Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת מנחות (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת מנחות
ב ע"א כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות תפארת צבי ויקרא עמ' סב
ב ע"א כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות גור אריה ויקרא פ"ה הערה 92
ב ע"א כל המנחות שנקמצו שלא לשמן דרשות ר"י מסלוצק עמ' נט
ב ע"א כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות אלא שלא עלו לבעלים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 14
ב ע"א תוס' ד"ה כל - ל"ל משלו ולא משל מעשר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא
ב ע"א תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כד ע"א, לג ע"א
ב ע"ב שחיטה אחת לכולן וזריקה אחת לכולן וקבלה אחת לכולן ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכט-שלב
ב ע"ב מחשבה דלא מינכרא פסל רחמנא דבש השדה עמ' יח
ב ע"ב תוס' ד"ה נפסל, ומנהג אבותינו תורה היא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה א
ג ע"א אמרי דיכרא אוכמא הוא לקוטי שיחות חל"ב עמ' 14
ג ע"א רש"י ד"ה לא שנא אמר עלישופרא דישראל (תשסו) עמ' רפה
ג ע"ב מחשבה דלא מינכרא פסל רחמנא דבש השדה עמ' יח
ג ע"ב חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם פסולה, ושחט אותה לחטאת לשם אותה חטאת רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמה
ד ע"א05 כלום הגענו לסוף דעתו של ר"ש ימות המשיח בהלכה עמ' שכה
ד ע"א11 חטאת קרייה רחמנא משנת חיים ויקרא עמ' קמד
ד ע"א14 מותר מנחת סוטה לנדבה דחטאת קרי' רחמנא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמה
ד ע"א34 חטאת היא משנת חיים בראשית עמ' קעב
ד ע"א42 מנחת העומר כו' הואיל ובאת להתיר משנת חיים במדבר עמ' פג
ד ע"א42 מנחת העומר שקמצה שלא לשמה אור אברהם ויקרא עמ' לב
ד ע"א42 מנחת העומר שקמצה שלא לשמה אור אברהם על ספר המצוות עמ' רנג, תלה
ד ע"א42 מנחת העומר שקמצה שלא לשמה פסולה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלח
ד ע"א43 הקטרת העומר מתירה מאורי שערים עמ' תו
ד ע"א רש"י - דכל כמה דלא עקר מיניה שם אשם לא מתכשר גור אריה ויקרא פ"ז הערה 8
ד ע"ב07 כי קתני באה בגלל עצמה באה בגלל זבח לא קתני וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצה
ד ע"ב07 כי קתני באה בגלל עצמה באה בגלל זבח לא קתני וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכט
ד ע"ב07 כי קתני באה בגלל עצמה באה בגלל זבח לא קתני מאורי שערים עמ' תד {ואילו בהוריות יג נאמר שהעומר בא בגלל היום}
ד ע"ב12 תנן כל הזבחים ששחטן וכו' זכור לדוד עמ' ז
ד ע"ב20 מצינו שחילק הכתוב כו' משנת חיים ויקרא עמ' רנח
ד ע"ב20 מצינו שחילק הכתוב בין מכפרין למכשירין וכו' אור אברהם ויקרא עמ' מב, קפד
ד ע"ב34 ודנזיר הכשר שאינו קבוע משנת חיים ויקרא עמ' שב
ד ע"ב רש"י ד"ה לא יביאו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 86
ד ע"ב רש"י - דהא דלא נהנין ולא מועלין בקדשים קלים הוה רק מדרבנן וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכב
ד ע"ב רש"י - חטאת יולדת מכשיר הוא כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרלט-תרמ
ה ע"א05 מנחת העומר שקמצה שלא לשמה כשירה אור אברהם ויקרא עמ' קפה
ה ע"א05 מנחת העומר שקמצה שלא לשמה כשירה וכו' וברשב"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יא ע"א
ה ע"א05 מנחת העומר שקמצה שלא לשמה כשרה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלח
ה ע"א05 רשב"ל אמר מנחת העומר שקמצה שלא לשמה כשרה וכו' והביא מנחת העומר אחרת ימות המשיח בהלכה עמ' קפה
ה ע"א10 בעינן ממשקה ישראל חכמת התורה ויקרא עמ' רמה
ה ע"א10 בקרבנות בעינן מן המותר לישראל בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יז
ה ע"א10 ממשקה ישראל באר שרים בראשית פ' מקץ דרוש א בהקדמה
ה ע"א10 ממשקה ישראל מן המותר לישראל אור אברהם בראשית עמ' לב
ה ע"א10 ממשקה ישראל מן המותר לישראל אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח טו
ה ע"א10 ממשקה ישראל מן המותר לישראל חיי נפש ח"ו עמ' קסב
ה ע"א10 ממשקה ישראל מן המותר לישראל חכמת התורה תולדות עמ' תכח
ה ע"א10 ממשקה ישראל מן המותר לישראלחכמת התורה נח עמ' קצא, רלב, תיז, תכ,
ה ע"א10 מנחת העומר לענין משקה ישראל אור אברהם בראשית עמ' לד
ה ע"א16 עולת העוף יצאת לידון במליקה גור אריה ויקרא פ"א אות לב
ה ע"א28 אמר רב פפא שאני הלכות מצורע דכתיבא בהו הוייה דאמר הכתוב זאת תהיה תורת המצורע, תהיה בהוייתה תהא משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קסד
ה ע"א28 שאני הלכות מצורע דכתיבא בהו הוי' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
ה ע"א30 זאת תהיה בהווייתה תהא אהבת חיים (דייטש) עמ' רח
ה ע"א30 זאת תהיה תורת הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ז
ה ע"א30 זאת תהיה תורת המצורע תהיה בהוייתה תהא אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלד, קלח
ה ע"א30 זאת תהיה תורת המצורע תהיה בהוייתה תהא ברית אברם עמ' שמו
ה ע"א31 הקדים חטאתו לאשמו ורש"יבנין אפרים עמ' קנו [הלכה]
ה ע"א37 שחיטה לאו עבודה היא גור אריה ויקרא פ"ז הערה 186 {מפני שהיא כשרה בזר}
ה ע"א37 שחיטה לאו עבודה היא חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכד, שסט
ה ע"א37 שחיטה לאו עבודה היא חמודי צבי מועדים עמ' שיד
ה ע"א רש"י מן המותר למשקה ישראל יבואו נסכים גור אריה ויקרא פ"א הערה 190
ה ע"א תוס' - הקרבת העומר בזמן הבית הוי רק מצוה מן המובחר אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רא
ה ע"א תוס' ד"ה אלא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
ה ע"א תוס' - אינו אלא מצוה מן המובחר בעלמא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 70
ה ע"א תוס' ד"ה שחיטה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ה ע"א רשב"א - אף בזמן המקדש סוף היום מתיר אור אברהם על ספר המצוות עמ' רנו
ה ע"ב01 האיר המזרח מתירפרי צדיק פסח אות כב
ה ע"ב13 אין מחשבה מועלת אלא במי שראוי לעבודה וכו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמב
ה ע"ב19 נפגם המזבח פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נא
ה ע"ב19 ת"ר כשהוא אומר מן הבקר וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יד, רמה
ה ע"ב19 כשהוא אומר מן הבקר למטה שאין ת"ל אלא להוציא את הטריפה חמודי צבי ויקרא עמ' יב, פז, קח
ה ע"ב20 מן הבקר וגו' להוציא את הטריפה וכו' דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לו, נא
ה ע"ב20 מן הבקר וכו' להוציא את הטריפה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכז
ה ע"ב20 מן הבקר וכו' להוציא את הטריפהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לד ע"ב, מהדו"ג ח"א דף סה
ה ע"ב20 מן הבקר להוציא את הטריפה דאסור לגבוה, והלא דין הוא מבעל מום שאינו אסור להדיוט ואסור לגבוה וכו' חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעג
ה ע"ב20 מן הבקר להוציא טריפה ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' סג
ה ע"ב20 פסוק לאסור הקרבת טריפהבנין אפרים עמ' קמז [הלכה] {אם טריפה מחוסרת שחיטה מדוע צריך פסוק}
ה ע"ב21 והלא דין הוא ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ל
ה ע"ב21 והלא דין הוא ומה בעל מום וכו' חלב ודם יוכיחו וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שה
ה ע"ב37 מה למנחת העומר שכן מתרת חדש ימות המשיח בהלכה עמ' קפו
ה ע"ב38 עומר בשביעית יוכיח תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
ה ע"ב48 דאיכא למימר מפטם הקטרת יוכיח וכו' מפטם גברא הוא וכו' זכור לדוד עמ' עז
ה ע"ב51 מצותו בכך שאני ולאשר אמר עמ' תרס
ה ע"ב54 מה לשבת שכן מצותה בכךחלק יעקב (קנטור) דרוש כה
ה ע"ב רש"י - אין מקטירין קומץ על מזבח שנפגם אור אברהם שמות עמ' רמז
ה ע"ב תוס' - הקרבת העומר מצוה מן המובחר אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צח
ה ע"ב תוס' - הקרבת העומר מצוה מן המובחר בעלמא אור אברהם ויקרא עמ' צז, קפו
ה ע"ב תוס' ד"ה האיר - למצוה מן המובחר בעלמא, ואפילו איסור עשה ליכא לחמי תודה דף מז ע"א
ה ע"ב רשב"א - אם לא הקריבו את העומר סוף היום מתיר אור אברהם ויקרא עמ' צט
ה ע"ב רשב"א - אם לא הקריבו עומר סוף היום מתיר אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ק
ה ע"ב רשב"א - אף בזמן הבית היה סוף היום מתיר החדש אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלו
ה ע"ב רשב"א - דוקא קטורת מקטירין במקום המזבח אור אברהם במדבר עמ' קפב
ה ע"ב רשב"א, ש"מ - מזבח שנעקר מקטירין מנחה במקומו אור אברהם על ספר המצוות עמ' קפו
ה ע"ב רשב''א - בזמן המקדש אם לא הקריבו העומר סוף היום מתיר אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רג
ה ע"ב ש"מ - מנחות קריבין במזבח שנפגם אור אברהם במדבר עמ' קפא
ה ע"ב ש"מ - מזבח שנעקר מקטירין במקומו אימורין אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלג
ה ע"ב ש"מ - מקטירין קומץ על מזבח שנפגם אור אברהם שמות עמ' רמו
ו ע"א04 חלב ודם יוכיחו שאסורין להדיוט ומותרין לגבוה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שח
ו ע"א17 תאמר בטריפה שיש בה בכורה גור אריה ויקרא פ"א אות כג
ו ע"א30 כהנים משלחן גבוה קזכו שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תנח
ו ע"א33 וטריפה מהכא נפקא וכו' ותוס' ד"ה כתב תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שיז, שפד
ו ע"א33 למ"ל קרא דמן הבקר להוציא את הטריפה תיפוק לי' ממשקה ישראל מן המותר לישראל חמודי צבי ויקרא עמ' פו
ו ע"א33 למה לי קרא דמן הבקר להוציא את הטריפה וכו' אי מהתם הו"א למעוטי היכא דלא היתה לה שעת הכושר וכו' חמודי צבי מועדים עמ' נד, רנב, רנג-רנה, תכה
ו ע"א34 כל האסור לישראל אסור נמי לגבוה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמא
ו ע"א34 מהתם נפקא ממשקה ישראל וכו' מכל אשר יעבור וכו' פרט לטריפה ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נ ע"ב
ו ע"א34 ממשקה ישראל מן המותר לישראל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
ו ע"א39 שעת הכושר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שס
ו ע"א50 אם קמץ ועלה בידו גרגיר מלח פסולה גור אריה ויקרא פ"ו הערה 131
ו ע"א50 ויחזור ויקמוץמדבר קדש מועדים ח"א עמ' פה
ו ע"א50 עלה בידו גרגיר מלח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד {שנאמר מסלתה ומשמנה}
ו ע"א50 קמץ ועלה בידו גרגיר מלח פסולה פנים מסבירות עמ' פט
ו ע"א54 אמר רבי שמעון בדין הוא וכו' שלא יהא קרבנו מהודרשל"ה פרשת צו אות ז
ו ע"א54 אר"ש בדין הוא שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה וכו' ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמא, קמג
ו ע"א54 אמר ר"ש וכו' שלא יהי חוטא נשכר אמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
ו ע"א רש"י ד"ה שלא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שפה
ו ע"א תוס' ד"ה בעל מום ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' לג
ו ע"א תוס' ד"ה כתב חמודי צבי מועדים עמ' רנב, רנד, תכה
ו ע"א תוס' ד"ה בעלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יד ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה דומיא מנחת מרדכי עמ' שסד
ו ע"ב סד"א הואיל ואר"ש שלא יהא קרבנו (של חוטא) מהודר וכו' כרם טוביה עמ' תד
ו ע"ב שמאל דאשכחן לה הכשירא ביוה"כ משנת חיים במדבר עמ' עח
ו ע"ב שחיטה כשירה בזר אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסז
ו ע"ב שחיטה כשירה לכתחילה בזר - ש"מ אור אברהם על ספר המצוות עמ' שסא
ו ע"ב שחיטה כשרה בזר - ש"מ אור אברהם ברכות עמ' ריט
ו ע"ב שחיטה כשרה בזר אף לכתחלה - ש"מ אור אברהם שמות עמ' רכט
ו ע"ב שחיטה לאו עבודה היא - ש"מ אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפא
ו ע"ב שחיטת קדשים לאו עבודה היא אור אברהם ויקרא עמ' יג
ז ע"א06 אמר ליה אין מקדשין וכו' זכור לדוד עמ' יב
ז ע"א17 אבימי תני מנחות זרע יצחק (עטייה) דף יג ע"ב
ז ע"א17 אבימי תני מנחות אצל רב חסדא וכו' ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רלו {כל טירחה לידיעת התורה נכלל בכלל יגעת ומצאת}
ז ע"א17 אבימי תני מנחות בי רב חסדא משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עו
ז ע"א17 דר' אבימי תני מנחות בי רב חסדא וכו' סבר הכי מסתייעא מילתא טפי הר המוריה עמ' קמט
ז ע"א17 רבי אבימי תני מנחות בי רב חסדא נחלת צבי (פאליי) עמ' כח, פג
ז ע"א17 רבי אבימי תני מנחות בי רב חסדא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
ז ע"א17 רבי אבימי תני מנחות בי רב חסדא ויגד משה (גרין) מאמר כא ד"ה וחלק השני
ז ע"א17 תנא בי ר"ח וכו' מסכתא איתעקרא ליה וכו' אוצר המאמרים (וייס) עמ' קפט
ז ע"א18 אמר ר' חסדא קולפי טאבי בלעי מאבימי עלה דהא שמעתא חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצד
ז ע"א18 והאמר רב חסדא קולפי טאבי בלעי מאבימי ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' עה
ז ע"א18 והאמר רב חסדא קולפי טאבי בלעי מאבימי עלה דהא שמעתא בא להכריז רצופין וכו' של"ה תושבע"פ אות קמא
ז ע"א19 קולפי טאבי נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
ז ע"א21 אבימי איעקר ליה מסכתא רנת יצחק - פרק חלק עמ' רכו
ז ע"א21 אבימי איעקר תלמודיה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפז
ז ע"א21 אבימי אתעקרא ליה מסכת רוח חיים (חיד"א) עמ' רמג, חומת אנך קהלת פ"ט אות לג, נחל שורק הפטרת פ' ראה אות ג
ז ע"א21 אבימי אתעקרא ליה מסכתא דמנחות באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ב
ז ע"א21 אבימי דאתעקר מסכתא מיניה חכמת התורה ויצא עמ' תמא
ז ע"א21 אבימי חלה ושכח תלמודו והלך לרב חסדא אבימי סבר דבהכי מסתייעא שבט מישראל עמ' רכ
ז ע"א21 אבימי מסכת איתעקרא איתעקר ליה וכו' ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכא
ז ע"א21 אבימי מסכתא איעקרא ליה ואתא קמיה דר"ח לאדכורי דעת חיים עמ' יט
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר וכו' רש"י - משום יגעתי ומצאתי ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' נד
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה חכמת התורה יתרו עמ' לט
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה ואתא קמיה דרב חסדא לאדכורי גמריה, ורש"י שרגא המאיר מועדים עמ' שפט
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה וכו' משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' לז, סב
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא ליה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קלו
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא ליה וכו' - רש"י אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמט
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא ליה וכו' - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' ע
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקראאמת ליעקב עה"ת עמ' תיט
ז ע"א21 אבימי מסכתא איתעקרא... ואתא קמיה דרב חסדא לאדכורי... ולישלח ליה וליתי לגביה, סבר הכי מסתייעא מילתא טפי, ורש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנב
ז ע"א21 אבימי מסכתא אתעקרא ליה וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' קמא, שג, תמד
ז ע"א21 אבימי מסכתא אתעקרא ליה ס' הבוטח ח"ב עמ' מז
ז ע"א21 אבימי מסכתא אתעקרא ואתא לקמיה דר"ח ואדכורי... ולייתי גביה סבר הכי מסתייע מילתא שפיר שפתי חיים ח"ג עמ' רב
ז ע"א21 אבימי מסכתא כו' משנת חיים בראשית הקדמה אות ב
ז ע"א21 גמרא איתעקרא ליה, רש"י ד"ה מסתייע חכמת התורה תולדות עמ' תריח
ז ע"א22 אבימי הלך לזכור גמרא ישא מדברותיך - מגילה עמ' קכח, רעא
ז ע"א22 אבימי רביה דר"ח אזיל לגבי ר"ח לאדכורי גמריה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קס
ז ע"א22 הלך אבימי אצל ר' חסדא ורש"ידרשות שבט הלוי עמ' יד
ז ע"א22 ואתא קמיה דרב חסדא... הכי מסתייעא מילתא טפי אז שמח עמ' נז
ז ע"א23 מסתיעא מילתא, ורש"י משנת חיים דברים עמ' תקסג
ז ע"א23 סבר הכי מסתייע מילתא טפי מאיר נתיבות ח"ב עמ' רי
ז ע"א23 סבר הכי מסתייעא מילתא טפי - רש"י אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלה
ז ע"א23 סבר הכי מסתייעא מילתא טפי דברי חנינא - ת"ת עמ' קעח
ז ע"א23 סבר הכי מסתייעא מילתא טפי שביב אור עמ' מד, קצז
ז ע"א23 סבר הכי מסתייעא מילתא טפי, ורש"יעם לבבי אשיחה עמ' רכא
ז ע"א23 סבר הכי מסתייעא מילתא טפי, ורש"י - משום יגעתי ומצאתי מחשבת מוסר ח"א עמ' קכט
ז ע"א24 כיצד קומצין וכו' כיצד מקדשין את המנחות וכו' אור אברהם ויקרא עמ' עב
ז ע"א24 כיצד קומצין וכיצד מקדשין, מכלי זה אור אברהם על ספר המצוות עמ' שפט
ז ע"א25 וכי קומצין מכלי שעל גבי קרקע וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 146
ז ע"א26 דמגבה ליה כהן משנת חיים ויקרא עמ' רלט
ז ע"א רש"י - משום יגעתי ומצאתי ויגד משה (גרין) מאמר כא ד"ה וחלק השני
ז ע"א רש"י - משום יגעת ומצאת תאמין מאיר נתיבות ח"ב עמ' רי
ז ע"א רש"י יגיעת התורה בהליכה ישא מדברותיך - מגילה עמ' רמא
ז ע"א רש"י יגעת ומצאת שומע תפלה ח"ב עמ' רע
ז ע"א תוס' ד"ה אמרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סג ע"א, מהדו"ג ח"ב דף שמז
ז ע"ב קומצין מכלי שע"ג קרקע, קידוש קומץ מאי אור אברהם על ספר המצוות עמ' שפ
ז ע"ב שכן מצינו בסדור בזיכין משנת חיים ויקרא עמ' קלד
ז ע"ב בדם מאי זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסח
ז ע"ב שיירים שבאצבע פסולין, ורש"י גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קע
ח ע"א מנחה שקמצה בהיכל כשרה שכן מצינו בסילוק בזיכין וכו' מנחה קדושה בלא שמן שכן מצינו בלחם הפנים וכו' זכור לדוד עמ' ד
ח ע"א מנחה קדושה בלא שמן דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
ח ע"א מנחה קדושה ללא שמן מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כח
ח ע"א רש"י ד"ה לא נצרכה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כט
ח ע"א רש"י ד"ה שניהם מלאים מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כט
ח ע"א תוס' ד"ה ולרבי חנינא משנת חיים ויקרא עמ' קלד
ח ע"ב שנא' שניהם מלאים סולת זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רכז
ח ע"ב מנחה לחה היא וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כט
ח ע"ב שאם הקיפו עובדי כוכבים את העזרה שהכהנים נכנסים להיכל ואוכלים בקדשי קדשים לקוטי שיחות חי"ח עמ' 207
ח ע"ב רש"י ד"ה שניהם מלאים סלת למנחת נסכים עיוני רש"י במדבר עמ' קו
ח ע"ב רש"י שניהם מלאים סלת - ובמנחת נסכים קמשתעי למחר אעתיר עמ' רמג
ט ע"א07 בללה חוץ לחומת עזרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טז
ט ע"א07 בללה חוץ לעזרה, ובתוס' ד"ה ר"ל אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
ט ע"א09 לר"ל יציקה ובלילה כשרה חוץ לעזרה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפה
ט ע"א11 וקמץ מקמיצה ואילך מצות כהונה, לימד על יציקה ובלילה שכשרין בזר תורה בציון עמ' תצ
ט ע"א11 וקמץ וכו' מקמיצה ואילך מצות כהונה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ב פסוק א
ט ע"א11 מקמיצה ואילך מצות כהונה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלא
ט ע"א11 מקמיצה ואילך מצות כהונה גור אריה ויקרא פ"ז אות ד
ט ע"א12 יציקה ובלילה כשירה בזר אור אברהם ויקרא עמ' כג
ט ע"א13 ומדכהונה לא בעיא פנים נמי לא בעיאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קו ע"א
ט ע"א13 מדכהונה לא בעי משנת חיים שמות עמ' שסג
ט ע"א14 כיון דעשייתה בכלי היא נהי דכהונה לא בעי פנים מיהת בעיא וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קז
ט ע"א17 מנחה שחסרה ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' מא
ט ע"א34 כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהם כזית בשר או חלב זורק הדם כחצי זית וכו' אינו זורק את הדם רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמג
ט ע"א35 אם אין בשר יש דם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יב
ט ע"א תוס' ד"ה מדכהונה משנת חיים ויקרא עמ' נו, נט
ט ע"א תוס' ד"ה מקמיצה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 17
ט ע"א תוס' ד"ה מקמיצהקרן פני משה ח"א עמ' קיא
ט ע"א תוס' ד"ה ר' יוחנן וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קה
ט ע"א תוס' ד"ה ריש לקישערבי נחל (תשסד) עמ' תט
ט ע"א שטמ"ק אות כז משנת חיים ויקרא עמ' תפ
ט ע"ב אם חסרה כל שהוא פסול דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
ט ע"ב כל מקום שנאמר כף אינו אלא ימין מי השלוח (תשסז) ח"א דף טז, קצא
י ע"א חד להכשיר צדדין וחד לפסול צידי צדדין זכור לדוד עמ' לד
י ע"א על מקום דם האשם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפח
י ע"א אי כתב רחמנא על מקום הדם הו"א דוקא נתקנח אבל איתא אימא הוי חציצה קמ"ל רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרסד
י ע"א פרשה שנשנתה לדבר שמתחדש בהמכמני עוזיאל עמ' נד
י ע"א כ"מ שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין גור אריה ויקרא פ"ה הערה 87
י ע"ב שטמ"ק אות כ משנת חיים ויקרא עמ' פב
יא ע"א04 דלא איקבע בהדי מנחה מעיקרא גור אריה ויקרא פ"ב הערה 32
יא ע"א10 א"ל אביי לרבא כיצד מקמצין א"ל כדקמצי אינשי דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' כט
יא ע"א11 זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע ורש"י ברית שלום (תעח) דף נו ע"ג
יא ע"א11 זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' יד
יא ע"א20 קמיצה הוא מה שחופה בג' אצבעות אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מג
יא ע"א20 קמיצה שלש אצבעות מקראי קדש (תשנג) עמ' רט
יא ע"א23 אמר רב פפא פשיטא לי מלא קומצו כדקמצו אינשי אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנו
יא ע"א23 בעי רב פפא קמץ בראשי אצבעותיו מאי מן הצדדין מאי וכו' זכור לדוד עמ' לד
יא ע"א25 מלא חפניו כדחפני אינשי מקראי קדש (תשנג) עמ' רט
יא ע"א31 חיסר לבונתה פסולה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קד
יא ע"א38 הא חזי ליה אימא לא ליפסיל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנו הערה 133
יא ע"א39 אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו' הר המוריה עמ' רנא
יא ע"א רש"י קרבן טעון מלח ואין כל המנחה טעונה מלח גור אריה ויקרא פ"ב הערה 33
יא ע"א רש"י בשעת קמיצה צריך שיהא עליה הלבונה גור אריה ויקרא פ"ו הערה 129
יא ע"א רש"י ד"ה זרת וכו' ממנה מתחיל הזרת וכו' ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
יא ע"א רש"י ד"ה זרת וכו' ממנה מתחיל הזרת וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' יד
יא ע"ב ר"י דריש "את" מהפסוק ואת כל הלבונה, ותוס' ד"ה ור' שמעון אמרות ה' השלם ח"ב עמ' כג, ח"ד עמ' סג, קסב
יא ע"ב הקומץ את המנחה לאכול שיריה בחוץ או בזית משיריה בחוץ וכו' זכור לדוד עמ' קכב
יא ע"ב רש"י ד"ה פסול זכור לדוד עמ' קכב
יא ע"ב תוס' ד"ה ור"ש חיי נפש ח"ג עמ' קע
יב ע"א פגול וחייבין עליו כרת, ובתוס' ד"ה וחכ"א תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
יב ע"א אמר ר"י אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת וכו' דבש השדה עמ' יח
יב ע"ב הדר אמר רבא לאו מילתא היא דאמרי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
יב ע"ב נחתך לחם הפנים פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכח
יג ע"א הקומץ את המנחה לאכול שיריה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 61
יג ע"ב13 לבונה אינה מן המנחה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 8
יג ע"ב15 כמה דלאו מתקטר קומץ לא מתאכל שיירים גור אריה ויקרא פ"ב הערה 61
יג ע"ב15 משעה שנקרב הקומץ הותר המנחה להדיוט גור אריה ויקרא פ"ב אות טו
יג ע"ב27 קמיצה והקטרה מעכבות גור אריה ויקרא פ"ב הערה 16
יג ע"ב31 התם ממילא הכא קא שקיל ורמי וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' שפא
יג ע"ב36 מה לי ממילא מה לי קא שקיל ורמי אור אברהם ויקרא עמ' עא
יג ע"ב רש"י ד"ה ליקוט לבונה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 8
יד ע"ב בעי ר' יוחנן פיגל בלחמי תודה מהו, במנחת מאפה מהו וכו' רש"י וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קו
יד ע"ב שחיטה וזריקה מצטרפים, ורש"י ורשב"אבנין אפרים עמ' קצב, קצו [הלכה]
יד ע"ב חשב בשעת שחיטה לאכול חצי זית ובשעת זריקה וכו' רש"י ותוס' גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' י, מד
יד ע"ב נטמאת אחת מן החלות וכו' רי"א שניהם יצאו לבית השריפה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצז
יד ע"ב נטמאת אחת מן החלות או אחת מן הסדריןכתונת פסים פרשת שלח לט ע"ב
יד ע"ב נטמא אחד מן הסדרים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלב
טו ע"א התודה מפגלת את הלחם והלחם אינו מפגל את התודה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צז, קצה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
טו ע"א לחם גלל תודה ואין תודה גלל לחם תפארת צבי ויקרא עמ' שעט
טו ע"א גלל לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
טו ע"א תודה וכו' דלא הוזקקו זל"ז כו' לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
טו ע"א רש"י - תודה עיקר ולחם טפל תפארת צבי ויקרא עמ' שעט
טו ע"ב אינו חייב מן התורה אלא קנבוס ולוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פב
טו ע"ב הזבח מפגל את הנסכים דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
טו ע"ב הזבח מפגל את הנסכים מנחת מרדכי עמ' קצה
טו ע"ב אדם מביא זבחו היום ונסכיו עד י' ימים המאור הגדול (גר"א) עמ' שכ
טו ע"ב אדם מביא זבחועולת חודש ח"ג מאמר תמה-תמו
טו ע"ב והלא אדם מביא זבחו היום ונסכיו עד י' ימים עטרת חן ח"ב עמ' קב
טו ע"ב מביא אדם זבחו היום ונסכו אחר כמה ימים אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצג
טו ע"ב מביא אדם קרבנו היום ונסכיו אחר כמה ימים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח, ריט, רכ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמב
טו ע"ב מביא אדם קרבנו היום ונסכו אחר כמה ימים ולאשר אמר עמ' ח
טו ע"ב אין הנסכים מעכבין את הזבח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצה
טו ע"ב תוס' - הזבח מקדש ליפסל בלינה חקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
טז ע"א פיגל בקומץ ולא בלבונה חקל יצחק (תשסג) עמ' תלב
יז ע"א אמר רב המנונא הא מילתא אבלע לי רבי חנינא, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לא, לה
יז ע"א אם האכל יאכל אור אברהם על ספר המצוות עמ' תצו
יז ע"א בשתי אכילות הכתוב מדבר אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח וכו' זכור לדוד עמ' קכד
יז ע"א מדאפקינהו רחמנא להקטרה בלשון אכילה זכור לדוד עמ' קכז
יז ע"א רש"י - עיפה ואבימי בני רחבה דפומבדיתא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
יח ע"א08 אמר רבי כשהלכתי למצות מדותי וכו' ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה
יח ע"א09 כשהלכתי וכו' מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו והיה חביב לו ביותר עד לאחת אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שעג
יח ע"א09 כשהלכתי למצות מדותי שירת דוד (תשסז) עמ' תקנט
יח ע"א09 למצות מדותי אצל ר' אלעזר בן שמוע באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
יח ע"א09 ר' אלעזר בן שמוע רבו של רבי באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
יח ע"א11 מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' רכה
יח ע"א12 חביב לו ביותר הכתב והקבלה במדבר פכ"ח פסוק ד
יח ע"א16 צהבו פניו של יוסף הבבלי אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' ו אות א
יח ע"א16 צהבו פניו של יוסף הבבלי באר ראי (רוזן) תורה סי' יד אות ג; עבודה סי' ו אות ה; גמ"ח סי' ח אות ב
יח ע"א16 צהבו פניו של יוסף הבבליפרי צדיק במדבר אות ח
יח ע"א23 אשריכם ת"ח שד"ת חביבים עליכם ביותר מכתב מאליהו ח"ד עמ' 42
יח ע"א23 אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ערה
יח ע"א35 לא יצק לא בלל וכו' כשירה ובתוד''ה ולא הניף וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכ
יח ע"א36 אין הגשה מעכבת גור אריה ויקרא פ"ב אות ד
יח ע"א36 לא הניף כו' ורש"י משנת חיים במדבר עמ' עד
יח ע"א רש"י ד"ה שניהם מלאים משנת חיים במדבר עמ' קמח
יח ע"א רש"י על המשנה - לא יצק לא בלל וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קה, קמ
יח ע"א תוס' - אחת - יחידה תורת מנחם חי"ט עמ' 297
יח ע"א תוס' - עד אחת עד הנפש שנק' יחידה תורת מנחם חנ"ה עמ' 209
יח ע"א תוס' - עד הנפש שנק' יחידה תורת מנחם חנ"א עמ' 33, חנ"ג עמ' 369
יח ע"א תוס' ד"ה לא מלח - בעינן מליחה דוקא ע"י כהן פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נג
יח ע"א תוס' ד"ה עד אחת - הנפש שנקראת יחידה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 370, 360
יח ע"א תוס' ד"ה עד אחת - עד הנפש שנקראת יחידה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 562
יח ע"ב03 ואמר רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בולב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
יח ע"ב03 כל הראוי לבילה מבשרת ציון ח"א עמ' קפט
יח ע"ב03 כל הראוי לבילה אין בילה מעכבתמי מרום חי"ג עמ' קפז
יח ע"ב06 יציקה ובלילה כשירה בזר אור אברהם ויקרא עמ' כג
יח ע"ב06 לא יצק כהן אלא זר משנת חיים ויקרא עמ' רכה
יח ע"ב15 כל כהן שאינו מודה באחת מן העבודות אין לו חלק בהןילקוט דברי חכמים בראשית סי' קלד
יח ע"ב15 כל כהן שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 188
יח ע"ב16 אין לו חלק בכהונה משנת חיים ויקרא עמ' קס
יח ע"ב18 כהן המודה בעבודה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצב
יח ע"ב21 זר שבלל פסל את המנחה פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פה
יח ע"ב21 ט"ו עבודות וכו' ונשיאת כפים וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' כג
יח ע"ב21 ט"ו עבודות כו' והבלילות משנת חיים ויקרא עמ' רכה
יח ע"ב21 ט"ו עבודות מסורות לבני אהרן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפב
יח ע"ב21 ט"ו עבודות שהן מסורות לכהנים אור אברהם במדבר עמ' קיט
יח ע"ב25 נשיאות כפים בין מבפנים בין מבחוץ אור אברהם - סידור התפילה עמ' שנח, שסו, שסט
יח ע"ב25 נשיאות כפים היא עבודת מקדש המאור הגדול (גר"א) עמ' רעד
יח ע"ב26 עבודה המסורה לבני אהרן גור אריה ויקרא פ"ז הערה 186
יח ע"ב30 מקמיצה ואילך מצות כהונה גור אריה ויקרא פ"ב אות ד
יח ע"ב רש"י ד"ה ממנחת ישראל וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קג
יח ע"ב תוס' ד"ה מנין משנת חיים ויקרא עמ' צז
יח ע"ב תוס' ד''ה ורבי שמעון וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קמא
יט ע"א01 מקרא נדרש לפניו ולאחריו ברית אברם עמ' רחצ
יט ע"א01 מקרא נדרש לפניו ולאחריו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 376
יט ע"א08 ואמר אביי במקרא נדרש לפניו ולאחריו קא מיפלגי של"ה תושבע"פ אות שלח
יט ע"א11 אף מאן דלא דרש מקרא נדרש לפניו ולאחריו, גבי ו' מוסיף מודה כסף נבחר עמ' עה
יט ע"א11 ה"ט דר"ש וכו' ו' מוסיף על ענין ראשון וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכט
יט ע"א11 ר"ש סובר ו' מוסיף על ענין ראשון אמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
יט ע"א16 מכאן ששחיטה כשרה בזר בי חייא ח"ב עמ' ב
יט ע"א16 שחיטה כשירה בזר אור אברהם ויקרא עמ' טז
יט ע"א19 אי מה סמיכה בבעלים אף שחיטה בבעלים וכו' אור אברהם ברכות עמ' רכב
יט ע"א19 אי מה סמיכה בבעלים אף שחיטה בבעלים וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלא
יט ע"א19 מה סמיכה בבעלים אף שחיטה בבעלים וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יג
יט ע"א20 אף שחיטה בבעלים משנת חיים ויקרא עמ' עז
יט ע"א25 שחיטה בעלמא לא בעינן בעלים אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלח, שסו
יט ע"א26 כ"מ שנאמרה תורה וכו' לעכב לקוטי שיחות חי"ב עמ' 80
יט ע"א53 כל היכא דכתיבא חוקה אאכילה אכולה מילתא כתיבה מאורי שערים עמ' תמב
יט ע"א תוס' ד"ה במקרא נזר הקדש ח"ב עמ' תד
יט ע"א תוס' ד"ה במקרא נדרש שמחה לאיש דף ט ע"ב
יט ע"א תוס' ד"ה תורה - אומר ר"ת דכל מקום דאמרי' חוקה עיכובא לא ממשמעותא אלא מג"ש ילפינן לה...שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 169 ,147
יט ע"ב שלא יעשה מדה לקומץ דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
יט ע"ב דורות משעה לא ילפינן ולא יליף וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 67
יט ע"ב לא ילפינן קדשי דורות מקדשי שעה גור אריה שמות פי"ט הערה 124, ויקרא פ"ט הערה 125
יט ע"ב מצוה שיגיש המנחה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קב
יט ע"ב דתניא מלח עולם משנת חיים בראשית עמ' רסו
כ ע"א03 כשם שא"א לקרבנות בלא כהונה וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יב
כ ע"א03 כשם שא"א לקרבנות בלא כהונה כך א"א לקרבנות בלא מלח דברי יונה עמ' קלג
כ ע"א03 כשם שאי אפשר לקרבנות בלא כהונה, כך אי אפשר לקרבנות בלא מלח אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קפט
כ ע"א03 כשם שאי אפשר לקרבנות בלי כהונה כך אי אפשר בלי מלח שארית מנחם ח"ב עמ' ח
כ ע"א04 אי אפשר לקרבנות בלא מלח וזאת התורה עמ' קכה
כ ע"א04 כך אי אפשר לקרבן בלי מלח אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמט
כ ע"א08 מליחה פסולה בזר פנים מסבירות עמ' פט
כ ע"א09 וכי תעלה על דעתך שזר קרב וכו' רש"י ושמ"ק סוף אות א' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלט
כ ע"א13 אילו נאמרו קרבן במלח שומע אני אפי' עצים ודם וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ד פסוק יא
כ ע"א19 יכול תהא המנחה כולה טעונה מלח גור אריה ויקרא פ"ב הערה 33
כ ע"א20 קרבן טעון מלח ואין מנחה כולה טעונה מלח ושטמ''ק אות ה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קמא
כ ע"א27 על כל קרבנך לרבות עולת בהמה גור אריה ויקרא פ"ב אות לא
כ ע"א34 ואייתי דם דאיכא נסכים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמ
כ ע"א34 נסכים בהדי אימורין הוא דאתו וכו' אדרבה כפרה ושמחה (ורש"י - לצורך דם אתו וכו') תורת מנחם חכ"א עמ' 64
כ ע"א35 אדרבה כפרה ושמחה אז שמח עמ' קסז
כ ע"א35 אדרבה כפרה ושמחה, ורש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רסז
כ ע"א35 אכילה ושתי' אדרבה כפרה ושמחה (ורש"י) לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 247
כ ע"א35 נסכים כפרה ושמחה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' שפה
כ ע"א רש"י ד"ה ברית בין לר"י ובין לר"ש ליכא מידי אלא משמעות דורשין דברי יונה עמ' קלג
כ ע"א רש"י ד"ה ואייתי דם דאיכא נסכים וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קא
כ ע"א שטמ''ק אות ה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קמא*
כ ע"ב06 קרבן מלמד שמתנדבים עצים כו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 23, חכ"ב עמ' 7
כ ע"ב06 קרבן מלמד שמתנדבין עצים - ש"מ אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסב
כ ע"ב06 קרבן מלמד שמתנדבין עצים אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמט
כ ע"ב08 עצים קרבן מנחה משנת חיים בראשית עמ' פג
כ ע"ב08 עצים קרבן מנחה הן משנת חיים דברים עמ' שנז
כ ע"ב08 עצים קרבן מנחה הן משנת חיים ויקרא עמ' רצה
כ ע"ב08 עצים קרבן מנחה הן וטעונין וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' שס
כ ע"ב09 לדברי רבי עצים טעונין קמיצה - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצד
כ ע"ב10 קרבן עצים טעונה קמיצה - ש"מ אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' מג
כ ע"ב10 קרבן עצים טעונין קמיצה, תוס' - וה"ה ימין וקידוש כלי אור אברהם ויקרא עמ' יט, סח
כ ע"ב רש"י ד"ה אבל גור אריה דברים פי"ז הערה 1
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל - מנהג אבותינו תורה היא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 201, חי"ט עמ' 386, חכ"ב עמ' 58, 56, חכ"ד עמ' 225
כ ע"ב תוס' - מנהג אבותינו תורה היא אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קז, קעב, שנו
כ ע"ב תוס' - מנהג אבותינו תורה היא אור אברהם - רות עמ' שנג
כ ע"ב תוס' - מנהג אבותינו תורה היא אור אברהם ברכות עמ' צב, שיז
כ ע"ב תוס' - מנהג אבותינו תורת מנחם חלק לד עמ' 201
כ ע"ב תוס' ד"ה לדברי רבי משנת חיים ויקרא עמ' קפה
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל - מנהג אבותינו תורה היא לקוטי שיחות חל"ט עמ' 229
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל - מנהג ישראל תורה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' סח
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל לקוטי שיחות חל"ג עמ' 146
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל וכו' ותירץ ר"ת דמשתשקע החמה משמע סוף שקיעת החמה שכבר שקעה החמה אבל משקיעת החמה משמע מתחילת שקיעה וכו' חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות יט, קכה
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסלאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנ ע"ב
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל - הדליק נ"ח מבעוד יום לא יצא חיי נפש ח"ב עמ' סז
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל - כל היכא דתנא משקיעת פירושו מתחילת השקיעהבני יששכר ח"ב דף עו ע"ד
כ ע"ב תוס' ד"ה נפסל - מנהג אבותינו תורה היא המאור הגדול (גר"א) עמ' יט
כ ע"ב תוס' - פסח אחר חצות שירת הפסח אות ח
כא ע"א01 נסכים אין צריכין מלח פנים מסבירות עמ' צא
כא ע"א13 דם שבישלו אינו עובר עליו אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
כא ע"א13 דם שבישלו אינו עובר עליו שמלת אליעזר ח"א עמ' תקיט
כא ע"א13 דם שבישלו אינו עובר עליודברי יונה עמ' רט
כא ע"א13 דם שבישלו מותר מן התורה וליכא רק איסור דרבנן לחמי תודה דף קפד ע"ב, קצט ע"א
כא ע"א13 דם שבשלו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שמב
כא ע"א13 דם שבשלו אינו עובר עליו פנים מסבירות עמ' קיד, תג
כא ע"א15 ורב יהודה דידיה אמר וכו' זכור לדוד עמ' עט
כא ע"א16 אברים שצלאן והעלן אין בהם משום ריח ניחוח אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
כא ע"א16 אברים שצלאן והעלן וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קטז, שנח
כא ע"א16 איברים שצלאן והעלן אין בהם משום ריח ניחוח אור אברהם ויקרא עמ' עה, תז
כא ע"א43 במלח תמלח יכול תבינהוקול ששון (גולדברג) אות כג
כא ע"א43 יכול תבינו ת"ל תמלח כוכבי אור (תשלד) עמ' פ
כא ע"א46 תקריב ואפי' בשבת דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלז
כא ע"א46 תקריב ואפי' בשבת פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נג
כא ע"א46 תקריב מלח אפילו בשבתמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סח ע"א
כא ע"א47 מליחת הקרבן דוחה שבת וטומאה אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמט
כא ע"א47 על כל קרבנו תקריב מלח, ואפילו בשבת מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפו
כא ע"א51 יתן בו טעם כבינה, ורש"י ובתוס' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קמ
כא ע"א51 יכול יתן בו טעם כבינה ורש"י גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' מג
כא ע"א51 כיצד הוא עושה מביא האבר ונותן עליו מלח וחוזר והופכו וכו' זכור לדוד עמ' פג
כא ע"א51 כיצד הוא עושה מביא האבר ונותן עליו מלח, וחוזר והופכו ונותן עליו מלח ומעלהו אמר אביי וכן לקדירה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' כג
כא ע"א52 והופכו ונותן עליו מלח כו' לקדירהשערי תשובה אגה"ת אות כז
כא ע"א52 וכן לצלי משנת חיים ויקרא עמ' קכד
כא ע"א רש"י ד"ה תקריב בשבתו בטומאה - אם קרבן צבור הוא לקוטי שיחות חי"ח עמ' 105
כא ע"א תוס' ד"ה יצאו עדים ברית שלום (תעח) דף יג ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה יצאו עצים ברית שלום (תשסח) עמ' פב
כא ע"א תוס' ד"ה יצאובנין אפרים עמ' קעה [הלכה]
כא ע"א גרי"ז - זמן המסירה לציבור הוא יחד עם ההקדש פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ס
כא ע"ב01 מלח שע"ג האבר מועלין בו שע"ג הכבש ושבראשו של מזבח אין מועלין בו, ורש"י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תס
כא ע"ב01 מלח שע"ג הקרבן מועלין בו אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמח
כא ע"ב05 על המלח ועל העצים משנת חיים ויקרא עמ' קכד
כא ע"ב11 בשלשה מקומות המלח נתונהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קד {לכן כתוב "מלח" שלש פעמים בויקרא פ"ב פסוק יג, ולכן טובלים את פרוסת המוציא במלח שלש פעמים}
כא ע"ב11 בשלשה מקומות המלח נתונה בלשכת המלח ועל גבי הכבש, ובראשו של מזבח בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' כב
כא ע"ב19 חולין פשיטא מאי בעו התם ורש"י ותוס' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 259
כא ע"ב20 אכלו חולין בעזרה עם המנחות פנים מסבירות עמ' קט
כא ע"ב21 כדי שתהא נאכלת על השובע אור אברהם על ספר המצוות עמ' שיז
כא ע"ב27 דתניא וכו' נראה למי דומה דנין דבר הנוהג בכל הזבחים וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלח
כא ע"ב27 יכול האומר הרי עלי מנחה יביא מלח מתוך ביתו וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלו
כא ע"ב34 אף מלח משל צבור משנת חיים ויקרא עמ' קכ
כא ע"ב40 ברית מלח עולם משנת חיים במדבר עמ' תמט
כא ע"ב45 אין הכהנים שוקלין כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסו {לענין שעיר החיצון}
כא ע"ב45 לריב"ז כל כהן שאינו שוקל חוטא צמח צדקה עה"ת עמ' לד, נ
כא ע"ב49 ומסר לצבור משנת חיים שמות עמ' שטו
כא ע"ב רש"י ד"ה אלא - אין כהנים חייבים בשקלים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלב
כא ע"ב תוס' ד"ה כל העובר וכו' כל העובר בימא דסוף חמודי צבי מועדים עמ' רלג
כא ע"ב תוס' ד"ה כל כהן דרשות מהר"ם חביב עמ' קעח
כא ע"ב תוס' - לבן בוכרי לוים פטורים משקלים כמו כהנים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' שב
כא ע"ב תוס' והגהת מפרשי היםבנין אפרים עמ' קה [הלכה]
כב ע"א08 אש משל צבור משנת חיים ויקרא עמ' קב
כב ע"א08 עצי המערכה משל ציבור אור אברהם ויקרא עמ' כ, סח
כב ע"א10 מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נה
כב ע"א10 מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רמו-רמט
כב ע"א10 מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוטדגלי יהודה דרוש ב אות א
כב ע"א10 מזבח שנשתמש בו הדיוט פסול מנחת מרדכי עמ' מח
כב ע"א11 אף עצים ואש שלא נשתמש בו הדיוט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שה, שנט
כב ע"א16 מאי מוריגיןדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה ב {בא ללמד שרק אם ניכר שהשתמש הדיוט, פסול}
כב ע"א21 נתערב קומצה במנחת כהנים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו, יח
כב ע"א31 ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ר"י ס"ל מכאן למין במינו שאינו בטל, ור"מ ס"ל מכאן לעולין שאינן בטלין ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלז, ח"ג עמ' מה
כב ע"א31 ושניהם מקרא א' דרשו ולקח מדם הפר ומדם השעיר הדבר ידוע שדמו של פר מרובה משל שעיר וכו' וד"י ס"ל מין במינו לא בטיל חמודי צבי ויקרא עמ' קפא
כב ע"א31 ושניהם מקרא א' דרשו ולקח מדם הפר ומדם השעיר וכו' רבנן סברי מכאן לעולים שאין מבטלים זא"ז ור"י ס"ל מכאן למין במינו שאינו בטל חמודי צבי מועדים עמ' קו, רכח, תפא
כב ע"א31 ושניהם מקרא אחד דרשו וכו' הדבר ידוע שדמו של פר מרובה משל שעיר אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצ, ח"ד עמ' ס
כב ע"א33 רבנן סברי מכאן לעולין שאין מבטלין זא"ז ור"י סבר מכאן למין במינו שאינו בטל פתח טוב עמ' ד
כב ע"א תוס' ד"ה והן דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
כב ע"ב פליגי ר"י ורבנן אי מין במינו בטיל או לא פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפד
כב ע"ב בקדשים מין במינו אפילו באלף לא בטיל דבר טוב עמ' קעא
כב ע"ב מין במינו אינו בטל יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קסט
כב ע"ב מין במינו לא בטל הדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה הנה חוץ
כב ע"ב מין במינו.... ושניהם מקרא אחד דרשואבן ישפה עמ' 75
כב ע"ב תוס' ד"ה ורבי יהודה - דרבי יהודה וכו' דסבר לה כר' יונתן וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 108
כב ע"ב תוס' ד"ה ורבי יהודה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
כב ע"ב תוס' ד"ה ורבימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עז ע"א
כג ע"א בעי רבא וכו' חבורי עולין כעולין דמו או לאו כעולין דמו וכו' רש"י וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' צט
כג ע"א שני מנחות שלא נקמצו ונתערבו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
כג ע"א נבילה בטילה בשחוטה שאפשר לנבילה שתעשה שחוטה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי ד
כג ע"א נבילה ושחוטה בטלות זו בזו פתח טוב עמ' ד
כג ע"א הפלוגתא אי בתר מבטל אזלינן או בתר בטל ערבי נחל (תשסד) עמ' תקלו
כג ע"א רש"י וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קג
כג ע"א תוס' ד"ה ואיזו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפח
כג ע"ב ולא קא מבטלי שיריים לטבלא פתח טוב עמ' ז
כג ע"ב רש"י ד"ה לימא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
כג ע"ב תוס' ד"ה אלא למ"ד תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד
כד ע"א והרים ממנו מן המחובר שלא יביא עשרון בשני כלים וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
כד ע"א מי אמרינן שבע לו טומאה חיי נפש ח"ב עמ' קנח
כד ע"א שבע לו טומאה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עו ד"ה ובזה
כד ע"א תוס' ד"ה צירוף תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לט
כה ע"א01 נטמא הקומץ והקריבו הציץ מרצה פנים מסבירות עמ' רצג
כה ע"א04 ונשא אהרן את עון הקדשים איזה עון הוא נושא ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נג
כה ע"א08 שהותר מכללה בציבור גור אריה שמות פכ"ח אות יד
כה ע"א12 עון שמאל שהותר מכללו ביוה"כ משנת חיים במדבר עמ' עח
כה ע"ב ציץ מכפר על חלב ודם הקרבין בטומאה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
כה ע"ב שהציץ מרצה על חלב ודם שקרבו בטומאה לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפא
כה ע"ב זריקה היא המתיר של הקרבן גור אריה ויקרא פ"ז הערה 35
כו ע"א נטמאו שייריה וכו' כמדת ר"א כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
כו ע"א הקטיר קומצה פעמים כשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
כו ע"א הקטיר קומצה פעמיים חקל יצחק (תשסג) עמ' שיט
כו ע"א קרן אורה ד"ה משנה בא"ד וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלו
כו ע"ב05 קמץ בימינו ונתן לשמאלו פסלתו מתנתו אור אברהם על ספר המצוות עמ' שפב
כו ע"ב06 כיון דבעי קדושי בכלי הו"ל כנשפך מן הצואר לארץ עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טז
כו ע"ב13 אמר ר' יהושע בן לוי כו' משנת חיים ויקרא עמ' קט
כו ע"ב17 ויש הקטרה פחותה מכזיתאגודת אזוב (יעבץ) דף נג ע"ג, נד ע"ד
כו ע"ב18 ר' יהושע בן לוי סבר וכו' ואין הקטרה פחותה מכזית זכור לדוד עמ' קכז
כו ע"ב19 אין הקטרה פחותה מכזית עיוני רש"י במדבר עמ' תק
כו ע"ב21 קומץ מאימתי מתיר שיריים לאכילה פנים מסבירות עמ' שסו
כו ע"ב23 ר' יוחנן אמר משתצית האור ברובו יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מב
כו ע"ב32 ומתעכלין והולכין כל הלילה כולה גור אריה שמות פכ"ג הערה 95
כו ע"ב33 דברים שדרכן להקטיר ביום מעלן מבוא השמש מקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
כו ע"ב47 קומץ שסדרו משנת חיים בראשית עמ' רצד
כו ע"ב48 בעי חזקיה אברין שסידרן וסידר עליהן את המערכה מהו וכו' הר המוריה עמ' קכו
כו ע"ב49 וסידר עליהן משנת חיים בראשית עמ' רעו, רצד
כו ע"ב52 איברים שסידרן בצידי המערכה מהו אור אברהם ויקרא עמ' סה
כו ע"ב52 איברים שסידרן בצידי המערכהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' מא
כו ע"ב תוס' ד"ה קומץ משנת חיים ויקרא עמ' קיג
כז ע"א02 על בסמוך היינו מקוםבני יששכר ח"א דף לד ע"ד
כז ע"א05 הקומץ וכו' השמן וכו' דמנחת נסכים ככה ומנחת נדבה וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קא
כז ע"א05 הקומץ מיעוטו מעכב את רובו משנת חיים ויקרא עמ' קיב
כז ע"א06 אם חיסר משיעור מנחה פסול גור אריה שמות פט"ז הערה 181
כז ע"א20 שני שעירי יוה"כ מעכבין זה את זה אור אברהם - תשובה עמ' כט
כז ע"א20 שני שעירי יום הכפורים מעכבין זה את זה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' ק
כז ע"א20 שני שעירין מעכבין זה את זה פנים מסבירות עמ' קמא
כז ע"א22 שני סדרין הכתב והקבלה שמות פכ"ה פסוק ל, ויקרא פכ"ד פסוק ז
כז ע"א22 שני סדרים מעכבין זה את זה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצו
כז ע"א25 ארבעה מינין שבלולב מעכבין זה את זה שתהא לקיחה תמהמדבר יהודה (תשסב) עמ' קיג
כז ע"א25 ד' מינים שבלולב וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' מט, תיט, תכ
כז ע"א25 ד' מינים שבלולב מעכבין זא"ז דכתיב ולקחתם, לקיחה תמה דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קס
כז ע"א25 ד' מינים שבלולב מעכבין זה את זה וכו' לחמי תודה דף רה ע"א, רו ע"ב
כז ע"א25 ד' מינין מעכבין זה את זה מאורי שערים עמ' שמג
כז ע"א25 וד' שבלולב הכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
כז ע"א35 ואמר מר שלמיו לרבות שלמי נזיר וארבעה שבמצורע דכתי' זאת תהיה תורת המצורע של"ה - מס' פסחים אות שלה
כז ע"א39 ל"ש אלא שאין לו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטז
כז ע"א40 ארבעה מינין שבלולב שנים מהן עושין פירות וכו' עד שיהו כולן באגודה אחת בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קלג
כז ע"א40 ארבעה מינין שבלולב וכו' וכן ישראל בהרצאה עד שיהו כולם באגודה אחת וכו' אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קכו
כז ע"א40 ארבעה מינין שבלולב שנים מהן עושין פירות ושנים מהם אין עושין פירות אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רעד
כז ע"א40 ד' מינים כנגד ד' סוגים בבני ישראל תורת מנחם חכ"ט עמ' 94
כז ע"א40 ד' מינים שבלולב ב' מהם עושים פירות וב' אין עושים פירות בעקבות מועדי ה' עמ' 236
כז ע"א40 ד' מינים שבלולב ב' מהם עושים פירות וב' אין עושים פירות בעקבות מועדי ה' עמ' 236
כז ע"א40 ד' מינים שבלולב ב' מהם עושים פירות וב' אין עושים פירותאור הצבי עמ' 116
כז ע"א40 ד' מינים שבלולב העושין פירות זקוקים לשאין עושין פירות וכן ישראל עד שיהיו באגודה אחת עלי שור ח"ב עמ' תיז, תנ
כז ע"א40 ד' מינים שבלולב שתיים עושים פירותאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 40
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב ב' מהן עושים פירות וב' מהן אין עושין וכו' ימי דוד (תשסז) עמ' קכה
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 132
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות (ורש"י - דאתרוג ותמרים) וכו' תורת מנחם ח"ז עמ' 81, ח"י עמ' 47, 52, חכ"א עמ' 47, חכ"ד עמ' 76, 118
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וב' מהן אין עושין פירות העושין פרי צדיק לט"ו בשבט אות ב
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וכו' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' נט
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב וכו' ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן עד שיהו כולן באגודה אחת, וכן ישראל בהרצאה עד שיהו כולן באגודה אחת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שנג
כז ע"א40 ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וכו' עד שיהו כולן באגודה אחת כתב סופר אגדות כאן
כז ע"א40 מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וב' מהם אין עושין פירות העושין פירות יהיו זקוקין לשאין עושין שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנא
כז ע"א40 מיתיבי ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וכו' צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רג
כז ע"א41 העושין פירות יהיו זקוקין לשאין עושין ושאין עושין פירות יהיו זקוקין לעושין פירות חכמה ומוסר ח"ב עמ' שנג
כז ע"א42 ואין אדם יוצא וכו' שיהיו כולן באגודה וכו' וכן ישראל בהרצאה (ורש"י) לקוטי שיחות חי"ט עמ' 303
כז ע"א42 ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן עד שיהיו כולן באגודה אחת וכן ישראל בהרצאה עד שיהו כולן באגודה אחת כתבי הסבא מקלם עמ' קכה
כז ע"א42 עד שיהיו צדיקים ורשעים באגודה אחתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קפג
כז ע"א43 וכן ישראל בהרצאה עד שיהו כולן באגודה אחת שרגא המאיר על התורה עמ' קיד
כז ע"א43 וכן ישראל בהרצאה עד שיהו כולן באגודה אחת וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרחצ, תתעא, ויקרא עמ' קז, רעד, תיט-תכ, במדבר עמ' רנט, תנא, תקע, דברים עמ' ריב, תשמג, תתע, תתקצ
כז ע"א43 וכן ישראל בהרצאה עד שיהיו כולם באגודה אחת זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח מכתב ד
כז ע"א43 וכן ישראל בהרצאה עד שיהיו כולן וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלא
כז ע"א43 וכן ישראל בהרצאה עד שיהיו כולן עשויים באגודה אחתאבן פינה עמ' 145
כז ע"א43 ישראל בהרצאה עד שיהיו כולן באגודה אחתאמרי יוסף בראשית דף רמב ע"א
כז ע"א43 כולן צריכים להיות באגודה מקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
כז ע"א43 עד שיהיו באגודה אחתאור חדש על ציון דף קיב ע"א-ע"ב
כז ע"א43 עד שיהיו באגודה אחתמכמני עוזיאל עמ' שסד
כז ע"א43 עד שיהי' כולן באגודה אחת אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קט, רכד
כז ע"א44 אימתי בשמים עליותיו בזמן שאגודתו על ארץ עבודת יצחק בראשית עמ' רלט
כז ע"א44 בזמן שאגודתו ביחד על ארץ אז יסדה, ורש"י אמרות ה' השלם ח"א עמ' ר
כז ע"א45 לולב א"צ אגד מאורי שערים עמ' שמ
כז ע"א תוס' ד"ה ארבעה משנת חיים במדבר עמ' תפה
כז ע"א תוס' ד"ה לא שנו, בשם הבה"ג דכשאין לו אגד ג"כ יצא מצווה ועושה ח"א עמ' שו
כז ע"א תוס' ד"ה להיכל, נכנס להשתחוות רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעו
כז ע"ב02 הזאות שבפרה שאינן מכוונות פסולות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא
כז ע"ב08 מחוסר כפרה חויב כרת משער נקנור ולפנים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
כז ע"ב11 אפי' לכהן איכא לאו דביאה ריקניתדרשות שבט הלוי עמ' קי
כז ע"ב11 הכהנים לא הותרו ליכנס באוהל מועד אלא בשעת העבודה גור אריה ויקרא פ"י הערה 40
כז ע"ב11 הנכנס לבית המקדש לחנם מתחייב זכרון אליעזר עמ' מט
כז ע"ב11 וטהורים שנכנסו לפנים ממחיצתן להיכל כולו בארבעים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמט
כז ע"ב11 טהורין שנכנסו לפנים ממחיצתן במלקות יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכא, קכו
כז ע"ב12 הנכנס להיכל - מלקות, לקדש הקדשים - מיתה בידי שמיםבאר הגולה הקדמה 30
כז ע"ב12 טהורים שנכנסו מבית לפרכת רבנן סברי שהוא במיתה ור"י ס"ל שהוא בלאו חיי נפש ח"ג עמ' רכב
כז ע"ב12 להיכל בארבעים מבית לפרוכת במיתה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמ, שמא
כז ע"ב12 להיכל כולו בארבעים מנחת מרדכי עמ' רפז
כז ע"ב12 על כל הבית במיתה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מ
כז ע"ב14 אמר ר' יהודה מבית לפרוכת באזהרה אל פני הכפורת במיתהאמונה ודעת דף פג ע"א
כז ע"ב17 ואל יבא בכל עת דברי שלום (שרעבי) חלק הדרוש עמ' פ
כז ע"ב17 ואל יבא בכל עת משנת חיים שמות עמ' קעג
כז ע"ב19 בהיכל בלא יבא ואל מבית לפרוכת וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תד
כז ע"ב27 ור"י אי כתב אל הקדש הו"א מאי קדש מבית לפרוכת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
כז ע"ב30 היכל נקרא קודש גור אריה שמות פל"א הערה 12
כז ע"ב32 לימא מבית לפרוכת וכ"ש אל פני הכפורת ורש"י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעג
כז ע"ב33 אל פני הכפורת מיבעיא ורש"י ושטמ"ק עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפז
כז ע"ב37 כל מקום שנאמר נגד פנים למזבחקרן פני משה ח"א עמ' פו
כז ע"ב40 אלא מעתה בבית שני לא יזה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מח
כז ע"ב42 מקום המקודש לקודש יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ס
כז ע"ב42 מקום המקודש לקודש משנת חיים במדבר עמ' קמה
כז ע"ב42 מקום המקודש לקודש שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תסד
כז ע"ב תוס' ד"ה להיכל מקראי קדש (תשנג) עמ' קלג, שמג
כז ע"ב תוס' ד"ה להיכל נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
כז ע"ב תוס' ד"ה להיכל - מותר לבוא לעזרה ע"מ להשתחות פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נז
כז ע"ב תוס' ד"ה להיכל עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמו
כז ע"ב תוס' ד"ה להיכל - שנכנס כה"ג לקה"ק עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעב על רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ה הי"א
כז ע"ב תוס' ד"ה למעוטי מנחת מרדכי עמ' רסג
כז ע"ב תוס' ד"ה למעוטי ספר הזכרונות סי' ז (עמ' 154)
כח ע"א01 הא דקאי מזרח ומערב, ורש"י עיוני רש"י במדבר עמ' שט
כח ע"א11 ז' קני מנורה מעכבין זא"ז וזאת התורה עמ' ריז
כח ע"א11 שבעה קני מנורה ושבעה נרותיה מעכבין זה את זה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמח, תכז, תקיב
כח ע"א11 שבעה קני מנורה מעכבין זא"ז גור אריה במדבר פ"ח הערה 45
כח ע"א11 שבעה קני מנורה מעכבין זה את זהאמרי יוסף שמות דף קיא ע"א
כח ע"א11 שבעת קני מנורה משנת חיים שמות עמ' רמט
כח ע"א13 שתי פרשיות שבמזוזה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכו הערה 5
כח ע"א13 שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו אור חדש פ"ט אות 507
כח ע"א13 שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו הערה 29, תתרנה
כח ע"א14 אפי' כתב אחד מעכבן זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפא
כח ע"א14 כתב אחד מעכבתפארת ישראל עמ' רט
כח ע"א15 ארבע פרשיות שבתפילין מעכבין זו את זו אור חדש פ"ט אות 509, 513
כח ע"א15 ד' פרשיות שבתפילין משנת חיים דברים עמ' קיד
כח ע"א15 פרשיות שבתפילין מעכבות ישראל והזמנים - ניסן עמ' 192
כח ע"א15 פרשיות שבתפילין מעכבין זה את זה באר הגולה באר א הערה 15, 24
כח ע"א16 ארבע ציציות הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לח
כח ע"א16 ארבע ציציות מעכבות זו את זו וכו' ר' ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצוות שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צח, שטו
כח ע"א16 ארבע ציצית מעכבין זה את זה, שארבעתן מצוה אחת, ורי"א ארבעתן ארבע מצות חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלג
כח ע"א16 ד' ציציות וכו' מצוה א' רי"א וכו' ד' מצות לקוטי שיחות חי"ג עמ' 198
כח ע"א16 ד' ציציות כו' ד' מצות משנת חיים דברים עמ' עג
כח ע"א16 ד' ציציות מעכבות זו את זו באר הגולה באר א הערה 17
כח ע"א16 ד' ציצית מעכבות זו את זו וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלו
כח ע"א16 ציצית, ר' ישמעאל אומר ד' מצוות הן ור"ע אומר מצוה אחת הן עטרת ישועה (תשסד) אות א לאחרון ש"פ, אות י ליום א דחנוכה
כח ע"א17 ארבעתן מצוה אחת ולאשר אמר עמ' תקפז
כח ע"א18 ארבע מצוות בציצית אין מעכבין זו את זו פנים מסבירות עמ' צא
כח ע"א18 ארבעתן ד' מצות משנת חיים בראשית ריש הס' אות א
כח ע"א20 אם מקשה מעכב אף לדורות לקוטי שיחות חל"ח עמ' 34
כח ע"א22 דכתיב מקשה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קל
כח ע"א22 דכתיב מקשה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפד, רפה
כח ע"א23 מקשה תיעשה המנורה, תיעשה לרבות שאר מתכות שם יחזקאל עמ' תקמב
כח ע"א26 מקשה מקשה לעכב ובו'טוב ירושלים במדבר פ"ח פסוק ד
כח ע"א33 מנורה ומחתותיה באות מן הככר ולא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק לט
כח ע"א34 באה זהב באה ככרקרן פני משה ח"א עמ' קסג
כח ע"א36 באה זהב באה גביעים כפתורים ופרחים ציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' כג
כח ע"א36 באה זהב באה גביעים כפתורים ופרחים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 64
כח ע"א43 חצוצרות היו באים מן העשת ותוס' אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כד ע"ב
כח ע"א43 חצוצרות מכסף דוקא עיוני רש"י במדבר עמ' קמז
כח ע"א46 כל הכלים שעשה משה כשרים לו וכשרים לדורות, חצוצרות כשרות לו ופסולות לדורות עקבי אבירים עמ' רצ
כח ע"א תוס' ד"ה גובהה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפו
כח ע"א תוס' ד"ה חצוצרות משנת חיים במדבר עמ' ריט
כח ע"ב02 חצוצרות כשרות לו ופסולות לדורות משנת חיים במדבר עמ' ריא
כח ע"ב19 כלי שרת שעשאן של עץ וכו' רבי דריש כללי ופרטי ורבי יוסי ברבי יהודה דרש ריבויי ומיעוטי כו' (כל הסוגיא) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 32
כח ע"ב27 ועשית מנורת ריבה וכו' ומאי מיעט מיעט של חרס חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות רעב
כח ע"ב31 לא יעשה אדם משנת חיים שמות עמ' רכז, שלב, שנב, שסא
כח ע"ב31 שלא יעשה אדם תבנית מנורה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסט
כח ע"ב31 לא יעשה אדם בית תבנית היכל וכו' חצר כנגד עזרה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 305, חכ"ו עמ' 176
כח ע"ב31 לא יעשה תבנית מנורה וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסג-תקסד
כח ע"ב33 מנורה של שבעה קנים לא יעשה אפי' משאר מיני מתכות וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קפד
כח ע"ב35 בתחילה עשו המנורה בשפודים ציץ השדה חנוכה עמ' עו
כח ע"ב35 כדרך מלכי בית חשמונאי - שפודים של ברזל כו' ניבי זהב עמ' כ
כח ע"ב35 כדרך שעשו בית חשמונאי וכו' שפודין של ברזל היודרשות שבט הלוי עמ' רצז
כח ע"ב35 בני חשמונאי עשו שבעה שפודים של ברזל וחפום בבעץ, ורש"י - בדיל מבשר טוב - חנוכה עמ' שכב
כח ע"ב35 עשו מנורה של עץפנים יפות על תהלים עמ' תיב
כח ע"ב35 שפודים של ברזל היו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כט
כח ע"ב36 העשירו עשאום של זהב אור אברהם שמות עמ' רב
כח ע"ב36 חזרו והעשירו עשאום של זהבס' העיקרים (מישור) עמ' תרפז
כח ע"ב37 אמר שמואל משמיה דסבאקרן פני משה ח"א עמ' פה
כח ע"ב37 גובהה של מנורה י"ח טפחים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמח
כח ע"ב37 גובהה של מנורה י"ח טפחים וכו' תורת העולה ח"א פרק טו, טז
כח ע"ב37 גובהה של מנורה שמנה עשר טפחים אגרת הטיול (תשעה) עמ' קעא
כח ע"ב37 גובהה של מנורה שמנה עשר טפחים וכו' ונמצאו גביעין עשרים ושנים, כפתורים אחד עשר, פרחים תשעה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ק-קיא
כח ע"ב37 גובהה של מנורה שמנה עשר טפחים ברכת טוב עמ' רעט
כח ע"ב38 וטפח שבו גביע וכפתור זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קלא
כח ע"ב39 כפתור ושני קנים יוצאים ממנו וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשסז
כח ע"ב39 קנים וכו' נמשכין ועולין וכו' לקוטי שיחות חכ"א עמ' 168
כח ע"ב44 למה הן דומין כמין כוסות אלכסנדריים הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' מו
כח ע"ב44 למה הן דומין כמין כוסות אלכסנדריים לקוטי שיחות חכ"א עמ' 164
כח ע"ב45 כפתורים דומין כמין תפוחי כרתיים טיול בפרדס ח"ב עמ' רכח
כח ע"ב45 כפתורין דומין לתפוחי הכרתיים תורת העולה ח"א פרק טז
כח ע"ב46 ונמצאו גביעין עשרים ושנים נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות יז
כח ע"ב רש"י ד"ה אלכסנדרים ובפיהמ"ש שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפו, רפז
כח ע"ב תוס' ד"ה גובהה - מנורה להאיר על השלחן השיר והשבח ח"א עמ' קפד
כט ע"א06 גובהה של מנורה תשעה טפחיםאמרי יוסף שמות דף קיג ע"ד
כט ע"א08 אבן היתה לפני המנורה וכו' תורת העולה ח"א פרק יט
כט ע"א08 מעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב חיי שלמה עמ' קע
כט ע"א14 עשר מנורות עשה שלמה וכל אחת ואחת הביא לה אלף ככר זהב והכניסוהו אלף פעמים לכור והעמידוהו על ככר אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכ
כט ע"א14 עשר מנורות עשה שלמהאמרי יוסף שמות דף קיא ע"ד
כט ע"א15 הביא לה אלף ככר זהב כו' משנת חיים במדבר עמ' תצד
כט ע"א21 ריבר"י אומר מעשה והיתה מנורת בית המקדש וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קא
כט ע"א21 ריבר"י אומר מעשה והיתה מנורת בית המקדש יתירה על של משה בדינר זהב קורדיקיני וכו' והעמידוה וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 449
כט ע"א26 מנורה הטהורה שמעשיה ממקום טהרה חכמת התורה תרומה עמ' שעא
כט ע"א26 על המנורה הטהורה וכו' אפיקי ים עמ' תקנ
כט ע"א26 על המנורה הטהורה שירדו מעשיה ממקום טהרה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
כט ע"א26 הם נקראים טהורים, שלחן הטהור, מנורה הטהורה, מפני שירדו ממקום טהרה בת עין (תשסז) עמ' פג
כט ע"א29 על השלחן הטהור וכו' מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים בי חייא ח"ב עמ' קיז
כט ע"א31 מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים ומראים להם לחם הפנים וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קסז
כט ע"א33 נס גדול נעשה בלחם הפנים סילוקו כסידורו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' מט
כט ע"א36 ארון וכו' שלחן וכו' מנורה וכו' אפיקי ים עמ' תקנא
כט ע"א36 ארון של אש וכו' ירדו מן השמים אור אברהם שמות עמ' רג
כט ע"א36 ארון של אש ומנורה של אש וכו' ירדו מהשמים תורת העולה ח"א פרק טז
כט ע"א36 ארון של אש ושולחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' פח
כט ע"א36 ארון של אש ושלחן של אש וכו'תורת חסד עמ' פב, פז
כט ע"א36 ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים וראה משה ועשה כמותם שרתי ח"א עמ' קצו
כט ע"א36 ארון של אש ושלחן של אשילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א36 ארון של אש כו' ירדו מן השמים וראה משה ועשה כמותם לקוטי שיחות חט"ז עמ' 381
כט ע"א36 ארון של אש מנורה של אש וכו' לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפו
כט ע"א36 ארון... ושלחן... ומנורה של אש ירדו... וראה משה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 35
כט ע"א36 הקב"ה הראה למשה מנורה של אש גור אריה שמות פי"ב אות א
כט ע"א36 מלמד שמנורה של אש ושלחן של אש וארון של אש ירדו מן השמים גור אריה שמות פכ"ה אות לח
כט ע"א36 מנורה של אש הראה לו הקב"ה למשה רבינו דרכי אמונה דרך נה, נח, סד
כט ע"א36 מנורה של אש ירדה כלי יקר (תשמח) עמ' תל
כט ע"א36 מנורה של אש שמלת אליעזר ח"א עמ' תל
כט ע"א36 מנורה של אש ירדה מן השמים גור אריה שמות פ"ל הערה 227
כט ע"א38 הקב"ה הראה למשה הקמת המשכן לקוטי שיחות חלק ל עמ' 120
כט ע"א39 הכא כתיב כמשפטו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכה
כט ע"א39 כתיב כמשפטו ותוס' ד"ה הכא גור אריה שמות פכ"ה אות לח
כט ע"א40 גבריאל חגור חוט של פסיקייא וכו' אפיקי ים עמ' צא, תו, תקנא
כט ע"א40 גבריאל חגור כמין פסיקיא הי' והראה לו למשה מעשה מנורה וכו' חמודי צבי מועדים עמ' ס
כט ע"א41 בג' דברים נתקשה משה בחדש שרצים ומנורה ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צד
כט ע"א41 בג' דברים נתקשה משה וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קצד
כט ע"א41 בשלשה דברים נתקשה משה רבינו חכמת התורה תצוה עמ' רצה
כט ע"א41 בשלשה מקומות נתקשה משה רבינו אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לג אות ב
כט ע"א41 ג' דברים הי' קשה למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבע עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קע
כט ע"א41 ג' דברים הי' קשין לו למשה עד שהראה לו מנחת יואל עמ' קעט
כט ע"א41 ג' דברים היו קשים לו למשהילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א41 ג' דברים היו קשים למשה מנורה וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף טו ע"ג
כט ע"א41 ג' דברים היו קשים למשה, תוס' ד"ה שלשה דרשות מהר"ם חביב עמ' קעו
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסט
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין לו למשה וכו' ותוס' ד"ה שלושה חמודי צבי מועדים עמ' רלג
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבע תורת איש ח"ב עמ' רה
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' יז
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו, מנורה וכו' ברית שלום (תעח) דף צב ע"ב
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין למשה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ל
כט ע"א41 ג' דברים היו קשין למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וכו' תפארת צבי במדבר עמ' קיד
כט ע"א41 ג' דברים היו קשיןפרי חיים דרוש א אות ב
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה בהם משה אפיקי ים עמ' תקנא
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה בהם משה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו קרן לדוד שמות עמ' קצד, ויקרא-במדבר עמ' סו
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה משה מנחם ציון (תשסד) עמ' קמו
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה משה מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קע
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה משה וכו' נחלה לישראל עמ' נח
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה משה עד שהראה לו הקב"ה באצבע גור אריה שמות פי"ב הערה 91, פכ"ה אות לב, פ"ל אות ח, ויקרא פי"א אות ג
כט ע"א41 ג' דברים נתקשה משה רבינו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפג, רנז
כט ע"א41 ג' דברים שנתקשה משה והראהו הקב"ה באצבעו, חודש וכו'נר ישראל חלק א דף סג
כט ע"א41 ג"ד נתקשה משה מנורה ור"ח ושרציםדברי מנחם - מנחם ציון דף פה ע"ב
כט ע"א41 כמה דברים אשר נתקשה בהם משה על מציאותם עד שהראה לו הקב"ה דעת תורה במדבר עמ' מח
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה בנין שאול עמ' רד
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה צמח צדקה עה"ת עמ' קצו
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה שמלת אליעזר ח"א עמ' קנד, שצ, תכט, ח"ב עמ' רלה
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה וכו' וראש חודש דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' טז ד"ה וכן, עמ' תרנו ד"ה ואפשר
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה וכו' מנורה וראש חדש ושרצים ספר המאמרים עת"ר עמ' שפא-שפד
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה וכו' מנורה וראש חודש ושרצים נועם אלימלך (תשסא) עמ' קצו
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה מנורה ור"ח וכו'טהרת יו"ט ח"ז עמ' סט
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבע ואלו הן מנורה וראש חדש ושרציםכתונת פסים פרשת בהעלותך לד ע"ב
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו פרי צדיק פ' החודש אות ו
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו שם יחזקאל עמ' תקפה
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמז
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וכו' של"ה פרשת תרומה אות טז, ויק"פ אות יט
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים באר הגולה באר ד הערה 235, באר ו הערה 535
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים שרתי ח"א עמ' קלו, קנא
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה, וראש חודש, ושרציםנועם אלימלך דף מט ע"ב
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו וכו' מנורה לקוטי שיחות ח"א עמ' 197, חכ"ו עמ' 230
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב״ה באצבעו ואלו הן מנורה וכו' אבני אש (אויש) מועדים עמ' ש
כט ע"א41 שלשה דברים היו קשין למשה בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קיח אות א, מאמר קע אות ז
כט ע"א41 שלשה דברים נתקשה בהם משה גור אריה במדבר פ"ח הערה 57
כט ע"א41 שלשה דברים נתקשה משה טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ב
כט ע"א41 שלשה דברים נתקשה משה תורת אליהו עמ' קיח, קסט
כט ע"א41 שלשה דברים נתקשה משה בהם זרע שמשון תצוה אות ב
כט ע"א41 תנא דבי ר' ישמעאל שלשה דברים היה קשה לו למשה עד שהראה הקב"ה באצבעו: מנורה, ראש חודש, ושרצים שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלז
כט ע"א42 הראה הקב"ה הלבנה באצבע והמנורה טיול בפרדס ח"א עמ' סב, ח"ב עמ' שס
כט ע"א42 הראה הקב"ה למשה מעשה המנורה גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רע
כט ע"א42 הראה לו הקב"ה באצבעו עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפו
כט ע"א42 מגיד שנתקשה משה בעשיית המנורה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קלה
כט ע"א42 מנורה ר"ח ושרצים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנח
כט ע"א42 מעשה המנורה היה קשה למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשל
כט ע"א42 משה רבינו נתקשה במעשה המנורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' עג
כט ע"א42 נתקשה משה בעשיית המנורה אמרי נפתלי ח"א עמ' פה
כט ע"א42 משה רבנו נתקשה בעשיית המנורה והראהו ה' באצבעו שנאמר וזה מעשה המנורה עקבי אבירים עמ' רצב
כט ע"א42 נתקשה משה במולד הלבנה והראה לו הקב"ה ויגד יעקב עמ' שפז
כט ע"א42 נתקשה משה במנורה עד וכו' באצבע כסף נבחר עמ' רמה
כט ע"א42 נתקשה משה במעשה המנורה תורה בציון עמ' סא
כט ע"א42 נתקשה משה במעשה המנורהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קכח
כט ע"א42 מעשה המנורה היה קשה לו למשה עד שהראה לו הקב״ה באצבעו דכתיב ״וזה מעשה המנורה״ קדושה ומלכות (גורדון) פ' בהעלותך
כט ע"א42 נתקשה משה בקדה"ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעא
כט ע"א42 שרצים מפניני הרב עמ' קצד-קצה {ללמד שהאיסור אינו תלוי באמיתות סוג השרץ אלא איך שהוא נראה לנו}
כט ע"א43 הזה היינו שמורה באצבע במנורה ושרצים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לד
כט ע"א44 אף הל' שחיטה משנת חיים שמות עמ' שנז
כט ע"א44 וי"א אף הלכות שחיטה משנת חיים במדבר עמ' תצ, תקב
כט ע"א44 וי"א אף הלכות שחיטהילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"א44 וי"א אף הלכות שחיטהאמת ליעקב עה"ת עמ' שלג
כט ע"א44 ויש אומרים אף שחיטה שנאמר וזה אשר תעשה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרכא
כט ע"א46 פשיטא - לא נצרכה אלא לקוצה של יו"ד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו הערה 29, תתרמט, תתרנה, תתרנה הערה 130
כט ע"א47 קוצה של יו"ד נפש הרב עמ' טז
כט ע"א47 קוצו של יו"ד מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 72 עמ' קיא
כט ע"א47 תפילין ומזוזות פסולין אפילו בקוצו של יו"ד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו
כט ע"א48 כל אות שאין גויל מוקף לה לקוטי שיחות ח"כ עמ' 421
כט ע"א48 כל אות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו הערה 29
כט ע"א48 כל אות שאינו מוקף גויל וכו' פסול דרך מצותיך (חב"ד) דף יח ע"א
כט ע"א48 מוקף גויל נפש הרב עמ' רצ
כט ע"א רש"י - חידוש הלבנה נידון גם כמו מולד הלבנה גור אריה ויקרא פי"א הערה 29
כט ע"א רש"י - שימי את המקשה לי ובשטמ"ק שם מצווה ועושה ח"ב עמ' תרעט
כט ע"א רש"י - שעת מולד הלבנה אינה נראית כי אם מעט נצח ישראל עמ' תד הערה 59
כט ע"א רש"י ד"ה ר"ח גור אריה שמות פי"ב הערה 31
כט ע"א תוס' - נתקשה מרע"ה והראה לו הקב"ה מטבע של אש כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' עג
כט ע"א תוס' ד"ה קוצו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רמד
כט ע"א תוס' ד"ה קוצו של י' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 423
כט ע"א תוס' ד"ה שלשה - הקשו למה לא חשיב נמי מחצית השקל בהדי ג' דברים שנתקשה בהן משה שם יחזקאל עמ' תקפו
כט ע"א תוס' ד"ה שלשה - כמין מטבע של אש וכו' דלא הוה ידעי בשום ענין (ובשטמ"ק) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 382
כט ע"א תוס' ד"ה שלשה גור אריה שמות פ"ל הערה 72
כט ע"א תוס' ד"ה שלשה וכו' - מטבע של אשדרשות שבט הלוי עמ' רצז
כט ע"א מהרש"א - ו' נרות המנורה רומזים לו' חכמות הכלולות בחכמת התורה לחמי תודה דף צז ע"ב
כט ע"ב04 רמי בר תמרי שהוא חמוה דרמי בר דקולי מבשרת ציון ח"ג עמ' שצז
כט ע"ב05 איפסיקא לה כרעא דוי"ו דויהרגאמת ליעקב עה"ת עמ' רצ
כט ע"ב05 ו' דויהרוג הוצרכו לתינוק דלא חכים מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכא
כט ע"ב06 זיל אייתי ינוקאילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב09 אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כא, סד
כט ע"ב09 אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משהתפארת ישראל עמ' קפט, קצה
כט ע"ב09 אר"י א"ר בשעה שעלה משה למרום באר מחוקק (תשעה) עמ' רכא
כט ע"ב09 אר"י אמר רב בשעה שעלה משה למרום באר מחוקק (תשמט) עמ' קעג
כט ע"ב09 בשעה שעלה מרע"ה למרום ראה את נשמת ר"ע וכו' מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שמב, תלט
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה דרכי שלום (מרגונאטו) דף קכג ע"א
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה וכו' א"ל אדם אחד יש וכו' ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קמד, קפח
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שנח
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום בית שלום מרדכי עמ' רג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום שעורי ופניני דעת עמ' ג, ו, קטז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום תורה בציון עמ' קסד
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רטו, שטז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' אור אברהם בראשית עמ' יג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' דברי ברוך ח"ב סי' ז אות ג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף ע
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' תורת איש ח"א עמ' קסז, קעא
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' הלך וישב בסוף שמונה שורות וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שעג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' זו תורה וזו שכרה, אמר לו שתוק כך עלתה במחשבה לפגי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' זו תורה וזו שכרה מאמרי שלמה ח"א עמ' צח
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום הראה לו הקב"ה את ר"ע שעתיד לדרוש וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' עג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר בתרים לאותיות מחשבת זקנים עמ' שטז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וגו' כרם חמד (תשסו) עמ' צה
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תל
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני דעת תורה שמות עמ' רלא
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' שתוק כך עלה במחשבה אסופת מערכות ימים נוראים עמ' כד, חנוכה עמ' כב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' שתוק כך עלה במחשבה מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' שתוק כך עלה במחשבה לפני אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קיז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' שתוק כך עלה במחשבה לפני באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' שתוק כך עלתה במחשבה לפני ובתורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצב, ח"ב עמ' לט
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו'דרשות הרא"ש דף נט ע"א דרוש נט
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' ע
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו'מרפא לשון עמ' צז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום וכו' ועקיבא בן יוסף שמו וכו' לחמי תודה דף נח ע"ב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום כו' תשש כחו כו' רבי מניין לך א"ל הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו תורת מנחם חמ"ו עמ' 377
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצא הקב"ה שהוא אומר הלכות בשם התנאים שער המלך (תשנז) עמ' תרכ
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצא להקב"ה וכו' אדם אחד יש וכו' ועקיבא בן יוסף שמו וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן עב, עג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו וכו' אפיקי ים עמ' תקנא
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו לה' יושב וקושר כתרים לאותיותמי מרום ח"ז עמ' רעז, ח"ט עמ' צא
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה וכו' זו תורה וזו שכרהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שכא
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה וכו' זו תורה וזו שכרהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכד
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה וכו' שעתיד לדרוש על קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ב, פה
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה וכו' תילין תילין של הלכות שם יחזקאל עמ' כז, תב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה וכו' תילין תילין של הלכותבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' פד
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה יושב וקושר כתרים הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ו, סב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה יושב וקושר כתרים הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ו, סג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב וקושר כתרים והמעשה עם רבי עקיבאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעו, תתקעז, תתקעז הערה 11, תתקפ, תתקפ הערה 16, תתקפא, תתקפב, תתקפה, תתקפה הערה 43, תתקפו-תתקפח, תתרז, תתרז הערה 101
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קפט
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותר כתרים לאותיות וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקמא
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר בתרים לאותיות, ורש"י נזר הקדש ח"א עמ' לז
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר וכו' שתוק כך עלה במחשבה לפני מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' קכו
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים וכו' ברית שלום (תעח) דף כ ע"ב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותי' חמודי צבי שמות עמ' נט
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' סד
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות מדבר קדמות (תשסח) עמ' קנח
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכ אות א
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וכו' דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפה עמ' תקלט, דרוש רפו עמ' תקמ
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכו' יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי דרכי צדק עמ' רפ
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וכו' שפתי חיים ח"ב עמ' קס
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיותאור הצבי עמ' 223, 229, 252, 318
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו, רבונו של עולם מי מעכב על ידך וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' קכח, תקנו
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתריםאור לפני הדורשין עמ' 55
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר קשרים לאותיות חיים לגופא (תשסה) עמ' מח
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר קשרים לאותיות אמר לפניו רבונו של עולם מי מעכב על ידךמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ח
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר...שמועה טובה דף מד ע"ב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום מצאו לקב"ה וכו' תילין תילין של הלכות אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' פג
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום ראה שהקב"ה יושב וקושר כתרים לאותיות וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקמה
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרוםאמרי יהודה עמ' קלה
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרוםילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב09 בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קמט
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום חלקו של יוסף (אמאדו) דף כח ע"ג
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום וכו' ראה ר"ע וכו' זו תורה וזו שכרה וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סד
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום כו' וראה ר"ע דורש על כל קוץ תורת חיים (ר' דובער) שמות דף י ע"ב
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום כו' ר"ע כו' שתוק כו' גנא דפלפלי עמ' נה
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות וכו' אש דת (אסאד) עמ' קס
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וכותר כתרים וכו' טוב ירושלים הקדמה
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיותאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צז
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום ראה לר' עקיבא ותורתו אמר לפני הקב"ה רבש"ע יש לך אדם כזה ואין אתה נותן התורה על ידו וכו' עמודיה שבעה עמ' *ריג, *רסה
כט ע"ב09 כשעלה משה לרקיע מצא את רבי עקיבא וכו'אור יהושע דף עט ע"ב
כט ע"ב09 כשעלה משה למרום ראה ששוקלין את בשרו במקוליןמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר לב
כט ע"ב09 מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וכו' ועקיבא בן יוסףפרי צדיק ל"ג בעומר אות א, ח, לחג השבועות אות טו, שלח אות יג, מסעי אות יא, ט"ו באב אות א, כי תצא אות *טו, כי תבא אות יא,
כט ע"ב09 משה רבינו ורבי עקיבא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קיא הערה 102
כט ע"ב10 הקב"ה יושב וקושר כתרים לאותיות המאור הגדול (גר"א) עמ' תתיד
כט ע"ב10 וקושר כתרים לאותיות, ובמהרש"א בית ישי - דרשות עמ' עו, פ, רסט
כט ע"ב10 קושר כתרים לאותיות משנת חיים דברים עמ' קצא
כט ע"ב10 קושר כתרים לאותיותתשובות ר' איסר יהודה עמ' מה-מו
כט ע"ב11 אמר הקב"ה למשה אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות וכו' בי חייא ח"ב עמ' ערד
כט ע"ב11 אמר לו אדם שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו איתן האזרחי עמ' רסח
כט ע"ב11 אמר משה לפני הקב"ה מי מעכב על ידך מבשרת ציון ח"א עמ' קמז
כט ע"ב11 מי מעכב על ידך אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רלג
כט ע"ב11 מי מעכב על ידך דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק לב פסוק ז(2)
כט ע"ב11 מי מעכב על ידךכור לזהב ח"ב
כט ע"ב12 אדם אחד יש וכו' ועקיבא בן יוסף שמו מכתב מאליהו ח"ה עמ' 206
כט ע"ב12 אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפה, תסג
כט ע"ב12 אדם אחד יש... שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצ, במדבר עמ' סד
כט ע"ב12 יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רפה
כט ע"ב13 דרש ר"ע על כל קוץ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
כט ע"ב13 והיה דורש תלי תלין של הלכות על כל קוץ וקוץ תורה בציון עמ' שנז
כט ע"ב13 ר"ע היה דורש כתרי אותיות ועל קוץ וקוץ וכו' כרם טוביה עמ' שכא, שצד
כט ע"ב13 רבי עקיבא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות מחשבת זקנים עמ' קעח
כט ע"ב13 ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות טו, טז
כט ע"ב13 ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות נועם אליעזר שמות דף יז ע"ב, ריח ע"ב
כט ע"ב13 ועקיבא וכו' שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שנ, ח"ג עמ' אלף שפג
כט ע"ב13 כל קוץ וקוץ תילי תילים הלכות ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קיז
כט ע"ב13 לדרוש על כל קוץ משנת חיים בראשית עמ' תעד
כט ע"ב13 לדרוש על כל קוץ וקוץ משנת חיים דברים עמ' ריז
כט ע"ב13 מעלת ר"ע היתה ידועה עוד לפני שנולדאיש אמונים דף קכו ע"א
כט ע"ב13 על כל קוץ וקוץ פני חיים (פלג'י) דף שמב ע"ב
כט ע"ב13 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מחשבת מוסר ח"ב עמ' נט, קכג, קכו, קסז
כט ע"ב13 על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות ברכת מועדיך לחיים ח"א דף סד ע"ב [רכט ע"א ד"ה וכן]
כט ע"ב13 על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעב
כט ע"ב13 על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות דרך ה' (באום) ח"ד פ"ב אות לג
כט ע"ב13 על כל קוץ תילי תילים של הלכותתקונים חדשים פ' לח
כט ע"ב13 על כל תג ותג יש תילי תילין של הלכות מחשבת מוסר ח"ג עמ' שנה
כט ע"ב13 עקיבא בן יוסף וכו' שעתיד לדרוש על כל קוץ וכו' הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו תורת מנחם ח"ב עמ' 148, ח"ג עמ' 26, ח"ז עמ' 320, חי"ב עמ' 113, חי"ד עמ' 82
כט ע"ב13 עקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וכו' תילין של הלכות ילקוט עטרת צבי עמ' קלח
כט ע"ב13 עקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות גאולת ישראל עמ' כב
כט ע"ב13 עקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמרי נועם (מועדים) סי' ט לל"ג בעומר, סי' לא לשבועות [מבן המחבר]
כט ע"ב13 עקיבא בן יוסף שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תלין תלין של הלכות אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
כט ע"ב13 עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ סימנא דחיי (תשסה) עמ' ה
כט ע"ב13 עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות שביב אור עמ' לה
כט ע"ב13 ר' עקיבא דברי הרב עמ' קנט
כט ע"ב13 ר' עקיבא דרש על כל קוץ וקוץ וכו' לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' רסט
כט ע"ב13 ר' עקיבא הי' דורש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות טוב דעת עמ' כ, כב
כט ע"ב13 ר' עקיבא היה דורש כל תג ותג מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנא
כט ע"ב13 ר' עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תלי תילים של הלכות מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצד
כט ע"ב13 ר"ע דורש כל קוצין שבתורה דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק לב פסוק ז(2)
כט ע"ב13 ר"ע דרש על כל קוץ הלכותבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4-5
כט ע"ב13 ר"ע דרש על כל קוץ וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקעו
כט ע"ב13 ר"ע דרש על כל קוץ וקוץ תלי תלין של הלכות עטרת ישועה (תשסד) אות לז, נה לשבועות
כט ע"ב13 ר"ע דרש על כל קוץ וקוץ תלין של הלכותנר ישראל חלק ב דף קד
כט ע"ב13 ר"ע דרש תלי תלים של הלכות וכו' הלכה למשה מסינימי מרום ח"ט עמ' קלב
כט ע"ב13 ר"ע הי' דורש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות נועם אליעזר בראשית עמ' עד ע"א, קיא ע"ב, ר ע"א
כט ע"ב13 ר"ע הי' דורש על כל תג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריט
כט ע"ב13 ר"ע היה דורש על כל קוץ וקוץ עבודת יצחק בראשית עמ' סט
כט ע"ב13 ר"ע היה דורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קסח
כט ע"ב13 ר"ע היה דורש על כל קוץ תלין של הלכות שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' רכו
כט ע"ב13 ר"ע היה דורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות גור אריה ויקרא פכ"ד הערה 71
כט ע"ב13 ר"ע היה דורש על כל תג ותג תלי תלין של הלכות קומץ המנחה (צונץ) דרוש סא אות ג
כט ע"ב13 רבי עקיבא מבשרת ציון ח"ג עמ' שי
כט ע"ב13 רבי עקיבא היה דורש כתרי אותיות אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רכו
כט ע"ב13 רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות תפארת צבי במדבר עמ' רלא
כט ע"ב13 רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תלים של הלכות אור לשמים (תשסג) עמ' כא, רנט
כט ע"ב13 רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ תילי תילים של הלכות קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ב אות ריב, פרק ה אות קפג
כט ע"ב13 רבי עקיבא היה יושב ודורש כתרי אותיות צמח צדקה עה"ת עמ' ח
כט ע"ב13 רבי עקיבא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות מחשבת מוסר ח"א עמ' שלא, שפח, תנט, תקפח
כט ע"ב13 שהיה רבי עקיבא דורש על כל קיצו של יוד תילין תילין של הלכות מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כו
כט ע"ב13 שהיה רבי עקיבא דורש תילי תילים של הלכות על כל קוץ וקוץ באמונה שלמה עמ' רפא
כט ע"ב13 שעתיד לדרוש על כל קוץ משנת חיים ויקרא עמ' ריט
כט ע"ב13 שעתיד לדרוש על כל קוץ ס' הבוטח ח"ב עמ' שנד
כט ע"ב13 שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ רב שלום (אדלר) עמ' סג
כט ע"ב13 שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות וכו' תורת מנחם חל"ח עמ' 348
כט ע"ב13 שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אז שמח עמ' ו
כט ע"ב14 תילין תילין של הלכות נתיבות מוסר עמ' סה
כט ע"ב15 א"ל חזור לאחוריך וכו' אפיקי ים עמ' תקנב
כט ע"ב15 הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא הי' יודע כו' תשש כחו ומפ' וע"י לקוטי שיחות ח"ו עמ' 255, חי"ט עמ' 253, חכ"ג עמ' 356, חכ"ט עמ' 176, 166
כט ע"ב15 הקב"ה הראה למרע"ה את ר"ע בין המשפתים שמות עמ' קלא
כט ע"ב15 הקב"ה הראה למשה דור דור ודורשיו וכו' ויברך דוד עמ' קצג
כט ע"ב15 הקב"ה הראה למשה כל דור דור אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רסח
כט ע"ב15 הקב"ה הראה למשה רבינו את רבי עקיבא וכו' אור אברהם - רות עמ' קפ
כט ע"ב15 הקב"ה הראה למשה רבינו שר"ע עתיד לדרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג קריאה בקריה ח"ג עמ' ג
כט ע"ב15 הראה ה' למשה את עקיבא בן יוסףמי מרום ח"ט עמ' קח
כט ע"ב15 הראה הקב"ה למשה את ר"ע שהיה דורש על כל קוץ וקוץ וכו' עמודיה שבעה עמ' רג
כט ע"ב16 דברים שלא נתגלו למשה רבינו ע"ה נתגלו לרבי עקיבא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יג
כט ע"ב16 ולא הי' יודע מה הם אומרים וכו' אפיקי ים עמ' תקנב
כט ע"ב16 ולא הי' יודע מה הן אומרים וכו' א"ל הלכה למשה מסיני תורת מנחם חנ"ו עמ' 167
כט ע"ב16 ולא היה יודע מה הם אומרים וכו' מכתב מאליהו ח"א עמ' 223
כט ע"ב16 ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כוחו וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' תקנז
כט ע"ב16 ישב משה רבנו בסוף ח' שורות של תלמידים יושב אהלים עמ' עה
כט ע"ב16 לא היה משה יכול להבין מה שדרש ר"ע שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלו
כט ע"ב16 משה רבינו לא ידע לדרוש את התגין באר הגולה באר ד הערה 939
כט ע"ב16 שמונה עשר שורות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעו, תתקפג הערה 27
כט ע"ב17 תשש כוחו וכו' דרכי החיים ח"ב עמ' קעט, קפ
כט ע"ב17 תשש כוחו כיון שהגיע לדבר אחד רסיסי לילה סי' מו (עמ' 94), נו (עמ' 158), תקנת השבין סי' טו (עמ' 161), פוקד עקרים סי' 61, לקוטי מאמרים עמ' 81, 98, 169, 228, דובר צדק עמ' 148, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 92), יט (עמ' 168), קדושת השבת סי' ו (עמ' 35)
כט ע"ב17 תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד וכו' הלכה למשה מסיני נתיישבהפרי צדיק לחנוכה אות ב, שמות אות י, פסח אות מט בהעלותך אות ט, כי תצא אות טו, טז, וילך אות י, סוכות אות מז
כט ע"ב18 זו מנין לךס' העיקרים (מישור) עמ' שסו
כט ע"ב18 לאחר שר"ע השיב שדבריו נובעים מהל"מ נתיישבה רעתו של מרע"ה גור אריה במדבר פל"א הערה 90
כט ע"ב18 מנין לך וכו' אהל משה (שינרמן) פורים עמ' רלו, רצג
כט ע"ב19 חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני גאולת ישראל עמ' כג
כט ע"ב19 נתיישבה דעתו דברי חנינא - ת"ת עמ' קסו, קסז
כט ע"ב19 שמע דמטו בה משמיה דהלכה למשה מסיני, ונתישבה דעתו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצד-קצה
כט ע"ב20 אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי וכו' שתוק, כך עלה במחשבה לפני של"ה - מס' פסחים אות שצ
כט ע"ב20 אמר לפניו רבש"ע יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי תורת מנחם חנ"א עמ' 371
כט ע"ב20 אמר לפניו רבש"ע יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י שיחות ר' ראובן עמ' לו
כט ע"ב20 אמר משה רבש"ע יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי דבר טוב עמ' שצו
כט ע"ב20 רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 317 ,73
כט ע"ב20 רבי עקיבא שראוי היה ליתן את התורה על ידו שם דרך - כתר תורה עמ' סז, רלא
כט ע"ב21 ואתה נותן תורה על ידי ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה ואתה נותן התורה על ידימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נג
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי דעת חיים עמ' ד, מט
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי שבט מישראל עמ' שמ
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי וכו' אפיקי ים עמ' רב, רכט
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידיילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה וכו' א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני חמודי צבי בראשית עמ' סב
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה וכו' שוקלין בשרו וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסד, רג, רס, רעח
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' כג
כט ע"ב21 יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי אור האורות עמ' פח
כט ע"ב21 כשראה מרע"ה את רע"ק אמר תן התורה על ידו משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רכו
כט ע"ב21 מרע"ה אמר על ר"ע שראוי ליתן תורה על ידו שירת דוד (תשסז) עמ' קכח
כט ע"ב21 משה רבינו כשראה את רבי עקיבא ותורתו, אמר רבש"ע תנה תורה על ידו צמח דוד (סקאליע) עמ' רל, רס
כט ע"ב21 שאלת משה רבינו מדוע לא ניתנה התורה על ידי ר"ע שם דרך - הישר והטוב עמ' קי
כט ע"ב22 א"ל שתוק כך עלה במחשבה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שסד
כט ע"ב22 אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני ברכת טוב עמ' ח
כט ע"ב22 א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפנישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 354
כט ע"ב22 אמר הקב"ה למרע"ה שתוק כך עלה במחשבה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תנג
כט ע"ב22 אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני נצח ישראל עמ' תשו הערה 7
כט ע"ב22 אמר לפניו רבש"ע הראיתני תורתו הראנו שכרו וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות טו
כט ע"ב22 אמר משה על ר"ע הראתי תורתו הראני שכרו הראהו ששוקלין בשרו צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שכה
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קפז, רמג
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה ביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק ב
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ב
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה זכרון דברים (תשנט) עמ' קלא
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קכג
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נ
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קנז
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה פרדס מנחם עמ' קנח
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני גבורות שמונים (תשסג) עמ' כח, סא-סב, פו
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני גור אריה בראשית פ"א הערה 58
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני ואני תמיד עמך עמ' רא
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני חכמת התורה כי תשא עמ' שצא
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני חכמת התורה תולדות עמ' רסג
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני חכמת התורה תצוה עמ' רלט
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני חכמת התורה תרומה עמ' תג
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני רסיסי לילה סי' ט (עמ' 8), מה (עמ' 89), תקנת השבין סי' כ (עמ' 24), לקוטי מאמרים עמ' 20, *81-80, דברי סופרים סי' לח (עמ' 45), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 36), ט (עמ' 75), דובר צדק עמ' 147, פוקד עקרים סי' 47
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפניחכמת התורה נח עמ' סב
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפניילקוט דברי חכמים בראשית סי' כח, נח
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפניכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 173, 176, 181
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפניכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 225-226
כט ע"ב22 כך עלה במחשבה לפני, מהרש"א חכמת התורה יתרו עמ' תקכב
כט ע"ב22 כך עלה במחשבהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ב
כט ע"ב22 כך עלה במחשבהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ב
כט ע"ב22 כך עלה במחשבהוצוה הכהן עמ' יד
כט ע"ב22 כך עלה במחשבהטוב טעם דברים עמ' כז
כט ע"ב22 כך עלה במחשבהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רעג; כתבי רבנו בחיי עמ' קמ
כט ע"ב22 כך עלתה במחשבה לפני מנחת ישראל עמ' רנז
כט ע"ב22 כך עלתה במחשבה לפני קומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות ב, דרוש קמג אות ב
כט ע"ב22 כך עלתה במחשבה לפניאמרי יוסף דברים דף פח ע"א
כט ע"ב22 כך עלתה במחשבה לפניהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' ריט
כט ע"ב22 כך עלתה במחשבה לפנימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר לד
כט ע"ב22 כך עלתה במחשבה השיר והשבח ח"א עמ' רטו
כט ע"ב22 סוף מעשה במחשבה תחילה אור יחזקאל - אמונה עמ' עט
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה אור תורה השלם (מזריטש) סי' קעה
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה ברית אברם עמ' תרטו
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה דרך מצותיך (חב"ד) דף יג ע"א, טו ע"ב, צז ע"ב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה זך ונקי עמ' רפח
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה טיול בפרדס ח"א עמ' קח, שמז, ח"ב עמ' טז
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה יורה חכימא (תשעא) עמ' קסה
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 230
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה מכתב מאליהו ח"ה עמ' 209, 358
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קצו
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלג
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה תורה בציון עמ' שצד
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף פט ע"ד
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ר ע"ג {דק טעם כמוס}
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני - גר"א קריאה בקריה ח"א עמ' סד
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' ריג
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות מא
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יא אות יח
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רכד
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני חמודי צבי שמות עמ' ס
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני מבשרת ציון ח"ג עמ' רצב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמא
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני ספר המאמרים עת"ר עמ' קא, קסט, קעד, תל
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצא
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שכו, תשמז
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני קריאה בקריה ח"א עמ' סד
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפני וכו' תשובת השנה עמ' עה
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפניאבן יהושע עמ' 8
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפניאשל חיים ח"א עמ' מו
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפנימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפנימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מח
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפנימי מרום ח"ט עמ' קלט, שסב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפניפרי צדיק תולדות אות א, ויחי אות י, בשלח אות יא, פ' זכור אות יב, ל"ג בעומר אות א, במדבר אות ה, מטות אות ח
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבה לפניראשית חכמה, קדושה פרק יא אות לב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קכה ע"א, רנב ע"ב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבהאוהב ישראל דף רלא ע"ב
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבהבני יששכר ח"א דף קיח ע"ד
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' סח, אור תורה סי' קעה
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבהנשמת אדם עמ' קא
כט ע"ב22 שתוק כך עלה במחשבהפרי חיים דרוש ז אות ג
כט ע"ב22 שתוק כך עלה לפני במחשבה פרדס המלך (תשסט) אות רכ, שעז, שצו, תכג, תסד, תפח
כט ע"ב22 שתוק כך עלתה במחשבה מאיר נתיבות ח"א עמ' רצב
כט ע"ב23 הראיתני תורתו הראיני שכרוקול ששון (גולדברג) אות נ
כט ע"ב23 הראיתני תורתו הראיני שכרו, א"ל חזור לאחוריך מחשבת מוסר ח"א עמ' קכט
כט ע"ב23 הראיתני תורתו הראני שכרו חכמת התורה ויצא עמ' קכט
כט ע"ב23 הראיתני תורתו הראני שכרוילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב23 הראני שכרו ס' הבוטח שער הבטחון עמ' סד, ח"ב עמ' כט, קעד, קפ
כט ע"ב23 משה רבינו בקש לראות שכרו של ר' עקיבא, והראו לו שהיו סורקין בשרו פרדס המלך (תשסט) אות רעו
כט ע"ב25 אמר משה לפני הקב"ה זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפניכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת אחרי עמ' קצב
כט ע"ב25 הראה הקב"ה למשה מיתתו של ר"ע וכו' זו תורה וזו שכרה אמר לו הקב"ה שתוק בך עלה במחשבה עמוד העבודה (תשעג) דרוש מסירת נפש י, יא, דרוש התשובה ה, י, יז, דרוש המחשבה ט
כט ע"ב25 הראהו שהיו סורקין את בשרו וכו' א"ל זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני אורות ונתיבות ח"ה פרק כו אות כג
כט ע"ב25 כשראו את ר"ע שהיו סורקין את בשרו במסריקות של ברזל, שאלו זו תורה וזו שכרה, והשיב הקב"ה שתוק כך עלה במחשבה ערבי נחל (תשסד) עמ' ח, רצו, תתסח
כט ע"ב25 משה ראה ששוקלין בשרו במקולין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשמא הערה 89-90
כט ע"ב25 משה ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה, א"ל שתוק וכו' דעת תורה דברים ח"א עמ' רכט, דברים ח"ב עמ' סב
כט ע"ב25 על המקולין וכו' זו תורה וזו שכרה וכו' פחד יצחק - ראש השנה מאמר ד
כט ע"ב25 ר"ע היו סורקין בשרו ואמר משה זו תורה וזו שכרהילקוט דברי חכמים בראשית סי' כג
כט ע"ב25 בשעה שהראה הקב"ה למרע"ה שישקלו בשרו של ר' עקיבא בי חייא ח"ב עמ' קעה
כט ע"ב25 ראה את רבי עקיבא שסורקין את בשרו וכו' כך עלה במחשבה צמח דוד (סקאליע) עמ' קצח, שסז
כט ע"ב25 ראה משה שעתידין לסרוק אמרי אש (טאוב) עמ' קלה, רנ
כט ע"ב25 ראה משה ששוקלין בשרו במקוליןשפתי חיים מועדים ח"א עמ' נז
כט ע"ב25 ראה משה ששוקלין בשרו של ר"ע... שתוק כך עלה במחשבה לפני שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' סט
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קעא אות א
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע וכו'טוב ירושלים דברים פ"ה פסוק כו
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ד אות לז
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה מצווה ועושה ח"א עמ' קעו
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל כך עלה במחשבה לפני דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קיח, קכו
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין וכו' שתוק כך עלה במחשבהשל"ה פרשת בראשית אות ט, משפטים אות לא, שמיני אות י, יא
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו במקולין, אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה, א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף סא ע"ב
כט ע"ב25 ראה ששוקלין בשרו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצא
כט ע"ב25 שקלו את בשרו של ר"ע במקולין דרך ה' השלם עמ' רסה - דרך לחיים
כט ע"ב26 א"ל זו תורה וזו שכרה, א"ל שתוק משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' ר, רלב
כט ע"ב26 זה תורה וזו שכרה ואמר להם הקב"ה כך עלתה במחשבה נזר הקדש ח"א עמ' תלח
כט ע"ב26 זו תורה וזו שברה ויברך דוד עמ' קמא
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה חכמה מאין דף כו ע"ד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה התורה והעולם ח"ב עמ' קצו
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה התורה והעולם ח"ג עמ' לח
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה מנחת יואל עמ' שיג
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה נתיבות יצחק ח"ג עמ' שצד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קצו
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה עם לבבי אשיחה עמ' רנד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנג
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנב
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' כג
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' אמרי אש (טאוב) עמ' ו
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 256
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' תורת חיים (ר' דובער) שמות דף י ע"ב
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' כך עלה במחשבה אור אברהם במדבר עמ' שח
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' כך עלה במחשבה לפני כד הקמח (מישור) עמ' קמ
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' כך עלה במחשבה לפני וכו' שארית מנחם ח"ב עמ' רע
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' שתוק כך עלה במחשבה תורת מנחם חמ"ט עמ' 79
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' שתוק כך עלה במחשבה לפני דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נט עמ' קנ, ח"ב דרוש רעח עמ' תקד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו' שתוק כך עלתה במחשבה לפני שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רמה, ערב
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה וכו'דברי שלום ח"ו סי' צא
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה כו' אמר ליה שתוק כך עלתה במחשבהסדורו של שבת דף קכט ע"ד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה שתוק כך עלה במחשבה לפני אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' א
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה שתוק כך עלתה במחשבה לפני לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה שתק כך עלה במחשבה לפנימי מרום ח"ז עמ' קכז
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרהאור הצבי עמ' 261
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 126
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כן עלה במחשבה לפני דרשות שמן רוקח עמ' תסד
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה, מהרש"א חכמת התורה ויצא עמ' רעז
כט ע"ב26 זו תורה וכו' שתוק כך עלה במחשבה בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' כב, קפט, רמב, שצט, הוספות ב, ח"ב עמ' תשיח, תשיט, אלף מב, ח"ג עמ' אלף רלט
כט ע"ב26 זו תורה וזו שכרה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצא
כט ע"ב26 רבש"ע זו תורה וזו שכרה מכתב מאליהו ח"ג עמ' 244
כט ע"ב26 רבש"ע זו תורה וזו שכרה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ט
כט ע"ב26 רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני תורת מנחם חנ"ה עמ' 146
כט ע"ב26 רבש"ע זו תורה וזו שכרה וכו' שתוק כך עלה במחשבה נחמד ונעים (תשסט) בראשית ד"ה והנה ראה, ואתחנן ד"ה את הדברים
כט ע"ב26 שתוק כך עלה במחשבה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכז
כט ע"ב28 ואלן הן שעטנ"ז ג"ץאוהב ישראל דף ריא ע"א, רמה ע"א
כט ע"ב29 א"ר אשי חזינא להו וכו' אפיקי ים עמ' תקנד
כט ע"ב29 א"ר אשי חזינא לספרי דווקני דתלו לכרעיה דה"י שם יחזקאל עמ' תקעא
כט ע"ב29 אמר רב אשי חזינא להו לספרי דווקני רבי רב וכו' וחטרו להו לגגיה דחי"ת כלומר חי הוא ברומו של עולם וכו' של"ה - תולדות אדם אות שסז
כט ע"ב29 אר"א חזיא וכו' דחטרי להו לגגיה דחית וכו' ומ"מ נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' א, קיט, תצ
כט ע"ב29 אר"א חזינא וכו' דחטרי להו לגגיה דחית וכו' ומ"מ נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' ברית שלום (תעח) דף א ע"א, יט ע"א, לח ע"ג, עו ע"ג, פג ע"ג
כט ע"ב29 חזינא להו וכו' דחטרי להו לגגיה דחי"ת וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קנז
כט ע"ב29 חזינא להו לספרא דווקניילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב29 חזינא להו לספרי דווקני דבי רב וכו' וליעייל בהו לא מסתייעא מילתא דרכי התשובה עמ' פה, קג-קד, קנז
כט ע"ב29 חזינא להו לספרי דווקני דבי רב דחטרי להו לגגיה דחי"תפרי צדיק שבת הגדול אות ט, בהר אות ט, ר"ח תמוז אות א, ב, ד, ה, קרח אות ד, יא, לט"ו באב אות ד
כט ע"ב29 חזינא להו לספרי דווקני דחטריה להו לגגיה דחי"ת וכו' זך ונקי עמ' קעז
כט ע"ב29 חזינא להו לספרי דיוקנא דבי רב איתן האזרחי עמ' שכה
כט ע"ב29 חזינא לספרי דבי רב דחטרי להו גגיה דחי"ת חדרי בטן פרשת כי תבא אות ו, ז
כט ע"ב29 לדידי חזי לי וכו' דחטרי לגגי' דחי"ת חי הוא ברומו של עולם פרדס המלך (תשסט) אות תרסז
כט ע"ב29 שעטנ"ז ג"ץ צריכים תגין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעח הערה 11, תתרז הערה 99, 101
כט ע"ב29 שעטנ"ז ג"ץ צריכין תגין באר הגולה באר ד הערה 925-924
כט ע"ב30 דחטרי להו לגגיה דחי"ת קשוטי כלה ח"ט אות שכו
כט ע"ב30 דחטרי ליה לגגיה דחי"ת וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמט
כט ע"ב30 חטרי לגגיה דחית חי הוא ברומו של עולם ורש"י ד"ה חיטרי, חי"ת היינו חי נחלה לישראל עמ' לט
כט ע"ב30 חטרי להו לגגיה דחי"ת כלומר חי הוא בגובה עולםאור הצבי עמ' 218
כט ע"ב31 ותלו לי' לכרעי' דה' וכו' נברא העוה"ז בה' לקוטי שיחות ח"ח עמ' 112, 110, 108, חכ"א עמ' 303
כט ע"ב31 ותלי' לכרעי' דה' וכו' אפיקי ים עמ' תקנד
כט ע"ב31 חטוטרת דחי"ת כלומר חי הוא תורת העולה ח"א פרק ט
כט ע"ב31 חטרי לגגיה דחי"ת חי ברומו של עולם, ובתוס' שים שלום עמ' רטז, רכח
כט ע"ב31 חטרי להו לגגיה דחי"ת, מחלוקת רש"י ור"תשופרא דישראל (תשסו) עמ' רנח
כט ע"ב33 כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי וכו' כל התולה בטחונו בהקב"ה הוי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבאכתב סופר אגדות כאן
כט ע"ב34 בטחו בה' עדי עד וגו' מאי שנא דכתיב בי-ה ולא כתיב י-ה וגו', אלו שני עולמות שברא הקב"ה וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' נג
כט ע"ב34 בטחו בה' עדי עד וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' קעה
כט ע"ב34 בטחו בה' עדי עד וכו' אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה' וא' בי' חיי נפש ח"ד עמ' קסא
כט ע"ב34 בטחו בה' עדי עד וכו' כל התולה בטחונו וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' נז
כט ע"ב34 בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים וכו' אחד בה"י ואחד ביו"ד של"ה - תולדות אדם אות רפח
כט ע"ב34 בטחו בה' עדי עד כי ביה ה' צור עולמים וכו' אלו ב' עולמות שברא הקב"ה, א' בה"י וא' ביו"ד וכו' אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' מא, סה, קכא, קמו, קסה, רטז, שכה, שסח, שעג
כט ע"ב34 מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' ב' עולמים א' בה' וא' בי' נזר הקדש ח"א עמ' רמד
כט ע"ב34 מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד כי בי-ה וכו' מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה כדררש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב"ה, אחר בה"י ואחד ביו"ד של"ה - מס' שבועות אות קכא, קנא
כט ע"ב34 מאי דכתיב בטחו בה' עדי עד כי ביה צור עולמיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' ל
כט ע"ב35 בי-ה ה' צור עולמים וכו' אפיקי ים עמ' תקעד
כט ע"ב35 בי-ה ה' צור עולמים וכו' ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפו עמ' תקמ
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים העוה"ז בה"י והעוה"ב ביו"ד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כט, מועדים (תשנט) עמ' רכה
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' אלו ב' עולמות שברא הקב"ה אחד בה"א וא' ביו"ד ואיני יודע וכו' הוי אומר העוה"ז בה"א ועוה"ב בי' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קו, קט
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד נועם אלימלך (תשסא) עמ' פט
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים, ביו"ד ברא העולם הבא ובה"א ברא העולם הזה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צח
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים, עולם הזה בה', ועולם הבא ביו"ד קרן לדוד בראשית עמ' רה, רעז, רצז, ויקרא-במדבר עמ' קמד, דברים עמ' יח
כט ע"ב35 כי בי-ה צור עולמים, עוה"ב נברא ביו"ד, ועוה"ז נברא בה"א אמרי נועם (מועדים) סי' ז לחנוכה
כט ע"ב35 כי בי-ה צור עולמים וכו' אלו שני עולמות שברא הקב"ה מחשבת זקנים עמ' קעח, ריד
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים, העולם הזה נברא באות ה' ועולם הבא באות י' פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רסט {הענין שהכתוב נכתב בעירבוב בי בי״ה ה' צור עולמים ולא נכתב בי בה' ברא עולם הזה ובי' ברא עולם הבא, מכיון שהקב״ה שיתף מדת הרין למדת הרחמים שלפעמים נראה בזמן הזה דין לכן כתוב כי בי-ה ה' צור עולמים, ורק לעתיד נראה שהכל היה לטובה מה שאין בן בזמן הזה}
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' מסילות הנביאים שופטים עמ' קג, רמו
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים - בב' אותיות אלו נבראו שמים וארץאור הצבי עמ' 218, 294
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים - בה' עוה"ז ובי' עוה"ב קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפז
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים ברכת מועדיך לחיים ח"א דף קלה ע"ג [תפד ע"ב ד"ה ועם]
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף צה ע"ג [שנג ע"א ד"ה אלא]
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסט
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים אלו שני עולמות שברא וכו' מחשבת מוסר ח"ג עמ' רמז
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים בי' ברא עלמא עילאה ובה' ברא עלמא תתאה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' לז, שב
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים דרש ר"י בר"א אלו שני עולמות וכו' כרם טוביה עמ' טו
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים דרש רב יהודא ברבי אילעאי אלו שני עולמות וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' ה
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים העוה"ב נברא בי' והעוה"ז בה'אבן שוהם עמ' 14
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים העוה"ז נברא בה' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפ
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים העולם הזה נברא בה' מפני שדומה לאכסדרה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיג, שה, שמג, שסז
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' אלו שני עולמות שברא הקב"ה מחשבת מוסר ח"ב עמ' לח, נט, צא, קכד, רצג, שכ, של, תלט, תעח
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' אלו שני עולמות שברא הקב"ה מחשבת מוסר ח"א עמ' שפח, תנג
כט ע"ב35 כי בי'ה ה' צור עולמים וכו' אלו שני עולמות שברא הקב"ה א' בה' וא' בי' חמודי צבי בראשית עמ' שה
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' אלו שני עולמות שברא הקב"ה כו' העוה"ז בה"י והעוה"ב ביו"ד אור תורה השלם (מזריטש) סי' כד
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים וכו' העוה"ז בה"א והעוה"ב ביו"דכתר שם טוב (תשסד) סי' קצג
כט ע"ב35 כי בי-ה ה' צור עולמים... אלו שני עולמות שברא הקב"ה כו' העוה"ז בה"י והעוה"ב ביו"דמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' כד, הוספות לספרי הרה"מ סי' כג
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצה
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רב
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצח
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה הוא לו מחסה בעוה"ז ובעוה"ב אורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות נ
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה הוא לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבאאור הצבי עמ' 230
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעוה"ז ולעוה"ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תפח-תפט
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעוה"ז ולעוה"ב כתב סופר דרשות ח"א עמ' רסד
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעוה"ז ולעוה"ב, ורש"י אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' טו, עט
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בה' הרי לו מחסה בעוה"ז ולעוה"ב עלי שור ח"ב עמ' תקפב, תרכג
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעוה"ז ולעולם הבא שמחת הנפש עמ' י
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה וכו' דרך אמונה ובטחון עמ' לו
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"ה וכו'ברכת משה דף פא ע"א
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בהקב"הילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בקב"ה שער החצר (תשעב) סי' קטז
כט ע"ב35 כל התולה בטחונו בקב״ה הרי הוא לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קיט
כט ע"ב35 צור עולמים אלו ב' עולמות שברא הקב"ה אחד בה' ואחד בי' אגרא דכלה ח"א עמ' קלו, שצ
כט ע"ב35 צור עולמים ב' יצירות עולם הזה בה' ועולם הבא בי' שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רב, רמו
כט ע"ב36 התולה בטחונו בהקב"הנתיבות עולם ח"ב עמ' רלב
כט ע"ב37 כדדרש ר' יהודה בר אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד זאת זכרון (תשנב) אות מב, קיג
כט ע"ב37 מ"ש דכתיב בי"ה ולא כתיב י"ה וכו' תורת איש ח"ב עמ' כג, קט
כט ע"ב37 מ"ש דכתיב ביה ה' צור עולמיםילקוט הגרשוני ח"ב
כט ע"ב37 מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה כדדרש ר' יהודה בר ר' אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב״ה, אחד בה״י ואחד ביו״ד אור מאיר ח"ב עמ' רי
כט ע"ב38 אחד בה"י ואחד ביו"ד ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' א
כט ע"ב38 אחד בהא ואחד ביוד בית ישי - דרשות עמ' סז
כט ע"ב38 אלו ב' עולמות שברא הקב"ה א' בה' ואחד בי' חדרי בטן פרשת חיי שרה שני אות ד-ח
כט ע"ב38 אלו שני עולמות וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנא, ח"ב דף קמג
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד וכו' נועם אליעזר שמות דף ריח ע"א, רצז ע"א
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד וכו' מפני שדומה לאכסדרה וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 116
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בהי ואחד בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' כו, קסז, ריז, רכד, רמה, רנט
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בהי ואחד ביוד דרך ה' השלם עמ' שט - עיונים
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בהי ואחד ביוד וכו' בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נו-נז, צז, קכח
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בהי ואחד ביוד וכו' בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' יח-יט, קמב
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בהי ואחד ביוד וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קסב
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בהי ואחד ביוד וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נו
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחר בהי ואחד ביודבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כ, לג, קיא, קיג, רסג, שא
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב"ה, אחד בה"י ואחד ביו"ד שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמא
כט ע"ב38 אלו שני עולמות שברא הקב״ה, אחד בה״י ואחד ביו״ד אבני אש (אויש) מועדים עמ' רצב
כט ע"ב38 שני עולמות שברא אחד בה' ואחד בי' גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רלח
כט ע"ב38 ב' עולמות שברא הקב"ה וכו' העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד לקט אמרי קודש - במדבר עמ' לט, צט, מועדים עמ' קז
כט ע"ב38 שני עולמות שברא הקב"ה השיר והשבח ח"א עמ' קכה
כט ע"ב38 באותיות יו"ד ה"א ברא הקב"ה את העולמות גור אריה במדבר פכ"ו הערה 14
כט ע"ב38 בשתי אותיות נברא העולם לקוטי שיחות חל"ה עמ' 232
כט ע"ב38 העולם נברא רק בב' אותיות אור חדש פ"ג אות 489, פ"א אות 65, פ"ב אות 320, פ"ט אות 200, פתיחה אות 28-30
כט ע"ב38 הקב"ה ברא את העולם בשתי אותיותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלא
כט ע"ב38 עה"ז ועה"ב נבראו בשם י"הנשמת אדם עמ' קמז
כט ע"ב38 שברא הקב"ה... והעולם הבא ביו"דראשית חכמה, אהבה פרק יא אות פג
כט ע"ב38 שני עולמות שברא הקב"ה המאור הגדול (גר"א) עמ' תשל
כט ע"ב38 שני עולמות שברא הקב"ה וכו' העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד ספר המאמרים עת"ר עמ' שלה, תמא, תסד
כט ע"ב38 שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד וכו' העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
כט ע"ב38 שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד...נועם אלימלך דף יא ע"ב, כג ע"ג, מא ע"ב, ק ע"ב
כט ע"ב38 שני עולמות שברא הקב"ה... עוה"ז בה"י ועוה"ב ביו"ד וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' מג-מו
כט ע"ב38 שני עולמים ברא הקב"ה אחד בה' ואחד בי' וכו' תורת העולה ח"א פרק ב, ט, י, ח"ב פרק ו, ח"ג פרק סא
כט ע"ב40 א"ת בהבראם אלא בה' בראם אור תורה השלם (מזריטש) סי' כד, ל, קעט, תצב
כט ע"ב40 א"ת בהבראם אלא בה' בראם קהלת משה (תשסב) עמ' קמג
כט ע"ב40 א"ת בהבראם אלא בה"י בראם הוי אומר העוה"ז בה"י וכו'דרשות שבט הלוי עמ' מז, קסז
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה' בראםמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קמד, קסב, רמב, רנב, אור תורה סי' כד, קעט, ב, תצב, הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה"א בראם בישורון מלך ח"א עמ' קז, שסה, ח"ב עמ' נב
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה"א בראם לקט אמרים (שכטר) עמ' קמב
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם אור חדש פ"ה אות 284, 524, פ"ג אות 293
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נח
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראםחלקת יהושע עמ' לו הערה ט
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה״י בראם נתיב מצותיך (תשסח) עמ' כח, קמב
כט ע"ב40 אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם ברכת טוב עמ' יא
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם קומץ המנחה עמ' 36 (סי' לב)
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא בה"י בראם דובר צדק (זילבר) עמ' נה
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה' בראם גנת אגוז (תשמט) עמ' קנו
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה"א בראם ומפני מה נברא בה"א וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' פה
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה"י בראם עולם הזה בה"יפרי צדיק וירא אות א, ט, לחנוכה אות ח, מקץ אות ז, שמות אות יב, פדיון הבן אות א, תרומה אות ו, ויקרא אות ז, שמיני אות ג, אמור אות ז, ר"ח אייר אות ד, שבועות אות ז, טו, ר"ח תמוז אות ה, ראש השנה אות יג
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תיקרי בהבראם אלא בה' בראם חיי נפש ח"ד עמ' קסא
כט ע"ב40 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם בה' בראםנר ישראל חלק ב דף ב, מז, עג, קנא
כט ע"ב40 בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"א בראם ברית אברם עמ' ג
כט ע"ב40 בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם הוי אומר העוה"ז בה"י והעוה"ב ביו"ד שרגא המאיר מועדים עמ' קלד, שעז
כט ע"ב40 כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם של"ה - מס' פסחים אות תטז
כט ע"ב40 כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי כהבראם אלא בה"י בראם הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ר של"ה - תולדות אדם אות נא, צח, קלג, קסג, שעו
כט ע"ב41 אות ה"א שבה ברא הקב"ה העולם הזה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רט
כט ע"ב41 אלא בה"י בראם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' א
כט ע"ב41 באות ה"א נברא העוה"ז נצח ישראל עמ' טז הערה 56, ריח הערה 148, תכט הערה 123
כט ע"ב41 באות ה"א נברא העולם תפארת צבי ויקרא עמ' קלז
כט ע"ב41 באות י' ברא עולם הבא, ובאות ה' ברא עולם הזה ויברך דוד עמ' ריג
כט ע"ב41 באות י' נברא העולם הבא והעוה"ז בהא והא רומז על התשובהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רעז,שיא
כט ע"ב41 בה' בראם אפיקי ים עמ' ע
כט ע"ב41 בה' בראם ברכת דוד עמ' יג, לו
כט ע"ב41 בה' בראם תורת אליהו עמ' ח
כט ע"ב41 בה' בראםאורח לצדיק עמ' ג, ל
כט ע"ב41 בה' בראםטוב טעם בראשית עמ' מא, שמות עמ' ח, צב, רצ
כט ע"ב41 בה' נברא העולם דעת תורה ויקרא עמ' יט
כט ע"ב41 בה"א בראם פחד יצחק סוכות מאמר ב
כט ע"ב41 בה"א נברא העולם עמק תפלה (תשסו) עמ' עח, קמח
כט ע"ב41 בה"י בראם העוה"ז בה"י והעולם הבא ביו"דתורת הרבי רבי זושא סי' קכב בהערה
כט ע"ב41 בה"י בראם וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' שלו
כט ע"ב41 בהבראם בה"א בראם בת עין (תשסז) עמ' כג, קעג, ריט, רסא, שמט, תג
כט ע"ב41 בהבראם איתן האזרחי עמ' קעד {באברהם}
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' כה {בזכות אברהם }
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ה, קלב, קנב, קעו, קפא
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם דרך מצותיך (חב"ד) דף כו ע"א
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם חיים לגופא (תשסה) עמ' נד
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשנא, תשנה
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם צל הכסף (פריד תשסג) עמ' צה
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראם בה' נברא עוה"ז ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קלד
כט ע"ב41 בהבראם בה' בראםגנזי ישראל ח"א דף ריג ע"ב
כט ע"ב41 בהבראם בה"א בראםראשית חכמה, קדושה פרק ד אות יב
כט ע"ב41 בהבראם בה"א בראם מאי טעמא העולם נברא בה"א שדומה לאכסדרה וכו' כסף נבחר עמ' קעד
כט ע"ב41 בהבראם בהא בראם תפארת משה עמ' קסה
כט ע"ב41 בהבראם בהי בראםילקוט דברי חכמים בראשית סי' א
כט ע"ב41 בהבראם וכו' בה"א בראםכתר שם טוב (תשסד) סי' תיא
כט ע"ב41 בי' ברא העוה"ב ובה' העוה"ז מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רפב, שכח, שנ, תלו, תקמה
כט ע"ב41 בי' ברא עלמא עילאה בה' ברא עלמא תתאה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' טז, קמו, שנו, שצ, שצד
כט ע"ב41 בי' נברא העוה"ב ובה' נברא העוה"ז תורת מנחם חמ"ו עמ' 270
כט ע"ב41 בי' נברא עוה"ב ובה' נברא עוה"ו תורת מנחם חל"ו עמ' 318
כט ע"ב41 בי' נברא עוה"ב ובה' נברא עוה"ז תורת מנחם ח"א עמ' 137, ח"ד עמ' 37, ח"ז עמ' 40, חי"ג עמ' 156, חכ"ה עמ' 202
כט ע"ב41 ביו"ד משמו ברא העולם הבא, ובה"א ברא העולם הזה אור חדש פ"א אות 534
כט ע"ב41 ביו"ד נברא העה"ב ספר המאמרים תרנ"ט עמ' רסז
כט ע"ב41 ביו"ד נברא העוה"ב בה' נברא העוה"ז תורת מנחם חלק לג עמ' 284, חלק לד עמ' 31
כט ע"ב41 ביו"ד נברא העוה"ב וכו' דרך מצותיך (חב"ד) דף א ע"ב, מג ע"א, קכה ע"א
כט ע"ב41 ביו"ד נברא עוה"ב תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קנט ע"ד
כט ע"ב41 ברא וכו' עוה"ז בה"י והעוה"ב ביו"ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 380
כט ע"ב41 הוי אומר העולם הזה בה"א ועוה"ב ביו"ד קשוטי כלה ח"ט אות רמב, רמח
כט ע"ב41 העה"ז נבראכתבי רבנו בחיי עמ' רעח
כט ע"ב41 העוה"ב נברא באות י' תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רז הערה 57, רלג הערה 39, תתקסד הערה 29
כט ע"ב41 העוה"ב נברא באות י' והעוה"ז באות ה' קשוטי כלה חי"א אות קכה, ריב, ריד, ער, ערב
כט ע"ב41 העוה"ב נברא באות יו"ד גור אריה בראשית פ"א הערה 81
כט ע"ב41 העוה"ב נברא בי' והעוה"ז בה' אסופת מערכות סוכות עמ' קנה (מהדו"ב עמ' רפא), חנוכה עמ' לט, פסח-בין המצרים עמ' טז
כט ע"ב41 העוה"ב נברא ביו"ד גור אריה בראשית פ"א הערה 81, פל"ב הערה 111
כט ע"ב41 נברא העולם הבא ביו"ד ברכת טוב עמ' ר
כט ע"ב41 אות יו"ד מרמז לעולם הבא שבו נברא בת עין (תשסז) עמ' ריט
כט ע"ב41 העוה"ז [נברא] בה"י והעוה"ב [נברא] ביו"ד שרתי ח"א עמ' ג, פג, רא, רסז, קונטרס הנרות עמ' יח
כט ע"ב41 העוה"ז בה' והעוה"ב בי' קהלת משה (תשסב) עמ' צא, בינת משה (תשסב) עמ' פ
כט ע"ב41 העוה"ז בה"א וכו' לא מסתייעא מילתא מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שסא, שעו, שפ, תנב, תסז, תקלד, תריג
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה' תורת יחיאל בראשית עמ' עז, קל
כט ע"ב41 העוה"ז נברא באות ה' בין המשפתים שמות עמ' ריג
כט ע"ב41 העוה"ז נברא באות ה והעוה"ב נברא באות י תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיט הערה 69, תשעה הערה 51
כט ע"ב41 העוה"ז נברא באות ה' שדומה לאכסדרא שכל הרוצה לצאת יצא מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קנד
כט ע"ב41 העוה"ז נברא באות ה"א גור אריה בראשית פי"ד הערה 45, דברים פל"ד הערה 2
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה' והעוה"ב בי' נועם הברכה עמ' פא
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה' ועוה"ב בי' יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' א, לז, לח, ח"ב עמ' רלב, תקיד
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה"א והעוה"ב בי'דעת שבת עמ' כח, שצ בהערה, תכו בהערה
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה"א והעוה"ב ביו"ד נחלי מים (מלאח) עמ' סד, רמה
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה"א והעולם הבא ביו"ד שרגא המאיר על התורה עמ' שסה
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה"א ועוה"ב ביר'ד קשוטי כלה ח"י אות ס, קנ, רמט, רנח, רסו
כט ע"ב41 העוה"ז נברא בה"י והעוה"ב נברא ביו"דדברי שמואל (תשנח) עמ' טז, סז, קנב, קנה
כט ע"ב41 העולם הבא נברא ביו"ד והעוה"ז נברא בה' מנחת ישראל עמ' קצח
כט ע"ב41 העולם הזה [נברא] בה"י והעולם הבא ביו"ד גנת אגוז (תשמט) עמ' שנ
כט ע"ב41 העולם הזה בה' [נברא] בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף כג
כט ע"ב41 נברא העולם הזה בה"י ברכת טוב עמ' רא
כט ע"ב41 העולם הזה בה"י והעוה"ב ביו"ד רסיסי לילה סי' ה (עמ' 4), תקנת השבין סי' ו (עמ' 69), יא (עמ' 104), לקוטי מאמרים עמ' 88, 113, 133, 138, 143, 232, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 27, 41), דובר צדק עמ' 17, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 21), צדקת הצדיק סי' קסט, רמח
כט ע"ב41 העולם הזה בה"י והעוה"ב ביו"דפרי צדיק וירא אות א, וישלח אות ח, וארא אות יג, פדיון הבן אות א, ר"ח ניסן אות א, צו אות ח, שלח אות יד, ר"ח אלול אות א, ראש השנה אות יג
כט ע"ב41 העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמז, במדבר עמ' שכ
כט ע"ב41 העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד של"ה פרשת בראשית אות כד בהגה"ה, תולדות אות ט, יט, שמות אות יד, קדושים אות לג, במדבר אות יט, כב, נשא אות יח בהגה"ה, עקב אות ז, טז, כב
כט ע"ב41 העולם הזה הוא הנברא בשבעת ימי בראשית דרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות ס, פ"ז אות כא
כט ע"ב41 העולם הזה נברא ב[אות] ה"א אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמז, שכב
כט ע"ב41 העולם הזה נברא באות ה' והעוה"ב באות יו"ד ארז ישעיהו דף יז
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה' זרע קודש - מועדים עמ' יב, פג, פז, קח, קמד, רד, שיא
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה' עירין קדישין השלם עמ' קמה
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה' והעולם הבא בי' אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' טו, לב, קל, תמו, ח"ב עמ' י
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה' משום שדומה לאכסדרה כל הרוצה לצאת יצאאור הצבי עמ' 297
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה'דברי שמואל (תשיג) עמ' קמט
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"א נתיב התשובה עמ' סג
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסו, קצה
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"א והעולם הבא ביו"ד באר הגולה באר א הערה 187, באר ב הערה 206, באר ד הערה 484, 1332, 1222-1221, באר ה הערה 292, באר ו הערה 764
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"א, העולם הבא נברא ביו"ד כד הקמח (מישור) עמ' סה, רד, שיג
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"י והעולם הבא נברא ביו"דשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 78 77
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"י והעולם הבא ביו"ד אגרת הטיול (תשעה) עמ' שכא
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"י והעולם הבא ביו"דשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 419
כט ע"ב41 העולם הזה נברא בה"י והעולם הבא ביו"דשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 56, 496
כט ע"ב41 העולם נברא בה' חקל יצחק (תשסג) עמ' ג, צא
כט ע"ב41 העולם נברא בה' משמו אור חדש פ"א אות 82
כט ע"ב41 והעולם הבא בי"ודבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רנד
כט ע"ב41 עוה"ב בי' ועוה"ז בה'אוהב ישראל דף יד ע"א, מח ע"ב, קעט ע"ב
כט ע"ב41 עוה"ב נברא בי' ועוה"ז בה' מטר השמים עמ' תקלט
כט ע"ב41 עוה"ב נברא בי' ועוה"ז בה' מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרטז
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"ד שם יחזקאל עמ' קנד
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"ד ועוה"ז בה' נחמד ונעים (תשסט) ואתחנן ד"ה ואתחנן, לקוטי אמרים אות ק
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"ד ועוה"ז בה'אורח לצדיק עמ' מג, קט
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"ד ועוה"ז בה"א קומץ המנחה (צונץ) דרוש סא אות ג, דרוש סו אות ב
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"ד ועוה"ז בה"אכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 138, 148
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"ד עוה"ז נברא בה"א בי חייא ח"א עמ' עח
כט ע"ב41 עוה"ב נברא ביו"דיד אהרן עמ' נד
כט ע"ב41 עוה"ז בה' ועוה"ב בי'מנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה ועפ"ז
כט ע"ב41 עוה"ז נברא באות ה' נועם אליעזר בראשית עמ' קפט ע"ב
כט ע"ב41 עוה"ז נברא באות ה' ועוה"ב בי' מנחת יואל עמ' ר, ל
כט ע"ב41 עוה"ז נברא באות ה' ועוה''ב באות י' טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה' בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה' נפש הרב עמ' שז
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה' תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' לו, קכט, קמג
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה"א והעוה"ב ביו"ד שם משמעון (שפירא) עמ' לז, קכג
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה"א ועוה"ב ביו"ד מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שיא
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה"א ועוה"ב ביו"ד וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קעג, ח"ב עמ' סח, ח"ד עמ' קז
כט ע"ב41 עוה"ב ועוה"ז נבראו בשם י"ה, עוה"ב ביו"ד ועוה"ז בה' רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' י
כט ע"ב41 עוה"ז נברא בה"י שם יחזקאל עמ' קמט, שלח, תקנו
כט ע"ב41 עוה״ז בה' עוה״ב בי' כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 161
כט ע"ב41 עולם הבא נברא ביו"ד שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תצד
כט ע"ב41 עולם הבא נברא ביו"ד ועולם הזה בה"ה חיים לגופא (תשסה) עמ' נו
כט ע"ב41 עולם הזה נברא בה' אור לשמים (תשסג) עמ' כ, כג
כט ע"ב41 עולם הזה נברא בה' דרשות לחם שלמה עמ' טו
כט ע"ב41 עולם הזה נברא בה' לחמי תודה פתיחה דף י ע"א
כט ע"ב41 עולם הזה נברא בה"א דרכי אמונה דרך לח
כט ע"ב41 עולם הזה נברא בה"א ועולם הבא ביו"ד ולאשר אמר עמ' קעא, קפא, שז, תרמ, תרנד, תרעז
כט ע"ב41 עולם הזה נברא בה"א עולם הבא ביו"ד דרשות שמן רוקח עמ' רז
כט ע"ב41 עולם נברא באות ה' חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 323
כט ע"ב41 עוה"ז בה' ועוה"ב בי'דרך חיים עמ' שלב, שפג, תקיא
כט ע"ב41 הבריאה היתה בה' שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נד
כט ע"ב42 ה' וכו' דומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת כו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 130
כט ע"ב42 העוה"ז דומה לה' שפתוחה למטה כל הרוצה לצאת יצא יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' שמב, שמז, שנא
כט ע"ב42 העולם הזה דומה לאכסדרה מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רכה
כט ע"ב42 העולם הזה נברא בה"א, שכל הרוצה לצאת יצא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצג הערה 30
כט ע"ב42 ומ"ט נברא העולם בה' וכו' נזר הקדש ח"א עמ' רמד
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם בה"י אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' י
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העוה"ז בה"א וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רטו, ח"ו עמ' רמה
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העוה"ז בה"א מפני שדומה לאכסדרה וכו' אוצר המאמרים (וייס) עמ' רסג
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העוה"ז בה"י כו' שכל הרוצה לצאת כו' ומ"ט תליא כרעיה כו' וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא שדה יעקב עמ' סא
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' מג, ח"ב עמ' קנ
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה' מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקכב
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה"י וכו' וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא ישמרו דעת עמ' קעב, רכד, רנט, רעג, רעז, רצה, שכ, שלז, שנ
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה"י וכו' וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא וכו' של"ה - תולדות אדם אות שסז
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה וגו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תעט ד"ה על
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' רצז
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' דאי הדר בתשובה, מעיילי ליה...נועם אלימלך דף ד ע"א, פב ע"ב
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' לא מסתייעא מילתא וכו' של"ה פרשת חיי שרה אות כז, בא אות כא, במדבר אות כט, נשא אות יח בהגה"ה
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בהי מפני שדומה לאכסדרה וכו' דאי הדר בתשובה, מעיילי ליהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ריב
כט ע"ב42 ומפני מה נברא העולם הזה בהי מפני שדומה לאכסדרה וכו' דאי הדר בתשובה, מעיילי ליה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פב
כט ע"ב42 למה נברא העוה"ז בה' וכו' ועוה"ב בי' וכו' מאמרי שלמה ח"ב עמ' רעח
כט ע"ב42 למה עוה"ז נברא בה'בית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1, 3
כט ע"ב42 מ"מ נברא העוה"ז בה' כו' שכל הרוצה לצאת כו' ומ"מ כרעי' דה' תליא דאי הדדר עייל מהדרי לי' כו'רב טוב דף ג ע"א, ל ע"ג
כט ע"ב42 מאי טעמא ה"א פתוחה למטה וכו' לא מסתייעא מילתא אור לשמים (תשסג) עמ' יד, עד, קה, קמח, שמח
כט ע"ב42 מפני מה ברא העוה"ז בה"א וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' רלט, תיט
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז באות ה' מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קמו
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה' מפני שדומה לאכסדרא כוכבי אור (תשלד) עמ' צט, קא
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה' מפני שדומה לאכסדרה וכו' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קלא
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה' שכל הרוצה לצאת יצא דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסז
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמ
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"א מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' טו
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י וכו' ומ"ט תליא כרעיה, דאי הדר בתשובה מעיילי לי זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ו
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרא שכל הרוצה לצאת יצא חכמה ומוסר ח"ב עמ' קלז, רמג
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תנה
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נח
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י וכו' לא מסתייעא מילתא וכו' דעת תורה בראשית עמ' מד
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא דעת תורה דברים ח"א עמ' קט, דברים ח"ב עמ' קסד
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י וכו' בא לטהר מסייעין אותו וכו' אור ישראל (תרס) דף עח ע"א
כט ע"ב42 מפני מה נברא העוה"ז בה"י בית ישי - דרשות עמ' רפט
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם בה' שעורי דעת ספר ב עמ' קמא
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם בה"א שעורי ופניני דעת עמ' ג
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם בה"י ובמפרשים מאורי שערים עמ' קסה, קעב
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם בה''א בין המשפתים ויקרא פ' צו אות ג, פ' שמיני אות ד
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה' מפני שדומה וכו' מכתב מאליהו ח"ד עמ' 75
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה' מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יוצא... בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לוראשית חכמה, תשובה פרק א אות סה
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה' מפני שהוא דומה לאכסדרהאיש צעיר דף כג ע"ב
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה"א וכו' קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יז
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה"א וכו' ולייעיל בהך, לא מסתייעא מילתא מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' מח
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה"א וכו' ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה ילקוט עטרת צבי עמ' ה
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה"א מפני שדומה לאכסדרה וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכח
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם הזה בה"י אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' פ, קג
כט ע"ב42 מפני מה נברא העולם העולם הזה בה"י מכתב מאליהו ח"ה עמ' 499, 525
כט ע"ב42 מפני מה נברא וכו'דברי שלום חלק ה סימן ח
כט ע"ב42 מפני מה נברא עוה"ז בה"י מפני שדומה לאכסדרה וכו' ומ"ט תליא כרעיה דה"י, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה שם יחזקאל עמ' ט, תעג, תקעא
כט ע"ב42 מפני מה נברא עוה"ז בה' עלי שור ח"א עמ' רלג, רלח
כט ע"ב42 מפני מה עולם הזה נברא בה', מפני שדומה לאכסדרה כו' פרדס המלך (תשסט) אות תכח
כט ע"ב42 מפני נברא העולם בה' זך ונקי עמ' קעו
כט ע"ב42 מפני שדומה לאכסדרה גור אריה בראשית פ"ב הערה 26
כט ע"ב42 נברא העוה"ז בה' מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' נג
כט ע"ב42 נברא העוה"ז בה"י והעוה"ב ביו"ד דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קעד
כט ע"ב42 נברא העולם הזה בה"י וכו' בא ליטהר מסייעין אותו בא ליטמא פותחין לו ורש"י דעת תורה שמות עמ' לג, נג, קטז, קיט
כט ע"ב42 נברא עולם הזה בה' צמח דוד (סקאליע) עמ' קצה
כט ע"ב42 עוה"ז נברא בה' - דומה לאכסדרהאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"ג
כט ע"ב42 עולם הזה נברא בה' - כל הרוצה לצאת, יצאאור הצבי עמ' 250
כט ע"ב42 צורת אות ה"א לענין הבא ליטמא והבא להטהר קריאה בקריה ח"א עמ' יט
כט ע"ב42 שכל הרוצה לצאת יצא דרשות מהר"ם שיק עמ' שכו, שלג
כט ע"ב42 שכל הרוצה לצאת יצאדעת שבת עמ' קנב, רב בהערה, תד
כט ע"ב43 ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' יב, שמות עמ' שמו, במדבר עמ' רח
כט ע"ב43 ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה נועם אלימלך (תשסא) עמ' יב, שלב
כט ע"ב43 ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה וכו' קהלת משה (תשסב) עמ' קה
כט ע"ב43 ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליהפרי צדיק פסח שני אות ב, מטות אות י
כט ע"ב43 ומאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה וכו' אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' נ, פט
כט ע"ב43 ומאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה ברכת טוב עמ' רלג
כט ע"ב43 מאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה, ורש"י ומהרש"א טל חיים (פרידלנדר) עמ' רכה
כט ע"ב43 כרעא דה' תלויה דאי הדר בי ליעול בהך יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' שלג
כט ע"ב43 לכך נברא בה"א שאם חזר בו אני פותח לו פתח בת עין (תשסז) עמ' רסא, שמט, שסו, שפד, תב
כט ע"ב43 לא מסתייעא מילתאצמח מנחם דף עז ע"א
כט ע"ב43 לעול בהאי לא מסתיעא מלתא חוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז {כי "לפתח חטאת רובץ"}
כט ע"ב43 מ"ט כרעי' דה' תליא, דאי הדר בתשובה מעיילי לי' חיי נפש ח"ד עמ' קסא
כט ע"ב43 מ"ט תליא כרעא דה' וכו' יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' א
כט ע"ב43 מ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סג, רפד
כט ע"ב43 מ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליהאורח לצדיק עמ' עט
כט ע"ב43 מ"ט תליא כרעיה דה"א ביאור הגר"א על משלי פרק ד פסוק יב, פרק ה פסוק ג, פרק ח פסוק ג
כט ע"ב43 מ"ט תליא כרעיה דה"א רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנה
כט ע"ב43 מ"ט תליה כרעיה דה"א דאי הדר בתשובה מעיילי ליה ברית אברם עמ' תקנ
כט ע"ב43 מ''ט תליא כרעיה דה' אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' צז
כט ע"ב43 דכרעא דה' תלויה וכו' פתח לבעלי תשובה זרע קודש - מועדים עמ' ו, מד, מט, קכז, קלה, קמד, רעב, שיא
כט ע"ב43 למה תלוי כרעיה דה' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רה
כט ע"ב43 מאי טעמא תלי' כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי לי' ויגד יעקב עמ' רטז
כט ע"ב43 מאי טעמא תליא כרעא דה"א, ורש"י כסף נבחר עמ' ג, קלב
כט ע"ב43 מאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה לקט אמרי קודש - בראשית עמ' יג
כט ע"ב43 מאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליהילקוט דברי חכמים בראשית סי' שז
כט ע"ב43 מאי טעמא תליא כרעיה דה' דאי הדר בתשובה מעלין לי' וכו' קב חיים עמ' נו, פט
כט ע"ב43 ע"י פתח הה' נכנסים הבע"ת מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תלא
כט ע"ב43 כשירצה לחזור בתשובה וליכנס לבחינת קדושה יש בו פתח ליכנס, והקב"ה יקבלו בתשובה בת עין (תשסז) עמ' ב
כט ע"ב43 תליה כרעיה וכו' בא לטהר מסייעין אותו וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן קב, רכג
כט ע"ב44 אמר ר"ל מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ וכו' בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לו אור ישרים (תשסב) עמ' קמב, רלח, רפא
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותו אהבת ציון (תשסד) עמ' לג
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותו המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קכט
כט ע"ב45 לא הבא לטהר מסייעין לו כוכבי אור (תשלד) עמ' קלה
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רלד
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותו וכו' הר יראה מאמר נג
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותו וכו' ורש"י הר יראה מאמר מ
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותודרשות הרא"ש דף מא ע"א דרוש מ
כט ע"ב45 בא לטהר מסיעין לוחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז
כט ע"ב45 בא לטהר מסייעין אותו ברכת טוב עמ' תלד
כט ע"ב45 בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו דעת תורה במדבר עמ' קד, דברים ח"א עמ' צ
כט ע"ב45 בא ליטמא פותחין לוטוב טעם דברים עמ' יט
כט ע"ב45 הבא לטהר מסייעין אותו אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כד אות א
כט ע"ב45 הבא לטהר מסייעין לו וכו' אור יחזקאל - אמונה עמ' עט, רכג
כט ע"ב45 הבא לטמא פותחין לואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ערה
כט ע"ב45 הבא ליטהר מסייעין אותו אמרי נועם (מועדים) סי' ג לשבת חנוכה
כט ע"ב45 הבא ליטהר מסייעין אותו ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
כט ע"ב45 הבא ליטהר מסייעין אותו ליטמא פותחין לו מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קנב
כט ע"ב45 הבא ליטהר מסייעין בידו שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלהח
כט ע"ב45 הבא ליטמא פותחין לו, ורש"י אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קלא ע"ב
כט ע"ב45 ומ"ט אית ליה תאגא אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' מה
כט ע"ב45 ומ"ט אית ליה תאגא אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסה, ויקרא עמ' רסו
כט ע"ב45 מ"ט אית לי' תגא וכו' אם חחר בו וכו' אפיקי ים עמ' תקנד
כט ע"ב45 מאי טעמא אית ליה תאגא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפ הערה 16
כט ע"ב45 מאי טעמא אית תגא לה"א, אמר הקב"ה אם אתה חוזר בך הריני קושר לך כתר כמוני כסף נבחר עמ' קעה
כט ע"ב46 אם חוזר בו אני קושר לו כתר הר יראה מאמר מ
כט ע"ב46 אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמוני נתיב התשובה עמ' קלה הערה 147
כט ע"ב46 מפני מה נברא העוה"ב בי'תורת החסידים הראשונים עמ' תה
כט ע"ב46 מפני מה נברא העולם הבא ביו"ד מפני שצדיקים שבו מועטים אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' פט
כט ע"ב46 מפני מה נברא העולם הבא ביו"ד מפני שצדיקים שבו מועטים שרתי ח"א עמ' ה
כט ע"ב46 מפני מה נברא העולם הבא ביו"דשפתי חיים מועדים ח"א עמ' ריט
כט ע"ב46 מפני מה נברא העולם הבא ביו'ד סימנא דחיי (תשסה) עמ' ו
כט ע"ב46 מפני מה נברא עוה"ב ביו"ד רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שנא
כט ע"ב46 מפני מה נברא עוה"ב ביו"ד וכו' מפני שמעשיהן שאינן דומין זל"ז שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שנט
כט ע"ב46 עוה"ב נברא בי' שכשם שיוד קטנה וכו' אפיקי ים עמ' תטו
כט ע"ב47 ומפני מה כפוף ראשו מפני שצדיקים שבו כפוף ראשיהם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' מט ד"ה וזה
כט ע"ב47 ומפני מה כפוף ראשו מפני שצדיקים שבו כפוף ראשיהןאור הצבי עמ' 297
כט ע"ב47 מפני מה כפוף ראשו מפני שצדיקים כפוף ראשיהן ורש"י גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שיד
כט ע"ב47 מפני מה הראש היו"ד כפוף מפני שהצדיקים וכו'תורת חסד עמ' ש
כט ע"ב47 צדיקים מעטין וכפוף ראשיהם בת עין (תשסז) עמ' קצז
כט ע"ב48 צדיקים בעוה"ב כפופים ראשיהם מפני מעשיהם שאין דומים זה לזהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 217
כט ע"ב48 שצדיקים שבו כפוף ראשיהן מפני מעשיהן שאינם דומים זה לזה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכה
כט ע"ב50 ספר תורה שיש בה ג' טעיות בכל דף - יתקן, ארבע - יגנז תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמח, תתרמח הערה 47, תתרנ
כט ע"ב50 שלש טעויות יתקן ארבע יגנז מקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
כט ע"ב51 ד' יגנז וכו' דמחזי כמנומר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכב
כט ע"ב רש"י - לגגו של אות חי"ת עושין למעלה כעין חוטר ילקוט עטרת צבי עמ' שכ
כט ע"ב רש"י ד"ה חטרי - לגגו של חית עושין למעלה כעין חוטר דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תז ד"ה אמנם
כט ע"ב תוס' - ראש הזיי"ן נמתח לימין ולשמאל בגגו מעט באר הגולה באר ד הערה 915
כט ע"ב תוס' ד"ה דחטריה - באמצע גגו של חית גבוה מעט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תז ד"ה אמנם
כט ע"ב תוספות - צורת חי"ת באמצע גגו גבוה מעט כמו חטרתא דגמלא דבאמצע ילקוט עטרת צבי עמ' שכ
כט ע"ב מהרש"א - בעל תשובה אינו נכנס באותו פתח שיצא מאחר שחטא צריך להרחיק מהצד שחטא יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' פה
כט ע"ב מהרש"א ד"ה מצאו להקב"ה חיים לגופא (תשסה) עמ' מה
כט ע"ב מהרש"א כך עלה במחשבה חכמת התורה וישלח עמ' תקמא
ל ע"א08 לעיני כל ישראל וכו' באמצע שיטה מגלה עמוקות (תשסח) אופן ט
ל ע"א11 צריך לסיים סוף התורה באמצע שיטה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסט
ל ע"א12 א"ר גידל א"ר אברהם את ידו ח"ב דף יג ע"ב, קנז ע"א
ל ע"א13 ח' פסוקים שבתורה ותוס' נפש הרב עמ' שכ
ל ע"א13 ח' פסוקים שבתורה יהושע כתבם דברי ר"י, אמר ר' שמעון אפשר ספר תורה חסר אות אחת, אלא הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות מו, מז, מח
ל ע"א13 ח' פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן, ורש"י ותוספות שם שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קכג
ל ע"א13 שמונה פסוקים אחרונים שבתורה מי כתבן אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפז
ל ע"א13 שמונה פסוקים שבסוף התורה מי כתבם אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קיא
ל ע"א13 שמונה פסוקים שבתורה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנב
ל ע"א13 שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן המאור הגדול (גר"א) עמ' תח
ל ע"א13 שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן בביהנכ"ס וכו' לחמי תודה דף נד ע"א
ל ע"א13 שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן בפ"ע יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנ
ל ע"א14 וימת שם משה עבד ה' וכו' ומשה כותב בדמע שם יחזקאל עמ' תא
ל ע"א15 אפשר משה חי וכותב וימת וגו', מהרש"א גנא דפלפלי עמ' תנא
ל ע"א15 אפשר משה חי וכותב וימת שם משה זקן אהרן (פריד) עמ' טו
ל ע"א15 אפשר משה חי וכותב וימת שם משה וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רלט, רמא, רמב, רנ
ל ע"א15 אפשר משה חי וכתב וימת שם משה וכו' אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה כותב ואומר מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' צז
ל ע"א15 אפשר משה חי וכותב וימתאור הצבי עמ' 37
ל ע"א18 אפשר ס"ת חסר אות אחת אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קסג
ל ע"א18 אפשר ס"ת חסר אות אחת באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נח
ל ע"א18 אפשר ספר תורה חסר אות אחת אז שמח עמ' יד
ל ע"א18 אפשר ספר תורה חסר אות אחת וכתיב לקוח את ספר התורה הזה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנ הערה 62, תתרנא הערה 82
ל ע"א19 אם נחסר בתורה אפילו אות א' הרי הספר תורה פסול פרדס המלך (תשסט) אות קנז
ל ע"א19 ס"ת שחסר אפילו אות אחת הוא פסולאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמז
ל ע"א21 הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב אור אברהם - סידור התפילה עמ' סב
ל ע"א21 הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצב
ל ע"א21 ומשה כותב ואומר משנת חיים דברים עמ' קכו
ל ע"א22 הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות יח, נג
ל ע"א22 הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק י אות מח
ל ע"א22 הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
ל ע"א22 מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רעא ד"ה איתא
ל ע"א22 מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע כמה שנאמר להלן וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קצד ד"ה כתיב
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפז
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק וזאת התורה עמ' שו
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק שמחה לאיש דף א-ב, צו ע"ב
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק, כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני כתב סופר אגדות כאן
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנו
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק וכו' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רמ
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק וכו' שנות ימין דף קעו ע"א
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק וכו' כתבו וכו' אם הגיה וכו' ורש"י, וברא"ש הל' ס"ת סי' א ובנימוקי יוסף ריש הלכות ס"תשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלד-תקלז
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טז דף לב ע"א, דרוש יז דף לד ע"ב, דרוש יח דף לו ע"ד, דרוש יט דף לט ע"א, דרוש כ דף מ ע"ד
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף וכו' כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מה"ס לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 17
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה וכו' כתבו וכוי אמר ר"ש אפילו הגיה אות אחת וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"ב
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפד עמ' תקלה, דרוש רפה עמ' תקלז, תקלח, תקמ, דרוש רפו עמ' תקמב
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רמו
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפה ד"ה ראשית, עמ' תקעג ד"ה במסכת
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק ורש"ידרשות שבט הלוי עמ' קפ
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו כקבלו מהר סיני הגיה בו אות אחת כאילו כתבו ובנימוק"י שםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שיט
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק, רש"י שם דרך דברים עמ' קנט
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק, רש"י ד"ה כחוטף ותוס' ד"ה אם הגיה מצווה ועושה ח"א עמ' תקעח, תרו
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצווה מן השוקאבן יהושע עמ' 130
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצווה מן השוקטללי אורות עמ' סב
ל ע"א27 הלוקח ספר תורה וכו' כתבו וכו' ברכת מועדיך לחיים ח"א דף מד ע"ג [קנח ע"א ד"ה והכי], מז ע"ד [קסט ע"א ד"ה ומצוה], מח ע"א [קעא ע"ב ד"ה אם], נב ע"ד [קפח ע"א ד"ה וכבר], נז ע"ג [רד ע"א ד"ה ומעתה], נח ע"א [רו ע"א ד"ה חיים] ; סב ע"ב [רכא ע"ב ד"ה וכיון], סג ע"ג [רכד ע"ב ד"ה וכדי], ע ע"ב [רנב ע"א ד"ה חיים], עא ע"ב [רנג ע"ב ד"ה והנראה]
ל ע"א27 הלוקח ספר תורה מן השוק באר ראי (רוזן) מועדים סי' יב אות א
ל ע"א27 הלוקח ספר תורה מן השוק ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קטז ע"ג [תלו ע"ב ד"ה ומעתה], קיז ע"ג [תמ ע"ב ד"ה אם] ; קיט ע"ב [תמז ע"א ד"ה ידוע], קכ ע"א [תנ ע"א ד"ה אמור], קכא ע"א [תנד ע"ב ד"ה ואם]
ל ע"א27 הלוקח ספר תורה מן השוק וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שיד
ל ע"א27 הלוקח ספר תורה מן השוק וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' צט
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק בחוטף מצוה מן השוק דברי מנחם (היימליך) עמ' שפה
ל ע"א27 הלוקח ס"ת מן השוק כו' מראה הגדול ח"א דף קנג ע"ג, קנה ע"ג, קנז ע"ב, קס ע"א
ל ע"א27 הקונה ס"ת אברהם את ידו ח"א דרוש יא לש"כ
ל ע"א27 הקונה ס"ת כאילו חוטף מצוה מן השוק התורה והעולם ח"ב עמ' מא
ל ע"א27 הקונה ס"ת כחוטף מעוה מן השוק תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שע
ל ע"א27 הקונה ס"ת מן השוק איש מבין ח"א דף עא ע"ג, עה ע"ג, קלד ע"ג
ל ע"א27 לוקח ס"ת מן השוק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תריח
ל ע"א27 קנה ס"ת בשוק יצא ידי חובתו - רש"י אור אברהם דברים עמ' קל, שעה, שעט
ל ע"א28 הכותב ס"ת מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני שבט מישראל עמ' רכד
ל ע"א28 הכותב ספר תורה משלו קהלת יעקב שבועות עמ' רסו
ל ע"א28 כתבו בידו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני שמלת אליעזר ח"ב עמ' שנד
ל ע"א28 כתבו כאילו קבלו מהר סיני ישמח חיים (תשסה) מע' כ אות מו
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מה"ס לקוטי שיחות חל"ד עמ' 190
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נז-ח, דברים עמ' תתקכט
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מסיני יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רמט
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפו עמ' תקמג
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעג ד"ה ואמר
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני מצווה ועושה ח"א עמ' תקעז, תרה, תרז
ל ע"א28 כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלז
ל ע"א28 הכותב אות אחת בס"ת כאילו קיבלה מהר סיני מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנ
ל ע"א28 מעלה עליו הכתוב כאילו קבל מסיני ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמא
ל ע"א29 כאילו קבלו מהר סיני צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רלו
ל ע"א30 אם הגיה אפי' אות אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מסיניאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 61
ל ע"א30 אם הגיה אפי' אות א' מעלה עליו הכתוב כאילו כתבה יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנ
ל ע"א30 אם הגיה אפי' אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו ברית שלום (תעח) דף מח ע"ד
ל ע"א30 אם הגיה אפי' אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו ברית שלום (תשסח) עמ' שט
ל ע"א30 אם הגיה אפי' אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו של"ה - מס' שבת אות יח
ל ע"א30 אם הגיה אפילו אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו מצווה ועושה ח"א עמ' תקלד, תקפג
ל ע"א30 אם הגיה אפילו אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעד ד"ה ואמר
ל ע"א30 הגיה בה אפילו אות אחת מעלה עליו כאלו כתבו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצט
ל ע"א30 כל המגיה ספר תורה כאילו כתב כולו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנ הערה 64
ל ע"א39 אבל בסוף הספר טובך יביעו ח"ב עמ' שמז
ל ע"א48 כמלא חוט השערה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
ל ע"א רש"י הכתב והקבלה דברים פל"ד פסוק ה
ל ע"א רש"י ד"ה הקב"ה אומר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתצד, תתצה
ל ע"א רש"י ד"ה כחוטף - ומצוה עבד וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 209
ל ע"א רש"י ד"ה כחוטף מצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעב
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן - בשבת במנחה מת משה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פקודי י
ל ע"א תוס' - אימתי נסתלק משה, בע"ש או בשבת מטר השמים עמ' שיד
ל ע"א תוס' - מה שנוהגין לומר צידוק הדין בשבת שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' כט, עה
ל ע"א תוס' - משה רבינו מת בערב שבת קודש שים שלום עמ' כד, ל
ל ע"א תוס' ד"ה אם הגיה וזאת התורה עמ' שט
ל ע"א תוס' ד"ה מהאן לקוטי שיחות ח"ו עמ' 361
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן - הקשו על רב שר שלום גאון שכתב דהטעם שנוהגין לומר צידוק הדין בשבת במנחה לפי שנפטר מרע"ה באותה שעה, והא בסדר עולם משמע דז' באדר שמת משה ערב שבת היה שם יחזקאל עמ' י, תא
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כב
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמד
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן חכמת התורה וארא עמ' תפה
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' צו
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן ואילך אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצ, ח"ו עמ' רפט
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן ואילך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנד
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן ואילך כתב יהושע נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות ד, סי' כד אות א
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן ואילך, משה רבינו נסתלק בשבת אגרא דכלה ח"א עמ' עדר, ח"ג עמ' רמ, תמב
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן וכו' ובשבת במנחה וכו' שנפטר משה באותה שעהדרשות שבט הלוי עמ' רמח
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן - בשבת במנחה אומרים צ"צ כי אז נפטר מרע"ה דברי אברהם דף י ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן - מה שנוהגין לומר צדוק הדין בשבת במנחה לפי שנפטר משה רבינו באותו שעה לחמי תודה דף נד ע"א, סב ע"ב
ל ע"א תוס' צדקתך צדק בשבת במנחה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפו
ל ע"א תוס' ד"ה מכאן כו' מראה הגדול ח"א דף קכד ע"ב
ל ע"א שטמ"ק אות כג משנת חיים דברים עמ' תקסז
לא ע"א תוס' ד"ה אימאמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"ד [הלכה]
לא ע"ב01 כל מקום ששנה קאמר ראש דוד (תשמו) עמ' תח ע"א
לא ע"ב09 וה"מ בגידין אבל בגרדין לא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רסב
לא ע"ב13 מזוזה שכתבה שתים שתים כשרה המאור הגדול (גר"א) עמ' תקד
לא ע"ב20 מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת כשרה, ובלבד שלא יעשנה כקובה אור חדש פ"א אות 210
לא ע"ב22 אר"ח על הארץ בסוף שיטה כו'דרשות הרא"ש דף נ ע"א דרוש מט
לא ע"ב22 אר"ח על הארץ בשיטה אחרונה וא"ד בסוף שיטה וכו' כתנות אור עמ' תפד, תקסח
לא ע"ב22 על הארץ בשיטה אחרונה מ"ד בסוף שיטה כגבוה שמים על הארץ דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלה עמ' תלח
לא ע"ב24 ח"א כגבוה שמים וכו' וח"א כדמרחקא שמיאדרשות שבט הלוי עמ' צח
לא ע"ב24 מ"ד בסוף שיטה כגבוה שמים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצב ד"ה ואיתא
לא ע"ב26 א"ר חלבו חזינא לרב הונא דכריך למזוזה מקראי קדש (תשנג) עמ' תפא
לא ע"ב28 סתומות ופתוחות מאורי שערים עמ' שדמ
לא ע"ב29 כותבה על דוכסוסטוסכתבי רבנו בחיי עמ' רמג
לא ע"ב29 ר' מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס כד הקמח (מישור) עמ' רסד
לא ע"ב29 רבי מאיר היה כותבה על דוכסוסטוס כד הקמח (תשנו) עמ' קט
לב ע"א04 הלכה כר' שמעון בן אלעזר כד הקמח (מישור) עמ' רסד
לב ע"א09 אית ליה מנהגא צמח צדקה עה"ת עמ' קע
לב ע"א11 אם יבא אליהו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' נד
לב ע"א11 אם יבוא אליהו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח
לב ע"א12 אין חולצין בסנדל אין שומעין לוצמח צדקה עה"ת עמ' עט {מכאן שכשהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג}
לב ע"א12 אם יבא אליהו ויאמר אין חולצין בסנדל אין שומעין לו שכבר נהגו בסנדל יושב אהלים עמ' פא
לב ע"א12 אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצין בסנדל אין שומעין לו מקראי קדש (תשנג) עמ' תעב
לב ע"א22 ס"ת שבלה אין עושין ממנה מזוזה מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכ
לב ע"א22 ס''ת שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה וכו' אשר ליהודה עמ' קעו
לב ע"א22 ס"ת שבלה וכו' מאורי שערים עמ' שצג-שצח
לב ע"א23 תפילין שבלו אין עושין משנת חיים דברים עמ' קנז
לב ע"א24 אין מורידין מקדושה חמורה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רד
לב ע"א26 תפילין על הקלף זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפז
לב ע"א תוס' ד"ה הא מורידין נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות יג
לב ע"א תוס' ד"ה והאידנא גור אריה בראשית פמ"ז הערה 71
לב ע"ב02 דתניא שינה בזה ובזה פסול ר' אחא מכשיר וכו' הר המוריה עמ' רנב
לב ע"ב06 שירטוט הכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק א {עניינו חריץ קל, וכן שריטה}
לב ע"ב08 מזוזה צריכה שרטוט אור חדש פ"ט אות 501-502
לב ע"ב13 והילכתא כו' ואידי ואידי משנת חיים דברים עמ' קב
לב ע"ב13 תפילין אין צריכין שרטוט אור חדש פ"ט אות 488, 499
לב ע"ב13 תפילין לא בעו שרטוט, תוס' - מפני שמכוסין אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' לח
לב ע"ב13 תפילין לא בעו שרטוט, תוס' - מפני שמכוסין שבט מישראל עמ' נד
לב ע"ב14 תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפב
לב ע"ב14 תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב וכו' מ"ט מיגרס גריסין תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נב
לב ע"ב24 ודומה כמי שהכישו נחש גדולי מוסר עמ' עו
לב ע"ב26 כתבה אגרת זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפא
לב ע"ב26 כתבת איגרת, ושטמ"ק אות י משנת חיים במדבר עמ' נח
לב ע"ב28 תלאה במקל וכו' סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין בפונדקותיהן כן זכר למזוזה (ורש"י) לקוטי שיחות חי"ט עמ' 126
לב ע"ב29 או שהניחה אחר הדלת זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצז
לב ע"ב31 להניחה בתוך חללו וכו' משנת חיים דברים עמ' קלח, קלט
לב ע"ב רש"י - היו עושין בפונדקותיהן כן פונדק שערי שיש יהושע ח"א עמ' קיז
לב ע"ב רש"י ד"ה כתיבה מאורי שערים עמ' שצא
לב ע"ב תוס' - לא וכו' בס"ת ממש אלא במזוזה קאמר שהיא אמיתה של תורה שיש בה קבלת עמ"ש דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רלב
לב ע"ב תוס' ד"ה הא - אמאי צריך לילפותא מיוחדת וכו' פחד יצחק פורים ענין ז
לב ע"ב תוס' ד"ה הא - ספר תורה ותפלין אין צריכים שרטוט, רק מזוזה צריבה שרטוט צמח דוד (סקאליע) עמ' כא
לב ע"ב תוס' ד"ה הא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פה
לב ע"ב תוס' ד"ה הא - מחלוקת רש"י ור"ת בפי' דברי שלום ואמת עוז לו בך מאמר ז אות יא
לג ע"א01 כמה דמרחק מעלי משנת חיים דברים עמ' קמ
לג ע"א03 כתבה על שני דפין זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצא
לג ע"א09 ריש גלותא בנא ביתא אמר ליה לרב נחמן קבע לי מזחתא מצווה ועושה ח"א עמ' שצח
לג ע"א09 ריש גלותא וכו' תלי דשי ברישא (ורש"י) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 447
לג ע"א11 קבע דשי ברישא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפב
לג ע"א11 תלי דשי ברישא ורש"י זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצה
לג ע"א16 הא דעבידא כסיכתא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצג
לג ע"א19 ההוא רגיל הוה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצו
לג ע"א20 א"ר זירא אמר רב מתנא אמר שמואל מצוה להניחה בתחלת שליש העליון של"ה - מס' חולין אות מא
לג ע"א21 בסוף שליש העליוןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רפב-רפג
לג ע"א21 בתחילת שליש העליון זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצב
לג ע"א21 בתחילת שליש העליון משנת חיים דברים עמ' קלט
לג ע"א21 מצוה להניחה בתחלת שליש העליון כד הקמח (מישור) עמ' רסה
לג ע"א21 מצוה להניחה בתחלת שליש העליון שמחת הנפש עמ' כו
לג ע"א21 מקום מזוזהטוב טעם דברים עמ' לה
לג ע"א24 ר"י ס"ל כל הפתח כשר למזוזה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפג
לג ע"א רש"י - מניחין המזוזה מעומד ולאשר אמר עמ' תנ
לג ע"א רש"י ד"ה עשאה ותוס' ד"ה הא מצווה ועושה ח"א עמ' שצב
לג ע"א תוס' ד"ה הא נפש הרב עמ' קמג
לג ע"א תוס' ד"ה הא דעבידא אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסט
לג ע"א תוס' ד"ה הא דעבידא וכו' ר"ת המאור הגדול (גר"א) עמ' תתטו
לג ע"ב03 אמר רבא מצוה להניחה בטפח וכו' ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך דרכי אמונה דרך צט
לג ע"ב03 מצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח וכו' כד הקמח (מישור) עמ' רסה
לג ע"ב03 מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר וכו' אשר ליהודה עמ' תב
לג ע"ב03 מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר וכו' כדי שיפגע במזוזה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 223, חכ"ט עמ' 69, 61
לג ע"ב03 מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים קריאה בקריה ח"ב עמ' מד
לג ע"ב03 מצוה להניחהכתבי רבנו בחיי עמ' רמד
לג ע"ב03 מצות מזוזה וכו' כי היכי דתינטריה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ש
לג ע"ב04 כדי שיפגע במזוזה משנת חיים דברים עמ' קלז
לג ע"ב04 צריך להניח בטפח הסמוך לרשות הרבים, מאי טעמא כי היכי דלינטרי' וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' כא
לג ע"ב06 כי היכי דתינטרי עבדין יושבין מבפנים וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 123, 121
לג ע"ב07 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם אור חדש פ"ה אות 15
לג ע"ב08 מלך בו"ד יושב מבפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ וכו' כד הקמח (מישור) עמ' רסו
לג ע"ב08 מלך בשר ודם הוא יושב מבפנים ועבדיו משמרין אותו וכו' ואותו תעבוד עמ' נג
לג ע"ב09 מדת הקב"ה אינו כן עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן מבחוץ מצווה ועושה ח"א עמ' תד
לג ע"ב09 מדת הקב"ה אינו כן עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן מבחוץ ה' צלך פרי צדיק לחנוכה אות יב, פסח אות נג
לג ע"ב09 מדת הקב"ה עבריו יושבין מבפנים והוא משמרן מבחוץ קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעב
לג ע"ב09 מדת הקב"ה... עבדיו יושבין מבפנים, והוא משמרן מבחוץ אור חדש פ"ב אות 592, פ"ט אות 501-502
לג ע"ב10 ה' שומרך ה' צלך אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כא אות ד
לג ע"ב11 ה' צלך על יד ימינך פוקד עקרים סי' ג (עמ' 11)
לג ע"ב19 העמיד לה מלבן של קנים חותך שפופרת ומניחה, ורש"י ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנב
לג ע"ב20 תפר קנה וקבעו בו מזוזה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפב
לג ע"ב22 חתך והניח ולבסוף העמיד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצד
לג ע"ב23 תעשה ולא מן העשוי במזוזה אור ישע (ראפשיץ) עמ' סא
לג ע"ב24 פתחי שימאי משנת חיים דברים עמ' קכח
לג ע"ב26 בית שאין בה תקרה פטור ממזוזה מצווה ועושה ח"א עמ' שצט
לג ע"ב28 אכסדרה פטורה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצח
לג ע"ב35 אכסדרה דבי רב וכו' באכסדרה רומיתא וכו' גבורות אליהו סי' קמד אות א
לג ע"ב35 אכסדרה חייבת במזוזה ותוס' ברית שלום (תעח) דף א ע"א
לג ע"ב35 אכסדרה חייבת במזוזה ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' א
לג ע"ב35 בית שער אכסדרה ומרפסת זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצז
לג ע"ב37 בי הרזיקי שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפב {מכאן למד הרמב"ם שעשרה בתים זו לפנים מזו חייבים במזוזה}
לג ע"ב רש"י ד"ה בפתח שאחרי הדלת עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסט
לד ע"א06 יש לו ב' פתחין חייב בשתי מזוזות ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנא
לד ע"א07 בית שיש לו פתחים הרבה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא
לד ע"א10 פיתחא דאקרנא זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שצח
לד ע"א17 אם הניח המזוזה משמאל לא יצא מטר השמים עמ' רמד
לד ע"א17 ביתך ביאתך מן הימין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסח
לד ע"א17 דתניא ביתך ביאתך מן הימין מצווה ועושה ח"א עמ' שצג
לד ע"א17 מזוזה מימין דכתיב ביתך וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' פז
לד ע"א19 ביתך ביאתך דרך ביאתך מן הימין דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כח עמ' ק
לד ע"א19 ביתך, דרך ביאתך ספר החיים (תשנג) עמ' צד
לד ע"א19 ביתך, דרך ביאתךס' החיים (תשנג) עמ' צד
לד ע"א19 ביתך, דרך ביאתך, וכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא כד הקמח (מישור) עמ' רסה
לד ע"א19 דרך ביאתך מן הימין מנחת מרדכי עמ' שמה
לד ע"א19 דרך ביאתך מן הימין ציץ השדה חנוכה עמ' כא
לד ע"א19 דרך ביאתך מן הימיןדברי שמואל (תשנח) עמ' קלט
לד ע"א19 מזוזה בימין, ביתך דרך ביאתך אור אברהם - סידור התפילה עמ' קצז
לד ע"א19 מזוזה מימין דכתיב ביתך, דרך ביאתך אור אברהם במדבר עמ' קנד
לד ע"א20 דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר מבשרת ציון ח"א עמ' רלה
לד ע"א26 בית שאין לה אלא פס אחד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפב
לד ע"א26 בית שאין לו אלא פצים אחד עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסז
לד ע"א26 בית שאין לו אלא פצים אחד וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמט
לד ע"א28 מזוזת כתיברבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רפא
לד ע"א31 רע"א אינו צריך וכו' עד שיפרוט לך הכתוב שתים חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קז
לד ע"א32 שאין ת"ל שתי משנת חיים דברים עמ' קיג
לד ע"א34 וכתבתם יכול יכתבנה על האבנים וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' שצא
לד ע"א34 וכתבתם יכול יכתבנה על האבניםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנט
לד ע"א34 יכול יכתבנה על האבנים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפט
לד ע"א39 בעי כתיבה בדיו גור אריה דברים פל"ד אות ה
לד ע"א39 ואני כותב על הספר בדיו משנת חיים דברים עמ' תקסז
לד ע"א41 וכתבתם שיהא כתיבה תמה וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ב
לד ע"א44 לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד לקוטי שיחות חי"ט עמ' 423
לד ע"א44 לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 149
לד ע"א45 תפילין צריכים קוצו של יו"ד וגויל מוקף כמזוזות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו הערה 29, תתרנה הערה 30
לד ע"א46 כל אות שאין גויל מוקף וכו' פסולה בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רלד, רלט
לד ע"ב01 לטוטפות וכו' הרי ארבע ר"ע טט בכתפי שתים וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עג
לד ע"ב01 לטטפת... טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתים באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רעא, דברים עמ' ט
לד ע"ב01 טטפת טט בכתפי שתים ופת באפריקי שתים שם יחזקאל עמ' ח
לד ע"ב01 צריכים ד' פרשיות בתפילין דכתיב לטטפת, ולפי רבי עקיבא, טט בכתפי שתים, פת באפריקי שתים ויברך דוד עמ' נא
לד ע"ב02 טט בכתפי הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק טו
לד ע"ב02 טט בכתפי משנת חיים דברים עמ' קיג
לד ע"ב02 טט בכתפי וכו'תורת איש ח"ב עמ' כז
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' מד, מה
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים ולאשר אמר עמ' תרלא
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעז ד"ה ועל
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים המאור הגדול (גר"א) עמ' שלה
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים חדרי בטן פרשת לך לך ראשון אות ג
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים כד הקמח (מישור) עמ' תקלג
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים צמח צדיק (תשסז) עמ' שצה
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים שרגא המאיר על התורה עמ' תקכז
לד ע"ב02 טט בכתפי שתים פת באפריקי שתיםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף טו ע"א
לד ע"ב02 רע"א טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמד
לד ע"ב03 יכול יכתבם על ארבע עורות וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עג
לד ע"ב03 יכול יכתבם על ד' עורות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ע
לד ע"ב03 פת באפריקי שתים גנזי צדיקים (תשסב) עמ' יב
לד ע"ב03 פת באפריקי שתים דברי מנחם (היימליך) עמ' עז
לד ע"ב03 פת באפריקי שתים נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ב
לד ע"ב07 תפילין של ראש הם ארבעה בתים ותפילין של יד הם בית אחד באר הגולה באר ד הערה 493, 494, 498-497, באר ו הערה 1106
לד ע"ב08 ארבעה בתים בתפילין של ראש אגרא דכלה ח"א עמ' ה
לד ע"ב08 התפילין צריכין תקון ד' בתים, והם נקראים "טוטפות" וצריכים רצועות אור חדש פ"ט אות 510-511
לד ע"ב14 תפלין של יד בבית אחד כד הקמח (מישור) עמ' תקלג
לד ע"ב14 תפילין של יד הם בבית אחד נצח ישראל עמ' קפח
לד ע"ב18 אין לו תפילין של יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנט
לד ע"ב23 תפלה של יד עושין אותה של ראש וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' פב
לד ע"ב23 תפלה של יד עושין אותה של ראש מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצג
לד ע"ב23 תפלה של יד עושין אותה של ראש וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמד
לד ע"ב24 אין מורידין מקדושה חמורה וכו' ל"ק הא בעתיקתא הא בחדתתא ולמ"ד הזמנה מילתא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצג
לד ע"ב24 ושל ראש אין עושין אותה של יד תורת העולה ח"ב פרק ב
לד ע"ב24 ושל ראש אין עושין אותה של יד וכו' אשר ליהודה עמ' קעד
לד ע"ב24 שאין מורידין מקדושה קלה לקדושה חמורה וב' הפירושים רש"י יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עה
לד ע"ב27 כיצד סדרן קדש לי והיה כי יביאך וכו' המאור הגדול (גר"א) עמ' תתיד
לד ע"ב27 כיצד סדרן קדש לי וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' תלח
לד ע"ב27 סדר פרשיות - פלוגתא דרש"י ור"תארץ החיים (ליברזון) סי' לט
לד ע"ב27 סדר פרשיות - פלוגתת רש"י ור"ת בני יששכר ח"א דף סו ע"ג
לד ע"ב27 סדרן של ד' פרשיות דברים נחמדים (תשסה) עמ' מז
לד ע"ב27 סדרן של הפרשיות קדש והיה כי יביאך מימין שמע והיה אם שמוע משמאל דברים נחמדים (תשסה) עמ' מז
לד ע"ב28 בתפילין כתוב "שמע ישראל" באר הגולה באר ד הערה 512-511
לד ע"ב28 בתפילין כתוב "שמע ישראל"גור אריה שמות פל"ג הערה 99 עמ' תסב
לד ע"ב28 סדר פרשיות שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכח
לד ע"ב28 סדר ארבעה פרשיות של תפלין ותוס' אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' טו אות ז
לד ע"ב28 פרשת "קדש לי" ופרשת "והיה כי יביאך" כתובות בתפילין באר הגולה באר ד הערה 513
לד ע"ב28 קדש והי' כי יביאך מימיןגבורות ה' עמ' קמו
לד ע"ב30 והקורא קורא כסדרן ובתוס' סידור הפרשיות תורת העולה ח"ב פרק ב
לד ע"ב רש"י הכתב והקבלה בראשית פ"ז פסוק יא
לד ע"ב רש"י ד"ה לטטפות משנת חיים דברים עמ' ש
לד ע"ב רש"י ותוס' ד"ה והקורא מצווה ועושה ח"א עמ' שיד
לד ע"ב תוס' - יש בתפילין של ראש רוב שם של שד"י באר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ה בהקדמה
לד ע"ב תוס' - תפילין לשון ויכוח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסא
לד ע"ב תוס' ד"ה והקורא - לא כמו שפי' בקונטרס כסדר שכתובות בתורה...קדושת לוי דף פד ע"ד
לד ע"ב תוס' ד"ה והקורא באר ראי (רוזן) תורה סי' טז אות ג
לד ע"ב תוס' ד"ה טוטפת - דהיינו כלילא שמקפת כל המצחפרי צדיק פדיון הבן אות ב, ג
לד ע"ב תוס' ד"ה לטוטפות לקוטי שיחות חל"ג עמ' 35
לד ע"ב תוס' ד"ה לטוטפות, השני - תפילין מלשון ויכוח מצווה ועושה ח"א עמ' שח
לה ע"א04 הבית של תפילין צריך לראות האויר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רלח
לה ע"א12 אמר אביי שי"ן של תפלין הלכה למשה מסיני כד הקמח (תשנו) עמ' ריד
לה ע"א19 רצועות שחורות הלכה למשה מסיני כד הקמח (מישור) עמ' תקלג
לה ע"א19 רצועות שחורות הלמ"ס דרך ה' השלם עמ' שג - מראה דרך
לה ע"א22 מעשה בתלמידו של ר"ע שהיה קושר תפיליו בלשונות של תכלת וכו' זכור לדוד עמ' פ
לה ע"א23 בתלמידו של ר"ע שהיה קושר תפיליו בלשונות של תכלת תקנת השבין סי' ו (עמ' 39)
לה ע"א36 ריבוע של התפירות מעכב, תוס' ד"ה תפילין אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נח
לה ע"א47 כל היכא כי מיתלי ביה בשלחא והדר חלים עטרת ישועה (תשסד) אות כא לסוכות
לה ע"א47 כל היכא כי מיתלי ביה בשלחא והדר חלים עתיקתא זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' סא, רנג
לה ע"א48 הדר חלים בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יד
לה ע"א48 הדר חלים לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' סח
לה ע"א48 הדר חלים מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' פא
לה ע"א48 הדר חליםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 91
לה ע"א48 והדר חלים אמרי נועם (מועדים) סי' א ליום ג דחנוכה
לה ע"א48 והדר חלים אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא ד, כ
לה ע"א48 והדר חלים ברכת טוב עמ' שיא
לה ע"א48 והדר חליםדברי שמואל (תשנח) עמ' כז, לב, מב, מה
לה ע"ב04 מהו למיקטריה וכו' אלא וקשרתם כתיב שתהא וכו'טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק ז
לה ע"ב05 שתהא קשירה תמה, ובתוס' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קסו
לה ע"ב07 פוק חזו מאי עמא דבר ותוס' ד"ה פוק מצווה ועושה ח"א עמ' תקנה
לה ע"ב07 פוק חזי מאי עמא דבר ערבי נחל (תשסד) עמ' יג
לה ע"ב13 וכמה שיעורייהו... עד אצבע צרידהכוזרי מאמר ג סי' יא
לה ע"ב18 אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב וכו' זכור לדוד עמ' ט
לה ע"ב19 קשר של תפילין תורת חיים (קאסוב) עמ' קיז
לה ע"ב19 קשר של תפילין הלכה למשה מסיני מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רי
לה ע"ב19 קשר של תפילין הלכה למשה מסיני, אמר רב נחמן ונויהן לבר לחמי תודה דף סה ע"א
לה ע"ב19 קשר של תפילין הלמ"מ, תוס' ד"ה שעת הנחה - שיטת רבינו אליהו שצריך לקשור תפילין בכל יום עטרת חן ח"ב עמ' קיח
לה ע"ב20 רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא איתהפיכא ליה רצועה של תפיליןראשית חכמה, תשובה פרק ד אות כח
לה ע"ב20 רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא איתהפכא ליה רצועה רתפילין של"ה - מס' תענית אות רג
לה ע"ב23 וראו וגו' ויראו ממך כו' אלו תפילין שבראש תורת מנחם חלק נ עמ' 62
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ אלו תפלין שבראש שרגא המאיר על התורה עמ' תקכז
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וגו' זך ונקי עמ' פט {זו שי"ן של תפילין}
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וגו' אלו תפי' שבראש והרשב"א בח"א איש אמונים דף סו ע"ג
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וגו' אלו תפילין שבראש יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצח
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וגו' אלו תפילין שבראש עבודת יצחק בראשית עמ' פח, רמו, רמח
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וגו' תניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמב
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין שבראש בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קיב
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין שבראש בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מא
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין שבראש בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' סט
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין שבראש בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמג
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין שבראש וכו' אפיקי ים עמ' תקנה
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך... אלו תפילין שבראששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 116
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש שם יחזקאל עמ' קצד
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש שער החצר (תשעב) סי' רנג
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש דעת תורה דברים ח"ב עמ' קפט
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש מצווה ועושה ח"א עמ' שח
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תקלא
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וכו' אלו תפילין שבראש אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצב
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וכו' אלו תפילין שבראש דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עב
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וכו' אלו תפילין שבראשבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' ל
לה ע"ב23 וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין שבראשבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ז
לה ע"ב24 כי שם ד' נקרא עליך וכו' אלו תפילין שבראשדרשות שבט הלוי עמ' קמד
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראש אמרי נפתלי ח"א עמ' עב
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראש אמרי נפתלי עמ' עב
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראש דרשות מהר"ם שיק עמ' תפט
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעה
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראש זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנט
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראש מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רמב
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראשאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' מא
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראשטוב טעם דברים עמ' קמח
לה ע"ב25 אלו תפילין שבראשרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תכג-תכד
לה ע"ב25 אלו תפלין שבראש ויקרא יעבץ עמ' קצג
לה ע"ב25 רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש המאיר לארץ (שיינברג) עמ' רעה
לה ע"ב26 את אחורי הכתב והקבלה שמות פל"ג פסוק כ
לה ע"ב26 והסירותי את כפי... שהראה לו הקב"ה קשר של תפיליןלבני ישראל (הישן) דרוש ג
לה ע"ב26 וראית את אחורי ופני לא יראוילקוט הגרשוני ח"ב
לה ע"ב26 וראית את אחורי מלמד שהראה לו הקב''ה למשה קשר של תפילין דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכג, תה
לה ע"ב27 מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפלין, אמר ר"י, קשר של תפלין צריך שיהא למעלה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתסג-ד
לה ע"ב28 הראה למשה קשר של תפילין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיא
לה ע"ב28 הראהו קשר של תפילין אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפז
לה ע"ב29 אמר רב יהודה קשר של תפילין צריך שיהא וכו' לפנים ולא לאחור של"ה - מס' חולין אות לד
לה ע"ב29 אר"י קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי שיהו ישראל למעלה ולא למטה נועם אליעזר שמות דף רנ ע"א
לה ע"ב29 קשר כו' שיהיה למעלה משנת חיים דברים עמ' קיב
לה ע"ב29 קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי שיהו ישראל למעלה מצווה ועושה ח"א עמ' שט
לה ע"ב29 קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי שיהו ישראל למעלה ולא למטה וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצה
לה ע"ב31 הקשר של תפילין הוא אחורי הפנים גור אריה שמות פל"ג אות יט
לה ע"ב31 קשר של תפילין הוא אחורי הפנים באר הגולה באר ד הערה 475
לה ע"ב רש"י - עיקר איסור היסח הדעת הוא משום קדושת השם שבתפילין של ראש ושל יד יחדיו צמח דוד (סקאליע) עמ' שעד
לה ע"ב רש"י ד"ה קשר ותוס' ד"ה אלו מצווה ועושה ח"א עמ' שמד
לה ע"ב תוס' ד"ה אל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לג
לה ע"ב תוס' ד"ה אלו תפילין הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק טו
לה ע"ב תוס' ד"ה אלו תפילין שבראש נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
לה ע"ב תוס' ד"ה אלו תפיליןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנד ע"א
לה ע"ב תוס' ד"ה כמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רי
לה ע"ב תוס' ד"ה משעת הנחה הכתב והקבלה דברים פ"ו פסוק ח
לה ע"ב תוס' ד"ה משעתמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קצה
לו ע"א01 סח בין תפילה לתפילה וכו' - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' עה, עו
לו ע"א01 סח בין תפילה לתפילה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ה ע"ב
לו ע"א01 סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק כג
לו ע"א01 סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך, ותוס' תורת מנחם חנ"ה עמ' 208,204
לו ע"א01 סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצד, תקצו
לו ע"א01 סח בין תפילה של יד לתפילה של ראש מזקנים אתבונן עמ' לט
לו ע"א01 סח בין תפלה לתפלהאור חדש על ציון - דורש לציון דף יב ע"ב
לו ע"א01 סח תפלה כו'שערי תשובה סה"י אות כה-כו
לו ע"א02 ר' חייא ברי' דר"ה וכו' כשהוא מניח של יד וכו' דכתיב וקשרתם וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 51, 47
לו ע"א03 על תפילה של יד אומר ברוך אקב"ו להניח תפילין באר הגולה באר ד הערה 482
לו ע"א03 על תפילין של יד מברך וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' עו
לו ע"א04 אקב"ו להניח תפילין כו' אקב"ו ע"מ תפילין כו' ואח"כ מניח של ראששערי תשובה אגה"ת אות ג, סה"י אות כד
לו ע"א07 אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת, סח מברך שתים של"ה - מס' חולין אות לב
לו ע"א08 לא סח מברך אחת סח מברך שתים - תוס' אור אברהם ברכות עמ' שטו, שטז
לו ע"א09 אסור להסיח בין תפילין ש"י לש"ר דבר צבי - קדושת השבת עמ' נט
לו ע"א09 הסח בין תפילה לתפילה חוזר עליו מעורכי המלחמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תה
לו ע"א09 השח בין תפילה לתפילה חוזר עליה מעורכי המלחמה שם ישראל עמ' רעח
לו ע"א09 השח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה בת עין (תשסז) עמ' רמא
לו ע"א09 השח בין תפלה לתפלה בנין שאול עמ' רא
לו ע"א09 סח בין תפילה לתפילה וכו' חוזר וכו' מעורכי המלחמה תורת מנחם חנ"ז עמ' 149
לו ע"א09 סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה פרדס מנחם עמ' צט
לו ע"א09 סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו' אור אברהם ברכות עמ' שטז
לו ע"א09 סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו' תורת מנחם חלק נ עמ' 63
לו ע"א09 סח בין תפלה לתפלה חוזר מעורכי המלחמהאמרי יוסף דברים דף סו ע"ג
לו ע"א09 סח בין תפלה לתפלה חוזר עליו מעורכי המלחמה יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עב
לו ע"א09 סח בין תפלה לתפלה עבירה הוא בידו וחוזר עלי' מעורכי המלחמה חמודי צבי שמות עמ' קכז
לו ע"א09 סח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפז-תשפח
לו ע"א09 תניא סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו בני אתה עמ' נח
לו ע"א10 חוזר עליה מעורכי המלחמה תורת אליהו עמ' שנו
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש וכו' מנחת יואל עמ' שמח, שנ
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' עב
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קצא
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' עה
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש וכשהוא חולץ וכו' אור אברהם ברכות עמ' שיז
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך בית יצחק (ויינברגר) עמ' קלח
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש וכו' כל זמן שבין עיניך יהו שתים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עח
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד מצווה ועושה ח"א עמ' שז
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, וכשהוא חולץ, חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד וכו' ויברך דוד עמ' קל
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד... וכשהוא חולץ חולץ של ראש וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרלג
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמז
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד תחילהגנזי ישראל ח"א דף עח ע"ב, ח"ב דף ר ע"ב
לו ע"א11 כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצד
לו ע"א11 מניח ש"י ואח"כ מניח ש"ר לקוטי שיחות חל"ט עמ' 22
לו ע"א11 מניח של יד ואח"כ מניח של ראשאמת ליעקב עה"ת עמ' תעט
לו ע"א11 מניח של יד ואח"כ של ראש דברי חנינא - רפואה עמ' קכג
לו ע"א11 מניח של יד ואח"כ של ראשטוב טעם שמות עמ' עח
לו ע"א11 מניח של יד תחילה ואחר כך מניח של ראש בני אתה עמ' סד, קו
לו ע"א11 מניח של יד תחלה ואחר כך של ראש וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תקלג
לו ע"א11 מניח של יד וכו' משנת חיים דברים עמ' צח, קא
לו ע"א11 של יד ואח״כ של ראש ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמ
לו ע"א11 תפילין ש"י ואח"כ תפילין של ראש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעא
לו ע"א12 חולץ של ראש ואח"כ של ידשערי תשובה סה"י אות מג
לו ע"א12 כשהוא חולץ חולץ של ראש וכו' כל זמן שבין עיניך יהו שתים של"ה - מס' סוכה אות טז
לו ע"א12 כשהוא חולץ חולץ ש"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעא
לו ע"א14 מנין שלא יקדים תפילין של ראש לתפילין של יד וכו' כל זמן שבין עיניך יהיו שתים כסף נבחר עמ' רעד, שלו
לו ע"א18 אמר קרא והיו לטוטפת בין עיניך כ"ז שבין עיניך יהו שתים תורת מנחם חמ"ט עמ' 434
לו ע"א18 והיו וכו' בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהו שתים לקוטי שיחות ח"ט עמ' 56, חי"א עמ' 337
לו ע"א18 והיו לטוטפת בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהו שתים מצווה ועושה ח"א עמ' שלו
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהו שתים באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפז, תשפז, במדבר עמ' תשע
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהו שתים בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנט אות א
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהו שתים תורת מנחם חנ"ה עמ' 207, חנ"ז עמ' 150, 200
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהיו שנים כד הקמח (מישור) עמ' תקלג
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהיו שתים פני חיים (פלג'י) דף קיט ע"א
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהיו שתים תאומי צביה עמ' רי
לו ע"א19 כל זמן שבין עיניך יהיו שתיםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כט ע"ב
לו ע"א19 כל זמן שהם בין עיניך יהיו שתים שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קיז
לו ע"א19 כל זמן שהן בין עיניך יהיו שתים קרן לדוד שמות עמ' מב, קכ
לו ע"א19 כל זמן שיהיו בין עיניך יהיו שתיים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסא
לו ע"א19 כל זמן של יד ביד תן את של ראש בראש מכאן אמרו וכו' בי חייא ח"א עמ' רג
לו ע"א20 תפילין מאימתי מברך עליהן וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' עז
לו ע"א20 תפילין מאימתי מברך עליהן וכו' כל המניח תפלין אחר שקיעת החמה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצז
לו ע"א20 תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן אור אברהם דברים עמ' תיח
לו ע"א20 תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפט
לו ע"א22 ממשמש בהן ומברך עליהן אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קל
לו ע"א22 מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהן ומברך אור אברהם ברכות עמ' סב
לו ע"א23 עד מתי מניח תפילין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיא
לו ע"א23 עד מתי מניחיןעולת חודש ח"א מאמר קמט
לו ע"א23 ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק הר המוריה עמ' צ
לו ע"א רש"י ד"ה לא סח תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריג
לו ע"א רש"י ותוס' ד"ה לא סח מצווה ועושה ח"א עמ' שלג
לו ע"א תוס' - מתי מברכים ברכה א' על התפילין ומתי מברכים ב, ברכות מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצו
לו ע"א תוס' - שאני תפילין דמצוה אחת הן אור אברהם ברכות עמ' שכ
לו ע"א תוס' ד"ה סח - שאני תפילין שמצוה אחת הן אבל וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 25
לו ע"ב04 הא ודאי חשיכה חולץ דובר צדק עמ' 31
לו ע"ב06 אי קסבר לילה זמן תפילין וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עב
לו ע"ב06 פלוגתא אם לילה ושבת זמן תפילין מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצט
לו ע"ב06 פלוגתא אם שבת ויו"ט זמן תפילין תורת מנחם חל"ו עמ' 105
לו ע"ב07 שבת לאו זמן תפילין דרשות מהר"ם בנעט עמ' קסב
לו ע"ב09 ושמרת את החוקה הזאת למועדה וכו' אור אברהם ברכות עמ' רסו
לו ע"ב09 ושמרתם את החקה הזאת היינו תפילין טיול בפרדס ח"א עמ' קמו
לו ע"ב10 ימים ולא לילות, מימים ולא כל ימים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלו
לו ע"ב11 אין מניחים תפילין בשבתות ובימים טובים דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות פ
לו ע"ב11 אין מניחין תפילין בשבת שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קיג, קיז, קלח, רנט
לו ע"ב11 לילה לאו זמן תפילין מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלח
לו ע"ב11 לילה לאו זמן תפילין מצווה ועושה ח"א עמ' שנג
לו ע"ב13 ושמרת את החקה בחקת פסח מיירי יוסף לקח עמ' רלה
לו ע"ב15 והיה לך לאות יצאו שבתות ויו"ט שהן עצמן אות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלו
לו ע"ב15 והיה לך לאות על ידך, יצאו שבתות ויו"ט שהן גופן אות שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' טו
לו ע"ב15 והיו לאות על ידך מי שצריכים אות יצאו שבתות וימי"ט שהן גופן אות דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רכז
לו ע"ב15 יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים וכו' יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות עקבי אבירים עמ' רלה
לו ע"ב15 יכול יניח תפילין בשבתות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיא
לו ע"ב15 תפילין הם אות לקוטי שיחות חל"ג עמ' 35
לו ע"ב16 יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תסא
לו ע"ב16 יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמא
לו ע"ב16 יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אותמי מרום חי"ג עמ' כה
לו ע"ב16 יצאו שבתות וימים טובים שהן עצמן אות כד הקמח (מישור) עמ' תקלד
לו ע"ב16 מי שצריכין אות יצאו שבתות ויו"ט שהן עצמן אות לקוטי מאמרים עמ' 103
לו ע"ב16 מי שצריכין אות יצאו שבתות ויו"ט שהן עצמן אותפרי צדיק קדושים אות ח
לו ע"ב16 אין מניחין תפילין בשבת ויו"ט שהן גופן אות, תוס' ד"ה יצאו מצווה ועושה ח"א עמ' שנה
לו ע"ב16 שבת אין צריכה אות פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמח
לו ע"ב16 שבתות וכו' שהן גופן אות שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קצה
לו ע"ב17 א"ר אלעזר המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה חנן אלקים עמ' עה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלו
לו ע"ב17 א"ר אלעזר כל המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה וכו' הר המוריה עמ' עט
לו ע"ב17 המניח תפילין לאחר שתשקע החמה עובר בעשה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' נז
לו ע"ב17 וחשך והניח וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פא
לו ע"ב17 ימי הקודש הם אות לישראל דרך ה' השלם עמ' שה
לו ע"ב17 כל המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשה ורבי יוחנן אמר עובר בלאו וכו' והכא בהא קא מיפלגי מ"ס השמר דלאו לאו והשמר דעשה עשה ומ"ס השמר דעשה נמי לאו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמז
לו ע"ב17 כל המניח תפילין אחר שקיעת החמה עובר בעשהאור חדש למטיפים עמ' 82
לו ע"ב17 שהן גופן אות וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 322
לו ע"ב17 תפילין בלילה הוי איסור עשה אור אברהם במדבר עמ' עו
לו ע"ב17 תפילין בלילה הוי איסור עשה אור אברהם על ספר המצוות עמ' קעב
לו ע"ב18 המניח תפילין לאחר שקיעת החמה עובר בלאו אור אברהם דברים עמ' נ
לו ע"ב21 מר סבר השמר דלאו לאו והשמר דעשה עשה שביתת שבת סי' א (עמ' 65), ג (עמ' 75)
לו ע"ב22 השמר דלאו לאו והשמר דעשה עשה אור תורה השלם (מזריטש) סי' צט, תפד
לו ע"ב22 השמר דלאו לאו והשמר דעשה עשהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' צט, תפד
לו ע"ב22 השמר דלאו לאו והשמר דעשה עשהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפח
לו ע"ב22 השמר דעשה הוי נמי לאו פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צא
לו ע"ב22 השמר דעשה נמי לאו הוא אמרות ה' השלם ח"ו עמ' פט
לו ע"ב22 השמר דעשה נמי לאו הוא גור אריה שמות פ"כ הערה 151, דברים פ"ה הערה 10, פכ"ג הערה 75
לו ע"ב22 השמר דעשה עשה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצב
לו ע"ב22 השמר דעשה עשה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שכב
לו ע"ב24 לשמרן קא בעי הכתב והקבלה בראשית פמ"ד פסוק כ
לו ע"ב25 לילה זמן תפילין, והלכה ואין מורין כן שם יחזקאל עמ' תמא
לו ע"ב26 איסור היסח הדעת בתפלין לב אביגדור עמ' נד
לו ע"ב26 בתפילין פסול היסח הדעת אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרה
לו ע"ב26 דין הסחת התפילין נלמד מק"ו מציץ יסוד ושורש העבודה שער האשמורת פ"ט
לו ע"ב26 ולא יסיח דעתו מן התפילין עד שיסלק אותם מעל ראשו ומעל זרועושערי תשובה אגה"ת אות ג
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' עג
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה מצווה ועושה ח"א עמ' שכט
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רמג
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה קל וחומר מציץ ילקוט עטרת צבי עמ' רמז
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה קל וחומר מציץ וכו' תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה של"ה - מס' חולין אות פב
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה קל וחומר מציץראשית חכמה, מצוות פרק ז אות ג
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נז
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפלין בכל שעה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ש, תתקל, ויקרא עמ' שטז, דברים עמ' תקמג
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש בתפלין כל שעה קו"ח מציץ המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קו
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש וכו'דברי שלום חלק א עמ' לג
לו ע"ב26 חייב אדם למשמש כתפילין ובשטמ"ק מנחת מרדכי עמ' שלה
לו ע"ב26 חייב למשמש בתפילין כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 95
לו ע"ב26 למשמש בתפלין בכל שעה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמט
לו ע"ב26 צריך שלא יסיח דעתו מן התפילין גור אריה דברים פי"א אות כד
לו ע"ב26 ק"ו מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה שלא יסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן וכו' הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לו ע"א
לו ע"ב26 תפילין אסורין בהיסח הדעת ולאשר אמר עמ' תט
לו ע"ב26 תפילין אסורין בהיסח הדעת משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' צז
לו ע"ב27 ציץ וכו' שלא תסיח דעתו ממנו לקוטי שיחות חי"ד עמ' 151
לו ע"ב28 אסור להסיח דעתו מן הציץ מצווה ועושה ח"ב עמ' רא
לו ע"ב28 תפילין שכמה וכמה אזכרות בהן אסור להסיח דעת מהן מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קדושים כא
לו ע"ב29 והיה לך לאות על ידכה - יד שמאל באר הגולה באר ד הערה 118
לו ע"ב29 יד היינו שמאל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' טז
לו ע"ב29 יד היינו שמאל עיני שמואל (ראבין) עמ' לא
לו ע"ב29 יד זה שמאל שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רלג
לו ע"ב29 ידך זו שמאל דרכי התשובה עמ' קס
לו ע"ב29 ידך זו שמאל פניני דעת עמ' קפ
לו ע"ב29 ידך זו שמאל וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תקלב
לו ע"ב29 ידך זו שמאל וכו'טוב ירושלים שמות פי"ג פסוק טז
לו ע"ב29 כל מקום דכתיב יד קאי על יד שמאל רביד יוסף (תשסא) עמ' 7
לו ע"ב29 כל מקום שנאמר יד הוא שמאל באר הגולה באר ו הערה 635
לו ע"ב29 לאות על ידך יד שמאל ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמד
לו ע"ב29 סתם יד הוא שמאל גור אריה בראשית פכ"ח אות כג, שמות פט"ו הערה 107
לו ע"ב29 על ידך זה שמאלאמרי יוסף שמות דף סג ע"א
לו ע"ב29 זו שמאלטוב טעם דברים עמ' לד
לו ע"ב29 תנו רבנן ידך דברי טובה שופטים ח"א עמ' שכז
לו ע"ב29 תנו רבנן ידך זו שמאל של"ה פרשת ויחי אות טו
לו ע"ב29 וכל מקום שנאמר 'יד' הוא שמאל אור חדש פ"ט אות 493
לו ע"ב29 סתם יד הוא שמאל נצח ישראל עמ' קמח הערה 32
לו ע"ב תוס' - הנחת תפילין בחוה"מ הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפב
לו ע"ב תוס' - הנחת תפילין בחוה"מ הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפה
לו ע"ב תוס' ד"ה יצאו שבתות צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רו
לו ע"ב תוס' - אות דפסח הוא איסור חמץ ואות דסוכות סוכה שירת הפסח אות קצה, קצו
לז ע"א01 סתם יד הוא ימין קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצו
לז ע"א01 רבי יוסי החורם אומר מצינו ימין שנקרא יד תקנת השבין סי' יב (עמ' 113)
לז ע"א01 רבי יוסי החרום אומר וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תצו
לז ע"א03 ר"נ אומר אינו צריך, הרי הוא אומר 'וקשרתם' 'וכתבתם' וכו' אמרי נועם (מועדים) תשובה י [מבן המחבר]
לז ע"א04 וקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין של"ה פרשת ויחי אות טו
לז ע"א05 כתיבת ס"ת בימין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמה
לז ע"א06 תפילין ביד שמאל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנט
לז ע"א07 הנחה דבשמאל וכו' והיה לאות על ידכה יד כהה צדקת הצדיק סי' ריד
לז ע"א07 הנחה דבשמאל וכו' והיה לאות על ידכה יד, כההפרי צדיק ויקרא אות ה, קרח אות ט, ר"ח אלול אות א, ג, ראש השנה אות ח
לז ע"א07 הנחה דבשמאל וכו' נפקא ליה וכו' מידכה כתיב בהי כהה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' לח
לז ע"א07 הנחה דבשמאל מנ"ל וכו' מידכה כתיב בה"י כהה אור תורה השלם (מזריטש) סי' קנז
לז ע"א07 הנחה שבשמאל מנ"ל... מידכה כתיב בה"י כההמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קנז
לז ע"א08 רב אשי אמר מידכה בה"י כהה רב שלום (אדלר) עמ' שצד
לז ע"א08 רב אשי אמר מידכה כתיב ביד כהה שרגא המאיר על התורה עמ' שיט
לז ע"א08 רב אשי אמר מ'ידכה', כתיב בה"י, כהה וכו' כתנאי 'ירכה' בה"י זו שמאל. אחרים אומרים ידך לרבות את הגידם כתב סופר אגדות כאן
לז ע"א09 השמאל נקראת 'יד כהה' דרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות ט
לז ע"א09 והיה לאות על ידכה יד כהה משמרת איתמר (תשסה) עמ' קי, קפב, קצו, רנו, שי, שפ, תע
לז ע"א09 והיה לאות על ידכה יד כהה קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ק
לז ע"א09 והיה לאות על ידכה יד כההראשית חכמה, אהבה פרק ט אות כז
לז ע"א09 'והיה לאות על ידכה', 'ידכה' יד כהה עטרת ישועה (תשסד) אות א לליל ר"ה קודם קידוש
לז ע"א09 יד כהה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמט
לז ע"א09 יד כהה הוא כינוי לשמאל עיני שמואל (ראבין) עמ' כד
לז ע"א09 יד כההאדיר במרום ח"א פ' שיא
לז ע"א09 יד כההפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' סו
לז ע"א09 'ידכה' בה"י כההפירוש המכבי דברים עמ' שיב, תעה
לז ע"א09 ידכה זו שמאל יד כהה ברית אברם עמ' תקצט
לז ע"א09 ידכה יד כהה באר שרים במדבר פ' מטות דרוש ג אות ד
לז ע"א09 ידכה יד כהה יוסף לקח עמ' רלה
לז ע"א09 ידכה יד כהה מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' צט
לז ע"א09 ידכה יד כהה פרדס המלך (תשסט) אות שיד
לז ע"א09 ידכה יד כהה ומקום הנחת תפילין של ראש מקום שמוחו של תינוק רופס אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסד
לז ע"א09 ידכה יד כההאור הצבי עמ' 15
לז ע"א09 ידכה יד כהה, ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנד, תרכא, שמות עמ' תרכד, דברים עמ' תרל, תשטז, תשצ
לז ע"א09 'ידכה' כתיב בה"א כהה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רנט
לז ע"א09 ידכה שהיא שמאלפירוש המכבי דברים עמ' שיב
לז ע"א09 לאות על ידך יד כהה פרדס מנחם עמ' קסב
לז ע"א09 מידכה כתיב בה"י כהה, ורש"י ד"ה מירכה בה"י שרגא המאיר מועדים עמ' רנא
לז ע"א09 מניחים תפילין על יד שמאל ממה דכתיב והיה לך לאות על ידכה ויברך דוד עמ' נ
לז ע"א09 על ידך - יד כהה שער החצר (תשעב) סי' רנג
לז ע"א09 על ידכה יד כהה בת עין (תשסז) עמ' שצח
לז ע"א09 על ידכה יד כהה משמרת איתמר (תשסז) עמ' צד, קלא, רחצ, ריד, רל, שלז, שס, תמא, תעא, תקמה
לז ע"א13 אין לו זרוע פטור מן התפילין דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנא
לז ע"א14 איטר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קל
לז ע"א17 כי תניא ההיא בשולט בשתי ידיו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנב
לז ע"א18 בין עיניך מקום שמוחו של תינוק רופס באר הגולה באר ד הערה 117, 518
לז ע"א18 בין עיניך וכו' מקום שמוחו של תינוק רופס באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפז, שמות עמ' קכה, שסב, במדבר עמ' שעו
לז ע"א19 זו קדקד הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק טו
לז ע"א19 תפילין של ראש מניחים על הקדקד במקום שמוחו של תינוק רופס תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקלא הערה 60
לז ע"א20 במקום שמוחו כו' שימה כנגד הלבשערי תשובה סה"י אות כד
לז ע"א20 בעיא מיניה פלימו מרבי מי שיש לו שני ראשים וכו' ותוס' ד"ה שומע כתנות אור עמ' תנא
לז ע"א20 המקום שבו מוחו של תינוק רופספחד יצחק פסח מאמר סב
לז ע"א20 מקום שהמוח רופס ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצב
לז ע"א20 מקום שמוחו של תינוק רופס אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנ
לז ע"א20 מקום שמוחו של תינוק רופס כד הקמח (מישור) עמ' תקלב, תקלד
לז ע"א20 מקום שמוחו של תינוק רופס נצח ישראל עמ' קפו הערה 219
לז ע"א20 מקום שמוחו של תינוק רופס תורת מנחם חנ"ה עמ' 205
לז ע"א21 מי שיש לו ב' ראשים וכו' תפילין וכו' אתיליד לי ינוקא דאית ליה תרי רישי כמה בעי למיתב לכהן וכו' דברי יונה עמ' קסח
לז ע"א21 מי שיש לו שני ראשים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמה
לז ע"א21 מי שיש לו שני ראשיםילקוט הגרשוני ח"ב
לז ע"א24 בכור שיש לו ב' ראשין ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' צ
לז ע"א רש"י - נטרף היינו שנהרג בתוך ל' דברי יונה עמ' קסח
לז ע"א תוס' - בן שני ראשים לא חי קומץ המנחה עמ' 8 (סי' לז)
לז ע"א תוס' ד"ה או תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכב
לז ע"א תוס' ד"ה קיבורת - הקנה אינו קרוי זרוע הצניעות והקדושה (תשסט) פ"ז אות יג-טו
לז ע"א תוס' ד"ה שומע תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצח
לז ע"א תוס' ד"ה שומע הקשו עפרש"י וכו' בתוך ל' אינו בר פדיון כלל אפי' אם חי אח"כ דברי יונה עמ' קסח
לז ע"ב03 לא על ידו ממש אלא בגבהו של יד וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תקלג, תקלד
לז ע"ב03 על ידך על גובה של ידחפץ יהונתן שמות פ"יב פסוק יג
לז ע"ב06 גובה שביד הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק טו
לז ע"ב06 מה להלן בגובה שבראש, אף כאן בגובה שביד באר הגולה באר ד הערה 531, 533
לז ע"ב08 והיה לך לאות ולא לאחרים לאות באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שעב
לז ע"ב08 והיה לך לאות ולא לאחרים לאות נועם אליעזר שמות דף קפא ע"א
לז ע"ב08 והיה לך לאות ולא לאחרים לאות ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפה
לז ע"ב08 והיה לך לאות ולא לאחרים לאות תפארת צבי במדבר עמ' קפז
לז ע"ב08 והיו לך לאות על ידך לך לאות ולא לאחרים אות חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמב
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים דרך מצותיך (חב"ד) דף יט ע"א
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים מנחת ישראל עמ' שח
לז ע"ב08 'לך לאות' ולא לאחרים לאות אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קע, רס
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסג, קסה, ח"ה עמ' מא
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קיג, רטז
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רב
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות כרם טוביה עמ' רכח
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות לקוטי מאמרים עמ' 154, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 54)
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות מזקנים אתבונן עמ' לט
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות מטר השמים עמ' רלח
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות משמרת איתמר (תשסה) עמ' קפב, קצו, רנו, שי, שפ, תע
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות עקבי אבירים עמ' סט
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות פרדס מנחם עמ' קס
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לב
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות שם יחזקאל עמ' תמ
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' סא
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות תורת איש ח"ב עמ' שנג
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאות תורת מנחם חנ"ב עמ' 133
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאותאדיר במרום ח"א פ' שיא
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאותאורח לצדיק עמ' עז
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאותדרשות שבט הלוי עמ' קמד
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאותחפץ יהונתן בראשית פ"ד פסוק טו
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאותטללי אורות עמ' קט
לז ע"ב08 לך לאות ולא לאחרים לאותפרי צדיק פדיון הבן אות ב
לז ע"ב09 ר' יצחק אומר אינו צריך, הרי הוא אומר ושמתם את דברי אלה על לבבכם וקשרתם, שתהא שימה כנגד הלב שם יחזקאל עמ' תמ
לז ע"ב10 ושמתם את דברי אלה על לבבכם וקשרתם - שתהא שימה כנגד הלבכוזרי מאמר ג סי' יא
לז ע"ב10 ושמתם את דברי אלה על לבבכם שתהא שימה כנגד הלבראשית חכמה, אהבה פרק א אות א
לז ע"ב11 נגד הלב מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רפה
לז ע"ב11 שתהא שימה כנגד הלב באר הגולה באר ד הערה 118
לז ע"ב11 שתהא שימה כנגד הלב נצח ישראל עמ' קפו הערה 220
לז ע"ב11 שתהא שימה כנגד הלב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפז, במדבר עמ' תשע, דברים עמ' קט, תתרכב
לז ע"ב17 גובה שבראש מנלן וכו' מה להלן בגובה שבראש וכו' של"ה - מס' חולין אות לד, לה
לז ע"ב17 גובה שבראש מנלן... אף כאן בגובה של ראש מקום שעושה קרחה שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעא
לז ע"ב18 בין עיניך בגובה הראש אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעה
לז ע"ב18 בין עיניך זו גובה בראש שרגא המאיר על התורה עמ' תקכז
לז ע"ב22 בגובה של ראש מקום שעושה קרחה שמחת הנפש עמ' צד
לז ע"ב22 במקום שעושה קרחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקלא הערה 60
לז ע"ב22 תפילין יהיו מונחים באמצע הראש ולמעלה מהמצח מתחילת השער יסוד ושורש העבודה שער האשמורת פ"ט
לז ע"ב23 צריך להניחן במקום שער חקל יצחק (תשסג) עמ' קלו
לז ע"ב23 תפילין יש להניחם במקום שער גור אריה ויקרא פכ"א אות ט
לז ע"ב27 יניחם במקום שער ולא במצחו שהוא מקום שאין בו שערשערי תשובה אגה"ת אות ג
לז ע"ב29 ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת, מאי בינייהו, רבא בר אהינא אמר טלית בעלת חמש איכא בינייהו משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' ריד
לז ע"ב29 מחלוקת אי ד' ציציות מעכבות זה את זה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמח-קמט
לז ע"ב32 טלית בעלת חמש משנת חיים בראשית ריש הס' אות א
לז ע"ב32 טלית בת חמש וכו' משנת חיים דברים עמ' עד
לז ע"ב34 מי שחתך אחת מן ארבע כנפות כסותו כדי לפוטרו מן הציצית לא עשה ולא כלום גור אריה במדבר פט"ו הערה 142
לז ע"ב37 דבצריה לגלימיה הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לה
לז ע"ב44 איפסיק קרנא דחוטיה וכו' גדול כבוד הבריות שדוחה אח ל"ת שבתורה זכור לדוד עמ' נט
לז ע"ב44 ללבוש בגד בלא ציצית בשבת, מרדכי הלק"ט סי' תתקמד עטרת חן ח"ב עמ' קיא
לז ע"ב46 גדול כבוד הבריות וכו' תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' פב
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקד-תקה
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קלד, קלז {בזמן שאין תכלת אם מעכבת הלבן, ואם רבי היה פוטר עצמו ובני דורו מציצית}
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן אמרות ה' השלם ח"א עמ' קצז, ח"ה עמ' קמח
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן וזאת התורה עמ' רטז
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן ילקוט עטרת צבי עמ' קיא
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צד, קלז {ביאור רעת בעל המאור דתכלת מעכבת הלבן ודעת הרמב"ן במלחמות }
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן וכו' עטרת חן ח"ב עמ' לח
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת את הלבן וכו' לימא מתני' דלא כרבי דתניא וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עח
לח ע"א התכלת אינה מעכבת את הלבן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צו, שיא {בדבר חידוש השאג"א סי' לב דהא דתכלת אינה מעכבת את הלבן אינו אלא בראוי לתכלת, ולפי"ז דן לפטור טומטום ואנדרוגינוס מציצית}
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבת הלבן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צז, שיא {אם הוא מדין כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, ואם שייך כלל זה בציצית וכיצד}
לח ע"א07 התכלת אינה מעכבתטוב טעם במדבר עמ' עט
לח ע"א07 התכלת אינו מעכב את הלבן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נח
לח ע"א07 התכלת אינו מעכב את הלבן תפארת צבי במדבר עמ' קפז
לח ע"א08 תפילין של יד ותפילין של ראש אינן מעכבין זה את זה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלו
לח ע"א08 תפלה של יד אינה מעכבת את של ראש עטרת ישועה (תשסד) אות א לליל ר"ה קודם קידוש
לח ע"א08 תפלה של יד אינה מעכבת של ראש וכו' אור אברהם ברכות עמ' שיז
לח ע"א09 של ראש אינה מעכבת של ידטוב טעם שמות עמ' פ
לח ע"א09 תפילין של ראש אינה מעכבתרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קד
לח ע"א11 'וראיתם אותו' מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכ"א אין מעכבין השיר והשבח ח"א עמ' לז
לח ע"א11 וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה את זה דברי רבי וחכמים אומרים אין מעכבין וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קג, קמ
לח ע"א12 לדעת רבי התכלת מעכבת את הלבן אור אברהם - סידור התפילה עמ' קצא
לח ע"א12 רבי סבר שהתכלת מעכבת את הלבן אור אברהם במדבר עמ' קמו
לח ע"א13 הכנף מין כנף תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' סד
לח ע"א18 מצוה להקדים לבן לתכלת פנים מסבירות עמ' שעט
לח ע"א רש"י ותוס' ד"ה התכלת מצווה ועושה ח"א עמ' שס, שסא
לח ע"א תוס' בענין שנה עליו הכתוב לעכב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 183
לח ע"א תוס' ד"ה התכלת ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פו
לח ע"א תוס' ד"ה התכלת דבר טוב עמ' שכא
לח ע"א תוס' ד"ה התכלת מאורי שערים עמ' שכד
לח ע"א תוס' ד"ה ואם הקדים זכור לדוד עמ' ה
לח ע"א תוס' ד"ה ואם הקדים לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1253
לח ע"א תוס' ד"ה כתיב וזאת התורה עמ' ריח
לח ע"א פירוש המשניות להרמב"ם, טעם שלא הוזכר במשנה דיני תפילין מצווה ועושה ח"א עמ' שח
לח ע"ב גרדומי תכלת כשרים פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיג
לח ע"ב רבי יצחק אמר משום וכו' אין לו תכלת מטיל לבן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קג
לח ע"ב אמר רבא ש"מ צריך לקשור אכל חוליא וחוליא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קכז, קלג
לח ע"ב רש"י ד"ה ש"מ ותוס' ד"ה כדי מצווה ועושה ח"א עמ' שסה
לח ע"ב תוס' ד"ה ציבעא מאורי שערים עמ' שכג
לט ע"א01 קשר עליון דאורייתא של"ה פרשת קרח אות יז
לט ע"א01 קשר עליון של ציצית דאורייתא גור אריה ויקרא פי"ט אות לו
לט ע"א01 ש"מ קשר עליון ד"ת נטריקן (תשעד) עמ' קח
לט ע"א01 ש"מ קשר עליון דאורייתא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יט, במדבר פל"ב פסוק לח
לט ע"א01 שמע מינה קשר עליון דאורייתא דאי ס"ד דרבנן וכו' ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' מז
לט ע"א05 אמר רבה בר רב אדא אמר רב אדא אמר רב אם נפסק החוט מעיקרו פסולה של"ה - מס' חולין אות כ
לט ע"א23 אר"ה תכלת שכרך רובה כשרה וכו' עד סוף ע"א וברש''י שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קכד
לט ע"א30 כמה שיעור חוליא וכו' כדי שיכרוך וישנה וישלש קשוטי כלה ח"ט אות רג
לט ע"א31 תאנא הפוחת אל יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק שצג
לט ע"א31 תאנא הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שלש עשרה של"ה - מס' חולין אות עה
לט ע"א31 הפוחת לא יפחות מז' כנגד ז' רקיעים ורש"י (ד"ה מין כנף) והאידנא דעבדינן ה' קשרים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קכח, קל
לט ע"א33 לכתחילה צריך י"ג חוליות מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 14 עמ' קלא, הערה 22 עמ' קלג
לט ע"א33 י"ג חוליותמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 27 עמ' קלג
לט ע"א37 מתחיל בלבן ומסיים בלבן משום דמעלין בקודש דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש ריא עמ' רלח
לט ע"א37 מתחיל בלבן ומסייםדרשות הרא"ש דף נב ע"א דרוש נא
לט ע"א37 מתחיל ומסיים בלבןטוב טעם במדבר עמ' פב
לט ע"א38 מסיים בלבן משום מעלין בקודש ואין מורידין כד הקמח (מישור) עמ' תה
לט ע"א38 מסיים בלבן משום מעלין בקדש ולא מורידין כד הקמח (תשנו) עמ' קסד
לט ע"א רש"י ד"ה קשר עליון - קשר עליון הלמ"ס נטריקן (תשעד) עמ' קט
לט ע"א רש"י ותוס' ד"ה קשר מצווה ועושה ח"א עמ' שסג
לט ע"א רש"י ותוס' מה שנוהגים בח' חוליות וה' קשרים עיוני רש"י במדבר עמ' רמא
לט ע"א רש"י חוליא הקפה ג' פעמים גור אריה במדבר פט"ו הערה 128
לט ע"א תוס' ד"ה לא - קושיה שציצית האמורים בפרשה חסרים יו"ד שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קלב {תירוץ ע"פ הזוהר}
לט ע"א תוס' ד"ה קשר עליון מה נקרא קשר עליון נטריקן (תשעד) עמ' קז
לט ע"א תוס' ד"ה לא גור אריה במדבר פט"ו הערה 123
לט ע"א תוס' ד"ה לא - ומיהו כל ציצית...חסירים יו"ד וי"ל כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' כה
לט ע"ב03 רבה בר בר חנה סבר כתיב גדיל וכתיב פתיל או גדיל או פתיל ורב סבר לעולם פתיל בעינן הר המוריה עמ' קכה
לט ע"ב04 או גדיל או פתיל וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קכ
לט ע"ב05 וההיא דגדילים למנינא הוא דאתא גדיל שנים גדילים ארבעה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קטז
לט ע"ב06 גדיל שנים גדילים ארבעה מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
לט ע"ב06 גדיל שנים גדילים ארבעה מצווה ועושה ח"א עמ' שסה
לט ע"ב19 אמר רב נחמן השיראין פטורין מן הציצית וכו' אימא או צמר או פשתים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צה, רנ
לט ע"ב20 מן התורה אין חייבין רק כסות צמר ופשתים יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלה
לט ע"ב37 ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים למדנות (תשנח) פ' שלח אות צב
לט ע"ב תוס' ד"ה ורב - כל מיני בגדים חייבין בציצית מדאורייתא מצווה ועושה ח"א עמ' שס
מ ע"א01 כלאים בציצית מותר או אסור נחלי מים (מלאח) עמ' רט
מ ע"א01 מחלוקת ב"ש וב"ה בסדין בציצית יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מ, מא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פד
מ ע"א01 סדין בציצית ב"ש פוטרים וב"ה מחייבין דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יב עמ' עב
מ ע"א01 סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין לחמי תודה דף קצא ע"א, קצד ע"ב {דב"ש לא דרשי סמוכין}
מ ע"א01 סדין בציצית ב"ש פוטרין וכו' חיי נפש ח"ד עמ' קמט {דלא דרשי סמוכין}
מ ע"א01 סדין בציצית ב"ש פוטרין וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלז
מ ע"א01 סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לפסח אות אות נב
מ ע"א01 סדין של פשתן הותר בציצית יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד
מ ע"א04 אמר רבי א"כ למה אסרוהו, לפי שאין בקיאין וכו' ולדרשיה בפירקא וכו' ולכתביה אדיסקי וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קנב
מ ע"א05 אסרו סדין בציצית משום גזירה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שה, שלב
מ ע"א05 רבותינו אסרו כלאים בציצית כד הקמח (מישור) עמ' תה
מ ע"א08 גזירה משום קלא אילן מאורי שערים עמ' שכד
מ ע"א09 ולא יהא אלא לבן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קיח, שטו, שכט, שפח
מ ע"א10 אר"ל כל מקום שאתה מוצא עשה ול"ת וכו' ואם לאו יבא עשה וידחה ל"ת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נח
מ ע"א רש"י ד"ה ב"ש פוטרין - ולב"ה וכו' בציצית וכו' אין כאן כלאים) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 237
מ ע"א רש"י ד"ה ב"ש פוטרין חיי נפש ח"ו עמ' צג
מ ע"א תוס' ד"ה כיון - כלאים הותר אצל ציצית ואינו משום עשה דוחה ל''ת שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שסח
מ ע"א תוס' ד"ה כיון - כלאים הותרה אצל ציצית מה"ת רק מדרבנן אסור כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריז
מ ע"א תוס' ד"ה כיון תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' פז, שכ-שכא
מ ע"א תוס' ד"ה מדין חיי נפש ח"ו עמ' רב
מ ע"א תוס' ד"ה סדין - בענין עדל"ת באפשר לקיים שניהם חיי נפש ח"ד עמ' צד
מ ע"א תוס' ד"ה סדין בציצית המאור הגדול (גר"א) עמ' תתיח
מ ע"ב06 רב זירא אמר גזירה נמי משום כסות לילה של"ה - מס' חולין אות קנט
מ ע"ב13 הטיל ציצית בבגד של ג' כנפות ועשאו ארבע גנא דפלפלי עמ' רנט
מ ע"ב19 הטיל למוטלת כשרה באר הגולה באר א הערה 17
מ ע"ב19 הטיל למוטלת כשרה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מג
מ ע"ב20 השתא בבל תוסיף קאי, מעשה לא הוי באר הגולה באר א הערה 17
מ ע"ב22 לאוסופי קא מיכוין הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יב
מ ע"ב24 התירה התורה כלאים בציצית בנין שאול עמ' קצב
מ ע"ב24 תכלת אין בה משום כלאים ואפי' בטלית פטורה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' נה
מ ע"ב24 תכלת אין בה משום כלאים וכו' ובתוס' ד"ה תכלת חמודי צבי ויקרא עמ' יד
מ ע"ב27 טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו והגדול יוצא בו דדך עראי חייבת בציצות ילקוט עטרת צבי עמ' נט
מ ע"ב27 טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו וכו' חייבת בציצית דרך חיים (לונזאנו) עמ' צד
מ ע"ב27 שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו תורת מנחם חלק ל עמ' 203
מ ע"ב רש"י ד"ה הטיל מצווה ועושה ח"א עמ' שצו
מ ע"ב תוס' ד"ה משום - אע"ג דכסות יום חייב אפי' בלילה וכסות לילה פטור אפי' ביום מ"מ מיקרי שפיר זמן גרמא שהיום גורם לחייב המלבוש ימות המשיח בהלכה עמ' רסג
מ ע"ב תוס' ד"ה תכלת - דלגמרי התיר הכתוב כלאים של ציצית לקוטי שיחות חט"ז עמ' 237
מ ע"ב תוס' ד"ה תכלת דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמח
מ ע"ב תוס' ד"ה תכלת לקוטי שיחות חל"ו עמ' 158
מ ע"ב תוס' ד"ה תכלת מפניני הרב עמ' שעו
מ ע"ב תוס' ד"ה תכלת תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שכו
מ ע"ב תוס' וקר"א - כלאים בציצית בנשים שירת הפסח אות קצו
מא ע"א02 אשר תכסה הוא בראשו ורובו גנא דפלפלי עמ' קכה
מא ע"א05 אין עראי לכלאים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקא
מא ע"א05 והא אנן תנן אין עראי בכלאים וכו' זכור לדוד עמ' פג
מא ע"א09 טלית כפולה חייבת בציצית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפח
מא ע"א12 דנקטה בסיכי לקוטי שיחות חל"א עמ' 258
מא ע"א18 ציצית חובת גברא או חובת טליתשפע חיים ח"ו עמ' נו
מא ע"א18 ציצית חובת גברא או חובת מנא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלד
מא ע"א18 ציצית חובת גברא הן אור אברהם ויקרא עמ' יא
מא ע"א18 ציצית חובת גברא התורה והעולם ח"ב עמ' קסט
מא ע"א19 חובת טלית פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיג
מא ע"א19 ציצית חובת מנא היאבינה לעתים דרוש יב עמ' קג
מא ע"א20 חסידים הראשונים כיון שארגו בה וכו' אור אברהם ברכות עמ' רמג
מא ע"א20 חסידים הראשונים כיון שארגו בה שלש וכו' אור אברהם - סידור התפילה עמ' קפז, רצו
מא ע"א20 חסידים הראשונים כיון שארגו בה שלש וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' סז
מא ע"א20 חסידים הראשונים כיון שארגו וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תכב
מא ע"א20 חסידים הראשונים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קסד, שסד
מא ע"א21 שאני חסידים דמחמרי אנפשייהו שרגא המאיר מועדים עמ' קנח
מא ע"א21 שאני חסידים הראשונים דמחמרי אנפשייהו אור אברהם בראשית עמ' קפח
מא ע"א22 אשכחיה לרב קטינא דמיעטף בסדינא בלי ציצית ויקרא יעבץ עמ' קנח
מא ע"א22 אשכחיה מלאכיה לרב קטינא וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' שיט
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא אמר ליה קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא וכו' הר המוריה עמ' קמ
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' סג
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' רמב
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן של"ה - מס' חולין אות יד, מא
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' טו
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינןבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' ח
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא כו' (ורש"י) תורת מנחם חכ"ז עמ' 186
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' דרך ה' השלם עמ' קלח - עיונים
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' פני יהושע (תשסא) עמ' י, קנה
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' א"ל ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסד
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיבא ריתחא ענשינן של"ה פרשת משפטים אות מז בהגה"ה
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' ציצית של תכלת מה תהא עליפרי צדיק פ' החודש אות ט
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' ציצית של תכלת מה תהא עליה רסיסי לילה סי' לד (עמ' 52), דובר צדק עמ' 69, משיב צדק סי' ו (עמ' 6)
מא ע"א22 ופליגא דמלאכא וכו' טצדקי למיפטר נפשך וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 198, חי"ז עמ' 376, חכ"ב עמ' 234
מא ע"א22 ופליגא דמלאכא כו' טצדקי למיפטר נפשך תורת מנחם ח"ח עמ' 107
מא ע"א22 מלאכא אשכח לרב קטינא קהלת יעקב פורים עמ' תקלא
מא ע"א22 מלאכא אשכחי לרב קטינא דמיכסי סדינא א"ל קטינא קטינא וכו' אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנב
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא אגרא דכלה ח"ג עמ' קלז, רסה
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' ע
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא וכו' א"ל ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלט, רנא, שעה, שצה, תמז, תצח
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינאילקוט הגרשוני ח"ב
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמכסי סדינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן אעשהבינה לעתים דרוש יב עמ' קג
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמות כז
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן צמח דוד (סקאליע) עמ' פו, תקסו
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' בעידן ריתחא ענשינן אעשה ערבי נחל (תשסד) עמ' תט, תתס, תתקעו, תתרעה
מא ע"א22 דמלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' תכלת מה תהא עליה וכו' של"ה - שער האותיות אות א ס"ק נט בהגה"ה, אות ק ס"ק קיד
מא ע"א22 מלאכא אשכחיה לרב קטינא וכו' ציצית מה תהא עליה וכו' מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 81
מא ע"א23 א"ל מלאכא לרב קטינא וכו' ציצית מה תהא עליה וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שטז, שכב, שפה
מא ע"א23 ורב קטינא וכו' בעידן ריתחא מענישין וכו' דברי יונה עמ' קג, של
מא ע"א23 קטינא דלביש סדינא וכו'דברי שלום ח"ו סי' שעה
מא ע"א24 סדינא בקייטא וכו' לקוטי שיחות ח"ז עמ' 240
מא ע"א24 סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מו
מא ע"א24 סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה, א"ל וכי מענשינן אעשה, א"ל אין בעידן ריתחא קרן לדוד בראשית עמ' לח, שג, ויקרא-במדבר עמ' שנב, שצ, דברים עמ' פ, רט
מא ע"א25 א"ל ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינןראשית חכמה, יראה פרק ו אות יא, פרק יד אות ו, פרק טו אות ב
מא ע"א25 א"ל ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן חמודי צבי במדבר-דברים עמ' צד
מא ע"א25 א"ל ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרכו
מא ע"א25 אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קח
מא ע"א25 אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן לב דוד (תשסט) עמ' כ
מא ע"א25 אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן מצווה ועושה ח"א עמ' שסח
מא ע"א25 אמר רב קטינא למלאכא ענשיתו אעשה חכמת התורה שמות עמ' ק
מא ע"א25 שאל ר"ק למלאכא דרושי הצל"ח דרוש ה
מא ע"א26 אין מענשין אעשה אלא בעידן ריתחאפרדס המלך (תשסט) אות נו
מא ע"א26 אין עונשים למעלה על עשה אלא בעידן ריתחא כתנות אור עמ' תקנז
מא ע"א26 אעשה לא מיענש אם לא בעידן ריתחא עמוד העבודה (תשעג) דרוש התשובה ה, דרוש שלישי לתשובה כא, דרוש רביעי לתשובת ח, לקוטי אמרים מא
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכו
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן המעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפה
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קיז, תנב
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן אעשה אור אברהם - רות עמ' לז
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן אעשה אור אברהם במדבר עמ' שנט
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן אעשה קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות א, דרוש קיא אות ז, דרוש קכה אות י, דרוש קעט אות א
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן אעשהמטה יששכר עמ' מב
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינןאבן ישפה עמ' 1
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כב
מא ע"א26 בזמן דאיתא ריתחא ענשינן וכו'מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' י
מא ע"א26 בעידן ריתחא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תיח
מא ע"א26 בעידן ריתחא אענשין ליה תורת אליהו עמ' שעז
מא ע"א26 בעידן ריתחא מעניש הקב"ה על עשה טיול בפרדס ח"ב עמ' תלב
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענישים גם על מצוות עשה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תיא
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענישים על ביטול ציצית עיוני רש"י במדבר עמ' רמב
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענישין אעשהברכות אבי דף נג ע"א
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענישין אף על עשה שם יחזקאל עמ' קעב, תמה
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענישין על עשה מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כח
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענשינן דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טו
מא ע"א26 בעידן ריתחא מענשינן על עשה אהבת ציון (תשסד) עמ' נח
מא ע"א26 בעידן ריתחא עונשין על ביטול מ"ע פנים מסבירות עמ' רכח
מא ע"א26 בעידן ריתחא עונשין על עשה לחמי תודה דף יא ע"ב, כח ע"א, מג ע"ב, נח ע"א, קלב ע"א, קלח ע"א, קע ע"א, קפב ע"ב, רכד ע"א
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענש הקב"ה על עשה אמרות ה' השלם ח"א עמ' רצו, ח"ד עמ' רעג
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן חכמת התורה וארא עמ' תכט
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קכא
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שט
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אמצות עשה עת הזמיר הגיע עמ' יח
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשה אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכז
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' ק
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסא, תקסה, תריז
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשה צמח צדקה עה"ת עמ' ז, לא
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צא
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' סו, שט, תעד, ח"ב עמ' פד, צ, צז, שכב, שעג
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשהעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אעשהפנים יפות על תהלים עמ' רל, רסז
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן אף על מי שעשה תחבולה להפטר מעשה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשל
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן גם אעשה יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' קי, קיח
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן, תוס' ד"ה ענשיתו ומהרש"אחכמת התורה בראשית עמ' רסא, שיג, שיח, שכז
מא ע"א26 בעידן רתיחא ענשינן אעשה וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' קמו, קעח, קצ
מא ע"א26 בעידנא דריתחא דרכי החיים ח"ב עמ' רסג
מא ע"א26 בעידנא דריתחא דנין על ביטול עשה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' ט
מא ע"א26 בעידנא דריתחא וכו' ביאור הגר"א על משלי פרק ה פסוק ה, פסוק כב, פרק י פסוק יב, פרק יא פסוק לא
מא ע"א26 בעידנא דריתחא וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 152
מא ע"א26 בעידנא דריתחא מענישין אעשה רנת יצחק תענית עמ' קסט
מא ע"א26 בעידנא דריתחא מענשינן אעשה חנן אלקים עמ' עה, קעג, קצה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רי
מא ע"א26 בעידנא דריתחא נענשים על אי קיום מצות ציצית גור אריה שמות פ"כ הערה 3
מא ע"א26 בעידנא דריתחא ענשינן אעשה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שיב
מא ע"א26 בעידנא דריתחא ענשינן אעשה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכ
מא ע"א26 בעידנא דריתחא ענשינן אעשה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפג, רצה
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר כט אות ג
מא ע"א26 בזמן דאיכא ריתחא ענשינן מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 77
מא ע"א26 בעידן ריתחא ענשינן גם על מצות עשה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנג
מא ע"א26 כי ענוש יענש לעתות בצרהשערי תשובה שער ג אות כב
מא ע"א26 לא מענשינן אעשה כי אם בעידן ריתחא נזר הקדש ח"א עמ' קפג, ח"ג עמ' קלא
מא ע"א26 דלא מענשינן אעשה אלא בזמן דאיכא ריתחא קרן לדוד דברים עמ' מז
מא ע"א26 לא ענשינן אעשה אלא בעידן ריתחא אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' י
מא ע"א26 לא ענשינן אעשה אלא בעידן ריתחא חכמת התורה שמיני עמ' שעא
מא ע"א26 מ"ע ענשינן רק בעידן ריתחאחכמת התורה נח עמ' קלב, רכא
מא ע"א26 מ״ע אין מענישין עליה אלא בעידן ריתחא אבני אש (אויש) מועדים עמ' רא
מא ע"א26 מי מענשי אעשה וכו' בעידן ריתחאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקע
מא ע"א26 מענישין אעשה בעידן ריתחא ולאשר אמר עמ' פו, תלט, תקט
מא ע"א26 עונשים בעידנא דריתחאהתורה והעולם ח"ב עמ' קסח
מא ע"א26 על מצות עשה לא ענשינן אלא בעידן ריתחא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא יד
מא ע"א26 על עשה ענשינן רק בעידן ריתחא חכמת התורה תולדות עמ' קצו
מא ע"א26 ענשיתו אעשה אמר ליה אין בעידן ריתחא חכמת התורה משפטים עמ' שו
מא ע"א26 ענשיתו אעשה וכו' בזמן דאיכא ריתחא ענשינן דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצח
מא ע"א26 ענשיתו אעשה א"ל בזמן דאיכא ריתחא ענשינן דרשות שמן רוקח עמ' קג, רמב, תעב
מא ע"א26 ענשיתו אעשה אין בעידנא דריתחא ענשינן לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מא
מא ע"א26 ר' קטינא שאל למלאכא מתי ענשי אמצוהבני יששכר ח"ב דף יח ע"ג
מא ע"א33 טצדקי למיפטר נפשך וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 183
מא ע"א35 כלי קופסא חייב בציצית באר הגולה באר א הערה 17
מא ע"א35 כלי קופסא חייבין בציצית אור אברהם - סידור התפילה עמ' קצז
מא ע"א35 כלי קופסא חייבין בציצית אור אברהם על ספר המצוות עמ' פז
מא ע"א35 כלי קופסא חייב בציצית יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מא
מא ע"א35 כלי קופסא חייבין בציצית לחד מ"ד אור אברהם במדבר עמ' קנד
מא ע"א36 ומודה שמואל בזקן שומע תפלה ח"ב עמ' רנב
מא ע"א36 תכריכי ארבע כנפות גנא דפלפלי עמ' רצד
מא ע"א38 וההיא שעתא ודאי רמינן ליה משום לועג לרש ימות המשיח בהלכה עמ' תקנא, תקסג
מא ע"א39 לועג לרש חרף משנת חיים דברים עמ' קסה
מא ע"א39 מטילים ציצית למתים קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכ
מא ע"א תוס' - ביאור דאע"ג דציצית חובת טלית מ"מ מתירין מבגד לבגד כוונת הלב עמ' רכו
מא ע"א תוס' ד"ה ענשיתו ובשטמ"ק אות י' תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' צ, שעד
מא ע"א תוס' ד"ה תכלת פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיד
מא ע"ב02 ת"ר טלית שכולה תכלת וכו' מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסח
מא ע"ב02 ת"ר טלית שכולה תכלת וכו' מיתיבי וכו' זכור לדוד עמ' עו
מא ע"ב03 טלית שכולה תכלת ואינו יכול לקיים לבן שבו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
מא ע"ב03 טלית שכולה תכלת כל מיני צבעונין פוטרין בה חוץ מקלא אילן שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סד, רצה, שכט, של {ביאור ב' הלשונות ברש''י}
מא ע"ב04 טלית אין פוטר בה אלא מינה רש"י ובתוס' מאורי שערים עמ' שכג
מא ע"ב04 טלית אין פוטר בה אלא מינה, ותוס' ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לד
מא ע"ב04 צבע הטלית לבן מבשרת ציון ח"א עמ' קיז
מא ע"ב04 קלא אילן מנגד לתכלת אגרא דכלה ח"ב עמ' ז
מא ע"ב10 איתמר רב אמר אין מתירין מבגד לבגד חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ה אות א, ב
מא ע"ב21 ר' יהודה מסר גלימא לקצרא וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' פג {שהיו זהירים שלא יעבור התכלת בכיבוס}
מא ע"ב23 בש"א ד' חוטים ובה"א ג' בי חייא ח"ב עמ' קעט, רכ
מא ע"ב23 כמה חוטין הוא נותן הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' מג
מא ע"ב23 כמה חוטין הוא נותן לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 187
מא ע"ב23 כמה חוטין הוא נותן משנת חיים דברים עמ' רצט
מא ע"ב23 כמה חוטין הוא נותן וכו' ב"ה אומרים ג' וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ב פסוק לח
מא ע"ב23 כמה חוטין הוא נותןאמת ליעקב עה"ת עמ' תלז
מא ע"ב23 כמה חוטין הוא נותןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שצב
מא ע"ב24 שלשה חוטין בטלית גור אריה במדבר פט"ו אות לב
מא ע"ב27 טפח דאורייתא ד' בגודל, שית בקטנה, חמש בתילתא יד דוד (אופנהיים) עמ' ב
מא ע"ב27 טפח דאורייתא ד' גודלין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
מא ע"ב27 כל טפח ד' אצבעות וכו' אגרא דכלה ח"ב עמ' קפג
מא ע"ב28 אגודל הוא רביע טפח גור אריה שמות פכ"ו הערה 57
מא ע"ב28 שית בקטנה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
מא ע"ב32 למימרא דאית לה שיעורא ורמינהו ציצית אין לה שיעור וכו' כי"ב לולב וכו' ופרש''י שם שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קטז
מא ע"ב33 אין ציצית אלא יוצא ספר המאמרים עת"ר עמ' רסה-רסו
מא ע"ב33 אין ציצית אלא יוצא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קסט, תכא {ביאור הענין ע"פ קבלה}
מא ע"ב33 אין ציצית אלא יוצא כו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 95
מא ע"ב34 ואין ציצית הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לח
מא ע"ב רש"י ותוס' ביזוי מצוה מנחת מרדכי עמ' רפג
מא ע"ב תוס' ד"ה אין ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פו
מב ע"א07 אין ציצית אלא ענף עיוני רש"י במדבר עמ' רמ
מב ע"א07 אין ציצית אלא ענףפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלח
מב ע"א07 אלא ענף הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לח
מב ע"א09 וצריך לפרודה כי צוציתא דארמאי אשר ליהודה עמ' שמב
מב ע"א12 הציצית היא בסוף הבגד גור אריה ויקרא פי"ט אות לו
מב ע"א15 וצריך שירחיק מלא קשר גודל ואיצטריך וכו' וכמה דרחיק מעלי צריכא שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסח
מב ע"א17 שיהיה בתוך ג' אצבעות ורחוק כמלא קשר גודלשערי תשובה אגה"ת אות ד
מב ע"א21 רבינא ורב סמא הוו יתבי וכו' לא תתקיף לך חד מינייהו כתרי מינן של"ה תושבע"פ אות תפ
מב ע"א26 חד מיניהו כתרי מינן דעת תורה דברים ח"ב עמ' רי
מב ע"א26 חד מינייהו כתרי מינן אש דת (אסאד) עמ' שצג
מב ע"א26 חד מינייהו כתרי מינן דברי מנחם (היימליך) עמ' ריז
מב ע"א26 ר"א רמי ארבע ועייף להו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
מב ע"א27 רמי ארבע וכו' ואביק ליה מיבק וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
מב ע"א33 רמי חוטי ומברך לעשות ציצית וכו' כמ"ד ציצית חובת טלית שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קיד
מב ע"א34 א"ל מאי ציצי שמענא הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
מב ע"א38 מנין לציצית בגוי שהיא פסולה שנאמר דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית בני ישראל יעשו ולא הגוים יעשו וכו' של"ה ווי העמודים פרק כב אות יט
מב ע"א38 מנין לציצית בעכו"ם שהיא פסולה שנאמר דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית בני ישראל יעשו ולא העכו"ם יעשו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסח
מב ע"א38 מנין לציצית של עכו"ם, ותוס' ד"ה מנין תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' נב
מב ע"א42 כל מצוה שכשירה בעכו"ם בישראל אין צריך לברך חיי נפש ח"ג עמ' כא
מב ע"א48 מילה בגוי פסולה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנט
מב ע"א48 מילה בנכרי פסול חכמת התורה וישלח עמ' תפה
מב ע"א48 מנין למילה בעכו"ם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יט
מב ע"א48 מנין למילה בעכו"ם שהיא פסולה קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' סה
מב ע"א48 מנין למילה בעובד כוכבים שפסולה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סד
מב ע"א48 עכו"ם אסור למול נטריקן (תשעד) עמ' נז
מב ע"א50 המוהל צריך להיות מהול נזר הקדש ח"ב עמ' תג
מב ע"א50 המול ימול מי שהוא מהול ומתוקן הוא ימול אגרא דכלה ח"א עמ' שנה, ח"ב עמ' רעו
מב ע"א50 המול ימול, המל ימול אמרות ה' השלם ח"א עמ' רסז, ח"ד עמ' קיז
מב ע"א50 המל ימול - מי שנימולאשל חיים ח"א עמ' סט
מב ע"א50 המל ימול בעינן ישראל בנין שאול עמ' קמא, קעט
מב ע"א50 המל ימולאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 43
מב ע"א50 המל צריך שיהא נמול חקל יצחק (תשסג) עמ' נו
מב ע"א54 שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף סד ע"א
מב ע"א תוס' ד"ה ואל ימול כותי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קעט
מב ע"ב04 אינן בקשירה אינן בכתיבה חקל יצחק (תשסג) עמ' רכב
מב ע"ב04 קטן לאו בני סת"ם איהו משום דאינו בקשירה פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צ
מב ע"ב07 תפילין של יד אומר אקב"ו להניח תפילין וכו' ותוס' ד"ה ואלו מצווה ועושה ח"א עמ' שצא
מב ע"ב10 לעשות תפילין לא מברך וכו' כל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה וכו' אינו צריך לכריך (ותוס') לקוטי שיחות חט"ו עמ' 456, חי"ז עמ' 188
מב ע"ב11 כל מצוה דעשייתה גמר מצוה וכו' צריך לברך וכל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה וכו' אינו צריך לברך שרגא המאיר מועדים עמ' רלא
מב ע"ב11 כל מצוה דעשייתה גמר מצוה וכו' צריך לברך וכל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה וכו' אינו צריך לברך אור ישראל (תרס) דף נא ע"ב
מב ע"ב11 כל מצוה דעשייתה גמר מצוה כגון מילה וכו' צריך לברך אור ישראל סי' לא
מב ע"ב11 כל מצוה שעשייתה גמר מצוה מברכין עליה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מא
מב ע"ב13 וכל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה וכו' אינו צריך לברך אחרית השנים עמ' ז
מב ע"ב13 כל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה שביתת שבת סי' ה (עמ' 80)
מב ע"ב13 כל מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה לא מברכינן עלה ויגד יעקב עמ' עה
מב ע"ב13 כל מצוה שאין עשייתה גמר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנ
מב ע"ב13 כל מצוה שאין עשייתה גמר מצוה מנחת מרדכי עמ' שצד
מב ע"ב14 אין מברכין על הכשר מצוה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קעז
מב ע"ב14 אין מברכין על הכשר מצוהבנין אפרים בהקדמה [הלכה]
מב ע"ב14 מצוה שאין עשייתה גמר מצותה אין מברכין עליה וזרח השמש על התורה עמ' קצג
מב ע"ב14 מצוה שאין עשייתה גמר מצותה אין מברכין עליה פתח טוב עמ' קפח
מב ע"ב20 לציצית בנכרי שכשרה משנת חיים דברים עמ' רסג
מב ע"ב21 יעשו להם אחרים דרשות מהר"ם שיק עמ' תקנ, תקסב
מב ע"ב22 עשאה מן הקוצין וכו' כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 96
מב ע"ב25 אמר שמואל מן הסיסין פסולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נז
מב ע"ב25 חוטי ציצית בעי טויה לשמןראשית חכמה, מצוות פרק ז אות ד
מב ע"ב30 א"ל אביי לר"ש בר יהודה האי תכלתא היכי צבעיתו ליה וכו' מיתינן דם חלזון וסמנים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ג, ח, סז, סח, קמט, קעה
מב ע"ב31 הא תכילתא היכי צבעיתו לה א"ל מייתינן דם חלזון וסמנין ותוס' חיי נפש ח"ד עמ' תמח
מב ע"ב36 טעימה פסולה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנו, רנט
מב ע"ב36 שמע מינה טעימה פסולה וכו' זכור לדוד עמ' פז
מב ע"ב36 ש"מ טעימה פסולה פרש''י מדקלינן באודרא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סח
מב ע"ב37 ציצית צריך צביעה לשמה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נח
מב ע"ב44 תכלת אין לה בדיקה ואינה נקחת אלא מן המומחה למחר אעתיר עמ' רסא
מב ע"ב44 תכלת אין לה בדיקה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' פא {האם הבדיקה חובה בכל אופן}
מב ע"ב45 ואינה ניקחת אלא מן המומחה - גדר מומחה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שז
מב ע"ב46 נלקח מהמומחה וצריך בדיקה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
מב ע"ב תוס' - אם צבע לשם ציצית ולשם נסיון פסולה מידי דהוה אמנחה שקמצה לשמה ושלא לשמה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכד
מב ע"ב תוס' ד"ה הקוצים - אפילו בדיעבד מעכב כשהטיל ציצית שלא לשמה מצווה ועושה ח"א עמ' שסג
מב ע"ב תוס' ד"ה ואילו לעשות נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כד אות י
מב ע"ב תוס' ד"ה תפילין - מוזכר הרמב"ם מצווה ועושה ח"א עמ' תקנט
מב ע"ב תוס' ד"ה וסממנים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רפה
מג ע"א02 איפרד חזותא פסולה לא איפרד חזותא כשרה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ח, יד, טו, שי
מג ע"א02 תכלת הוא צבע שיש לו קיום ותקיפות שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' כח, לז
מג ע"א05 אשתני למעליותא כשרה לגריעותא פסולה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סג, שי
מג ע"א04 בדקינן לה וכו' בחמירא ארכסא קומץ המנחה עמ' 21 (סי' ד)
מג ע"א06 וסימניך שינוי אמת ושינוי שקר תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
מג ע"א08 מר ממשכי איתיי תכלתא בשני ר' אחאי וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ה
מג ע"א13 אלא ש"מ שמועתא בהדדי איתמר שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' פד {האם תמיד צריך ב' בדיקות}
מג ע"א21 הלוקח טלית מצוייצת וכו' מן העובד כוכבים וכו' אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לעובד כוכבים וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלה
מג ע"א21 הלוקח טלית מצוייצת מן השוק וכו' מן העכו"ם, מן התגר כשרה גבורות אליהו סי' לד
מג ע"א21 הלוקח טלית מצויצת מישראל יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
מג ע"א28 ר"י רמי תכילתא לפרזומא דאינשי ביתיה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מו
מג ע"א28 ר"י רמי תכלתא לפרזומי דאינשי ביתא תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' פד, שסז
מג ע"א28 רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות א
מג ע"א33 כל שעתא נמישערי תשובה סה"י אות כג
מג ע"א33 רב יהודה איניש צנוע הוה ולא שרי לגלימא כולי יומא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קח
מג ע"א36 הכל חייבין בציצית וכו' תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שכו
מג ע"א36 תנו רבנן הכל חייבים בציצית כהנים לויים וישראלים נשים ועבדים וכד' תניא אידך וראיתם אותו וגו' כיון שנתחייב אדם במצוה זו נתחייב בכל המצות וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' קכד
מג ע"א37 ר"ש פוטר בנשים וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו' הא מה אני מקיים וראיתם אותו פרט לכסות לילה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיב
מג ע"א40 מאי הכל חייבין בציצית וכו' כהנים איצטריכא לי' סד"א וכו' קמ"ל חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קל
מג ע"א46 כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' פ
מג ע"א48 המיעוט דוראיתם אתו אינו אלא על כסות לילה דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נט
מג ע"א48 וראיתם אותו פרט לכסות לילה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עב
מג ע"א48 וראיתם אותו פרט לכסות לילה קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות א
מג ע"א48 וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו' ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחריםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכה
מג ע"א48 וראיתם אותו, פרט לכסות לילה שאינה בראיה וכו' שם יחזקאל עמ' תסו
מג ע"א48 וראיתם אותו וכו' לרבות סומא שערי אורה (מילר) ח"א עמ' יח
מג ע"א48 להוציא כסות לילה ולרבות כסות סומא בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רמב
מג ע"א48 לילה לאו זמן ציצית מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלג
מג ע"א48 לילה פטור מציצית יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מה
מג ע"א48 מצות ציצית אינו תלוי מצד היום אלא משום דכתיב וראיתם אותו ימות המשיח בהלכה עמ' רסא
מג ע"א48 פרט לכסות לילה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיד
מג ע"א48 ר"ש ס"ל ציצית מ''ע שהז"ג יציב פתגם על התורה עמ' קס
מג ע"א50 מה ראית לרבות כסות סומא פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כח, מח
מג ע"א51 שישנה בראיה אצל אחרים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמג
מג ע"א רש"י ד"ה מן העכו"ם - תגר לא מרע נפשיה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמא
מג ע"א תוס' ד"ה ור"ש דרשות מהר"ם חביב עמ' קעא
מג ע"א תוס' ד"ה תפילין - דעת רבי לבדוק התפילין פעם א' בכל ג' שנים מצווה ועושה ח"א עמ' שצה
מג ע"א תוס' ד"ה תפילין דבר טוב עמ' לט
מג ע"א תוס' ד"ה תפילין יש להן בדיקה וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיט
מג ע"ב02 על ארבע כנפות, ולא שלש ולא חמש שארית מנחם ח"ב עמ' קסב
מג ע"ב03 ארבע כנפות ולא שלש באר הגולה באר א הערה 16
מג ע"ב04 בעלת ה' כנפות לקוטי שיחות ח"ח עמ' 99, 95
מג ע"ב11 ורבנן האי וראיתם אותו מאי עבדי לי' וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 100
מג ע"ב12 וראיתם אותו וזכרתם וזאת התורה עמ' רכ
מג ע"ב12 וראיתם אותו וזכרתם ראה מצוה זאת וזכור מצוהשער החצר סי' תצז
מג ע"ב12 וראיתם אותו וזכרתם ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קטז
מג ע"ב12 וראיתם אותו וזכרתם ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת ובמהרש"א קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק יב אות יב, יט
מג ע"ב12 וראיתם אותו ראה מצוה זו וכו' אפיקי ים עמ' תקנו
מג ע"ב13 וזכור מצוה אחרת התלוי בה ואיזו זו ק"שטהרת יו"ט ח"ט עמ' כו
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור וכו' כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 48
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מ, מה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלוי' בו ואיזו זו ק"ש וכו' כלאים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלד
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בה ואיזו זו ק"ש שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סג, ש
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בו צדקת הצדיק סי' רכ
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 153
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת וכו' ואיזו זו ק"ש וכו' למחר אעתיר עמ' רנה
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרתגנזי ישראל ח"א דף רטו ע"א, ח"ב דף קנא ע"ב
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרתעולת חודש ח"א מאמר קס
מג ע"ב13 ראה מצוה זו וזכור מצוה אחת תאומי צביה עמ' רלב
מג ע"ב13 ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקיח
מג ע"ב17 ראה מצוות ציצית וזכור מצוות כלאים הסמוכה לה שער החצר (תשעב) סי' תצז
מג ע"ב20 תניא אידך וכו' כיון שנתחייב אדם במצוה זו וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 153, 152
מג ע"ב20 תניא וראיתם אותו וזכרתם וגו' כיון שנתחייב אדם במצוה זו נתחייב בכל מצות כולן, ורש"י כרם חמד (תשסו) עמ' קמא
מג ע"ב21 כיון שנתחייב אדם במצוה זו נתחייב בכל המצותאמת ליעקב עה"ת עמ' תלז
מג ע"ב21 נתחייב במצוה זו נתחייב בכולן מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שו
מג ע"ב23 תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן של"ה - מס' חולין אות יג
מג ע"ב24 וראיתם אותו וגו' שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולם שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קל
מג ע"ב24 וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קיד
מג ע"ב24 וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן מצווה ועושה ח"א עמ' שעב, שפט
מג ע"ב24 וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קיד
מג ע"ב24 וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגר כל המצות כולן כתב סופר אגדות כאן
מג ע"ב24 וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן אור מאיר ח"א עמ' סא
מג ע"ב24 וראיתם אותו וזכרתם... שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמה
מג ע"ב24 וראיתם אותו וכו' שקולה מצוה זו וכו' לקוטי שיחות ח"ח עמ' 94
מג ע"ב25 גדולה מצות ציצית כנגד כל המצוות קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ז אות פא
מג ע"ב25 מלמד ששקולה ציצית כנגד כל המצוות גור אריה בראשית פמ"ו הערה 113
מג ע"ב25 ציצית שקולה כנגד כל המצות אור אברהם ברכות עמ' קיח
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמד
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולן נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכח
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולן עקבי אבירים עמ' רצה
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצוותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלט
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצות דרך מצותיך (חב"ד) דף יד ע"ב
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולםראשית חכמה, קדושה פרק ו אות מח, מצוות פרק א אות ח
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן דרשות מהר"ם שיק עמ' תקנ
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קלב, דלא, שסה, תקג
מג ע"ב25 שקולה מצוה זו כנגד כל המצות שבתורהשם משמעון (שפירא) עמ' יא
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרא
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות בין המשפתים בראשית עמ' צד
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' עג
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולן דעת תורה ויקרא עמ' עג
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות וזוכה להקביל שכינה ומוספת לישראל קדושה זרע שמשון חקת אות ג
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות כולן דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצז
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל התורה אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפה
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל התורה כולה גור אריה במדבר פט"ו הערה 148
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל התורה כולה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלד הערה 49
מג ע"ב25 שקולה מצות ציצית כנגד כל מצות שבתורה תפארת צבי במדבר עמ' קפט, קצא
מג ע"ב25 שקולה ציצית ככל התורה דבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
מג ע"ב25 שקולה ציצית כנגד כל המצוותאור הרעיון עמ' יב
מג ע"ב25 שקולים ציצית כנגד כל המצוות מאיר נתיבות ח"ג עמ' קעח
מג ע"ב26 וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראיה מביאה לידי זכירה זכירה מביאה לידי עשייה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שע
מג ע"ב26 וראיתם אותו וזכרתם ראיה מביא לידי זכירה אור אברהם - סידור התפילה עמ' קצד
מג ע"ב27 וזכירה מביאה לידי עשיה לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רלח
מג ע"ב27 זכירה מביאה לידי עשיה ואותו תעבוד עמ' קסא
מג ע"ב27 זכירה מביאה לידי עשייה... אורחות צדיקים שער זכירה עמ' קטז
מג ע"ב27 זכירת המצוות מביא לידי מעשה שם עולם (תשסו) עמ' יב
מג ע"ב27 ראיה מביאה לזכירה וזכירה מביאה לעשיה חיי שלמה עמ' קסג
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה אפיקי יהודה (תשנט) עמ' נד, שעד
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה וזרח השמש על התורה עמ' רכג
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה צוואת הריב"ש (תשעג) עמ' ה
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה שבט מישראל עמ' נח
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי יראת שמים קומץ המנחה (צונץ) דרוש סא אות ד, דרוש קמג אות ג
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קע
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 99
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה וכו' וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואתו תעבד, ורש"י עקבי אבירים עמ' רז, רט, ער, רעג-עדר, רצה, רחצ, שעו
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 164
מג ע"ב27 ראיה מביאה לידי זכירה זכירה מביאה לידי עשיה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלד, במדבר עמ' שנא
מג ע"ב28 הזהיר בציצית זוכה ורואה פני השכינה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקכט
מג ע"ב28 הזהיר בציצית זוכה ורואה פני שכינה המאור הגדול (גר"א) עמ' תעב
מג ע"ב28 הזריז במצוות ציצית זוכה ומקבל פני שכינהמי מרום חי"ג עמ' צג
מג ע"ב28 הזריז במצוות ציצית זוכה ורואה פני שכינהמי מרום ח"ב עמ' קפט
מג ע"ב28 המקיים מצות ציצית כאילו קיבל פני שכינהדעת שבת עמ' קכז
מג ע"ב28 הקבלת פני שכינה בציציתאודה ה' דף כה ע"ב
מג ע"ב28 רשב"י אומר כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו, וכתיב התם את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד של"ה - מס' חולין אות יט, מס' פסחים אות תנז
מג ע"ב28 כל הזהיר במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינהאור חדש למטיפים עמ' 14
מג ע"ב28 כל הזהיר במצות ציצית תורת אליהו עמ' רמז
מג ע"ב28 כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינה צוף דבש (לוין) מאמר ה
מג ע"ב28 כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינה שארית מנחם ח"ב עמ' קסא
מג ע"ב28 כל הזהיר במצות ציצית זוכה ורואה פני השכינה שם עולם (תשסו) עמ' קנו
מג ע"ב28 כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה וכו' אפיקי ים עמ' תקנז
מג ע"ב28 כל הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינה מטר השמים עמ' רלט
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצו
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכ
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עד
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסט
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אתו' וכתיב התם את ה' אלקיך תירא ואתו תעבדבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מט-נ
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינהראשית חכמה, קדושה פרק ו אות מג
מג ע"ב28 כל הזריז במצוה זופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלט
מג ע"ב28 כל הזריז במצוות ציצית וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף קנד
מג ע"ב28 כל הזריז במצוות ציצית וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קנד
מג ע"ב28 כל הזריז במצות ציצית ראה חיים ח"א דף טז ע"א [נב ע"ב ד"ה ואם]
מג ע"ב28 כל הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני השכינהשפע חיים ח"א עמ' קמא
מג ע"ב28 כל הזריז במצות ציצית זוכה ומקבל פני שכינה מצווה ועושה ח"א עמ' שסח
מג ע"ב28 כל הזריז זוכה ומקבל פני שכינה מאיר נתיבות ח"ג עמ' קעח
מג ע"ב28 כל המקיים מצות ציצית וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' רמ, רמג
מג ע"ב28 רשב"י אומר כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני השכינה כתנות אור עמ' תפה
מג ע"ב28 רשבי"א כל הזריז במצוות ציצית אפוד בד דף צט ע"א
מג ע"ב29 וראיתם אותו - את הקב"ה מכתב מאליהו ח"א עמ' 131
מג ע"ב29 זוכה ומקבל פני שכינה דרשות מהר"ם שיק עמ' תקנ
מג ע"ב29 מה להלן שכינה אף כאן שכינה, ורש"י באר שרים בראשית פ' נח דרוש ב בהערה
מג ע"ב29 מקבל פני שכינה מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קנח
מג ע"ב31 חביבים ישראל שסיבבם הקב"ה במצות תפילין בראשיהם ומזוזה בפתחיהם וציצית בבגדיהם ברכת דוד עמ' ס
מג ע"ב31 חביבים ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות תפילין בראשיהם וכו'אור חדש למטיפים עמ' 83
מג ע"ב31 חביבין ישראל ביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק כ
מג ע"ב31 חביבין ישראל הכתב והקבלה שמות פי"ג פסוק טו
מג ע"ב31 חביבין ישראל המסובבים במצוות גנא דפלפלי עמ' שמז
מג ע"ב31 חביבין ישראל שהקב"ה סבבן במצות זכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות ע
מג ע"ב31 חביבין ישראל שניתן להם מצות ציצית ותפילין ברית שלום (תעח) דף קיג ע"א
מג ע"ב31 חביבין ישראל שניתן להם מצות ציצית ותפילין ברית שלום (תשסח) עמ' תשכג
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצוות וזאת התורה עמ' רכא
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצוותאות לישועה דף קמב ע"ג
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק ו אות מא, מצוות, הקדמה אות טו
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסבבן וכו' ובשעה שנכנס דוד למרחץ וכו' זרע שמשון לך לך אות פט
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן במצוות מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רס
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן במצות אפיקי ים עמ' תקנח
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות חכמה מאין דף יז ע"ב
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות תפילין וכו' דרך ה' השלם עמ' רצט - דרך לחיים
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוותאבן פינה עמ' 120
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלט
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות, תפילין בראשיהם וכו'אור חדש למטיפים עמ' 11
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קלא
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות בני אתה עמ' לב
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קסט
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות עלי שור ח"ב עמ' קכא, תמו
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות וכו' אור אברהם במדבר עמ' קמג, קסו
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קצה
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות וכו' ורש"י ד"ה שבע אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמח-קמט
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות כו' בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 270
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קעח
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' שט
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תעה
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה כו', רש"י, במהרש"אמכמני אשר עמ' קכח
מג ע"ב31 חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצותנתיבות עולם ח"א עמ' קכב
מג ע"ב31 ישראל מסובבין במצוות ציץ השדה חנוכה עמ' כה
מג ע"ב31 סיבבן הקב"ה במצוותאור חדש על ציון דף פד ע"ב, פה ע"א
מג ע"ב31 סיבבן הקב"ה במצות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפח
מג ע"ב31 סיבבן הקב"ה במצותאור הרעיון עמ' יב, רלט
מג ע"ב31 סיבבן הקב"ה וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 281
מג ע"ב31 שסיבבן במצות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 35
מג ע"ב31 ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' רנו
מג ע"ב31 ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות בעקבות משה שמות עמ' רב
מג ע"ב31 ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות וכו' שבת ומועדי קדשך (תשסד) עמ' רנא
מג ע"ב31 ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות, תפלין... וציצית וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ק
מג ע"ב31 ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות וכו' והחוט המשולש לא במהרה ינתק דברי ישכר (רוזנבוים) עמ' ריד
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד בית המרחץ אמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קע
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ שלשלת הקודש עמ' שסא
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' קמה, שעא
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתוחכמה ומוסר ח"א עמ' רמא
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קמח
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' למנצח על השמינית כו' מילה שניתנה בשמיני דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קלא
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' מזמור לדוד על המילה שניתנה בשמיניפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' פד {מצות מילה מגינה על האדם בכל עת שלא יאונה כל רע}
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכח
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' ערום בלא מצוה אור אברהם בראשית עמ' שיט
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסז
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום בני אתה עמ' כז
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' מא
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצט, תב
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום וכו' תורת מנחם חכ"ד עמ' 215
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום וכו' כיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו שרגא המאיר מועדים עמ' ריט, רכה
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום וכו' כיון שנזכר במילה נתיישבה דעתונר ישראל חלק ב דף קיח
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערוםאחרית לאיש שלום דף כד ע"ב
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ ערום בלא מצוה אז שמח עמ' תיט
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ... במילהלבני ישראל (הישן) דרוש ב
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד לבית מרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכא
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד למרחץ וכו' וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתישבה דעתו מראה יחזקאל (תשסד) עמ' סו, פו, צז
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד למרחץ וכו' שנאמר למנצח על השמיניתעטרת צבי (טאקסין) דף יח ע"ב
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד למרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי וכו' קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עח
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד למרחץ ראה עצמו ערום תורת החסידים הראשונים עמ' פו
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד למרחץ ראה עצמו ערום וכו' מנחת ישראל עמ' רמג
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דוד למרחץילקוט הגרשוני ח"ב
מג ע"ב34 בשעה שנכנס דור לבית המרחץ וכו' על מילה שניתנה בשמיני כתב סופר אגדות כאן
מג ע"ב34 בשעה שנכנס לבית המרחץ וראה עצמו ערום שמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות צא
מג ע"ב34 דוד בבית המרחץ נזכר במילהאור הרעיון עמ' יב-יג, תטז
מג ע"ב34 דוד במרחץ ראה עצמו ערום משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלח, שמז
מג ע"ב34 דוד המלך היה בבית המרחץ נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תסט
מג ע"ב34 דוד המלך היה מצטער בבית המרחץ וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסג
מג ע"ב34 דוד המלך נכנס למרחץ וכו' כרם טוביה עמ' עא
מג ע"ב34 דוד המלך נסתכל וכו'דברי שלום חלק ה סימן קכב
מג ע"ב34 דוד כשנכנס לבית המרחץ ראה שהוא ערום דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסה, שכב, שנח
מג ע"ב34 דוד ראה עצמו וגו' כיון שנסתכל במילה נתיישבה דעתו המאור הגדול (גר"א) עמ' תעד
מג ע"ב34 דוד ראה עצמו ערום במרחץ חכמת התורה וישלח עמ' תג
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד לבה"מ ניבי זהב עמ' רפח
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכו'יערות דבש ח"א עמ' ריז, שיב, ח"ב עמ' לז
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' פט
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' על מילה שניתנה בשמיני דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רצג ד"ה אמרו, ח"ד עמ' שצז ד"ה במדרש
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' על מילה שניתנה בשמינימכתב סופר דף נט ע"ב
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר וכו' אור ישרים (תשסב) עמ' מז
מג ע"ב34 ובשעה שנכנס דוד למרחץ וראה כו', מהרש"א ויד יוסףמכמני אשר עמ' קכט
מג ע"ב34 כשהיה דוד בבית המרחץ אמר אוי לי שאני ערום בלא מצות חכמת התורה חיי שרה עמ' קנד
מג ע"ב34 וכשנכנס דוד לבית המרחץ וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעג
מג ע"ב34 כיון שנכנס דוד לבית המרחץ אמר אוי לי שאני ערום בלא מצוה יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תצד, ח"ב עמ' תקכא, תקלא
מג ע"ב34 כשבא דוד למרחץ ראה עצמו ערום וכו' כשנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' טו, עב, צו, ריז
מג ע"ב34 כשדוד נכנס למרחץ וראה את עצמו ערום וכו' קרבן מנחה (תשעד) עמ' רנא
מג ע"ב34 כשהיה דוד במרחץ ראה עצמו ערום מכל המצוות וכשנזכר במילה נתקררה דעתוארץ החיים (ליברזון) סי' רח
מג ע"ב34 כשנכנס דוד לבית המרחץ וכו' וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו שמע יעקב (זיידא) עמ' קע
מג ע"ב34 כשנכנס דוד לבית המרחץאבל מצרים ח"ב דף יב ע"ב
מג ע"ב34 כשנכנס דוד למרחץ וראה עצמו ערום עלי שור ח"א עמ' ס
מג ע"ב34 כשנכנס דוד למרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות עד שנסתכל במילה כו' דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נט
מג ע"ב34 כשנכנס דוד למרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות עד שנסתכל במילה כו'פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמ
מג ע"ב34 כשנכנס דוד למרחץ וראה עצמו ערום וכו' כיון שנזכר במילה וכו' דובר שלום (תשסג) עמ' סד
מג ע"ב34 נכנס למרחץ ראה עצמו ערום בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קפב
מג ע"ב34 שבע ביום הללתיך - תפילין מזוזה ומילהתבואת יקב (פרידמן) עמ' טז
מג ע"ב34 שבע ביום הללתיך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסז
מג ע"ב34 שבע ביום הללתיך, אלו שבע מצות שיש לאדם בכל יום, ב' תפילין וד' ציצית ומזוזה בפתחו שם יחזקאל עמ' תקמו
מג ע"ב35 אוי לי וכו' כיון שנזכר במילהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שמה {תכלית העבודה בעולם הזה היא מלחמה תמידית עם היצר הרע, וכיון שדוד הרג ליצרו שוב לא היה לו מלחמה ולכן נצטער, אולם לאחר מכן נתיישבה דעתו שבמילה אע״פ שנולד אדם מהול חייב להטיף דם מילה כן הוא במי שכבר השלים עצמו עדיין יש לו שכר על העבודה וכו'}
מג ע"ב35 אוי לי שאני עומד ערום בלא מצוה, כשנזכר במילה נתישבה דעתו עלי שור ח"ב עמ' תסז
מג ע"ב35 אוי לי שאני ערום בלי מצות חכמת התורה ויקרא עמ' רצג
מג ע"ב35 אוי לי שאני ערום בלי מצות חכמת התורה מקץ עמ' סב
מג ע"ב35 אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה אור אברהם - סידור התפילה עמ' קפג
מג ע"ב35 אוי לי שנשארתי ערום בלא מצות וכיון שנסתכל במילתו הי' שמח פרדס המלך (תשסט) אות קלא
מג ע"ב35 במרחץ וכו' ערום מן המצוה וכיון וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 281
מג ע"ב35 וכיוון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתואודה ה' דף כה ע"ב
מג ע"ב35 וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו אור אברהם - תשובה עמ' קסא
מג ע"ב35 וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתישבה דעתו לקוטי שיחות ח"א עמ' 46, ח"ג עמ' 759, חכ"ח עמ' 19, 27, 134
מג ע"ב35 כיון שנזכר במילה נתיישבה דעתו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' יח
מג ע"ב35 כיון שנזכר במילה נתיישבה דעתו שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צד
מג ע"ב35 כיון שנסתכל בברית מילה אמר למנצח על השמינית דרשות שמן רוקח עמ' שפב
מג ע"ב35 כיון שנסתכל במילה נתיישבה דעתו דרך מצותיך (חב"ד) דף ט ע"ב
מג ע"ב35 כיון שנסתכל במילתו שני המאורות (תשסח) עמ' קא
מג ע"ב35 כיון שראה במילתו שמח אור יחזקאל - אמונה עמ' יז
מג ע"ב35 כיון שראה ברית מילה בבשרו שמח חכמת התורה בא עמ' תסב
מג ע"ב35 כיון שראה דוד עצמו ערום בבית המרחץ אמרי אש (טאוב) עמ' תצט
מג ע"ב35 כשנזכר במילה נתישבה דעתו בין המשפתים ויקרא פ' קדושים אות ד-ה
מג ע"ב35 כשראה דוד המלך שהוא ערום בבית המרחץ וכו' אור אברהם דברים עמ' קי
מג ע"ב35 כשראה מילה שלו נתקררה דעתו ואמר למנצח על השמינית רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעט, תמ
מג ע"ב35 ערום בלא מצוהתבואת יקב (פרידמן) עמ' טז-יז
מג ע"ב35 ראה עצמו בבית המרחץ ונצטער, כיון שנסתכל במילה נתיישבה דעתו אור חדש הקדמה אות 86
מג ע"ב35 ראה דוד עצמו ערום במרחץ ונסתכל במילה ואמר למנצח על השמינית ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ, שכה
מג ע"ב36 דור נזכר במילה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לז
מג ע"ב36 נזכר במילה ונתיישב דעתו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמ
מג ע"ב36 נזכר במילה שבבשרו באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ו אות ז
מג ע"ב36 נזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כד
מג ע"ב36 דוד שמח במילהאשל חיים ח"א עמ' קנז
מג ע"ב36 עד שנזכר במילה ושמח אור אברהם - תלמוד תורה עמ' כז
מג ע"ב37 המילה נקראת 'שמינית' דרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות נז
מג ע"ב37 למנצח על השמינית לקוטי שיחות חל"ב עמ' 239
מג ע"ב37 למנצח על השמינית זו המילה המאור הגדול (גר"א) עמ' תמט
מג ע"ב37 למנצח על השמינית זו המילה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכה
מג ע"ב37 למנצח על השמינית מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנז ד"ה אשרי
מג ע"ב37 למנצח על השמינית מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני עטרת ישועה (תשסד) אות טז בנוסח הקפות לשמח"ת
מג ע"ב37 למנצח על השמינית על המילה קהלת יעקב חנוכה עמ' רצד
מג ע"ב37 למנצח על השמינית על המילה שנתנה בשמיני אפיקי ים עמ' לה
מג ע"ב37 למנצח על השמינית על מילה שניתנה בשמיני שם יחזקאל עמ' תעד
מג ע"ב37 למנצח על השמינית, וברכת הזבח בית ישי - דרשות עמ' רצב
מג ע"ב37 מילה בשמיני חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 286
מג ע"ב37 ר' אליעזר בן יעקב אומר כל שיש בו תפילין בראשו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנד
מג ע"ב37 ר"א בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וכו' הר המוריה עמ' רי
מג ע"ב37 ראב"י אומר כל מי שיש לו תפילין בראשו וציצית ומזוזה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ה ע"ג
מג ע"ב37 ראב"י אומר כל מי שיש לו תפלין בראשו ותפלין וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קכח ע"א
מג ע"ב37 ראב"י אומר כל שיש לו תפילין וכו' וציצית בבגדו וכו' בחיזוק שלא יחטא שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' א
מג ע"ב37 ראבי"א כל שיש לו תפילין בראשו בזרעו וציצית בבגדו וכו' רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 28
מג ע"ב37 רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' פב
מג ע"ב37 רבי אלעזר בן יעקב אומר כל מי שיש לו תפלין בראשו ותפלין בזרועו וציצית בבגדו מוחזק הוא שלא יחטא כד הקמח (תשנו) עמ' רטז
מג ע"ב38 כל הזהיר בג' מצות מובטח לו שלא יחטא ארז ישעיהו דף נז
מג ע"ב38 כל מי שיש בו תפילין בראשו התורה והעולם ח"ג עמ' ל
מג ע"ב38 כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וכו' פתח טוב עמ' נב
מג ע"ב38 כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בזרועו פני חיים (פלג'י) דף רנ ע"ב
מג ע"ב38 כל מי שיש לו מזוזה בפתחו ותפילין בראשו וציצית בבגדו הוא בחזקת שלא יחטא ברכת דוד עמ' ס
מג ע"ב38 כל מי שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו חכמת התורה לך לך עמ' פה
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועוהחברה והשפעתה מאמר 25 פרק יד
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, ציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הכל בחזוק שלא יחטא דעת תורה במדבר עמ' נח
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין בראשו וכו' הכל בחיזוק שלא יחטאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תטז
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין בראשו וכו' לא במהרה הוא חוטא דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש פד עמ' ער
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וכו'אור לפני הדורשין עמ' 37
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מובטח לו שלא יחטא קריאה בקריה ח"ב עמ' מד
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפילין וכו' וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא צמח דוד (סקאליע) עמ' תקצט
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפלין בראשו וכו' מובטח לו שלא יחטא שרגא המאיר מועדים עמ' רסב
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפלין בראשו וכו' מוחזק הוא שלא יחטא כד הקמח (מישור) עמ' תקלה
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפלין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מובטח שלא יחטא ויגד יעקב עמ' סח, קצ, ריז
מג ע"ב38 כל מי שיש לו תפלין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מובטח שלא יחטא צדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נז
מג ע"ב38 כל שיש לו וכו' הכל בחיזוק שלא יחטא מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ש
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו מאורי שערים עמ' פו
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ק, ח"ג עמ' כג, קו, קלח
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית... ומזוזה... הכל בחיזוק שלא יחטאראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נז
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ובזרועו ציצית בבגדו וכו' הכל בחיזוק שלא יחטא המוסר והדעת בראשית עמ' רסו
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ובזרועותורת חסד עמ' סג
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנ
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' בחיזוק שלא יחטא אפיקי ים עמ' תקנח
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' הכל בחיזוק שלא יחטא דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פ
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' והחוט המשולש לא במהרה ינתק עקבי אבירים עמ' סח
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא מסילות בלבבם - מסילה ב אות טו, מסילה ה אות לט
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחזוק שלא יחטא דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכז, שכז
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו וכו' מובטח לו שלא יחטא תפארת צבי שמות עמ' קפו
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וטלית בבגדו דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כג עמ' קסד
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וכו' והחוט המשלש לא במהרה ינתק בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עא-עב
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וכו' חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם של"ה - מס' חולין אות יא, מ
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו בני אתה עמ' לב, קמא
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו נתיבות מוסר עמ' סו
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ג אות קכו
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו וכו' בידוע שלא יחטא מטר השמים עמ' רמא
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא מצווה ועושה ח"א עמ' שט, שי, תד
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצא
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק של"ה פרשת קרח אות י
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא וכו' ובמהרש"א רחמי הרב עמ' קכא
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' קכ
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין וציצית ומזוזה בחיזוק שלא יחטאפירוש המכבי שמות עמ' עד
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין כו' ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטאשערי תשובה שער ג אות כב, אגה"ת אות ג, ה
מג ע"ב38 כל שיש לו תפילין, בראשו ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו - הכל בחיזוק שלא יחטא, שנאמר והחוט המשלש לא במהרה ינתקבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ט
מג ע"ב38 כל שיש לו תפלין בראשו ויקרא יעבץ עמ' קפז
מג ע"ב38 כל שיש לו תפלין בראשו וכו' ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ק, דברים עמ' קיב
מג ע"ב38 כל שיש לו תפלין בראשו ומזוזה בפתחו וכו' לא במהרה ינתק אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפ
מג ע"ב38 כל שיש תפילין בראשועולת חודש ח"א מאמר קמט
מג ע"ב38 מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו מובטח לו שלא יחטא אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ב אות א
מג ע"ב38 מי שיש לו תפילין בראשו בזרועו וציצית בבגדופרי צדיק לחנוכה אות יא, מקץ אות יב, פסח אות נג, קרח אות ב
מג ע"ב38 מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וכו'קדושת עיניים סי' רלט
מג ע"ב38 מי שיש לו תפילין ציצית ומזוזה בחזוק שלא יחטא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמא
מג ע"ב38 שיש לו תפילין בראשוכתבי רבנו בחיי עמ' תנ
מג ע"ב38 תפילין בזרועוטוב טעם שמות עמ' פ, דברים עמ' נח
מג ע"ב39 בחיזוק שלא יחטא וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 61
מג ע"ב39 החוט המשולש כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 65
מג ע"ב39 הכל בחיזוק שלא יחטאפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמ
מג ע"ב39 והחוט המשולש לא במהרה ינתק שמע יעקב (זיידא) עמ' קסד
מג ע"ב39 מזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר חונה מלאך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שה
מג ע"ב40 היה ר' מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קע
מג ע"ב40 היה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד וכו' בן מלך - חכמה ומוסר עמ' כה
מג ע"ב41 התכלת דומה לים וזאת התורה עמ' ריט
מג ע"ב41 התכלת דומה לים וכו' ורש"י - ומכח התכלת מזכיר היושב על הכסא כרם טוביה עמ' שנו
מג ע"ב41 התכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבודשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 164
מג ע"ב41 תכלת דומה לים מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' ערה, רעח
מג ע"ב41 התכלת דומה לכסא הכבוד גור אריה במדבר פט"ז הערה 59
מג ע"ב41 התכלת דומה לכסא הכבודתפארת ישראל עמ' ח
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פא
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת ורש"י גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסה
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין לב אליהו (תשסה) שמות עמ' סו
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' ברית שלום (תעח) דף צה ע"ג
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תריא
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' למחר אעתיר עמ' רנד, רסא, רסח
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא כתב סופר אגדות כאן
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין כו' ורקיע לכסה"כ (ורש"י) תורת מנחם חל"ה עמ' 291
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תלז
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד של"ה - תולדות אדם אות ערב
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכז
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים ים דומה לרקיע וכו' שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' א, כג, ל, סד, רמח
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שתכלת דומה לים וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלג-קלד, קמז
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת משל צבעונין קומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ח
מג ע"ב41 מה נשתנה תכלת, ורש"י בית שלום מרדכי עמ' צב, רעב
מג ע"ב41 מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' צב, צח
מג ע"ב41 מפני שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו'טוב ירושלים במדבר פל"ב פסוק לח
מג ע"ב41 מפני שתכלת דומה לים ורש"י וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפז
מג ע"ב41 ע"י ראית התכלת יזכר בה' בין המשפתים בראשית עמ' צד
מג ע"ב41 שהתכלת דומה לים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמד
מג ע"ב41 שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד עקבי אבירים עמ' רצה
מג ע"ב41 שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע...קדושת לוי דף מט ע"ד
מג ע"ב41 שהתכלת דומה לים וים לרקיע וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' תקכב
מג ע"ב41 שהתכלת דומה לים, לרקיע, לכסא הכבודפירוש המכבי דברים עמ' שצז
מג ע"ב41 תכלת דומה לים אמרי נועם (מועדים) סי' ח לז' של פסח
מג ע"ב41 תכלת דומה לים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקד
מג ע"ב41 תכלת דומה לים חקל יצחק (תשסג) עמ' תפו
מג ע"ב41 תכלת דומה לים כוונת הלב עמ' רלז
מג ע"ב41 תכלת דומה לים מכתב מאליהו ח"ה עמ' 102
מג ע"ב41 תכלת דומה לים משמרת איתמר (תשסה) עמ' רנח
מג ע"ב41 תכלת דומה לים משמרת איתמר (תשסז) עמ' ש
מג ע"ב41 תכלת דומה לים נפש הרב עמ' שח
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה וכו' מילי דשמיא פל"ג אות ג עמ' קלג
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע אש דת (אסאד) עמ' קסא
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע באר שרים במדבר פ' שלח דרוש ו אות א
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע דרך מצותיך (חב"ד) דף טז ע"ב, פז ע"א
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קלח
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע קומץ המנחה עמ' 75 (סי' עט)
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע שירת דוד (תשסז) עמ' ז
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע תורת יחיאל במדבר עמ' קנ, קנא
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנט, ח"ה עמ' קנט
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד דובר צדק (זילבר) עמ' מט
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד דעת תורה שמות עמ' רנו, רעג, ויקרא עמ' מד, במדבר עמ' קל, קלב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קה
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד אוצר המאמרים (תשס) עמ' רלט
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעג, קעט, מועדים (תשנט) עמ' קע
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' נה
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד חמודי צבי מועדים עמ' רפז
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קיב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד תפארת צבי במדבר עמ' קצז, רג
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד תפארת צבי שמות עמ' תמח
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבודאור לפני הדורשין עמ' 39
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים כו' דומה לכסא הכבוד רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמה
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לכסא הכבוד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נח
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבוד פרדס המלך (תשסט) אות שנב, תקכב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבוד קב חיים עמ' צג
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבוד שרגא המאיר מועדים עמ' שפה
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודגנזי ישראל ח"ב דף קנא ע"א, קנד ע"ב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא כבוד קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שו, שיב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וים לרקיע מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 29 עמ' קלג
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וכו' לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קצז
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וכו' מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פח, קכא
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וכו' נטריקן (תשעד) עמ' ריב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וכו' ורקיע לכסא הכבוד וכו' חמודי צבי בראשית עמ' נו
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וכו' רקיע דומה לכסא הכבוד קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ה
מג ע"ב41 תכלת דומה לים וכו'מנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ה ע"ד
מג ע"ב41 תכלת דומה לים ולכסא הכבוד אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יא
מג ע"ב41 תכלת דומה לים ים דומה לרקיע וכו' עלי שור ח"א עמ' ק
מג ע"ב41 תכלת דומה ליםאור יהל ח"א עמ' פ
מג ע"ב41 תכלת דומה ליםטהרת יו"ט ח"ט עמ' כב
מג ע"ב41 תכלת דומה לים, ורש"י בית ישי - דרשות עמ' נב, קפד
מג ע"ב41 תכלת דומה לכסא הכבוד כד הקמח (מישור) עמ' תה
מג ע"ב41 תכלת דומה לכסא הכבודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שפט
מג ע"ב42 הרקיע דומה לכסא הכבוד וכו' תורת העולה ח"ב פרק ב
מג ע"ב42 ורקיע לכסא הכבודאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קטו ע"ב
מג ע"ב43 היה רבי מאיר אומר קשה עונשו של לבן זה שאמר לו 'הבא של טיט' ולא הביאחוסן יהושע מאמר ב פ"א עמ' רכט
מג ע"ב43 וכעצם השמים לטוהר מילי דשמיא פכ"ח אות ח עמ' קז
מג ע"ב43 תניא היה ר"מ אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כח, פה
מג ע"ב43 תניא היה ר"מ אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצד
מג ע"ב43 תניא היה רבי אומר קשה ענשו של לבן יותר מעונשו של תכלת כד הקמח (תשנו) עמ' קסד
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן מאיר נתיבות ח"א עמ' קנח
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן וכו' מכתב מאליהו ח"ג עמ' 15, ח"ד עמ' 118
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת ואני תמיד עמך עמ' קפג
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת לב אביגדור עמ' קלה, קמא
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רנט
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת נתיבות יצחק ח"ג עמ' קפא, רנב
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת שיחות ר' ראובן עמ' יט, נז
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת שערי אורה (מילר) ח"א עמ' יח, כח, ס
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תעו
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת וכו' אור ישראל (תרס) דף כז ע"ב, כח ע"א, לא ע"א, לב ע"א, נב ע"ב, עד ע"א, פג ע"א
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת וכו' לחמי תודה דף קטו ע"א
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת משל למלך בו"ד שאמר לשני עבדיו לאחד אמר הבא לי חותם של טיט וכו' שרגא המאיר על התורה עמ' שעא
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלתראשית חכמה, מצוות פרק א אות ח
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מענשו של תכלת שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שצה, שצט
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מענשו של תכלת שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' מא
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר משל תכלת לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצז, שמות עמ' קלח, ויקרא-דברים עמ' שפד
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מתכלת וכו' ברית שלום (תעח) דף צה ע"ג
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן יותר מתכלת וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תריא
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן מעונשו של תכלת בי חייא ח"ב עמ' קפט
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן מעונשו של תכלת לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לה
מג ע"ב44 גדול עונשו של לבן מעונשו של תכלת שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קה
מג ע"ב44 גדול ענשו של לבן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעה
מג ע"ב44 גדול ענשו של לבן כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 166
מג ע"ב44 גדול ענשו של לבן יותר מענשו של תכלת אור ישראל סי' ז, ח, טו, יז
מג ע"ב44 גדול ענשו של לבן יותר מענשו של תכלת, ותוס' למחר אעתיר עמ' רסט
מג ע"ב44 גדול ענשו של לבן מענשו של תכלתעטרת צבי (טאקסין) דף יח ע"א
מג ע"ב44 למה הדבר דומה למלך בו"ד שאמר וכו' הבא לי חותם וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ק, במדבר עמ' שמה
מג ע"ב44 מלה"ד למלך בו"ד וכו' ולא' אמר הבא לי חותם של זהב - הענין שנמשלה מצוות תכלת לחותם שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קעג
מג ע"ב44 משל לאדון שאמר לעבדיו לאחד מהן אמר הבא נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסז
מג ע"ב44 משל למה הדבר דומה וכו' לאחד אמר לו הבא לי חותם של טיט וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנג
מג ע"ב44 משל למה"ד למלך בשר ודם שאמר לב' עבדיו, לאחד אמר הבא לי חותם של טיט וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' מג
מג ע"ב44 משל למלך בו"ד שאמר לשני עבדיו לא' אמר הבא לי חותם של טיט וכו' עירין קדישין השלם עמ' תנח
מג ע"ב44 ענשו של לבן גדול מעונשה של תכלתפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ד
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת כוכבי אור (תשלד) עמ' סד
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת תורת אביגדור ח"א עמ' צג
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן יותר משל תכלת עלי שור ח"ב עמ' תלט
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן יותר משל תכלת וכו' לב אליהו (תשלב) עמ' קצא
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן מעונשו של תכלת יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' שסב
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן מעונשו של תכלת משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ריד
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבן מעונשו של תכלת תורת אביגדור ח"ד עמ' סב, רצז
מג ע"ב44 קשה עונשו של לבןעולת חודש ח"א מאמר קנט
מג ע"ב44 קשה ענשו של לבן יותר מענשו של תכלת וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תה
מג ע"ב44 קשה ענשו של לבןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' צט; כתבי רבנו בחיי עמ' שמח
מג ע"ב44 רמ"א קשה עונשו של לבן משל תכלת יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מב
מג ע"ב45 דומה למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו לאחד אמר הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב וכו' ובתוס' שם בן מלך - חכמה ומוסר עמ' כו
מג ע"ב46 תכלת חותם של זהבאור הצבי עמ' 138
מג ע"ב47 היה ר"מ אומר חייב אדם לומר מאה ברכות בכל יום נתיבות מוסר עמ' לח, נד, קב
מג ע"ב47 היה רבי מאיר אומר חיב אדם לברך מאה ברכות בכל יום מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלא
מג ע"ב47 היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום תורה בציון עמ' תעו
מג ע"ב47 חותם של טיט, ובתוס' בית ישי - דרשות עמ' נא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות בת עין (תשסז) עמ' קצ
מג ע"ב47 חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות וכו' ורש"י משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תנט
מג ע"ב47 חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכותחיים וחסד סי' תקכט
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' פג, שלד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך וכו'דברי שלום חלק ב עמ' סג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות מכתב מאליהו ח"ה עמ' 368
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות עם לבבי אשיחה עמ' נח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות תורת איש ח"א עמ' שטו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך של"ה פרשת תולדות אות ה, ז, יח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום אור חדש פ"ה אות 387
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' כו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי א, ד, ויחי טו, אחרי ד, עקב כד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום בית ישי - דרשות עמ' פ
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום בעקבות משה שמות עמ' ש-שא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום דרכי ציון עמ' קטו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום המאור הגדול (גר"א) עמ' תצט
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וזרח השמש על התורה עמ' רצז, רצט
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ויגד יעקב עמ' קכג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ולאשר אמר עמ' תעה
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום כד הקמח (מישור) עמ' סט
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום מצווה ועושה ח"א עמ' תיג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום נזר הקדש ח"א עמ' רלח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום נחלי מים (מלאח) עמ' צז
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום צמח צדיק (תשסז) עמ' כא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום קהלת משה (תשסב) עמ' רסד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום תורת מנחם חי"ח עמ' 273
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום תורת מנחם חמ"ז עמ' 227
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום תפארת צבי שמות עמ' שעב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רסח, תתקא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' יט
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' ספר החיים (תשנג) עמ' קמג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' ורש"י אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קיב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו' טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי של"ה - מס' שבת אות מו, מז בהגה"ה, מס' יומא אות לא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קל
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קמג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום ורש"י שם שערי אורה (מילר) ח"א עמ' קו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום כו' בשבתא וביו"ט כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' רסח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנא' ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק א אות כו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר וכו' מה ה' אלוקיך שואל מעמך דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיא ד"ה אי
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' פה, צג, ח"ב עמ' תשלז, תשמ
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך, אל תקרי מה אלא מאה (תוס') נועם אלימלך (תשסא) עמ' לו, מה, מה, קסו, תכ
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' יד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםאוהב ישראל דף רכט ע"ב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםברכות אבי דף עט ע"א, צה ע"ב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםגנזי ישראל ח"ב דף קמב ע"א
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםחלקת יהושע עמ' קנז הערה קעו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםכוזרי מאמר ג סי' יא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםמכתב סופר דף כ ע"ד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםנועם אלימלך דף י ע"ב, יב ע"ג, יג ע"ב, מב ע"א, קב ע"ב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםנתיבות עולם ח"א עמ' קכב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםפרי צדיק אמור אות ו
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםשערי תשובה סה"י אות מח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יוםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קצב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנ' ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך באמונה שלמה עמ' נג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר מה ה' שואל מעמך וכו' לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ו, מט, פג, פט, ק
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, תוס' ד"ה שואל דרשות מהר"ם שיק עמ' נא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות וכו' שנא' מה ד' א' שואל מעמך וכו' קשוטי כלה ח"י אות רכא
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות ככל יום שנאמר 'ועתה ישראל מה ה' אלקיד שואל מעמך כתב סופר אגדות כאן
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות כל יוםאמת ליעקב עה"ת עמ' תפה
מג ע"ב47 חייב אדם לברך מאה ברכות, ורש"י השיר והשבח ח"א עמ' שלח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום אפיקי ים עמ' תקנח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום מגלה עמוקות (תשסח) אופן עה, קו, קעג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכה
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום עלי שור ח"ב עמ' שיד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום שנא' ועתה וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכז
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום שנא' ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך ברכת טוב עמ' קמג
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' רפח
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכות וכו' בשבתא ממלא להו באספרמקי ומגדים שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות עד
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכותילקוט הגרשוני ח"ב
מג ע"ב47 חייב אדם לברך ק' ברכותתאיר נרי עמ' טז
מג ע"ב47 חייב אדם להשלים ק' ברכות וכו' אות לישועה דף קכד ע"ג
מג ע"ב47 חייב ארם לברך מאה ברכות בכ"י כו', ורש"י תורת מנחם חנ"ג עמ' 412
מג ע"ב47 חייב ארם לברך מאה ברכות בכל יום נצח ישראל עמ' שפח הערה 59
מג ע"ב47 חייב לברך מאה ברכות בכל יום אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רז
מג ע"ב47 חייב לברך מאה ברכותאמרי יוסף בראשית דף פח ע"ד
מג ע"ב47 לבן שבציצית דומה לחותם של טיט משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רלו
מג ע"ב47 מאה ברכות כסף נבחר עמ' קסח {דוד תיקן לברך כשראה שמתים בכל יום מאה ילדים}
מג ע"ב47 מאה ברכות קישוטי כלה (תשסג) עמ' לז, קלט, קמז, קנו
מג ע"ב47 מאה ברכות תורת חיים (קאסוב) עמ' קכח
מג ע"ב47 מאה ברכות ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
מג ע"ב47 מאה ברכות בכל יום אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ח אות ג
מג ע"ב47 מאה ברכות בכל יום באר ראי (רוזן) אגדה סי' ה אות ד
מג ע"ב47 מאה ברכות בכל יום דרכי החיים ח"א עמ' שדמ
מג ע"ב47 מאה ברכות בכל יום שירת דוד (תשסז) עמ' תסו
מג ע"ב47 מאה ברכות בכל יום וכו' מבשרת ציון ח"ב עמ' מא
מג ע"ב47 מאה ברכות בכל יוםטוב טעם דברים עמ' נג
מג ע"ב47 מאה ברכותרוח חיים (חיד"א) עמ' קא
מג ע"ב47 צריך לומר מאה ברכות ביום ורש"י הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מו, קעד
מג ע"ב47 ר"מ אומר חייב אדם לברך נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות יד
מג ע"ב47 תניא אומר היה ר"מ חייב אדם לברך ק' ברכות יציב פתגם על התורה עמ' רטז
מג ע"ב47 תניא היה ר"מ אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תעג, תעח, ח"ב עמ' תעא, תעז
מג ע"ב47 תניא היה ר"מ אומר חייב אדם לברך מאה ברכות שבכל יום אוצר המאמרים (וייס) עמ' רצח
מג ע"ב47 תניא היה ר"מ אומר חייב אדם לברך ק' ברכות בכל יום אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שג
מג ע"ב48 א"ת מה אלא מאה שהן המאה ברכות בכל יום עמק תפלה (תשסו) עמ' לח
מג ע"ב48 אל תיקרי מה אלא מאה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרצז
מג ע"ב48 אל תקרא מה אלא מאה משמרת איתמר (תשסה) עמ' ג, יט, כט, עב, קנ, קסו, קפב, רנז, שפא, תו, תיד, תמג, תקלח, תקלט
מג ע"ב48 אל תקרא מה אלא מאה משמרת איתמר (תשסז) עמ' כב, לה, מח, קצו, תמב, תס, תעא, תפ, תקיד, תרכג, תרכה
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה קשוטי כלה חי"א אות נג
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה - תוס'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נט, קעו
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה אור לשמים (תשסג) עמ' לא, צ, שנב
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה ארץ החיים (ליברזון) סי' קפז
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה באר שרים בראשית פ' וירא דרוש ב אות ב
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קע, רג
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה ים שמחה עמ' שמו
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' נא, עט
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה כתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' עז
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה מרגניתא דבי רבנן עמ' ח
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק יג אות לג
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה שארית מנחם ח"ב עמ' רכ
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קמח, קנו
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה שרגא המאיר על התורה עמ' תעח
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאה ברכותגנזי ישראל ח"ב דף קמו ע"ב
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאהאורח לצדיק עמ' כב
מג ע"ב48 אל תקרי מה אלא מאהאמרי יוסף דברים דף מא ע"א
מג ע"ב48 אל תקרי 'מה' אלא מאה, רבנו גרשום תקט"ו תפלות (תצ)
מג ע"ב48 אל תקרי מה וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שז
מג ע"ב48 בשבתא וביום טוב טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי ים שמחה עמ' ת
מג ע"ב48 מה ד' אלהיך וגו' ורש"י ד"ה מה - קרי ביה מאה אמרי נועם (מועדים) סי' ה לחנוכה
מג ע"ב48 מה ה' אלהיך שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאה חכמת התורה חיי שרה עמ' פט
מג ע"ב48 מה ה' אלהיך שואל מעמך וגו' אל תקרי מה אלא מאה בת עין (תשסז) עמ' כג, לד, קצז, רלא, רנה, תיח
מג ע"ב48 מה ה' אלקיך שואל מעמך - מאה ברכות עלי שור ח"א עמ' קיב
מג ע"ב48 מה ה' אלקיך שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאה צפנת פענח (תשסו) עמ' רסט
מג ע"ב48 מה ה' אלקיך שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאה, דחייב לברך ק' ברכות צמח דוד (סקאליע) עמ' תלט, תקנה
מג ע"ב48 מה ה' שואל מעמך אל תיקרי מה אלא מאה אגרא דכלה ח"א עמ' תקעו, ח"ב עמ' שכה
מג ע"ב48 מה ה' שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאה המאור הגדול (גר"א) עמ' תכה
מג ע"ב48 מה ה' שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאהמרפא לשון עמ' טז, קפח
מג ע"ב48 רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבא טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי דבר צבי - קדושת השבת עמ' יח
מג ע"ב49 חייב אדם לברך ג' ברכות בכל יום אלו הן שעשני ישראל וכו'אמרי השכל עמ' 101
מג ע"ב49 חייב אדם לברך ג' ברכות בכל יום שלא עשני כו' נחמד ונעים (תשסט) קונטרס אחרון אות עב
מג ע"ב49 חייב אדם לברך וכו' בכל יום וכו' שעשאני ישראל לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנה
מג ע"ב49 חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו כו' שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תעח
מג ע"ב49 חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום, אלו הן, שעשאני ישראל שלא עשני אשה שלא עשני בור אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' נא
מג ע"ב49 חייב לברך ג' ברכות בכל יום ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תע
מג ע"ב49 ממלי להו באיספרמקי ומגדי ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצג
מג ע"ב49 תניא היה ר"מ אומר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום, אלו הן שעשאני ישראל, שלא עשאני אשה, שלא עשאני בור של"ה - מס' חולין אות רלב
מג ע"ב50 מאי מברך שלא עשני גוי ועבד וכו'קול ששון (גולדברג) אות לה
מג ע"ב50 שלא עשאני בור מחשבת מוסר ח"ג עמ' רכא
מג ע"ב50 שלא עשאני בור נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות א
מג ע"ב50 שלא עשני אשה למחר אעתיר עמ' נב
מג ע"ב50 שלא עשני גוי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רמה
מג ע"ב50 שלא עשני גויאור הרעיון עמ' שלב
מג ע"ב50 שלא עשני גויאשל חיים ח"א עמ' סב
מג ע"ב50 שלא עשני גוי, שלא עשני אשה ודע מה שתשיב סי' קעד
מג ע"ב51 מאי נפקא מינה בין עבד לאשה יורה חכימא (תשעא) עמ' קנג
מג ע"ב51 עבד היינו אשה, עבד זיל טפי ראשית דעת (אטון) עמ' שע
מג ע"ב51 שלא עשני עבד מפניני הרב עמ' תיא
מג ע"ב רש"י - היו עושים לבהמה ועבד כשקונין אותם לשם עבדות תורת מנחם חנ"ג עמ' 399
מג ע"ב רש"י - מה ה' אלהיך וגו' קרי ביה מאה תפארת צבי שמות עמ' שעב
מג ע"ב רש"י אל תקרי מה אלא מאה חקל יצחק (תשסג) עמ' רצד-רצה
מג ע"ב רש"י ד"ה כיון שנתחייב חכמת התורה וישלח עמ' תג
מג ע"ב רש"י ד"ה מה - "מה ד' אלהיך וגו'" - קרי ביה מאה אמרי נועם (מועדים) סי' ד לחנוכה
מג ע"ב רש"י ד"ה מה אל תיקרי מה אלא מאה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' לו, סא
מג ע"ב רש"י ד"ה שקולה לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 66
מג ע"ב רש"י ותוס' - אל תיקרי מה אלא מאה קישוטי כלה (תשסג) עמ' עח
מג ע"ב תוס' - אל תקרי מה אלא מאה אור לשמים (תשסג) עמ' שנב
מג ע"ב תוס' - אל תקרי מה אלא מאה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך ג
מג ע"ב תוס' - חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום - אל תקרי מה אלא מאה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ו, מט, פג, פט, ק
מג ע"ב תוס' ד"ה ואיזו זו - קריאת שמע מדרבנן מצווה ועושה ח"א עמ' שעה
מג ע"ב תוס' ד"ה חותם - ציצית דומה לחותם שעושין לעבדים מצווה ועושה ח"א עמ' שנט, שעג
מג ע"ב תוס' ד"ה חותם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ק, ויקרא עמ' קצב, במדבר עמ' שמה, שעה
מג ע"ב תוס' ד"ה חותם הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לט
מג ע"ב תוס' ד"ה חותם קריאה בקריה ח"ב עמ' מד
מג ע"ב תוס' ד"ה משום שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סח
מג ע"ב תוס' ד"ה שואל אל תקרי מה אלא מאה ברית אברם עמ' תקיא
מג ע"ב תוס' ד״ה חותם ברכת אברהם (תשנד) עמ' קיב
מג ע"ב תוס' - אל תקרי מה אלא מאה כד הקמח (מישור) עמ' עג
מג ע"ב בן יהוידע - סגולת מאה ברכות להביא לידי יראת שמים ים שמחה עמ' שמו
מד ע"א01 וברייתו דומה לדג שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כג
מד ע"א01 זיל טפי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנט
מד ע"א01 חלזון הוא דג העולה מן הים פעם אחת לשבעים שנה גור אריה שמות פכ"ה אות ז
מד ע"א01 חלזון זה גופו דומה לים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' טז, כג, כח
מד ע"א01 חלזון זהו גופו דומה לים וברייתו דומה לדג ועולה אחד לשבעים שנה ובדמו צובעין תכלת לפיכך דמיו יקרים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' כו
מד ע"א01 חלזון זהו גופו דומה לים כו', בהגהות בן אריהמכמני אשר עמ' קכט
מד ע"א01 חלזון זהו וכו' ועולה אחד משבעים שנה ובדמו צובעין תכלת אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיג, תפט, ח"ה עמ' קנה
מד ע"א01 חלזון יוצא פ"א בשבעים שנה משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רלו
מד ע"א01 חלזון... ועולה אחד לשבעים שנהראשית חכמה, קדושה פרק ו אות כה
מד ע"א01 תכלת הוא חלזון העולה מן הים א' לע' שנה וכו' אפיקי ים עמ' קכח
מד ע"א02 ועולה אחת לשבעים שנה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ג, כא, שפז
מד ע"א02 עולה החלזון אחת לשבעים שנה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' ר
מד ע"א03 לפיכך דמיו יקריםפירוש המכבי דברים עמ' שצז
מד ע"א04 אין לך כל מצוה קלה וכו' שאין מתן שכרה בעוה"ז ולעוה"ב אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' א
מד ע"א04 אין לך כל מצוה קלה שבתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה ובעוה"ב נזר הקדש ח"א עמ' קפג
מד ע"א04 אין לך כל מצוה קלה שכתובה בתורה וכו' שמע שיש זונה בכרכי הים וכו' וכו' דעת תורה ויקרא עמ' נ
מד ע"א04 אין לך כל מצוה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קיד
מד ע"א04 אין לך כל מצווה אפוד בד דף צט ע"ב
מד ע"א04 אין לך כל מצווה בתורה שאין מתן שכרה בעוה"ז ולעוה"באור חדש למטיפים עמ' 44
מד ע"א04 אין לך מצוה קלה ואין מתן שכרה בעוה"ז ולעוה"ב אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסה
מד ע"א04 אין לך מצוה קלה שבתורה שאין מתן שכרה בעוה"ז ובעוה"בראשית חכמה, מצוות פרק א אות ו-ז
מד ע"א04 אין לך מצוה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שא
מד ע"א04 אין לך מצוה שאין מתן שכרה בעוה"ז ובעוה"ב דברי חנינא עמ' כ
מד ע"א04 אין לך מצות קלה שבתורה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 24, 85
מד ע"א06 אדם וכו' שהיה זהיר במצות ציצית מכתב מאליהו ח"ד עמ' 184
מד ע"א06 ההוא גברא ששמע שיש זונה בכרכי הים כו' ובאו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניוילקוט דברי חכמים שמות סי' שעב
מד ע"א06 ההוא דהוי זהיר במצות ציציתחלקת יהושע עמ' נד הערה קלב, עמ' ריח הערה שסד
מד ע"א06 מעלת מצות ציצית פרי אהרן (פסין) עמ' 106
מד ע"א06 מעשה באדם אחד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנד
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנב אות א
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית טוב דעת עמ' שסה
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנה, ח"ו עמ' ר
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קלב
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציצית וכו' באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' רג, תקיז, תקנד, תר
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהי' זהיר במצות ציציתטהרת יו"ט ח"ט עמ' יח, כט
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלז
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית למחר אעתיר עמ' רנז
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית מצווה ועושה ח"א עמ' שסז, שעג
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית בו' באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו ברית אברם עמ' תלח
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית ובאו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו תפארת צבי במדבר עמ' קפט
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קיד
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שמ, תפז
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עא
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' וזרח השמש על התורה עמ' רכד
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסח
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' באו ד' ציציותיו וטפחו על פניו וכו' מאמרי שלמה ח"ב עמ' קסח
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' ולעולם הבא איני יודע כמה בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קט
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' ונדמו עליו הציציות כד' עדים וכו' ארוחת תמיד עמ' תקצח ע"ב ד"ה או
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' זה מתן שכרו בעוה"ז עקבי אבירים עמ' ס, סח, רצה, תכח, תלא
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו' עכשיו נדמו עלי כד' עדים דעת תורה ויקרא עמ' מד, סח
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית שמע שיש זונה בכרכי הים וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שנו
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים קריאה בקריה ח"ב עמ' מו
מד ע"א06 מעשה באדם אחד... באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמה
מד ע"א06 מעשה באדם אחר שהי' זהיר וכו' נשמט וישב לו ע"ג קרקע וכו' אמרות חיים עמ' קלו
מד ע"א06 מעשה באדם זהיר בציצית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפג
מד ע"א06 מעשה באדם שהיה זהיר במצות ציצית מעדני אשר נישואין עמ' קכ
מד ע"א06 מעשה באדם שהיה זהיר במצות ציצית וכו' כתנות אור עמ' רלא
מד ע"א06 מעשה באדם שהיה זהיר בציצית וכו' באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שס
מד ע"א06 מעשה באדם שהיה זהיר בציציתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שפח
מד ע"א06 מעשה באחד וכו' וטפחו לו הציציות וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ז אות טז, פא, פרק ח אות עח
מד ע"א06 מעשה באחד שהיה זהיר במצוות ציצית.אור הצבי עמ' 31
מד ע"א06 מעשה באדם אחד שהיה רוצה לעשות עבירה אבל היה נזהר במצות ציצית ובאו ציצית מן השמים וטפחו אותו על פניו ויברך דוד עמ' קלב
מד ע"א06 מעשה באחד שניצל מהחטא מחמת דבאו ד' ציציות וטפחו על פניו שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תנב
מד ע"א06 מעשה בההוא שהיה זהיר במצות ציצית אגרא דכלה ח"ג עמ' קלז
מד ע"א06 מעשה בתלמיד אחד שהיה זהיר במצות צצית באר שרים במדבר פ' שלח דרוש ו אות ג
מד ע"א06 מעשה דטפחו לו על פניו נטריקן (תשעד) עמ' עט
מד ע"א06 מעשה דנתן צוציתא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנא
מד ע"א07 שמע שיש זונה בכרכי הים כו' באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו המאור הגדול (גר"א) עמ' רצו
מד ע"א09 ההוא ששכר זונה כלי יקר (תשמח) עמ' לג
מד ע"א17 בא הציצית וסטרו על פניו מטר השמים עמ' רלט
מד ע"א17 באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו פרדס המלך (תשסט) אות רלג, תלג, תרכג
מד ע"א17 באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניופירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמ
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קעו
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו מי השלוח (תשסז) ח"א דף רלב
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו נחל חיים סי' לה
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו פרדס מנחם עמ' קי
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' א, קפט, תנה
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו שרגא המאיר על התורה עמ' תקיג
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' קשוטי כלה חי"א אות צח
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו ונשמט וישב לו על גבי קרקע דעת תורה דברים ח"ב עמ' פח
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניומי השילוח (מישור) ח"א עמ' רלב
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו על פניו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלה, קלו, קלז
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו על פניו לקוטי מאמרים עמ' 154, צדקת הצדיק סי' *נה-נו, קכז, קנט, רי, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 129), קדושת השבת סי' ה (עמ' 30), דובר צדק עמ' 82, 127, רסיסי לילה סי' נח (עמ' 173), תקנת השבין סי' ו (עמ' 39), ח (עמ' 72), טו (עמ' 147)
מד ע"א17 באו ד' ציציותיו וטפחו על פניופרי צדיק לחנוכה אות יא, קדושים אות יד, קרח אות א
מד ע"א17 באו הציצית וטפחו על פניו רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קטו, קכח, שעד
מד ע"א17 ד' ציצית הוא סגולה לקדושה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעה
מד ע"א17 וטפחו לו על פניו טיול בפרדס ח"א עמ' שמב, שנו, ח"ב עמ' שפד
מד ע"א17 וטפחו על פניו הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לט
מד ע"א17 טפחו הארבעה ציציות על פניו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו יח
מד ע"א17 טפחו לו ציציותיו על פניו חכמה מאין דף נח ע"ב
מד ע"א17 מצות ציצית מצילה מן העבירה עיוני רש"י במדבר עמ' רמב
מד ע"א17 על ידי מצות ציצית אדם ניצול מזנות פני חיים (פלג'י) דף שטו ע"א
מד ע"א17 ציציותיו טפחו לו על פניו קרן לדוד בראשית עמ' שכה
מד ע"א17 ציצית מגין מהיצה"ראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ריז
מד ע"א17 ציצית מצילה מזנות ברכת דוד עמ' קעו
מד ע"א17 ציצית מצילין מן החטא לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סג
מד ע"א17 ציצת מצלת מעריות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעב, שצט, תרא, תרב, תרד, תרו
מד ע"א22 מצוה אחת ציונו ה' אלהינו וציצית שמה אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכב
מד ע"א23 אני ה' אלוקיכם - שתי פעמים קריאה בקריה ח"ב עמ' מז
מד ע"א23 אני ה'... אני הוא שעתיד לשלם שכר באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרפז, מלכים עמ' תכט
מד ע"א23 אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר צוף דבש (לוין) מאמר ה
מד ע"א30 באה לקמיה דרבי חייא גיירני נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ד
מד ע"א30 תלמידו של ר' חייא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצט
מד ע"א34 אותן מצעות וכו' שכרו בעוה"ז וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קלג
מד ע"א34 אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר תורת מנחם חנ"א עמ' 368
מד ע"א34 אותן מצעות שהציעה לו באסור הציעה בהיתר רסיסי לילה סי' נח (עמ' 174), קומץ המנחה עמ' 26 (סי' טו), צדקת הצדיק סי' קנט
מד ע"א34 מצעות שהציעה לו וכו' בהיתר לקוטי שיחות חט"ו עמ' 73, חכ"ב עמ' 32, חכ"ה עמ' 283
מד ע"א35 זה שכרו בעוה"ז וכו' כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' עג
מד ע"א36 א"ר יהודה טלית שאולה וכו' תניא נמי הכי וכו' זכור לדוד עמ' עו
מד ע"א37 טלית שאולה כל ל' פטורה מן הציצית פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קכ
מד ע"א38 השוכר בית בחו"ל כל שלשים יום פטור מן המזוזה כו' בא"י עושה מזוזה לאלתר תורת מנחם חכ"א עמ' 292
מד ע"א38 והשוכר בית בחו"ל כל ל' יום פטור מן המזוזה מיכן ואילך חייב וכו' אשר ליהודה עמ' תח
מד ע"א40 של יד אינו מעכב של ראש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעא
מד ע"א40 תש"י אינה מעכבת אר"ח לא שנו אלא שיש לו וכו' יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' פח
מד ע"א41 לא שנו אלא שיש לו וזאת התורה עמ' רטז
מד ע"א42 אטו מאן דלית ליה ב' מצות וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' עד, פד
מד ע"א42 אלא מאן דלית ליה תרי מצות חד מצוה לא ליעביד אור אברהם ברכות עמ' שיז
מד ע"א42 מאן דלית ליה תרי מצות וכו' ולאשר אמר עמ' תקפז
מד ע"א42 מאן דלית ליה תרי מצות חדא מצוה לא ליעביד , פיה"מ לרמב"ם - אסור לו להניחה שמא יטעה כן תמיד יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' פח
מד ע"א42 מאן דלית ליה תרי מצות חדא מצוה לא ליעביד אור אברהם - סידור התפילה עמ' קצא
מד ע"א42 תפילין של ראש ושל יד הוו ב' מצות אור אברהם במדבר עמ' קמז
מד ע"א42 תפלה של יד וכו' תרי מצות לקוטי שיחות חל"ט עמ' 25
מד ע"א42 תרי מצות הכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
מד ע"א42 תש"י ותש"ר ב' מצוות תורת מנחם חנ"ה עמ' 203
מד ע"א43 כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה מצווה ועושה ח"א עמ' שז, שפח
מד ע"א43 כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה חכמה ומוסר ח"ב עמ' שמו
מד ע"א43 כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשהראשית חכמה, תשובה פרק ו פרק לט, קדושה פרק ו אות נו
מד ע"א43 כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה, וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קעט
מד ע"א43 מי שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסה
מד ע"א43 עובר בשמונה עשה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 24
מד ע"א44 אר"ש כל שאין ציצית בבגדו ורש"י יסוד ושורש העבודה שער המזרח פ"ו
מד ע"א44 כל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה אור אברהם - סידור התפילה עמ' קצג
מד ע"א44 כל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה באר הגולה באר א הערה 29
מד ע"א44 כל שאין לו ציצית בבגדו עובר בחמשה עשה שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שכ
מד ע"א44 שמונה עשין בתפילין תורת יחיאל בראשית עמ' קנט
מד ע"א45 כל מי שאין לו מזוזה בפתחו עובר בשני עשה כד הקמח (מישור) עמ' רסה
מד ע"א45 כל מי שאין לו מזוזה בפתחו עובר בשני עשה כד הקמח (תשנו) עמ' קט
מד ע"א46 המניח תפילין מאריך וכו'דברי שלום ח"ו סי' שכו, שכט, של, שלב, שלה, שלו, שמב-שמה, שמח
מד ע"א46 המניח תפילין מאריך ימים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסז
מד ע"א46 המניח תפילין מאריך ימיםכרם פתחיה גפן טז שריג יג, גפן יט שריג ו
מד ע"א46 ואמר ר"ל כל המניח תפילין מאריך ימים מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעד
מד ע"א46 ואמר ר"ל כל המניח תפילין מאריך ימים מנחת יואל עמ' טז, לד
מד ע"א46 ואמר ר"ל כל המניח תפילין מאריך ימים וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עו
מד ע"א46 כל המניח תפילין האריך ימיםראשית חכמה, תשובה פרק ו אות לט, קדושה פרק ו אות נז
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קפא
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים חיים תחלה (תשנג) עמ' סב
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים חיים תחלה (תשסא) אופן לא עמ' ל ד"ה ונקדים
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים מצווה ועושה ח"א עמ' שה, שט, שי
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים נצח ישראל עמ' קפז
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים עבודת יצחק בראשית עמ' רמז
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכז
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים תפארת משה עמ' רט
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ט עמ' 429, חלק נ עמ' 91,62
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמו
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימיםנתיבות עולם ח"א עמ' קד
מד ע"א46 כל המניח תפלין מאריך ימים רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רו
מד ע"א46 כל המניח תפלין מאריך ימים וכו' אפיקי ים עמ' תקנט
מד ע"א46 כל המניח תפלין מאריך ימים וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתט, דברים עמ' קי, תרלב
מד ע"א46 כל הרגיל בתפלין מאריך ימים וגו' כד הקמח (תשנו) עמ' רטז
מד ע"א46 כל הרגיל בתפלין מאריך ימים וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תקלה
מד ע"א46 כל מניח תפלין מאריך ימים שנאמר ד' עליהם יחיו ולכל בהן חיי רוחי ותחלימנו והחייני שרגא המאיר מועדים עמ' רסב
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים שער החצר (תשעב) סי' רג
מד ע"א46 כל המניח תפילין מאריך ימים, ובמהרש"א בית ישי - דרשות עמ' שנט
מד ע"א46 תפילין מביאין חיים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרה
מד ע"א רש"י - ועולה מן הארץ אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיא
מד ע"א רש"י - עולה מן הארץ, ובשא"מ מבואר שעולה מהים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כא, תיא
מד ע"א רש"י ד"ה השוכר מצווה ועושה ח"א עמ' שצז
מד ע"א תוס' ד"ה טלית - דבמזוזה וכו' דלשימור עביד לקוטי שיחות חי"ט עמ' 122
מד ע"א תוס' ד"ה טלית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצה
מד ע"א תוס' ד"ה טלית תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שכח
מד ע"א תוס' ד"ה טלית שאולה זכור לדוד עמ' עו
מד ע"א תוס' ד"ה טלית, ציצית חובת גברא מצווה ועושה ח"א עמ' שצב, שצז
מד ע"א תוס' ד"ה כל - ובתרגום בבלי לקוטי שיחות חט"ו עמ' 457
מד ע"א תוס' ד"ה כל כהןאמת ליעקב עה"ת עמ' פה
מד ע"ב02 הסולת והשמן אין מעכבין וזאת התורה עמ' רטז
מד ע"ב02 הסלת והשמן של נסכין אין מעכבין את היין יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריז
מד ע"ב03 היין והשמן אין מעכבין זה את זה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמג
מד ע"ב05 מנחה קרבה לפני היין עיוני רש"י במדבר עמ' רכג
מד ע"ב09 אדם מקריב קרבנו היום ונסכיו לאחר זמן תפארת צבי במדבר עמ' קעח
מד ע"ב09 ונסכיהם אפילו למחר נשמת חיים (ברלין) עמ' לח
מד ע"ב09 ונסכיהם אפילו למחר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמה
מד ע"ב17 בבאים עם הזבח דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
מד ע"ב28 פרים אלים וכבשים אין מעכבין זה את זה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמה
מד ע"ב30 היו להם פרים מרובין ולא היו להם נסכים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז, רלה, רמב, רנב
מד ע"ב32 ולא יקריבו כולם בלא נסכים משנת חיים במדבר עמ' תצג
מד ע"ב33 דחג כמשפט כמשפטם כתיב בהו משנת חיים במדבר עמ' תפה, תקלח
מד ע"ב תוס' ד"ה הסלת והשמן וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קג
מד ע"ב שמ"ק סוף אות ז וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קב*
מה ע"א02 יהיו מורה עיכובא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצז
מה ע"א12 ששה כבשים מה ת"ל משנת חיים ויקרא עמ' לב
מה ע"א13 לפי שנא' בתורה שבעה מנין שאם לא מצא שבעה יביא ששה לכך נאמר וששת כבשים כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעט
מה ע"א19 דכמה דאפשר להדורי מהדרינן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכז
מה ע"א21 כה אמר ה' אלקים וכו' אר"י פרשה זו אליהו עתיד לדורשה כתנות אור עמ' תסז
מה ע"א21 כה אמר ה' אלקים בראשון בא' לחדשילקוט הגרשוני ח"ב
מה ע"א21 כה אמר ה' אלקים וכו' פרשה זו אליהו עתיד לדורשה וכו' ימות המשיח בהלכה עמ' קמב, רטו
מה ע"א24 א"ר יוחנן פרשה זו אליהו עתיד לדורשה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ו
מה ע"א24 א"ר יוחנן פרשה זו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
מה ע"א24 א"ר יוחנן פרשה זו עתיד אליהו לדורשה פלח הרמון - הוספת חיים עמ' יח
מה ע"א24 יהא מונח עד שיבוא אליהו מצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
מה ע"א24 פרשה זו אליהו עתיד לדורשה דרשות מהר"ם שיק עמ' קט
מה ע"א24 פרשה זו אליהו עתיד לדורשה וברשב"אדרשות שבט הלוי עמ' שו
מה ע"א24 פרשה זו אליהו עתיד לדרשה פוקד עקרים סי' ד (עמ' 29), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
מה ע"א24 פרשה זו אליהו עתיד לדרשהפרי צדיק וישב אות ה, לחנוכה אות יג, ר"ח אלול אות ג
מה ע"א24 פרשה זו אליהו עתיד לפרשהס' העיקרים (מישור) עמ' תרצב
מה ע"א24 פרשה זו אליהו עתידה לדורשהאמרי יוסף דברים דף פב ע"א-ע"ב
מה ע"א24 פרשה זו עתיד אליהו לדרושדברי אברהם (מנדלסון) דף ד ע"א
מה ע"א24 פרשה זו עתיד אליהו לפרשהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 285-286
מה ע"א25 הנסכים שביחזקאל הם קרבנות מילואים דלעתיד תורת העולה ח"ב פרק כ
מה ע"א25 מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה וכו' ימות המשיח בהלכה עמ' קלט-קמ, קמב, רטו
מה ע"א25 מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה, ורש"י שיחזקאל נתנבא על בית שני כו', ובש"ט רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקעה
מה ע"א25 מלואים הקריבו בימי עזרא וכו' תורת העולה ח"ג פרק פג
מה ע"א25 מלואים הקריבו בימי עזרא כו' משנת חיים במדבר עמ' קנ
מה ע"א30 וכל נבילה וגו' ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים וכו' הואיל ואישתרי מליקה לגבייהו תשתרי נמי נו"ט קמ"ל חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלא, שצז, שצט
מה ע"א30 וכל נבילה וגו' כהנים הוא דלא אכלי הא ישראל אכלי וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תלט
מה ע"א30 וכל נבילה וגו' כהנים הוא דלא אכלי הא ישראל אכלי וכו' ברית שלום (תעח) דף סח ע"ד
מה ע"א30 וכל נבילה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים כתנות אור עמ' תעג
מה ע"א30 וכל נבילה וכו' לא יאכלו הכהנים וכו' הא ישראל אכלימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ס ע"ב, סב ע"א
מה ע"א30 כל נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים יציב פתגם על התורה עמ' קנט-קס
מה ע"א30 כל נבילה וטריפה מן העוף לא יאכלו הכהנים וכו' פרשה זו עתיד אליהו לדורשה חיי נפש ח"ג עמ' קנג
מה ע"א30 כל נבילה וטריפה מן העוף לא יאכלו הכהנים כהנים הוא דלא יאכלו הא וכו' חיי נפש ח"ו עמ' עה
מה ע"א30 נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים וגו' גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכא
מה ע"א30 נבילה וטריפה לא יאכלו הכהנים כהנים הוא דלא וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
מה ע"א30 נבלה וטריפה לא יאכלו הכהנים כהנים הוא דלא יאכלו הא לישראל שרי וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לד
מה ע"א30 נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים הא ישראל יאכלו וכו' הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו אשתרי נמי נבלה קמ"ל קב חיים עמ' קז
מה ע"א31 כהנים הוא שלא אכלי לי' הא ישראל אכלי לי' פרשה זו עתיד עליהו לדורשהקדושת יו"ט ח"א דף צ ע"ב
מה ע"א31 כהנים הוא דלא יאכלו הא ישראל יאכלו פרשה זו עתיד אליהו לדורשה חמודי צבי ויקרא עמ' כט, קעה
מה ע"א34 אצטריך ס"ד אמינא הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה וטריפה קמ"לשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 212-211
מה ע"א34 הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו מנחת מרדכי עמ' קעג
מה ע"א34 הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"א, מהדו"ב ח"א דף סא ע"ב
מה ע"א34 כהנים איצטריך ליה משנת חיים ויקרא עמ' קיח
מה ע"א34 כהנים איצטריכי לי' סד"א הואיל ואישתרי מליקה לגבייהו תשתרי נמי נו"ט קמ"ל חמודי צבי ויקרא עמ' קסד, קעה, קפז
מה ע"א34 כהנים אצטריכא ליה וכו' ותוס' אמרי יוסף דברים דף פב ע"ב
מה ע"א34 ס"ד אמינא הואיל ואישתרי מליקה לגבייהו תשתרי נמי נבילה קמ"ל למדנות (תשנח) פ' נח אות יא
מה ע"א34 ס"ד הואיל ואשתרי מליקה לגבייהו ולאשר אמר עמ' רטו
מה ע"א34 סד"א הואיל ואישתרי מליקה לכהנים תשתרי נמי נבלה אור אברהם ויקרא עמ' שמו
מה ע"א38 אלו שבעה שבטים שחטאו וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 46
מה ע"א43 זכור אותו האיש לטוב וכו' העלו לו שלש מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רפד
מה ע"א43 זכור אותו האיש לטוב וכו' שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל וכו' תורת העולה ח"ג פרק פג
מה ע"א44 בקשו לגנוז ספר יחזקאל דסתרי ד"ת דכתיב וכל נבלה וטרפה לא יאכלו הכהנים ברית אברם עמ' שעג
מה ע"א45 שהיו דבריו סותרין דברי תורה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תצז
מה ע"א רש"י ד"ה אליהו עתיד לדורשה - דעד שיבא אליהו ויפרשנה לנו אין אנו יודעים לדורשה ימות המשיח בהלכה עמ' קמב
מה ע"א רש"י ד"ה חטאת - אמאי כתיב וחטאת דמשמע חטאת הא עולה הוו פרים דר"ח כדכתיב ובראשי חדשיכם תקריבו עולה וגו' ימות המשיח בהלכה עמ' קמב
מה ע"א רש"י ד"ה רב אשי וכו' - והך נבואה דיחזקאל על בית שני נתנבאה וכו' הכא נמי הקריב פר בר"ח ימות המשיח בהלכה עמ' קמב
מה ע"א תוס' ד"ה מילואים כתנות אור עמ' תע
מה ע"ב03 הפר והשעיר והכבשים אין מעכבין וזאת התורה עמ' רטז
מה ע"ב03 פר ואלים ושבעה כבשים ושעיר אין מעכבין את הלחם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
מה ע"ב04 הלחם מעכב את הכבשים חקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
מה ע"ב04 הלחם מעכב את הכבשים לחמי תודה דף קצח ע"ב
מה ע"ב04 הלחם מעכב את הכבשים לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
מה ע"ב04 שני הלחם מעכבין על הכבשים וכו' תורת העולה ח"ג פרק נה
מה ע"ב05 אין הכבשים מעכבין את הלחם חקל יצחק (תשסג) עמ' תלג
מה ע"ב05 ר"ע אומר כבשים אינם מעכבים הלחם ואפילו אבדו הכבשים לא נפסל הלחם, ור"ש חולק עליו ערבי נחל (תשסד) עמ' תט
מה ע"ב08 ישראל במדבר מ' שנה קרבו כבשים בלא לחם ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ס ע"א
מה ע"ב11 כל האמור בחומש הפקודים כו' משנת חיים במדבר עמ' רפא
מה ע"ב11 כל האמור בחומש הפקודים קרב במדברמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עה ע"א
מה ע"ב11 שכל האמור בחומש הפקודים קרב במדבר תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קיז
מה ע"ב12 האמור בחומש הפקודים קרב במדבר וכו' יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלה
מה ע"ב12 חומש הפקודים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תנה
מה ע"ב13 עולת ראיה וכן שלמי עצרת אם היו במשכן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפג
מה ע"ב30 דלמא הכי קאמר רחמנא אי בעי פר ושני אילים ליקרב וכו' הר המוריה עמ' קכו
מה ע"ב31 אי בעי ליתי פר אחד וב' אילים גור אריה ויקרא פכ"ג אות כב
מה ע"ב33 מדאישתני סדרן ש"מ אחרינא נינהואהלי יעקב (הוסיאטין) דף מד ע"א
מה ע"ב46 אי זהו דבר שכולו לכהן הוי אומר זה הלחם גור אריה ויקרא פ"ב הערה 162
מה ע"ב51 הכל מודים שאם הוזקקו זה לזה וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' רסא
מה ע"ב51 קנאו השם ונתנו לכהן עיוני רש"י במדבר עמ' מה
מה ע"ב תוס' ד"ה קרבו משנת חיים במדבר עמ' תצ
מה ע"ב תוס' - אם היה להם במדבר מאכלים אחרים מלבד המן רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שעה
מה ע"ב רגמ"ה - ושל מוסף היו קריבין תחילה משנת חיים במדבר עמ' תקכט
מו ע"א זיקתן של הכבשים והלחם זו שחיטה ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
מו ע"א תנופה עושה זיקה ומעכבין זא"א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
מו ע"א נפרס לחמי תודה פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכט
מו ע"א מביא לחם אחר ימות המשיח בהלכה עמ' קפד
מו ע"א תוס' ד"ה ואיזו - מידי דנפיק לחולין ע"י פדיונו, לא מיפסל ביוצא עד אחר זריקה ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
מו ע"ב שתה"ל כו' מנחה משנת חיים בראשית עמ' שעט
מו ע"ב שתי הלחם הבאות בפני עצמן תעובר צורתן וכו' לשריפה אתיין אלא דאין שורפין קדשים ביו"ט ערבי נחל (תשסד) עמ' תט
מו ע"ב אמר רבה מנא אמינא לה כו' משנת חיים ויקרא עמ' קפב
מו ע"ב לבתר הכי לישרפינהו בנין שאול עמ' קעט {הפסולים חוץ מנותר נשרפים בלילה}
מו ע"ב רש"י ד"ה אינו - וכהנים לא נפקדו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלב
מו ע"ב רש"י ד"ה זריקת פיגול גור אריה ויקרא פ"ה הערה 140
מו ע"ב רש"י ד"ה שאינו שוקל משנת חיים במדבר עמ' יג
מז ע"א רבי ס"ל דהלחם קדוש ואינו קדוש וכו' לרבא לכו"ע לא מיפסל ביוצא עד אחר הזריקה ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
מז ע"א שני דברים המתירין חקל יצחק (תשסג) עמ' תלב
מז ע"א הכל מודים דבעינן שיהא הלחם בשעת שחיטת הכבשים וכן בשעת זריקה ערבי נחל (תשסד) עמ' תט
מז ע"א ורש"י ורשב"אבנין אפרים עמ' קצב, קצו [הלכה]
מז ע"א רש"י - לרבא תפיס פדיונו ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
מז ע"א רש"י ד"ה היינו דאיכא וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קיז*
מז ע"א תוס' - שלא לשמה עוקר הקרבן ועושהו קרבן אחר אור אברהם ויקרא עמ' לב
מז ע"א תוס' ד"ה שיהא משנת חיים במדבר עמ' עה
מז ע"א תוס' ד"ה שיהא משנת חיים דברים עמ' שצט
מז ע"ב שחט ב' כבשים על ד' חלות ימות המשיח בהלכה עמ' קפז
מח ע"א פודים מבפניםעולת חודש ח"ג מאמר קכז
מח ע"א מידי דנפיק לחולין ע"י פדיונו, לא מיפסל ביוצא עד אחר זריקה ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
מח ע"א בין לפני זמנן משנת חיים ויקרא עמ' ל, לא, רפו
מח ע"א רש"י ד"ה ואם היתה שבתמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נא ע"א
מח ע"א תוס' ד"ה חטא (השני) - אכילת חי אינה זכות ואין לחטוא בכך וכו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 304
מח ע"א תוס' ד"ה חטא (השני) - האוכל קדשים חי אין זה זכות אור אברהם על ספר המצוות עמ' תצד
מח ע"א תוס' ד"ה חטא (השני) - אכילת בשר קדשים חי אור אברהם ויקרא עמ' עז
מח ע"א תוס' ד"ה חטא לקוטי שיחות ח"ג עמ' 949
מח ע"א תוס' ד"ה חטא בשבת לקוטי שיחות ח"ה עמ' 439
מח ע"ב תוס' ד"ה איתיביה משנת חיים ויקרא עמ' לא, רעח
מח ע"ב תוס' ד"ה כבשי משנת חיים במדבר עמ' קפ
מט ע"א10 אמר רבא ומותבינן אשמעתין וכו' אלמא עקירה בטעות הוי עקירהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שלג-שלו
מט ע"א10 כהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין לשלם צמח צדקה עה"ת עמ' לו
מט ע"א36 מחשבה דלא מינכרא פסל רחמנא דבש השדה עמ' יח
מט ע"א38 אין התמידין מעכבין את המוספין יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, רלח
מט ע"א38 התמידין אין מעכבין משנת חיים ויקרא עמ' קנ
מט ע"א38 התמידין אין מעכבין את המוספין כו' משנת חיים במדבר עמ' תקכו
מט ע"א38 התמידין אינם מעכבים את המוספים זכות ישראל - עשר צחצחות פרק ג אות כ
מט ע"א38 התמידין אינם מעכבין את המוספין ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נ
מט ע"א38 לא מצאו אלא אחד יקריבוהו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמו
מט ע"א38 מוספין אין מעכבין זה את זה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלו
מט ע"א40 לא הקריבו בבוקר יקריבו בין הערבים פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכד
מט ע"א40 לא הקריבו בבוקר כבש יקריבו בין הערבים וכו' חסורי מחסרא והכי קתני לא הקריבו בבוקר לא יקריבו בין הערבים וכו' חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קלז
מט ע"א40 לא הקריבו כבש בבוקר יקריבו בין הערבים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד, רכב, רכג, רכה
מט ע"א40 לא הקריבו כבש בבוקר יקריבו בין הערבים וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצב
מט ע"א40 לא הקריבו כבש בבקר יקריבו כו' משנת חיים במדבר עמ' תפד, תקז
מט ע"א40 שני התמידין אינן מעכבין זה את זה אור אברהם - סידור התפילה עמ' נא
מט ע"א40 שני תמידין אינן מעכבין זא"ז ימות המשיח בהלכה עמ' קנו
מט ע"א42 לא הקטירו קטורת בבוקר יקטירו בין הערבים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמה
מט ע"א43 וכולה היתה קריבה בין הערבים וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיג, שמות עמ' תתצא-תתצב
מט ע"א44 אימתי מחנכין מזבח הזהב קרבן מנחה (תשעד) עמ' שנב
מט ע"א44 אין מחנכין את המזבח אלא בתמיד השחר גור אריה ויקרא פ"ו הערה 106
מט ע"א44 אין מחנכין את המזבח אלא בתמיד של שחר פנים מסבירות עמ' קא, שסד
מט ע"א44 אין מחנכין את המזבח אלא בתמיד של שחר רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפא, תנט
מט ע"א44 אין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטורת של בין הערבים ימות המשיח בהלכה עמ' קמז-קמח
מט ע"א44 אין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטרת דרשות מהר"ם חביב עמ' רו, רט
מט ע"א44 אין מחנכין כו' משנת חיים שמות עמ' רצה, רצז
מט ע"א44 ולא מזבח העולה משנת חיים בראשית עמ' לד, ערה
מט ע"א44 ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר ימות המשיח בהלכה עמ' קלט, קמו, קנג, קנד
מט ע"א44 ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחרדרשות שבט הלוי עמ' רצז
מט ע"א44 מזבח הזהב אין מחנכין אלא בערב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמב
מט ע"א44 שאין מחנכין מזבח העולה אלא בתמיד של שחר חמודי צבי בראשית עמ' קפ, קפג
מט ע"א45 אין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותי' בין הערבים תורת מנחם חל"ה עמ' 332
מט ע"א45 אין מחנכין את המנורה אלא בז' נרותיה בהע"ב אור אברהם ויקרא עמ' קלא
מט ע"א45 אין מחנכין את המנורה אלא בז' נרותיה בין הערבים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפד
מט ע"א45 אין מחנכין את המנורה אלא בז' נרותיה בין הערבים אור אברהם במדבר עמ' קא
מט ע"א45 אין מחנכין את המנורה אלא בז' נרותיה בין הערבים אור אברהם שמות עמ' רכט
מט ע"א45 אין מחנכין את המנורה אלא וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכ, תסג
מט ע"א45 אין מחנכין את השלחן אלא בלחם הפנים וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעג, שעד
מט ע"א45 אין מחנכין המנורה אלא בהדלקה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 304
מט ע"א45 אין מחנכין המנורה אלא בהדלקת ז' נרותי' בין הערביים חמודי צבי שמות עמ' שיח
מט ע"א45 אין מחנכין המנורה אלא בנרות של בין הערבים באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות ט עמ' קיז {ע"י הדלקת המנורה בפעם הראשונה נגמר מעשה המנורה }
מט ע"א45 אין מחנכין המנורה אלא בנרות של בין הערבים חנן אלקים עמ' צז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמה
מט ע"א45 אלא בתמיד של שחר דרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
מט ע"א45 ולא את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה בין הערבים ימות המשיח בהלכה עמ' קמח, קמט
מט ע"א45 ולא את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת ימות המשיח בהלכה עמ' קמח
מט ע"א45 חינוך המנורה בין הערבים ציץ השדה חנוכה עמ' נ, צ
מט ע"א45 מחנכים המנורה בהדלקהקרן פני משה ח"א עמ' קח
מט ע"א45 מחנכין את המנורה בשבעה נרותיה בין העבדים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיח, שעד
מט ע"א45 שאין מחנכין וכו' את המנורה אלא וכו' בין הערבים ופיה"מ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 98
מט ע"א46 בשבעה נרותיה בין הערביים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלח
מט ע"א47 איבעיא דתדיר ומקודש בתמידין ומוספין, ורש"י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צה
מט ע"א47 לא מצאו אלא שני כבשים כיצד יעשו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריג, רכב, רכט, רלג
מט ע"א47 ציבור שאין להם תמידין ומוספין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ק
מט ע"א47 ציבור שאין להם תמידין ומוספין מנחת מרדכי עמ' שיא
מט ע"א48 קרבן התמיד הנעשה בשבת מקודש יותר מהנעשה ביום חול דרך ה' השלם עמ' שמא - דרך לחיים
מט ע"א48 תדיר ומקודש שערי הישיבה ח"א עמ' שכ
מט ע"א48 תמידין ומוספין דיומיה פשיטא תמידין עדיפי דה"ל תדיר ומקודש ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צה
מט ע"א49 אלא תמידין דלמחר ומוספין דהאידנא וכו' הר המוריה עמ' רנט
מט ע"א49 תדיר או מקודש דברי חנינא - רפואה עמ' קכג
מט ע"א49 תדיר ומקודש איזה מהם עדיף רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רא
מט ע"א49 תדיר עדיף או מקודש עדיף וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' נ, תיז
מט ע"א49 תמידין דלמחר ומוספין דהאידנא משנת חיים במדבר עמ' תקטו
מט ע"א49 תמידין דלמחר ומוספין דהאידנא וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' רמח
מט ע"א49 תמידין דלמחר ומוספין דהאידנא כו' ורש"י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפד
מט ע"א49 תמידין דלמחר ומוספין דהיום איזה מהם קודם חנן אלקים עמ' צה, צו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שדמ
מט ע"א50 היכא דאי אפשר להקריב התמיד משום חסרון כבשים מקריבין קרבן מוסף ימות המשיח בהלכה עמ' קנג
מט ע"א51 העולה עולה ראשונה - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' רמג
מט ע"א52 מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
מט ע"א תוס' - פסח שני הוי נמי אחר התמיד אור אברהם על ספר המצוות עמ' שכח
מט ע"א תוס' ד"ה ת"ל חיי נפש ח"ו עמ' קעה
מט ע"א תוס' ד"ה ת"ל - שאין ספק עשה דוחה ספק ל"ת חיי נפש ח"ב עמ' שמא
מט ע"א תוס' ד"ה תלמוד לומר משנת חיים ויקרא עמ' קסז
מט ע"א תוס' ד"ה תלמוד לומר - שספק עשה אינו דוחה ספק ל"ת חיי נפש ח"א עמ' כב
מט ע"א תוי"ט - מדוע לא לומדים מפר' תמיד בואתה תצוה עיוני רש"י במדבר עמ' תקח
מט ע"א תוי"ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמב
מט ע"ב מצוה בעלמא היא משנת חיים במדבר עמ' תקכ
מט ע"ב תדיר ושאינו תדיר דתדיר קודם לא הוי לעיכובא אור אברהם ברכות עמ' קסז, שט
מט ע"ב ביקור ד' ימים בתמיד ורבנו גרשום דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שה
מט ע"ב תוס' בסופו משנת חיים ויקרא עמ' תקכז
מט ע"ב רש"י ד"ה שמירה הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק ו
מט ע"ב תוס' ד"ה תלמוד - הא פסח שני זמנו נמי אחר תמיד וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מח ד"ה והשתא אתי שפיר פסק
מט ע"ב תוס' ד"ה תלמוד משנת חיים במדבר עמ' תצ, תקב
מט ע"ב תוס' ד"ה תלמוד משנת חיים בראשית עמ' ה
נ ע"א08 חסורי מיחסרא והכי קתני וכו' בד"א שלא נתחנך המזבח וכו' ורש"י חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצב
נ ע"א08 לא הקריבו כבש בבוקר בנין שאול עמ' קעא
נ ע"א10 במה דברים אמורים בשלא נתחנך המזבח המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפא
נ ע"א12 אם לא הקריבו כבש בבוקר במזיד לא יקריבו בין הערבים ברית שלום (תשסח) עמ' פו
נ ע"א12 אם לא הקריבו כבש בבוקר במזיד לא יקריבו בין הערבים ברית שלום (תעח) דף יד ע"ב
נ ע"א15 את הכבש השני תעשה בין הערבים וכו' אור אברהם שמות עמ' רמ
נ ע"א16 שני בין הערבים ולא ראשון בין הערבים ימות המשיח בהלכה עמ' קנא-קנב
נ ע"א23 וכי כהנים חטאו מזבח בטל מנחת מרדכי עמ' תד
נ ע"א25 אין צריך פייס שני בתמיד של בין הערבים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמו
נ ע"א25 קטורת... כיון דלא שכיחא ומעתרא חביבא להו ולא פשעי אור חדש הקדמה אות 420
נ ע"א28 אין מחנכין כו' של בין הערביים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תפב
נ ע"א28 אלא בקטורת של בין הערביים גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפ
נ ע"א28 שאין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטורת וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיג, שמות עמ' תתצא-תתצב
נ ע"א33 אי לאו דעבד הדלקה מאורתא הטבה בצפרא מהיכא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיז
נ ע"א37 בחול איחנוכי הוא דלא מחנך דרשות מהר"ם חביב עמ' רז
נ ע"א38 דחינוך וקידוש דשולחן בשבת הוא וברגמ"המאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ד ע"א, מהדו"ב ח"א דף סט ע"א
נ ע"א39 הנשיאים הקטירו קטרת ע"ג מזבח החיצון בהוראת שעה ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קעז
נ ע"א39 קטורת שעלתה ליחיד והוראת שעה היתהדרשות שבט הלוי עמ' שיב
נ ע"א40 קטורת של נשיאים הוראת שעה היתה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עז
נ ע"א40 קרבנות הנשיאים הוראת שעה היתה עיוני רש"י במדבר עמ' קז
נ ע"א40 והוראת שעה היתה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלה, קלו
נ ע"א40 והוראת שעה היתה, ובשפ"א בית ישי - דרשות עמ' רכד
נ ע"א40 הוראת שעה היתה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיט
נ ע"א40 יחיד על המזבח הפנימי דלא אשכחן גור אריה שמות פ"ל הערה 6
נ ע"א42 אין קטורת באה ביחיד פחד יצחק חנוכה מאמר יב
נ ע"א43 לא תעלו עליו קטורת זרה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה
נ ע"א44 קטורת זרהקרן פני משה ח"א עמ' צז,צח
נ ע"א רש"י - ואת הכבש השני בתרא להורות דגם אם לא הקריבוהו בבוקר יקריבו בערב חנן אלקים עמ' צד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמב
נ ע"א רש"י הכתב והקבלה במדבר פכ"ח פסוק ד
נ ע"א רש"י ד"ה בד"א וד"ה אי לאו - חינוך מנורה בערב וכיון דמנורה נתחנכה בערב לקוטי שיחות חי"ח עמ' 99
נ ע"א תוס' - עולה גם היא מעשרת באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ו
נ ע"א תוס' ד"ה במה משנת חיים בראשית עמ' ח
נ ע"א תוס' ד"ה במה משנת חיים במדבר עמ' תפג
נ ע"א תוס' ד"ה מה משנת חיים במדבר עמ' תפג
נ ע"ב11 חביתי כהן גדול לא היו באות חציים, אלא מביא עשרון שלם, וחוצהו, ומקריב מחצה בבוקר, ומחצה בין הערבים בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעו
נ ע"ב11 חביתי כוהן גדול לא היו באות חציים, אלא מביא עשרון שלם, וחוצהו, ומקריב מחצה בבוקר ומחצה בין הערבים בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיג
נ ע"ב12 מביא עשרון שלם וחוצהו אור אברהם על ספר המצוות עמ' רמא
נ ע"ב12 חביתי כה"ג מקריב מחציתו בבוקר ומחציתו בערב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עז
נ ע"ב13 כהן גדול שהקריב מחצה בשחרית ומת ומינו אחר לא יביא חצי עשרון מביתו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עז
נ ע"ב22 מחצה משלם הוא מביא משנת חיים במדבר עמ' תפב
נ ע"ב23 הא כיצד מביא עשרון שלם וחוצהו וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצז, ויקרא עמ' קה-קו
נ ע"ב40 אופה תחילה ואח"כ מטגן גור אריה ויקרא פ"ו אות כט
נ ע"ב40 אחר אפייתה מטגנה במחבת גור אריה שמות פכ"ט הערה 59
נ ע"ב40 חביתי כה"ג כיצד עושין אותה גור אריה ויקרא פ"ו הערה 169
נ ע"ב45 חביתי כ"ג לישתן ועריכתן ואפייתן בפנים ודוחות את השבת וכו' הר המוריה עמ' קנא
נ ע"ב45 חביתי כה"ג דוחין את השבת פנים מסבירות עמ' קז
נ ע"ב47 נכבשינהו בירקא מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
נ ע"ב47 תדר"י ורבא ואבייעולת חודש ח"ג מאמר תקסא דף צד ע"א במהד' תרעב
נ ע"ב גרי"זוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קב
נא ע"א על מחבת מלמד שטעונה כלי בשמן להוסיף לה שמן וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' צט
נא ע"א על מחבת מלמד שטעונה כלי וכו' אף כאן שלשת לוגין לעשרוןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיד
נא ע"א על מחבת מלמד שטעונה כלי וכו' אף כאן שלשת לוגין לעשרוןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעו
נא ע"א מנחת חביתין היתה טעונה ג' לוגין עקבי אבירים עמ' עו
נא ע"א תוס' ד"ה אפי חמודי צבי מועדים עמ' תרלה
נא ע"א תוס' ד"ה אפימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ר
נא ע"א תוס' - אי נפסל בלינה בלי קרא חקל יצחק (תשסג) עמ' תלב
נא ע"א גרי"ז (בכתבים המיוחסים לו) וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קיא
נא ע"ב01 לא מינו כהן אחר תחתיו משל מי היתה וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 29-21
נא ע"ב01 מת כה"ג ולא מינו אחר רש"א משל ציבור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח
נא ע"ב01 פרה אדומה היא כקדשים ליאסר בהנאה גור אריה במדבר פ"כ הערה 4
נא ע"ב01 פרה אדומה חטאת קריא רחמנא ערבי נחל (תשסד) עמ' תשפג
נא ע"ב09 חק עולם משל עולם ישמח חיים (תשסה) מע' ד אות כב
נא ע"ב09 חק עולם משל עולם וכו' חוקה לעולם תהא זכור לדוד עמ' ג
נא ע"ב14 יכול יהיו אהרן ובניו מקריבין קרבן אחד ת"ל אשר יקריבו לה' אהרן בפני עצמו ובניו בפני עצמן שרתי ח"א עמ' קנא
נא ע"ב15 אהרן בפנ"ע ובניו בפנ"ע אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' עח
נא ע"ב15 כה"ג מקריב מנחות בכל יום, משא"כ כהן הדיוט רק בפעם ראשוןדרשות שבט הלוי עמ' קה
נא ע"ב15 קרבן אהרן בפ"ע וקרבן בניו בפ"ע גור אריה ויקרא פ"ו אות כח
נא ע"ב16 כהן מתחנך בחביתין עיוני רש"י במדבר עמ' תסה
נא ע"ב16 כהנים הדיוטים מקריבין מנחת חינוך ביום חינוכן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עז
נא ע"ב33 מה כאן בכליל תקטר אף להלן בכליל תקטר גור אריה ויקרא פ"ו הערה 181
נא ע"ב37 שבעה דברים התקינו ב"ד בנין שאול עמ' קפא, קצז
נא ע"ב47 ועל פרה שלא יהא מועלין באפרה זכר דוד על התורה עמ' פח
נא ע"ב48 תניא חטאת מלמד שמועלין בה וכו' ותוס' ד"ה ואין מועלין באפרה וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' קכז
נא ע"ב49 חטאת היא מלמד שמועלין בה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריח
נא ע"ב תוס'עולת חודש ח"ג מאמר תקס
נב ע"א פר העלם דבר כו' בתחילה משנת חיים ויקרא עמ' כא
נב ע"א פר העלם דבר של צבור וכו' לקוטי שיחות ח"א עמ' 164
נב ע"א מתרומת הלשכה הן באין רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלז
נב ע"א רש"י ד"ה הי מינייהו - איזו נאמר באחרונה שנסמוך עליה דשמא הדר ביה מאידך משום דקי"ל ר' יהודה ור' שמעון הלכה כרבי יהודה ימות המשיח בהלכה עמ' 8-9
נב ע"א רש"י ד"ה הי מינייהו - רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה ימות המשיח בהלכה עמ' תמה
נב ע"א רש"י ד"ה לרבות - בתמיד וכו' אדעתא דהכי הביאו שקליהם לקוטי שיחות חט"ז עמ' 384
נב ע"א תוס' ד"ה ואין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריח
נב ע"ב אמוראי נינהו ואליבא דר' יוחנן הר המוריה עמ' רנח
נב ע"ב כל המנחות באות מצה של"ה פרשת ויקרא אות לד
נב ע"ב כל המנחות באות מצה תורת העולה ח"ב פרק כח
נב ע"ב כל המנחות באות מצה דכתיב לא תאפה חמץ וכו' פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנה
נב ע"ב כל המנחות באות מצה וכו' השאור בודה להם מתוכן ומחמצן צמח צדיק (תשסז) עמ' תקמא
נב ע"ב כל המנחות באות מצה חוץ כו' ושתה"ל תורת מנחם חל"ו עמ' 285
נב ע"ב כל המנחות באות מצה חוץ מחמץ שבתודה וכו' לחמי תודה דף קפו ע"ב
נב ע"ב כל המנחות באות מצה חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' רפו, רפז
נב ע"ב כל המנחות באות מצה חוץ מחמץ שבתודהפרי צדיק מצורע אות א
נב ע"ב כל המנחות באות מצה, חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפה הערה 89, תנו הערה 60
נב ע"ב שתי הלחם וכו' חמץ לקוטי שיחות ח"א עמ' 266
נב ע"ב רמ"א שאור בודה מתוכו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצט
נב ע"ב תוס' ד"ה אין מועלין עיוני רש"י במדבר עמ' שיד
נב ע"ב תוס' ד"ה חסרה - אין גודשין מדה של פסח מקראי קדש (תשנג) עמ' קב
נב ע"ב תוס' ד"ה כל משנת חיים במדבר עמ' קט
נג ע"א26 א"ל רבנן לרבי פרידא וכו' יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעב
נג ע"א26 א"ל רבנן לרבי פרידא עזריה בר בריה דרבי אבטילס וכו' קאי אבבא וכו'בינה לעתים דרוש עה עמ' תקו
נג ע"א26 אמרו ליה רבנן לרבי פרידא עזריה בן אבטולס וכו' אף הוא פתח ואמר וכו' דברי שמואל (מודליאנו) עמ' כה ד"ה כדאיתא
נג ע"א26 אמרו ליה רבנן לרבי פרידא עזריה בן אבטולס וכו' אף הוא פתח ואמר וכו' ארוחת תמיד עמ' שנז ד"ה ובזה יובן
נג ע"א26 אמרו ליה רבנן לרבי פרידא עזריה בר בריה דרבי אבטולס וכו' אי בר אוריין הוא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שלד
נג ע"א26 אמרו ליה וכו' אי בר אוריין וכו'מכתב סופר דף כג ע"ד
נג ע"א26 אמרי ליה רבנן לרבי פרידא וכו' ואי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלד ד"ה ובזה
נג ע"א27 ר' עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לעזרא יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' קעד, תרב
נג ע"א27 ר"ע בר בריה דר"א דהוא עשירי לראב"ע דהוא עשירי לעזרא וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
נג ע"א27 רבי עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לרבי אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קיג
נג ע"א27 רבי עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה קהלת יעקב שבועות עמ' קד
נג ע"א29 א"ל מאי כולי האי אי בר אוריין הוא יאי וכו' ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמא
נג ע"א29 אי בר אוריין הוא יאי אי בר אוריין ובר אבהן יאי מצווה ועושה ח"א עמ' תקלז
נג ע"א29 אי בר אוריין הוא יאי וכו' לחמי תודה דף רנד ע"א
נג ע"א29 אי בר אוריין הוא יאי וכו' פעולת גבר עמ' קמב ד"ה ועל דרך זה
נג ע"א29 אי בר אוריין הוא יאי וכו' ואי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפו
נג ע"א29 אי בר אוריין הוא יאי ואי בר אבהן ולא בר אוריין וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קיז, קנח, ח"ג עמ' קצו, ח"ד עמ' קע, רכא, ח"ה עמ' רמד
נג ע"א29 אי בר אוריין וכו'בנין אפרים עמ' רנג [הלכה]
נג ע"א30 אי בר אוריין ובר אבהן יאי מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסו
נג ע"א30 בן אוריין ובר אבהן יאי ויאי מנחת ישראל עמ' כד
נג ע"א30 בר אורין ובר אבהן יאי מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסט
נג ע"א31 אי בר אבהן ולא בר אוריין חכמת התורה תולדות עמ' תרנד
נג ע"א31 אי בר אבהן ולא בר אוריין אשא תאכליהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יט
נג ע"א31 אי בר אבהן ולא בר אוריין הוא אשא תיכליהבינה לעתים דרוש מא עמ' רסא
נג ע"א31 אי בר אבהן ולא בר אורין אשא תאכליה טל חיים (פרידלנדר) עמ' צג, רסג
נג ע"א31 אי בר אבהן ולא בר אורין אשא תיכליה שירת דוד (תשסז) עמ' שעו, תקסח
נג ע"א31 בר אבהן ולא בר אוריין וכו'שפע חיים ח"ד עמ' כד
נג ע"א31 ואי לא בר אוריין אישא תיכליה זך ונקי עמ' רד
נג ע"א33 חזייה דהוה עכירא דעתיה פתח ואמר וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלה ד"ה וקאמר
נג ע"א34 טובתי בל עליך דרשות מהר"ם בנעט עמ' קטז
נג ע"א35 אמרה כנ"י החזק לי טובהרוח חיים (חיד"א) עמ' יח
נג ע"א35 אמרה כנס"י לפני הקב"ה וכו' דבש השדה עמ' נא
נג ע"א35 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע החזק לי טובה שהודעתיך המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' לח
נג ע"א35 אמרה כנסת ישראל... החזק לי טובה שהודעתיך בעולם באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפח, במדבר עמ' תרמט
נג ע"א36 החזק לי טובה שהודעתיך בעולם חכמת התורה תולדות עמ' צח
נג ע"א36 להחזיק לי טובה שהודעתי טבעך חכמת התורה כי תשא עמ' רלה
נג ע"א37 איני מחזיק טובה אלא לאברהם וכו' מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' צ
נג ע"א37 איני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני תחלה בעולם וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' של, שלב, שעה, שפח-שפט, ויקרא עמ' שט, שמה, תצ, במדבר עמ' פב, דברים עמ' תג
נג ע"א37 איני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני תחלה בעולם אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רנז
נג ע"א37 איני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני תחלה בעולם שנאמר לקדושים אשר בארץ אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' לט, מג
נג ע"א38 לאברהם ויצחק שהודיעוני תחילה בעולם בית ישי - דרשות עמ' שיא, רמד
נג ע"א40 יבא אדיר (מהרש"א)ילקוט הגרשוני ח"ב
נג ע"א40 יבא אדיר ויפרע וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרעו
נג ע"א40 יבא אדיר ויפרע לאדירים מאדירים באדירים וכו' יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים וכו' רחמי הרב עמ' קכח
נג ע"א40 יבא אדיר ויפרע מאדיר ידו בכל סי' קה
נג ע"א40 יבא אדיר וכו' יבא זה ויקבל זאת מזה לעם זו לקוטי שיחות ח"ט עמ' 328
נג ע"א40 יבוא אדיר ויפרע מאדיר לאדירים וכו'אחרית לאיש שלום דף ג ע"א
נג ע"א41 לאדירים אלו ישראל וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רס
נג ע"א43 יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידים עלי שור ח"ב עמ' פג, תרלז
נג ע"א43 יבא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידידמי מרום ח"ו עמ' רסט
נג ע"א43 יבא ידיד וכו'דרשות הרא"ש דף יט ע"ב דרוש יז
נג ע"א43 יבוא ידיד בן ידיד בחלקו של ידיד וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' תקכג
נג ע"א43 יבא ידיד בן ידיד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמט
נג ע"א43 יבוא ידיד בן ידיד...פירוש המכבי דברים עמ' שעט
נג ע"א43 יבא ידיד בן ידידשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 28
נג ע"א43 יבוא ידיד בן ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קסז
נג ע"א44 יבנה ידיד בחלקו של ידיד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' פה
נג ע"א שפ"א מנחת מחבת ח"א עמ' רכא
נג ע"ב01 בן ידיד זה אברהם נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ח
נג ע"ב01 ידיד זה אברהםבינה לעתים דרוש מח עמ' שיג
נג ע"ב01 מה לידידי בביתי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלו
נג ע"ב01 מה לידידי בביתיכרם יהושע (ולרשטיין) דף סא ע"ג-ע"ד
נג ע"ב02 בנימין ובהמ"ק נקראו ידיד עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנח
נג ע"ב03 לידיד זה הקב"ה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רכא
נג ע"ב06 ויתכפרו בו ידידים אלו ישראלפרי צדיק ר"ח כסלו אות ב, ד
נג ע"ב06 ידידים אלו ישראל וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפז, ויקרא עמ' תלד, במדבר עמ' רסח, יהושע-שמואל עמ' קסח
נג ע"ב08 טוב מטוב כו' לטובים אלו ישראל תורת מנחם חל"ה עמ' 44
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב גור אריה שמות פי"ח הערה 106
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קדושים ו
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' רפח
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב וכו' לחמי תודה דף צה ע"ב, קכג ע"א
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים רחמי הרב עמ' קכח
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רמד
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כב הערה 123, קצ-קצב, קצג הערה 71, שיב הערה 3
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטוביםדרך חיים עמ' קה, ריא, תרצז
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטוביםילקוט דברי חכמים שמות סי' יד
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטוביםתפארת ישראל עמ' מא
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טובדעת שבת עמ' תעה
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל טובנתיבות עולם ח"א עמ' קנ, קצח
נג ע"ב08 יבא טוב ויקבל מטוב לטוב חיים לגופא (תשסה) עמ' מב
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב נצח ישראל עמ' מז הערה 55
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב תאומי צביה עמ' שמב
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב וכו' אפיקי ים עמ' ריב, תקנט
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב וכו' תורת חיים (ר' דובער) שמות דף א ע"ב
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים דרשות מהר"ם שיק עמ' תמד
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ב, תריז
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנח
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים וכו' יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעא
נג ע"ב08 יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטוביםפירוש המכבי שמות עמ' עא
נג ע"ב09 טוב זה משה וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' י
נג ע"ב09 טוב זה משה וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רסט
נג ע"ב09 יבא טוב וגו' זה משה מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פג, שיב
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קיח
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ב, ריח
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קד, קיג
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה ויקבל טוב זה תורה מטוב זה הקב"ה לטובים אלו ישראל כרם חמד (תשסו) עמ' כא
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה וכו' עמודיה שבעה עמ' *רנט
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה לקבל טוב זו תורה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קח, קטו
נג ע"ב09 יבא טוב זה משה... ויקבל טוב זו תורה... מטוב זה הקב"ה... לטובים אלו ישראל וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מג, קעג, שמות עמ' נז, תקח, במדבר עמ' רסז, רעא, דברים עמ' תרמז, תשסו, תתקסט, יהושע-שמואל עמ' רעז
נג ע"ב09 יבא משה שנקרא טוב ראה חיים ח"א דף עט ע"ד [רעא ע"ב ד"ה ותרא]
נג ע"ב09 יבוא טוב זה משה ויקבל טוב זה תורה דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רח עמ' רכ
נג ע"ב09 יבוא טוב זה משה ויקבל טוב זו התורה נצח ישראל עמ' תרעג הערה 39
נג ע"ב09 יבוא טוב זה משה ויקבל טוב כו'רב טוב דף עא ע"ב, עט ע"ב
נג ע"ב09 יבוא טוב זה משה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יח
נג ע"ב09 יבוא טוב זה משה ויקבל טוב זו תורה מטוב זה הקב"הכתונת פסים פרשת בהעלותך לה ע"ב, לה ע"ד, שלח לח ע"א
נג ע"ב09 משה הוא טוב תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפב
נג ע"ב10 אין טוב אלא תורה אור אברהם - רות עמ' קפד
נג ע"ב10 אין טוב אלא תורה תקנת השבין סי' ו (עמ' 34), קדושת השבת סי' ז (עמ' 40)
נג ע"ב10 אין טוב אלא תורהפרי צדיק לחנוכה אות ט, ויגש אות יב, ויחי אות ו, לט"ו בשבט אות ב, י"ד אדר ראשון אות ב, תרומה אות יג, פורים אות ב, פסח אות לא, מצורע אות א, ח, קדושים אות ג, ל"ג בעומר אות ו, בחוקותי אות ג, במדבר אות טו, שלח אות ד, י, ר"ח תמוז אות א, חקת אות ח, מסעי אות ו, ואתחנן אות ו, ח, לט"ו באב אות א, ג, ה, ראה אות י, ר"ח אלול אות ג, כי תבא אות ב, יא, טו, נצבים אות יג, ראש השנה אות ב, יט, וילך אות ג, יח, יט האזינו אות ו
נג ע"ב10 התורה היא טוב תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תק הערה 11
נג ע"ב11 ה' הוא הטוב גור אריה בראשית פ"ב הערה 107, פ"ד אות ה
נג ע"ב11 מטוב זה הקב"ה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קיח
נג ע"ב11 מטוב זה הקב"ה נתיב התשובה עמ' ט הערה 42
נג ע"ב11 מטוב זה הקב"ה דכתיב טוב ה' לכל באר הגולה הקדמה 34, באר ד הערה 126, 583, 553-552
נג ע"ב12 ישראל נחשבים לטוב גור אריה שמות פ"ב הערה 57
נג ע"ב12 ישראל קרויים טובים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפח
נג ע"ב12 לטובים אלו ישראל מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכג
נג ע"ב12 לטובים אלו ישראל נצח ישראל עמ' תקכח הערה 64
נג ע"ב13 יבא זה הכתב והקבלה שמות פט"ו פסוק ב
נג ע"ב13 יבא זה ויקבל זאת מזה השיר והשבח ח"ב עמ' כט
נג ע"ב13 יבא זה ויקבל זאת מזה וכו' דברים אחדים (תשמו) עמ' קסה
נג ע"ב13 יבוא זה ויקבל זאת דרשות ר"י מסלוצק עמ' כז
נג ע"ב13 יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מה
נג ע"ב13 יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו וכו' מדבר יהודה (תשסב) עמ' קסו
נג ע"ב13 יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זופירוש המכבי שמות עמ' עא
נג ע"ב13 יבוא זה וכו' אפיקי ים עמ' תקס
נג ע"ב13 קיבל זה זאת מזהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כג
נג ע"ב14 זה זה משה דכתיב כי זה משה האיש נועם אליעזר שמות דף סב ע"א
נג ע"ב14 יבא זה זה משה ויקבל זאת זו התורה לעם זו אלו ישראל אפיקי יהודה (תשנט) עמ' קסה
נג ע"ב14 יבא זה זה משה... ויקבל זאת זו התורה... מזה זה הקב"ה... לעם זו אלו ישראל וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תא-תב, תתפב, במדבר עמ' תנב, דברים עמ' ז, תתקפא, יהושע-שמואל עמ' שסה
נג ע"ב14 יבא משה שנקרא זה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצ, קצב הערה 65, קצג
נג ע"ב14 יבוא זה זה משה קהלת יעקב פורים עמ' ריט
נג ע"ב14 יבוא זה זה משה ויקבל זאת זו התורה וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' יז
נג ע"ב15 'זאת' היא התורה, כדכתיב וזאת התורה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מב, ע, קמח, רנח
נג ע"ב16 הקב"ה נקרא "זה" שם יחזקאל עמ' רסט
נג ע"ב16 הקב"ה נקרא זהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסד ע"ב
נג ע"ב16 מזה זה הקב"ה הכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק א, פל"ט פסוק יא, שמות פט"ו פסוק ב
נג ע"ב16 מכאן שהקב"ה נקרא זה אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קכב, קכג
נג ע"ב17 זו אלו ישראל דכתיב עם זו קנית, זה הוא הקב"ה דכתיב זה אלי ספר המאמרים תרנ"ט עמ' רעז
נג ע"ב17 ישראל נקראו עם זו אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מד
נג ע"ב18 אמר ר' יצחק בשעה שהחריב ביהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהם עומד בביהמ"ק וכו' עמודיה שבעה עמ' *יז, כז
נג ע"ב18 אמר רבי יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' צט
נג ע"ב18 אמר רבי יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ג,
נג ע"ב18 אמר רבי יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו' בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נג
נג ע"ב18 בשעה שהחריב הקב"ה את ביהמ"ק מצא הקב"ה לאברהם עומד וכו' כתנות אור עמ' תקלח
נג ע"ב18 בשעה שהחריב הקב"ה את בית המקדש הדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה וע"פ
נג ע"ב18 בשעה שהחריב הקב"ה בה"מ מצאו לאברהם וכו' אפיקי ים עמ' תקס
נג ע"ב18 בשעה שהחריב הקב"ה בית המקדש מצאו לאברהם אבינו וכו' מדבר יהודה (תשסב) עמ' א
נג ע"ב18 בשעה שחרב בהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהם ואמר לו מה לידידי בביתי וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ב ע"א
נג ע"ב18 בשעה שחרב בהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהם מה לידידי בביתי אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכד
נג ע"ב18 בשעה שחרב ביהמ"ק וכו'יערות דבש ח"א עמ' פ
נג ע"ב18 בשעה שחרב ביהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בביהמ"ק, א"ל מה לידידי בביתי זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שכד, שלז
נג ע"ב18 בשעה שחרב ביהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהםאבן ישפה עמ' 18
נג ע"ב18 בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו' בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' צב, קיא
נג ע"ב18 בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רלח
נג ע"ב18 בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' נו-נז
נג ע"ב18 בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' היה לך לזכור ברית מילה וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' כא, סב
נג ע"ב18 בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם וכו' שמא מיעוטן חטאו, אמר לו הרבים אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רלז, רמט, רנ, רנא
נג ע"ב18 בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה... אמר לו שמא בשוגג חטאו אמר לו עשותה המזימתה גאולת ישראל עמ' נב
נג ע"ב18 בשעה שנחרב ב"ה כו' מה לידידי בביתי כו' חיי עולם (בולה) דף יט
נג ע"ב18 בשעה שנחרב ביהמ"ק איש מבין ח"א דף קלז ע"ב
נג ע"ב18 בשעה שנחרב בית המקדש מצאו הקב"ה את אברהם עומד בבית המקדש וכו' אמר לו היה לך לזכור להם ברית מילה וכו' ארוחת תמיד עמ' כא ע"א ד"ה באופן
נג ע"ב18 בשעה ששרף הקב"ה את בהמ"ק מצא לאברהם א"ל מה לידידי בביתי וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף פ ע"א
נג ע"ב18 כשחרב ביהמ"ק מצא ד' את אברהםכרם פתחיה גפן יט שריג פרט הכרם ב
נג ע"ב18 כשחרב ביהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהם כו' מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן תפארת צבי שמות עמ' תל
נג ע"ב18 כשחרב בית המקדש בא הקב"ה ומצאו לאברהם וכו' שנות ימין דף לא ע"ב
נג ע"ב19 אברהם שהיה עומד בבהמ"ק בשעה שחרבפירוש המכבי דברים עמ' שעט
נג ע"ב19 מצאו הקב"ה לאברהם בבהמ"ק וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קו ע"ב
נג ע"ב19 מצאו הקב"ה לאברהם עומד בביהמ"קגנזי ישראל ח"ב דף קכג ע"ב
נג ע"ב19 נכנס א"א לבית קדשי הקדשים אחזו הקב"ה בידו וכו' בני היכן הם וכו' היה לך להביט לברית מילה שבשרם וכו' דרכי צדק עמ' לט, מ, שפג {בליל תשעה באב}
נג ע"ב20 אמר הקב"ה לאברהם מה לידידי בביתי על עסקי בני באתי דרשות שמן רוקח עמ' קנה, ריג
נג ע"ב20 אמר לו על עסקי בני באתי נצח ישראל עמ' תיד
נג ע"ב21 אמר לו המקום ברוך הוא לאברהם אבינו בניך חטאו וגלו אמר אברהם אבינו היה לך לזכור להם ברית מילה וכו' ארוחת תמיד עמ' תקכט ע"ב ד"ה ועל
נג ע"ב21 הקב"ה מצוה לאברהם אבינו לקונן על החורבן אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמה
נג ע"ב21 מפני מה הגלית את בני וכו' כסף נבחר עמ' קח
נג ע"ב22 אברהם אבינו שאל בעת החרבן וכו' שמא וכו' חוזרין בתשובה בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' יט, קיג
נג ע"ב22 אמר אברהם על ישראל שמא שוגגין הם שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפט
נג ע"ב24 אמר אברהם להקב"ה היה לך לזכור ברית מילה אמר לו ובשר קודש יעבר מעליך אור חדש פ"ח אות 269-271
נג ע"ב24 היה לך לזכור להם ברית מילה ובשר קודש יעברון רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרלח
נג ע"ב24 היה לך להסתכל בברית מילה אשר בבשרם דרשות שמן רוקח עמ' שפב
נג ע"ב24 היה לך לזכור ברית מילה שבבשרן השיבו וברית קודש יעבור מעליךאור הצבי עמ' 168
נג ע"ב24 היה לך לזכור ברית מילהדרך חיים עמ' שלא
נג ע"ב24 היה לך לזכור המילה וכו' בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' כו
נג ע"ב25 אמר הקב"ה ובשר קדש יעברו מעליך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכג
נג ע"ב25 ישראל הפרו ברית קודש זכרון דברים (תשנט) עמ' קיב
נג ע"ב26 שמא אם המתנת היו חוזרים בתשובה וכו' מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשעא
נג ע"ב29 אמר אברהם שמא מעתה אין להם תקנה נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רו
נג ע"ב29 שמא ח"ו אין להם תקנה נצח ישראל עמ' שכב הערה 50
נג ע"ב31 מה זית אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קנד
נג ע"ב31 מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן נצח ישראל עמ' תיט הערה 51
נג ע"ב31 מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן הר יראה מאמר לז
נג ע"ב31 מה זית זו אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קנא, שמח
נג ע"ב33 א"ר חיננא בר פפא וכו' דא"ר חיננא בר פפא וכו' זכור לדוד עמ' עט
נג ע"ב34 לקול מיליהן של מרגלים ניתרועעו דליותיהן של ישראל וכו' אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכול וכו' אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שלח
נג ע"ב34 מרגלים שמאסו בארץ חמדה, אפילו זכות האבות לא מהני פרדס המלך (תשסט) אות תפו
נג ע"ב37 כי חזק הוא ממנו א"ת ממנו אלא ממנו כביכול מגלה עמוקות (תשסח) אופן לב
נג ע"ב37 כי חזק הוא ממנו כלפי מעלה כוונו תשובת השנה עמ' מג
נג ע"ב38 אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקיב
נג ע"ב38 כביכול אפילו בעה"ב אינו יכול להוציא כליואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שמג ע"ב
נג ע"ב38 כביכול אפילו בעה''ב אינו יכול להוציא כליו טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז
נג ע"ב38 שאפי' בעה"ב אינו יכול להוציא כליו לקוטי שיחות ח"י עמ' 3
נג ע"ב40 אמר הקב"ה לאברהם קולך שמעתי וחמלתי ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמא, שלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריד, רטו, רכ, רלו, רלח, רמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכו
נג ע"ב43 אריב"ל למה נמשלו ישראל לזית וכו' אוצר המאמרים (וייס) עמ' קפב
נג ע"ב43 ישראל נמשלו לזית וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמו
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית דרשות ר"י מסלוצק עמ' קנה
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית יושב אהלים עמ' פב
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רס
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית נתיבות מוסר עמ' קכב
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית תורת אליהו עמ' רסו
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית וכו' אין להם בטילה עולמית לא בעוה"ז ולא בעוה"ב חמודי צבי בראשית עמ' סה
נג ע"ב43 למה נמשלו ישראל לזית מה זית אין עליו נושרים וכו' חמודי צבי שמות עמ' שכב, שכג, שכה
נג ע"ב43 נמשלו ישראל לזית תפארת משה עמ' קעו
נג ע"ב43 נמשלו ישראל לזיתכרם פתחיה גפן ז שריג ב
נג ע"ב44 הזית אינו אובד עליו בימי החורף אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכ, תקצה
נג ע"ב44 מה זית אין עליו נושרין וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רצג, ויקרא עמ' תכ
נג ע"ב44 עץ הזית רענן בכל ימות השנה ועליו אינם נושרים עקבי אבירים עמ' קמט
נג ע"ב44 ימות החמה וימות הגשמים - כמו עולם הזה ועולם הבא משמרת איתמר (תשסז) שמות פ"ב עמ' קפג, מהד' תשסה עמ' קנד
נג ע"ב45 ואמר רבי יוחנן ולמה נמשלו ישראל לזית נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' צ
נג ע"ב45 ישראל אין להם בטילה עולמיתאור הרעיון עמ' שי
נג ע"ב46 ישראל נמשלו לזית שחוזרין למוטב על ידי יסורים כמו הזית שנותן שמנו על ידי כתישה קב חיים עמ' פג
נג ע"ב46 למה נמשלה ישראל לזית מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתישה, כך ישראל מאירים ע"י גלות ושיעבוד קרן לדוד שמות עמ' לז, דברים עמ' ח, קא
נג ע"ב46 למה נמשלו ישראל לזית בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צד אות ג
נג ע"ב46 הזית הזה כשכותשין אותו הוא מוציא שמנו תורת מנחם חל"ה עמ' 217
נג ע"ב46 זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה תורת מנחם חמ"ז עמ' 205,169
נג ע"ב46 זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה תורת מנחם חמ"ח עמ' 266, 280, 375, חלק נ עמ' 52, 115, 232, 259, 370
נג ע"ב46 זית אינו מוציא שמנו עד שכותשין אותו תורת מנחם חכ"ט עמ' 279
נג ע"ב46 ישראל אין חוזרים למוטב אלא ע"י יסורים שירת דוד (תשסז) עמ' שלא
נג ע"ב46 ישראל מוציאין שמנן ע"י כתישה בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קלא
נג ע"ב46 למה נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין של"ה - מס' פסחים אות תלא
נג ע"ב46 למה נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין שרתי ח"א עמ' מב
נג ע"ב46 למה נמשלו ישראל לזית מה זית אינו מוציא שמנו אלא על-ידי כתישה שער המלך (תשנז) עמ' רלז, תקפב
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתישה כך ישראל עטרת ישועה (תשסד) אות ב לר"ה שחל בשבת
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה תורת מנחם ח"י עמ' 261
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה תורת מנחם חכ"ז עמ' 154, 366, 451
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רצג, שמות עמ' תתלד-תתלה
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה וכו' לקוטי שיחות חי"ח עמ' 315, ח"כ עמ' 169, 388, חכ"ה עמ' 219, 194
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה אף ישראל וכו' שמחת הנפש עמ' קכז
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קסו
נג ע"ב46 מה זית אינו מוציא שמנו רק ע"י כתישה כך ישראל וכו' טיול בפרדס ח"ב עמ' תסד
נג ע"ב46 נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' פ ד"ה והנה
נג ע"ב46 נמשלו ישראל לזית מה זית אינו מוציא שמנו רק ע"י כתישה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקצו הערה 28, תשלד הערה 54
נג ע"ב47 אף ישראל אינן חוזרין למוטב אלא ע''י יסורין ואותו תעבוד עמ' קח
נג ע"ב52 אין מחמיצין לתודה ושתי הלחם בתפוחים מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סב
נג ע"ב רש"י - כל מעשיהם במזיד ובכוונה, שהעבירו מעליהם מילה, בשעת עליצותם מחזיקין יותר ברעתם ולא חוזרין בהן, מה זית זו אחריתו בסופו שאין מתבשל מעט מעט כשאר אילנות אלא בסופו כולן יחד תפארת צבי שמות עמ' תל
נג ע"ב תוס ד"ה בן אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמד
נג ע"ב שטמ"ק ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמא
נד ע"א חריבה משמן כו' חריבה מכל דבר משנת חיים במדבר עמ' פה
נד ע"א בשר העגל שנתפח ובשר זקינה שנתמעך ומשתערין לכמות שהן חיי נפש ח"ד עמ' רעח
נד ע"א תוס' ד"ה אין מחמיצין מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כט
נד ע"ב אוכלים שהניחם בחמה ונתמעטו התורה והעולם ח"ב עמ' סח
נד ע"ב כזית מן המת שנפחת ונצטמק מכזית אינו מטמא פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
נד ע"ב כזית איסור שצמקה וכו' שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות לג
נד ע"ב תפחויקהל משה עמ' קנב אות יז, עמ' קנד הערה ו [הלכה]
נד ע"ב אין תורמין תאנים וכו' יין לבנון (תשסג) עמ' 106
נד ע"ב ונחשב לכם תרומתכם נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מג אות ג
נד ע"ב רש"י התאנה שתי גרוגרות גנא דפלפלי עמ' שמד
נה ע"א תורם מהיפה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 120
נה ע"א כל המנחות נילושות בפושרין מקראי קדש (תשנג) עמ' צ, קיא, רמח, תכב
נה ע"א כל המנחות נילושות בפושרין פנים מסבירות עמ' קצג
נה ע"א אף השירים אסורים בחמץ גור אריה ויקרא פ"ו אות כה
נה ע"א שיריים אסורים בחמץ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמג
נה ע"א לא תאפה חמץ חלקם אפי' חלקם לא תאפה חמץ וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
נה ע"א רש"י ד"ה במחשבה - נותן עיניו בצד זה וכו' (ותוס') לקוטי שיחות חל"ח עמ' 63
נה ע"א תוס' ד"ה במחשבה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
נה ע"ב לא תאפה חמץ מה תלמוד לומר וכו' מה אפייה מיוחדת וכו' וחייבין עליה בפני עצמה וכו' של"ה על הפרשיות - הקדמה אות ל, צו אות ט
נח ע"ב לא תאפה אפיה בכלל היתה ולמה יצאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
נה ע"ב אף אני אביא לישתה ועריכתה וכל מעשה יחיד לחייב עליה בפ"ע גור אריה ויקרא פ"ו אות כה
נה ע"ב שמעת מינה תרתי גור אריה ויקרא פ"ו הערה 146
נה ע"ב כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט גור אריה ויקרא פ"ז אות כא
נו ע"ב הכל מודים במחמץ אחר מחמץ שהוא חייב חכמת התורה ויקרא עמ' רלז
נו ע"ב וכל מום לא יהיה בו, אל תתן בו מום אור אברהם על ספר המצוות עמ' שמג
נו ע"ב תוס' ד"ה אלא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
נז ע"א נצלה בו כגרוגרתאמרי פנחס סי' רנד סעיף ט [הלכה]
נז ע"א המחמיץ מנחה פסולה פטור עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עו, רב
נז ע"א אשר תקריבו לרבות מנחת נסכין לחימוץ דרי"ה, רע"א לרבות לחם הפנים לחימוץ וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
נז ע"א לרבות מנחת נסכים לחימוץ מקראי קדש (תשנג) עמ' תכב, תכט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
נז ע"א לרבות לחם הפנים לחימוץ וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יד
נז ע"א נסכים מי פירות הן פנים מסבירות עמ' צ
נז ע"א מנחת נסכים מי פירות הן מקראי קדש (תשנג) עמ' רמו
נז ע"א רש"י ותוס' ד"ה מנחת מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז, כח
נז ע"א תוס' ד"ה שניםויקהל משה עמ' קסח הערה טז [הלכה]
נז ע"ב13 מדת הלח נמשחו בין מבפנים בין מבחוץ בנין שאול עמ' קע
נז ע"ב14 עשרון נמשח ומקדש מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כח
נז ע"ב27 והא איכא ביסא דלח הוא וכו' מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כח
נז ע"ב31 בלילה א"צ כלי שרת, ותוס' אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
נז ע"ב41 כל שהוא ממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו פנים מסבירות עמ' קב
נז ע"ב42 ושתי הלחם וכו' יש מהן לאישים לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
נז ע"ב45 המעלה מכולם על גבי הכבש חייב פנים מסבירות עמ' פז
נז ע"ב45 המעלה שיריים ע"ג כבש אי עובר בבל תקטירו אור אברהם ויקרא עמ' סה
נז ע"ב45 המעלה שיריים ע"ג הכבש וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' שנו
נז ע"ב48 כבש מנלן משנת חיים בראשית עמ' עט
נז ע"ב תוס' ד"ה אין משנת חיים שמות עמ' רסו
נז ע"ב תוס' ד"ה ושמעינן גבורות אליהו סי' ו אות ג
נז ע"ב תוס' ד"ה ושמעינן חמודי צבי מועדים עמ' תרלב
נז ע"ב תוס' ד"ה ר' יאשיה עיוני רש"י במדבר עמ' לד
נז ע"ב תוס' ד"ה ר' יאשיה כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לט דף סד ע"ג
נח ע"א04 קרבן ראשית וכו' ומה יש לך להביא שתי הלחם וכו' לב דוד (תשסט) עמ' קיב
נח ע"א08 שתי הלחם מן השאור ביכורים מן הדבשלבני ישראל עמ' יח
נח ע"א10 אם נאמר כל שאור למה נאמר כל דבש וכו' ויש בדבש מה שאין בשאור וכו' של"ה על הפרשיות - הקדמה אות ל
נח ע"א13 שאור דהותר מכללו דמקדש וכו' ליקרב עמהם ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טז ע"א
נח ע"א27 שאור ודבש נקראו קרבן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ט
נח ע"א35 שאור לא תקטירו אין לי אלא כולו מקצתו מנין תלמוד לומר כל עירובו מנין תלמוד לומר כי כל של"ה על הפרשיות - הקדמה אות ל
נח ע"ב35 מקצתו מנין ת"ל כל עירובו מנין ת"ל כי כל וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ב פסוק א
נח ע"א38 אמר אביי אין לי אלא זית חצי זית מנין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
נח ע"א38 מקטיר שאור ודבש פחות מכזית חד אמר חייב וכו' וחד אמר "כל שאור" לרבות עירובו אבל משהו לא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמד
נח ע"א רש"י ד"ה אבל יהא צבור משנת חיים ויקרא עמ' כא
נח ע"א רש"י ד"ה לעטר - וזבחת שלמים ואכלת שם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שה
נח ע"א תוס' ד"ה כל משנת חיים בראשית עמ' רלג
נח ע"ב ורבא אמר אין קומץ פחות משני זיתים ואין הקטרה פחותה ממית זכור לדוד עמ' קכז
נח ע"ב איתמר המעלה משאור ומדבש על גבי המזבח אמר רבא וכו' ואיכא דאמרי חדא נמי לא לקי דהא לא מיחד לאויה של"ה תושבע"פ אות שכח
נח ע"ב איתמר המעלה משאור ומדבש על גבי המזבח אמר רבא וכו' ואיכא דאמרי חדא נמי לא לקי וכו' של"ה על הפרשיות - הקדמה אות כו, כז, כח
נח ע"ב משאור ומדבש הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
נח ע"ב לאו שבכללות אין לוקין עליו גור אריה שמות פכ"ג אות יט
נח ע"ב רש"י ד"ה ורבאאגודת אזוב (יעבץ) דף נד ע"א
נט ע"א יש טעונות שמן גור אריה ויקרא פ"ב אות טו
נט ע"א יש טעונות שמן ולבונה מי השלוח (תשסז) ח"א דף קנב
נט ע"א יש טעונות שמן ולבונהמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קנב
נט ע"א טעון לבונה ואינו טעון שמן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ח
נט ע"א שתי הלחם בא בלא שמן ובלא לבונה שפת אמת (רייז) סוכות עמ' קלד
נט ע"א שעה מדורות לא ילפינן גור אריה ויקרא פ"י אות כא
נט ע"א רש"י - יש י' חלות למנחת סולת קודם קמיצתה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 62
נט ע"ב04 וחייב על לבונה בפני עצמהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 106
נט ע"ב08 לא ישים עליה שמן וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' סב
נט ע"ב28 ותיהוי פך וכו' ורש"י ותוס' זכור לדוד עמ' עח
נט ע"ב41 אמר רבי יוחנן נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה פסל וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קט
נט ע"ב41 נתן משהו שמן השיר והשבח ח"ב עמ' קנה
נט ע"ב41 נתן משהו שמן ע"ג כזית מנחה פסל מ"ט לא ישים שימה כל דהו וכו' זכור לדוד עמ' קכו, קכז
נט ע"ב41 נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה פסל מ"ט לא ישים שימה כל דהו וכו' נתן כזית לבונה וכו' הר המוריה עמ' רלח, רמא
נט ע"ב41 נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה פסל מ"ט לא ישים שימה כל דהו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלא
נט ע"ב43 שימה כל דהו וכו' נתינה בכזית דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קמז {ולכן כתוב "וכל מדוי מצרים וכו' לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך"}
נט ע"ב43 שימה כל שהוא משנת חיים במדבר עמ' קפג
נט ע"ב45 נתינה בעי שיעור חקל יצחק (תשסג) עמ' תצב
ס ע"א נתן משהו שמן על גבי כזית מנחה מהו מי בעינן שימה כנתינה או לא תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מח, קכט
ס ע"א ולא יתן עליה לבונה - היה הו"א שלא יתן עליה גם ע"י כלי בעלמאחכמה ומוסר ח"א עמ' שנד
ס ע"א יש טעונות הגשה ואין טעונות תנופה הגשה ותנופה וכו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רפ
ס ע"א מצוה להגיש המנחות הטעונות הגשה אל המזבח גור אריה ויקרא פ"ב הערה 11
ס ע"א הגשה ותנופה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קב
ס ע"א תוס' - נתינה הוא לדבר חשוב ולשון שימה הוא אף לכל דהוא דברי יונה עמ' עה
ס ע"א תוס' דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שנט
ס ע"ב מנחת סוטה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קב
ס ע"ב למנחת סוטה שכן באה לברר עון משנת חיים במדבר עמ' פג
ס ע"ב מאלה ולא כל אלה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שעב
סא ע"א16 תנופה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעב
סא ע"א16 תנופה ולא הגשה משנת חיים במדבר עמ' קיא
סא ע"א20 בישראל ולא באחרים אחרית השנים עמ' סג
סא ע"א21 שתה"ל וכבשי עצרת כו' משנת חיים ויקרא עמ' רפט
סא ע"א21 שתי הלחם היה מניפו בעזרה במזרח המזבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
סא ע"א21 כיצד הנפה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכ
סא ע"א22 אופן הנפת הלחם לקוטי שיחות חל"ב עמ' 135
סא ע"א22 מניח שני הלחם על שני הכבשים ומוליך ומביא מעלה ומוריד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
סא ע"א23 את העומר היו מניפין לארבע רוחות אמרי נועם (מועדים) סי' מ לשבועות
סא ע"א23 מוליך ומביא ומעלה ומוריד גור אריה ויקרא פכ"ג הערה 36
סא ע"א24 ואשר הורם זה מעלה ומוריד גור אריה שמות פכ"ט אות כד
סא ע"א26 מנחת העומר טעון הגשה ותנופה תורה בציון עמ' תצג
סא ע"א26 תנופות קודמות להגשות, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' עג
סא ע"א34 בשני כבשי עצרת יש תנופה מחיים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 91
סא ע"א34 זבחי שלמי צבור טעונין תנופה חיים משנת חיים במדבר עמ' קעח
סא ע"א48 לימד על ביכורים שטעונים תנופה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשי
סא ע"א50 יד יד משלמיםגור אריה דברים פכ"ו אות ט עמ' תו
סא ע"א תוס' ד"ה אבל משנת חיים ויקרא עמ' רפו
סא ע"ב01 מה התם כהן אף כאן כהן גור אריה ויקרא פ"ז אות כז
סא ע"ב02 שתהא יד בעלים מלמעלה ויד כהן מלמטה ומניף אור אברהם ויקרא עמ' פה
סא ע"ב02 היה הכהן מניף תחת ידי הבעלים אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני ז
סא ע"ב02 נותן הכל ע"י הבעלים וכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
סא ע"ב09 רב גובריה חנן אלקים עמ' רמ
סא ע"ב14 היתה אשה בעלת הקרבן אינה מניפה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח
סא ע"ב14 ואין הנשים מניפות, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' קצ, רפה
סא ע"ב24 אין לי אלא בני ישראל נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
סא ע"ב26 המקריב או אינו כו', ורש"י ושטמ"ק משנת חיים במדבר עמ' עב
סא ע"ב26 מקריב הוא הכהן גור אריה ויקרא פ"ז הערה 184
סא ע"ב תוס' ד"ה אין תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קע
סא ע"ב תוס' ד"ה כהן גור אריה ויקרא פ"ז הערה 187, דברים פכ"ו הערה 55
סא ע"ב תוס' ד"ה כהן משנת חיים במדבר עמ' עו, קיב
סא ע"ב תוס' ד"ה כהן משנת חיים ויקרא עמ' קצא, רפה
סא ע"ב שיטה מקובצת - גם לגבי תנופת הכהן איכא דין חציצה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפט
סא ע"ב שיטה מקובצת אות ו' מקריב בעלים גור אריה ויקרא פ"ז הערה 184
סב ע"א01 מניח אימורין על פיסת היד וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק ל
סב ע"א03 אר"פ במלואים, ושטמ"ק אות א משנת חיים במדבר עמ' קו
סב ע"א11 ברב עם הדרת מלך גור אריה ויקרא פ"ז אות כח, פ"ח הערה 80
סב ע"א11 ברב עםמצוה ולב ח"א עמ' 120
סב ע"א11 ברוב עם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלט {שלושהים נחשב רוב עם}
סב ע"א26 אמר רבי לפני מלך בשר ודם אין עושין כן וכו' אחרית השנים עמ' לז
סב ע"א31 'על' - דבר הסמוך תורת מנחם חנ"ה עמ' 58
סב ע"א31 על בסמוך לחמי תודה דף רג ע"ב
סב ע"א31 על בסמוך רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רצא
סב ע"א34 תנופה מוליך ומביא וכו' עיוני רש"י במדבר עמ' קכד
סב ע"א34 מוליך ומביא מעלה ומורידלבני ישראל עמ' יח
סב ע"א34 תנופה מוליך ומביא מעלה ומוריד וכו' תורה בציון עמ' תצג
סב ע"א35 מוליך ומביא למי שהרוחות שלו גור אריה ויקרא פ"ז אות לא
סב ע"א35 מוליך ומביא למי שהרוחות שלו וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תמט, דברים עמ' תתטז
סב ע"א35 למי שד' רוחות שלו ס' הבוטח ח"ב עמ' שצח
סב ע"א37 מוליך ומביא לעצור רוחות רעות תורת העולה ח"ג פרק לט
סב ע"א37 מוליך ומביא מעלה ומוריד לבטל כל הרוחות רעות וטללים רעים קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קנט, קס, קצ
סב ע"א37 מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' צט ד"ה אי נמי י"ל
סב ע"א38 שיורי מצוה וכו' כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 196
סב ע"א38 שיירי מצוה וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצו
סב ע"א38 שיירי מצוה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קל
סב ע"א38 שיירי מצוה מעכבים את הפורענות מבשרת ציון ח"ב עמ' רכח
סב ע"א38 שירי מצוה מעכבים הפורענות תורת העולה ח"א פרק יט
סב ע"א39 תנופה שירי מצוה, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' עד
סב ע"א40 גירא בעינא דשטנא שפע טוב (טייטלבוים) עמ' י
סב ע"א40 גירא בעינא דשטנא התורה והעולם ח"ג עמ' רג
סב ע"א40 גירא בעינא דשיטנארב טוב דף סב ע"ג
סב ע"א42 תנופתן כמו שהן ולאשר אמר עמ' תז
סב ע"א44 רבנן סברי דון מינה ומינה וכו' ורבי סבר דון מינה ואוקי באתרה לקוטי שיחות חי"ז עמ' 32
סב ע"א רש"י - אישתכח מה שהיה למעלה היה עכשיו למטה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 191
סב ע"ב טעונין תנופה חיים גור אריה ויקרא פכ"ג אות כג
סב ע"ב והאשה כהן מניף על ידה משנת חיים ויקרא עמ' קצ
סב ע"ב תוס' ד"ה וכןבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
סג ע"א02 מה בין מחבת למרחשת אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלג
סג ע"א02 מה בין מחבת למרחשת גור אריה ויקרא פ"ב הערה 73
סג ע"א02 מה בין מחבת למרחשת וכו' תורת העולה ח"ב פרק כח
סג ע"א02 מה בין מחבת למרחשת וכו' ורש"י תורת מנחם חנ"ו עמ' 48
סג ע"א03 מרחשת יש לה כיסוי מחבת אין לה כיסוי אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קל
סג ע"א05 מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשין וכו'אורח לצדיק עמ' קב
סג ע"א06 מנחת מחבת היתה צפה ומעשיה קשים שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שעא
סג ע"א08 ארחושי הלב, ורש"י משנת חיים ויקרא עמ' סד
סג ע"א08 מרחשת דאתיא ארחושי הלב ומחבת דאתיא ומחבואי הפה למחר אעתיר עמ' קפט
סג ע"א08 מרחשת דאתיא על ריחושי הלב משנת חיים במדבר עמ' פג
סג ע"א08 מרחשת דאתיא ארחושי הלב כדכתיב רחש לבי דבר טוב וכו' מרחשת דאתיא ארחושי כדאמרי אינשי הוה מרחשן שיפתותיה דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מה
סג ע"א09 מחבת דאתי על מחבואי הפה אפיקי ים עמ' רפ
סג ע"א09 מחבת דאתיא אמחבואי הפה ורש"י שהוא בגלוי תורת העולה ח"ב פרק כח
סג ע"א17 האומר הרי עלי מרחשת יהא מונח עד שיבא אליהו מספקא להו וכו' הר המוריה עמ' קכח
סג ע"א29 הרי עלי מנחת מאפה לא יביא מחצה חלות וכו' א"ר יהודה וכו' ת"ל קרבן מנחה וכו' א"ל ר"ש וכו' הר המוריה עמ' קכה
סג ע"א29 יביא או חלות או רקיקין גור אריה ויקרא פ"ב אות יב
סג ע"א42 ת"ר וכי תקריב כשתקריב לעשות דבר רשות ורש"י למחר אעתיר עמ' קפח
סג ע"א רש"י נע ונד השמן בתוכו גור אריה ויקרא פ"ב אות כב
סג ע"ב01 וכי נאמר קרבן קרבן שני פעמים גור אריה ויקרא פ"ב הערה 36
סג ע"ב22 היו קוצרים שלשה סאים שיצא עשרון מנופה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז
סג ע"ב22 מחלוקת ר״י ורבנן אם העומר בא מג' או ה' סאין בשבת יושב אהלים עמ' פו
סג ע"ב24 עומר בשבת נעשה ביחיד מאורי שערים עמ' תח
סג ע"ב24 עומר נקצר בחול ע"י ג' אנשים ובשבת ע"י אחד כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכא
סג ע"ב28 כל הקרבנות באים מן המובחר עיוני רש"י במדבר עמ' קח
סד ע"א03 אף במה שהותר בשבת בעבודת המקדש השתדלו למעט ולצמצם את מידת המלאכות ההכרחיותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 291
סד ע"א29 אמר רבה ואיתימא רב אמי חייב על השניה ופוטר על הראשונה וכו' עטרת חן ח"ב עמ' צה
סד ע"א29 שחט שתי חטאות של צבור ואין צריך אלא אחדאהבת דוד דף פג ע"א-ע"ב
סד ע"א31 אמר רבה היו לפניו שתי חטאות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנג
סד ע"א31 היו לפניו שתי חטאות אחת שמינה ואחת כחושה וכו' הר המוריה עמ' קנה
סד ע"א31 היו לפניו ב' בהמות א' כחושה וא' שמינה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפז
סד ע"א31 היו לפניו שני חטאות וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
סד ע"א31 היו לפניו שתי בהמות כחושה ושמעה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לב
סד ע"א31 היו לפניו שתי חטאות אחת שמינה וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קפח
סד ע"א31 היו לפניו שתי חטאות אחת שמנה ואחת כחושה וכו' שאומרים לו הבא שמנה לכתחלה ושחוטבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' צז
סד ע"א32 כחושה ואח"כ שמינה פטור, ולא עוד אלא שאומרים לו וכו' עטרת חן ח"ב עמ' צה
סד ע"א32 שחט כחושה בשבת וכו' הבא שמינה לכתחילה ושחוט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 13
סד ע"א33 אומרים לו הבא שמנה לכתחילה גור אריה ויקרא פכ"ז הערה 9
סד ע"א33 אי דין הידור הוא מן התורה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פה
סד ע"א33 הבא שמינה לכתחילה ושחוט משנת חיים במדבר עמ' פו, רצה, תצו
סד ע"א33 הבא שמינה לכתחילה ושחוט משנת חיים ויקרא עמ' טז, פ
סד ע"א33 הידור מצוה בקרבנות, כחושה ושמנה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שיא
סד ע"א33 יביא שמינה וישחוט, ורש"י ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לד
סד ע"א33 כחושה ושמינה הידור מצוה אור אברהם על ספר המצוות עמ' ש
סד ע"א33 לדעת רבה אפילו שחט בשבת קרבן כחוש ומצא שמינה, שוחטין השמינה אפילו בשבת צמח דוד (סקאליע) עמ' שצ
סד ע"א35 בתר מחשבתו אזלינן או בתר מעשיו, ובשטמ"ק ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לד
סד ע"א35 בתר מחשבתו אזלינן וכו' או בתר מעשיו אזלינן חיי נפש ח"ג עמ' נד
סד ע"א35 זיל בתר מעשיו או בתר מחשבתו צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכה
סד ע"א35 כחושה בבני מעיין, ורש"י ורגמ"ה משנת חיים במדבר עמ' צז
סד ע"א35 מחשבתוויקהל משה עמ' יג הערה ט, עמ' מו, קה [הלכה]
סד ע"א35 נמצאת הראשונה כחושה בבני מעיין וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 9, 8
סד ע"א37 איתמר שמע שטבע תינוק בים בשבת מצווה ועושה ח"א עמ' סז
סד ע"א37 שמע שטבע תינוק בים וכו' ורש"י שםחלק יעקב (קנטור) דרוש יט
סד ע"א37 טבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעב
סד ע"א37 נפל תינוק למים ופרש מצודה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפה
סד ע"א37 פרש מצודה להעלות דגים והעלה תנוק יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ש, שא
סד ע"א37 שמע שטבע תינוק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תה
סד ע"א37 שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים ותינוק חיי נפש ח"ג עמ' נד
סד ע"א37 שמע שטבע תינוק ופירש מצודה צמח צדקה עה"ת עמ' מג
סד ע"א37 תינוק שנפל לים ופרש מצודה להעלות דגים ותינוק וכו' חיי נפש ח"ב עמ' רנז
סד ע"א38 נתכוון להעלות דגים והעלה תינוק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמז
סד ע"א40 לא שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה וכו' להעלות דגים והעלה תינוק ודגים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפה
סד ע"א41 פרש מצודה לצוד דגים בשבת ובתוס' ויגד יעקב עמ' תקו
סד ע"א43 ורבא אמר חייב זיל בתר מחשבתואבן פינה עמ' 78
סד ע"א43 זיל בתר מחשבתו משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רא
סד ע"א43 חולה שאמדוהו לקוטי שיחות חי"א עמ' 850
סד ע"א43 חולה שאמדוהו לגרוגרת א' וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צט
סד ע"א45 אמדוהו לב' גרוגרות וכו' לא יכרתו אלא עוקץ שיש בו ב' דבר צבי - קדושת השבת עמ' ריד
סד ע"א45 אמדוהו לשני גרוגרות ומצאו שנים בשני עוקצין חנן אלקים עמ' פב, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעה, רה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
סד ע"א45 חולה שאמדוהו לשתי גרוגרות תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטו
סד ע"א47 ריבוי בשיעורין הוא תוספת איסורבנין אפרים עמ' קיח [הלכה]
סד ע"א רש"י ד"ה ואפי' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 130
סד ע"א רש"י ד"ה ואפילו - הזריז לחולה הרי זה משובח חנן אלקים עמ' רג
סד ע"א תוס' ד"ה להעלותויקהל משה עמ' מד [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה שחט חיי נפש ח"ג עמ' נד
סד ע"א תוס' ד"ה שתים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטו
סד ע"ב04 העומר מביאין אותו דרכי שלום (מרגונאטו) דף קכא ע"ג
סד ע"ב04 מצות העומר להביא מן הקרוב אור אברהם - רות עמ' צד
סד ע"ב04 מצותו לבוא מן הקרוב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קו
סד ע"ב06 מעשה שבא העומר מגגות צריפין וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' י ליום א דפסח
סד ע"ב06 מעשה שבא מגגות צריפין עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתח
סד ע"ב06 עומר מגגות צריפין לקוטי שיחות חל"ט עמ' 246
סד ע"ב09 אין מעבירין דברי הרב עמ' רב
סד ע"ב11 כשצרו מלכות בית חשמונאי זה על זה וכו'בני יששכר ח"א דף קמד ע"ב
סד ע"ב11 כשצרו מלכי בית חשמונאי וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף מב ע"א
סד ע"ב11 כשצרו מלכות בית חשמונאי זה ע"ז וכו' תורת העולה ח"ג פרק א
סד ע"ב21 ארור שיגדל חזיר וארור שלימד בנו חכמה יונית לקוטי מאמרים עמ' 237
סד ע"ב26 ההוא חרשא אותיב חדא ידא אאיגרא וכו' דהוי כייל לישני ודריש והיינו דכתיב במרדכי בלשן דרושים ואגדות חתם סופר עמ' פו, רא
סד ע"ב28 מי איכא דוכתא דשמה גגות צריפיןבני יששכר ח"א דף קמד ע"ג
סד ע"ב33 הנהו שלש נשים משנת חיים שמות עמ' קנז
סד ע"ב33 הנהו תלת נשי כו' משנת חיים בראשית עמ' קנט
סד ע"ב רש"י ד"ה מרדכי - מרדכי הנזכר בגמרא במעשה שבא העומר וכו' הוא מרדכי מימי אחשורוש אמרי נועם (מועדים) סי' י ליום ה דפסח
סד ע"ב רש"י חרש - שומע ואינו מדברבני יששכר ח"א דף קמד ע"ב
סד ע"ב תוס' ד"ה ארור - חכמת יוונית מחשבת מוסר ח"ב עמ' תעב
סד ע"ב תוס' ד"ה ארור - אם ירצה לקבל עליו את הקללה מותרתורת יחיאל בראשית עמ' לב
סד ע"ב תוס' ד"ה איבעית ובשטמ"ק דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
סד ע"ב תוס' ד"ה אמר - מרדכי זה קרוי ע"ש מרדכי שהיה בימי אחשורוש אמרי נועם (מועדים) סי' י ליום ב דפסח
סד ע"ב תוס' ד"ה אמר מורשה - שיחות למועדים עמ' רסו
סד ע"ב תוס' ד"ה אמר לחו זכור לדוד עמ' סה
סד ע"ב תוס' ד"ה ועל אותה שעה שנינו נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
סד ע"ב תוס' ד"ה משום כרמל דבר טוב עמ' תלג
סד ע"ב תוס' - מרדכי האריך ימים הרבה ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קסג
סד ע"ב תוס' ד"ה א"ל מרדכי שאינם ממנים אלא בקיאים בעלי שכל ברית שלום (תשסח) עמ' שנח
סד ע"ב תוס' ד"ה א"ל מרדכי שאינם ממנים אלא בקיעים בעלי שכל ברית שלום (תעח) דף נו ע"ב
סה ע"א01 מרדכי פתחיה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלו
סה ע"א01 פתחיה זה מרדכי אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כ
סה ע"א01 פתחיה זה מרדכי ילקוט אוהב ישראל עמ' מה
סה ע"א01 פתחיה זה מרדכי בלשן זה מרדכי ברית אברם עמ' תרד
סה ע"א01 פתחיה זה מרדכיאוהב ישראל דף קלו ע"ב
סה ע"א01 פתחיה זה מרדכי... שפותח דברים ודורשן, ויודע בשיבעים לשון... דבייל לישנא ודריש להו אור חדש פ"ח אות 322-329
סה ע"א01 פתחיה זה מרדכי אומר לציון (כהן) דף לט ע"א
סה ע"א01 פתחיה על הקינין זה מרדכי וכו' דהוה בייל לישני ודריש וכו' ימות המשיח בהלכה עמ' שעב, שעג
סה ע"א01 פתחיה על הקינין זה מרדכי...שפותח דברים ויודע בע' לשוןקדושת לוי דף נב ע"ד, קיז ע"ד
סה ע"א01 שמו של מרדכי, פתחיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנו
סה ע"א01 מרדכי ראש הסנהדרין ערבי נחל (תשסד) עמ' שט
סה ע"א02 למה נקרא שמו פתחי' שפותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשוןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רסו
סה ע"א02 למה קראו למרדכי בלשן שיודע שבעים לשון מזקנים אתבונן עמ' ס
סה ע"א02 למה קראו למרדכי פתחיה, על שהיה מבין שכליית האלמים על ידי סימןבני יששכר ח"ב דף ד ע"ד
סה ע"א05 אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה ויודעים ע' לשון שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן אלא דהוה בייל לישני ילקוט עטרת צבי עמ' קצו
סה ע"א08 דהוה בייל לישני ודריש והיינו דכתיב מרדכי בלשן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקנז ד"ה מרדכי, עמ' תרז ד"ה ונ"ל
סה ע"א09 והיינו דכתיב במרדכי בלשן חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' צו
סה ע"א09 מרדכי בלשן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצב
סה ע"א09 מרדכי בלשן מה שהיה הוא שיהיה עמ' נ
סה ע"א10 סדר קצירת העומר תורת העולה ח"ג פרק נד
סה ע"א13 העיירות הסמוכות מתכנסות לשם ולאשר אמר עמ' רכז, תקנ
סה ע"א13 כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם לב אביגדור עמ' מה
סה ע"א13 כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר [העומר] בעסק גדול באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נג
סה ע"א13 כל העיירות הסמוכות מתכנסות לשם תורה בציון עמ' כ, כד
סה ע"א14 העומר נקצר בעסק גדול וכו' בינת ישראל (תשסו) דף עג ע"א
סה ע"א14 העומר נקצר בעסק גדול מנחם ציון (תשסד) עמ' קכז
סה ע"א14 בעסק גדול כו' מפני הבייתוסים וכו' (ורש"י - שאומרים וכו' לפיכך הקוצרים מגביהין קולן כדי שישמעו בייתוסין להוציא מלבן) תורת מנחם ח"ד עמ' 44, חט"ו עמ' 52
סה ע"א14 בעסק גדול על כל דבר ג' פעמים להוציא מלבן של צדוקים דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קלא
סה ע"א14 כיון שהחשיכה א"ל בא השמש אומר הין, בא השמש, הין, מגל זו, הין, מגל זו, הין וכו' תפארת צבי במדבר עמ' רפב
סה ע"א14 קצירת העומר היה בליל ט"ז בניסן אור אברהם - רות עמ' צד
סה ע"א14 קצירתו ולקיטתו של העומד במוצאי יום טוב ראשון ימות המשיח בהלכה עמ' קפו
סה ע"א15 בא השמש, מגל זה, שבת היום כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קח
סה ע"א15 בא השמש אומר הין וכו' שלש פעמים על כל דבר וכו' של"ה - מס' יומא אות רכא
סה ע"א16 מגל זה וכו' קשוטי כלה ח"ט אות סה
סה ע"א16 מגל זה כדי להוציא מלבן של צדוקים ויגד יעקב עמ' תשנ
סה ע"א16 מגל זו מגל זו מגל זו תורת מנחם חל"ו עמ' 353
סה ע"א16 מגל זו מגל זו קפה זו קפה זו, כדי להוציא מלבן של צדוקים שירי משכיל - הקדמה(שי"ח)
סה ע"א16 מגל זו מגל זושבט מוסר עמ' קמז
סה ע"א20 ג' פעמים על כל דבר... כל כך למה, מפני הבייתוסים וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צה, דברים עמ' תקנ
סה ע"א20 היו אומרים על כל דבר ג"פ מפני הבייתוסיןדברי מנחם - מנחם ציון דף פ ע"ב
סה ע"א20 שלש פעמים על כל דבר ודבר דובר צדק עמ' 27
סה ע"א22 כדי להוציא מלבן של צדוקין נר ישראל חלק ג דף קז
סה ע"א22 כל כך למה מפני הבייתוסים כוונת הלב עמ' רנה
סה ע"א22 כל כך למה מפני הבייתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יו"ט שרתי ח"א עמ' קעג
סה ע"א22 מחלוקת הבייתוסים בענין העומר דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות נב
סה ע"א22 מפני הבייתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יו"ט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיד ד"ה ליישב, עמ' תי ד"ה כי
סה ע"א22 מפני הבייתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יו"ט ימות המשיח בהלכה עמ' שלח
סה ע"א22 מפני הבייתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יום טוב וכו' שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רעג
סה ע"א22 מפני הבייתוסים שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יום טוב וכו' שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' צג
סה ע"א24 אילין יומיא דלא להתענאה בהון וכו' מריש ירחא דניסן ועד תמניא בי' וכו' שהיו צדוקים אומרים וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקסז
סה ע"א25 מריש ירחא דניסן וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' קצח
סה ע"א26 ניצחו החכמים את הבייתוסים ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קג
סה ע"א26 קבעו במגילת תענית על בטול דעת הצדוקים לקוטי מאמרים עמ' 139
סה ע"א27 מתמניא ביה עד סוף מועדא וכו'אמרי יוסף דברים דף ז ע"א
סה ע"א30 לפי הצדוקים קרבן תמיד בא מיחיד, וממחרת השבתמכמני עוזיאל עמ' מז
סה ע"א30 שהיו צדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד וכו' שהיו בייתוסין אומרים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יא ע"א
סה ע"א30 שהיו צדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד... מאי אהדרו... שיהיו כולן באין מתרומת הלשכה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצח, ויקרא עמ' פו, קג, במדבר עמ' תנו, יהושע-שמואל עמ' רג
סה ע"א30 היו צדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד לקט אמרי קודש - במדבר עמ' קג
סה ע"א30 צדוקים אומרים יחיד מתנדב ומביא תמיד וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כה
סה ע"א31 יחיד מתנדב כו' מאי דרוש כו' משנת חיים במדבר עמ' תעה
סה ע"א31 מאי דרוש כו' משנת חיים שמות עמ' רצו
סה ע"א33 את קרבני לחמי לאשי, תשמרו שיהיו כולן באין מתרומת הלשכה וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רי
סה ע"א34 שיהיו כולן באין מתרומת הלשכהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 56
סה ע"א34 תשמרו שבא מתרומת הלשכה עיוני רש"י במדבר עמ' תקב
סה ע"א34 תשמרו שיהיו כולן כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קו
סה ע"א37 בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת וכו' רבן יוחנן בן זכאי וכו' אוהב ישראל וכו' מקרא הזה (כל הסוגיא. ורש"י ותוס' ומפ') לקוטי שיחות ח"א עמ' 265, חי"ט עמ' 2, חכ"ב עמ' 45, 143
סה ע"א37 בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת... כתוב אחד אומר תספרו חמשים יום וכו' כאן וכו' (ורש"י) לקוטי שיחות חל"ח עמ' 7
סה ע"א37 בייתוסין היו אומרים עצרת אחר השבת, נטפל להם ריב"ז וכו' א"ל שוטה לא תהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלכם חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רעד
סה ע"א37 ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת צוף דבש (לוין) מאמר ז בתחלתו
סה ע"א37 היו בייתוסים אומרים עצרת אחר השבת נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רנה
סה ע"א37 הצדוקים אומרים שממחרת השבת הוא שבת בראשית גור אריה ויקרא פכ"ג אות ט
סה ע"א37 הצדוקים אמרו עצרת אחר שבת דוקא דבר צבי - קדושת השבת עמ' פח
סה ע"א37 הצדוקים סוברים בטעותם ממחרת שבת היינו ממחרת שבת בראשית אבני אש (אויש) מועדים עמ' קפו, קפח
סה ע"א37 ממחרת השבת ולא ממחרת הפסח אגרת הפורים (לאער) עמ' קנא
סה ע"א37 טענת הקראים היא ממחרת השבת, ממחרת שבת בראשית תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרעו, תתרעו הערה 7
סה ע"א37 צדוקין אמרו שממחרת השבת זה שבת בראשיתשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צה
סה ע"א37 היו הטועים אומרים ממחרת השבת הוא שבת בראשית אור חדש פ"ט אות 253
סה ע"א37 הצדוקים אמרו שממחרת השבת זה שבת בראשיתמי מרום ח"ח עמ' י
סה ע"א37 שהיו בייתוסים אומרים עצרת אחר השבתתפארת ישראל עמ' כד
סה ע"א37 שהיו בייתוסים אומרים עצרת לאחר השבת וכו'.אמרי השכל עמ' 145
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרעה
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמו ד"ה וביום, עמ' תקסב ד"ה הבייתוסים, עמ' תקע ד"ה וביום
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת ראשית דעת (אטון) עמ' שעד
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת, ניטפל להם רבן יוחנן בן זכאי וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצה
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבתמרפא לשון עמ' ער
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת ניטפל להם ריב"ז וכו' בינת ישראל (תשסו) דף עג ע"ב, עו ע"א
סה ע"א37 שהיו בייתוסין אומרים עצרת אחר השבת וכו' כאן ביו"ט שחל בשבת כאן ביו"ט שחל להיות באמצע שבת דרכי צדק עמ' רסב, רסו
סה ע"א38 נטפל להם ריב"ז נשמת חיים (ברלין) עמ' טו, לא
סה ע"א40 דברי ריב"ז והבייתוסי בנוגע לעצרת אחרי שבת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קי
סה ע"א41 משה אוהב ישראל היה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קה
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל לקוטי שיחות חי"ג עמ' 49, חכ"ד עמ' 254
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היה וכו' ורש"י ותוס' שני המאורות (תשסח) עמ' קכג
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל הי' תורת מנחם חכ"ב עמ' 290, חכ"ה עמ' 20
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל הי' תורת מנחם חנ"א עמ' 350
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל הי' תורת מנחם חנ"ה עמ' 269
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל הי' ויודע שעצרת וכו' ברית שלום (תעח) דף עח ע"ב
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל הי' ויודע שעצרת וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקא
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל הי' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רפד
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שסט
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' לד
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היהפירוש המכבי שמות עמ' קכט
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 18
סה ע"א41 משה רבנו אוהב ישראל היה תורת אביגדור ח"ד עמ' כ
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קג
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רנט
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת לקוטי מאמרים עמ' 139
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרתפרי צדיק במדבר אות ה, בלק אות ג, כי תבא אות יד
סה ע"א41 משה רבינו אוהב ישראל היה וכו' קרא עליו מקרא זר "אחד עשר יום" אמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
סה ע"א רש"י ד"ה אחד - אם היה משה מוליך את ישראל דרך הר שעיר היו באין בי"א יום לקדש אמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
סה ע"א רש"י ד"ה דהוה בייל לישני - בולל ומערבב הלשונות ימות המשיח בהלכה עמ' שעב
סה ע"א רש"י ד"ה התורגמן - שלא יחליף טענותיו ויחייבוהו ימות המשיח בהלכה עמ' שעב, שעו
סה ע"א רש"י ד"ה ודורשן - כגון עין סוכר וגגות צריפין ימות המשיח בהלכה עמ' שעב
סה ע"א רש"י ד"ה בעלי קומה דברי הרב עמ' שט
סה ע"א תוס' ד"ה אחד אמרי נועם (מועדים) תשובה ג [מבן המחבר]
סה ע"א תוס' ד"ה בעלי אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיד
סה ע"א תוס' ד"ה ויודעים בשבעים לשון - בסוף אחד דיני ממונות וכו' ואין מושיבין בסנהדרין לאו אכולהו קאי אי נמי וכו' ימות המשיח בהלכה עמ' שעד, שעה
סה ע"א פירוש הרמב"ם מאורי שערים עמ' תא
סה ע"א שיטה מקובצת מפניני הרב עמ' קפח
סה ע"ב02 רבי בכך אתה פוטרני לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8
סה ע"ב03 ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם באר הגולה באר ג הערה 13, 45-44, באר ו הערה 1248
סה ע"ב03 ולא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרפג הערה 60
סה ע"ב03 לא תהא תורת משה כשיחה בטילה שלהם ויגד יעקב עמ' תפ
סה ע"ב05 כתוב א' אומר תספרו נ' יום...קדושת לוי דף עא ע"ד
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמישים יום וכו' כאן ביו"ט שחל להיות בשבת כאן ביו"ט שחל להיות באמצע השבוע, ורש"י ור"ג תורת מנחם חנ"ו עמ' 268
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמישים יום וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימית תהיינה, ותוס' - עד ממחרת השבת ולא עד בכלל כסף נבחר עמ' קד, רמה
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמישים יום וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימית תהיינהבני יששכר ח"א דף קיט ע"ב
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמישים יום וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימית תהיינהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שצא
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמישים יום וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימית תהיינהקהלת יעקב שבועות עמ' רלא, שלא
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמשים יום ולאשר אמר עמ' קעד
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמשים יום וכו' דברי ברוך ח"ב סי' ה אות ה
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמשים יום וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עט ע"א
סה ע"ב05 כתוב אחד אומר תספרו חמשים יום וכתוב אחד אומר שבע שבתות תמימות תהיינה תפארת צבי ויקרא עמ' שכח
סה ע"ב06 שבע שבתות תמימות תהיינה הא כיצד כאן ביום טוב שחל להיות בשבת דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תי ד"ה כי, עמ' תמח ד"ה תמימות
סה ע"ב12 ספירת העומר אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כז אות ה
סה ע"ב13 מהו ממחרת השבת ממחרת יו"ט שפתי חיים ח"ג עמ' לה
סה ע"ב13 ממחרת השבת - יו"ט א' של פסחברכת משה דף מג ע"א
סה ע"ב13 ממחרת השבת גנא דפלפלי עמ' שב
סה ע"ב13 ממחרת השבת לקוטי שיחות חל"ט עמ' 341
סה ע"ב13 ממחרת השבת מכתב מאליהו חלק ב עמ' 25
סה ע"ב13 ממחרת השבת עם לבבי אשיחה עמ' כ
סה ע"ב13 ממחרת השבת וכו' מבשרת ציון ח"ב עמ' רנח
סה ע"ב13 ממחרת השבת היינו יו"ט ראשון של פסח מחשבות חרוץ סי' י (עמ' 80)
סה ע"ב13 ממחרת השבת היינו יו"ט ראשון של פסחפרי צדיק פסח אות טו
סה ע"ב13 ממחרת השבת היינו ממחרת הפסח בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רטז
סה ע"ב13 ממחרת השבת היינו ממחרת יו"ט ברית שלום (תעח) דף עז ע"ג
סה ע"ב13 ממחרת השבת היינו ממחרת יו"ט ברית שלום (תשסח) עמ' תצח, תצו
סה ע"ב13 ממחרת השבת היינו ממחרת יו"ט נחלי מים (מלאח) עמ' קלא
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יום טוב שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רפד
סה ע"ב13 ממחרת יומא טבא שם ישראל עמ' רנה
סה ע"ב13 ממחרת השבת יו"ט איקרי שבת נאות דשא (תשסח) עמ' קעב
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת הפסח ולאשר אמר עמ' קעג
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יו"ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמו, מועדים (תשנט) עמ' רעג
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יו"ט לקוטי שיחות חי"ב עמ' 96
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יו"ט נועם אליעזר שמות דף רצ ע"ב
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יו"ט הוא לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' עז
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יו"ט שהיו צדוקים אומרים ממחרת שבת בראשיתדברי מנחם - מנחם ציון דף צב ע"א
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יו"טשופרא דישראל (תשסו) עמ' קנה
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יום טובבינה לעתים דרוש לו עמ' קלב
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יומא טבא אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעג, קעה
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת יומא טבאבני יששכר ח"א דף קיח ע"א, נ ע"ג, קכה ע"א
סה ע"ב13 ממחרת השבת ממחרת פסחלקוטי שיחות חל"ז עמ' 110
סה ע"ב13 ממחרת השבתמי מרום ח"ד עמ' פ
סה ע"ב26 וספרתם וכו' שתהא ספירה לכאו"א לקוטי שיחות ח"ג עמ' 995, ח"ז עמ' 288, חי"ב עמ' 169
סה ע"ב26 וספרתם לכם וכו' ממחרת השבת ממחרת יו"ט וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
סה ע"ב26 וספרתם לכם ממחרת השבת השביעית וגו' תספרו חמישים יום פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קעא {התורה האריכה בסימני זמן ספירת העומר מתי היא התחלת זמן ספירת העומר, להוציא מלבנו לספור ספירת העומר בשיטת הצדוקים שפירשו ממחרת השבת היינו ממוצאי שבת חוש״מ פסח}
סה ע"ב26 וספרתם לכם ממחרת השבת וגו' דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנט
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכאו"א ורש"י ותוס' תורת מנחם חמ"ו עמ' 394
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל א' ואחד, ותוס' - מזבה דאינה מברכת חיי נפש ח"ג עמ' קיד
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד - תוס' אור אברהם ויקרא עמ' קט, שנח
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד אור חדש פ"ט אות 383
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד ויגד יעקב עמ' תקעט
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד זכור לדוד עמ' קח
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסז הערה 50
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחדדברי שמואל (תשיג) עמ' קג
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחדדברי שמואל (תשנח) עמ' קיא, קיד
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחדילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רסב
סה ע"ב26 וספרתם לכם שתהא ספירה לכל א' וא' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמז, תנב
סה ע"ב26 לכל אחד ואחד תורת מנחם חלק לג עמ' 467
סה ע"ב26 שתהא ספירה לכל אחד כוונת הלב עמ' רנב
סה ע"ב26 שתהא ספירה לכל אחד ואחד ורש"י וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' רט
סה ע"ב26 שתהיה ספירה לכל אחד ואחד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רטז
סה ע"ב26 שתהיה ספירה לכל אחד ואחד מעשה רקם (בר) עמ' 75
סה ע"ב26 ספירה לכל אחד ואחד, ורש"י והרשב"א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עה
סה ע"ב26 ת"ר וספרתם וכו' כל ספירות שאתה סופר לא יהו אלא נ' יום קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סו
סה ע"ב27 ממחרת השבת ממחרת יום טוב, או אינו אלא למחרת שבת בראשית תורה בציון עמ' יא
סה ע"ב31 וא"ת ממחרת שבת בראשית קדושת השבת סי' ג (עמ' 17)
סה ע"ב רש"י ד"ה ואם אוהבן - ודיחוי בעלמא... דהוא הי' אומר דברי הבל לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8,7
סה ע"ב רש"י ד"ה לא תהא - לדחות אדם... דלנו יש ראי' וכו' לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8
סה ע"ב תוס' - לא צוה הכתוב לספור חמישים יום אור אברהם ויקרא עמ' שכא
סה ע"ב תוס' - למה אין הזבה מברכת על ספירתה אור אברהם במדבר עמ' לא
סה ע"ב תוס' - למה הזבה אינה מברכת על ספירתה' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמג
סה ע"ב תוס' - למה לא ספרינן חמשים יום כדכתיב בקרא אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמג
סה ע"ב תוס' - שלא צוה הכתוב לספור חמשים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפ
סה ע"ב תוס' - אמאי אין הזבה מברכת על ספירתה אור אברהם ויקרא עמ' שכא
סה ע"ב תוס' - ספירת העומר רק מ"ט יום אור אברהם במדבר עמ' ל
סה ע"ב תוס' - תספרו חמשים יום הלא לא ספרינן אלא מ"ט יום דרכי צדק עמ' רסט
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתם - ושמא ב"ד סופרין ומברכין כמו שאנו מברכין על ספה"ע לקוטי שיחות חל"ח עמ' 15
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתם - זבה... לא שייך בה ברכה כיון וכו' לקוטי שיחות חל"ח עמ' 10
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתם - שתהא ספירה לכל אחד ואחד לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 327
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתם דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנד
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתם זכור לדוד עמ' קח
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתם לבם פרדס מנחם עמ' צג
סה ע"ב תוס' ד"ה וספרתםקרן פני משה ח"א עמ' קמא
סה ע"ב תוס' - כתוב אחד אומר תספרו חמישים יום וא"ת וכו' למחר אעתיר עמ' רה
סה ע"ב תוס' ד"ה כתוב - והלא לא ספרינן אלא מ"ט וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' כה לשבועות
סה ע"ב תוס' ד"ה כתוב אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעח
סה ע"ב תוס' ד"ה כתוב - וא"ת והלא לא ספרינן אלא מ"ט יום באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפט-צ
סה ע"ב תוס' ד"ה ר' יהודה בן בתירא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יא
סה ע"ב תוס' - ברכה על ספירת זבה שירת הפסח אות כט
סו ע"א01 תספור לך יצאה שבת בראשית שספירתה בכל אדם ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנו
סו ע"א03 ממחרת השבת - יו"ט ראשון של פסח מכתב מאליהו ח"ב עמ' 24
סו ע"א03 ממחרת השבת ממחרת יו"ט הראשון של פסח גור אריה ויקרא פכ"ג אות ט
סו ע"א03 ממחרת השבת ממחרת יו"ט וכו' מצה שא"א יכול לאוכלה שבעה מן החדש וכו' ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמג
סו ע"א03 'ממחרת השבת' ממחרת יום טוב אור חדש פ"ב אות 487
סו ע"א03 ממחרת השבת ממחרת יו"ט וכו' או אינו אלא ממחרת שבת בראשית וכו' בינת ישראל (תשסו) דף עו ע"א
סו ע"א03 רבי יוסי אומר ממחרת השבת - ממחרת יום טוב אור חדש פ"ה אות 467
סו ע"א04 או אינו אלא ממחרת שבת בראשית אור חדש פ"ב אות 487
סו ע"א05 כל שבת ושבת נקראת שבת בראשית תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרפד הערה 42
סו ע"א05 מפי השמועה למדו שאינה שבת, אלא יום טוב אור חדש פ"ט אות 253
סו ע"א07 דכל השנה כולה מלאה שבתות צא ובדוק איזו שבתבינה לעתים דרוש לו עמ' רלב
סו ע"א12 כתוב אחד אומר שבעת ימים תאכל מצות וכתוב אחד אומר ששת ימים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסד
סו ע"א12 כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנד
סו ע"א12 כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מג ע"ב, מד ע"א
סו ע"א12 כתוב אחד אומר ששת ימים תאכל מצות וכתוב אחד אומר שבעת ימים מצות תאכלו וכו' חיי נפש ח"ד עמ' צו, צז, קד
סו ע"א15 ששה מן החדש עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכב
סו ע"א15 ששה מן החדש שבעה מן הישן שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות כד
סו ע"א16 יכול יקצור ויביא ואימתי שירצה יספור וכו' תורה בציון עמ' לט
סו ע"א18 מהחל חרמש בקמה תחל לספור וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמו
סו ע"א21 יכול יספור ביום מפניני הרב עמ' רחצ
סו ע"א22 אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות בזמן שאתה מתחיל לימנות מבערב תורת מנחם חמ"ט עמ' 399
סו ע"א22 אין "תמימות" אלא א"כ סופר בלילה ערבי נחל (תשסד) עמ' תקנו
סו ע"א22 שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי אתה מונה אותן שלימות כשאתה מונה מבערב ימות המשיח בהלכה עמ' רנה
סו ע"א22 תמימות תהינה, ורש"י קרן פני משה ח"א עמ' קלח,קלט
סו ע"א23 תמימות בזמן שאתה מתחיל לימנות מבערב לקוטי שיחות ח"ג עמ' 977
סו ע"א23 תמימות מתחיל מבערב באר ראי (רוזן) עבודה סי' יב אות ה
סו ע"א24 מתחיל למנות מבערב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 11
סו ע"א26 ספירת העומר בלילה כד הקמח (מישור) עמ' תפד
סו ע"א31 למימני יומי הכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק טז
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפו
סו ע"א31 מצוה למימני יומי קישוטי כלה (תשסג) עמ' עט
סו ע"א31 מצוה למימני יומי וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכה
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבוע קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קעא, רה
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נה
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תזריע ג, אמור ה
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רסח, רעא
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רנ
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי עקבי אבירים עמ' ריב, רמד
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי פרדס המלך (תשסט) אות שכז
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקצב
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי תורה בציון עמ' כז, ל
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי תורת אליהו עמ' ריט
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי תורת מנחם חכ"ג עמ' 44
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי וכו' הר המוריה עמ' קמו
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי וכו' למחר אעתיר עמ' רה, רטו
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועות פתח טוב עמ' קכט
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ושבועי משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רצד
סו ע"א31 מצוה למימני יומי אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כז אות ו
סו ע"א31 מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי של"ה פרשת במדבר אות כ
סו ע"א31 מצוה למימני שבועי נחלת יעקב (תשעג) עמ' רד
סו ע"א31 מצווה למימני יומי ושבועי נטריקן (תשעד) עמ' קטז
סו ע"א31 אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה וכו' רבנן דבי ר' אשי וכו' אמימר וכו' וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' רטז
סו ע"א31 אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי מצווה ועושה ח"ב עמ' תקצ
סו ע"א39 גופא אמר אביי מצוה למימני יומי מצוה למימני שבועי וכו' עטרת חן ח"ב עמ' ל
סו ע"א41 אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר למקדש היא בי חייא ח"ב עמ' פד
סו ע"א41 אמימר מני יומי ולא מני שבועי זכר למקדש הוא אור אברהם ברכות עמ' שפג
סו ע"א41 אמימר מני יומי ולא שבועי מפניני הרב עמ' רפו
סו ע"א41 אמימר... לא מני שבועי אמר זכר למקדש ותוס' לקוטי שיחות חל"ח עמ' 10-9
סו ע"א43 קצרוהו ונתנוהו בקופה וכו' נתנהו לאבוב וכו' נתנוהו לריחים וכו' כ"כ למה כדי להוציא ממנה עשרון שהיא מנופה בי"ג נפה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נג
סו ע"א43 קצרוהו ונתנוהו בקופות הביאוהו לעזרה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קל*
סו ע"א43 קצרוהו ונתנוהו וכו' מאורי שערים עמ' תו
סו ע"א44 והיו מהבהבין אותו באור וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפג ד"ה וקצרתם
סו ע"א49 גרוסותטללי אורות עמ' מג {גרש - לשון שבירה}
סו ע"א50 העומר היה מנופה בי"ג נפה אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' פד
סו ע"א50 העומר היה מנופה בי"ג נפה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קלח, תקפ
סו ע"א50 העומר היה מנופה בי"ג נפותאוהב ישראל דף קצו ע"ב
סו ע"א50 העומר היו צריכין לנפותו בי"ג נפה ימות המשיח בהלכה עמ' קפו
סו ע"א50 העומר מנופה בי"ג נפה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמז, מועדים (תשנט) עמ' רל, רנה, רסב
סו ע"א50 מנופה בי"ג נפהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רעב ע"א
סו ע"א50 שלש עשרה נפות היו במקדש לקוטי מאמרים עמ' 187
סו ע"א52 מלמד שהיו ישראל מהבהבין אותו באש כדי לקיים בו מצות קלי זכור לדוד עמ' סב
סו ע"א רש"י - האי דנקיט שית לאו דוקא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
סו ע"א תוס' - ספירת העומר אי הוי מצוה אחת אור אברהם ויקרא עמ' קה
סו ע"א תוס' ד"ה זכר - הפסיק יום אחד ולא ספר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עו
סו ע"א תוס' ד"ה זכר בית ישי - דרשות עמ' סג
סו ע"א תוס' ד"ה זכר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצב
סו ע"א תוס' ד"ה זכר וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' רב*
סו ע"א תוס' ד"ה זכר מפניני הרב עמ' רחצ, ש; דברי הרב עמ' קסח
סו ע"א תוס' ד"ה זכר למקדש - בשי' הבה"ג בלא ספר בלילה שיספור ביום בלא ברכה, ובר"ת עטרת חן ח"ב עמ' לו
סו ע"א תוס ד"ה זכר למקדש - דעדיף לספור ספיה"ע בבין השמשות עטרת חן ח"ב עמ' לט
סו ע"א תוס' ד"ה זכר למקדש הוא בנין שאול עמ' קמ
סו ע"א תוס' ד"ה כתוב אחרית השנים עמ' פג
סו ע"א תוס' ד"ה כתוב חיי נפש ח"ד עמ' צז, קד, קיח
סו ע"א תוס' - אם הפסיק בספירת העומר יום א' ולא ספר שוב אינו סופר דבעי' תמימות רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצט
סו ע"ב פירוש כרמל ביחס לתבואה ורש"י באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ה
סו ע"ב ואיש בא מבעל שלישה ספר הזכרונות סי' ד, א (עמ' 65)
סו ע"ב תוס' - לר' יוסי כותים גרי אריות הן הכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
סז ע"א01 הקדש פטור מן החלה לקט אמרי קודש - במדבר עמ' מה
סז ע"א06 פת נכרי פטור מחלה כסף נבחר עמ' רנב
סז ע"א13 אבל הכא תרי זימני עריסותיכם כתיב וכו' הר המוריה עמ' קט
סז ע"א14 חד עריסותיכם ולא עיסת עובד כוכבים וחד עריסותיכם ולא עיסת הקדש (לגי' התוס') למדנות (תשנח) פ' שלח אות צא
סז ע"א15 עריסותיכם ולא עיסת עכו"ם גור אריה דברים פכ"ו הערה 34
סז ע"א15 עריסותיכם ולא של הקדש עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נג
סז ע"א19 יהא רעווא דאתחזי בחלמא חיי נפש ח"ב עמ' רה
סז ע"א33 והא האי תנא דאמר מירוח העובד כוכבים אינו פוטר גלגול העובד כוכבים פוטר מדרבנן גזירה משום בעלי כיסים של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק קכט
סז ע"א35 בעלי כיסין דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלח
סז ע"א תוס' ד"ה עובדמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ט ע"א
סז ע"ב תוס' ד"ה כדי ובשטמ"ק דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלג
סז ע"ב תוס' ד"ה ובשעת הביעור - תוך המועד דקאמר היינו תוך ימי הפסח לחמי תודה דף מז ע"א
סז ע"ב תוס' ד"ה כדי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטז
סז ע"ב תוס' ד"ה כדי (קמא) - והיה מפרש הר"ר אפרים תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קא
סח ע"א09 אלא אמר רבא דר' יהודה אדר' יהודה לא קשיא כדשנינן וכו' לחמי תודה דף מו ע"ב
סח ע"א18 משקרב העומר הותר החדש יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ח
סח ע"א18 משקרב העומר הותר חדש מיד משנת חיים במדבר עמ' פו
סח ע"א19 הרחוקים מותרים מחצות היום ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עג
סח ע"א20 התקין ריב"ז שיהא יום הנף כולו אסור טיול בפרדס ח"א עמ' יג
סח ע"א20 משחרב ביהמ"ק התקין ריב"זדרך חיים עמ' קסב
סח ע"א21 יום הנף כולו אסור וכו' ברית שלום (תעח) דף עז ע"ד
סח ע"א21 יום הנף כולו אסור וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תצז
סח ע"א24 מפני שהן יודעין שאין ב"ד מתעצלין בו ספר הזכרונות סי' ד, א (עמ' 53)
סח ע"א25 רב ושמואל דאמרי תרווייהו בזמן שביהמ"ק קיים עומר מתיר וכו' לחמי תודה דף מז ע"א
סח ע"א26 בזמן שבהמ"ק קיים עומר מתיר בזמן שאין בהמ"ק קיים האיר מזרח מתיר הר המוריה עמ' קכב
סח ע"א26 בזמן שביהמ"ק קיים עומר מתיר בזמה"ז וכו' אור אברהם ויקרא עמ' צז
סח ע"א26 בזמן שביהמ"ק קיים עומר מתיר וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צח
סח ע"א26 בזמן שביהמ"ק קיים עומר מתיר וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' רנב, תלה
סח ע"א26 בזמן שביהמ''ק קיים עומר מתיר, כשאינו קיים וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' ר
סח ע"א26 בזמן שבית המקדש קיים עומר מתיר ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עג
סח ע"א27 בזמן שאין ביהמ"ק האיר המזבח מתיר חדש אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תלג
סח ע"א27 האיר המזרח מתיר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיא
סח ע"א27 משהאיר היום הותר יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז
סח ע"א29 עד עצם היום כשאין מקדש יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קו
סח ע"א29 עד עצם היום הזה עד ולא עד בכלל חיי נפש ח"ב עמ' רנא
סח ע"א34 עד הביאכם את קרבן אלקיכם, למצוה אור אברהם על ספר המצוות עמ' תלה
סח ע"א תוס' ד"ה והא - דבעשה אור זרוע לצדיק עמ' 54
סח ע"א תוס' ד"ה קוצרים וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצט
סח ע"ב08 רבן יוחנן בן זכאי בשיטת ר' יהודה אמרה וכו' לחמי תודה דף מז ע"ב
סח ע"ב10 עד עצם היום עד ועד בכלל או ולא עד בכלל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמד, רסו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עא
סח ע"ב11 עד ועד בכלל חיי נפש ח"א עמ' שי ע"ב
סח ע"ב18 ר"פ כו' אכלי חדש בשיתסר כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנא
סח ע"ב18 רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע אכלי חדש באורתא דשיתסר נגהי שבסר קסברי וכו' ימות המשיח בהלכה עמ' תלד
סח ע"ב19 למ"ד חדש בחו"ל דרבנן לא להחמיר בי"ז ושרי בצפרא דט"ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עג, קלד
סח ע"ב19 פלוגתא אי חדש אסור מה"ת בחו"ל גור אריה במדבר פל"ה הערה 51
סח ע"ב20 חדש בחו"ל דאורייתא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיד
סח ע"ב20 חדש בחוצה לארץ דאורייתאשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קה
סח ע"ב23 העומר הי' מתיר במדינה וכו' אין מביאין מנחות וכו' אם הביא כשר תורת מנחם חלק מ עמ' 244
סח ע"ב23 העומר הי' מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש אין מביאין מנחות כו' קודם לשתי הלחם לא יביא אם הביא כשר ימות המשיח בהלכה עמ' קפ
סח ע"ב23 העומר היה מתיר וכו' מאורי שערים - דברי הלכה סימן כב
סח ע"ב24 אין מביאים מנחות ונסכים קודם לעומר יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
סח ע"ב24 אין מביאין ביכורים קודם עצרת בית ישי - דרשות עמ' רמח
סח ע"ב24 אין מביאין מנחות משנת חיים בראשית עמ' נה
סח ע"ב24 אין מביאין מנחות וביכורים וכו' קודם לעומר וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' מה
סח ע"ב24 אין מביאין מנחות וביכורים קודם לשתי הלחם ואם הביא כשר רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפו
סח ע"ב24 אין מביאין מנחות וכו'דברי שלום חלק ג עמ' ל
סח ע"ב24 אין מביאין מנחות כו' קודם לשתי הלחם לא יביא אם הביא כשר לקוטי שיחות חל"ב עמ' 134
סח ע"ב24 אין מביאין מנחות מתבואה חדשה עד שיקריבו שתי הלחם ימות המשיח בהלכה עמ' קנה
סח ע"ב24 ושתי הלחם במקדש זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיח
סח ע"ב24 מנחות וכו' קודם לשתי הלחם לא יביא (ומפ') לקוטי שיחות חי"ז עמ' 54
סח ע"ב24 שתי הלחם מתיר להביא מנחות למקדש ימות המשיח בהלכה עמ' קפו
סח ע"ב25 קודם לעומר אם הביא פסול קודם לשתי הלחם וכו' כשר ובפיה"מ וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלג
סח ע"ב25 קודם לשתי הלחם אם הביא כשר עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רטו
סח ע"ב25 קודם לשתי הלחם לא יביא דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמא
סח ע"ב26 יתיב ר"ט וקא קשיא ליה וכו' צהבו פניו של ר"י בן נחמיה וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תקכו
סח ע"ב26 יתיב רבי טרפון וקא קשיא ליה וכו' היכן הוא ואמרו לי נפטר והלך לו ישמרו דעת עמ' רכח
סח ע"ב26 ר"ט קשיא ליה מה בין עומר לשתי הלחם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעו
סח ע"ב26 מה בין קודם לעומר לקודם שתי הלחם מקראי קדש (תשנג) עמ' שמד
סח ע"ב28 שתק ר' טרפון צהבו פניו של ר"י בר נחמיה וכו' מטר השמים עמ' קלג
סח ע"ב29 אמר לו רבי עקיבא יהודה צהבו פניך שהשבת את זקן תמהני אם תאריך ימים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכז
סח ע"ב30 צהבו פניך שהשבת את הזקן שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפ
סח ע"ב30 צהבו פניך שהשבת את זקן ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רפא
סח ע"ב36 בעי רמי בר חמא אי עומר ושתי הלחם מתירין שלא כסדרן ימות המשיח בהלכה עמ' קפא, תכו
סח ע"ב36 בעי רמי בר חמא שתי הלחם מהו שיתירו שלא כסדרן וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלד
סח ע"ב37 אם נשרשה התבואה קודם עצרת וכו' בשנה הבאה בזמן העומר אינה ראויה להקריב ממנה מנחה חדשה אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קנג
סח ע"ב37 דזרעינהו בין העומר לשתי הלחם וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
סח ע"ב37 תבואה שזרעה אחר העומר יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיא
סח ע"ב39 ואם תקריב מנחת ביכורים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפו
סח ע"ב39 'ואם תקריב מנחת בכורים' וכו' במנחת העומר הכתוב מדבר עטרת ישועה (תשסד) אות קעד להגדה ש"פ, אות פא לשבועות, אות א, ה לפורים
סח ע"ב39 ואם תקריב מנחת וגו' במנחת עומר הכתוב מדבר אמרי נועם (מועדים) סי' יג ליום א דפסח [מבן המחבר], סי' יב, יז, לפורים [מבן המחבר]
סח ע"ב39 ואם תקריב מנחת בכורים - במנחת העומר הכתוב מדבר שרתי ח"א עמ' קעג
סח ע"ב40 בפסח מקריבין העומר שבא משעורים אבני אש (אויש) מועדים עמ' קמב
סח ע"ב40 העומר בא מהשעורים תורה בציון עמ' עג
סח ע"ב40 העומר בא מן השעורים גור אריה שמות פ"כ הערה 236, ויקרא פכ"ג אות יט
סח ע"ב40 העומר קרב משעורים דברי משה (שהם, תשעג) עמ' רלו {כדי למתק את הדינים כי שערה בגמטריא פעמיים רפ"ח עם הכולל}
סח ע"ב40 העומר קרב משעורים אבני אש (אויש) מועדים עמ' קפו
סח ע"ב40 מנחת העומר באה מן השעורים אגרא דכלה ח"ב עמ' צז, ח"ג עמ' פד
סח ע"ב40 מנחת העומר באה מן השעורים עקבי אבירים עמ' רלט, רמה
סח ע"ב40 עומר בא מן השעוריםאור הרעיון עמ' שא
סח ע"ב40 עומר וכו' מן השעורין לקוטי שיחות חי"ב עמ' 99
סח ע"ב41 מה להלן שעורים אף כאן שעורים גור אריה ויקרא פ"ב אות לד
סח ע"ב46 בא מן החיטין אין שתהל"ח בכורים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תמ
סח ע"ב רש"י ד"ה קסבר - ולספיקא שמא למחר יהיה ששה עשר לא חיישינן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קב ד"ה ובזה
סח ע"ב תוס' ד"ה בשיטת - מנא להו לרבי יוחנן ולרבי שמעון בן לקיש דפליג שום תנא עליה דרבי יהודה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צז ד"ה ובזה נבוא
סח ע"ב תוס' ד"ה קסבר - דפליגי תנאי בספ"ק דקידושין דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קט ד"ה ובזה
סח ע"ב תוי"ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כא, כרך ב ח"ב עמ' קעו
סח ע"ב גרי"ז מנחת מחבת ח"א עמ' רכב
סח ע"ב מנחת כהן (כץ) ד"ה ובדרך פלפול - וכי תימא האי דרשה דקצירכם אינו אלא מימרות האמוראים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צז ד"ה אמנם
סט ע"א02 בעי רמי בר חמא ורש"י מאורי שערים עמ' תב
סט ע"א02 בעי רמי בר חמא שתי הלחם הנצה שריא או חנטה שריא וכו' ורש"י וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלד
סט ע"א08 חטין שזרען בקרקע מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כה
סט ע"א12 כל זמן שלא נשרש מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כו
סט ע"א15 כמאן דמנח בכדא דמי מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' כו
סט ע"א36 הקריבהו נא לפחתך לענין מנחות שיחת מלאכי השרת עמ' 104
סט ע"א37 חטים שלקחם מאחר הבקר וזרעם הרי זה ספק אם עבר מיאוסם יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שי
סט ע"א47 בלעה הוצין ועבדה כפיפה מצרית מי הוה עיכול או לא, ותוס' צמח צדקה עה"ת עמ' עח, קסט
סט ע"א רש"י ד"ה למזבח תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
סט ע"א תוס' ד"ה דבלע - תימה מי גרע מחיטין שבגללי בהמה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רעג ד"ה אלא שהתוס'
סט ע"א תוס' ד"ה דבלע צמח צדקה עה"ת עמ' קסט
סט ע"א תוס' ד"ה דבלעבנין אפרים עמ' קנה [הלכה]
סט ע"א תוס' ד"ה פיל ורעק"אבנין אפרים עמ' קט [הלכה]
סט ע"ב06 מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רעא ד"ה ונ"ל
סט ע"ב10 בעי ר"ז חיטין שירדו בעבים מהו כו' (ורש"י - עם המטר, כששתו העבים באוקיינוס בלעו ספינה מליאה חטין, ותוס' - דעל ידי נס ירדו בעבים) תורת מנחם חי"ב עמ' 35
סט ע"ב10 חטים שירדו בעבים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז
סט ע"ב10 חטים שירדו בעבים צמח צבי אגרת נו
סט ע"ב10 חטים שירדו בעבים מהו למנחות וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף סו ע"א
סט ע"ב10 חטין שירדו בעבים ימות המשיח בהלכה עמ' תקסו, תקעו, תקעח
סט ע"ב10 חטין שירדו בעבים לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 201
סט ע"ב10 חטין שירדו בעבים מהו וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תעח) דף מה ע"א, פא ע"ד
סט ע"ב10 חטין שירדו בעבים מהו וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תקכב, רפה
סט ע"ב10 חיטים שירדו בעבים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקכא
סט ע"ב10 חיטין שירדו בעבים ותוס' חמודי צבי מועדים עמ' קפט
סט ע"ב10 חיטין שירדו בעבים מהו לשתי הלחםילקוט הגרשוני ח"ב
סט ע"ב10 חיטים שירדו בעבים מהו יד דוד (אופנהיים) עמ' קעב
סט ע"ב10 חיטין שירדו בעבים ס' הבוטח ח"ב עמ' קסג
סט ע"ב17 בעי ר"ש בן פזי ובשמ"ק מאורי שערים עמ' תב
סט ע"ב17 בעי ר"ש בן פזי שיבולת שהביאה שליש וכו' ובשטמ''ק אות ג' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלג
סט ע"ב17 שבולת ועקרה ושתלה אחר העומר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
סט ע"ב22 ילדה שסבכה בזקנה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מב
סט ע"ב רש"י ד"ה שירדו בעבים - עם המטר כששתו העבים באוקינוס בלעו ספינה מלאה חטים ימות המשיח בהלכה עמ' תקעח
סט ע"ב תוס' - חטים של נס פסול לשתי הלחם משום שיש קרא דממושבותיכם ימות המשיח בהלכה עמ' תקעו
סט ע"ב תוס' ד"ה חטין לקוטי שיחות ח"ה עמ' 317, 80
סט ע"ב תוס' ד"ה חטין לקוטי שיחות חל"א עמ' 48
סט ע"ב תוס' ד"ה חיטין - דע"י נס ירדו בעבים ימות המשיח בהלכה עמ' תקעח
ע ע"א14 בעי ר' אבהו שבולת שמרחה בכרי ושתלה וקרא עליה שם וכו' אחרית השנים עמ' נח
ע ע"א20 ותנן לא מצינו תרומה במחובר לקרקע באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תלג
ע ע"א23 אי גחין ואכיל מן המחובר מנחת מרדכי עמ' רלא
ע ע"א24 מדכתב אפינקסא דאילפא ביציס' החיים (תשנג) עמ' קנד*
ע ע"א24 פנקס דאילפאמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
ע ע"א35 אין חייבין בחלה רק חמשת מינין בלבדאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לח ע"א
ע ע"א38 אסור לקצור בא"י מין מחמשת מיני תבואה קודם הבאת העומר גור אריה ויקרא פכ"ג הערה 32
ע ע"א39 אם השרישו קודם לעומר וא"ל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי, קיא
ע ע"א41 תנא כוסמיןיד יצחק עמ' סט ס"ק א [הלכה]
ע ע"ב03 אתיא לחם לחם ממצה מצווה ועושה ח"א עמ' תו
ע ע"ב03 חמשה מינין חייבין בחלה מגז"ש דלחם לחם ממצה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
ע ע"ב03 לחם לחם הכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ג
ע ע"ב03 מה מצה אינו אלא בחמשת המינים מקראי קדש (תשנג) עמ' תכ
עא ע"א05 ולעולם דעייל שליש וכו' מאורי שערים עמ' תב = וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קלג-קלד
עא ע"א10 אשר תזרע הכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק טז
עא ע"א13 בית השלחין שבעמקים וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
עא ע"א14 אנשי יריחו היו קוצרין וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנה
עא ע"א14 אנשי יריחו קוצרין ברצון חכמים וגודשין שלא ברצון חכמים וכו' זכור לדוד עמ' פא
עא ע"א15 קוצרין לשחת ומאכיל לבהמה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קו
עא ע"א19 וקוצרין מפני נטיעות וכו'דברי שלום ח"ו סי' קמו
עא ע"א19 קוצרין מפני הנטיעות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז
עא ע"א21 מצות העומר וכו' ודוחה את השבת מנחת מרדכי עמ' קעג
עא ע"א21 מצות העומר לבוא מן הקמה פנים מסבירות עמ' רעג
עא ע"א21 מצותו לבא מן הקמה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ח, קו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
עא ע"א24 מצוה לקצור בלילה ואם קצר ביום כשר אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שנב
עא ע"א24 נקצר ביום וזאת התורה עמ' קפ
עא ע"א24 נקצר ביום כשר תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
עא ע"א28 ממקום שאי אתה מביא אתה קוצר וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות כד
עא ע"א תוס' ד"ה מרכיביןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמז ע"ב
עא ע"א שיטה מקובצת פיסקא כו פרדס מנחם עמ' קנז
עא ע"ב תוס' ד"ה ומתירין אחרית השנים עמ' צו
עב ע"א03 קצירכם ולא קציר מצוה אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנה
עב ע"א15 שתי הלחם דחו שבת ילפינן מתקריב הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' לח
עב ע"א17 נקצר ביום כשר והתנן כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו' אמר רבה לא קשיא הא רבי והא ר' אלעזר בר' שמעון וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שיח
עב ע"א17 קצירת העומר כשר אף ביום מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפט
עב ע"א18 כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו' ביום לא וכו' הי' עומד ומקריב מנחת העומר ונטמאת וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקסו
עב ע"א24 היה עומד ומקריב מנחת העומר ונטמאת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
עב ע"א25 אם יש אחרת אומר לו הבא אחרת וכו' ורש"י וברגמ"המאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יא ע"א
עב ע"א25 אם יש שם אחרת אומר וכו' ימות המשיח בהלכה עמ' קפט
עב ע"א29 נקצר שלא כמצוותועולת חודש ח"ג מאמר כג, תקנט
עב ע"א29 נקצר שלא כמצותו אי כשר לקצירה מע"ש מקראי קדש (תשנג) עמ' תמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעז
עב ע"א31 ר' אלעזר בר' שמעון בשיטת רבי עקיבא וכו' שמע מינה נקצר שלא במצותו פסול כתב סופר אגדות כאן
עב ע"א31 ר' אלעזר בר' שמעון בשיטת רבי עקיבא רבו של אביו אמרה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקט ד"ה ולדבריו, עמ' תקטו ד"ה וכיון
עב ע"א31 רבי אלעזר בר"ש בשיטת ר"ע רבו של אביו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
עב ע"א33 כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש בנין שאול עמ' קלט
עב ע"א36 דתנן ר' ישמעאל אומר מה חריש וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריד
עב ע"א36 מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהיא מצוה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסח ד"ה ופטר
עב ע"א38 אי נקצר ביום כשר אמאי דוחה את השבת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעה
עב ע"א38 ואי ס"ד נקצר שלא כמצוותו כשר וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף נא ע"א
עב ע"א38 ואי ס"ד נקצר שלא כמצותו כשר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצט
עב ע"א38 ואי סלקא דעתך נקצר שלא במצותו כשר אמאי דחי שבת וכו' הר המוריה עמ' קצ
עב ע"א38 נקצר שלא כמצותו כשר אמאי דחי שבת אז שמח עמ' תלד
עב ע"א39 ונקצריה מערב שבת מקראי קדש (תשנג) עמ' שלז
עב ע"א47 אמר ר' שמעון בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר חלבים ואברים כשרים כל הלילה ולא היה ממתין להן עד שתחשך וכו' לחמי תודה דף יא ע"א
עב ע"א47 בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר חלבים ואברים כשרים כל הלילה ולא היה ממתין להן עד שתחשך רחמי הרב עמ' קמ
עב ע"א47 בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר חלבים ואימורים כשרים כל הלילה וכו'ראשית חכמה, מצוות פרק ג אות ג
עב ע"א47 חביבה מצוה משנת חיים בראשית עמ' מג, שצ, שצא, תקסו
עב ע"א47 חביבה מצוה בשעתא שיחות ר' ראובן עמ' רא
עב ע"א47 חביבה מצוה בשעתה אור אברהם על ספר המצוות עמ' שסב
עב ע"א47 חביבה מצרה בשעתה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' נא
עב ע"א47 כמה חביבה מצוה בשעתהחלק יעקב (קנטור) דרוש טז
עב ע"א48 הקטר חלבים כשרים כל הלילה ולא הי' ממתין להם עד שתחשךדרשות שבט הלוי עמ' שיב
עב ע"א תוס' ד"ה אמאי דחי שבת נקצריה מע"ש עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנו
עב ע"א תוס' ד"ה בשיטת שביתת שבת סי' א (עמ' 65)
עב ע"א תוס' ד"ה הבא משנת חיים במדבר עמ' פו
עב ע"ב02 חלבים דוחים את השבת הואיל ודחתה שחיטה את השבת חנן אלקים עמ' פא
עב ע"ב02 שאני התם שכבר דחתה שחיטה את השבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' רצ
עב ע"ב02 שהרי דחתה שחיטה את השבת משנת חיים ויקרא עמ' פט
עב ע"ב04 קצירת העומר אינה דוחה שבת לחמי תודה דף קסז ע"א
עב ע"ב14 מועדי ה' הכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק כא
עב ע"ב16 במועדו אפי' בשבתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכ
עב ע"ב25 אפיית שתי הלחם דוחה השבת ערבי נחל (תשסד) עמ' תח
עב ע"ב25 עומר להקרבהעולת חודש ח"ג מאמר תקסה
עב ע"ב26 אי תנור מקדש חקל יצחק (תשסג) עמ' תלג
עב ע"ב35 מנחת כהן נקמצת, והקומץ קרב לעצמו וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' שנה
עב ע"ב35 קומץ קרב לעצמו ושיריים קריבים לעצמן לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 25
עב ע"ב40 חיטין לא וכו' שעורין כו', ורש"י ותוס' משנת חיים במדבר עמ' פב
עב ע"ב רש"י - מנחת כהנים אינו נקמץ דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפב
עב ע"ב רש"י ד"ה ור' אלעזר משנת חיים במדבר עמ' תצ
עב ע"ב תוס' ד"ה אפיעולת חודש ח"ג מאמר תקסב-תקסג
עג ע"א01 וכל מנחה וכו' יכול לא יחלקו מחבת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק ט
עג ע"א07 מנחות כנגד עופות משנת חיים ויקרא עמ' קמב
עג ע"א24 איש חולק ואין קטן חולק גור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
עג ע"א24 איש חולק ואפילו בעל מום ולא הקטן אור אברהם על ספר המצוות עמ' רח
עג ע"א32 לרבות מנחת העומר ומנחת קנאות משנת חיים במדבר עמ' פב, פט
עג ע"א33 ואכלו אותם אשר כופר בהם אור אברהם - תשובה עמ' רל
עג ע"א34 והאי להתיר קא אתיא משנת חיים ויקרא עמ' רלד
עג ע"א36 לכל חטאתם, לרבות חטאת העוף ולאשר אמר עמ' קלח
עג ע"א36 לרבות חטאת העוף אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קב
עג ע"א36 לרבות חטאת העוף אבן ישראל על התורה עמ' עב
עג ע"א42 אשר ישיבו לי זה גזל הגר יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עד
עג ע"א42 ישיבו לרבות גזל הגר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עט
עג ע"א43 שלך היא ולבניך אפילו לקדש בו את האשה אשר ליהודה עמ' שנח
עג ע"א רש"י - משמע כולם יאכלו ממנה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 83
עג ע"א תוס' ד"ה ואפילו לקדש את האשה עיוני רש"י במדבר עמ' מו
עג ע"א תוס' ד"ה זה לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 127
עג ע"א תוס' ד"ה זה גזל הגר עיוני רש"י במדבר עמ' רפה
עג ע"ב01 גוים אין להם שלמים שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפט
עג ע"ב01 גוים מקריבין רק עולות דכליל ולא דבר הנאכל לאדם דבר צבי - קדושת השבת עמ' סו
עג ע"ב01 שלמי הגוים עולות... גוי לבו לשמים, ורש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קט, דברים עמ' תקעא, מלכים עמ' סד
עג ע"ב01 שלמי הגוים עולות אמרי רבי שפטיה עמ' לד
עג ע"ב01 שלמי נכרים עולות דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק י פסוק כה
עג ע"ב01 שלמי נכרים קריבים עולה באר שרים במדבר פ' הקדמה
עג ע"ב01 שלמי גוים עולות, גוי לבו לשמים באר הגולה באר ד הערה 166
עג ע"ב01 שלמי גוים עולותדעת שבת עמ' רצב
עג ע"ב01 שלמי גוים עולות מ"ט גוים לבו לשמים ורש"י אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ו
עג ע"ב03 לבו לשמים עם לבבי אשיחה עמ' קלט
עג ע"ב03 גוים לבו לשמים גור אריה שמות פכ"ג הערה 65
עג ע"ב03 גוים לבו לשמים ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כג
עג ע"ב03 גוים לבו לשמיםאמת ליעקב עה"ת עמ' תקלט
עג ע"ב11 מנחת נכרי משנת חיים בראשית עמ' קלו
עג ע"ב13 איש איש לרבות את הנכרים שנודרים נדרים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלא
עג ע"ב13 איש איש לרבות את הגוים וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמב
עג ע"ב13 איש איש לרבות את הגוים שנודרין וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לו ע"ב
עג ע"ב13 איש איש לרבות הגויים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
עג ע"ב13 איש איש לרבות נכרים בנין שאול עמ' קצח {מדוע ירושלמי שקלים פ"א ה"ד צריך פסוק לרבות גר}
עג ע"ב13 לרבות את הגוים שנודרין נדרים ונדבות כישראל הר המוריה עמ' קי
עג ע"ב13 לרבות הגוים שנודרים וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
עג ע"ב13 לרבות נכרים לנדרים ונדבות פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צג
עג ע"ב13 מה ת"ל איש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שטו
עג ע"ב13 מה תלמוד לומר איש איש לרבות את הגוים שנודרין נדרים ונדבות כישראל וכו' (פלוגתא דריה"ג ורע"ק) לחמי תודה דף לט ע"ב
עג ע"ב13 תניא איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל, ותוס' ד"ה איש איש כרם חמד (תשסו) עמ' פב, פו
עג ע"ב14 מקבלין קרבנות מן הנכרים גנא דפלפלי עמ' רסה
עג ע"ב14 נכרים מקריבים נדרים ונדבות כישראלמי מרום ח"י עמ' מב
עג ע"ב14 גוים נודרין נדבות כלי יקר (תשמח) עמ' שכט
עג ע"ב14 שנודרין נדרים ונדבות משנת חיים ויקרא עמ' ד, רצו, שכה
עג ע"ב14 שנודרין נדרים ונדבות כישראל משנת חיים במדבר עמ' רמז
עג ע"ב15 אין לי אלא עולה וכו'דברי שלום ח"ו סי' סא
עג ע"ב15 אין לי שמקבלין מן הגויים אלא עולות חנן אלקים עמ' ח, צ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עז
עג ע"ב16 מקבלין מן הגויים עולות שלמים ותודה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצא
עג ע"ב17 לרבות העופות משנת חיים שמות בריש הספר
עג ע"ב17 לרבות העופות כו' רע"א כו' משנת חיים ויקרא עמ' סז
עג ע"ב19 מה תלמוד לומר לעולה פרט לנזירות רבי עקיבא אומר עולה אין לי אלא עולה לחוד וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' פב
עג ע"ב22 אין מקבלין מאו"ה אלא עולה מנחת מרדכי עמ' קי
עג ע"ב22 ב"נ עולה קרבין ולא שלמים בנין שאול עמ' קנד
עג ע"ב22 גוים נודרין ונודבין עולות אבל לא שלמים שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שכ
עג ע"ב22 לר"ע אין מקבלים אלא עולות יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריט
עג ע"ב22 לר"ע הגוי אינו מביא כי אם עולה דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק א פסוק ב(3)
עג ע"ב24 איש כי יפליא וגו' בני ישראל נודרין ואין הנכרים נודרין וכו' ורש"י כרם חמד (תשסו) עמ' פו
עג ע"ב28 כמאן אזלא הא דתנן אר"ש שבעה דברים התקינו גוים ששלח עולתו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נ
עג ע"ב29 שבעה דברים התקינו ב"ד בנין שאול עמ' קפא, קצז
עג ע"ב33 עולה וכל חבירתה משנת חיים בראשית עמ' עח
עג ע"ב34 אזרח מביא נסכים ואין הגוי מביא נסכיםחכמת התורה בראשית עמ' ט
עג ע"ב34 ישראל מביא נסכים ואין גוי מביא אגרא דכלה ח"ג עמ' קיג
עג ע"ב35 אין גוי מביא נסכים בלא זבחמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קנג
עג ע"ב35 עכו"ם אין מביא נסכים עם עולה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קסה
עג ע"ב51 מה נדבתו אינה נאכלת אף חובתו אינה נאכלת גור אריה ויקרא פ"ה הערה 116
עג ע"ב52 מנחת חוטא של כהן כולה נשרפת גור אריה ויקרא פ"ב הערה 90
עג ע"ב רש"י ד"ה מנחת נכרי משנת חיים דברים עמ' שכ
עג ע"ב רש"י ד"ה שלמי משנת חיים בראשית עמ' עז
עג ע"ב תוס' ד"ה איש איש - הא דמקבלין נדרים ונדבות מן העכו"ם היינו דוקא קרבן יחיד, אבל לקרבן ציבור אין מקבלין ממנו שם יחזקאל עמ' שה
עג ע"ב תוס' ד"ה איש איש משנת חיים ויקרא עמ' קכא, קכו
עג ע"ב שטמ"ק אות ד - גוים לא בני כפייהדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א דף סב ע"א
עד ע"א03 מנחת חוטא של כהן נקמצת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עח
עד ע"א08 מנחת כהן חוטא הקומץ קרב לעצמו והשיריים וכו' אור אברהם ויקרא עמ' סד
עד ע"א12 ובא בכל אות נפשו ושרת עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תעט
עד ע"א24 הוי בה רבי יוחנן של"ה תושבע"פ אות קפח
עד ע"א25 הקרבה על גבי התפוח הוי הקטרה אור אברהם על ספר המצוות עמ' שנה
עד ע"א32 סכינא חריפא מפסקא קראי אור חדש פ"ד אות 332
עד ע"א32 סכינא חריפא מפסקא קראי באר הגולה באר ג הערה 31
עד ע"א32 סכינא חריפא מפסקא קראי ברית שלום (תעח) דף קט ע"ב
עד ע"א32 סכינא חריפא מפסקא קראי ברית שלום (תשסח) עמ' תרחצ
עד ע"ב03 אימורים הם בגדר כליל תהיה גור אריה במדבר פי"ח הערה 40
עד ע"ב03 כליל תהיה לא תאכל אור אברהם ויקרא עמ' עה
עד ע"ב06 בזה יפה כח המזבח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריז
עד ע"ב06 מנחת נסכים למזבח גור אריה ויקרא פי"ד הערה 64
עד ע"ב09 בזה יפה כח הכהנים מכח המזבח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
עד ע"ב09 יפה כח הכהנים משנת חיים בראשית עמ' שעט
עד ע"ב09 יפה כח הכהנים מכח המזבח לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 299
עד ע"ב11 איכא מוראה ונוצה משנת חיים ויקרא עמ' קיז
עד ע"ב13 המתנדב יין על גבי המזבח יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטז, רמג
עד ע"ב14 מזלפין יין על גבי האישים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכא
עד ע"ב17 והאיכא חטאת העוף משנת חיים ויקרא עמ' קלח
עד ע"ב22 כל המנחות הנעשות בכלי טעונות שלשה מתנות גור אריה ויקרא פ"ב הערה 78
עד ע"ב22 כל המנחות טעונות ג' מתנות שמן אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלד
עד ע"ב23 שמן שנתן תחילה עם השמן הבלול ועם השמן שיצק הכל לוג לעשרון גור אריה ויקרא פ"ב הערה 10
עד ע"ב25 חלות בוללן החלות טעונין בלילה וכו' רש"י כת"י ושטמ"ק אות ב וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קז
עד ע"ב25 רבי וכו'בנין אפרים עמ' קע [הלכה]
עד ע"ב27 אופן המשיחהלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 240
עד ע"ב רש"י על המשנה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קה
עה ע"א04 סולת בלולה הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כ
עה ע"א04 סלת בלולה וכו' רבי אומר וכו' אמרו לו וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קח*
עה ע"א09 כשהם קמח יוצק עליה שמן ובוללן גור אריה שמות פכ"ט אות ה, הערה 163, 164
עה ע"א09 כשהן קמח יוצק בהן שמן וכוללן גור אריה ויקרא פ"ז הערה 86
עה ע"א29 לא לישתמיט ולכתוב חלות משוחות ורקיקין בלולין גור אריה ויקרא פ"ב הערה 43
עה ע"א31 ושאר השמן נאכל לכהנים גור אריה ויקרא פ"ז הערה 87
עה ע"א33 מנחה הבאה מחצה חלות ומחצה רקיקין וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קד
עה ע"א39 רקיקין הבאים בפני עצמן וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלג
עה ע"א41 עד שיכלה כל שמן שבלוג גור אריה ויקרא פ"ז הערה 88
עה ע"א47 לרבות כל המנחות לפתיתה גור אריה ויקרא פ"ב אות כ
עה ע"א49 ויצקת שמן מנחה וכו' אוציא חלות ולא אוציא רקיקין, ת"ל היא וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קו
עה ע"א49 לרבות כל המנחות ליציקה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלו
עה ע"א49 פתות אותה למעוטי שתי הלחם ולחם הפנים גור אריה ויקרא פ"ב אות כא
עה ע"א51 ויצקת עליה שמן מנחה היא למעוטי מנחת מאפה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 85, אות כא
עה ע"א רש"י ד"ה מושחן וחוזר ומושחן וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קד
עה ע"א רש"י ש"מ דהכי הוא דוקא גור אריה ויקרא פ"ב הערה 43
עה ע"ב מנחת ישראל קופל אחר לשנים ושנים לארבע ומבדיל גור אריה ויקרא פ"ו אות ל
עה ע"ב פתות אותה פיתים, אחר לשנים ושנים לארבע אור לשמים (תשסג) עמ' קסד
עה ע"ב היה עומד ומקריב מנחות בירושלים אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 38
עה ע"ב היה עומד ומקריב מנחות בירושלים, תוס' נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ו, יא
עה ע"ב תוס' ד"ה איזהו גור אריה ויקרא פ"ב הערה 95
עו ע"א01 ג' מאות שיפה הכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק ו
עו ע"א01 כל המנחות טעונות ג' מאות שיפה וה' מאות בעיטה תורת העולה ח"ב פרק כט
עו ע"א01 מנחות טעונות שלש מאות שיפה ות"ק בעיטה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה
עו ע"א02 שיפה ובעיטה בחטין מקראי קדש (תשנג) עמ' רמו
עו ע"א03 כל המנחות באות עשר עשר גור אריה ויקרא פ"ב הערה 39, 53
עו ע"א04 עשר מכל מין גור אריה במדבר פ"ו אות ו
עו ע"א05 המנחה נקרבת שש חלות בבוקר ושש בערב גור אריה שמות פכ"ז הערה 85
עו ע"א19 מה לחמי תודה באות י' חלות אף כאן באות י' חלות גור אריה שמות פכ"ט אות ד
עו ע"א רש"י דתרוויהו אתו בנדבה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 68
עו ע"א רש"י הן קרבן של ציבור גור אריה במדבר פ"ו הערה 27
עו ע"א תוס' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכו
עו ע"ב11 העומר היה בא עשרון משלש סאין אור אברהם - רות עמ' קנט
עו ע"ב11 העומר כו' עשרון משלש סאין משנת חיים במדבר עמ' תצד, תצה
עו ע"ב11 העומר עשרון משלש סאים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלא
עו ע"ב13 לחם הפנים כ"ד עשרונים לחמי תודה דף קפו ע"א
עו ע"ב26 העומר היה מנופה בי"ג נפה וכו' ור"ש אומר לא הי' קצבה וכו' צמח צדיק (תשסז) עמ' תנה
עו ע"ב26 העומר היה מנופה בי"ג נפה מי השלוח (תשסז) ח"ב דף ריא
עו ע"ב26 העומר היה מנופה בי"ג נפה מסילת ישרים פרק טז עמ' תקב {כך על רצון מזבחו העליון עולה רק המובחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג}
עו ע"ב26 העומר היה מנופה בי"ג נפה עטרת ישועה (תשסד) אות קמה לשבועות
עו ע"ב26 העומר צריך להיות בי"ג נפה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסו
עו ע"ב37 לחם הפנים א"צ סולת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
עו ע"ב37 לחם הפנים נקניתעולת חודש ח"ג מאמר רלט, רמג
עו ע"ב37 סולת ואפית וכו'דברי שלום חלק א עמ' עו
עו ע"ב37 סלת ואפית אותו מלמד שניקחת סלת וכו' ברית שלום (תעח) דף נג ע"ב
עו ע"ב37 סלת ואפית אותו מלמד שניקחת סלת וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שלט
עו ע"ב38 אותה מפני החסכון עיוני רש"י במדבר עמ' שלה
עו ע"ב38 תלמוד לומר אותה מפני החיסחון וכו' התורה חסה על ממונן של ישראל ילקוט עטרת צבי עמ' לב
עו ע"ב39 התורה חסה על ממונם של ישראל אור אברהם במדבר עמ' ריב, ריז
עו ע"ב39 התורה חסה על ממונם של ישראל משנת חיים במדבר עמ' שצא
עו ע"ב39 התורה חסה על ממונם של ישראל קומץ המנחה (צונץ) דרוש נט אות א
עו ע"ב39 התורה חסה על ממונם של ישראל וכו' יציב פתגם על התורה עמ' קפז
עו ע"ב39 התורה חסה על ממונן של ישראל מנחת מרדכי עמ' קי
עו ע"ב39 חסה תורה על ממונם של ישראל נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רצ
עו ע"ב41 התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות גור אריה ויקרא פ"ז הערה 93
עו ע"ב42 איפה שלש סאיםטוב טעם בראשית עמ' קכג
עז ע"א עשרה היו לחמץ וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יב
עז ע"א עשרה עשרונים לחמץ גור אריה ויקרא פ"ז אות ז
עז ע"א דזבין וזבן תגר אקרי מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תה
עז ע"ב01 מכולם היה נוטל אחד מעשרה תרומה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנו הערה 62
עז ע"ב01 תרומת לחמי תודה נפש הרב עמ' רצא
עז ע"ב12 כשם שבתרומת מעשר מפריש אחד מעשר אף בקרבנות מקריב אחד מעשר גור אריה ויקרא פ"ב הערה 67
עז ע"ב12 מה להלן אחד מעשר אף כאן אחד מעשר גור אריה שמות פכ"ט אות ד, ויקרא פ"ז אות ו, במדבר פ"ו אות ו
עז ע"ב23 ולילף מלחם הפנים גור אריה ויקרא פ"ז אות ז
עז ע"ב33 נגד חמץ הבא מצה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יב
עז ע"ב33 שיעור החמץ בקרבן תודה היה שוה לשלושת מיני המצה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תנא הערה 34
עז ע"ב33 שיעור חלות החמץ שוה לשיעור חלות המצה בקרבן תודה באר הגולה באר ה הערה 114
עז ע"ב34 משקל עשר של חמץטוב טעם ויקרא עמ' לג
עז ע"ב38 ונמצאו לחמי תודה ארבעים, נוטל מהן ארבע ונותן לכהן וכו' תורה בציון עמ' תקה
עז ע"ב38 כל מין מנחה עשר חלות גור אריה ויקרא פ"ב אות טז
עז ע"ב43 ונילף מתרומת מדין וכו' ואל תוכיח תרומת מדין שאינה נוהגת לדודות תורה בציון עמ' תקד
עז ע"ב43 ונילף מתרומת מדיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טז ע"א
עז ע"ב44 תרומת מדין שאינה נוהגת לדורות לקוטי שיחות חי"ג עמ' 113
עז ע"ב47 בעי רבא תרומת לחמי תודה חייבין עליהן מיתה וחומש וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכא
עז ע"ב רש"י הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כ
עז ע"ב תוס' ד"ה אל חיק האמה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
עח ע"א המלואים היו באים כמצה שבתורה נאות דשא (תשסח) עמ' סו
עח ע"א מה חביתי כה"ג רבוכה אף חינוך של בניו רבוכה גור אריה שמות פכ"ט אות ג
עח ע"א כהן גדול וכו' צריך וכו' שלש לקוטי שיחות חי"ט עמ' 182, חכ"ב עמ' 28
עח ע"א כהן גדול שלא עבד עדיין מימיו ומינהו עכשיו לכהן גדול צריך להביא ב' מנחות דברי יונה עמ' רפג, רפט, רצג
עח ע"ב01 השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם ימות המשיח בהלכה עמ' רעז
עח ע"ב02 שחטה עד שלא קרמו פני הלחם בתנור לא קדש הלחם ערבי נחל (תשסד) עמ' תי
עח ע"ב02 שחטה עד שלא קרמו פניהאמרי פנחס סי' רנד סעיף טו [הלכה]
עח ע"ב22 על חלות לחם חמץ יקריב וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' קעו
עח ע"ב23 אין הלחם קדוש בקדושת הגוף ליפסל ביוצא גור אריה ויקרא פ"ז אות ח
עח ע"ב23 שאין הלחם קדוש אא"כ קרמו פני הלחם וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יב
עח ע"ב30 תודה ששחטה על שמונים חלות עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה
עח ע"ב30 תודה ששחטה על שמונים חלות ואמר שהתכוון לאחריות ימות המשיח בהלכה עמ' קפו
עח ע"ב30 תודה ששחטה על שמונים חלות וכו' אמר ליקדשו ארבעים מתוך שמונים קדשו, תוס' ד"ה ליקדשו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
עח ע"ב38 הסכין מקדש מפניני הרב עמ' רג
עח ע"ב רש"י - כלי שרת שיש להם תוך מקדשין אפילו שלא מדעת בעלים ערבי נחל (תשסד) עמ' תמג
עח ע"ב תוס' ד"ה או לקוטי שיחות חל"ג עמ' 110
עח ע"ב תוס' ד"ה או משנת חיים במדבר עמ' רפא
עח ע"ב תוס' ד"ה אוס' ג' תמוז תשנד עמ' טו
עט ע"א אמר רב פפא שבק תנא דידן איל נזיר דשכיח וכו' הר המוריה עמ' רנב
עט ע"א נסכים שקדשו בכלי ונמצא הזבח פסול יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצה, רכ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט
עט ע"א אין הנסכים מתקדשין חקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
עט ע"א הנסכים מתקדשין בשחיטת הזבח בנין שאול עמ' קצח
עט ע"א תוס' יו"ט דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ל
עט ע"ב03 אמר מר וכו' והא אמר רב חסדא וכו' זכור לדוד עמ' עו
עט ע"ב06 לב בי"ד מתנה עליהם מנחת מרדכי עמ' קצה, קצו
עט ע"ב24 הפריש תודה ואבדה והפריש אחרת תחתיה אור אברהם - סידור התפילה עמ' קא
עט ע"ב26 ולא תמורתה טעונין לחם משנת חיים ויקרא עמ' קפז
עט ע"ב34 אהייא אילימא אחליפי תודת חובה וכו' - רש"י אור אברהם ברכות עמ' דש
עט ע"ב35 אילימא אחליפי תודת חובה - רש"י ורבינו גרשום אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלו
עט ע"ב35 תודת חובה ותודת נדבה, ורש"י כת"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כג
עט ע"ב רש"י ד"ה ורבי אליעזר דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
עט ע"ב רש"י כת"י בסופו משנת חיים בראשית עמ' קנח
עט ע"ב רש"י כת"י בסופו משנת חיים שמות עמ' קנז
עט ע"ב תוס' ד"ה בין לרבנן תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
עט ע"ב שטמ"ק אות ד משנת חיים ויקרא עמ' קלב
עט ע"ב שטמ"ק ד"ה תודת חובה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מב
פ ע"א האומר הרי זה תודה והרי זה לחמה אבד הלחם מביא לחם אחר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
פ ע"א רש"י כת"י ד"ה שמואל משנת חיים במדבר עמ' קלב
פ ע"ב תוס' ד"ה וכי מכניסין דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
פא ע"א האומר הרי עלי תודה יביא היא ולחמה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פד
פא ע"ב הרי עלי תודה מן החולין ולחמה מן המעשר מקראי קדש (תשנג) עמ' צט
פא ע"ב האומר הרי עלי תודה בלא לחם כופין אותו וכו' בן מלך - חכמה ומוסר עמ' פז
פא ע"ב האומר הרי עלי תודה בלא לחם זבח בלא נסכים כופין אותו ומביא תודה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
פא ע"ב תוס' ד"ה תודהלב המשפט ח"ב שיעור ג [הלכה]
פב ע"א09 המתפיס מעות מעשר שני לשלמים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסד
פב ע"א09 המתפיס מעות מע"ש לשלמים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא
פב ע"א31 וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר וכו' אף כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צ
פב ע"א36 כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין גור אריה ויקרא פ"א הערה 132
פב ע"א36 כל דבר שבחובה אין בא אלא מן החולין לקוטי שיחות ח"ו עמ' 17
פב ע"א39 הקרבת פסח מצרים דרשות מהר"ם בנעט עמ' עו
פב ע"א39 ר' אליעזר אומר נאמר פסח במצרים ונאמר פסח לדורות וכו' אמר לו ר' עקיבא וכי דנין אפשר משאי אפשר שם יחזקאל עמ' שסד
פב ע"א42 חזר ר"ע ודנו דין אחר אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נ
פב ע"א43 מה לפסח מצרים שכן אין טעון מתן דמים ואימורין וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 78
פב ע"א43 פסח מצרים אינו טעון מתן דמים ואימורים אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
פב ע"ב05 דנין אפשר משאי אפשר או לא חיי נפש ח"ב עמ' רנ
פב ע"ב10 דנין אפשר משאי אפשר חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלא
פב ע"ב20 אין משיבין על ההיקש לחמי תודה דף קפח ע"א
פב ע"ב21 תרביצא תורת מנחם חלק מ עמ' 213
פב ע"ב28 עולה טעונה כלי חכמת התורה וירא עמ' תרטו, תרמה
פב ע"ב28 קדשים צריכין כלי אמרות ה' השלם ח"א עמ' שלד
פב ע"ב29 בסיני קרבו זבחי שלמי ציבור גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רח
פב ע"ב30 וישם באגנות זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכ
פב ע"ב30 קבלת הדם צריכה כלי שרת דכתיב וישם באגנות אור אברהם ויקרא עמ' עא
פב ע"ב30 שלמי ציבור נמי כתיב וישם באגנות עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלז-רלט
פב ע"ב32 ויקח את המאכלת לשחוט את בנו והתם עולה היא זאת זכרון (תשנב) אות עח
פב ע"ב רש"י - אין אדם דן היקש מעצמו גור אריה במדבר פל"א הערה 34
פב ע"ב רש"י ד"ה זאת אומרת גור אריה שמות פכ"ט הערה 140 עמ' שעג
פג ע"א משלו ולא משל מעשרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"א-ע"ב
פג ע"ב16 איתא ג' קראי למותר הפסח כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריט
פג ע"ב27 כל קרבנות הציבור והיחיד באין שערי שיש יהושע ח"א עמ' צז
פג ע"ב27 כל קרבנות הציבור והיחיד באין מן הארץ ומחוצה לארץ חוץ מעומר ושתי הלחם תפארת צבי במדבר עמ' מג
פג ע"ב27 כל קרבנות הציבור והיחיד וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק טז
פג ע"ב27 קרבנות ציבור מחו"ל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיב
פג ע"ב27 כל קרבנות וכו' אינן באין אלא מן המובחר לקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
פג ע"ב29 בוררין העומר ושתי הלחם מהארץ השמנה והנבחרתראשית חכמה, מצוות פרק ה אות א
פג ע"ב29 העומר בא מא"י שער החצר (תשעב) סי' פז
פג ע"ב29 העומר ושתה"ל אינן באים אלא מן החדש (ותוס' - ענין זה הוא לא רק לכתחילה וכו') תורת מנחם חכ"ד עמ' 263
פג ע"ב29 עומר אינו בא מחו"לאור הרעיון עמ' רצט
פג ע"ב29 עומר ושתי לחם שאינן באין אלא מן החדש וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' מד
פג ע"ב29 העומר אינו בא אלא מן החדש גור אריה ויקרא פ"ב הערה 158
פג ע"ב29 לא כו' אלא כו' (ובתוס') תורת מנחם חנ"ג עמ' 218
פג ע"ב30 אינן באים אלא מן המובחר עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפו
פג ע"ב30 באים מן המובחר כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 23
פג ע"ב32 אלפא לסולת תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמט
פג ע"ב35 עומר הבא מן הישן כשר וכו' ואפילו מן העלייה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' עו
פג ע"ב38 שתי הלחם דכתיב ממושבתיכם וכו' ואפי' מן העלי' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תקכב
פג ע"ב38 שתי הלחם דכתיב ממושבתיכם וכו' ואפי' מן העלי' ורש"י ברית שלום (תעח) דף פא ע"ד
פג ע"ב38 שתי הלחם מן הישן עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלט, תמ
פג ע"ב44 והכתיב ראשית למצוה הא כתיב חדשה וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ג פסוק טז
פג ע"ב תוס' ד"ה מתני' - דאינן באין לאו לכתחילה משמע לקוטי שיחות ח"כ עמ' 1, חכ"ט עמ' 72
פג ע"ב רש"י - מביאין עומר מעבר הירדן רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
פג ע"ב רש"י (כת"י) - עולה באה ג"כ מן הצאן ומן הבקר גור אריה שמות פ"כ הערה 228
פג ע"ב רש"י ד"ה כל הארצות - ועבר הירדן וכו' כשרות לקוטי שיחות חי"ג עמ' 125
פג ע"ב רש"י ד"ה כל הארצות וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצח
פד ע"א02 כמאן דלא כי האי תנא דתניא ר' יוסי בר רבי יהודה אומר וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צג ד"ה ולפע"ד
פד ע"א04 עומר בא מחו"ל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שיב
פד ע"א04 עומר בא מחוץ לארץ פנים מסבירות עמ' שפו
פד ע"א13 שומרי ספיחין בשביעית ותוס' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 288
פד ע"א15 לאכלה ולא לשריפה מנחת מרדכי עמ' רלט
פד ע"א24 עומר וכו' מן השעורים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 99
פד ע"א25 העומר מקריבים משעורים באר הגולה באר ד הערה 936, 1258
פד ע"א25 מנחת העומר אינו בא אלא מן השעורים אור חדש פ"ו אות 220-221, 309
פד ע"א37 אין מביאין ביכורים... ולא מתמרים שבהרים...פירוש המכבי דברים עמ' רסג
פד ע"א37 ביכורים אינם מביאים אלא משבעת המינים אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רטז
פד ע"א37 אין חייבין בבכורים רק שבעת המינים גור אריה שמות פל"ד אות יז
פד ע"א תוס' ד"ה רחמנא אמר לדורותיכם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכה
פד ע"א רשב"א - יש ענין להביא חטאת שמנה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' מ
פד ע"ב02 אם הביא מתמרים שבהרים וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשג
פד ע"ב04 קרבן ראשית שתהא ראשית לכל המנחות כו' ומנין שתהא קודמת לביכורים כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפו
פד ע"ב04 שתהא ראשית לכל המנחות באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרעו
פד ע"ב07 אפילו מנחת סוטה אסור להביא מן החדש קודם הקרבת שתי הלחם גור אריה במדבר פכ"ח אות טו
פד ע"ב10 ומנין שתהא קודמת לבכורים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קיח
פד ע"ב17 שבגג ושבחורבה הכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק יג
פד ע"ב25 דכתיב כל טהור בביתך יאכל אותו ואי מנחות לזכרי כהונה הוא דמיתאכלן חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת קרח ג
פד ע"ב28 תרי קראי כתיבי לך יהיה וכו' הא כיצד באן בביכורים כאן במנחות אחרית השנים עמ' נ
פד ע"ב32 ר' יוחנן חזאי בחלום חיי נפש ח"ב עמ' רה
פד ע"ב32 רבי יוחנן חזאי בחלמא מילתא מעלייתא אמינא חכמה ומוסר ח"ב עמ' פח
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית אור תורה השלם (מזריטש) סי' קעח
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' סג, במדבר עמ' תקעז, דברים עמ' תשנט
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כב
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקב
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ש
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית מעדני אשר נישואין עמ' כט
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית עירין קדישין השלם עמ' רצה
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשית קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רפ
פד ע"ב33 מראשית ולא כל ראשיתמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קעח
פד ע"ב36 אף כאן שבח א"י גור אריה שמות פכ"ג הערה 99, דברים פכ"ו הערה 28
פה ע"א04 א"ל יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכנים לעפריים א"ל אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקולחכמה ומוסר ח"א עמ' רכב
פה ע"א04 אמרו לי' יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכנים לעפריים דבר צבי - קדושת השבת עמ' ריא
פה ע"א04 אמרו לי' יוחני וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים טיול בפרדס ח"א עמ' שעד
פה ע"א04 אמרי לי' יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכנים לעפריים אור תורה השלם (מזריטש) סי' עז
פה ע"א04 אמרי לי' יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפרייםמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' עז
פה ע"א04 אמרי ליה יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים א"ל אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רפח
פה ע"א04 אמרי ליה יוחנן וממרא למשה תבן אתה קומץ המנחה עמ' 54 (סי' נט)
פה ע"א04 אמרי ליה יוחנן וממרא למשה תבן אתהפרי צדיק חיי שרה אות ו
פה ע"א05 תבן אתה מכניס לעפריים גור אריה במדבר פכ"ב אות טו
פה ע"א05 תבן אתה מכנים לעפריים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלה
פה ע"א05 תבן אתה מכנים לעפריים, ורש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שנד, דברים עמ' תשסג, יהושע-שמואל עמ' שסט
פה ע"א05 תבן אתה מכנים לעפריים, ורש"יבאמונה שלמה עמ' רלה
פה ע"א05 תבן אתה מכנים לעפריים מי השלוח (תשסז) ח"א דף ער
פה ע"א05 תבן אתה מכניס ורש"י דרשות ר"י מסלוצק עמ' סז
פה ע"א05 תבן אתה מכניס לעופריים באר הגולה באר ב הערה 281
פה ע"א05 תבן אתה מכניס לעופרים רסיסי לילה סי' טו (עמ' 17)
פה ע"א05 תבן אתה מכניס לעופריםפרי צדיק מקץ אות ד
פה ע"א05 תבן אתה מכניס לעפריים ערבי נחל (תשסד) עמ' תצז
פה ע"א05 תבן אתה מכניס לעפרייםילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"א05 תבן אתם מכניסים לעפרייםאבן ישפה עמ' 49
פה ע"א05 תבן אתם מכניסים לעפרייםכרם יהושע (ולרשטיין) דף לח ע"ב
פה ע"א11 ע' יום קודם הפסח החמה כל היום בצפון תורת העולה ח"א פרק ב
פה ע"א12 הגזבר מכניס ידו ובודק אם עלה אבק פסולה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה
פה ע"א14 סולת שהתליעה פסולה עיוני רש"י במדבר עמ' תקיט
פה ע"א19 אלמלי סמוכות לירושלים מביאין מהן ולאשר אמר עמ' תקנא
פה ע"ב03 נר חצי שדה וזורע חציה ובשנה שניה נר שזרע וזרע חצי שנה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רכח
פה ע"ב05 מביאין העומר מן השדות שהן בדרום תורת העולה ח"א פרק ב
פה ע"ב09 כבת שלש סאין משנת חיים ויקרא עמ' תמד
פה ע"ב19 דפסול כבע"מ דמי משנת חיים בראשית עמ' רסז
פה ע"ב21 עצים שנפל בהם תולעת פסולים מע"ג המזבח פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה סז
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן מבשר טוב - חנוכה עמ' רד
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תלו, תלח, תנב, תצ, תקצה
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן אמרי נועם (מועדים) סי' ב לחנוכה [מבן המחבר]
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא כב
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן ביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק ט
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפד
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן דרכי אמונה דרך ס
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן עטרת ישועה (תשסד) אות מח, פח לשבועות, שמן ששון לחנוכה פ"א אות ג, אות ה, ט, טו ליום א דחנוכה, אות א ליום ז דחנוכה, אות ג לזאת חנוכה
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן קרן לדוד בראשית עמ' שכג, ויקרא-במדבר עמ' קיד
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמן אבא שאול אומר שני' לה רגב וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 20
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמןבני יששכר ח"ב דף נט ע"ד, עד ע"ג, קא ע"א, קנה ע"א
פה ע"ב26 תקוע אלפא לשמןפרי צדיק ר"ח שבט אות א
פה ע"ב26 תקוע אלפא שמן וכו' וישלח יואב תקועה וכו' בני יששכר ח"ב דף קכב ע"ד
פה ע"ב31 אין מביאין אנפקטן ורש"י ברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
פה ע"ב31 אין מביאין אנפקטן ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תנ
פה ע"ב34 וישלח יואב תקועה וכו' חכמה מצויה בהן לקט אמרי קודש - דברים עמ' יז
פה ע"ב34 וישלח יואב תקועה וכו' מתוך שרגילים בשמן זית חכמה מצויה בהםפרי צדיק בראשית אות טו, תולדות אות ט, לחנוכה אות א, ה, ט, מקץ אות יא, ויחי אות יג, וארא אות ה, ר"ח שבט אות ד, תרומה אות יב, תזריע אות ז, אחרי מות אות ז, אמור אות ט
פה ע"ב34 שלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה רסיסי לילה סי' נו (עמ' 163)
פה ע"ב35 אמר ר' יוחנן מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' מד
פה ע"ב35 במקום שמצוי שמן זית מצוי חכמה מטר השמים עמ' תי
פה ע"ב35 במקום ששמן מצוי חכמה מצויה עבודת יצחק בראשית עמ' קפד, קפו
פה ע"ב35 בני תקוע מתוך שרגילין בשמן זית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכג
פה ע"ב35 בני תקוע מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן וכו' שפתי חיים ח"ב עמ' קב
פה ע"ב35 הרגיל בשמן זית חכמה מצוי בו שרגא המאיר על התורה עמ' רכו
פה ע"ב35 הרגיל בשמן זית יצפה לחכמה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי יב
פה ע"ב35 השמן שייך לכח החכמהפחד יצחק חנוכה מאמר יא
פה ע"ב35 כל מקום שמן זית מצוי החכמה מצויה אגרא דכלה ח"א עמ' תקלג, ח"ב עמ' קנ
פה ע"ב35 כל מקום ששמן זית מצוי חקל יצחק (תשסג) עמ' קנא
פה ע"ב35 כל מקום ששמן זית מצוי שם החכמה מצויהבני יששכר ח"ב דף נט ע"ד, סה ע"ד, פט ע"א, קב ע"ב, קטו ע"ד, קכא ע"ד
פה ע"ב35 מ"ש תקוע מפני שרגילין בשמן זית חכמה מצויה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד
פה ע"ב35 מאי שנא תקועה א"ר יוחנן מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קפח
פה ע"ב35 מתוך שרגילים בשמן זית חכמה מצויה בהם מבשר טוב - חנוכה עמ' שכא
פה ע"ב35 מתוך שרגילים בשמן זית חכמה מצויה בהם מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' עב
פה ע"ב35 מתוך שרגילים בשמן זית חכמה מצויה בהם שירת דוד (תשסז) עמ' תכ
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן קהלת משה (תשסב) עמ' קמג
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן אוצר המאמרים (תשס) עמ' נו, קכז, שט
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה ולאשר אמר עמ' רצח
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה ילקוט אוהב ישראל עמ' קמד
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן אמרי אש (טאוב) עמ' רצא, שצג, שצה
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתטז, במדבר עמ' סב, ריז
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סג, עה, עז, פא, צד, צה, צח, קכ, קל, קלה, קלז, קנד, קעד, קעח, קפ
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות מו, מח
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן דרכי אמונה דרך כז, מב, ס, סז, עג, עד, פ, פג-פו, צז
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תצוה
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קג
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן נועם אליעזר שמות דף רלד ע"א
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן פני חיים (פלג'י) דף קמח ע"א
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלא
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן שרגא המאיר מועדים עמ' לו
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן תפארת צבי ויקרא עמ' תו
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף צו ע"א
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהןברכות אבי דף נ ע"א
פה ע"ב35 מתוך שרגילין בשמן זית חכמה מצויה בהן עקבי אבירים עמ' נח, עח, קמט
פה ע"ב35 ע"י שרגילין בשמן חכמה מצויה בהן תפארת משה עמ' לו
פה ע"ב35 שמן הוא חכמהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' לז, נ, נג
פה ע"ב35 שמן הוא כינוי לחכמה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד
פה ע"ב35 שמן זית זך רומז לתורה לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קלט, ריב
פה ע"ב35 שמן זית מחכים תורת חיים (קאסוב) עמ' נו
פה ע"ב35 שמן מחכים פרדס המלך (תשסט) אות תרעז
פה ע"ב35 שמן נקרא חכמה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
פה ע"ב35 שמן נקרא חכמהמשמיע שלום עמ' כח
פה ע"ב35 שמן רומז לחכמה אוצר המאמרים (וייס) עמ' קעו
פה ע"ב35 שמן רומז לחכמה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עא*
פה ע"ב35 שמן רומז לחכמה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רצז
פה ע"ב35 שמן רומז לחכמה משמרת איתמר (תשסז) עמ' ר, רצג, תסה, תרמח
פה ע"ב35 שמן רומז לחכמה עירין קדישין השלם עמ' רב
פה ע"ב35 תורה נמשלה לשמן עבודת עבודה עמ' קנט
פה ע"ב36 וטובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעייןאור הצבי עמ' 259
פה ע"ב36 וטובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר לקוטי שיחות ח"א עמ' 102
פה ע"ב36 וטובל בשמן רגלו חלקו של אשר נתברך בשמן בשפע רב אוצר המאמרים (וייס) עמ' רמט
פה ע"ב36 וטובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעין אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ק
פה ע"ב36 חלקו של אשר מושך שמןבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
פה ע"ב36 טובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעין לקוטי מאמרים עמ' 166, 236
פה ע"ב36 טובל בשמן רגלו זה חלקו של אשר שמושך שמן כמעיןפרי צדיק ר"ח שבט אות א, ד
פה ע"ב36 ריבוי שמן בחלקו של אשר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפא
פה ע"ב37 אמרו פעם א' נצרכו להן אנשי לודקיא בשמן וכו' הר המוריה עמ' צז
פה ע"ב37 אנשי לודקיא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קי
פה ע"ב37 נצטרכו אנשי לודקיא לשמן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשצז
פה ע"ב37 פעם א' נצרכו להן אנשי לודקיא בשמן וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שכ
פה ע"ב37 פעם אחת הוצרכו אנשי לודקיא לשמן וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלב-שלג
פה ע"ב37 פעם אחת נצרכו אנשי לודקיא בשמןוכו'פירוש המכבי דברים עמ' תיג
פו ע"א04 וסימניך עשירים מקמצין אגרת הטיול (תשעה) עמ' ב
פו ע"א04 וסימניך עשירים מקמצין נחלת שמעון (אשכנזי) לך ו
פו ע"א04 וסימנך עשירים מקמצים שירת דוד (תשסז) עמ' נט
פו ע"א04 וסימנך עשירים מקמצין ברית שלום (תעח) דף נג ע"ב
פו ע"א04 וסימנך עשירים מקמצין ברית שלום (תשסח) עמ' שמ
פו ע"א04 וסימנך עשירים מקמצין שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכג
פו ע"א04 וסימנך עשירים מקמציןדברי שמואל (תשנח) עמ' עז
פו ע"א05 עשירים מקמציםדברי שמואל (תשיג) עמ' סו
פו ע"א05 עשירים מקמצין זכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות לה, פרק ט אות יח
פו ע"א05 עשירים מקמצין לחמי תודה דף קג ע"ב, קיא ע"א, קכא ע"ב, קנב ע"ב
פו ע"א05 עשירים מקמצין מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקע
פו ע"א05 עשירים מקמציןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נא
פו ע"א05 עשירים מקמצן מטר השמים עמ' שצז
פו ע"א09 אנפיקנון שמן זית שלא הביא שלשאמרי יוסף בראשית דף רנ ע"ב
פו ע"א17 ג' זתים הן, רש"י ד"ה השני שבזית וגי' ברה"ז ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קצב
פו ע"א17 שלשה זיתים הן ובהן שלשה שלשה שמנים בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף מו
פו ע"א17 שלשה זיתים הן ובהן שלשה שמנים וכו' תורה בציון עמ' תצב
פו ע"א17 שלשה זיתים הן וכו' הראשון למנורה לקוטי שיחות ח"א עמ' 170
פו ע"א17 תשעה מינין בשמן אין כשר למנחות אלא ראשון ורביעי וכו' יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמ
פו ע"א18 שלשה שמנים וכו' הראשון למנורה תורת מנחם חכ"ד עמ' 308
פו ע"א19 כותש הזיתים ונותנן לתוך הסל גור אריה ויקרא פכ"ד אות ב
פו ע"א19 כותש וכו' לקוטי שיחות ח"י עמ' 293
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית חנן אלקים עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לג {שיהא שמנו אגור בתוכו}
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית אגרא דכלה ח"ב עמ' קמז
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית לקוטי שיחות חי"א עמ' 127
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמב
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית תפארת צבי שמות עמ' שצב, שצג, תכה, תכו
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית וכו' ורש"יגור אריה שמות פכ"ז אות ח עמ' שכח
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שטו
פו ע"א19 מגרגרו בראש הזית ונוטל טפה אחת הברורה שבזית ערבי נחל (תשסד) עמ' תכא
פו ע"א19 מגרגרו וכו' ראשון למנורה שני למנחות שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' נז
פו ע"א19 מסען בסלים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמו
פו ע"א22 הראשון למנורה והשאר למנחותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מד
פו ע"א22 ראשון למנורה שני למנחות אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רנג
פו ע"א22 רק השמן הראשון שיצא מן הזיתים היה כתית והיה זה למאור עקבי אבירים עמ' קנ
פו ע"א22 שמן שנטחן הוא שמן שלישי גור אריה ויקרא פ"ב הערה 46
פו ע"א40 הראשון שבראשון אין למעלה הימנו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה
פו ע"א41 השלישי שבראשון וכו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 295
פו ע"א41 שני שבשני וא' שבג' שוויםרמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה' (לבוב תרכ"ג), דף ד ע"א
פו ע"א43 אף כל המנחותדברי שלום חלק א עמ' עו
פו ע"א44 מה מנורה וכו' מנחות שהן לאכילה וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 13
פו ע"א44 מה מנורה שאינה לאכילה וכו' ורש"י מאורי שערים עמ' שסא
פו ע"א44 מנחות שהן לאכילה אינו דין שיטענו שמן זית זך יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רטז
פו ע"א45 זך כתית למאור ואין זך כתית למנחות דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קח
פו ע"א45 זך כתית למאור ואין זך כתית למנחות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תב ד"ה ואמר
פו ע"א45 זך כתית למאור ואין זך כתית למנחות דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' שטו
פו ע"א45 זך כתית למאור ואין זך כתית למנחות לב דוד (תשסט) עמ' קד
פו ע"א45 כתית למאור לקט אמרי קודש - שמות עמ' קכב, קכג {כשרה רק טיפה ראשונה}
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמה, שנ, שנג
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות בך יברך ישראל (תשסח) עמ' פז
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות ברכת דוד עמ' עג
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שעא
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות גור אריה ויקרא פ"ב אות יד
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכ, רכד
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחות פני יהושע (תשסא) עמ' לד
פו ע"א45 כתית למאור ולא כתית למנחותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תצוה עמ' קכז
פו ע"א45 שמן זית זך יושב אהלים עמ' פג {מטפה הראשונה של זית}
פו ע"א45 שמן זית זך כתית למאור, למאור ולא למנחות תפארת צבי שמות עמ' תטז, תיז
פו ע"א45 למנחות לא בעינן זךעולת חודש ח"ג מאמר רלט, רמג
פו ע"א רש"י - מלקטן בראש הזית בגובה שבאילן במקום שהזיתים קודמין להתבשל תחילה מפני שהחמה זורחת שם תדיר תפארת צבי שמות עמ' תכה
פו ע"א רש"י כת"י בסדר העמדת הנרות עיוני רש"י במדבר עמ' קטו
פו ע"א תוס' ד"ה זכר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קטז
פו ע"ב04 אין זך אלא נקי באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתטז, במדבר עמ' רצו, תעה
פו ע"ב04 אין זך אלא נקי גור אריה שמות פכ"ז הערה 33
פו ע"ב04 אין זך אלא נקי רי"א אין כתית אלא כתוש וכו' ברית שלום (תעח) דף נג ע"ב
פו ע"ב04 אין זך אלא נקי רי"א אין כתית אלא כתוש וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שלח
פו ע"ב05 אין כתית אלא הכתב והקבלה שמות פכ"ט פסוק מ
פו ע"ב05 אין כתית אלא כתוש גור אריה ויקרא פ"ב הערה 45
פו ע"ב05 אין כתית אלא כתוש עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיז
פו ע"ב05 יכול יהא זך כתית פסול למנחות ת"ל עשרון סולת בלול בשמן כתית דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקלח ד"ה שמן
פו ע"ב05 כתוש וכו' מפני החיסכון לקוטי שיחות חי"א עמ' 130
פו ע"ב07 שמן למנחות לא בעינן זך דהתורה חסה על ממונם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שז
פו ע"ב09 התורה חסה על ממונן של ישראל אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תיט
פו ע"ב09 התורה חסה על ממונן של ישראל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצו
פו ע"ב09 התורה חסה על ממונן של ישראל פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מא
פו ע"ב10 ויקחו אליך אליך ולא לי חכמת התורה תצוה עמ' כא
פו ע"ב10 ויקחו אליך אמר ר' שמואל בר נחמני אליך ולא לי, לא לאורה אני צריך קדושה ומלכות (גורדון) פ' תצוה
פו ע"ב10 ויקחו אליך ולא לי לא לאורה אני צריך שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לה
פו ע"ב10 ויקחו אליך שמן וגו' לא לאורה אני צריך וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' מא לחנוכה, סי' טו לפר' זכור
פו ע"ב11 אליך ולא לי חנן אלקים עמ' צב
פו ע"ב11 אליך ולא לי לא לאורה אני צריך אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שנד
פו ע"ב11 אליך ולא לי לא לאורה אני צריך אמרי אש (טאוב) עמ' שצא
פו ע"ב11 אליך ולא לי לא לאורה אני צריך ורש"י כת"י ד"ה אליך מדבר קדמות (תשסח) עמ' קל
פו ע"ב11 אליך ולא לי לא לאורה אני צריך וכו' לא לאכילה אני צריך ולא לאורה אני צריך של"ה פרשת תצוה אות י, יג
פו ע"ב11 אליך ולא לי לא לאורה אני צריךמי מרום ח"ט עמ' רלז
פו ע"ב12 וכי לאורה הוא צריך חכמת התורה תצוה עמ' כב, צו
פו ע"ב12 וכי לאורה הוא צריך כתנות אור עמ' רעז
פו ע"ב12 וכי לאורה הוא צריך שם ישראל עמ' רה
פו ע"ב12 לא לאורה אני צריך ברכת טוב עמ' שיח
פו ע"ב12 לא לאורה אני צריך עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמ
פו ע"ב12 לא לאורה אני צריך וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' מז
פו ע"ב12 לא לאורה אני צריך וכו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 42
פו ע"ב12 לא לאורה אני צריך כו' שקופין מבפנים ואטומים מבחוץ, ורש"י תורת מנחם חמ"ז עמ' 88
פו ע"ב12 מנורה בדרום ושולחן בצפון קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכ
פו ע"ב12 שולחן בצפון ומנורה בדרום וכו' ברית שלום (תעח) דף צב ע"א
פו ע"ב12 שולחן בצפון ומנורה בדרום וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקפח
פו ע"ב12 שולחן בצפון ומנורה בדרוםישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 69
פו ע"ב12 שולחן בצפון מנורה בדרום לקוטי מאמרים עמ' 166
פו ע"ב12 שולחן בצפון מנורה בדרום ומזבח באמצע עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לג
פו ע"ב12 שולחן בצפון מנורה בדרוםפרי צדיק ר"ח כסלו אות ה, בשלח אות ג, תצוה אות יב, פקודי אות ז, ויקרא אות ב, תזריע אות ט, אמר אות יא, בהעלותך אות ב, ט, שלח אות י, בלק אות ה,
פו ע"ב12 שלחן בצפון ומנורה בדרום א"ר זריקא א"ר אלעזר לא אכילה אני צריך ולא לאורה אני צריך מבשר טוב - חנוכה עמ' סט, ע
פו ע"ב12 שלחן בצפון ומנורה בדרום וכו' עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכג
פו ע"ב12 שלחן בצפון ומנורה בדרום שקופים [מבפנים] ואטומים [מבחוץ], ורש"י מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' לג
פו ע"ב12 שלחן בצפון ומנורה בדרוםקדושת לוי דף קא ע"ד
פו ע"ב13 לא לאכילה הוא צריך תאומי צביה עמ' צ
פו ע"ב14 ויעש לבית חלוני שקופים אטומים דובר צדק עמ' 22
פו ע"ב14 ויעש לבית חלוני חלונים שקופים אטומים ויחי עוד דף נג ע"ג {מי שמבקש לעשות חלונות עושה אותן רחבות מבפנים וצרות מבחוץ}
פו ע"ב14 ויעש שלמה חלוני שקופים ואטומים שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' נה
פו ע"ב15 חלונות בהמ"ק רחבים מבחוץ וקצרים מבפנים חכמת התורה תרומה עמ' רב
פו ע"ב15 חלונות בית המקדש אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' טז אות ג
פו ע"ב15 שקופים אטומים וכו' עדות הוא לכל באי עולם וכו' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 409, חכ"א עמ' 165, חכ"ג עמ' 267, חכ"ה עמ' 353, חכ"ט עמ' 22
פו ע"ב15 שקופים מבחוץ ואטומים מבפנים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לז
פו ע"ב15 שקופים מבפנים ואטומים מבחוץ מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קיז
פו ע"ב15 שקופים מבפנים ואטומים מבחוץהחברה והשפעתה מאמר 6 פרק ו
פו ע"ב15 שקופין מבפנים ואטומים מבחוץ תפארת צבי שמות עמ' תצו
פו ע"ב15 תנא שקופים מבפנים ואטומים מבחוץ ורש"י למחר אעתיר עמ' שכב
פו ע"ב16 מחוץ לפרוכת העדות עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קנח
פו ע"ב17 לפני העדות יערוך כו' זה נר המערבי וכו' כל מ' שנה שהיו ישראל מהלכין במדבר לא הלכו אלא לאורו ערבי נחל (תשסד) עמ' תרעח
פו ע"ב17 עדות הוא וכו' שהשכינה שורה בישראל וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק יב
פו ע"ב17 עדות הוא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראלדרשות שבט הלוי עמ' רחצ
פו ע"ב17 עדות הוא לכל באי עולם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצח
פו ע"ב17 עדות הוא לכל באי עולם חכמת התורה פקודי עמ' כו
פו ע"ב17 עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריח
פו ע"ב17 עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל תורת מנחם חמ"ז עמ' 89
פו ע"ב17 עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שצ, שמא
פו ע"ב17 עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל וכו' ברית שלום (תעח) דף נג ע"ד
פו ע"ב17 עדות היא לכל באי עולם וכו' תורת מנחם חל"ח עמ' 323
פו ע"ב17 עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראלמי מרום חי"ב עמ' קסח
פו ע"ב17 עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראלמי מרום חי"א עמ' סד
פו ע"ב21 אלא עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל וכו' קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכח
פו ע"ב21 עדות שהשכינה במערב מאי עדות שממנה היה מדליק ובה היה מסיים שארית מנחם ח"ב עמ' קמ
פו ע"ב23 זה נר מערבי וכו' וממנה היה מדליק וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמד
פו ע"ב23 נר מערבי עדות לישראל ששכינה שרויה בתוכם תורת העולה ח"א פרק טו
פו ע"ב23 נר מערבי כו' וממנה הי' מדליק ובה הי' מסיים תורת מנחם חמ"ז עמ' 92
פו ע"ב23 נר מערבי ממנה היה מדליק, ותוס' גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכג
פו ע"ב23 נר מערבי נותן כמדת חברותיה וממנה מתחיל ובה מסיים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לב
פו ע"ב23 נר מערבי עדות היא לבאי עולם שהשכינה שרויה בישראל בשבילי אמונה ח"ב עמ' רי
פו ע"ב23 נר מערבי עדות לכל באי עולם וכו' ואני תמיד עמך עמ' קכ
פו ע"ב23 נר מערבי שממנו מתחיל ובה מסיים תפארת צבי במדבר עמ' קב
פו ע"ב23 שהיה נותן בה שמן כמדת חברותיה שם ישראל עמ' שיא
פו ע"ב24 הדלקת המנורה היה מתחיל מנר שני כסף נבחר עמ' רמו
פו ע"ב32 אין מביאין ישן ולאשר אמר עמ' תז
פו ע"ב32 יין ישן אין עושין בו נסכים גנא דפלפלי עמ' תנז
פו ע"ב34 אין מביאין יין לנסכים אלא מן הכרמים העבודים אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכה
פו ע"ב34 אין מביאין מן הדליות אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמז
פו ע"ב רש"י - שהמשקופין של חלונות מוחזר כלפי חוץ להוציא אורה לעולם תפארת צבי שמות עמ' תצו
פו ע"ב רש"י - שממנו אורה יוצאת לעולם חכמת התורה תרומה עמ' קנה
פו ע"ב רש"י (כת"י) ר"ה שוין למנחות לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 9
פו ע"ב רש"י ד"ה התורה משנת חיים במדבר עמ' שצב
פו ע"ב רש"י ד"ה כתוש גור אריה שמות פכ"ז הערה 54
פו ע"ב רש"י ד"ה שקופים לקוטי שיחות ח"ו עמ' 168, חי"ד עמ' 132
פו ע"ב רש"י ותוס' - רק בלילה הדליקו כל הז' נרות המנורה לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 354
פו ע"ב תוס' ד"ה מחוץ וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצט
פו ע"ב תוס' ד"ה מחוץ - ותימה דהול"ל הלא הוא מאיר לכל העולם ערבי נחל (תשסד) עמ' תרעח
פו ע"ב תוס' ד"ה מחוץ -- שהכהנים היו מסתכלין בטפיח מבחוץ אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ב
פו ע"ב תוס' ד"ה ממנה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 193
פו ע"ב תוס' ד"ה ממנה - ושמא הא דתקון וכו' לקוטי שיחות חל"ח עמ' 192
פז ע"א02 כיצד בודק הגזבר יושב וקנה בידו נטריקן (תשעד) עמ' קו
פז ע"א04 יין שיש בו קמחין פסול עיוני רש"י במדבר עמ' תקיח
פז ע"א04 יין שעלו בו קמחים פסול יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלה
פז ע"א05 שנאמר תמימים יהיו לכם ומנחתם תמימים יהיו לכם ונסכיהם זכור לדוד עמ' כב
פז ע"א08 מתוק מחמת השמש כשר פנים מסבירות עמ' שע
פז ע"א28 זרק הגיד של שמרים והגזבר וכו'קול ששון (גולדברג) אות כג
פז ע"א29 מסייע ליה לרבי יוחנן לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפו
פז ע"א30 הדיבור יפה לבשמים ורע ליין תורת העולה ח"ב פרק לו
פז ע"א30 הדיבור רע ליין ויפה לבשמיםפנים יפות על תהלים עמ' שצט
פז ע"א30 הקול יפה לבשמים בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' לח
פז ע"א30 כשם שדיבור יפה לבשמים כך הדיבור רע ליין באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלה
פז ע"א30 כשם שהדיבור יפה לבשמים כך דיבור רע ליין אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שטז
פז ע"א30 כשם שהדיבור יפה לבשמים כך דיבור רע ליין אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קלה
פז ע"א30 שהדיבור יפה לבשמים מה שהיה הוא שיהיה עמ' נא
פז ע"א31 הקול קשה ליין פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב
פז ע"א35 כבשים מחברון לקוטי שיחות חל"ט עמ' 221
פז ע"א35 מביאין אילים ממואב כבשים מחברון עגלים משרון רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצ
פז ע"א37 מביאין כבשים שגבהן כרחבן פרי צדיק לחנוכה אות ט
פז ע"א37 שגובהן כרחבן ובתוס' שהתמידין היו גבוהים וכו' תורת העולה ח"ג פרק א
פז ע"א39 כתיב וכו' תמיד לא יחשו המזכירים את ה' אל דמי לכם מאי אמרי וכו' אתה תקום תרחם ציון אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קח
פז ע"א39 כתיב על חומותיך ירוש' מאי אמרי ידו בכל סי' תפה
פז ע"א39 כתיב על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תפארת צבי במדבר עמ' מג
פז ע"א39 כתיב על חומותיך ירושלים וכו' מאי אמרי וכו' בונה ירושלים ה' אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קלז
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלג {כלפי שהתרעמה ירושלים לפני ה' אולי ישכחנה}
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים וגו' המזכירים את ה' מאי אמרי, אתה תקום תרחם ציון אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרלד
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצ
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים וכו' מאי אמרי אתה תקום וכו' נזר הקדש ח"ג עמ' קפה
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים וכו' מאי אמרי וכו' אתה תקום תרחם ציון וכו' בונה ירושלים ה' וכו'מטה יששכר עמ' קנד, קנז, קסב
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים הפקדתי שומריםמרפא לשון עמ' קמ
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים וכו' מה אמרי הכי אמר רבא וכו' אתה תקום וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רלז
פז ע"א39 על חומותיך ירושלים... לא יחשו המזכירים את ה' מאי אמרי... שער החצר (תשעב) סי' קפד
פז ע"א40 תמיד לא יחשו המזכירים את ה', מאי אמרי וכו' אתה תקום תרחם ציון עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פ
פז ע"א41 אתה תקום תרחם ציוןאור הרעיון עמ' קלד, קנז, שמא
פז ע"א41 מאי אמרי אתה תקום תרחם ציון דרשות מהר"ם חביב עמ' תמה
פז ע"א41 מאי אמרי אתה תקום תרחם ציון, בונה ירושלים ה' תפארת צבי במדבר עמ' מג
פז ע"א41 מאי אמרי אתה תקום תרחם ציון, כי בחר ה' בציון אור אברהם - סידור התפילה עמ' שז
פז ע"א41 רב נחמן בר יצחק אמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שנג
פז ע"א41 רנב"י אמר בונה ירושלים ה' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
פז ע"א42 בונה ירושליםקרני אורה עמ' סו
פז ע"א43 כי בחר ה' בציון וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלב
פז ע"א44 שתי מידות וכו' עשרון וחצי עשרוןטוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק כד
פז ע"א46 לא היה מודד לא בשל שלשה לפר וכו' יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט, רמה
פז ע"א49 שני עשרונות היו אחד מחוק ואחד גדוש יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז
פז ע"א רש"י - היין שהעלה קמחים פסול דהוי כמו בעל מום גור אריה במדבר פכ"ח אות טז
פז ע"א רש"י - הפקדתי שומרים, מלאכים תפארת צבי במדבר עמ' מג
פז ע"א מהרש"א חידושי אגדות - כל עת הוא זמן הגאולהאור הרעיון עמ' שמא
פז ע"ב01 של כה"ג היתה עשירית האיפה והיה גודשה בתוכה מקראי קדש (תשנג) עמ' תכא
פז ע"ב30 שלחן מהו שיקדש קמצים בגודש שלו אור אברהם על ספר המצוות עמ' שפח
פז ע"ב38 שבע מדות הלח במקדשקרן פני משה ח"א עמ' עח
פז ע"ב38 שבע מדות של לח היו במקדש יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצה, כרך ב ח"א עמ' רמב
פז ע"ב40 שנתות היו בהין בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרעז, ח"ג עמ' אלף תמח
פז ע"ב40 שנתות היו בהיןאמת ליעקב עה"ת עמ' שלו
פח ע"א11 למאן דאמר ממטה למעלה חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות קמז
פח ע"א20 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאין תורת מנחם חט"ז עמ' 63, 146
פח ע"א21 מלאים שלא יחסר לקוטי שיחות ח"י עמ' 60
פח ע"א27 הין לצורך שעה עשאה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד
פח ע"א38 כל המנחות טעונות לוג שמן גור אריה ויקרא פ"ח אות ז
פח ע"א40 אפילו מנחה של ששים עשרון די בלוג אחד שמן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
פח ע"א43 ג' ומחצה הין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיט
פח ע"א43 לנרות המנורה בעינן ג' ומחצה לוגי שמן עקבי אבירים עמ' עו
פח ע"א43 שלשה ומחצה למנורה, מחצי לוג לכל נרבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעז
פח ע"א תוס' ד"ה בירוצי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
פח ע"ב05 קשה ליה לרבי חצי לוגקרן פני משה ח"א עמ' עח
פח ע"ב06 וכי חולין הוא דצריכי לקדושי ויגד יעקב עמ' שמח
פח ע"ב09 קידוש השמן למנורה ע"י מדת חצי לוג וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 304
פח ע"ב09 שבו היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר שרגא המאיר מועדים עמ' עב
פח ע"ב09 שמן חצי לוג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכ
פח ע"ב10 נר ישראל ותוס' ד"ה נר דברי סופרים סי' כה (עמ' 19)
פח ע"ב11 אמר רבי נר שכבתה נידשן השמן וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמא
פח ע"ב11 כבתה בחצי הלילה נותן חצי לוג שמן מדשן השמן והפתילה ומדליקה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לג
פח ע"ב11 נדשן השמן נדשן הפתילה דרשות מהר"ם חביב עמ' צח
פח ע"ב11 נדשנה השמן אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכא
פח ע"ב11 נידשן השמן נידשנה פתילה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
פח ע"ב11 נר שכבה ורש"י וברשב"א דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלב
פח ע"ב11 נר שכבתה נידשן השמן וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכא
פח ע"ב11 נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה אור אברהם שמות עמ' רכג
פח ע"ב11 נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה לחמי תודה דף רטו ע"א
פח ע"ב12 היה מדשן השמן והפתילה והיה נותן בה שמן חדש כמדתה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסד
פח ע"ב13 מנורה אם כבתה זקוק לה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסה
פח ע"ב14 כשהוא נותן בה שמן כמדה ראשונה וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמב
פח ע"ב15 פשיטא דבמדה ראשונה וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 301
פח ע"ב17 קרי עליה והדרך צלח וכו' ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקמח, במדבר עמ' תצא, תרמז, דברים עמ' תתא, תתקח, יהושע-שמואל עמ' לא
פח ע"ב17 קרי עליה והדרך צלח רכב על דבר אמת וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קסא
פח ע"ב21 הנרות היינו הכלי שמקבל השמן דמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק ח פסוק ב(5)
פח ע"ב21 כי כתיב ככר ומקשה אמנורה ונרותיה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רצ
פח ע"ב21 נר שבמקדש של פרקים הוה כו' מנורה ונרותיה באות מן הנכר כו', ורש"י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכז, תכח
פח ע"ב21 נר שבמקדש של פרקים הוה קסבר כי כתיב ככר ומקשה אמנורה ונרותיה כתיב ילקוט עטרת צבי עמ' נו
פח ע"ב21 נר שבמקדש של פרקים היהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף טז ע"ב
פח ע"ב21 נר שבמקדש של פרקיםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלד ע"א
פח ע"ב21 נרות לא הוו קביעי באר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש א אות ט
פח ע"ב21 קביעי נרותאמרי יוסף שמות דף קיא ע"ב
פח ע"ב23 כיצד עושה מסלקן ומניחן זכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
פח ע"ב23 כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג דבר טוב עמ' ער
פח ע"ב23 כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן בהן שמן ומדליקן תפארת צבי שמות עמ' תכז
פח ע"ב23 כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן בהן שמן ומדליקן תפארת צבי במדבר עמ' קא
פח ע"ב23 מסלקן ומניחן משנת חיים שמות עמ' רנ
פח ע"ב24 דתניא חכמים אומרים לא היו מזיזין אותה ממקומה הר המוריה עמ' קעג
פח ע"ב27 של זהבטוב טעם שמות עמ' ריד
פח ע"ב28 מנורה ונרותיה באות מן הככר וכו' מנורה וכו' מן הככר ולא נרותיה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 322, חכ"ח עמ' 60
פח ע"ב28 מנורה ונרותיה משנת חיים שמות עמ' רנג
פח ע"ב28 מנורה ונרותיה באות מן הככר ואין מלקחיה ומחתותיה מן הככר וכו' שרתי ח"א עמ' קצה
פח ע"ב28 אף הנרות באים מן הבכר גור אריה שמות פכ"ה אות לד
פח ע"ב29 מנורה באה מן הככר ואין מלקחיה ומחתותיה ונרותיה באות מן הכבר אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קי, רטז
פח ע"ב30 אין נרותיה באות מן הככר גור אריה שמות פכ"ה אות לד
פח ע"ב32 יכול שאני מרבה כו' ת"ל אותה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רצ, רצא
פח ע"ב32 כל מרבה נרותיה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסב
פח ע"ב34 ר' יהושע בן קרחה אומר באה מן הככר וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קמב
פח ע"ב38 סד"אעולת חודש ח"ג מאמר רלט, רמג
פח ע"ב39 התורה חסה על ממונן של ישראל גור אריה שמות פכ"ה הערה 349
פח ע"ב רש"י - הטבת הנרות לקוטי שיחות חכ"א עמ' 219
פח ע"ב רש"י - כיצד עושה הטבת הנרות, מסלקן הנרות בשעת הטבה מן המנורה תפארת צבי במדבר עמ' קא
פח ע"ב רש"י ד"ה כמדה דרך חיים (לונזאנו) עמ' קמג
פח ע"ב תוס' ד"ה אימי רביעית סי' קסד סעיף א סק"י [הלכה]
פח ע"ב שפת אמת ד"ה נר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קכא
פט ע"א12 לכל ג' מינים ביחד היה מביא חצי לוג גור אריה ויקרא פ"ח אות ז
פט ע"א24 כל מנחה צריכה עשרון אחד גור אריה ויקרא פ"ב אות ב
פט ע"א34 זה גימטריא י"ב עיוני רש"י במדבר עמ' תב
פט ע"א36 מערב עד בוקר תן לה מדתה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
פט ע"א36 מערב עד בוקר תן לה מידתה שתהא דולקת וכו' ברית שלום (תעח) דף נג ע"ד
פט ע"א36 מערב עד בוקר תן לה מידתה שתהא דולקת וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' שמב
פט ע"א36 תן לה כדי מדתה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' סב, צג
פט ע"א36 תן לה כמדתה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
פט ע"א36 תן לה מדתה ויגד יעקב עמ' שמז
פט ע"א36 תן לה מדתה מערב עד בוקר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצג
פט ע"א36 תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת כל הלילה קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' מה
פט ע"א36 תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בוקר אור אברהם במדבר עמ' ריג
פט ע"א36 תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בוקר יד דוד (אופנהיים) עמ' קמו
פט ע"א37 אין לך עבודה שכשירה מערב עד בוקר אלא זו וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קב
פט ע"א38 א"ד מלמעלה למטה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שז
פט ע"א38 השמן היה חצי לוג גור אריה שמות פכ"ט אות ה
פט ע"א38 ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא, איכא דאמרי מלמעלה למטה שיערו ואיכא דאמרי ממטה למעלה שיערו אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכב
פט ע"א38 חצי לוג מאורתא ועד צפרא תורת מנחם חי"ט עמ' 50
פט ע"א38 שיעור שמן למנורה חצי לוג וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תיא, תכו
פט ע"א38 שיערו חכמים חצי לוג שמן לכל נר ונר פנים מסבירות עמ' שסז
פט ע"א38 שיערו חכמיםעולת חודש ח"ג מאמר רלט, רמג
פט ע"א39 ממטה למעלה שיערוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיט-קכ {הרי לא יצאו ידי חובה אם שמו פחות מדי שמן}
פט ע"א41 מערבין נסכי אלים בנסכי פרים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז, רכח, רמד
פט ע"א41 מערבין נסכי אילים בנסכי פרים המאור הגדול (גר"א) עמ' שכ
פט ע"א41 מערבין נסכי כבשים בנסכי כבשים יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכ
פט ע"א41 מערבין נסכי פרים בנסכי אלים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכא
פט ע"א תוס' - בקיץ היו עושין פתילות גסות ובחורף פתילות דקות ויגד יעקב עמ' שמט
פט ע"א תוס' ד"ה ושיערו מנחת מרדכי עמ' קנב
פט ע"א תוס' ד"ה חצי לוג - כל הכלים שעשה משה בתחילה נתקדשו בשמן המשחה לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסד
פט ע"א תוס' ד"ה חצי לוג מאורי שערים עמ' שסד
פט ע"ב04 מנחת העומר אע"פ שמנחתו כפולה לא היו נסכיו כפולים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריט
פט ע"ב05 אע"פ שמנחתו כפולה אין נסכיו כפולים ואין שמנו כפול לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' עו, מועדים עמ' רצז
פט ע"ב05 אע"פ שמנחתו כפולה אין נסכיו כפולין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נ
פט ע"ב05 אע"פ שמנחתו כפולה לא היו נסכיו כפולים אמרי נועם (מועדים) סי' עב לפסח
פט ע"ב05 אעפ"י שמנחתו כפולה אין נסכיו כפולים נאות דשא (תשסח) עמ' קעה
פט ע"ב05 העומר מנחתו כפולה מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' ריז
פט ע"ב05 לא היו נסכיו כפולים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 66
פט ע"ב05 לא היו נסכיו כפולים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמ
פט ע"ב20 ת"ר ומנחתו שני עשרונים כו' נסכה דמנחה (דהיינו שמן, רש"י) וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' ק
פט ע"ב21 לימד על כבש הבא עם העומר שמנחתו כפולה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קל
פט ע"ב27 כתיב ונסכה הכתב והקבלה במדבר פכ"ח פסוק ז
פט ע"ב28 נסכה דמנחה כנסכו דיין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קז
פט ע"ב30 ששחטו שלא לשמו טעון נסכים משנת חיים במדבר עמ' תצא
פט ע"ב34 ותמיד כו' יהא טעון ב' גזירין משנת חיים במדבר עמ' רפב
פט ע"ב35 טעון ב' גזירין משנת חיים בראשית עמ' ערב, רפא
צ ע"א כל המדות נגדשות חוץ משל כה"ג מקראי קדש (תשנג) עמ' תכא
צ ע"א גודשה לתוכה מקראי קדש (תשנג) עמ' רמח
צ ע"א מדת יבש חול היא בנין שאול עמ' קעא
צ ע"א ר' יוסי אומר וכו' משום שהלח נעקר וכו' זאת אומרת כלי שרת מקדשין שלא מדעת דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
צ ע"א לחם הפנים על השולחן ימים רבים אין בכך כלום פנים מסבירות עמ' קז
צ ע"ב12 כל קרבנות הצבור והיחיד טעונים נסכים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נ
צ ע"ב12 כל קרבנות הציבור והיחיד טעונין נסכים גור אריה ויקרא פ"ב הערה 115, פי"ד הערה 60
צ ע"ב14 אין נסכים לחטאת גור אריה במדבר פ"ו אות ה, ח, פכ"ח אות יב, פכ"ט אות ב
צ ע"ב14 עולה יש לה מנחה ונסכים גור אריה במדבר פ"ו אות ח
צ ע"ב16 ת"ר ועשיתם אשה לה' יכול וכו' ת"ל עולה, וברש'י וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' ק
צ ע"ב18 זבח הוא שלמים גור אריה במדבר פט"ו הערה 2
צ ע"ב22 קרבנות נדבה באים עם נסכים גנא דפלפלי עמ' רסא
צ ע"ב24 חובות הבאות מחמת הרגל ברגל עולת ראייה ושלמי חגיגה אור אברהם ברכות עמ' 20
צ ע"ב24 חובות הבאות מחמת הרגל וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שיב
צ ע"ב24 חובות הבאות מחמת הרגל, ראייה וחגיגה - רש"י אור אברהם על ספר המצוות עמ' ש
צ ע"ב24 כל הבא במועדים טעון נסכים גור אריה במדבר פט"ו הערה 5
צ ע"ב25 שלמי חגיגה ועולת ראיה וכו' היו טעונין נסכים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כה
צ ע"ב34 עולה וכו' אפי' עולת העוף וכו' דברי ר' יאשי' ר' יונתן אומר וכו' אומר זבח ועוף אינו זבח (ורש"י) לקוטי שיחות חי"ח עמ' 108
צ ע"ב44 סד"אהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
צא ע"א מנחה דומיא דעולה גור אריה ויקרא פי"ד אות י
צא ע"ב חטאת נזיר אינה טעונה נסכים עיוני רש"י במדבר עמ' פט
צא ע"ב אילו של אהרן מבמועדיכם נפקא משנת חיים במדבר עמ' רמו
צא ע"ב או לרבות הפלגס יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכ
צב ע"א04 אין בהן סמיכה משנת חיים בראשית עמ' רעג {אברהם לא סמך על יצחק בעקידה כי היה כקרבן תמיד שא"צ סמיכה}
צב ע"א04 כל קרבנות הציבור אין בהם סמיכה חוץ מן פר הבא על כל המצות גור אריה ויקרא פ"א הערה 208
צב ע"א04 כל קרבנות ציבור אין בהם סמיכה גור אריה ויקרא פ"ט אות יג
צב ע"א04 ק"צ א"צ סמיכה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קד
צב ע"א04 קרבנות ציבור אין צריכים סמיכה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מה
צב ע"א04 קרבנות הציבור אין טעונין סמיכה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כט
צב ע"א05 במחלוקת ר"י ור"ש - בנין שלמה אור אברהם - תשובה עמ' תסא
צב ע"א06 כל קרבנות היחיד וכו' ביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק ב
צב ע"א08 היורש מביא וסומך עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
צב ע"א רש"י ד"ה נכסי - מי שהיה מבקש נסכים הלך אצל יוחנן הממונה עטרת ישועה (תשסד) אות א ליום ב דחנוכה
צב ע"ב ומה שלמים שאינו בעמוד והבא טעון סמיכה מקראי קדש (תשנג) עמ' קא, קטו
צב ע"ב תוס' ד"ה גירסא בי חייא ח"א עמ' טז
צב ע"ב תוס' ד"ה הא לר"ש זכור לדוד עמ' נז
צג ע"א13 ילפינן סוף הקדש מתחילת הקדש עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
צג ע"א24 לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא בלשון זכר של"ה - תולדות אדם אות כג, פה, שפג
צג ע"א24 לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא בלשון זכר של"ה פרשת כי תשא אות טז, חוקת אות יד
צג ע"א28 הכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן וכו' זכור לדוד עמ' נח
צג ע"א28 הכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן וכו' כתנות אור עמ' שלה
צג ע"א28 הכל סומכין חוץ מחש"ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
צג ע"א28 הכל סומכין חוץ מחש"ואמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"ב
צג ע"א30 וסמיכה כו' בשתי ידים משנת חיים ויקרא עמ' לז
צג ע"א30 סמיכה בשתי ידים דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלה
צג ע"א31 ובמקום שסומכין שוחטין משנת חיים ויקרא עמ' נו, ס
צג ע"א31 תיכף לסמיכה שחיטה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעא
צג ע"א31 תיכף לסמיכה שחיטה אור אברהם - תשובה עמ' תמט, תנה
צג ע"א31 תיכף לסמיכה שחיטה אור אברהם ויקרא עמ' ז
צג ע"א31 תיכף לסמיכהיד יצחק עמ' יא ס"ק יד-טו [הלכה]
צג ע"א34 אין עכו"ם סומכים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלא
צג ע"א34 בני ישראל סומכין ואין הנכרים סומכין נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
צג ע"א34 בני ישראל סומכין ואין העכו"ם סומכין וזרח השמש על התורה עמ' קנה
צג ע"א34 בני ישראל סומכין ואין עכו"ם סומכיןהיהדות הלאומית עמ' 173
צג ע"א תוס' ד"ה רב חסדא זכור לדוד עמ' י
צג ע"ב08 גם בעולת המילואים היה סמיכה תורת העולה ח"ג פרק עו
צג ע"ב09 וסמך ידו ולא יד אשתו ולא יד עבדו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
צג ע"ב09 ידו ולא יד עבדו ידו ולא יד שלוחו ידו ולא יד אשתו וכו' הר המוריה עמ' קנח, קסא
צג ע"ב09 ידו ולא יד עבדו כו' משנת חיים ויקרא עמ' מב
צג ע"ב09 סמיכה בקרבן צריך להיות על ידו פנים מסבירות עמ' תט
צג ע"ב10 וסמך ידו ולא יד שלוחו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
צג ע"ב10 ידו ולא יד שלוחו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכ
צג ע"ב10 ידו ולא יד שלוחו וכו' אימא לסמוך וכו' זכור לדוד עמ' קב
צג ע"ב10 ידו ולא יד שלוחו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ד
צג ע"ב10 ידו ולא יד שלוחו ולא יד אשתו וכו' ותוס' ד"ה ידו אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ערה-רעו
צג ע"ב15 אשתו כגופו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צח
צג ע"ב15 אשתו כגופו דמיא לקוטי שיחות חל"א עמ' 96
צג ע"ב15 אשתו כגופו דמיאברכות אבי דף ד ע"א
צג ע"ב15 אשתו כגופיה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כה
צג ע"ב15 אשתו כגופיה דמיאאור הרעיון עמ' כז
צג ע"ב19 אם לא סמך כפר ומעלין עליו כאילו לא כיפר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כט
צג ע"ב19 אם עשאה לסמיכה שיירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
צג ע"ב22 וכי תנופה מכפרת וכו' משנת חיים במדבר עמ' עד, קעט
צג ע"ב24 עשאה לתנופה שירי מצוה משנת חיים ויקרא עמ' רפו
צג ע"ב33 איבעיא להו ידו על הצדדין מהו וכו' זכור לדוד עמ' לד
צג ע"ב38 סמיכה בשתי ידיו מנלן יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלא
צג ע"ב40 כתיב ידו וכתיב שתי משנת חיים ויקרא עמ' לה
צג ע"ב41 כל מקום שנאמר ידו שנים וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' נא
צג ע"ב50 הבדל בין סמיכה דאדם לסמיכה דבהמה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
צג ע"ב51 תיכף לסמיכה שחיטה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
צג ע"ב52 חומר בסמיכה מבתנופה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
צג ע"ב52 חומר בסמיכה מבתנופה שאחד מניף לכל החברים ואין אחד סומך לכל החברים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
צג ע"ב רש"י ד"ה לימד מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפג
צג ע"ב תוס' ד"ה ידו - דסמיכה הוה מ"ע שהזמן גרמא אם תיכף לסמיכה שחיטה דאורייתא ימות המשיח בהלכה עמ' רסו
צג ע"ב תוס' ד"ה ידו ולא יד אשתו - וא"ת ולמה לי קרא למעוטי נשים וכו' כתנות אור עמ' שלו
צג ע"ב תוס' ד"ה ידו ולא יד אשתו תכף לסמיכה שחיטה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מח
צג ע"ב תוס' ד"ה כאילו משנת חיים ויקרא עמ' מט
צד ע"א05 אין תנופה בחוברין עיוני רש"י במדבר עמ' עג
צד ע"א05 אין תנופה בשותפים גור אריה דברים פכ"ו אות ט
צד ע"א12 לנפו כולהו בהדי הדדי קא הויא חציצה אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפט
צד ע"א12 קא הוי חציצה משנת חיים במדבר עמ' עו
צד ע"א12 קרבן שותפין אין שניהם מניפים הקרבן מחמת החציצה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 188
צד ע"א12 שותפין בקרבן אין עושין כולן תנופה משום חציצה אור אברהם ויקרא עמ' פה
צד ע"א12 שותפין בקרבן רק אחד מניף משום חציצה אור אברהם דברים עמ' רסה
צד ע"א13 תנופה אמר רחמנא ולא תנופות משנת חיים במדבר עמ' קו, קיא
צד ע"א15 בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר היה עולה בכבש והסגן מימנו והושיט לו הראש והרגל וכו' שבט מישראל עמ' שעח
צד ע"א25 שתי הלחם נילושות אחת אחתאמרי יוסף שמות דף קט ע"ג
צד ע"א25 שתי הלחם נלושות אחת אחת ונאפות אחת אחת דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קד, קה
צד ע"א26 לחם הפנים הכתב והקבלה שמות פכ"ה פסוק ל
צד ע"א26 לחם הפנים נאפות שתים שתים לחמי תודה דף קפו ע"א
צד ע"א26 לחם הפנים נלוש אחת אחת מקראי קדש (תשנג) עמ' רמח, תכב
צד ע"א32 מנין שאפייתן שתים מקראי קדש (תשנג) עמ' תכח
צד ע"א34 אותם מיעוטא הוי אהבת חיים (דייטש) עמ' קפז
צד ע"א37 ג' דפוסין הן וכו' ותוס' ד"ה וכשהוא עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפ, רפא
צד ע"א37 ג' דפוסין הן וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק כד
צד ע"א37 שלשה דפוסין הםטוב טעם שמות עמ' ריב
צד ע"א38 ובדפוס היה עושה וכשהוא רודה נותן לדפוס גור אריה שמות פכ"ה אות כח
צד ע"א39 וכשהוא רודה הכתב והקבלה שמות פכ"ה פסוק כט
צד ע"א רש"י - יד הכהן הוא מלמטה גור אריה ויקרא פ"ז הערה 185
צד ע"א רש"י כת"י ד"ה נתמעטה משנת חיים במדבר עמ' עו, קי
צד ע"א רש"י כת"י ד"ה נתמעטה משנת חיים ויקרא עמ' קצ
צד ע"א תוס' ד"ה וכשהוא מנחת מרדכי עמ' קמח
צד ע"ב לחם הפנים כמין תיבה פרוצהאמרי יוסף שמות דף קט ע"ג, קסא ע"ד
צד ע"ב כמין תיבה פרוצה וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפב
צד ע"ב ר"ח אמר כמין תיבה פרוצה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ל
צד ע"ב רש"י ד"ה היינו גור אריה שמות פכ"ה הערה 293
צד ע"ב רש"י ד"ה דעגיל גור אריה דברים פ"ד הערה 102
צד ע"ב תוס' ד"ה דסמכי ליה עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפג
צה ע"א07 הפלוגתא בשעת סילוק מסעות הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז, קב
צה ע"א07 לחם הפנים אי נפסל במסעותאמרי יוסף שמות דף ל ע"ג
צה ע"א07 לחם הפנים אם נפסל במסעות רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שפ
צה ע"א07 לחם הפנים נפסל במסעות משנת חיים ויקרא עמ' תפ
צה ע"א11 בחנייתו נפסל וכו' ובר"ג שם רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ד
צה ע"א34 בשעת מסעות לא קרוי מחנה שכינה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עד
צה ע"א37 יש סילוק מסעות דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעא
צה ע"א43 הוגללו הפרוכת הותרו זבין ומצורעין ליכנס וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ריג, רטז
צה ע"א43 הוגללו הפרוכת הותרו זבין ומצורעין ליכנס לשם פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קו
צה ע"א43 הוגללו הפרוכת הותרו זמן ומצורעין ליכנס לשם, הא ר"א הא רבנן כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' כה
צה ע"א43 הוקם אהל מועד נשתלחו זבים ומצורעים חוץ למחנה צמח צדקה עה"ת עמ' נ
צה ע"א תוס' ד"ה מר אמר מנחת מרדכי עמ' קנח
צה ע"א תוס' ד"ה ש"מ יש סילוק מסעות בלילה המאור הגדול (גר"א) עמ' רפח
צה ע"א תוס' ד"ה שמע מינה דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' עג
צה ע"א רגמ"ה - לאחר שעבר המשכן אין טמא חייב על המקום הראשון פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ע
צה ע"ב07 אחד שתי הלחם ואחד לחם הפנים ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלא
צה ע"ב07 אחד שתי הלחם ואחד לחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ וכו' לחמי תודה דף קפו ע"ב
צה ע"ב07 אחת שתי הלחם ואחד לחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפניםאור פני משה דף כו ע"ב
צה ע"ב07 אחת שתי הלחם ואחת לחם הפנים וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תח, תמב
צה ע"ב07 אחת שתי הלחם ואחת לחם הפנים דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קד
צה ע"ב07 אחת שתי הלחם ואחת לחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים ואינן דוחות את השבת וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תרלא-תרלד
צה ע"ב07 שתי הלחם ולחם הפנים לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן בפנים כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב יח ע"א
צה ע"ב08 לא היתה לישת הלחם בפנים גור אריה שמות פכ"ה אות כח
צה ע"ב08 לחם הפנים וכו' אפייתן בפנים ואינן דוחות את השבת ותוס' ד"ה אלא לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1304
צה ע"ב09 אינן דוחות את השבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 291 {צמצום חילול שבת במקדש}
צה ע"ב09 שתי הלחם אין דוחות שבתחקל יצחק (תשסג) עמ' תלג
צה ע"ב09 אפיית לחם הפנים שלא דוחה שבת חמודי צבי ויקרא עמ' קעב
צה ע"ב10 כל מעשיהם בפנים גור אריה שמות פכ"ה אות ל
צה ע"ב15 אמר רבא הקשה אדם קשה וכו' ומני רב ששת ותוס' ד"ה דרךמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נט ע"ב, מהדו"ב ח"א דף סג ע"א
צה ע"ב15 אמר רבא הקשה אדם קשה כברזל ומנו רב ששת וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תרלא, תרלב, תרלד
צה ע"ב15 אמר רבא הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לה
צה ע"ב15 אמר רבא הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל ומנו רב ששת נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
צה ע"ב16 הקשה אדם קשה וכו'דברי שלום ח"ו סי' ט
צה ע"ב16 הקשה אדם קשה כברזל ים שמחה עמ' שמז
צה ע"ב16 הקשה אדם קשה כברזל וכו' יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמה-רנא
צה ע"ב16 הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל ומנו רב ששת, ותוס' ד"ה שהוא מחזה עינים (לוויטאן) עמ' לא
צה ע"ב16 קשה כברזל באר הגולה באר ג הערה 162
צה ע"ב16 קשה כברזלנטריקן (תשעד) עמ' ריא {ת"ח צריך להיות קשה יותר מברזל}
צה ע"ב18 הא קשיא אפייתן בפנים וכו' אלא אמר רבא וכו'עולת חודש ח"ג דרוש יז מאמר תקסו-תקסז
צה ע"ב18 הא קשיא ואפייתן בפנים אלמא תנור מקדש וכו' איפסלה בלינהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף ר
צה ע"ב18 האם תנור מקדש חקל יצחק (תשסג) עמ' תלא
צה ע"ב18 מחלוקת אם תנור מקדש וכו' תורת מנחם חנ"ו עמ' 48
צה ע"ב19 ואפייתן בפנים אלמא תנור מקדש ואין דוחות את השבת הר המוריה עמ' קנא
צה ע"ב20 לחם הפנים שאפאו מאתמול פנים מסבירות עמ' קו
צה ע"ב24 ממ"נ אי אפי' בעינן זריזין לישה ועריכה נמי בעינן זריזין ואי לישה ועריכה וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תרלא-תרלד, תרלו, תרלז
צה ע"ב37 אין מעילה בלחם הפנים אחר הקטרת הבזיכיםכרם חמד (תשסו) עמ' לא {משום דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו}
צה ע"ב38 אפילו האיך נמי דהיום יקדש בכלי הבו לי' דליכול מסוכן הוא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שנב ד"ה מעתה
צה ע"ב38 דוד אכל מלחם הפנים כי אחזו בולמוס אמרות ה' השלם ח"ב עמ' כד
צה ע"ב רש"י ד"ה במקום זריזין - יאפוה כהנים זריזים שלא תחמיץ ערבי נחל (תשסד) עמ' תח
צה ע"ב רש"י ד"ה במקום זריזיןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף רא
צה ע"ב רש"י - אלמא מדת יבש לא נתקדשה, דאל"כ נפסל ביוצא ערבי נחל (תשסד) עמ' תט
צה ע"ב תוס' ד"ה ומאי קושיא וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קג
צו ע"א01 מסוכן הוא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות א
צו ע"א01 מסוכן הואמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48 {דוד בבואו לנוב כיון שאחזו בולמוס והיה מסוכן הרשה לעצמו לבקש לחם קודש מאחימלך אף על פי שבזה סיכן את אחימלך וביתו}
צו ע"א01 מסוכן הואפירוש המכבי שמואל עמ' קטז
צו ע"א06 עבודות שונות הקשורות בעבודת המקדש נאסרו בשבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 290
צו ע"א11 כל המנחות יש בהן מעשה כלי בפנים וכו'שמועה טובה דף פט ע"א
צו ע"א12 שתי הלחם ארכן וכו'אמרי יוסף שמות דף קח ע"א-ע"ב
צו ע"א14 לחם הפנים וכו' וקרנותיו שבע אצבעות וכו' תורת העולה ח"א פרק כב, ח"ג פרק נה
צו ע"א15 ר' יהודה אומר שלא תטעה, זד"ד יה"ז, ורע"ב - כך היה מנהגו של ר"י ימי דוד (תשסז) עמ' רסד
צו ע"א16 זד"ד יה"ז וכו' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכז
צו ע"א16 שלא תטעה כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ט עמ' 293
צו ע"א18 השלחן ארכו כו' משנת חיים שמות עמ' עה
צו ע"א18 לחם פנים שיהו לו פנים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מה
צו ע"א18 לחם פנים שיהו לו פנים נועם אליעזר שמות דף רכז ע"א
צו ע"א18 לחם פנים שיהו לו פנים ספר המאמרים עת"ר עמ' תצא
צו ע"א18 לחם פנים שיהיו לו פנים וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ל
צו ע"א20 דפנות הלחם הם הם פני הלחם גור אריה שמות פכ"ה הערה 273
צו ע"א23 השלחן ארכו י"ב טפחים וכו' תורת העולה ח"א פרק כב
צו ע"א26 שני טפחים ריוח ששם נותנין שני בזיכי הלבונה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכח
צו ע"א28 מחלוקת אי הלבונה היה על המערכת ממש או בין ב' המערכות לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' פה
צו ע"א28 שני בזיכי לבונה הכתב והקבלה שמות פכ"ה פסוק כט
צו ע"א30 על המערכת עצמה היה נותן גור אריה ויקרא פכ"ד אות ח
צו ע"א31 וד' סניפין היו שם מפוצלין מראשיהם גור אריה שמות פכ"ה אות כט
צו ע"א31 ועליו מטה מנשה עיוני רש"י במדבר עמ' יב
צו ע"א34 כ"ח קנים י"ד לסדר זה וי"ד לסדר זהאמרי יוסף שמות דף קי ע"ג
צו ע"א43 לדברי האומר טפחיים ומחצה וכו' מנחת מרדכי עמ' קמח
צו ע"א43 לדברי האומר טפחיים ומחצהאמרי יוסף שמות דף קי ע"ד
צו ע"א רש"י ד"ה שיהא לו פנים, היינו דפנות, ל"א שיהא לו פנים זויות והן הן הקרנות מצווה ועושה ח"ב עמ' ער
צו ע"א תוס' ד"ה שאל משנת חיים דברים עמ' שכג
צו ע"ב01 אי מסגרתו למעלה היתהאמרי יוסף שמות דף קט ע"א
צו ע"ב01 מסגרתו של שלחן למטה היתה וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תמג
צו ע"ב01 פלוגתת אם המסגרת הי' בגובה השולחן רביד יוסף (תשסא) עמ' 35
צו ע"ב16 על השולחן הטהור מכלל דאיכא טמא ורש"י חיי נפש ח"ג עמ' רכג
צו ע"ב16 על השלחן הטהור טהור מכלל דאיכא טמא וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רנח
צו ע"ב17 מגביהין את השלחן לעולי רגלים ומראין בו את לחם הפנים ואומרים להם ראו חיבתבם לפני המקום וכו' כנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' מ
צו ע"ב20 לחם הפנים סילוקו כסידורו וכו' תורת העולה ח"א פרק כב
צו ע"ב20 נס גדול בלחם הפנים חקל יצחק (תשסג) עמ' תג
צו ע"ב20 נס גדול נעשה בלחם הפנים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' י
צו ע"ב20 נס גדול נעשה בלחם הפנים וכו' יד דוד (אופנהיים) עמ' ריא
צו ע"ב21 לשום לחם חם ביום הלקחו, ובתוס' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פב
צו ע"ב21 סילוקו כסידורו זכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
צו ע"ב רש"י - מסגרתו של שלחן למטה היה. שהשלחן היה חלק משני צדדיו ואין לו בית קיבול ערבי נחל (תשסד) עמ' תמג
צו ע"ב תוס' ד"ה לא היה שם סניפין עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפב
צו ע"ב תוס' ד"ה סלוקו כסדורופרי צדיק אמור אות יא
צז ע"א13 פתח במזבח וסיים בשולחן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכא
צז ע"א13 פתח במזבח וסיים בשולחן לומר ששלחנו של אדם דומה למזבח קרן לדוד בראשית עמ' תא
צז ע"א13 פתח במזבח וסיים בשולחן שולחנו של אדם מכפר תקנת השבין סי' י (עמ' 100), עת האוכל עמ' 236 (סי' ו), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 68), דובר צדק עמ' 52
צז ע"א15 בזמן בית המקדש קיים מזבח מכפר משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' רא
צז ע"א15 בזמן שביהמ"ק קיים המזבח מכפר ועכשיו השלחן מכפראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רלו
צז ע"א15 בזמן שביהמ"ק קיים וכו' עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נו
צז ע"א15 בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר ועכשיו שולחנו כו'סדורו של שבת דף קנד ע"ד
צז ע"א15 כל זמן שביהמ"ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו תפארת צבי שמות עמ' שכח
צז ע"א16 ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו זכרון אליעזר עמ' קלט
צז ע"א16 עכשיו שאין מזבח מכפר שלחנו של אדם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצ
צז ע"א16 עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו ילקוט עטרת צבי עמ' רכח
צז ע"א16 שולחנו של אדם מכפר באר שרים בראשית פ' נח דרוש ד בהערה, וישלח דרוש ג אות ג
צז ע"א16 שולחנו של אדם מכפר עליו - רש"י אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכט
צז ע"א16 שולחנו של אדם מכפר עליו נתיבות מוסר עמ' ע
צז ע"א16 שלחנו מכפר עליו כמו מזבח מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות מד
צז ע"א16 שלחנו של אדם מכפר מטר השמים עמ' תיא
צז ע"א16 שלחנו של אדם מכפר עליו לחמי תודה דף רי ע"א
צז ע"א16 שלחנו של אדם מכפר עליו רש"י ותוס' ושטמ"ק שיחות מוסר (תשסב) עמ' יא
צז ע"א20 קערותיו אלו דפוסין ורש"י שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפא
צז ע"א20 קערותיו אלו דפוסיןאמרי יוסף שמות דף קי ע"ב
צז ע"א20 קערותיו אלו הדפוסין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק כב
צז ע"א21 כפותיו אלו בזיכיןאמרי יוסף שמות דף קי ע"ג
צז ע"א21 קשותיו אלו הסניפין גור אריה שמות פכ"ה אות ל
צז ע"א21 קשותיו אלו סניפיןאמרי יוסף שמות דף קי ע"ג, קס ע"ד
צז ע"א23 לא סידור הקנים ולא נטילתן דוחות את השבת קרבן מנחה (תשעד) עמ' ד
צז ע"א23 עבודות שונות הקשורות בעבודת המקדש נאסרו בשבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 290
צז ע"א25 הדר אמר רבא לאו מילתא היא דאמרי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
צז ע"א36 ארבעה חלות כו'אמרי יוסף שמות דף קי ע"ג
צז ע"א38 החלה התחתונה מונחת ע"ג השולחן ממש - שטמ"ק אות זגור אריה ויקרא פכ"ד הערה 23
צז ע"א38 לחם ראשון היה מונח על טהרו של שולחן גור אריה שמות פכ"ה אות כט
צז ע"א40 מחלוקת ר"מ ור"י אי אמת כלים בת ה' או בת ו' צמח צדקה עה"ת עמ' לג
צז ע"א40 רבי מאיר אומר אמות הכלים בת ששה טפחים וכו' אהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
צז ע"א42 אמת בנין ששה טפחים של"ה פרשת וארא אות יא, תרומה אות יד
צז ע"א42 אמת הבנין בת ששה טפחים בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קל
צז ע"א43 אמת כלים חמשה טפחים המאור הגדול (גר"א) עמ' רה
צז ע"א רש"י - שולחנו של אדם הוא הכנסת אורחים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצ
צז ע"א רש"י - שולחנו של אדם מכפר עליו, דנותן פרוסה לאורחים ילקוט עטרת צבי עמ' רכח
צז ע"א רש"י ד"ה אמאי לא דחי שבת ובתוס' שם עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפג
צז ע"א תוס' ד"ה לאורכו וכו' חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפה
צז ע"ב יסוד גור אריה שמות פכ"ט הערה 97 {אותה בליטה שהיתה רחבה אמה היה כמו בית קיבול ששם היה נותן שירי הדם}
צז ע"ב אמה בת ה' טפחים יד דוד (אופנהיים) עמ' ד
צז ע"ב מלמד שבאמצע הוא מודד מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמ
צח ע"א07 האמה הבינונית היא בת ששה טפחים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקכא הערה 82
צח ע"א07 האמה היא ששה טפחים גור אריה שמות פכ"ה אות כד, פכ"ו הערה 26
צח ע"א19 מאי טעמא רב חסדא ורב יצחק בר אבדימי חד אמר וכו' זכור לדוד עמ' י
צח ע"א20 כדי שתהא אימת מלכות עליהןאור הישר בראשית דף כא ע"ב
צח ע"א20 כדי שתהא אימת מלכות עליהןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 190
צח ע"א20 כורש בנה בית שני ויצויר צורת שושן הבירה וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' רמח
צח ע"א20 לעולם תהא אימת מלכות עליךשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 390
צח ע"א22 אליהו כיבד את המלכותאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"א
צח ע"א25 להתיר פה אלמים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תכא
צח ע"א36 על בסמוך באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרלד
צח ע"א36 על בסמוך או אינו אלא על ממש וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' כח
צח ע"א37 כל הכלים היו מונחין ארכן לארכו של משכן ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קפט
צח ע"א37 רבי יליף מדכתיב וסכות על הארון את הפרוכת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצח
צח ע"א38 ארכו של שולחן לאורך הבית היה גור אריה שמות פכ"ה אות כז
צח ע"א41 ויאריכו הבדים יכול לא יהיו זזיו ממקומן כו' דוחקין ובולטין פניני דעת עמ' רטו
צח ע"א41 לא היו נוגעין בפרוכת, ר"ג - שמבדיל בין הקדש ובין קדש הקדשים רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלב
צח ע"א רש"י - פרוכת משום צניעותהל' בית הבחירה (שניאורסון) מהד' תשסב עמ' קיב
צח ע"א רש"י ד"ה בפרוכת עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שא
צח ע"א רש"י ד"ה דפרוכת - דפרוכת הי' וכו' משום צניעותא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 138
צח ע"א רש"י ד"ה ועלהו זכור לדוד עמ' י
צח ע"א רש"י - פרוכת היתה פרוסה בפתח בית קדשי הקדשים לצניעות בעלמא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלא
צח ע"ב01 בולטין בפרוכת כשני דדי אשהפירוש המכבי שמות עמ' קמד
צח ע"ב01 הבדים בולטין בפרוכת כדדי אשהאור הרעיון עמ' קצז
צח ע"ב03 אורכו של ארון הי' מפסיק בין הבדים אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכט, שלו
צח ע"ב05 ומנ"ל דבארבעה הוי דרו להו דכתיב ונסעו הקהתים וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקכט
צח ע"ב08 י' שולחנות עשה שלמה גור אריה שמות פכ"ז הערה 103
צח ע"ב08 עשרה שולחנות עשה שלמה וכו' עשר מנורות וכו' תורת העולה ח"א פרק כב
צח ע"ב10 א"ת ה' מימין הפתח וה' משמאל הפתח א"כ מצינו ששולחן בדרום כו' א"נ מצינו מנורה בצפון וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמח, תקיג
צח ע"ב19 אם כן מצינו מנורה בצפון והתורה אמרה ואת המנורה נכח השולחן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קצז ד"ה והדליקו
צח ע"ב19 מצינו מנורה בצפון לקוטי שיחות חכ"א עמ' 170
צח ע"ב26 מזרח ומערב היו מונחין או צפון ודרוםאור הישר בראשית דף מא ע"ב
צח ע"ב26 מזרח ומערב היו מונחין וכו' צפון ודרום תורת העולה ח"א פרק טו, ח"ג פרק ח
צח ע"ב26 מזרח ומערב היו מונחין... ומה נק' נר מערבי לקוטי שיחות חל"ח עמ' 192
צח ע"ב26 מזרח למערב היו מונחים דברי רבי רבי אלעזר בר' שמעון אומר צפון ודרום ימות המשיח בהלכה עמ' 10
צח ע"ב26 נתונים ממזרח למערב בית ישי - דרשות עמ' שסד
צח ע"ב26 רבי אומר מזרח ומערב היו מונחים עיוני רש"י במדבר עמ' קיד, קטו
צח ע"ב28 האם המנורה מזרח ומערבאמרי יוסף שמות דף קיב ע"א
צח ע"ב28 מה מנורה מזרח ומערב כו' וראבר"ש אמר לך מנורה גופה צפון ודרום הוה מנחה וכו' דתני אל מול פני המנורה וכו' דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קלו
צח ע"ב28 מנורה מזרח ומערב מונחתאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כ ע"ג
צח ע"ב28 סידור נרות המנורה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ע, עג
צח ע"ב29 לפני ה' קאי אנר מערבי אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שדמ
צח ע"ב33 המנורה היתה עומדת מצפון לדרום אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסח
צח ע"ב33 הנרות היו מונחים צפון ודרום ונר אמצעי נקרא מערבי על שם שהיה פניו כנגד מערב שם יחזקאל עמ' תקמז
צח ע"ב33 קני המנורה היו מסודרים מן הצפון לדרום תפארת צבי במדבר עמ' קא
צח ע"ב34 אל מול פני המנורה וגו' מלמד שהיו מצדדין פניהם וכו' אמר ר"נ מכאן שאמצעי משובח אגרת הטיול (תשעה) עמ' קע, קעה
צח ע"ב34 אל מול פני המנורה וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסג-תקסד
צח ע"ב34 אל מול פני המנורה וכו' תורת איש ח"א עמ' שעו
צח ע"ב34 אל מול פני המנורה יאירו מלמד שהיו מצדדין פניהם כלפי נר האמצעי לקט אמרי קודש - במדבר עמ' כט, ל
צח ע"ב34 דתניא אל מול פני המנורה יאירו וכו' מלמד שהיו מצדדין פניהם כלפי נר אמצעי וכו' מכאן שאמצעי משובח ימות המשיח בהלכה עמ' 10
צח ע"ב34 הנרות פונים לכיוון הנר האמצעי אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפח
צח ע"ב34 כל הנרות היו פונים לאמצעית שבמנורה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' מה, קנ
צח ע"ב34 מצדד פניהם לנר מערבי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצב
צח ע"ב34 פני המנורה - נר אמצעיאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלב ע"א, שלה ע"א
צח ע"ב34 פני המנורה הוא נר המערבי פרדס המלך (תשסט) אות תצט
צח ע"ב34 פני המנורה זה נר מערבי ברכת דוד עמ' קס
צח ע"ב34 תניא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, מלמד שהיו מצדדין פניהם בלפי נר אמצעי של"ה - מס' פסחים אות שכ
צח ע"ב35 מכאן שאמצעי משובח מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קפט
צח ע"ב35 מלמד שהיו מצדדין פניהם כלפי נר האמצעי השיר והשבח ח"א עמ' רסג
צח ע"ב35 מלמד שהיו מצרדין פניהם כלפי נר אמצעי גור אריה במדבר פ"ח הערה 48
צח ע"ב35 שהיו מצדדין פניהם כלפי נר אמצעיכתונת פסים פרשת בהעלותך לג ע"ב
צח ע"ב רש"י ד"ה מדכתיב - נר מערבי לצד בית קה"ק לקוטי שיחות חי"ג עמ' 193
צח ע"ב רש"י ד"ה מכאן - לגבי שלש שקוראין בס"ת וכו' דאמצעי משובח ימות המשיח בהלכה עמ' 10
צח ע"ב רש"י ד"ה מצדד להו לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 62
צח ע"ב תוס' ד"ה אלא חמודי צבי מועדים עמ' תרלא
צח ע"ב תוס' ד"ה דוחקין - היה דרך נס שהיו ניכרין הבדים מחוץ לפרוכת אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצוה ב
צח ע"ב תוס' ד"ה מדכתיב - ומתניתין דתמיד... כרבי לקוטי שיחות חל"ח עמ' 192
צח ע"ב תוס' ד"ה שאמצעי - לגבי שלשה המהלכים בדרך דגדול באמצע ימות המשיח בהלכה עמ' 10
צט ע"א01 אלא למ"ד מזרח ומערב מכדי כמה שלחן משוך מן הכותל ב' אמות ומחצה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמט, תקיג
צט ע"א09 י' שלחנות עשה שלמה ולא היו מסדרין אלא על של משה כו' י' מנורות עשה שלמה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמו, רמח, תקיא, תקיג, ח"ב עמ' י
צט ע"א09 עשר מנורות עשה שלמה ולא היו מדליקין אלא בשל משה מבשר טוב - חנוכה עמ' ריט
צט ע"א10 ולא היו מסדרין אלא על של משה גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריז
צט ע"א12 עשר מנורות וכו' ובכולן היו מדליקין, ורש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קע
צט ע"א12 עשר מנורות עשה שלמה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שטו
צט ע"א15 לחם הפנים על כל השולחנותקרן פני משה ח"א עמ' רכא
צט ע"א26 מעלין בקודש וכו' בית אהרן (קריספין) דף יב ע"ד
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמד
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין אור אברהם - תלמוד תורה עמ' פט, קצג
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין אור אברהם ברכות עמ' קפא
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין אור אברהם ויקרא עמ' שא
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סד
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין תורת העולה ח"א פרק כב
צט ע"א26 מעלין בקודש ולא מורידין חכמת התורה תרומה עמ' ת
צט ע"א26 מעלין בקודש ולא מורידין פני חיים (פלג'י) דף קה ע"א
צט ע"א26 שמעלין בקודש ולא מורידין תורת העולה ח"א פרק כב
צט ע"א26 מעלין בקודש ואין מורידין רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעד
צט ע"א26 מעלין בקודש ולא מורידין, ורש"י ויגד יעקב עמ' שצח
צט ע"א26 שמעלין בקודש ולא מורידין שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעו
צט ע"א26 שמעלין בקודש ולא מורידין וכו' ומנא לן דאין מורידין חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ב אות ח, יח, מג
צט ע"א27 ומנ"ל דאין מורידין אמר רבי דאמר קרא ויקם משה את המשכן וכו' אשר ליהודה עמ' קעב
צט ע"א27 ומנא לן דאין מורידין וכו' ויקם משה את המשכן פני יהושע (תשסא) עמ' עג
צט ע"א27 ילפינן מקרא דמעלין בקודש ואין מורידין ימות המשיח בהלכה עמ' תקפז, תקצא
צט ע"א27 מנלן דאין מורידין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפב
צט ע"א27 מנלן דאין מורידין בקודש כרם חמד (תשסו) עמ' קסג
צט ע"א30 ומנ"ל דמעלין דא"ק את מחתותאמת ליעקב עה"ת עמ' שכו
צט ע"א30 ומנא לן דמעלין בקודש ולא מורידין וכו' דברי יונה עמ' קצח-קצט
צט ע"א30 מנלן דמעלין בקודש ולא מורידין צדקה חיים דף צא ע"א [שכא ע"ב]
צט ע"א30 ומנלן דמעלין כו' דאמר קרא וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 250, חי"ח עמ' 454, 467, חכ"ג עמ' 364, 367, 381, 383, 386, חכ"ה עמ' 7, 11, 38
צט ע"א30 ומנלן דמעלין בקודש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נו, קפג
צט ע"א30 ומנלן דמעליןשפתי רננות דף סז ע"ב
צט ע"א30 מנא לן דמעלין אמר רבי אחא בר יעקב דאמר קרא את מחתות וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קלא
צט ע"א31 דאמר קרא את מחתות החטאים וכו' בתחילה תשמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח הר המוריה עמ' רסא
צט ע"א33 ריקועי פחים - מעלין בקודששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 185
צט ע"א34 בתחילה תשמישי מזבח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנ
צט ע"א34 בתחילה תשמישי מזבח ועכשיו כו' משנת חיים במדבר עמ' רפו
צט ע"א35 אשר שברת ושמתם בארון תני רב יוסף מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון של"ה - מס' פסחים אות צד
צט ע"א35 אשר שברת ושמת בארון תני ד"י מלמד וכו'טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק א
צט ע"א37 לוחות ושברי לוחות משנת חיים דברים עמ' קצח
צט ע"א37 לוחות ושברי לוחות בארון שער החצר (תשעב) סי' תמז
צט ע"א37 לוחות ושברי לוחות כו' מכאן לת"ח ששכח תלמודו וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 30
צט ע"א37 לוחות ושברי לוחות מונחות בארון... פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, ורש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקנט, תתקסא-תתקסב, דברים עמ' רעח-רעט
צט ע"א37 לוחות ושברי לוחות מונחים בארון מכאן לזקן ששכח תלמודו שתזהרו בו פרדס המלך (תשסט) אות תקפא
צט ע"א37 לוחות ושברי לוחות משנת חיים שמות עמ' רמב
צט ע"א37 מכאן לת"ח ששכח תלמודו שאין לבזותו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קי
צט ע"א37 שהלוחות ושברי לוחות מונחים בארון וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קלט, קצו
צט ע"א37 שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון מנחת מרדכי עמ' שמא
צט ע"א37 שברי לוחות וכו' ת"ח ששכח תלמודו מחמת אונסו לקוטי מאמרים עמ' 202, קדושת השבת סי' ז (עמ' 41)
צט ע"א38 הזהרו בזקן ששכח תלמודו שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פא
צט ע"א38 הזהרו בזקן ששכח תלמודועטרת תפארת דף סח ע"א
צט ע"א38 זקן ששכח תלמודו דברי חנינא - ת"ת עמ' מד
צט ע"א38 לת"ח ששכח תלמודו מחמת אונסו משנת חיים במדבר עמ' קלז
צט ע"א40 אמר ר"ל פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' לד
צט ע"א40 אר"ל פעמים שביטולה של תורה יסודה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסב
צט ע"א40 אמר רבי שמעון בן לקיש פעמים שביטולה זהו יסודהדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
צט ע"א40 אמר ר"ל פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דכתיב אשר שברת א"ל הקב"ה למשה יישר כחך ששברת באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שכב, שכג
צט ע"א40 פעמים שבטולה של תורה זה הוא קיומה פחד יצחק שבועות מאמר יג
צט ע"א40 פעמים שביטול תורה זהו יסודהפירוש המכבי דברים עמ' תעח
צט ע"א40 פעמים שביטולה זה יסודה התורה והעולם ח"ג עמ' נג
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' י
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' יח
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה ברכת אברהם (תשנד) עמ' קנא
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מא, נא, ח"ב עמ' שנג
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה חכמה ומוסר ח"ב עמ' רפה
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה חכמת התורה שמות עמ' רמ, תנה
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעו
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 222, 31
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריד, תקיז
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ח אות א
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה פרדס המלך (תשסט) אות רפא
צט ע"א40 פעמים שבטולה של תורה זהו קיומה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ר, רד, רמא
צט ע"א40 פעמים שבטולה של תורה זה יסודה שיחות מוסר (תשסב) עמ' רסד
צט ע"א40 פעמים שבטולה של חורה זהו יסורה צפנת פענח (תשסו) עמ' קכז, קסה, ש, שב, שטו
צט ע"א40 פעמים שבטולה של תורה זה יסודה חכמת התורה וארא עמ' שנ
צט ע"א40 פעמים שבטולה של תורה זהו יסודה דברי חנינא - ת"ת עמ' ש
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זה הוא וכו' פחד יצחק חנוכה מאמר ג
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זה הוא יסודהילקוט הגרשוני ח"ב
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה אור אברהם שמות עמ' רפז
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שא, מועדים (תשנט) עמ' קעד
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רסה ד"ה וידוע
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה תאומי צביה עמ' קפה, רפו
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דכתיב אשר שברת יישר כחך ששברת צמח דוד (סקאליע) עמ' כו
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו יסודהאור לפני הדורשין עמ' 44
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה אמרות ה' השלם ח"א עמ' נב
צט ע"א40 פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה שבט מישראל עמ' קצז
צט ע"א רש"י ד"ה ויקם משה את המשכן עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעח
צט ע"א רש"י ד"ה על כולן לקוטי שיחות חכ"א עמ' 170
צט ע"א רש"י ד"ה שמעלין בקודש בנין שאול עמ' ה
צט ע"א רש''י בנוגע לשולחנות הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קא
צט ע"א תוס' ד"ה מלמד - ובירושלמי כו' דאורכן ששה ורוחבן שלשה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 201
צט ע"ב01 אשר שברת א"ל הקב"ה יישר כוחך ששברת חיי נפש ח"ד עמ' קצ
צט ע"ב01 אשר שברת אמר לו הקב"ה למשה יישר כחך ששברת ישמרו דעת עמ' קעז, קפו
צט ע"ב01 אשר שברת יישר כחך ששברתילקוט הגרשוני ח"ב
צט ע"ב01 ביטולה זהו קיומה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מ
צט ע"ב01 ביטולה זהו קיומהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 295
צט ע"ב01 ביטולה של תורה היא קיומהבני יששכר ח"ב דף קכ ע"ד
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זה יסודה קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' ריא
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו יסודה הר יראה מאמר נג
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו יסודה ולאשר אמר עמ' שצט
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו יסודה חכמת התורה יתרו עמ' תקכג
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו יסודה חכמת התורה כי תשא עמ' רנט, תלז, תמט
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו יסודה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' צח, שסה
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו יסודה שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ריג, ריז
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו קיומה גבורות אליהו סי' פד
צט ע"ב01 ביטולה של תורה זהו קיומה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קעט, קפד, ריד
צט ע"ב01 מצינו שביטולה של תורה זהו יסודה דובר צדק עמ' 136, 180, צדקת הצדיק סי' רד, אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 23), תקנת השבין סי' טו (עמ' 166)
צט ע"ב01 מצינו שביטולה של תורה זהו יסודה חכמת התורה משפטים עמ' תא
צט ע"ב01 מצינו שביטולה של תורה זהו יסודהפרי צדיק בהעלותך אות יד
צט ע"ב01 שביטולה וכו' משנת חיים שמות עמ' שלח
צט ע"ב01 שביטולה של תורה וכו' יישר כחך ששיברת וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 249
צט ע"ב02 אמר לו הקב"ה יישר כחך ששברת אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' כז
צט ע"ב02 אמר לו הקב"ה למשה יישר כחך ששברת אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' ש
צט ע"ב02 יישר כחך ששברת חכמת התורה פקודי עמ' סט
צט ע"ב02 יישר כחך ששברתאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ד
צט ע"ב02 יישר כחך ששברתאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ד
צט ע"ב02 יישר כחך ששברתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצג ע"א, שפב ע"א
צט ע"ב02 יישר כחך ששיברת באר מחוקק (תשעה) עמ' שפא
צט ע"ב02 ישר כוחך ששברת רסיסי לילה סי' נו (עמ' 157), תקנת השבין סי' טו (עמ' 166), לקוטי מאמרים עמ' 173, 239, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 139)
צט ע"ב03 ת"ח שסרח אין מבזין אותו בפרהסיא וכו' וברבינו גרשום אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נג
צט ע"ב06 אזהרה לשכחת התורה וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' ט, נב, נט
צט ע"ב06 אמר ר"ל כל השוכח דבר אחד ממשנתו עובר בל"ת איש אמונים דף מב ע"א
צט ע"ב06 אר"ל כל השוכח דבר מלימודו עובר בל"ת איש אמונים דף ע ע"ג
צט ע"ב06 הלאווין על שכחת התורה, והזהירות אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לג אות ד
צט ע"ב06 המשכח דבר אחד כו' משנת חיים דברים עמ' מז, נ, נז, ס, סד
צט ע"ב06 המשכח דבר אחד כו' משנת חיים ויקרא עמ' רכ
צט ע"ב06 המשכח דבר ממשנתו יין לבנון (תשסג) עמ' 203
צט ע"ב06 המשכח מתלמודו עובר בלאו משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רעג
צט ע"ב06 המשכח תלמודו עובר בלאו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכד
צט ע"ב06 השוכח דבר אחד עובר בלאו אחד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כג
צט ע"ב06 השוכח דבר אחר ממשנתוטוב טעם דברים עמ' יז
צט ע"ב06 השוכח דבר מתלמודו עובר בלאו וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' סג
צט ע"ב06 השוכח דבר מתלמודו עובר וכו' - ש"מ, מאירי אור אברהם - מסכת מגילה עמ' ש
צט ע"ב06 השוכח ממשנתו כלי יקר (תשמח) עמ' תקיז
צט ע"ב06 ואמר ריש לקיש כל המשכח דבר אחר מתלמודו עובר בלאו שנאמר השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים וכו' של"ה - שער האותיות אות ק ס"ק טו
צט ע"ב06 כל המשכח דבר א' מתלמודו עובר בלאו אור אברהם ברכות עמ' רט
צט ע"ב06 כל המשכח דבר א' מתלמודו עובר בלאו המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קז
צט ע"ב06 כל המשכח דבר א' מתלמודו עובר בלאו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 24
צט ע"ב06 כל המשכח דבר א' מתלמודו עובר בלאואמת ליעקב עה"ת עמ' פתיחה
צט ע"ב06 כל המשכח דבר א' מתלמודוילקוט הגרשוני ח"ב
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד וזאת התורה עמ' נא
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפא, רלד
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפג, רלז
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו וכו' כל המשמר תורתו וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנב
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כח
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו מטר השמים עמ' לג
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו מצווה ועושה ח"א עמ' תפא
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו נתיבות יצחק ח"ג עמ' ריא
צט ע"ב06 כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו וכו' השמר ופן שני לאוין נינהו של"ה - מס' שבועות אות מב
צט ע"ב06 כל המשכח דבר מתלמודו עובר בלאו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' ק
צט ע"ב06 כל השוכח דבר מתלמודו עובר בלאו אור אברהם דברים עמ' מג, מה, מט, שעב
צט ע"ב06 כל השוכחמכמני עוזיאל עמ' רעו
צט ע"ב07 השמר לך ושמור נפשך מאד שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פג
צט ע"ב07 השמר לך ושמור נפשך מאד שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צא
צט ע"ב10 כל השמר כו' הוא לאו פרדס המלך (תשסט) אות תעז
צט ע"ב10 כל מקום שנאמר השמר פן אינו אלא ל"ת אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' צח
צט ע"ב10 כל מקום שנאמר השמר פן ואל וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
צט ע"ב10 כל מקום שנאמר פן ואל הרי זה לא תעשהשערי תשובה שער ג אות כז, אגה"ת אות מ
צט ע"ב11 רבינא אמר השמר ופן שני לאוין נינהו דרך חיים (לונזאנו) עמ' לז
צט ע"ב12 המשכח דבר מתלמודו וכו' עובר בשני לאוין התרגשות הלב (תשסט) עמ' קכה
צט ע"ב12 המשכח דבר אחד מתלמודו וכו' עובר בשני לאווין וכו' התרגשות הלב (תשסח) עמ' קעו
צט ע"ב12 השוכח דבר מתלמודו עובר בשני לאוין או בשלשה מאמרי שלמה ח"א עמ' קמד
צט ע"ב12 השמר ופן שני לאוין נינהו אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכג
צט ע"ב12 כל השוכח דבר מתלמודו עובר בשני לאווין יכול אפילו תקפה עליו משנתו כו' במסירם מלבו וכו'שערי תשובה שער ג אות כח {שמסיר ע"י שהוא בטל מן התורה }
צט ע"ב13 המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בג' לאוין אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כד
צט ע"ב13 השוכח דבר א' ממשנתו עובר בג' לאוין עיוני רש"י במדבר עמ' תקסה
צט ע"ב13 השוכח דבר אחד מלמודו עובר בג' לאוין לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצב
צט ע"ב13 השוכח דבר אחד ממשנתו עובר בג' לאוין משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' נג, קמ
צט ע"ב13 השוכח וכו' עובר בג' לאוין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמט
צט ע"ב13 רב נחמן בר יצחק אומר עובר בשלושה לאוויןאלומת יוסף דף 5
צט ע"ב13 כל המשכח דבר א' מתלמודו עובר בג' לאויןנשמת אדם עמ' ח
צט ע"ב15 פן יסורו מלבבך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכה
צט ע"ב15 שוכח ד"ת מחמת אונסו אינו עוברלקוטי שיחות חל"ד עמ' 28
צט ע"ב17 יכול אפי' תקפה עליו משנתו דברי חנינא - ת"ת עמ' קפה
צט ע"ב17 יכול אפי' תקפה עליו משנתו עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קטו
צט ע"ב18 ר' יוחנן ור' אלעזר דאמרי תרוייהו תורה ניתנה בארבעים וכו' אין נשמתו משתמרת של"ה - מס' שבועות אות ריג
צט ע"ב19 התורה ניתנה למ' יום מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקיד
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים לקוטי שיחות חל"ט עמ' 186
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעים אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' לב
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעים בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפט אות ב
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעים שביב אור עמ' רכו
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעים של"ה פרשת בראשית אות ז
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעים כל המשמר תורתו וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמא
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים יום ראה חיים ח"ב דף מג ע"א [קנא ע"א ד"ה ובזה]
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעים יום ונשמה נוצרה בארבעים יום כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת שרגא המאיר מועדים עמ' עז, שצ
צט ע"ב19 תורה ניתנה בארבעיםנועם אלימלך דף ד ע"ב
צט ע"ב19 תורה ניתנה במ' ונשמה נוצרה במ' וכו' ואותו תעבוד עמ' עו
צט ע"ב19 תורה ניתנה למ' יום והנשמה נוצרת במ' יום וכו' אור יחזקאל - מדות עמ' קי
צט ע"ב19 תורה נתנה בארבעים יוםנתיבות עולם ח"א עמ' כד
צט ע"ב20 המשמר תורתו נשמתו משתמרת פנים מסבירות עמ' שצג
צט ע"ב20 המשמר תורתו נשמתו משתמרת שביב אור עמ' רכה
צט ע"ב20 המשמר תורתו נשמתו משתמרתהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 323
צט ע"ב20 כל המשמר את התורה נשמתו משתמרת פני חיים (פלג'י) דף רמא ע"ב
צט ע"ב20 כל המשמר את התורה נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה כו'נפש החיים עמ' 153
צט ע"ב20 כל המשמר את התורה נשמתו משתמרת משל וכו'אבן פינה עמ' 63
צט ע"ב20 כל המשמר התורה נשמתו משתמרת מטר השמים עמ' יא
צט ע"ב20 כל המשמר התורה נשמתו משתמרת שער החצר (תשעב) סי' קלד, תקמט
צט ע"ב20 כל המשמר תורתו וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קיז
צט ע"ב20 כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת ויגד יעקב עמ' קב
צט ע"ב20 כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' נו
צט ע"ב20 כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכו' הר יראה מאמר יד
צט ע"ב20 כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה אין נשמתו משתמרת אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלב
צט ע"ב21 השוכח דבר אחד ממשנתו חייב מיתה כסף נבחר עמ' רמב
צט ע"ב21 ואין נשמתך משתמרתחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסח
צט ע"ב23 לאדם שמסר צפור דרור לעבדו א"ל כמדומה אתה שאם אתה מאבדה איסר אני נוטל, נשמתךנפש החיים עמ' 173
צט ע"ב23 משל לאדם שמסר צפור דרור לעבדו, אמר כמדומה אתה שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמיה נשמתך אני נוטל ממךחכמה ומוסר ח"א עמ' עד, פב
צט ע"ב23 משל לאדם שמסר צפור דרור לעברו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רלג
צט ע"ב23 צפור נקראת התורה ישמח חיים (תשסה) מע' צ אות כו
צט ע"ב24 כמדומה שאם אתה מאבדה שאני נוטל ממך איסר בדמיה נשמתך אני נוטל ממך משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קיא
צט ע"ב26 שני שולחנות הכתב והקבלה במדבר פ"ד פסוק ז
צט ע"ב26 שני שולחנות וכו' ארבעה כהנים לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפו
צט ע"ב26 שני שלחנות היו באולםאמרי יוסף שמות דף קי ע"ד
צט ע"ב26 שתי שולחנות היו על פתח ההיכל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קצו
צט ע"ב26 שתי שלחנות היו באולם וכו' א' של שיש וא' של זהב דברי יונה עמ' קצח
צט ע"ב26 סדר הקרבת לחם הפנים ויאמר מרדכי - דרשות עמ' קלט
צט ע"ב31 ארבעה כהנים נכנסים וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שפ
צט ע"ב31 ארבעה כהנים נכנסין וכו' וארבעה מקדימין וכו' דובר שלום (תשסג) - הקדמה
צט ע"ב31 ארבעה כהנים נכנסין שנים בידם שני בזיכין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצז
צט ע"ב31 וארבעה כהנים נכנסין וכו' המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסב
צט ע"ב37 אלו מושכין ואלו מניחיןדרך חיים עמ' תקמד
צט ע"ב37 אלו מושכין וכו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכ
צט ע"ב37 וטפחו של זה בצד טפחו של זה שנא' לפני תמידדברי מנחם - מנחם ציון דף נט ע"א, ס ע"א
צט ע"ב37 טפחו של זה בצד טפחו של זה מנחם ציון (תשסד) עמ' מט
צט ע"ב37 צריך לסדר טפח זה בצד טפח זה חכמת התורה תצוה עמ' ח
צט ע"ב38 לחם הפנים היה תמיד על השלחן אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכז
צט ע"ב38 לחם הפנים לפני תמיד עיוני רש"י במדבר עמ' כז
צט ע"ב38 לחם לפני תמיד דרכי שלום (מרגונאטו) דף קכד ע"א
צט ע"ב39 אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף היא היתה תמיד חיי נפש ח"ד עמ' קל, קלא
צט ע"ב39 אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף היא היתה תמיד תפארת צבי במדבר עמ' רס
צט ע"ב39 אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף זו היא תמיד ויאמר מרדכי - דרשות עמ' קלט
צט ע"ב41 הקטירו הבזיכין והחלות מתחלקות וכו' יום כפורים וכו' מתחלקות לערב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 59
צט ע"ב42 החלות מתחלקות משנת חיים בראשית עמ' תקסו
צט ע"ב43 החלות מתחלקות לערב משנת חיים ויקרא עמ' תנד
צט ע"ב43 חל יוה"כ ע"ש בבליין אוכלים אותו ליל שבת יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
צט ע"ב43 יום הכיפורים שחל להיות בערב שבת הבבליים אוכלים וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסז
צט ע"ב44 שעיר וכו' נאכל לערב והבבליים אוכלין אותו כשהוא חי מפני שדעתן יפה לקוטי שיחות חט"ו עמ' 456
צט ע"ב44 שעיר כו' נאכל לערב משנת חיים ויקרא עמ' רלג
צט ע"ב44 שעיר של יוה"כ וכו' והבבליים אוכלין אותו חי אור אברהם ויקרא עמ' עו
צט ע"ב45 הבבליים אוכלין אותו כשהוא חיארצות החיים (עטייה) עמ' 59
צט ע"ב45 הבבלים אוכלים אותו כשהוא חי פרורים משלחן גבוה ח"א שאלה לו
צט ע"ב45 הבבלים אוכלים אותו שהוא חי מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנח, רב
צט ע"ב45 והבבליים אוכלין אותו חי אור אברהם על ספר המצוות עמ' שנט, תצב
צט ע"ב45 והבבליים אוכלין אותו כשהוא חי מפני שדעתן יפה כתב סופר אגדות כאן
צט ע"ב46 תניא רבי יוסי אומר אפי' סילק שערי שיש יהושע ח"א עמ' נד-נו
צט ע"ב47 אפילו סילק את הישנה שחרית הדרת אליהו דרוש ח סי' ב ד"ה ואמינא
צט ע"ב47 סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית אין בכך כלוםברכות אבי דף מח ע"ב
צט ע"ב47 סילק הישנה שחרית וסידר החדשה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שנ
צט ע"ב47 סילק השנה שחרית וסידר ערבית פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נב
צט ע"ב48 מה אני מקיים לפני תמיד מנחת מרדכי עמ' קמט
צט ע"ב49 לא ילין שולחן בלא לחם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלז
צט ע"ב49 לא ילין שלחן בלא לחםטוב טעם שמות עמ' רט
צט ע"ב49 לחם פנים לפני תמיד שלא ילין השולחן לעולם בלא לחם תפארת צבי שמות עמ' תז
צט ע"ב50 מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים וכו' תורת מנחם ח"א עמ' 181, ח"ג עמ' 202, חט"ו עמ' 261, חט"ז עמ' 58, חי"ט עמ' 131, ח"כ עמ' 269, חכ"ד עמ' 159, 192, חכ"ה עמ' 296, חכ"ו עמ' 116
צט ע"ב51 אפי' לא שנה אדם אלא פ"א שחרית ופ"א ערבית וכו' תורת מנחם חל"ו עמ' 75, 241, 256, חל"ז עמ' 198
צט ע"ב51 אפי' לא שנה אדם אלא פ"א שחרית כו' ק"ש שחרית כו' קיים מצות לא ימוש וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 196
צט ע"ב51 אפי' לא שנה אדם אלא פרק א' וכו' יציב פתגם - פסח עמ' קסט
צט ע"ב51 אפי' לא שנה אדם אלא פרק א' שחרית ופ"א ערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וכו' לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שמג
צט ע"ב51 אפי' לא שנה אלא פרק א' יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלג
צט ע"ב51 אפי' לא שנה וכו' פ"א שחרית ופ"א ערבית וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 19, 64, 140, 294, חלק ל עמ' 165, חלק לא עמ' 30, 225
צט ע"ב51 אפילו לא שנה אדם אלא פ"א שחרית ופ"א ערבית וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 135, 338, חמ"ט עמ' 41, חלק נ עמ' 345
צט ע"ב51 אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית חכמת התורה צו עמ' רמח
צט ע"ב51 אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש כו' רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שעא
צט ע"ב51 אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש מצווה ועושה ח"א עמ' תנו, תקטו
צט ע"ב51 אפילו לא שנה אלא פ"א קיים לא ימושאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סו ע"ב, רעו ע"א, שפט ע"ב
צט ע"ב51 אפילו לא קרא אלא פסוק אחד שחרית ופסוק אחד ערבית יצא ידי חובתו קרן לדוד בראשית עמ' לה
צט ע"ב51 הלומד פרק אחד ביום נחשב שלמד כל היום גור אריה שמות פי"ח הערה 280
צט ע"ב51 לימוד התורה ביום ובלילה באר ראי (רוזן) מועדים סי' טז אות א
צט ע"ב51 פ"א שחרית ופ"א ערבית דרך מצותיך (חב"ד) דף קו ע"ב
צט ע"ב51 פ"א שחרית ופ"א ערבית תורת מנחם חנ"ב עמ' 42, 375
צט ע"ב51 פ"א שחרית כו' קיים מצות לא ימוש לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית וכו' קיים לא ימוש ספר התורה הזה שיחת מלאכי השרת עמ' 102, משיב צדק סי' א (עמ' 57), צדקת הצדיק סי' יב, רטז, מחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 10), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 51), לקוטי מאמרים עמ' 228, דובר צדק עמ' 38, 154
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית וכו' קיים לא ימוש ספר התורה הזהפרי צדיק ויצא אות ג, וישב אות יג, שמות אות א, ה
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' ז, צב
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית תורת מנחם חלק לג עמ' 340, חלק לד עמ' 271
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית תורת מנחם חלק מ עמ' 115,46
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית תורת מנחם חמ"ז עמ' 167
צט ע"ב51 פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית תורת מנחם חנ"ה עמ' 74, 360, חנ"ו עמ' 36, 303, חנ"ז עמ' 118, 265
צט ע"ב51 די בלימוד שחרית וערביתאשל חיים ח"א עמ' קי
צט ע"ב51 אפי' וכו' פרק א' שחרית ופרק א' ערבית קיים לא ימיש לקוטי שיחות ח"א עמ' 169, ח"ג עמ' 1004, ח"ה עמ' 33, חי"א עמ' 112, חכ"א עמ' 248, חכ"ג עמ' 271, חכ"ה עמ' 290
צט ע"ב51 תמידות דת"ת דברי הרב עמ' קמו
צט ע"ב52 א"ר יוחנן משום רשב"י אפי' לא קרא אדם אלא ק"ש וכו' ודבר זה אסור לאומרו בפני ע"ה ורבא אמר מצוה לאומרו בפני ע"ה הר המוריה עמ' קכא, קכג, ריז, רכז
צט ע"ב52 א"ר יוחנן משום רשב"י אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש תפלת דוד (אדר"ת) עמ' י
צט ע"ב52 א"ר יוחנן משום רשב"י אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש שם יחזקאל עמ' שמב
צט ע"ב52 אמר רבי יוחנן אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע צדקה חיים דף צג ע"א [שכט ע"א]
צט ע"ב52 אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ב
צט ע"ב52 אמר רשב"י אם קרא אדם ק"ש ערבית ושחרית קיים מצות והגית בו רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קכה {וקשה מהך דברכות דאמר רשב"י אדם חורש בשעת חרישה תורה מה תהא עליה}
צט ע"ב52 לא ימוש ספר התורה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכ
צט ע"ב52 לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וכו' פסוק זה לא מצוה ולא חובה אלא ברכה נזר הקדש ח"ג עמ' תפד
צט ע"ב52 לא ימוש ספר התורה מפיך גור אריה שמות פי"ח הערה 273, 277
צט ע"ב52 לא ימוש ספר וכו' משנת חיים בראשית עמ' טו
צט ע"ב52 משום רשב"י אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש בבוקר ובערב - יצאאור הצבי עמ' 204
צט ע"ב53 אדם יוצא ידי חובת ת"ת בק"ש וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קלה
צט ע"ב53 אדם קורא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש עמק תפלה (תשסו) עמ' קיג
צט ע"ב53 אי בעי פטר נפשיה בק"שזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ג
צט ע"ב53 אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש בני אתה עמ' צב
צט ע"ב53 אם קרא אדם קריאת שמע שחרית וערבית יצא כו'דגלי יהודה דרוש ב אות טו
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וכו' אפיקי ים עמ' תקס
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש עקבי אבירים עמ' שנא
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצט-ש
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אדם אלא קריאת שמע וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' מב
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אדם אלא קריאת שמע מקיים והגית בו יומם ולילה יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תסה
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אלא ק"ש קיים לא ימוש תורת איש ח"א עמ' רנב
צט ע"ב53 אפי' לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וד"ז אסור לאמרו בפני ע"האהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שז, שט
צט ע"ב53 אפי' לא קרא ק"ש אלא שחרית וערבית קיים לא ימוש יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תפה
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ל
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' כח, רנז, רצח
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש וכו' בפני ע"ה וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 325, חלק לג עמ' 407
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש כו' חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' לז
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תד
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר תורה הזה מפיך באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רג, דברים עמ' קלט, תרכא
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימושטללי אורות עמ' מא
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש וכו' קיים לא ימוש נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כח אות ח
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש מטר השמים עמ' יג
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע ערבית ושחרית קיים לא ימוש לחמי תודה דף צח ע"ב, קלה ע"א, קעז ע"א
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע ערבית ושחרית קיים מצות לא ימוש מצווה ועושה ח"ב עמ' תרסט
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית וכו' אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קמז
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים "לא ימוש" שרתי ח"א עמ' עז
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש אור אברהם - סידור התפילה עמ' טו, כא, מב, קעג, קפא
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש תפארת צבי שמות עמ' שיג
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש וכו' צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה וכו' שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' צט
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצט
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קנג
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קכא
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קכג
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימושכתונת פסים פרשת בלק מה ע"ב
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש כו' קיים לא ימוש תורת מנחם ח"א עמ' 181, ח"י עמ' 242, חכ"א עמ' 145
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש קיים לא ימוש יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמב, מקראי קדש (תשנג) עמ' רעו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלה
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית אור אברהם - תלמוד תורה עמ' לט, קכט, קפג, תכט
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' מט, קלו
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים והגית בו יומם ולילה שבט מישראל עמ' י
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימושישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימיש דרשות שמן רוקח עמ' צו, תעב
צט ע"ב53 אפילו לא קרא אלא קריאת שמע שחרית וערבית מקיים והגית בו יומם ולילה פרדס המלך (תשסט) אות תקלז
צט ע"ב53 אפילו קרא ק"ש שחרית וערבית וכו' מנחת מחבת ח"א עמ' רכג
צט ע"ב53 אפילו קרא ק"ש שחרית וערבית קיים והגית בו נזר הקדש ח"א עמ' רסג, תפה
צט ע"ב53 אפילו קרא ק"ש שחרית וערבית קיים והגית בו וכו'ברכות אבי דף מח ע"ב
צט ע"ב53 אפילו קרא ק"ש שחרית וערביתתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסו
צט ע"ב53 אפילו קרא ק"שרוח חיים (חיד"א) עמ' מב
צט ע"ב53 בק"ש שחרית וערבית יוצאין חובת והגית בו וגו' אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכג
צט ע"ב53 בק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש וכו' אור אברהם ברכות עמ' ג, נח, סד, צו, קלב, קלו, שסג, שצג
צט ע"ב53 בקריאת שמע שחרית וערבית יוצא והגית בו וגו' אור אברהם דברים עמ' עה, תיב, תפ
צט ע"ב53 בקריאת שמע שחרית וערבית יוצא מצות תלמוד תורה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצא, רצט
צט ע"ב53 דבר זה אסור לאומרו בפני ע"ה תורת מנחם חלק לא עמ' 30
צט ע"ב53 דבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 86
צט ע"ב53 דבר זה אסור לאמרו בפני ע"ה רבא אמר מצוה לאומרו וכו' דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רנ
צט ע"ב53 האם יכולין לקיים המצוה של לימוד התורה עם קר"ש שמע יעקב (זיידא) עמ' צח
צט ע"ב53 הקורא ק"ש שחרית וערבית קיים והגית בו חכמת התורה תרומה עמ' שכה
צט ע"ב53 ודבר זה אסור לאומרו בפני ע"המי באר (פסח) דף צ ע"ב
צט ע"ב53 ודבר זה אסור לאמרו בפני ע"ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 139
צט ע"ב53 יוצא אדם בק"ש שחרית וערבית מטר השמים עמ' תטז
צט ע"ב53 יוצאים ידי חובת ת"ת בק"ש שחרית וערבית אור אברהם שמות עמ' קטו
צט ע"ב53 יציאת ת"ת בקריאת שמע דרשות מהר"ם בנעט עמ' מו
צט ע"ב53 כיון שקרא ק"ש שחרית וערבית יצא ידי מצות לא ימוש בי חייא ח"ב עמ' רנט
צט ע"ב53 כל הקורא ק"ש ערבית ושחרית קיים לא ימוש מבשרת ציון ח"א עמ' קיד
צט ע"ב53 כל הקורא ק"ש שחרית וערבית כאילו קיים והגית בו יומם ולילה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתעב
צט ע"ב53 כל הקורא ק"ש שחרית וערבית כאילו מקיים והגית בו יומם ולילה נחמד ונעים (תשסט) נצבים ד"ה ולכן כתיב
צט ע"ב53 כל הקורא קר"ש שחרית וערבית כאילו קיים מצות לא ימוש וכו' בת עין (תשסז) עמ' ריא
צט ע"ב53 כל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית וכו' ואין מגלין זה בפני ע"ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלט
צט ע"ב53 לא קרא אלא ק״ש שחרית וערבית מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' ס
צט ע"ב53 מי שקרא ק"ש ערבית ושחרית יצא בנין שאול עמ' קפו
צט ע"ב53 מצוות ת"ת וקר"ש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלח
צט ע"ב53 מצות תלמוד תורה מתקיים בק"ש שחרית וערבית אור אברהם - רות עמ' רמד
צט ע"ב53 נחלקו אם בקריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימושדברי יהושע מאמר ג פ"ב עמ' קטו
צט ע"ב53 ק"ש ערבית ושחריתהמעשה והמדרש עמ' א, ו, ח, ט, טז
צט ע"ב53 ק"ש שחרית וכו' משנת חיים בראשית עמ' ג
צט ע"ב53 קרא אדם ק"ש שחרית וערבית קיים מצות וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רט
צט ע"ב53 קרא ק"ש קיים לא ימיש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עב
צט ע"ב53 קרא ק"ש שחרית וערבית קיים והגית וגו' תורת העולה ח"ב פרק לז
צט ע"ב53 קרא ק"ש שחרית וערבית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
צט ע"ב53 קרא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש וגו' אש דת (אסאד) עמ' רס
צט ע"ב54 אסור לאומרו בפני ע"ה נשמת חיים (ברלין) עמ' צב
צט ע"ב54 שאל בן דמא את רי"ש כגון אני שלמדתי כל התורה מהו שאלמוד חכמה יונית ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
צט ע"ב54 שאל בן דמא וכו' כגון אני שלמדתי כל התורה וכו' בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קע
צט ע"ב54 שאל בן דמאאגודת אזוב (יעבץ) דף עג ע"ד
צט ע"ב54 שאל בן דמה לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שטז
צט ע"ב54 שאל בן דמה את ר' ישמעאל שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלז
צט ע"ב54 שאל בן דמה את רבי ישמעאל... שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמד בה חכמת לונית שירי משכיל כלל ט פרט ט
צט ע"ב54 שאל בן דמה בן אחותו וכו' מהו ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא לא ימוש וכו' עטרת ישועה (תשסד) אות נה לשביעי ש"פ
צט ע"ב54 שאל בן דמה בן אחותו של ר"י את ר"י כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' מ
צט ע"ב54 שאל בן דמה בן אחותו של ר"י את ר"י כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יוונית וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכז, קצב
צט ע"ב54 שאל בן דמה וכו' כגון אני שלמדתי כל התורה כולה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 179
צט ע"ב54 שאל בן דמה וכו' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך מאורי שערים עמ' ד
צט ע"ב54 שאל בן דמה כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמות יווניתבני יששכר ח"ב דף עו ע"ד
צט ע"ב55 אני שלמדתי כל התורה מהו שאלמד בית שלום מרדכי עמ' רעד
צט ע"ב55 חכמה יונית ישא מדברותיך - מגילה עמ' ה
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית וכו' צא ובדוק שעה שעה לא מן היום ולא מן הלילה דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קמט
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה מהו שאלמד חכמה יונית וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצו, קצז, רט
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמה יונית ס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יג
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יוונית מחשבת מוסר ח"ב עמ' תעב
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רנב-רנג
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסד
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תטז ד"ה והענין
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית וכו' דברי יונה עמ' רלד
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפ, ח"ב עמ' שע, שעא
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו שאלמד חכמה יוניתמרפא לשון עמ' רסה
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו שאלמד חכמת יוניתנתיבות עולם ח"א עמ' ס
צט ע"ב55 כגון אני שלמדתי כל התורה כולהאמת ליעקב עה"ת עמ' תעב
צט ע"ב55 למד כה"ת כולה תורת מנחם חנ"ב עמ' 41
צט ע"ב55 למדתי כל התורה כולה תורת מנחם ח"ב עמ' 100
צט ע"ב55 מהו ללמוד חכמה יוונית תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצז הערה 97
צט ע"ב55 מהו ללמוד חכמת יוונית אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קיד
צט ע"ב55 מהו ללמוד חכמת יוונית וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' מז
צט ע"ב55 מהו ללמוד חכמת יונית קרא עליו וכו' "והגית בו יומם ולילה" אמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
צט ע"ב55 מהו ללמוד חכמת יונית... לא ימוש וכו' צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה וכו' אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות יט
צט ע"ב55 מהו שאלמד חכמת יוונית א"ל צא ובדוק שעה וכו' רנת יצחק - פרק חלק עמ' רמט
צט ע"ב55 מהו שילמוד חכמת יוונית ילמדהו בשעה שאינו לא יום ולא לילה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסד
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ד אות ב, דרשות סי' כב אות ב
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה לקוטי שיחות חי"ד עמ' 21
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה צמח צדקה עה"ת עמ' קמה
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה שיחת מלאכי השרת עמ' 97
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' סט, רכב, רלג-רלו, רסט-רעז, שח
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' כח, רנו, רצח
צט ע"ב56 והגית בו יומם ולילה כו' הוא חוב כו' אינו אלא ברכה כו' פרדס המלך (תשסט) אות תפ
צט ע"ב56 חייב אדם להגות בתורה כל היום פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קד
צט ע"ב56 לא מן היום ולא מן הלילה ולמד חכמה יווניתפירוש המכבי דברים עמ' רב
צט ע"ב56 צא ובדוק כו' ופליגא משנת חיים דברים עמ' נג
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה וכו' שתפטר מתלמוד תורה קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכג
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה לא יום ברכת מועדיך לחיים ח"א דף עט ע"ג [רפה ע"א ד"ה ומאחר]
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה וכו' אש דת (אסאד) עמ' מו
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 47
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמה יונית ויאמר מרדכי - דרשות עמ' קמ {ביאור ה"בן איש חי"}
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' צו
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' פו
צט ע"ב56 צא ובדוק שעה שאינה מן היום והלילה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רלד, שח
צט ע"ב56 צא ובדוק בשעה שאינו מן היום אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנג
צט ע"ב56 צא ובקש שעה וכו'טוב טעם דברים עמ' קסד
צט ע"ב57 חכמה יונית בשעה שאינו יום ולא לילה שירת דוד (תשסז) עמ' תקלט
צט ע"ב57 פסוק זה לא מצוה ולא ברכה וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' לה
צט ע"ב58 ראה הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר שרתי ח"א עמ' ו, רא, רסז
צט ע"ב58 ראה הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבין וכו' ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נ
צט ע"ב58 ראה הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבין עליו המעלות לשלמה (תשמז) עמ' עה, עו, שסח
צט ע"ב58 ראה הקב"ה את יהושעאגודת אזוב (יעבץ) דף צג ע"ד
צט ע"ב58 ראה הקב"ה שחביבין דברי תורה על יהושע א"ל לא ימוש יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפב
צט ע"ב60 דברי תורה לא יהיו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור מהםאור הצבי עמ' 205
צט ע"ב60 דברי תורה לא יהיו עליך חובהאבני שהם (רובינשטיין) דף לח ע"ג
צט ע"ב60 תנא דבי רבי ישמעאל דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפטור את עצמך מהםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפ
צט ע"ב61 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רצד, רצה
צט ע"ב61 מ"ד ואף הסיתך מפי צר וכו' אפיקי ים עמ' תקס
צט ע"ב61 מאי דכתיב ואף הסיתך וכו'דברי שלום ח"ו סי' פה-פח, צא
צט ע"ב62 אדם מסית את חבירו מחיים למיתה והקב"ה מסיתו ממיתה לחיים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
צט ע"ב62 דרכי חיים - גן עדן, דרכי מות - גהינם ישמח חיים (תשסה) מע' ד אות לב
צט ע"ב62 הקב"ה מסית את האדם לדרכי חייםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 42, 43, 59
צט ע"ב62 והקב"ה מסית את האדם מדרכי מיתה לדרכי חיים וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכג
צט ע"ב62 מדת בשר ודם אדם מסית את חבירו וכו' ואף הסיתך מפי צר מגיהנם שפיה צר וכו' של"ה ווי העמודים פרק כו אות יא
צט ע"ב63 ואף הסיתך מפי צר מגיהגם שפיה צר וכו' התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריח
צט ע"ב63 ואף הסיתך מפי צר מגיהנם שפיה צר חכמה מאין דף לב ע"ב-ע"ג
צט ע"ב63 ואף הסיתך מפי צר מגיהנם שפיה צר התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנב
צט ע"ב63 ואף הסיתך מפי צר מגיהנם שפיה צר פרי צדיק צו אות ד, י
צט ע"ב63 גיהנום פיו צר ועשנו צבור מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קנא
צט ע"ב רש"י (ע"פ גי' השטמ"ק) אשר שברת כו' הסכימה עמו וכו' ק"ו מה פסח וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 220
צט ע"ב רש"י ד"ה המכניסין משנת חיים ויקרא עמ' נח
צט ע"ב רש"י ד"ה כל כך חביבין משנת חיים דברים עמ' סג
צט ע"ב רש"י ד"ה שבטולה של תורה כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיח דף רמז ע"ד
צט ע"ב תוס' - ארור מי שמלמד בנו חכמת יונית אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות טז
צט ע"ב תוס' יו"ט דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלז
ק ע"א02 ושמא תאמר למלך לא הוכנה וכו' אפיקי ים עמ' תקסא
ק ע"א02 ושמא תאמר למלך לא הוכנה וכו' ובמהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רצ
ק ע"א03 גם הוא למלך הוכן תקנת השבין סי' טו (עמ' 150), לקוטי מאמרים עמ' 183
ק ע"א09 ומתוך ששונאים את הבבליים, ובתוס' בית ישי - דרשות עמ' תד
ק ע"א15 סדר הלחם בשבת והבזיכין אחר השבת יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצה
ק ע"א15 סידר את הלחם ואת הבזיכין אחר השבת וכו' שאפילו הוא על השלחן ימים רבים אין בכך כלום ערבי נחל (תשסד) עמ' תמב
ק ע"א27 מתתיא בן שמואל אמר האיר פני המזרח וכו' ובתוס' תורת העולה ח"ג פרק ס
ק ע"א30 והוציאוהו לבית השריפה משנת חיים ויקרא עמ' קסז
ק ע"א רש"י ד"ה מתתיא - כדי להזכיר ישיני חברון ימות המשיח בהלכה עמ' שעא
ק ע"א רש"י ד"ה פסול גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריט
ק ע"א תוס' ד"ה בלילה הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
ק ע"א תוס' ד"ה בלילה לקוטי שיחות חי"א עמ' 122
ק ע"א תוס' ד"ה בלילה מאורי שערים עמ' שסד
ק ע"א תוס' ד"ה ששונאין זכור לדוד עמ' לו
ק ע"א תוס' ד"ה ששונאין משנת חיים דברים עמ' שכג
ק ע"א תוס' ד"ה ששונאיןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכה ע"ב
ק ע"ב07 שתי הלחם אין אפייתן דוחה שבת ויו"ט ערבי נחל (תשסד) עמ' תמב
ק ע"ב07 שתי הלחם אינו דוחה לא את השבת ולא את יו"טמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סב ע"א
ק ע"ב07 שתי הלחם אינו דוחה שבת ויו"טלבני ישראל עמ' יז
ק ע"ב07 שתי הלחם צריכין לאפות מבעוד יום שאין אפייתן דוחה יום טוב ימות המשיח בהלכה עמ' קפו
ק ע"ב09 לחם הפנים אין נאכל פחות מתשעה ולא יותר על י"א כיצד וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תמב
ק ע"ב09 לחם הפנים לא פחות מט' ולא יותר מי"א יד דוד (אופנהיים) עמ' ריא
ק ע"ב09 לחם הפנים נאכל לא פחות מתשעה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמה
ק ע"ב13 שני ימים טובים של ראש השנה נאכל לאחד עשרפרי צדיק אמור אות יא
ק ע"ב14 ואינו דוחה הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
ק ע"ב15 רשב"ג שאמר משום שמעון בן הסגן דשתי הלחם דוחה יו"ט וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תרלז
ק ע"ב24 המנחות והנסכים שנטמאו וכו' משנת חיים במדבר עמ' פז
ק ע"ב26 העופות והעצים והלבונה וכלי שרת אין להם פדיון, לא נאמר פדיון אלא בבהמה בעלת מום ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
קא ע"א עצים ולבונה מקבלים טומאה משום חבת הקודש עטרת ישועה (תשסד) אות ל לעיו"כ
קא ע"א מתפיס תמימים לבדק הבית דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שז
קא ע"א הראוי למזבח הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
קא ע"א תוס' - מעילה הוי כגזילה מהקדש אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקצג
קא ע"א תוס' ד"ה אע"ג משנת חיים בראשית עמ' רפ
קא ע"א תוס' ד"ה אע"ג - מכדי מגזל גזלה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמ
קא ע"ב ר"ש אומר פרה מטמא טומאת אוכלים הואיל והיתה לה שעת הכושר חיי נפש ח"ד עמ' קסו
קא ע"ב אם מצא אחרת נאה הימנה מנחת מרדכי עמ' רו
קב ע"ב07 כל העומד לזרוק הכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
קב ע"ב07 כל העומד לזרוק כזרוק דמי חיי נפש ח"ג עמ' קנו
קב ע"ב07 כל העומד ליזרק כזרוק חיי נפש ח"ו עמ' נ {לכן בנין המשכן נחשב בנין לשעה כי עמדו להיכנס לא"י}
קב ע"ב12 מדאמר ר"ש כל העומד לזרוק כזרוק דמי וכו' אמאי מטמאין וכו' חיבת הקודש מכשרתן חמודי צבי מועדים עמ' קנד
קב ע"ב12 מדאמר ר"ש וכו' נותר ופרה אמאי מטמאין וכו' עפרא בעלמא נינהומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לא ע"א
קב ע"ב13 כל העומד לישרף כשרוף דמי התרגשות הלב (תשסט) עמ' קפב
קב ע"ב13 כל העומד לישרף כשרוף דמי לקוטי שיחות חי"ד עמ' 90
קב ע"ב13 כל העומד לישרף כשרוף דמיראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קנו
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי אור חדש פ"ה אות 630
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' סו
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נד
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי לקט אמרים (שכטר) עמ' סא
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי נחמד ונעים (תשסט) פרקי אבות אות כח, נט
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי של"ה פרשת משפטים אות מד
קב ע"ב13 כל העומד לשרוף כשרוף דמי תורת מנחם חמ"ז עמ' 183
קב ע"ב22 הרי עלי להביא במחבת והביא במרחשת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יט
קב ע"ב תוס' ד"ה כימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ל ע"א
קג ע"א איתמר נמי אמר רבי אחא בר חנינא אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן וכו' זכור לדוד עמ' י
קג ע"א הרי עלי מנחה מן השעורין יביא מן החיטין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ז
קג ע"א עשרון ומחצה יביא שתים שיחת מלאכי השרת עמ' 104
קג ע"א אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו' הר המוריה עמ' רנא
קג ע"ב22 ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחד המאור הגדול (גר"א) עמ' שכ
קג ע"ב26 אלו לפרים ואלו לאילים ותוי"ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
קג ע"ב45 כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת שפת אמת (רייז) סוכות עמ' סד
קג ע"ב45 כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בומי מרום ח"ט עמ' שכה
קג ע"ב45 כל הראוי לבילה אין בילה מעכבתמי מרום ח"ב עמ' קיא
קג ע"ב45 כל הראוי לבילה אין הבילה מעכבת בו נחמד ונעים (תשסט) לך ד"ה ונחזור לענין
קג ע"ב46 כל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו גור אריה דברים פי"ט הערה 29
קג ע"ב46 כל שאינו ראוי לבילה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקז
קג ע"ב46 וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו אחרית השנים עמ' צט
קג ע"ב51 היכי אהדר ליה וכו' אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קיז
קג ע"ב51 היכי אהדר ליה וכו' אבן ישראל על התורה (תשסז) עמ' קסד-קסה
קג ע"ב52 הלוקח תבואה משנה לשנה לב אליהו (תשסה) שמות עמ' קט
קג ע"ב52 והיו חייך ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנ ע"ג [תקעא ע"ב ד"ה איברא]
קג ע"ב52 והיו חייך וגו' זה הלוקח תבואה משנה לשנה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קו
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך - מהרש"א ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנא ע"א [תקעג ע"א ד"ה וכבר]
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד וכו' עם לבבי אשיחה עמ' רג
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד וכו' ואל תאמן בחייך זה הסומך על הפלטר דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קב
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד וכו' זה הלוקח מהפלטר אור יחזקאל - מדות עמ' שיז
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 48)
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה מצווה ועושה ח"א עמ' קע
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה וכו' זה הסומך על הפלטר אור ישראל (תרס) דף צ ע"ב
קג ע"ב52 והיו חייך תלואים לך מנגד זה הקונה תבואה מן השוק פרדס המלך (תשסט) רמזי חנוכה אות ב, שסו
קג ע"ב52 והיו חייך תלויים לך מנגד וכו' זה הסומך על הפלטר שירת דוד (תשסז) עמ' צז, תעב
קג ע"ב52 והיו חייך תלויים לך מנגד זה הקונה תבואהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 80
קג ע"ב52 והיו חייך תלויים מנגד וכו' אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' שכו
קג ע"ב52 והיו חייך תלוים לך וגו' זה הסומך על הפלטר לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רה
קג ע"ב52 והיו חייך תלוים לך וגו' זה הסומך על הפלטר לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנט, שסו, שעה
קג ע"ב52 זה הלוקח תבואה משנה לשנה וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' סה, קמד
קג ע"ב53 הסומך על הפלטר ס' הבוטח ח"ב עמ' סג
קג ע"ב53 הקונה פת מן הפלטר מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכה
קג ע"ב53 ואל תאמן בחייך זה הסומך על הפלטר המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כא
קג ע"ב53 ולא תאמין בחייך זה הסומך על הפלטר לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקסא
קג ע"ב53 שסומך על הפלטר עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמט
קג ע"ב תוס' ד"ה מעשה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 25
קג ע"ב תוס' ד"ה מעשה וכו' דשמא מינהו קיסר ראש על בית נשיאדרשות שבט הלוי עמ' ריג
קד ע"א01 וההוא גברא על פלטר סמיך, ורש"י משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' לז
קד ע"א02 מוריינא דבי נשיאה הוה ורש"י ותוס' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 25
קד ע"א08 הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית ולאשר אמר עמ' תקכט, תקל
קד ע"א09 אין מתנדבין לוג או שנים אבל מתנדבין שלשה ארבעה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכב, כרך ב ח"ב עמ' מא
קד ע"א09 אין מתנדביו לוג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט
קד ע"א26 ככה לעיכובא אין פוחתין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט
קד ע"א רש"י ד"ה וההוא מצווה ועושה ח"א עמ' תצ
קד ע"א תוס' ד"ה הואיל משנת חיים במדבר עמ' צב
קד ע"א תוס' ד"ה הואיל פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
קד ע"א תוס' ד"ה מוריינא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות ה, יד
קד ע"א תוס' ד"ה מוריינא - גרסו דרב אמר האי דמחדדנא מחבראי ולא רבי מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמז
קד ע"ב05 מתנדבים יין מתנדבים שמן אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רב
קד ע"ב05 מתנדבין יין בפ"ע עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט
קד ע"ב07 אר"ט מה מצינו ביין זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמא
קד ע"ב12 אין שנים מתנדבים מנחהמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' עג
קד ע"ב12 אין שנים מתנדבין עשרון אחד אבל מתנדבין עולה ושלמים אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ל, לא, מב
קד ע"ב12 יחיד מקריב קרבן מנחה ולא השותפין אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פז
קד ע"ב13 שנים מביאים עולה בשותפות אבל לא מנחה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלג
קד ע"ב13 שנים נודרים ונודבים עולהקרן פני משה ח"א עמ' קיח
קד ע"ב22 הכל באין בשותפות פנים מסבירות עמ' פד
קד ע"ב23 אמר ר' יצחק מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני של"ה - מס' תענית אות קצ
קד ע"ב23 מה נשתנה מנחה שנאמר בה נפש צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שנט, שעג
קד ע"ב23 מה נשתנית מנחה שנ' בה נפש, אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכב, רכט, רעא
קד ע"ב23 מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני שרתי - קונטרס הנרות עמ' לא
קד ע"ב23 מפני מה נשתנית מנחה לב אליהו (תשסה) שמות עמ' רכ, ויקרא-דברים עמ' ד
קד ע"ב23 מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני של"ה פרשת ויקרא אות ו
קד ע"ב23 מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תיד ד"ה אמה
קד ע"ב23 מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש וכו' מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' סה
קד ע"ב23 מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש וכו' ותוס' ד"ה מה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לא, מב
קד ע"ב24 אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו אור חדש פ"א אות 1198
קד ע"ב24 אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשוברכות אבי דף סא ע"א
קד ע"ב24 דרך עני להביא מנחה מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב נפשו להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' לה
קד ע"ב24 דרכו להביא מנחה הכתב והקבלה ויקרא פ"ב פסוק א
קד ע"ב24 ונפש כי תקריב כאילו הקריב את נפשו בנין שאול עמ' ר
קד ע"ב24 נפש כי תקריב מנחה כאילו הקריב נפשועיוני רש"י במדבר עמ' רנט
קד ע"ב24 ונפש כי תקריב מנחה כאילו הקריב את נפשו אור חדש פ"ג אות 516
קד ע"ב24 ונפש כי תקריב שחשוב לפני הקב"ה כאילו להקריב את נפשו פרדס המלך (תשסט) אות שעב
קד ע"ב24 מה דרכו של עני להקריב סולת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כ
קד ע"ב24 מי דרכו וכו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
קד ע"ב24 מי דרכו להביא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכח
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני אמרי נועם (מועדים) סי' כג לפסח
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני וכו' למחר אעתיר עמ' קפח
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני וכו' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ח
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו לקוטי מאמרים עמ' 171
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנו, שמות עמ' תתפא, ויקרא עמ' קח, קמד, דברים עמ' תתטז, מלכים עמ' קיג
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני ילקוט עטרת צבי עמ' מח
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשואור יהל ח"א עמ' קעד
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשופרי צדיק ויקרא אות ב
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשוילקוט דברי חכמים שמות סי' שעד
קד ע"ב24 מי דרכו להביא מנחה עניפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נז
קד ע"ב24 מי דרכו להתנדב מנחה עני אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו תפארת צבי ויקרא עמ' יז, לד, לה, לו, מב, מג, סד
קד ע"ב24 מי דרכו להתנדב מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' ז
קד ע"ב24 מי דרכו להתנדב מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשועמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה יג {כי בשיעור מנחה תלוי קיום נפשו}
קד ע"ב24 מי דרכו להתנדב מנחה עני מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב נפשוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כז
קד ע"ב24 מי מקריב מנחה עני מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו דובר שלום (תשסג) עמ' שלז
קד ע"ב24 מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו דובר צדק עמ' 62
קד ע"ב24 מנחה שנאמר בה נפש וכו' תורת העולה ח"ב פרק כח
קד ע"ב24 עני כאילו הקריב נפשופירוש המכבי שמות עמ' ח
קד ע"ב25 כאילו הקריב נפשו דרשות מהר"ם בנעט עמ' נט, קב
קד ע"ב25 כאילו הקריב נפשו לקוטי שיחות חי"ב עמ' 13, חכ"ז עמ' 15, 7
קד ע"ב25 כאילו הקריב נפשואור הרעיון עמ' רו, שא
קד ע"ב25 כל המקריב מנחה כאילו הקריב נפשו אור חדש פ"ג אות 515, פ"א אות 1198, 1197
קד ע"ב25 מה נשתנה מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון וכו' תורת העולה ח"ב פרק כז, כח
קד ע"ב25 מעלה אני כאילו הקריב נפשו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
קד ע"ב25 מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו לפני נתיב התשובה עמ' כא הערה 128
קד ע"ב25 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קטז
קד ע"ב25 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קעט
קד ע"ב25 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו תאומי צביה עמ' לח
קד ע"ב25 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' ד
קד ע"ב25 מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' מא
קד ע"ב25 מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו מטר השמים עמ' קפא, תר
קד ע"ב25 מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב נפשוגנזי ישראל ח"ב דף ז ע"א
קד ע"ב25 מעלה עליו כאילו הקריב נפשו חכמת התורה ויקרא עמ' קמג
קד ע"ב25 מעלה עליו כאילו הקריב נפשו קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רה
קד ע"ב25 מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה חמישה מיני טיגון הללו וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכב
קד ע"ב28 הרי עלי עשרון יביא אחד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לז
קד ע"ב28 נדרתי ואיני יודע מה נדרתי מביא ששים עשרון יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ז
קד ע"ב28 פירש נדרו ושכח כמה עשרון פירש עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
קד ע"ב29 האומר הרי עלי מנחה סתם מביא מנחת סולת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' לו הערה 53
קד ע"ב29 הרי עלי מנחה יביא איזה שירצה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ז
קד ע"ב29 הרי עלי מנחה יביא איזו שירצה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
קד ע"ב29 הרי עלי מנחה סתם מביא מנחת סולת גור אריה ויקרא פ"ז אות ד
קד ע"ב29 נדר מנחה סתם יביא מנחת סולת עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יט
קד ע"ב32 פירשתי מנחה של עשורנים וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 2
קד ע"ב40 הואיל ופתח בו הכתוב משנת חיים ויקרא עמ' יג
קד ע"ב40 הואיל ופתח בו הכתוב תחילה גור אריה ויקרא פ"ב הערה 1, פ"ג הערה 25
קד ע"ב רש"י ד"ה אף שמן שהוא בא חובה וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קא
קד ע"ב תוס' ד"ה הרי וא"ת למה לא יביא מנחת נסכים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' טו
קד ע"ב תוס' יו"ט דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
קו ע"א תנו רבנן פירשתי מנחה וכו' דברי חכמים רבי אומר וכו' הר המוריה עמ' קעג
קו ע"ב35 הרי עלי עצים לא יפחות משני גיזרין אור אברהם ויקרא עמ' סח
קו ע"ב37 חמשה קומצין הם חקל יצחק (תשסג) עמ' שנז
קו ע"ב37 חמשה קמצים הםקדושת לוי דף מח ע"ג
קו ע"ב42 פירשתי ואיני יודע מה פירשתי מצווה ועושה ח"ב עמ' שסט
קו ע"ב44 קרבן מלמד שמנדבין עצים וכמה וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצד
קו ע"ב44 קרבן מלמד שמתנדבין עצים אור אברהם ויקרא עמ' יח
קו ע"ב44 קרבן מלמד שמתנדבין עצים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסב
קו ע"ב44 קרבן מלמד שמתנדבין עצים וכו' אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' מג
קו ע"ב44 קרבן עצים - רבינו גרשום אור אברהם על ספר המצוות עמ' שס
קו ע"ב50 הרי עלי למזבח יביא לבונה שאין לן דבר שקרב כולו למזבח אלא לבונה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלז
קו ע"ב44 שמתנדבין עצים וכו' קרבן הם טעונין מלח וכו' קמיצה וכו' עצים לקוטי שיחות חי"ז עמ' 23, חכ"ב עמ' 8-7
קז ע"א21 אזרח מלמד שמתנדבין יין לקוטי שיחות חי"ז עמ' 23
קז ע"א28 רבנן סברי דון מינה ומינה וכו' ורבי סבר דון מינה ואוקי באתרה (ותוס' ד"ה אי) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 32
קז ע"א40 הרי עלי עולה חקל יצחק (תשסג) עמ' תמ
קז ע"א40 הרי עלי עולה יביא כבש גור אריה ויקרא פ"ב הערה 1, פ"ג הערה 25
קז ע"א40 הרי עלי עולה יביא כבש יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה, ו
קז ע"א40 הרי עלי עולה יביא כבש ותוס' ד"ה רבי (קח.) עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
קז ע"א40 הרי עלי עולה יביא כבש ראבע"ז אומר תור או בן יונה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט
קז ע"א42 מן הבהמה ואינו יודע מה נדר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כו
קז ע"א42 קבע ושכח יביא פר ועגל וכבשים יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכ
קז ע"א תוס' ד"ה כבש, כבש מחירו סלע מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קמב
קז ע"א רבינו גרשום - לרבי לא בעינן ב' גזירין אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצד
קז ע"א רגמ"ה ד"ה שמתנדב משנת חיים ויקרא עמ' קפה
קז ע"א ברכת הזבח ד"ה ומכאן - כתב בשם רש"ל וכו' דבהיקש לכו"ע אמרינן דון מינה ואוקי באתרא וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קנג ד"ה והנה
קז ע"ב04 נדר מן הבהמה ושכח באיזה מין קבע עולתו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
קז ע"ב06 הרי עלי שור יביא הוא ונסכיו במנה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יח, ריט
קז ע"ב06 הרי עלי שור יביא הוא ונסכיו במנה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' כו
קז ע"ב12 האומר הרי עלי תודה בסלע גנא דפלפלי עמ' ריט
קז ע"ב13 המנדב שור גדול לעולה גנא דפלפלי עמ' קצ
קז ע"ב13 הרי עלי שור במנה והביא שנים לא יצא מצווה ועושה ח"ב עמ' שסד
קז ע"ב16 קטן והביא גדול וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 5, 1
קז ע"ב16 קטן והביא גדול יצא רבי אומר לא יצא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רפג, כרך ב ח"ב עמ' לז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מח
קז ע"ב36 חלוקה לבתי אבות גור אריה ויקרא פ"ז הערה 53 עמ' קמד
קז ע"ב רש"י - במנה וכו' בתורה שבע"פ לקוטי שיחות חל"ט עמ' 223
קח ע"א מותר מנחת חוטא לנדבה דחטאת קרי' רחמנא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמה
קח ע"א מנחת חוטא קרויה חטאת משנת חיים בראשית עמ' קעב
קח ע"א איל זה לעולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו כבש עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
קח ע"ב האומר אחד משורי אחד מכבשי הקדש חנן אלקים עמ' מא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
קח ע"ב שור בשוורי הקדשדגלי יהודה דרוש ב אות ג דף סד ע"א
קח ע"ב בית מבתי מוכר לך מראהו עליה חכמת התורה תולדות עמ' תלו
קט ע"א02 יד בעל השטר על התחתונהברכת שלמה חו"מ עמ' נח [הלכה]
קט ע"א06 הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ה
קט ע"א06 הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניוטבעות זהב ח"א דף לח ע"ב [הלכה]
קט ע"א07 על מנת שאקריבנה בבית חוניו יקריבנה במקדש יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכ, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לז, מא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
קט ע"א10 על מנת שאגלח בבית חוניו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצז
קט ע"א30 הכהנים ששימשו בבית חוניו שמחה לאיש דף כג ע"ג
קט ע"א30 הכהנים ששימשו בבית חוניו וכו' ואצ"ל לדבר אחר לקוטי שיחות ח"ו עמ' 176
קט ע"א30 הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצב
קט ע"א30 הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים גור אריה שמות פ"ל הערה 182
קט ע"א30 הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמט, קנט-קס, קסג-קסד
קט ע"א30 הכהנים ששמשו בבית חוניושפתי רננות דף א ע"ג-ע"ד, יט ע"א-ע"ב
קט ע"א30 הכהנים ששימשו בבית חוניו וכו' בעקבות משה שמות עמ' עד
קט ע"א30 כהן ששימש בבית חוניו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ה
קט ע"א30 כהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו בבית המקדש קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קנה
קט ע"א30 כהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש תאומי צביה עמ' צז
קט ע"א30 ששמשו בבית חוניו חקל יצחק (תשסג) עמ' תכו
קט ע"א37 לא יגשו לכהן לי כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטו
קט ע"א39 כהן שעבד ע"ז אין קרבנו לריח ניחוח אור אברהם על ספר המצוות עמ' קצא
קט ע"א39 אין קרבנו ריח ניחוח משנת חיים ויקרא עמ' קיד
קט ע"א תוס' ד"ה לא ישמשו - כהן שהמיר דתו וחזר בתשובה לא ישא את כפיו וכו' כרם חמד (תשסו) עמ' מה
קט ע"א תוס' - אם כהנים ששמשו בבית חוניו נפסלו גם לנשיאת כפים גור אריה שמות פכ"א הערה 479
קט ע"א תוס' ד"ה לא ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
קט ע"ב04 דשוגג שב ועומד הוא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלז
קט ע"ב17 שחיטה - עבר לי' עבודה, השתחואה - עבד לי' שירות ורש"י תורת מנחם חלק מ עמ' 229
קט ע"ב24 אותה שנה שמת שמעון בצדיק כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עג דף קסו ע"א
קט ע"ב25 כל יוה"כ נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, ותוס' ד"ה נזדמן, דשמא שכינה היתה לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' נז
קט ע"ב25 נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ותוס'פרי צדיק תצוה אות ח, אחרי מות אות ב
קט ע"ב25 שנה זו הוא מת שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' יז
קט ע"ב28 בשעת פטירתו אמר להם חוניו בני ישמש תחתי וכו' למחר אעתיר עמ' ו-יב
קט ע"ב28 בשעת פטירתו של שמעון הצדיק אמר להם חוניו בני ישמש תחתי וכו' ולא קיבל עליו חוניו וכו' ואף על פי כן נתקנא בו חוניו בשמעי אחיו וכו' נועם המוסר עמ' רג
קט ע"ב29 ב' בנים היו לו לשמעון הצדיק בית שלום מרדכי עמ' צ
קט ע"ב29 חוניו - מחלוקת ר"מ ור"יאור המאיר (שפירא) סי' לב אות א
קט ע"ב29 חוניו בני ישמש תחתי וכו' וקיים לאהובתו אותו היום שישתמש בכהונה גדולה וכו' דעת תורה בראשית עמ' קז
קט ע"ב29 חוניו בני ישמש תחתימכמני עוזיאל עמ' תיט
קט ע"ב29 חוניו בני ישמשהמאור שבתורה יומא עמ' קכט-קלב
קט ע"ב45 ומה זה שברח ממנו נתקנא בו ק"ו זה שמבקש לירד לו עאכו"כ קומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ג
קט ע"ב46 אמר רבי יהושע בן פרחיה בתחילה כל האומר לי עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי לירד אני מטיל עליו קומקום של חמין לדור ולדורות ח"ב עמ' שנא
קט ע"ב46 אמר ר' יהושע בן פרחיה בתחילה כל האומר לי עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי אור מאיר ח"א עמ' קפא
קט ע"ב46 אמר רבי יהושע בן פרחיה בתחלה וכו' אני כופתו יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תקפ
קט ע"ב46 אמר רבי יהושע בן פרחיה בתחלה כל האומר לי וכו' וכשעלה בקש להרוג את דוד דעת תורה שמות עמ' לט, ויקרא עמ' קעו, רג
קט ע"ב46 אר"י בן פרחיה בתחלה כל האומר לי עלה וכו' עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' כח
קט ע"ב46 אריב"פ קודם שעליתי לגדולה אם אדם אומר לי עלה הייתי כופתוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תבא עמ' רפב
קט ע"ב46 אריב"פ קודם שעליתי לגדולה אם הי' אומר לי אדם עלה הייתי כופתו וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' לא
קט ע"ב46 בתחילה אם אדם אומר לי עלה לה אני כופתו וכו' עתה כל האומר לי לירד וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' נז (הקדמה)
קט ע"ב46 בתחילה האומר לי עלה לגדולה הייתי כופתו לפני ארי עכשיו כל האומר לי רד אני מטיל עליו קומקום של חמין קומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות ג
קט ע"ב46 בתחילה כל האומר לי עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי וכו' שהרי שאול ברח ממנה, רש"י, תוס' לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפא
קט ע"ב46 בתחילה כל האומר לי עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שסג, תרנט
קט ע"ב46 בתחילה כל האומר עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי וכו'מכתב סופר דף ה ע"ב
קט ע"ב46 בתחילה כל האומר עלה לה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רכא
קט ע"ב46 בתחלה כל האומר לי עלה לגדולה וכו' הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסו
קט ע"ב46 בתחלה כל האומר עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכ, תתשכ
קט ע"ב46 בתחלה כל האומר עלה וכו' עתה וכו' אני מטיל עליו וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 260
קט ע"ב46 בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי וכו' אש דת (אסאד) עמ' קעט, שפב-שפו
קט ע"ב46 בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי עתה כל האומר לי לירד ממנה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' רד
קט ע"ב46 בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי, עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין, שהרי שאול וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' צב, תלח
קט ע"ב46 כל האומר לי עלה מאיר נתיבות ח"ב עמ' קט, ח"ג עמ' קלו
קט ע"ב46 כל האומר לי עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי וכו' דברי חנינא עמ' קו
קט ע"ב46 כל האומר עלה לה אני כופתו לפני ארי פעולת גבר עמ' קמג ד"ה ועל דרך זה
קט ע"ב46 תניא א"ר יהושע בן פרחיה בתחילה כל האומר לי עלה אני כופתו ונותנו לפני הארי בעקבות משה שמות עמ' עב
קט ע"ב47 אמר ר"י בן פרחיה כל האומר לי לירד וכו' להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ז, פד
קט ע"ב47 הייתי מטיל עליו קומקום חמיןתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מא ע"א
קט ע"ב47 כל האומר לי לירד אני מטיל עליו קומקום של חמין קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קנח
קט ע"ב47 כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין מאיר נתיבות ח"ג עמ' קלו
קט ע"ב47 עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו וכו' ורש"י הר יראה - חסד חיים מאמר י
קט ע"ב47 שאול ברח קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' שעט
קט ע"ב49 יצא חזקיה ומצא בני מלכים שהיו יושבין בקרונות של זהב הדירן שלא לעבוד עבודה זרה אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קצז
קט ע"ב תוס' - ג' דברים הגיה רבינו קלונימוס ולאשר אמר עמ' שג
קט ע"ב תוס' - ג' דברים שאמר ר"ש ב"ר קלונימוס בשעת פטירתו דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רסה
קט ע"ב תוס' ד"ה והעלה משנת חיים דברים עמ' רלג
קט ע"ב תוס' ד"ה והעלה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ה
קט ע"ב תוס' ד"ה נזדמן - בירושלמי פריך וכו' ומשני דשמא שכינה היתהמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קמ
קט ע"ב תוס' ד"ה נזדמן חמודי צבי שמות עמ' שעג
קט ע"ב תוס' ד"ה נזדמן לי זקן אחד נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ד
קט ע"ב תוס' ד"ה נזדמןאמת ליעקב עה"ת עמ' שעג
קט ע"ב תוס' ד"ה נזדמן צוף דבש (לוין) מאמר ו
קי ע"א01 הלכו לאלכסנדריא של מצרים ובנו מזבח והעלו עליו לשם שמים תורה בציון עמ' נו
קי ע"א04 עיר ההרס היינו בית שמש נטריקן (תשעד) עמ' י, קכז
קי ע"א04 עיר ההרס יאמר לא וכו' קרתא דבי שמש דעתיד למיחרב וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן קל
קי ע"א09 הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
קי ע"א09 הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ... אלו גליות של בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים וכו' של"ה ווי העמודים פרק כו אות ד
קי ע"א10 אלו גליות בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים וכו', ורש"י קשוטי כלה ח"ט אות שמא
קי ע"א10 בגלות בבל דעתן של ישראל היתה מיושבת עליהם לעומת גלויות אחרות גור אריה ויקרא פכ"ו הערה 134
קי ע"א10 בני מרחוק אמר ר"ה אלו גלויות של בבל שדעתן מיושבתפרי צדיק תזריע אות ח
קי ע"א10 הביאי בני מרחוק - אלו גלויות של בבלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
קי ע"א12 גלויות וכו' שאין דעתם מיושבת כבנות נזר הקדש ח"א עמ' שלב
קי ע"א13 אין דעתן מיושבת עליהן כבנות רוח נכון עמ' שיט
קי ע"א15 מצור ועד קרטגני מכירין את ישראל ואת אביהם שבשמים וכו' ימי דוד (תשסז) עמ' טו
קי ע"א15 מצור ועד קרטיגני מכירין את ישראל ואת אביהם שבשמים וכו' אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' סד
קי ע"א15 עד קרטיגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמים לקוטי מאמרים עמ' 152
קי ע"א16 מכירין את ישראל ואת אביהם שבשמיםאור הרעיון עמ' שנה
קי ע"א18 איתיביה רב שימי בר חייא לרב וכו' אמר ליה שימי את וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' פד
קי ע"א18 איתיביה רב שימי בר חייא לרב וכו' דקרו ליה אלהא דאלהא, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי וכו' של"ה - מס' תענית אות לו
קי ע"א18 איתיביה רב שימי לרב וכו' שימי את מצווה ועושה ח"ב עמ' תרעט
קי ע"א19 גדול שמי בגוים דקרו ליה אלהא דאלהאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רלו
קי ע"א19 גדול שמי בגוים דקרו ליה אלוה דאלוהפנים יפות על תהלים עמ' תפז
קי ע"א19 גדול שמי בגוים דקרי לי' אלהא דאלהיא קומץ המנחה (צונץ) דרוש פט אות א
קי ע"א19 גדול שמי בגוים וכו' קרו ליה אלקא דאלקא רסיסי לילה סי' יח (עמ' 20), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 19), דובר צדק עמ' 105, לקוטי מאמרים עמ' 109, 148-147, 190, שיחת מלאכי השרת עמ' 75
קי ע"א19 גדול שמי בגוים וכו' קרו ליה אלקא דאלקאפרי צדיק בראשית אות יב, לר"ח מכי"ק אות, קרח אות ד, ראש השנה אות טו
קי ע"א19 ממזרח שמש ועד מבואו וכו' את דקרו ליה אלהא דאלהא וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיח
קי ע"א19 ממזרח שמש עד מבואו תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' קכה
קי ע"א20 מעשה רב ורב שימי שלא היה מביט בו אלא קורא בשמו וכו' ורש"י אגרא דכלה ח"א עמ' שנג
קי ע"א20 אלהא דאלהיא אור השמש (תשסח) עמ' מז
קי ע"א20 אלהא דאלהיאשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 299
קי ע"א20 אלקא דאלקיא ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קסב
קי ע"א20 אמר ליה רב שימי את אוצר המאמרים (תשס) עמ' קפג
קי ע"א20 בכל מקום מוקטר ומוגש וכו' אלו ת"ח העוסקין בהלכות עבודה מעלה עה"כ יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תפט, תקנב
קי ע"א20 בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי אלו ת"ח שעוסקים בהלכות עבודהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 39
קי ע"א20 בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי אלו תלמידי חכמיםפנים יפות על תהלים עמ' יח
קי ע"א20 בכל מקום מוקטר מוגש לשמי אלו ת"ח שבבבל ויגד יעקב עמ' תקנח, תקפד, תרכה
קי ע"א20 בכל מקום מוקטר מוגש לשמי... אלו ת"ח העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשס, תשצג, יהושע-שמואל עמ' סב
קי ע"א20 'בכל מקום מקטר מגש לשמי' - אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהם כאלו מקטירין ומגישין לשמי שירי משכיל כלל ט פרט ג
קי ע"א20 דקרו לי' אלקא דאלקייא תורת חיים (ר' דובער) שמות דף סד ע"א, רעא ע"ב
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהא בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' לב
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכה ד"ה ואמנם
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהא מסילות הנביאים שופטים עמ' תמד
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהא של"ה פרשת יתרו אות יט
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהא וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ג
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהא וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' טז
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהאאור הרעיון עמ' שנה
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רל
קי ע"א20 דקרו ליה אלהא דאלהיאקסת הסופר (תשעו) עמ' שנה, שצה
קי ע"א20 דקרו ליה אלהה דאלהיאאבן פינה עמ' 43
קי ע"א20 דקרו ליה אלקא דאלהא באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקסח, דברים עמ' פב
קי ע"א20 דקרו ליה אלקא דאלקא ספר המאמרים עת"ר עמ' תפז, תפח
קי ע"א20 דקרו ליה אלקא דאלקיא תורת מנחם חי"ח עמ' 137
קי ע"א20 האומות קורין לו אלקא דאלוקיא אגרא דכלה ח"ג עמ' שו
קי ע"א20 האומות קורין ליה אלקא דאלהיא בית יצחק (ויינברגר) עמ' קנז
קי ע"א20 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי אלו הת"ח שעוסקים בתורה לשמה ימי דוד (תשסז) עמ' רב
קי ע"א20 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי אלו ת"ח העוסקין בעבודה וכו' אור אברהם ברכות עמ' שפג
קי ע"א20 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי וגו' אלו ת"ח העוסקים בתורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שפב
קי ע"א20 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי וכו' אלו ת"ח וכו' אחרית השנים עמ' ה
קי ע"א20 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי וכו' אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצט ד"ה אמרו, ח"ה עמ' רנב ד"ה והנה, עמ' רנט ד"ה אמנם, עמ' רצו ד"ה דוד, עמ' תצה ד"ה אמנם אמרו
קי ע"א20 ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה תקנת השבין סי' י (עמ' 92)
קי ע"א20 קרו ליה אלקא דאלקא לקוטי שיחות ח"ט עמ' 169, חכ"א עמ' 40
קי ע"א20 קרו ליה אלקא דאלקא לקוטי שיחות חל"ה עמ' 27
קי ע"א20 קרו ליה אלקא דאלקייא תורת מנחם חל"ו עמ' 179
קי ע"א20 קרו ליה אלקא דאלקייא תורת מנחם חלק ל עמ' 90
קי ע"א20 קרו ליה אלקא דאלקייא תורת מנחם חנ"ג עמ' 437
קי ע"א20 שימי את קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ב אות קיז, קלד, קלה, פרק יד אות ע-עב
קי ע"א21 בכ"מ ס"ד וכו' אלו ת"ח העוסקים בתורה בב"מ וכו' בינת משה (תשסב) עמ' נ
קי ע"א21 בכ"מ סלקא דעתך וכו' אלו ת"ח העוסקין בתורה בכ"מ וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ריט
קי ע"א22 אלו ת"ח העוסקים בתורה בכל מקום וכו' כאילו מקטירין ומגישין לשמי וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסז
קי ע"א22 אלו ת"ח העוסקין בתורהחלק יעקב (קנטור) דרוש יד
קי ע"א22 אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהם כאילו מקטירין ומגישין לשמי קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כב, שפה
קי ע"א22 אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ג, פו
קי ע"א22 אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי. ומנחה טחורח - זה הלומד בטהרה בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' טו
קי ע"א22 אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמיבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' א
קי ע"א22 מעלה אני עליהם כאילו מקטירין ומגישין לשמי פנים מסבירות עמ' שלא
קי ע"א22 ת"ח העוסקים בתורה בכ"מ מעלה אני עליהן וכו' מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפא
קי ע"א22 ת"ח העוסקים בתורה בכל מקום מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי אוצר המאמרים (תשס) עמ' קכו
קי ע"א22 ת"ח העוסקין בתורה בכל מקום כאילו מקטיריו וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצח
קי ע"א22 ת"ח שעוסק בתורה מעלה עליו כאילו הקריב מנחה טהורה חכמת התורה ויקרא עמ' רלג
קי ע"א22 תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כ
קי ע"א22 תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי מצווה ועושה ח"א עמ' תכז
קי ע"א22 תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום מעלה אני עליהן כאילו מקטירין מגישים לשמי זכרון אליעזר עמ' קלט
קי ע"א23 הלומד תורה בטהרה נושא אשה ואח"כ לומד תורה בישורון מלך ח"א עמ' רכח, תיא
קי ע"א23 הלומד תורה בטהרה נושא אשה ואח"כ לומד תורה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כח אות ד
קי ע"א23 ומנחה טהורה זה הלומד בטהרה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רפ
קי ע"א23 ומנחה טהורה זה הלומד תורה בטהרה קשוטי כלה ח"ט אות צח
קי ע"א23 ומנחה טהורה זה הלומד תורה בטהרה ראה חיים ח"א דף עא ע"א [רלט ע"א ד"ה דעל]
קי ע"א23 ומנחה טהורה זה הלומד תורה בטהרה נושא אשה ואח"כ לומד תורה זאת זכרון (תשנב) אות עח
קי ע"א23 ומנחה טהורה זה הלומד תורה בטהרה נושא אשה ואחר כך לומד תורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעז
קי ע"א23 טהורה זה הלומד תורה בטהרה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פז
קי ע"א23 נושא אדם אשה ואח"כ ילמוד תורה המאור הגדול (גר"א) עמ' תשמא
קי ע"א24 הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות וכו' מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה ערבי נחל (תשסד) עמ' תנב
קי ע"א24 שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות מאי בלילות א"ר יוחנן אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה של"ה - מס' שבועות אות לט
קי ע"א25 א"ר יוחנן אלו ת"ח מורשה - שיחות למועדים עמ' כב
קי ע"א25 אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה לעולם שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסט
קי ע"א25 אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עלינם וכו'מרפא לשון עמ' קלט
קי ע"א25 העומדים בבית ה' בלילות - אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות, כאילו עוסקים בעבודה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתשא
קי ע"א25 העוסקים בתורה בלילה וכו' כאילו עוסקים בעבודה ברית שלום (תשסח) עמ' תשצא
קי ע"א25 העוסקים בתורה בלילה וכו' כאילו עוסקים בעבודה ברית שלום (תעח) דף קכג ע"ג
קי ע"א25 מאי בלילות אר"י אלו ת"ח וכו' תורת העולה ח"א בהקדמה
קי ע"א25 מאי בלילות אר"י וכו'דברי שלום חלק ה סימן לז-לח
קי ע"א25 מאי בלילות וכו' אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילהדרשות שבט הלוי עמ' קפח
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה תאומי צביה עמ' רצד
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 40
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה וכו' שערי הישיבה ח"ב עמ' כח
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעה"כ כעוסקים בעבודהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלו ע"ב
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהם הכתוב כאילו עסוקים בעבודה אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' מו
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה אגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילהדברי שלום ח"ו סי' תקס, תקסא
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילה... כאילו עסוקין בעבודה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצג, יהושע-שמואל עמ' סב
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילות מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שעח
קי ע"א25 ת"ח העוסקים בתורה בלילותנתיבות עולם ח"א עמ' לט
קי ע"א25 ת"ח העוסקין בתורה בלילה ה"ז כעבודה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עז
קי ע"א25 תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שכב
קי ע"א25 תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קעג
קי ע"א26 לעולם זאת וכו' זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, ותוס' ד"ה מיכאל אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רד, ח"ו עמ' שנ
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראל וכו' ראה חיים ח"א דף כט ע"ג [קא ע"א ד"ה עוד]
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראל וכו' שנות ימין דף קסד ע"א
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראל וכו' זה מזבח בנוי ומיכאל מקריב ובתוס' ברית שלום (תעח) דף עד ע"א, צז ע"א
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראל וכו' זה מזבח בנוי ומיכאל מקריב ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תרכא, תעב
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראל וכו' זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן מאורי אור (טייטלבוים) עמ' פו
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראל זה מזבח בנוי ומיכאל כהן גדול עומד ומקריב עליו קרבנות, ותוס' רטו, רכט משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שעב
קי ע"א26 לעולם זאת על ישראלילקוט הגרשוני ח"ב
קי ע"א27 המזבח שמקריב עליו מיכאל ותוס' ד"ה ומיכאל - כבשים של אש ימות המשיח בהלכה עמ' קמה, קצח
קי ע"א27 ומיכאל כו' ומקריב משנת חיים בראשית עמ' קסא
קי ע"א27 ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליהן קרבן ותוס' דרשות הצל"ח השלם עמ' קעד, רל
קי ע"א27 ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן ותוס'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ו
קי ע"א27 ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, תוס' ד"ה ומיכאל - יש מי שאומר נשמותיהן של צדיקים וכו' והיינו דאמרינן בשמו"ע בעבודה ואשי ישראל וכו' לבושי בדים סעיף מז
קי ע"א27 ומיכאל שר הגדול עומר ומקריב עליו קרבן של"ה פרשת ראה אות ד
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ובתוס' זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכה
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול מקריב עליו קרבן - תוס' אור אברהם ברכות עמ' סח
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול מקריב עליו קרבן אור אברהם - סידור התפילה עמ' שכב
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב חיים לגופא (תשסה) עמ' סו {מקריב נשמותיהם של צדיקים , "ואשי ישראל ותפלתם"}
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, ובתוס' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצט, ויקרא עמ' פ, יהושע-שמואל עמ' סב, מלכים עמ' קיח
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד מקריב עליו קרבן איתן האזרחי עמ' רכב
קי ע"א27 זה מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומר ומקריב עליו קרבנות, ותוס' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' מ
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו מראה יחזקאל (תשסד) עמ' קעב
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל וכו' עומד ומקריב וכו' מכתב מאליהו ח"ג עמ' 112
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב וכו' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לב
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכט, קלג
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן גור אריה במדבר פל"ה הערה 37
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתשב
קי ע"א27 מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן, ותוס' - י"א שקרבן זה היינו נשמותיהן של צדיקים עקבי אבירים עמ' תט
קי ע"א27 מזבח בנוי ומכאל שר הגדול ניבי זהב עמ' ע
קי ע"א27 מיכאל מקריב נשמותיהן של צדיקים באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יד אות ה
קי ע"א27 מיכאל עומד ומקריב חקל יצחק (תשסג) עמ' קכח
קי ע"א27 מיכאל עומד ומקריב עליו קרבןאהלי יעקב (הוסיאטין) דף כב ע"ב
קי ע"א27 מיכאל שר הגדול וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"ד
קי ע"א27 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב המאור הגדול (גר"א) עמ' תתעא
קי ע"א27 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב, ותוס' - נשמותיהן של צדיקים תורת העולה ח"א פרק ה, יד, יח, ח"ב פרק א
קי ע"א27 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב על המזבח ותוס' ד"ה ומיכאל טיול בפרדס ח"א עמ' פו
קי ע"א27 מיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבןדרשות שבט הלוי עמ' רפ
קי ע"א27 מיכאל שר הפנים מקריב נשמותיהם של צדיקים לפני הקב"ה שמלת אליעזר ח"א עמ' תו
קי ע"א28 אלו ת"ח העוסקים בהלכות עבודה תאומי צביה עמ' שמה
קי ע"א28 אלו ת"ח העסוקין בהל' עבודה מעה"כ כאילו נבנה המקדש בימיהם חמודי צבי ויקרא עמ' כא
קי ע"א28 אלו ת"ח העסוקין בהלכות עבודה כאילו נבנה מקדש בימיהם באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצד, ויקרא עמ' נ-נא
קי ע"א28 אלו ת"ח שעוסקין בעבודה בכ"מ מעלה אני עליהם כאילו מקריבין ומגישין לשמי מטר השמים עמ' רמז
קי ע"א28 העוסקים בתורת קרבנותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יח
קי ע"א28 העוסקין בהלכות עבודה וכו' כאילו נבנה מקדש בימיהם לקוטי שיחות חי"ח עמ' 414
קי ע"א28 ת"ח העוסק בהלכות עבודהדברי שלום ח"ו סי' רא
קי ע"א28 ת"ח העוסקין בהלכות עבודה בכל מקום מעלה עליהן הכתוב כאילו מקריבין אותן בביהמ"ק דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות פט
קי ע"א28 ת"ח העוסקין בהלכות עבודה וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עא, קפב, שנד
קי ע"א28 ת"ח העוסקין בהלכות עבודה כאילו מקריבין אותן אור אברהם - רות עמ' תכג
קי ע"א28 ת"ח העוסקין בהלכות עבודה מעלה עליהם הכתוב כאלו נבנה מקדש בימיהם חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנט
קי ע"א28 ת"ח העוסקין וכו' כאילו נבנה מקדש בימיהם לקוטי שיחות חל"ו עמ' 125
קי ע"א28 תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה בכל מקום מעלה עליהם כאילו הקריבו וכו'בני יששכר ח"ב דף קנט ע"ג
קי ע"א28 תלמידי חכמים העסוקין בהלכות עבודה מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם מצווה ועושה ח"א עמ' תנח
קי ע"א29 א"ר לקיש זאת התורה וגו'תפארת ישראל עמ' ריח
קי ע"א29 אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה וכו' אמר רבא האי לעולה למנחה וכו' אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם דרכי התשובה עמ' צ
קי ע"א29 אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה לעולה כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קלה
קי ע"א29 זאת התורה ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קיח ע"ג [תמד ע"א ד"ה והנה]
קי ע"א29 זאת התורה לעולה ולמנחה אמרי אש (טאוב) עמ' תכג
קי ע"א29 זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ואשם כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנח {אע״פ שהקרבנות אינו נוהג רק בזמן בית המקדש, הלומד תורה יכול לזכות לקדושת כהן לוי גם בזמן הזה}
קי ע"א29 זאת התורה לעולה ולמנחה ולחטאת ולאשם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כז, קפט
קי ע"א29 כאילו נבנה המקדש בימיהם אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תיא
קי ע"א29 מאי דכתיב זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסב
קי ע"א29 מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה וכו' וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ויקרא, צו, סמוכים לעד - פסחים ד, יבמות א
קי ע"א29 מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה וכו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם כתב סופר אגדות כאן
קי ע"א29 מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם - כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם שירי משכיל כלל ב פרט א (שי"ח)
קי ע"א29 מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם של"ה - מס' פסחים אות שט, מס' תענית אות לא, מס' יומא אות סה
קי ע"א29 מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה זבח ומנחה חטאת ואשם צוף דבש (לוין) מאמר ג
קי ע"א30 הלומד תורה כאילו הקריב כל הקרבנות סימנא דחיי (תשסה) עמ' א
קי ע"א30 העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' בין המשפתים ויקרא פ' צו אות ב
קי ע"א30 העוסק בתורה כאילו הקריב עולה דרשות מהר"ם חביב עמ' רמ
קי ע"א30 העוסק בתורה כאילו הקריב עולה נפש חיה על ב"מ - בהקדמה
קי ע"א30 התורה במקום הקרבנותיד אהרן עמ' קל
קי ע"א30 התורה מכפרת כמו כל הקרבנות צמח דוד (סקאליע) עמ' רלד
קי ע"א30 התורה מכפרת כמו קרבנות ויברך דוד עמ' כד
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וגו' כאילו הקריב עולה המאור הגדול (גר"א) עמ' תרעז
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וגו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה חמודי צבי ויקרא עמ' כא, רכב, רלא
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וגו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשםמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קח
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וגו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם אור תורה השלם (מזריטש) סי' קח
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וכו' כאילו הקריב עולה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קנט, רצג, שלג
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וכו' כל הלומד תורה כאילו הקריב עולה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תתק, תסב, תכה
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וכו' כל הלומד תורה כאילו הקריב עולה וכו' ברית שלום (תעח) דף סו ע"ג, עב ע"ג, קכג ע"ג
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וכו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכג
קי ע"א30 זאת התורה לעולה וכו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טז
קי ע"א30 כאילו הקריב עולה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלז
קי ע"א30 כאילו הקריב עולה תורת מנחם חלק מ עמ' 238
קי ע"א30 כאילו הקריב עולהחכמת התורה נח עמ' לד
קי ע"א30 כל הלומד תורה כאלו הקריב כל הקרבנותמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' ק, קז
קי ע"א30 כל העוסק בתורה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לה
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 111
קי ע"א30 כל העוסק בתורה ראש דוד (תשמו) עמ' שא ע"א
קי ע"א30 כל העוסק בתורה הרי הוא כאילו הקריב עולהאמת ליעקב עה"ת עמ' שנח
קי ע"א30 כל העוסק בתורה וכו' לקוטי שיחות חל"ו עמ' 16
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב הקרבנות אור אברהם - סידור התפילה עמ' מד, מח
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' אשיב אברהם עמ' לב, נז
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' עוז לו בך מאמר ב אות ח
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' שפת אמת (רייז) סוכות עמ' כד
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב וכו' עולה בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שמב, ח"ב עמ' תתד
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב כל קרבנות כולם שם ישראל עמ' רלו
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב מנחה עולה חטאת חכמת התורה לך לך עמ' שכג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה בני אתה עמ' קכד
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכה
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ויגד יעקב עמ' רכב, תפג, תצא, תרכו
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צח, קלז
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צד, רח
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה פרדס מנחם עמ' קג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכו' מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' י, יג, רפא
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רה
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכו' אמר רבא וכו' אמר ר''י וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 38, 37
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכו' כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' לקט אמרי קודש - בראשית עמ' ריט, שמות עמ' צט, ק, קד, קו, קז, קכב, קכג, קמה, ויקרא עמ' כ, מב, קח, דברים עמ' מב, נד, פג, פה, פז, צח-צט, קא-קב, קז, מועדים עמ' לג, לו, מב, ר, רעו, שיח, ליקוטים עמ' כו, כט, קכה
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה ויקרא יעבץ עמ' עח
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מ, קנה
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה וכו' אור אברהם ברכות עמ' ד, קלז
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה חטאת ואשם לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחהמרפא לשון עמ' קלח
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פז-ח, דברים עמ' תתקנ
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ג, כז, ל, סג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פו, קו
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רעג ד"ה ולבא, ח"ה עמ' רצו ד"ה חד
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רלו
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שיא, תרנז
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם מצווה ועושה ח"א עמ' תכג, תכז, תנח, תנט
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם וכו' חמודי צבי מועדים עמ' רד, תקנ
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם וכו' וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם, ומהרש"א עקבי אבירים עמ' קפה (2)
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם וכו' כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכד, רכז, רסט, רעו, רצג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כט, רמג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולהאמרי יהודה עמ' כג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולהנועם אלימלך דף נה ע"ב
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב קרבן לחמי תודה דף כו ע"ב, צז ע"א, צח ע"א, קלד ע"א, קמג ע"א, קסב ע"א
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאילו הקריב קרבןברכות אבי דף סט ע"ב
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב ורש"י מאורי שערים עמ' לו, תמב
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב כל הקרבנות שנאמר זאת התורה לעולה וכו' קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכ, קמ
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיב, קיג, קמח, רכה, תיב, תכד
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה וכו' כד הקמח (מישור) עמ' תקו
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה וכו' קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנד
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה ומנחה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכג, ח"ד עמ' כו, נג, רכט, ערב, ח"ה עמ' פ
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה כאלו הקריב מנחה כאלו הקריב חטאת כאלו הקריב אשם כאלו הקריב שלמים כד הקמח (תשנו) עמ' רה
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלג
קי ע"א30 כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שנח
קי ע"א30 כל העוסק בתורהדברי שלום ח"ו סי' רה
קי ע"א30 כל העוסק וכו' כאילו הקריב וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 45
קי ע"א30 כל העוסק וכו' כאילו הקריב עולה וכו' כאילו הקריב חטאת וכו' אשם לקוטי שיחות ח"ז עמ' 50, 49, חי"א עמ' 126, חי"ח עמ' 413, 436, חי"ט עמ' 319, חכ"ג עמ' 272
קי ע"א30 כל העוסק וכו' כאילו וכו' אינו צריך וכו' לקוטי שיחות חל"ט עמ' 194
קי ע"א30 עוסק בתורה כאלו הקריב כל הקרבנות חיים לגופא (תשסה) עמ' ז
קי ע"א30 ת"ח העוסקין בתורה מעלה עליהן הכתוב כאילו עוסקין בעבודה דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ז עמ' מג
קי ע"א31 האי לעולה למנחה וכו' אמר רבא כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קצא
קי ע"א32 אמר רבא כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם ראשית דעת (קורח) סי' לג
קי ע"א32 העוסק בתורה אין צריך לא עולה ולא חטאת חיים לגופא (תשסה) עמ' ו
קי ע"א32 העוסק בתורה אין צריך לא עולה ולא חטאת קומץ המנחה (צונץ) דרוש סט אות ב
קי ע"א32 העוסק בתורה אינו צריך לא עולה וכו' כתב סופר - דרשות עמ' קי, קל
קי ע"א32 העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת שביב אור עמ' קלא
קי ע"א32 העוסק בתורה אינו צריך לעולה ולאשר אמר עמ' שפ, תסח
קי ע"א32 כל העוסק בתורה א"צ לא חטאת ולא אשם אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכח
קי ע"א32 כל העוסק בתורה א"צ לא עולה וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' ח
קי ע"א32 כל העוסק בתורה א"צ לא עולה כו' מראה הגדול ח"א דף טו ע"ד
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה באור החיים (תשמט) עמ' קצח
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה (ולא חטאת) ולא מנחה [ולא חטאת] ולא אשם בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סג
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה (ולא חטאת) ולא מנחה ולא אשם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קלו ד"ה זאת, עמ' קמה ד"ה זאת, עמ' רס ד"ה זאת
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סג, דברים עמ' תתקנ-תתקנא
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה וכו' ובמהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רנו, רעד, שמ
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה וכו' וכל העוסק בתורת אשם כאלו הקריב אשם דעת תורה שמות עמ' רמד
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשםראשית חכמה, קדושה פרק יג אות יט
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנט, שסה
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה שער החצר (תשעב) סי' קלח
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה וכו' זרע שמשון צו אות יב
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה וכו' מבשרת ציון ח"ג עמ' שיב
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת ולא אשם בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' מו
קי ע"א32 כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחהפרי צדיק תולדות אות ג, פ' החודש אות ט
קי ע"א32 כל מי שעוסק בתורה אצ"ל לא עולה וכו' אפיקי ים עמ' תנא, תק
קי ע"א33 אמר רבי יצחק וכו' כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' ז*
קי ע"א33 אמר רבי יצחק מאי דכתיב וכו' כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' נז
קי ע"א33 אר"י מאי דכתיב זאת תורת העולה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תב, ח"ב עמ' צח, קכג
קי ע"א33 וזאת התורה לעולה כל הקורא פרשת עולה כאילו הקריב עולה כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פט ע"ג
קי ע"א33 זאת התורה לעולה וכו' כל העוסק בתורת עולה או בשאר קרבנות, מעלה עליו הכתוב באלו הקריב צמח דוד (סקאליע) עמ' שעא
קי ע"א33 זאת תורת החטאת וגו' כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשםמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' לא, אור תורה סי' רסא, תכא
קי ע"א33 זאת תורת החטאת וגו' כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם אור תורה השלם (מזריטש) סי' רסא, תכא
קי ע"א33 זאת תורת העולה כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה ערבי נחל (תשסד) עמ' תנב, תרכב, תתרלג
קי ע"א33 מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם צוף דבש (לוין) מאמר ה
קי ע"א33 מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם כל העוסק בתורת חטאת באילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם של"ה - מס' פסחים אות רנז, מס' תענית אות לג, לו, לט, קנד
קי ע"א33 מאי דכתיב 'זאת תורת החטאת' ו'זאת תורת האשם', כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, ובל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם כתב סופר אגדות כאן
קי ע"א34 אדם עוסק בפ' עולה כאלו הקריב עולהקדושת יו"ט ח"א דף צב ע"ג
קי ע"א34 העוסק בהלכות חטאת כאילו הקריב חטאת אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלד
קי ע"א34 העוסק בפרשת הקרבנות הוה כאילו הקריב וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קסה
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה וכו'טוב טעם שמות עמ' רפז, ויקרא עמ' לד
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב קהלת יעקב ראש השנה עמ' רכט
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה חכמת התורה ויקהל עמ' כא, מא, סג, סו, ע, פו, פז, צז, צט
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה חכמת התורה מצורע עמ' קמה
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה חכמת התורה שמיני עמ' קמו
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה קהלת יעקב סוכות עמ' קסג
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולהכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יז
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה דרשות שמן רוקח עמ' נט, ריג, שפ
קי ע"א34 העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה חכמת התורה תולדות עמ' צח
קי ע"א34 העוסק בפרשת קרבנותמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
קי ע"א34 העוסק בתורת וכו' כאילו הקריב מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שח, שטו, שלו
קי ע"א34 העוסק בתורת חטאת משנת חיים במדבר עמ' י
קי ע"א34 העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' מט
קי ע"א34 העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת מחשבת מוסר ח"ג עמ' סה
קי ע"א34 העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רא ע"א, שנב ע"א
קי ע"א34 העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב עולה ומנחה חטאת ואשםשם משמעון (שפירא) עמ' קטז, קסט
קי ע"א34 העוסק בתורת חטאת כאלו הקריב חטאתראשית חכמה, קדושה פרק ט אות יז, תוצ' חיים פרק קפה
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה חקל יצחק (תשסג) עמ' שנה, תב
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה אבני אש (אויש) מועדים עמ' ר, רז, רנב
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה ולאשר אמר עמ' יט, כו, כח, קפ, קכד, שלב, תמא, תנז, תע, תרכב
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה מטר השמים עמ' שיג
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה עבודת יצחק בראשית עמ' קנח, ריג
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה פרדס המלך (תשסט) אות שמו
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשמז
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה קומץ המנחה (צונץ) דרוש כג אות ב, דרוש לג אות י, דרוש קא אות ח
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תקו
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה תפארת משה עמ' מב, קו, קז, קנג, קעה, רכו
קי ע"א34 העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולהדרשות שבט הלוי עמ' נז
קי ע"א34 כל הלומד פרשת עולה כאילו הקריב עולהילקוט דברי חכמים בראשית סי' עד
קי ע"א34 כל הלומד פרשת עולה כאלו הקריב עולהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' יא, מז
קי ע"א34 כל העוסק בהלכות אשם כאילו הקריב אשם אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרל, תרלג
קי ע"א34 כל העוסק בסדר הקרבנות מעלה עליו הכתוב באלו הקריבם שער המלך (תשנז) עמ' רפ
קי ע"א34 כל העוסק בפ' עולה כאילו הקריב עולה לחמי תודה דף ה ע"ב, כט ע"א, מו ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת הקרבנות כאילו הקריב קרבן קריאה בקריה ח"ב עמ' שסח
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנח
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת חטאת כאלו הקריב חטאת כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קז
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה חכמת התורה וישלח עמ' תה
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה חכמת התורה צו עמ' י, יט, כג, לד, נח, קיא, קל, קעג, קפה-קפז, קצב, קצג, ריא, ערב
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה וכו' שני המאורות (תשסח) עמ' מא, קמב
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה בארות המים (תשסט) עמ' תלה
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה חכמת התורה ויקרא עמ' קלח, קמג
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה חכמת התורה יתרו עמ' תקלא
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה חכמת התורה תרומה עמ' רלד, רפד
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' נא, קפה, רה
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רט
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולהשערי תשובה שער ד אות ח, יד
קי ע"א34 כל העוסק בפרשת קרבנות כאלו הקריב קרבנותמוצל מהאש (הלברשטם) דף קצב ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת אשם כאלו הקריב אשם תאומי צביה עמ' צ, שמג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת הקרבנות וכו' למחר אעתיר עמ' פח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת הקרבנות כאילו הקריבם ימי דוד (תשסז) עמ' קצח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת הקרבנות כאילו הקריבם מזקנים אתבונן עמ' קכח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת וכו' כאילו הקריב וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 215, 182
קי ע"א34 כל העוסק בתורת וכו' כאילו הקריב כו' תורת מנחם חלק לב עמ' 384
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמא, תרעד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת חכמת התורה צו עמ' קנג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת מאיר נתיבות ח"א עמ' רנז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' דברי ברוך ח"ב סי' יג אות ג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קיז, רלו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' של"ה על הפרשיות - הקדמה אות יא, ויקרא אות לא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' רמז, רצ, שח, שנא, תכז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' כל העוסק בתורת אשם מבשרת ציון ח"ב עמ' שטו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת וכו' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' מו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת אור אברהם ברכות עמ' ד, קנ
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת אור אברהם שמות עמ' קפט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שכח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קל
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת בינת משה (תשסב) עמ' מז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת בעקבות משה שמות עמ' שנד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת דברי סופרים סי' כא (עמ' 16), כה (עמ' 19), לקוטי מאמרים עמ' 99, 209, דובר צדק עמ' 24, 62
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת דרך חיים (לונזאנו) עמ' רחצ
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת הר יראה מאמר מו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת זכרון אליעזר עמ' קנא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ימות המשיח בהלכה עמ' שפט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קסט, ריד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קסג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת עבודת עבודה עמ' כז, קג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' סח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת שארית אהרן דף עח ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת שירת דוד (תשסז) עמ' קיז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת שמלת אליעזר ח"ב עמ' קעא, קפו, שכז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת תורת איש ח"ב עמ' ר
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' בת עין (תשסז) עמ' רסד, שסז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' טז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' דרשות מעבר יבק עמ' צג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' טל חיים (פרידלנדר) עמ' רפא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' עת לעשות חלק ב כלל י שאלה סז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו'דרשות שבט הלוי עמ' פז, קמו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם וכו' אור ישרים (תשסב) עמ' רנו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריכ אשם של"ה - עשרה מאמרות אות סח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם שרגא המאיר מועדים עמ' צז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם באילו הקריב אשם מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תא, פניני חסידות וארא ב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סג, סד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם המעלות לשלמה (תשמז) עמ' מב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם מבשר טוב - חנוכה עמ' קעט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתאור הישר בראשית דף ע"א ע"ב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתאמרי חמד ח"ב דף מ ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' צו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתגנזי ישראל ח"ב דף ז ע"א, י ע"ב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאתפרי צדיק פ' פרה אות ד, פ' החודש אות ט, צו אות ד, מצורע אות ה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריבראשית דעת (אטון) עמ' שעט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריבו אור אברהם על ספר המצוות עמ' קל, שע
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאת כו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר ח, יד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת חטאתפרי חיים, רמ"ץ דרוש ג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת כו' כאילו הקריב וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 93, 197, חלק נ עמ' 242
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה אהבת חיים (דייטש) עמ' שח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה אחרי ראי (תשסד) הר סיני צו אות א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה באר שרים במדבר פ' הקדמה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכח, קפב, רכח, רמב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תנח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה חיים לגופא (תשסה) עמ' נח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה רב שלום (אדלר) עמ' שמח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה ובתורת חטאת כאילו הקריב עולה וחטאת תפארת צבי שמות עמ' שעח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה ובתורת חטאת כאילו הקריב עולה וחטאת תפארת צבי במדבר עמ' רמב, רנג, שמז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה ובתורת חטאת כאילו הקריב עולה וחטאת תפארת צבי ויקרא עמ' מז, נא, נד, עג, עה, עו, רצד, שיא, שכב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה וחטאת כאילו הקריב וכו' אגרא דכלה ח"ג עמ' ט, כד, שעט, שצה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה וכו' חנן אלקים עמ' ריד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מד, ח"ב עמ' קצו, רנז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה, יב, רד, רמב, רמג, שיא, שיג, שמז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כ, כרך ב ח"ב עמ' קלד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ק, קצט, רסה, שו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 7
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' קצא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה וכו' אי"צ וכו' עולה תורת מנחם חנ"ד עמ' 116, 209, חנ"ה עמ' 34, 86, 154, 254, חנ"ז עמ' 171
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה וכו'שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 88
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב ואני תמיד עמך עמ' קעה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה אוצר המאמרים (וייס) עמ' יג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה בינת ישראל (תשסו) דף לז ע"ב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה בית יצחק (ויינברגר) עמ' רל
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' א, נט, קא, קב, קיא, קכא, קנא, קצט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה ברית אברם עמ' תפז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה דברי יונה עמ' מח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה דברי מנחם (היימליך) עמ' רפז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה דברי משה (שהם, תשמח) עמ' רי
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה דרכי צדק עמ' כ
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' כה, תכט, תפד, ח"ב עמ' רמח, שלו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה ים שמחה עמ' רלג, שסא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה כתנות אור עמ' שנג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקעה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה מנחת יואל עמ' רלה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה מעדני אשר נישואין עמ' ב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה נזר הקדש ח"א עמ' ריט, תלה, ח"ב עמ' שי
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה נחלי מים (מלאח) עמ' טו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה עמק תפלה (תשסו) עמ' קמג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה פתח טוב עמ' פב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קמז, שנ, תסא
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה שרגא המאיר על התורה עמ' פט, רסב, תנה, תעג, תקצה, תקכב, תקצד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה תורת מהרש"ל עמ' מג
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה תורת מנחם ח"י עמ' 29, חי"ב עמ' 219, חט"ז עמ' 183, 292, 343
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה תורת מנחם חל"ה עמ' 299, חל"ז עמ' 73
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה תורת מנחם חנ"א עמ' 133, חנ"ג עמ' 391
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רכב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו' דובר שלום (תשסג) עמ' שמ, אהל יהושע עמ' לט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו' נועם אליעזר שמות דף רנד ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו' ספר המאמרים תרנ"ט עמ' קז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכו' תורת מנחם חמ"ו עמ' 216, חמ"ז עמ' 217,94
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולהאבן שוהם עמ' 74
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קטו
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולהבני יששכר ח"ב דף קלח ע"ד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולהשבט מוסר עמ' קס, רי, רטו, רלז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו וכו'בני יששכר ח"א דף מב ע"ב, צב ע"ב, קסד ע"ד, ח"ב דף כה ע"ד, קנט ע"ג, קלח ע"ד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאילו מקריב עולה גבורות אליהו סי' צד אות ב, סי' צט אות א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שצב ע"ד, שצג ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה דובר צדק (זילבר) עמ' טז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה כוונת הלב עמ' קיט
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טז
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קמט, צו עמ' קפ
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה עירין קדישין השלם עמ' תקל
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה פני חיים (פלג'י) דף רי ע"ב
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה קרן לדוד שמות עמ' רמד, רעח, ויקרא-במדבר עמ' ה, מ, מג-מד, רלח, רמג, דברים עמ' רל, רמה
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה וכו' ואותו תעבוד עמ' קצח
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פד
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולהקדושת יו"ט ח"א דף קיג ע"ד, ח"ב דף כו ע"א
קי ע"א34 כל העוסק בתורת עולה כו' נחלת שמעון (אשכנזי) ואתחנן קב
קי ע"א34 כל הקורא בתורת עולה ישועה ורחמים עמ' קמ
קי ע"א34 לימוד בתורת עולה נחשב כעולה משמרת איתמר (תשסז) עמ' שמד
קי ע"א34 עוסק בתורת קמיצה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
קי ע"א35 בעולת בהמה אשה כו' משנת חיים ויקרא עמ' קטז
קי ע"א35 נאמר בבהמה "ריח ניחוח" וכו' לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמיםחוסן יהושע מאמר ב פ"א עמ' רכז
קי ע"א35 נאמר בבהמה אשה ריח נחוח וכו' לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים אר"ז מאי קרא מתוקה שנת העובד וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' קעה, ר
קי ע"א35 נאמר בעולה בהמה וכו' ובמנחה אשה ריח ניחוח וכו' ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נא
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח וכו' פרדס המלך (תשסט) אות שעב
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח וכו' אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תורת מנחם חנ"ד עמ' 5
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח וכו' מאי קראה מתוקה שנת העובר אם מעט ואם הרבה יאכל וכו' של"ה ווי העמודים פרק ז אות ט
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוחילקוט הגרשוני ח"ב
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קי
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו' אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תיד ד"ה אמרו
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו' אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו' אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצ, ח"ד עמ' לז
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו' אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רפא, ויקרא עמ' לב, קח
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו' ללמדך אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כז
קי ע"א35 נאמר בעולת בהמה וכו'דברי שלום חלק ב עמ' עא
קי ע"א35 נאמר בעולת הבהמה אשה ריח ניחוח ובעולת העוף אשה ריח ניחוח וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קעא ע"א
קי ע"א36 א' המרבה וא' הממעיט מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש ק דף ריז ע"א, דרוש קז דף רלד ע"ג, דרוש קיד דף רמ ע"ב
קי ע"א36 א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוין זכות ישראל - עשר צחצחות פרק ד אות לב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ברית אברם עמ' שטז
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט טוב עין (אוסטרובצא) עמ' טז
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רלג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט שמחת הנפש עמ' נח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט תורה בציון עמ' קמג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט בלבד שיכוין לבו לשמים שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד כו'שערי תשובה סה"י אות כט
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווין את לבו לשמים שבט מישראל עמ' תיח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים אור חדש פ"א אות 1198
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון וכו'ברכות אבי דף סא ע"א, סב ע"א
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' קכ, שצט
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים אז תתחזק עמ' קנז
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קצט
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' צב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים פנים מסבירות עמ' קמד
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים צמח צדיק (תשסז) עמ' רסח, שסב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים שרגא המאיר על התורה עמ' רנה
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' קכט, קלא, רסח, שלח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיםפנים יפות על תהלים עמ' קצד
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' צט
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים אוצרות חיים - מצוות עמ' רטו
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין וכו'מרפא לשון עמ' ע
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים גבורות שמונים (תשסג) עמ' עח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים דעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכ
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואני תמיד עמך עמ' קעג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ר
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים לב אביגדור עמ' קפו
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רסח
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 95
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסא
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תורת העולה ח"ג פרק לב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תורת מנחם חי"ג עמ' 243
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תורת מנחם חכ"ז עמ' 130
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תפארת צבי במדבר עמ' רכו
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תפארת צבי ויקרא עמ' לד
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים תפארת צבי שמות עמ' שכג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםדברי שמואל עמ' נו
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםדרך חיים עמ' רעב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמיםחלקת יהושע עמ' רכה הערה תכד
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' בינת משה (תשסב) עמ' קו
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' עלי שור ח"א עמ' סג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' שומע תפלה ח"א עמ' קנב
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 147
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'חיים וחסד סי' תקל
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'טוב טעם ויקרא עמ' יג
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלה
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיטדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ד
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיטמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ר"א
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים דעת תורה במדבר עמ' נו, נח, דברים ח"א עמ' צה
קי ע"א36 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעו
קי ע"א37 ובלבד שיכון לבו לשמים המאור הגדול (גר"א) עמ' רכז
קי ע"א37 מאי קראה מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל, ורש"י - עבודת הקרבנות מביא למתוק שנתו שהוא ישן ולא ירא קרבן שבת (תשסח) עמ' *צה
קי ע"א38 ברבות הטובה רבו אוכליה וכו' ראה חיים ח"א דף ז ע"א [כב ע"א ד"ה עוד (ב')]
קי ע"א38 מתוקה שנת העובד וגו' אחד המרבה ואחד הממעיט וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ד ע"ב
קי ע"א38 שנת העובד היינו העובד בקרבנות יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תפד
קי ע"א39 אמר ר"ש בן עזאי וכו' עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתכד
קי ע"א39 אר"ש בן עזאי בא וראה מה כתיב בפרשת הקרבנות וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק ט
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפ' קרבנות וכו' ושמא תאמר לאכילה הוא צריך וכו' לא לרצונו אתם זובחים אלא לרצונכם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכב
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפ' קרבנות שלא נאמר בהם לא א-ל ולא אלקים אלא לה' וכו'נפש החיים עמ' 99 ,58
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפ' קרבנות שלא נאמר בהן אלא הוי"ה שלא ליתן פתחון פהנפש החיים עמ' 58
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפר' הקרבנות ורש"י אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קט
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפרשת הקרבנות אמרי אש (טאוב) עמ' תפו
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפרשת מנחותדעת שבת עמ' קסט
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר אל ראה חיים ח"א דף ז ע"א [כה ע"ב ד"ה וצריך]
קי ע"א39 בא וראה מה כתיב וכו'דברי שלום ח"ו סי' כג
קי ע"א39 בוא וראה מה כתיב הכתב והקבלה שמות פי"ח פסוק יב
קי ע"א39 בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות וכו' מסילות הנביאים שופטים עמ' תמד
קי ע"א39 בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא אל ולא אלהים אלא ה' שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק של"ה ווי העמודים פרק ו אות א, פרק טו אות ח
קי ע"א39 בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות, שלא נאמר בהן לא אל ולא אלהים אלא ה' שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' טו
קי ע"א39 בכל הקרבנות לא תמצא לא 'אל, ולא 'אלקיך' רק שם המיוחד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלב הערה 36
קי ע"א39 בפ' קרבנות לא כתי' אל ואלקים אלא ה' וכו' אפיקי ים עמ' תקסב
קי ע"א39 בפרשת הקרבנות לא נאמר בהן אלא ד' תורת העולה ח"ג פרק ג
קי ע"א39 בפרשת קרבנות לא נאמר בהן לא אל ולא אלהים אלא ה', שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוקאור חדש פ"ג אות 546
קי ע"א39 בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא א-ל ולא אלקים אלא ה' שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק ברכת טוב עמ' פו, צז, שעט
קי ע"א39 בקרבן לא נאמר שם אחר רק שם הוי' אור השמש (תשסח) עמ' צו
קי ע"א39 בקרבנות לא נאמר לא אל ולא אלהים אלא ה' פרדס מנחם עמ' פ
קי ע"א39 מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר קל וכו' תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תד
קי ע"א39 תניא א"ר שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפר' קרבנות וכו' עמודיה שבעה עמ' קכב
קי ע"א39 תניא אמר ר' שמעון בן עזאי בא וראה וכו' שלא ליתן פ"פ לבע"ד לחלוק כוונת הלב עמ' קג
קי ע"א39 תניא אמר רבי שמעון בן עזאי בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא אל ולא אלהים אלא ה' וכו' של"ה פרשת ויקרא אות ז, ראה אות ו, שופטים אות לא
קי ע"א39 תניא אמר רבי שמעון בן עזאי וכו' שלא ליתן פתחון פח לבעל דין לחלוק של"ה - מס' פסחים אות רס
קי ע"א39 תניא אמר רבי שמעון בן עזאי, בא וראה מה כתיב בפרשת הקרבנות שלא נאמר בהן אלא ה'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיב הערה 41
קי ע"א40 אצל כל קרבנות לא נזכר רק שם מיוחד בלבד גור אריה שמות פ"כ הערה 247, ויקרא פכ"ו הערה 134, דברים פ"כ הערה 22
קי ע"א40 בכל הקרבנות מופיע שם ה' המיוחד באר הגולה באר ד הערה 986
קי ע"א40 בכל הקרבנות מוצאים שם המיוחד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תפט הערה 31
קי ע"א40 לא נאמר בפרשת קרבנות שם אלקים שלא ליתן פתחון פה לבע"ד לחלוק אגרא דכלה ח"ב עמ' פב
קי ע"א40 לבעל דין לחלוק לקוטי שיחות חל"ט עמ' 225
קי ע"א40 לבעל הדין לחלוק לקוטי שיחות ח"א עמ' 206
קי ע"א40 לשם המיוחדטוב טעם בראשית עמ' פא, קט
קי ע"א40 שלא נאמר בהן וכו' משנת חיים שמות עמ' קסב
קי ע"א42 ושמא תאמר לאכילה הוא צריך וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נז-ח
קי ע"א42 שמא תאמר לאכילה הוא צריך וכו' לא לרצוני אתם זובחים וכו' באר הגולה באר ד הערה 1191
קי ע"א42 שמא תאמר לאכילה הוא צריך ת"ל אם ארעב וגו' דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכו
קי ע"א44 האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה לא אמרתי לכם וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף קפג ע"ב
קי ע"א44 לא אמרתי אליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו צדקת הצדיק סי' מב
קי ע"א44 לא אמרתי אליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני לא לרצוני אתם זובחים אלא לרצונכם של"ה ווי העמודים פרק ז אות ח
קי ע"א45 לא לרצוני אתם זובחים אלא לרצונכם אתם זובחים אור חדש פ"א אות 687
קי ע"א45 לא לרצוני אתם זובחים אלא לרצונכם וכו' ורש"י באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נז, שי
קי ע"א45 לרצונכם אתם זובחים גור אריה שמות פכ"ה הערה 1, במדבר פט"ו הערה 1
קי ע"א46 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו' לעכב מנין תלמוד לומר לרצונכם תזבחהו לדעתכם זבחו חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות א
קי ע"א46 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול... לרצונכם תזבחוהו, לדעתכם זבוחו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נז-ח, [שי]
קי ע"א רש"י - דעת זכרים מיושבת עליהם יותר משל נקבות נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ו
קי ע"א רש"י - רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן כל שעה משום צניעות מחזה עינים (לוויטאן) עמ' יט
קי ע"א רש"י - רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן משום צניעות שבט מישראל עמ' מט
קי ע"א רש"י - רב לא היה זוקף עיניו וכו' דעת תורה ויקרא עמ' קט
קי ע"א רש"י - רב לא הסתכל חוץ לד' אמות שלו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ד
קי ע"א רש"י ד"ה אחד המרבה - להביא קרבנוך לקוטי שיחות חי"ב עמ' 10
קי ע"א רש"י ד"ה שימי - רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן כל שעה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיד ד"ה ואמרתי ובהערה
קי ע"א רש"י ד"ה שימי - רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן כל שעה משום צניעות שם דרך - כתר תורה עמ' רכט
קי ע"א רש"י ד"ה שימי את - ויש אומרים רב לא היה זוקף עיניו אלא כובשן כל שעה משום צניעות דרכי התשובה עמ' ס
קי ע"א רש"י ד"ה שימי את אמרות ה' השלם ח"ו עמ' עא
קי ע"א רש"י ד"ה שימי את שם דרך - הישר והטוב עמ' קלח
קי ע"א רש"י ד"ה שנת העובד - עבודת הקרבן ומביאו למזבח מתוקה שנתו, כשנוא יישן לא ייראטהרת יו"ט ח"ט עמ' לו
קי ע"א תוס' - הקרבן וכו' נשמותיהן של צדיקיםתפארת ישראל עמ' ריט
קי ע"א תוס' - מיכאל מקריב וכו' נשמותיהן של צדיקים דרך מצותיך (חב"ד) דף פו ע"ב
קי ע"א תוס' - מיכאל שר הגדול מקריב נפשות ישראל שיחת מלאכי השרת עמ' 34
קי ע"א תוס' - מיכאל שר הגדול מקריב נפשות ישראלפרי צדיק פדיון הבן אות א, יתרו אות ז, משפטים אות א
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל דרכי אמונה דרך נ, פד
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - הוא מלאך החסד ומקריב נשמותיהם של צדיקין על מזבח העליון אגרא דכלה ח"ב עמ' שכח
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - ובאת אל המקום זה מיכאל כהן גדול של מעלה המקריב נשמותיהם של צדיקים כסף נבחר עמ' שיא
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - ויש מי שאומר כבשים של אש נחלה לישראל עמ' יט
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - יש מי שאומר שמקריב מיכאל נשמותיהן של צדיקים, ויש מי שאומר כבשים של אש אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכט, קלג
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - כבשים של אש דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' פד ד"ה אז ובהערה
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - מדרשות חלוקין יש מי שאומר נשמותיהן של צדיקים ויש מי שאומר כבשים של אש והיינו דאמרינן בשמונה עשרה בעבודה ואשי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסו
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - מקריב נשמותיהן של צדיקיםנשמת אדם עמ' צג
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל - נשמותיהן של צדיקים שלשלת הקודש עמ' שיז
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל דברי הרב עמ' צח
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל חמודי צבי ויקרא עמ' קצה
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל שם ישראל עמ' שג
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל וכו' ראה חיים ח"ב דף ע ע"א [רמד ע"א ד"ה ולע"ד]
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל מיכאל השר הגדול עומר לכהן לפני ה' להקריב נפשות ונשמות הצדיקים מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שב, עמוד תפא, פניני חסידות בחקותי יז
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל שר הגדול בנין שאול עמ' קצט
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאלאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קס ע"ב, קעא ע"ב
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאלחכמת התורה נח עמ' רלה
קי ע"א תוס' ד"ה ומיכאל, שמקריב נשמותיהן של צדיקים אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים יח
קי ע"א תוס' ד''ה ומיכאל אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' מד, עב
קי ע"א תוס' - מיכאל מקריב נשמות הצדיקים באר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ו
קי ע"א מהרש"א - כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה - היינו מדלא כתיב זאת תורת העולה, משמע דמיירי בעוסק בשאר התורה לחמי תודה דף צח ע"ב
קי ע"א מהרש"א - קרי ליה אלהא דאלהיא שמאמינים במציאות השם קומץ המנחה (צונץ) דרוש פט אות א
קי ע"א מהרש"א, חידושי אגדות - ע"י ישראל שלמטה אלוק'אור הרעיון עמ' שנה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US