Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת מנחות

בעריכת המכון לחקר האגדהו ע"א

שלא יהא קרבנו מהודר

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה טו]
ז ע"א

אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה, ואתא קמיה דרב חסדא לאדכורי גמריה. ולישלח ליה וליתי לגביה! סבר: הכי מסתייעא מילתא טפי

פירש רש"י מסתייע מילתא - משום יגעתי ומצאתי (מגילה דף ו:).
למדים אנו מכאן שאין היגיעה אלא 'תנאי' לתורה, ולכן כל יגיעה נכללת בכלל 'יגעת ומצאת', אף יגיעה של הליכה שאינה קשורה לעצם הלימוד.

(שיחות מוסר, תשל"ב, פרשת בשלח מאמר לד עמ' קמא)

ונראה לבאר דהכי מסתייע מילתא טפי משום שבירת המידות הכרוכה בדבר. ויסוד גדול נלמד מכאן, ששבירת המידות היא היא ההכנה הראויה ללימוד

(שיחות מוסר, תשל"ב, מאמר קד עמ' תמד)ט ע"ב

מנחת נסכים

ובמדרש (פ' יז)... "אכול בשמחה לחמך" - זו פרשת חלה, "ושתה בלב טוב יינך" - זו פרשת נסכים... דלעומת שני חלקי התשובה, הבכייה והצעקה בקול, זכו לשתי מצוות אלו, והיינו שמהדמעות שהורידו שהן נקראות מים טהורין שיורדין מן המוח, זכו לפרשת נסכים, כידוע שכל המשקין שרשם הוא מים, והם המעוררין למעלה השפעת המים העליונים, זהו שבביטול הנסכים ניטל טעם יין באשר אין בהם כ"כ ממים העליונים, וכמו בגשמיות המים הם שורש התענוגים כמ"ש הרח"ו ומרבית טעם יבול הארץ מינייהו הוא, כן ברוחניות תענוגי ישראל מתורה ועבודה מינייהו הוא... "ושתה בלב טוב יינך", כי תענוג ישראל הנמשך מן המים העליונים מביא ללב טוב וכמ"ש (משלי טו) "וטוב לב משתה תמיד", וזה גורמים הנסכים כנ"ל. ובמה שפירשנו ענין נסכים נתבאר מה שקשה לי מאז למה נקראו נסכים ע"ש היין, הלא המנחה שמביא עמם מרובה מהם כאמרם ז"ל (מגילה יב ע"א) כדת של תורה אכילה מרובה משתייה, ונקראת רק "מנחת נסכים" כאילו המנחה טפלה להיין. ולהנ"ל אתי שפיר, שכל הגורם לזה הן הדמעות שנקראות מים טהורים ע"כ נקרא הכל ע"ש השורש, שהוא המשקה.

(שם משמואל, פרשת שלח, שנת תרע"ז, עמ' רלב-רלג)


טו ע"ב

אדם מביא זבחו היום ונסכיו עד י' ימים

[בדרך צחות יש לפרש, שמי שהביא קרבן, כגון שהפסיד את רכושו, צריך להביא נסכים, דמעות של תפילה, וובזה יתרצה לפני ה'. ויביא אותם אחר עשרה ימים - אלועשרת ימי תשובה,שאז הוא הזמן המוכשר להביא את דמעות התפילהלפני ה'.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף ו ע"א) לטקסט


כ ע"א

ר' שמעון אומר נאמר כאן ברית מלח עולם הוא ונאמר להלן ברית כהונת עולם כשם שאי אפשר לקרבנות בלא כהונה כך אי אפשר לקרבנות בלא מלח

אני סובר בו ענין, שהמלח מים, ובכח השמש הבא בהם יעשה מלח, והמים בתולדותם ירוו הארץ ויולידו ויצמיחו, ואחרי היותם מלח יכריתו כל מקום וישרפו, לא תזרע ולא תצמיח והנה הברית כלולה מכל המדות, והמים והאש באים בה, ועדיה תאתה ובאה הממשלה הראשונה ממלכת השם, כמלח שיתן טעם בכל המאכלים ותקיים ותכרית במליחותה, והנה המלח כברית, ולכן אמר הכתוב (דהי"ב יג ה) הלא לכם לדעת כי ה' אלהי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח עולם, כי הוא גם כן מדתו של דוד.
ולכן אמר בקרבנות (במדבר שם) ברית מלח עולם היא, כי הברית מלח העולם, בו יתקיים ויכרת [מבאר שהמלח הוא דבר שכורתים בו הברית כי הוא יסוד החיות והמות וכן ברית היא התניה של ברכה כשהיא מקויימת או ההפך אם היא מופרת וכך הקורבנות].

(רמב"ן על ויקרא פרק ב פסוק יג)כד ע"א

הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה כ]כח ע"ב

משלך אני רוצה יותר משלהם

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ג]כט ע"א

שלושה דברים היו קשין לו למשה, עד שהראה לו הקב"ה באצבעו, ואלו הן... ראש חודש, דכתיב החודש הזה לכם ראש חדשים

כי מה קושי יש בשיצווה עליו כי כשתעבור הלבנה מדיבוקה עם השמש עד שתיראה עליה קשת אור דק מאוד שייקדש החודש? אלא הכוונה על רוב התנאים והדברים הדקים שראוי לצרף עמה, עד שהראה לו העניין במשל המלאכה עצמה, ואמר כזה העניין ראה וקדש [הקושי בקידוש החודש הוא חישוב היחס שבין מולד הלבנה לשאר השיקולים של בית הדין הקובעים את יום קידוש החודש.].

(עקידת יצחק שער לז)

מלמד שמגביהין אותו ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה כו ע"ב]

נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סלוקו כסדורו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כא ע"א]
כט ע"ב

בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור [לאחורך] חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

[המאמר הזה באה כתגובה לשיטת ר' אליעזר, שהקפיד לא לומר דבר שלא מפי רבו (יומא סו ע"ב), כי הוא הסתמך רק על הקבלה, וחלק על שיטת ר' עקיבא לדרוש מעצמו חידושים, על "כל קוץ וקוץ". אולי תומכי ר"א הביאו ראיה לדבריהם ממה שר"ע מת ביסורים, ואמרו שהוא בגלל קללת ר' אליעזר (פסחים סט ע"א) "אמר לו רבי אליעזר עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה תהא מיתתו". הביטוי כאן "אדם אחד" הוא כנגד הסיפור בבמדבר רבה פרשת חוקת, שכשעלה משה למרום, שמע שהקב"ה עוסק בדברי ר"א בענין פרה אדומה, ואמרו עליו את הפסוק "ושם אחד אליעזר". ואמרו "הלכה למשה מסיני", כדי לומר שגם השיטה לדרוש כל קוץ וקוץ באה מסיני. ומטרת המאמר היא להודיע שר"ע קיבל הסכמה לשיטתו מהשמים. (עמ' 74) ולעומת מה שטענו שמיתת ר"ע היא הוכחה לצדקת ר"א, נאמר כאן שמשה רבינו תמה על כך שנהרג, ותשובת הקב"ה "כך עלתה במחשבה לפני" - ואין להרהר אחר מדות ה', וזה לא בגלל קללת ר"א.]

(רבי זאב וולף מישעל, דברי חכמים, עמ' 73-74) לטקסט

חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור [לאחורך] חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

ויש מרבותינו שסוברין והיא דעת ר' מאיר בברייתא שהזכרנו, שאע"פ שהמדות הללו כך הם כמו שסברנו ומקצת בני אדם נדונין בהם, אבל עדיין יש צדיקים גמורים מתיסרין שלא בדרך המדות הללו, ורשעים גמורים שיושבין שאנן ושקט בעולם, ואלו הן תוכחותיו של איוב שבאו יסוריו שלא על חטא כלל כפי דעתו, וכפי שנאמר עליו בענין השטן שלא הזכיר עליו חטא כלל, אלא החנם ירא איוב אלהים וגמר הענין, ואם נאמר באיוב שום עלילה, או נחפש למצוא בענינו שמץ דבר, מ"מ הוא שואל על הצדיק הגמור מכל צד שבאו עליו יסורין ומת בהן ואבד שמו על לא חמס בכפיו היאך יתכן זה בדרך ה', ודבר זה אין לו תשובה לדעת הבריות אלא לדעתו של אל דעות יתברך, כך אמרו בר"ע (מנחות כ"ט ב) שהראה אותו הקב"ה למשה רבינו במראות הנבואה ואמר לפניו רבש"ע הראיתני תורתו הראני שכרו, ראה שחותכין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני, רצו חכמים לומר שאין מיתתו של ר' עקיבא ביסורין הללו ראויה לו לנקות ממנו מיעוט מעשים רעים לפי שהיה צדיק גמור כל ימיו, אלא שהענין נעלם וכך עלה במחשבת בעל המחשבות יתברך חפצו ורצונו.
אע"פ כן עם ההעלמה הזו יש בטענה הזאת סוד נמסר לאנשי התורה והקבלה, והוא רמוז בדברי רבותינו ונכלל בענין סוד העיבור שחכמים מוסרין אותו לתלמידיהם הראויים, והוא תשובתו של אליהוא על תוכחותיו של איוב, ואתה יודע שהיה איוב צדיק גמור בעיניו והיו יסוריו שלא על חטא ועבירה לפי דעתו עד שהיה קורא תגר עליהם כמו שהזכרנו. [מבאר שיש מצבים מיוחדים יוצאי דופן בהם מתייסרים הצדיקים ויש בזה סוד מצד סוד העיבור, גלגול נשמות]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קיט שער הגמול)

מבאר שכל העולם ברואיו וכל מאורעותיו רמוזים בתורה, באותיות ובקוצי האותיות, ומה שציינה הגמרא הלכה למשה מסיני היינו שההבנה והרמזים למשמעותם של קוצי האותיות זה דבר הנמסר מאחד לשני מסיני.

(רמב"ן בהקדמה לספר בראשית)

ותבין זה ממה שאמר (דברים ה, כח) "ואתה פה עמוד עמדי". [דבריו של הרמב"ן אינם מובנים כל צרכם. והרקנאטי כתב על דברים אלה: ואני שמעתי ולא אבין. ואולי, על פי המאור ושמש, יש להבין שדרושה הזדככות והתבטלות דוגמת "ואתה פה עמוד עמדי" על מנת להבין את דרכי ה'.]

(רמב"ן דברים ה, כו)

עוד אתן את דודי לך וגו' והא בזמנא קדמא' אתא בהבל ואיענש דקטל ליה קין בגין דהציץ ונשמתי' הוה אצולה מבינה. ומ"ה כד חזא לר"ע אמר קמיה קב"ה יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, כלומר כיון דנשמתיה דר"ע הוה דחכמה ודמשה מבינה. א"ל שתוק כך עלה במחשב', כלומ' משו' דאיהו מכוסה טובא דנשמתי' מחכמה דאקרי מחשבה מ"ה לא חזי לאתגלייא בעלמא דחכמ' כל מלוי סתימין. אבל את דנשמתך מבינ' דמינה מתזנין עלמין אוף את תתייהיב אוריית' על ידך ותהא ממלל בנבואה. אבל ר"ע חכם ולא נביא דנביא באתגלייא וחכם באתכסייא. ואף על גב דכתיב "ולא קם נביא" וגו', נבי' לא קם וחכם קם, ומנו ר' עקיבא. ואי תימ' והא כד אתיליד משה כתי' "ותר' אותו כי טוב הוא", דנתמל' הבית אורה, דבית היינו בית החכמה דהיינו מלכו', "ותצפנו ג' ירחים", היינו ג' עדרי צאן רובצי' עליה, "ותקח לו תיבת גומא", תיב' היינו מלכות, "ותחמרה בחמר" לקבל הנך סטר' דמקיפין לה. ואלו בר' עקיבא לית שום מילתא מהני. הלא לך למנדע דמשה אשתלים בזמנא תניינא כד אתא בש"ת ולא הוה צריך לאתגלגלא יותר, וכד"א "כל שתה תחת רגליו", כלומר דשת אתדבק בה"א עילאה דכל אינך ספירן אינון תחותה ולא אתא בזמנא תליתאה אלא בגין ישראל כדכתיב "ויתעבר" וגו'. ורזא דמילת' דגופי' ממש היה נאצל משכינתא וז"ס קירון עור פניו וסו' "ויקבור אותו" וגו' כמא דאוליפתך, כיון דגופיה ממש נאצל מתמן לתמן התהדר. וז"ס מה שאמ' בזוהרא קדישא דמשה מני לה בחייוי ואדבק בה בחייוי מה דאדב' יעקב בתר דמית והיינו משום דגופיה נאצל מתמן, ואתקרי "איש האלהים", כלומר הן בעודו איש דהיינו גופו נאצל מאלהים.

(מגיד מישרים פרשת מטות ומסעי)

מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו וכו' ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות וכו' תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד וכו' אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו וכו' יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני

[ר"ע השיג בחכמתו מה שמשה השיג בנבואה. אבל משה שראה הכל בנבואה, ראה את הדברים בשלמותם, ידיעה שמחברת את היסודות הנפרדים לציור שלם ונעלה, ואילו ר"ע ראה את הדברים בפרטיותם, ניתח את הדברים לחלקיהם כדי להבין את יסודותיהם, ע"י שנכנס לפרדס (חגיגה טו ע"ב) החקירה. וזה מה שכתוב "על כל קוץ וקוץ" - עשה מהתורה קוצים קוצים, בירור ה"אטומים" של התורה. אבל דרך זו עלולה לבטל את כל הדמיון, ולהחליש את האמונה ואהבת ה', כמו שמי שמנתח דבר לחלקיו הקטנים לא יכול לאהוב אותו. לכן ה' קשר כתרים לאותיות, אלה הפירושים הנחמדים בפסוקים, שמייפים את התורה, כגון מדרשים שרחוקים מפשט הפסוקים, ופלפולים עצומים בדברי הראשונים שבוודאי הראשונים לא התכוונו אליהם - אלו ואלו דברי אלקים חיים. אילו היתה רק הכוונה הפשוטה בתורה והיינו לומדים אותה ככל חכמה אחרת, ע"י חקירה שמפרדת כל דבר לחלקיו, היתה מאבדת את כל יופייה. דוקא ע"י הפלפולים התורה מתחדשת בכל יום, ובזה היא מתקיימת בשלמותה ואינה מתפרדת. ר"ע בירר את ההלכות ע"פ חוקי ההגיון, וההלכות שחידש התאימו עם הלכה למשה מסיני. תשש כוחו של משה כי חשב שר"ע יתן תורה חדשה ותורת משה תתבטל. ונתקררה דעתו כששמע "הלכה למשה מסיני", שהבין שה' אינו מבטל את תורתו אלא מחזק אותה בחקירתו. וה' הסביר לו מדוע מסר את התורה ע"י משה ולא ע"י ר"ע, "כך עלה במחשבה לפני" - האמונה בקבלה היא הכוח הגדול של ישראל ולא החקירה, ולכן היה צריך למות ביסורין. ולכן עדיף משה ש"ירא מהביט אל האלקים", ולא חקר אלא היתה לו אמונה.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 105-109, 111) לטקסט

אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו רבש"ע הראהו לי, אמר לו חזור לאחורך. הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים. תשש כחו. כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך, אמר להן הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו.

טהור הוא וטהרו הכהן - בתורת כהנים אמרו: טהור, יכול יפטור וילך לו תלמוד לומר וטהרו, יכול אם אמר כהן על טמא טהור יהיה טהור, תלמוד לומר טהור וטהרו הכהן, ועל דבר זה עלה הלל עליו השלום מבבל [עד כאן], משמע שלא היה יכול להכריחם מהפסוק עד שעלה לארץ ישראל, וקבל שכן היא ההלכה...
וראיתי ליישב מאמרי רבותינו ז"ל (ויק"ר כב א) שאמרו שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ואמרו במקום אחר (במדב"ר יט ו) כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא ידע משה כאומרו הדברים עשיתים אעשה לא נאמר וכו' יעויין שם דבריהם, וכן כמה מאמרים שדומים לזה.
ונראה כי ישוב המאמרים הוא, כי הן אמת שכל דבר תורה נאמר למשה, ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה, והגם שתצרף כל דורות ישראל מיום מתן תורה עד שתמלא הארץ דעה אין חידוש שלא ידעו משה, אבל ההפרש הוא כי משה נתן לו ה' תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והנה האדון ברוך הוא בחכמתו יתברך רשם בתורה שבכתב כל תורה שבעל פה שאמר למשה, אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה היכן הוא רמוז בתורה שבכתב, וזו היא עבודת בני ישראל עמלי תורה שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כולן יתנו להם מקום בתורה שבכתב. ולזה תמצא באו התנאים וחברו תורת כהנים וספרי וכו', וכל דרשתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות והלבישום בתורת ה' תמימה שבכתב, ואחריהם ועד היום זו היא עבודת הקודש בני תורה לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה, וזו היא עבודת התורה הנקראת ארץ החיים.
ועניין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה היכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב, ולזה אמרו ז"ל (שם) שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידעם משה, אין הכוונה שלא ידע משה עקרן של דברים הלא ממנו הכל אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה, וזה לך האות מה שלפנינו, שדרש הלל מהכתוב ההלכה שנאמרה למשה בעל פה, ולא גילה ה' למשה עיקרה בכתוב ובא הלל ודרשה, ודברים אלו נכונים הם. [מבאר שלמשה רבנו נמסרו בשלמותן התורה שבכתב והתורה שבעל פה, אך לא נגלו לו כל המקורות בתורה שבכתב מהם נלמדו הלכות התושב"ע, ו'בקעה' זו - מציאת הרמזים בתורה שבכתב לדברי התושב"ע - הונחה לפתחם של חכמי הדורות.]

(אור החיים, ויקרא יג, לז)

ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

כשם שכרת אלקינו את ברית קדשו עם אבינו הראשון מתוך מחזה בלהות של אנדרלמוסיא ואימה וחשיכה גדולה ומתוך תנור עשן ולפיד אש, כן כרת אתנו הברית במעמד הנבחר בתחתית ההר מתוך מחזות אלקים של חושך ענן וערפל ומתוך עשן אש כעשן הכבשן בוער עד לב השמים, בבחינה של בא זה ולימד על זה, "לפיד אש זה מתן תורה" (מכילתא יתרו פרשה ט'), ללמד שכך עלה במחשבה תחילה מלפני הבורא יתברך שמו, לקדש את שמו הגדול ברבים ע"י אוהבי ומקדשי שמו, מתוך כבשני אש ומדורי גיהנום ושקילת בשרן במקולין."וירח ה' את ריח הניחח" - הריח ריחו של אברהם אבינו עולה מכבשן האש, הריח ריח של חנניה מישאל ועזריה עולין מכבשן האש, הריח ריח דורו של שמד (מדרש רבה נח פרשה לד), ובכך מצא תיקון העולם שלא יוסיף עוד לקלל את האדמה ושעוד יתקיימו כל ימי הארץ ויום ולילה לא ישבותו, ע"י עליות נשגבות של חסידים קדושי עליון "הכורתים ברית עלי זבח" ועולים על המוקד מתוך דביקות נפלאה, כשבידם אמונתם הגדולה, אמונת אבותיהם, ובפיהם שירה נעלה לאדון הכל ודביקות עילאית ליוצר בראשית, מנגינה נשמתית אדירה של "צמאה נפשי לאלקים לא-ל חי, מתי אבוא ואראה פני אלקים", והשתפכות נפשית עמוקה "במה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלקים כי עוד אודנו ישועות פני ואלהי".
כי צלילי המנגינות הקדושות האלה, המתפרצות באש קודש פנימי ומתוך זעקות איומות, ע"י בני האלקים מבחרי היצירה, המעונים בעינוי מוות ועומדים מוצקים בחצר מות האיום, על סף החיים והמוות, כשעיניהם מבריקות בזיו של מעלה ועל פניהם נסוכה הדרת קודש עילאית, מחוללים סופה וסער בכל העולמות, מרעישים שמים וארץ תבל וכל יושבי בה, מטילים אימתה ופחד על כל מעשי ה', ומדליקים את כל הבריאה כולה באש האמונה האלקית האמיתית של "אחד ואין יחיד כיחודו", שעמנו דבוק בה בכל נימי נפשו, "לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים" (פסחים פז ע"ב). ולמקדש הפנימי לעם ישראל כולו הם בבחינה של "בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד", להניע אמות סיפי הבנין של האומה מקול הקורא לפשפוש במעשים ובמחשבות, ולהתמסרות יותר רצינית ויותר עמוקה להאידיאל הנשגב ששמו קידוש השם בכל השטחים ובכל המובנים, ולזכך ע"י כך את האומה לעולם שכולו טוב "ואותך לא אעשה כלה, אלא מיסרך ביסורין בעוה"ז בשביל לנקותך מעונותיך לעוה"ב (מדרש תנחומא ויצא ב, עיין גם ע"ז ד ע"ב).

(רבי אליעזר יהודה ולדנברג, שו"ת ציץ אליעזר, חלק א, הקדמה)

רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

והענין, במ"ש הרב תורת חיים, במה שאמרו ז"ל, "בראשית ברא אלהים", דעלה במחשבה לברא העולם במדה"ד וראה שאין העולם מתקיים ושתף מדת רחמים, דהכונה, דמחשבתו מתקיימת בקדישי עליונין, כר"ע וכיוצא בו, שנדונין במדה"ד הגמור. וזה שאמרו בש"ס, דכשאמר משה רבינו ע"ה על ר' עקיבא ע"ה, זו תורה וזו שכרה, א"ל, שתוק, כך עלתה במחשבה, שהיא מחשבתו יתברך לדון במדה"ד הגמור, ומתקיים בצדיקים גמורים.

(חיד"א, דברים אחדים, דרוש כ - לשבת תשובה = חדרי בטן, דרוש לשבת תשובה)

שתוק כך עלה במחשבה לפני

כי בודאי מה שאמר "כל ימי הייתי מצטער" [לקיים "בכל נפשך" - ברכות סא ע"ב], לא שהיה רגיל כן לומר כל פעם בחייו, דא"כ לא הוצרכו התלמידים לשאול לו על כך. אלא צ"ל שכל ימיו היה מהרהר ומחשב כן בדעתו. וזה השיב הקדוש ברוך הוא כך עלתה לפני מה שהיה חפצו במחשבה.

(רבי יעקב ריישר, עיון יעקב, ברכות סא ע"ב)

[השל"ה פירש, שכמו שהיו עולמות קדומים לפני עולמנו, כך היו נפשות קדומות, והן היו לפי מידת הדין, בלי מידת הרחמים. וזה מה שאמר ה' למשה, ששורש נשמתו של ר'עקיבא הוא מאותן נשמות קדומות, "לפני", ולכן נהג עמו במידת הדין.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 11) לטקסט

כך עלה במחשבה לפני

[האריז"ל מסביר שכשנפטר צדיק, נשמתו עולה בסוד מיין נוקבין מהנוקבא אל הזעיר אנפין, ואז מזדווגים זכר ונקבה, וזה במי שיש לו רק נפש, אבל מי שיש לו נשמה יכול לעשות מיין נוקבין בבחינת נשמתו באו"א, וגם הם מזדווגים על ידו. ולכן נקטו כאן "עלה", בסוד מיין נוקבין מן האימא לאבא.]

(רבי רפאל יעקב בן סמחון, בת רבים, ביאורי מאמרי חז"ל, דרוש ה לנפטר, דף מב ע"א) לטקסט

דאי הדר בתשובה מעיילי ליה

דע כי מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, ואף שתלמודא אמר ופליגא, רצה לומר הם מחולקים כל אחד מדבר בענין בפני עצמו, על דרך שתרגם אונקלוס בפרשת מטות וממחצית בני ישראל - ומפלגות בני ישראל. ונוכל לומר ולחלק בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה, דהיינו צדיק גמור עדיף מבעל תשובה כשהוא מיראה, ובעל תשובה עדיף מצדיק גמור כשהוא שב מאהבה, כך נוכל לומר דרך הפשט.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות)

דרש ר' יהודה בר ר' אילעאי, אלו שני עולמות שברא הקב"ה, אחד בה"י ואחד ביו"ד, ואיני יודע אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה בה"י, אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י, כשהוא אומר, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם, אלא בה"י בראם

נראה, שדעת בעל מדרש זה הוא, לפי שכל שירות העה"ז, נאמרו בלשון נקבה, שירה חדשה, בתוספת ה"א, כי כל ה"א מורה על נקבה, כהוראת הה"א שבשם אשה, ולפי שכל שמחת העוה"ז מעורבים בצער ויגון כנקבה, שיש לה צער לידה, כך כל עניני העה"ז, הם בדרך תולדה, אבל העוה"ב נברא ביו"ד, המשותפת לזכר, שאין לו צער לידה, כך יהיו לעוה"ב כזכרים לא יולדים, ושם השמחה שלמה, ע"כ נשתתף שם יה בין איש לאשה, ובכל מקום שמוש היו"ד לזכר ושמוש הה"א לנקבה.

(כלי יקר, בראשית פרק ב פסוק ד)

מצינו בחזקיה, שנענש מתחילה על שלא עסק בפריה ורביה (ברכות י ע"א), ואמר לו הנביא "צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה" (ישעיהו לח, א) ודרשו חז"ל שם כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, ומה חרי האף הגדול הזה שבעוון ביטול פריה ורביה יהיה נענש בזה ובבא? אלא לפי שנאמר (שם כו, ד) "כי בי-ה ה' צור עולמים", ומזה למד שהעולם הזה נברא בה"א והעולם הבא ביו"ד, ועל ידי שלא עסק בפריה ורביה גרם לשם של י"ה שיסתלק מן איש ואשה, והוי כאילו החריב כל שני עולמות אשר מציאותם תלוי בשם של י-ה, כי יסתלק השם מכל הנבראים ויעלה לו השמימה, על כן דינו להיות נטרד מן שני עולמות. וכן דור המבול, לפי שחללו שם של י-ה, היה גם כן דינם חרוץ ליטרד מן העולם הזה והעולם הבא כדאיתא בפרק חלק (סנהדרין קז ע"ב) שדור המבול אין להם חלק לעולם הבא וכו'. לכך נאמר בהפכו (תהלים קיח, טז) "לא אמות כי אחיה", לא אמות בעולם הזה כי אחיה גם לעולם הבא, "ואספר מעשה י-ה", "כי ביה ה' צור עולמים", כי שני העולמות הם מעשה י-ה.

(כלי יקר בראשית פרק ו, פסוק טו)

ומהרימ"ט שם [צפנת פענח פרשת יתרו] כתב, וז"ל: האמרינן, לא היה העולם כדאי להבראות בשם שלם אלא בחצי השם, דכתיב, "כי ביה ה' צור עולמים. ובזה היה הרב אבא מאר"י ז"ל מפרש: "אם עונות תשמר יה ה' מי יעמוד" - אם בחצי השם ברא עולמו, ועתיד הקדוש ברוך הוא ליפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בחצי השם, אם היה נברא בשם שלם בן ד' אותיות, "ה' מי יעמוד"? וכמתלמד מדבריו ז"ל יש לומר, אשבועת שם ה' לשוא קאי, והכי קאמר, אם בשאר "עונות תשמר" לרשעים שמאבדים העולם שנברא בחצי השם, בשבועת שמו יתברך שהשם שלם, "מי יעמוד", עכ"ל. וממרוצת דברי מר אביו והרב בנו ז"ל מוכח, דסברי, דהכתוב "ה' מי יעמוד" הוא כתוב שם המיוחד... אמנם הכתוב בספרינו הוא, "אדני מי יעמוד", והוא שם אדנות ואינו שם המיוחד. וכפ"ז לא אתו הדרכים שפיר, דצריך לומר חלוק', אם נברא בשם המיוחד כלו, או אם בשבועה שמכונים על שם המיוחד, כלה מבחוץ.
ואשר אני אחזה לי, הוא בהקדים ביאור הפסוק, "כי בי"ה ה' צור עולמים", והול"ל לפי דרשת רז"ל, שהעולם נברא בחצי השם, הול"ל "כי ביה צור עולמים", ואמאי קאמר ה'?... במ"ש מרן בכ"מ פ"ו מהל' יסודי התורה, דדעת הראב"ד בהשגות שם, דאם רצה לכתוב שם המיוחד וכתב יה, זה שם יה אינו נמחק, אבל אם לא רצה לכתוב אלא שם י"ה בפני עצמו, זה נמחק, ע"ש. ונמצא, דיש הפרש בין שם יה כשהוא בפני עצמו לשם י"ה שהוא משם המיוחד. וזה שאמר הכתוב, "כי בי"ה ה'", ר"ל, מה שיצר העולם באותיות י"ה הוא משם המיוחד. וזה כיון באומרו "כי ביה ה'", כלומר, יה מה' המיוחד, בזה יצר העולם, לאפוקי שם י"ה בפני עצמו.
ואחר זמן ראיתי להרב המג"ן בספר זבח השלמים סימן קה, שפירש על דרך זה בהקדמת הזהר, כי י"ה דהוא במלכות יה בארץ החיים אימא תתאה, וכן "עזי וזמרת יה", אמר, עתה לא תחשוב באומרי "ביה צור עולמים" היינו בשם יה, אינו כן, אלא נטל יה משמו הגדול והקדוש הויה וצר בו שני עולמים, עכ"ד. ועל פי זה אפשר לפרש קראין, דמדבר כלפי מלכותא קדישא שהיא האם המיסרת, וזה שאמר "אם עונות תשמר יה", כלפי השכינה, דכל דינין אתמסרו בידהא, "אדני", שהיא היא בחינת דינא אותיות אדני, "מי יעמד".

(חיד"א, דברים אחדים, דרוש כ - לשבת תשובה = חדרי בטן, דרוש לשבת תשובה)

אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד ואיני יודע אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה בה"י אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה"י בראם [הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד]

[י' מורה על העתיד - "יהיה". ה' מורה על העבר - "היה". עולם הזה חולף ועובר, חיי האדם הבלים, כל רגע חולף ועובר, והעתיד אינו בידך, א"כ חייך כאילו כבר עברו, כל רכושך ילך לאחרים, ולכן נברא ב-ה. עולם הבא הנצחי, אליו אנחנו שואפים ולמענו עובדים, כי בו עתידנו הנצחי, ולכן נברא ב-י. או שמא להיפך, שהעוה"ז הוא העתיד, וצריך לעבוד כדי שנוכל ליהנות בעוה"ז, למען שמחת חיים בעוה"ז; ועוה"ב הוא העבר, שבמותנו הכל נשכח? והתשובה נלמדת מ"בהבראם" שהיא לכאורה מלה מיותרת, אלא בא ללמד "בה' בראם", שכל "תולדות השמים והארץ", וכל העובר עליהם, כאילו כבר עברו, כי אפילו מיליוני שנים אינם נחשבים למול הנצח. והנביא אומר שאם מתייחסים לעוה"ז כאילו עבר, אז העוה"ב הוא ב-י, שיהיה מוכן לנו ונחיה בו לנצח.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' יט) לטקסט

אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד וכו' העולם הזה בה"י והעולם הבא ביו"ד

[חז"ל השתמשו בשתי האותיות הללו כסמלים, י - על התמידות ו-ה על ההשתנות. אלה אותיות מיוחדות: י היא רק נקודה, בלי שום פתח, ואילו ה יש לה שני פתחים, שלא כשאר האותיות שיש להן פתח אחד. עוה"ז נברא ב-ה, כי הוא תמיד משתנה, מלא תמורות, ואילו עוה"ב נברא ב-י כי שם יש תמידיות ונצחיות, שהרי ההשתנות נגרמת ע"י החסרון, ובעוה"ב אין חסרון. לכן ה' לקח משרי את האות י, ונתן לה במקום אות ה, להראות שהיא תשתנה מכמות שהיתה. ונתן את האות י ליהושע, כי חשש שהוא ישתנה בגלל המרגלים. ולכן אומר המדרש (ויקרא רבה פרשה יט סימן ב): "אם מתכנסים כל אומות העולם לעקור דבר אחד מהתורה אינן יכולין, ממי את למד? משלמה, ע"י שביקש לעקור אות אחת מן התורה עלה קטיגורו ומי קטרגו רבי יהושע ב"ל אמר י' של 'ירבה' קטרגו וכו' והרי שלמה המלך ביקש לעקור יו"ד ממני כתיב (דברים יז) ולא ירבה לו נשים והרבה לו וכו' אמר לו הקב"ה צא לך הרי שלמה בטל ומאה כיוצא בו ויו"ד ממך אינה בטילה לעולם". דווקא אות י קטרגה על שלמה, כי התורה היא תמידית ולא תשתנה, ושלמה רצה לעקור דבר מהתורה, וחשב שהתורה משתנה לפי הזמן.]

(רבי זאב וולף מישעל, דברי חכמים, עמ' 70) לטקסט

ומפני מה נברא העולם הזה בה"י? מפני שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא; ומ"ט תליא כרעיה? דאי הדר בתשובה מעיילי ליה. וליעייל בהך! לא מסתייעא מילתא; כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב: (משלי ג) "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן"? בא לטהר מסייעין אותו, בא לטמא פותחין לו.

והענין שאמרו לא מסתייעא מילתא ליעול בפתח שלמטה, כיון שחטא נעשית מה' קו"ף שהוא יצה"ר שאחריו הר' שהוא רשע [שבת קד ע"א]. שקו"ף רודף אחר הר', וכיון שחטא נמתח רגל הה' ונעשה קו"ף. וזה ההפרש בין ה' לקו"ף. לכך מניח בשניהם תליית רגל ה' וקו"ף... ולעתיד לבא יתבר רגל הקו"ף ויכנסו בפתח רווחה מלמטה, שעכשיו לא מסתייע מפני יצה"ר. וע"ש במהרש"א. משא"כ לעתיד. וז"ש הקב"ה לישראל: פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם פתח שיעברו גמלים וקרנות. ר"ל שיכנסו בו התליית רגל הקו"ף כחוד של מחט, ואני אפתח לכם וכו' מלמטה שאתבר רגל הקו"ף ויעול בהך, שהקו"ף רגליו יורדות מות, כמ"ש "רגליה יורדות" וכו'. וזהו מתיחת רגל הקו"ף.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' מו במהד' תשיז)

בריאת העולם הייתה באופן שכל הרוצה לצאת מן העולם יצא. כי האדם גדור הוא בעולם. אין יצר הרע יכול להחטיאו אל בדרך של "היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך" (שבת קה, ב), דהיינו שמפתהו לפרוץ את הגדר קימעא קימעא. אך יש אופן של "כל הרוצה לצאת יצא", קיימת בחינה של יציאת פתע מן העולם, והיא היציאה מגדרי העולם לגמרי. ושם, מחוץ לגבולות העולם, הכל פרוץ ופתוח. יצר הרע מדרדר את האדם לשאול תחתית ללא כל מעצור.
וכדי לחזור ולהיכנס שוב אל תוך העולם, אין די באותו פתח שיצא ממנו, אלא צריך הוא לפתח מיוחד, דהיינו סיוע מיוחד מאת הקב"ה, שיחזירו אל עולמו.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת קרח מאמר עז' עמ' שלו)

בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא לח ע"ב]

כי ביה ה' צור עולמים וכו' אלו שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא אחד בה"י ואחד ביו"ד

אלא שאמתת הענין הוא בלי ספק מה שפירשתי, ששם אלהים הוא חבור שם אל עם חצי שם מפורש שהוא יה. ומפני זה אמרו רז"ל שהקב"ה ברא עולמו בשתי אותיות שנאמר "כי ביה ה' צור עולמים". ויקשה מאמרם זה, לפי שלא מצאנו בכל מעשה בראשית שם יה בעצמו, עד שהוכרחו לומר קצת המקובלים שבא שם יה במלת "יהי אור", "יהי רקיע". ואינו נכון, כי במלת "יהי" באו שני יודין עם ה"א אחת, ואין כן שם יה. גם שלא נאמר "יהי" בכל דבר ממעשה בראשית, ואיך יאמרו אם כן שנבראו העליונים והתחתונים בשתי אותיות האלה, יה? אלא שהאמת הוא שבא שם יה במלת אלהים, שיש בו שם אל ושם יה, ולא נברא דבר בלי זכרון שם יה במלת אלהים.

(אברבנאל, בראשית פרק א, א)

העה"ז נברא ביו"ד והעה"ב נברא בה"א

וזהו שאמרו "כי ביה ה' צור עולמים" - העה"ז נברא ביו"ד והעה"ב נברא בה"א, ופי' רי"ף במסכת שבועות כי הטעם שאמרו העה"ב נברא בה"א להורות שה' ברא עולמו בלי טורח ועמל ויגיעה. וזהו אומרם העה"ב נברא בה"א, לפי שכל האותיות יש טורח באמירתם בשפתים או בשינים או בחיך או בגרון, מלבד הה"א שאין טורח כלל באמירתה, לא בלשון ולא בחיך ולא בשפתים לפי שמכלי הנשימה היא יוצאה בלי טורח ועמל. כן העו"ה נברא בלי טורח ועמל אלא במנוחה.

(צרור המור, פרשת בראשית)


ל ע"א

הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני

[קשה, מדוע הקונה גרוע מהכותב, הרי הוציא כסף מכיסו? ועוד, מדוע רק הוא נחשב כאילו קיבלו מהר סיני, הרי את כל המצוות קיבלנו מהר סיני? י"ל שבקונה אין טרחה ולכן מקבל שכר רק בתורת חסד מה', כמו שאדון שנותן שכר לעבדו הוא בגדר חסד, ולכן הוא כמו חוטף מצוה בלי טרחה. אבל אם כתבו, יש לו טרחה, וכן אם ציווה לסופר לכתוב, ששלוחו טורח, הוא כאילו קיבלו מהר סיני, שכמו שבקבלת התורה אין מקום לטענת "מי הקדימני ואשלם" כיון שישראל טרחו ללכת במדבר לקבל את התורה, כך כאו, שטרח. וזאת ע"פ מה שכתב משכנות יעקב שאין מקום לטענת "מי הקדימני ואשלם" במי שטורח בעשיית מצווה.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף יא ע"א) לטקסט


לד ע"א

דרך ביאתך מן הימין

[המזוזה מלמדת על אמונתנו ובטחוננו שה' שומר עלינו, ועל כך שאנו מסורים בכל לבבנו לה'. לכן היא צריכה להיות בימין, כי האמונה בה' היא עיקר חיינו, והשאר טפל, בשמאל.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 219) לטקסט


לד ע"ב

כותבן על ד' עורות ומניחן בד' בתים בעור אחד

[ארבע הפרשיות מייצגות ארבע כתות בישראל. בתפילין של יד שהם כנגד הלב, הם צריכים להיות יחד, כי אנחנו צריכים לאהוב את כולם בלבנו. אבל בתפילין של ראש שהם כנגד המוח, צריכים להפריד ביניהם, כי צריך לשנוא את הרשעים ולהתרחק מהם בשכלנו, כמש"כ "לא תשנא את אחיך בלבבך" - אין לשנוא בלב, רק בשכל.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 220) לטקסט


לה ע"ב

וכמה שיעורייהו, אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש, עד אצבע צרדה

הוא מניח תפילין במקום מסוים בראש, שהוא מקום המחשבה והזכרון, וממשיך מהן רצועה המגיעה עד ידו, כדי שיראה אותה בכל שעה.

(ספר הכוזרי, מאמר שלישי אות יא)

והסירתי את כפי וראית את אחרי אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין

[מבאר, שהאות דלי"ת מן שדי היא בקשר של תפילין מאחוריו, שהראה לו הקב"ה כל שכר העה"ז הרמוז בד' רוחות, ...אבל פני, דהיינו אותיות י"ש שבתפילין מלפניו, המרמז לשכר העה"ב,[אולי רומז לזכיה בש"י עולמות לעולם ההבא שנאמר להנחיל אוהבי י"ש-משנה סוף מסכת עוקצין] דהיינו שי"ן בתפילין של ראש, ויו"ד בתפילין של יד, לא יראו, אמר לו, כי שכר העה"ב, לא יראו, כמ"ש (ישעיה סד ג) עין לא ראתה אלהים זולתיך].

(כלי יקר על שמות פרק ו פסוק ג)

מצינו שם של ש-די חקוק בתפילין, דהיינו שי"ן יו"ד מלפניו, יו"ד בשל יד,ושי"ן בשל ראש, והיינו יש, רמז לשכר העה"ב שנמצא בו ישות וממשות, כמ"ש (משלי ח כא) להנחיל אוהבי יש וגו', ובאחוריו הדל"ת בקשר של תפילין רמז לשכר העה"ז, הבא מן ד' רוחות העולם, כמ"ש (בראשית כח יד) ופרצת ימה וקדמה וגו'.
כן אמר הקב"ה למשה (דברים ג כז) עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וקדמה וגו', רמז לו שלא תוכל לראות כ"א את אחורי, וכן נאמר (שם לד א) ויראהו ה' את כל הארץ עד הים האחרון, ודרז"ל (ספרי לא ב) עד היום האחרון לתחיית המתים, אבל לא עד בכלל, כי השכר של תחיית המתים, לא הראה לו ה' כי לא יוכל לראותו ולהבין מהותו כלל, לכך נאמר לשון את באחוריו, ולא בפניו, וכתרגומו ית דבתרי,היינו הטפל אליו והוא חוץ ממנו, אבל בפני לא נאמר את, כי השכר אינו טפל אל פניו ית',אלא אור פניו הוא עצמו השכר.
וזהו סוד עי"ן דלי"ת גדולה בפסוק שמע ישראל, לומר שעין האדם, לא יוכל לראות, כ"א ד' דהיינו שכר העה"ז. וקרוב לזה פרשנו בחבורנו עוללות אפרים על מ"ש רבי האי דמחדדנא מחבירי שראיתי את ר' מאיר מאחוריו ואילו ראיתיו מקמיה הוינא מחדדנא טפי, (עירובין יג ע"ב) ר"ל שלא השיג ממנו כ"א ההשגות שהיו טפלים אצלו כדבר טפל שהאדם משליך אחוריו ואלו השגתי מאור פניו דהיינו עיקרי השגותיו המכונים בשם פנים ודאי מחדדנא טפי.

(כלי יקר על שמות פרק לג פסוק יב)

וענין קשר זה הוא כדמסיק (שם ז.) תפילין של מרי עלמא מה כתיב בהו כו' ומסיק שם, שכתוב בהם את ה' האמרת היום וה' האמירך היום אמר הקב"ה, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, גם אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם כו'. וזהו ענין קשר של תפילין, כי כשם שאנו קושרים כחותם על לב וזרוע, יחוד השי"ת, כן הקב"ה משים אותנו כחותם על לבו, וכחותם על זרועו, לעשות אותנו גוי אחד בארץ, וזהו הקשר שבינינו עם בוראינו, ית' ששנינו מעידין זה על זה, ענין האחדות כדרך שבא לראות כך בא ליראות וזה ענין נכון מצד פשוטו.
אמנם כפי הרמז אפשר לומר, בסוד ע"ין דל"ת גדולה וענין קשר של תפילין, כי משה בקש ואמר הראני נא את כבודך (שמות לג יח) ואמרו (בויק"ר מה ה) בקש לראות כל מתן שכר של צדיקים בעה"ז ובעה"ב, כי שם כבוד חכמים ינחלו, והשיב לו וראית אחורי ופני לא יראו (שם לג כג) ואמרו רז"ל (ברכות ז.) אחורי זה קשר של תפילין. כי בתפילין יש שם של שדי, דהיינו הדל"ת בקשר התפילין מאחוריו, יו"ד שי"ן אותיות יש בפניו, דהיינו שי"ן בשל ראש ויו"ד בשל יד, וי"ש היינו שכר העה"ב שנאמר (משלי ח כא) להנחיל אוהבי י"ש. כי נמצא בו ישות וממשות ובערכו נחשב השכר של העולם הזה לתוהו ואין, והוא רמוז בדל"ת כי יתרונו בא מכל ד' רוחות העולם כמ"ש (בראשית כח יד) ופרצת ימה וקדמה וגו'. ואמר לו הקב"ה וראית אחורי הדל"ת שבקשר תפילין רמז לשכר עה"ז אותו לבד תוכל לראות והוא דבר טפל המכונה באחור, וכן אמר למשה עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה צפונה ונגבה וגו'. להראות לו כל אחוריו כמו שפירש"י פרשת וזאת הברכה (לד א-ב) ויראהו את כל הארץ וגו', עד הים האחרון. ולא עד בכלל כי מן היום האחרון והלאה הוא זמן התחלת שכר העולם הבא ועליו נאמר (ישעיה סד ג) עין לא ראתה אלהים זולתך. לכך נאמר ופני לא יראו. כי הפנים של תפילין חקוק בהם תיבת יש המרמז לשכר העה"ב אשר עין לא ראתה וזהו סוד עי"ן דל"ת גדולה לומר שעי"ן האדם לא יוכל לראות כ"א הדל"ת כאמור, אבל י"ש רמוז בראש תיבת של שמע ישראל כי ויש המרמז להנחלת אוהביו יש לא יוכל עין לראות כי אם לשמע אוזן שמענו ייעוד זה מפי סופרים ומספרים אבל עין לא ראתה וזה רמז יקר ד"א לכך באו ע"ין דל"ת גדולה, לפי שנאמר באיוב (נד ח-ט) הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין, שמאל בעשותו ולא אחז יעטוף ימין ולא אראה. וכל זה מופת על אחדותו ית' שאינו נראה בשום מקום בזולת מקום אם כן אינו גשם, ומאחר שעין הרואה בכל ד' רוחות לא יוכל לראותו משם לפי שאינו גשם מתחלק, זה מופת על אחדותו ית'.

(כלי יקר על דברים פרק ו פסוק ד)

תפלין של יד כנגד הספירה העשירית הנקראת מלכות... ועל כן נקראת זאת הספירה קשר של תפלין, והוא צורת דל"ת, והיא רמוזה בדל"ת רבתי ד"אחד", לפי שהיא קושרת ומתאחדת לכל הספירות העליונות, והיא דלת ופתח לכנוס בה לכל הספירות העליונות. ועוד שכל השפע היורדת מן הספירות העליונות לתחתונים באים אליה. והיא נקראת אחורים, כי היא אחרית האצילות, והיא הנראית והנגלית בעין הלב יותר מכל הספירות. ועליה נאמר "וראית את אחורי", בעין הלב, וזהו שאמרו רז"ל הראהו קשר של תפלין, כלומר מלכות. ולפי שהיא עיקרת הבית של תפארת, שנאמר "כתפארת אדם לשבת בית" [ישיעיהו מד, יג], בסוד אדם וחוה די פרצופין [ברכות סא ע"א]. לכן נאמר "בכל ביתי נאמן הוא" [במדבר יב, ז], כלומר שנכנס לפני ולפנים בזאת הספירה הנקראת בית, דהיינו מלכות, כמו בן בית נאמן, לאפוקי גבי אברהם אבינו כתיב "והוא יושב פתח האוהל" [בראשית יח, א], אבל לא נכנס לפנים מפתח האוהל. ובמלת "את אחורי" בא לרבות כמה אחורים לאחורים הנראים וכולם קשורים בה... כבר ידעת שאמרו רז"ל שביקש משה באמרו "הודיעני נא את דרכיך" - מה שכר אתה נותן למוצאי חן בעיניך. וכן פרש"י בחומש. ועל זה השיב לו הקב"ה "וראית את אחורי" - הראהו קשר של תפלין, כלומר הראהו כל מה שאפשר להשיג בד' רוחות עולם הזה, שהוא נקרא אחור כנגד עולם הבא, בסוד "אחור וקדם צרתני". ולמה לא אמר "קדם ואחור צרתני"? אלא לפי שעוה"ז הוא קודם לאדם לעולם הבא, הלכך אמר "אחור וקדם צרתני". וקשר של תפלין הוא צורת דל"ת הרומז על ד' רוחות עוה"ז. ועוד שעוה"ז הוא דלת ופתח לכנוס ולבוא לעוה"ב, על דרך התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין וכו' [אבות פ"ד מט"ז]. ו"פני לא יראו" - כלומר היו"ד שבתפלין של יד והשי"ן שבתפלין של ראש הרומז לשכר טוב הצפון לעוה"ב, כדכתיב "להנחיל אוהבי יש", ואמרו רז"ל [עוקצין פ"ג מי"ב] ש"י עולמות, וכמו שנאמר "יובילו שי למורא". והכל הולך אל מקום אחד, כי אז ישיגו ישראל לספירה הנקראת "יש", והיא חכמת אלהים, כמו שנאמר "ומלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" וגו'. ושכר טוב זה אי אתה יכול לראות עכשיו בעוה"ז, כי עליו נאמר "עין לא ראתה אלהים זולתך".

(ר' יששכר בער איילנבורג, שו"ת באר שבע, סימן עא = צידה לדרך שמות פרק לג פסוק כג)

מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפילין

[ה' הראה לו את כל הקשר וההשתלשלות איך יצא מאין ליש. וזה כוונת שיר היחוד "קשר תפילין הראה לעניו, תמונת ה' לנגד עיניו" - כי אותיות השם מראים איך הוא מקיף באין: י - הנקודה, ו - הקו, הה - השטח והגובה, וכולם יצאו מאין, והראה לו איך הכל התקשר מאין.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף לה ע"א) לטקסט

[הקב"ה הראה למשה את כל ההשתלשלות מאצילות. בקשר של תפילין, ה' ייחד את ישראל בראשית מחשבתו בשביל התורה שנקראת ראשית, כמו שנאמר לעיל ו שבתפילין של הקב"ה כתוב "מי כעמך ישראל". ישראל מופרשים מכל העמים בחלק אלו-ה נשמה יחידה. (מ ע"א) והרצועות המקיפות מימין ומשמאל הן חסד וגבורה. בימין - החסד, שעולם חסד יבנה. והשמאל - הגבורה, הצמצום והדין. ובשניהם ברא ה' את העולם. קשר העולמות מהיחוד הגדול, והשתשלו ע"י הרצועות למטה להכיר חסדו נצח והוד גבורתו, ליסוד השפעתו בתחתונים. וזה מעין עוה"ב שקשר בעוה"ז חסד, גבורה תפארת בזעיר אנפין. ומשה השיג בידיעה ברורה את כל ההשתלשלות.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף לט ע"ב-מ ע"א) לטקסט

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך תניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש

הבנתי מתוך דברי רבי אלעזר הרב מגרמיזא כי הוא נאמר על שי"ן של תפילין שהיא רמוזה בפסוק זה בראשי תיבות "ש'ם י'י נ'קרא עליך". ובספר הבהיר: "אל"ף ראש, יו"ד שני, שי"ן כולל כל העולם".

(רמב"ן, האמונה והבטחון, פרק כב, עמוד תל)

[ובפסוק אח"כ נאמר (דברים כח, יא) "והותירך ה' לטובה בפרי בטנך", ופירש בעל הטורים שבא לומר שבזכות התפילין יותיר ימים. אבל יש לפרש שזה כהקדמה לפסוק טו "והיה אם לא תשמע בקול ה' אלהיך", שהירידה היא הדרגתית, מתחילה במי שאינו מחנך את בניו לתורה, ורק קונה לו תפילין לבר מצוה. ובסוף מגיע לאי-שמיעה בקול ה'. ולכן לא כתוב כאן כמו שכתוב להלן (דברים ל, ט) "והותירך ה' אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך", ששם מדובר בתשובה שלמה, שמוריש לבנו לא רק את התפילין אלא הבן יעשה את כל המצוות כמו שחינכת אותו.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 115-116) לטקסט

[ארבע הפרשיות מייצגות ארבע כתות בישראל. בתפילין של יד שהם כנגד הלב, הם צריכים להיות יחד, כי אנחנו צריכים לאהוב את כולם בלבנו. אבל בתפילין של ראש שהם כנגד המוח, צריכים להפריד ביניהם, כי צריך לשנוא את הרשעים ולהתרחק מהם בשכלנו. לכן תפילין של יד שמסמלות את אהבת ישראל, אינה מעלה מיוחדת בישראל, שהרי כל עם אוהב את בני עמם, ומה שמיוחד בישראל הוא שאנחנו מתרחקים בשכלנו מהרשעים, וזה מסומל בתפילין של ראש. ההפרדה שם מעוררת אותנו להתרומם לשלמות, ובזה נקרא שם ה' עלינו, כי גם ה' אוהב את כל הבריות ובכל זאת הוא מבדיל בין הצדיקים לרשעים. העמים רואים את מעלתנו, ולכן הם יראים ממנו. מעלה זו מצילה אותנו מהתבוללות, ומאפשרת את קיום התורה, ע"י שהחרדים לדבר ה' מתרחקים מהחוטאים.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 220) לטקסט


[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה טז ע"ב ]לו ע"א

אשר קדשנו במצותיו

"תכבדך כי תחבקנה" פה שתקדש עצמך כל כך על ידה, עד שכמעט תהיה משולל עבירות, כענין "אשר קדשנו במצוותיו", כי התורה והמצוה מקדשים החומר למפליג בם בקדושה נמרצת.

(אלשיך משלי פרק ד, ח)

שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה מד ע"ב]לו ע"ב

חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה קל וחומר מציץ

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ז]

ומה ציץ וכו' אמרה תורה והיה על מצחו תמיד שלא תסיח דעתו ממנו תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה

[טעם איסור הסחת דעת מתפילין - כי התפילין מזכירים שהקב"ה אין סוף בעצמותו, כמש"כ בזוהר "כליל כל הכתרין".]

(אור עינים (תקסו), הקדמת המו"ל, עמ' 8) לטקסט

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ח ע"א]

כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה
[עיין לקט באורי אגדות סוטה ה ע"א]לז ע"א

ור' יוסי החורם, הנחה דבשמאל מנא ליה? ... רב אשי אמר: מ"ידכה", כתיב בה"י - כהה.... כתנאי: "ידכה" בה"י זו שמאל. אחרים אומרים: "ידך" לרבות את הגידם.

וצריך לדעת מדוע לא בחר ה' ביד ימין לעשות בו המצוה, כי הוא המשובח?!
ורבותינו אמרו להיותו מכוון כנגד הלב שבצד שמאל, ודבריהם אמת.
אלא שנראה לי לתת טוב טעם, כי הכתוב עצמו נתן טעם הדבר במה שכתב "כי בחוזק יד". כי יש לך לדעת, כי האדון ברוך הוא, יש במדותיו שתי בחינות: האחת תקרא 'יד הגדולה', והאחת תקרא 'יד החזקה'. 'היד הגדולה' היא צד החסד והטוב, ו'היד החזקה' היא הגבורה המשלמת לעושה רע כרעתו. והנה בהוצאת ישראל ממצרים נטה ה' יד החזקה והכה שונאיו עשר מכות. על כן תהיה הנחת תפילין ביד כהה שלנו, שהיא דוגמת יד החזקה המוציאה אותנו ממצרים. (על פי הידוע בקבלה שמידת החסד בימין ומידת הגבורה בשמאל.)

(אור החיים, שמות יג, טז)

מסביר מדוע מדוע הנחת תפילין בשמאל, כי השכל והחומר הם כצרות זו לזו, כשזה קם זה נופל, וכאשר יענו את החומר כן ירבה הכח השכלי, וטעם עינוי מצרים הוא כדי להביא את חומר ישראל בכור הברזל, ועי"ז יתקומם ויתגבר השכל, ויעידו על זה זקנים עם נערים כי בעוד היות האדם נער ובער וכח חומרו בתקפו אז כח שכלו חלש, וכאשר יבא בימים וכח חומרו הלוך וחסור יתגבר שכלו.
וכן הוא בשני ידות האדם, כי יד שמאל החלושה, והיא כהה כנגד הלב שבו משכן החכמה, כי המקום השכלי שבלב גורם שידו כהה כי היד עסקנית בתשמישי החומר, אבל יד ימין במקום הכבד, כי בו משכן הכח המתאוה ואינו מתנגד אל היד כי שם עיקר כחה, אבל במקום משכן השכל שם היד כהה, וכשהוא אומר כאן והיה לאות על ידכה כאילו אמר שיהיה לאות על לבך כי הלב סבה לכהות היד, כי טעם התפילין הוא להיות לאדם לזכרון במקום משכן השכל שבמוח ושבלב
דבר אחר, לכך הזכיר יד כהה להורות שלא בכח יגבר, איש כי אם לה' המלחמה, לפי שיד האדם כהה וחלושה מלעשות גדולה או קטנה, אם לא כי יד ה' עשתה זאת המחזיק בידו.

(כלי יקר, שמות פרק יג פסוק טז)

מידכה כתיב בה"י כהה וכו' ידכה בה"י זו שמאל

פרשה רביעית והיה אם שמוע היא סוד ספירת הגבורה שהיא פחד יצחק, והיא מדת הדין, כי כל הפרשה הזאת מדברת על העונשין כמו שנא' "השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם" וגו'... תפלין של יד כנגד הספירה העשירית הנקראת מלכות. ולפיכך מניחין אלו ד' פרשיות הנ"ל בבית אחד, וקושרין אותה ביד השמאל שהיא יד הגבורה, לפי שהפרשה רביעית היא פרשת הגבורה כמו שאמרנו, והיא יד כהה, מדת הדין הרפה, לפי שהיא רק ענף מן הגבורה.

(ר' יששכר בער איילנבורג, שו"ת באר שבע, סימן עא = צידה לדרך שמות פרק לג פסוק כג)


לט ע"א

מעלין בקודש ולא מורידין

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא יב ע"ב]לט ע"ב

כל בגדים צמר ופשתים הם

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ד ע"ב]מא ע"א

דמלאכא אשכחי' לרב קטינא דמיכסי סדינא אמר ליה קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של תכלת מה תהא עליה אמר ליה ענשיתו אעשה אמר ליה בזמן דאיכא ריתחא ענשינן

פעמים שיסורין באין על בטול תורה, וכן כיוצא בזה והן בטולי מצות עשה, כמו שאמר רב קטינא (מנחות מ"א א) למלאך שנתגלה לו וכי ענשיתו אעשה, וא"ל אין בעידן ריתחא ענשינן.
לפיכך מי שבאו עליו יסורין ופשפש בעצמו ולא מצא בידו עבירה וחטא שיש בו ידיעה בתחלה ובסוף, יתלה היסורין בבטולי מצות העשה שאינו מזדרז בהן לעשות אותן כראוי אלא מתעצל בעשייתן ובקיומן, אבל מי שהוא צדיק גמור ואין בידו עבירות ולא בטולי מצות, אין יסוריו אלא יסורין של אהבה, והן כדרך היסורין שפירשנו למעלה ליתן לו שכרו משלם לעוה"ב.

(רמב"ן, תורת האדם, אות קיז שער הגמול)

נ"ל ע"ד פירוש הפסוקים בירמיה (ב, לג-לה), "מה תטיבי דרכך לבקש אהבה, לכן גם את הרעות למדת את דרכיך, גם בכנפים נמצאו דם נפשות אביונים נקיים... ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו ממני"... דהנה קטינא אשכחיה מלאכי וכו' ואמר לו סרבל וכו' וסדינא וכו' ציצית מה תהא עלה, וא"ל ענשיתו אעשה, וא"ל בעידן ריתחא ענשינן. ואלו דברי הנביא: "מה תטיבי" וגו', והיינו עבירות חמורות, ועל ידיהם חרה אף ה', ובזה "גם בכנפים" שהוא רק מ"ע "נמצאו נפשות אביונים וכו' כי על כל אלה, ותאמרי כי נקיתי אך שב אפו" וגו', רצה לומר שהוכיח איך בכל אלה שכבר ראית בכנפים וגו', אעפ"כ תאמרי "שב אפו", איך תאמרי ששב אפו, א"כ איך העניש על עשה? והלא מדענש על עשה, מכלל שהוא עידן ריתחא, וא"כ לא שב אפו כלל.

(דרושי הצל"ח, דרוש טז, אות ג)

אם לא עשה תשובה ממ"ע, אליבא דר' יוה"כ מכפר אף לשאינן שבין, כנז' במס' יומא פ' בתרא ופ"ק דשבועות, אבל לרבנן דפליגי עליה, אין יוה"כ מכפר אלא לשבין, ולכן המיתה ממרקת על מ"ע כשאר העבירות, כמ"ש לעיל דלרבנן אפי' לשאינן שבין מיתה ממרקת לגמרי, חוץ מפורק עול ומפר ברית ומגלה פנים, וכמ"ש פ"ק דשבועות: אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבה, פי' ואפי' שעיר המשתלח אינו מכפר עליו, ודלא כהרמב"ם ז"ל בה' תשובה פ"ק דכ' בשעיר המשתלח מכפר על עשה ול"ת אפי' אם לא עשה תשובה, וכבר תפס עליו בעל מגיד משנה ז"ל. והכי מוכח מההוא מלאכא דקאמר לרב קטינא בעידן ריתחא ענשינן אעשה, ונודע, כי עידן ריתחא היא מיתת מגיפה, הרי כי המיתה מכפרת על עשה אם לא שב, דאם שב הא תניא לא זז משם עד שמוחלין לו כנ"ל. אבל כפי סברת ד' חילוקי כפרה של ר' ישמעאל, דקאמר ותשובה עם כל אחד מהן, משמע דאפי' על עשה אם לא עשה תשובה, נידון בגהינם, וכבר הארכנו בזה בתחילת פ' ראשון וע"ש.

(חיד"א, לב דוד, פרק ד)מג ע"א

הני כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו

[בגדי כהונה היו מצמר ופשתים, כי הצמר רך ומחמם אבל אינו חזק, ופשתן לא רך אבל הוא חזק. והכהן המנהיג את העם צריך להיות עניו, מלא אהבה המחממת את הלב, וצריך להיות גם חזק בדעתו בענייני קודש, בלי להטות לצדדים, ובלי לשמוע לטענות שיש לבזות את דבר ה' לצורך אחווה.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 257) לטקסט


מג ע"ב

מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד. שנאמר "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר", וכתיב "כמראה אבן ספיר דמות כסא"

והדמיון - בשם. (השם 'תכלת' דומה למילה 'תכלית'). גם הגוון (של התכלת הוא) תכלית המראות, כי ברחוקם יראו כולם כגוון ההוא, ולפיכך נקרא 'תכלת'.

(רמב"ן במדבר טו, לב)

מבאר שהמילה ציצית משמעותה להסתכל, שנגזר מלשון מציץ מן החרכים. (שיר ב ט) דהיינו שיהיה מציץ ומסתכל בים ומה יש ללמוד מההבטה אל הים והשמים? זה אפשר ללמוד ממדרש ספרי שהובא בילקוט שמעוני, דברים, פרק לב, רמז תתקמב, אמר לו הקב"ה למשה אמור להם לישראל הסתכלו בשמים שבראתי לשמשכם שמא שינו מדתן או שמא גלגל חמה יצא ממערב שנאמר וזרח השמש ובא השמש, ולא עוד אלא ששמח לעשות רצוני שנאמר והוא כחתן יוצא מחופתו. ותשמע הארץ אמרי פי הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם שמא שינתה את מדתה שמא זרעתם ולא צמחה, או שמא זרעתם חטטים והעלתה שעורים, או שמא אמרה פרה זו אינה דשה ואינה חורשת, או שמא אמר חמור זה אינו טוען ואינו הולך, וכן לענין הים הוא אומר האותי לא תיראו נאם ה' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים, שמשעה שגזרתי עליו שמא ש'ינה את מדתו ואמר אעלה ואציף את העולם לא כענין שנאמר ואשבור עליו חקי וגו', ואמר עד פה תבא ולא תוסיף, ולא עוד אלא שמצטער ואין יכול מה לעשות, כענין שנאמר ויתגעשו ולא יוכלו, והרי דברים ק"ו ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין מקבלין פורענות ואין חסין על בניהן ועל בנותיהן לא שינו מדתן, אתם שאם זכיתם אתם מקבלין שכר ואם חטאתם אתם מקבלגגין פורענות ואתם חסים על בניכם ועל בנותיכם עאכ"ו שאתם צריכי שלא תשנו את מדותיכם.
אך לפי שמן הים אין ללמוד כי אם לעבוד את ה' מיראה, שהרי אמר בים ולא עוד אלא שמצטער לעשות כו',אבל אין זה סוף השלימות, כי העושה מאהבה ועובד את ה' בשמחה גדול מן הירא אלהים והוא הנהנה מיגיעת כפיו בתורה שארז"ל (ברכות ח.), כי העושה בשמחה מאהבה נהנה מעצם היגיעה, אבל הירא אינו נהנה מעצם המעשה, ע"כ אמר וים דומה לרקיע כי ע"י שיזכור תמיד במעשה הים יהיה דומה כאלו הים תמיד נגד עיניו ואחר כך יהיה דומה גם כן כאלו הוא מסתכל ברקיע תמיד כי ים דומה לרקיע וממנו יראה וכן יעשה, מה הרקיע אינה משנה מדתו ולא עוד אלא ששמח לעבוד כך יעבוד גם הוא את ה' בשמחה מאהבה, ואם יאמר העובד ה' מה יתרון לעושה מאהבה על העושה מיראה, ע"ז אמר ורקיע דומה לכסא כבוד, כי ע"י זה יזכור שמתוך האהבה יבא לדביקות השכינה מקום חוצבה של הנשמה כי כל ירא מתרחק מן זה שהוא ירא ממנו, והאוהב משתדל תמיד לדבק בנאהב לו כי על כן יבא על שכרו נמצא שהאהבה תכלית ההצלחה כי על ידה יזכה לדבק בכסא כבוד וע"י שיציץ ויסתכל ברקיע יהיה נזכר לכסא כבוד ע"י דמיון הצבעים.

(כלי יקר, במדבר פרק טו פסוק לח)


[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה יז]

שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן

מצוה זו שקולה ככל המצות שבתורה לפי שהיא האבן הראשה הכוללת תרי"ג אבנים יקרות, ושלשים ושתים נתיבות, וכל נתיב ונתיב מתחלק לשנים, טוב ורע, בזכור ושמור, מצות עשה ומצות ל"ת, והנה הם ס"ד, וכל אחד כלול מעשר ספירות, הרי תר"ם, הוצא מהן כ"ז אותיות התורה - הם תרי"ג מצות...
כן כתב החכם רבי עזריאל ז"ל בפירוש שיר השירים שחבר.

(רבינו בחיי על במדבר פרק טו פסוק לח)


[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים כה ע"א]

חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך

וביארו חכמי האמת שצורך זה המספר הוא כדי שתגיע את הנשמה העליונה ברכה אחת מעשר מן המעשר, לפי שבאדם שלש נפשות: נפש, רוח, ונשמה, על סוד שלשה יוחסים כהנים לויים וישראלים. ולזה קבעו מאה ברכות בכל יום זולתי בשבת שיש לו נפש יתירה, ושבעה מעונג השבת ומתוספת הלמוד כן כמו שכתבנו בפרשת ויכולו (שער ד).

(עקדת יצחק, שער ע"ז)

ובספר מאורי אור: ברכ"ה מצד אימא עילאה, בריכה העליונה, ששם מימי החכמה נאספים לתוכה המברכת למלכות בריכה התחתונה, והם ק' ברכות, כי ס"ג ול"ז בגימטריא ק', וכנגדן במלכות ק' אדנים לקבל ק' ברכות עכ"ל.

(ר' צבי אלימלך שפירא, דרך פקודיך, מצות עשה א, חלק המחשבה, אות יט)

[יש לפרש בזה את המסורה, על פסוקים שנאמר בהם "נחנו": (במדבר פרק לב פסוק לב) "נחנו נעבר חלוצים" - צריך להזדרז להשכים לבית הכנסת להתפלל בכוונה, כדברי שו"ע או"ח סי' א, "חלוצים" ראשי תיבות חרד להתפלל וצריך יכוון מלותיו. ובבית הכנסת ייזהר לענות אמן וייזהר בברכות התפילה כדי לומר מאה ברכות, ועל זה נאמר (שמות פרק טז פסוק ז) "ונחנו מה כי תלינו עלינו" - אל תקרי "מה" אלא "מאה". (איכה פרק ג פסוק מב) "נחנו פשענו ומרינו" - צריך לומר וידוי בתפילה על חטאיו. ואם יעשה כך, (בראשית פרק מב פסוק יא) "כולנו בני איש אחד נחנו" - נהיה צדיקים כמו בני יעקב.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף נג ע"א) לטקסט

חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשם ותפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזות בפתחיהן

ה' יתברך רוצה לזכות את האדם שיהיה מסובב בשלש מצות אלו שהם שייכים לאדם, כי התפילין הם מצות קשורים באדם, הציצית הם בבגדו שהוא רחוק מן האדם יותר מן תפילין, והמזוזה בביתו הוא עוד יותר רחוק, וכאשר הוא מסובב מג' מצות על זה נאמר "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

(נתיבות עולם נתיב העבודה פרק טו)

חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן ותפילין בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו

נראה ליישב כונת הכתוב "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב מי מנה עפר יעקב", ודרשו רז"ל: "מי מנה עפר יעקב" - שחותכין ערלותיהם ומשליכים אותם לעפר. והנה אף דיש בנו היכר והבדל בינינו לאומות העולם במצוות שסבבנו הקב"ה, כגון ציצית ותפילין, שהם חותם וסימן לישראל עבדי ה', מ"מ סימנים הללו הם מחוץ לגוף ואנן בעינן סימן בעיקר הגוף. וזה נ"ל כונת פ"ד דמנחות: ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן וכו' ובשעה שדוד נכנס למרחץ וראה שעמד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצות כיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו.

(רבי יוסף אלקלעי, אמר יוסף, הלכות זכיה ומתנה פרק ד הלכה ב)

ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום, אמר: אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה. וכיון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליה שירה. שנאמר "למנצח על השמינית מזמור לדוד" על מילה שניתנה בשמיני

ומה זה שהיה מצער בזה והלא לא סגי בלאו הכי לרחוץ במרחץ, וגם הדבר בעצמו צריך ביאור.
...דוד שנשא ליפת תואר היה מסופק אם הוא בכלל בועל ארמית, כי לא דיברה התורה רק כנגד היצר הרע, או לא, כי התירה התורה.
ולכך כשנכנס לרחוץ עצמו מצואתו ועוונו שחטא לנפש. אמר אוי לי שאני ערום, כי חשב שנלקח ממנו אור מקיף, ע"י בעילת יפת תאר ארמית, וכאשר ראה במילתו ולא נמשכה ערלתו, הבחין כי לא בעל בת אלהי נכר...

(יערות דבש, חלק שני - דרוש ב)

ולהבין זה מה שאמר אני ערום. אבל כבר אמרו, כי המצות ומעשים טובים הם לבושי אדם, כדכתיב [איוב כט, יד] צדק לבשתי וכו', וידוע כי בועל ארמית, נמשכה ערלתו וקשורה בו ככלב, והיינו שכל זכיות שלו הוא מקבל בסטרא דמסאבא, והוא ערום מכל, וזהו הנאמר ביוסף [סוטה לו ע"ב], לעשות צרכיו נכנס וינח בגדו ותתפשהו בבגדו, וידוע כי דוד לקח יפת תואר, ואמרו [קידושין כא ע"ב] לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כי גירות שלה באונס, אינה גיורת, ולגויה תחשב, וזוהיא כוונת הגמרא, כשנכנס דוד למרחץ, הרצון במליצה הזו, שהרהר בתשובה ונכנס לרחוץ צואת וגלולי עונות, ונזכר ביפת תואר שלקח, וחשב אולי הוא באמת בגדר בועל ארמית, וא"כ כל המצות ולבוש צדק נפשט מעמו והוסר עדיו, ולכך צעק ואמר, אוי לי כי אני ערום ממצות כי נלקח כל מחמדי, אמנם כאשר נסתכל בברית מילה, הכיר שהוא אינו בגדר בועל ארמית, כי אין נמשך ערלתו, ומזה נח דעתו, כי ידע דעדיין לו המצות ולבוש צדקה כשריון. [מבאר שאין הכוונה ערום כפשוטו אלא ערום מלבוש המצוות עקב חטאו של דוד]

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש יא)

ויש להבין מה זה שאמר אוי לי שאני ערום, וא"כ לא ירחץ מטומאתו וטבילת קרי, גם מה הוא בלילה וכדומה, ומהו שנסתכל במילה.
וכבר אמרתי, כי תדע כי מי שהוא ערום בלי לבוש, אין השריית קדושה כלל עליו... ולכך כשנכנס דוד לבית המרחץ, הרצון בזה, לבדוק חטאיו ולטהר נפשו, כדכתיב [ישעיה ד, ד] אם רחץ ה' צואת בנות ציון, ופשפש במעשיו ואמר ווי לי שאני ערום מן המצות, כי בעלתי ארמית יפת תואר, ולבוש קודש סר מעלי, והריני בלי השריית קדושה כלל, וכל המצוות בעו"ה הכל לסטרא אחרא, כי אולי חטאתי ביפת תואר, ובזו הדאגה היה שרוי, אמנם כאשר נסתכל בברית מילה שלו, אם כן הרגיש שלא חטא ביפת תואר, כי הבועל ארמית נמשכה ערלתו ולא היה ברית קודש כמקדם, וזהו האות שלא פעל רע ביפת תואר, ושש בזה למאוד וא"ש.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש טז)

ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה

וידוע קושית העולם מדוד המלך שבשעה שנכנס למרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה וכו', ויש מקשין דהרי בידו הי' ליתן צדקה ולא הי' ערום בלי מצות? ומיהו דא בורכא הוא, שהרי מלך אין רוחצין עמו ואין רואין אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא כשהוא בבית המרחץ (סנהדרין כב), וא"כ לא הי' בידו ליתן צדקה.

(שו"ת משנה הלכות חלק י סימן מח)

ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו

גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמו וכו' [נדרים לא ע"ב] - ויש להבין דבשלמא בתורה ניחא שלא נברא העולם אלא בשביל התורה אבל המילה היא מצוה אחת כשאר המצות ואיך יתכן שלא נברא העולם אלא בשבילה. אמנם ביאור הענין לפי שהתורה מתקיימת כל זמן שבני אדם עוסקים בתורה בין ביום ובין בלילה אבל בזמן שאין עסק תורה כגון בשעה שבני אדם ישנים על מטותיהן מי מקיים העולם לכן אמר שהמילה היא מקיימת גם באותו זמן לפי שהיא מצוה דבקה בעצמו של אדם בשכבו ובקומו וזו היא כוונת חז"ל בגמרא: כיון שראה דוד עצמו במרחץ וכו' וכיון שנזכר במילה אמר למנצח על השמינית.

(רבי יאשיהו פינטו, רי"ף על עין יעקב, נדרים לא ע"ב)

טעם שאנו אומרים בשעת המילה "כשם שנכנס לברית" ולא כשם "שהכנסתיו", ע"פ מה דאיתא גבי דוד שנכנס למרחץ, ראה עצמו ערום, אמר אוי לי שעומד ערום בלא מצות. וכיון שנזכר במילה שבבשרו, נתישבה דעתו. והנה אנו רואים בעוה"ר כאשר יפשפש אדם במעשיו היטב, יראה שאינו עושה שום מצוה בלי פנייה קצת עכ"פ. וזה פירוש הגמרא גבי דוד כשנכנס למרחץ, פי' כשפשפש במעשיו ורחץ עצמו מצואת עוונותיו, וראה עצמו ערום במצות, שאין שום מצוה שלא יהיה בה קצת פנייה דקה מן הדקה עכ"פ, עד שנזכר במילתו ונתיישבה דעתו, כי במצוה זו אין שום פנייה, כי התינוק כשמלין אותו הוא בן ח', ומה פנייה יש לו. וזה שאנו מברכין להילד הנימול "כשם שנכנס לברית" בלי פנייה, "כן יכנס לתורה ולמעשים טובים" בלי פנייה, בלתי לה' לבדו.

(רבי ברוך ממעזביז, מובא בטעמי המנהגים סימן תתקיג)

תמוה, למה לא נזכר דוד בשאר מצוות שיש עליו כמו פאת הראש והזקן שהם גם כן עליו במרחץ? ושמעתי בשם ר' ישראל בעל שם טוב ז"ל שהפירוש הוא, דשעה שנכנס דוד למרחץ, לא למרחץ גשמי, אלא שנכנס לעיין ולהרחיץ עצמו מן עוונותיו, על דרך שאמר הכתוב (ישעיה ד, ד) "אם רחץ ה' את צואת בנות ציון", וראה עצמו שעומד ערום בלא שום מצוה, כי אין מצוה שלא יוכל למצוא עליה איזה פנייה בעת קיום המצוה, לכן גם במצוה דפאת הראש והזקן יש למצוא פנייה רעה, שיש לו פאות הראש והזקן יפים מאוד ועל ידי זה נראה נאה בעיני בני אדם. לכך נזכר דוד במילה שבבשרו שמל אותו אביו כשהיה בן שמונת ימים, ולא היה לו שום דעת בהיותו בן שמונת ימים להיות איזה פנייה רעה במחשבתו, וגם בעת שכבר נתגדל, הוא מכוסה מבני אדם ואין שייך בזה שום פנייה רעה.

(רב ייבי, תהלים, סימן נא [ודומה בתולדות יעקב יוסף פרשת פקודי])

והכלל הוא שלא כל הרגעים שוים, ואין מדמין מילתא למילתא, ואין למדין מן הכללות. "בשכבך" אזהרה ומ"ע מיוחדה, "ובלכתך" מ"ע מיוחדה, דאין המצבי והרגעים שוים, ואין הפסוק השייך לרגע זה מועיל למצבו של הרגע השני, ונתנה התורה על כל חלק וחלק של רגע, על כל תנועה ועל כל זיז, מ"ע מיוחדת. אמרו חז"ל בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצוות, כיון שנזכר במילה שבבשרו נתישבה דעתו. ופחד דוד בראותו את עצמו ריק רגע אחד ממצות. והוא בגדר כמו במרוצת הדם, שאם יחדל הדם לנזול בעורקיו אף רגע לא יוכל האדם להתקיים, שהדם צריך שישטוף באדם בלי הפסק, וכן הוא בענין המצוות אצל האדם.

(רבי ירוחם לייבוביץ, דעת חכמה ומוסר חלק א מאמר מח)

"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל" (בראשית יח, א) - איתא בגמרא: בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וכו' אמר אוי לי וכו' בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו. "והוא יושב פתח האהל" - כשבא לשלימות אחר ברית מילה תיקן כל המראות וכל המעשים והזמנים שעד עתה ונתיישבה דעתו. כתיב (דברים י, טז) "ומלתם את ערלת לבבכם" וכתיב (שם ד, לט) "והשבות אל לבבך", דכתיב (בראשית יז, יג) "המול ימול" - מקודם "ומלתם את ערלת לבבכם" להסיר לב האבן, ואחר כך "והשבות אל לבבך" - לב בשר. וכן היה אצל אברהם אבינו ע"ה דכתיב (נחמיה ח, ט) "ומצאת את לבבו נאמן לפניך", שאצלו לא היה היצר הרע שולט כלל (ב"ב יז ע"א), ואחר כך "וכרות עמו הברית". "והשבות אל לבבך" הוא ישוב הדעת, שנתיישבה דעתו. ועל ידי הלב בשר נתקיים בו (איוב יט, כו) "ומבשרי אחזה אלוק" (בראשית רבה פרשה מח, ב).

(אמרי אמת פרשת וירא שנת תרעב)

א) ונראה... דאף מי שלא היה בידו כי אם מצוה אחת מאלו, כדאי היא זכות המצוה להגן בעדו להנצל מגזירתו של המן הרשע... ולגבי מצות מילה י"ל ג"כ, דבגיטין נז ע"ב: "כי עליך הורגנו כל היום" - ר' יהושע בן לוי אמר זו מילה שניתנה בשמיני. וי"ל משום דע"י מצוה זו ניכר יהדותם בשעת הגזירה, וגם אז כיון שעי"ז היה בכלל הגזירה של "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים", לכן בדין הוא שיטול שכרו להיות עמהם בשעת הנס...
ב) ובהאמור י"ל במה דמצינו במנחות מג ע"ב: בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו, עיין שם. ועפמ"ש בשו"ת תפארת צבי סי' כז [אות יג] בענין טבילת אנשים שחרית דהוי לטהרה מטומאת הנפש כטבילת גרים ובעלי תשובה, עיין שם, כי בשעה שאדם מישראל בא לעמוד בתפילה הוא עומד ומתבונן בעצמו: מי אנכי לעמוד להתפלל לפני הבורא כל עולמים וכו'? ומי זה יערב לבו לעמוד ולשרת בקודש אחרי שהרבה לחטוא ולהכעיס לפניו ית"ש במעלליו הרעים? ועד שפותח בתשובה וגומר בלבו שמכאן ואילך יתקן את מעשיו, וכעין דקיי"ל במומר ששב שצריך טבילה [יו"ד סי' רס"ח סי"ב וסי' רס"ז ס"ח, יש"ש יבמות פ"ד סי' נ"ב, שו"ת רדב"ז ח"ב סי' תתנ"ח (תט"ו)], לכן יורד וטובל לרחוץ מעבירות שבידו. וגם דוד המלך ע"ה 7כשנכנס למרחץ לטבול היה מתבונן בתשובה ומפשפש במעשיו, ובגודל ענותנותו ראה עצמו כערום ללא מצוות, וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו כי גדולה מצוה זו בלבדה וכנ"ל.

(שו"ת דברי יציב אורח חיים סימן רצו)

והנה בברכה שניה דברכת המזון אומרים נודה לך וכו' ועל בריתך שחתמת בבשרנו, הרי מודים במיוחד על הברית ומדגישים "שחתמת בבשרנו" ולא סתם ברית, וכנראה כיון שהמילה משנה את מהות האדם (וז"ל החינוך מצוה ב: שרצה השי"ת לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם להבדילם משאר העמים בצורת גופם כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם). ועוד דמבואר במנחות דבשעה שדוד נכנס לבית המרחץ אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו, הרי דאע"פ שהי' לו מזוזה בפתחו מ"מ הוא חיפש שיהא לו מצוה שבגופו, והיינו "על בריתך שחתמת בבשרנו".

(רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן, אילת השחר בראשית פרק יז פסוק י)

למנצח על השמינית מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמיני

עי' חרדים כתב: מילה מצוה שמינית אחר ז' דבני נח, א"נ שניתנה ביום השמיני. ולא ידעתי מדוע נסתפק, דזה הא וודאי הכוונה על שניתנה ביום השמיני וכמבואר בבבלי מנחות וכיון שנזכר במילה כו' שנא' למנצח על השמינית כו' על מילה שניתנה בשמיני. ועי' ירושלמי לעיל פ"ב ה"ד: כנגד המילה שהיא לשמונה... [ואילו הי' הרשות לפרש בירושלמי פה גם פי' אחר כדברי החרדים, י"ל עוד דחשבינן מחוץ לפנים, היינו מזוזה בפתח הבית מצוה אחת ואח"כ ד' ציציות בטלית הקרוב יותר לגוף, הרי ה' מצוות, ואח"כ ב' תפילין דראש וזרוע על הגוף ממש, הרי ז' מצוות, ואח"כ מילה מצוה שמינית בגוף עצמו. ודו"ק].

(רבי יוסף ענגיל, גליוני הש"ס, ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ה)מד ע"א

מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית... נדמו עלי כד' עדים

מבאר שעניין זה שהציצית מצלת מן העריות, אמרו חז"ל במקום אחר שהוא בזכות כיסוי השמלה על ערוות נח ע"י שם ויפת וכך אמרו מדרש רבה בראשית פרשה לו פסקה (ו) ויקח שם ויפת את השמלה, א"ר יוחנן, שם התחיל במצוה תחלה, ובא יפת ונשמע לו, לפיכך זכה שם לטלית, ויפת לפיוולא.
כלומר שמעשה הצניעות של בני נח השאיר זכות לדורות, שהשמלה היינו הטלית יש בה זכות להציל מן הערוה.

(כלי יקר, בראשית פרק ט פסוק כג)

שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות זהובים בשכרה וכו' באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו נשמט וישב לו ע"ג קרקע

"ופרשת כנפך על אמתך"... רמזה שאין זה ביאה שלא כמצות התורה, שכנפי הבגד שיש בהם ציצית מצילים מביאה זו, כמעשה המוזכר בספרי סוף שלח בזונה שהיתה בכרכי הים שהיתה נוטלת ד' מאות זוזי בשכרה, כי בהפך בביאה זו תפרוש עלי כנפי בגדיך כי היא ביאת מצוה "כי גואל אתה".

(מלבי"ם רות ג, ט)

אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר, זה מתן שכרו בעה"ז, ולעה"ב איני יודע כמה

אותן מצעות הן לזכרון תמיד מה היה מצבו אז, והשינוי שחל בו מאותו יום ואילך. והן הן שכרו לעולם הבא.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת וארא מאמר לא' עמ' קלג)

כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה לח ע"ב]מה ע"א

...אמר לו ר' יוסי: מלואים הקריבו בימי עזרא, כדרך שהקריבו בימי משה...

והנה, לא הזכירו כמו כן חנוכה שעשה שלמה המלך. אלא משום דשלמה לא עשה בהקרבה שלא כדין. רק הרבה עולות ושלמים שבאין בנדבה. אבל עזרא הביא צפירי עזים לחטאת. ע"ז שנינו שהקריב מלואים שלא כחק, כדרך שעשה משה. ובזה מובן שכן יהיה לעתיד ב"ב, הכל מלואים שלא כחק. והכי פי' הרמב"ם בהל' מעה"ק פ"ב שלא כפרש"י דנבואת יחזקאל הי' על בית שני וזה פלא, אלא ה"פ: כמו שעשה עזרא שלא כחקי הקרבנות, כך יהי' חנוכה לעתיד. [ומדוע לא הוכרו המילואים שעשה שלמה? - מפני ששלמה עשה כדין, אלא שהרבה עולות ונדבות, ואילו בימי עזרא, וכן לעתיד לבוא במהרה בימינו, יוקרבו מילואים שלא כדין.]

(הרחב דבר, על במדבר פרק ז פסוק י)נב ע"א

משום דדיירי בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשכן

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא נז ע"א]נב ע"ב

כל המנחות באות מצה

[כי לעבודה זרה היו מקריבים לחם מצה, ולכן הוסמך "אלהי מסכה לא תעשה לך" ל"את חג הנמצות תשמור" - אל תתן מצה לע"ז אלא תאכל בחג המצות. וכתב הרמב"ם שה' ציווה להקריב קרבנות כי היו רגילים להקריב לע"ז, ולכן ציוה להקריב מצה כמו לע"ז].

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף ד ע"ג)
לטקסט


נג ע"א

אמרי ליה רבנן לרבי פרידא רבי עזרא בר בריה דרבי אבטולס דהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא קאי אבבא אמר וכו' ואי בר אבהן ולא בר אוריין אישא תיכליה וכו' חזייה דהוה עכירא דעתיה פתח ואמר וכו' איני מחזיק טובה אלא לאברהם יצחק ויעקב שהודיעוני תחלה בעולם

[מדוע כעס כל כך ר' פרידא על מי שאמרו עליו שהוא מיוחס, הרי הוא לא ביקש כלום בעבור יחוסו? יש להסביר שמה שסיפרו "דהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה דהוא עשירי לעזרא" הזכיר לו את המעשה בברכות כח, שמינו את ראב"ע לנשיא כי הוא עשירי לעזרא, ולא רצו למנות את ר' עקיבא כי אין לו זכות אבות, אף שר"ע היה גדול הדור, ולכן כעס. אבל אח"כ כשראה שהוא נפגע, ריחם עליו וכדי לנחם אותו, התחיל לדרוש על חשיבותו של יחוסנו לשלושת האבות.]

(רבי זאב וולף מישעל, דברי חכמים, עמ' 63) לטקסט

ואי בר אבהן ובר אורין יאי ויאי, ואי בר אבהן ולא בר אורין אשא תאכליה

ממאמר זה נראה דאף שגדול הוא כח היחוס, אך הוא רק אם ליחוס אבות יצטרף יחוס עצמו, דהיינו שהוא בעצמו הוא תלמיד חכם ובעל מדות טובות, ואז בא יחוס אבות להוסיף הדר ותפארת על יחוס עצמו, וגם יוסיף לו כוח ועוז להשתלם בחכמות ומדות תרומיות, כאמרם בעדיות פ"ב מ"ט: האב זוכה לבן בנוי בכח בעושר ובחכמה כו'. אבל יחוס אבות לבדו בלא יחוס עצמו אין לו שום ערך, ועוד גרוע הוא מהאיש ההמוני שאיננו מגזע היחס, כי כל דבר העלול יותר לגדלות והתנשאות עלול הוא כמו כן יותר לשפלות וקטנות, אם אחז לו דרך זרה, וכאמרם בחגיגה פ"א מ"ז: רשב"י אומר אין קורין מעוות אלא למי שהיה מתוקן בתחלה ונתעוות, ואיזהו זה ת"ח הפורש מן התורה. אך יחוס עצמו בלא יחוס אבות הוא דבר גדול בעצמו, וזה אומרו: אי בר אוריין הוא, היינו יחוס עצמו, יאי, יפה והגון, ואי בר אוריין ובר אבהן שניהם יחדו, יאי ויאי, טוב מאד מאד, יותר ממי שאין לו אלא רק מעלה אחת, ואי בר אבהן ולא בר אוריין אשא תאכליה, ובחר בקללה זו דידוע דכל דבר היותר יקר ונבחר בעודנו בחיים הוא היותר גרוע ומאוס ומטמא במותו, ולכך האדם בחיר היצורים מטמא במיתתו יותר מן הבהמה, וקברי גוים אינם מטמאים באהל לדעת ר"ש (יבמות סא ע"א), וישראל מטמא באוהל, והאש כששורף הוא מכלה הכל ואין עוד שום רושם טומאה, לכך אמר אשא תאכליה.

(ר' חיים שלמה קום, חיי שלמה, סיומא דסדר נזיקין, עמ' קכב-קכג)

[לכן אם זרעם של צדיקים נעשים ריפורמים, אין לחוס עליהם בגלל כבוד אבותיהם. הרי במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב (שו"ע יו"ד רמב, יא). ואדרבה, זה עושה נחת רוח לצדיק, שמונעים מזרעם להיות מכשול לישראל. וזה מה כתוב (תהלים פרק פט פסוק לג): "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם", זה הבטחה טובה לדוד, שיעניש את זרעו אם יחטאו. ומי שאינו מוחה בו, בגלל כבוד אבותיו, הוא כמו מתחנף לה', ואינו דובר אמת בלבבו.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מב ע"א) לטקסט

[אדם מיוחס לא יכול להתגאות בכך, כי הוא לא עשה כלום בזה שנולד למשפחה זו. רק אם ישלים את עצמו, אפשר לומר שהוא מוליד את עצמו במובן רוחני על ברכי הוריו הקדושים, ויכול להתגאות בלידה זו. לכן נאמר (במדבר א, יח) "ויתילדו על משפחותם לבית אבותם" - "ויתילדו" לשון התפעל, כי פעלו על עצמם שנולדו למשפחותם, שבחייהם הטהורים רכשו את המדות של אבותיהם. ונאמר "על משפחותם" ולא "למשפחותם", כי משפחתם היתה מתכבדם בהם.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 32) לטקסט

[מי שמתנשא ביחוסו ואינו הולך בדרכי התורה, גורם לאש המחלוקת, ואש זו תכלה אותו. וכך היה עם קורח, שטען שמגיעה לו גדולה כי אביו היה האח השני של עמרם (במדבר רבה יח), ועל סמך היחוס שלו עשה מחלוקת.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 113) לטקסט


נג ע"ב

יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים; יבא טוב - זה משה, דכתיב ותרא אותו כי טוב הוא, ויקבל טוב - זו תורה, דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, מטוב - זה הקב"ה, דכתיב: טוב ה' לכל, לטובים - אלו ישראל, דכתיב הטיבה ה' לטובים

כלומר כלהו איתנהו. כי הנה על תוכן האמצעי שנעשה כלי להוציא המלאכה אל הפועל, אמרו יבא טוב זה משה שנאמר ותרא אותו כי טוב הוא, והנה שם במקומו נתבאר יפה, כי היה היותר נאות והיותר מתיחס לגמור על ידו מעשהו יתעלה אשר זמם לעשות עם העם מכל זולתו, לפי מה שנמצאו בו מהשלמיות הנראות בו לענין המעשה ההוא, כאשר הוא שם המגלות על המקווה ממנו לעתיד, כל שכן למי שהכל גלוי וצפוי לפניו. אמנם על שלמות הדבר המבוקש מה שהוא צורך מהלך הצורה בהם, אמרו ויקבל טוב זו תורה שנאמר כי לקח טוב וגו'. וכבר נתבאר במקומו (שער מ"ד ובשערים הרבה) זולתו כל הצורך, כי על ידי התורה האלהית תושב ההצלחה האמתית, ולא בזולתה מהדתות והנמוסים, ואין צריך לומר ביתר העסקים. ולזה אמר כי לקח טוב נתתי לכם (משלי ד), כי להיותה דרך ישרה ונכונה אל ההצלחה, וכמו שאמרו תורה איקרי דרך (קידושין ב' ע"ב), היה ראוי לקנותה בדמים הרבה או לעלות השמים להורידה וכיוצא, ואותה נתן להם במתנה גמורה, לכן תורתי אל תעזובו. והנה על שלמות הפועל מכל זולתו אמרו מטוב זה הקב"ה שנאמר טוב ה' לכל וגו'. והיא ראיה עצומה שהפועל הטוב בהחלט הוא החכם הכולל כל מיני הידיעות כללם ופרטם, אשר הידיעה הזאת תקיף לכל צרכי כלל האנשים ופרטיהם, איש לא נעדר אשר יקבל טוב על ידו, איש לפי טבעו וענינו. ולא עוד אלא שמעולם לא יצאת מתחת ידו אומנתו דבר שאינו מתוקן, כי על ידי שני התנאים האלה הוא טוב לכל, וכבר ביארנו עקר זה (בשער ס): לטובים אלו ישראל, שנאמר הטיבה ה' לטובים. אמנם זה הטוביות יאמר בהם בשתי בחינות. אם בבחינת האישים המיוחדים אשר נמצאו תמיד בהמשך הזמנים בתוך האומה הזאת, אשר היו שקולים כנגד כלם, כמו האבות והנביאים ואנשי רוח הקדש, ויתר השלמים אשר היו בהם בכל דור ודור, אשר אין ספק שלא היה כן בכל האומות זולתם... והבחינה השנית, היא כשיאמר הטוביות על כללות האומה... [מבאר במה משה וישראל הם טובים, ומקשה אם הם טובים איך חטאו, ומתרץ שלא כל העם חטא וגם מי שחטא לא חטא לגמרי.]

(עקדת יצחק, שער ע"ה)

בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בבית המקדש. אמר לו: מה לידידי בביתי? אמר לו על עיסקי בני באתי. אמר לו: בניך חטאו וגלו. אמר לו: שמא בשוגג חטאו? אמר לו: "עשותה המזימתה". אמר לו: שמא מיעוטן חטאו? אמר לו: "הרבים". היה לך לזכור ברית מילה! אמר לו: "ובשר קודש יעברו מעליך". אמר לו: שמא אם המתנת להם היו חוזרין בתשובה? אמר לו: "כי רעתיכי אז תעלוזי". מיד הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה, ואמר לו: שמא, חס ושלום, אין להם תקנה? יצתה בת קול ואמרה: "לו זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך". מה זית זו אחריתו בסופו, אף ישראל אחריתן בסופן

להבין הענין טיול ביום מר כזה, וארוכות וקצרות, וגם השאלה מה לידידי בביתי, הלא נודע כי בא להתחנן בעד בניו, ומה ענין תשובה עשו המזמתה והבטת ברית מילה, וגם מה שא"ל ולא עוד אלא ששונאים זה, את זה תמוה ביותר, ורבותינו בעלי אגדה כוונו בזה לדבר מושכל.
...אברהם לא היה פוחד מחמת גלות, כי כבר נאמר לו בברית בין הבתרים שעבוד וגלות ד' מלכיות כנודע, והלא היא התרופה, וע"י גלות נזכה לשלימות האחרונה ועולם התיקון, וכאשר אבות עולם בעצמם הוצרכו לקבל גלות, לזכך חומרם ולזכות לשלימות האמתית, אמנם אברהם חרד, כי ידע וראה העדר ידיעה שיש לישראל בגלות ראשונה מהתורה ומצות, ואם כן פחד אם תאריך הגלות כפי הקצוב עליהם מה', ישכחו תורת ה' ותפוג תורה ויתערבו בגוים, ואם כן ח"ו השתות יהרסון וצדיק מה פעל, והקב"ה ידע זה, ונחמו כי לא תתמיד הגלות הארוכה כזו בפעם אחת, רק תהיה גלות קצרה, בתחלת ע' שנים, וישובו וילמדו תורת ה', ואחר כך יגלו לגלות ארוכה ומרה בעו"ה, ואז לא תמוש התורה מאתם.
וזהו אמרם שטייל ה' עמו ארוכות וקצרות, הרצון, שהראה לו שתהיה גלות ארוכה וקצרה, ולא שיהיה הכל בבת אחת, ואם אמנם אברהם נצטער בעבור חורבן בית ה', אמר לו הקב"ה כי אין זה אנינה הנוגעת לישראל, כי לא היה ביתם, רק בית אשר שם ה' נקרא עליו, וביתו היה, כדכתיב למען שמך אשר נקרא עליו, והקב"ה לטובת ישראל להתם חטא ולכלות פשע, לא חס על ביתו והדום רגליו, אפס תהיה להם תקומה, ושפך חמתו על ביתו, וזהו מאמר השם, מה לידידי בביתי, הרצון, מה איכפת לך אם אני מקפיד ומחריב בשביל טובת בניך, והשיב אברהם, כל צערי על צדיקים שנשפך דמם אשר אין עול בכפם, וזהו אמרו, היה לך לזכור טובים שבהם, והשיב השם, עשו המזמתה, והיינו שעסקו בדבר זימה, כדכתיב [כנראה שהכוונה על ב' פסוקים, ביחזקאל יח, יא, ועמוס ב, ז] איש את אשת רעהו טמא וילכו אל הנערה וכו', וכל מקום שאתה מוצא זנות, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רעים וטובים [ירושלמי סוטה פ"א ה"ה] כמ"ש רש"י בפ' נח.
אך הטעם למה באמת בזנות גם הטובים נלקים, כי כביכול כל זמן שהשגחת ה' בזה עולם, אין רשות למשטין לפגוע בטובים, אבל כבר נודע (סנהדרין צג, קו.) כי אלהינו שונא זימה, והיינו שכביכול ממאס בו יותר מכל עבירות, ומסלק השגחתו, כאדם שממאס לראות בדבר קיא צואה, ומסתיר פניו, ואם כן רשות נתונה למשחית ואין מבחין בין טוב לרע, [ב"ק ס.], אך זה בגוים שאין להם ברית מילה ואינם בני ברית של ה', אבל ישראלים שיש להם ברית, אין הקב"ה ממאס בבני בריתו, ולכך הברית הוא באותו מקום, להיות כי עלולים בעו"ה בני אדם לזנות, ונתן הקב"ה זה לנו לאות לבל ימאס על כל פנים בנו, וזהו הנאמר בתורה (ויקרא כו, מד) ואף גם זאת בהיותם וכו' לא מאסתים וכו' להפר בריתי אתם, הרי שדייק שיזכור בריתו ולא ימאס בהם, ולכך לא יהיה להם כליה ח"ו, כי לא יהיה רשות למשחית להרוג טובים, וכן אמר איוב, שהוא משל לבני ישראל בגולה, כאשר הארכתי בפעם אחרת שכל ענין איוב הוא משל לבני ישראל בגולה, וזהו אמרם (ב"ב טו.) משל היה, הטוב לך כי תעשוק כי תמאס יגיע כפיך [איוב י, ג].
וזוהיא שאלת אברהם, היה לך לזכור ברית מילה וא"כ אין להרוג הטובים, וע"ז השיב השם, כי עברו ברית ובשר קודש יעברו, ועוד בשלמא אם היו באגודה אחת היתה השריית שכינת קדשו בתוכם, כי הוא השוכן בתוך טומאתינו, ואימת, כשאנו באגודה אחת והן אל כביר לא ימאס, אבל כשהם בפירוד, אין הקב"ה משרה שכינתו כלל, להיותם נדונים כיחידים, וגם במקום שלבבות חלוקים, אין מדור לשכינה, כי הוא עושה שלום במרומיו, וכאשר כבר הארכתי בזה בדרוש הקודם, ולכך סילק ה' שכינתו וארץ ניתנה ביד רשע, ולכך גם צדיקים שבדור ספו תמו, ומזה נראה בעליל כי כל גלות המרה הזו, הכל בעון בית ראשון. [הגירסה בידו היתה, כנראה "שבליל חורבן בית המקדש בא אברהם לבית המקדש, והיה הקב"ה מטייל עמו ארוכות וקצרות, ושאלו מה לידידי בביתי...א"ל 'בשר קודש יעברו', ולא עוד אלא ששונאים זה לזה עכ"ל". "ארוכות וקצרות", הכוונה לגלות בבל הקצרה ולגלות האחרונה הארוכה. ה' רמז לאברהם על הגלויות ועל שלא יצאו לגלות הארוכה במצב שאין התורה מנת חלקם, ובכל אין לאברהם לחשוש שמא תשתכח, חלילה, תורה מישראל. 'מה לידידי בביתי' - על צערו של אברהם על החורבן אמר לו ה' שזהו ביתו, ושלטובת ישראל החריבו, להתם חטא ולכלות פשע. ובהזכירו את עניין ברית המילה התכוון אברהם לומר שאף אם אמנם חטאו ישראל, הלוא ברית המילה מגינה בעדם, וזהו הנאמר בתורה (ויקרא כו, מד) "ואף גם זאת בהיותם וכו' לא מאסתים וכו' להפר בריתי אתם", הרי שדייק שיזכור בריתו ולא ימאס בהם, אלא שה' ענה שעברו גם על ברית הקדש. ולעניין ששונאים זה את זה - אם היו באגודה אחת, היתה השריית שכינת קדשו בתוכם. אבל כשהם בפירוד, אין הקב"ה משרה שכינתו כלל.]

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש ד)

בשעה שחרב בית המקדש, מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בבית המקדש. אמר לו: מה לידידי בביתי? אמר לו על עיסקי בני באתי. אמר לו: בניך חטאו וגלו

...לא היה אברהם כל כך מצטער על הגלות, כי מלומד היה בכך, וכל ימיו היה בגירות, ויתהלך מאוהל לאוהל, וד' אמות קרקע לקבורה לא היה לו. רק אברהם דאג, כי ברוב גלות ישכחו ישראל תורת ה', וילמדו מגוים לילך סרה, עד שישכח שם ישראל, וזהו היה צערו, והקב"ה לנחמו ולהסיר דאגה זו ממנו, הלך עמו ארוכות וקצרות, וזהו לישב דעתו של א"א ע"ה.

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש י)

והנה עיקר שנאמר ששונאים זה את זה, לא עם הארץ זה לזה, רק עם הארץ לתלמידי חכמים, כאומרם [פסחים מט ע"ב] ואנשכנו כחמור, וכבר אמרנו כי השפעה מגיעה לצדיקים ותלמידי חכמים, ומהם מקבלים שארי ישראל, וא"כ התלמידי חכמים הם בבחינת בעל המשפיע, ועם הארץ בבחינת נקבה מקבלים שפע, ואם הם שונאים זה את זה, הם נפרדים אשה מבעלה, וזהו מאמר הפסוק, חטא חטאה ירושלים, והיינו כדדרשינן במדרש, שהיו שונאים זה את זה, על כן לנדה היתה, שגלמודה אשה מבעלה כנדה, כן עמי הארץ מופרשים ומובדלים מבעליהם, הם הצדיקים ותלמידי חכמים וא"ש. [הגירסה בידו היתה, כנראה "שבליל חורבן בית המקדש בא אברהם לבית המקדש, והיה הקב"ה מטייל עמו ארוכות וקצרות, ושאלו מה לידידי בביתי...א"ל 'בשר קודש יעברו', ולא עוד אלא ששונאים זה לזה עכ"ל"]

(יערות דבש, חלק ראשון - דרוש י)

דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה. "כי חזק הוא ממנו". אל תיקרי "ממנו", אלא "ממנו". כביכול, שאפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם

[עיין לקט באורי אגדות סוטה לה ע"א]נד ע"ב

כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה

[עיין לקט באורי אגדות ביצה יג ע"ב]סב ע"א

מוליך ומביא מעלה ומוריד

[העומר בא להתיר את החדש. הנפתו מסמלת את החיים שהולכים וסובבים ומשתנים. בכל יום מתחדשים דברים, ולפעמים הדברים הישנים חוזרים להיות חדשים. ההשקפות סובבות לארבע רוחות העולם למעלה ולמטה. לפעמים מושל רוח דרום, חכמה, לפעמים מושל רוח צפון, העושר. פעם רוח השמים ממעל ופעם רוח האדמה שמושך את האדם למטה. גם דור שנתמעטה תורתו ויראתו, ייתכן שיחזור וישתוקק לה כי יהיה חדש בעיניהם. זה חדש שמותר.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 142) לטקסט

מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים

[הנפת העומר שמתיר את החדש, היא כנגד שתי סכנות מה"חדש" - (א) הרצון להקל עול מלכות שמים, וללכת בדרכי הגוים, מתוך אהבת הפקרות, (ב) חומרות יתירות שאין רוב הציבור יכול לעמוד בהן, שגורמות לפריקת עול לגמרי. לכן מניפים לעצור הרוחות רעות, שפירש רש"י - רוחות הבאים מארבע רוחות, רמז לחידושים בדת שמטרתן להסתדר עם הרוחות הבאות מהעולם שבחוץ. כדי להתיר חידוש כזה צריך להניף את העומר ולהוליך ולהביא, לשאת ולתת ולבדוק את צדדי האפשרות של התיקון והקלקול שיבוא מהחידוש, ולראות מה מקור הרצון לחדש. הוא מותר רק אם רואים שאין לו שייכות לרוחות הרעות שבאות מרוחות העולם. ומניפים לעצור "טללים קשים", שפירש רש"י שהם באים מלמעלה למטה. רמז לחומרות שעושים לשם שמים, כדי שיהיו טל של ברכה לישראל, חידושים שלא באים מרוחות העולם אלא מהשמים. אבל לפעמים הם מנוגדים ל"דרכיה דרכי נועם". ויש להתיר חדש כזה רק ע"י שמעלים אותו למעלה ומורידים אותו לארץ, לראות אם רוח המקום ורוח הבריות נוחה מהם.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 132-133) לטקסט


סד ע"ב

בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן תמידים

[עיין לקט באורי אגדות סוטה מט ע"ב]סה ע"א

חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא עמד ותקנה אחר שבת כדי שיהו ישראל מתענגין שני ימים קרא עליו מקרא זה אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר (סה:) ואם משה רבינו אוהב ישראל היה למה איחרן במדבר ארבעים שנה

וראיתי בלוית חן סוף ר"ה שהביא ראיה ממנחות סה, שאמרו הבייתוסים דמשה רבינו ע"ה אוהב ישראל היה, ויען שעצרת יום אחד הוא, עמד ותיקן שיהיה עצרת אחר השבת וכו'. וקשה, דהו"ל לריב"ז להשיב ר"ה יוכיח שג"כ איננו אלא יום א' ומ"מ לא תיקן שיהיה סמוך לשבת? ועל כרחך דמצוה להתענות בו, ולא שייך הטעם שיהיו מתענגים ב' ימים זא"ז... ובאמת אינה ראיה כלל, חדא הכי מזקן שוטה זה נייתי ראיה? ואי מריב"ז שלא השיבו כן, הרי בלא"ה דחאו בקנה, שא"כ לא היה מוליכם במדבר מ' שנה. ומבואר משם שלא רצה להתוכח עמו בדחיות ברורות, ורק בקנה דחאו, כי בל"ז מילי דשטות יוצאין מפי זקן וכסיל, שחשב שמשה רבינו ע"ה מעצמו היה בכוחו לשנות זמנין ומועדים כפי הבנתו, וזהו מחשבת פיגול, ח"ו להעלותה על הדעת. וכפי שטותו של סבא הדין, השיבו ריב"ז...
ועוד דר"ה א"א לדחותו גם לפי סברתו, לפי שבו נדונין כל באי העולם, ויומא קא גרים וא"א לדחותו, ושאני עצרת שהוא רק יום הביכורים בהקריבם מנחה חדשה, סבר שיכול היה מרע"ה לקובעו סמוך לשבת ג"כ, דלאו יומא דו' בסיון קא גרים, ומשום קבלת התורה ל"ל כמ"ש החתם סופר חלק או"ח סי' קמא, לפי שע"י כפיה ניתנה.

(רבי חיים יששכר דוב גרוס, אור ישראל כא (תשסא) עמ' כז-כח)

איתוקם תמידא

עי' לקט ביאורי אגדות תענית יז ע"ב


סו ע"א

מצוה לממני יומי ומצוה לממני שבועי כו'

ולמדנו הכתוב ב' דינים הא' באומרו תחל לספור כלומר שצריך שתתחיל מאז ואם שכח מלספור בלילה הראשון של התחלת העומר שוב אינו סופר ובאומרו שבעה שבועות תספר לך הודיענו אל שאר הימים כי אם שכח לספור בא' משאר הימים ג"כ אינו סופר וז"ש שבעה שבועות שענין הספירה תהי' כוללת בכל שבע השבתות שיהי' תמימות. עוד למדנו דין שלישי והיא מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי, שהם ב' מיני ספירות. וזה שכתוב "תספר לך" כנגד ספירות השבועות, ו"תחל לספור" ז' שבועות ספירה שנית של מ"ט הימים אשר בשבעה שבועות הנ"ל.

(רבי חיים ויטאל, עץ הדעת טוב, פרשת ראה)

...המבואר בזוהר ובכתבים [שער הכוונות ענין הפסח, ד"ג], כי יציאת מצרים היה שלא בדרך עליות של כל השנה אלא דרך דילוג שנתגלה אור גדול כדי לשבר כח גלולים שהיו שקועים במצרים, והיינו דכתיב [שיר השירים ב, ח] "קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים" וגו'. וכל זה לא היה אלא בליל פסח, אבל בבוקר נסתלק האור לגמרי והתחילו לילך בדרך מעלה ממדריגה למדריגה בחמשים יום של הספירה, כנגד חמשים שערי קדושה חסר אחד... והיינו דכתיב בתריה "דומה דודי לצבי וגו' ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי" וגו', והיינו שנסתלק הקדושה בהשגיח עליהם מרחוק לנהלם מעט מעט דרך הדרגה. והיינו דכתיב [ישעיהו סג, ט] "בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינטלם וינשאם כל ימי עולם" - מ"ש "באהבתו ובחמלתו הוא גאלם", היינו שנתגלה השי"ת בעצמו מפני שהיה דרך דילוג, וכמו שפירש רש"י בפ' בא [יב, כג] פסח הוא לשון דילוג וחמלה, ואף דכתיב "ומלאך פניו הושיעם", היינו ע"י משה רבנו ע"ה כמבואר בפ' שמות בפ' [ג, טז] "פקוד פקדתי אתכם", מ"מ בליל פסח כיון שהיה דרך דילוג היה בהכרח ע"י הש"י בכבודו ובעצמו, אבל אח"כ היה העליות ע"י משה רבינו ע"ה. והיינו "וינטלם וינשאם כל ימי עולם" - חמשים מדריגות שהוא עולמו של יובל. ולכך בליל פסח היה הגילוי בדרך דין וגבורה, והוא דם פסח, וכיון שהאורות שהיו במצרים נתגלים בכל שנה לדורות עולם... שאין האור הגדול ההוא שמתגלה בליל פסח אלא בלילה, אבל בבקר מסתלק ומתחילין ימי הספירה שהוא ראשית יום הביכורים שהוא השבועות, שבשבעה שבועות אלו מתטהרים ומתקדשים בדרך הילוכם בעליותם עד חג השבועות.

(רבי פנחס הלוי הורוביץ, פנים יפות, שמות כג)

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה יז]סח ע"ב

שתק רבי טרפון, צהבו פניו של רבי יהודה בן נחמיה. אמר לו רבי עקיבא: יהודה, צהבו פניך שהשבת את זקן, תמהני אם תאריך ימים. אמר רבי יהודה ברבי אלעאי: אותו הפרק פרס הפסח היה, כשעליתי לעצרת שאלתי אחריו: יהודה בן נחמיה היכן הוא? ואמרו לי: נפטר והלך לו.

מה טעם נענש יהודה בן נחמיה בעונש כה חמור?
כי בזה שצהבו פניו שהשיב את רבו הדבר מורה שאינו כפוף לתורת רבו, והרי זה כתוקע עצמו לדבר הלכה. שסומך ונשען על ההלכה שהוא יודע. ואין לו לנהוג כך אלא לשאול את רבו, ולא לפגוע במסורה. שיסודה הוא קבלת תורה מרב, ולא ליטול מעצמו.
עיקר העוון הוא, איפוא, הפגיעה במסורת, מעבר לפגיעה ברב. ובזה הוציא עצמו מכלל מקבלי התורה. כי כך היא דרכה של קבלת התורה: תלמיד מפי הרב, והרב מפי רבו וכו' עד משה רבנו.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת יתרו מאמר מב' עמ' קפ)עא ע"א

קוצרין בית השלחין שבעמקים

[התורה אסרה חדש, היינו רעיונות חדשים במקום התורה, אבל רק במה שנוגע לאמונה ולתורה, שנמשלה לגשם - "יערף כמטר לקחי". אסור לגרוע על המצוות או להוסיף עליהם חדשות. אבל במה שלא נוגע לתורה, אלא מדע והמצאות, שמשול לבית השלחין, שדה שמשקים בידי אדם, דבר שרשות לבני אדם לתקן ולשכלל, בזה אין איסור חדש. "ההרים" אלו האבות (ר"ה יא ע"א), איסור חדש הוא רק בחיי הרוח שנוגעים לאבותינו הקדושים, שם אסור לקצור חדש, אבל בעמקים, חיי החול, אין איסור חדש ומותר לקצור לפני העומר. ]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 131) לטקסט


עב ע"א

חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין לג]עג ע"א-ע"ב

אמר רב הונא: שלמי העובדי כוכבים - עולות

לדעה זו יש להקשות, כיצד זה שאל משה מפרעה "וגם-אתה תתן בידנו זבחים ועלת" (שמות י, כה)? הרי אין לקבל מנכרי שלמים, דהיינו זבחים?!
אך דקדק משה בלשונו ואמר "ועשינו לה' א-לקינו", שהיה לו לומר 'לעשות לה' א-להינו', אלא נתכוון לומר שפרעה ייתן בידם מקנה הראוי לזבחים, ואנחנו נעשה לה' א-להינו לצורך עצמנו. כלומר שהוא, פרעה, ימציא להם מתנה שהם יסתפקו ממנה לזבחיהם לה'.

(אור החיים, שמות י, כה)


עה ע"א

מין נזר ואת הכהנים כמין כי

[עיין עוד לקט באורי אגדות הוריות יב ע"א]עו ע"ב

העומר היה מנופה בשלש עשרה נפה

[העומר בא להתיר את החדש, היינו חידושי דברים בתורה, כגון פרוזבול, איסור תקיעת שופר בשבת. אבל זה בתנאי שמנפים את העומר בי"ג נפות, לנפות את ההיתר החדש בנפות של י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, לברר אם אפשר לחדש חידוש זה. ועוד: צריך לבדוק אם החידוש הזה אינו נוגד אחד מי"ג עיקרי האמונה שקבע הרמב"ם.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 131-132) לטקסט


עט ע"א

שני דברים המתירין

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות קד ע"ב]פ ע"ב

כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ט]פה ע"א

אמרי ליה יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים אמר להו אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול.

כך פירושו, יוחני וממרא שהיו מכלל חרטומי מצרים, שחשבו שאלה האותות שחדש הנביא הנאמן שהוא חידשם באותם התחבולות, ולכך תפשו עליו אחרי שבא לרמות ההמון לדעתם המגונה איך הלך לארץ מלאה מאותם התחבולות.
והשיב להם, אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול. כלומר, שהשלם באיזה דבר שיהיה לא תוכר גודל מעלתו כי אם בארץ שימצאו בה חכמים מאותו הדבר בעצמו. כי שם יבחן עוצם חכמתו על חכמתם כמו שהירק היותר משובח יימכר יותר בעיר רבת הירק, כי שם תוכר מעלתו על האחרים. כן ראוי שיבחנו אותותיו בארץ הזאת, כי בכאן יהיו יותר נערכים מבארץ אחרת יען יתבאר כאן בלי ספק שהם נעשים בכוח אלוהי, וכי לא תספיק חכמה אנושית לחדשם.
הנה אם כן העניין כלו נוסד בעניין אי אפשר שיפול בו הספק שיהיה מתחדש כי אם בכוח אלוהי גמור. ולזאת הסבה נשלם משה בכל שלמות נביא להאמין שענינו בכוח אלוהי והוסר ממנו בהשגחה גמורה הדבור הצח, למען לא יחשב שהיות כלל בני ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו, יהיה להמשכם אחר צחות דבריו. כמו שידוע שיאמר על מי שהוא צח הדבור שימשיך לב ההמון אחריו, ושהשקר ממנו יחשב אמת. וזה הדבר כלו בהפך במי שהוא כבד פה, כי גם האמת ממנו לא יקובל כי אם בחוזק הגלותו. ולזאת הסבה היה כבד פה וכבד לשון בהשגחה גמורה, לא שיהיה דבר נופל במקרה. והוא מה שהשיבו השם ית' למשה על מה שהתמיה ואמר לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי. ואמ' מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח הלא אנכי ה'.

(דרשות הר"ן, דרוש ג)

וכן היה בראשית נבואת הנביא הנאמן, אז הוכנעו והושפלו המנחשים והקוסמים, והיתה זאת התחבולה אלקית שיתנסה הנביא הנאמן ושיבחנו אותותיו במקום רוב החרטומים, כי אז יבחן עוצם אותותיו יותר מבארץ נעדרת החכמה. והוא אמרם במנחות פרק כל הקרבנות. אמרו לו יוחני וממרה תבן אתה מכניס לעפריים עיר שכולה תבן, אמר לו, אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול. וכך פירושו, יוחני וממרה סברו שאלה האותות שחדש הנביא הנאמן - שחדשן באותן התחבולות, ולכך תפסו עליו אחרי שבא לרמות ההמון לדעתם המגונה, איך הלך לארץ מליאה מאילו התחבולות, והשיב אמרי אינשי למתא ירקא ירקא שקול, כלומר השלם באיזה דבר שיהיה לא תוכל להכיר גודל מעלתו, כי אם בארץ שיהיו בה מאותו הדבר בעצמו קצת שלימות, כמו שמי שיש לו ירק והוא היותר משובח שימכרנו יותר בעיר שיש לה רבת ירק כי שם תוכר מעלתו על האחרים, כן הדבר בעצמו נמצא במשה]. נמצא שהנביא משלים כל הדברים שיעשום הקוסמים וביותר שלמות מהם, כי כמו שהקוסם יגיד דברים פרטיים, כן הנביא, כמו שנגלה מענין האתונות, ועל כן כשאסרה התורה כל אותן הידיעות, נתן תמורתם הנביא.

(דרשות הר"ן, דרוש יב)פה ע"ב

לך אצל פלוני לשדה הלז ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו אמר לו יש לך שמן במאה ריבוא שאני צריך, אמר לו המתן לי עד שאסיים מלאכתי, המתין עד שסיים מלאכתו. לאחר שסיים מלאכתו הפשיל כליו לאחוריו והיה מסקל ובא בדרך... אמרו לא הניח אותו האיש לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור בארץ ישראל שלא שכרו

ירכבהו וגו' - עתה מבאר היאך נקרא ויכוננך. שמשמעו שכונן את ישראל ביחוד באופן שלא יבאו לידי חטא. והעיקר של זה המאמר נגד קלקול שהיה בבית שני כמו שפירשנו שהיה שנאת חנם. ומבואר בתוספתא שלהי מס' מנחות שהיה אהבת הממון יותר מדי, וזה בא משום שהיו עוסקים ביותר במסחור. ובאמת אהבת המסחור בארצות אחרות בא לאדם או מחמת דוחק הפרנסה או להיפך משום בטלה שאין לאדם במה לבלות עתותיו, והקב"ה ראה טוב לישראל ויתן להם ארץ שהעסק בה מרובה עד שנדרש לבלות ימיהם בעבודת הארץ וכמש"כ בס' ויקרא פ' בחקותי שזהו כוונת המקרא והשיג לכם דיש את בציר וגו' וישבתם לבטח בארצכם. אמנם במשך עתות הזריעה כונן המקום ית' גם כן שיהא העסק מרובה והיינו ירכיבהו על במתי ארץ, גובה שבארץ שהיא ארץ הרים ובקעות וא"א לחרוש בבקרים וכלשון משנה פאה פ"ב וכל ההרים אשר במעדר יעדרון.
ויאכל תנובות שדי - מ"מ לאחר שעבדו כ"צ אכלו מן ההר כל תנובות שדי ולא יהיו מוכרחים להביא מחסורם ממדינה אחרת. וינקהו דבש מסלע - מאדמה קשה כסלע והיה נצרך לעזק ולסקל ולרכך, אבל לא כשאר ארץ שאדמתה קשה כסלע שפירותיה חריבים לא כן א"י שהניקהו דבש מסלע.
ושמן מחלמיש צור - הוא אבן יבשה ביותר עד שמוציאים ממנה אש, ומ"מ נתן בהם כח להוציא שמן ועי' מנחות ד' פ"ה באותו עשיר שהיה לו טורח ועסק הרבה בזיתו משום שהיתה מלאה אבנים ומ"מ אחר השגחתו לסקל הוציא עושר רב, הרי מבואר היאך נקרא שהקב"ה מכוננך, העמידך על כן יפה. [מבאר שזו ברכתה של ארץ ישראל - שעובדים בה עבודה קשה בשדה, אך רואים ברכה בעמל, וכך אין נזקקים לענייני מסחר המרבים שנאת חינם בין הבריות.]

(העמק דבר, דברים לב, יג)


פו ע"ב

עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל

וטעם והתהלכתי בתוככם - שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך מתהלך בקרב מחנהו מספיק להם כל צרכם, וזה דרך דברי הברית כפשוטן, והוא אמת, וכך יעשה בהן בודאי. ...וכן והתהלכתי בתוככם, רמז למדה שקראו רבותינו שכינה, מן ונתתי משכני בתוככם, ואומרים (מנחות פו ב) שכינה שורה בישראל, ואמרו בבראשית רבה (יט יג) עיקר שכינה בתחתונים היתה [מבאר שהשראת השכינה היינו הנהגה מיוחדת ניסית לישראל בארצם].

(רמב"ן ויקרא פרק כו)


פט ע"א

זה בגימטריא שנים עשר לוגין הוו

[עיין עוד לקט באורי אגדות הוריות יא ע"ב]צג ע"ב

ויקרב את העולה ויעשה כמשפט וכו' למד על עולת חובה שטעונה סמיכה

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה כ ע"א]צו ע"א

ר' יהודה אומר שלא תטעה זד"ד יה"ז

[גם מה שנתן סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב הוא כדי שלא נטעה לומר שהסדר הוא כמו בתהלים עח, ערוב לפני צפרדע, ארבה לפני ברד.

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף טז ע"א) לטקסט

לחם פנים שיהו לו פנים

[יהודי צריך לנהוג באופן שיהיה ניכר בין הבריות במעשים טובים, במידות טובות ובקדושה. גם בלחם הוא אוכל, צריך שיהיה ניכר שהוא יהודי. צריך שיאכל רק דברים מותרים. כך יכירו אותו באכילתו שהוא יהודי. כמו שאדםניכר ע"י הפנים שלו, כך יהיו פנים ללחם שיהודי אוכל, שיכירו שהוא מאכל יהודי. ואיזה לחם יש לו פנים? "לפני תמיד", הלחם הוא תמיד לפני ה' - בכל מקום שהוא אוכל, יהיה לחמו לפני ה', ידקדק לאכול רק דברים מותרים, ואז יהיה ניכר שהוא ישראלי.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 42-43) לטקסט


צו ע"ב

סילוקו כסידורו

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה כו ע"ב]צז ע"א

ועכשיו שאין בית המקדש קיים - שולחנו של אדם מכפר עליו

השולחן הוא שמכפר. למרות שאת הכל עושה בעל הבית, מכל מקום, מאחר שע"י השולחן נעשים מעשי צדקה וחסד - נעשה השולחן עצמו למזבח כפרה. וכוח זה ניתן בו ע"י ששימש לבעליו לצדקה וחסד.

(שיחות מוסר, שערי חיים מאמר ג עמ' יא פרשת נח תשלב)


[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה כז ע"א]צט ע"א

ומנורה בדרום

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא לג ע"ב]צט ע"ב

מהו ללמוד חכמת יונית

מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרקה ולזככה, רק עונשים חמורים שמענישים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מ"ע מחמת עצלות בגיהנם של שלג כמבואר במ"א. וכן העוסק בחכמות אומות עובדי גלולים בכלל דברים בטלים יחשב לענין עון ביטול תורה... ועוד זאת יתרה טומאתה של חכמת האומות עובדי גלולים על טומאת דברים בטלים, שאינו מלביש ומטמא רק המדות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלהית בטומאת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית כדלעיל, ולא בחי' חכמה בינה דעת שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כן. משא"כ בחכמת האומות עובדי גלולים, הוא מלביש ומטמא בחי' חכמה בינה דעת שבנפשו האלהית בטומאת קליפת נוגה שבחכמות אלו שנפלו שמה בשבירת הכלי' מבחי' אחוריים של חכמה דקדושה, כידוע ליודעי חן, אלא א"כ עושה אותן קרדום לחתוך בהן, דהיינו כדי להתפרנס מהן בריוח לעבוד ה', או שיודע להשתמש בהן לעבודת ה' או לתורתו. וזהו טעמו של הרמב"ם ורמב"ן ז"ל וסיעתן שעסקו בהן.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ח)

א"ר אמי וכו' אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש

[ר' יוחנן סובר שלא די בשני פרקים סתם, לשיטתו בכתובות קיא ע"ב, שמי שמרפה עצמו לע"ז אינו קם בתחיית המתים, ולכן צריך לקרוא דוקא ק"ש בשביל עול מלכות שמים שבה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נב ע"ב) לטקסט

אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש וכו' שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית

[קשה, הרי דבריהם הפוכים לדבריהם בברכות לה ע"ב, שרשב"י אומר שצריך ללמוד תורה בלי מלאכה, ור' ישמעאל שצריך לעסוק גם במלאכה, ואיך הוא אומר כאן שצריך ללמוד תורה כל היום? (עמ' 63) י"ל שיש שני חלקים במצוות לימוד תורה, "ושננתם לבניך" שדרשו מזה שיהיו ד"ת מחודדים בפיך, היינו חובת ידיעת התורה, כדי שנדע איך לנהוג. ועוד יש מצווה להגות בתורה גם אחרי שהוא יודע את הכל, וזה נלמד מ"והגית בו יומם ולילה". ומה שאמר רשב"י שצריך ללמוד ולא לעסוק במלאכה היינו עד שיגיע לידיעת התורה. ומה שאמר במנחות שדי בפרק אחד שחרית וערבית הוא אחרי שכבר הגיע לידיעת התורה. ומה שאמר ר' ישמעאל בברכות הוא שגם אם לא הגיע לידיעת כל התורה, יעסוק במלאכה, כי במצוה שא"א לעשות ע"י אחרים מותר להתבטל מלימוד תורה (מו"ק ט ע"ב). ומה שאמר במנחות שצריך ללמוד יומם ולילה הוא רק בדרך עצה טובה ולא לדינא.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 62-63) לטקסט

אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש

[הקשה טירת כסף, הרי רשב"י עצמו אומר בברכות לה, שצריך ללמוד כל הזמן ולא לעסוק בפרנסה? דרכי שלום תירץ שמי שיכול ללמוד תורה כל הזמן, צריך, ומי שאינו יכול, די לו בק"ש שחרית וערבית.]

(רבי רפאל יעקב בן סמחון, בת רבים, ביאורי מאמרי חז"ל, דרוש ב לתפילין, דף כט ע"ב) לטקסט

אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

ישיב אל לבו... מאחר דלית מחשבה דילי תפיסא ומשגת בו ית' כלל וכלל שום השגה בעולם ולא שמץ מנהו מהשגת האבות והנביאים, אי לזאת אעשה לו משכן ומכון לשבתו הוא העסק בת"ת כפי הפנאי שלי בקביעות עתים ביום ובלילה כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה, וכמאמר רז"ל אפי' פרק אחד שחרית כו'. ובזה ישמח לבו ויגיל ויתן הודאה על חלקו בשמחה ובטוב לבב, על שזכה להיות אושפזיכן לגבורה פעמים בכל יום כפי העת והפנאי שלו כמסת ידו אשר הרחיב ה' לו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ליקוטי אמרים פרק לד)

אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

[בשם הבעש"ט אומרים: הדרך לדעת אם דרך מסוימת היא עצת היצה"ר או יצר הטוב, היא שאם זה מחייב יגיעה, זה שייך ליצר הטוב, ואם לא, זה יצר הרע שמתלבש בטענת צדיק. לדוגמה, אם באה לאדם מחשבה, שלא כל אחד צריך לקום לפנות בוקר, כי זו עבודה שייכת לאנשים שתורתן אומנותן, אבל באדם רגיל די בקריאת שמע שחרית וערבית, זו עצת יצר הרע, שהרי תהיה לו פחות יגיעה אם ישמע לעצה.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, עמ' עא-עד והערה מה)

דברי תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהן

[אבודרהם ביאר את נוסח הספרדים בברכת התורה "וציוונו על דברי תורה" שהכוונה לעסק המצוות. נוסח האשכנזים "לעסוק בדברי תורה" הוא לומר שגם כשעוסקים בפרנסה, מהרהרים בדברי תורה. לפי זה יש לפרש "דברי תורה לא יהיו עליך חובה" - אל תחשבו את המצוות והעסקים כחובה שבגללה מבטלים תורה תמיד, "ואי אתה רשא לפסור עצמך מהם" - אם אי אפשר להתפרנס בלי להקדיש לזה זמן, מותר לעסוק בפרנסה.
תוס' בפירושם השני פירשו שאין חובה לעסוק רק בתורה. קשה הרי הפסוק קובע חובה "והגית בו יומם ולילה"? י"ל לכן סיימו "אלא יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ", והוא על פי ר'יעקב המובא בתוס' ישנים יומא פה ע"ב, ש"תלמוד תורה עם דרך ארץ" משמעו שתלמוד תורה טפל. לפי זה "הנהג בהם מנהג דרך ארץ" (ברכות לה ע"ב) הוא כפשוטו. אבל גם לדעתו, כשעוסקים בדרך ארץ צריך שהמחשבה תהיה שהפרטים יהיו ע"פ התורה.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף מה ע"ב) לטקסט

יישר כחך ששברת

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות סב ע"א]

כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה
[עיין לקט באורי אגדות סוטה ה ע"א]ק ע"א

צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כח ע"א]קג ע"ב

והיו חייך תלואים לך מנגד - זה הלוקח תבואה משנה לשנה

פירש רש"י: הלוקח תבואה משנה לשנה - שאין לו קרקע לזרוע והיינו חייו תלואים שאינו יודע אם יהיו לו מעות לשנה הבאה.
ולכאורה תמוה. איזו קללה יש בדברים הללו? הרי כך היה המצב בדור המדבר, שלא היה להם כלום ליום המחרת, וחיו מיום ליום?!
ומהגמ' (יומא עו, א) רואים שהמצב בו נדרש האדם להתפלל לה' מידי יום ביומו הוא המצב הטוב. זהו המצב של 'נמצאו כולם מכוונים לבם לאביהם שבשמים'?!
ונראה בזה דבר נורא. אכן, דבר שהוא מצד עצמו הטוב ביותר, כי על ידו מכוונים לבם לאביהם שבשמים, כמו אצל דור המדבר, אותו מצב יכול להיות גיהנום בעולם הזה, אצל קטני אמונה הדואגים דאגת המחר. כי דאגה זו שוללת מהם את כל אושר החיים.
נמצא שהקללה אינה עצם המצב, אלא הקללה היא שיהיו מחוסרי אמונה, וירגישו כאילו חייהם תלויים להם מנגד. ודבר זה מדויק מלשון הכתוב. שלא נאמר מה יהיה המצב, אלא רק "ופחדת ולא תאמין"...

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת וישב מאמר יד' עמ' סו)


קד ע"ב

מי דרכו להביא מנחה עני מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני

ומנין העשרונין של מנחות [כל שנה] סימנם אש"ר ידו"ד [1527] אלהיך דורש אותה... וכתיב "ונפש כי תקריב מנחה", ואמרו חכמים מעלה עליו הכתוב כאלו הקריב נפשו. כי סוד הקרבנות וסלוק הנפשות אחד הוא בשווי הדוגמא כמבואר במקומו, יעויין מאמר חקור דין חלק ג' פרק ג'. וכבר בארנו במאמר הנפש מהו איקונין ראשונה שהיא בעלת ה' שמות, נפש רוח נשמה חיה יחידה, ומהו איקונין שניה הנכללה בשם דיוקן, ומהו איקונין שלישית הנכללה בשם צלם, ומהו איקונין רביעית שהיא כח בגוף, והיינו נפש חיונית, יאות לפי דרכנו שנקראה האדם באדם, דהא בלא הא לא קיימא. הרי אלה החלוקות ההכרחיות לנפש אדם באמת. צא וחשוב ה' שמות של איקונין ראשונה [נפש רוח נשמה חיה יחידה] הן בגימטריא אלף צ"ט, הוסף עליהם דיוק"ן צל"ם האד"ם באד"ם [בגימטריא 427], הרי אלה 1526 בדקדוק גמור במנין העשרונין שזכרנו.

(רמ"ע מפאנו, עשרה מאמרות, מאמר המידות, המדה השתים עשרה)

מבאר שמטעם זה נאמר בפרשת צו (ו ט) מצות תאכל, והיינו לחם עוני ועני כי כל זה שייך אל העני הנכנע בטבע כעיסת המצה שאינו עולה.

(כלי יקר, ויקרא פרק ב פסוק א)


קט ע"ב

אותה שנה שמת שמעון הצדיק וכו' ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם

כאשר היו אנשים פרוצים לומדים זה השם בן שתים עשרה אותיות ומפסידים בו אמונות (כמו שיקרה לכל מי שאינו שלם, כשידע שהדבר אינו כמו שהיה מדמה אותו תחילה), הסתירו זה השם גם כן, ולא היו מלמדים אותו אלא לצנועים שבכהונה, לברך בו בני אדם במקדש; שכבר פסקו מלזכור השם המפורש במקדש גם כן, להפסד האנשים - אמרו, "משמת שמעון הצדיק, בטלו אחיו הכהנים מלברך בשם" [מבאר שמחמת רוב השחיתות שבבני אדם באותה תקופה פסקו אחיו של שמעון לברך בשם המפורש כדי שלא ישמעו הפרוצים את השם הזה וישבשו את הדעות במחשבה שהם מבינים אותו.]

(מורה נבוכים, חלק א פרק סב)

בתחלה כל האומר עלה לה אני כופתו ונותנו לפני הארי עתה כל האומר לי לירד ממנה אני מטיל עליו קומקום של חמין

והנה כבר ידוע שהצער והקלון הוא יותר גדול למי שיורד אחר עליה גדולה ממי שיורד אחר עליה קטנה, שלכן אמר החכם (משלי כה, ו-ז) 'אל תתהדר לפני מלך ובמקום גדולים אל תעמוד, כי טוב אמור לך עלה הנה מהשפילך', וגו' וז"ש הנביא לאדום כי תגביה כנשר קנך משם אורידך נאם ה' שהרי הנשר הוא שמגביה עוף יותר משאר העופות, וכן האומה הרשעה היתה לה עליה יותר משאר האומות, כדי שיהיה קלונה וצערה יותר גדול בעת ירידתה, וסוד אמרו כנשר כי הנשר הוא יעקב ברזא דד' מִפני המרכבה, שאברהם הוא פני אריה, יצחק פני שור, יעקב פני נשר, ודוד פני אדם. ועשו בהיותו אחיו של יעקב, לפיכך היה מתנשא להגביה מצבו ועליתו כמותו ממש בטענת האחוה. ולא השיב את לבו כי אין השורש לבדו מספיק לענין העליה אלא המעשים הם הגורמים, ואיך יטעון הטוען לעלות אל הטוב במעשה רע, והיא טענה של שקר ושל הבל בלי ספק, ועל רזא דא רוח הקדש צווחת 'הלא אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי', 'כי יעקב בחר לו י-ה', והיה אהוב למעלה מפני מעשיו הטובים, ועשו שנאוי ומשוקץ מפני מעשיו הרעים, ולכן לעלייתו של יעקב אין לה ירידה עולמית, אבל לעלייתו של עשו הרשע יש לה ירידה בתכלית, מפני מעשיו הרעים שאינם מניחים לו כח להתקיים במקום עליתו, וז"ש 'משם אורידך נאם ה''.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מט, טז)

ונראה דפירושו, דמתחילה ירא לנפשו פן יתגאה ויתנשא, והוא מידה ותכונה רעה עד שאמרו [סוטה ד ע"ב]: כל המתגאה כאילו וכו', וגם שאם מתגאה הקב"ה משפילו כמ"ש [עירובין נד ע"א] על "ממדבר מתנה וכו' ומבמות הגיא". לכן הצדיקים שהתנשאו שלא מרצונם ייראו לנפשם לבל יתנשאו בלבבם, ויטרחו ויאמיצו בזה שיקנו להם לקנין מדת הכנעה ושפלות עד שהשפיל דעתן עליהן יותר ויותר מקודם שהתנשאו ועלו לגדולה וכבוד הזה. וזה שאמר ר"י בן פרחיה מתחילה וכו' אני כופתו ונותנו לפי הארי, מפני שירא לנפשו לבל ירום בלבבו מזה. ועתה כאשר התנשא ודאג מזה שיכל בבינתו להיכנע ולהשפיל את עצמו, והרגיש בעצמו שנשבר ונכנע לבבו בקרבו יותר מטרם שעלה לגדולה, והוא מפני שעד שלא עלה לא דאג ופחד מזה ולא אזר חיל ואומץ להכניס הכנעה ושפלות בכל יום ויום, ולא השיח דעתו מזה בכל עת ועונה, לכן נתדבק במידה זו בקנין שלם. ומשום האי טעמא גופה שוב לא רצה לירד.

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש א, נתיב א, אות י)


קי ע"א

תניא אמר רבי שמעון בן עזאי בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא נאמר בהן לא אל ולא אלהים אלא ה' שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק ונאמר בשור הגס אשה ריח ניחוח ובעוף הדק אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים ושמא תאמר לאכילה הוא צריך ת"ל אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה ונאמר כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי אלף ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה לא אמרתי אליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני לא לרצוני אתם זובחים אלא לרצונכם אתם זובחים שנאמר לרצונכם תזבחהו

על דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם, תכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי (פנחס קמג) ובסוף מנחות (קי), אמר שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפ' הקרבנות שלא נאמר בהם לא אל ולא אלהיך ולא אלהים ולא שדי ולא צבאות אלא יו"ד ה"א שם המיוחד, שלא ליתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק ושמא תאמר לאכילה הוא צריך, תלמוד לומר אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה (תהלים נ יב), לא אמרתי לכם זבחו אלא כדי שיאמר ויעשה רצוני.
...אבל הענין כלו מבואר בתורה, שנאמר (במדבר כח ב) את קרבני לחמי לאשי, ואמר (להלן ג יא) לחם אשה, שהם לחם לאשה, וממנו לאשים, ואשה לשון אש ואמר ר"א, אשה שם התואר וטעמו קרבן אש והוא תואר למלת הכל ובמנחה שאמר (להלן ב ב) והקטיר הכהן את אזכרתה אשה ריח ניחוח לה', יהיה תואר לקומץ ואינו כן, אבל אשה שם, כמו אש, ו"עולה אשה" כמו עולת אש ריח ניחוח לה', וכן כלם, כי טעמם כמו "לחם אשה" (להלן ג יא טז) אבל לא אמר אש ואמר אשה כמשמעו, כאשר הראה אותך בהר במתן תורה והוא הקרבן במדת הדין, והזביחה לשם ה' לבדו, שלא יתכוין לדבר אחר בעולם רק לשם ה' לבדו, וזה טעם עולה הוא, אשה הוא ולכך אמר הכתוב (להלן כא ו) כי את אשי ה' לחם אלהיהם הם מקריבים והיו קדש, כי לאישי ה' קרבן אלהיהם ולכך אמרו שלא הזכיר בצואות של קרבנות לא אל ולא אלהים אלא אשה ריח נחוח לה', כי הכונה לה' לבדו תהיה, לא יכוין המקריב ולא יעלה במחשבתו רק לשם המיוחד והוא מאמר החכמים (סנהדרין ס:) ריקן כל העבודות כלן לשם המיוחד.
ובתורת כהנים (סוף פרק ו) לה', לשם מי שעשה את העולם - והוא מה שאמר המזמור זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך (תהלים נ יד), כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ (שם מז ג) ואין נודרין אלא לשמו המיוחד, והוא מה שאמר אלהים אלהיך אנכי לא על זבחיך אוכיחך (תהלים נ ז ח), כאשר אמר אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב) וזה טעם המזמור כולו, שאמר אל אלהים ה' דבר ויקרא ארץ וגו' (תהלים נ א), שהזכיר שם מלא על עולם מלא, והזכיר בהם הקרבנות, והוא שנאמר (ישעיה ס ז) יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר, לאמר שיהיו הקרבנות על הרצון שהוא מזבחו ובית תפארתו יפאר בעלותם לריח ניחוח. [גירסתו שונה מגירסתנו, ומבאר שיש במדרש סוד עלום]

(רמב"ן, ויקרא פרק א פסוק ט)

אמר ריש לקיש וכו' כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם וכו' אמר רבא כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה (ולא חטאת) ולא מנחה ולא אשם

[מה הוסיף רבא על ר"ל? י"ל שלר"ל, שנחשב כאילו הקריב עולה, צריך ללמוד לשמה, כמו שבהקרבת קרבן אם הקריב שלא לשמה כשר רק בדיעבד ולא עלה לבעלים לשם חובה, ובחטאת פסול, ולימודו בפרשת חטאת לא תיחשב כאילו הקריב חטאת. ואילו רבא אומר "אינו צריך", כלומר שהתורה עצמה מכפרת על עוונותינו, והרי לימוד תורה חשוב גם שלא לשמה, כמו שנאמר שמתוך שלא לשמה בא לשמה (נזיר כג ע"ב). וזה רמוז במה שנאמר (הוריות יג ע"א) שהתורה יותר יקרה מכה"ג שנכנס לפני ולפנים, היינו החטאות הפנימיות שפסולות שלא לשמן, אף תורה כזאת, שהיא שלא לשמה, עדיפה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף פט ע"ד) לטקסט

מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם; כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם... אמר רבי יצחק: מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם; כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם

אחר שידענו שהכוונה בזבחי אלקים היא להיות לזובח רוח נשברה לפניו, הנה ידענו כי לב נשבר ונדכה אף כי יהיה בלי קרבן, כגון בזמן שאין בית המקדש קיים, אלקים לא תבזה... והוא עצמו מה שאמרו חז"ל: זאת התורה לעולה למנחה ולזבח השלמים - מלמד שכל העוסק בפרשת הקרבנות מעלה עליו הכתוב כאילו הקריבם, וזה כי כמו שיועיל המעשה להזמין העניין ההוא ולהעמידו נוכח רעיונך להשכיל ממנו העניין הנכבד אשר אליו יתיישר תכליתו, כן יועיל המקרא ללומד ולמעיין בלי ספק, וכן הוא בכל המעשים התוריים.

(עקידת יצחק שער נא)

...או ירצה על דרך אומרו (לעיל ז לז) זאת התורה לעולה למנחה, ודרשו ז"ל (ויק"ר ז ג) אדם עוסק בפרשת עולה מעלה עליו כאלו הקריב עולה וכו', על דרך אומרו (הושע יד ג) ונשלמה פרים שפתינו, ולא זה בלבד אלא כל מצוה ומצוה שאינה בפרק השג יד, כשאדם לומד מצותה בתורה כאלו עשאה.
והוא מאמר הכתוב אם בחקתי תלכו ואת מצותי וגו', אותם שאין מציאות לעשותם, תשמרו, פירוש תהיו מחכים אותם מתי יבואו לידכם לעשותם, מעלה אני עליכם כאלו עשיתם אותם גם כן, והוא אומרו ועשיתם אותם, לומר לא שכר מחשבה לבד אני נותן. והגם שכתבנו בסמוך ותלמוד תורה כנגד כולם, יש מצות שמבטלין תלמוד תורה בשבילן כגון מעשה הקרבנות וכדומה, ולבחינה זו צריך שילמוד מצותה ויקו לעשותם. [מביא כי הוא הדין גם לשאר המצוות; כשאין באפשרות אדם לקיים המצווה והוא לומד את דיניה ומחכה ומצפה לעשותה, נחשב לו הדבר כאילו עשאה.]

(אור החיים, ויקרא כו, ג)

מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם

[יום חינוך בית תלמוד תורה הוא כיום חינוך המשכן, שנאמר עליו (מגילה ט ע"ב) שהיה שמחה לפני ה' כיום בריאת העולם. הגמרא באה לומר שמעלת התורה גדולה ממעלת הקרבנות, כמו שדרשו (הוריות יג) שהתורה יקרה יותר מכה"ג, כי הקרבנות נועד רק לתקן את פגם החטא, (עט ע"א) שהעולה מכפרת על הרהור הלב, וחטאת מכפרת על השוגג בחטא שזדונו כרת, ושלמים עושה שלום בינינו לה'. והפסוק אומר שמי שמשלים את עצמו בתורה בקיום מצוותיה כתיקונה, אינו צריך את הקרבנות, שהם רק כמו רפואה לחולי נפש, ומי שבריא בנפשו אינו צריך אותם. וראיה שמעלתה גדולה מהקרבנות, שנצטווינו על התורה בהר סיני, כשהיינו בדרגת קדושה גבוהה, ולא היינו זקוקים אז למשכן ולקרבנות, כמו שאמרו על אותו זמן (ע"ז ה) "אני אמרתי אלהים אתם", אבל אחרי חטא העגל, נזקקנו למשכן ולקרבנות כרפואה (כאמור בע"ז שם), כמו שאמרו "יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל". והקרבנות שביום השמיני למילואים, א' בניסן, באו לכפר על חטא העגל, ואז היינו במדבר סיני. ולכן הפסוק הבא אומר (ויקרא פרק ז פסוק לח): "אשר צוה ה' את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם לה' במדבר סיני" - שמתן תורה היה בהר סיני, במקום הקדוש, והציווי על הקרבנות היה במדבר סיני, שהתרחקו מהר סיני, כעשרה חדשים אחרי מן תורה. וזה מלמד שהתורה נעלה מהקרבנות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף עח ע"ד-עט ע"ב) לטקסט

כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם

[בזה אפשר ליישב את הקושיה של עקידת יצחק שער נח, איך יתכן שה' ציווה על הקרבנות וזה לא התקיים כיון שחרב בהמ"ק, והרי רק פעולה מתקיימת נחשבת פעולה טובה? התשובה היא שהעניין הכללי של הקרבנות שייך גם אחרי החורבן, בזה שהלימוד בתורת קרבנות היא במקום קרבן. ולכן אנחנו קוראים את פסוקי המוספים במועדם, לעורר את זכרוננו לפני ה' כאילו הקרבנו את הקרבנות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף נז ע"א) לטקסט

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת

ולאו דוקא בקרבנות כן, דבכל התורה הוי כן, וכמ"ש הבינה לעתים בביאור מ"ש בפ' עקב "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות", התחיל בלשון יחיד וסיים בלשון רבים, אך הכונה דאף המצוה הנאמרה ליחיד ואין ביד כולם לקיימה כגון יבום וכדומה, מ"מ אף דהוי מצוה ליחיד, ביד כולם לשמרו ולעשותו, דבידם ללמוד והוי כמעשה.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא קמא, פתיחה, פתחי שערים)

[ע"י לימוד תורה של מצוה מסוימת, נוכל לתקן כאלו עשינו את המצוה בפועל, כי מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. וכן העוסק בהלכות ביכורים כאילו הקריב ביכורים. ובזה יש לפרש את דברי הספרי (פרשת כי תבוא פיסקא רצז) "והיה כי תבא אל הארץ, אין והיה אלא מיד. כי תבא אל הארץ, עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תיכנס לארץ" - שקשה הרי לא נצטוו בביכורים עד שיכנסו לארץ? הפירוש הוא שילמדו את הלכות ביכורים מיד (שהרי "תורה" שוה במספר קטן ל"והיה"), וזה אפשר לעשות לפני הכניסה לארץ, וזה נחשב כאילו עשו למעשה, ובזכותו ייכנסו לארץ.]

(רבי חיים בצלאל פאנעטה, דברי בצלאל, השמטה אחרי הקדמת בן המחבר) לטקסט

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם

נראה לפרש המקראות בישעיה נו [ג-ז]... "ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש, כי כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי ובחרו באשר חפצתי"... וסריס מכונה על מי שלא חטא, רק שלא זכה לעלות במדריגות נשגבות, ולא נזדמנו לפניו מצות יקרות לקיימם בבחינות גדולות, וזה ההיפוך מתולדות, שמע"ט של צדיקים נקראים תולדות, ומי שלא זכה לזה נקרא סריס. ולפעמים הוא פיתוי היצר, באומרו כיון שזה זמן כביר שלא זכיתי לכך, לעלות במעלות ולעשות מע"ט הרבה, מתי תגיע עוד, ובזה דואג ומיצר לבבו ועי"ז הוא מחטיאו לאט לאט...
"לסריסים" השיב, לבל תקוצו בנפשותיכם מפני מיעוט הכמות ממעשים טובים שלכם, הלא אם תשכילו בעשותם בהשכל, ובחרתם לקיים כל אשר יזדמן לפניכם ממצות ה', תעלו מעלה מעלה ותשכילו. וז"ש "אשר ישמרו את שבתותי", שתחוקו בלבבכם ביום ש"ק שתשבתו ממלאכה, בעבור שה' ית"ש שבת ביום זה בתחילת הבריאה לאחר ששת ימי המעשה, ומגודל אהבתו נתן לנו חמדה גנוזה זאת, והוא לעדה שחפץ בנו בחיבה יתירה שנשוה לו כביכול בכל אשר נוכל, ובזה תתחקה ותשרש בקרביך אמונה אמיתית ואהבה נפלאה. ואמר ג"כ "ובחרו באשר חפצתי", אזי מעלה אני עליכם כאילו קיימתם בפועל, וכמאמרם כל העוסק בתורת עולה וכו'.

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש א, נתיב ג, אות ג)

[כמו שלפני הקרבת קרבן צריך תשובה, כך צריך לעשות תשובה לפני לימוד פרשת הקרבן.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף מד ע"א) לטקסט

[כך צדיקים העוסקים בתורה בגן עדן, כשעוסקים בתורת קרבן, נחשב כאילו מקריבים קרבנות בעוה"ב. הספרים הקדושים אומרים שעוסקים שם באותה תורה שלמד בעוה"ז. נמצא שמה שהקריב קרבן בעוה"ז גרם לו לעסוק בתורה זאת בעוה"ב, לכן נחשב שהקריב בעוה"ב, כמו שאומר במדבר רבה פרשה יז סימן ד: "כל מי שמקריב לי קרבן בעולם הזה אינו מקריבו על חנם אלא מקריבו והוא ערב עלי גם לעולם הבא הוא זוכה לקרב ואני מקבלו".]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף מח ע"ג) לטקסט

[כל אחד צריך לקיים תרי"ג מצוות, אבל יש הרבה מצוות שאי אפשר לקיים כי הן תלויות בא"י ובבהמ"ק. והדרך היא ללמוד תורה, והלומד את דיני המצווה כאילו קיים את המצווה, כדברי הגמרא כאן. ובזה יתבאר הפסוק (בראשית פרק כב פסוק ז) "ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה", שלכאורה קשה, הרי גם אם לא היו אש ועצים היה קשה איפה השה. אלא, יצחק סבר שילמדו שם תורה ובזה ייחשב כאילו הקריב עולה, אבל כשראה שמביאים אש ועצים הבינו שמקריבים עולה ממש, ולכן שאל איה השה.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' פד) לטקסט

דקרו ליה אלהא דאלהא

היו מדעות הפילוסופים שחושבים שאין לשי"ת חפץ והשגחה בבריאה, אבל כל המציאות נמשך על צד החיוב. וכל מי שיאמין זה הדעת הרעה, אם יעלה על דעתו הפכו, יחשוב שהוא מרי גמור וחסרון בחק הש"י, מפני שהם חושבים שהוא נעלה ומרומם מכל זה מאד. וכיון שהיו חושבים כך בדעתם הרעה, ויודעים באמת וברור שהכוכבים והגלגלים פועלים ומשפיעים בעולם השפל, עד שנתיחד לאומה פלונית כוכב פלוני, כמו שאמר הכתוב: פן תשא עיניך השמימה וגו' אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים. והיו חושבים מצד התחכמותם הרע שבעבודות ההם ישיגו שפע והצלחה מצד הכוכבים, והיו נשקעים אל זה הדעת הרעה, עד שהנשים הארורות אמרו: ומן אז חדלנו לקטר למלכת השמים חסרנו כל. נמצא על פי דעות הללו שהיה משתבש בהם העיון, אם לא שהאירה אותנו התורה כמו שאמר הכתוב: נר לרגלי דברך. שאין ספק שכל מי שהווו בעל הדעות ההם, לא היה רואה למרי וענין רע מי שהיה עובד ע"ז, אבל קרוב הוא שהיו חושבים יותר ממרה מי שהיה עובד הש"י ממה שנחשוב אנחנו היום על פי הדעת האמתי מי שהוא עובד עבודה זרה. ולא מפני שהיו כופרים במציאותו, שהרי כל האומות היו מודים לו בכך, כמו שאמר הכתוב. מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה. אמרו בסוף מנחות דקרו ליה אלהא די אלהיא, כלומר, שהיו מודים שהוא עלת העלות ושהכל נמשך ממנו, אמנם על צד החיוב לא על צד הרצון, ונמשך מזה שכל מי שעובד אותו וחושב שהש"י ירצהו או יגונן עליו, שהוא מיחס הליאות אליו, ראוי אם כן לעבוד הכוכבים והגלגלים כדי להשיג מהם השפע הנמשך מהם והמנוסה אצלם על דעתם הרע. [מבאר שהתפיסה האלילית היתה שאמנם יש ה' והוא האלקים אך הוא נשגב מלהתענין בעולם והעולם ממש נתון לשליטה של כוכבים וכוחות שונים וראוי לעובדם, ולכן ה' כלפי כוחות אילו הוא אלוהי האלוהים]

(דרשות הר"ן, הדרוש התשיעי)

(פרק כב) עיקר ושרש ע"ז הוא מה שנחשב לדבר בפני עצמו, נפרד מקדושתו של מקום, ולא כפירה בה' לגמרי, כדאיתא בגמ' דקרו ליה אלהא דאלהיא, אלא שגם הם מחשיבים עצמם ליש ודבר בפני עצמו, ובזה מפרידים את עצמם מקדושתו של מקום ב"ה מאחר שאין בטלים לו ית', כי אין קדושה עליונה שורה אלא על מה שבטל לו ית'...
(פרק כד) ג' לבושי הנפש שמקליפת נוגה שבישראל, שהם מחשבה דבור ומעשה המלובשי' בשס"ה ל"ת דאורייתא ודרבנן, וכן מהות הנפש עצמה המלובשת בלבושיה, כולם מיוחדים ממש בסטרא אחרא וקליפה זו הנק' ע"ז, ולא עוד אלא שבטלים וטפלים אליה וגרועים ופחותים ממנה מאד, כי היא אינה מלובשת בגוף חומרי, ויודעת את רבונה ואינה מורדת בו לפעול פעולתה במשלחת מלאכי רעים שלה שלא בשליחותו של מקום ב"ה ח"ו, וכמאמר בלעם "לא אוכל לעבור את פי ה'" וגו'. ואף שנקרא ע"ז, הא קרו ליה אלהא דאלהיא, ואינם יכולי' לעבור כלל על רצונו ית', כי יודעים ומשיגים שהוא חיותם וקיומם, שיונקים מבחי' אחוריים דאחוריי' של רצון העליון ב"ה המקיף עליהם, אלא שיניקתם וחיותם שבתוכם היא בבחי' גלות בתוכם להחשיב עצמן אלהות, והרי זו כפירה באחדותו, אבל מ"מ אינן כופרים וכחשו בה' לגמרי ולומר "לא הוא", אלא דקרו ליה אלהא דאלהיא, דהיינו חיותם וקיומם הנמשך ויורד עליהם מרצונו ית', ולכן אינן עוברין רצונו ית' לעולם.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק כב ופרק כד)

ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה יב ע"ב]

נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח ובעולת עוף אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח, לומר לך: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים

אשה ריח ניחוח - רבותינו ז"ל (מנחות קי.) אמרו נאמר בעולת הבהמה אשה ריח וגו', ונאמר בעולת העוף אשה וגו', לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט וכו', ע"כ. הנה נתכוונו רבותינו ז"ל לתרץ מה שקשה כי יאמר הכתוב אשה ריח ניחוח בעוף, שהוא שוה איסר, ומכל שכן בעולת הבהמה, לזה דקדקו בלשונם ואמרו לומר לך אחד המרבה כו', פירוש שבא הכתוב להודיענו שאין הפרש בין המועט למרובה, שלא תאמר שאין זה אלא לצד שה' מצד רחמיו מתרצה בקרבן העני, הגם שאינו חשוב כקרבן העשיר, ועל כל פנים אין המוחש נכחש כי זה מביא פר וזה מביא עוף. לזה נתחכם הכתוב ואמר ריח ניחוח בבהמה, ולא הספיק לו במה שאמר בעוף, ללמוד ממנו, להעירך ולהראותך כי לא פחות הוא מקרבן בהמה ללמוד ממנו, וצריך הוא להודיעך גם בקרבן בהמה אשה ריח ניחוח.
והוא מה שדקדק התנא באומרו נאמר ונאמר וכו', פירוש ולא הספיק לו לומר הדבר במדרגה הקטנה, נתכוין לומר לך בזה אחד המרבה ואחד הממעיט, פירוש בהשואה הם, ולזה לא אמר התנא לומר "הממעיט כמרבה" שאז בטלה לה הכוונה שפירשנו בדבריו, כי כשנגיע לומר זה כזה, יתחייב לומר כי הנלמד קטן מהמלמד, כמשפט הרב ותלמידו, ומדקדוק לשון אומרו אחד ואחד, הרי זה מראה באצבע השכל כי אין הדרגה לאחד מחבירו.
ובזה הוא שהשיג תירוץ, למה לא אמר ריח ניחוח בעוף, כי בא ללמדנו דבר זה, שאין מעלה לעשיר בשורו ולא כלום, ומטעם זה גם כן הוצרך לומר אשה ריח ניחוח בצאן, ולא הספיק בבקר ועוף שהם ב' קצוות, כי בענין זה אין דבר נלמד מחבירו לצד המובא. [מבאר שנחשבים הקרבנות השונים ממש במדרגה אחת, כך שאי אפשר היה ללמוד קל וחומר מהקרבן הנמוך בדרגתו אל שאר הקרבנות, שאף הם קרויים אשה ריח ניחוח לה', ולכן הכתוב אמר זאת במפורש בכל פעם.]

(אור החיים, ויקרא א, יז)

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים

[זה רמוז בפסוק (תהלים פרק קלט פסוק טז) "גלמי ראו עיניך" - התורה ניתנה לנו כגולם, ולא היה אפשר להבין אותה, "ועל ספרך כולם יכתבו", ואנחנו מבינים אותה ע"י שפירשו חז"ל, וכל אחד פירש בה מה שקיבלה נשמתו בהר סיני, כל אחד קיבל חלק אחר, "ימים יוצרו" - ככל שיעסוק יותר, יחדש יותר, כי "מרבה ישיבה מרבה חכמה", "ולא אחד בהם" - אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, הקדמת המחבר עמוד שני) לטקסט

כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם

והנה קרבנות כבר דברו בה רבים והסכימו להרמב"ן ז"ל כי העיקר שיחשוב האדם שכמו שהקרבן נשחט כן הי' צריך הוא בעצמו להשחט... וזהו באור "כל העוסק בתורה אינו צריך לעולה וכו'", כי התורה מכפרת ומשמרת מן החטא. כאמרם ז"ל (ב"ב טז ע"א) "בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין".

(רבי שמחה מרדכי זיסל זיו, חכמה ומוסר, חלק ב סימן שנז)

תוספות ד"ה ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן - יש מי שאומר נשמותיהן של צדיקים

[כך המקריב קרבן מקריב ניצוצות נשמתו, שהרי ברכושו של אדם נמצאים ניצוצות מנשמתו, וכשיקחו את נשמתו אחרי מותו למקום הקדושה, יקחו גם אותם ניצוצות נשמתו שהקריב עכשיו, אף שבשעה שהקריב לא היה יכול להגיע לשם, כי היה בגוף, ולכן נחשב כאילו הקריב אחרי מותו. לכן אומר במדבר רבה פרשה יז סימן ד: "כל מי שמקריב לי קרבן בעולם הזה אינו מקריבו על חנם אלא מקריבו והוא ערב עלי גם לעולם הבא הוא זוכה לקרב ואני מקבלו".]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף מח ע"ג) לטקסט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US