מכון הלכה ברורה ובירור הלכה
Halacha Brura and Berur Halacha Institute

שיעורי וידיאו על הדף היומי
על פי בירור הלכה

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת סדרת שיעורי וידיאו על הדף היומי, על פי בירור הלכה, מפי ראש המכון, הרב אריה שטרן.
השיעורים מתפרסמים באתר האינטרנט של "מכון מאיר", יחד עם אלפי שיעורים נוספים בכל מקצועות התורה.

שיעורים אלו אינם זהים לשיעורים הכתובים על הדף היומי המתפרסמים באתר מכון הלכה ברורה, אלא מהווים השלמה להם.

כללנו כאן גם שיעורי וידיאו שניתנו על ידי רבני המכון במסגרת תכנית המצוינות בגמרא, שבשיתוף עם מרכז ישיבות בני עקיבא.

פסחים ו - איסור בל יראה בחמץ בפסח
פסחים ז - נוסח הברכות על המצוות, וההלכה שמברך עובר לעשייתן
פסחים ט ע"ב - ספקות בבדיקת חמץ, באיסור והיתר ובטומאה וטהרה
פסחים כא ע"א - מצוות ביעור חמץ וגדריה
פסחים כה ע"ב - הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
הרב אביאל סליי פסחים מ ע"א - על המצווה לשמר את המצות שלא יחמיצו
פסחים מ ע"א - בירור חיוב אכילת מצה שמורה בלילה הראשון של פסח ובכל החג
פסחים נ - תוקפם של מנהגים
פסחים סא - קרבן פסח
פסחים סח - מצוות האכילה בערב יום הכיפורים והדין של תוספת ביוה"כ
פסחים סח - השמחה ביום טוב, ההלכה והמסתעף
הרב ירון איתן פסחים צט ע"ב - חובת הסיבה בליל הסדר באכילת מצה, בארבע כוסות ובאכילת מרור
פסחים קא - מצות הקידוש בשבת - א
פסחים קא - מצות הקידוש בשבת - ב
הרב ירון איתן, פסחים - האם ניתן להתחיל את ליל הסדר לפני צאת הכוכבים, והאם יש הבדל בין הקידוש לבין אכילת המצה
פסחים קח ע"ב - מצוות שתיית ארבע כוסות
פסחים קכ ע"א - מצוות אכילת מצה בכל שבעת ימי חג הפסח
פסחים קכא ע"ב - ברכת שהחיינוארכיון הסוגיות

ברכות יא-יג - כוונה וטעות בברכות
ברכות יג - מצוות צריכות כוונה, בקריאת שמע, בשופר ובכלל
ברכות כ - החיוב של הקטנים מצד חינוך במצוות החגים
ברכות לג. - ההלכה של הנשים במצוות עשה שהזמן גרמן
ברכות לז ע"ב - ברכת שהחיינו בכיסוי הדם ובראש השנה

שבת ד. - גרמא במלאכות שבת
שבת ו - הגדרת רשות הרבים לעניין שבת
שבת כא - הגדרת המצווה של הדלקת הנר
שבת כא - מצות הדלקת נרות שבת
שבת כא - מצוות נר חנוכה
הרב ירון איתן, שיטת המהדרין מן המהדרין על פי הראשונים
שבת כא - הדלקת הנרות בחנוכה ובמקדש
שבת כא-כג - נר חנוכה ונר המקדש
שבת כא: - נר חנוכה
חנוכה
שבת לא: - מלאכות שעיקרן לתיקון ומלאכות שעיקרן לקלקול
שבת לט. - בישול בחמה
שבת מד-מה - דיני מוקצה והגדרתו
שבת עב: - הגדר של מתעסק בכלל ובשבת בפרט
שבת עד. - מלאכת בורר
שבת עה: - מלאכת מכה בפטיש
שבת צב: - שניים שעשאוה ומסייע שאין בו ממש
שבת צג: - חי נושא את עצמו
שבת צג: - מלאכה שאינה צריכה לגופה
שבת קכא. - אמירה לנכרי - שבות
שבת קמו: - כל דבר שאסור בפרסיא אסור גם בחדרי חדרים

עירובין ו - הגדרת רשות הרבים ותקנת העירוב
עירובין לו-לז - עיונים בסוגיות של "ברירה"
עירובין מב - ברכת שהחיינו - על פירות חדשים וביו"ט שני של ראש השנה
עירובין מה - דרכי התגוננות בשבת כנגד תוקפנות
עירובין סא - הלכות עירובין והלכות הנלמדות מהן בגדרי קניינים
עירובין סז - אמירה לנכרי - גדרי האיסור ואימתי מותר
עירובין פב - דברים המותרים כשנעשים לצורך מצוה


ראש השנה ח:-ט: - הוספה מן החול על הקודש
ראש השנה ח:-ט: - תוספת יום כיפור ושבת תוספת שביעית והדין של ערב כיפור
ראש השנה טז: - מן הטבילה בערב יום הכיפורים והטהרה ברגל לשמחת בית השואבה
ראש השנה יז - י"ג מידות
ראש השנה יח - יום העצמאות בהלכה
ראש השנה יח-יט - החיוב להתענות בצומות של טבת תמוז ותשרי וביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
ראש השנה יח-יט - יום טוב של יום העצמאות ואמירת ההלל
ראש השנה כב - קידוש החודש וקביעת המועדים
ראש השנה כח ע"א - מצוות צריכות כוונה בכלל ותקיעת שופר בפרט
ראש השנה כט ע"ב - ראש השנה וסוכות שחלים בשבת
ראש השנה לג ע"א - מצות תקיעת שופר
ראש השנה לג - מידת השייכות למצוה למי שאינו מצווה ועושה

יומא ט ע"ב - לא חרב המקדש השני אלא מפני שנאת חינם

סוכה מה - אסרו חג בכלל ואסרו חג של שבועות בפרט
סוכה מה - אסרו חג - באופן כללי ובפרט בחג השבועות

ביצה יא - טלטול תפילין ביו"ט ובשבת
ביצה כב - בנין וסתירה בכלים
ביצה ל - גדר מצוות הוכח תוכיח
ביצה לז - ברירה מדאורייתא ומדרבנן
ביצה מ - סוגיית מוקצה

תענית ג - טעות בהזכרת טל וגשם בתפילה
תענית ו - שאילת גשמים
תענית י - מה בין ארץ ישראל לבבל בעניין שאילת גשמים ותענית עליהם
תענית י - איסור תענית בראש חודש
תענית כו - האבלות על החורבן
תענית כח - מצוות אמירת הלל

מגילה ג - מצוות הנידחות מפני מקרא מגילה
הרב אהרון גניזי מגילה ג - ביטול תלמוד תורה ומצוות לקריאת המגילה
מגילה ד - חיוב קריאת מגילה בכלל וחיובן של הנשים בפרט
מגילה יא - קדושת המקדש בזמן הזה
מגילה יא - קדושת ירושלים והמקדש
מגילה יד - קריאת ההלל בפורים
מגילה יט ע"א - האם אפשר לברוח מפורים?
מגילה כו: - תשמישי מצוה נזרקים והשימוש בהם

מועד קטן ב - בעניין חולו של מועד
מועד קטן ח - אין מערבין שמחה בשמחה

חגיגה ו - מצוות השמחה ברגל
חגיגה יא.; יט. - טהרה במקווה של ארבעים סאה מדאורייתא ומדרבנן
חגיגה יח - אסרו חג בכלל ושל שבועות בפרט

יבמות - שיעור פתיחה: בירור ראשוני של מצוות ייבום
יבמות - עשה דוחה לא תעשה
יבמות יג - עיון באיסור "לא תתגודדו"
יבמות כב - הגדרת האח שמחייב ייבום והגדרת הבן שפוטר
יבמות כד - סוגיה בהלכות גיור
יבמות ל ע"ב - ההבדל בין ספק דאורייתא לספק דרבנן
יבמות לח-לט - מצות יבום ומצות חליצה - מה קודם
יבמות מה-מז - מעשה הגיור
יבמות מז ע"א - נאמנות אדם לומר שהתגייר
יבמות נג ע"ב, נו ע"א - קניין יבום בהשואה להלכות הרגילות של קידושין ונישואין
יבמות סה ע"ב - משנים מפני השלום
יבמות סו - דין של ערל בזדון או באונס
יבמות פא.-פב: - חיוב התרומה בזמן הזה וקדושת הארץ והמקדש
יבמות פח - נאמנות עד אחד באיסורים ובהתרת עגונה
יבמות קב - מצוות חליצה - המעשה והכוונה בטעות ובתנאי
יבמות קט:-קי. - תוקף נישואי קטנה
יבמות קיג - האם ועד כמה צריך למנוע את הקטן מאיסורים

כתובות ב ע"א - מדוע בתולה נישאת ליום הרביעי?
כתובות ז-ח - ברכות אירוסין ונישואין
כתובות טז - אימתי מסתמכים על הרוב להכשיר כשיש ספק
כתובות לא-לה - קם ליה בדרבה מיניה במיתה בכרת ובמלקות
כתובות מז - כתב לה פירות כסות וכלים
כתובות מז - חיוב המזונות לאישה בחיי בעלה ולאחר מותו
כתובות נד - צורת התחייבות החתן בתוספת הכתובה
כתובות סז. - גביית הכתובה מהבעל
כתובות עד - אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
כתובות עה - גדרי תנאים; ביאור הכלל שתלוי בשליחות ומתנה על מה שכתוב בתורה
כתובות פה-פו - הגדרת שטר חוב והלכותיו
כתובות פו - פריעת בעל חוב מצוה
כתובות קא - התחייבות בדבר שלא היה חייב מעולם
כתובות קי - מצוות ישוב ארץ ישראל

נדרים ב. - שיעור פתיחה למסכת נדרים
נדרים ט - האם ומתי ראוי לעשות נדרים ושבועות
נדרים כג: - ביטול נדרים מראש ותפילת כל נדרי
נדרים כו:, כח. - הגדר של ביטוי שפתיים בנדרים ובשבועות
נדרים כח - דינא דמלכותא דינא
נדרים ז., מג:, מד: - הפקר נדר או קניין?
נדרים לג, לה - גדרים הלכתיים באיסורים של מודר הנאה והמסתעף מהם בעיניינים של תלמוד תורה ומצוות
נדרים מה - דיני ברירה בכלל ובשותפין בפרט
נדרים סג - מה בין אדר הראשון לאדר השני
נדרים עג: - הפרת נדרים באישה ובכל אדם
נדרים עז - מה בין הפרת הבעל להתרת חכם
נדרים פג: - פה. - טובת הנאה - האם נחשבת ממון

נזיר ב - שיעור כללי במצוות הנזירות
נזיר יז. - התנאים המחייבים את הנזיר בהשוואה למטמא את עצמו במקדש
נזיר לט: - איסור גילוח בנזיר כשאינו מתכוון

סוטה ב - הדין הכללי של סוטה ומה בין סוטה ודאית לספק
סוטה ח. - אין עושים מצוות חבילות חבילות
סוטה כה. - העוברת על דת
סוטה לא. - גדרי הנאמנות של עד אחד בסוטה ובכל אשת איש
סוטה לד - תפילה ברכות וקריאת שמע שנאמרים בכל לשון

גיטין - מה בין גיטין לשאר שטרות, בין שליח קבלה לשליח הולכה
גיטין ג - עדי חתימה ועדי מסירה
גיטין ז - האיסור לשיר ולזמר בפה ובכלי שיר - זכר לחורבן בית המקדש
גיטין יג - השולח שליח עם גט או מתנה ואמר לו תן או זכה
גיטין לז - שמיטת כספים ותיקוני פרוזבול
גיטין מז - האם יש לגוי קניין בארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ
גיטין נג - הדין של הנעשה באיסור בשבת ובשביעית
גיטין ס - הקדמת הכהן והלוי בקריאת התורה
גיטין עא - מצוות תקיעת שופר בתקיעה או בשמיעה

קידושין ב ע"א - גדרים כלליים בקידושין
קידושין ב ע"ב - מה בין קידושין לקיניינים אחרים
קידושין ה ע"א - חופה וקידושין
קידושין לח - האיסור של פירות ערלה וקנייתם בשוק
קידושין לט - הרכבת אילנות האיסור וגדריו
קידושין מא - גדרים כלליים בשליחות
קידושין מב - אין שליח לדבר עבירה
קידושין מג - סוגיית 'שליח נעשה עד' בדיני ממונות ובקידושין גדרים בהלכות עדות פסול נוגע ובעל דבר
קידושין סט ע"ב - מעמד הכהנים בזמן הזה
קידושין עז - בני גרים היתרים ואיסורים לכהנים ולממזרים

בבא קמא - שיעור פתיחה למסכת בבא קמא - לדיני נזיקין
שיעור פתיחה, הרב אריה שטרן, מבוא לפרקים הראשונים של מסכת בבא קמא
בבא קמא ו ע"א - אבנו סכינו ומשאו שנפלו ברוח מצויה
הרב אהרן גניזי, בבא קמא ו - הדברים הנלמדים מ"במה הצד"
הרב אהרן גניזי, בבא קמא ו - בור המתגלגל כשהזיק בדרך הילוכו
בבא קמא י - שותפות בנזיקין ובהריגה
בבא קמא יז ע"ב - זורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל
בבא קמא כו ע"א - אדם מועד לעולם
בבא קמא כז ע"ב - אין הולכים בממון אחר הרוב
הרב אביאל סליי, בבא קמא נה, ב - הפורץ כותל בריא בפני בהמת חברו
הרב אביאל סליי, בבא קמא נה, ב - נו, א - הפורץ כותל רעוע בפני בהמת חברו
הרב אהרון גניזי, בבא קמא נו: חיוב הליסטים על הנזקים שעשתה הבהמה שגזל
הרב אביאל סליי, בבא קמא נו, ב: מסר בהמתו לשומר, והלה העבירה לשומר אחר, והלכה והזיקה
בבא קמא נו ע"ב - שומר שמסר לשומר
בבא קמא נט ע"ב - מזיקים שנמסרו לחרש שוטה וקטן
הרב אהרון גניזי, בבא קמא ס,ב: האם מותר להציל עצמו בממון חברו?
הרב אהרון גניזי, בבא קמא עט, ב - גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמנינו
הרב ירון איתן, בבא קמא פה, ב: תשלומי שבת בחובל בחברו
הרב אביאל סליי, בבא קמא ב - פו, א: "שבת הפוחתתו בדמים"

בבא מציעא ב - שניים אוחזין בטלית - הדין וגדריו
בבא מציעא י - המגביה מציאה לחבירו והתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
בבא מציעא כא - דיון כללי במצוות השבת אבידה וגדרה
בבא מציעא כא - יאוש שלא מדעת
בבא מציעא כה - היאוש באבידה כיצד זוכים בה ובפרט בקניין חצר
בבא מציעא לו - שומר שמסר לשומר
בבא מציעא מט - התוקף שיש להבטחה בדברים
בבא מציעא נ - איסור אונאת ממון
בבא מציעא סא - איסור ריבית
בבא מציעא סז - מחילה בטעות
בבא מציעא עז - יחסי עובד ומעביד
בבא מציעא פ - ביטול מקח

בבא בתרא ב - היזק ראייה במסכת בבא בתרא
הרב אביאל סליי בבא בתרא ב. - מבוא למסכת בבא בתרא וביאור המשנה הראשונה
הרב אביאל סליי בבא בתרא ב. - הגבלות על הכלל "הכל כמנהג המדינה"
הרב אביאל סליי בבא בתרא ב - חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק א
הרב אביאל סליי בבא בתרא ב - חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק ב
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ב - ביאור המחלוקת בעניין היזק ראיה
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ד - חזקה ומחילה בהיזק ראיה
הרב ירון איתן בבא בתרא ד - סתירת בית כנסת
הרב ירון איתן בבא בתרא ד - שיפוץ בית כנסת בזמן שאינו בשימוש
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ד: - סוגיית מקיף וניקף
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ד: - הסיבה שמחייבים את הניקף לשלם עבור הגדר
הרב ירון איתן בבא בתרא ה. - חזקה אין אדם פורע תוך זמנו
הרב ירון איתן בבא בתרא ה. - באיזו הלוואה אין אדם פורע תוך זמנו
הרב אביאל סליי בבא בתרא ו. - "אחזיק להורדי - אחזיק לכשורי"
הרב אביאל סליי בבא בתרא ו. - חזקת תשמישים - מה? כמה? ולמה?
בבא בתרא ו ע"א - חזקת הבתים, חזקת תשמישין וחזקת נזיקין
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ו: - בניית מעקה לגג משום היזק ראיה
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ו: - אימתי יש היזק ראיה בגג?
רב ירון איתן בבא בתרא ו - מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק א
הרב ירון איתן בבא בתרא ו - מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק ב
הרב אביאל סליי בבא בתרא ז - יורש שבונה כותל שמאפיל על דירתו של היורש השני
הרב אביאל סליי בבא בתרא ז - היזק הנובע מהאפלה על חלון
הרב ירון איתן בבא בתרא ז - אופן חלוקת המס בין תושבי העיר
הרב ירון איתן בבא בתרא ז: - "רבנן לא צריכי נטירותא"
בבא בתרא ז ע"ב - שיטת הבחירות והממשל ע"פ ההלכה
בבא בתרא ז: - הבחירות ושיטת הממשל
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ח: - גבייה ושימוש בכספי קופה ותמחוי
הרב אהרון גניזי בבא בתרא ח: - האם כופים על מצוות צדקה?
הרב אביאל סליי בבא בתרא י: - האיסור לקבל צדקה מנכרים
בבא בתרא יב - דרכי החלוקה בשותפות
הרב ירון איתן בבא בתרא יג:-יד. - הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק א
הרב ירון איתן בבא בתרא יג:-יד. - הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק ב
הרב אהרן גניזי בבא בתרא יד - כתיבת תנ"ך שלם
הרב אהרן גניזי בבא בתרא יד - כתיבה וגלילה של כתבי הקודש
בבא בתרא מז ע"ב - מקח וממכר שלא ברצון
בבא בתרא נד ע"ב - גדרים בדינא דמלכותא
בבא בתרא ס ע"א - י"ז בתמוז וימי בין המצרים
בבא בתרא עו ע"א - מכירה וקניין של שטרות
בבא בתרא פא ע"א - זכויות של הקונה אילנות בקרקע של חבירו
בבא בתרא צב ע"א - אין הולכים בממון אחר הרוב
בבא בתרא ק - מיצר שהחזיקו בו רבים
בבא בתרא קח ע"א - ענייני ירושה
בבא בתרא קכב - דין "יכיר" ונאמנות האב כלפי בניו
בבא בתרא קכו - דין ראוי בבכור ובבעל חוב
בבא בתרא קמד - מתנת שכיב מרע על כל הנכסים ועל מקצתם
בבא בתרא קמט ע"א - המעשה של איסור גיורא
בבא בתרא קסז - דיני שטרות
בבא בתרא קעה ע"ב - לברור ההגדרה של שטר חוב

סנהדרין ב - דיני ממונות בשלשה
סנהדרין כ - פרשת המלך המצווה והסמכויות
סנהדרין יג - סמכותם של הדיינים והרבנים
סנהדרין עב - גנב הבא במחתרת
סנהדרין עט ע"א - רוב וקבוע
סנהדרין עד - גדרים בפיקוח נפש

מכות ב ע"ב - עדים זוממים
מכות ז ע"א - חיוב של גלות לרוצח בשגגה
מכות יט ע"א - קדושת המקדש וקדושת ירושלים בזמן הזה
מכות יט ע"א - קדושת המקדש ירושלים וארץ ישראל

שבועות יט ע"א - חצי שיעור אסור מן התורה
שבועות לה ע"א - השמות והכינויים בכלל ובשבועות בפרט
שבועות מד ע"ב - חשוד על השבועה ודין 'מתוך שאינו יכול להישבע'

עבודה זרה ו - "לפני עיוור לא תתן מכשול"
עבודה זרה כט ע"ב - מאכלים ומשקים של גוים האסורים באכילה או בהנאה
עבודה זרה סז ע"א - מאכלים או משקים של גויים האסורים באכילה או בהנאה
עבודה זרה עה - טבילת כלים שנקנו מגוי

הוריות ב ע"ב - גדרי החובה לציית להכרעות בית הדין
הוריות יא ע"ב - ירושה במינויים ציבוריים

זבחים ב - מחשבה בקדשים ובכלל , בדיבור או במחשבה
זבחים ו ע"ב - לב ב"ד מתנה
זבחים טו ע"ב - יד ימין בעבודה במקדש ובשאר דברים
זבחים לב ע"ב - הותרה או דחויה - בטומאה ובשבת
זבחים נו - מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה
זבחים עג ע"א - רוב וקבוע
זבחים סב - מקום המקדש ומקום המזבח והקרבת קרבנות בזמן הזה
זבחים פט - כל התדיר מחברו קודם לחברו
זבחים צא - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישיה
זבחים ג - דם קרבן שניתז על הבגד
זבחים קח - איסור שחוטי חוץ

מנחות לה ע"ב - ברכות התפילין
מנחות לט - למצוות הציצית על פי הסוגיות בפרק התכלת
מנחות נב ע"ב - מה בין כל המנחות שבאות מצה לבין המצה בפסח שצריכה להיות שמורה?
מנחות סה - מצוות ספירת העומר
מנחות סה - מצוות ספירת העומר - ב
מנחות סה - מצוות ספירת העומר - ג
מנחות סה, ב - מהות הספירה מנחות סח - מצות הבאת העומר ואיסור אכילה מתבואה חדשה
מנחות פז - היין בנסכים בקידוש ובארבע כוסות
מנחות צו - כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת
מנחות צט - מצות תלמוד תורה וגדרה
מנחות צט - מצות תלמוד תורה
מנחות קג - תפוס לשון ראשון וחזרה בתוך כדי דיבור

חולין ב - הברכה שמברכים על השחיטה
חולין י - אין ספק מוציא מידי ודאי
חולין יב - גדול עומד על גביו בשחיטה ובשאר דברים
חולין יד - מעשה שבת - איסורו גדרו והיקפו
חולין לא ע"א - כוונה בעשיה, בשחיטה ,בטבילה ,בשופר ובקריאת שמע
חולין עו ע"א - הלכות טריפות בבהמה ובאדם
חולין צז - טעם כעיקר וביטול ברוב
חולין קד - ההרחקות הנוספות שנמשכות מאיסור בישול בשר בחלב
חולין קל - מתנות כהונה
חולין קלה - גדרי החיוב בראשית הגז

בכורות ג - דבר שלא בא לעולם בכלל ובבכורות בפרט
בכורות ט - פדיון הבן למי שנולד בלידת מלקחיים
בכורות יח - דיני ספקות בכלל וספק בכור בפרט
בכורות כח - התשלום על ראיית בכור ועל טעות הדיינים - כללים בדין גרמי
בכורות מט - מצות פדיון הבן
בכורות נא - ראוי ושבח בבכור ובבעל חוב

ערכין ב - מצות החינוך לקטנים
ערכין ו - מאימתי זוכים העניים בכספי צדקה
ערכין י-יא - שירת ההלל והשירה בכלל
ערכין לא - נתינה בעל כרחו

תמורה ה - כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד וכו'
תמורה ב - לאו שאין בו מעשה
תמורה לד - בעור ושריפת חמץ

מעילה כא - שליח לדבר עבירה, והדין במעילה

תמיד - התפילות וקרבן התמיד

נדה ב - הגדרת האיסור של נידה
נדה יג - השחתת זרע וכל המסתעף מאיסור זה
נדה ב - דיני חזקות וסוגיהן
נדה מה - מופלא הסמוך לאיש, מדרגות בגדרים של קטן וגדול
נדה מט - גדרים במינויים ותפקידים ציבוריים בכלל ושל נשים בפרט
נדה נא - ברכות שלפניו וברכות שלאחריו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US