Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים למפרשי התורה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרים עם פירושים לתורה ולנ"ך, שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

מפרשי תורה ראשונים מפרשי תורה אחרונים מפרשי נ"ך


ראשונים על התורה

כולל אחרונים שמפרשים את המפרשים הראשונים
פירושי הרמב"ם על התורה - ראה כתבי הרמב"ם
אבן עזרא על תנ"ך
אבן עזרא, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
אבן עזרא על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
אבן עזרא על התורה, נאפולי רמ"ח, 98 עמ', 24.3 MB
§ממקור אחר, 105 עמ', 20MB
§פירוש אבן עזרא על התורה, אבן עזרא, אברהם בן מאיר, קושטנדינה, רעד
§פירוש אבן עזרא לספר שמות עם משנה לעזרא, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, וינה, תרפו
§אבן עזרא ע"פ אבי עזר - תורה, מגלות, אבן-עזרא, אברהם בן מאיר, ורשה, 5640
—Ξעשרת הדברים, ר' אברהם אבן עזרא, על עשרת הדברות, פריס, של"ו
—Ξפירוש הסודות של אבן עזרא על התורה, ר' יוסף אבן כספי, פרשבורג תרס"ג, 15 עמ', 7.2MB, —§ממקור אחר, 28 עמ', 1MB
—§אבי עזרי, שלמה הכהן מליסא, ווילנא, תרלד, על אבן עזרא
—§אור לנתיבה על אבן עזרא, קאפוטא, חיים זאב, לבוב, תרנז, על פירוש אבן עזרא על התורה, 192 עמ', 10MB
—♔אמר אברהם המחבר, ד"ר אברהם אבן עזרא, על ר"א אבן עזרא
—§באר יצחק, שרים, יצחק מארם צובא, ליוורנו, תרכד, 322 עמ', 41MB, ביאור על אבן עזרא על התורה, ≡ממקור אחר, 332 עמ'
—§הואיל משה באר על פי' הרא"בע בספר ויקרא, כרמי, משה, עיש, תריג
—§לקוטי פרושים, מאבן עזרא, על בראשית, שמות, ויקרא, מלוקט ע"י פריצקר, אשר, תל אביב, תשא
—ჶפירוש על פירוש רבי אברהם אבן עזרא על התורה, ר' שמואל מוטוט, ויניציאה שי"ד, 53 עמ', 8.7 MB
—⋧מגילת סתרים , מוטוט, שמואל, פירוש על פירוש רבי אברהם אבן עזרא על התורה, ויניציאה שי"ד, נב דפים
—§מגילת סתרים, מוטוט, שמואל, ויניציאה, שיד, על אבן עזרא
—§מרגליות טובה, ר' שמואל מוטוט, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, אמשטרדם, 5482, על פירושאבן עזרא על התורה, 320 עמ', 38MB
—§עזרה להבין, מעלער, יצחק, ברדיטשוב, תרנז, על פירוש אבן עזרא על התורה, ועל אורח החיים על התורה
—§בני רשף א, פילווארג, יונה ב"ר שלמה, פיעטרקוב, תרס, על אבן עזרא על התורה, ממקור אחר
—§מחוקקי יהודה-בראשית, פירוש על אבן עזרא, ווילנא, תרפח
—§מחוקקי יהודה-שמות, פירוש על אבן עזרא, ווילנא, תרפח
—§מחוקקי יהודה-ויקרא, פירוש על אבן עזרא, ווילנא, תרפח
—§מחוקקי יהודה, במדבר, פירוש על אבן עזרא, ווילנא, תרפח
—§מחוקקי יהודה, דברים, פירוש על אבן עזרא, ווילנא, תרפח
—ὥחמשה חומשי תורה - מחוקקי יהודה, אברהם אבן עזרא
—§בן ימיני, ר' בנימין זאב ב"ר שלמה, וינה, 5584, על אבן עזרא על התורה, ממקור אחר
—§מקור חיים, צרצה, שמואל, מנטובה, שיט, על אבן עזרא
—§מבשר עזרא, ר' משלם ראטה, 5MB, על פירוש אבן עזרא
—§מקור חיים, ר' שמואל צרצה, 9MB, מנטובה - שי"ט על פי' הראב"ע על התורה
אמרי נועם, דילישקש, יעקב, קושטנדינה ש', 42 דפים
אמרי נועם, ר' יעקב דילישקש, על התורה, ליקוטים מפרושי בעלי התוספות, קושטנדינה ש, 43 עמ', 11.2MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§אמרי נועם, דילישקש, יעקב, קרמונה, שכו
§אמרי נועם, ר' דילישקאש, יעקב, קראקא, שנח
§אמרי שפר, חלואה, יהודה בן משה - חיים בן ציון הרשלר, ירושלים, תשנג, 476 עמ', 20MB, על בראשית
§באור תשעים מלות בודדות בתנ"כ, סעדיה גאון, ירושלים, תרצא
§ביאורים יסד הגאון, איסרלין, ישראל בן פתחיה, ויניציאה, רעט
§באורים, ר' איסרלין, ישראל ב"ר פתחיה, ריווא דטרינטו, שכב
§באורי, איסרלין, ישראל ב"ר פתחיה, מארגהיטא, תרצז
§בעלי התוספות על התורה, עם פירוש הריב"א ור"ע מברטנורא, ווארשא, תרלו
דעת זקנים - בראשית
דעת זקנים - שמות
דעת זקנים - ויקרא
דעת זקנים - במדבר
דעת זקנים - דברים
דעת זקנים, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§דעת זקנים - עפר יעקב, בעלי התוספות, ליוורנו, 5543, על התורה, 253 עמ', 23MB, "מנחת יהודה", ר' יהודה בר אליעזר, עם "עפר יעקב" לר' יעקב נוניס ואיס, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ★ממקור אחר
§דעת זקנים - מנחת יהודה, אופן, 5594, פירושי בעלי התוספות על התורה, עם שארית יוסף על בראשית ושמות לר' אהרן קוטנא
§תוספות השלם - יד - אמור, גליס, יעקב, ירושלים, 5774, §ממקור אחר
§תוספות השלם - טו - בהר, בחוקותי, גליס, יעקב, ירושלים, 5776, §ממקור אחר
§דרשות התורה, אבן שם טוב, שם טוב בן יוסף, שאלוניקי, רצ
§דרשות התורה, ר' שם טוב ן' שם טוב, 10MB, ויניציאה ש"ז על התורה,163 עמ', ממקור אחר, 16MB, ממקור אחר
§דרשות התורה להחכם שם טוב ן' שם טוב, אבן שם טוב, שם טוב בן יוסף, פדואה, שכז, ★ממקור אחר, 162 עמ'
§דרשות שם טוב בן שם טוב, אבן שם טוב, שם טוב בן יוסף, ירושלים, תשלג
Ξדרשות רבי יהושע אבן שועיב, על התורה, קראקא של"ג 25.3 MB, §ממקור אחר ממקור אחר
ממקור אחר, 193 עמ', 14MB
§דרשות לר' יהושע אבן שועיב, 25MB, קראקא של"ג, ד"צ ירושלים תשכ"ט, עם דברי פתיחה, 241 עמ'
דרשות אבן שועיב - על חמשה חומשי תורה, ר' אבן שועיב יהושע
§עולת שבת, דרשות על התורה, ר' יואל אבן שועב, ויניציאה, שלו, 332 עמ', 41MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§עולת שבת, על התורה, ר"י אבן שועיב, ויניציאה, שמ״ג, 332 עמ', 41MB
§הדר זקנים, בעלי התוספות, ליוורנו, תר
חזקוני, ר' חזקיה בן מנוח, קרמונה שי"ט, קנז דפים
חזקוני, ר' חזקיה בן מנוח, קרמונה שי"ט, 158 עמ', 26.1MB
§ממקור אחר, ממקור אחר
§חזקוני, חזקיה ב"ר מנוח, לבוב, תריט
§חזקוני על התורה, חזקיה ב"ר מנוח, ווילנא, תרלה, ≡ממקור אחר, 198 עמ'
§חזקוני, ר' חזקיה בן מנוח, ניו יורק, תשי
חזקוני, ר' חזקיה בן מנוח, פירוש לתורה, צילום דפוס וילנא תר"מ
§חזקוני-בראשית, חזקיה ב"ר מנוח, ווילנא, תרעב
§חומש דעת ותבונה ע"פ רבינו יונה - בראשית, בן שושן, יצחק בן יוסף, מודיעין עילית, 5770
חומש עם הפטרות, אונקלוס, רש"י ושפתי חכמים, אמשטרדם ת"מ, 372 עמ', 86.7 מג"ב
חמשה חומשי תורה, עם תרגום ורש"י וחזקוני, עם חמש מגילות עם רש"י ואבן עזרא, ויניציאה רפ"ד, 340 עמ', 73.2MB
§העשרים וארבע גדולים ישנים על חמישה חומשי תורה, באזיליא, שעח
חמשה חומשי תורה, בראשית-ויקרא, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עזיאל ותרגום הירושלמי, רש"י והרשב"ם והראב"ע, המסורת ופירוש הרב בעל הטורים, תולדת אהרן, פי' הרד"ק על ההפטרות, ברלין תס"ג-תס"ח, 673 עמ', 149MB
חמשה חומשי תורה, במדבר-דברים, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עזיאל ותרגום הירושלמי, רש"י והרשב"ם והראב"ע, המסורת ופירוש הרב בעל הטורים, תולדת אהרן, פי' הרד"ק על ההפטרות, ברלין תס"ג-תס"ח, 403 עמ', 102 MB
§חמשה חומשי תורה, עם אונקלוס, יב"ע, רש"י, רשב"ם, א"ע, מסורה, בעה"ט, תולדות אהרן, ורד"ק על ההפטרות ברלין, תסג
§חמשה חומשי תורה חלק ב במדבר דברים עם מגלות והפטרות עם עשרה פירושים, ברלין,
§חמשה חומשי תורה עם הרבה מפרשים חלק א, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה עם הרבה מפרשים חלק ב, ברלין, תסה
§חמשה מאורות הגדולים, פירושים על התורה מר"י קרא, ר' יוסף קמחי, ר"י יעבץ, ר' יוסף נחמיאש, ופרוש ר"י קרא על איוב, ופירוש ר"י אבן תיבון, ופירוש "שתי אבנים", ההדיר גד, חיים יוסף איסר ב"ר יצחק אריה הלוי, יוהניסבורג, תשיג
חצי מנשה, פרושים על התורה מחכמי ספרד צרפת ואשכנז, בעריכת מנשה גראסבערג לונדון, 1901, 88 עמ'. מעמ' 64 - פירוש על מס' הוריות מרבינו יהונתן הכהן מלוניל, §ממקור אחר, 2MB
§מאור האפלה, נתנאל בן ישעיה, ירושלים, תשיז
§מדרש רבי דוד הנגיד, רבי דוד נכד הרמב"ם, ירושלים, תשכ"ד, על בראשית, 282 עמ', 10MB
§מדרש רבי דוד הנגיד, רבי דוד נכד הרמב"ם, ירושלים, תשכ"ד, על שמות, 252 עמ', 9MB
§מדרשי התורה, ר' אנשלמה אשתרוק, ברלין, תרנט, 237 עמ', 12MB, על התורה
§מושב זקנים, בעריכת סלימאן ששון, לונדון, תשי"ט, 23MB, 540 עמ'
§מלמד התלמידים, ר' יעקב אנטולי, 17MB, ליק - תרכ"ו על התורה, ממקור אחר
§מנחת בכורים, יעקב ב"ר חננאל, נ.י., תשיד, דרשות לפרשת השבוע
מנחת יהודה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§משנה כסף ח"א, "טירת כסף", על התורה, ר' יוסף אבן כספי, פרעסבורג, תרסה, 184 עמ', 6MB. מעמ' 57 - בראשית. מעמ' 142 - שמות. מעמ' 163 - ויקרא-דברים.
§משנה כסף ח"ב, מצרף לכסף, על התורה, ר' יוסף אבן כספי, קראקא, תרסו, 338 עמ', 12MB
Ξמשנה כסף, ר' יוסף אבן כספי, על התורה, חלק א, פרעסבורג, תרס"ה, 6.34 MB, חלק ב, קרקא, תרס"ו על התורה, 11.3 MB
פירוש ר' יוסף אבן כספי על התורה, בראשית - ע"פ מהדורת ראק (רמת גן, תשס"ז), שמות-דברים ע"פ מהדורת לאסט (קראקאו, תרס"ו), נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
ספר הישר א, ספורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים, ויניציאה שפ"ה, 158 דפים
ספר הישר ב, ספורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים, ויניציאה שפ"ה, 158 דפים
ჶספר הישר, ספורים ומדרשי רז"ל על התורה, ויניציאה שפ"ה, א, 162 עמ', 33.7MB, ב, 10 עמ', 1.9MB, §ממקום אחר
ספר הישר , ספורים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים, פרנקפורט דמיין תס"ו, 107 דפים
עקדת יצחק, ערמה, יצחק בן משה, ויניציאה שכ"ה, שנ דפים
עקדת יצחק, ר' יצחק ב"ר משה ב"ר מאיר בן עראמה, ויניציאה שכ"ה, 350 עמ'
עקידת יצחק, ר' ערמה יצחק, ההדיר: , עיצוב: איזנברג יהודה, ע"פ מהדורת לבוב
§עקדת יצחק, ר' אבן עראמה, יצחק ב"ר משה, ויניציאה, שלג
§עקדת יצחק, ר' אבן עראמה, יצחק ב"ר משה, שאלוניקי, רפב
§עקידת יצחק, עראמה, יצחק בן משה, פ"פ דאדר, תקמד, 518 עמ', 79MB, על התורה וחמש מגילות
§עקידת יצחק - בראשית, ר' יצחק בן משה עראמה, עם "חזות קשה" ו"מקור חיים", לבוב, תרכח, 592 עמ', 35MB
§עקידת יצחק - שמות, ר' יצחק בן משה עראמה, לבוב, תרכח, 447 עמ', 26MB
§עקידת יצחק - ויקרא, ר' יצחק בן משה עראמה, לבוב, תרכח
§עקידת יצחק - במדבר, ר' יצחק בן משה עראמה, לבוב, תרכח
§עקדת יצחק-בראשית, אבן עראמה, יצחק ב"ר משה, פרשבורג, תרט
§עקדת יצחק-שמות, אבן עראמה, יצחק ב"ר משה, לבוב, תרכח
§עקדת יצחק-ויקרא, אבן עראמה, יצחק ב"ר משה, לבוב, תרכח
§עקדת יצחק-במדבר, אבן עראמה, יצחק ב"ר משה, לבוב, תרכח
עקידת יצחק, ר' יצחק עראמה, עם ביאור "מקור חיים" לר' חיים יוסף פאלאק, במדבר ורות, פרשבורג תר"ט
עקידת יצחק, ר' יצחק עראמה, עם ביאור "מקור חיים" לר' חיים יוסף פאלאק, דברים, למברג תרכ"ח
—§בירורי המדות, קיטובר, ישראל ב"ר יצחק דוד, יוזעפאף, תרלב, ביאורים לעקידת יצחק, במיוחד למובאות מ"ספר המדות"
פירוש ר' אברהם בן הרמב"ם על התורה ע"פ מהדורת ששון (לונדון, תשי"ח) , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
פירוש הרא"ש על התורה, ויניציאה ש"ד, 67 עמ', 13.2 MB
§פירוש הרא"ש על התורה, יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים), הנובר, תקצט
פרוש על התורה, רקנטי, מנחם בן בנימין, ויניציאה רפ"ג, 155 דפים
§פירוש הריקאנטי, ר' מנחם בן בנימין ריקאנטי, 20MB, ונציה ש"ה
§פירוש הריקאנטי, ר' מנחם בן בנימין ריקאנאטי, 9MB, ורשה - תרע"ג
§פי' הריקאנטי, ר' מנחם ריקאנטי
פירוש ר' יהודה אבן בלעם על במדבר ודברים ע"פ מהדורת פרץ (רמת גן, תש"ל), , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
פירוש התורה לרבי יעקב בן הראש, ר' יעקב בן הראש, האנובר תקצ"ט
פירוש התורה לרשב"ם , רשב"ם, ההדיר: ראזין דוד, צילום דפוס ברעסלויא ה'תרמ"ב
פירוש רשב"ם על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
פירוש רשב"ם לתורה, ר' שמואל בן מאיר [רשב"ם]
§פירוש רשב"ם על התורה, רוזין, דוד, ברסלויא, תרמב
—§קרן שמואל, שלמה שלמה זלמן ב"ר יחזקיה העסל אשכנזי, פפד"א תפ"ז, על רשב"ם על התורה
פירוש ספורנו לתורה, ר' עובדיה ספורנו
פירוש ר' עובדיה ספורנו ע"פ מהדורת רב יהודה קופרמן (ירושלים, תשנ"ב), נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
ספורנו, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§ספורנו, ספורנו, עובדיה בן יעקב, ויניציאה, שכז, 217 עמ', 14MB
§ספורנו על התורה, ספורנו, עובדיה, ווארשא, תרטז, ועל שה"ש וקהלת, עם כוונות התורה
פירוש ר' יוסף בכור שור על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§פירוש רבינו יוסף בכור שור על התורה-חלק א, ירושלים, תשטז
§פירוש רבינו יוסף בכור שור על התורה-חלק ב, יהודה הלוי, לונדון, תשכ
§פירוש רבינו יוסף בכור שור על התורה-חלק ג, קרא, יוסף, ירושלים, תשיט
§פירוש על במדבר טז-לו, יוסף בכור שור, בודפשט, תרפח
§פירוש על במדבר, יוסף בכור שור, ברסלויא, תרס
§נטעי נעמנים, היילבערג, שלמה זלמן, ברסלויא, תרח, 120 עמ', 8MB, אוסף עניינים מכתבי יד. מעמ' 3 - פירושי ר' יוסף קרא ובני דורו על התנ"ך. מעמ' 33 - מגילת סתרים מר' נסים גאון. מעמ' 36 - שו"ת מהרמב"ם. מעמ' 37 - פירוש הרמב"ם על משנה בפאה. מעמ' 38 - שירים. מעמ' 49 - בגרמנית על ספרות ישראל
פירוש רמב"ן לתורה, ר' משה בן נחמן (רמב"ן)
פירוש רמב"ן על התורה
רמב"ן על התורה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
פירוש רמב"ן על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
פירושי התורה, משה בן נחמן, רומא ר"ל בערך, 241 דפים
§רמבן על התורה - ח"א - בראשית שמות, משה בן נחמן, רומא, רל
§רמבן על התורה - ח"ב - ויקרא במדבר דברים, משה בן נחמן, רומא, רל
רמב"ן על התורה, ליסבון רמ"ט, 302 עמ', 32 MB
חדושי התורה, ר' משה בן נחמן, אשבונה רמ"ט, 299 דפים
פירוש התורה לרב רבינו משה בר' נחמן גירונדי, נאפולי ר"ן, 242 דפים
רמב"ן על התורה, נאפולי ר"ן, 244 עמ', 35.5 MB, §ממקור אחר
ביאור על התורה, ר' משה בן נחמן, ויניציאה ש"ה, 156 דפים
ביאור על התורה, הרב משה ב"ר נחמן גירונדי, ויניציאה ש"ה, 158 עמ', 61.5MB, §ממקור אחר
§פירוש רמב"ן-על בראשית שמות, משה בן נחמן (רמב"ן), ווארשא, תרמא
§פירוש רמב"ן-על ויקרא במדבר דברים, משה בן נחמן (רמב"ן), ווארשא, תרמא
§פירוש רמב"ן על התורה-חלק א, משה בן נחמן (רמב"ן), נ.י., תשיט
§פירוש רמב"ן על התורה-חלק ב, משה בן נחמן (רמב"ן), נ.י., תשיט
§ביאור ר' יצחק אבוהב על פירוש הרמב"ן על התורה, אבוהב, יצחק, קושטא, רפה
§ביאור על פי' רמב"ן, ר' יצחק אבוהב, 8MB, ירושלים - תשל"ג על פי' הרמב"ן על התורה
§רמב"ן, על התורה, עם ביאור "זכרון יצחק", ר' מנחם צבי איזנשטט, ניו יארק, תשי"ט, בראשית-וישלח, 477 עמ', 21MB
§רמב"ן עה"ת עם ביאור הדרי קודש - בראשית, ירושלים, תשעא
§פירוש הרמב"ן על התורה - הדרי קודש - שמות, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, 5772
§פירוש הרמב"ן על התורה - הדרי קודש - במדבר, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, 5774
—§כור זהב, שטיינהארט, אריה ליב ב"ר מרדכי, ירושלים, תרצו, על פירוש הרמב"ן לתורה
—§קרן פני משה, גרינעס, אברהם איסר, נ.י., תשמח, על רמב"ן על התורה, ממקור אחר
—§באור על פירוש הרמב"ן, אבוסאולה, מאיר ב"ר שלמה (תלמיד הרשב"א), ווארשא, תרלה
—§אהל משה, משה ב"ר אלעזר חיים דומ"ץ דק"ק מעזריטש, ווארשא, תרלח, על רמב"ן על התורה
—§כסף מזקק, רבי אברהם ליבליין, לעמבערג, תרנ"ח, הגהות על רמב"ן על התורה
—§תורה אור, פאפירש, מאיר, ביאור הסודות בפירוש הרמב"ןלתורה, עם ביאור "אור ציון" סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5772
פירוש התורה, יעקב בן אשר, טעמי המסורת ופרפראות וגימטריאות, קושטנטינא רע"ד, 67 דפים
פירוש ר' יעקב בעל הטורים על התורה, קושטנטינא רע"ד, 72 עמ', 15.7MB, §ממקור אחר, §ממקור אחר
פירוש התורה, יעקב בן אשר, ויניציאה ש"ד, 66 דפים, §ממקור אחר, ממקור אחר
§פירוש הטור על התורה, עם פירוש עיטור בכורים, לר' נוימבורג, ברוך ב"ר אלקנה מפיורדא, פיורדא ת"ע, 182 עמ', 12MB
§פירוש התורה לרבנו יעקב בעל הטורים, עם הגהות עיטור ביכורים, נוימבורג, ברוך ב"ר אלקנה מפיורדא, פיורדא, תקיב
§בעל הטורים עה"ת, רבינו יעקב בן אשר, זאלקווי, תקסו
פירוש התורה לרבינו יעקב בעל הטורים, טעמי המסורות פרפראות גמיטריאות של כל סדר וסדר, עם הגהות "עיטור בכורים", ר' ברוך ב"ר אלקנה מפיררא, פולנאה תקע"ד, 190 עמ'
§פירוש הטור על התורה, ר' יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים), ווארשא, תרמא, ≡ממקור אחר, 272 עמ'
§פירוש הטור הארוך על התורה, ר' יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים), ירושלים, תשכא
בעל הטורים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
—§מצרף לכסף, 1MB, פפא"מ תרנ"ח, פירוש על ס' בעל הטורים על התורה
—§יד אהרן, רבי מאיר סטאשעווסקי, פיעטרקוב, תרס"ט, על בעל הטורים על התורה
פירוש לכתבי הקודש, יונה אבן ג'נאח, ההדיר: רבינוביץ א"ז
פירוש התורה, אברבנאל, יצחק בן יהודה, ויניציאה של"ט, תכד דפים
פירוש התורה, ר' יצחק אברבנאל, ויניציאה של"ט, 429 עמ', 168MB, §ממקור אחר, §ממקור אחר
פירוש התורה, ר"י אברבנאל, תרכ"ב
§פירוש ר' יצחק אברבנאל - בראשית, ירושלים תשך
§פירוש ר' יצחק אברבנאל - שמות ויקרא, ירושלים תשך
§פירוש ר' יצחק אברבנאל - במדבר דברים, ירושלים תשך
§פירוש אברבנאל על התורה-בראשית, אברבנאל, דון יצחק, ווארשא, תרכב
§פירוש אברבנאל על התורה-שמות, אברבנאל, דון יצחק, ווארשא, תרכב
§פירוש אברבנאל על התורה-ויקרא, אברבנאל, דון יצחק, ווארשא, תרכג
§פירוש אברבנאל על התורה-במדבר, אברבנאל, דון יצחק, ווארשא, תרכג
§פירוש אברבנאל על התורה-דברים, אברבנאל, דון יצחק, ווארשא, תרכג
§פירוש התורה לאברבנל, אברבנאל, דון יצחק, הענא, 5453
אברבנאל - במדבר, ר' אברבנאל יצחק, ההדיר: איזנברג יהודה
אברבנאל - דברים, ר' אברבנאל יצחק, ההדיר: איזנברג יהודה
—§מרכבת המשנה, על דברים, ר' יצחק אברבאנל, סביוניטה, שיא, 292 עמ', 36MB, עם מחיקות הצנזור, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ★ממקור אחר, 292 עמ'
—⋧עטרת זקנים, אברבנאל, יצחק בן יהודה, צורות היסודות, סביוניטה שי"ז, מ דפים
—★עטרת זקנים, רי אברבנאל, תצ"ט
—§עטרת זקנים, על התורה ומגילות, מבעלי התוספות, ירושלים, 5770, 182 עמ', 2MB
—§תורה עם אברבנל וחצר החדשה, שאול ב"ר אריה ליב אבד"ק אמשטרדם, אמשטרדם, 5563
—§קצור אברבנאל, אברבנאל, דון יצחק, לובלין, שס״ד
פירוש רש"י לתורה, רבי שלמה יצחקי, עיצוב:
פירוש רש"י על המקרא
רש"י על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
רש"י על התורה ועל נ"ך, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§פירוש רש"י על התורה, שלמה בן יצחק (רש"י), רומא, רל
§רש"י על התורה, ואדי אלחגארא, רל"ו
§רש"י על התורה, וינציה
פירוש רש"י על התורה, 204 עמ', 20 MB
§תורה עם רש"י - כתב יד, איטליא, רמ
רש"י על התורה, שונצינו רמ"ז, 87 עמ', 24.1 MB, §ממקור אחר
§פירוש רש"י על התורה ועל חמש מגילות, רש"י, ויניציאה, רפב
§פירוש רש"י על התורה, רש"י, ארימיני, רפה
§רש"י על התורה, רש"י, אויגשפורג, רצ"ד
§פירוש רש"י על התורה ועל חמש מגילות, רש"י, ויניציאה, שח
רש"י על התורה, סביוניטה שי"ז, 125 עמ', 33.2MB
§פירוש רש״י על התורה ועל חמש מגלות, ויניציאה, שכז
§פירוש רש"י על תורה ומגלות, רש"י, ויניציאה, שנ
§פירוש רש"י על התורה, זמורה, שנב
§פירוש רש"י על התורה, שלמה בן יצחק (רש"י), זאמורה, שנז
§פירוש רש״י על חמשה חומשי תורה, רש״י, אמשטירדם, תד
§חמשה חומשי תורה, עם רש"י ושפתי חכמים, בעל הטורים ותולדות אהרן, דיהרנפורט, תנג, 803 עמ', 95 MB
§חמשה חומשי תורה, עם רש"י ומפרשי רש"י, פרנקפורט דאדרה, תפח, 679 עמ', 72MB
§רש"י על התורה, שלמה ב"ר יצחק (רש"י), ברלין, תרכז, ממקור אחר
רש"י על התורה, מהד' ברלינר, פנקפורט תרס"ה, 245 עמ', 26.4 MB
§רש"י על התורה, שלמה ב"ר יצחק (רש"י), קראקא, תרסה
§פירוש רש"י על התורה, רש"י, ירושלים, תשכט
§חמשה חמשי תורה עם מבחר פרוש רש"י - ויקרא, אבן שושן, אברהם, ירושלים, תשלט
§מבחר פירוש רש"י על בראשית, פראג, תרכ
§עמוד די רש"י ז"ל, רש"י על התורה, שאלוניקי, תקצד, ספר לימוד לנערים, 40 עמ', 2MB
§קהלות משה - חלק א, חומש עם רש"י, אבן עזרא, בעל הטורים, חזקוני, ספורנו, ואמרי נועם, רלב"ג, ומסורה קטנה, אמשטרדם, תפג, 744 עמ', 222MB. מעמ' 613 - מסורה גדולה
ביאורים על רש"י
§אילני דפלפלי, ברנדוין, משולם זושא בן שמואל אלעזר, ירושלים, תשסח, על רש"י על התורה
§אפריון, טולידאנו, יעקב משה, ירושלים, תרסה, 50 עמ', 1MB, רשימת ספרי פירושים על רש"י. מעמ' 28 - השלמת פירושו של ר' שמואל אלמושנינו על רש"י. מעמ' 46 - חלקים מפירוש ר' יהודה בן חביב על רש"י
§ביאור על רש"י, ר' יוסף, 4MB, פראג שע"ה, על פירש"י ועל פסוקי התורה
באורי מהרא"י על רש"י, תרט"ז, 52 עמ'
באורי מהרא"י על רש"י, שע"ט, 34 עמ'
§באורים וחידושים - ביאורי מוהרא"ל, ר' אליעזר לוי היילפרין, ווילנא, תרכז, 193 עמ', 27MB, על רש"י על התורה
ביאורים על פירוש רש"י, ר' ישראל איסרלין, ויניציאה רע"ט, 18 עמ', 4.6MB
רש"י⋧ביאורים על רש"י על התורה, איסרלין, ישראל בן פתחיה, ויניציאה רע"ט, 17 דפים
§ביאורים של מהר"ן, ר' נתן אשכנזי שפירא, 10MB, ויניציאה - שנ"ג על פירש"י על התורה
אוצר לעזי רש"י, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§אוצר לעזי רש"י - חלק ראשון - המלים הצרפתיות שבפירושי רש"י על התורה, נביאים וכתובים, משה קטן, ירושלים, תשסו
אוצר לעזי רש"י - תנ"ך , ר' קטן משה
§אוצרות יוסף, ר' יוסף דימיליאב מוסקאטש, 6MB, ליוורנו - תקמ"ג על פירש"י על התורה, ממקור אחר
§אמרי ברוך, "חכמת שלמה" על רש"י, "ויבינו במקרא" על התורה, קליין, ברוך מאיר, מונקאטש, תרעא, בראשית
§אמרי ברוך א, קליין, ברוך מאיר, סאיני, תרפג, שמות
§אמרי ברוך ב, קליין, ברוך מאיר, סאיני, תרפג, ויקרא
§אמרי שפר, שפירא, נתן לובלין קראקא ש״נ, על רש"י על התורה
§אמרי שפר, שפירא, נתן בן שמשון, לובלין, שנז
§באורים כבדו ה', ישעיה מנחם בן יצחק, 5MB, קראקא שס"ד על פירש"י על התורה, ממקור אחר
§באורים על האשל הגדול רש"י, ר' נתן שפירא, ויניציאה שנ״ג, 356 עמ', 23MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§באר בשדה, רבי מאיר בנימין מנחם דאנון, ירושלים, תר"ו, על רש"י על התורה, 367 עמ', 41MB
§באר יצחק, הורביץ, יצחק יעקב ב"ר חיים אריה, לבוב, תרלג, על רש"י על התורה
§באר רחובות, אויערבאך, אייזיק, פיורדא, תקכב, על דקדוקי רש"י בפירושו לתורה וחמש מגילות, ממקור אחר
§באר רחובות, אויערבאך, יצחק אייזיק, זולצבך, 5490, על רש"י על התורה
§בית אברהם, ר' ישכר אברהם געפנער, 22MB, ווארשא - תרס"ג על פירש"י על התורה
גור אריה, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, פראג של"ח, רכח דפים
§גור אריה, מהר"ל, פראג, שלח
ממקור אחר, ★ממקור אחר, 456 עמ'
גור אריה, מהר"ל, תרי"ח, 378 עמ'
§גור אריה השלם - כרך א, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשמט
§גור אריה השלם - כרך ב, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנ
§גור אריה השלם - כרך ג, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנא
§גור אריה השלם - כרך ד, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנב
§גור אריה השלם - כרך ה, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנג
§גור אריה השלם - כרך ו, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנג
§גור אריה השלם - כרך ז, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנג
§גור אריה השלם - כרך ח, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנד
§גור אריה השלם - ספר המפתח, מהר"ל מפרג - ר' יהושע דוד הרטמן (עורך), ירושלים, תשנה
§דבק טוב, ר' שמעון ב"ר יצחק הלוי אושנבורג, ויניציאה, שמח, על פירוש רש"י לתורה, 105 עמ', 3MB, ממקור אחר
§דבק טוב, אושנבורג, שמעון ב"ר יצחק הלוי, ליוורנו, תקפו, על פירוש רש"י על התורה
§דבק טוב, אושנבורג, שמעון ב"ר יצחק הלוי, ווארשא, על רש"י על התורה
§דבק טוב, אושנבורג, שמעון ב"ר יצחק הלוי, ווארשא, תרעד, על רש"י על התורה
§דברי דוד, דוד ב"ר שמואל הלוי (בעל הט"ז), דיהרנפורט, 5449, על רש"י על התורה, 150 עמ', 16MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§דברי דוד - טורי זהב, ירושלים, תשיח
§דעת יששכר, ליטויער, יששכר דוב, אופן, 5587, על רש"י על התורה, 101 עמ',7MB
§דקדוקי רש"י, על פירוש רש"י לתורה, ריווא דטרינטו, שכ, 96 עמ', 5MB, ממקור אחר, ★ממקור אחר
§דקדוקי רש"י, יוזעפאף, תרלח, על רש"י על התורה וחמש מגילות - "באר רחובות" לר' יצחק אייזיק אוירבך, ו"מירא דכיא" לר' מרדכי הלוי מסלאויטיש
§דקדוקי רש"י, באר רחובות ומירא דכיא על פירוש רש"י על התורה, אויערבאך, יצחק אייזיק, יוזעפאף, תרלח
§דרכי חיים, אדלר, חיים מרדכי אבד"ק פאררא, ווייטצען, תרעט, 148 עמ', 7MB, על רש"י על התורה
§הכל בכתב, על רש"י על התורה,ועל נ"ך, יוסף, יוחנן משה, ברוקלין, 5775
§המזרחי ומערבי, ר' אברהם שטערן, 11MB, פראג - תקנ"ג על פירש"י והרא"ם
§ובחרת בחיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ד, על רש"י על התורה, 65 עמ', 5MB
§ובחרת בחיים, על רש"י ותוס' על התורה, פאלאג'י, חיים, רכסים, 5776
§ביאורים וחידושים - ביאורי מוהרא"ל, על רש"י על התורה, היילפערין, אליעזר לוי, ווילנא, תרכז
זכור לאברהם, רש"י על התורה, בעריכת ר' אברהם ברלינר, ברלין תרכ"ו
§חדושי מהרש"א, על רש"י על התורה, מלוקט מתוך ספריו, ר' שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, הענא, תעז, 169 עמ', 14MB, ממקור אחר, 170 עמ', 14MB
§חומש רש"י - בראשית - נח - לך-לך, ביאור על התורה, ע"פ רש"י, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5773
§חלקי אבנים, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, פיורדא, תנג, על רש"י על התורה, ממקור אחר
§חלקי אבנים, ר' דוד לידא, 3MB, פאדגארזע - תרנ"ח על פירש"י על התורה
§חפץ חיים על פירש"י עה"ת, מאיימראן, חיים, מקנאס, תשב
§יוסף דעת, ר' יוסף ב"ר יששכר מיקליש, פראג, שסט, על רש"י על התורה, ועל הטור על התורה, ממקור אחר
§ילקוט ישעיה, פירוש על רש"י על התורה לבעל תרומת הדשן, עם פירוש על חמש מגילות, ברוקלין, תרצט
§יריעות שלמה, ר' לוריא, שלמה ב"ר יחיאל (מהרש"ל), פראג, שסט, על רש"י על התורה, ממקור אחר
§כללי רש"י, שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר), כפר חב"ד, תשנ״א
§כתבי ריטב"א, יום טוב ב"ר אברהם מאשבילי (ריטב"א), נ.י., תשטז, ס' הזכרון על רש"י על התורה,, הלכות ברכות, תשובות
רש"י⋧⋧לבוש האורה על רש"י שעל התורה, יפה, מרדכי בן אברהם, פראג שס"ד, 91 דפים. 8 דפים אחרונים - הערות ותשובות לשאלות שנשלחו למחבר על שני הלבושים הראשונים
§לבוש האורה, על רש"י, יפה, מרדכי פראג שס״ד
§לקוטי ישעיה, הרב ישעיה גראסס, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ט, באורי מהרא"י (בעל תרומת הדשן) על רש"י על התורה, ו"קצורי דרשות נחמדים" (מעמ' 49) - ליקוטים על התורה וחז"ל, 94 עמודים - 5 MB
§מדייק הרש"י, גוטפריינד, ישראל מנחם מענדיל מקיעלץ, ווארשא, תרצח, ביאורים על רש"י על התורה ועל חמש מגילות
§מודע לבינה, "הבנת המקרא" על רש"י על התורה, לר' בנימין וולף בן שמשון הידנהים, ו"הרכסים לבקעה", על התורה, לר' יהודה ליב שפירא, ברוקלין, תשכ
§מודע לבינה, הבנת המקרא על רש"י על התורה, ר' וולף היידנהיים, והרכסים לבקעה, על התורה, לר' יהודה לייב שפירא ווילנא, תרעב
§מודע לבינה, ר' זאב וואלף בר שמשון היידנהיים, ברוקלין, 111 עמ', 14MB, על רש"י
מהר"ן שפירא על רש"י, ר' נתן שפירא, ונציה שנ"ג, 180 עמ' , 30.1 MB
§מירא דכיא, ר' מרדכי ב"ר יחיאל מיכל הלוי מסלאוויטיש, פפד"א, תצד, על רש"י על התורה ועל חמש נבואות ועל מקצת מקומות בתלמוד, עם "קנה בשם" על כללי דקדוק, ממקור אחר
§מירא דכיא, ר' מרדכי ב"ר יחיאל מיכל הלוי מסלאוויטיש, לבוב, תרכד, על רש"י על התורה וחמש מגילות
§מירא דכיא, ר' מרדכי ב"ר יחיאל מיכל הלוי מסלאוויטיש, לבוב, תרכט
§מלאכת הקדש, רבי משה ברבי דניאל טולידאנו, ליוורנו, תקס"ג, על רש"י על התורה, ממקור אחר, ממקור אחר
§מלאכת הקדש, טולידאנו, משה, ליוורנו, 5570, על רש"י על התורה, 465 עמ', 51MB
§מנחת יהודה, אילנבורג, יהודה ליב בן עובדיה, לובלין, שסט, על רש"י על התורה, ממקור אחר, §ממקור אחר, 366 עמ', 24MB
§מנחת יהודה, ר' יהודה ליב ב"ר עובדיה, קושטא, תיד, 86 עמ', 12MB, על רש"י על התורה, ספר בראשית, ממקור אחר, 90 עמ', 12MB
§מנחת יהודה, איילנבורג, יהודה ליב ב"ר עובדיה, פראג, תלח, על רש"י על התורה
§מעם לועז-חלק ראשון, אלברטס, משה ז., נ"י, תרעז, הלעזים שבפירוש רש"י בתורה
§מעם לועז-חלק שני, אלברטס, משה ז., נ"י, תרפג
§מקום הניחו אבתיו, על רש"י על התורה, בקינרוט, גילי בן שמואל יצחק, מונסי, 5772
§משכיל לדוד, פארדו, דוד, ויניציאה, 5527, על רש"י על התורה, 349 עמ', 34MB
§נחלת יעקב, סאלנעק, יעקב ב"ר בנימין אהרן, קראקא ת״ב, על רש"י על התורה, 424 עמ', 39MB, ממקור אחר, 424 עמ', 53MB
§נמוקי רש"י - חידושי הרח"ה - במדבר, על רש"י על התורה, הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, סעאיני, תרצד
§נמוקי רש"י א, ר' חיים הירשענזאהן, הובוקן תרפ"ט, על רש"י על התורה
§נמוקי רש"י ב, ר' חיים הירשענזאהן, הובוקן תר"צ
§נמוקי רש"י - חידושי הרח"ה, ויקרא, על רש"י על התורה, הירשנזון, חיים, סאיני, תרפט
§נמוקי רש"י ג - חידושי הרח"ה, הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, סעאיני, תרצב, על רש"י ויקרא
§נמוקי שמואל, צרפתי, שמואל בן אברהם, אמשטרדם, תעח, 136 עמ', 23MB, על רש"י ורמב"ן על התורה, עם "ערוגת הבושם" על מסכת שבועות, עם "מעולפת ספירים" על מסכת ע"ז, עם השגות על הרא"ם מר'וידאל צרפתי, ממקור אחר, 9MB
§סמד"ר, "ספר מפרש דברי ראם", על רש"י על התורה, גוזלאן, מסעוד ב"ר יוסף, ליוורנו, תרל, 186 עמ', 9MB. מעמ' 168 - ביאורים על אבן עזרא. מעמ' 170 - "פרחה הגפן" - חידות, ממקור אחר
§ספר זכרון להריטב"א, יום טוב ב"ר אברהם מאשבילי (ריטב"א), ירושלים, תשטז, על רש"י על התורה
§ספר הזכרון, בקראט, אברהם ב"ר שלמה הלוי, ליוורנו, תרה, 213עמ', 26MB, על רש"י על התורה, ≡ממקור אחר, 222 עמ'
§ספר מזרחי - ספר מערבי, שטרן, אברהם בן מאיר חיים, פראג, תקנב, 291 עמ', 24MB, על הרא"ם על רש"י
§עטרת רש"י - בראשית, שמואל חיים גולדשמידט,
§עטרת רש"י - שמות, שמואל חיים גולדשמידט,
§עטרת רש"י - ויקרא, שמואל חיים גולדשמידט,
§עטרת רש"י - במדבר, שמואל חיים גולדשמידט,
§עטרת רש"י - דברים, שמואל חיים גולדשמידט,
§עיוני רש"י - שמות, שמות-יתרו, ברזל, אברהם יצחק, קרית ספר, תשנו
§עיוני רש"י - שמות ב, ברזל, אברהם יצחק, קרית ספר, תשנח
§עיוני רש"י - במדבר, ברזל, אברהם יצחק, קרית ספר, תשסח
§עיוני רש"י - דברים א, ברזל, אברהם יצחק, קרית ספר, תשסג
§עיוני רש"י - דברים ב, ברזל, אברהם יצחק, קרית ספר, תשסג
§עמר נקא, על רש"י על התורה, ר' עובדיה מברטנורא, פיסא, תקע
§עמר נקא, רבינו עובדיה מברטנורה, טשערנאוויץ, תרי"ז
§עמר נקא-בראשית, עובדיה מברטנורא, ווילנא, תרעב, על רש"י על התורה
§פי הבאר, ר' יצחק שרים, 18MB, ירושלים תרס"ח, על פירש"י והרא"ם על התורה, ממקור אחר
ביאור על פירוש רש"י לתורה, מזרחי, הרב אליהו מזרחי (הרא"ם), בראשית, ההדיר: איזנברג יהודה
ביאור על פירוש רש"י לתורה, מזרחי, הרב אליהו מזרחי (הרא"ם), שמות, ההדיר: איזנברג יהודה
ביאור על פירוש רש"י לתורה, מזרחי, הרב אליהו מזרחי (הרא"ם), ויקרא, ההדיר: איזנברג יהודה
ביאור על פירוש רש"י לתורה, מזרחי, הרב אליהו מזרחי (הרא"ם), במדבר, ההדיר: איזנברג יהודה
ביאור על פירוש רש"י לתורה, מזרחי, הרב אליהו מזרחי (הרא"ם), דברים, ההדיר: איזנברג יהודה
פירוש ר' אליהו מזרחי, רפז
מזרחי על רש"י על התורה, ר' אליהו מזרחי, ונציה ש"ה, 321 עמ', 146 MB
§פירוש על רש"י, ר' מזרחי, אליהו (רא"ם), קראקא, שנה, 643 עמ', 47MB
§פירוש ר' אליהו מזרחי, על רש"י על התורה, אמשטרדם, 5466, 466 עמ', 59MB
§מזרחי על התורה, מזרחי, אליהו (רא"ם), קושטא, תפו, עם נחלת יעקב על המזרחי
מזרחי על התורה, פיורדא תקכ"ג, 488 עמ'
§ספר המזרחי, על רש"י על התורה, עם "ספר המערבי", תירוצים לקושיות ר"א זרחי, ר' אברהם שטרן, פראג, תקנג
§מזרחי עם גור אריה ולבוש האורה ושפתי חכמים, בראשית-שמות, ר' אליהו בן אברהם מזרחי, ווארשא תרכב, 438 עמ', 71MB, ממקור אחר, 413 עמ', 62MB
§מזרחי עם גור אריה ולבוש האורה ושפתי חכמים, ויקרא-דברים, ר' אליהו בן אברהם מזרחי, ווארשא תרכב, 408 עמ', 88MB, ממקור אחר, 385 עמ', 62MB
§מזרחי עם גור אריה ולבוש האורה ושפתי חכמים, בראשית, ווארשא תרכב, 255 עמ', 46MB
§מזרחי עם גור אריה ולבוש האורה ושפתי חכמים, ויקרא, ווארשא, תרכב, 177 עמ', 35MB
§מזרחי על התורה עם גור אריה ולבוש האורה - בראשית, מזרחי, אליהו (הרא"ם), מיכאלעוויץ, תרצח, 759 עמ', 43MB
§קצור מזרחי, ר' כהן, יצחק מאוסטראה, פראג, שסג-ח
§קצור מזרחי, ר' כהן, יצחק, פראג, שסד
§קצור מזרחי, בוקינג, יצחק בן נפתלי הירץ, פראג, שסד
§פירושים לרש"י, אלמושנינו, שמואל, 14MB, קושטא רפ"ד, על פירש"י על התורה, ממקור אחר
§פניני רש"י, ברגמן, חיים פנחס, ברדיטשוב, תרסח,90 עמ', 2MB, לקט מרש"י על התורה, לפי סדר הפרשיות, ללימוד הנערים
§פרחי רש"י, הרב חיים יעקב בלום, ברוקלין, ניו יורק תשכ"א, רש"י עה"ת - פירושים ורעיונות - 12 MB
§צידה לדרך, איילינבורג, יששכר בר בן ישראל ליזר פרנס, פרג, 5383
§קודש הלולים, נחמיאיש, שאול, תוניס, תרע, 52 עמ', 3MB, על רש"י ורא"ם על התורה. מעמ' 37 - על מסכתות
§קרני ראם, חדאד, יצחק, ליוורנו, 5536, על רש"י על התורה, עם זרע יצחק על מדרשים
§קרני ראם [זרע יצחק], ר' יצחק חדאד, 13MB, ליוורנו תקכ"ה על פירש"י והרא"ם על התורה
§קרני ראמים, ר' יצחק צבע, 10MB, שאלוניקי תקע"ב על פירש"י והרא"ם על התורה
§שבילי רש"י, רוזנצויג, אברהם, תל אביב, תשה, 150 עמ', 3MB, מבחר פירושי רש"י על התורה
שפתי חכמים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תורה, ממקור אחר
§שפתי חכמים, משורר בס, שבתי מפראג, פפד"מ, 5485, על רש"י על התורה
§שפתי חכמים, בס, שבתי, פרנקפורט דמיין, תעב
—§אהל יששכר, תיקונים בס' שפתי חכמים, ובאורים על מקראות של ביאר רש"י, ליטואר, יששכר דוב בן מרדכי, פרג, 5555
§תועפות ראם, ר' משה אלקאים, 2MB, ליוורנו תקפ"ה על פירש"י והרא"ם על התורה, ובסופו פי' על לשונות הדקדוק ברש"י
§תועפות ראם, ר' מרדכי ברוך קאראבלייו, 28MB, ליוורנו תקכ"א על פירש"י והרא"ם על התורה, ממקור אחר, 339 עמ', 38MB, ממקור אחר
§תועפת ראם, ר' אליקים גאטינייו , 12MB, אזמיר תקכ"ב על פירש"י והרא"ם על התורה, ממקור אחר, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 238 עמ'
§תפארת יוסף, ר' יוסף יוזל סג"ל תמרש, 24MB, פראג תפ"ה על פירש"י על התורה, ממקור אחר, 314 עמ', 43MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
פירוש ר' יוסף קרא על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§פירוש רבי מיוחס על התורה, לונדון, תרסט
§פירוש רבי מיוחס על בראשית, ירושלים, תשכח
§פירוש ר' מיוחס בן אליהו על שמות, ההדיר א"ו גרעענוף, בודפשט, תרפט, 145 עמ', 7MB
§פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על התורה, ר' אברהם ב"ר משה ב"ר מימון, לונדון, תשיח
§פירוש רבינו אלעזר מגרמיזא-על התורה ועל מגלת אסתר, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, לונדון, תשיט
§פירוש לכתבי הקדש, ר' יונה אבן גנאח הספרדי, תל אביב, תרצו, 316 עמ', 9MB,מלוקט מספריו ומספרי חכמים אחרים ע"י א"ז רבינוביץ. מעמ' 311 - הערות ר' חיים הלר
§פירוש רבינו מנחם מאירי על התורה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, לונדון, תשיז
ר' סעדיה גאון על בראשית, ע"פ מהדורת צוקר (ניו יורק - ירושלים, תדש"ם), נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§פירוש רבינו סעדיה גאון על התורה ונ"ך, סעדיה גאון, לונדון, תשכ
פירוש רד"ק על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§פירוש רד"ק על התורה, קמחי, דוד, פרשבורג, תרב
§פירוש רד"ק על התורה - בראשית, קמחי, דוד (רד"ק), פרשבורג, תרב
פרוש על התורה, אפרים בן שמשון, אזמיר תר"ל, מד דפים, מפרשת בראשית עד תחלת פרשת תצוה
פירוש על התורה, רבינו אפרים, אזמיר תר"ל, 46 עמ', 7.2MB, §ממקור אחר, 88 עמ', 4MB, קטוע אחרי פרשת תצוה
§פירוש התורה של רבינו אפרים, רבינו אפרים ב"ר שמשון, יוהנסבורג, תש"י, ממקור אחר, 130 עמ', 9MB
פירושים מחכמי צרפת על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§פליטת סופרים, פירושי קדמונים על התורה, בעריכת ר' אברהם ברלינר, מיינץ, תרלב, 111 עמ', 45MB. מעמ' 13 - פירושי ר' יוסף קרא. מעמ' 26 - פירושים מר' יצחק הגר. מעמ' 29 - מר' שמעון בן גבירול. מעמ' 30 - ויכוחים. מעמ' 37 - מדרש חסר ויתר. מעמ' 46 - פירוש סוד גן עדן לר' שמעון בן גבירול. מעמ' 51 - מפתח לפסוקים המבוארים. מעמ' 55 - מעמ' מפתח מלים המבוארת במדרש חסר ויתר. מעמ' 58 - בגרמנית
פענח רזא, יצחק בן יהודה, פראג שס"ז, 88 דפים
פענח רזא, ר' יצחק הלוי, על התורה, פראג שס"ז, 91 עמ', 20.8MB. בראשית - עמ' 2 . נח - עמ' 6. לך - עמ' 11 . וירא - עמ' 14. חיי שרה - עמ' 17 . תולדות - עמ' 20 . ויצא - עמ' 22. וישלח - עמ' 24 . וישב - עמ' 26. מקץ - עמ' 29. ויגש - עמ' 31. ויחי - עמ' 32. שמות - עמ' 34. וארא - עמ' 36. בא - עמ' 38. בשלח - עמ' 39. יתרו - עמ' 41. משפטים - עמ' 43. תרומה - עמ' 45 . תצוה - עמ' 46. כי תשא - עמ' 46 . ויקהל - עמ' 48. פקודי - עמ' 48. ויקרא - עמ' 49 . צו - עמ' 51. שמיני - עמ' 53. תזריע - עמ' 55 . מצורע - עמ' 56. אחרי מות - עמ' 56. קדושים - עמ' 57 . אמור - עמ' 58. בהר - עמ' 59. בחוקותי - עמ' 60. במדבר - עמ' 61. נשא - עמ' 63. בהעלותך - עמ' 64. שלח - עמ' 66. קרח - עמ' 68. חקת - עמ' 69 . בלק - עמ' 70. פנחס - עמ' 72. מטות - עמ' 73. מסעי - עמ' 73. דברים - עמ' 74. ואתחנן - עמ' 75. עקב - עמ' 76. ראה - עמ' 78 . שופטים - עמ' 80. כי תצא - עמ' 81 . כי תבוא - עמ' 83. נצבים - עמ' 84. וילך - עמ' 85. האזינו - עמ' 86. וזאת הברכה - עמ' 87
§ממקור אחר, ממקור אחר
§פענח רזא, ר' יצחק ב"ר יהודה הלוי, אמשטרדם, 5546, על התורה
§פענח רזא, ר' יצחק ב"ר יהודה הלוי, ווארשא, תרכז
§פענח רזא, העמוד האחרון, ר' יצחק ב"ר יהודה הלוי, ווארשא, תרכז, 60KB
§פענח רזא-חלק א, יצחק ב"ר יהודה הלוי, ווארשא, עם ביאור רזא דמאיר
§פענח רזא-חלק ב, יצחק ב"ר יהודה הלוי, ווארשא, עם ביאור רזא דמאיר
§פשטים ופירושים על חמשה חומשי תורה, רבי יעקב מווינא, עם הערות "אלפי מנשה", ר' מנשה גרוסברג, מגנצא, תרח"ם, 241 עמ', 8MB
§פתרון החזה, אפרים יצחק ב"ר ברוך, ווילנא, תרלט, ביאור דבר בעל העקידה
פתרון תשעים מלות בודדות, סעדיה בן יוסף פיומי
§צפנת פענח, ר' יוסף הספרדי, 20MB, קראקא - תרע"ב פי' על הראב"ע על התורה
§קרני ראם, מאזאלוס, אפרים, נ"י, על רשב"ם, דעת זקנים ועקידת יצחק
פירוש התורה, ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, ספרד או פורטוגל רנ"ב
רבינו בחיי, פירוש התורה, נאפולי רנ"ב. עמ' 76 - שמות. עמ' 149 - ויקרא. עמ' 189 - במדבר. עמ' 235 - דברים. 286 עמ', 40.7 MB
רבינו בחיי, פירוש התורה, רנ"ב, בראשית, 83 עמ', 9.1 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
רבינו בחיי, פירוש התורה, פיזרו רס"ז, 286 עמ', 127 MB
§רבינו בחיי על התורה, רבינו בחיי בן אשר, פיזרו, רעד
רבינו בחיי, פירוש התורה, ארימינו רפ"ד, 260 עמ', 59.3 MB
§רבינו בחיי, בחיי ב"ר אשר, ויניציאה, ש״ו, ממקור אחר
§רבינו בחיי, ר' בחיי ב"ר אשר, ריווא דטרינטו, שיט
§ביאור רבינו בחיי על התורה, בחיי בר אשר, ויניציאה, שכו
רבינו בחיי, פירוש התורה, קראקא שנ"ב, 248 עמ', 40.9 MB
§רבינו בחיי, בחיי ב"ר אשר, אמשטרדם, תפו
§בחיי א, בחיי ב"ר אשר, ווארשא, תריב
§בחיי ב, בחיי ב"ר אשר, ווארשא, תריב
§בחיי ג, בחיי ב"ר אשר, ווארשא, תריב
§בחיי ד, בחיי ב"ר אשר, ווארשא, תריג
§בחיי ה, בחיי ב"ר אשר, ווארשא, תריג
רבינו בחיי, באור על התורה, ווארשא, תר"ל חלק א - בראשית-שמות, 324 עמ'
רבינו בחיי, באור על התורה, ווארשא, תר"ל חלק שני: ויקרא, במדבר, דברים, 296 עמ'
§מדרש רבינו בחיי חלק א-ב, ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, ורשה, תרלט
§מדרש רבינו בחיי חלק ג-ה, ר' בחיי בן אשר אבן חלאוה, ורשה, תרלט
מדרש רבנו בחיי - על חמישה חומשי תורה, ר' בחיי בן אשר
§בחיי-חלק ראשון, בחיי ב"ר אשר, גראסווארדיין, תשב
§בחיי-חלק שני, בחיי ב"ר אשר, גראסווארדיין, תשב
—§דברך נצב בשמים, תשסג, לקט מרבינו בחיי על התורה
—§האזרח בישראל, ר' ישראל יצחק ב"ר זוסמן אליעזר קארנעט, ווארשא תרפח, 80 עמ', 3MB, ביאורים על רבנו בחיי, ספר בראשית. מעמ' 55 - מכתבים מהחמבר. מעמ' 68 - פרפראות על נ"ך ומאמרי חז"ל. מעמ' 71 - הדרן על עוקצין לבן המחבר. מעמ' 74 - חידושים מבן המחבר
—§לקוטים מרבינו בחיי על התורה, יוסף זעבל ב"ר משולם מטארנאוו, לבוב, תרלו
—§מנוח מצא חן, רב מנוח הנדל בן שמריה, פראג, שעב, 19 עמ', 3MB, ביאור על ר' בחיי, פרשת בראשית, ממקור אחר, 19 עמ', 2MB
—ჶנפתלי אלדים, פירושי התורה על רבינו בחיי, ר' נפתלי הירץ טריביטש, פירארא שי"ו, 55 עמ', 11.6MB
—⋧נפתלי אלדים, טריביש, נפתלי הירץ, פירוש על רבינו בחיי, פירארא שי"ו, לט דפים
—⋧סמנים על חידושי הבחיי, עם ביאורים עליו, טריביש, נפתלי הירץ, הידרנום ש"ו, י + כז דפים
—ჶסמנים על חידושי הבחיי, ר' נפתלי בן אליעזר טריווש, הידרנום ש"ו, 39 עמ', 10.1MB, §ממקור אחר
פירוש רלב"ג על התורה ע"פ מהדורת מכון מעליות (מעלה אדומים, תשנ"ג-תשע"ו),, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
רלב"ג על התורה עם התועליות, מנטובה, לפני ר"מ, 408 עמ', 50.9 MB
§רלב"ג על התורה חלק א, שורקין, יעקב משה, ויניציאה, 5516
§רלב"ג על התורה חלק ב, שורקין, יעקב משה, ויניציאה, 5519
§פרוש הרלב"ג על התורה, לוי בן גרשון, ויניצייא, שז
§פירוש על התורה, ר' לוי בן גרשום (רלב"ג), מנטובה, רלו, 772 עמ', 35MB
§תועליות הרלב"ג, ר' לוי בן גרשום (רלב"ג), ריווא דטרינטו, שכ, ממקור אחר, ממקור אחר
—#8752;חמדת יעקב, תועליות הרלב"ג, מפירושו על התורה ונביאים ראשונים, ליבוביץ, יעקב בן מאיר, ווארשא, 5661, 32 עמ', 7MB
§שלשה מאורות הגדולים, גד, חיים יוסף איסר ב"ר יצחק אריה הלוי, יוהניסבורג, תשי, רס"ג על התורה, ר' חננאל על התורה, ופירוש ר' שמעיה על פרשת תרומה
§שערי ציון, משה ב"ר נפתלי, בוסטון, תרפה, הערות על רש"י על התורה
Ξשריד מפירוש לספר בראשית המיוחס לרבי יוסף הבא משושן הבירה, מכתב יד, 136 ק"ב
§תולדות אברהם יצחק, רויזענפעלד, אברהם יצחק בן עזריאל, קליינווארדיין, תרצח, על רש"י על התורה
ჶחומש עם תרגום אנקלוס, רש"י והרמב"ן, שאלוניקי רפ"א, בראשית, 266 עמ', 50.8MB, שמות, 232 עמ', 45.5MB, ויקרא, 164 עמ', 31.6MB, במדבר, 178 עמ', 38.1MB, דברים, 174 עמ', 36.6MB
חומש עם הפטרות, אונקלוס, רש"י ושפתי חכמים, אמשטרדם ת"מ, 372 עמ', 86.7 MB
חמשה חומשי תורה, עם תרגום ורש"י וחזקוני, עם חמש מגילות עם רש"י ואבן עזרא, ויניציאה רפ"ד, 340 עמ', 73.2MB
חמשה חומשי תורה, בראשית-ויקרא, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עזיאל ותרגום הירושלמי, רש"י והרשב"ם והראב"ע, המסורת ופירוש הרב בעל הטורים, תולדת אהרן, פי' הרד"ק על ההפטרות, ברלין תס"ג-תס"ח, 673 עמ', 149MB
חמשה חומשי תורה, במדבר-דברים, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עזיאל ותרגום הירושלמי, רש"י והרשב"ם והראב"ע, המסורת ופירוש הרב בעל הטורים, תולדת אהרן, פי' הרד"ק על ההפטרות, ברלין תס"ג-תס"ח, 403 עמ', 102 MB
§ויקרא, עם תרגום אונקלוס, תרגום יונתן, רש"י, אבן עזרא, בעל הטורים, 433 עמ', 25MB אמשטירדם, תסה
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US