Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים למפרשים על ספרי חז"ל המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

מפרשי משנה מפרשי פרקי אבות ראשונים מפרשי תלמוד
אחרונים מפרשי תלמוד מפרשי אגדות התלמוד מפרשי ירושלמי
מפרשי תוספתא מפרשי מדרשים מפרשי מסכתות קטנות


מפרשי המשנה
§אבני טוהר - נגעים, דויטש, קלמן אברהם בן יצחק, לייקווד, 5773
§אבני יקר - מסכת שביעית, לילתי, אליהו בן יהונתן, בני ברק, 5767
§אהבת איתן, ר' אברהם אבא ב"ר בנציון קרענין, ווילנא, תרעג, 52 עמ', 10MB, על ששה סדרי משנה
§אהל המלך - אהלות, ר' אלימלך בן יעקב גולדבלט, ירושלים, תשעא
§אהל יוסף - כלים, לב, הרב מאיר אריה בן הרב יוסף, ירושלים, 5771
§אהל יוסף - אהלות, לב, הרב מאיר אריה בן הרב יוסף, ירושלים, 5782
§אהל יוסף - מקוואות, לב, הרב מאיר אריה בן הרב יוסף, ירושלים, 5774
§אהל יוסף - פרה, לב, הרב מאיר אריה בן הרב יוסף, ירושלים, 5778
§אהלה של תורה - חלה, כולל יששכר באהלך כנסת חזקיהו, רכסים, 5774
§אהלי יעקב, על מסכת אהלות, עם עין המים, על מסכת מקואות, אברהם פפנהיים, בני ברק, 5773, ממקור אחר
§אהלי שם - אוצר משניות: ברכות, דמאי, כלאים, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסד
§אהלי שם - אוצר משניות: פאה, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסג
§אהלי שם - אוצר משניות: זרעים, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשע
§אהלי שם - אוצר משניות: שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשסה
§אהלי שם - אוצר משניות: חלה, ערלה, ביכורים, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסג
§אהלי שם - אוצר משניות: על מסכתות שבת, עירובין, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלם, תשסז
§אהלי שם - אוצר משניות: מועד, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשע
§אהלי שם - אוצר משניות: פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה ... ועוד, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסו
§אהלי שם - אוצר משניות: נשים, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשע
§אהלי שם - אוצר משניות: על מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלם, תשנ
§אהלי שם - אוצר משניות: נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשסז
§אהלי שם - אוצר משניות: על מסכתות ב"ק, ב"מ, ב"ב, סנהדרין, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלם, תשנ
§אהלי שם - אוצר משניות: מכות, שבועות, עדיות, ע"ז, אבות, הוריות, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסג
§אהלי שם - אוצר משניות: נזיקין, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשע
§אהלי שם - אוצר משניות: ערכין, תמורה, כריתות .. ועוד, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסט
§אהלי שם - אוצר משניות: קדשים, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשע
§אהלי שם - המקדש - משניות תמיד, מידות, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסט
§אהלי שם - אוצר משניות: טהרות, ר' מיכאל בן יוסף פרץ[ירושלים], תשע
§אהלי שם - אוצר משניות: כלים, אוהלות, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסט
§אהלי שם - אוצר משניות: כלים, אוהלות, ר' מיכאל בן יוסף פרץירושלים, תשסט
§אוצר המשנה, ר' שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי הורביץ, נ"י, תרצו, 158 עמ', 6MB, משניות ברכות פרק ב עם ברטנורא ופירוש קצר ותרגום לאידיש ובירורי הלכה. עד עמ' 66 - הקדמה כללית למשנה ולתושבע"פ
§אוצרות דעת אהלות א - ג, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5773
§אור הישר-חלק ראשון, ר' שמואל יצחק הילמן ירושלים, תשו, על משניות סדר זרעים, 147 עמ', 6MB
§אור הישר-חלק שני, ר' שמואל יצחק הילמן ירושלים, תשז, על משניות סדר טהרות, 236 עמ', 8MB
§אור יקרות, ר' אשר ב"ר יקותיאל זלמן לוריא ממאהליב, ירושלים, תרנט, על משנה סדר טהרות - כלים, אהלות, נגעים, 244 עמ', 19M. מעמ' 242 - חידושים שוניםB
§אור יקרות - מסכת אהלות, ר' מלכיאל מנדל, ירושלים תשע, ממקור אחר
§אור יקרות - נגעים א, מנדל, מלכיאל, ירושלים, 5775
§אור יקרות - נגעים ב, מנדל, מלכיאל, ירושלים, 5775
§אור מאיר - מסכת מקואות, ר' מאיר בן יוסף יצחק פוזנא (פוזן), קרית ספר תשע
§אותיות מחכימות, ר' ישראל אריה מאנטאניווקע אייזנברג, ברדיטשוב תרעא, ראשי תיבות של משניות סדר מועד, לעזור לשינון, 57 עמ', 2MB
§איל מלאים, ר' אברהם יהודה ליב קוזאק, ורשה תרנה, על המשנה, על אהע"ז ועל התורה, 169 עמ', 47 MB, ממקור אחר, תרנה 40 עמ', 3MB, ממקור אחר, תרנה 40 עמ', 3MB
§אליהו רבא, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ברין, תקס"ב, על משנה סדר טהרות, 94 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר
§אליהו רבא, על משניות סדר טהרות, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פראג, תקעב, 112 עמ', 8MB
§אליהו רבא, על משניות סדר טהרות, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא, ווארשא, תרכג, 52 עמ', 8MB. מעמ'36 - חידושי ר' משולם זלמן אשכנזי על משניות זרעי-מועד. מעמ' 39 - תפארת ירושלים על משניות טהרות. מעמ' 47 - השמטות מזרעים עד קדשים. מעמ' 50 - נימוקי הגרי"ב על טהרות. ממקור אחר, 52 עמ', 7MB
§אמונת עתיך, ר' אברהם ברויאר, ביתר תשסז, 256 עמ', 1MB, על מסכת שביעית
§אמרות אברהם-ציונים והערות - פאה, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעג
§אמרות אברהם-ציונים והערות - דמאי, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, 5773
§אמרות אברהם-ציונים והערות - כלאים, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעג
§אמרות אברהם-זרעא קיימא - תרומות, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעה
§אמרות אברהם-זרעא קיימא - מעשרות ומעשר שני, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעה
§אמרות אברהם-זרעא קיימא - שביעית, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעד
§אמרות אברהם-זרעא קיימא - חלה וערלה, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעה
§אמרות אברהם-זרעא קיימא - ביכורים, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעה, 213 עמ', 3MB
אמרות אברהם, כלאים, ביכורים, דמאי, חלה, ערלה, כלאים, מעשרות, מעשר שני, פאה, תרומות, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
§אמרות טהורות, רבי שמואל פריינד, פראג, תרכ"ח, על משנה סדר טהרות, 11 עמ', 1MB. רק הקדמה נמצאת, ועיקר הספר חסר
§אמרות טהורות - מסכת כלים, ר' מלכיאל מנדל, תשסה, ממקור אחר
§אמרי דעת, ר' נתן ליברמן, מונקאטש תרנב, על המשנה, 317 עמ', 30MB. מעמ' 312 - הדרן על המשנה. מעמ' 315 - חדושים מגיסו מר' מאיר אברהם על המשנה
§אמרי המז"ג, ר' מאיר זאב גאלדבערגער, תשכד, תשס"א, על המשנה, 606 עמ', 18MB
§אמרי חן - פאה - קונטרס מסורת התורה, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשנז
§אמרי חן - תרומות מעשרות מעשר שני, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשסז, ממקור אחר
§אמרי חן - בכורים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשנו
§אמרי חן - חלה ביכורים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשסו
§אמרי חן - כלים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשסד
§אמרי חן - נגעים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשסא
§אמרי חן - פרה, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשסד
§אמרי חן - טהרות מכשירין טבול יום עוקצין, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד, תשסג
§אמרי חן - מקוואות, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד תשסו
§אמרי חן - נדה זבים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד תשסה
§אמרי חן - אהלות ידים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ליקווד תשסג
§אמרי יושר - זרעים, ר' מאיר גרינימן, בני ברק תשנח
§אמרי יציב - מעשרות, גולדשטוף, יצחק בן יאיר, קרית ספר, 5775
§אמתחת בנימין, ר' בנימין וואלף ב"ר יוסף פרידבורג, אלטונה תקל, 136 עמ', 18MB, על משניות זרעים עד טהרות. מעמ' 128 - דרוש בנתינת ס"ת. מעמ' 131 - חידושי מסכתות, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§אסופת זרעים - דמאי, כהן, אמציה בן יקותיאל, בני ברק, תשסח
§אסופת זרעים - מעשר שני, כהן, אמציה בן יקותיאל, בני ברק, תשסה
§אשיחה בחקיך על מסכת פרה, וולפסון, דניאל קלמן, ירושלים, תשנה
§באור ר"מ קזיס על מסכת מדות ופרק חנוכת הבית, ר' משה קזיס, ר' מלכיאל סופר אשכנזי, ר' שמעיה אברהם בן שמעון, ירושלים תשכ"ג, 212 עמ', 9MB
§באורי סוגיות - שביעית ומעשרות, ר' שמואל הלוי הוניגסברג, תשנג, 468 עמ', 20MB. עמ' 7-34 - תוכן העניינים לשביעית ולמעשרות. מעמ' 36 - שביעית. מעמ' 261 - מעשרות. מעמ' 448 - מפתח מקורות - שביעית. מעמ' 458 - מפתח מקורות - מעשרות. ממקור אחר, 468 עמ', 21MB
§ביאורים - במס' אהלות ח"ב, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק,
§ביאורים - במס' אהלות ח"ג, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק,
§ביאורים בסוגיות - ידים, ד.ג., בני ברק, 5775
§באר חיים - דמאי, וידר, חיים משלם, בני ברק, 5772
§באר יעקב, ר' יעקב דב קנטור, תל אביב תשכב, תרשימי הסברה למסכת קנים, 26 עמ', 1MB
§באר יצחק, ר' שלום ליב אייזענבאך, 12MB, ירושלים תרע"א, על משניות סדר קדשים, 205 עמ'. מעמ' 182 - השמטות
§באר מרים - זרעים טהרות, הלר, משה אליעזר בן שמואל, מודיעין עילית, 5778
§בדי הארון - שביעית, דב אהרן זלזניק, ירושלים, 5774
§ביכורי ארץ זרעים א, פאה, דמאי, ושביעית, רבי אברהם יצחק טוקר, ירושלים, תשל"ה, 225 עמ', 18MB
§ביכורי ארץ טהרות, מכשירין, זבים, טבול יום, ידים, רבי אברהם יצחק טוקר, ירושלים, תשל"ו, 225 עמ', 22MB
§ביכורי ארץ עוקצין, רבי אברהם יצחק טוקר, ירושלים, תשל"ג, 45 עמ', 3MB
§ביכורי שלמה, מסכתות מקואות, טהרות, טבול יום, ידים, פרה, נגעים, זבים, שלמה זלזניק, ירושלים, 5777
§בין המשפתים פאה, דמאי, שביעית, חלה וערלה, רבי ראובן פיין, בני, ברק תשנ"ג, 257 עמ', 22MB
§בין המשפתים - חלה, בית המדרש להוראה שע"י ישיבת בנין אב, ירושלים
§בית אליהו - ידים, ר' אליהו בן יצחק צבי ליברמן, בני ברק, תשסח
§בית אליהו - מסכת מקואות, ר' אליהו בן יצחק צבי ליברמן, בני ברק תשסז, עם "מראה מקום", "מראה אש", ו"מעיינות הרא"ש" על שיטת הרא"ש במקואות, ממקור אחר, ממקור אחר
§בית אליהו על מסכת שביעית, ר' אליהו בן יצחק צבי ליברמן, בני ברק תשסא
§בית דוד א, זרעים, מועד, נשים, רבי דוד חיים קורינאלדי, אמסטרדם, תצ"ח, 293 עמ', 50MB
§בית דוד ב, נזיקין, קדשים, טהרות, רבי דוד חיים קורינאלדי, אמסטרדם, תצ"ח, 262 עמ', 44MB
§בית דוד, ר' דוד חיים קורינאלדי, אמשטרדם, תצ"ח, על המשנה, 531 עמ', 50MB, ☼ממקור אחר
§בית הבחירה, ר' מנחם המאירי, מהד' סופר, אברהם, נ"י, תשיד, על מקואות, 132 עמ', 6MB. מעמ' 123 - "התעוררות תשובה" - תשובות מר' שמעון סופר
§בית הלוי ותורת הבית, ר' משה אלעזר ב"ר שמואל זנוויל הלוי, דיהרנפורט, על מסכת קינים, עם שער הבחינות, 81 עמ', 3MB, ממקור אחר, 80 עמ', 5MB
§בית המדות, רבי יוסף אהרן פרנקל, טירנא, תש"א, על מסכת מדות, 483 עמ', 21MB
§בית יחיאל - חלה, ר' חנוך אריה פרידמן - בית יחיאל, ירושלים, תשסה
§בית יחיאל - אהלות, ר' חנוך אריה פרידמן - בית יחיאל, ירושלים, תשסג
§בית תלמוד, ר' שמריה ב"ר שמשון מקאסאווא, ווילנא תרעה, על משניות מסכת חולין, עם פירוש המשלב את דברי הגמרא, 87 עמ', 4MB
§בנין אב - מסכת חלה, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסו
§בנין דעת - מכשירין, זילברברג, בנימין בן יצחק נחום, מודיעין עילית, 5773
§ברכה משולשת, ר' צבי אלימלך שפירא, על המשנה, מועד-קדשים, פרמישלא תרנ"ו, 114 עמ', 3.7 MB, ὥממקור אחר, 114 עמ', 3.7MB
§ברכת האהל - אהלות, שפיצר, נפתלי ברוך בן שלום, בני ברק, 5759
§ברכת הארץ, ר' מרדכי בן נחום אליעזר רבינוביץ, מעלה אדומים תשס, בירורים בסדר זרעים
§גבורת יצחק - חלה, ערלה, ר' אברהם יצחק בן ברוך סורוצקין, ליקווד תשסט, ממקור אחר
§גבורת יצחק - מקואות, ר' אברהם יצחק בן ברוך סורוצקין, ליקווד תשסז, ממקור אחר
§גבורת יצחק - תרומות, ר' אברהם יצחק בן ברוך סורוצקין, ליקווד תשסו, ממקור אחר
§גבורת יצחק - שקלים, ר' אברהם יצחק בן ברוך סורוצקין, ליקווד תשסה, על המשנה
§גדולי שביעית, על מסכת שביעית, גדליהו משה דיימאנד, ירושלים, 5782
§גופי הלכות, ר' כתריאל צבי הירש ב"ר שלמה קראמער, 2MB, ווילנא תרנ"ב, על מס' קנים, 45 עמ', 2MB, עם רע"ב ותוי"ט ופירוש הגר"א
§גופי הלכות - קנים, כהן, רחמים בן מרדכי, 5779
§גופי הלכות, על קנים, רחמים בן מרדכי כהן, מקסיקו, 5779
§גינת ראובן - פאה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5772
§גינת ראובן - דמאי, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5774
§גינת ראובן - מסכת כלאים - חלק א, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§גינת ראובן - מסכת שביעית א, פרקים א-ג, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - שביעית ב, פרקים ד-ט, ובענין דיני שביעית לבני חו"ל, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - שביעית ג, פרק י, וענייני שמיטת כספים, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - מסכת תרומות א, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5773
§גינת ראובן - מסכת תרומות ב, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5773
§גינת ראובן - מסכת תרומות ג, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5773
§גינת ראובן - מסכת מעשרות, ר' ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ, ניו יורק תשעא
§גינת ראובן - מסכת מעשר שני א, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5773
§גינת ראובן - מעשר שני ב, עם ביאור לנוסח הפרשת תרו"מ של חזו"א, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§גינת ראובן - מסכת מעשר שני - ביעור ווידוי מעשרות, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5772
§גינת ראובן - מסכת ערלה, ר' ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ, ניו יורק תשעא
§גינת ראובן - מסכת חלה, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§גינת ראובן - מסכת ביכורים, ר' ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ, ניו יורק תשעא
§גינת ראובן - אור דברו, על מסכת שביעית ועניני חנוכה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5775
§גלי הים - שביעית, מאיה, יצחק בן משה, בני ברק,
§גלי הים - פאה, מאיה, יצחק בן משה, בני ברק,
§גלי הים - ערלה, מאיה, יצחק בן משה, בני ברק,
§גלי הים - ביכורים, מאיה, יצחק בן משה, בני ברק,
§גנון והציל, הרב משה אברהם מוינעשטער, ניו יורק תרצ"ד, תירוצים לקושיות רעק"א במשנה, 152 עמ', 13 MB
§גלות עליות, ר' דוב בער ליפשיץ, ווארשא תרמ"ז, על מס' מקואות, 271 עמ', 22MB. מעמ' 264 - מפתח לפי סדר שו"ע או"ח ויו"ד. מעמ' 268 - תשובה בעניין מקוה
§גליון מהרי"ל [משנת יקותיאל], ר' יקותיאל ליב עליאן, ווארשא תרנ"ג, על משניות סדר זרעים, 87 עמ', 6MB. מעמ' 56 - הערות על מפרשי המשנה. מעמ' 60 - מפתח לביאורים לרמב"ם. מעמ' 64 - הדרן על הש"ס. מעמ' 80 - תוכן עניינים להדרן. מעמ' 82 - הדרן לסדר נזיקין. מעמ' 86 - הערות מחתן המחבר על הספר
§גפי אש, ר' אברהם שטערן, על המשנה, ח"א, זרעים, גאלאנטא, תרפה, 394 עמ', 33MB, מסכת שבת, גאלאנטא, תרפה, 376 עמ', 33MB, מסכת פסחים, גאלאנטא, תרפח, 432 עמ', 36MB
§דבר בעתו, ר' שמעון ב"ר יהודה ליכטנשטאט, פרשבורג, תרא, על משנה סדר מועד, 96 עמ', 9MB
§דבר מירושלים, ישיבת אמשינוב, ירושלים, תשכב, על מסכת תרומות פ"א, 81 עמ', 4MB. עמ' 81 - תוכן עניינים
§דבר שאול - חלה, ר' שאול בן דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ירושלים
§דבר שמואל - נגעים, ר' נחום צבי רפאל נבנצל, ירושלים, תשנד
§דברי אפרים, על מקואות, אפרים מנחם טאוב, בני ברק, 5778
§דברי יעקב - סדר טהרות, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - מסכת מקואות א, עדס, יעקב, 5777
§דברי יעקב - מסכת מקואות ב, עדס, יעקב, 5777
§דברי משה, ר' משה פעלדמאן, 6MB, מונקאטש תר"ס, על משניות
§דברי שלום ואמת, ר' שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים רפפורט, פראג תרכא, 37 עמ', 3MB, על הספר "דרכי המשנה"
§דוד הלוי, 1MB, ווארשא תר"ה על מס' קנים (ע"פ הרא"ש והרע"ב)
§דעת אליהו - כלים פרקים ה - י, בית מדרש טהרות, ירושלים, תשסז
§דעת אליהו - כלים פרקים טו - יח, בית מדרש טהרות, ירושלים, תשסח
§דעת אליהו - כלים פרקים יא - יד, בית מדרש טהרות, ירושלים, תשסה
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת כלים, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשל
§דעת יוסף - טהרות ג, ר' חיים יוסף דינקלס, תל אביב, תשכה
§דעת יוסף על סדר טהרות - ח"ג - כלים כא-ל, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשלא
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת אהלות, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשלג
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת נגעים, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשלד
§דעת יוסף על סדר טהרות - ח"ו - פרה, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשלו
§דעת יוסף על סדר טהרות - ח"ח - טהרות, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשלט
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת זבים, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשמ
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת טבול יום, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשמג
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת ידים, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשמג
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת מכשירין, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשמ
§דעת יוסף על סדר טהרות - מסכת עוקצין, ר' חיים יוסף דינקלס, ירושלים תשמג
§דעת ישראל - אהלות, להמן, ישראל בן יוסף, קרית ספר, 5773
§דעת ישראל - זבים, להמן, ישראל בן יוסף, קרית ספר, 5767
§דרישת הזאב, ר' זאב וואלף ב"ר יוסף, ברלין ת"ק
§דרישת הזאב, ר' זאב וואלף ב"ר הלל, מאהילוב תקע"ו
§דרך דעה - מסכת מקואות, דונט, מרדכי בן יצחק, ירושלים, 5776, 742 עמ' , 12MB
§דרכי המשנה, ר' זכריה פרנקל, לייפציג תרי"ט, ★ממקור אחר
§הגהות מהרשא"ך-חלק ראשון, ר' שמעון אריה ב"ר שאול כהנא, ווארשא תרמ, 33 עמ', 4MB, על המשנה, טהרות, ואח"כ זרעים עד נזיקין
§הגהות מהרשא"ך-חלק שני, ר' שמעון אריה ב"ר שאול כהנא, ווארשא, תרמ 23 עמ', 3MB, על המשנה, קדשים-טהרות
הגיאוגרפיה במשנה, ר' בן ציון סגל
§הגר"א על מסכת פרה, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), ירושלים תשנח
הון עשיר, ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, פירושים וחדושים על המשנה, עם שירים בין סדר לסדר ובין מסכתא למסכתא, אמשטרדם תצ"א, קסח דפים
הון עשיר, ר' עמנואל חי ריקי, על המשנה, אגדות הש"ס ושיר, אמשטרדם תצ"א, 173 עמ', 16.7 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§הון עשיר, ר' רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם ריקי, ווארשא תרמט
§היכל ידיד, על מסכת מדות, ותבנית בהמ"ק, ובניית בית שני, אופמאן, אברהם חיים בן חנוך העניך, בית שמש, 5776, 980 עמ', 23MB
§הלכה פסוקה, ר' שלמה ב"ר משה מפינסק כץ, שקלוב תקמז, 50 עמ', 1MB, על משניות מסכת ברכות
§הלכה פסוקה, ר' שלמה ב"ר משה מפינסק כץ, שקלוב תקמ"ז, על משניות מסכת שבת, 144 עמ', 4MB
§המדרש והמשנה א, על משניות ברכות, ר' אברהם נפתלי גאלאנטי, בראנקס תרצ"ב, 192 עמ', 5MB
§המשנה, ר' מאיר איש שלום, וינה תרנ, להרגיל תלמידים בלשון המשנה ובכללות ענייניה
§המשנה בבבלי ובירושלמי - השוואת נוסחאותיה, ר' אלימלך שכטר, ירושלים, תשיט
§המשנה הראשונה [ופלוגתא דתנאי], ר' דוד צבי הופמן, ברלין, תרעד, על דרכי המשנה, 61 עמ', 2MB
הצופה על דרכי המשנה, ר' צבי בנימין אוירבך, פרנקפורט תרכא
הקדמות למשנה מאת מפרשי המשנה
§הר המור, ר' משה ראשקיווער, לבוב תרלג, 190 עמ', 19MB, על המשנה, זרעים עד טהרות, ☼ממקור אחר
§ובנוחו יאמר - חלק שלישי, על מסכת מקואות ועניינים שונים, מרק, מנחם מנדל בן שלום אלטר ?, מלבורן ?, 5748
§והיה ברכה, ר' צבי אלימלך שפירא, על משניות ברכות ותוספתא, פרמישלא תרל"ה, 81 עמ', 5MB
§והיה ברכה, ר' צבי אלימלך שפירא, על משניות ברכות ותוספתא, ירושלים תשי"ח, 102 עמ'. מעמ' 96 - על תוספתא ברכות. 5 MB, ὥממקור אחר, 102 עמ', 1.7MB
§והיה ברכה, ר' צבי אלימלך שפירא, על משניות זרעים וגמרא שבת, נ"י תשמ"ד, 121 עמ'. מעמ' 86 - על מס' שבת. מעמ' 118 - שתי תשובות בדיני בענין עגונה ושבויה לכהן. 1.1 MB, ὥממקור אחר, 121 עמ', 1MB
§וזאת לפנים בישראל, ר' ישראל זאב ב"ר משה, לבוב, תרס, 135 עמ', 13MB, ביאורים על רע"ב ועל תוי"ט, זרעים ומועד, ממקור אחר, 9MB
§ויאהל שלמה, ר' יהודה אריה בן שלמה הרשלר, בני ברק תשנט, על פרקים ממסכת אהלות
§זהב התרומה - ביכורים, ר' משה זאב איתן, תשסח
§זהב התרומה - מעשר שני, ר' משה זאב איתן, תשסט
§זהב התרומה - תרומות, ר' משה זאב איתן, תשסז
§זכות אבות, ר' שמואל דוד סאבעל, נ"י תרסו, 50 עמ', 2MB, פרקי משניות לפי א"ב, עם פירוש באידיש, עם תפלות
זכרון יהודה - הוחק לזכר, כללי המשנה וכללי הלכות, ר' יהודה אבעלזון, וילנא תר"כ. עם "זרע יצחק" על המשנה בדמאי פ"ז. ☼ממקור אחר, 72 עמ'
§זכרון יהודה, ר' יהודה זינדיל מרדכי ב"ר נחמיה אריה, פרעמישלא, תרלו, 223 עמ', 19MB, עלהמשנה. מעמ' 208 - חידושים שונים. ☼ממקור אחר
§זכרון ישכר ב"ח, ר' ברוך יצחק ישכר הלוי לעווינטאל, 43MB, פיעטרקוב תרצ"ג, על משניות סדר מועד
§זכרון ישראל מאיר - מסכת חלה, כולל זכרון ישראל מאיר, ירושלים, 5777
§זמן נקט, ר' דוד בן צבי משה כהן, פרנדייל, ניו יורק תשלח, הקדמה למשנה
§זר כסף, ר' יחיאל אברהם ב"ר בנימין יהושע זילבר, בני ברק תשיט, על נגעים פרקים א-ו ממקור אחר
§זרע ים - מעשרות ומעשר שני, באנדי, בני ברק, 5780
§זרע ים - תרומות, באנדי, בני ברק, 5775
§זרע יצחק, ר' יצחק בן יעקב חיות, פ"פ דאדרה תצב, ☼ממקור אחר, 84 דפים
§זרע יצחק, ר' יצחק ב"ר יעקב חיות, פפד"א תקצ"ו,על המשנה,252 עמ',16MB
§זרע יצחק, ר' יצחק ב"ר יעקב חיות, נ"י תשכ, על המשנה
§זרע קודש, ר' שמואל פריינד, 5MB, פראג תקפ"ז, על משניות סדר זרעים
§זרעא קיימא - כלאים, פאה, ביכורים, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק - שמואלביץ, חיים, ירושלים, 5767
חברותא - מידות, הרב יעקב שולביץ, ביאור על כל הגמרא בשפה קלה
חברותא - קנים, הרב יעקב שולביץ, ביאור על כל הגמרא בשפה קלה
§חדושי הרמ"ל, ר' ליפא שטיין, קולומיה תרנ, על משניות טהרות, ועל סוגיות הש"ס, עם "שירי טהרה" על מקואות, לר' מאיר אריק
§חומרי מתניתא, ר' גדליה ליפשיץ אבד"ק אוברצישק, ברלין, תקמ"ד, ממקור אחר
חזון נחום, על המשנה סדר קדשים וטהרות, ר' אליעזר נחום, קושטאנדינה, תק"ה, 506 עמ'
§חזון נחום, רבי אליעזר נחום, קושטא, תק"ג-תק"ה
§חזון נחום, רבי אליעזר נחום, קושטא, תק"ג-תק"ה
§חזון נחום - על מסכתות שביעית ותרומות, כולל חזון נחום, בני ברק, תשלג
§חיבור לטהרה - מסכת טבול יום, הרב נחום אהרן נשר, ירושלים, 5782
§חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - שלמוני, אוריאל, הר ברכה, 5772
§חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו - ערכין, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - שלמוני, אוריאל, פתח תקוה, 5758
§חידושי הגר"א על המשניות עם פירוש אור אליהו - פרה ומקואות, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - שלמוני, אוריאל, ירושלים, 5766
§חיי המשנה, ר' חיים הילשטאט, ירושלים, תרפח, ראשי תיבות של כל המשניות לסייע לזכרון, עם "צרור החיות" - פרקי משנה ללימוד ביאהרצייט
§חיל דמשק, ר' אליעזר קריינער, 3MB, ירושלים תרס"ג, על משניות
§חלת אהרן, על משניות זרעים ומקוואות, פריעד, אהרן, ברוקלין, 5776, 496 עמ', 37MB
§חלת אהרן, על מס' חלה, הרב אהרן כהן, בני ברק, 5782
§חסד לאברהם, ר' אברהם, 23MB, טשערנאוויץ תרמ"ד, על משניות סדר זרעים
§חסד לאברהם - אהלות, ר' אברהם זאב סומפולינסקי, ירושלים תשעב, ממקור אחר
§חשוקי חמד - פאה דמאי כלאים, זילברשטיין, יצחק בן דוד יוסף, בני ברק, 5772
§טהרת חיים, ר' חיים משה ראובן אליעזרי, בני ברק תשמה, על מסכת כלים
§טהרת שלמה - זבים, ווייס, אהרן, ירושלים, 5778
§טהרת שלמה - טהרות, ווייס, אהרן, ירושלים, 5778
§טללי ברכה - משניות ברכות - על דרך הפרד"ס, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5777
§יאיר נתיבות - מסכת טהרות, בני ברק תשסג, 353 עמ', 5MB
§יאיר נתיבות על מסכת פרה, עם פירוש הר"ש על התוספתא ופירוש מלוקט על התוספתא, בני ברק תשנט, 505 עמ', 8MB
§יגיעות מרדכי, הרב מרדכי גארפיל, ניו יורק תרס"ז, חידושים על ש"ס משניות, 71 עמ', 2MB
§יד אברהם - כלים, ר' יחיאל דוב בן אברהם חיים טנזר, ירושלים תשעא
§יד אברהם - מסכת מקואות, הרב יחיאל דוב טנזר, ירושלים, 5776
§יד אברהם - מסכת טהרות, הרב יחיאל דוב טנזר, ירושלים, 5774
§יד אברהם - מסכת מכשירין, הרב יחיאל דוב טנזר, ירושלים, 5778
§ששון יום על תוספות יום טוב, יומא, סוכה וביצה, שמואל שמריהו הכהן מנס, ברוקלין, 5772
§יומא טבא לרבנן, ר' נפתלי ב"ר יצחק לאקס, בודפשט תרצה, על משנת "ערוגה" במס' כלאים, ועל חשבון חצר המשכן, עם "מקוה טהרה" על מדידת המקוה, ו"סכת שלם" על תוס' סוכה דף ה
§יין הרקח, ר' משה, 2MB, דיהרנפורט תקע"א על משניות סדר זרעים, מועד, נשים, ונזיקין
§יסוד התורה, ר' יצחק יחיאל סוננזון, ירושלים תרצ, מראה על כל מסכת את הקשר למצוות תורה שבכתב
§יעיר קנו, ר' מנחם אליעזר מווילנא, ווילנא תרכב, על משניות מס' קנים
§ירושלים הבנויה, ר' מרדכי דושאק, קראקא תר"מ, השוואת נוסח המשנה בבלי ובירושלמי, עם תולדות ר' יוחנן
§כגנות עלי נהר, על מסכת מקואות, ירושלים תשעב
§ישועות כהן - מקואות, ר' יהושע השל אדלר, בני ברק, תשנז
§כיצד סדר משנה, על המשנה, הערשל רובינסון, ירושלים, 5781
§כף נחת - משניות מגילה, גבאי, יצחק, 5775
§להורות לפניו - נגעים, מרגנשטרן, יהודה חים בן אשר אריה, ניו יורק, 5774
§לוחות אבן - שביעית, פרידמן, אלחנן בן מאיר, בני ברק, 5775
§לוית חן - מסכת מעשרות, פלס, מיכאל ישורון בן משה מאיר, ירושלים, 5775
§לחם משנה, רבי משה ש"ץ ברבי נח יצחק ליפשיץ, קראקא, שצ"ז, על משניות זרעים-מועד-נשים, ממקור אחר
§לחם משנה, זרעים, רבי משה ש"ץ ברבי נח יצחק ליפשיץ, ניו יורק, תשס"ב, 315 עמ',16MB
§לחם משנה, מועד, רבי משה ש"ץ ברבי נח יצחק ליפשיץ, ניו יורק, תשס"ד, 336 עמ', 20MB
§לחם משנה, קדשים, רבי משה ש"ץ ברבי נח יצחק ליפשיץ, ניו יורק, תשס"ג, עם שמונה כללים על פסק במשנה, 299 עמ', 15MB
§לחם עני, ר' זאב חיים גיזלר, ירושלים תשסג,על משניות מסכת פאה
§לחם שמים, ר' יעקב ב"ר צבי עמדין, וואנזבעק תפ"ח, על משנה סדר זרעים-מועד, 230 עמ', 19MB, ☼ממקור אחר
§לחם שמים, זרעים, רבי יעקב עמדין, ירושלים, תשל"ח, 199 עמ', 10MB
§לחם שמים, מועד, רבי יעקב עמדין, ירושלים, תשל"ח, 161 עמ', 8MB
§לחם שמים, נשים-נזיקין, רבי יעקב עמדין, ירושלים, תשל"ח, 175 עמ', 8MB,
§לחם שמים, קדשים-טהרות, רבי יעקב עמדין, ירושלים, תשל"ח, 327 עמ', 14MB. מעמ' 198 - "משנה לחם" על משניות זרעים-מועד
§לימודי אברהם-חלק א, ר' יעקב אברהם יחיאל ב"ר שאול מיכלסקי, ירושלים - כפר חבד, תשז, רעיונות למשניות ראש השנה
§לימודי אברהם-חלק ב, ר' יעקב אברהם יחיאל ב"ר שאול מיכלסקי, ירושלים - כפר חבד, תשכא, רעיונות למשניות יומא
§לימודי דעת עמ"ס כלים פרקים א-י, רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, בני ברק, תשסז
§לימודי דעת - דברי הכשר, על מסכת מכשירין, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5770
§לימודי דעת - יד לטהרה, על מסכת ידים, כולל טהרות בעיון, אופקים, בני ברק - אופקים, 5774
§לימודי דעת - מסכת זבים, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5771
§לקוטי המשנה, ר' שרגא פייבוש סג"ל פראנקעל, 10MB, ברעסלויא תרל"ג, על ששה סדרי משנה
§לקוטי משנה - זרעים, שיש, מנחם דב בן אברהם, בני ברק, 5762
§לקוטי משנה - מועד, שיש, מנחם דב בן אברהם, בני ברק, 5762
§לקוטי משנה - נשים, שיש, מנחם דב בן אברהם, בני ברק, 5763
§לקוטי משנה - נזיקין, שיש, מנחם דב בן אברהם, בני ברק, 5763
§ליקוטי משנה - סדר קדשים, שיש מנחם דב, בני ברק, 5764
§לקוטי משנה - טהרות, שיש, מנחם דב בן אברהם, בני ברק, 5765
§ליקוטי פאה, ר' אליהו בן נח פלי, בני ברק תשסה, 233 עמ', 10MB, על מסכת פאה
לקט הקמח, על המשניות, ר' משה חגיז, וונזבעק תפ"ו, 168 עמ'
§לשון זהב ח"ב, ר' דוד טבלי ב"ר שלמה זלמן הכהן שיף, אופנבך תקפ"ב, על המשנה ועל התורה, 69 עמ', 6MB
§מאורות הגר"א, על המשנה, עם חידושי הגר"א על מסכתות, ווילנא, תרמו
§מאמר אסתר - מסכת חלה, אברכי כולל תפארת ישראל - סביון, סביון - ישראל, 5774, 124 עמ', 8MB
§מבוא לנוסח המשנה-חלק ראשון, ר' יעקב נחום הלוי אפשטיין, ירושלים תשח
§מבוא לנוסח המשנה-חלק שני, ר' יעקב נחום הלוי אפשטיין, ירושלים תשח
§מבוא המשנה-חלק ראשון, ר' יאקב בריל, פפד"מ פרשבורג, תרלו
§מבוא המשנה-חלק שני, ר' יאקב בריל, פפד"מ פרשבורג, תרמה
§מבואות לספרות האמוראים-חלק ב - משנה, תוספתא ומדרשי הלכה, אפשטיין, יעקב נחום הלוי, ירושלים, תשכג
§מבחר משניות לכיתות ו' וח', עם ברטנורא וביאור מר' בר יוסף, מרדכי, תל אביב, תשכט
§מגן דוד, ר' דוד יצחק אסתרמן, ווארשא תרסה, על המשנה
§מדות הבתים, הרב יוסף דאקטאראוויץ, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ז, על מסכת מידות, 115 עמודים - 1.2 MB
§מדת משנה, ר' אליעזר צבי פינעס, 6MB, ווילנא תרע"ד, על ששה סדרי משנה
§מודע לבינה, ר' אברהם אלטער סגל, ירושלים, תרמז, ציונים וסימנים על ששה סדרי משנה
§מוסר המשנה, הרב יהודה ליב גינזבורג, דרוש - על פי ולפי סדר המשניות, דענווער תרצ"ט זרעים, 390 עמודים - 1.8 MB, מועד, 3.1 MB, נשים, נזיקין
§מורשת משה - מקואות, ר' משה בן יעקב שטיינהויז, תשסט
§מחזיק ברכה, ר' ישראל שמואל מיכלוביץ, נתניה, 22 עמ', 1MB, אוסף ביאורים על המשנה האחרונה בעוקצין
§מחנה אברהם-מקואות, ר' אברהם צבי אונגער, ירושלים תשטז
§מי אשברן - טהרות, על מסכתות מקואות, נדה וידים, ועל מס' כלים , ירושלים, תשעא
§מים חיים, ר' חיים ליב שמואלביץ, ירושלים תשסט, על מקואות, מכשירין וידים
§מים טהורים, רבי יהודה ליב עדל, ביאלסטוק, תקע"ז, על משנה סדר טהרות
§מים טהורים, רבי יהודה ליב עדל, ביאלסטוק, תקע"ז, ממקור אחר, 108 עמ', 14MB
§מים טהורים, ר' יהודה ליב הלוי עדעל, בריסק תרצה, 181 עמ', 34MB, על אהלות, נגעים ופרה
§מים טהורים על מסכת פרה, גוטמן, צבי, ירושלים, 5776
§מים טהורים על מסכת מכשירין, גוטמן, צבי, ירושלים, 5775
§מים טהורים על מסכת זבים, גוטמן, צבי, ירושלים, 5775
§מים טהורים על מסכת מקואות, גוטמן, צבי, ירושלים, 5775
§מים רבים, על מסכת מקואות ועל הל' מקואות, ליבוביץ, אברהם דוד, ניו יורק, 5766
§מלא כף נחת-זרעים, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, ברלין, תקצב, עם תרגום לגרמנית
§מלא כף נחת-מועד, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, וינה, תקעז, עם תרגום לגרמנית
§מלא כף נחת-נשים, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, ברלין, תקצג, עם תרגום לגרמנית
§מלא כף נחת-נזיקין, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, ברלין, תקצג, עם תרגום לגרמנית
§מלא כף נחת-קדשים, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, ברלין, תקצג, עם תרגום לגרמנית
§מלא כף נחת-טהרות, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, ברלין, תקצד, עם תרגום לגרמנית
מלא כף נחת על משניות סדר מועד, ר' שניאור פייבש בן יעקב, עם ביאור באידיש, 780 עמ'
§ממתיק סוד, ר' שאול יצחק קאמף, הגנה על ספר "דרכי המשנה" לזכריה פרנקל, פראג, תרכא
§מנחת כהן, ר' משה שמעון הכהן אנטאקאלסקי, 1MB, ווילנא תרס"ב, על משניות
§מסכת כלאים משנה ערוכה לתלמידים, עם פירוש מאת ביאליק, חיים נחמן, תל אביב, תרצ
§מסכת מעשרות עם ביאור הגר"א, ר' משולם בן חיים משולמי, בני ברק תשמח
§מסכת מקואות - מנחה אברהם, ר' אברהם צבי אונגער, ירושלים, תשטז
§מסכת קינים ע"פ צפורי שמואל, בולטימור, 5764
§מסכת קינים מבוארת, דוד מקובר, בני ברק, 5779
§מסכת שביעית עם ביאור הגר"א, ר' משולם בן חיים משולמי, בני ברק תשנט
§מעדני ארץ, ר' שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב אוירבך, ירושלם תשסח, 342 עמ', 24MB, ח"א על מס' שביעית, וח"ב בדיני שביעית
§מעיינת ראובן - מסכת זבים, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§מעיינת ראובן - מסכת זבים - חלק האגדה, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
§מעיינת ראובן - מסכת טבול יום - חלק ההלכה, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5783
§מעיני יהושע, רבי יהושע העליר, ווילנא, תרל"ט, על מסכתות קינים ואהלות
§מעיני יהושע [ישועות יהושע], ר' יהושע העשיל כ"ץ, 6MB, ווילנא תרמ"ח, פירוש על שנות אליהו לגר"א על משניות סדר זרעים
§מעיני מים, ר' משה יחיאל מיכל שילמאן , 8MB, ווילנא תרנ"ח, על משניות סדר זרעים
מעשה ידי גאונים קדמונים, בעריכת יהודה רוזנברג, ברלין תרטז, פירוש רב האי על טהרות, ופיוטים מגאונים
§מעשה רוקח, ר' אלעזר ב"ר שמואל רוקח, אמשטרדם ת"ק, 247 עמ', 19MB, על המשניות בדרך דרוש וקבלה וגמטריות
§מפי כהן - נגעים, כהן, ישעיה, בני ברק, 5761
§מצבת רחל - אהלות, אדלשטיין, צבי יהודה בן ירחמיאל גרשון, בני ברק, 5770
§מקור הברכה, 4MB, לעמבערג תרי"א, על משניות מס' ברכות חמשה הפרקים הראשונים, 121 עמ', ממקור אחר, 131 עמ', 9MB, ממקור אחר, 114 עמ', 8MB
§מר ואהלות, רבי ישראל איסר איסרלין, ווילנא, על מסכת אהלות ודיני טומאת כהנים
§מראה אליהו - מסכת שביעית והלכותיה, וינר, אליהו בן צבי דב, ירושלים, 5774
מראה השביעית, ר' דרבקין, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
§מראות טהורות - נגעים, ר' דניאל קלמן בן אביעזר שמעון יוסף וולפסון, ירושלים, תשנח
§מראי מקומות על מסכת מדות, חננאל עמר, ביתר, 5779
§מראי מקומות על מסכת קינים, בית מדרש גבוה לכהנים, ביתר, 5780
מרבדי משנה - פרקי ברכות, עיון ספרותי ורעיוני במשנת ברכות, אברהם וולפיש, 286 עמודים, תשע"ח
§משא שכם, ר' שלמה הכהן מאננעס, ברלין תרסז, 23 עמ', 872KB, על המשנה
§משאת בנימין - שביעית, ר' בנימין בן אביגדור בירנבוים, בני ברק תשסז
§משמרת הטהרה - מסכת פרה, שמואל מנחם רבינוביקי, ניו יורק, 5772
§משמרת הטהרה - כלים, רבינוביקי, שמואל מנחם בן בנימין מאיר, מונסי, 5760
§משמרת תרומה על מסכת תרומות, ר' אברהם שמואל פפנהים, בני ברק תשנט
§משנה בידי - שביעית, שינון משניות בעל פה, לוי, מאיר ליאור, ירושלים, 5774
§משנה ברורה, רח"ד רוזנשטיין, ווארשא תרע, משניות, ברייתות ותוספתות נבחרות לבני הנעורים עם ביאור קצר
§משנה לתלמידים-זרעים, ר' יעקב ווטבסקי, לודז תרצד
משנה, עם רע"ב ועיקר תוי"ט, עם תוכנת חיפוש
משנה סדורה - ברכות, הרב אליהו דורדק, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
משנה סדורה - פאה, הרב אליהו דורדק, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
משנה סדורה - דמאי, הרב אליהו דורדק, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
משנה סדורה - כלאיים, הרב אליהו דורדק, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
משנה סדורה - שביעית, הרב אליהו דורדק, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
משנה סדורה - תרומות, הרב אליהו דורדק, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
§משנת טהרות - כלים א, ר' איתמר בן אברהם נח גרבוז, בני ברק תשסט
§משנה מנחת יצחק, עם "תוספת חכמים" ו"פסק המשנה", ר' יצחק זלצר, ווארשא, תרפא
§משנה - ברכות, פאה ודמאי, עם רע"ב, מבוא באנגלית, "נוסחאות המשנה", "מסורת המשנה", "משנת ראשונים", ופירוש באנגלית, הרצוג, יעקב דוד הלוי, ירושלים, תשה, 462 עמ', 35MB,
§משנה והתוספתא - מסכת ברכות, בגירסה מדויקת עם פירוש, זלקינד, יעקב מאיר, תל אביב, תרצט, 358 עמ', 41MB. מעמ'221 - על התוספתא
§משנה שלמה - שבת - פסחים - יומא, עיונים בהלכה מתוך המשנה היומית, יצחק סילמן, בני ברק, 5778
§משניות סדר טהרות עם פירוש רבינו שמשון משנז"א, ויניציאה, רפג
§משניות מסדר זרעים - עם פירוש הרמב"ם, ויניציאה, שו, 183 עמ', 35MB
§משניות מסדר מועד - עם פירוש הרמב"ם, ויניציאה, שו
§משניות מסדר נשים - עם פירוש הרמב"ם, ויניציאה, שו
§משניות ממסכת עדיות - עם פירוש הרמב"ם והראב"ד, ויניציאה, שו
§משניות מסדר נשים עם פירוש הרמב"ם ורע"ב, מנטובה, שיח, 160 עמ', 14MB
§משניות מסדר נזיקין, מנטובה, שיח
§משניות מסדר קדשים, מנטובה, שיח
§משניות מסדר טהרות, מנטובה, שיח
§משניות עם פ' ברטנורה ותוספת יום טוב-סדר טהרות ח"א, ברטנורה, תוספת יום טוב, אמשטילרדם, תמה
§משניות עם פ' ברטנורה ותוספת יום טוב-סדר נזיקין ח"א, ברטנורה, תוספת יום טוב, אמשטילרדם, תמה
§משניות עם פ' ברטנורה ותוספת יום טוב-סדר נזיקין ח"ב, ברטנורה, תוספת יום טוב, אמשטילרדם, תמה
משניות עם פירוש כף נחת, ר' יצחק בן שלמה בן חיים גבאי, זרעים מועד ונשים, קושטאנדינה ת"ד, 196 עמ', 50MB, ⋧ממקור אחר
§משניות - סדר זרעים, אמשטרדם, תפה, עם רע"ב, תוי"ט, לחם משנה, באר אברהם, ומי באר, וקול הרמ"ז
§משניות - סדר נשים, אמשטרדם, תפה
§משניות - סדר קדשים, אמשטרדם, תפה
§משניות - סדר טהרת, אמשטרדם, תפה
משניות סדר זרעים, עם פירוש מלוקט ממפרשי המשנה, ר' חיים בן ר' זכריהו מק"ק הרובשוב, אלעקסניץ תקל"ב, 77 עמ', 14.5MB
§משניות מקואות פ"א עם טהרת יום טוב - א, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשלב
§משניות מקואות פ"א עם טהרת יום טוב - ב, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשלג
§משניות מקואות פ"א משניות ט-י עם טהרת יום טוב - י, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמ
§משניות מקואות פ"ב משניות ז-י עם טהרת יום טוב - ד, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמח
§משניות מקואות פ"ב עם טהרת יום טוב - ה, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמח
§משניות מקואות פ"ב עם טהרת יום טוב - ו, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשלז
§משניות מקואות פ"ב משנה ג עם טהרת יום טוב - ז, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשלח
§משניות טהרת יום טוב - ח - מקוואות פ"ב משניות ד-ו, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ברוקלין תשלט
§משניות מקואות פ"ב משניות ד-ה עם טהרת יום טוב - ט, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ירושלים תשמא
§משניות מקואות פ"ג משניות א-ב עם טהרת יום טוב - יא, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמב
§משניות מקואות פ"ג משניות ג-ד עם טהרת יום טוב - יב, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמג
§משניות מקואות פ"ג משניות א-ד עם טהרת יום טוב - יג, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמד
§משניות טהרת יום טוב - יד - מקואות פ"ד משניות א-ה, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ברוקלין תשמה, 467 עמ', 25MB
§משניות מקואות פ"ד משניות א-ה עם טהרת יום טוב - טו, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמו
§משניות מקואות פ"ה עם טהרת יום טוב - טז, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמז
§משניות מקואות פ"ה עם טהרת יום טוב - יז, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמח
§משניות מקואות פ"ו עם טהרת יום טוב - יח, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשמט
§משניות מקואות פ"ו עם טהרת יום טוב - כ, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשנב
§משניות מקואות פ"ז עם טהרת יום טוב - יט, ר' חנניה יום טוב ליפה דיטש, ניו יורק תשנ
§משניות תוספות יום טוב המבואר - ששון יום טוב: ברכות פאה דמאי, מנס, שמואל שמריהו, ברוקלין, 5771
§משניות תויו"ט המבואר שבת-עירובין, שמואל שמרי' הכהן מנס, ברוקלין, 5779
§משניות סוכה מאוירות
§משנה מפורשת-זרעים, ר' אליעזר לוי, תל אביב תשיב
§משנה מפורשת-מועד, ר' אליעזר לוי, תל אביב תשיג
§משנה מפורשת-נשים, ר' אליעזר לוי, תל אביב תשטז
§משנה מפורשת-נזיקין, ר' אליעזר לוי, תל אביב תשיד
§משנה מפורשת-קדשים, ר' אליעזר לוי, תל אביב תשיח
§משנה מפורשת-טהרות, ר' אליעזר לוי, תל אביב תשיב
§משנה-נזיקין, עם כל המפרשים, ווילנא, תרפא
§משנה טהרות עם פי' הרע"ב, תוספות יו"ט, תוספות חדשים, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תרלד
§משניות עם כ"ד פירושים, כלכלת שבת, ווילנא, תרפז
§משנה תפארת ירושלים-זרעים, עם רע"ב ותוי"ט, משה יהודה ליב אבד"ק קוטנא, ווארשא, תרכא
§משנה תפארת ירושלים-מועד, ווארשא, תרכא
§משנה תפארת ירושלים-נשים, ווארשא, תרכב
§משנה תפארת ירושלים-נזיקין, ווארשא, תרכב
§משנה תפארת ירושלים-קדשים, ר' משה יהודה ליב אבד"ק קוטנא, ווארשא, תרכב
§משנה תפארת ירושלים-טהרות, ר' משה יהודה ליב אבד"ק קוטנא, ווארשא, תרכב
משנה עם ביאור מאת רונן אחיטוב
§משנה אחרונה, ר' אפרים יצחק, פרעמישלא, תרמב, על משניות טהרות
§משנה יפה, ר' יעקב פרידקין, 15MB, ברדיטשוב תרע"ג-תרע"ד, על משניות סדר זרעים ומועד
משנה ראשונה, ר' בנימין דומוביץ, ההדיר: יהודה איזנברג, פרקי משנה - חדש בחדשו, ת"א תשנ"ט
§משנת אברהם - מסכת מעשרות, סטוארט, אברהם בן משה הלוי, בני ברק, 5768
§משנת אברהם - מסכת תרומות, סטוארט, אברהם בן משה הלוי, בני ברק, 5770
§משנת אברהם - דמאי, סטוארט, אברהם בן משה הלוי, בני ברק, 5767
§משנת אברהם - ביכורים, סטוארט, אברהם בן משה הלוי, בני ברק, 5766
§משנת איש - חלה,על מסכת חלה ועל שו"ע הלכות חלה, יעקבזון, אברהם ישעיה בן טוביה, מודיעין עילית, 5776
§משנת אליעזר - חלק ראשון, ר' אליעזר כהן שפירא, ירושלים תרפ, על משנה מסכת ברכות
§משנת אליעזר - חלק שני, ר' אליעזר כהן שפירא, ירושלים תרפ, על משנה מסכת פאה
§משנת אלעזר - פאה, כולל ערב משנת אלעזר, אלעד, 5774
§משנת אלעזר - כלאים, כולל ערב משנת אלעזר, אלעד, 5772
§משנת הלוי - נגעים ואהלות, ר' רפאל בן גדליה שור, מאנסי תשסא
§משנת זבים, על מסכת זבים, אהרן זאב אייזנשטיין, ירושלים, 5782
§משנת חכמים, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, אוסטרהא תקנ"ו, 146 עמ', 12MB, על המשנה, זרעים-נשים, ☼ממקור אחר
§משנת חכמים, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, אוסטרהא תקנ"ו, 186 עמ', 6MB, נזיקין-טהרות
§משנת חכמים-זרעים, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, לבוב תרסז
§משנת חכמים-מועד, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, לבוב תרסז
§משנת חכמים-נשים, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, לבוב תרסז
§משנת חכמים-נזיקין, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, לבוב תרסז
§משנת חכמים-קדשים, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, לבוב תרסז
§משנת חכמים-טהרות, ר' משולם פייבוש הלוי הורביץ, לבוב תרסז
§משנת חכמים, זרעים, רבי משולם פייביש הורוויץ, בני ברק, 100 עמ', 9MB
§משנת חכמים, נשים, רבי משולם פייביש הורוויץ, בני ברק, 47 עמ', 4MB
§משנת חכמים, נזיקין, רבי משולם פייביש הורוויץ, בני ברק, 45 עמ', 3MB
§משנת חכמים, קדשים, רבי משולם פייביש הורוויץ, בני ברק, 52 עמ', 4MB
§משנת חכמים, טהרות, רבי משולם פייביש הורוויץ, בני ברק, 98 עמ', 8MB
§משנת חכמים ח"א, הורוויץ, משולם פייבוש הלוי - ווייסבלום, יצחק, ברוקלין, תשעה
§משנת חכמים ח"ב, הורוויץ, משולם פייבוש הלוי - ווייסבלום, יצחק, ברוקלין, תשעה
§משנת טהרות - כלים ב, ר' איתמר בן אברהם נח גרבוז, בני ברק תשסט
§משנת טהרות - זבים [וטבו"י ועוקצין], ר' איתמר בן אברהם נח גרבוז, בני ברק תשסז
§משנת טהרות - מקוואות, ידים, גרבוז, איתמר בן אברהם נח, בני ברק, 5772
§משנת טהרות - נגעים, גרבוז, איתמר בן אברהם נח, בני ברק, 5775
§משנת טהרות - פרה, טבול יום, גרבוז, איתמר בן אברהם נח, בני ברק, 5773
§משנת יהודה, ר' יוסף שרגא פייביל מאלין, 11MB, ווארשא תרס"ח, על משניות מס' ברכות, 131 עמ', ממקור אחר, 121 עמ'
§משנת יעב"ץ א, ר' יעקב בן ציון הכהן מענדעלסאן, נוארק תרפ"ח, 71 עמ', 2MB, על ברייתא דאנדרוגינוס - בכורים פ"ד, ודיני טומטום ואנדרוגינוס
§משנת נגעים, אהרן זאב אייזנשטיין, ירושלים, 5780
§משנת צדיקים, ר' משה הלל קאהן, ברוקלין תשכ"ג, 298 עמ', 10MB, לקט מדברי הבעש"ט ותלמידיו על המשנה
§משנת רבי בנימין - זרעים, ר' בנימין ראבינאוויץ, 9MB, ירושלים תרפ"ו, על משניות (סדר זרעים)
§משנת ר' בנימין - מועד, ר' בנימין רבינוביץ תאומים, פאלטאווא תרעב, 127 עמ', 16MB, על קושיות תוס' רע"א על משניות סדר מועד. מעמ' 102- "סדר משנה" - לאדר"ת, על המשנה סדר מועד
§משנת רבי נתן, רבי נתן אדלר, פפא"מ, תרכ"ב, על המשנה, 81 עמ', 5MB
§נהרות דמשק, ר' אליעזר קריינער, ירושלים תרסא, מהדו"ת לס' טוב דמשק, 91 עמ', 6MB, על המשנה
§נזיר שמשון, ר' יעקב שמשון שבתי סיניגאליא, 19MB, פיסא תקמ"ג, על משניות
§נחל אמונה - חלה, לבין, נחום אריה בן אברהם שמחה, בני ברק, 5776
§נחל אמונה - שביעית, לבין, נחום אריה בן אברהם שמחה, בני ברק, 5775
§נחל דעת - אהלות, לבין, נחום אריה בן אברהם שמחה, בני ברק, 5771
§נחל דעת - מקואות פרקים א-ז, לבין, נחום אריה בן אברהם שמחה, בני ברק, 5772
נחלת צבי - צפנת פענח, קן מפורשת, פירוש על מסכת קנים, ר' צבי גוטמכר, למברג תרלג
§נחלת שי - כלים ב, ר' שמואל יצחק יפה, ירושלים
§נחלת שי - אהלות, ר' שמואל יצחק יפה, ירושלים
§נחלת שי - פרה, יפה, שמואל יצחק, ירושלים, 5774
§נחלת שי - עוקצין, ר' שמואל יצחק יפה, ירושלים
§נחלת שמשון, ר' שמשון ב"ר אורי שרגא, המבורג תרסז, על המשנה
§נחמות קדושת ארץ ישראל - ספר א, ר' נחום ב"ר משה אהרן, ירושלים תרעג, על משניות מס' שביעית
§נחמות קדושת ארץ ישראל - ספר ב, ר' נחום ב"ר משה אהרן, ירושלים תרעג
§נפש יהודה, ר' יהודה זאב ב"ר שלמה ריזבש, ווילנא תרעא, הדרן על ש"ס משניות
§נקודות אור - משניות ברכות, הלוי, שמואל בן אברהם יצחק, אשדוד, 5772
§נשמת אדם, אלפס, בן ציון ב"ר ירמיה עקיבא, נ"י, תשלג, פרקי משניות כסדר א"ב, עם פירושים, עם "מעשה אלפס" - "המאור שבתורה" שנלמד מכל פרק
נשמת המשנה, נגן יעקב (גנק)
נשמת המשנה, הרב יעקב נגן, צוהר לעולמה הפנימי של המשנה
§נשמת חיים, ר' חיים משה ריינהאלד, 25MB, מונקאטש תרע"ג, על משניות סדר זרעים
§נתיב בינה - שביעית, ר' ישראל בונם בן פנחס שרייבר, בני ברק תשסז
§נתיב בינה - ערלה, ר' ישראל בונם בן פנחס שרייבר, בני ברק תשסח
§נתיב בינה - אהלות, ר' ישראל בונם שרייבר, בני ברק תשסד
§נתיב בינה - נגעים, ר' ישראל בונם בן פנחס שרייבר, בני ברק תשע
§נתיב בינה - פרה, שרייבר, ישראל בונם בן פנחס, בני ברק, 5776
§נתיבי ים - חלה, ר' ישראל מאיר בן יצחק אברהם קוסובסקי שחור, בני ברק
§נתיבים במי הים-חלק ראשון - מי נח, על מסכת מקואות, ר' משה מרדכי הכהן עמרמי, ירושלים, 99 עמ', 10MB
§נתיבים במי הים-חלק שני - מי נח, ר' משה מרדכי הכהן עמרמי, ירושלים תש"ו, 103 עמ', 9MB
§סדר למשנה - דרך החינוך, ר' יהושע זעליג הכהן קאהאן, ווארשא, תרמו, הכנת תלמידים ללמוד משנה ותלמוד - לקט משנות עם ביאור "מלא כף נחת" וסוגיות הגמרא ורש"י ותוספות
§סדרי טהרות, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, יוזעפאף-פיעטרקוב, תרל"ג-תרס"ג, על מסכת כלים, 554 עמ', 126 עמ'
§סדרי טהרות, מאמרי חז"ל על אהלות, עם שני פירושים, רבי גרשון העניך ליינער מראדזין, יוזעפאף-פיעטרקוב, תרל"ג-תרס"ג, ≡ממקור אחר, 562 עמ'
§סדרי טהרות-כלים, ר' גרשון חנוך העניך ליינער מראדזין, נ"י תשכא
§סדרי טהרות-אהלות, ר' גרשון חנוך העניך ליינער מראדזין, נ"י תשכא
סוגיות הש"ס, ברלין תצו - הוספות הרא"ש על ר"ש בסדר זרעים, הקדמת הרמב"ם לזרעים, תוספות ישנים ועוד
§סיומי המסכתות במשנה ובתלמוד בבלי - הדרנים, ר' שמואל קלמן מירסקי, נ"י תשכב
§סמוכים לעולם, ר' מנחם מענדל הארטמאן , 8MB, לעמבערג תרס"א, הדרנים על ששה סדרי משנה, לנעץ כל מסכת תחילתה בסופה ע"ד פרד"ס
§ספר הדעת, ר' סענדר פאליר ממעזריטש, ווארשא תרלז, על מסכת כלים, ☼ממקור אחר, ביאור על אליה רבה, 24 דפים
§עדות נאמנה, עדויות עם פירוש הרמב"ם ור"ש משאנץ, עם תשובה מר' אריה ליבוש פרנקל, דסאו, תקעג
§עדיות בחירתא, ר' יהודא ליב מענדעלזאהן , 8MB, ווארשא תרצ"ה, על מס' עדיות
§עולת כהנים - שקלים, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, בני ברק, 5775, 74 עמ', 2MB
§עזרת כהנים חלק א, רבי יהושע יוסף הכהן פיינברג, ווארשא, תרל"ג-ל"ז, על מסכת מידות, 289 עמ', 32MB, §עזרת כהנים חלק ב-ג, 279 עמ', 32MB
§עטרת ישראל, ר' ישראל יצחק ב"ר אליהו מפראג, ווארשא, תרפו, משנות מסכת שבת עם ביאור ההלכות היוצאים ממנה
§עטרת ראש, ר' ברוך יצחק ישכר הלוי לעווינטאל, 27MB, פיעטרקוב תרע"ט, על משניות סדר זרעים
§עין המים על מסכת מקוואות, ר' אברהם שמואל פפנהים, בני ברק תשס
§עין המים על מסכת מקואות, ר' מלכיאל מנדל, ירושלים תשסג
§עיר חומה, ר' אברהם יהודה אליהו ב"ר אליעזר ליפמן, פפד"א, 5479, על סמיכות מסכתות במשנה
§על מסכת פרה, פירוש הערוך, פירוש מהר"ם, הרא"ש, האגודה, חזון נחום, בית דוד, שושנים לדוד, לחם שמים, עם "לבושי האריה" - קונטרס בענייני פרה אדומה" 357 עמ', 5MB
ענג שבת, על כ"ד פרקים דמסכת שבת, פרקי הצלחה, פרטי רמזי המעשיות שבספר מקדש השבת, ר' אהרן משה בהר' צבי הירש כהן מאפטא, לבוב תקנ"ג, 23 עמ', 3.8MB
§עץ החיים, זרעים, ר' יעקב ישראל ב"ר שמואל חאגיז, ליוורנו תט"ז, 404 עמ', 20MB.מעמ' 379 - פירוש על משנת ערוגה במסכת כלאים. ממקור אחר, 398 עמ', 19MB
§עץ החיים, מועד, ר' יעקב ישראל ב"ר שמואל חאגיז, ליוורנו תט"ז, 552 עמ', 27MB
§עץ החיים, נשים, ר' יעקב ישראל ב"ר שמואל חאגיז, ליוורנו תט"ז, 445 עמ', 21MB, ממקור אחר, 445 עמ', 22MB
§עץ החיים, נזיקין, ר' יעקב ישראל ב"ר שמואל חאגיז, ליוורנו תט"ז, 600 עמ', 29MB. מעמ' 592 - שמונה פרקים לרמב"ם, פרק ח. ממקור אחר, 603 עמ', 30MB, ממקור אחר, 603 עמ', 30MB
§עץ החיים, קדשים, ר' יעקב ישראל ב"ר שמואל חאגיז, ליוורנו תט"ז, 547 עמ', 26MB, ממקור אחר, 543 עמ', 27MB, ממקור אחר, 543 עמ', 27MB
§עץ החיים, טהרות, ר' יעקב ישראל ב"ר שמואל חאגיז, ליוורנו תט"ז, 739 עמ', 36MB. מעמ' 735 - סדר לימוד נ" ומשניות לפי סדר הפרשיות. מעמ' 737 - סדר לימוד רמב"ם וטור לפי סדר הפרשיות. ממקור אחר, 735 עמ', 38MB, ממקור אחר, 735 עמ', 38MB
§משניות עם פירוש עץ חיים, רבי ישראל יעקב חאגיז, ברלין תע"ז, זרעים, 254 עמ', 24MB, מועד, 301 עמ', 39MB, נשים, 255 עמ', 33MB, נזיקין, 449 עמ', 47MB, קדשים, 441 עמ', 43MB, טהרות, 583 עמ', 55MB
§עצי בשמים, ר' ישעיה מושקאט , 9MB, ווארשא תרנ"ו, על משניות, ש"ס, ושלחן ערוך או"ח ויו"ד
§ערוגת הבושם, ר' משה ב"ר עמרם גרינוואלד, נ"י תשכא, על המשנה
§עת לחננה, ר' שמואל פריינד, 5MB, פראג תר"י, על משניות סדר מועד, ★ממקור אחר
§פאת הים - טהרות, ר' אברהם בן דב גרנדש, בני ברק תשנז
§פאת השדה - זרעים, ר' אברהם בן דב גרנדש, בני ברק תשמו
§פאת השדה - כלים מקוואות, ר' אברהם בן דב גרנדש, בני ברק תשסא
§פי שנים, על פירוש על הרא"ש על סדר זרעים, אלטונה, 5495, 212 עמ', 16MB. עד עמ' 44 - עם הוספות מר' אלישע ב"ר אברהם ב"ר יהודה מהוראדנא, על מסכת ברכות, ☼ממקור אחר
§פירוש הגאונים על סדר טהרות - מסכת כלים, מיוחס לרב האי גאון, עם הערות מר' יעקב נחום ב"ר חיים הלוי עפשטיין, ברלין, תרפא, 88 עמ', 5MB
§פירוש הגאונים על סדר טהרות - מסכתות אהלות-עוקצין, מיוחס לר' האי ב"ר שרירא גאון, ברלין, תרפא, 141 עמ', 7MB. מעמ' 80 - נספחים - קטעי גניזה, והערות
פירוש המשניות זרעים, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא ש"ח-ש"ט, 74 עמ', 18.6MB
פירוש המשניות מועד, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא ש"ח-ש"ט, 88 עמ', 21.9MB
פירוש המשניות נשים, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא ש"ח-ש"ט, 67 עמ', 17MB
פירוש המשניות נזיקין, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא ש"ח-ש"ט, 87 עמ', 21.7MB
פירוש המשניות קדשים, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא ש"ח-ש"ט, 99 עמ', 22.1MB
פירוש המשניות טהרות, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא ש"ח-ש"ט, 127 עמ', 27.9MB
פירוש ר' עובדיה מברטנורה על המשנה - זרעים, ויניציא ש"ח-ש"ט
פירוש ר' עובדיה מברטנורה על המשנה - מועד, ויניציא ש"ח-ש"ט
פירוש ר' עובדיה מברטנורה על המשנה - נשים, ויניציא ש"ח-ש"ט
פירוש ר' עובדיה מברטנורה על המשנה - נזיקין, ויניציא ש"ח-ש"ט
פירוש ר' עובדיה מברטנורה על המשנה - קדשים, ויניציא ש"ח-ש"ט
פירוש ר' עובדיה מברטנורה על המשנה - טהרות, ויניציא ש"ח-ש"ט
§פירוש המשניות - סדר זרעים, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא, שח, 146 עמ', 10MB
§פירוש המשניות - סדר מועד, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא, שח
§פירוש המשניות - סדר נשים, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא, שח
§פירוש המשניות - סדר נזיקין, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא, שח
§פירוש המשניות - סדר קדשים, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא, שח
§פירוש המשניות - סדר טהרות, ר' עובדיה מברטנורה, ויניציא, שח
§פירוש הרא"ש והראב"ד על משניות, פראג, תפד
§פירוש הרא"ש ורע"ב על מסכת קינין, עם "דוד הלוי", ר' דוד ב"ר יהודה ליב הלוי, ווארשא, תרה
§פירוש מבעלי התוס' על מסכת קינים, מודיעין עילית, 5772
§פירוש על מס' ביכורים ותוספתא דאנדרוגינוס, שמשון משאנץ, פאריס, תרכז
§פירושי רבינו אליהו מלונדריש ופסקיו, ירושלים, תשטז, פסקים מסדר זרעים, פירוש למשניות ברכות וזרעים, תשובות ופסקים, פירוש לסדר ליל פסח, מתורתו של ר' משה מלונדריש ור' ברכיה מניקול, 214 עמ', 11MB §פירות השביעית, על מסכת שביעית, בירנבאום, יהודה זאב, בני ברק, 5777
§פני אריה, ר' אריה ליב ב"ר שמואל זנויל הכהן, זולקווא, 5514, 64 עמ', 6MB, פירוש על משנת "ערוגה" בכלאים, ועל משנת "הנוטע ירק". מעמ' 39 - על קידושין ו ועל כתובות עב. מעמ' 41 - "מהלך המאורות" - אסטרונומיה. מעמ' 56 - חידושי מסכתות
§פרט ועוללות, ר' יעקב ב"ר אשר גולדמן, ירושלים תרצ, על המשנה, זרעים-נזיקין
§פרט ועוללות ב, על משניות סדר קדשים וטהרות, עם הדרן על המשניות, ר' יעקב בן אשר גולדמן, ירושלים תרצ"א
§פרי מרדכי אברהם ח"א, ר' מרדכי אברהם אבלי ב"ר טוביה ראזענטהאל, ווארשא תרנה, 25 עמ', 1MB, על המשנה. מעמ' 24 - על שו"ע. השער בעמ' 5
§פרי שמואל - שביעית, ר' זלמן שמואל שטין, ירושלם תשסא
פרקי משנה: פסחים, ר' בן דהן דוד, ההדיר: איזנברג יהודה, לבית הספר העל יסודי
פרקי משנה: סוכה, ר' בן דהן דוד, ההדיר: איזנברג יהודה, לבית הספר היסודי
פרקי משנה: מגילה, דומוביץ בנימין, ההדיר: איזנברג יהודה, לבית הספר היסודי
פרקי משנה: בבא מציעא, ר' בן דהן דוד, ההדיר: איזנברג יהודה, לחטיבת הבינייים
פרקי משנה: בבא בתרא, ר' בן דהן דוד, ההדיר: איזנברג יהודה, ספר לימוד במשנה
פרקי משנה: סנהדרין, ר' פרוכט אלימלך, ההדיר: איזנברג יהודה, לבית הספר העל יסודי
פרקי משנה: תמיד, ר' בן דהן דוד, אבידן רות, ההדיר: איזנברג יהודה
§פרקי משנה, בראגין, יוסף, נ"י, תרפא
§פרת חטאת, על מסכת פרה, פרקים א-ד, קארפ, צבי משה בן אביגדור שלמה, ירושלים, 5776, 247 עמ', 3MB
§פתח הלכה - סדר טהרות, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשסו
§פתחי אמונה - פאה, אפשטיין, אלעזר דוד - חו"ר כולל שערי אמונה, בני ברק, 5776
פתחי אמונה על חלה, ערלה, ביכורים, פאה, שביעית, תרומות, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
§צבא רב, ר' צבי הירש לעווין, 8MB, פיעטרקוב תרס"ח, על משניות
§צדק אברהם - זרעים א, פאה-שביעית, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5774, עם קונטרס בענייני תקיעות,
§צדק אברהם - זרעים ב, תרומות-ביכורים, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5773
§צדק אברהם - מסכת ידים, פרקים א-ב, והלכות נטילת ידים בשו"ע, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5769
§צדק אברהם - מקואות, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5770
§ציוני דעת - ידים, קורלנסקי, אברהם דוד בן בנימין בינוש, בני ברק,
§ציוני דעת - מקואות, קורלנסקי, אברהם דוד בן בנימין בינוש, בני ברק, 5771
קב ונקי על מסכת כתובות
קבוצת הגאונים על מסכת עדויות, ר' שמשון משאנץ, פפד"א תקסא, וסביבו שו"ת מלחמת אריה, 35 דפים
§קבוצת הגאונים על מסכת עדיות, ר"ש משאנץ-רבי אריה לייבוש פרנקל, לבוב, תקס"א
§קבוצת מפרשי המשנה-מועד, ירושלים, תשכא
§קבוצת מפרשי המשנה-נשים, ירושלים, תשכב
§קבוצת מפרשי המשנה-נזקין, ירושלים, תשכב
§קבוצת מפרשי המשנה-קדשים, ירושלים, תשכב
§קבוצת מפרשי המשנה-טהרות, ירושלים, תשכב
§קובץ ציונים והערות - שביעית פ' א-ד, פלברבאום, אבינועם, ירושלים, 5775
קול הרמ"ז, ר' משה זכות, אמשטרדם תעט, 170 דפים, על המשנה
§קול הרמ"ז, זכות, משה ב"ר מרדכי, אמשטרדם, 5563, על המשנה
§קול הרמ"ז, זכות, משה ב"ר מרדכי, ווארשא, תרכא
§קול הרמ"ז-זרעים, זכות, משה ב"ר מרדכי, ווארשא, תרלט, על המשנה
§קול הרמ"ז-מועד, זכות, משה ב"ר מרדכי, ווארשא, תרלט
§קול הרמ"ז-נשים, זכות, משה ב"ר מרדכי, ווארשא, תרלט
§קול הרמ"ז-נזיקין, זכות, משה ב"ר מרדכי, ווארשא, תרלט
§קול הרמ"ז-קדשים, זכות, משה ב"ר מרדכי, ווארשא, תרלט
§קול סופר-חלק ראשון, סופר, חיים, מונקאטש, תרמא, על המשנה
§קול סופר-חלק שני, סופר, חיים, מונקאטש, תרמב
§קומי אורי, משניות נבחרות, עם פירוש "זרע ישראל" לר' ישראל ליפשיץ, ועם "טורי אבן צבי" על המשנה, ווילנא, תרסג, 76 עמ', 3MB
§קן מפורשת, גוטמאכער, צבי ב"ר אליהו, לבוב, תרלג, 44 עמ', 5MB, על מסכת קנים
§קצירת האומר - מכשירין, מונק, אליהו בן מאיר הכהן, 5775
§ראש אמנה - פאה, שפירא, אברהם בן משה, ירושלים, תשסז
רע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - משנה
§רץ למשנה, ר' צבי הירש קלויזנער, 8MB, ברעסלויא תרי"ז, על ששה סדרי משנה
§שאו ידכם, על מסכת ידים, שמריהו, אייל בן שמעון, בני ברק, 5775
§שדה שמואל עמ"ס שביעית, אביטן, שמואל בן משה, ירושלים, תשסא
§שושן עדות, ר' זאב וואלף הלוי באסקאוויץ, 28MB, פאקש תרס"ג, על מס' עדיות
§שושנים לדוד, פארדו, דוד, ויניציאה, 5477,על המשנה
§שושנים לדוד-חלק שני, פארדו, דוד, ויניציאה, תקיא
§שושנים לדוד, רבי דוד פארדו, וינציה
§שושנים לדוד, רבי דוד פארדו, וינציה. על הציור בעירובין פ"ב ראה כאן
שושנים לדוד, חלק שני, על המשנה, ר' דוד פארדו, ויניציאה, תקי"ב, 460 עמ'
שושנים לדוד, ר' דוד פארדו, ונציה תקיב, על המשנה
§שושנת מרדכי, יוסטמאן, מרדכי מיכאל ב"ר חיים אייזיק, לובלין, תרנט, 51 עמ', 3MB, פסקי הלכה ע"פ השו"ע בסדר המשניות, זרעים , שבת ועירובין
§שחורות כעורב - מסכת זבים, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§שיח השדה, פראג, יצחק אייזיק הלוי, ירושלים, תשכא, על מסכת שביעית
§שינון המשנה, מבחן על משניות
§שינון המשנה
§שיעורים במסכת פאה, היינמן, יוסף, ירושלים, תשיד
§שירת דודי, ר' אברהם שמואל מויניציאה, ויניציאה, תעט, 41 עמ', 1MB, משניות מסכת שבת בצורת שיר, ממקור אחר, 39 עמ', 1MB
§שלמי ברוך - שביעית, הופנר, ברוך שלום בן דניאל אליעזר, מודיעין עילית, 5775
§שלמי משה - טבול יום, שבות, משה בן אברהם, מקסיקו, 5776
§שם ישראל, ר' ישראל איסר איסרלין, 1MB, ווילנא תרי"ט, על משניות סדר זרעים מס' ברכות, פאה, דמאי, וכלאים, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 60 דפים, ≡ממקור אחר, 126 עמ'
§שם משמעון, סטרליץ, שמעון, ירושלים, תשכב, על מסכת מעשרות
§שמות שבמשניות, רבי ירוחם מאיר ליינער, ראדזין, תרע"א, 33 עמ', 1MB, רשימת שמות האנשים שמוזכרים במשנה עם ציון מקום איזכורם
§שנות אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תרכ, על משנה זרעים
§שנות אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), לבוב, 5531, על המשנה
§שנות אליהו-זרעים, ווארשא, תרכא
—≡ישועות יהושע, או, מעיני יהושע, באור על ס' שנות אליהו, ר' יהושע השל כץ רינס מהוראדנא, ווילנא, תרמ"ח, 112 עמ', §ממקור אחר
§שנות החיים, ר' חיים דובער מאנאשעוויץ, 7MB, ווארשא תרס"ח, על ששה סדרי משנה, ש"ס
§שני קטעים של משנה עם הניקוד הבבלי, מארקאן, יצחק דובער, ברסלויא, תרעא, 15 עמ', 662KB, תדפיס מ"תפארת ישראל", מסכתות בכורים, שבת ועירובין
§שנן את המשנה בעל פה - ברכות, פסטון, משה, 5776
שיעורי שביעית, ר' מיכאל לוצקי, שיעורים במסכת שביעית
§שערי אורה טהרות זבים מכשירין ידים טבול יום ועוקצין, ישראל מאיר שטרנבוך, ירושלים, 5780
§שערי אורה, על מסכת שביעית, ישראל מאיר שטרנבוך, ירושלים, תשפא
§שערי אמונה, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשס, 404 עמ', 23MB, על מס' פאה
§שערי אמונה - זרעים א, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשסב, על משניות סדר זרעים
§שערי אמונה - זרעים ב, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשסב
§שערי טהרה, רבי שלמה גורונציק, ירושלים, ת"ש, 201 עמ', 21MB, על מסכת מקואות עם לקט דברי חזל על המשניות, עם ביאור "תוספת טהרה", עם תשובות מהרי"ד, בית הבחירה למאירי, ותשובות משבלי הלקט
§שרש ישי, לוין, ישראל יצחק הלוי, ווילנא, תרפח, 40 עמ', 2MB, על משניות סדר טהרות
§שש המערכת, ר' שמעון ליכטענשטט , 16MB, פרעסבורג ת"ר-תר"א-תר"ג, על משניות, ჶממקור אחר
שש המערכת, על המשנה, ר' שמעון לש, פרסבורג תרו, מעין הישועה על נזיקין, חכמת אדם על קדשים, לב לדעת על טהרות
§שש המערכת - דבר בעתו, משניות סדר מועד, שמעון ל"ש, פראג, 5601
§ששה סדרי משנה, הרב שמריהו ליב הלוי הורוויץ, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ז, ביאור ארוך ומפורט ומסתעף למשנה, על פ"ב בברכות, 2.5 MB
§ששון יום טוב - על תוספות יום טוב - אבות, מנס, שמואל שמריהו בן יהודה, ברוקלין, 5773
§ששון יום טוב - על תוספות יום טוב - פסחים שקלים, מנס, שמואל שמריהו בן יהודה, ברוקלין, 5776
§ששון יום טוב - על תוספות יום טוב - ר"ה-חגיגה, מנס, שמואל שמריהו בן יהודה, ברוקלין, 5774
§תא הרצים, ר' צבי הירש קלויזנער, 9MB, ברעסלויא תרכ"ד, על ששה סדרי משנה
§תודת שלמה - חלה, קוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהם, בני ברק,
§תודת שלמה - שביעית, קוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהם, בני ברק,
§תולדות המשנה, אפנהיים, חיים, פרשבורג, תרמב
תוספות יו"ט, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - משנה
§תוספתא שלמה, ר' אשר פריצקר, תל אביב, תרצח, 137 עמ', 4MB, אוסף הברייתות בכל ספרות התנאים,לפי סדר המשניות, מסכת שבת, עם ביאור "תוספתא מפורשת",
§תורת המשנה, לערנער, מאיר, ברלין, תרעה, 59 עמ', 2MB, על תכונת המשפנה ואמונתנו בתושבע"פ, ראיות שיש במשנה דינים שנמסרו מזמנו של אברהם אבינו
§תורת בדבר מלך על מסכת חלה, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779
תורת התרומה, על מסכת תרומות, ר' מנחם אדלר, מודיעין עילית תדעו, 175 עמ', 20MB
§תורת זאב - שביעית, על מסכת שביעית פרקים ז-י, כולל תורת זאב, ירושלים, 5775
§תורת זאב - מעשר שני, כולל תורת זאב, ירושלים, 5761
תורת זאב, על דמאי, חלה, מעשרות, שביעית, מעשר שני, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
§תורת נגעים, על מס' נגעים, שפיצר, נפתלי ברוך בן שלום, בני ברק, 5763
§תכלת מרדכי, ר' מרדכי קרויז , 18MB, ירושלים תרס"ד, על משניות סדר טהרות
§תלמוד אין אידיש - מסכת פאה, לאנדאן, תרפח, עם שינוי נוסחאות וציונים ופירוש באידיש
§תלמוד אין אידיש - מסכת דמי, לאנדאן, תרפט
§תלמוד אין אידיש - מסכת כלאים, לאנדאן, תרצב
תלמודו בידו - עדויות, כל המימרות על סדר התהילים מש"ס תלמוד בבלי
§תלמודו בידו - זרעים ט, מכון תלמודו בידו, נתניה, 5777
§תלמודו בידו - זרעים יא, מכון תלמודו בידו, נתניה, 5777
תמצית סוגיות - סדר טהרות, מכון זכרון ירוחם, ב"ב תשעז, מהדורת ביקורת, 730 עמ', 3MB
§תנו רבנן - כלים א-י, שולביץ, חיים, ירושלים, תשסז
§תפארת המשנה, ר' משה נתן הלוי רובינשטיין , 3MB, ברדיטשוב תרע"ה, על משניות מס' ברכות
§תפארת ישראל-זרעים, ליפשיץ, ישראל, ווארשא, תרכג
§תפארת ישראל - מועד, עם תפארת ישראל, ליפשיץ, גדליה, ווילנא, תרעג
§תפארת ישראל-נשים, ליפשיץ, ישראל, ווארשא, תרכג. על הספר ראה: ר' עקיבא ב' פוזנר, שנה בשנה תשכד עמ' 401-395
§תפארת ישראל - נשים, ר' גדליה ליפשיץ, ווילנא, תרעג, על המשנה, עם פירוש הברטנורא, 369 עמ', 27MB
§תפארת ישראל-נזיקין, ליפשיץ, ישראל, ווארשא, תרכג, עם רע"ב ותוי"ט
§תפארת ישראל-טהרות, ליפשיץ, ישראל, ווילנא, תרמז, עם כל המפרשים
—★משניות טהרות, עם תפארת ישראל, הנובר תק"צ
—§תפארת יעקב, שפירא יעקב צבי ב"ר יששכר, ווילנא, תרנט, 170 עמ', 16MB, על תפארת ישראל על המשניות. עמ' 161-170 - עמודים מתחילת הספר שצולמו שלא במקומם
§תרומת חלה, משניות מסכת חלה עם פירוש רבי יצחק סימפונטי, ועם "עין משפט", "מבסורת המשנה", "משנת רקאשונים" ושינויי נוסחאות, ירושלים, תש"ט, 129 עמ', 7MB. מעמ' 58 - "תרומת חלה" - ביאורים על מסכת חלה, ר' שמואל אליעזרי

מפרשי תלמוד בבלי - ראשונים
אבן העזר - ראב"ן, ר' אליעזר בר נתן, פראג ש"ע, 155 עמ', 58.1MB
אבן העזר - ספר ראבן, ר' אליעזר בן נתן, פראג ש"ע, 154 דף
§אבן העזר - ספר הראב"ן, עם ביאורים "אבן שלמה" לר' שלמה זלמן ערנרייך, שאמלויא, תרפו, 674 עמ', 98MB
§ראב"ן-אבן העזר ע"פ אבן שלמה א, ר' רבי אליעזר ב"ר נתן ממגנצא, שאמלויא, תרפו
§ראב"ן-אבן העזר ע"פ אבן שלמה ב, ר' רבי אליעזר ב"ר נתן ממגנצא, שאמלויא, תרפו
§ראב"ן-אבן העזר חלק א, ר' רבי אליעזר ב"ר נתן ממגנצא, עם ביאור "אבני שוהם" מר'שלום אלבק, שו"ת, ברכות, ע"ז, חולין,נדה, ורשה, תרסה, 193 עמ', 18MB
§ראב"ן-אבן העזר חלק ב, ר' רבי אליעזר ב"ר נתן ממגנצא, עם ביאור "אבן לשם בדביר", ר' אריה ליב ראקשעס, ירושלים, תרסה, 229 עמ', 21MB
§ראב"ן-אבן העזר חלק ג, ר' רבי אליעזר ב"ר נתן ממגנצא, עם ביאור "אבן לשם בדביר", ר' אריה ליב ראקשעס, ירושלים, תרעג, 141 עמ', 13MB
§אגודה, ר' אלכסנדר זוסלין הכהן, קראקא, של"א, ממקור אחר
§האגודה, ר' אלכסנדר זוסלין הכהן, 34MB, קראקא - של"א, ד"צ נ"י, 512 עמ', עם הערות ומפתח לש"ס, ע"י ר' אברהם יוסף ציק, ממקור אחר, 517 עמ', 35MB, ממקור אחר
§ספר האגודה, על סדר נזיקין, ר'זוסלין, בעריכת ר' יוסף חיים זוננפלד, ירושלים, תרנט, 104 עמ', 14MB
§אהל רחל, ר' אהרן ירוחם, ניו יורק תש"ב, השלמות לחידושי הרמב"ן מכ"י, ותולדות הרמב"ן, 144 עמ', 3MB
§אוצר הגאונים - מסכת ברכות, לוין, בנימין מנשה, חיפה, תרפח
§אוצר הגאונים - מסכת שבת, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצ
§אוצר הגאונים - מסכת עירובין-פסחים, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצא
§אוצר הגאונים - מסכת יומא וסוכה, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצד
§אוצר הגאונים - מסכת יו"ט, חגיגה ומשקין, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצא
§אוצר הגאונים - מסכת מגילה, תענית ור"ה, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצג
§אוצר הגאונים - מסכת יבמות, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצו
§אוצר הגאונים - מסכת כתובות, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תרצט
§אוצר הגאונים - מסכת נדרים נזיר סוטה, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תשב
§אוצר הגאונים - מסכת גיטין, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תשא
§אוצר הגאונים - מסכת קדושין, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תש
§אוצר הגאונים - מסכת בבא קמא, לוין, בנימין מנשה, ירושלים, תשג
§אוצר הגאונים על מסכת בבא מציעא, לוין, בנימין מנשה
אוצר לעזי רש"י - תלמוד, קטן משה, תרגום לעברית של המונחים הלועזיים שברש"י לתלמוד
אוצר לעזי רש"י, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
אוצר נחמד, חידושי הרמב"ן על שבת, פרסבורג תקצז, §ממקור אחר
§אוצר ראשונים - מועד קטן, ירושלים, תשלח
§אוצר ראשונים - מועד קטן חלק א-ב, ירושלים, תשלח
§אוריין תליתאי, חידושי ר"י מיגש על שבועות, חי' הרמב"ן על קידושין, חידושי הריטב"א על ע"ז, חי' ר' שמואל יצחק מודליאנו על שבועות, חידושי ר' יוסף שמואל מודליאנו על ע"ז וקידושין, שאלוניקי, תקיט, ≡ממקור אחר, 266 עמ', ממקור אחר
אוריין תליתאי, חידושי ר"י מיגאש על שבועות, חידושי הרמב"ן על קידושין, חידושי הריטב"א על ע"ז, שלוניקי תקכד
§אסיפת זקנים, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), פיעטרקוב, תרסט
§אשי ה', רמב"ן וריטב"א על נדרים, ונימוקי יוסף על כתובות ונדרים, ליוורנו, 5594
§אשי ה', רי"ף ורמב"ן וריטב"א ור"ן על נדרים, ווילנא, תרג, 97 עמ', 22MB
§אשי ה' - הלכות רב אלפס ורמב"ן על מסכת נדרים, עם ריטב"א ונימוקי יוסף, זיטומיר, תרכד
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ווארשא, תרחצ, ברכות, 225 עמ', 17MB
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ליוורנו, תקנד, על שבת
§חדושי הרב המאירי על שבת, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, וינה, תרכב, 236 עמ', 36MB. מעמ' 179 - שיטה מקובצת על ב"ב פ"ח ואילך. ☼ממקור אחר
§חדושי המאירי על עירובין, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ווארשא, תרעג, 155 עמ', 23MB
§חדושי המאירי על פסחים, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, בילגורייא, תרפו, 146 עמ', 20MB
§חידושי המאירי - ביצה, מאירי, מנחם בן שלמה, ברלין, 5619, ☼ממקור אחר, 79 דפים
§חידושי המאירי - סוכה, מאירי, מנחם בן שלמה, ורשה, 5670
§בית הבחירה על מסכת יומא, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תשיט
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תרמה, יומא, 165 עמ', 13MB
§בית הבחירה על מסכת סוכה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תשיט
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, אמשטרדם, תקכט, מגילה, תענית וחגיגה, 87 עמ', 6MB
§חידושי המאירי - מגלה, מאירי, מנחם בן שלמה, קניגסברג, 5620
§בית הבחירה-למסכת מועד קטן, הערי פישעל, ירושלים, תרצז
§שיטה להרב המאירי על יבמות, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, שאלוניקי, תקנד, 203 עמ', 28MB, ≡ממקור אחר, 182 עמ'
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ליוורנו, תקנה, על נדרים, סוטה ונזיר, 277 עמ', 38MB. מעמ' 262 - נימוקי יוסף על שבועות
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, הלברשטאט, תרכ, נדרים, נזיר וסוטה
§בית הבחירה, ר' מנחם ב"ר שלמה מאירי, ניו יורק, תשכז, סוטה
§בית הבחירה, ר' מנחם ב"ר שלמה, ניו יורק, תשכז, סוטה
§בית הבחירה על מסכת גיטין, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, תל אביב, תשטו
§בית הבחירה על מסכת בבא קמא, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תשי
§בית הבחירה על מסכת בבא מציעא, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תשיט
§בית הבחירה על מסכת בבא בתרא, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, נ"י, תשטז
§בית הבחירה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תרצז, מכות, 128 עמ', 7MB
§בית הבחירה על מסכת עבודה זרה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תשד
§בית הבחירה על מסכת נדה, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, נ"י, תשט
§הערות לספרי בית הבחירה לרבנו המאירי, צוקרמאן, דוב בעריש ב"ר אהרן, חמ"ד, תשט
§בעל המאור, זרחיה ב"ר יצחק הלוי (הרז"ה), ברלין, תקיט, עם מלחמות ה', לרמב"ן. על הספר ראה: ר' בנימין זאב בנדיקט, על מגמתו של רבי זרחיה הלוי בספר המאור, ספר זכרון לבנימין דה-פריס, ירושלים תשכט עמ' 167-160. ჶממקור אחר, ☼ממקור אחר, 86 דפים
—§שמן למאור, ר' עזרא ב"ר רפאל מרדכי מלכי, 20MB, קושטא תק"כ, ישובים על השגות הרמב"ן במלחמות על הבעל המאור במס' בבא מציעא, ממקור אחר
§ברית יעקב, רבי יעקב פתוסי, ליוורנו, תק"ס, דרשות והספדים, עם שטמ"ק על מסכת סוטה, לקוטי גאונים על נדרים ונזיר, לקוטם על מס' נזיר לר' אברהם אבן מוסא, שערי צדק לרלב"ג על י"ג מדות הדרשות
§ברכה לראש, וינה, תרכז, תוספות הרא"ש על הוריות, עם הערות "ברכת יצחק"
§ברכה משלשת, ר' יצחק גאלדמאן, 6MB, ווארשא תרכ"ג, כולל ג' ספרים על מס' ברכות מגדולי הראשונים
§ברכה משולשת, על מסכת ברכות: תוס' ר' יהודה החסיד, תוס' רא"ש, שטמ"ק, ירושלים, תשכח, 232 עמ', 21MB
§גנוזות קדמונים א-ב, רגמ"ה על יומא, תשובות מהגאונים, הלכות מזוזה מר' שמשון מפלייזא, פסקי מהרי"ח על קדושין, שפירא, פנחס, ביתר עילית, 5776
§דרך תמים, הגהות על הרי"ף ומפרשיו, מתוך ס' תמת ישרים, ויניציאה, שפ"ב, 203 עמ', 29MB
§ההשלמה [ע"פ תורת ההשלמה], רבי משולם מבדריש-יהודה לובעצקי, פאריש, תרמ"ה
§ספר ההשלמה, משולם ב"ר משה ב"ר יהודה מבדריש, ברלין, תרנג
§ההשלמה, ר' משולם בן משה, ברלין, תרנג
§ההשלמה [ע"פ ראשית ההשלמה], רבי משולם מבדריש-אברהם חפוטא, תל אביב, תשכ"ד
§ההשלמה [ע"פ ראשית ההשלמה], רבי משולם מבדריש-אברהם חפוטא, תל אביב, תשכ"א
§ההשלמה [ע"פ ראשית ההשלמה], רבי משולם מבדריש-אברהם חפוטא, תל אביב, תשכ"א
§בדקי בתי"ם, יהודה לובצקי, פאריז, תרנ"ו, הגהות על ספר ההשלמה על ברכות, תענית, יבמות ומגילה, עם השגות בעל ההשלמה על הרמב"ם, עם קונטרס "כבודן של ראשונים" על חזקת פקחות בגיטין, 71 עמ', 3MB, ממקור אחר
הלכות בכורות וחלה, רמב"ן, עם ביאור ר'יו"ט אלגזי, פרסבורג תקצו
הלכות בכורות וחלה לרמב"ן, עם ביאור מהרי"ט אלגזי, זיטומיר תרכ"א, 184 עמ'
ממקור אחר, ჶהלכות בכורות וחלה, רמב"ן, עם ביאור ר'יו"ט אלגזי, וילנא תרכו, §ממקור אחר
הלכות בכורות וחלה, רמב"ן, עם ביאור ר'יו"ט אלגזי, וילנא תרמה
הלכות בכורות וחלה לרמב"ן, עם ביאור מהרי"ט אלגזי, וילנא תרמה
הלכות בכורות וחלה, רמב"ן, עם ביאור ר'יו"ט אלגזי, וילנא תרסג
הלכות רב אלפס, קטוע, ממסכת ברכות, ספרד ר"ן בערך, 2 עמ', 320KB
רי"ף
הלכות רב אלפס, ר' יצחק בן יעקב, ספרד ר"ן בערך], דף אחד ממסכת ברכות, פרק שישי, מקביל לדף לא, ב-לב, ב במהדורת וילנא.
ჶהלכות הרי"ף, קושטנטינה רס"ט, עם ר"ן ומרדכי ברכות, הלכות קטנות, מועד וחולין, 334 עמ', 139 MB נשים וע"ז, 241 עמ', 103 MB ב"ק-שבועות, 242 עמ', 103 MB
§הלכות רב אלפס - יבמות כתובות, יצחק בן יעקב, קושטנטינא, רסט
רב אלפס עם פי' רש"י והר"ן ונמוקי יוסף והתוספתא והמרדכי, חלק א, ברכות-מועד, ויניציאה רפ"א-רפ"ב, 400 עמ', 207MB
רב אלפס עם פי' רש"י והר"ן ונמוקי יוסף והתוספתא והמרדכי, חלק ב, נשים וחולין, ותוספתא ויניציאה רפ"א-רפ"ב, 380 עמ'. מעמ' 342 - תוספתא קדשים-טהרות, 186MB
רב אלפס עם פי' רש"י והר"ן ונמוקי יוסף והתוספתא והמרדכי, חלק ג, נזיקין, עם מחיקות הצנזור, ויניציאה רפ"א-רפ"ב, 399 עמ', 203MB
§הלכות רב אלפס, ר' אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), יבמות, גיטין, ב"ק, 250 עמ'
§הלכות רב אלפס, ר' אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), ויניציאה, רפא-ב, ברכות פרקים א-ז, 76 עמ'
§הלכות רב אלפס, ר' אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), ויניציאה, רפא-ב, קידושין פ"ב-פ"ד, חולין, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין פ"א, 760 עמ'
§הלכות רב אלפס, ר' אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), ויניציאה, רפא-ב, ב"ק, ב"מ, ב"ב, סנהדרין, שבועות, ע"ז, 794 עמ'
§רב אלפס, אלפס, יצחק בן יעקב, עם תוסתא, מרדכי ושלטי הגיבורים, ויניציאה, שיב, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, חולין, יבמות, 853 עמ'
§חלק מהלכות רב אלפס, אלפס, יצחק בן יעקב, עם מרדכי ושלטי הגבורים, סביוניטה, שיד, סנהדרין, שבועות, ע"ז, ב"ק, ב"מ, ב"ב, 811 עמ'
§רב אלפס-חלק ראשון-סדר מועד, יצחק אלפס בן יעקב, אמשטרדם, תג, ≡ממקור אחר, 430 עמ'
§רב אלפס-חלק שני-סדר נשים, יצחק אלפס בן יעקב, אמשטרדם, תג
§רב אלפס-חלק שלישי-סדר נזיקין, יצחק אלפס בן יעקב, אמשטרדם, תג
§רב אלפס, אלפס, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תג, ברכות, מועד והלכות קטנות, 419 עמ'
§הלכות רב אלפס חלק שני סדר נשים, ר' יצחק בן יעקב, ורנקפורט דמיין, תנט
§הלכות רב אלפס - חלק א, אלפסי, יצחק, פרנקפורט על המיין, 5459
§הלכות רב אלפס, סדר מועד, יצחק בן יעקב, ורנקפורט דמיין, 5459
§הלכות רב אלפס-חלק ראשון, אלפסי, יצחק בן יעקב, באמשטרדם, תפ, ברכות, הלכות קטנות ושבת, 354 עמ'
§הלכות רב אלפס-חלק שני, אלפסי, יצחק בן יעקב, באמשטרדם, תפ
§הלכות רב אלפס - סלאוויטא - תקצ"ו - חלק א, ברכות-שבת-עירובין, אלפסי, יצחק ב"ר יעקב, סלאוויטא, תקצו, 378 עמ', 87MB, עם מרדכי ותוספתא
§הלכות רב אלפס - חלק ראשון - מסכת ברכות, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק שני - שבת, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - בת, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק שלישי - עירובין, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - עירובין, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - נשים, אלפסי, יצחק ב"ר יעקב, זיטומיר, תריח, 520 עמ', 103MB, עם רש"י, ר"ן, נ"י, המאור, מלחמות ה', שלטי הגיבורים, חידושי אנשי שם, עם מרדכי ותוספתא
§הלכות רב אלפס - חלק רביעי - תענית, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק חמישי - מגילה, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק חמישי - סוכה, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק ששי - מסכת יבמות, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק שביעי - מסכת קדושין, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק שמיני - מסכת גיטין, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק תשיעי - מסכת כתובות, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק עשרי, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק אחד עשר - מסכת בבא קמא, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק שנים עשר - מסכת בבא מציעא, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק שלשה עשר - מסכת בבא בתרא, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק ארבעה עשר - מסכת סנהדרין, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק חמשה עשר - מסכת עבודה זרה, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
§הלכות רב אלפס - חלק חמשה עשר - מסכת עבודה זרה, אלפסי, יצחק בן יעקב, אמשטרדם, תריח
רי"ף עבודה זרה, עם ר"ן ומרדכי, זיטומיר תריח, 104 עמ'
הלכות רב אלפס, ברכות, עם רבינו יונה, ושלטי הגבורים, ותוספתא זרעים, וילנא תר"ך, 57.8MB, 180 עמ'
הלכות רב אלפס, עם ר"ן ונ"י ושלטי גבורים, למברג תרכ-תרכח
הלכות רב אלפס, עם ר"ן ונ"י ושלטי גבורים, למברג תרכא
רי"ף על ברכות, עם מלחמות ה', המאור, מרדכי, שלטי גבורים, חידושי אנשי שם, זיטומיר תרכא, 124 עמ'
§הלכות רב אלפס ורמב"ן-חלק ב, אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), ווילנא, תרכג
§הלכות רב אלפס - חלק רביעי, אלפסי, יצחק, ווילנא, 5627
§הלכות רב אלפס ורמב"ן-נדרים, אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), ווילנא, תרכט
§הלכות רב אלפס-חלק ז, אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף), ווארשא, תרלח
§הלכות רב אלפסי, אלפסי, יצחק, ווארשא, תרמ
§הלכות רב אלפסי, אלפסי, יצחק, ווארשא, תרמ
§הלכות רב אלפסי, אלפסי, יצחק, ווארשא, תרמ
§הלכות רב אלפסי, אלפסי, יצחק, ווארשא, תרמ
§הלכות רב אלפסי, אלפסי, יצחק, ווארשא, תרמ
§הלכות רב אלפסי, אלפסי, יצחק, ווארשא, תרמ
הלכות רב אלפס, עם הרבה מפרשים, וילנא תרמא-תרמד
רי"ף עם מפרשים, וילנא תרמא-תרמד
הלכות רב אלפס, חלק א, עם הרבה מפרשים, וילנא תרמא-תרנא
הלכות רב אלפס, חלק ב, עם הרבה מפרשים, וילנא תרמא-תרנא
§הלכות רב אלפס, אלפסי, יצחק, ווילנא, תרעא
§הלכות רב אלפסי - מסכת שבת, אלפסי, יצחק בן יעקב, ווילנא, תרעא
—§אגרת הצופה [מעשה אלפס], ר' אברהם ליכטשטיין, ביאליסטאק, תקסו, על הרי"ף, 24 עמ', 1MB, ☼ממקור אחר, 34 דפים, מעשה אלפס, ארובות השמים
—§הגהות מוהר"י קרט, קערט, ישראל מווערבע, בני ברק, תשכא, על הרי"ף, ושו"ע או"ח, ומסכת שבת פ"א
—§חדושי מוהרמ"ז, משה זאב וואלף ר"מ דק"ק טיקטין וביאליסטאק, ווארשא, תריח, ביאור על ר' יונתן שעל הרי"ף על עירובין
—§מחברות מני קדם, זלוטניק, יהודה ליב, ירושלים, תשה, כתב יד עתיקים, 29 עמ', 2MB, רי"ף מסכת שבת
—§מצפה אריה, אריה ליב ב"ר שלום שכנא, יוהניסבורג, תרי, על הרי"ף, עם "קול אריה" - דרשות
—§עבודת הלוים, על הרי"ף במסכת חולין, ר' יהונתן ב"ר דוד הכהן, עם ביאור "פקודת הלויים" לר' שמחה במברגר, פפד"מ, תרלא, ☼ממקור אחר, 152 עמ'
—§עיני העדה, תוס' רי"ד על קידושין, חידושי הר"י מיגאש על ב"ב, וחי' הר"ן על נדה, עם פירוש זר זהב, לר' אלעזר ב"ר אריה ליב לעוו, פראג, תקע
עיני העדה, תוס' רי"ד על קידושין, ותענית, ריטב"א על קדושין, ר"י מיגאש על ב"ב, חידושי הר"ן נדה, פראג תקסט, 19 + 132 דפים, עם הגהות זר זהב, ר' אלעזר מטריטש
עיני העדה, תוס' רי"ד על קידושין ותענית, ריטב"א על קידושין, ר"י מיגאש על ב"ב, ר"ן על נדה, פראג תקע
—§פורת יוסף, סמיגה, יוסף בן בנימין, ויניציאה, שנ, על הרי"ף והר"ן על כתובות וחולין
—§שביל הישר, רבי שאול שישקעס, ווילנא תרצ"ט, 215 עמ', 25MB, על רי"ף ברכות, שבת ועירובין, ממקור אחר
רי"ף ורא"ש - ראה במדור חז"ל, תלמוד בבלי וילנא תרל"ד
פסקי הרא"ש, עם פירוש רש"י, מעדני מלך ולחם חמודות, פראג, שפ"ח
§רבינו אשר, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), פיורדא, תקה
§רא"ש ח"א, רא"ש, פיורדא, תקה, על ברכות והלכות קטנות
§רבינו אשר - חלק ראשון, רא"ש, פראג, שפח
§רבינו אשר על מסכת ברכות, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רא"ש - ברכות, רבינו אשר
§רבינו אשר על מסכת שבת, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על עירובין, פסחים, ביצה, מגילה, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על סוכה, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על ראש השנה, תענית, מגילה, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על ביצה, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על יבמות, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על מועד קטן, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על ממסכת כתובות, נדרים, גיטין, קידושין, אשר בן יחיאל,, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על מסכת בבא קמא, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על מסכתות ב"מ וב"ב, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז, חולין, נדה, אשר בן יחיאל, ויניציאה, רצח
§רבינו אשר על הלכות קטנות, ספר תורה, מזוזה, תפילין, ציצית, טומאת כהנים, חלה, כלאים, ערלה, נדה, מקואות, ידים, טומאה, חודש, פדיון בכור, אשר בן יחיאל,, ויניציאה, רצח
§פסקי רבינו אשר - מסכת מגילה, רוזנר, משה מנחם - עורך, ירושלים, תשנט
קיצור פסקי הרא"ש, ר' יעקב בן אשר, קושטנטינא רע"ה, 117 עמ', ★ממקור אחר
—§ישועה בראש, יהושע העשיל ב"ר מאיר שקלוב תקמ"ח, על הרא"ש על שלוש הבבות, ממקור אחר
—§עטרת פז, ר' פנחס זעליג, 38MB, פפד"א תקכ"ח על הרא"ש סדר נשים, ממקור אחר
—§פלפולא חריפתא, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, הענא, תעו, על רא"ש סדר נזיקין
—§פתחי נדה - מקור הלכה, ביאורים על הרא"ש על נדה פרקים א-ו, ר' יעקב יהודה ליב אשכנזי, ברין, תקנט, 76 עמ', 10MB
—§קרבן נתנאל, ווייל, נתנאל, קארלסרוא, תקטו, על רא"ש סדר מועד ונשים, 303 עמ', 49MB
—§שדה צופים, רנשבורג, בצלאל, פראג, תקצט, מפתח למאמרי הש"ס המובאים ברא"ש
—§שלמי שמחה, טיקטינר, יהודה ליב ב"ר שמחה ווילנא תקס"ו, 237 עמ', 20MB, על הרא"ש ברכות, מועד ונשים
—§שער אשר וגבול אשר, על הרא"ש מס' מכות, אשכנזי, יעקב ליב ב"ר מרדכי מאדיל, ברין, 5546, 46 עמ', 4MB,
—§תפארת שמואל, קאפוסט, תקעו, על הרא"ש, חולין
§שאו ידכם, על מסכת ידים, שמריהו, אייל בן שמעון, בני ברק, 5775
הליכות עולם, ר' ישועה הלוי, ליסבון ר"ן, 88 עמ', 7 MB
הליכות עולם, ר' ישועה בן יוסף, ליסבון? ר"ן בערך, 115 דפים. מדף 92 ואילך: ספר היראה וסוד התשובה לר' יונה גירונדי.
§הליכות עולם, ישועה בן יוסף, קושטנטינה, רע
§הליכות עולם, ישועה הלוי, ויניציאה, ש"ה, כללי התלמוד
§הליכות עולם, ר' ישועה הלוי ב"ר יוסף מארץ תלמיסן, סביוניטה, שכז
§הליכות עולם ומבוא התלמוד, ר' ישועה הלוי ושמואל הנגיד, מנטובה, שנג, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 40 דפים
הליכות עולם, ר' ישועה הלוי, אמשטרדם תקיד, עם מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד, והנהגת התלמידים, לר' רפאל מילדולה, §ממקור אחר, 111 עמ', 4MB, ממקור אחר, 111 עמ', 4MB
§הליכות עולם, ר' ישועה בן יוסף הלוי, ורשה, תרמג
§הליכות עולם, ר' ישועה הלוי, ירושלים, תשך
§הליכות עולם, ישועה הלוי בן יוסף, מנטובה, שנג
—§יבין שמועה, ר' אלגאזי, שלמה, על הליכות עולם, עם כללי הגמרא לר"י קארו, ויניציאה, שצט, 291 עמ', 19MB, ממקור אחר
ר"י מיגאש בבא בתרא, 1884, ורשא, רבי יוסף בן מאיר הלוי אבן מיגאש
§חדושי בבא בתרא, אבן מיגש, יוסף הלוי (הר"י מיגש), אמשטרדם, תסב, 103 עמ', 6MB
§חדושי הר"י מיגש על ב"ב, אבן מיגש, יוסף הלוי, ווארשא, תרמג
ר"י מיגאש שבועות, 1826, פראג, רבי יוסף בן מאיר הלוי אבן מיגאש
§חדושי אבן מיגש על שבועות, עם חידושים מבעל נאמן שמואל, וחידושים ושו"ת מר' משה סופר, מפרשבורג (חתם סופר), פראג, תקפו, ≡ממקור אחר, 94 עמ'
§חדושי הר"י מיגאש, על מסכת שבועות, עם חידושי ר"ש מודיליאנו, ווארשא, תרכד
חדושי ברכות, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), ויניציאה רפ"ג, 47 דפים
חדושי הרשב"א על ברכות, ויניציאה רפ"ג, 48 עמ', 10.6MB
§חדושי הרשב"א על מסכת ברכות, שלמה אדרת, אמשטרדם, תעה
§חדושי-ברכות, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), פיורדא, תקיא
§חדושי הרשב"א, על ברכות, ווארשא, תריט
חידושי הרשב"א, על ברכות, ברלין תרי"ט, 98 עמ'
§חדושי הרשב"א עירובין, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ווארשא, תרנה, על עירובין, 83 עמ', 15MB
§חדושי הרשב"א, על מסכת ביצה, לבוב, תרז
§חדושי הרשב"א, קונטרס אחרון על יבמות, פיעטרקוב, תרנט, 13 עמ'
חידושי רשב"א על כתובות, עם הגהות התוי"ט על הטור, מץ תקכה, 76 + 8 דפים
חידושי גיטין מהרשב"א, ויניציאה רפ"ג, 134 עמ', 29.5MB
חידושי גיטין, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), ויניציאה רפ"ג, 133 דפים
§חדושי הרשב"א על מסכת גיטין, שלמה אדרת, אמשטרדם, תעה
§חדושי הרשב"א, על קדושין, קושטא, תעז
§חדושי הרשב"א, על מסכת קידושין, זולקווא, תקסו
חידושי הרשב"א, על קידושין, ברלין תרי"ח, 146 עמ'
§חדושי הרשב"א ב"ק, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), על ב"ק, פראג, תצד, 98 עמ'
§חדושי הרשב"א, על ב"מ, ירושלים, תרצא
§חדושי הרשב"א על מסכת בבא בתרא, שלמה אדרת, אמשטרדם, תעה
§חדושי רשב"א - בבא בתרא, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ירושלים, תשיז
§חדושי הרשב"א, על שבועות, פראג, תקמח, 87 עמ',
§חידושי הרשב"א על שבועות, רשב"א, פיש / יאהאניסבורג, 5619
חמש שיטות להרשב"א, יבמות, נדרים, ב"ק, וחלק מכתובות וקידושין, חלק א, תקע"ט, 176 עמ'
הנ"ל חלק שני, 88 עמ'
חידושי הרשב"א, שבועות, יוהניסברג תריט, 67 עמ'
§חדושי הרשב"א, על מסכת מנחות, ווארשא, תרכא
חידושי מסכת חולין מהרשב"א, ויניציאה רפ"ג, 134 עמ', 31.3MB
חידושי מסכת חולין, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), ויניציאה רפ"ג, 133 דפים
§חדושי הרשב"א על מסכת חולין, שלמה אדרת, אמשטרדם, תעה
§חדושי הרשב"א על מסכת חולין, ר' שלמה בן אדרת, ווארשא, תריט
חידושי הרשב"א, על חולין, ברלין תר"ל, 144 עמ'
§חדושי הרשב"א, על מסכת נדה, אלטונה, תצז, ממקור אחר
§חדושי הרשב"א, על מסכת נדה, עם פסקי הרשב"ץ על מסכת קינים, ופירוש הרשב"ץ על מסכת קינים, מיץ, תקלו
§חדושי הרשב"א על מסכת נדה, בההדרת ר' יצחק מאיר בן מנחם, ירושלים תרצו
§שבע שטות להרשב"א, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ברלין, תקטז, שבת, ראש השנה, סוכה, יבמות, נדרים, ב"ק, 381 עמ', 65MB
§חידושי הרשב"א על חמש עשרה שיטות, ר' שלמה בן אדרת - רשב"א, ווארשא, תרסב
§חידושי הרשב"א על חמש שיטות, ר' שלמה בן אדרת - רשב"א, ווארשא, תרסב
§חידושי הרשב"א על שלש שיטות, ר' שלמה בן אדרת - רשב"א, ווארשא, תרסב
§חדושי הלכות, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ברין, תקנח, על ברכות, שבת, ר"ה, סוכה, מגילה, חולין ונדה
§חדושי רשב"א, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), נ"י, תשד, על ברכות, שבת, ר"ה, סוכה, מגילה, חולין ונדה
§חדושי רשב"א-חולין, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), ברלין, תרכ
§חדושי רשב"א-ראש השנה, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א), נ"י, תשכא
§חמש שיטות, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א, פראג, תקסט, על כתובות וקידושין
§שבע שטות להרשב"א, ברלין, תקטז
§שבעה שיטות, בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א, קושטא, תפ
חידושי הרשב"א, תקע"ח, 88 עמ'
§תשובות וחדושי הרשב"א על פסחים, בעריכת ר' שמואל אלתר שטרן, בני ברק, תשטז, 82 עמ',9MB
§חידושי הריטב"א מועד, 574 עמ', 47MB, נשים, חולין, נדה, 690 עמ', 59MB, נזיקין, 454 עמ', 40MB
§חדושי הריטב"א, על מסכת שבועות, רוסיה ?, תקפו
חידושי הריטב"א, מכות וע"ז, אמשטרדם תקע"ג, 150 עמ', 150 עמ'
§חדושי הריטב"א, על מסכת מכות, יוהניסבורג, תריט, ≡ממקור אחר, 78 עמ'
§חדושי הריטב"א, על ע"ז, יוהניסבורג, תריט, ≡ממקור אחר, 150 עמ'
§חדושי הריטב"א, על מכות, לבוב, 30 עמ', 7MB
§חדושי הריטב"א, על ע"ז, אופן, תקפד82 עמ', 13MB
§חדושי הריטב"א, אמשטרדם, תפט, 441 עמ', 85MB, עירובין, תענית, כתובות, ב"מ
§חדושי הריטב"א, מיכאלעוויץ, תשב, 206 עמ', 29MB, על כתובות
§חדושי הריטב"א, ווארשא, תרנט, 167 עמ', 27MB, על עירובין, עם הגהות "כור לזהב", ר' צבי הירש הלוי
§חדושי הריטב"א, על כתובות, ר'יום טוב בן אברהם אישבילי, אמשטרדם, תפט
§חדושי חולין להריטב"א, פראג, תצה, 54 עמ', 8MB
§פירוש הריטב"א ותוס' רי"ד על קדושין, יום טוב בן אברהם אישבילי, בערלין, תעה, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 105 דפים
חידושי הריטב"א ותוספות רי"ד, על מסכת קדושין, סדילקאב, תקצ"ה, 162 עמ'
§חדושי, שיטה על מסכת גיטין, ריטב"א, שאלוניקי, תקיח
ריטב"א על מסכת ראש השנה, קניגסברג תקצז, 51 עמ'
§חידושי הריטב"א, עם הערות דברי חיב"ה, הרב חיים יצחק הכהן בלאך, מגילה ניו יורק תרצ"ז, 182 עמודים, 9MB, ממקור אחר, מו"ק, ג'רסי סיטי תרצ"ה, 3.5 MB, ממקור אחר, מכות, ג'רסי סיטי תרצ"ט, 3.1 MB, ממקור אחר
§חידושי הריטב"א, שבת, בההדרת ר' שניאור זלמן רייכמאן, נ"י תשכ"ו, 368 עמ', 16MB. על הספר ראה: ר' יואל פלורסהיים, קרית ספר שנה מג תשכח עמ' 371-363; ר' יוסף רבינוביץ, סיני כרך סד תשכט עמ' שג-שיד
§חדושי הריטב"א, על פסחים, ווארשא, תרכד, עם פסקי ריא"ז על ברכות
§חדושי הריטב"א-נדה, וינה, תרכח
§חדושי ריטב"א-גיטין, לבוב, תרכ
חידושי הריטב"א על יומא, ברלין תרכ, 72 דפים
§חדושי ריטב"א-גיטין, נ"י, תשיא
§חדושי ריטב"א-יבמות, לבוב, תרכ
§חדושי ריטב"א-ראש השנה, ווארשא, תרכ
§חדושי ריטב"א-שבועות, לבוב, תרכ
§חדושי ריטב"א-שבת, לבוב, תרכ
§חדושי-מסכת שבועות, לבוב, תקפח
ר"ן (מיוחס לו) שבת, 1862, װארשא, רבי נסים בן ראובן גירונדי
ר"ן מגילה, 1858, אלטונא, רבי נסים בן ראובן גירונדי
ר"ן עבודה זרה, 1903, ירושלים, רבי נסים בן ראובן גירונדי
ר"ן ראש השנה, 1871, ירושלים, רבי נסים בן ראובן גירונדי
§חדושי הרב רבינו נסים, רבינו נסים בן ראובן, ריווא דטרי"נט, שיט
§חדושי הרב רבינו נסים, רבינו נסים בן ראובן, ריווא דטרי"נט, שיט
§חדושי הר"ן, על מסכת ראש השנה, ירושלים, תרלא, ☼ממקור אחר
§חדושי הר"ן, על מסכת מגילה, ירושלים, תרמד
§חדושי הר"ן, על גיטין, ברלין, תקלח
חידושי הר"ן, על גיטין, סדילקאב תקצ"ז, 38 עמ'
§חידושי הר"ן, רבינו ניסים, ירושלים, תשל"ג
§חדושי הר"ן, על ב"מ, דיהרנפורט, תקפג
חידושי הר"ן, בבא מציעא, סדילקאב תקצ"ז, 80 עמ'. מעמ' 65 - "חילוקא דרבנן" מר' עקיבא איגר. מעמ' 72 - חידושים מר' משה מייזל ואחרים
§חדושי הר"ן - בבא מציעא, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חידושי הר"ן על מסכת בבא בתרא, נסים בן ראובן, גרונדי - סופר, אברהם בן שמעון (עורך), ירושלים, תשכג
§חדושי הר"ן - חולין, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חדושי הר"ן - מגילה מו"ק, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חדושי הר"ן-למועד קטן, הערי פישעל, ירושלים, תרצז
§חדושי הר"ן - נדה, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חדושי הר"ן - סנהדרין, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חדושי הר"ן - עבודה זרה, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חדושי הר"ן - ר"ה שבועות, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חידושי הר"ן - ראש השנה ושבועות, ר' נסים ב"ר ראובן, ניו יורק
§חדושי הר"ן - שבועות, ר' נסים בן ראובן, ירושלים, תשלג
§חדושי הר"ן, על גיטין, נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), ווארשא, תריח
§חדושי הר"ן, על גיטין, נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), פראג, תקא
§חדושי הר"ן, על ע"ז, נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), ירושלים, תרסג
§חדושי הר"ן-בבא מציעא, נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), סדילקוב, תקצז
§חדושי הר"ן-גיטין, נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), סדילקוב, תקצז
חידושי הר"ן, על שבת, ורשה תרכ"ב, 192 עמ'. מעמ' 185 - תשובה מאחד הגאונים, §ממקור אחר
§חידושי הרא"ה - ברכות, אהרן ב"ר יוסף הלוי [רא"ה], ירושלים, תשסז
§חדושי הרא"ה - כתובות, ר' אהרן הלוי מברצלונה, וילנה, תרפג
§חדושי רבינו אהרן הלוי זלה"ה - כתובות, ר' אהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה, ירושלים, תשטז, 112 עמ',18MB
§חדושי הרא"ה - קידושין, ר' אהרן הלוי מברצלונה, הוסיאטין, תרסד
§חדושי רבינו אהרן הלוי, ר' רבינו אהרן הלוי, ירושלים, תשטז
§חדושי הרמ"ה, ר' מאיר ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיא, ניו יורק, תשיג
§חדושי הרמ"ה - סנהדרין, ר' מאיר ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיא, ניו יורק, תשיג
חידושי הרמב"ן על מסכת שבת, ורשה תריח, ועל כמה מסכתות, ჶממקור אחר
חידושי הרמב"ן על יבמות, למברג תקצז
§חידושי הרמב"ן למסכת כתובות, משה בן נחמן, ירושלים, תשנ
חידושי הרמב"ן על גיטין, ורשה תרמ, §ממקור אחר
חידושי הרמב"ן על קידושין, עם חידושי בעל נאמן שמואל, וחידושים על הלכות יסודי התורה, פראג תקפו, §ממקור אחר
חידושי הרמב"ן על קידושין, ורשה תריח, §ממקור אחר
חידושי הרמב"ן, בבא בתרא, ונציה רפג, §ממקור אחר, ★ממקור אחר, 232 עמ'
חידושי הרמב"ן, על בבא בתרא, אמשטרדם תמ"א, 175 עמ'. מעמ' 167 - קונטרס דינא דגרמי, §ממקור אחר
חידושי הרמב"ן על בבא בתרא, אמשטרדם תעה
חידושי הרמב"ן על בבא בתרא, פראג תצה
§חדושי הרמב"ן-בבא בתרא, ווארשא, תרלט
חידושי הרמב"ן על חולין, ורשה תריט
§חדושי-חולין, משה בן נחמן (רמב"ן), נ"י, תשטו
חידושי הרמב"ן על מסכתות, ורשה תריח
§חדושי הרמב"ן - א (מועד, נשים), ר' משה בן נחמן (רמב"ן), ירושלים, תרפח
§חדושי הרמב"ן - מועד ונשים, ר' משה בן נחמן (רמב"ן), ירושלים, תרפח
§חדושי הרמב"ן-חלק ב, מלצר, איסר זלמן, ירושלים, תרפח
§חדושי הרמבן א, על מועד ונשים, ירושלים, תרפח
§חדושי רמב"ן-נזיקין חולין-נדה חלק ב, ירושלים, תרפט
§חידושי הרמב"ן למסכת כתובות, רבינו משה בן נחמן, ירושלים, תשנ
§חידושי הרמב"ן - שבועות ומשפט החרם נדה, הלכות נדה ודרשה לחתונה, אגרת הקודש, משה בן נחמן - מכון התלמוד הישראלי השלם, ירושלים,
§רמב"ן על הש"ס - גיטין, נדרים, בכורות, משה בן נחמן - מכון התלמוד הישראלי השלם, ירושלים,
§רמב"ן על הש"ס - מכות ודינא דגרמי, עבודה זרה, סנהדרין, משה בן נחמן - משה הרשלר - עורך, ירושלים, תשל
§רמב"ן על הש"ס - שבת, עירובין, מגילה, משה בן נחמן - משה הרשלר - עורך, ירושלים,
§כל חדושי הרמבן ב, ירושלים, 5688
מעשי צדיקים, חידושי הרמב"ן על מסכת ע"ז, וחידושי הריטב"א על שבועות, ליוורנו תקמ
§שבעה עינים, חידושי הרמב"ן לסנהדרין ולמכות, עם ס' הזכות - תשובות על השגות הראב"ד על הרי"ף, עם שו"ת מר"י אבוהב, מר"י די ליאון, ר' נסים בנבנשת ור' יצחק בן זאיית, ליוונו, תקה, 145 עמ', 12MB, ☼ממקור אחר
חמשה שיטות, רמבן על גיטין ונידה, רבינו נסים [בן ראובן גירונדי] על מסכת סנהדרין וחולין, רבינו יום טוב בן אברהם [מאשבילי] על מסכת מכות, זולצבאך תקכב, §ממקור אחר
§חמשה שיטות, משה בן נחמן (רמב"ן), לבוב, תקצד
§לקוטות הרמב"ן, שאלוניקי, תקל
שלוש שיטות, חידושי הרמב"ן על מסכתות, זאלקווא תקפח, §ממקור אחר
§תולדות אדם, חידושי הרמב"ן על יבמות, הומבורג תק, 199 עמ', 11MB. מעמ' 193 - קונטרס אחרון על יבמות וסוטה. עמ' 3-8 - ציונים לביאורים במסכת יבמות שבספרי אחרונים. ≡ממקור אחר, ☼ממקור אחר
תולדות אדם, חי' רמב"ן על יבמות, לבוב תר
§חדושי הראב"ד על ב"ק, ההדיר אטלס, שמואל, קידני, תש, 478 עמ', 24MB
§חידושי הראב"ד - בבא קמא, ר' שמואל אטלס, ירושלים, תשמא
מהר"ם חלאווה על פסחים, 1873, ירושלים, רבי משה חלאווה
§חידושי מהר"ם חלאווה - פסחים, ר' משה חלאווה, וילנה, תרצא
§חדושי רבינו יונה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, על מסכת סנהדרין, ותוספות שאנץ על מסכת מכות, יוהניסבורג ?, תרכ
§חדושי רבינו יונה-סנהדרין, ליוורנו, תקסו
§חדושי תלמידי רבינו יונה, גירונדי, יונה, נ"י, תשטז, על ע"ז
§חדושי מסכת קדושין, ר' זרחיה ב"ר יצחק הלוי (הרז"ה), קושטא, תקו
Ξחידושי הרשב"ץ על מסכתות ראש השנה וקינים, ליוורנו, תק"ה 3.6MB, §ממקור אחר
§חדושי הרשב"ץ, ר' שמעון דוראן, פסקי מסכת מנדה, חידושים על מס' ראש השנה, ופירוש למסכת קינים, ליוורנו, תקה
§חדושי הרשב"ץ, רשב"ץ, ליוורנו, 5505,על, על נדה, ר"ה וקנים, 70 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§חידושי ופסקי הרשב"ץ, ר' שמעון דוראן, 4MB, ירושלים תשכ"ז, על מס' נדה, 133 עמ'
§חידושי רבנו קרשקש למסכת כתובות, וידל, קרשקש, ירושלים, תשמג
§חידושי הראשונים עמ"ס סוכה פרק לולב הגזול, ירושלם, תשנה
§מרדכי, ר' מרדכי בן הלל אשכנזי, ריווא דטרינטו שי"ט, ממקור אחר, ממקור אחר, ★ממקור אחר384 עמ'
מרדכי, על התלמוד, עם הגהות מהר"ם, קראקא שנ"ח, 388 עמ'
§מרדכי עם באור מרדכי, ר' מרדכי בענט, ניו יורק, תשטו
—§באור מרדכי, ר' מרדכי בנעט, 11MB, וויען תקע"ג, פי' על המרדכי במס' ברכות
—§באור מרדכי, בנעט, מרדכי, וינה, 5565
—§בגדי ישע, הורביץ, ישעיה ב"ר אברהם הלוי, אמשטרדם, 5517, על מרדכי, סדר מועד, ☼ממקור אחר, —★ממקור אחר, 90 עמ'
—§בית שמואל הקטן על מרדכי - ברכות, הלכות קטנות ומועד, מועד, שמואל, לוס אנג'לס, תשע, 496 עמ', 11MB
—§בית שמואל הקטן על מרדכי - חלק ב, מועד, שמואל, לוס אנג'לס, תשע
—§גדולת מרדכי, ר' ברוך בן דוד מגניזן, 6MB, הנאו שע"ה, על ספר מרדכי, ממקור אחר, ჶממקור אחר
—§אגודת אזוב - גדולת מרדכי, רבי מרדכי ברבי אברהם מגניזן, הענא, שע"ה
—§גדולת מרדכי, על המרדכי, ר' אברהם מגניזן, הענא שע"ה, 141 עמ', 16MB
—§טל אורות, ר' יוסף ן' גויא, על מרדכי, שלוניקי תקנ"ה, 386 עמ', 38MB. מעמ' 238 - דבר שלא בא לעולם, מר' משה אלגאבה. מעמ' 251 - שו"ת. מעמ' 299 - דרשות. מעמ' 342 - ענין "קנין אין כאן שבועה אין כאן" מר' משה אלגאבה . מעמ' 351 - קונטרס חזקת קרקע מר' אברהם פראנסיס, ჶממקור אחר, ≡ממקור אחר, 382 עמ'
—§טל אורות חלק א, רבי יוסף בן גוייא, ירושלים, תשמ"ח, על המרדכי, שו"ת ודרשות
—§טל אורות חלק ב, רבי יוסף בן גוייא, ירושלים, תשמ"ח
—§מאמר מרדכי [מכתב שלמה], ר' מרדכי מאנדריאנופולי, 35MB, שאלוניקי תרכ"ד, על המרדכי במס' יבמות
—§סימני וקצורי המרדכי, אוטילינג, יוסף, ריווא דטרינטו, שיט, ≡ממקור אחר, 54 עמ', 1 MB
—§פסקי הלכות המרדכי, מרדכי על מס' ראש השנה, עם ביאור "תורת מרדכי", רבי מרדכי שאטץ, ווארשא, תרס"ב, 107 עמ', 10MB
§יבין שמועה - חולין, ר' שמעון בן צמח דוראן, ליוורנו, תקד
§יד רמה חלק א, ב"ב, פרקים א-ה, אבולעפיא, מאיר ב"ר טודרוס הלוי (הרמ"ה), שאלוניקי, 5528, על בבא בתרא, 216 עמ', 22MB
§יד רמה חלק ב, ב"ב, פרקים ו-י, אבולעפיא, מאיר ב"ר טודרוס הלוי (הרמ"ה), שאלוניקי, 5528,על ב"ב ח"ב, 228 עמ', 24MB
§יד רמה, ב"ב, אבולעפיה, מאיר בן טודרוס הלוי, שלוניקי, 5551
§יד רמה - ב"ב, ר' מאיר בן טודרוס הלוי אבולעפיה, ורשה, תרמז
§יד רמה, אבולעפיא, מאיר ב"ר טודרוס הלוי (הרמ"ה), שאלוניקי, תקנ"ח, על סנהדרין, 219 עמ', 32MB
§כנסת הראשונים - תמורה, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, תשסח
§כתוב שם, אברהם ב"ר דוד (הראב"ד), ירושלים, תשיז
§לשון חכמים, רא"ש וראב"ד על תמיד, רא"ש על קנין ומדות, פירוש ראב"ד על י"ג מדות, ר' דוד על פ' ארבע מיתות, תוס' רא"ש על יבמות, כתובות והוריות וסוטה, וריטב"א על פ' חלק, ליוורנו, תקמא, 260 עמ', 40MB
§מאמר על פירוש רש"י למסכתות נדרים ומו"ק, צאמבער, דוב בער, ברלין, תרכז
§מבוא התלמוד, אבן עקנין, יוסף ב"ר יהודה, קראטאשין, תרלב, עם סדר תנאים ואמוראים ל
מבוא התלמוד, ר' יוסף אבן עקנין, ברסלאו תרלב, עם סדר תנאים ואמוראים, זכריה פרנקל, 37 דפים
מבוא תלמוד וסדר תנאים ואמוראים, ר' יוסף בן עקנין, רשימת חכמי התלמוד
§מזבח כפרה, רבי יעקב פתוסי, ליוורנו, תק"ע, חידושי הרמב"ן על חולין, שטמ"ק על זבחים, מנחות ובכורות. רנו ליעקב, לר' יעקב פייתוסי, על חולין ותמורה ועוד מסכתות, ודרשות
§מזבח כפרה, לבוב, תרכא, שטמ"ק על זבחים ובכורות, רמב"ן על חולין, גליונות למס' מנחות, עם רנו ליעקב על חולין ותמורה לר' יעקב פייתוסי, עם הגהות רי"ש נתנזון, 166 עמ', 37MB
מזבח כפרה, שיטה מקובצת לזבחים מתוס' חיצוניות וגליוני תוס' ורבי' פרץ וריב"א ותוס' טוך וחידושי ר' אברהם טייב, רבי' גרשום מאור הגולה והרא"ש, ותוס' חיצוניות וגליוני תוס', לבכורות, חי' הרמב"ן על חולין, רנו ליעקב על מסכת חולין ותמורה וליקוטי הש"ס ודרושים, ר' יעקב פייתוסי, לעמברג תרכ"א, 174 עמ'
§מזבח כפרה, בני ברק, תש, 58 עמ', 8MB, שיטה מקובצת על זבחים, מנחות, ובכורות, חלק מספר גדול יותר
§מחסה ומגן, ס' הזכות, רמב"ן, וינה, 5565, על יבמות, כתובות וגיטין, 28 עמ', 4MB
§מעשי צדיקים, חי' הרמב"ן על ע"ז, חי' הריטב"א על שבועות, ליוורנו, 5420, 353 עמ', 15MB
מעשי צדיקים, חידושי הרמב"ן על עבודה זרה, וחידושי הריטב"א על שבועות, ליוורנו תקמ, 176 עמ'
§מפתח מנעולי התלמוד, ר' נסים בן יעקב מקירואן, וינה, תרז
§מצמיח ישועה, ר' יהושע העשיל, 7MB, נאווידוואהר תקמ"ב, פי' על המרדכי
§מרא"ה האופנים, רבי יעקב פתוסי, ליוורנו, תקע"ה. חידושי הרא"ה על מסכת ביצה. תוספות הרא"ש על מסכת סוטה. יגל יעקב על מסכתות, לר' יעקב פייתוסי
§נימוקי יוסף - כתובות, ר' יוסף חביבא, ניו יורק, תשטו
§נימוקי יוסף - שבועות, ר' יוסף חביבא, הלברשטט, תרך
כתונת פסים על נימוקי יוסף, וחצי יהונתן על ר' יונתן מלוניל, ר' יעקב מאיר מבריסק, קניגסברג תר
§כתונת פסים על נימוקי יוסף, ר' יעקב מאיר פדווא, ד"צ נ"י תשנז, 297 עמ', 47MB, על מו"ק ויבמות. מעמ' 66 - חצי יהונתן, על ר' יונתן במס' עירובין. מעמ' 114 - כתונת פסים על ב"ק. מעמ' 140 - דיני ברירה. מעמ' 160 - ב"מ. מעמ' 177 - ב"ב
§סם חיים, תוספות שאנץ על מסכת מכות, ליקוטי ר' טודרוס על מגילה ויומא, פסקי הרי"ד על תפילין, מזוזה, ציצית וסוכה. חידושי ר' יונה על סנהדרין. ליוורנו, תקס"ו, ממקור אחר, 14 עמ', 1MB
§ס' הזכות, משה בן נחמן, תשובות להשגות הראב"ד על הרי"ף, יבמות, כתובות וגיטין, מעמ' 69 - שו"ת מר"י אבוהב, ליוורנו, 5566, 95 עמ', 6MB
§ספר המכתם על מסכת מגילה, ר' דוד ב"ר לוי, לעמבערג, תרסד, ממקום אחר
§המכתם - פירוש על הרי"ף, דוד ב"ר לוי מנרבונה, נ"י, תשיט, על סוכה, ביצה, מו"ק ופסחים, עם פירוש ר"מ המעילי על הושענות
§ספר הנר על מסכת ברכות, ר' זכריה אגמאתי, ההדיר בן שם, מאיר דוד, ירושלים, תשיח
ספר הצבא, ר' זרחיה הלוי, וביאורי הרמב"ן, שקלאוו תקסג, §ממקור אחר
§ספר הצבא, ר' זרחיה הלוי, י"ג מידות לפירוש הגמרא, עם השגות הרמב"ן, ופירוש "דבר הצבא", ר' זאב ראדונסקי, ווילנא, תרנח, 97 עמ', 6MB, ≡ממקור אחר, 104 עמ'
§סנהדרי גדולה-סנהדרין, מכון הרי פישל-רבי יעקב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ח, 332 עמ', 13MB, ר' יונתן ור"י אלמדרי על סנהדרין
§סנהדרי גדולה-סנהדרין, מכון הרי פישל-רבי יעקב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ח, 299 עמ', 12MB, ריב"א ר'' דוד בונפיל ואגרות הרמ"ה, סנהדרין
§סנהדרי גדולה-סנהדרין, מכון הרי פישל-רבי יעקב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ח, 254 עמ', 13MB, תוס' רא"ש על סנהדרין
§סנהדרי גדולה-סנהדרין, מכון הרי פישל-רבי יעקב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ח, 343 עמ', 16MB, ליקוטי תוס' שאנץ על סנהדרין
§סנהדרי גדולה-סנהדרין, מכון הרי פישל-רבי יעקב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ח, 354 עמ', 13MB, פירוש תלמיד הרמב"ן, סנהדרין
§סנהדרי גדולה, מכון הרי פישל-רבי יעקב ליפשיץ, ירושלים, תשכ"ח, 293 עמ', 12MB, ריטב"א, ר' יונתן וראב"ד ור"י אלמדרי על מכות
§ספר כריתות, שמשון בן יצחק, קושטנטינא, רעו
§ספר הכריתות, ר' שמשון ב"ר יצחק מקינון, קרימונה, שיח, ★ממקור אחר
ספר כריתות, ר' שמשון בן יצחק מקינון, עם "תחילת חכמה" - כללים שהשמיט המחבר, לר' יעקב חאגיז, מתוך "הליכות עולם", "שארית יוסף" "כללי מוהר"י קארו" ו"יבין שמועה", עם כללי הק"ו ושאר מדות מגדולי הראשונים ואחרונים, וירונה ת"ז, עג + קלה + קסא עמ'
ספר כריתות, רבינו שמשון מקינון, עם "תחילת חכמה" - כללים, ר' יעקב חאגיז, וירונה ת"ז, 180 עמ', 21.9MB
§ספר כריתות, שמשון בן יצחק, וירונה, תז
§כריתות, שמשון ב"ר יצחק מקינון, אמשטרדם, תסט
§כריתות, שמשון, זאלקװי, תקנט
§ספר הכריתות - חלק ראשון, וספר הברית, ר' יצחק בן אבא מרי, אפען, תרג
§ספר הכריתות - חלק שני, וספר הברית, ר' יצחק בן אבא מרי, אפען, תרג
§ספר הכריתות-חלק ראשון, ספר העיטור הלכות גיטין וחליצה, עם "ספר הברית" על הלכות אלה, יצחק ב"ר אבא, אופן, תרג, 38 עמ', 3MB
§ספר הכריתות-חלק שני, אופן, תרג
§כריתות, שמשון ב"ר יצחק מקינון, ווארשא, תריד
§ספר כריתות, ר' שמשון מקינון, עם הגהות "לקוטי מרדכי", ר' חיים מרדכי זילבערמאן, ווארשא, תריד, 189 עמ', 10MB, ממקור אחר
§ספר כריתות, ר' שמשון ב"ר יצחק מקינון, ווארשא, תרמד, עם ביאור "תחלת חכמה", כללים שהשמיט הר"ש, לר' יעקב חאגיז, עם הקדמת המשנה מהר"י חאגיז לסדר זרעים, עם ספר "אורח מישור" לר' יעקב חאגיז, ≡ממקור אחר, 206 עמ'
§ספר כריתות [עם פירוש מעט צר"י], ר"ש מקינון-רבי יואל ראטה, ניו, יורק
§ספר כריתות [עם פירוש עיטור סופרים], ר"ש מקינון-רבי שמחה ויוסף סופר, ירושלים, תשמ"ג
§ספר המאורות וספר ההשלמה, על מסכת שבת, ר"מ בר"ש המעילי-ר"מ בר"מ מבדריש, ניו יורק, תשכ"ד319 עמ', 17MB
§מגדל חננאל, רבינו חננאל על מס' מכות, על התורה, על ס' יחזקאל, ותולדותיו, ברלין, תרלו
מורה דרך בפירוש רגמ"ה ופירוש רש"י על מועד קטן, צאמבער, דובער, ליק תרל, 32 עמ', §ממקור אחר
§מורה המורה, רבינוביץ, רפאל נטע, מינכן, תרלא, תשובה לקונטרס "מורה דרך" לר"ד צמבר
§עליות דרבנו יונה השלם למסכת בבא בתרא עם ציונים הערות וביאורים, יונה בן אברהם - הרב משה הרשלר, ירושלים, תשנ
§עלים אחדים מתוספות למסכת כתובות, בלוי, יהודה אריה, ברלין, תרסט
פירוש הרמב"ם על ראש השנה - ראה במדור: רמב"ם
§פירוש תלמיד הרמב"ן - ביצה, ר' יעקב הלוי הופמן, ירושלים, תשטז
§פירוש תלמיד הרמב"ן - תענית, ר' יעקב יהודה הלוי הופמאן, ניו יורק, תשיא
§פירוש על מו"ק, לאחד הראשונים, ההדיר ר' זקש, מרדכי יהודה ליב, ירושלים, תרצט
§פירוש על מו"ק, שלמה בן היתום, ברלין, תרע
§פירוש ופסקי רי"ד-שבת, חיטריק, אהרן ב"ר יהודה, נ"י, תשכב
§פירוש ראב"ד-עבודה זרה, אברהם ב"ר דוד (הראב"ד), נ"י, תשכא
§פירוש רש"י-מועד קטן, קופפר, אפרים, ירושלים, תשכא
§פירוש רש"י על מסכת מועד קטן, שלמה בן יצחק - רש"י, ברוקלין, ניו יורק, תשסז
§פירוש רבינו ישמעאל בן חכמון - עירובין, ישמעאל בן חכמון - שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל (מהדיר), בני ברק, 5734
§פירושי הראשונים עמ"ס כריתות, בני ברק, תשסד
§פירושי הראשונים עמ"ס תמיד ח"א, בני ברק, תשסא
§פירושי הראשונים עמ"ס תמיד ח"ב, בני ברק, תשסא
§פירוש הרא"ש והראב"ד ז"ל על תמיד, פראג, 5485, 100 עמ', 8MB. מעמ' 15- פירוש הראב"ד על תמיד. מעמ' 57 - תוס' רא"ש סוטה פרקים ח-ט. מעמ' 62 - פירוש הריטב"א על פרק חלק. מעמ' 6 - תוס' רא"ש על הוריות. מעמ' 84 - פירוש הרא"שעל קנים. מעמ' 91 - פירוש הראש על מס' מדות.מעמ' 99 - פירוש ר' דודעל סנהדרין, סוגית האוחז עינים
§פירוש רבינו חננאל על מסכת פסחים, פאריס, תרכח, 238 עמ', 13MB. מעמ' 181 - הגהות וביאורים מאת ר' יוסף שטרן סג"ל
§פירוש ר' סעדיה גאון על מסכת ברכות, ירושלים, תרפז, 88 עמ', 3MB, עם תרגום לעברית וביאורים בשם "יד אהרן" לר' שלמה אהרן ורטהיימר
§פסקי מהרי"ח - הקדמה, בראדי, חיים, 9 עמ', 495KB
§פסקי ריא"ז על הלכות נדה, ר' ישעיה אחרון ז"ל, ההדיר ביעדנאוויץ, זאב ב"ר יששכר, נ"י, תשא
§פקדת הלוים, אהרן ב"ר יוסף הלוי, מיינץ, תרלד, על ברכות ותענית
§פרישת רבנו אליהו מנחם ב"ר משה מלונדרש לברכות וזרעים, אפשטיין, י.ג., ירושלים, תרפו
§ציון רש"י, רבי משה אביגדור חייקין, לודון, תרפ"א, 249 עמ', 8MB, ביאורי רש"י על התלמוד, מלוקטים מחיבוריו שלא במקומם
§קובץ התוספות, ר' מרדכי ווילליגער, נ"י תשי"ב, חלק א, 260 עמ', 16MB, חלק ב, 332 עמ', 21MB, ὥממקור אחר ב, אותיות נ-ת, ר' מרדכי ויליגר, נושאים בתוספות לפי סדר א"ב, נ"י תשיג, 332 עמ', 19.9MB
§קובץ שיטות קמאי - ברכות חלק א, דף ב עד כז, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ברכות חלק ב, דף כז עד מד, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ברכות חלק ג, דף מד עד סוף, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק א, דף ב עד לו, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסג
§קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק ב, דף לז עד פו, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסג
§קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק ג, דף פז עד קכו, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסג
§קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק ד, דף קכז עד סוף, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסג
§קובץ שיטות קמאי - עירובין - חלק א, דף ב עד כב, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - עירובין - חלק ב, דף כב עד סוף, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק א, דף ב עד כח, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסה
§קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק ב, דף כט עד מז, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסה
§קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק ג, דף מח עד צח, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסה
§קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק ד, דף צט עד סוף, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסה
§קובץ שיטות קמאי - ראש השנה, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסה
§קובץ שיטות קמאי - יומא, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסה
§קובץ שיטות קמאי - סוכה - חלק א, דף ב עד כט, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - סוכה - חלק ב, דף ל עד סוף, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - מסכת ביצה, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב,
§קובץ שיטות קמאי - ביצה - חלק א, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - ביצה - חלק ב, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - מגילה, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - תענית, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - מועד קטן - חלק א, דף ב עד יח, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - מועד קטן - חלק ב, דף יט עד סוף, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - חגיגה, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסד
§קובץ שיטות קמאי - יבמות חלק א, דף ב עד סג, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל,
§קובץ שיטות קמאי - יבמות חלק ב, דף סד עד סוף, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל,
§קובץ שיטות קמאי - כתובות - ח"א, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשע
§קובץ שיטות קמאי - כתובות - ח"ב, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשע
§קובץ שיטות קמאי - כתובות - ח"ג, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשע
§קובץ שיטות קמאי - נדרים, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסט
§קובץ שיטות קמאי - נזיר, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - סוטה, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - קידושין - ח"א, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסט
§קובץ שיטות קמאי - ב"ק - ח"א, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"ק - ח"ב, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"ק- חלק ב, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"מ - ח"א, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"מ - ח"ב, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"א, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"ב, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"ג, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - ב"ב - ח"ד, יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסח
§קובץ שיטות קמאי - סנהדרין - חלק א, דף ב עד לט, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסז
§קובץ שיטות קמאי - סנהדרין - חלק ב, דף מ עד סוף, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסז
§קובץ שיטות קמאי - מכות, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - שבועות, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא, ממקור אחר
§קובץ שיטות קמאי - עבודה זרה - חלק א, דף ב עד מא, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסז
§קובץ שיטות קמאי - עבודה זרה - חלק ב, דף מב עד סוף, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסז
§קובץ שיטות קמאי - הוריות, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - חולין - חלק א, דף ב עד כא, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסו
§קובץ שיטות קמאי - חולין - חלק ב, דף כא עד צו, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסו
§קובץ שיטות קמאי - חולין - חלק ג, דף צז עד סוף, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסו
§קובץ שיטות קמאי - ערכין, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעא
§קובץ שיטות קמאי - תמורה, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעב, ממקור אחר
§קובץ שיטות קמאי - כריתות, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעב
§קובץ שיטות קמאי - מעילה, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעב
§קובץ שיטות קמאי - תמיד, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעב ממקור אחר
§קובץ שיטות קמאי - מדות, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעב
§קובץ שיטות קמאי - קנים, יונגרמן, יחיאל, זכרון יעקב, תשעב
§קובץ שיטות קמאי - נדה, יונגרמן, יחיאל מיכאל, זכרון יעקב, תשסז
§ראבי"ה, אליעזר ב"ר יואל הלוי, קראקא, תרמב
§ראבי"ה, אליעזר ב"ר יואל הלוי, ברלין, תרעב, 322 עמ', 22MB
§ראבי"ה, אפטוביצר, אביגדור, ירושלים, תרצח, 486 עמ', 24MB
§ראבי"ה, אפטוביצר, אביגדר, ירושלים, תרצח
§ראבי"ה, ר' אליעזר בן יואל הלוי, ירושלים, תרצח
§ראבי"ה-חלק ראשון חוברת ראשונה, אפטוביצר, אביגדור, ירושלים, תרעג
§ראבי"ה-חלק ראשון חוברת שניה, אפטוביצר, אביגדור, ירושלים, תרעג
§ראבי"ה-חלק שני, חוברת ראשונה, אפטוביצר, אביגדור, ברלין, תרעד
§ראבי"ה-חלק שני, חוברת שניה, אפטוביצר, אביגדור, ברלין, תרפו
§ראבי"ה-חלק שני, חוברת שלישית, אפטוביצר, אביגדר, ברלין, תרפט
§ראבי"ה-חלק שני, חוברת רביעית, אפטוביצר, אביגדור, ירושלים, תרצה
§הוספות ותקונים לספר ראבי"ה-חלק ראשון ושני, אפטוביצר, אביגדור, ירושלים, תרצו
§ספר ראבי"ה - א, ר' אליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה), ברלין, תרצו
§ספר ראבי"ה - ב כרך א, ר' אליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה), ברלין, תרצו
§ספר ראבי"ה - ב כרך ב, ר' אליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה), ברלין, תרצו
§ספר ראבי"ה - ג, ר' אליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה), ברלין, תרצו
§ספר ראבי"ה ח"א, ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי, ירושלים, תשכד
§ספר ראבי"ה ח"ב, ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי, ירושלים, תשכד
§ספר ראבי"ה ח"ב כרך ג', ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי, ירושלים, תשכד
§ספר ראבי"ה כרך ד', ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי, ירושלים, תשכה
§ראבי"ה, רבינו אליעזר ב"ר יואל הלוי, כתב יד
§ראב"ן, ירושלים, תרעה
§רבינו חננאל - זבחים, ר' יצחק מאיר בן מנחם, ירושלים, תשב. על הספר ראה: ר' שמחה אסף, קרית ספר שנה יט תשב-תשג עמ' 231-229
רש"י על התלמוד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - תלמוד בבלי
§שבעה עינים, חי' הרמב"ן על סנהדרין פ"ג ומכות, ס' הזכות, שו"ת ממהר"י אבוהב, מהר"י די ליאון, ועוד, ליוורנו, 5557, 39 עמ', 2MB
§שיטה לא נודע למי - ביצה, ניו יורק, תשיט
§שיטה לא נודע למי - ביצה, ניו יורק, תשכז
§שיטה לא נודע למי - ביצה,
§שיטה לא נודע למי, לא נודע למי, קושטא, 5516, על קידושין, 124 עמ', 12MB
§שיטה לא נודע למי - קידושין, ירושלים, תשמד
§אסיפת זקנים - שיטה מקובצת - ביצה ונזיר, אשכנזי,בצלאל, ווארשא, תרלט
§שיטה מקובצת, ר' בצלאל בן אברהם אשכנזי, ירושלים, תשיב, 437 עמ', 36MB, על ברכות, ביצה, נדרים, נזיר וסוטה
§שיטה מקובצת-ברכות, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, נ"י, תשטו
§שיטה מקובצת על ביצה, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, מיץ, תקכד, 102 עמ', 7MB
§שיטה מקובצת-חלק ראשון על ביצה, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, אופן, תקפא, 60 עמ', 8MB
שיטה מקובצת, על ביצה, סדילקאו תקצ"ו, 112 עמ'. מעמ' 74 - "קן צפור" על מסכת קנים פ"ג. מעמ' 80 - עבודת הקודש לרשב"א
§שיטה מקובצת-ביצה, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, נ"י, תשטו
§שיטה מקובצת על נדרים, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, ברלין, תרכ, 176 עמ', 24MB
§שיטה מקובצת-נדרים, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, נ"י, תשטו
§שיטה מקובצת-חלק שני על נזיר, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, אופן, תקפא, 83 עמ', 10MB
§שיטה מקובצת-נזיר, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, נ"י, תשטו
§שיטה מקובצת - כתובות, אשכנזי,בצלאל, שטראסבורג, תקלז
§שיטה מקובצת - כתובות, אשכנזי,בצלאל, ווארשא, תרכב
§שיטה מקובצת - כתובות, אשכנזי,בצלאל, ווארשא, תרלז
שיטה מקובצת, כתובות ח"א, ורשה תרס"ד, 452 עמ'
שיטה מקובצת, כתובות ח"ב, ורשה תרס"ד, 344 עמ'
§שיטה מקובצת אסיפת זקנים על כתובות - כרך ראשון, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, ווארשא, תרסד, 441 עמ', 76MB
§שיטה מקובצת אסיפת זקנים-כרך שני, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, ווארשא, תרסד
§שיטה מקובצת - כתובות חלק א, ר' בצלאל בן אברהם אשכנזי, ירושלים, תשיב
§שיטה מקובצת - כתובות חלק ב, ר' בצלאל בן אברהם אשכנזי, ירושלים, תשיב
§שיטה מקובצת-כתובות חלק א, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, נ"י, תשטו
§שיטה מקובצת-כתובות חלק ב, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, נ"י, תשטו
§שיטה מקובצת, אשכנזי, בצלאל, ויניציאה, תקכב, על ב"ק, ☼ממקור אחר, 187 דפים
§שיטה מקובצת על מסכת ב"ק, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, לבוב, תרכ
§שיטה מקובצת - בבא קמא, ר' בצלאל בן אברהם אשכנזי, ירושלים, תשיב
§שיטה מקובצת-בבא קמא חלק א, תל אביב, תשכ
§שיטה מקובצת-בבא קמא חלק ב, תל אביב, תשכ
§שיטה מקובצת על ב"מ, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, ברלין, תקכו, 354 עמ', 79MB, ≡ממקור אחר, 364 עמ'
§שיטה מקובצת על מסכת ב"מ, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, לבוב, תרכ
§שיטה מקובצת - בבא מציעא, ר' בצלאל בן אברהם אשכנזי, ירושלים, תשיב
§שיטה מקובצת-בבא מציעא חלק א, תל אביב, תשכ
§שיטה מקובצת-בבא מציעא חלק ב, תל אביב, תשכא
§שיטה מקובצת-בבא מציעא חלק ג, תל אביב, תשכ
§שיטה מקובצת על ב"ב, ר"ב אשכנזי, לבוב, תרכ, 163 עמ', 37MB
§שיטה מקובצת - בבא בתרא, ר' בצלאל בן אברהם אשכנזי, ירושלים, תשיב
§שיטה מקובצת-בבא בתרא חלק א, תל אביב, תשכ
§שיטה מקובצת-בבא בתרא חלק ב, תל אביב, תשכ
§שיטה מקובצת על כריתות, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, וינה, תרלח, 66 עמ', 8MB
§שיטת מקובצת הנר, על בבא בתרא, אגמתי, זכריה בן יהודה, ההדיר ר' יקותיאל בן דב כהן, ירושלים, תשמח, 183 עמ', 11MB
§שיטה על מועד קטן-חלק ראשון, הערי פישעל, ירושלים, תרצז
§שיטה על מועד קטן-חלק שני, הערי פישעל, ירושלים, תרצז
§שיטה קדמונית - קידושין, ר' בני ברק, תשלב
§שרידים מפירוש הר"א על תענית, הלבני, דוד, נ"י, תשיט
§תודת שלמים - זבחי תודה, 13MB, ונציה תק"א, חידושי הר"ן על מסכת נדה, השגות הרז"ה על בעלי הנפש, הלכות נדה לרמב"ן, שו"ת לחמי תודה לר"י בסאן, ≡ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 112 דפים
תוספות על התלמוד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - תלמוד בבלי
—§שערי שלום, פרידמן, שלום בן בנימין, תל אביב, תשכה, שמות בעלי התוספות בסדר א"ב, תולדותיהם, וכלים בדבריהם
תוספות הרא"ש על ברכות, 1863, ווארשא, אשר בן יחיאל
§תוספות הרא"ש - סוכה, ר' אשר ב"ר יעקב, ירושלים, תרסג
§תוספות הרא"ש - סוכה, ר' אשר ב"ר יעקב, ירושלים, תרסג
§תוספות הרא"ש-למועד קטן, הערי פישעל, ירושלים, תרצז
§תוספי הראש, יבמות וכתובות, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), ליוורנו, תקלו, 194 עמ', 28MB. ★ §תוספות הרא"ש על מסכת בבא מציעא, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), ירושלים, תשיט
§תוספות הרא"ש-גיטין, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), ווארשא, תרפז
§תוספות הרא"ש-קידושין, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), נ"י, תשיב
§תוספות הרא"ש על קידושין - עם עטרה לראש, צינר, גבריאל, ברוקלין, תשלט, ממקור אחר
תוספי הרא"ש על מסכת יבמות וכתובות, ליוורנו תקל"ו, 204 עמ'
§תוספי הרא"ש-כתובות, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), ליוורנו, תקלו
§תוספי רבינו אשר וחידושי רבינו טודרוס הלוי על מסכת מגילה, אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), נ"י, תשיט
—§שם עולם, תוספות הרא"ש על שבועות ומגילה,ליוורנו, תק"א, 51 עמ', 7MB
שם עולם, תוספות הרא"ש על שבועות ומגילה, ליוורנו תקמ"ה, 60 עמ'
תודת שלמים - זבחי תודה, חידושי הר"ן למסכת נדה, השגות רבינו זרחיה על ספר בעלי הנפש לראב"ד, הגהות לספר בעלי הנפש הלכות נדה לרמב"ן, ו"לחמי תודה" - שאלות ותשובות, ר' ישעיהו באסאן, ויניציאה, תק"א, 244 עמ'
§תוספות הרב רבי פרץ - ב"ק, ליוורנו, 123 עמ', 11MB
§תוספות הרב רבי פרץ - ב"ק, ר' פרץ בן אליהו מקורביל, ליוורנו, תקעט
§תוספות רבינו אלחנן - ע"ז, אלחנן בן יצחק מדאמפייר, מונקץ', 5661
§תוספות ישנים, ר' יוסף יעסל סגל מליסא, ברלין, תצו
§תוספות ישנים - נדרים, ר' אלטער האלפרן, לונדון, תשכו
§תוספות הרשב"א על מסכת פסחים, ר' שמשון ב"ר אברהם משאנץ (רשב"א), ירושלים, תשטז, 261 עמ', 19MB, עם הערות זהב שבא, לאדר"ת
—§זהב שבא על תוספות הרשב"א למסכת פסחים, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים (אדר"ת), ירושלים, תשטז
§תוספות ר"י הלבן - כתובות, ר' פנחס יעקב הכהן, לונדון, תשיד
§תוספות ר"י הלבן על מסכת יומא, ר' יצחק ב"ר יעקב מביהם (ר"י הלבן), ירושלים, תשכ
§תוספות רבינו יצחק בן יעקב הלבן-יומא, ר' יצחק ב"ר יעקב מביהם (ר"י הלבן), ירושלים, תשטז. על הספר ראה: ר' דב גנחובסקי, סיני כרך לח תשטז עמ' רפה-שיא
§תוספות רי"ד, עירובין, ר"ה, יומא, סוכה, מגילה, מו"ק, פסחים, ביצה, נדרים, נזיר. מעמ' 118 - הגהות רי"ש נתנזון. מעמ' 121 - ב"ק, ב"מ, ב"ב, ע"ז, נדה, שבת, חגיגה, ר' ישעיה בן מאלי טראני (רי"ד), לבוב תרכט, 368 עמ', 48MB. מעמ' 265 - קידושין. מעמ' 305- יבמות. קטוע בסופו. ממקור אחר, עירובין, ר"ה, יומא, סוכה, מגילה, מו"ק, פסחים, ביצה, נדרים, נזיר, 120 עמ', 20MB, ממקור אחר, ב"ק, ב"מ, ב"ב, ע"ז, נדה, שבת, חגיגה, 146 עמ', 28MB
תוספות רי"ד, על ב"ק, ב"מ, ב"ב, ע"ז, נדה, שבת, חגיגה, לבוב תרכ"ב, 148 עמ'
תוספת רי"ד, רבינו ישעי דטראני, על עירובין, ראש השנה, יומא, סוכה, מגילה, מועד קטן, פסחים, ביצה, נדרים, נזיר, לבוב תרכ"ח, 128 עמ'
§תוספות רי"ד - יבמות, ר' ישעיה ב"ר מאלי הזקן די טראני (רי"ד), ירושלים, תרצא
§תוספות שנץ על מסכת מכות, ר' שמשון ב"ר אברהם, ווארשא, תרפט, 17 עמ', 2MB
§תוספות שאנץ על מסכת בכורות, יעקב דוד אילן - מכון כנסת הראשונים, בני ברק, תשנז
§תורת מרדכי, ר' מרדכי שאטץ, 11MB, ווארשא תרס"ב, על פסקי המרדכי במס' ראש השנה
תלמוד בבלי, עם רש"י ותוספות, עם תוכנת חיפוש
§תשלום שיטת מהרי בי רב (מהר"י), על קידושין, רבינוביץ, מיכל, ירושלים, תש
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US