Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת עירובין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת עירובין
דפים מז-קה

דפים ב-מו

לשון הגמראמראה מקום הביאור
מז ע"א03 היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמד
מז ע"א10 רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 3
מז ע"א12 במקום שהאדם עומד בעת כניסת השבת שם קנה שביתה ערבי נחל (תשסד) עמ' עט
מז ע"א13 אנו אין לנו אלא עני בינת יששכר דף ג ע"א
מז ע"א18 היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ח
מז ע"א33 הלכה כר' מאיר בגזירותיו בי חייא ח"ב עמ' דש
מז ע"א33 הלכה כר"מ בגזירותיו נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
מז ע"א34 הולכין ליריד של עכו"ם ויואל משה מאמר ב סי' צג עמ' רצו
מז ע"א34 הולכין ליריד של עכו"ם ולוקחים מהם בהמה רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ע ע"ג
מז ע"א38 ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה ויואל משה מאמר ב סי' צד עמ' רצז
מז ע"א רש"י עקרה היא מחמת מזל שרגא המאיר על התורה עמ' תעא
מז ע"ב01 אין אדם זוכה ללמוד מכל רב אגרא דכלה ח"ג עמ' תיט
מז ע"ב01 לא מכל אדם זוכה האדם ללמוד אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכו
מז ע"ב01 לא מן הכל זוכה אדם ללמוד אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק י אות טו
מז ע"ב01 לאו מכל אדם זוכה ללמוד שמלת אליעזר ח"ב עמ' קכז
מז ע"ב01 שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד דברי חנינא - ת"ת עמ' כב
מז ע"ב01 שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות יא
מז ע"ב01 שאין מן הכל זוכה אדם ללמודדרך חיים (תשלה) עמ' פז
מז ע"ב02 מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו לצידן ללמוד תורה מצווה ועושה ח"א עמ' תסה
מז ע"ב03 טומאת ארץ העמים בצידון ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצג
מז ע"ב04 והא אמרת רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי וכו' אבל בברייתא אימא לא קא משמע לן של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמב
מז ע"ב37 הלכה כר' יוחנן נגד שמואל גור אריה ויקרא פכ"א עמ' קכ הערה 21
מז ע"ב37 והא שמואל ור' יוחנן הלכה בר' יוחנןבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק יב [הלכה]
מז ע"ב37 והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
מז ע"ב42 כד' אמות לקוטי שיחות חי"ג עמ' 6
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולהבריתי יצחק עירובין סי' כב שאלה ו [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צ
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולה מברכתא וכו' בשם ר"י שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"ד
מז ע"ב ריטב"א - הגאונים פסקו כר' יוחנן נגד ריב"ל שם הגדולים (תקלד) ח"א מע' ס דף סח ע"ב
מח ע"א01 מחיצה של ברזל דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכד
מח ע"א20 מותר לטלטל בד' אמות ברה"ר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
מח ע"א21 ד' אמות היכא כתיבן שבו איש תחתיו לקוטי שיחות חט"ו עמ' 229
מח ע"א21 והני ד' אמות היכא כתיבאפרי צדיק בא אות ח
מח ע"א21 שבו איש תחתיו חקל יצחק (תשסג) עמ' רצ
מח ע"א21 שבו איש תחתיו וכו' היינו ד' אמות תורת העולה ח"ג פרק סב
מח ע"א21 שבו איש תחתיו וכו' היינו ד' אמותתורת העולה (תשעה) עמ' תקכב
מח ע"א22 אורך משכבו של אדם ג' אמות גנא דפלפלי עמ' קג, קצו
מח ע"א22 ג' אמות שיעור אדם בינוני רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכו
מח ע"א22 גופו שלש אמות ואמה כדי וכו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 279
מח ע"א22 גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קנא
מח ע"א22 גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תרנג
מח ע"א22 גופו שלש אמות כו' ותוס' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 195
מח ע"א22 וכמה תחתיו גופו שלשה אמות ואמה לפשוט ידיו ורגליו גור אריה שמות פט"ז אות כח, דברים פ"ג הערה 3
מח ע"א22 וכמה תחתיו גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו, ותוס' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תת, דברים עמ' שיז, יהושע-שמואל עמ' נז
מח ע"א22 קומתו של אדם ג' אמות קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רלה
מח ע"א22 קומתו של אדם ד' אמות עיוני רש"י במדבר עמ' קיג
מח ע"א23 ארבע אמות מקומו של אדם עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קנג
מח ע"א29 ארבע אמות שאמרו באמה דידיה יהבינן ליה או באמה של קדש וכו' עוג מלך הבשן מה תהא עליו וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יח
מח ע"א34 יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדםדעת שבת עמ' פח
מח ע"א35 אי דייקינן כולא האי לא הוי תנינן ברית עולם (תשסט) עמ' רב
מח ע"א35 אי דייקינן כולה האי לא הוי תנינן פתח טוב עמ' קלב
מח ע"א35 אי דייקינן כולי האי לא הוי תנינןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צח
מח ע"א35 אי דייקינן כולי האי ורש"י דרכי החיים ח"א עמ' רעא
מח ע"א35 אי דייקינן כולי האי לא תנינןתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
מח ע"א35 כי אתא לקמיה דרב פפא א"ל אי דייקינן כולי האי לא הוי תנינן, ורש"י לקט אמרים (שכטר) עמ' פ
מח ע"א רש"י - של קודש בטפחים בינוניים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג {שלא כמנחת יהודה המובא בשפתי חכמים תחילת בהעלותך שהיו טפחים גדולים}
מח ע"א תוס' - כל אדם יש לו זכות ד' אמות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
מט ע"א חצר בין שני מבואות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כא
מט ע"א רש"י - דעתו של אדם על פתו +מטר השמים - עמודי העולם עמ' תמו
מט ע"א רש"י - דעת האדם נמשך אחר פיתו ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לט
מט ע"ב09 היה מכיר אילן ואמר שביתתי בעיקרו קנה שביתה שארית מנחם ח"ב עמ' כא
מט ע"ב09 מי שבא בדרך בער"ש וחשכה לו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' לג
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרלב, ויקרא עמ' תקכד
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר וכו' חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' 26
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לו כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' נא
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לודברי שמואל (תשיג) עמ' מ
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וכו' והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו וכו' אלפיים אמה נועם אלימלך (תשסא) עמ' כא
מט ע"ב10 שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו מהלךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ב
מט ע"ב12 אסור ללכת מחוץ לאלפיים אמה אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' נח {כי שם מקום עמידת סט"א}
מט ע"ב12 חוץ לתחום הוא חוץ אלפים אמה גור אריה דברים פט"ז הערה 19
מט ע"ב14 אם אינו מכיר או שאינו בקי בהלכהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות יד
מט ע"ב16 אלפיים אמה לכל רוח עגולותבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק כ, סי' כב שאלה ב [הלכה]
מט ע"ב18 זכה לו מקומו אלפיים מרובעות גור אריה במדבר פל"ה הערה 13
מט ע"ב18 מרובעות כטבלא מרובעת ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
נ ע"א כל שאינו בזא"ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצט
נ ע"א כל שאינו בזא"ז אפי' בבת אחת אינו שם שלמה דף י ע"ב
נ ע"א כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינוזכור לדוד עמ' ח
נ ע"א מרבה במעשרות, ורש"י פרפרת משה ח"ב עמ' תכא
נ ע"א המרבה במעשרותיין לבנון (תשסג) עמ' 105
נ ע"א רש"י ד"ה והרי מעשר בהמהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה לא
נ ע"ב אלפיים אמות שקונה האדם עם העירוב פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמו
נ ע"ב בד"א כשסיים ד' אמות שקבע באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרלב, ויקרא עמ' תקכד
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג אור אברהם - תשובה עמ' קפד
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער התורה סי' יא
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רו
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 168
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג תפלה למשה (בנימין) עמ' רצו
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג שירי משכיל כלל א פרט א (ובשי"ח) {אפילו הכי אם אתא טרפות לידו, הוי מכניף כל טבחי דמאתא מחסיא}
נ ע"ב רב תנא ופליג אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רא
נ ע"ב רב תנא ופליג אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צח
נא ע"א05 רבה ורב יוסף הוו קא אזלי באורחא וכו' דיקלא לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שמה
נא ע"א13 לא תנא ליה כר' יוסי אלא כי היכי תקנת השבין סי' טו (עמ' 131)
נא ע"א14 אלא כדי דליקבל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פו
נא ע"א14 אלא כי היכי דליקבל לה מיני' תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נד, קד, רטז, ח"ב עמ' ז
נא ע"א14 אלא כי היכי דליקבל לה מיניה תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קיז, קפח, שסב, תסא
נא ע"א14 דר' יוסי נימוקו עמוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפז
נא ע"א14 הלכה כר"י שנימוקו עמומשיבת נפש עמ' ריב
נא ע"א14 כי היכי דליקבלו מיני'חיי נפש ח"א עמ' רפו ע"א
נא ע"א14 ר' יוסי נימוקו עמו לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קיח
נא ע"א14 רבי יוסי נימוקו עמו, ורש"י קרבן מנחה (תשעד) עמ' צד
נא ע"א16 אלפיים אמה היכי כתיבן אל יצא איש ממקומו בן מלך - שבת עמ' קכו
נא ע"א16 הני אלפיים אמה היכן כתיבןפניני שבח עמ' עח
נא ע"א16 הני אלפיים אמה הכי כתיבאחיי נפש ח"ב עמ' קה
נא ע"א16 הני אלפיים אמה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' עו
נא ע"א16 הני אלפים אמה היכן כתיבן דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק לג
נא ע"א16 הני אלפים אמה היכן כתיבן וכו' חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיט
נא ע"א16 הני אלפים אמה היכן כתיבן וכו' צלח רכב עמ' שנא
נא ע"א16 הני אלפים היכן כתיבן דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכב
נא ע"א16 עירובי תחומין ד"ת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריד
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמה נועם אלימלך (תשסא) עמ' פא
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמהמנחת מרדכי עמ' קכח
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סד
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנה
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשמט
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ג
נא ע"א17 תחומין נלמדים מהפסוק אל יצא איש ממקומוחיי נפש ח"ג עמ' קעט {זו דעת ר"ע שסובר שתחומין דאורייתא, ולפיו אין שני פסוקים למלאכת הוצאה, וא"כ לא סובר שהוצאה היא מלאכה גרועה כי יש לה שני פסוקים כמ"ש תוס' שבת ב ע"א}
נא ע"א17 שבו איש תחתיו אלו ארבע אמותאמרי יוסף בראשית דף קמג ע"ג
נא ע"א17 שבו איש תחתיו אלו ד' אמות אל יצא איש ממקומו אלו ב' אלפים אמה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' טז, תרפ
נא ע"א17 שבו איש תחתיו ד' אמות של אדם זהו מקומו ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' מ
נא ע"א18 אלו אלפים אמה לקוטי שיחות חי"א עמ' 63
נא ע"א18 אלו אלפים אמה דתחומיןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמו
נא ע"א18 אלפים אמה תחומו של אדם גור אריה שמות פט"ז אות כט
נא ע"א21 ומדותם חוץ לעיר - חוץ לתחוםאור חדש על ציון דף קכד ע"א
נא ע"א23 אלף אמה גור אריה במדבר פל"ה אות א {החיצונים לשדות וכרמים}
נא ע"א24 ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה של"ה (תשנז) תושבע"פ אות מא
נא ע"א24 זו היא שיבה זו היא ביאה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שסט
נא ע"א24 זו היא שיבה זו היא ביאה עת לעשות חלק א כלל ח שאלה עא
נא ע"א24 זו היא שיבה זו היא ביאה וכו' רק בדליכא דדמי ליהדבר טוב עמ' קצא
נא ע"א29 לזה אתה נותן פאות ואי אתה נותן פאות לשובתי שבת גור אריה במדבר פל"ה הערה 13
נא ע"א31 ד' אמות שאמרו בכל מקום הם ואלכסונן דברים נחמדים (תשסה) עמ' פא
נא ע"א31 הן ואלכסונןבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יא או"ק ג [הלכה]
נא ע"א31 הן ואלכסונןזכור לדוד עמ' לא
נא ע"א35 עיקר ערוב בפת הכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
נא ע"א תוס' ד"ה כזה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יא
נא ע"א חי' רח"ק תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
נא ע"ב מניח שם פת דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ז פסוק יב(2)
נב ע"א הדרי בי אור לשמים (תשסג) עמ' פז, קב, קפט, רעז
נב ע"א הדרי בי מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' לג, רו, שעז, שפד
נב ע"א אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכח
נב ע"ב10 היוצא לדעת אין מחזירין אותו ערבי נחל (תשסד) עמ' עט
נב ע"ב12 רגלו אחת בתוך התחום וכו' אם תשיבפרי צדיק וישלח אות *ח
נב ע"ב12 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום לא יכנס המעלות לשלמה (תשמז) עמ' רלד
נב ע"ב12 רגלו אחת בתוך התחוםאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף לט ע"ג
נב ע"ב13 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קעב
נב ע"ב13 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנסכד הקמח (מישור) עמ' תסד
נב ע"ב14 אם תשיב משבת מלכת בשבת חוץ לתחוםמן הבאר עמ' 41
נב ע"ב14 אם תשיב משבת רגלך, חסר י' אפילו רגל א׳ חוץ לתחוםלקוטי משלי פרק ד פסוק כו
נב ע"ב29 אם יצא חוץ לתחום רש"א נותנים לו לחזור עד ט"ו אמהחיי נפש ח"ו עמ' נט-ס
נב ע"ב29 מי שהחשיך חוץ לתחום וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 108
נב ע"ב29 מי שהחשיך חוץ לתחום כו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 63
נב ע"ב29 מי שהחשיך לו בדרך לא יכנס אפילו אמהחיי נפש ח"ד עמ' יד, יט, כו
נב ע"ב30 אין המשוחות ממצין את המדות מפני הטועין באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
נב ע"ב30 אין המשוחות ממצין את המדות, ורש"י אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלד, שמ, ח"ה עמ' שכה
נב ע"ב32 בית נכנס בית יוצאמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רט
נב ע"ב32 כיצד מאברין את הערים ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רנז
נג ע"א01 וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה ובפיה"מ להרמב"םשפע חיים ח"ד עמ' מח
נג ע"א04 חד אמר מעברין וחד אמר מאבריןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכט
נג ע"א04 חד תני מאברין וחד תני מעברין וכו'אמרי השכל עמ' 15, 18
נג ע"א04 חד תני מעברין וחד תני מאברין ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקד
נג ע"א04 חד תני מעברין וחד תני מאברין בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקד
נג ע"א04 רב ושמואל חד תני מעברין וחד תני מאברין (ור"ח) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 2
נג ע"א06 טעם קריאת שם מערת המכפלה ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ד
נג ע"א06 מחלוקת רב ושמואל במראה מערת המכפלה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עד
נג ע"א06 מערת המכפלה דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיב, קטו
נג ע"א06 מערת המכפלה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כח
נג ע"א06 מערת המכפלה פרפרת משה ח"א עמ' קכה
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו' חד אמר שני בתים וכו' וחד אמר בית ועליה לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רלג
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו' חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכב
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו' מאי מכפלה שכפולה בזוגות אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאהכוזרי מאמר ב סי' יד
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו'אמרי יוסף בראשית דף צ ע"ג
נג ע"א06 מערת המכפלה כו' ח"א ב' בתים כו' וח"א בית ועלייה כו' מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עד
נג ע"א06 מערת המכפלה ע"א ח"א בית ועליה על גביו וח"א בית לפנים מביתאמרי השכל עמ' 16
נג ע"א06 מערת המכפלה ע"א ח"א בית ועליה על גביו וח"א בית לפנים מביתאמרי השכל עמ' 18
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועליה על גביו לחמי תודה דף ריט ע"א
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נ
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו וכו' תורת חיים עה"ת עמ' סח-סט {נפק"מ לענין מקח וממכר}
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כב אות א
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל כו' שכפולה בזוגות, ומהרש"א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 104, חט"ז עמ' 4
נג ע"א06 מערת המכפלה שכפולה בזוגות אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' טז
נג ע"א06 מערת המכפלה שני בתים זה לפנים מזה או בית ועלייה על גביו מדבר שור דרוש כח עמ' רנט, רסא-רסב, רסד
נג ע"א06 מערת המכפלה שנכפלה בזוגות צמח צדיק (תשסז) עמ' סג
נג ע"א06 מערת המכפלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעה, קפ
נג ע"א06 פלוגתת רב ושמואל במערת המכפלה, דחד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועליה על גביו, מהרש"אלחמי תודה דף ריט ע"א
נג ע"א08 בית ועלייהאשל חיים ח"א עמ' קיז
נג ע"א08 וחד אמו בית ועליה ע"ג וכו' מאי מכפלה שהוכפלו בזוגות וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק ט
נג ע"א09 אלא למ"ד שני בתים זה לפנים מזה, מאי מכפלה, שכפולה בזוגות תורת חיים עה"ת עמ' סט {אף דלא גרסינן אלא, הדר ביה וס"ל רק שכפולה בזוגות}
נג ע"א10 למה נקראת שמה מכפלה שנכפלה בזוגות מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נא
נג ע"א10 מאי מכפלה שכפולה בזוגות של"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז
נג ע"א10 מכפלה - שכפולה בזוגות אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רעז
נג ע"א10 מכפלה כפול בזוגות טיול בפרדס ח"ב עמ' עדר
נג ע"א11 כפולה בזוגות לקוטי שיחות חל"ה עמ' 245
נג ע"א11 ממרא קרית ארבע אמר רבי יצחק קרית הארבע זוגות אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' טז
נג ע"א11 ממרא קרית הארבע אר"י קרית הארבע זוגות וכו' תורת חיים עה"ת עמ' פח {הטעם שדרש מכתוב זה ולא מקרית ארבע דלעיל (כג, ב)}
נג ע"א11 קרית ארבע מאי בקרית ארבע א"ר יצחק ד' זוגות אדם וחוה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כ
נג ע"א12 במערת המכפלה נטמן אדם וחוה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלו
נג ע"א12 נקראת קרית ארבע ע"ש ארבע זוגות לקוטי מאמרים עמ' 117
נג ע"א12 קרית הארבע זוגות אדם וחוה וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן רכב, רמט
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו וחד אמר אמרפל שמו שיח דוד (תשסד) עמ' ז
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו וכו' וחד אמר אמרפל שמו וכו' תורת חיים עה"ת עמ' סט {נפק"מ לענין דלא מטקינן בשמייהו דרשיעי}
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש כו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' ער, רעא
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל וכו' וחד אמר אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד וכו' תורת חיים עה"ת עמ' מט-נ {הטעם דזמנין קרי ליה הכי וזמנין הכי - לב' המ"ד}
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרוד וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמ, רמט
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרודמי מרום ח"ח עמ' מז
נג ע"א14 אמרפל וכו' נמרוד שמו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קה, דברים עמ' נז
נג ע"א14 אמרפל ח"א נמרוד שמו וכו' וח"א אמרפל שמו וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רכה
נג ע"א14 אמרפל רב ושמואל כו' נמרוד שמו כו' אמרפל שמו לקוטי שיחות חט"ז עמ' 4
נג ע"א14 אמרפל ח"א נמרוד שמו וכו'אמרי השכל עמ' 16
נג ע"א14 חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת לך לך דף כ ע"ד
נג ע"א14 נמרוד הוא אמרפל אגרא דכלה ח"ב עמ' רצט
נג ע"א14 נמרוד שמו דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צח, קד
נג ע"א14 נמרוד שמו כו' שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יח
נג ע"א14 נמרוד שמודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנה-קסד
נג ע"א14 נמרודבין המשפתים בראשית עמ' קלז, קלח {יודע את קונו ומתכוון למרוד בו}
נג ע"א15 אמר והפיל לאברהם אבינו לכבשן האשראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק קצט
נג ע"א15 אמרפל שאמר והפיל את אברהם לכבשן האש חכמת התורה לך לך עמ' רנ
נג ע"א15 אמרפל שאמר והפיל לא"א בתוך כבשן האש באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רצז, שמות עמ' קז, במדבר עמ' תפח, מלכים עמ' שמח, תל
נג ע"א15 למה נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל את אברהם לכבשן האש אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קמד
נג ע"א15 למה נקרא שמו נמרוד וכו' עמודיה שבעה עמ' קפט
נג ע"א15 למה נקרא שמו נמרוד על שהמריד את כל העולם במלכותו וכו' דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קז, רד
נג ע"א15 למה נקרא שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו מנחת אליהו (תשנט) עמ' נב
נג ע"א15 נמרוד השליך את אברהם אבינו לכבשן האש לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נח, קי
נג ע"א17 ולמה נקרא שמו נמרור שהמריד את כל העולם וכו'טוב ירושלים בראשית פ"י פסוק ט
נג ע"א17 נמרוד ע"ש שהמריד את כל העולם כולו אגרא דכלה ח"א עמ' שכא
נג ע"א17 נמרוד שהמריד את העולם כולו עליו במלכותו גור אריה בראשית פ"י הערה 15
נג ע"א17 'נמרוד' שהמריד את כל העולם כולו נגד הקב"ה תורת אביגדור ח"ד עמ' מה
נג ע"א17 נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 282
נג ע"א17 נמרוד שהמריד את כל העולם על הקב"ה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' סג, סה
נג ע"א18 ויקם מלך חדש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' א
נג ע"א18 ויקם מלך חדש ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזרותיואמרי השכל עמ' 16
נג ע"א18 ויקם מלך חדש חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פט
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים וגו' רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו מאור עינים (תשעה) עמ' רכה
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו מאור עינים (תשעט) עמ' רכח
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו מאור עינים (תשנח) עמ' קלז
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזירותיו תורת חיים עה"ת עמ' סט {נפק"מ לענין מקח וממכר}
נג ע"א18 ויקם מלך חדש רב ושמואל ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזירותיו דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רסא
נג ע"א18 ויקם מלך חדש רב ושמואל חד אמר חדש ממש וכו' פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קכט
נג ע"א18 ויקם מלך חדשטוב טעם שמות עמ' ד, ה
נג ע"א18 'מלך חדש' חד אמר חרש ממש גור אריה שמות פ"א אות ו
נג ע"א18 מלך חדש על מצריםילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנו
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו/סז ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עז ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קד ע"א
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו וכו' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 1
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש, ותורת חיים תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רצא
נג ע"א19 חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו חכמת התורה שמות עמ' פה, קב, תשנז
נג ע"א19 חדש ממש וכו' שנתחדשו גזירותיופירוש המכבי שמות עמ' יז
נג ע"א19 מלך חדש שחידש גזירותיו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רס
נג ע"א19 מלך חדש שחידש גזירותיו וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מג
נג ע"א20 לא חדש ממש אלא שנתחדשו גזרותיו חכמת התורה וארא עמ' קח
נג ע"א20 נתחדשו גזירותיו דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ח
נג ע"א20 נתחדשו גזירותיוזכרון יהודה (מונק) דף מט ע"ד, נ ע"א
נג ע"א21 שנתחדשו גזירותיופני חיים (פלג'י) עמ' צה ע"א
נג ע"א23 אשר לא ידע את יוסף דהוה כמאן דלא ידע ליה ליוסף כלל לב אביגדור עמ' סו
נג ע"א24 כמאן דלא ידע ליה ליוסףפירוש המכבי שמות עמ' יז
נג ע"א24 סימן שמונה עשרה ושנים עשר למדנו בדור לבן, א"ר יוחנן י"ח ימים וכו' מגילת סמנים עמ' לח
נג ע"א24 עשה עצמו כאילו לא ידע חכמת התורה ויחי עמ' תר
נג ע"א24 עשה עצמו כאילו לא ידע חכמת התורה שמות עמ' פב, קג
נג ע"א27 אר"י י"ח ימים וכו' ארבעה ארבעה באמה, רש"י מהרש"א, לבן של ראשונים כפתחו של אולם ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' עא
נג ע"א27 אמר רבי יוחנן י"ב תלמידים היו וכו' ולמדתי לב כאו"א וחכמת כאו"א מחשבת מוסר ח"א עמ' תצו
נג ע"א27 וי"ח ימים גדלתי ביניהן המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רנח, ויקרא עמ' קפה, קפט
נג ע"א27 י"ב תלמידים היו לו וכו' ולמדתי לב כאו"א וחכמת כאו"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רב
נג ע"א27 י"ב תלמידים היו לו לרבי אושעיא בריבי וי"ח ימים גידלתי ביניהם ולמדתי לב כל אחד ואחד מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנה, תתה
נג ע"א28 ולמדתי לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחדפרי צדיק פ' שקלים אות א
נג ע"א28 לב של תלמיד חכם אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יג אות ג
נג ע"א28 למדתי לב כל א' וא' שערי הישיבה ח"א עמ' נט
נג ע"א28 למדתי לב כל א' וא' וחכמת כל א' וא'מערכי לב (בר שאול) עמ' 107
נג ע"א30 כשהיינו לומדין תורה אצל רבי אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה באמה אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' לח
נג ע"א30 כשרבי יוחנן היה אצל ר"א היו יושבים ארבעה באמה בשבילי אמונה ח"ב עמ' תנז
נג ע"א31 אמר רבי כשהיינו לומדין אצל ר' אלעזר בן שמוע היינו יושבין ששה ששה באמה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כח
נג ע"א31 אצל רבי אושעי' ישבו ארבעה באמה גנא דפלפלי עמ' קלג
נג ע"א31 ארבעה מתלמידי ר' אושעיא עמדו על מקום של ד' אמות אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קלג
נג ע"א32 היינו יושבים ששה ששה באמה, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד, מה
נג ע"א32 היינו יושבין ששה ששה באמהטובך יביעו ח"ב עמ' שנב
נג ע"א33 מה ר"מ בדורו לא היו יכולין לעמוד על סוף דעתו וכו' אנן כי אצבעתא בקירא לשכחה ראשית דעת (קורח) סי' יח
נג ע"א33 ר' מאיר היה חריף ולא ירדו חבריו לסוף דעתואורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נג ע"א33 ר"מ לא יכלו לעמוד על סוף דעתו בין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ה
נג ע"א33 ר"מ לא ירדו לסוף דעתוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 158 {לכן אין הלכה כמותו}
נג ע"א35 לבן וכו' כפתחו של אולם וכו' כאצבע בבירא לשכחהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נג ע"א35 לבם היה פתוח כפתחו של אולם יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות סה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם אור יחזקאל - מכתבים עמ' רו
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תצד
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רכו
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רס
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שפד
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנו כמלא נקב מחט של סדקית מחשבת מוסר ח"א עמ' תצו
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ראשונים רבי עקיבא לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רסג, תורת לוי יצחק עמ' שיז
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם ולבם של אחרונים בפתחו של היכל חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שצה
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים אפילו כמחט סדקית לב אליהו (תשלב) עמ' קסט
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולםמכמני עוזיאל עמ' קלא
נג ע"א35 לבן של ראשונים אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לז אות א, ענינים סי' ה אות א
נג ע"א35 לבן של ראשונים רנת יצחק ה' מגילות עמ' רפג
נג ע"א35 לבן של ראשונים בפתחו של אולם מתנת חיים - קנינים עמ' רלב
נג ע"א35 לבן של ראשונים וכו' אמרי יחזקאל עמ' קנא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רכו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם באר הגולה (הרטמן) הקדמה 18-13 עד הערה 52, באר ד הערה 90
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפח
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם מכתב מאליהו ח"ה עמ' 233, 273, 474
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם עלי שור ח"ב עמ' קכח
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם רנת יצחק - פרק חלק עמ' קטז
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פ
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ואנו כמלא מחט נקב סדקית תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסה הערה 83
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' לחמי תודה דף פא ע"א
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה מבשר טוב - ספר החיים עמ' פח, שא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנן כי אצבעיתא בקירא לסברא אמרות חיים עמ' קעט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' נט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ורש"י ור"ח שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' כי אצבעתא בקירא לסברא דעת תורה שמות עמ' ק, במדבר עמ' ריג, דברים ח"א עמ' קסד, קפא, דברים ח"ב עמ' נב, צה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו'הר יראה מאמר ב, נט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו'טוב דעת עמ' קיב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ורש"י שעורי דעת ספר ב עמ' קכט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ויגד יעקב עמ' רעה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית וכו' ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא וכו' דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ש
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו וכו' שיחות ר' ראובן עמ' עה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית שם דרך - כתר תורה עמ' רלג
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית שם דרך - הישר והטוב עמ' קכב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקיתשם דרך דברים עמ' שכב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנן כמלוא נקב מחט סדקית וכו׳ שם עולם (תשסו) עמ' קצא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל וכו'אור הצבי עמ' 171, 238, 262
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם כו' ואנו כמלא נקב מחט סידקית באמונה שלמה עמ' נו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם של אחרונים כפתחו של היכל אנו כנקב עוז לו בך מאמר ו אות יד
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולםעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת במדבר דף קח ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף כב ע"ב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולםפרי צדיק לחנוכה אות ה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של היכל ויואל משה מאמר ג סי' מב עמ' תמו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של היכל שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' יח
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של עולם ושל אחרונים כפתחו של היכל וכו' אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצו
נג ע"א35 לבן של ראשוניםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קכז
נג ע"א35 ליבם של ראשונים כפתחו של אולם דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תעז
נג ע"א35 ליבן של ראשונים מורשה - שיחות למועדים עמ' כ
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלוא נקב מחט סידקית מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשז
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכלאמונה ודעת דף נט ע"א
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולםאהל יהושע (הלר) עמ' 36
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולםמרפא לשון עמ' קד
נג ע"א35 פתיחת הלב נקרא פתח תפארת צבי בראשית עמ' ריא
נג ע"א35 ראשונים כפתחו של אולם, אחרונים כנקב מחט וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ער
נג ע"א36 דורות הראשונים - ר"ע שעורי דעת ספר ב עמ' קלא
נג ע"א36 ואנו כמלוא נקב וכו' דרכי החיים ח"א עמ' ער
נג ע"א36 אנו כמחט סידקית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רח
נג ע"א36 ראשונים ר"ע אחרונים ר"א בן שמוע נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות טז
נג ע"א38 אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסח
נג ע"א38 אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ערב
נג ע"א38 אמר רבא ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא, אמר ר"א וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצד
נג ע"א38 אנן כאצבעתא בקירא דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' סז
נג ע"א38 אנן כי סיכתא בגודא לגמרא וכו'טוב דעת עמ' כג
נג ע"א38 ואנן כאצבע בקירא לגבי סבראשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפה
נג ע"א38 ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא דעת תורה דברים ח"א עמ' קסד
נג ע"א38 ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא חכמה ומוסר ח"א עמ' תנד
נג ע"א38 ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא דברי חנינא - ת"ת עמ' עח, קה
נג ע"א38 כי אצבעתא בקירא לסברא שערי הישיבה ח"ב עמ' קסו
נג ע"א38 כי סיכתא בגודא לגמרא וכו' לסברא המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכט
נג ע"א39 אנן כאצבעתא בבירא לשכחה מצווה ועושה ח"א עמ' תסג
נג ע"א39 אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה דרש משה (קלנברג) ח"א דף ס
נג ע"א39 אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה, ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיב
נג ע"א39 ואנן כאצבעתא בבירא לשכחהחוסן יהושע מאמר א פ"ח עמ' רטו
נג ע"א39 כאצבע כבירא לשיכחה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריא
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם וכו' שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' צט
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם ראשית דעת (קורח) סי' יח
נג ע"א40 בני יהודה הקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז, שמז
נג ע"א40 בני יהודה וכו' בני גליל וכו' לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו כו'מכמני אשר עמ' צט
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם וכו' בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בירן של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יג, פרק ח אות ז
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם נצח ישראל (הרטמן) עמ' שצ הערה 73
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידם מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידםדרך חיים (תשלה) עמ' תרצד
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם בני גליל שלא הקפידו וכו' באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 10
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידם אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1415
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלא הערה 107
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידן גור אריה שמות פ"ו הערה 12
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימו תורתם בידם וכו' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שצו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונםצמח מנחם - הקדמה דף א ע"ג
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונן נתקיימה תורתן בידןשל"ה (תט) ווי העמודים פרק ח דף יד ע"ב
נג ע"א40 נתקיימה תורתן בידם, ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כו
נג ע"א40 נתקיימה תורתן בידן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' יג
נג ע"א40 נתקיימה תורתן בידן דברי חנינא - ת"ת עמ' פז
נג ע"א41 אלא בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן מגילת סמנים עמ' ו
נג ע"א41 לא נתקיימה תורתן בידם אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלט
נג ע"א41 לא נתקיימה תורתן בידם, ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סז
נג ע"א42 בני יהודה דדייקי לישנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
נג ע"א42 בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן מצווה ועושה ח"א עמ' תפח
נג ע"א42 בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן וכו' הר המוריה עמ' רנב
נג ע"א42 בני יהודה דדיקי בלשונם נתקיימה תורתם בידם אורחות דוד עמ' קנב
נג ע"א42 בני יהודה דמתנחי להו סימנא נתקימא תורתם בידםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפה
נג ע"א42 דדייקא לישנא ומנחא להו סימנאאמרי יוסף דברים דף כא ע"ב
נג ע"א42 דדייקי לישנא כו' ורש"י דרכי החיים ח"א עמ' קעא, שט
נג ע"א43 בני יהודה גמרי מחד רבה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פד ע"ד
נג ע"א43 בני יהודה דגמרי מחד רב נתקיים תלמודם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' נ
נג ע"א43 גמרו מחד רבה דרכי החיים ח"א עמ' קעו
נג ע"א45 בני יהודה גלי מסכתא, ורש"י דרשות ר"י מסלוצק עמ' קכח
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' לז
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם בני גליל וכו' המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנט
נג ע"א45 בני יהודה דגלי מסכתא נתקיים תורתן בידן וכו', ורש"י שלמדוהו לאחרים קב חיים עמ' מג
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכת נתקיימה תורתן בידם וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריח, ריט
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' יג
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יא
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' טו
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא וכו' שנות ימין דף קסט ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא וכו' בני גליל דלא גלו מסכתא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סא ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא וכו' שאול לא גלי מסכתא המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' עט, חנוכה-פורים עמ' נח
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן דובר צדק עמ' 157
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצ
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם מצווה ועושה ח"א עמ' תפו, תפז
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידם אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ש
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם, ורש"י נאוה תהלה עמ' תלג
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידן כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתאאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לא
נג ע"א45 בני יהודה דגלופירושי ראשונים
נג ע"א45 גלי מסכתאתקט"ו תפלות (תקו)
נג ע"א45 דגלו מסכתא דברי חנינא - ת"ת עמ' רכה
נג ע"א45 רבינא אמר בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם וכו' פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסב
נג ע"א46 בני גליל דלא גלו מסכתא, ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מב
נג ע"א46 דוד גלי מסכת חקל יצחק (תשסג) עמ' תד
נג ע"א46 דוד גלי מסכת ושאול לא גלי מסכתמי מרום ח"ו עמ' עט
נג ע"א46 דוד גלי מסכת כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו, שאול דלא גלי מסכת כתיב ביה בכל אשר יפנה ירשיע שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק עג
נג ע"א46 דוד גלי מסכתמי מרום ח"ג עמ' צ, ח"ח עמ' קצ
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא דרכי ציון עמ' קיט {הוא אסיק שמעתתא אליבא דהלכתא כי שורש נשמתו מלכות שמקבלת מכל ו' קצוות ויודע להכריע ע"פ רבים}
נג ע"א46 דוד גלי מסכתאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט {סלקא ליה לדוד שמעתתא אליבא דהלכתא}
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא בית ישי (תשסד) דרשות עמ' צח
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' כא
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 153
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא [שהי' יגע בתורה ומורה הוראות וכו' - רש"י] שאול לא גלי מסכתא אור תורה השלם (מזריטש) סי' קיד
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא שרגי טובא דרוש ח
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאאור הצבי עמ' 257
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאיושב אהלים עמ' נג
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמז, אור תורה סי' קיד
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא, ורש"י - שזכה רק ללמוד ולא ללמד לאחרים שירי משכיל כלל ו פרט ד
נג ע"א46 דוד גלי מסכתאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עדר
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא, ושאול לא גלי מסכתא, ורש"י עטרת חן ח"ב עמ' רסז
נג ע"א46 דוד גליא מסכתא שאול לא גליא מסכתא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצא, קצב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ג, נד, פב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפח, כרך ב ח"ב עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנ
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רצ
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעה
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכת, ורש"י - שלמד לאחרים ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסט
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתא מאמרי הראי"ה עמ' 84-85; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיד; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מב
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתא וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפד, ויקרא עמ' תכט, דברים עמ' תרסו, יהושע-שמואל עמ' שכ, שסז, מלכים עמ' שמ
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' כז, ר, רא
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראך יראוני וישמחו צור יעקב (יעבץ) אמור
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שיא
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא כתיב ביה 'יראיך יראוני וישמחו' שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה, 'ובכל אשר יפנה ירשיע' פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיד
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא נתקיים תלמודוזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כא ע"ג
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתאפני חיים (פלג'י) עמ' רכא ע"א
נג ע"א46 דלא גלו מסכתא כרם פתחיה כרם ב גפן סט
נג ע"א47 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא וכו' ובכל אשר יפנה ירשיע, ורש"י - דוד דגלי מסכתא - כדאמר בברכות שהיה יגע בתורה ומורה הוראות, כדאמר ידי מלוכלכות בדם ושפיר ושיליא וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכא
נג ע"א47 שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה ובכל אשר יפנה ירשיע דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צח ד"ה כתיב
נג ע"א רש"י - כיתד שנועצין אותו בכותל בנקב צר וכו' כך אין יכולין אנו להבין וכו' שיחות ר' ראובן עמ' עה
נג ע"א רש"י ד"ה דגלו - ומדקדקין בטעמו של דבר לקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
נג ע"א רש"י ד"ה דגלו מסכתא דברי חנינא - ת"ת עמ' לד
נג ע"א רש"י ד"ה דדייקי מגילת סמנים עמ' ו
נג ע"א רש"י ד"ה דוד - שהיה יגע בתורה ומורה הוראות רנת יצחק שמואל עמ' קצ
נג ע"א רש"י ד"ה עליופירושי ראשונים
נג ע"א רש"י - "במשנתנו" לא כולל ברייתות ראש דוד (תשמו) בהעלותך עמ' תח {בשם יד מלאכי כלל שנז}
נג ע"א תוס' ד"ה דגמרי - לגמרא רב אחד עדיף שלא יבלבל לשונם יחד אבל למיסבר וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תו
נג ע"א תוס' ד"ה לא מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלד
נג ע"א תוס' ד"ה תמרי דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמב
נג ע"א עין יעקב - ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמה = בן יהוידע כאן
נג ע"ב01 ירשיע ורש"י לא היה זוכה להורות כהלכה המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' נח
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה לשאולצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כז ע"ב
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה על אותו עוון ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה על אותו עון לשאולמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פד ע"ד
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה על אותו עון שנאמר מחר אתה ובניך עמי, עמי במחיצתי אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רז
נג ע"ב02 אתה ובניך עימי במחיצתי תקנת השבין סי' ד (עמ' 22)
נג ע"ב02 מחר אתה ובניך עמי עמי במחיצתי באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שמג
נג ע"ב08 בני יאודה דייקי בלישנייהו וכו' מאי היא טלית יש לי למכור צור יעקב (יעבץ) תצא ב
נג ע"ב08 בני יהודה דייקי לישנא מאי היא כתרדין על אדמה וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק לח
נג ע"ב10 אמרו ליה מאי גוון טליתך אמר להו כתרדין עלי אדמה אוצרות חיים - מצוות עמ' פט
נג ע"ב11 בני גליל לא דייקו בלשונם גנא דפלפלי עמ' קצט, שנא
נג ע"ב17 אמהתא דבי רבי כי הוה משתעיין בלשון חכמה אמרין הכי וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנז
נג ע"ב18 לשון חכמהמערכי לב (בר שאול) עמ' 92
נג ע"ב20 דיבור ת"ח בלשון חכמה, ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 126 {שלא יבינו האחרים}
נג ע"ב20 כי הוא משתעי בלשון חכמהנטריקן (תשעד) עמ' רטו
נג ע"ב20 כי הוה משתעי בלשון חכמה וכו' לחם רב על סדור התפילה אות שב
נג ע"ב20 רבי יוסי בר אסיין בי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפח
נג ע"ב21 כד הוה שאיל באושפיזא אמר הכי גבר פום דין חי מה זו טובה יש אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רסח
נג ע"ב21 שור במשפט - תרדין קשוטי כלה (תשסג) עמ' קנט
נג ע"ב22 ר' אבהו אשתעי בלשון חכמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תקעח
נג ע"ב22 רבי אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר הכי אתריגו לפחמין כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
נג ע"ב23 ארקיעו לזהבין כו', ורש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריג
נג ע"ב23 אתריגו לפחמין טיול בפרדס ח"א עמ' רמא
נג ע"ב23 אתריגו לפחמין ארקיעו לזהבין אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כח
נג ע"ב24 אמרו ליה רבנן לר' אבהו הצפיננו ובו' באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
נג ע"ב24 אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תעה
נג ע"ב24 אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו וכו' עלץ בנערה אהרונית אחרונית וכו' ואמרי לה מסכתא, ורש"י מסכתא אהרונית מסדר קדשים נועם אלימלך (תשסא) עמ' קעא
נג ע"ב25 הצפיננו היכן וכו' צפוןפירוש המכבי שמות עמ' עג
נג ע"ב25 עלץ בנערה אהרונית וכו' אמרי לה אשה ואמרי לה מסכת נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מג ע"ב-ע"ג
נג ע"ב25 עלץ בנערה אהרני' כו' א"ל משה וא"ל מסכת ברכת שמואל (תמב) ח"א דף לט ע"ד
נג ע"ב26 אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תעה
נג ע"ב26 אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא מעדני אשר נישואין עמ' כג
נג ע"ב26 אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעט
נג ע"ב28 א"ר יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה ותינוק וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נ
נג ע"ב28 אמר ר' יהושע בן חנניא מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה ותינוק וכו' לחמי תודה דף קלט ע"א
נג ע"ב28 אמר ר"י בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שן
נג ע"ב28 אמר ר"י בן חנניה מעולם לא נצחני וכו' תינוקת מאי היא וכו' אמרה לי לסטים כמותך כבשוהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכה
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניא מימי לא נצחני אדם וכו׳ זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קיז {בעבודת השי"ת צריך תחילה לילך בדרך הארוכה בעבודה ויגיעה העצמית, ואח"כ זוכים להגיע לדרך הקצרה שעבודת השי"ת באה לו לאחר מבן לאדם בניקל}
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניה וכו' פעם אחת נתארחתי וכו' אכלתים ולא שיירתי מהן כלום אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תלג
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקת וכו', ומהרש"א ומהר"ם שיף אש דת (אסאד) עמ' שיא, שכב
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תלג, תלד
נג ע"ב28 אמר ריב"ח לא נצחני אלא אשה אחת ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
נג ע"ב28 אר"י ב"ח מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקת וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' שמט
נג ע"ב28 אריב"ח מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קעב
נג ע"ב28 נצחני טללי אורות עמ' מט {המברר הלכה כדבריו נקרא נצח ונצחון}
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם אלא אשה וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' רסה
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקתחדרי בטן פרשת קרח אות ב-ו
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקתלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעא דף קכט ע"א; באר שבע (שעד) שו"ת דף צא ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכט דף עב ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח ד' כח דף ס ע"ב
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה לחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכט ע"א
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קלד, תסח
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת מחשבת מוסר ח"א עמ' סח, קה
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכו' אשריכם ישראל שכולכם חכמים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות יא
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכב
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מתינוקת אחת וכו' עטרת יהושע ויקרא עמ' קפב
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדםאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
נג ע"ב28 מעולם לא נצחני אדם כי אם אשה תינוק ותינוקת וכו' לסטים שכמותך כבשוהותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשיא, א'י
נג ע"ב29 פעם אחת נתארחתי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פג
נג ע"ב29 תינוק ותינוקת תורת חיים (קאסוב) עמ' יח
נג ע"ב32 כבר סעדתי מבעו"י תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו {שינה כדי שלא לבייש}
נג ע"ב32 כבר סעדתי מבעוד יום תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צח
נג ע"ב33 אמרה לו רבי שמא לא הנחת פאה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנא
נג ע"ב33 אמרה לו רבי שמא לא הנחת פאה, ומהרש"א תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפא
נג ע"ב34 אין משיירין פאה באילפס אבל משיירין פאה בקערהראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות יא
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערה ברית שלום (תעח) דף יט ע"א
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערה ברית שלום (תשסח) עמ' קיז
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז-לח
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערהמשיבת נפש עמ' יז, נו
נג ע"ב35 פ"א הייתי מהלך כדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך נלך לעיר א"ל זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה וכו' תורת מנחם חכ"ד עמ' 271
נג ע"ב35 פעם אחת הייתי מהלך בשדה א"ל תינוקת רבי לאו שדה זהו א"ל בדרך וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
נג ע"ב35 פעם אחת הייתי מהלך כו' זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 174
נג ע"ב37 אמרתי לה דרך כבושה היא אמרה לי ליסטים כמותך כבשוה אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 158
נג ע"ב37 דרך כבושה באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 329
נג ע"ב37 לסטים שכמותך כבשוהעקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רצו/ז דף רצב ע"ד
נג ע"ב38 הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים וכו', זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות ו
נג ע"ב38 מעשה בתינוקעולת חודש ח"ג מאמר תנ
נג ע"ב38 רבי יהושע בן חנניא נצחו תינוק וכו' כיון שהגיע לעיר היו מקיפות גנות ופרדסין וחזרתי לאחורי וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרטז, תשט, תשיא
נג ע"ב39 באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה והלכתיפרי צדיק ראה אות ד
נג ע"ב39 באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 248 {רעיון כיצד משפיעים על רחוקים מהמצוות}
נג ע"ב39 דרך ארוכה וקצרההתורה והעולם ח"ב עמ' קיא
נג ע"ב39 דרך קצרה וארוכה וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנז
נג ע"ב39 הדרך הארוכה קצרה ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טו פסוק יט
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שסג
נג ע"ב39 זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכהאמרי חמד ח"ב דף כט ע"ב
נג ע"ב39 זו ארוכה וקצרה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיח ע"א
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יד
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה וכו' נשקתיו על ראשו ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים תפארת צבי שמות עמ' קפז
נג ע"ב39 יש דרך קצרה וארוכה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלד
נג ע"ב39 מה שאמר התינוק לרבי יהושע ב"ל תורת חיים (קאסוב) עמ' רמג
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרהארצות החיים (עטייה) עמ' 56
נג ע"ב42 אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים וכו' חיי נפש על ההגדה עמ' רכא
נג ע"ב43 ר' יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' היה לך לומר באיזה ללוד דעת תורה במדבר עמ' קעג
נג ע"ב43 ר' יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד פניני יחזקאל עמ' רמ
נג ע"ב43 ר"י הגלילי הוה קא אזיל באורחא אשכחה לברוריה וכו'זכור לדוד עמ' סט
נג ע"ב43 ר"י הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' הי' לך לומר באיזו ללוד אמרות חיים עמ' פז
נג ע"ב43 ר"י הגלילי הוה קא אזיל כו' באיזה ללוד משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קסב, קעה
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' אל תרבה שיחה עם האשה וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכח
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל וכו' היה לך לומר באיזה ללודראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יז אות עח, תוצא' חיים פרק קיג
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קאזיל באורחא אשכחה לברוריה וכו' אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסח
נג ע"ב43 ריה"ג הוה קא אזיל באורחא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
נג ע"ב43 ריה"ג כו' אשכחה לברורי' וכו' תורת מנחם חנ"ט עמ' 204
נג ע"ב44 אמר ריה"ג לברוריה באיזו דרך נלך ללוד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פד
נג ע"ב44 באיזה דרך ללוד באיזו ללוד דברים נחמדים (תשסה) עמ' קלו
נג ע"ב44 באיזה דרך נלך ללוד אמרות ה' השלם ח"א עמ' רסב, ח"ו עמ' ק
נג ע"ב44 באיזה דרך נלך ללוד כו' גלילי שוטה כו'שערי תשובה סה"י אות עב
נג ע"ב44 באיזו דרך נלך ללוד וכו' שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רלא
נג ע"ב44 ברוריה אשת ר' מאיר מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 257
נג ע"ב44 גלילאה שוטה לא כך אמרו אל תרבה שיחה עם האשהאור הצבי עמ' 128
נג ע"ב44 ריה"ג אמר לברוריה באיזה דרך נלך ללוד א"ל וכו' הצניעות והקדושה (תשסט) פכ"א אות ז-ח
נג ע"ב45 אל תרבה שיחה עם האשה מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 101
נג ע"ב45 אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קכח
נג ע"ב45 היה לך לומר באיזו ללודמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רכו
נג ע"ב46 איזה ללודלקוטי משלי פרק יז פסוק י
נג ע"ב46 אשכחתי' לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא כו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמא, תעג
נג ע"ב46 אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא כו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' למצאיהם אלא למוציאיהם בפה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעג
נג ע"ב46 באיזה ללוד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעב
נג ע"ב46 ברורי' אשכחי' לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קפ
נג ע"ב46 ברורי' אשכחי' לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קכ
נג ע"ב46 ברוריא אשכחיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלא
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דקא גריס בלחישה מתנת חיים - קנינים עמ' לג
נג ע"ב46 ברוריא אשכחתה לההוא תלמידא דהוי גרס בלחישא וכו' חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחי' לההוא תלמידא דגרס בלחישאשפע חיים ח"א עמ' עג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחי' לההוא תלמידאדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא דרכי איש דף נז ע"ב, עה ע"ב
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא מאיר בת עין (תשסו) עמ' 598
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא מאיר בת עין (ביקיאם) דף נח ע"א
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמיד דגרס בלחישה לקוטי מאמרים עמ' 132
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' סד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קט
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישאמזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק בשפתי ספרתי מ' ב' דף מז ע"א
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גרים בלחישה וכו' ואם לאו אינה משתמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יא, יד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנה, שלד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא בטשה ביה וכו' פתח טוב עמ' רטו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא בטשה ביה אמרה ליה וכו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה מצווה ועושה ח"א עמ' תפז, תקסו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה וכו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכח
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה אמרה ליה וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פא
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רכט
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' ואם לאו אינה משתמרת בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' ואם לאו אינה משתמרת בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עג, עד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' לט
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קם גריס בלחישה וכו' ים שמחה עמ' שעא
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההיא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קע
נג ע"ב46 ברוריה אשת ר"מ ראתה תלמיד שלומד בלחש בטשה ביה לעוררו שילמד בקול הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קסב
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה וכו' אל תקרי למצאיהם וכו', ומהרש"אהר יראה מאמר יד
נג ע"ב46 ההוא תלמידא דגריס בלחישא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לג
נג ע"ב46 ההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט
נג ע"ב46 ההוא תלמידא דהוה קא גרס בלחישא בטשה ביה ערוכה בכליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכא
נג ע"ב רש"י - ארוכה וקצרה שמאריך הדרך וקצרה שמוציא מבוי העיר פנוי ליכנם תפארת צבי שמות עמ' קפז
נג ע"ב רש"י ד"ה איןיד יצחק עמ' פו ס"ק י [הלכה]
נג ע"ב מהרש"א - הדיבור בקול רם מביא הרגשה ותנועה בכל האיבריםים שמחה עמ' לג, שעא
נד ע"א01 א"ל לא כך כתוב ערוכה בכל ושמרה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קעה
נד ע"א01 בטשה ביה וכו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת שיחות ר' ראובן עמ' ג, קכא
נד ע"א01 בטשה ביה וכו' אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלח {באשר האדם לומד צריך ללמוד בפה מלא כמו כשאוכל, כי חיים הם למוצאיהם היא רק באשר האדם לומד בפה מלא ובחיות}
נד ע"א01 בטשה ביה וכו' ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלךפרי צדיק פנחס אות טז
נד ע"א01 בטשה ביה אמרה ליה לא כך כתוב ערוכה בכל ושמרה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות מז
נד ע"א01 בטשה בתלמיד שלמד בלחישהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 97
נד ע"א01 לא כך כתיב ערוכה בכל וכו' יגל יעקב (תשנג) משפטים אות קז
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה שפע טוב (טייטלבוים) עמ' שנא
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצג
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת פתח טוב עמ' קסז, רלא
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תקד
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלב אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עד
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה, ומהרש"אקריאה בקריה ח"א עמ' נז
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה וכו' ואם לאו אינה משתמרת שירי משכיל כלל א פרט ה
נד ע"א01 ערוכה בכל רמ"ח אברים תורת מנחם חי"ט עמ' 137
נד ע"א01 ערוכה בכל רמ"ח איברים משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' פו
נד ע"א01 ערוכה בכל שמורה ערוכה בכל רמ"ח וכו' כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פז
נד ע"א02 אם ערוכה בכל רמ"ח אברים וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 39, 139
נד ע"א02 אם ערוכה בכל רמ"ח אברים שלך משתמרת עטרת יהושע ויקרא עמ' קסח
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אבריו שמורה לנצח קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קנב, שמט
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכה
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים משתמרת וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלו {האדם צריך להשלים קדושת אבריו, ע"י קיום רמ"ח מ"ע, ושס"ה מל"ת. אבל בלימוד תורה מתקן כל האברים כולם ולכן לימוד צ"ל בכל האברים}
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקס
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעז
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלבמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ג דף יב ע"א
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת לקוטי שיחות ח"א עמ' 219, ח"ד עמ' 1097, ח"י עמ' 236, חט"ו עמ' 327, חט"ז עמ' 18, ח"כ עמ' 397
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמ, תקיד
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עח
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קפו
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת תורת מנחם חלק מ עמ' 318
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת תורת מנחם חמ"ח עמ' 184
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' נאוה תהלה עמ' קסא, תלא, תלד
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 61
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים משתמרת, ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' רלא
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שמורה בלב שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רנו
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שמורה בלב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעח
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אבריםאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"א פסוק יט
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איבריו וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' קלד
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איבריו שמורה בלב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים מגדל עוז (תשעח) עמ' רכא
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתסג (יב)
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קלו
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת, ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכ
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח עיברים שלך משתמרתדרך חיים (תשלה) עמ' תרפח
נד ע"א02 אם תלמודו ערוכה ברמ"ח אברים משתמרת ואם לאו אינה משתמרת עבודת עבודה (תשסד) עמ' קסב, רפז
נד ע"א02 הלומד בקול תורתו משתמרת אצלו שם עולם (תשסו) עמ' קעד[כו]
נד ע"א02 המשמיע קולו בתלמודו תלמודו מתקיים בידו רנת יצחק - פרק חלק עמ' שפד
נד ע"א02 כל הלומד בקול ומוציא הדברים מפיו אינו משכח תלמודו ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצה
נד ע"א02 לימוד תורה בקול מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 25 עמ' קד
נד ע"א02 ללמוד בקול נחלת צבי (פאליי) עמ' קפו
נד ע"א02 ערוכה ברמ"ח אברים תורת מנחם חנ"ה עמ' 76
נד ע"א02 צריך להשמיע קולו בשעת לימודו יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"ה
נד ע"א02 צריך ללמוד תורה בקול וחיתוך אותיותיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רעו
נד ע"א02 ת"ח צריך ללמוד תורה בלי גמגום ולהוציא בשפתיונטריקן (תשעד) עמ' מז
נד ע"א03 הלומד בלחש שוכח תלמודו דרך ה' השלם עמ' קיב - מראה דרך
נד ע"א04 מעשה בתלמיד שהיה שונה בלחש ושכח תלמודו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמה
נד ע"א04 מעשה בתלמיד שלמד בלחש ושכח תלמידו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סו, רמב
נד ע"א04 שהיה שונה בלחש רנת יצחק משלי עמ' כד
נד ע"א04 ת"א הי' לר"א שהי' שונה בלחש וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א04 תלמיד א' הי' לו לר"א שהי' שונה תלמידו בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו עצי חיים על התורה עמ' תסב
נד ע"א04 תלמיד אחד היה לר"א שהיה שונה בלחש וכו', ומהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' נ
נד ע"א04 תלמיד אחד היה לרבי אליעזר [בן יעקב] שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יד
נד ע"א04 תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו פתח טוב עמ' קמא
נד ע"א04 תלמיד אחד וכו' שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עב, עה
נד ע"א04 תלמיד אחד וכו' שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עג
נד ע"א04 תלמיד ר"א היה שונה בלחש ולאחר ג' שנים שכח תלמודוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 127
נד ע"א04 תנא תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו מצווה ועושה ח"א עמ' תפז
נד ע"א05 שכח תלמודומי מרום ח"ט עמ' מא
נד ע"א06 תלמיד א' היה לו לר"א שנתחייב בשרפה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ה
נד ע"א06 תלמיד אחד היה לו לר"א שנתחייב שריפה וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמב
נד ע"א06 תלמיד אחד היה לו לר"א שנתחייב שריפה למקום אמרו הניחו לו אדם גדול שימש באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריא, דברים עמ' תצב, מלכים עמ' כו, שב
נד ע"א06 תלמיד אחד היה לו לר"א שנתחייב שריפה, ומהרש"א אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעב
נד ע"א06 תלמיד אחד וכו' שנתחייב שריפה למקום אמרו הניחו לך שאדם גדול שימש אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עג, פ
נד ע"א07 הניחו לו אדם גדול שימשומשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י פתח פיך וקרי ותני כי היכי דתתקיים בידך תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קל, רנד
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כט
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י שיננא פתח פומך דרכי איש דף סא ע"ב
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י שיננא פתח פומך קרי וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמא
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך וקרי וכו' איש אמונים דף עב ע"א
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי וכו' אל תקרא למצאיהם, אלא למוציאיהם בפה דעת תורה במדבר עמ' עד, דברים ח"א עמ' רלו, דברים ח"ב עמ' לד, רכג
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך וכו' למצאיהם למוציאיהם בפה דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעח
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך קרי פתח פומיך תני וכו' לחמי תודה דף ריט ע"א
נד ע"א08 אמר לו ר' שמואל לרב שיננא פתח פומך קרי פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתוריך חיי ותתקיים בידך וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סז ע"א
נד ע"א08 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עז
נד ע"א08 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נא
נד ע"א08 אמר שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך ותני שם עולם (תשסו) עמ' קעד
נד ע"א08 אמר שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך קרי וכו' ותתקיים בידיך שנאמר כי חיים הם למוצאיהם, מהרש"א לחמי תודה דף ריט ע"א
נד ע"א09 כי היכי דתתקיים בך ותוריך חיי דברי חנינא - ת"ת עמ' קפג
נד ע"א09 פתח פומיך ותני כי היכא דתתקים בךבהיֹת הבֹקר עמ' תקח
נד ע"א09 פתח פומיך ותני כי היכי דתתקיים משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכד
נד ע"א09 פתח פומיך כי היכי דתתקיים ביך ויואל משה מאמר ג סי' יא עמ' תיד
נד ע"א09 פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יג, קעה
נד ע"א09 פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' לז
נד ע"א09 פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי מצווה ועושה ח"א עמ' תפ, תקיז
נד ע"א09 פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי עטרת יהושע ויקרא עמ' קסח
נד ע"א09 פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנה
נד ע"א09 פתח פומיך תני משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א09 פתח פומך קרי דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א09 פתח פומך קרי ככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"א, כסא דוד (תקנד) דף סד ע"ב
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי וכו' כסא דוד (תשנ) עמ' רעא
נד ע"א09 פתח פומך קרי ככר לאדן (תשנ) עמ' קסח
נד ע"א09 פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים בך וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפה
נד ע"א09 פתח פומך קרי, חטוף אכול חטוף אשתי, אם יש לך הטיב לך דברים אחדים (תשמו) עמ' ריז
נד ע"א09 פתח פיך ותקןא ותאריך ימים דברי חנינא - מזלות עמ' יט
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסו
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך וקרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עה
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך כי היכי דתוריך חיי ותתקיים בידךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' דש, ח"ז פרה עמ' נג
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים וכו' נאוה תהלה עמ' תלג
נד ע"א09 שיננא פתח פומך ותני וכו' דרש משה (קלנברג) ח"א דף כה
נד ע"א09 שיננא פתח פומך כי היכי דתוריך חיי וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' ער
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי וכו' כסא דוד (תקנד) דף סד ע"ב
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים בידיך ותאריך ימים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' ריג
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי וכו' אלא למוציאיהם בפהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מג, קדושה פרק טו אות קיא
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תניקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ד' דף סו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פה ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש א' דף פ ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עא ע"א
נד ע"א09 שיננא פתח פיך וקרי כי היכי דתוריך ימים מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף לא ע"ג
נד ע"א09 שיננא פתח פיך כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה יגל יעקב (תשנג) שמות אות ז, וזאת הברכה אות קפד
נד ע"א09 שיננא פתח פיך קרי פתח פיך תניס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כז
נד ע"א10 דתתקיים ביך ותוריך חיי משנת חיים דברים עמ' סב
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם דברי חנינא - ת"ת עמ' צ
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קח (הגה)
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה טל חיים (פרידלנדר) עמ' קצג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם אל תקרי למוצאיהם אלא למוצאיהם בפהויקהל משה (אלפלס) דף ג ע"א
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם אל תקרי למוצאיהם וכו' דרך ישרה עמ' קכ
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם בפה אגרא דכלה ח"א עמ' כא, פז
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וגו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קטו
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וגו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' כט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2286
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וכו' מהכא תאות לבו נתת לו וכו' זכה תאות לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו וכל בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסח, תרב, תרנט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה שמע יעקב (זיידא) עמ' קז
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוצאיהם בפה ולא בלחישהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תג, ח"ב עמ' תעג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוצאיהם בפהשבט מוסר עמ' קט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציא בפיהם בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יח, יט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאהם בפה עלי שור ח"א עמ' כד
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאהם בפה פתח טוב עמ' נב
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה דרשות מנחת יצחק עמ' רג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קיא
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קעא
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהםיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף מט ע"ד
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאם בפה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קכה
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאם בפהמשמיע שלום עמ' קכה
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהםתאיר נרי עמ' כג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצואיהם למוציאיהם בפה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשיז
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם ויגד יעקב עמ' סח
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה +מטר השמים - עמודי העולם עמ' ל, סז, קמא
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כט
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה קשוטי כלה (תשסג) עמ' קמד
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסד
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהםצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם א"ת למצאיהם אלא למוציאיהם בפה בית אלהים שער א עמ' רצב
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' סז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רנב
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' אל תיקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצר המאמרים (תשס) עמ' קמ
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה ישרש יעקב (טננבוים) משלי אות ב
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמ
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' למוציאהם בפה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לד
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה דרכי התשובה עמ' קיז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפט, רצז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה עבודת יצחק בראשית עמ' סג, צד, קנה
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה מגדל עוז (תשעח) עמ' רכ
נד ע"א11 א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה תורת מנחם חלק מ עמ' 109, 140
נד ע"א11 א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה תורת מנחם חנ"ג עמ' 319
נד ע"א11 א"ת למוצאיהם אלא למוציאם בפה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ד
נד ע"א11 א"ת למצאיהם אלא למוציאיהם בפה נועם אליעזר שמות דף קכו ע"א
נד ע"א11 אל תיקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהמנחת יואל עמ' לג, קלד
נד ע"א11 אל תיקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפההר יראה - חסד חיים מאמר ח
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאהם בפהמי מרום ח"י עמ' ב
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאהם בפהמי מרום חי"א עמ' קלו
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא מוציאהם בפהמי מרום ח"ט עמ' מא
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאהם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאהם בפהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 200, 130
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלד
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריז
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה צלח רכב עמ' רצב, שמו
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהדרך חיים (תשלה) עמ' תשי
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצה, תקיג
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אור אברהם ברכות עמ' נח, סג, שסג
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אש דת (אסאד) עמ' רמב
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקמד ד"ה במטרה
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה זך ונקי עמ' כז, לא
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קצח
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהשם דרך דברים עמ' קמט
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכ
נד ע"א11 חיים הם כו' למוציאיהם בפה לקוטי שיחות חט"ו עמ' 327
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם משמרת איתמר (תשסז) עמ' עו
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם בפה וכו' פתח פומך צדקת הצדיק סי' רלה, דובר צדק עמ' 62, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 39 (סי' לז)
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקלה, תקפח
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקלה, תקפח
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ו, קצ
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכז
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמה
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה ראשית דעת (אטון) עמ' קב
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה שארית מנחם ח"א שמות עמ' מא
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה תורת העולה ח"ב פרק כח
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהבני יששכר ח"א דף קלד ע"א
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהתורת העולה (תשעה) עמ' רטז
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאים בפהמי מרום ח"ב עמ' צא, ק, ח"ו עמ' קעג
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאם בפהאהל רחל עמ' 683
נד ע"א11 חיים הם למוציאיהם בפה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קפט
נד ע"א11 חיים הם למוציאיהם בפה תורת מנחם חמ"ב עמ' 305
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה אור אברהם דברים עמ' תכא
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיד
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם למוציאים בפהנשמת אדם עמ' קכא
נד ע"א12 א"ל רב שמואל לרב יהודה שיננא חטוף אכול חטוף ושתה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סז ע"ג
נד ע"א12 א"ל שמואל לרב יהודה חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי נחלת שמעון (אשכנזי) אמור נא
נד ע"א12 א"ל שמואל לרב יהודה חטוף ואכול חטוף ושתה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכ
נד ע"א12 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול וחטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כבי הילולי דמי, ורש"י - היום ישנו ולמחר איננו, דומה לחופה שהולכת מהר נועם המוסר עמ' קעט
נד ע"א12 אלא למוציאהם בפה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קכח
נד ע"א12 אלא למוציאם בפה משנת חיים דברים עמ' תקז
נד ע"א12 אמר ליה לר"י שיננא חטוף ואכול חטוף ושתי וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רנ, רסו
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סג, פו
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי נחלת שמעון (תשסו) עמ' מח
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קכה, מס' יומא אות קח
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה לבי הילולא דמי חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שעד, ח"ב עמ' ק
נד ע"א12 אמר שמואל לרב יהודה שיננא חטיף ואכול מאיר בת עין (ביקיאם) דף נח ע"ד
נד ע"א12 התורה היא חיים למוציאהם בפה זרע קודש - מועדים עמ' שכ
נד ע"א12 למוציאהם בפה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' וי
נד ע"א12 למוציאהם בפה צמח דוד (סקאליע) עמ' תצב
נד ע"א12 למוציאהם בפה תורת מנחם חמ"ה עמ' 234, חמ"ו עמ' 54, 151,114
נד ע"א12 למוציאהם בפהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 188
נד ע"א12 למוציאהם בפהטוב טעם דברים עמ' מא
נד ע"א12 למוציאהם בפהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' טו, רנב, רנד
נד ע"א12 למוציאהם למציאם בפהרוח חיים (חיד"א) עמ' קעה
נד ע"א12 למוציאיהם בפה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' מז
נד ע"א12 למוציאיהם בפה לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' סד
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חט"ז עמ' 344, חכ"ה עמ' 296, חכ"ו עמ' 191
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חל"ו עמ' 210
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חלק ל עמ' 111
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חלק לב עמ' 281
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חנ"ד עמ' 193
נד ע"א12 למוציאיהם בפהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 367
נד ע"א12 למוציאיהם בפהאשל חיים ח"א עמ' סח
נד ע"א12 למוציאיהם בפהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מב {עיקר עסק התורה הוא בדיבור, הקנה של הריאה}
נד ע"א12 למוציאיהם בפהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 106
נד ע"א12 למוציאיהם בפיהם לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצב
נד ע"א12 מוציאיהם בפהפירות מפוזרין עמ' ה
נד ע"א12 חטוף ואכול שירי משכיל כלל ד פרט ג (שי"ח) {משום כי היא חיינו ואורך ימינו}
נד ע"א13 חטוף אכול חטוף ושתי דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א13 חטוף אכול חטוף שתי דעלמא דאזלינן מיניה לבי הילולא דמי זרע שמשון (תשסג) נשא אות כג
נד ע"א13 חטוף ואכול אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קצז
נד ע"א13 חטוף ואכול גנת אגוז (תשעב) אות תקכא
נד ע"א13 חטוף ואכול +מטר השמים - עמודי העולם עמ' לז, שצה
נד ע"א13 חטוף ואכול קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלח
נד ע"א13 חטוף ואכול דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' קעא
נד ע"א13 חטוף ואכול דעלמא דאזלינן מניה כהלולא דמי עת האוכל סי' ה (עמ' 235), ט (עמ' 237)
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 168
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' דעלמא וכו' בהילולא דמי קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קפא
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיא באר שרים פרשת בא דרוש ד אות ד
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיא ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמה, ויקרא-במדבר עמ' רפא
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיא תורת מנחם חמ"א עמ' 123, 332
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הלולא דמיא דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכג
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הלולא דמיא יגל יעקב (תשנג) לך לך אות מז
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' כהילולא דמי המאור הגדול (גר"א) עמ' תעג
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי לקוטי שיחות ח"א עמ' 87, ח"ה עמ' 393, חי"ח עמ' 324, חכ"ט עמ' 367
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סא
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דהאי עלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמי לקט אמרים (שכטר) עמ' עו
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיני' כהלולא דמיאחמודי צבי ויקרא עמ' קמ
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי בינת ישראל (תשסו) דף פט ע"ב
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלז
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיקדושת יצחק עמ' ט, קיז, קיח
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמישארית מנחם - מאמרים עמ' רפד
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא וכו' כהילולא דמישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנג, רסא
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' כח
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלו
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי וכו' בני אם יש לך היטב לך וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ב אות כט
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טו ע"ג, בלק מב ע"ד
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רפה
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתה דעלמא כבי הילולי דמיא צמח צדיק (תשסז) עמ' תקלא
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי תורת מנחם חלק מ עמ' 335
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי האי עלמא כבי הילולא דמיא יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנט
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי וכו' אפיקי ים עמ' עו
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי וכו', ורש"י תורת מנחם חנ"א עמ' 209, חנ"ב עמ' 138, חנ"ג עמ' 447
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוףפירושי ראשונים
נד ע"א13 חטוף ואכול כו' דעלמא דאזלינן מיני' כהילולא דמי תורת מנחם ח"ג עמ' 130, ח"ה עמ' 56-55, חי"ח עמ' 166, 254
נד ע"א13 חטוף ואכול כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכ, רעג
נד ע"א13 חטוף ואכולמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר ס
נד ע"א13 חטוף ואכולתורה וחיים (כלפון) עמ' שסו
נד ע"א13 חטוף שתי דעלמא דאזלינן מיניה לבי הלולא דמימדבר יהודה (תשסב) עמ' קד
נד ע"א13 שיננא חטוף אכול וכו' דעלמא לבי הלולא דמי משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלג {משל לבעל שמחה שמשאיר לעצמו ג"כ משהו; עוד משל איך שקרובים משתתפים בשמחה, שהעיקר לא להנות, אלא לשמח}
נד ע"א13 שיננא חטוף אכול חטוף אישתיקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ה דף סו/סז ע"ג; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפד ע"ב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול מאיר בת עין (תשסו) עמ' 599
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול וכו' זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות מ
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמי חיים שיש בהם אבות עמ' רכג
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לט ע"ב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכה, שלט-שמב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמידרשות דבר צבי מועדים עמ' רכד
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' צב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואשתי וכו' דאזלינן מיני' תורת מנחם חלק לג עמ' 391, חלק לד עמ' 46
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ושתי דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמיא שם עולם (תשסו) עמ' קנז
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכולאומר לציון (כהן) דף כג ע"א
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכל דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי עלי שור ח"ב עמ' תרנז
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיני' כהלולא דמי אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 832, 836
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיני׳ כהלולא דמי אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תתריג-תתריד
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה בהלולא רמי שדה יעקב עמ' צג
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה הלולא דמישמועה טובה דף צא ע"א-ע"ב
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיאנר ישראל חלק ב דף צג-צד
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסג
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מניה כהלולא דמיא קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קנד, קנה
נד ע"א14 דעלמא כו' כהלולא דמיא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 393, חי"ד עמ' 142, חי"ט עמ' 513
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיני' תורת מנחם חנ"ח עמ' 161
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיא זקן אהרן (פריד) עמ' רפג
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיאאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכא
נד ע"א14 האי עלמא דמיא לבי הילולא דרשות שמן רוקח עמ' קה
נד ע"א14 האי עלמא דמיא לבי הלולא שער המלך (תשנז) עמ' תרמ
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמי בישורון מלך ח"א עמ' קלט, רפ, רצט, שמז, שצא, תלב, ח"ב עמ' סד, פה
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמי שמן ראש - ימים נוראים עמ' שפג
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיטובך יביעו ח"ב עמ' קיז
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיילקוט הגרשוני ח"ב עמ'קנב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא אורות ונתיבות ח"ה פרק א אות סב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא אמרי אש (טאוב) עמ' תריד
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצז
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא גנזי צדיקים (תשסב) עמ' סו, עט
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא דברי דוד (טשורטקוב) עמ' לא, לב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא לחמי תודה דף קמח ע"ב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא לקחת מוסר ח"ב עמ' רנז
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' עג
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא צפנת פענח (תשסו) עמ' רסג, שיב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא קהלת יעקב פסח ח"א עמ' עו
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שפח, שצ, שצא, שצג, תב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא תורת אביגדור ח"ג עמ' קס
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא תורת השרף ממאגלניצא עמ' קה, רמא
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיאפרדס מנחם עמ' קנא
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולי דמיא שמן ראש סוכות ח"א עמ' ריב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הלולא דמיא נטע שורק פרשת בראשית דף ג ע"ד
נד ע"א14 האי עלמא כבי הלולא דמיא צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצט, תעג
נד ע"א14 האי עלמא כבי הלולא דמיאתולדות שלמה - רות עמ' רכו
נד ע"א14 האי עלמא כהילולא דמיגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרסט
נד ע"א14 האי עלמא כהילולא דמיא כתונת פסים (תשעא) עמ' קנו, שכב
נד ע"א14 האי עלמא כהלולא דמיא דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שיג
נד ע"א14 האי עלמא כהלולא דמיא וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעה, תתכח
נד ע"א14 האי עלמא לבי הילולא מפניני הרב עמ' שצז
נד ע"א14 האי עלמא לבי הילולא דמיא מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תלד
נד ע"א14 האי עלמא לבי הילולא דמיא שבח נעורים עמ' קלג, רכט, רלד
נד ע"א14 ההוא עלמא לבי הלולא דמיא חכמת התורה בא עמ' תד
נד ע"א14 הילולא, ורש"י תורת מנחם חנ"ה עמ' 212
נד ע"א14 כבי הילולא דמי אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקיג, תתטז-תתכ
נד ע"א14 עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא רמיא בית יצחק (ויינברגר) עמ' לג
נד ע"א14 עלמא דאזלינן מיניה לבי הילולא דמיא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צז
נד ע"א14 עלמא דמיא להילולא בנין שאול עמ' קעג
נד ע"א14 עלמא כבי הלולא דמיא אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכד, תסט, שער תורת האדם סי' קלב, שער עולם ומלואו סי' ב
נד ע"א14 עלמא כהילולא דמיא תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שטו
נד ע"א14 עלמא כהלולא דמיילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א15 א"ל רב לרב המנונא בני אם יש לך היטיב לךאבן שוהם (פינסק) עמ' 9
נד ע"א15 א"ל רב לרה"מ אם יש לך אפוד בד דף כא ע"א
נד ע"א15 אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג תקנת השבין סי' י (עמ' 102), קדושת השבת סי' ז (עמ' 45)
נד ע"א15 אם יש לך היטב לךתורה וחיים (כלפון) עמ' שטו
נד ע"א15 אם יש לך היטיב לך וכו' דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א15 אם יש לך היטיב לך וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' תצב
נד ע"א15 אמר ליה רב לרב המנונא בני אם יש לך היטב לך וכו' הללו נוצצין והללו נובלין, ובגליון - מספר בן סירא, ורש"י ד"ה ואין למות התמהמה - עיכוב, כי פתאום האדם מת, וד"ה חוק - מזון דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קט
נד ע"א15 בני אם יש לך היטב לך וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' רפו
נד ע"א15 בני אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג ואין למות התמהמה וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' צא
נד ע"א15 בני אם יש לך היטב לךיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויצא
נד ע"א17 וא"ת אניח לבני וכו' רנת יצחק תהלים עמ' נג
נד ע"א18 ב"א דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובליןקרני אורה עמ' עט
נד ע"א18 ב"א דומין לעשבי השדה פרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
נד ע"א18 בנ"א דומים לעשבי השדה הללו נוצציןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 1, שמות פט"ז פסוק ד, דברים פט"ו פסוק י
נד ע"א18 בנ"א דומין לעשב וכו' משים עצמו כערוגה רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מב
נד ע"א18 בנ"א דומין לעשבי השדה פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
נד ע"א18 בני אדם דומין לעשבי השדה הללו נוצצים והללו נובלים לקט אמרים (שכטר) עמ' מה, צג
נד ע"א18 בני אדם דומין לעשבי השדהאור חדש על ציון דף נז ע"א
נד ע"א18 בני האדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובלין ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכג ע"ג
נד ע"א18 בני האדם דומים לעשבי שדה הללו נוצצין והללו נובלין אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצב
נד ע"א20 ההולך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהארז ישעיהו דף יט
נד ע"א20 ההולך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תק
נד ע"א20 ההולך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה תפארת צבי שמות עמ' קצה
נד ע"א20 היה הולך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכא
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה רסיסי לילה סי' א (עמ' 3)
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עא
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה אהבת דוד (תקנט) דף פב ע"א וע"ד
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה ידו בכל סי' קטו
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה ישראל באדם פרק ח
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה מאיר בת עין (ביקיאם) דף נט ע"א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בראשו יעסוק בתורה חש בגרונו יעסוק בתורה ובו' +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהנתיבות עולם ח"א עמ' ד
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויהאהבת דוד (חיד"א) עמ' קנב ע"ב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוי' יעסוק בתודה וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' קב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוי' יעסוק בתורה דברי יואל פ' בשלח דף שצג ע"ב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה וכו' ואותו תעבוד עמ' עב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה אז שמח עמ' מז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' צו
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכא
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בגרונו וכו' בבני מעיו וכו' בעצמותיו וכו' בכל גופו יעסוק בתורה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בראשו יעסוק בתורה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' סם חיים לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא מבשר טוב - ספר החיים עמ' רמה
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהדרך חיים (תשלה) עמ' תשכ
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהפרדס מרדכי עמ' רפו
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהתולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת חקת דף עט ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' חקת דף קלב ע"א, ודף קמ ע"ב; בינה לעתים (תח) ד' מג דף קז ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף נ ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ"ב א' א דף ל ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צב דף לב ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף פה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף עג ע"ב, ופרשת יו/יז דף צג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נג ע"א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה נועם אלימלך (תשסא) עמ' קנא, שפ
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה וכו' ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך וכו' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקה
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לח ע"ג, צג ע"ג
נד ע"א20 המהלך בדרך יחידי יעסוק בתורה וכו' חש בראשו וחש בגרונותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכב הערה 12, תתקסח, תתקסט, תתקע, תתקע הערה 54, 57, 59, תתקעא, תתקעא הערה 61, 63, תתקעג הערה 72
נד ע"א20 מי שהולך בדרך ואין עמו לויה, יעסוק בתורהפני חיים (פלג'י) עמ' נה ע"א
נד ע"א21 החש באבריו יעסוק בתורהדברי שמואל (תשנח) עמ' רסא
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נה, תרטו
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תפה
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרד
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה וכו' החש בכל גופו יעסוק בתורה אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 421, פ"ח אות 315
נד ע"א21 העוסק בתורה מתרפא תורה בציון עמ' שמ
נד ע"א21 התורה היא רפואה זרע קודש - מועדים עמ' קעא
נד ע"א21 חש בראשו תורת מנחם חלק לד עמ' 182
נד ע"א21 חש בראשו וכו' חש בגרונו יעסוק בתורה וכו' קדושת לוי (תרצט) דף קט ע"א
נד ע"א21 חש בראשו וכו' חש בכל גופו וכו' אפיקי ים עמ' תקצד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק טו פסוק כו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה איתן האזרחי עמ' שג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה אמרי אש (טאוב) עמ' רפו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' תו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שנד ד"ה והנה בנוהג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה דרשות שמן רוקח עמ' מה, תקכג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה ויגד יעקב עמ' תרד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה ויקרא יעבץ עמ' רלו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנג, רפ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה לחמי תודה פתיחה דף י ע"ב, גוף הספר דף כ ע"א
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 600
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ר, ח"ב עמ' תצב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מצווה ועושה ח"א עמ' תכז, תנ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה עירין קדישין השלם עמ' תכב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פרי חיים (קנולר) פרשת בשלח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פתח טוב עמ' רכח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שביב אור עמ' שעו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שומע תפלה ח"א עמ' פה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפג, רח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שג ע"ד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה תפארת משה עמ' קס, רסד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה תפארת צבי במדבר עמ' שעט
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קעב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' מנחת אליהו (תשסא) עמ' רנה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' ראשית דעת (אטון) עמ' לג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורה בציון עמ' תעד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שפ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קיז {היינו בעסק לש"ש ומתכוין שיועיל לו להתרפאות, אבל לא בתור לחש לרפואת הגוף, או י"ל דבלהגן עסקינן}
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם ח"ח עמ' 175, חי"א עמ' 280, חי"ג עמ' 176
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם חלק נ עמ' 61
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם חמ"א עמ' 149
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 18
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קטז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה תפארת צבי שמות עמ' רלה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע, מהד' ח סי' לג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא לב אליהו (תשלב) עמ' קסח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא שרגא המאיר מועדים עמ' לא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא כתב סופר אגדות כאן
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא מאור עינים (תשעה) עמ' ק, רצא, שצה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו'שבט מוסר עמ' קע
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה חש בבני מעיו יעסוק בתורה וכו' ולכל בשרו מרפאמתוק לנפש (פרחי) עמ' קא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה חש בגרונו וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית וכו' חש במעיו וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא מאור עינים (תשעט) עמ' צט, רצ, שצד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית וכו' חש במעיו וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא מאור עינים (תשנח) עמ' סא, קעה, רלה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהאבן פינה עמ' 150
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהאשל חיים ח"א עמ' קמז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהברכת יוסף עמ' כה-כו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהחלקת יהושע עמ' קמג הערה סט, ע
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהטוב טעם שמות עמ' רכח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהמנחת ישראל עמ' רפו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהנפש החיים (תשמג) עמ' 163 ,138
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהפרדס מרדכי עמ' שנ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' מט
נד ע"א21 חש בראשו יעסק תורהילקוט הגרשוני ח"א דף מד
נד ע"א21 חש בראשו, חש במעיו, יעסוק בתורה ראשית דעת (קורח) סי' ג, לג
נד ע"א23 וענקים לגרגרותיך, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נו
נד ע"א23 חש בגרונו יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צז
נד ע"א23 ענקים לגרגרותיך באר ראי (רוזן) עבודה סי' יד אות ח
נד ע"א24 חש במעיו חש בראשו יעסוק בתורהתורת חסד (סופר) עמ' יט
נד ע"א24 חש במעיו יעסוק בתורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קד
נד ע"א24 חש במעים יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יב
נד ע"א24 חש בעיניו יעסוק בתורה שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' מא, ח"ב עמ' רסא
נד ע"א26 חש בכל גופו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רמח
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה ישא מדברותיך - מגילה עמ' יג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש - ימים נוראים עמ' קנג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קכד
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריז
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרפג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמא
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפא
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה רנת יצחק משלי עמ' כג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעו
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר 'ולכל בשרו מרפא'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 124
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כז
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שסה
נד ע"א26 חש בכל גופוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 484
נד ע"א27 ולכל בשרו מרפא גור אריה שמות פ"כ הערה 213
נד ע"א28 בא וראה שלא איש מבין ח"א דף ב ע"ג
נד ע"א29 אדם נותן לחבירו סם, יפה לזה וקשה לזה והקב"ה נותן תורה לישראל סם חיים לכל גופו באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 283
נד ע"א29 מדת בו"ד נותן סם לזה יפה ולזה קשה אבל הקב"ה אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו דרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות צח
נד ע"א30 דרש רבא מ"ד כי נעים כי תשמרם בבטנךאהל רחל עמ' 683
נד ע"א30 הקב"ה נתן תורה לישראל סם חייםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יד
נד ע"א30 התורה - סם חיים בך יברך ישראל (תשסח) עמ' סז
נד ע"א30 התורה סם חיים אור השמש (תשסח) עמ' קכה
נד ע"א30 התורה סם חיים לכל גופוראה חיים ח"ב דף סז ע"א [רלג ע"ב ד"ה ובזה]
נד ע"א30 נמשלה התורה לסם חיים משל לאדם וכו' שארית מנחם ח"א שמות עמ' קו {ושמתם - סם תם}
נד ע"א30 נעשית לו סם החיים חקל יצחק (תשסג) עמ' פט
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו נועם אלימלך (תשסא) עמ' שכח
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופואור לפני הדורשין עמ' 21
נד ע"א30 תורה לישראל סם חיים לכל גופו באר שרים בראשית פ' נח דרוש ד אות ה
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעים בזמן שתשמרם בבטנך ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לד, ויקרא עמ' נג, במדבר עמ' ה
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעים וכו' ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחד על שפתיך ורש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצה
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפה, קפז
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים בשעה שתשמרם בבטנך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ס עמ' שצו
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים כי תשמרם בבטנךנתיבות עולם ח"א עמ' כב
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעים בזמן כי תשמרם בבטנך ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רטז, ח"ב עמ' קב
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעים בזמן שתשמרם בבטנך ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכו
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רכד
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך שרתי ח"א עמ' קסו
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' פו, קלא, קמב
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו' שמע יעקב (זיידא) עמ' קז
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים כי תשמרם בבטנך שמן הטוב (תשסו) עמ' תקכז
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים כי תשמרם וכו' ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רעב
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו על שפתיך משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלד {איך שע"י לימוד בעריכת שפתים זוכים לכמה מדרגות}
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך בשעה ש'יכונו יחדיו על שפתיך'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מ
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך כשיכונו יחדיו על שפתיך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' ריג
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך כשיכונו יחדיו על שפתיךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנ
נד ע"א31 ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדו על שפתיך תהלות ישראל (מג'לד) עמ' צט
נד ע"א31 כי נעים וכו' אמר ר' אמי אימתי דברי תורה נעימים וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשנח
נד ע"א31 כי נעים כי תשמרם בבטנך ביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק י
נד ע"א31 כי נעים כי תשמרם בבטנך וכו' בשעה שיכונו יחד על שפתותיך וכו' רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו וכו' זכה וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' קכ
נד ע"א31 כי נעים כי תשמרם בבטנךשמחת יוסף עמ' כה
נד ע"א31 מ"ד כי נעים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' לא, רמז
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים וכו' אימתי דברי תורה נעים וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קיג
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנך יפנו יחדו על שפתיך וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קו
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנךמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פה ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ערובין דף קכו/קכז ע"א
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים כי תשמרםיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל
נד ע"א32 שמחה לאיש במענה פיוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רלז
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו מדבר קדמות (תשסח) עמ' לג
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו פרי צדיק ר"ח אדר אות יא
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפח
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה של תורה בפיו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש במענה פיו בזמן שדבר בעתו מה טוב וכו' אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנג
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בשעה שמענה בפיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צז
נד ע"א33 בזמן שדבר בעתו מה טוב, ורש"י +מטר השמים - עמודי העולם עמ' כא
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו בית אלהים שער ב עמ' רכה
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו במי התורה עמ' כח
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 22
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו להורות נתן דברים עמ' רמד
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקעז
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו שיחות ר' ראובן עמ' קפה
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותואור חדש למטיפים עמ' 28
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפח
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותופירוש המכבי דברים עמ' רג
נד ע"א34 אימתי קרוב עליךאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק יד
נד ע"א34 ר"י אומר מהכא כי קרוב אליך הדבר מאד וגו' אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף ערה ע"ב
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן וארשת שפתיו בל מנעת סלה כי עץ חיים - שעוסק בתורה תאוה באה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכד
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן שארשת המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כא
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עב
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן שארשתפרי צדיק ר"ח אדר אות יא
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלה תפארת צבי שמות עמ' רמח
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפח
נד ע"א35 רבא אמר מהכא תאות לבו לתתה לו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמח
נד ע"א35 תאות לבו נתת לו וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' מג
נד ע"א35 תאות לבו נתת לוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א35 תאות לבו נתת לו, ומהרש"א דרשות מהר"ם בנעט עמ' פב, רלב, רמ
נד ע"א35 תאות לבו נתתה לו וכו' אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו כל מנעת סלה וכו' לא זכה וארשת שפתיו כל מנעת סלה כתב סופר אגדות כאן
נד ע"א35 תאות לבואהבת עולם דף ז
נד ע"א36 כתיב תאות לבו נתת לו תנופה חיים דף קו ע"ב
נד ע"א36 כתיב תאות לבו נתת לו וכתיב וארשת שפתיו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ו ע"א [כ ע"ב ד"ה ועל]
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו וכו' לא זכה וארשת שפתיו וגו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפו
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו וכתיב וארשת שפתיו צפנת פענח (תשסו) עמ' קלא
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתתה לו וכו' לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה, ורש"י ד"ה זכה וד"ה לא זכהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קי
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתת לו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תכד
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתת לו לא זכה ארשת שפתיואהל רחל עמ' 673
נד ע"א37 זכה 'תאוות לבו נתתה לו' וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרלט
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתתי לו וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפז ע"א
נד ע"א37 זכה תאות לבו לא זכה וארשת שפתיו שבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק כט
נד ע"א37 זכה תאות לבו לא זכה וכו'דרשות שמואל עמ' לג
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לא זכה ארשת שפתיו בל מנעת נזר הקדש ח"א עמ' תקמא
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' טז
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כד
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו שומע תפלה ח"א עמ' טו, קמט
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תריד
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו וכו' תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קל, קלה
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו וגו' אור אברהם - סידור התפילה עמ' קה
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתתה לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' תו
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתתה לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 74
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתתה לו, ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תסח
נד ע"א37 כ"מ שנא' סלה אין לו הפסק אפיקי ים עמ' שנא, תקיג
נד ע"א37 כ"מ שנאמר כו' ועד אין לו הפסק עולמית תורת מנחם חנ"ט עמ' 136
נד ע"א37 כ"מ שנאמר נס"ו אין לו הפסק לקוטי שיחות ח"כ עמ' 393
נד ע"א37 כ"מ שנאמר נס"ו אין לו הפסק תורת מנחם חל"ו עמ' 53, חל"ז עמ' 247
נד ע"א37 כ"מ שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק מגלה עמוקות (תשסח) אופן סט
נד ע"א37 כ"מ שנאמר 'נצח' 'סלה' 'ועד' אין לו הפסק לעולם נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שח
נד ע"א37 כל מקום שנא' נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק נב
נד ע"א37 כל מקום שנא' נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' ריב
נד ע"א37 כל מקום שנא' נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שיט, תורת לוי יצחק עמ' קעז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נס"ו אין לו הפסק עולמית תורת מנחם חנ"א עמ' 36, חנ"ב עמ' 32, 278
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה אין לו הפסק שבט מישראל (קרמניץ) פרק יג פסוק ב, פרק מד פסוק ט
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צו
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין הפסק וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פרק ז דף נח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כג ע"ב
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק זך ונקי עמ' קעט
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק תורת מנחם ח"א עמ' 14, חכ"ד עמ' 261
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק תורת מנחם חלק נ עמ' 173
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסא, תתה, שמות עמ' רכה, תרי, תרמז, תתח, תתעז, במדבר עמ' רכה, תשלה, תשסא, דברים עמ' קלח, קנ, שמט, שצד
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית פאר יעקב ח"ב עמ' תרלא
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית פרי צדיק שופטים אות ט, שופטים אות יא, וילך אות ג
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית וכו' של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רס בהגה"ה
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תקפז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג ע"א, בלק מג ע"א
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתמדבר יהודה (תשסב) עמ' עז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד וכו' תורת מנחם חמ"ד עמ' 102
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד, אין לו הפסק עולמים ראשית דעת (קורח) סי' נג אות ו
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצחאפוד בד דף נו ע"ב
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלה אין לו הפסק לעולםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ט אות ח
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלה אין לו הפסקמנחת יואל עמ' רסא, שפו
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלהשפת אמת - אלה מסעי עמ' 36
נד ע"א37 לא זכה - וארשת שפתיוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א38 אין לו הפסק תורת מנחם חלק לג עמ' 23
נד ע"א38 נס"ו אין לו הפסקס' ג' תמוז תשנד עמ' כא
נד ע"א38 נצח סלה ועד אין לו הפסק באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות ד
נד ע"א38 סלה אין לו הפסק עולמית נועם אליעזר בראשית עמ' רעח ע"ב
נד ע"א38 סלה הוא נצח כתונת פסים (תשעא) עמ' שלב
נד ע"א38 סלה ר"ל בלי הפסק דרשות מהר"ם בנעט עמ' צו
נד ע"א40 סימן ענקים לחייו לוחות חרות, א"ר אלעזר וכו' מגילת סמנים עמ' לח
נד ע"א41 אם משים אדם א"ע כענקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ג
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו וכו' ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים שארית מנחם ח"ד עמ' שצד
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק שערי הישיבה ח"א עמ' סה
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ד, סי' כח אות ד, דרשות סי' ט אות ב
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רל
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף לצוארמאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר וכו' תלמודו מתקיים בידו אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנב, קנג
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה אורות הקודש ח"ג רעא; שמונה קבצים קובץ ג פסקא שיט {זה נאמר על ת"ח כזה שמוכרח להתבודד כי החברה של אנשים אחרים, שמולו הם מגושמים גם ברוחניותם, מעמעמת את אורו, ובכל זאת יהיו צרכיהם לפניו}
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצה
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק שרף לצוארנתיבות עולם ח"א עמ' כא
נד ע"א41 אם משים עצמו כענק זה חקל יצחק (תשסג) עמ' שפט
נד ע"א41 מה ענק זה נראה ואינו נראה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכה
נד ע"א42 אם האדם משים עצמו כבושםנתיבות עולם ח"א עמ' יא
נד ע"א42 אם משים אדם א"ע כערוגה זו וכו' וכבושם זה וכו' תלמודו מתקיים וכו' +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלב
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כו
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמא
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מג
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כבושם הזה ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תמג {שידאג למען הכלל בצרכי הגוף וכן בצרכי הרוחניות של הכלל}
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כבושם הזה וכו' כאבן זו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' צב
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כמדבר הזה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו מדות ראי"ה ענוה פסקא ג {הענוה מחזקת את הזכרון}
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף נז ע"ג
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנ אות ד
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמוד מתקיים אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' יג, שיט
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמודו מתקיים ורש"י רחמי הרב עמ' קטו
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' עטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' שביב אור עמ' רסט
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקיים בידו, ורש"י רחמי הרב עמ' לג
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקיים נתיבות יצחק ח"ג עמ' נד
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקייםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפט, רטז, ערה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה תורתו מתקיימתאור חדש למטיפים עמ' 73
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה תלמודו מתקיים מצווה ועושה ח"א עמ' תפו, תצה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זואמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק א מס' 3
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה שהכל דשין בה תלמודו מתקייםברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 129
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה שהכל דשין בו וכו' תלמודו מתקיים בידו של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות ה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לא
נד ע"א42 אם משים עצמו כבושם הזה אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כד
נד ע"א42 אם משים עצמו כבושם הזה שהכל מתבשמין בה תורתו מתקימת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפב הערה 9
נד ע"א42 כערוגה שהכל דשיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
נד ע"א42 כערוגה שהכל דשין בה מאיר נתיבות ח"א עמ' שעז
נד ע"א42 לחייו כערוגת הבושם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנז
נד ע"א42 לחייו כערוגת הבושם אם משים אדם א"ע בערוגה וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רט
נד ע"א42 מאי דכתיב לחיו ערוגת הבושם אם אדם משים עצמו כערוגה זו שהכל פרי צדיק וירא אות ד, לחנוכה אות כה, יתרו אות ב, ו, תצוה אות ה, מסעי אות ז, במדבר אות א, ר"ח סיון אות ג, ד, חקת אות טו, מסעי אות ז
נד ע"א43 המתגאה אם תלמיד חכם הוא תלמודו משתכח ממנו דרשות שמן רוקח עמ' רכא
נד ע"א43 ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב "לוחות האבן" וכו' חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
נד ע"א43 משים עצמו כבושם שהכל מתבשמים משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
נד ע"א43 שהכל דשים בו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכח
נד ע"א43 שהכל דשין בה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מא
נד ע"א43 שהכל דשין בה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלח
נד ע"א43 שהכל מתבשמין ממנו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סז
נד ע"א44 אדם משים עמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו מצווה ועושה ח"א עמ' תפו
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רו
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמא
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קכד
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו שיחות ר' ראובן עמ' יב
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו כאבן תלמודו מתקיים עת האוכל עמ' 235 (סי' ד)
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו כאבן תלמודו מתקייםפרי צדיק תצוה אות ה, ר"ח סיון אות ג
נד ע"א44 אם משים אדם לחייו אבן זו שאינה נמחת וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קלו/ז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ב
נד ע"א44 אם משים אדם לחייו כאבן תורתו מתקיימת תפארת צבי בראשית עמ' פב
נד ע"א44 אם משים אדם לחייו כאבן תלמודו מתקיים בידו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ו
נד ע"א44 אם משים את לחייו כאבן חקל יצחק (תשסג) עמ' שכט
נד ע"א44 אם משים לחייו כאבן שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קל
נד ע"א44 אם משים לחייו כאבן שאינה נמחת מתקיים שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רל
נד ע"א44 לוחות אבן אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן שאינה נמחית, תלמידו מתקיים בידו צמח דוד (סקאליע) עמ' שמב
נד ע"א44 לוחות אבן, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
נד ע"א44 נמשלה התורה לאבן גור אריה ויקרא פי"א הערה 22
נד ע"א44 ת"ח הלומד ביגיעה נמשל לאבן גור אריה שמות פי"ט הערה 97
נד ע"א45 אילו זכינו ללוחות ראשונים לא היתה התורה משתכחת עלי שור ח"ב עמ' קט
נד ע"א45 אילו לא נשתברו הלוחות אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנד
נד ע"א45 אילו לא נשתברו הלוחות אבן ישראל על התורה עמ' קא
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה וכו' זרע שמשון (תשסג) שיר השירים אות ב
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא היתה תורה משתכחת מישראל, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלה, שלו
נד ע"א45 לא נשתברו לוחות ראשונות רנת יצחק ה' מגילות עמ' רלא, רנ
נד ע"א45 אילו לא נשתברו הלוחות לא היתה שכחה שער החצר (תשעב) סי' תרי
נד ע"א45 אילו לא נשתברו לוחות הראשונות לא היתה שכחת התורה קריאה בקריה ח"א עמ' נג
נד ע"א45 אילמלי לא נשתברו לוחות זבחי צדק (דיסקין) עמ' קסג
נד ע"א45 אילמלי לא נשתברו לוחות חקל יצחק (תשסג) עמ' שכט
נד ע"א45 אלמלא חטאו בעגל לא נשתכחה תורה מישראל עיני שמואל (ראבין) עמ' לו
נד ע"א45 אלמלא לא נשברו לוחותשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 88
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צח
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצה
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רנא
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנה
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא הי' תורה משתכחת מישראל וכו' אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות יג
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' אל תקרי חרות אלא חירותילקוט דברי חכמים בראשית סי' לט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תעט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות ס' הבוטח ח"ב עמ' מז
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צה, רו
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא היה נשתכחה תורה מישראל גבורות שמונים (תשסג) עמ' ד
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' נט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כג, קמט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' דרך ישרה עמ' קסא
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראלמשך חכמה במדבר פ' כג פס' כא
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמ
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בהם לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמ
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בישראל לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכה, רכט
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה יכולה לשלוט בהן שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסו
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל יבין שמועה (לעוו) עמ' תשע
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות וכו' אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' רכז
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות וכו' בית ישי (תשסד) דרשות עמ' פא, שסג
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשכחה תורה ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' 38
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רפד
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל ס' המאמרים (רש"ב) תרנח עמ' ב; תרסו עמ' פו
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל שני המאורות (תשסח) עמ' קכד
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות אין אומה שולטת בהן שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קס
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצ
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות סו
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכב, של, תח, תיז, תק
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא שלטה בהם אומה ולשון, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצא
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונותאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' א
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראלמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו/ז ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כה ע"ב
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכט, קעב
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמה
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראלאודה ה' דף מח ע"ב
נד ע"א45 אלמלי וכו' לא נשתכחה תורה מישראל מכתב מאליהו ח"ה עמ' 230, 222
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה פרפרת התורה עמ' שיט, תרה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה פרפרת משה ח"א עמ' תקע
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קמב, קנב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות מאכסניא של התורה סי' כה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות מדבר קדמות (תשסח) עמ' נב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רטו, שטז
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהן דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קלד, קעט, ריג, ח"ז פרה עמ' קפ
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהן וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקלו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהןחמודי צבי שמות עמ' ש
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בישראל אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ט, קעד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אין כל אומה ולשון שולטת בהןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' צא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אין כל אומה ולשון שולטת בהן עירין קדישין השלם עמ' תסח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אל תקרי חרות אלא חירות מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נט
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות כו' חירות תורת מנחם חנ"ו עמ' 285
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשכחה תורה מישראלחמודי צבי בראשית עמ' שמג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), רסיסי לילה סי' נו (עמ' 158), דובר צדק עמ' 158, צדקת הצדיק סי' קכח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה שביב אור עמ' כד, רכה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אגרת הטיול (תשעה) עמ' עח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תטז
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל בן מלך - שבת עמ' פד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרצב ע"ב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דברי יואל פ' כי תשא דף שג ע"ב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דברי יואל פ' בראשית דף כו ע"א
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דובר צדק (זילבר) עמ' קכא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מ
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ים שמחה עמ' רה, שצד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל מסילות הנביאים שופטים עמ' פח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל פאר יעקב ח"ב עמ' תתיז, תתלג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קלב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל שדה יעקב עמ' יח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות טו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שנה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי בראשית עמ' ז, יב, יד, נה, פב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי במדבר עמ' רמו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי ויקרא עמ' פח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי שמות עמ' שפ, תקו, תקמט
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' אל תיקרי חרות אלא חירותפרי צדיק פ' שקלים אות א, וירא אות א, בהר אות ב, ר"ח סיון אות ד, לחג השבועות אות יח, ואתחנן אות ח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עח, קסג, רפו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פה, פה-פו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, ורש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמה, תתקסג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונותציץ השדה ח"ד עמ' עז, קד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראל עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכט, קמו(יב)
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות כו' אין כל אומה ולשון שולטת בהן לקוטי שיחות ח"ט עמ' 69, ח"י עמ' 236, חי"ד עמ' 160, ח"כ עמ' 230
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראל דמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 67, 140
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחותילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחותעיונים במשלי עמ' סז, שפט
נד ע"א45 אלמלי נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה באר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ד אות ז
נד ע"א45 אלמלי נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראלשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רטו
נד ע"א45 השכחה באה משבירת הלוחות פניני יחזקאל עמ' רעז
נד ע"א45 חרות הכתב והקבלה שמות פל"ב פסוק טז
נד ע"א45 חרות על הלוחות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכד, שלד
נד ע"א45 חרות על הלוחות תפלה למשה (בנימין) עמ' תו
נד ע"א45 חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות וכו' אפיקי ים עמ' תקנה
נד ע"א45 חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירותצוף דבש (לוין) מאמר ז
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חירות כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפז {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חירות עקבי אבירים (תשסה) עמ' רמט, רפד
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חרות אמרי נועם (מועדים) סי' כח לפסח, סי' ג לשבועות
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות בת עין (תשסז) עמ' נג, סב, רד
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תצג {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות דעת תורה שמות עמ' נב {שנעשו בני חורין מיצה"ר}
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות נזר הקדש ח"ג עמ' שמב
נד ע"א45 'חרות על הלוחות' אל תקרי חרות אלא 'חירות' עטרת ישועה (תשסד) אות סה להגדה ש"פ
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירותפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פו
נד ע"א45 חרות על הלוחות אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' ואין כל אומה ולשון שולטת בהן וכו' א"ת חרות אלא חירות באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ריז, שיט, שנז
נד ע"א45 חרות על הלוחות אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיא
נד ע"א45 חרות על הלוחות וכו' אל תיקרי חרות אלא חירות דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קעו
נד ע"א45 חרות על הלוחות וכו' אל תקרי חרות אלא חירות וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכט
נד ע"א45 חרות על הלוחות וכו', רש"י - חרות משמע חקוק ואינו נמחק לעולם חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' כז
נד ע"א45 חרות על הלוחות חירות מנות הלוי (תשסב) עמ' ג {משיעבוד מלכיות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות חירות שם דרך - כתר תורה עמ' קב, קיא, קמב {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות חירות שם דרך דברים עמ' רו {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות כו' חירות מהגלות, חירות ממלאך המוות, חירות מהיסורין ישראל באדם פרק א
נד ע"א45 חרות על הלוחות, רש"י - לשון חקיקה צמח דוד (סקאליע) עמ' שמט
נד ע"א45 חרות על הלחות אל תקרי חרות אלא חירות שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפה
נד ע"א45 לולי חטא העגל לא היתה שכחת התורה באר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ב
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלוחות זאת ליעקב דברים עמ' צד, קכא, ר, תפ
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוח"ר לא נשתכחה תורה מישראל תורת מנחם חנ"ט עמ' 97
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוחה"ר לא נשתכחה תורה מישראל כו' אין כל אומה ולשון שולטת בהן וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 380
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלחת אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל מנחת אליהו (תשנט) עמ' רעא
נד ע"א45 מאי דכתיב חרות על הלוחות נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כא
נד ע"א45 מאי דכתיב חרות על הלוחות וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א45 משבירת הלוחות נתהוה השכחהחיי נפש ח"א עמ' נא ע"ב
נד ע"א45 ע"י שבירת הלוחות נתהווה השכחה מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסג
נד ע"א45 עד שלא חטאו ישראל בעגל וכו' התחילו לומדים ושוכחים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רה
נד ע"א45 עד שלא נשתברו הלוחות היו למדין ואינם משכחין לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רל
נד ע"א45 קודם שנשתברו הלוחות היו לומדים ולא משתכחים קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שעז
נד ע"א45 שבירת הלוחות גרמה שכחה לעולםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קסב, רמב
נד ע"א45 שבירת הלוחות גרמה שכחת התורהבהיֹת הבֹקר עמ' רטז
נד ע"א46 אומה ולשון שולטת משנת חיים ויקרא הקדמה אות ב
נד ע"א46 אין כל אומה משנת חיים דברים עמ' ד, קצא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כג
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלב (עמ' קנ במהד' תשסב)
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולט בהםמשך חכמה דברים פ' ה פס' יח
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קנא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שביב אור עמ' נה, קטז
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן תורת מנחם חלק ס עמ' 377
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנא' חרות, חירות אור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קע
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' א
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קנז, מס' תענית אות קלט
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפח
נד ע"א46 אין כל אומה ולשוןאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק טז
נד ע"א46 אין לגוים שליטה בהם כשעוסקים בתורה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לט
נד ע"א46 אל תיקרי אלא חרות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעט
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירות דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סח
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסג ד"ה חרות
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירות מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' כו
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותאבן יהושע עמ' 94
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותבהיֹת הבֹקר עמ' קע, ערג, שכא
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 24
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותשארית מנחם - מאמרים עמ' ריז
נד ע"א46 אל תיקרי חרות על הלוחות אלא חירות עץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות שם ישראל עמ' קעב {מיצה"ר וממלאך המות}
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעג, ח"ו עמ' שנט
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות זאת זכרון (תשנב) אות קצה
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות חקל יצחק (תשסג) עמ' רעא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מבשרת ציון ח"ד עמ' כג
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלב
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תסא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מחשבת זקנים עמ' לט
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות תורת חיים (קאסוב) עמ' קנ
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות תורת מנחם חי"ג עמ' 175 , חט"ז עמ' 182, 196
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שמח
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותדעת שבת עמ' רעה
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותויקהל משה (אלפלס) דף קיב ע"א
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"ב
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פט
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט/צט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מז להספד א ב דף רג ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קסט ע"ב
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חרות נתיבות יצחק ח"ג עמ' תג, תיח, תלח
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חרותניבי זהב עמ' קז, קצז
נד ע"א46 אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא שלטה בהם אומה ולשון משך חכמה שמות פ' לד פס' כג-ד, פ' לד פס' כז-כח
נד ע"א46 במתן תורה חרות ממלכויות ומיצה"ר רסיסי לילה סי' נב (עמ' 121), נד (עמ' 141), אור זרוע לצדיק עמ' 35, לקוטי מאמרים עמ' 140, מחשבות חרוץ סי' כא (עמ' 193), שיחת מלאכי השרת עמ' 24
נד ע"א46 לא היתה תורה משתכחתאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתצו
נד ע"א46 לא נשתכחה משנת חיים דברים הקדמה ד, ס, קצב
נד ע"א46 לא נשתכחה תורה פרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
נד ע"א46 לא נשתכחה תורה וכו' משנת חיים שמות עמ' קלח, שלו, שלט
נד ע"א46 לא נשתכחה תורה מישראל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה
נד ע"א47 א"א לזכות לתורה בלא שיעשה עצמו כמדבר נתיבות יצחק ח"ג עמ' תלו
נד ע"א47 אין התורה מתקיים אלא במי שמשפיל עצמו שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנז
נד ע"א47 אין התורה מתקיים אלא במי שמשפיל עצמו כמדבר תפארת משה עמ' רסב
נד ע"א47 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבר פתגמי אורייתא ח"א עמ' נג
נד ע"א47 אין התורה מתקיימת אלא מי שמשים עצמו כמדבר והפקר שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קמא
נד ע"א47 אין התורה נקנית אלא למי שמשפיל דעתו עלי' תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קעד
נד ע"א47 אין התורה שרויה אלא במי שדעתו שפלה עליו פרי נפש חיה ח"ב עמ' סז
נד ע"א47 במי שמשים עצמו כמדבר מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 52 עמ' קסד
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יח, כב, כו
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רטו
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר שערי הישיבה ח"א עמ' רה
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בה התורה נתנה לו במתנה צמח דוד (סקאליע) עמ' רצא, שדמ, תמו, תקז
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר התורה מתקיימת בו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמג, רסה, רעג, רצג, שח, תיח
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' דרך ה' השלם עמ' קיא - מראה דרך
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תלמודו מתקיים שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנא
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין דובר צדק עמ' 72
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' קנו
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו וכו'מרפא לשון עמ' עב, רטז, שכ
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר שהכל דשין עליו תלמודו מתקיים בידו דברי אמונה שמות עמ' פז
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר תלמודו מתקיים בידו עלי שור ח"א עמ' עא
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר זה וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' תורה וכו' במתנה תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה כה
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדברדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רנו
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר בנין שאול עמ' כז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר נתיבות יצחק ח"ג עמ' תכז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידומאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש א דף ג ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף יא ע"א
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רנא
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' עז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר זה וכו' צלח רכב עמ' ו
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו מחשבת מוסר ח"א עמ' קכח
נד ע"א47 אם משים אדמ עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו של"ה (תשנז) פרשת חוקת טז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר כו' תלמודו מתקיים בידו תורת מנחם חמ"ז עמ' 62
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסד
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו זוכה לתורהאוזן שמואל דף כד ע"ב
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' נו, סז, קלט, קסח, רנט
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו עטרת יהושע ויקרא עמ' סא, קעט, קצז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמידו מתקיים בידומנחת יואל עמ' קעט, קפא
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדברעיונים במשלי עמ' קג
נד ע"א47 אם משים עצמו במדבר תלמודו מתקיים בידו עטרת יהושע בראשית עמ' פב, קכב
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רנו, שי
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר התורה מתקיימת בו לקחת מוסר ח"א עמ' תקעד
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר וכו'מאורי שערים עמ' ז
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר שהכל דשין בו תורת יחיאל במדבר עמ' א
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר תלמודו מתקייםפירוש המכבי דברים עמ' תנג
נד ע"א47 במדבר שצריך לשום עצמו כמדברכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז
נד ע"א47 במי ששם את עצמו כמדבר באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ח, במדבר דרוש א אות ו
נד ע"א47 במעמד הר סיני היינו חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכיות תורי זהב (תשעג) עמ' שפט
נד ע"א47 דברי תורה מתקיימין במי שמשפיל עצמו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כח
נד ע"א47 המשים עצמו במדבר שהכל דשין עליו תלמודו מתקיים בידו עבודת עבודה (תשסד) עמ' כא
נד ע"א47 המשים עצמו כמדבר מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רי
נד ע"א47 התורה מתקיימת במי שמשים עצמו כעפר חכמת התורה ויצא עמ' רי
נד ע"א47 התורה ניתנה הפקר לכל כמדבר בך יברך ישראל (תשסח) עמ' יח
נד ע"א47 וממדבר מתנה - נדרש על התורהדרך חיים (תשלה) עמ' תרע
נד ע"א47 וממדבר מתנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלח
נד ע"א47 וממדבר מתנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
נד ע"א47 וממדבר מתנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעז
נד ע"א47 וממדבר מתנה נשמת חיים (ברלין) עמ' שיב
נד ע"א47 וממדבר מתנה עלי שור ח"א עמ' כ
נד ע"א47 וממדבר מתנה שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריט
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משום עצמו כמדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו וכו' לחמי תודה דף צו ע"א, ריט ע"ב
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו בית יצחק (ויינברגר) עמ' ריג
נד ע"א47 וממדבר מתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז, תפט
נד ע"א47 חירות מנחת יהודה (פתיה) עמ' 105 {ממלאך המות}
נד ע"א47 חירות ממלכויות דרשות מהר"ם בנעט עמ' נה
נד ע"א47 חירות משכחה, אדם לומד ואינו משכח תלמודו עוז לו בך מאמר ו אות ה
נד ע"א47 ישים עצמו כמדבר משמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד, קפג, קפז, רמג, תה, תפו, תכו
נד ע"א47 ישפיל עצמו כמדבר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריז
נד ע"א47 כמדבר שהכל דשין בו בנין שאול עמ' קפה
נד ע"א47 מ"ד וממדבר מתנה כו' ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המקלט בית ח
נד ע"א47 מ"ד ממדבר מתנה כו' איש אמונים דף לא ע"א
נד ע"א47 מאי דכתיב וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיב, רעז
נד ע"א47 מאי דכתיב וממדבר מתנה וגו' אם משים אדם עצמו כמדבר וכו' כבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב
נד ע"א47 מי שמשים עצמו כמדבר צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעה
נד ע"א47 מי שעושה עצמו כהפקר זוכה לתורה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שעו
נד ע"א47 ממדבר מתנה אמרי אש (טאוב) עמ' קיח
נד ע"א47 ממדבר מתנה באר ראי (רוזן) הקדמה אות ב
נד ע"א47 ממדבר מתנה אם אדם משים עצמו כמדבר וכו'למחר אעתיר עמ' רפט
נד ע"א47 ממדבר מתנה התורה אינו מתקיימת כי אם מי שמשים עצמו כמדבר כתונת פסים (תשעא) עמ' קעה
נד ע"א47 ממדבר מתנה זה המשים עצמו כמדבר משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכב, קצב
נד ע"א47 ממדבר מתנה מי שמפקיר עצמו כמדבר יכול לקבל התורה להורות נתן דברים עמ' לב
נד ע"א47 ממדבר מתנה קאי על הת"ח שישים עצמו כהפקר אגרא דכלה ח"ג עמ' ר
נד ע"א47 מפני מה ניתנה תורה במדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רח
נד ע"א47 משים עצמו כמדבר אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפח
נד ע"א47 משים עצמו כמדבר דרכי החיים ח"א עמ' שנח
נד ע"א47 שמשים עצמו כמדבר זאת זכרון (תשנב) אות כג
נד ע"א48 רבא וכו' הוה ליה מילתא לרב יוסף וכו' אמר איזיל ואיפייסייה, אזל אשכחיה לשמעיה דקא מזיג ליה כסא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' צה, קד
נד ע"א50 דמי האי מזיגא למזיגא דרבא נועם הברכה עמ' נג
נד ע"א50 דמי האי מזיגאיד יצחק עמ' קפג ס"ק א [הלכה]
נד ע"א51 א"ל לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי נתיבות יצחק ח"ג עמ' קא
נד ע"א51 א"ל לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נד
נד ע"א51 אמר ליה לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קלט
נד ע"א51 אמר ליה רב יוסף לרבא לא תיתב אכרעך וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשא וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפ, תלז, תמד, תמט, תצא
נד ע"א51 וממדבר מתנה אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סג, קג, קלח-קלט, ריט, רנא, תג, תקיח
נד ע"א51 וממדבר מתנה אם משי' אדם עצמו כמדבר תורה נתנה לו במתנהויקהל משה (אלפלס) דף ג ע"ב
נד ע"א51 לא תיתיב אכרעך עד דמפרשת לי הני קראיתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לופרי צדיק וירא אות ד, לחנוכה אות כה, יתרו אות ב, במדבר אות א, ר"ח סיון אות ג, ד, חקת אות טו
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו וכו' חכמה ומוסר ח"ב עמ' פב, שו
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשא צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' יב, שכט, תע, תצח, תקיח
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' וממתנה נחליאל וכו' דברי ברוך ח"ב סי' ל אות י
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות וכו' דרך ישרה עמ' שנז
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 416
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' פג
נד ע"א51 ממדבר מחנה וממתנה נחליאל דברי מנחם (היימליך) עמ' שפח
נד ע"א51 ממדבר מתנה אם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה ונחלו א-ל עולה לגדולה ואם מגיס דעתו הקב"ה משפילו וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלה {היסוד לתורה ענוה והסתפקות במועט, ועי"ז עולה למדרגות נעלות; עובדא של הרבי ר' שמעלקא וההפלאה אצל המגיד ממזריטש; פי' הגר"נ אדלר ליורדי הים באניות וכו'; מתנה היא בעין יפה}
נד ע"א51 ממדבר מתנה מי שמשים עצמו כמדבר התורה ניתנה לו במתנה שמע יעקב (זיידא) עמ' קסד
נד ע"א51 כל השם עצמו כמדבר מקבל תורה במתנה בין המשפתים בראשית עמ' קיד
נד ע"א51 עושה עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיח
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסא, ריז
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' התורה ניתנה לו במתנה וכו' +מטר השמים - עמודי העולם עמ' נד, קלב
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו כו' עקבי אבירים (תשסה) עמ' רנב, רעז, רפ, שט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקמז, שמות עמ' תקנז, תקעו, תרכב, במדבר עמ' כז-כט, קי, רצה, תצג-תצו, דברים עמ' תתיג, יהושע-שמואל עמ' קע
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו וכו' מבמות הגיא פי' כשמגביה עצמו וכו' משפילו צפנת פענח (תשסו) עמ' כח, שכו, שלט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' עט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ח, שיט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעג, רנז, שה
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלז
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה נצח ישראל (הרטמן) עמ' רסח הערה 153
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפד
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכו' וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מט, תתקסט, תתקצא, א'רסז, א'שסו
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה נתנה לו במתנה זכרון אליעזר עמ' קטז, קנח
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה נתנת לו במתנה אור חדש פתיחה אות 250
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה עלי שור ח"ב עמ' רלד
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה שמלת אליעזר ח"ב עמ' ח, ל, שלב
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר תורה נתנה לו במתנה עטרת יהושע במדבר עמ' קלז
נד ע"א52 אם משים אדם עצמו במדבר זה שהכל דשים בו תורה נתנה לו במתנה אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מ
נד ע"א52 אם משים אדם עצמו כמדבר כו' תורה ניתנה לו במתנה שביב אור עמ' ער
נד ע"א52 אם משים עצמו במדבר שהכל דשין בו תורה נתנה לו וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעט, רי
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנת לו במתנה וכו' שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רכט, רלג
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר ניתנת לו במתנהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 98
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר נתנת לו במתנה חנן אלקים עמ' נז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, קל, מקראי קדש (תשנג) עמ' קיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעו
נד ע"א52 המשים עצמו כמדבר עליה, התורה נתנה לו במתנה המוסר והדעת בראשית עמ' יב
נד ע"א52 המשים עצמו כמדבר תורה נתנה לו משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רו
נד ע"א52 העושה עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה המאור הגדול (גר"א) עמ' שב
נד ע"א52 התורה נקראת מתנה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קי*
נד ע"א52 מי שמשים עצמו כמדבר התורה ניתנה לו במתנה דגל מחנה יהודה עמ' שיח
נד ע"א52 מי שמשים עצמו כמדבר נותנין לו התורה במתנהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קמ
נד ע"א52 מי שמשים עצמו כמדבר שהכל דשין בו התורה נתנה לו במתנה מאור עינים (תשעה) עמ' רצ
נד ע"א52 תורה ניתנה לו במתנה אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 202-203 {אע"פ שמנהיג הציבור עוסק בלימודים הדרושים להם, ולו אישית אין תועלת מהם, הקב"ה יחונן אותו ידיעה בלימודים הגבוהים הנחוצים לו עצמו לפי גדולתו}
נד ע"א53 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-ל וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שמ, במדבר עמ' תצד
נד ע"א53 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל מצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
נד ע"א53 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-לצמח מנחם - הקדמה דף ב ע"ג
נד ע"א53 וכיון שנתנה לו במתנה נחלו א-ל וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריח
נד ע"א53 וממתנה נחליאל כיון שנחלו אל עולה לגדולה ואם מגיס דעתו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו כתונת פסים (תשעא) עמ' כו, שי
נד ע"א53 ומנחליאל במות עולה לגדולה ואם מגיס דעתו משפילו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שז
נד ע"א53 כיון שנחלו לאל עולה לגדולה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכב
נד ע"א53 כיון שניתנה לו במתנה נחלו אלצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
נד ע"א53 כיון שנתנה לו במתנה נחלו אל אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצא, שו
נד ע"א53 ע"י התורה מתעלה ואם הגיס לבו הקב"ה משפילו ואם חוזר הקב"ה מגביהו +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קכח, קלד
נד ע"א54 אם הגיס דעתו הקב"ה משפילופנים יפות על תהלים עמ' של
נד ע"א54 אם מגיס דעתו הקב"ה משפילוחובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סה
נד ע"א54 אם מגיס לבו הקב"ה משפילו אגרא דכלה ח"ג עמ' שכא
נד ע"א54 אם מגיס לבו הקב"ה משפילו ברכת אברהם (תשנד) עמ' קיז
נד ע"א54 אם מתגאה הוא יורד תורת חיים (קאסוב) עמ' קפג
נד ע"א54 הגיא רומז על השפלות אמרות ה' השלם ח"ו עמ' עב
נד ע"א54 המגיס דעתו הקב"ה משפילו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שז, ויקרא-במדבר עמ' שמד
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו באר ראי (רוזן) תורה סי' יד אות א
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מח, ח"ה עמ' כג, ח"ו עמ' מג
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קיג, קנט
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשא כתונת פסים (תשעא) עמ' רסד
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו עטרת יהושע ויקרא עמ' סא, קעט
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טו
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהוכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"א, קרח מ ע"ב
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא, ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרט, דברים עמ' מט, רלט
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכז
נד ע"א54 ומבמות הגיא וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שעז
נד ע"א54 מי שמשפיל עצמו הקב"ה מגביהו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קל
נד ע"א55 משים עצמו כחיה רנת יצחק תהלים עמ' רצא, דברי הימים עמ' קיט
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' א
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו הדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים בידו שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' א
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו ורש"י זאת ליעקב דברים עמ' פט
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רס
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ח
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' ואם עושה כן וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמד
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נז
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מא
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיים מצווה ועושה ח"א עמ' תפו
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכז, רח, רמט
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נה
נד ע"א55 אם משים אדם את עצמו כחיה זוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מ
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה הדרת אליהו דרוש א סי' ו ד"ה ואמר הנביא
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת או שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק טו
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלתמאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פו ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף י ע"ב
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה שדורסת ואוכלת שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קו
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ל
נד ע"א55 אם משים האדם עצמו כחיה זונתיבות עולם ח"א עמ' יב
נד ע"א55 אם משים עצמו כחיה כרם פתחיה כרם ב גפן ע
נד ע"א55 אם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמט
נד ע"א55 חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלקים, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
נד ע"א55 משים עצמו כחיה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 601
נד ע"א56 כחיה זו שדורסת ואוכלת, ורש"י בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רלא
נד ע"א56 שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידופרי צדיק פ' שקלים אות א
נד ע"א57 העוסק בתורה הקב"ה בעצמו מכין לו סעודה שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קעב
נד ע"א57 ואם עושה כן הקב"ה עושה לו סעודה בעצמו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ה
נד ע"א57 ואם עשה כן הקב"ה עושה לו סעודה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קז
נד ע"א58 דברי תורה נמשלו לתאנה אמרי נועם (מועדים) סי' ה, ז, לשבועות [מבן המחבר]
נד ע"א58 למה נמשלה ד"ת כתאנה ס' המאמרים (רש"ב) תרעח עמ' 27
נד ע"א58 למה נמשלה תורה לתאנים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריח
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת בתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יא
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת כתאנה וכו' שביב אור עמ' טז, יז
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת כתאנהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ט
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת לתאנה דברי חנינא - ת"ת עמ' קסב
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' יג
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' יג
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' טו
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נב, תפב
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה נתיבות יצחק ח"ג עמ' תנט
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כ
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' לחם רב על סדור התפילה אות מג
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - ספר החיים עמ' קסו
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כד
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' למה נמשלו דברי תורה בדדבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קכג-קכד
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה לתאנה מה התאנה כו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בה מוצא בה טעם ישראל באדם פרק ח
נד ע"א58 מאי דכתיב נוצר תאנה יאכל פריה נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' צב
נד ע"א58 מה תאנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
נד ע"א58 מה תאנה זו וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רב
נד ע"א58 מה תאנה זו כ"ז שאדם ממשמש בה וכו' אף ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן וכו' תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קג הערה קנא
נד ע"א58 מה תאנה זו כל זמן כו' ביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק יט
נד ע"א58 מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, אף דברי תורה וכו' שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 258
נד ע"א58 נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלו דברי תורה בתאנה עטרת ישועה (תשסד) אות קיט, קכא לשבועות
נד ע"א58 נוצר תאנה יאכל פריה מה תאנה וכו', ומהרש"א אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות א, סי' ד אות ג
נד ע"א58 נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלו ד"ת כתאנה וכו' למה נמשלו ר"ת לאילת וכו' דדיה ירווך וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' שג
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנהכרם פתחיה מבוא שריג ב
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנים משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנט
נד ע"א58 נמשלו דברי תורה לתאנה ולדדנפש חיה על ב"מ - בהקדמה
נד ע"א58 תורה נמשלה לתאנהאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנה דברי חנינא - ת"ת עמ' נט
נד ע"א רש"י - אבן זו שאינה נמחית מפני דריסת רגלי בני ארם, כך לחייו אינן נלאין מלחזור על למודו וללמד לאחריםצמח דוד (סקאליע) עמ' שמב
נד ע"א רש"י - זכה - שיש לו מזל טוב כתונת פסים (תשעא) עמ' קכ, קלג
נד ע"א רש"י - זכה דאית ליה מזלא שבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק כט
נד ע"א רש"י - זכה שיש לו מזל טוב לא זכה וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסח
נד ע"א רש"י - זכה, מצד המזל שמזלו טוב צפנת פענח (תשסו) עמ' קלא
נד ע"א רש"י - זכה, מצד המזל, שמזלו טוב וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפו
נד ע"א רש"י - חטוף אכול דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי היום ישנו ולמחר איננו, דומה לחופה שהולכת מהרקדושת יצחק עמ' ט
נד ע"א רש"י - חרות משמע שחקוק ואינו נמחק לעולם דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' ריג
נד ע"א רש"י - כאבן זו שאינה נמחת מפני דריסת רגלי בני אדם כך לחייו אינן נלאין וכו' שיחות ר' ראובן עמ' יב
נד ע"א רש"י - כהלולא, היום ישנו ולמחר איננו דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פו
נד ע"א רש"י - מתבשמין שלומד תורה לתלמידים עטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
נד ע"א רש"י - ניתנה לו התורה במתנה - שאינו משכחה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רסז
נד ע"א רש"י - שהיום ישנו ולמחר איננו, ודומה לחופה שהולכת מהר שם עולם (תשסו) עמ' קנז[יג]
נד ע"א רש"י - שמזלזל נפשו על התורה ואינו חושש לכבודו שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק טו
נד ע"א רש"י - תשמרם בבטנך עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיז
נד ע"א רש"י ד"ה אימתי שמחה לאישאהבת עולם (תשס) עמ' לב
נד ע"א רש"י ד"ה בל מנע סלהאהבת עולם (תשס) עמ' לד
נד ע"א רש"י ד"ה ונראה מגילת סמנים עמ' לח
נד ע"א רש"י ד"ה חרות - משמע חקוק ואינו נמחק לעולם דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
נד ע"א רש"י ד"ה לאפירושי ראשונים
נד ע"א רש"י ד"ה נוצצין - בני אדם דומין לעשבי השדהבארות המים (תשסט) עמ' כט
נד ע"א רש"י ד"ה שמסרחת - שדרך ת"ח להקפיד על מאכלן דרך גדולה וכבודדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכט
נד ע"א מהרש"א ד"ה רפאות - ולא שייך בזה אסור לאדם להתרפאות בדברי תורה וכו' שלא יבא לידי חולי ממש וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' לג
נד ע"ב02 אף דברי תורה וכו' שהוגה בהן מוצא טעם רסיסי לילה סי' לט (עמ' 170), דובר צדק עמ' 59' *62-61
נד ע"ב02 אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעז ד"ה דוד
נד ע"ב02 אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מצווה ועושה ח"א עמ' תפג, תקמט
נד ע"ב02 אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לג, קצד
נד ע"ב02 בכל עת שממשמש בתורה ימצא בו טעם נזר הקדש ח"א עמ' רסג
נד ע"ב02 ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' טו, סא
נד ע"ב02 ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם שביב אור עמ' יז, יח
נד ע"ב02 ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רצג
נד ע"ב02 ד"ת כל זמן שהאדם הוגה מוצא טעם משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עד
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם מחשבת מוסר ח"א עמ' תקפט
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעםמערכי לב (בר שאול) עמ' 111
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שכו
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' עח
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קנה
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שהוגה בהן מוצא בהן טעם שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עו
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שהוגין בה מוצא טעם שמן ראש - ימים נוראים עמ' רלה
נד ע"ב02 דברי תורה כל מה שאדם עוסק בהם מוצא בהם טעם חדש חכמת התורה משפטים עמ' שפא
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מחשבת מוסר ח"ב עמ' תלח
נד ע"ב02 כ"ז שאדם הוגה בהן כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף עו ע"ג
נד ע"ב02 כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שד
נד ע"ב02 כל זמן שאדם הוגה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' נא
נד ע"ב02 כל זמן שהאדם הוגה בדברי תורה מוצא בהן טעם עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קטז
נד ע"ב02 כל זמן שהוגה בהן מוציא בהן טעם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שא
נד ע"ב02 כל זמן שממשמש בהם מוצא בהם טעם קשוטי כלה (תשסג) עמ' קמט
נד ע"ב02 כל זמן שמשמשין בהן מוצא בו טעם זכרון משלי עמ' סב אות קעב
נד ע"ב02 תורה כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שמג
נד ע"ב03 מאי דכתיב אילת אהבים וגו' לומר לך מה אילה זו וכו', ורש"י ומהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' יד, ל
נד ע"ב03 מאי דכתיב אילת אהבים ויעלת חן וגו' למה נמשלו דברי תורה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ה
נד ע"ב03 מאי דכתיב אילת אהבים ויעלת חן כו' למה נמשלו ד"ת לאילת וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' לד
נד ע"ב03 מוצא בהן טעם דרכי החיים ח"א עמ' רסז
נד ע"ב04 אילת אהבים ויעלת חן אילה זו רחמה צר וחביבה על בעלה כשעה ראשונה אור לשמים (תשסג) עמ' פד, קצא
נד ע"ב04 אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא טעם כך דברי תורה הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' קג
נד ע"ב04 אילת אהבים ויעלת חן זה התורה שים שלום עמ' רכב
נד ע"ב04 למה נמשלה ד"ת לאילהכלי יקר (תשמח) עמ' קנז
נד ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לאילה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עד
נד ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לאילה וכו' נתיב מצותיך (תשסח) עמ' פז, קט
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה כאילה וכו' לחמי תודה דף קיב ע"א
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה כאילהכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת הברכה דף רסג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילה אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 297
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילה וכו' אף דברי תורה חביבים על לומדיהן וכו' לחם רב על סדור התפילה אות א' שלו
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כח עמ' קצב
נד ע"ב04 מפני מה נמשלו דברי תורה כאילה וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כד
נד ע"ב04 מפני מה נמשלו דברי תורה כאילה וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - ספר החיים עמ' קסו
נד ע"ב05 מה אילה וכו' וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, אף דברי תורה חביבין על לומדיהן קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רנה
נד ע"ב05 מה אילה זו חביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה וכו'אלומת יוסף דף א ע"ב
נד ע"ב05 מה אילה רחמה צר לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמז
נד ע"ב05 מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה וכו' אף דברי תורה חביבין וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שלז
נד ע"ב05 מה אילה רחמה צר וכו' אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"א
נד ע"ב06 אילה זו שפתחה סתום ורחמה צר וחביבה על בעלה, אילת אהבים ויעלת חן לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"א
נד ע"ב06 אילה חביבה על בעלה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמ
נד ע"ב06 אילה רחמה צר זאת זכרון (תשנב) אות צט
נד ע"ב06 אילה רחמה צר זכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות יא
נד ע"ב06 אילה רחמה צר תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' עט
נד ע"ב06 אילה שרחמה צר אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ט
נד ע"ב07 אף ד"ת חביבין כשעה ראשונה אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תנב
נד ע"ב07 אף ד"ת חביבין על לומדיהן כשעה ראשונה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' סד
נד ע"ב07 אף דברי תורה חביבין על לומדיהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
נד ע"ב07 אף דברי תורה חביבין על לומדיהן קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות צח
נד ע"ב07 ד"ת חביבין על לומדיהן כל שעה ראשית דעת (אטון) עמ' קמה
נד ע"ב07 ד"ת חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה שביב אור עמ' טז, יז
נד ע"ב07 ד"ת חביבין על לומדיהן כשעה ראשונה, ומהרש"א להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נג
נד ע"ב07 דברי תורה חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונהמערכי לב (בר שאול) עמ' 112
נד ע"ב09 התורה מעלת חן על לומדיה עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' טו
נד ע"ב09 ויעלת חן וכו' שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קס
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסה, קעא
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלו
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' עג
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לג
נד ע"ב09 שמעלת חן על לומדיה ראשית דעת (אטון) עמ' שלה
נד ע"ב10 ד"ת נמשלו לשדים כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה טעם חדש אגרא דכלה ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' פח, ח"ג עמ' רכה
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכח
נד ע"ב10 'דדיה ירווך בכל עת' וכו' דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם שירי משכיל כלל ב פרט ב
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת וגו' מה התינוק טועם בכל יום טעם חדש וכו' בית יעקב (תשסא) עמ' רכז
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת וכו' כ"ז שהתינוק ממשמש וכו'קול ששון (גולדברג) אות כג
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו ד"ת וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תסט
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו ד"ת כדד וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' רג
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה וכו' מאור עינים (תשעט) עמ' רמט
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה וכו' מאור עינים (תשנח) עמ' קמט
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנח, רעט, רצ
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דעת תורה שמות עמ' קב, במדבר עמ' נו
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו אתה מוצא בו טעם אף דברי תורה כן מאור עינים (תשעה) עמ' רמט, תרסט, תשס, תתפא
נד ע"ב10 דומה התורה כמו השדיים כל זמן שהתינוק מוצץ מוציא חלב אחרת וחדשה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כב
נד ע"ב10 התורה נמשלה לדד שכל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בה טעם עטרת יהושע ויקרא עמ' קמג
נד ע"ב10 התורה נמשלה לדד שכל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בה טעם שבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ד
נד ע"ב10 התורה נמשלה לחלב אמרי נועם (מועדים) סי' יג לשבועות [מבן המחבר]
נד ע"ב10 התורה נמשלה לחלב עטרת ישועה (תשסד) אות טז לשבועות
נד ע"ב10 למה נמשלה דברי תורה כדדבני יששכר ח"א דף כד ע"א, קמח ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלה תורה כדד מה דד זה כ"ז שהתינוק וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צא
נד ע"ב10 למה נמשלה תורה כדדאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת כדד וכו' דברי יואל פ' ויקרא דף לט ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת כדד וכו' דברי יואל פ' יתרו דף יז ע"א, פ' משפטים דף קט ע"ב, פ' תרומה דף רד ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת כדד מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלח
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת לדדבציר אליעזר ח"א הקדמה עמ' 1
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא ח, ט
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפו
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצא
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קא
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' י
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תכד
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אגרת הטיול (תשעה) עמ' סה, שנה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו', ומהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כ, כג
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפא
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד כל זמן דמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 102
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדדלקוטי משלי פרק כא פסוק ה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד וכו' שהוגה בהן מוצא טעםפרי צדיק משפטים אות ה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד מה דד זה כו' אף דברי תורה כל זמן כו' מוצא בה טעם ישראל באדם פרק ח
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד מה דד זה כל זמן וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רח
נד ע"ב10 נמשלה התורה לשדיים וכו' +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קמא
נד ע"ב10 נמשלה תורה כדד שכל זמן שממשמש בה מוצא בה טעםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ר
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד הכתב והקבלה דברים פ"ה פסוק יט
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' סו
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב וכו' ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ג
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשכו
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת לדדכרם פתחיה גפן יב שריג ד
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה וכו׳ כל זמן שהתינוק ממשמש וכו׳ אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כו
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה כדד ביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק ה
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה כדד בין המשפתים שמות עמ' קסה
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה כדד שערי הישיבה ח"א עמ' קסט
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה לדד דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תט
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורת לשדיים שהתינוק מוצא בהם טעם תמיד כל זמן שמוצץ בהם כך בד"ת כל זמן שמעמיקים בהן מוצאים טעם חשבון הנפש (תשעה) עמ' רכז
נד ע"ב10 תורה נמשלה לדד מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסד
נד ע"ב10 תורה נמשלה לדדכלי יקר (תשמח) עמ' שצג
נד ע"ב10 תורה נמשלה לדדעיונים במשלי עמ' סה
נד ע"ב10 תורה נמשלה לחלב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כא
נד ע"ב11 כל זמן שתינוק יונק מוצא בו טעם אור יחזקאל - מכתבים עמ' מד, מז
נד ע"ב11 מה דד זה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רלו
נד ע"ב11 מה דד זה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רב
נד ע"ב11 מה דד זה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קיא
נד ע"ב11 מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם חכמה ומוסר ח"א עמ' רלב
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בו טעם וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שפג
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן תפארת צבי שמות עמ' שסח
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן תפארת צבי במדבר עמ' שלד
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קא
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קפח
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הזגה בהם מוצא בהם טעם אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' פד
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בודעת שבת עמ' תנו
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלבמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עח ע"ב
נד ע"ב11 מה דד כל זמן שהתינוק ממשמש בו יותר וכו' לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנז
נד ע"ב11 מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כ"ז וכו' תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ג הערה קנא
נד ע"ב11 מה דדים הללו כל זמן שהתינוק יונק מהן מוצא בהן טעם אף דברי תורה כל זמן שהאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםעטרת צבי (טאקסין) דף כז ע"א
נד ע"ב11 מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו הוא מוצא בו טעם אף דברי תורה כן שם עולם (תשסו) עמ' עו
נד ע"ב11 מה הדד הזה כל יום ויום שהתינוק יונק מוצא טעם חדשאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסה, ריט
נד ע"ב11 מה הדד הזה כל שהתינוק ממשמש בה הוא מוצא טעם חדש אור השמש (תשסח) עמ' לד, מב, נב, צ
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כח, תפז
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון וכו' וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורישמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר צורתה של תורה
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א איש מבין ח"א דף ב ע"ב
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 11
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בן פדת המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קנו
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בן פרת מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלב
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בר פדת שהי' יושב בשוק התחתון של ציפורי וכו' +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קו
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון רבי אלעזר בן פרת גדולי מוסר עמ' קכא
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד, ורש"י מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' עדר
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד, ורש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיח
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר' אלעזר בן פדת שהיה יושב בשוק התחתון של ציפוריס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לד
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נה
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפד
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי נועם המוסר עמ' פח
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"אאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"מ שהי' יושב ועוסק בתורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכג
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"ע שהיה יושב ועוסק בתורה וכו' דברי יואל פ' וארא דף קפח ע"ב
נד ע"ב15 אמרו עליו על רבי אלעזר וכו' וסדינו מוטל בשוק העליון וכו' פעם אחת בא אדם ליטלו ומצא בו שרץ אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסט
נד ע"ב15 אמרו עליו על רבי אלעזר שהי' יושב ועוסק בתורה וכו' ואותו תעבוד עמ' מ
נד ע"ב15 אמרו עליו על רביפירושי ראשונים
נד ע"ב15 היה עוסק בתורה בשוק התחתוןאגודות אזוב מדברי דף יד ע"א {אין בזה יוהרא}
נד ע"ב15 ר' אלעזר בן פדת ובו' באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
נד ע"ב15 ר' אלעזר הי' עוסק בתורה בשוק העליוןבני יששכר ח"ב דף צז ע"ג
נד ע"ב15 ר"א בן פדת היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורימסילת ישרים עמ' תקנ
נד ע"ב15 ר"א בן פדת שהיה יושב בשוק צדקת הצדיק סי' רי, שיחת מלאכי השרת עמ' 48
נד ע"ב15 ר"א היה עוסק בתורה בשוק העליון וכסותו מונחת בשוק התחתון אגרא דכלה ח"א עמ' רפז
נד ע"ב15 רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי מצווה ועושה ח"א עמ' קצא
נד ע"ב18 מ"ד רוכבי אתונות כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"ד
נד ע"ב18 מאי דכתיב רוכבי אתונות צחורות וכו' אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' יא
נד ע"ב18 מאי דכתיב 'רכבי אתונות' וגו' 'הולכי' אלו בעלי מקרא, 'על דרך' אלו בעלי משנה עטרת ישועה (תשסד) אות קכא לשבועות
נד ע"ב18 תני דבי רב ענן דברי טובה שופטים ח"א עמ' רסז
נד ע"ב19 אלו ת"ח פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
נד ע"ב19 רוכבי אתונות אלו ת"ח שמהלכין מעיר לעיר וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קעו, שה
נד ע"ב19 רוכבי אתונות אלו ת"ח שמהלכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה וכו' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנג
נד ע"ב19 רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים שמהלכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' כד
נד ע"ב19 רוכבי אתונות צחורות אלו ת"חבן אברהם דף קי ע"ג
נד ע"ב19 רוכבי אתונות צחורות אלו תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעירכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עד ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ב/כ דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד ע"ב19 רוכבי אתונות צחורות וכו' אלו ת"ח וכו' אפיקי ים עמ' תא
נד ע"ב19 ת"ח נקראין רוכבין תפארת ישראל (שינקמן) עמ' פ
נד ע"ב19 ת"ח שהולכין מעיר לעיר דרשות מהר"ם בנעט עמ' קע
נד ע"ב21 הולכי - נקראו בעלי מקרא ישמח חיים (תשסה) מע' ה אות לו
נד ע"ב21 הולכי אלו בעלי משנה כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף כ ע"ב קה ע"א
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו שער החצר (תשעב) סי' קלד
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו אלו בעלי תלמוד דברי סופרים סי' לו (עמ' 31), לקוטי מאמרים עמ' 132, 159, צדקת הצדיק סי' קיח, קפג, ריג, דובר צדק עמ' 73, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו אלו בעלי תלמודפרי צדיק וארא אות ד, ר"ח ניסן אות א, ג, ל"ג בעומר אות ד, במדבר אות ח, ר"ח תמוז אות ה, חקת אות ח
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו 'הולכי' אלו בעלי מקרא, 'על דרך' אלו בעלי משנה וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבועות [מבן המחבר]
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו וכו' אלו בעלי תלמוד פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב
נד ע"ב21 יושבי על מדין הם ת"חרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קח
נד ע"ב22 בעלי מקרא בעלי משנה ובעלי גמרא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ז
נד ע"ב22 דרך - נקראו בעלי משנה ישמח חיים (תשסה) מע' ד אות ל
נד ע"ב22 על דרך שיחו אלו בעלי תלמוד ישמח חיים (תשסה) מע' ש אות לו
נד ע"ב22 שיחו אלו בעליפירושי ראשונים
נד ע"ב22 שיחו אלו בעלי תלמוד באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תנד
נד ע"ב22 שיחת חולין של ת"ח צריך לימודנטריקן (תשעד) עמ' קיג
נד ע"ב23 מ"ד לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך וכו', ורש"י +מטר השמים - עמודי העולם עמ' כא
נד ע"ב24 לא יחיה ולא ואריך ימים צייד הרמאי, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמא
נד ע"ב24 לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תעט
נד ע"ב24 לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פג
נד ע"ב24 לא יחרוך צייד הרמאי צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפח
נד ע"ב24 לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאימאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג
נד ע"ב24 לא יחרוך רמיה צידו לא יחי' ולא יאריך ימים צייד הרמאי עטרת יהושע שמות עמ' קעז
נד ע"ב25 משל לאדם שצד צפורים וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' כד
נד ע"ב25 משל לצייד ישמח חיים (תשסה) מע' צ אות כו
נד ע"ב25 צייד הרמאי יחרוך וכו' משל לצייד שצד ציפרים וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעז
נד ע"ב26 צייד משבר כנפי הצפור ביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק כז
נד ע"ב27 מ"ד הון מהבל ימעט ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרד
נד ע"ב27 הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה-נו
נד ע"ב27 מאי דכתיב הוןפירושי ראשונים
נד ע"ב27 מאי וקובץ על יד ירבה אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכח
נד ע"ב28 אם אדם עושה תורתו חבילות חבילות מתמעטנטריקן (תשעד) עמ' קז
נד ע"ב28 אם משים אדם את תורתו חבילות חבילות מתמעטת, ואם קובץ על יד על יד ירבה אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קסז
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילות ממעטתכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד ודף פז ע"ב
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילותנתיבות עולם ח"א עמ' כג
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילותנתיבות עולם ח"ב עמ' צד
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות וכו' תורת לוי יצחק עמ' שפב
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם לאו וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעז
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות חבילותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמג
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות מתמעטשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנה
נד ע"ב28 קובץ על יד דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מא פסוק לה
נד ע"ב28 קובץ על יד ירבה אש דת (אסאד) עמ' רמג
נד ע"ב28 קובץ על יד ירבה דרכי החיים ח"א עמ' קעז
נד ע"ב28 קובץ על יד ירבה וכו' שערי הישיבה ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' ריד
נד ע"ב29 א"ר נחמן בר יצחק אנא עבדתה ואיקיים בידאי מגילת סמנים עמ' ד, קב
נד ע"ב29 אמר רב נחמן בר יצחק אנא עבדתה ואיקיים בידאי הר המוריה עמ' רנב
נד ע"ב29 אמר רב נחמן בר יצחק בדידי הוה עובדא ואתקיים בי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רנט
נד ע"ב29 ידעי רבנן להא מילתאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קפו
נד ע"ב30 אנא עבדתיה ואיקיים בידא, רש"י ותוס' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א, סי' לז אות ה
נד ע"ב30 הלימוד של משה רבנו משמרת איתמר (תשסז) עמ' רעז, שט
נד ע"ב30 הסדר שלמד משה תורה עם בני ישראל וכו' תורת מנחם חי"ב עמ' 113
נד ע"ב30 כיצד סדר וכו'מאורי שערים עמ' כז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה עטרת יהושע ויקרא עמ' קכ, רכז {התורה נאמרה בהקהל}
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה דברי חנינא - ת"ת עמ' לז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וזאת התורה עמ' לב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח, כרך ב ח"א עמ' רא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה, נז, קח, קמא, רכב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מח, קסה, רעז, רעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכב, שג, כרך ב ח"ב עמ' קמו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעד, ערה, רעו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קמא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה עיוני רש"י במדבר עמ' יד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה פרפרת התורה עמ' תמ, תסט, תרא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שם דרך - הישר והטוב עמ' קיט
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שם דרך - כתר תורה עמ' נו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ז, רצא, שעח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכה, קלט, קמא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שערי הישיבה ח"א עמ' קסד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' דברי יואל פ' מטות דף קפח ע"ב, פ' דברים דף יב ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' להורות נתן דברים עמ' רצד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' לחמי תודה דף ריט ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 37, חי"ב עמ' 53, חט"ז עמ' 206, חכ"ג עמ' 8
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' לקחת מוסר ח"א עמ' שלב, שסד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קנח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטו, קעו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' רגל ישרה עמ' רנ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' וניעול אהרן וניגמר ממשה וליעיילו בניו וליגמרו מאהרן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נכנס אהרן וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם של"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ט, יב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נכנסו כל העם דברי דוד (טשורטקוב) עמ' י, לב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נמצא ביד הכל ארבעה חכמת התורה אמור עמ' נו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נמצא ביד הכל ארבעה כתב סופר אגדות כאן
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נמצא ביד הכל ארבעה רנת יצחק - פרק חלק עמ' רכה, תסד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו'הר יראה מאמר יט
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ס, קכ, ריד, רטז, רלג, שלב, שלז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו', ורש"י תורת מנחם חמ"ד עמ' 9, 119
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה כו' משנת חיים ויקרא עמ' רכג
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' ריג
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד וכו' נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן דברי יואל מועדים ח"ט עמ' א, מז, רכו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד לאהרן ואהרן לבניו פאר יעקב ח"ב עמ' תרסט, תרעז, תשיב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' ל
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' אור אברהם דברים עמ' תצב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' מג, שעג
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' דברי יואל פ' בשלח דף שלג ע"א, פ' פקודי דף תכא ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' דברי יואל פ' חיי שרה דף תצז ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' ים שמחה עמ' שפח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' להורות נתן במדבר עמ' כו, קנו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' רסז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' שעה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' צלח רכב עמ' ערה, שמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 262
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' אהרן וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן נז, קעז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' נמצא ביד הכל ד' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן תפארת צבי ויקרא עמ' ריז, רמז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכי' עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רב, רמה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה כו' נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן תורת מנחם חמ"ט עמ' 31
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו'חמודי צבי שמות עמ' שמב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו וכו' וניעול אהרן וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו מצווה ועושה ח"א עמ' תקכב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שלז, תרצד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמו {ולא נזכר בסדר זה הלימוד יהושע שבודאי יהושע לא היה זז מאצל משה}
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' זכרון אליעזר עמ' קפ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיז, קכד, קסה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' נכנסו בניו ושנה להן וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תסח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן וכו' דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רמט, פרה עמ' ס
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו פרקו וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה שנה פרקו לאהרן וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמב אות א
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה נכנס אהרן ושנה פרקו וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 196
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהבני יששכר ח"ב דף מד ע"ד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהדרך חיים (תשלה) עמ' צב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהטהרת יו"ט ח"י עמ' רטו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהיושב אהלים עמ' קנח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהפני יהושע (תשסא) עמ' נט
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, ראה אות יא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' טו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה רנת יצחק תהלים עמ' ק
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה, אהרן, בניו, זקנים, כל העםכרם טוביה עמ' קסט
נד ע"ב30 למשה רבינו נמסרה כה"ת כולה ולמדה את בני ישראלשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קסב
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלג
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כד ע"ב
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה ושנה אהרן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנז
נד ע"ב30 סדר הלימוד משה אהרן וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' א
נד ע"ב30 סדר המשנה כו' ביד הכל ארבעה תורת מנחם חנ"ג עמ' 347
נד ע"ב30 סדר המשנה משה ואח"כ אהרן ואח"כ בניו ואח"כ כל ישראל כדי שיהיו ביד כל אחד ד' פעמים בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקב
נד ע"ב30 סדר המשנה שיאמר לאהרן שיאמר לאחרים וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעז
נד ע"ב30 סדר משנה תורת מנחם חנ"ז עמ' 97
נד ע"ב30 סדר משנה כיצד וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' קצב
נד ע"ב31 אהרן נכנס תחילה ואח"כ בניו ואח"כ זקנים ואח"כ כל ישראל שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' מט
נד ע"ב31 ושנה לו משה פרקו הכתב והקבלה שמות פי"ח פסוק טו
נד ע"ב31 משה לימד את התורה ד' פעמים עקבי אבירים (תשעא) עמ' מו
נד ע"ב31 משה לימד ד' פעמים שמן ראש סוכות ח"א עמ' שצט
נד ע"ב31 משה למד עם ישראל המצות ד' פעמים דברי יונה ח"א עמ' רסב
נד ע"ב31 משה מה ששומע מפי הגבורה מוסר לאהרן וכו' כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קל
נד ע"ב31 משה רבינו לימד את עמ"י דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רצ {את טעמי המצוות}
נד ע"ב31 משה רבינו למד עם אהרן הכהן +מטר השמים - עמודי העולם עמ' פח
נד ע"ב31 נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שכז
נד ע"ב31 נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו תורת אליהו עמ' קמה
נד ע"ב31 נכנס אהרן ושנה לו פרקו דברי חנינא - ת"ת עמ' יט
נד ע"ב31 נכנס אהרן שנה לו משה פרקו חכמת התורה תצוה עמ' טז
נד ע"ב32 אלעזר ואיתמרגור אריה במדבר פכ"ה הערה 50 {איתמר היה קטן מאלעזר}
נד ע"ב34 כל הפרשיות נאמרו לכל ישראל גור אריה ויקרא פי"ט אות א
נד ע"ב34 כל התורה כולה היה משה מלמד לכל ישראל רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קפג
נד ע"ב35 ארבעה פעמים בלימוד משה רבינו באר ראי (רוזן) תורה סי' יג אות א
נד ע"ב35 ארבעה פעמים לימוד באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ה
נד ע"ב35 במדבר למדו כולם ד' פעמים לפחות דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעג
נד ע"ב36 אהרן ואלעזר היו ת"ח מאכסניא של התורה - פתיחה
נד ע"ב36 יצא משה ושנה להן אהרן פרקו רנת יצחק תענית עמ' לב
נד ע"ב38 אהרן למד מפי משה וכו' מסתייעא מילתא, ורש"י להתקיים בליבו וכו' שירת הפסח אות עה
נד ע"ב38 ד' זמנין חייב לשנות עם תלמידומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סב
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ד' פעמים, ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' ריג
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנא
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עבודת עבודה (תשסד) עמ' קנד
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רג
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סא
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פע מים וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' ג, לז, קצה
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמיםיד דוד (אופנהיים) עמ' ס
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ד' פעמים פתח טוב עמ' קסד, רמו
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים כמו שעשה משה עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנז
נד ע"ב38 לימוד התורה ארבעה פעמים אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ו אות א
נד ע"ב38 לשנות לתלמידו ארבע פעמיםפניני שבח עמ' קלג
נד ע"ב38 שונה ד' פעמים דרכי החיים ח"א עמ' רסז-ער
נד ע"ב39 התורה מפי הגבורה ניתנה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנח
נד ע"ב39 חייב לשנות וכו' עד שתהא סדורה בפיהםפירוש המכבי דברים עמ' רכו
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו וכו', ומניין עד שתהא סדורה בפיהם וכו', ומניין שחייב להראות לו פנים וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפב
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו כו' ומניין שחייב להראות לו פנים וכו' (ורש"י) תורת מנחם חלק ל עמ' 107
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידואמרי יוסף שמות דף עט ע"ג, פג ע"ב
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות וכו' שנאמר ולמדה וכו' ומנין עד שתהא סדורה בפיהם וכו' ומנין שחייב להראות לו פנים וכו' אשר תשים לפניהם תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מח
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמוד עד שילמדנומאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ב
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו וכו' לחמי תודה דף א ע"א
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידיו עד שתהא סדורה בפיהםשם דרך דברים עמ' קכג
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידיואמרי יוסף דברים דף כא ע"ג
נד ע"ב39 מנין שחייב לשנות לתלמידו עד שילמדנו באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ד
נד ע"ב39 מנין שחייב לשנות לתלמידיו עד שילמדנו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח
נד ע"ב39 ר"ע אומר וכו' ומניין שחייב להראות לו פנים וכו' מגילת סמנים עמ' ד
נד ע"ב39 ר"ע אומר מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו וכו' ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קעז
נד ע"ב39 שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שיל מדנו דברי חנינא - ת"ת עמ' לג
נד ע"ב40 ולמדה את בנ"י שימה בפיהםתאיר נרי עמ' יז
נד ע"ב40 ומניין עד שתהא סדורה מורשה - שיחות למועדים עמ' קמד
נד ע"ב40 ומנין עד שתהא סדורה בפיהם וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' לז
נד ע"ב40 סדורה בפיהם הכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
נד ע"ב40 עד שתהא סדורה בפיהם המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסב
נד ע"ב41 אשר תשים לפניהם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו {כשולחן ערוך}
נד ע"ב41 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קס
נד ע"ב41 ומניין שחייב להראות לו פנים שנא' ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (ובפוש"י) ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קצו, רד
נד ע"ב41 ומנין שחייב להראות לו פנים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעב
נד ע"ב41 ומנין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם פאר יעקב ח"ב עמ' תשיח
נד ע"ב41 להראות להם פנים הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק א = דברים פ"ה פסוק ד
נד ע"ב41 להראות לו פנים לקוטי שיחות חכ"א עמ' 446
נד ע"ב41 להראות לו פנים תורת מנחם חלק לג עמ' 100
נד ע"ב41 להראות לו פניםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 57
נד ע"ב41 מנין שחייב להראות לו פנים גור אריה שמות פכ"א אות ד
נד ע"ב41 מנין שחייב להראות לו פנים דברי חנינא - ת"ת עמ' סה
נד ע"ב41 מנין שחייב להראות לו פנים שנא' אשר תשים לפניהם אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכא
נד ע"ב41 שחייב להראות לו פנים תורת מנחם חל"ה עמ' 97
נד ע"ב41 שחייב להראות לו פנים שנאמר כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ט עמ' 76
נד ע"ב41 תשים לפניהם, ורש"י - לשום לפניהם טעם המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמט, רסג
נד ע"ב42 וליעיילו כולהו ולילפו ממשה כדי לחלוק כבוד לאהרן ולבניו וכבוד לזקנים באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמד
נד ע"ב43 כל ישראל שמעו מפי משה רבינו בעצמו מכיון שמשה רבינו מפי הגבורה גמר, מסתייעא מילתיה דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קג
נד ע"ב43 משה דלמד מפי הגבורה מסתייע מילתא טפיכתנות אור עמ' תקנד, תרלה
נד ע"ב46 דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קנד
נד ע"ב46 הוה תני ליה ארבע מאה זמני שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רנז
נד ע"ב46 המעשה ברב פרידא אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' ריב
נד ע"ב46 זימנא הוה מהדר עמיה ת' זימני וגמר וכו' תפלה למשה (בנימין) עמ' סג
נד ע"ב46 מעשה בר' פרידא אור יחזקאל - מכתבים עמ' יב, נד, קה
נד ע"ב46 מעשה ברבי פרידא מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רסג
נד ע"ב46 מעשה בתלמיד דר' פרידא דמתני ליה ד' מאה זימני ושב ורפא לו עמ' קעג
נד ע"ב46 מעשה דר' פרידא ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפה
נד ע"ב46 מעשה דר' פרידא שלימד עם תלמיד א' ההלכה ד' מאות פעמים ס' חסידים סי' תתקמו
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צח, קנה
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סו
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלח
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפד, שצא, תמג
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא ששנה לתלמידו ד' מאות פעמים גנת אגוז (תשעב) אות מז
נד ע"ב46 ר' פרידא הו"ל ההוא תלמידא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קמד
נד ע"ב46 ר' פרידא הו"ל ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וגמר וכו' הדר תנא ליה ד' מאה פעמים אחריני וכו' נפק בת קול וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רצז
נד ע"ב46 ר' פרידא הו"ל ההוא תלמידא וכו' נפקא בת קלא המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שע, שמות עמ' רמט, רנב, רנה, ויקרא עמ' רלו, דברים עמ' עה, קעח
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה האי תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני ס' חסידים סי' תתקמו
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו' נפקא בת קול וכו' תנו לו זו וזו חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שפח, זמירות עמ' רנז, על התורה תנינא עמ' שנג
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא הוה תני ליה ד' מאה זמניס' הכוונות (שפ) דף מד ע"ב
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה כר' תני ליה ארבע מאה זימני משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צ, קח, קט
נד ע"ב46 ר' פרידא הוי לי' תלמידא דהוי תני לי' ד' מאה זימני וגמר וכו' פרדס המלך (תשסט) אות תקעה
נד ע"ב46 ר' פרידא שחזר לתלמיד אחד ד' מאות פעמיםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
נד ע"ב46 ר' פרידא שלמד עם תלמידו ת' פעמים ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' ג
נד ע"ב46 ר' פרידא תני לההוא תלמידא ד' מאה זמנימדבר יהודה (תשסב) עמ' רפא
נד ע"ב46 ר' פרידה היה לו תלמיד שלימדו ארבע מאות פעמים מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קלה, רכה, רכו
נד ע"ב46 ר' פרירא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו' לחמי תודה דף ריט ע"ב
נד ע"ב46 רב פרידא הוה לי' ההוא תלמידא דהווה תני ליה ארבע מאה זימנא וכו' רחמי הרב עמ' פז, קז, קכט
נד ע"ב46 רב פרידא הוה לי' ההוא תלמידא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קעח
נד ע"ב46 רב פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו' לקט אמרים (שכטר) עמ' כ
נד ע"ב46 רב פרידא שלמד לתלמידו ארבע מאות וכו' +מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסט
נד ע"ב46 רב פרידא שנה פרקא לתלמידו ד' מאות פעמים ויגד יעקב עמ' עו
נד ע"ב46 רבי פרידא הו"ל תלמידא תני ליה ד' מאה זימני קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עט
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה לי' ההוא תלמידא דהוה תני לי' ארבע מאה וימני תורת מנחם חל"ה עמ' 97
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כו
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קע, שכד
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני מצווה ועושה ח"א עמ' תקלב
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צז
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו' אמר להם הקב"ה תנו לו זו וזו אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תצח, תצט, תק
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו' נועם המוסר עמ' רו
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 20
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וכו' הדר תני ליה ד' מאה זימני אחריני נפקא בת קלא וכו' דעת תורה שמות עמ' קצ
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' יט
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תנג
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' דליספו לך ד' מאה שניראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות כ, פרק ז אות לה
נד ע"ב46 רבי פרידא שנה לתלמידו ארבע מאות פעמיםפנים יפות על תהלים עמ' שלז
נד ע"ב46 רבי פרידא תנא ליה ד' מאה זמני מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תלג
נד ע"ב46 רבי פרירא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' שביב אור עמ' רלד, רסד
נד ע"ב46 תלמיד של רב פרידה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמג
נד ע"ב46 תלמידו של רבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רי
נד ע"ב46 תלמידו של רבי פרידה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' מח
נד ע"ב46 תני ליה ארבע מאה זימני אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיז
נד ע"ב46 תני ליה ד' מאות זימניכור לזהב ח"ב
נד ע"ב48 איסחאי לדעתאי אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רסא
נד ע"ב49 דתזכי את ודורך לעלמא דאתי אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רפד
נד ע"ב49 לרבי פרידא נאמר או שתחיה ת' שנה, או שתזכה את וכל בני דורך לעלמא דאתי, ויהבי ליה תרתי וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלב
נד ע"ב50 אין התורה מתקיימת אלא בסימנים קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עח
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימנים וכו' ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכה
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימנים שנאמר וכו' זרע שמשון (תשסג) פנחס אות ג
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימנין וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 167
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימניןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימניןשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת משפטים דף מ ע"ב
נד ע"ב50 אין התורה נקנית וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניםטללי אורות עמ' לו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רמח
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין מגילת סמנים עמ' ג
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין מצווה ועושה ח"א עמ' תפח, תקסד, תריח
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות ו, סי' לז אות ה
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רטז, ח"ו עמ' רמט, רנו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין שנא' שימה בפיהם, אל תקרי שימה אלא סימנה נועם אלימלך (תשסא) עמ' קעו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןדרך חיים (תשלה) עמ' שלט, תשה
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מד ע"ג
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןפירוש המכבי דברים עמ' רא
נד ע"ב50 אמר להן הקב"ה תנו לו זו וזו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנג
נד ע"ב50 אמר רב חסדא אין התורה נקנית אלא בסימניםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפה
נד ע"ב50 ר' פרידא האריך ימים ארבע מאות שנה בכדי שיוכל ללמוד עם תלמידמנחת ישראל עמ' קצט
נד ע"ב50 תורה נקנית סימניםצמח מנחם - הקדמה דף א ע"ג
נד ע"ב50 תנו לו זה וזה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלז
נד ע"ב50 תנו לו זו וזו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנט
נד ע"ב51 אל תקרי שימה אלא סימנה משנת חיים במדבר עמ' קפג
נד ע"ב51 יעשה סימנים בתלמודו מגדל עוז (תשעח) עמ' רכ-רכא
נד ע"ב51 עשה סימנים לתורהיושב אהלים עמ' קפו
נד ע"ב52 אנן מהכא מתנינן לה הציבי לך ציוניםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ב
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים וגו' עשו ציונים לתורה ומאי משמע דהאי ציון לישנא דסימנא הוא דכתיב וכו' נחלת שמעון (אשכנזי) ואתחנן קא
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים וכו' עשו ציונים לתורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רמט
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים לד"ת אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכז
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים שימי לך וגו' עשו ציונים לתורה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רן
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שח
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהאהל אלימלך עמ' קכח
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 63
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
נד ע"ב53 ציון על שם ציונים לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רטו
נד ע"ב54 ומודע לבינה תקרא עשה מועדים לתורהדבר טוב עמ' תלד
נד ע"ב54 ומודע לבינה תקרא, עשה מודעים לתורה וכו' עשה מועדים לתורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ריא, רפא
נד ע"ב54 עשה מודעים לתורה וכו' עשה מועדים לתורה אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נז
נד ע"ב54 עשה מועדים לתורהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד
נד ע"ב מהרש"א ד"ה ונמצאחיים לגופא (תשסה) עמ' יח, מב
נד ע"ב רש"י - צריך לשום טעם המיישב תלמודם גור אריה שמות פכ"א הערה 71
נד ע"ב רש"י ד"ה אשר תשים - ולא כתיב תלמדם תועפת ראם (גטיניו) דף לט ע"א
נד ע"ב רש"י ד"ה באהבתהפירושי ראשונים
נד ע"ב רש"י ד"ה כיצד סדר משנה, ויעב"ץ עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנג, תנד
נד ע"ב רש"י ד"ה להראות לו פנים דברי חנינא - ת"ת עמ' לד
נד ע"ב רש"י ד"ה סימנים מגילת סמנים עמ' ו
נד ע"ב רש"י הו"א כשאין אחר בשמאלו חנן אלקים עמ' רלט
נד ע"ב תוס' ד"ה תנו - הא שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים, ואמר להן מעולם לא קדמני אדם לביהמ"ד, ותירצו הא והא גרמי ליהלחמי תודה דף רכ ע"א
נה ע"א02 לא בשמים היא אור אברהם בראשית עמ' סה, סז
נה ע"א02 לא בשמים היא אור אברהם ויקרא עמ' תכ
נה ע"א02 לא בשמים היא דובר צדק עמ' 49
נה ע"א02 לא בשמים היא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצה
נה ע"א02 לא בשמים היא בית שלום מרדכי עמ' רסט
נה ע"א02 לא בשמים היא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
נה ע"א02 לא בשמים היא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נט ע"ד
נה ע"א02 לא בשמים היא מורשה - שיחות למועדים עמ' נ
נה ע"א02 לא בשמים היא מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 59 עמ' קט
נה ע"א02 לא בשמים היא משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקצח
נה ע"א02 לא בשמים היא משנת חיים דברים עמ' תקא
נה ע"א02 לא בשמים היא ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 65)
נה ע"א02 לא בשמים היא פרפרת התורה עמ' תקפז
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפו
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלד
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז
נה ע"א02 לא בשמים היאילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"א02 לא בשמים היאפרי צדיק שמות אות ב, בא אות י, פסח אות מו
נה ע"א02 לא בשמים היאצוף דבש (לוין) מאמר ג
נה ע"א02 לא בשמים היאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שג
נה ע"א02 לא בשמים היאתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"ג
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכא
נה ע"א02 לא בשמים היא ולא מעבר לים וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלז {לימוד תורה לשמה; אפי' כונה להתפרסם לש"ש אינה טובה; צוואת החת"ס; הצלחה בתורה היא רק בלשמה, וזו "תורת חסד"; שאיפתנו "אחת שאלתי מאת ד' שבתי בבית ד' וכו'"; ד"ק של החזו"א לעודד שקידה; ריכוז מלא; ניצול ימי ששי ושבת; בשקידה כל א' מזכה הרבים}
נה ע"א02 מאי דכתי' לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' פאר יעקב ח"ד עמ' רעט
נה ע"א02 מאי דכתיב לא בשמים היאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים דף רעג ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף י ע"ב
נה ע"א02 מאי דכתיב לא בשמים וכו' לא תמצא במי שמגביה דעתו בשמיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז
נה ע"א02 כי המצוה הזאת אסופת מערכות דברים עמ' רסח {נדרשת על כל התורה שלא כרמב"ן שמפרש אותה על מצות תשובה}
נה ע"א02 כי המצוה הזאת לא נפלאת היא ממך במי התורה עמ' כה {שלא קשה להשיג אותה - הרי צריך מ"ח דברים}
נה ע"א03 לא בשמים היא וכו' אתה צריך לעלות ולא מעבר לים וכו' לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריט
נה ע"א03 לא בשמים היא וגו' שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה ואם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' לד, לה
נה ע"א03 אילו בשמים היא היית צריך לעלות אחריה אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' צא, קמז
נה ע"א03 אילו בשמים היא צריך אתה לעלות אחריה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
נה ע"א03 אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' וכו' תורת מנחם חי"ג עמ' 332
נה ע"א03 אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 243
נה ע"א03 אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה בין המשפתים בראשית עמ' קלא
נה ע"א03 לא בשמים היא שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה מאמרי שלמה ח"א עמ' קסה
נה ע"א03 לא בשמים היא שאילו היתה בשמים צריך אתה לעלות אחריה אור אברהם דברים עמ' ש
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים אתה צריך לעשות סולמות שירת דוד (תשסז) עמ' קפב
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 167
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה אור אברהם ברכות עמ' רפב
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צו, רכו
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם הי' וכו' זאת ליעקב דברים עמ' תצג
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם היא בשמים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שסז
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם היתה בשמים היינו צריכים לעלות וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרפו
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה שם עולם (תשסו) עמ' צד
נה ע"א03 שאילו היתה בשמים היית אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מה
נה ע"א03 אילו היתה התורה בשמים וכו' בין המשפתים שמות עמ' רכ
נה ע"א03 אם בשמים אתה צריך לעלות אחריה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רז
נה ע"א03 אתה צריך לעלות אחריה אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תקנז
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה שרתי ח"א עמ' רנט
נה ע"א03 שאילו היתה בשמים הייתאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לה
נה ע"א03 שאילו היתה בשמים וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסח
נה ע"א03 שאם בשמים אתה צריך לעלות אחריה מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קצד
נה ע"א03 שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה עיוני רש"י במדבר עמ' רו
נה ע"א03 שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שיא, דברים עמ' תתצב
נה ע"א03 שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריהלמדנות (תשנח) פ' ניצבים אות קל
נה ע"א03 שאם בשמים היא וכו' משנת חיים שמות עמ' ל
נה ע"א03 שאם בשמים צריך לעלות אחריה בין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות א, פ' אמור אות ג
נה ע"א04 לא מעבר לים היא אם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיב
נה ע"א04 לא מעבר לים היא שצריך לחזור אחריה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תח
נה ע"א05 לא בשמים היא אין התורה מצויהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלב
נה ע"א05 לא בשמים היא אין התורה מתקיימת במי במגביה עצמו כשמים כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קח
נה ע"א05 לא בשמים היא וכו' ולא תמצא במי שמרחיב וכו' כים וכו' לא תמצא בגסי רוח ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנו
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ל
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמז הערה 60
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' יא
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכו
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים רחמי הרב עמ' קטו
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים כו' לא תמצא בגסי רוח שמגביה עצמו לשמים כתונת פסים (תשעא) עמ' כו, רל
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו כשמים בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצו, תמד
נה ע"א05 לא בשמים היא מי שמשים עצמו כשמים צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתא
נה ע"א05 לא בשמים לא תמצאראש דוד (תשמו) עמ' תקפח ע"ב
נה ע"א05 רבא אמר לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, צב, רנ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
נה ע"א05 רבא אמר לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכו
נה ע"א06 לא בגסי הרוח שמגביהים עצמן עד לשמים וכו' כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפז
נה ע"א06 לא בשמים במי שמתגאה את עצמו עד שמים ולא בתגרין מאור עינים (תשעה) עמ' תקצו
נה ע"א06 לא בשמים הוא במי שמתגאה וכו'פרדס מרדכי עמ' תרנה
נה ע"א06 לא בשמים הוא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיב
נה ע"א06 לא תימצא במי שמגביה דעתו עליהפירוש המכבי דברים עמ' רב
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסט
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו וכו' בגסי הרוח וכו' לא בסחרנים וכו' וברי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' תפב
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה בשמיםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפה, דברים עמ' רעא, תשו
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה משמים וכו' לא בגסי הרוח שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רל
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגיס דעתו עליה וכו' ואותו תעבוד עמ' פט
נה ע"א06 לא תמצא התורה במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו' ולא בסחרנים ותגריםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קסד
נה ע"א06 לא תמצא התורה במי שמגביה עצמו דרשות מהר"ם חביב עמ' ערה
נה ע"א06 לא תמצא תורה במי שמגביה דעתו וכו' במי שמרחיב דעתודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפט
נה ע"א06 לא תמצא תורה במי שמגביה דעתו עליה באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א אות ב
נה ע"א06 במי שמגביה דעתו חקל יצחק (תשסג) עמ' רד
נה ע"א08 לא בשמים הוא לא תמצא בגסי הרוח שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסא
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנ
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיז
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח ולא בסחרנים ולא בתגרים משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלז {מעלת האדם על הבהמה היא דיבורנו בתורה; תורה נקנית בחבורה; לימוד גמ' ותוס' חיוב בכל יום; להסיח דעת מעניני עוה"ז בעת הלימוד}
נה ע"א08 לא בשמים הוא לא בגסי הרוח וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכג, שלז
נה ע"א08 לא בשמים היא בגסי הרוח ולא מעבר לים היא באותם שהולכים מעבר ליםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפה
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי בגסי הרוח היא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצד הערה 25
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא נצח ישראל (הרטמן) עמ' קנו הערה 91
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קפג, קפז
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח וכו' לא מעבר לים הוא שצריך לחזור אחריה צפנת פענח (תשסו) עמ' צב, רכה, רסח
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח מצויה בין המשפתים בראשית עמ' רכב
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי רוח היאנתיבות עולם ח"א עמ' יב
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' א
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח שרגא המאיר על התורה עמ' יא
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח וכו'אור שרגא עמ' רסא
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח ולא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צא, קסט, קצח, רלב, רצז, שסו, שצב, תשצט, תתלג, א'שסו
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח תהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ה הערה כט
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח וכו' תורת מנחם חלק מ עמ' 111, 358
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרין מאור עינים (תשעט) עמ' תקפח
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרין מאור עינים (תשנח) עמ' שנו
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסה, תפד
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוחכתונת פסים (תשמה) פרשת במדבר כט ע"ג
נה ע"א08 לא בשמים לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים חכמה ומוסר ח"ב עמ' שו
נה ע"א08 ר' יוחנן אמר וכו' ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
נה ע"א08 ר' יוחנן אמר לא בשמים היא וכו' הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלה
נה ע"א08 ר' יוחנן אמר לא בשמים היא וכו' הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלז
נה ע"א08 רבי יוחנן אמר 'לא בשמים היא' לא תמצא בגסי רוח 'ולא מעבר לים היא' לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים כתב סופר אגדות כאן
נה ע"א09 לא תמצא בגסי רוח אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יז
נה ע"א09 לא תמצא התורה גסי הרוח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלח
נה ע"א09 התורה לא תמצא בגסי רוח סחרנים ותגריםדרך חיים (תשלה) עמ' ריב, תלד, תרצב
נה ע"א09 ולא מעבר לים הוא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים, וגירסת רש"י - לא בסחרנין ולא בתגרין עקבי אבירים (תשסה) עמ' קכו, רכב, שסז
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםמסילת ישרים עמ' תלט
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' כב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' צו, צז
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רל
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה כה, פרק קיט פסוק קסה הערה רעד
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרניםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שג
נה ע"א09 ולא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםבינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצג
נה ע"א09 לא מעבר לים הוא לא תמצא את התורה כתגרנים לחמי תודה דף סט ע"ב
נה ע"א09 לא מעבר לים הוא שלא תמצא אותה בסחרנין ותגרנין פניני יחזקאל עמ' רסה
נה ע"א09 לא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים משנת יוסף על התורה ח"א עמ' עט
נה ע"א09 לא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תג, תקיח
נה ע"א09 לא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים עקבי אבירים (תשעא) עמ' רכג
נה ע"א09 לא תימצא בגסי רוחפירוש המכבי דברים עמ' רב
נה ע"א09 לא תמצא בגסי הרוח מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעג
נה ע"א09 לא תמצא בגסי רוח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 99
נה ע"א09 לא תמצא תורה בגסי הרוח דובר צדק עמ' 41
נה ע"א09 תורה לא נמצאת בבעלי גאוה ובסוחרים שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קפא
נה ע"א09 ולא מעבר לים הוא שאין התורה מתקיים במי שפורש לים בך יברך ישראל (תשסח) עמ' לז
נה ע"א09 ולא מעבר לים הוא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםחמודי צבי שמות עמ' שלה
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קט
נה ע"א10 אינה מצויה לא בתוכנין ולא בסחרנין חכמת התורה לך לך עמ' קפח, קצ
נה ע"א10 לא תמצא בסחרנים ובתגרים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ת
נה ע"א10 לא תמצא בסחרנים ולא בתגרים שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנד
נה ע"א10 אין התורה מצויה לא בסחרנים ולא כתגרנים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנז
נה ע"א10 אין התורה מצויה בתגרנים וסחרנים הפורשים לימים שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לו
נה ע"א10 אין התורה מתקיים באלו שפורשים ליםנר ישראל חלק ג דף קמב
נה ע"א10 אינה מצויה לא בסחרנים ולא בתגרים חכמת התורה תולדות עמ' תקמ
נה ע"א10 התורה לא תמצא אצל הסחרנים והתגרנים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' לב הערה 32
נה ע"א10 התורה לא תמצא לא בסוחרים ולא בתגרים ויואל משה מאמר ג סי' ו עמ' תט
נה ע"א10 לא במפרשי יםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 79
נה ע"א10 לא בסחרנים ולא בתגרנים היא תורת יחיאל בראשית עמ' תכז
נה ע"א10 לא תמצא במחזרין בעיירות כו' (ורש"י) תורת מנחם חל"ז עמ' 65
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים עמוד הימיני (קלינמן) עמ' סח
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרנים שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נא
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלא
נה ע"א10 לא תמצא לא בתגרנים ולא בסחרנים תורת אליהו עמ' תמד
נה ע"א10 לא תמצא תורה בתגרנין כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יז
נה ע"א10 לא תמצא תורה לא בתגרנים וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קמט, קנא
נה ע"א10 תורה לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלב
נה ע"א12 עגולה נותנין לה זויתבריתי יצחק עירובין סי' כ ס"ק יא, טז [הלכה]
נה ע"א18 עיר העשויה כקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יב או"ק א, ב, ג, ס"ק יג, יד, טו [הלכה]
נה ע"א31 פחות מד' אלפים מודדין מן היתרבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"א32 יותר מכאן מודדין מן הקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ד, ו [הלכה]
נה ע"א רש"י - הא דאמרן דצריך לטרוח ולהעמיד סימניןפירוש המכבי דברים עמ' רא
נה ע"א רש"י ד"ה והאבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טז [הלכה]
נה ע"א תוס' ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, טו [הלכה]
נה ע"ב09 וכמה יהא בין יתר לקשתאמרי השכל עמ' 16
נה ע"ב09 כמה בין יתר לקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יג [הלכה]
נה ע"ב14 דאי הדר אתי דרך בתיםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יג [הלכה]
נה ע"ב21 בית כנסת שיש בה בית דירהבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"ב22 ארוות סוסיםבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"ב30 ומערה אין מתעברת אמר אביי בשיש בניין על פיהאמרי השכל עמ' 16
נה ע"ב32 דירת עראי אינה נמדדת עם העיר וכו' דגלי מדבר קאמרת וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תק
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהם צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מג ע"ג
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהן עצי חיים על התורה עמ' שסג
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהןחיי נפש ח"ג עמ' שי
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מונים להם אלא מפתח בתיהם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' צה
נה ע"ב32 יושבי צריפין כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כו ע"ד
נה ע"ב32 יושבי צריפין מודדים מפתח בתיהםאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ב
נה ע"ב32 יושבי צריפין מתיב רב חסדא וכו' אין נפנין וכו' ורש"י ד"ה אין נפנין אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פה-פו
נה ע"ב33 ויחנו וכו' מבית הישימות וכו' תלתא פרסי לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' ת
נה ע"ב34 לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קיח
נה ע"ב34 לדידי חזי לי ההוא אתרא והיה בו ג' פרסה על ג' פרסה לחמי תודה דף רכ ע"א
נה ע"ב34 מחנה ישראל היה י"ב מיל טיול בפרדס ח"ב עמ' תיב
נה ע"ב34 מחנה ישראל תלתא פרסי על תלתא פרסי שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיא
נה ע"ב34 בני ישראל ג' פרסא על ג' פרסא גנא דפלפלי עמ' שטז
נה ע"ב35 וכשהן נפנין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תריח
נה ע"ב35 היו מהלכים כל מחנה ישראל כד"ארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעט
נה ע"ב36 דגלי מדבר וכו' על פי ה' וכו' כמאן דקביע להו, ורש"י לקוטי שיחות חט"ז עמ' 471
נה ע"ב36 דגלי מדבר וכו' על פי ה' יחנו וכו' כמאן דקביע להו דמי לקוטי שיחות ח"ו עמ' 235, 237, חי"ב עמ' 240, חי"ג עמ' 5, 6, 36, חי"ד עמ' 16, ח"כ עמ' 444, חכ"ג עמ' 224
נה ע"ב36 דגלי מדבר כיון דכתיב ע"פ ה' יחנו כמאן דקביעי דמי יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנב
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת ברכת מועדיך לחיים ח"א דף טז ע"ב [נג ע"ב ד"ה והנראה]
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת רנת יצחק יהושע עמ' לב
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת וכו' כמאן דקביע להו דמי הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מו, נט
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו ועל פי ה' יטעו כמאן דקביע להו דמיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ו
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת כיון דכתיב עפ"י ה' יחנו ועפ"י יסעו כמאן דקביע להו רמי עצי חיים על התורה עמ' שסג, תלו
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרתמשך חכמה במדבר פ' יב פס' יד
נה ע"ב36 דגלי מדברויקהל משה (וייס) עמ' רכד [הלכה]
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו ע"פ ה' יחנו כו' כמאן דקביע להו דמי ורש"י תורת מנחם חנ"ט עמ' 285, חס"א עמ' 93, 18
נה ע"ב36 כיון דעל פי ה' יחנו נחשב כעיר שכולה כד"א דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כו ע"ד, כז ע"א {קושיה על תנחומא שאומר שמדדו אלפיים תחום סביב דגלי מדבר}
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, כמאן דקביע להו דמי באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א אות ב
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו ע"פ ה' יחנו כו' כמאן דקביעי להו דמי תורת מנחם חל"ט עמ' 382
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' וגו' כמאן דקביע להו דמיברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' נב
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו וגו' כמאן דקביע להו דמי באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשסב
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו וגו' כמאן דקביע להו דמי תורת מנחם חלק לב עמ' 270
נה ע"ב36 כיון דכתיב ע"פ ד' יחנו כמאן דקביע וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קלט
נה ע"ב36 כיון דכתיב ע"פ ה' יסעו כמאן דקבוע להו דמי אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' עו
נה ע"ב36 על פי ה' יחנו וכו' כמאן דקביעי להוהחברה והשפעתה מאמר 6 פרק ו, מאמר 25 פרק י
נה ע"ב36 שאני דגלי מדבר כמאן דקביעי דמי עיוני רש"י במדבר עמ' יד, תקעז
נה ע"ב37 כמאן דקביע להו רמי גור אריה שמות פי"ב הערה 505
נה ע"ב37 כמאן דקביעי דמימשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
נה ע"ב38 יושבי צריפין וכו' חייהן אינן חיים דברי סופרים סי' ו (עמ' 51)
נה ע"ב38 יושבי צריפין והולכי מדברות, חייהן אינן חיים מבשר טוב - ספר החיים עמ' יב
נה ע"ב39 חיים בלי הנאה אינם חיים, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קנ
נה ע"ב40 יושבי צריפים כיושבי קברותכתנות אור עמ' קכג
נה ע"ב41 ארור שוכב עם כל וכו' ור' יוחנן אמר מפני שמרגישין זל"ז בטבילה מכשירי מצוה עמ' כו
נה ע"ב41 בנותיהן של יושבי צריפין ארורים מפני שמרגישין זל"ז בטבילה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פב
נה ע"ב42 ותבוא דרך צניעות מן הטבילהשערי תשובה אגה"ת אות נח
נה ע"ב42 מפני שמרגישין זה לזה בטבילה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריא
נה ע"ב42 מפני שמרגישין זה לזה בטבילה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריד
נה ע"ב42 מפני שמרגישין זה לזה וכו' שער יוסף (תקיז) דף ב ע"ד
נה ע"ב43 כל עיר שאין בה ירק אין ת"ח רשאי לדור בתוכה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נט
נה ע"ב43 כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקי דף קנא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' קנג דף סח ע"א
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירק בני שלשים עמ' קיט
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירקבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירקילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"ב43 ת"ח לא ידור אלא בינת יששכר דף ל ע"א
נה ע"ב רש"י ד"ה דאי הדר אתיבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טו [הלכה]
נה ע"ב תוס' ד"ה ואם לאובריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ז [הלכה]
נו ע"א07 כל עיר שיש בה מעלות ומורדות אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהןיד דוד (אופנהיים) עמ' רלה
נו ע"א07 כל עיר שיש בה מעלות ומידות אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהן מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפ
נו ע"א07 מעלות ומורדות מזקינים בחצי ימיהם קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 48 (סי' נב)
נו ע"א10 עליות ומורדות בירי ונרשפרי אהרן (פסין) עמ' 68
נו ע"א13 וסימניך עגלה בצפון ועקרב בדרום של"ה (תשנז) - מס' יומא אות מט
נו ע"א14 עגלה בצפון אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעז
נו ע"א16 ביום ארוך זורח מקרן מזרחית צפוניתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמב
נו ע"א16 מקום שהחמה יוצאת ביום ארוך וכו' תורת העולה ח"א פרק ב
נו ע"א16 מקום שהחמה יוצאת ביום ארוך וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' יב
נו ע"א19 תקופת תשרי חמה יוצאת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלד
נו ע"א19 תקופת ניסן ותקופת תשרי, חמה יוצאה בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערבמשך חכמה במדבר פ' כח פס' כג
נו ע"א22 בדרום תמיד זורחת ובצפון תמיד שוקעתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכב
נו ע"א22 הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילה עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקטו
נו ע"א22 וסובב אל צפון בלילה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יט
נו ע"א23 פני מזרח ופני מערב פעמים מהלכתן ופעמים מסבבתן ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 29, 36, 57, 65
נו ע"א24 פעמים מהלכתן ופעמים מסבבתןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מח, ריח
נו ע"א26 לא יצאה חמה מעולם מקרן מזרחית דרומית וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שפו
נו ע"א29 אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות ס
נו ע"א29 אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכב
נו ע"א29 תקופה מבשרת ציון ח"ג עמ' נה
נו ע"א29 תקופה דמר שמואל מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עג
נו ע"א37 ואין בין תקופה לתקופה אלא תשעים ואחר יום של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות יג
נו ע"א37 כל שלשה חדשים הם תקופה אחת עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קעד
נו ע"א38 אין לך תקופת ניסן שנופלת בצדק ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' 210
נו ע"א רש"י - מזקינין, מפני הטורח דברי יואל פ' עקב דף סו ע"ב
נו ע"א רש"י - שס"ה ימים בשנה גנא דפלפלי עמ' שמ
נו ע"א רש"י ד"ה ואין תקופה מושכת נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
נו ע"א תוס' ד"ה ואין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלד
נו ע"א תוס' ד"ה ואין ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, ב (עמ' 89)
נו ע"ב צא מהן אלף אמה מגרש הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ד {האם האלף כלולים באלפיים שסביב העיר}
נו ע"ב רבוע דנפיק מגו עיגולא מאור עינים (תשעה) עמ' תתמו
נו ע"ב רש"י ד"ה מפנימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
נז ע"א21 אלכסון יותר ארוך עם ב' חומשין טיול בפרדס ח"א עמ' קעה, שעז
נז ע"א21 כל אמה בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא משמרת איתמר (תשסז) עמ' תנד
נז ע"א21 כל אמתא ברבוע אמה וב' חומשי באלכסונה כנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לז
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא וב' חומשי באלכסוןאוהב ישראל דף ריח ע"ב, שמא ע"ב
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' קעד, תריז
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פא
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא באמונה שלמה עמ' תח
נז ע"א26 ג' כפריםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ט, י, יז, יח [הלכה]
נז ע"א26 שלש עיירות משולשיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קה
נז ע"א26 שלשה כפרים המשולשים עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקנה
נז ע"א27 אם יש בין ב' חיצונים מקמ"א ושליש וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 7
נז ע"א28 עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצב
נז ע"א31 תן חוצה ואחר כך מדוד ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
נז ע"א רש"י ד"ה והאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
נז ע"א תוס' ד"ה כל אמתא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תעח
נז ע"ב18 והא את הוא דאמרתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק י [הלכה]
נז ע"ב22 כמה יהא בין חיצון לחיצוןבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו [הלכה]
נז ע"ב30 הכא איכא למימר מליבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, ט, י [הלכה]
נז ע"ב30 ליכא למימר מליבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יא או"ק ב [הלכה]
נז ע"ב38 תחומין נמדדין בחבל של חמישים אמה שם עולם (תשסו) עמ' קג
נז ע"ב41 הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תא
נז ע"ב רש"י ד"ה איכא בתיםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טו [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה התםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, ט, יז [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה לאדרכי שלום (מרגונאטו) דף קא ע"א
נז ע"ב תוס' ד"ה רב הונא - המשךבריתי יצחק עירובין סי' כב שאלה ג [הלכה]
נח ע"א מקדרין בהרים מקראי קדש (תשנג) עמ' שסב
נח ע"א מניין שאין מודדין אלא בחבל של חמישים אמהאוזן שמואל דף יח ע"א, כב ע"ב
נח ע"א וביד האיש קנה המידה ורש"י רנת יצחק יחזקאל עמ' קנב
נח ע"א קנה המדהאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ז פסוק יא
נח ע"ב אין מקדרין לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט אמרות ה' השלם ח"ה עמ' של
נח ע"ב אין מקדרין לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
נח ע"ב ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין לומר עד כאן תחום שבת אז שמח עמ' שג
נח ע"ב נאמנין במידי דרבנן דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קצ, קצו, קצז
נט ע"א07 שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל וכו' ותחומין דרבנןזכור לדוד עמ' לא
נט ע"א11 ותחומין דרבנן נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
נט ע"א12 עיר של יחיד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
נט ע"א13 עיר של רבים וכו'אוהב ישראל דף רפה ע"א
נט ע"א13 עיר של רבים שנעשית של יחיד צריכה שיור עד שיש בה ד' דיורים אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תלד
נט ע"א14 צריך שיורבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ג [הלכה]
נט ע"א23 עיר של יחיד אין מערבין לחצאיןבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ה, ו, ז, י [הלכה]
נט ע"א23 עיר של רבים ורשה"ר עוברת באמצעבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ב, סי' יב ס"ק ט, סי' טז ס"ק ז [הלכה]
נט ע"א רש"י ד"ה לחי מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג או"ק [ב] בהוספה [הלכה]
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנח ע"ד [תרג ע"א ד"ה אלא]
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין עיני יצחק דף עז ע"ד
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין שמחה לאיש (שונשול) דף מח ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין - יש לחוש לעצלות הנשים טפי ממקום אחר רנת יצחק שופטים עמ' קסז
נט ע"א תוס' ד"ה כמאןבריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יד [הלכה]
נט ע"א תוס' ד"ה אפילו - נאמנות אשה רנת יצחק יהושע עמ' שנ
נט ע"ב אין לה אלא פתח אחדבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
נט ע"ב סולם תורת פתח עליו ומשווה ב' חצירות לרשות א'יד דוד (אופנהיים) עמ' ד
נט ע"ב סולם תורת מחיצה עליובריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ד [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה ואין לה בריתי יצחק עירובין סי' יב מכתב או"ק ב, ג [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה מבוי נמי בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
נט ע"ב תוס' ד"ה אבל הכא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יד, סי' יב ס"ק ו או"ק ט [הלכה]
ס ע"א03 ואי לא גבוה מרפסת עשרה וכו' בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק ג [הלכה]
ס ע"א22 הדר אמר א"צ כו' בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ד [הלכה]
ס ע"א33 עיר בעי שיור (כדי שלא תשתכח חזרת עירוב)חיי נפש ח"ב עמ' קכד
ס ע"א34 בית אחד בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק י [הלכה]
ס ע"א37 גמרא גמור זמורתא תהא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז
ס ע"א41 נתנו חוץ לתחום מה שנשכר וכו' בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
ס ע"ב כלתה מדתו בסוף העיר בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א, ב, כ [הלכה]
ס ע"ב תוס' ד"ה אין אלא בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
סא ע"א02 כלתה מדתו בחצי העירמשך חכמה בראשית פ' לג פס' יח
סא ע"א05 ולמודד שאמרו בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
סא ע"א16 מי שהיה בעיר גדולה ונתן את עירובו בעיר קטנה וכו' הר המוריה עמ' ח
סא ע"א29 גדר וחמתן, ורש"י ותוס'אמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ט פסוק טז
סא ע"א33 כלבא בלא מתיה שב שנין לא נבח דובר צדק עמ' 29
סא ע"א33 כלבא בלא מתיה, שב שנין לא נבח מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יז, וגוף הספר עמ' תלה
סא ע"א33 כלבא בלא מתייה שב שנין לא נבח מבשר טוב - חנוכה עמ' קג
סא ע"ב03 אלפים אמה שיעור מגרש העיר גור אריה שמות פט"ז הערה 167
סא ע"ב12 שבת בעיר אפילו היא גדולה וכו' מהלך את כולה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פט
סא ע"ב12 שבת בעיר אפילו היא גדולה כאנטיוכא וכו' הר המוריה עמ' ח
סא ע"ב30 א"ל רבא פלגאה ויקרא יעבץ עמ' נז
סא ע"ב32 הדר עם נכרי בחצר אינו אוסר עליוצמח צדקה עה"ת עמ' סד
סא ע"ב33 ר"א בן יעקב אומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ה או"ק א, וס"ק טו [הלכה]
סא ע"ב36 מעשה בצדוקי אחד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
סא ע"ב רש"י ד"ה מערת צדקיהו אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פד
סב ע"א03 דירת עכו"ם וכו' גזירה שמא ילמד צדקת הצדיק סי' רה
סב ע"א09 דירת גוי דירת בהמה פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עב
סב ע"א09 חצירו של עכו"ם כדיר ברכת אבות עמ' רכג
סב ע"א29 הוו יודעין ששוכרין מן העכו"ם דגלי יהודה דרוש ב אות ד
סב ע"א31 ב"נ נהרג על פחות מפרוטה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנב
סב ע"א31 ב"נ נהרג על פחות משו"פ יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעו
סב ע"א31 בן נח חייב מיתה על הגזלחכמת התורה נח עמ' רסו
סב ע"א31 בן נח נהרג אפילו בפחות משוה פרוטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
סב ע"א31 בן נח נהרג על גזל +עשרה למאה סי' נה
סב ע"א31 בן נח נהרג על הגזלמשיבת נפש עמ' פה, ק
סב ע"א31 בן נח אסור אפי' בפחות משו"פפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ג עמ' כה {א"כ מה הועילו דור המבול בזה שלקחו מכל אחד פמש"פ}
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שמה
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה חנן אלקים עמ' ג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רז
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' כא
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה לחמי תודה דף עי ע"ב, קי ע"ב
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ט
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' פב
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנ הערה 72
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון עצי חיים - מועדים עמ' קיא
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון פאר יעקב ח"א עמ' נט
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלב, שצז
סב ע"א31 בן נח נהרג על שוה פרוטה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ר
סב ע"א31 בן נח נהרג על שוה פרוטה נזר הקדש ח"ב עמ' כ
סב ע"א31 בני נח מצווין על הגזל חכמת התורה מקץ עמ' תנח
סב ע"א31 בני נח נהרג על פחות משוה פרוטה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תט
סב ע"א31 בני נח נהרגין על פחות משוה פרוטה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעו
סב ע"א32 לא ניתן להשבון כללחכמת התורה בראשית עמ' קפב
סב ע"א רש"י - לא ניתן להישבון, דגבי ישראל כתיב והשיב את הגזלה אבל בנכרי לא כתיב השבה וכו' פאר יעקב ח"א עמ' נט
סב ע"א רש"י - לא ניתן, דבעכו"ם לא כתיב והשיב עצי חיים - מועדים עמ' קיא
סב ע"א רש"י ד"ה בן נח אברהם במחזה דף יח ע"ג
סב ע"א רש"י ד"ה הגון לקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
סב ע"א רש"י ד"ה ראב"י אומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טו [הלכה]
סב ע"א תוס' - גם בב"נ אמרינן קלב"מ פאר יעקב ח"א עמ' רצו
סב ע"א תוס' ד"ה בן נחמנחת מרדכי עמ' א
סב ע"א תוס' ד"ה בן נח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמג
סב ע"א תוס' ד"ה בן נח מאכסניא של התורה סי' ד
סב ע"ב15 הלכה כראב"י דברי חנינא - ת"ת עמ' נג
סב ע"ב15 הלכה כראב"י לעולם אין אוסר עד שיהיה ב' ישראלים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צד
סב ע"ב19 משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקיבני יששכר ח"א דף פג ע"ג
סב ע"ב19 משנת ר"א קב ונקינפש חיים (פלג'י) דף קפה ע"א
סב ע"ב19 משנת רבי אליעזר קב ונקי נפש חיים (פאלאג'י) דף קפו ע"א [רפב ע"א אות א]
סב ע"ב19 משנת ראב"י קב ונקי טיול בפרדס ח"א עמ' ז
סב ע"ב19 משנת ראב"י קב ונקי שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עא
סב ע"ב19 משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי עבודת יצחק בראשית עמ' קפא
סב ע"ב19 משנתו של ראב"י קב ונקי אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמט
סב ע"ב19 ר"א בר יעקב משנתו קב ונקי שרגא המאיר על התורה עמ' מט
סב ע"ב21 אסור לתלמיד להורות בפני רבו מובהק דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פז
סב ע"ב22 אפילו ביעתא בכותחא אסור לאורויי באתרא דרביההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עא
סב ע"ב22 ביעתא בכותחא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסב
סב ע"ב25 לאורוי במקום רבו דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעב
סב ע"ב25 מהו לאורויי במקום רבו וכו' בשני דרב הונא רביה הוא דלא אורי ואורי בשני דרב חסדא דתלמיד חבר דיליה הוה וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ז
סב ע"ב25 מהו לאורווי באתריה דרביה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קנב-קנג {מו"מ בדברי התוס' ובדינא דתלמיד אל יורה במקום רבו}
סב ע"ב25 תלמיד אסור להורות הלכה בפני רבוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
סב ע"ב רש"י - כי אמרינן הלכה דרשינן בפירקא מקראי קדש (תשנג) עמ' תעב, תפא
סב ע"ב תוס' ד"ה ור' יוחנן בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק יא, סי' ג ס"ק א [הלכה]
סג ע"א08 ואנא נמי תלמיד חבר דמר אנא מגילת סמנים עמ' פו
סג ע"א09 צורבא מרבנן חזי לנפשי' תורת מנחם חמ"א עמ' 313
סג ע"א09 צורבא מרבנן חזי לנפשיהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסב
סג ע"א14 סימן זיל"א להני"א מחלי"ף איק"א ויעק"ב מגילת סמנים עמ' לט
סג ע"א23 ואיעניש ר"א מהגרוניא וכו' שאני התם דאתחילו בכבודו וכו' הר המוריה עמ' לט-מ
סג ע"א25 אסור להורות אם התחילו בכבודו של גדול חומת אנך (תקסא) ח"ב דף קעה ע"א
סג ע"א25 אסור להורות אם התחילו בכבודו של גדולחומת אנך מלכים ב פרק כב
סג ע"א27 היתר להורות לפני רבו לאפרושי מאיסוראס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותר בפני רבו שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קמא עמ' קסג {ואל יחשוש שיתבזה בזה}
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותרדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פב {א"כ מדוע נחשב שמואל מורה הלכה בפני רבו הרי הפריש את הכהן מאיסור לבישת כלאים בבגדי כהונה}
סג ע"א27 ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו שפיר דמי דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רי ד"ה כתיב
סג ע"א27 ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו שפיר דמי עיוני רש"י במדבר עמ' תקסז
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותר להורות בפני רבו שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מה
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותר להורות הלכה בפני רבו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223
סג ע"א27 לאפרושי מאסורא אפילו להורות הלכה בפני רבו שהוא עונש מיתה, מותר שירי משכיל - הקדמה (שי"ח)
סג ע"א27 לאפרושי מאסורא וכו' אין חכמה וכו' כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב וכו' שירי משכיל כלל ט פרט ו
סג ע"א27 מורה הלכה בפני רבו לאפרושי מאיסורא רנת יצחק שמואל עמ' כד
סג ע"א28 ההוא דקטר חמרא שמתיה רבינא מקראי קדש (תשנג) עמ' תסו
סג ע"א28 חזא ההוא גבר דקטר חמרא בשבת וכו' להוי בשמתא מקראי קדש (תשנג) עמ' תעז
סג ע"א28 חזי' להאי גברא פרי חיים (קנולר) פרשת מטות
סג ע"א28 חזיה לההוא גברא דקטר לחמריה בצניתא בשבתא המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפו
סג ע"א28 חזייה לההוא גברא דקטיר חמריה וכו'רבי יונה סביב הרי"ף פ"ו דף רט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלב ע"ב
סג ע"א28 קטר ליה לחמרא בשבתא וכו' ליהוי האי גברא בשמתאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' טז, לט
סג ע"א28 רבינא הוה יתיב וכו' א"ל ליהוי האי גברא בשמתא ברית עולם (תשסט) עמ' קסט
סג ע"א28 רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
סג ע"א29 רמא ביה קלא ולא אשגח ביה חנן אלקים עמ' רעז
סג ע"א30 כי האי גוונא מי מיתחזי כאפקירותא שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפה
סג ע"א31 בכל מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד להרב שפע טוב (טייטלבוים) עמ' שסא
סג ע"א31 כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ער
סג ע"א31 כל מקום שיש חילול ד'ילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א32 אסור להורות הלכה בפני רבומנחת מרדכי עמ' שה
סג ע"א32 בפניו אסור וחייב מיתה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' דש, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
סג ע"א32 בפניו אסור וחייב מיתה וכו'שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ' ו דף רט ע"א; לחם רב (תכ) סי' עג דף מב ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק א סי' רפ דף קל ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד' דף טו ע"ב
סג ע"א32 בפניו אסור וחייב מיתה ושלא בפניו אסור וא"ח מיתה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 188, באר ד הערה 93-94
סג ע"א32 בפניו אסור להורות בפני רבו וחייב מיתה, שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה וכו' לחמי תודה דף רכ ע"א
סג ע"א33 אלא על שהורו הלכה בפני משה בין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ג, פ' אח"מ אות ג
סג ע"א33 בני אהרן הורו הלכה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקי
סג ע"א33 בני אהרן הורו הלכה בפני משה וכו' כל דמותיב מילה קמיה רביה וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קצו, רנח-רס
סג ע"א33 בני אהרן מתו צמח צדקה עה"ת עמ' צ {בחטאם שהקריבו אש זרה}
סג ע"א33 בני אהרן מתו מפני שהורו הלכה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כז, מג, קכה
סג ע"א33 הורו הלכה בפני משה רבןאור הרעיון עמ' קיג-קיד
סג ע"א33 הורו הלכה בפני רבם אמרי נפתלי ח"א עמ' סא
סג ע"א33 הורו הלכה בפני רבם בת עין (תשסז) עמ' שא
סג ע"א33 חטא נדב ואביהו היה שהורו הלכה בפני רבם ברכות אבי דף צו ע"ב
סג ע"א33 נדב ואביהוא מתו כי הורו הלכה בפני רכבם דברי טובה שופטים ח"א עמ' תכג {הוזהרו על כך בפסוק "ושמרתם את משמרת ה' כי כן צויתי" - ציווי כולל לעשות רק כציווי משה}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא וכו' כסא דוד (תשנ) עמ' קלה
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן וכו' מצוה להביא מן ההדיוט שפע חיים - נישואין עמ' רמח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן אגרת הטיול (תשעה) עמ' קח
סג ע"א33 לא מתו בניו של אהרן אלא וכו' שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכז, רסד
סג ע"א33 חטא של נדב ואביהו אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כא אות ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא וכו' כסא דוד (תקנד) דף לב ע"א
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא מפני שהורו הלכה בפני רבן קומץ המנחה (צונץ) דרוש לד אות ב, דרוש מ אות ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבםפרדס מרדכי עמ' תכ
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן חכמה ומוסר ח"ב עמ' רמט
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקלא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבןכרם חמד (תשסו) עמ' צח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו וכו' ראשית דעת (אטון) עמ' שצח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן דרשות שמן רוקח עמ' קכו
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן ותוס' ד"ה מאיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבןחדרי בטן פרשת נח אות יב, שמיני אות ה
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' לא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסה
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה יציב פתגם על התורה עמ' קמ
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה וכו' ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר וכו' ולא הוציא שנתו וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שנא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פ
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תריט
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן ברית אברם עמ' שמב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פד ע"ד
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצד
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן מנחת עני (תשעב) עמ' קסח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן נועם אלימלך (תשסא) עמ' שטז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עז, קח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן שם דרך - כתר תורה עמ' קנב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן תורת חיים עה"ת עמ' קנג {נידונו בשריפה, כי המתגאה נידון באש}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן תורת חיים עה"ת עמ' רז {ופינחס תיקן חטאם ושאל את משה לפני שנתקנא, ולכן זכה לנשמותיהם}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן הדיוט פאר יעקב ח"ג עמ' קמט, קנד, קנח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קטז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' מצוה להביא מן ההדיוט תורת חיים עה"ת עמ' קנד-קנה {ביאור מה הוסיפו ע"ד משה ודרשתם}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני רבן להורות נתן ויקרא עמ' קז, קח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה לפני משה רבם יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רח
סג ע"א33 לא מתו בניו של אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבןיפה מראה (שנ) שביעית פ' ו דף עט ע"ד; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נד ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פה ע"ב
סג ע"א33 לא מתו בניו של אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן ברית שלום (תשסח) עמ' תקמח
סג ע"א33 לא מתו כני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' ברית שלום (תעח) דף פה ע"ד
סג ע"א33 לא מתו נדב ואביהוא וכו'שערי תשובה שער ג אות קטז {לא מתו על חטא ההקרבה כי כוונתם היתה לשם מצוה}
סג ע"א33 מורין הלכה בפני רבן היו חכמת התורה שמיני עמ' קמט
סג ע"א33 מורין הלכה בפני רבן היו לכך מתוקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קצ
סג ע"א33 מפני חטא שהורו הלכהכתנות אור עמ' שצז
סג ע"א33 מפני מה מתו בני אהרן לקחת מוסר ח"א עמ' שעח
סג ע"א33 מתו בני אהרן שהורו הלכה בפני משה משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עב
סג ע"א33 נדב ואביהו הורו הלכה בפני משה רבם תפארת צבי שמות עמ' שעה
סג ע"א33 נדב ואביהו מתו על שהורו הלכה בפני רבןחיי נפש ח"ו עמ' רכז
סג ע"א33 נדב ואביהוא דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפז
סג ע"א33 נדב ואביהוא בחטאם מתו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעב, תתלח
סג ע"א33 נדב ואביהוא הורו הלכה בפני רבם מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שב
סג ע"א33 נדב ואביהוא היו מורים הלכה בפני רבם שמע יעקב (זיידא) עמ' נו
סג ע"א33 על שהורו הלכה בפני משה מתו ותוס' ד"ה מאי ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיט
סג ע"א33 שהורו הלכה בפני משה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעו
סג ע"א33 שהורו הלכה בפני משה רבן טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
סג ע"א33 שהורו הלכה בפני משה רבן לקוטי שיחות חי"ב עמ' 53
סג ע"א33 שהורו הלכה וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' קעב
סג ע"א33 שהורו הלכה לפני משה רבןילקוט הגרשוני ח"א דף מד
סג ע"א33 שהיו מורים הלכה בפני משה רבן דגל מחנה יהודה עמ' קיד
סג ע"א33 הורו הלכה בפני משה רבן שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלב
סג ע"א34 אע"פ וכו' מצוה להביא מן ההדיוט ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תמא
סג ע"א34 אע"פ וכו' מצוה להביא מן ההדיוט בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תמא
סג ע"א34 אע"פ שאש ירדה מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט תורי זהב (תשעג) עמ' קלז, קנ
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת וכו' מצוה להביא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מהשמים מצוה להביא מההדיוטאור חדש על ציון דף קכו ע"ב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשיט
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קסב ע"א
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יא ע"א, יג ע"א
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רלב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' ט
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט מנחת עני (תשעב) עמ' קסח, קפא
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רלז
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לד
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' יא, שס, שסב
סג ע"א34 אע"פ שיורד אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסד
סג ע"א34 אע"פ שיורד אש משמים מצוה להביא מן ההדיוט בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרנ
סג ע"א34 אע"פ שיורדת אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג
סג ע"א34 אע"פ שיורדת אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט נועם הברכה עמ' קצא
סג ע"א34 אע"פ שאש יורדת מהשמים מצוה להביא מן ההדיוט כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלג
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט תפארת צבי ויקרא עמ' מט, קמא
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההגיוט נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ב
סג ע"א34 אף על פי שאש יורד מלמעלה מצוה להביא מן ההדיוטפנים יפות על תהלים עמ' רסה
סג ע"א34 אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביאו מן ההדיוט שמלת אליעזר ח"א עמ' תי
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שיט ד"ה ואתא נורא
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מו דף ריא ע"א; קרבן אהרן (שסט) פ' ויקרא דף נט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיח ע"א וע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנ ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקרא דף פ ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף קא ע"ב
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה ליתן אש מן ההדיוטקדושה ומלכות (גורדון) פ' צו
סג ע"א34 אף על פי שיורד אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט כתונת פסים (תשעא) עמ' קנט
סג ע"א34 אף על פי שיש אש של מעלה מצוה להביא מן ההדיוט חיים לגופא (תשסה) עמ' לו
סג ע"א34 אש ירדה מהשמים מצוה להביא מהדיוט חכמת התורה שמיני עמ' תנז
סג ע"א34 אש מצוה להביא מן ההדיוט משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קמט
סג ע"א34 ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעג
סג ע"א34 מאי דרוש ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וכו' מכשירי מצוה עמ' נה*
סג ע"א34 שהאש יורדת כו' משנת חיים ויקרא עמ' קב, קעא
סג ע"א34 אמרו אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יא
סג ע"א34 אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט קומץ המנחה (צונץ) דרוש מ אות ב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעה
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט עקבי אבירים (תשסה) עמ' סז
סג ע"א35 הקריבו אש זרהפני חיים (פלג'י) עמ' קפח ע"ב
סג ע"א35 מצוה להביא אש מן ההדיוט שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצט
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קפא, קפב
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט לקוטי דיבורים עמ' 1035
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט משנת חיים שמות עמ' ז
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קס
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוטתורת הרא"ם עמ' עד
סג ע"א36 ר"א אמר לאותו תלמיד שהורה הלכה בפני רבו שלא יוציא את שנתו גור אריה ויקרא פ"י אות ב
סג ע"א37 אמרה לו נביא אתה אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצד
סג ע"א37 לא יוציא שנתותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מא ע"ב
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 81
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו כרם פתחיה כרם ב גפן ע
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה תקנת השבין סי' טו (עמ' 134), דובר צדק עמ' 95
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' מ
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבופנים מסבירות עמ' קלו, רמ
סג ע"א38 והמורה הלכה בפני רבו חייב מיתהשערי תשובה שער ג אות קטז
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה באר מחוקק (תשמט) עמ' קסד
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה באר מחוקק (תשעה) עמ' רט
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו' והיה רחוק ממנו שלש פרסאותחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות כג
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו' ראוי להכישו נחש וכו' נקרא חוטא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמט, שנ
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהקדושת לוי (תרצט) דף סז ע"ב
סג ע"א38 כל המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה תהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה נ
סג ע"א38 כל מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה כוונת הלב עמ' רכד
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו מאיר בת עין (תשסו) עמ' 602
סג ע"א38 מורה הלכה בפני רבו עיוני רש"י במדבר עמ' קעט
סג ע"א39 אותו תלמיד יהודה בן גוריא שמו וכו' ולטעמיך שמו ושם אביו למה, אלא שלא תאמר משל היה אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנח
סג ע"א42 המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש רנת יצחק משלי עמ' רכד
סג ע"א42 המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשיד דוד (אופנהיים) עמ' פג
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' דש
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קנג {כי נשיכת נחש במקום שריפה, ובני אהרן נשרפו על שהורו בפני משה}
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמח
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פא/פח ע"ב
סג ע"א42 ראוי להכישו נחשפירוש המכבי דברים עמ' רפב
סג ע"א44 כל המורה הלכה בפני רבו וכו' נקרא חוטא וכו' מגילת סמנים עמ' לט
סג ע"א45 בלבי צפנתי אמרתך וכתיב וכו' כאן בזמן וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שצב
סג ע"א45 בלבי צפנתי וכתיב בשרתי צדק כאן בזמן שעירא היאירי קיים וכו' שארית מנחם ח"ג עמ' יא
סג ע"א45 כתוב אחד אומר בלבי צפנתי אמרתך וכתוב אחד אומר בשרתי צדק שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יא
סג ע"א45 כתיב בלבי כו' וכתיב בשרתי צדק וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שצד
סג ע"א45 כתיב בלבי צפנתי אמרתך וכתיב בשרתי צדק בקהל רב וכו' לחמי תודה דף רכ ע"א
סג ע"א45 כתיב בלבי צפנתיאהבת עולם דף נט
סג ע"א46 בשרתי צדק בקהל רב צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנז {דרש בדברי תורה}
סג ע"א46 כל זמן שהיה עירא היאירי קים, בלבי צפנתי וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תלז
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים דרשות מהר"ם חביב עמ' ב
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמט
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא היאירי קיים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעד
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא קיים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצא
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא היאירי קייםאות זכרון דף א ע"א
סג ע"א48 הנותן כל מתנותיו לכהן אחד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח, רס
סג ע"א48 הנותן מתנותיו לכהן אחד חכמת התורה תולדות עמ' שיד, שלא
סג ע"א48 הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נב
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן א', ותוס' ד"ה כל המשגר ומהרש"א איש מבין ח"ב דף ה ע"ד
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן א' מביא רעב לעולם זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כב ע"ב
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפט
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם, ותוס' - הא והא גרמא זרע שמשון (תשסג) ויקרא אות יב
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן אחר מביא רעב לעולםכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שכט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ו דף רט ע"א
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן כו' דרכי שלום (מרגונאטו) דף כב ע"ד
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 434
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם לחמי תודה דף רכ ע"א
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם מצווה ועושה ח"ב עמ' שנט
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רלז
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם, ומהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' יג
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיופירושי ראשונים
סג ע"א50 המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו לחמי תודה דף רכ ע"ב
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו וכו' מורידין אותו מגדולתו אז שמח עמ' לו
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו אסופת מערכות חנוכה עמ' לו
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו פאר יעקב ח"ג עמ' תרנז
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו שנא' ויאמר אלעזר הכהן כו' אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שכז, במדבר עמ' רעו
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדלותו אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רצב
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין לו מגדולתו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לד
סג ע"א50 מורידין אותו כו' איענש משנת חיים במדבר עמ' תנו, תסד, תסח, תקמו
סג ע"א50 מורידין אותו מגדולתו הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מ ע"ב
סג ע"א50 מעבירין אותו מגדולתו פרי חיים (קנולר) פרשת מטות
סג ע"א51 אלעזר הורה הלכה בפני רבו ולכן נענשמשך חכמה דברים פ' לא פס' ז
סג ע"א51 לאחי אבא צוהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף סו ע"א אות ו
סג ע"א52 איענוש אלעזר ויהושע ככר לאדן (תקסא) דף רטז ע"א
סג ע"א52 אלעזר איענש דכתיב ולפני אלעזר הכהן יעמוד עיוני רש"י במדבר עמ' תקסו
סג ע"א52 אלעזר נענש שהורה בפני משה באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
סג ע"א52 אפ"ה איענש כו' משנת חיים דברים עמ' תקכו
סג ע"א52 אפילו הכי איענש דכתיב לפני אלעזר הכהן יעמדמשך חכמה דברים פ' לב פס' נ
סג ע"א52 ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קצח
סג ע"א52 ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקב
סג ע"א52 לא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע מסילות הנביאים שופטים עמ' ד
סג ע"א52 ולא אשכחן דאיצטריך ליה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסו
סג ע"א52 נענש אלעזר ולא איצטריך לי' יהושע ויואל משה מאמר ג סי' יד עמ' ריא
סג ע"א53 דמתיב מיליהעולת חודש ח"ג מאמר יב
סג ע"א53 כל דמותיב מילה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד שם דרך - כתר תורה עמ' קנב
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' צד
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול שמן ראש סוכות ח"א עמ' רסח
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל בלא ולד קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 8 (סי' לט)
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' נ
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תיד
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד וכו' לחמי תודה דף נח ע"א
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלי ולד שנאמר ויען יהושע בן נון וכו' וכתיב נון בנו יהושע בנו באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קח
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאל בלא ולדכרם חמד (תשסו) עמ' קכ, קכה
סג ע"א53 כל המותיב מילה קמיה רביה צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף י ע"ד
סג ע"א53 כל המותיב מילה קמיה רביה אזיל בלא ולד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס
סג ע"א53 כל המותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד קומץ המנחה (צונץ) דרוש צ אות ג
סג ע"א53 כל המותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שט
סג ע"א53 כל וכו' קמי רבי' וכו' שנאמר וכו' משה תורת מנחם חל"ח עמ' 358
סג ע"א רש"י - ולא אשכחן לאחד מיתת משה דאצטריך ליה יהושע לאלעזר ויואל משה מאמר ב סי' יד עמ' ריב
סג ע"א רש"י - על מזבח העולה הקטירו בהוראת שעה מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
סג ע"א רש"י ד"ה דכתיב משנת חיים במדבר עמ' תנח, תסד
סג ע"א רש"י ד"ה מותיב - שאלת דבר הלכה באו"ת רנת יצחק שמואל עמ' ריד
סג ע"א רש"י ד"ה עגלאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מו
סג ע"א רש"י ד"ה עיראפירושי ראשונים
סג ע"א תוס' - אי ביום השמיני הוקטרה הקטורת ע"ג מזבח החיצון גור אריה ויקרא פ"ט הערה 162
סג ע"א תוס' - במזבח הפנימי שם לא הי' יורד אש משמים וכו' מיהו בתורת כהנים משמע שהקטירו בפנים ושם נשרפו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעג
סג ע"א תוס' - הקטורת שהקטירו על המזבח החיצון היה והוראת שעה היתה וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' קמח, קנו
סג ע"א תוס' - על המזבח הפנימי לא היה יורד אש מן השמים אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלה
סג ע"א תוס' ד"ה מאי - חטא נדב ואביהוא שירת דוד (תשסז) עמ' קכ
סג ע"א תוס' ד"ה מאי - תמהו שהקטרת הקריבו בפנים ושם לא היה אש מן השמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש מ אות ב
סג ע"א תוס' ד"ה מאי אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כא
סג ע"א תוס' ד"ה מאי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
סג ע"א תוס' ד"ה מאי אבן ישראל על התורה עמ' נט
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ו
סג ע"א תוס' ד"ה מאי רנת יצחק דברי הימים עמ' כ
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דרושצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפז ע"א
סג ע"א תוס' ד"ה רב המנונא - תרי רב המנונא הוו חד שהיה תלמידו של רב חסדא וכו' ועוד היה אחר שהיה תלמידו של רב וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כה, מג
סג ע"א תורת חיים ד"ה כל המורה אש דת (אסאד) עמ' רפו
סג ע"ב01 יהושע לא הי' לו בנים ברית שלום (תעח) דף ט ע"ג
סג ע"ב01 יהושע מת בלי בןמשה מבחוריו הקדמה דף ד ע"ב
סג ע"ב01 לא היו בנים ליהושע שבט מוסר פ"ו עמ' לט {דוגמה לצדיקים שסובלים}
סג ע"ב01 יהושע לא היו לו בנים ברית שלום (תשסח) עמ' נו
סג ע"ב02 לא נענש יהושעאות לישועה דף ח ע"א
סג ע"ב02 לא נענש יהושע ברכת אבות עמ' קכה
סג ע"ב02 יהושע נענש על שביטל ישראל לילה אחת מפריה ורביה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמה
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה מגילת סמנים עמ' כט
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שעח
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביהדברי טובה יהושע ח"א עמ' קצט ד"ה ויבואו המחנה
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא על שבטל ישראל מפריה ורביהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' יו/יז דף מה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא על שביטל ישראל מפריה ורביה לילה אחד וכו'אמרי השכל עמ' 132
סג ע"ב03 ביטל ישראל לילה אחת מפו"ר, ורש"י רנת יצחק יהושע עמ' נב
סג ע"ב03 בשביל שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה אחד במלחמה משך חכמה דברים פ' כ פס' יד
סג ע"ב03 יהושע נענש על שביטל את בנ"י מפו"ר בנין שאול עמ' קמה
סג ע"ב03 נענש יהושע בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה קומץ המנחה (צונץ) דרוש צ אות ג
סג ע"ב03 ענשו של יהושע על שביטל פו"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקד
סג ע"ב07 א"ל המלאך אמש בטלתם תמיד של בין הערבים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלד
סג ע"ב07 אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערביים וכו' מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קס
סג ע"ב07 אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' פד
סג ע"ב07 אמר לו אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, על איזה מהן באת אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ק
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' כב
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה זכרון אליעזר עמ' ו
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה וכו' שלן בעומקה של הלכה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות ד
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערביםאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ל"ט ומ' דף נה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קמה ע"ב
סג ע"ב07 אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קמח
סג ע"ב07 אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' נח-סג
סג ע"ב07 מעשה ביהושע והמלאך ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' תנו
סג ע"ב08 בטלתם מת"ת וכו' מיד וילך יהושע בתוך העמק בעומקה של הלכה, ותוס' אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיג
סג ע"ב08 עון ביטול תורה מבשרת ציון ח"ב עמ' קיד {חמור מכל עבירות שבתורה}
סג ע"ב09 אמר לו עתה באתי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפו
סג ע"ב09 על איזה מהן באת אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יט
סג ע"ב09 על איזה מהן באת משנת חיים במדבר עמ' שפז
סג ע"ב09 על איזה מהן באת אמר לו על של עתה באתי לחמי תודה דף לא ע"ב
סג ע"ב09 עתה באתי על ביטול תורהניבי זהב עמ' קיז
סג ע"ב09 עתה באתי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ל
סג ע"ב09 עתה באתי בשביל עון ביטול תורה דברי יואל מועדים ח"ד דף רה ע"ב
סג ע"ב09 עתה באתי על ביטול תורהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
סג ע"ב09 עתה באתי, בשביל לימוד התורה קרן לדוד שמות עמ' קמד
סג ע"ב10 בתוך העמק מלמד שלן בעומקה של הלכה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ע
סג ע"ב10 וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ואמר ר' יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה דעת תורה במדבר עמ' נו
סג ע"ב10 וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ואר"י מלמד שהלך בעומקה של הלכה תורת חיים עה"ת עמ' קמז {דרשו כן מלשונות הכתובים "בתוך העם" ו"בתוך העמק"}
סג ע"ב10 וילך יהושע בתוך העמק שלן בעומקה של הלכה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מא, מח
סג ע"ב10 וילך יהושע מלמד שהלך בעומקה של הלכה שרתי ח"א עמ' צז
סג ע"ב10 וילך יהושע שהלך בעומקה של הלכה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לג
סג ע"ב10 וילן יהושע בלילה ההיא שלן בעמקה של הלכה עצי חיים על התורה עמ' רצג
סג ע"ב10 וילן שם יהושע בעמק שלן בעומקה של הלכהרב טוב דף קלב ע"א
סג ע"ב11 וילן יהושע בתוך העמק, שלן בעומקה של הלכה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קל פסוק א
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסז
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלג
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכות שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלא
סג ע"ב11 בעומקה של הלכהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שכו
סג ע"ב11 יהושע לן בעומקה של הלכה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצה
סג ע"ב11 לן בעומקה של הלכה כו' ביטל מאת ישראל לילה אחת מפו"ר, ורש"י תורת מנחם חנ"ג עמ' 65, 233
סג ע"ב11 מלמד שהלך בעומקה של הלכה אור אברהם ויקרא עמ' שפז
סג ע"ב11 מלמד שהלך בעומקה של הלכה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קמט
סג ע"ב11 מלמד שלן בעומקה של הלכה כנסת מרדכי בראשית עמ' ג
סג ע"ב11 שהלך בעומקה של הלכה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' ז, י
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' רכב
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קנב
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כב, קצה
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה זכרון אליעזר עמ' ו
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ד, קפה
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיא
סג ע"ב11 שלן בעומקו של הלכה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צח
סג ע"ב11 שלן בעמקה של הלכה שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנו
סג ע"ב12 גמירי שאסורין בתשמישמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
סג ע"ב12 גמירי שכל זמן שארון ושכינה שלא במקומו אסורין בתשמישכתנות אור עמ' תריח
סג ע"ב12 דכל זמן שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש המטהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות כז
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקצד
סג ע"ב12 כשארון אינו במקומו ישראל אסורין בתשה"מ שני המאורות (תשסח) עמ' יט
סג ע"ב12 הארון לא היה במקומו ואסורין בתה"מ ישא מדברותיך - מגילה עמ' נט
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שלא במקומן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמ
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שלא במקומן ישראל אסורין בתה"מ רנת יצחק שמואל עמ' סד, עח
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש וכו' ברית שלום (תעח) דף צג ע"א
סג ע"ב12 כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן אסורים בתשמיש המיטהאור הצבי עמ' 210
סג ע"ב12 כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן אסורין בתשמיש המטה משך חכמה שמות הפטרת יום ראשון פסח, במדבר פ' י פס' לו, דברים כג פס' יא
סג ע"ב12 כל זמן שארון שלא במקומו אסורים בתשמיש המטה ותוס' חנן אלקים עמ' קנג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קז, ריג
סג ע"ב12 כל זמן, ותוס' ד"ה כלטוב טעם דברים עמ' נב - ובטוב טעם
סג ע"ב12 שארון ושכינה שלא במקומןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שה
סג ע"ב14 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"א
סג ע"ב14 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין דברי יואל פ' ויגש דף תנא ע"ב
סג ע"ב14 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין משנת חיים במדבר עמ' שפח
סג ע"ב14 גדול ת"ת מתמידיםעיניים למשפט קידושין בהקדמה
סג ע"ב14 גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין מצווה ועושה ח"א עמ' תקמט
סג ע"ב16 הישן בכילה שאיש ואשה תפארת ישראל (שינקמן) עמ' לח
סג ע"ב16 הישן בקילעה עליו הכתוב אומר וכו'חיי נפש ח"א עמ' קי ע"א
סג ע"ב16 כל הישן בקילעא וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 93
סג ע"ב16 כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב; רבי יונה סביב הרי"ף פרק ו דף רט ע"א
סג ע"ב16 כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שתיין בו וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' שפו
סג ע"ב16 כל הישן בקלעהפירושי ראשונים
סג ע"ב24 ביטלו רשותייכו לגבי חד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ז או"ק ב, וס"ק יז-יח [הלכה]
סג ע"ב27 שכיחי דדיירי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טז [הלכה]
סג ע"ב רש"י - על עסקי ת"ת הוכיח המלאך ליהושע ישא מדברותיך - מגילה עמ' ס
סג ע"ב רש"י ד"ה נשי עמיפירושי ראשונים
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמןמנחת מרדכי עמ' שמא
סג ע"ב תוס' - אף למ"ד ב' ארונות היו הא דאמרינן בב"ב לוחות ושברי לוחות מונחים היינו בארון בצלאל רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלג
סג ע"ב תוס' - איסור הוצאת הארון גור אריה דברים פי"ב הערה 53
סג ע"ב תוס' - בבית עולמים היו השברי לוחות בארון שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ריג
סג ע"ב תוס' - ואומר ר"י דשני ארונות היו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ס
סג ע"ב תוס' - לוחות ושברי לוחות מונחים בארון שעשה משה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו
סג ע"ב תוס' ד"ה זמן - שבו שברי הלוחות וכו' מולכין במלחמותס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - אורי' החתי החמיר על עצמו בתשמיש המטה תורת יחיאל במדבר עמ' פד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - אוריה רצה להחמיר בעצמו רנת יצחק שמואל עמ' שעח, שעט
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - אחד של עץ שעשה משה ושם היו הלוחות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיז
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - שברי לוחות יצא עמהם למלחמה לקוטי שיחות חי"ד עמ' 30
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - שני ארונות היו וכו' רנת יצחק יהושע עמ' נח, רכא, שמואל עמ' סג-סד, סו, סח, שעו, מלכים עמ' צב, שצט, ישעיה עמ' קלה, רצד, תהלים עמ' סד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זאת ליעקב דברים עמ' ריט
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן - שתי ארונות היו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כז, ק, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלח
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן עיוני רש"י במדבר עמ' תקנד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן רנת יצחק שופטים עמ' יט, כז, רלט
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - היה בקירוי של חול שאינו בהמ"ק רנת יצחק שמואל עמ' שעח
סג ע"ב מהרש"א - הא מפורש בקרא ליתן אש זרה ולמה נחשב כהוראה לבני אהרןקומץ המנחה (צונץ) דרוש מ אות ב
סד ע"א03 ליזיל חד מנייהו ולקריב ליה וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק א או"ק א [הלכה]
סד ע"א04 לשאול מיניה דוכתא ולהניח מידי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ב, ס"ק י או"ק א, ד [הלכה]
סד ע"א06 אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק א [הלכה]
סד ע"א06 ישכור משכירו ולקיטו חכמת התורה וישלח עמ' תכט
סד ע"א08 ה' שכירו וה' לקיטו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק ג, ה [הלכה]
סד ע"א12 כמה נאה שמעתתא זו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסג
סד ע"א14 א"ר נחמן וכו' כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא וכו' ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ד
סד ע"א14 אמר ר"נ כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילאי דעתיפרי צדיק לך לך אות ג, ה, תולדות אות ח, פסח אות כט, תזריע אות ט, בחוקותי אות י, נשא אות ז, שלח אות טו, מסעי אות יב, ראה אות ה, שופטים אות טו, כי תצא אות יז
סד ע"א14 אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתא וכו' אמר ליה הדרי בי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רנז
סד ע"א14 השותה יין אל יורה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קפב
סד ע"א14 השותה רביעית יין חי אל יורה ואם שתה יותר מרביעית אע"פ שהוא מזוג אל יורהשערי תשובה אגה"ת אות לט
סד ע"א14 והמורה עובר בלאושערי תשובה אגה"ת אות לט
סד ע"א14 שיכור אל יורה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפט
סד ע"א14 שיכור אסור להורות מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 14
סד ע"א14 שתה רביעית אינו רשאי להורותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסז
סד ע"א14 שתה רביעית אל יורה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעה
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסו
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה אור אברהם - תשובה עמ' נח
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף טז ע"ד
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמג, תעה, תקנג
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ר
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסב
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה מגילת סמנים עמ' עד
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קא, קמא, קפט
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מח
סד ע"א14 שתוי אל יורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנח
סד ע"א14 שתוי אל יורהמשיבת נפש עמ' קפ
סד ע"א15 אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילאי דעתאי עצי חיים - מועדים עמ' רסא
סד ע"א15 אנא כל מה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צלילא דעתאי עצי חיים על התורה עמ' קסא
סד ע"א15 אנא עד דלא שתינא רביעית לא צילא דעתאי דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמג, תעה, תקנב
סד ע"א15 כל כמה דלא שתי חמרא לא צילא דעתיה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכח
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא וכו' ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מג ע"ד
סד ע"א15 עד דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
סד ע"א15 עד דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאיפרי צדיק לך לך אות ג, ד, ה, תולדות אות ח, פסח אות כט, בחוקותי אות י, שלח אות טו, מסעי אות ב, ראה אות ה, שופטים אות טו
סד ע"א15 א"ר נחמן וכו' כמה דלא שתינא רביעתא דחמר אוכף ברית שלום (תשסח) עמ' תשלו
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכח
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאיאבן פינה עמ' 97
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפב, תפג
סד ע"א18 מאי דכתיב ורועה זונות יאבד הוןאבן פינה עמ' 55
סד ע"א18 ורועה זונות יאבד הון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפז
סד ע"א18 רועה זונות זה האומר שמועה זו נאה זו אינה נאה מנות הלוי (תשסב) עמ' קנט
סד ע"א18 רועה זונות יאבד הון זו הונה של תורה אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעו
סד ע"א19 האומר הלכה זו נאה דרשות מהר"ם שיק עמ' א
סד ע"א19 האומר הלכה זו נאה וכו' זכות ישראל - עשר צחצחות פרק א מכתב א
סד ע"א19 האומר שמועה זו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שצד
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה תורת מנחם ח"ד עמ' 281, חי"ב עמ' 148, חי"ז עמ' 21, חכ"ד עמ' 308
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וזו וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 5
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רג
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וכו' מאבד הונה של תורה רנת יצחק - פרק חלק עמ' קסד
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רכט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה כו', רש"י, מהרש"א מכמני אשר עמ' צט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שי
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה נשמת חיים (ברלין) עמ' צב
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה אגרא דכלה ח"א עמ' תקד
סד ע"א19 שמועה זו נאה דרכי אמונה דרך כ
סד ע"א19 הלכה זו נאהנטריקן (תשעד) עמ' פו
סד ע"א19 יאבד הון מאבד הונה של תורהפרי צדיק ויחי אות ט, ראה אות ז, סוכות אות ד
סד ע"א19 כל האומר שמועה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן מא-מג
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאהפנים מסבירות עמ' קעג
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה תורת חיים עה"ת עמ' רמב {דהיינו שאינו עוסק בדעה שאינה להלכתא, שהיא שמאלה של תורה, שבה עושר וכבוד}
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הון תורהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסז, רסח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלה
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה מאמרי הראי"ה עמ' 427 {כי עוסק בתורה רק להתיהר עוסק רק באותם חלקים שמשער שעל ידיהם יהיה לו תפארת כבוד בין הבריות}
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רעו
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה קרן לדוד דברים עמ' לד
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה שיחות ר' ראובן עמ' קצ
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהטללי אורות עמ' מט
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רה
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה, ורש"י תורת מנחם חמ"ז עמ' 157, 233
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וכו' תורת מנחם חמ"ד עמ' 42
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריט
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורהאמרי השכל עמ' 81
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו וכו', ורש"י תורת מנחם חכ"ט עמ' 245
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ג פסוק ג
סד ע"א19 שמועה זו נאה וזו אינה נאה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' מג
סד ע"א19 שמועה זו נאה וזו וכו' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 111
סד ע"א19 שמועה זו נאה וכו'אגודות אזוב מדברי דף מב ע"ב-ע"ג
סד ע"א19 שמועה זו נאהיין לבנון (תשסג) עמ' 70
סד ע"א21 הדרי ביאור השמש (תשסח) עמ' לד {הדר לשון הדרי}
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל חבש פאר דרוש ה
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל ואם התפלל וכו' שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו תועבה עוז לו בך מאמר יג אות א
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל וכו' שיכור אל יתפלל וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכב
סד ע"א21 שתוי וכו' שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רכג
סד ע"א22 שיכור אל יתפלל מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפט
סד ע"א22 שיכור אסור בתפלה ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קיא
סד ע"א22 שיכור אסור להתפלל רוח חיים (חיד"א) עמ' סד, ריז
סד ע"א22 שכור אל יתפלל מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 133), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
סד ע"א22 שיכור ששתה כדי רביעית אל יתפלל אגרא דכלה ח"א עמ' יב
סד ע"א22 שכור אל יתפלל וכו'בית יוסף טור אורח חיים סימן צט דף סה ע"א
סד ע"א22 שתוי תפילתו תפילה מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
סד ע"א23 שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנג
סד ע"א23 שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה ס' חסידים סי' יח
סד ע"א23 שכור שהתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיפוג יינו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסט
סד ע"א23 שכור שהתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיפקח יינו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב
סד ע"א23 תפילת שיכור תועבה קריאה בקריה ח"ב עמ' שיח
סד ע"א23 תפלת שיכור וכו' תועבה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 60
סד ע"א23 תפלת שכור תועבה מי מרום חי"ג עמ' כ
סד ע"א27 כל חד מינן לימא מילתא דלא שמיע לחבריה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלג
סד ע"א27 לימא מילתא דלא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן קמט, קנא
סד ע"א29 אל יפטור אדם מחבירויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קב {קאי על הקב"ה שנקרא ג"כ חבר לצדיקים}
סד ע"א29 אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה וכו' ה"ד שתוי וה"ד שיכור וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' ר
סד ע"א29 אל יפטר מחבירו אלא בדבר הלכה רנת יצחק מלכים עמ' רמ
סד ע"א29 יפטר מחבירו מתוך דבר הלכהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה יגל יעקב (תשנג) חיי שרה אות עז
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה וכו'מטה יששכר עמ' קד, קה, קו
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תיד
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכהמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק ח דף כה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' כז דף יד ע"א, ומ' צג דף לב ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מסכת יום טוב [מאמר יט?] דף יב ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תצוה דף סט ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ' דף כח ע"א; של"ה (תט) בהקדמה דף ב ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ר' לט דף קנה ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ה דף כח ע"א וע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מא ע"א
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלב
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו תודת אהרן - אומר לציון עמ' קצו
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברופירושי ראשונים
סד ע"א31 היכי דמי שיכור כל שיכול לדבר למלך רסיסי לילה סי' יא (עמ' 11), צדקת הצדיק סי' רח
סד ע"א31 היכי דמי שיכור כל שיכול לדבר למלךפרי צדיק בהעלותך אות א
סד ע"א31 היכי דמי שכור כל שאינו וכו' ליהודים היתה אורה עמ' כח
סד ע"א31 היכי דמי שתוי והיכי דמי שכור שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך שכור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך שרתי ח"א עמ' קנה
סד ע"א32 אם יכול לדבר בפני המלךברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנח
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכח {נכסים הבאים לו לאדם בלא יגיעה}
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסב, רכא, תמז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר וכו' יקח בהן ס"ת מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' טו
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר וכו' יקח בהן ס"ת וכו' מכתב מאליהו ח"ג עמ' 314
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר וכו' יקח בהן ספר תורה וכו' אפילו כתב בהו תפילין תורת חיים עה"ת עמ' רנה-רנו {כי הן מעות שאינן עוברות ומתקיימות תמיד, והעושר מתקיים על ידיהן}
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר יעשה מהן סגולה היינו ס"ת וכו' דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר יקח בהן ס"ת מצווה ועושה ח"א עמ' תרג
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר כיצד יעשה ויקיימנו בידומאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו יקח בהן ספר תורה אמר רב ששת אפילו בעל בנכסי אשתו, ורש"י קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסה
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקנח
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגרפירושי ראשונים
סד ע"א32 מה יעשה המחזיק בנכסי הגר ויתקיים בידומטה יששכר עמ' קו
סד ע"א33 יקח בהן ס"ת ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רסד
סד ע"א33 יקח בהן ספר תורהפירושי ראשונים
סד ע"א34 מה יעשה ויתקיימו בידו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
סד ע"א תוס' ד"ה שתה מגילת סמנים עמ' עד
סד ע"ב01 אפילו עבד עיסקא ורווח, ורש"י ד"ה בעל צלח רכב עמ' שצו
סד ע"ב02 אפילו מצא מציאהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב02 המוצא מציאה יעשה בה סגולה וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' סב, ח"ה עמ' שו
סד ע"ב02 המוצא מציאה יקח בה ס"ת דרש משה (קלנברג) ח"א דף נה
סד ע"ב02 המוצא מציאה יקנה בהם ס"ת וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"ד
סד ע"ב04 מאי קראה דכתיבפירושי ראשונים
סד ע"ב06 דרך ושינה כ"ש מפיגין את היין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כא
סד ע"ב06 דרך מיל ושינה כל שהואילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב08 אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך טורדתו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ער ד"ה והנה
סד ע"ב11 מעשה בר"ג וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' פט
סד ע"ב11 מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב וכו' תורת לוי יצחק עמ' קצג
סד ע"ב11 מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור והיה מהלך מעכו לכזיב וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רמב
סד ע"ב13 רבן גמליאל מצא גלוסקין בדרך מאכסניא של התורה סי' נ
סד ע"ב14 מצא נכרי אחד א"ל מבגאי טול גלוסקין הללו מאילעאי וכו' מכשירי מצוה עמ' מט
סד ע"ב15 ההוא מבגאי ערבי נחל (תשסד) עמ' רנח
סד ע"ב19 למדנו שכוון ר"ג ברוה"ק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנב
סד ע"ב19 באותה שעה למדנו שכיון ר"ג ברוח הקודש שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שיא
סד ע"ב19 כיון רבן גמליאל ברוח הקודשהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קלב
סד ע"ב19 רבן גמליאל השתמש ברוה"ק עצי חיים על התורה עמ' קסא
סד ע"ב19 שכוון ר"ג ברוה"ק שומע תפלה ח"ב עמ' קכז
סד ע"ב19 באותה שעה למדנו ברכת אבות עמ' קג
סד ע"ב20 והרבה דברים למדנו באותה שעהמשך חכמה בראשית פ' מג פס' לד
סד ע"ב20 שלשה דברים למדוילקוט הגרשוני ח"א דף מד ע"ד
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלים מכתב מאליהו ח"ג עמ' 100
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שסב
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רעז
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 36
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות סג
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין וכו' לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' מו
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכליןראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין, רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קסב, ח"ב עמ' קעח
סד ע"ב23 למדנו חמצו של נכרי אחר פסח מותר בהנאה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"ב
סד ע"ב45 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קט
סד ע"ב רש"י - והחרמתי את עריהם שיעשום חרמי גבוה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטז
סד ע"ב רש"י - רוב עוברי דרכים נכרים הם לחמי תודה דף רמה ע"א
סד ע"ב רש"י ד"ה בחרטה - ונמצא נדר נעקר מאליו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
סד ע"ב רש"י ד"ה כל הבוטהפירושי ראשונים
סד ע"ב תוס' ד"ה ולמדנו נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טז אות ד
סד ע"ב תוס' ד"ה שיכור וברא"ש יד יצחק עמ' רג ס"ק ד, עמ' רד ס"ק ה [הלכה]
סה ע"א01 יכול אני לפטור את העולם מן הדין מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את העולםאמרי מאיר (מאירי) במדבר פי"ט פסוק ב
סה ע"א01 יכול אני לפטור את וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שלח, תקט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם רוח חיים (חיד"א) עמ' עז
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' יציב פתגם - פסח עמ' נג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפילה דרשות שמן רוקח עמ' תמו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ה אות א', סי' ט אות א
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה דברי יואל פ' בשלח דף שמט ע"א
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו וכו' נתיב מצותיך (תשסח) עמ' סו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפלה תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנח
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מיום שחרב ביהמ"ק אוצר המאמרים (תשס) עמ' לט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדיו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קנד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין זכרון משלי עמ' נז אות קנ
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין לחם רב על סדור התפילה אות א' תתקצד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' נאוה תהלה עמ' שו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' שבח נעורים עמ' רמו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם, ורש"י - דהוי כשוטה בלי דעת מבשר טוב - ספר החיים עמ' קלג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין תפילהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קסד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רטו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסג ד"ה ואמר
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רכג, פרק קל פסוק ג הערה ג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה כתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' שנאמר לבו שמעי נא זאת עניה ושכורת ולא מיין חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקצא
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו וכו' מדין תפילה בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלז
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו תפארת צבי שמות עמ' שכח, תקפב
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יא, וגוף הספר עמ' תלט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב ביהמ"קאבן יהושע עמ' 27
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב בית המקדש עד עכשיו שנאמר שכורת ולא מיין עת הזמיר הגיע עמ' כו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדיןשפע חיים ח"א עמ' קיד
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם כולו מהן הדיןמשך חכמה דברים פ' כח פס' טו
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם מן הדין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלט
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם מן הדין לקוטי שושנים (תשמו) עמ' ס
סה ע"א01 יכול אני לפטור וכו' מתפילה מדין שיכור לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תצ
סה ע"א01 יכול אני לפטור כה"ע וכו' מדין תפלה אוהב ישראל דף שמד ע"א
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם וכו' מדין תפילה קריאה בקריה ח"ג עמ' ק
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצד
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלהחיי נפש ח"ד עמ' רט
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם מן הדין אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צב
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם מן הדין שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכא
סה ע"א01 יכול לפטור את העולם מן הדין משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קנב
סה ע"א01 יכול לפטור כל העולם מן הדין תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשנו
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפילה כוכבי אור (תשלד) עמ' נו
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם וכו' מדין תפלה, רש"י - היינו על העדר הכוונה כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט, שסז
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם כולו מן הדין וכו' מכוונת התפלהכתונת פסים (תשעא) עמ' ק
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם כולו מן הדין שנאמר ושכורת ולא מיין וכו' מדין תפלה כתונת פסים (תשעא) עמ' קכט, שסג
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפילה לקחת מוסר ח"א עמ' תקטז
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתסו
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפלה אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכח
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפלה חכמת התורה וארא עמ' צד
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפלה, שנאמר שכורת ולא מיין צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ה, קיח, קס, קעג, שלב-שלג
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מטעם שכורת ולא מיין וכו' מן התפלה דעת תורה שמות עמ' רמה
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מאי יכולני לפטור נמי דקאמר מדין תפלה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסא, שסב, תרצג, תתפט, תתקיט, א'עב
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שאנו שכורים מן הגלות חומת אנך (תקסא) ח"ד דף כז ע"ב, כח ע"א, מא ע"א, פז ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כלו מן הדין מיום שחרב בית המקדש וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קז ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מדין וכו' עיני שמואל (ראבין) עמ' מ
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מדין תפלה בלי כוונה שנאמר ושכורות ולא מיין בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מז, שסט, תח, תעט
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדין כסא דוד (תקנד) דף קיד ע"ד, שם הגדולים (תקלד) ח"א דף סא ע"א
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב בית המקדש עד עכשיו וכו' מית[י]בי וכו' מאי יכולני לפטור מדין תפלה קאמר כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדיןבני יששכר ח"א דף נג ע"א, ח"ב דף קיד ע"ג, קנה ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור וכו' מדין תפילה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"א-ע"ב, שעט ע"א, תב ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם וכו' מדין של תפילה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם וכו' מדין תפלה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם וכו' מדין תפלהנפש החיים (תשמג) עמ' 73
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם כולו מן הדיןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקפא
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מן הדין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מן הדין עצי חיים - מועדים עמ' קפז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מן הדיןחומת אנך תהלים פרק נה, עט
סה ע"א01 יכולני לפטור מן הדין שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף סא ע"א
סה ע"א01 יכולני לפטורדבש לפי מע' ש אות מג
סה ע"א01 יכולני לפטורילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם חקל יצחק (תשסג) עמ' נ
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפילהדרשות באר יצחק עמ' רכא
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדיןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נז, קנט
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדין כסא דוד (תשנ) עמ' ג
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מדין תפלה אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יג אות ג
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם מן התפילה מפני שהם שכורים דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין ס' חסידים סי' תרה
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין דברי מנחם (היימליך) עמ' רט
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מדין תפלה וכו' שכורת ולא מיין דרכי אמונה דרך ח
סה ע"א01 יכילנא לפטור כולי עלמא וכו' מדין תפלהשפע חיים ח"ד עמ' קכה
סה ע"א03 אנוסים היום מעול הגלויות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נ
סה ע"א03 ושכורת ולא מיין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
סה ע"א03 ושכורת ולא מיין וכו' יכולני לפטור מדין תפלה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפח
סה ע"א03 שכורת ולא מיין עטרת יהושע במדבר עמ' קסד
סה ע"א04 שיכור מקחו מקח וכו' אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קב
סה ע"א05 שכור שהרג נהרג אם לא שהגיע לשכרותו של לוט מחיר יין (תשעט) עמ' קכג
סה ע"א07 שיכור פטור מן התפלה פאר יעקב ח"ב עמ' תתלז
סה ע"א07 שיכור פטור מן התפילה לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רמ
סה ע"א08 יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפלה צפנת פענח (תשסו) עמ' כד, פט, קיד, קכג, רכב
סה ע"א08 יכולני לפטור מתפלהתיבת גמא (תשסז) עמ' רסא
סה ע"א08 מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין תפלה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פד ד"ה ובהפטרה, ח"ה עמ' רסא ד"ה הנה
סה ע"א09 לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' לב
סה ע"א10 שיכור פטור מכל המצוות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סה
סה ע"א10 שיכור שהגיע לשכרותו של לוט מקראי קדש (תשנג) עמ' טו
סה ע"א10 לשכרותו של לוט זבחי צדק (דיסקין) עמ' לח
סה ע"א10 שכרותו של לוט משנת חיים ויקרא עמ' שעב
סה ע"א11 המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדומאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ד; אהבת עולם (קושטא, תב) דף מו/מז
סה ע"א11 המפיק מגן בשעת גאוה, ורש"י ותוס' גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רפז
סה ע"א11 המפק מגן בשעת גאוה סוגרין צרות בעדו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' רלג, רמז
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדו אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קז, רכג, רכד, רכה
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעתפירושי ראשונים
סה ע"א11 כל המפיק מגן וכו', ורש"י בית ישי (תשסד) דרשות עמ' תג
סה ע"א11 כל המפיק מגןאהבת עולם דף לז
סה ע"א12 גאוה כינוי לשכרות ישמח חיים (תשסה) מע' ג אות ד
סה ע"א12 גאוה עת שכרותו של אדם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שג
סה ע"א23 אם דעתו מיושבת עליו יתפלל ואם לאו לא יתפלל שנאמר בצר אל יורה כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט, קל
סה ע"א23 יכון את לבו בשעת התפלה ויטהר מחשבתו מכל עסקיושערי תשובה אגה"ת אות ו
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריד ע"א
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל דרשות מהר"ם חביב עמ' רעג
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל דעת תפלה עמ' שפה, תסז
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלח
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמ
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל טוב ראיה ברכות יב ע"ב, טוב ראי פסקא קז עמ' קמד {לא רק בתפילה הקבועה, ששם יש חשש שיגיד מלים רק מתוך ההרגל ובלי כוונתו לבו, אלא גם בתפילה שלא במטבע קבוע והאדם מחדש המלים לפי דעתו, אם אין לו ישוב הדעת ביראת ה' אל יתפלל}
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל מצווה ועושה ח"א עמ' רסא
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל מצות ראיה סי' א סעיף ד עמ' ד-ה {אם יתפלל בלי לכוין, עבירה בידו של ברכות לבטלה}
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכד, שלז
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קח, קכד
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' וכו' אבוה דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי תלתא יומא דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נד
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכי מגילת סמנים עמ' עה
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פא/פט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קב/קכ ע"ב; שו"ת מהר"ש הלוי [?]
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכה
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללפרדס מרדכי עמ' תקצג
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צה
סה ע"א23 מי שאין דעתו מיושבת וכו'חנן אלקים עמ' רפז
סה ע"א24 בצר אל יורה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' עט ד"ה אבל
סה ע"א24 בצר אל יורה וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיב
סה ע"א24 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' לט
סה ע"א24 בצר אל יורהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
סה ע"א25 ביומא דרתח לא הוי מצליראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות כז
סה ע"א25 רבי חנינא ביומא דרתח לא הוי מתפלל התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלח
סה ע"א25 רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי רוח נכון עמ' רב
סה ע"א25 רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק יד
סה ע"א26 מר עוקבא ביומא דשותא לא נפיק לב"ד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצט ע"א
סה ע"א27 צריכה שמעתא צילותא כיומא דאסתנא וכו' חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנד
סה ע"א28 הלכתא בעא צילותאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכה
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רכה
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא תורת מנחם חכ"ג עמ' 144
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא כיומא דאסתנא אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכב
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא כיומא דאסתנא דרשות מנחת יצחק עמ' נה
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא שערי הישיבה ח"א עמ' קג
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כו' אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי תורת מנחם חמ"ג עמ' 395
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאיסתנאמשך חכמה ויקרא טז פס' א-ג
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא דובר צדק עמ' 38
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמא
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשלה) עמ' תרפט
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא כו' יום אורה וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 65
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותאפירות מפוזרין עמ' ט
סה ע"א28 הלכתא בעיא צלותא כיומא דאיסתנא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צט
סה ע"א28 צריכה שמעתתא צילותא ביומא דאסתנא צמח דוד (סקאליע) עמ' רמו
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותאמנחת מרדכי עמ' שלה
סה ע"א28 שמעתתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנד
סה ע"א28 שמעתא בעי צילותא תורת מנחם חמ"ז עמ' 345
סה ע"א28 שמעתא בעי צלותא דברי יואל פ' במדבר דף כח ע"א
סה ע"א28 שמעתא בעיא צילותא כיומא דאיסתואאור הצבי עמ' 313
סה ע"א28 שמעתתא בעי צילותא עצי חיים על התורה עמ' רטז
סה ע"א28 שמעתתא בעי צילותא כיומא דאסתנא שירי משכיל כלל ג פרט א (שי"ח)
סה ע"א29 אי א"ל אם קריב כותחא לא תנאי המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קיג
סה ע"א29 אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי וכו' אי קרצתן כינה לא תנאי אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' פו
סה ע"א29 אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי, ורש"י - אפי' ציווי עבודה קלה היתה מבטלת אותי תורת מנחם חכ"ג עמ' 156
סה ע"א29 אי אמרה לי אם קריב כותחא, לא תנאי תורת מנחם חלק לב עמ' 347
סה ע"א29 אי אמרה לי אם וכו' דרכי החיים ח"ב עמ' קצו
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ט עמ' 43
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נח
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 289
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ו עמ' 58, חמ"ז עמ' 65
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קרית כותתא לא תנאי שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שצ
סה ע"א29 אמרי אביי ורבא דאי היה להם טרדה קלה לא היו שונין כ"כמשיב דבר חלק ג סימן יד
סה ע"א30 אי קרצתן כינה לא תנאי דברי סופרים סי' ו (עמ' 5), לא (עמ' 24)
סה ע"א30 אי קרצתן כינה לא תנאי שערי הישיבה ח"א עמ' קח
סה ע"א30 אם עוקצתן כנה לא תנאי מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלב
סה ע"א30 אם קרצתן כמא לא תנאי וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' מז
סה ע"א31 מר בריה דרבינא עבדה ליה אמיה שבעה מני לשבעה יומי אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רנז
סה ע"א32 אמר רב יהודה לא איברי לילא אלא לשינתא אר"ש בן לקיש לא איברי סיהרא אלא לגירסאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכה
סה ע"א32 אמר רב יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' אמר רב נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממי אנן דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה, מהד' ג סי' א, מהד' ד סי' קב, מהד' ו סי' מט
סה ע"א32 אמר רבי יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא אמר רשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסא מאור עינים (תשעט) עמ' תתיג, *צ
סה ע"א32 אמר רבי יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא אמר רשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסא מאור עינים (תשנח) עמ' תצג, תקנה
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא וכו' לגירסא כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' י
סה ע"א32 לא אברי לילה אלא לשינתאפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד, לר"ח אדר שני אות א, ט"ו באב אות ה
סה ע"א32 לא אברי ליליא אלא לשינתא ביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק יד
סה ע"א32 לא איברא לילא אלא לשינתא המאור הגדול (גר"א) עמ' תצ
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפב, רמ, תקלד
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' מג ע"ב
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא נחלה לישראל (תשעא) עמ' מ
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא פניני יחזקאל עמ' רצא
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא פרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק טז, פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כח
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סד
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתאנתיבות עולם ח"א עמ' מ
סה ע"א32 לא איברא ליליא אלא לשינתא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
סה ע"א32 לא איברא ליליא אלא לשינתאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צ ע"ב
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתא עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קפג
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתאאבן יהושע עמ' 35
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתאבני יששכר ח"א דף מח ע"ג
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וחד אמר לא איברי לילה אלא לגירסאמאור עינים (תשעה) עמ' תתט
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא דרך ה' השלם עמ' קסד - מראה דרך
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא עטרת ישועה (תשסד) אות פב, פט להגדה ש"פ
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא תורת חיים עה"ת עמ' ב {היינו חשכת הלילה, והלילה עצמו נברא למען סדר העולם}
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא ארשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסא דובר צדק (זילבר) עמ' יז
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' ולגירסא אוצר המאמרים (תשס) עמ' קב
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' יזיף ופרע להורות נתן בראשית עמ' קיט
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסאחיי נפש ח"ד עמ' פח
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא, ותוס' ד"ה ד"ה אלא מצווה ועושה ח"א עמ' תנב, תנד
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסא לחם רב על סדור התפילה אות תצג, א' שלא
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתאיד דוד (אופנהיים) עמ' קסב
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתאמטה יששכר עמ' עב
סה ע"א32 לא איברי לילי אלא לשינתא וכו' ואמר רב נחמן אנן פועלי יממא ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנ
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיא
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שנז
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מד
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפה
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא מתנת חיים - קנינים עמ' קנג
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ד
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא צדקת הצדיק סי' לד, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 154), דובר צדק עמ' 31
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ב
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא תהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה נא
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' תורת מהרי"ם בראשית עמ' קטז
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' אלא לגירסאדרך חיים (תשלה) עמ' שב
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסא פאר יעקב ח"א עמ' ט, ח"ב עמ' תרעז, ח"ג עמ' סא, תו
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא כו' לגירסא תורת מנחם ח"א עמ' 199, ח"ח עמ' 41
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתאילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא, ותוס' ד"ה אלא אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פג
סה ע"א לא אברא ליליא אלא לשינתא וכו' תורת העולה ח"ג פרק נג
סה ע"א לא איברי לילה אלא לשינתא אגרא דכלה ח"ב עמ' לד
סה ע"א לא איברי לילה אלא לשינתאדרשות באר יצחק עמ' יט
סה ע"א לא איברי ליליא אלא לשינתא מגדל עוז (תשעח) עמ' ער
סה ע"א34 איברא סיהרא לגירסא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלו
סה ע"א34 אמרו רבנן לר' זירא מחדדן שמעתתךאודה ה' דף לט ע"א
סה ע"א34 אמרי ליה לר' זירא מחדדין שמעתך אמר להו דיממי נינהו אגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
סה ע"א34 מחדדין שמעתתך א"ל דיממא נינהו נזר הקדש ח"ב עמ' תר
סה ע"א34 מחדדן שמעתך דיממא נינהו חכמת התורה ויצא עמ' פט
סה ע"א34 מפני מה מחדדן שמעתך וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
סה ע"א34 אמרו רבנן לר"ז מחדדן שמעתתךמרפא לשון עמ' ק
סה ע"א34 לא אברי לילה אלא לגירסא המאור הגדול (גר"א) עמ' תקמה
סה ע"א34 לא אברי לילה אלא לגרסא מראה יחזקאל (תשסד) עמ' טו
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים כ
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא לב אביגדור עמ' קיז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא (לילה) אלא לגירסא משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קי, רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא אגרא דכלה ח"ב עמ' קפב, קפו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות טז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שו
סה ע"א34 לא איברי סיהרי אלא לגירסא ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלג
סה ע"א34 לא נברא סיהרא אלא לגירסא ולא נברא לילה אלא לשינה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תסא
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא בינת יששכר דף לד ע"א
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא חכמת התורה ויצא עמ' קנח
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא חכמת התורה לך לך עמ' שיד
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא חכמת התורה משפטים עמ' תמט
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד, כב, פ
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגרסאחכמת התורה בראשית עמ' פט
סה ע"א34 לא איברא לילא אלא לגירסא דרשות הצל"ח השלם עמ' תקיג
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסא פניני יחזקאל עמ' רפה
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסא תורת אליהו עמ' רצב
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסח הערה 47, תתשב הערה 63
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפב
סה ע"א34 לא איברא ליליא אלא לגירסא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ד
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 369
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא דברי חנינא - ת"ת עמ' רפג
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא ס' החיים (תשנג) עמ' קפב*
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מסילות הנביאים יהושע עמ' קכא*
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לד, פ
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא טיול בפרדס ח"א עמ' ז, רכא, רכו
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' מז
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא עבודת יצחק בראשית עמ' יט, פה, צו, קעד
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא עשרה מאמרות (תשס) עמ' שמה
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא קב הישר (תשנט) ח"ב פרק עג עמ' שסד
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קצג
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא תורת מנחם חלק לא עמ' 202
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא תפארת צבי בראשית עמ' נט
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא וכו' לשינתא דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שלה
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסאויקח אברהם דף א ע"ג
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגרסא דובר צדק עמ' 38
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגרסא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תנד
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגרסאפרי צדיק בראשית - הבדלה
סה ע"א34 לא איברי לילה כו' אלא לגירסא תורת מנחם חלק מ עמ' 78
סה ע"א34 לא איברי ליליא אלא לגירסא ישמח חיים (תשסה) מע' ש אות עב
סה ע"א34 לא איברי ליליא אלא לגירסא תורת מנחם חכ"ח עמ' 59
סה ע"א34 לא איברי ליליא אלא לגירסא וכו' אלא לשינתא טל חיים (פרידלנדר) עמ' שלה
סה ע"א34 לא איברי סהרא אלא לגירסא המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלא
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיג, קיד, קיט
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא דברי יואל פ' בחוקותי דף תיא ע"ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מבשרת ציון ח"א עמ' קסז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מה שהיה הוא שיהיה עמ' ס
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצט, תלו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מכתב מאליהו ח"א עמ' 184
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מצווה ועושה ח"א עמ' תנב, תנד
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא קדושת עינים (תשעא) פרק ח אות ד
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא קהלת משה (תשסב) עמ' סו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא רחמי הרב עמ' מא
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסה, מס' שבועות אות לט
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא תהלה לדוד (והרמן) פרק טז פסוק ז הערה י, פרק יט פסוק ג הערה ג, פרק קד פסוק כג הערה כז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא תורת איש ח"ב עמ' יח
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאאוזן שמואל דף סט ע"ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבינה לעתים (תשנד) דרוש יח עמ' קמ
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבני יששכר ח"א דף מה ע"ד, ח"ב דף צו ע"א
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 238
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' צא, רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאפרי צדיק ר"ח אדר שני אות א, לט"ו באב אות ה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאשפע חיים ח"ב עמ' ה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא, ור"ח דעת תורה בראשית עמ' רנב
סה ע"א34 לא איברי סיהראמכתב מאליהו ח"א עמ' 184
סה ע"א34 לילה איברי לגירסא דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמג
סה ע"א35 דיממא נינהו אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ד
סה ע"א35 דיממא נינהו שומע תפלה ח"ב עמ' רפו
סה ע"א35 מחדדין שמעתך אמר להו דיממא נינהו טיול בפרדס ח"א עמ' רכא
סה ע"א35 מחדדין שמעתתא דיממא נינהו באר ראי (רוזן) מועדים סי' טז אות א
סה ע"א35 מחדדן שמעתך דברי חנינא - ת"ת עמ' ה, כא
סה ע"א35 מחדדן שמעתך אמר להו דיממי ננהו דובר צדק עמ' 38
סה ע"א35 מחדדן שמעתך אמר להו דיממי ננהופרי צדיק ר"ח אדר שני אות א, ט"ו באב אות א, ה, האזינו אות ה
סה ע"א35 מפני מה שמעתתיה דמר וכו'בני יששכר ח"ב דף צב ע"ב
סה ע"א35 עיקר לימוד התורה ביום לקוטי שיחות חל"ד עמ' 46
סה ע"א35 שמעתא דיממא טובים מכלילהנטריקן (תשעד) עמ' מו
סה ע"א36 אמרה ליה ברתה דרב חסדא לרב חסדא לא בעי מר מינם פורתא חוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצד
סה ע"א36 אמרה ליה בת רב חסדא וכו' ייתי זמנא דליליא אריכי ויומי קטיני ונינם טובא, ורש"י שם עולם (תשסו) עמ' עד-עה
סה ע"א37 לא בעי מר נינום פורתא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפד
סה ע"א37 יין אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקצו {הוא ענין גבוה ונכבד}
סה ע"א37 לא בעי מר מינם פורתא המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יב, במדבר עמ' לו
סה ע"א37 מי לא בעי מר מינם פורתא כוכבי אור (תשלד) עמ' נב
סה ע"א38 אית יומין אריכין ונימי טובאפנים יפות על תהלים עמ' כ
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובא שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעז
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינם טובא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' סא
סה ע"א38 אתו יומי אריכי וקטיני ונינום טובא שמועת יצחק - עניני עבודה אות יא
סה ע"א38 אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובאפרי צדיק פ' פרה אות ה
סה ע"א38 אתו יומי דאריכי וקטיני ונינם טובא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז
סה ע"א38 אתי יומא אריכא וקא ניימנא טובא דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כט
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובא, ורש"י ומהרש"אהר יראה מאמר כה
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני, ורש"י - ימים שהוא בקבר וכו' המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריח
סה ע"א39 אגירא דיומא אנן קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קלז
סה ע"א39 אגירי דיומא אנן אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רמט
סה ע"א39 אגירי דיומא אנן דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קלב
סה ע"א39 אמר ר"נ בר יצחק אנן פועלי דיממא אנו ור"א בר יעקב יזיף ופרע ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרמח
סה ע"א39 אנן פועלי דיומי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרעראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ט אות מה, תוצ' חיים פרק סט
סה ע"א39 אנן אגירי יומי אנןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מ
סה ע"א39 אנן פועלי דיומא אנן לב אביגדור עמ' עג
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצד
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפא
סה ע"א39 אנן פועלי יום אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יח אות ג
סה ע"א39 פועלי דיממא אנן שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רפג
סה ע"א39 פועלי דיממא אנן שמן ראש - ימים נוראים עמ' שי
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנו ס' השיחות (ריי"צ) תש"ה עמ' 104
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן לקוטי שיחות ח"ח עמ' 340, 335, 333
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלד
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלז
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן צדקת הצדיק סי' ג, יז, דובר צדק עמ' 31, 55, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 12
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רפב, תקפג
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן תורת מנחם חס"א עמ' 45
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קטז ע"א
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן ר"א בר יעקב יזייף יפרעדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסה
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןהתורה והעולם ח"א עמ' קעו
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןפנים מסבירות עמ' ו
סה ע"א39 אנן פועלי דיממאצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שיז
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיא
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פא
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן תורת מנחם ח"י עמ' 255, חט"ו עמ' 152
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן וכו' יזיף ופרע אור אברהם ברכות עמ' קלו
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלח
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנןמסילת ישרים עמ' שכב
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
סה ע"א39 אנן פעלא דיממא אנן תורת מנחם חלק לד עמ' 98
סה ע"א40 הבא בדרך אל יתפלל שלשה ימים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיז
סה ע"א40 הבא בדרך אל יתפלל שלשה ימים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצג
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל ג' ימים וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תקנו
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סג
סה ע"א40 הבא מן הדרך אין לו להתפלל עד שתתישב דעתו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמג
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל ג' ימים, רש"י ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' שיד
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים גור אריה בראשית פכ"ב הערה 9
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רנד
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רד ד"ה והנה
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 289
סה ע"א40 הבא מן הדרך פטור מתפלה ג' ימיםפעולת גבר עמ' לג ד"ה והנלע"ד
סה ע"א40 ההוא מרבנן יזיף ביממא ופרע בלילהבני יששכר ח"א דף קלג ע"ג
סה ע"א40 וכשהיו טרודים ביום היו פורעים בלילהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
סה ע"א40 יזיף ביממא ופרע בלילה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכב
סה ע"א40 יזיף ביממא ופרע בליליאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קסח ע"א
סה ע"א40 יזיף ופרע לקוטי שיחות ח"ז עמ' 43
סה ע"א40 ר' אחא בר יעקב יזיף ופרע ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פט
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ביממא ופרע בליליא ואותו תעבוד עמ' רמה
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע ורש"ישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ט
סה ע"א40 ראב"י יזיף ופרע ביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק ז
סה ע"א40 רב אדא בר יעקב יזיף ופרעלקוטי משלי פרק כב פסוק ז {שלמד בלילה מה שלא למד ביום}
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלט
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע מצווה ועושה ח"א עמ' תמח
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיז
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסה
סה ע"א41 בג' ימים הראשונים לאחרי שבאים מן הדרך אין הדעת מיושבת, ורש"י תורת מנחם חכ"ט עמ' 20
סה ע"א45 לא מצלי בביתאפירושי ראשונים
סה ע"א45 שמואל לא הוי מצלי בביתא דאית ביה שיכרא התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלח
סה ע"א45 שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שכרא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כא
סה ע"א47 המתפתה ביינו מצת שימורים (תשסא) עמ' תקמ, תקעה
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברכת משה דף ח ע"ב
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו טוב לב עמ' מא
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו תורת יחיאל בראשית עמ' תכו
סה ע"א47 המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו לב אביגדור עמ' ד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו' כל המתיישב ביינו וכו' תורת העולה ח"ג פרק עא
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו' כל המתיישב ביינו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברית שלום (תשסח) עמ' תתנה
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יז
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו אם הבנים ח"א דף כא ע"ג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו' כל המתיישב ביינו וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' שכו-שכז, ח"ו עמ' שמט, שסג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו'מאור החיים עמ' לד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' קנג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שעח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברית שלום (תעח) דף קלג ע"ג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפג, תקנב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו זכרון משלי עמ' קכה אות שפט
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מב, מד, ויקרא עמ' לה
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רנב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו קריאה בקריה ח"ב עמ' שיח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו רסיסי לילה סי' נג (עמ' 137), דברי סופרים סי' לב (עמ' 25), צדקת הצדיק סי' רמח, דובר צדק עמ' 62, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 65 (סי' עג)
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו' דברי ברוך ח"ב סי' לז אות ד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו' כל המתיישב ביינו יש בו מדעת שבעים זקנים וכו' עצי חיים - מועדים עמ' רסא
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים ים שמחה עמ' קלד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר וירח ה' את ריח הניחח וגו' של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ריז, שע, מס' מגילה אות ס
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונופרי צדיק לך לך אות ג, ויקהל אות ג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונושל"ה (תט) תורה שבכתב דף שפט ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; מערכת האלקות (פירארה שיח) פי' החייט דף קלג ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת נח דף ה ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ב ודף כו ע"ד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש לו מדעת קונו תורת אביגדור ח"ב עמ' עח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש לו מדעת קונו תורת אביגדור ח"ג עמ' קיד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינוילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו, ורש"י באר מחוקק (תשמט) עמ' ה
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו, ורש"י באר מחוקק (תשעה) עמ' ז
סה ע"א47 כל המתפתה מיינו תורת חיים (קאסוב) עמ' רסד
סה ע"א47 כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' לח, מהד' ה סי' לד
סה ע"א47 כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו שמן הטוב (תשסו) עמ' כה
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים טוב לב עמ' קלח, קנז
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו מדעת ע' זקנים אור אברהם בראשית עמ' לא
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו מדעת ע' זקנים שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שכח
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקניםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת זקנים טיול בפרדס ח"ב עמ' רפח
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ריב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריט
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כו, לו
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ה לשבועות
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפז
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים אור אברהם - מסכת מגילה עמ' סד
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים אפיקי ים עמ' לב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ב, סי' כג אות א
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' פה
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמג
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' טז
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמז
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד, ורש"י - כך חשבונו בגימטריא דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו מדעת שבעים זקניםאור הצבי עמ' 264
סה ע"א49 כל המתיישב ביינוילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א49 כל שדעתו מיושבת עליו ביינו יש בו מדעת של ע' זקניםיין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ב
סה ע"א50 היין הוא במספר סוד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיח הערה 68
סה ע"א50 יין - סוד כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 130
סה ע"א50 יין בגי' ע' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטז, תריח
סה ע"א50 יין בגמטריה ע'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 132
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות אור חדש (הרטמן) פ"א אות 728-729
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות אור תורה השלם (מזריטש) סי' רג
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות אפיקי ים עמ' רכט, רעט
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות עצי חיים על התורה עמ' קסא
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קד
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סוד של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כא
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וכו' נכנס יין יצא סוד תהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה יט, פרק קה פסוק יד הערה טו
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעט, א'רנט, א'רעג
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמא
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיותעיונים במשלי עמ' רג
סה ע"א50 מדעת ע' זקנים מצת שימורים (תשסא) עמ' תקמ
סה ע"א50 סוד גימטריא יין כתונת פסים (תשעא) עמ' צז, קנד
סה ע"א50 סוד גימטריא יין צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קיט
סה ע"א50 סוד גימטריא שבעים שים שלום עמ' פט
סה ע"א51 אבל מותר בשתיית יין אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 658
סה ע"א51 היין מוציא את הסודפחד יצחק פורים ענין ב
סה ע"א51 יין נברא לכמה מצות מנחת אליהו (תשנט) עמ' שא
סה ע"א51 לא נברא יין אלא כו' ולשלם שכר טוב לרשעים דגלי יהודה דרוש א אות יא
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםמרפא לשון עמ' קעח
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 654
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמב
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ה עמ' נג
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ערה
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים תורת אביגדור ח"ד עמ' קלה
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםשארית מנחם - מאמרים עמ' רל
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבליםאלשיך על חמש מגילות עמ' שנד
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם בו אבלים מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 160)
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם בו אבלים פרי צדיק לך לך אות *ג ויגש אות ט, שלח אות *טו צו אות ז, ר"ח תמוז אות ד, בלק אות יד, דברים אות יז, שופטים אות טו, כי תצא אות יז
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לשמח אבליםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' נ
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים וכו' טוב לב עמ' י, יב
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות כ
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות כ
סה ע"א51 לא נברא יין בעולם הזה אלא לנחם אבליםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב
סה ע"א51 לא נברא ייןעיונים במשלי עמ' תנח
סה ע"א51 נכנס יי"ן יצא סו"ד לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמא
סה ע"א51 יצא יין נכנס סודהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמח, שמ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד טיול בפרדס ח"ב עמ' רפז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שבילי פנחס עמ' רלד
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דתבת יין כמנין סוד עקבי אבירים (תשסה) עמ' נא, קנד
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד של"ה (תשנז) פרשת נצבים אות ג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' פט; תרעב עמ' תתכט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תכב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אוהב ישראל דף קלה ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 482-483
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אורח לצדיק עמ' קמג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אמרי אש (טאוב) עמ' תקעה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער תורת האדם סי' ח
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אמרי רבי שפטיה עמ' קטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אסופת מערכות פורים עמ' עט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בי חייא ח"א עמ' רטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף טז ע"ג, מד ע"ג, קל ע"א, קלב ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בשבילי התלמוד ח"א ברכות סג ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתכט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד גור אריה בראשית פמ"ג אות כט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלג, תקכ, תקכט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסט ד"ה חייב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ויגד יעקב עמ' שנו, תמא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות לט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד חיי שלמה עמ' רסז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד להורות נתן ויקרא עמ' קה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד לקוטי שיחות חל"א עמ' 179
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט, קכב, שדמ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), יט (עמ' 171), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 27 (סי' יז), רסיסי לילה סי' כ (עמ' 23)
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מסילות הנביאים שופטים עמ' קלט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רפה, ח"ב עמ' מ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מצווה ועושה ח"ב עמ' תסב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלז הערה 161
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שעה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ספרי המגיד מקאזניץ עמ' צא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד עטרת ישועה (תשסד) אות א להו"ר בנוסח חושענות
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד עירין קדישין השלם עמ' תכג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד פאר יעקב ח"ב עמ' תתלז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד פניני יחזקאל עמ' קלז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רנז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נ, נה, קטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד קרבן מנחה (תשעד) עמ' שצב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שמועת יצחק - חז"ל אות יט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שכג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שרתי ח"א עמ' קנו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת אביגדור ח"ד עמ' רטז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם ח"ח עמ' 214, חי"ז עמ' 154
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חכ"ח עמ' 47
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חל"ה עמ' 163
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חלק ל עמ' 252
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חלק לב עמ' 361, חלק לג עמ' 340
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חמ"א עמ' 120, 236
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חמ"ו עמ' 381
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חנ"ג עמ' 85
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' מב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1804, תתשלב, במדבר עמ' כ, תקלב, אסתר עמ' ב'תלח
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודאורות אלים דף ג ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק לב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודהר יראה מאמר מה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודחכמת התורה ויקרא עמ' סב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודחכמת שלמה (פרץ) עמ' שכו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודכלי יקר (תשמח) עמ' שנה, תכב, תמז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודמנחת ישראל עמ' רפ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודפרי צדיק לך לך אות ד, פורים אות ג, צו אות ז, נצבים אות יב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) מ"א ד' דף מב ע"א; של"ה (תט) ש' האותיו' דף פד ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת במדבר דף קז ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ג דף סט ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קנח ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המידות מ' פג דף לט ע"ג; לבושי אור יקרות (שנה) דף כד ע"א
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודתולדות הגר"א (תשס) עמ' קיט
סה ע"א52 וברך את לחמך ואת מימיך מה לחם שניקח בכסף מעשרפרי צדיק כי תצא אות יז
סה ע"א52 וברך מימך ומאי ניהו יין דברי סופרים סי' יא (עמ' 8)
סה ע"א52 וברך מימך ומאי ניהו ייןפרי צדיק תולדות אות ח, לחנוכה אות כה
סה ע"א52 יין נשפך בתוך ביתו כמים תורת מנחם חכ"ט עמ' 144
סה ע"א52 יין שנשפך כמיםאדיר במרום ח"א פ' שיג
סה ע"א52 כל בית שאין יין נשפך כמים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכז
סה ע"א52 כל בית שלא נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכה מצווה ועושה ח"ב עמ' רנא
סה ע"א52 כל בית שלא נשפך בו יין כמים מבשרת ציון ח"ב עמ' רכה
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בביתו כמים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצא
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בביתו כמים אינו בכלל ברכהיין המשומר (שפירא, תכ) דף ד ע"ב ודף יד ע"ג
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה שנאמר וברך את לחמך ואת מימיך של"ה (תשנז) - מס' שבת אות נה
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קיט
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רעא
סה ע"א52 כל בית שאין נשפך יין כמים אינו בכלל ברכההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפה
סה ע"א52 נשפך בו יין כמים מצת שימורים (תשסא) עמ' תנ, תקיד
סה ע"א רש"י - אם דנין אותן על שלא היו מתפללין בכוונה יכול אני לפוטרן תפארת צבי שמות עמ' שכח, תקפב
סה ע"א רש"י - טורח הדרך גור אריה ויקרא פכ"ו הערה 6
סה ע"א רש"י - שמעתא בעי צלותא, דעת צלולה ומיושבת דברי יואל פ' במדבר דף כח ע"א
סה ע"א רש"י ד"ה ריח הניחוחקריאה בקריה ח"ב עמ' שיח
סה ע"א רש"י - אמר רבי אלעזר בן עזריה יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפלה, היינו מכוונת התפלה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קעג
סה ע"א רש"י - מדין תפלה, אמר רבי אלעזר יכולני לפטור כל העולם אחר חורבן בהמ"ק מדין כוונת התפלה, היינו שלא התפללו בכוונה מחמת שכרות הגלות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פ, שסב
סה ע"א רש"י - מדין תפלה, היינו מכוונת התפלה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קס
סה ע"א רש"י - המתפתה ביין, שמפייסין אותו על דבר ומתרצה כשטוב לבו ביין דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקנב
סה ע"א רש"י יזיף ופרע - היה קובע לו כך וכך פרקים ביוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סט
סה ע"א רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' רלג
סה ע"א תוס' - הגאוה שכרותו של אדם באר שרים פרשת עקב דרוש ב אות ב
סה ע"א תוס' ד"ה אלא צדקת הצדיק סי' כד
סה ע"א תוס' ד"ה בצר - ומה"ט אל יתפלל דהוי שכור וכו' דברי יואל פ' בשלח דף שמט ע"א
סה ע"א תוס' ד"ה בצר מגילת סמנים עמ' עה
סה ע"א תוס' ד"ה מסר - וזו הגאוה היא עתי שכרותו של אדם באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רא
סה ע"א ר"ח - כל הגורס ביום שמעתתי' מחדדן לקוטי שיחות חי"ד עמ' 22
סה ע"ב02 אדם נבחן בכיסו נועם אליעזר בראשית עמ' קסה ע"א
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריח
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסוהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ז
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו מי מרום חי"ב עמ' רסו, חי"ג עמ' רסט
סה ע"ב02 אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו ים שמחה עמ' קפז, רט, תפו
סה ע"ב02 אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו ראשית דעת (קורח) סי' נג אות יא
סה ע"ב02 אמר ר' אילעאי בג' דברים אדם ניכר מורשה - שיחות למועדים עמ' רעז
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בית שלום מרדכי עמ' נה
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר מכתב מאליהו ח"ה עמ' 93, 140
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ריד
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו מגדל עוז (תשעח) עמ' שנה, תרז
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קט
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו רסיסי לילה סי' כ (עמ' 23), ל (עמ' 42), לז (עמ' 66), מז (עמ' 99), ישראל קדושים עמ' 115, צדקת הצדיק סי' קצט, רמח, מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), דובר צדק עמ' 24, 66, 69, 84
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו לחם שלמה (הלוי, שנז) דף פו ע"א
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסומסילת ישרים עמ' תלה
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסופרי צדיק לחנוכה אות יד, פורים אות ג, פסח אות טו, כט
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו דברי יואל פ' תולדות דף תרנב ע"ב
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלו, שלח
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו חכמה ומוסר ח"ב עמ' מג, קפז, קצא
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו וכו' שדה יעקב עמ' נה
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכיסו בכעסו בכוסו פאר יעקב ח"ב עמ' תקסט, תתלז
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכיסו וכוסו ובכעסויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכב
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו דברי אש (כץ) עמ' שנא
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסוראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות ז
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכיסו שרגא המאיר על התורה עמ' רנט
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכיסו ובכוסו ובכעסו שלחן של ארבע (תשנו) עמ' יח
סה ע"ב02 בג"ד אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו כו' נטע שורק פרשת חקת
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכר אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קג
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו מבשר טוב - חנוכה עמ' קעד
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו וכו'מנחת ישראל עמ' רט
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכראבן פינה עמ' 95
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיט
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו בכעסו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנח דף פו ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער ב דף יג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' יג דף ח ע"ג, ושער המדות מ' כו/ז דף לג ע"ב
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו מצור דבש עמ' יד
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו רוח נכון עמ' עב, קלו, רסב
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובביסו ובכעסו בית יצחק (ויינברגר) עמ' פה, שצד
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכא, תכג
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תס
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו, ורש"יהר יראה מאמר נ
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו אש דת (אסאד) עמ' שא
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו דעת תורה במדבר עמ' לו
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו חיים שיש בהם מועדים עמ' ריז, על התורה תנינא עמ' קעה
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר וכו' בכעסואורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר וכו'אור שרגא עמ' קמח
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסח
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכרתורה וחיים (כלפון) עמ' לט
סה ע"ב02 בשלשה דברים האדם ניכר בכוסו כיסו וכעסויד אהרן עמ' קנו
סה ע"ב02 בשלשה דברים האדם ניכר וכו' ובכיסו מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכא
סה ע"ב02 האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רי
סה ע"ב03 בכוסו בכיסו ובכעסו וזאת התורה עמ' קמא
סה ע"ב03 בכוסו בכיסו וכעסו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רלד
סה ע"ב04 ישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נט
סה ע"ב04 ישראל ונכרי בפנימית וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יז, יח [הלכה]
סה ע"ב12 מעשה שהיה כך היה גור אריה במדבר פי"ג אות א
סה ע"ב33 בידו לסלקו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, וס"ק יא [הלכה]
סו ע"א תהו בה נהרדעי ומי אמר רבי יוחנן הכי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפט
סו ע"א תוס' ד"ה מערב בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק א או"ק א, וס"ק ח או"ק ד, וס"ק י או"ק ב [הלכה]
סז ע"א09 רב חסדא ורב ששת צדקת הצדיק סי' קפו, דובר צדק עמ' 152 {סיני ועוקר הרים}
סז ע"א09 רב חסדא ורב ששת פרי צדיק וישב אות ג {סיני ועוקר הרים}
סז ע"א09 רב חסדא ורב ששת כי פגעי בהדי הדדי נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
סז ע"א10 ר"ח הוי מרתען שיפוותי' ממתני' דרב ששת ברית שלום (תעח) דף ל ע"ד
סז ע"א10 ר"ח מרתען שיפוותי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ט
סז ע"א10 רב חסדא הוי מרחשן שיפוותי' ממתני' דרב ששת ברית שלום (תשסח) עמ' קצג
סז ע"א10 רב חסדא מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת ורב ששת מרתע כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלב
סז ע"א11 מרתען שפוותיה ממתניתא דר"שנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
סז ע"א11 ר"ש מירתע כולי' גופי' מפלפולי' דר"ח לקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
סז ע"א11 רב ששת מירתע כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא דברי חנינא - ת"ת עמ' כא
סז ע"א12 מפלפוליה דר"ח, ורש"י - חריף וסבר היה המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריט
סז ע"א12 מרתע כוליה גופיה מפלפולא דר"חמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
סז ע"ב08 קרפף יותר מב"ס בריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק י, וב"דברים המבוארים" או"ק (ג) [הלכה]
סז ע"ב08 קרפף יותר מבית סאתים כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לט
סז ע"ב37 ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמח, קצב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמד
סז ע"ב37 ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
סז ע"ב37 תינוק דאשתפך חמימיה בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
סז ע"ב41 בדאורייתא מותבינן נפש הרב עמ' כז
סז ע"ב41 בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא ובדרבנן עבדינן עובדא וכו' דרשות שמן רוקח עמ' קכח
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה והדר וכו' תורת מנחם חל"ו עמ' 161
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא ויואל משה מאמר ב סי' לח עמ' רלט
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא, ורש"י תורת מנחם ח"ב עמ' 146, חי"ח עמ' 56, חכ"ב עמ' 292
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא עצי חיים על התורה עמ' תנה, תסא
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה ברכת אבות עמ' כב
סז ע"ב43 אמירה לעכו"ם שבות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריט
סז ע"ב43 גזרו על הזאה משום שבות שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תנא
סז רש"י ד"ה בדאורייתא וכו' ויש בתלמידים וכו' הצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"א אות טז
סח ע"א03 ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה ס' הזכרון לחתם סופר עמ' סג
סח ע"א06 הני תרי רבנן לקוטי שיחות חל"א עמ' 249 {שמצוה לתקן עירובין}
סח ע"א06 מבואה דאית בה תרי גברי רברבי בריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
סח ע"א06 מבואה דאית בה תרי גברי רברבימנחת מרדכי עמ' שלה
סח ע"א06 מבואה דאית בי' גברי רברבי כרבנן לא להוי בה לא עירוב ולא שיתוף דבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
סח ע"א06 מבואה דאית ביה גברי רברבי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
סח ע"א06 מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלו
סח ע"א06 מבואה דדיירין בה תרי גברא רברבי כרבנן לא ליהוי בי' עירובחיי נפש ח"ב עמ' קמט
סח ע"א08 אנא טרידנא בגירסאי כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' כט
סח ע"א08 מר לאו אורחיה אנא טרידנא בגירסאי שביב אור עמ' רח
סח ע"א09 ואי אקני להו פיתא בסלא כיון דאי בעו לה מינאי ולא אפשר ליתבה נהלייהו מצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
סח ע"א22 ההוא ינוקא דברי הרב עמ' קעא
סח ע"א22 ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיהלמדנות (תשנח) פ' קרח אות צה
סח ע"א22 ינוקא דאישתפוך חמימא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנא
סח ע"ב צדוקי אינו כנכרי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעו
סט ע"א20 מומר וגילוי פנים אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שט
סט ע"א23 ההוא גברא נפיק בחומריתא דמדושא דבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
סט ע"א23 ההוא דנפק בחומרתא דמדושא וכו', ורש"י ותורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קמו
סט ע"א23 ההוא דנפק בחומרתא דמדושא כיון דחזייה לר' יהודה נשיאה כסייה אמר כגון זה מבטל רשות לר' יהודה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפה
סט ע"א23 מעשה דרבי יודא נשיאה מבשרת ציון ח"ג עמ' יח
סט ע"א24 כיון דחזייה לר"י נשיאה כסייה ראשית דעת (אטון) עמ' שמו
סט ע"א25 חוטא שהתבייש יכול לבטל רשותדברים אחדים (קלצקין) עמ' לד
סט ע"א25 כגון זה מבטל רשות לר' יהודהאבן פינה עמ' 36
סט ע"א25 מומר המכבד חכמים וירא מהם מבטל רשות, ותוס' שארית מנחם ח"ג עמ' טו
סט ע"א26 איזהו מומר זה המחלל שבתות בפרהסיאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תט
סט ע"א26 ישראל מומר זה המחלל שבתות בפרהסיאפנים מסבירות עמ' עב, שלא
סט ע"א27 מומר לחלל שבת הוי מומר לכל התורה ערבי נחל (תשסד) עמ' תקנד, תתרמב
סט ע"א27 מומר לחלל השבתות הוא מומר לכל התורה כולה, כמו המומר לעבודה זרה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' סב
סט ע"א27 מחלל שבת חיי נפש ח"א עמ' שח ע"א {נחשב כגוי גמור}
סט ע"א28 מומר לדבר אחד מומר לכל התורה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קל
סט ע"א רש"י ד"ה גילוי פנים - חצוףלקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
סט ע"א תוס' ד"ה הוציא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ד [הלכה]
סט ע"א תוס' ד"ה כאן במומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ד [הלכה]
סט ע"ב03 ישראל מומר המשמר שבתו בשוק מבטל רשות של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות כ
סט ע"ב09 במחלל שבת בפרהסיא הא תנא חמירא ליה שבת כעבודה זרה דבר צבי - קדושת השבת עמ' עג
סט ע"ב09 האי תנא הוא דחמירא ליה שבת כע"ז דרושים ואגדות חתם סופר עמ' צג
סט ע"ב09 האי תנא חמירא ליה שבת כע"כ, ולחד גירסא מעבודת כוכבים ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנח, תתלא, תתרלז, תתרנו
סט ע"ב09 האי תנא חמירי ליה שבת כע"א וכו'כתנות אור עמ' תיא
סט ע"ב09 המחלל שבת בפרהסיא כאילו עובד עבודה זרה לחמי תודה דף כד ע"ב, נז ע"א, סט ע"א, עג ע"ב, פה ע"ב, קנח ע"ב, קע ע"א, קעה ע"ב
סט ע"ב09 המחלל שבת בפרהסיא מומר לכה"ת כולה מראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' צג
סט ע"ב09 המחלל שבת הריהו כגוי לכל דבריומנחת ישראל עמ' קל
סט ע"ב09 המחלל שבתות בפרהסיא כגוי לכל התורה כולה שרגא המאיר על התורה עמ' קפד
סט ע"ב09 המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא מומר שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שא
סט ע"ב09 המשומד לחלל שבתות משומד לכל התורה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כב
סט ע"ב09 כל המחלל את השבת כאילו עובד עבודה זרה פאר יעקב ח"ג עמ' רחצ
סט ע"ב09 מחלל שבת הרי הוא כעובד עכו"םפחד יצחק פסח מאמר כז
סט ע"ב09 מחלל שבת ככופר במעשה בראשית מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
סט ע"ב09 מחלל שבת כמומר לכל התורה, ורש"י תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תנג, תנד
סט ע"ב09 מחלל שבת כעובד עבודת כוכבים רוח נכון עמ' שח
סט ע"ב10 אדם כי יקריב מכם פרפרת משה ח"ב עמ' רלו
סט ע"ב10 אדם מכם ולא כולכם פרט למומרמשך חכמה במדבר פ' כה פס' ה
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק לג פסוק ב
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ח
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם וכו' בכם חלקתי ולא באומות נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם להוציא את המומר פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נד
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם פרט למומר זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכו
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם פרט למומר וכו׳ מכאן אמרו מקבלים קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ מן המומרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנד {עיקר הקרבת קרבן היא שהאדם יחזיק עצמו בענוה ובשפלות הרוח, ותחילת הקרבת הקרבן שיחשוב שכל מה שעשו בקרבן ראוי לעשות לו, ואילו מומר אינו בכלל זה}
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם פרט למומר מכם בכם חלקתי ולא באומות תפארת צבי ויקרא עמ' יז, כב
סט ע"ב11 בכם חילקתי ולא באומותפני חיים (פלג'י) עמ' קסז ע"א
סט ע"ב11 בכם חלקתי ולא באומותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"א
סט ע"ב12 מן הבהמה בני אדם הדומין לבהמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תמד
סט ע"ב12 אדם שדומה לבהמה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצח
סט ע"ב13 מקבלין קרבנות מפושעי ישראל פאר יעקב ח"ג עמ' יז
סט ע"ב13 מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כרי שיחזרו בתשובה וכו', חוץ מן המומר לנסך, ולחלל שבתות בפרהסיא דברי יואל מועדים ח"ט עמ' סג
סט ע"ב19 מומר לדבר אחד מטר השמים (תשנ) דברים עמ' שא {אם אינו נזהר אפי' רק מעבירה א'}
סט ע"ב19 מומר לדבר אחד +מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכח
סט ע"ב19 מציעתא במומר לדבר אחד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמג
סט ע"ב21 האי מומר היכי דמי עבודת יצחק בראשית עמ' קל
סט ע"ב24 מומר לחלל שבת רסיסי לילה סי' כז (עמ' 37)
סט ע"ב24 ממעט מחד קרא מנסך יין ומחלל שבת בפרהסיא דעבודה זרה ושבת כי הדדי נינהו דבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
סט ע"ב25 אלמא ע"ז ושבת כי הדדי נינהו שמע מינה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רטו
סט ע"ב25 ע"ז ושבת כי הדדי נינהו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכא
סט ע"ב25 ע"ז ושבת כי הדדימכמני עוזיאל עמ' קנד
סט ע"ב25 עבודה זרה ושבת כי הדדי נינהו דרשות מהר"ם שיק עמ' קסז
סט ע"ב רש"י - בישראל הוא דחלק ומיעט מומר שאין מקבלין נדבתו ולא באומות שמקבלין קרבן מכולם תפארת צבי ויקרא עמ' יז
ע ע"א רש"י בסוף העמוד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
ע ע"א תוס' ד"ה יורש בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ג, וס"ק ט או"ק ט [הלכה]
ע ע"ב בנים הם כרעיה דאבוהן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנח הערה 56
ע ע"ב ברא [יורש] כרעא דאבוה פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קפה
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוה אור לשמים (תשסג) עמ' קלו, רנז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה ברית אברם עמ' סב, רצט
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה דרשות מנחת יצחק עמ' ר
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה חכמת התורה תולדות עמ' נט, תג
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה מעדני אשר נישואין עמ' נד
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כח
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד, רנ
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' עז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה תפארת צבי ויקרא עמ' רמז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בשלח עמ' קיב
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמח, רה, תיח
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לז, רפ
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקנד
ע ע"ב ברא כרעי' דאבוה תאומי צביה עמ' שטו
ע ע"ב ברא כרעי' דאבוה תורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' חצר
ע ע"ב ברא כרעי דאבוהי משמרת איתמר (תשסז) עמ' קא, תקעט, תקפב
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוה בית אלהים שער ב עמ' קנג
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוה בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קמא
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוהי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעח
ע ע"ב הבנים הם כרעיה דאבוה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 656, פ"ו אות 389
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2068, 2270, במדבר עמ' ז, שסא, א'קלח
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פב, רמ, אור תורה סי' רצד
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסו
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה הוא אור אברהם - רות עמ' סו
ע ע"ב יורש כרעא דאבוהו אורח לצדיק עמ' נז
ע ע"ב יורש כרעי' דאבוה אור תורה השלם (מזריטש) סי' רצד
ע ע"ב יורש כרעי' דאבוה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 53
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה בית יצחק (ויינברגר) עמ' רסב
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נא
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה מצווה ועושה ח"א עמ' תקס
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקעח הערה 30
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה שיחת מלאכי השרת עמ' 18
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה שעורי דעת ספר ב עמ' רמח
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 38, תקפז הערה 146
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הוא זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לח
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הוא בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפ
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצה
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' סח
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 58
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוהידי משה (תשמו) קהלת עמ' סד, רחצ
ע ע"ב יורש כרעיה לאבוה גור אריה בראשית פל"ז הערה 38, שמות פ"כ הערה 131
ע ע"ב יורש כרעיה ראבוה על ישראל גאותו עמ' קו, רנז, רצז
ע ע"ב תוס' ד"ה אחד מבני החצר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
ע ע"ב תוס' ד"ה ולאו - עיין בתום' דמשמע דס"ל רחצי שיעור באיסורי שבת הוא רק מדרבנן שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפ
ע ע"ב תוס' ד"ה תא שמע וכו' ברכת אבות עמ' רנא
עא ע"א אמר עולא מ"ט נעשה כאומר כלך אצל יפות פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמו, רד
עא ע"א כלך אצל יפותברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 55
עא ע"א מקני רשותא בשבתא אסור אסתלוקי רשותא בשבת שפיר דמי ויגד יעקב עמ' רנז
עא ע"ב אי מערבין או משתתפיםחיי נפש ח"ב עמ' קמד
עא ע"ב עירוב במקום שיתוף בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק כ [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה שמן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפז
עב ע"א מחיצה של עשרה זכרון דברים (תשנט) עמ' (יא)
עב ע"א רש"י ד"ה אמר רב הונא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
עב ע"א רש"י - נהגו אוריי לא מורינן וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צג
עב ע"א תוס' ד"ה ומודים בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, ה [הלכה]
עב ע"א תוס' ד"ה נהגו בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
עב ע"א תוס' ד"ה נהגומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צג
עב ע"ב אחים שהיו אוכלים וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יג [הלכה]
עב ע"ב לפיכך אם שכח אחד מהם כו' דגלי יהודה דרוש א אות ג
עב ע"ב במקבלי פרס דברי סופרים סי' ד (עמ' 4)
עב ע"ב מקום דירה כו' מקום פיתא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216
עב ע"ב מקום פיתא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק ו, סי' יח ס"ק ח או"ק א [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה אימתי בזמן שמוליכין את עירובן ומקבלי פרס הן כדמוקי בגמ' שאין אוכלין בבית אביהן ממש נחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לד
עג ע"א מקום פיתא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216
עג ע"א מי שיש לו ה' נשים מקבלות פרס מבעליהן וה' עבדים מקבלין פרס מרביהן וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רצה
עג ע"א עבד אצל רבו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק ו [הלכה]
עג ע"א בני רב דדיירי בבאגא עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
עג ע"א בני בי רב דאכלי נהמא בבאגא עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
עג ע"א אנן סהדי דאי מתדר לה התם טפי ניחא ליה, והוה ליה מקום פיתא ולינה ומהתם משחינן ליה דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלב
עד ע"ב תוס' ד"ה הוה אמינא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יט או"ק ד [הלכה]
עד ע"ב תוס' ד"ה מבוי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טז, ס"ק יט או"ק א, ג [הלכה]
עה ע"א לא זו אף זו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
עה ע"א לא זו אף זו קתני כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לז
עה ע"א לא זו אף זוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג
עה ע"א מתיב רב ביבי בר אביי ואם היו של יחידים אין צריכין לערב וכי מגילת סמנים עמ' מ
עה ע"א ועוד מתיב רבינא וכו' שכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות מגילת סמנים עמ' מ
עה ע"א סימן חיצונה עצמה בבית יחידאה רבינא דלא משכח בפנים וכו' מגילת סמנים עמ' לט
עה ע"א רש"י ד"ה דקה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
עה ע"ב נכרי הוא כרבים בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יז, יח [הלכה]
עה ע"ב מיפעא פעי גור אריה במדבר פי"ד הערה 81
עה ע"ב נכרי מפעי פעי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יח או"ק ב [הלכה]
עה ע"ב גוי מרבה דברים באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1052
עה ע"ב סתם גוי מרבה דברים גור אריה שמות פ"ב אות כג
עה ע"ב סתם נכרי וכו' מיפעא פעי ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמז
עה ע"ב אמר בה בר אבוה אמר רב נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה
עה ע"ב תוס' ד"ה אמר ר' ירמי' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג
עו ע"א אמרו לו שנים צא וערב עלינו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מב
עו ע"א אמרו לו שנים צאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנה
עו ע"א למעלה מעשרה לא ניחא תשמישתיה מקראי קדש (תשנג) עמ' שעה
עו ע"א זו ואין צריך לומר זו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
עו ע"ב וריבועא בעי טפי המאור הגדול (גר"א) עמ' עתר
עו ע"ב ריבוע דנפיק מגו עיגולא מאור עינים (תשנח) עמ' תקטז
עו ע"ב ריבוע דנפיק מגו עיגולא מאור עינים (תשעט) עמ' *כו
עו ע"ב עגולא מגו רבועא רבעא, רבועא מגו עגולא פלגא, ותוס'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמז
עו ע"ב סולם קבוע מתיר להיות רשות אחדיד דוד (אופנהיים) עמ' ה
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה דברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא ד
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהבינה לעתים (תשנד) דרוש מה עמ' רפח
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רמב
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה ויגד יעקב עמ' שעט
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה ישרש יעקב (טננבוים) וישב אות ו
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קפג, קפד
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמא
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה דובר צדק עמ' 124
עז ע"א חמירי דברי סופרים יותר מד"ת אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעה
עז ע"א עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה מצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
עז ע"א עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
עז ע"א עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ק
עז ע"א דהוה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קס
עז ע"א כפה ספל ממעט בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
עז ע"א תוס' ד"ה ור' יוחנן בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק י [הלכה]
עז ע"ב ב' רשויות וביניהם מחיצה כו' צריכים להעמיד סולם תורת מנחם ח"ט עמ' 172
עז ע"ב בנה איצטבא ע"ג איצטבא וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
עח ע"א תוס' ד"ה אלא בריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ו [הלכה]
עח ע"ב ארי' הוא דרביע עלי' תורת מנחם חנ"ה עמ' 255
עח ע"ב ארי' הוא דרביע עליה תורת מנחם חמ"ז עמ' 130
עח ע"ב אריא הוא דרביע עלי' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 356, 21
עח ע"ב סולם הנעשה מאשירהמאורי שערים עמ' שנב
עח ע"ב חריץ שבין שתי חצרות בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
עח ע"ב חריץ שבין ב' חצירות כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לט
עח ע"ב חריץ שבין שני חצרות עמוק י' ורחב ד'דבר טוב עמ' תלו
עח ע"ב תוס' ד"ה אפילו בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ג [הלכה]
עט ע"א אפילו ארנקי מבטל ליה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז
עט ע"א דאפי' ארנקי נמי מבטל איניש ורש"י תורת מנחם חנ"ח עמ' 191
עט ע"א הנח איסור שבת דאפילו ארנקי בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א-ג [הלכה]
עט ע"א מעמיד אדם בהמתו ע"ג עשבים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלב
עט ע"ב ר"ע ס"ל תחומין דאורייתא ויגד יעקב עמ' תקסו {לכן לשיטתו קלוטה כמי שהונחה דמיא כי דורש "מקומו" לענין תחומין ולא לענין שצריך הנחה על מקום דע"ד}
עט ע"ב רבי עקיבא דאמר תחומין דאורייתא דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יח
עט ע"ב תחומין דאורייתא או דרבנן חכמת התורה וארא עמ' תקכ
עט ע"ב בן גדול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז {הסמוך על שולחן אביו}
עט ע"ב המקדש אם טעם יד יצחק עמ' רל ס"ק ב [הלכה]
עט ע"ב תוס' - גדול הסמוך על שולחן אביו קטן הואקדושת יו"ט ח"ב דף מא ע"ג
עט ע"ב ריטב"א - מלוא לוגמיה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסו
עט ע"ב ריטב"א - קטן ואינו סמוך על שלחן אביוראה חיים ח"ב דף מח ע"א [קסח ע"א ד"ה וראיתי]
פ ע"א מעשה בכלתו של רבי אושעיא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ט
פ ע"א מעשה בכלתו של רבי אושעיא וכו' ועירבה לה חמותה וכו' אמר לו ר"י וכו' בעירובין הקל לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שמה
פ ע"א ברה דבת יעקב פני מלך בראשית עמ' קעז
פ ע"א אתו לקמיה דר"י בר אושעיא א"ל וכו' לא הוה בידיה וכו' הר המוריה עמ' קמט
פ ע"א כופים אותו לערב עמהםדגלי יהודה דרוש א אות ה דף טז ע"ב
פ ע"א תוס' ד"ה גמרא אגרת הטיול (תשעה) עמ' קכג
פ ע"א תוס' ד"ה רב שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קיט
פ ע"א תוס' ד"ה רגיל בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
פ ע"ב02 עושין לחי אשרה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' מג
פ ע"ב05 כתותי מכתת שעוריה, גאון יעקבמאורי שערים עמ' שנב
פ ע"ב09 שיעור שתי סעודות המאור הגדול (גר"א) עמ' רעט
פ ע"ב38 אגב אורחיה קא משמע לן מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רסה
פ ע"ב40 בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני כג
פ ע"ב42 ר' יהושע אומר ככר הוא עירוב של"ה (תשנז) - מס' שבת אות צב
פ ע"ב44 ככר כאיסר והוא שלם מערבין בו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלז
פ ע"ב תוס' ד"ה אבל קורה עיני יצחק דף כו ע"א
פא ע"א בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומלח, ורש"י איתן האזרחי עמ' תח
פא ע"א שמא יחזור דבר לקלקולו באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 312
פא ע"א תפרה בקיסם מערבין בה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמב
פא ע"א תפרה בקיסם מערבין לו בה חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תצח
פא ע"א הא דידיע תפרה ובמרדכי יד יצחק עמ' יט ס"ק יז, עמ' סו ס"ק א-ב [הלכה]
פא ע"א רש"י ד"ה חלתה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שלב
פא ע"ב05 זכין לאדם וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 113, 83
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו אור חדש (הרטמן) פ"ח אות 101
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות מב
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו לחמי תודה דף קנד ע"ב
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו תורת מנחם ח"ו עמ' 60
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו תורת מנחם חנ"ח עמ' 296, חלק ס עמ' 91, 207
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו נחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה באותו פסוק, לקוטי אמרים אות קמט
פא ע"ב08 עשאו רבי אליעזר כארבעה פרקים בשנה וכו'זכור לדוד עמ' נד
פא ע"ב09 בד' פרקים בשנה משחיטין את הטבח בעל כרחו דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כז
פא ע"ב22 ד"ת מעות קונות וכו' נשרפו חטיך בעליה תורת לוי יצחק עמ' פה
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקכב
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קפה
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות תהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק כ הערה לג
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' קעח, קפח
פא ע"ב33 בעירובין הלכה כרבי יהודה אפילו כנגד רביםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קעה
פא ע"ב רש"י ד"ה בד' פרקיםזכור לדוד עמ' נד
פא ע"ב תוס' ד"ה דבר ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קלה
פא ע"ב תוס' ד"ה דבר תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
פא ע"ב תוס' ד"ה ה"ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
פא ע"ב תוס' ד"ה שמא יאמר שמחה לאיש (אלישר) דף צח ע"ב
פב ע"א06 ואלו הן הפסולין המשחק בקוביא ומלוה בריבית לב אביגדור עמ' סז
פב ע"א15 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה תקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
פב ע"א15 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
פב ע"א21 מערבין כדי לילך לבית האבל ולבית המשתה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
פב ע"א24 אין מערבין אלא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' סג
פב ע"א24 אין מערבין אלא לדבר מצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפ
פב ע"א24 אין מערבין אלא לדבר מצוהכוזרי מאמר ג סי' מט
פב ע"א24 פשיטא מאי קמ"ל כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נה ע"ג
פב ע"א31 בן שש יוצא בעירוב אמו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
פב ע"א31 קטן בן שש יוצא בעירוב אמו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שנט
פב ע"א40 עד בן ד' או בן ה' מגדל עוז (תשעח) עמ' פד
פב ע"א40 קטן בן ו' א"צ לאמו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמב
פב ע"א רש"י ד"ה יוצא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כה, נד, צה
פב ע"א תוס' ד"ה קטן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לו
פב ע"ב03 אפילו בר שש נמי בצוותא דאמיה ניחא ליה גור אריה בראשית פל"א הערה 26, פמ"ג הערה 82, במדבר פל"א הערה 72
פב ע"ב31 כמה הוא שיעורו מזון שתי סעודות וכו' רווחא לבסימא שכיח חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב
פב ע"ב31 כמה הוא שיעורו מזון ב' סעודות לכל אחד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' רד
פב ע"ב31 שיעור עירוב מזון שתי סעודות לחול ולא לשבת שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קטו
פב ע"ב32 לחול ולא לשבת דברי ר"מ ור"י אומר לשבת ולא לחול וכו'זכור לדוד עמ' כז
פב ע"ב32 פלוגתת ר"מ ורבי יהודה בעירוב דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק ג
פב ע"ב32 שיעור שתי סעודות ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כב פסוק ט
פב ע"ב34 זה וזה מתכוונין להקל דרשות ר"י מסלוצק עמ' קכא
פב ע"ב35 ד' סאין בסלע דרכי חושן עמ' קעז [הלכה]
פב ע"ב37 וחצי חצי' לפסול את הגוי' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצו
פב ע"ב37 חציו לבית המנוגע גור אריה ויקרא פי"ד הערה 224
פב ע"ב37 שיעור סעודה הוא אכילת פרס גור אריה ויקרא פי"ד אות לט
פב ע"ב41 כר"מ ס"ל וכו' דאמרי אינשי רווחא לבסימא שכיח תודת אהרן - אומר לציון עמ' רז
פב ע"ב42 אמרי אינשי לבסימא שכיח, ורש"י תורת מנחם חמ"ה עמ' 150
פב ע"ב42 רווחא לבסומי שכיח ברכות אבי דף צא ע"א
פב ע"ב42 רווחא לבסומי שכיחא שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצ
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח בן מלך - שבת עמ' תקפט
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסא
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קד
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח שמלת אליעזר ח"א עמ' רמג
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח תורת מנחם חלק ס עמ' 84
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיחבני יששכר ח"א דף י ע"ג
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיחא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיב
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח שמן ראש - ימים נוראים עמ' קפב
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיחאנטריקן (תשעד) עמ' קפז
פב ע"ב42 רווחא לבסימי שכיח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 191, 189
פב ע"ב45 צא מהם מחצה לחנוני תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שטז
פג ע"א03 כמה שיעור חצי פרס שתי ביצים וכו'זכור לדוד עמ' קכז
פג ע"א04 פרס הוא ארבע ביצים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 221
פג ע"א04 חצי ככר הוא ארבע ביצים גור אריה ויקרא פי"ד אות לח
פג ע"א17 בסאה איכא קמ"ד ביצים ורש"י גנא דפלפלי עמ' ריד
פג ע"א רש"י - הביצה שישית מן הלוג גנא דפלפלי עמ' תס
פג ע"א רש"י - סאה ירושלמית כ"ט לוגין גנא דפלפלי עמ' רמט
פג ע"א רש"י - שיעור לוג ששה בצים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צג
פג ע"ב01 הפרשת חלה מבשרת ציון ח"ג עמ' לח
פג ע"ב01 כדי עיסותיכם וכו' כדי עיסת מדבר כו' עשירית האיפה עשרה מאמרות (תשס) עמ' פא
פג ע"ב01 כדי עיסת המדבר שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סד
פג ע"ב02 העומר עשירית האיפה אור אברהם - רות עמ' קס
פג ע"ב02 העומר עשירית האיפה, ז' רבעים ועוד שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לא
פג ע"ב02 והעומר וכו' האוכל כמידה זו ה"ז בריא מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 78)
פג ע"ב02 שיעור עיסה החייבת בחלה הוא עשירית האיפה גור אריה שמות פט"ז הערה 182
פג ע"ב03 והעומר עשירית האיפה וכו' מכאן אמרו האוכל במדה זו ה"ז בריא ומבורך יתר על כן רעבתן וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נ-נא
פג ע"ב03 עשירית האיפה הוא מכאן אמרו ז' רבעים קמח ועוד וכו' האוכל במדה זו ה"ז בריא ומבורר מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ד
פג ע"ב03 עשירית האיפה שיעור לחלה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ט{ולמנחות}
פג ע"ב05 האוכל במדה הזו הרי זה בריא ומברוךמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' יא
פג ע"ב05 האוכל במדה זה בריא ומבורךמנחת יהודה (בוים) דף סז ע"ב
פג ע"ב05 האוכל במדה זו ה"ז בריא, ורש"י תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצא
פג ע"ב05 כל האוכל ביום כשיעור עשירית האיפה שאכלו ישראל במדבר, הרי זה בריא ומבורך, יתר על כן רעבתן, פחות מכאן מקולקל במעיו שם יחזקאל עמ' תקה
פג ע"ב רש"י - העומר מ"ג ביציםמשיבת נפש עמ' קנ
פג ע"ב תוס' ד"ה שבעת - שעור אכילת פרס ד' ביצים ערבי נחל (תשסד) עמ' תקב
פד ע"א תוס' ד"ה כיון בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
פה ע"א לזה בזריקה ולזה בפתח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פה ע"א אדם אוסר על חברו דרך אויר דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 30
פה ע"א רש"י ד"ה דשמואל היא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
פה ע"א תוס' ד"ה שני בתים בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק ז, ס"ק ג או"ק ד, וס"ק ד-ה, ס"ק ח או"ק ו [הלכה]
פה ע"ב14 חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אהל נפתלי עמ' רפ בהערה
פה ע"ב14 חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה דובר צדק עמ' 124
פה ע"ב14 עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
פה ע"ב21 הנותן את עירובו פרפרת משה ח"א עמ' שפא
פה ע"ב23 בית התבן ובית הבקר בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק ב, וס"ק ח או"ק ב, ז [הלכה]
פה ע"ב25 אם יש שם תפיסת יד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, וס"ק ט או"ק ו, ז, וס"ק יג [הלכה]
פה ע"ב29 בית שער דיחיד בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק א [הלכה]
פה ע"ב46 בונייס בן בונייס וכו'ילקוט הגרשוני ח"א
פה ע"ב47 בן מאה מנה טיול בפרדס ח"א עמ' קנט
פה ע"ב47 פנו מקום לבן מאה מנה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפד
פה ע"ב47 פנו מקום לבן מאה מנהעולת חודש ח"א מאמר קכב
פה ע"ב47 פנו מקום לבן מאה, פנו מקום לבן מאתים ארץ החיים (ליברזון) סי' קסא
פו ע"א05 רבי הוי מכבד עשירים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קטז
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים דברי חנינא - מזלות עמ' קד, קעז
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים להורות נתן ויקרא עמ' רלח
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים לקוטי מאמרים עמ' 169
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים קב הישר (תשנט) ח"ב פרק סה עמ' שכ
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשיריםפרי צדיק מטות אות יג
פו ע"א05 רבי ור"ע כיבדו עשירים מגדל עוז (תשעח) עמ' תקסד
פו ע"א05 רבי מכבד את העשירים שם הגדולים (תקלד) ח"ב דף קיב ע"א, דבש לפי (תקסא) דף נג ע"א
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קט ע"א
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרטז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קט אות ג
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וצוה הכהן עמ' קכו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים חיים שיש בהם אבות עמ' שסט
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים חכמת התורה וישלח עמ' כא
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ים שמחה עמ' עג, תנח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים כנסת מרדכי בראשית עמ' יג
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים כתב סופר אגדות כאן
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 336
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים לקוטי שיחות חל"ט עמ' 295
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים לקחת מוסר ח"א עמ' תכ
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תצו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מצווה ועושה ח"ב עמ' שצו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות ע
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קפו, קפז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים עירין קדישין השלם עמ' תכג, תקיח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים פאר יעקב ח"א עמ' פא, תנב
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רמב; מוסר אביך פ"ג פסקאות ד-ה {צ"ע שיש בזה מראית עין של חנופה? אולי זה הותר רק לרבי, ולא לאחרים}
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים פרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שמחת הנפש עמ' קלז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שמן ראש - ימים נוראים עמ' קפד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שרגא המאיר על התורה עמ' סו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תריג
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תורת יחיאל בראשית עמ' רלז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תורת מנחם ח"י עמ' 322, חי"א עמ' 179
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תורת מנחם חנ"ט עמ' 344
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים היה עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וכו' פרי נפש חיה ח"ב עמ' סח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וכו' אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז, מהד' ז סי' עו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וכו', עיון יעקב מכמני אשר עמ' ק
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר' עקיבא מכבד עשירים אגרת הטיול (תשעה) עמ' ד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשירים לב אביגדור עמ' קנ
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשירים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשיריםאור הישר בראשית דף נ"ט ע"ב
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמו, שמז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים שרגא המאיר מועדים עמ' שמז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשיריםס' מהרי"ל (שטז) בליקוטים
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםאהל יהושע (הלר) עמ' 39
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 243
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםדבש לפי מע' ע אות ג
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםילקוט אוהב ישראל עמ' צז
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםנר ישראל חלק ב דף קצז
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםעולת חודש ח"א מאמר קכא, ח"ג מאמר פד
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםפרדס מרדכי עמ' קמג
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםתורה וחיים (כלפון) עמ' שמ
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים, וגליון הש"ס - מתוך שרבי עצמו הי' עשיר מופלג לכך כו' כדי להתלמד להעם כו' תורת מנחם ח"ז עמ' 102
פו ע"א05 רבינו הקדוש ורבי עקיבא היו מכבדים את העשירים ראשית דעת (קורח) סי' נג אות יא
פו ע"א06 ר"ע מכבד עשירים וכו', רש"י וגליון הש"ס נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
פו ע"א06 רבי עקיבא מכבד עשירים שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיד
פו ע"א07 חסד ואמת מן ינצרוהו, מהרש"אילקוט הגרשוני ח"א דף מה ע"ב
פו ע"א07 ישב עולם וכו' פני דוד (תקנב) דף ג ע"ב
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרוהו כתונת פסים (תשעא) עמ' קלו {זו שאלה ותשובה}
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרוהו לחמי תודה דף סח ע"א {שיהיו כולם עשירים}
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלוקיםילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים אימתי ישב עולם זמן שחסד ואמת תנופה חיים דף ו ע"ב
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים וכו' אימת ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו עצי חיים על התורה עמ' תו*
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים חסד ואמת מן ינצרוהו וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקטז
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים חסד ואמת מן ינצרוהו אימת ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קמז
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים חסר ואמת מן ינצרוהו אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפא
פו ע"א08 אימתי יושב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל פ' נח דף קמב ע"א, פ' תולדות דף תרמז ע"א, פ' ויחי דף תקמא ע"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני א' בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו תהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק ד הערה ג
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שסו
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רה
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפז
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו מדבר קדמות (תשסח) עמ' לח
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו נאוה תהלה עמ' שמא
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהופנים יפות על תהלים עמ' רטז
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פט
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קנא
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלד ע"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל פ' כי תשא דף רצג ע"ב
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנ
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל פ' נשא דף קצא ע"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו פאר יעקב ח"ד עמ' קנה, קנח, קסב
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו, ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקמא, יהושע-שמואל עמ' רסט
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסר ואמת מן ינצרוהו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרכד
פו ע"א12 דבר שאינו ניטל בשבת בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק ו [הלכה]
פו ע"א20 אף המניח את ביתו, ורבינו יהונתן - שלא יחזור וכו' לשארית ישראל לא יעשו עולה תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' עה
פו ע"א20 אף המניח את ביתו, ורבינו יהונתן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כה
פו ע"א20 אפי' הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו וכו' ורש"י אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסו
פו ע"א23 אמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק דרש משה (קלנברג) ח"א דף נח
פו ע"א23 ודוקא בתו אבל בנו לא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ד
פו ע"א23 נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק אמרות ה' השלם ח"א עמ' שסט
פו ע"א23 נבח בך כלבא עולמשך חכמה בראשית פ' יט פס' יד
פו ע"א תוס' ד"ה צריך בריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ז [הלכה]
פו ע"א מהרש"א לקוטי שיחות ח"י עמ' 277
פו ע"א גליון הש"ס ד"ה רבי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תצו
פו ע"א גליון הש"סאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 3
פז ע"ב אלו מעלים מכאן ואוכלים בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק י [הלכה]
פז ע"ב שתי גזוזטראות זו למעלה מזו בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פח ע"א לא שנא אלא בסמוכה בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פח ע"א חצר שהיא פתוחה מד' אמות אין שופכין בתוכה וכו' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' טו
פח ע"א חצר שהיא פתוחה מד"א אין שופכין בתוכה וכו' ורש"י ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
פח ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו' הר המוריה עמ' רנא
פט ע"א וחכ"א כל אחד רשות בפני עצמו בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק א [הלכה]
פט ע"א מחיצה הניכרת בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
פט ע"א גוד אסיק מחיצתאכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
פט ע"א רש"י ד"ה ור"ש בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ח [הלכה]
פט ע"א תוס' ד"ה במחיצות בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה, סי' יט ס"ק ג, ו, ז [הלכה]
פט ע"א תוס' ד"ה רב בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
פט ע"ב גג גדול הסמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור ורש"י שמחה לאיש (אלישר) דף י ע"ג
צ ע"א אגב חורפיה לא עיין בה דברי חנינא - ת"ת עמ' נא
צ ע"א גגין השוין לר"מ וכו' בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ב, ה [הלכה]
צ ע"א קשיא דרב אדרב בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
צ ע"א רש"י ד"ה ושמאל בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ב [הלכה]
צ ע"ב אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה, ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע לחמי תודה דף ריא ע"ב
צ ע"ב אכסדרה בבקעה פלוגתא דרב ושמואל ורש"י והריטב"א שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"א
צא ע"א בשעת סכנה היו מעלין ס"ת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
צא ע"א שעת סכנה גור אריה במדבר פ"ט הערה 6
צא ע"א ושמואל אמר בין עירבו בין לא עירבו בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק ד [הלכה]
צא ע"א וכן א"ר יוחנן מי לחשך בין עירבו ובין שלא עירבו מגילת סמנים עמ' מ
צא ע"א יאמרו שני כלים בחצר אחת בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק ד [הלכה]
צא ע"א מתקיף לה רב חסדא לשמואל ולרבי יוחנן יאמרו שני כלים בחצר וכו' מגילת סמנים עמ' מ
צא ע"א תוס' ד"ה מי לחשך מגילת סמנים עמ' מ
צב ע"א09 אם רבי לא שנא חייא מנלן אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסד
צב ע"א09 אם רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה תורה בציון עמ' קצא
צב ע"א09 וכי רבי לא שנאה רבי חייא מנין לו מבשרת ציון ח"ב עמ' שסה
צב ע"א09 רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה יח
צב ע"א09 רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו תורת מנחם ח"ג עמ' 145
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסד
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנין לו גור אריה בראשית פכ"ה הערה 111
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנין לו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעו הערה 6
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנין ליה קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עג), שיחת מלאכי השרת עמ' 99
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מניין ס' המאמרים (רש"ב) תרסה עמ' רצז
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מנין אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמג
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מנין לופחד יצחק - יום הכפורים מאמר לא
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מנין לופחד יצחק שבועות מאמר לב, לח
צב ע"א27 חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה גפנים בגדולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
צב ע"א27 חצר קטנה שנפרצה לגדולה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ב [הלכה]
צב ע"א27 חצר קטנה שנפרצה לגדולה גדולה מותרת וכו' הגות לב עמ' 127
צב ע"א32 ש"מ דיורי גדולה בקטנה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק א [הלכה]
צב ע"א רש"י ד"ה אף גג בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צב ע"א תוס' ד"ה גפנים בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ב [הלכה]
צב ע"ב אשה בגדולה וגט בקטנה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
צב ע"ב תוס' ד"ה גפנים שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צא
צב ע"ב תוס' ד"ה תשעה מפניני הרב עמ' מו
צג ע"א ג' קרפיפות זה בצד זה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב [הלכה]
צג ע"א גידוד ה' ומחיצה ה' כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לח
צג ע"ב חציה בגידוד וחציה במחיצה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
צד ע"א נגידו בהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנו {יגיד לשון המשכה}
צד ע"א נגידו בהאור לשמים (תשסג) עמ' נז {ויגדך הוא לשון המשכה}
צד ע"א משנה חצר שנפרצה לרשה"ר בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צד ע"א ר"א לטעמיה בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ז [הלכה]
צד ע"א מי לא קמודית לן בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
צד ע"א רש"י במשנה ד"ה חצר בריתי יצחק עירובין סי' ב בריתי יצחק עירובין סי' ג או"ק ה[ב, י] בהוספה, וס"ק ז או"ק ב [הלכה]
צד ע"א תוס' ד"ה מאי שנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
צד ע"ב פי תקרה יורד וסותם חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קח
צד ע"ב פלוגתא דרב ושמואל בפירצה שאינה בקרן זוית אי אמרינן פי תקרה יורד וסותם לחמי תודה דף ריב ע"א
צד ע"ב וקירויו באלכסון בריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ד [הלכה]
צה ע"א31 מבוי המפולש משני צדדים מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רכז, רלד
צה ע"א34 מי שיש לו שתי בתים בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ו [הלכה]
צה ע"א41 המוצא תפילין בשבת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
צה ע"א41 המוצא תפילין בשבת מכניסן זוג זוג וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תרה
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסם זוג זוג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' י, מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ח
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג בשבילי התלמוד ח"א שבת הקדמה
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג עצי חיים על התורה עמ' שפב
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג וכו' הר המוריה עמ' רי
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ופליגי אי שבת זמן תפילין עצי חיים - מועדים עמ' שפו*
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ורש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצה
צה ע"א42 מצאן צבתין או כרוכות נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמג
צה ע"ב04 ר"י אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום, אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט
צה ע"ב09 לר"מ תנן לובש כל שיכול ללבוש מקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
צה ע"ב25 דוקא דרך מלבוש מותר חקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח שני תפילין צמח דוד (סקאליע) עמ' כב
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח ב' תפילין גנת אגוז (תשעב) אות קסה
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח ב' תפילין דרך מצותיך (חב"ד) דף יז ע"א
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח ב' תפילין נצח ישראל (הרטמן) עמ' קפח הערה 228
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין עירין קדישין השלם עמ' תרעא
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכח
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין, ותוס' ד"ה מקום אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעד-שעה
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפלין לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קה
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח שני תפילין דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' טז
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח שני תפילין מצווה ועושה ח"א עמ' שטז, שמג
צה ע"ב30 מקום יש בראש לשני תפיליןעיונים במשלי עמ' עז
צה ע"ב32 פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו ומסלקן מראשו וקושרן בזרועו נצח ישראל (הרטמן) עמ' קפח הערה 228
צה ע"ב40 מקום הנחת התפלין וכו' המקום שבו מוחו של תינוק רופספחד יצחק פסח מאמר סב
צה ע"ב41 מקום שמוחו של תינוק רופס לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תכג, תורת לוי יצחק עמ' עה
צה ע"ב48 בשבת אין מניחין תפילין גנת אגוז (תשעב) אות פא
צה ע"ב48 שבת לאו זמן תפלין הוא מאור עינים (תשעה) עמ' שדמ, תתק
צה ע"ב49 אם מצות צריכות כוונה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קסט ע"ג, שלח ע"ג {טעם המחלוקת}
צה ע"ב49 מצוות צריכות כוונה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' סד
צה ע"ב49 מצוות צריכות כוונהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ג
צה ע"ב49 מצות צריכות כונה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קג
צה ע"ב49 מצות צריכות כונה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רנח
צה ע"ב49 מצות צריכות כונה מכשירי מצוה עמ' טו
צה ע"ב50 מצוות אין צריכות כוונהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ריב
צה ע"ב רש"י - אין זה מלבוש ונחשב למשא אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצד
צה ע"ב רש"י - אתי איסור בל תוסיף ומשוי עליו כמשאוי עצי חיים - מועדים עמ' שפח, שפט*
צה ע"ב רש"י - המוצא תפילין בשדה בשבילי התלמוד ח"א שבת הקדמה
צה ע"ב רש"י - הניח שני תפילין עובר משום בל תוסיף מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
צה ע"ב רש"י - תכשיט הוא לגביהטובך יביעו ח"ב עמ' רמו
צה ע"ב רש"י - תנא קמא סבר שבת זמן תפילין ומשום הצלה לא מישרי ביה אפי מן המצוה דלאו תכשיט הוא וכו' עצי חיים - מועדים עמ' שפו
צה ע"ב רש"י ד"ה לאו שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכט
צה ע"ב רש"י ד"ה ת"ק תשובה מיראה עמ' כב
צה ע"ב רש"י ד"ה ת"ק סבר - ומשום הצלה לא מישרו טפי מן המצוה דלאו תכשיט נינהו וכו' אתי איסור בל תוסיף למשויה להו עלי' כמשאויפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קעג
צה ע"ב רש"י ד"ה ת"ק סבר צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רח
צה ע"ב רש"י ד"ה תנא קמא מכשירי מצוה עמ' קלג, קנב
צו ע"א02 איסור בל תוסיף הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יב
צו ע"א02 בל תוסיף נפש הרב עמ' שג
צו ע"א03 מצוה דאורייתא כיון דלא בעי כוונה לכך עובר עליוחיי נפש ח"ב עמ' קצח
צו ע"א03 לעבור משום בל תוסיף קמיפלגיפנים מסבירות עמ' רנא
צו ע"א04 בל תוסיף רק בכונה למצוה שירת הפסח אות קצו
צו ע"א11 האיסור להוסיף יום לחג הפסח והסוכות באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 18
צו ע"א11 הישן בשמיני בסוכה ילקה ורש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שמב
צו ע"א11 הישן בשמיני בסוכה ילקה, ר"ח - שעובר על בסוכות תשבואור אברהם - הגדה של פסח עמ' ריד
צו ע"א12 ומאן שמעת ליה שבת זמן תפילין ר' עקיבא דתניא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיח
צו ע"א12 מאן שמעת ליה שבת זמן תפיליןכרם חמד (תשסו) עמ' קסח
צו ע"א13 שבת ויו"ט זמן תפילין הוא וכו' מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים וכו' דילמא ס"ל כר' יוסי דאמר נשים סומכות רשותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עדר
צו ע"א14 ושמרת את החוקה הזאת וכו' פרט לשבתות וימים טובים דברי ר' יוסי הגלילי, ר' עקיבא אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבד וכו' שם יחזקאל עמ' תד, תמב, תסז
צו ע"א14 ושמרת את החוקה הזאת, חוקת פסח או חוקת תפילין באר שרים פרשת בא דרוש ז אות א
צו ע"א15 אין מניחין תפילין בלילה דובר צדק עמ' 31
צו ע"א15 לילה לאו זמן תפילין שם יחזקאל עמ' תסו
צו ע"א15 מימים ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבוי"ט וכו'חיי נפש ח"ד עמ' תלה
צו ע"א15 מימים ימימה מימים ולא וכו' תפארת צבי שמות עמ' קפג
צו ע"א15 שבת ולילה לאו זמן תפילין דרשות מהר"ם בנעט עמ' קסג, קעה
צו ע"א15 תפילין בשבתות וביו"טציץ השדה - שדי יער עמ' ה, קמט
צו ע"א16 שבת לאו זמן תפילין שם יחזקאל עמ' תקמו
צו ע"א16 שבת לאו זמן תפילין, ותוס' ד"ה ימים צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רז
צו ע"א17 רע"א לא נאמר חקה אלא לענין פסח בלבד, ורש"י - והא דכתיב מימים ימימה משנה לשנה דמתרגמין מזמן לזמןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפט
צו ע"א19 הפסח והמילה מצות עשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
צו ע"א22 כ"מ שנאמר השמר ל"ת תורת מנחם חנ"ד עמ' 44
צו ע"א22 כ"מ שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"תראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק טו אות ג
צו ע"א22 כל השמר ל"ת הוא גור אריה שמות פ"כ אות יד, דברים פ"ה הערה 8, פי"ב הערה 82
צו ע"א22 כל השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' טז, קה
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר אינו אלא ל"תמרפא לשון עמ' רד, שכא
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה אסופת מערכות שמות ח"א עמ' קמד
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז, סז
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשהשמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר - לא תעשהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 13
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר אינו אלא ל"ת תורת מנחם ח"ד עמ' 217
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר אינו אלא לא תעשה צמח דוד (סקאליע) עמ' שכז, תקב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר וכו' אינו אלא ל"ת שמן ראש סוכות ח"א עמ' קכט
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר ופן ואל אינו אלא ל"ת דרשות הצל"ח השלם עמ' קצא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן אינו אלא לא תעשה ויגד יעקב עמ' קצב, רלו
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן אינו אלא לא תעשה לחמי תודה פתיחה דף ג ע"א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ג פסוק כב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה דעת תבונות - עת לעשות פתיחה אות י
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית א, ואתחנן
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה כתונת פסים (תשמה) פרשת בחקותי כח ע"א, כח ע"ג
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה קרן לדוד דברים עמ' סא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טו
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה של"ה (תשנז) פרשת קרח אות א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תרב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ד אות יב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהשארית מנחם - מאמרים עמ' עט, רכא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת דברי יואל מועדים ח"ד דף תסח ע"א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קמב, קונטרסים לחכמת אמת אות רסה
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת פניני יחזקאל עמ' רצט, שא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קטז
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה נחמד ונעים (תשסח) אמור ד"ה ודע, פרקי אבות אות פג, צה, לקוטי אמרים אות מד
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה תורת העולה ח"ג פרק לח
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצ
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל הוא ל"ת צדקת הצדיק סי' יז, שביתת שבת סי' א (עמ' 65)
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל הוא ל"תפרי צדיק משפטים אות ו, בחוקותי אות ב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
צו ע"א22 כל מקום שנאמר פן אינו אלא לאו שמן ראש - ימים נוראים עמ' שיז
צו ע"א22 כל מקום שנאמר פן בו'טוב טעם שמות עמ' פב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר פן ואל אינו אלא לא תעשה מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שלט
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהתורת העולה (תשעה) עמ' תג
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשה שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמד
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בל"ת צלח רכב עמ' תפ
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה לישרים תהלה (תשסד) עמ' רו
צו ע"א23 השמר, פן, ואל, אינו אלא ל"תמנחת ישראל עמ' רמד
צו ע"א23 השמר - מצוות לא תעשה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ה
צו ע"א23 השמר הוא ל"ת עצי חיים על התורה עמ' תכה
צו ע"א23 השמר הוא ל"ת תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיח
צו ע"א23 השמר הוא לא תעשה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תלב
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא ל"ת, ותוס' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנט, ח"ו עמ' פט, קט
צו ע"א23 השמר פן ואל דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פה
צו ע"א23 השמר פן ואל תורת מנחם חל"ט עמ' 150
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה המאור הגדול (גר"א) עמ' סא
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה ס' העיקרים (מישור) עמ' שצה
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלח
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא ל"ת תורת אליהו עמ' נד
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשה כתונת פסים (תשעא) עמ' ריח, רכב
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקמט, תתיד, תתיח
צו ע"א23 השמר פן ואל הוא לא תעשה דברים נחמדים (תשסה) עמ' כה
צו ע"א23 השמר פן ואל הוא לא תעשה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צו
צו ע"א23 השמר פן ואל הוי לא תעשהמשיבת נפש עמ' ב
צו ע"א23 השמר פן ואל הם לא תעשה לקחת מוסר ח"ב עמ' יז
צו ע"א23 השמר פן ואל ל"ת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצט
צו ע"א23 השמר פן ואל ל"ת חנן אלקים עמ' סה, סו, קלו, רנט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שה, כרך ב ח"ב עמ' מו, פד, קלב, קעח, קצו, ר, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז, כב, כט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז, שטז
צו ע"א23 שמור הוא לא תעשה תורת חיים (קאסוב) עמ' קנב
צו ע"א25 השמר דעשה עשה גור אריה שמות פכ"ג הערה 42, דברים פ"ה הערה 10
צו ע"א25 השמר דעשה עשה דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' מח
צו ע"א25 השמר דעשה עשה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לד
צו ע"א25 השמר דעשה עשה או לאו דרשות מהר"ם בנעט עמ' רמה
צו ע"א25 השמר דעשה עשה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק יג
צו ע"א26 והתניא רבי עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים, תלמוד לומד 'והיה לך לאות על ידך', מי שצריכין אות, יצאו אלו שהן גופן אות כתב סופר אגדות כאן
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט וכו' מי שצריכים אות יצאו אלו שהן גופן אותחמודי צבי שמות עמ' שלט, שעד
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים וכו' קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ק
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים וכו' יצאו אלו שהן גופן אותפרי צדיק בשלח אות ז, כי תשא אות ד, קדושים אות ח, במדבר אות י, פנחס אות יח, ראש השנה אות טז
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן אות בית יצחק (ויינברגר) עמ' ריב
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וכו' יצאו אלו שהן גופן אות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תטז-תיט
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפלין בשבתות וימים טובים וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכט-ל
צו ע"א26 ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו שהן גופן אותשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
צו ע"א26 רע"א יכול יניח אדם תפילין בשבתות וכו' יצאו אלו שהן גופן אות נועם אליעזר שמות דף רסג ע"ב
צו ע"א26 רעק"א יכול יניח אדם תפילין בשויו"ט ת"ל והי' לך לאות על ידך מי שצריכים אות יצאו אלו שהן גופן אות חמודי צבי מועדים עמ' שע
צו ע"א27 תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן אות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעב ד"ה ריש
צו ע"א28 והי' לאות על ידך יצאו שבתות ויו"ט שהם עצמם אות דברים נחמדים (תשסה) עמ' נח
צו ע"א28 והי' לך לאות וכו' מי שצריכין אות, ורש"י - להעמיד אות על עצמן להכיר וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 37, 35
צו ע"א28 והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן אות דעת תורה ויקרא עמ' ריג
צו ע"א28 יצאו אלו שהן גופן אות כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קכו
צו ע"א28 יצאו שבתות וי"ט שהן אותמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יד
צו ע"א28 יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמא
צו ע"א28 שבתות ויו"ט הן גופן אות פרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
צו ע"א28 שבת ויו"ט לאו זמן תפילין לפי שאין צריכין אות שם יחזקאל עמ' תמא
צו ע"א28 שבת פטור מתפילין מחמת שנקרא אות עטרת יהושע שמות עמ' נד
צו ע"א29 מצות שבת קרוי' "אות"פחד יצחק שבת מאמר ד
צו ע"א29 שבתות הן עצמן אותציץ השדה ח"ד עמ' יג
צו ע"א30 בלילה נוהג מצות תפילין פרדס מרדכי עמ' שפ
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה לובשת תפילין ולא מיחו בה חכמים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מז
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כד
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסה
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין לקוטי מאמרים עמ' 180, דובר צדק עמ' 69
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקנא
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסז, קעח, קפא, רג, רז, ריג
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין וכו' ואשתו של יונה וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכג
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיהו בה חכמים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' י ד"ה ובזה, עמ' קג ד"ה ואמרו, עמ' תעב ד"ה ריש, ח"ה עמ' תסח ד"ה ואמרו
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ד
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים מדבר קדמות (תשסח) עמ' ק
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפלין יגל יעקב (תשנג) שמיני אות טו
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפלין וכו' ואשתו של יונה היתה עולה לרגל לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שפג
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מניחה תפילין ולא מיחו בה חכמים, ורש"י ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רסא
צו ע"א37 מיכל בת כושיילקוט הגרשוני ח"א
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שכה
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פה ע"ב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ע, עב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ח ט:
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפיליןיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצה
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין, ותוס' ד"ה דילמא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין, תוס' ד"ה דילמא דרשות מהר"ם חביב עמ' רנו
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפליופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שנג
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפלין אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפלין שמן ראש סוכות ח"א עמ' רצ, רצא
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מניחה תפילין שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפד
צו ע"א37 מיכל בת שאול הניחה תפילין מצת שימורים (תשסא) עמ' רפג
צו ע"א37 מיכל בת שאול מנחת תפלין שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין בית יצחק (ויינברגר) עמ' שפח
צו ע"א37 מיכל בת שאול הניחה תפילין פרפרת משה ח"א עמ' תעד
צו ע"א37 מיכל בת שאול, ותוס' פרפרת התורה עמ' שצד
צו ע"א37 מיכל וכו' היתה מנחת תפילין בית יעקב (תשסא) עמ' רלד
צו ע"א37 מיכל וכו' היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קפ
צו ע"א39 אשתו של יונה היתה עולה לרגל אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכד
צו ע"א39 אשתו של יונה היתה עולה לרגל אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפ
צו ע"א39 אשתו של יונה היתה עולה לרגל אור אברהם בראשית עמ' קכג
צו ע"א רש"י - המבטל מילה פטור מקרבן ואינו עובר בל"ת גור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
צו ע"א רש"י - נשים המניחות תפילין עוברין בבל תוסיףמצווה ועושה ח"ב עמ' תרה
צו ע"א רש"י ד"ה בת כושיפירושי ראשונים
צו ע"א רש"י ד"ה ולא משנת חיים דברים עמ' רצו
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחו ותוס' ד"ה מיכל צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ר
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחופירושי ראשונים
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסד, ח"א שאלה לח
צו ע"א רש"י ד"ה ועוד הישן משיב צדק סי' ל (עמ' 18), נג (עמ' 33), עו (עמ' 45), עח (עמ' 46)
צו ע"א רש"י ד"ה מי שצריכין אות לקוטי שיחות חל"א עמ' 194
צו ע"א תוס' - הפטור ממ"ע ומ"מ מקיימה נוטל שכר גור אריה בראשית פמ"ו הערה 96
צו ע"א תוס' - השמר דעשה עשה כשנכתב במפורש העשה גור אריה דברים פכ"ג אות יט
צו ע"א תוס' - למ"ד סומא פטור מכל מצות שבתורה אי חייב מדרבנן רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעח
צו ע"א תוס' - נשים מברכות על מ"ע שהזמ"ג אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמו
צו ע"א תוס' - נשים מברכות על ציצית שירת הפסח אות קצו
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - מכאן אומר ר"ת וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ע
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - מכאן הביא ר"ת ראי' דנשים מברכות על מ"ע שהזמ"ג דמסתמא היתה מיכל מברכתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עדר
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - נשים יכולות לחייב א"ע במצות עשה שהזמן גרמא ולברך עליה אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - נשים יכולות לקיים מ"ע שהז"ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 109
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא לקוטי שיחות חי"ד עמ' 43, חט"ז עמ' 219
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ב
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא קהלת יעקב שבועות עמ' שעו
צו ע"א תוס' ד"ה השמר מכשירי מצוה עמ' סז
צו ע"א תוס' ד"ה השמר פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צא
צו ע"א תוס ד"ה השמר תועפת ראם (גטיניו) דף קט ע"ב
צו ע"א תוס' ד"ה ימים דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעה
צו ע"א תוס' ד"ה ימיםחיי נפש ח"ד עמ' תלח
צו ע"א תוס' ד"ה מיכל - ונראה לפרש דטעמא למ"ד דלא הוי רשות וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ועיין, ח"ה עמ' תסח ד"ה והנה
צו ע"א תוס' ד"ה מיכל - משום דתפילין צריכין גוף נקי ונשים אין זריזות ליזהר דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' י ד"ה ובזה
צו ע"א תוס' ד"ה מיכל ברכת אבות עמ' טז, יח
צו ע"א תוס' ורשב"א - אות דפסח הוא איסור חמץ שירת הפסח אות קצו
צו ע"ב01 נשים סומכות וכו' מחזיק ברכה (תקמה) או"ח דף קב ע"א
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעד
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פ
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות מקראי קדש (תשנג) עמ' שטז
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות או איסורמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנ
צו ע"ב01 נשים סומכות רשותחכמת התורה נח עמ' תפא
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות, ותוס' תורת מנחם חל"ו עמ' 253, 334
צו ע"ב06 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אחד האיש ואחד האשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכ
צו ע"ב08 רבי יהודה וכו' ש"מ מ"ע שלא הזמן גרמא וכו'זכור לדוד עמ' פה
צו ע"ב08 רבי יהודה ס"ל דשבת ויו"ט זמן תפילין שם יחזקאל עמ' תסז
צו ע"ב18 וסתם מתניתין רבי מאיר חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
צו ע"ב18 וסתם מתניתין רבי מאיר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
צו ע"ב18 וסתם מתניתין רבי מאיר של"ה (תשנז) - מס' תענית אות צב
צו ע"ב18 סתם משנה רבי מאיר גנא דפלפלי עמ' רסו, צט, רלז
צו ע"ב18 רבי מאיר - סתם מתניתין כותיה אגרות הראיה ח"ה עמ' צז
צו ע"ב18 ר"מ ור' יהודה סוברים שנשים אין סומכות רשותמחזיק ברכה (תקמה) או"ח סי' תקיא דף קב ע"ג
צו ע"ב19 דבר אל בנ"י וסמך וכו' אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"א
צו ע"ב20 בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' שסא
צו ע"ב20 בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות וכו'אחרית השנים עמ' סו
צו ע"ב20 וסמך בנ"י סומכין ואין בנות ישראל סומכותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מח
צו ע"ב23 המוצא תכלת בשוק לשונות פסלות חוטין כשרים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סד, עב, פח
צו ע"ב רש"י ד"ה נשים סומכותאחרית השנים עמ' סו
צו ע"ב תוס' ד"ה לא ס"ד נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
צו ע"ב תוס' ד"ה מיכל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמז
צז ע"א שיצ"י עצב"י סימן מגילת סמנים עמ' מ
צז ע"א חדשות יש בהן רצועות ולא מקושרות וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קיח
צז ע"א קשירה מעלייתא (קשר תפילין) אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנד ע"א
צז ע"א תוס' ד"ה אביי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנד ע"א
צז ע"ב רב אשי אמר הכא בחבית דהפקר עסקינן ומים דהפקר עסקינן ומאן אמרו לו ר' יוחנן בן נורי היא דאמר חפצי הפקר קונים שביתה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט
צז ע"ב הקורא בספר על האסקופה ונתגלגלה מידו דברי משה (שהם, תשמח) עמ' נג
צז ע"ב גולל את הספרכד הקמח (מישור) עמ' קיג
צז ע"ב הופכו על הכתב מבשרת ציון ח"ג עמ' קעח
צז ע"ב תוס' ד"ה הכא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
צח ע"א08 אסקופה נדרסת משמרת איתמר (תשסז) עמ' קמג, קנה {צריך להיות כאסקופה נדרסת}
צח ע"א32 אין מזרקין כתבי הקודש ואפילו הלכות ואגדותמסילת ישרים עמ' תקמב
צח ע"א33 יהפוך הכתב מבשרת ציון ח"ג עמ' קעה
צח ע"א34 לא התירו להפך היריעה על פניה מבשרת ציון ח"ג עמ' קעח
צח ע"א38 והא לא נח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק ב [הלכה]
צח ע"א רש"י ד"ה והא לא נח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק ב [הלכה]
צח ע"א תוס' ד"ה והא לא בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
צח ע"ב משנה זיז שלפני חלון בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ב [הלכה]
צח ע"ב ומשתמש בכל הכותל עד עשרה בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ג [הלכה]
צט ע"א כיח בפני רבו חייב מיתה שנא' וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
צט ע"א כיח בפני רבו חייב מיתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נה
צט ע"א א"ת משנאי אלא משניאי תורת מנחם חנ"ו עמ' 338
צט ע"א איבעיא להו כרמלית מאי אמר אביי היא היא הר המוריה עמ' רנא
צט ע"א רש"י ד"ה רישא רבנן דרכי חושן עמ' צו [הלכה]
צט ע"ב קולט אדם מן המזחילה בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ח [הלכה]
צט ע"ב משנה בור ברשה"ר וחוליתו גבוה י' בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג, וס"ק ב, ו, סי' ו [הלכה]
צט ע"ב תוס' ד"ה לא יעמוד בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק א, וס"ק י [הלכה]
ק ע"א30 הניתנין בד' מתנות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפב
ק ע"א31 אם נתערבו מתן ארבע במתן אחדצוף דבש (לוין) מאמר ח
ק ע"א31 מחלוקת ר"א ור"י דברי חלומות סי' כו (עמ' 199)
ק ע"א31 מחלוקת ר"א ור"יפרי צדיק וארא אות יא
ק ע"א31 מתן ארבע במתן אחת ר"א אומר יתננו במתן ד'אבן יהושע עמ' 68
ק ע"א31 מתן ד' שנתערבו במתן אחת ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קלז
ק ע"א35 כשנתת עברת, תוס' ומהרש"אחן וכבוד דף לו ע"א
ק ע"א36 כשלא נתת עברת על בל תגרע תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כח
ק ע"א38 שב ואל תעשה דברי הרב עמ' קנז
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 263
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף פניני יחזקאל עמ' פד
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף תורת מנחם חכ"ב עמ' 149, 162
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף תורת מנחם חכ"ז עמ' 214
ק ע"א תוס' - היכא דהעשה בא ע"י פשיעה אינו דוחה ל"ת אור אברהם ברכות עמ' סז
ק ע"א תוס' - ליתי עשה וידחה ל"ת דבל תוסיף אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכח
ק ע"א תוס' ד"ה מתן אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן חכמת התורה צו עמ' קעו
ק ע"א תוס' ד"ה מתן איש אמונים דף קיא ע"ג
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - עשה הבא ע"י פשיעה לא דחי לא תעשהלחמי תודה דף כג ע"א
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - ליתי עשה דהזיית דמים ולידחי לא תעשה דבל תוסיף כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרעה, תשב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן אמרי רבי שפטיה עמ' נח
ק ע"א תוס' ד"ה מתן דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
ק ע"א תוס' ד"ה מתן צבא אהרן - שבת תשובה עמ' לא, קלג, קלט
ק ע"א תוס' ד"ה מתן חמודי צבי בראשית עמ' קעב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - דהכא ע"י פשיעה הוא בא והיה יכול להתקיים בלא דחיית הלאו דברי יואל פ' כי תשא דף שיד ע"ב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - וא"ת וליתי עשה ולידחי לאו דבל תוסיף וי"ל דלא דמי כלל לכלאים בציצית דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פ ד"ה וי"ל
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - מאחר דפשע לא אתי עשה ודחי ל"ת יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט
ק ע"א גליון הש"ס משנת חיים דברים עמ' ריח
ק ע"ב09 נתרו קינסא ויקהל משה (וייס) עמ' קצז [הלכה]
ק ע"ב10 בקעה מצא וגדר בה גדר לקוטי שיחות ח"א עמ' 262, חי"ט עמ' 314
ק ע"ב10 בקעה מצאו וגדרו בה גדר כתונת פסים (תשעא) עמ' סו
ק ע"ב10 ורב בקעה מצא וגדר בה גדר ישראל קדושים עמ' 5
ק ע"ב12 אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכב
ק ע"ב12 אץ ברגלים חוטא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 100
ק ע"ב12 אץ ברגלים חוטאקסת הסופר (תשעו) עמ' רא
ק ע"ב12 אץ ברגלים חוטא זה ההולך ע"ג עשבים בשבתכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצ
ק ע"ב12 ואץ ברגלים חוטא לקוטי מאמרים עמ' 216
ק ע"ב19 והאידנא דקיימא לן כרבי שמעון כולהו שרי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמח
ק ע"ב20 אסור לאדם לכוף אשתו לדבר מצוה אגרא דכלה ח"א עמ' קכח
ק ע"ב20 אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכב
ק ע"ב20 אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצוה פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעט
ק ע"ב20 צריך לפייס ואח"כ לבעול אור לשמים (תשסג) עמ' קסז
ק ע"ב20 רגל כינוי לאשה גנזי צדיקים (תשסב) עמ' כה
ק ע"ב21 הכופה אשתו לדבר מצוה גם בלא דעת רסיסי לילה סי' לח (עמ' 68)
ק ע"ב21 הכופה אשתו לדבר מצוהמשיבת נפש עמ' עז
ק ע"ב21 כל הכופה אשתו לד"מ דרכי איש דף מו ע"א
ק ע"ב22 גם בלא דעת כו' הכופה אשתו לדבר מצוהשערי תשובה סה"י אות צב
ק ע"ב22 גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה אשתו לדבר מצוה ואץ כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקו
ק ע"ב22 גם בלא דעת נפש לא טובדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצה {גם עבירה בשוגג מקלקלת את הנפש}
ק ע"ב22 מאי קראה גם בלאפירושי ראשונים
ק ע"ב23 תנ"ה גם בלא דעת וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעה
ק ע"ב24 הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' עב
ק ע"ב24 הרוצה שיהיה לו בנים זכרים יבעל וישנה גור אריה בראשית פמ"ט אות ב
ק ע"ב24 ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רנט
ק ע"ב26 אשה התובעת הכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
ק ע"ב26 אשה שתובעת יהיו לה בנים וכו'חכמת התורה ויצא עמ' תנב {עמרם ויוכבד כיוונו שניהם לש"ש ולכן משה נולד מהול}
ק ע"ב26 אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפי' בדורו של משה לא היו כמותן וכו' נבונים לא אשכח אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' עד, קכט, שמות ח"א עמ' שיט, במדבר עמ' צו
ק ע"ב26 אשה שתובעת וכו' הויין לה בנים וכו'נטריקן (תשעד) עמ' עה
ק ע"ב26 כל אשה וכו' בדורו של משה כתיב וכו' אסופת מערכות חנוכה עמ' כ
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פה
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תטז
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה צדקת הצדיק סי' קצח
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תה
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים וכו' ותצא לאה וכו' כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה תורת חיים עה"ת עמ' פ-פא {ואף שלאה תבעה בפה, עשתה כן באופן המותר לה}
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן שרתי ח"א עמ' מז
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הוי לה בנים שבדורו של משה לא אשתכחו כוותייהו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנ
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הויין לה בנים וכו' פאר יעקב ח"א עמ' רסב
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הויין לה בנים וכו' גבי לאה כתיב ותצא לאה לקראתו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרסח
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה וכו' אפיקי ים עמ' כד
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה וכו' דאילו בדורו של משה וכו' ואילו גבי לאה כתיב וכו' וכו' כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפח
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת לדבר מצוה הויין ליה בנים שאפילו בדורו של משה לא היה יגל יעקב (תשנג) יתרו אות צח
ק ע"ב27 בדורו של משה וכו' נבונים לא אשכח ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פט ע"ד
ק ע"ב27 בדורו של משה וכו' נבונים לא אשכח ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שיא
ק ע"ב27 זוכה לבנים יותר ממשה רבינו אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ג
ק ע"ב28 הבו לכם אנשים חכמים ונבונים כו' ואקח מכם אנשים חכמים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שצ
ק ע"ב29 אנשים חכמים וידועים ואילו נבונים לא אשכח בינת משה (תשסב) עמ' לז
ק ע"ב29 ואילו נבונים ולא אשכח מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלג דף רפג ע"ג
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכח חיים לגופא (תשסה) עמ' ה, ו
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכח וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קסד ד"ה בישעיה, עמ' תקמה ד"ה הבו
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכח דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ב (1)
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכחדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ה-ו
ק ע"ב29 משה לא מצא נבונים חשבון הנפש (תשעה) עמ' צב-בהג"ה {אין הכוונה שבזמן שמה לא היו נבונים, אלא הכוונה שכלפי משה לא היו נחשבים נבונים כי הוא הגיע למ"ט שערי בינה}
ק ע"ב29 משה מצא אנשי חיל עמק המלך (תשסג) עמ' 18
ק ע"ב29 נבונים לא אשכח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 13, 10
ק ע"ב29 נבונים לא אשתכח צדקת הצדיק סי' רל
ק ע"ב30 זכתה לאה ביששכר בית שלום מרדכי עמ' כא, מח
ק ע"ב30 לאה בשכר שתבעתו ליעקב יצא ממנה יששכר הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכט
ק ע"ב30 לאה שיצאה לקראתו וכו' אגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ק ע"ב31 ומבני יששכר יודעי בינה וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפא
ק ע"ב33 הרבה ארבה אלו ב' טיפי דמים דם נידה ודם בתולים נזר הקדש ח"א עמ' שפב, שפח
ק ע"ב33 'הרבה ארבה' אלו שני טיפי דמים השיר והשבח ח"ב עמ' עז
ק ע"ב33 הרבה ארבה אלו שני טיפי דמים אחת דם נדה ואחת דם בתוליםפרי צדיק ל"ג בעומר אות ז
ק ע"ב33 הרבה ארבה אלו שני טיפי דמים וכו' עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העיבוריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפב
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך אלו ב' טיפי דמים דם נדה ודם בתולים עצי חיים על התורה עמ' קצג
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך אלו שני טיפי דמים דם נדה ודם בתולים פאר יעקב ח"ג עמ' קעה
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך דם נדה ודם בתולים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' לב
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך זה דם בתולים ודם נדה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלח
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונךכלי יקר (תשמח) עמ' שנט
ק ע"ב33 י' קללות נתקללה חוהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כז
ק ע"ב33 נתקללה חוה כו' דם נידה לקוטי שיחות ח"ג עמ' 983, חי"ד עמ' 26
ק ע"ב33 עשר קללות לחוהאמרי מאיר (מאירי) ישעיהו פכ"ו פסוק יז-יח
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא, קכג
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה תורת העולה ח"ג פרק סט
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנ, קפד
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' מבשרת ציון ח"ב עמ' רלא
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' לג {טעם שינוי הסדר בכתוב}
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' תורת מנחם חל"ה עמ' 293
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' אחת דם נדה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצ
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' הרבה ארבה אלו שני טפי דמיםפרי צדיק ויחי אות ו, תזריע אות ה, ל"ג בעומר אות ב, ה, ז
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה שנא' הרבה ארבה עצבונך והרונך, עצבונך זה צער גידול בנים, והרונך זה צער עיבורעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' יב
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהגבורות ה' עמ' קכא
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסא, ער
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ב
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 42
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמשך חכמה בראשית פ' ג פס' טז
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהתורת העולה (תשעה) עמ' תקסו
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללהמנחת מרדכי עמ' כה
ק ע"ב33 קללת חוה דברי הרב עמ' רצא
ק ע"ב34 הראתה חוה לאדם דם נדה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיד
ק ע"ב34 זה צער גדול בנים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ה
ק ע"ב34 זה צער גידול בנים הכתב והקבלה בראשית פ"ג פסוק טז
ק ע"ב34 עצבונך והריונך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מב
ק ע"ב34 עצבונך צער גידול בנים הרונך צער העיבור הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' לב
ק ע"ב34 עצבונך, זה צער דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
ק ע"ב34 עצבונך, זה צער עזדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכב
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים גור אריה בראשית פ"ג אות כו
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העבור בעצב תלדי בנים זה צער הלידה צמח דוד (סקאליע) עמ' עח
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער הריון מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סג
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים וכו'פרדס מנחם עמ' כה
ק ע"ב34 עצבונך צער גידול בנים הריונך צער הריוןבני יששכר ח"ב דף לא ע"ד
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' י
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גדול בנים והרונך זה צער העיבור בעצב תלדי בנים זה צער הלידה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נט, רצא
ק ע"ב34 שני טיפי דמים דם נדה דם בתוליםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד
ק ע"ב35 ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת לבעלה בשעה שיוצא לדרך יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפג
ק ע"ב35 ואל אשה תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת אל בעלה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מב
ק ע"ב35 צער הריון הלידה וטומאתה נמשכים מחטא חוה וזוהמת הנחש אגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ק ע"ב35 צער הריון ולידה, ומהרש"א פרפרת משה ח"א עמ' מט
ק ע"ב37 אין האשה תובעת חלקה בפה אור לשמים (תשסג) עמ' לט, מח, ריז, שנט
ק ע"ב37 אשה תובעת בלב, ואיש בפה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קכט
ק ע"ב37 גנאי לאשה לתבוע בפה כנפי יונה (תשנח) ח"א פ"י (ז ע"א)
ק ע"ב37 האיש תובע בפה תפארת ישראל (שינקמן) עמ' מ
ק ע"ב37 האיש תובע בפה וכו' אפיקי ים עמ' כד
ק ע"ב37 מלמד שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה וזו היא מידה טובה שבנשיםאור הצבי עמ' 300
ק ע"ב37 מלמד שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה זו היא מדה טובה בנשים פאר יעקב ח"א עמ' כז
ק ע"ב37 מלמד שהאשה תובעת בלב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ג פסוק טז
ק ע"ב37 שהאשה משתוקקת וכו' מדה טובה בנשים תורת העולה ח"ג פרק סט
ק ע"ב37 שהאשה משתוקקת וכו' מדה טובה בנשיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקעז
ק ע"ב38 אם מקשטת עצמה מחוייב לפקדה והויין ליה בנים מהוגנים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלד
ק ע"ב38 אשה המקשטת עצמה ומשדלת בעלה וכו' יהיו לה בנים זכרים עוסקים בתורה אגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ק ע"ב38 מדה יפה בנשים שלא לתבוע תשמיש בפה רק במחשבה מקשטת עצמה לזווג וזש"ה ואל אישך תשוקתך וגו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צא
ק ע"ב38 דארצי ארצוייפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז עמ' קיט-קכ
ק ע"ב39 האשה נתקללה שתהא עטופה כאבל, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפה
ק ע"ב39 ומנודה מכל אדם דאסירא לבי תרי מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סב
ק ע"ב39 חבושה בבית האסורין אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עג
ק ע"ב39 עטופה כאבל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעא
ק ע"ב39 עטופה כאבל, רש"י - בושה לצאת בראשה פרוע הצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"ה אות ח
ק ע"ב41 מגדלת שער דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
ק ע"ב41 מגדלת שער דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכב
ק ע"ב41 מגדלת שער שמחת הרגל (תקמב) על רות דף ל ע"א
ק ע"ב41 מגדלת שער וכו' שמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף ל ע"א
ק ע"ב41 קללתה של חוה - דאסירא לבי תריתפארת ראובן עמ' א
ק ע"ב42 ונעשית כר לבעלה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
ק ע"ב44 מלפנו הבהמות ארץ זו פרדה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ד
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ מאיר נתיבות ח"א עמ' שיג, ח"ג עמ' פב
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץמנחת אליהו (תשסא) פרק כא עמ' קעט {ה' עשה לאדם וחוה כתנות עור מצמר גמלים כדי שילמדו ממה שהגמל הוא צנוע בתשמישו}
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ אלמלא לא נתנה תו' כסא דוד (תקנד) דף קו ע"ד
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ אלמלא לא נתנה תו' כסא דוד (תשנ) עמ' תנב
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ וכו' צניעות מחתול, גזל מנמלה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' פ-פב {לא שמדעת נוהגות כן, אלא הקב"ה נתן להן טבע זה כדי ללמדנו מהן}
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות הארץ בית שלום מרדכי עמ' קס
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות הארץ אלמלא לא נתנה תורה וכו' כסא דוד (תקנד) דף קו ע"א
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות זו פרידה שכורעת ומתשנהשבט מוסר עמ' קעא
ק ע"ב44 מלפנו מבהמת הארץ וכו' למדין צניעות מתחול וכו' לקוטי שיחות ח"ג עמ' 890, ח"ה עמ' 130, חכ"א עמ' 285, 284
ק ע"ב44 מעוף השמים תחכמנובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' טו
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה היינו למדים ד"א מתרנגול גזל מנמלה עריות מיונה צניעות מחתול לב אביגדור עמ' מא, נא
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה מאמרי שלמה ח"א עמ' קכג
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא
ק ע"ב45 אילמלא וכו' צניעות מחתול המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קל, חנוכה-פורים עמ' קכג
ק ע"ב45 אילמלא לא ניחנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' הדרש והעיון דברים מאמר מ
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה משנת חיים בראשית עמ' נא
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפג אות ג
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חל"ה עמ' 170
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' דעת תורה בראשית עמ' רלו, רמה, שמות עמ' שלח, במדבר עמ' סא, דברים ח"ב עמ' רכב
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' שירת הפסח אות קלה
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות כו' וגזל וכו' תורת מנחם חלק ס עמ' 261
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ט
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ט
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קצה
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול מנחת אליהו (תשנט) עמ' קעד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה תורת מנחם חלק לג עמ' 101
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' לד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגולשם דרך דברים עמ' רחצ
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' לד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' כז, במדבר עמ' תשפו, יהושע-שמואל עמ' רסד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלז, רמב
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' פרי חיים (קלוגר) עמ' קנו
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חל"ט עמ' 291, חלק מ עמ' 184
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתולמנחת ישראל עמ' י, רפד, שטו
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה וכו' דרך ארץ מתרנגול שמפייס וכו' זביננא ליך זיגא וכו' אי אית ליה ולא זביננא ליך אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קמח
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה, היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 141, באר ד הערה 1017, באר ה הערה 500
ק ע"ב45 אילמלא לא נתנה התורה היינו לומדים נקיות מחתול צמח דוד (סקאליע) עמ' ערב
ק ע"ב45 אילמלא לא נתנה תורה המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רא
ק ע"ב45 אילמלא ניתנה תורה למדין גזל מנמלה צניעות מחתול קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' צב
ק ע"ב45 אילמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וצניעות מחתול דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ט
ק ע"ב45 אילמלא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול גזל מנמלה עלי שור ח"ב עמ' קצה, ערב
ק ע"ב45 אלמלא וכו' היינו למידין צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חנ"ב עמ' 199
ק ע"ב45 אלמלא וכו' צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרי
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה התורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלהאבן פינה עמ' 61
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים עריות מיונהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסה
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות שעורי דעת ספר ב עמ' עב
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רפא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה וכו' משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכט, קלד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין וכו' גזל מנמלה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רסט
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכד, רכב, תיג, תנו, תסג, תצב, תקיב, תרכה, תרכח, תרלא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול זכרון משלי עמ' יד אות ז
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול על ישראל גאותו עמ' רו, רעד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול גזל מנמלה עריות מיונה ודרך ארץ מתרנגולת חיים שיש בהם זמירות עמ' שסה, על התורה תנינא עמ' נח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה מחשבת מוסר ח"ב עמ' עה, קעא, רצה, תצ
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' פה, ח"ד עמ' פח, קח, ח"ו עמ' רסא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' רפט, תיז, תקכד, תקסג
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה תורת אביגדור ח"ד עמ' קכא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קפז, קצד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תכא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ריא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' כוכבי אור (תשלד) עמ' עח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' תורת חיים עה"ת עמ' מא {ובספרי (עקב ז) שדור המבול לא היה להם ממי ללמוד, היינו משום שהשחית כל בשר דרכו על הארץ}
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חלק ל עמ' 109, 226
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול הר המוריה עמ' קמג
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 89
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תמט
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מגמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול לב אליהו (תשלב) עמ' רכ
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' תורת מנחם חט"ו עמ' 58, חכ"ה עמ' 292
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה וכו' שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 247
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול כו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 134, 273
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למרין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' מחשבת זקנים עמ' קלא, קמ, קסז, רמח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה וכו' מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קצח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדין צניעות מחתול אמרי אש (טאוב) עמ' שלב
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' רפז
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' פתחי שערים ח"א עמ' רלד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתולצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק א דף עו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' יט דף כא ע"א
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורהעיונים במשלי עמ' קעב
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו, עז
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה אבן ישראל על התורה עמ' נה
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' ודרך ארץ מתרנגול וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יג
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין כו' עריות מיונהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נז, צח, שנו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול פרפרת משה ח"ב עמ' לו, פרפרת משה ח"א עמ' כה
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קעו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה וכו' בין המשפתים שמות עמ' קצז, רח
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה וכו' היינו למדים וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קיד
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' אורחות דוד עמ' יג
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו׳לקוטי משלי פרק ו פסוק ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה התורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ערבי נחל (תשסד) עמ' קצט, שנו, תתקיא
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היו למדין צניעותמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים הנהגות טובות מבעלי חיים קריאה בקריה ח"א עמ' פב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים עריות מיונהמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתולשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' עג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדים עריות מיונה וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתולהחברה והשפעתה מאמר 1 פרק א, מאמר 20 פרק ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה כו' תורת אביגדור ח"א עמ' קכב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול נתיבות מוסר עמ' מב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קעד, שלג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה תהלה לדוד (והרמן) פרק טז פסוק ז הערה ו, פרק סח פסוק יד הערה כד, פרק קיט פסוק קסב הערה רמג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קעג, רט, רכ
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדין ד"א מתרנגול ישראל קדושים עמ' 10, אור זרוע לצדיק סי' ב (עמ' 7)
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדין ד"א מתרנגולפרי צדיק לך לך אות ו, וארא אות ג, פ' שקלים אות יב, בהעלותך אות יד, כי תצא אות ח, ר"ח אלול אות ג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וכו' לחם רב על סדור התפילה אות קמז, קסא
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וצביעות מחתול דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלהמשך חכמה שמות פ' לב פס' טז
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק צט
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורהמכמני עוזיאל עמ' תקנב
ק ע"ב45 אלמלא נתנה התורה היינו לומדים גזל מנמלהבשבילי אמונה ח"א עמ' שי
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היו יכולים ללמוד דרך ארץ מהחיות פניני יחזקאל עמ' צג
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו לומדים גזל מנמלה ועריות מיונה טיול בפרדס ח"ב עמ' פה
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה וד"א מתרנגול רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יג
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה עריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' נו
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה עריות מיונה וכו' שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפה
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה עריות מיונה צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ערה, ח"ב עמ' שלא, שמב
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה וכו' היינו למדין צניעות וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' רכה
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' רסא
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה למדנו גזל מנמלה חוסן יהושע מאמר ב פ"א עמ' רכו
ק ע"ב45 אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול באר מחוקק (תשמט) עמ' קסז
ק ע"ב45 אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו' באר מחוקק (תשעה) עמ' ריג
ק ע"ב45 אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו׳ אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קמד, קמט
ק ע"ב45 אלמלי לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול תורת יחיאל במדבר עמ' קכב
ק ע"ב45 אלמלי לא ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול כו' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכה
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה נתיבות עולם ח"א עמ' קצו
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה נתיבות עולם ח"ב עמ' קד
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רצג
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה למדנו צניעות מחתול ס' העיקרים (מישור) עמ' רנה
ק ע"ב45 אלמלי ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וכו' אמרי יחזקאל עמ' נא, נח
ק ע"ב45 אלמלי ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קפ
ק ע"ב45 אפשר ללמוד גזל מנמלה צניעות מחתול ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ע
ק ע"ב45 אפשר ללמוד מידות טובות והנהגות מבע"ח דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תכח, ח"ב עמ' ט, י, תטז
ק ע"ב45 לולא שניתנה תורה היינו למרים צניעות מחתול גור אריה במדבר פ"ה הערה 74
ק ע"ב45 ללא תורה היו יודעים המדות הישרות מבע"חלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלג
ק ע"ב46 גזל אפשר ללמוד מנמלהעיונים במשלי עמ' קמד
ק ע"ב46 גזל מנמלה ורש"י המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' צה
ק ע"ב46 גזל מנמלה, צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 280, פ"א אות 54
ק ע"ב46 היינו לומדים עריות מיונהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
ק ע"ב46 היינו לומדים צניעות מחתול וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' רמז
ק ע"ב46 היינו לומדים צניעות מחתול וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' לג
ק ע"ב46 היינו למדים גזל מנמלה באר שרים במדבר פ' חקת דרוש א אות ו
ק ע"ב46 היינו למדים עריות מיונהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יא
ק ע"ב46 היינו למדים צניעות מחתול פרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יב פסוק ח
ק ע"ב46 היינו למדים צניעות מן החתול אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפט
ק ע"ב46 היינו למדין גזל מנמלה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רפט
ק ע"ב46 היינו למדין גזל מנמלה שרגא המאיר על התורה עמ' עא
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות וכו'אור חדש על ציון - דורש לציון דף ז ע"ב
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה רנת יצחק ישעיה עמ' קנא, משלי עמ' כט, רלב
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות מחתול וכו'מאורי שערים עמ' כג, קפח
ק ע"ב46 היינו למדין, ורש"י תורת מנחם חמ"א עמ' 344
ק ע"ב46 היינו למידין וכו' ועריות מיונה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפב
ק ע"ב46 היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' זך ונקי עמ' ב
ק ע"ב46 הלימודים מהברואים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קטו
ק ע"ב46 וגזל מנמלה משנת חיים ויקרא עמ' שסג
ק ע"ב46 ועריות מיונהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לח
ק ע"ב46 למדים איסור גזל מנמלה לב אליהו (תשסה) שמות עמ' צג, ויקרא-דברים עמ' שדמ
ק ע"ב46 למדים צניעות מחתול בית שלום מרדכי עמ' קצה, רסז
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה גור אריה בראשית פ"ח הערה 49
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה נצח ישראל (הרטמן) עמ' פב הערה 76
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה וכו' עטרת יהושע במדבר עמ' ד
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול תפארת ישראל (הרטמן) עמ' עב הערה 29, רלו הערה 5
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא א, ואתחנן ט
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול ברכת דוד עמ' קב
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קעט
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכט
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרמז
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקז
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתולתשובות ר' איסר יהודה עמ' לח
ק ע"ב46 מבהמות וחיות יש לו לאדם לקחת תוכחת מוסר פרדס המלך (תשסט) אות רנז
ק ע"ב46 צניעות היינו למדים מהחתול וגזל מן הנמלה ראשית דעת (קורח) סי' נג אות יד
ק ע"ב46 צניעות מחתול אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעה ע"ב
ק ע"ב46 צניעות מחתול זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמד
ק ע"ב46 צניעות מחתול גזל מנמלה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר טו-טז
ק ע"ב46 צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' בין המשפתים ויקרא פ' צו אות א
ק ע"ב46 צניעות מחתול וד"א מתרנגול זכרון דברים (תשנט) עמ' קא
ק ע"ב46 צניעות מחתולפירושי ראשונים
ק ע"ב46 צניעות מן הגמל ולברוח מן הגזל מן הנמלה וכו'שבט מוסר עמ' קעג
ק ע"ב47 היינו למדים ד"א מתרנגול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכד
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קסא
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול דמפייס ואח"כ בועל תורת חיים עה"ת עמ' פ-פא {והנוהג כן זוכה לבנים כשתילי זיתים, כמ"ש (תהלים קכה, ד) "הנה כי כן יבורך גבר"}
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול וכו' אפיקי ים עמ' עז, תרח
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואח"כ בועל קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רסג
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
ק ע"ב47 למדנו דרך ארץ מתרנגול שבשעת יחודו עם הנקבה מסכסך בכנפיו ואומר אעשה לך בגד דמטי עד וכו' זרע קודש - מועדים עמ' קפז
ק ע"ב47 תרנגול מפייס וכו' הצניעות והקדושה (תשסט) פ"ט אות יג
ק ע"ב47 תרנגול שיש לו דרך ארץ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצז
ק ע"ב48 זביננא לך זיגא דמטו ליך עד כרעיך וכו' תורת חיים עה"ת עמ' פא-פב, רעד {לא שהתרנגול אומר כן ממש, אלא שנוהג כן דרך פיוס}
ק ע"ב48 זביננא לך זיגא דמטו ליך עד כרעיך וכו' תורת חיים עה"ת עמ' שכ {ולכן אמרה רות (רות ג, ט) "ופרשת כנפיך על אמתך", בלשון נקייה - שישאנה}
ק ע"ב48 משל התרנגול תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכח
ק ע"ב48 משל התרנגול, ופי' ר"י אבן גיאת ובמרומי שדה תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קכה, שעד
ק ע"ב רש"י - יונה אינה מזדווגת אלא לבן זוגההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קסב
ק ע"ב רש"י - גמרינן גזל מנמלה דאגרה בקיץ לחמה וכו'נטריקן (תשעד) עמ' ס-סא
ק ע"ב רש"י - החתול אינו מטיל רעי בפני בני אדם קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קמד
ק ע"ב רש"י - ואץ ברגלים חוטא כינה את התשמיש בשם רגל תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רסט
ק ע"ב רש"י - שנתן בהם חכמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
ק ע"ב רש"י ד"ה דלא קעבידבנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
ק ע"ב רש"י ד"ה ועריות מיונה - שאינו נזקק אלא לבת זוגו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ז, תשא ז
קא ע"א17 ואיכא דאמרי דלית ליה גשמהדבר טוב עמ' תפד
קא ע"א20 אמר ליה ההוא מינא לר"י ב"ח חדקאהמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ד
קא ע"א20 אמר ליה ההוא צדוקי לרבי יהושע בן חנניה חדקאה וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רסב
קא ע"א20 המין שאל טובם כחדקודע מה שתשיב סי' כ-כא
קא ע"א20 ריב"ח והמיניםאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
קא ע"א21 אמר ליה שוטה תסתכל מה שכתוב בסיפא של אותו פסוק "ישר ממסוכה" תורת אביגדור ח"ג עמ' עד
קא ע"א22 כשם שחדקים הללו מגינין על הפרצה, כך טובים שבנו מגינים עלינו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שלה
קא ע"א23 טובים שבישראל מחדקין את עובדי כוכבים לגיהנם וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רצה
קא ע"א25 לא יעמוד אדם ברה"י ויפתח ברה"ר בריתי יצחק עירובין סי' ו [הלכה]
קא ע"א25 לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברה"ר וכו' רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 7
קא ע"א31 ירושלים אלמלא דלתותיה איש מבין ח"א דף צח ע"ד
קא ע"א32 כאן קודם שנפרצו בה פרצות כאן לאחר שנפרצו עץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
קא ע"א32 לאחר שנפרצו בה פרצות בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [א] בהוספה [הלכה]
קא ע"ב חורי מנעול בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה [הלכה]
קא ע"ב נגר שיש בראשו גזוזטרה מקראי קדש (תשנג) עמ' תפ
קב ע"א רש"י - אין שבות במקדש דברי יואל פ' בהר דף שכא ע"ב
קב ע"א רש"י - אין שבות במקדש, ורש"י ד"ה במקדש אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעג
קב ע"א רש"י ד"ה הלכה - חוץ מהקרבת תמידין ומוספין וקרבנות ציבור עיוני רש"י במדבר עמ' תקה
קב ע"א רש"י - צרקולי, כלי מדרידה לעיגולים גור אריה דברים פ"ד הערה 102
קב ע"ב08 והעליון כאן וכאן אסור, ורש"י ותוס' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
קב ע"ב12 גזירה שמא יתקע אור לשמים (תשסג) עמ' רלד
קב ע"ב32 לא שמיע כלומר לא סבירא לי חנן אלקים עמ' קלז, קמו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, כרך ב ח"ב עמ' ב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצו
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג, ויקרא פרק א פסוק א, דברים פרק ז פסוק יב
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי עקבי אבירים (תשסה) עמ' קכד
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי שיחת מלאכי השרת עמ' 22
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רכג
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא ליפרי צדיק ר"ח אייר, אות, ה
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סט
קב ע"ב32 שמיע לי כלומר סבירא לי דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
קב ע"ב33 קושרים נימא במקדש וכו' עונבה עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת שלי לי'חיי נפש ח"ו עמ' ס
קב ע"ב33 קושרין נימא במקדש וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 63, חי"ד עמ' 16
קב ע"ב33 קושרין נימא במקדש ולא במדינה ואם בתחלה כאן וכאן אסור תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תע
קב ע"ב33 קושרין נימא בשבת כו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 108
קב ע"ב33 קושרין נימא וכו' ואם בתחילה כאן וכאן אסור וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
קב ע"ב33 קושרין נימא וכו'שפתי רננות דף לט ע"א
קב ע"ב33 קושרין נימא ורש"י עיני יצחק דף מה ע"ג, מז ע"ב
קב ע"ב35 אפילו בקרבנות היום יש מלאכות אסורות שאינן דוחות שבת ולא הותרו אלא על ידי שינוימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 291
קב ע"ב35 לא היה קושרה אלא עונבה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה וכיון
קב ע"ב35 נימת כינור שנפסקה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' כז
קב ע"ב רש"י - גזירה שמא ימרח הרטיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
קב ע"ב רש"י ד"ה קושרין - דוחה את השבת ואע"ג דקשר אב מלאכה הוא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקח ד"ה ונלע"ד
קב ע"ב רש"י ד"ה קרבן צבור משנת חיים במדבר עמ' קצו
קב ע"ב רבינו יהונתן (לד ע"ב מדפי הרי"ף) ד"ה קושרין - שנפסקה באמצעיתה וכשקושרה שם אינה של קיימא וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקט ד"ה ובזה
קב ע"ב תוס' יו"ט ד"ה קושרין - ותמיהני וכו' וכ"ש למ"ש הר"ר יונתן דקסבר האי תנא עיקר שירה בכלי דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקט ד"ה ובזה
קג ע"א03 נימא שנפסקה בכינור של מקדשמנחת מרדכי עמ' קג
קג ע"א10 חותכין יבלת ויקהל משה (וייס) עמ' קפג [הלכה]
קג ע"א10 חותכין יבלת במקדש שפתי רננות דף לט ע"ד
קג ע"א10 חותכין יבלת במקדש וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
קג ע"א21 חי נושא את עצמו ילקוט דברי חכמים שמות סי' תמא
קג ע"א21 חי נושא את עצמו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תי
קג ע"א24 אין שבות במקדש חנן אלקים עמ' עד
קג ע"א24 אין שבות במקדש עצי חיים - מועדים עמ' רמז
קג ע"א24 אין שבות במקדשיד דוד (אופנהיים) עמ' קח
קג ע"א24 שבות דמקדש במקדש התירו ולא במדינה לחמי תודה דף קפו ע"ב
קג ע"א25 שבות דמקדש במדינה לא התירו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריז
קג ע"א32 בני חבורה זריזין דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלח
קג ע"א32 בני חבורה זריזין הן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצח
קג ע"א32 כהנים זריזים הם שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שמו
קג ע"א32 כהנים זריזים הן להורות נתן ויקרא עמ' נב
קג ע"א32 כהנים זריזין הן לחמי תודה דף כט ע"א
קג ע"א32 כהנים זריזין הן שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' מט
קג ע"א רש"י ד"ה ואביי - כיון שנכנס לעבודה בידוע שלמדוהו הלכות קודש לקוטי שיחות חל"ז עמ' 64
קג ע"א רש"י ד"ה משלשל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לט
קג ע"ב01 כהן שנמצא בו יבלת חברו חותכה לו בשיניו להורות נתן דברים עמ' רמ
קג ע"ב01 כהן שעלתה לו יבלת חברו חותכה לו בשיניוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יד
קג ע"ב18 כהן שלקה באצבעו כורך עליה גמי במקדש ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכא
קג ע"ב18 כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
קג ע"ב19 כורך עליו גמי, ובפיה"מ משנת חיים ויקרא עמ' פא
קג ע"ב19 כורכו בבת אחת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנה
קג ע"ב20 אם להוציא דם כאן וכאן אסור ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' ריא
קג ע"ב23 אם יתור בגדים פוסל שלא במקום בגדים וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תצה-תצו
קד ע"א06 זורקין מלח על הכבש שלא יחליקו תורת העולה ח"ב פרק ל
קד ע"א06 זורקין מלח על הכבש שלא יחליקותורת העולה (תשעה) עמ' רכג
קד ע"א08 בור הגולה באר הגולה (הרטמן) הקדמה 126
קד ע"א12 חצר שנתקלקלה במימי גשמים אור חדש (הרטמן) פ"א אות 480
קד ע"א27 דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי תורת מנחם חלק ס עמ' 158, 198
קד ע"א27 הדר אוקים רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי טעות הן בידי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
קד ע"א31 עולא אקלע לבי רב מנשה אם הבנים ח"א דף סא ע"ד
קד ע"א32 טרף אבבא וכו' ליתחל גופיה דקא מחיל ליה לשבתאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' טז, לט
קד ע"א47 אמימר שרא למימלא בגילגלא וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קכא
קד ע"א תוס' ד"ה ה"ננוה צדק דף ה ע"א
קד ע"א פירוש המשניות להרמב"םמנחת מרדכי עמ' רפט
קד ע"ב11 כהן מוציאו בהמיינו חכמת התורה שמיני עמ' ס
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נו
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עז
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש בשבת שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צב
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש בשבת שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סג
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהיימינוחיי נפש ח"ג עמ' קעה
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהימנו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' יג-כג
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמינוחיי נפש ח"ו עמ' נא
קד ע"ב13 המוציא שרץ שנמצא, בצבת פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכח
קד ע"ב14 מהיכן מוציאין אותו רע"א כ"מ שחייבין על זדונו כרת וכו' משם מוציאין אותוחמודי צבי ויקרא עמ' קנב, קנג
קד ע"ב15 אין מוציאין את השרץ מהעזרה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מא
קד ע"ב18 מקום שהתירו לך חכמים משלך וכו' מי שהחשיך וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 108
קד ע"ב18 מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך וכו' לא התירו לך אלא משום שבות צפנת פענח (תשסו) עמ' קסה, ש, שא
קד ע"ב18 מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך כו' שלא התירו לך אלא משום שבות, ורש"י תורת מנחם חלק לד עמ' 215, 226, 242, 252
קד ע"ב18 מקום שהתירו משלך נתנו לךדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יד-טז
קד ע"ב18 רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
קד ע"ב18 רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמד, תנד, תנו
קד ע"ב19 לא התירו לך אלא משום שבות וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמד
קד ע"ב20 המכניס טמא שרץ למקדש חייב שרץ עצמו פטור לחמי תודה דף רמד ע"ב
קד ע"ב20 המכניס שרץ למקדש פטור שרגא המאיר על התורה עמ' שפז
קד ע"ב20 המכניס שרץ למקדש פטור תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעד
קד ע"ב20 שרץ עצמו פטורפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לה
קד ע"ב30 מ"ס שהויי טומאה עדיף רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף ט ע"ד
קד ע"ב30 מר סבר אפושי טומאה עדיף דברי יואל מועדים ח"ד דף קיד ע"א
קד ע"ב31 דאמר מעזרה לא קסבר המכניס שרץ למקדש ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 149)
קד ע"ב רש"י - טומאה בחיבורין גור אריה ויקרא פי"א הערה 195
קד ע"ב רש"י ד"ה לא - בדין כל אשר יגע בו הטמא עיוני רש"י במדבר עמ' שכט
קד ע"ב רש"י ד"ה לא - מה שאין כלי חרס ראוי למדרס בשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
קד ע"ב רש"י ד"ה מאי לאו כו'מראה הגדול ח"א דף סו ע"ב
קד ע"ב תוס' - ר"ח דגרס דכ"ע פטור ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 144)
קה ע"א07 השתא דאפשר בלויים תו לא מטמאי כחגים רנת יצחק מלכים עמ' תכב
קה ע"א08 הכל נכנסים בהיכלשפתי רננות דף יט ע"ג
קה ע"א08 הכל נכנסין בהיכל לבנות וכו' ומצוה בכהנים הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ד
קה ע"א08 הכל נכנסין בהיכל לבנות ולתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה בכהנים כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנ
קה ע"א08 הכל נכנסין להיכל לבנות ולתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה בכהנים וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות ג
קה ע"א08 כדי לתקן שרי ליכנס חקל יצחק (תשסג) עמ' ריט
קה ע"א10 אין כהנים נכנסים לוים רנת יצחק דברי הימים עמ' כ
קה ע"א10 אין שם כהנים נכנסים לויםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעב
קה ע"א10 אם אין שם כהנים נכנסין לוים משנת חיים במדבר עמ' קפו, קפז
קה ע"א10 ומצוה בכהנים משנת חיים שמות עמ' קלד
קה ע"א10 מצוה בכהנים רנת יצחק דברי הימים עמ' כ
קה ע"א13 רב כהנא מסייע כהנא וכו' מצוה בתמימים המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלב
קה ע"א13 רב כהנא מסייע כהני וכו' הר המוריה עמ' רסג
קה ע"א19 טמא ובעל מום מי נכנס טמא שמותר בעבודת הצבור בעל מום ששרי באכילההיהדות הלאומית עמ' 251
קה ע"א21 ר"ש היכא קאי וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 63
קה ע"א23 אין המשיחות ממצעין את המידות וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכד
קה ע"א25 היכא קאי התם קאי דקאמר תנא קמא קושרה וכו' קשירה דאתי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א, ב
קה ע"א27 קשירה דאתי לידי חטאת ויגד יעקב עמ' תרלט
קה ע"א28 סיום על המס' לקוטי שיחות חל"א עמ' 106
קה ע"א רש"י - אכין ורקין מיעוטין הן תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ו, כא
קה ע"א רש"י ד"ה ויבואו הכהנים פנימה כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קמא ע"א
קה ע"א רש"י ד"ה קושרה - אף על פי שהקלתי במחשיך חוץ לתחום, מחמיר אני בנימת כנור, וכו' אבל כאן לא התירו אלא שבות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
קה ע"א תוס' ד"ה אמר ר' יוחנן אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מא
קה ע"א תוס' ד"ה אמר ר' יוחנןחיי נפש ח"ג עמ' קעז
קה ע"א תוס' ד"ה אמר ר"יחיי נפש ח"ו עמ' נג

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
מז ע"א תניא הולכין ליריד של גוים וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ע ע"ג (חושן משפט סימן כ"ה אות י' ד"ה ולעד"ן)
מז. מארץ ישראל לחוץ לארץ ללמודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלד
מז. רבי יהודה ורבי שמעון הלכה בר"שפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיז
מז: אין מן הכל אדם זוכה ללמודדרך חיים (תשע) פ"א הערה 69
מז: הנהו דברי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פ
מז: לא מן הכל אדם זוכה ללמוד תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנד(נד) {ע"י התקשרותם יש סוד העיבור}
מז: רש"י ד"ה שלא מן הכל זוכה אדם ללמודתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכז - ר"ש מגנוז
מח ע"א גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
מח ע"א והני ד' אמות היכא כתיבא כדתניא שבו איש תחתיו כו'אמרי טל מאמר לא
מח ע"ב אי דייקינן כולי האי לא הוי תנינן, ורש"י שאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' יא
מח. גופו של אדם ג' אמות ובתוד"ה גופו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיב
מח. קומת אדם ג' אמותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2204
מח. תוס' ד"ה גופו, בגי המן קטועי ראש הוותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שצא (רפז) {עמלק מתנגד לבחינת מלכות שמים דנקרא ראש}
מח. תוס' ד"ה גופושבילי פנחס (תשעו) עמ' שכח
מט ישראל שיצאו בשבת להציל את ישר' חוזרין למקומן עם כלי זיינןדרך איש דף ח ע"ב
מט. דעתו של אדם על פתומטר השמים - עמודי העולם עמ' תמו
מט. כופין על מדת סדוםתשבי (תשסה) עמ' קמ שורש כפה א'
מט. כופיץ על מדת סדוםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1405
מט. רש"י - קנין סודרתשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנה
מט: הי' מכיר אילן או גדרבית אולפנא ח"א עמ' נה
מט: היה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי בעיקרו קנה שם שביתהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נה (קצג) {בכל מקום שדעתו של אדם שם, נחשב כאילו הוא שם בפועל}
מט: מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, ואמר וכו' שביתתי בעיקרוזמנים לששון עמ' נט
מט: מי שבא בדרך וכו' ואמר שביתתי בעיקרו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רעג
נ ע"א המרבה במעשרות פירותיו מתוקניםיחל ישראל אבות ח"א עמ' שג
נ ע"א קדירה דבי שותפימהר"ם שיק בראשית עמ' קט
נ ע"ב רב תנא הוא ופליגשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 345
נ. רש"י ד"ה והריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעה
נ: רב תנא הוא ופליגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמ
נא ע"א הני אלפים אמה היכן כתיבן וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
נא ע"א שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות, אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמז
נא. אל יצא איש ממקומו, אלו אלפים אמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעח-שעט {אם יש איסור תחומין על קול האדם}
נא. אלו אלפים אמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יט
נא. היוצא חוץ לתחום אין לו אלא ארבע אמותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעז (רלז) {אם הוא מדאורייתא}
נא. ויקם מלך חדש וכו' שנתחדשו גזירותיוהישר והטוב (תשסג) עמ' מח
נב ע"א אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי כעורב הזהרנת יצחק תפלה עמ' צג
נב ע"א הדרי ביבמסילה נעלה עמ' שכג
נב. הדרי בימאור ושמש (תשסט) עמ' קיב, קמ, קמא
נב: הל' שבת הנלמדות מספר ישעיהשיחות לספר שמות עמ' שעב
נב: ר' חנינא סובר יש אם למסורת או למקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעו-קעז
נג אר"י פ"א נתארחתידרישה מחיים דף י ע"ב
נג ע"א אמרפל - זה נמרוד שאמר לאברהם פול לכבשן האשמחשבה למעשה עמ' נא
נג ע"א אר"י א"ר בני יאודה שהקפידו על לשונם כו'סוכת דוד (שירירו) דף קכד ע"ב
נג ע"א בני גליל לא נתקיימה תורתן בידןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 4
נג ע"א בני יהודה הקפידו על לשונםמנחת קנאות עמ' נו
נג ע"א בקרית ארבע, מאי בקרית ארבע א"ר יצחק ד' זוגות, אדם וחוה ואברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כ
נג ע"א ולמדתי לב כל אחד ואחדשיחות עבודת לוי סי' ק אות ב
נג ע"א ועושין אותה כמין טבלא מרובעתאמרי טל מאמר ג
נג ע"א כאצבעתא בקירא לסבראדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצא
נג ע"א לבן של ראשונים כאולםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קמד
נג ע"א לבן של ראשונים כפתח של אולם ושל אחרונים וכו' ואנו כמלא נקב מחטגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רז
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו'רנת יצחק תפלה פתיחה ועמ' א
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ב
נג ע"א ליבן של ראשונים כפתחו של אולם נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ס
נג ע"א ליבן של ראשונים כפתחו של אולםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצא
נג ע"א למה נקרא שמו נמרוד וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' טו
נג ע"א מערת המכפלה שכפולה בזוגותדברי שאול בראשית עמ' תקכא
נג ע"א מערת המכפלה שנכפלה בזוגותבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פח
נג ע"א על שם ארבע ענקים שהיו שם, ר"א על שם ד' זוגות שנקברו שם איש ואשתובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות לז
נג ע"א שנתחדשו גזרותיועולה ליפה סי' ח
נג ע"ב אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרתעולת שבת בשבתו עמ' קנא
נג ע"ב בטשא ביה ואמרה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טו
נג ע"ב גלילי שוטה וכו'דרכי חיים בפרק קמא משנה ה' בהגהות בית אבות (ד"ה ואמר ואל)
נג ע"ב דביתהו דר"מ חזיה לההוא תלמיד דגריס בלחישה וכו' תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סט
נג ע"ב דהוה גרים בלחישה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עז
נג ע"ב ומהרש"א - אמרפל הוא נמרודמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ו
נג ע"ב ושמח בנערה אהרניתמנחת קנאות עמ' נד, קד
נג ע"ב להתייעץ במכתיר ולהנגיב במפיבושתמנחת קנאות עמ' יג
נג ע"ב משתעי בלשון חכמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שצח
נג ע"ב נערה אהרוניתבעקבי יעקב עמ' רט
נג ע"ב נקוט רשותא ונתייעץ במכתירמנחת קנאות עמ' עא
נג ע"ב שאלו לר' אבהו היכן ר' אלעאי צפוןחכמת התורה מסעי עמ' לג
נג ע"ב תוס' ד"ה פשטיהבית מועד (גטיניו) דף ב ע"ג
נג רב ושמואל ח"א מלך חדש וח"א שנתחדשו גזרותיו כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
נג רש"יראש דוד (תקלו) דף קא ע"א
נג. אנו כמלא נקב מחט סידקיתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלה - ר"ג בן משה
נג. ב' בתים זה לפנים מזה וכו' בית ועליה על גביונטעי אשל בראשית עמ' קנב
נג. בני גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתן בידםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1425
נג. בני יהודה גמרו מחד רבה, נתקיימה תורתן בידםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1439
נג. בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם, בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קא (שנו)
נג. בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם, בני גליל וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שז (נג)
נג. בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידם בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 796-798
נג. בעניין חכמתו של ר' עקיבאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1035
נג. דוד גלי מסכתא וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רנא
נג. ואנן באצבעתא בקירא לסברא דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסז
נג. חדש ממשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יז
נג. כמלא נקב מחט סדקיתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 706
נג. לבן של ראשונים היה כפתחו שלא אולםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484, 672, 1626
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סדקיתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1119
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנו כמלוא נקב מחט סדקית דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסז
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם של אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחטדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1034
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולםשם אליעזר דף נב ע"ב
נג. ממרא קרית ארבע נגד ארבעה זוגות אשר שם שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק כ
נג. מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר ב' בתים זה לפנים מזה וח"א בית ועלייה על גביושבילי פנחס (תשעג) עמ' מד, נא
נג. ראשונים - רבי עקיבא, איכא דאמרי ראשונים - רבי אלעזר בן שמועדרך חיים (תשע) פ"א הערה 262
נג. שהקפידו על לשונן נתקיימה תורתן בידם וכו' שלא הקפידו לא נתקיימהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 640
נג: אין אדם זוכה לתורה אא"ב משים עצמו כמדבר אור גדליהו שמות דף מו ע"ב
נג: במעשה דברוריה שראתה תלמיד שלמד בלחש ואמרה ליה לא כך כתוב ובמעשה דתלמידו של ר' אליעזר שהיה שונה בלחש ושכח תלמודודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 643
נג: ברוריה אשכחתיה וכו'רנת יעקב עמ' פטז
נג: ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא גל עיני ח"ב עמ' קפ
נג: דרך קצרה והיא ארובהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות טו
נג: הוה גריסתשבי (תשסה) עמ' סג שורש גרס
נג: זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק יט
נג: לימוד התורה בפהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 327
נג: נמרוד הציק לאברהם אבינו בחלקו עליו דרשות הר"ן (מישור) עמ' ח
נג: ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רא
נד אדם נותן לחברו סם יפה לזה וקשה לזה שנאמר ולכל בשרו מרפאימים אחדים דף כט ע"ג, לג ע"א
נד אם משים אדם א"ע כמדבר שהכל דשין בו תורה נתנה לו וכו'דרך איש דף ג ע"ג
נד בני אדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובליןמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבוא שלום עמ' 160-161
נד היה יושב בשוקעולה ליפה סי' ה
נד הק' כיון דרבא גופיה, הרי"ף על ע"ידרישה מחיים דף קס ע"ב
נד כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה דרכי נועם (הרנזון) דרוש יד
נד ע"א א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיךחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ו עמ' טו
נד ע"א א"ר הונא וכו' אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת זוכה לתורה וכו' ורש"י ביאר בב' אופנים ובנצי"ב ישב הפי' הא' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמ
נד ע"א אין ד"ת מתקימין אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר באר מים חיים (אונגר) עמ' 272
נד ע"א אל תיקרי חרות אל חירותגבורת יצחק אבות עמ' רצא
נד ע"א אל תקרי חרות אלא חירותשיעור ליום השבת עמ' תה
נד ע"א אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 213
נד ע"א אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ו עמ' קלג
נד ע"א אלמלא לא נשתברו הלוחותגבורת יצחק שבועות עמ' לד, קנא
נד ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונותשיעור ליום השבת עמ' תה
נד ע"א אלמלי לא נשברו לוחות ראשונותהסתרים באסתר עמ' 357
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קעה הערה 89
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנג, ריג
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמד
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עה
נד ע"א אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו, שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידובמסילה נעלה עמ' פה
נד ע"א אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' הקב"ה מגביהומהר"ם שיק שמות עמ' קלא
נד ע"א אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' ניתנה לו תורה במתנה דעת קדושים (תשנ) עמ' נא
נד ע"א אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלתפרשת דרכים (תשסה) עמ' שיז
נד ע"א אם משים ארם עצמו כמדברשיעור ליום השבת עמ' רצו
נד ע"א בל מי שעוסק בתורה הרי הוא בן חורין לעצמומאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ג
נד ע"א בני האדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובלין אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנו
נד ע"א בשר ורם נותן רפואה יפה לזו וקשה לזו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 223
נד ע"א דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מד, ריג
נד ע"א האי עלמא דאזלינן מיני' כבי הילולא דמיארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מג עמ' 5
נד ע"א האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הלולא דמיא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמו
נד ע"א האי עלמא וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' פו
נד ע"א החש בראשו יעסוק בתורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קנא
נד ע"א התורה מתקיימת במי שמשים עצמו כמדבר מהר"ם שיק במדבר עמ' קנז
נד ע"א התורה נמשלה לדדערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כב
נד ע"א התורה סם חיים לכל גופו וכו'ראה חיים חלק ב דף ס"ז ע"א (דף רל"ג ע"ב ד"ה ובזה)
נד ע"א ואם הגיס דעתו, הקב"ה משפילודרשות הר"ן (תשסג) עמ' יט, כג
נד ע"א וכיוון שניתנה לו במתנה נחלו קליחל ישראל אבות ח"ו עמ' נח
נד ע"א וממדבר מתנה וכו' וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קכג
נד ע"א וממדבר מתנה וכו' אם אדם משים עצמו כמדבר כו' תורה נתנה לו במתנהפרי צדיק בלק אות ב
נד ע"א וממדבר מתנה וכו', ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנח
נד ע"א זכה תאות לבו נתת לו וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סד
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אגודות אזוב מדברי דף קלב ע"א {כמו שבאולם חתונות בחתונה אחת ראובן ושמעון הם "בעלי הבית" ובחתונה אחרת אין להם שום חשיבות, כך בעוה"ז יש אנשים שחשובים עכשיו ובדור הבא לא יהיו חשובים, ולכן מי שה' חנן אותו בטובות העולם צריך לחטוף ולאכול ולשתות כי אולי אח"כ לא יזכה}
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' סח
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה חש בגרונו כו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 40, חוברת מ עמ' 6
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רא, רכח
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהגבורת יצחק אבות עמ' רכה
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהלפרקים (תשסב) עמ' סא
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 89
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יב
נד ע"א חש בראשו יעסוק כתורהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' לו
נד ע"א כי חיים הם למוצאיהם - למוציאיהם בפהמחשבה למעשה עמ' רסה
נד ע"א כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנח
נד ע"א כיון שנחלו אל עולה לגדולה ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נשא עמ' קסא
נד ע"א כל מקום שנא' נצח סלה ועד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 206, 107
נד ע"א למוציאהם בפהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טו, רמד, רמו
נד ע"א מאי דכתיב וענקים לגרגרותיך, אם משים אדם עצמו וכו'חיים ומלך דף א ע"ב (הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה י"א)
נד ע"א מאי דכתיב חרות על הלוחותזמנים לששון עמ' קטו, קכ
נד ע"א מאי דכתיב חרות על הלוחותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רע, ערב
נד ע"א ערוכה בכל ושמורה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרתבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קעב
נד ע"א פתח פומיך קרי וכו' ותוריך חיי מהר"ם שיק במדבר עמ' קב, קח
נד ע"א פתח פומך קרי פתח פומך תנימאורי אור (אתרוג) עמ' ריא, תוספת אור הערה 5
נד ע"א רבא רמי כתיב תאות לבו נתתה לו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ו ע"א (דף כ' ע"ב ד"ה ועל); תנופה חיים דף ק"ו ע"ב (סדר בלק אות י"א)
נד ע"א רפאות תהי לשריךשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסא
נד ע"א רש"י - חרות משמע חקוק ואינו נמחק לעולםזמנים לששון עמ' קטז, קכ
נד ע"א שמסרחת ואוכלת, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפג
נד ע"א שנתחייב שריפה למקום ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' קסח
נד ע"א תלמיד אחד היה לר"א שהיה שונה בלחש, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' שב, דש
נד ע"ב אין התורה נקנית אלא בסימניםשרי המאה ח"ו עמ' 42
נד ע"ב אין תורה נקניתבית אולפנא ח"א עמ' ה
נד ע"ב בחר ר' פרידא לבוא הוא ודורו לעוה"בחכמת התורה קורח עמ' קצד
נד ע"ב דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ד, כג
נד ע"ב דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתיגבורת יצחק אבות עמ' רכט
נד ע"ב הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 6
נד ע"ב המפקיר עצמו כמדבר - התורה מתנהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שו
נד ע"ב הציבי לך ציונים וגו עשו ציונים לתורהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 275
נד ע"ב וליעיילו כולן ולילפו כולהו ממשה כדי לחלוק כבוד לאהרן ובניו וכבוד לזקניםשם דרך שמות עמ' רמה
נד ע"ב ידעי רבנן להא מילתא ועברי עלה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפ
נד ע"ב כיצד ס' משנה משה למד מפי הגבורה כו'סוכת דוד (שירירו) דף יח ע"ב-ע"ד
נד ע"ב כיצד סדר המשנה וכו'דרכי חיים פרק קמא משנה א (בית אבות דף מב ע"ב)
נד ע"ב כיצד סדר משנה וכו' כדי לחלוק כבוד לאהרן ובניו וכבוד לזקניםשם דרך ויקרא עמ' שב
נד ע"ב כיצד סדר משנה וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' עח
נד ע"ב כיצד סדר משנה וכו'שם דרך במדבר עמ' קמד
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו', ומהרש"א ובהגהות יעב"ץגבורת יצחק שבועות עמ' שכג, שכד, שמא
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נו
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרוןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 154
נד ע"ב כיצד סדר משנה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצ, רצב
נד ע"ב כיצד סדר משנה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' א
נד ע"ב כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו' נכנסו זקנים ושנה להן משה וכו' נכנסו כל העם וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכב
נד ע"ב כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה וכו' נכנסו כל העם ושנה להן משה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קצב
נד ע"ב כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה נכנס אהרןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 227
נד ע"ב כיצד סדר משנהגבורת יצחק אבות עמ' כ
נד ע"ב כיצד סדר משנהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שטז
נד ע"ב כיצד סדר משנהתורת חז"ל עמ' 105
נד ע"ב כיצד שנה להם משה פירקןדברי שאול שמות עמ' קפ, רכג, ויקרא עמ' קג, במדבר עמ' ז
נד ע"ב כל המגביה עצמו הקב"ה משפילואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 251
נד ע"ב ליספו לך ארבע מאה שנישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפה
נד ע"ב למה נמשלו ד"ת לדד מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו כו'אמרי טל מאמר פז
נד ע"ב למה נמשלו ד"ת לדדמעינות האמונה (תשסב) עמ' ריז
נד ע"ב לשנות לתלמידו ד' פעמיםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצ
נד ע"ב מ"ד רוכבי אתונו' צחורות וכלי אלו ת"ח שמהלכין מעיר לעיר וכו'לשון ערומים דף כ ע"ד
נד ע"ב מבואר הסדר שלימד משה רבינו את התורה, ומבואר שאהרן למד ממנו את כל התורה וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ריא
נד ע"ב מכאן אר"א חייב אדםזאת ליעקב שמות עמ' תב
נד ע"ב מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנויחל ישראל אבות ח"ב עמ' קז
נד ע"ב משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקופרשת דרכים (תשסה) עמ' רלט
נד ע"ב משה למד מפי הגבורהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנו, קנז
נד ע"ב נמשלו ד"ת לאילהזאת ליעקב שמות עמ' יג
נד ע"ב ע"פ אשר תשים לפניהםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קד
נד ע"ב עד שתהא סדורה בפיהםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צ
נד ע"ב עשו ציונים לתורהבית אולפנא ח"א עמ' ה
נד ע"ב ציפוריאהבת חיים (דייטש) עמ' קח {היתה עיר מלאה חכמים ורבי תלה את גדולתו בכך שלמד בה}
נד ע"ב ר' פריד' הוה תני לההוא תלמידא ארבעה מאה זימנא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
נד ע"ב ר"א בן פדתבעקבי יעקב עמ' רמז
נד ע"ב רב פרידא הו"ל ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימניגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קלח
נד ע"ב רב פרידא שינן לתלמידו ארבע מאות פעםיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קצד
נד ע"ב רבא אמר עשה מועדיםבית אולפנא ח"א עמ' ה
נד ע"ב רבי פרידא הו"ל ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וגמר מ'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ד
נד ע"ב רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמיםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ו
נד ע"ב רוכבי אתונות וגו'פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' פב
נד ע"ב רע"א מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנוזאת ליעקב שמות עמ' שצח
נד ע"ב ת"ר כיצד סדר משנהזאת ליעקב שמות עמ' שצט
נד ע"ב תנו רבנן כיצד סדר משנהשם דרך שמות עמ' רמה
נד רוכבי אתונות צחורות אלו ת"ח שהולכין פע"לע ללמוד תורה כו'בית המלך (חסון) דף סב/פה ע"א
נד ת"ר כיצד ס' משנהרני ושמחי דף קד ע"ג
נד תאות לבו נתת לודרישה מחיים דף קס ע"ב
נד. אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קו
נד. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רסז
נד. אל תקרי חרות אלא חירותייטב פנים ח"ב דף קעח, רח
נד. אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1380-1381
נד. אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרכט
נד. אל תקרי למצאיהם אלא למוציאהם בפה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פ, רנב
נד. אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהשם אליעזר דף לו ע"ג
נד. אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה וכו'שיחות לספר שמות עמ' לה, שיחות לספר ויקרא עמ' רסב
נד. אלמלא נשתברו וכו' לא נשתכחה תורהשיחות לספר שמות עמ' שנו, שעב, שפה, תלט, שיחות לספר ויקרא עמ' רסד, שיחות לספר דברים עמ' רכו*
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצב - ר"ב טולדנו
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רש"ה קוק
נד. אלמלא נשתברו לוחות ראשונים לא נשתכחה תורה מישראלאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קו
נד. אלמלי לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראלשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפג
נד. אלמלי לא נשתברו וכו' לא נשתכחה תורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות א"ת חרות אלא חירות אור גדליהו מועדים דף ז ע"א, נד ע"ג, עח ע"א, שמות דף עג ע"ג
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שלח
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אור גדליהו מועדים דף לו ע"ד, פו ע"א, ויקרא-דברים דף קסו ע"א, קצו ע"א
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל נפש יוסף (תשעד) עמ' רכג
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלשבילי פנחס (תשעב) עמ' צט
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלשבילי פנחס (תשעז) עמ' שסה
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלשבילי פנחס (תשעט) עמ' רב, תנא
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות, לא נשתכחה תורה מישראלדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1249
נד. אלמלי נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה שולטת בהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנט
נד. אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' ואם עושה כן הקב"ה עושה לו סעודה בעצמודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 500
נד. אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' התורה ניתנה לו במתנה וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' נד, קלב
נד. אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעו
נד. אם משים אדם א"ע כערוגה זו וכו' וכבושם זה וכו' תלמודו מתקיים וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלב
נד. אם משים אדם לחייו כאבן זו שאינה נימחת וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תפט
נד. אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ואמרי לה שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו דברי נפתלי ח"ג עמ' כג
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יג
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו גל עיני ח"ב עמ' ד, נז
נד. אם משים אדם עצמו כערוגה שהכל דשים אותהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רה
נד. אם משים עצמו באבןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעח
נד. אם משים עצמו כבושם שהכל מתבשמים ממנו תורתו מתקיימת ואם לאו אין תורתו מתקיימתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1880
נד. אם משים עצמו כחיה זו שרודפת ואוכלת - תלמודו מתקיים בידומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות יג
נד. אם משים עצמו כמדבר התורה ניתנת לו במתנה נפש יוסף (תשעד) עמ' קפו
נד. אם משים עצמו כמדבר, התורה ניתנת לו במתנה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קט
נד. אם ערוכה בכל רמ"ח אבריה שמור היא ואם לאו אינה שמורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
נד. אם ערוכה ברמ"ח אברים היא שמורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק א
נד. אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרתלב הארי עמ' קלא
נד. אמרו עליו על ר"א בן פדת וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמב - ר"נ בן סניור
נד. בזמן שדבר בעתו מה טוב, ורש"ימטר השמים - עמודי העולם עמ' כא
נד. בלוחות הראשונים לא היה שייך לא טעות ולא שכחה כלללילה כיום יאיר (באום) עמ' 149
נד. בעניין הפסוק ומנחליאל במות שנדרש על התורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 397-398
נד. ברוריה אשכחא לתלמידא דגריס בלחישא נפש יוסף (תשעד) עמ' קסח
נד. בשאול מי יגיד לךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצה
נד. דמיא האי מזיגא וכו' וממדבר מתנה אם אדם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רא
נד. האי עלמא כבי הילולא דמיאילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קע
נד. החש בראשו יעסוק בתורה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קפג
נד. החש בראשו, בגרונו יעסוק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1416
נד. המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בראשו יעסוק בתורה, חש בגרונו יעסוק בתורה וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלז
נד. המהלך בדרך ואין עמו לויה, יעסוק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 586, פ"ו הערה 1575-1576, 1579-1580, 1582
נד. המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות לב
נד. המשים עצמו במדבר ניתנת לו תורה במתנהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות מז
נד. התורה היא סם חיים לכל גופודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 738
נד. ואם הגס דעתו הקב"ה משפילו דרשות הר"ן (מישור) עמ' י
נד. וכיון שניתנו לו במתנה נחלו קל וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 684
נד. וממדבר מתנה כיון שאדם עושה עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנהמאור ושמש (תשסט) עמ' תקלד, תרכה
נד. וממדבר מתנה, אם משים אדם עצמו כמדבר זה וכו' תלמודו מתקיים בידומגדנות אליעזר עמ' תלט
נד. וממתנה נחליאל - תורה ניתנה לו במתנהרנת יעקב עמ' עח
נד. וממתנה נחליאלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסז
נד. ועד אין לו הפסק עולמיתפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק טו פסוק יח
נד. זכה תאות לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלהנטעי אשל בראשית עמ' שסג
נד. זכה תאות לבו נתת לו, לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ריב
נד. זכה, תאות לבו נתתה לו, לא זכה וארשת שפתיו וגו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קנח
נד. חזייה להאי תלמיד דגרם בלחישה וכו' הלא כתיב ערוכה בכל ושמורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פ
נד. חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלי' מיני' בהילולא דמי וכו' בני אם יש לך היטב לך וכו'לב הארי עמ' רט, שסז
נד. חטוף ואכולמטר השמים - עמודי העולם עמ' לז, שצה
נד. חטוף ואפול חטוף ואישתי וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפג
נד. חירות על הלוחותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנד
נד. חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירותשבילי פנחס (תשעו) עמ' של
נד. חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות דברת שלמה (תשעא) עמ' קעב
נד. חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות ממלאך המותמגדנות אליעזר עמ' שסו
נד. חש בראשו יעסוק בתורה וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קפ
נד. חש בראשו יעסוק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 806, פ"ו הערה 1403
נד. חש בראשו יעסוק בתורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנא
נד. חש בראשו יעסוק בתורהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקעז
נד. כי חיים הם למוצאיהם וכו' אלא למוציאיהם בפהאורחות דוד עמ' קלה
נד. כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהמגדנות אליעזר עמ' שנו
נד. כי חיים הם למוציאיהם בפהמטר השמים - עמודי העולם עמ' ל, סז, קמא
נד. כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו'רנת יעקב עמ' שנד
נד. כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק לעולם ולעולמי עולמים וכו' דכתיב ה' ימלוך לעולם ועדמפעלות אלקים (תשנג) עמ' ר
נד. לאחר ג' שנים שכח תלמודו גל עיני ח"ב עמ' קפ
נד. לוחות הראשונות לא היה בהם שכחה הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קנב
נד. למה נמשלה דברי תורה כתאנהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות ה
נד. מ"ד חרות על הלוחות וכו' אלמלי לא נשתברו הלוחות הראשונות וכדשבילי פנחס (תשעג) עמ' רטז
נד. מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, כך דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם דברי טעםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2301
נד. מהרש"א ד"ה שריפה, נתחייב שריפה שלמד בחשאיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נ(קעב)
נד. מעלת הדיבור בתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמה {זהו לזכרון אבל המצוה יוצא במחשבה}
נד. מפני שבירת הלוחות השכחה מצויהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תמ, תקכא
נד. נעים כי תשמרם וכו' אימתי ד"ת נעימים בזמן שתשמרם בבטנךייטב פנים ח"ב דף קלב
נד. סם חיים לכל גופו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכו
נד. ע"י התורה מתעלה ואם הגיס לבו הקב"ה משפילו ואם חוזר הקב"ה מגביהומטר השמים - עמודי העולם עמ' קכח, קלד
נד. ערוכה בכל ושמורה - אם ערוכה ברמ"ח איברים משתמרת ואם לאו אינה משתמרתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 642-643
נד. פתח פומיך וכו' כי היכי דתתקיים בידך ותוריך חיירנת יעקב עמ' ריד, רטז
נד. פתח פומיך ותני וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' שעא
נד. פתח פומיך קרי וכו' כי חיים הם למוצאיהם וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' לא
נד. פתח פומיך קרי פתח פומיך תנידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1709
נד. פתח פומיך תני כי היכא דתתקיים ביך ותוריך חיישבילי פנחס (תשעד) עמ' רא
נד. רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו, וארשת שפתיו בל מנעת סלה ורש"ינתיבות אמונה - תפלה עמ' יב
נד. רש"י ד"ה ונראה, תלמיד חכם אינו רודף לצאת ולבא בשוקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכא(לא)
נד. שהי' שונה בלחשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפ
נד. שיננא פתח פומיך קרי וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קעט
נד. שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שמד
נד. שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני נפש יוסף (תשעד) עמ' קסח
נד. שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכא דתתקיים ביך ותוריך חיי וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' תכג, תכד
נד. ת"ח המגיס דעתו הקב"ה משפילומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סח
נד. תוצאות חטא העגל דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רלט
נד. תלמיד אחד היה לר' אליעזר שהיה שונה בלחש, לאחר ג' שנים שכח תלמודועזר מיהודה (תשנט) עמ' תלט
נד: אין התורה נקנית אלא בסימניםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1264-1263, פ"ו הערה 797, 1069-1070
נד: אלו בעלי תלמוד שכל שיחתן ד"תתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיט - ר"ע יוסף
נד: אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל וכו' תורה ניתנה לו במתנהייטב פנים ח"ב דף עא
נד: אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם לאו קובץ על יד ירבה אמר רבא ידעי רבנן להא מלתא ועברי עלהמרפא לנפש בראשית עמ' עט, תח
נד: אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 665
נד: אשר תשים לפניהם - כשולחן הערוךמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכא
נד: בא ויושב לשמאל משה, ר"י אומר לעולם אהרן לימין משה חוזר, ורש"י אש דת (תשמח) עמ' נט
נד: באהבתה תשגה תמיד, כגון ר"א בר פדת שהי' יושב בשוק התחתון של ציפורי וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קו
נד: ג' שהיו מהלכין הרב באמצעקול יהודה (ישראל) דף יג ע"ד
נד: דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כו (צט) {כשעה שניתנה מסיני}
נד: דדיה ירווך תמיד מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא טעם הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קלא, קס
נד: התורה מעלת חן על לומדיהשבילי פנחס (תשעז) עמ' כח
נד: ואם קובץ על יד על יד ירבהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 297
נד: חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וכו' ומהרש"אשבילי פנחס (תשעח) עמ' קע
נד: חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רח
נד: חייב אדם לשנות לתלמידו ד' פעמים וכו' ומהרש"אשבילי פנחס (תשעה) עמ' תצ
נד: כאילה זו שחביבה על בעלהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' מב, קט
נד: כי חיים הם למוציאיהםצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נז
נד: כיצד סדר המשנהפרפרת הפרשה פרשת משפטים פרק כא פסוק א, פרשת קדושים פרק יט פסוק ב, פרשת בהעלותך פרק ט פסוק ח, פרשת פנחס פרק כז פסוק ב, פרשת מטות פרק ל פסוק ב
נד: כיצד סדר משנה וכו' אור החיים ויקרא פרק יט פסוק ב
נד: כיצד סדר משנה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קפו
נד: כיצד סדר משנה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכג
נד: כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' אש דת (תשמח) עמ' שטז
נד: כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' שפג
נד: כיצד סדר משנהגל עיני ח"א עמ' קע
נד: כיצד סדר משנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 152-151
נד: כיצד סדר משנהעבודת ישראל (קמחי) דף קיא ע"א
נד: למה נמשלו דברי תורה כדדמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רל, פניני חסידות פ"ו אות סח
נד: למה נמשלו דברי תורה כדר, מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כל זמן שהוגה בהן מוצא בהן טעםעזר מיהודה (תשנט) עמ' קעח
נד: למה נמשלו ר"ת כדד מה דד זה וכו' אף ר"ת וכו'רנת יעקב עמ' רצה
נד: לעולם אהרן לימין משה דתניא ג' שהיו מהלכין הרב באמצע גדול בימינו וקטן בשמאלודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 630
נד: מ"ד לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך וכו', ורש"ימטר השמים - עמודי העולם עמ' כא
נד: מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה כשעה ראשונה, כך דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2303
נד: מה דד זה כ"ז שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםמרפא לנפש בראשית עמ' קכ, קכד
נד: מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קעו
נד: מהו דכתיב רוכבי אתונות צחורות אלו ת"ח שהולכים מעיר לעיר וכו'ויחי ויתן דף עו ע"ד
נד: מהרש"א - שהדיבור בקול רם מביא הרגשה ותנועה לכל האיברים גל עיני ח"ב עמ' קפ
נד: משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן פרקה וכו'צדקת יוסף עמ' קסט
נד: משה למד תורה עם אחריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יא
נד: משה רבינו למד עם אהרן הכהןמטר השמים - עמודי העולם עמ' פח
נד: נכנסו בניו(של אהרן) ושנה להן משה פירקןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 144
נד: נמשלה התורה לשדיים וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קמא
נד: סדר הלימוד ד' פעמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכ
נד: סדר לימוד התורה היה דנכנס אהרן ולמד פרקו אח"כ נכנס וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רנ
נד: קובץ על יד ירבה ידעי רבנן להא מלתא ועברי עלה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' לד
נד: ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסח - ר"י דרעי
נד: ר' פרידא למד מאה פעמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קכב
נד: רב פרידא הו"ל ההוא תלמידי' דהוה תנו לי' ת' זימני אש דת (תשמח) עמ' שטז
נד: רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצוה, תנא ליה ולא גמר. אמר ליה: האידנא מאי שנא וכו' אמר להן הקב"ה תנו לו זו וזומצווה ועושה ח"ב עמ' קעז
נד: רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' פג, קלב
נד: רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאות זימני וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' קנד
נד: רבי פרידא מסביר לתלמידו ת' פעםשיחות לספר במדבר עמ' פד
נד: רבי פרידא שנה לתלמידו ארבע מאות פעםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1790
נד: רוכבי אתונות צחורות אלו תלמידי חכמיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כ דף כט ע"ב
נד: תוס' ד"ה תנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמ {יש שהאריכו ימים הרבה}
נד: תנא ליה ד' מאה זימני וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמט
נה דגלי מדבר קא אמרתטירת כסף דף ריט ע"ג
נה לא בשמים לא תמצאראש דוד (תקלו) דף קנה ע"ג
נה ע"א ולא מעבר לים היא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לב
נה ע"א ולא מעבר לים היא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ה עמ' לו
נה ע"א לא בגסי הרוח היא [התורה]עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 172
נה ע"א לא תמצא בגסי הרוחס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רסא
נה ע"א לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמיםשיחות עבודת לוי סי' פח אות א
נה ע"א מאי דכתיב לא בשמים היא ולא מעבר לים היא וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפח, רטז
נה ע"א על הפסוק כי המצוה הזאת וכו' לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא שהכוונה היא ללימוד התורה נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קעד
נה ע"ב דגלי מדבר קאמרת וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט"ז ע"ב (דף נ"ג ע"ב ד"ה והנראה)
נה ע"ב היו מהלכין כל מחנה ישראל כארבע אמותרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפ
נה ע"ב יושבי צריפין אין מודדין וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ד
נה ע"ב כיון דכתיב בהו ע"פ ה' יחנו וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' קמד
נה ע"ב כיצד מעברין את העריםמנחת קנאות עמ' נו
נה. אין התורה בגסי הרוחדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 144, 668
נה. אין התורה שורה במי שמגביה עצמומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שכא
נה. ולא מעבר לים הוא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםמרפא לנפש בראשית עמ' שט
נה. לא בגסי הרוח היאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 904-901
נה. לא בסחרניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו
נה. לא בשמים היא וגו' - לא תמצא תורה בגסי הרוח ולא בסחרנין ולא בתגריןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 549-548
נה. לא בשמים היא ולא מעבר לים היא וכו' שאינה מצוי עם אותם שהלכו בימים ובדרך רחוקהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקלח
נה. לא בשמים היא לא תמצא התורה במי שמגביה דעתו עליה בשמים וכו' בגסי הרוח וכו' אש דת (תשמח) עמ' קצה
נה. לא בשמים היא שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה וכו' הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' עא
נה. לא בשמים לא תמצא בגסי רוח וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קפח
נה. לא תמצא תורה בגסי הרוחדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 809, פ"ו הערה 738-740
נה: בור שיח ומערה תורת המצרף עמ' רפד
נה: על פי ה' יחנו כמאן דקביעיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תז
נו. מעלות ומורדות מזקינים בחצי ימיהם דברי סופרים סי' ו (עמ' 5)
נו. רש"י בשם ספר חכמונימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפח
נז ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהןרנת יצחק תפלה עמ' קכ, קלו
נז ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלרנת יצחק תפלה עמ' קנא
נז ע"א משנה עושה אמצעי את שלשתן להיו' אחדעולם ברור פרק סז
נז ע"א עושה אמצעי את שלשתןעולם אחד פרק כט
נז ע"ב נמשלו ד"ת כדד וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםרנת יצחק תפלה עמ' כב
נח ע"א אין התורה מצויה בעוברי ימים מהר"ם שיק במדבר עמ' קיד
נח ע"א לא בשמים אינה מצויה באיסטרלגין מהר"ם שיק דברים עמ' קעד
נח ע"ב אמר רב הונא יושבי צריפיןזאת ליעקב שמות עמ' קעג
נח ע"ב יושבי צריפין מודדין להם מפתח בתיהןחכמת התורה במדבר עמ' קמט
נח ע"ב כיצד מקדרין את ההריםמנחת קנאות עמ' נו
נח ע"ב מתני' אפי' עבדדי השב דף לג ע"ג
נח. התורה אינה נמצאת בגסי הרוחלילה כיום יאיר (באום) עמ' 147
נח: וכמה עומקו של גיא אר"י אלפים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנ"ח ע"ד (דף תר"ג ע"א ד"ה אלא)
נט ע"ב רמב"ןמשוש הארץ עמ' ז*
נט. רש"י ד"ה אין פוחתיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמז
ס. גמרא גמור זמורתא תהאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנב (תקי) {לימוד תורה שבעל פה דרכה בזמרה ושיר}
סא. לעכבתשבי (תשסה) עמ' ר שורש עכב
סב מורה בפני רבופרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' לד, לה
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה - דנכרי לא מחיל אפילו אפחות משוה פרוטה (רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכז
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה דחשוב אצלו ממוןבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות לז
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון, רש"י ותוס' ד"ה בן נחשם דרך ויקרא עמ' קצז
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהדברי שאול בראשית עמ' פו
סב ע"א בן נח נהרג על שוה פרוטה ולא ניתן לחשבון בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קג
סב ע"א רש"י ד"ה לא וכו' דבעכו"ם לא כתיב השבהשם דרך בראשית ח"ב עמ' רפא
סב ע"א שר"י ד"ה לא ניתן, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' פב, קנה, קסו
סב ע"א תוס' ד"ה בן נחדברי שאול בראשית עמ' פו
סב ע"ב כגון מגילת תעניתתורת חז"ל עמ' 122
סב ע"ב משנת ראב"י קב ונקישלטי הגבורים (תשע) עמ' קכד
סב ע"ב משנת רבי אליעזר קב ונקינפש חיים דף קפו ע"א (דף רפב ע"א, מערכת ק' אות א)
סב ע"ב ר"ח לא אורי בשני דר"הסוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ג
סב ע"ב תוד"ה רב חסדא וברא"ש פ"ו ס"ב ובקרבן נתנאל שם, תלמיד חבר אסור להורות בפני רבוגבורת יצחק שבועות עמ' שמג
סב ע"ב תוס' - דאמרינן בפ"ק דסנהדרין צריך לומר דתלמיד חבר הוה ובמה שתירצו שם בסנהדרין כשנטל רשותבית המלך (חסון) דף סג ע"ג, סד ע"ד
סב ע"ב תוס' ד"ה רב חסדאאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 176
סב. ב"נ נהרג על פחות משוה פרוטהמרפא לנפש בראשית עמ' נא
סב. בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפב
סב. חצירו של עכר'ם הרי הוא כדיר של בהמהלב הארי עמ' תקכא
סב. פחות משוה פרוטה בעכו"םתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה {אם דוקא בחפץ ולא בממון}
סב. רש"י ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו, ח"ב עמ' קמז
סב. תוס' ד"ה בו [נח] (בעכו"ם לא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה)ייטב פנים ח"ב דף קכ
סב. תוס' ד"ה בן נחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו, ח"ב עמ' קמז
סב: אפילו ביעתא בכותחא וגו'שם אליעזר דף עד ע"א
סב: התם דאתי ביומיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלח(כד) {חשיב כישנו כאן}
סב: התם דאתי ביומיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסח (תרעד) {ואין מחוסר זמן לבו ביום}
סב: תוס' ד"ה אפילו ביעתא בכותחא, מיירי כשיש ספק וכו'שם אליעזר דף עד ע"א
סג לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכהטירת כסף דף קנד ע"ד
סג ע"א אע"פ שיורדת אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות סז
סג ע"א דמותיב מילה קמיה רביהחכמת התורה שלח עמ' קפד
סג ע"א דנדב ואביהו הורו הלכה בפני רבודברי שאול ויקרא עמ' פו
סג ע"א הורו הלכה כפני רבןתורת משה (אלמושנינו) עמ' רלג
סג ע"א המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתוחכמת התורה מטות עמ' קנט
סג ע"א ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושערנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפט
סג ע"א יהושע לא הי' צריך לאורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעג
סג ע"א כאן בזמן דעירא היאירי קים כאן בזמן דעירא היאירי לא היה קיםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמה
סג ע"א כל דמותיב מלה קמיה רביה וכו'עולם הפוך פרק לז/נז
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעח
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש, ובחידושי המאירישם דרך במדבר עמ' נז
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבוחכמת התורה פנחס עמ' שנ
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבוסוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ב-ע"ג, סד ע"ב
סג ע"א כל המותיב מלה קמיה רבודברי שאול במדבר עמ' סז
סג ע"א כל המקפיד על דבריו משכח את דבריומאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ד
סג ע"א כל המשגר מתנותיו לכהן א'ישיר משה דף יט ע"א
סג ע"א כל חמורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש, ובחידושי המאירישם דרך ויקרא עמ' מב
סג ע"א כתיב בלבי צפנתי אמרתיך וכתיב בשרתי צדק כו'סוכת דוד (שירירו) דף עט ע"ד
סג ע"א לא מתו בני אהרון עד שהורו הלכה בפני משה רבןשם דרך ויקרא עמ' מב
סג ע"א לא מתו בני אהרן אלא ע"י שהורו וכו'שיעור ליום השבת עמ' רכז
סג ע"א לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןלפרקים (תשסב) עמ' תנט
סג ע"א לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןעיוני הפטרה ח"א עמ' 253
סג ע"א מהרש"א - ביאור חטא, נדב ואביהוא שהורו הלכה בפני משהשבילי פנחס (תשעו) עמ' רסט
סג ע"א מצוה להביא מן ההדיוט, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' טו, סז
סג ע"א מצוה להביא מן ההדיוטדברי שאול שמות עמ' שב, ויקרא עמ' כד, לז, לח, מג, מט, פו, פז
סג ע"א מצוה להביא מן ההדיוטלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1035
סג ע"א ר"א אומר לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןאמרי טל מאמר פח
סג ע"א שהורו הלכה בפני משה רבןשיחות עבודת לוי סי' נ אות ג, סי' נב אות ג
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דרוש יקרא דשכבי (דוד) דרוש עא דף קמט ע"א-ע"ב ודף קנ ע"ב
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דרוש כו'שעת הכושר דף כד ע"ג
סג ע"א תוס' ד"ה מאירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סח
סג ע"א תוס' ד"ה מביא רעבישיר משה דף יט ע"א וע"ד
סג ע"ב אמש בעלתם תמידדבר יום ביומו - טו ניסן
סג ע"ב אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 126
סג ע"ב אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסד
סג ע"ב יהושע לן בעמקה של הלכהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 247
סג ע"ב לא נענש יהושע וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קמו
סג ע"ב ר"ג דיבר ברוה"קלקוטי מאמרים עמ' 132
סג ע"ב שביטל יהושע את ישראל מפריה ורביהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 669
סג ע"ב תוס' - בענין ב' ארונות שהיו הלוחות מונחים בהן, ובק"ארנת יצחק תפלה עמ' ריט, רכד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שה, שמד
סג פירוש ר"י בן חכמון, הקובע עצמו להוראה יותר מגי פרסאות אי"ח מיתהגבורת יצחק שבועות עמ' שמב
סג תוס' ד"ה כאפקירותא ונ"מ דהיכא דתרב מוחל ע"ב דשריסוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ג
סג תוס' ד"ה מאי דרוש וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קסד ע"ב
סג תוס' ד"ה מאי דרוש שהקטירוטירת כסף דף קנד ע"ד
סג תוס' ד"ה מאי דרושטירת כסף דף קכט ע"א
סג. אמר רבא בפניו אסור וחייב מיתה שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמיני
סג. אע"פ שאש יורדת משמים מצוה להביא מן ההדיוט זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' סב, קעג, שצג
סג. בני אהרן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריא
סג. בני אהרן מתו שהורו הלכה בפני רבםמגדנות אליעזר עמ' רז, רלט
סג. הורו הלכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכד
סג. המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רטז
סג. ואנא נמי תלמיד חבר דמר אנא אש דת (תשמח) עמ' קט
סג. ויען יהושע בן נון וכו' לא נענש יהושע אלא על שבטל את ישראל לילה אחד מפו"רפרשת דרכים (תשסה) עמ' קפ
סג. ולא אשכחן דאיצטרךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפ
סג. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תטו - ר"ש פנחסי
סג. כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש וכו' זעירי אמר נק' חוטא דכתיב בלבי צפנתי אמרתך וגו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת שמיני
סג. כל המורה הלכה וכו' אור החיים ויקרא פרק י פסוק ט
סג. כל המשגר מתנותיו לכהן א'הרי בשמים (בדרשי) דף נב ע"ב
סג. כל הנותן מתנותיו לכהן אחד ארשות החיים עמ' תקנח
סג. לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבןשבילי פנחס (תשעו) עמ' רסח
סג. לא מתו בניו של אהרן אלא וכו', מהרש"א יקרא דשכבי (דוד) דרוש עא דף קמט ע"א
סג. לאפרושי מאיסורא מותר להורות הלכה בפני רבו כי אין חכמה ואין עצה לנגד ה'שבילי פנחס (תשעא) עמ' שס
סג. מצוה להביא אש מן ההדיוטברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 9, 64, 68, 71, 134
סג. מצוה להביא מן ההדיוטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרעג
סג. נדב ואביהוא - טעותםשיחות לספר ויקרא עמ' נד, קכב
סג. פרסאותתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרס
סג. רא"א לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וכו' מצור להביא מן ההדיוטשבילי פנחס (תשעה) עמ' רסח
סג. רבא רמי כתיב בלבי צפנתי אמרתיך חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ז ע"ג
סג. תוס' ד"ה כל זמןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נו
סג. תוס' ד"ה מאי דרושפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריא
סג. תוס' ד"ה מאי דרוששבילי פנחס (תשעה) עמ' רסט
סג. תלמיד אחד היה לו לר"א שהורה הלכה בפניו וכו' ולא הוציא שנתודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1349
סג. תלמיד אל יורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלח
סג: אמש ביטלתם תמיד של בין הערביםתורת אברהם עמ' רכז
סג: הארון שנגנז, ותוס'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' פז, צו (עיונים)
סג: יהושע נתבע על עיכובפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נג
סג: לא נענש יהושע אלא על שבטל את ישראל מפריה ורביהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף מה ע"ב
סג: מילתא דלא שכיחתשבי (תשסה) עמ' רסו שורש שכח
סג: מלאך ה' מוכיח את יהושע על ביטול תורהשיחות לספר בראשית עמ' שמא, שיחות לספר ויקרא עמ' פד
סג: שר צבא ה' עתה באתי כו' וילן יהושע כו' בעומקה של הלכהייטב פנים ח"ב דף לו
סג: תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתח
סד המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהחוט של חסד (תרכה) דף קלג ע"ב
סד המחזיק בנכסי הגר כיצד יעשה וכו' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף קנא ע"ג
סד יכול אני לפטור וכו'כתונת פסים (תשמה) מצורע כג ע"א, כג ע"ד, תזריע יג ע"א, פנחס מח ע"ב, מט ע"א
סד ע"א אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהולפרקים (תשסב) עמ' תכג
סד ע"א בחידושי המאירי ד"ה שתוי אל יתפללשם דרך ויקרא עמ' נא, שצ
סד ע"א האומר שמועה זו נאה מהר"ם שיק ויקרא עמ' כא
סד ע"א האומר שמועה זו נאהמהר"ם שיק בראשית עמ' קסט
סד ע"א המחזיק בנכסי הגרדרישה מחיים דף צה ע"ד
סד ע"א כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 11
סד ע"א מה יעשה ויתקיימו בידו יקח בהן ספר תורה וכו', רש"י ומאירי ומהרש"אשם דרך במדבר עמ' קי
סד ע"א תוס' ד"ה שיכורלב חיים חלק ג (סימן ז) דף י ע"א (ד"ה תשובה)
סד ע"ב דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין וכו' לא שנו אלא וכו' אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך טורדתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנ
סד ע"ב מעשה ברבן גמליאל וכו'חקקי לב חלק א (סימן כ"ה) דף כז ע"א (ד"ה ושו"ר)
סד ע"ב תוס' ד"ה ולמדנו וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן נד) דף צ"א ע"א (קטע ראשון)
סד פלוגתא דתנאי אי פותחין בחרטהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סד ע"ג
סד. אל יפטר מחבירו אלא מתוך דבר הלכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקכב
סד. אר"י א"ש שתה רביעית יין אל יורה, אמר ר"נ לא מעליא הא שמעתתא דהא אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי, א"ל רבא מ"ט אמר מר הכי הא"ר אחא בר חנינא מהו דכתיב ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה, א"ל הדרי בימרפא לנפש בראשית עמ' ריח, רכח, תנ
סד. האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1748
סד. הדרי בי, רש"י - לא אוסיף עודמרפא לנפש בראשית עמ' רכח
סד. כל במה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאינטעי אשל בראשית עמ' צג
סד. כל האומר הלכה זו נאה וכו' מאבד הונה של תורה שנאמר ורועה זונות יאבד הון דברת שלמה (תשעא) עמ' רצט
סד. כל כמה דלא שתינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מח
סד. כמה מעליא הא שמעתתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלז
סד. רש"י ד"ה ורועה זונות, נוטריקון זו נאה דברת שלמה (תשעא) עמ' רצט
סד. שמועה זו נאהטל אורות (מרגליות, תקעא) דף קד ע"ד
סד. שמועה זו נאהטל אורות (מרגליות, תרג) דף סב ע"ג
סד. שמועה זו נאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלז
סד. שתה רביעיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסג, שכג
סד. שתוי אל יתפלל, ובמאיריפרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
סד. תוס' ד"ה שתה, הקשו דר"נ סותר דבריומרפא לנפש בראשית עמ' רכח, תנ
סד: בא אחד לישאל על נדרודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1691
סד: כיון ר"ג ברוח הקודשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסב, ח"ג עמ' תסד
סה בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קו ע"א
סה כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' ולא אמרו כן בשאר כל המצות שער התפלה (תשמט) שער ניפול פמ"ט
סה ע"א א"ר יצחק פועלא דיממא אנןלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 289
סה ע"א אבוה דשמואל כי הוה אתא מאורחא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 51
סה ע"א אמר אביי אמרה לי אם, אם קריב כותחא לא תנאיראשית דעת (אטון) עמ' קכג
סה ע"א אמרה ליה בנתיה דר"ח כו' ורש"יברך את אברהם דף ק ע"א
סה ע"א אנן פועלי דיממי אנןשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 149
סה ע"א יזיף ופרע, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 149
סה ע"א יכול אני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפילה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קטו, קסא, רסג
סה ע"א יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין - מדין תפילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קע
סה ע"א יכול אני לפטור העולם מהדיןיערי עם דבשי ח"א עמ' לג, קעה
סה ע"א כל המתפתה ביינו וכו' מאור החיים (בן עטר) עמ' לד
סה ע"א לא איברא לילהבעקבי יעקב עמ' שח
סה ע"א לא איברי לילה אלא לגירסאיערי עם דבשי ח"א עמ' כג, ח"ב עמ' כט
סה ע"א לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' אלא לגירסאשרי המאה ח"ה עמ' 15
סה ע"א לא איברי סהרא אלא לגירסאאמרי טל מאמר קכב
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ט
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יט
סה ע"א לא נברא יין אלא לנחם אבלים בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קי
סה ע"א לא נברא יין אלא לנחםדבר יום ביומו - ח אב
סה ע"א נכנס יין יצא סודדבר מלכות ויקרא עמ' 82
סה ע"א נכנס יין יצא סודהסתרים באסתר עמ' 230, 365
סה ע"א רש"י ד"ה בצר אל יורהאהל ישרים דף מ ע"ב
סה ע"ב האדם ניכר בכוסושרי המאה ח"א עמ' 221
סה. א"ל לרבי זירא מחדדן שמעתך א"ל דיממי נינהו, ומהרש"אשבילי פנחס (תשעח) עמ' קיח
סה. אגירא יומא אנן בהאי עלמאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' שצו, פניני חסידות פ"ב אות קלט
סה. אי קורצתן כינה לא תנאימרפא לנפש בראשית עמ' רצב
סה. איברא לילא לגירסא או לשינתא דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' ח, סז
סה. אמר ר"נ ב"ר יצחק אנן פועלי דיממי אנןצדקת יוסף עמ' קכה
סה. אנן אגירי דיומא אנן ולא פועלי לילותצדקת יוסף עמ' קיג
סה. אנן פועלי דיממי אנןלב הארי עמ' רצ
סה. אנן פועלי דיממי אנןצדקת יוסף עמ' קכה
סה. בג' דבריט אדם ניכרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז
סה. דלא איקרי לילא אלא לשינתאצדקת יוסף עמ' סט
סה. הבא מן הדרך פטור מן התפלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צא (נד) {אבל דוד המלך התפלל, דתפלה הוא עצמיות מדתו}
סה. הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 755
סה. המתפתה ביינו וכו' אור החיים בראשית פרק ח פסוק כא
סה. חד אמר לא איברי לילה אלא לשינתא, וחד אמר לא איברי סיהרא אלא לגירסאעזר מיהודה (תשנט) עמ' קנט
סה. יזיף ופרע תורת המצרף עמ' יב
סה. יין בגמטריא סודדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1796-1797
סה. 'יין' סודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמג)
סה. יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' [אלא] מדין תפלהייטב פנים ח"ב דף ריא
סה. יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב ביהמ"ק וכו' מאי יכולני לפטור מדין תפלהמרפא לנפש בראשית עמ' לג
סה. כל המתפתה ביינו יש בו דעת ע' זקניםמרפא לנפש בראשית עמ' רכח
סה. כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונומרפא לנפש בראשית עמ' ריח
סה. כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונונטעי אשל בראשית עמ' סד
סה. כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף נ ע"ג
סה. לא איברא לילה אלא לשינתא וכו' אלא לגירסאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 560-559
סה. לא איברי לילה [סיהרא] אלא לגירסא ארשות החיים עמ' תקלח
סה. לא איברי לילה אלא לגירסא נפש יוסף (תשעד) עמ' שלה
סה. לא איברי לילה אלא לשינתא אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמג
סה. לא איברי לילה אלא לשינתא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיט
סה. לא איברי לילה אלא לשינתאאורחות דוד עמ' רסט
סה. לא איברי לילה אלא לשינתאמגדנות אליעזר עמ' שטז
סה. לא איברי ליליא אלא לשינתא ארשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסאשבילי פנחס (תשעח) עמ' קכ-קכב
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאאורחות דוד עמ' רסט
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאנטעי אשל בראשית עמ' רלז
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תריד
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנא (תקי) {'גירסא' היינו תורה שבעל פה, שייך ללבנה}
סה. לא איברי סיהרי אלא לגירסאמרפא לנפש בראשית עמ' שי
סה. לא נברא יין אלא לנחם אבלים ארשות החיים עמ' רסו
סה. לא נברא יין אלא לנחם בו אבליםעזר מיהודה (תשנט) עמ' פא
סה. לא נברא לילה אלא לגירסאמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רנז
סה. מחדדן שמעתך דיממאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תריד
סה. מים דומיא דלחם שנקח בכסף מעשר, ותוס'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצה
סה. נכנס יין יצא סוד דולה ומשקה פורים עמ' שעד
סה. נכנס יין יצא סוד זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנד
סה. נכנס יין יצא סודמרפא לנפש בראשית עמ' רכא
סה. נכנס יין יצא סודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנח
סה. נכנס יין יצא סודשבילי פנחס (תשעד) עמ' קע
סה. נכנס יין יצא סודשבילי פנחס (תשעה) עמ' שמה
סה. נכנס יין יצא סודשבילי פנחס (תשעו) עמ' קמח
סה. נכנס יין יצא סודשבילי פנחס (תשעח) עמ' שיד
סה. רש"י ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעח
סה. שמעתא צריכא צלותא כיומא דאסנתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 676-677, פ"ו הערה 712
סה. תוס' ד"ה בצרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יב
סה: בג' דברים אדם ניכר ארשות החיים עמ' תקסו
סה: בשלשה דברים אדם ניכרשם אליעזר דף כד ע"ד
סה: האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסולב שלום בראשית עמ' שא
סז ע"א רש"י ד"ה מהולב חיים חלק ג (סימן קד) דף ק"ז ע"א (קטע ראשון)
סז ע"ב ההוא ינוקא דאישתפיך חמימי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 186, 185, 180, 159
סז: אסור לטלטל מן הים לקרפףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצב(לא) {ולא אמרינן דמותר ממה נפשך}
סז: בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא בדרבנן עבדינן עוברא והדר מותבינן אש דת (תשמח) עמ' רעג
סז: ההוא ינוק' דאישתפוך חמימיהקול שמואל (קונפורטי) דף צג ע"א
סח ע"א א"ל ר' בר רב חנן לאביי מבואה דאית בה תרי גברי רברבי כו'אמרי טל מאמר לו
סח ע"א ההוא ינוקא דאישתפיך חמימי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 162, 159
סח ע"א יכולני למפטר כל העולם מן הדיןדברי שאול דברים עמ' צג
סח ע"א לא איברי לילה אלא לשינתא וכו'דברי שאול במדבר עמ' רנו
סח ע"א שיכור וכו' הרי הוא כפיקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפלה, ותוס' ד"ה מסר אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פב, פז
סח ע"א שכרותו של לוטשיחות חכמה ומוסר מאמר נא אות ג
סח ע"ב בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קצב
סח. בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו ובכיסו ובכעסולילה כיום יאיר (באום) עמ' 308
סח. ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ר, רעג
סח. כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקניםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 308, 319
סח. לפטור את כל העולםתשבי (תשסה) עמ' ריב שורש פטר
סח. מבואה דאיתביה תרי גברי רברבי כרבנן, לא להוי ביה לא עירוב ולא שיתוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796
סח. נכנס יין יוצא סודלילה כיום יאיר (באום) עמ' 305, 308, 319
סט ע"ב המחלל את השבת כאילו כפר בעיקרלפרקים (תשסב) עמ' תקכ
סט ע"ב ומקבלין קרבנות אף מפושעי ישראלדברי שאול ויקרא עמ' ד
סט. המחלל שבת כופר בכל התורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפא
סט. מומר לשבת - מומר לכל התורהשיחות לספר בראשית עמ' קא, שיחות לספר שמות עמ' קטז, שיחות לספר ויקרא עמ' כב, קמה, רצח
סט. מחלל שבת בפרהסיא הוא מומר לכל התורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קט, קי (שעט) {שמירת שבת הוא עיקר ענין הישראליות}
סט: אלמא עבודה זרה ושבת כי הדדי נינהודברי נפתלי ח"ג עמ' רע
סט: חד לגבי חמשה הוי אורחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנג (תרכט) {חמשה יש בם ענין ריבוי וחשיבי רבים טפי}
סט: מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה אם לבינה (פאפא) עמ' תרנד
סט: מומר לדבר אחדמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכח
סט: מחלל שבת כעובד ע"זתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלא (סו) {דכל המלאכות הוא יציאה מאחדות (שבת) לשניות, ועבודה זרה הוא שגיות}
סט: עבודה זרה ושבת כי הדדי נינהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קט (שעו)
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 608
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 607
ע. ויקם מלך חדש - נתחדשו גזרותיומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמא, ריז
ע. יורש מהו שיבטלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעא
ע: אדם משים עצמו כמדבר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפ, רמט
ע: ברא כרעא דאבוהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות לג עמ' קטו
ע: ברא כרעא דאבוהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 65
ע: יורש [בן] כרעיה דאבוה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ט, פז, רפא, שצה, שצט
ע: יורש [ברא] כרעיה דאבוהייטב פנים ח"א דף ז, מו, נא, ח"ב עמ' רו
ע: יורש כרעיה דאבוהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1950
ע: יורש כרעיה דאבוהשבילי פנחס (תשעא) עמ' נג, רפד
ע: יורש כרעיה דאבוהשבילי פנחס (תשעד) עמ' שכ
ע: יורש כרעיה דאבוהשבילי פנחס (תשעו) עמ' קכ
ע: רש"י ד"ה על אותו עוון - עוון דנוב עיר הכהנים אש דת (תשמח) עמ' נו
עב: תוס' ד"ה בח ב"ש במקום ב"ה אינה משנהייטב פנים ח"ב דף קצו
עג. והרי נותן את עירובו וכו' דמשחינן ליה תחומא מעירוביהנטעי אשל בראשית עמ' רעג
עג: שנים שנשתתפותשבי (תשסה) עמ' רעג שורש שתף
עה. הואיל ואני קורא בהם רבים בחיצונהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנד {גם שנים קרוין 'רבים' בלשון הגמרא}
עה. לא זו אף זושיחות לספר שמות עמ' קפט
עה: סתם עכו"ם אם איתא דאוגיר מיפעא פעיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ל-לא {אין לעכו"ם שייכות בדבר של צינעא}
עו. ימים ולא לילותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיט
עו: תוס' ד"ה לא, לשון 'פשיטא' אע"ג דיש בזה פלוגתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצו (קיח)
עז ההולך לקבל פני רבו דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נג
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהםשרי המאה ח"א עמ' 146
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהםתורת חז"ל עמ' 41
עז תוס' ד"ה צריך מכאן אין להוכיח וכו'כה תברכו (תרמא) דף נו ע"ב
עז. חריץ שבין ב' חצירותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסא
עח ע"ב אריא הוא דרביעא עליה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מא
עח. עשאו לאשירה סולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
עט ע"א מאן תנא אהלותתורת חז"ל עמ' 113
עט ע"ב וכן א"א בגוב של תבןדי השב דף לג ע"א
עט ע"ב ומזכה להם על ידי בנו ובתו וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן ט"ו) דף יח ע"א (ד"ה תשובה), וחלק ב (סימן יז) דף ל"ז ע"ב (ד"ה ולענין), ודף לט ע"ג (ד"ה ואשא), ודף ס"ב ע"ב (ד"ה מעתה, סימן מד)
עט: כיצד משתתפיןתשבי (תשסה) עמ' רעג שורש שתף
פ ע"ב איתמר ר' חייא בר אשי אמר עושין לחי אשרה וכו' ותוס' ד"ה אבל קורה כתותי וכו' בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ט אות ב
פ. ברה דבת יעקבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רטז
פא כ"מ שאמ' ר"י אימתי ותוס' אהל ישרים דף יז ע"ג
פא ע"א הנותן מעה לחנוני וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף קטו ע"ג
פא ע"א ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
פא ע"ב ד' פרקים שמשחיטין את הטבח בעל כרחומנחת קנאות עמ' יח
פא. ביב שהוא קמורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
פב ע"ב וכמה היא שיעירו מזון שתי סעודות וכו'אמרי טל מאמר לה
פב ע"ב רש"י - נמצא ככר בפונדיון רובע הקב והן ששה ביצים וחציי שלשה ביציםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
פב ע"ב שיעור עירוב ככר בפונדיון מארבע סאין בסלע, ואמר רב חסדא צא מהם מחצה לחנוניבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
פב. לרב יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד {ולכן סובר דמותר לערב בשני ביצים, דבדבר מצוה אין לחוש לזוגות}
פב. רש"י ד"ה מתכווניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפג
פב: אכילת שבת מרובה משל חול דרוחא לבסומא שכיחמרפא לנפש בראשית עמ' כד
פב: מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד כו' וזה וזה מתכוונים להקלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שע {מזה ראיה דנשים חייבות בשלש סעודות בשבת}
פב: רווחא לבסומי שכיחייטב פנים ח"ב דף נ
פב: רש"י ד"ה מתכוונין, רבי יהודה סבר כיון דסועד שלש סעודות אינו אוכל הרבהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שע {הרמב"ם בפירוש המשנה דכלים כתב טעם אחר}
פג ע"א ראשית עריסותיכם כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם, כדי עיסת המדבר וכמה עיסת המדבר, דכתיב והעומר עשירית האיפה הואמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קצא
פג ע"ב האוכל כמדה זו וכו' פחות מכאן מקולקל במעיו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מד
פג ע"ב האוכל כמידה זו כו' יתר על כן וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' נז
פג ע"ב מכאן אמרו האוכל במדה זו הרי זה בריא ומבורך וכו'אמרי טל מאמר לט
פג. זעירא אמר נקרא חוטא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פג. תלמיד אל יורה אלא אם כן רחוק מרבו שלש פרסאות שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פג: וילן בעמק בעומקה של הלכהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח
פג: יתר על בן רעבתןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שא
פד ע"א אר"ה מ"ד חיתך ישבו בהישיר משה דף ב ע"ג
פד. אסור לאדם לומר הלכה זו נאה וזו אינה נאה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק יג
פד. האומר שמועה זו נאה וזו לא נאה מאבד הונה של תורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ג
פה ע"א כל המתפתה ביינועולת שבת בשבתו עמ' ט
פה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צז, תסג
פה ע"א לפטור את כל העולם מן הדיןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מט, שפד
פה ע"א צריכה שמעתא צילותא וכו' לא איברא לילא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפ
פה ע"ב בכיסו בכוסו ובכעסו כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' מד
פה. שכור פטור מה שעושהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח
פו אמתי ישב עולם וכו' בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהוימים אחדים דף ט ע"ב, סט ע"ג, פט ע"ג, קז ע"ד
פו דרש רבא מ"ד ישב אדם לפני וגו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש יא
פו ע"א אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נח עמ' ט, פ' תולדות עמ' כז, פ' ראה עמ' רכט
פו ע"א אימתי ישב עום לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהופרשת דרכים (תשסה) עמ' רעז
פו ע"א דרש רבא, ישב עולם לפני אלהים, אימתי וכו'תנופה חיים דף ו ע"ב (סדר בראשית אות י"א)
פו ע"א חסד ואמת מן ינצרוהוכתנות אור עמ' ה {ביקש דוד שכל העולם יהיו עשירים}
פו ע"א רבי מכבד עשיריםדברי שאול שמות עמ' צ, רסו
פו ע"א רבי מכבד עשיריםשם דרך בראשית ח"ב עמ' קיז
פו ע"א רבי מכבד עשיריםשרי המאה ח"א עמ' 190
פו ע"ב מחיצה תלויה וכו'חקקי לב חלק א (סימן מ"ג) דף ס"ח ע"א (ד"ה הנה)
פו. ר' היה מכבד עשיריםירך יעקב (פיתוסי) דף סא ע"ד
פו. רבי היה מכבד עשיריםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות כה
פו. רבי מכבד עשירים דברת שלמה (תשעא) עמ' סא
פו. רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשיריםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1734
פו. רבי מכבד עשיריםאורחות דוד עמ' קצז
פו. רבי מכבד עשיריםלב הארי עמ' תקג
פו. רבי מכבד עשיריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמג, ח"ג עמ' שה
פו. רש"י ד"ה כלבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמח
פז ע"א רבי מכבד עשיריםמאורי אור (אתרוג) עמ' עב, תוספת אור הערה 57
צ ע"א תוס' ד"ה אלאס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רלג
צא. תוס' ד"ה כולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צ
צב ע"א אם רבי לא שנאה ר' חייא מנא ליהמנחת קנאות עמ' רכא
צג. ואם בבלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כו
צה מכניסן זוג זוגירך יעקב (פיתוסי) דף קטו ע"ב
צה ע"ב א"ר שמואל בר ר"י מקום יש בראש להניח בו שני תפיליןאמרי טל ליקוט ג
צה עובר בבל תוסיף אף דאין מגרע את המצוהגבורת יצחק סוכות עמ' קמא
צה. דרך מלבושמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
צה. רש"י אתי איסור בל תוסיףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצח
צה: תפילין בשבת הוי דרך מלבושתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שג {קשה לגור אריה}
צה: תפילין חשיבי מלבוש לענין הוצאת שבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא {וצ"ע על רש"י בזבחים יט:}
צו המניח שני זוגות תפיליןמעינות האמונה (תשסב) עמ' רמה
צו מיכל היתה מנחת תפיליןטירת כסף דף נח/צח ע"ג
צו ע"א אין בנות ישראל סומכותאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יז עמ' 294
צו ע"א אשתו של יונהבעקבי יעקב עמ' צו, רצה
צו ע"א הישן בשמיני בסוכה ילקהתורת חז"ל עמ' 81
צו ע"א השמר דעשה עשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לג
צו ע"א השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהשם דרך בראשית ח"ב עמ' כב, ריב
צו ע"א ולא מיחו בה חכמים רש"י ותוס' מיכלדברי שאול דברים עמ' קסט
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל - אינו אלא בלא תעשהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' כט הערה 37
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צא
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קנט
צו ע"א מי שצריכין אות יצאו אלו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
צו ע"א מיכל בת שאול היתה מנחת תפליןפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שמג
צו ע"א ר"ע אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבדערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 87
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיהו ותוד"ה מיכל+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ר
צו ע"א רש"י ואנן יתבינן בח' [בסוכה]מעינות האמונה (תשסב) עמ' רמב
צו ע"א רש"י, דאנן מיתב יתבינן בשמיני מספקגבורת יצחק סוכות עמ' קמג
צו ע"א שבת לאו זמן תפילין, ובתוד"ה ימים+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רז
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא סבר לה לר"י וכו'לשון ערומים דף עז ע"א
צו ע"א תוס' ד"ה ימים מהר"ם שיק דברים עמ' מז
צו ע"ב אם בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכותחכמת התורה בהעלותך עמ' תצג
צו ע"ב בשזוריןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 229
צו ע"ב המוצא תפילין מכניסין זוג זוג אחד האיש וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
צו ע"ב רש"י, כל המועדות הויין אות ולכך פטירי מתפיליןגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פז
צו ע"ב תוס' ד"ה לא ס"ד וכו'חיים ומלך דף נב ע"ד (הלכות אבל פרק ח' הלכה ד ד"ה ומה)
צו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
צו תוס' ד"ה דלמאירך יעקב (פיתוסי) דף קטז ע"ג
צו. אחד איש ואחד אשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכז
צו. השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהמגדנות אליעזר עמ' רנח
צו. וכל 'השמר' 'פן' 'ואל' אינו אלא לא תעשה דברות חיים (תשעה) עמ' כד
צו. יצאו שבתות ויו"ט שהן גופן אותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצז(פב) {גם בחול יש אות דמילה}
צו. יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצט-ש {והא גם בחול יש אות דמילה}
צו. כ"מ שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהייטב פנים ח"א דף קלג
צו. כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לשון לא תעשהמאור ושמש (תשסט) עמ' תרלח, תשמג, תשנא
צו. לילה לאו זמן תפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {נדרוש בשעה שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, ותיפסל לילה}
צו. מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב-שג {טעמים לאיסור הנחת תפילין לנשים}
צו. מיכל בת כושי היתה מנחת תפיליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמד*
צו. צדקותה של מיכל בת שאולשיחות לספר בראשית עמ' שפה
צו. רש"י - ועוד הישן בשמיני בסוכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלד
צו. רש"י ד"ה ולא מיהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סו
צו. רש"י ד"ה ועוד הישן בשמינימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עא
צו. רש"י ד"ה זוג אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סט
צו. שבת ויו"ט שהן גופן אותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשה
צו. שבת ויום טוב זמן תפיליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שב {נדרוש מהיקישא וקשרתם וכתבתם, דרק בשעה שישנו בכתיבה ישנו בקשירה}
צו. שבת ויום טוב פטורין מן התפילין מפני שהם עצמן אותמאור ושמש (תשסט) עמ' רעו, תתקכז
צו. שבת לאו זמן תפילין מטעמא דהוא גופיה אותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שא {צ"ע על הרמב"ן בטעם ששבת דוחה תפילין}
צו. תוס' ד"ה דילפא (הקשו מהילני המלכה שישבה בסוכה ארש"י שאיכא מה בל תוסיף)ייטב פנים ח"א דף קכח
צו. תוס' ד"ה מיכל, לגבי אשה דלא מיחייבא הוי כשלא בזמנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכה (קנה) {השוואה מירושלמי תרומות}
צו. תוס' ד"ה מיכלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
צו: בני ישראל וסמך בני ישראל ולא בנות ישראלצידה ברוך פרשת ויקרא
צו: הא נשים מעכביןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קל
צז. המוצא תפילין מכניסןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסט
צז. תוס' ד"ה אבייפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסא-תקסג
צח ע"א תוס' ד"ה והאמר ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
צח ע"ב רש"י ד"ה ת"ק סבר+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רח
צח. פורס עליה סדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לז
צט. השתין ורקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
צט. וישתה ברשות הרביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלא
צט. מי שמשניא את הבורא על הבריות חייב מיתה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' עז
ק אי אמר ליקדשו מ' חלות מתוך פ' קדשי תוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"א
ק אלמלא ניתנה תורה היינו למדין כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא א
ק ע"א בתוד"ה מתן ד'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לא, קלג, קלט
ק ע"א תד"ה מתןחכמת התורה בהעלותך עמ' קצ
ק ע"א תוס' - לא דמי כלל לכלאים בציצית דהכא ע"י פשיעה הוא באהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כא
ק ע"א תוס' ד"ה מתן ה' כו'יד שלמה (עזרא) דף א ע"ב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן ע"ד, כו'שעת הכושר דף קא ע"ד
ק ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ואתחנן
ק ע"ב אילו לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מד עמ' 13
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתולגבורת יצחק אבות עמ' ז
ק ע"ב איש בפה וכו'בעקבי יעקב עמ' רעז
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פב
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"כ עמ' קיט
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קצג
ק ע"ב אלמלא לא נתנה תורה, היינו יכולים למילף צניעות מן היונהמהר"ם שיק שמות עמ' פו
ק ע"ב אלמלא לא נתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' ודרך ארץ מתרנגול וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יג
ק ע"ב אלמלא ניתנה תורה היינו למדין וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רטו
ק ע"ב אלמלא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כט
ק ע"ב אלמלא נתנה תורה היינו למידים צניעות מחתול כו'רנת יצחק תפלה עמ' רל
ק ע"ב אלמלי ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ודרך ארץ מתרנגולהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ע
ק ע"ב אר"ח מלפנו מבהמות זו פרידה ומעוף השמים וגו' זה תרנגולאמרי טל מאמר סג
ק ע"ב אר"י אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול גזל מנמלה וכו'בית אולפנא ח"ו עמ' מז
ק ע"ב היינו למדין צניעות מחתולמהר"ם שיק בראשית עמ' כה
ק ע"ב היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלהשיחות עבודת לוי סי' עב אות ג, סי' פח אות ב
ק ע"ב ואץ ברגלים חוטא וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קצ
ק ע"ב וגזל מנמלהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רג
ק ע"ב כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הוין לה בנים וכו'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 220
ק ע"ב כל אשה שתובעת וכו'ובחרת בחיים דף ב ע"ב (ד"ה ואל אישך תשוקתך, בראשית ג, טז)
ק ע"ב למדנו דרך ארץ מתרנגולדברי שאול במדבר עמ' רפג
ק ע"ב עטופה כאבל ורש"ימאורי אור (אתרוג) עמ' כא, תוספת אור הערה 47
ק ע"ב עצבונך זה דם נדותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ש"ת מט עמ' 12
ק ע"ב עשר קללות נתקללה חוהמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ז
ק ע"ב עשר קללות נתקללה חוהמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ה
ק ע"ב צניעות מחתול וגזל מנמלהעולה ליפה סי' טז
ק ע"ב צער האשהבעקבי יעקב עמ' רעו
ק תוס' - וא"ת וליתי עשהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תק
ק תוס' ד"ה מתן ארבע וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' לד
ק תוס' ישנים ד"ה ע"מ שלא תלכידרכי הים דף קעד ע"א
ק. והא נתרי קינסימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
ק. מגדלת שער כליליתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
ק. צניעות מיונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמט
ק. שב ואל תעשה עדיףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קד (שסה)
ק. תוס' - וא"ת וליתי עשהשארית יעקב (אלגזי) דף קנא ע"ג
ק. תוס' - לא תעשה ע"י פשיעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עה
ק. תוס' ד"ה מתן, אמרינן עשה דוחה לא תעשה אפילו בשני חפציםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רי (תסד)
ק. תוס' ד"ה מתן, דאין עשה דפשיעה ומקרה דוחה ל"תשם אליעזר דף קכו ע"א
ק. תוס' ד"ה מתןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ד*-ה*, ח"ג עמ' תקמח
ק: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרנ
ק: אילמלא נתנה תורה היינו למדים גזל מן הנמלהלב שלום בראשית עמ' צג
ק: אלמלא לא ניתנה התורה היינו למידין צניעות מחתול וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' פב
ק: אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול, וגזל מנמלה וכו'דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 116, 127, פ"ג הערה 286
ק: אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידים צניעות מחתולשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רכו
ק: אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתולתורת אברהם עמ' 218
ק: אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין צניעות מחתולאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מ"ד
ק: אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שלה
ק: אלמלא נתנה התורה לישראל למדנו צניעות מחתול וכו' אם לבינה (פאפא) עמ' שכח, תכז
ק: אלמלא נתנה תורה לישראל היינו למדים צניעות מחתול וכו'אורחות דוד עמ' יג
ק: אלמלא תורה לומדים מהחיותפרפרת הפרשה פרשת קדושים פרק יט פסוק יח
ק: אלמלי לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' קטו
ק: אם רואה שמתקשטת צריך לפוקדהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסח
ק: אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 51
ק: הכופה את אשתו לתשמישתשבי (תשסה) עמ' קמ שורש כפה א'
ק: חוה נענשה בעשר קללות ואחד מהם שחבושה בבית האסוריןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכח(תכב)
ק: יש ללמוד צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונהעזר מיהודה (תשנט) עמ' צד
ק: לולי התורה לומדים צניעות מחתול דולה ומשקה פסח עמ' רמ
ק: מלפנו בהמתו הארץ אלמלא לא נתנה תורהכסא דוד (תקנד) דף קו ע"ד
ק: נמלה אין בה גזלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1247
ק: עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העיבורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קיב
ק: עצבונך זה צער גידול בנים וכו'חוט של חסד (תרכה) דף ג ע"ד
קא חדקאי דכתיב בכו טובם כחדק וכו'עולה ליפה סי' נט
קא ע"א טובם כחדק וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 12
קא ע"א מה חדקים הללו מגינין על הפרצה כך טובים שבנו מגינים עלינו דעת קדושים (תשנ) עמ' קא
קא ע"ב העובר על דברי חכמים חייב מיתהיערי עם דבשי ח"ב עמ' יב
קא ע"ב רבי יוסי אומר איסורא וכו'סמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ה ע"ד (ד"ה ומ"מ)
קא. חניות פתוחותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
קב ע"א ארך אפים לצדיקים ולרשעיםיערי עם דבשי ח"ג עמ' א
קב רבינו יהונתן, אין שבות במקדש משום דכהנים זריזיםגבורת יצחק סוכות עמ' נז
קב. רש"י ד"ה הלכה כר"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצה, שיד
קב. רש"י ד"ה הלכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד, קסג
קב. תוס' ד"ה העליוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
קב: תוס' ד"ה והעליון, איכא שבותים דאסרום גם במקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמט (קפז)
קג כהן שנמצא בו יבלת דרכי נועם (הרנזון) דרוש א
קג ע"א בני חבורה וכו'רחמים לחיים דף ס ע"ב (סימן רל"ט ד"ה אמת)
קג ע"א מודה ר' אליע' דבמה דאיפשר לשינויי משנינןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
קג ע"א רש"י ד"ה יבלתדברי שאול ויקרא עמ' קמ
קג ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' יתרו
קג. חותכה לו בשיניומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטה
קג. רש"י ד"ה אלא אמר, התמידין וקרבנות ציבור במקדש הם מבקרין אותותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיד {הא אין דין ביקור רק בפסח ותמיד}
קג: ותו לא מידיתשבי (תשסה) עמ' רעה שורש תוב
קד ע"א בוזקין מלח ע"ג כבשרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' כג
קד ע"א דאסור נגון בשבת וכו'לב חיים חלק ב (סימן ט) דף י ע"ב (ד"ה ולענין)
קד ע"ב המכנים שרץ למקדש פטורבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות מו
קד ע"ב ונביאים שביניהם התירו להםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 13
קד ע"ב מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריא
קד ע"ב מר סבר שהויי טומאה עדיף וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף ט ע"ד (סימן ד אות א)
קד ע"ב שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה וכו', רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך וכו' רבי שמעון היכא קאי וכו' רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה יכנס וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמז
קד ע"ב שרץ שנמצא במקדשלב חיים חלק ג (סימן פ"א) דף ע"ז ע"ב (ד"ה תשובה)
קד: בצבת של עץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכט
קד: הכנסת מת למחנה שכינהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריט
קה טמא ובעל מום איזה מהם נכנסהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
קה יכול לא יהיו כהנים בע"מ נכנסים וכו' לעשות רקועי פחים למזבחהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
קה ע"א איבעיא להו טמא ובעל מום איזו מהן נכנס וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמט
קה ע"א אין שם לווים נכנסין ישראליםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סח
קה ע"א אך למעט וגם לרבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כא, וישב אות מב
קה ע"א מי נכנס לתקן ולהוציא את הטומאהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 183,187
קה ע"א רש"י ד"ה מסייע כהניאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סד עמ' 187
קה רש"י ד"ה ויבואו הכהניםדרכי הים דף פ ע"ב
קה. לעשות ריקועי פחיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכב
קה. הכל נכנסין להיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאהבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
נג לבם של ראשונים כפתחו של אולם אחרונים כפתחו של היל ואנו כמלא נקב מחט סידקיתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קמ
נג ע"א בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לט
נג ע"א בני יהודה דדייקי לישנא, ומתנחי להו סימנא - נתקיימה תורתן בידן, בני גליל דלא דייקי לישנא ולא מתנחי להו סימנא - לא נתקיימה תורתן בידםבצור ירום ח"ג עמ' רסה
נג ע"א דור דגלי מסכתאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רלח
נג ע"א לבם של ראשונים כפתחו של אולםאמרי יצחק בראשית עמ' מה
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תי
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שז
נג ע"ב אם ערוכה בכל רמ"ח אברים שלך משתמרתעטרת יהושע דברים עמ' פז
נג ע"ב מימי לא נצחני אדם חוץ מתנוקת אחתאמרי יצחק בראשית עמ' שמז
נג. אמרפל זה נמרודבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שעו
נג. בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קנח
נג. גרס מר עוקבא דחס ושלום שרבי עקיבא לא היה מסתפקתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלט
נג. המכפלה שהוכפלו בזוגותבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקסב
נג. כשהיינו לומדין תורה אצל רבי אושעיא, היינו יושבין ד' ד' באמהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רעג
נג. לבם של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ראשונים - רבי עקיבא וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלט
נג. ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלא נקב מחט סידקיתתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קעח
נד זכה תאות לבו נתת לואברהם אנכי ח"א דף קס ע"א
נד ע"א אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קט, שמד
נד ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות אין כל אומה לשון שולטת בהםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קנד הערה יב
נד ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רה
נד ע"א אלמלא נשתברו לוחות ראשונותדברי חנינא - הספדים עמ' סח
נד ע"א אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו - תורה ניתנה לו במתנהבצור ירום ח"ט עמ' פט, קמב הערה 91
נד ע"א אם משים אדם את עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקמו
נד ע"א אם משים אדם עצמו בערוגה זו שהכל דשין בה, וכבושם זה שהכל מתבשמין בה - תלמודו מתקיים, ואם לאו - אין תלמודו מתקייםבצור ירום ח"ג עמ' רפו
נד ע"א אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו וכו'עטרת יהושע דברים עמ' לה, קלא
נד ע"א אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה, וכבושם זה שהכל מתבשמין בה - תלמודו מתקייםבצור ירום ח"ד עמ' לב
נד ע"א הניחו לו אדם גדול שימשדברי חנינא - הספדים עמ' קלח, קמב
נד ע"א ואם מנים לבו הקב"ה משפילועטרת יהושע דברים עמ' קלא
נד ע"א והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות, חירות משיעבוד מלכיותאפסי ארץ (תשנט) עמ' תיא
נד ע"א ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם - שמו של משיחמאור ושמש (תשנב) עמ' ג
נד ע"א חרות אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' יז
נד ע"א חרות על הלוחות חירות ממה"מ חירות משעבוד מלכיותמאור ושמש (תשנב) עמ' רסז
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקיא
נד ע"א כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהבצור ירום ח"ג עמ' רסו
נד ע"א כי חיים הם למוציאיהםמכתם לדוד משלי עמ' לח, עח
נד ע"א כי חיים הם, למוציאיהם בפהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לא
נד ע"א כל מקום שנאמר נצח סלה ועד - אין לו הפסק עולמיתבצור ירום ח"ג עמ' נו
נד ע"א למוציאהם בפהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקל הערה ד
נד ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפד
נד ע"א מי שמשים עצמו כמדבר ורש"ימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מג
נד ע"א סדר משנה כיצדאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' מו, רצט
נד ע"א ערוכה בכל ושמורה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך - משתמרת, ואם לאו - אינה משתמרתבצור ירום ח"ג עמ' רסג, רסה
נד ע"א ערוכה בכל, אם ערוכה ברמ"ח אברים משתמרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צ
נד ע"ב אין תורה נקנית אלא בסימניןדברי שלום (הלברשטם) עמ' רנ
נד ע"ב אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רעב הערה מד, עמ' רעג הערה מח
נד ע"ב אם ראשון ראשון משבר כנפיו משתמר ואם לאו אינו משתמרעטרת יהושע דברים עמ' קיג
נד ע"ב אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נח
נד ע"ב באהבתה תשגה תמידמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רב
נד ע"ב ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קמא
נד ע"ב ד"ת כל זמן שהוגה בהן מוצא בהן טעםדברי חנינא - הספדים עמ' קמו
נד ע"ב דימוי התורה לאילה ולתינוק היונקאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תמא
נד ע"ב התורה נמשלה לדדאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רט
נד ע"ב כיצד סדר משנה וכו' משה למד וכו' נכנס אהרן וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קסד
נד ע"ב כיצד סדר משנה כו' נכנס אהרן ושנה לו וכו',יפה ענף על מדרש קהלת פרק ד פסוק ט סי' ג ד"ה טובה פרשה {קשה דלמה פעמים שהתורה אומרת בפירוש למשה שיאמר לאהרן ופעמים לא}
נד ע"ב כיצד סדר משנהדברי חנינא - הספדים עמ' עה
נד ע"ב כיצד סדר משנהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פח
נד ע"ב לא בשמים הוא ולא מעבר לים הוא וגו' אינה מצוי עם אותם שהלכו בימיםמאור ושמש (תשנב) עמ' תשיג
נד ע"ב לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאיעטרת יהושע דברים עמ' קיג
נד ע"ב למה נמשלו דברי תורה כדד וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קסח, רכד
נד ע"ב מעשה דרב פרידא שגם בני דורו זכו לעוה"באוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' צד
נד ע"ב משה למד פי הגבורה נכנס אהרן שנה לו משה פירקו כו', וטו"א ושפת אמתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שב
נד ע"ב נכנם אהרן ושנה פרקו ואח"כ נכנם זקנים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' קס
נד ע"ב נמצא ביד הכל ד' מכאן א"ר אלעזר חייב אדם לשנות לתלמידו ז"פ, והגהות יעב"ץגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שב
נד ע"ב קובץ על יד ירבהעטרת יהושע דברים עמ' קיג
נד ע"ב ר"א בר פדת היה יושב ושונה בשוק התחתון וסדינו מוטל בשוק העליוןאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תמב
נד ע"ב רש"י ד"ה באהבתהאמרי יצחק בראשית עמ' שלח הערה נו
נד ע"ב שכל שיחתן בדברי תורהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רמו
נד ע"ב שנזכה אני ודורי לעוה"בדברי חנינא - הספדים עמ' ר
נד שאלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלט, קסח
נד. אילו לא עשו העגל לא היתה שום אומה ולשון שולטת בהםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מד אות ו
נד. אל תקרי חרות אלא חרותשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' כט
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רפח
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' של
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רסה
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלט
נד. אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיים בידומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקסב
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר זה תלמודו מתקיים בידומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קפז
נד. חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רכב-רכג
נד. חש בראשו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורהדברי יונה ח"ב עמ' קפז
נד. כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קיח
נד. למוציאהם בפהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שי
נד: אין התורה נקנית אלא בסימניןדברי יונה ח"ב עמ' רעב
נד: אמרו על ר"א בר פדתבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמט
נד: באהבתה תשגה תמידבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קו
נד: וסדינו מוטל בשוק העליוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסו
נד: חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמיםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסא
נד: כיצד סדר המשנהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שכא
נד: מה רד זה וכו'באר מים חיים (תשנט) עמ' תקס
נד: רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמרתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסא
נד: שהיה לומד בשוק העליוןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרלד
נה ע"א לא בשמים היאדברי חנינא - הספדים עמ' סז, רו
נה ע"א לא תמצא [תורה] לא בסחרנים ולא בתגרניםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ריב הערה ד, עמ' שסו הערה פז
נה. רבי יוחנן אמר לא בשמים היא, לא תמצא בגסי רוחתורה ודעת תשסח עמ' קצט
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומיןבריכות מים דף קמו ע"א
ס. עיר אחת היתה ביהודה וחדשה שמה והיו בה חמשים דיוריםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' טו
ס: אין אלו אלא דברי נביאותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצב
ס: אין אלו אלא דברי נביאותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קעט
סא ע"א תוס' ד"ה כלך כו'בריכות מים דף קג ע"ד
סב ע"ב תוס' ד"ה ר"ח אורי כו'בריכות מים דף עד ע"ג-ע"ד, עה ע"ב
סג. אך על פי שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שע
סג. אע"פ שהיתה אש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטדברי יונה ח"ב עמ' קפד
סג. אע"פ שיורד אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטאשד הנחלים (נחמולי) דף צז ע"ד
סג. מצוה להביא אש של הדיוטשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף כז ע"א = (תרסט) ח"א דף לב
סג: מלמד שלן בעומקה של הלכהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקנ
סד ע"א כל האומר שמועה זו נאה תו אינה נאהאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רל, תי
סד ע"א נימא מילתא כל חד מינן דלא שמיע ליה לחבריהבית אברהם (חנניה) עמ' רעח
סד. האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שמה
סה ע"א אמר אביי אם אמרת לי אם קריב כותחא לא תנאיי ורש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שסו הערה פז
סה ע"א אנו פועלי דיממי אנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלב
סה ע"א הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאבית אברהם (חנניה) עמ' רג
סה ע"א כל בית שלא נשפך בו יין במים אין בו סימן ברכהדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלז
סה ע"א כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו, שנאמר וירח ה' את ריח הניחוחבצור ירום ח"ה עמ' רח הערה 24
סה ע"א שיכור כלוט פטור ממיתת בי"דאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקיב הערה ח
סה ע"א תוס' ד"ה מגני ומצליאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכג
סה ע"ב ישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונהדברי שלום (הלברשטם) עמ' יג
סה. אנן אגירי דיומא אנן - יזפינן ביממא ופרעינן בליליאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קמ
סה. הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימיםבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ב ע"ב
סה. יכול אני לפטור את העולם מן הדיןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קכה
סה. כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' ל
סה. לא איברי לילה אלא לשינתאשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' מז
סה. לא איברי ליליא אלא לשינתאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רא
סה. נכנס יין יצא סודמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תסה
סה: בשלשה דברים אדם ניכר, בכוס ובכיסו ובכעסומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' לב
סח ע"ב אגירא דיומי אנןאמרי יצחק בראשית עמ' רס
סט: אדם הדומה לבהמהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסט
ע ע"א בני יהודה רגלו מסכתאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קמז
ע: ברא כרעא דאבוהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קב
פ: בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' מט
פב ע"ב רווחא לבסימא שכיחדברי שלום (הלברשטם) עמ' שפז
פג ע"א אף על פי שאש יורד מהשמים מצוה וכו'באר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק מא
פג. אע"פ שהאש יורד מן השמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקז
פג. תמיהני אם יוציא שנתודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות ו
פג: דמותיב מליה קמיה רביהפני מלך במדבר עמ' צו
פה. המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין בעדו צרותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צד אות ט
פה. יין נתן בשבעים אותיותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ז
פו. רבינו הקדוש היה מכבד עשיריםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצג
פח ע"א כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונואפסי ארץ (תשנט) עמ' תשח
פט. נפק בחומרתא רמרושאפני מלך במדבר עמ' קנה
צג ע"א בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' מג
צו. והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאן אלן שהן גופן אותתורה ודעת תשסח עמ' רמא
צו. כל מקום שנאמר פן ואל אינו אלא לא תעשהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' לד, רסה
ק הכופה אשתו לדבר מצוהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קב
ק ע"א כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך, כשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידך - שב ואל תעשה עדיףבצור ירום ח"ג עמ' טז
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קלה, קמ
ק ע"ב י' קללות נתקללה חוה, ורש"ינחלת דבש (ברייזכר) עמ' ח
ק. אין עולין באילן ואין ניתליןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קלג
ק. אלמלא לא ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתולשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפט
ק: גזל מנמלה וכו'דברי יונה ח"ב עמ' רמח, רעז
ק: גזל מנמלה ועריות מיונהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רג, רכד, רמו
ק: מלפנו מבהמות הארץבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קסז
מז ע"א ומטמא לישא אשה וללמוד תורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' קנו
מז ע"א כשם שמטמא בחו"לבאר בשדה עמ' נו
מז ע"א רבי יוסי אומר אף בזמן שמוצא ללמודבתורתו יהגה ח"ב עמ' קלט, שמג
מז ע"ב לא מן הכל אדם זוכה ללמודבתורתו יהגה ח"ב עמ' תו
מז ע"ב שהלך אצל רבו לצירן ללמוד תורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' לא
מז ע"ב תני ר' חייא חרם שבין תחומי שבת וכו' מחייך עליה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429
מח. שבו איש תחתיו - כתחתיואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קו
מט ע"א מה שמו עירוב שמובתורתו יהגה ח"א עמ' תקיא
מט ע"ב מי שבא בדרך וחשכה לו וכו' וחכמים אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 259
מט ע"ב מי שבא בדרך וכו' דברי ר' חנינא בן אנטיגנוס וכו' וזו היא שאמרו העני וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 473, 844
מט. רש"י מדת סדוםהאיר ממזרח - אבות עמ' ריח
מט. רש"י עירוב שמוהאיר ממזרח - אבות עמ' סא
מט: נותן עיניו באילן ואומר שם תהא שביתתיאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רנג
נא ע"א אלפים אמה מנלן אמר ר' חסדא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 542
נא ע"א הני אלפים אמה היכן כתיבי וכו' ורבי חנינא בן אנטיגנוס מה נפשך וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 473
נא. הלכה כר, יוסיהאיר ממזרח - אבות עמ' קסג
נא. המעביר ארבע אמות ברשות הרבים אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שפט
נא. הן ואלכסונןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קנז
נב אם יש לך הטב לךאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רמו
נב ע"א חטוף ואכל חטוף ושתה דעלמא דאזלנן מינה כהלולא דמיאאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' שס
נב ע"א ערוכה בכל שמורה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' מח, קיג
נג ע"א א"ר יוחנן רבי אושעיא בריבי בדורו כר"מ בדורודורות הראשונים כרך ה עמ' 253
נג ע"א אמר ר' יוחנן י"ח ימים גידלתי אצל ר' אושעיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 91
נג ע"א אמר רב יהודה אמר רב בני יהודה שהקפידו על לשונם וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 180, 288
נג ע"א אמר רבי כשהיינו למדין תורה אצל ר' אלעזר בן שמוע היינו יושבין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 805, 806, 808
נג ע"א בני יהודה גמרו מחד רבה נתקיימה תורתן בידם בני גליל דלא גמרי וכו' בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם בני גליל שלא הקפידו וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר יב
נג ע"א בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידןבתורתו יהגה ח"א עמ' קה, קצח
נג ע"א ודוד גליא מסכתאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' עב
נג ע"ב אל תרבה שיחה עם האשהבאר בשדה עמ' קע
נג ע"ב אמר ר' אבא איכא דמשאיל להו לבני יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 89
נג ע"ב אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתאבתורתו יהגה ח"א עמ' תנח
נג ע"ב בנערה אהרונית והנעירתובתורתו יהגה ח"א עמ' רעד, תלט
נג ע"ב ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' יא
נג ע"ב עירנית והנעירתובתורתו יהגה ח"א עמ' תצ
נג ע"ב ר' יהושע מצא תינוקדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ז הערה 2 עמ' ט
נג. אנן כי אעבעתא בבירא לשכחההאיר ממזרח משלי עמ' שמח
נג. אנן כי אצבעתא כבירא לשכחהבינת יששכר (תשמח) עמ' פב
נג. דוד דגלי מסבתא כתיב בי יראיך יראוני וישמחו שאול לא גלי מסבתא כתיב בי' ובכל אשר יפנה ירשיע ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפ, רצ, רצב, שז, שי
נג. י"ב תלמידים היו לו לרבי אושיעא בריבי וכו' ולמדתי לב כל או"א וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכ
נג. מכפלה - שכפולה בזוגותאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' סז, קפד
נג. מערת המכפלה ד' זוגותהאיר ממזרח - יהושע עמ' רכד
נג: ההוא תלמירא דגריס בלחישא בטשח ביה ברוריאבינת יששכר (תשמח) עמ' נא
נג: כתרדין עלי אדמההאיר ממזרח - אבות עמ' קכב
נג: מעולם לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קכד
נג: ערוכה ברמ"ח אברים שלךהאיר ממזרח משלי עמ' שלז
נד ע"א אימתי דברי תורה נעימים בשעה שתשמור בבטנך וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' כח הערה 2 עמ' נד
נד ע"א אל תיקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' לא הערה 58 עמ' ס
נד ע"א אלמלא לא נשתברו לוחותבאר בשדה עמ' קטז
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות צא
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונותבתורתו יהגה ח"א עמ' רמא
נד ע"א אם משים אדם עצמו כמדברבתורתו יהגה ח"א עמ' תצו
נד ע"א אם משים עצמו כמדבר תורה נתונה לו במתנהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רי, רכו
נד ע"א אם משים עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עח
נד ע"א אם נשים עצמו בערוגה שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקייםאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רי
נד ע"א אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרתבתורתו יהגה ח"א עמ' קיט
נד ע"א ברוריה אשכחתיה וכו' דקא גריס בלחישאברכת שלום "שמעתי" מאמר י
נד ע"א זכה תאות לבו נתת לובתורתו יהגה ח"א עמ' תקכב
נד ע"א חירות ממלאך המותברכת שלום "שמעתי" מאמר עג, רב
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהבאר בשדה עמ' קסח
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהבתורתו יהגה ח"ב עמ' תסא
נד ע"א כחיה זו שרורסת ואוכלתבתורתו יהגה ח"א עמ' רמח
נד ע"א ערוכה בכל ושמורההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נו
נד ע"א פתח פומך קריבתורתו יהגה ח"א עמ' קצ
נד ע"א רש"י ר"י סגי נהור היההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פז
נד ע"א שיננא פתח פומך קריהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מז
נד ע"א שנתחייב שריפה למקוםבתורתו יהגה ח"א עמ' תפה
נד ע"ב אילת אהבים ויעלת חן, שמעלית חן על לומדיהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קפא
נד ע"ב אם עושה אדם תורתו חבילות חבילותבתורתו יהגה ח"א עמ' קמה
נד ע"ב באהבתה תשגה תמיד וכו' אמרו עליו על ר' אלעזר בן פדת וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 329
נד ע"ב חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמיםבתורתו יהגה ח"א עמ' קצב
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 524
נד ע"ב כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםבתורתו יהגה ח"א עמ' תפב
נד ע"ב מה איילה זו רחמה צר וחביבה על בעלה וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' כו הערה 2 עמ' מט
נד ע"ב מעשה דרב פרידא שלימד ד' מאות פעם, ופ"א הוצרך ללמדו עוד ד' מאות פעמים ועי"ז זכו בני דורואוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' לא
נד ע"ב נמצא שכל אחד מישראל שמע ד' פעמיםאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' נט
נד ע"ב קובץ על יד ירבהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' עה
נד ע"ב ר׳ פרידא הוה ליה ההוא תלמידאבתורתו יהגה ח"א עמ' רפה
נד ע"ב רוכבי אתונות צחורות אלו ת"ח שהולכים מעיר לעירחסד ומשפט דף שטו ע"ב
נד ע"ב שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתוןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלח
נד ע"ב שיחו אלו בעלי תלמודבתורתו יהגה ח"א עמ' תסט
נד תורה נמשלה לתאנה, ורש"י - שאינן מתבשלות כאחדאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קפה
נד. א"ל שמואל לר' יהודה שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים ותוריך חיי וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעח, שז
נד. אם אדם שם עצמו כמדברהאיר ממזרח - אבות עמ' רמה
נד. אם משים אדם עצמו וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' צח
נד. אם ערוכה ברמ"ח אברים משתמרתהאיר ממזרח - אבות עמ' קלג
נד. דמי האי מזיגא למזיגא דרבאהאיר ממזרח משלי עמ' שסב
נד. האי עלמא כבי הילולא דמיא חטוף ואכולאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' יא
נד. החש בראשו יעסוק בתורההאיר ממזרח משלי עמ' סג
נד. ולכל בשרו מרפאהאיר ממזרח משלי עמ' סג
נד. ורש"י ר"י סגי נהור הוההאיר ממזרח - יהושע עמ' קצג
נד. חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיאאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' נט
נד. כי חיים הם למוצאיהם בפהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שמז, ח"ב עמ' מ
נד. כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שטז
נד. כי חיים הם למוצאיהםהאיר ממזרח - אבות עמ' רנג
נד. כי חיים למצאיהם בפהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעח, רצ, רצט
נד. כיצד סדר משנה שלימד משה את ישראלאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' עא
נד. מאי דכתיב חרות על הלוחות וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' פו
נד. מי שמגיס לבו הקב"ה משפילואמרי משה (פודהורצר) עמ' מב
נד. רש"י חרות חקוק ואינו נמחק לעולםבינת יששכר (תשמח) עמ' פו
נד. רש"י רב יוסף סגי נהור הוההאיר ממזרח - אבות עמ' קמב
נד. שמחה לאיש במענה פיוהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קמ
נד: אילת אהבים ויעלת חןהאיר ממזרח - אבות עמ' קפז
נד: אין התורה נקנית אלא בסימניםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצ
נד: אמרו עליו על רבי אלעזר שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפוריבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' פט
נד: באהבתה תשגה תמיד כגון רבי אלעזר בן פדת וכו' שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק העליון וכו' ומצא בו שרףדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפד
נד: בעלי מקרא בעלי משנהבינת יששכר (תשמח) עמ' כה/כח
נד: בשביל אהבתה תעשה עצמך שוגה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קנו (הערה)
נד: וקובץ על יד ירבההאיר ממזרח משלי עמ' רא
נד: כיצד סדר המשנה משה למד מפי הגבורה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שסד
נד: כיצד סדר משנה וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רמו
נד: כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקט
נד: כיצד סדר משנההאיר ממזרח - שיר השירים עמ' נ
נד: כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נד, סד
נד: למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' נד, שמט, ח"ב עמ' עח
נד: מה דר זה כל שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בה מוצא בהן טעםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצח
נד: משל לצד צפריםאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רפ
נד: נמשלו ד"ת לשדייםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' פא, ח"ב עמ' צב, ח"ג עמ' סט
נד: רב פרידא הוה לי' ההוא תלמידא דהווה תני ליה ארבע מאה זימנא וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסט, ער, רפו
נד: רבי פרירא וכו' שחכה הוא ודורו לחיי עולם הבאאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קל
נה ע"א אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריהבתורתו יהגה ח"א עמ' פח, קטו, תעו
נה ע"א ואם מעבר לים היאבתורתו יהגה ח"א עמ' קטז
נה ע"א ולא מעבר לים היאבתורתו יהגה ח"ב עמ' קלט
נה ע"א לא תמצא לא בסחרנים ולא כתגרניםבתורתו יהגה ח"א עמ' שד
נה ע"ב דרש ר' יוחנן לא תמצא לא בסחרנים וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רכב
נה. לא בשמים היא, רבי יוחנן אמר לא תמצא בגסי רוח ולא בסחרנים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסח, שז
נה. לא מעבר לים לא תמצא התורה הקדושה בתגרים וסוחריםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נח
נה. לא תמצא בסחרניםהאיר ממזרח - אבות עמ' רנט
נה: בית שביםהאיר ממזרח - יהושע עמ' רנב
נו ע"א אמר רב הונא בריה דרב יהושע הני מולייתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 506
נו ע"א נראה צנון נראה סם חייםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעד
נו. אמר שמואל אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום או בתחלת היום וכו'בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' צו
נו. חמה יוצא ביום ארוך וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' ו, סב, קלז (הערה)
נז ע"ב אין מודדין אלא בחבל וכו' מנה"מ וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 475
נז. עיבורה של עירהאיר ממזרח - יהושע עמ' צ
נח. אין לך שיפה למדידה יותר משלשלאות של ברזלהאיר ממזרח - הושענות עמ' סב
נח: בר בי רב לא ידור אלא במתא ראית ביה ירקאבינת יששכר (תשמח) עמ' קסא
סא ע"ב הדר עם העכו"ם בחצר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 183
סא ע"ב תנן אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 8, ספר זכרון עמ' 151
סא: הדר עם הנכרי בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לא
סא: תוס' ד"ה אמר רבן גמליאלהאיר ממזרח - אבות עמ' ע
סב ע"ב א"ל אביי לרב יוסף וכו' בעו מיניה מרב חסדא כל שני דרב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 219
סב ע"ב מגילת תענית דכתיבהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפח
סב ע"ב מהו לאורוי באתרא דרביהאמר יצחק דף כט ע"ג
סב ע"ב תוס' ד"ה ר"חאמר יצחק דף כט ע"ג
סב: קיימא לן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קצז
סב: ראב"י קב ונקיהאיר ממזרח - אבות עמ' קעא
סג וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק מלמד שהלך בעומקה של הלכהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפב
סג ע"א א"ר בפניו אסור וח"מ של"כאמר יצחק דף לג ע"ב
סג ע"א ר"א אומר לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' ותלמיד אחד וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 380
סג ע"א רבינא איקלע למחוזא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 543
סג ע"א רבינא סר סכינא בבבל א"ל רב אשי וכו' א"ל והא רב המנונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 544 הערה קנ"ח, עמ' 545, כרך ו עמ' 98, 104, 216
סג. המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתואמרי משה (פודהורצר) עמ' צ
סג. שתויי יין נכנסו וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שט
סד ע"א דלא שתינא רביעתא דחמראבתורתו יהגה ח"א עמ' תטז
סד ע"ב א"ר יוחנן משום רשב"י וכו' א"ל רב אסי לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 580
סד. שיכור אל יתפללהאיר ממזרח משלי עמ' תלט
סד. שמועה זו נאה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תמז
סה ע"א אי אמרה לי אם קריב כותחאבתורתו יהגה ח"ב עמ' שמג
סה ע"א אי קרצתן כינה לא תנאיבתורתו יהגה ח"א עמ' תעה
סה ע"א אנן פועלי דיממא אנןבתורתו יהגה ח"א עמ' תלה
סה ע"א אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רט
סה ע"א הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאבתורתו יהגה ח"א עמ' תכ
סה ע"א חד אמר לא אברי לילא אלא לגירסאבית אולפנא ח"ב עמ' כד
סה ע"א כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים וכו' כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונוברכת שלום מכתבים מאמר ס
סה ע"א לא איברי לילה אלא לשינתאבתורתו יהגה ח"א עמ' רסד, תלו
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קצג
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאבתורתו יהגה ח"א עמ' קלז, רס
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נג
סה ע"א לא נברא יין אלא לנחם בו אבליםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מט
סה ע"א מחדדין שמעתך א"ל דיממא נינהובתורתו יהגה ח"א עמ' רסד, תיט
סה ע"א נכנס יין יצא סודברכת שלום מכתבים מאמר ס
סה ע"א ר׳ אחא בר יעקב יזיף ופרעבתורתו יהגה ח"א עמ' שלז, שלט, שמז, תלה, תלח
סה ע"ב ר"ל ותלמידי דרבי חנינא איקלעו לההוא פונדק וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 265, 320
סה. אמר אביי אי אמרי לי אם קריבא כותחא לא ותנאי אמר רבא אי קרצתן כינה וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעד
סה. אמר רב יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קטו
סה. אמר רבי שמעון בן לקיש לא איברי סיהרא אלא לגירסאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קח
סה. אמרי ליה לרבי זירא מחדדן שמעתך אמר להו דיממי נינהובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' עז
סה. דאמר לא איברי לילה אלא לשינת א ור"נ אמר אנן פועלי ריממאבינת יששכר (תשמח) עמ' קצח
סה. הילכתא בעי צילותא כיומא דאסתנאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעד
סה. ואת מימיךהאיר ממזרח - סליחות עמ' קסה
סה. יי"ן בגימטריא שבעיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ו
סה. יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו שנאמר לכן שמעי נא זאת עניה ושכורת ולא מיין מיתיבי שיכור מקחו מקח וכו' כללו של דבר הרי הוא כפיקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפילה מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין תפילהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכה, ח"ב עמ' קכח, רכב
סה. לא איברי לילה אלא לגירסאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמו
סה. לא איברי לילה אלא לגירסאהאיר ממזרח - יהושע עמ' יב
סה. לא נברא יין אלא לנחם אבליםבינת יששכר (תשמח) עמ' ריט
סה. רב הנין בר פפאהאיר ממזרח משלי עמ' קו
סה. רלא רצה למינם פורתאבינת יששכר (תשמח) עמ' קסב
סה: בשלשה דברים האדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תיט
סה: האדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסודרושי מהר"ם בריסק עמ' יא, קסא, קסב, קעו
סז. רב חסדא מרתען שיפוותי' ממתנייתא דרב ששתבינת יששכר (תשמח) עמ' עח
סח ע"א א"ל רבה בר רב חנן לאביי מבואה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 452
סח ע"א אנא טרידנא בגירסאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רצח
סח ע"א אנא טרידנא בגירסאיבתורתו יהגה ח"ב עמ' לה, קצב
סח ע"א הגיע לשכרותו של לוטבאר בשדה עמ' יג
סח. וכי לא שאני לך בין שבות שיש בו מעשה לשבות שאין בו מעשהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רכ
סח: שוטה בחדא מילתא לא סריךהאיר ממזרח משלי עמ' רד
סט ע"ב במשג' אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 220
עא ע"א ומיקנא רשותא בשבתבאר בשדה עמ' רסט
עב ע"ב ובא מעשה לפני חכמים ואמרו אינו אוסר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 445
עו ע"א מי שצריכים אות ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכד
עט ע"א מאן תנא אהלות ר' יוסי היא וכו' אלא אמר רב אסי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 82
פ ע"א דאמר רב יהודה אמר רב מעשה בכלתו של רבי אושעיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 78 הערה מ, עמ' 255
פא ע"א א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי עירבו כולן וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 83
פא ע"א שדייה לכלביההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלה
פא: דבר תורה מעות קונות ולמה תקנו במשיכה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכז
פב ע"ב בונייס בן בונייסהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצא
פב ע"ב כמה הוא שיעורי של עירוב וכו' זה וזה מתכונים להקל וכו' ר' יוחנן בן ברוקא וכו' תנא קרובים דבריהם וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 242, 244, 246, 247, 250
פב: רווחא לבסומי שכיחבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לו
פג ע"א תנו רבנן סאה ירושלמית יתירה על מדבריתדורות הראשונים כרך א עמ' 225
פג ע"ב אלף ספינות ביםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצ
פה ע"א אי קרצתן כינה לא תנאיאשל אברהם (בוטשאטש) סי' כא ס"ק א ברכת אברהם אות ד
פה ע"א הלכתא בעיא צילותאאשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות לב
פה. אמרי ליה לר"ז מחדדן שמעתךבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קלח (הערה)
פה. ההוא מרבנן יזיף ביממא ויליף בלילהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' לח
פה. יכולני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב ביהמ"קבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצב, ח"ג עמ' ריח, שס
פה. לא איברי לילה אלא לשינתאבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קעו
פה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קסה, ח"ג עמ' קנ
פו ע"א רבי מכבד עשיריםבתורתו יהגה ח"א עמ' תט
פו ע"ב אמר רבה ר"י ור' חנינא בן עקיבא אמרו דבר אחד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 112
פו. רבי מכבד עשיריםדרושי מהר"ם בריסק עמ' כג, צט
פו. רבי מכבד עשיריםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שפח
פו. רבי מכבד עשיריםהאיר ממזרח משלי עמ' צז
פח ע"ב מ"ט אמר רבה מפני שאדם וכו' תרגמה ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
פח: אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסובנאות דשא (לייפר) עמ' נו
פט. המחלל שבת בפרהסיא כאילו עובר ע"זבנאות דשא (לייפר) עמ' פט
צ ע"ב אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף ומודה רב וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
צא ע"א א"ל רבינא לרב אשי מי אמר ר' יוחנן הכי וכו' ר' חייא מניין לו וכו' ורש"י ד"ה מנין לו וריטב"אדורות הראשונים כרך ה עמ' 146
צב ע"א יתיב רבא ור' זירא וכו' ויתיב אביי גבייהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
צג ע"ב אשכחיה רבינא לרב אחא בריה דרבא א"ל תני מי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
צג ע"ב בעירב דרך פתח או חלון ונסתם בשבת, כיון שהותרה הותרהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות ט
צה ע"ב מקום שמוח תינוק רופףדרשות מהר"ח אור זרוע סי' לא הערה 9 עמ' נט
צה: מקום יש בראש להניח בו ב' תפיליןאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קב, קיג
צו ע"א בל תוסיף הוא רק כשיש מצוהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קצ
צו ע"א מימים ימימה, ימים ולא לילות, מימים ולא כל ימיםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יח ס"ק א ברכת אברהם אות ח
צו ע"ב אמר ר' אלעזר המוצא תכלת בשוק וכו' אמר ר' זירא לאהבה בריה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 482
צו. כל מקום שנאמר השמר פן ואל וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קלט (הערה)
צז ע"ב הי' קורא בספר על האסקופה וכו' גוללו אצלואשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק א ברכת אברהם אות א
צט ע"א לא יעמוד אדם ברה"י וכו' וכן בגת רבא אמר וכן בגת וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 839
צט ע"ב מפני שהוא מחזיר את המותר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 874
ק אלמלי נתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' פח, ח"ה עמ' שט
ק ע"א איני והא רב איקלע לאפסטיא ואסר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 136
ק ע"א שב ואל תעשה, קום עשהברכת שלום מכתבים מאמר נט
ק ע"א תוס' ד"ה מתן ד'אמר יצחק דף לו ע"ג
ק ע"ב היינו לומדים גזל מנמלהבתורתו יהגה ח"ב עמ' תלו
ק ע"ב היינו לומדים צניעות מחתולפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' 50, 48
ק ע"ב ומעוף השמים יחכמנופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' 49, 48
ק: אפי' בנים בדורו של משה לא היו כמותןהאיר ממזרח משלי עמ' רצא
ק: ואץ ברגלים חוטאהאיר ממזרח משלי עמ' רפב
ק: עצבונך זה צער גידול בנים והרנך זה צער העיבורבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תעט
ק: צניעות מחתולהאיר ממזרח משלי עמ' קעא
קא במשנה נגר שיש בראשו גלוסטרא וכו' עד שבאדורות הראשונים כרך ג עמ' 348
קא ע"א א"ר מאיר רשות הרבים ומהדרו אינהו כרמליתדורות הראשונים כרך א עמ' 317
קב ע"ב אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא וכו' ותוס' ד"ה אמר מר בר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 575 הערה קע"ב
קד ע"א א"ל רב אחא בריה דרב לרב אשי האי מלח היכי דמי ומ'דורות הראשונים כרך ו עמ' 83
קד ע"א אמימר שרא למימלא בגילגלא במחוזא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 416 הערה צ
קד ע"א עולא איקלע לבי רב מנשה וכו' א"ל רבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 440
קד ע"ב שרץ שנמצא במקדשהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצד
קד. מוסיף אבניןהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יב
נג ע"א אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד שהמריר את כל העולם כולו עליו במלכותומטה אהרן (קרייזר) עמ' קא
נג ע"א בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ריג
נג ע"א דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראיך יראוני וישמחוהעמק דבר דברים פ"כו פסוק טז, הרחב דבר פ"לג פסוק יא
נג ע"א ויהי בימי אמרפל וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קכח
נג ע"א רש"י ד"ה דגלוזאת ליעקב ויקרא עמ' ריג
נג ע"א רש"יזאת ליעקב ויקרא עמ' ריג
נג ע"א שאול לא גלי מסכתהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כז פסוק כ
נג ע"ב אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ריא
נג. אבן של ראשוניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
נד ע"א אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותוזאת ליעקב ויקרא עמ' רכה
נד ע"א אלמלי לא נשתברו הלוחות וכו'חזון ברוך עמ' פה
נד ע"א אם אדם משים עצמו כחיה זו שרודפת ואוכלתהעמק דבר בראשית פ"מט פסוק יד
נד ע"א דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיזאת ליעקב בראשית עמ' שיז
נד ע"א וממדבר מתנה וממתנה נחליאל וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' ר
נד ע"א זכה תאות לבו נתת לוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"ד פסוק ד
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"מד פסוק יח
נד ע"א מאי דכתיב חרות על הלוחותחזון ברוך עמ' כז, פה
נד ע"א שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ריט
נד ע"ב חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים וקל וחומר וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' טז
נד ע"ב כגון ר"א בן פדתהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"י פסוק כב
נד ע"ב כיצד סדר משנההעמק דבר דברים פ"א פסוק ג
נד ע"ב כיצד סדר משנההעמק דבר ויקרא פ"כא פסוק כד
נד ע"ב משה למד מפי הגבורה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ריב
נד ע"ב שהיה ביד כל אחד ארבעה פעמיםחכמת התורה דברים עמ' קלט
נד ע"ב שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ריח, ריט
נד. אין התורה מצויה בסחרניםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שט
נד. אל תקרי חרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצא
נד. אלא במי שדעתו שפלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קנא, שסא
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלמקור ברוך (הגר) עמ' צח
נד. האי עלמא כבי הילולא דמיאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצט
נד. חיים הם למוציאיהם בפהלקוטי אהבת ישראל עמ' תמג
נד. חרות על הלוחותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקסו
נד. חש בראשו יעסוק בתורהולאשר אמר - תהלים עמ' תשפא
נד. חש בראשו יעסוק בתורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' לח
נד. כי חיים הם למוציאיהם בפהולאשר אמר - תהלים עמ' קמח
נד. רבא בריה דרב יוסף בר חמא הוה ליה מילתא לרב יוסף בהדיה כי מטא מעלי יומא דכיפורי אמר איזיל ואפייסיה וכו' דמי האי מזיגא למזיגה למזיגא דרבא בריה דרב יוסף וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' קמ
נד: דעלמא דאזלי' מיני' כהלולא דמיכתבי מא"ה עמ' סב, קסב
נד: תלמידו של רב פרידאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמא
נה ע"א אם היא מעבר לים צריך לעבורהעמק דבר דברים פ"ל פסוק יג
נה ע"א אפי' אם היא בשמיםהעמק דבר דברים פ"ל פסוק יב
נה ע"א לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריהזאת ליעקב ויקרא עמ' רכה, רכו
נה ע"ב בת ע"ה בכלל שוכב עם כל בהמההעמק דבר דברים פ"כז פסוק כא
נה ע"ב יושבי צריפין אין מודדין להן אלא מפתח בתיהןזאת ליעקב במדבר עמ' ה, עה, רב, שלז
נח ע"א ארובה כמו שהיאהעמק דבר שמות פ"כז פסוק א
נח. לא בשמים היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצא
נט. אין מערבין את כולהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קה
סב: משנתו קב ונקיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצ
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמןהעמק דבר דברים פ"לא פסוק כו
סד ע"א שתה רביעית יין אל יורהזאת ליעקב ויקרא עמ' לז
סה ע"א יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הרין וכו' מיתיבי שיכור מקחו מקח וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קס
סה. אתו יומא דאריכי ונינום טובאולאשר אמר - תהלים עמ' לט
סה. דיממא נינהוולאשר אמר - תהלים עמ' רטז, תיא
סה. יכול אני לפטור את כל העולםולאשר אמר - תהלים עמ' קמג, תרסה
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאולאשר אמר - תהלים עמ' רכג
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאלקוטי אהבת ישראל עמ' שצה
סה. שכורת ולא מייןולאשר אמר - תהלים עמ' פו
סה: בשלשה דברים האדם ניכרולאשר אמר - תהלים עמ' קטו, תקפו
סח. יכול אני לפטור את כל העולם כולונהרי אש מכתבים לג
ע: ברא כרעא דאבוהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שכה, תרלו
ע: יורש כרעיה דאבוהולאשר אמר - תהלים עמ' שה
פג אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטמקור ברוך (הגר) עמ' שכז
פג ע"ב שיעור סעודה הוא עומרהעמק דבר שמות פ"טז פסוק יד
פג ע"ב תוס' ד"ה כלזאת ליעקב במדבר עמ' שכ
פד ע"א לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכהזאת ליעקב בראשית עמ' תטז
פה. יכול אני לפטור את העולםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שטו, שלז, תעו
פה. יכול אני לפטורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצט
פו. רבי מכבד עשיריםלקוטי אהבת ישראל עמ' תסו
פט. מומר לחלל שבת כמומר לכל התורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקל
צו. השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהלקוטי אהבת ישראל עמ' רנח
צח. מכניסן זוג זוגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעא
ק ע"ב אר"י אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קיב
ק ע"ב עשר קללות נתקללה חוהזאת ליעקב ויקרא עמ' ס
ק ע"ב צניעות מחתולהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כ פסוק יב
ק תוס' - בבא ע"י פשיעה לא אמרינן עדל"תולאשר אמר בראשית-שמות עמ' נב
קג ע"א כהנים זריזין הןזאת ליעקב ויקרא עמ' קעה
קח ע"א אין שם תמימים נכנסין בעלי מומיןהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כא פסוק כג
נב ע"ב וארקיעושני המטות - הקדמה ב
נב: כיצד מעברין את העריםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 44
נג ע"א חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיופני מנחם שמות עמ' י, בא עמ' סו
נג ע"ב אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קו, קסט
נג ע"ב כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכןפני מנחם שמ"ע עמ' רנה
נג. דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא וכו'אגדות מרדכי עמ' 4
נג. דוד גליא מסכתא וכו'עטרת חן ח"א עמ' רכב
נג: אמרה לי תינוקת, לסטים כמותך כבשוהפי שנים - זכרון יהודה דף לג פרק כה
נג: אמתא דבי רבי כי הוה משתעיא בלשון חכמה וכו'אגדות מרדכי עמ' 23
נג: מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה, תינוק ותינוקת וכו'פי שנים - זכרון יהודה דף לא פרק כב
נד ע"א אימתי שמחה לאיש במענה פיופני מנחם שמחת חתן עמ' פה
נד ע"א אין כל אומה ולשון שולטת בהןפני מנחם ויחי עמ' תז, יתרו עמ' קג, שבועות עמ' לג
נד ע"א אם משים אדם עצמו במדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידופני מנחם במדבר עמ' ג, יז
נד ע"א אם משים אדם עצמו כענק זה על הצוארפני מנחם שבועות עמ' מז
נד ע"א אם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחיתפני מנחם חוקת עמ' קלט
נד ע"א בי חיים הם למצאיהם אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהפני מנחם נשא עמ' ס, מטות-מסעי עמ' קפט, רי
נד ע"א בני אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג וכו'פני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעז
נד ע"א ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשאפני מנחם חוקת עמ' קכח
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה בהלולא דמיפני מנחם שמחת חתן עמ' צו, נישואין ושבע ברכות עמ' ק-קב, קכב, קכג, קלד, קלה, קסז, קעו, קעח, קעט
נד ע"א חרות על הלחות אל תקרי חרות אלא חרותדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רצג ע"ג
נד ע"א ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרתפני מנחם שמיני עמ' צח, שבועות עמ' לב, מה
נד ע"א ר' פרידא הוי לי' ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה פעמיםניצוצי אהרן עמ' קצא
נד ע"ב אין תורה נקנית אלא בסימניןתהלה לדוד (אמאדו) דף מ ע"א
נד ע"ב אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהפני מנחם שבועות עמ' לה
נד ע"ב מהרש"א ד"ה תנא ליה ר' מאה - והענין מבואר שם בסוד מאה ברכות לנפש רוח נשמהפני מנחם נח עמ' נא
נד ע"ב נכנסו זקניםשני המטות - הקדמה ז
נד ע"ב נסתלק משה ושנה להן אהרן פירקופני מנחם בהעלותך עמ' עא
נד ע"ב רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימניפני מנחם נח עמ' מב, נא
נד ע"ב שלמד מפי משהשני המטות - הקדמה טו
נד. אלמלא לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראלנפש יוסף (תשפא) עמ' יג
נד. אלמלא לא נשתברו לוחות ראשונותנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 84
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר זהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 35
נד. אם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשים בו תלמודו מתקיים בידונפש יוסף (תשפא) עמ' רנא
נד. בני אם יש לך ממון, היטיב לךנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 169
נד. דברי תורה נמשלו לתאנהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 163
נד. חיים הם למוציאיהם בפהנפש יוסף (תשפא) עמ' רנ
נד. חיתך ישבו בה תכין בטובתךפרשת דרכים (תשנב) עמ' רכג
נד. מסורת הש"ס כל זה מדברי בן סיראנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 169
נד. עשו ציונים לתורהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 140
נד. פתח פומיך קרימראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ג ע"א
נד. ר' פרידא הוה ליה תלמידאנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 138
נד: כיצד סדר משנה, משה מפי הגבורה, נכנסו אהרן ובניו וזקני'פי שנים - זכרון יהודה דף לו פרק כז
נד: כל זמן שימשמש בה ימצא בה טעםאבני גזית עמ' 58
נד: משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרןנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 140
נד: רב פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו'נחל עדה עמ' כג
נד: ת"ר כיצד סדר משנהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קע
נה ע"א לא בשמים, ואם בשמים אתה צריך לעלות אחריהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 245
נה ע"א שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריהפני מנחם במדבר עמ' ח, כ, שלח עמ' פד, נצבים עמ' קעא, נישואין ושבע ברכות עמ' קס
נה. תורה לא תימצא במי שמגביה עצמונאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 165
סא ע"א הדר עם הגוי בחצראות היא לעולם ח"א דף עד ע"ד
סא ע"ב מחלוקת רע"ק וראב"יאות היא לעולם ח"א דף עד ע"א
סא ע"ב רש"י ד"ה אוסר עליואות היא לעולם ח"א דף עד ע"ג
סב ע"ב חצרו של נכריאות היא לעולם ח"א דף עד ע"ד
סב ע"ב רש"י ד"ה דאתי ביומיהאות היא לעולם ח"א דף עד ע"ד
סג ע"א לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכההדרום כרך ז עמ' 14
סג ע"א מורה הלכה בפ"ראות היא לעולם ח"א דף ו ע"ג
סג ע"ב ההוא מבואהאות היא לעולם ח"א דף עו ע"ג
סג. כאן בזמן דעירא היאירי קייםפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעג
סג. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 92
סג: כאן בזמן שעירא היאירי קייםנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 94
סג: לא נענש יהושע אלא על שביטלפרשת דרכים (תשנב) עמ' קכה
סד ע"ב אמר ר' ששת משום ראב"ע יכול אני לפטור כל העולם מן הדין וכו' מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין תפלהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שלח ע"ב
סד ע"ב כיצד ס' משנה כו'אמר יוסף דף קמז ע"א
סד. א"ר אלעזר מכאן לשיכור המתפלל כאילו עובד ע"זאבן תושיה עמ' 76
סד. רש"י אין יכולת בידי לוותר משלי ככל שבתנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 20
סה ע"א בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנ
סה ע"ב דאיכא נכרי דאסירפני מנחם וישלח עמ' קצג
סה. א"ר ירמיה בשם ר' אבא הבא מן הדרך אסור להתפללאבן תושיה עמ' 73
סה. יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סודנחל עדה עמ' צא
סה. כל שאין דעתו מיושבת, אל יורהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 170
סה. תוספות מיצר, אל יורהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 171
סה: בשלשה דברים אדם ניכרנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 228
סה: ושכורת ולא מיין הוא הגלותנפש יוסף (תשפא) עמ' שצט
סז. לכו הביאו מים חמים מביתינאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 20
סח בשלשה דברים אדם ניכראבני יעקב עמ' יא
סט ע"ב ישראל מומר משמר שבתו בשוק מבטל רשותפני מנחם תולדות עמ' קלו, תזריע-מצורע עמ' קכד, במדבר עמ' ה
סט: מכם ולא כולכם פרט למומרנחל עדה עמ' סט
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואפני מנחם וישלח עמ' רז
ע: ברא כרעיה דאבוהאבני גזית עמ' 69
עז ע"ב כל שאין לו ארבעה חווקיםפני מנחם ויצא עמ' קסב
עח ע"ב ואריא הוא דרביע עליהפני מנחם עשרת ימי תשובה עמ' רטז, רכ
פב חדשים גם ישנים כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף מח ע"ד
פב ע"ב רווחא לבסימא שכיחפני מנחם ברית מילה עמ' יב
פה ע"א רש"י ד"ה הרי זה אוסראות היא לעולם ח"א דף עד ע"ד
פו ע"א ר"ע מכבד את העשיריםתהלה לדוד (אמאדו) דף קט/קמ ע"ד
פו ע"א רבי מכבד עשיריםניצוצי אהרן עמ' קמ
פו. ישב עולם לפני אלהיםפרשת דרכים (תשנב) עמ' קצה
פו. רבי מכבד עשיריםנפש יוסף (תשפא) עמ' תקד
צג ע"ב והלכתא גירוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפיןפני מנחם הושענא רבה עמ' רמו, רמח
צה ע"ב מקום יש בראש להניח בו שתי תפיליןפני מנחם שמחת חתן עמ' צז
צה. המוצא תפילין בשבת מכניסן זוג זוג וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקנא
צה: מקום יש בראש להניח בו שתי תפיליןנחל עדה עמ' קסד
צו ע"א ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים טוביםפני מנחם בראשית עמ' ה, שביעי של פסח עמ' סז, עקב עמ' נג, בר מצוה עמ' מג
צו ע"א מיכל בת כושי היתה מנחת תפיליןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמא ע"ג, שנג ע"ב, ת ע"ג
צו. תוס' ד"ה ימיםנפש יוסף (תשפא) עמ' תקעג
צח היא גופא נזירהאות היא לעולם ח"א דף צא ע"ד
ק ע"ב דם בתולים בא בגלל החטאמראה כהן (אדלר) מהדו"ג השמטות (בתחילת הספר) דף כב ע"ד
ק ע"ב ואץ ברגלים חוטאפני מנחם לך לך עמ' סא, חיי שרה עמ' קלב, וישלח עמ' ר, חוקת עמ' קלט
ק ע"ב כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף תט ע"ג
ק ע"ב מאי דכתיב מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנופני מנחם חיי שרה עמ' קכא, קלב, משפטים עמ' קיח, קכח, תזריע-מצורע עמ' קיג
ק ע"ב עצבונך זה צער גידול בנים והרנך זה צער העיבורפני מנחם ברית מילה עמ' י
ק ע"ב רי"ף (לג ע"ב בדפי הרי"ף) - ישראל קדושים הןפני מנחם לך לך עמ' סא
ק תוס' ד"ה מתן ארבעאות היא לעולם ח"א דף ה ע"ג
קב ע"ב לא שמיע לי כלומר לא סביראפני מנחם חנוכה עמ' רצב
קד ע"ב מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לךפני מנחם החודש עמ' רנב, רנז
קה הכל נכנסין להיכל לבנותהדרום כרך ל עמ' 113
קה ע"א ר' שמעון היכא קאיהדרום כרך כג עמ' 76
נב: פסקי הרא"ש אות טזנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריז
נב: רש"י ד"ה מפני הטועיןנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריד
נג ע"א אמרפל הוא נמרודמאור מרדכי בראשית עמ' סג
נג ע"א בית ועלי' על גביותורת מנחם חס"ו עמ' 356
נג ע"א דוד דגלי מסכתא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קכט ע"ד
נג ע"א דוד המלך היה גלי מסכתא, והיה מלמד את תורתו לאחריםפלאות עדותיך ח"ב עמ' יז
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא, ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 372
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולםמורה צדק (פאם) עמ' קג
נג ע"א ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכלפלאות עדותיך ח"א עמ' תיב
נג ע"ב אודות ברורי' וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 327
נג ע"ב אל תרבה שיחהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקעב
נג ע"ב אפילו כלתה מדתודרשות הרז"ה עמ' קמא
נג ע"ב כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכןקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' סג
נג ע"ב כי הוי משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכןקדושת לוי (תשנח) עמ' מד
נג ע"ב לסטים שכמותך כבשוהאמרי רצון דרוש יב
נג ע"ב עלת נקפת בכדא ידאון נשריא לקיניהוןאמרי רצון דרוש יג
נג. אנן כי אצבעתא בבירה לשכחהשערי חיים (רוטר) ח"ג פתיחה
נג. בני יהודה שהקפידו על לשונן נתקיימה תורתן בידןאהל יעקב (שפירא) דף יג ע"ג-ע"ד
נג. דוד דגלי מסכתא נתקיימה בידואהל יעקב (שפירא) דף כח ע"א
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכלפרדס דבש פרק נב, קכא
נג. לבן של ראשוניםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לב
נג. מאי כי האי גלילא דא' אמר למאן אמר למאן א"ל גלילא שוטה עמר שהוא לשון צמר ללבושאהל יעקב (שפירא) דף יג ע"ג-ע"ד
נג. מערת המכפלה, רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזהפרדס דבש פרק עא
נג: ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישאשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רנ
נג: ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישהפרדס דבש פרק מה, קכח
נג: ריקה היה לך לומר באיזה ללודפניני יחזקאל עמ' קלא
נד אם יש לך הטיב לך וכו'דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד חטוף אכול חטוף אשתידברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א אין התורה מתקיימת אלא מי שמשים עצמו כמדבר והפקרשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קנו
נד ע"א אין לעכו"ם שליטה בהם כשעוסקים בתורהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' מא
נד ע"א אל תקרי חרות אלא חירות ממלאך המותערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קה
נד ע"א אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 278
נד ע"א אלמלא לא נשתברו הלוחותדרשות אבן ישראל עמ' רכד
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אין כל אומה ולשון שולטת בהןתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' מ
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אין כל אומה ולשון שולטת בהןתורת מנחם חס"ו עמ' 100
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות כו' אין כל אומה ולשון שולטת בהןתורת מנחם חס"ו עמ' 123
נד ע"א אם אדם משים עצמו כחיה זו הדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים בידושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ב
נד ע"א אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוגברכת חיים (מרנלנדר) דף כח ע"ג
נד ע"א אם ערוכה בכל רמ"ח אברים משתמרת וכו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהתורת מנחם חס"ב עמ' 87, חס"ג עמ' 339, חס"ד עמ' 99, חס"ה עמ' 110
נד ע"א אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרתתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קפח
נד ע"א אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרתתורת מנחם חע"ב עמ' 235
נד ע"א אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרתשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רח
נד ע"א דעלמא דאזלינן מיניה בהלולא דמימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקעט
נד ע"א האי עלמא דאזלינן וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' ער ואילך
נד ע"א הלוחות היו טובה לישראלדרשות אבן ישראל עמ' שיט
נד ע"א ואימתי תשמרם בבטניך כו'אמרי רצון דרוש כד
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ואישתיתורת מנחם חס"ד עמ' 325
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ואישתיתורת מנחם חס"ט עמ' 195
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ושתיתורת מנחם חע"ו עמ' 358, 443
נד ע"א חטוף ואכול כו' דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיאברכת חיים (מרנלנדר) דף כח ע"ב
נד ע"א חטוף ואכולדרשות הרז"ה עמ' רמה
נד ע"א חטוף ואכול, חטוף ואשתי, דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמיאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 106
נד ע"א חטוף ואכל חטוף ושתיתורת מנחם חע"א עמ' 177, חע"ב עמ' 386
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תפ
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 108
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית חן הם לראשך וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפאקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רמב
נד ע"א כל הלומד בקול ומוציא הדברים מפיו אינו משכה תלמודוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קנה
נד ע"א כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 9
נד ע"א כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתתורת מנחם חס"ג עמ' 163
נד ע"א כל מקום שנאמר נצח סלה וער אין לו הפסק עולמית וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' ט
נד ע"א למוציאיהם בפהתורת מנחם חע"ה עמ' 323
נד ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רכג ואילך
נד ע"א נצח סלה ועדתורת מנחם חס"ז עמ' 63
נד ע"א ערוכה בכל ושמורה, אם ערוכה בכל רמ"ח אברים משתמרת, ואם לאו אינה משתמרתתניא (תשעד) עמ' רסג
נד ע"א ערוכה בכל רמ"ח אברים כו' למוציאיהם בפהתורת מנחם חס"ו עמ' 317, חס"ח עמ' 343
נד ע"א פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך וכו' למוציאיהם בפהתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' שכא, שכד-שכה
נד ע"א רמ"ח אברים וכו' משתמרתתורת מנחם חע"ז עמ' 94
נד ע"ב בעלי תלמוד כל שיחתן דברי תורהמורה צדק (פאם) עמ' רסט
נד ע"ב התורה מעלת חן על לומדיהמאור מרדכי בראשית עמ' ל
נד ע"ב ומניין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ורש"יתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קכח-קל
נד ע"ב חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קעו
נד ע"ב כיצד סדר המשנה וכו'תורת מנחם חע"א עמ' 287
נד ע"ב כיצד סדר משנה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' שא
נד ע"ב כיצד סדר משנהדרשות הרז"ה עמ' תצד, תצח, תתסד, תתעג, א'ט, א'יח
נד ע"ב מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמשאמרי רצון דרוש לג
נד ע"ב מי שאינו חוזר על תלמודו אינו אלא שוטהפלאות עדותיך ח"ב עמ' ריט
נד ע"ב מעשה ברבי פרידא שחזר ארבע מאות פעם נוספות לתלמידופלאות עדותיך ח"ב עמ' לב
נד ע"ב מעשה ברבי פרידאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 153, ח"ה עמ' 265
נד ע"ב משה הי' לומד מפי הגבורה נכנס אהרן שנה לו משה פרקו וכו' נכנסו כל העם וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 218, 270
נד ע"ב נסתלק משה ושנה אהרןדרשות הרז"ה עמ' תקח
נד ע"ב רבי אלעזר בן פדת היה יושב בשוק התחתון של ציפורי וסדינו בשוק העליוןפלאות עדותיך ח"ב עמ' רצח
נד ע"ב רוכבי אתונות אלו ת"חדרשות הרז"ה עמ' תתצא
נד ע"ב רוכבי אתונית אלו תלמידי חכמיםבן חלד מאמר יב
נד ע"ב רש"י - בשביל אהבתה תעשה עצמך שוגה ופתידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 286
נד ע"ב רש"י - מחמת אהבת התורה היה רבי אלעזר בן פדת כשוגה ופתי, להניח עסקיו ולרוץ ללמודפלאות עדותיך ח"ב עמ' רחצ
נד ע"ב שנה משה פרקודרשות הרז"ה עמ' תתיא
נד פתח פומך קרידברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד. אימתי דברי תורה נעימים כי תשמרם בבטנךזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכו ע"א
נד. אל תיקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהלמטה יששכר עמ' קי
נד. אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה וכו'זרע שמשון (תקלח) שיר השירים
נד. אמר יהוש' בן לוי המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהתולדות יעקב (אלבה, שסט) דף עט ע"א
נד. אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף אכול חטוף אישתייד יוסף (צרפתי, שעו) דף קפו ע"ב
נד. אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא, פתח פומיך קרי, פתח פומיך תני, כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי, שנאמר כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא, אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהםנר לצדיק במדבר עמ' קיד
נד. דמי האי מזיגא למזיגא דרבא בריה דרב יוסף בר חמאלמטה יששכר עמ' קטו
נד. חטוף אכול חטוף שתי דעלמא דאזלינן עיניה כבי הלולא דמיזרע שמשון (תקלח) נשא
נד. כל מקום שנאמר סלה ועד אין לו הפסק עולמיתבית פרץ עמ' צה, קב
נד. מ"ד כי נעים כי תשמרם בבטנךשנות חיים (חזן) דף צב ע"א
נד. פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים בךשערי חיים (רוטר) ח"ג פתיחה
נד: אין התורה נקנית אלא בסימנים שנאמר וכו'זרע שמשון (תקלח) פנחס
נד: אמר רב חסדא אין תורה נקנית אלא בסימניןפרדס דבש פרק קכח
נד: אנא עבדתה וקיימתיהפרדס דבש פרק קכח
נד: באהבתה תשגה תמידשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ג
נד: דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםלמטה יששכר עמ' תפז
נד: וקובץ על יד ירבה בתחילה ילמדו מעט מעט ויחזור עליו שיהיה שגור בפיו ואח"כ אוסף בעמרים חבילות רבות של משנה וגמראבית פרץ עמ' קטו
נד: כיון דמשה מפי הגבורה למד מסתייעא מילתאפרדס דבש פרק נ
נד: כיצד סדר משנה וכו' נסתלק אהרן נכנסו בניו וכו' נכנסו זקניםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תמ(ב)
נד: כיצד סדר משנהשנות חיים (חזן) דף עה ע"ב
נד: למה נמשלה תורה לאילה אלא לומר לך מה אילה זו רחמה צר וחביבה על בעלה כשעה ראשונהאהל יעקב (שפירא) דף מ ע"א
נד: למוציאהם בפהדרשות הרז"ה עמ' א'יט
נד: מה שד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בו כמה טעמים וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סד ע"ב
נה ע"א ולא מעבר לים היא, לא תמצא בסחרנים ולא בתגריםפלאות עדותיך ח"ב עמ' רלה
נה ע"א לא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה טו עמ' קלא-קלב {חמדת הממון ורוב היגיעה בו, מפריעים לקנינה של התורה (וכדי להנצל ממידת החמדה - צריך לעבודת הנקיות)}
נה ע"ב יושבי צריפיןדרשות הרז"ה עמ' תקכד
נה ע"ב כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו וכו' כמאן דקביעי להו דמיתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רעג
נה ע"ב כמאן דקביעאדרשות הרז"ה עמ' תתקמא
נה. מ"ד לא בשמים היאשנות חיים (חזן) דף צב ע"א
נה. מחנה ישראל הוו כקבועים והתחום מתחיל מסוף המחנהנר לצדיק במדבר עמ' רלג
נה: רש"י ד"ה אלא לאחוריהןנחלת עזריאל (גרין) עמ' ש
נז. נותנין עיבור לעיר שבעים אמהלמטה יששכר עמ' שפ
נח לא בשמים היא שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדהאדבר בם עמ' רו
נח ע"א מקדרין בהריםתורת מנחם חס"ו עמ' 312
ס ע"ב כל העיר כד' אמותתורת מנחם חס"ב עמ' 186
סא: הדר עם הנכרי בחצר הרי זה אוסר עליומאור מרדכי בראשית עמ' קכו
סב בן נח נהרג על גזלעשרה למאה (תשיג) סי' נה
סב ע"א אפשר לשכור את רשות הנכרי אפילו בפחות משוה פרוטהמאור מרדכי בראשית עמ' קכד
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהמאור מרדכי בראשית עמ' קכו
סב ע"ב משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיפלאות עדותיך ח"ב עמ' ריט
סב ע"ב רבי אליעזר בן יעקב, משנתו קב ונקידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 118
סב. כל בית שלא נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רסה
סב: אפילו ביעתא בכותחאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צג
סג ע"א אמרו אף על פי שהאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוטדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 401
סג עתה באתי על ביטול תורהמוסדי הרים הר הקדם ציון ד
סג רב המנונא רמי כתיב בלבי צפנתי אמרותיך וכו'דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ח
סג. ההוא גברא דקטיר חמריה בציניתא בשבתאשנות חיים (חזן) דף קפב ע"א
סג. כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחששנות חיים (חזן) דף קיז ע"א, קפב ע"ב
סג. כל המשגר מתנותיו לכהן א' מביא רעב לעולם ותוס' - הא והא גרמאזרע שמשון (תקלח) ויקרא
סג. כל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרבשנות חיים (חזן) דף קפב ע"ב
סג. כתיב בלבי צפנתי אמרתך וכתיב בשרתי צדקשנות חיים (חזן) דף צב ע"א
סג. כתיב בלבי צפנתי אמרתך כאן בזמן שעירא היאירי קייםשנות חיים (חזן) דף קיז ע"א
סג. צורבא מרבנן חזי לנפשיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פג
סג. ר"א חזיי לההוא גברא דקשר חמרא בצניתא בשבתאשנות חיים (חזן) דף קטו ע"ב
סג. תוס' ד"ה כל הנותן מתנותיו לכהן אחדשנות חיים (חזן) דף קיז ע"א
סג. תוס' ד"ה מאי דרוש לכאורה משמע שקטורת שהקטירו על מזבח בחיצון היהשנות חיים (חזן) דף קטז ע"ב
סג. תוס' ד"ה מביא רעב לעולם יהא דכתיב אל שאול וכו'שנות חיים (חזן) דף קיז ע"א
סג: בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפו"רשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
סג: תוס' ד"ה מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמקשנות חיים (חזן) דף קמ/קס ע"ב
סד הילוך ג' מילין מפיג יינוזרע יעקב (ניניו) עמ' רמט
סד ע"א הרוצה שיתקיימו נכסי גר בידו, יעשה בהם סגולהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קכט
סד ע"א רש"י - על ידי נדרי מצוה נשמעת התפילהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קל
סד ע"א שמועה זו נאה וזו אינה נאהתורת מנחם חס"ב עמ' 347
סד ע"ב מעשה בר"ג שהי' רוכב על החמורבן חלד מאמר יב
סד ע"ב מעשה ברבן גמליאל וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקלד
סד:שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כ
סה אר"ש יכולנו לפטור כל העולם מן הדין שנאמר וגו' עניה ושכורת ולא מייןפרח לבנון אות שסט
סה ע"א אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי, ורש"יתורת מנחם חע"ב עמ' 311
סה ע"א אי קרצתן כינה, לא תנאיפלאות עדותיך ח"א עמ' ריא
סה ע"א אנן פועלי דיממא אנןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ט פסקה ב עמ' פג {מציאות האדם בעוה"ז לעמל ולטורח בזמן קצוב - כדרך פועלים שכירי יום (השקפה זו היא מיסודות מידת הזריזות)}
סה ע"א אנן פעלי דיממא אנןתורת מנחם חע"ו עמ' 342
סה ע"א דברי רבי זירא ששמועותיו מחודדות משום שהוא ישן בלילהפלאות עדותיך ח"א עמ' שלח
סה ע"א הלכתא בעיא צילותאתורת מנחם חס"ד עמ' 271
סה ע"א המתפתה ביינו יש בו דעת קונומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רסב
סה ע"א לא איברי לילא אלא לשינתאתורת מנחם חס"ו עמ' 51
סה ע"א מאירי - רוב לימודו של רבי זירא היה ביוםפלאות עדותיך ח"א עמ' שלט
סה ע"א נכנס יין יצא סודשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שנח
סה ע"א נכנס יין יצא סודתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' נה
סה ע"א רב אחא בר יעקב יזיף ביממה ופרע בליליאפלאות עדותיך ח"ב עמ' קלא
סה ע"א רש"י ד"ה יזיף ופרעאות היא לעולם ח"ב דף רא ע"ג
סה ע"ב בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו ובכעסודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 320
סה ע"ב בשלושה דברים האדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יג עמ' קכט {חשיבות חובת ההשמרות ממידת הכעס - וצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנה}
סה ע"ב ההוא דמבגאיערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רמד
סה ע"ב לא בעי מר מינם פורתאימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' ריד
סה. א"ר חנין בר פפא כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה וכו'פרדס דבש פרק ל
סה. אמר רבי חייא כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקניםפרדס דבש פרק ל
סה. אמר ריש לקיש לא איברי לילא אלא לגירסאשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רמט
סה. אמר רנב"י אנן פועלי יממי אנןפרדס דבש פרק קכח
סה. ארשב"י יכולני לפטור כל העולם מן הדין וגו'פרח לבנון אות שפד
סה. דאר"ח השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובאהאשל ברמה (תשעב) עמ' מח
סה. יי"ן גימטריא ע'בית פרץ עמ' מ
סה. כל המפיק מגן בשעת גאווה סוברין וחותמין צרות בעדונר מערבי (עטיאה) עמ' 73
סה. כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונוזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף ה ע"א
סה. לא בעי מר מינם פורתא אמר לה השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובאפרדס דבש פרק קט
סה. מה לחם שניקח בכסף מעשר אף מים שניקח בכסף מעשר ומאי ניהו יין, ותוס'למטה יששכר עמ' סו
סה. נכנס יין יצא סודלמטה יששכר עמ' לד, שפא
סה. תוס' ד"ה לא איברי לילייא אלא לשינתאשנות חיים (חזן) דף ריד ע"א
סה: בג' דברים אדם ניכר, בכיסו בכוסו בכעסו וי"א אף בצחקומוסר מלכים אות רכה
סה: בשלשה דברים אדם ניכרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יב
סה: לא איברי לילה אלא לשינתא ויממא לגירסאבית פרץ עמ' עד
סז: בדאורייתא מותבינן תיובתאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לו, צב אות ה
סז: נימרו ליה לנכרישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לז
סח ע"א נכנס יין יצא סודדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 401
סח. אנא טרידנא בגירסאישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ג
סח. ולא שני לך בין שבותשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ז
סח. מעשה דההוא ינוקאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סח
סט ע"ב בני אדם הדומין לבהמהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שפג
סט ע"ב האי תנא חמירא ליה שבת מעבודת כוכביםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' כג
סט ע"ב כל המחלל שבת כאילו עוע"זערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קסג
סט ע"ב מומר לעבודת כוכבים ולחלל שבת הוי מומר לבל התורה כולהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קטו, דברים עמ' קסז
סט ע"ב מכם ולא כולכםדרשות אבן ישראל עמ' נח
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהקדושת לוי (תשנח) עמ' תנג
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' ריז
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואפלאות עדותיך ח"ב עמ' רפו
ע: ברא כרעיה דאבוה הואלמטה יששכר עמ' תמז
עה: ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רבפרדס דבש פרק כה
עח ע"ב ארי' הוא דרביע עלי'תורת מנחם חס"ז עמ' 401
עט ע"ב כיצד משתתפיןאות היא לעולם ח"ב דף קלג ע"א
עט ע"ב רש"י ד"ה ואומראות היא לעולם ח"ב דף קלג ע"א
פ: תוס' ד''ה אגבאוצר הזמנים (תשעו) עמ' רי
פא ע"ב זכין לאדם שלא בפניותורת מנחם חס"ח עמ' 177, 147, חס"ט עמ' 63
פא: נותן אדם מעה לחנוני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב דר"א, וחכ"א לא זכו לו מעותיו, ומודים בשאר כל האדם שזכו לו מעותיו שאין מערבין לאדם אלא מרעתו וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רעד
פב ע"א צריך לאמותורת מנחם חע"ב עמ' 325, חע"ג עמ' 41
פב ע"ב שיעור סעודהמאור מרדכי שמות עמ' קס-קסא
פג ע"ב העומר הוא מ"ג ביצים וחומש ביצהמאור מרדכי שמות עמ' קס
פג ע"ב תוס' ד"ה שבעתערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' סב, סט
פג: האוכל כמדה זו ברי ומבורך, פחות מכאן מקולקל במעיושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קפג
פג: רש"י - מדת האיפה מחזיק שלש סאיןחלק שמעון עמ' לה
פה ע"א לא איברי לילהדרשות הרז"ה עמ' תתקלח
פה ע"א לא איברי סיהראדרשות הרז"ה עמ' קסה
פה ע"א פועלי דיומא אנןדרשות הרז"ה עמ' תקי
פה ע"א רש"י ד"ה כיומאדרשות הרז"ה עמ' תרצט
פה ע"ב רבי מכבד עשירים ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' ריד
פה. רב יהודהפרדס דבש פרק כה
פו ע"א חסד ואמת מן ינצרהו אימתי ישב עולם לפני אלהים, בזמן שחסר ואמת מן ינצרהוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קל
פו ע"א ר"ע מכבד עשיריםדרשות הרז"ה עמ' תרטו
פו. אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהושנות חיים (חזן) דף נב ע"ב
פו. רבי מכבד עשירים, רבי עקיבא מכבד עשיריםפרדס דבש פרק פט, קיז
פח ע"א ראב"י אומראות היא לעולם ח"ב דף עט ע"ב
פח ע"א רש"י ד"ה ואע"פאות היא לעולם ח"ב דף עט ע"ב
צא אלא האי תנא הוא דתניא מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים וכו'אדבר בם עמ' קפט
צא רש"י בת בושי שאולאדבר בם עמ' קפט
צא תוס' ד"ה מיכל, הביאו פסיקתא דרבי חזקיה בשם רבי אבהו שהגירסא במעשה דמיכל היא, מיחו בה חכמיםאדבר בם עמ' קפט
צב ע"א אחרי שרבי לא שנה חייא מנא ליהקדושת לוי (תשנח) עמ' תשה
צב ע"א רבי לא שנה ר' חייא מנא לי'תורת מנחם חע"ב עמ' 386
צב. כי רבי לא שנאה ר' חייא מנין לוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' יד, רנה
צה ע"ב במצות צריכות כונה קמיפלגיתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שמ
צה. מקום יש בראש להניח ב' תפיליןאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קמא
צו נשים אינן סומכותזרע יעקב (ניניו) עמ' קמג
צו ע"א השמר פן ואלדרשות הרז"ה עמ' שעט, שפה
צו ע"א יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט וכו' יצאו אלו שהן גופן אות, ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 245
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר וכו' אינו אלא בלא תעשהתורת מנחם ח"ע עמ' 157
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהתורת מנחם חס"ח עמ' 225
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא מל"תתורת מנחם חס"ד עמ' 371
צו ע"א מ בתחילת תלמודדרשות הרז"ה עמ' תקלח
צו ע"א מיכל בת שאול הניחה תפיליןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף כז ע"ג
צו ע"א תרי זימני הוה חזקהדרשות הרז"ה עמ' א'סח
צו. והתניא ר' עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טוביםפרדס דבש פרק קל
צז: ואתי לאתויינהו ד' אמותנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריד
צז: תוס' ד"ה רבי שמעוןנחלת עזריאל (גרין) עמ' רטו
צח ע"א אין מזרקין כתבי קודשמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ח עמ' קצד {חשיבות כבוד ספרים של תורה - מדרכי החסידות}
צח. לא התירו להן להפך היריעהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קיד
ק ע"א שב ואל תעשה עדיףתורת מנחם חס"ג עמ' 27
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 210, חע"ה עמ' 213
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' רכו
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 130
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה, היינו למידין צניעות מחתול וכו'פלאות עדותיך ח"ב עמ' שפ
ק ע"ב אילמלא צניעות וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תסג
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין כו' גזל מנמלהתורת מנחם חס"ב עמ' 51
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 215
ק ע"ב אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין צניעות מחתולדרשות אבן ישראל עמ' קיד
ק ע"ב אלמלא נתנה התורה לישראל, למדנו צניעות מחתול, וגזל מנמלהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' מב
ק ע"ב גזל יכולים ללמוד מנמלהקדושת לוי (תשנח) עמ' שלח
ק ע"ב עצבונך זה צער גידול בנים כו'אמרי רצון דרוש כא
ק. תוס' ד"ה מתןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קו
ק: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין וכו' וגזל מנמלהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' לח
ק: אלמלא לא ניתנה תורה לישראל היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' מה
ק: אפשר ללמוד גזל מנמלה צניעות מיונה וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רז
ק: עצבונך זה צעג"ב והרונך זה צהע"בפרח לבנון אות רכב
ק: רש"י ד"ה כליליתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פב אות א
קב כל אשה שתובעתדרשות הרז"ה עמ' תשפב
קב ע"א שיר דוחה שבתדרשות הרז"ה עמ' תתיג
קב ע"ב רש"י ד"ה מחזיריןאות היא לעולם ח"ב דף קמט ע"ב
קג ע"ב במקום בגדים אפילו נימא אחת חוצצתמאור מרדכי שמות עמ' רסו
קג. משלשל מלמטה וכורך מלמעלהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מב
קד ע"א רבדים שאמרתי לפניכם טעות הן בידיתורת מנחם חס"ג עמ' 131
קד: מקום שהתירו לך חכמיםנחלת עזריאל (גרין) עמ' רטו
קה. רש"י ד"ה מפנינחלת עזריאל (גרין) עמ' רטז
מז ע"ב והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' צה
נ ע"ב רב תנא הוא ופליגהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קס
נב ע"ב רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמות יכנס שאין המשוחות ממצין את המדותזריזותא דאברהם עמ' ל
נב: רבי שמעון אומר מי שיצא חוץ לתחום אפילו חמש עשרה אמות יכנס שאין המשוחות ממצין את המרות מפני הטועיןזריזותא דאברהם עמ' ל
נג ע"א אמר רבא ואנן כי אצבעתא בקירא לסבראהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קכז
נג ע"א לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתולחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 230
נג ע"א קריה הארבע זוגוה אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרמז
נג ע"ב בני יהודה שהקפידו על לשונם, נתקיימה תורתם בידם, בגי גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתם בידםחלון התבה ח"ב עמ' קסד
נג: ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' צ
נד ע"א אין כל אומה ולשון שולטת בהןחלון התבה ח"ב עמ' רסה
נד ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלחלון התבה ח"א עמ' רפג
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוהות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' צא, תרה, תרט
נד ע"א אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו, שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידוחלון התבה ח"א עמ' רפו
נד ע"א אם אדם משים עצמו במדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קלט
נד ע"א בזמן שבפיך ובלבבך לעשותמחנה ראובן ח"ב עמ' ומו [?]
נד ע"א האי עלמא כבי הילולא דמיאמחנה ראובן ח"ג עמ' תל
נד ע"א התורה גורמת חיים למוציאיהםזריזותא דאברהם עמ' שיא
נד ע"א התורה היא סם חיים ומרפא לכל גופוזריזותא דאברהם עמ' קמג
נד ע"א וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שיא
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ושתהמחנה ראובן ח"ב עמ' עה
נד ע"א חרות על הלוחותלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 332, 329, 278
נד ע"א פתח פומיך קרי, פתח פומיך תני, כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חייחלון התבה ח"ב עמ' קס
נד ע"א רש"י - לחייו אינן נלאין מלחזר על למודו, וללמד לאחריםחלון התבה ח"א עמ' רפו
נד ע"א שיננא חטוף ואכול הטוף ואישתי רעלמא דאזלינן מיניה בהלולא דמיהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תלא
נד ע"ב ומניין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ורש"יהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעא
נד ע"ב כיצר סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' רפב
נד ע"ב למה נמשלו ד"ת בדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו הלב אף ד"ת וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קלח
נד ע"ב למה נמשלו ד"ת כדר מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרכט
נד ע"ב ניחא ליך דליספו לך ארבע מאה שניהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רז, תרפו
נד ע"ב נמשלו ד"ת ברר מה רד זה כל זמן שהתנוק ממשמש בו מוצא בו חלב וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קיט
נד. וממדבר מתנה, על ידי שנעשה הפקר כמדבר שאין עפרו ראוי לשום דבר, ניתן לו התורה במתנה, ועל ידי זה נחליאל, ומשם במות שהקב"ה מגביהודרכי האמונה עמ' קפ
נד. חרות על הלוחות, אל תיקרי חרות אלא חירותדרכי האמונה עמ' רס, שנו
נה. לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי'מאמרי ר' ראובן עמ' נד
נט ע"א רש"י - שלא היו נכנסין בה תמיד ס' רבוא של בנ"א וכו' דלא דמיא לרגלי מדברהרופא לשבורי לב שמות עמ' קנ
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהזריזותא דאברהם עמ' קג
סב. תוס' - קלב"ם בבן נחיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' יז
סג ע"א אע"פ שיורדת אשכרם לשלמה עמ' 236
סג ע"א לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פד
סג ע"ב בטלו תמיד של בין הערביםכרם לשלמה עמ' 232
סג. כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתוחמדה יקרה במדבר עמ' שנה
סג. לאפרושי מאיסורא מותר להורות בפני רבוחמדה יקרה במדבר עמ' רי, שמא
סג: יהושע ערירי היהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רפ
סג: כשהארון יוצא למלחמה אסורים בתשמיש המטהחמדה יקרה במדבר עמ' שפא
סד ע"א כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תו
סד ע"א לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקסד
סד. כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהמאמרי ר' ראובן עמ' נא
סה ע"א אמר אביי אילו אמרה לי אומנת תגיש לי ספל לבן מהחנותמחנה ראובן ח"ג עמ' שה
סה ע"א לא איברי לילה אלא לגירסאמחנה ראובן ח"ב עמ' ריז
סה ע"א לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' ו, רסח, שב
סה ע"א לא איברי ליליא אלא לשינתאהרופא לשבורי לב שמות עמ' צ
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאהרופא לשבורי לב שמות עמ' צ
סה ע"א לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוטהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תעד
סה ע"א רב אחא בר יעקב יזיף ביממא ופרע בליליאמחנה ראובן ח"ב עמ' שצ
סה ע"ב אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסומאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' צט
סט ע"ב שקולה שבת כע"זזריזותא דאברהם עמ' רס
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהכרם לשלמה עמ' 112
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואמחנה ראובן ח"ג עמ' יג
פג ע"א כדי עסתכםמחנה ראובן ח"ב עמ' תרמט
פג. המזכיר רבו בשמו הולך בלא ולדיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רעט
פו ע"א אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהוויוסף ישראל עמ' ז
צה ע"ב והכא במצות צריכות כוונה קמיפלגיהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שעו
צו ע"א השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהזריזותא דאברהם עמ' קכז, קמח
צו ע"א תוס' - מכאן אר"ת דמותר לנשים לביד על כל מצות עשה שהזמן גרמאהרופא לשבורי לב שמות עמ' רעח, רפז, שעו
צו. השמר פן ואל הוא לא תעשהדרכי האמונה עמ' שכא, תקסה
צז ע"א צבתים צבתים כרכים כרכיםזריזותא דאברהם עמ' לב
צט ע"א היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירההרופא לשבורי לב במדבר עמ' פו
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שיג*
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלההרופא לשבורי לב שמות עמ' שעג
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתולהרופא לשבורי לב בראשית עמ' לח, קעט
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתולהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ל
ק ע"ב אלמלא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה וכו'ויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' עו
ק ע"ב אלמלי לא נתנוכרם לשלמה עמ' 368
ק ע"ב כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה וכו' ואילו גבי לאה כתיב וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תי
ק: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונהמאמרי ר' ראובן עמ' קג, קיג, קכג
קד: שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה דברי ריב"ב ר"י אומר בצבת של עץ שלא לרבות את הטומאה מהיכן מוציאין אותו מן ההיכל ומן האולם ומבין האולם ולמזבח דברי רשב"נ ר"ע אומר מקום שחייבין על זדונו כדת ועל שגגתו חטאת משם מוציאין אותו ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר ר"ש אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבותזריזותא דאברהם עמ' ל
קה. מצוה בכהנים אין נכנסים לוייםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שיב
נ. אנן כי אצבעתא בבירא לשכחהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רמח
נג ע"א דוד דגלי מסכתא וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פה
נג ע"א לבן של ראשונים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קיד
נג. אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה, ורש"י - כשם שהאצבע נוח ליכנס בפי הבור כך אנו מהירין לשכוחבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכח
נג. דוד דגלי מסכתא וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לז
נג. הוא נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותודרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 1314
נג. ויקם מלך חדש רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזירותיודרשות דבר צבי שמות עמ' ריג
נג. שאול לא גלי מסכתאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' מח
נג: אמרו לו לרבי אילעי היכן הצפינו וכו'ברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רסד
נד ע"א אלמלא נשתברו הלוחות לא היתה תורה משתכחת מישראל וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יב, עא
נד ע"א אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שכג
נד ע"א אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רג
נד ע"א וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשאבנתיבות שם עמ' שעד
נד ע"א חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירותעצי עדן (תשעח) עמ' מט
נד ע"א חרות על הלוחות חירות מאומות העולם וממלאך המות כידועבנתיבות שם עמ' רפא, שצב
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהפחד יצחק (גאגין) עמ' תנו
נד ע"א מאי דכתיב וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנהואביטה ארחותיך עמ' קלה
נד ע"א מאי דכתיב חרות על הלוחות וכו' אל תיקרי חרות אלא חרותואביטה ארחותיך עמ' ו
נד ע"א שירת הבאר נדרשה על התורהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלג
נד ע"ב כיצד סדר המשנהדודאי יעקב עמ' רכד
נד ע"ב מה שאומר רבי פרידא לתלמיד לאחר שנכשל ללמדו בארבע מאות פעם הראשונות - הב דעתך ואלמד אותך - להראות לו - שבכוחו תלוי הדברעל כן קרא שמו - בהר
נד ע"ב רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קצג
נד. אילו היו הלוחות הראשונים קיימים לא היה אדם שוכח מה שלומד לעולםבן אברהם (תשעד) עמ' שעא
נד. אין אדם יכול להשיג את התורה אלא אם כן ישים את עצמו כמדברמרפא בכנפיה ח"ב עמ' קצו
נד. אל תקרי חרות אלא חירותברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לב, וירא עמ' צד, שמות עמ' רטו, יתרו עמ' רסו, קרח עמ' תקו
נד. אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהםאגודת ישראל (תרפג) דף סז ע"א, עט ע"א-ע"ב
נד. אלמלא לא נשתברו הלוחות וכו'ברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכו
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, ורש"י - חרות משמע חקוק ואינו נמחקבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכח
נד. אם אדם משים עצמו כחיה זו הדורסת ואוכלת וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 1239
נד. אם משים האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקייםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' כב
נד. אמר ליה רב לרב המנונא, אם יש לך הטיב לך, כי אין בשאול תענוג ואין למות התמהמהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ה פסוק יט
נד. בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם אדם נותן לחבירו סם יפה לזה וקשה לזה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 849
נד. האי עלמא לבי הלולא דמיאנר לצדיק שמות עמ' רנג
נד. ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב חרות "על הלחת", אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלדודי נתן שמות עמ' שפג
נד. חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורהנר לצדיק שמות עמ' קיא
נד. על ידי שבירת הלוחות ירדה שכחה לעולםתולדות ישראל עמ' כא
נד: אלמלא נשתברו הלוחות וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שא
נד: דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף ט ע"ב, כ ע"א-ע"ב, סו ע"ג-ע"ד, עו ע"ג-ע"ד
נד: דדיה ירווך בכל עת, למה נמשלו דברי תורה כדד, מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כל זמן שהוגה בהן מוצא בהן טעםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רמא
נד: דדיה ירוך בכל עת, קאי על דברי תורה שנמשלו לדדעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קלו
נד: התורה היא סם חיים לכל הגוףבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רפה
נה. לא בשמים היא, התורה לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמיםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רסז
נו. ביום קצר החמה אינה הולכת אלא רוח דרומיתבנין חיים עמ' ח"א עמ' קנה
נח: מחנה ישראל במדבר היה ג' פרסאותברכת שמואל (תשעז) ויצא עמ' קל, בא עמ' רמ
סא: רש"י ד"ה מעשה בצדוקי, הצדוקים הם מיניםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רצא
סב ע"א יין ניתן בשבעים אותיותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שעב
סג ע"א אע"ג דאש יורד מן השמים מ"מ מצוה להביא מן ההדיוטבנתיבות שם עמ' לח
סג ע"א המורה הלכה בפני רבו וכו'תפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קנו
סג ע"א ויאמר אלעזר הכהן וגו' איעניש, דכתיב ולפני אלעזר וגו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קסז,קעד
סג ע"א יהושע וכו' אזיל לשאול בלא ולד וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קס
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש וכו' מורידין אותו מגדולתו שנאמר ויאמר אלעזר וגו' אע"ג דאמר להו לאחי אבא צוה ואותי לא צוה אפילו הכי איענש דכתיב ולפני אלעזר הכהן יעמד ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושעבנתיבות שם עמ' תקיד, תקיח, תקמו
סג ע"א לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןבנתיבות שם עמ' לט
סג ע"א לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןפחד יצחק (גאגין) עמ' שח, שי
סג ע"א רש"י - את אחי אבא צוה דחלק כבוד למשה דכתיב אשר צוה ה' את משה והורה הלכות גיעול אך את הזהב איענש לירד מגדולה שפסקו לו מקמי הכי דכתיב ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו שהיה עתיד יהושע להיות צריך לישאל דבר הלכה מאלעזר ולא אשכחן לאחר מיתת משה דאיצטריך ליה יהושע לאלעזר לשאול כלוםבנתיבות שם עמ' תקיח
סג ע"אגדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןבנין אברהם בראשית עמ' שצח
סג ע"ב גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןפחד יצחק (גאגין) עמ' תשלג
סג. המורה הלכה בפני רבו מורידים אותו מגדולתושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תיז
סג. כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולדשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תכג
סג. לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' כו
סג. תניא רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' מד
סג: שלן בעומקה של הלכהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' רצו
סד ע"א שתה רביעית יין אל יורהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ז
סד. שתה רביעית יין אל יורה הוא רוקא בהוראת איסור והיתרנר לצדיק שמות עמ' שצ
סה יכולני לפטור את העולם וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף פה ע"ב
סה ע"א אנן פועלי דיממא אנןבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנד
סה ע"א אר"י לא איברי ליליא אלא לשינתא ארשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסאפחד יצחק (גאגין) עמ' תלט
סה ע"א הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ז, סט
סה ע"א כל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדו ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שס
סה ע"א לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסא וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תצ
סה ע"א נכנס יין יצא סודערך לחם (צאלח) עמ' קכג
סה ע"א נכנס יין יצא סודפחד יצחק (גאגין) עמ' שיד
סה ע"ב בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסובית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנא
סה ע"ב בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסוואביטה ארחותיך עמ' רפט
סה. אמר ר' אלעזר יכולני לפטור כל העולם מהדין שנאמר שכורת ולא מייןנר לצדיק שמות עמ' פד
סה. חד אמר לא איברי לילה אלא לשינתא, וחד אמר לא איברי סיהרא אלא לגירטאעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שמח
סה. כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' לח
סה. לא איברא לילה אלא לשינתאתולדות ישראל עמ' קפג
סה. לא איברי לילה אלא לשינתאדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 155, 171
סה. לא נברא יין אלא לנחם אבלים שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפשעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קט
סה: רב חסדא כשאמרה לי' ברתי' לא בעי מר מינם פורתא, א"ל השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינם טובאבן אברהם (תשעד) עמ' צט
סט. מומר לדבר אחד הוי מומר לכל התורהתולדות ישראל עמ' שסט
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהבנתיבות שם עמ' נו
עא: תוס' ד"ה בפתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 2167
פב: משנתו של רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיברכת שמואל (תשעז) משפטים עמ' רסז
פג. אמר רבי אבא כל המותיב וכו'ברכת שמואל (תשעז) אחרי עמ' שצו
פג. מצוה להביא מן ההדיוטברכת שמואל (תשעז) אחרי עמ' שצו
פג. תוס' ד"ה מאי - בתורת כהנים משמע וכו'ברכת שמואל (תשעז) אחרי עמ' שצו
פג. תלמיד חבר מותר להורות וכו'ברכת שמואל (תשעז) אחרי עמ' שצז
פד. הכל מן השמים ומרועה וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לז
פו ע"א רבי מכבד עשיריםואביטה ארחותיך עמ' פא
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר היא ל"תבנתיבות שם עמ' תפט
צו ע"א לר"ע יש לארבקרבן פסחהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קצא
צו. כל מקום דכתיב השמר הוא לא תעשהתולדות ישראל עמ' רס
צו. מיכה היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמיםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' מז
צו: בני ישראל סומכות ולא בנות ישראלתולדות ישראל עמ' קעו
צח מקום יש בראש להניח שני תפיליןדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' יג
ק ע"ב אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העיבור ומהרש"אהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' תל
ק ע"ב אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה וכו' מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו וכו' ומעוף השמים יחכמנו זה תרנגול שמפייס כו' אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול שמפייסבנתיבות שם עמ' קיז
ק ע"ב אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוה שנאמר ואץ ברגלים חוטאערך לחם (צאלח) עמ' כא
ק ע"ב דם בולים באה בגלל החטאמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכו ע"ד
ק ע"ב הטומאה באשה והוא דם נידותה כי הוא זה סיבת היותובנתיבות שם עמ' לו
ק ע"ב ומעוף השמים יחכמנו זה תרנגול שמפייס ואחר כך בועלפחד יצחק (גאגין) עמ' תרפ
ק ע"ב עשר קללות נתקללה חוהערך לחם (צאלח) עמ' ס
ק. הניתנים במתנה אחת שנתערבו וכו' מחן ארבע במתן אחתתולדות ישראל עמ' קס
ק. תוס' ד"ה מתן, ליתי עשה ולידחי לא תעשה דבל תוסיףתולדות ישראל עמ' קס, קסט
ק: א"ר יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול גזל מנמלה ועריות מיונהדודי נתן שמות עמ' רמג
ק: יש ללמוד צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קכו
ק: למדנו גזל מנמלה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 830
קה ע"א הכל נכנסין בהיכל לבנות ולתקן וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנה
?אילו קיצתן עוקצא לא הוה תנאיאהל יעקב (שפירא) דף יט ע"א
?שיננא פתח פיך כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יח דף נח ע"א
?פ' בכל מערבין תוס' ד"ה כופיןשארית יעקב (אלגזי) דף טז ע"ב
?פ' בכל מערבין תוס' ד"ה כופיןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' נא
?פ"ה מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' שו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US