Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת עירובין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת עירובין
ב ע"א01 למעלה מעשרים אמה ימעט מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פ
ב ע"א01 למעלה מעשרים אמהישועה ורחמים עמ' פח
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' ויגד יעקב עמ' תרלט
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעט באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצח
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעט וכו'ובגמ' ברית שלום (תעח) דף קלו ע"ד
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעטחיי נפש ח"ד עמ' ט, יט
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעטכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט של"ה (תשנז) - מס' שבת אות צב
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט וכו' מבוי דרבנן תני תקנתא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
ב ע"א01 מבוי שהוא וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 70, חט"ז עמ' 444
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעט וכו' ובגמ' ברית שלום (תשסח) עמ' תתפא
ב ע"א02 הרחב מעשר אמות ימעט באר הגולה (הרטמן) הקדמה 23-22
ב ע"א02 והרחב מעשר אמות ימעטתורת העולה (תשעה) עמ' מו
ב ע"א02 יותר מעשר אמות ימעטדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קכח
ב ע"א02 מבוי הרחב מעשר אמות ימעט תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסה הערה 83
ב ע"א02 פתח הוא עשר אמות דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' תעח
ב ע"א02 פתח הוא עשרה לענין עירוב באר הגולה (הרטמן) הקדמה 23-22
ב ע"א07 מאי שנא התם דתני פסולה וכו' גנת אגוז (תשעב) אות תכח-תל
ב ע"א08 סוכה דאורייתא תני פסולה מבוי דרבנן תני תקנתא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שטז
ב ע"א10 נפישין מיליה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנא
ב ע"א13 יליף מפתחו של היכל ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שסח
ב ע"א13 ילפינן מפתחו של היכל ויגד יעקב עמ' תרלט
ב ע"א18 אי קדושת היכל ואולם חדא מלתא היאמשך חכמה שמות פ' כו פס' יד
ב ע"א18 אם ההיכל והאולם קדושה אחת להן באר הגולה (הרטמן) הקדמה 26
ב ע"א18 מחלוקת אי קדושת אולם והיכל חדא קדושה היא דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שמ
ב ע"א18 פתח אוה"מ וכו' קדושת אולם לחוד כו' האי במשכן כתיב וכו' לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
ב ע"א18 קדושת אולם והיכל שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכו
ב ע"א25 דכתיב אל פתח אולםפירושי ראשונים
ב ע"א25 אל פתח אולם הבית ותוס'מבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' פז
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיא
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדש אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יב
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 46 ,15
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 393 ,374 ,320, 287 ,268
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןאוצר הכבוד
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןברכת חיים ח"א עמ' 233
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןדעת שבת עמ' עו בהערה
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאקרי משכן מאיר בת עין (תשסו) עמ' 587
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאקרי משכן ומשכן דאקרי מקדש מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"א
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש הדרש והעיון דברים מאמר קסט
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש רסיסי לילה סי' כד (עמ' 30), דובר צדק עמ' 3
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש וכו' אור לשמים (תשסג) עמ' קלג
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש וכו' מגילת סמנים עמ' פז
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שא
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לג, תרומה אות א, ו, כ, ויקרא אות ג, בהעלותך אות ו
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן שרגא המאיר על התורה עמ' רמז
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' יח
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנה
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדשפרי צדיק לחנוכה אות כג, פקודי אות ב
ב ע"א29 אשכחן משכן דאקרי מקדש בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' לט
ב ע"א29 אשכחן משכן דאקרי מקדש וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תיז
ב ע"א29 אשכחן משכן דאקרי מקדשקדושת לוי דף כג ע"א
ב ע"א29 דאיקרי מקדש תורת מנחם חנ"ח עמ' 70
ב ע"א29 המשכן נקרא מקדש חכמת התורה שמיני עמ' ז
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן גור אריה שמות פ"ל הערה 230
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קט
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רמח, רעד, רעו, רפג, קצא, תמו, תרכו
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן תורת העולה ח"א פרק ד-ה
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדש משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' צב
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדש תפארת צבי במדבר עמ' קפח
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 391
ב ע"א29 מקדש איקרי משכןמשמיע שלום עמ' קט
ב ע"א29 מקדש איקרי משכןתורת העולה (תשעה) עמ' כ, כט
ב ע"א29 מקדש דאיקרי משכן תורת מנחם חנ"ב עמ' 184, 387
ב ע"א29 מקדש דאיקרי משכן וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 390
ב ע"א29 מקדש נקרא אוהל מועד גור אריה ויקרא פ"ד אות ה
ב ע"א29 מקרש אקרי משכן ומשכן אקרי מקדש תורת אביגדור ח"ב עמ' טז
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש ויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שס
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריח
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש וכו' תורת מנחם חט"ו עמ' 149
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש ומקדש וכו' משכן מכתב מאליהו ח"ד עמ' 294
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש מקדש איקרי משכןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 137 ,74 ,14
ב ע"א29 משכן אקרי מקדש חכמת התורה תרומה עמ' שכ, שכד
ב ע"א29 משכן אקרי מקדש צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקיא, תרנח
ב ע"א29 משכן אקרי מקדש שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפ
ב ע"א29 משכן אקרי מקרש צפנת פענח (תשסו) עמ' שלה
ב ע"א29 משכן דאיקרי מקדש תורת מנחם חל"ז עמ' 219
ב ע"א29 משכן דאקרי מקדש וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 311
ב ע"א29 משכן ומקדש נלמדים זה מזהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנט {לענין משיחתם}
ב ע"א29 משכן מיקרי מקדש ומקדש מיקרי משכןפרדס מרדכי עמ' שצו
ב ע"א29 משכן נקרא מקדש פרפרת משה ח"א עמ' תקטז
ב ע"א29 משכן נקרא מקדש תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעג
ב ע"א31 שלמים ששחטן קודם פתיחת ההיכל פסולין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלח
ב ע"א33 ושחטו פתח אהל מועד דברי הרב עמ' רפה
ב ע"א36 מקדש אקרי משכן דכתיב ונתתי משכני בתוככםשם משמעון (שפירא) עמ' קה
ב ע"א רש"י - דתני תקנתא, דתני ימעט ולא תני פסול גנת אגוז (תשעב) אות תכח
ב ע"א רש"י - המקביל להיכל במקדש הוא אוהל מועד שבמשכן גור אריה שמות פכ"ה הערה 145
ב ע"א רש"י - כשנאמר מקרא "ונתתי משכני בתוככם" כבר הוקם המשכן גור אריה שמות פכ"ח הערה 125
ב ע"א רש"י ד"ה תני פסולה וד"ה מבויחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
ב ע"א תוס' - דהו"ל לאשמועינן הכשר מבוי ברישא וכו' תורת מנחם חכ"ו עמ' 157
ב ע"א תוס' ד"ה אשכחן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנח
ב ע"א תוס' ד"ה מבוי - ולהכי פריך בגמרא שפיר טפי מאי שנא סוכה דתגי פסולה גנת אגוז (תשעב) אות תפח
ב ע"א תוס' ד"ה סוכה - ימעט לכתחילה ובדיעבד כשר גנת אגוז (תשעב) אות תכח
ב ע"א רשב"א - להושיב מזבח פנימי באולםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעו
ב ע"ב בין לרבנן ובין לר"י לילפו מפתח שער החצרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פה ע"א
ב ע"ב ואב"ע כי כתיב קלעיםאמרי יוסף שמות דף קסג ע"א
ב ע"ב רבי יהודה מכשיר עד מ' או נ' אמה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריב
ב ע"ב בשלמא לבר קפרא גוזמא חכמה ומוסר ח"א עמ' קסט
ב ע"ב בשלמא לבר קפרא גוזמא אלא לרבי יהודה וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעא
ב ע"ב בר קפרא גוזמאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שלט
ב ע"ב גוזמא בעלמא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעג
ב ע"ב גוזמא בעלמא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכו {בענין שקר בגוזמאות}
ב ע"ב הכשר מבוי בש"א לחי וקורה ובה"א לחי או קורה צלח רכב עמ' תמ
ב ע"ב אתנייה צריך למעט אסף המזכיר (מאזוז) מע' א אע"פ
ב ע"ב ריטב"א ד"ה פתח אולם הבית לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
ג ע"א09 אם יש לה אמלתרא אפי' גבוה יותר קכ' אמה אי"צ למעט לקוטי שיחות ח"ה עמ' 456
ג ע"א09 אם יש שם מילתא דתמיהא כגון אמלתרא אפילו למעלה מעשרים אמה שלטה בה עינא דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שצט
ג ע"א24 למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע משום דלא שלטא ביה עינא באמונה שלמה עמ' רפב
ג ע"א24 למעלה מעשרים אמה וכו' משום דלא שלטא ביה עינאפרי צדיק פורים אות ב
ג ע"א24 למעלה מעשרים אמה לא שלטא ביה עינאתורת העולה (תשעה) עמ' מה
ג ע"א24 למעלה מעשרים דלא שלטת ביה עינא אור לשמים (תשסג) עמ' לג
ג ע"א24 מבוי שגבוה למעלה מב' אמה פסולה משום שלא שלטה בה עינא ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שסח
ג ע"א37 כיון דקא חשיב איה ליה קלא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלח
ג ע"א37 מקצת קורה בתוך כ' ומקצתה למעלה מס אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעד
ג ע"א37 מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשריםחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ד אות ד
ג ע"א40 אמרי' קלושאגודת אזוב (יעבץ) דף לב ע"א, לד ע"א-ע"ב
ג ע"א43 מבוי דלרבים מדכרי אהדדי תהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה מד
ג ע"א43 רבים מדכרי אהדדי ערבי נחל (תשסד) עמ' תשיג
ג ע"א43 רבים מידכרי אהדדי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצז
ג ע"א50 אמרי אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' נו
ג ע"א50 אמרי אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא ילקוט עטרת צבי עמ' קג
ג ע"א50 קדירא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא דברי דוד (טשורטקוב) עמ' מו
ג ע"א50 קדירה דבי שותפי שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קיב
ג ע"א50 קדירה דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ד אות ה
ג ע"א50 קדירה דבי שותפי לא קרירי ולא חמימי שבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק א
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רלא
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמב
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים שבת עמ' קטז
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ס
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אחרי ו
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפא
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' כ
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראשארית מנחם - מאמרים עמ' קלט
ג ע"א50 קדירא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא לחמי תודה דף מג ע"ב
ג ע"ב01 חלל סוכה תנן גנת אגוז (תשעב) אות קסז
ג ע"ב01 חלל סוכה תנן דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מט
ג ע"ב11 אמה של ו' טפחיםטוב טעם שמות עמ' רב
ג ע"ב11 באמות בת ששה טפחיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' סד {אמות היכל היו בת ו'}
ג ע"ב19 רבי אומר אומר אני זכור לאברהם (וייס) פ' תזריע
ג ע"ב19 רבי אומר אומר אני אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הענוה סי' א
ג ע"ב35 אלא הללו שוחקות והללו עצבותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 121
ג ע"ב35 הללו שוחקות והללו עצבות זבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ
ג ע"ב35 הללו שוחקות והללו עצבותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צ
ג ע"ב35 טפח שוחק טפח עצב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 587
ג ע"ב35 כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבותמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ח ע"א
ג ע"ב35 שני סוגי טפח שוחק ומצומצם ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריב
ד ע"א17 זרת, רש"י - חצי אמה הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק טז
ד ע"א21 כל שיעורי המצוות מסיני ניתנותורת העולה (תשעה) עמ' תו
ד ע"א21 שיעור מסיני ניתן תורת העולה ח"ג פרק לט
ד ע"א21 שיעורים הלכה למשה מסיני תורת מנחם חלק ס עמ' 91
ד ע"א21 שיעורין הלכה למשה מסיני אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריד
ד ע"א21 שיעורין הלכה למשה מסיני אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיג
ד ע"א21 שיעורין הלכה למשה מסיני מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרו
ד ע"א21 שיעורין הלמ"מ ויגד יעקב עמ' תשמה
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפד
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצ
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שם עולם (תשסו) עמ' א
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שיעורין דאורייתא הוא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצ, תמא
ד ע"א22 מחיצות הלכה למשה מסיני פניני יחזקאל עמ' רמד
ד ע"א22 שיעורין דאורייתא היא דכתיב ארץ חטה ושעורה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' שנו
ד ע"א23 ארץ חטה ושעורה וכו' כל הפסוק נאמר לענין שיעורים להורות נתן בראשית עמ' כג
ד ע"א24 כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו' שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא כמגע ובמשא וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רכב
ד ע"א24 כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר נאות דשא (תשסח) עמ' קג
ד ע"א24 כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסד
ד ע"א24 כל הפסוק לשיעורין נאמר שכל שיעורי' כזתיםתורת יחיאל דברים עמ' קיז
ד ע"א24 כל הפסוק כולו לשיעורים, ורש"י זאת ליעקב דברים עמ' קצב
ד ע"א25 הנכנס לבית המנוגע בי חייא ח"א עמ' רעו
ד ע"א רש"י - שיעור אכילת פרס הוא ארבע ביצים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 221
ד ע"א תוס' ד"ה גפן ברית שלום (תעח) דף קלד ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה גפן ברית שלום (תשסח) עמ' תתסב
ד ע"ב02 שיעורן ברימונים זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסד
ד ע"ב07 הילכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי ויואל משה מאמר ב סי' פט עמ' רצב
ד ע"ב08 אסמכתא בעלמא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 71
ד ע"ב08 חציצה פוסלת בטבילהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריז
ד ע"ב11 במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהןראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות כח
ד ע"ב11 כל בשרו במים שכל גופו עולה בהן משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלה
ד ע"ב11 מים שכל בשרו עולה בהם תורה בציון עמ' שסז
ד ע"ב11 מים שכל גופו מתכסה בהם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' מב
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהםנפש החיים עמ' 49
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן שיחות ר' ראובן עמ' ג
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חל"ט עמ' 152
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום ג' אמותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף פה
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמה
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חט"ו עמ' 50, חכ"ד עמ' 228
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חל"ז עמ' 142
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חמ"ה עמ' 231, 240
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חנ"ג עמ' 261
ד ע"ב12 אמה על אמה ברום ג' אמות תורת מנחם חלק מ עמ' 303
ד ע"ב13 מי מקוה מ' סאה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יומא ג
ד ע"ב13 מקוה וכו' מ׳ סאה מאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשסט
ד ע"ב13 מקוה טהרה שיעורו מ' סאה נצח ישראל (הרטמן) עמ' קפז
ד ע"ב17 דתניא ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו וזהו שער תשובה מיראה עמ' לה
ד ע"ב17 שערו וכו' את הטפל לבשרו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 179
ד ע"ב18 את - הטפל ישמח חיים (תשסה) מע' א אות קב
ד ע"ב18 את בשרו את הטפל לבשרו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קל*
ד ע"ב18 את בשרו הטפל לבשרו חכמת התורה תולדות עמ' רכ
ד ע"ב18 את בשרו הטפל לבשרו תורת מנחם חנ"ב עמ' 280, חנ"ג עמ' 465
ד ע"ב18 את הטפל לקוטי שיחות ח"י עמ' 189
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו משמרת איתמר (תשסז) עמ' תלט
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו שרגא המאיר על התורה עמ' רלב
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו תורת מנחם חלק לג עמ' 318, 356, חלק לד עמ' 159
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו לרבות השיער גור אריה בראשית פ"ד אות ג
ד ע"ב18 'ורחץ את בשרו במים' 'את' הטפל לבשרו עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לסוכות אות א
ד ע"ב18 ורחץ את בשרו לרבות שערו אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנז, ח"ו עמ' קכז
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנב
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרופרי צדיק תרומה אות ט
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו וכו' וזהו שער תורת מנחם חי"ט עמ' 180, חכ"ו עמ' 108
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו וכו' שערו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 245
ד ע"ב18 ורחץ במים את בשרו את הטפל לבשרו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 39
ד ע"ב21 ד"ת רובו ואינו מקפיד אינו חוצץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עח
ד ע"ב21 דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ להורות נתן ויקרא עמ' קעה
ד ע"ב22 דבר חוצץ אם מעט ואם הרבהשערי תשובה אגה"ת אות נג
ד ע"ב27 אין גוזרין גזרה לגזרה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 117
ד ע"ב30 אמות הבנין באמה בת ששה טפחים צפנת פענח (תשסו) עמ' קיא
ד ע"ב30 ר' יהודה ס"ל אמת בנין בת ששה אמת כלים באמה בת חמשה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנד
ד ע"ב34 גוד ולבוד ודופן עקומה הלכה למשה מסיני לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
ד ע"ב34 כי אתאי הילכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה צלח רכב עמ' תכו
ד ע"ב רש"י - אמת כלים, כגון אמות הארון והמזבחות והשלחן צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנד
ד ע"ב רש"י - דבש האמור בתורה הוא דבש תמרים גור אריה ויקרא פ"ב הערה 107
ד ע"ב רש"י - מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
ד ע"ב רש"י ד"ה רובו תשובה מיראה עמ' לה
ד ע"ב תוס' ד"ה דבר תשובה מיראה עמ' לה
ה ע"א מבוי שנפרץ מצדו כלפי ראשובריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ד, ו, ז [הלכה]
ה ע"א ואי בד' היכי משכחת להבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
ה ע"א רש"י ד"ה מתיר פרצה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
ה ע"א תוס' ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק ד [הלכה]
ה ע"ב ספק דרבנן להקלבני יששכר ח"א דף נט ע"א (בהגה ב)
ה ע"ב רש"י ד"ה אינו דיןבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
ה ע"ב רש"י ד"ה ד' אמות, לחי הבולט ד"א אינו עולה משום לחי, דבמחשבה לא מצינן לאפוקי מתורת כותלחיי נפש ח"ב עמ' קלז
ה ע"ב רש"י ד"ה ד"אבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ג [הלכה]
ה ע"ב רש"י ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק ד [הלכה]
ה ע"ב תוס' ד"ה ק"ו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
ו ע"א04 דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי הר המוריה עמ' קב
ו ע"א04 פתחא בקרן זוית לא עבדי אינשיחיי נפש ח"ב עמ' קלח
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר כתונת פסים (תשעא) עמ' סו
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר לדור ולדורות ח"א עמ' שלא
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר לקוטי שיחות ח"א עמ' 262, חי"ט עמ' 314, חכ"ב עמ' 425
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר תורת מנחם חל"ז עמ' 65
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר תורת מנחם חלק לד עמ' 217
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר תפארת צבי ויקרא עמ' רנד
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר ורש"י תורת מנחם חלק מ עמ' 327
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדרחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שנ
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדרמשיבת נפש עמ' ריג
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר שם גדר תורת מנחם חט"ז עמ' 283, חכ"ג עמ' 64
ו ע"א08 בקעה מצא וגדרה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצה, תיב
ו ע"א08 בקעה מצא וגדרהפחד יצחק שבועות מאמר מא
ו ע"א08 רב בקעה מצא וגדר בה גדר משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ריא
ו ע"א08 רב בקעה מצא וגדר בה גדר תורת מנחם חנ"ג עמ' 61
ו ע"א08 רב בקעה מצא ועשה לה גדר דעת תפלה עמ' תמב
ו ע"א08 ורב בקעה מצא וגדר בה גדר ישראל קדושים עמ' 5
ו ע"א08 רב בקעה מצא בה וגדר בה פאר יעקב ח"ב עמ' תתסח
ו ע"א08 רב בקעה מצא וגדר בה גדר לקוטי שיחות חל"ה עמ' 168
ו ע"א10 מבוי עקוםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט [הלכה]
ו ע"א20 צוה"פ מכאן ולחי וקורה מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ז ס"ק א או"ק א [הלכה]
ו ע"א רש"י - רה"ר שמצויין בה ששים רבואכרם טוביה עמ' רכד
ו ע"א רש"י ד"ה רה"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
ו ע"א רש"י ד"ה רשה"רבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג, סי' ג ס"ק ג או"ק [א] בהוספה, סי' יב ס"ק ג, ד [הלכה]
ו ע"א רש"י ד"ה תורתו כסתוםבריתי יצחק עירובין סי' יב מכתב ב [הלכה]
ו ע"א תוס' - אפשר לצמצם ביד"ש גור אריה שמות פ"ל הערה 101
ו ע"א תוס' ד"ה וספק משיב צדק סי' נג (עמ' 33)
ו ע"א תוס' ד"ה וספק נוה צדק דף ה ע"ג
ו ע"א תוס' ד"ה כיצדבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב01 מי שיש לו שתי בתיםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה, סי' טז ס"ק ה [הלכה]
ו ע"ב04 וחכ"א אין מערבין רשה"ר בכךבריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ה [הלכה]
ו ע"ב06 והא אמר ר' יוחנן ירושלים אלמלא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה, סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב07 אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רה"ר, ורש"י רנת יצחק ישעיה עמ' רלח
ו ע"ב07 ירושלים אילמלא דלתותיה נעולות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים לחמי תודה דף קב ע"ב
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצב
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילהדברי שמואל (תשנח) עמ' כד, קח, קסו
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלותדברי שמואל (תשיג) עמ' יד, צו
ו ע"ב07 רה"ר אינו ניתר אלא בדלתות שמחה לאיש (אלישר) דף ה ע"א
ו ע"ב09 אבולי דמחוזא וכו' חייבים עליהם משום רה"ר המאור הגדול (גר"א) עמ' תקפג
ו ע"ב09 הני אבולי דמחוזא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
ו ע"ב09 הנך אבולי דמחוזיבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב11 מבואות המפולשות לרה"רבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה[א] בהוספה, סי' ב ס"ק ב או"ק ד (ד), סי' ג ס"ק ג או"ק [ד] בהוספה [הלכה]
ו ע"ב28 ראויות לנעולבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [ח] בהוספה [הלכה]
ו ע"ב34 בכל מקום מחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כב"ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תר
ו ע"ב34 בענין מחלוקת ב"ה ב"ש כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 70
ו ע"ב34 הלכה בבית הלל ככר לאדן (תקסא) דף קלב ע"ב
ו ע"ב34 העושה כדברי ב"ש עושה דברי ברוך ח"ב סי' יא אות ט
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כבית שמאי חקל יצחק (תשסג) עמ' תמה
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה וכב"ה עושהארז ישעיהו דף יד
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה כדברי ב"ה עושה וכו' אור ישראל (תרס) דף מו ע"א
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושהאמרי בינה (אש) דף עא ע"ד
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 301
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה כדברי בית הלל עושה אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
ו ע"ב34 לעולם הלכה כבית הלל והרוצה לעשות כב"ש עושה וכו' מבשרת ציון ח"א עמ' פב
ו ע"ב34 לעולם הלכה כבית הללאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצ
ו ע"ב35 ההולך כחומרי ב"ש וב"ה - כסיל ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק א
ו ע"ב35 העושה כחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מו
ו ע"ב35 העושה מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קנה
ו ע"ב35 העושה מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך אור חדש (הרטמן) פ"א אות 124
ו ע"ב35 הרוצה לעשות מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר והכסיל וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסו
ו ע"ב35 כחומרי בית הלל ובית שמאי הוא כסיל ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק א
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה - הכסיל בחושך הולך מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תנו, תסו
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולךשפע חיים ח"ו עמ' קיא
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב וכו' מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קיז
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קיז
ו ע"ב35 מי שעושה תרי קולי דסתרי נקרא רשע עצי חיים - מועדים עמ' ש
ו ע"ב35 מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך ערבי נחל (תשסד) עמ' תכח, תפז
ו ע"ב35 מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה וכו' הכסיל בחשך הלך תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צט הערה קכה
ו ע"ב35 עושה מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תצט
ו ע"ב39 יצתה בת קול שהלכה כבית הלל כתונת פסים (תשעא) עמ' רג
ו ע"ב39 לאחר שיצאה בת קול שהלכה כבית הלל תורה בציון עמ' תכג
ו ע"ב תוס' ד"ה והאמרבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק א, ס"ק ב או"ק א, ס"ק ג או"ק ד, ס"ק י או"ק ג, סי' טז ס"ק ד [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה וכי תימהבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ב ס"ק ב או"ק ב, וס"ק ו, ט, סי' יב מכתב א, סי' טז ס"ק ב, ג, סי' יט ס"ק י טעם ד [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן - לאחר בת קול הלכה כבית הלל וכו' י"ל משום דבית שמאי מחדדי טפי תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יז
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן שם ישראל עמ' שכח
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן - הוצרך לבת קול דהלכה כב"ה כיון דב"ש מחדדי טפידובר צדק (זילבר) עמ' קיג
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן - לא יצאה אלא לכבודו תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו
ז ע"א01 אין משגיחין בבת קול אגרות הראיה כרך ב אגרת תסז(קא), תרצ (רצה); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נ {גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע}
ז ע"א10 הלכה ואין מורין כן תורת מנחם ח"ט עמ' 62
ז ע"א12 כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא דסתרי אהדדי וכו' אבל היכא דלא סתרי אהדדי עבדינו אור ישראל (תרס) דף מו ע"א
ז ע"א12 כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא דסתרי אהדדי, כגון שדרה וגלגלת, אבל היכא דלא סתרי עבדינן אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
ז ע"א12 לא עבדינן כחומרי דבי תרי משיב צדק סי' פד (עמ' 49)
ז ע"א19 היכא דלא סתרי אהדדי עבדינןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שח
ז ע"א29 מחלוקת בסרטיה מכאן וכו'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ו [הלכה]
ז ע"א32 לחי מכאן וצוה"פ מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ג ס"ק ו או"ק [ד] בהוספה [הלכה]
ז ע"א40 הא דרב יהודה דשמואל היא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ז ע"א רש"י - כל האילן קרוי אתרוג שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מז
ז ע"א רש"י ד"ה אתרוגאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תב
ז ע"א תוס' ישנים - יש חילוק בין טריפות אדם לטריפות בהמה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סד
ז ע"ב מבוי שנכנס לתוך החצרבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
ח ע"א מרימר פסיק סורא באוזלישמחה לאיש (אלישר) דף יא ע"א [הלכה]
ח ע"א מבוי שכלה לרחבה - פירצות זו כנגד זובריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
ח ע"א חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזובריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ד, ס"ק ט, ס"ק י או"ק ה [הלכה]
ח ע"ב מבוי העשוי כנדלבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ב, סי' יב מכתב ב [הלכה]
ח ע"ב אין מניחים הקורה באלכסוןבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
ח ע"ב נעץ שתי יתידותבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ב [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה ולרבהבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה קורה משום מחיצהבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה הכלבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה מניחבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' יג ס"ק ז [הלכה]
ח ע"ב רשב"א - אין שני הפכים משמשים בנושא אחד באר שרים פרשת שמות דרוש ז אות ג
ט ע"א01 פחות משלושה אין צריך להביא קורה צדקת הצדיק סי' קפו
ט ע"א17 בין לחייםבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ב, סי' יג ס"ק ח [הלכה]
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא אילנא דחיי (תשסז) עמ' קסו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא ארץ צבי (תשע) עמ' קנז
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שעו, תקנה
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא דברי יואל פ' תולדות דף תקנט ע"א28, פ' וישב דף רכח ע"א, פ' ויגש דף תפג ע"ב, פ' ויחי דף תקו ע"א
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא דרכי צדק עמ' שכח
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא חיים שיש בהם אבות עמ' קיד
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רנז
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא כתונת פסים (תשעא) עמ' שסז
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תכו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא מלכי בקודש (תשסב) עמ' קנא
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנג
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' טו, תמד
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאדבר טוב עמ' שכו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאפרדס מרדכי עמ' שצו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 240
ט ע"א28 יציבא בארעא וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכו
ט ע"א28 יציבא בארעאבני יששכר ח"א דף קל ע"ב
ט ע"א29 מצא מין את מינו תורת מנחם חכ"ט עמ' 37
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעור ברכת טוב עמ' שו, שטו
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעור עירין קדישין השלם עמ' קפז, רא, רנב
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעור תהלה לדוד (והרמן) פרק לח פסוק ד הערה ז
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעורבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ב [הלכה]
ט ע"א29 מצא מין את מינו ונעור עת האוכל עמ' 236 (סי' ח), רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' רלט
ט ע"א33 מבוי שרצפו בלחייןבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד [הלכה]
ט ע"א רש"י ד"ה דמנכריבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ב [הלכה]
ט ע"א תוס' ד"ה לרשב"גבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
ט ע"ב לחי הנראה מבפנים ושוה מבחוץ כשר עטרת ישועה (תשסד) אות טז להו"ר בנוסח הושענות
ט ע"ב חצר קטנה שנפרצה במלואה לתוך הגדולה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תצד
ט ע"ב גיפופי קטנה נכנסים לגדולהבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ב, ג [הלכה]
ט ע"ב רש"י ד"ה וצריך לחיבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ג [הלכה]
ט ע"ב רש"י ד"ה נראה בחוץבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד [הלכה]
ט ע"ב תוס' ד"ה כותלבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק א, וב"דברים המבוארים" או"ק א, ז, וס"ק ה או"ק א, ו [הלכה]
י ע"ב אתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה מצווה ועושה ח"א עמ' תכו
י ע"ב אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק א [הלכה]
י ע"ב דאתי אוירא מהאי גיסא ואוירא מהאי גיסא אמרי קדוש (תשסא) עמ' רל
י ע"ב ויעשה פס אמה וירחיק אמהבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
י ע"ב וליחוש דילמא עייל בפתחא זוטאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ה, ו [הלכה]
י ע"ב עור העסלא וחלל שלו מצטרפין בפתח המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכח
י ע"ב א"ל אביי לרב דימי מי פליגיתו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצד
י ע"ב רש"י ד"ה מרחיק וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
י ע"ב תוס' ד"ה ואצבעיים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
י ע"ב תוס' ד"ה ועושה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
יא ע"א כי תניא ההיא בפיתחי שמאידברי שמואל (תשנח) עמ' לט, מד, מז
יא ע"א פתחי שמאיבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
יא ע"א פתחי שימאי פתחין שוממין דעת תפלה עמ' יא בהערה
יא ע"א ר"י ור"ל בדין נעץ ד' קונדיסין ומתח זמורה ורש"י בד"ה ואף ר"י סבר לה כרב ותוס' שמחה לאיש (אלישר) דף יא ע"ב
יא ע"א דאמר ר"ל משום ר"י בר' חנינא וכו' הא דידיה הא דרביה מגילת סמנים עמ' סז
יא ע"א תוס' ד"ה אילימאבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ז, ח [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה אילימא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
יא ע"א תוס' ד"ה איפכא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
יא ע"ב כיפהבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק א [הלכה]
יא ע"ב ושוין שאם יש ברגליה י' חייבתבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ד [הלכה]
יא ע"ב פטור ממזוזהבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
יא ע"ב רש"י ד"ה מן הצדבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ג [הלכה]
יב ע"א רב ששת היה תלמידו של רב דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז
יב ע"א 'מודים', מכלל דפליגי אמרי נועם (מועדים) סי' ט לל"ג בעומר
יב ע"א לשון ים קאמרת קל הוא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
יב ע"ב וכי ככר זה עשה אותה לדה"י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רטו
יב ע"ב הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייבבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א [הלכה]
יב ע"ב מי שיש לו שני בתיםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ו [הלכה]
יב ע"ב תוס' ד"ה ובתיםבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ו [הלכה]
יג ע"א03 אר"ע לא אמר ר"י דבר זה וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' נז
יג ע"א04 לא אמר ר' ישמעאל דבר זה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קט, קלז, ח"ב עמ' קיב
יג ע"א04 לא אמר ר' ישמעאל דבר זה, ורש"י תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קצז, רנד
יג ע"א09 ר"ע אמר לחדד התלמידיםמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
יג ע"א09 כדי לחדד את התלמידים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקלג
יג ע"א09 לא אמרה רבי עקיבא אלא לחדד בה התלמידים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסו הערה 88
יג ע"א09 לחדר בה את התלמידים דברי חנינא - ת"ת עמ' ה, כא, כד
יג ע"א12 תלמיד אחד לפני ר"ע אינו אלא ר"מ דובר צדק עמ' *9
יג ע"א13 אלא ר"מ ששימש את ר' ישמעאל ואת ר"ע וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה, סי' לו אות ז, סי' ט אות ג
יג ע"א13 ר"מ למד תורה אצל ר"ע ביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק ו
יג ע"א13 רבי מאיר ששימש את רבי ישמעאל ואת רבי עקיבא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפד
יג ע"א14 א"ר מאיר כשהייתי אצל ר"י הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו וכו' מגילת סמנים עמ' קח
יג ע"א17 א"ר יהודה וכו' כשהייתי לומד תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנא
יג ע"א18 א"ר מאיר כשלמדתי תורה אצל ר"ע הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו לב אריה פרשת במדבר אות יט
יג ע"א18 אר"מ כשהייתי לומד תורה אצל ר"ע וכו' לבלר אני וכו' שמא אתה מחסר אות א' וכו' ורש"י ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קפ
יג ע"א18 כשהייתי לומד תורה אצל ר"ע הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ורש"י ברית אברהם (בושערה) דף צח ע"ד
יג ע"א19 הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו וכו' הוי זהיר במלאכתך וכ' נמצא אתה מחריב את העולם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסח, תתרנג, תתרנו
יג ע"א20 אמר רבי ישמעאל לר"מ וכו' שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו מצווה ועושה ח"ב עמ' תשלא
יג ע"א20 וכשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני מצווה ועושה ח"א עמ' ריט, תקמה, תרכ
יג ע"א20 וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך וכו' אפילו מיחש לזבוב נמי וכו' דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' נה
יג ע"א20 וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי וכו' וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת אמור ב
יג ע"א21 א"ל בני מה מלאכתך א"ל לבלר אני א"ל הזהר בני וכו' עירין קדישין השלם עמ' תקנה
יג ע"א21 אמר רבי מאיר חכם וסופר לבלר אנינטריקן (תשעד) עמ' רי
יג ע"א21 אמרתי לו לבלר אני נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ג
יג ע"א21 בני מה מלאכתך וכו' הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים וכו' נמצאת מחריב את כל העולם כולו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רנח
יג ע"א21 בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני וכו' הוי זהיר במלאכתך וכו' שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ס-סב
יג ע"א21 מה מלאכתך אמרתי לו לבלר א"ל בני הזהר וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלז
יג ע"א21 ר' מאיר היה לבלרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כט
יג ע"א21 ר"מ היה לבלר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
יג ע"א22 אחריות בכתיבת סת"ם אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' מ
יג ע"א22 בני הוי זהיר במלאכתך חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפא
יג ע"א22 בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים וכו' להורות נתן דברים עמ' שיט
יג ע"א22 בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים וכו' נמצאת מחריב את כל העולם כולו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' ע
יג ע"א22 בני הזהר במלאכתך שמלאכת שמים היא מגדל עוז (תשעח) עמ' תקפא
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך וכו' אפילו מיחש לזבוב נמי וכו' דרשות מנחת יצחק עמ' רנט
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך שמלאכת שמים דובר צדק עמ' *7-6
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רמב
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך, ותוס' ד"ה או אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנג
יג ע"א22 הזהר במלאכתך שמלאכת שמים היא אגרא דכלה ח"א עמ' תקיב
יג ע"א22 הזהר במלאכתך שמלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ד אות ט
יג ע"א23 אם אתה מחסר או מייתר אות אחתדורש לציון (בריל) עמ' 9
יג ע"א23 אם חסר אות אחת ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיב {אם חסר אות הס"ת פסול}
יג ע"א23 שאם אתה מחסר או מייתראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' כב
יג ע"א23 שמא אתה מחסר אות א' או מייתר אות א' נמצאת מחריב את כל העולם כולו שיחות ר' ראובן עמ' קפו
יג ע"א23 שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פז
יג ע"א23 שמלאכתך מלאכת שמים שמא אתה מחסר אות אחת וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנו, שסא
יג ע"א24 המחסר בכתיבה או המוסיף בכתיבה מחריב את העולם באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 9
יג ע"א24 מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מח
יג ע"א24 מחסר אות אחתילקוט הגרשוני ח"א דף מד
יג ע"א25 דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל דובר צדק עמ' *7
יג ע"א27 וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו והלא אמרה תורה כתב שיכול למחות אגרות הראיה כרך ג אגרת תתח (פו-פז) {למטרת מחיית עמלק צריכים רק מחיקה כוחנית}
יג ע"א28 כתב שיוכל להמחות פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכה, קפו
יג ע"א28 כתב שיכול למחות דובר צדק עמ' *8
יג ע"א30 לא מבעיא בחסרות ויתרות דבקי אנא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנד, תתרנד הערה 120
יג ע"א31 אלא אפילו מיחש לזבוב נמי דילמא אתי ויתיב אתגיה דדל"ת דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכז
יג ע"א31 מיחוש לזבוב וכו' ילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה
יג ע"א31 ר' מאיר חייש לזבוב דילמא אתי ויתיב אתגיה דדל"ת אמרי נועם (מועדים) סי' א לשבועות [מבן המחבר]
יג ע"א31 ר"מ חייש לזבוב דלא ליתי וליתיב אתגיה דדל"ת עטרת ישועה (תשסד) אות סג, קטו לשבועות
יג ע"א35 שימוש אשימוש לא קשיא דברי חנינא - ת"ת עמ' כג
יג ע"א36 אתא לקמי' דר"י וגמר גמרא והדר אתא לקמי' דר"ע וסבר סברא ורש"י תורת מנחם חנ"ט עמ' 182
יג ע"א36 אתא לקמיה דר"ע נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כ
יג ע"א37 וגמר גמרא דברי חנינא - ת"ת עמ' י
יג ע"א40 מוחקין לסוטה מן התורה במגילת סוטה צמח דוד (סקאליע) עמ' כז
יג ע"א רש"י ד"ה והדר דברי חנינא - ת"ת עמ' ז
יג ע"א תוס' ד"ה אבל להורות נתן דברים עמ' קנב
יג ע"א תוס' ד"ה אבל תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
יג ע"א תוס' ד"ה אבל - אפילו כתב סופר לשמה, אם לא שמע מפי הבעל כתוב פסול, פירוש, דכל שלא שמע מפי הבעל הו"ל סתמא ערבי נחל (תשסד) עמ' תסז
יג ע"ב06 שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרה
יג ע"ב06 אין בדורו כרבי מאיר מאיר בת עין (תשסו) עמ' 587
יג ע"ב06 אין בדורו של ר' מאיר כמותושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנא
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותו בנין שאול עמ' טז
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותו כו' לא יכלו חביריו לעמוד כו' שמנהיר עיני חכמים וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 202, חי"ב עמ' 123, 67, חי"ד עמ' 107, חי"ח עמ' 75
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותומצוה ולב ח"ב עמ' 148
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם לקוטי שיחות חי"ח עמ' 197
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולםדרך מצותיך (חב"ד) דף פא ע"ב {מדוע לא נאמר "מי שאמר והיה העולם יודע"}
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם קריאה בקריה ח"א עמ' שח
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסז
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כר"מ מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"ב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר' מאיר כמותו וכ' שלא יכלו חביריו לרדת על סוף דעתו בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' צח
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו ולא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו תפארת צבי במדבר עמ' קכז
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו' מגילת סמנים עמ' לב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ח ע"ג וע"ד
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותואור הצבי עמ' 254
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו תורה בציון עמ' קכב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' על טהור טמא ומראה לו פנים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנד, תנה
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תנז, תסב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' שהיה מטהר השרץ בק"ן טעמים ראשית דעת (קורח) סי' יח
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמישים טעם וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פג
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' על טהור טמא ומראה לו פנים מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ואתחנן יג
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' שאין בדורו של רבי מאיר כמותופרדס מרדכי עמ' קנג
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמראוצר הכבוד
יג ע"ב06 גלוי וידוע שאין בדורו כר"מ וכו' לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי לב אריה פרשת ויגש אות יב
יג ע"ב06 גלוי וידוע שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לג
יג ע"ב06 גלוי וידוע שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' דש
יג ע"ב06 ר"מ אין בדורו כמותו תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' *7, 80
יג ע"ב06 ר"מ אין בדורו כמותופרי צדיק וישלח אות א
יג ע"ב06 ר"מ וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' יד
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו' גלגולי נשמות (תשסא) [סי' ב ס"ק נב]
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותו ומ"מ לא קבעו הלכה כמותו מפני שלא יכלו חביריו לעמוד בסוף דעתו דברי יונה עמ' רעב
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותו ומ"מ לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו תהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה ג
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותודרשות שבט הלוי עמ' רח, רלו, רלח
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב07 ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יא, טז
יג ע"ב07 ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנב
יג ע"ב07 ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו בי חייא ח"ב עמ' דש
יג ע"ב07 לא קבעו הלכה ברבי מאיר לפי שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתופני חיים (פלג'י) דף שט ע"ב
יג ע"ב07 לא קבעו הלכה כמותו וכו' שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקלז
יג ע"ב07 מפני מה לא נקבעה הלכה כרבי מאיר גנא דפלפלי עמ' תיג
יג ע"ב07 מפני מה לא קבעו הלכה כמותו וכו' מבשרת ציון ח"א עמ' י
יג ע"ב07 מפני מה לא קבעו הלכה כר"מ, בן יהוידעקריאה בקריה ח"א עמ' שח
יג ע"ב07 ר"מ וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' יד
יג ע"ב08 לא יכלו חביריו לירד לסוף דעתו של ר"מ דברי אש (כץ) עמ' רמא, שמ
יג ע"ב08 לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתואשל חיים ח"א עמ' קסב
יג ע"ב08 לא ירדו חבריו לסוף דעתו של ר"מ, ותוספות חדשיםקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
יג ע"ב08 לא מצי למיקם אליביה, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסז
יג ע"ב08 לא עמדו חבריו על סוף דעתו גור אריה בראשית פי"ח הערה 195
יג ע"ב08 לא עמדו חבריו על סוף דעתו של רבי מאיר להורות נתן בראשית עמ' ס
יג ע"ב08 ר' מאיר היה חריף ולא ירדו חבריו לסוף דעתואורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
יג ע"ב08 ר' מאיר לא יכלו חבריו לעמוד על דעתו אגרות הראיה כרך ג אגרת תתח (פז) {מעלותיו של ר' מאיר}
יג ע"ב08 ר"מ - שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו תורת מנחם ח"כ עמ' 53
יג ע"ב08 ר"מ לא עמדו חבריו על סוף דעתו דובר צדק עמ' 8, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 67 (סי' עה)
יג ע"ב08 ר"מ לא עמדו חבריו על סוף דעתופרי צדיק לחנוכה אות טז, ראש השנה אות יג
יג ע"ב08 ר"מ לא יכלו חכמים לעמוד על סוף דעתו מאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' יח
יג ע"ב08 רבי מאיר לא עמדו על סוף דעתו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, שער התורה סי' כב, שער עבודת ה' סי' סא
יג ע"ב08 רבי מאיר שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יד, רא
יג ע"ב08 שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו תורת מנחם חל"ח עמ' 99
יג ע"ב08 שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו וכו' ומראה לו פנים אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' רעג
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו תורת מנחם חלק לג עמ' 405
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתואור הצבי עמ' 255
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתובאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ג
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתותפארת ראובן עמ' רכח
יג ע"ב08 שלא יכלו לעמוד על סוף דעתו של ר"מ דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף סג ע"ב
יג ע"ב08 שלא עמדו חביריו על סוף דעתו שהי' אומר וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרנב עמ' כג
יג ע"ב09 אומר וכו' ומראה לו פנים וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 57
יג ע"ב09 ר"מ הי' אומר על טהור טמא וכו' אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' רמב, תתרצג, במדבר עמ' א'תמז, נ"ך עמ' תרנה
יג ע"ב09 ר"מ הי' אומר על טמא טהור אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמח
יג ע"ב09 רמ"א על טמא טהור ומראה לו טעםברכת חיים ח"ב עמ' 156
יג ע"ב10 מראה לו פנים גור אריה שמות פכ"א הערה 79
יג ע"ב10 מראה לו פנים כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' נב
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו אלא נהוראי שמו וכו'אור הצבי עמ' 257, 277
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו אלא ר' נהוראי שמו וכו' ולא נהוראי שמו אלא ר' נחמי' שמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסו, תמה
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו וכו' אמר רבי האי דמחדדנא מחבריא וכו' ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ו
יג ע"ב11 לא ר' נהוראי שמו אלא ר' מאיר ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רמא
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' ה, יד, שלח
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמד, אור תורה סי' ה, יד, שלח
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר׳ נהוראי שמו מאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' יט
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא רבי נהוראי דורש טוב עמ' 75
יג ע"ב11 לא ר"מ שמואמרי מאיר (מאירי) שמות פט"ז פסוק ד
יג ע"ב11 לא ר"מ שמועולת חודש ח"ג מאמר קו
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא ר' נהוראי ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא ר' נהוראי להורות נתן בראשית עמ' תמח
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי בארות המים (תשסב) עמ' קה
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תמח
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו בארות המים (תשסט) עמ' שז
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצז
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' רח
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו ר"מ שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' מג
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפז
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיד עיני חכמים בהלכה של"ה (תשנז) - מס' תענית אות צב, קלג
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יג ע"ב11 ר"מ הוא רבי נהוראי דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' נו, עח
יג ע"ב11 נהוראי שמו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמא
יג ע"ב11 ר' מאיר נהוראי שמו שהי' מאיר עיני חכמים בהלכה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק א אות לה
יג ע"ב11 ר' נהוראי הוא ר"מ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 111
יג ע"ב11 ר' נהוראי היינו ר' מאיר מעדני אשר נישואין עמ' צג
יג ע"ב11 ר"מ היינו רבי נהוראי זכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סב
יג ע"ב11 רבי מאיר הוא רבי נהוראיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"א, שכב ע"א
יג ע"ב11 רבי מאיר נהוראי שמו וכו' שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה מאור עינים (תשעה) עמ' שסז
יג ע"ב12 ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפח, במדבר עמ' תסא
יג ע"ב12 למה נקרא שמו רבי מאיר צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנח
יג ע"ב12 למה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה נחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יג
יג ע"ב12 ר"מ שהוא מאיר עיני חבמים וכו' ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק לו
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים דברי סופרים סי' כה (עמ' 19)
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים תורת מנחם חלק ס עמ' 260
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים בהלכה אגרות הראיה ח"ה עמ' צח
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים בהלכהחכמת התורה בראשית עמ' מו
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמיםפרי צדיק וישלח אות א, חנוכה אות טז, פ' זכור אות א, ראש השנה אות יג
יג ע"ב12 ר"מ האיר עיני חכמיםחיי נפש ח"ו עמ' קכו
יג ע"ב12 שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמא
יג ע"ב12 שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
יג ע"ב13 ר' נהוראי ר' נחמיה שמו ונקרא ר' מאיר מצווה ועושה ח"ב עמ' תו
יג ע"ב13 ר' נחמי' שמו של ר' מאיר שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסד
יג ע"ב13 ר' נחמיה הוא רבי מאיר גנא דפלפלי עמ' רלו
יג ע"ב15 מנהיר עיני חכמים בהלכה תורת יחיאל בראשית עמ' שי
יג ע"ב15 ר' מאיר הי' מנהיר עיני חכמים פרדס המלך (תשסט) אות רסו
יג ע"ב16 א"ר האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לי' לר' מאיר מאחוריהמנחת יואל עמ' קכד, רכט, דש
יג ע"ב16 א"ר האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי' וכו' תורת מנחם חמ"ט עמ' 112
יג ע"ב16 א"ר האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קמו {כי ר"מ היה צופה ברוה"ק וכל רואהו נמשך עליו שפע רוה"ק}
יג ע"ב16 אמר האי דמחדדנא טפי דחזינא לד"מ מאחוריה ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכט
יג ע"ב16 אמר רבי הא דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה חשבון הנפש (תשעה) עמ' רכז {ההשפעה של ראיית התנועות ושפת הגוף של החכם}
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 269
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקעד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 61
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי בין המשפתים שמות עמ' מח
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי ברית אברהם (בושערה) דף ח ע"ג
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי חכמת התורה מקץ עמ' שטז, שעד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' פא; תרעב עמ' עד, תקלז, תשכב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחריו דברי יונה עמ' רעב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו' תורת מנחם חמ"ב עמ' 296
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תה
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה מצווה ועושה ח"א עמ' תפח, תקטז, תרי
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי עקבי אבירים (תשסה) עמ' שלז
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נא
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שלח
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנ, תנו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה חוה מחדדנא טפי ים שמחה עמ' רו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב והיו עיניך ראות את מוריך של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קי, קנג
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' מז
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תרלב, תשב, תשמב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו', ר' חננאל נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבריא דחזיתי לר"מ מאחורי'ס' ג' תמוז תשנד עמ' צה, קכו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחברי דחזיתיה לרבי מאיר מאחורוהי מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"ג
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנאצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדרנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה וכו' נחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יג
יג ע"ב16 אנא מחדדנא מחברי בית שלום מרדכי עמ' קמא, קצח, רפו
יג ע"ב16 דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה צדקת הצדיק סי' רה, דובר צדק עמ' 8, 159
יג ע"ב16 דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהפרי צדיק פ' שקלים אות א, בחוקותי אות יא
יג ע"ב16 הא דמחדדנא דחזיתיה לר"מ מאחוריה ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עז
יג ע"ב16 הא דעדיפנא מחבראי משום דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רסד, ער
יג ע"ב16 האי דחכימנא יותר מחבראיאור יהל ח"א עמ' לח
יג ע"ב16 האי דחכימנא מחבראי שראיתי לר' מאיר מאחוריו וכו' פרדס המלך (תשסט) אות רלד, רסו, תקעו, תרצח
יג ע"ב16 האי דחריפנא מחבראי דחזינא לר"מ מאחוריומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ג-ע"ד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא וכו' דחזיתי' לר"מכלי יקר (תשמח) עמ' שיג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא וכו' ואילו חזיתי' מקמי' הוא מחדדנא טפיילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי דחזינא לר"מ מאחוריה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי חכמת התורה בשלח עמ' תרפד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי חכמת התורה שמות עמ' תשמד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי דחזיתי לר"מ ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ט עמ' מו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי רחזיתיה לר"מ מאחוריהפרדס מנחם עמ' קו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחברי מאיר בת עין (תשסו) עמ' 588
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי שראיתי את ר"מ מאחוריו נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' פז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבירי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וזאת התורה עמ' לב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי לקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' נ, תורת לוי יצחק עמ' שנח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 128, 367
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' סז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי תורת יחיאל בראשית עמ' סב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי תפארת משה עמ' נט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לר"מ מאחוריהברכת משה דף סז ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לרבי מאיר שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לר"מ מכתב מאליהו ח"א עמ' 249
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לרבי מאיר מאחוריו בארות המים (תשסט) עמ' שב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחורי' בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' עד, תקלז, ח"ב עמ' תשכב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחורי'התורה והעולם ח"ג עמ' רי
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי לר' מאיר מאחוריה קומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טו, דרוש ר אות ג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' לא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי' ואילו וכו' כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קמא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו' ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קיב, קפז, רג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו'רב טוב דף יז ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מט, בראשית ח"ב עמ' שנב, דברים עמ' שצז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' סט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסה, שסא, תלג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קל {ביאור איך ישב לפני ר"מ; ירוש' (ביצה ה, ב) רבי יתב בסעודת נישואין עבר ר' מאיר וכו'. זו עובדא אחרת. ע"י ענוה זוכים לתורה, ולמדה רבי מר' מאיר. י' אצבעות רבי, פירושן. האר"י אסר לשלב אצבעות ימין ושמאל}
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשה
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה ובמסורת הש"ס שם מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחורי' עלי שור ח"ב עמ' תרע
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה קדושת עינים (תשעא) פרק א אות סז, פרק ד אות קעז, פרק ט אות ז, כו, פרק י אות י, טו, כה, כז, לה, לז, לח, נג, נה, פא, צד, קה, קז, קמג, קמז, קמח, קנה, פרק יא אות א, ד, ה, יג, יד, טז, כא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רלד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרמו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריו תורת יחיאל במדבר עמ' קמ
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קמב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' צז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תעג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סי' קג דף נג ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נ ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' כח דף לא ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף פא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שלט דף קה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו' בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' עז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו' דברי יונה עמ' כח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קצג ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כח-לג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריואור הצבי עמ' 257
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריו ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי יורה חכימא (תשעא) עמ' פח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבריא דחזיתא לר"מ מאחוריה בארות המים (תשסב) עמ' צט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחכראי דחזיתי' וכו' תורת מנחם ח"א עמ' 194
יג ע"ב16 האי דמחדדנא משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריו ואילו חזיתיה מלפניו הוינא חריף טפי מלכי יהודה (תשע) עמ' קיז
יג ע"ב16 האי דמחדדנאחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 273
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לר"מ מאחורי' איתן האזרחי עמ' שז
יג ע"ב16 האי דעדיפנא דחזיתיה לר"מ מאחוריה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד, צב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט
יג ע"ב16 האי דעדיפנא טפי מחבראי ילקוט עטרת צבי עמ' קצה
יג ע"ב16 האי דעדיפנא מחבראי משום דחזיתי לרבי מאיר מאחוריה ואלו חזיתיה מקמיה הוי מחדדנא טפי יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קלז
יג ע"ב16 האי דעדיפנא מחבראי משום דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהפני חיים (פלג'י) דף קנז ע"א
יג ע"ב16 האי דעדיפנא מחבראימכתב מאליהו ח"א עמ' 249
יג ע"ב16 רבי היה מחודד משום שראה את ר"מ דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' לח
יג ע"ב17 אילו חזינא מקמיה הוה מחדדנא טפיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שפג ע"א
יג ע"ב17 אילו חזיתיה אפניו הוי מחדיד טפי דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק ג(2)
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דברי חנינא - ת"ת עמ' כא, כב, נ, סה
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הוו מחדדנא טפיוצוה הכהן עמ' קעג
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה מחדדנא טפי דברי יצחק (רבינוביץ) דף לח ע"ב
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיהמי מרום ח"ג עמ' עח {המסתכל בפני עם ישראל מצד קדושתם מתחכם}
יג ע"ב17 אילו ראיתיו מלפניו הוה מחדידנא טפיפני חיים (פלג'י) פתיחה אות א
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הואי מחדדנא טפי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שכד
יג ע"ב17 דחזינא לר"מ מאחוריה שערי הישיבה ח"א עמ' קצט, ח"ב עמ' רכז
יג ע"ב17 דחזינא לר"מ מאחוריה וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסח, קעה
יג ע"ב17 דחזיתיה לר' מאיר כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעט, ריז
יג ע"ב17 דחזיתיה לר' מאיריין לבנון (תשסג) עמ' 68
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריה אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קיא
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריהאשל חיים ח"א עמ' קסב
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריוצמח מנחם דף עב ע"ג
יג ע"ב17 דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רט
יג ע"ב17 דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכח
יג ע"ב17 דחיזיתיה לרבי מאיר מאחוריה מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמט
יג ע"ב17 ואילו חזיתי' מקמי' הוה מחדדנא טפי תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שיז
יג ע"ב17 ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנה
יג ע"ב17 ואילו ראיתי בפניו תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' פא
יג ע"ב17 חזיתי לר' מאיר מאחוריו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צ
יג ע"ב17 שראיתי ר"מ מאחוריו קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויחי
יג ע"ב18 והיו עיניך ראות את מוריך וכו' תלמיד היה לו לר"מ וכו' דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קצג
יג ע"ב18 והיו עיניך רואות את מוריך אור אברהם - סידור התפילה עמ' כד
יג ע"ב20 שהיה אומר על כל דבר ודבר של טהרה מ"ח טעמי טהרהאמרי יוסף בראשית דף קכה ע"ג
יג ע"ב20 תלמיד א' הי' לו לר"מ וכו' אפיקי ים עמ' עא
יג ע"ב20 תלמיד אחד היה לו לר"מ וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה מ"ח טעמי טומאהלחמי תודה דף קנא ע"א
יג ע"ב20 תלמיד אחד של ר"מ היה מטהר השרץ במ"ח פנים, אחר בק"נ פנים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 283
יג ע"ב20 תלמיד הי' לו לר"מ וסומכוס שמו וכו' ועל כל דבר ודבר של טהרה מ"ח טעמי טהרה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ג אות יא
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר' מאיר סומכוס שמו שהיה אומר וכו'אור הצבי עמ' 208
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלד
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמו, ומהרש"א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצו
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמו, ומהרש"א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קנט
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס שמו וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ג פרק ד דף נה ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף נו/נז ע"ב
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור ומ"ח פנים טמא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך יא
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור ומ"ח פנים טמא מטר השמים (תשנז) עמ' שעט
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור ומ"ח פנים טמא פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קס
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור מ"ח פנים טמא, ריטב"אדרשות שבט הלוי עמ' רצב
יג ע"ב24 אפשר לטהר את השרץ בק"ן טעמים אור יחזקאל - מדות עמ' שה
יג ע"ב24 הי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצו
יג ע"ב24 הי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים תורת מנחם חמ"ד עמ' 301
יג ע"ב24 היה מטהר את השרץ בק"ן טעמים אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קיז, קיח
יג ע"ב24 היה מטהר השרץ בק"ן טעמים המאור הגדול (גר"א) עמ' רז, רלד
יג ע"ב24 יודע לטהר השרץ בק"ן טעמים צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מד
יג ע"ב24 יכול אני לטהר שרץ מן התורה וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' תכז
יג ע"ב24 יכול לטהר את השרץ בכמה טעמיםמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו שם בחגיגה
יג ע"ב24 יכול לטהר את השרץ בק"ן טעמים שמלת אליעזר ח"ב עמ' רפ
יג ע"ב24 לטהר השרץ בק"נ טעמים צפנת פענח (תשסו) עמ' מז {היצה"ר עושה כך}
יג ע"ב24 מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים תורת אליהו עמ' רא
יג ע"ב24 מטהר את השרץ בק"נ טעמים תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' יג
יג ע"ב24 מטהר השרץ בק"ן טעמים כתונת פסים (תשעא) עמ' רצט
יג ע"ב24 מטהר השרץ בק"נ טעמיםילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב24 שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלו
יג ע"ב24 שהיה מטהר את השרץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קנו
יג ע"ב24 תלמיד אחד היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ וכו' ותוס' נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קה
יג ע"ב24 תלמיד היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים בית יצחק (ויינברגר) עמ' רעז
יג ע"ב24 תלמיד וכו' שהי' מטהר את השרץ בקץ טעמים, ותוס' ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ג אות טו
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים אמרות חיים עמ' צ
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"ן טעמים דברי יואל פ' תולדות דף תרז ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ו
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה היה מטהר את השרץ בק"נ טעמים השיר והשבח ח"ב עמ' רס
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה והיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה והיה מטהר שרץ בק"ן טעמים אמר רבא אני אדון ואטהרנו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'י
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה יודע לטהר את השרץ בק"נ טעמיםוצוה הכהן עמ' לד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים לישרים תהלה (תשסד) עמ' קיח
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תיב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמיםכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים שלשלת הקודש עמ' רד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים דעת תורה בראשית עמ' רפו, שמות עמ' מט
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רנד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קלח
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים מחשבת מוסר ח"א עמ' רמ, רצו
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםאבן שוהם (פינסק) עמ' 93
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רצו/ז דף צג ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כו/ז ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ וכו' התרגשות הלב (תשסט) עמ' רסג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר שרץ בק"נ טעמים שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קיג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה שטיהר השרץ בק"ן טעמים דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק חי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים א"ר אני אדון ואטהרנו, ותוס' - תימה מה חריפות הוא וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פו ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד שהיה יודע לטהר את השרץ בק"נ טעמים באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ג
יג ע"ב24 תלמיד שהיה מטהר את השרץ וכו' בין המשפתים שמות עמ' קצ
יג ע"ב24 תלמיד שהיה מטהר את השרץחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 295
יג ע"ב24 תלמיד שהיה מטהר השרץ בק"ן טעמים מנחם ציון (תשסד) עמ' קמח
יג ע"ב25 אמר רבינא אני אדון ואטהרנו ומה נחש וכו' הר המוריה עמ' רנב
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנו ומה הנחש שממית טהוראור הצבי עמ' 86
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנו וכו'שו"ת הרמ"א סימן קז
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנו ומה נחש שממית תקנת השבין סי' טו (עמ' 162), אור זרוע לצדיק עמ' 50, דובר צדק עמ' 7, 148
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנוצמח צדקה עה"ת עמ' קעב
יג ע"ב26 לטהר שרץ מק"ו ומה נחש שממית טוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו וכו' יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב"ה אור ישראל (תרס) דף מד ע"ב
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים וכו' יצתה ב"ק ואמרה אלו ואלו ד"א חיים והלכה כב"ה חמודי צבי מועדים עמ' קצג
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' אלו ואלו דא"חכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים הןקדושת לוי דף קח ע"ג
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי א' חיים שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצתה ב"ק וכו' הלכה כב"ה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קסד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' לז ע"א-ע"ב
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה כו' הלכה כמותנואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצ
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה כו' והלכה כב"ה גלגולי נשמות (תשסא) סי' ו ס"ק א
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"האוצר הכבוד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו שמאי והלל דובר צדק עמ' 10
יג ע"ב29 שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רע
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותינו וכו' ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נג
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנוצוף דבש (לוין) מאמר ד
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה ב"ק ואמרה או"א דא"ח והלכה כב"ה וכו' מפני שנוחין ועלובין היו תהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה ג
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה ב"ק ואמרה וכו' והלכה כב"ה שרתי - חבר הקיני עמ' כז
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כב"ה דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכה ע"ב
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל תורה בציון עמ' תכג
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו אור מאיר ח"ב עמ' סט
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים להורות נתן ויקרא עמ' קנב
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פח, צ
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת קרח א, סמוכים לעד - ביצה א
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הללבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כבית הלל של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רז, רכב, רפב
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הללרב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיט ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש כח דף קכד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לג ע"ב; יפה מראה (שנ) סוכה פרק ב דף קנא ע"א, וחגיגה פרק ב דף ריט ע"ד; של"ה (תט) בית חכמה דף כה ע"ב, ותורה שבעל פה דף תטו ע"ב; פי' רקנטי (שה) פ' בראשית; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"כ פרק יז דף מב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פט דף לא ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק כג דף פב ע"ב; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף כט ע"ג; משפטי שמואל (קלעי, שנט) סימן ט דף יד ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף כו ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת יתרו דף פז ע"א
יג ע"ב30 ב"ש מחדדי טפירוח חיים (חיד"א) עמ' קפא
יג ע"ב30 שנחלקו בית שמאי ובית הלל מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ב
יג ע"ב31 בת קול שאמרה הלכה כבית הללארז ישעיהו דף יד
יג ע"ב31 בת קולרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תפב-תפג
יג ע"ב31 יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דא"ח תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רצ
יג ע"ב31 יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים וכו' שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן פניני יחזקאל עמ' תקכט, תלט
יג ע"ב31 יצאה בת קול הלכה כבית הלל קרן לדוד בראשית עמ' שיג
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים מבשרת ציון ח"א עמ' פב
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן מדבר קדמות (תשסח) עמ' קיד
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תטו, תקכד, מס' שבועות אות רנו
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב"ה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל באמונה שלמה עמ' שיא
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנג, תעח
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל וכו' וכל המגביה עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ח סי' סד
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל שם יחזקאל עמ' תקח
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל שם ישראל עמ' נז
יג ע"ב31 יצאה בת קול וכו' ואמרה הלכה כב"ה חיי נפש על ההגדה עמ' שא
יג ע"ב31 יצאה בת קול שהלכה כב"המי מרום ח"ב עמ' צא, צז
יג ע"ב31 יצתה ב"ק ואמרה הלכה כב"החמודי צבי במדבר-דברים עמ' צו
יג ע"ב31 יצתה ב"ק ואמרה כו' מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן כו' ולא עוד שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן תורת מנחם חמ"ט עמ' 319
יג ע"ב31 יצתה ב"ק ואמרו אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"ה וכו' מפני שנוחין ועלובין היו וכו' בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קו
יג ע"ב31 יצתה ב"ק שהלכה כב"ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים מתנת חיים - קנינים עמ' נח
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים עשרה מאמרות (תשס) עמ' קל-קלז
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צו
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה להם אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא
יג ע"ב32 או"א דא"ח דברי יואל פ' וירא דף שנט ע"א
יג ע"ב32 או"א דא"ח תורת מנחם חנ"א עמ' 387, חנ"ב עמ' 51, 168, 228, 278, חנ"ג עמ' 37, 90
יג ע"ב32 או"א דברי א' חיים עמק המלך (תשסג) עמ' 761
יג ע"ב32 או"א דברי א' חיים שירת דוד (תשסז) עמ' תקד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי הרב עמ' ק, רלה
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח אגרא דכלה ח"ג עמ' שכג
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח אור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, קיד, שצו, שצז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח דברי יואל פ' חוקת דף צח ע"ב, קב ע"א, פ' ואתחנן דף מח ע"ב, פ' קרח דף יט ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח דבש לפי (תקסא) דף טז ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח דרך מצותיך (חב"ד) דף קכב ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח ככר לאדן (תקסא) דף קעט ע"ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח ככר לאדן (תשנ) עמ' קז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 150, 135
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 150
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 124
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק רב, ועמ' רנב, רפה
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח תורת חיים (ר' דובער) שמות דף י ע"ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח תורת מנחם חכ"ז עמ' 259, 299, חכ"ח עמ' 295, 302
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח תורת מנחם חכ"ט עמ' 105, 248, חלק לא עמ' 194
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן והלכה כב"ה משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קח
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן והלכה כבית הלל שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן, וריטב"אדרשות שבט הלוי עמ' רצג, רצו
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח והלכה כב"ה מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח והלכה כב"ה תורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' פ
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חדבש לפי מע' ד אות יא
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פח, רמז, אור תורה סי' נא, קיד, שצו, שצז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלוקים חיים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"א, ל ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חרוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חיים אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חיים דרכי החיים ח"א עמ' שסד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חיים מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חייםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקצד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חייםנטריקן (תשעד) עמ' קסב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים אור לשמים (תשסג) עמ' נ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים ביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שכו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסט, שעא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים חומת אנך (תקסא) ח"ג דף כג ע"ב, ח"ד דף סא ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מאור עינים (תשנח) עמ' צה, קלז, רא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מאור עינים (תשעה) עמ' רכה, שלו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מאור עינים (תשעט) עמ' קנה, רכח, שלג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג {כ"מ דפליגי ב' תנאים אע"פ שזה אוסר וזה מתיר}
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות צח, קא, קונטרס אחרון אות יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא, חוקת אות ו בהגה"ה, טו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים הן מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קסג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים הן מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים והלכה כבית הלל ראשית דעת (קורח) סי' יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםאבן פינה עמ' 162
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםאדיר במרום ח"א פ' סח, רנה, רנט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםחומת אנך ישעיהו פרק סו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 228
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםשמועות ישראל בראשית עמ' רה, שמות עמ' לז, פג, רכח, ויקרא עמ' כא, במדבר עמ' קפא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תכב, תכד, תכו, תכז, תכט, תלא, תמא; תרעב עמ' א'תג; תרעט עמ' תמט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 324, פ"ב אות 480
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 298-297, 315-314, באר ה הערה 31
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים בנין שאול עמ' ט, יב, יג, יד, טו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ברכת אבות עמ' קח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים בשבילי אמונה ח"ב עמ' רכו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים גנת אגוז (תשעב) אות קנג, רס, שב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תנב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תסה, ח"ז החודש עמ' רעו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל פ' בא דף רעח ע"א, פ' תרומה דף ר ע"ב, פ' פקודי דף תיב ע"ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל פ' מצורע דף תכט ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דרכי ציון עמ' קיט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש מ עמ' קלג, דרוש קל
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסו, רעד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעא, רעט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ויגד יעקב עמ' תשח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים יורה חכימא (תשעא) עמ' ריז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' טז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים להורות נתן בראשית עמ' סג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים לישרים תהלה (תשסד) עמ' טז, כו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים לקוטי שיחות חל"ה עמ' 102
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מטר השמים (תשנז) עמ' כו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מכתב מאליהו ח"ה עמ' 214
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רנח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים משיבת נפש עמ' עב, קעז, רכג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים נחלת יעקב (תשעג) עמ' קמט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קצ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים עלי שור ח"ב עמ' תקכ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים עמק תפלה (תשסו) עמ' קכב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים עקבי אבירים (תשסה) עמ' פד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים פניני דעת עמ' רסח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים פרדס המלך (תשסט) אות תרנ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קצו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים צמח דוד (סקאליע) עמ' שלח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' כז, קסא, תמח, תרנח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים קומץ המנחה (צונץ) דרוש קא אות ה, דרוש קמו אות ח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים קריאה בקריה ח"ב עמ' כא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים רסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), מו (עמ' 92), מח (עמ' 101), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), צדקת הצדיק סי' סב, רכא, שיחת מלאכי השרת עמ' 9, 29, קדושת השבת סי' א (עמ' 4), ז (עמ' 63), דובר צדק עמ' 11, *109, *148
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קצה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שעורי דעת ספר א עמ' כא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' ריח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רלב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורי זהב (תשעג) עמ' שלו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם ח"ז עמ' 186, ח"ט עמ' 104, חי"ד עמ' 309, חט"ו עמ' 81, 313, חי"ז עמ' 29, 62, חכ"ה עמ' 70, 222
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חל"ה עמ' 69, 264, 336, חל"ו עמ' 66, 140, 154, 342, חל"ז עמ' 50, 74
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חל"ח עמ' 99, חל"ט עמ' 441,352, חלק מ עמ' 345,50
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חלק לג עמ' 342, 392, חלק לד עמ' 48, 220, 316
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חמ"א עמ' 328, חמ"ב עמ' 269, חמ"ג עמ' 168, 242, חמ"ד עמ' 78, 182, 190
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חמ"ה עמ' 78, 232, חמ"ו עמ' 395, 419, חמ"ז עמ' 60
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חמ"ח עמ' 114, חמ"ט עמ' 84, 180, 426, חלק נ עמ' 88, 311, 344
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חנ"ה עמ' 325, חנ"ו עמ' 11, 325, 356
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חנ"ח עמ' 41, 140, 176, חנ"ט עמ' 231, חס"א עמ' 87, 164
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריג הערה 92
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תפארת משה עמ' יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן איתן האזרחי עמ' שז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלא ד"ה אבל, עמ' תקמז ד"ה אחרי
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן לקוטי שיחות ח"ו עמ' 156, ח"ז עמ' 116, חי"ד עמ' 122, 25, חט"ו עמ' 233
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן מצווה ועושה ח"א עמ' תקכח, תקלג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קסג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן על ישראל גאותו עמ' שטז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תנח-תסא, תקח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"הדרך חיים (תשלה) עמ' תרג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כבית הלל המאור הגדול (גר"א) עמ' שעה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים וכו'מטה יששכר עמ' קסד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקטו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםברכות אבי דף קכה ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםדרשות הרא"ש דף ג ע"א דרוש ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםטללי אורות עמ' לג, מח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםכתר שם טוב (תשסד) סי' נא-א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםליהודים היתה אורה עמ' י
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 21
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםמי מרום ח"ב עמ' קנו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפירוש המכבי דברים עמ' סח-סט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, וירא אות ט, י, ר"ח כסלו אות ז, תולדות אות ג, וישלח אות א, ד, לחנוכה אות ד, יט מקץ אות יא, פדיון הבן אות א, ר"ח אדר שני אות א, ויקרא אות ז, ר"ח אייר אות א, פסח שני אות ב, אמור אות ז, ר"ח סיון אות ד, שלח אות יד, חקת אות י, לט"ו באב אות ו, ר"ח אלול אות א, סוכות אות כב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםקרני אורה עמ' סט
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח, ריטב"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנח-קנט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שעא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א גנא דפלפלי עמ' שיד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א מבשר טוב - חנוכה עמ' קפז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"אהר יראה מאמר לא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברים אלקים חיים אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תקלו; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 244
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירים אלו ואלו דברי אלקים חיים ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ח
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חיים עצי חיים על התורה עמ' תמט
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חיים צפנת פענח (תשסו) עמ' לז, קטו, רצז, תכא
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תח
יג ע"ב32 אעפ"י שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלהים חיים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צו, רמז, תכח, תפג, תרעד
יג ע"ב32 אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חיים כתונת פסים (תשעא) עמ' ז
יג ע"ב32 אף על פי שהללו מטהרין והללו מטמאין וכו' אלו ואלו דברי אלקים חייםפחד יצחק חנוכה מאמר ג
יג ע"ב32 שמאי והלל אלו ואלו דא"ח מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' מח
יג ע"ב32 שניהם דברי אלקים חיים, וריטב"א בנין שאול עמ' יד
יג ע"ב33 ב"ה הלכה כמותם גור אריה שמות פ"כ הערה 195, פל"ה אות י
יג ע"ב33 ב"ה וכו' הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 139
יג ע"ב33 ב"ש וב"ה הלכה כב"ה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שכז
יג ע"ב33 בית הלל הלכה כמותם מפני עניוותם המאור הגדול (גר"א) עמ' תשנד
יג ע"ב33 ההלכה הוא כבית הלל אור השמש (תשסח) עמ' מו
יג ע"ב33 ההלכה כבית הלל וכו' מפני שנוחין ועלובין היו זכרון אליעזר עמ' קג
יג ע"ב33 הלכה בבית הלל נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
יג ע"ב33 הלכה כב"ה דבר צבי - קדושת השבת עמ' קיט {מפני שב"ש היו קפדנים}
יג ע"ב33 הלכה כב"ה בכל מקום מנחת אליהו (תשנט) עמ' מו
יג ע"ב33 הלכה כב"ה כי הם נוחים זה לזה להורות נתן ויקרא עמ' קנד
יג ע"ב33 הלכה כב"ה מפני שהי' ענוותן אור לשמים (תשסג) עמ' שנט
יג ע"ב33 הלכה כב"ה מפני שנוחים ועלובים היו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמט
יג ע"ב33 הלכה כב"ה משום דהיו ענוים טפי קרן לדוד שמות עמ' רפג {אף שבית שמאי מחדדי טפי}
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין אור מאיר ח"א עמ' רט
יג ע"ב33 הלכה כב"ה ע"פ בת קול כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 70
יג ע"ב33 בכל התורה הלכה כבית הלל ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלז
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 563
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל ככר לאדן (תקסא) דף קלב ע"ב
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל שמועות ראי"ה (תרצט) ויגש שנת תרצ"ב {זה בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי}
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל מפני שהי' ענוותן מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנט {אף על פי שבית שמאי חריפי הוי}
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל מפני שהיו ענוים מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סג
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל מפני שהיו ענויםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קלו
יג ע"ב33 והלכה כבית הלל דובר צדק עמ' 57, 150
יג ע"ב33 והלכה כבית הללפרי צדיק חנוכה אות ח, ט"ו בשבט אות ב
יג ע"ב33 וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכט
יג ע"ב33 ולמה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן לפי שהיו עלובין וכו' נוח לו לאדם שלא נברא וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ב, פרק ק פסוק א, פרק קיז פסוק ב
יג ע"ב33 ומפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שהיו ענוים שרגא המאיר על התורה עמ' שלא, תקסא
יג ע"ב33 זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קנה
יג ע"ב33 זכו ב"ה שהלכה כמותן ע"י ענוהרוח חיים (חיד"א) עמ' פט, קעה, ריט
יג ע"ב33 זכו ב"ה שיקבעו הלכה כמותם נחלת צבי (פאליי) עמ' פג, קסא
יג ע"ב33 זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם שהיו ענותנין בית יצחק (ויינברגר) עמ' רעט
יג ע"ב33 טעם הלכה כב"ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 106-107
יג ע"ב33 למה זכו לקבוע הלכה כבית הלל וכו' מפני שנוחין ועלובין היו וכו' שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות ז
יג ע"ב33 מ"מ זכו ב"ה שהלכה כמותן מענותנותן וכו'רב טוב דף עג ע"ד
יג ע"ב33 מ"מ זכו בית הלל לקבוע הלכהניבי זהב עמ' רפג
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו' דבש לפי (תקסא) דף נז ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו' מפני שנוחין ועלובין היופרי צדיק ויצא אות ז, לחנוכה אות כה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו'דבש לפי מע' ע אות טו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה כו' מפני שנוחין ועלובין היו עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלח
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה כו' שנוחין ועלובין היו וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 45
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם כו' שמקדימין דברי ב"ש וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 341, חכ"ד עמ' 5, חכ"ט עמ' 99
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם לפי שהיו ענוותנין ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רנד
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם מפני ענותנותם תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תז
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותםאהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רל
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן שביב אור עמ' קעו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן וכו' תורת מנחם חי"ג עמ' 143
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובים היו וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו נאוה תהלה עמ' קסג, קצה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 34
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלא {ביאור למה זוכין לתורה ע"י ענוה}
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' לה*
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריט
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היובני יששכר ח"א דף קמו ע"ג
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היודרשות שבט הלוי עמ' רעא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצה, תקמא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותןמסילת ישרים עמ' תקעד
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה שיקבע הלכה כמותן מענוותנותן דברי יואל פ' וירא דף שסא ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל בית שלום מרדכי עמ' רנז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם מפני שהם ענוותנין דרשות שמן רוקח עמ' רכד, תקמג
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קח
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רעד
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' קכז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תד ד"ה והנה לזכות
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו עצי חיים - מועדים עמ' קנט*, רכה
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' נועם אליעזר שמות דף קמח ע"א, קצד ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן פאר יעקב ח"ב עמ' תשט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב"ש וכו' ורש"י דרכי צדק עמ' יא
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצח הערה 34
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקז, יהושע-שמואל עמ' שסז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי בית שמאי וכו' עץ הדר עמ' עד-עה (עמ' קסה-קסו במהד' המכון ע"ש רצי"ה קוק)
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלוכין היו של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפה
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןלב המשפט ח"א שיעור לא [הלכה]
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןמנחת ישראל עמ' צא, שמז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןשארית יעקב (פאנעט) עמ' רו
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל שיקבע הלכה כמותםפני חיים (פלג'י) דף רכג ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל שיקבעו הלכה כמותם מפני שנוחין ועלובין היו משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' ל, לח, מב
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל שתקבע הלכה כמותם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' קנו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, צב, קכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הללנתיבות עולם ח"ב עמ' רלו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן תפארת צבי שמות עמ' עה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם בנין שאול עמ' יד
יג ע"ב33 מפני מה נקבעה הלכה כבית הלל שהיו ענוים ביותר עיני שמואל (ראבין) עמ' לז
יג ע"ב33 מפני מה נקבעה הלכה כבית הלל מפני שנוחים ועלובים היואחרית לאיש שלום דף ב ע"ב, ה ע"ב
יג ע"ב34 ב"ה נוחין ועלובין היו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' לח, מב
יג ע"ב34 בחינת הלל הוא מדת הענוה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצד
יג ע"ב34 בית הלל נוחין ועלובין היו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמ, רמב
יג ע"ב34 היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי רסיסי לילה סי' טז (עמ' 19), דובר צדק עמ' 11
יג ע"ב34 הלל נשתבח במדת הענוהחיים תחלה (תשנג) עמ' קט
יג ע"ב34 ולא עוד אלא שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תכא
יג ע"ב34 מפני שהיו ענוים אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יח
יג ע"ב34 מפני שנוחין הן ועלובין הן וכו' ומקדימין דברי בית שמאי לדבריהן באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 301-300, באר ד הערה 223, 274, באר ה הערה 21-20, באר ז הערה 391
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובים היו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשא
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובין היו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנא
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובין היו ושונין בדבריהם ודברי ב"ש אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפ
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובין הן וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלוביןאגודת אזוב (יעבץ) דף צד ע"א בהגהה
יג ע"ב34 מפני שעלובין היו ושונים דבריהם ודברי ב"ש וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' מא, קנא, קצט, שלד
יג ע"ב34 נוחין ועלובין היו כו' ולא עוד אלא שמקדימים דברי ב"ש לדבריהן תורת מנחם חל"ה עמ' 82, 265
יג ע"ב34 נוחין ועלובין היו כו' מקדימים דברי ב"ש לדבריהם תורת מנחם חנ"ט עמ' 85
יג ע"ב34 שהיו עלובין ונוחין מאיר נתיבות ח"א עמ' רצד
יג ע"ב34 שנוחין ועלובין היו דרכי החיים ח"א עמ' שנט, שסד
יג ע"ב35 ב"ה היה מקדים דברי ב"ש לדבריו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעב
יג ע"ב35 ב"ה היו שונים דבריהם ודברי ב"שצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
יג ע"ב35 בית הלל היו שונין דברי בית שמאי אמרי אש (טאוב) עמ' תיב
יג ע"ב35 בית הלל שונין דבריהן ודברי ב"ש ויואל משה מאמר ב סי' עו עמ' רעה
יג ע"ב35 לפי שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסב
יג ע"ב35 מי שהיה ראשו ורובו בסוכהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קח
יג ע"ב35 שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם ס' חסידים סי' טו
יג ע"ב35 שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן שערי הישיבה ח"א עמ' רלז
יג ע"ב39 ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכג ד"ה והיינו
יג ע"ב39 ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו'ידי משה (שנז) קהלת דף קנט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרק קיח דף רעג ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פב/פג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ"ב דף ל ע"א
יג ע"ב39 ללמדך שכל המשפיל עצמו וכו' וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כז, קרח אות ז, עקב אות יא, יח, כב
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנז, במדבר עמ' תיא, תכב, תקצ, דברים עמ' תתקד, יהושע-שמואל עמ' שסז, מלכים עמ' יא
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו חכמת התורה וישלח עמ' שנג
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו חכמת התורה תצוה עמ' רעד
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ס' חסידים סי' נה
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' רט
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רסט
יג ע"ב40 כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 206
יג ע"ב40 כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ד
יג ע"ב40 כל המגביה וכו' משפילו וכל המשפיל משמרת איתמר (תשסז) עמ' רפא, תקלא
יג ע"ב40 כל המגביה עצמו הקב"ה משפילו אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ז
יג ע"ב40 כל המגביה עצמו וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ה
יג ע"ב40 כל המחזיר אחר הגדולהנתיבות עולם ח"ב עמ' יג
יג ע"ב40 כל המחזיר אחר הגדולהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה בורחת ממנו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קיד
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקכא
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכט, דברים עמ' יז
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו תהלה לדוד (והרמן) פרק טו פסוק ד הערה ב, פרק לא פסוק טז הערה א, פרק קיט פסוק צט הערה קלח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו להורות נתן ויקרא עמ' ב
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו יגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קסג
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנוס' החיים (תשנג) עמ' קסז*
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו לקחת מוסר ח"ב עמ' כא
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' יח, לב, נ, נא, סה, קכז, ח"ב עמ' פג, קמא
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו מחשבת מוסר ח"א עמ' תפב
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה פרפרת אליעזר פרשת שלח פרק יג פסוק כג
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו אורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות נ
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו בנין שאול עמ' יט
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו ברית שלום (תעח) דף פו ע"ד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו ברית שלום (תשסח) עמ' תקנה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו דברי חנינא - מזלות עמ' קו
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ‏רפא, תקד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו מצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו תודת אהרן - אומר לציון עמ' קצ
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו תורת מנחם חלק מ עמ' 232
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפג
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכו'בני יששכר ח"א דף קיב ע"ד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו בית יצחק (ויינברגר) עמ' רנז
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שלח
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נט
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנונר ישראל חלק ב דף צ
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו גור אריה שמות פי"ח הערה 124
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שס
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו פניני יחזקאל עמ' תקכא
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו' אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רמה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו' מאור עינים (תשנח) עמ' תקפה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו' מאור עינים (תשעט) עמ' *קמא
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמב-קמה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ו פסוק ט מס' 1
יג ע"ב40 כל המשפיל א"ע הקב"ה מגביהו קונטרסים (ריי"צ) עמ' קכא
יג ע"ב40 כל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהו מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח יב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה וכו'מכתב סופר דף מא ע"א
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביה אותו נצח ישראל (הרטמן) עמ' ה
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' צח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי נועם (מועדים) סי' ג לפר' זכור
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקעא, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ז
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק יב, פרק כז פסוק ב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו בנין שאול עמ' מב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו גור אריה בראשית פל"ח הערה 206, ויקרא פ"ב הערה 133
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו הדרש והעיון דברים מאמר קלג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תצד
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו טיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו כתונת פסים (תשעא) עמ' רסד
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו לחם רב על סדור התפילה אות א' תתקא
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו נועם אליעזר בראשית עמ' כג ע"ב, צח ע"א, קמו ע"א
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פה
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' ע, קמח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו שבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מה
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמז
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכח הערה 116
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו תפארת משה עמ' רסח, כב, טז
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יח פסוק יב, פרק כז פסוק ב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קי
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יא
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילוילקוט דברי חכמים בראשית סי' קג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'מד
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהובני יששכר ח"ב דף מא ע"ג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' סח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נה
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו טיול בפרדס ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' רא
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעו
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד שעורי דעת ספר ב עמ' ה
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו אגרא דכלה ח"ג עמ' קנא
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), דובר צדק עמ' 25, 28, 41
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו ילקוט דברי חכמים שמות סי' מב
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנופרי צדיק וירא אות א, וישלח אות ז
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו וכל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו עירין קדישין השלם עמ' תכא, תכב, תקיז
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכא
יג ע"ב40 כל הרודף אחרי הכבודמסילת ישרים עמ' תר
יג ע"ב40 כל מי שמגביה עצמו הקב"ה משפיל אותו פאר יעקב ח"ב עמ' תקעט
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכ
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טו
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"ג
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהופרי צדיק וישלח אות ז
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקכב
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנט
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמב
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה הגדולה רודף אחריויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שס
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' קט
יג ע"ב41 עניו הכבוד רודפו שבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ט
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנו
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד בורח אחריו שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנג
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו בית יעקב (תשסא) עמ' נז, ע, עה
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו שמן ראש סוכות ח"א עמ' צג, קה
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רכז הערה 8
יג ע"ב41 המחזר אחר הגדולה פרי חיים (קנולר) פרשת בלק
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שכג
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פא
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו תורת מנחם חמ"ג עמ' 75
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 375
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכח
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח הימנו ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת וארא מאמר יח
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו חכמת התורה וישב עמ' תפח
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קצב
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רט, שער הענוה סי' ח, שער עולם ומלואו סי' ג
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנוחכמת התורה בראשית עמ' צו
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד וכו' וכל הבורח מן הכבוד וכו' זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות יא
יג ע"ב41 הרודף אחר השררה השררה בורחת ממנו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רז
יג ע"ב41 הרודף אחר כבוד הכבוד בורח ממנו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנו, תתקסג
יג ע"ב41 וכל הבורח מן הגדולה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעז
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה אמרי אש (טאוב) עמ' קל
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו אוצר המאמרים (תשס) עמ' עט
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו לקוטי שיחות חי"א עמ' 334
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת עליוהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק יב
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה הגדולה מחזרת אחריושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קיג
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה הגדולה מחזרת עליו המספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 220
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה הגדולה רודפת אחריו צמח דוד (סקאליע) עמ' תמא
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפג
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד משמרת איתמר (תשסז) עמ' קי, ר, תקכא, תקמא
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ח, קרח ב
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו תורת מנחם חכ"ב עמ' 131
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' קע
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמז
יג ע"ב42 הדוחק את השעה שעה דוחקתו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכט
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה דברי חנינא - מזלות עמ' לו, נא, קט
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' כא, סא, קו, רעו
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו גור אריה ויקרא פ"י הערה 10
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה וכו'שמועת יצחק - לקוטים-אמונה ובטחון א
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכו' אפיקי ים עמ' עא
יג ע"ב43 אם נוח לאדם שנברא או לא נברא מגדל עוז (תשעח) עמ' רעו
יג ע"ב43 אם נוח לאדם שנברא או לא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקיט, תרלז
יג ע"ב43 אם נוח לו לאדם שלא נברא משנברא חכמת התורה תזריע עמ' לב, פא, קה
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה וכו' הללו אומרים נח לו וכו' אפיקי ים עמ' עב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אי נוח לו לאדם שנברא דברי איש דף ז ע"ד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם טוב לו שנברא אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' א, ג, קכב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא להורות נתן דברים עמ' שכא
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא עלי שור ח"ב עמ' תרעו
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' לז לשבועות [מבן המחבר]
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא או לאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקז, ח"ב עמ' תסד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא וכו' נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו להורות נתן בראשית עמ' כב, כח, ע, עו, עח
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו או' נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו', ותוס' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו וכו' והללו אומרים נוח לו שנברא יותר משלא נבראילקוט דברי חכמים בראשית סי' יז, נה, עב, קו, קעו, שלה, שפה, תתעז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' קנב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' רכב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שנברא משלא נברא וכו' שרגא המאיר על התורה עמ' תפז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נח לו לאדם וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קסח
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לג עמ' יח
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רצה
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' תורת מהרי"ם בראשית עמ' רלד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו'בני יששכר ח"א דף קמו ע"ג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו', ותוס' ד"ה נח צלח רכב עמ' לב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה ונמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו בית יצחק (ויינברגר) עמ' שלג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה נוח לו לאדם שלא שנברא וכו' דברי יונה עמ' יט
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"האוצר הכבוד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"החלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וש"ה וכו' נמנו וגמרו וכו'יערות דבש ח"א עמ' רלח, שטז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא קשוטי כלה ח"י אות ב, קלה
יג ע"ב43 בש"א נוח לאדם שלא נברא ובה"א נוח לו לו שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' נזר הקדש ח"א עמ' טו, נד
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא עץ הדעת טוב (תשסח) סי' רמג {זו דעת בית הלל}
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים וכו', ותוס' ד"ה נחחיי נפש ח"ד עמ' רמט, שכח
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 53, חי"ט עמ' 376
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' מכתב מאליהו ח"ב עמ' 117
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו' לאדם שלא נברא וכו' והללו אומרים וכו' חיי נפש על ההגדה עמ' רס, שכב
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' חכמה ומוסר ח"ב עמ' פו
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' סה
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' יז
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא נמנו וגמרו וכו' בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יג, קו, קנה
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אש דת (אסאד) עמ' רג
יג ע"ב43 הללו אומרים נח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים נח לאדם שנבראחדרי בטן פרשת ויקהל אות א
יג ע"ב43 חד אמר טוב לו לאדם שנברא משלא נברא אור השמש (תשסח) עמ' יג
יג ע"ב43 חד אמר נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ב, קנ
יג ע"ב43 טוב לאדם יותר שלא נברא חכמת התורה וישלח עמ' צב
יג ע"ב43 טוב לאדם שלא נברא משנברא ברית אברם עמ' רסה
יג ע"ב43 טוב לאדם שלא נברא משנברא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' טו
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא שופרא דישראל (תשסו) עמ' קסא, קסז
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא שמן ראש סוכות ח"א עמ' צ
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמג
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא וכו' תורת העולה ח"ג פרק עח
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רנז, תרמז
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא משנברא פרפרת משה ח"א עמ' נג, תעז
יג ע"ב43 טוב לו שלא נברא משנברא שמן ראש - ימים נוראים עמ' רא
יג ע"ב43 טוב לו שלא נברא משנברא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנד הערה 84
יג ע"ב43 טוב שלא נברא פרי חיים (קנולר) פרשת נשא, בהעלתך
יג ע"ב43 טוב שלא נברא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעח, תמד, תרד {לצדיקים גמורים לא שייך לומר כך}
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא זכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות י
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא מטר השמים (תשנ) דברים עמ' מה
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא פרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק לא פסוק מב
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא וכו' נמנו וגמרו עיני שמואל (ראבין) עמ' מד
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנבראשם משמעון (שפירא) עמ' סד, סט
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אי נוח לאדם שלא נברא וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' צט, רצט, ח"ד עמ' קי, ח"ה עמ' קיט, ח"ו עמ' קכו
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם מוטב לאדם שנברא או שלא נבראקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' עט
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנבראדרך חיים (תשלה) עמ' רלו, רפב
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא נחלת יעקב (תשעג) עמ' ט
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא מאמרי שלמה ח"א עמ' טו
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא או להפך ישראל באדם פרק ח
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא דובר צדק (זילבר) עמ' טו
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה וכו' נוח לו לאדם שנברא כנסת מרדכי בראשית עמ' קמד
יג ע"ב43 מחלוקת האם נח לאדם שלא נברא או שנבראמי מרום ח"ב עמ' קנ
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו ערבי נחל (תשסד) עמ' שעה, תשלז, תתקסג
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב, שפא
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא בני שלשים עמ' יח, קמד, קנא
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלט, שיט, תקנו
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא וכו'מנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ועוד אמר
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא תהלות ישראל (קלוגר) עמ' קמח, רכט, תקי
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא משנברא חכמת התורה ויחי עמ' תקסב, תקסז
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא משנברא משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כב
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא משנבראחכמת התורה בראשית עמ' כב, סד, קטז, תעח, תרב,
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נבראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נבראמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ח, פ, פב, רכ
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נבראקסת הסופר (תשעו) עמ' פט {"נעשה אדם" - לשון עישוי, כפייה}
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא, ומהרש"א דרשות מהר"ם בנעט עמ' מו, מח, קמה, רכט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם הכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק כז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם כו' מרגניתא דבי רבנן עמ' ג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ז אות ד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא אמרי אש (טאוב) עמ' שכז, שסז, תרי
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 146
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דרשות מהר"ם חביב עמ' קצ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דרשות מהר"ם שיק עמ' נז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא זכור לאברהם (וייס) פ' בחקתי
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' פה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא חכמת התורה קדושים עמ' י, נב, נה, עג, עד, קד, רסא, ער
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא ככר לאדן (תקסא) דף קעט ע"ב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא מכתב מאליהו ח"ה עמ' 20, 190, 388
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' סח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא עבודת הקודש (תשסד) עמ' קנז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא פרפרת התורה עמ' שסח, תקא, תקפד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא קשוטי כלה חי"א אות צה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' שה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא רנת יצחק תהלים עמ' קנב, ה' מגילות עמ' רכו, רנה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמט, קנד, קצח, תז, תקעא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלח, שמד, תלט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעג, רפב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא תורת מנחם חכ"ח עמ' 259
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא תורת מנחם חמ"א עמ' 184
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור אברהם - רות עמ' קא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור אברהם דברים עמ' רפו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' שמא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' באר מחוקק (תשעה) עמ' שכ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' תורת מנחם חנ"ב עמ' 92
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"ג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו'ניבי זהב עמ' שיח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו', ותוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו׳ אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' יד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 223; לנבוכי הדור עמ' 205-206 (מב); פנקסי הראי"ה ח"ב עמ' קמב {ביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אם מצד עולם הבא או מצד עולם הזה}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שיז, שכט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' י ד"ה אלא, עמ' טז ד"ה וזה, עמ' קסד ד"ה אמרו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לחם רב על סדור התפילה אות תרלח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לקוטי מאמרים עמ' 140, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 148), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יג), דובר צדק עמ' * 11
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ב43, לה ע"א
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כז, קכה; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מז {זה מצד עול החיים, בטרם זכה האדם לקיים מצוות ה'}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' נב-נג {ביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי, במצוות שבין אדם לחברו, על ידיהן מקילים עול החיים הקשים של עוה"ז, נוח לו שלא נברא, אבל במצוות שבין אדם למקום, בחן בוראי נוח לו שנברא, ואפשר שגם במצוות שבין אדם לחברו אם הוא מכוון לעשות רצון קונו, גם בזה נוח לו שנברא}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא קהלת יעקב חנוכה עמ' נז, קפח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שרגי טובא דרוש יז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אור יחזקאל - אמונה עמ' ל
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' ואותו תעבוד עמ' רמח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מנחת אליהו (תשנט) עמ' שיג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מנחת אליהו (תשסא) עמ' רצו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נמנו וגמרו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף טז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו׳ אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכא, קכו, רסד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ותוס' ד"ה נח שרגא המאיר מועדים עמ' רצז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברים טובים (אלשיך, שסא) דף יג ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לתשובה פרק יד דף ל ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף כה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריב ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תשא דף עט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יא דף כו ע"ב; של"ה (תט) בית ישראל דף כא ע"ב ודף כב ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע ע' נה דף צד ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פ' כב דף מא ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כט דף קכח ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"א ח"ג דף יו/יז ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר לו/ז דף יח ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק וטוב משניהם דף מ ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק ו דף ח/ט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנג ע"ב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמסילת ישרים עמ' קעג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראפרי צדיק תולדות אות ב, י, קדושים אות ג, ה, ואתחנן אות ו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא ממה שנבראס' העיקרים (מישור) עמ' כו, תריג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קיז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא בישורון מלך ח"א עמ' קו, קכד, קע, שג, שדמ, שפז, ח"ב עמ' פ, קעא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי אברהם דף א ע"ד, נז ע"ג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פה, צ, קמו, קפא, שח, תמ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא חיי שלמה עמ' רו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קי
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא עירין קדישין השלם עמ' תקז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיח, קכא, ריח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שיח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' יב, נז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' תלג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא תפארת משה עמ' רד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' מחיר יין (תשעט) עמ' ז, עא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ב, צפחת השמן אות ב {על מהרש"א מכות כג ע"ב}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ותוס'דרשות שבט הלוי עמ' רנח, רסה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאהבת דוד (וועגער) עמ' 34
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראפחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראפחד יצחק סוכות מאמר יט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראאור הרעיון עמ' ק
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראחכמת התורה נח עמ' שנז, שעה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראטוב טעם בראשית עמ' עג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראמדבר יהודה (תשסב) עמ' שכז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ט ע"ד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראנשמת אדם עמ' קמא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראעיונים במשלי עמ' שעה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראפחד יצחק - יום הכפורים מאמר י
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראפחד יצחק - ראש השנה מאמר יג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, ותוס' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, תוס' דרשות מהר"ם שיק עמ' צ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, תוס׳יושב אהלים עמ' קעג
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנח
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא תורת מנחם חנ"ח עמ' 141
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא וכו' נוח לו לאדם שנברא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צה-צז
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא יותר משנברא אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קלד
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא משנברא חכמת התורה יתרו עמ' תקסה, תקסח
יג ע"ב43 נוח לו שלא נבראמי באר (פסח) דף צא ע"ד, צב ע"ג
יג ע"ב43 נוח לו שלא נבראנטריקן (תשעד) עמ' סא
יג ע"ב43 נוח שלא נברא יותר משנברא חכמת התורה ויצא עמ' תריז
יג ע"ב43 נוח שלא נברא יותר משנברא קהלת יעקב סוכות עמ' תכו
יג ע"ב43 נוח שלא נבראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נברא דברים אחדים (תשמו) עמ' תצג
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נברא ראש דוד (תקלו) דף קמג ע"ד, דברים אחדים (תקמח) דף קלח ע"ג
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נברא משנברארנת יצחק על נפש החיים עמ' יב
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נבראראש דוד (תשמו) עמ' תקמב ע"א
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ה אות ב
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא ככר לאדן (תשנ) עמ' קז
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא עמק המלך (תשסג) עמ' 780
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' צ
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קעט
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תפז
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא וכו' שני אליהו דף עט ע"ד
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר ממה שנברא וכו' ראשית דעת (קורח) סי' כט
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח כ, תולדות נה
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כז, קכה, קלה
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שמחת הנפש עמ' קסג
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שער המלך (תשנז) עמ' תמד, תרמ
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ותוס' רנת יצחק תענית עמ' קפג
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא משנבראמי מרום ח"ו עמ' פ, ח"ט עמ' קלח, שסא, ח"י עמ' פב, חי"א עמ' ט, חי"ג עמ' קסד, רו
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברארב שלום (אדלר) עמ' יא, קב
יג ע"ב43 נח לו שלא נברא באר שרים פרשת ראה דרוש ג אות ב
יג ע"ב43 נח לו, מהרש"ארב שלום (אדלר) עמ' שצח
יג ע"ב43 נח שלא נברא משנברא בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כה
יג ע"ב43 נחלקו אם נוח לאדם שנברא וכו' יפשפש או ימשמש וכו'מקוה המים עמ' קל-קלא, קלד
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' יפשפש במעשיו וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' לו, קב, קמא, רכח
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא כנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' קכה, קצ
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' כה, רמו, תמב
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור ישראל (תרס) דף לד ע"ב
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לאדם שנברא וכו'קדושת יו"ט ח"א דף נט ע"ג, צב ע"ג
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה ח"א נוח לו לאדם יותר שלא נברא משנברא וח"א נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נבראתשואות חן (תשסח) עמ' טז, יח
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל אי נוח לאדם שלא נברא משנברא, אי לאו נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתיג, תתצח, תתקסו
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל אם טוב לו לאדם שנברא או טוב לו שלא נברא שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רו
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלו
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא לדור ולדורות ח"א עמ' סג-סד
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו שלא נברא והללו אומרים נוח לו שנברא ארץ צבי (תשע) עמ' נא
יג ע"ב43 נחלקו שמאי והלל ב"ש אמרו נח לאדם שלא נברא וכו' דרשות שמן רוקח עמ' תקמג
יג ע"ב43 פלוגתא ב"ש וב"ה בענין נוח לאדם שנבראנשמת אדם עמ' פ
יג ע"ב43 פלוגתת בית שמאי ובית הלל אי נוח לו לאדם שנברא או לא עצי חיים - מועדים עמ' יט, ע, עד, קל*, קמב*, קעז
יג ע"ב43 שני שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם טוב לאדם שלא נברא אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' צט, קד
יג ע"ב43 שני שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' א, צ, קא, קכא, רי, רכו
יג ע"ב43 שני שנים ומחצה נחלקו וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שיט
יג ע"ב43 שנתיים ומחצה נחלקוכור לזהב ח"א
יג ע"ב43 שתי שנים וכו' נוח לו לאדם שלא נברא וכו' דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה בית שלום מרדכי עמ' יד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' כו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' טוב שנברא או טוב שלא נבראחיי נפש ח"ב עמ' קנד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' נוח לו שלא נברא וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף סח ע"א, פ ע"ב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה ל
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה זכרון אליעזר עמ' קנ
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא נברא וכו' ומהרש"א ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעו, שמות עמ' 11, רכא, ויקרא-במדבר עמ' קסא, שלג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שלא נברא כוכבי אור (תשלד) עמ' סח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא תורת אביגדור ח"ב עמ' כב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נח לו לאדם שלא נברא משנברא או לא פניני יחזקאל עמ' י, קמז, רצט, תיד, תלה, תקכח, תקנו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים וכו'כתנות אור עמ' י, תמו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים טוב לו לאדם שלא נבראארז ישעיהו דף יח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מאמץ כח (תשעה) עמ' ריב, רס
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' לחמי תודה דף יג ע"ב43, כב ע"א, מה ע"ב, קסב ע"א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראאמונה ודעת דף צ ע"ב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראדרשות אל עמי דרוש כד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נח לו לאדם וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' קנב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ואמרי לה ימשמש במעשיו עקבי אבירים (תשסה) עמ' קטז, קלז, קנב, שעג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו עטרת ישועה (תשסד) אות קכט לשבועות, אות יב, יג ליום א דחנוכה
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו'נר ישראל חלק א דף לה, חלק ב דף צא-צב, חלק ג דף קכט, חלק ה דף א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נוח לו לאדם שלא גברא וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תא
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו וכו' ואמרי ליה ימשמש במעשיו מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רכ
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פא, קצו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו'מנחת יואל עמ' שסט
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא יותר משנברא יגל יעקב (תשנג) תזריע אות כג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי אי נוח לאדם שנברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ורש"י - יחזור בתשובהכסף נבחר (מרגליות) עמ' יח, קמג, רלא, רנו, רנח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עבודת ה' סי' כ
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עמודיה שבעה עמ' *לו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכ ד"ה בש"ס, עמ' קמה ד"ה אמרו, ד"ה והיינו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נאוה תהלה עמ' רי
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תק
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא וכו' של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רמז, שסז, שע
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פט, צא
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סג, ריב, תקנד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל נח לו לאדם שנברא או נח לו שלא נברא פתגמי אורייתא ח"א עמ' קעט
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קלט
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא וכו' קרבן שבת (תשסח) עמ' קעג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עד, מהד' ד סי' פו, מהד' ה סי' פח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו כתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה רבו ב"ש וב"ה הללו אמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' פלח הרמון עמ' כב, הוספת חיים עמ' ב, כט
יג ע"ב44 נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא וכו' עיני שמואל (ראבין) עמ' ל
יג ע"ב44 נוח לו לאדם שנבראתורת הרא"ם עמ' ב
יג ע"ב45 ועכשו שנברא יפשפש במעשיוכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כ
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שו
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' לד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו חיי שלמה עמ' רמה
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט, כא
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מאור עינים (תשעט) עמ' תתב
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא"ד ימשמשרב טוב דף קסד ע"א
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנג
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו עטרת יהושע שמות עמ' רסא
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו פתגמי אורייתא ח"א עמ' שה
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו, רש"י - פשפש היינו במעשים שעשה כבר, וימשמש היינו במה שעתיד לעשות ערבי נחל (תשסד) עמ' תשלח
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ויש אומרים ימשמש במעשיו שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצח
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיואמרי יוסף דברים דף מג ע"ד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיודעת שבת עמ' נד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' נו
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש, ימשמש במעשיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' נד ע"ב
יג ע"ב45 ועכשיו שנבראילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מאור עינים (תשנח) עמ' תפו
יג ע"ב45 טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמט, רעח
יג ע"ב45 טוב לו שלא נברא וכו' ועכשיו שנבראשפע חיים ח"ב עמ' נה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם וכו' ועכשיו שנברא יפשפש וימשמש במעשיו אור יחזקאל - מדות עמ' כד, רס
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 77-78 {רק הציפייה לעתיד מוסרי יותר מצדיקה את קיומנו היום}
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מחשבת זקנים עמ' שנא
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מחשבת מוסר ח"א עמ' תקלט, תקנ
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' יפשפש במעשיו באר מחוקק (תשמט) עמ' רנה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קב, ויקרא עמ' תלט, דברים עמ' שיט, תרכו
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו כו' אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קלב, שמות ח"ב וויקרא עמ' קמח
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש וכו' מחשבת מוסר ח"ב עמ' רל, רנא, ערב, שצח, תפה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא וכו' כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ל
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עו, צו, צז
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו ויברך דוד עמ' לד
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ז
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו משנברא וכו'אור הצבי עמ' 119
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' 12
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא"ל ימשמש במעשיו דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפב
יג ע"ב45 נח לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קיג
יג ע"ב45 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיוכתונת פסים (תשמה) פרשת בחקותי כח ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו אשרי מי שלא נברא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף צג ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא חכמת התורה תזריע עמ' יא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא משנברא טל חיים (פרידלנדר) עמ' פ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא משנברא מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא טיול בפרדס ח"ב עמ' נה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא יותר משנברא נחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה באותו פסוק, לקוטי אמרים אות קמט, קונטרס אחרון אות ע, עא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' יח, כא, כה, כו, קט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 67
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועתה שנברא כו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא פרפרת משה ח"ב עמ' קנד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא ועכשיו משנברא יפשפש במעשיואורות אלים דף כט ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא ויגד יעקב עמ' תרפא, תקסג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא חיי נפש על ההגדה עמ' רנז, רס
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב, דרוש מט אות א, דרוש קכו אות ג, דרוש קמג אות ג, דרוש קנט אות ט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא שפע טוב (טייטלבוים) עמ' א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ז, קלה, קעב, שצה, דברים עמ' שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראחיי נפש ח"ו עמ' קלז, רלד, שלב, שלט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שלב, רפח, קכב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא, מהרש"א גבורות שמונים (תשסג) עמ' מט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא כתונת פסים (תשעא) עמ' קצז, ריח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא דברי מנחם (היימליך) עמ' קעז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא דרשות שמן רוקח עמ' קלו, קעג, רכד, רמד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא יבין שמועה (לעוו) עמ' יח, כט, תרלח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנבראמנחת ישראל עמ' טו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נבראאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ג-ע"ד, ד ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נבראאשל חיים ח"א עמ' סב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' עט, רנד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' קדושת לוי דף פד ע"ב, פו ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' שבח נעורים עמ' ג, יא, לד, צא, צח, קכט, קסז, ריג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' משנברא אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' פח, רפח, תשסט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא דברי יואל פ' וירא דף תלה ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא דרשות הצל"ח השלם עמ' תכט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא לב אביגדור עמ' קנא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו, עב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא קשוטי כלה ח"ט אות קנג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' לב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ברית שלום (תעח) דף ו ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' לד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' דברי יואל פ' משפטים דף קלה ע"א, פ' ויקהל דף ת ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' שארית מנחם ח"ב עמ' ס
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תמד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' יפשפש במעשיו התרגשות הלב (תשסח) עמ' פט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו עצי חיים על התורה עמ' ו, נ, קנב, רנח*, רצט, תכב, תכד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיו בי חייא ח"ב עמ' א, נב, ח"ב עמ' שסד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא אור ישראל סי' כג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא בני אתה עמ' לו, קמ, קפ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא גנת אגוז (תשעב) אות קטו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' כב, קנ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא חכמת התורה כי תשא עמ' קיד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא יגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קעח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף עד ע"א, קיג ע"ב45, רמ ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קי
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עטרת יהושע ויקרא עמ' רי
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא צמח דוד (סקאליע) עמ' תק
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שם יחזקאל עמ' רכד, תפג, תקכד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רנ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קפ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו תפארת צבי ויקרא עמ' קלה, קנו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' אמרות חיים עמ' ריז, רכז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו מסילות בלבבם - מסילה טז אות קכה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו, ותוס' - צדיק אשריו ואשרי דורופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רה, רנג, רפח, תנח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו מלכי בקודש (תשסב) עמ' קנא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברי שמואל (תשנח) עמ' קע
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראילקוט דברי חכמים שמות סי' מז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ומהרש"אקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רפא, רפג, תמח, תמט, תקצג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי אש (כץ) עמ' ו, קלד, קעג, קצב, רעז, שי, שכט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קטז ע"א, שבת שובה דף רכא ע"א, ערב יו"כ דף שיג ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי יואל פ' שמיני דף קעד ע"ב, פ' אחרי מות דף לא ע"ב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דגל מחנה יהודה עמ' רפה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דרכי צדק עמ' כ, לו, מב, קכח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעז עמ' פד, דרוש רכז עמ' רצב, דרוש רסז עמ' תמ, דרוש רעא עמ' תסח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ויואל משה מאמר ב סי' לז עמ' רלח, סי' סח עמ' רסו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ילקוט עטרת צבי עמ' קנו, קסז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא לקחת מוסר ח"א עמ' ז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלה, תרצז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא פאר יעקב ח"ג עמ' שט, ח"ד עמ' רנה, רצו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' תורת איש ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' רמ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'אמונה ודעת דף פ ע"ב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיובריכות המעיין עמ' קסב-קסג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מחשבת מוסר ח"ג עמ' רפד, שיב, שנב, שנד, שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' יב, ריז, רכח, ח"ב עמ' כא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאבן ישפה עמ' 58
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאבני אש (אויש) מועדים עמ' קו, קצב, רסה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נח, עז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראפנים יפות על תהלים עמ' שמ, תקכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראונחלי מים (מלאח) עמ' טו, עט, קג, קיז, קמה, רח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראאמרי השכל עמ' 163
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראאמרי השכל עמ' 83
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראמאורי שערים עמ' קצט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח שלא נברא יותר משנברא וכו' פרדס המלך (תשסט) אות תמד, תמה, תרב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח שלא נברא, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפט, שט, שטו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא בית ישי - דרשות עמ' רכד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא התרגשות הלב (תשסט) עמ' סה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עטרת יהושע במדבר עמ' רכב, רכח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עטרת יהושע שמות עמ' רס
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיולבושי בדים סעיף רנו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא כו' נטע שורק פרשת תזריע, ראה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו דעת תורה בראשית עמ' קסט, שמות עמ' קפח, שמא, ויקרא עמ' יג, דברים ח"ב עמ' רמא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא משנבראדבש השדה עמ' כג, קעט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נבראידי משה (תשמו) קהלת עמ' קכ, שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא המאור הגדול (גר"א) עמ' תתכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא משנבראמי מרום חי"א עמ' יט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנח שלא נברא כו'דרשות הרא"ש דף יט ע"א דרוש טז
יג ע"ב45 נמנו וגמרוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 נמנו ורבו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאורות אלים דף ד ע"א, כה ע"ב
יג ע"ב45 עכשיו שנברא ימשמש במעשיולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מ
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שסא, דברים עמ' לד, חנוכה-פורים עמ' קמה
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמז
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו שער המלך (תשנז) עמ' עז
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו תאומי צביה עמ' שכב
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נז, קפא
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיוהר יראה מאמר עו
יג ע"ב45 שנברא יפשפש מעשיו חכמת התורה קדושים עמ' נה
יג ע"ב46 אית דאמרי יפשפש ואית דאמרי ימשמשרנת יצחק על נפש החיים עמ' תכה
יג ע"ב46 אם מפשפש במעשיו טוב לו שנבראאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכח
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו ביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק לא
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו וכו' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק לא
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו, יפשפש במעשיומסילת ישרים פ' ג
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיורנת יצחק על נפש החיים עמ' קד
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נז ע"א
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו איכא דאמרי ימשמש משמרת איתמר (תשסז) עמ' שמח, תצט, תקצ
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו איכא דאמרי ימשמש במעשיו משמרת איתמר (תשסה) עמ' ש, תטו, תל, תקט
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו יורה חכימא (תשעא) עמ' רד, רמו
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו אורחות דוד עמ' מא
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רד
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו לישרים תהלה (תשסד) עמ' פ
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו שופרא דישראל (תשסו) עמ' קעט, קפ
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קס
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו או ימשמש במעשיומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפה
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיו עטרת יהושע במדבר עמ' רכח
יג ע"ב46 יפשפש במעשיועיונים במשלי עמ' ר
יג ע"ב46 יפשפש וימשמש במעשיו אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פה
יג ע"ב46 צריך אדם למשמש במעשיו דרשות ר"י מסלוצק עמ' פט
יג ע"ב47 אריח חצי לבינה פורים בציון עמ' רכט
יג ע"ב50 כל שיש בהקיפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח שם יחזקאל עמ' קכא
יג ע"ב50 כל שיש ברחבו טפח יש בהיקפו ג' טפחיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ס {נקרא "רוחב" ולא "אורך"}
יג ע"ב50 שיש בהיקפו ג' טפחים יש ברחבו טפח המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכט
יג ע"ב רש"י - רבי הי' תלמיד ויושב בישיבת רבי מאיר, אלא שלא זכה עוד עדיין בימי בחרותו לישב כנגד פניו אלא מלאחוריוצמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יג ע"ב תוס' - אדם שהוא צדיק אשרי לו ואשרי דורו וודאי שטוב שנברא פאר יעקב ח"ד עמ' רנה, רצו
יג ע"ב תוס' - בסתם בני אדם הוי טוב לו שלא נברא אבל צדיק אשריו ואשרי דורובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יג
יג ע"ב תוס' - יכולני לטהר את השרץ בק"נ טעמים רסיסי לילה סי' נו (עמ' 160)
יג ע"ב תוס' - יכולני לטהר את השרץ בק"נ טעמיםפרי צדיק ואתחנן אות ג
יג ע"ב תוס' - צדיק אשריו ואשרי דורו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מה
יג ע"ב תוס' - צדיק אשריו ואשרי דורו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תמ
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח - הא דאמרינן נוח לו לאדם שלא נברא איירי בסתם בני אדם, אבל צדיק אשריו ואשרי דורושם יחזקאל עמ' רכד
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צד
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח ויואל משה מאמר ב סי' לז-ב סי' קטז עמ' שכב
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קנט
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע - מאי חריפות הוא לטהר את השרץ שהתורה טמאתו בהדיא וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פב
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע - מהו חריפות לטהר שרץ שהתורה טמאתו בהדיא, ותרצו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'י
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמח
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ריז, דברים עמ' קמד
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלו
יג ע"ב ריטב"א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיט
יג ע"ב מהרש"א ד"ה ומ"ח - דיש נ' שערי בינה ולא נגלו למשה רק מ"ט דלאותו תלמיד חסר פנים אחד ממה שנגלה למשה דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פג
יד ע"א32 ר"י בר"י סבר לה כאבוה בחדא דאית ליה רואיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מט ע"א
יד ע"א48 כל אמה באורך הוא ג' אמות בעיגול ומפקו לה מן ים שעשה שלמה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסד
יד ע"א48 כל שיש בהיקפו שלושה טפחים יש בו רוחב טפח וכו' אמר קרא ויעש את הים מוצק עשר באמה וכו' חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרנד
יד ע"א48 כל שיש ברחבו טפח יש בהקיפו ג' טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' רלח
יד ע"א48 כל שיש ברחבו טפח יש בהקפו ג' טפחים משיב טענה עמ' 209
יד ע"א49 ויעש את הים מוצק המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכט
יד ע"א50 פרח שושן מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קב
יד ע"א51 ים שלמה היה מחזיק ק"נ מקוה טהרהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רלח
יד ע"א51 ים שעשה שלמה הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קא
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמישים מקוה טהרה מי השלוח (תשסז) ח"א דף רט
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמישים מקוה טהרהמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רט
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' צז
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק ק"נ מקוה דובר צדק עמ' 14
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק ק"נ מקוה טהרה מגלה עמוקות (תשסח) אופן קנ
יד ע"א52 מי מקוה מ' סאהפי' רקנטי (שה) פרשת מצורע
יד ע"א52 שעור מקוה הוא ארבעים סאה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלח
יד ע"ב ים שעשה שלמה ג' אמות תחתוניותיפה מראה (שנ) פרק א דף קח ע"א
יד ע"ב07 כל מרובע יתר על העיגול רביע אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 320
יד ע"ב10 ים של שלמה הוא ד' פאות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעד
יד ע"ב14 ש"מ האי גודשא תלתא הוי מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ד
יד ע"ב15 במדת היבש יש גודש שליש תפארת צבי במדבר עמ' קעז
יד ע"ב15 האי גודשה תלתא הוו דובר צדק עמ' 14, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 35 (סי' כט)
יד ע"ב15 הגודש על המדה הוא שליש טיול בפרדס ח"א עמ' נב
יד ע"ב15 שידה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מ
יד ע"ב17 לחיין שאמרו גבוהין י' טפחיםכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
יד ע"ב17 לחיין שאמרו גובהן עשרה טפחים וכו' לימא תנן סתמא כרבי אליעזר של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלא
יד ע"ב32 אמרו לו אמרת תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מ
יד ע"ב34 הלכתא מאי כרבי יוסי או כרבנן אמר ליה פוק חזי מה עמא דבר בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמב
יד ע"ב34 ר' יוסי נימוקו עמוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצט
יד ע"ב34 רבי יוסי נימוקו עמו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיא
יד ע"ב35 פוק חזו מאי עמא דבר ורש"י ד"ה עמא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנה
יד ע"ב35 פוק חזי וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' יג
יד ע"ב רש"י - עמא דבר - מה נהגו העם כו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמב
טו ע"א לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
טו ע"א לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' רסא
טו ע"א לחי העומד מאליו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"א
טו ע"א לחי העומד מאליואמרי יוסף בראשית דף רלג ע"ג
טו ע"א העושה סוכתו בין האילנות וכו' אי הכי מאי למימרא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קז
טו ע"א אילן המיסך על הארץ וכו' אין מטלטלין בו אלא בית סאתים דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נב, נג
טו ע"א אחוי ליה בידיהמצווה ועושה ח"א עמ' קה {ראי' שרב היה נזהר משיחה בטילה}
טו ע"א ברקא בי בר חבו, ורש"י ורשב"א שמחה לאיש (אלישר) דף יג ע"א
טו ע"א בכל עושין לחיין גור אריה בראשית פל"ח אות יח
טו ע"א רש"י ד"ה אין מטלטלין בו - אם היה היקפו יותר מבית סאתים כחצר המשכן דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נב
טו ע"ב כל דבר שהוא בע"ח אין עושין ממנו גולל ודופק לקבר גור אריה במדבר פי"ט אות כ
טו ע"ב ולא גולל לקבר, ורש"י עיוני רש"י במדבר עמ' שכג, שכד
טו ע"ב פרצה צריכה להיות פחות מעשר תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסה הערה 83
טו ע"ב הרחב מעשר אמות - פרצה באר הגולה (הרטמן) הקדמה 24
טו ע"ב תוס' בביאור דברי תמר "יתומה אני" גור אריה בראשית פל"ח הערה 123, אות יח
טו ע"ב תוס' - בידי אדם אפשר לצמצם גור אריה שמות פכ"ד הערה 47
טו ע"ב תוס' ד"ה אל משנת חיים ויקרא עמ' שי
טו ע"ב תוס' ד"ה בכתיבה - הך דרשה לא אתיא אלא לרבא וכו' וכן דרך הש"ס וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כט
טו ע"ב תוס' ד"ה על מנתפרדס מנחם עמ' נ
טז ע"ב10 בקיעת גדייםבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה [הלכה]
טז ע"ב14 והלכתא כוותיה דרב פפאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
טז ע"ב28 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל לי' תורת מנחם חכ"ט עמ' 127
טז ע"ב28 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל לי' תורת מנחם חלק ס עמ' 315
טז ע"ב29 ש"מ עומד מרובה משני צדדים מהניבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
טז ע"ב32 ואוקמיה בפחות מג'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
טז ע"ב32 מחיצה תלויהבריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
טז ע"ב40 יחיד נותנים לו בית סאתייםבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב [הלכה]
טז ע"ב41 אין שיירה פחות משלשהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
טז ע"ב44 דרש ר' נחמן משום רבינו שמואל נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, לח אות לא
טז ע"ב47 דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי תורת מנחם חנ"א עמ' 292
טז ע"ב47 הדר אוקים רב נחמן אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
טז ע"ב47 הדר אוקים רבא אמורא עלי' ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי תורת מנחם חנ"ד עמ' 63, חנ"ה עמ' 45, חנ"ו עמ' 143
יז ע"א36 ארבעה דברים פטרו במחנה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רפו
יז ע"א36 ארבעה דברים פטרו במחנה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד
יז ע"א36 ארבעה דברים פטרו במחנהמשך חכמה דברים פ' כג פס' י
יז ע"א36 ארבעת דברים פטורים במחנה פרי חיים (קנולר) פרשת שלח
יז ע"א36 ד' דברים פטורין במחנה מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
יז ע"א36 ד' דברים פטרו במחנה מביאין עצים מכל מקוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנט
יז ע"א36 ד' דברים פטרו במחנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריד
יז ע"א36 יחיד בישובבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ז [הלכה]
יז ע"א39 התירו במלחמה קרן לדוד בראשית עמ' קצג
יז ע"א39 מחנה היוצאת למלחמת הרשות מותרים בגזל עצים יבשיםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפד
יז ע"א39 מחנות היוצאות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' לט
יז ע"א51 מת מצוה קונה מקומויערות דבש ח"ב עמ' רלה
יז ע"א51 מת קונה מקומודרשות באר יצחק עמ' רנד
יז ע"ב01 איזהו מת מצוה כל שאין לו קובריןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 82
יז ע"ב01 איזהו מת מצוה כל שאין לו קובריןאור הישר בראשית דף סט ע"א
יז ע"ב01 איזהו מת מצוה קורא ואין אחרים עונים אותו אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קפח
יז ע"ב02 קורא ואחרים עונים אין זה מת מצוהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 44
יז ע"ב03 מת מצוה קונה מקומו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יח
יז ע"ב06 שדה בור עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ז
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה קב הישר (תשנט) ח"א פרק יג עמ' נט
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה דרך ישרה עמ' רלב
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' כה
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מד)
יז ע"ב14 מים אחרונים חובהס' החיים (תשנג) עמ' פז
יז ע"ב16 מלח סדומית ברכת אברהם (תשנד) עמ' עב
יז ע"ב16 מלח סדומית דברים נחמדים (תשסה) עמ' פה {סדום הפכה לתל מלח שמסמא את העינים}
יז ע"ב16 מלח סדומית יש שמסמא את העינים תורת לוי יצחק עמ' שמט
יז ע"ב16 מלח סדומית מסמא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיד
יז ע"ב16 מלח סדומית מסמא את העיניים אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קיט
יז ע"ב16 מלח סדומית שמסמא את העינים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קו
יז ע"ב26 עירובי תחומין הכתב והקבלה שמות פט"ז פסוק כט
יז ע"ב26 עירובי תחומין חייבין משנת חיים בראשית עמ' תנד
יז ע"ב27 לוקין על עירובי תחומין מקראי קדש (תשנג) עמ' תס, תסא
יז ע"ב27 לוקין על עירובי תחומין דבר תורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיג
יז ע"ב27 תחומין אי הוי דאורייתא או מדרבנן אור אברהם - רות עמ' ס
יז ע"ב27 תחומין דאורייתא שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שפד
יז ע"ב28 ח"א על איסור תחומין אינו לוקה אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
יז ע"ב28 מתקיף לה רבי יונתן וכו' ר' יונתן הכי קשיא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסו
יז ע"ב29 וכי לוקין על לאו שבאלדבר טוב עמ' תיג
יז ע"ב29 וכי לוקין על לאו שבאלמשך חכמה שמות פ' יב פס' ט-י
יז ע"ב29 לאו שבאל הכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק ד
יז ע"ב30 אלא מעתה אל תפנו אל האובות ואל הידעונים הכי נמי דלא לקי תורת חיים עה"ת עמ' קסז-קסח {משמע דהוי אזהרה על השואל, וכפירש"י בסנהדרין (סה.), אבל רש"י בחומש והתוס' והרמב"ם כתבו דקאי על העושה אוב וידעוני}
יז ע"ב32 וכי לוקין על לאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין מקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
יז ע"ב35 אל יוציא משנת חיים שמות עמ' קכז
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו - הוצאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכ
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ר
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו אל יוציא חכמת התורה בשלח עמ' תרסח
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו אל יוציא טיול בפרדס ח"א עמ' רלו
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו דרשינן מיניה הוצאה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תי
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו לומדים מכאן איסור תחומין ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קט
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו שאין להוציא מחוץ לתחום לקחת מוסר רות עמ' קנח
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו שלא להוציא מרשות לרשות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמב, א'רכז
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומושם יחזקאל עמ' תפח {שלא יצא עם הכלי ללקוט המן}
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו, אל יוציא, תוס' שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תב
יז ע"ב35 'אל יצא' וכו' עירוב תחומיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 187 ,151
יז ע"ב35 מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיב פניני דעת עמ' קפג
יז ע"ב35 מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיב של"ה (תשנז) פרשת בשלח אות א
יז ע"ב35 מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיבפרי צדיק וישלח אות ח
יז ע"ב37 ארבעה דיומדין, ארבעה פשוטין לקוטי דיבורים עמ' 1158
יז ע"ב37 עושין פסין לביראות ד' דיומדין נראין כשמונה צמח צדיק (תשסז) עמ' סו
יז ע"ב37 עושין פסין לביראות ארבע דיומדין נראין כשמונה ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רכה
יז ע"ב42 רבקות בקר עמק תפלה (תשסו) עמ' טו {שמה של רבקה מלשון זה}
יז ע"ב42 רבקת בקר מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קפא
יז ע"ב42 שני רבקות מאור עינים (תשעה) עמ' תשסה
יז ע"ב42 שתי רבקות בקר תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקנט
יז ע"ב42 שתי רבקות של שלש שלש בקר מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ג
יז ע"ב רש"י - אל יצא איש ממקומו לאסור הוצאה מרשות לרשות ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קלח
יז ע"ב תוס' - לא יצא עם הכלי חקל יצחק (תשסג) עמ' רסב
יז ע"ב תוס' ד"ה ואת - טבל אסור בהנאה של כילוי גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכג
יז ע"ב תוס' ד"ה ואת וכו' אחי וראש דרושים דף י ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו - אם יצאו עם כלי לקחת המן מנחם ציון (תשסד) עמ' נה, קצ
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו - מפסוק אל יצא איש ממקומו משתמע הוצאה ותחומיןשם יחזקאל עמ' תפח
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו לקוטי שיחות חל"א עמ' 87
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו מקראי קדש (תשנג) עמ' תנח, תסד
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו פרי צדיק וישלח אות ח
יז ע"ב תוס' ד"ה לאוחיי נפש ח"ד עמ' ג, ו, יד, רכב, רכג
יח ע"א04 דיר וסהרבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
יח ע"א29 ד"יו למ"נודה שב"ח זונ"ית נתק"לקל במי"דה שלש"ה סימן מגילת סמנים עמ' לז
יח ע"א33 א"ר ירמיה בן אלעזר דיו פרצוף וכו' וא"ר ירמיה בן אלעזר וכו' מגילת סמנים עמ' לז, לח
יח ע"א33 א"ר ירמיה בן אלעזר דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות יד
יח ע"א33 אדה"ר נברא דו פרצופין אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שב
יח ע"א33 אדם הראשון דו פרצופיו נברא וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' קי
יח ע"א33 אדם הראשון נברא דו פרצופים יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסח, שלז
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר שבח נעורים עמ' קיא, קיב
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היו לאדה"ר דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק טז בהערה
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היו לו לאדם הראשון וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' קפו
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היו לו לאדם הראשוןעבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פירוש דף קיו/ז ע"ב; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ז; מנחת יהודה פרק יא; מערכת האלקות (פירארה שיח) פרק ג
יח ע"א33 דו פרצופים נבראו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא א
יח ע"א33 דו פרצופיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכא, קכג, קלז, קס, קעד, קצה-קצו, רג, רמה, רנו, רס, רעו, שא, שז, שכו-שכז, שמו, שמח
יח ע"א33 דו פרצופיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 24, 37, 42, 67-68, 78-79, 82, 86, 105, 106, 120
יח ע"א33 דו פרצופין היה לו לאדה"ר דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כב
יח ע"א33 דו פרצופין נברא אדם הראשון וכו' קשוטי כלה חי"א אות ג, פד
יח ע"א33 דו פרצופין נבראו ברית שלום (תעח) דף ב ע"ג, ג ע"ד
יח ע"א33 דו פרצופין נבראו ברית שלום (תשסח) עמ' יג
יח ע"א33 דו פרצופין נבראואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עו
יח ע"א33 דו פרצופין נבראוחלקת יהושע עמ' קלט הערה מא
יח ע"א33 דו פרצופין נבראומשיבת נפש עמ' פח
יח ע"א33 דיו פרצוף הי' לו לאדם הראשון וכו' חד אמר פרצוף וחד אמר זנביד דוד (אופנהיים) עמ' קלה
יח ע"א33 דיו פרצוף היו לו לאדםאוצר הכבוד
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר מכתב מאליהו ח"ד עמ' 116
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמו
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון דודי נתן בראשית עמ' מח
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשוןחפץ יהונתן בראשית פ"א פסוק כז
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לארה"ר דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רד
יח ע"א33 דיו פרצופין גור אריה דברים פל"ב אות כב
יח ע"א33 דיו פרצופין היו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ו
יח ע"א33 דיו פרצופין פנים היו לו לאדם הראשון וכו' חד אמר זנב וחד אמר פרצוף וכו' בתחילה עלה במחשבה לברוא שנים ולבסוף נברא יחידי נזר הקדש ח"א עמ' קמח, קמט, רעח, רצב
יח ע"א33 פרצוף פנים היה לופירושי ראשונים
יח ע"א33 פרצוף פנים היו לו לאדם הראשון וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רל
יח ע"א34 אחור וקדם צרתני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
יח ע"א35 את הצלע רב ושמואל ח"א פרצוף וח"א זנב ברית שלום (תעח) דף ב ע"ד
יח ע"א35 את הצלע רב ושמואל ח"א פרצוף וח"א זנב ברית שלום (תשסח) עמ' יב
יח ע"א35 ויבן את הצלע מחשבת זקנים עמ' שכב, שכח
יח ע"א35 ויבן את הצלע מחשבת מוסר ח"א עמ' צח, קיז, קנ
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע זנב היתה וכו' אמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות נה
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע חד אמר וכו' וחד ואמר זנב ים שמחה עמ' תעה
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע וגו' רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רפו
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע חד אמר פרצוף וחד אמר זנב מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמב
יח ע"א35 ויבן ה' את הצלע ח"א פרצוף וחד אמר זנב וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסח
יח ע"א35 ויבן וכו' את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף מנות הלוי (תשסב) עמ' פב
יח ע"א35 ויבן וכו' חד אמר פרצוף וחד אמר זנבפרי צדיק ויקרא אות ז
יח ע"א35 רב ושמואל חד אמר פרצוף וח"א זנב וכו'מטה יששכר עמ' רלח
יח ע"א35 רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צב
יח ע"א35 שני פרצופים או שהיה לו זנב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לב {ומזה נבראה חוה}
יח ע"א36 וחד אמר זנבפירושי ראשונים
יח ע"א36 ומ"ד זנב אמרי נפתלי ח"א עמ' ג
יח ע"א36 ח"א פרצוף היה וח"א זנב היה גנא דפלפלי עמ' ערה
יח ע"א36 חד אמר אדם הראשון דו פרצופיו נבראו וחד ס"ל זנב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכה
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וח"א זנבאמרי יוסף בראשית דף קלז ע"ג, דברים דף פח ע"ב
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וחד אמר זנבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נא
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרח
יח ע"א36 מאן דאמר זנב ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 68
יח ע"א36 מר ס"ל דו פרצופים שנאמר אחור וקדם צרתני ומר ס"ל זנב ולא פרצוף בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכז
יח ע"א36 פלוגתא אי אשה מצלע נבראת או דו פרצופין נבראוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמא
יח ע"א38 אחור וקדם צרתני וכו' אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות תורת חיים עה"ת עמ' ט-י {מכיון שנברא באחרונה, הוא קודם לפורענות}
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וכו' טוב ירושלים שמות פל"ג פסוק כג
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקנט
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורענותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עט ע"ג
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות חכמת התורה בחוקותי עמ' רכו
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רכ
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניותחכמת התורה בראשית עמ' תקמח, תקנג
יח ע"א43 בתחלה נתקלל נחשפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
יח ע"א45 בשלמא למ"ד פרצוף היינו דכתיב וייצר וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלז
יח ע"א46 וייצר ה' אלקים וגו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' צח
יח ע"א47 אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי חכמה ומוסר ח"א עמ' קנז
יח ע"א47 אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי ישמרו דעת עמ' קיט
יח ע"א47 היינו דכתיב בראם וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכב
יח ע"א50 במחשבה עלה ליברא את אדם שניםפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
יח ע"א50 בתחילה עלה במחשבה לבראות שנים קשוטי כלה ח"ט אות שסג, שעא
יח ע"א50 בתחילה עלה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד תורת חיים עה"ת עמ' כה {אילו נבראו שנים לא היתה האשה כפופה לאיש, וכשאינו זוכה היא אכן מושלת עליו}
יח ע"א50 בתחלה עלה במחשבה לבראתו שנים גור אריה בראשית פ"א אות סט
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראות שנים דורש טוב עמ' 161, 174
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחדמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לז
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה להראות וכו' קדושת לוי דף קח ע"ד
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראת שנים וכו' קשוטי כלה ח"ח אות קלז
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד בי חייא ח"ב עמ' עו, עח
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שניםדעת שבת עמ' רלב, שג בהערה
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שתים פרפרת התורה עמ' תקסז
יח ע"א50 עלה במחשבה לברוא שניםחכמת התורה בראשית עמ' קיט, קכא, עדר, רפה, תצא
יח ע"א52 לא נצרכה אלא למקום החתך גור אריה בראשית פ"ב אות לט
יח ע"א53 איפליגו תנאי מאי 'ויבן'אבן יהושע עמ' 121
יח ע"א55 ויבן ד' את הצלע מלמד שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצר זה רחבה מלמטה וצר למעלה וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' שמח
יח ע"א55 שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצר וכו' תורת חיים עה"ת עמ' נג {ולכן אמרה שרה "אולי אבנה" - לשון בנין}
יח ע"א55 שקילעה הקב"ה לחזה והביאה לאדה"ר וכו' דברי יואל פ' שמיני דף רמט ע"ב
יח ע"א רש"י - בור הוא מים מכנסים, באר הוא מים נובעים שירי משכיל כלל ג פרט א (עיי"ש שי"ח)
יח ע"א רש"י ד"ה אחורפירושי ראשונים
יח ע"א רש"י למ"ד פרצוף פי' אחור וקדםאמרי יוסף בראשית דף טו ע"ב
יח ע"א תוס' ד"ה בשלמא יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלז
יח ע"ב01 אוצר רחב מלמטה וקצר מלמעלה דברי יהושע מאמר ג' פ"ז עמ' קלו {יש לעשות האוצר של יראת שמיים רחב מלמטה ביראה תתאה, וקצר מלמעלה ביראה עילאה}
יח ע"ב01 האשה נבנתה כבנין אוצר ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רנ
יח ע"ב01 הנשים נקראות אוצר מבשרת ציון ח"ג עמ' שכו
יח ע"ב01 מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות אף האשה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הולד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקנח
יח ע"ב04 הקב"ה שימח את אדה"ר פרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק יח, פרשת צו פרק ז פסוק יב
יח ע"ב04 ויביאה אל האדם מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"ר נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' א אות י, סי' ח אות כה
יח ע"ב04 ויביאה אל האדם מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדם הראשון של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות סח
יח ע"ב04 מלמד שעשה הקב"ה שושבין תוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' לד
יח ע"ב04 מלמד שעשה הקב"ה שושבין כו' תוכחת חיים (תר) בראשית פ"א דף טז ע"ב
יח ע"ב04 שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"ר לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 62
יח ע"ב04 שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"ר כו', ורש"י - שנשתדל בחיתונו לשמחו תורת מנחם חי"ב עמ' 178
יח ע"ב05 מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן ואל ירע לומצוה ולב ח"א עמ' 193
יח ע"ב07 הי מנייהו מסגי ברישאחכמת התורה בראשית עמ' קב
יח ע"ב07 ולמאן דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא וכו' לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכז בהגה"ה
יח ע"ב07 למאן דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא דזכר סגי ברישא תורי זהב (תשעג) עמ' קנז
יח ע"ב08 מסתבר דזכר סגי ברישאדעת שבת עמ' קע
יח ע"ב08 מסתברא דזכר סגי ברישא ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נט
יח ע"ב09 העובר אחרי אשה וכו' המרצה מעות לאשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד-קעה
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' היא אשתו וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכז
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' ערה
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' מ
יח ע"ב11 וכל העובר אחרי אשה בנהר אין לו חלק לעוה"בדרשות שבט הלוי עמ' קעא
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה וכו' בשביל שיסתכל בה וכו' לא ינקה מדינה של גיהנם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה ישראל קדושים עמ' 4, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קיד
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה צדקה חיים דף צד ע"א [שלב ע"ב]
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ו אות ג
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו וכו' לא ינקה מדינה של גיהנם וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכז
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תסו
יח ע"ב13 המרצה מעות ליד אשה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרה
יח ע"ב13 המרצה מעות מידו ליד האשה כדי להסתכל בה אפי' קיבל התורה מידו של הקב"ה כמשה רבינו וכו'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רמז
יח ע"ב13 מידו לידהרוח חיים (חיד"א) דרוש יג עמ' קפה (עמ' ריא במהד' תשמ"ה)
יח ע"ב14 אפי' דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר סיני וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קלז
יח ע"ב14 אפילו דומה למשהפירושי ראשונים
יח ע"ב16 ועליו הכתוב אומר יד ליד לא ינקה רע וכו' תורת חיים עה"ת עמ' שטו-שטז
יח ע"ב18 מנוח ע"ה היהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היה פני מלך מועדים עמ' רחצ
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היה וכו' דכתיב ותקם רבקה וכו' ותלכנה אחרי האיש תורת חיים עה"ת עמ' עב {ביאור הראי', דלאו משום הרהור הלכו אחריו, אלא משום גנאי ללכת אחרי אשה}
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היהמערכי לב (בר שאול) עמ' 21
יח ע"ב21 וילך אלקנה אחרי אשתומבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה ים שמחה עמ' קד
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה נזר הקדש ח"ב עמ' תרנג
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה פניני דעת עמ' פו
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה קדושת עינים (תשעא) פרק ח אות ב
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה קשוטי כלה ח"ט אות שכא, שפה
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשהדבש השדה עמ' טו
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' ד
יח ע"ב29 אחרי ארי ולא אחרי אשה אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכא
יח ע"ב29 אחרי ארי ולא אחרי אשה שמחת הנפש עמ' קסו
יח ע"ב29 אחרי ארי ולא אחרי אשהמשיבת נפש עמ' קנו
יח ע"ב29 ולא אחרי ע"זפירושי ראשונים
יח ע"ב32 אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכג
יח ע"ב32 אותן השנים שהיה אדם הראשון וכו' דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לו
יח ע"ב32 אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדין נזר הקדש ח"א עמ' שצד, תטו, תסט, תצח
יח ע"ב32 כל אותם השלשים ומאת שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד לאונסו רוחין ושדין ולילין דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכו
יח ע"ב32 כל אותם ק"ל שנה הוליד אדם רוחין ושדין כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כה
יח ע"ב32 כל אותם שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד שידין ורוחין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד
יח ע"ב32 כל אותן השנים היה אדה"ר בנדוי וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנה
יח ע"ב32 כל אותן השנים וכו' הוליד רוחין וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' לט
יח ע"ב32 כל אותן השנים וכו' הוליד רוחין ושדין ולילין, ורש"י ויואל משה מאמר ג סי' כז עמ' תל
יח ע"ב32 כל אותן השנים וכו' הוליד רוחין שדין ולילןאור הצבי עמ' 131, 266, 309
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' טז
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי מה שהיה הוא שיהיה עמ' עב
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכז
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין פאר יעקב ח"א עמ' מה
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי וכו' כנסת מרדכי בראשית עמ' כד
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנדוי הוליד וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' עו, מלכים עמ' פט
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנדויס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלה
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד וכו' ברכת טוב עמ' שצב
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין וכו' ההוא בשכבת זרע רחזא לאונסיה של"ה (תשנז) פרשת וישב אות י, כה, מו, שמות אות י, בא אות ו, נשא יג, כי תצא אות ג
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין מצווה ועושה ח"א עמ' תרו
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין וכו' דעד האידנא לאו כצלמו אוליד דרכי התשובה עמ' צו
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עח
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה ארם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קטז, רח, שסז
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין וכו' הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מז
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין שדין ולילין גנת אגוז (תשמט) עמ' קצט
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדיןגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש י דף יט ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דף ה ע"ג; מורה נבוכים (שיא) חלק א פרק ז דף יב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יח ע"א; זהר פרשת בראשית דף נד ע"ב
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדם הראשוןאוצר הכבוד
יח ע"ב32 ק"ל שנה שהיה אדה"ר מנודה וכו' גנא דפלפלי עמ' ערה
יח ע"ב33 אדה"ר הוליד שדין ורוחין וכו' דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנה ע"ב
יח ע"ב33 בנידוי הוליד רוחין ושידין וליליןמשך חכמה בראשית פ' יב פס' ז
יח ע"ב33 הוליד רוחין שדין ולילין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסה
יח ע"ב33 שדין רוחין לילין שהוליד בהק"ל שנה מהש"ז דחזי לאונכויה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קמט ע"ד
יח ע"ב35 מכלל דראשונים שידא הם תורת אליהו עמ' כא
יח ע"ב36 אדם הראשון חזר בתשובהשמלת אליעזר ח"א עמ' כו, שצח
יח ע"ב36 אדה"ר וכו' ופירש מן האשה ק"ל שנה צלח רכב עמ' עז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול דרכי איש דף יב ע"ד
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול הי' וכו' ישב בתענית וכו'חמודי צבי בראשית עמ' מח, נח, תא, תג
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול הי' וכו' ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קמו, ח"ג עמ' שמב, תח, ח"ד עמ' כז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רחצ
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה דרך ה' השלם עמ' רעו - דרך לחיים
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קמב
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה שיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' שצט
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה שרתי ח"א עמ' יג, נא
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית וכו' והעלה זרזי תאנים על בשרו וכו' שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' מז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית וכו' והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה תורת חיים עה"ת עמ' כז {תפירת עלה התאנה היתה כדי להתכפר ע"י עינוי זרזי תאנה}
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית ק"ל שנה חיי עולם (בולה) דף ו
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קעא
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה ועשה תשובהחכמת התורה בראשית עמ' קלח, קפה, תכו, תעג, תפג,
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה וכו' פאר יעקב ח"א עמ' לא, לח
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' כט {ורק בשעה שאכל מעץ הדעת חטא}
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה המוסר והדעת בראשית עמ' ל
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול וכו' ישב בתענית ק"ל שנים יציב פתגם על התורה עמ' עא
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול חיה וכו' ישב בתענית וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' לח, נז, סז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יג {מז' רועים}
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד וכו' ישב בתענית ק"ל שנה משנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, יב, יז
יח ע"ב36 אדה"ר כו' שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמח
יח ע"ב36 אדה"ר צדיק גנא דפלפלי עמ' שמה
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ישב בתענית וכו' שמחת הנפש עמ' קכ
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ישב בתענית ק"ל שנהדרשות שבט הלוי עמ' נב, סז
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ק"ל שנה בתשובהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה בני שלשים עמ' קג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה חכמת התורה כי תשא עמ' קכח
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פ
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה לקוטי דיבורים עמ' 1095
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה מחשבת מוסר ח"ב עמ' לז
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה נתיבות מוסר עמ' עג, צה
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וגו' עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' יא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וישב בתענית ק"ל שנים וכו' והעלה זרזין של תאנים על צוארותורת העולה (תשעה) עמ' תקעא, תקעז, תקעט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' בני אתה עמ' קד, קיא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רה ע"א
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רי, רמה, תסו, תקנה
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קפ, רח, שצד, תל, תנ, תפב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות מה
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' תורת העולה ח"ב פרק מב, ח"ג פרק סט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שכב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' והעלה זרזי תאנים על בשרו ק"ל שנה אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רכב, רכג, רכד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' וישב בתענית ק"ל שנה מכתב מאליהו ח"ב עמ' 85
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"א, ק ע"ג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית מאה ושלשים שנה וכו' בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פ-פא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית מאה ושלשים שנה של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שע, שער האותיות אות ק ס"ק קנג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית מאה ושלשים שנה וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית ק"ל שנה יבין שמועה (לעוו) עמ' קיח
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשה ק"ל שנה וכו' באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' יא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תכא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קפב, מס' ראש השנה אות צג, קכ
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהאגודת אזוב (יעבץ) דף צ ע"א
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהחיי נפש ח"ב עמ' צ
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהעקדת יצחק (שלג) שער ט דף כח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלד ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף לו/לז ע"ד; של"ה (תט) מסכת תענית דף רב/רכ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק סט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהפרדס מרדכי עמ' יב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנח
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה וכו' ישמרו דעת עמ' ז
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד וכו' כל אותן שנים שיחת מלאכי השרת עמ' 83
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד וכו' כל אותן שניםפרי צדיק בראשית אות ח, וישב אות י, יא, משפטים אות ד, יב
יח ע"ב37 חסיד גדול היה אדה"ר משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ריג, רכט, רנד
יח ע"ב37 חסיד גדול היה אדם הראשון תורת אביגדור ח"ב עמ' פג
יח ע"ב37 חסיד גדול היה וכו' ופירש מן האשה וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצה
יח ע"ב37 כיון שראה אדה"ר שנקנסה מיתה ע"י פירש מאשתו ק"ל שנהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנ
יח ע"ב37 כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה כו' אסופת מערכות דברים עמ' רצא
יח ע"ב37 נקנסה מיתה מאדה"ר תפלה למשה (בנימין) עמ' ט
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמו {שב בתשובה}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' טז {עשה תשובה רבה}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה והעלה זרזירי תאנים על בשרו מאמרי שלמה ח"ב עמ' קיח {עשה תשובה}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה והעלה על בשרו זרזי תאנים תפלה למשה (בנימין) עמ' רד
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פד
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשה ק"ל שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו ק"ל שנה דעת תורה שמות עמ' לא, לז, במדבר עמ' קיא, קכב, דברים ח"א עמ' קעה, דברים ח"ב עמ' נג {עסק בתשובה ועשה סיגופים}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנים ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' לד
יח ע"ב38 אדה"ר ישב ק"ל שנים בתענית תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תד
יח ע"ב38 אדה"ר מילא מאה ושלושים שנה בתעניות דרשות באר יצחק עמ' לח {תעניות עצומות היותר קשות}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית מאה ושלושים שנה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רח, ריג
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית לקחת מוסר איכה עמ' רא {עשה תשובה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסד, שב {עמד בתוך המים ק"ל שנים עד שנעשה בשרו חדורים}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית מנחת אליהו (תשסא) עמ' רנא {היה הראשון שהתחיל בתשובה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ופירש מאשתו ק"ל שנה רוח נכון עמ' קסח
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל עמה מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תסט, תרי, תריז
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה אור יחזקאל - מדות עמ' סג
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' נט, קמו, קמז {ועשה תשובה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעה
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' לז {עשה תשובה גדולה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתכרם יהושע (ולרשטיין) דף לא ע"ד {שקו ותעניתו}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתמקוה המים עמ' קיח
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתו ק"ל שנים שמן ראש - ימים נוראים עמ' תכה
יח ע"ב38 ישב בתענית מאה שלשים שנה לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' כא
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסד {היה הראשון שהתחיל בתשובה}
יח ע"ב38 ישב בתענית ק"ל שנה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכב, שלג {עסק בתשובה}
יח ע"ב38 ישב בתעניתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנ ע"ג {הטעם מה שלא הועיל התשובה לאדה"ר הגם שעשה תשובה גדולה}
יח ע"ב38 ישב מאה ושלושים שנה בתענית דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ג פסוק כב
יח ע"ב38 ק"ל שנה דאדה"ר תורת חיים (קאסוב) עמ' סו, עז, רעא
יח ע"ב38 ק"ל שנה ישב אדם הראשון בתענית תקנת השבין סי' ג (עמ' 11), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 186)
יח ע"ב38 ק"ל שנה ישב אדם הראשון בתעניתפרי צדיק נח אות ו, י, תולדות אות ד, וישב אות י, ויגש אות יא, ויחי אות ד, יג, שמות אות א, ד, יא, ר"ח שבט אות א, ו, בשלח אות ג, לט"ו בשבט אות ב, פ' שקלים אות ט, תצוה אות ז, יא, פורים אות ב, קדושים אות ב, יב, פסח שני אות ג, ל"ג בעומר אות ז, חוקת אות ב
יח ע"ב38 ק"ל שנים ישב אדם הראשון בתענית הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' צה
יח ע"ב38 ק"ל שנים של אדם הראשון מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות ו {לא היה כראוי }
יח ע"ב39 אדה"ר אחר החטא פירש מאשתו ק"ל שנה והוליד רוחין ושידין ולילין ע"י שכבת זרע דחזי לאונסיה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קמז ע"ב
יח ע"ב39 אדה"ר באותן ק"ל שנים שפירש מחוה הוליד רוחין ושדיןארז ישעיהו דף ט
יח ע"ב39 אדה"ר נשתהה ק"ל שנה בלא נקיבה והוליד לבטלה אגרא דכלה ח"א עמ' קצז, שמד
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מאשתו ק"ל שנה כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נה
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מאשתו ק"ל שנה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיט
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מאשתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קל, קעה {כשחטאה חוה}
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מן האשה ק"ל שגה רמז הרומז (תשסח) עמ' כד
יח ע"ב39 אדה"ר פירש ק"ל שנה מאשתו והוליד נגעי בני אדם תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רלא
יח ע"ב39 אדם הראשון פירש מאשתו ק"ל שנה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קא, תקיד
יח ע"ב39 אדם פרש ק"ל שנה מאשתו והוליד שדין ורוחי יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצז, תקסב
יח ע"ב39 בק"ל שנה שפרש אדם מאשתו הוליד רוחין ושידין בך יברך ישראל (תשסח) עמ' לא, נט
יח ע"ב39 חטא אדם הראשון בהוצאת זרע לבטלה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
יח ע"ב39 כל אותן ק"ל שנה יצאו ממנו ניצוצות ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח עמ' קב
יח ע"ב39 כל אותן ק"ל שנה פירש מן האשה והעלה זרזי תאנים על בשרו ויגד יעקב עמ' קצד {עסק בתשובה}
יח ע"ב39 פירש מן האשה וכו' דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנה, רפו, שסא {במצרים היו מגולגלים טפות זרע של אדה"ר מק"ל שנה שהיה פרוש מחוה}
יח ע"ב39 פירש ק"ל שנה והוליד שדין ורוחין עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' עד
יח ע"ב39 פרש מן האשה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תסז
יח ע"ב40 ההוא בשכבת זרע דחזא לאונסיה ישראל קדושים עמ' 128, דברי חלומות סי' כב (עמ' 192), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 10), תקנת השבין סי' ו (עמ' 62), טו (עמ' 140), לקוטי מאמרים עמ' 232, 235, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 120), צדקת הצדיק סי' צא, *קב-קג, קי, רמה
יח ע"ב40 והעלה זרזר תאינים על בשרו אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' מח
יח ע"ב40 לאונסו ראה אדם וכו' גנא דפלפלי עמ' ערה
יח ע"ב40 קרי של אדם הראשון באותן ק"ל שנה צפנת פענח (תשסו) עמ' קנה
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו אברהם במחזה דף ס ע"א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניו שני המאורות (תשסח) עמ' ה
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסד
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניוהתורה והעולם ח"ב עמ' ריג
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניורוח חיים (חיד"א) עמ' קפ
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפני וכולו שלא בפניו שער החצר (תשעב) סי' תפג
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו אור חדש (הרטמן) פ"י אות 29
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו חכמת התורה וארא עמ' קלה
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לז
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יא, נד, נה, רח, מקראי קדש (תשנג) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו, כרך ב ח"ב עמ' ע, קסב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' של
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו לחם שלמה (הלוי, שנז) דף רי ע"א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ערבי נחל (תשסד) עמ' צא
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו דודי נתן בראשית עמ' פה, פט
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו לחמי תודה דף עא ע"א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניואמרי השכל עמ' 54
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף קצט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף עח ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ב
יח ע"ב41 אומרין מקצת שבחו ש"א בפניו וכו' כבוד לאיש דף כד ע"ג-ע"ד בהערה
יח ע"ב41 אומרין מקצת שבחו של אדם בפניו עץ הדעת טוב (תשסח) סי' קף
יח ע"ב41 אומרין מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו קרן לדוד דברים עמ' שנו
יח ע"ב41 אין אומרים שבחו בפניו קומץ המנחה (צונץ) דרוש כג אות א
יח ע"ב41 אין אומרים שבחו של אדם בפניו אגרא דכלה ח"ג עמ' ד
יח ע"ב41 מקצת שבחו דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פה, פז, פח
יח ע"ב41 מקצת שבחו חקל יצחק (תשסג) עמ' לא {לכן לא נאמר תמים}
יח ע"ב41 מקצת שבחו אומרים דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף פה ע"ד
יח ע"ב41 מקצת שבחו אומרים בפניו בישורון מלך ח"ב עמ' נא
יח ע"ב41 מקצת שבחו אומרים בפניו וכולה שלא בפניוכתנות אור עמ' קעד
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' דש
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צח
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לה
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כט
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלב
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניו ידו בכל סי' אלף קלט
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניוברכת חיים ח"ב עמ' 304, 308
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניוהתורה והעולם ח"א עמ' סח
יח ע"ב41 מקצת שבחו וכו' בפניו וכו' דכתי' כי אותך ראיתי ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קנו
יח ע"ב41 מקצת שבחו וכו' בפניו וכו' דכתי' כי אותך ראיתי בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קנו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו אמרי אש (טאוב) עמ' כב, כג, ת
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפג
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו השיר והשבח ח"א עמ' לא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכו' זכר דוד על התורה עמ' רנ
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכו' דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה תורת חיים עה"ת עמ' מה {ועוד, משום שלא התפלל על דורו}
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכו'חומת אנך נח אות ה
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קעא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו אמרות ה' השלם ח"א עמ' שעז
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו באר שרים פרשת האזינו דרוש א אות ב
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו בית יעקב (תשסא) עמ' נז
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו להורות נתן בראשית עמ' עה
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמו, תעא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיד
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו נאוה תהלה עמ' קסט, שטו, שעו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו פאר יעקב ח"א עמ' רנח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו של"ה (תשנז) פרשת נח אות יא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' טו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרפח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שסט
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים לפניו וכולו שלא בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה אור תורה השלם (מזריטש) סי' טו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרין בפניו וכולו שלא בפניו לחם רב על סדור התפילה אות שכב
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' נח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עג, רצב
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כג, לב, מו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו דברי יואל פ' נח דף קסה ע"א, קעא ע"א
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו דרשות מנחת יצחק עמ' קצז
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמב-תרמו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' נח, נט
יח ע"ב41 מקצת שבחודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלג, קלד, קלט
יח ע"ב44 אמרה היונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ולא מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' כו
יח ע"ב44 אמרה היונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים בידי בשר ודם נזר הקדש ח"ב עמ' עח, פ
יח ע"ב44 אמרה היונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' עטרת ישועה (תשסד) אות פח לשבועות, אות ד לשבת שובה
יח ע"ב44 אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית ביד הקב"ה וכו' זרע קודש - מועדים עמ' רפד {טרף לשון מזון, ו"בפיה" לשון מאמר}
יח ע"ב44 אמרה יונה וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 131
יח ע"ב44 אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפא, קפג, ח"ג עמ' שמו
יח ע"ב44 אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו כדבש ביד בו"ד דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קי
יח ע"ב44 אמרה יונה יהא מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה ולא מתוקין כדבש ויגד יעקב עמ' קפג
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי וכו'מבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזית אמרי נועם (מועדים) סי' יג ליום א דסוכות, סי' א ליום א דחנוכה, סי' כה לחנוכה
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזית צפנת פענח (תשסו) עמ' קצו
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' לחם רב על סדור התפילה אות ע, תשנט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נח
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה ילקוט דברי חכמים במדבר סי' יד
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין בזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורין ביד בשר ודם אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנו, רנז
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין בדבש ותלויין ביד בשר ודם חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רח
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ביד בו"ד עירין קדישין השלם עמ' יז
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שיח
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעט, שפה
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שטו
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית בידך ולא יהיו מתוקים כדבש ביד בשר ודם קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעג
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורין בידך וכו' לקט אמרי קודש - בראשית עמ' לט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים בדבש ומסורים בידי בשר ודם עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון א
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצג
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד ב"ו וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצב
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורין ביד בו"ד באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כד
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בו"ד פאר יעקב ח"א עמ' סב
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם לב אביגדור עמ' קמה
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם תפארת צבי שמות עמ' תל
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' כו ע"ב
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ורם דעת תורה דברים ח"א עמ' רסב
יח ע"ב44 אמרה יונה רבש"ע יהיו מזונותי וכו' ומסורין בידך נועם אלימלך (תשסא) עמ' רפ
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין וכו' ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רד
יח ע"ב44 והנה עלה זית טרף בפיה שאמרה טוב לי מר בידו של הקב"ה וכו' מלכי יהודה (תשע) עמ' עז
יח ע"ב44 עלה זית טרף בפיה שמלת אליעזר ח"א עמ' יט
יח ע"ב44 עלה זית טרף בפיה אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' עב, עג
יח ע"ב44 עלה זית טרף בפיה אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פתיחה לח"ב
יח ע"ב44 עלי זית טרף בפיה אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כ
יח ע"ב44 היונה אמרה יהיו מזונותי מרורים כזית ביד ה' ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם פתחי שערים ח"ב עמ' כח
יח ע"ב45 יהי' מזונותי מרורין כזית ובידו של הקב"ה תורת יחיאל בראשית עמ' צג
יח ע"ב45 יהי רצון שיהיו מזונותי מרורים כזית ילקוט עטרת צבי עמ' קפד
יח ע"ב45 יהיה מזונותי מרורין כזית ים שמחה עמ' מח
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מסורין בידיך ולא מתוקין בידי בו"ד תפארת משה עמ' רכד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית ביד הקב"ה ולא מתוקים כדבש בידי בו"דדרשות דבר צבי עמ' קסה
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית בידי הקב"ה וכו' יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, נד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' מו
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך פרפרת משה ח"א עמ' ע
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזיתבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין ביד הקב"ה ולא מתוקים ביד ב"ולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכב
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קז, קטז
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית תאומי צביה עמ' קג
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ביד הקב"ה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנ
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ל
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ובידו של הקב"ה גור אריה בראשית פ"ח אות יט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קו
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מג, נא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף יד ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כט ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תעה דף פב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ז; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פ ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף לב ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומידו יתברך חכמת התורה בא עמ' שלו
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומידו של הקב"ה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' עתר
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומידך חכמת התורה תצוה עמ' ו, יד, פז
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורים בידך ואל יהיו וכו'אור לפני הדורשין עמ' 43
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך דרשות מהר"ם חביב עמ' יט, כח
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' תורת איש ח"ב עמ' שעט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ב
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קעא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית מידי הקב"ה חכמת התורה בשלח עמ' תקס
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזיתחכמת התורה נח עמ' רעז, רפד, שטז, שכה, שכו, שכט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזיתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב45 מוטב יהיו מזונותי מרורים כזית מיד הקב"ה ולא מתוקים כדבש מבשר ודם לחם רב על סדור התפילה אות תר, תשנט
יח ע"ב45 מוטב שיהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שנא
יח ע"ב45 מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ולא מתוקין כדבש ביד בשר ודם שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית וכו'רבינו בחיי בראשית פ"ח פסוק יא
יח ע"ב45 מסורין בידך רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיח
יח ע"ב45 רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזיתבני יששכר ח"א דף צב ע"ג
יח ע"ב46 טרף לישנא דמזוניברכת חיים ח"א עמ' 127
יח ע"ב46 מאי משמע דהאי טרף לישנא דמזוני הוא וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שסא
יח ע"ב47 בית שד"ת נשמעין בו בלילה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קלה
יח ע"ב47 בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשפז
יח ע"ב47 בית שנשמעים בו ד"ת בלילות אינו חרב, ומהרש"א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' לז
יח ע"ב47 כל בית שד"ת נשמעין בו בלילה שוב אינו נחרב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה דברי חנינא - ת"ת עמ' קצו
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה וכו'חומת אנך איוב פרק לה
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרב חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קכד ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו וכו' אפיקי ים עמ' עג
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צב דף רי ע"ב
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה זבחי צדק (דיסקין) עמ' קטז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה אינו נחרב פרפרת התורה עמ' תרז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה וכו' נותן זמירות בלילה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תסא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילהזכור לדוד עמ' קיד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבאוזן שמואל דף סט ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רצב
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבס' החיים (תשנג) עמ' צה*
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילהאוצר הכבוד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה, רש"י ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' רלא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט אות ב
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה וכו' מגילת סמנים עמ' ד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה יש לו קיום ואינו נחרבאור אברהם (זוועהיל) עמ' פט
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב אגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קיא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שע
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב לחמי תודה דף ג ע"א, ח ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב נאוה תהלה עמ' צא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסו
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסה, מס' שבועות אות מ
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ולא אמר איה אלוק עושי נתן זמירות בלילה, ורש"י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ולא אמר איה אלוק עושי נתן זמירות בלילה, ורש"י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר נותן זמירות בלילה תפארת צבי ויקרא עמ' רא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרבלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קכח דף מג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"ד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב, ורש"י ד"ה ולא מצווה ועושה ח"א עמ' תנא, תקמז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין ד"ת בו בלילה שוב אינו נחרב, ומהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' נ
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין דברי תורה בלילה פרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ו פסוק ז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן לה, לו, סה-סז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעיןפירושי ראשונים
יח ע"ב48 התורה נקראת זמירות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפו
יח ע"ב48 נותן זמירות בלילה משנת חיים במדבר עמ' קמ
יח ע"ב49 בזמן החורבן אין השם שלם דרשות מהר"ם בנעט עמ' ל
יח ע"ב49 בשתי אותיותטוב טעם שמות עמ' כה
יח ע"ב49 די לו לעולם בב' אותיותדעת שבת עמ' תיא
יח ע"ב49 די לעולם וכו' בשתי אותיות תורת אליהו עמ' קלו, קמב
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות בית ישי - דרשות עמ' קיא
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קעח
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות פני מלך שמות עמ' צט
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות רנת יצחק ישעיה עמ' ע
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות איתן האזרחי עמ' שז
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות המאור הגדול (גר"א) עמ' קס
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלד
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאגודת אזוב (יעבץ) דף עה ע"א בהגהה
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצח
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית יב
יח ע"ב49 להשתמש בשתי אותיותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' לג
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק די לעולם שישתמשו בשתי אותיותמרפא לשון עמ' קסב
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם וכו' אפיקי ים עמ' עג
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם להשתמש בשתי אותיותארז ישעיהו דף יז
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנ' כל הנשמה תהלל יה וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שעח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביה"ק דיו לעולםאוצר הכבוד
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק די לעולם שישתמש בב' אותיות פלח הרמון עמ' קכח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק די לעולם שישתמש בשני אותיות בלבד מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קעז, תשו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק די לעולם שישתמש בשתי אותיותצוף דבש (לוין) מאמר ה בתחלתו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם וכו'ליהודים היתה אורה עמ' כא, קכט
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם להשתמש בחצי השם תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' נח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שי
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות עמוד הימיני (קלינמן) עמ' פג, קלב
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' ה
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות רמז הרומז (תשסח) עמ' טז
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו' ברית שלום (תעח) דף קז ע"ב
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרפו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתפה
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות דעת תפלה עמ' רנט
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות לחם רב על סדור התפילה אות תרנא
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות צפנת פענח (תשסו) עמ' קיד, קכא, קמה, רא, ריב, רכ, רכב, רמד, רצה, שכד, שכו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שם יחזקאל עמ' תקנה-תקנו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות תורת חיים עה"ת עמ' קיח {כי אין שמחה לפניו ית' ושמו חסר ו"ה שהוא לשון שמחה}
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות תפארת צבי במדבר עמ' קנז
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות תפארת צבי בראשית עמ' תקצה
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' קה, שצג
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאור הצבי עמ' 285
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאמרי השכל עמ' 100
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו שישתמש בב' אותיות פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מב
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש מאיר בת עין (תשסו) עמ' 588
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש די לעולם שישתמש בב' אותיות ראשונות של שם הוי"ה שנאמר כל הנשמה תהלל יה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ל
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש די לעולם שישתמש בשתי אותיות משם העצם ב"ה בת עין (תשסז) עמ' קיז
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם וכו' ארץ צבי (תשע) עמ' רפג
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם להשתמש בב' אותיות פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' פא, קלז
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם להשתמש בחצי השם שער החצר (תשעב) סי' קצט
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנח
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו' נזר הקדש ח"א עמ' רצ
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה כתונת פסים (תשעא) עמ' שסג
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה וגו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עט, תצט, תשעט, תתמו, תתצג, תתקיא, תתקכח, א'קב
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיותמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ה דף ט ע"ב
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעא
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 841, 1222
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יג ד"ה וידוע
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות ויברך דוד עמ' נג, צא
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"ד
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות קרן לדוד דברים עמ' קפא {מפני שנעשה פירוד בין ב' אותיות אחרונים שבשם}
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצה
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנא' כל הנשמה תהלל יה קב חיים עמ' קג
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קס, קעב, קעה, רי, רצט, שטו, שכח, שלב, שלד, שסו, תמז, תצה, תצז
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות י
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רד
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאמרי השכל עמ' 3
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מט ע"א
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' כח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביתפירושי ראשונים
יח ע"ב49 מיום שחרב המקדש דיו לעולם שישמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קנ פסוק ו
יח ע"ב49 משחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 33 (סי' כז)
יח ע"ב49 משחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאור הצבי עמ' 230
יח ע"ב50 כל הנשמה תהלל יה דרשות מהר"ם בנעט עמ' ריט
יח ע"ב51 נתקללה בבל נתקללו שכניה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 590
יח ע"ב51 נתקללה בבל נתקללו שכניהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסח
יח ע"ב51 נתקללה שומרון נתברכו שכיניה קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 5 (סי' כד), 62 (סי' סט)
יח ע"ב51 נתקללה שומרוןפירושי ראשונים
יח ע"ב רש"י - מי שנותן זמירות של תורה בלילה תפארת צבי ויקרא עמ' רא
יח ע"ב רש"י - פה - לשון מאמר ישמח חיים (תשסה) מע' פ אות ד
יח ע"ב רש"י - שיש בשם ב' אותיות בין לשבח לפניו בין לברך איש את חבירו, דכתיב כל הנשמה וכו' מכלל דשם בן ד' אותיות ושם המפורש לא לכל הנשמה ניתן אלא לכהנים בלבדתפארת צבי בראשית עמ' תקצה
יח ע"ב רש"י ד"ה אומרים מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תלד
יח ע"ב רש"י ד"ה אלקנה נביאפירושי ראשונים
יח ע"ב רש"י ד"ה ולא אמרחיים לגופא (תשסה) עמ' לז
יח ע"ב רש"י ד"ה טרף 'עלה זית טרף בפיה' - מאמר בפיה עטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ב אות א
יח ע"ב רש"י ד"ה מיום, וד"ה דיו משנת חיים במדבר עמ' קכד
יח ע"ב רש"י ד"ה שושבינות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסב
יח ע"ב תוס' - אות דגושה כאילו נכתב ב"פאור לשמים (תשסג) עמ' שסג
יח ע"ב תוס' - אילן נמי מיקרי זית רנת יצחק - פרק חלק עמ' תלז
יח ע"ב תוס' - כל הנשמה, לשון, שממהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צו
יח ע"ב תוס' - פי' רבינו חננאל קרי ביה כל הנשמה בדגשצפנת פענח (תשסו) עמ' קיד, קכב, קמה, רא, רכ, רצו
יח ע"ב תוס' ד"ה ולא נזר הקדש ח"ג עמ' לד
יח ע"ב תוס' ד"ה כל - בזמן הזה די לעולם שישמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה, הנשמה קרי בדגש שבט מישראל (קרמניץ) פרק קנ פסוק ו
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה - פירש ר"ח קרי ביה כל הנשמה בדגש וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' שסג
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה - פי' ר"ח קרי ביה כל הנשמה בדגש דמשמע שממה וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קס, קעב, רי, רצט, שכח, של, שלד, תמז
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה - פירש ר"ח קרי בי' כל הנשמה הנשמה בדגש, מלשון שממה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עט, תשצט, תתקיא, א'קב, א'רצג
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה איתן האזרחי עמ' שז
יח ע"ב תוס' ד"ה מרורין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכב
יח ע"ב תוס' ד"ה מרורין פתחי שערים ח"ב עמ' לא
יח ע"ב תוס' ד"ה מרורין כזית שרגא המאיר מועדים עמ' רצה
יח ע"ב תוס' ד"ה מרוריןזכור לדוד עמ' כו
יח ע"ב תוס' ד"ה נתברכו שכניהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ש ע"א
יח ע"ב מהרש"א ברכת אבות עמ' יד
יח ע"ב מהרש"א ד"ה בפניו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיד
יח ע"ב מהרש"א ד"ה נתן זמירות מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצד
יט ע"א01 בא וראה שלא כמדת הקב"ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצ
יט ע"א01 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם נתיבות מוסר עמ' צג
יט ע"א01 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם וכו' מידת הקב"ה אדם מתחייב הריגה למקום שותקשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רסא
יט ע"א02 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' שלשה פתחים יש לגיהנם וכו' מגילת סמנים עמ' לז
יט ע"א03 אדם נתחייב הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיותורה אור (יחייא, רצח) פ' לה דף יג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"ב
יט ע"א05 אדם מתחייב הריגה למקום שותק חכמת התורה ויצא עמ' רפה
יט ע"א05 מדת הקב"ה אדםפירושי ראשונים
יט ע"א05 מידת הקב"ה אדם מתחייב הריגה למקום שותק וכו' ולא עוד שמשבח וכו' יפה דנת וכו' שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תא
יט ע"א10 מ"ד עוברי בעמק הבכא רנת יצחק תהלים עמ' קג
יט ע"א10 מ"ד עוברי בעמק הבכא וגו' אלו בני אדם שעוברים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
יט ע"א10 מאי דכתי' עוברי בעמק הבכא כו' שמצדיקין עליהן את הדין כו' רנת יצחק תענית עמ' כח-כט, פז
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא דמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 52
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' כוכבי אור (תשלד) עמ' כט
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' תורת חיים עה"ת עמ' לד-לז {יורדי גיהנם החוזרים שם בתשובה מתכפרים כבקרבן ועולים משם}
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' בוכין ומורידים דמעות כמעין מאמרי שלמה ח"א עמ' נא
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' שמעמיקין להם גיהנםדעת חיים עמ' קלט
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלו
יט ע"א10 מאי דכתיב עובריפירושי ראשונים
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק ד
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלא
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצו
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' לקחת מוסר ח"ב עמ' כד
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' אלו בני אדם שעוברים על רצונו של מקוםאור הצבי עמ' 256, 305
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' בר מישראל שבא על בת עכו"ם וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכא-רכב
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' עוברי אלו בני אדם וכו' עמק וכו' אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שכז
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' שמצדיקים עליהם את הדין נחלת יעקב (תשעג) עמ' נה
יט ע"א11 אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקב"ה, שבוכים ומורידים דמעותאור הצבי עמ' 165
יט ע"א11 אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב"ה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמב
יט ע"א11 עוברי אלו בנ"א שעוברין על רצונו של הקב"ה וכו' ויפה תקנת גיהנם לרשעים וכו' אור ישראל (תרס) דף סח ע"ב, פא ע"א
יט ע"א11 עוברי אלו בני אדם שעוברים על רצונו של מקוםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ז דף נו ע"ב
יט ע"א11 'עוברי' אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב"ה 'עמק' שמעמיקין להם גיהנם אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 173
יט ע"א11 'עוברי בעמק הבכא' אלו בנ"א שעוברים על רצונו של הקב"ה ומעמיקים להם גיהנום תורת אביגדור ח"ד עמ' קמה
יט ע"א12 בנ"א שעוברין על רצונו של מקום וכו' שמעמיקין להם גיהנם וכו' שבוכין ומורידין דמעות וכו' שמצדיקין עליהם את הדין וכו' יפה דנת יפה זכית תהלה לדוד (והרמן) פרק פד פסוק ו הערה ז
יט ע"א12 בנ'א שעוברין על רצונו בוכין וכו' ומצדיקין את הדין אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שלח
יט ע"א13 הבכא, שבוכים ומורידין דמעותמאורי שערים עמ' רד
יט ע"א13 רשעים מעמיקים להם גיהנום שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רכד
יט ע"א13 מעמיקין להם גהינם לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שה
יט ע"א13 מעמיקין להם גיהנם חכמה ומוסר ח"א עמ' עב
יט ע"א13 מעמיקין להם גיהנם וכו' ז' שמות יש לגיהנם וכו' שאול ואבדון וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יג
יט ע"א13 עוברי בעמק הבכא וגו' שמעמיקין להם גיהנם הבכא כו' לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכא
יט ע"א13 עוברי בעמק הבכא שבוכין ומורידין דמעות ישראל קדושים עמ' 133, תקנת השבין סי' טו (עמ' 152, 164)
יט ע"א13 עוברי בעמק הבכא שבוכין ומורידין דמעותפרי צדיק ר"ח אדר אות ה, צו אות ד, י, שלח אות יד
יט ע"א13 עמק שמעמיקים להם גיהנם פוקד עקרים סי' ה (עמ' 33), תקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
יט ע"א13 עמק שמעמיקין להם גיהנם רוח נכון עמ' נ
יט ע"א13 עמק שמעמיקין להם גיהנם תורת חיים עה"ת עמ' ריב {למעלה אין הגיהנם רותח כ"כ כלמטה, והיינו שלא מתו בני קרח כי נתבצר להם מקום גבוה}
יט ע"א13 רשעים מעמיקים להם גהינוםנפש החיים עמ' 32
יט ע"א14 דמעות כמעיין של שיתין, ורש"י רנת יצחק תהלים עמ' שצט
יט ע"א14 מורידין דמעה כנחל רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פט
יט ע"א14 מעין ישיתוהו מלמד שמורידין דמעות כמעיין של שיתין שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כא
יט ע"א14 מעין ישיתוהו שבוכין כמעין של שיתין שבט מישראל (קרמניץ) פרק פד פסוק ז
יט ע"א14 פושעי ישראל מורידין דמעות כמעין אבל פושעי אומות העולם על פתחי גיהנם אינן חוזרים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפו הערה 154
יט ע"א14 שמורידין דמעות כמעיין ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק ד
יט ע"א14 שמורידין דמעות כמעיין נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמ
יט ע"א15 מהגיהנום עולה שיר והלל לה' תורת השרף ממאגלניצא עמ' סג
יט ע"א15 פושעי ישראל מלאים חרטה קהלת יעקב - אלול עמ' קנו
יט ע"א15 מצדיקים עליהם הדין ואומרים לפניו יפה דנת אגרא דכלה ח"א עמ' תקפא, ח"ב עמ' קס
יט ע"א15 רשעים מצדיקין עליהן את הדין אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' נה
יט ע"א15 שמצדיקים עליהן את הדין ואומרים לפני רבש"ע יפת דנת וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קצז {ולכן בלועי קרח אומרים "משה ותורתו אמת והן בדאין" (סנהדרין קי.), כי הם מתוודים על כפירתם בנשיאותו של משה ובתורתו}
יט ע"א15 שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים לפניו רבש"ע יפה דנת וכו' שיחות ר' ראובן עמ' צד
יט ע"א15 שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים רבש"ע יפה דנת ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שנב
יט ע"א16 אומרים יפה דנת וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק יז, פרק עו פסוק יא {גדול שבח העולה מגיהנם יותר מגן עדן}
יט ע"א16 אומרים לפניו יפה דנת יפה זכית יפה חייבת וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עה*
יט ע"א16 הרשעים אומרים יפה דנת המאור הגדול (גר"א) עמ' רלט
יט ע"א16 הרשעים בגהינם צועקים יפה דנתנו קהלת יעקב ראש השנה עמ' סה
יט ע"א16 הרשעים מצדיקים דין שמים ואומרים יפה דנת וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קפה
יט ע"א16 הרשעים מצדיקים דינם בגיהנום דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' י
יט ע"א16 השבח מן הגיהנם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תעב {יותר מן גן עדן}
יט ע"א16 יפה אמרת יפה דנת יפה טימאת וכו' אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רמה
יט ע"א16 יפה דנת יפה זיכית יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רמג
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעו
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תעא
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית וכו' פרדס המלך (תשסט) אות קכ
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית יפה חייבת מחשבת מוסר ח"א עמ' רמ
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית יפה חייבת מחשבת מוסר ח"ג עמ' לג, ריח
יט ע"א16 יפה דנת יפה חייבת משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קפד
יט ע"א16 יפה דנת יפה חייבתפחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
יט ע"א16 יפה דנתניאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' יג, עג, קפא {רשעים מלאים חרטות}
יט ע"א16 יפה דנתני אור יחזקאל - אמונה עמ' פג
יט ע"א16 רבונו של עולם יפה דנת יפה זכית יפה חייבת גדולי מוסר עמ' עח
יט ע"א16 רבונו של עולם יפה דנת יפה חייבת יפה תקנת גיהנם לרשעים וג"ע לצדיקים יסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות נו
יט ע"א16 רבש"ע יפה דנת יפה חייבת יפה זיכית יפה תקנת גיהינום לרשעים וכו'אור הצבי עמ' 116
יט ע"א16 רשעים אומרים יפה דנת יפה חייבת דובר צדק עמ' 14
יט ע"א16 רשעים אומרים יפה דנת יפה חייבתפרי צדיק נח אות ה, תרומה אות יב, צו אות י, מסעי אות ה
יט ע"א17 יפה תקנת גיהנם לרשעים וגן עדן לצדיקים שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סב
יט ע"א17 תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 172, פ"ג אות 160
יט ע"א18 והאמר רבי שמעון בן לקיש רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסב
יט ע"א19 אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו' שפושעים והולכין לעולם דרכי התשובה עמ' צא
יט ע"א19 אפי' על פתחה של גיהנםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
יט ע"א19 פושעי אומות העולם על פתחי גיהנם אינם חוזרים נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמ
יט ע"א19 רשעים אף בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פז
יט ע"א19 רשעים אפי' בפתח גיהנום אינם שבים דרשות מהר"ם בנעט עמ' ריט
יט ע"א19 רשעים אפי' בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תיז
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גהינם אינם חוזרים בתשובה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לו
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גהינם אינם חוזרים בתשובה אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלא
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנום שעורי דעת ספר א עמ' קמ
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה אגרא דכלה ח"ב עמ' קס
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזריםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רעו
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שלא
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמח
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם וכו' מכתב מאליהו ח"א עמ' 51, 68
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גהינום אינם חוזרים בתשובה נזר הקדש ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' שעב, שעג
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גהינם אינם חוזרים בתשובה מנחת אליהו (תשנט) עמ' כז
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גיהנם אינם חוזרין כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריב
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גיהנם אינם חוזרין בתשובהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קג
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גהינום אינם חוזרים פתחי שערים ח"א עמ' נה
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גהינם אינם חוזרין בתשובהפנים יפות על תהלים עמ' שד, שלה
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בית יעקב (תשסא) עמ' צד
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה מנחת אליהו (תשסא) עמ' מג
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה משנה למלך (תשסח) עמ' צז
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינן חוזרין בתשובה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתסא
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחי גיהנם אינם חוזרים אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ט
יט ע"א19 רשעים אפילו בשעת מיתה מקשים את ערפםשבט מוסר עמ' עח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתח גיהנםכלי יקר (תשמח) עמ' יח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גהינם אינן חוזרין בתשובהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ז דף נו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סז דף רנג ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ז/י ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלט ע"ד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אין עושים תשובה יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רטז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם חוזרים בתשובהאור הצבי עמ' 124
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם חוזרין בתשובה לחם רב על סדור התפילה אות א' תתקלד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אין חוזרים אור יחזקאל - מדות עמ' רב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רסו
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינן חוזרין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של ניהנם אינם חוזרין דרשות הצל"ח השלם עמ' רצו
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם שבים תקנת השבין סי' ו (עמ' 56)
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם שביםפרי צדיק נח אות ה, משפטים אות ב, ר"ח אדר אות ה, בלק אות ב, מסעי אות יד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינם דברי טובה שופטים ח"א עמ' שסה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינם אינם חוזרים בתשובה כתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' לב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינם אינם חוזרין בתשובה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רס, רסח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהנם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקלט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהינום אינם חוזרים בתשובה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רסח, שמות עמ' יב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אין חוזרין בתשובה נועם הברכה עמ' שכה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה מאמרי שלמה ח"א עמ' פח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קסג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרין כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קכא
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינן חוזרין בתשובה דעת תורה שמות עמ' רמט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנוםמכתב מאליהו ח"א עמ' 51
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנוםמכתב מאליהו ח"א עמ' 63
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם לב אליהו (תשסה) שמות עמ' קסח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם קשוטי כלה (תשסג) עמ' קיג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אין חוזרין חכמת התורה וארא עמ' תלא
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אין חוזרין בתשובה קהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שסז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה מבשר טוב - ספר החיים עמ' לז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פרשת פרה ו, אבות סב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה פאר יעקב ח"א עמ' ד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהדרשות באר יצחק עמ' מח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהמרפא לשון עמ' רח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' כב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' טז, כה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה לחמי תודה דף לג ע"א, מא ע"א, קב ע"א, קכט ע"א, קמח ע"א
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סח, קצה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה מחשבת מוסר ח"ב עמ' תיא
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה נועם המוסר עמ' קיד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קסו
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה שמחת הנפש עמ' לט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה תהלה לדוד (והרמן) פרק פו פסוק יז הערה ט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו' מתקיף לה וכו' אלא מעתה דכתיב המוציא המעלה וכו' אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רנג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם וכו' תורת העולה ח"ג פרק סה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' פד
יט ע"א19 רשעים על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה שם עולם (תשסו) עמ' מט[יט], סא
יט ע"א19 רשעים על פתחו של גיהינום אינם חוזרים בתשובה וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' תקלד, תקלח
יט ע"א19 רשעים על פתחו של גיהנם אינם חוזרים מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרא, תרכד
יט ע"א20 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וכו' שפושעים והולכין לעולםפרי צדיק תרומה אות יב, ר"ח, תמוז אות ב, מסעי אות יד
יט ע"א20 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי שפושעים והולכין לעולם לחמי תודה דף קי ע"ב
יט ע"א20 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי שפשעו לא נאמר אלא הפושעים שפושעים והולכין אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסד
יט ע"א22 הפושעים בי שפושעים והולכיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנב
יט ע"א23 פושעי ישראלכלי יקר (תשמח) עמ' שלט
יט ע"א23 פושעי ישראל, ותוס' בית ישי - דרשות עמ' רפה
יט ע"א26 אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל נצח ישראל (הרטמן) עמ' קלו הערה 539
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנום שולטת בהןדרך חיים (תשלה) עמ' תשמח
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם רנת יצחק - פרק חלק עמ' רנז
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם תפארת משה עמ' קפ
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם ק"ו ממזבח הזהבראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות פג
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן מאמר הנפש השלם עמ' קיח, קמה
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכב, תצג
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן וכו' ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עד
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן וכו' שנאמר כפלח הרמון רקתך של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעא
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גהינם שולטת בהםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמו דף יג ע"ד ודף יד ע"א; ס' חרדים (שסא) בהקדמה ס' ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק טו דף סג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פא ע"ב וחגיגה [?] דף קצ ע"ב; של"ה (תט) מס' יומא דף רלח ע"ב בהגהה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' קלט דף סג ע"ב; שו"ת מהר"ם מינץ סי' פז
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהינום שולטת בהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכ
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולט בהם וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנד
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהם ביאורי הראי"ה על אבות עמ' רעו {כלומר לכלותם, מפני קדושת נפשם הקדושה העומדת לעולם למעלה מעשיהם}
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אש של גהנם שולטת בהםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 58
יט ע"א26 פושעי ישראל אין גיהנם שולטת בהם גנא דפלפלי עמ' שסח
יט ע"א27 מזבח הזהב היה בו רק כעובי דינר זהב חכמת התורה שמיני עמ' רנה
יט ע"א29 אלו פושעי ישראל שמלאים מצות כרמון דברי יואל פ' כי תבוא דף קנב ע"ב
יט ע"א29 אפי' פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון קשוטי כלה חי"א אות קנז
יט ע"א29 אפי׳ פושעי ישראל מלאים מצות כרימון מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' קי
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון מי השלוח (תשסז) ח"ב דף יד, סא, קח
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןאמרי השכל עמ' 125
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיט
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרימון מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כג
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ריא
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון תפארת צבי ויקרא עמ' רב
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון ואני תמיד עמך עמ' עה, רצא, שב, שכז, שפא, תקב
יט ע"א29 גם פושעי ישראל מלאין מצות כרימון לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עו ע"א
יט ע"א29 כפלח הרימון רקתךתאיר נרי עמ' כב
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך אפי' ריקנין שבך כו'עדן גנים דרוש ד קול ב
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך וכו' שאפי' ריקנין שבך מלאין מצוות כרמון שדה יעקב עמ' סד
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך וכו' שאפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רפב
יט ע"א29 מלאים מצוות כרימון תורת מנחם חלק לד עמ' 147
יט ע"א29 מלאים מצות כרמוןקרן לדוד שמות עמ' רכג
יט ע"א29 מלאין מצוות כרימון תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעב
יט ע"א29 מלאין מצות ברמון באר ראי (רוזן) תורה סי' ה אות א
יט ע"א29 מליאין מצות ברימון של"ה (תשנז) פרשת נשא אות ח
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאי מצווה כרימוןקול שמחה פ' תולדות סי' יב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאי מצות כרימון שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיא פסוק ה
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכח
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון אור השמש (תשסח) עמ' סה
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון רסיסי לילה סי' מב (עמ' 79), מג (עמ' 82),נב (עמ' 131), נד (עמ' 151), לקוטי מאמרים עמ' 166, 206, 207, צדקת הצדיק סי' קכט, רלח, רמ, רנב, דובר צדק עמ' 42, 132, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' י), שיחת מלאכי השרת עמ' 11, קדושת השבת סי' א (עמ' 2), ב (עמ' 7), ד (עמ' 24), ז (עמ' 43), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), יד (עמ' 121), טו (עמ' 148, 150), צדקת הצדיק סי' רלח, רנב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' נד
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון תורת מנחם חלק נ עמ' 209
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' סב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןפרי צדיק תולדות אות ה, תצוה אות יב, קדושים אות א, סוכות אות יג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שנב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרמוןיערות דבש ח"ב עמ' קיט, ר
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קל
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות דרשות לחם שלמה עמ' קכא
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות קהלת יעקב - אלול עמ' קנז
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרימון מזקנים אתבונן עמ' קמב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרימון ערבי נחל (תשסד) עמ' תשסג, תתר, תתשפג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ד אות א, שער ה פרק ב אות כא
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון דברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שי ע"ב, שיב ע"א
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון נחמד ונעים (תשסח) עקב ד"ה ועוד נראה
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנח, תצד, א'קלב, א'קלד
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון יציב פתגם - ימים נוראים עמ' כח
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון תורת איש ח"ב עמ' רלו
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון תורת מנחם חס"א עמ' 240
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצות כרמון אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2260
יט ע"א29 פושעי ישראל מליאין מצות כרמון דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רלח
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שנג
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאים מצות וכו', ותוס' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 247, 91, חט"ז עמ' 435, 339, 270, חכ"א עמ' 130, חכ"ד עמ' 483
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימון עירין קדישין השלם עמ' תכב
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימוןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקלא
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' צא ד"ה ואמנם
יט ע"א29 פושעי ישראל שמליאין מצות ברמון נועם אלימלך (תשסא) עמ' כו, נג, שיב
יט ע"א29 פושעי ישראל שמליאין מצות כרמוןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יד ע"ג
יט ע"א30 אפי' ריקנים שבך מלאים מצות כרמון שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נח
יט ע"א30 אפי' ריקנין שבך מלאים מצות דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תמג ע"א, שמחת תורה דף תרעח ע"ב
יט ע"א30 אפי' ריקנין שבך מלאים מצות כרמון כבוד לאיש דף ט ע"ד
יט ע"א30 אפי' ריקנין שבך מליאין מצות כרמון מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' סב
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מסילות הנביאים שופטים עמ' קלג*
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןאור הצבי עמ' 109
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןשושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רמג ע"ד; ס' מהרי"ל (שטז) בלקוטים
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרמוןמערכי לב (בר שאול) עמ' 95
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' נא
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןפניני שבח עמ' רכז
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות ברמון בית יצחק (ויינברגר) עמ' קיז
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרימון לחמי תודה פתיחה דף ט ע"ב, גוף הספר דף קז ע"א, קטו ע"א, קעו ע"א
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פב
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון דרשות הצל"ח השלם עמ' יט, עא, רה, רעט
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון דברי דוד (טשורטקוב) עמ' עג
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון לקוטי שיחות חל"ז עמ' 39
יט ע"א30 אפילו רקנין שבך מלאים מצות כרמון מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ר
יט ע"א30 ריקנים שבהם מלאים מצות כרימון תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רצה ע"ד, שלח ע"ד
יט ע"א30 ריקנים שבך מלאים מצות כרמון מאור עינים (תשנח) עמ' קכו
יט ע"א30 ריקנים שבך מלאים מצות כרמון מאור עינים (תשעט) עמ' רט
יט ע"א30 שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' כח
יט ע"א30 שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון ישמרו דעת עמ' קעא
יט ע"א31 אלא הא דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' שבא על נכריתלבני ישראל (הישן) דרוש ב
יט ע"א31 אלא הא דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' תורת חיים עה"ת עמ' נד-נה {אף שאין האור שולט בהן, היינו לשרוף נשמתם לגמרי, אבל וודאי שמצטערים שם הרבה ובוכים על כך}
יט ע"א31 ההוא דמחייבי בגיהנם אתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' דמשכיה ערלתו ולא מבשקר ליה, רש"י - אינו מכירו באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קנג
יט ע"א31 ההוא דמחייבי בגיהנם אתי אברהם ומסיק להו בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה שם יחזקאל עמ' רסח, תעג
יט ע"א31 ההוא דמחייבי גיהנם ואתי אאע"ה ומסיק להו ומקבל להו וכו' יגל יעקב (תשנג) וישב אות קמז, וארא אות לז
יט ע"א31 ההוא דמחייבי דינא דגהינם חדא שעתא ואתא אברהם ואסיק להו לבר מישראל הבא על הכותית ומושך בערלתו ולא מבשקר ליה מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יט ע"א31 ההוא דמחייבי דינא דגהינם חדא שעתא ואתא אברהם וכו' מנות הלוי (תשסב) עמ' שסד
יט ע"א31 ההוא דמחייבי דינא דגיהנום חדא שעתא ואתי אברהם וכו' שער החצר (תשעב) סי' קמו
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' נאוה תהלה עמ' שצח
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לח, מד, רס
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' ולא מבשקר ליה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצה
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להורב פנינים (אלשיך, שסא) דף קכו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיהו י דף עח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכו/קכז ע"ד
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנט
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריד
יט ע"א31 ההוא דמחייבי כו' בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו עשרה מאמרות (תשס) עמ' סד
יט ע"א31 ההיא דמחייבו ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם ומסיק להו וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רסו, עדר
יט ע"א32 א"א יושב בפתחה של גיהנם וכו' לבד מבועל ארמית וכו' אפיקי ים עמ' נז, עג, תלג
יט ע"א32 א"א יושב על פתח גיהנם וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
יט ע"א32 א"א יושב על פתח וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ל
יט ע"א32 א"א מציל אפילו פושעי ישראל מגהינום לקוטי דיבורים עמ' 1198
יט ע"א32 אאע"ה יושב בפתח גיהנם ואינו מניח נימול להיכנס וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' שפג
יט ע"א32 אאע"ה עומד על פתחו של גיהנם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרד
יט ע"א32 אברהם אבינו [יושב על פתחו של גיהנם] ומסיק להו ומקבל להו [למי שנימול]חיי נפש ח"ד עמ' קטז, קלד
יט ע"א32 אברהם אבינו אינו מניחו ליכנס לגיהנם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רטו
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב בפתחו של גיהנם ואינו מניח לכנוס בו מי שנמוליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקכא, תקכח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב בפתחו של גיהנם כו' מבשר טוב - ספר החיים עמ' רסו
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתח גיהנם נתיבות יצחק ח"ג עמ' רכד
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתח גיהנם ואינו מניח לבר ישראל להכנס חכמת התורה אמור עמ' תח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחה של גיהנם וכל מי שהוא מהול אינו מניחו להכנס תפארת צבי בראשית עמ' רמא
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנום ואינו מניח לנימול לירד לתוכו פניני יחזקאל עמ' קצח, רמח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ואינו נותן לבן ישראל לכנס שם, בר מישראל הבא על הכנענית ומושך בערלו ולא מבשקר ליה מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שמח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ולמי שנימול אינו מניח ליכנס לשם אבל מי שפגם בברית מניח ליכנס לשם עבודת עבודה (תשסד) עמ' קכז
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ומעלה את הרשעים משם וכו' עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רפח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנםטהרת יו"ט ח"ז עמ' יח, כה
יט ע"א32 אברהם אבינו מסיק להו מגיהנם מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' תרלו
יט ע"א32 אברהם אבינו מסיק לרשעים מגיהנם תורת העולה ח"ג פרק נט
יט ע"א32 אברהם אבינו מסיק לרשעים מגיהנםתורת העולה (תשעה) עמ' תצ
יט ע"א32 אברהם אבינו ע"ה יושב על פתחו של גיהנם ומציל כל שחתום באות ברית קודש מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ס
יט ע"א32 אברהם אבינו עומד על פתח גיהנם להציל הנימולים ואינו מכיר את הפוגם בריתו שנמשך ערלתו פתגמי אורייתא ח"א עמ' קצה
יט ע"א32 אברהם אבינו עתיד לעמוד בפתח של גהינם ואינו מניח ליכנס למהולים וכו' מנחת אליהו (תשנט) עמ' קמ {ומי שהוא רשע יותר מדאי נכנס}
יט ע"א32 אברהם יושב בפתח גיהנום ומציל הנימולים דרשות מהר"ם בנעט עמ' ה
יט ע"א32 אברהם יושב ע"ג פתחו של גיהנם וכו'כתנות אור עמ' רלא
יט ע"א32 אברהם יושב על פתח גיהנם ואין מניח אדם מהול מישראל לירד בתוכה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסד
יט ע"א32 אברהם יושב על פתח גיהנם ואין מניח ליכנס למי שהוא נימולאז תתחזק עמ' תמח
יט ע"א32 אברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח אדם מהול לגיהנם שבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק י, פרק טז פסוק ט, פרק יח פסוק מו, פרק נא פסוק יד
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גהינם חכמת התורה וירא עמ' כח, צא
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גיהנם תורת אליהו עמ' שנ
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גיהנםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' צח, קיט
יט ע"א32 אברהם מסיק להו וכו' שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כט
יט ע"א32 אברהם מעלה את החוטאים מהגיהנום דרך ה' השלם עמ' קב - דרך לחיים
יט ע"א32 אברהם מקבל להו ומסיק להו לבר מישראל הבא על הכותית נזר הקדש ח"ב עמ' שי, שעב
יט ע"א32 אברהם עומד על פתחו של גיהנם תהלות ישראל (קלוגר) עמ' סד, עב
יט ע"א32 אתי א"א ומסיק להו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תל
יט ע"א32 אתי אברהם אבינו ומסיק להו (מגיהנם) בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מאור עינים (תשעט) עמ' פח
יט ע"א32 אתי אברהם אבינו ומסיק להו (מגיהנם) בר מישראל שבא על בת עובר כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מאור עינים (תשנח) עמ' נד
יט ע"א32 אתי אברהם אבינו ומסיק להו מגיהנום וכו' כנסת מרדכי בראשית עמ' ס
יט ע"א32 אתי אברהם ומסיק להו מגיהנם תורת יחיאל בראשית עמ' קכז, קנט
יט ע"א32 דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רלב
יט ע"א32 ואברהם עומד בפתח גיהינום ואינו מניח לנימולים להיכנס חוץ מבא על הכותית מגדל עוז (תשעח) עמ' ט, מז, תקלח {גדולה מילה שבשבילה ישראל ניצולין מעונשו של גיהינום}
יט ע"א32 ואינו מניח נימולים ליכנס בגיהנם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' מב
יט ע"א32 ואתי א"א ומסיק להו כו' בר מישראל כו' דמשכה ערלתו וכו' לקוטי שיחות ח"ג עמ' 764
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו וכו' ומקבל להו בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו אגרת הטיול (תשעה) עמ' שטז
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו מסילות הנביאים שופטים עמ' תיא
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו פני מלך בראשית עמ' סד
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' אור אברהם - תשובה עמ' קס
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו כו' בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 277
יט ע"א32 ואתי אברהם וכו' בר מישראל שבא על הגויה פוקד עקרים סי' ד (עמ' 18, 21), ו (עמ' 53), ישראל קדושים עמ' 19, 94, 121, רסיסי לילה סי' מד (עמ' 87), תקנת השבין סי' ו (עמ' 58), טו (עמ' 152), דובר צדק עמ' 75, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 14), קדושת השבת סי' א (עמ' 2), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 57), יט (עמ' 89), לקוטי מאמרים עמ' 149, 160
יט ע"א32 ואתי אברהם וכו' בר מישראל שבא על הגויהפרי צדיק נח אות ה, משפטים אות ב, ר"ח אדר אות ה, תצוה אות, ט, נשא אות טז, מסעי אות יד
יט ע"א32 ואתי אברהם ומסיק להו וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכב
יט ע"א32 יושב אאע"ה על פתחו של גהינום ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ל
יט ע"א32 יושב על פתחו של גיהנם חקל יצחק (תשסג) עמ' ריא
יט ע"א32 כל פושעי ישראל שבגהנם אתי אברהם ומסיק להו חוץ מישראל שבא על בת עכו"ם וכו' ושב ורפא לו עמ' רכד
יט ע"א32 מחייב דינא דגיהינום אתי אברהם ומסקי להו יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שכא
יט ע"א32 רשעי ישראל אברהם אבינו ע"ה מושך וכו' בערלתם ומכניסם בגיהנם נחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות פג
יט ע"א33 נמשך ערלתו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעה {מי שפגם בעריות ובב"ק נמשך ערלתו כי נפגם וטומאה כתיב ביה}
יט ע"א33 אברהם אינו מציל את הבא על גויהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
יט ע"א33 בועל ארמית דממשכא עורלתו ולא מבשקר תקנת השבין סי' ו (עמ' 24), י (עמ' 80), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 41), לקוטי מאמרים עמ' 151, 159, 160, 225, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181, 186)
יט ע"א33 בועל ארמית דממשכא עורלתו ולא מבשקרפרי צדיק מקץ אות ט, שמות אות א, תצוה אות ז, ט, נשא אות טז, מסעי אות יד
יט ע"א33 בר מישראל הבא על הכותית דמשכה וכו' ברית שלום (תעח) דף קב ע"ד
יט ע"א33 בר מישראל הבא על הכותית דמשכה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרנח
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עו"כ דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מגילת סמנים עמ' קג
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריט
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' סח
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קט
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהאור הצבי עמ' 168, 299
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהבינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פ
יט ע"א33 הבא על בת עו"כ בו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 46
יט ע"א33 הבא על הגויה ממשכי עורלתיה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיג, כרך ב ח"ב עמ' קכו
יט ע"א33 הבא על הגויה ערלתו נמשכת תורת העולה ח"ג פרק סט
יט ע"א33 הבא על הגויה ערלתו נמשכתתורת העולה (תשעה) עמ' תקעז
יט ע"א33 הבא על הגויהס' גימטריאות עמ' ז
יט ע"א33 הבא על הנכרית נמשכה ערלתו וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסד
יט ע"א33 הבא על הנכרית נמשכה ערלתו ונראה כערל אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' טו, יט
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו אפיקי ים עמ' סח
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו דודי נתן בראשית עמ' תנה
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו מראה יחזקאל (תשסד) עמ' צא
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' פב
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכד
יט ע"א33 הפוגם בבריתו משוך ערלתו דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכד {ונמצא שאינו נימול כהוגן}
יט ע"א33 הפוגם בבריתו נמשכה ערלתו דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלז
יט ע"א33 הפוגם בריתו נמשכה ערלתו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ה
יט ע"א33 ישראל הבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
יט ע"א33 ישראל הבא על בת עכו"ם משכה ערלתו אור אברהם במדבר עמ' רעז
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עו"כ רנת יצחק יחזקאל עמ' קי, תהלים עמ' רמה
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו אור אברהם בראשית עמ' שכ
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו אור אברהם שמות עמ' כז
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ס' חסידים סי' תתשכט
יט ע"א33 מי שאינו נימול אברהם אינו מכירו שירת הפסח אות קכ
יט ע"א33 מי שנימול ושומר בריתו וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רפח
יט ע"א33 מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתמשך חכמה בראשית פ' טו פס' יז
יט ע"א33 נעשה משוך בערלתו חכמת התורה קדושים עמ' קנג
יט ע"א33 ערלה מתהווה מתאוות המשגל אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכב
יט ע"א34 השתא דאמרת "הפושעים" - דפשעי ואזלימשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב-ג
יט ע"א35 אלא דאסיק ואפיקפירושי ראשונים
יט ע"א35 המוציא משמע לשעבר שיחת מלאכי השרת עמ' 69
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגהינם דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נב
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגהינםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' פב
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנום אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים דעת תורה שמות עמ' שכט
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם דרשות לחם שלמה עמ' קיא
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם אחד במדבר אחד בים ואחד בירושלים מגלה עמוקות (תשסח) אופן רכג
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעב
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם וכו' אפיקי ים עמ' עד
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכג(ב)
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם וכו' ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ל, לא, מהד' ו סי' טז
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנםגבורות ה' עמ' קפא
יט ע"א36 ג' פתחים יש לו לגיהנם א' במדבר וא' בים וא' בירושלים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות ז, טו
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנום ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסה
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנום וכו' קשוטי כלה ח"ח אות לט
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם ישועות משיחו (תשעח) עמ' 46
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם אחד בירושליםתורת חסד (סופר) עמ' רמט
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלו
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנםכרם פתחיה גפן כה שריג טו
יט ע"א36 יש שלשה פתחי גיהנם ואחד מהם במדבר תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעג הערה 24
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהינוםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צא
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהנם אחד בים ואחד בירושלים ואחד במדבר קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שפא
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהנםמרפא לשון עמ' רט
יט ע"א36 שלושה פתחים לגיהינום אחד בים ואחד במדבר ואחד בירושליםאמרי השכל עמ' 111
יט ע"א36 שלושה פתחים שיש לגיהינום וכו' מקום גן עדןכוזרי מאמר א סי' קטו
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגהינם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגהנום וכו' לוח ארז פרשת נח דף יד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהגם וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רל
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהינום וכו' להורות נתן במדבר עמ' קסא
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהינום וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' תקלז
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנום אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושליםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם מחשבת מוסר ח"ב עמ' סג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם נחלת יעקב (תשעג) עמ' ריד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם שבט מישראל (קרמניץ) פרק מט פסוק טו, פרק קמא פסוק ז
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר אחד בים ואחד בירושלים יגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות יד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכא
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים ישראל באדם פרק יא
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמד הערה 595
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' תקה
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדברדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צא דף לא ע"ד; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לו דף יג ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סי' נד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אתר במדבר ואחר בים ואחד בירושלים של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קיז
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לו לגיהנוםניבי זהב עמ' תלט
יט ע"א36 שלשה פתחים לגיהינום ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קה
יט ע"א36 שלשה פתחים לגיהינום וכו' ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קי
יט ע"א36 שלשה פתחים לגיהנם וכו' תורת חיים עה"ת עמ' לד {נגד שלשה חלקי העולם, מדבר ים וישוב}
יט ע"א37 וירדו וגו' חיים שאולה שירדו לגיהנם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעז
יט ע"א37 מקומות פתחי הגיהנום דעת תורה במדבר עמ' רב
יט ע"א37 פתח אחד של הגיהינום הוא בירושלים יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמג
יט ע"א37 פתחה של גיהינום בירושלים נזר הקדש ח"ג עמ' תקכג
יט ע"א38 מבטן שאול שועתי היינו הגיהנם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעח
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכא
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור וכו' זו פתחה וכו' מאמר הנפש השלם עמ' (קיב כו)
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור כו' זו פתחה כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' תפח(כו)
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכא
יט ע"א42 ב' תמרות בגי בן הנוםילקוט הגרשוני ח"א
יט ע"א42 שתי תמרות יש בגי בן הנום ועשן עולה מביניהן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעט הערה 61
יט ע"א42 שתי תמרות יש בגיא בן הנום עת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
יט ע"א44 גיהנם נקרא אבדון רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כו
יט ע"א44 ז' שמות יש לגהנום דרך ה' השלם עמ' קד - מראה דרך
יט ע"א44 ז' שמות יש לגיהנם רנת יצחק תהלים עמ' קנד
יט ע"א44 ז' שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת וכו' תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעג הערה 22
יט ע"א44 ז' שמות יש לגיהנם וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 344
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנום ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתית דעת תורה שמות עמ' שכח
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנם ואלו הם שאול ואבדון וכו' שכל המתפתה ביצרו נופל שםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות י
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנם וכו' אפיקי ים עמ' עד
יט ע"א44 ז' שמות לגיהנום שאול ואבדון וכו', ותוס' ד"ה באר ידו בכל סי' אלף קמ
יט ע"א44 ז' שמות נקראו לגהנוםרנת יצחק על נפש החיים עמ' תא
יט ע"א44 שאול תורת אליהו עמ' רנ {הוא שם מדור השישי}
יט ע"א44 שאול הוא הגיהגום חיי שלמה עמ' קכב
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנום מגלה עמוקות (תשסח) אופן צה
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנום שאול ואבדון וכו' וצלמות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמג הערה 40
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 173, פ"ג אות 611
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שיט, שכב, שכד
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון וכו' באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 484, באר ו הערה 902
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם וכו' ותו ליכא והאיכא גיהנם וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שיט
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנםגור אריה במדבר פל"ב הערה 27
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנםנר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טו/טז דף קפד ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לו/לז דף יד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף כא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יז ע"א, וסימן קנ דף סו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' לו דף יא ע"ג
יט ע"א44 שבעה שמות לגיהנם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
יט ע"א44 אבדוןביאור הגר"א על משלי פרק טו פסוק יא {הוא המדור השביעי}
יט ע"א48 גהינום שהכל יורדין לה על עסקי חינם ישראל קדושים עמ' 115,19, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), דברי חלומות סי' כא (עמ' 192), דובר צדק עמ' 75, תקנת השבין סי' טו (עמ' 152), צדקת הצדיק סי' צז, קצד, לקוטי מאמרים עמ' 154, 183
יט ע"א48 גהינום שהכל יורדין לה על עסקי חינםישראל קדושים עמ' 115,19, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), דברי חלומות סי' כא (עמ' 192), דובר צדק עמ' 75, תקנת השבין סי' טו (עמ' 152), צדקת הצדיק סי' צז, קצד, לקוטי מאמרים עמ' 154, 183
יט ע"א48 גהינום שהכל יורדין לה על עסקי חינםפרי צדיק לר"ח אדר שני אות א, שמיני אות ט
יט ע"א48 גיהנם גיא שיורדים בו על עסקי חנם לב אביגדור עמ' קסז
יט ע"א48 גיהנם על עסקי חנםרוח חיים (חיד"א) עמ' ב
יט ע"א48 גיהנם שיורדין בה עבור [חנם], ורש"י - עבור עון עריות שירי משכיל כלל ה פרט ז, ח
יט ע"א48 גיהנם, שהכל יורד לה על עסקי חנםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קה
יט ע"א48 הכל יורד לה על עסקי הנם המאור הגדול (גר"א) עמ' תרל
יט ע"א48 והא איכא תפתה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
יט ע"א48 והאיכא תפתה דכתיבפירושי ראשונים
יט ע"א49 גן עדן אם באר"י בית שאן פיתחה מבשרת ציון ח"ד עמ' פט
יט ע"א49 גן עדן בארץ ישראל או בחוץ לארץיד דוד (אופנהיים) עמ' ט
יט ע"א49 כל המתפתה ביצרו נופל שם דעת תורה שמות עמ' שכט
יט ע"א49 כל המתפתה מיצרו נופל לגיהינום יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' צז
יט ע"א49 פתח גן עדן פני מלך בראשית עמ' קעו
יט ע"א49 פתח גן עדן בבית שאן וכו' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ד {הקשר בין הפירות לגן עדן, וענין פירות הרפניא ועבר ימינא}
יט ע"א49 שכל המתפתה ביצרו יפול שםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 123
יט ע"א50 גן עדן אם בין הנהרות הוא דובר צדק עמ' 175
יט ע"א רש"י - אינו מכירו, תרגום ולבקר בהיכלו ולבשקרא בהיכליה, דמשכא ערלתיה ודומה לו כאלו אינו נימול מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יט ע"א רש"י - חנם - נקרא עריות ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות עז
יט ע"א רש"י - מעיין של שיתין, מעיין עמוק מאוד שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כא
יט ע"א רש"י ד"ה ולא - דמשכה ערלתו ודומה לו כמי שאינו נימול לקוטי שיחות חל"ה עמ' 48
יט ע"א תוס' - ת"ח אין אור גיהינום שולט בהם יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקיז
יט ע"א תוס' ד"ה בר תקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
יט ע"ב כשלוש עשרה אמה פני מלך מועדים עמ' שב
יט ע"ב כעשר הא עשר הויין תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שפו {מכאן שאין לומר בערך על מדוייק}
יט ע"ב בבור שמנה דכ"ע לא פליגי וכו' ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
יט ע"ב בבור שמנה דכ"ע לא פליגי וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' טו
יט ע"ב ארי"ך יות"ר בת"ל חיצ"ת חצ"ר שיבש"ה סימן, בעא מיניה אביי וכו' מגילת סמנים עמ' לח
יט ע"ב חד רואין אמרינן תרי רואין לא אמרינן פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קלו
כ ע"א חצר שראשה אחד נכנס בין הפסיןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ו [הלכה]
כ ע"א ר"א אומר הזורק בין הפסין חייבבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
כ ע"א הזורק לבין פסי הביראות חייב וכו' ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
כ ע"א הזורק לבין פסי הביראות חייב וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' טו
כ ע"א ר"א אומר וכו' לא אתי רבים ומ"מבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק א-ב [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה לאדרכי חושן עמ' צו [הלכה]
כ ע"ב אמר ליה תניתוה וכו'זכור לדוד עמ' יא
כ ע"ב המפנה חפציו מזוית לזוית תפארת צבי בראשית עמ' תקלו
כ ע"ב אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פד
כ ע"ב אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קיז {בבת אחת; ערב רב שיצאו ממצרים וראו בני ישראל שעלו במ"ט יום למדריגות בבת אחת רצו להצטרף לבני ישראל, אולם הקב"ה ידע שע"י טיפוס אפשר גם ליפול ממדריגה מהר ולבן סיבב אותם בדרך ארוכה במדבר שלא ישובו למצרים גם כאשר יקשה להם לעלות במדריגות}
כ ע"ב אדם מטפס ועולה מטפס ויורד תהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק ו הערה יג, פרק קב פסוק יח הערה ט
כ ע"ב רש"י ד"ה אובסין אותו שמחה לאיש (שונשול) דף נו ע"ב
כ ע"ב רש"י - אובסין אווזה מבפנים, מפרש בפרק מי שהחשיך שתוחב לה מספוא הרבה על כרחה בבית הבליעה יותר מכדי אכילתה וכו' פאר יעקב ח"א עמ' רב
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד אמרות ה' השלם ח"ב עמ' לה
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצו
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד חנן אלקים עמ' לו, סט, צו, קמה, קפו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לב, מה, פא-פב, קא, קב, קח, קלד, קצו, רמב, רמג, רמט, ח"ב עמ' מ, כרך ב ח"א עמ' עו, קיד, קמה, יוסף לקח ח"ב עמ' קכה, קכח, קפא, רנט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סט, קלה, קפח, רכז, רפא, שדמ, ח"ב עמ' קמ, קפד, כרך ב ח"א עמ' יג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פא, שפה
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קיט, קל
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד צמח דוד (סקאליע) עמ' תל
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורדכתנות אור עמ' תנד
כא ע"א02 לא הותרו פסי ביראות אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' סח
כא ע"א05 לא הותרו פסי ביראות אלא לגבי בהמת עולי רגלים בלבד, אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצח
כא ע"א16 ע"י בורגנין מותר לילך כמה פרסאות גור אריה דברים פט"ז אות ח
כא ע"א33 לכל תכלה גו' רחבה מצותך מאד דבר זה אמרו דוד ולא פירשו כו' אמרו יחזקאל ולא פירשו עד שבא זכרי' וכו' מגילה עפה וגו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' עא, פ
כא ע"א33 לכל תכלה וגו' רחבה מצותך מאד וכו' עד שבא זכרי' כו' מגילה עפה וגו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' עא, פ
כא ע"א33 לכל תכלה ראיתי קץ וכו' דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' איוב וכו' יחזקאל וכו' עד שבא זכריה בן עידו ופירשו וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עד
כא ע"א33 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' עד שבא זכריה וכו' כמה הויא ליה ארבעין בעשרין אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנו
כא ע"א33 מ"ד לכל תכלה ראיתי קץ וכו' אפיקי ים עמ' עד
כא ע"א33 מ"ד לכל תכלה ראיתי קץ וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכה
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה וגו' אמרו דוד ולא פירשה וכו' נמצא כל העולם כלו א' מג' אלפים ומאתים בתורה, ורש"י ד"ה ויפרוש, ותוס' ד"ה אחד דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כט
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ מי השלוח (תשסז) ח"ב דף יג
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלב
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' נמצא כל העולם כולו אחד מן ג' אלפים ומאתיים בתורה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כד, כח
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סז ע"ג; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ה דף קלה ע"ד; של"ה (תט) מ' שבועות דף קפו ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פא ע"ד
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קפט, קצ
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' יג
כא ע"א34 דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים דרכי התשובה עמ' עט
כא ע"א37 אמר דוד רחבה מצותך מאד ולא פירש וכו' עד שבא זכרי' ופירש ארבה עשרים באמה ורחבה עשר באמה וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' קע, תכד
כא ע"א37 אמר דוד רחבה מצותך מאד ולא פירש וכן איוב אמר ארוכה מארץ מדה וכו' טיול בפרדס ח"א עמ' קמא
כא ע"א37 אמרו דוד ולא פירשו דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' נאוה תהלה עמ' שיג
כא ע"א38 רחבה מצותך מאד וכו' נמצא כל העולם כולו אחד מג' אלפים ומאתים בתורה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' מח
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה וכו' דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעב
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שלו
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים - התורה ומצוות באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 360, באר ז הערה 413
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ח
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרעב
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדהמאורי שערים עמ' לה
כא ע"א40 אמרו יחזקאל ולא פירשו דכתיב ויפרש אותה לפני והיא כתובה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קו
כא ע"א40 יחזקאל ראה מגילת התורה פנים ואחור וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קצ
כא ע"א41 והיא כתובה פנים ואחור נועם אלימלך (תשסא) עמ' רא
כא ע"א43 קינים זו פורענותן של צדיקים בעוה"ז והגה זו מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רסח
כא ע"א43 קינים זו פורענותן של צדיקים בעולם הזה וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קעז
כא ע"א48 עד שבא זכריה בן עדו ופירשו וכו' העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכג
כא ע"א48 עד שבא זכריה בן עדו ופרשומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קעו
כא ע"א48 בא זכרי' ופירש וכו' אני רואה מגילה עפה ארכה כ' באמה וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תתלב
כא ע"א48 בא זכרי' ופירש וכו' אני רואה מגילה עפה ארכה כ' באמה וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תעח) דף קל ע"א
כא ע"א50 ואומר אני רואה מגילה עפה וגו' [התורה]מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמח, אור תורה סי' קיד
כא ע"א50 זכרי' ראה מגילה עפה ך' על ך'ברכת שמואל ח"א דף ה ע"א
כא ע"א50 מגילה עפה ארכה כו' נמצא כל העולם כולו א' מג' אלפים ור' בתורה מגלה עמוקות (תשסח) אופן קסז
כא ע"א50 מגילה עפה וכו' התורה הוא ל"ב מאות כמו העולם הזה תורי זהב (תשעג) עמ' רפו
כא ע"א50 מגילה עפה וכו' כתובה פנים ואחורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפב
כא ע"א50 מגילה עפה וכו' נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שצח
כא ע"א52 הויא לה עשרין בעשרין המאור הגדול (גר"א) עמ' תקמו
כא ע"א54 אורך התורה עשרים על ארבעים חכמה ומוסר ח"ב עמ' רמו
כא ע"א54 ושמים בזרת תכן נמצא כל העולם דובר צדק עמ' 14
כא ע"א54 העולם א' משלשת אלפים ומאתים בתורה תורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' נד
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד מג"א ומאתים בתורה ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רנ, שלג
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריא
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קי אות ב, דרוש קלח אות ה
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלט הערה 15, תשיט הערה 72
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה התרגשות הלב (תשסט) עמ' קמז
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשה אלפים ומאתים בתורה זרע שמשון תשא אות מו
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קסז
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עא
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קסז
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שנח
כא ע"א54 ראה הנביא ארבעים בעשריםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנא
כא ע"א55 אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נט
כא ע"א55 התורה גדולה מן העולם ג' אלפים ומאתיים פעמים דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסד
כא ע"א55 התורה מחזקת יותר משלושת אלפים פעמים מכל העולם שלנו שם עולם (תשסו) עמ' קד
כא ע"א56 והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' וכו', תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ריט
כא ע"א56 מ"ד והנה שני דודאי תאניםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ב
כא ע"א56 מ"ד שני דודאי תאנים מאיר בת עין (ביקיאם) דף נו ע"א
כא ע"א56 מאי דכתיב והנה שני דודאי תאנים מועדים וכו' אלו ואלו עתידין שיתנו ריח צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעח
כא ע"א56 שני דודאי תאנים - צדיקים ורשעים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סח, צא
כא ע"א56 שני דודאי תאנים - צדיקים ורשעיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמח ע"ב, קסח ע"ב, קע ע"א, קעד ע"א, ריח ע"א
כא ע"א56 שני דודאי תאנים מאיר בת עין (תשסו) עמ' 591
כא ע"א רש"י - זרת הוא חצי אמהיד דוד (אופנהיים) עמ' קמ
כא ע"א רש"י ד"ה והגהפירושי ראשונים
כא ע"א רש"י ד"ה ויפרוש אותה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קו
כא ע"א רש"י ד"ה ושמים תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלב
כא ע"א רש"י ד"ה לכל תכלהפירושי ראשונים
כא ע"א רש"י ומה הן בורגנין גור אריה דברים פט"ז הערה 21
כא ע"א תוס' - מטפס ועולה מטפס ויורד דהל"ל תחלה יורד ואח"כ עולה אלא לרמז על כמה פעמים בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רז
כא ע"א תוס' - מטפס ועולה מטפס ויורד, קשה הל"ל תחילה יורד ואח"כ וכו' ומשני אפילו כמה פעמים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמז
כא ע"א תוס' ד"ה אחד - באצבע נברא העולםדרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
כא ע"א תוס' ד"ה אחד דובר צדק עמ' 14
כא ע"א תוס' ד"ה אחד וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פג
כא ע"א תוס' ד"ה אחוימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכח
כא ע"א מהרש"א ד"ה עד שבא נזר הקדש ח"א עמ' תסז
כא ע"ב01 תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה פרי צדיק לחנוכה אות כא, בא אות ד, תצוה אות יב, מסעי אות ז, וילך אות י
כא ע"ב02 הצדיקים נמשלו לדודאים פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קמא
כא ע"ב02 התאנים הטובות אלו צדיקים גמורים שרגי טובא דרוש ה
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים רנת יצחק ישעיה עמ' שעב
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים וכו' אלו ואלו עתידין שיתנו ריח מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קכא
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים וכו' אלו ואלו עתידין שיתנו ריחמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נא, עב
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים וכו' ת"ל נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נה
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעה
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים וכו' נתנו ריח אלו ואלו עתידים שיתנו ריחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' לג
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים וכו' הדודאים נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריח באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קיט, קכט, שמות עמ' רפד, תתצג-תתצד, ויקרא עמ' שצה, תכ, במדבר עמ' רפג, דברים עמ' תיא
כא ע"ב03 תאנים רעות אלו רשעים גמורים רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנח
כא ע"ב04 ושמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תסג
כא ע"ב04 שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים ת"ל הדודאים נתנו ריח, אלו ואלו עתידין שיתנו ריח לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"ד
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידים שיתנו ריח מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סג
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידין ליתן ריח בית ישי - דרשות עמ' רכו
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידין שיתנו ריח צפנת פענח (תשסו) עמ' שטו
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידין שיתנו ריח תורת חיים עה"ת עמ' עו {היינו ריח מצוות רוחני הנקלט בעושיהן}
כא ע"ב06 מאי דכתיב הדודאיםפירושי ראשונים
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסה
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא נצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקו הערה 49
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא נתיב התשובה עמ' קטז הערה 74
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא וכו' שאוגרות פתחיהן לבעליהן מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' נב
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יז ע"ג, ק ע"ד
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות י
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאמכמני עוזיאל עמ' תנה
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאנתיבות עולם ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב07 הדודאים אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' לג
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא נועם אלימלך (תשסא) עמ' סו
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל ברית שלום (תעח) דף כו ע"ד
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל ברית שלום (תשסח) עמ' קסח
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל קדושת השבת סי' ה (עמ' 28), ז (עמ' 57), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל קהלת יעקב חנוכה עמ' כו
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תי
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קנד ע"ב
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קיד
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראלפרי צדיק בראשית אות א, טו, ר"ח מרחשון אות, ויצא אות י, וישלח אות א, לחנוכה אות יד, כא, וישב אות ג, ויחי אות יב, בא אות ד, ט"ו בשבט אות א, פ' שקלים אות ד, תצוה אות ז, יב, פורים אות ב, כי תשא אות ג, פרה - הבדלה, תזריע אות ב, ר"ח סיון אות א, ד, פנחס אות ח, מטות אות ז, מסעי אות ז
כא ע"ב08 ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן לבעליהן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפא ד"ה ולרמז, עמ' רטו ד"ה על
כא ע"ב08 ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן לבעליהן, רש"י - כשרואה דם אומרת לבעלה ויפרוש הימנה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ש
כא ע"ב09 אלו בנות ישראל האוגדות פתחיהן לבעליהםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכב
כא ע"ב09 אלו בנות ישראל האוגדות פתחיהן לבעליהםשארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ו דף לד ע"ד
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תנז
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אמרה כנסת ישראל רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליחדרי בטן פרשת פנחס אות ד
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלא ד"ה אבל
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים וכו' רנת יצחק יהושע עמ' רעה
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך דעת תפלה עמ' תמה
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כט
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כט
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 224-221, 227-226
כא ע"ב11 אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי וכו' חדשים גם ישנים וכו' הללו מד"ת והללו מרבדי סופרים לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכד
כא ע"ב11 אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםס' החיים (תשנג) עמ' כב
כא ע"ב11 אמרה כנס"י לפני הקב"ה רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסא, יהושע-שמואל עמ' קעה
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי בית ישי - דרשות עמ' קכו
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלט
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נב
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליפרי צדיק פ' זכור אות יג, שמיני אות ז, דברים אות יד, ואתחנן אות כא, עקב אות יג, דברים אות יג
כא ע"ב12 הרבה גזרות גזרתי ראש דוד (תקלו) דף קלא ע"ד
כא ע"ב12 הרבה גזרות גזרתיראש דוד (תשמו) עמ' תצט ע"ב, תקמה ע"א
כא ע"ב12 רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליבני יששכר ח"א דף סא ע"א
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך מה היאאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כד ע"א
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים מה היא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נט, קסט
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פו
כא ע"ב16 אמר ליה אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות אמר ליה וכי תורה פעמים פעמים ניתנה אוצרות חיים - מצוות עמ' ר
כא ע"ב16 חדשים - נקראים דברי סופרים ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות ח
כא ע"ב16 חדשים אלו דברי סופרים ישנים אלו דברי תורה נזר הקדש ח"ב עמ' תרחצ
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים ד"ת ודברי סופרים שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לב, פ, קכח
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעא
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו הללו דברי תורה והללו דברי סופריםאור הצבי עמ' 267
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו דברי תורה והללו דברי סופרים אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קה
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפז ד"ה הדודאים
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים תהלה לדוד (והרמן) פרק כא פסוק ב הערה ו, פרק קיט פסוק קעב הערה רפה, פרק קלח פסוק ב הערה ב
כא ע"ב16 חדשים גם ישניםנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ב
כא ע"ב16 חדשים דברי סופרים ישנים דברי תורה טיול בפרדס ח"א עמ' קמו
כא ע"ב16 ישנים - דברי תורה ישמח חיים (תשסה) מע' י אות נט
כא ע"ב17 הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים אוצרות חיים - מצוות עמ' קסה
כא ע"ב17 הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים תורת אליהו עמ' תלז
כא ע"ב18 דרש רבא מאי דכתיב ויותר מהמה וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמח
כא ע"ב18 דרש רבא מאי דכתיב וכו' שנות ימין דף קעה ע"ג
כא ע"ב18 ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה איתן האזרחי עמ' שז
כא ע"ב18 ויותר מהמה בני הזהרילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב18 יותר בני הזהר בדברי סופרים מדברי תורהחוסן יהושע בחיוב לימוד התורה עמ' קנב
כא ע"ב18 יותר מהמה בני הזהר עשות ספרים בני הזהר בדברי סופרים וכו' תורה בציון עמ' רכט
כא ע"ב18 מאי דכתיב ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו' בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קי, קנא, קנח
כא ע"ב18 עשות ספרים אין קץדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תט
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה ברכת מועדיך לחיים ח"א דף סה ע"א [רל ע"ב ד"ה וזהו(הב')]
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה אין קץאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ד פסוק כז מס' 2
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה אין קץטללי אורות עמ' כג
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבהמכמני עוזיאל עמ' שעה
כא ע"ב18 חדשים היינו דברי סופריםפחד יצחק חנוכה מאמר ד
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת נועם אליעזר בראשית עמ' קפז ע"ב
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה דרך חיים (לונזאנו) עמ' רלח
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' קסז
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' לחמי תודה דף סט ע"ב, עב ע"א, קלח ע"א
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צז
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלה, קלו, קעא
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו', מהרש"אלחמי תודה דף סט ע"ב
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכל העובר על וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' רסו
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהאור לפני הדורשין עמ' 55
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופריםגבורות ה' עמ' רא
כא ע"ב19 בני היזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רסג
כא ע"ב19 גדולים ד"ס יותר מד"ת דרך מצותיך (חב"ד) דף עד ע"א
כא ע"ב19 גדולים דברי סופרים מדברי תורה חכמת התורה משפטים עמ' רמז
כא ע"ב19 דברי סופרים חמורים מדברי תורה ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קפז
כא ע"ב19 דברי סופרים כדברי תורה דמי ערבי נחל (תשסד) עמ' תרמט
כא ע"ב19 טובים לי דברי חכמים יותר מיינה של תורה דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לג
כא ע"ב19 הזהר בד"ס יותר מד"ת דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צו ע"א
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים כרם פתחיה כרם ב גפן סז
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מבדברי תורהאור הצבי עמ' 267
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מבשל תורהדרך חיים (תשלה) עמ' רנג, תרנג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת גור אריה שמות פי"ט הערה 202
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת מבשרת ציון ח"ד עמ' שמג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"תנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נד
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 11
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה התרגשות הלב (תשסח) עמ' צו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה התרגשות הלב (תשסט) עמ' ע
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה לחם רב על סדור התפילה אות א' תשמא
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנה, ח"ה עמ' צב, קפ
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' להורות נתן במדבר עמ' רפו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה מחשבת מוסר ח"ג עמ' סח, קו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהפי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) יב דף קמא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד; באר הגולה (שנח) דף יד ע"ב
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רטו
כא ע"ב19 הזהר יותר בדברי סופרים מבדברי תורה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצה הערה 24, תתקסו הערה 40
כא ע"ב19 חומר בדברי סופרים מד"ת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 87
כא ע"ב19 חומרא יתירה בדברי סופריםפחד יצחק פסח מאמר פג
כא ע"ב19 חומרת דברי חכמים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 45, 136, 218, 178-176, 213-212, באר ב הערה 419, 19-15, 42-41, באר ו הערה 1049
כא ע"ב19 חמורים ד"ס מד"תכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 97
כא ע"ב19 חמורים דברי סופרים אהבת חיים (דייטש) עמ' רכא
כא ע"ב19 חמורים דברי סופרים העובר על דברי סופרים חייב מיתה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, נה
כא ע"ב19 עריבין דברי סופרים יותר וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' רפט
כא ע"ב19 צריך להיזהר מדברי סופרים אגרא דכלה ח"א עמ' ג
כא ע"ב19 דברי תורה יש בהם מ"ע ומל"ת שהעובר עליהן אינו חייב מיתה, והללו דברי סופרים כל העובר עליהן חייב מיתה בת עין (תשסז) עמ' תנו
כא ע"ב19 שדברי תורה יש בהן עשה ול"ת וד"ס כל העובר על ד"ס חייב מיתה תורת מנחם חי"א עמ' 107
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים וכו' חדשים גם ישנים דודי צפנתי לךבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קסה
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה כו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק סב פסוק יב
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 116), יז (עמ' 139, 146), קדושת השבת סי' ז (עמ' 46), ישראל קדושים עמ' 43
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורהפרי צדיק שמיני אות ז, ראה אות יד
כא ע"ב20 דברי סופרים וכו' אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' מט
כא ע"ב20 העובר על דברי סופרים חייב מיתה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 525, הקדמה אות 63, פ"ג אות 303
כא ע"ב20 העובר על דברי סופרים חייב מיתה נצח ישראל (הרטמן) עמ' קכא הערה 425, שלו הערה 157
כא ע"ב20 העובר על דברי סופרים חייב מיתה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיג
כא ע"ב20 כל העובר על דבר קל מדברי חכמים חייב מיתה מגדל עוז (תשעח) עמ' קלה
כא ע"ב20 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה תקנת השבין סי' טו (עמ' 134), צדקת הצדיק סי' מו
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה אור אברהם ויקרא עמ' קיב
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה דעת תפלה עמ' תמא
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה לחמי תודה דף מד ע"א, קלח ע"א, קמא ע"א
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה מחשבת מוסר ח"א עמ' קכא, קמא
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהטהרת יו"ט ח"ט עמ' קכו
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ד, ח
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים, ורש"י רנת יצחק ה' מגילות עמ' רצו
כא ע"ב20 כל העובר על רבדי סופרים חייב מיתה מחשבת זקנים עמ' קיג, שכב
כא ע"ב21 אין סוף לתורה שבע"פ גור אריה שמות פל"ד אות כ
כא ע"ב21 התורה שבע"פ לא נכתבה בשל גדלה ועמקה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסב הערה 8, תתרסג הערה 11
כא ע"ב21 שמא תאמר אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסב הערה 2, תתרסג הערה 9
כא ע"ב21 שמא תאמר אם ישפירושי ראשונים
כא ע"ב21 תורה שבע"פ היא בגדר "אין קץ" תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסט הערה 49
כא ע"ב21 תושבע"פ לא נכתבה דאין לה סוף פרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כז
כא ע"ב22 ולהג גו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשרכתר שם טוב (תשסד) סי' רמב
כא ע"ב22 ולהג הרבה וכו' אלא כל ההוגה בהן טועם טעם בשר דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כח
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשר וכו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' פט
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשר כל הלועג על דברי חז"ל מאיר בת עין (ביקיאם) דף נו ע"ג
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשרילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשר, רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן עד-עה
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגעת בשר וכו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' ריא
כא ע"ב22 עשות ספרים הרבה אין קץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסא {לא לכתוב תורה בעל פה}
כא ע"ב23 הלועג על דברי חז"ל מאיר בת עין (תשסו) עמ' 592
כא ע"ב23 הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתשבט מוסר עמ' לו
כא ע"ב23 המלעיג על דברי חכמים וכו' לקט אמרי קודש - במדבר עמ' סג
כא ע"ב23 המלעיגים על החכמים ונותנין דופי בשלימים נדונין בצואה רותחת תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנח, א'נח
כא ע"ב23 כל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות טז
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמים וכו' נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קיב
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת מי השלוח (תשסז) ח"א דף קעז
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרצה-תרצז
כא ע"ב23 מלמד שכל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצב דף סב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו/ז ע"א
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכב
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיב ד"ה ג'
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק יח
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצו
כא ע"ב23 שכל המלעיג על דברי חכמיםטהרת יו"ט ח"י עמ' עד
כא ע"ב24 נידון בצואה רותחת אפיקי ים עמ' קלג
כא ע"ב25 ההוגה בהן טועם טעם בשר באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' יג
כא ע"ב25 טעם בשר גור אריה שמות פי"ב הערה 525
כא ע"ב25 כל ההוגה בהם טועם טעם בשר אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רל
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קא, קב
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' כח
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר לחמי תודה דף עב ע"א
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר צלח רכב עמ' רעא
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשרמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ו, אור תורה סי' שטו
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר, ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קצ
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כ
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר, רש"י - בכל שעה שאדם מחזר בד"ת מוצא בהן טעם אור תורה השלם (מזריטש) סי' שטו
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועםפירושי ראשונים
כא ע"ב25 כל ההוגה בתורה טועם בהן טעם בשר אוצר המאמרים (תשס) עמ' שא
כא ע"ב25 כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם ברית אברם עמ' שטז
כא ע"ב25 מעשה בר' עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים התרגשות הלב (תשסח) עמ' צו
כא ע"ב25 מעשה בר"ע וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 81
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה בבית הסוהר וכו' מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חבירי חנן אלקים עמ' רעח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ט אות א
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין שמחת הנפש עמ' קכג
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש וכו' מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא וכו' יהושע אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויין בחייך אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תא, תב
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין תורה בציון עמ' קסד
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין והיה רבי יהושע הגרסי משרתו וכו' שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קטו
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קח
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' בכל יום ויום היו מכניסין לו מים וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' תצב
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' שפך חציין ונתן לו חציין פתגמי אורייתא ח"א עמ' מו
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבאפירושי ראשונים
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבה שהיה חבוש בבית האסוריםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד
כא ע"ב25 מעשה ברע"קטהרת יו"ט ח"י עמ' קעב
כא ע"ב31 אבל מה אעשה שחביריו חייבו עליו מיתה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
כא ע"ב31 אמר לו מה אעשה שחייבים עליהן מיתה מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תג
כא ע"ב31 העובר על נטילת ידיים חייב מיתה תקנת השבין סי' טו (עמ' 134)
כא ע"ב32 א"ל ר' עקיבא מוטב שאמות מיתת עצמי ואל אעבור על דברי חברי וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תח
כא ע"ב32 ולא אעבורמי רביעית סי' קסג סעיף א סק"ב [הלכה]
כא ע"ב32 מוטב אמות וכו' ולא אעבור ע"ד חבירי המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קלח
כא ע"ב32 מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי דעת תורה בראשית עמ' קפב
כא ע"ב32 מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תריט
כא ע"ב32 מוטב אמות מיתת עצמיאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמו ואל אעבור על דברי חברי מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' סב
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי ברכת אבות עמ' תקנד
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי וכו'קול ששון (גולדברג) פתיחה
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חברידברי שלמה (סלוין) עמ' ז
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי תורה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' רסו
כא ע"ב32 מוטב שאמת מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חברייד יחזקאל עמ' קפח
כא ע"ב32 ר"ע וכו' מוטב אמות מיתת עצמי, ותוס' - מחמיר על עצמו היה, ותו"ח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 171
כא ע"ב33 לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' סח
כא ע"ב33 ר"ע היה נזהר מאד בנטילת ידים לקחת מוסר ח"א עמ' שג
כא ע"ב33 ר"ע מסר נפשו על נטילת ידים מגדל עוז (תשעח) עמ' קכט
כא ע"ב33 ר"ע מסר נפשו שלא לאכול בלי נטילת ידים להורות נתן דברים עמ' רנו
כא ע"ב33 ר"ע סיכן נפשו ולא רצה לאכול בלי נט"יס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
כא ע"ב33 רבי עקיבא מסר נפשו על נטילת ידים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שב הערה 39
כא ע"ב34 ומה בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' סב
כא ע"ב34 מה בזקנותו כך בילדותו עאכו"כדרשות שבט הלוי עמ' רסה, רסו
כא ע"ב34 מה בזקנותו כך בילדותו על אחת כו"כאור הישר בראשית דף מ ע"א
כא ע"ב36 נטילת ידים באר הגולה (הרטמן) הקדמה עמ' יז {הטענה שזו הוספה על התורה}
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 550
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה המלך נט"י וכו' דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שפח
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין וידים, ורש"י אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפד
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כז
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצאה ב"ק, ורש"י שני המאורות (תשסח) עמ' ג
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק לחם רב על סדור התפילה אות א' עא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך וגו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן קכט
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק ואמרה בני וכו'מכתב סופר דף קח ע"א
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר חכם בני ושמח לבי כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' צא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"יחלקת יהושע עמ' טו הערה סה
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים וכו' עד שבא שלמה ועשה בה אזנים אמרות חיים עמ' יא, קמד
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני באר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ב
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות פח
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" שרתי ח"א עמ' רלא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך וכו' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רלח
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני לחמי תודה דף עב ע"א
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תצז
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצב
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירוביןאור עולם (בלומנפלד) עמ' 20
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירוביןאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ז פסוק יא
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק ז הערה ג
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך וכו' קרבן שבת (תשסח) עמ' קנא
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמה ערובין ונטילת ידים לחם שלמה (הלוי, שנז) דף לה ע"ב
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמהילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמהפירושי ראשונים
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין יצאה בת קול אם חכם בני ישמח לבי גם אני דבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
כא ע"ב36 עירוב ונטילת ידיים שלמה תיקנם תורת אליהו עמ' תמג
כא ע"ב36 עירובי חצרות באר הגולה (הרטמן) באר א עמ' מו הערה 110 {נתקנו כדי להרחיק מהעבירה}
כא ע"ב36 שלמה המלך תקן ערוב שער המלך (תשנז) עמ' שיז
כא ע"ב36 שלמה תיקן נט"י עירובין ושניות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעא
כא ע"ב36 שלמה תיקן עירובין יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנז
כא ע"ב36 שלמה תיקן עירובין נזר הקדש ח"א עמ' ריז
כא ע"ב36 שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 108
כא ע"ב36 תיקן שלמה עירובין ונטילת ידים חנן אלקים עמ' עג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
כא ע"ב36 תקן שלמה עירוביןחמדת ימים - שבת עמ' 123
כא ע"ב37 חכם בניאמרי זאב, קונטרס לבני יוסף, סיום על מסכת יומא, דף ד ע"א
כא ע"ב38 דרש רבא מ"ד לכה דודי נצא השדה מאיר בת עין (ביקיאם) דף נו ע"ד
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי וכו' בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחקשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו' בוא ואראך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה וכו'חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנג
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קיט
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וישב
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 593
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים, רבש"ע אל תדיננייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקעז
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדהתאיר נרי עמ' כב
כא ע"ב38 מ"ד לכה דודי נצא השדה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכה
כא ע"ב38 מ"ד לכה וכו' ת"ח שעוסקים בתו' מתוך הדחק אפיקי ים עמ' שע
כא ע"ב39 נלינה בכפרים א"ת בכפרים אלא בכופריםפרי צדיק בא אות ו
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרא בכפרים אלא בכופרים בא ואראך אומות העולם שהשפעת להם רוב טובה והם כפרו בך וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרג
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופרים אמרות ה' השלם ח"א עמ' ריא, רסא, ח"ב עמ' קא, ח"ג עמ' סו, פה, צה, ח"ד עמ' קפז, ח"ה עמ' כח, קצד, ח"ו עמ' קב, קי
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופרים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלז ד"ה ולהכריע
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופריםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמז, ח"ב עמ' קעח
כא ע"ב39 נלינה בכפרים וכו' בא ואראך אותם שהשפעת להן טובה והן כפרו בך דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קכב ד"ה כתיב
כא ע"ב39 נלינה בכפרים נלינה בכופרים בני עשו שהשפעת להם טובה וכפרו בך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו
כא ע"ב39 נלינה בכפריםילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרד
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות מצווה ועושה ח"ב עמ' עז, תרל
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו' קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעה
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים הם בתי כנסיות ובתי מדרשות כתונת פסים (תשעא) עמ' פג
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים המה בתי כנסיות ובתי מדרשות מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסד, רסז
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן לא
כא ע"ב40 אמרה כנס"י וכו' רבש"ע אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל ועריות וכו' ופירש"י דברי יואל פ' ויחי דף תקו ע"א
כא ע"ב40 אמרה כנס"י לפני הקב"ה וכו' בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק מצווה ועושה ח"א עמ' תצח
כא ע"ב40 אמרה כנסת ישראל וכו' אל תדינני כיושבי כרכים וכו' אלא כיושבי כפרים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעה
כא ע"ב40 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אל תדינני וכו' בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצ
כא ע"ב40 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אל תדינני כיושבי כרכים אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רלח
כא ע"ב40 לכה דודי נצא השדה בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורהפרי צדיק תזריע אות ו
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים מגדל עוז (תשעח) עמ' שכג
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים כרם פתחיה כרם ב גפן סח
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים רסיסי לילה סי' כג (עמ' 29)
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו' בא ואראך אותם שהשפעת להם טובה והם כפרו בך באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצה
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו' נלינה בכפרים ונשכימה לכרמים לבתי הכנסת ולבתי המדרשות קרן לדוד שמות עמ' פד
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו' שבח בני ובנותי דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 63
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקד
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים כו' נטע שורק פרשת תזריע, ראה
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל וכו'ידי משה (שנז) שיר השירים דף נג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ב
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל וכו' בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הרחק יגל יעקב (תשנג) ויקהל אות קעג
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכיםכתבי רבנו בחיי עמ' תכו
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכין שיש בהן גזל ועריות וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' שסט
כא ע"ב41 אל תדינני כיושכי כרבים שיש בהם גזל ועריות דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קעח
כא ע"ב41 יושבי כרכים אינם מנוקים מעריות דרשות מהר"ם בנעט עמ' קע
כא ע"ב41 נצא השדה בא ואראךפירושי ראשונים
כא ע"ב41 עריות מצוי בכרכים יותר נזר הקדש ח"א עמ' תצה
כא ע"ב42 אל תקרי בכפרים אלא בכופרים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמ ד"ה אל
כא ע"ב42 בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחק עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
כא ע"ב42 בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחקפרי צדיק תזריע אות ו, בלק אות ז
כא ע"ב42 שעוסקין בתורה מתוך הדחק דרכי החיים ח"ב עמ' שיט, שכ
כא ע"ב42 ת"ח שעוסקין בתורהציץ השדה ח"ד עמ' ח
כא ע"ב44 אם פרחה הגפן אלו בעלי מקראפרי צדיק תזריע אות ו, ח
כא ע"ב44 הגפן אלו בעלי מקרא וכו' הסמדר אלו בעלי משנה וכו' הרמונים אלו בעלי גמרא לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תיט
כא ע"ב44 הנצו הרימונים אלו בעלי גמראאור הצבי עמ' 258
כא ע"ב44 הנצו הרמונים אלו בעלי גמרא צלח רכב עמ' תכח
כא ע"ב44 נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' סה
כא ע"ב45 ג' אלפים משל לקוטי שיחות חי"א עמ' 259
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר ג' אלפים משל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ב
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל וכו' לחמי תודה פתיחה דף ז ע"ב
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל וכו' על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכג
כא ע"ב45 שם אראך שבח בני ובנותי יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תרא {מה שאקוה להשתדל להעמיד}
כא ע"ב45 שם אתן את דודי לך אראך וכו' שבח בני ובנותי דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שנו
כא ע"ב46 ויהי שירו חמשה אלףדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
כא ע"ב46 ויהי שירודברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן סב
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה וכו' על כל דבר ודבר של סופרים וכו' באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מא
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ערה
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל מחשבת מוסר ח"ג עמ' קז
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל וכו' בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנז
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דו"ד של תורה שעורי דעת ספר א עמ' קצט
כא ע"ב46 על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסג
כא ע"ב46 שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלושת אלפים משל המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעג
כא ע"ב47 ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת וכו' אפיקי ים עמ' לב
כא ע"ב47 ויותר שהיה שלמה חכם וגו' בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים וכו' דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריג
כא ע"ב48 אגמרה בסימני ואסברה בדדמיא ליה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמט
כא ע"ב48 אגמריה בסימנים אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שח
כא ע"ב48 אגמריה בסימניםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
כא ע"ב48 אגמריה בסימניןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
כא ע"ב48 דאגמריה בסימני טעמא לאסברהקהלת יעקב (+אבן ברוך) קדש ישראל דרוש יח דף רכו ע"ב
כא ע"ב48 דאגמריה בסימני טעמיםברכות אבי דף סח ע"ב
כא ע"ב48 דאגמריה בסימניה טעמים וכו' קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצא, רצה, רצח, רצט {בגירסא של משנה ורש"י}
כא ע"ב48 לימד דעת את העם דאגמריה בסימני טעמים ואסברה במאי דדמי ליה עקבי אבירים (תשסה) עמ' תיא
כא ע"ב48 לימד דעת את העם וכו' דאגמריה בסימני טעמים מגילת סמנים עמ' ה
כא ע"ב48 לימד דעת את העם וכו' דאגמריה בסימני טעמים וכו'זכור לדוד עמ' לט
כא ע"ב49 בתחילה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אזניים בא שלמה כו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' יט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לבפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צז
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' תמג
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים אור תורה השלם (מזריטש) סי' רנח
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים באר שרים פרשת שופטים דרוש ב אות ג
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ח
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים דברי יואל מועדים ח"ד דף שעא ע"ב
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזניםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנח
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזניים וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים עד שבא שלמה תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק ז הערה ג
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים דעת תורה בראשית עמ' י
כא ע"ב49 בתחלה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צט
כא ע"ב49 בתחלה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזניםידי משה (שנז) קהלת דף רנא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתשובה דף יט ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף יא ע"ב
כא ע"ב49 ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה שעשה אוזנים לתורה מאור עינים (תשעה) עמ' רעו
כא ע"ב49 ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה בתחלה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים מאור עינים (תשעט) עמ' עדר
כא ע"ב49 ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה בתחלה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים מאור עינים (תשנח) עמ' קסה
כא ע"ב49 ואיזן וחקר תיקן משלים הרבה וכו' בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים ער שבא שלמה ועשה לה אזנים של"ה (תשנז) פרשת חוקת אות טז
כא ע"ב49 מתחילה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים, עד שבא שלמה ועשה לה אזנים, ורש"י באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שלה, מלכים עמ' עג
כא ע"ב49 עד שלא בא שלמה היתה התורה ככפיפה שאין לה אזנים והוא תיקן אזנים לתורה תורי זהב (תשעג) עמ' צה
כא ע"ב49 תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' מד
כא ע"ב50 א"ר חסדא וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצב
כא ע"ב50 בא שלמה ועשה אזנים לתורה ס' המדות (דובנא, תשסו) - פתיחה
כא ע"ב50 דומה לכפיפה שאיןפירושי ראשונים
כא ע"ב50 ככפיפה שאין לה אזנים עמק המלך (תשסג) עמ' 126
כא ע"ב50 מאי קוצותיו תלתליםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפא
כא ע"ב50 מה דכתיב קווצותיו תלתלים שחורות כעורב הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכב
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים דעת תפלה עמ' תמב
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לא
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים לקוטי מאמרים עמ' 238, דובר צדק עמ' 5
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים וכו', ורש"י ד"ה ועשה לה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' צב
כא ע"ב50 עשה אזנים לתורהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' פה {המה סייגים וגדרים}
כא ע"ב50 עשה אזנים לתורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לה ע"א
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים - שהיה דורש תילי תילים כל כל קוץ וקוץאור הצבי עמ' 260
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמה
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קא
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלין של הלכות אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' תילי תילים של הלכות ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצג
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' תילי תילים של הלכותפרי צדיק לחנוכה אות ד
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים הלכות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפט, תתקצ הערה 73
כא ע"ב50 'קווצותיו תלתלים' על כל קוץ וקוץ של תגי התורה יש לדרוש תלי תלין של הלכות, ומהרש"א שירי משכיל כלל ב פרט ו, כלל י פרט א
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רעא
כא ע"ב50 'קווצותיו תלתלים' תילי תילים של הלכות פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נ
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםאוצר הכבוד
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםיריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםפירושי ראשונים
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים שדורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רג
כא ע"ב50 שלמה עשה אזנים לתורה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רמט
כא ע"ב50 שלמה עשה אזנים לתורה עקבי אבירים (תשעא) עמ' רסא
כא ע"ב50 שלמה עשה אזנים לתורה ורש"ילחמי תודה דף קלח ע"א
כא ע"ב50 שלמה עשה את התורה ככפיפה שיש לה אזנים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רצב
כא ע"ב51 במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהםנתיבות עולם ח"א עמ' יד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מ
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בני ביתו כעורב קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קפה
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן בו' רבא אמר במי שמשים עצמו אמרי על בניו ועל בני ביתו כעורב לישרים תהלה (תשסד) עמ' צט
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בניו וכו' זך ונקי עמ' רלו
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן וכו' במי שמשחיר פניומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן וכו' במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב נועם אלימלך (תשסא) עמ' יד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן וכו' במי שמשים עצמו אכזרי על בניו וכו' בעורב קשוטי כלה ח"י אות רכה
כא ע"ב51 במי אתה מוצאןאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ל
כא ע"ב51 במי אתה מוצא ד"ת לחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלב ע"א
כא ע"ב51 במי אתה מוצא דברי תורה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קא
כא ע"ב51 במי אתה מוצא דברי תורה וכו' מי שלימו קורמי באגמא מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' קנט, ח"ג עמ' קמב, פניני חסידות שבועות מג
כא ע"ב51 במי שמשכים ומעריב עליהם לביהמ"ד דמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 97
כא ע"ב51 במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יא אות ב
כא ע"ב51 ההלכות שחורות כעורבמי מרום ח"ג עמ' פז
כא ע"ב51 מלמד שהיה דורש על כל קוץ וקוץ וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סג דף יו/יז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יט דף קו ע"ג
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלג
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שלה
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שלח
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מחשבת זקנים עמ' שטז
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קיא, קיא בהגה"ה
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ תלי תלים של הלכות כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ וכו' בין המשפתים בראשית עמ' קיח {ר"ע היה דורש כך}
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ יש תלי תלים של הלכות מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקח
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ יש תלין של הלכות שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפו
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ג
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצט
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכותפנים יפות על תהלים עמ' תלח {רבי עקיבא דורש כך}
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות אפיקי ים עמ' לב, קמו, שלג
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץפני חיים (פלג'י) דף שמב ע"ב
כא ע"ב51 על כל קוץ תילים של הלכותתקונים חדשים (רמח"ל) פ' לח
כא ע"ב51 שחורות כעורב אלו ת"ח שמשחירין פניהם על התורה כעורב טיול בפרדס ח"ב עמ' פו
כא ע"ב51 שחורות כעורב במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרשחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
כא ע"ב51 שחורות כעורב במי אתה מוצא סתרי תורהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעו/שעז דף קלב ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ו דף צח ע"ב
כא ע"ב51 שחורות כעורב במי אתה מוצאן וכו' באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רכ-רכא
כא ע"ב51 שחורות כעורב וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' לט
כא ע"ב51 שחורות כעורב למי שמשכים ומעריב עליהםפנים יפות על תהלים עמ' תסז
כא ע"ב51 שחורות כעורבדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצ
כא ע"ב51 שחורות כעורב שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' ריט, ח"ב עמ' עז
כא ע"ב51 שחורות כעורב באר ראי (רוזן) עבודה סי' י אות ג; תורה סי' ו אות ב
כא ע"ב51 שחורות כעורב מצווה ועושה ח"ב עמ' שצא
כא ע"ב51 שחרות כעורב במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהן כעורב של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמו
כא ע"ב51 שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות וכו', ומהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלא, קלו, רכ, רלב
כא ע"ב רש"י - גדרכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסו {דברי חכמינו נקראים מעקה שגדרו גדר לתורה}
כא ע"ב רש"י - דברי סופרים - שנתחדשו בכל דור ודור לגדר וסייג ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות ח
כא ע"ב רש"י - עשה אזניס לתורה, כאזני כלי שאוחזין אותו בם דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריג
כא ע"ב רש"י - כדרך לאחוז בכלי שיש לו בית יד גור אריה שמות פ"ו הערה 115
כא ע"ב רש"י ד"ה הנצופירושי ראשונים
כא ע"ב רש"י ד"ה סמדרפירושי ראשונים
כא ע"ב רש"י ד"ה עשה ולאפירושי ראשונים
כא ע"ב תוס' בית ישי - דרשות עמ' קכו
כא ע"ב תוס' ד"ה מ"מ לא נכתבו איתן האזרחי עמ' שח
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטב מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטב שרגא המאיר מועדים עמ' קנח
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטבמי רביעית סי' קסג סעיף א סק"ג [הלכה]
כא ע"ב תוס' ד"ה מפני מה וכו' ברכת אבות עמ' ט
כא ע"ב מהרש"א מ' בתרא דברי סופריםילקוט הגרשוני ח"א דף מה
כא ע"ב הגהות יעב"ץ - והדברים שמחים ומעוררים שירה וזמרה אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לג
כב ע"א01 אלו שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיותחלקת יהושע עמ' קי הערה קפו
כב ע"א01 במי שמשכים ומעריב עליהם לבית המדרש מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רנז
כב ע"א01 משכים ומעריב עליהם לבית המדרש המאור הגדול (גר"א) עמ' תשנד
כב ע"א01 משכים ומעריב עליהן לבית המדרש תורת אליהו עמ' שצד
כב ע"א01 להשכים ולהעריב בתורה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפח
כב ע"א01 שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכד אות ז, מאמר קפד אות ב
כב ע"א02 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ משחיר פניו עליהשבט מוסר עמ' קעא
כב ע"א02 אין התורה מתקיימת רק במי שמשחיר עצמו על דברי תורה חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תנח
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו כעורב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רו
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו כעורבהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמא, קס
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהם כעורב שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקח
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורב אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכב, ח"ד עמ' נו, ריח
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורב וכו'חמודי צבי שמות עמ' שפא
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורבאבן פינה עמ' 28
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורבחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצ
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נד
כב ע"א02 להשחיר את פניו כעורבמשך חכמה שמות פ' לז פס' כז-כח {לעמול על לימוד התורה}
כב ע"א02 משחיר פניו עליהן כעורב, אכזרי כעורב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' כו
כב ע"א02 שמשחיר פניו וכו' משנת חיים דברים הקדמה ב
כב ע"א02 שמשחיר פניו על ד"ת כעורב משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפט
כב ע"א02 תלמידי חכמים משחירים פניהם כתונת פסים (תשעא) עמ' כד, שו {בתורה ובעבודת ה'}
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב אור חדש פתיחה אות 302
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורבאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כ
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שנעשה אכזרי על בניו כעורב ערבי נחל (תשסד) עמ' קצה
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי על בניו כעורב הזה גור אריה בראשית פ"ח אות טז
כב ע"א03 אין תורה מתקיימת אלא במי שאכזרי כעורב אור יחזקאל - מכתבים עמ' קמט
כב ע"א03 אכזרי כעורב שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תמב
כב ע"א03 אכזרי על בניו כעורב משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרלט
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב וכו' קורמי באגמאאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נד
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שלב
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' סט
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי כעורב לקוטי מאמרים עמ' 126, צדקת הצדיק סי' רכד
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי כעורב פרי צדיק לך לך אות ג
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפא
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו תורת יחיאל במדבר עמ' ע
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל ב"בדרשות שבט הלוי עמ' ר
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב דודי נתן בראשית עמ' קב
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יט ד"ה או
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפ
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רפח
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורבפניני שבח עמ' ב
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' לד
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב כו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק קב פסוק ה
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב, ורש"י אמרות ה' השלם ח"א עמ' קעט, קפ, ח"ד עמ' צא
כב ע"א03 במי שמתאכזר על בניו כעורב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קכד
כב ע"א03 במי שנעשה אכזרי על בניו כעורב מטר השמים (תשנז) עמ' קיג
כב ע"א03 במי שנעשה אכזרי על בניוכלי יקר (תשמח) עמ' תרח
כב ע"א03 העורב אכזרי על בניו מסילות הנביאים שופטים עמ' רמח
כב ע"א03 העורב אכזרי על בניומי מרום ח"ג עמ' פח
כב ע"א03 העורב הוא אכזרי על בניו שם יחזקאל עמ' רלד
כב ע"א03 במי שמשחיר עצמו כעורב טיול בפרדס ח"א עמ' קמא
כב ע"א03 מי שמשים עצמו אכזרי על בניו שערי הישיבה ח"ב עמ' שטו
כב ע"א03 מי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ט, מהד' ט סי' נח
כב ע"א03 מי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב כוכבי אור (תשלד) עמ' עח
כב ע"א03 משים עצמו אכזרי כעורב ביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ח, פרק כג פסוק ל
כב ע"א03 עורב אכזרי על בניודברי שמואל (תשנח) עמ' טז
כב ע"א03 עורב אכזרי על בניומי מרום חי"ג עמ' קכא
כב ע"א03 עורבים הם אכזרים על בניהם מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכט
כב ע"א03 שיעשה אכזר על אשתו ובניו כעורב פרדס המלך (תשסט) אות תטז
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניו אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות לו
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניו לקוטי שיחות ח"כ עמ' 76
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב, ומהרש"א שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כו
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניוילקוט הגרשוני ח"א דף מד
כב ע"א03 שנעשה אכזרי על בניו כעורב עמק תפלה (תשסו) עמ' פד, קכה
כב ע"א04 הא דרב אדא בר מתנא כו' א"ל דביתהו ינוקי דידך כו' א"ל מי שלימו קורמי באגמי גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כו, סי' ע ס"ק ז
כב ע"א04 כי הא דר"א בר מתנא הוה קאזיל לבי רב א"ל דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעג
כב ע"א04 כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להושארית מנחם - מאמרים עמ' קפה
כב ע"א04 עובדא דר' אדא בר מתנא רגל ישרה עמ' לז
כב ע"א04 ראב"מ הוי קאזיל לבי רב אמרה לי' דביתהו ינוקי דידך מה אעביד להו א"ל מי שלימו קורמי באגמא יגל יעקב (תשנג) נשא אות לב
כב ע"א04 רב אב"מ אזל לבי' רב וכו'מנחת יואל עמ' שמב
כב ע"א04 רב אדא בר מתנא דאזיל לבי רב ואמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תצו
כב ע"א04 רב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מא
כב ע"א05 אמרה לי' דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו קורמי באגמא גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קיז
כב ע"א05 ינוקי דידך מאי מה אעביד ליה אמר לה מי שלימו קורמי באגמא ברית אברם עמ' שפד, תעג
כב ע"א06 ומי שלימו קורמא באגמאילקוט אוהב ישראל עמ' צו
כב ע"א06 ומי שלימו קורמי באגמאברכת משה דף מט ע"א
כב ע"א06 מי שלימו קורמא מאגמאאור חדש על ציון דף צה ע"ב
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא אור ישרים (תשסב) עמ' לד
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות כח, לו
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שמד
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא צדקת הצדיק סי' רכד
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עה
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רפו
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמאפרי צדיק לך לך אות ג
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמי ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תיג
כב ע"א06 מי שלימו קורמיפירושי ראשונים
כב ע"א06 מי שלימי קורמא באגמאאורות אלים דף כט ע"א
כב ע"א06 מי שלימי קורמי באגמיפנים יפות על תהלים עמ' פג
כב ע"א07 איכא קורמא באגמא שמחת הנפש עמ' כא
כב ע"א07 איכא קורמא באגרא אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ו
כב ע"א07 איכא קורמא באנמא אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קצג
כב ע"א07 איכא קורמי באגמא אמרי קדוש (תשסא) עמ' ז
כב ע"א07 איכא קורמי באגמא תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכג
כב ע"א07 איכא קורמי באגמי ערבי נחל (תשסד) עמ' קצה, תרכו, שו, שז
כב ע"א07 איכא קרמי באגמי מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' יח
כב ע"א07 הקב"ה משלם לרשעים שכרם בעוה"ז אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מד
כב ע"א07 הקב"ה משלם לשונאיו על פניו בעוה"ז כדי להאבידו בעולם הנצחי, צדיק הקב"ה נפרע ממנו בעולם הזה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ד
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אר"א לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים כו' אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנג
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אל פניו מאיר בת עין (תשסו) עמ' 594
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אל פניו וגו', אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מהרש"אלחמי תודה דף ריט ע"א
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו וכו' לחמי תודה דף ריט ע"א
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אלמלא מקרא א"א לאומרו צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טו ע"ב
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם שנושא משאוימקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק ט דף כט ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף פג ע"ד
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר רבי יהושע אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם שנושא משאוי מאיר בת עין (ביקיאם) דף נז ע"ב
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתובתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפג
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר ריב"ל כאדם הנושא משאוי ומבקש להשליכו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו, קמו
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו כאדם שהוא נושא משוי על פניו ומבקש להשליכו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקמג
כב ע"א07 לשונאיו הכתב והקבלה דברים פ"ז פסוק יב
כב ע"א07 משלם לרשעים שכרן בעולם הזה קהלת יעקב עשי"ת עמ' תכב
כב ע"א07 שכרן של רשעים הוא יתברך אינו מאחר להם אבל משלם להם מיד אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1165
כב ע"א08 אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרומרפא לשון עמ' רכח
כב ע"א08 אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמדופחד יצחק - יום הכפורים מאמר יג
כב ע"א09 כביכול נועם אלימלך (תשסא) עמ' כח, קצד
כב ע"א09 כביכול כאדם שנושא משוי על פניועיונים במשלי עמ' רמג
כב ע"א11 הקב"ה ממהר לרשעים ומשהה לצדיקים חכמת התורה וירא עמ' קפב
כב ע"א11 לא יאחר לשונאו וכו', ותוס' ד"ה ארך דברי ברוך ח"ב סי' כד אות ג
כב ע"א11 לא יאחר לשונאואהבת ציון (תשסד) עמ' כד
כב ע"א11 לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמורים במי התורה עמ' קצו
כב ע"א11 לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמורים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' לא
כב ע"א11 לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' שיז
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א, מהד' ו סי' ד
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם מבשר טוב - ספר החיים עמ' רס
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם של"ה (תשנז) - מס' חולין אות ח, קכג, מס' פסחים אות קיב, שנא, מס' שבועות אות קמו, מס' תענית אות קמז, קפא
כב ע"א13 מאי דכתיב אשרפירושי ראשונים
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם למחר לקבל שכרם כתב סופר אגדות כאן
כב ע"א14 אשר אנכי וכו' היום לעשותם ולא למחר לעשותם דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קמב
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום בית שלום מרדכי עמ' נט
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצג
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמא, שמט
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן דברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רנא
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות כ, קעב, קפח, קצז, שער האותיות אות י ס"ק ב
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קפב
כב ע"א14 היום לעשותו ולא מחר לעשותו דרשות שמן רוקח עמ' קלו, תכז
כב ע"א14 היום לעשותם ביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
כב ע"א14 היום לעשותם דעת תורה בראשית עמ' קצח
כב ע"א14 היום לעשותם זכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות מח, עשר עטרות פרק ג אות נח
כב ע"א14 היום לעשותם חקל יצחק (תשסג) עמ' רסב
כב ע"א14 היום לעשותם מחשבת מוסר ח"ג עמ' מט
כב ע"א14 היום לעשותם עת לעשות חלק א כלל י שאלה ק
כב ע"א14 היום לעשותם בעוה"ז תורת יחיאל בראשית עמ' ח
כב ע"א14 היום לעשותם וכו' אור השמש (תשסח) עמ' כט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צו-צז, קב
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסח
כב ע"א14 'היום לעשותם' ולא למחר לעשותם המאיר לארץ (שיינברג) עמ' רצה
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם חכמת התורה תולדות עמ' תטו, תמח
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם חנן אלקים עמ' קצה
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם צדקת הצדיק סי' קלח, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 132), דובר צדק עמ' 8, קדושת השבת סי' ד (עמ' 19), שיחת מלאכי השרת עמ' 71, לבושי צדקה עמ' 44
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טו ע"ב
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם שמן ראש סוכות ח"א עמ' רד
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצח
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעז, תשסב, תשפג
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם אור חדש (הרטמן) פ"א אות 586
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות כ, ח"ד פ"ד אות קכב
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותן ולמחר לקבל שכרןקדושת יצחק עמ' מד
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםאהבת ציון (תשסד) עמ' קא
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת לך לך דף ח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף צ ע"ב, ומ' ט פרק ו/ז דף קפב ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"ב קנ דף פה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' לה דף יט ע"א, ומ' רעא דף עז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו/ז ע"א
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרחכמת התורה בראשית עמ' יא
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרחכמת התורה נח עמ' שסז
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרשבט מוסר עמ' רט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר אגרא דפרקא (תשסה) עמ' יז
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם חכמת התורה בשלח עמ' תרנ
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קנג
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רלח, מע' ב אות ריז
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם אוצרות חיים - מצוות עמ' מט
כב ע"א14 היום לעשותם כו' משנת חיים דברים עמ' קפו
כב ע"א14 היום לעשותם כו'טוב טעם דברים עמ' מ
כב ע"א14 היום לעשותםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פט
כב ע"א15 היום לעשותם ולא היום ליטול שכרם דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קעח
כב ע"א15 היום לעשותם ולא היום לקבל שכרםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רפב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר וכו' תורת מנחם חמ"ד עמ' 197
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעוה"ב ליטול שכרם פניני יחזקאל עמ' תו, תרלח, רצא {ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעוה"ב לקבל שכרם בישורון מלך ח"א עמ' שצ
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעוה"ב לקבל שכרם עצי חיים - מועדים עמ' קיח, קע, קפח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' טו
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם לישרים תהלה (תשסד) עמ' קד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעולם הבא לקבל שכרםדרשות באר יצחק עמ' נה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם עבודת יצחק בראשית עמ' רל
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אהבת חיים (דייטש) עמ' רצו
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כז, רצט, ש {דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אפיקי ים עמ' ד, כו, סג, עו, קסה, שצב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בית יצחק (ויינברגר) עמ' שלט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו, קס
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מז, ריד, ריט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ברית אברם עמ' תנח, תצז, תק
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בת עין (תשסז) עמ' שעז, תיג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שצו
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קפט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכ, קכח, קצב, תנד, תקצח, תרלז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם חכמת התורה חיי שרה עמ' רסג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם חכמת התורה קדושים עמ' מג, קסא
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעד, קונטרסים לחכמת אמת אות רנב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קמ
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם לב אביגדור עמ' קנב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם לחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף קסא ע"ב, קעז ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם לקחת מוסר ח"א עמ' תקעה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם מגדל עוז (תשעח) עמ' תצט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם נזר הקדש ח"א עמ' קפד, רג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם נצח ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 72
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם עמק תפלה (תשסו) עמ' לז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ערבי נחל (תשסד) עמ' תתעח, תתקכ, תתקעד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם פרדס המלך (תשסט) אות תקלא
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם קרן לדוד דברים עמ' פט, קכד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' רפג, שכג, שצח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש - ימים נוראים עמ' קיח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כח, קמו, קסא, קסח, קצד, רד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רצט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קה, רו
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' טז, סא, צה, קה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סט, עה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שער החצר (תשעב) סי' ר
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קסב, קסה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שרגא המאיר על התורה עמ' תפד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תמט ע"ג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם תורת מנחם חנ"ח עמ' 75, חנ"ט עמ' 159
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תנג, תקא
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםפחד יצחק שבועות מאמר ז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכ
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רעט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרןחדרי בטן פרשת עקב אות טז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לעוה"ב לקבל שכרםחיי נפש ח"ו עמ' מו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל תורת חיים (קאסוב) עמ' קפז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אוצר המאמרים (תשסג) עמ' סב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קנה
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אז שמח עמ' תסא, תע
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רמב, במדבר עמ' רסג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ארץ צבי (תשע) עמ' רנח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם באר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ג אות ד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם בית יעקב (תשסא) עמ' רנ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יד, ויצא מאמר ד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ברכת דוד עמ' קיח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם גור אריה בראשית פ"א הערה 183
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דברי אברהם דף נג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דברי יואל מועדים ח"ד דף תט ע"ב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דברי יואל פ' כי תשא דף שכג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכז, קמו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' לד, מט
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דרשות הצל"ח השלם עמ' רצו, שפו, תקכד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצז עמ' קעג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פח, קמז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ואני תמיד עמך עמ' ל
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם זכרון אליעזר עמ' קיט
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם כנסת מרדכי בראשית עמ' קכ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לחם רב על סדור התפילה אות א' שכא
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שעד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם מזקנים אתבונן עמ' קעב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' סא, סב, סג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ס' המדות (דובנא, תשסו) שער עבודת א' אות יג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ס' חסידים סי' תרד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה טו, לקוטי אמרים לח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' מד, דברים עמ' עג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם עת לעשות חלק א כלל ט שאלה פו, חלק ב כלל ד שאלה כד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם צמח דוד (סקאליע) עמ' שו, תקלח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רמו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם קשוטי כלה (תשסג) עמ' קטו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שבט מישראל (קרמניץ) פרק קח פסוק ד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שמלת אליעזר ח"ב עמ' שלה
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תאומי צביה עמ' קכה, קכז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תורת אביגדור ח"ג עמ' סו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תורת אביגדור ח"ד עמ' קלח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תורת איש ח"ב עמ' קעז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 127, שפד הערה 83, שצו הערה 35, תתקלז הערה 16, תתקנח הערה 2
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לעוה"ב דברי יואל פ' עקב דף ס ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאבן שוהם (פינסק) עמ' 21, 28
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאהל רחל עמ' 560
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאלשיך על חמש מגילות עמ' שכ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רכ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםבני יששכר ח"א דף כ ע"ד, כד ע"ג, קמה ע"ד, ח"ב דף עה ע"א, קנ ע"ג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עט, רכא
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםחלקת יהושע עמ' קמא הערה נב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםחמודי צבי בראשית עמ' קס
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםפחד יצחק שבת מאמר ג-ד, ח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לט, רפא
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשמחת יוסף עמ' סב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםתשובת השנה עמ' ע
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרןדעת תבונות פ' מ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרןהתורה והעולם ח"ג עמ' מד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם אור ישרים (תשסב) עמ' ריג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם אמרי אש (טאוב) עמ' תל
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעא, תרפג, תרפט, במדבר עמ' שלח, דברים עמ' קכה, רנב, רנה, תקז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם בין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם ברכת אברהם (תשנד) עמ' ג, קנ
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנו, מועדים (תשנט) עמ' ב
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' ד, קו, קעד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם דרכי ציון עמ' צג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תצא
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' יב, יג, יח
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם לב דוד (תשסט) עמ' נב
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם לקוטי שיחות חי"ט עמ' 445, 197, חכ"ט עמ' 138, 41
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קצח, רפט, שצח
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם נועם אלימלך (תשסא) עמ' רמט
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם ס' חסידים סי' תרד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם עצי חיים על התורה עמ' נא, רג, שו, שט, שי, שיז, שסט
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם צלח רכב עמ' רצז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד, תיח
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שדה יעקב עמ' צז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שופרא דישראל (תשסו) עמ' יג, מג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות כה, תולדות אות יז, משפטים אות כא, ויק"פ אות ב, עקב אות כד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פא, צ, צא, קכב, קכג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2268, דברים עמ' א'תצז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאבני אש (אויש) מועדים עמ' יא, רנד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רל
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםדרך חיים (תשלה) עמ' תעא
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקמ
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםמסילת ישרים עמ' עג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סא ע"ד, עט ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רי, רסב, שיא
כב ע"א15 היום לעשותם מחר לקבל שכרם בן מלך - שבת עמ' רצא
כב ע"א15 היום לעשותן ולמחר לקבל שכרם משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפ
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ח, רב, רלז
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרן באר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרן בין המשפתים בראשית עמ' סב, קעג
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרן דברי אמונה שמות עמ' קלח
כב ע"א15 היום לעשותן למחר לקבל שכרם בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנב
כב ע"א16 ולמחר לקבל שכר משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנב, תקנד
כב ע"א16 ולמחר לקבל שכרם תורת מנחם חי"ט עמ' 264
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צד
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם אבני אש (אויש) מועדים עמ' קצו {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפא {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלה {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפא {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם תורת מנחם חלק לא עמ' 201
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם תורת מנחם חמ"ח עמ' 154
כב ע"א17 ארך אפים פני מלך מועדים עמ' מא
כב ע"א17 ארך אפים ארך אף מבעי' לי' אלא וכו' ארך אפים לרשעים אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'ס
כב ע"א17 ארך אפים ולא ארך אף לצדיקים ולרשעיםברכות אבי דף נב ע"ב
כב ע"א17 מ"ד ארך אפים ולא כתיב ארך אףאוצר הכבוד
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים ארך אף מבעי ליה אלא ארך אפים לצדיקים ארך אפיס לרשעים של"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק כד
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים ולא אמר ארך אף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים ולא כתיב ארך אף תפלה למשה (בנימין) עמ' צו
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים לצדיקים וכו' לרשעים קונטרס ומעיין עמ' 81
כב ע"א18 ארך אפיים לצדיקים ארך אפיים לרשעים שמחת הנפש עמ' מה
כב ע"א18 ארך אפים בין לצדיקים בין לרשעיםפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים הכתב והקבלה שמות פ"ד פסוק יד
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנג
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רצז
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצז
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים עמוד הימיני (קלינמן) עמ' פז
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קיג ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב קעה דף ג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצו דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנה/קנח ע"ג ודף קס ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כג דף קסא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד, ופרשת ויקרא דף צח ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מז, שער שלישי מאמר קכג
כב ע"א30 דיר וסוהרבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
כב ע"א44 אתי רבים ומבטלי מחיצתאבריתי יצחק עירובין סי' ב, סי' טז ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א44 היה דרך הרבים עובר ביניהםבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה [הלכה]
כב ע"א46 ירושלים תורת רשות הרבים עליה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' נז
כב ע"א46 כאן וס"לבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [א] בהוספה [הלכה]
כב ע"א46 לירושלים דין רשות היחידהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפט
כב ע"א48 כאן ולא ס"לבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [ה] בהוספה [הלכה]
כב ע"א53 שם ד' מחיצותבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב, סי' טז ס"ק ד [הלכה]
כב ע"א54 א"י אין חייבין עליו משום רה"ר וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תעח) דף כא ע"ג, פד ע"ג
כב ע"א54 ארץ ישראל אין חייבין עליו משום רה"ר וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' קלד
כב ע"א רש"י - ארך אפים לשון פנים, ביון שוחקות בין זעומות וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ו
כב ע"א רש"י - מי שטרח בע"ש יאכל בשבתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תכו
כב ע"א רש"י ד"ה אפיים עיוני רש"י במדבר עמ' ריב
כב ע"א רש"י ד"ה אפים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכח
כב ע"א רש"י ד"ה אפים צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצא ע"ב
כב ע"א רש"י ד"ה הכא איכאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א רש"י ד"ה עורבפירושי ראשונים
כב ע"א רש"י עורב אכזרי על בניו גור אריה בראשית פ"ח הערה 37
כב ע"א תוס' ד"ה ארך אפים - אפים שוחקות וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ד
כב ע"א תוס' ד"ה דרבנןבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק י או"ק ז, סי' טז ס"ק ו [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה והא אמרבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ט, סי' טז ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה חייביםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ז, ס"ק ז או"ק ב, ס"ק י או"ק ד, סי' יב מכתב או"ק (א) [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה קשיאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק א [הלכה]
כב ע"ב04 אוקינוס מקיף את כל העולם מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' כו
כב ע"ב04 דכו"ע וכו' מקיף אוקינוס לקוטי שיחות חל"א עמ' 249
כב ע"ב04 כל העולם מוקף בים אוקינוס דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף טז ע"ב
כב ע"ב08 מעלות ומורדותבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ח [הלכה]
כב ע"ב11 תל המתלקטבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק י או"ק א [הלכה]
כב ע"ב15 אתי רבים ומבטלי מחיצה פתח טוב עמ' קמ
כב ע"ב15 לא אתי רבים ומבטלי מחיצתאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו, ט [הלכה]
כב ע"ב21 מעלת בית מרוןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א או"ק ד, סי' טז ס"ק ה, סי' יט ס"ק י טעם ד [הלכה]
כב ע"ב21 מדרוני הר מרון בנין שאול עמ' רכא
כב ע"ב22 חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזובריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט, סי' יב מכתב א, סי' טז ס"ק ז [הלכה]
כב ע"ב38 יהושע אוהב ישראל היה פני מלך שמות עמ' יא
כב ע"ב38 יהושע אוהב ישראל היהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
כב ע"ב40 אחד בור ברבים ובאר וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קלו
כב ע"ב תוס' ד"ה מניבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט [הלכה]
כג ע"א לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבדמשך חכמה שמות פ' מ פס' ל
כג ע"א אנשי חצר ששכח אחד מהן וכו'בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ז או"ק א [הלכה]
כג ע"א ביטול רשות עשאו כמדרס לכל בני החצרברכת אבות עמ' רפ
כג ע"א תוס' ד"ה שהוא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 57
כג ע"א תוס' ד"ה שהוא ע' אמהקרן פני משה ח"א עמ' קנו
כג ע"ב04 בית סאתיים כחצר המשכן תורת אליהו עמ' נב
כג ע"ב06 ורחב חמשים בחמשים אמרה תורה טול חמשים וסבב חמשים אגרת הטיול (תשעה) עמ' עז
כג ע"ב08 פשטיה דקרא הכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
כג ע"ב09 העמד משכן על שפת חמישים וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסה
כג ע"ב16 אי הכי היינו רבי יוסי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קעא
כג ע"ב18 איתמר א"ר יוסף א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי מגילת סמנים עמ' קכ
כג ע"ב27 זרעים מבטלים הדירה, רש"י - דבזרעונים לא דיירי אינשיחיי נפש ח"ב עמ' קיז
כג ע"ב27 נזרע רובו בקרפף הרי הוא בגינהחיי נפש ח"א עמ' שלד
כג ע"ב27 נטע רובובריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ה [הלכה]
כג ע"ב רש"י ד"ה נזרע בזרעונים לא דיירי אינשיחיי נפש ח"א עמ' שלג
כד ע"א קרפף שלא הוקף לדירה כיצד הוא עושהשמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"ב {לא אמרו שיעשה ד' קונדסים בפינות}
כד ע"א איבעיא להו פרץ אמה וכו' אמר ליה לאו היינו דתנן וכו'זכור לדוד עמ' יא
כד ע"א כל בלי בעלי בתים שיעורן כרמונים ובעי חזקיה ניקב במוציא זית וכו' ואמר ליה רבי יוחנן רבי שניתה לנו וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
כד ע"א לית דין בר אינש איכא דאמרי דין בר נש תהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה יג
כד ע"א לית דין בר נש אלא בר אלהין טיול בפרדס ח"א עמ' שעא
כד ע"א לית דין בר נשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קי ע"א
כד ע"א לית דין ברנש אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
כד ע"א מים כנטיעיםבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"א רש"י ד"ה כרבנן וד"ה לקולאבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"ב דירה נקרא אדם ותשמישו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
כד ע"ב ההיא רחבה בפום נהרא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ו [הלכה]
כד ע"ב אמר אביי התם נעביד מחיצה אגודה דנהרא וצוה"פ אפומא דשביל ותוס' ד"ה וליעבד מחיצה שמחה לאיש (אלישר) דף יא ע"א
כד ע"ב יאמרו לחי מועיל בשביל של כרמיםבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כג, סי' יד ס"ק ו [הלכה]
כד ע"ב רש"י ד"ה ביין דהא חזיא לאחריני ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריט
כד ע"ב תוס' ד"ה ההיאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ד או"ק ב [הלכה]
כד ע"ב תוס' ד"ה לא אמרןבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"ב תוס' ד"ה ליעבד וכו' (ב) תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
כה ע"א טח בטיטבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ב [הלכה]
כה ע"א עשה מחיצה על התל כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לח
כה ע"א פי תקרה יורד וסותםכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
כה ע"ב מקום מחיצות מייתרבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ה [הלכה]
כה ע"ב משום דאתי ממולאי אמרי מילי וכו' כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מב
כה ע"ב משום דאתי ממולאי אמריתו מילי מולייאתא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב
כה ע"ב ההוא אבורנקאבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ד [הלכה]
כה ע"ב תוס' ד"ה אכסדרה בבקעהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 1
כה ע"ב תוס' ד"ה וכי וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כה ע"ב תוס' ד"ה וכיבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב או"ק ב, ג [הלכה]
כו ע"א ויהי ישעיהו לא יצא החצר התיכונה וגו' מלמד שחלה חזקיה וכו' מכאן לתלמיד חכם שחלה וכו' דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן, ורש"י ד"ה להושיב ישיבהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קג
כו ע"א ישעיה מאי בעי התם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תקמח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף פד ע"ד
כו ע"א הלך שם להושיב ישיבה על פתחו רנת יצחק מלכים עמ' שצו
כו ע"א חלה חזקיה ובא ישעיה להושיב ישיבה על פתחו וכו' ולאו מילתא היא דאתי לאיגרויי בשטן משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלב {לימוד לקנטר ממשיך השטן לשם; האר"י היה מפלפל ביגיעה וזיעה, שזה משבר הקלי'}
כו ע"א מלמד שחלה חזקיה והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסד, שסה
כו ע"א שמושיבין ישיבה על פתחוכור לזהב ח"ב
כו ע"ב בכל מערבין חוץ ממים ומלח תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכא
כו ע"ב בכל מערבין חוץ ממים ומלחתיבת גמא (תשסז) עמ' סב
כו ע"ב בכל מערבין חוץ מן המים וכו' (ובפיהמ"ש להרמב"ם) תורת מנחם חלק לג עמ' 395
כו ע"ב בכל מערבין וכו' חוץ מן המים ומן המלח, ובפיהמ"ש לרמב"ם תורת מנחם חנ"ה עמ' 228
כו ע"ב בכל מערבין כו' חוץ מן המים, ופיהמ"ש - שבשביל "עירוב" צריכים דבר המזין, ומים אינם דבר המזין תורת מנחם ח"ד עמ' 46, חי"ג עמ' 26
כו ע"ב בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלחתולדות הגר"א (תשס) עמ' עח
כו ע"ב חוץ מן המים ומן המלח עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסח
כו ע"ב מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, תוי"ט פ"ג מ"ב ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריח
כו ע"ב מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומהמנחת מרדכי עמ' קכח
כו ע"ב מערבין לישראל בתרומה גנת אגוז (תשעב) אות רעא
כו ע"ב ולכהן בבית הפרס מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
כו ע"ב מערבין בתרומה אפילו בבית הקברות עיוני רש"י במדבר עמ' רחצ
כו ע"ב רש"י - דירתו במקום מזונותיו הוא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 162
כו ע"ב רש"י - דעתו במקום מזונותיו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקח
כו ע"ב רש"י - שביתתו במקום מזונותיו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנט
כז ע"א02 אין למדים מן הכללות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 99, 98
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות ארץ צבי (תשע) עמ' קצג
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק ט
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפא
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בו חוץ תורת מנחם חנ"ד עמ' 306
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ של"ה (תשנז) - מס' חולין אות נא
כז ע"א02 אין למדין מן הכללותידי משה (תשמו) קהלת עמ' רנה
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהן חוץ מגדל עוז (תשעח) עמ' שמב, תלד
כז ע"א02 אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמח
כז ע"א02 אין למידין מן הכללותשערי שיש יהושע ח"א עמ' ד
כז ע"א22 האוכף טמא מושב והתפוס טמא מרכב המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלד
כז ע"א22 האוכף מטמא טומאת מושב גור אריה ויקרא פט"ו אות ח
כז ע"א26 בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח ותו ליכא וכו' מגילת סמנים עמ' כא
כז ע"א38 אבל מעשר לא משנת חיים דברים עמ' שכג, שכו
כז ע"א40 דעת רבי אליעזר ורבי יהודא בן גדיש דסב"ל שקונים דגים במעות מעשר שניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב
כז ע"א תוס' ד"ה אבל משנת חיים דברים עמ' שכד
כז ע"א תוס' ד"ה כל שנישאמנחת מרדכי עמ' רצז
כז ע"א תוס' ד"ה מאן מגילת סמנים עמ' כא
כז ע"ב03 ובהבלעה מי שרי משנת חיים דברים עמ' שכד, שכו
כז ע"ב05 שלוקחין בקר ע"ג עורו משנת חיים דברים עמ' שכד
כז ע"ב09 מאן דמתרגם לי וכו' מובילנא מאניה אבתרי' לבי' מסותא לקוטי שיחות חי"ט עמ' 156
כז ע"ב09 מאן דמתרגם לי וכו' מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא, ר"ח אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לז
כז ע"ב47 ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל, בבקר ובצאן ביין ובשכר פרט וכו', ורש"י דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קו
כז ע"ב47 ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט וכו' מה הפרט מפורש ולד ולדות וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות סב, סה
כז ע"ב47 ונתתה הכסף וכו' כלל וכו' כלל ופרט וכלל וכו' מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע וכו' מאי בינייהו וכו', ורש"יימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קא, קג, תיב
כז ע"ב49 פרי מפרי וגידולי קרקע עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
כז ע"ב49 פרי מפרי וגידולי קרקע עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלה
כז ע"ב50 בהמה חשיבי גידולי קרקע פאר יעקב ח"א עמ' רעא
כז ע"ב50 בהמות נחשבות גדולי קרקע פרפרת אליעזר פרשת וזאת-הברכה פרק לד פסוק ד
כז ע"ב50 בעלי חיים הם גידולי קרקעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עב, קלד, רנד
כז ע"ב50 בעלי חיים נקראין גדולי קרקע יגל יעקב (תשנג) וישלח אות קטז
כז ע"ב50 בקר וצאן גידולי קרקע שנזונים וגדלין מן הקרקעכתנות אור עמ' קכד
כז ע"ב50 הבהמה נקראת גדולי קרקע גור אריה דברים פי"ד אות יב
כז ע"ב50 צאן ובע"ח נקראים גידולי קרקעברכות אבי דף כג ע"א
כז ע"ב50 צאן וכל ב"ח נקראין גדולי קרקעיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קנה
כז ע"ב52 אפילו מעשר שני וכרם רבעי אין מחללין על הדגים עירין קדישין השלם עמ' תרמו
כז ע"ב52 דגים גידולי קרקע נינהו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנז
כז ע"ב53 דגים לאו גידולי קרקע נינהו, רש"י מקראי קדש (תשנג) עמ' תצא
כז ע"ב רש"י - שכולם ניזונין וגדלין מן הקרקע גור אריה בראשית פל"ב הערה 73, שמות פי"ג הערה 17
כז ע"ב תוס' ד"ה הו"א - והכא אבי"ת דבשכר קאי וקשה דהיכי קאמר ובמהרש"א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריד
כח ע"א01 אכל פוטיתא לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירעה לוקה ששימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיב
כח ע"א07 העופות מן הרקק נבראו אגרא דכלה ח"א עמ' קז, קח, קיז, ח"ב עמ' קפז
כח ע"א07 מן הרקק נבראו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ב
כח ע"א07 עופות נבראו מן הרקק אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קג
כח ע"א14 כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט אגרא דכלה ח"ג עמ' עה
כח ע"א17 א"ר יהודה משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב מערבין וכו' מגילת סמנים עמ' כב
כח ע"א33 אנשי בבלצמח צבי אגרת סא
כח ע"א רש"י ד"ה כפניות מגילת סמנים עמ' כא
כח ע"א תוס' ד"ה צרעה נזר הקדש ח"א עמ' רצב
כח ע"א פירוש הר"ח עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסט
כח ע"ב03 ר' זירא ישב בפתח ביהמ"ד לקום מפני ת"ח לב אביגדור עמ' יג
כח ע"ב03 ר' זירא כי הוה חליש מגירסיה וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמח
כח ע"ב03 ר"ז כי הוה חליש פרי חיים (קנולר) פרשת בשלח
כח ע"ב03 ר"ז כי הוה חליש מגירסאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיט
כח ע"ב03 ר"ז כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דר"י בר אמי וכו' מכשירי מצוה עמ' לה
כח ע"ב03 רבי זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי, אמר, כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא פתגמי אורייתא ח"א עמ' צב
כח ע"ב03 רבי זירא כי הוה חלש הוה אזיל ויתיב אפתחא וכו' איקום מקמייהו כדי שלא אהא בטל מן המצוות קב הישר (תשנט) ח"א פרק מה עמ' ריב
כח ע"ב05 כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שלח-שלט
כח ע"ב08 כשותא מברכין עליו בורא פרי האדמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' צט
כח ע"ב16 קור ניקח מכסף מעשר ואין מטמא טומאת אוכלין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסז-שסח
כח ע"ב18 וכפניות נקחות בכסף מעשר מגילת סמנים עמ' כא
כח ע"ב44 קור רי"א בורא פרי האדמה ושמואל אמר שהנ"ב וכו' צלח רכב עמ' תפו
כח ע"ב55 לא הוי בידיה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קעא
כט ע"א05 תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעינים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ל
כט ע"א08 בן עזאי שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שנח {עוקר הרים}
כט ע"א08 הריני כבן עזאי באר הגולה (הרטמן) הקדמה 48
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריא מוסר אביך פרק ג פסקא ד עמ' מג; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נז {לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה, וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל ההיתר בהרחבתו}
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריאקול ששון (גולדברג) אות יז
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריהאור הצבי עמ' 263
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
כט ע"א08 כבן עזאי, ורש"י - מזומן להשיב בחריפות המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכח
כט ע"א25 שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלב
כט ע"א26 אין פוחתין לעני הכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יב
כט ע"א26 אין פוחתין לעני בגורן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכב
כט ע"א26 אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב חטין וקב שעוריןשארית מנחם - מאמרים עמ' לב
כט ע"א26 אין פוחתין, ורש"י פרפרת משה ח"ב עמ' תיד
כט ע"א26 אין פותחין לעני בגורן מחצי קב תורי זהב (תשעג) עמ' קפז
כט ע"א26 שיעור אכילת אדם דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו עמ' נו, תשובות סי' ו עמ' תקפג {הוא חצי לוג }
כט ע"א32 ותבלין לאו בני אכילה נינהו תשובה מיראה עמ' יב, עג
כט ע"א45 והושיבו רבי מאיר בארבע אמות שלוזכור לדוד עמ' טז
כט ע"א רש"י ד"ה אין פוחתין לעני בגורן עיוני רש"י במדבר עמ' רכז
כט ע"א רש"י ד"ה הריני כבן עזאי וכו' כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה, מהר"ץ חיות נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ה
כט ע"א רש"י דכתב טעמא דפאה ומ"ע משום דנתינה בעינן תועפת ראם (גטיניו) דף נה/צה ע"ד
כט ע"א תוס' ד"ה והושיבובריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יח [הלכה]
כט ע"א תוס' ד"ה והושיבוזכור לדוד עמ' טז
כט ע"ב04 לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קה
כט ע"ב04 לא יאכל אדם בצל מעט מכל עמ' 34
כט ע"ב05 ומעשה ברבי חנינא וכו' ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה צריכה לו אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רסח
כט ע"ב05 מעשה ברבי חנינא שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וכו' מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קכט
כט ע"ב05 שאכל חצי בצל וחצי נחשילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"ב06 חצי בצל וחצי נחש שבוכור לזהב ח"א
כט ע"ב08 מפני שהשעה צריכה לו הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שא
כט ע"ב08 מפני שהשעה צריכה לו הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שו
כט ע"ב08 מפני שהשעה צריכה לו שומע תפלה ח"ב עמ' רלא
כט ע"ב22 יין מזוג ג' רבעים מים גנא דפלפלי עמ' שמ
כט ע"ב22 כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא אמרי נועם (מועדים) סי' עט לפסח
כט ע"ב31 אכל גרוגרות ושילם תמרים תבוא עליו ברכה גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 70
כט ע"ב45 וניכבביה וניכול וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ט
כט ע"ב47 בשר חי כדי לאכול הימנו וכו'זכור לדוד עמ' לו
כט ע"ב48 בשר צלי יש לו דין ליפתן לענין עירוב ברית שלום (תעח) דף מא ע"ג
כט ע"ב48 בשר צלי יש לו דין ליפתן לענין עירוב ברית שלום (תשסח) עמ' רסב
כט ע"ב50 פרסאי אכלי טבהקי בלא נהמא אסף המזכיר (מאזוז) מע' פ - פרסיים
ל ע"א15 מערבין בבשר חיזכור לדוד עמ' לו
ל ע"א16 מערבין בביצים חיות וכו'זכור לדוד עמ' לו
ל ע"א17 סיני אמר לקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
ל ע"א17 סיני אמר שתים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
ל ע"א18 הנודר מן המזון מותר במים ומלח יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שפד
ל ע"א27 הוה אזילנא בתריה דרבי יוחנן למיכל פירי דגינוסר וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רי
ל ע"א50 מערבין לנזיר ביין וכו' לחמי תודה דף ב ע"א
ל ע"א רש"י ד"ה גינוסר נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות יח
ל ע"ב01 מערבין לגדול ביום הכיפוריםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמד
ל ע"ב20 א"ה תרומה נמי וכו' סומכוס סבר לה כרבנן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"א, מהדו"ב ח"א דף ח ע"ב
ל ע"ב20 אי הכי תרומה נמי אפשר דמיתשיל עילויה וכו'אחרית השנים עמ' נה
ל ע"ב20 אי הכי תרומה נמי אפשר דמיתשילתפארת ראובן עמ' רטו
ל ע"ב23 לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שכג
ל ע"ב41 ר' יהודה אומר אף בבית הקברות וכו' קסבר מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"י ד"ה מצוות לאו ליהנות ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ו, שכב, שלד
ל ע"ב44 אהל זרוק אם שמי' אהל לקוטי שיחות חי"ז עמ' 33
ל ע"ב45 הנכנס לארץ העמים בשדה תיבה ומגדל וכו'היהדות הלאומית עמ' 250
ל ע"ב45 הנכנס לארץ העמים וכו' רבי מטמא וריב"י מטהר, ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תקסה
ל ע"ב45 הנכנס לארץ העמים וכו' רבי מטמא וריב"י מטהר, ורש"י ברית שלום (תעח) דף פח ע"ג
ל ע"ב45 שידה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מ
ל ע"ב רש"י ד"ה שמיה אוהל - ובין לר"י ובין לרבנן כסומכוס ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריט
ל ע"ב תוס' ד"ה ואין, אם ירד מן ביו"טציץ השדה ח"ד עמ' רכב
ל ע"ב תוס' ד"ה תרומה נמי אפשר דמתשיל וכו' לחמי תודה דף ב ע"א {ישוב לכמה דיבורי תוס' על עמוד זה}
ל ע"ב תוס' ד"ה ולפרושפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנו
ל ע"ב תוס' ד"ה תרגומא - א"נ משמע נמי לאפוקי ישראל ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רכא
ל ע"ב תוס' ד"ה תרומה איש מבין ח"ב דף פד ע"ד
לא ע"א01 בתרומה טהורה בקבר הכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקכה; תרעב עמ' תשכ, תשמא
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו אמרי אש (טאוב) עמ' תלד
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו גור אריה שמות פי"ח הערה 106
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רכד
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו שרגא המאיר על התורה עמ' כט
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו תורת מנחם חמ"ח עמ' 38
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו תורת מנחם חנ"ב עמ' 193
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנוכסף נבחר (מרגליות) עמ' שלה {זו דעת רבי יוסי בר יהודה}
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות נתנוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קי {במצוה קיומית}
לא ע"א08 מצות לאו להנות ניתנו חכמת התורה ויגש עמ' שכד, תטז, תמא
לא ע"א08 מצות לאו להנות ניתנו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קו הערה 70, קז הערה 73, תשפד הערה 16
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קלו
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשכ, תשמא
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו דעת תורה ויקרא עמ' קפט
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו חכמה ומוסר ח"ב עמ' רלח
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו מקראי קדש (תשנג) עמ' ריז {גם במצות דרבנן}
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שלה
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' צא
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנח
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו פרדס המלך (תשסט) אות תכט
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמו
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסא
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קנז
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנובני יששכר ח"ב דף קי ע"א
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו, וריטב"אמאורי שערים עמ' שנא-שנב
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות נתנו ברכת אברהם (תשנד) עמ' קמט
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות נתנו משמרת איתמר (תשסז) עמ' רנו, רסה
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות נתנו נצח ישראל (הרטמן) עמ' רצ
לא ע"א09 הא דאמר רבא מצות לאו ליהנות ניתנו לימא כתנאי אמרה לשמעתי' וכו' דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רל ע"א
לא ע"א12 אין מערבין אלא לדבר מצוה דכו"ע מצות לאו ליהנותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סד ע"א
לא ע"א12 אין מערבין אלא לדבר מצוההכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א {דוקא במערב בפת ולא במערב ברגליו}
לא ע"א12 אין מערבין אלא לדבר מצוהמנחת מרדכי עמ' שיד
לא ע"א12 ערובי תחומין אין מערבין אלא לדבר מצוה מנחת עני (תשעב) עמ' תמג
לא ע"א14 לערב באיסוה"נ תליא אם מערבין רק לדבר מצוה או לאפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צא, צו
לא ע"א14 מ"ס אין מערבין אלא דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נו ע"ב
לא ע"א14 מחלוקת אי מערבין לדבר הרשות אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
לא ע"א15 אם מערבין לדבר הרשות גנת אגוז (תשעב) אות רעא
לא ע"א23 מערבין בדמאי מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
לא ע"א25 והכהנים בחלה אבל לא בטבלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קסח
לא ע"ב04 ובמעשר ראשון שנטלה וכו' פשיטא וכו' ובמעשר שני שלא נפדו וכו' פשיטא וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קו
לא ע"ב19 אבל לא בטבל וכו' מדרבנןפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמד
לא ע"ב31 השולח עירובו ביד חרש חכמת התורה כי תשא עמ' שמה
לא ע"ב31 השולח עירובו ביד חש"ו אינו עירוב מקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
לא ע"ב36 או ביד מי שאינו מודה בעירוב מאן אמר רב חסדא כותאי הר המוריה עמ' רנא
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רמא
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו חכמה ומוסר ח"א עמ' רד
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עדר
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו תורת מנחם חמ"ז עמ' 340
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו תורת מנחם חנ"א עמ' 245
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותוחכמת התורה נח עמ' שט, שיח,
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
לא ע"ב40 שליח עושה שליחותותיבת גמא (תשסז) עמ' רצא {בדרבנן}
לא ע"ב42 נתנו לפיל והוליכו לקוף והוליכו אין זה עירוב ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות יח
לא ע"ב42 נתנו לקוף והוליכו ורש"י ובמאירי אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רטז
לא ע"ב45 בשל תורה א"א חזקה שליח וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' שטו
לא ע"ב45 בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותומנחת מרדכי עמ' קסד
לא ע"ב45 הנ"מ בדרבנן אבל בדאו' לא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצ
לא ע"ב רש"י ד"ה עירובי חכמת התורה כי תשא עמ' שמו, שמח
לא ע"ב תוס' ד"ה כאן עיני יצחק דף עז ע"ד
לב ע"א04 משקרב העומר וכו', רש"י - הכהנים הוי שלוחא דידן חכמת התורה שמיני עמ' קעז
לב ע"א09 אין בית דין מתעצלין מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמד
לב ע"א09 אין ב"ד מתעצלין בה משך חכמה דברים פ' טז פס' ז-ח {יותר חזק מחזקת שליח עושה שליחותו}
לב ע"א09 שאין בית דין מתעצלין בו משנת חיים במדבר עמ' תפט
לב ע"א16 והולכת לה וסומכת על חזקה שיקריבו היום שלא בפניהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסא
לב ע"א16 האשה הנותנת מעות בשופר רנת יצחק שמואל עמ' מה
לב ע"א24 א"ל לקוט כלכלה מתאנתי והתירו לו לתרום שלא מן המוקף יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסו
לב ע"א37 חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
לב ע"א37 חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו חכמה ומוסר ח"ב עמ' שנא
לב ע"א37 חזקה על חבר שאינו מוציא מתח"י דבר שאינו מתוקן תורת מנחם ח"ד עמ' 247
לב ע"א37 חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת - ר' ששת ור' נחמן הלכה כר"ש באיסורי וכר"נ בדיניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 5, תסב
לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת מקראי קדש (תשנג) עמ' שפד
לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
לב ע"א תוס' ד"ה תאנים גבורות אליהו סי' קמז אות ח
לב ע"ב08 וניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילאדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
לב ע"ב08 וסבר רבי ניחא ליה לחבר ליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס כז
לב ע"ב08 רבי סבר ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
לב ע"ב08 למעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה חכמת התורה צו עמ' מו
לב ע"ב08 ניחא לחבר לעשות איסורא זוטא ולא יעשה ע"ה איסור גדולמנחת יצחק (שטרק) - הקדמה
לב ע"ב08 ניחא לחבר דנעבד איסורא זוטא דלא ליעבד ע"ה איסורא רבה חנן אלקים עמ' רכב
לב ע"ב08 ניחא לחבר ליעבד איסורא קלילא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תיח
לב ע"ב08 ניחא לחבר למעבד איסורא וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 290
לב ע"ב08 ניחא לי' לחבר דליעבד איסור קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבהחמודי צבי בראשית עמ' שב
לב ע"ב08 ניחא לי' לחבר למיעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבא, ותוס' כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנז
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא זוטא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבה קרן לדוד בראשית עמ' קסט, שנ
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא זוטא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבא קומץ המנחה (צונץ) דרוש כו אות א, דרוש לג אות ג
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 337
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה להורות נתן ויקרא עמ' פט
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעביד איסורא קלילא וכו' יציב פתגם - פסח עמ' צח, קיז, קל
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא וכו' הר המוריה עמ' מט
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר למיעבד הוא איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבהחיי נפש ח"ג עמ' יח
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר ליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבא חיי נפש על ההגדה עמ' קסה
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר למעבד איסורא זוטא ולא ליעבד חבריה איסורא רבה מגדל עוז (תשעח) עמ' תכז
לב ע"ב08 ניחא ליה לצורבא מרבנן דליעביד איהו איסורא זוטא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
לב ע"ב13 למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב המאור הגדול (גר"א) עמ' תרל
לב ע"ב20 רשות היחיד עולה עד לרקיעאור אברהם (זוועהיל) עמ' פו
לב ע"ב26 כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו בין השמשות אהל אברהם (תשסג) עמ' נה
לב ע"ב26 כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות עשרה מאמרות (תשס) עמ' ריז
לב ע"ב44 הכא באילן הנוטה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסב
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבהחיי נפש ח"ו עמ' מב
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא ליעבדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יג, יד
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא ליעבידחיי נפש ח"ד עמ' שלג
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא לעבד וכו' ברכת אבות עמ' רלח
לב ע"ב תוס' ד"ה ולאויקהל משה (וייס) עמ' פג [הלכה]
לב ע"ב תוס' ד"ה ולאי - הק' אהא דא"א לאדם חטא וכו' דהא ניחא לי' לחבר וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צט
לג ע"א רש"י ד"ה עמודבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ב [הלכה]
לד ע"א רש"י ד"ה ל"א שמעתיבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יט עמ' קמא [הלכה]
לד ע"א תוס' ד"ה גזירה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכד
לד ע"ב תוס' ד"ה ואמאיויקהל משה (וייס) עמ' רפג [הלכה]
לה ע"א01 נתן עירובו במגדלמנחת מרדכי עמ' קכט
לה ע"א01 נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתחבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ט, ס"ק י טעם ח [הלכה]
לה ע"א04 נמצא המפתח בעירבריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
לה ע"א32 נתגלגל חוץ לתחום וכו' ספק עירוב כשרחיי נפש ח"ג עמ' קפא
לה ע"א32 נתגלגל חוץ לתחום וכו' נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום וכו'חיי נפש ח"ד עמ' טז
לה ע"א34 משחשיכה הר"ז עירוביד יצחק עמ' יט ס"ק יז [הלכה]
לה ע"א34 נאכל ערובו משחשיכה ערובו ערוב אורחות דוד עמ' מ
לה ע"א35 ספק עירוב תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסח
לה ע"א35 ספק עירובחיי נפש ח"ו עמ' קפ, נט
לה ע"א36 חמר גמל קשוטי כלה (תשסג) עמ' פד
לה ע"א36 ספק עירוב פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רטו
לה ע"א37 ספק עירוב כשרבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
לה ע"ב01 תרומה ונטמאת שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא, ליקוטים סי' ח
לה ע"ב02 וסבר ר"מ ספיקא לחומרא וכו' קסבר ר"מ תחומין דאורייתאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ז ע"ב
לה ע"ב03 טמא שירד לטבול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג
לה ע"ב19 איסור תחומין הוא מן התורה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תס
לה ע"ב19 קסבר ר"מ תחומין דאורייתא נינהו וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
לה ע"ב20 תחומין דאורייתא או דרבנן לחמי תודה דף סב ע"ב
לה ע"ב22 מקדרין בהרים יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שעד
לה ע"ב24 אין מקדרין לא בערי מקלט וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכט-של
לה ע"ב30 נגע באחד בלילה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לה ע"ב רש"י ד"ה בזו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פג
לה ע"ב תוס' ד"ה כל שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
לה ע"ב תוס' ד"ה ספק תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפד
לו ע"א01 התם תרי חזקי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
לו ע"א05 תחומין דרבנן לחמי תודה דף קלח ע"א
לו ע"א08 ספק עירוב כשר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מב
לו ע"א09 העמד דבר על חזקתו שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
לו ע"א10 מקוה שנמצא חסר שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לו ע"א25 היו לפניו ב' ככרות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפג
לו ע"א38 לכי תיכול עליה כורא דמלחא גור אריה ויקרא פי"ט הערה 144
לו ע"א רש"י - של מעשר ראשון שהיה עדייןשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנו
לו ע"א תוס' ד"ה ספקמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יד ע"א
לו ע"ב05 מתנה אדם וכו' אם בא עכו"ם וכו' אם בא חכם וכו'היהדות הלאומית עמ' 142
לו ע"ב05 מתנה אדם על וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' סג
לו ע"ב05 מתנה אדם על עירוב תחומין שיחול לכוון המקום בו ישבות החכם שידרוש בשבת בשבילי אמונה ח"ב עמ' שנג
לו ע"ב05 מתנה אדם על עירובו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפ
לו ע"ב09 אם בא חכם פרי חיים (קנולר) פרשת נשא
לו ע"ב21 זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה ויגד יעקב עמ' עז, קיט, תרעד
לו ע"ב21 זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה פתח טוב עמ' פח, רסז, רצח
לו ע"ב22 ליתא למתניתין מדתני איו וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' תקנא
לו ע"ב23 רבי יהודה סבירא ליה אין ברירה ערבי נחל (תשסד) עמ' כז
לו ע"ב31 הלוקח יין מבין הכותים וכו' זקן אהרן (פריד) עמ' רסט
לו ע"ב31 הלוקח יין מבין הכותים אומר וכו' ומיחל ושותה מיד דברי ר"מ רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין שרגא המאיר מועדים עמ' קטו
לז ע"א זוזי זוזי קתני אסף המזכיר (מאזוז) מע' ז - זוזי זוזי
לז ע"א וסבר ר"י אין ברירה והתנן ר"י אומר ב' נשים שלקחו קיניהן וכו' עצי חיים על התורה עמ' שצד*
לז ע"א שתי נשים שלקחו קיניהם בעירוב מקראי קדש (תשנג) עמ' קצז
לז ע"א אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנו
לז ע"א תוס' ד"ה לאיזה - סתמא לשמה קאי א"כ בלא ברירה אפשר להקריבעצי חיים על התורה עמ' שצד
לז ע"ב02 סבר ר' יוסי אין ברירה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
לז ע"ב18 מאן תנא דל"ל ברירה בדרבנןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעה
לז ע"ב32 ר' שמעון ל"ל ברירהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א
לז ע"ב36 בדאורייתא לא אמרינן הוברר הדבר למפרע חנן אלקים עמ' רכד
לז ע"ב37 שאני התם דבעינן ראשית ששיריה ניכרין הר המוריה עמ' קעב
לז ע"ב38 בעינן שיריה ניכרים שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעז
לז ע"ב38 דבעינן ראשית ששיריה ניכרין ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 82
לז ע"ב38 ראשית ששירי' ניכרין תורת מנחם חי"ב עמ' 56
לז ע"ב38 ראשית שיהיו שיריה ניכרין ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסא
לז ע"ב45 שאני התם דאיכא סביביןטהרת יו"ט ח"י עמ' רכ
לז ע"ב רש"י ד"ה רבא אמר, שתהא מובדלת תרומה משייריה עיוני רש"י במדבר עמ' רכו
לח ע"א יו"ט הסמוך לשבת וכו' בראשון למזרח דברי סופרים סי' לז (עמ' 35)
לח ע"א יו"ט הסמוך לשבת מערב אדם ב' עירובין אחד למזרח ואחר למערב עטרת ישועה (תשסד) אות טז בנוסח הקפות לשמ"ע
לח ע"א אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרוםצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
לח ע"א תוס' ד"ה ורבי אליעזרתורה אור (באנדי) עמ' שכט
לח ע"א תוס' ד"ה משום הכנה - רבי אליעזר סבר כב"ש דשמותי הוא דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צה
לח ע"ב15 נח נפשיה דרב הונא וכו'דרשות באר יצחק עמ' רלה
לח ע"ב20 חול מכין לשבת לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לט
לח ע"ב20 חול מכין לשבת מאור עינים (תשעה) עמ' שמב
לח ע"ב20 חול מכין לשבת קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קל, ריח
לח ע"ב20 חול מכין לשבת קהלת משה (תשסב) עמ' קנו, בינת משה (תשסב) עמ' לג
לח ע"ב28 בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכאתורה אור (באנדי) עמ' שכח
לח ע"ב47 אסור לסייר נכסיו בשבת בן מלך - שבת עמ' שיא, תקפד
לח ע"ב47 לא יהלך אדם לסוף שדהו לידע מה היא צריכה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכט
לח ע"ב תוס' ד"ה ואין - אם ירד המן ביו"ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 77
לח ע"ב תוס' ד"ה ואין וזאת התורה עמ' ח
לט ע"א ולמחר הוא אומר אם היום אם אמשזכור לדוד עמ' סב
לט ע"א לרבי יוסי שני ימים של ראש השנה, ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנז
לט ע"א ר"ה נקרא יומא אריכתאגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ח, יא, כא, כו
לט ע"א רבי דוסא בן הרכינס אומר חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מו
לט ע"ב והיכי איכול תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיב
מ ע"א11 כיון דחזא דמפשי כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כד ע"א
מ ע"א12 הנה בני גננא דגזו להו אסא ורש"י ד"ה בני גננא, קושרי כילות לחתנים ונותנים שם הדס נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכט
מ ע"א23 זיכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן בן מלך - שבת עמ' תיז
מ ע"א23 זכרון א' עולה לכאן ולכאן מפניני הרב עמ' תד
מ ע"א33 ב"ש אומרים מתפלל עשר וב"ה אומרים מתפלל תשע (ורש"י - דכולל שבת ויו"ט בברכה אחת) תורת מנחם חכ"ד עמ' 156
מ ע"א רש"י ד"ה בני נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פא
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא פני מלך שמות עמ' קיט
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא דכולהו רבנן קאתי נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא - ר"ש ור"ח הלכה כר"ש הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמב
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא - ר"ש ור"ח הלכה כר"ש הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא - רב חסדא הי' עוקר הרים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא דברי חנינא - ת"ת עמ' רטז
מ ע"ב14 זכרון אחד עולה לכאן ולכאןפרי צדיק ר"ח כסלו אות א
מ ע"ב16 איבעיא לן מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים של"ה (תשנז) - מס' יומא אות כ
מ ע"ב16 איבעיא לן מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים וכו' רשות לא קא מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי חובה, ורש"י ד"ה אקרא דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סא
מ ע"ב16 ברכת שהחיינו מבשרת ציון ח"ב עמ' ע {בכלל ברכות ההודאה}
מ ע"ב16 מהו לומר זמן בר"ה וביוהכ"פ, ותוס' אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פז
מ ע"ב16 מזמן לזמן אתי וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 14
מ ע"ב16 שהחיינו תלוי בזמן פרפרת משה ח"ב עמ' מ
מ ע"ב17 אומרים ברכת הזמן בשלשה רגלים אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעח
מ ע"ב17 אין אומר זמן אלא בשלש רגלים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ג
מ ע"ב17 אין אומר זמן אלא בג' רגלים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפא
מ ע"ב18 אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן לקוטי שיחות חל"ז עמ' 15
מ ע"ב18 אנא אקרא חרתא נמי אמינא זמןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריט
מ ע"ב18 אקרא חדתא מברכינן והוי רשות מקראי קדש (תשנג) עמ' שעד
מ ע"ב18 הרואה פרי חדש המתחדש משנה לשנה מברך שהחיינו אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 232
מ ע"ב18 רב יהודה אמר אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן ס' חסידים סי' תתמ
מ ע"ב18 שהחיינו על פרי חדש רשות באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ז אות א
מ ע"ב20 לשבעה וגם לשמונה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 595
מ ע"ב20 תן חלק לז' וגם לח' וכו' דרך ישרה עמ' קלו, קמא
מ ע"ב20 תן חלק לשבעה וגם לשמונה באר שרים בראשית פ' לך לך דרוש ז אות א
מ ע"ב20 'תן חלק לשבעה וגם לשמונה' וכו' שבעה אלו שבעה ימי בראשית וכו' אלו שבעה ימי פסח שמונה אלו שמונה ימי החג כתב סופר אגדות כאן
מ ע"ב20 תן חלק לשבעה וגם לשמונהאוצר הכבוד
מ ע"ב20 תן חלק לשבעה וגם לשמונהכרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ד, יא ע"ג
מ ע"ב21 וגם לשמנה אלו ימי מילה דרשות מהר"ם חביב עמ' רפח
מ ע"ב21 שבעה אלו ז' ימי בראשית שמונה אלו ח' ימי מילה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תח, ויקרא עמ' קצג
מ ע"ב21 שבעה אלו ז' ימי בראשית שמונה אלו ח' ימי מילה, ורש"י צלח רכב עמ' רפ
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה אלו ימי השבת וגם לשמונה אלו ימי המילה דרשות שמן רוקח עמ' קעב
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה אלו שבעה ימי בראשית מאיר בת עין (ביקיאם) דף עו ע"ג
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי בראשית נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ט, קלא, קפב, שכז
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה שבעת ימי בראשית ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט
מ ע"ב22 וגם לשמונה זהו שמיני של חג מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 161
מ ע"ב22 שבעה אלו ז' ימי סוכות דרשות ר"י מסלוצק עמ' לו
מ ע"ב22 שבעה אלו ז' ימי פסח שמונה אלו שמונה ימי החג וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צא ד"ה והיינו, ד"ה תן (ב)
מ ע"ב22 שבעה אלו שבעת ימי פסח לקוטי שיחות חל"ז עמ' 16
מ ע"ב22 'תן חלק לשבעה' אלו ז' ימי הפסח 'וגם לשמונה', אלו שמונת ימי החג עטרת ישועה (תשסד) אות מא לשביעי ש"פ
מ ע"ב22 תן חלק לשבעה אלו ימי פסח וגם לשמונה אלו ימי סוכות רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעג
מ ע"ב22 תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי פסח צמח צדיק (תשסז) עמ' תמח
מ ע"ב24 שהחיינו בחוה"מ פני מלך מועדים עמ' קכו
מ ע"ב26 ברכת הזמן אומרו אפילו בשוק אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' ז, ט
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו בשוק אור אברהם - מסכת מגילה עמ' כד
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו בשוק אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ב, רלא
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו בשוק באר ראי (רוזן) מועדים סי' ד אות א
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו כשוק אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מד
מ ע"ב27 אין מקדשין ביוהכ"פ פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסב {אפי' שחל בשבת}
מ ע"ב27 יוה"כ היכי עביד אי מברך עליה ושתי ליה כיון דאמר זמן וכו' הר המוריה עמ' סה
מ ע"ב27 יום הכפורים היכי עביד וכו' דילמא אתי למסרך של"ה (תשנז) - מס' שבת אות כז
מ ע"ב27 לברך שהחיינו בערב יוה"כ נפש הרב עמ' רי
מ ע"ב29 ליתביה לינוקאיד יצחק עמ' כו ס"ק א, עמ' רל ס"ק ב [הלכה]
מ ע"ב30 רב יימר הלך לרב חסדא פרפרת משה ח"א עמ' תפא
מ ע"ב34 איבעיא להו הני בי רב דיתבי בתעניתא במעלי שבתא שמלת אליעזר ח"א עמ' רכד
מ ע"ב34 איבעיא לן בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא, מהו לאשלומי, לא הוה בידיה כתב סופר אגדות כאן
מ ע"ב34 בני בי רב דיתבי בתעניתא במעלי שבתא שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קז
מ ע"ב34 בר בי רב דיתב בתענית במעלי שבתא מהו לאשלומיראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות טו
מ ע"ב34 בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי וכו' ואמר עולא הלכה כר' יוסי דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קג
מ ע"ב35 דיתיב בתעניתא כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנג
מ ע"ב35 השלמת תענית בערב שבת, ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמו
מ ע"ב35 תענית בערב שבת משלימין שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסה {י' טבת}
מ ע"ב רש"י ד"ה אקרא חדתאחכמת התורה נח עמ' נט
מ ע"ב רש"י ד"ה לית לה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצד
מ ע"ב רש"י ד"ה ליתביה לינוקא וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פח
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא (בסופו)אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא אתי למסרך נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ג
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמאיד יצחק עמ' רכג ס"ק א [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה לימביה לינוקאדבר טוב עמ' רסא
מא ע"א03 אפילו כסעודת שלמה בשעתו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
מא ע"א03 כסעודת שלמה בשעתו נצח ישראל (הרטמן) עמ' שצג הערה 105
מא ע"א05 לא יכנס לשבת כשהוא מעונה ס' חסידים סי' קנ
מא ע"א06 פ"א היינו יושבין לפני ר"ע ות"ב שחל להיות בע"ש היה והביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה מאורות האריז"ל עמ' נא אות ד
מא ע"א06 פעם אחת היינו יושביןפירושי ראשונים
מא ע"א07 תענית בע"ש נפש הרב עמ' רכו
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל אור ישרים (תשסב) עמ' לז
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ער, תשפד, במדבר עמ' שנו, תמז
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל גור אריה שמות פ"ל הערה 34, ויקרא פ"א הערה 7, פ"ה הערה 179
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פד, ח"ד פ"ה אות יט, פ"ו אות עד
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל לקוטי שיחות ח"ח עמ' 335, 333, 332, חכ"ג עמ' 165
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנח
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סב, צה, רסג, תקט
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל נועם אליעזר בראשית עמ' רג ע"א
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם ח"ו עמ' 66, חי"ג עמ' 11, חי"ט עמ' 42, חכ"ב עמ' 149, חכ"ג עמ' 137
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חכ"ז עמ' 179
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חל"ה עמ' 178, חל"ו עמ' 21
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חלק מ עמ' 143
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חמ"ב עמ' 171, חמ"ג עמ' 250
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חמ"ה עמ' 29, 82, 186, חמ"ו עמ' 31, חמ"ז עמ' 195
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חמ"ט עמ' 6, 30, חלק נ עמ' 205, 262
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חנ"ב עמ' 79
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חנ"ח עמ' 90, 376, חנ"ט עמ' 16, 29
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שנד
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ה ע"ב
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפב
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילחלקת יהושע עמ' כ הערה ג
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילס' ג' תמוז תשנד עמ' ריג, רטז
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכא
מא ע"א27 בתר רישא גרירא מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קטז, רצא
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תעח
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל עבודת עבודה (תשסד) עמ' קמח
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל תפארת צבי במדבר עמ' רעח
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא אור השמש (תשסח) עמ' פז
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא ברכת דוד עמ' קיז
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צ
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שכד
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרפ
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מג, קט
מא ע"א27 דבתר רישא גופא אזיל ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פח, ויקרא עמ' מה
מא ע"א27 דבתר רישא גופא אזיל שדה יעקב עמ' נז, סה
מא ע"א27 דבתר רישא גופא אזילפרי צדיק לחנוכה אות טו, כא לט"ו בשבט אות ה, י"ד אדר ראשון אות ב, פרשת החודש אות ב, ו, פסח אות יט, נד, ר"ח אייר אות ד, אמור אות ד, ר"ח סיון אות ג, ה, ראש השנה אות ג
מא ע"א27 חזי אנא דבתר דישא גופא אזל תהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה יד, פרק קטו פסוק יב הערה ב
מא ע"א27 כולא גופא בתר רישא גרירקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמא
מא ע"א27 כל ימיו של ר"ג קבענו הלכה כמותו וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' רל
מא ע"א27 עמא בתר רישא גרירא שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רלו
מא ע"א34 אמר רבי אליעזר בר צדוק פעם אחת חל ת"ב בשבת ודחינהו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכד
מא ע"א34 אני מבני סנאב בן בנימין פעם אחת וכו' מפני שיום טוב שלנו היה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קנ
מא ע"א35 פעם אחת חל ט"ב בשבת ודחינוהו לאחר שבת וכו' אור אברהם במדבר עמ' רעה
מא ע"א35 פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר השבת וכו' חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רעג-רעד
מא ע"א36 ט' באב נדחה דאין משלימין מביאי קרבן עצים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמו
מא ע"א42 לא שמיע לי הא שמעתא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלט
מא ע"ב10 היוצא חוץ לתחום אין לו אלא ד' אמותפנים יפות על תהלים עמ' רמו
מא ע"ב10 היוצא חוץ לתחום אין לו אלא ד"א וכו' גדול כבוד הבריות וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שיט, שכ
מא ע"ב10 מי שהוציאו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמותס' החיים (תשנג) עמ' קפט
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו גוים או רוח רעה אין לו אלא ארבע אמות נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ד
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ג
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמות החזירוהו כאילו לא יצא ויש לו אלפים לכל רוח אור לשמים (תשסג) עמ' שמו
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו נכרים אין לו אלא ד' אמותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ד
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו עכו"ם אין לו אלא ד' אמות שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רטז
מא ע"ב10 רוח רעה שיחת מלאכי השרת עמ' 83
מא ע"ב11 הוציאוהו והחזירוהו כאילו לא יצאפנים יפות על תהלים עמ' רמו
מא ע"ב12 הוליכוהו לעיר אחרת לדירבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טו, יח, ס"ק כב, סי' יא ס"ק ה [הלכה]
מא ע"ב12 סהר אגרא דכלה ח"א עמ' קג {ע"ש העיגול}
מא ע"ב15 מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתו בים נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
מא ע"ב15 מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים וכו' גנת אגוז (תשעב) אות פו
מא ע"ב15 מעשה שבאו רבן גמליאל וכו' מפלנדרסין וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קפח
מא ע"ב17 פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיבה ואמרו לרבן גמליאל מה אנו לירד, ואמר מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה אור לשמים (תשסג) עמ' שמח
מא ע"ב17 רבי יהושע ור"ע לא זזו מד"א שרצו להחמיר על עצמן שרגא המאיר מועדים עמ' קנח
מא ע"ב20 מותרין אתם שכבר הייתי מסתכל בשפופרת וכו', ותוס' בינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נג
מא ע"ב22 ג' דברים וכו' מעבירין על דעתו רסיסי לילה סי' יא (עמ' 13), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' טו)
מא ע"ב22 ג' דברים וכו' מעבירין על דעתופרי צדיק בראשית אות יג, כי תבא אות טז
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו וע"ד קונו וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מח
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עכו"ם רוח רעה דקדוקי עניות עצי חיים על התורה עמ' מג, סג, קל, רכה, תע
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדםרב שלום (אדלר) עמ' שפד
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין אדם על דעתו ועל דעת קונוכתנות אור עמ' קח
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם חקל יצחק (תשסג) עמ' נא
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם אל דעתו ועל דעת קונומרפא לשון עמ' יד, קצז, רכה
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם מדעת קונופעולת גבר עמ' קלח ד"ה ובאמת
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו אמרי אש (טאוב) עמ' קי
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו התרגשות הלב (תשסט) עמ' קפט
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו חכמה ומוסר ח"א עמ' כו, שמט
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן וכו' ודקדוקי עניות חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמו
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניותדרשות מעבר יבק עמ' כו
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' דקדוקי עניות באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשסב, במדבר עמ' פג, דברים עמ' קיא
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות נאוה תהלה עמ' שו
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות שרתי ח"א עמ' מד
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קפט*
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"ב, רצה ע"ב
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואוהב ישראל דף שמד ע"א
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על רעתו ועל דעת קונו וכו' גוים רוח רעה ודקדוקי עניות תהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ז, פרק סג פסוק יא הערה ב, פרק סח פסוק י הערה ז, פרק סט פסוק כז הערה יג, פרק קה פסוק לז הערה כב, פרק קיב פסוק ט הערה מא, פרק קמז פסוק ז הערה מב
מא ע"ב22 ג' מעבירין את האדם ע"ד וע"ד קונו וכו' עניות דברי יואל פ' בא דף שט ע"ב, שכג ע"א
מא ע"ב22 מעבירים לאדם מדעת קונו תורי זהב (תשעג) עמ' מז
מא ע"ב22 מעבירין את האדם כו' ע"ד קונו בו' דקדוקי עניות ומהרש"א תורת מנחם חכ"ח עמ' 20
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו לקוטי שיחות חי"א עמ' 91
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנח
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו וע"ד קונו וכו' דקדוקי עניותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לז
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו ועל רעת קונו תורת מנחם חי"ט עמ' 257
מא ע"ב22 מעבירין על דעת קונו משמרת איתמר (תשסה) עמ' רב, תה {יסורים}
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירים את האדם על דעת קונואיש צעיר דף ט ע"ב
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעת קונודבש השדה עמ' קכה
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן וכו' ודקדוקי עניותשארית מנחם - מאמרים עמ' מ
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניות רישומי דברים עמ' יד
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות לחם רב על סדור התפילה אות א'תתקס
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואמרי השכל עמ' 108
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות אש דת (אסאד) עמ' קצו, רה, רסג
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין אדם על דעתוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 228
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדם מדעתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז {עיון תפילה}
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שפא ע"ד
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כח, לה
מא ע"ב22 שלשה מעבירים האדם על דעתו ועל דעת קונו המוסר והדעת בראשית עמ' קנז
מא ע"ב22 שלשה מעבירין את האדם על דעתו ודעת קונו באר ראי (רוזן) מועדים סי' ה אות א
מא ע"ב22 שלשה מעבירין על דעתו ועל דעת קונו וכו' עניות וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' כה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות ס' הבוטח ח"ב עמ' רלה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות הוא אחד מהדברים שמעבירים את האדם וכו'ברכות אבי דף לד ע"א, קיז ע"ב
מא ע"ב24 דקדוקי עניות וכו' שומע תפלה ח"ב עמ' קצט
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים אדם על דעתו ועל דעת קונומשך חכמה דברים פ' כח פס' טו
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את אדם על דעתו וע"ד קונו שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מח, קלז
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' רמח
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רפד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם ע"ד ועל דעת קונו אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רעג, ח"ג עמ' קע, ח"ד עמ' מז, קפ
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צו
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצז, רכח
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו וכו' לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' שי
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו דעת תורה ויקרא עמ' קכה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו לחם רב על סדור התפילה אות תתקו, א' רלד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו תפארת צבי שמות עמ' לד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו ואינו רואה פני גיהנם לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואבן פינה עמ' 24
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קעז
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמ
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין האדם על דעתו וכו' בישורון מלך ח"ב עמ' קלא
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין וכו' מרגניתא דבי רבנן עמ' כג
מא ע"ב24 הדחקות מעביר על דעת קונו משמרת איתמר (תשסז) עמ' קד, רלז, תעא
מא ע"ב24 העוני מעביר האדם על דעת קונו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכב
מא ע"ב24 העניות מעביר את האדם על דעת קונודרשות באר יצחק עמ' רכא
מא ע"ב24 העניות מעביר את האדם על דעת קונו דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ג
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעת קונו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לו
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונואוהב שלום עמ' 12
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעתו, נ"מ למבעי רחמים עליו אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מט
מא ע"ב24 העניות מעבירה לאדם על דעת קונו נזר הקדש ח"א עמ' תקלה
מא ע"ב24 העניות מעברת את האדם על דעתו ועל דעת קונונחלי מים (מלאח) עמ' ע
מא ע"ב24 נפקא מינה למיבעי רחמיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכח ע"ב
מא ע"ב24 עניות היא א׳ מג׳ דברים שמעבירים דעת האדם מקונויושב אהלים עמ' קפ
מא ע"ב24 עניות יעביר אותו על דעת קונו נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות יד
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו עיני שמואל (ראבין) עמ' יט
מא ע"ב24 עניות מעביר פרי חיים (קנולר) אבות פרק ג
מא ע"ב24 עניות מעביר אדם על דעתו חכמת התורה תולדות עמ' שד, שיא, שיט, תמד, תמז, תקד, תקיד
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם מדעת קונו אגרת הטיול (תשעה) עמ' לו, קסד, קפו, שסב
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם מדעתו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תצ
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם ע"ד קונו בית יעקב (תשסא) עמ' כד, ק, רג
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסא
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריד
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו ויגד יעקב עמ' תקא
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו קרן לדוד בראשית עמ' קפט
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פה
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו תודת אהרן - אומר לציון עמ' קיד
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו שמן ראש - ימים נוראים עמ' כב
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רע
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו לחמי תודה דף קכה ע"א, קעו ע"א
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קכו
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצד, שמות עמ' קפב-קפג
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ט
מא ע"ב24 עניות מעביר האדם על דעת קונו חיי שלמה עמ' סב
מא ע"ב24 עניות מעביר האדם על דעת קונו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיג
מא ע"ב24 עניות מעביר האדם על דעתו ועל דעת קונו זכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות יט
מא ע"ב24 עניות מעביר ע"ד קונו פרי חיים (קנולר) פרשת וישב
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו אהבת חיים (דייטש) עמ' רנא
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו דברי מנחם (היימליך) עמ' רמח
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צה
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעתו ודעת קונו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מז
מא ע"ב24 עניות מעבירה אדם ע"ד קונו מנחת מחבת ח"א עמ' רמב
מא ע"ב24 עניות מעבירה אדם על דעת קונושם משמעון (שפירא) עמ' נז
מא ע"ב24 עניות מעבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו לקחת מוסר ח"א עמ' קמז
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' קטז, קסט, רכד, ש
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם מדעתו ומדעת קונומנחת ישראל עמ' פז, קלג, קעג, רלא, רלז, רמח, רנא
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם ע"ד קונוקדושת יו"ט ח"א דף כד ע"א, קה ע"א
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעת קונועיונים במשלי עמ' ריד
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעת קונושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' נג
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ודעת קונו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' לז
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו בית יצחק (ויינברגר) עמ' כ, נב
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו שרגא המאיר על התורה עמ' כג, רסח, רסט
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונומי מרום ח"ו עמ' רנא
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונופרדס מרדכי עמ' קכז, רלב, שצג
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 145
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כא, בא כד, משפטים ט, במדבר ו
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רלט, קצג, רפ, רפא
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ס
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונובני יששכר ח"א דף קמ ע"ג, ח"ב דף צו ע"א, קיד ע"ד, קנה ע"ב
מא ע"ב24 עניות מעבירו האדם מדעת קונו מצווה ועושה ח"ב עמ' תכה
מא ע"ב24 עניות מעבירין את האדם על דעתו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רס, תעט
מא ע"ב24 עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אור ישרים (תשסב) עמ' קכט, רמג
מא ע"ב24 עניות מעבירין על דעת קונו צפנת פענח (תשסו) עמ' נו
מא ע"ב24 עניות מעברת אותו על דעת קונו אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ט
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם ע"ד ודעת קונו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צב
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם על דעת קונו בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ח
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכו
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם על דעתו ועל דעת קונו שבח נעורים עמ' קצו
מא ע"ב24 עניות מעברת על דעת קונו עצי חיים - מועדים עמ' פג
מא ע"ב24 עניות מעברת על דעתו ועל דעת קונו קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כח, צ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנום וכו' אף מי שיש לו אשה רעה קשוטי כלה ח"י אות רטו
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כג
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וכו' נאוה תהלה עמ' קז
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם דקדוקי עניות וכו'נר ישראל חלק א דף רכ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם ודקדוקי עניות חולי מעי והרשותראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח, חופת עליהו פרק ג אות יג
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם וכו' דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות תהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ז
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם וכו' מי שיש לו אשה רעה וכו' לקבולי מאהבה מחזה עינים (לוויטאן) עמ' רכ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
מא ע"ב25 ג' אינם רואים פני גיהנום ואלו דקדוקי עניות מאמרי שלמה ח"א עמ' קצו
מא ע"ב25 ג' אינם רואים פני גיהנום וכו' קשוטי כלה ח"ח אות מ
מא ע"ב25 ג' אינם רואים פני גיהנם דקדוקי עניות וכו' וי"א אף מי שיש לו אשה רעה ס' חסידים סי' קסד
מא ע"ב25 למיבעי רחמי לקט אמרים (שכטר) עמ' נד
מא ע"ב25 שלושה אין רואים פני גיהנוםאמונה ודעת דף כז ע"ב
מא ע"ב25 שלושה אין רואין פני גיהנם וכו' אף מי שיש לו אשה רעה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שכג
מא ע"ב25 שלושה אינן רואין פני גהינם וכו'שבט מוסר עמ' לא
מא ע"ב25 שלשה אין רואין פני גהינם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב
מא ע"ב25 שלשה אין רואין פני גיהנם המאיר לארץ (שיינברג) עמ' רעט
מא ע"ב25 שלשה אינם רואים פני גיהגםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעט
מא ע"ב25 שלשה אינם רואים פני גיהנום וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמה
מא ע"ב25 שלשה אינן רואין פני גיהנם ואחד מהן דקדוקי עניות ברית אברם עמ' תקצג
מא ע"ב26 חולי מעיים אינם רואים פני גיהינום נזר הקדש ח"ב עמ' עתר
מא ע"ב26 חולי מעים אינם רואים פני גיהנם הדרת אליהו דרוש ו סי' ב ד"ה היוצא
מא ע"ב26 מי שרואה דקדוקי עניות אינו רואה פני גיהנוםמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' ו
מא ע"ב26 על ידי יסורי עוני אין רואין פני גיהנם שבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק י, פרק עט פסוק ח, פרק פח פסוק ד, פרק קטז פסוק ו
מא ע"ב26 עני אין אור של גיהנם שולט בו קב הישר (תשנט) ח"א פרק ט עמ' מד
מא ע"ב26 עניות מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 111
מא ע"ב27 אשה קשה מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 112
מא ע"ב27 מי שאשתו מושלת עליו שומע תפלה ח"ב עמ' רטו
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעה אין רואה פני גיהנםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תא
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעה אינו רואה גיהנם שומע תפלה ח"ב עמ' ריא
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנם נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לא
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעהמשיבת נפש עמ' קסא
מא ע"ב31 שלשה מתים כשהם מספריםפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מה
מא ע"ב33 למשמושי זוודתאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קמג ע"א
מא ע"ב34 יצא לדעת אין לו אלא ד' אמות נועם אלימלך (תשסא) עמ' פב
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום איש אמונים דף ז ע"ג
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרובריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יט, סי' כ ס"ק א [הלכה]
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו וכו' שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ב
מא ע"ב רש"י - לב ים נקרא גם שלולית הים באר שרים פרשת בשלח דרוש ד אות ג
מא ע"ב רש"י - מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה חוץ לתחום וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' שמו
מא ע"ב רש"י ד"ה כאילו לקוטי שיחות חי"ג עמ' 6
מא ע"ב תוס' ד"ה מי יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקא
מא ע"ב תוס' ד"ה מי שהוציאוהו אמרי נפתלי ח"א עמ' קנב
מב ע"א מהלך אלפים פסיעות בינוניות תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יא
מב ע"א שבת בבקעה והיקיפוהו נכריםבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כב [הלכה]
מב ע"ב כלה מדתו באמצע הבית שמן ראש - ימים נוראים עמ' ריח
מב ע"ב שבת באויר מחיצותבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק ו, כ [הלכה]
מב ע"ב הואיל וספינה נוטלתו מתחילת ד'בריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טז [הלכה]
מג ע"א10 אף על פי ששבתו באויר מחיצות מבעוד יום מכל מקום החמירו על עצמם גנת אגוז (תשעב) אות פו
מג ע"א21 איבעי להו יש תחומין למעלה מי'בריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק א, ג [הלכה]
מג ע"א21 אי יש תחומין למעלה מי', ורש"י ד"ה בקפיצה - יוצא ע"י שם אמרות ה' השלם ח"ב עמ' צו-צז
מג ע"א21 אי יש תחומין למעלה מעשרה חקל יצחק (תשסג) עמ' צו
מג ע"א21 אי יש תחומין למעלה מעשרה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רטז
מג ע"א21 איבעיא להו יש תחומין למעלה מעשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג
מג ע"א21 בעי ר"ח יש תחומין למעלה מעשרה רנת יצחק ישעיה עמ' רלז
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נט
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, כב, תקעב
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רפט
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפב
מג ע"א21 אם יש תחומין למעלה מעשרה טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' עו
מג ע"א21 האם יש תחומין למעלה מעשרה וכו' ביאת אליהו בשבת ויו"ט דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תס
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרה זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכג
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרה שני המאורות (תשסח) עמ' ל
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסח
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעט
מג ע"א22 אין תחומין למעלה מעשרה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נא
מג ע"א22 אין תחומין למעלה מעשרה בישורון מלך ח"ב עמ' עו
מג ע"א22 אין תחומין למעלה מעשרה נחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה רש"י ויסעו
מג ע"א22 אין תחומין למעלהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב
מג ע"א22 חוץ לתחום למעלה מעשרה מותר צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמז
מג ע"א22 י"א דאין תחומין למעלה מעשרה טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' קפט
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפר' בשבתא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ד
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא וכו' לא דלמא יוסף שידא אמרינהו דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צא בהערה, מהד' ח סי' פח
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא וכו' לאו אלי' אמרינהו אלמא אין תחומין למעלה מעשרה וכו' קב חיים עמ' מו
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתאפרי צדיק וישב אות ה
מג ע"א36 הני שב שמעתא וכו' מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרמו
מג ע"א36 הני שב שמעתתא דאיתאמרן בצפרא דשבתא קמי' דר"ח בסורא כו' דלמא יוסף שידא אמרינהו, ורש"י - דלא מינטר שבתא תורת מנחם חכ"ג עמ' 58
מג ע"א36 הני שב שמעתתא דאליהו אמרינהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
מג ע"א36 הני שמעתתא שנאמרו בבי מדרשא אור חדש (הרטמן) פ"ז אות 149
מג ע"א36 שב שמעתתא באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
מג ע"א38 מאי לאו דאמרינהו אליהו נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקסח
מג ע"א38 מאן אמרינהו לקוטי שיחות חי"ג עמ' 209
מג ע"א38 מאן אמרן לאו אלי' אמרן דברי יואל פ' וזאת הברכה דף רא ע"ב
מג ע"א39 אליהו מוזהר על תחומיםמשך חכמה במדבר טו פס' מ
מג ע"א39 דילמא יוסף שידא אמרינהוחדוותא דשמעתתא ח"ב קונטרס כנהר שלום אות ז
מג ע"א39 דלמא יוסף שידא וכו' לאו אליהו אמרינהופרי צדיק מקץ אות יד
מג ע"א39 היה אליהו הנביא מזדמן להם דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קיד
מג ע"א39 יוסף שידא וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסו
מג ע"א39 יוסף שידא דרך ה' השלם עמ' נז - מראה דרך {שמש את האמוראים בתורה}
מג ע"א39 יוסף שידאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
מג ע"א40 האומר הריני נזיר דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלג
מג ע"א40 האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא אמרי אש (טאוב) עמ' ריז, תקח
מג ע"א40 האומר הריני נזירדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רז
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא גנא דפלפלי עמ' רצד-רצה
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לח ע"א
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא וכו' אסור לשתות יין כל ימות החול דברי יואל פ' וירא דף שפט ע"א, פ' ויגש דף תלד ע"ב
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא מותר בשבת גנא דפלפלי עמ' רעח
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 13
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד רנת יצחק תהלים עמ' קע
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא ויואל משה מאמר א סי' נ עמ' סג, סי' נא עמ' סד
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא אסור לעולם דברי יואל פ' תזריע דף חצר ע"ב, פ' אמור דף ר ע"ב
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא אסור לעולם משום דבכל יומא אמרינן דלמא השתא אתי דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תמ
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו' דברי יואל פ' בא דף רמט ע"ב
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו' אסור לשתות יין כל ימות החול דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמט ע"א
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו' דקאי בחול וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 32
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קנא דף סז ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף נט וס'
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וביו"טחיי נפש ח"ד עמ' סה
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים ואסור לשתות יין כל ימות החולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, כב, לט, מג
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ויו"ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסו, קפט
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רפד, שכ, שפד
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים קומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ג
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שז
מג ע"א40 הריני נזיר יום שבן דוד באדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו
מג ע"א40 יום שבן דוד באדרישת ציון (תשסב) עמ' 262, 273
מג ע"א40 מותר לשתות יין בשבתות וי"ט וכו' דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תסד ע"א
מג ע"א40 מי שאמר הריני נזיר יום שב"ד באמרפא לשון עמ' צט
מג ע"א רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' שיא
מג ע"א תוס' - אי מותר ליכנס בקרון בשבת חקל יצחק (תשסג) עמ' צה
מג ע"א תוס' ד"ה הלכה כרבן גמליאל בספינה וקה"י סי' טזפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סד
מג ע"א תוס' ד"ה הלכהבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק ג, ס"ק יא או"ק א, ס"ק יב, יז, יח, כ [הלכה]
מג ע"ב01 אי אמרת בשלמא יש תחומין וכו' אלא אמרינן לבית דין הגדול אתא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, יא, כב, מא
מג ע"ב02 תחומין למעלה מעשרהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרט
מג ע"ב03 אי אמרת אין תחומין בשבתות ובימים טובים וכו' והא לא אתא אליהו מאתמול קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תפב
מג ע"ב04 שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו' והא לא אתא אליהו מאתמול וכו' הר המוריה עמ' רלו, רמט, רסה
מג ע"ב04 שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכח
מג ע"ב05 אלי' יבא לבשר ביאת משיח תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קעב
מג ע"ב05 אלי' צריך לבוא קודם ביאת משיחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כו, כז, סו, קל
מג ע"ב05 אליהו בא לבשר על הגאולה קודם ביאת משיח, ורש"י רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריא
מג ע"ב05 אליהו הנביא יבא קודם למשיח יום אחד אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסז
מג ע"ב05 אליהו יבוא יום אחד לפני משיח לבשר הגאולה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסא
מג ע"ב05 אליהו יבוא לפני המשיח שירת הפסח אות קעב, קצג ס"ק יד
מג ע"ב05 אליהו יבוא קודם משיחמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעח
מג ע"ב05 אליהו יבשר ביאת בן דודציץ השדה - שדי יער עמ' שג
מג ע"ב05 ביאת אליהו לבשר הגאולה קודם ביאת המשיח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשלא, ח"ב עמ' רנו
מג ע"ב05 הנה אנכי וכו' אלי' הנביא וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419
מג ע"ב05 יום אחד קודם בוא הגואל יבוא אליהו לבשר לישראל אור לשמים (תשסג) עמ' צג
מג ע"ב05 לפני בא יום ה', רש"י נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יג
מג ע"ב06 אתא אליהו מאתמול וכו' תורת מנחם חל"ו עמ' 316
מג ע"ב06 ביאת אליהוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 177
מג ע"ב06 והא לא אתא אליהו מאתמול טל חיים (פרידלנדר) עמ' שיא
מג ע"ב06 משיח אינו בא בשבת רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פג
מג ע"ב08 אליהו לא אתי תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פה
מג ע"ב08 אליהו לא אתי תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנג {מוכח שחייב במצוות}
מג ע"ב09 לב"ד הגדול אתא לקוטי שיחות ח"ט עמ' 105
מג ע"ב09 לב"ד הגדול אתאילקוט הגרשוני ח"א
מג ע"ב09 לבית דין הגדול אתא חנן אלקים עמ' רכג
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 394
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח, ורש"יימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, יא, כב, לט, מ, מב
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח של"ה (תשנז) - מס' שבת אות נד
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח נועם המוסר עמ' קעג
מג ע"ב10 כבר מובטח לישראל שאין בן דוד בא בערבי שבתות ויו"ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
מג ע"ב10 מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערב שבת ולא בערב יום טוב דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קג
מג ע"ב10 מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קסא
מג ע"ב10 מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מסעי ח
מג ע"ב10 מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות מצווה ועושה ח"ב עמ' רנז
מג ע"ב11 אין אליהו בא בע"ש ובעיו"ט קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רה
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערב יום טוב מפני מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 61)
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערב יום טוב מפניפרי צדיק ויחי - הבדלה, (א), שבת הגדול אות ח
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערב שבת ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות לחמי תודה דף יא ע"ב, מא ע"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריא
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות ובעיו"ט דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קב ע"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות ויו"ט מנחם ציון (תשסד) עמ' קי
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות וימים טובים ומשיח לא יבוא בשבת שירת הפסח אות קצג ס"ק טו
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות וכו' אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קלה
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות וערבי ימים טובים דברי יואל מועדים ח"ח עמ' צו, קכ
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בע"ש ולא בעיו"ט חיי נפש על ההגדה עמ' כג
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בע"ש ולא בעיו"ט ולא בשבת למ"ד יש תחומין למעלה מעשרה דבר צבי - קדושת השבת עמ' צו
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פקודי י
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' דברי יואל פ' נשא דף רכא ע"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קיז
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי יו"ט עטרת ישועה (תשסד) אות יא לשבת הגדול
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כח
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים קשוטי כלה (תשסג) עמ' קעא
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טוביםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 435
מג ע"ב11 אין בן דוד בא לא בער"ש ולא בעיו"ט פרפרת משה ח"ב עמ' רלו
מג ע"ב11 אליהו הנביא לא יבוא לבשר את הגאולה בשבת עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' עג
מג ע"ב11 אליהו לא אתי במעלי שבתא משיח אתיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב, שפ
מג ע"ב11 אליהו לא אתי בער"ש ועריו"ט, משיח אתי לחם רב על סדור התפילה אות א'קצג
מג ע"ב11 שאין אליהו בא לא בע"ש וכו' תורת מנחם חנ"ו עמ' 341
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפא, ויקרא עמ' תקנא
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף נב ע"ב
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב, כה, לח, שפ
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדין לישראל ישראל קדושים עמ' 113, פוקד עקרים סי' ה (עמ' 38)
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדין לישראלפרי צדיק וירא אות א, בהעלותך אות א
מג ע"ב15 יכול משיח לבוא בערב שבת ואין צריכין לחוש מפני הטורח שמניחין צרכי שבת, שמכיון שאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל נועם המוסר עמ' רמו
מג ע"ב15 כולי עלמא עבדים לישראלמשך חכמה שמות פ' יב פס' כב
מג ע"ב15 כיון דאתי משיח הכל עבדים לישראלבני יששכר ח"ב דף מא ע"ד
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שנה
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל, רש"י - אין לישראל טורח, דאיכא דטרח להו דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כו
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדים לישראל דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כו, זכור עמ' רפו
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדין הן לישראל דברי חנינא - ת"ת עמ' שמה
מג ע"ב16 בחד בשבא לישתרי לפשוט מינה דאין תחומין וכו' האי תנא ספוקי מספקא ליה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב, כה
מג ע"ב17 אין אליהו בא בשבת משום תחומין שמועת יצחק - לקוטים-ברי"מ א
מג ע"ב18 אליהו לא בא בשבת אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קיד
מג ע"ב19 ספוקי כו' יש כו' אין תחומין לקוטי שיחות ח"ט עמ' 292
מג ע"ב26 שפופרת הייתה לרביאוהב שלום עמ' 20
מג ע"ב26 שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' צג, רצ
מג ע"ב26 שפופרת היתה לר"ג שהיה מביט וצופה בה דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רפו
מג ע"ב28 הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' לא
מג ע"ב28 הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצא
מג ע"ב30 והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קז
מג ע"ב31 מודד קומתו וצילו וצל אותו דבר ואז ישער בצל כמה ארכו שבט מישראל (קרמניץ) פרק פ פסוק יא
מג ע"ב34 ר' נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה שמעתא ונפיק חוץ לתחום שם יחזקאל עמ' שכט
מג ע"ב38 יתיב רנב"י אחוריה דרבא וכו' מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכו
מג ע"ב39 ויתיב רבא קמיה דרב נחמן נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לח אות לא
מג ע"ב40 אמר רנב"י ובר רב חסדא נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ז
מג ע"ב מהרש"א על תוס' ד"ה דלא אתא אליהו בשבתא וכו'לחמי תודה דף קטז ע"א
מג ע"ב רש"י - לפני ביאת בן דוד יבוא אליהו לבשר נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקעג הערה 81
מג ע"ב רש"י ד"ה כמה עומקו של גיא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תעז
מג ע"ב תוס' ד"ה דלא אתא אליהו בשבתא - דילמא אתי בערב שבת ויבשר בשבת וכו'לחמי תודה דף קטז ע"א
מג ע"ב תוס' ד"ה האי - כמו שאליהו לא יבוא בע"ש מפני הטורח כך לא יבוא בשבת קודם הסעודה מפני הטורח אמרי נועם (מועדים) תשובה יג [מבן המחבר]
מג ע"ב תוס' ד"ה האישיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - וא"ת מאי שנא דלא אסרינן כהן לשתות לעולם יין וכו' ור"ת מפרש ביום שבן דוד בא שראוי לבא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יב
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - והלא משיח בן יוסף יש לו לבא תחלה דברי יואל פ' ויגש דף תלד ע"ב
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - ר"ת לשיטתוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קל
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - שתקנתן קלקלתן פי' שעברו כמה שנים וכו' דברי יואל פ' אמור דף קצט ע"א
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפט
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור לשתותאהבת עולם (תשס) עמ' שיב
מג ע"ב תוס' ד"ה כל משנת חיים דברים עמ' רז
מד ע"א אילימא בדמלי גברי עסקינןבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יח [הלכה]
מד ע"א עושה אדם חבירו דופן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, רה, רכה
מד ע"א כדי שיאכל וישתה וישן לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 215
מד ע"א להוסיף על אהל עראי באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה עמ' שנו {הלכה כחכמים שמותר}
מד ע"ב הנהו בני גננא דאעילו מיא במחיצה של בנ"א מקראי קדש (תשנג) עמ' תסח
מד ע"ב יוצאים להצילבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טו [הלכה]
מד ע"ב כל היוצאים להציל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסג
מד ע"ב כל היוצאים להציל חוזרין למקומן נועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
מד ע"ב כל היוצאים להציל חוזרין למקומן של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיז
מד ע"ב שכל היוצאים להציל חוזרין למקומןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
מד ע"ב מערהבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ח, סי' ה ס"ק ד, סי' כא ס"ק יג [הלכה]
מד ע"ב הואיל ושבת באויר מחיצות מבע"יבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כ [הלכה]
מה ע"א08 אבל לדבר מצוה מודו ליהאגודת אזוב (יעבץ) דף מ ע"א
מה ע"א09 כל היוצאים להציל חוזרין למקומן וכו' שחוזרין בכלי זיין וכו' מאמר הנפש השלם עמ' קצג
מה ע"א09 כל היוצאים להציל חוזרין למקומן כו' שחוזרין בכלי זיין כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קצט
מה ע"א12 חוזרין למקומן בכלי זיינןחיי נפש ח"ג עמ' מא, נח
מה ע"א12 שחוזרין בכלי זיין נועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
מה ע"א20 היו מניחים כלי זיינן בבית הסמוך לחומה והכירו האויבים חנן אלקים עמ' רט, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
מה ע"א23 התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
מה ע"א25 נכרים שצרו על ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיינם וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כה
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מח
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות ישראל וכו' ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא וכו', ורש"י תורת מנחם חלק נ עמ' 266
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות ישראל כו' מחללין עליהן את השבת תורת מנחם חנ"ט עמ' 158
מה ע"א25 עכו"ם שצרו על עיירות ישראל וכו' ובעומדת על הספר וכו' דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 171
מה ע"א29 אסור למסור שטחים מכיון שזה מהווה סכנה ופיקוח נפשמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 523
מה ע"א29 באו על עסקי תבן וקש וכו' מבעיא ליה אי מצלחפירוש המכבי שמות עמ' קה, רלג
מה ע"א29 באו על עסקי תבן וקשאור הרעיון עמ' קמז
מה ע"א29 ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשותמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כט, דברים פ' כג פס' יז
מה ע"א29 ובעיר הסמוכה לספר מחללין עליהן את השבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 257, 299
מה ע"א29 עיר הסמוכה לספר נשמת חיים (ברלין) עמ' פב
מה ע"א29 עיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי קש ותבן וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מד
מה ע"א31 ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא ותרגומא נהרדעא ורש"י ד"ה תרגומא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלח
מה ע"א31 ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 513
מה ע"א32 דוד בקעילה דברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
מה ע"א32 נהרדעא וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 306
מה ע"א33 קעילה עיר הסמוכה לספר היתה רנת יצחק שמואל עמ' ריב
מה ע"א34 הם לא באו אלא על עסקי תבן וקש רנת יצחק שמואל עמ' רטז
מה ע"א37 אי שרי אי אסור הרי ב"ד של שמואל וכו', ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' ריד
מה ע"א37 אין נשאלים באורים על איסור והיתר יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רז
מה ע"א37 הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ס
מה ע"א38 שאלת דוד באורים ותומים במלחמת קעילה היתה 'אי מצליח'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 300
מה ע"א38 שאלת דוד באורים ותומיםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קלח
מה ע"א39 הרי הוא סמוך לעיר זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכד
מה ע"א39 מי שישב בדרך משנת חיים בראשית עמ' תנג
מה ע"א40 ר' יהודה אומר יכנסבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יז [הלכה]
מה ע"א42 מעשה בר' טרפון שהי' מהלך בדרך וחשכה לו ולן חוץ לעיר לשחרית וכו' נכנס ישב בביהמ"ד ודרש כל היום כולו לחם רב על סדור התפילה אות א' תנח
מה ע"א43 ר' טרפון לן בלילה בחוץשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 25 {האם מותר לישון יחידי בלילה בחוץ}
מה ע"א46 הישן בדרך ולא ידע שחשיכה אין לו אלא ד' אמות גור אריה שמות פט"ז הערה 169
מה ע"א46 הישן בדרך ולא ידע שחשכה גנא דפלפלי עמ' רכח, שפב
מה ע"א רש"י - הרי שמואל הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק טו
מה ע"א רש"י - ומשם תהא נוחה הארץ ליכבשאור הרעיון עמ' קמז
מה ע"א רש"י - מידי דאיסור והיתר לא משייל באו"ת ויואל משה מאמר ב סי' טו עמ' ריב
מה ע"א רש"י ד"ה הרי משנת חיים דברים עמ' תקכו
מה ע"א רש"י ד"ה הרי שמואל משנת חיים במדבר עמ' תנח, תסד
מה ע"א רש"י ד"ה הרי שמואלפירושי ראשונים
מה ע"א תוס' ד"ה אי - דקרי ליה מלחמה רנת יצחק שמואל עמ' ריג
מה ע"ב10 חפצי הפקר קונין שביתה ביו"ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט
מה ע"ב40 כל העולם כולו ממי אוקיינוס שותה וכו' תורת העולה ח"ג פרק כח
מה ע"ב40 כל העולם כולו ממי אוקיינוס שותה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שעב
מה ע"ב44 ספק דבריהם להקלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
מה ע"ב45 אין איסור תחומין למעלה מעשרה לחמי תודה דף סב ע"ב
מה ע"ב46 מיא בעיבא מיבלע בליעי מקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
מה ע"ב תוס' ד"ה ביום טוב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
מה ע"ב ריטב"א ד"ה ושל עולי בבל דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט, שלא
מו ע"א01 מיא וכו' ניידי ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רמה
מו ע"א10 הלכה כדברי המיקל בעירוב של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמה
מו ע"א10 הלכה כדברי המיקל בעירובבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב, סי' יב ס"ק יב [הלכה]
מו ע"א48 הלכה כדברי המיקל באבילות תורת מנחם ח"ט עמ' 75, ח"כ עמ' 202
מו ע"א48 הלכה כדברי המיקל באבילות תורת מנחם חנ"ח עמ' 198
מו ע"א48 הלכה כמיקל באבלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
מו ע"א תוס' ד"ה דאמר שמואלבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
מו ע"ב07 זכין לאדם שלא בפניו חכמת התורה וארא עמ' ב
מו ע"ב07 זכין לאדם שלא מדעתו חכמת התורה ויגש עמ' ריב
מו ע"ב15 ר' יעקב ור' זריקא אמרו הלכה כר' עקיבא מחבירו וכר' יוסי מחבריו וכו' מגילת סמנים עמ' ו
מו ע"ב15 רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הלכה כרבי עקיבא מחבירו של"ה (תשנז) - מס' יומא אות כו
מו ע"ב16 הלכה כר' עקיבא מחבירו בת עין (תשסז) עמ' תמח
מו ע"ב16 הלכה כר' עקיבא מחבירו הר המוריה עמ' ריא
מו ע"ב16 הלכה כר' עקיבא מחבירו לחמי תודה דף קצט ע"ב {ולא מחבריו}
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו גנא דפלפלי עמ' שי
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצ, כרך ב ח"ב עמ' נט {ולא מחבריו}
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו תורת מנחם חלק מ עמ' 77
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירוכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחברו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפג
מו ע"ב16 הלכה כרבי מחבירו אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסה
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו גור אריה שמות פי"ג הערה 15, אות מ, פכ"א אות ע, פכ"ב אות כג, ויקרא פי"ד אות ח, פכ"ג הערה 113, פכ"ד הערה 70, דברים פי"ז אות י
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 102
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צג
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו שרתי - קונטרס הנרות עמ' סד
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכרבי יוסי מחביריו מבשרת ציון ח"א עמ' פד
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכרבי יוסי מחביריו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמב, תמד
מו ע"ב16 הלכה כרי עקיבא מחבירו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צא
מו ע"ב17 הלכה כר' יוסי בכל מקוםמשיבת נפש עמ' ריב, רמה
מו ע"ב17 הלכה כרבי יוסי מחבריו וכו' רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר"י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צד, קיט
מו ע"ב21 א"ר יוחנן וכו' ואין צריך לומר ר"מ ור' יוסי הלכה כר' יוסי מגילת סמנים עמ' לב
מו ע"ב21 הלכה כר' יהודה לגבי ר' מאיר פורים בציון עמ' מ
מו ע"ב21 ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' לה
מו ע"ב21 ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפה
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"י שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' יט
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"י תפלה למשה (בנימין) עמ' רסד
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"י וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות טז
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעט ע"ב
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קיח
מו ע"ב21 רבי מאיר ור"י הלכה כר"י חקל יצחק (תשסג) עמ' ריט
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה מדבר קדמות (תשסח) עמ' יח
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וכו' איבעיא להו רבי מאיר ורבי שמעון מאי תיקו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמב
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וכו'אחרית השנים עמ' ע
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 467
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, ואין צריך לומר רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 3, 4
מו ע"ב22 ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
מו ע"ב22 ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי וכו' ר' משרשיא אמר וכו'שער יוסף (תקיז) (על הוריות יג ע"א) דף קיד ע"א-ע"ב
מו ע"ב23 ר' מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי שם יחזקאל עמ' רמח
מו ע"ב27 הלכה כר"י נגד ר' שמעוןהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יב {תמיהה על ס' יראים סי' לג שכתב שהלכה כר"ש}
מו ע"ב27 ר' יהודה ור' שמעון הלכה כר' יהודה צפנת פענח (תשסו) עמ' שמח
מו ע"ב27 ר"י ור"ש הלכה כר"י תורת מנחם חנ"ד עמ' 293
מו ע"ב27 רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלב
מו ע"ב27 רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 9, שכד, תמה
מו ע"ב30 אמר רב משרשיא ליתנהו להני כללי באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
מו ע"ב תוס' ד"ה כר"ימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיט
מו ע"ב תוס' ד"ה רבי אסי - ומטין אורויי נמי אורינן וכו' ורבא סבר מטין כחבריו אתמר ולא הלכה כחבריו חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל
מז ע"א03 היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמד
מז ע"א10 רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 3
מז ע"א12 במקום שהאדם עומד בעת כניסת השבת שם קנה שביתה ערבי נחל (תשסד) עמ' עט
מז ע"א13 אנו אין לנו אלא עני בינת יששכר דף ג ע"א
מז ע"א18 היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ח
מז ע"א33 הלכה כר' מאיר בגזירותיו בי חייא ח"ב עמ' דש
מז ע"א33 הלכה כר"מ בגזירותיו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
מז ע"א34 הולכין ליריד של עכו"ם ויואל משה מאמר ב סי' צג עמ' רצו
מז ע"א34 הולכין ליריד של עכו"ם ולוקחים מהם בהמה רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ע ע"ג
מז ע"א38 ומיטמא ללמוד תורה ולישא אשה ויואל משה מאמר ב סי' צד עמ' רצז
מז ע"א רש"י עקרה היא מחמת מזל שרגא המאיר על התורה עמ' תעא
מז ע"ב01 אין אדם זוכה ללמוד מכל רב אגרא דכלה ח"ג עמ' תיט
מז ע"ב01 לא מכל אדם זוכה האדם ללמוד אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכו
מז ע"ב01 לא מן הכל זוכה אדם ללמוד אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק י אות טו
מז ע"ב01 לאו מכל אדם זוכה ללמוד שמלת אליעזר ח"ב עמ' קכז
מז ע"ב01 שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד דברי חנינא - ת"ת עמ' כב
מז ע"ב01 שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד קשוטי כלה חי"א אות יא
מז ע"ב01 שאין מן הכל זוכה אדם ללמודדרך חיים (תשלה) עמ' פז
מז ע"ב02 מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו לצידן ללמוד תורה מצווה ועושה ח"א עמ' תסה
מז ע"ב03 טומאת ארץ העמים בצידון ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קצג
מז ע"ב04 והא אמרת רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי וכו' אבל בברייתא אימא לא קא משמע לן של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמב
מז ע"ב37 הלכה כר' יוחנן נגד שמואל גור אריה ויקרא פכ"א עמ' קכ הערה 21
מז ע"ב37 והא שמואל ור' יוחנן הלכה בר' יוחנןבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק יב [הלכה]
מז ע"ב37 והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
מז ע"ב42 כד' אמות לקוטי שיחות חי"ג עמ' 6
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולהבריתי יצחק עירובין סי' כב שאלה ו [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צ
מז ע"ב תוס' ד"ה דכולה מברכתא וכו' בשם ר"י שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"ד
מז ע"ב ריטב"א - הגאונים פסקו כר' יוחנן נגד ריב"ל שם הגדולים (תקלד) ח"א מע' ס דף סח ע"ב
מח ע"א01 מחיצה של ברזל דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכד
מח ע"א20 מותר לטלטל בד' אמות ברה"ר אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
מח ע"א21 ד' אמות היכא כתיבן שבו איש תחתיו לקוטי שיחות חט"ו עמ' 229
מח ע"א21 והני ד' אמות היכא כתיבאפרי צדיק בא אות ח
מח ע"א21 שבו איש תחתיו חקל יצחק (תשסג) עמ' רצ
מח ע"א21 שבו איש תחתיו וכו' היינו ד' אמות תורת העולה ח"ג פרק סב
מח ע"א21 שבו איש תחתיו וכו' היינו ד' אמותתורת העולה (תשעה) עמ' תקכב
מח ע"א22 אורך משכבו של אדם ג' אמות גנא דפלפלי עמ' קג, קצו
מח ע"א22 ג' אמות שיעור אדם בינוני רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכו
מח ע"א22 גופו שלש אמות ואמה כדי וכו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 279
מח ע"א22 גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קנא
מח ע"א22 גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תרנג
מח ע"א22 גופו שלש אמות כו' ותוס' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 195
מח ע"א22 וכמה תחתיו גופו שלשה אמות ואמה לפשוט ידיו ורגליו גור אריה שמות פט"ז אות כח, דברים פ"ג הערה 3
מח ע"א22 וכמה תחתיו גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו, ותוס' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תת, דברים עמ' שיז, יהושע-שמואל עמ' נז
מח ע"א22 קומתו של אדם ג' אמות קשוטי כלה חי"א אות רלה
מח ע"א22 קומתו של אדם ד' אמות עיוני רש"י במדבר עמ' קיג
מח ע"א23 ארבע אמות מקומו של אדם עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קנג
מח ע"א29 ארבע אמות שאמרו באמה דידיה יהבינן ליה או באמה של קדש וכו' עוג מלך הבשן מה תהא עליו וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יח
מח ע"א34 יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדםדעת שבת עמ' פח
מח ע"א35 אי דייקינן כולא האי לא הוי תנינן ברית עולם (תשסט) עמ' רב
מח ע"א35 אי דייקינן כולה האי לא הוי תנינן פתח טוב עמ' קלב
מח ע"א35 אי דייקינן כולי האי לא הוי תנינןשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צח
מח ע"א35 אי דייקינן כולי האי ורש"י דרכי החיים ח"א עמ' רעא
מח ע"א35 אי דייקינן כולי האי לא תנינןתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
מח ע"א35 כי אתא לקמיה דרב פפא א"ל אי דייקינן כולי האי לא הוי תנינן, ורש"י לקט אמרים (שכטר) עמ' פ
מח ע"א רש"י - של קודש בטפחים בינוניים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג {שלא כמנחת יהודה המובא בשפתי חכמים תחילת בהעלותך שהיו טפחים גדולים}
מח ע"א תוס' - כל אדם יש לו זכות ד' אמות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
מט ע"א חצר בין שני מבואות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כא
מט ע"א רש"י - דעתו של אדם על פתו מטר השמים (תשנז) עמ' תמו
מט ע"א רש"י - דעת האדם נמשך אחר פיתו ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לט
מט ע"ב09 היה מכיר אילן ואמר שביתתי בעיקרו קנה שביתה שארית מנחם ח"ב עמ' כא
מט ע"ב09 מי שבא בדרך בער"ש וחשכה לו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' לג
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרלב, ויקרא עמ' תקכד
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר וכו' חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' 26
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לו כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' נא
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וחשכה לודברי שמואל (תשיג) עמ' מ
מט ע"ב09 מי שבא בדרך וכו' והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו וכו' אלפיים אמה נועם אלימלך (תשסא) עמ' כא
מט ע"ב10 שביתתי תחתיו לא אמר כלום שביתתי בעיקרו מהלךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ו ע"ב
מט ע"ב12 אסור ללכת מחוץ לאלפיים אמה אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' נח {כי שם מקום עמידת סט"א}
מט ע"ב12 חוץ לתחום הוא חוץ אלפים אמה גור אריה דברים פט"ז הערה 19
מט ע"ב14 אם אינו מכיר או שאינו בקי בהלכהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות יד
מט ע"ב16 אלפיים אמה לכל רוח עגולותבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק כ, סי' כב שאלה ב [הלכה]
מט ע"ב18 זכה לו מקומו אלפיים מרובעות גור אריה במדבר פל"ה הערה 13
מט ע"ב18 מרובעות כטבלא מרובעת ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
נ ע"א כל שאינו בזא"ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שצט
נ ע"א כל שאינו בזא"ז אפי' בבת אחת אינו שם שלמה דף י ע"ב
נ ע"א כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינוזכור לדוד עמ' ח
נ ע"א מרבה במעשרות, ורש"י פרפרת משה ח"ב עמ' תכא
נ ע"א המרבה במעשרותיין לבנון (תשסג) עמ' 105
נ ע"א רש"י ד"ה והרי מעשר בהמהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה לא
נ ע"ב אלפיים אמות שקונה האדם עם העירוב פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמו
נ ע"ב בד"א כשסיים ד' אמות שקבע באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרלב, ויקרא עמ' תקכד
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג אור אברהם - תשובה עמ' קפד
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער התורה סי' יא
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רו
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 168
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג תפלה למשה (בנימין) עמ' רצו
נ ע"ב רב תנא הוא ופליג שירי משכיל כלל א פרט א (ובשי"ח) {אפילו הכי אם אתא טרפות לידו, הוי מכניף כל טבחי דמאתא מחסיא}
נ ע"ב רב תנא ופליג אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רא
נ ע"ב רב תנא ופליג אור אברהם - מסכת מגילה עמ' צח
נא ע"א05 רבה ורב יוסף הוו קא אזלי באורחא וכו' דיקלא לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שמה
נא ע"א13 לא תנא ליה כר' יוסי אלא כי היכי תקנת השבין סי' טו (עמ' 131)
נא ע"א14 אלא כדי דליקבל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פו
נא ע"א14 אלא כי היכי דליקבל לה מיני' תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נד, קד, רטז, ח"ב עמ' ז
נא ע"א14 אלא כי היכי דליקבל לה מיניה תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קיז, קפח, שסב, תסא
נא ע"א14 דר' יוסי נימוקו עמוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפז
נא ע"א14 הלכה כר"י שנימוקו עמומשיבת נפש עמ' ריב
נא ע"א14 כי היכי דליקבלו מיני'חיי נפש ח"א עמ' רפו ע"א
נא ע"א14 ר' יוסי נימוקו עמו לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קיח
נא ע"א14 רבי יוסי נימוקו עמו, ורש"י קרבן מנחה (תשעד) עמ' צד
נא ע"א16 אלפיים אמה היכי כתיבן אל יצא איש ממקומו בן מלך - שבת עמ' קכו
נא ע"א16 הני אלפיים אמה היכן כתיבןפניני שבח עמ' עח
נא ע"א16 הני אלפיים אמה הכי כתיבאחיי נפש ח"ב עמ' קה
נא ע"א16 הני אלפיים אמה וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' עו
נא ע"א16 הני אלפים אמה היכן כתיבן דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק לג
נא ע"א16 הני אלפים אמה היכן כתיבן וכו' חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שיט
נא ע"א16 הני אלפים אמה היכן כתיבן וכו' צלח רכב עמ' שנא
נא ע"א16 הני אלפים היכן כתיבן דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכב
נא ע"א16 עירובי תחומין ד"ת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריד
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמה נועם אלימלך (תשסא) עמ' פא
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמהמנחת מרדכי עמ' קכח
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סד
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנה
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשמט
נא ע"א17 אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ג
נא ע"א17 תחומין נלמדים מהפסוק אל יצא איש ממקומוחיי נפש ח"ג עמ' קעט {זו דעת ר"ע שסובר שתחומין דאורייתא, ולפיו אין שני פסוקים למלאכת הוצאה, וא"כ לא סובר שהוצאה היא מלאכה גרועה כי יש לה שני פסוקים כמ"ש תוס' שבת ב ע"א}
נא ע"א17 שבו איש תחתיו אלו ארבע אמותאמרי יוסף בראשית דף קמג ע"ג
נא ע"א17 שבו איש תחתיו אלו ד' אמות אל יצא איש ממקומו אלו ב' אלפים אמה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' טז, תרפ
נא ע"א17 שבו איש תחתיו ד' אמות של אדם זהו מקומו ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' מ
נא ע"א18 אלו אלפים אמה לקוטי שיחות חי"א עמ' 63
נא ע"א18 אלו אלפים אמה דתחומיןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמו
נא ע"א18 אלפים אמה תחומו של אדם גור אריה שמות פט"ז אות כט
נא ע"א21 ומדותם חוץ לעיר - חוץ לתחוםאור חדש על ציון דף קכד ע"א
נא ע"א23 אלף אמה גור אריה במדבר פל"ה אות א {החיצונים לשדות וכרמים}
נא ע"א24 ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה של"ה (תשנז) תושבע"פ אות מא
נא ע"א24 זו היא שיבה זו היא ביאה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שסט
נא ע"א24 זו היא שיבה זו היא ביאה עת לעשות חלק א כלל ח שאלה עא
נא ע"א24 זו היא שיבה זו היא ביאה וכו' רק בדליכא דדמי ליהדבר טוב עמ' קצא
נא ע"א29 לזה אתה נותן פאות ואי אתה נותן פאות לשובתי שבת גור אריה במדבר פל"ה הערה 13
נא ע"א31 ד' אמות שאמרו בכל מקום הם ואלכסונן דברים נחמדים (תשסה) עמ' פא
נא ע"א31 הן ואלכסונןבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יא או"ק ג [הלכה]
נא ע"א31 הן ואלכסונןזכור לדוד עמ' לא
נא ע"א35 עיקר ערוב בפת הכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
נא ע"א תוס' ד"ה כזה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יא
נא ע"א חי' רח"ק תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
נא ע"ב מניח שם פת דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק ז פסוק יב(2)
נב ע"א הדרי בי אור לשמים (תשסג) עמ' פז, קב, קפט, רעז
נב ע"א הדרי בי מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' לג, רו, שעז, שפד
נב ע"א אפילו מצאו חבירו ואמר לו לין פה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכח
נב ע"ב10 היוצא לדעת אין מחזירין אותו ערבי נחל (תשסד) עמ' עט
נב ע"ב12 רגלו אחת בתוך התחום וכו' אם תשיבפרי צדיק וישלח אות *ח
נב ע"ב12 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום לא יכנס המעלות לשלמה (תשמז) עמ' רלד
נב ע"ב12 רגלו אחת בתוך התחוםאגודת אזוב (יעבץ) דף לט ע"ג
נב ע"ב13 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קעב
נב ע"ב13 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנסכד הקמח (מישור) עמ' תסד
נב ע"ב14 אם תשיב משבת מלכת בשבת חוץ לתחוםמן הבאר עמ' 41
נב ע"ב14 אם תשיב משבת רגלך, חסר י' אפילו רגל א׳ חוץ לתחוםלקוטי משלי פרק ד פסוק כו
נב ע"ב29 אם יצא חוץ לתחום רש"א נותנים לו לחזור עד ט"ו אמהחיי נפש ח"ו עמ' נט-ס
נב ע"ב29 מי שהחשיך חוץ לתחום וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 108
נב ע"ב29 מי שהחשיך חוץ לתחום כו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 63
נב ע"ב29 מי שהחשיך לו בדרך לא יכנס אפילו אמהחיי נפש ח"ד עמ' יד, יט, כו
נב ע"ב30 אין המשוחות ממצין את המדות מפני הטועין באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
נב ע"ב30 אין המשוחות ממצין את המדות, ורש"י אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קלד, שמ, ח"ה עמ' שכה
נב ע"ב32 בית נכנס בית יוצאמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רט
נב ע"ב32 כיצד מאברין את הערים ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רנז
נג ע"א01 וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה ובפיה"מ להרמב"םשפע חיים ח"ד עמ' מח
נג ע"א04 חד אמר מעברין וחד אמר מאבריןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכט
נג ע"א04 חד תני מאברין וחד תני מעברין וכו'אמרי השכל עמ' 15, 18
נג ע"א04 חד תני מעברין וחד תני מאברין ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקד
נג ע"א04 חד תני מעברין וחד תני מאברין בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקד
נג ע"א04 רב ושמואל חד תני מעברין וחד תני מאברין (ור"ח) לקוטי שיחות חט"ז עמ' 2
נג ע"א06 טעם קריאת שם מערת המכפלה ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ד
נג ע"א06 מחלוקת רב ושמואל במראה מערת המכפלה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עד
נג ע"א06 מערת המכפלה דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיב, קטו
נג ע"א06 מערת המכפלה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כח
נג ע"א06 מערת המכפלה פרפרת משה ח"א עמ' קכה
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו' חד אמר שני בתים וכו' וחד אמר בית ועליה לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רלג
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו' חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכב
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו' מאי מכפלה שכפולה בזוגות אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאהכוזרי מאמר ב סי' יד
נג ע"א06 מערת המכפלה וכו'אמרי יוסף בראשית דף צ ע"ג
נג ע"א06 מערת המכפלה כו' ח"א ב' בתים כו' וח"א בית ועלייה כו' מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עד
נג ע"א06 מערת המכפלה ע"א ח"א בית ועליה על גביו וח"א בית לפנים מביתאמרי השכל עמ' 16
נג ע"א06 מערת המכפלה ע"א ח"א בית ועליה על גביו וח"א בית לפנים מביתאמרי השכל עמ' 18
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועליה על גביו לחמי תודה דף ריט ע"א
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נ
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועלייה על גביו וכו' תורת חיים עה"ת עמ' סח-סט {נפק"מ לענין מקח וממכר}
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה וכו' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כב אות א
נג ע"א06 מערת המכפלה רב ושמואל כו' שכפולה בזוגות, ומהרש"א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 104, חט"ז עמ' 4
נג ע"א06 מערת המכפלה שכפולה בזוגות אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' טז
נג ע"א06 מערת המכפלה שני בתים זה לפנים מזה או בית ועלייה על גביו מדבר שור דרוש כח עמ' רנט, רסא-רסב, רסד
נג ע"א06 מערת המכפלה שנכפלה בזוגות צמח צדיק (תשסז) עמ' סג
נג ע"א06 מערת המכפלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעה, קפ
נג ע"א06 פלוגתת רב ושמואל במערת המכפלה, דחד אמר שני בתים זה לפנים מזה וחד אמר בית ועליה על גביו, מהרש"אלחמי תודה דף ריט ע"א
נג ע"א08 בית ועלייהאשל חיים ח"א עמ' קיז
נג ע"א08 וחד אמו בית ועליה ע"ג וכו' מאי מכפלה שהוכפלו בזוגות וכו'טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק ט
נג ע"א09 אלא למ"ד שני בתים זה לפנים מזה, מאי מכפלה, שכפולה בזוגות תורת חיים עה"ת עמ' סט {אף דלא גרסינן אלא, הדר ביה וס"ל רק שכפולה בזוגות}
נג ע"א10 למה נקראת שמה מכפלה שנכפלה בזוגות מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נא
נג ע"א10 מאי מכפלה שכפולה בזוגות של"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ז
נג ע"א10 מכפלה - שכפולה בזוגות אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רעז
נג ע"א10 מכפלה כפול בזוגות טיול בפרדס ח"ב עמ' עדר
נג ע"א11 כפולה בזוגות לקוטי שיחות חל"ה עמ' 245
נג ע"א11 ממרא קרית ארבע אמר רבי יצחק קרית הארבע זוגות אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' טז
נג ע"א11 ממרא קרית הארבע אר"י קרית הארבע זוגות וכו' תורת חיים עה"ת עמ' פח {הטעם שדרש מכתוב זה ולא מקרית ארבע דלעיל (כג, ב)}
נג ע"א11 קרית ארבע מאי בקרית ארבע א"ר יצחק ד' זוגות אדם וחוה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאההגיונות אל עמי ח"א דרוש כ
נג ע"א12 במערת המכפלה נטמן אדם וחוה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלו
נג ע"א12 נקראת קרית ארבע ע"ש ארבע זוגות לקוטי מאמרים עמ' 117
נג ע"א12 קרית הארבע זוגות אדם וחוה וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן רכב, רמט
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו וחד אמר אמרפל שמו שיח דוד (תשסד) עמ' ז
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו וכו' וחד אמר אמרפל שמו וכו' תורת חיים עה"ת עמ' סט {נפק"מ לענין דלא מטקינן בשמייהו דרשיעי}
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש כו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' ער, רעא
נג ע"א13 ויהי בימי אמרפל רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל וכו' וחד אמר אמרפל שמו ולמה נקרא שמו נמרוד וכו' תורת חיים עה"ת עמ' מט-נ {הטעם דזמנין קרי ליה הכי וזמנין הכי - לב' המ"ד}
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרוד וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רמ, רמט
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרודמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 83
נג ע"א14 אמרפל הוא נמרודמי מרום ח"ח עמ' מז
נג ע"א14 אמרפל וכו' נמרוד שמו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קה, דברים עמ' נז
נג ע"א14 אמרפל ח"א נמרוד שמו וכו' וח"א אמרפל שמו וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רכה
נג ע"א14 אמרפל רב ושמואל כו' נמרוד שמו כו' אמרפל שמו לקוטי שיחות חט"ז עמ' 4
נג ע"א14 אמרפל ח"א נמרוד שמו וכו'אמרי השכל עמ' 16
נג ע"א14 חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת לך לך דף כ ע"ד
נג ע"א14 נמרוד הוא אמרפל אגרא דכלה ח"ב עמ' רצט
נג ע"א14 נמרוד שמו דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צח, קד
נג ע"א14 נמרוד שמו כו' שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק יח
נג ע"א14 נמרוד שמודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנה-קסד
נג ע"א14 נמרודבין המשפתים בראשית עמ' קלז, קלח {יודע את קונו ומתכוון למרוד בו}
נג ע"א15 אמר והפיל לאברהם אבינו לכבשן האשראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק קצט
נג ע"א15 אמרפל שאמר והפיל את אברהם לכבשן האש חכמת התורה לך לך עמ' רנ
נג ע"א15 אמרפל שאמר והפיל לא"א בתוך כבשן האש באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רצז, שמות עמ' קז, במדבר עמ' תפח, מלכים עמ' שמח, תל
נג ע"א15 למה נקרא שמו אמרפל שאמר והפיל את אברהם לכבשן האש אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קמד
נג ע"א15 למה נקרא שמו נמרוד וכו' עמודיה שבעה עמ' קפט
נג ע"א15 למה נקרא שמו נמרוד על שהמריד את כל העולם במלכותו וכו' דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קז, רד
נג ע"א15 למה נקרא שמו נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו מנחת אליהו (תשנט) עמ' נב
נג ע"א15 נמרוד השליך את אברהם אבינו לכבשן האש לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נח, קי
נג ע"א17 ולמה נקרא שמו נמרור שהמריד את כל העולם וכו'טוב ירושלים בראשית פ"י פסוק ט
נג ע"א17 נמרוד ע"ש שהמריד את כל העולם כולו אגרא דכלה ח"א עמ' שכא
נג ע"א17 נמרוד שהמריד את העולם כולו עליו במלכותו גור אריה בראשית פ"י הערה 15
נג ע"א17 'נמרוד' שהמריד את כל העולם כולו נגד הקב"ה תורת אביגדור ח"ד עמ' מה
נג ע"א17 נמרוד שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 282
נג ע"א17 נמרוד שהמריד את כל העולם על הקב"ה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' סג, סה
נג ע"א18 ויקם מלך חדש ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' א
נג ע"א18 ויקם מלך חדש ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזרותיואמרי השכל עמ' 16
נג ע"א18 ויקם מלך חדש חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פט
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים וגו' רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו מאור עינים (תשעה) עמ' רכה
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו מאור עינים (תשעט) עמ' רכח
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו מאור עינים (תשנח) עמ' קלז
נג ע"א18 ויקם מלך חדש על מצרים רב ושמואל חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזירותיו תורת חיים עה"ת עמ' סט {נפק"מ לענין מקח וממכר}
נג ע"א18 ויקם מלך חדש רב ושמואל ח"א חדש ממש וח"א שנתחדשו גזירותיו דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רסא
נג ע"א18 ויקם מלך חדש רב ושמואל חד אמר חדש ממש וכו' פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קכט
נג ע"א18 ויקם מלך חדשטוב טעם שמות עמ' ד, ה
נג ע"א18 'מלך חדש' חד אמר חרש ממש גור אריה שמות פ"א אות ו
נג ע"א18 מלך חדש על מצריםילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנו
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו/סז ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עז ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קד ע"א
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו וכו' לקוטי שיחות חט"ז עמ' 1
נג ע"א19 חד אמר חדש ממש, ותורת חיים תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רצא
נג ע"א19 חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו חכמת התורה שמות עמ' פה, קב, תשנז
נג ע"א19 חדש ממש וכו' שנתחדשו גזירותיופירוש המכבי שמות עמ' יז
נג ע"א19 מלך חדש שחידש גזירותיו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רס
נג ע"א19 מלך חדש שחידש גזירותיו וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מג
נג ע"א20 לא חדש ממש אלא שנתחדשו גזרותיו חכמת התורה וארא עמ' קח
נג ע"א20 נתחדשו גזירותיו דמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק א פסוק ח
נג ע"א20 נתחדשו גזירותיוזכרון יהודה (מונק) דף מט ע"ד, נ ע"א
נג ע"א21 שנתחדשו גזירותיופני חיים (פלג'י) דף צה ע"א
נג ע"א23 אשר לא ידע את יוסף דהוה כמאן דלא ידע ליה ליוסף כלל לב אביגדור עמ' סו
נג ע"א24 כמאן דלא ידע ליה ליוסףפירוש המכבי שמות עמ' יז
נג ע"א24 סימן שמונה עשרה ושנים עשר למדנו בדור לבן, א"ר יוחנן י"ח ימים וכו' מגילת סמנים עמ' לח
נג ע"א24 עשה עצמו כאילו לא ידע חכמת התורה ויחי עמ' תר
נג ע"א24 עשה עצמו כאילו לא ידע חכמת התורה שמות עמ' פב, קג
נג ע"א27 אר"י י"ח ימים וכו' ארבעה ארבעה באמה, רש"י מהרש"א, לבן של ראשונים כפתחו של אולם ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' עא
נג ע"א27 אמר רבי יוחנן י"ב תלמידים היו וכו' ולמדתי לב כאו"א וחכמת כאו"א מחשבת מוסר ח"א עמ' תצו
נג ע"א27 וי"ח ימים גדלתי ביניהן המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רנח, ויקרא עמ' קפה, קפט
נג ע"א27 י"ב תלמידים היו לו וכו' ולמדתי לב כאו"א וחכמת כאו"אדרשות שבט הלוי עמ' רב
נג ע"א27 י"ב תלמידים היו לו לרבי אושעיא בריבי וי"ח ימים גידלתי ביניהם ולמדתי לב כל אחד ואחד מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שנה, תתה
נג ע"א28 ולמדתי לב כל אחד ואחד וחכמת כל אחד ואחדפרי צדיק פ' שקלים אות א
נג ע"א28 לב של תלמיד חכם אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יג אות ג
נג ע"א28 למדתי לב כל א' וא' שערי הישיבה ח"א עמ' נט
נג ע"א28 למדתי לב כל א' וא' וחכמת כל א' וא'מערכי לב (בר שאול) עמ' 107
נג ע"א30 כשהיינו לומדין תורה אצל רבי אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה באמה אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' לח
נג ע"א30 כשרבי יוחנן היה אצל ר"א היו יושבים ארבעה באמה בשבילי אמונה ח"ב עמ' תנז
נג ע"א31 אמר רבי כשהיינו לומדין אצל ר' אלעזר בן שמוע היינו יושבין ששה ששה באמה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כח
נג ע"א31 אצל רבי אושעי' ישבו ארבעה באמה גנא דפלפלי עמ' קלג
נג ע"א31 ארבעה מתלמידי ר' אושעיא עמדו על מקום של ד' אמות אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קלג
נג ע"א32 היינו יושבים ששה ששה באמה, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד, מה
נג ע"א32 היינו יושבין ששה ששה באמהטובך יביעו ח"ב עמ' שנב
נג ע"א33 מה ר"מ בדורו לא היו יכולין לעמוד על סוף דעתו וכו' אנן כי אצבעתא בקירא לשכחה ראשית דעת (קורח) סי' יח
נג ע"א33 ר' מאיר היה חריף ולא ירדו חבריו לסוף דעתואורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נג ע"א33 ר"מ לא יכלו לעמוד על סוף דעתו בין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ה
נג ע"א33 ר"מ לא ירדו לסוף דעתוברכת חיים ח"ב עמ' 158 {לכן אין הלכה כמותו}
נג ע"א35 לבן וכו' כפתחו של אולם וכו' כאצבע בבירא לשכחהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
נג ע"א35 לבם היה פתוח כפתחו של אולם יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות סה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם אור יחזקאל - מכתבים עמ' רו
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תצד
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רכו
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רס
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שפד
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנו כמלא נקב מחט של סדקית מחשבת מוסר ח"א עמ' תצו
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ראשונים רבי עקיבא לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רסג, תורת לוי יצחק עמ' שיז
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם ולבם של אחרונים בפתחו של היכל חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שצה
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים אפילו כמחט סדקית לב אליהו (תשלב) עמ' קסט
נג ע"א35 לבם של ראשונים כפתחו של אולםמכמני עוזיאל עמ' קלא
נג ע"א35 לבן של ראשונים אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לז אות א, ענינים סי' ה אות א
נג ע"א35 לבן של ראשונים רנת יצחק ה' מגילות עמ' רפג
נג ע"א35 לבן של ראשונים בפתחו של אולם מתנת חיים - קנינים עמ' רלב
נג ע"א35 לבן של ראשונים וכו' אמרי יחזקאל עמ' קנא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רכו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם באר הגולה (הרטמן) הקדמה 18-13 עד הערה 52, באר ד הערה 90
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפח
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם מכתב מאליהו ח"ה עמ' 233, 273, 474
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם עלי שור ח"ב עמ' קכח
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם רנת יצחק - פרק חלק עמ' קטז
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' פ
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ואנו כמלא מחט נקב סדקית תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסה הערה 83
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' לחמי תודה דף פא ע"א
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה מבשר טוב - ספר החיים עמ' פח, שא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנן כי אצבעיתא בקירא לסברא אמרות חיים עמ' קעט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' נט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ורש"י ור"ח שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' כי אצבעתא בקירא לסברא דעת תורה שמות עמ' ק, במדבר עמ' ריג, דברים ח"א עמ' קסד, קפא, דברים ח"ב עמ' נב, צה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו'הר יראה מאמר ב, נט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו'טוב דעת עמ' קיב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ורש"י שעורי דעת ספר ב עמ' קכט
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' לא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ויגד יעקב עמ' רעה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית וכו' ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא וכו' דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ש
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו וכו' שיחות ר' ראובן עמ' עה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית שם דרך - כתר תורה עמ' רלג
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקית שם דרך - הישר והטוב עמ' קכב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סידקיתשם דרך דברים עמ' שכב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנן כמלוא נקב מחט סדקית וכו׳ שם עולם (תשסו) עמ' קצא
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל וכו'אור הצבי עמ' 171, 238, 262
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם כו' ואנו כמלא נקב מחט סידקית באמונה שלמה עמ' נו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולם של אחרונים כפתחו של היכל אנו כנקב עוז לו בך מאמר ו אות יד
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולםעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת במדבר דף קח ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף כב ע"ב
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של אולםפרי צדיק לחנוכה אות ה
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של היכל ויואל משה מאמר ג סי' מב עמ' תמו
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של היכל שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' יח
נג ע"א35 לבן של ראשונים כפתחו של עולם ושל אחרונים כפתחו של היכל וכו' אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצו
נג ע"א35 לבן של ראשוניםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קכז
נג ע"א35 ליבם של ראשונים כפתחו של אולם דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' תעז
נג ע"א35 ליבן של ראשונים מורשה - שיחות למועדים עמ' כ
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלוא נקב מחט סידקית מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשז
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים כפתחו של היכלאמונה ודעת דף נט ע"א
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולםאהל יהושע (הלר) עמ' 36
נג ע"א35 ליבן של ראשונים כפתחו של אולםמרפא לשון עמ' קד
נג ע"א35 פתיחת הלב נקרא פתח תפארת צבי בראשית עמ' ריא
נג ע"א35 ראשונים כפתחו של אולם, אחרונים כנקב מחט וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' ער
נג ע"א36 דורות הראשונים - ר"ע שעורי דעת ספר ב עמ' קלא
נג ע"א36 ואנו כמלוא נקב וכו' דרכי החיים ח"א עמ' ער
נג ע"א36 אנו כמחט סידקית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רח
נג ע"א36 ראשונים ר"ע אחרונים ר"א בן שמוע נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות טז
נג ע"א38 אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסח
נג ע"א38 אמר אביי ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ערב
נג ע"א38 אמר רבא ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא, אמר ר"א וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קצד
נג ע"א38 אנן כאצבעתא בקירא דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' סז
נג ע"א38 אנן כי סיכתא בגודא לגמרא וכו'טוב דעת עמ' כג
נג ע"א38 ואנן כאצבע בקירא לגבי סבראשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפה
נג ע"א38 ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא דעת תורה דברים ח"א עמ' קסד
נג ע"א38 ואנן כי אצבעתא בקירא לסברא חכמה ומוסר ח"א עמ' תנד
נג ע"א38 ואנן כי סיכתא בגודא לגמרא דברי חנינא - ת"ת עמ' עח, קה
נג ע"א38 כי אצבעתא בקירא לסברא שערי הישיבה ח"ב עמ' קסו
נג ע"א38 כי סיכתא בגודא לגמרא וכו' לסברא המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכט
נג ע"א39 אנן כאצבעתא בבירא לשכחה מצווה ועושה ח"א עמ' תסג
נג ע"א39 אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה דרש משה (קלנברג) ח"א דף ס
נג ע"א39 אנן כי אצבעתא בבירא לשכחה, ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיב
נג ע"א39 ואנן כאצבעתא בבירא לשכחהחוסן יהושע מאמר א פ"ח עמ' רטו
נג ע"א39 כאצבע כבירא לשיכחה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריא
נג ע"א40 בני יהודא שהקפידו על לשונם וכו' שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' צט
נג ע"א40 בני יהודא שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם ראשית דעת (קורח) סי' יח
נג ע"א40 בני יהודה הקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז, שמז
נג ע"א40 בני יהודה וכו' בני גליל וכו' לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו כו'מכמני אשר עמ' צט
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם וכו' בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בירן של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יג, פרק ח אות ז
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם נצח ישראל (הרטמן) עמ' שצ הערה 73
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתם בידם מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידםדרך חיים (תשלה) עמ' תרצד
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם בני גליל שלא הקפידו וכו' באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 10
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידם אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1415
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלא הערה 107
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידן גור אריה שמות פ"ו הערה 12
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימו תורתם בידם וכו' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שצו
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונםצמח מנחם - הקדמה דף א ע"ג
נג ע"א40 בני יהודה שהקפידו על לשונן נתקיימה תורתן בידןשל"ה (תט) ווי העמודים פרק ח דף יד ע"ב
נג ע"א40 נתקיימה תורתן בידם, ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כו
נג ע"א40 נתקיימה תורתן בידן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' יג
נג ע"א40 נתקיימה תורתן בידן דברי חנינא - ת"ת עמ' פז
נג ע"א41 אלא בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן מגילת סמנים עמ' ו
נג ע"א41 לא נתקיימה תורתן בידם אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלט
נג ע"א41 לא נתקיימה תורתן בידם, ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סז
נג ע"א42 בני יהודה דדייקי לישנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
נג ע"א42 בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן מצווה ועושה ח"א עמ' תפח
נג ע"א42 בני יהודה דדייקי לישנא ומתנחי להו סימנא נתקיימה תורתן בידן וכו' הר המוריה עמ' רנב
נג ע"א42 בני יהודה דדיקי בלשונם נתקיימה תורתם בידם אורחות דוד עמ' קנב
נג ע"א42 בני יהודה דמתנחי להו סימנא נתקימא תורתם בידםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפה
נג ע"א42 דדייקא לישנא ומנחא להו סימנאאמרי יוסף דברים דף כא ע"ב
נג ע"א42 דדייקי לישנא כו' ורש"י דרכי החיים ח"א עמ' קעא, שט
נג ע"א43 בני יהודה גמרי מחד רבה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פד ע"ד
נג ע"א43 בני יהודה דגמרי מחד רב נתקיים תלמודם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט, מקראי קדש (תשנג) עמ' נ
נג ע"א43 גמרו מחד רבה דרכי החיים ח"א עמ' קעו
נג ע"א45 בני יהודא גלי מסכתא, ורש"י דרשות ר"י מסלוצק עמ' קכח
נג ע"א45 בני יהודא דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' לז
נג ע"א45 בני יהודא דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם בני גליל וכו' המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנט
נג ע"א45 בני יהודא דגלי מסכתא נתקיים תורתן בידן וכו', ורש"י שלמדוהו לאחרים קב חיים עמ' מג
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכת נתקיימה תורתן בידם וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריח, ריט
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' יג
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יא
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' טו
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא וכו' שנות ימין דף קסט ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא וכו' בני גליל דלא גלו מסכתא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סא ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא וכו' שאול לא גלי מסכתא המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' עט, חנוכה-פורים עמ' נח
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן דובר צדק עמ' 157
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצ
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם מצווה ועושה ח"א עמ' תפו, תפז
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם בני גליל דלא גלו מסכתא לא נתקיימה תורתן בידם אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ש
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם, ורש"י נאוה תהלה עמ' תלג
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידן כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ב
נג ע"א45 בני יהודה דגלו מסכתאאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לא
נג ע"א45 בני יהודה דגלופירושי ראשונים
נג ע"א45 גלי מסכתאתקט"ו תפלות (תקו)
נג ע"א45 דגלו מסכתא דברי חנינא - ת"ת עמ' רכה
נג ע"א45 רבינא אמר בני יהודא דגלו מסכתא נתקיימה תורתן בידם וכו' פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסב
נג ע"א46 בני גליל דלא גלו מסכתא, ורש"י אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מב
נג ע"א46 דוד גלי מסכת חקל יצחק (תשסג) עמ' תד
נג ע"א46 דוד גלי מסכת ושאול לא גלי מסכתמי מרום ח"ו עמ' עט
נג ע"א46 דוד גלי מסכת כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו, שאול דלא גלי מסכת כתיב ביה בכל אשר יפנה ירשיע שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק עג
נג ע"א46 דוד גלי מסכתמי מרום ח"ג עמ' צ, ח"ח עמ' קצ
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא דרכי ציון עמ' קיט {הוא אסיק שמעתתא אליבא דהלכתא כי שורש נשמתו מלכות שמקבלת מכל ו' קצוות ויודע להכריע ע"פ רבים}
נג ע"א46 דוד גלי מסכתאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט {סלקא ליה לדוד שמעתתא אליבא דהלכתא}
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא בית ישי - דרשות עמ' צח
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' כא
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 153
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא [שהי' יגע בתורה ומורה הוראות וכו' - רש"י] שאול לא גלי מסכתא אור תורה השלם (מזריטש) סי' קיד
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא שרגי טובא דרוש ח
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאאור הצבי עמ' 257
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאיושב אהלים עמ' נג
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתאמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמז, אור תורה סי' קיד
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא, ורש"י - שזכה רק ללמוד ולא ללמד לאחרים שירי משכיל כלל ו פרט ד
נג ע"א46 דוד גלי מסכתאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עדר
נג ע"א46 דוד גלי מסכתא, ושאול לא גלי מסכתא, ורש"י עטרת חן ח"ב עמ' רסז
נג ע"א46 דוד גליא מסכתא שאול לא גליא מסכתא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצא, קצב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ג, נד, פב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפח, כרך ב ח"ב עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנ
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רצ
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעה
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכת, ורש"י - שלמד לאחרים ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסט
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתא מאמרי הראי"ה עמ' 84-85; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיד; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מב
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתא וכו', ורש"י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפד, ויקרא עמ' תכט, דברים עמ' תרסו, יהושע-שמואל עמ' שכ, שסז, מלכים עמ' שמ
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא וכו' שאול דלא גלי מסכתאדרשות שבט הלוי עמ' כז, ר, רא
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראך יראוני וישמחו צור יעקב (יעבץ) אמור
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראיך יראוני וישמחו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שיא
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא כתיב ביה 'יראיך יראוני וישמחו' שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה, 'ובכל אשר יפנה ירשיע' פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיד
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתא נתקיים תלמודוזרע יצחק (עטייה) דף כא ע"ג
נג ע"א46 דוד דגלי מסכתאפני חיים (פלג'י) דף רכא ע"א
נג ע"א46 דלא גלו מסכתא כרם פתחיה כרם ב גפן סט
נג ע"א47 דוד גלי מסכתא שאול לא גלי מסכתא וכו' ובכל אשר יפנה ירשיע, ורש"י - דוד דגלי מסכתא - כדאמר בברכות שהיה יגע בתורה ומורה הוראות, כדאמר ידי מלוכלכות בדם ושפיר ושיליא וכו' מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכא
נג ע"א47 שאול דלא גלי מסכתא כתיב ביה ובכל אשר יפנה ירשיע דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' צח ד"ה כתיב
נג ע"א רש"י - כיתד שנועצין אותו בכותל בנקב צר וכו' כך אין יכולין אנו להבין וכו' שיחות ר' ראובן עמ' עה
נג ע"א רש"י ד"ה דגלו - ומדקדקין בטעמו של דבר לקוטי שיחות חי"ב עמ' 125
נג ע"א רש"י ד"ה דגלו מסכתא דברי חנינא - ת"ת עמ' לד
נג ע"א רש"י ד"ה דדייקי מגילת סמנים עמ' ו
נג ע"א רש"י ד"ה דוד - שהיה יגע בתורה ומורה הוראות רנת יצחק שמואל עמ' קצ
נג ע"א רש"י ד"ה עליופירושי ראשונים
נג ע"א רש"י - "במשנתנו" לא כולל ברייתות ראש דוד (תשמו) בהעלותך עמ' תח {בשם יד מלאכי כלל שנז}
נג ע"א תוס' ד"ה דגמרי - לגמרא רב אחד עדיף שלא יבלבל לשונם יחד אבל למיסבר וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תו
נג ע"א תוס' ד"ה לא מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלד
נג ע"א תוס' ד"ה תמרי דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמב
נג ע"א עין יעקב - ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמה = בן יהוידע כאן
נג ע"ב01 ירשיע ורש"י לא היה זוכה להורות כהלכה המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' נח
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה לשאולצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כז ע"ב
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה על אותו עוון ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה על אותו עון לשאולמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פד ע"ד
נג ע"ב01 מנין שמחל לו הקב"ה על אותו עון שנאמר מחר אתה ובניך עמי, עמי במחיצתי אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רז
נג ע"ב02 אתה ובניך עימי במחיצתי תקנת השבין סי' ד (עמ' 22)
נג ע"ב02 מחר אתה ובניך עמי עמי במחיצתי באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שמג
נג ע"ב08 בני יאודה דייקי בלישנייהו וכו' מאי היא טלית יש לי למכור צור יעקב (יעבץ) תצא ב
נג ע"ב08 בני יהודה דייקי לישנא מאי היא כתרדין על אדמה וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק לח
נג ע"ב10 אמרו ליה מאי גוון טליתך אמר להו כתרדין עלי אדמה אוצרות חיים - מצוות עמ' פט
נג ע"ב11 בני גליל לא דייקו בלשונם גנא דפלפלי עמ' קצט, שנא
נג ע"ב17 אמהתא דבי רבי כי הוה משתעיין בלשון חכמה אמרין הכי וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנז
נג ע"ב18 לשון חכמהמערכי לב (בר שאול) עמ' 92
נג ע"ב20 דיבור ת"ח בלשון חכמה, ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 126 {שלא יבינו האחרים}
נג ע"ב20 כי הוא משתעי בלשון חכמהנטריקן (תשעד) עמ' רטו
נג ע"ב20 כי הוה משתעי בלשון חכמה וכו' לחם רב על סדור התפילה אות שב
נג ע"ב20 רבי יוסי בר אסיין בי הוה משתעי בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בטור מסכן אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפח
נג ע"ב21 כד הוה שאיל באושפיזא אמר הכי גבר פום דין חי מה זו טובה יש אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רסח
נג ע"ב21 שור במשפט - תרדין קשוטי כלה (תשסג) עמ' קנט
נג ע"ב22 ר' אבהו אשתעי בלשון חכמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תקעח
נג ע"ב22 רבי אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה אמר הכי אתריגו לפחמין כו'עטרת צבי (טאקסין) דף סט ע"א
נג ע"ב23 ארקיעו לזהבין כו', ורש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריג
נג ע"ב23 אתריגו לפחמין טיול בפרדס ח"א עמ' רמא
נג ע"ב23 אתריגו לפחמין ארקיעו לזהבין אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כח
נג ע"ב24 אמרו ליה רבנן לר' אבהו הצפיננו ובו' באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
נג ע"ב24 אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תעה
נג ע"ב24 אמרו ליה רבנן לרבי אבהו הצפיננו וכו' עלץ בנערה אהרונית אחרונית וכו' ואמרי לה מסכתא, ורש"י מסכתא אהרונית מסדר קדשים נועם אלימלך (תשסא) עמ' קעא
נג ע"ב25 הצפיננו היכן וכו' צפוןפירוש המכבי שמות עמ' עג
נג ע"ב25 עלץ בנערה אהרונית וכו' אמרי לה אשה ואמרי לה מסכת נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מג ע"ב-ע"ג
נג ע"ב25 עלץ בנערה אהרני' כו' א"ל משה וא"ל מסכת ברכת שמואל ח"א דף לט ע"ד
נג ע"ב26 אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תעה
נג ע"ב26 אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא מעדני אשר נישואין עמ' כג
נג ע"ב26 אמרי לה אשה ואמרי לה מסכתא שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעט
נג ע"ב28 א"ר יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה ותינוק וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נ
נג ע"ב28 אמר ר' יהושע בן חנניא מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה ותינוק וכו' לחמי תודה דף קלט ע"א
נג ע"ב28 אמר ר"י בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שן
נג ע"ב28 אמר ר"י בן חנניה מעולם לא נצחני וכו' תינוקת מאי היא וכו' אמרה לי לסטים כמותך כבשוהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכה
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניא מימי לא נצחני אדם וכו׳ זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קיז {בעבודת השי"ת צריך תחילה לילך בדרך הארוכה בעבודה ויגיעה העצמית, ואח"ב זוכים להגיע לדרך הקצרה שעבודת השי"ת באה לו לאחר מבן לאדם בניקל}
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניה וכו' פעם אחת נתארחתי וכו' אכלתים ולא שיירתי מהן כלום אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תלג
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקת וכו', ומהרש"א ומהר"ם שיף אש דת (אסאד) עמ' שיא, שכב
נג ע"ב28 אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תלג, תלד
נג ע"ב28 אמר ריב"ח לא נצחני אלא אשה אחת ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
נג ע"ב28 אר"י ב"ח מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקת וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' שמט
נג ע"ב28 אריב"ח מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה וכו' קשוטי כלה ח"ח אות קעב
נג ע"ב28 נצחני טללי אורות עמ' מט {המברר הלכה כדבריו נקרא נצח ונצחון}
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם אלא אשה וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' רסה
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקתחדרי בטן פרשת קרח אות ב-ו
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקתלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעא דף קכט ע"א; באר שבע (שעד) שו"ת דף צא ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכט דף עב ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח ד' כח דף ס ע"ב
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה לחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכט ע"א
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קלד, תסח
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת מחשבת מוסר ח"א עמ' סח, קה
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקת וכו' אשריכם ישראל שכולכם חכמים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות יא
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מאשה תינוק ותינוקתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכב
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדם חוץ מתינוקת אחת וכו' עטרת יהושע ויקרא עמ' קפב
נג ע"ב28 מימי לא נצחני אדםאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
נג ע"ב28 מעולם לא נצחני אדם כי אם אשה תינוק ותינוקת וכו' לסטים שכמותך כבשוהותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשיא, א'י
נג ע"ב29 פעם אחת נתארחתי וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פג
נג ע"ב29 תינוק ותינוקת תורת חיים (קאסוב) עמ' יח
נג ע"ב32 כבר סעדתי מבעו"י תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו {שינה כדי שלא לבייש}
נג ע"ב32 כבר סעדתי מבעוד יום תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צח
נג ע"ב33 אמרה לו רבי שמא לא הנחת פאה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנא
נג ע"ב33 אמרה לו רבי שמא לא הנחת פאה, ומהרש"א תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפא
נג ע"ב34 אין משיירין פאה באילפס אבל משיירין פאה בקערהראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות יא
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערה ברית שלום (תעח) דף יט ע"א
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערה ברית שלום (תשסח) עמ' קיז
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז-לח
נג ע"ב34 משיירין פאה בקערהמשיבת נפש עמ' יז, נו
נג ע"ב35 פ"א הייתי מהלך כדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך נלך לעיר א"ל זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה וכו' תורת מנחם חכ"ד עמ' 271
נג ע"ב35 פעם אחת הייתי מהלך בשדה א"ל תינוקת רבי לאו שדה זהו א"ל בדרך וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
נג ע"ב35 פעם אחת הייתי מהלך כו' זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 174
נג ע"ב37 אמרתי לה דרך כבושה היא אמרה לי ליסטים כמותך כבשוה אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 158
נג ע"ב37 דרך כבושה באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 329
נג ע"ב37 לסטים שכמותך כבשוהעקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רצו/ז דף רצב ע"ד
נג ע"ב38 הייתי מהלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים וכו', זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות ו
נג ע"ב38 מעשה בתינוקעולת חודש ח"ג מאמר תנ
נג ע"ב38 רבי יהושע בן חנניא נצחו תינוק וכו' כיון שהגיע לעיר היו מקיפות גנות ופרדסין וחזרתי לאחורי וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרטז, תשט, תשיא
נג ע"ב39 באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה והלכתיפרי צדיק ראה אות ד
נג ע"ב39 באיזה דרך נלך לעיר אמר לי זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 248 {רעיון כיצד משפיעים על רחוקים מהמצוות}
נג ע"ב39 דרך ארוכה וקצרההתורה והעולם ח"ב עמ' קיא
נג ע"ב39 דרך קצרה וארוכה וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנז
נג ע"ב39 הדרך הארוכה קצרה ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טו פסוק יט
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה, וזו ארוכה וקצרהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שסג
נג ע"ב39 זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכהאמרי חמד ח"ב דף כט ע"ב
נג ע"ב39 זו ארוכה וקצרה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיח ע"א
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יד
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה וכו' נשקתיו על ראשו ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים תפארת צבי שמות עמ' קפז
נג ע"ב39 יש דרך קצרה וארוכה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלד
נג ע"ב39 מה שאמר התינוק לרבי יהושע ב"ל תורת חיים (קאסוב) עמ' רמג
נג ע"ב39 זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרהארצות החיים (עטייה) עמ' 56
נג ע"ב42 אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים וכו' חיי נפש על ההגדה עמ' רכא
נג ע"ב43 ר' יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' היה לך לומר באיזה ללוד דעת תורה במדבר עמ' קעג
נג ע"ב43 ר' יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד פניני יחזקאל עמ' רמ
נג ע"ב43 ר"י הגלילי הוה קא אזיל באורחא אשכחה לברוריה וכו'זכור לדוד עמ' סט
נג ע"ב43 ר"י הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' הי' לך לומר באיזו ללוד אמרות חיים עמ' פז
נג ע"ב43 ר"י הגלילי הוה קא אזיל כו' באיזה ללוד משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קסב, קעה
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא וכו' אל תרבה שיחה עם האשה וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכח
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל וכו' היה לך לומר באיזה ללודראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יז אות עח, תוצא' חיים פרק קיג
נג ע"ב43 רבי יוסי הגלילי הוה קאזיל באורחא אשכחה לברוריה וכו' אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסח
נג ע"ב43 ריה"ג הוה קא אזיל באורחא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
נג ע"ב43 ריה"ג כו' אשכחה לברורי' וכו' תורת מנחם חנ"ט עמ' 204
נג ע"ב44 אמר ריה"ג לברוריה באיזו דרך נלך ללוד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פד
נג ע"ב44 באיזה דרך ללוד באיזו ללוד דברים נחמדים (תשסה) עמ' קלו
נג ע"ב44 באיזה דרך נלך ללוד אמרות ה' השלם ח"א עמ' רסב, ח"ו עמ' ק
נג ע"ב44 באיזה דרך נלך ללוד כו' גלילי שוטה כו'שערי תשובה סה"י אות עב
נג ע"ב44 באיזו דרך נלך ללוד וכו' שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רלא
נג ע"ב44 ברוריה אשת ר' מאיר מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 257
נג ע"ב44 גלילאה שוטה לא כך אמרו אל תרבה שיחה עם האשהאור הצבי עמ' 128
נג ע"ב44 ריה"ג אמר לברוריה באיזה דרך נלך ללוד א"ל וכו' הצניעות והקדושה (תשסט) פכ"א אות ז-ח
נג ע"ב45 אל תרבה שיחה עם האשה מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 101
נג ע"ב45 אל תרבה שיחה עם האשה היה לך לומר באיזה ללוד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קכח
נג ע"ב45 היה לך לומר באיזו ללודמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכו
נג ע"ב46 איזה ללודלקוטי משלי פרק יז פסוק י
נג ע"ב46 אשכחתי' לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא כו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמא, תעג
נג ע"ב46 אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא כו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' למצאיהם אלא למוציאיהם בפה וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעג
נג ע"ב46 באיזה ללוד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעב
נג ע"ב46 ברורי' אשכחי' לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קפ
נג ע"ב46 ברורי' אשכחי' לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קכ
נג ע"ב46 ברוריא אשכחיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלא
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דקא גריס בלחישה מתנת חיים - קנינים עמ' לג
נג ע"ב46 ברוריא אשכחתה לההוא תלמידא דהוי גרס בלחישא וכו' חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחי' לההוא תלמידא דגרס בלחישאשפע חיים ח"א עמ' עג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחי' לההוא תלמידאדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקצו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא דרכי איש דף נז ע"ב, עה ע"ב
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא מאיר בת עין (תשסו) עמ' 598
נג ע"ב46 ברוריה אשכחיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא מאיר בת עין (ביקיאם) דף נח ע"א
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמיד דגרס בלחישה לקוטי מאמרים עמ' 132
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' סד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קט
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישאמזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק בשפתי ספרתי מ' ב' דף מז ע"א
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גרים בלחישה וכו' ואם לאו אינה משתמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יא, יד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רנה, שלד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא בטשה ביה וכו' פתח טוב עמ' רטו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישא בטשה ביה אמרה ליה וכו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה מצווה ועושה ח"א עמ' תפז, תקסו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה וכו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכח
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה אמרה ליה וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קו
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פא
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רכט
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' ואם לאו אינה משתמרת בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נג
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' ואם לאו אינה משתמרת בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עג, עד
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' לט
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קם גריס בלחישה וכו' ים שמחה עמ' שעא
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה לההיא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה וכו' שם משמעון (שפירא) עמ' קע
נג ע"ב46 ברוריה אשת ר"מ ראתה תלמיד שלומד בלחש בטשה ביה לעוררו שילמד בקול הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קסב
נג ע"ב46 ברוריה אשכחתיה וכו' אל תקרי למצאיהם וכו', ומהרש"אהר יראה מאמר יד
נג ע"ב46 ההוא תלמידא דגריס בלחישא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לג
נג ע"ב46 ההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכט
נג ע"ב46 ההוא תלמידא דהוה קא גרס בלחישא בטשה ביה ערוכה בכליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קכא
נג ע"ב רש"י - ארוכה וקצרה שמאריך הדרך וקצרה שמוציא מבוי העיר פנוי ליכנם תפארת צבי שמות עמ' קפז
נג ע"ב רש"י ד"ה איןיד יצחק עמ' פו ס"ק י [הלכה]
נג ע"ב מהרש"א - הדיבור בקול רם מביא הרגשה ותנועה בכל האיבריםים שמחה עמ' לג, שעא
נד ע"א01 א"ל לא כך כתוב ערוכה בכל ושמרה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קעה
נד ע"א01 בטשה ביה וכו' אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת שיחות ר' ראובן עמ' ג, קכא
נד ע"א01 בטשה ביה וכו' אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלח {באשר האדם לומד צריך ללמוד בפה מלא כמו כשאוכל, כי חיים הם למוצאיהם היא רק באשר האדם לומד בפה מלא ובחיות}
נד ע"א01 בטשה ביה וכו' ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלךפרי צדיק פנחס אות טז
נד ע"א01 בטשה ביה אמרה ליה לא כך כתוב ערוכה בכל ושמרה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות מז
נד ע"א01 בטשה בתלמיד שלמד בלחישהברכת חיים ח"ב עמ' 97
נד ע"א01 לא כך כתיב ערוכה בכל וכו' יגל יעקב (תשנג) משפטים אות קז
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה שפע טוב (טייטלבוים) עמ' שנא
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצג
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת פתח טוב עמ' קסז, רלא
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תקד
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלב אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עד
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה, ומהרש"אקריאה בקריה ח"א עמ' נז
נד ע"א01 ערוכה בכל ושמורה וכו' ואם לאו אינה משתמרת שירי משכיל כלל א פרט ה
נד ע"א01 ערוכה בכל רמ"ח אברים תורת מנחם חי"ט עמ' 137
נד ע"א01 ערוכה בכל רמ"ח איברים משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' פו
נד ע"א01 ערוכה בכל שמורה ערוכה בכל רמ"ח וכו' כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פז
נד ע"א02 אם ערוכה בכל רמ"ח אברים וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 39, 139
נד ע"א02 אם ערוכה בכל רמ"ח אברים שלך משתמרת עטרת יהושע ויקרא עמ' קסח
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אבריו שמורה לנצח קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קנב, שמט
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכה
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים משתמרת וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלו {האדם צריך להשלים קדושת אבריו, ע"י קיום רמ"ח מ"ע, ושס"ה מל"ת. אבל בלימוד תורה מתקן כל האברים כולם ולכן לימוד צ"ל בכל האברים}
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקס
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שעז
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלבמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ג דף יב ע"א
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת לקוטי שיחות ח"א עמ' 219, ח"ד עמ' 1097, ח"י עמ' 236, חט"ו עמ' 327, חט"ז עמ' 18, ח"כ עמ' 397
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמ, תקיד
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' עח
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קפו
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת תורת מנחם חלק מ עמ' 318
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת תורת מנחם חמ"ח עמ' 184
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' נאוה תהלה עמ' קסא, תלא, תלד
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 61
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים משתמרת, ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' רלא
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שמורה בלב שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רנו
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אברים שמורה בלב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעח
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח אבריםאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"א פסוק יט
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איבריו וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' קלד
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איבריו שמורה בלב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים מגדל עוז (תשעח) עמ' רכא
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתסג (יב)
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קלו
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת, ומהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רכ
נד ע"א02 אם ערוכה ברמ"ח עיברים שלך משתמרתדרך חיים (תשלה) עמ' תרפח
נד ע"א02 אם תלמודו ערוכה ברמ"ח אברים משתמרת ואם לאו אינה משתמרת עבודת עבודה (תשסד) עמ' קסב, רפז
נד ע"א02 הלומד בקול תורתו משתמרת אצלו שם עולם (תשסו) עמ' קעד[כו]
נד ע"א02 המשמיע קולו בתלמודו תלמודו מתקיים בידו רנת יצחק - פרק חלק עמ' שפד
נד ע"א02 כל הלומד בקול ומוציא הדברים מפיו אינו משכח תלמודו ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצה
נד ע"א02 לימוד תורה בקול מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 25 עמ' קד
נד ע"א02 ללמוד בקול נחלת צבי (פאליי) עמ' קפו
נד ע"א02 ערוכה ברמ"ח אברים תורת מנחם חנ"ה עמ' 76
נד ע"א02 צריך להשמיע קולו בשעת לימודו יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ"ה
נד ע"א02 צריך ללמוד תורה בקול וחיתוך אותיותיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רעו
נד ע"א02 ת"ח צריך ללמוד תורה בלי גמגום ולהוציא בשפתיונטריקן (תשעד) עמ' מז
נד ע"א03 הלומד בלחש שוכח תלמודו דרך ה' השלם עמ' קיב - מראה דרך
נד ע"א04 מעשה בתלמיד שהיה שונה בלחש ושכח תלמודו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמה
נד ע"א04 מעשה בתלמיד שלמד בלחש ושכח תלמידו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סו, רמב
נד ע"א04 שהיה שונה בלחש רנת יצחק משלי עמ' כד
נד ע"א04 ת"א הי' לר"א שהי' שונה בלחש וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א04 תלמיד א' הי' לו לר"א שהי' שונה תלמידו בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו עצי חיים על התורה עמ' תסב
נד ע"א04 תלמיד אחד היה לר"א שהיה שונה בלחש וכו', ומהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' נ
נד ע"א04 תלמיד אחד היה לרבי אליעזר [בן יעקב] שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יד
נד ע"א04 תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו פתח טוב עמ' קמא
נד ע"א04 תלמיד אחד וכו' שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עב, עה
נד ע"א04 תלמיד אחד וכו' שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עג
נד ע"א04 תלמיד ר"א היה שונה בלחש ולאחר ג' שנים שכח תלמודוברכת חיים ח"א עמ' 127
נד ע"א04 תנא תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו מצווה ועושה ח"א עמ' תפז
נד ע"א05 שכח תלמודומי מרום ח"ט עמ' מא
נד ע"א06 תלמיד א' היה לו לר"א שנתחייב בשרפה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ה
נד ע"א06 תלמיד אחד היה לו לר"א שנתחייב שריפה וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמב
נד ע"א06 תלמיד אחד היה לו לר"א שנתחייב שריפה למקום אמרו הניחו לו אדם גדול שימש באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ריא, דברים עמ' תצב, מלכים עמ' כו, שב
נד ע"א06 תלמיד אחד היה לו לר"א שנתחייב שריפה, ומהרש"א אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעב
נד ע"א06 תלמיד אחד וכו' שנתחייב שריפה למקום אמרו הניחו לך שאדם גדול שימש אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עג, פ
נד ע"א07 הניחו לו אדם גדול שימשומשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י פתח פיך וקרי ותני כי היכי דתתקיים בידך תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קל, רנד
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כט
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י שיננא פתח פומך דרכי איש דף סא ע"ב
נד ע"א08 א"ל שמואל לר"י שיננא פתח פומך קרי וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שמא
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך וקרי וכו' איש אמונים דף עב ע"א
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי וכו' אל תקרא למצאיהם, אלא למוציאיהם בפה דעת תורה במדבר עמ' עד, דברים ח"א עמ' רלו, דברים ח"ב עמ' לד, רכג
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך וכו' למצאיהם למוציאיהם בפה דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעח
נד ע"א08 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך קרי פתח פומיך תני וכו' לחמי תודה דף ריט ע"א
נד ע"א08 אמר לו ר' שמואל לרב שיננא פתח פומך קרי פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתוריך חיי ותתקיים בידך וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סז ע"א
נד ע"א08 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עז
נד ע"א08 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נא
נד ע"א08 אמר שמואל לרב יהודא שיננא פתח פומך ותני שם עולם (תשסו) עמ' קעד
נד ע"א08 אמר שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומך קרי וכו' ותתקיים בידיך שנאמר כי חיים הם למוצאיהם, מהרש"א לחמי תודה דף ריט ע"א
נד ע"א09 כי היכי דתתקיים בך ותוריך חיי דברי חנינא - ת"ת עמ' קפג
נד ע"א09 פתח פומיך ותני כי היכא דתתקים בךבהיֹת הבֹקר עמ' תקח
נד ע"א09 פתח פומיך ותני כי היכי דתתקיים משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכד
נד ע"א09 פתח פומיך כי היכי דתתקיים ביך ויואל משה מאמר ג סי' יא עמ' תיד
נד ע"א09 פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יג, קעה
נד ע"א09 פתח פומיך קרי וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' לז
נד ע"א09 פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי מצווה ועושה ח"א עמ' תפ, תקיז
נד ע"א09 פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי עטרת יהושע ויקרא עמ' קסח
נד ע"א09 פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנה
נד ע"א09 פתח פומיך תני משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א09 פתח פומך קרי דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א09 פתח פומך קרי ככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"א, כסא דוד (תקנד) דף סד ע"ב
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי וכו' כסא דוד (תשנ) עמ' רעא
נד ע"א09 פתח פומך קרי ככר לאדן (תשנ) עמ' קסח
נד ע"א09 פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים בך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפה
נד ע"א09 פתח פומך קרי, חטוף אכול חטוף אשתי, אם יש לך הטיב לך דברים אחדים (תשמו) עמ' ריז
נד ע"א09 פתח פיך ותקןא ותאריך ימים דברי חנינא - מזלות עמ' יט
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסו
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך וקרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עה
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך כי היכי דתוריך חיי ותתקיים בידךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי דברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' דש, ח"ז פרה עמ' נג
נד ע"א09 שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי היכי דתתקיים וכו' נאוה תהלה עמ' תלג
נד ע"א09 שיננא פתח פומך ותני וכו' דרש משה (קלנברג) ח"א דף כה
נד ע"א09 שיננא פתח פומך כי היכי דתוריך חיי וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' ער
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי וכו' כסא דוד (תקנד) דף סד ע"ב
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים בידיך ותאריך ימים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' ריג
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי וכו' אלא למוציאיהם בפהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות מג, קדושה פרק טו אות קיא
נד ע"א09 שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תניקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ד' דף סו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פה ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש א' דף פ ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עא ע"א
נד ע"א09 שיננא פתח פיך וקרי כי היכי דתוריך ימים מדרש האיתמרי דרוש יא דף לא ע"ג
נד ע"א09 שיננא פתח פיך כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה יגל יעקב (תשנג) שמות אות ז, וזאת הברכה אות קפד
נד ע"א09 שיננא פתח פיך קרי פתח פיך תניס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כז
נד ע"א10 דתתקיים ביך ותוריך חיי משנת חיים דברים עמ' סב
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם דברי חנינא - ת"ת עמ' צ
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קח (הגה)
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה טל חיים (פרידלנדר) עמ' קצג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם אל תקרי למוצאיהם אלא למוצאיהם בפהויקהל משה (אלפלס) דף ג ע"א
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם אל תקרי למוצאיהם וכו' דרך ישרה עמ' קכ
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם בפה אגרא דכלה ח"א עמ' כא, פז
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וגו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קטו
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וגו' אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' כט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2286
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם וכו' מהכא תאות לבו נתת לו וכו' זכה תאות לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו וכל בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסח, תרב, תרנט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה שמע יעקב (זיידא) עמ' קז
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוצאיהם בפה ולא בלחישהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תג, ח"ב עמ' תעג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוצאיהם בפהשבט מוסר עמ' קט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציא בפיהם בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יח, יט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאהם בפה עלי שור ח"א עמ' כד
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאהם בפה פתח טוב עמ' נב
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה דרשות מנחת יצחק עמ' רג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קיא
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קעא
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלט
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאיהםיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף מט ע"ד
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאם בפה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קכה
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהם למוציאם בפהמשמיע שלום עמ' קכה
נד ע"א10 כי חיים הם למוצאיהםתאיר נרי עמ' כג
נד ע"א10 כי חיים הם למוצואיהם למוציאיהם בפה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשיז
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם ויגד יעקב עמ' סח
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה מטר השמים (תשנז) עמ' ל, סז, קמא
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' כט
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה קשוטי כלה (תשסג) עמ' קמד
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסד
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהםצדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם א"ת למצאיהם אלא למוציאיהם בפה בית אלהים שער א עמ' רצב
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' סז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רנב
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' אל תיקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצר המאמרים (תשס) עמ' קמ
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה ישרש יעקב (טננבוים) משלי אות ב
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמ
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם וכו' למוציאהם בפה באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לד
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה דרכי התשובה עמ' קיז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפט, רצז
נד ע"א10 כי חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה עבודת יצחק בראשית עמ' סג, צד, קנה
נד ע"א10 כי חיים הם למוציאיהם בפה מגדל עוז (תשעח) עמ' רכ
נד ע"א11 א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה תורת מנחם חלק מ עמ' 109, 140
נד ע"א11 א"ת למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה תורת מנחם חנ"ג עמ' 319
נד ע"א11 א"ת למוצאיהם אלא למוציאם בפה וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ח ע"ד
נד ע"א11 א"ת למצאיהם אלא למוציאיהם בפה נועם אליעזר שמות דף קכו ע"א
נד ע"א11 אל תיקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהמנחת יואל עמ' לג, קלד
נד ע"א11 אל תיקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפההר יראה - חסד חיים מאמר ח
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאהם בפהמי מרום ח"י עמ' ב
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא למוציאהם בפהמי מרום חי"א עמ' קלו
נד ע"א11 אל תקרא למוצאיהם אלא מוציאהם בפהמי מרום ח"ט עמ' מא
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאהם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאהם בפהברכת חיים ח"א עמ' 200, 130
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלד
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' ריז
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה צלח רכב עמ' רצב, שמו
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהדרך חיים (תשלה) עמ' תשי
נד ע"א11 אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצה, תקיג
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אור אברהם ברכות עמ' נח, סג, שסג
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה אש דת (אסאד) עמ' רמב
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקמד ד"ה במטרה
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה זך ונקי עמ' כז, לא
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה מחשבת מוסר ח"ג עמ' קצח
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהשם דרך דברים עמ' קמט
נד ע"א11 אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהםדרשות שבט הלוי עמ' רכ
נד ע"א11 חיים הם כו' למוציאיהם בפה לקוטי שיחות חט"ו עמ' 327
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם משמרת איתמר (תשסז) עמ' עו
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם בפה וכו' פתח פומך צדקת הצדיק סי' רלה, דובר צדק עמ' 62, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 39 (סי' לז)
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקלה, תקפח
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקלה, תקפח
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם וכו' למוציאיהם בפה ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ו, קצ
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכז
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמה
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה ראשית דעת (אטון) עמ' קב
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה שארית מנחם ח"א עמ' מא
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפה תורת העולה ח"ב פרק כח
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהבני יששכר ח"א דף קלד ע"א
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאיהם בפהתורת העולה (תשעה) עמ' רטז
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאים בפהמי מרום ח"ב עמ' צא, ק, ח"ו עמ' קעג
נד ע"א11 חיים הם למוצאיהם למוציאם בפהאהל רחל עמ' 683
נד ע"א11 חיים הם למוציאיהם בפה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קפט
נד ע"א11 חיים הם למוציאיהם בפה תורת מנחם חמ"ב עמ' 305
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה אור אברהם דברים עמ' תכא
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם למוציאיהם בפה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיד
נד ע"א11 חיים הם למצאיהם למוציאים בפהנשמת אדם עמ' קכא
נד ע"א12 א"ל רב שמואל לרב יהודה שיננא חטוף אכול חטוף ושתה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סז ע"ג
נד ע"א12 א"ל שמואל לרב יהודה חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי נחלת שמעון (אשכנזי) אמור נא
נד ע"א12 א"ל שמואל לרב יהודה חטוף ואכול חטוף ושתה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכ
נד ע"א12 א"ל שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול וחטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כבי הילולי דמי, ורש"י - היום ישנו ולמחר איננו, דומה לחופה שהולכת מהר נועם המוסר עמ' קעט
נד ע"א12 אלא למוציאהם בפה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קכח
נד ע"א12 אלא למוציאם בפה משנת חיים דברים עמ' תקז
נד ע"א12 אמר ליה לר"י שיננא חטוף ואכול חטוף ושתי וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רנ, רסו
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סג, פו
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי נחלת שמעון (תשסו) עמ' מח
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קכה, מס' יומא אות קח
נד ע"א12 אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה לבי הילולא דמי חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שעד, ח"ב עמ' ק
נד ע"א12 אמר שמואל לרב יהודה שיננא חטיף ואכול מאיר בת עין (ביקיאם) דף נח ע"ד
נד ע"א12 התורה היא חיים למוציאהם בפה זרע קודש - מועדים עמ' שכ
נד ע"א12 למוציאהם בפה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' וי
נד ע"א12 למוציאהם בפה צמח דוד (סקאליע) עמ' תצב
נד ע"א12 למוציאהם בפה תורת מנחם חמ"ה עמ' 234, חמ"ו עמ' 54, 151,114
נד ע"א12 למוציאהם בפהברכת חיים ח"ב עמ' 188
נד ע"א12 למוציאהם בפהטוב טעם דברים עמ' מא
נד ע"א12 למוציאהם בפהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' טו, רנב, רנד
נד ע"א12 למוציאהם למציאם בפהרוח חיים (חיד"א) עמ' קעה
נד ע"א12 למוציאיהם בפה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' מז
נד ע"א12 למוציאיהם בפה לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' סד
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חט"ז עמ' 344, חכ"ה עמ' 296, חכ"ו עמ' 191
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חל"ו עמ' 210
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חלק ל עמ' 111
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חלק לב עמ' 281
נד ע"א12 למוציאיהם בפה תורת מנחם חנ"ד עמ' 193
נד ע"א12 למוציאיהם בפהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 367
נד ע"א12 למוציאיהם בפהאשל חיים ח"א עמ' סח
נד ע"א12 למוציאיהם בפהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מב {עיקר עסק התורה הוא בדיבור, הקנה של הריאה}
נד ע"א12 למוציאיהם בפהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 106
נד ע"א12 למוציאיהם בפיהם לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצב
נד ע"א12 מוציאיהם בפהפירות מפוזרין עמ' ה
נד ע"א12 חטוף ואכול שירי משכיל כלל ד פרט ג (שי"ח) {משום כי היא חיינו ואורך ימינו}
נד ע"א13 חטוף אכול חטוף ושתי דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א13 חטוף אכול חטוף שתי דעלמא דאזלינן מיניה לבי הילולא דמי זרע שמשון נשא אות כג
נד ע"א13 חטוף ואכול אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קצז
נד ע"א13 חטוף ואכול גנת אגוז (תשעב) אות תקכא
נד ע"א13 חטוף ואכול מטר השמים (תשנז) עמ' לז, שצה
נד ע"א13 חטוף ואכול קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קלח
נד ע"א13 חטוף ואכול דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' קעא
נד ע"א13 חטוף ואכול דעלמא דאזלינן מניה כהלולא דמי עת האוכל סי' ה (עמ' 235), ט (עמ' 237)
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' לקוטי שיחות חלק ל עמ' 168
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' דעלמא וכו' בהילולא דמי קשוטי כלה ח"ט אות קפא
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיא באר שרים פרשת בא דרוש ד אות ד
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיא ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמה, ויקרא-במדבר עמ' רפא
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הילולא דמיא תורת מנחם חמ"א עמ' 123, 332
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הלולא דמיא דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכג
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' האי עלמא כבי הלולא דמיא יגל יעקב (תשנג) לך לך אות מז
נד ע"א13 חטוף ואכול וכו' כהילולא דמי המאור הגדול (גר"א) עמ' תעג
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי לקוטי שיחות ח"א עמ' 87, ח"ה עמ' 393, חי"ח עמ' 324, חכ"ט עמ' 367
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סא
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דהאי עלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמי לקט אמרים (שכטר) עמ' עו
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיני' כהלולא דמיאחמודי צבי ויקרא עמ' קמ
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי בינת ישראל (תשסו) דף פט ע"ב
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלז
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיקדושת יצחק עמ' ט, קיז, קיח
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמישארית מנחם - מאמרים עמ' רפד
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא וכו' כהילולא דמישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנג, רסא
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואישתי וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' כח
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלו
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי וכו' בני אם יש לך היטב לך וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ב אות כט
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ואשתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמיכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טו ע"ג, בלק מב ע"ד
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רפה
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתה דעלמא כבי הילולי דמיא צמח צדיק (תשסז) עמ' תקלא
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי תורת מנחם חלק מ עמ' 335
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי האי עלמא כבי הילולא דמיא יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנט
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי וכו' אפיקי ים עמ' עו
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוף ושתי וכו', ורש"י תורת מנחם חנ"א עמ' 209, חנ"ב עמ' 138, חנ"ג עמ' 447
נד ע"א13 חטוף ואכול חטוףפירושי ראשונים
נד ע"א13 חטוף ואכול כו' דעלמא דאזלינן מיני' כהילולא דמי תורת מנחם ח"ג עמ' 130, ח"ה עמ' 56-55, חי"ח עמ' 166, 254
נד ע"א13 חטוף ואכול כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכ, רעג
נד ע"א13 חטוף ואכולמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר ס
נד ע"א13 חטוף ואכולתורה וחיים (כלפון) עמ' שסו
נד ע"א13 חטוף שתי דעלמא דאזלינן מיניה לבי הלולא דמימדבר יהודה (תשסב) עמ' קד
נד ע"א13 שיננא חטוף אכול וכו' דעלמא לבי הלולא דמי משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלג {משל לבעל שמחה שמשאיר לעצמו ג"כ משהו; עוד משל איך שקרובים משתתפים בשמחה, שהעיקר לא להנות, אלא לשמח}
נד ע"א13 שיננא חטוף אכול חטוף אישתיקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ה דף סו/סז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפד ע"ב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול מאיר בת עין (תשסו) עמ' 599
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול וכו' זכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות מ
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמי חיים שיש בהם אבות עמ' רכג
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לט ע"ב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכה, שלט-שמב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמידרשות דבר צבי עמ' רכד
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' צב
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ואשתי וכו' דאזלינן מיני' תורת מנחם חלק לג עמ' 391, חלק לד עמ' 46
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכול חטוף ושתי דעלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמיא שם עולם (תשסו) עמ' קנז
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכולאומר לציון (כהן) דף כג ע"א
נד ע"א13 שיננא חטוף ואכל דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי עלי שור ח"ב עמ' תרנז
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיני' כהלולא דמי אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 832, 836
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיני׳ כהלולא דמי אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תתריג-תתריד
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה בהלולא רמי שדה יעקב עמ' צג
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה הלולא דמישמועה טובה דף צא ע"א-ע"ב
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיאנר ישראל חלק ב דף צג-צד
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסג
נד ע"א14 דעלמא דאזלינן מניה כהלולא דמיא קשוטי כלה ח"י אות קנד, קנה
נד ע"א14 דעלמא כו' כהלולא דמיא לקוטי שיחות ח"ה עמ' 393, חי"ד עמ' 142, חי"ט עמ' 513
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיני' תורת מנחם חנ"ח עמ' 161
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיא זקן אהרן (פריד) עמ' רפג
נד ע"א14 האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא דמיאאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכא
נד ע"א14 האי עלמא דמיא לבי הילולא דרשות שמן רוקח עמ' קה
נד ע"א14 האי עלמא דמיא לבי הלולא שער המלך (תשנז) עמ' תרמ
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמי בישורון מלך ח"א עמ' קלט, רפ, רצט, שמז, שצא, תלב, ח"ב עמ' סד, פה
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמי שמן ראש - ימים נוראים עמ' שפג
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיטובך יביעו ח"ב עמ' קיז
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיילקוט הגרשוני ח"ב עמ'קנב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא אורות ונתיבות ח"ה פרק א אות סב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא אמרי אש (טאוב) עמ' תריד
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצז
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא גנזי צדיקים (תשסב) עמ' סו, עט
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא דברי דוד (טשורטקוב) עמ' לא, לב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא לחמי תודה דף קמח ע"ב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא לקחת מוסר ח"ב עמ' רנז
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' עג
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא צפנת פענח (תשסו) עמ' רסג, שיב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא קהלת יעקב פסח ח"א עמ' עו
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שפח, שצ, שצא, שצג, תב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' נב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא תורת אביגדור ח"ג עמ' קס
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיא תורת השרף ממאגלניצא עמ' קה, רמא
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולא דמיאפרדס מנחם עמ' קנא
נד ע"א14 האי עלמא כבי הילולי דמיא שמן ראש סוכות ח"א עמ' ריב
נד ע"א14 האי עלמא כבי הלולא דמיא נטע שורק פרשת בראשית דף ג ע"ד
נד ע"א14 האי עלמא כבי הלולא דמיא צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצט, תעג
נד ע"א14 האי עלמא כבי הלולא דמיאתולדות שלמה - רות עמ' רכו
נד ע"א14 האי עלמא כהילולא דמיגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרסט
נד ע"א14 האי עלמא כהילולא דמיא כתונת פסים (תשעא) עמ' קנו, שכב
נד ע"א14 האי עלמא כהלולא דמיא דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שיג
נד ע"א14 האי עלמא כהלולא דמיא וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעה, תתכח
נד ע"א14 האי עלמא לבי הילולא מפניני הרב עמ' שצז
נד ע"א14 האי עלמא לבי הילולא דמיא מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תלד
נד ע"א14 האי עלמא לבי הילולא דמיא שבח נעורים עמ' קלג, רכט, רלד
נד ע"א14 ההוא עלמא לבי הלולא דמיא חכמת התורה בא עמ' תד
נד ע"א14 הילולא, ורש"י תורת מנחם חנ"ה עמ' 212
נד ע"א14 כבי הילולא דמי אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקיג, תתטז-תתכ
נד ע"א14 עלמא דאזלינן מיניה כבי הילולא רמיא בית יצחק (ויינברגר) עמ' לג
נד ע"א14 עלמא דאזלינן מיניה לבי הילולא דמיא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צז
נד ע"א14 עלמא דמיא להילולא בנין שאול עמ' קעג
נד ע"א14 עלמא כבי הלולא דמיא אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכד, תסט, שער תורת האדם סי' קלב, שער עולם ומלואו סי' ב
נד ע"א14 עלמא כהילולא דמיא תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שטו
נד ע"א14 עלמא כהלולא דמיילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א15 א"ל רב לרב המנונא בני אם יש לך היטיב לךאבן שוהם (פינסק) עמ' 9
נד ע"א15 א"ל רב לרה"מ אם יש לך אפוד בד דף כא ע"א
נד ע"א15 אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג תקנת השבין סי' י (עמ' 102), קדושת השבת סי' ז (עמ' 45)
נד ע"א15 אם יש לך היטב לךתורה וחיים (כלפון) עמ' שטו
נד ע"א15 אם יש לך היטיב לך וכו' דברים אחדים (תקמח) דף סא ע"ד
נד ע"א15 אם יש לך היטיב לך וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' תצב
נד ע"א15 אמר ליה רב לרב המנונא בני אם יש לך היטב לך וכו' הללו נוצצין והללו נובלין, ובגליון - מספר בן סירא, ורש"י ד"ה ואין למות התמהמה - עיכוב, כי פתאום האדם מת, וד"ה חוק - מזון דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קט
נד ע"א15 בני אם יש לך היטב לך וכו' נחלת יעקב (תשעג) עמ' רפו
נד ע"א15 בני אם יש לך היטב לך שאין בשאול תענוג ואין למות התמהמה וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' צא
נד ע"א15 בני אם יש לך היטב לךיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויצא
נד ע"א17 וא"ת אניח לבני וכו' רנת יצחק תהלים עמ' נג
נד ע"א18 ב"א דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובליןקרני אורה עמ' עט
נד ע"א18 ב"א דומין לעשבי השדה פרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
נד ע"א18 בנ"א דומים לעשבי השדה הללו נוצציןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 1, שמות פט"ז פסוק ד, דברים פט"ו פסוק י
נד ע"א18 בנ"א דומין לעשב וכו' משים עצמו כערוגה רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מב
נד ע"א18 בנ"א דומין לעשבי השדה פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז
נד ע"א18 בני אדם דומין לעשבי השדה הללו נוצצים והללו נובלים לקט אמרים (שכטר) עמ' מה, צג
נד ע"א18 בני אדם דומין לעשבי השדהאור חדש על ציון דף נז ע"א
נד ע"א18 בני האדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובלין ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכג ע"ג
נד ע"א18 בני האדם דומים לעשבי שדה הללו נוצצין והללו נובלין אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תצב
נד ע"א20 ההולך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהארז ישעיהו דף יט
נד ע"א20 ההולך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תק
נד ע"א20 ההולך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה תפארת צבי שמות עמ' קצה
נד ע"א20 היה הולך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכא
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה רסיסי לילה סי' א (עמ' 3)
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עא
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה אהבת דוד (תקנט) דף פב ע"א וע"ד
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה ידו בכל סי' קטו
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה ישראל באדם פרק ח
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה מאיר בת עין (ביקיאם) דף נט ע"א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בראשו יעסוק בתורה חש בגרונו יעסוק בתורה ובו' מטר השמים (תשנז) עמ' קלז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויה יעסוק בתורהנתיבות עולם ח"א עמ' ד
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין לו לויהאהבת דוד (חיד"א) עמ' קנב ע"ב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוי' יעסוק בתודה וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' קב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוי' יעסוק בתורה דברי יואל פ' בשלח דף שצג ע"ב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה וכו' ואותו תעבוד עמ' עב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה אז שמח עמ' מז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' צו
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכא
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בגרונו וכו' בבני מעיו וכו' בעצמותיו וכו' בכל גופו יעסוק בתורה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' חש בראשו יעסוק בתורה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מג עמ' רעז
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה וכו' סם חיים לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא מבשר טוב - ספר החיים עמ' רמה
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהדרך חיים (תשלה) עמ' תשכ
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהפרדס מרדכי עמ' רפו
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורהתולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת חקת דף עט ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' חקת דף קלב ע"א, ודף קמ ע"ב; בינה לעתים (תח) ד' מג דף קז ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף נ ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ"ב א' א דף ל ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צב דף לב ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף פה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף עג ע"ב, ופרשת יו/יז דף צג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נג ע"א
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה נועם אלימלך (תשסא) עמ' קנא, שפ
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורה וכו' ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך וכו' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקה
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מב
נד ע"א20 המהלך בדרך ואין עמו לוייה יעסוק בתורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לח ע"ג, צג ע"ג
נד ע"א20 המהלך בדרך יחידי יעסוק בתורה וכו' חש בראשו וחש בגרונותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכב הערה 12, תתקסח, תתקסט, תתקע, תתקע הערה 54, 57, 59, תתקעא, תתקעא הערה 61, 63, תתקעג הערה 72
נד ע"א20 מי שהולך בדרך ואין עמו לויה, יעסוק בתורהפני חיים (פלג'י) דף נה ע"א
נד ע"א21 החש באבריו יעסוק בתורהדברי שמואל (תשנח) עמ' רסא
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' נה, תרטו
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תפה
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרד
נד ע"א21 החש בראשו יעסוק בתורה וכו' החש בכל גופו יעסוק בתורה אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 421, פ"ח אות 315
נד ע"א21 העוסק בתורה מתרפא תורה בציון עמ' שמ
נד ע"א21 התורה היא רפואה זרע קודש - מועדים עמ' קעא
נד ע"א21 חש בראשו תורת מנחם חלק לד עמ' 182
נד ע"א21 חש בראשו וכו' חש בגרונו יעסוק בתורה וכו' קדושת לוי דף קט ע"א
נד ע"א21 חש בראשו וכו' חש בכל גופו וכו' אפיקי ים עמ' תקצד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק טו פסוק כו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות כז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה איתן האזרחי עמ' שג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה אמרי אש (טאוב) עמ' רפו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' תו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שנד ד"ה והנה בנוהג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה דרשות שמן רוקח עמ' מה, תקכג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה ויגד יעקב עמ' תרד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה ויקרא יעבץ עמ' רלו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קנג, רפ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה לחמי תודה פתיחה דף י ע"ב, גוף הספר דף כ ע"א
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 600
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ר, ח"ב עמ' תצב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה מצווה ועושה ח"א עמ' תכז, תנ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה עירין קדישין השלם עמ' תכב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פרי חיים (קנולר) פרשת בשלח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה פתח טוב עמ' רכח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שביב אור עמ' שעו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שומע תפלה ח"א עמ' פה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תפג, רח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף שג ע"ד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה תפארת משה עמ' קס, רסד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה תפארת צבי במדבר עמ' שעט
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קעב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' מנחת אליהו (תשסא) עמ' רנה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' ראשית דעת (אטון) עמ' לג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורה בציון עמ' תעד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שפ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קיז {היינו בעסק לש"ש ומתכוין שיועיל לו להתרפאות, אבל לא בתור לחש לרפואת הגוף, או י"ל דבלהגן עסקינן}
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם ח"ח עמ' 175, חי"א עמ' 280, חי"ג עמ' 176
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם חלק נ עמ' 61
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם חמ"א עמ' 149
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 18
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה קומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קטז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה תפארת צבי שמות עמ' רלה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע, מהד' ח סי' לג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא לב אליהו (תשלב) עמ' קסח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא שרגא המאיר מועדים עמ' לא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא כתב סופר אגדות כאן
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו' חש בכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא מאור עינים (תשעה) עמ' ק, רצא, שצה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה וכו'שבט מוסר עמ' קע
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה חש בבני מעיו יעסוק בתורה וכו' ולכל בשרו מרפאמתוק לנפש (פרחי) עמ' קא
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה חש בגרונו וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קג
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית וכו' חש במעיו וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא מאור עינים (תשעט) עמ' צט, רצ, שצד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר כי לוית וכו' חש במעיו וכו' חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא מאור עינים (תשנח) עמ' סא, קעה, רלה
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהאבן פינה עמ' 150
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהאשל חיים ח"א עמ' קמז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כז
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהברכת יוסף עמ' כה-כו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהזכרון יהודה (מונק) דף צו ע"ד
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהחלקת יהושע עמ' קמג הערה סט, ע
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהטוב טעם שמות עמ' רכח
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהמנחת ישראל עמ' רפו
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהנפש החיים עמ' 163 ,138
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק בתורהפרדס מרדכי עמ' שנ
נד ע"א21 חש בראשו יעסוק וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' מט
נד ע"א21 חש בראשו יעסק תורהילקוט הגרשוני ח"א דף מד
נד ע"א21 חש בראשו, חש במעיו, יעסוק בתורה ראשית דעת (קורח) סי' ג, לג
נד ע"א23 וענקים לגרגרותיך, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נו
נד ע"א23 חש בגרונו יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צז
נד ע"א23 ענקים לגרגרותיך באר ראי (רוזן) עבודה סי' יד אות ח
נד ע"א24 חש במעיו חש בראשו יעסוק בתורהתורת חסד (סופר) עמ' יט
נד ע"א24 חש במעיו יעסוק בתורהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קד
נד ע"א24 חש במעים יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יב
נד ע"א24 חש בעיניו יעסוק בתורה שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' מא, ח"ב עמ' רסא
נד ע"א26 חש בכל גופו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רמח
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה ישא מדברותיך - מגילה עמ' יג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש - ימים נוראים עמ' קנג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קכד
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריז
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרפג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמא
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפא
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה רנת יצחק משלי עמ' כג
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעו
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר 'ולכל בשרו מרפא'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 124
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כז
נד ע"א26 חש בכל גופו יעסוק בתורה, ומהרש"ארנת יצחק על נפש החיים עמ' שסה
נד ע"א26 חש בכל גופוחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 484
נד ע"א27 ולכל בשרו מרפא גור אריה שמות פ"כ הערה 213
נד ע"א28 בא וראה שלא איש מבין ח"א דף ב ע"ג
נד ע"א29 אדם נותן לחבירו סם, יפה לזה וקשה לזה והקב"ה נותן תורה לישראל סם חיים לכל גופו באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 283
נד ע"א29 מדת בו"ד נותן סם לזה יפה ולזה קשה אבל הקב"ה אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו דרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות צח
נד ע"א30 דרש רבא מ"ד כי נעים כי תשמרם בבטנךאהל רחל עמ' 683
נד ע"א30 הקב"ה נתן תורה לישראל סם חייםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' יד
נד ע"א30 התורה - סם חיים בך יברך ישראל (תשסח) עמ' סז
נד ע"א30 התורה סם חיים אור השמש (תשסח) עמ' קכה
נד ע"א30 התורה סם חיים לכל גופוראה חיים ח"ב דף סז ע"א [רלג ע"ב ד"ה ובזה]
נד ע"א30 נמשלה התורה לסם חיים משל לאדם וכו' שארית מנחם ח"א עמ' קו {ושמתם - סם תם}
נד ע"א30 נעשית לו סם החיים חקל יצחק (תשסג) עמ' פט
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו נועם אלימלך (תשסא) עמ' שכח
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
נד ע"א30 נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופואור לפני הדורשין עמ' 21
נד ע"א30 תורה לישראל סם חיים לכל גופו באר שרים בראשית פ' נח דרוש ד אות ה
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעים בזמן שתשמרם בבטנך ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' לד, ויקרא עמ' נג, במדבר עמ' ה
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעים וכו' ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחד על שפתיך ורש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצה
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפה, קפז
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים בשעה שתשמרם בבטנך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ס עמ' שצו
נד ע"א31 אימתי ד"ת נעימים כי תשמרם בבטנךנתיבות עולם ח"א עמ' כב
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעים בזמן כי תשמרם בבטנך ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדיו על שפתיך דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רטז, ח"ב עמ' קב
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעים בזמן שתשמרם בבטנך ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכו
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רכד
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך שרתי ח"א עמ' קסו
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' פו, קלא, קמב
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך וכו' שמע יעקב (זיידא) עמ' קז
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים כי תשמרם בבטנך שמן הטוב (תשסו) עמ' תקכז
נד ע"א31 אימתי דברי תורה נעימים כי תשמרם וכו' ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רעב
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו על שפתיך משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלד {איך שע"י לימוד בעריכת שפתים זוכים לכמה מדרגות}
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך בשעה ש'יכונו יחדיו על שפתיך'דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' מ
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך כשיכונו יחדיו על שפתיך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לב עמ' ריג
נד ע"א31 אימתי תשמרם בבטנך כשיכונו יחדיו על שפתיךס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנ
נד ע"א31 ואימתי תשמרם בבטנך בזמן שיכונו יחדו על שפתיך תהלות ישראל (מג'לד) עמ' צט
נד ע"א31 כי נעים וכו' אמר ר' אמי אימתי דברי תורה נעימים וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשנח
נד ע"א31 כי נעים כי תשמרם בבטנך ביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק י
נד ע"א31 כי נעים כי תשמרם בבטנך וכו' בשעה שיכונו יחד על שפתותיך וכו' רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו וכו' זכה וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' קכ
נד ע"א31 כי נעים כי תשמרם בבטנךשמחת יוסף עמ' כה
נד ע"א31 מ"ד כי נעים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' לא, רמז
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים וכו' אימתי דברי תורה נעים וכו' מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קיג
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנך יפנו יחדו על שפתיך וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קו
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנךמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פה ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ערובין דף קכו/קכז ע"א
נד ע"א31 מאי דכתיב כי נעים כי תשמרםיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל
נד ע"א32 שמחה לאיש במענה פיוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רלז
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו מדבר קדמות (תשסח) עמ' לג
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו פרי צדיק ר"ח אדר אות יא
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיודרשות שבט הלוי עמ' קפח
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה של תורה בפיו לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש במענה פיו בזמן שדבר בעתו מה טוב וכו' אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנג
נד ע"א33 אימתי שמחה לאיש בשעה שמענה בפיוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צז
נד ע"א33 בזמן שדבר בעתו מה טוב, ורש"י מטר השמים (תשנז) עמ' כא
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו בית אלהים שער ב עמ' רכה
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו במי התורה עמ' כח
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 22
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו להורות נתן דברים עמ' רמד
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקעז
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו שיחות ר' ראובן עמ' קפה
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותואור חדש למטיפים עמ' 28
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותודרשות שבט הלוי עמ' קפח
נד ע"א34 אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותופירוש המכבי דברים עמ' רג
נד ע"א34 אימתי קרוב עליךאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ל פסוק יד
נד ע"א34 ר"י אומר מהכא כי קרוב אליך הדבר מאד וגו' אימתי קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף ערה ע"ב
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן וארשת שפתיו בל מנעת סלה כי עץ חיים - שעוסק בתורה תאוה באה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכד
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן שארשת המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' כא
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עב
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתת לו בזמן שארשתפרי צדיק ר"ח אדר אות יא
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלה תפארת צבי שמות עמ' רמח
נד ע"א35 אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו בל מנעת סלהדרשות שבט הלוי עמ' קפח
נד ע"א35 רבא אמר מהכא תאות לבו לתתה לו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמח
נד ע"א35 תאות לבו נתת לו וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' מג
נד ע"א35 תאות לבו נתת לוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א35 תאות לבו נתת לו, ומהרש"א דרשות מהר"ם בנעט עמ' פב, רלב, רמ
נד ע"א35 תאות לבו נתתה לו וכו' אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן שארשת שפתיו כל מנעת סלה וכו' לא זכה וארשת שפתיו כל מנעת סלה כתב סופר אגדות כאן
נד ע"א35 תאות לבואהבת עולם דף ז
נד ע"א36 כתיב תאות לבו נתת לו תנופה חיים דף קו ע"ב
נד ע"א36 כתיב תאות לבו נתת לו וכתיב וארשת שפתיו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ו ע"א [כ ע"ב ד"ה ועל]
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו וכו' לא זכה וארשת שפתיו וגו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפו
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתת לו וכתיב וארשת שפתיו צפנת פענח (תשסו) עמ' קלא
נד ע"א36 רבא רמי כתיב תאות לבו נתתה לו וכו' לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה, ורש"י ד"ה זכה וד"ה לא זכהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קי
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתת לו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תכד
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתת לו לא זכה ארשת שפתיואהל רחל עמ' 673
נד ע"א37 זכה 'תאוות לבו נתתה לו' וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרלט
נד ע"א37 זכה תאוות לבו נתתי לו וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קפז ע"א
נד ע"א37 זכה תאות לבו לא זכה וארשת שפתיו שבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק כט
נד ע"א37 זכה תאות לבו לא זכה וכו'דרשות שמואל עמ' לג
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לא זכה ארשת שפתיו בל מנעת נזר הקדש ח"א עמ' תקמא
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' טז
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כד
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו שומע תפלה ח"א עמ' טו, קמט
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תריד
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו וכו' תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קל, קלה
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו וגו' אור אברהם - סידור התפילה עמ' קה
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתתה לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' תו
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתתה לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 74
נד ע"א37 זכה תאות לבו נתתה לו, ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תסח
נד ע"א37 כ"מ שנא' סלה אין לו הפסק אפיקי ים עמ' שנא, תקיג
נד ע"א37 כ"מ שנאמר כו' ועד אין לו הפסק עולמית תורת מנחם חנ"ט עמ' 136
נד ע"א37 כ"מ שנאמר נס"ו אין לו הפסק לקוטי שיחות ח"כ עמ' 393
נד ע"א37 כ"מ שנאמר נס"ו אין לו הפסק תורת מנחם חל"ו עמ' 53, חל"ז עמ' 247
נד ע"א37 כ"מ שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק מגלה עמוקות (תשסח) אופן סט
נד ע"א37 כ"מ שנאמר 'נצח' 'סלה' 'ועד' אין לו הפסק לעולם נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שח
נד ע"א37 כל מקום שנא' נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק נב
נד ע"א37 כל מקום שנא' נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' ריב
נד ע"א37 כל מקום שנא' נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שיט, תורת לוי יצחק עמ' קעז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נס"ו אין לו הפסק עולמית תורת מנחם חנ"א עמ' 36, חנ"ב עמ' 32, 278
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה אין לו הפסק שבט מישראל (קרמניץ) פרק יג פסוק ב, פרק מד פסוק ט
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צו
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין הפסק וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פרק ז דף נח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כג ע"ב
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק זך ונקי עמ' קעט
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק תורת מנחם ח"א עמ' 14, חכ"ד עמ' 261
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק תורת מנחם חלק נ עמ' 173
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסא, תתה, שמות עמ' רכה, תרי, תרמז, תתח, תתעז, במדבר עמ' רכה, תשלה, תשסא, דברים עמ' קלח, קנ, שמט, שצד
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית פאר יעקב ח"ב עמ' תרלא
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית פרי צדיק שופטים אות ט, שופטים אות יא, וילך אות ג
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית וכו' של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רס בהגה"ה
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תקפז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג ע"א, בלק מג ע"א
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמיתמדבר יהודה (תשסב) עמ' עז
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד וכו' תורת מנחם חמ"ד עמ' 102
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצח סלה ועד, אין לו הפסק עולמים ראשית דעת (קורח) סי' נג אות ו
נד ע"א37 כל מקום שנאמר נצחאפוד בד דף נו ע"ב
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלה אין לו הפסק לעולםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ט אות ח
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלה אין לו הפסקמנחת יואל עמ' רסא, שפו
נד ע"א37 כל מקום שנאמר סלהשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 36
נד ע"א37 לא זכה - וארשת שפתיוילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א38 אין לו הפסק תורת מנחם חלק לג עמ' 23
נד ע"א38 נס"ו אין לו הפסקס' ג' תמוז תשנד עמ' כא
נד ע"א38 נצח סלה ועד אין לו הפסק באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות ד
נד ע"א38 סלה אין לו הפסק עולמית נועם אליעזר בראשית עמ' רעח ע"ב
נד ע"א38 סלה הוא נצח כתונת פסים (תשעא) עמ' שלב
נד ע"א38 סלה ר"ל בלי הפסק דרשות מהר"ם בנעט עמ' צו
נד ע"א40 סימן ענקים לחייו לוחות חרות, א"ר אלעזר וכו' מגילת סמנים עמ' לח
נד ע"א41 אם משים אדם א"ע כענקס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ג
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו וכו' ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים שארית מנחם ח"ד עמ' שצד
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק שערי הישיבה ח"א עמ' סה
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יז אות ד, סי' כח אות ד, דרשות סי' ט אות ב
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רל
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף לצוארמאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר וכו' תלמודו מתקיים בידו אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנב, קנג
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה אורות הקודש ח"ג רעא; שמונה קבצים קובץ ג פסקא שיט {זה נאמר על ת"ח כזה שמוכרח להתבודד כי החברה של אנשים אחרים, שמולו הם מגושמים גם ברוחניותם, מעמעמת את אורו, ובכל זאת יהיו צרכיהם לפניו}
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצה
נד ע"א41 אם משים אדם עצמו כענק שרף לצוארנתיבות עולם ח"א עמ' כא
נד ע"א41 אם משים עצמו כענק זה חקל יצחק (תשסג) עמ' שפט
נד ע"א41 מה ענק זה נראה ואינו נראה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכה
נד ע"א42 אם האדם משים עצמו כבושםנתיבות עולם ח"א עמ' יא
נד ע"א42 אם משים אדם א"ע כערוגה זו וכו' וכבושם זה וכו' תלמודו מתקיים וכו' מטר השמים (תשנז) עמ' קלב
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כו
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמא
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מג
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כבושם הזה ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תמג {שידאג למען הכלל בצרכי הגוף וכן בצרכי הרוחניות של הכלל}
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כבושם הזה וכו' כאבן זו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' צב
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו' כמדבר הזה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו מדות ראי"ה ענוה פסקא ג {הענוה מחזקת את הזכרון}
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף נז ע"ג
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנ אות ד
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמוד מתקיים אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' יג, שיט
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל מתבשמין בה תלמודו מתקיים ורש"י רחמי הרב עמ' קטו
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' עטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' שביב אור עמ' רסט
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקיים בידו, ורש"י רחמי הרב עמ' לג
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקיים נתיבות יצחק ח"ג עמ' נד
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכו' תלמודו מתקייםדרשות שבט הלוי עמ' קפט, רטז, ערה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה תורתו מתקיימתאור חדש למטיפים עמ' 73
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה תלמודו מתקיים מצווה ועושה ח"א עמ' תפו, תצה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה זואמרי מאיר (מאירי) דברים פל"ג פסוק א מס' 3
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה שהכל דשין בה תלמודו מתקייםברכת חיים ח"א עמ' 129
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגה שהכל דשין בו וכו' תלמודו מתקיים בידו של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות ה
נד ע"א42 אם משים אדם עצמו כערוגהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לא
נד ע"א42 אם משים עצמו כבושם הזה אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כד
נד ע"א42 אם משים עצמו כבושם הזה שהכל מתבשמין בה תורתו מתקימת תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשפב הערה 9
נד ע"א42 כערוגה שהכל דשיםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
נד ע"א42 כערוגה שהכל דשין בה מאיר נתיבות ח"א עמ' שעז
נד ע"א42 לחייו כערוגת הבושם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנז
נד ע"א42 לחייו כערוגת הבושם אם משים אדם א"ע בערוגה וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רט
נד ע"א42 מאי דכתיב לחיו ערוגת הבושם אם אדם משים עצמו כערוגה זו שהכל פרי צדיק וירא אות ד, לחנוכה אות כה, יתרו אות ב, ו, תצוה אות ה, מסעי אות ז, במדבר אות א, ר"ח סיון אות ג, ד, חקת אות טו, מסעי אות ז
נד ע"א43 המתגאה אם תלמיד חכם הוא תלמודו משתכח ממנו דרשות שמן רוקח עמ' רכא
נד ע"א43 ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב "לוחות האבן" וכו' חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
נד ע"א43 משים עצמו כבושם שהכל מתבשמים משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פט
נד ע"א43 שהכל דשים בו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכח
נד ע"א43 שהכל דשין בה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מא
נד ע"א43 שהכל דשין בה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלח
נד ע"א43 שהכל מתבשמין ממנו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סז
נד ע"א44 אדם משים עמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו מצווה ועושה ח"א עמ' תפו
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רו
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמא
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קכד
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו שיחות ר' ראובן עמ' יב
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו כאבן תלמודו מתקיים עת האוכל עמ' 235 (סי' ד)
נד ע"א44 אם אדם משים עצמו כאבן תלמודו מתקייםפרי צדיק תצוה אות ה, ר"ח סיון אות ג
נד ע"א44 אם משים אדם לחייו אבן זו שאינה נמחת וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קלו/ז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ב
נד ע"א44 אם משים אדם לחייו כאבן תורתו מתקיימת תפארת צבי בראשית עמ' פב
נד ע"א44 אם משים אדם לחייו כאבן תלמודו מתקיים בידו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ו
נד ע"א44 אם משים את לחייו כאבן חקל יצחק (תשסג) עמ' שכט
נד ע"א44 אם משים לחייו כאבן שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קל
נד ע"א44 אם משים לחייו כאבן שאינה נמחת מתקיים שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רל
נד ע"א44 לוחות אבן אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן שאינה נמחית, תלמידו מתקיים בידו צמח דוד (סקאליע) עמ' שמב
נד ע"א44 לוחות אבן, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
נד ע"א44 נמשלה התורה לאבן גור אריה ויקרא פי"א הערה 22
נד ע"א44 ת"ח הלומד ביגיעה נמשל לאבן גור אריה שמות פי"ט הערה 97
נד ע"א45 אילו זכינו ללוחות ראשונים לא היתה התורה משתכחת עלי שור ח"ב עמ' קט
נד ע"א45 אילו לא נשתברו הלוחות אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קנד
נד ע"א45 אילו לא נשתברו הלוחות אבן ישראל על התורה עמ' קא
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה וכו' זרע שמשון שיר השירים אות ב
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא היתה תורה משתכחת מישראל, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלה, שלו
נד ע"א45 לא נשתברו לוחות ראשונות רנת יצחק ה' מגילות עמ' רלא, רנ
נד ע"א45 אילו לא נשתברו הלוחות לא היתה שכחה שער החצר (תשעב) סי' תרי
נד ע"א45 אילו לא נשתברו לוחות הראשונות לא היתה שכחת התורה קריאה בקריה ח"א עמ' נג
נד ע"א45 אילמלי לא נשתברו לוחות זבחי צדק (דיסקין) עמ' קסג
נד ע"א45 אילמלי לא נשתברו לוחות חקל יצחק (תשסג) עמ' שכט
נד ע"א45 אלמלא חטאו בעגל לא נשתכחה תורה מישראל עיני שמואל (ראבין) עמ' לו
נד ע"א45 אלמלא לא נשברו לוחותשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 88
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' צח
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצה
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רנא
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רנה
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא הי' תורה משתכחת מישראל וכו' אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ו אות יג
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' אל תקרי חרות אלא חירותילקוט דברי חכמים בראשית סי' לט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תעט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות ס' הבוטח ח"ב עמ' מז
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צה, רו
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא היה נשתכחה תורה מישראל גבורות שמונים (תשסג) עמ' ד
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' נט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כג, קמט
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' דרך ישרה עמ' קסא
נד ע"א45 אלמלא לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראלמשך חכמה במדבר פ' כג פס' כא
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמ
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בהם לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמ
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בישראל לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכה, רכט
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה יכולה לשלוט בהן שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסו
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל יבין שמועה (לעוו) עמ' תשע
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות וכו' אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רכז
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות וכו' בית ישי - דרשות עמ' פא, שסג
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשכחה תורה ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' 38
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רפד
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל ס' המאמרים (רש"ב) תרנח עמ' ב; תרסו עמ' פו
נד ע"א45 אלמלא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה מישראל שני המאורות (תשסח) עמ' קכד
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות אין אומה שולטת בהן שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קס
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצ
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל קשוטי כלה חי"א אות סו
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכב, של, תח, תיז, תק
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונות לא שלטה בהם אומה ולשון, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצא
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונותאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' א
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראלמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו/ז ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כה ע"ב
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכט, קעב
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמה
נד ע"א45 אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראלאודה ה' דף מח ע"ב
נד ע"א45 אלמלי וכו' לא נשתכחה תורה מישראל מכתב מאליהו ח"ה עמ' 230, 222
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה פרפרת התורה עמ' שיט, תרה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה פרפרת משה ח"א עמ' תקע
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קמב, קנב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות מאכסניא של התורה סי' כה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות מדבר קדמות (תשסח) עמ' נב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רטו, שטז
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהן דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קלד, קעט, ריג, ח"ז פרה עמ' קפ
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהן וכו' חמודי צבי מועדים עמ' תקלו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהןחמודי צבי שמות עמ' ש
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בישראל אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ט, קעד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אין כל אומה ולשון שולטת בהןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' צא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אין כל אומה ולשון שולטת בהן עירין קדישין השלם עמ' תסח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות וכו' אל תקרי חרות אלא חירות מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' נט
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות כו' חירות תורת מנחם חנ"ו עמ' 285
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשכחה תורה מישראלחמודי צבי בראשית עמ' שמג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), רסיסי לילה סי' נו (עמ' 158), דובר צדק עמ' 158, צדקת הצדיק סי' קכח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה שביב אור עמ' כד, רכה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אגרת הטיול (תשעה) עמ' עח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תטז
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל בן מלך - שבת עמ' פד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרצב ע"ב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דברי יואל פ' כי תשא דף שג ע"ב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דברי יואל פ' בראשית דף כו ע"א
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דובר צדק (זילבר) עמ' קכא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מ
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ים שמחה עמ' רה, שצד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל מסילות הנביאים שופטים עמ' פח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל פאר יעקב ח"ב עמ' תתיז, תתלג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל קשוטי כלה ח"ט אות קלב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל שדה יעקב עמ' יח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות טו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שנה
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי בראשית עמ' ז, יב, יד, נה, פב
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי במדבר עמ' רמו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי ויקרא עמ' פח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל תפארת צבי שמות עמ' שפ, תקו, תקמט
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' אל תיקרי חרות אלא חירותפרי צדיק פ' שקלים אות א, וירא אות א, בהר אות ב, ר"ח סיון אות ד, לחג השבועות אות יח, ואתחנן אות ח
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עח, קסג, רפו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פה, פה-פו
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, ורש"י באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמה, תתקסג
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונותציץ השדה ח"ד עמ' עז, קד
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראל עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכט, קמו(יב)
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות כו' אין כל אומה ולשון שולטת בהן לקוטי שיחות ח"ט עמ' 69, ח"י עמ' 236, חי"ד עמ' 160, ח"כ עמ' 230
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראל דמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 67, 140
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תא
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחותילקוט הגרשוני ח"א
נד ע"א45 אלמלי לא נשתברו לוחותעיונים במשלי עמ' סז, שפט
נד ע"א45 אלמלי נשתברו הלוחות לא נשתכחה תורה באר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ד אות ז
נד ע"א45 אלמלי נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראלשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רטו
נד ע"א45 השכחה באה משבירת הלוחות פניני יחזקאל עמ' רעז
נד ע"א45 חרות הכתב והקבלה שמות פל"ב פסוק טז
נד ע"א45 חרות על הלוחות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכד, שלד
נד ע"א45 חרות על הלוחות תפלה למשה (בנימין) עמ' תו
נד ע"א45 חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירות וכו' אפיקי ים עמ' תקנה
נד ע"א45 חרות על הלוחות א"ת חרות אלא חירותצוף דבש (לוין) מאמר ז
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חירות כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפז {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חירות עקבי אבירים (תשסה) עמ' רמט, רפד
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא חרות אמרי נועם (מועדים) סי' כח לפסח, סי' ג לשבועות
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות בת עין (תשסז) עמ' נג, סב, רד
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תצג {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות דעת תורה שמות עמ' נב {שנעשו בני חורין מיצה"ר}
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות נזר הקדש ח"ג עמ' שמב
נד ע"א45 'חרות על הלוחות' אל תקרי חרות אלא 'חירות' עטרת ישועה (תשסד) אות סה להגדה ש"פ
נד ע"א45 חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירותפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פו
נד ע"א45 חרות על הלוחות אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל וכו' ואין כל אומה ולשון שולטת בהן וכו' א"ת חרות אלא חירות באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ריז, שיט, שנז
נד ע"א45 חרות על הלוחות אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיא
נד ע"א45 חרות על הלוחות וכו' אל תיקרי חרות אלא חירות דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קעו
נד ע"א45 חרות על הלוחות וכו' אל תקרי חרות אלא חירות וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רכט
נד ע"א45 חרות על הלוחות וכו', רש"י - חרות משמע חקוק ואינו נמחק לעולם חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' כז
נד ע"א45 חרות על הלוחות חירות מנות הלוי (תשסב) עמ' ג {משיעבוד מלכיות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות חירות שם דרך - כתר תורה עמ' קב, קיא, קמב {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות חירות שם דרך דברים עמ' רו {ממלאך המוות}
נד ע"א45 חרות על הלוחות כו' חירות מהגלות, חירות ממלאך המוות, חירות מהיסורין ישראל באדם פרק א
נד ע"א45 חרות על הלוחות, רש"י - לשון חקיקה צמח דוד (סקאליע) עמ' שמט
נד ע"א45 חרות על הלחות אל תקרי חרות אלא חירות שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קפה
נד ע"א45 לולי חטא העגל לא היתה שכחת התורה באר שרים פרשת תצוה דרוש א אות ב
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלוחות זאת ליעקב דברים עמ' צד, קכא, ר, תפ
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוח"ר לא נשתכחה תורה מישראל תורת מנחם חנ"ט עמ' 97
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלוחות אלמלי לא נשתברו לוחה"ר לא נשתכחה תורה מישראל כו' אין כל אומה ולשון שולטת בהן וכו' תורת מנחם חנ"ג עמ' 380
נד ע"א45 מ"ד חרות על הלחת אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל מנחת אליהו (תשנט) עמ' רעא
נד ע"א45 מאי דכתיב חרות על הלוחות נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כא
נד ע"א45 מאי דכתיב חרות על הלוחות וכו' משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצב
נד ע"א45 משבירת הלוחות נתהוה השכחהחיי נפש ח"א עמ' נא ע"ב
נד ע"א45 ע"י שבירת הלוחות נתהווה השכחה מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תסג
נד ע"א45 עד שלא חטאו ישראל בעגל וכו' התחילו לומדים ושוכחים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רה
נד ע"א45 עד שלא נשתברו הלוחות היו למדין ואינם משכחין לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רל
נד ע"א45 קודם שנשתברו הלוחות היו לומדים ולא משתכחים קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שעז
נד ע"א45 שבירת הלוחות גרמה שכחה לעולםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קסב, רמב
נד ע"א45 שבירת הלוחות גרמה שכחת התורהבהיֹת הבֹקר עמ' רטז
נד ע"א46 אומה ולשון שולטת משנת חיים ויקרא הקדמה אות ב
נד ע"א46 אין כל אומה משנת חיים דברים עמ' ד, קצא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כג
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט וכו' הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלב (עמ' קנ במהד' תשסב)
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולט בהםמשך חכמה דברים פ' ה פס' יח
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קנא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שביב אור עמ' נה, קטז
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן תורת מנחם חלק ס עמ' 377
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנא' חרות, חירות אור אברהם - סידור התפילה עמ' קסא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' נא
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קע
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' א
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קנז, מס' תענית אות קלט
נד ע"א46 אין כל אומה ולשון שולטת בהןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפח
נד ע"א46 אין כל אומה ולשוןאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק טז
נד ע"א46 אין לגוים שליטה בהם כשעוסקים בתורה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לט
נד ע"א46 אל תיקרי אלא חרות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעט
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירות דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סח
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסג ד"ה חרות
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירות מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' כו
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותאבן יהושע עמ' 94
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותבהיֹת הבֹקר עמ' קע, ערג, שכא
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 24
נד ע"א46 אל תיקרי חרות אלא חירותשארית מנחם - מאמרים עמ' ריז
נד ע"א46 אל תיקרי חרות על הלוחות אלא חירות עץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות שם ישראל עמ' קעב {מיצה"ר וממלאך המות}
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעג, ח"ו עמ' שנט
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות זאת זכרון (תשנב) אות קצה
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות חקל יצחק (תשסג) עמ' רעא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מבשרת ציון ח"ד עמ' כג
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלב
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תסא
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות מחשבת זקנים עמ' לט
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות תורת חיים (קאסוב) עמ' קנ
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות תורת מנחם חי"ג עמ' 175 , חט"ז עמ' 182, 196
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירות וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שמח
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותדעת שבת עמ' רעה
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותויקהל משה (אלפלס) דף קיב ע"א
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"ב
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פט
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חירותתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט/צט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מז להספד א ב דף רג ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קסט ע"ב
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חרות נתיבות יצחק ח"ג עמ' תג, תיח, תלח
נד ע"א46 אל תקרי חרות אלא חרותניבי זהב עמ' קז, קצז
נד ע"א46 אלמלא נשתברו לוחות ראשונות לא שלטה בהם אומה ולשון משך חכמה שמות פ' לד פס' כג-ד, פ' לד פס' כז-כח
נד ע"א46 במתן תורה חרות ממלכויות ומיצה"ר רסיסי לילה סי' נב (עמ' 121), נד (עמ' 141), אור זרוע לצדיק עמ' 35, לקוטי מאמרים עמ' 140, מחשבות חרוץ סי' כא (עמ' 193), שיחת מלאכי השרת עמ' 24
נד ע"א46 לא היתה תורה משתכחתאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתצו
נד ע"א46 לא נשתכחה משנת חיים דברים הקדמה ד, ס, קצב
נד ע"א46 לא נשתכחה תורה פרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
נד ע"א46 לא נשתכחה תורה וכו' משנת חיים שמות עמ' קלח, שלו, שלט
נד ע"א46 לא נשתכחה תורה מישראל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה
נד ע"א47 א"א לזכות לתורה בלא שיעשה עצמו כמדבר נתיבות יצחק ח"ג עמ' תלו
נד ע"א47 אין התורה מתקיים אלא במי שמשפיל עצמו שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רנז
נד ע"א47 אין התורה מתקיים אלא במי שמשפיל עצמו כמדבר תפארת משה עמ' רסב
נד ע"א47 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבר פתגמי אורייתא ח"א עמ' נג
נד ע"א47 אין התורה מתקיימת אלא מי שמשים עצמו כמדבר והפקר שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קמא
נד ע"א47 אין התורה נקנית אלא למי שמשפיל דעתו עלי' תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קעד
נד ע"א47 אין התורה שרויה אלא במי שדעתו שפלה עליו פרי נפש חיה ח"ב עמ' סז
נד ע"א47 במי שמשים עצמו כמדבר מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 52 עמ' קסד
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יח, כב, כו
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רטו
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר שערי הישיבה ח"א עמ' רה
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בה התורה נתנה לו במתנה צמח דוד (סקאליע) עמ' רצא, שדמ, תמו, תקז
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר התורה מתקיימת בו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמג, רסה, רעג, רצג, שח, תיח
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' דרך ה' השלם עמ' קיא - מראה דרך
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תלמודו מתקיים שיחות מוסר (תשסב) עמ' קנא
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין דובר צדק עמ' 72
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' קנו
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו וכו'מרפא לשון עמ' עב, רטז, שכ
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר שהכל דשין עליו תלמודו מתקיים בידו דברי אמונה שמות עמ' פז
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדבר תלמודו מתקיים בידו עלי שור ח"א עמ' עא
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר זה וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' תורה וכו' במתנה תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה כה
נד ע"א47 אם אדם משים עצמו כמדברדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רנו
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר בנין שאול עמ' כז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שח
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר נתיבות יצחק ח"ג עמ' תכז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידומאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ב; ויקהל משה (אלפלס) דרוש א דף ג ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף יא ע"א
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רנא
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' עז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר זה וכו' צלח רכב עמ' ו
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו מחשבת מוסר ח"א עמ' קכח
נד ע"א47 אם משים אדמ עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו של"ה (תשנז) פרשת חוקת טז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר כו' תלמודו מתקיים בידו תורת מנחם חמ"ז עמ' 62
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסד
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו זוכה לתורהאוזן שמואל דף כד ע"ב
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' נו, סז, קלט, קסח, רנט
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו עטרת יהושע ויקרא עמ' סא, קעט, קצז
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשין בו תלמידו מתקיים בידומנחת יואל עמ' קעט, קפא
נד ע"א47 אם משים אדם עצמו כמדברעיונים במשלי עמ' קג
נד ע"א47 אם משים עצמו במדבר תלמודו מתקיים בידו עטרת יהושע בראשית עמ' פב, קכב
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רנו, שי
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר התורה מתקיימת בו לקחת מוסר ח"א עמ' תקעד
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר וכו'מאורי שערים עמ' ז
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר שהכל דשין בו תורת יחיאל במדבר עמ' א
נד ע"א47 אם משים עצמו כמדבר תלמודו מתקייםפירוש המכבי דברים עמ' תנג
נד ע"א47 במדבר שצריך לשום עצמו כמדברכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז
נד ע"א47 במי ששם את עצמו כמדבר באר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ח, במדבר דרוש א אות ו
נד ע"א47 במעמד הר סיני היינו חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכיות תורי זהב (תשעג) עמ' שפט
נד ע"א47 דברי תורה מתקיימין במי שמשפיל עצמו שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כח
נד ע"א47 המשים עצמו במדבר שהכל דשין עליו תלמודו מתקיים בידו עבודת עבודה (תשסד) עמ' כא
נד ע"א47 המשים עצמו כמדבר מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רי
נד ע"א47 התורה מתקיימת במי שמשים עצמו כעפר חכמת התורה ויצא עמ' רי
נד ע"א47 התורה ניתנה הפקר לכל כמדבר בך יברך ישראל (תשסח) עמ' יח
נד ע"א47 וממדבר מתנה - נדרש על התורהדרך חיים (תשלה) עמ' תרע
נד ע"א47 וממדבר מתנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלח
נד ע"א47 וממדבר מתנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
נד ע"א47 וממדבר מתנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעז
נד ע"א47 וממדבר מתנה נשמת חיים (ברלין) עמ' שיב
נד ע"א47 וממדבר מתנה עלי שור ח"א עמ' כ
נד ע"א47 וממדבר מתנה שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריט
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משום עצמו כמדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו וכו' לחמי תודה דף צו ע"א, ריט ע"ב
נד ע"א47 וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו בית יצחק (ויינברגר) עמ' ריג
נד ע"א47 וממדבר מתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז, תפט
נד ע"א47 חירות מנחת יהודה (פתיה) עמ' 105 {ממלאך המות}
נד ע"א47 חירות ממלכויות דרשות מהר"ם בנעט עמ' נה
נד ע"א47 חירות משכחה, אדם לומד ואינו משכח תלמודו עוז לו בך מאמר ו אות ה
נד ע"א47 ישים עצמו כמדבר משמרת איתמר (תשסז) עמ' קלד, קפג, קפז, רמג, תה, תפו, תכו
נד ע"א47 ישפיל עצמו כמדבר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריז
נד ע"א47 כמדבר שהכל דשין בו בנין שאול עמ' קפה
נד ע"א47 מ"ד וממדבר מתנה כו' ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המקלט בית ח
נד ע"א47 מ"ד ממדבר מתנה כו' איש אמונים דף לא ע"א
נד ע"א47 מאי דכתיב וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיב, רעז
נד ע"א47 מאי דכתיב וממדבר מתנה וגו' אם משים אדם עצמו כמדבר וכו' כבוד לאיש פתיחה דף ב ע"ב
נד ע"א47 מי שמשים עצמו כמדבר צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעה
נד ע"א47 מי שעושה עצמו כהפקר זוכה לתורה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שעו
נד ע"א47 ממדבר מתנה אמרי אש (טאוב) עמ' קיח
נד ע"א47 ממדבר מתנה באר ראי (רוזן) הקדמה אות ב
נד ע"א47 ממדבר מתנה אם אדם משים עצמו כמדבר וכו'למחר אעתיר עמ' רפט
נד ע"א47 ממדבר מתנה התורה אינו מתקיימת כי אם מי שמשים עצמו כמדבר כתונת פסים (תשעא) עמ' קעה
נד ע"א47 ממדבר מתנה זה המשים עצמו כמדבר משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכב, קצב
נד ע"א47 ממדבר מתנה מי שמפקיר עצמו כמדבר יכול לקבל התורה להורות נתן דברים עמ' לב
נד ע"א47 ממדבר מתנה קאי על הת"ח שישים עצמו כהפקר אגרא דכלה ח"ג עמ' ר
נד ע"א47 מפני מה ניתנה תורה במדבררוח חיים (חיד"א) עמ' רח
נד ע"א47 משים עצמו כמדבר אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפח
נד ע"א47 משים עצמו כמדבר דרכי החיים ח"א עמ' שנח
נד ע"א47 שמשים עצמו כמדבר זאת זכרון (תשנב) אות כג
נד ע"א48 רבא וכו' הוה ליה מילתא לרב יוסף וכו' אמר איזיל ואיפייסייה, אזל אשכחיה לשמעיה דקא מזיג ליה כסא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' צה, קד
נד ע"א50 דמי האי מזיגא למזיגא דרבא נועם הברכה עמ' נג
נד ע"א50 דמי האי מזיגאיד יצחק עמ' קפג ס"ק א [הלכה]
נד ע"א51 א"ל לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי נתיבות יצחק ח"ג עמ' קא
נד ע"א51 א"ל לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' נד
נד ע"א51 אמר ליה לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קלט
נד ע"א51 אמר ליה רב יוסף לרבא לא תיתב אכרעך וכו' ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביהו שנאמר כל גיא ינשא וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפ, תלז, תמד, תמט, תצא
נד ע"א51 וממדבר מתנה אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סג, קג, קלח-קלט, ריט, רנא, תג, תקיח
נד ע"א51 וממדבר מתנה אם משי' אדם עצמו כמדבר תורה נתנה לו במתנהויקהל משה (אלפלס) דף ג ע"ב
נד ע"א51 לא תיתיב אכרעך עד דמפרשת לי הני קראיתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה אם משים אדם עצמו כמדבר תורה ניתנה לופרי צדיק וירא אות ד, לחנוכה אות כה, יתרו אות ב, במדבר אות א, ר"ח סיון אות ג, ד, חקת אות טו
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו וכו' חכמה ומוסר ח"ב עמ' פב, שו
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביהו שנאמר כל גיא ינשא צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' יב, שכט, תע, תצח, תקיח
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וכו' וממתנה נחליאל וכו' דברי ברוך ח"ב סי' ל אות י
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות וכו' דרך ישרה עמ' שנז
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 416
נד ע"א51 מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' פג
נד ע"א51 ממדבר מחנה וממתנה נחליאל דברי מנחם (היימליך) עמ' שפח
נד ע"א51 ממדבר מתנה אם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה ונחלו א-ל עולה לגדולה ואם מגיס דעתו הקב"ה משפילו וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלה {היסוד לתורה ענוה והסתפקות במועט, ועי"ז עולה למדרגות נעלות; עובדא של הרבי ר' שמעלקא וההפלאה אצל המגיד ממזריטש; פי' הגר"נ אדלר ליורדי הים באניות וכו'; מתנה היא בעין יפה}
נד ע"א51 ממדבר מתנה מי שמשים עצמו כמדבר התורה ניתנה לו במתנה שמע יעקב (זיידא) עמ' קסד
נד ע"א51 כל השם עצמו כמדבר מקבל תורה במתנה בין המשפתים בראשית עמ' קיד
נד ע"א51 עושה עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיח
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסא, ריז
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' התורה ניתנה לו במתנה וכו' מטר השמים (תשנז) עמ' נד, קלב
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו כו' עקבי אבירים (תשסה) עמ' רנב, רעז, רפ, שט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקמז, שמות עמ' תקנז, תקעו, תרכב, במדבר עמ' כז-כט, קי, רצה, תצג-תצו, דברים עמ' תתיג, יהושע-שמואל עמ' קע
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו וכו' מבמות הגיא פי' כשמגביה עצמו וכו' משפילו צפנת פענח (תשסו) עמ' כח, שכו, שלט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' עט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ח, שיט
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעג, רנז, שה
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלז
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה נצח ישראל (הרטמן) עמ' רסח הערה 153
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפד
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכו' וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מט, תתקסט, תתקצא, א'רסז, א'שסו
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה נתנה לו במתנה זכרון אליעזר עמ' קטז, קנח
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה נתנת לו במתנה אור חדש פתיחה אות 250
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה עלי שור ח"ב עמ' רלד
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה שמלת אליעזר ח"ב עמ' ח, ל, שלב
נד ע"א52 אם אדם משים עצמו כמדבר תורה נתנה לו במתנה עטרת יהושע במדבר עמ' קלז
נד ע"א52 אם משים אדם עצמו במדבר זה שהכל דשים בו תורה נתנה לו במתנה אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מ
נד ע"א52 אם משים אדם עצמו כמדבר כו' תורה ניתנה לו במתנה שביב אור עמ' ער
נד ע"א52 אם משים עצמו במדבר שהכל דשין בו תורה נתנה לו וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעט, רי
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנת לו במתנה וכו' שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רכט, רלג
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר ניתנת לו במתנהברכת חיים ח"ב עמ' 98
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר נתנת לו במתנה חנן אלקים עמ' נז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, קל, מקראי קדש (תשנג) עמ' קיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לד
נד ע"א52 אם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו במתנה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעו
נד ע"א52 המשים עצמו כמדבר עליה, התורה נתנה לו במתנה המוסר והדעת בראשית עמ' יב
נד ע"א52 המשים עצמו כמדבר תורה נתנה לו משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רו
נד ע"א52 העושה עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה המאור הגדול (גר"א) עמ' שב
נד ע"א52 התורה נקראת מתנה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קי*
נד ע"א52 מי שמשים עצמו כמדבר התורה ניתנה לו במתנה דגל מחנה יהודה עמ' שיח
נד ע"א52 מי שמשים עצמו כמדבר נותנין לו התורה במתנהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קמ
נד ע"א52 מי שמשים עצמו כמדבר שהכל דשין בו התורה נתנה לו במתנה מאור עינים (תשעה) עמ' רצ
נד ע"א52 תורה ניתנה לו במתנה אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 202-203 {אע"פ שמנהיג הציבור עוסק בלימודים הדרושים להם, ולו אישית אין תועלת מהם, הקב"ה יחונן אותו ידיעה בלימודים הגבוהים הנחוצים לו עצמו לפי גדולתו}
נד ע"א53 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-ל וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שמ, במדבר עמ' תצד
נד ע"א53 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל מצווה ועושה ח"א עמ' תקלא
נד ע"א53 וכיון שניתנה לו במתנה נחלו א-לצמח מנחם - הקדמה דף ב ע"ג
נד ע"א53 וכיון שנתנה לו במתנה נחלו א-ל וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריח
נד ע"א53 וממתנה נחליאל כיון שנחלו אל עולה לגדולה ואם מגיס דעתו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו כתונת פסים (תשעא) עמ' כו, שי
נד ע"א53 ומנחליאל במות עולה לגדולה ואם מגיס דעתו משפילו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שז
נד ע"א53 כיון שנחלו לאל עולה לגדולה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכב
נד ע"א53 כיון שניתנה לו במתנה נחלו אלצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
נד ע"א53 כיון שנתנה לו במתנה נחלו אל אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצא, שו
נד ע"א53 ע"י התורה מתעלה ואם הגיס לבו הקב"ה משפילו ואם חוזר הקב"ה מגביהו מטר השמים (תשנז) עמ' קכח, קלד
נד ע"א54 אם הגיס דעתו הקדוש ברוך הוא משפילופנים יפות על תהלים עמ' של
נד ע"א54 אם מגיס דעתו הקב"ה משפילוחובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סה
נד ע"א54 אם מגיס לבו הקב"ה משפילו אגרא דכלה ח"ג עמ' שכא
נד ע"א54 אם מגיס לבו הקב"ה משפילו ברכת אברהם (תשנד) עמ' קיז
נד ע"א54 אם מתגאה הוא יורד תורת חיים (קאסוב) עמ' קפג
נד ע"א54 הגיא רומז על השפלות אמרות ה' השלם ח"ו עמ' עב
נד ע"א54 המגיס דעתו הקב"ה משפילו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שז, ויקרא-במדבר עמ' שמד
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו באר ראי (רוזן) תורה סי' יד אות א
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' מח, ח"ה עמ' כג, ח"ו עמ' מג
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קיג, קנט
נד ע"א54 ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשא כתונת פסים (תשעא) עמ' רסד
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו עטרת יהושע ויקרא עמ' סא, קעט
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טו
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו וכו' ואם חוזר בו הקב"ה מגביהוכתונת פסים (תשמה) פרשת צו ד ע"א, קרח מ ע"ב
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא, ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרט, דברים עמ' מט, רלט
נד ע"א54 ואם מגיס לבו הקדוש ברוך הוא משפילו שנאמר ומבמות הגיא דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכז
נד ע"א54 ומבמות הגיא וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' שעז
נד ע"א54 מי שמשפיל עצמו הקב"ה מגביהו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קל
נד ע"א55 משים עצמו כחיה רנת יצחק תהלים עמ' רצא, דברי הימים עמ' קיט
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה וכו' אור ישע (ראפשיץ) עמ' א
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו הדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים בידו שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' א
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו ורש"י זאת ליעקב דברים עמ' פט
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רס
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ח
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' ואם עושה כן וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמד
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נז
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' מא
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת תלמודו מתקיים מצווה ועושה ח"א עמ' תפו
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רכז, רח, רמט
נד ע"א55 אם אדם משים עצמו כחיהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נה
נד ע"א55 אם משים אדם את עצמו כחיה זוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מ
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה הדרת אליהו דרוש א סי' ו ד"ה ואמר הנביא
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת או שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק טו
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלתמאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פו ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף י ע"ב
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיה שדורסת ואוכלת שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קו
נד ע"א55 אם משים אדם עצמו כחיהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ל
נד ע"א55 אם משים האדם עצמו כחיה זונתיבות עולם ח"א עמ' יב
נד ע"א55 אם משים עצמו כחיה כרם פתחיה כרם ב גפן ע
נד ע"א55 אם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמט
נד ע"א55 חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלקים, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
נד ע"א55 משים עצמו כחיה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 601
נד ע"א56 כחיה זו שדורסת ואוכלת, ורש"י בית ישי - דרשות עמ' רלא
נד ע"א56 שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידופרי צדיק פ' שקלים אות א
נד ע"א57 העוסק בתורה הקב"ה בעצמו מכין לו סעודה שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קעב
נד ע"א57 ואם עושה כן הקב"ה עושה לו סעודה בעצמו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ה
נד ע"א57 ואם עשה כן הקב"ה עושה לו סעודה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קז
נד ע"א58 דברי תורה נמשלו לתאנה אמרי נועם (מועדים) סי' ה, ז, לשבועות [מבן המחבר]
נד ע"א58 למה נמשלה ד"ת כתאנה ס' המאמרים (רש"ב) תרעח עמ' 27
נד ע"א58 למה נמשלה תורה לתאנים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריח
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת בתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יא
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת כתאנה וכו' שביב אור עמ' טז, יז
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת כתאנהאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ט
נד ע"א58 למה נמשלו ד"ת לתאנה דברי חנינא - ת"ת עמ' קסב
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' יג
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' יג
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' טו
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' נב, תפב
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה נתיבות יצחק ח"ג עמ' תנט
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כ
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' לחם רב על סדור התפילה אות מג
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - ספר החיים עמ' קסו
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כד
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנה וכו' למה נמשלו דברי תורה בדדבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קכג-קכד
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה כתאנהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד ע"א58 למה נמשלו דברי תורה לתאנה מה התאנה כו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בה מוצא בה טעם ישראל באדם פרק ח
נד ע"א58 מאי דכתיב נוצר תאנה יאכל פריה נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' צב
נד ע"א58 מה תאנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
נד ע"א58 מה תאנה זו וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רב
נד ע"א58 מה תאנה זו כ"ז שאדם ממשמש בה וכו' אף ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן וכו' תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קג הערה קנא
נד ע"א58 מה תאנה זו כל זמן כו' ביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק יט
נד ע"א58 מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, אף דברי תורה וכו' שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 258
נד ע"א58 נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלו דברי תורה בתאנה עטרת ישועה (תשסד) אות קיט, קכא לשבועות
נד ע"א58 נוצר תאנה יאכל פריה מה תאנה וכו', ומהרש"א אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות א, סי' ד אות ג
נד ע"א58 נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלו ד"ת כתאנה וכו' למה נמשלו ר"ת לאילת וכו' דדיה ירווך וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' שג
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנהכרם פתחיה מבוא שריג ב
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנים משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנט
נד ע"א58 נמשלו דברי תורה לתאנה ולדדנפש חיה על ב"מ - בהקדמה
נד ע"א58 תורה נמשלה לתאנהאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
נד ע"א58 נמשלו ד"ת לתאנה דברי חנינא - ת"ת עמ' נט
נד ע"א רש"י - אבן זו שאינה נמחית מפני דריסת רגלי בני ארם, כך לחייו אינן נלאין מלחזור על למודו וללמד לאחריםצמח דוד (סקאליע) עמ' שמב
נד ע"א רש"י - זכה - שיש לו מזל טוב כתונת פסים (תשעא) עמ' קכ, קלג
נד ע"א רש"י - זכה דאית ליה מזלא שבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק כט
נד ע"א רש"י - זכה שיש לו מזל טוב לא זכה וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסח
נד ע"א רש"י - זכה, מצד המזל שמזלו טוב צפנת פענח (תשסו) עמ' קלא
נד ע"א רש"י - זכה, מצד המזל, שמזלו טוב וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפו
נד ע"א רש"י - חטוף אכול דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי היום ישנו ולמחר איננו, דומה לחופה שהולכת מהרקדושת יצחק עמ' ט
נד ע"א רש"י - חרות משמע שחקוק ואינו נמחק לעולם דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' ריג
נד ע"א רש"י - כאבן זו שאינה נמחת מפני דריסת רגלי בני אדם כך לחייו אינן נלאין וכו' שיחות ר' ראובן עמ' יב
נד ע"א רש"י - כהלולא, היום ישנו ולמחר איננו דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פו
נד ע"א רש"י - מתבשמין שלומד תורה לתלמידים עטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
נד ע"א רש"י - ניתנה לו התורה במתנה - שאינו משכחה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רסז
נד ע"א רש"י - שהיום ישנו ולמחר איננו, ודומה לחופה שהולכת מהר שם עולם (תשסו) עמ' קנז[יג]
נד ע"א רש"י - שמזלזל נפשו על התורה ואינו חושש לכבודו שבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק טו
נד ע"א רש"י - תשמרם בבטנך עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיז
נד ע"א רש"י ד"ה אימתי שמחה לאישאהבת עולם (תשס) עמ' לב
נד ע"א רש"י ד"ה בל מנע סלהאהבת עולם (תשס) עמ' לד
נד ע"א רש"י ד"ה ונראה מגילת סמנים עמ' לח
נד ע"א רש"י ד"ה חרות - משמע חקוק ואינו נמחק לעולם דברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
נד ע"א רש"י ד"ה לאפירושי ראשונים
נד ע"א רש"י ד"ה נוצצין - בני אדם דומין לעשבי השדהבארות המים (תשסט) עמ' כט
נד ע"א רש"י ד"ה שמסרחת - שדרך ת"ח להקפיד על מאכלן דרך גדולה וכבודדרשות שבט הלוי עמ' רכט
נד ע"א מהרש"א ד"ה רפאות - ולא שייך בזה אסור לאדם להתרפאות בדברי תורה וכו' שלא יבא לידי חולי ממש וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' לג
נד ע"ב02 אף דברי תורה וכו' שהוגה בהן מוצא טעם רסיסי לילה סי' לט (עמ' 170), דובר צדק עמ' 59' *62-61
נד ע"ב02 אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעז ד"ה דוד
נד ע"ב02 אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מצווה ועושה ח"א עמ' תפג, תקמט
נד ע"ב02 אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לג, קצד
נד ע"ב02 בכל עת שממשמש בתורה ימצא בו טעם נזר הקדש ח"א עמ' רסג
נד ע"ב02 ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' טו, סא
נד ע"ב02 ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם שביב אור עמ' יז, יח
נד ע"ב02 ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רצג
נד ע"ב02 ד"ת כל זמן שהאדם הוגה מוצא טעם משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עד
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם מחשבת מוסר ח"א עמ' תקפט
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעםמערכי לב (בר שאול) עמ' 111
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שכו
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' עח
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קנה
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שהוגה בהן מוצא בהן טעם שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עו
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שהוגין בה מוצא טעם שמן ראש - ימים נוראים עמ' רלה
נד ע"ב02 דברי תורה כל מה שאדם עוסק בהם מוצא בהם טעם חדש חכמת התורה משפטים עמ' שפא
נד ע"ב02 דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מחשבת מוסר ח"ב עמ' תלח
נד ע"ב02 כ"ז שאדם הוגה בהן כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף עו ע"ג
נד ע"ב02 כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שד
נד ע"ב02 כל זמן שאדם הוגה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' נא
נד ע"ב02 כל זמן שהאדם הוגה בדברי תורה מוצא בהן טעם עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קטז
נד ע"ב02 כל זמן שהוגה בהן מוציא בהן טעם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שא
נד ע"ב02 כל זמן שממשמש בהם מוצא בהם טעם קשוטי כלה (תשסג) עמ' קמט
נד ע"ב02 כל זמן שמשמשין בהן מוצא בו טעם זכרון משלי עמ' סב אות קעב
נד ע"ב02 תורה כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שמג
נד ע"ב03 מאי דכתיב אילת אהבים וגו' לומר לך מה אילה זו וכו', ורש"י ומהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' יד, ל
נד ע"ב03 מאי דכתיב אילת אהבים ויעלת חן וגו' למה נמשלו דברי תורה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ה
נד ע"ב03 מאי דכתיב אילת אהבים ויעלת חן כו' למה נמשלו ד"ת לאילת וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' לד
נד ע"ב03 מוצא בהן טעם דרכי החיים ח"א עמ' רסז
נד ע"ב04 אילת אהבים ויעלת חן אילה זו רחמה צר וחביבה על בעלה כשעה ראשונה אור לשמים (תשסג) עמ' פד, קצא
נד ע"ב04 אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא טעם כך דברי תורה הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' קג
נד ע"ב04 אילת אהבים ויעלת חן זה התורה שים שלום עמ' רכב
נד ע"ב04 למה נמשלה ד"ת לאילהכלי יקר (תשמח) עמ' קנז
נד ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לאילה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' עד
נד ע"ב04 למה נמשלו ד"ת לאילה וכו' נתיב מצותיך (תשסח) עמ' פז, קט
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה כאילה וכו' לחמי תודה דף קיב ע"א
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה כאילהכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת הברכה דף רסג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילה אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 297
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילה וכו' אף דברי תורה חביבים על לומדיהן וכו' לחם רב על סדור התפילה אות א' שלו
נד ע"ב04 למה נמשלו דברי תורה לאילה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש כח עמ' קצב
נד ע"ב04 מפני מה נמשלו דברי תורה כאילה וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כד
נד ע"ב04 מפני מה נמשלו דברי תורה כאילה וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מבשר טוב - ספר החיים עמ' קסו
נד ע"ב05 מה אילה וכו' וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, אף דברי תורה חביבין על לומדיהן קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רנה
נד ע"ב05 מה אילה זו חביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה וכו'אלומת יוסף דף א ע"ב
נד ע"ב05 מה אילה רחמה צר לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמז
נד ע"ב05 מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה וכו' אף דברי תורה חביבין וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שלז
נד ע"ב05 מה אילה רחמה צר וכו' אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"א
נד ע"ב06 אילה זו שפתחה סתום ורחמה צר וחביבה על בעלה, אילת אהבים ויעלת חן לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"א
נד ע"ב06 אילה חביבה על בעלה משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמ
נד ע"ב06 אילה רחמה צר זאת זכרון (תשנב) אות צט
נד ע"ב06 אילה רחמה צר זכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות יא
נד ע"ב06 אילה רחמה צר תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' עט
נד ע"ב06 אילה שרחמה צר אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ט
נד ע"ב07 אף ד"ת חביבין כשעה ראשונה אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תנב
נד ע"ב07 אף ד"ת חביבין על לומדיהן כשעה ראשונה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' סד
נד ע"ב07 אף דברי תורה חביבין על לומדיהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לב
נד ע"ב07 אף דברי תורה חביבין על לומדיהן קשוטי כלה ח"ט אות צח
נד ע"ב07 ד"ת חביבין על לומדיהן כל שעה ראשית דעת (אטון) עמ' קמה
נד ע"ב07 ד"ת חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה שביב אור עמ' טז, יז
נד ע"ב07 ד"ת חביבין על לומדיהן כשעה ראשונה, ומהרש"א להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' נג
נד ע"ב07 דברי תורה חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונהמערכי לב (בר שאול) עמ' 112
נד ע"ב09 התורה מעלת חן על לומדיה עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' טו
נד ע"ב09 ויעלת חן וכו' שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קס
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסה, קעא
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלו
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' עג
נד ע"ב09 ויעלת חן שמעלת חן על לומדיהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לג
נד ע"ב09 שמעלת חן על לומדיה ראשית דעת (אטון) עמ' שלה
נד ע"ב10 ד"ת נמשלו לשדים כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה טעם חדש אגרא דכלה ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' פח, ח"ג עמ' רכה
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שכח
נד ע"ב10 'דדיה ירווך בכל עת' וכו' דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם שירי משכיל כלל ב פרט ב
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת וגו' מה התינוק טועם בכל יום טעם חדש וכו' בית יעקב (תשסא) עמ' רכז
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת וכו' כ"ז שהתינוק ממשמש וכו'קול ששון (גולדברג) אות כג
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו ד"ת וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תסט
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו ד"ת כדד וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' רג
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה וכו' מאור עינים (תשעט) עמ' רמט
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה וכו' מאור עינים (תשנח) עמ' קמט
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנח, רעט, רצ
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דעת תורה שמות עמ' קב, במדבר עמ' נו
נד ע"ב10 דדיה ירווך בכל עת מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו אתה מוצא בו טעם אף דברי תורה כן מאור עינים (תשעה) עמ' רמט, תרסט, תשס, תתפא
נד ע"ב10 דומה התורה כמו השדיים כל זמן שהתינוק מוצץ מוציא חלב אחרת וחדשה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כב
נד ע"ב10 התורה נמשלה לדד שכל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בה טעם עטרת יהושע ויקרא עמ' קמג
נד ע"ב10 התורה נמשלה לדד שכל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בה טעם שבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ד
נד ע"ב10 התורה נמשלה לחלב אמרי נועם (מועדים) סי' יג לשבועות [מבן המחבר]
נד ע"ב10 התורה נמשלה לחלב עטרת ישועה (תשסד) אות טז לשבועות
נד ע"ב10 למה נמשלה דברי תורה כדדבני יששכר ח"א דף כד ע"א, קמח ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלה תורה כדד מה דד זה כ"ז שהתינוק וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צא
נד ע"ב10 למה נמשלה תורה כדדאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת כדד וכו' דברי יואל פ' ויקרא דף לט ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת כדד וכו' דברי יואל פ' יתרו דף יז ע"א, פ' משפטים דף קט ע"ב, פ' תרומה דף רד ע"א
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת כדד מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רמ עמ' שלח
נד ע"ב10 למה נמשלו ד"ת לדדבציר אליעזר ח"א הקדמה עמ' 1
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא ח, ט
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפו
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצא
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קא
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' י
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תכד
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אגרת הטיול (תשעה) עמ' סה, שנה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד וכו', ומהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כ, כג
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפא
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדד מה דד כל זמן דמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 102
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה כדדלקוטי משלי פרק כא פסוק ה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד וכו' שהוגה בהן מוצא טעםפרי צדיק משפטים אות ה
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד מה דד זה כו' אף דברי תורה כל זמן כו' מוצא בה טעם ישראל באדם פרק ח
נד ע"ב10 למה נמשלו דברי תורה לדד מה דד זה כל זמן וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רח
נד ע"ב10 נמשלה התורה לשדיים וכו' מטר השמים (תשנז) עמ' קמא
נד ע"ב10 נמשלה תורה כדד שכל זמן שממשמש בה מוצא בה טעםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ר
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד הכתב והקבלה דברים פ"ה פסוק יט
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' סו
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב וכו' ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ג
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת כדד מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשכו
נד ע"ב10 נמשלו ד"ת לדדכרם פתחיה גפן יב שריג ד
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה וכו׳ כל זמן שהתינוק ממשמש וכו׳ אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כו
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה כדד ביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק ה
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה כדד בין המשפתים שמות עמ' קסה
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה כדד שערי הישיבה ח"א עמ' קסט
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורה לדד דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תט
נד ע"ב10 נמשלו דברי תורת לשדיים שהתינוק מוצא בהם טעם תמיד כל זמן שמוצץ בהם כך בד"ת כל זמן שמעמיקים בהן מוצאים טעם חשבון הנפש (תשעה) עמ' רכז
נד ע"ב10 תורה נמשלה לדד מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שסד
נד ע"ב10 תורה נמשלה לדדכלי יקר (תשמח) עמ' שצג
נד ע"ב10 תורה נמשלה לדדעיונים במשלי עמ' סה
נד ע"ב10 תורה נמשלה לחלב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כא
נד ע"ב11 כל זמן שתינוק יונק מוצא בו טעם אור יחזקאל - מכתבים עמ' מד, מז
נד ע"ב11 מה דד זה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רלו
נד ע"ב11 מה דד זה וכו' אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רב
נד ע"ב11 מה דד זה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קיא
נד ע"ב11 מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם חכמה ומוסר ח"א עמ' רלב
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בה מוצא בו טעם וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' שפג
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן תפארת צבי שמות עמ' שסח
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן תפארת צבי במדבר עמ' שלד
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קא
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קפח
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הזגה בהם מוצא בהם טעם אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' פד
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בודעת שבת עמ' תנו
נד ע"ב11 מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלבמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עח ע"ב
נד ע"ב11 מה דד כל זמן שהתינוק ממשמש בו יותר וכו' לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנז
נד ע"ב11 מה דד זה כ"ז שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב אף ד"ת כ"ז וכו' תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ג הערה קנא
נד ע"ב11 מה דדים הללו כל זמן שהתינוק יונק מהן מוצא בהן טעם אף דברי תורה כל זמן שהאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםעטרת צבי (טאקסין) דף כז ע"א
נד ע"ב11 מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו הוא מוצא בו טעם אף דברי תורה כן שם עולם (תשסו) עמ' עו
נד ע"ב11 מה הדד הזה כל יום ויום שהתינוק יונק מוצא טעם חדשאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסה, ריט
נד ע"ב11 מה הדד הזה כל שהתינוק ממשמש בה הוא מוצא טעם חדש אור השמש (תשסח) עמ' לד, מב, נב, צ
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כח, תפז
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון וכו' וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורישמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר צורתה של תורה
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א איש מבין ח"א דף ב ע"ב
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א לקוטי שיחות חי"ב עמ' 11
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בן פדת המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קנו
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בן פרת מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלב
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בר פדת שהי' יושב בשוק התחתון של ציפורי וכו' מטר השמים (תשנז) עמ' קו
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד כגון רבי אלעזר בן פרת גדולי מוסר עמ' קכא
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד, ורש"י מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' עדר
נד ע"ב13 באהבתה תשגה תמיד, ורש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיח
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר' אלעזר בן פדת שהיה יושב בשוק התחתון של ציפוריס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לד
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' נה
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפד
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"א שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי נועם המוסר עמ' פח
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"אאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ח פסוק לה
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"מ שהי' יושב ועוסק בתורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכג
נד ע"ב15 אמרו עליו על ר"ע שהיה יושב ועוסק בתורה וכו' דברי יואל פ' וארא דף קפח ע"ב
נד ע"ב15 אמרו עליו על רבי אלעזר וכו' וסדינו מוטל בשוק העליון וכו' פעם אחת בא אדם ליטלו ומצא בו שרץ אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קסט
נד ע"ב15 אמרו עליו על רבי אלעזר שהי' יושב ועוסק בתורה וכו' ואותו תעבוד עמ' מ
נד ע"ב15 אמרו עליו על רביפירושי ראשונים
נד ע"ב15 היה עוסק בתורה בשוק התחתוןאגודות אזוב מדברי דף יד ע"א {אין בזה יוהרא}
נד ע"ב15 ר' אלעזר בן פדת ובו' באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
נד ע"ב15 ר' אלעזר הי' עוסק בתורה בשוק העליוןבני יששכר ח"ב דף צז ע"ג
נד ע"ב15 ר"א בן פדת היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורימסילת ישרים עמ' תקנ
נד ע"ב15 ר"א בן פדת שהיה יושב בשוק צדקת הצדיק סי' רי, שיחת מלאכי השרת עמ' 48
נד ע"ב15 ר"א היה עוסק בתורה בשוק העליון וכסותו מונחת בשוק התחתון אגרא דכלה ח"א עמ' רפז
נד ע"ב15 רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי מצווה ועושה ח"א עמ' קצא
נד ע"ב18 מ"ד רוכבי אתונות כו' מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יג דף כו ע"ד
נד ע"ב18 מאי דכתיב רוכבי אתונות צחורות וכו' אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' יא
נד ע"ב18 מאי דכתיב 'רכבי אתונות' וגו' 'הולכי' אלו בעלי מקרא, 'על דרך' אלו בעלי משנה עטרת ישועה (תשסד) אות קכא לשבועות
נד ע"ב18 תני דבי רב ענן דברי טובה שופטים ח"א עמ' רסז
נד ע"ב19 אלו ת"ח פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
נד ע"ב19 רוכבי אתונות אלו ת"ח שמהלכין מעיר לעיר וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קעו, שה
נד ע"ב19 רוכבי אתונות אלו ת"ח שמהלכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה וכו' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנג
נד ע"ב19 רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים שמהלכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' כד
נד ע"ב19 רוכבי אתונות צחורות אלו ת"חבן אברהם דף קי ע"ג
נד ע"ב19 רוכבי אתונות צחורות אלו תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעירכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עד ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ב/כ דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד ע"ב19 רוכבי אתונות צחורות וכו' אלו ת"ח וכו' אפיקי ים עמ' תא
נד ע"ב19 ת"ח נקראין רוכבין תפארת ישראל (שינקמן) עמ' פ
נד ע"ב19 ת"ח שהולכין מעיר לעיר דרשות מהר"ם בנעט עמ' קע
נד ע"ב21 הולכי - נקראו בעלי מקרא ישמח חיים (תשסה) מע' ה אות לו
נד ע"ב21 הולכי אלו בעלי משנה כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף כ ע"ב קה ע"א
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו שער החצר (תשעב) סי' קלד
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו אלו בעלי תלמוד דברי סופרים סי' לו (עמ' 31), לקוטי מאמרים עמ' 132, 159, צדקת הצדיק סי' קיח, קפג, ריג, דובר צדק עמ' 73, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 243
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו אלו בעלי תלמודפרי צדיק וארא אות ד, ר"ח ניסן אות א, ג, ל"ג בעומר אות ד, במדבר אות ח, ר"ח תמוז אות ה, חקת אות ח
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו 'הולכי' אלו בעלי מקרא, 'על דרך' אלו בעלי משנה וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבועות [מבן המחבר]
נד ע"ב21 הולכי על דרך שיחו וכו' אלו בעלי תלמוד פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכב
נד ע"ב21 יושבי על מדין הם ת"חרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קח
נד ע"ב22 בעלי מקרא בעלי משנה ובעלי גמרא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ז
נד ע"ב22 דרך - נקראו בעלי משנה ישמח חיים (תשסה) מע' ד אות ל
נד ע"ב22 על דרך שיחו אלו בעלי תלמוד ישמח חיים (תשסה) מע' ש אות לו
נד ע"ב22 שיחו אלו בעליפירושי ראשונים
נד ע"ב22 שיחו אלו בעלי תלמוד באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תנד
נד ע"ב22 שיחת חולין של ת"ח צריך לימודנטריקן (תשעד) עמ' קיג
נד ע"ב23 מ"ד לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך וכו', ורש"י מטר השמים (תשנז) עמ' כא
נד ע"ב24 לא יחיה ולא ואריך ימים צייד הרמאי, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמא
נד ע"ב24 לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תעט
נד ע"ב24 לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פג
נד ע"ב24 לא יחרוך צייד הרמאי צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפח
נד ע"ב24 לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאימאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג
נד ע"ב24 לא יחרוך רמיה צידו לא יחי' ולא יאריך ימים צייד הרמאי עטרת יהושע שמות עמ' קעז
נד ע"ב25 משל לאדם שצד צפורים וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' כד
נד ע"ב25 משל לצייד ישמח חיים (תשסה) מע' צ אות כו
נד ע"ב25 צייד הרמאי יחרוך וכו' משל לצייד שצד ציפרים וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעז
נד ע"ב26 צייד משבר כנפי הצפור ביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק כז
נד ע"ב27 מ"ד הון מהבל ימעט ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרד
נד ע"ב27 הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה-נו
נד ע"ב27 מאי דכתיב הוןפירושי ראשונים
נד ע"ב27 מאי וקובץ על יד ירבה אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכח
נד ע"ב28 אם אדם עושה תורתו חבילות חבילות מתמעטנטריקן (תשעד) עמ' קז
נד ע"ב28 אם משים אדם את תורתו חבילות חבילות מתמעטת, ואם קובץ על יד על יד ירבה אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קסז
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילות ממעטתכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד ודף פז ע"ב
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילותנתיבות עולם ח"א עמ' כג
נד ע"ב28 אם משים אדם תורתו חבילות חבילותנתיבות עולם ח"ב עמ' צד
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות וכו' תורת לוי יצחק עמ' שפב
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם לאו וכו' עטרת יהושע שמות עמ' קעז
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות חבילותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמג
נד ע"ב28 אם עושה אדם תורתו חבילות מתמעטשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנה
נד ע"ב28 קובץ על יד דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מא פסוק לה
נד ע"ב28 קובץ על יד ירבה אש דת (אסאד) עמ' רמג
נד ע"ב28 קובץ על יד ירבה דרכי החיים ח"א עמ' קעז
נד ע"ב28 קובץ על יד ירבה וכו' שערי הישיבה ח"א עמ' קכא, ח"ב עמ' ריד
נד ע"ב29 א"ר נחמן בר יצחק אנא עבדתה ואיקיים בידאי מגילת סמנים עמ' ד, קב
נד ע"ב29 אמר רב נחמן בר יצחק אנא עבדתה ואיקיים בידאי הר המוריה עמ' רנב
נד ע"ב29 אמר רב נחמן בר יצחק בדידי הוה עובדא ואתקיים בי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רנט
נד ע"ב29 ידעי רבנן להא מילתאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קפו
נד ע"ב30 אנא עבדתיה ואיקיים בידא, רש"י ותוס' נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' טו אות א, סי' לז אות ה
נד ע"ב30 הלימוד של משה רבנו משמרת איתמר (תשסז) עמ' רעז, שט
נד ע"ב30 הסדר שלמד משה תורה עם בני ישראל וכו' תורת מנחם חי"ב עמ' 113
נד ע"ב30 כיצד סדר וכו'מאורי שערים עמ' כז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה עטרת יהושע ויקרא עמ' קכ, רכז {התורה נאמרה בהקהל}
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה דברי חנינא - ת"ת עמ' לז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וזאת התורה עמ' לב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח, כרך ב ח"א עמ' רא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לה, נז, קח, קמא, רכב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מח, קסה, רעז, רעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכב, שג, כרך ב ח"ב עמ' קמו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעד, ערה, רעו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קמא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה עיוני רש"י במדבר עמ' יד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה פרפרת התורה עמ' תמ, תסט, תרא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שם דרך - הישר והטוב עמ' קיט
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שם דרך - כתר תורה עמ' נו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ז, רצא, שעח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' נח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קכה, קלט, קמא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה שערי הישיבה ח"א עמ' קסד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' דברי יואל פ' מטות דף קפח ע"ב, פ' דברים דף יב ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' להורות נתן דברים עמ' רצד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' לחמי תודה דף ריט ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 37, חי"ב עמ' 53, חט"ז עמ' 206, חכ"ג עמ' 8
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' לקחת מוסר ח"א עמ' שלב, שסד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קנח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רנז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטו, קעו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' רגל ישרה עמ' רנ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' וניעול אהרן וניגמר ממשה וליעיילו בניו וליגמרו מאהרן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נכנס אהרן וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם של"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ט, יב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נכנסו כל העם דברי דוד (טשורטקוב) עמ' י, לב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נמצא ביד הכל ארבעה חכמת התורה אמור עמ' נו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נמצא ביד הכל ארבעה כתב סופר אגדות כאן
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו' נמצא ביד הכל ארבעה רנת יצחק - פרק חלק עמ' רכה, תסד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו'הר יראה מאמר יט
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ס, קכ, ריד, רטז, רלג, שלב, שלז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה וכו', ורש"י תורת מנחם חמ"ד עמ' 9, 119
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה כו' משנת חיים ויקרא עמ' רכג
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' ריג
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד וכו' נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן דברי יואל מועדים ח"ט עמ' א, מז, רכו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד לאהרן ואהרן לבניו פאר יעקב ח"ב עמ' תרסט, תרעז, תשיב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' ל
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' אור אברהם דברים עמ' תצב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' מג, שעג
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' דברי יואל פ' בשלח דף שלג ע"א, פ' פקודי דף תכא ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' דברי יואל פ' חיי שרה דף תצז ע"ב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' ים שמחה עמ' שפח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' להורות נתן במדבר עמ' כו, קנו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' רסז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' שעה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' צלח רכב עמ' ערה, שמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 262
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' אהרן וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן נז, קעז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' נמצא ביד הכל ד' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' נסתלקו זקנים נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן תפארת צבי ויקרא עמ' ריז, רמז
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכי' עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רב, רמה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה כו' נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן תורת מנחם חמ"ט עמ' 31
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו'חמודי צבי שמות עמ' שמב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו וכו' וניעול אהרן וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו מצווה ועושה ח"א עמ' תקכב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שלז, תרצד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמו {ולא נזכר בסדר זה הלימוד יהושע שבודאי יהושע לא היה זז מאצל משה}
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' זכרון אליעזר עמ' קפ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' נכנסו בניו וכו' נכנסו זקנים וכו' נכנסו כל העם וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיז, קכד, קסה
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו וכו' נכנסו בניו ושנה להן וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תסח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו וכו' נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן וכו' דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רמט, פרה עמ' ס
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו פרקו וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה משה שנה פרקו לאהרן וכו' קומץ המנחה (צונץ) דרוש קמב אות א
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה נכנס אהרן ושנה פרקו וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 196
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפ
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהבני יששכר ח"ב דף מד ע"ד
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהדרך חיים (תשלה) עמ' צב
נד ע"ב30 כיצד סדר משנההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהטהרת יו"ט ח"י עמ' רטו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהיושב אהלים עמ' קנח
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהפני יהושע (תשסא) עמ' נט
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, ראה אות יא
נד ע"ב30 כיצד סדר משנהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' טו
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה רנת יצחק תהלים עמ' ק
נד ע"ב30 כיצד סדר משנה, אהרן, בניו, זקנים, כל העםכרם טוביה עמ' קסט
נד ע"ב30 למשה רבינו נמסרה כה"ת כולה ולמדה את בני ישראלשם משמעון (שפירא) עמ' קסב
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלג
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כד ע"ב
נד ע"ב30 משה למד מפי הגבורה ושנה אהרן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנז
נד ע"ב30 סדר הלימוד משה אהרן וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' א
נד ע"ב30 סדר המשנה כו' ביד הכל ארבעה תורת מנחם חנ"ג עמ' 347
נד ע"ב30 סדר המשנה משה ואח"כ אהרן ואח"כ בניו ואח"כ כל ישראל כדי שיהיו ביד כל אחד ד' פעמים בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקב
נד ע"ב30 סדר המשנה שיאמר לאהרן שיאמר לאחרים וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעז
נד ע"ב30 סדר משנה תורת מנחם חנ"ז עמ' 97
נד ע"ב30 סדר משנה כיצד וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' קצב
נד ע"ב31 אהרן נכנס תחילה ואח"כ בניו ואח"כ זקנים ואח"כ כל ישראל שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' מט
נד ע"ב31 ושנה לו משה פרקו הכתב והקבלה שמות פי"ח פסוק טו
נד ע"ב31 משה לימד את התורה ד' פעמים עקבי אבירים (תשעא) עמ' מו
נד ע"ב31 משה לימד ד' פעמים שמן ראש סוכות ח"א עמ' שצט
נד ע"ב31 משה למד עם ישראל המצות ד' פעמים דברי יונה עמ' רסב
נד ע"ב31 משה מה ששומע מפי הגבורה מוסר לאהרן וכו' כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קל
נד ע"ב31 משה רבינו לימד את עמ"י דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' רצ {את טעמי המצוות}
נד ע"ב31 משה רבינו למד עם אהרן הכהן מטר השמים (תשנז) עמ' פח
נד ע"ב31 נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שכז
נד ע"ב31 נכנס אהרן ושנה לו משה פרקו תורת אליהו עמ' קמה
נד ע"ב31 נכנס אהרן ושנה לו פרקו דברי חנינא - ת"ת עמ' יט
נד ע"ב31 נכנס אהרן שנה לו משה פרקו חכמת התורה תצוה עמ' טז
נד ע"ב32 אלעזר ואיתמרגור אריה במדבר פכ"ה הערה 50 {איתמר היה קטן מאלעזר}
נד ע"ב34 כל הפרשיות נאמרו לכל ישראל גור אריה ויקרא פי"ט אות א
נד ע"ב34 כל התורה כולה היה משה מלמד לכל ישראל רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קפג
נד ע"ב35 ארבעה פעמים בלימוד משה רבינו באר ראי (רוזן) תורה סי' יג אות א
נד ע"ב35 ארבעה פעמים לימוד באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' י אות ה
נד ע"ב35 במדבר למדו כולם ד' פעמים לפחות דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' רעג
נד ע"ב36 אהרן ואלעזר היו ת"ח מאכסניא של התורה - פתיחה
נד ע"ב36 יצא משה ושנה להן אהרן פרקו רנת יצחק תענית עמ' לב
נד ע"ב38 אהרן למד מפי משה וכו' מסתייעא מילתא, ורש"י להתקיים בליבו וכו' שירת הפסח אות עה
נד ע"ב38 ד' זמנין חייב לשנות עם תלמידומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סב
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ד' פעמים, ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' ריג
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנא
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עבודת עבודה (תשסד) עמ' קנד
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עטרת יהושע שמות עמ' קעו, רג
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סא
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פע מים וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' ג, לז, קצה
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמיםיד דוד (אופנהיים) עמ' ס
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ד' פעמים פתח טוב עמ' קסד, רמו
נד ע"ב38 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים כמו שעשה משה עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנז
נד ע"ב38 לימוד התורה ארבעה פעמים אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ו אות א
נד ע"ב38 לשנות לתלמידו ארבע פעמיםפניני שבח עמ' קלג
נד ע"ב38 שונה ד' פעמים דרכי החיים ח"א עמ' רסז-ער
נד ע"ב39 התורה מפי הגבורה ניתנה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנח
נד ע"ב39 חייב לשנות וכו' עד שתהא סדורה בפיהםפירוש המכבי דברים עמ' רכו
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו וכו', ומניין עד שתהא סדורה בפיהם וכו', ומניין שחייב להראות לו פנים וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפב
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו כו' ומניין שחייב להראות לו פנים וכו' (ורש"י) תורת מנחם חלק ל עמ' 107
נד ע"ב39 מניין שחייב אדם לשנות לתלמידואמרי יוסף שמות דף עט ע"ג, פג ע"ב
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות וכו' שנאמר ולמדה וכו' ומנין עד שתהא סדורה בפיהם וכו' ומנין שחייב להראות לו פנים וכו' אשר תשים לפניהם תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מח
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמוד עד שילמדנומאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ב
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו וכו' לחמי תודה דף א ע"א
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידיו עד שתהא סדורה בפיהםשם דרך דברים עמ' קכג
נד ע"ב39 מנין שחייב אדם לשנות לתלמידיואמרי יוסף דברים דף כא ע"ג
נד ע"ב39 מנין שחייב לשנות לתלמידו עד שילמדנו באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ד
נד ע"ב39 מנין שחייב לשנות לתלמידיו עד שילמדנו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח
נד ע"ב39 ר"ע אומר וכו' ומניין שחייב להראות לו פנים וכו' מגילת סמנים עמ' ד
נד ע"ב39 ר"ע אומר מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו וכו' ורש"ישמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קעז
נד ע"ב39 שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שיל מדנו דברי חנינא - ת"ת עמ' לג
נד ע"ב40 ולמדה את בנ"י שימה בפיהםתאיר נרי עמ' יז
נד ע"ב40 ומניין עד שתהא סדורה מורשה - שיחות למועדים עמ' קמד
נד ע"ב40 ומנין עד שתהא סדורה בפיהם וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' לז
נד ע"ב40 סדורה בפיהם הכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
נד ע"ב40 עד שתהא סדורה בפיהם המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסב
נד ע"ב41 אשר תשים לפניהם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו {כשולחן ערוך}
נד ע"ב41 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קס
נד ע"ב41 ומניין שחייב להראות לו פנים שנא' ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (ובפוש"י) ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קצו, רד
נד ע"ב41 ומנין שחייב להראות לו פנים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעב
נד ע"ב41 ומנין שחייב להראות לו פנים שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם פאר יעקב ח"ב עמ' תשיח
נד ע"ב41 להראות להם פנים הכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק א = דברים פ"ה פסוק ד
נד ע"ב41 להראות לו פנים לקוטי שיחות חכ"א עמ' 446
נד ע"ב41 להראות לו פנים תורת מנחם חלק לג עמ' 100
נד ע"ב41 להראות לו פניםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 57
נד ע"ב41 מנין שחייב להראות לו פנים גור אריה שמות פכ"א אות ד
נד ע"ב41 מנין שחייב להראות לו פנים דברי חנינא - ת"ת עמ' סה
נד ע"ב41 מנין שחייב להראות לו פנים שנא' אשר תשים לפניהם אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכא
נד ע"ב41 שחייב להראות לו פנים תורת מנחם חל"ה עמ' 97
נד ע"ב41 שחייב להראות לו פנים שנאמר כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ט עמ' 76
נד ע"ב41 תשים לפניהם, ורש"י - לשום לפניהם טעם המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמט, רסג
נד ע"ב42 וליעיילו כולהו ולילפו ממשה כדי לחלוק כבוד לאהרן ולבניו וכבוד לזקנים באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמד
נד ע"ב43 כל ישראל שמעו מפי משה רבינו בעצמו מכיון שמשה רבינו מפי הגבורה גמר, מסתייעא מילתיה דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קג
נד ע"ב43 משה דלמד מפי הגבורה מסתייע מילתא טפיכתנות אור עמ' תקנד, תרלה
נד ע"ב46 דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קנד
נד ע"ב46 הוה תני ליה ארבע מאה זמני שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רנז
נד ע"ב46 המעשה ברב פרידא אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' ריב
נד ע"ב46 זימנא הוה מהדר עמיה ת' זימני וגמר וכו' תפלה למשה (בנימין) עמ' סג
נד ע"ב46 מעשה בר' פרידא אור יחזקאל - מכתבים עמ' יב, נד, קה
נד ע"ב46 מעשה ברבי פרידא מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רסג
נד ע"ב46 מעשה בתלמיד דר' פרידא דמתני ליה ד' מאה זימני ושב ורפא לו עמ' קעג
נד ע"ב46 מעשה דר' פרידא ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפה
נד ע"ב46 מעשה דר' פרידא שלימד עם תלמיד א' ההלכה ד' מאות פעמים ס' חסידים סי' תתקמו
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צח, קנה
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' סו
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קלח
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפד, שצא, תמג
נד ע"ב46 מעשה דרבי פרידא ששנה לתלמידו ד' מאות פעמים גנת אגוז (תשעב) אות מז
נד ע"ב46 ר' פרידא הו"ל ההוא תלמידא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קמד
נד ע"ב46 ר' פרידא הו"ל ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וגמר וכו' הדר תנא ליה ד' מאה פעמים אחריני וכו' נפק בת קול וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רצז
נד ע"ב46 ר' פרידא הו"ל ההוא תלמידא וכו' נפקא בת קלא המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שע, שמות עמ' רמט, רנב, רנה, ויקרא עמ' רלו, דברים עמ' עה, קעח
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה האי תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני ס' חסידים סי' תתקמו
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו' נפקא בת קול וכו' תנו לו זו וזו חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שפח, זמירות עמ' רנז, על התורה תנינא עמ' שנג
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא הוה תני ליה ד' מאה זמניס' הכוונות (שפ) דף מד ע"ב
נד ע"ב46 ר' פרידא הוה ליה כר' תני ליה ארבע מאה זימני משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צ, קח, קט
נד ע"ב46 ר' פרידא הוי לי' תלמידא דהוי תני לי' ד' מאה זימני וגמר וכו' פרדס המלך (תשסט) אות תקעה
נד ע"ב46 ר' פרידא שחזר לתלמיד אחד ד' מאות פעמיםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
נד ע"ב46 ר' פרידא שלמד עם תלמידו ת' פעמים ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' ג
נד ע"ב46 ר' פרידא תני לההוא תלמידא ד' מאה זמנימדבר יהודה (תשסב) עמ' רפא
נד ע"ב46 ר' פרידה היה לו תלמיד שלימדו ארבע מאות פעמים מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קלה, רכה, רכו
נד ע"ב46 ר' פרירא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו' לחמי תודה דף ריט ע"ב
נד ע"ב46 רב פרידא הוה לי' ההוא תלמידא דהווה תני ליה ארבע מאה זימנא וכו' רחמי הרב עמ' פז, קז, קכט
נד ע"ב46 רב פרידא הוה לי' ההוא תלמידא וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' קעח
נד ע"ב46 רב פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וכו' לקט אמרים (שכטר) עמ' כ
נד ע"ב46 רב פרידא שלמד לתלמידו ארבע מאות וכו' מי השלוח (תשסז) ח"א דף רסט
נד ע"ב46 רב פרידא שנה פרקא לתלמידו ד' מאות פעמים ויגד יעקב עמ' עו
נד ע"ב46 רבי פרידא הו"ל תלמידא תני ליה ד' מאה זימני קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עט
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה לי' ההוא תלמידא דהוה תני לי' ארבע מאה וימני תורת מנחם חל"ה עמ' 97
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' כו
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קע, שכד
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני מצווה ועושה ח"א עמ' תקלב
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צז
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו' אמר להם הקב"ה תנו לו זו וזו אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תצח, תצט, תק
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו' נועם המוסר עמ' רו
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 20
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וכו' הדר תני ליה ד' מאה זימני אחריני נפקא בת קלא וכו' דעת תורה שמות עמ' קצ
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' יט
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תנג
נד ע"ב46 רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' דליספו לך ד' מאה שניראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות כ, פרק ז אות לה
נד ע"ב46 רבי פרידא שנה לתלמידו ארבע מאות פעמיםפנים יפות על תהלים עמ' שלז
נד ע"ב46 רבי פרידא תנא ליה ד' מאה זמני מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תלג
נד ע"ב46 רבי פרירא הוה ליה ההוא תלמידא וכו' שביב אור עמ' רלד, רסד
נד ע"ב46 תלמיד של רב פרידה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמג
נד ע"ב46 תלמידו של רבי פרידא אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רי
נד ע"ב46 תלמידו של רבי פרידה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' מח
נד ע"ב46 תני ליה ארבע מאה זימני אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיז
נד ע"ב46 תני ליה ד' מאות זימניכור לזהב ח"ב
נד ע"ב48 איסחאי לדעתאי אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רסא
נד ע"ב49 דתזכי את ודורך לעלמא דאתי אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רפד
נד ע"ב49 לרבי פרידא נאמר או שתחיה ת' שנה, או שתזכה את וכל בני דורך לעלמא דאתי, ויהבי ליה תרתי וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלב
נד ע"ב50 אין התורה מתקיימת אלא בסימנים קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עח
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימנים וכו' ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכה
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימנים שנאמר וכו' זרע שמשון פנחס אות ג
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימנין וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 167
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימניןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
נד ע"ב50 אין התורה נקנית אלא בסימניןשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת משפטים דף מ ע"ב
נד ע"ב50 אין התורה נקנית וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קסו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניםטללי אורות עמ' לו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רמח
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין מגילת סמנים עמ' ג
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין מצווה ועושה ח"א עמ' תפח, תקסד, תריח
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' טו אות ו, סי' לז אות ה
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רטז, ח"ו עמ' רמט, רנו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימנין שנא' שימה בפיהם, אל תקרי שימה אלא סימנה נועם אלימלך (תשסא) עמ' קעו
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןדרך חיים (תשלה) עמ' שלט, תשה
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מד ע"ג
נד ע"ב50 אין תורה נקנית אלא בסימניןפירוש המכבי דברים עמ' רא
נד ע"ב50 אמר להן הקב"ה תנו לו זו וזו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנג
נד ע"ב50 אמר רב חסדא אין התורה נקנית אלא בסימניםחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפה
נד ע"ב50 ר' פרידא האריך ימים ארבע מאות שנה בכדי שיוכל ללמוד עם תלמידמנחת ישראל עמ' קצט
נד ע"ב50 תורה נקנית סימניםצמח מנחם - הקדמה דף א ע"ג
נד ע"ב50 תנו לו זה וזה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלז
נד ע"ב50 תנו לו זו וזו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קנט
נד ע"ב51 אל תקרי שימה אלא סימנה משנת חיים במדבר עמ' קפג
נד ע"ב51 יעשה סימנים בתלמודו מגדל עוז (תשעח) עמ' רכ-רכא
נד ע"ב51 עשה סימנים לתורהיושב אהלים עמ' קפו
נד ע"ב52 אנן מהכא מתנינן לה הציבי לך ציוניםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ב
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים וגו' עשו ציונים לתורה ומאי משמע דהאי ציון לישנא דסימנא הוא דכתיב וכו' נחלת שמעון (אשכנזי) ואתחנן קא
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים וכו' עשו ציונים לתורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רמט
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים לד"ת אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכז
נד ע"ב52 הציבי לך ציונים שימי לך וגו' עשו ציונים לתורה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רן
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שח
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהאהל אלימלך עמ' קכח
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהברכת חיים ח"ב עמ' 63
נד ע"ב52 עשו ציונים לתורהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
נד ע"ב53 ציון על שם ציונים לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רטו
נד ע"ב54 ומודע לבינה תקרא עשה מועדים לתורהדבר טוב עמ' תלד
נד ע"ב54 ומודע לבינה תקרא, עשה מודעים לתורה וכו' עשה מועדים לתורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ריא, רפא
נד ע"ב54 עשה מודעים לתורה וכו' עשה מועדים לתורה אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נז
נד ע"ב54 עשה מועדים לתורהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד
נד ע"ב מהרש"א ד"ה ונמצאחיים לגופא (תשסה) עמ' יח, מב
נד ע"ב רש"י - צריך לשום טעם המיישב תלמודם גור אריה שמות פכ"א הערה 71
נד ע"ב רש"י ד"ה אשר תשים - ולא כתיב תלמדם תועפת ראם (גטיניו) דף לט ע"א
נד ע"ב רש"י ד"ה באהבתהפירושי ראשונים
נד ע"ב רש"י ד"ה כיצד סדר משנה, ויעב"ץ עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנג, תנד
נד ע"ב רש"י ד"ה להראות לו פנים דברי חנינא - ת"ת עמ' לד
נד ע"ב רש"י ד"ה סימנים מגילת סמנים עמ' ו
נד ע"ב רש"י הו"א כשאין אחר בשמאלו חנן אלקים עמ' רלט
נד ע"ב תוס' ד"ה תנו - הא שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים, ואמר להן מעולם לא קדמני אדם לביהמ"ד, ותירצו הא והא גרמי ליהלחמי תודה דף רכ ע"א
נה ע"א02 לא בשמים היא אור אברהם בראשית עמ' סה, סז
נה ע"א02 לא בשמים היא אור אברהם ויקרא עמ' תכ
נה ע"א02 לא בשמים היא דובר צדק עמ' 49
נה ע"א02 לא בשמים היא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצה
נה ע"א02 לא בשמים היא בית שלום מרדכי עמ' רסט
נה ע"א02 לא בשמים היא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
נה ע"א02 לא בשמים היא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נט ע"ד
נה ע"א02 לא בשמים היא מורשה - שיחות למועדים עמ' נ
נה ע"א02 לא בשמים היא מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 59 עמ' קט
נה ע"א02 לא בשמים היא משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקצח
נה ע"א02 לא בשמים היא משנת חיים דברים עמ' תקא
נה ע"א02 לא בשמים היא ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 65)
נה ע"א02 לא בשמים היא פרפרת התורה עמ' תקפז
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפו
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו' אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שלד
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז
נה ע"א02 לא בשמים היאילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"א02 לא בשמים היאפרי צדיק שמות אות ב, בא אות י, פסח אות מו
נה ע"א02 לא בשמים היאצוף דבש (לוין) מאמר ג
נה ע"א02 לא בשמים היאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שג
נה ע"א02 לא בשמים היאתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מה ע"ג
נה ע"א02 לא בשמים היא וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכא
נה ע"א02 לא בשמים היא ולא מעבר לים וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלז {לימוד תורה לשמה; אפי' כונה להתפרסם לש"ש אינה טובה; צוואת החת"ס; הצלחה בתורה היא רק בלשמה, וזו "תורת חסד"; שאיפתנו "אחת שאלתי מאת ד' שבתי בבית ד' וכו'"; ד"ק של החזו"א לעודד שקידה; ריכוז מלא; ניצול ימי ששי ושבת; בשקידה כל א' מזכה הרבים}
נה ע"א02 מאי דכתי' לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' פאר יעקב ח"ד עמ' רעט
נה ע"א02 מאי דכתיב לא בשמים היאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים דף רעג ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף י ע"ב
נה ע"א02 מאי דכתיב לא בשמים וכו' לא תמצא במי שמגביה דעתו בשמיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רלז
נה ע"א02 כי המצוה הזאת אסופת מערכות דברים עמ' רסח {נדרשת על כל התורה שלא כרמב"ן שמפרש אותה על מצות תשובה}
נה ע"א02 כי המצוה הזאת לא נפלאת היא ממך במי התורה עמ' כה {שלא קשה להשיג אותה - הרי צריך מ"ח דברים}
נה ע"א03 לא בשמים היא וכו' אתה צריך לעלות ולא מעבר לים וכו' לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ריט
נה ע"א03 לא בשמים היא וגו' שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה ואם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' לד, לה
נה ע"א03 אילו בשמים היא היית צריך לעלות אחריה אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' צא, קמז
נה ע"א03 אילו בשמים היא צריך אתה לעלות אחריה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסה
נה ע"א03 אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' וכו' תורת מנחם חי"ג עמ' 332
נה ע"א03 אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' וכו' תורת מנחם חכ"ט עמ' 243
נה ע"א03 אם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה בין המשפתים בראשית עמ' קלא
נה ע"א03 לא בשמים היא שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה מאמרי שלמה ח"א עמ' קסה
נה ע"א03 לא בשמים היא שאילו היתה בשמים צריך אתה לעלות אחריה אור אברהם דברים עמ' ש
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים אתה צריך לעשות סולמות שירת דוד (תשסז) עמ' קפב
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחרי' וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 167
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה אור אברהם ברכות עמ' רפב
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צו, רכו
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם הי' וכו' זאת ליעקב דברים עמ' תצג
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם היא בשמים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שסז
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם היתה בשמים היינו צריכים לעלות וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרפו
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה שם עולם (תשסו) עמ' צד
נה ע"א03 שאילו היתה בשמים היית אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מה
נה ע"א03 אילו היתה התורה בשמים וכו' בין המשפתים שמות עמ' רכ
נה ע"א03 אם בשמים אתה צריך לעלות אחריה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רז
נה ע"א03 אתה צריך לעלות אחריה אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תקנז
נה ע"א03 לא בשמים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה שרתי ח"א עמ' רנט
נה ע"א03 שאילו היתה בשמים הייתאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' לה
נה ע"א03 שאילו היתה בשמים וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסח
נה ע"א03 שאם בשמים אתה צריך לעלות אחריה מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קצד
נה ע"א03 שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה עיוני רש"י במדבר עמ' רו
נה ע"א03 שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שיא, דברים עמ' תתצב
נה ע"א03 שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריהלמדנות (תשנח) פ' ניצבים אות קל
נה ע"א03 שאם בשמים היא וכו' משנת חיים שמות עמ' ל
נה ע"א03 שאם בשמים צריך לעלות אחריה בין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות א, פ' אמור אות ג
נה ע"א04 לא מעבר לים היא אם מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שיב
נה ע"א04 לא מעבר לים היא שצריך לחזור אחריה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תח
נה ע"א05 לא בשמים היא אין התורה מצויהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלב
נה ע"א05 לא בשמים היא אין התורה מתקיימת במי במגביה עצמו כשמים כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קח
נה ע"א05 לא בשמים היא וכו' ולא תמצא במי שמרחיב וכו' כים וכו' לא תמצא בגסי רוח ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנו
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' ל
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמז הערה 60
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' יא
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קכו
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים רחמי הרב עמ' קטו
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים כו' לא תמצא בגסי רוח שמגביה עצמו לשמים כתונת פסים (תשעא) עמ' כו, רל
נה ע"א05 לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו כשמים בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצו, תמד
נה ע"א05 לא בשמים היא מי שמשים עצמו כשמים צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתא
נה ע"א05 לא בשמים לא תמצאראש דוד (תשמו) עמ' תקפח ע"ב
נה ע"א05 רבא אמר לא בשמים היא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, צב, רנ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
נה ע"א05 רבא אמר לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכו
נה ע"א06 לא בגסי הרוח שמגביהים עצמן עד לשמים וכו' כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפז
נה ע"א06 לא בשמים במי שמתגאה את עצמו עד שמים ולא בתגרין מאור עינים (תשעה) עמ' תקצו
נה ע"א06 לא בשמים הוא במי שמתגאה וכו'פרדס מרדכי עמ' תרנה
נה ע"א06 לא בשמים הוא לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיב
נה ע"א06 לא תימצא במי שמגביה דעתו עליהפירוש המכבי דברים עמ' רב
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקסט
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו וכו' בגסי הרוח וכו' לא בסחרנים וכו' וברי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' תפב
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה בשמיםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפה, דברים עמ' רעא, תשו
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה משמים וכו' לא בגסי הרוח שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רל
נה ע"א06 לא תמצא במי שמגיס דעתו עליה וכו' ואותו תעבוד עמ' פט
נה ע"א06 לא תמצא התורה במי שמגביה דעתו עליה כשמים וכו' ולא בסחרנים ותגריםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קסד
נה ע"א06 לא תמצא התורה במי שמגביה עצמו דרשות מהר"ם חביב עמ' ערה
נה ע"א06 לא תמצא תורה במי שמגביה דעתו וכו' במי שמרחיב דעתודרשות שבט הלוי עמ' קפט
נה ע"א06 לא תמצא תורה במי שמגביה דעתו עליה באר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א אות ב
נה ע"א06 במי שמגביה דעתו חקל יצחק (תשסג) עמ' רד
נה ע"א08 לא בשמים הוא לא תמצא בגסי הרוח שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רסא
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח אגרת הטיול (תשעה) עמ' קנ
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיז
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח ולא בסחרנים ולא בתגרים משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלז {מעלת האדם על הבהמה היא דיבורנו בתורה; תורה נקנית בחבורה; לימוד גמ' ותוס' חיוב בכל יום; להסיח דעת מעניני עוה"ז בעת הלימוד}
נה ע"א08 לא בשמים הוא לא בגסי הרוח וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכג, שלז
נה ע"א08 לא בשמים היא בגסי הרוח ולא מעבר לים היא באותם שהולכים מעבר ליםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפה
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי בגסי הרוח היא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצד הערה 25
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא נצח ישראל (הרטמן) עמ' קנו הערה 91
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קפג, קפז
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח וכו' לא מעבר לים הוא שצריך לחזור אחריה צפנת פענח (תשסו) עמ' צב, רכה, רסח
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי הרוח מצויה בין המשפתים בראשית עמ' רכב
נה ע"א08 לא בשמים היא לא בגסי רוח היאנתיבות עולם ח"א עמ' יב
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' א
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח שרגא המאיר על התורה עמ' יא
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח וכו'אור שרגא עמ' רסא
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי הרוח ולא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צא, קסט, קצח, רלב, רצז, שסו, שצב, תשצט, תתלג, א'שסו
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח תהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ה הערה כט
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח וכו' תורת מנחם חלק מ עמ' 111, 358
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרין מאור עינים (תשעט) עמ' תקפח
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרין מאור עינים (תשנח) עמ' שנו
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסה, תפד
נה ע"א08 לא בשמים היא לא תמצא בגסי רוחכתונת פסים (תשמה) פרשת במדבר כט ע"ג
נה ע"א08 לא בשמים לא תמצא בגסי רוח ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים חכמה ומוסר ח"ב עמ' שו
נה ע"א08 ר' יוחנן אמר וכו' ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
נה ע"א08 ר' יוחנן אמר לא בשמים היא וכו' הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלה
נה ע"א08 ר' יוחנן אמר לא בשמים היא וכו' הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלז
נה ע"א08 רבי יוחנן אמר 'לא בשמים היא' לא תמצא בגסי רוח 'ולא מעבר לים היא' לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים כתב סופר אגדות כאן
נה ע"א09 לא תמצא בגסי רוח אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יז
נה ע"א09 לא תמצא התורה גסי הרוח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלח
נה ע"א09 התורה לא תמצא בגסי רוח סחרנים ותגריםדרך חיים (תשלה) עמ' ריב, תלד, תרצב
נה ע"א09 ולא מעבר לים הוא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים, וגירסת רש"י - לא בסחרנין ולא בתגרין עקבי אבירים (תשסה) עמ' קכו, רכב, שסז
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםמסילת ישרים עמ' תלט
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' כב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' צו, צז
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רל
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה כה, פרק קיט פסוק קסה הערה רעד
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרניםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלב
נה ע"א09 ולא מעבר לים היאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שג
נה ע"א09 ולא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםבינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצג
נה ע"א09 לא מעבר לים הוא לא תמצא את התורה כתגרנים לחמי תודה דף סט ע"ב
נה ע"א09 לא מעבר לים הוא שלא תמצא אותה בסחרנין ותגרנין פניני יחזקאל עמ' רסה
נה ע"א09 לא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים משנת יוסף על התורה ח"א עמ' עט
נה ע"א09 לא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תג, תקיח
נה ע"א09 לא מעבר לים לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים עקבי אבירים (תשעא) עמ' רכג
נה ע"א09 לא תימצא בגסי רוחפירוש המכבי דברים עמ' רב
נה ע"א09 לא תמצא בגסי הרוח מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעג
נה ע"א09 לא תמצא בגסי רוח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 99
נה ע"א09 לא תמצא תורה בגסי הרוח דובר צדק עמ' 41
נה ע"א09 תורה לא נמצאת בבעלי גאוה ובסוחרים שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קפא
נה ע"א09 ולא מעבר לים הוא שאין התורה מתקיים במי שפורש לים בך יברך ישראל (תשסח) עמ' לז
נה ע"א09 ולא מעבר לים הוא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםחמודי צבי שמות עמ' שלה
נה ע"א09 ולא מעבר לים היא לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קט
נה ע"א10 אינה מצויה לא בתוכנין ולא בסחרנין חכמת התורה לך לך עמ' קפח, קצ
נה ע"א10 לא תמצא בסחרנים ובתגרים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ת
נה ע"א10 לא תמצא בסחרנים ולא בתגרים שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנד
נה ע"א10 אין התורה מצויה לא בסחרנים ולא כתגרנים רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קנז
נה ע"א10 אין התורה מצויה בתגרנים וסחרנים הפורשים לימים שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לו
נה ע"א10 אין התורה מתקיים באלו שפורשים ליםנר ישראל חלק ג דף קמב
נה ע"א10 אינה מצויה לא בסחרנים ולא בתגרים חכמת התורה תולדות עמ' תקמ
נה ע"א10 התורה לא תמצא אצל הסחרנים והתגרנים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' לב הערה 32
נה ע"א10 התורה לא תמצא לא בסוחרים ולא בתגרים ויואל משה מאמר ג סי' ו עמ' תט
נה ע"א10 לא במפרשי יםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 79
נה ע"א10 לא בסחרנים ולא בתגרנים היא תורת יחיאל בראשית עמ' תכז
נה ע"א10 לא תמצא במחזרין בעיירות כו' (ורש"י) תורת מנחם חל"ז עמ' 65
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים עמוד הימיני (קלינמן) עמ' סח
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרנים שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נא
נה ע"א10 לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקלא
נה ע"א10 לא תמצא לא בתגרנים ולא בסחרנים תורת אליהו עמ' תמד
נה ע"א10 לא תמצא תורה בתגרנין כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יז
נה ע"א10 לא תמצא תורה לא בתגרנים וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קמט, קנא
נה ע"א10 תורה לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרניםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלב
נה ע"א12 עגולה נותנין לה זויתבריתי יצחק עירובין סי' כ ס"ק יא, טז [הלכה]
נה ע"א18 עיר העשויה כקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יב או"ק א, ב, ג, ס"ק יג, יד, טו [הלכה]
נה ע"א31 פחות מד' אלפים מודדין מן היתרבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"א32 יותר מכאן מודדין מן הקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ד, ו [הלכה]
נה ע"א רש"י - הא דאמרן דצריך לטרוח ולהעמיד סימניןפירוש המכבי דברים עמ' רא
נה ע"א רש"י ד"ה והאבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טז [הלכה]
נה ע"א תוס' ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, טו [הלכה]
נה ע"ב09 וכמה יהא בין יתר לקשתאמרי השכל עמ' 16
נה ע"ב09 כמה בין יתר לקשתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יג [הלכה]
נה ע"ב14 דאי הדר אתי דרך בתיםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יג [הלכה]
נה ע"ב21 בית כנסת שיש בה בית דירהבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"ב22 ארוות סוסיםבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
נה ע"ב30 ומערה אין מתעברת אמר אביי בשיש בניין על פיהאמרי השכל עמ' 16
נה ע"ב32 דירת עראי אינה נמדדת עם העיר וכו' דגלי מדבר קאמרת וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תק
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהם צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מג ע"ג
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהן עצי חיים על התורה עמ' שסג
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מודדין להם אלא מפתח בתיהןחיי נפש ח"ג עמ' שי
נה ע"ב32 יושבי צריפין אין מונים להם אלא מפתח בתיהם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' צה
נה ע"ב32 יושבי צריפין כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כו ע"ד
נה ע"ב32 יושבי צריפין מודדים מפתח בתיהםאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ב
נה ע"ב32 יושבי צריפין מתיב רב חסדא וכו' אין נפנין וכו' ורש"י ד"ה אין נפנין אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פה-פו
נה ע"ב33 ויחנו וכו' מבית הישימות וכו' תלתא פרסי לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' ת
נה ע"ב34 לדידי חזי לי ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קיח
נה ע"ב34 לדידי חזי לי ההוא אתרא והיה בו ג' פרסה על ג' פרסה לחמי תודה דף רכ ע"א
נה ע"ב34 מחנה ישראל היה י"ב מיל טיול בפרדס ח"ב עמ' תיב
נה ע"ב34 מחנה ישראל תלתא פרסי על תלתא פרסי שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קיא
נה ע"ב34 בני ישראל ג' פרסא על ג' פרסא גנא דפלפלי עמ' שטז
נה ע"ב35 וכשהן נפנין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תריח
נה ע"ב35 היו מהלכים כל מחנה ישראל כד"ארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעט
נה ע"ב36 דגלי מדבר וכו' על פי ה' וכו' כמאן דקביע להו, ורש"י לקוטי שיחות חט"ז עמ' 471
נה ע"ב36 דגלי מדבר וכו' על פי ה' יחנו וכו' כמאן דקביע להו דמי לקוטי שיחות ח"ו עמ' 235, 237, חי"ב עמ' 240, חי"ג עמ' 5, 6, 36, חי"ד עמ' 16, ח"כ עמ' 444, חכ"ג עמ' 224
נה ע"ב36 דגלי מדבר כיון דכתיב ע"פ ה' יחנו כמאן דקביעי דמי יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנב
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת ברכת מועדיך לחיים ח"א דף טז ע"ב [נג ע"ב ד"ה והנראה]
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת רנת יצחק יהושע עמ' לב
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת וכו' כמאן דקביע להו דמי הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מו, נט
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו ועל פי ה' יטעו כמאן דקביע להו דמיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ו
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרת כיון דכתיב עפ"י ה' יחנו ועפ"י יסעו כמאן דקביע להו רמי עצי חיים על התורה עמ' שסג, תלו
נה ע"ב36 דגלי מדבר קאמרתמשך חכמה במדבר פ' יב פס' יד
נה ע"ב36 דגלי מדברויקהל משה (וייס) עמ' רכד [הלכה]
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו ע"פ ה' יחנו כו' כמאן דקביע להו דמי ורש"י תורת מנחם חנ"ט עמ' 285, חס"א עמ' 93, 18
נה ע"ב36 כיון דעל פי ה' יחנו נחשב כעיר שכולה כד"א דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כו ע"ד, כז ע"א {קושיה על תנחומא שאומר שמדדו אלפיים תחום סביב דגלי מדבר}
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, כמאן דקביע להו דמי באר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א אות ב
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו ע"פ ה' יחנו כו' כמאן דקביעי להו דמי תורת מנחם חל"ט עמ' 382
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' וגו' כמאן דקביע להו דמיברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' נב
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו וגו' כמאן דקביע להו דמי באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשסב
נה ע"ב36 כיון דכתיב בהו על פי ה' יחנו וגו' כמאן דקביע להו דמי תורת מנחם חלק לב עמ' 270
נה ע"ב36 כיון דכתיב ע"פ ד' יחנו כמאן דקביע וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קלט
נה ע"ב36 כיון דכתיב ע"פ ה' יסעו כמאן דקבוע להו דמי אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' עו
נה ע"ב36 על פי ה' יחנו וכו' כמאן דקביעי להוהחברה והשפעתה מאמר 6 פרק ו, מאמר 25 פרק י
נה ע"ב36 שאני דגלי מדבר כמאן דקביעי דמי עיוני רש"י במדבר עמ' יד, תקעז
נה ע"ב37 כמאן דקביע להו רמי גור אריה שמות פי"ב הערה 505
נה ע"ב37 כמאן דקביעי דמימשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
נה ע"ב38 יושבי צריפין וכו' חייהן אינן חיים דברי סופרים סי' ו (עמ' 51)
נה ע"ב38 יושבי צריפין והולכי מדברות, חייהן אינן חיים מבשר טוב - ספר החיים עמ' יב
נה ע"ב39 חיים בלי הנאה אינם חיים, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קנ
נה ע"ב40 יושבי צריפים כיושבי קברותכתנות אור עמ' קכג
נה ע"ב41 ארור שוכב עם כל וכו' ור' יוחנן אמר מפני שמרגישין זל"ז בטבילה מכשירי מצוה עמ' כו
נה ע"ב41 בנותיהן של יושבי צריפין ארורים מפני שמרגישין זל"ז בטבילה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פב
נה ע"ב42 ותבוא דרך צניעות מן הטבילהשערי תשובה אגה"ת אות נח
נה ע"ב42 מפני שמרגישין זה לזה בטבילה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריא
נה ע"ב42 מפני שמרגישין זה לזה בטבילה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריד
נה ע"ב42 מפני שמרגישין זה לזה וכו' שער יוסף (תקיז) דף ב ע"ד
נה ע"ב43 כל עיר שאין בה ירק אין ת"ח רשאי לדור בתוכה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נט
נה ע"ב43 כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקי דף קנא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' קנג דף סח ע"א
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירק בני שלשים עמ' קיט
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירקבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
נה ע"ב43 עיר שאין בה ירקילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"ב43 ת"ח לא ידור אלא בינת יששכר דף ל ע"א
נה ע"ב רש"י ד"ה דאי הדר אתיבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טו [הלכה]
נה ע"ב תוס' ד"ה ואם לאובריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ז [הלכה]
נו ע"א07 כל עיר שיש בה מעלות ומורדות אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהןיד דוד (אופנהיים) עמ' רלה
נו ע"א07 כל עיר שיש בה מעלות ומידות אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהן מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפ
נו ע"א07 מעלות ומורדות מזקינים בחצי ימיהם קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 48 (סי' נב)
נו ע"א10 עליות ומורדות בירי ונרשפרי אהרן (פסין) עמ' 68
נו ע"א13 וסימניך עגלה בצפון ועקרב בדרום של"ה (תשנז) - מס' יומא אות מט
נו ע"א14 עגלה בצפון אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קעז
נו ע"א16 ביום ארוך זורח מקרן מזרחית צפוניתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמב
נו ע"א16 מקום שהחמה יוצאת ביום ארוך וכו' תורת העולה ח"א פרק ב
נו ע"א16 מקום שהחמה יוצאת ביום ארוך וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' יב
נו ע"א19 תקופת תשרי חמה יוצאת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלד
נו ע"א19 תקופת ניסן ותקופת תשרי, חמה יוצאה בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערבמשך חכמה במדבר פ' כח פס' כג
נו ע"א22 בדרום תמיד זורחת ובצפון תמיד שוקעתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכב
נו ע"א22 הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילה עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקטו
נו ע"א22 וסובב אל צפון בלילה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יט
נו ע"א23 פני מזרח ופני מערב פעמים מהלכתן ופעמים מסבבתן ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 29, 36, 57, 65
נו ע"א24 פעמים מהלכתן ופעמים מסבבתןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מח, ריח
נו ע"א26 לא יצאה חמה מעולם מקרן מזרחית דרומית וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שפו
נו ע"א29 אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום דרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות ס
נו ע"א29 אין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכב
נו ע"א29 תקופה מבשרת ציון ח"ג עמ' נה
נו ע"א29 תקופה דמר שמואל מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עג
נו ע"א37 ואין בין תקופה לתקופה אלא תשעים ואחר יום של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות יג
נו ע"א37 כל שלשה חדשים הם תקופה אחת עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קעד
נו ע"א38 אין לך תקופת ניסן שנופלת בצדק ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' 210
נו ע"א רש"י - מזקינין, מפני הטורח דברי יואל פ' עקב דף סו ע"ב
נו ע"א רש"י - שס"ה ימים בשנה גנא דפלפלי עמ' שמ
נו ע"א רש"י ד"ה ואין תקופה מושכת נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
נו ע"א תוס' ד"ה ואין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלד
נו ע"א תוס' ד"ה ואין ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, ב (עמ' 89)
נו ע"ב צא מהן אלף אמה מגרש הכתב והקבלה במדבר פל"ה פסוק ד {האם האלף כלולים באלפיים שסביב העיר}
נו ע"ב רבוע דנפיק מגו עיגולא מאור עינים (תשעה) עמ' תתמו
נו ע"ב רש"י ד"ה מפנימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
נז ע"א21 אלכסון יותר ארוך עם ב' חומשין טיול בפרדס ח"א עמ' קעה, שעז
נז ע"א21 כל אמה בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא משמרת איתמר (תשסז) עמ' תנד
נז ע"א21 כל אמתא ברבוע אמה וב' חומשי באלכסונה כנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לז
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא וב' חומשי באלכסוןאוהב ישראל דף ריח ע"ב, שמא ע"ב
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' קעד, תריז
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פא
נז ע"א21 כל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי באלכסונא באמונה שלמה עמ' תח
נז ע"א26 ג' כפריםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ט, י, יז, יח [הלכה]
נז ע"א26 שלש עיירות משולשיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קה
נז ע"א26 שלשה כפרים המשולשים עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקנה
נז ע"א27 אם יש בין ב' חיצונים מקמ"א ושליש וכו' לקוטי שיחות חי"ג עמ' 7
נז ע"א28 עשה אמצעי את שלשתן להיות אחד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצב
נז ע"א31 תן חוצה ואחר כך מדוד ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 89
נז ע"א רש"י ד"ה והאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לט
נז ע"א תוס' ד"ה כל אמתא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תעח
נז ע"ב18 והא את הוא דאמרתבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק י [הלכה]
נז ע"ב22 כמה יהא בין חיצון לחיצוןבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו [הלכה]
נז ע"ב30 הכא איכא למימר מליבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, ט, י [הלכה]
נז ע"ב30 ליכא למימר מליבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק יא או"ק ב [הלכה]
נז ע"ב38 תחומין נמדדין בחבל של חמישים אמה שם עולם (תשסו) עמ' קג
נז ע"ב41 הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תא
נז ע"ב רש"י ד"ה איכא בתיםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק טו [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה התםבריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק ו, ט, יז [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה לאדרכי שלום (מרגונאטו) דף קא ע"א
נז ע"ב תוס' ד"ה רב הונא - המשךבריתי יצחק עירובין סי' כב שאלה ג [הלכה]
נח ע"א מקדרין בהרים מקראי קדש (תשנג) עמ' שסב
נח ע"א מניין שאין מודדין אלא בחבל של חמישים אמהאוזן שמואל דף יח ע"א, כב ע"ב
נח ע"א וביד האיש קנה המידה ורש"י רנת יצחק יחזקאל עמ' קנב
נח ע"א קנה המדהאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ז פסוק יא
נח ע"ב אין מקדרין לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט אמרות ה' השלם ח"ה עמ' של
נח ע"ב אין מקדרין לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רצד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קלז
נח ע"ב ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין לומר עד כאן תחום שבת אז שמח עמ' שג
נח ע"ב נאמנין במידי דרבנן דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קצ, קצו, קצז
נט ע"א07 שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל וכו' ותחומין דרבנןזכור לדוד עמ' לא
נט ע"א11 ותחומין דרבנן נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
נט ע"א12 עיר של יחיד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
נט ע"א13 עיר של רבים וכו'אוהב ישראל דף רפה ע"א
נט ע"א13 עיר של רבים שנעשית של יחיד צריכה שיור עד שיש בה ד' דיורים אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תלד
נט ע"א14 צריך שיורבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ג [הלכה]
נט ע"א23 עיר של יחיד אין מערבין לחצאיןבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ה, ו, ז, י [הלכה]
נט ע"א23 עיר של רבים ורשה"ר עוברת באמצעבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ב, סי' יב ס"ק ט, סי' טז ס"ק ז [הלכה]
נט ע"א רש"י ד"ה לחי מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג או"ק [ב] בהוספה [הלכה]
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין ברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנח ע"ד [תרג ע"א ד"ה אלא]
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין עיני יצחק דף עז ע"ד
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין שמחה לאיש (שונשול) דף מח ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין - יש לחוש לעצלות הנשים טפי ממקום אחר רנת יצחק שופטים עמ' קסז
נט ע"א תוס' ד"ה כמאןבריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יד [הלכה]
נט ע"א תוס' ד"ה אפילו - נאמנות אשה רנת יצחק יהושע עמ' שנ
נט ע"ב אין לה אלא פתח אחדבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
נט ע"ב סולם תורת פתח עליו ומשווה ב' חצירות לרשות א'יד דוד (אופנהיים) עמ' ד
נט ע"ב סולם תורת מחיצה עליובריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ד [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה ואין לה בריתי יצחק עירובין סי' יב מכתב או"ק ב, ג [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה מבוי נמי בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
נט ע"ב תוס' ד"ה אבל הכא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יד, סי' יב ס"ק ו או"ק ט [הלכה]
ס ע"א03 ואי לא גבוה מרפסת עשרה וכו' בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק ג [הלכה]
ס ע"א22 הדר אמר א"צ כו' בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ד [הלכה]
ס ע"א33 עיר בעי שיור (כדי שלא תשתכח חזרת עירוב)חיי נפש ח"ב עמ' קכד
ס ע"א34 בית אחד בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק י [הלכה]
ס ע"א37 גמרא גמור זמורתא תהא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז
ס ע"א41 נתנו חוץ לתחום מה שנשכר וכו' בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
ס ע"ב כלתה מדתו בסוף העיר בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א, ב, כ [הלכה]
ס ע"ב תוס' ד"ה אין אלא בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
סא ע"א02 כלתה מדתו בחצי העירמשך חכמה בראשית פ' לג פס' יח
סא ע"א05 ולמודד שאמרו בריתי יצחק עירובין סי' כא ס"ק א [הלכה]
סא ע"א16 מי שהיה בעיר גדולה ונתן את עירובו בעיר קטנה וכו' הר המוריה עמ' ח
סא ע"א29 גדר וחמתן, ורש"י ותוס'אמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ט פסוק טז
סא ע"א33 כלבא בלא מתיה שב שנין לא נבח דובר צדק עמ' 29
סא ע"א33 כלבא בלא מתיה, שב שנין לא נבח מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יז, וגוף הספר עמ' תלה
סא ע"א33 כלבא בלא מתייה שב שנין לא נבח מבשר טוב - חנוכה עמ' קג
סא ע"ב03 אלפים אמה שיעור מגרש העיר גור אריה שמות פט"ז הערה 167
סא ע"ב12 שבת בעיר אפילו היא גדולה וכו' מהלך את כולה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פט
סא ע"ב12 שבת בעיר אפילו היא גדולה כאנטיוכא וכו' הר המוריה עמ' ח
סא ע"ב30 א"ל רבא פלגאה ויקרא יעבץ עמ' נז
סא ע"ב32 הדר עם נכרי בחצר אינו אוסר עליוצמח צדקה עה"ת עמ' סד
סא ע"ב33 ר"א בן יעקב אומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ה או"ק א, וס"ק טו [הלכה]
סא ע"ב36 מעשה בצדוקי אחד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
סא ע"ב רש"י ד"ה מערת צדקיהו אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פד
סב ע"א03 דירת עכו"ם וכו' גזירה שמא ילמד צדקת הצדיק סי' רה
סב ע"א09 דירת גוי דירת בהמה פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עב
סב ע"א09 חצירו של עכו"ם כדיר ברכת אבות עמ' רכג
סב ע"א29 הוו יודעין ששוכרין מן העכו"ם דגלי יהודה דרוש ב אות ד
סב ע"א31 ב"נ נהרג על פחות מפרוטה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנב
סב ע"א31 ב"נ נהרג על פחות משו"פ יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעו
סב ע"א31 בן נח חייב מיתה על הגזלחכמת התורה נח עמ' רסו
סב ע"א31 בן נח נהרג אפילו בפחות משוה פרוטהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שא
סב ע"א31 בן נח נהרג על גזל עשרה למאה סי' נה
סב ע"א31 בן נח נהרג על הגזלמשיבת נפש עמ' פה, ק
סב ע"א31 בן נח אסור אפי' בפחות משו"פפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ג עמ' כה {א"כ מה הועילו דור המבול בזה שלקחו מכל אחד פמש"פ}
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שמה
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה חנן אלקים עמ' ג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רז
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' כא
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה לחמי תודה דף עי ע"ב, קי ע"ב
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ט
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה עץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' פב
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנ הערה 72
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון עצי חיים - מועדים עמ' קיא
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא ניתן להשבון פאר יעקב ח"א עמ' נט
סב ע"א31 בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלב, שצז
סב ע"א31 בן נח נהרג על שוה פרוטה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ר
סב ע"א31 בן נח נהרג על שוה פרוטה נזר הקדש ח"ב עמ' כ
סב ע"א31 בני נח מצווין על הגזל חכמת התורה מקץ עמ' תנח
סב ע"א31 בני נח נהרג על פחות משוה פרוטה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תט
סב ע"א31 בני נח נהרגין על פחות משוה פרוטה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קעו
סב ע"א32 לא ניתן להשבון כללחכמת התורה בראשית עמ' קפב
סב ע"א רש"י - לא ניתן להישבון, דגבי ישראל כתיב והשיב את הגזלה אבל בנכרי לא כתיב השבה וכו' פאר יעקב ח"א עמ' נט
סב ע"א רש"י - לא ניתן, דבעכו"ם לא כתיב והשיב עצי חיים - מועדים עמ' קיא
סב ע"א רש"י ד"ה בן נח אברהם במחזה דף יח ע"ג
סב ע"א רש"י ד"ה הגון לקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
סב ע"א רש"י ד"ה ראב"י אומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טו [הלכה]
סב ע"א תוס' - גם בב"נ אמרינן קלב"מ פאר יעקב ח"א עמ' רצו
סב ע"א תוס' ד"ה בן נחמנחת מרדכי עמ' א
סב ע"א תוס' ד"ה בן נח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמג
סב ע"א תוס' ד"ה בן נח מאכסניא של התורה סי' ד
סב ע"ב15 הלכה כראב"י דברי חנינא - ת"ת עמ' נג
סב ע"ב15 הלכה כראב"י לעולם אין אוסר עד שיהיה ב' ישראלים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צד
סב ע"ב19 משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקיבני יששכר ח"א דף פג ע"ג
סב ע"ב19 משנת ר"א קב ונקינפש חיים (פלג'י) דף קפה ע"א
סב ע"ב19 משנת רבי אליעזר קב ונקי נפש חיים (פאלאג'י) דף קפו ע"א [רפב ע"א אות א]
סב ע"ב19 משנת ראב"י קב ונקי טיול בפרדס ח"א עמ' ז
סב ע"ב19 משנת ראב"י קב ונקי שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עא
סב ע"ב19 משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי עבודת יצחק בראשית עמ' קפא
סב ע"ב19 משנתו של ראב"י קב ונקי אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמט
סב ע"ב19 ר"א בר יעקב משנתו קב ונקי שרגא המאיר על התורה עמ' מט
סב ע"ב21 אסור לתלמיד להורות בפני רבו מובהק דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פז
סב ע"ב22 אפילו ביעתא בכותחא אסור לאורויי באתרא דרביההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עא
סב ע"ב22 ביעתא בכותחא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסב
סב ע"ב25 לאורוי במקום רבו דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעב
סב ע"ב25 מהו לאורויי במקום רבו וכו' בשני דרב הונא רביה הוא דלא אורי ואורי בשני דרב חסדא דתלמיד חבר דיליה הוה וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ז
סב ע"ב25 מהו לאורווי באתריה דרביה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קנב-קנג {מו"מ בדברי התוס' ובדינא דתלמיד אל יורה במקום רבו}
סב ע"ב25 תלמיד אסור להורות הלכה בפני רבוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
סב ע"ב רש"י - כי אמרינן הלכה דרשינן בפירקא מקראי קדש (תשנג) עמ' תעב, תפא
סב ע"ב תוס' ד"ה ור' יוחנן בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק יא, סי' ג ס"ק א [הלכה]
סג ע"א08 ואנא נמי תלמיד חבר דמר אנא מגילת סמנים עמ' פו
סג ע"א09 צורבא מרבנן חזי לנפשי' תורת מנחם חמ"א עמ' 313
סג ע"א09 צורבא מרבנן חזי לנפשיהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסב
סג ע"א14 סימן זיל"א להני"א מחלי"ף איק"א ויעק"ב מגילת סמנים עמ' לט
סג ע"א23 ואיעניש ר"א מהגרוניא וכו' שאני התם דאתחילו בכבודו וכו' הר המוריה עמ' לט-מ
סג ע"א25 אסור להורות אם התחילו בכבודו של גדול חומת אנך (תקסא) ח"ב דף קעה ע"א
סג ע"א25 אסור להורות אם התחילו בכבודו של גדולחומת אנך מלכים ב פרק כב
סג ע"א27 היתר להורות לפני רבו לאפרושי מאיסוראס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותר בפני רבו שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קמא עמ' קסג {ואל יחשוש שיתבזה בזה}
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותרדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פב {א"כ מדוע נחשב שמואל מורה הלכה בפני רבו הרי הפריש את הכהן מאיסור לבישת כלאים בבגדי כהונה}
סג ע"א27 ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו שפיר דמי דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רי ד"ה כתיב
סג ע"א27 ולאפרושי מאיסורא אפילו בפניו שפיר דמי עיוני רש"י במדבר עמ' תקסז
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותר להורות בפני רבו שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מה
סג ע"א27 לאפרושי מאיסורא מותר להורות הלכה בפני רבו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223
סג ע"א27 לאפרושי מאסורא אפילו להורות הלכה בפני רבו שהוא עונש מיתה, מותר שירי משכיל - הקדמה (שי"ח)
סג ע"א27 לאפרושי מאסורא וכו' אין חכמה וכו' כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב וכו' שירי משכיל כלל ט פרט ו
סג ע"א27 מורה הלכה בפני רבו לאפרושי מאיסורא רנת יצחק שמואל עמ' כד
סג ע"א28 ההוא דקטר חמרא שמתיה רבינא מקראי קדש (תשנג) עמ' תסו
סג ע"א28 חזא ההוא גבר דקטר חמרא בשבת וכו' להוי בשמתא מקראי קדש (תשנג) עמ' תעז
סג ע"א28 חזי' להאי גברא פרי חיים (קנולר) פרשת מטות
סג ע"א28 חזיה לההוא גברא דקטר לחמריה בצניתא בשבתא המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפו
סג ע"א28 חזייה לההוא גברא דקטיר חמריה וכו'רבי יונה סביב הרי"ף פ"ו דף רט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלב ע"ב
סג ע"א28 קטר ליה לחמרא בשבתא וכו' ליהוי האי גברא בשמתאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' טז, לט
סג ע"א28 רבינא הוה יתיב וכו' א"ל ליהוי האי גברא בשמתא ברית עולם (תשסט) עמ' קסט
סג ע"א28 רבינא הוה יתיב קמיה דרב אשיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
סג ע"א29 רמא ביה קלא ולא אשגח ביה חנן אלקים עמ' רעז
סג ע"א30 כי האי גוונא מי מיתחזי כאפקירותא שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפה
סג ע"א31 בכל מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד להרב שפע טוב (טייטלבוים) עמ' שסא
סג ע"א31 כל מקום שיש בו חילול השם אין חולקין כבוד לרב תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ער
סג ע"א31 כל מקום שיש חילול ד'ילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א32 אסור להורות הלכה בפני רבומנחת מרדכי עמ' שה
סג ע"א32 בפניו אסור וחייב מיתה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' דש, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מב
סג ע"א32 בפניו אסור וחייב מיתה וכו'שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ' ו דף רט ע"א; לחם רב (תכ) סי' עג דף מב ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק א סי' רפ דף קל ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד' דף טו ע"ב
סג ע"א32 בפניו אסור וחייב מיתה ושלא בפניו אסור וא"ח מיתה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 188, באר ד הערה 93-94
סג ע"א32 בפניו אסור להורות בפני רבו וחייב מיתה, שלא בפניו אסור ואין חייב מיתה וכו' לחמי תודה דף רכ ע"א
סג ע"א33 אלא על שהורו הלכה בפני משה בין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ג, פ' אח"מ אות ג
סג ע"א33 בני אהרן הורו הלכה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקי
סג ע"א33 בני אהרן הורו הלכה בפני משה וכו' כל דמותיב מילה קמיה רביה וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קצו, רנח-רס
סג ע"א33 בני אהרן מתו צמח צדקה עה"ת עמ' צ {בחטאם שהקריבו אש זרה}
סג ע"א33 בני אהרן מתו מפני שהורו הלכה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כז, מג, קכה
סג ע"א33 הורו הלכה בפני משה רבןאור הרעיון עמ' קיג-קיד
סג ע"א33 הורו הלכה בפני רבם אמרי נפתלי ח"א עמ' סא
סג ע"א33 הורו הלכה בפני רבם בת עין (תשסז) עמ' שא
סג ע"א33 חטא נדב ואביהו היה שהורו הלכה בפני רבם ברכות אבי דף צו ע"ב
סג ע"א33 נדב ואביהוא מתו כי הורו הלכה בפני רכבם דברי טובה שופטים ח"א עמ' תכג {הוזהרו על כך בפסוק "ושמרתם את משמרת ה' כי כן צויתי" - ציווי כולל לעשות רק כציווי משה}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא וכו' כסא דוד (תשנ) עמ' קלה
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן וכו' מצוה להביא מן ההדיוט שפע חיים - נישואין עמ' רמח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן אגרת הטיול (תשעה) עמ' קח
סג ע"א33 לא מתו בניו של אהרן אלא וכו' שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכז, רסד
סג ע"א33 חטא של נדב ואביהו אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כא אות ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא וכו' כסא דוד (תקנד) דף לב ע"א
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא מפני שהורו הלכה בפני רבן קומץ המנחה (צונץ) דרוש לד אות ב, דרוש מ אות ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבםפרדס מרדכי עמ' תכ
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן חכמה ומוסר ח"ב עמ' רמט
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקלא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבןכרם חמד (תשסו) עמ' צח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא על שהורו וכו' ראשית דעת (אטון) עמ' שצח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן דרשות שמן רוקח עמ' קכו
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן ותוס' ד"ה מאיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבןחדרי בטן פרשת נח אות יב, שמיני אות ה
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' לא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסה
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה יציב פתגם על התורה עמ' קמ
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה וכו' ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר וכו' ולא הוציא שנתו וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שנא
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פ
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תריט
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן ברית אברם עמ' שמב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פד ע"ד
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצד
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן מנחת עני (תשעב) עמ' קסח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן נועם אלימלך (תשסא) עמ' שטז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' עז, קח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן שם דרך - כתר תורה עמ' קנב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן תורת חיים עה"ת עמ' קנג {נידונו בשריפה, כי המתגאה נידון באש}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן תורת חיים עה"ת עמ' רז {ופינחס תיקן חטאם ושאל את משה לפני שנתקנא, ולכן זכה לנשמותיהם}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן הדיוט פאר יעקב ח"ג עמ' קמט, קנד, קנח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' כך מקובלני כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קטז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' מצוה להביא מן ההדיוט תורת חיים עה"ת עמ' קנד-קנה {ביאור מה הוסיפו ע"ד משה ודרשתם}
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ב
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני רבן להורות נתן ויקרא עמ' קז, קח
סג ע"א33 לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה לפני משה רבם יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רח
סג ע"א33 לא מתו בניו של אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבןיפה מראה (שנ) שביעית פ' ו דף עט ע"ד; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נד ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פה ע"ב
סג ע"א33 לא מתו בניו של אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן ברית שלום (תשסח) עמ' תקמח
סג ע"א33 לא מתו כני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן וכו' ברית שלום (תעח) דף פה ע"ד
סג ע"א33 לא מתו נדב ואביהוא וכו'שערי תשובה שער ג אות קטז {לא מתו על חטא ההקרבה כי כוונתם היתה לשם מצוה}
סג ע"א33 מורין הלכה בפני רבן היו חכמת התורה שמיני עמ' קמט
סג ע"א33 מורין הלכה בפני רבן היו לכך מתוקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קצ
סג ע"א33 מפני חטא שהורו הלכהכתנות אור עמ' שצז
סג ע"א33 מפני מה מתו בני אהרן לקחת מוסר ח"א עמ' שעח
סג ע"א33 מתו בני אהרן שהורו הלכה בפני משה משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עב
סג ע"א33 נדב ואביהו הורו הלכה בפני משה רבם תפארת צבי שמות עמ' שעה
סג ע"א33 נדב ואביהו מתו על שהורו הלכה בפני רבןחיי נפש ח"ו עמ' רכז
סג ע"א33 נדב ואביהוא דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפז
סג ע"א33 נדב ואביהוא בחטאם מתו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעב, תתלח
סג ע"א33 נדב ואביהוא הורו הלכה בפני רבם מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' שב
סג ע"א33 נדב ואביהוא היו מורים הלכה בפני רבם שמע יעקב (זיידא) עמ' נו
סג ע"א33 על שהורו הלכה בפני משה מתו ותוס' ד"ה מאי ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיט
סג ע"א33 שהורו הלכה בפני משה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעו
סג ע"א33 שהורו הלכה בפני משה רבן טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
סג ע"א33 שהורו הלכה בפני משה רבן לקוטי שיחות חי"ב עמ' 53
סג ע"א33 שהורו הלכה וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' קעב
סג ע"א33 שהורו הלכה לפני משה רבןילקוט הגרשוני ח"א דף מד
סג ע"א33 שהיו מורים הלכה בפני משה רבן דגל מחנה יהודה עמ' קיד
סג ע"א33 הורו הלכה בפני משה רבן שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלב
סג ע"א34 אע"פ וכו' מצוה להביא מן ההדיוט ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תמא
סג ע"א34 אע"פ וכו' מצוה להביא מן ההדיוט בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תמא
סג ע"א34 אע"פ שאש ירדה מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט תורי זהב (תשעג) עמ' קלז, קנ
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת וכו' מצוה להביא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנז
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מהשמים מצוה להביא מההדיוטאור חדש על ציון דף קכו ע"ב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשיט
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קסב ע"א
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יא ע"א, יג ע"א
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רלב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' ט
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט מנחת עני (תשעב) עמ' קסח, קפא
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט קשוטי כלה חי"א אות רלז
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לד
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' יא, שס, שסב
סג ע"א34 אע"פ שיורד אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קסד
סג ע"א34 אע"פ שיורד אש משמים מצוה להביא מן ההדיוט בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרנ
סג ע"א34 אע"פ שיורדת אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג
סג ע"א34 אע"פ שיורדת אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט נועם הברכה עמ' קצא
סג ע"א34 אע"פ שאש יורדת מהשמים מצוה להביא מן ההדיוט כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלג
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט תפארת צבי ויקרא עמ' מט, קמא
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההגיוט נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ב
סג ע"א34 אף על פי שאש יורד מלמעלה מצוה להביא מן ההדיוטפנים יפות על תהלים עמ' רסה
סג ע"א34 אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביאו מן ההדיוט שמלת אליעזר ח"א עמ' תי
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שיט ד"ה ואתא נורא
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מו דף ריא ע"א; קרבן אהרן (שסט) פ' ויקרא דף נט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיח ע"א וע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנ ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקרא דף פ ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף קא ע"ב
סג ע"א34 אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה ליתן אש מן ההדיוטקדושה ומלכות (גורדון) פ' צו
סג ע"א34 אף על פי שיורד אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט כתונת פסים (תשעא) עמ' קנט
סג ע"א34 אף על פי שיש אש של מעלה מצוה להביא מן ההדיוט חיים לגופא (תשסה) עמ' לו
סג ע"א34 אש ירדה מהשמים מצוה להביא מהדיוט חכמת התורה שמיני עמ' תנז
סג ע"א34 אש מצוה להביא מן ההדיוט משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קמט
סג ע"א34 ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אף על פי שהאש יורד מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעג
סג ע"א34 מאי דרוש ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וכו' מכשירי מצוה עמ' נה*
סג ע"א34 שהאש יורדת כו' משנת חיים ויקרא עמ' קב, קעא
סג ע"א34 אמרו אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יא
סג ע"א34 אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט קומץ המנחה (צונץ) דרוש מ אות ב
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעה
סג ע"א34 אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט עקבי אבירים (תשסה) עמ' סז
סג ע"א35 הקריבו אש זרהפני חיים (פלג'י) דף קפח ע"ב
סג ע"א35 מצוה להביא אש מן ההדיוט שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצט
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קפא, קפב
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט לקוטי דיבורים עמ' 1035
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט משנת חיים שמות עמ' ז
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוט תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קס
סג ע"א35 מצוה להביא מן ההדיוטתורת הרא"ם עמ' עד
סג ע"א36 ר"א אמר לאותו תלמיד שהורה הלכה בפני רבו שלא יוציא את שנתו גור אריה ויקרא פ"י אות ב
סג ע"א37 אמרה לו נביא אתה אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני וכו' אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצד
סג ע"א37 לא יוציא שנתותכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מא ע"ב
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 81
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו כרם פתחיה כרם ב גפן ע
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה תקנת השבין סי' טו (עמ' 134), דובר צדק עמ' 95
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' מ
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבופנים מסבירות עמ' קלו, רמ
סג ע"א38 והמורה הלכה בפני רבו חייב מיתהשערי תשובה שער ג אות קטז
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה באר מחוקק (תשמט) עמ' קסד
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה באר מחוקק (תשעה) עמ' רט
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו' והיה רחוק ממנו שלש פרסאותחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות כג
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו' ראוי להכישו נחש וכו' נקרא חוטא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמט, שנ
סג ע"א38 כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהקדושת לוי דף סז ע"ב
סג ע"א38 כל המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה תהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה נ
סג ע"א38 כל מורה הלכה בפני רבו חייב מיתה כוונת הלב עמ' רכד
סג ע"א38 המורה הלכה בפני רבו מאיר בת עין (תשסו) עמ' 602
סג ע"א38 מורה הלכה בפני רבו עיוני רש"י במדבר עמ' קעט
סג ע"א39 אותו תלמיד יהודא בן גוריא שמו וכו' ולטעמיך שמו ושם אביו למה, אלא שלא תאמר משל היה אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנח
סג ע"א42 המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש רנת יצחק משלי עמ' רכד
סג ע"א42 המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשיד דוד (אופנהיים) עמ' פג
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' דש
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קנג {כי נשיכת נחש במקום שריפה, ובני אהרן נשרפו על שהורו בפני משה}
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמח
סג ע"א42 כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פא/פח ע"ב
סג ע"א42 ראוי להכישו נחשפירוש המכבי דברים עמ' רפב
סג ע"א44 כל המורה הלכה בפני רבו וכו' נקרא חוטא וכו' מגילת סמנים עמ' לט
סג ע"א45 בלבי צפנתי אמרתך וכתיב וכו' כאן בזמן וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שצב
סג ע"א45 בלבי צפנתי וכתיב בשרתי צדק כאן בזמן שעירא היאירי קיים וכו' שארית מנחם ח"ג עמ' יא
סג ע"א45 כתוב אחד אומר בלבי צפנתי אמרתך וכתוב אחד אומר בשרתי צדק שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יא
סג ע"א45 כתיב בלבי כו' וכתיב בשרתי צדק וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שצד
סג ע"א45 כתיב בלבי צפנתי אמרתך וכתיב בשרתי צדק בקהל רב וכו' לחמי תודה דף רכ ע"א
סג ע"א45 כתיב בלבי צפנתיאהבת עולם דף נט
סג ע"א46 בשרתי צדק בקהל רב צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנז {דרש בדברי תורה}
סג ע"א46 כל זמן שהיה עירא היאירי קים, בלבי צפנתי וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תלז
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים דרשות מהר"ם חביב עמ' ב
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שמט
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא היאירי קיים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעד
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא קיים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצא
סג ע"א46 כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא היאירי קייםאות זכרון דף א ע"א
סג ע"א48 הנותן כל מתנותיו לכהן אחד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צח, רס
סג ע"א48 הנותן מתנותיו לכהן אחד חכמת התורה תולדות עמ' שיד, שלא
סג ע"א48 הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נב
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן א', ותוס' ד"ה כל המשגר ומהרש"א איש מבין ח"ב דף ה ע"ד
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן א' מביא רעב לעולם זרע יצחק (עטייה) דף כב ע"ב
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפט
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם, ותוס' - הא והא גרמא זרע שמשון ויקרא אות יב
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן אחר מביא רעב לעולםכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שכט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ו דף רט ע"א
סג ע"א48 כל המשגר מתנותיו לכהן כו' דרכי שלום (מרגונאטו) דף כב ע"ד
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 434
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם לחמי תודה דף רכ ע"א
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם מצווה ועושה ח"ב עמ' שנט
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רלז
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם, ומהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' יג
סג ע"א48 כל הנותן מתנותיופירושי ראשונים
סג ע"א50 המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו לחמי תודה דף רכ ע"ב
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו וכו' מורידין אותו מגדולתו אז שמח עמ' לו
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו אסופת מערכות חנוכה עמ' לו
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו פאר יעקב ח"ג עמ' תרנז
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו שנא' ויאמר אלעזר הכהן כו' אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שכז, במדבר עמ' רעו
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדלותו אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רצב
סג ע"א50 כל המורה הלכה בפני רבו מורידין לו מגדולתו מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' לד
סג ע"א50 מורידין אותו כו' איענש משנת חיים במדבר עמ' תנו, תסד, תסח, תקמו
סג ע"א50 מורידין אותו מגדולתו הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מ ע"ב
סג ע"א50 מעבירין אותו מגדולתו פרי חיים (קנולר) פרשת מטות
סג ע"א51 אלעזר הורה הלכה בפני רבו ולכן נענשמשך חכמה דברים פ' לא פס' ז
סג ע"א51 לאחי אבא צוהאגודת אזוב (יעבץ) דף סו ע"א אות ו
סג ע"א52 איענוש אלעזר ויהושע ככר לאדן (תקסא) דף רטז ע"א
סג ע"א52 אלעזר איענש דכתיב ולפני אלעזר הכהן יעמוד עיוני רש"י במדבר עמ' תקסו
סג ע"א52 אלעזר נענש שהורה בפני משה באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
סג ע"א52 אפ"ה איענש כו' משנת חיים דברים עמ' תקכו
סג ע"א52 אפילו הכי איענש דכתיב לפני אלעזר הכהן יעמדמשך חכמה דברים פ' לב פס' נ
סג ע"א52 ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע בית ישי - דרשות עמ' קצח
סג ע"א52 ולא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקב
סג ע"א52 לא אשכחן דאיצטריך ליה יהושע מסילות הנביאים שופטים עמ' ד
סג ע"א52 ולא אשכחן דאיצטריך ליה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רסו
סג ע"א52 נענש אלעזר ולא איצטריך לי' יהושע ויואל משה מאמר ג סי' יד עמ' ריא
סג ע"א53 דמתיב מיליהעולת חודש ח"ג מאמר יב
סג ע"א53 כל דמותיב מילה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד שם דרך - כתר תורה עמ' קנב
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' צד
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול שמן ראש סוכות ח"א עמ' רסח
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל בלא ולד קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 8 (סי' לט)
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' נ
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תיד
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד וכו' לחמי תודה דף נח ע"א
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלי ולד שנאמר ויען יהושע בן נון וכו' וכתיב נון בנו יהושע בנו באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קח
סג ע"א53 כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאל בלא ולדכרם חמד (תשסו) עמ' קכ, קכה
סג ע"א53 כל המותיב מילה קמיה רביה צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף י ע"ד
סג ע"א53 כל המותיב מילה קמיה רביה אזיל בלא ולד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס
סג ע"א53 כל המותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד קומץ המנחה (צונץ) דרוש צ אות ג
סג ע"א53 כל המותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שט
סג ע"א53 כל וכו' קמי רבי' וכו' שנאמר וכו' משה תורת מנחם חל"ח עמ' 358
סג ע"א רש"י - ולא אשכחן לאחד מיתת משה דאצטריך ליה יהושע לאלעזר ויואל משה מאמר ב סי' יד עמ' ריב
סג ע"א רש"י - על מזבח העולה הקטירו בהוראת שעה מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
סג ע"א רש"י ד"ה דכתיב משנת חיים במדבר עמ' תנח, תסד
סג ע"א רש"י ד"ה מותיב - שאלת דבר הלכה באו"ת רנת יצחק שמואל עמ' ריד
סג ע"א רש"י ד"ה עגלאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מו
סג ע"א רש"י ד"ה עיראפירושי ראשונים
סג ע"א תוס' - אי ביום השמיני הוקטרה הקטורת ע"ג מזבח החיצון גור אריה ויקרא פ"ט הערה 162
סג ע"א תוס' - במזבח הפנימי שם לא הי' יורד אש משמים וכו' מיהו בתורת כהנים משמע שהקטירו בפנים ושם נשרפו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעג
סג ע"א תוס' - הקטורת שהקטירו על המזבח החיצון היה והוראת שעה היתה וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' קמח, קנו
סג ע"א תוס' - על המזבח הפנימי לא היה יורד אש מן השמים אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלה
סג ע"א תוס' ד"ה מאי - חטא נדב ואביהוא שירת דוד (תשסז) עמ' קכ
סג ע"א תוס' ד"ה מאי - תמהו שהקטרת הקריבו בפנים ושם לא היה אש מן השמיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש מ אות ב
סג ע"א תוס' ד"ה מאי אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כא
סג ע"א תוס' ד"ה מאי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
סג ע"א תוס' ד"ה מאי אבן ישראל על התורה עמ' נט
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ו
סג ע"א תוס' ד"ה מאי רנת יצחק דברי הימים עמ' כ
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דרושצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קפז ע"א
סג ע"א תוס' ד"ה רב המנונא - תרי רב המנונא הוו חד שהיה תלמידו של רב חסדא וכו' ועוד היה אחר שהיה תלמידו של רב וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כה, מג
סג ע"א תורת חיים ד"ה כל המורה אש דת (אסאד) עמ' רפו
סג ע"ב01 יהושע לא הי' לו בנים ברית שלום (תעח) דף ט ע"ג
סג ע"ב01 יהושע מת בלי בןמשה מבחוריו הקדמה דף ד ע"ב
סג ע"ב01 לא היו בנים ליהושע שבט מוסר פ"ו עמ' לט {דוגמה לצדיקים שסובלים}
סג ע"ב01 יהושע לא היו לו בנים ברית שלום (תשסח) עמ' נו
סג ע"ב02 לא נענש יהושעאות לישועה דף ח ע"א
סג ע"ב02 לא נענש יהושע ברכת אבות עמ' קכה
סג ע"ב02 יהושע נענש על שביטל ישראל לילה אחת מפריה ורביה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשמה
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה מגילת סמנים עמ' כט
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שעח
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביהדברי טובה יהושע ח"א עמ' קצט ד"ה ויבואו המחנה
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא על שבטל ישראל מפריה ורביהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' יו/יז דף מה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב
סג ע"ב02 לא נענש יהושע אלא על שביטל ישראל מפריה ורביה לילה אחד וכו'אמרי השכל עמ' 132
סג ע"ב03 ביטל ישראל לילה אחת מפו"ר, ורש"י רנת יצחק יהושע עמ' נב
סג ע"ב03 בשביל שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה אחד במלחמה משך חכמה דברים פ' כ פס' יד
סג ע"ב03 יהושע נענש על שביטל את בנ"י מפו"ר בנין שאול עמ' קמה
סג ע"ב03 נענש יהושע בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה קומץ המנחה (צונץ) דרוש צ אות ג
סג ע"ב03 ענשו של יהושע על שביטל פו"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקד
סג ע"ב07 א"ל המלאך אמש בטלתם תמיד של בין הערבים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלד
סג ע"ב07 אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערביים וכו' מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קס
סג ע"ב07 אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' פד
סג ע"ב07 אמר לו אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, על איזה מהן באת אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ק
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' כב
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה זכרון אליעזר עמ' ו
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה וכו' שלן בעומקה של הלכה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות ד
סג ע"ב07 אמש בטלתם תמיד של בין הערביםאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ל"ט ומ' דף נה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קמה ע"ב
סג ע"ב07 אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קמח
סג ע"ב07 אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' נח-סג
סג ע"ב07 מעשה ביהושע והמלאך ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' תנו
סג ע"ב08 בטלתם מת"ת וכו' מיד וילך יהושע בתוך העמק בעומקה של הלכה, ותוס' אסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיג
סג ע"ב08 עון ביטול תורה מבשרת ציון ח"ב עמ' קיד {חמור מכל עבירות שבתורה}
סג ע"ב09 אמר לו עתה באתי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפו
סג ע"ב09 על איזה מהן באת אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יט
סג ע"ב09 על איזה מהן באת משנת חיים במדבר עמ' שפז
סג ע"ב09 על איזה מהן באת אמר לו על של עתה באתי לחמי תודה דף לא ע"ב
סג ע"ב09 עתה באתי על ביטול תורהניבי זהב עמ' קיז
סג ע"ב09 עתה באתי אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' ל
סג ע"ב09 עתה באתי בשביל עון ביטול תורה דברי יואל מועדים ח"ד דף רה ע"ב
סג ע"ב09 עתה באתי על ביטול תורהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
סג ע"ב09 עתה באתי, בשביל לימוד התורה קרן לדוד שמות עמ' קמד
סג ע"ב10 בתוך העמק מלמד שלן בעומקה של הלכה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ע
סג ע"ב10 וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ואמר ר' יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה דעת תורה במדבר עמ' נו
סג ע"ב10 וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק ואר"י מלמד שהלך בעומקה של הלכה תורת חיים עה"ת עמ' קמז {דרשו כן מלשונות הכתובים "בתוך העם" ו"בתוך העמק"}
סג ע"ב10 וילך יהושע בתוך העמק שלן בעומקה של הלכה אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' מא, מח
סג ע"ב10 וילך יהושע מלמד שהלך בעומקה של הלכה שרתי ח"א עמ' צז
סג ע"ב10 וילך יהושע שהלך בעומקה של הלכה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לג
סג ע"ב10 וילן יהושע בלילה ההיא שלן בעמקה של הלכה עצי חיים על התורה עמ' רצג
סג ע"ב10 וילן שם יהושע בעמק שלן בעומקה של הלכהרב טוב דף קלב ע"א
סג ע"ב11 וילן יהושע בתוך העמק, שלן בעומקה של הלכה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קל פסוק א
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסז
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלג
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכות שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שלא
סג ע"ב11 בעומקה של הלכהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שכו
סג ע"ב11 יהושע לן בעומקה של הלכה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצה
סג ע"ב11 לן בעומקה של הלכה כו' ביטל מאת ישראל לילה אחת מפו"ר, ורש"י תורת מנחם חנ"ג עמ' 65, 233
סג ע"ב11 מלמד שהלך בעומקה של הלכה אור אברהם ויקרא עמ' שפז
סג ע"ב11 מלמד שהלך בעומקה של הלכה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קמט
סג ע"ב11 מלמד שלן בעומקה של הלכה כנסת מרדכי בראשית עמ' ג
סג ע"ב11 שהלך בעומקה של הלכה מטר השמים (תשנ) דברים עמ' ז, י
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה אהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רכב
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קנב
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כב, קצה
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה זכרון אליעזר עמ' ו
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ד, קפה
סג ע"ב11 שלן בעומקה של הלכה שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיא
סג ע"ב11 שלן בעומקו של הלכה כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צח
סג ע"ב11 שלן בעמקה של הלכה שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנו
סג ע"ב12 גמירי שאסורין בתשמישמבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
סג ע"ב12 גמירי שכל זמן שארון ושכינה שלא במקומו אסורין בתשמישכתנות אור עמ' תריח
סג ע"ב12 דכל זמן שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש המטהראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות כז
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תקצד
סג ע"ב12 כשארון אינו במקומו ישראל אסורין בתשה"מ שני המאורות (תשסח) עמ' יט
סג ע"ב12 הארון לא היה במקומו ואסורין בתה"מ ישא מדברותיך - מגילה עמ' נט
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שלא במקומן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמ
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שלא במקומן ישראל אסורין בתה"מ רנת יצחק שמואל עמ' סד, עח
סג ע"ב12 כ"ז שארון ושכינה שרויין שלא במקומן אסורין בתשמיש וכו' ברית שלום (תעח) דף צג ע"א
סג ע"ב12 כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן אסורים בתשמיש המיטהאור הצבי עמ' 210
סג ע"ב12 כל זמן שארון ושכינה שלא במקומן אסורין בתשמיש המטה משך חכמה שמות הפטרת יום ראשון פסח, במדבר פ' י פס' לו, דברים כג פס' יא
סג ע"ב12 כל זמן שארון שלא במקומו אסורים בתשמיש המטה ותוס' חנן אלקים עמ' קנג, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קז, ריג
סג ע"ב12 כל זמן, ותוס' ד"ה כלטוב טעם דברים עמ' נב - ובטוב טעם
סג ע"ב12 שארון ושכינה שלא במקומןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שה
סג ע"ב14 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין דברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף תמ ע"א
סג ע"ב14 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין דברי יואל פ' ויגש דף תנא ע"ב
סג ע"ב14 גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידין משנת חיים במדבר עמ' שפח
סג ע"ב14 גדול ת"ת מתמידיםעיניים למשפט קידושין בהקדמה
סג ע"ב14 גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין מצווה ועושה ח"א עמ' תקמט
סג ע"ב16 הישן בכילה שאיש ואשה תפארת ישראל (שינקמן) עמ' לח
סג ע"ב16 הישן בקילעה עליו הכתוב אומר וכו'חיי נפש ח"א עמ' קי ע"א
סג ע"ב16 כל הישן בקילעא וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 93
סג ע"ב16 כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב; רבי יונה סביב הרי"ף פרק ו דף רט ע"א
סג ע"ב16 כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שתיין בו וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' שפו
סג ע"ב16 כל הישן בקלעהפירושי ראשונים
סג ע"ב24 ביטלו רשותייכו לגבי חד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ז או"ק ב, וס"ק יז-יח [הלכה]
סג ע"ב27 שכיחי דדיירי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טז [הלכה]
סג ע"ב רש"י - על עסקי ת"ת הוכיח המלאך ליהושע ישא מדברותיך - מגילה עמ' ס
סג ע"ב רש"י ד"ה נשי עמיפירושי ראשונים
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמןמנחת מרדכי עמ' שמא
סג ע"ב תוס' - אף למ"ד ב' ארונות היו הא דאמרינן בב"ב לוחות ושברי לוחות מונחים היינו בארון בצלאל רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלג
סג ע"ב תוס' - איסור הוצאת הארון גור אריה דברים פי"ב הערה 53
סג ע"ב תוס' - בבית עולמים היו השברי לוחות בארון שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ריג
סג ע"ב תוס' - ואומר ר"י דשני ארונות היו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ס
סג ע"ב תוס' - לוחות ושברי לוחות מונחים בארון שעשה משה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו
סג ע"ב תוס' ד"ה זמן - שבו שברי הלוחות וכו' מולכין במלחמותס' ג' תמוז תשנד עמ' קצח
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - אורי' החתי החמיר על עצמו בתשמיש המטה תורת יחיאל במדבר עמ' פד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - אוריה רצה להחמיר בעצמו רנת יצחק שמואל עמ' שעח, שעט
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - אחד של עץ שעשה משה ושם היו הלוחות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיז
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - שברי לוחות יצא עמהם למלחמה לקוטי שיחות חי"ד עמ' 30
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - שני ארונות היו וכו' רנת יצחק יהושע עמ' נח, רכא, שמואל עמ' סג-סד, סו, סח, שעו, מלכים עמ' צב, שצט, ישעיה עמ' קלה, רצד, תהלים עמ' סד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זאת ליעקב דברים עמ' ריט
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן - שתי ארונות היו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כז, ק, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלח
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן עיוני רש"י במדבר עמ' תקנד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רד
סג ע"ב תוס' ד"ה כל זמן רנת יצחק שופטים עמ' יט, כז, רלט
סג ע"ב תוס' ד"ה כל - היה בקירוי של חול שאינו בהמ"ק רנת יצחק שמואל עמ' שעח
סג ע"ב מהרש"א - הא מפורש בקרא ליתן אש זרה ולמה נחשב כהוראה לבני אהרןקומץ המנחה (צונץ) דרוש מ אות ב
סד ע"א03 ליזיל חד מנייהו ולקריב ליה וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק א או"ק א [הלכה]
סד ע"א04 לשאול מיניה דוכתא ולהניח מידי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ב, ס"ק י או"ק א, ד [הלכה]
סד ע"א06 אפילו שכירו ולקיטו נותן עירובו ודיו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק א [הלכה]
סד ע"א06 ישכור משכירו ולקיטו חכמת התורה וישלח עמ' תכט
סד ע"א08 ה' שכירו וה' לקיטו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק ג, ה [הלכה]
סד ע"א12 כמה נאה שמעתתא זו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסג
סד ע"א14 א"ר נחמן וכו' כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא וכו' ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ד
סד ע"א14 אמר ר"נ כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילאי דעתיפרי צדיק לך לך אות ג, ה, תולדות אות ח, פסח אות כט, תזריע אות ט, בחוקותי אות י, נשא אות ז, שלח אות טו, מסעי אות יב, ראה אות ה, שופטים אות טו, כי תצא אות יז
סד ע"א14 אמר רב נחמן לא מעליא הא שמעתא וכו' אמר ליה הדרי בי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רנז
סד ע"א14 השותה יין אל יורה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קפב
סד ע"א14 השותה רביעית יין חי אל יורה ואם שתה יותר מרביעית אע"פ שהוא מזוג אל יורהשערי תשובה אגה"ת אות לט
סד ע"א14 והמורה עובר בלאושערי תשובה אגה"ת אות לט
סד ע"א14 שיכור אל יורה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפט
סד ע"א14 שיכור אסור להורות מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 14
סד ע"א14 שתה רביעית אינו רשאי להורותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסז
סד ע"א14 שתה רביעית אל יורה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שעה
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסו
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה אור אברהם - תשובה עמ' נח
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף טז ע"ד
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמג, תעה, תקנג
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ר
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסב
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה מגילת סמנים עמ' עד
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קא, קמא, קפט
סד ע"א14 שתה רביעית יין אל יורה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מח
סד ע"א14 שתוי אל יורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנח
סד ע"א14 שתוי אל יורהמשיבת נפש עמ' קפ
סד ע"א15 אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילאי דעתאי עצי חיים - מועדים עמ' רסא
סד ע"א15 אנא כל מה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צלילא דעתאי עצי חיים על התורה עמ' קסא
סד ע"א15 אנא עד דלא שתינא רביעית לא צילא דעתאי דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תמג, תעה, תקנב
סד ע"א15 כל כמה דלא שתי חמרא לא צילא דעתיה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכח
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא וכו' ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מג ע"ד
סד ע"א15 עד דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
סד ע"א15 עד דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאיפרי צדיק לך לך אות ג, ד, ה, תולדות אות ח, פסח אות כט, בחוקותי אות י, שלח אות טו, מסעי אות ב, ראה אות ה, שופטים אות טו
סד ע"א15 א"ר נחמן וכו' כמה דלא שתינא רביעתא דחמר אוכף ברית שלום (תשסח) עמ' תשלו
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קכח
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאיאבן פינה עמ' 97
סד ע"א15 כל כמה דלא שתינא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפב, תפג
סד ע"א18 מאי דכתיב ורועה זונות יאבד הוןאבן פינה עמ' 55
סד ע"א18 ורועה זונות יאבד הון ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפז
סד ע"א18 רועה זונות זה האומר שמועה זו נאה זו אינה נאה מנות הלוי (תשסב) עמ' קנט
סד ע"א18 רועה זונות יאבד הון זו הונה של תורה אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קעו
סד ע"א19 האומר הלכה זו נאה דרשות מהר"ם שיק עמ' א
סד ע"א19 האומר הלכה זו נאה וכו' זכות ישראל - עשר צחצחות פרק א מכתב א
סד ע"א19 האומר שמועה זו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שצד
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה תורת מנחם ח"ד עמ' 281, חי"ב עמ' 148, חי"ז עמ' 21, חכ"ד עמ' 308
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וזו וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 5
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רג
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וכו' מאבד הונה של תורה רנת יצחק - פרק חלק עמ' קסד
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רכט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה כו', רש"י, מהרש"א מכמני אשר עמ' צט
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה שמועה זו אינה נאה מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שי
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה נשמת חיים (ברלין) עמ' צב
סד ע"א19 האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה אגרא דכלה ח"א עמ' תקד
סד ע"א19 שמועה זו נאה דרכי אמונה דרך כ
סד ע"א19 הלכה זו נאהנטריקן (תשעד) עמ' פו
סד ע"א19 יאבד הון מאבד הונה של תורהפרי צדיק ויחי אות ט, ראה אות ז, סוכות אות ד
סד ע"א19 כל האומר שמועה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן מא-מג
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאהפנים מסבירות עמ' קעג
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה תורת חיים עה"ת עמ' רמב {דהיינו שאינו עוסק בדעה שאינה להלכתא, שהיא שמאלה של תורה, שבה עושר וכבוד}
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הון תורהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסז, רסח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קפח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רלה
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלח
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה מאמרי הראי"ה עמ' 427 {כי עוסק בתורה רק להתיהר עוסק רק באותם חלקים שמשער שעל ידיהם יהיה לו תפארת כבוד בין הבריות}
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רעו
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה קרן לדוד דברים עמ' לד
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה שיחות ר' ראובן עמ' קצ
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהטללי אורות עמ' מט
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רה
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה, ורש"י תורת מנחם חמ"ז עמ' 157, 233
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה וכו' תורת מנחם חמ"ד עמ' 42
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריט
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאבד הונה של תורהאמרי השכל עמ' 81
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו וכו', ורש"י תורת מנחם חכ"ט עמ' 245
סד ע"א19 כל האומר שמועה זו נאהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ג פסוק ג
סד ע"א19 שמועה זו נאה וזו אינה נאה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' מג
סד ע"א19 שמועה זו נאה וזו וכו' לקוטי שיחות חי"ד עמ' 111
סד ע"א19 שמועה זו נאה וכו'אגודות אזוב מדברי דף מב ע"ב-ע"ג
סד ע"א19 שמועה זו נאהיין לבנון (תשסג) עמ' 70
סד ע"א21 הדרי ביאור השמש (תשסח) עמ' לד {הדר לשון הדרי}
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל חבש פאר דרוש ה
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל ואם התפלל וכו' שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו תועבה עוז לו בך מאמר יג אות א
סד ע"א21 שתוי אל יתפלל וכו' שיכור אל יתפלל וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכב
סד ע"א21 שתוי וכו' שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רכג
סד ע"א22 שיכור אל יתפלל מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפט
סד ע"א22 שיכור אסור בתפלה ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קיא
סד ע"א22 שיכור אסור להתפלל רוח חיים (חיד"א) עמ' סד, ריז
סד ע"א22 שכור אל יתפלל מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 133), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
סד ע"א22 שיכור ששתה כדי רביעית אל יתפלל אגרא דכלה ח"א עמ' יב
סד ע"א22 שכור אל יתפלל וכו'בית יוסף טור אורח חיים סימן צט דף סה ע"א
סד ע"א22 שתוי תפילתו תפילה מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
סד ע"א23 שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנג
סד ע"א23 שכור אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה ס' חסידים סי' יח
סד ע"א23 שכור שהתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיפוג יינו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסט
סד ע"א23 שכור שהתפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל כשיפקח יינו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב
סד ע"א23 תפילת שיכור תועבה קריאה בקריה ח"ב עמ' שיח
סד ע"א23 תפלת שיכור וכו' תועבה מכתב מאליהו ח"ד עמ' 60
סד ע"א23 תפלת שכור תועבה מי מרום חי"ג עמ' כ
סד ע"א27 כל חד מינן לימא מילתא דלא שמיע לחבריה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלג
סד ע"א27 לימא מילתא דלא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קמט, קנא
סד ע"א29 אל יפטור אדם מחבירויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קב {קאי על הקב"ה שנקרא ג"כ חבר לצדיקים}
סד ע"א29 אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה וכו' ה"ד שתוי וה"ד שיכור וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' ר
סד ע"א29 אל יפטר מחבירו אלא בדבר הלכה רנת יצחק מלכים עמ' רמ
סד ע"א29 יפטר מחבירו מתוך דבר הלכהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה יגל יעקב (תשנג) חיי שרה אות עז
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה וכו'מטה יששכר עמ' קד, קה, קו
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תיד
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכהמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק ח דף כה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' כז דף יד ע"א, ומ' צג דף לב ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מסכת יום טוב [מאמר יט?] דף יב ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תצוה דף סט ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ' דף כח ע"א; של"ה (תט) בהקדמה דף ב ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ר' לט דף קנה ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ה דף כח ע"א וע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מא ע"א
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלב
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו תודת אהרן - אומר לציון עמ' קצו
סד ע"א29 לא יפטר אדם מחברופירושי ראשונים
סד ע"א31 היכי דמי שיכור כל שיכול לדבר למלך רסיסי לילה סי' יא (עמ' 11), צדקת הצדיק סי' רח
סד ע"א31 היכי דמי שיכור כל שיכול לדבר למלךפרי צדיק בהעלותך אות א
סד ע"א31 היכי דמי שכור כל שאינו וכו' ליהודים היתה אורה עמ' כח
סד ע"א31 היכי דמי שתוי והיכי דמי שכור שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך שכור כל שאינו יכול לדבר לפני המלך שרתי ח"א עמ' קנה
סד ע"א32 אם יכול לדבר בפני המלךברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנח
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכח {נכסים הבאים לו לאדם בלא יגיעה}
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסב, רכא, תמז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר וכו' יקח בהן ס"ת מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' טו
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר וכו' יקח בהן ס"ת וכו' מכתב מאליהו ח"ג עמ' 314
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר וכו' יקח בהן ספר תורה וכו' אפילו כתב בהו תפילין תורת חיים עה"ת עמ' רנה-רנו {כי הן מעות שאינן עוברות ומתקיימות תמיד, והעושר מתקיים על ידיהן}
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר יעשה מהן סגולה היינו ס"ת וכו' דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר יקח בהן ס"ת מצווה ועושה ח"א עמ' תרג
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר כיצד יעשה ויקיימנו בידומאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו יקח בהן ספר תורה אמר רב ששת אפילו בעל בנכסי אשתו, ורש"י קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסה
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקנח
סד ע"א32 המחזיק בנכסי הגרפירושי ראשונים
סד ע"א32 מה יעשה המחזיק בנכסי הגר ויתקיים בידומטה יששכר עמ' קו
סד ע"א33 יקח בהן ס"ת ורש"י אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רסד
סד ע"א33 יקח בהן ספר תורהפירושי ראשונים
סד ע"א34 מה יעשה ויתקיימו בידו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקד
סד ע"א תוס' ד"ה שתה מגילת סמנים עמ' עד
סד ע"ב01 אפילו עבד עיסקא ורווח, ורש"י ד"ה בעל צלח רכב עמ' שצו
סד ע"ב02 אפילו מצא מציאהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב02 המוצא מציאה יעשה בה סגולה וכו' אמרות ה' השלם ח"ב עמ' סב, ח"ה עמ' שו
סד ע"ב02 המוצא מציאה יקח בה ס"ת דרש משה (קלנברג) ח"א דף נה
סד ע"ב02 המוצא מציאה יקנה בהם ס"ת וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"ד
סד ע"ב04 מאי קראה דכתיבפירושי ראשונים
סד ע"ב06 דרך ושינה כ"ש מפיגין את היין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כא
סד ע"ב06 דרך מיל ושינה כל שהואילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב08 אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך טורדתו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ער ד"ה והנה
סד ע"ב11 מעשה בר"ג וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פט
סד ע"ב11 מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב וכו' תורת לוי יצחק עמ' קצג
סד ע"ב11 מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור והיה מהלך מעכו לכזיב וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' רמב
סד ע"ב13 רבן גמליאל מצא גלוסקין בדרך מאכסניא של התורה סי' נ
סד ע"ב14 מצא נכרי אחד א"ל מבגאי טול גלוסקין הללו מאילעאי וכו' מכשירי מצוה עמ' מט
סד ע"ב15 ההוא מבגאי ערבי נחל (תשסד) עמ' רנח
סד ע"ב19 למדנו שכוון ר"ג ברוה"ק ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנב
סד ע"ב19 באותה שעה למדנו שכיון ר"ג ברוח הקודש שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שיא
סד ע"ב19 כיון רבן גמליאל ברוח הקודשהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קלב
סד ע"ב19 רבן גמליאל השתמש ברוה"ק עצי חיים על התורה עמ' קסא
סד ע"ב19 שכוון ר"ג ברוה"ק שומע תפלה ח"ב עמ' קכז
סד ע"ב19 באותה שעה למדנו ברכת אבות עמ' קג
סד ע"ב20 והרבה דברים למדנו באותה שעהמשך חכמה בראשית פ' מג פס' לד
סד ע"ב20 שלשה דברים למדוילקוט הגרשוני ח"א דף מד ע"ד
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלים מכתב מאליהו ח"ג עמ' 100
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שסב
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רעז
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 36
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות סג
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין וכו' לא שנו אלא בדורות הראשונים שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' מו
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכליןראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ב
סד ע"ב21 אין מעבירין על האוכלין, רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קסב, ח"ב עמ' קעח
סד ע"ב23 למדנו חמצו של נכרי אחר פסח מותר בהנאה מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"ב
סד ע"ב45 כל הבוטה ראוי לדוקרו בחרב ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קט
סד ע"ב רש"י - והחרמתי את עריהם שיעשום חרמי גבוה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטז
סד ע"ב רש"י - רוב עוברי דרכים נכרים הם לחמי תודה דף רמה ע"א
סד ע"ב רש"י ד"ה בחרטה - ונמצא נדר נעקר מאליו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
סד ע"ב רש"י ד"ה כל הבוטהפירושי ראשונים
סד ע"ב תוס' ד"ה ולמדנו נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' טז אות ד
סד ע"ב תוס' ד"ה שיכור וברא"ש יד יצחק עמ' רג ס"ק ד, עמ' רד ס"ק ה [הלכה]
סה ע"א01 יכול אני לפטור את העולם מן הדין מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את העולםאמרי מאיר (מאירי) במדבר פי"ט פסוק ב
סה ע"א01 יכול אני לפטור את וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שלח, תקט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם רוח חיים (חיד"א) עמ' עז
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' יציב פתגם - פסח עמ' נג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רפד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפילה דרשות שמן רוקח עמ' תמו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה באר ראי (רוזן) מועדים סי' ה אות א', סי' ט אות א
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה דברי יואל פ' בשלח דף שמט ע"א
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו וכו' נתיב מצותיך (תשסח) עמ' סו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפלה תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנח
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מיום שחרב ביהמ"ק אוצר המאמרים (תשס) עמ' לט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדיו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קנד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין זכרון משלי עמ' נז אות קנ
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין לחם רב על סדור התפילה אות א' תתקצד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' נאוה תהלה עמ' שו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' שבח נעורים עמ' רמו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם, ורש"י - דהוי כשוטה בלי דעת מבשר טוב - ספר החיים עמ' קלג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין תפילהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קסד
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' רטו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסג ד"ה ואמר
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה רכג, פרק קל פסוק ג הערה ג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלה כתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' שנאמר לבו שמעי נא זאת עניה ושכורת ולא מיין חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקצא
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו וכו' מדין תפילה בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תלז
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו תפארת צבי שמות עמ' שכח, תקפב
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' יא, וגוף הספר עמ' תלט
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב ביהמ"קאבן יהושע עמ' 27
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב בית המקדש עד עכשיו שנאמר שכורת ולא מיין עת הזמיר הגיע עמ' כו
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדיןשפע חיים ח"א עמ' קיד
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם כולו מהן הדיןמשך חכמה דברים פ' כח פס' טו
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם מן הדין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלט
סה ע"א01 יכול אני לפטור העולם מן הדין לקוטי שושנים (תשמו) עמ' ס
סה ע"א01 יכול אני לפטור וכו' מתפילה מדין שיכור לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תצ
סה ע"א01 יכול אני לפטור כה"ע וכו' מדין תפלה אוהב ישראל דף שמד ע"א
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם וכו' מדין תפילה קריאה בקריה ח"ג עמ' ק
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין וכו' ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצד
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין וכו' מדין תפלהחיי נפש ח"ד עמ' רט
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם מן הדין אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צב
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם מן הדין שפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכא
סה ע"א01 יכול לפטור את העולם מן הדין משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קנב
סה ע"א01 יכול לפטור כל העולם מן הדין תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשנו
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפילה כוכבי אור (תשלד) עמ' נו
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם וכו' מדין תפלה, רש"י - היינו על העדר הכוונה כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט, שסז
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם כולו מן הדין וכו' מכוונת התפלהכתונת פסים (תשעא) עמ' ק
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם כולו מן הדין שנאמר ושכורת ולא מיין וכו' מדין תפלה כתונת פסים (תשעא) עמ' קכט, שסג
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפילה לקחת מוסר ח"א עמ' תקטז
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם וכו' מדין תפלה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתסו
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפלה אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רכח
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו וכו' מדין תפלה חכמת התורה וארא עמ' צד
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפלה, שנאמר שכורת ולא מיין צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ה, קיח, קס, קעג, שלב-שלג
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מטעם שכורת ולא מיין וכו' מן התפלה דעת תורה שמות עמ' רמה
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו' מאי יכולני לפטור נמי דקאמר מדין תפלה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסא, שסב, תרצג, תתפט, תתקיט, א'עב
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין שאנו שכורים מן הגלות חומת אנך (תקסא) ח"ד דף כז ע"ב, כח ע"א, מא ע"א, פז ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כלו מן הדין מיום שחרב בית המקדש וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קז ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מדין וכו' עיני שמואל (ראבין) עמ' מ
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מדין תפלה בלי כוונה שנאמר ושכורות ולא מיין בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מז, שסט, תח, תעט
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדין כסא דוד (תקנד) דף קיד ע"ד, שם הגדולים (תקלד) ח"א דף סא ע"א
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדין מיום שחרב בית המקדש עד עכשיו וכו' מית[י]בי וכו' מאי יכולני לפטור מדין תפלה קאמר כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדיןבני יששכר ח"א דף נג ע"א, ח"ב דף קיד ע"ג, קנה ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור וכו' מדין תפילה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"א-ע"ב, שעט ע"א, תב ע"ב
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם וכו' מדין של תפילה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם וכו' מדין תפלה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם וכו' מדין תפלהנפש החיים עמ' 73
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם כולו מן הדיןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקפא
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מן הדין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מן הדין עצי חיים - מועדים עמ' קפז
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מן הדיןחומת אנך תהלים פרק נה, עט
סה ע"א01 יכולני לפטור מן הדין שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף סא ע"א
סה ע"א01 יכולני לפטורדבש לפי מע' ש אות מג
סה ע"א01 יכולני לפטורילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א01 יכולני לפטור את העולם חקל יצחק (תשסג) עמ' נ
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפילהדרשות באר יצחק עמ' רכא
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדיןשם משמעון (שפירא) עמ' נז, קנט
סה ע"א01 יכולני לפטור את כל העולם מן הדין כסא דוד (תשנ) עמ' ג
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מדין תפלה אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יג אות ג
סה ע"א01 יכול אני לפטור כל העולם מן התפילה מפני שהם שכורים דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שיג
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין ס' חסידים סי' תרה
סה ע"א01 יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין דברי מנחם (היימליך) עמ' רט
סה ע"א01 יכולני לפטור כל העולם מדין תפלה וכו' שכורת ולא מיין דרכי אמונה דרך ח
סה ע"א01 יכילנא לפטור כולי עלמא וכו' מדין תפלהשפע חיים ח"ד עמ' קכה
סה ע"א03 אנוסים היום מעול הגלויות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נ
סה ע"א03 ושכורת ולא מיין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
סה ע"א03 ושכורת ולא מיין וכו' יכולני לפטור מדין תפלה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפח
סה ע"א03 שכורת ולא מיין עטרת יהושע במדבר עמ' קסד
סה ע"א04 שיכור מקחו מקח וכו' אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולם המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קב
סה ע"א05 שכור שהרג נהרג אם לא שהגיע לשכרותו של לוט מחיר יין (תשעט) עמ' קכג
סה ע"א07 שיכור פטור מן התפלה פאר יעקב ח"ב עמ' תתלז
סה ע"א07 שיכור פטור מן התפילה לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רמ
סה ע"א08 יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפלה צפנת פענח (תשסו) עמ' כד, פט, קיד, קכג, רכב
סה ע"א08 יכולני לפטור מתפלהתיבת גמא (תשסז) עמ' רסא
סה ע"א08 מאי יכולני לפטור דקאמר נמי מדין תפלה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פד ד"ה ובהפטרה, ח"ה עמ' רסא ד"ה הנה
סה ע"א09 לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט אבל הגיע לשכרותו של לוט פטור מכולםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' לב
סה ע"א10 שיכור פטור מכל המצוות יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סה
סה ע"א10 שיכור שהגיע לשכרותו של לוט מקראי קדש (תשנג) עמ' טו
סה ע"א10 לשכרותו של לוט זבחי צדק (דיסקין) עמ' לח
סה ע"א10 שכרותו של לוט משנת חיים ויקרא עמ' שעב
סה ע"א11 המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדומאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ד; אהבת עולם (קושטא, תב) דף מו/מז
סה ע"א11 המפיק מגן בשעת גאוה, ורש"י ותוס' גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רפז
סה ע"א11 המפק מגן בשעת גאוה סוגרין צרות בעדו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרים וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' רלג, רמז
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדו אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קז, רכג, רכד, רכה
סה ע"א11 כל המפיק מגן בשעתפירושי ראשונים
סה ע"א11 כל המפיק מגן וכו', ורש"י בית ישי - דרשות עמ' תג
סה ע"א11 כל המפיק מגןאהבת עולם דף לז
סה ע"א12 גאוה כינוי לשכרות ישמח חיים (תשסה) מע' ג אות ד
סה ע"א12 גאוה עת שכרותו של אדם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שג
סה ע"א23 אם דעתו מיושבת עליו יתפלל ואם לאו לא יתפלל שנאמר בצר אל יורה כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט, קל
סה ע"א23 יכון את לבו בשעת התפלה ויטהר מחשבתו מכל עסקיושערי תשובה אגה"ת אות ו
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריד ע"א
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל דרשות מהר"ם חביב עמ' רעג
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל דעת תפלה עמ' שפה, תסז
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלח
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמ
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל טוב ראיה ברכות יב ע"ב, טוב ראי פסקא קז עמ' קמד {לא רק בתפילה הקבועה, ששם יש חשש שיגיד מלים רק מתוך ההרגל ובלי כוונתו לבו, אלא גם בתפילה שלא במטבע קבוע והאדם מחדש המלים לפי דעתו, אם אין לו ישוב הדעת ביראת ה' אל יתפלל}
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל מצווה ועושה ח"א עמ' רסא
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל מצות ראיה סי' א סעיף ד עמ' ד-ה {אם יתפלל בלי לכוין, עבירה בידו של ברכות לבטלה}
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכד, שלז
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קח, קכד
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' וכו' אבוה דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי תלתא יומא דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נד
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכי מגילת סמנים עמ' עה
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פא/פט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קב/קכ ע"ב; שו"ת מהר"ש הלוי [?]
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכה
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפללפרדס מרדכי עמ' תקצג
סה ע"א23 כל שאין דעתו מיושבת עליו וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צה
סה ע"א23 מי שאין דעתו מיושבת וכו'חנן אלקים עמ' רפז
סה ע"א24 בצר אל יורה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' עט ד"ה אבל
סה ע"א24 בצר אל יורה וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיב
סה ע"א24 כל שאין דעתו מיושבת אל יתפלל הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' לט
סה ע"א24 בצר אל יורהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
סה ע"א25 ביומא דרתח לא הוי מצליראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות כז
סה ע"א25 רבי חנינא ביומא דרתח לא הוי מתפלל התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלח
סה ע"א25 רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי רוח נכון עמ' רב
סה ע"א25 רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק יד
סה ע"א26 מר עוקבא ביומא דשותא לא נפיק לב"ד אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצט ע"א
סה ע"א27 צריכה שמעתא צילותא כיומא דאסתנא וכו' חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנד
סה ע"א28 הלכתא בעא צילותאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכה
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רכה
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא פרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כו
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא תורת מנחם חכ"ג עמ' 144
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא כיומא דאסתנא אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכב
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותא כיומא דאסתנא דרשות מנחת יצחק עמ' נה
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא שערי הישיבה ח"א עמ' קג
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כו' אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי תורת מנחם חמ"ג עמ' 395
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאיסתנאמשך חכמה ויקרא טז פס' א-ג
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא דובר צדק עמ' 38
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמא
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשלה) עמ' תרפט
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותא כיומא כו' יום אורה וכו' תורת מנחם חל"ז עמ' 65
סה ע"א28 הלכתא בעיא צילותאפירות מפוזרין עמ' ט
סה ע"א28 הלכתא בעיא צלותא כיומא דאיסתנא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צט
סה ע"א28 צריכה שמעתתא צילותא ביומא דאסתנא צמח דוד (סקאליע) עמ' רמו
סה ע"א28 הלכתא בעי צילותאמנחת מרדכי עמ' שלה
סה ע"א28 שמעתתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שנד
סה ע"א28 שמעתא בעי צילותא תורת מנחם חמ"ז עמ' 345
סה ע"א28 שמעתא בעי צלותא דברי יואל פ' במדבר דף כח ע"א
סה ע"א28 שמעתא בעיא צילותא כיומא דאיסתואאור הצבי עמ' 313
סה ע"א28 שמעתתא בעי צילותא עצי חיים על התורה עמ' רטז
סה ע"א28 שמעתתא בעי צילותא כיומא דאסתנא שירי משכיל כלל ג פרט א (שי"ח)
סה ע"א29 אי א"ל אם קריב כותחא לא תנאי המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קיג
סה ע"א29 אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי וכו' אי קרצתן כינה לא תנאי אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' פו
סה ע"א29 אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי, ורש"י - אפי' ציווי עבודה קלה היתה מבטלת אותי תורת מנחם חכ"ג עמ' 156
סה ע"א29 אי אמרה לי אם קריב כותחא, לא תנאי תורת מנחם חלק לב עמ' 347
סה ע"א29 אי אמרה לי אם וכו' דרכי החיים ח"ב עמ' קצו
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ט עמ' 43
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נח
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 289
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קריב כותחא לא תנאי כו', ורש"י תורת מנחם חמ"ו עמ' 58, חמ"ז עמ' 65
סה ע"א29 אמר אביי אי אמרה לי אם קרית כותתא לא תנאי שבט מישראל (פרידמן) עמ' שצ
סה ע"א29 אמרי אביי ורבא דאי היה להם טרדה קלה לא היו שונין כ"כמשיב דבר חלק ג סימן יד
סה ע"א30 אי קרצתן כינה לא תנאי דברי סופרים סי' ו (עמ' 5), לא (עמ' 24)
סה ע"א30 אי קרצתן כינה לא תנאי שערי הישיבה ח"א עמ' קח
סה ע"א30 אם עוקצתן כנה לא תנאי מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלב
סה ע"א30 אם קרצתן כמא לא תנאי וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' מז
סה ע"א31 מר בריה דרבינא עבדה ליה אמיה שבעה מני לשבעה יומי אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רנז
סה ע"א32 אמר רב יהודה לא איברי לילא אלא לשינתא אר"ש בן לקיש לא איברי סיהרא אלא לגירסאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכה
סה ע"א32 אמר רב יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' אמר רב נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממי אנן דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סה, מהד' ג סי' א, מהד' ד סי' קב, מהד' ו סי' מט
סה ע"א32 אמר רבי יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא אמר רשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסא מאור עינים (תשעט) עמ' תתיג, *צ
סה ע"א32 אמר רבי יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא אמר רשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסא מאור עינים (תשנח) עמ' תצג, תקנה
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא וכו' לגירסא כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' י
סה ע"א32 לא אברי לילה אלא לשינתאפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד, לר"ח אדר שני אות א, ט"ו באב אות ה
סה ע"א32 לא אברי ליליא אלא לשינתא ביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק יד
סה ע"א32 לא איברא לילא אלא לשינתא המאור הגדול (גר"א) עמ' תצ
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפב, רמ, תקלד
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' מג ע"ב
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא נחלה לישראל (תשעא) עמ' מ
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא פניני יחזקאל עמ' רצא
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתא פרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כג פסוק טז, פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כח
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סד
סה ע"א32 לא איברא לילה אלא לשינתאנתיבות עולם ח"א עמ' מ
סה ע"א32 לא איברא ליליא אלא לשינתא שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 84
סה ע"א32 לא איברא ליליא אלא לשינתאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צ ע"ב
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתא עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קפג
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתאאבן יהושע עמ' 35
סה ע"א32 לא איברי לילא אלא לשינתאבני יששכר ח"א דף מח ע"ג
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וחד אמר לא איברי לילה אלא לגירסאמאור עינים (תשעה) עמ' תתט
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא דרך ה' השלם עמ' קסד - מראה דרך
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא עטרת ישועה (תשסד) אות פב, פט להגדה ש"פ
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא תורת חיים עה"ת עמ' ב {היינו חשכת הלילה, והלילה עצמו נברא למען סדר העולם}
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא ארשב"ל לא איברי סיהרא אלא לגירסא דובר צדק (זילבר) עמ' יז
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' ולגירסא אוצר המאמרים (תשס) עמ' קב
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' יזיף ופרע להורות נתן בראשית עמ' קיט
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסאחיי נפש ח"ד עמ' פח
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא, ותוס' ד"ה ד"ה אלא מצווה ועושה ח"א עמ' תנב, תנד
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסא לחם רב על סדור התפילה אות תצג, א' שלא
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתאיד דוד (אופנהיים) עמ' קסב
סה ע"א32 לא איברי לילה אלא לשינתאמטה יששכר עמ' עב
סה ע"א32 לא איברי לילי אלא לשינתא וכו' ואמר רב נחמן אנן פועלי יממא ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנ
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיא
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שנז
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' מד
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפה
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא מתנת חיים - קנינים עמ' קנג
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ד
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא צדקת הצדיק סי' לד, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 154), דובר צדק עמ' 31
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ב
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא תהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה נא
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' תורת מהרי"ם בראשית עמ' קטז
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' אלא לגירסאדרך חיים (תשלה) עמ' שב
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא וכו' לא איברי סיהרא אלא לגירסא פאר יעקב ח"א עמ' ט, ח"ב עמ' תרעז, ח"ג עמ' סא, תו
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא כו' לגירסא תורת מנחם ח"א עמ' 199, ח"ח עמ' 41
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתאילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א32 לא איברי ליליא אלא לשינתא, ותוס' ד"ה אלא אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פג
סה ע"א לא אברא ליליא אלא לשינתא וכו' תורת העולה ח"ג פרק נג
סה ע"א לא איברי לילה אלא לשינתא אגרא דכלה ח"ב עמ' לד
סה ע"א לא איברי לילה אלא לשינתאדרשות באר יצחק עמ' יט
סה ע"א לא איברי ליליא אלא לשינתא מגדל עוז (תשעח) עמ' ער
סה ע"א34 איברא סיהרא לגירסא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלו
סה ע"א34 אמרו רבנן לר' זירא מחדדן שמעתתךאודה ה' דף לט ע"א
סה ע"א34 אמרי ליה לר' זירא מחדדין שמעתך אמר להו דיממי נינהו אגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
סה ע"א34 מחדדין שמעתתך א"ל דיממא נינהו נזר הקדש ח"ב עמ' תר
סה ע"א34 מחדדן שמעתך דיממא נינהו חכמת התורה ויצא עמ' פט
סה ע"א34 מפני מה מחדדן שמעתך וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
סה ע"א34 אמרו רבנן לר"ז מחדדן שמעתתךמרפא לשון עמ' ק
סה ע"א34 לא אברי לילה אלא לגירסא המאור הגדול (גר"א) עמ' תקמה
סה ע"א34 לא אברי לילה אלא לגרסא מראה יחזקאל (תשסד) עמ' טו
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים כ
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא לב אביגדור עמ' קיז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא (לילה) אלא לגירסא משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קי, רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא אגרא דכלה ח"ב עמ' קפב, קפו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות טז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שו
סה ע"א34 לא איברי סיהרי אלא לגירסא ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רלג
סה ע"א34 לא נברא סיהרא אלא לגירסא ולא נברא לילה אלא לשינה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תסא
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא בינת יששכר דף לד ע"א
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא חכמת התורה ויצא עמ' קנח
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא חכמת התורה לך לך עמ' שיד
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא חכמת התורה משפטים עמ' תמט
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגירסא לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד, כב, פ
סה ע"א34 לא אברי סיהרא אלא לגרסאחכמת התורה בראשית עמ' פט
סה ע"א34 לא איברא לילא אלא לגירסא דרשות הצל"ח השלם עמ' תקיג
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסא פניני יחזקאל עמ' רפה
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסא תורת אליהו עמ' רצב
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסח הערה 47, תתשב הערה 63
סה ע"א34 לא איברא לילה אלא לגירסאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפב
סה ע"א34 לא איברא ליליא אלא לגירסא וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ד
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 369
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא דברי חנינא - ת"ת עמ' רפג
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא ס' החיים (תשנג) עמ' קפב*
סה ע"א34 לא איברא סיהרא אלא לגירסא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מסילות הנביאים יהושע עמ' קכא*
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' לד, פ
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא טיול בפרדס ח"א עמ' ז, רכא, רכו
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' מז
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא עבודת יצחק בראשית עמ' יט, פה, צו, קעד
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא עשרה מאמרות (תשס) עמ' שמה
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא קב הישר (תשנט) ח"ב פרק עג עמ' שסד
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קצג
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא תורת מנחם חלק לא עמ' 202
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא תפארת צבי בראשית עמ' נט
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסא וכו' לשינתא דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' שלה
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגירסאויקח אברהם דף א ע"ג
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגרסא דובר צדק עמ' 38
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגרסא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תנד
סה ע"א34 לא איברי לילה אלא לגרסאפרי צדיק בראשית - הבדלה
סה ע"א34 לא איברי לילה כו' אלא לגירסא תורת מנחם חלק מ עמ' 78
סה ע"א34 לא איברי ליליא אלא לגירסא ישמח חיים (תשסה) מע' ש אות עב
סה ע"א34 לא איברי ליליא אלא לגירסא תורת מנחם חכ"ח עמ' 59
סה ע"א34 לא איברי ליליא אלא לגירסא וכו' אלא לשינתא טל חיים (פרידלנדר) עמ' שלה
סה ע"א34 לא איברי סהרא אלא לגירסא המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלא
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיג, קיד, קיט
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא דברי יואל פ' בחוקותי דף תיא ע"ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מבשרת ציון ח"א עמ' קסז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מה שהיה הוא שיהיה עמ' ס
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצט, תלו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מכתב מאליהו ח"א עמ' 184
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא מצווה ועושה ח"א עמ' תנב, תנד
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא קדושת עינים (תשעא) פרק ח אות ד
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא קהלת משה (תשסב) עמ' סו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא רחמי הרב עמ' מא
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסה, מס' שבועות אות לט
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא תהלה לדוד (והרמן) פרק טז פסוק ז הערה י, פרק יט פסוק ג הערה ג, פרק קד פסוק כג הערה כז
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא תורת איש ח"ב עמ' יח
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאאוזן שמואל דף סט ע"ב
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבינה לעתים (תשנד) דרוש יח עמ' קמ
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' נו
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאבני יששכר ח"א דף מה ע"ד, ח"ב דף צו ע"א
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאברכת חיים ח"ב עמ' 238
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאדרשות שבט הלוי עמ' צא, רלג
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאפרי צדיק ר"ח אדר שני אות א, לט"ו באב אות ה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסאשפע חיים ח"ב עמ' ה
סה ע"א34 לא איברי סיהרא אלא לגירסא, ור"ח דעת תורה בראשית עמ' רנב
סה ע"א34 לא איברי סיהראמכתב מאליהו ח"א עמ' 184
סה ע"א34 לילה איברי לגירסא דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמג
סה ע"א35 דיממא נינהו אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ד
סה ע"א35 דיממא נינהו שומע תפלה ח"ב עמ' רפו
סה ע"א35 מחדדין שמעתך אמר להו דיממא נינהו טיול בפרדס ח"א עמ' רכא
סה ע"א35 מחדדין שמעתתא דיממא נינהו באר ראי (רוזן) מועדים סי' טז אות א
סה ע"א35 מחדדן שמעתך דברי חנינא - ת"ת עמ' ה, כא
סה ע"א35 מחדדן שמעתך אמר להו דיממי ננהו דובר צדק עמ' 38
סה ע"א35 מחדדן שמעתך אמר להו דיממי ננהופרי צדיק ר"ח אדר שני אות א, ט"ו באב אות א, ה, האזינו אות ה
סה ע"א35 מפני מה שמעתתיה דמר וכו'בני יששכר ח"ב דף צב ע"ב
סה ע"א35 עיקר לימוד התורה ביום לקוטי שיחות חל"ד עמ' 46
סה ע"א35 שמעתא דיממא טובים מכלילהנטריקן (תשעד) עמ' מו
סה ע"א36 אמרה ליה ברתה דרב חסדא לרב חסדא לא בעי מר מינם פורתא חוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצד
סה ע"א36 אמרה ליה בת רב חסדא וכו' ייתי זמנא דליליא אריכי ויומי קטיני ונינם טובא, ורש"י שם עולם (תשסו) עמ' עד-עה
סה ע"א37 לא בעי מר נינום פורתא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפד
סה ע"א37 יין אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקצו {הוא ענין גבוה ונכבד}
סה ע"א37 לא בעי מר מינם פורתא המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יב, במדבר עמ' לו
סה ע"א37 מי לא בעי מר מינם פורתא כוכבי אור (תשלד) עמ' נב
סה ע"א38 אית יומין אריכין ונימי טובאפנים יפות על תהלים עמ' כ
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובא שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעז
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינם טובא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' סא
סה ע"א38 אתו יומי אריכי וקטיני ונינום טובא שמועת יצחק - עניני עבודה אות יא
סה ע"א38 אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובאפרי צדיק פ' פרה אות ה
סה ע"א38 אתו יומי דאריכי וקטיני ונינם טובא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז
סה ע"א38 אתי יומא אריכא וקא ניימנא טובא דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כט
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובא, ורש"י ומהרש"אהר יראה מאמר כה
סה ע"א38 השתא אתו יומי דאריכי וקטיני, ורש"י - ימים שהוא בקבר וכו' המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריח
סה ע"א39 אגירא דיומא אנן קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קלז
סה ע"א39 אגירי דיומא אנן אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רמט
סה ע"א39 אגירי דיומא אנן דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קלב
סה ע"א39 אמר ר"נ בר יצחק אנן פועלי דיממא אנו ור"א בר יעקב יזיף ופרע ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרמח
סה ע"א39 אנן פועלי דיומי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרעראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ט אות מה, תוצ' חיים פרק סט
סה ע"א39 אנן אגירי יומי אנןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מ
סה ע"א39 אנן פועלי דיומא אנן לב אביגדור עמ' עג
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קצד
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפא
סה ע"א39 אנן פועלי יום אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יח אות ג
סה ע"א39 פועלי דיממא אנן שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רפג
סה ע"א39 פועלי דיממא אנן שמן ראש - ימים נוראים עמ' שי
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנו ס' השיחות (ריי"צ) תש"ה עמ' 104
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן לקוטי שיחות ח"ח עמ' 340, 335, 333
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלד
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלז
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן צדקת הצדיק סי' ג, יז, דובר צדק עמ' 31, 55, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 12
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רפב, תקפג
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן תורת מנחם חס"א עמ' 45
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קטז ע"א
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנן ר"א בר יעקב יזייף יפרעדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסה
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןהתורה והעולם ח"א עמ' קעו
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א39 אנן פועלי דיממא אנןפנים מסבירות עמ' ו
סה ע"א39 אנן פועלי דיממאצמח צדקה עה"ת עמ' קמה
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שיז
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קיא
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פא
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן תורת מנחם ח"י עמ' 255, חט"ו עמ' 152
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנן וכו' יזיף ופרע אור אברהם ברכות עמ' קלו
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלח
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי אנןמסילת ישרים עמ' שכב
סה ע"א39 אנן פועלי דיממי כו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 41
סה ע"א39 אנן פעלא דיממא אנן תורת מנחם חלק לד עמ' 98
סה ע"א40 הבא בדרך אל יתפלל שלשה ימים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיז
סה ע"א40 הבא בדרך אל יתפלל שלשה ימים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תצג
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל ג' ימים וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תקנו
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סג
סה ע"א40 הבא מן הדרך אין לו להתפלל עד שתתישב דעתו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמג
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל ג' ימים, רש"י ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' שיד
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים גור אריה בראשית פכ"ב הערה 9
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים וכו' אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רנד
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רד ד"ה והנה
סה ע"א40 הבא מן הדרך אל יתפלל שלשה ימים ורש"י תורת מנחם חל"ח עמ' 289
סה ע"א40 הבא מן הדרך פטור מתפלה ג' ימיםפעולת גבר עמ' לג ד"ה והנלע"ד
סה ע"א40 ההוא מרבנן יזיף ביממא ופרע בלילהבני יששכר ח"א דף קלג ע"ג
סה ע"א40 וכשהיו טרודים ביום היו פורעים בלילהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
סה ע"א40 יזיף ביממא ופרע בלילה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכב
סה ע"א40 יזיף ביממא ופרע בליליאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קסח ע"א
סה ע"א40 יזיף ופרע לקוטי שיחות ח"ז עמ' 43
סה ע"א40 ר' אחא בר יעקב יזיף ופרע ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פט
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ביממא ופרע בליליא ואותו תעבוד עמ' רמה
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע ורש"ישם משמעון (שפירא) עמ' ט
סה ע"א40 ראב"י יזיף ופרע ביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק ז
סה ע"א40 רב אדא בר יעקב יזיף ופרעלקוטי משלי פרק כב פסוק ז {שלמד בלילה מה שלא למד ביום}
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלט
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע מצווה ועושה ח"א עמ' תמח
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיז
סה ע"א40 רב אחא בר יעקב יזיף ופרע של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסה
סה ע"א41 בג' ימים הראשונים לאחרי שבאים מן הדרך אין הדעת מיושבת, ורש"י תורת מנחם חכ"ט עמ' 20
סה ע"א45 לא מצלי בביתאפירושי ראשונים
סה ע"א45 שמואל לא הוי מצלי בביתא דאית ביה שיכרא התרגשות הלב (תשסט) עמ' רלח
סה ע"א45 שמואל לא מצלי בביתא דאית ביה שכרא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כא
סה ע"א47 המתפתה ביינו מצת שימורים (תשסא) עמ' תקמ, תקעה
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברכת משה דף ח ע"ב
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו טוב לב עמ' מא
סה ע"א47 המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו תורת יחיאל בראשית עמ' תכו
סה ע"א47 המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו לב אביגדור עמ' ד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו' כל המתיישב ביינו וכו' תורת העולה ח"ג פרק עא
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו' כל המתיישב ביינו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברית שלום (תשסח) עמ' תתנה
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו של"ה (תשנז) פרשת תצוה אות יז
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו אם הבנים ח"א דף כא ע"ג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו' כל המתיישב ביינו וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' שכו-שכז, ח"ו עמ' שמט, שסג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו וכו'מאור החיים עמ' לד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' קנג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שעח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ברית שלום (תעח) דף קלג ע"ג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תפג, תקנב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו זכרון משלי עמ' קכה אות שפט
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מב, מד, ויקרא עמ' לה
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רנב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו קריאה בקריה ח"ב עמ' שיח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו רסיסי לילה סי' נג (עמ' 137), דברי סופרים סי' לב (עמ' 25), צדקת הצדיק סי' רמח, דובר צדק עמ' 62, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 65 (סי' עג)
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכב
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו' דברי ברוך ח"ב סי' לז אות ד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכו' כל המתיישב ביינו יש בו מדעת שבעים זקנים וכו' עצי חיים - מועדים עמ' רסא
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו וכל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים ים שמחה עמ' קלד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר וירח ה' את ריח הניחח וגו' של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ריז, שע, מס' מגילה אות ס
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונופרי צדיק לך לך אות ג, ויקהל אות ג
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונושל"ה (תט) תורה שבכתב דף שפט ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; מערכת האלקות (פירארה שיח) פי' החייט דף קלג ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת נח דף ה ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ב ודף כו ע"ד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש לו מדעת קונו תורת אביגדור ח"ב עמ' עח
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו יש לו מדעת קונו תורת אביגדור ח"ג עמ' קיד
סה ע"א47 כל המתפתה ביינוילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו, ורש"י באר מחוקק (תשמט) עמ' ה
סה ע"א47 כל המתפתה ביינו, ורש"י באר מחוקק (תשעה) עמ' ז
סה ע"א47 כל המתפתה מיינו תורת חיים (קאסוב) עמ' רסד
סה ע"א47 כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' לח, מהד' ה סי' לד
סה ע"א47 כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו שמן הטוב (תשסו) עמ' כה
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים טוב לב עמ' קלח, קנז
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו מדעת ע' זקנים אור אברהם בראשית עמ' לא
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו מדעת ע' זקנים שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שכח
סה ע"א49 המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקניםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת זקנים טיול בפרדס ח"ב עמ' רפח
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ריב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריט
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כו, לו
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ה לשבועות
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפז
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים אור אברהם - מסכת מגילה עמ' סד
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים אפיקי ים עמ' לב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ב, סי' כג אות א
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' פה
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמג
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' טז
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמז
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים זקנים יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד, ורש"י - כך חשבונו בגימטריא דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ב
סה ע"א49 כל המתיישב ביינו יש בו מדעת שבעים זקניםאור הצבי עמ' 264
סה ע"א49 כל המתיישב ביינוילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א49 כל שדעתו מיושבת עליו ביינו יש בו מדעת של ע' זקניםיין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ב
סה ע"א50 היין הוא במספר סוד תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשיח הערה 68
סה ע"א50 יין - סוד כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 130
סה ע"א50 יין בגי' ע' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטז, תריח
סה ע"א50 יין בגמטריה ע'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 132
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות אור חדש (הרטמן) פ"א אות 728-729
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות אור תורה השלם (מזריטש) סי' רג
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות אפיקי ים עמ' רכט, רעט
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות עצי חיים על התורה עמ' קסא
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קד
סה ע"א50 יין ניתן בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סוד של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כא
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וכו' נכנס יין יצא סוד תהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה יט, פרק קה פסוק יד הערה טו
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעט, א'רנט, א'רעג
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמא
סה ע"א50 יין ניתן בשבעים אותיותעיונים במשלי עמ' רג
סה ע"א50 מדעת ע' זקנים מצת שימורים (תשסא) עמ' תקמ
סה ע"א50 סוד גימטריא יין כתונת פסים (תשעא) עמ' צז, קנד
סה ע"א50 סוד גימטריא יין צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קיט
סה ע"א50 סוד גימטריא שבעים שים שלום עמ' פט
סה ע"א51 אבל מותר בשתיית יין אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 658
סה ע"א51 היין מוציא את הסודפחד יצחק פורים ענין ב
סה ע"א51 יין נברא לכמה מצות מנחת אליהו (תשנט) עמ' שא
סה ע"א51 לא נברא יין אלא כו' ולשלם שכר טוב לרשעים דגלי יהודה דרוש א אות יא
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםמרפא לשון עמ' קעח
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 654
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמב
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפ, ח"ה עמ' נג
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ערה
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים תורת אביגדור ח"ד עמ' קלה
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםשארית מנחם - מאמרים עמ' רל
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבליםאלשיך על חמש מגילות עמ' שנד
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם אבליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריט
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם בו אבלים מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 160)
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לנחם בו אבלים פרי צדיק לך לך אות *ג ויגש אות ט, שלח אות *טו צו אות ז, ר"ח תמוז אות ד, בלק אות יד, דברים אות יז, שופטים אות טו, כי תצא אות יז
סה ע"א51 לא נברא יין אלא לשמח אבליםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' נ
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים וכו' טוב לב עמ' י, יב
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות כ
סה ע"א51 לא נברא יין בעוה"ז אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעיםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות כ
סה ע"א51 לא נברא יין בעולם הזה אלא לנחם אבליםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב
סה ע"א51 לא נברא ייןעיונים במשלי עמ' תנח
סה ע"א51 נכנס יי"ן יצא סו"ד לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמא
סה ע"א51 יצא יין נכנס סודהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמח, שמ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד טיול בפרדס ח"ב עמ' רפז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שבילי פנחס עמ' רלד
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דתבת יין כמנין סוד עקבי אבירים (תשסה) עמ' נא, קנד
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד של"ה (תשנז) פרשת נצבים אות ג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' פט; תרעב עמ' תתכט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תכב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אוהב ישראל דף קלה ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 482-483
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אורח לצדיק עמ' קמג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אמרי אש (טאוב) עמ' תקעה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער תורת האדם סי' ח
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אמרי רבי שפטיה עמ' קטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אסופת מערכות פורים עמ' עט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בי חייא ח"א עמ' רטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף טז ע"ג, מד ע"ג, קל ע"א, קלב ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בשבילי התלמוד ח"א ברכות סג ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתכט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד גור אריה בראשית פמ"ג אות כט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלג, תקכ, תקכט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקסט ד"ה חייב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ויגד יעקב עמ' שנו, תמא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות לט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד חיי שלמה עמ' רסז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד להורות נתן ויקרא עמ' קה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד לקוטי שיחות חל"א עמ' 179
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט, קכב, שדמ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), יט (עמ' 171), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 27 (סי' יז), רסיסי לילה סי' כ (עמ' 23)
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מסילות הנביאים שופטים עמ' קלט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רפה, ח"ב עמ' מ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד מצווה ועושה ח"ב עמ' תסב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלז הערה 161
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שעה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד ספרי המגיד מקאזניץ עמ' צא
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קמב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד עטרת ישועה (תשסד) אות א להו"ר בנוסח חושענות
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד עירין קדישין השלם עמ' תכג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד פאר יעקב ח"ב עמ' תתלז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד פניני יחזקאל עמ' קלז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רנז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נ, נה, קטו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד קרבן מנחה (תשעד) עמ' שצב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תסט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שמועת יצחק - חז"ל אות יט
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שכג
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד שרתי ח"א עמ' קנו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת אביגדור ח"ד עמ' רטז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם ח"ח עמ' 214, חי"ז עמ' 154
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חכ"ח עמ' 47
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חל"ה עמ' 163
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חלק ל עמ' 252
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חלק לב עמ' 361, חלק לג עמ' 340
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חמ"א עמ' 120, 236
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חמ"ו עמ' 381
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת מנחם חנ"ג עמ' 85
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' מב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סוד אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1804, תתשלב, במדבר עמ' כ, תקלב, אסתר עמ' ב'תלח
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודאורות אלים דף ג ע"ב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק לב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודהר יראה מאמר מה
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודחכמת התורה ויקרא עמ' סב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודחכמת שלמה (פרץ) עמ' שכו
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודילקוט הגרשוני ח"א
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודכלי יקר (תשמח) עמ' שנה, תכב, תמז
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודמנחת ישראל עמ' רפ
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודפרי צדיק לך לך אות ד, פורים אות ג, צו אות ז, נצבים אות יב
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) מ"א ד' דף מב ע"א; של"ה (תט) ש' האותיו' דף פד ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת במדבר דף קז ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ג דף סט ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קנח ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המידות מ' פג דף לט ע"ג; לבושי אור יקרות (שנה) דף כד ע"א
סה ע"א51 נכנס יין יצא סודתולדות הגר"א (תשס) עמ' קיט
סה ע"א52 וברך את לחמך ואת מימיך מה לחם שניקח בכסף מעשרפרי צדיק כי תצא אות יז
סה ע"א52 וברך מימך ומאי ניהו יין דברי סופרים סי' יא (עמ' 8)
סה ע"א52 וברך מימך ומאי ניהו ייןפרי צדיק תולדות אות ח, לחנוכה אות כה
סה ע"א52 יין נשפך בתוך ביתו כמים תורת מנחם חכ"ט עמ' 144
סה ע"א52 יין שנשפך כמיםאדיר במרום ח"א פ' שיג
סה ע"א52 כל בית שאין יין נשפך כמים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכז
סה ע"א52 כל בית שלא נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכה מצווה ועושה ח"ב עמ' רנא
סה ע"א52 כל בית שלא נשפך בו יין כמים מבשרת ציון ח"ב עמ' רכה
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בביתו כמים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצא
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בביתו כמים אינו בכלל ברכהיין המשומר (שפירא, תכ) דף ד ע"ב ודף יד ע"ג
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה שנאמר וברך את לחמך ואת מימיך של"ה (תשנז) - מס' שבת אות נה
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קיט
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רעא
סה ע"א52 כל בית שאין נשפך יין כמים אינו בכלל ברכההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
סה ע"א52 כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפה
סה ע"א52 נשפך בו יין כמים מצת שימורים (תשסא) עמ' תנ, תקיד
סה ע"א רש"י - אם דנין אותן על שלא היו מתפללין בכוונה יכול אני לפוטרן תפארת צבי שמות עמ' שכח, תקפב
סה ע"א רש"י - טורח הדרך גור אריה ויקרא פכ"ו הערה 6
סה ע"א רש"י - שמעתא בעי צלותא, דעת צלולה ומיושבת דברי יואל פ' במדבר דף כח ע"א
סה ע"א רש"י ד"ה ריח הניחוחקריאה בקריה ח"ב עמ' שיח
סה ע"א רש"י - אמר רבי אלעזר בן עזריה יכולני לפטור את כל העולם כולו מדין תפלה, היינו מכוונת התפלה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קעג
סה ע"א רש"י - מדין תפלה, אמר רבי אלעזר יכולני לפטור כל העולם אחר חורבן בהמ"ק מדין כוונת התפלה, היינו שלא התפללו בכוונה מחמת שכרות הגלות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פ, שסב
סה ע"א רש"י - מדין תפלה, היינו מכוונת התפלה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קס
סה ע"א רש"י - המתפתה ביין, שמפייסין אותו על דבר ומתרצה כשטוב לבו ביין דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקנב
סה ע"א רש"י יזיף ופרע - היה קובע לו כך וכך פרקים ביוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סט
סה ע"א רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' רלג
סה ע"א תוס' - הגאוה שכרותו של אדם באר שרים פרשת עקב דרוש ב אות ב
סה ע"א תוס' ד"ה אלא צדקת הצדיק סי' כד
סה ע"א תוס' ד"ה בצר - ומה"ט אל יתפלל דהוי שכור וכו' דברי יואל פ' בשלח דף שמט ע"א
סה ע"א תוס' ד"ה בצר מגילת סמנים עמ' עה
סה ע"א תוס' ד"ה מסר - וזו הגאוה היא עתי שכרותו של אדם באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רא
סה ע"א ר"ח - כל הגורס ביום שמעתתי' מחדדן לקוטי שיחות חי"ד עמ' 22
סה ע"ב02 אדם נבחן בכיסו נועם אליעזר בראשית עמ' קסה ע"א
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריח
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסוהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ז
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו מי מרום חי"ב עמ' רסו, חי"ג עמ' רסט
סה ע"ב02 אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו ים שמחה עמ' קפז, רט, תפו
סה ע"ב02 אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו ראשית דעת (קורח) סי' נג אות יא
סה ע"ב02 אמר ר' אילעאי בג' דברים אדם ניכר מורשה - שיחות למועדים עמ' רעז
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בית שלום מרדכי עמ' נה
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר מכתב מאליהו ח"ה עמ' 93, 140
סה ע"ב02 אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ריד
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו מגדל עוז (תשעח) עמ' שנה, תרז
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קט
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו רסיסי לילה סי' כ (עמ' 23), ל (עמ' 42), לז (עמ' 66), מז (עמ' 99), ישראל קדושים עמ' 115, צדקת הצדיק סי' קצט, רמח, מחשבות חרוץ סי' ה (עמ' 23), דובר צדק עמ' 24, 66, 69, 84
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו לחם שלמה (הלוי, שנז) דף פו ע"א
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסומסילת ישרים עמ' תלה
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו בכיסופרי צדיק לחנוכה אות יד, פורים אות ג, פסח אות טו, כט
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו דברי יואל פ' תולדות דף תרנב ע"ב
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שלו, שלח
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו חכמה ומוסר ח"ב עמ' מג, קפז, קצא
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו וכו' שדה יעקב עמ' נה
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכיסו בכעסו בכוסו פאר יעקב ח"ב עמ' תקסט, תתלז
סה ע"ב02 בג' דברים אדם ניכר בכיסו וכוסו ובכעסויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכב
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו דברי אש (כץ) עמ' שנא
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסוראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות ז
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכיסו שרגא המאיר על התורה עמ' רנט
סה ע"ב02 בג' דברים האדם ניכר בכיסו ובכוסו ובכעסו שלחן של ארבע (תשנו) עמ' יח
סה ע"ב02 בג"ד אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו כו' נטע שורק פרשת חקת
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכר אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קג
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו מבשר טוב - חנוכה עמ' קעד
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו וכו'מנחת ישראל עמ' רט
סה ע"ב02 בשלושה דברים אדם ניכראבן פינה עמ' 95
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיט
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו בכעסו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנח דף פו ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער ב דף יג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' יג דף ח ע"ג, ושער המדות מ' כו/ז דף לג ע"ב
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו מצור דבש עמ' יד
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו רוח נכון עמ' עב, קלו, רסב
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובביסו ובכעסו בית יצחק (ויינברגר) עמ' פה, שצד
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכא, תכג
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תס
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו, ורש"יהר יראה מאמר נ
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רז
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו אש דת (אסאד) עמ' שא
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו דעת תורה במדבר עמ' לו
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו חיים שיש בהם מועדים עמ' ריז, על התורה תנינא עמ' קעה
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר וכו' בכעסואורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכר וכו'אור שרגא עמ' קמח
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסח
סה ע"ב02 בשלשה דברים אדם ניכרתורה וחיים (כלפון) עמ' לט
סה ע"ב02 בשלשה דברים האדם ניכר בכוסו כיסו וכעסויד אהרן עמ' קנו
סה ע"ב02 בשלשה דברים האדם ניכר וכו' ובכיסו מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכא
סה ע"ב02 האדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רי
סה ע"ב03 בכוסו בכיסו ובכעסו וזאת התורה עמ' קמא
סה ע"ב03 בכוסו בכיסו וכעסו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רלד
סה ע"ב04 ישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נט
סה ע"ב04 ישראל ונכרי בפנימית וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יז, יח [הלכה]
סה ע"ב12 מעשה שהיה כך היה גור אריה במדבר פי"ג אות א
סה ע"ב33 בידו לסלקו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, וס"ק יא [הלכה]
סו ע"א תהו בה נהרדעי ומי אמר רבי יוחנן הכי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפט
סו ע"א תוס' ד"ה מערב בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק א או"ק א, וס"ק ח או"ק ד, וס"ק י או"ק ב [הלכה]
סז ע"א09 רב חסדא ורב ששת צדקת הצדיק סי' קפו, דובר צדק עמ' 152 {סיני ועוקר הרים}
סז ע"א09 רב חסדא ורב ששת פרי צדיק וישב אות ג {סיני ועוקר הרים}
סז ע"א09 רב חסדא ורב ששת כי פגעי בהדי הדדי נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
סז ע"א10 ר"ח הוי מרתען שיפוותי' ממתני' דרב ששת ברית שלום (תעח) דף ל ע"ד
סז ע"א10 ר"ח מרתען שיפוותי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ט
סז ע"א10 רב חסדא הוי מרחשן שיפוותי' ממתני' דרב ששת ברית שלום (תשסח) עמ' קצג
סז ע"א10 רב חסדא מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת ורב ששת מרתע כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלב
סז ע"א11 מרתען שפוותיה ממתניתא דר"שנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
סז ע"א11 ר"ש מירתע כולי' גופי' מפלפולי' דר"ח לקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
סז ע"א11 רב ששת מירתע כוליה גופיה מפלפוליה דרב חסדא דברי חנינא - ת"ת עמ' כא
סז ע"א12 מפלפוליה דר"ח, ורש"י - חריף וסבר היה המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ריט
סז ע"א12 מרתע כוליה גופיה מפלפולא דר"חמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
סז ע"ב08 קרפף יותר מב"ס בריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק י, וב"דברים המבוארים" או"ק (ג) [הלכה]
סז ע"ב08 קרפף יותר מבית סאתים כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לט
סז ע"ב37 ההוא ינוקא דאשתפוך חמימיה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמח, קצב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמד
סז ע"ב37 ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
סז ע"ב37 תינוק דאשתפך חמימיה בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
סז ע"ב41 בדאורייתא מותבינן נפש הרב עמ' כז
סז ע"ב41 בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא ובדרבנן עבדינן עובדא וכו' דרשות שמן רוקח עמ' קכח
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה והדר וכו' תורת מנחם חל"ו עמ' 161
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא ויואל משה מאמר ב סי' לח עמ' רלט
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא, ורש"י תורת מנחם ח"ב עמ' 146, חי"ח עמ' 56, חכ"ב עמ' 292
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא עצי חיים על התורה עמ' תנה, תסא
סז ע"ב42 בדרבנן עבדינן מעשה ברכת אבות עמ' כב
סז ע"ב43 אמירה לעכו"ם שבות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריט
סז ע"ב43 גזרו על הזאה משום שבות שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תנא
סז רש"י ד"ה בדאורייתא וכו' ויש בתלמידים וכו' הצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"א אות טז
סח ע"א03 ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה ס' הזכרון לחתם סופר עמ' סג
סח ע"א06 הני תרי רבנן לקוטי שיחות חל"א עמ' 249 {שמצוה לתקן עירובין}
סח ע"א06 מבואה דאית בה תרי גברי רברבי בריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
סח ע"א06 מבואה דאית בה תרי גברי רברבימנחת מרדכי עמ' שלה
סח ע"א06 מבואה דאית בי' גברי רברבי כרבנן לא להוי בה לא עירוב ולא שיתוף דבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
סח ע"א06 מבואה דאית ביה גברי רברבי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה
סח ע"א06 מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלו
סח ע"א06 מבואה דדיירין בה תרי גברא רברבי כרבנן לא ליהוי בי' עירובחיי נפש ח"ב עמ' קמט
סח ע"א08 אנא טרידנא בגירסאי כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' כט
סח ע"א08 מר לאו אורחיה אנא טרידנא בגירסאי שביב אור עמ' רח
סח ע"א09 ואי אקני להו פיתא בסלא כיון דאי בעו לה מינאי ולא אפשר ליתבה נהלייהו מצווה ועושה ח"א עמ' תקכג
סח ע"א22 ההוא ינוקא דברי הרב עמ' קעא
סח ע"א22 ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיהלמדנות (תשנח) פ' קרח אות צה
סח ע"א22 ינוקא דאישתפוך חמימא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנא
סח ע"ב צדוקי אינו כנכרי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעו
סט ע"א20 מומר וגילוי פנים אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שט
סט ע"א23 ההוא גברא נפיק בחומריתא דמדושא דבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
סט ע"א23 ההוא דנפק בחומרתא דמדושא וכו', ורש"י ותורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קמו
סט ע"א23 ההוא דנפק בחומרתא דמדושא כיון דחזייה לר' יהודה נשיאה כסייה אמר כגון זה מבטל רשות לר' יהודה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קפה
סט ע"א23 מעשה דרבי יודא נשיאה מבשרת ציון ח"ג עמ' יח
סט ע"א24 כיון דחזייה לר"י נשיאה כסייה ראשית דעת (אטון) עמ' שמו
סט ע"א25 חוטא שהתבייש יכול לבטל רשותדברים אחדים (קלצקין) עמ' לד
סט ע"א25 כגון זה מבטל רשות לר' יהודהאבן פינה עמ' 36
סט ע"א25 מומר המכבד חכמים וירא מהם מבטל רשות, ותוס' שארית מנחם ח"ג עמ' טו
סט ע"א26 איזהו מומר זה המחלל שבתות בפרהסיאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תט
סט ע"א26 ישראל מומר זה המחלל שבתות בפרהסיאפנים מסבירות עמ' עב, שלא
סט ע"א27 מומר לחלל שבת הוי מומר לכל התורה ערבי נחל (תשסד) עמ' תקנד, תתרמב
סט ע"א27 מומר לחלל השבתות הוא מומר לכל התורה כולה, כמו המומר לעבודה זרה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' סב
סט ע"א27 מחלל שבת חיי נפש ח"א עמ' שח ע"א {נחשב כגוי גמור}
סט ע"א28 מומר לדבר אחד מומר לכל התורה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קל
סט ע"א רש"י ד"ה גילוי פנים - חצוףלקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
סט ע"א תוס' ד"ה הוציא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ד [הלכה]
סט ע"א תוס' ד"ה כאן במומר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ד [הלכה]
סט ע"ב03 ישראל מומר המשמר שבתו בשוק מבטל רשות של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות כ
סט ע"ב09 במחלל שבת בפרהסיא הא תנא חמירא ליה שבת כעבודה זרה דבר צבי - קדושת השבת עמ' עג
סט ע"ב09 האי תנא הוא דחמירא ליה שבת כע"ז דרושים ואגדות חתם סופר עמ' צג
סט ע"ב09 האי תנא חמירא ליה שבת כע"כ, ולחד גירסא מעבודת כוכבים ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנח, תתלא, תתרלז, תתרנו
סט ע"ב09 האי תנא חמירי ליה שבת כע"א וכו'כתנות אור עמ' תיא
סט ע"ב09 המחלל שבת בפרהסיא כאילו עובד עבודה זרה לחמי תודה דף כד ע"ב, נז ע"א, סט ע"א, עג ע"ב, פה ע"ב, קנח ע"ב, קע ע"א, קעה ע"ב
סט ע"ב09 המחלל שבת בפרהסיא מומר לכה"ת כולה מראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' צג
סט ע"ב09 המחלל שבת הריהו כגוי לכל דבריומנחת ישראל עמ' קל
סט ע"ב09 המחלל שבתות בפרהסיא כגוי לכל התורה כולה שרגא המאיר על התורה עמ' קפד
סט ע"ב09 המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא מומר שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שא
סט ע"ב09 המשומד לחלל שבתות משומד לכל התורה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כב
סט ע"ב09 כל המחלל את השבת כאילו עובד עבודה זרה פאר יעקב ח"ג עמ' רחצ
סט ע"ב09 מחלל שבת הרי הוא כעובד עכו"םפחד יצחק פסח מאמר כז
סט ע"ב09 מחלל שבת ככופר במעשה בראשית מתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפח
סט ע"ב09 מחלל שבת כמומר לכל התורה, ורש"י תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תנג, תנד
סט ע"ב09 מחלל שבת כעובד עבודת כוכבים רוח נכון עמ' שח
סט ע"ב10 אדם כי יקריב מכם פרפרת משה ח"ב עמ' רלו
סט ע"ב10 אדם מכם ולא כולכם פרט למומרמשך חכמה במדבר פ' כה פס' ה
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם דמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק לג פסוק ב
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ח
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם וכו' בכם חלקתי ולא באומות נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם להוציא את המומר פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נד
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם פרט למומר זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רכו
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם פרט למומר וכו׳ מכאן אמרו מקבלים קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ מן המומרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קנד {עיקר הקרבת קרבן היא שהאדם יחזיק עצמו בענוה ובשפלות הרוח, ותחילת הקרבת הקרבן שיחשוב שכל מה שעשו בקרבן ראוי לעשות לו, ואילו מומר אינו בכלל זה}
סט ע"ב10 מכם ולא כולכם פרט למומר מכם בכם חלקתי ולא באומות תפארת צבי ויקרא עמ' יז, כב
סט ע"ב11 בכם חילקתי ולא באומותפני חיים (פלג'י) דף קסז ע"א
סט ע"ב11 בכם חלקתי ולא באומותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"א
סט ע"ב12 מן הבהמה בני אדם הדומין לבהמה המאור הגדול (גר"א) עמ' תמד
סט ע"ב12 אדם שדומה לבהמה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצח
סט ע"ב13 מקבלין קרבנות מפושעי ישראל פאר יעקב ח"ג עמ' יז
סט ע"ב13 מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כרי שיחזרו בתשובה וכו', חוץ מן המומר לנסך, ולחלל שבתות בפרהסיא דברי יואל מועדים ח"ט עמ' סג
סט ע"ב19 מומר לדבר אחד מטר השמים (תשנ) דברים עמ' שא {אם אינו נזהר אפי' רק מעבירה א'}
סט ע"ב19 מומר לדבר אחד מטר השמים (תשנז) עמ' תקכח
סט ע"ב19 מציעתא במומר לדבר אחד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמג
סט ע"ב21 האי מומר היכי דמי עבודת יצחק בראשית עמ' קל
סט ע"ב24 מומר לחלל שבת רסיסי לילה סי' כז (עמ' 37)
סט ע"ב24 ממעט מחד קרא מנסך יין ומחלל שבת בפרהסיא דעבודה זרה ושבת כי הדדי נינהו דבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
סט ע"ב25 אלמא ע"ז ושבת כי הדדי נינהו שמע מינה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רטו
סט ע"ב25 ע"ז ושבת כי הדדי נינהו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכא
סט ע"ב25 ע"ז ושבת כי הדדימכמני עוזיאל עמ' קנד
סט ע"ב25 עבודה זרה ושבת כי הדדי נינהו דרשות מהר"ם שיק עמ' קסז
סט ע"ב רש"י - בישראל הוא דחלק ומיעט מומר שאין מקבלין נדבתו ולא באומות שמקבלין קרבן מכולם תפארת צבי ויקרא עמ' יז
ע ע"א רש"י בסוף העמוד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
ע ע"א תוס' ד"ה יורש בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ג, וס"ק ט או"ק ט [הלכה]
ע ע"ב בנים הם כרעיה דאבוהן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנח הערה 56
ע ע"ב ברא [יורש] כרעא דאבוה פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קפה
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוה אור לשמים (תשסג) עמ' קלו, רנז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה ברית אברם עמ' סב, רצט
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה דרשות מנחת יצחק עמ' ר
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה חכמת התורה תולדות עמ' נט, תג
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה מעדני אשר נישואין עמ' נד
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כח
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד, רנ
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' עז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה תפארת צבי ויקרא עמ' רמז
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בשלח עמ' קיב
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמח, רה, תיח
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לז, רפ
ע ע"ב ברא כרעא דאבוה חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקנד
ע ע"ב ברא כרעי' דאבוה תאומי צביה עמ' שטו
ע ע"ב ברא כרעי' דאבוה תורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' חצר
ע ע"ב ברא כרעי דאבוהי משמרת איתמר (תשסז) עמ' קא, תקעט, תקפב
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוה בית אלהים שער ב עמ' קנג
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוה בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קמא
ע ע"ב ברא כרעיה דאבוהי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעח
ע ע"ב הבנים הם כרעיה דאבוה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 656, פ"ו אות 389
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2068, 2270, במדבר עמ' ז, שסא, א'קלח
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פב, רמ, אור תורה סי' רצד
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרסו
ע ע"ב יורש כרעא דאבוה הוא אור אברהם - רות עמ' סו
ע ע"ב יורש כרעא דאבוהו אורח לצדיק עמ' נז
ע ע"ב יורש כרעי' דאבוה אור תורה השלם (מזריטש) סי' רצד
ע ע"ב יורש כרעי' דאבוה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 53
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה בית יצחק (ויינברגר) עמ' רסב
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נא
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה מצווה ועושה ח"א עמ' תקס
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקעח הערה 30
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה שיחת מלאכי השרת עמ' 18
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה שעורי דעת ספר ב עמ' רמח
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 38, תקפז הערה 146
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הוא זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לח
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הוא בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קפ
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קצה
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוה הואבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' סח
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוהברכת חיים ח"א עמ' 58
ע ע"ב יורש כרעיה דאבוהידי משה (תשמו) קהלת עמ' סד, רחצ
ע ע"ב יורש כרעיה לאבוה גור אריה בראשית פל"ז הערה 38, שמות פ"כ הערה 131
ע ע"ב יורש כרעיה ראבוה על ישראל גאותו עמ' קו, רנז, רצז
ע ע"ב תוס' ד"ה אחד מבני החצר בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
ע ע"ב תוס' ד"ה ולאו - עיין בתום' דמשמע דס"ל רחצי שיעור באיסורי שבת הוא רק מדרבנן שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפ
ע ע"ב תוס' ד"ה תא שמע וכו' ברכת אבות עמ' רנא
עא ע"א אמר עולא מ"ט נעשה כאומר כלך אצל יפות פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמו, רד
עא ע"א כלך אצל יפותברכת חיים ח"א עמ' 55
עא ע"א מקני רשותא בשבתא אסור אסתלוקי רשותא בשבת שפיר דמי ויגד יעקב עמ' רנז
עא ע"ב אי מערבין או משתתפיםחיי נפש ח"ב עמ' קמד
עא ע"ב עירוב במקום שיתוף בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק כ [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה שמן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קפז
עב ע"א מחיצה של עשרה זכרון דברים (תשנט) עמ' (יא)
עב ע"א רש"י ד"ה אמר רב הונא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
עב ע"א רש"י - נהגו אוריי לא מורינן וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צג
עב ע"א תוס' ד"ה ומודים בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, ה [הלכה]
עב ע"א תוס' ד"ה נהגו בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
עב ע"א תוס' ד"ה נהגומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צג
עב ע"ב אחים שהיו אוכלים וכו' בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יג [הלכה]
עב ע"ב לפיכך אם שכח אחד מהם כו' דגלי יהודה דרוש א אות ג
עב ע"ב במקבלי פרס דברי סופרים סי' ד (עמ' 4)
עב ע"ב מקום דירה כו' מקום פיתא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216
עב ע"ב מקום פיתא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק ו, סי' יח ס"ק ח או"ק א [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה אימתי בזמן שמוליכין את עירובן ומקבלי פרס הן כדמוקי בגמ' שאין אוכלין בבית אביהן ממש נחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לד
עג ע"א מקום פיתא לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 216
עג ע"א מי שיש לו ה' נשים מקבלות פרס מבעליהן וה' עבדים מקבלין פרס מרביהן וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רצה
עג ע"א עבד אצל רבו בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק ו [הלכה]
עג ע"א בני רב דדיירי בבאגא עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
עג ע"א בני בי רב דאכלי נהמא בבאגא עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
עג ע"א אנן סהדי דאי מתדר לה התם טפי ניחא ליה, והוה ליה מקום פיתא ולינה ומהתם משחינן ליה דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רלב
עד ע"ב תוס' ד"ה הוה אמינא בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יט או"ק ד [הלכה]
עד ע"ב תוס' ד"ה מבוי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק טז, ס"ק יט או"ק א, ג [הלכה]
עה ע"א לא זו אף זו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
עה ע"א לא זו אף זו קתני כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לז
עה ע"א לא זו אף זוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג
עה ע"א מתיב רב ביבי בר אביי ואם היו של יחידים אין צריכין לערב וכי מגילת סמנים עמ' מ
עה ע"א ועוד מתיב רבינא וכו' שכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות מגילת סמנים עמ' מ
עה ע"א סימן חיצונה עצמה בבית יחידאה רבינא דלא משכח בפנים וכו' מגילת סמנים עמ' לט
עה ע"א רש"י ד"ה דקה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
עה ע"ב נכרי הוא כרבים בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יז, יח [הלכה]
עה ע"ב מיפעא פעי גור אריה במדבר פי"ד הערה 81
עה ע"ב נכרי מפעי פעי בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יח או"ק ב [הלכה]
עה ע"ב גוי מרבה דברים באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1052
עה ע"ב סתם גוי מרבה דברים גור אריה שמות פ"ב אות כג
עה ע"ב סתם נכרי וכו' מיפעא פעי ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמז
עה ע"ב אמר בה בר אבוה אמר רב נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה
עה ע"ב תוס' ד"ה אמר ר' ירמי' ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג
עו ע"א אמרו לו שנים צא וערב עלינו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מב
עו ע"א אמרו לו שנים צאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנה
עו ע"א למעלה מעשרה לא ניחא תשמישתיה מקראי קדש (תשנג) עמ' שעה
עו ע"א זו ואין צריך לומר זו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכב
עו ע"ב וריבועא בעי טפי המאור הגדול (גר"א) עמ' עתר
עו ע"ב ריבוע דנפיק מגו עיגולא מאור עינים (תשנח) עמ' תקטז
עו ע"ב ריבוע דנפיק מגו עיגולא מאור עינים (תשעט) עמ' *כו
עו ע"ב עגולא מגו רבועא רבעא, רבועא מגו עגולא פלגא, ותוס'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קמז
עו ע"ב סולם קבוע מתיר להיות רשות אחדיד דוד (אופנהיים) עמ' ה
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה דברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא ד
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהבינה לעתים (תשנד) דרוש מה עמ' רפח
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רמב
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה ויגד יעקב עמ' שעט
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה ישרש יעקב (טננבוים) וישב אות ו
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קפג, קפד
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמא
עז ע"א חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה דובר צדק עמ' 124
עז ע"א חמירי דברי סופרים יותר מד"ת אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעה
עז ע"א עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה מצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
עז ע"א עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
עז ע"א עשו חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ק
עז ע"א דהוה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קס
עז ע"א כפה ספל ממעט בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
עז ע"א תוס' ד"ה ור' יוחנן בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק י [הלכה]
עז ע"ב ב' רשויות וביניהם מחיצה כו' צריכים להעמיד סולם תורת מנחם ח"ט עמ' 172
עז ע"ב בנה איצטבא ע"ג איצטבא וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
עח ע"א תוס' ד"ה אלא בריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ו [הלכה]
עח ע"ב ארי' הוא דרביע עלי' תורת מנחם חנ"ה עמ' 255
עח ע"ב ארי' הוא דרביע עליה תורת מנחם חמ"ז עמ' 130
עח ע"ב אריא הוא דרביע עלי' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 356, 21
עח ע"ב סולם הנעשה מאשירהמאורי שערים עמ' שנב
עח ע"ב חריץ שבין שתי חצרות בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
עח ע"ב חריץ שבין ב' חצירות כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לט
עח ע"ב חריץ שבין שני חצרות עמוק י' ורחב ד'דבר טוב עמ' תלו
עח ע"ב תוס' ד"ה אפילו בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק ג [הלכה]
עט ע"א אפילו ארנקי מבטל ליה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רז
עט ע"א דאפי' ארנקי נמי מבטל איניש ורש"י תורת מנחם חנ"ח עמ' 191
עט ע"א הנח איסור שבת דאפילו ארנקי בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א-ג [הלכה]
עט ע"א מעמיד אדם בהמתו ע"ג עשבים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלב
עט ע"ב ר"ע ס"ל תחומין דאורייתא ויגד יעקב עמ' תקסו {לכן לשיטתו קלוטה כמי שהונחה דמיא כי דורש "מקומו" לענין תחומין ולא לענין שצריך הנחה על מקום דע"ד}
עט ע"ב רבי עקיבא דאמר תחומין דאורייתא דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' יח
עט ע"ב תחומין דאורייתא או דרבנן חכמת התורה וארא עמ' תקכ
עט ע"ב בן גדול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז {הסמוך על שולחן אביו}
עט ע"ב המקדש אם טעם יד יצחק עמ' רל ס"ק ב [הלכה]
עט ע"ב תוס' - גדול הסמוך על שולחן אביו קטן הואקדושת יו"ט ח"ב דף מא ע"ג
עט ע"ב ריטב"א - מלוא לוגמיה ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רסו
עט ע"ב ריטב"א - קטן ואינו סמוך על שלחן אביוראה חיים ח"ב דף מח ע"א [קסח ע"א ד"ה וראיתי]
פ ע"א מעשה בכלתו של רבי אושעיא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ט
פ ע"א מעשה בכלתו של רבי אושעיא וכו' ועירבה לה חמותה וכו' אמר לו ר"י וכו' בעירובין הקל לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שמה
פ ע"א ברה דבת יעקב פני מלך בראשית עמ' קעז
פ ע"א אתו לקמיה דר"י בר אושעיא א"ל וכו' לא הוה בידיה וכו' הר המוריה עמ' קמט
פ ע"א כופים אותו לערב עמהםדגלי יהודה דרוש א אות ה דף טז ע"ב
פ ע"א תוס' ד"ה גמרא אגרת הטיול (תשעה) עמ' קכג
פ ע"א תוס' ד"ה רב שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קיט
פ ע"א תוס' ד"ה רגיל בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק יב [הלכה]
פ ע"ב02 עושין לחי אשרה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מג
פ ע"ב05 כתותי מכתת שעוריה, גאון יעקבמאורי שערים עמ' שנב
פ ע"ב09 שיעור שתי סעודות המאור הגדול (גר"א) עמ' רעט
פ ע"ב38 אגב אורחיה קא משמע לן מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רסה
פ ע"ב40 בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני כג
פ ע"ב42 ר' יהושע אומר ככר הוא עירוב של"ה (תשנז) - מס' שבת אות צב
פ ע"ב44 ככר כאיסר והוא שלם מערבין בו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלז
פ ע"ב תוס' ד"ה אבל קורה עיני יצחק דף כו ע"א
פא ע"א בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומלח, ורש"י איתן האזרחי עמ' תח
פא ע"א שמא יחזור דבר לקלקולו באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 312
פא ע"א תפרה בקיסם מערבין בה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמב
פא ע"א תפרה בקיסם מערבין לו בה חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תצח
פא ע"א הא דידיע תפרה ובמרדכי יד יצחק עמ' יט ס"ק יז, עמ' סו ס"ק א-ב [הלכה]
פא ע"א רש"י ד"ה חלתה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שלב
פא ע"ב05 זכין לאדם וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 113, 83
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו אור חדש (הרטמן) פ"ח אות 101
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות מב
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו לחמי תודה דף קנד ע"ב
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו תורת מנחם ח"ו עמ' 60
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו תורת מנחם חנ"ח עמ' 296, חלק ס עמ' 91, 207
פא ע"ב05 זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו נחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה באותו פסוק, לקוטי אמרים אות קמט
פא ע"ב08 עשאו רבי אליעזר כארבעה פרקים בשנה וכו'זכור לדוד עמ' נד
פא ע"ב09 בד' פרקים בשנה משחיטין את הטבח בעל כרחו דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כז
פא ע"ב22 ד"ת מעות קונות וכו' נשרפו חטיך בעליה תורת לוי יצחק עמ' פה
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות מאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקכב
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קפה
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות תהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק כ הערה לג
פא ע"ב22 דבר תורה מעות קונות אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' קעח, קפח
פא ע"ב33 בעירובין הלכה כרבי יהודה אפילו כנגד רביםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קעה
פא ע"ב רש"י ד"ה בד' פרקיםזכור לדוד עמ' נד
פא ע"ב תוס' ד"ה דבר ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קלה
פא ע"ב תוס' ד"ה דבר תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
פא ע"ב תוס' ד"ה ה"ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנב
פא ע"ב תוס' ד"ה שמא יאמר שמחה לאיש (אלישר) דף צח ע"ב
פב ע"א06 ואלו הן הפסולין המשחק בקוביא ומלוה בריבית לב אביגדור עמ' סז
פב ע"א15 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה תקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
פב ע"א15 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
פב ע"א21 מערבין כדי לילך לבית האבל ולבית המשתה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
פב ע"א24 אין מערבין אלא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' סג
פב ע"א24 אין מערבין אלא לדבר מצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפ
פב ע"א24 אין מערבין אלא לדבר מצוהכוזרי מאמר ג סי' מט
פב ע"א24 פשיטא מאי קמ"ל כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נה ע"ג
פב ע"א31 בן שש יוצא בעירוב אמו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמד
פב ע"א31 קטן בן שש יוצא בעירוב אמו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שנט
פב ע"א40 עד בן ד' או בן ה' מגדל עוז (תשעח) עמ' פד
פב ע"א40 קטן בן ו' א"צ לאמו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקמב
פב ע"א רש"י ד"ה יוצא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כה, נד, צה
פב ע"א תוס' ד"ה קטן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לו
פב ע"ב03 אפילו בר שש נמי בצוותא דאמיה ניחא ליה גור אריה בראשית פל"א הערה 26, פמ"ג הערה 82, במדבר פל"א הערה 72
פב ע"ב31 כמה הוא שיעורו מזון שתי סעודות וכו' רווחא לבסימא שכיח חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב
פב ע"ב31 כמה הוא שיעורו מזון ב' סעודות לכל אחד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' רד
פב ע"ב31 שיעור עירוב מזון שתי סעודות לחול ולא לשבת שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קטו
פב ע"ב32 לחול ולא לשבת דברי ר"מ ור"י אומר לשבת ולא לחול וכו'זכור לדוד עמ' כז
פב ע"ב32 פלוגתת ר"מ ורבי יהודה בעירוב דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק ג
פב ע"ב32 שיעור שתי סעודות ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כב פסוק ט
פב ע"ב34 זה וזה מתכוונין להקל דרשות ר"י מסלוצק עמ' קכא
פב ע"ב35 ד' סאין בסלע דרכי חושן עמ' קעז [הלכה]
פב ע"ב37 וחצי חצי' לפסול את הגוי' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצו
פב ע"ב37 חציו לבית המנוגע גור אריה ויקרא פי"ד הערה 224
פב ע"ב37 שיעור סעודה הוא אכילת פרס גור אריה ויקרא פי"ד אות לט
פב ע"ב41 כר"מ ס"ל וכו' דאמרי אינשי רווחא לבסימא שכיח תודת אהרן - אומר לציון עמ' רז
פב ע"ב42 אמרי אינשי לבסימא שכיח, ורש"י תורת מנחם חמ"ה עמ' 150
פב ע"ב42 רווחא לבסומי שכיח ברכות אבי דף צא ע"א
פב ע"ב42 רווחא לבסומי שכיחא שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצ
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח בן מלך - שבת עמ' תקפט
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסא
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קד
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח שמלת אליעזר ח"א עמ' רמג
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח תורת מנחם חלק ס עמ' 84
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיחבני יששכר ח"א דף י ע"ג
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיחא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיב
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיח שמן ראש - ימים נוראים עמ' קפב
פב ע"ב42 רווחא לבסימא שכיחאנטריקן (תשעד) עמ' קפז
פב ע"ב42 רווחא לבסימי שכיח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 191, 189
פב ע"ב45 צא מהם מחצה לחנוני תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שטז
פג ע"א03 כמה שיעור חצי פרס שתי ביצים וכו'זכור לדוד עמ' קכז
פג ע"א04 פרס הוא ארבע ביצים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 221
פג ע"א04 חצי ככר הוא ארבע ביצים גור אריה ויקרא פי"ד אות לח
פג ע"א17 בסאה איכא קמ"ד ביצים ורש"י גנא דפלפלי עמ' ריד
פג ע"א רש"י - הביצה שישית מן הלוג גנא דפלפלי עמ' תס
פג ע"א רש"י - סאה ירושלמית כ"ט לוגין גנא דפלפלי עמ' רמט
פג ע"א רש"י - שיעור לוג ששה בצים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צג
פג ע"ב01 הפרשת חלה מבשרת ציון ח"ג עמ' לח
פג ע"ב01 כדי עיסותיכם וכו' כדי עיסת מדבר כו' עשירית האיפה עשרה מאמרות (תשס) עמ' פא
פג ע"ב01 כדי עיסת המדבר שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סד
פג ע"ב02 העומר עשירית האיפה אור אברהם - רות עמ' קס
פג ע"ב02 העומר עשירית האיפה, ז' רבעים ועוד שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' לא
פג ע"ב02 והעומר וכו' האוכל כמידה זו ה"ז בריא מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 78)
פג ע"ב02 שיעור עיסה החייבת בחלה הוא עשירית האיפה גור אריה שמות פט"ז הערה 182
פג ע"ב03 והעומר עשירית האיפה וכו' מכאן אמרו האוכל במדה זו ה"ז בריא ומבורך יתר על כן רעבתן וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' נ-נא
פג ע"ב03 עשירית האיפה הוא מכאן אמרו ז' רבעים קמח ועוד וכו' האוכל במדה זו ה"ז בריא ומבורר מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ד
פג ע"ב03 עשירית האיפה שיעור לחלה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ט{ולמנחות}
פג ע"ב05 האוכל במדה הזו הרי זה בריא ומברוךמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' יא
פג ע"ב05 האוכל במדה זה בריא ומבורךמנחת יהודה (בוים) דף סז ע"ב
פג ע"ב05 האוכל במדה זו ה"ז בריא, ורש"י תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצא
פג ע"ב05 כל האוכל ביום כשיעור עשירית האיפה שאכלו ישראל במדבר, הרי זה בריא ומבורך, יתר על כן רעבתן, פחות מכאן מקולקל במעיו שם יחזקאל עמ' תקה
פג ע"ב רש"י - העומר מ"ג ביציםמשיבת נפש עמ' קנ
פג ע"ב תוס' ד"ה שבעת - שעור אכילת פרס ד' ביצים ערבי נחל (תשסד) עמ' תקב
פד ע"א תוס' ד"ה כיון בריתי יצחק עירובין סי' ט ס"ק א [הלכה]
פה ע"א לזה בזריקה ולזה בפתח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פה ע"א אדם אוסר על חברו דרך אויר דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 30
פה ע"א רש"י ד"ה דשמואל היא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
פה ע"א תוס' ד"ה שני בתים בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק ז, ס"ק ג או"ק ד, וס"ק ד-ה, ס"ק ח או"ק ו [הלכה]
פה ע"ב14 חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אהל נפתלי עמ' רפ בהערה
פה ע"ב14 חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה דובר צדק עמ' 124
פה ע"ב14 עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
פה ע"ב21 הנותן את עירובו פרפרת משה ח"א עמ' שפא
פה ע"ב23 בית התבן ובית הבקר בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק ב, וס"ק ח או"ק ב, ז [הלכה]
פה ע"ב25 אם יש שם תפיסת יד בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ח או"ק א, וס"ק ט או"ק ו, ז, וס"ק יג [הלכה]
פה ע"ב29 בית שער דיחיד בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ב או"ק א [הלכה]
פה ע"ב46 בונייס בן בונייס וכו'ילקוט הגרשוני ח"א
פה ע"ב47 בן מאה מנה טיול בפרדס ח"א עמ' קנט
פה ע"ב47 פנו מקום לבן מאה מנה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפד
פה ע"ב47 פנו מקום לבן מאה מנהעולת חודש ח"א מאמר קכב
פה ע"ב47 פנו מקום לבן מאה, פנו מקום לבן מאתים ארץ החיים (ליברזון) סי' קסא
פו ע"א05 רבי הוי מכבד עשירים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קטז
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים דברי חנינא - מזלות עמ' קד, קעז
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים להורות נתן ויקרא עמ' רלח
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים לקוטי מאמרים עמ' 169
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשירים קב הישר (תשנט) ח"ב פרק סה עמ' שכ
פו ע"א05 רבי היה מכבד עשיריםפרי צדיק מטות אות יג
פו ע"א05 רבי ור"ע כיבדו עשירים מגדל עוז (תשעח) עמ' תקסד
פו ע"א05 רבי מכבד את העשירים שם הגדולים (תקלד) ח"ב דף קיב ע"א, דבש לפי (תקסא) דף נג ע"א
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קט ע"א
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרטז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קט אות ג
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וצוה הכהן עמ' קכו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים חיים שיש בהם אבות עמ' שסט
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים חכמת התורה וישלח עמ' כא
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ים שמחה עמ' עג, תנח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים כנסת מרדכי בראשית עמ' יג
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים כתב סופר אגדות כאן
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 336
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים לקוטי שיחות חל"ט עמ' 295
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים לקחת מוסר ח"א עמ' תכ
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שנד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תצו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים מצווה ועושה ח"ב עמ' שצו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות ע
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קפו, קפז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים עירין קדישין השלם עמ' תכג, תקיח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים פאר יעקב ח"א עמ' פא, תנב
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רמב; מוסר אביך פ"ג פסקאות ד-ה {צ"ע שיש בזה מראית עין של חנופה? אולי זה הותר רק לרבי, ולא לאחרים}
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים פרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שמחת הנפש עמ' קלז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שמן ראש - ימים נוראים עמ' קפד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים שרגא המאיר על התורה עמ' סו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תריג
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תורת יחיאל בראשית עמ' רלז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תורת מנחם ח"י עמ' 322, חי"א עמ' 179
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים תורת מנחם חנ"ט עמ' 344
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים היה עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וכו' פרי נפש חיה ח"ב עמ' סח
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וכו' אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז, מהד' ז סי' עו
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים וכו', עיון יעקב מכמני אשר עמ' ק
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר' עקיבא מכבד עשירים אגרת הטיול (תשעה) עמ' ד
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשירים לב אביגדור עמ' קנ
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשירים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שנב
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשיריםאור הישר בראשית דף נ"ט ע"ב
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמו, שמז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים שרגא המאיר מועדים עמ' שמז
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשיריםס' מהרי"ל (שטז) בליקוטים
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםאהל יהושע (הלר) עמ' 39
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 243
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםדבש לפי מע' ע אות ג
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםילקוט אוהב ישראל עמ' צז
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםנר ישראל חלק ב דף קצז
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםעולת חודש ח"א מאמר קכא, ח"ג מאמר פד
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםפרדס מרדכי עמ' קמג
פו ע"א05 רבי מכבד עשיריםתורה וחיים (כלפון) עמ' שמ
פו ע"א05 רבי מכבד עשירים, וגליון הש"ס - מתוך שרבי עצמו הי' עשיר מופלג לכך כו' כדי להתלמד להעם כו' תורת מנחם ח"ז עמ' 102
פו ע"א05 רבינו הקדוש ורבי עקיבא היו מכבדים את העשירים ראשית דעת (קורח) סי' נג אות יא
פו ע"א06 ר"ע מכבד עשירים וכו', רש"י וגליון הש"ס נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
פו ע"א06 רבי עקיבא מכבד עשירים שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיד
פו ע"א07 חסד ואמת מן ינצרוהו, מהרש"אילקוט הגרשוני ח"א דף מה ע"ב
פו ע"א07 ישב עולם וכו' פני דוד (תקנב) דף ג ע"ב
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרוהו כתונת פסים (תשעא) עמ' קלו {זו שאלה ותשובה}
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרוהו לחמי תודה דף סח ע"א {שיהיו כולם עשירים}
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלוקיםילקוט הגרשוני ח"א
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים אימתי ישב עולם זמן שחסד ואמת תנופה חיים דף ו ע"ב
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים וכו' אימת ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו עצי חיים על התורה עמ' תו*
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים חסד ואמת מן ינצרוהו וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקטז
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים חסד ואמת מן ינצרוהו אימת ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קמז
פו ע"א07 ישב עולם לפני אלקים חסר ואמת מן ינצרוהו אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפא
פו ע"א08 אימתי יושב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל פ' נח דף קמב ע"א, פ' תולדות דף תרמז ע"א, פ' ויחי דף תקמא ע"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני א' בזמן שחסד ואמת מן ינצרהו תהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק ד הערה ג
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שסו
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רה
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפז
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו מדבר קדמות (תשסח) עמ' לח
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו נאוה תהלה עמ' שמא
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהופנים יפות על תהלים עמ' רטז
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פט
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קנא
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קלד ע"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל פ' כי תשא דף רצג ע"ב
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנ
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו דברי יואל פ' נשא דף קצא ע"א
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו פאר יעקב ח"ד עמ' קנה, קנח, קסב
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו, ורש"י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקמא, יהושע-שמואל עמ' רסט
פו ע"א08 אימתי ישב עולם לפני אלקים בזמן שחסר ואמת מן ינצרוהו אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרכד
פו ע"א12 דבר שאינו ניטל בשבת בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ט או"ק ו [הלכה]
פו ע"א20 אף המניח את ביתו, ורבינו יהונתן - שלא יחזור וכו' לשארית ישראל לא יעשו עולה תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' עה
פו ע"א20 אף המניח את ביתו, ורבינו יהונתן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כה
פו ע"א20 אפי' הניח ביתו והלך לשבות אצל בתו וכו' ורש"י אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסו
פו ע"א23 אמרי אינשי נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק דרש משה (קלנברג) ח"א דף נח
פו ע"א23 ודוקא בתו אבל בנו לא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ד
פו ע"א23 נבח בך כלבא עול נבח בך גורייתא פוק אמרות ה' השלם ח"א עמ' שסט
פו ע"א23 נבח בך כלבא עולמשך חכמה בראשית פ' יט פס' יד
פו ע"א תוס' ד"ה צריך בריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ז [הלכה]
פו ע"א מהרש"א לקוטי שיחות ח"י עמ' 277
פו ע"א גליון הש"ס ד"ה רבי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תצו
פו ע"א גליון הש"סאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 3
פז ע"ב אלו מעלים מכאן ואוכלים בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק י [הלכה]
פז ע"ב שתי גזוזטראות זו למעלה מזו בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פח ע"א לא שנא אלא בסמוכה בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
פח ע"א חצר שהיא פתוחה מד' אמות אין שופכין בתוכה וכו' ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' טו
פח ע"א חצר שהיא פתוחה מד"א אין שופכין בתוכה וכו' ורש"י ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
פח ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו' הר המוריה עמ' רנא
פט ע"א וחכ"א כל אחד רשות בפני עצמו בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק א [הלכה]
פט ע"א מחיצה הניכרת בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
פט ע"א גוד אסיק מחיצתאכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
פט ע"א רש"י ד"ה ור"ש בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק ח [הלכה]
פט ע"א תוס' ד"ה במחיצות בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה, סי' יט ס"ק ג, ו, ז [הלכה]
פט ע"א תוס' ד"ה רב בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
פט ע"ב גג גדול הסמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור ורש"י שמחה לאיש (אלישר) דף י ע"ג
צ ע"א אגב חורפיה לא עיין בה דברי חנינא - ת"ת עמ' נא
צ ע"א גגין השוין לר"מ וכו' בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ב, ה [הלכה]
צ ע"א קשיא דרב אדרב בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ה [הלכה]
צ ע"א רש"י ד"ה ושמאל בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ב [הלכה]
צ ע"ב אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה, ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע לחמי תודה דף ריא ע"ב
צ ע"ב אכסדרה בבקעה פלוגתא דרב ושמואל ורש"י והריטב"א שמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"א
צא ע"א בשעת סכנה היו מעלין ס"ת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
צא ע"א שעת סכנה גור אריה במדבר פ"ט הערה 6
צא ע"א ושמואל אמר בין עירבו בין לא עירבו בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק ד [הלכה]
צא ע"א וכן א"ר יוחנן מי לחשך בין עירבו ובין שלא עירבו מגילת סמנים עמ' מ
צא ע"א יאמרו שני כלים בחצר אחת בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק ד [הלכה]
צא ע"א מתקיף לה רב חסדא לשמואל ולרבי יוחנן יאמרו שני כלים בחצר וכו' מגילת סמנים עמ' מ
צא ע"א תוס' ד"ה מי לחשך מגילת סמנים עמ' מ
צב ע"א09 אם רבי לא שנא חייא מנלן אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסד
צב ע"א09 אם רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה תורה בציון עמ' קצא
צב ע"א09 וכי רבי לא שנאה רבי חייא מנין לו מבשרת ציון ח"ב עמ' שסה
צב ע"א09 רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה יח
צב ע"א09 רבי לא שנאה ר' חייא מנין לו תורת מנחם ח"ג עמ' 145
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסד
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנין לו גור אריה בראשית פכ"ה הערה 111
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנין לו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעו הערה 6
צב ע"א09 רבי לא שנאה רבי חייא מנין ליה קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עג), שיחת מלאכי השרת עמ' 99
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מניין ס' המאמרים (רש"ב) תרסה עמ' רצז
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מנין אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קמג
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מנין לופחד יצחק - יום הכפורים מאמר לא
צב ע"א09 רבי לא שנה ר' חייא מנין לופחד יצחק שבועות מאמר לב, לח
צב ע"א27 חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה גפנים בגדולה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
צב ע"א27 חצר קטנה שנפרצה לגדולה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ב [הלכה]
צב ע"א27 חצר קטנה שנפרצה לגדולה גדולה מותרת וכו' הגות לב עמ' 127
צב ע"א32 ש"מ דיורי גדולה בקטנה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק א [הלכה]
צב ע"א רש"י ד"ה אף גג בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צב ע"א תוס' ד"ה גפנים בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ב [הלכה]
צב ע"ב אשה בגדולה וגט בקטנה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
צב ע"ב תוס' ד"ה גפנים שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' צא
צב ע"ב תוס' ד"ה תשעה מפניני הרב עמ' מו
צג ע"א ג' קרפיפות זה בצד זה בריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב [הלכה]
צג ע"א גידוד ה' ומחיצה ה' כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לח
צג ע"ב חציה בגידוד וחציה במחיצה בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז [הלכה]
צד ע"א נגידו בהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנו {יגיד לשון המשכה}
צד ע"א נגידו בהאור לשמים (תשסג) עמ' נז {ויגדך הוא לשון המשכה}
צד ע"א משנה חצר שנפרצה לרשה"ר בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צד ע"א ר"א לטעמיה בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ז [הלכה]
צד ע"א מי לא קמודית לן בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
צד ע"א רש"י במשנה ד"ה חצר בריתי יצחק עירובין סי' ב בריתי יצחק עירובין סי' ג או"ק ה[ב, י] בהוספה, וס"ק ז או"ק ב [הלכה]
צד ע"א תוס' ד"ה מאי שנא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
צד ע"ב פי תקרה יורד וסותם חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קח
צד ע"ב פלוגתא דרב ושמואל בפירצה שאינה בקרן זוית אי אמרינן פי תקרה יורד וסותם לחמי תודה דף ריב ע"א
צד ע"ב וקירויו באלכסון בריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ד [הלכה]
צה ע"א31 מבוי המפולש משני צדדים מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רכז, רלד
צה ע"א34 מי שיש לו שתי בתים בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ו [הלכה]
צה ע"א41 המוצא תפילין בשבת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
צה ע"א41 המוצא תפילין בשבת מכניסן זוג זוג וכו' מצווה ועושה ח"ב עמ' תרה
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסם זוג זוג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' י, מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ח
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג בשבילי התלמוד ח"א שבת הקדמה
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג עצי חיים על התורה עמ' שפב
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג וכו' הר המוריה עמ' רי
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ופליגי אי שבת זמן תפילין עצי חיים - מועדים עמ' שפו*
צה ע"א41 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ורש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצה
צה ע"א42 מצאן צבתין או כרוכות נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמג
צה ע"ב04 ר"י אומר נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום, אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט
צה ע"ב09 לר"מ תנן לובש כל שיכול ללבוש מקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
צה ע"ב25 דוקא דרך מלבוש מותר חקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח שני תפילין צמח דוד (סקאליע) עמ' כב
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח ב' תפילין גנת אגוז (תשעב) אות קסה
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח ב' תפילין דרך מצותיך (חב"ד) דף יז ע"א
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח ב' תפילין נצח ישראל (הרטמן) עמ' קפח הערה 228
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין עירין קדישין השלם עמ' תרעא
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכח
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפילין, ותוס' ד"ה מקום אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שעד-שעה
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח בו שתי תפלין לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קה
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח שני תפילין דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' טז
צה ע"ב30 מקום יש בראש להניח שני תפילין מצווה ועושה ח"א עמ' שטז, שמג
צה ע"ב30 מקום יש בראש לשני תפיליןעיונים במשלי עמ' עז
צה ע"ב32 פעמים שאדם בא מן השדה וחבילתו על ראשו ומסלקן מראשו וקושרן בזרועו נצח ישראל (הרטמן) עמ' קפח הערה 228
צה ע"ב40 מקום הנחת התפלין וכו' המקום שבו מוחו של תינוק רופספחד יצחק פסח מאמר סב
צה ע"ב41 מקום שמוחו של תינוק רופס לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תכג, תורת לוי יצחק עמ' עה
צה ע"ב48 בשבת אין מניחין תפילין גנת אגוז (תשעב) אות פא
צה ע"ב48 שבת לאו זמן תפלין הוא מאור עינים (תשעה) עמ' שדמ, תתק
צה ע"ב49 אם מצות צריכות כוונה תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קסט ע"ג, שלח ע"ג {טעם המחלוקת}
צה ע"ב49 מצוות צריכות כוונה אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' סד
צה ע"ב49 מצוות צריכות כוונהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ג
צה ע"ב49 מצות צריכות כונה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קג
צה ע"ב49 מצות צריכות כונה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רנח
צה ע"ב49 מצות צריכות כונה מכשירי מצוה עמ' טו
צה ע"ב50 מצוות אין צריכות כוונהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ריב
צה ע"ב רש"י - אין זה מלבוש ונחשב למשא אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצד
צה ע"ב רש"י - אתי איסור בל תוסיף ומשוי עליו כמשאוי עצי חיים - מועדים עמ' שפח, שפט*
צה ע"ב רש"י - המוצא תפילין בשדה בשבילי התלמוד ח"א שבת הקדמה
צה ע"ב רש"י - הניח שני תפילין עובר משום בל תוסיף מקראי קדש (תשנג) עמ' רטו
צה ע"ב רש"י - תכשיט הוא לגביהטובך יביעו ח"ב עמ' רמו
צה ע"ב רש"י - תנא קמא סבר שבת זמן תפילין ומשום הצלה לא מישרי ביה אפי מן המצוה דלאו תכשיט הוא וכו' עצי חיים - מועדים עמ' שפו
צה ע"ב רש"י ד"ה לאו שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכט
צה ע"ב רש"י ד"ה ת"ק תשובה מיראה עמ' כב
צה ע"ב רש"י ד"ה ת"ק סבר - ומשום הצלה לא מישרו טפי מן המצוה דלאו תכשיט נינהו וכו' אתי איסור בל תוסיף למשויה להו עלי' כמשאויפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קעג
צה ע"ב רש"י ד"ה ת"ק סבר צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רח
צה ע"ב רש"י ד"ה תנא קמא מכשירי מצוה עמ' קלג, קנב
צו ע"א02 איסור בל תוסיף הכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יב
צו ע"א02 בל תוסיף נפש הרב עמ' שג
צו ע"א03 מצוה דאורייתא כיון דלא בעי כוונה לכך עובר עליוחיי נפש ח"ב עמ' קצח
צו ע"א03 לעבור משום בל תוסיף קמיפלגיפנים מסבירות עמ' רנא
צו ע"א04 בל תוסיף רק בכונה למצוה שירת הפסח אות קצו
צו ע"א11 האיסור להוסיף יום לחג הפסח והסוכות באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 18
צו ע"א11 הישן בשמיני בסוכה ילקה ורש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עח ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שמב
צו ע"א11 הישן בשמיני בסוכה ילקה, ר"ח - שעובר על בסוכות תשבואור אברהם - הגדה של פסח עמ' ריד
צו ע"א12 ומאן שמעת ליה שבת זמן תפילין ר' עקיבא דתניא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיח
צו ע"א12 מאן שמעת ליה שבת זמן תפיליןכרם חמד (תשסו) עמ' קסח
צו ע"א13 שבת ויו"ט זמן תפילין הוא וכו' מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים וכו' דילמא ס"ל כר' יוסי דאמר נשים סומכות רשותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עדר
צו ע"א14 ושמרת את החוקה הזאת וכו' פרט לשבתות וימים טובים דברי ר' יוסי הגלילי, ר' עקיבא אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבד וכו' שם יחזקאל עמ' תד, תמב, תסז
צו ע"א14 ושמרת את החוקה הזאת, חוקת פסח או חוקת תפילין באר שרים פרשת בא דרוש ז אות א
צו ע"א15 אין מניחין תפילין בלילה דובר צדק עמ' 31
צו ע"א15 לילה לאו זמן תפילין שם יחזקאל עמ' תסו
צו ע"א15 מימים ימימה ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבוי"ט וכו'חיי נפש ח"ד עמ' תלה
צו ע"א15 מימים ימימה מימים ולא וכו' תפארת צבי שמות עמ' קפג
צו ע"א15 שבת ולילה לאו זמן תפילין דרשות מהר"ם בנעט עמ' קסג, קעה
צו ע"א15 תפילין בשבתות וביו"טציץ השדה - שדי יער עמ' ה, קמט
צו ע"א16 שבת לאו זמן תפילין שם יחזקאל עמ' תקמו
צו ע"א16 שבת לאו זמן תפילין, ותוס' ד"ה ימים צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רז
צו ע"א17 רע"א לא נאמר חקה אלא לענין פסח בלבד, ורש"י - והא דכתיב מימים ימימה משנה לשנה דמתרגמין מזמן לזמןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפט
צו ע"א19 הפסח והמילה מצות עשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
צו ע"א22 כ"מ שנאמר השמר ל"ת תורת מנחם חנ"ד עמ' 44
צו ע"א22 כ"מ שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"תראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק טו אות ג
צו ע"א22 כל השמר ל"ת הוא גור אריה שמות פ"כ אות יד, דברים פ"ה הערה 8, פי"ב הערה 82
צו ע"א22 כל השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' טז, קה
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר אינו אלא ל"תמרפא לשון עמ' רד, שכא
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה אסופת מערכות שמות ח"א עמ' קמד
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז, סז
צו ע"א22 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשהשמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר - לא תעשהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 13
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר אינו אלא ל"ת תורת מנחם ח"ד עמ' 217
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר אינו אלא לא תעשה צמח דוד (סקאליע) עמ' שכז, תקב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר וכו' אינו אלא ל"ת שמן ראש סוכות ח"א עמ' קכט
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר ופן ואל אינו אלא ל"ת דרשות הצל"ח השלם עמ' קצא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן אינו אלא לא תעשה ויגד יעקב עמ' קצב, רלו
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן אינו אלא לא תעשה לחמי תודה פתיחה דף ג ע"א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ג פסוק כב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה דעת תבונות - עת לעשות פתיחה אות י
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צו
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית א, ואתחנן
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה כתונת פסים (תשמה) פרשת בחקותי כח ע"א, כח ע"ג
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה קרן לדוד דברים עמ' סא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טו
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה של"ה (תשנז) פרשת קרח אות א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תרב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ד אות יב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשהשארית מנחם - מאמרים עמ' עט, רכא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת דברי יואל מועדים ח"ד דף תסח ע"א
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קמב, קונטרסים לחכמת אמת אות רסה
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא ל"ת פניני יחזקאל עמ' רצט, שא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קטז
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה נחמד ונעים (תשסח) אמור ד"ה ודע, פרקי אבות אות פג, צה, לקוטי אמרים אות מד
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה תורת העולה ח"ג פרק לח
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסא
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצ
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל הוא ל"ת צדקת הצדיק סי' יז, שביתת שבת סי' א (עמ' 65)
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל הוא ל"תפרי צדיק משפטים אות ו, בחוקותי אות ב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
צו ע"א22 כל מקום שנאמר פן אינו אלא לאו שמן ראש - ימים נוראים עמ' שיז
צו ע"א22 כל מקום שנאמר פן בו'טוב טעם שמות עמ' פב
צו ע"א22 כל מקום שנאמר פן ואל אינו אלא לא תעשה מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שלט
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהתורת העולה (תשעה) עמ' תג
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשה שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמד
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בל"ת צלח רכב עמ' תפ
צו ע"א22 כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה לישרים תהלה (תשסד) עמ' רו
צו ע"א23 השמר, פן, ואל, אינו אלא ל"תמנחת ישראל עמ' רמד
צו ע"א23 השמר - מצוות לא תעשה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' ה
צו ע"א23 השמר הוא ל"ת עצי חיים על התורה עמ' תכה
צו ע"א23 השמר הוא ל"ת תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיח
צו ע"א23 השמר הוא לא תעשה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תלב
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא ל"ת, ותוס' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קנט, ח"ו עמ' פט, קט
צו ע"א23 השמר פן ואל דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פה
צו ע"א23 השמר פן ואל תורת מנחם חל"ט עמ' 150
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה המאור הגדול (גר"א) עמ' סא
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה ס' העיקרים (מישור) עמ' שצה
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלח
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא ל"ת תורת אליהו עמ' נד
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשה כתונת פסים (תשעא) עמ' ריח, רכב
צו ע"א23 השמר פן ואל אינו אלא מצות לא תעשה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקמט, תתיד, תתיח
צו ע"א23 השמר פן ואל הוא לא תעשה דברים נחמדים (תשסה) עמ' כה
צו ע"א23 השמר פן ואל הוא לא תעשה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' צו
צו ע"א23 השמר פן ואל הוי לא תעשהמשיבת נפש עמ' ב
צו ע"א23 השמר פן ואל הם לא תעשה לקחת מוסר ח"ב עמ' יז
צו ע"א23 השמר פן ואל ל"ת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצט
צו ע"א23 השמר פן ואל ל"ת חנן אלקים עמ' סה, סו, קלו, רנט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שה, כרך ב ח"ב עמ' מו, פד, קלב, קעח, קצו, ר, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז, כב, כט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז, שטז
צו ע"א23 שמור הוא לא תעשה תורת חיים (קאסוב) עמ' קנב
צו ע"א25 השמר דעשה עשה גור אריה שמות פכ"ג הערה 42, דברים פ"ה הערה 10
צו ע"א25 השמר דעשה עשה דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' מח
צו ע"א25 השמר דעשה עשה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לד
צו ע"א25 השמר דעשה עשה או לאו דרשות מהר"ם בנעט עמ' רמה
צו ע"א25 השמר דעשה עשה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק יג
צו ע"א26 והתניא רבי עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים, תלמוד לומד 'והיה לך לאות על ידך', מי שצריכין אות, יצאו אלו שהן גופן אות כתב סופר אגדות כאן
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט וכו' מי שצריכים אות יצאו אלו שהן גופן אותחמודי צבי שמות עמ' שלט, שעד
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים וכו' קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ק
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים וכו' יצאו אלו שהן גופן אותפרי צדיק בשלח אות ז, כי תשא אות ד, קדושים אות ח, במדבר אות י, פנחס אות יח, ראש השנה אות טז
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן אות בית יצחק (ויינברגר) עמ' ריב
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפילין בשבתות וכו' יצאו אלו שהן גופן אות אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תטז-תיט
צו ע"א26 יכול יניח אדם תפלין בשבתות וימים טובים וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכט-ל
צו ע"א26 ר"ע אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו שהן גופן אותשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שכל צורת היהודי
צו ע"א26 רע"א יכול יניח אדם תפילין בשבתות וכו' יצאו אלו שהן גופן אות נועם אליעזר שמות דף רסג ע"ב
צו ע"א26 רעק"א יכול יניח אדם תפילין בשויו"ט ת"ל והי' לך לאות על ידך מי שצריכים אות יצאו אלו שהן גופן אות חמודי צבי מועדים עמ' שע
צו ע"א27 תלמוד לומר והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן אות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תעב ד"ה ריש
צו ע"א28 והי' לאות על ידך יצאו שבתות ויו"ט שהם עצמם אות דברים נחמדים (תשסה) עמ' נח
צו ע"א28 והי' לך לאות וכו' מי שצריכין אות, ורש"י - להעמיד אות על עצמן להכיר וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 37, 35
צו ע"א28 והיה לך לאות על ידך מי שצריכין אות יצאו אלו שהן גופן אות דעת תורה ויקרא עמ' ריג
צו ע"א28 יצאו אלו שהן גופן אות כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קכו
צו ע"א28 יצאו שבתות וי"ט שהן אותמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יד
צו ע"א28 יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמא
צו ע"א28 שבתות ויו"ט הן גופן אות פרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
צו ע"א28 שבת ויו"ט לאו זמן תפילין לפי שאין צריכין אות שם יחזקאל עמ' תמא
צו ע"א28 שבת פטור מתפילין מחמת שנקרא אות עטרת יהושע שמות עמ' נד
צו ע"א29 מצות שבת קרוי' "אות"פחד יצחק שבת מאמר ד
צו ע"א29 שבתות הן עצמן אותציץ השדה ח"ד עמ' יג
צו ע"א30 בלילה נוהג מצות תפילין פרדס מרדכי עמ' שפ
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה לובשת תפילין ולא מיחו בה חכמים נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מז
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כד
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסה
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין לקוטי מאמרים עמ' 180, דובר צדק עמ' 69
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקנא
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קסז, קעח, קפא, רג, רז, ריג
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין וכו' ואשתו של יונה וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכג
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיהו בה חכמים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' י ד"ה ובזה, עמ' קג ד"ה ואמרו, עמ' תעב ד"ה ריש, ח"ה עמ' תסח ד"ה ואמרו
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ד
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים מדבר קדמות (תשסח) עמ' ק
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפלין יגל יעקב (תשנג) שמיני אות טו
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מנחת תפלין וכו' ואשתו של יונה היתה עולה לרגל לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שפג
צו ע"א37 מיכל בת כושי היתה מניחה תפילין ולא מיחו בה חכמים, ורש"י ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רסא
צו ע"א37 מיכל בת כושיילקוט הגרשוני ח"א
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שכה
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף פה ע"ב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ע, עב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ח ט:
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפיליןיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצה
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין, ותוס' ד"ה דילמא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין, תוס' ד"ה דילמא דרשות מהר"ם חביב עמ' רנו
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפליופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שנג
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפלין אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תצב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפלין שמן ראש סוכות ח"א עמ' רצ, רצא
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מניחה תפילין שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפד
צו ע"א37 מיכל בת שאול הניחה תפילין מצת שימורים (תשסא) עמ' רפג
צו ע"א37 מיכל בת שאול מנחת תפלין שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שב
צו ע"א37 מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין בית יצחק (ויינברגר) עמ' שפח
צו ע"א37 מיכל בת שאול הניחה תפילין פרפרת משה ח"א עמ' תעד
צו ע"א37 מיכל בת שאול, ותוס' פרפרת התורה עמ' שצד
צו ע"א37 מיכל וכו' היתה מנחת תפילין בית יעקב (תשסא) עמ' רלד
צו ע"א37 מיכל וכו' היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה חכמים אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קפ
צו ע"א39 אשתו של יונה היתה עולה לרגל אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכד
צו ע"א39 אשתו של יונה היתה עולה לרגל אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפ
צו ע"א39 אשתו של יונה היתה עולה לרגל אור אברהם בראשית עמ' קכג
צו ע"א רש"י - המבטל מילה פטור מקרבן ואינו עובר בל"ת גור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
צו ע"א רש"י - נשים המניחות תפילין עוברין בבל תוסיףמצווה ועושה ח"ב עמ' תרה
צו ע"א רש"י ד"ה בת כושיפירושי ראשונים
צו ע"א רש"י ד"ה ולא משנת חיים דברים עמ' רצו
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחו ותוס' ד"ה מיכל צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ר
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחופירושי ראשונים
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיחופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסד, ח"א שאלה לח
צו ע"א רש"י ד"ה ועוד הישן משיב צדק סי' ל (עמ' 18), נג (עמ' 33), עו (עמ' 45), עח (עמ' 46)
צו ע"א רש"י ד"ה מי שצריכין אות לקוטי שיחות חל"א עמ' 194
צו ע"א תוס' - הפטור ממ"ע ומ"מ מקיימה נוטל שכר גור אריה בראשית פמ"ו הערה 96
צו ע"א תוס' - השמר דעשה עשה כשנכתב במפורש העשה גור אריה דברים פכ"ג אות יט
צו ע"א תוס' - למ"ד סומא פטור מכל מצות שבתורה אי חייב מדרבנן רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעח
צו ע"א תוס' - נשים מברכות על מ"ע שהזמ"ג אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמו
צו ע"א תוס' - נשים מברכות על ציצית שירת הפסח אות קצו
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - מכאן אומר ר"ת וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ע
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - מכאן הביא ר"ת ראי' דנשים מברכות על מ"ע שהזמ"ג דמסתמא היתה מיכל מברכתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עדר
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - נשים יכולות לחייב א"ע במצות עשה שהזמן גרמא ולברך עליה אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא - נשים יכולות לקיים מ"ע שהז"ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 109
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא לקוטי שיחות חי"ד עמ' 43, חט"ז עמ' 219
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ב
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא קהלת יעקב שבועות עמ' שעו
צו ע"א תוס' ד"ה השמר מכשירי מצוה עמ' סז
צו ע"א תוס' ד"ה השמר פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צא
צו ע"א תוס ד"ה השמר תועפת ראם (גטיניו) דף קט ע"ב
צו ע"א תוס' ד"ה ימים דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעה
צו ע"א תוס' ד"ה ימיםחיי נפש ח"ד עמ' תלח
צו ע"א תוס' ד"ה מיכל - ונראה לפרש דטעמא למ"ד דלא הוי רשות וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקיד ד"ה ועיין, ח"ה עמ' תסח ד"ה והנה
צו ע"א תוס' ד"ה מיכל - משום דתפילין צריכין גוף נקי ונשים אין זריזות ליזהר דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' י ד"ה ובזה
צו ע"א תוס' ד"ה מיכל ברכת אבות עמ' טז, יח
צו ע"א תוס' ורשב"א - אות דפסח הוא איסור חמץ שירת הפסח אות קצו
צו ע"ב01 נשים סומכות וכו' מחזיק ברכה (תקמה) או"ח דף קב ע"א
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעד
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פ
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות מקראי קדש (תשנג) עמ' שטז
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות או איסורמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנ
צו ע"ב01 נשים סומכות רשותחכמת התורה נח עמ' תפא
צו ע"ב01 נשים סומכות רשות, ותוס' תורת מנחם חל"ו עמ' 253, 334
צו ע"ב06 המוצא תפילין מכניסן זוג זוג אחד האיש ואחד האשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכ
צו ע"ב08 רבי יהודה וכו' ש"מ מ"ע שלא הזמן גרמא וכו'זכור לדוד עמ' פה
צו ע"ב08 רבי יהודה ס"ל דשבת ויו"ט זמן תפילין שם יחזקאל עמ' תסז
צו ע"ב18 וסתם מתניתין רבי מאיר חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
צו ע"ב18 וסתם מתניתין רבי מאיר נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
צו ע"ב18 וסתם מתניתין רבי מאיר של"ה (תשנז) - מס' תענית אות צב
צו ע"ב18 סתם משנה רבי מאיר גנא דפלפלי עמ' רסו, צט, רלז
צו ע"ב18 רבי מאיר - סתם מתניתין כותיה אגרות הראיה ח"ה עמ' צז
צו ע"ב18 ר"מ ור' יהודה סוברים שנשים אין סומכות רשותמחזיק ברכה (תקמה) או"ח סי' תקיא דף קב ע"ג
צו ע"ב19 דבר אל בנ"י וסמך וכו' אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עב ע"א
צו ע"ב20 בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' שסא
צו ע"ב20 בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות וכו'אחרית השנים עמ' סו
צו ע"ב20 וסמך בנ"י סומכין ואין בנות ישראל סומכותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מח
צו ע"ב23 המוצא תכלת בשוק לשונות פסלות חוטין כשרים שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סד, עב, פח
צו ע"ב רש"י ד"ה נשים סומכותאחרית השנים עמ' סו
צו ע"ב תוס' ד"ה לא ס"ד נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
צו ע"ב תוס' ד"ה מיכל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמז
צז ע"א שיצ"י עצב"י סימן מגילת סמנים עמ' מ
צז ע"א חדשות יש בהן רצועות ולא מקושרות וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קיח
צז ע"א קשירה מעלייתא (קשר תפילין) אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנד ע"א
צז ע"א תוס' ד"ה אביי אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנד ע"א
צז ע"ב רב אשי אמר הכא בחבית דהפקר עסקינן ומים דהפקר עסקינן ומאן אמרו לו ר' יוחנן בן נורי היא דאמר חפצי הפקר קונים שביתה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט
צז ע"ב הקורא בספר על האסקופה ונתגלגלה מידו דברי משה (שהם, תשמח) עמ' נג
צז ע"ב גולל את הספרכד הקמח (מישור) עמ' קיג
צז ע"ב הופכו על הכתב מבשרת ציון ח"ג עמ' קעח
צז ע"ב תוס' ד"ה הכא דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
צח ע"א08 אסקופה נדרסת משמרת איתמר (תשסז) עמ' קמג, קנה {צריך להיות כאסקופה נדרסת}
צח ע"א32 אין מזרקין כתבי הקודש ואפילו הלכות ואגדותמסילת ישרים עמ' תקמב
צח ע"א33 יהפוך הכתב מבשרת ציון ח"ג עמ' קעה
צח ע"א34 לא התירו להפך היריעה על פניה מבשרת ציון ח"ג עמ' קעח
צח ע"א38 והא לא נח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק ב [הלכה]
צח ע"א רש"י ד"ה והא לא נח בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק ב [הלכה]
צח ע"א תוס' ד"ה והא לא בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
צח ע"ב משנה זיז שלפני חלון בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ב [הלכה]
צח ע"ב ומשתמש בכל הכותל עד עשרה בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ג [הלכה]
צט ע"א כיח בפני רבו חייב מיתה שנא' וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיג
צט ע"א כיח בפני רבו חייב מיתהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נה
צט ע"א א"ת משנאי אלא משניאי תורת מנחם חנ"ו עמ' 338
צט ע"א איבעיא להו כרמלית מאי אמר אביי היא היא הר המוריה עמ' רנא
צט ע"א רש"י ד"ה רישא רבנן דרכי חושן עמ' צו [הלכה]
צט ע"ב קולט אדם מן המזחילה בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ח [הלכה]
צט ע"ב משנה בור ברשה"ר וחוליתו גבוה י' בריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג, וס"ק ב, ו, סי' ו [הלכה]
צט ע"ב תוס' ד"ה לא יעמוד בריתי יצחק עירובין סי' יח ס"ק א או"ק א, וס"ק י [הלכה]
ק ע"א30 הניתנין בד' מתנות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפב
ק ע"א31 אם נתערבו מתן ארבע במתן אחדצוף דבש (לוין) מאמר ח
ק ע"א31 מחלוקת ר"א ור"י דברי חלומות סי' כו (עמ' 199)
ק ע"א31 מחלוקת ר"א ור"יפרי צדיק וארא אות יא
ק ע"א31 מתן ארבע במתן אחת ר"א אומר יתננו במתן ד'אבן יהושע עמ' 68
ק ע"א31 מתן ד' שנתערבו במתן אחת ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קלז
ק ע"א35 כשנתת עברת, תוס' ומהרש"אחן וכבוד דף לו ע"א
ק ע"א36 כשלא נתת עברת על בל תגרע תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כח
ק ע"א38 שב ואל תעשה דברי הרב עמ' קנז
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 263
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף פניני יחזקאל עמ' פד
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף תורת מנחם חכ"ב עמ' 149, 162
ק ע"א38 שב ואל תעשה עדיף תורת מנחם חכ"ז עמ' 214
ק ע"א תוס' - היכא דהעשה בא ע"י פשיעה אינו דוחה ל"ת אור אברהם ברכות עמ' סז
ק ע"א תוס' - ליתי עשה וידחה ל"ת דבל תוסיף אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכח
ק ע"א תוס' ד"ה מתן אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן חכמת התורה צו עמ' קעו
ק ע"א תוס' ד"ה מתן איש אמונים דף קיא ע"ג
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - עשה הבא ע"י פשיעה לא דחי לא תעשהלחמי תודה דף כג ע"א
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - ליתי עשה דהזיית דמים ולידחי לא תעשה דבל תוסיף כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרעה, תשב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן אמרי רבי שפטיה עמ' נח
ק ע"א תוס' ד"ה מתן דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
ק ע"א תוס' ד"ה מתן צבא אהרן - שבת תשובה עמ' לא, קלג, קלט
ק ע"א תוס' ד"ה מתן חמודי צבי בראשית עמ' קעב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - דהכא ע"י פשיעה הוא בא והיה יכול להתקיים בלא דחיית הלאו דברי יואל פ' כי תשא דף שיד ע"ב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - וא"ת וליתי עשה ולידחי לאו דבל תוסיף וי"ל דלא דמי כלל לכלאים בציצית דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פ ד"ה וי"ל
ק ע"א תוס' ד"ה מתן - מאחר דפשע לא אתי עשה ודחי ל"ת יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ט
ק ע"א גליון הש"ס משנת חיים דברים עמ' ריח
ק ע"ב09 נתרו קינסא ויקהל משה (וייס) עמ' קצז [הלכה]
ק ע"ב10 בקעה מצא וגדר בה גדר לקוטי שיחות ח"א עמ' 262, חי"ט עמ' 314
ק ע"ב10 בקעה מצאו וגדרו בה גדר כתונת פסים (תשעא) עמ' סו
ק ע"ב10 ורב בקעה מצא וגדר בה גדר ישראל קדושים עמ' 5
ק ע"ב12 אסור לאדם שיהלך על גבי עשבים בשבתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכב
ק ע"ב12 אץ ברגלים חוטא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 100
ק ע"ב12 אץ ברגלים חוטאקסת הסופר (תשעו) עמ' רא
ק ע"ב12 אץ ברגלים חוטא זה ההולך ע"ג עשבים בשבתכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצ
ק ע"ב12 ואץ ברגלים חוטא לקוטי מאמרים עמ' 216
ק ע"ב19 והאידנא דקיימא לן כרבי שמעון כולהו שרי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמח
ק ע"ב20 אסור לאדם לכוף אשתו לדבר מצוה אגרא דכלה ח"א עמ' קכח
ק ע"ב20 אסור לאדם שיכוף אשתו לדבר מצוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכב
ק ע"ב20 אסור לאדם שיכוף את אשתו לדבר מצוה פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעט
ק ע"ב20 צריך לפייס ואח"ב לבעול אור לשמים (תשסג) עמ' קסז
ק ע"ב20 רגל כינוי לאשה גנזי צדיקים (תשסב) עמ' כה
ק ע"ב21 הכופה אשתו לדבר מצוה גם בלא דעת רסיסי לילה סי' לח (עמ' 68)
ק ע"ב21 הכופה אשתו לדבר מצוהמשיבת נפש עמ' עז
ק ע"ב21 כל הכופה אשתו לד"מ דרכי איש דף מו ע"א
ק ע"ב22 גם בלא דעת כו' הכופה אשתו לדבר מצוהשערי תשובה סה"י אות צב
ק ע"ב22 גם בלא דעת נפש לא טוב זה הכופה אשתו לדבר מצוה ואץ כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקו
ק ע"ב22 גם בלא דעת נפש לא טובדרשות מהר"ם בנעט עמ' קצה {גם עבירה בשוגג מקלקלת את הנפש}
ק ע"ב22 מאי קראה גם בלאפירושי ראשונים
ק ע"ב23 תנ"ה גם בלא דעת וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעה
ק ע"ב24 הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' עב
ק ע"ב24 הרוצה שיהיה לו בנים זכרים יבעל וישנה גור אריה בראשית פמ"ט אות ב
ק ע"ב24 ואץ ברגלים חוטא זה הבועל ושונה קשוטי כלה חי"א אות רנט
ק ע"ב26 אשה התובעת הכתב והקבלה בראשית פ"ל פסוק טז
ק ע"ב26 אשה שתובעת יהיו לה בנים וכו'חכמת התורה ויצא עמ' תנב {עמרם ויוכבד כיוונו שניהם לש"ש ולכן משה נולד מהול}
ק ע"ב26 אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפי' בדורו של משה לא היו כמותן וכו' נבונים לא אשכח אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' עד, קכט, שמות ח"א עמ' שיט, במדבר עמ' צו
ק ע"ב26 אשה שתובעת וכו' הויין לה בנים וכו'נטריקן (תשעד) עמ' עה
ק ע"ב26 כל אשה וכו' בדורו של משה כתיב וכו' אסופת מערכות חנוכה עמ' כ
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה וכו' אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פה
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תטז
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה צדקת הצדיק סי' קצח
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תה
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים וכו' ותצא לאה וכו' כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה תורת חיים עה"ת עמ' פ-פא {ואף שלאה תבעה בפה, עשתה כן באופן המותר לה}
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן שרתי ח"א עמ' מז
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הוי לה בנים שבדורו של משה לא אשתכחו כוותייהו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנ
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הויין לה בנים וכו' פאר יעקב ח"א עמ' רסב
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה הויין לה בנים וכו' גבי לאה כתיב ותצא לאה לקראתו וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרסח
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה וכו' אפיקי ים עמ' כד
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת בעלה לדבר מצוה וכו' דאילו בדורו של משה וכו' ואילו גבי לאה כתיב וכו' וכו' כי קאמרינן דמרציא ארצויי קמיה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפח
ק ע"ב26 כל אשה שתובעת לדבר מצוה הויין ליה בנים שאפילו בדורו של משה לא היה יגל יעקב (תשנג) יתרו אות צח
ק ע"ב27 בדורו של משה וכו' נבונים לא אשכח ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פט ע"ד
ק ע"ב27 בדורו של משה וכו' נבונים לא אשכח ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שיא
ק ע"ב27 זוכה לבנים יותר ממשה רבינו אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ג
ק ע"ב28 הבו לכם אנשים חכמים ונבונים כו' ואקח מכם אנשים חכמים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שצ
ק ע"ב29 אנשים חכמים וידועים ואילו נבונים לא אשכח בינת משה (תשסב) עמ' לז
ק ע"ב29 ואילו נבונים ולא אשכח מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קלג דף רפג ע"ג
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכח חיים לגופא (תשסה) עמ' ה, ו
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכח וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קסד ד"ה בישעיה, עמ' תקמה ד"ה הבו
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכח דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ב (1)
ק ע"ב29 ואילו נבונים לא אשכחדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' ה-ו
ק ע"ב29 משה לא מצא נבונים חשבון הנפש (תשעה) עמ' צב-בהג"ה {אין הכוונה שבזמן שמה לא היו נבונים, אלא הכוונה שכלפי משה לא היו נחשבים נבונים כי הוא הגיע למ"ט שערי בינה}
ק ע"ב29 משה מצא אנשי חיל עמק המלך (תשסג) עמ' 18
ק ע"ב29 נבונים לא אשכח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 13, 10
ק ע"ב29 נבונים לא אשתכח צדקת הצדיק סי' רל
ק ע"ב30 זכתה לאה ביששכר בית שלום מרדכי עמ' כא, מח
ק ע"ב30 לאה בשכר שתבעתו ליעקב יצא ממנה יששכר הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכט
ק ע"ב30 לאה שיצאה לקראתו וכו' אגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ק ע"ב31 ומבני יששכר יודעי בינה וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפא
ק ע"ב33 הרבה ארבה אלו ב' טיפי דמים דם נידה ודם בתולים נזר הקדש ח"א עמ' שפב, שפח
ק ע"ב33 'הרבה ארבה' אלו שני טיפי דמים השיר והשבח ח"ב עמ' עז
ק ע"ב33 הרבה ארבה אלו שני טיפי דמים אחת דם נדה ואחת דם בתוליםפרי צדיק ל"ג בעומר אות ז
ק ע"ב33 הרבה ארבה אלו שני טיפי דמים וכו' עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העיבוריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפב
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך אלו ב' טיפי דמים דם נדה ודם בתולים עצי חיים על התורה עמ' קצג
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך אלו שני טיפי דמים דם נדה ודם בתולים פאר יעקב ח"ג עמ' קעה
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך דם נדה ודם בתולים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' לב
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונך זה דם בתולים ודם נדה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקלח
ק ע"ב33 הרבה ארבה עצבונךכלי יקר (תשמח) עמ' שנט
ק ע"ב33 י' קללות נתקללה חוהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כז
ק ע"ב33 נתקללה חוה כו' דם נידה לקוטי שיחות ח"ג עמ' 983, חי"ד עמ' 26
ק ע"ב33 עשר קללות לחוהאמרי מאיר (מאירי) ישעיהו פכ"ו פסוק יז-יח
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא, קכג
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה תורת העולה ח"ג פרק סט
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנ, קפד
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' מבשרת ציון ח"ב עמ' רלא
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' לג {טעם שינוי הסדר בכתוב}
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' תורת מנחם חל"ה עמ' 293
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' אחת דם נדה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצ
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה וכו' הרבה ארבה אלו שני טפי דמיםפרי צדיק ויחי אות ו, תזריע אות ה, ל"ג בעומר אות ב, ה, ז
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוה שנא' הרבה ארבה עצבונך והרונך, עצבונך זה צער גידול בנים, והרונך זה צער עיבורעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' יב
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהגבורות ה' עמ' קכא
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהכסף נבחר (מרגליות) עמ' רסא, ער
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ב
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 42
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהמשך חכמה בראשית פ' ג פס' טז
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללה חוהתורת העולה (תשעה) עמ' תקסו
ק ע"ב33 עשר קללות נתקללהמנחת מרדכי עמ' כה
ק ע"ב33 קללת חוה דברי הרב עמ' רצא
ק ע"ב34 הראתה חוה לאדם דם נדה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיד
ק ע"ב34 זה צער גדול בנים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ה
ק ע"ב34 זה צער גידול בנים הכתב והקבלה בראשית פ"ג פסוק טז
ק ע"ב34 עצבונך והריונך ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מב
ק ע"ב34 עצבונך צער גידול בנים הרונך צער העיבור הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' לב
ק ע"ב34 עצבונך, זה צער דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
ק ע"ב34 עצבונך, זה צער עזדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכב
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים גור אריה בראשית פ"ג אות כו
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העבור בעצב תלדי בנים זה צער הלידה צמח דוד (סקאליע) עמ' עח
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער הריון מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סג
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים וכו'פרדס מנחם עמ' כה
ק ע"ב34 עצבונך צער גידול בנים הריונך צער הריוןבני יששכר ח"ב דף לא ע"ד
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גידול בנים וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' י
ק ע"ב34 עצבונך זה צער גדול בנים והרונך זה צער העיבור בעצב תלדי בנים זה צער הלידה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נט, רצא
ק ע"ב34 שני טיפי דמים דם נדה דם בתוליםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד
ק ע"ב35 ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת לבעלה בשעה שיוצא לדרך יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפג
ק ע"ב35 ואל אשה תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת אל בעלה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מב
ק ע"ב35 צער הריון הלידה וטומאתה נמשכים מחטא חוה וזוהמת הנחש אגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ק ע"ב35 צער הריון ולידה, ומהרש"א פרפרת משה ח"א עמ' מט
ק ע"ב37 אין האשה תובעת חלקה בפה אור לשמים (תשסג) עמ' לט, מח, ריז, שנט
ק ע"ב37 אשה תובעת בלב, ואיש בפה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קכט
ק ע"ב37 גנאי לאשה לתבוע בפה כנפי יונה (תשנח) ח"א פ"י (ז ע"א)
ק ע"ב37 האיש תובע בפה תפארת ישראל (שינקמן) עמ' מ
ק ע"ב37 האיש תובע בפה וכו' אפיקי ים עמ' כד
ק ע"ב37 מלמד שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה וזו היא מידה טובה שבנשיםאור הצבי עמ' 300
ק ע"ב37 מלמד שהאשה תובעת בלב והאיש תובע בפה זו היא מדה טובה בנשים פאר יעקב ח"א עמ' כז
ק ע"ב37 מלמד שהאשה תובעת בלב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ג פסוק טז
ק ע"ב37 שהאשה משתוקקת וכו' מדה טובה בנשים תורת העולה ח"ג פרק סט
ק ע"ב37 שהאשה משתוקקת וכו' מדה טובה בנשיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקעז
ק ע"ב38 אם מקשטת עצמה מחוייב לפקדה והויין ליה בנים מהוגנים אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלד
ק ע"ב38 אשה המקשטת עצמה ומשדלת בעלה וכו' יהיו לה בנים זכרים עוסקים בתורה אגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ק ע"ב38 מדה יפה בנשים שלא לתבוע תשמיש בפה רק במחשבה מקשטת עצמה לזווג וזש"ה ואל אישך תשוקתך וגו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צא
ק ע"ב38 דארצי ארצוייפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז עמ' קיט-קכ
ק ע"ב39 האשה נתקללה שתהא עטופה כאבל, רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפה
ק ע"ב39 ומנודה מכל אדם דאסירא לבי תרי מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סב
ק ע"ב39 חבושה בבית האסורין אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עג
ק ע"ב39 עטופה כאבל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעא
ק ע"ב39 עטופה כאבל, רש"י - בושה לצאת בראשה פרוע הצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"ה אות ח
ק ע"ב41 מגדלת שער דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' עז
ק ע"ב41 מגדלת שער דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכב
ק ע"ב41 מגדלת שער שמחת הרגל (תקמב) על רות דף ל ע"א
ק ע"ב41 מגדלת שער וכו' שמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף ל ע"א
ק ע"ב41 קללתה של חוה - דאסירא לבי תריתפארת ראובן עמ' א
ק ע"ב42 ונעשית כר לבעלה אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
ק ע"ב44 מלפנו הבהמות ארץ זו פרדה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ד
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ מאיר נתיבות ח"א עמ' שיג, ח"ג עמ' פב
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץמנחת אליהו (תשסא) פרק כא עמ' קעט {ה' עשה לאדם וחוה כתנות עור מצמר גמלים כדי שילמדו ממה שהגמל הוא צנוע בתשמישו}
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ אלמלא לא נתנה תו' כסא דוד (תקנד) דף קו ע"ד
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ אלמלא לא נתנה תו' כסא דוד (תשנ) עמ' תנב
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות ארץ וכו' צניעות מחתול, גזל מנמלה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' פ-פב {לא שמדעת נוהגות כן, אלא הקב"ה נתן להן טבע זה כדי ללמדנו מהן}
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות הארץ בית שלום מרדכי עמ' קס
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות הארץ אלמלא לא נתנה תורה וכו' כסא דוד (תקנד) דף קו ע"א
ק ע"ב44 מלפנו מבהמות זו פרידה שכורעת ומתשנהשבט מוסר עמ' קעא
ק ע"ב44 מלפנו מבהמת הארץ וכו' למדין צניעות מתחול וכו' לקוטי שיחות ח"ג עמ' 890, ח"ה עמ' 130, חכ"א עמ' 285, 284
ק ע"ב44 מעוף השמים תחכמנובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' טו
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה היינו למדים ד"א מתרנגול גזל מנמלה עריות מיונה צניעות מחתול לב אביגדור עמ' מא, נא
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה מאמרי שלמה ח"א עמ' קכג
ק ע"ב45 אילו לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סא
ק ע"ב45 אילמלא וכו' צניעות מחתול המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קל, חנוכה-פורים עמ' קכג
ק ע"ב45 אילמלא לא ניחנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' הדרש והעיון דברים מאמר מ
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה משנת חיים בראשית עמ' נא
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפג אות ג
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חל"ה עמ' 170
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' דעת תורה בראשית עמ' רלו, רמה, שמות עמ' שלח, במדבר עמ' סא, דברים ח"ב עמ' רכב
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' שירת הפסח אות קלה
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות כו' וגזל וכו' תורת מנחם חלק ס עמ' 261
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ט
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ט
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קצה
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול מנחת אליהו (תשנט) עמ' קעד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה תורת מנחם חלק לג עמ' 101
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' אגרת הטיול (תשעה) עמ' לד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגולשם דרך דברים עמ' רחצ
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' לד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' כז, במדבר עמ' תשפו, יהושע-שמואל עמ' רסד
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רלז, רמב
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' פרי חיים (קלוגר) עמ' קנו
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חל"ט עמ' 291, חלק מ עמ' 184
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתולמנחת ישראל עמ' י, רפד, שטו
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה וכו' דרך ארץ מתרנגול שמפייס וכו' זביננא ליך זיגא וכו' אי אית ליה ולא זביננא ליך אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קמח
ק ע"ב45 אילמלא לא ניתנה תורה, היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 141, באר ד הערה 1017, באר ה הערה 500
ק ע"ב45 אילמלא לא נתנה התורה היינו לומדים נקיות מחתול צמח דוד (סקאליע) עמ' ערב
ק ע"ב45 אילמלא לא נתנה תורה המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רא
ק ע"ב45 אילמלא ניתנה תורה למדין גזל מנמלה צניעות מחתול קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' צב
ק ע"ב45 אילמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וצניעות מחתול דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ט
ק ע"ב45 אילמלא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול גזל מנמלה עלי שור ח"ב עמ' קצה, ערב
ק ע"ב45 אלמלא וכו' היינו למידין צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חנ"ב עמ' 199
ק ע"ב45 אלמלא וכו' צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרי
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה התורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלהאבן פינה עמ' 61
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים עריות מיונהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסה
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות שעורי דעת ספר ב עמ' עב
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רפא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה וכו' משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קכט, קלד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין וכו' גזל מנמלה דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רסט
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכד, רכב, תיג, תנו, תסג, תצב, תקיב, תרכה, תרכח, תרלא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול זכרון משלי עמ' יד אות ז
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול על ישראל גאותו עמ' רו, רעד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול גזל מנמלה עריות מיונה ודרך ארץ מתרנגולת חיים שיש בהם זמירות עמ' שסה, על התורה תנינא עמ' נח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה מחשבת מוסר ח"ב עמ' עה, קעא, רצה, תצ
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' פה, ח"ד עמ' פח, קח, ח"ו עמ' רסא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' רפט, תיז, תקכד, תקסג
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה תורת אביגדור ח"ד עמ' קכא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' קפז, קצד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תכא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' ריא
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' כוכבי אור (תשלד) עמ' עח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' תורת חיים עה"ת עמ' מא {ובספרי (עקב ז) שדור המבול לא היה להם ממי ללמוד, היינו משום שהשחית כל בשר דרכו על הארץ}
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וכו' תורת מנחם חלק ל עמ' 109, 226
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול הר המוריה עמ' קמג
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול מה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 89
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תמט
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מגמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול לב אליהו (תשלב) עמ' רכ
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' תורת מנחם חט"ו עמ' 58, חכ"ה עמ' 292
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה וכו' שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 247
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול כו' תורת מנחם חמ"ה עמ' 134, 273
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה היינו למרין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' מחשבת זקנים עמ' קלא, קמ, קסז, רמח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה וכו' מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קצח
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדין צניעות מחתול אמרי אש (טאוב) עמ' שלב
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' רפז
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' פתחי שערים ח"א עמ' רלד
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתולצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק א דף עו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' יט דף כא ע"א
ק ע"ב45 אלמלא לא ניתנה תורהעיונים במשלי עמ' קעב
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו, עז
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה אבן ישראל על התורה עמ' נה
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' ודרך ארץ מתרנגול וכו'הגיונות אל עמי ח"א דרוש יג
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין כו' עריות מיונהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נז, צח, שנו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול פרפרת משה ח"ב עמ' לו, פרפרת משה ח"א עמ' כה
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קעו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וכו' מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעו
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה וכו' בין המשפתים שמות עמ' קצז, רח
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה וכו' היינו למדים וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קיד
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' אורחות דוד עמ' יג
ק ע"ב45 אלמלא לא נתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו׳לקוטי משלי פרק ו פסוק ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה התורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ערבי נחל (תשסד) עמ' קצט, שנו, תתקיא
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היו למדין צניעותמשך חכמה שמות פ' כד פס' יב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים הנהגות טובות מבעלי חיים קריאה בקריה ח"א עמ' פב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים עריות מיונהמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתולשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' עג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדים עריות מיונה וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתולהחברה והשפעתה מאמר 1 פרק א, מאמר 20 פרק ו
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה כו' תורת אביגדור ח"א עמ' קכב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול נתיבות מוסר עמ' מב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קעד, שלג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה תהלה לדוד (והרמן) פרק טז פסוק ז הערה ו, פרק סח פסוק יד הערה כד, פרק קיט פסוק קסב הערה רמג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קעג, רט, רכ
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדין ד"א מתרנגול ישראל קדושים עמ' 10, אור זרוע לצדיק סי' ב (עמ' 7)
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדין ד"א מתרנגולפרי צדיק לך לך אות ו, וארא אות ג, פ' שקלים אות יב, בהעלותך אות יד, כי תצא אות ח, ר"ח אלול אות ג
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וכו' לחם רב על סדור התפילה אות קמז, קסא
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלה וצביעות מחתול דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעב
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו גזל מנמלהמשך חכמה שמות פ' לב פס' טז
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק צט
ק ע"ב45 אלמלא ניתנה תורהמכמני עוזיאל עמ' תקנב
ק ע"ב45 אלמלא נתנה התורה היינו לומדים גזל מנמלהבשבילי אמונה ח"א עמ' שי
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היו יכולים ללמוד דרך ארץ מהחיות פניני יחזקאל עמ' צג
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו לומדים גזל מנמלה ועריות מיונה טיול בפרדס ח"ב עמ' פה
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה וד"א מתרנגול רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יג
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה עריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' נו
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה עריות מיונה וכו' שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפה
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה היינו למדין גזל מנמלה עריות מיונה צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ערה, ח"ב עמ' שלא, שמב
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה וכו' היינו למדין צניעות וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' רכה
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' רסא
ק ע"ב45 אלמלא נתנה תורה למדנו גזל מנמלה חוסן יהושע מאמר ב פ"א עמ' רכו
ק ע"ב45 אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול באר מחוקק (תשמט) עמ' קסז
ק ע"ב45 אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו' באר מחוקק (תשעה) עמ' ריג
ק ע"ב45 אלמלא תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו׳ אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קמד, קמט
ק ע"ב45 אלמלי לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול תורת יחיאל במדבר עמ' קכב
ק ע"ב45 אלמלי לא ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה ודרך ארץ מתרנגול כו' מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רכה
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה נתיבות עולם ח"א עמ' קצו
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה נתיבות עולם ח"ב עמ' קד
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה וכו' אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רצג
ק ע"ב45 אלמלי לא נתנה תורה למדנו צניעות מחתול ס' העיקרים (מישור) עמ' רנה
ק ע"ב45 אלמלי ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול וכו' אמרי יחזקאל עמ' נא, נח
ק ע"ב45 אלמלי ניתנה תורה למדנו צניעות מחתול וכו' עטרת חן ח"ב עמ' קפ
ק ע"ב45 אפשר ללמוד גזל מנמלה צניעות מחתול ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ע
ק ע"ב45 אפשר ללמוד מידות טובות והנהגות מבע"ח דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' ט, י, תטז
ק ע"ב45 לולא שניתנה תורה היינו למרים צניעות מחתול גור אריה במדבר פ"ה הערה 74
ק ע"ב45 ללא תורה היו יודעים המדות הישרות מבע"חלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קלג
ק ע"ב46 גזל אפשר ללמוד מנמלהעיונים במשלי עמ' קמד
ק ע"ב46 גזל מנמלה ורש"י המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' צה
ק ע"ב46 גזל מנמלה, צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול אור חדש (הרטמן) פ"ו אות 280, פ"א אות 54
ק ע"ב46 היינו לומדים עריות מיונהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
ק ע"ב46 היינו לומדים צניעות מחתול וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' רמז
ק ע"ב46 היינו לומדים צניעות מחתול וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' לג
ק ע"ב46 היינו למדים גזל מנמלה באר שרים במדבר פ' חקת דרוש א אות ו
ק ע"ב46 היינו למדים עריות מיונהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יא
ק ע"ב46 היינו למדים צניעות מחתול פרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יב פסוק ח
ק ע"ב46 היינו למדים צניעות מן החתול אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפט
ק ע"ב46 היינו למדין גזל מנמלה שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רפט
ק ע"ב46 היינו למדין גזל מנמלה שרגא המאיר על התורה עמ' עא
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות וכו'אור חדש על ציון - דורש לציון דף ז ע"ב
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות מחתול וגזל מנמלה רנת יצחק ישעיה עמ' קנא, משלי עמ' כט, רלב
ק ע"ב46 היינו למדין צניעות מחתול וכו'מאורי שערים עמ' כג, קפח
ק ע"ב46 היינו למדין, ורש"י תורת מנחם חמ"א עמ' 344
ק ע"ב46 היינו למידין וכו' ועריות מיונה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רפב
ק ע"ב46 היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' זך ונקי עמ' ב
ק ע"ב46 הלימודים מהברואים אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קטו
ק ע"ב46 וגזל מנמלה משנת חיים ויקרא עמ' שסג
ק ע"ב46 ועריות מיונהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לח
ק ע"ב46 למדים איסור גזל מנמלה לב אליהו (תשסה) שמות עמ' צג, ויקרא-דברים עמ' שדמ
ק ע"ב46 למדים צניעות מחתול בית שלום מרדכי עמ' קצה, רסז
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה גור אריה בראשית פ"ח הערה 49
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה נצח ישראל (הרטמן) עמ' פב הערה 76
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה וכו' עטרת יהושע במדבר עמ' ד
ק ע"ב46 למדנו גזל מנמלה צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול תפארת ישראל (הרטמן) עמ' עב הערה 29, רלו הערה 5
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול דרך ארץ מתרנגול אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא א, ואתחנן ט
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול ברכת דוד עמ' קב
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קעט
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכט
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרמז
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקז
ק ע"ב46 למדנו צניעות מחתולתשובות ר' איסר יהודה עמ' לח
ק ע"ב46 מבהמות וחיות יש לו לאדם לקחת תוכחת מוסר פרדס המלך (תשסט) אות רנז
ק ע"ב46 צניעות היינו למדים מהחתול וגזל מן הנמלה ראשית דעת (קורח) סי' נג אות יד
ק ע"ב46 צניעות מחתול אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעה ע"ב
ק ע"ב46 צניעות מחתול זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמד
ק ע"ב46 צניעות מחתול גזל מנמלה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר טו-טז
ק ע"ב46 צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו' בין המשפתים ויקרא פ' צו אות א
ק ע"ב46 צניעות מחתול וד"א מתרנגול זכרון דברים (תשנט) עמ' קא
ק ע"ב46 צניעות מחתולפירושי ראשונים
ק ע"ב46 צניעות מן הגמל ולברוח מן הגזל מן הנמלה וכו'שבט מוסר עמ' קעג
ק ע"ב47 היינו למדים ד"א מתרנגול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכד
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קסא
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול דמפייס ואח"ב בועל תורת חיים עה"ת עמ' פ-פא {והנוהג כן זוכה לבנים כשתילי זיתים, כמ"ש (תהלים קכה, ד) "הנה כי כן יבורך גבר"}
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול וכו' אפיקי ים עמ' עז, תרח
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואח"כ בועל קשוטי כלה חי"א אות רסג
ק ע"ב47 דרך ארץ מתרנגולמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
ק ע"ב47 למדנו דרך ארץ מתרנגול שבשעת יחודו עם הנקבה מסכסך בכנפיו ואומר אעשה לך בגד דמטי עד וכו' זרע קודש - מועדים עמ' קפז
ק ע"ב47 תרנגול מפייס וכו' הצניעות והקדושה (תשסט) פ"ט אות יג
ק ע"ב47 תרנגול שיש לו דרך ארץ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצז
ק ע"ב48 זביננא לך זיגא דמטו ליך עד כרעיך וכו' תורת חיים עה"ת עמ' פא-פב, רעד {לא שהתרנגול אומר כן ממש, אלא שנוהג כן דרך פיוס}
ק ע"ב48 זביננא לך זיגא דמטו ליך עד כרעיך וכו' תורת חיים עה"ת עמ' שכ {ולכן אמרה רות (רות ג, ט) "ופרשת כנפיך על אמתך", בלשון נקייה - שישאנה}
ק ע"ב48 משל התרנגול תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכח
ק ע"ב48 משל התרנגול, ופי' ר"י אבן גיאת ובמרומי שדה תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קכה, שעד
ק ע"ב רש"י - יונה אינה מזדווגת אלא לבן זוגההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קסב
ק ע"ב רש"י - גמרינן גזל מנמלה דאגרה בקיץ לחמה וכו'נטריקן (תשעד) עמ' ס-סא
ק ע"ב רש"י - החתול אינו מטיל רעי בפני בני אדם קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קמד
ק ע"ב רש"י - ואץ ברגלים חוטא כינה את התשמיש בשם רגל תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רסט
ק ע"ב רש"י - שנתן בהם חכמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח
ק ע"ב רש"י ד"ה דלא קעבידבנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
ק ע"ב רש"י ד"ה ועריות מיונה - שאינו נזקק אלא לבת זוגו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ז, תשא ז
קא ע"א17 ואיכא דאמרי דלית ליה גשמהדבר טוב עמ' תפד
קא ע"א20 אמר ליה ההוא מינא לר"י ב"ח חדקאהמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ד
קא ע"א20 אמר ליה ההוא צדוקי לרבי יהושע בן חנניה חדקאה וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רסב
קא ע"א20 המין שאל טובם כחדקודע מה שתשיב סי' כ-כא
קא ע"א20 ריב"ח והמיניםאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
קא ע"א21 אמר ליה שוטה תסתכל מה שכתוב בסיפא של אותו פסוק "ישר ממסוכה" תורת אביגדור ח"ג עמ' עד
קא ע"א22 כשם שחדקים הללו מגינין על הפרצה, כך טובים שבנו מגינים עלינו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שלה
קא ע"א23 טובים שבישראל מחדקין את עובדי כוכבים לגיהנם וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רצה
קא ע"א25 לא יעמוד אדם ברה"י ויפתח ברה"ר בריתי יצחק עירובין סי' ו [הלכה]
קא ע"א25 לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברה"ר וכו' רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 7
קא ע"א31 ירושלים אלמלא דלתותיה איש מבין ח"א דף צח ע"ד
קא ע"א32 כאן קודם שנפרצו בה פרצות כאן לאחר שנפרצו עץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריג
קא ע"א32 לאחר שנפרצו בה פרצות בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [א] בהוספה [הלכה]
קא ע"ב חורי מנעול בריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה [הלכה]
קא ע"ב נגר שיש בראשו גזוזטרה מקראי קדש (תשנג) עמ' תפ
קב ע"א רש"י - אין שבות במקדש דברי יואל פ' בהר דף שכא ע"ב
קב ע"א רש"י - אין שבות במקדש, ורש"י ד"ה במקדש אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעג
קב ע"א רש"י ד"ה הלכה - חוץ מהקרבת תמידין ומוספין וקרבנות ציבור עיוני רש"י במדבר עמ' תקה
קב ע"א רש"י - צרקולי, כלי מדרידה לעיגולים גור אריה דברים פ"ד הערה 102
קב ע"ב08 והעליון כאן וכאן אסור, ורש"י ותוס' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
קב ע"ב12 גזירה שמא יתקע אור לשמים (תשסג) עמ' רלד
קב ע"ב32 לא שמיע כלומר לא סבירא לי חנן אלקים עמ' קלז, קמו, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קיט, כרך ב ח"ב עמ' ב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצו
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג, ויקרא פרק א פסוק א, דברים פרק ז פסוק יב
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי עקבי אבירים (תשסה) עמ' קכד
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי שיחת מלאכי השרת עמ' 22
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רכג
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא ליפרי צדיק ר"ח אייר, אות, ה
קב ע"ב32 לא שמיע לי כלומר לא סבירא לישם משמעון (שפירא) עמ' סט
קב ע"ב32 שמיע לי כלומר סבירא לי דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
קב ע"ב33 קושרים נימא במקדש וכו' עונבה עניבה דלא אתי לידי חיוב חטאת שלי לי'חיי נפש ח"ו עמ' ס
קב ע"ב33 קושרין נימא במקדש וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 63, חי"ד עמ' 16
קב ע"ב33 קושרין נימא במקדש ולא במדינה ואם בתחלה כאן וכאן אסור תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תע
קב ע"ב33 קושרין נימא בשבת כו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 108
קב ע"ב33 קושרין נימא וכו' ואם בתחילה כאן וכאן אסור וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
קב ע"ב33 קושרין נימא וכו'שפתי רננות דף לט ע"א
קב ע"ב33 קושרין נימא ורש"י עיני יצחק דף מה ע"ג, מז ע"ב
קב ע"ב35 אפילו בקרבנות היום יש מלאכות אסורות שאינן דוחות שבת ולא הותרו אלא על ידי שינוימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 291
קב ע"ב35 לא היה קושרה אלא עונבה וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקטו ד"ה וכיון
קב ע"ב35 נימת כינור שנפסקה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' כז
קב ע"ב רש"י - גזירה שמא ימרח הרטיה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעד
קב ע"ב רש"י ד"ה קושרין - דוחה את השבת ואע"ג דקשר אב מלאכה הוא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקח ד"ה ונלע"ד
קב ע"ב רש"י ד"ה קרבן צבור משנת חיים במדבר עמ' קצו
קב ע"ב רבינו יהונתן (לד ע"ב מדפי הרי"ף) ד"ה קושרין - שנפסקה באמצעיתה וכשקושרה שם אינה של קיימא וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקט ד"ה ובזה
קב ע"ב תוס' יו"ט ד"ה קושרין - ותמיהני וכו' וכ"ש למ"ש הר"ר יונתן דקסבר האי תנא עיקר שירה בכלי דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקט ד"ה ובזה
קג ע"א03 נימא שנפסקה בכינור של מקדשמנחת מרדכי עמ' קג
קג ע"א10 חותכין יבלת ויקהל משה (וייס) עמ' קפג [הלכה]
קג ע"א10 חותכין יבלת במקדש שפתי רננות דף לט ע"ד
קג ע"א10 חותכין יבלת במקדש וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
קג ע"א21 חי נושא את עצמו ילקוט דברי חכמים שמות סי' תמא
קג ע"א21 חי נושא את עצמו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תי
קג ע"א24 אין שבות במקדש חנן אלקים עמ' עד
קג ע"א24 אין שבות במקדש עצי חיים - מועדים עמ' רמז
קג ע"א24 אין שבות במקדשיד דוד (אופנהיים) עמ' קח
קג ע"א24 שבות דמקדש במקדש התירו ולא במדינה לחמי תודה דף קפו ע"ב
קג ע"א25 שבות דמקדש במדינה לא התירו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ריז
קג ע"א32 בני חבורה זריזין דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלח
קג ע"א32 בני חבורה זריזין הן ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצח
קג ע"א32 כהנים זריזים הם שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' שמו
קג ע"א32 כהנים זריזים הן להורות נתן ויקרא עמ' נב
קג ע"א32 כהנים זריזין הן לחמי תודה דף כט ע"א
קג ע"א32 כהנים זריזין הן שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' מט
קג ע"א רש"י ד"ה ואביי - כיון שנכנס לעבודה בידוע שלמדוהו הלכות קודש לקוטי שיחות חל"ז עמ' 64
קג ע"א רש"י ד"ה משלשל תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לט
קג ע"ב01 כהן שנמצא בו יבלת חברו חותכה לו בשיניו להורות נתן דברים עמ' רמ
קג ע"ב01 כהן שעלתה לו יבלת חברו חותכה לו בשיניוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יד
קג ע"ב18 כהן שלקה באצבעו כורך עליה גמי במקדש ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכא
קג ע"ב18 כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
קג ע"ב19 כורך עליו גמי, ובפיה"מ משנת חיים ויקרא עמ' פא
קג ע"ב19 כורכו בבת אחת ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנה
קג ע"ב20 אם להוציא דם כאן וכאן אסור ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' ריא
קג ע"ב23 אם יתור בגדים פוסל שלא במקום בגדים וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תצה-תצו
קד ע"א06 זורקין מלח על הכבש שלא יחליקו תורת העולה ח"ב פרק ל
קד ע"א06 זורקין מלח על הכבש שלא יחליקותורת העולה (תשעה) עמ' רכג
קד ע"א08 בור הגולה באר הגולה (הרטמן) הקדמה 126
קד ע"א12 חצר שנתקלקלה במימי גשמים אור חדש (הרטמן) פ"א אות 480
קד ע"א27 דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי תורת מנחם חלק ס עמ' 158, 198
קד ע"א27 הדר אוקים רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי טעות הן בידי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
קד ע"א31 עולא אקלע לבי רב מנשה אם הבנים ח"א דף סא ע"ד
קד ע"א32 טרף אבבא וכו' ליתחל גופיה דקא מחיל ליה לשבתאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' טז, לט
קד ע"א47 אמימר שרא למימלא בגילגלא וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קכא
קד ע"א תוס' ד"ה ה"ננוה צדק דף ה ע"א
קד ע"א פירוש המשניות להרמב"םמנחת מרדכי עמ' רפט
קד ע"ב11 כהן מוציאו בהמיינו חכמת התורה שמיני עמ' ס
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נו
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עז
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש בשבת שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צב
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש בשבת שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סג
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהיימינוחיי נפש ח"ג עמ' קעה
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהימנו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' יג-כג
קד ע"ב11 שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמינוחיי נפש ח"ו עמ' נא
קד ע"ב13 המוציא שרץ שנמצא, בצבת פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכח
קד ע"ב14 מהיכן מוציאין אותו רע"א כ"מ שחייבין על זדונו כרת וכו' משם מוציאין אותוחמודי צבי ויקרא עמ' קנב, קנג
קד ע"ב15 אין מוציאין את השרץ מהעזרה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מא
קד ע"ב18 מקום שהתירו לך חכמים משלך וכו' מי שהחשיך וכו' לקוטי שיחות חל"א עמ' 108
קד ע"ב18 מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך וכו' לא התירו לך אלא משום שבות צפנת פענח (תשסו) עמ' קסה, ש, שא
קד ע"ב18 מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך כו' שלא התירו לך אלא משום שבות, ורש"י תורת מנחם חלק לד עמ' 215, 226, 242, 252
קד ע"ב18 מקום שהתירו משלך נתנו לךדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יד-טז
קד ע"ב18 רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
קד ע"ב18 רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך שלא התירו לך אלא משום שבות וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמד, תנד, תנו
קד ע"ב19 לא התירו לך אלא משום שבות וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמד
קד ע"ב20 המכניס טמא שרץ למקדש חייב שרץ עצמו פטור לחמי תודה דף רמד ע"ב
קד ע"ב20 המכניס שרץ למקדש פטור שרגא המאיר על התורה עמ' שפז
קד ע"ב20 המכניס שרץ למקדש פטור תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעד
קד ע"ב20 שרץ עצמו פטורפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לה
קד ע"ב30 מ"ס שהויי טומאה עדיף רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף ט ע"ד
קד ע"ב30 מר סבר אפושי טומאה עדיף דברי יואל מועדים ח"ד דף קיד ע"א
קד ע"ב31 דאמר מעזרה לא קסבר המכניס שרץ למקדש ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 149)
קד ע"ב רש"י - טומאה בחיבורין גור אריה ויקרא פי"א הערה 195
קד ע"ב רש"י ד"ה לא - בדין כל אשר יגע בו הטמא עיוני רש"י במדבר עמ' שכט
קד ע"ב רש"י ד"ה לא - מה שאין כלי חרס ראוי למדרס בשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
קד ע"ב רש"י ד"ה מאי לאו כו'מראה הגדול ח"א דף סו ע"ב
קד ע"ב תוס' - ר"ח דגרס דכ"ע פטור ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 144)
קה ע"א07 השתא דאפשר בלויים תו לא מטמאי כחגים רנת יצחק מלכים עמ' תכב
קה ע"א08 הכל נכנסים בהיכלשפתי רננות דף יט ע"ג
קה ע"א08 הכל נכנסין בהיכל לבנות וכו' ומצוה בכהנים הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ד
קה ע"א08 הכל נכנסין בהיכל לבנות ולתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה בכהנים כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנ
קה ע"א08 הכל נכנסין להיכל לבנות ולתקן ולהוציא את הטומאה ומצוה בכהנים וכו' של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות ג
קה ע"א08 כדי לתקן שרי ליכנס חקל יצחק (תשסג) עמ' ריט
קה ע"א10 אין כהנים נכנסים לוים רנת יצחק דברי הימים עמ' כ
קה ע"א10 אין שם כהנים נכנסים לויםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעב
קה ע"א10 אם אין שם כהנים נכנסין לוים משנת חיים במדבר עמ' קפו, קפז
קה ע"א10 ומצוה בכהנים משנת חיים שמות עמ' קלד
קה ע"א10 מצוה בכהנים רנת יצחק דברי הימים עמ' כ
קה ע"א13 רב כהנא מסייע כהנא וכו' מצוה בתמימים המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלב
קה ע"א13 רב כהנא מסייע כהני וכו' הר המוריה עמ' רסג
קה ע"א19 טמא ובעל מום מי נכנס טמא שמותר בעבודת הצבור בעל מום ששרי באכילההיהדות הלאומית עמ' 251
קה ע"א21 ר"ש היכא קאי וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 63
קה ע"א23 אין המשיחות ממצעין את המידות וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכד
קה ע"א25 היכא קאי התם קאי דקאמר תנא קמא קושרה וכו' קשירה דאתי לידי חיוב חטאת לא שרו ליה רבנן חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א, ב
קה ע"א27 קשירה דאתי לידי חטאת ויגד יעקב עמ' תרלט
קה ע"א28 סיום על המס' לקוטי שיחות חל"א עמ' 106
קה ע"א רש"י - אכין ורקין מיעוטין הן תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ו, כא
קה ע"א רש"י ד"ה ויבואו הכהנים פנימה כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קמא ע"א
קה ע"א רש"י ד"ה קושרה - אף על פי שהקלתי במחשיך חוץ לתחום, מחמיר אני בנימת כנור, וכו' אבל כאן לא התירו אלא שבות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
קה ע"א תוס' ד"ה אמר ר' יוחנן אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מא
קה ע"א תוס' ד"ה אמר ר' יוחנןחיי נפש ח"ג עמ' קעז
קה ע"א תוס' ד"ה אמר ר"יחיי נפש ח"ו עמ' נג

מקורות לפני עריכה
ב ע"א אשכחן משכן דאקרי מקדש וכו'רחמים לחיים דף ד ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן כ)
ב. הרחב מעשר אמות ימעטדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484
ב. מבוי הרחב מעשר אמות ימעטדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1626
ב: רש"י ד"ה ואיבעית אימאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנד
ג. ציבור מדכרי אהדדיכתר תורה (תשסז) עמ' רנא
ג. קדרא דבי שותפי לא קרירא ולא חמימאתשבי (תשסה) עמ' רלד שורש קדר א'
ג. קדרה דבי שותפי לא קרירי ולא חמימיכתר תורה (תשסז) עמ' עב
ג: טפח שוחק, טפח עצבדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 891
ד ע"א ואלה מדות המזבח באמות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 127, ח"ג עמ' 96
ד ע"ב ורחץ במים מי מקוה את כל בשרו מים שכל בשרו עולה בהםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 191
ד. שיעורין חציצין ומחיציןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסז
ד: כי אתאי הלכתא וכו' ולדופן עקומהנטעי אשל בראשית עמ' תפז
ד: מים שכל גופו עולה בהם מ' סאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנד
ד: מקוה שיש בה מ"ס כשריםהתורה והעולם ח"א עמ' קנד
ד: ר"י אומר אמת בנין באמה בת ששה, אמת כלים באמה בת חמשהבגדי חמודות שמות פרק כו פסוק ב
ה ע"ב ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
ו ע"א בקעה מצא וגרר בה גדרמנחת קנאות עמ' קנד
ו: בענין שהלכה כב"ה והרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה מקולי ב"ש וב"ה רשע מחומרי ב"ש וב"ה עליו נאמר הכסיל בחושך הולךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1735
ו: מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחשך הולךדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1423, פ"ג הערה 1965
ו: מקולי ב"ש ומקולי ב"ה - רשעשיחות לספר בראשית עמ' קנט
ז. תרתי דסתרי אהדדי לא עבדינןכתר תורה (תשסז) עמ' קמג
ח ע"א חצר שהרבים וכו'רחמים לחיים דף מ"ז ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ר"ב ד"ה וכל מבוי)
ט ע"ב איתמר נראהמשק ביתי סימן עו דף כה ע"א
ט ע"ב קטנה בעשר וכו'רחמים לחיים דף ה ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן כח)
ט. מצא מין את מינו ונעורשיחות לספר שמות עמ' רטז, שיחות לספר ויקרא עמ' שלא
יא מיום שנחרב ביהמ"ק די הוא לעולם שישתמש בשתי אותיותהמדרש והמעשה שמות פרשת וארא
יא: קושיא דכתיב צדיק תמים ולהלן כתיב רק צדיקמרפא לנפש בראשית עמ' מה
יב ע"ב איתבי' כו' ובהגה ש"סמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
יג א"ל מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אניעולה ליפה סי' מ
יג ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נח לו לאדם שנברא וכו'ימים אחדים דף פג ע"א-ע"ב, פז ע"א
יג ג' שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי הללו אומרים נוח לאדם שלא נברא והללו אומרים נוח לו שנברא וכו'צידה ברוך דרוש בענין יציאת מצרים
יג גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםמחושקים כסף דף ל ע"ג
יג הוא ר' נהוראי הוא ר' מאירהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
יג הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1488
יג כל המחזיר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1508
יג נח לאדם שלא נבראראש דוד (תקלו) דף קמג ע"ד
יג נמנו וגמרא נח לו כו' ותוס'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
יג ע"א בני [הוי] זהיר במלאכתו וכו'לב חיים חלק ב (סימן כב) דף ט"ו ע"א (ד"ה תשובה)
יג ע"ב אין בדורו של ר"מ כמותו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפב-רפג
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלהים חייםזמנים לששון עמ' קטז
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלוקים חייםיחל ישראל אבות ח"א עמ' ער, שא, ח"ה עמ' עדר
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםדברי שאול ויקרא עמ' נו
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצא
יג ע"ב אמר רבי, האי דמחדדנא מחבראי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' מה
יג ע"ב ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו גברא יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' קלז, קנו
יג ע"ב ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו נברא יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' ט, יח
יג ע"ב ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו נברא יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' צה, קלד, קנו
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראידברי שאול בראשית עמ' תקכב, במדבר עמ' צב
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצג, [תקפז]
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראי, דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפ
יג ע"ב וכי מאחר וכו' מפני מה זכו בה' וכו' מפני שנוחין ועלובין היוזאת ליעקב שמות עמ' תלד
יג ע"ב ועכשיו שנברא יפשפש במעשיורנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפט
יג ע"ב טוב לו לאדם שלא נברא משנבראדברי שאול ויקרא עמ' שלד
יג ע"ב יפשפש במעשיו וימשמש במעשיורנת יצחק תפלה עמ' רנב
יג ע"ב כל הבורח מן השררה, תוס' ד"ה נוחדברי שאול דברים עמ' רז
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנויחל ישראל אבות ח"א עמ' רכט, ח"ו עמ' צח
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"כא עמ' צד
יג ע"ב כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' צז-צח
יג ע"ב כל שבהקיפו ג' טפחים יש ברחבו טפחבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נז
יג ע"ב לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי וכו'עולה ליפה סי' טז
יג ע"ב לא ר"מ שמומשק ביתי סימן תלד דף סה/רה ע"א
יג ע"ב לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראייחל ישראל אבות ח"ב עמ' לז, ח"ד עמ' ער
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקכוע הלכה כמותן וכו', מבעח"ס ז"לחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ו, פ"א מ"ד עמ' יד, פ"א מ"ו עמ' טז
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קנא
יג ע"ב נוח לאדםבעקבי יעקב עמ' של
יג ע"ב נוח לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קסב
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראיחל ישראל אבות ח"ד עמ' תנו, ח"ו עמ' רעו
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמהר"ם שיק שמות עמ' י
יג ע"ב נוח לו לאדם שנבראס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קמ
יג ע"ב נח לאדם שלא נברא יותר משנבראגבורת יצחק שבועות עמ' קמא
יג ע"ב נמנו וגמרו נח לאדם שלא נברא משנבראבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לה, וישב אות יב
יג ע"ב עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ד
יג ע"ב ק"ו מנחשבעקבי יעקב עמ' ערה
יג ע"ב ר' נהוראי היינו ר"מרנת יצחק תפלה עמ' כ
יג ע"ב שנוחין ועלובין וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רח
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אי טוב שנברא או שלא נבראמהר"ם שיק שמות עמ' צ
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח, הכא איירי בסתם בני אדם אבל צדיק אשריוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כ, שכ
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע ובמהרש"אדברי שאול ויקרא עמ' סא
יג ע"ב תוס', סתם בני אדם אינן צדיקיםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קלד
יג ע"ב תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 224
יג. בעניין החשיבות שהלבלר לא יחסיר או יוסיף אותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 945
יג. כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1518
יג. לא אמרה ר' עקיבא אלא לחדד בה התלמידיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1097
יג. ס"ת להתלמדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כה
יג. תוס' ד"ה אופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמד
יג. תוס' ד"ה קנקנתוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 658, פ"ב הערה 814, פ"ה הערה 941, 1680-1681, 1683-1684, 1694, 1744-1745
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםשיחות לספר בראשית עמ' שעה, שיחות לספר ויקרא עמ' רסז
יג: בית הלל אמרו מעיקרא טוב לו לאדם שנבראדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1046
יג: בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הללדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 164
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו, ורבינו הק' אמר האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתי' לר"מ מאחוריומרפא לנפש בראשית עמ' לז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רכה - ר"ר אלבז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנז - ר"ש גבאי
יג: הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו'צדקת יוסף עמ' קסא, רה
יג: המחזיר על הגדולה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סב
יג: המחזר על הגדולה גדולה ברוחת ממנו הבורח מן הגדולה מחזרת אחריודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 837, 841
יג: הרואה פני רבו בלימוד מחכיםשיחות לספר במדבר עמ' רסו
יג: ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנד(נד) {סוד העיבור בחיי שניהם}
יג: ומה נחש שממית וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסח
יג: זהותו של רבי נהוראידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1316
יג: יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיונטעי אשל בראשית עמ' רמה
יג: יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הללדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1672
יג: יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הללדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1680-1681
יג: כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפח - רא"ש חמווי
יג: כל המחזיר אחר גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה מחזרת אחריודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 506
יג: כל המחזיר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 120, 671, 673, 1155
יג: כל המחזר אחר הגדולה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמ - ר"י בן נאים
יג: כל המחזר על הגדולה וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רפא
יג: לא ר"מ שמו אלא ר' נחמיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לד
יג: מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצו - ר"א אבא שאול
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראאורחות דוד עמ' נט, קצב, רז
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 165, 1725
יג: נוח לו שלא נבראמשכנות יעקב (נעים) דף א ע"ב, קמט ע"א
יג: נח לו לאדם שלא נברא וכו'צדקת יוסף עמ' רפט
יג: נח לו לאדם שלא נברא, וברבינו חננאלנטעי אשל בראשית עמ' תפג
יג: נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' מט, קסט, שכה
יג: נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנבראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קמג, רנב, רעד, תקצא, ח"ב עמ' שנד, שע, שפא, תקמז, ח"ג עמ' שסג
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראצדקת יוסף עמ' ו, רמז
יג: שהיה מטהר השרץ בק"נ טעמיםשיחות לספר בראשית עמ' מב
יג: שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים הלכה כמותנו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1000
יג: שני שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נח לו שלא נברא וכו'צדקת יוסף עמ' קלה
יג: שני שנים ומחצה נחלקו כ"ש וב"הצדקת יוסף עמ' רלא
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי, הללו אומרים נח לאדם שלא נברא וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 999-998
יג: תוס' ד"ה נוחנטעי אשל בראשית עמ' מז
יג: תוס' ד"ה נוחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכח
יד ע"א ים שלמה היה מחזיק ק"ן מקו"ה טהרהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רלא
יד ע"א ים שעשה שלמה היה מחזיק ק"נ מקוהמנחת קנאות עמ' נו
יד ע"ב בורא נפשות רבותמהר"ם שיק בראשית עמ' טו
יד: מרובע יתר על העיגול רביעדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1349-1348
טו ע"א סוגיית מוציא שם רע ולשון הרעעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 164
טו ע"ב ותוס' - תמר היתה בתו של שםמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ו
טו: כל פירצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתחדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484, 1626
טו: פתח - עשר אמותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 672
יז ע"ב ארבעה דיומדין, ארבעה פשוטיןלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1158
יז: יציאה חוץ לתחום עונשו מלקותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיג
יז: מאכילין את העניים ואת אכסניא דמאילחמי תודה דף ד ע"ב
יז: מים הראשונים מצוה ומים אחרונים חובההישר והטוב (תשסג) עמ' רפ
יז: רי"ף ה. די"ב מיל לכו"ע דאורייתאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לו)
יז: תוס' לאו - העברה מרשות לרשותשיחות לספר ויקרא עמ' קא
יח אדה"ר עשה תשוב' וישב בשקו ובתעניתו מאה ושלושים שנהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לא ע"ד
יח אמרה יונה לפני קב"ה ותוס' ד"ה מרורין כזיתמשכנות יעקב (נעים) דף ט ע"ג, י ע"ב
יח מאי אמור וקדם צרתני א"ר ירמי' אחור במעשי בראשית וכו'המדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
יח מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכלו שלא בפניומקור ברוך (פייתוס) דף ו ע"ג
יח ע"א אומרים מקצת שבחו בפניופעולת גבר עמ' ו ד"ה מכל הבהמה
יח ע"א ברא הקב"ה לאדה"ר פנים ואחורמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
יח ע"א בתחילה עלתה במחשבה לבראות שנים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 285
יח ע"א דו פרצופים נבראודברי שאול בראשית עמ' כח
יח ע"א דו פרצופיןבעקבי יעקב עמ' קכב
יח ע"א דו פרצופיןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שעא
יח ע"א הא בתחלה נתקלל נחשעולם הפוך פרק יט-כ
יח ע"א ויבן ה' זה הפרצוףערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 103
יח ע"א חוה פרצוף היה או זנב הי'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ס
יח ע"א מתחלה נברא שני פרצופים ואחר כך חלקודברי שאול בראשית עמ' עג
יח ע"א שתי יצירותבעקבי יעקב עמ' קעח
יח ע"ב אדם הראשון התענה ק"ל שניםדברי שאול ויקרא עמ' קנא
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1095
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 365
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' ג
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'רנת יצחק תפלה עמ' קט
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ה
יח ע"ב אומרין לאדם מקצת שבחו בפניו ולא כל שבחודברי שאול במדבר עמ' עז
יח ע"ב אחורי אשה ולא אחורי עבודה זרה וכו'חיים ביד (סימן כ"ו) דף כג ע"א (ד"ה ועוד נראה)
יח ע"ב אר"י בר אלעזר מ"ד והנה עלה זית טרף בפיה כו'סוכת דוד (שירירו) דף יב ע"ד
יח ע"ב המרצה מעות לאשה וכו'צדקה חיים דף צד ע"א (דף של"ב ע"ב ד"ה וזה)
יח ע"ב ומהרש"א - אחר ק"ל שנה הוליד אדם כדמותו וצלמומים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ו
יח ע"ב ומהרש"א - ראה אדם שנקנסה עליו מיתה ופירש מאשתומים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ב
יח ע"ב יהיו מזונותי מרורין בידך כזיתדברי שאול בראשית עמ' ק
יח ע"ב יהיו מזונותי מרורין כזית ויהי' מסורין ביד הקב"ה ומיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות סה
יח ע"ב כל אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחיןמנחת קנאות עמ' כו
יח ע"ב לא ילך אדם אחר האשה בשוק ואפילו עם אשתומאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ב
יח ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנא' כל הנשמה תהלל, ורש"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קיג, רלג
יח ע"ב מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיותרנת יצחק תפלה עמ' רכט, רלט, רנא
יח ע"ב מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיג
יח ע"ב מלמד שעשה הקב"ה שושבין וכו'תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית) דף ו ע"ב
יח ע"ב פרישת אדה"רבעקבי יעקב עמ' שה
יח. דו פרצופין נבראומשכנות יעקב (נעים) דף כג ע"ד
יח. מלמד שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצרצדקת יוסף עמ' רנו
יח. תוס' - בית יהודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
יח: אדה"ר שב במשך ק"ל שנהשיחות לספר בראשית עמ' שעט, שיחות לספר שמות עמ' שפה
יח: אדם הראשון חסיד היה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנו
יח: אחורי ארי ולא אחורי אשהצור יעקב (יעבץ) ויקרא
יח: אמרה היונה יהיו מזונותי מרורים כזית ומידו של הקב"המגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
יח: אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך ואל יהיו מתוקין בדבש ותלויין בידי בשר ודםמרפא לנפש בראשית עמ' סב, סג
יח: בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו חרברנת יעקב עמ' נה
יח: בית שנשמעין ד"ת בלילהפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ח פסוק כד
יח: היונה - יהיו מזונותי מרים וביד ה'שיחות לספר דברים עמ' קסב*
יח: כי אתך ראיתי צדיק וכו' נח איש צדיק תמיםנטעי אשל בראשית עמ' נט
יח: כיעור הוא לאיש להלוך אחרי אשהמגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
יח: מהרש"א בח"א ד"ה בנידוי, אדם הראשון שמר כל התורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ע
יח: מהרש"א בח"א ד"ה בנידוי, למה פירש אדם מאשתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קל
יח: מיום שחרב ב"ה דיו לעולם שישתמש בחצי השםמקור ברוך (פייתוס) דף פה ע"ד
יח: מקצת שבחו של אדם אומרים בפניותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמה - ר' יוסף כהן
יט ע"א א"א מציל אפילו פושעי ישראל מגהינוםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1198
יט ע"א אאע"ה בפתח הגהנםבעקבי יעקב עמ' קצה
יט ע"א אברהם אבינו עומד בשערי גיהינום להוציא את הנימוליםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רצג
יט ע"א אברהם יושב על פתח של גיהנםדברי שאול בראשית עמ' רפד
יט ע"א אור לו בציון זו גיהנםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריח
יט ע"א אלו בני אדם שעוברין על רצונו של מקום ומעמיקין להם גהינום ומצדיקין עליהם את הדיןרנת יצחק תפלה עמ' נה
יט ע"א אפי' פושעי וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קצב
יט ע"א אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' מד
יט ע"א הנימול אינו יורד לגיהנםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ו
יט ע"א השתא דאמרת הפושעים דפשעי ואזלידברי שאול במדבר עמ' כא, נז
יט ע"א ז' שמות יש לגיהנםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 126
יט ע"א כל המפתה ביצרו נופל בוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 368
יט ע"א לא מבשקר ליהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 85
יט ע"א מי שנימול ושומר בריתו וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רעט
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןבמסילה נעלה עמ' רכא
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסה
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזריןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רח
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"טז עמ' סט
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קי, ריח, רסז
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזריןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רח
יט ע"א שמצדיקים עליהם את הדיןגבורת יצחק אבות עמ' רלד
יט. אברהם יושב בפתח גיהנםמגלה צפונות ח"א פרשת וירא
יט. אברהם יושב על פתח גיהנם ומי שהוא מהול מצילו מגיהנם חוץ ממי שנמשכה ערלתומרפא לנפש בראשית עמ' רג, שלו, תנא
יט. אין אור של גיהנם שולטת בהןטהרת יו"ט חי"ט עמ' טז
יט. אפי' ריקנים שבך מלאים מצות כרמוןמרפא לנפש בראשית עמ' רג
יט. ג' פתחים לגיהנםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרעג*
יט. ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2120, סוף פ"ו הערה 71
יט. ההוא דמחייבי שעתא חדא בגיהנםטהרת יו"ט חי"ט עמ' יז
יט. ההיא שעתא דמחייב בגיהנם ואתא אברהם אבינו ומסיק לי'הישר והטוב (תשסג) עמ' נא
יט. הפושעים בי', גם בפתח גיהנםשיחות לספר בראשית עמ' קיא, שיחות לספר שמות עמ' פז
יט. הפס' בתהלים יושבי חושך וצלמות נאמר על גיהנםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2113
יט. ז' שמות לגיהנם שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתיתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1962
יט. כל המתפתה אחר יצרו נופל בגיהניםשיחות לספר במדבר עמ' קמח
יט. לעתיד לבא יושב אברה' אבינו על פתח גיהנם ואינו מניחבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נז
יט. פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולט בהםדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 41-42
יט. פושעי עכו"ם אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 94
יט. רשעים אפי' בפתחן של גיהנום אינן חוזרין בתשובההישר והטוב (תשסג) עמ' רכט, תפח
יט. רשעים אפילו על פתח גיהנום אינם חוזרים בתשובהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1490
יט. שאול הוא אחד משבעת שמותיו של גיהנםדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 74
יט. שבעה שמות יש לגיהנםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 749, 760
יט: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1032
כ בשעה שברא הקב"ה לאדה"ר דו פרצופין בראוכרם יהושע (ולרשטיין) דף לה ע"ג
כ ע"א בעי רביןלב חיים חלק ג (סימן קד) דף ק"ו ע"ב (ד"ה תשובה)
כ. תוס' ד"ה אל יעמודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
כ. תוס' לא דמימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלב
כא בתחילה הי' התורה דומה לקופה כו'המדרש והמעשה דברים פרשת ואתחנן ח"א
כא הרבה גזרות גזרתיראש דוד (תקלו) דף קלא ע"ד, קמד ע"ב
כא ע"א א"ר חסדא וכו' מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, אמרו דוד ולא פירשו וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
כא ע"א ועל כל קוץ וקוץ שבאותיותיה יש לדרוש תילי תילים של הלכותשם דרך בראשית ח"א עמ' נט
כא ע"א כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) קו' מעשה המשכן פכ"ד נו ע"א
כא ע"א מטפס ועולה מטפס ויורדמעשה רוקח (ר"א רוקח) חיי שרה ט ע"א
כא ע"א קינים זו פודענותן של (צדיקים) רשעים בעוה"זמאורי אור (אתרוג) פ"כה ה"א
כא ע"א תוס' ד"ה אחד, בשם ר"א הקליר דזרת היא שליש אמהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
כא ע"ב אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות ושבועת שוא ושבועת שקרדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תז
כא ע"ב אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא כו'יד שלמה (עזרא) דף עז/פז ע"ב
כא ע"ב אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבודברי שאול ויקרא עמ' שלח
כא ע"ב גודל מעלת המשלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקיט
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 584, 137
כא ע"ב הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תעב
כא ע"ב חדשים וגם ישנים חדשים אילו דברי סופרים ישנים אילו דברי תורהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 279
כא ע"ב כל העובר על דברי חכמים וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן י"ז) דף כב ע"א (ד"ה ולע"ד)
כא ע"ב מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קעג
כא ע"ב מעשה בר׳ עקיבא שהיה חבוש בבית האסוריןיחל ישראל אבות ח"ג עמ' שכג
כא ע"ב על פסוק נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'חקקי לב חלק ב (סימן ד) דף יב ע"ג (ד"ה ומה גם)
כא ע"ב עשות ספרים הרבה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ס"ה ע"א (דף ר"ל ע"ב ד"ה וזהו (השני))
כא שחורות כעורב סדרי תורה במי אתה מוציאן ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף קלז ע"א
כא. ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים - בדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 692
כא. בהגהות רא"ם הורוביץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מז(קנט) {אמורא צריך לפרש דבריו}
כא. העובר על דברי סופרים חייב מיתהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 169, פ"ג הערה 2038
כא. התורה הוא ג' אלפים ומאתים בעולםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צח(שכג) {ד' חיתין של מאות}
כא. וכתוב אליה קינים - פורענות קשהשיחות לספר שמות עמ' לה-לו
כא. זרת, מדת חצי אמה, ו' טפחיםתשבי (תשסה) עמ' צח שורש זרת
כא. נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1645
כא. תוס' ד"ה אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמא
כא: אמרה ב"י הרבה גזרות גזרת עלישארית יעקב (אלגזי) דף סב ע"א
כא: אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, הרבה גזירות גזרתי על עצמי וכו' וקיימתיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 295, פ"ג הערה 388
כא: במי אתה מוצא סדרי התורה במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 736
כא: בני כרכים נכשלים בגזל ובעריותמרפא לנפש בראשית עמ' שיא
כא: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קולרנת יעקב עמ' פא
כא: הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1191
כא: הזהרו בדברי סופרים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצט
כא: העובר על דבריהם חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1337-1336
כא: ויותר מהמה בני הזהר הזהר מד"ס יותר מד"ת ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף קפח ע"ב
כא: ולבד שהיה קהלת חכם עוד למד דעת אזן וחקר ותקןבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ו דף יט
כא: חביבין דברי סופרים מדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 26-27
כא: יש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות וכו' במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' שנז
כא: כל המלעיג על דברי חכמים וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכד
כא: לא הותר לכתוב תורה שבעל פה מפני שאין לה קץ וסוףדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 887
כא: מה מעשיו בזקנותו כך בילדותו לא כ"שהישר והטוב (תשסג) עמ' תלא
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסוריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנה - ר"מ שרבאני
כב אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי כעורבגבורת יצחק שבועות עמ' קכט
כב כשברא כשברא הקב"ה לאדם אנדרוגינוס בראומגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
כב לא יאמר לשונאו וכו' לשונאו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמוריםמקור ברוך (פייתוס) דף צח ע"ב
כב מי שלימו קרמי באגמאהמדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר א
כב ע"א א"ר אילא לשונאיו הוא דלא יאחר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 102
כב ע"א אריכות אפים לרעהדברי שאול במדבר עמ' קד
כב ע"א היום לעשותם - למחר לקבל שכרםבצור ירום (תשסז) עמ' רכג הערה 43
כב ע"א היום לעשותם ולא למחר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' שכט
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשם דרך בראשית ח"א עמ' קנח
כב ע"א היום לעשותם למחר לקבל שכרםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא
כב ע"א כאדם שנושא משוי על פניודברי שאול דברים עמ' נח
כב ע"א לעולם יעשה אדם את עצמו כעורב על אשתו ובניולפרקים (תשסב) עמ' נח
כב ע"א לשונאיו הוא דלא יאחרדברי שאול דברים עמ' נט
כב ע"א משמע דהוא לרעהדברי שאול ויקרא עמ' י
כב ע"א תוס' - ארך אפים לרשעים שמאחר פורענותםסוכת דוד (שירירו) דף קיז ע"ד
כב ע"א תוס' ד"ה ארך אפיםדברי שאול שמות עמ' שמח
כב. אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי על בניו כעורב הזהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1168
כב. אמר רב אדא בר מתנא מי שלימו קורמי מאגמאמרפא לנפש בראשית עמ' רמב
כב. היום לעשותםשארית יעקב (אלגזי) דף קיט ע"ב
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםהישר והטוב (תשסג) עמ' ו
כב. היום לעשותם למחר לקבל שכרםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 223, פ"ב הערה 106, 144, 231, 1717, פ"ד הערה 1498, 831, 1545, 1598, פ"ה הערה 2319, פ"ו הערה 1697
כב. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרםשיחות לספר בראשית עמ' צד
כב. שעושה עצמו אכזרי כעורבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסא
כג ע"ב מובילנא ליה מנא לבי מסותאמנחת קנאות עמ' מה
כג. במשנה, סמוכה לעירתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכד(כ) {כמה שיעורו}
כד: לשנות לתלמידו וכו' שימה בפיהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמה
כו ע"א מכאן לתלמיד חכם שחלה וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן מב) דף מ"ג ע"א (ד"ה והראיה)
כו ע"ב מומר פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר לתיאבון מומר להכעיס מין הויגבורת יצחק ימים נוראים עמ' של
כו ע"ב נודר מן המזון מותר במיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות נא
כו. הזהר מדברי סופריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעז
כו. ולהיטב לא ידעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
כו: בכל מערבין חוץ ממים ומלחמרפא לנפש בראשית עמ' קל
כו: בכל מערבין חוץ ממים ומלחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שטז
כז בקר צאן ודגים חשיבי גידולי קרקעדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1859
כז ע"א אין למדים מן הכללותמנחת קנאות עמ' רלד
כז ע"ב אמר רבי יוחנן מאן דמתרגם לי וכו'לב חיים חלק א (השמטות לספר בית אבות לרבינו המאירי) דף קמ"ו ע"ד (ד"ה עוד ראיתיך)
כז. אין למדין מן הכללותמרפא לנפש בראשית עמ' שט
כז: מובילנא מגא אבתריה לבי מפותאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלד
כח ע"א תוס' ד"ה לפרוךמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
כח. עופות שנבראו מן הרקקברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 30, 74
כח. ריטב"א ד"ה והאמר, אם רמישה הוי נמי בדבר הרוחש על הארץ כנחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד(קיב)
כח: הישן בשמיני ילקהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנא
כט ע"א בבור קדוש ואעפ"ב מצוה להקדישועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 262
כט: ותבא עליו ברכהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1903
ל ע"ב ובס' דרוש וחדושמנחה חדשה (חן טוב) פ' בשלח
ל. תוס' ד"ה אלא סומכוסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכה
לא. מגו דמפקיר נכסיו והוי עניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקפד, תשסג
לא. מערבין בבית הקברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפא
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמו
לא. מצות לאו ליהנות ניתנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 81
לא: אין מערבין בטבל דרבנןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שעט, ח"ג עמ' תקיח
לב ניחא ליה לחברשארית יעקב (אלגזי) דף ו ראש ע"ד
לב ע"א וא"ל רבי מוטב שיחשדו חברים כו'כסא שלמה (חכים) דף קמט ע"ד
לב ע"א רש"י ד"ה ואוכלת בקדשיםשעת הכושר דף כו ע"ג
לב ע"ב במאי קא מפלגי ר' סבר ניחא ליה לחבר כו'כסא שלמה (חכים) דף קמט ע"ד
לב ע"ב ונראין דברי מדברי אבאכסא שלמה (חכים) דף קנ ע"ב
לב ע"ב נתנו באילן למעלה מעשרה טפחיםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 319
לב תוס'כרם יהושע (ולרשטיין) דף טז ע"ב
לב. נתנו באילןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לב: לא גזרו על השבות בין השמשותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו
לג. התם הדרן מחיצתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לג. שבות דשבתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 218
לג. תוס' אי בעיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לג. תוס' ד"ה והאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לד. בתנו בראש הקנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
לד: ניחא לי' לחבר דלעביד הוא איסורא קלילאמרפא לנפש בראשית עמ' נ
לה ע"א הרי זה חמר גמל וכו'כל החיים דף י ע"ג (מערכת מ' אות נד)
לה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
לה. רש"י ד"ה ומתנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנד
לו ע"ב אי אתם מודים וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
לו. לכי תיכול עלה כורא דמילחאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלה, ח"ג עמ' סב
לז ע"ב עירובי תחומין דרבנן וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעח
לז ע"ב עירובי תחומין דרבנן וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעח
לז. תוס' ד"ה ואמאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנז
לח ע"ב עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
לח ע"ב תוס' ד"ה "ואין"בעקבי יעקב עמ' קס
לח ע"ב תוס', דישנם מדרשים חלוקים אם ירד המן ביו"טרנת יצחק תפלה לשבת עמ' פח
לח ע"ב תוס', מדרשים חלוקים אם ירד המן ביו"טגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כג
לט ע"א התם מוכחא מלתא ורש"יצפיחית בדבש סי' כג דף נג ע"א
לט. אי צורבא מרבנן הוא אמרינן שמעתיה משכתיהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1584
לט. עובר לפני התיבהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתה
מ ע"א מהו להזכיר של ראש חדש במוספין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 124
מ ע"ב לשבעת ימי החג ושמונה היינו יום השמינידברי שאול במדבר עמ' רנז, דברים עמ' שיא
מ ע"ב שבת שחל להיות בר"ח או בחוש"מ במוספין מתחיל בשל שבת כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נט
מ ע"ב שמונה אלו שמונה ימי מילהעולם אחד פרק צה
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא אתי למסרךנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כב
מ. ויהי בימי אמרפל. רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו. וחד אמר אמרפל שמושיח דוד (תשסח) עמ' ז
מ. ריתבי בתעניתא בערב שבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תמז
מ: תן חלק לשבעה וגם לרבות עצרת ויוה"ככרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ג
מ: תן חלק לשבעה וגם לשמונה שבעה אלו שבעת ימי בראשית וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף ק ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכא ע"ד; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) י"א דף קכח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יח ע"א
מא ג' אין רואין פני שכינהמקור ברוך (פייתוס) דף רלו ע"א
מא מ"ד רוכבי אתונות צחורות וגו' יושבי על מדין שוושבים ודנים דבר אמת לאמתומקור ברוך (פייתוס) דף קכג-קכד
מא ע"ב ג' אין רואים פני גהינם דקדוקי עניות וחולי מעיים והרשותתורת משה (אלמושנינו) עמ' רה
מא ע"ב ג' אין רואין פני גיהנםעולם ברור פרק כח
מא ע"ב דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תעט
מא ע"ב מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספיגתםיחי המלך עמ' מו
מא ע"ב עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצד
מא. בתר רישא גופא אזילדרך חיים (תשע) פ"א הערה 865, פ"ד הערה 1487, פ"ה הערה 1839
מא. גופא בתר רישא גרירתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מד {כיון שראשו מארץ ישראל נחשב כולו כן}
מא. יום טוב של דבריהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמג
מא: אף אשה רעהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פו
מא: ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עכו"ם ורוח רעה ודקדוקי עניות מאי נפ"מ למיבעי רחמימרפא לנפש בראשית עמ' לג, קצד, רד, רסה, רצח, שב, תלא
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 801
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונוצדקת יוסף עמ' רכ
מא: עניות מעביר את האדם על דעת קונומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכ
מא: עניות מעביר על דעת קונוהישר והטוב (תשסג) עמ' שלט, תעט
מא: שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו ודקדוקי עניותצדקת יוסף עמ' רפד
מג משכתיה שמעתיה ונפק חוץ לתחוםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1584
מג ע"א אין תחומין למעלה מעשרהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כג
מג ע"א בעי רב תנניא יש תחומין למעלה מי' או אין תחומין למעלה מי'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפ
מג ע"א האומר הריני נזיר ביום שבן דוד באימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ה, יא-יב, כ, כד, פב, פה
מג ע"א הני שב שמעתתא דאתמרן בצפרא דשבתאמנחת קנאות עמ' כו
מג ע"א כיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' י, קעב
מג ע"א מעשה ביוסף שיראמנחת קנאות עמ' כא
מג ע"ב אליהו יבוא לבי"ד הגדול קודם ביאת משיחימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פה, פט, קעב
מג ע"ב הכל עבדים הם לישראליחי המלך עמ' א, מג
מג ע"ב נחמיא בריה דר"חצפיחית בדבש סי' כג דף נג ע"א
מג ע"ב שפופרת היה לו לר"גמנחת קנאות עמ' נו
מד ע"ב נמצא ביד אהרן ארבעהדברי שאול שמות עמ' רכ
מד. נפל דופנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצז
מה ע"א כרי שלא להכשילן לעתיד לבאמנחת קנאות עמ' רלז
מה ע"ב ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
מה. ובעיר הסמוכה לספרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמ
מה. וישאל דוד בה'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' מו
מה. רש"י ד"ה הרי שמואלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפ
מו ע"א תוס' ד"ה דאמר שמואל וכו'לשון ערומים דף סג/עג ע"א
מו ע"ב ר"מ ור"י הלכה כר"י וכו'מנחת קנאות עמ' רכו
מו: הלכה כר"ע מחברוצדקת יוסף עמ' קמה
מז ע"א תניא הולכין ליריד של גוים וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ע ע"ג (חושן משפט סימן כ"ה אות י' ד"ה ולעד"ן)
מז. מארץ ישראל לחוץ לארץ ללמודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלד
מז. רבי יהודה ורבי שמעון הלכה בר"שפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיז
מז: אין מן הכל אדם זוכה ללמודדרך חיים (תשע) פ"א הערה 69
מז: הנהו דברי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פ
מז: לא מן הכל אדם זוכה ללמוד תורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנד(נד) {ע"י התקשרותם יש סוד העיבור}
מז: רש"י ד"ה שלא מן הכל זוכה אדם ללמודתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שכז - ר"ש מגנוז
מח. קומת אדם ג' אמותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2204
מט. כופין על מדת סדוםתשבי (תשסה) עמ' קמ שורש כפה א'
מט. כופיץ על מדת סדוםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1405
מט. רש"י - קנין סודרתשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנה
מט: מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, ואמר וכו' שביתתי בעיקרוזמנים לששון עמ' נט
מט: מי שבא בדרך וכו' ואמר שביתתי בעיקרו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רעג
נ ע"א המרבה במעשרות פירותיו מתוקניםיחל ישראל אבות ח"א עמ' שג
נ ע"א קדירה דבי שותפימהר"ם שיק בראשית עמ' קט
נ. רש"י ד"ה והריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעה
נא. אלו אלפים אמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יט
נא. ויקם מלך חדש וכו' שנתחדשו גזירותיוהישר והטוב (תשסג) עמ' מח
נב ע"א אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי כעורב הזהרנת יצחק תפלה עמ' צג
נב ע"א הדרי ביבמסילה נעלה עמ' שכג
נב: הל' שבת הנלמדות מספר ישעיהשיחות לספר שמות עמ' שעב
נב: ר' חנינא סובר יש אם למסורת או למקראתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעו-קעז
נג ע"א אמרפל - זה נמרוד שאמר לאברהם פול לכבשן האשמחשבה למעשה עמ' נא
נג ע"א אר"י א"ר בני יאודה שהקפידו על לשונם כו'סוכת דוד (שירירו) דף קכד ע"ב
נג ע"א בני יהודה הקפידו על לשונםמנחת קנאות עמ' נו
נג ע"א ולמדתי לב כל אחד ואחדשיחות עבודת לוי סי' ק אות ב
נג ע"א כאצבעתא בקירא לסבראדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצא
נג ע"א לבן של ראשונים כאולםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קמד
נג ע"א לבן של ראשונים כפתח של אולם ושל אחרונים וכו' ואנו כמלא נקב מחטגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רז
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו'רנת יצחק תפלה פתיחה ועמ' א
נג ע"א לבן של ראשונים כפתחו של אולםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ב
נג ע"א ליבן של ראשונים כפתחו של אולםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצא
נג ע"א למה נקרא שמו נמרוד וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' טו
נג ע"א מערת המכפלה שכפולה בזוגותדברי שאול בראשית עמ' תקכא
נג ע"א מערת המכפלה שנכפלה בזוגותבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות פח
נג ע"א על שם ארבע ענקים שהיו שם, ר"א על שם ד' זוגות שנקברו שם איש ואשתובנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות לז
נג ע"א שנתחדשו גזרותיועולה ליפה סי' ח
נג ע"ב בטשא ביה ואמרה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' טו
נג ע"ב גלילי שוטה וכו'דרכי חיים בפרק קמא משנה ה' בהגהות בית אבות (ד"ה ואמר ואל)
נג ע"ב ומהרש"א - אמרפל הוא נמרודמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ו
נג ע"ב ושמח בנערה אהרניתמנחת קנאות עמ' נד, קד
נג ע"ב להתייעץ במכתיר ולהנגיב במפיבושתמנחת קנאות עמ' יג
נג ע"ב משתעי בלשון חכמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שצח
נג ע"ב נערה אהרוניתבעקבי יעקב עמ' רט
נג ע"ב נקוט רשותא ונתייעץ במכתירמנחת קנאות עמ' עא
נג רב ושמואל ח"א מלך חדש וח"א שנתחדשו גזרותיו כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
נג רש"יראש דוד (תקלו) דף קא ע"א
נג. אנו כמלא נקב מחט סידקיתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלה - ר"ג בן משה
נג. ב' בתים זה לפנים מזה וכו' בית ועליה על גביונטעי אשל בראשית עמ' קנב
נג. בני גליל שלא הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתן בידםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1425
נג. בני יהודה גמרו מחד רבה, נתקיימה תורתן בידםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1439
נג. בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתן בידם בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 796-798
נג. בעניין חכמתו של ר' עקיבאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1035
נג. חדש ממשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' יז
נג. כמלא נקב מחט סדקיתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 706
נג. לבן של ראשונים היה כפתחו שלא אולםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484, 672, 1626
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחט סדקיתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1119
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם של אחרונים כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחטדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1034
נג. ראשונים - רבי עקיבא, איכא דאמרי ראשונים - רבי אלעזר בן שמועדרך חיים (תשע) פ"א הערה 262
נג. שהקפידו על לשונן נתקיימה תורתן בידם וכו' שלא הקפידו לא נתקיימהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 640
נג: במעשה דברוריה שראתה תלמיד שלמד בלחש ואמרה ליה לא כך כתוב ובמעשה דתלמידו של ר' אליעזר שהיה שונה בלחש ושכח תלמודודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 643
נג: ברוריה אשכחתיה וכו'רנת יעקב עמ' פטז
נג: הוה גריסתשבי (תשסה) עמ' סג שורש גרס
נג: לימוד התורה בפהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 327
נד אדם נותן לחברו סם יפה לזה וקשה לזה שנאמר ולכל בשרו מרפאימים אחדים דף כט ע"ג, לג ע"א
נד בני אדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובליןמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבוא שלום עמ' 160-161
נד היה יושב בשוקעולה ליפה סי' ה
נד ע"א א"ל שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיךחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ו עמ' טו
נד ע"א אל תיקרי חרות אל חירותגבורת יצחק אבות עמ' רצא
נד ע"א אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ו עמ' קלג
נד ע"א אלמלא לא נשתברו הלוחותגבורת יצחק שבועות עמ' לד, קנא
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלבצור ירום (תשסז) עמ' קעה הערה 89
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות לא נשתכחה תורה מישראלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמד
נד ע"א אם אדם משים עצמו את לחייו כאבן זו, שאינה נמחית תלמודו מתקיים בידובמסילה נעלה עמ' פה
נד ע"א אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' הקב"ה מגביהומהר"ם שיק שמות עמ' קלא
נד ע"א בל מי שעוסק בתורה הרי הוא בן חורין לעצמומאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ג
נד ע"א בשר ורם נותן רפואה יפה לזו וקשה לזו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 223
נד ע"א האי עלמא וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' פו
נד ע"א החש בראשו יעסוק בתורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קנא
נד ע"א התורה נמשלה לדדערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כב
נד ע"א התורה סם חיים לכל גופו וכו'ראה חיים חלק ב דף ס"ז ע"א (דף רל"ג ע"ב ד"ה ובזה)
נד ע"א ואם הגיס דעתו, הקב"ה משפילודרשות הר"ן (תשסג) עמ' יט, כג
נד ע"א וכיוון שניתנה לו במתנה נחלו קליחל ישראל אבות ח"ו עמ' נח
נד ע"א וממדבר מתנה וכו' אם אדם משים עצמו כמדבר כו' תורה נתנה לו במתנהפרי צדיק בלק אות ב
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהגבורת יצחק אבות עמ' רכה
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהלפרקים (תשסב) עמ' סא
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 89
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורהראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יב
נד ע"א כי חיים הם למוצאיהם - למוציאיהם בפהמחשבה למעשה עמ' רסה
נד ע"א כל מקום שנא' נצח סלה ועד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 206, 107
נד ע"א למוציאהם בפהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טו, רמד, רמו
נד ע"א מאי דכתיב וענקים לגרגרותיך, אם משים אדם עצמו וכו'חיים ומלך דף א ע"ב (הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה י"א)
נד ע"א מאי דכתיב חרות על הלוחותזמנים לששון עמ' קטו, קכ
נד ע"א ערוכה בכל ושמורה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרתבצור ירום (תשסז) עמ' קעב
נד ע"א פתח פומך קרי פתח פומך תנימאורי אור (אתרוג) עמ' ריא, תוספת אור הערה 5
נד ע"א רבא רמי כתיב תאות לבו נתתה לו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ו ע"א (דף כ' ע"ב ד"ה ועל); תנופה חיים דף ק"ו ע"ב (סדר בלק אות י"א)
נד ע"א רפאות תהי לשריךשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקסא
נד ע"א רש"י - חרות משמע חקוק ואינו נמחק לעולםזמנים לששון עמ' קטז, קכ
נד ע"א שנתחייב שריפה למקום ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' קסח
נד ע"א תלמיד אחד היה לר"א שהיה שונה בלחש, ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' שב, דש
נד ע"ב דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתיגבורת יצחק אבות עמ' רכט
נד ע"ב הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 6
נד ע"ב הציבי לך ציונים וגו עשו ציונים לתורהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 275
נד ע"ב ידעי רבנן להא מילתא ועברי עלה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפ
נד ע"ב כיצד ס' משנה משה למד מפי הגבורה כו'סוכת דוד (שירירו) דף יח ע"ב-ע"ד
נד ע"ב כיצד סדר המשנה וכו'דרכי חיים פרק קמא משנה א (בית אבות דף מב ע"ב)
נד ע"ב כיצד סדר משנהגבורת יצחק אבות עמ' כ
נד ע"ב כיצד סדר משנה וכו'שם דרך במדבר עמ' קמד
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' נו
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו', ומהרש"א ובהגהות יעב"ץגבורת יצחק שבועות עמ' שכג, שכד, שמא
נד ע"ב כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרוןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 154
נד ע"ב כיצד סדר משנה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצ, רצב
נד ע"ב כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו' נכנסו זקנים ושנה להן משה וכו' נכנסו כל העם וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רכב
נד ע"ב כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה נכנס אהרןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 227
נד ע"ב כיצד שנה להם משה פירקןדברי שאול שמות עמ' קפ, רכג, ויקרא עמ' קג, במדבר עמ' ז
נד ע"ב ליספו לך ארבע מאה שנישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפה
נד ע"ב לשנות לתלמידו ד' פעמיםגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רצ
נד ע"ב מ"ד רוכבי אתונו' צחורות וכלי אלו ת"ח שמהלכין מעיר לעיר וכו'לשון ערומים דף כ ע"ד
נד ע"ב מכאן אר"א חייב אדםזאת ליעקב שמות עמ' תב
נד ע"ב מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנויחל ישראל אבות ח"ב עמ' קז
נד ע"ב נמשלו ד"ת לאילהזאת ליעקב שמות עמ' יג
נד ע"ב ע"פ אשר תשים לפניהםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קד
נד ע"ב עד שתהא סדורה בפיהםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צ
נד ע"ב ציפוריאהבת חיים (דייטש) עמ' קח {היתה עיר מלאה חכמים ורבי תלה את גדולתו בכך שלמד בה}
נד ע"ב ר' פריד' הוה תני לההוא תלמידא ארבעה מאה זימנא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 112
נד ע"ב ר"א בן פדתבעקבי יעקב עמ' רמז
נד ע"ב רב פרידא הו"ל ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימניגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קלח
נד ע"ב רב פרידא שינן לתלמידו ארבע מאות פעםיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קצד
נד ע"ב רבי פרידא הו"ל ההוא תלמידא דהוה תני ליה ד' מאה זימני וגמר מ'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' ד
נד ע"ב רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמיםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ו
נד ע"ב רע"א מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנוזאת ליעקב שמות עמ' שצח
נד ע"ב ת"ר כיצד סדר משנהזאת ליעקב שמות עמ' שצט
נד רוכבי אתונות צחורות אלו ת"ח שהולכין פע"לע ללמוד תורה כו'בית המלך (חסון) דף סב/פה ע"א
נד ת"ר כיצד ס' משנהרני ושמחי דף קד ע"ג
נד. אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1380-1381
נד. אלמלא נשתברו הלוחות אין כל אומה וכו'שיחות לספר שמות עמ' לה, שיחות לספר ויקרא עמ' רסב
נד. אלמלא נשתברו וכו' לא נשתכחה תורהשיחות לספר שמות עמ' שנו, שעב, שפה, תלט, שיחות לספר ויקרא עמ' רסד, שיחות לספר דברים עמ' רכו*
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רצב - ר"ב טולדנו
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רש"ה קוק
נד. אלמלי לא נשתברו וכו' לא נשתכחה תורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות ראשונות, לא נשתכחה תורה מישראלדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1249
נד. אלמלי נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה שולטת בהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנט
נד. אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת וכו' תלמודו מתקיים בידו וכו' ואם עושה כן הקב"ה עושה לו סעודה בעצמודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 500
נד. אם משים עצמו באבןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעח
נד. אם משים עצמו כבושם שהכל מתבשמים ממנו תורתו מתקיימת ואם לאו אין תורתו מתקיימתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1880
נד. אמרו עליו על ר"א בן פדת וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמב - ר"נ בן סניור
נד. בעניין הפסוק ומנחליאל במות שנדרש על התורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 397-398
נד. בשאול מי יגיד לךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצה
נד. דמיא האי מזיגא וכו' וממדבר מתנה אם אדם משים עצמו כמדבר תורה ניתנה לו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רא
נד. החש בראשו, בגרונו יעסוק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1416
נד. המהלך בדרך ואין עמו לויה, יעסוק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 586, פ"ו הערה 1575-1576, 1579-1580, 1582
נד. התורה היא סם חיים לכל גופודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 738
נד. וכיון שניתנו לו במתנה נחלו קל וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 684
נד. וממתנה נחליאל - תורה ניתנה לו במתנהרנת יעקב עמ' עח
נד. וממתנה נחליאלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסז
נד. ועד אין לו הפסק עולמיתפרפרת הפרשה פרשת בשלח פרק טו פסוק יח
נד. זכה תאות לבו נתת לו לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלהנטעי אשל בראשית עמ' שסג
נד. חירות על הלוחותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנד
נד. חש בראשו יעסוק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 806, פ"ו הערה 1403
נד. חש בראשו יעסוק בתורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנא
נד. כי חיים הם למוצאיהם וכו' אלא למוציאיהם בפהאורחות דוד עמ' קלה
נד. כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן וכו'רנת יעקב עמ' שנד
נד. כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק לעולם ולעולמי עולמים וכו' דכתיב ה' ימלוך לעולם ועדמפעלות אלקים (תשנג) עמ' ר
נד. מה תאנה זו כל זמן שאדם ממשמש בה מוצא בה תאנים, כך דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם דברי טעםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2301
נד. מהרש"א ד"ה שריפה, נתחייב שריפה שלמד בחשאיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נ(קעב)
נד. ערוכה בכל ושמורה - אם ערוכה ברמ"ח איברים משתמרת ואם לאו אינה משתמרתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 642-643
נד. פתח פומיך וכו' כי היכי דתתקיים בידך ותוריך חיירנת יעקב עמ' ריד, רטז
נד. פתח פומיך קרי פתח פומיך תנידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1709
נד. רש"י ד"ה ונראה, תלמיד חכם אינו רודף לצאת ולבא בשוקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכא(לא)
נד. שהי' שונה בלחשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפ
נד: אין התורה נקנית אלא בסימניםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1264-1263, פ"ו הערה 797, 1069-1070
נד: אלו בעלי תלמוד שכל שיחתן ד"תתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קיט - ר"ע יוסף
נד: אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט ואם לאו קובץ על יד ירבה אמר רבא ידעי רבנן להא מלתא ועברי עלהמרפא לנפש בראשית עמ' עט, תח
נד: אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 665
נד: ואם קובץ על יד על יד ירבהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 297
נד: כי חיים הם למוציאיהםצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נז
נד: כיצד סדר המשנהפרפרת הפרשה פרשת משפטים פרק כא פסוק א, פרשת קדושים פרק יט פסוק ב, פרשת בהעלותך פרק ט פסוק ח, פרשת פנחס פרק כז פסוק ב, פרשת מטות פרק ל פסוק ב
נד: כיצד סדר משנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 152-151
נד: כיצד סדר משנה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכג
נד: כיצד סדר משנהעבודת ישראל (קמחי) דף קיא ע"א
נד: למה נמשלו ר"ת כדד מה דד זה וכו' אף ר"ת וכו'רנת יעקב עמ' רצה
נד: לעולם אהרן לימין משה דתניא ג' שהיו מהלכין הרב באמצע גדול בימינו וקטן בשמאלודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 630
נד: מה אילה רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה כשעה ראשונה, כך דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2303
נד: מה דד זה כ"ז שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב, אף דברי תורה כ"ז שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםמרפא לנפש בראשית עמ' קכ, קכד
נד: משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן פרקה וכו'צדקת יוסף עמ' קסט
נד: נכנסו בניו(של אהרן) ושנה להן משה פירקןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 144
נד: סדר הלימוד ד' פעמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשכ
נד: ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסח - ר"י דרעי
נד: ר' פרידא למד מאה פעמיםמרפא לנפש בראשית עמ' קכב
נד: רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצוה, תנא ליה ולא גמר. אמר ליה: האידנא מאי שנא וכו' אמר להן הקב"ה תנו לו זו וזומצווה ועושה ח"ב עמ' קעז
נד: רבי פרידא מסביר לתלמידו ת' פעםשיחות לספר במדבר עמ' פד
נד: רבי פרידא שנה לתלמידו ארבע מאות פעםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1790
נד: רוכבי אתונות צחורות אלו תלמידי חכמיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כ דף כט ע"ב
נד: תנא ליה ד' מאה זימני וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמט
נה לא בשמים לא תמצאראש דוד (תקלו) דף קנה ע"ג
נה ע"א ולא מעבר לים היא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ה עמ' לו
נה ע"א לא בגסי הרוח היא [התורה]עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 172
נה ע"א לא תמצא בגסי הרוחס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רסא
נה ע"א לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמיםשיחות עבודת לוי סי' פח אות א
נה ע"א מאי דכתיב לא בשמים היא ולא מעבר לים היא וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפח, רטז
נה ע"ב דגלי מדבר קאמרת וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט"ז ע"ב (דף נ"ג ע"ב ד"ה והנראה)
נה ע"ב היו מהלכין כל מחנה ישראל כארבע אמותרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפ
נה ע"ב כיון דכתיב בהו ע"פ ה' יחנו וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' קמד
נה ע"ב כיצד מעברין את העריםמנחת קנאות עמ' נו
נה. אין התורה בגסי הרוחדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 144, 668
נה. ולא מעבר לים הוא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגריםמרפא לנפש בראשית עמ' שט
נה. לא בגסי הרוח היאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 904-901
נה. לא בסחרניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו
נה. לא בשמים היא וגו' - לא תמצא תורה בגסי הרוח ולא בסחרנין ולא בתגריןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 549-548
נה. לא תמצא תורה בגסי הרוחדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 809, פ"ו הערה 738-740
נה: על פי ה' יחנו כמאן דקביעיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תז
נו. מעלות ומורדות מזקינים בחצי ימיהם דברי סופרים סי' ו (עמ' 5)
נו. רש"י בשם ספר חכמונימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפח
נז ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהןרנת יצחק תפלה עמ' קכ, קלו
נז ע"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראלרנת יצחק תפלה עמ' קנא
נז ע"א משנה עושה אמצעי את שלשתן להיו' אחדעולם ברור פרק סז
נז ע"א עושה אמצעי את שלשתןעולם אחד פרק כט
נז ע"ב נמשלו ד"ת כדד וכו' כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעםרנת יצחק תפלה עמ' כב
נח ע"ב אמר רב הונא יושבי צריפיןזאת ליעקב שמות עמ' קעג
נח ע"ב כיצד מקדרין את ההריםמנחת קנאות עמ' נו
נט ע"א תוס' ד"ה ותחומין וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנ"ח ע"ד (דף תר"ג ע"א ד"ה אלא)
נט. רש"י ד"ה אין פוחתיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמז
סא. לעכבתשבי (תשסה) עמ' ר שורש עכב
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהדברי שאול בראשית עמ' פו
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה דחשוב אצלו ממוןבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות לז
סב ע"א רש"י ד"ה לא וכו' דבעכו"ם לא כתיב השבהשם דרך בראשית ח"ב עמ' רפא
סב ע"א תוס' ד"ה בן נחדברי שאול בראשית עמ' פו
סב ע"ב משנת ראב"י קב ונקישלטי הגבורים (תשע) עמ' קכד
סב ע"ב משנת רבי אליעזר קב ונקינפש חיים דף קפו ע"א (דף רפב ע"א, מערכת ק' אות א)
סב ע"ב ר"ח לא אורי בשני דר"הסוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ג
סב ע"ב תוד"ה רב חסדא וברא"ש פ"ו ס"ב ובקרבן נתנאל שם, תלמיד חבר אסור להורות בפני רבוגבורת יצחק שבועות עמ' שמג
סב ע"ב תוס' - דאמרינן בפ"ק דסנהדרין צריך לומר דתלמיד חבר הוה ובמה שתירצו שם בסנהדרין כשנטל רשותבית המלך (חסון) דף סג ע"ג, סד ע"ד
סב. ב"נ נהרג על פחות משוה פרוטהמרפא לנפש בראשית עמ' נא
סב. בן נח נהרג על פחות משוה פרוטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפב
סב. פחות משוה פרוטה בעכו"םתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סה {אם דוקא בחפץ ולא בממון}
סב. רש"י ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו, ח"ב עמ' קמז
סב. תוס' ד"ה בן נחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלו, ח"ב עמ' קמז
סב: התם דאתי ביומיהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלח(כד) {חשיב כישנו כאן}
סג ע"א אעפ"י שיורדת אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות סז
סג ע"א דנדב ואביהו הורו הלכה בפני רבודברי שאול ויקרא עמ' פו
סג ע"א הורו הלכה כפני רבןתורת משה (אלמושנינו) עמ' רלג
סג ע"א יהושע לא הי' צריך לאורים ותומיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעג
סג ע"א כל דמותיב מלה קמיה רביה וכו'עולם הפוך פרק לז/נז
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבוסוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ב-ע"ג, סד ע"ב
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעח
סג ע"א כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש, ובחידושי המאירישם דרך במדבר עמ' נז
סג ע"א כל המותיב מלה קמיה רבודברי שאול במדבר עמ' סז
סג ע"א כל המקפיד על דבריו משכח את דבריומאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ד
סג ע"א כתיב בלבי צפנתי אמרתיך וכתיב בשרתי צדק כו'סוכת דוד (שירירו) דף עט ע"ד
סג ע"א לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבןלפרקים (תשסב) עמ' תנט
סג ע"א מצוה להביא מן ההדיוטדברי שאול שמות עמ' שב, ויקרא עמ' כד, לז, לח, מג, מט, פו, פז
סג ע"א מצוה להביא מן ההדיוטלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1035
סג ע"א שהורו הלכה בפני משה רבןשיחות עבודת לוי סי' נ אות ג, סי' נב אות ג
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דרוש כו'שעת הכושר דף כד ע"ג
סג ע"ב אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 126
סג ע"ב לא נענש יהושע וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קמו
סג ע"ב ר"ג דיבר ברוה"קלקוטי מאמרים עמ' 132
סג ע"ב תוס' - בענין ב' ארונות שהיו הלוחות מונחים בהן, ובק"ארנת יצחק תפלה עמ' ריט, רכד
סג פירוש ר"י בן חכמון, הקובע עצמו להוראה יותר מגי פרסאות אי"ח מיתהגבורת יצחק שבועות עמ' שמב
סג תוס' ד"ה כאפקירותא ונ"מ דהיכא דתרב מוחל ע"ב דשריסוכת דוד (שירירו) דף עח ע"ג
סג תוס' ד"ה מאי דרוש וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף קסד ע"ב
סג. בני אהרן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריא
סג. הורו הלכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכד
סג. המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רטז
סג. ולא אשכחן דאיצטרךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפ
סג. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תטו - ר"ש פנחסי
סג. מצוה להביא אש מן ההדיוטברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 9, 64, 68, 71, 134
סג. מצוה להביא מן ההדיוטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרעג
סג. נדב ואביהוא - טעותםשיחות לספר ויקרא עמ' נד, קכב
סג. פרסאותתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרס
סג. תוס' ד"ה כל זמןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נו
סג. תוס' ד"ה מאי דרושפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריא
סג. תלמיד אחד היה לו לר"א שהורה הלכה בפניו וכו' ולא הוציא שנתודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1349
סג. תלמיד אל יורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלח
סג: לא נענש יהושע אלא על שבטל את ישראל מפריה ורביהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף מה ע"ב
סג: מילתא דלא שכיחתשבי (תשסה) עמ' רסו שורש שכח
סג: מלאך ה' מוכיח את יהושע על ביטול תורהשיחות לספר בראשית עמ' שמא, שיחות לספר ויקרא עמ' פד
סג: תוס' ד"ה כלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתח
סד המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהחוט של חסד (תרכה) דף קלג ע"ב
סד המחזיק בנכסי הגר כיצד יעשה וכו' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף קנא ע"ג
סד יכול אני לפטור וכו'כתונת פסים (תשמה) מצורע כג ע"א, כג ע"ד, תזריע יג ע"א, פנחס מח ע"ב, מט ע"א
סד ע"א אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהולפרקים (תשסב) עמ' תכג
סד ע"א האומר שמועה זו נאהמהר"ם שיק בראשית עמ' קסט
סד ע"א מה יעשה ויתקיימו בידו יקח בהן ספר תורה וכו', רש"י ומאירי ומהרש"אשם דרך במדבר עמ' קי
סד ע"א תוס' ד"ה שיכורלב חיים חלק ג (סימן ז) דף י ע"א (ד"ה תשובה)
סד ע"ב מעשה ברבן גמליאל וכו'חקקי לב חלק א (סימן כ"ה) דף כז ע"א (ד"ה ושו"ר)
סד ע"ב תוס' ד"ה ולמדנו וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן נד) דף צ"א ע"א (קטע ראשון)
סד. אל יפטר מחבירו אלא מתוך דבר הלכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקכב
סד. אר"י א"ש שתה רביעית יין אל יורה, אמר ר"נ לא מעליא הא שמעתתא דהא אנא כל כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי, א"ל רבא מ"ט אמר מר הכי הא"ר אחא בר חנינא מהו דכתיב ורועה זונות יאבד הון כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה, א"ל הדרי בימרפא לנפש בראשית עמ' ריח, רכח, תנ
סד. האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1748
סד. הדרי בי, רש"י - לא אוסיף עודמרפא לנפש בראשית עמ' רכח
סד. כל במה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאינטעי אשל בראשית עמ' צג
סד. כל כמה דלא שתינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מח
סד. כמה מעליא הא שמעתתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלז
סד. שמועה זו נאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלז
סד. שתה רביעיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסג, שכג
סד. שתוי אל יתפלל, ובמאיריפרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
סד. תוס' ד"ה שתה, הקשו דר"נ סותר דבריומרפא לנפש בראשית עמ' רכח, תנ
סד: בא אחד לישאל על נדרודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1691
סד: כיון ר"ג ברוח הקודשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסב, ח"ג עמ' תסד
סה בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קו ע"א
סה ע"א א"ר יצחק פועלא דיממא אנןלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 289
סה ע"א אבוה דשמואל כי הוה אתא מאורחא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 51
סה ע"א אמר אביי אמרה לי אם, אם קריב כותחא לא תנאיראשית דעת (אטון) עמ' קכג
סה ע"א יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין - מדין תפילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קע
סה ע"א לא איברא לילהבעקבי יעקב עמ' שח
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ט
סה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יט
סה ע"א נכנס יין יצא סודדבר מלכות ויקרא עמ' 82
סה. אי קורצתן כינה לא תנאימרפא לנפש בראשית עמ' רצב
סה. אמר ר"נ ב"ר יצחק אנן פועלי דיממי אנןצדקת יוסף עמ' קכה
סה. אנן אגירי דיומא אנן ולא פועלי לילותצדקת יוסף עמ' קיג
סה. אנן פועלי דיממי אנןצדקת יוסף עמ' קכה
סה. בג' דבריט אדם ניכרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז
סה. דלא איקרי לילא אלא לשינתאצדקת יוסף עמ' סט
סה. הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 755
סה. יין בגמטריא סודדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1796-1797
סה. יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב ביהמ"ק וכו' מאי יכולני לפטור מדין תפלהמרפא לנפש בראשית עמ' לג
סה. כל המתפתה ביינו יש בו דעת ע' זקניםמרפא לנפש בראשית עמ' רכח
סה. כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונומרפא לנפש בראשית עמ' ריח
סה. כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונונטעי אשל בראשית עמ' סד
סה. לא איברא לילה אלא לשינתא וכו' אלא לגירסאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 560-559
סה. לא איברי לילה אלא לשינתאאורחות דוד עמ' רסט
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאאורחות דוד עמ' רסט
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאנטעי אשל בראשית עמ' רלז
סה. לא איברי סיהרא אלא לגירסאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תריד
סה. לא איברי סיהרי אלא לגירסאמרפא לנפש בראשית עמ' שי
סה. מחדדן שמעתך דיממאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תריד
סה. מים דומיא דלחם שנקח בכסף מעשר, ותוס'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצה
סה. נכנס יין יצא סודמרפא לנפש בראשית עמ' רכא
סה. נכנס יין יצא סודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנח
סה. רש"י ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שעח
סה. שמעתא צריכא צלותא כיומא דאסנתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 676-677, פ"ו הערה 712
סה. תוס' ד"ה בצרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יב
סז ע"א רש"י ד"ה מהולב חיים חלק ג (סימן קד) דף ק"ז ע"א (קטע ראשון)
סז ע"ב ההוא ינוקא דאישתפיך חמימי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 186, 185, 180, 159
סז: אסור לטלטל מן הים לקרפףתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצב(לא) {ולא אמרינן דמותר ממה נפשך}
סז: ההוא ינוק' דאישתפוך חמימיהקול שמואל (קונפורטי) דף צג ע"א
סח ע"א ההוא ינוקא דאישתפיך חמימי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 162, 159
סח ע"א יכולני למפטר כל העולם מן הדיןדברי שאול דברים עמ' צג
סח ע"א לא איברי לילה אלא לשינתא וכו'דברי שאול במדבר עמ' רנו
סח. לפטור את כל העולםתשבי (תשסה) עמ' ריב שורש פטר
סח. מבואה דאיתביה תרי גברי רברבי כרבנן, לא להוי ביה לא עירוב ולא שיתוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 796
סט ע"ב המחלל את השבת כאילו כפר בעיקרלפרקים (תשסב) עמ' תקכ
סט ע"ב ומקבלין קרבנות אף מפושעי ישראלדברי שאול ויקרא עמ' ד
סט. המחלל שבת כופר בכל התורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפא
סט. מומר לשבת - מומר לכל התורהשיחות לספר בראשית עמ' קא, שיחות לספר שמות עמ' קטז, שיחות לספר ויקרא עמ' כב, קמה, רצח
ע ע"ב ברא כרעא דאבוהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 608
ע. יורש מהו שיבטלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קעא
ע: יורש כרעיה דאבוהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1950
עג. והרי נותן את עירובו וכו' דמשחינן ליה תחומא מעירוביהנטעי אשל בראשית עמ' רעג
עג: שנים שנשתתפותשבי (תשסה) עמ' רעג שורש שתף
עה. לא זו אף זושיחות לספר שמות עמ' קפט
עז תוס' ד"ה צריך מכאן אין להוכיח וכו'כה תברכו (תרמא) דף נו ע"ב
עז. חריץ שבין ב' חצירותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסא
עח. עשאו לאשירה סולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
עט ע"ב ומזכה להם על ידי בנו ובתו וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן ט"ו) דף יח ע"א (ד"ה תשובה), וחלק ב (סימן יז) דף ל"ז ע"ב (ד"ה ולענין), ודף לט ע"ג (ד"ה ואשא), ודף ס"ב ע"ב (ד"ה מעתה, סימן מד)
עט: כיצד משתתפיןתשבי (תשסה) עמ' רעג שורש שתף
פ. ברה דבת יעקבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רטז
פא ע"א ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
פא ע"ב ד' פרקים שמשחיטין את הטבח בעל כרחומנחת קנאות עמ' יח
פא. ביב שהוא קמורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
פב ע"ב רש"י - נמצא ככר בפונדיון רובע הקב והן ששה ביצים וחציי שלשה ביציםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
פב ע"ב שיעור עירוב ככר בפונדיון מארבע סאין בסלע, ואמר רב חסדא צא מהם מחצה לחנוניבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סג
פב. רש"י ד"ה מתכווניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפג
פב: אכילת שבת מרובה משל חול דרוחא לבסומא שכיחמרפא לנפש בראשית עמ' כד
פג: וילן בעמק בעומקה של הלכהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח
פג: יתר על בן רעבתןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שא
פה ע"א לא איברי סיהרא אלא לגירסאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' צז, תסג
פה ע"א לפטור את כל העולם מן הדיןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מט, שפד
פה ע"א צריכה שמעתא צילותא וכו' לא איברא לילא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפ
פה. שכור פטור מה שעושהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קיח
פו אמתי ישב עולם וכו' בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהוימים אחדים דף ט ע"ב, סט ע"ג, פט ע"ג, קז ע"ד
פו ע"א דרש רבא, ישב עולם לפני אלהים, אימתי וכו'תנופה חיים דף ו ע"ב (סדר בראשית אות י"א)
פו ע"א חסד ואמת מן ינצרוהוכתנות אור עמ' ה {ביקש דוד שכל העולם יהיו עשירים}
פו ע"א רבי מכבד עשיריםדברי שאול שמות עמ' צ, רסו
פו ע"א רבי מכבד עשיריםשם דרך בראשית ח"ב עמ' קיז
פו ע"ב מחיצה תלויה וכו'חקקי לב חלק א (סימן מ"ג) דף ס"ח ע"א (ד"ה הנה)
פו. רבי מכבד עשיריםאורחות דוד עמ' קצז
פו. רבי מכבד עשיריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמג, ח"ג עמ' שה
פו. רבי מכבד עשירים ר"ע מכבד עשיריםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1734
פו. רש"י ד"ה כלבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמח
פז ע"א רבי מכבד עשיריםמאורי אור (אתרוג) עמ' עב, תוספת אור הערה 57
צ ע"א תוס' ד"ה אלאס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רלג
צא. תוס' ד"ה כולהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צ
צב ע"א אם רבי לא שנאה ר' חייא מנא ליהמנחת קנאות עמ' רכא
צג. ואם בבלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כו
צה עובר בבל תוסיף אף דאין מגרע את המצוהגבורת יצחק סוכות עמ' קמא
צה. דרך מלבושמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
צה. רש"י אתי איסור בל תוסיףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצח
צו ע"א אשתו של יונהבעקבי יעקב עמ' צו, רצה
צו ע"א השמר דעשה עשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לג
צו ע"א השמר פן ואל אינו אלא לא תעשהשם דרך בראשית ח"ב עמ' כב, ריב
צו ע"א ולא מיחו בה חכמים רש"י ותוס' מיכלדברי שאול דברים עמ' קסט
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל - אינו אלא בלא תעשהבצור ירום (תשסז) עמ' כט הערה 37
צו ע"א מי שצריכין אות יצאו אלו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
צו ע"א מיכל בת שאול היתה מנחת תפליןפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שמג
צו ע"א ר"ע אומר לא נאמר חוקה זו אלא לענין פסח בלבדערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 87
צו ע"א רש"י ד"ה ולא מיהו ותוד"ה מיכל+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ר
צו ע"א רש"י, דאנן מיתב יתבינן בשמיני מספקגבורת יצחק סוכות עמ' קמג
צו ע"א שבת לאו זמן תפילין, ובתוד"ה ימים+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רז
צו ע"א תוס' ד"ה דילמא סבר לה לר"י וכו'לשון ערומים דף עז ע"א
צו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
צו ע"ב בשזוריןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 229
צו ע"ב המוצא תפילין מכניסין זוג זוג אחד האיש וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 83
צו ע"ב רש"י, כל המועדות הויין אות ולכך פטירי מתפיליןגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פז
צו ע"ב תוס' ד"ה לא ס"ד וכו'חיים ומלך דף נב ע"ד (הלכות אבל פרק ח' הלכה ד ד"ה ומה)
צו. אחד איש ואחד אשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכז
צו. יצאו שבתות ויו"ט שהן גופן אותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצז(פב) {גם בחול יש אות דמילה}
צו. מיכל בת כושי היתה מנחת תפיליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמד*
צו. צדקותה של מיכל בת שאולשיחות לספר בראשית עמ' שפה
צו. רש"י - ועוד הישן בשמיני בסוכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלד
צו. רש"י ד"ה ולא מיהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סו
צו. רש"י ד"ה ועוד הישן בשמינימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' עא
צו. רש"י ד"ה זוג אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סט
צו. שבת ויו"ט שהן גופן אותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשה
צו. תוס' ד"ה מיכלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
צו: בני ישראל וסמך בני ישראל ולא בנות ישראלצידה ברוך פרשת ויקרא
צז. המוצא תפילין מכניסןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסט
צז. תוס' ד"ה אבייפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסא-תקסג
צח ע"א תוס' ד"ה והאמר ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
צח ע"ב רש"י ד"ה ת"ק סבר+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רח
צח. פורס עליה סדיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לז
צט. השתין ורקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
צט. וישתה ברשות הרביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלא
ק אלמלא ניתנה תורה היינו למדין כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא א
ק ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ואתחנן
ק ע"א בתוד"ה מתן ד'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' לא, קלג, קלט
ק ע"א תוס' ד"ה מתן ה' כו'יד שלמה (עזרא) דף א ע"ב
ק ע"א תוס' ד"ה מתן ע"ד, כו'שעת הכושר דף קא ע"ד
ק ע"ב אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתולגבורת יצחק אבות עמ' ז
ק ע"ב איש בפה וכו'בעקבי יעקב עמ' רעז
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"כ עמ' קיט
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קצג
ק ע"ב אלמלא לא נתנה תורה, היינו יכולים למילף צניעות מן היונהמהר"ם שיק שמות עמ' פו
ק ע"ב אלמלא ניתנה תורה היינו למדין וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רטו
ק ע"ב אלמלא נתנה תורה היינו למידים צניעות מחתול כו'רנת יצחק תפלה עמ' רל
ק ע"ב היינו למדין צניעות מחתולמהר"ם שיק בראשית עמ' כה
ק ע"ב היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלהשיחות עבודת לוי סי' עב אות ג, סי' פח אות ב
ק ע"ב כל אשה שתובעת וכו'ובחרת בחיים דף ב ע"ב (ד"ה ואל אישך תשוקתך, בראשית ג, טז)
ק ע"ב למדנו דרך ארץ מתרנגולדברי שאול במדבר עמ' רפג
ק ע"ב עטופה כאבל ורש"ימאורי אור (אתרוג) עמ' כא, תוספת אור הערה 47
ק ע"ב עשר קללות נתקללה חוהמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ז
ק ע"ב עשר קללות נתקללה חוהמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ה
ק ע"ב צניעות מחתול וגזל מנמלהעולה ליפה סי' טז
ק ע"ב צער האשהבעקבי יעקב עמ' רעו
ק תוס' ד"ה מתן ארבע וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' לד
ק. והא נתרי קינסימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
ק. מגדלת שער כליליתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
ק. צניעות מיונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמט
ק. תוס' - וא"ת וליתי עשהשארית יעקב (אלגזי) דף קנא ע"ג
ק. תוס' - לא תעשה ע"י פשיעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עה
ק. תוס' ד"ה מתןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ד*-ה*, ח"ג עמ' תקמח
ק: אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדין צניעות מחתול, וגזל מנמלה וכו'דרך חיים (תשע) הקדמה הערה 116, 127, פ"ג הערה 286
ק: אלמלא תורה לומדים מהחיותפרפרת הפרשה פרשת קדושים פרק יט פסוק יח
ק: אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 51
ק: הכופה את אשתו לתשמישתשבי (תשסה) עמ' קמ שורש כפה א'
ק: חוה נענשה בעשר קללות ואחד מהם שחבושה בבית האסוריןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכח(תכב)
ק: מלפנו בהמתו הארץ אלמלא לא נתנה תורהכסא דוד (תקנד) דף קו ע"ד
ק: נמלה אין בה גזלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1247
ק: עצבונך זה צער גידול בנים והרונך זה צער העיבורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קיב
ק: עצבונך זה צער גידול בנים וכו'חוט של חסד (תרכה) דף ג ע"ד
קא חדקאי דכתיב בכו טובם כחדק וכו'עולה ליפה סי' נט
קא ע"א טובם כחדק וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 12
קא ע"ב רבי יוסי אומר איסורא וכו'סמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ה ע"ד (ד"ה ומ"מ)
קא. חניות פתוחותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
קב רבינו יהונתן, אין שבות במקדש משום דכהנים זריזיםגבורת יצחק סוכות עמ' נז
קב. רש"י ד"ה הלכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד, קסג
קב. רש"י ד"ה הלכה כר"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצה, שיד
קב. תוס' ד"ה העליוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
קג ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' יתרו
קג ע"א בני חבורה וכו'רחמים לחיים דף ס ע"ב (סימן רל"ט ד"ה אמת)
קג ע"א מודה ר' אליע' דבמה דאיפשר לשינויי משנינןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
קג ע"א רש"י ד"ה יבלתדברי שאול ויקרא עמ' קמ
קג. חותכה לו בשיניומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטה
קג: ותו לא מידיתשבי (תשסה) עמ' רעה שורש תוב
קד ע"א דאסור נגון בשבת וכו'לב חיים חלק ב (סימן ט) דף י ע"ב (ד"ה ולענין)
קד ע"ב המכנים שרץ למקדש פטורבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות מו
קד ע"ב מר סבר שהויי טומאה עדיף וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף ט ע"ד (סימן ד אות א)
קד ע"ב שרץ שנמצא במקדשלב חיים חלק ג (סימן פ"א) דף ע"ז ע"ב (ד"ה תשובה)
קד: בצבת של עץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכט
קד: הכנסת מת למחנה שכינהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריט
קה ע"א אך למעט וגם לרבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כא, וישב אות מב
קה. לעשות ריקועי פחיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכב
קח. הכל נכנסין להיכל לבנות לתקן ולהוציא את הטומאהבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
קי: אלמלא נתנה תורה לישראל היינו למדים צניעות מחתול וכו'אורחות דוד עמ' יג
?פ' בכל מערבין תוס' ד"ה כופיןשארית יעקב (אלגזי) דף טז ע"ב
?פ"ה מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' שו
ב ע"א מבוי שהיא גבוה למעלה מעשרים וכו' כתנות אור (תשעג) פ' ויקהל אות ג
ב ע"א שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמה
ב. ונסעו הקהתים נושא המקדש וכו' ההוא בארון כתיב, ורש"י אור גדליהו ויקרא-דברים דף קיג ע"ב
ג ע"א קדירה דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי מהר"ם שיק דברים עמ' קכח
ד ע"א הנכנס לבית המנוגע ובגדיו עליו תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' קנז
ד. ארץ חטה וכו' כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרו וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' קכט, שמט
ו ע"ב כחומרי שניהם עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מו
ו: אי כב"ש כקוליהון וכחומריהון ארשות החיים עמ' קפו
טו. לעולם אמה מגורשת אש דת (תשמח) עמ' רנג
טז. עד ג' לבוד דברת שלמה (תשעא) עמ' קלד
יג האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתי' וכו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
יג ע"א קשיא שימש, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 187
יג ע"ב אמר רבי האי דעדיפנא מחבראי משום דחזיתיה לר"מ וכו' אלו ואלו דברי אלוקים חיים נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ס, קנד
יג ע"ב ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים וכו' והללו אומרים וכו' יצאה בת קול וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קנה, ריט
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנז
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רי
יג ע"ב לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
יג ע"ב מפני מה הוקבעה הלכה כביודהילל מפני שענותנין הםשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 185
יג ע"ב מפני שלא עמדו חבריו על סוף דעתו [של ר"מ], ורש"י שאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' יא
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא טהרת יו"ט חט"ז עמ' ח
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלא
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עז, רטז
יג ע"ב נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים נוח לו שנברא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קיז, פ' ואתחנן עמ' ריח
יג ע"ב נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא מהר"ם שיק דברים עמ' קסה
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רה
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח לו לאדם שלא נברא טהרת יו"ט חט"ז עמ' ח
יג. בני מה מלאכתך דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לד
יג: אלו ואלו דא"ח והלכה כב"ה וריטב"א אש דת (תשמח) עמ' צב, ערה
יג: אלו ואלו דברי אלקים חיים אור גדליהו מועדים דף כא ע"ג, ויקרא-דברים דף קלג ע"א
יג: הא דמחדדנא מחביריי משום דחזיתי לר' מאיר מאחוריו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק יז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קטו, קפו, שו
יג: האי דעדיפנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסח
יג: כל המגביה עצמו הקב"ה משפילו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
יג: כל המחזר על גדולה גדולה בורחת ממנו דברי אמונה השלם בראשית עמ' רלט
יג: למה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק יט
יג: למה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמב
יג: נח לו לאדם שלא נברא משנברא זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנט, רסד, רעט
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו אור גדליהו בראשית דף י ע"ד
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' תורת המצרף עמ' ריד, רנה
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב״ש וב״ה נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנברא נפש יוסף עמ' קנח, קפז, תה
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קפט
יד ע"ב משום דרבי יוסי נימוקו עמו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רי
יז ע"א ד' דברים פטרו במחנה ובו' ופטורין מרחיצת ידים דעת קדושים (תשנ) עמ' קו
יז: כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ערב
יז: מים אחרונים חובה מפני שיש מלח סדומית שמסמא את העינים ומשתכחא כקורטא בכורא וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יז: רבקת בקר דברת שלמה (תשעא) עמ' ל
יז: רש"י - בכור מלח יש מעט מאותו מלח סדומית כמין קורט קטן אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יז: רש"י - כייל מלחא, מדד מלח לחמרין צריך ליטול ידיו או לא אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יז: תחומין דאורייתא או דרבנן דולה ומשקה פורים עמ' רס
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קצו
יח ע"ב אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קלג
יח ע"ב אחורי ארי ולא אחורי אשה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לט, מב, קב
יח ע"ב ובתוד"ה כל מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות ברכת השיר (צינץ) עמ' קכד, רמג, רס, רסז
יח ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נח עמ' ט
יח ע"ב תוס' ד"ה מתקיף לה ר"ב בר יצחק טהרת יו"ט חט"ז עמ' רמז
יח: אדה"ר חלתו של עולם תורת המצרף עמ' קכח
יח: אדה״ר חטא בעבירות חמורות ונתקבלה תשובתו נפש יוסף עמ' תו
יח: אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפג
יח: אומתם מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו ומהרש"א אש דת (תשמח) עמ' פח
יח: והנה עלה זית טרף בפיה אמרה היונה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית וכו' ויחי ויתן דף ז ע"ד
יח: כך הוא כוחה של תשובה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לט
יח: כל בית שנשמע בו ד"ת בלילה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכד, שכו
יח: מיום שחרב המקדש די לעולם שישתמש בשתי תיבות שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק י
יח: תוס' ד"ה כל: הנשמה קרי כדגוש שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק י
יח: תשובתו של אדם הראשון דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ ח"א עמ' ריב
יט ע"א אלו בנ"א שעוברים על רצונו של מקום ולא עוד אלא שמצדיקין וכו' כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כו
יט ע"א גיהנם יש לו ג' פתחים מהר"ם שיק דברים עמ' פח
יט ע"א פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהן טהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
יט ע"א שלשה פתחים יש לגיהנם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מט
יט ע"א תוס' ד"ה והאיכא תפתה יקרא דשכבי (דוד) דרוש יז דף מא ע"ב-ע"ג, מב ע"א-ע"ב
יט. אאע"ה מוציא הרשעים מגיהנם חוץ מהבא על הכנענית וכו', ורש"י דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רסח
יט. אאע"ה מוציא מגיהנם וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפב, שמד
יט. אברהם אבינו מעלה הרשעים מגיהנם חוץ מהמושך ערלתו נפש יוסף עמ' קנא
יט. אברהם יושב על פתח הגיהנם ואינו מניח אדם מהול לגיהנם שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כא
יט. אברהם יושב על פתח הגיהנם ואינו מניח ישראל שמה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק טז
יט. אפילו ריקנין מלאין מצוות ברמון דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נא, סה
יט. אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון דברי נפתלי ח"ג עמ' סב
יט. בא וראה וכו' מדת ב"ו מתחייב אדם הריגה חוזה דוד מזמור סה
יט. הפוגם בריתו נמשכה ערלתו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק טז
יט. רשעים אפי' בפתחו של גיהנם אינן חוזרין בתשובה אם לבינה (פאפא) עמ' שנא
יט. רשעים אפילו אפתחא דגיהגם אמם חחתן בתשובה אש דת (תשמח) עמ' מט
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה דברי אמונה השלם בראשית עמ' קיב
כ ע"א ומשלם לשונאיו אריב"ליקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צח ע"א
כא ע"ב בני הזהר מדברי סופרים יותר מדברי תורה דעת קדושים (תשנ) עמ' קו, קמא
כא ע"ב בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין ונט"י יצתה בת קול וכו' דעת קדושים (תשנ) עמ' קו
כא ע"ב הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים דעת קדושים (תשנ) עמ' קו
כא ע"ב חדשים גם ישנים מהו ובו' הללו מד"ת והללו מדברי סופרים דעת קדושים (תשנ) עמ' קמ
כא ע"ב מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קלו, קמג
כא ע"ב מלמד שיש לדרוש על כל קח וקח תילי תילים של הלכות, ומהרש"א דעת קדושים (תשנ) עמ' קלח
כא ע"ב נצא השדה, בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קנט
כא: אין התורה מתקיימת אלא במי שמשכים ומעריב עליה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסב
כא: הדודאים נתנו ריח וישב אברהם דף קא ע"ב
כא: הדודאים נתנו ריחפעולת צדיק (בריש) דרוש א
כא: הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק י פסוק טו
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בכית האסורין וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסד
כא: קווצותיו תלתלים אע"פ שנראות שחורות ערבים עלי אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מכ"ג
כא: רש"י - ד"ה ויותר מהמה דברות חיים (תשעה) עמ' עה
כא: רש"י ד"ה ויותר מהמה וכו' דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מב-מג
כא: שמא תאמר אם יש בהם ממש למה לא נכתבו, ותוס' - מ"מ לא נכתבו וגם בהנ"מ לא נכתבו חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סו ע"ג
כב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רעח
כב ע"א ארך אפים לצדיקים ולרשעים בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קד
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרם נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רנב
כב ע"א היום לעשותם למחר לקבל שכרם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלט
כב ע"א ומשלם לשונאיו אל פניו וכו' כביכול כאדם שנושא משאוי על פניו ומבקש להשליכו דעת קדושים (תשנ) עמ' יז
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ארצות השלום (תשנה) עמ' פו
כב. היום לעשותם ומחר לעולם הבא לקבל שכרם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלו
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שטז
כב. היום לעשותן ולמחר לקבל שכרן אם לבינה (פאפא) עמ' קל
כב. היום לעשותן ומחר לקבל שכרן דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ ח"א עמ' קפח
כב. מי שלימו קורמי באגמא תורת המצרף עמ' רח
כב. שכר מצוה בהאי עלמא ליכא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' סז
כב: יהושע היה מתקין דרכים לישראל זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
כב: תוס' המקבל פני רבו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רנב
כד. פתח פומך וקרי וכו' דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ ח"א עמ' קעה
כד: ממתא לרחבא דברות חיים (תשעה) עמ' עח
כד: ממתא לרחבא וכו' דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מד
כו: בהמה נקרא גדולי קרקע לענין מעשר אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קפו
כז: רש"י - בהמה נקרא גדולי קרקע, כיון דנזונין וגדלין מן הקרקע אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קפו
כל המתפתה מיינו יש בו מדעת קונו חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף נ ע"ג
ל ע"א בש"א אין מערבין לנזיר ביין וכו' כתנות אור (תשעג) פ' אמור אות ד
לא בשמים היא שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה וכו' הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' עא
לא מתו בניו שלא אהרן אלא וכו', מהרש"א יקרא דשכבי (דוד) דרוש עא דף קמט ע"א
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנו נפש יוסף עמ' קיא
לא. מצות לאו ליהנות ניתנו אם לבינה (פאפא) עמ' קט
לב ע"ב ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אמור עמ' קמא
לה: כל הטומאות כשעת מציאתם דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' יב
לה: כל הטומאות כשעת מציאתן דברות חיים (תשעה) עמ' טו
לו מתנה אדם על עירובו דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
לו ע"א ככר זו היום חול ולמחר קודש וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ב
לו. לכי תיכול עלה כורא דמילחא אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
לו. לכי תיכול עלי' כורא דמלחא תורת המצרף עמ' כו
לו: מתנה אדם על עירובו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצט
לז. בדאורייתא אין ברירה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' צט, קצה
לח: לא יטייל אדם לסוף שדהו בשבת לידע מה היא צריכה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעה
לט. אי צורבא מרבנן הוא אמרינן שמעתיה משבתיה דברי נפתלי ח"ג עמ' יג
לט. לא יטייל אדם על פתח מדינה, ורש"י ד"ה מוכחא ארשות החיים עמ' תצט
מ ע"ב תן חלק לשבעה אלו שבעה ימי בראשית מהר"ם שיק ויקרא עמ' מט
מ: בר בי רב דיתיב בתעניתא בע"ש אור גדליהו ויקרא-דברים דף קצה ע"א
מ: זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן ארשות החיים עמ' מא
מא ע"ב עניות מעביר על דעת קונו תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' נב
מא ע"ב ריש מי שהוציאוהו וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ג
מא. בתר רישא גופא גריר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיג
מא: ג' דברים מעבירין אדם על דעת קונו רוח רעה, ע"ז, עניות זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכב, רצד, רצח, שכז, שלח
מא: דקדוקי עניות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפ
מא: דקדוקי עניות מעבירין אותו על דעתו וע"ד קונו אש דת (תשמח) עמ' קצג
מא: העוני מעביר האדם על דעת קונו אם לבינה (פאפא) עמ' קעג
מא: מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנם נפש יוסף עמ' של
מא: עניות מעביר את האדם על דעת קונו תורת המצרף עמ' פח
מא: עניות מעברת ע"ד קונו ואינו רואה פני גיהנם אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
מא: שלשה אין רואין גיהנם וכו' דקדוקי עניות שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק יג
מא: שלשה אין רואין פני גיהנם וכו' דיקדוקי עניות שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ח
מג ע"א הריני נזיר ביום שב"ד בא בו מותר לשתות יין בשבתות דעת קדושים (תשנ) עמ' כה
מג ע"ב הרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנד
מג ע"ב נחמיה וכו' משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
מג: ולכן אליהו הנביא בא מקודם הגאולה דברת שלמה (תשעא) עמ' שלז
מג: יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ארשות החיים עמ' תעא
מג: נחמיה בריה דר"ח משכתיה שמעתיה דברי נפתלי ח"ג עמ' יג
מה. יכולני לפטור את כל העולם מן הדין וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
מה. נכנס יין יצא סוד כשלג ילבינו - מאמר ימי אלול ועשי"ת
מה. קעילה עיר הסמוכה לספר היתה והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש ורש"י ותוס' אש דת (תשמח) עמ' קעד
מו ע"ב איבעיא להו רבי מאיר ורבי שמעון מאי תיקו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רט
מו ע"ב רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תמא
מח ע"א גופו שלש אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
מח ע"ב אי דייקינן כולי האי לא הוי תנינן, ורש"י שאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' יא
מח. גופו של אדם ג' אמות ובתוד"ה גופו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיב
נא ע"א הני אלפים אמה היכן כתיבן וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
נא ע"א שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות, אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמז
נג ע"א ליבן של ראשונים כפתחו של אולם נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ס
נג ע"ב דביתהו דר"מ חזיה לההוא תלמיד דגריס בלחישה וכו' תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סט
נג. ואנן באצבעתא בקירא לסברא דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסז
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם וכו' ואנו כמלוא נקב מחט סדקית דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסז
נג. ממרא קרית ארבע נגד ארבעה זוגות אשר שם שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק כ
נג: אין אדם זוכה לתורה אא"ב משים עצמו כמדבר אור גדליהו שמות דף מו ע"ב
נג: ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא גל עיני ח"ב עמ' קפ
נג: זו ארוכה וקצרה וזו קצרה וארוכה שפת אמת (הלוי) משלי פרק טו פסוק יט
נג: נמרוד הציק לאברהם אבינו בחלקו עליו דרשות הר"ן (מישור) עמ' ח
נד כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה דרכי נועם (הרנזון) דרוש יד
נד ע"א א"ר הונא וכו' אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת זוכה לתורה וכו' ורש"י ביאר בב' אופנים ובנצי"ב ישב הפי' הא' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמ
נד ע"א אין ד"ת מתקימין אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר באר מים חיים (אונגר) עמ' 272
נד ע"א אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנג, ריג
נד ע"א אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' ניתנה לו תורה במתנה דעת קדושים (תשנ) עמ' נא
נד ע"א בני האדם דומים לעשבי השדה הללו נוצצין והללו נובלין אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנו
נד ע"א דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מד, ריג
נד ע"א האי עלמא דאזלינן מיניה כבי הלולא דמיא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמו
נד ע"א התורה מתקיימת במי שמשים עצמו כמדבר מהר"ם שיק במדבר עמ' קנז
נד ע"א וממדבר מתנה וכו' וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' קכג
נד ע"א זכה תאות לבו נתת לו וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סד
נד ע"א חטוף ואכול חטוף ואישתי דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי אגודות אזוב מדברי דף קלב ע"א {כמו שבאולם חתונות בחתונה אחת ראובן ושמעון הם "בעלי הבית" ובחתונה אחרת אין להם שום חשיבות, כך בעוה"ז יש אנשים שחשובים עכשיו ובדור הבא לא יהיו חשובים, ולכן מי שה' חנן אותו בטובות העולם צריך לחטוף ולאכול ולשתות כי אולי אח"כ לא יזכה}
נד ע"א חש בראשו יעסוק בתורה וזאת ליהודה (קצין) שמות עמ' סח
נד ע"א כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנח
נד ע"א כיון שנחלו אל עולה לגדולה ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נשא עמ' קסא
נד ע"א פתח פומיך קרי וכו' ותוריך חיי מהר"ם שיק במדבר עמ' קב, קח
נד ע"ב דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ד, כג
נד ע"ב כיצד סדר משנה, משה למד מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה לו משה וכו' נכנסו כל העם ושנה להן משה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קצב
נד ע"ב מבואר הסדר שלימד משה רבינו את התורה, ומבואר שאהרן למד ממנו את כל התורה וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' ריא
נד. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רסז
נד. אל תקרי למצאיהם אלא למוציאהם בפה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פ, רנב
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות אין כל אומה ולשון שולטת בהן שנאמר חרות א"ת חרות אלא חירות אור גדליהו מועדים דף ז ע"א, נד ע"ג, עח ע"א, שמות דף עג ע"ג
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל אור גדליהו מועדים דף לו ע"ד, פו ע"א, ויקרא-דברים דף קסו ע"א, קצו ע"א
נד. אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל נפש יוסף עמ' רכג
נד. אם אדם משים עצמו כמדבר וכו' תורה ניתנה לו במתנה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעו
נד. אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת ואמרי לה שמסרחת ואוכלת תלמודו מתקיים בידו דברי נפתלי ח"ג עמ' כג
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' יג
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו גל עיני ח"ב עמ' ד, נז
נד. אם משים עצמו כמדבר התורה ניתנת לו במתנה נפש יוסף עמ' קפו
נד. אם משים עצמו כמדבר, התורה ניתנת לו במתנה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קט
נד. אם ערוכה בכל רמ"ח אבריה שמור היא ואם לאו אינה שמורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
נד. אם ערוכה ברמ"ח אברים היא שמורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יח פסוק א
נד. ברוריה אשכחא לתלמידא דגריס בלחישא נפש יוסף עמ' קסח
נד. החש בראשו יעסוק בתורה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קפג
נד. ואם הגס דעתו הקב"ה משפילו דרשות הר"ן (מישור) עמ' י
נד. זכה תאות לבו נתת לו, לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ריב
נד. חזייה להאי תלמיד דגרם בלחישה וכו' הלא כתיב ערוכה בכל ושמורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פ
נד. חטוף ואפול חטוף ואישתי וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפג
נד. חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות דברת שלמה (תשעא) עמ' קעב
נד. לאחר ג' שנים שכח תלמודו גל עיני ח"ב עמ' קפ
נד. לוחות הראשונות לא היה בהם שכחה הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קנב
נד. סם חיים לכל גופו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכו
נד. שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תני נפש יוסף עמ' קסח
נד. תוצאות חטא העגל דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רלט
נד: בא ויושב לשמאל משה, ר"י אומר לעולם אהרן לימין משה חוזר, ורש"י אש דת (תשמח) עמ' נט
נד: דדיה ירווך תמיד מה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא טעם הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קלא, קס
נד: כיצד סדר משנה וכו' אור החיים ויקרא פרק יט פסוק ב
נד: כיצד סדר משנה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קפו
נד: כיצד סדר משנה משה למד מפי הגבורה וכו' אש דת (תשמח) עמ' שטז
נד: כיצד סדר משנהגל עיני ח"א עמ' קע
נד: מהרש"א - שהדיבור בקול רם מביא הרגשה ותנועה לכל האיברים גל עיני ח"ב עמ' קפ
נד: קובץ על יד ירבה ידעי רבנן להא מלתא ועברי עלה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' לד
נד: רב פרידא הו"ל ההוא תלמידי' דהוה תנו לי' ת' זימני אש דת (תשמח) עמ' שטז
נה ע"א ולא מעבר לים היא, לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לב
נה ע"א על הפסוק כי המצוה הזאת וכו' לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא שהכוונה היא ללימוד התורה נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קעד
נה ע"ב יושבי צריפין אין מודדין וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ד
נה. לא בשמים היא לא תמצא התורה במי שמגביה דעתו עליה בשמים וכו' בגסי הרוח וכו' אש דת (תשמח) עמ' קצה
נה: בור שיח ומערה תורת המצרף עמ' רפד
נח ע"א אין התורה מצויה בעוברי ימים מהר"ם שיק במדבר עמ' קיד
נח ע"א לא בשמים אינה מצויה באיסטרלגין מהר"ם שיק דברים עמ' קעד
נח: וכמה עומקו של גיא אר"י אלפים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
סב ע"א בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה - דנכרי לא מחיל אפילו אפחות משוה פרוטה (רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רכז
סב ע"א בן נח נהרג על שוה פרוטה ולא ניתן לחשבון בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קג
סג ע"א תוס' ד"ה מאי דרוש יקרא דשכבי (דוד) דרוש עא דף קמט ע"א-ע"ב ודף קנ ע"ב
סג. אע"פ שאש יורדת משמים מצוה להביא מן ההדיוט זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' סב, קעג, שצג
סג. ואנא נמי תלמיד חבר דמר אנא אש דת (תשמח) עמ' קט
סג. כל המורה הלכה וכו' אור החיים ויקרא פרק י פסוק ט
סג. כל הנותן מתנותיו לכהן אחד ארשות החיים עמ' תקנח
סג. רבא רמי כתיב בלבי צפנתי אמרתיך חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ז ע"ג
סד ע"א האומר שמועה זו נאה מהר"ם שיק ויקרא עמ' כא
סד ע"ב דרך מיל ושינה כל שהוא מפיגין את היין וכו' לא שנו אלא וכו' אבל שתה יותר מרביעית כל שכן שדרך טורדתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנ
סד. כל האומר הלכה זו נאה וכו' מאבד הונה של תורה שנאמר ורועה זונות יאבד הון דברת שלמה (תשעא) עמ' רצט
סד. רש"י ד"ה ורועה זונות, נוטריקון זו נאה דברת שלמה (תשעא) עמ' רצט
סה כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל וכו' ולא אמרו כן בשאר כל המצות שער התפלה (תשמט) שער ניפול פמ"ט
סה ע"א אנן פועלי דיממי אנןשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 149
סה ע"א יזיף ופרע, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 149
סה ע"א כל המתפתה ביינו וכו' מאור החיים (בן עטר) עמ' לד
סה ע"א לא נברא יין אלא לנחם אבלים בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קי
סה. איברא לילא לגירסא או לשינתא דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' ח, סז
סה. המתפתה ביינו וכו' אור החיים בראשית פרק ח פסוק כא
סה. יזיף ופרע תורת המצרף עמ' יב
סה. לא איברי לילה [סיהרא] אלא לגירסא ארשות החיים עמ' תקלח
סה. לא איברי לילה אלא לגירסא נפש יוסף עמ' שלה
סה. לא איברי לילה אלא לשינתא אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמג
סה. לא איברי לילה אלא לשינתא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיט
סה. לא נברא יין אלא לנחם אבלים ארשות החיים עמ' רסו
סה. נכנס יין יצא סוד דולה ומשקה פורים עמ' שעד
סה. נכנס יין יצא סוד זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנד
סה: בג' דברים אדם ניכר ארשות החיים עמ' תקסו
סז: בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא בדרבנן עבדינן עוברא והדר מותבינן אש דת (תשמח) עמ' רעג
סח ע"א שיכור וכו' הרי הוא כפיקח לכל דבריו אלא שפטור מן התפלה, ותוס' ד"ה מסר אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פב, פז
סח ע"ב בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קצב
סט: מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה אם לבינה (פאפא) עמ' תרנד
ע: אדם משים עצמו כמדבר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפ, רמט
ע: יורש [בן] כרעיה דאבוה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ט, פז, רפא, שצה, שצט
ע: רש"י ד"ה על אותו עוון - עוון דנוב עיר הכהנים אש דת (תשמח) עמ' נו
עז ההולך לקבל פני רבו דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
עז ע"א וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נג
עח ע"ב אריא הוא דרביעא עליה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מא
פ ע"ב איתמר ר' חייא בר אשי אמר עושין לחי אשרה וכו' ותוס' ד"ה אבל קורה כתותי וכו' בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ט אות ב
פג ע"ב האוכל כמדה זו וכו' פחות מכאן מקולקל במעיו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מד
פג. זעירא אמר נקרא חוטא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פג. תלמיד אל יורה אלא אם כן רחוק מרבו שלש פרסאות שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
פד. אסור לאדם לומר הלכה זו נאה וזו אינה נאה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק יג
פד. האומר שמועה זו נאה וזו לא נאה מאבד הונה של תורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ג
פה ע"ב בכיסו בכוסו ובכעסו כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' מד
פו דרש רבא מ"ד ישב אדם לפני וגו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש יא
פו ע"א אימתי ישב עולם לפני אלהים בזמן שחסד ואמת מן ינצרוהו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נח עמ' ט, פ' תולדות עמ' כז, פ' ראה עמ' רכט
פו. רבי מכבד עשירים דברת שלמה (תשעא) עמ' סא
צו ע"א כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא בלא תעשה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צא
צו ע"א תוס' ד"ה ימים מהר"ם שיק דברים עמ' מז
צו. וכל 'השמר' 'פן' 'ואל' אינו אלא לא תעשה דברות חיים (תשעה) עמ' כד
צט. מי שמשניא את הבורא על הבריות חייב מיתה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' עז
ק ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' פב
ק ע"ב ואץ ברגלים חוטא וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קצ
ק: אלמלא לא נתנה תורה היינו למדין צניעות מחתולאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מ"ד
ק: אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שלה
ק: אלמלא נתנה התורה לישראל למדנו צניעות מחתול וכו' אם לבינה (פאפא) עמ' שכח, תכז
ק: לולי התורה לומדים צניעות מחתול דולה ומשקה פסח עמ' רמ
קא ע"א מה חדקים הללו מגינין על הפרצה כך טובים שבנו מגינים עלינו דעת קדושים (תשנ) עמ' קא
קג כהן שנמצא בו יבלת דרכי נועם (הרנזון) דרוש א
קד ע"ב מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריא
קד ע"ב שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא לשהות את הטומאה וכו', רבי שמעון אומר מקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך וכו' רבי שמעון היכא קאי וכו' רבי שמעון אומר אפילו חמש עשרה אמה יכנס וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמז
קה ע"א איבעיא להו טמא ובעל מום איזו מהן נכנס וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמט
קיב. רבי שמעון בר יוחאי בקש מר׳ עקיבא שילמדנו תורה וכסרב אמר לו רשב"י אם לא תלמדני אמסרך למלכות הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קסא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US