Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת עירובין (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת עירובין
דפים ב-מו

דפים מז-קה

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 למעלה מעשרים אמה ימעט מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פ
ב ע"א01 למעלה מעשרים אמהישועה ורחמים עמ' פח
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' ויגד יעקב עמ' תרלט
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעט באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצח
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעט וכו'ובגמ' ברית שלום (תעח) דף קלו ע"ד
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעטחיי נפש ח"ד עמ' ט, יט
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעטכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט של"ה (תשנז) - מס' שבת אות צב
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט וכו' מבוי דרבנן תני תקנתא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
ב ע"א01 מבוי שהוא וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 70, חט"ז עמ' 444
ב ע"א01 מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ימעט וכו' ובגמ' ברית שלום (תשסח) עמ' תתפא
ב ע"א02 הרחב מעשר אמות ימעט באר הגולה (הרטמן) הקדמה 23-22
ב ע"א02 והרחב מעשר אמות ימעטתורת העולה (תשעה) עמ' מו
ב ע"א02 יותר מעשר אמות ימעטדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קכח
ב ע"א02 מבוי הרחב מעשר אמות ימעט תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסה הערה 83
ב ע"א02 פתח הוא עשר אמות דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תעח
ב ע"א02 פתח הוא עשרה לענין עירוב באר הגולה (הרטמן) הקדמה 23-22
ב ע"א07 מאי שנא התם דתני פסולה וכו' גנת אגוז (תשעב) אות תכח-תל
ב ע"א08 סוכה דאורייתא תני פסולה מבוי דרבנן תני תקנתא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שטז
ב ע"א10 נפישין מיליה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנא
ב ע"א13 יליף מפתחו של היכל ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שסח
ב ע"א13 ילפינן מפתחו של היכל ויגד יעקב עמ' תרלט
ב ע"א18 אי קדושת היכל ואולם חדא מלתא היאמשך חכמה שמות פ' כו פס' יד
ב ע"א18 אם ההיכל והאולם קדושה אחת להן באר הגולה (הרטמן) הקדמה 26
ב ע"א18 מחלוקת אי קדושת אולם והיכל חדא קדושה היא דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שמ
ב ע"א18 פתח אוה"מ וכו' קדושת אולם לחוד כו' האי במשכן כתיב וכו' לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
ב ע"א18 קדושת אולם והיכל שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכו
ב ע"א25 דכתיב אל פתח אולםפירושי ראשונים
ב ע"א25 אל פתח אולם הבית ותוס'מבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' פז
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיא
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדש אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יב
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 46 ,15
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 393 ,374 ,320, 287 ,268
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןאוצר הכבוד
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 233
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאיקרי משכןדעת שבת עמ' עו בהערה
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאקרי משכן מאיר בת עין (תשסו) עמ' 587
ב ע"א29 אשכחן מקדש דאקרי משכן ומשכן דאקרי מקדש מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"א
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש הדרש והעיון דברים מאמר קסט
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש רסיסי לילה סי' כד (עמ' 30), דובר צדק עמ' 3
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש וכו' אור לשמים (תשסג) עמ' קלג
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש וכו' מגילת סמנים עמ' פז
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שא
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לג, תרומה אות א, ו, כ, ויקרא אות ג, בהעלותך אות ו
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכן שרגא המאיר על התורה עמ' רמז
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' יח
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדש כו' עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנה
ב ע"א29 אשכחן משכן דאיקרי מקדשפרי צדיק לחנוכה אות כג, פקודי אות ב
ב ע"א29 אשכחן משכן דאקרי מקדש בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' לט
ב ע"א29 אשכחן משכן דאקרי מקדש וכו' אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תיז
ב ע"א29 אשכחן משכן דאקרי מקדשקדושת לוי (תרצט) דף כג ע"א
ב ע"א29 דאיקרי מקדש תורת מנחם חנ"ח עמ' 70
ב ע"א29 המשכן נקרא מקדש חכמת התורה שמיני עמ' ז
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן גור אריה שמות פ"ל הערה 230
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קט
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רמח, רעד, רעו, רפג, קצא, תמו, תרכו
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן תורת העולה (תשנב) ח"א פרק ד-ה
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדש משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' צב
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדש תפארת צבי במדבר עמ' קפח
ב ע"א29 מקדש איקרי משכן ומשכן איקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 391
ב ע"א29 מקדש איקרי משכןמשמיע שלום עמ' קט
ב ע"א29 מקדש איקרי משכןתורת העולה (תשעה) עמ' כ, כט
ב ע"א29 מקדש דאיקרי משכן תורת מנחם חנ"ב עמ' 184, 387
ב ע"א29 מקדש דאיקרי משכן וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 390
ב ע"א29 מקדש נקרא אוהל מועד גור אריה ויקרא פ"ד אות ה
ב ע"א29 מקרש אקרי משכן ומשכן אקרי מקדש תורת אביגדור ח"ב עמ' טז
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש ויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שס
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ריח
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש וכו' תורת מנחם חט"ו עמ' 149
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש ומקדש וכו' משכן מכתב מאליהו ח"ד עמ' 294
ב ע"א29 משכן איקרי מקדש מקדש איקרי משכןשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 137 ,74 ,14
ב ע"א29 משכן אקרי מקדש חכמת התורה תרומה עמ' שכ, שכד
ב ע"א29 משכן אקרי מקדש צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקיא, תרנח
ב ע"א29 משכן אקרי מקדש שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפ
ב ע"א29 משכן אקרי מקרש צפנת פענח (תשסו) עמ' שלה
ב ע"א29 משכן דאיקרי מקדש תורת מנחם חל"ז עמ' 219
ב ע"א29 משכן דאקרי מקדש וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 311
ב ע"א29 משכן ומקדש נלמדים זה מזהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנט {לענין משיחתם}
ב ע"א29 משכן מיקרי מקדש ומקדש מיקרי משכןפרדס מרדכי עמ' שצו
ב ע"א29 משכן נקרא מקדש פרפרת משה ח"א עמ' תקטז
ב ע"א29 משכן נקרא מקדש תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעג
ב ע"א31 שלמים ששחטן קודם פתיחת ההיכל פסולין עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלח
ב ע"א33 ושחטו פתח אהל מועד דברי הרב עמ' רפה
ב ע"א36 מקדש אקרי משכן דכתיב ונתתי משכני בתוככםשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קה
ב ע"א רש"י - דתני תקנתא, דתני ימעט ולא תני פסול גנת אגוז (תשעב) אות תכח
ב ע"א רש"י - המקביל להיכל במקדש הוא אוהל מועד שבמשכן גור אריה שמות פכ"ה הערה 145
ב ע"א רש"י - כשנאמר מקרא "ונתתי משכני בתוככם" כבר הוקם המשכן גור אריה שמות פכ"ח הערה 125
ב ע"א רש"י ד"ה תני פסולה וד"ה מבויחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - עירובין א
ב ע"א תוס' - דהו"ל לאשמועינן הכשר מבוי ברישא וכו' תורת מנחם חכ"ו עמ' 157
ב ע"א תוס' ד"ה אשכחן שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קנח
ב ע"א תוס' ד"ה מבוי - ולהכי פריך בגמרא שפיר טפי מאי שנא סוכה דתגי פסולה גנת אגוז (תשעב) אות תפח
ב ע"א תוס' ד"ה סוכה - ימעט לכתחילה ובדיעבד כשר גנת אגוז (תשעב) אות תכח
ב ע"א רשב"א - להושיב מזבח פנימי באולםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעו
ב ע"ב בין לרבנן ובין לר"י לילפו מפתח שער החצרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פה ע"א
ב ע"ב ואב"ע כי כתיב קלעיםאמרי יוסף שמות דף קסג ע"א
ב ע"ב רבי יהודה מכשיר עד מ' או נ' אמה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריב
ב ע"ב בשלמא לבר קפרא גוזמא חכמה ומוסר ח"א עמ' קסט
ב ע"ב בשלמא לבר קפרא גוזמא אלא לרבי יהודה וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעא
ב ע"ב בר קפרא גוזמאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שלט
ב ע"ב גוזמא בעלמא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעג
ב ע"ב גוזמא בעלמא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכו {בענין שקר בגוזמאות}
ב ע"ב הכשר מבוי בש"א לחי וקורה ובה"א לחי או קורה צלח רכב עמ' תמ
ב ע"ב אתנייה צריך למעט אסף המזכיר (מאזוז) מע' א אע"פ
ב ע"ב ריטב"א ד"ה פתח אולם הבית לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
ג ע"א09 אם יש לה אמלתרא אפי' גבוה יותר קכ' אמה אי"צ למעט לקוטי שיחות ח"ה עמ' 456
ג ע"א09 אם יש שם מילתא דתמיהא כגון אמלתרא אפילו למעלה מעשרים אמה שלטה בה עינא דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שצט
ג ע"א24 למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע משום דלא שלטא ביה עינא באמונה שלמה עמ' רפב
ג ע"א24 למעלה מעשרים אמה וכו' משום דלא שלטא ביה עינאפרי צדיק פורים אות ב
ג ע"א24 למעלה מעשרים אמה לא שלטא ביה עינאתורת העולה (תשעה) עמ' מה
ג ע"א24 למעלה מעשרים דלא שלטת ביה עינא אור לשמים (תשסג) עמ' לג
ג ע"א24 מבוי שגבוה למעלה מב' אמה פסולה משום שלא שלטה בה עינא ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שסח
ג ע"א37 כיון דקא חשיב איה ליה קלא שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלח
ג ע"א37 מקצת קורה בתוך כ' ומקצתה למעלה מס אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעד
ג ע"א37 מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשריםחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ד אות ד
ג ע"א40 אמרי' קלושאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף לב ע"א, לד ע"א-ע"ב
ג ע"א43 מבוי דלרבים מדכרי אהדדי תהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה מד
ג ע"א43 רבים מדכרי אהדדי ערבי נחל (תשסד) עמ' תשיג
ג ע"א43 רבים מידכרי אהדדי ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצז
ג ע"א50 אמרי אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' נו
ג ע"א50 אמרי אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא ילקוט עטרת צבי עמ' קג
ג ע"א50 קדירא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא דברי דוד (טשורטקוב) עמ' מו
ג ע"א50 קדירה דבי שותפי שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קיב
ג ע"א50 קדירה דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ד אות ה
ג ע"א50 קדירה דבי שותפי לא קרירי ולא חמימי שבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק א
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רלא
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמב
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא אוצרות חיים שבת עמ' קטז
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ס
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אחרי ו
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפא
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' כ
ג ע"א50 קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראשארית מנחם - מאמרים עמ' קלט
ג ע"א50 קדירא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא לחמי תודה דף מג ע"ב
ג ע"ב01 חלל סוכה תנן גנת אגוז (תשעב) אות קסז
ג ע"ב01 חלל סוכה תנן דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מט
ג ע"ב11 אמה של ו' טפחיםטוב טעם שמות עמ' רב
ג ע"ב11 באמות בת ששה טפחיםכסף נבחר (תשסג) עמ' סד {אמות היכל היו בת ו'}
ג ע"ב19 רבי אומר אומר אני זכור לאברהם (וייס) פ' תזריע
ג ע"ב19 רבי אומר אומר אני אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הענוה סי' א
ג ע"ב35 אלא הללו שוחקות והללו עצבותשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 121
ג ע"ב35 הללו שוחקות והללו עצבות זבחי צדק (דיסקין) עמ' רצ
ג ע"ב35 הללו שוחקות והללו עצבותס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צ
ג ע"ב35 טפח שוחק טפח עצב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 587
ג ע"ב35 כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבותמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ח ע"א
ג ע"ב35 שני סוגי טפח שוחק ומצומצם ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריב
ד ע"א17 זרת, רש"י - חצי אמה הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק טז
ד ע"א21 כל שיעורי המצוות מסיני ניתנותורת העולה (תשעה) עמ' תו
ד ע"א21 שיעור מסיני ניתן תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק לט
ד ע"א21 שיעורים הלכה למשה מסיני תורת מנחם חלק ס עמ' 91
ד ע"א21 שיעורין הלכה למשה מסיני אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תריד
ד ע"א21 שיעורין הלכה למשה מסיני אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיג
ד ע"א21 שיעורין הלכה למשה מסיני מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרו
ד ע"א21 שיעורין הלמ"מ ויגד יעקב עמ' תשמה
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפד
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצ
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שם עולם (תשסו) עמ' א
ד ע"א21 שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני שיעורין דאורייתא הוא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצ, תמא
ד ע"א22 מחיצות הלכה למשה מסיני פניני יחזקאל עמ' רמד
ד ע"א22 שיעורין דאורייתא היא דכתיב ארץ חטה ושעורה וכו' להורות נתן ויקרא עמ' שנו
ד ע"א23 ארץ חטה ושעורה וכו' כל הפסוק נאמר לענין שיעורים להורות נתן בראשית עמ' כג
ד ע"א24 כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו' שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא כמגע ובמשא וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רכב
ד ע"א24 כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר נאות דשא (תשסח) עמ' קג
ד ע"א24 כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסד
ד ע"א24 כל הפסוק לשיעורין נאמר שכל שיעורי' כזתיםתורת יחיאל דברים עמ' קיז
ד ע"א24 כל הפסוק כולו לשיעורים, ורש"י זאת ליעקב דברים עמ' קצב
ד ע"א25 הנכנס לבית המנוגע בי חייא ח"א עמ' רעו
ד ע"א רש"י - שיעור אכילת פרס הוא ארבע ביצים גור אריה ויקרא פי"ד הערה 221
ד ע"א תוס' ד"ה גפן ברית שלום (תעח) דף קלד ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה גפן ברית שלום (תשסח) עמ' תתסב
ד ע"ב02 שיעורן ברימונים זבחי צדק (דיסקין) עמ' רסד
ד ע"ב07 הילכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי ויואל משה מאמר ב סי' פט עמ' רצב
ד ע"ב08 אסמכתא בעלמא כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 71
ד ע"ב08 חציצה פוסלת בטבילהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריז
ד ע"ב11 במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו עולה בהןראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות כח
ד ע"ב11 כל בשרו במים שכל גופו עולה בהן משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלה
ד ע"ב11 מים שכל בשרו עולה בהם תורה בציון עמ' שסז
ד ע"ב11 מים שכל גופו מתכסה בהם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' מב
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהםנפש החיים (תשמג) עמ' 49
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן שיחות ר' ראובן עמ' ג
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חל"ט עמ' 152
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום ג' אמותמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף פה
ד ע"ב11 מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמה
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חט"ו עמ' 50, חכ"ד עמ' 228
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חל"ז עמ' 142
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חמ"ה עמ' 231, 240
ד ע"ב11 שכל גופו עולה בהן תורת מנחם חנ"ג עמ' 261
ד ע"ב12 אמה על אמה ברום ג' אמות תורת מנחם חלק מ עמ' 303
ד ע"ב13 מי מקוה מ' סאה חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יומא ג
ד ע"ב13 מקוה וכו' מ׳ סאה מאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשסט
ד ע"ב13 מקוה טהרה שיעורו מ' סאה נצח ישראל (הרטמן) עמ' קפז
ד ע"ב17 דתניא ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו וזהו שער תשובה מיראה עמ' לה
ד ע"ב17 שערו וכו' את הטפל לבשרו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 179
ד ע"ב18 את - הטפל ישמח חיים (תשסה) מע' א אות קב
ד ע"ב18 את בשרו את הטפל לבשרו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קל*
ד ע"ב18 את בשרו הטפל לבשרו חכמת התורה תולדות עמ' רכ
ד ע"ב18 את בשרו הטפל לבשרו תורת מנחם חנ"ב עמ' 280, חנ"ג עמ' 465
ד ע"ב18 את הטפל לקוטי שיחות ח"י עמ' 189
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו משמרת איתמר (תשסז) עמ' תלט
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו שרגא המאיר על התורה עמ' רלב
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו תורת מנחם חלק לג עמ' 318, 356, חלק לד עמ' 159
ד ע"ב18 את הטפל לבשרו לרבות השיער גור אריה בראשית פ"ד אות ג
ד ע"ב18 'ורחץ את בשרו במים' 'את' הטפל לבשרו עטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לסוכות אות א
ד ע"ב18 ורחץ את בשרו לרבות שערו אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנז, ח"ו עמ' קכז
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רנב
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו את הטפל לבשרופרי צדיק תרומה אות ט
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו וכו' וזהו שער תורת מנחם חי"ט עמ' 180, חכ"ו עמ' 108
ד ע"ב18 ורחץ את כל בשרו וכו' שערו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 245
ד ע"ב18 ורחץ במים את בשרו את הטפל לבשרו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 39
ד ע"ב21 ד"ת רובו ואינו מקפיד אינו חוצץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עח
ד ע"ב21 דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ להורות נתן ויקרא עמ' קעה
ד ע"ב22 דבר חוצץ אם מעט ואם הרבהשערי תשובה אגה"ת אות נג
ד ע"ב27 אין גוזרין גזרה לגזרה באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 117
ד ע"ב30 אמות הבנין באמה בת ששה טפחים צפנת פענח (תשסו) עמ' קיא
ד ע"ב30 ר' יהודה ס"ל אמת בנין בת ששה אמת כלים באמה בת חמשה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנד
ד ע"ב34 גוד ולבוד ודופן עקומה הלכה למשה מסיני לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
ד ע"ב34 כי אתאי הילכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה צלח רכב עמ' תכו
ד ע"ב רש"י - אמת כלים, כגון אמות הארון והמזבחות והשלחן צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנד
ד ע"ב רש"י - דבש האמור בתורה הוא דבש תמרים גור אריה ויקרא פ"ב הערה 107
ד ע"ב רש"י - מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ל
ד ע"ב רש"י ד"ה רובו תשובה מיראה עמ' לה
ד ע"ב תוס' ד"ה דבר תשובה מיראה עמ' לה
ה ע"א מבוי שנפרץ מצדו כלפי ראשובריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ד, ו, ז [הלכה]
ה ע"א ואי בד' היכי משכחת להבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
ה ע"א רש"י ד"ה מתיר פרצה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
ה ע"א תוס' ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק ד [הלכה]
ה ע"ב ספק דרבנן להקלבני יששכר (תשמג) ח"א דף נט ע"א (בהגה ב)
ה ע"ב רש"י ד"ה אינו דיןבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
ה ע"ב רש"י ד"ה ד' אמות, לחי הבולט ד"א אינו עולה משום לחי, דבמחשבה לא מצינן לאפוקי מתורת כותלחיי נפש ח"ב עמ' קלז
ה ע"ב רש"י ד"ה ד"אבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ג [הלכה]
ה ע"ב רש"י ד"ה פחותבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק ד [הלכה]
ה ע"ב תוס' ד"ה ק"ו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
ו ע"א04 דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי הר המוריה עמ' קב
ו ע"א04 פתחא בקרן זוית לא עבדי אינשיחיי נפש ח"ב עמ' קלח
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר כתונת פסים (תשעא) עמ' סו
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר לדור ולדורות ח"א עמ' שלא
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר לקוטי שיחות ח"א עמ' 262, חי"ט עמ' 314, חכ"ב עמ' 425
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר תורת מנחם חל"ז עמ' 65
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר תורת מנחם חלק לד עמ' 217
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר תפארת צבי ויקרא עמ' רנד
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדר ורש"י תורת מנחם חלק מ עמ' 327
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדרחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שנ
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר בה גדרמשיבת נפש עמ' ריג
ו ע"א08 בקעה מצא וגדר שם גדר תורת מנחם חט"ז עמ' 283, חכ"ג עמ' 64
ו ע"א08 בקעה מצא וגדרה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצה, תיב
ו ע"א08 בקעה מצא וגדרהפחד יצחק שבועות מאמר מא
ו ע"א08 רב בקעה מצא וגדר בה גדר משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריא
ו ע"א08 רב בקעה מצא וגדר בה גדר תורת מנחם חנ"ג עמ' 61
ו ע"א08 רב בקעה מצא ועשה לה גדר דעת תפלה עמ' תמב
ו ע"א08 ורב בקעה מצא וגדר בה גדר ישראל קדושים עמ' 5
ו ע"א08 רב בקעה מצא בה וגדר בה פאר יעקב ח"ב עמ' תתסח
ו ע"א08 רב בקעה מצא וגדר בה גדר לקוטי שיחות חל"ה עמ' 168
ו ע"א10 מבוי עקוםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט [הלכה]
ו ע"א20 צוה"פ מכאן ולחי וקורה מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ז ס"ק א או"ק א [הלכה]
ו ע"א רש"י - רה"ר שמצויין בה ששים רבואכרם טוביה עמ' רכד
ו ע"א רש"י ד"ה רה"ר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
ו ע"א רש"י ד"ה רשה"רבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג, סי' ג ס"ק ג או"ק [א] בהוספה, סי' יב ס"ק ג, ד [הלכה]
ו ע"א רש"י ד"ה תורתו כסתוםבריתי יצחק עירובין סי' יב מכתב ב [הלכה]
ו ע"א תוס' - אפשר לצמצם ביד"ש גור אריה שמות פ"ל הערה 101
ו ע"א תוס' ד"ה וספק משיב צדק סי' נג (עמ' 33)
ו ע"א תוס' ד"ה וספק נוה צדק דף ה ע"ג
ו ע"א תוס' ד"ה כיצדבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב01 מי שיש לו שתי בתיםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה, סי' טז ס"ק ה [הלכה]
ו ע"ב04 וחכ"א אין מערבין רשה"ר בכךבריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ה [הלכה]
ו ע"ב06 והא אמר ר' יוחנן ירושלים אלמלא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה, סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב07 אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רה"ר, ורש"י רנת יצחק ישעיה עמ' רלח
ו ע"ב07 ירושלים אילמלא דלתותיה נעולות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים לחמי תודה דף קב ע"ב
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רצב
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילהדברי שמואל (תשנח) עמ' כד, קח, קסו
ו ע"ב07 ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלותדברי שמואל (תשיג) עמ' יד, צו
ו ע"ב07 רה"ר אינו ניתר אלא בדלתות שמחה לאיש (אלישר) דף ה ע"א
ו ע"ב09 אבולי דמחוזא וכו' חייבים עליהם משום רה"ר המאור הגדול (גר"א) עמ' תקפג
ו ע"ב09 הני אבולי דמחוזא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנו
ו ע"ב09 הנך אבולי דמחוזיבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
ו ע"ב11 מבואות המפולשות לרה"רבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה[א] בהוספה, סי' ב ס"ק ב או"ק ד (ד), סי' ג ס"ק ג או"ק [ד] בהוספה [הלכה]
ו ע"ב28 ראויות לנעולבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [ח] בהוספה [הלכה]
ו ע"ב34 בכל מקום מחלוקת בית שמאי ובית הלל הלכה כב"ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תר
ו ע"ב34 בענין מחלוקת ב"ה ב"ש כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 70
ו ע"ב34 הלכה בבית הלל ככר לאדן (תקסא) דף קלב ע"ב
ו ע"ב34 העושה כדברי ב"ש עושה דברי ברוך ח"ב סי' יא אות ט
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כבית שמאי חקל יצחק (תשסג) עמ' תמה
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה וכב"ה עושהארז ישעיהו דף יד
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה כדברי ב"ה עושה וכו' אור ישראל (תרס) דף מו ע"א
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושהאמרי בינה (אש) דף עא ע"ד
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 301
ו ע"ב34 הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה כדברי בית הלל עושה אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
ו ע"ב34 לעולם הלכה כבית הלל והרוצה לעשות כב"ש עושה וכו' מבשרת ציון ח"א עמ' פב
ו ע"ב34 לעולם הלכה כבית הללאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצ
ו ע"ב35 ההולך כחומרי ב"ש וב"ה - כסיל ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק א
ו ע"ב35 העושה כחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מו
ו ע"ב35 העושה מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קנה
ו ע"ב35 העושה מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך אור חדש (הרטמן) פ"א אות 124
ו ע"ב35 הרוצה לעשות מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר והכסיל וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסו
ו ע"ב35 כחומרי בית הלל ובית שמאי הוא כסיל ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק א
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה - הכסיל בחושך הולך מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תנו, תסו
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולךשפע חיים ח"ו עמ' קיא
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב וכו' +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קיז
ו ע"ב35 מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קיז
ו ע"ב35 מי שעושה תרי קולי דסתרי נקרא רשע עצי חיים - מועדים עמ' ש
ו ע"ב35 מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך ערבי נחל (תשסד) עמ' תכח, תפז
ו ע"ב35 מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה וכו' הכסיל בחשך הלך תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק צט הערה קכה
ו ע"ב35 עושה מקולי ב"ש ומקולי ב"ה רשע מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תצט
ו ע"ב39 יצתה בת קול שהלכה כבית הלל כתונת פסים (תשעא) עמ' רג
ו ע"ב39 לאחר שיצאה בת קול שהלכה כבית הלל תורה בציון עמ' תכג
ו ע"ב תוס' ד"ה והאמרבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק א, ס"ק ב או"ק א, ס"ק ג או"ק ד, ס"ק י או"ק ג, סי' טז ס"ק ד [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה וכי תימהבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ב ס"ק ב או"ק ב, וס"ק ו, ט, סי' יב מכתב א, סי' טז ס"ק ב, ג, סי' יט ס"ק י טעם ד [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן - לאחר בת קול הלכה כבית הלל וכו' י"ל משום דבית שמאי מחדדי טפי תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יז
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן שם ישראל עמ' שכח
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן - הוצרך לבת קול דהלכה כב"ה כיון דב"ש מחדדי טפידובר צדק (זילבר) עמ' קיג
ו ע"ב תוס' ד"ה כאן - לא יצאה אלא לכבודו תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו
ז ע"א01 אין משגיחין בבת קול אגרות הראיה כרך ב אגרת תסז(קא), תרצ (רצה); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נ {גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע}
ז ע"א10 הלכה ואין מורין כן תורת מנחם ח"ט עמ' 62
ז ע"א12 כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא דסתרי אהדדי וכו' אבל היכא דלא סתרי אהדדי עבדינו אור ישראל (תרס) דף מו ע"א
ז ע"א12 כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא דסתרי אהדדי, כגון שדרה וגלגלת, אבל היכא דלא סתרי עבדינן אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
ז ע"א12 לא עבדינן כחומרי דבי תרי משיב צדק סי' פד (עמ' 49)
ז ע"א19 היכא דלא סתרי אהדדי עבדינןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שח
ז ע"א29 מחלוקת בסרטיה מכאן וכו'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק ו [הלכה]
ז ע"א32 לחי מכאן וצוה"פ מכאןבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' ג ס"ק ו או"ק [ד] בהוספה [הלכה]
ז ע"א40 הא דרב יהודה דשמואל היא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ז ע"א רש"י - כל האילן קרוי אתרוג שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מז
ז ע"א רש"י ד"ה אתרוגאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תב
ז ע"א תוס' ישנים - יש חילוק בין טריפות אדם לטריפות בהמה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סד
ז ע"ב מבוי שנכנס לתוך החצרבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ב [הלכה]
ח ע"א מרימר פסיק סורא באוזלישמחה לאיש (אלישר) דף יא ע"א [הלכה]
ח ע"א מבוי שכלה לרחבה - פירצות זו כנגד זובריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
ח ע"א חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזובריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ד, ס"ק ט, ס"ק י או"ק ה [הלכה]
ח ע"ב מבוי העשוי כנדלבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ב, סי' יב מכתב ב [הלכה]
ח ע"ב אין מניחים הקורה באלכסוןבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
ח ע"ב נעץ שתי יתידותבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ב [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה ולרבהבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ג [הלכה]
ח ע"ב רש"י ד"ה קורה משום מחיצהבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה הכלבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
ח ע"ב תוס' ד"ה מניחבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה, סי' יג ס"ק ז [הלכה]
ח ע"ב רשב"א - אין שני הפכים משמשים בנושא אחד באר שרים פרשת שמות דרוש ז אות ג
ט ע"א01 פחות משלושה אין צריך להביא קורה צדקת הצדיק סי' קפו
ט ע"א17 בין לחייםבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ב, סי' יג ס"ק ח [הלכה]
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא אילנא דחיי (תשסז) עמ' קסו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא ארץ צבי (תשע) עמ' קנז
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שעו, תקנה
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא דברי יואל פ' תולדות דף תקנט ע"א28, פ' וישב דף רכח ע"א, פ' ויגש דף תפג ע"ב, פ' ויחי דף תקו ע"א
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא דרכי צדק עמ' שכח
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא חיים שיש בהם אבות עמ' קיד
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רנז
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא כתונת פסים (תשעא) עמ' שסז
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תכו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא מלכי בקודש (תשסב) עמ' קנא
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קנג
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא כו' ערבי נחל (תשסד) עמ' טו, תמד
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאדבר טוב (רוזנברג) עמ' שכו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאפרדס מרדכי עמ' שצו
ט ע"א28 יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 240
ט ע"א28 יציבא בארעא וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכו
ט ע"א28 יציבא בארעאבני יששכר (תשמג) ח"א דף קל ע"ב
ט ע"א29 מצא מין את מינו תורת מנחם חכ"ט עמ' 37
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעור ברכת טוב (עפשטיין) עמ' שו, שטו
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעור עירין קדישין השלם עמ' קפז, רא, רנב
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעור תהלה לדוד (והרמן) פרק לח פסוק ד הערה ז
ט ע"א29 מצא מין את מינו וניעורבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ב [הלכה]
ט ע"א29 מצא מין את מינו ונעור עת האוכל עמ' 236 (סי' ח), רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' רלט
ט ע"א33 מבוי שרצפו בלחייןבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד [הלכה]
ט ע"א רש"י ד"ה דמנכריבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ב [הלכה]
ט ע"א תוס' ד"ה לרשב"גבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
ט ע"ב לחי הנראה מבפנים ושוה מבחוץ כשר עטרת ישועה (תשסד) אות טז להו"ר בנוסח הושענות
ט ע"ב חצר קטנה שנפרצה במלואה לתוך הגדולה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תצד
ט ע"ב גיפופי קטנה נכנסים לגדולהבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ב, ג [הלכה]
ט ע"ב רש"י ד"ה וצריך לחיבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ג [הלכה]
ט ע"ב רש"י ד"ה נראה בחוץבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד [הלכה]
ט ע"ב תוס' ד"ה כותלבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ד או"ק א, וב"דברים המבוארים" או"ק א, ז, וס"ק ה או"ק א, ו [הלכה]
י ע"ב אתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה מצווה ועושה ח"א עמ' תכו
י ע"ב אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק א [הלכה]
י ע"ב דאתי אוירא מהאי גיסא ואוירא מהאי גיסא אמרי קדוש (תשסא) עמ' רל
י ע"ב ויעשה פס אמה וירחיק אמהבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
י ע"ב וליחוש דילמא עייל בפתחא זוטאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ה, ו [הלכה]
י ע"ב עור העסלא וחלל שלו מצטרפין בפתח המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכח
י ע"ב א"ל אביי לרב דימי מי פליגיתו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצד
י ע"ב רש"י ד"ה מרחיק וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
י ע"ב תוס' ד"ה ואצבעיים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
י ע"ב תוס' ד"ה ועושה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
יא ע"א כי תניא ההיא בפיתחי שמאידברי שמואל (תשנח) עמ' לט, מד, מז
יא ע"א פתחי שמאיבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
יא ע"א פתחי שימאי פתחין שוממין דעת תפלה עמ' יא בהערה
יא ע"א ר"י ור"ל בדין נעץ ד' קונדיסין ומתח זמורה ורש"י בד"ה ואף ר"י סבר לה כרב ותוס' שמחה לאיש (אלישר) דף יא ע"ב
יא ע"א דאמר ר"ל משום ר"י בר' חנינא וכו' הא דידיה הא דרביה מגילת סמנים עמ' סז
יא ע"א תוס' ד"ה אילימאבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ז, ח [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה אילימא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כה
יא ע"א תוס' ד"ה איפכא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
יא ע"ב כיפהבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק א [הלכה]
יא ע"ב ושוין שאם יש ברגליה י' חייבתבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ד [הלכה]
יא ע"ב פטור ממזוזהבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ג [הלכה]
יא ע"ב רש"י ד"ה מן הצדבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ג [הלכה]
יב ע"א רב ששת היה תלמידו של רב דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז
יב ע"א 'מודים', מכלל דפליגי אמרי נועם (מועדים) סי' ט לל"ג בעומר
יב ע"א לשון ים קאמרת קל הוא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
יב ע"ב וכי ככר זה עשה אותה לדה"י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רטו
יב ע"ב הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייבבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק א [הלכה]
יב ע"ב מי שיש לו שני בתיםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ו [הלכה]
יב ע"ב תוס' ד"ה ובתיםבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ו [הלכה]
יג ע"א03 אר"ע לא אמר ר"י דבר זה וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' נז
יג ע"א04 לא אמר ר' ישמעאל דבר זה תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קט, קלז, ח"ב עמ' קיב
יג ע"א04 לא אמר ר' ישמעאל דבר זה, ורש"י תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קצז, רנד
יג ע"א09 ר"ע אמר לחדד התלמידיםמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
יג ע"א09 כדי לחדד את התלמידים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקלג
יג ע"א09 לא אמרה רבי עקיבא אלא לחדד בה התלמידים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסו הערה 88
יג ע"א09 לחדר בה את התלמידים דברי חנינא - ת"ת עמ' ה, כא, כד
יג ע"א12 תלמיד אחד לפני ר"ע אינו אלא ר"מ דובר צדק עמ' *9
יג ע"א13 אלא ר"מ ששימש את ר' ישמעאל ואת ר"ע וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה, סי' לו אות ז, סי' ט אות ג
יג ע"א13 ר"מ למד תורה אצל ר"ע ביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק ו
יג ע"א13 רבי מאיר ששימש את רבי ישמעאל ואת רבי עקיבא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפד
יג ע"א14 א"ר מאיר כשהייתי אצל ר"י הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו וכו' מגילת סמנים עמ' קח
יג ע"א17 א"ר יהודה וכו' כשהייתי לומד תורהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנא
יג ע"א18 א"ר מאיר כשלמדתי תורה אצל ר"ע הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו לב אריה פרשת במדבר אות יט
יג ע"א18 אר"מ כשהייתי לומד תורה אצל ר"ע וכו' לבלר אני וכו' שמא אתה מחסר אות א' וכו' ורש"י ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפ
יג ע"א18 כשהייתי לומד תורה אצל ר"ע הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ורש"י ברית אברהם (בושערה) דף צח ע"ד
יג ע"א19 הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו וכו' הוי זהיר במלאכתך וכ' נמצא אתה מחריב את העולם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסח, תתרנג, תתרנו
יג ע"א20 אמר רבי ישמעאל לר"מ וכו' שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו מצווה ועושה ח"ב עמ' תשלא
יג ע"א20 וכשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני מצווה ועושה ח"א עמ' ריט, תקמה, תרכ
יג ע"א20 וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך וכו' אפילו מיחש לזבוב נמי וכו' דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' נה
יג ע"א20 וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי וכו' וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת אמור ב
יג ע"א21 א"ל בני מה מלאכתך א"ל לבלר אני א"ל הזהר בני וכו' עירין קדישין השלם עמ' תקנה
יג ע"א21 אמר רבי מאיר חכם וסופר לבלר אנינטריקן (תשעד) עמ' רי
יג ע"א21 אמרתי לו לבלר אני נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ג
יג ע"א21 בני מה מלאכתך וכו' הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים וכו' נמצאת מחריב את כל העולם כולו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רנח
יג ע"א21 בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני וכו' הוי זהיר במלאכתך וכו' שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ס-סב
יג ע"א21 מה מלאכתך אמרתי לו לבלר א"ל בני הזהר וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלז
יג ע"א21 ר' מאיר היה לבלרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כט
יג ע"א21 ר"מ היה לבלר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
יג ע"א22 אחריות בכתיבת סת"ם אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' מ
יג ע"א22 בני הוי זהיר במלאכתך חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קפא
יג ע"א22 בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים וכו' להורות נתן דברים עמ' שיט
יג ע"א22 בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים וכו' נמצאת מחריב את כל העולם כולו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' ע
יג ע"א22 בני הזהר במלאכתך שמלאכת שמים היא מגדל עוז (תשעח) עמ' תקפא
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך וכו' אפילו מיחש לזבוב נמי וכו' דרשות מנחת יצחק עמ' רנט
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך שמלאכת שמים דובר צדק עמ' *7-6
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רמב
יג ע"א22 הוי זהיר במלאכתך, ותוס' ד"ה או אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנג
יג ע"א22 הזהר במלאכתך שמלאכת שמים היא אגרא דכלה ח"א עמ' תקיב
יג ע"א22 הזהר במלאכתך שמלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ד אות ט
יג ע"א23 אם אתה מחסר או מייתר אות אחתדורש לציון (בריל) עמ' 9
יג ע"א23 אם חסר אות אחת ערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיב {אם חסר אות הס"ת פסול}
יג ע"א23 שאם אתה מחסר או מייתראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' כב
יג ע"א23 שמא אתה מחסר אות א' או מייתר אות א' נמצאת מחריב את כל העולם כולו שיחות ר' ראובן עמ' קפו
יג ע"א23 שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פז
יג ע"א23 שמלאכתך מלאכת שמים שמא אתה מחסר אות אחת וכו' אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנו, שסא
יג ע"א24 המחסר בכתיבה או המוסיף בכתיבה מחריב את העולם באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 9
יג ע"א24 מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מח
יג ע"א24 מחסר אות אחתילקוט הגרשוני ח"א דף מד
יג ע"א25 דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל דובר צדק עמ' *7
יג ע"א27 וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו והלא אמרה תורה כתב שיכול למחות אגרות הראיה כרך ג אגרת תתח (פו-פז) {למטרת מחיית עמלק צריכים רק מחיקה כוחנית}
יג ע"א28 כתב שיוכל להמחות פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכה, קפו
יג ע"א28 כתב שיכול למחות דובר צדק עמ' *8
יג ע"א30 לא מבעיא בחסרות ויתרות דבקי אנא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרנד, תתרנד הערה 120
יג ע"א31 אלא אפילו מיחש לזבוב נמי דילמא אתי ויתיב אתגיה דדל"ת דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו שאני מטיל לתוך הדיו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכז
יג ע"א31 מיחוש לזבוב וכו' ילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה
יג ע"א31 ר' מאיר חייש לזבוב דילמא אתי ויתיב אתגיה דדל"ת אמרי נועם (מועדים) סי' א לשבועות [מבן המחבר]
יג ע"א31 ר"מ חייש לזבוב דלא ליתי וליתיב אתגיה דדל"ת עטרת ישועה (תשסד) אות סג, קטו לשבועות
יג ע"א35 שימוש אשימוש לא קשיא דברי חנינא - ת"ת עמ' כג
יג ע"א36 אתא לקמי' דר"י וגמר גמרא והדר אתא לקמי' דר"ע וסבר סברא ורש"י תורת מנחם חנ"ט עמ' 182
יג ע"א36 אתא לקמיה דר"ע נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כ
יג ע"א37 וגמר גמרא דברי חנינא - ת"ת עמ' י
יג ע"א40 מוחקין לסוטה מן התורה במגילת סוטה צמח דוד (סקאליע) עמ' כז
יג ע"א רש"י ד"ה והדר דברי חנינא - ת"ת עמ' ז
יג ע"א תוס' ד"ה אבל להורות נתן דברים עמ' קנב
יג ע"א תוס' ד"ה אבל תורהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
יג ע"א תוס' ד"ה אבל - אפילו כתב סופר לשמה, אם לא שמע מפי הבעל כתוב פסול, פירוש, דכל שלא שמע מפי הבעל הו"ל סתמא ערבי נחל (תשסד) עמ' תסז
יג ע"ב06 שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרה
יג ע"ב06 אין בדורו כרבי מאיר מאיר בת עין (תשסו) עמ' 587
יג ע"ב06 אין בדורו של ר' מאיר כמותושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנא
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותו בנין שאול עמ' טז
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותו כו' לא יכלו חביריו לעמוד כו' שמנהיר עיני חכמים וכו' לקוטי שיחות ח"ט עמ' 202, חי"ב עמ' 123, 67, חי"ד עמ' 107, חי"ח עמ' 75
יג ע"ב06 אין בדורו של ר"מ כמותומצוה ולב ח"ב עמ' 148
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם לקוטי שיחות חי"ח עמ' 197
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולםדרך מצותיך (חב"ד) דף פא ע"ב {מדוע לא נאמר "מי שאמר והיה העולם יודע"}
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם קריאה בקריה ח"א עמ' שח
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסז
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כר"מ מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"ב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר' מאיר כמותו וכ' שלא יכלו חביריו לרדת על סוף דעתו בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' צח
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו ולא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו תפארת צבי במדבר עמ' קכז
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו' מגילת סמנים עמ' לב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו'ברית אברהם (בושערה) דף ח ע"ג וע"ד
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותואור הצבי עמ' 254
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו תורה בציון עמ' קכב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' על טהור טמא ומראה לו פנים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנד, תנה
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תנז, תסב
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' שהיה מטהר השרץ בק"ן טעמים ראשית דעת (קורח) סי' יח
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמישים טעם וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פג
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו' על טהור טמא ומראה לו פנים מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ואתחנן יג
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' שאין בדורו של רבי מאיר כמותופרדס מרדכי עמ' קנג
יג ע"ב06 גלוי וידוע לפני מי שאמראוצר הכבוד
יג ע"ב06 גלוי וידוע שאין בדורו כר"מ וכו' לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי לב אריה פרשת ויגש אות יב
יג ע"ב06 גלוי וידוע שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לג
יג ע"ב06 גלוי וידוע שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' דש
יג ע"ב06 ר"מ אין בדורו כמותו תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' *7, 80
יג ע"ב06 ר"מ אין בדורו כמותופרי צדיק וישלח אות א
יג ע"ב06 ר"מ וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' יד
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו' גלגולי נשמות (תשסא) [סי' ב ס"ק נב]
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותו ומ"מ לא קבעו הלכה כמותו מפני שלא יכלו חביריו לעמוד בסוף דעתו דברי יונה ח"א עמ' רעב
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותו ומ"מ לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו תהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה ג
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותודרשות שבט הלוי ח"א עמ' רח, רלו, רלח
יג ע"ב06 שאין בדורו של ר"מ כמותוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב07 ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יא, טז
יג ע"ב07 ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנב
יג ע"ב07 ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו בי חייא ח"ב עמ' דש
יג ע"ב07 לא קבעו הלכה ברבי מאיר לפי שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתופני חיים (פלג'י) עמ' שט ע"ב
יג ע"ב07 לא קבעו הלכה כמותו וכו' שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקלז
יג ע"ב07 מפני מה לא נקבעה הלכה כרבי מאיר גנא דפלפלי עמ' תיג
יג ע"ב07 מפני מה לא קבעו הלכה כמותו וכו' מבשרת ציון ח"א עמ' י
יג ע"ב07 מפני מה לא קבעו הלכה כר"מ, בן יהוידעקריאה בקריה ח"א עמ' שח
יג ע"ב07 ר"מ וכו' שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' יד
יג ע"ב08 לא יכלו חביריו לירד לסוף דעתו של ר"מ דברי אש (כץ) עמ' רמא, שמ
יג ע"ב08 לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתואשל חיים ח"א עמ' קסב
יג ע"ב08 לא ירדו חבריו לסוף דעתו של ר"מ, ותוספות חדשיםקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
יג ע"ב08 לא מצי למיקם אליביה, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסז
יג ע"ב08 לא עמדו חבריו על סוף דעתו גור אריה בראשית פי"ח הערה 195
יג ע"ב08 לא עמדו חבריו על סוף דעתו של רבי מאיר להורות נתן בראשית עמ' ס
יג ע"ב08 ר' מאיר היה חריף ולא ירדו חבריו לסוף דעתואורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
יג ע"ב08 ר' מאיר לא יכלו חבריו לעמוד על דעתו אגרות הראיה כרך ג אגרת תתח (פז) {מעלותיו של ר' מאיר}
יג ע"ב08 ר"מ - שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו תורת מנחם ח"כ עמ' 53
יג ע"ב08 ר"מ לא עמדו חבריו על סוף דעתו דובר צדק עמ' 8, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 67 (סי' עה)
יג ע"ב08 ר"מ לא עמדו חבריו על סוף דעתופרי צדיק לחנוכה אות טז, ראש השנה אות יג
יג ע"ב08 ר"מ לא יכלו חכמים לעמוד על סוף דעתו מאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' יח
יג ע"ב08 רבי מאיר לא עמדו על סוף דעתו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, שער התורה סי' כב, שער עבודת ה' סי' סא
יג ע"ב08 רבי מאיר שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' יד, רא
יג ע"ב08 שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו תורת מנחם חל"ח עמ' 99
יג ע"ב08 שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו וכו' ומראה לו פנים אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' רעג
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו תורת מנחם חלק לג עמ' 405
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתואור הצבי עמ' 255
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתובאר שרים פרשת תולדות דרוש ו אות ג
יג ע"ב08 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתותפארת ראובן עמ' רכח
יג ע"ב08 שלא יכלו לעמוד על סוף דעתו של ר"מ דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף סג ע"ב
יג ע"ב08 שלא עמדו חביריו על סוף דעתו שהי' אומר וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרנב עמ' כג
יג ע"ב09 אומר וכו' ומראה לו פנים וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 57
יג ע"ב09 ר"מ הי' אומר על טהור טמא וכו' אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' רמב, תתרצג, במדבר עמ' א'תמז, נ"ך עמ' תרנה
יג ע"ב09 ר"מ הי' אומר על טמא טהור אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמח
יג ע"ב09 רמ"א על טמא טהור ומראה לו טעםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 156
יג ע"ב10 מראה לו פנים גור אריה שמות פכ"א הערה 79
יג ע"ב10 מראה לו פנים כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' נב
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו אלא נהוראי שמו וכו'אור הצבי עמ' 257, 277
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו אלא ר' נהוראי שמו וכו' ולא נהוראי שמו אלא ר' נחמי' שמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסו, תמה
יג ע"ב11 לא ר' מאיר שמו וכו' אמר רבי האי דמחדדנא מחבריא וכו' ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ו
יג ע"ב11 לא ר' נהוראי שמו אלא ר' מאיר ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רמא
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו וכו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' ה, יד, שלח
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי ולמה נקרא שמו ר"מ שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמד, אור תורה סי' ה, יד, שלח
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא ר׳ נהוראי שמו מאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' יט
יג ע"ב11 לא ר"מ שמו אלא רבי נהוראי דורש טוב (פודור) עמ' 75
יג ע"ב11 לא ר"מ שמואמרי מאיר (מאירי) שמות פט"ז פסוק ד
יג ע"ב11 לא ר"מ שמועולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר קו
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא ר' נהוראי ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא ר' נהוראי להורות נתן בראשית עמ' תמח
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי בארות המים (תשסב) עמ' קה
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תמח
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו בארות המים (תשסט) עמ' שז
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצז
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו וכו' מבשרת ציון ח"ד עמ' רח
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו ר"מ שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' מג
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה ולא נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תפז
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיד עיני חכמים בהלכה של"ה (תשנז) - מס' תענית אות צב, קלג
יג ע"ב11 לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יג ע"ב11 ר"מ הוא רבי נהוראי דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' נו, עח
יג ע"ב11 נהוראי שמו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמא
יג ע"ב11 ר' מאיר נהוראי שמו שהי' מאיר עיני חכמים בהלכה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק א אות לה
יג ע"ב11 ר' נהוראי הוא ר"מ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 111
יג ע"ב11 ר' נהוראי היינו ר' מאיר מעדני אשר נישואין עמ' צג
יג ע"ב11 ר"מ היינו רבי נהוראי זכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סב
יג ע"ב11 רבי מאיר הוא רבי נהוראיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"א, שכב ע"א
יג ע"ב11 רבי מאיר נהוראי שמו וכו' שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה מאור עינים (תשעה) עמ' שסז
יג ע"ב12 ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפח, במדבר עמ' תסא
יג ע"ב12 למה נקרא שמו רבי מאיר צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנח
יג ע"ב12 למה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה נחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יג
יג ע"ב12 ר"מ שהוא מאיר עיני חבמים וכו' ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק לו
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים דברי סופרים סי' כה (עמ' 19)
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים תורת מנחם חלק ס עמ' 260
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים בהלכה אגרות הראיה ח"ה עמ' צח
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמים בהלכהחכמת התורה בראשית עמ' מו
יג ע"ב12 מאיר עיני חכמיםפרי צדיק וישלח אות א, חנוכה אות טז, פ' זכור אות א, ראש השנה אות יג
יג ע"ב12 ר"מ האיר עיני חכמיםחיי נפש ח"ו עמ' קכו
יג ע"ב12 שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמא
יג ע"ב12 שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
יג ע"ב13 ר' נהוראי ר' נחמיה שמו ונקרא ר' מאיר מצווה ועושה ח"ב עמ' תו
יג ע"ב13 ר' נחמי' שמו של ר' מאיר שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסד
יג ע"ב13 ר' נחמיה הוא רבי מאיר גנא דפלפלי עמ' רלו
יג ע"ב15 מנהיר עיני חכמים בהלכה תורת יחיאל בראשית עמ' שי
יג ע"ב15 ר' מאיר הי' מנהיר עיני חכמים פרדס המלך (תשסט) אות רסו
יג ע"ב16 א"ר האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לי' לר' מאיר מאחוריהמנחת יואל עמ' קכד, רכט, דש
יג ע"ב16 א"ר האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי' וכו' תורת מנחם חמ"ט עמ' 112
יג ע"ב16 א"ר האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קמו {כי ר"מ היה צופה ברוה"ק וכל רואהו נמשך עליו שפע רוה"ק}
יג ע"ב16 אמר האי דמחדדנא טפי דחזינא לד"מ מאחוריה ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכט
יג ע"ב16 אמר רבי הא דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה חשבון הנפש (תשעה) עמ' רכז {ההשפעה של ראיית התנועות ושפת הגוף של החכם}
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא וכו' לקוטי שיחות חל"ד עמ' 269
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקעד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 61
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי בין המשפתים שמות עמ' מח
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי ברית אברהם (בושערה) דף ח ע"ג
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי חכמת התורה מקץ עמ' שטז, שעד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' פא; תרעב עמ' עד, תקלז, תשכב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחריו דברי יונה ח"א עמ' רעב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו' תורת מנחם חמ"ב עמ' 296
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תה
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה מצווה ועושה ח"א עמ' תפח, תקטז, תרי
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי עקבי אבירים (תשסה) עמ' שלז
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נא
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שלח
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנ, תנו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה חוה מחדדנא טפי ים שמחה עמ' רו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב והיו עיניך ראות את מוריך של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קי, קנג
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' מז
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תרלב, תשב, תשמב
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו', ר' חננאל נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחבריא דחזיתי לר"מ מאחורי'ס' ג' תמוז תשנד עמ' צה, קכו
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנא מחברי דחזיתיה לרבי מאיר מאחורוהי מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"ג
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדדנאצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
יג ע"ב16 אמר רבי האי דמחדרנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה וכו' נחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יג
יג ע"ב16 אנא מחדדנא מחברי בית שלום מרדכי עמ' קמא, קצח, רפו
יג ע"ב16 דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה צדקת הצדיק סי' רה, דובר צדק עמ' 8, 159
יג ע"ב16 דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהפרי צדיק פ' שקלים אות א, בחוקותי אות יא
יג ע"ב16 הא דמחדדנא דחזיתיה לר"מ מאחוריה ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עז
יג ע"ב16 הא דעדיפנא מחבראי משום דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' עטרת חן ח"ב עמ' רסד, ער
יג ע"ב16 האי דחכימנא יותר מחבראיאור יהל ח"א עמ' לח
יג ע"ב16 האי דחכימנא מחבראי שראיתי לר' מאיר מאחוריו וכו' פרדס המלך (תשסט) אות רלד, רסו, תקעו, תרצח
יג ע"ב16 האי דחריפנא מחבראי דחזינא לר"מ מאחוריומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ג-ע"ד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא וכו' דחזיתי' לר"מכלי יקר (תשמח) עמ' שיג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא וכו' ואילו חזיתי' מקמי' הוא מחדדנא טפיילקוט דברי חכמים שמות סי' תל
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי דחזינא לר"מ מאחוריה גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות ב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי חכמת התורה בשלח עמ' תרפד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי חכמת התורה שמות עמ' תשמד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי דחזיתי לר"מ ס' המאמרים (ריי"צ) תש"ט עמ' מו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחבראי רחזיתיה לר"מ מאחוריהפרדס מנחם עמ' קו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי מחברי מאיר בת עין (תשסו) עמ' 588
יג ע"ב16 האי דמחדדנא טפי שראיתי את ר"מ מאחוריו נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' פז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבירי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וזאת התורה עמ' לב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי לקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמ' נ, תורת לוי יצחק עמ' שנח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 128, 367
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רמט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' סז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי תורת יחיאל בראשית עמ' סב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי תפארת משה עמ' נט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לר"מ מאחוריהברכת משה דף סז ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לרבי מאיר שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לר"מ מכתב מאליהו ח"א עמ' 249
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לרבי מאיר מאחוריו בארות המים (תשסט) עמ' שב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחורי' בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' עד, תקלז, ח"ב עמ' תשכב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחורי'התורה והעולם ח"ג עמ' רי
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי לר' מאיר מאחוריה קומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טו, דרוש ר אות ג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' לא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר"מ מאחורי' ואילו וכו' כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קמא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו' ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קיב, קפז, רג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחורי' וכו'רב טוב דף יז ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קצו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' מט, בראשית ח"ב עמ' שנב, דברים עמ' שצז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' סט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסה, שסא, תלג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קל {ביאור איך ישב לפני ר"מ; ירוש' (ביצה ה, ב) רבי יתב בסעודת נישואין עבר ר' מאיר וכו'. זו עובדא אחרת. ע"י ענוה זוכים לתורה, ולמדה רבי מר' מאיר. י' אצבעות רבי, פירושן. האר"י אסר לשלב אצבעות ימין ושמאל}
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשה
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה ובמסורת הש"ס שם מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תצא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחורי' עלי שור ח"ב עמ' תרע
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' פט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה קדושת עינים (תשעא) פרק א אות סז, פרק ד אות קעז, פרק ט אות ז, כו, פרק י אות י, טו, כה, כז, לה, לז, לח, נג, נה, פא, צד, קה, קז, קמג, קמז, קמח, קנה, פרק יא אות א, ד, ה, יג, יד, טז, כא
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רלד
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרמו
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריו תורת יחיאל במדבר עמ' קמ
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קמב
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' צז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תעג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סי' קג דף נג ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נ ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' כח דף לא ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף פא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שלט דף קה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו' בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' עז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו' דברי יונה ח"א עמ' כח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קצג ע"א
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כח-לג
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריואור הצבי עמ' 257
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריו ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי יורה חכימא (תשעא) עמ' פח
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ז
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבריא דחזיתא לר"מ מאחוריה בארות המים (תשסב) עמ' צט
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחכראי דחזיתי' וכו' תורת מנחם ח"א עמ' 194
יג ע"ב16 האי דמחדדנא משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריו ואילו חזיתיה מלפניו הוינא חריף טפי מלכי יהודה (תשע) עמ' קיז
יג ע"ב16 האי דמחדדנאחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 273
יג ע"ב16 האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לר"מ מאחורי' איתן האזרחי עמ' שז
יג ע"ב16 האי דעדיפנא דחזיתיה לר"מ מאחוריה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד, צב, מקראי קדש (תשנג) עמ' מט
יג ע"ב16 האי דעדיפנא טפי מחבראי ילקוט עטרת צבי עמ' קצה
יג ע"ב16 האי דעדיפנא מחבראי משום דחזיתי לרבי מאיר מאחוריה ואלו חזיתיה מקמיה הוי מחדדנא טפי יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קלז
יג ע"ב16 האי דעדיפנא מחבראי משום דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהפני חיים (פלג'י) עמ' קנז ע"א
יג ע"ב16 האי דעדיפנא מחבראימכתב מאליהו ח"א עמ' 249
יג ע"ב16 רבי היה מחודד משום שראה את ר"מ דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' לח
יג ע"ב17 אילו חזינא מקמיה הוה מחדדנא טפיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שפג ע"א
יג ע"ב17 אילו חזיתיה אפניו הוי מחדיד טפי דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק ג(2)
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דברי חנינא - ת"ת עמ' כא, כב, נ, סה
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הוו מחדדנא טפיוצוה הכהן עמ' קעג
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה מחדדנא טפי דברי יצחק (רבינוביץ) דף לח ע"ב
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיהמי מרום ח"ג עמ' עח {המסתכל בפני עם ישראל מצד קדושתם מתחכם}
יג ע"ב17 אילו ראיתיו מלפניו הוה מחדידנא טפיפני חיים (פלג'י) פתיחה אות א
יג ע"ב17 אילו חזיתיה מקמיה הואי מחדדנא טפי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שכד
יג ע"ב17 דחזינא לר"מ מאחוריה שערי הישיבה ח"א עמ' קצט, ח"ב עמ' רכז
יג ע"ב17 דחזינא לר"מ מאחוריה וכו' שיחות מוסר (תשסב) עמ' קסח, קעה
יג ע"ב17 דחזיתיה לר' מאיר כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעט, ריז
יג ע"ב17 דחזיתיה לר' מאיריין לבנון (תשסג) עמ' 68
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריה אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קיא
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריהאשל חיים ח"א עמ' קסב
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
יג ע"ב17 דחזיתיה לר"מ מאחוריוצמח מנחם דף עב ע"ג
יג ע"ב17 דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רט
יג ע"ב17 דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכח
יג ע"ב17 דחיזיתיה לרבי מאיר מאחוריה מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמט
יג ע"ב17 ואילו חזיתי' מקמי' הוה מחדדנא טפי תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שיז
יג ע"ב17 ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנה
יג ע"ב17 ואילו ראיתי בפניו תורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' פא
יג ע"ב17 חזיתי לר' מאיר מאחוריו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צ
יג ע"ב17 שראיתי ר"מ מאחוריו קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויחי
יג ע"ב18 והיו עיניך ראות את מוריך וכו' תלמיד היה לו לר"מ וכו' דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קצג
יג ע"ב18 והיו עיניך רואות את מוריך אור אברהם - סידור התפילה עמ' כד
יג ע"ב20 שהיה אומר על כל דבר ודבר של טהרה מ"ח טעמי טהרהאמרי יוסף בראשית דף קכה ע"ג
יג ע"ב20 תלמיד א' הי' לו לר"מ וכו' אפיקי ים עמ' עא
יג ע"ב20 תלמיד אחד היה לו לר"מ וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה מ"ח טעמי טומאהלחמי תודה דף קנא ע"א
יג ע"ב20 תלמיד אחד של ר"מ היה מטהר השרץ במ"ח פנים, אחר בק"נ פנים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 283
יג ע"ב20 תלמיד הי' לו לר"מ וסומכוס שמו וכו' ועל כל דבר ודבר של טהרה מ"ח טעמי טהרה אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ג אות יא
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר' מאיר סומכוס שמו שהיה אומר וכו'אור הצבי עמ' 208
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלד
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמו, ומהרש"א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצו
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמו, ומהרש"א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קנט
יג ע"ב20 תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס שמו וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ג פרק ד דף נה ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף נו/נז ע"ב
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור ומ"ח פנים טמא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך יא
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור ומ"ח פנים טמא +מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעט
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור ומ"ח פנים טמא פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קס
יג ע"ב21 מ"ח פנים טהור מ"ח פנים טמא, ריטב"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רצב
יג ע"ב24 אפשר לטהר את השרץ בק"ן טעמים אור יחזקאל - מדות עמ' שה
יג ע"ב24 הי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצו
יג ע"ב24 הי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים תורת מנחם חמ"ד עמ' 301
יג ע"ב24 היה מטהר את השרץ בק"ן טעמים אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קיז, קיח
יג ע"ב24 היה מטהר השרץ בק"ן טעמים המאור הגדול (גר"א) עמ' רז, רלד
יג ע"ב24 יודע לטהר השרץ בק"ן טעמים צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' מד
יג ע"ב24 יכול אני לטהר שרץ מן התורה וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' תכז
יג ע"ב24 יכול לטהר את השרץ בכמה טעמיםמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו שם בחגיגה
יג ע"ב24 יכול לטהר את השרץ בק"ן טעמים שמלת אליעזר ח"ב עמ' רפ
יג ע"ב24 לטהר השרץ בק"נ טעמים צפנת פענח (תשסו) עמ' מז {היצה"ר עושה כך}
יג ע"ב24 מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים תורת אליהו עמ' רא
יג ע"ב24 מטהר את השרץ בק"נ טעמים תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' יג
יג ע"ב24 מטהר השרץ בק"ן טעמים כתונת פסים (תשעא) עמ' רצט
יג ע"ב24 מטהר השרץ בק"נ טעמיםילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב24 שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלו
יג ע"ב24 שהיה מטהר את השרץדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קנו
יג ע"ב24 תלמיד אחד היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ וכו' ותוס' נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קה
יג ע"ב24 תלמיד היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים בית יצחק (ויינברגר) עמ' רעז
יג ע"ב24 תלמיד וכו' שהי' מטהר את השרץ בקץ טעמים, ותוס' ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ג אות טו
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים אמרות חיים עמ' צ
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"ן טעמים דברי יואל פ' תולדות דף תרז ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק הי' וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ו
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה היה מטהר את השרץ בק"נ טעמים השיר והשבח ח"ב עמ' רס
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה והיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קמד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה והיה מטהר שרץ בק"ן טעמים אמר רבא אני אדון ואטהרנו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'י
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה יודע לטהר את השרץ בק"נ טעמיםוצוה הכהן עמ' לד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים לישרים תהלה (תשסד) עמ' קיח
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תיב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמיםכתונת פסים (תשמה) פרשת שלח לט ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים שלשלת הקודש עמ' רד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים דעת תורה בראשית עמ' רפו, שמות עמ' מט
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רנד
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קלח
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים מחשבת מוסר ח"א עמ' רמ, רצו
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםאבן שוהם (פינסק) עמ' 93
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רצו/ז דף צג ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כו/ז ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ וכו' התרגשות הלב (תשסט) עמ' רסג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר שרץ בק"נ טעמים שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קיג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק היה שטיהר השרץ בק"ן טעמים דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קנג
יג ע"ב24 תלמיד ותיק חי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמים א"ר אני אדון ואטהרנו, ותוס' - תימה מה חריפות הוא וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פו ע"ב
יג ע"ב24 תלמיד שהיה יודע לטהר את השרץ בק"נ טעמים באר שרים פרשת נח דרוש ז אות ג
יג ע"ב24 תלמיד שהיה מטהר את השרץ וכו' בין המשפתים שמות עמ' קצ
יג ע"ב24 תלמיד שהיה מטהר את השרץחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 295
יג ע"ב24 תלמיד שהיה מטהר השרץ בק"ן טעמים מנחם ציון (תשסד) עמ' קמח
יג ע"ב25 אמר רבינא אני אדון ואטהרנו ומה נחש וכו' הר המוריה עמ' רנב
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנו ומה הנחש שממית טהוראור הצבי עמ' 86
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנו וכו'שו"ת הרמ"א סימן קז
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנו ומה נחש שממית תקנת השבין סי' טו (עמ' 162), אור זרוע לצדיק עמ' 50, דובר צדק עמ' 7, 148
יג ע"ב26 אני אדון ואטהרנוצמח צדקה עה"ת עמ' קעב
יג ע"ב26 לטהר שרץ מק"ו ומה נחש שממית טוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו וכו' יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב"ה אור ישראל (תרס) דף מד ע"ב
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים וכו' יצתה ב"ק ואמרה אלו ואלו ד"א חיים והלכה כב"ה חמודי צבי מועדים עמ' קצג
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' אלו ואלו דא"חכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים הןקדושת לוי (תרצט) דף קח ע"ג
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי א' חיים שפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצתה ב"ק וכו' הלכה כב"ה תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קסד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' לז ע"א-ע"ב
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה כו' הלכה כמותנואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצ
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה כו' והלכה כב"ה גלגולי נשמות (תשסא) סי' ו ס"ק א
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו ב"ש וב"האוצר הכבוד
יג ע"ב29 ג' שנים נחלקו שמאי והלל דובר צדק עמ' 10
יג ע"ב29 שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רע
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותינו וכו' ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נג
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנוצוף דבש (לוין) מאמר ד
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה ב"ק ואמרה או"א דא"ח והלכה כב"ה וכו' מפני שנוחין ועלובין היו תהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה ג
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה ב"ק ואמרה וכו' והלכה כב"ה שרתי - חבר הקיני עמ' כז
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כב"ה דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכה ע"ב
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל תורה בציון עמ' תכג
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו אור מאיר ח"ב עמ' סט
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים להורות נתן ויקרא עמ' קנב
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פח, צ
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת קרח א, סמוכים לעד - ביצה א
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הללבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כבית הלל של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רז, רכב, רפב
יג ע"ב29 שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הללרב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיט ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש כח דף קכד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לג ע"ב; יפה מראה (שנ) סוכה פרק ב דף קנא ע"א, וחגיגה פרק ב דף ריט ע"ד; של"ה (תט) בית חכמה דף כה ע"ב, ותורה שבעל פה דף תטו ע"ב; פי' רקנטי (שה) פ' בראשית; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"כ פרק יז דף מב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פט דף לא ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק כג דף פב ע"ב; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף כט ע"ג; משפטי שמואל (קלעי, שנט) סימן ט דף יד ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף כו ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת יתרו דף פז ע"א
יג ע"ב30 ב"ש מחדדי טפירוח חיים (חיד"א) עמ' קפא
יג ע"ב30 שנחלקו בית שמאי ובית הלל מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ב
יג ע"ב31 בת קול שאמרה הלכה כבית הללארז ישעיהו דף יד
יג ע"ב31 בת קולרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תפב-תפג
יג ע"ב31 יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דא"ח תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רצ
יג ע"ב31 יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים וכו' שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן פניני יחזקאל עמ' תקכט, תלט
יג ע"ב31 יצאה בת קול הלכה כבית הלל קרן לדוד בראשית עמ' שיג
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים מבשרת ציון ח"א עמ' פב
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן מדבר קדמות (תשסח) עמ' קיד
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תטו, תקכד, מס' שבועות אות רנו
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כב"ה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל באמונה שלמה עמ' שיא
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנג, תעח
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל וכו' וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ח סי' סד
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל שם יחזקאל עמ' תקח
יג ע"ב31 יצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל שם ישראל עמ' נז
יג ע"ב31 יצאה בת קול וכו' ואמרה הלכה כב"ה חיי נפש על ההגדה עמ' שא
יג ע"ב31 יצאה בת קול שהלכה כב"המי מרום ח"ב עמ' צא, צז
יג ע"ב31 יצתה ב"ק ואמרה הלכה כב"החמודי צבי במדבר-דברים עמ' צו
יג ע"ב31 יצתה ב"ק ואמרה כו' מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן כו' ולא עוד שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן תורת מנחם חמ"ט עמ' 319
יג ע"ב31 יצתה ב"ק ואמרו אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"ה וכו' מפני שנוחין ועלובין היו וכו' בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קו
יג ע"ב31 יצתה ב"ק שהלכה כב"ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רט
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים מתנת חיים - קנינים עמ' נח
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים עשרה מאמרות (תשס) עמ' קל-קלז
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צו
יג ע"ב31 יצתה בת קול ואמרה להם אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא
יג ע"ב32 או"א דא"ח דברי יואל פ' וירא דף שנט ע"א
יג ע"ב32 או"א דא"ח תורת מנחם חנ"א עמ' 387, חנ"ב עמ' 51, 168, 228, 278, חנ"ג עמ' 37, 90
יג ע"ב32 או"א דברי א' חיים עמק המלך (תשסג) עמ' 761
יג ע"ב32 או"א דברי א' חיים שירת דוד (תשסז) עמ' תקד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי הרב עמ' ק, רלה
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח אגרא דכלה ח"ג עמ' שכג
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח אור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, קיד, שצו, שצז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח דברי יואל פ' חוקת דף צח ע"ב, קב ע"א, פ' ואתחנן דף מח ע"ב, פ' קרח דף יט ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח דבש לפי (תקסא) דף טז ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח דרך מצותיך (חב"ד) דף קכב ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח ככר לאדן (תקסא) דף קעט ע"ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח ככר לאדן (תשנ) עמ' קז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח לקוטי שיחות חל"ב עמ' 150, 135
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 150
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 124
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק רב, ועמ' רנב, רפה
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח תורת חיים (ר' דובער) שמות דף י ע"ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח תורת מנחם חכ"ז עמ' 259, 299, חכ"ח עמ' 295, 302
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח תורת מנחם חכ"ט עמ' 105, 248, חלק לא עמ' 194
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן והלכה כב"ה משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קח
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן והלכה כבית הלל שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח הן, וריטב"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רצג, רצו
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח והלכה כב"ה מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תסז
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח והלכה כב"ה תורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' פ
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חדבש לפי מע' ד אות יא
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פח, רמז, אור תורה סי' נא, קיד, שצו, שצז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלוקים חיים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"א, ל ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"חרוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חיים אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חיים דרכי החיים ח"א עמ' שסד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חיים מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חייםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקצד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי א' חייםנטריקן (תשעד) עמ' קסב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים אור לשמים (תשסג) עמ' נ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים ביאור הגר"א על משלי פרק כא פסוק א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שכו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסט, שעא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים חומת אנך (תקסא) ח"ג דף כג ע"ב, ח"ד דף סא ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מאור עינים (תשנח) עמ' צה, קלז, רא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מאור עינים (תשעה) עמ' רכה, שלו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מאור עינים (תשעט) עמ' קנה, רכח, שלג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים מנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג {כ"מ דפליגי ב' תנאים אע"פ שזה אוסר וזה מתיר}
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות צח, קא, קונטרס אחרון אות יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא, חוקת אות ו בהגה"ה, טו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים הן מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קסג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים הן מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תמג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חיים והלכה כבית הלל ראשית דעת (קורח) סי' יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםאבן פינה עמ' 162
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםאדיר במרום ח"א פ' סח, רנה, רנט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםחומת אנך ישעיהו פרק סו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 228
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלהים חייםשמועות ישראל בראשית עמ' רה, שמות עמ' לז, פג, רכח, ויקרא עמ' כא, במדבר עמ' קפא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תכב, תכד, תכו, תכז, תכט, תלא, תמא; תרעב עמ' א'תג; תרעט עמ' תמט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים אור חדש (הרטמן) הקדמה אות 324, פ"ב אות 480
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים אור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 298-297, 315-314, באר ה הערה 31
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים באר שרים פרשת נח דרוש ז אות ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים בנין שאול עמ' ט, יב, יג, יד, טו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ברכת אבות עמ' קח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים בשבילי אמונה ח"ב עמ' רכו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים גנת אגוז (תשעב) אות קנג, רס, שב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תנב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תסה, ח"ז החודש עמ' רעו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל פ' בא דף רעח ע"א, פ' תרומה דף ר ע"ב, פ' פקודי דף תיב ע"ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דברי יואל פ' מצורע דף תכט ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דרכי ציון עמ' קיט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש מ עמ' קלג, דרוש קל
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסו, רעד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעא, רעט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ויגד יעקב עמ' תשח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים יורה חכימא (תשעא) עמ' ריז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' טז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים להורות נתן בראשית עמ' סג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים לישרים תהלה (תשסד) עמ' טז, כו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים לקוטי שיחות חל"ה עמ' 102
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים +מטר השמים - עמודי העולם עמ' כו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מכתב מאליהו ח"ה עמ' 214
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח ד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רנח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים משיבת נפש עמ' עב, קעז, רכג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים נחלת יעקב (תשעג) עמ' קמט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קצ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים עלי שור ח"ב עמ' תקכ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים עמק תפלה (תשסו) עמ' קכב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים עקבי אבירים (תשסה) עמ' פד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים פניני דעת עמ' רסח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים פרדס המלך (תשסט) אות תרנ
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קצו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים צמח דוד (סקאליע) עמ' שלח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' כז, קסא, תמח, תרנח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים קומץ המנחה (צונץ) דרוש קא אות ה, דרוש קמו אות ח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים קריאה בקריה ח"ב עמ' כא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים רסיסי לילה סי' טז (עמ' 18), מו (עמ' 92), מח (עמ' 101), דברי סופרים סי' לב (עמ' 26), צדקת הצדיק סי' סב, רכא, שיחת מלאכי השרת עמ' 9, 29, קדושת השבת סי' א (עמ' 4), ז (עמ' 63), דובר צדק עמ' 11, *109, *148
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קצה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רצג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שעורי דעת ספר א עמ' כא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' ריח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רלב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורי זהב (תשעג) עמ' שלו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם ח"ז עמ' 186, ח"ט עמ' 104, חי"ד עמ' 309, חט"ו עמ' 81, 313, חי"ז עמ' 29, 62, חכ"ה עמ' 70, 222
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חל"ה עמ' 69, 264, 336, חל"ו עמ' 66, 140, 154, 342, חל"ז עמ' 50, 74
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חל"ח עמ' 99, חל"ט עמ' 441,352, חלק מ עמ' 345,50
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חלק לג עמ' 342, 392, חלק לד עמ' 48, 220, 316
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חמ"א עמ' 328, חמ"ב עמ' 269, חמ"ג עמ' 168, 242, חמ"ד עמ' 78, 182, 190
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חמ"ה עמ' 78, 232, חמ"ו עמ' 395, 419, חמ"ז עמ' 60
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חמ"ח עמ' 114, חמ"ט עמ' 84, 180, 426, חלק נ עמ' 88, 311, 344
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חנ"ה עמ' 325, חנ"ו עמ' 11, 325, 356
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תורת מנחם חנ"ח עמ' 41, 140, 176, חנ"ט עמ' 231, חס"א עמ' 87, 164
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריג הערה 92
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים תפארת משה עמ' יג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן איתן האזרחי עמ' שז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלא ד"ה אבל, עמ' תקמז ד"ה אחרי
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן לקוטי שיחות ח"ו עמ' 156, ח"ז עמ' 116, חי"ד עמ' 122, 25, חט"ו עמ' 233
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן מצווה ועושה ח"א עמ' תקכח, תקלג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קסג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן על ישראל גאותו עמ' שטז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תנח-תסא, תקח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"הדרך חיים (תשלה) עמ' תרג
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כבית הלל המאור הגדול (גר"א) עמ' שעה
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים וכו'מטה יששכר עמ' קסד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקטו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםברכות אבי דף קכה ע"א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםדרשות הרא"ש דף ג ע"א דרוש ב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםטללי אורות עמ' לג, מח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםכתר שם טוב (תשסד) סי' נא-א
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםליהודים היתה אורה עמ' י
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 21
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםמי מרום ח"ב עמ' קנו
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפירוש המכבי דברים עמ' סח-סט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםפרי צדיק לר"ח מכי"ק אות, וירא אות ט, י, ר"ח כסלו אות ז, תולדות אות ג, וישלח אות א, ד, לחנוכה אות ד, יט מקץ אות יא, פדיון הבן אות א, ר"ח אדר שני אות א, ויקרא אות ז, ר"ח אייר אות א, פסח שני אות ב, אמור אות ז, ר"ח סיון אות ד, שלח אות יד, חקת אות י, לט"ו באב אות ו, ר"ח אלול אות א, סוכות אות כב
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חייםקרני אורה עמ' סט
יג ע"ב32 אלו ואלו דא"ח, ריטב"אודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קנח-קנט
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א גנא דפלפלי עמ' שיד
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א מבשר טוב - חנוכה עמ' קפז
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנח
יג ע"ב32 אלו ואלו דברי אלקים חיים, וריטב"אהר יראה מאמר לא
יג ע"ב32 אלו ואלו דברים אלקים חיים אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תקלו; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 244
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירים אלו ואלו דברי אלקים חיים ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ח
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חיים עצי חיים על התורה עמ' תמט
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חיים צפנת פענח (תשסו) עמ' לז, קטו, רצז, תכא
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תח
יג ע"ב32 אע"פ שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלהים חיים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צו, רמז, תכח, תפג, תרעד
יג ע"ב32 אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלקים חיים כתונת פסים (תשעא) עמ' ז
יג ע"ב32 אף על פי שהללו מטהרין והללו מטמאין וכו' אלו ואלו דברי אלקים חייםפחד יצחק חנוכה מאמר ג
יג ע"ב32 שמאי והלל אלו ואלו דא"ח מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' מח
יג ע"ב32 שניהם דברי אלקים חיים, וריטב"א בנין שאול עמ' יד
יג ע"ב33 ב"ה הלכה כמותם גור אריה שמות פ"כ הערה 195, פל"ה אות י
יג ע"ב33 ב"ה וכו' הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 139
יג ע"ב33 ב"ש וב"ה הלכה כב"ה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שכז
יג ע"ב33 בית הלל הלכה כמותם מפני עניוותם המאור הגדול (גר"א) עמ' תשנד
יג ע"ב33 ההלכה הוא כבית הלל אור השמש (תשסח) עמ' מו
יג ע"ב33 ההלכה כבית הלל וכו' מפני שנוחין ועלובין היו זכרון אליעזר עמ' קג
יג ע"ב33 הלכה בבית הלל נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
יג ע"ב33 הלכה כב"ה דבר צבי - קדושת השבת עמ' קיט {מפני שב"ש היו קפדנים}
יג ע"ב33 הלכה כב"ה בכל מקום מנחת אליהו (תשנט) עמ' מו
יג ע"ב33 הלכה כב"ה כי הם נוחים זה לזה להורות נתן ויקרא עמ' קנד
יג ע"ב33 הלכה כב"ה מפני שהי' ענוותן אור לשמים (תשסג) עמ' שנט
יג ע"ב33 הלכה כב"ה מפני שנוחים ועלובים היו משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמט
יג ע"ב33 הלכה כב"ה משום דהיו ענוים טפי קרן לדוד שמות עמ' רפג {אף שבית שמאי מחדדי טפי}
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין אור מאיר ח"א עמ' רט
יג ע"ב33 הלכה כב"ה ע"פ בת קול כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 70
יג ע"ב33 בכל התורה הלכה כבית הלל ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלז
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל אור חדש (הרטמן) פ"ט אות 563
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל ככר לאדן (תקסא) דף קלב ע"ב
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל שמועות ראי"ה (תרצט) ויגש שנת תרצ"ב {זה בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי}
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל מפני שהי' ענוותן מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנט {אף על פי שבית שמאי חריפי הוי}
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל מפני שהיו ענוים מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סג
יג ע"ב33 הלכה כבית הלל מפני שהיו ענויםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קלו
יג ע"ב33 והלכה כבית הלל דובר צדק עמ' 57, 150
יג ע"ב33 והלכה כבית הללפרי צדיק חנוכה אות ח, ט"ו בשבט אות ב
יג ע"ב33 וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכט
יג ע"ב33 ולמה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן לפי שהיו עלובין וכו' נוח לו לאדם שלא נברא וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק נב פסוק ב, פרק ק פסוק א, פרק קיז פסוק ב
יג ע"ב33 ומפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שהיו ענוים שרגא המאיר על התורה עמ' שלא, תקסא
יג ע"ב33 זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין מתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' קנה
יג ע"ב33 זכו ב"ה שהלכה כמותן ע"י ענוהרוח חיים (חיד"א) עמ' פט, קעה, ריט
יג ע"ב33 זכו ב"ה שיקבעו הלכה כמותם נחלת צבי (פאליי) עמ' פג, קסא
יג ע"ב33 זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם שהיו ענותנין בית יצחק (ויינברגר) עמ' רעט
יג ע"ב33 טעם הלכה כב"ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 106-107
יג ע"ב33 למה זכו לקבוע הלכה כבית הלל וכו' מפני שנוחין ועלובין היו וכו' שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות ז
יג ע"ב33 מ"מ זכו ב"ה שהלכה כמותן מענותנותן וכו'רב טוב דף עג ע"ד
יג ע"ב33 מ"מ זכו בית הלל לקבוע הלכהניבי זהב עמ' רפג
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו' דבש לפי (תקסא) דף נז ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו' מפני שנוחין ועלובין היופרי צדיק ויצא אות ז, לחנוכה אות כה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה וכו'דבש לפי מע' ע אות טו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה כו' מפני שנוחין ועלובין היו עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלח
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה כו' שנוחין ועלובין היו וכו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 45
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם כו' שמקדימין דברי ב"ש וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 341, חכ"ד עמ' 5, חכ"ט עמ' 99
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם לפי שהיו ענוותנין ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רנד
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם מפני ענותנותם תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תז
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותםאהלי יעקב (לעויטאן) עמ' יא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רל
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' נא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן שביב אור עמ' קעו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן וכו' תורת מנחם חי"ג עמ' 143
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובים היו וכו' בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו נאוה תהלה עמ' קסג, קצה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 34
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלא {ביאור למה זוכין לתורה ע"י ענוה}
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' לה*
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריט
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היובני יששכר (תשמג) ח"א דף קמו ע"ג
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היודרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצה, תקמא
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותןמסילת ישרים עמ' תקעד
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה שיקבע הלכה כמותן מענוותנותן דברי יואל פ' וירא דף שסא ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל בית שלום מרדכי עמ' רנז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם מפני שהם ענוותנין דרשות שמן רוקח עמ' רכד, תקמג
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קח
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רעד
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רעט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן וכו' ברית עולם (תשסט) עמ' קכז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תד ד"ה והנה לזכות
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו עצי חיים - מועדים עמ' קנט*, רכה
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' נועם אליעזר שמות דף קמח ע"א, קצד ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן פאר יעקב ח"ב עמ' תשט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב"ש וכו' ורש"י דרכי צדק עמ' יא
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצח הערה 34
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקז, יהושע-שמואל עמ' שסז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי בית שמאי וכו' עץ הדר עמ' עד-עה (עמ' קסה-קסו במהד' המכון ע"ש רצי"ה קוק)
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלוכין היו של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפה
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןלב המשפט ח"א שיעור לא [הלכה]
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןמנחת ישראל עמ' צא, שמז
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןשארית יעקב (פאנעט) עמ' רו
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל שיקבע הלכה כמותםפני חיים (פלג'י) עמ' רכג ע"א
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל שיקבעו הלכה כמותם מפני שנוחין ועלובין היו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ל, לח, מב
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הלל שתקבע הלכה כמותם יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' נד, ח"ב עמ' קנו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, צב, קכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ס, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שפט
יג ע"ב33 מפני מה זכו בית הללנתיבות עולם ח"ב עמ' רלו
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן תפארת צבי שמות עמ' עה
יג ע"ב33 מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם בנין שאול עמ' יד
יג ע"ב33 מפני מה נקבעה הלכה כבית הלל שהיו ענוים ביותר עיני שמואל (ראבין) עמ' לז
יג ע"ב33 מפני מה נקבעה הלכה כבית הלל מפני שנוחים ועלובים היואחרית לאיש שלום דף ב ע"ב, ה ע"ב
יג ע"ב34 ב"ה נוחין ועלובין היו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' לח, מב
יג ע"ב34 בחינת הלל הוא מדת הענוה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקצד
יג ע"ב34 בית הלל נוחין ועלובין היו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רמ, רמב
יג ע"ב34 היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי רסיסי לילה סי' טז (עמ' 19), דובר צדק עמ' 11
יג ע"ב34 הלל נשתבח במדת הענוהחיים תחלה (תשנג) עמ' קט
יג ע"ב34 ולא עוד אלא שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תכא
יג ע"ב34 מפני שהיו ענוים אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' יח
יג ע"ב34 מפני שנוחין הן ועלובין הן וכו' ומקדימין דברי בית שמאי לדבריהן באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 301-300, באר ד הערה 223, 274, באר ה הערה 21-20, באר ז הערה 391
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובים היו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשא
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובין היו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנא
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובין היו ושונין בדבריהם ודברי ב"ש אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפ
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלובין הן וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז
יג ע"ב34 מפני שנוחין ועלוביןאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צד ע"א בהגהה
יג ע"ב34 מפני שעלובין היו ושונים דבריהם ודברי ב"ש וכו' ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' מא, קנא, קצט, שלד
יג ע"ב34 נוחין ועלובין היו כו' ולא עוד אלא שמקדימים דברי ב"ש לדבריהן תורת מנחם חל"ה עמ' 82, 265
יג ע"ב34 נוחין ועלובין היו כו' מקדימים דברי ב"ש לדבריהם תורת מנחם חנ"ט עמ' 85
יג ע"ב34 שהיו עלובין ונוחין מאיר נתיבות ח"א עמ' רצד
יג ע"ב34 שנוחין ועלובין היו דרכי החיים ח"א עמ' שנט, שסד
יג ע"ב35 ב"ה היה מקדים דברי ב"ש לדבריו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעב
יג ע"ב35 ב"ה היו שונים דבריהם ודברי ב"שצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
יג ע"ב35 בית הלל היו שונין דברי בית שמאי אמרי אש (טאוב) עמ' תיב
יג ע"ב35 בית הלל שונין דבריהן ודברי ב"ש ויואל משה מאמר ב סי' עו עמ' רעה
יג ע"ב35 לפי שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסב
יג ע"ב35 מי שהיה ראשו ורובו בסוכהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קח
יג ע"ב35 שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם ס' חסידים סי' טו
יג ע"ב35 שמקדימין דברי ב"ש לדבריהן שערי הישיבה ח"א עמ' רלז
יג ע"ב39 ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכג ד"ה והיינו
יג ע"ב39 ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו'ידי משה (שנז) קהלת דף קנט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרק קיח דף רעג ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פב/פג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ"ב דף ל ע"א
יג ע"ב39 ללמדך שכל המשפיל עצמו וכו' וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כז, קרח אות ז, עקב אות יא, יח, כב
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנז, במדבר עמ' תיא, תכב, תקצ, דברים עמ' תתקד, יהושע-שמואל עמ' שסז, מלכים עמ' יא
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו חכמת התורה וישלח עמ' שנג
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו חכמת התורה תצוה עמ' רעד
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ס' חסידים סי' נה
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' רט
יג ע"ב40 המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רסט
יג ע"ב40 כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו אור חדש (הרטמן) פ"ה אות 206
יג ע"ב40 כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו קומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ד
יג ע"ב40 כל המגביה וכו' משפילו וכל המשפיל משמרת איתמר (תשסז) עמ' רפא, תקלא
יג ע"ב40 כל המגביה עצמו הקב"ה משפילו אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ז
יג ע"ב40 כל המגביה עצמו וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ה
יג ע"ב40 כל המחזיר אחר הגדולהנתיבות עולם ח"ב עמ' יג
יג ע"ב40 כל המחזיר אחר הגדולהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה בורחת ממנו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קיד
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקכא
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכט, דברים עמ' יז
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו תהלה לדוד (והרמן) פרק טו פסוק ד הערה ב, פרק לא פסוק טז הערה א, פרק קיט פסוק צט הערה קלח
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו להורות נתן ויקרא עמ' ב
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו יגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קסג
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה גדולה בורחת ממנוס' החיים (תשנג) עמ' קסז*
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו לקחת מוסר ח"ב עמ' כא
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' יח, לב, נ, נא, סה, קכז, ח"ב עמ' פג, קמא
יג ע"ב40 כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו מחשבת מוסר ח"א עמ' תפב
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה פרפרת אליעזר פרשת שלח פרק יג פסוק כג
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו אורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות נ
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו בנין שאול עמ' יט
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו ברית שלום (תעח) דף פו ע"ד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו ברית שלום (תשסח) עמ' תקנה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו דברי חנינא - מזלות עמ' קו
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ‏רפא, תקד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו מצווה ועושה ח"א עמ' תקסב
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו תודת אהרן - אומר לציון עמ' קצ
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו תורת מנחם חלק מ עמ' 232
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפג
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קיב ע"ד
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו בית יצחק (ויינברגר) עמ' רנז
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שלח
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' נט
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנונר ישראל חלק ב דף צ
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו גור אריה שמות פי"ח הערה 124
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שס
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו פניני יחזקאל עמ' תקכא
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו' אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רמה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו' מאור עינים (תשנח) עמ' תקפה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו' מאור עינים (תשעט) עמ' *קמא
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמב-קמה
יג ע"ב40 כל המחזר על הגדולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ו פסוק ט מס' 1
יג ע"ב40 כל המשפיל א"ע הקב"ה מגביהו קונטרסים (ריי"צ) עמ' קכא
יג ע"ב40 כל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהו מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח יב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה וכו'מכתב סופר דף מא ע"א
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביה אותו נצח ישראל (הרטמן) עמ' ה
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' צח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי נועם (מועדים) סי' ג לפר' זכור
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקעא, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ז
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק יב, פרק כז פסוק ב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו בנין שאול עמ' מב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו גור אריה בראשית פל"ח הערה 206, ויקרא פ"ב הערה 133
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו הדרש והעיון דברים מאמר קלג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תצד
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו טיול בפרדס ח"ב עמ' רסג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו כתונת פסים (תשעא) עמ' רסד
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו לחם רב על סדור התפילה אות א' תתקא
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו נועם אליעזר בראשית עמ' כג ע"ב, צח ע"א, קמו ע"א
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פה
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' ע, קמח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו שבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק מה
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמז
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכח הערה 116
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו תפארת משה עמ' רסח, כב, טז
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יח פסוק יב, פרק כז פסוק ב
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קי
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יא
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילוילקוט דברי חכמים בראשית סי' קג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'מד
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהובני יששכר (תשמג) ח"ב דף מא ע"ג
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' סח
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
יג ע"ב40 כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נה
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו טיול בפרדס ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' רא
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנו צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעו
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד שעורי דעת ספר ב עמ' ה
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו אגרא דכלה ח"ג עמ' קנא
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), דובר צדק עמ' 25, 28, 41
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו ילקוט דברי חכמים שמות סי' מב
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנופרי צדיק וירא אות א, וישלח אות ז
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו וכל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו עירין קדישין השלם עמ' תכא, תכב, תקיז
יג ע"ב40 כל הרודף אחר הכבוד וכו' אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכא
יג ע"ב40 כל הרודף אחרי הכבודמסילת ישרים עמ' תר
יג ע"ב40 כל מי שמגביה עצמו הקב"ה משפיל אותו פאר יעקב ח"ב עמ' תקעט
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שכ
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טו
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"ג
יג ע"ב40 שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהופרי צדיק וישלח אות ז
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקכב
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנט
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמב
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה הגדולה רודף אחריויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שס
יג ע"ב41 הבורח מן הגדולה וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' קט
יג ע"ב41 עניו הכבוד רודפו שבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ט
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנו
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד בורח אחריו שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שנג
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו בית יעקב (תשסא) עמ' נז, ע, עה
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו שמן ראש סוכות ח"א עמ' צג, קה
יג ע"ב41 הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רכז הערה 8
יג ע"ב41 המחזר אחר הגדולה פרי חיים (קנולר) פרשת בלק
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שכג
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פא
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו תורת מנחם חמ"ג עמ' 75
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 375
יג ע"ב41 המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכח
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח הימנו ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת וארא מאמר יח
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו חכמת התורה וישב עמ' תפח
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קצב
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו וכו' אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רט, שער הענוה סי' ח, שער עולם ומלואו סי' ג
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנוחכמת התורה בראשית עמ' צו
יג ע"ב41 הרודף אחר הכבוד וכו' וכל הבורח מן הכבוד וכו' זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות יא
יג ע"ב41 הרודף אחר השררה השררה בורחת ממנו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רז
יג ע"ב41 הרודף אחר כבוד הכבוד בורח ממנו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנו, תתקסג
יג ע"ב41 וכל הבורח מן הגדולה וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעז
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה אמרי אש (טאוב) עמ' קל
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו אוצר המאמרים (תשס) עמ' עט
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו לקוטי שיחות חי"א עמ' 334
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת עליוהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק יב
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה הגדולה מחזרת אחריושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קיג
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה הגדולה מחזרת עליו המספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 220
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולה הגדולה רודפת אחריו צמח דוד (סקאליע) עמ' תמא
יג ע"ב41 כל הבורח מן הגדולהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפג
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד משמרת איתמר (תשסז) עמ' קי, ר, תקכא, תקמא
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ח, קרח ב
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו תורת מנחם חכ"ב עמ' 131
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבוד וכו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' קע
יג ע"ב41 כל הבורח מן הכבודדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמז
יג ע"ב42 הדוחק את השעה שעה דוחקתו המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכט
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה דברי חנינא - מזלות עמ' לו, נא, קט
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' כא, סא, קו, רעו
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו גור אריה ויקרא פ"י הערה 10
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה וכו'שמועת יצחק - לקוטים-אמונה ובטחון א
יג ע"ב42 כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכו' אפיקי ים עמ' עא
יג ע"ב43 אם נוח לאדם שנברא או לא נברא מגדל עוז (תשעח) עמ' רעו
יג ע"ב43 אם נוח לאדם שנברא או לא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקיט, תרלז
יג ע"ב43 אם נוח לו לאדם שלא נברא משנברא חכמת התורה תזריע עמ' לב, פא, קה
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה וכו' הללו אומרים נח לו וכו' אפיקי ים עמ' עב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אי נוח לו לאדם שנברא דברי איש דף ז ע"ד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם טוב לו שנברא אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' א, ג, קכב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא להורות נתן דברים עמ' שכא
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא עלי שור ח"ב עמ' תרעו
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אמרי נועם (מועדים) סי' לז לשבועות [מבן המחבר]
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא או לאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקז, ח"ב עמ' תסד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא וכו' נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו להורות נתן בראשית עמ' כב, כח, ע, עו, עח
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו או' נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו', ותוס' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו וכו' והללו אומרים נוח לו שנברא יותר משלא נבראילקוט דברי חכמים בראשית סי' יז, נה, עב, קו, קעו, שלה, שפה, תתעז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' יורה חכימא (תשעא) עמ' קנב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' רכב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שנברא משלא נברא וכו' שרגא המאיר על התורה עמ' תפז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נח לו לאדם וכו' עטרת יהושע בראשית עמ' קסח
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לג עמ' יח
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רצה
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' תורת מהרי"ם בראשית עמ' רלד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קמו ע"ג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו', ותוס' ד"ה נח צלח רכב עמ' לב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה ונמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו בית יצחק (ויינברגר) עמ' שלג
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה נוח לו לאדם שלא שנברא וכו' דברי יונה ח"א עמ' יט
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"האוצר הכבוד
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"החלק יעקב (קנטור) דרוש ב
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וש"ה וכו' נמנו וגמרו וכו'יערות דבש ח"א עמ' רלח, שטז
יג ע"ב43 ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ב, קלה
יג ע"ב43 בש"א נוח לאדם שלא נברא ובה"א נוח לו לו שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' נזר הקדש ח"א עמ' טו, נד
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא עץ הדעת טוב (תשסח) סי' רמג {זו דעת בית הלל}
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים וכו', ותוס' ד"ה נחחיי נפש ח"ד עמ' רמט, שכח
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 53, חי"ט עמ' 376
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' מכתב מאליהו ח"ב עמ' 117
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו' לאדם שלא נברא וכו' והללו אומרים וכו' חיי נפש על ההגדה עמ' רס, שכב
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' חכמה ומוסר ח"ב עמ' פו
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' סה
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' יז
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא נמנו וגמרו וכו' בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יג, קו, קנה
יג ע"ב43 הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אש דת (אסאד) עמ' רג
יג ע"ב43 הללו אומרים נח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים נח לאדם שנבראחדרי בטן פרשת ויקהל אות א
יג ע"ב43 חד אמר טוב לו לאדם שנברא משלא נברא אור השמש (תשסח) עמ' יג
יג ע"ב43 חד אמר נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא בוצינא דנהורא (תשסז) עמ' ב, קנ
יג ע"ב43 טוב לאדם יותר שלא נברא חכמת התורה וישלח עמ' צב
יג ע"ב43 טוב לאדם שלא נברא משנברא ברית אברם עמ' רסה
יג ע"ב43 טוב לאדם שלא נברא משנברא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' טו
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא שופרא דישראל (תשסו) עמ' קסא, קסז
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא שמן ראש סוכות ח"א עמ' צ
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קמג
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא וכו' תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק עח
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רנז, תרמז
יג ע"ב43 טוב לו לאדם שלא נברא משנברא פרפרת משה ח"א עמ' נג, תעז
יג ע"ב43 טוב לו שלא נברא משנברא שמן ראש - ימים נוראים עמ' רא
יג ע"ב43 טוב לו שלא נברא משנברא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנד הערה 84
יג ע"ב43 טוב שלא נברא פרי חיים (קנולר) פרשת נשא, בהעלתך
יג ע"ב43 טוב שלא נברא קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעח, תמד, תרד {לצדיקים גמורים לא שייך לומר כך}
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא זכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות י
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא מטר השמים (תשנ) דברים עמ' מה
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא פרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק לא פסוק מב
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנברא וכו' נמנו וגמרו עיני שמואל (ראבין) עמ' מד
יג ע"ב43 טוב שלא נברא משנבראשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סד, סט
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אי נוח לאדם שלא נברא וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' צט, רצט, ח"ד עמ' קי, ח"ה עמ' קיט, ח"ו עמ' קכו
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם מוטב לאדם שנברא או שלא נבראקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' עט
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנבראדרך חיים (תשלה) עמ' רלו, רפב
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא נחלת יעקב (תשעג) עמ' ט
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא מאמרי שלמה ח"א עמ' טו
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא או להפך ישראל באדם פרק ח
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא דובר צדק (זילבר) עמ' טו
יג ע"ב43 מחלוקת ב"ש וב"ה וכו' נוח לו לאדם שנברא כנסת מרדכי בראשית עמ' קמד
יג ע"ב43 מחלוקת האם נח לאדם שלא נברא או שנבראמי מרום ח"ב עמ' קנ
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו ערבי נחל (תשסד) עמ' שעה, תשלז, תתקסג
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב, שפא
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא בני שלשים עמ' יח, קמד, קנא
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלט, שיט, תקנו
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא וכו'מנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ועוד אמר
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא תהלות ישראל (קלוגר) עמ' קמח, רכט, תקי
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא משנברא חכמת התורה ויחי עמ' תקסב, תקסז
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא משנברא משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' כב
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא משנבראחכמת התורה בראשית עמ' כב, סד, קטז, תעח, תרב,
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נבראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"א
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נבראמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ח, פ, פב, רכ
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נבראקסת הסופר (תשעו) עמ' פט {"נעשה אדם" - לשון עישוי, כפייה}
יג ע"ב43 נוח לאדם שלא נברא, ומהרש"א דרשות מהר"ם בנעט עמ' מו, מח, קמה, רכט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם הכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק כז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם כו' מרגניתא דבי רבנן עמ' ג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ז אות ד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא אמרי אש (טאוב) עמ' שכז, שסז, תרי
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 146
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דרשות מהר"ם חביב עמ' קצ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא דרשות מהר"ם שיק עמ' נז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא זכור לאברהם (וייס) פ' בחקתי
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' פה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא חכמת התורה קדושים עמ' י, נב, נה, עג, עד, קד, רסא, ער
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא ככר לאדן (תקסא) דף קעט ע"ב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא מכתב מאליהו ח"ה עמ' 20, 190, 388
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' סח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא עבודת הקודש (תשסד) עמ' קנז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא פרפרת התורה עמ' שסח, תקא, תקפד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) אלול אות ז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות צה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' שה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא רנת יצחק תהלים עמ' קנב, ה' מגילות עמ' רכו, רנה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמט, קנד, קצח, תז, תקעא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלח, שמד, תלט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רעג, רפב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא תורת מנחם חכ"ח עמ' 259
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא תורת מנחם חמ"א עמ' 184
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור אברהם - רות עמ' קא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור אברהם דברים עמ' רפו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור יחזקאל - מכתבים עמ' שמא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' באר מחוקק (תשעה) עמ' שכ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' תורת מנחם חנ"ב עמ' 92
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טז ע"ג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו'ניבי זהב עמ' שיח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו', ותוס'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא וכו׳ אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' יד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 223; לנבוכי הדור עמ' 205-206 (מב); פנקסי הראי"ה ח"ב עמ' קמב {ביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אם מצד עולם הבא או מצד עולם הזה}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שיז, שכט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' י ד"ה אלא, עמ' טז ד"ה וזה, עמ' קסד ד"ה אמרו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לחם רב על סדור התפילה אות תרלח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לקוטי מאמרים עמ' 140, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 148), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יג), דובר צדק עמ' * 11
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ב43, לה ע"א
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כז, קכה; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מז {זה מצד עול החיים, בטרם זכה האדם לקיים מצוות ה'}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' נב-נג {ביאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי, במצוות שבין אדם לחברו, על ידיהן מקילים עול החיים הקשים של עוה"ז, נוח לו שלא נברא, אבל במצוות שבין אדם למקום, בחן בוראי נוח לו שנברא, ואפשר שגם במצוות שבין אדם לחברו אם הוא מכוון לעשות רצון קונו, גם בזה נוח לו שנברא}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא קהלת יעקב חנוכה עמ' נז, קפח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שרגי טובא דרוש יז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אור יחזקאל - אמונה עמ' ל
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' ואותו תעבוד עמ' רמח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מנחת אליהו (תשנט) עמ' שיג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מנחת אליהו (תשסא) עמ' רצו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נמנו וגמרו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף טז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו׳ אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קכא, קכו, רסד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ותוס' ד"ה נח שרגא המאיר מועדים עמ' רצז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברים טובים (אלשיך, שסא) דף יג ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לתשובה פרק יד דף ל ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף כה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריב ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תשא דף עט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יא דף כו ע"ב; של"ה (תט) בית ישראל דף כא ע"ב ודף כב ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע ע' נה דף צד ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"ג; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פ' כב דף מא ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כט דף קכח ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"א ח"ג דף יו/יז ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר לו/ז דף יח ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק וטוב משניהם דף מ ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק ו דף ח/ט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנג ע"ב
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמסילת ישרים עמ' קעג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראפרי צדיק תולדות אות ב, י, קדושים אות ג, ה, ואתחנן אות ו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא ממה שנבראס' העיקרים (מישור) עמ' כו, תריג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קיז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא בישורון מלך ח"א עמ' קו, קכד, קע, שג, שדמ, שפז, ח"ב עמ' פ, קעא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי אברהם דף א ע"ד, נז ע"ג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פה, צ, קמו, קפא, שח, תמ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא חיי שלמה עמ' רו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קי
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא +מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא עירין קדישין השלם עמ' תקז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיח, קכא, ריח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שיח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' יב, נז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצח
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' תלג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא תפארת משה עמ' רד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' מחיר יין (תשעט) עמ' ז, עא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ב, צפחת השמן אות ב {על מהרש"א מכות כג ע"ב}
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ותוס'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנח, רסה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאהבת דוד (וועגער) עמ' 34
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראפחד יצחק - ראש השנה מאמר ז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא משנבראפחד יצחק סוכות מאמר יט
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראאור הרעיון עמ' ק
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראחכמת התורה נח עמ' שנז, שעה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראטוב טעם בראשית עמ' עג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראמדבר יהודה (תשסב) עמ' שכז
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ט ע"ד
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראנשמת אדם עמ' קמא
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראעיונים במשלי עמ' שעה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראפחד יצחק - יום הכפורים מאמר י
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נבראפחד יצחק - ראש השנה מאמר יג
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, ורש"יאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מו
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, ותוס' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקה
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, תוס' דרשות מהר"ם שיק עמ' צ
יג ע"ב43 נוח לו לאדם שלא נברא, תוס׳יושב אהלים (מנטרוז) עמ' קעג
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנח
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא תורת מנחם חנ"ח עמ' 141
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא וכו' נוח לו לאדם שנברא אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צה-צז
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא יותר משנברא אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קלד
יג ע"ב43 נוח לו שלא נברא משנברא חכמת התורה יתרו עמ' תקסה, תקסח
יג ע"ב43 נוח לו שלא נבראמי באר (פסח) דף צא ע"ד, צב ע"ג
יג ע"ב43 נוח לו שלא נבראנטריקן (תשעד) עמ' סא
יג ע"ב43 נוח שלא נברא יותר משנברא חכמת התורה ויצא עמ' תריז
יג ע"ב43 נוח שלא נברא יותר משנברא קהלת יעקב סוכות עמ' תכו
יג ע"ב43 נוח שלא נבראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעב
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נברא דברים אחדים (תשמו) עמ' תצג
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נברא ראש דוד (תקלו) דף קמג ע"ד, דברים אחדים (תקמח) דף קלח ע"ג
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נברא משנברארנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' יב
יג ע"ב43 נח לאדם שלא נבראראש דוד (תשמו) עמ' תקמב ע"א
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא באר שרים פרשת בראשית דרוש ה אות ב
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא ככר לאדן (תשנ) עמ' קז
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא עמק המלך (תשסג) עמ' 780
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' צ
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קעט
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא וכו' כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תפז
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא וכו' שני אליהו דף עט ע"ד
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר ממה שנברא וכו' ראשית דעת (קורח) סי' כט
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח כ, תולדות נה
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כז, קכה, קלה
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שמחת הנפש עמ' קסג
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שער המלך (תשנז) עמ' תמד, תרמ
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ותוס' רנת יצחק תענית עמ' קפג
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברא משנבראמי מרום ח"ו עמ' פ, ח"ט עמ' קלח, שסא, ח"י עמ' פב, חי"א עמ' ט, חי"ג עמ' קסד, רו
יג ע"ב43 נח לו לאדם שלא נברארב שלום (אדלר) עמ' יא, קב
יג ע"ב43 נח לו שלא נברא באר שרים פרשת ראה דרוש ג אות ב
יג ע"ב43 נח לו, מהרש"ארב שלום (אדלר) עמ' שצח
יג ע"ב43 נח שלא נברא משנברא בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כה
יג ע"ב43 נחלקו אם נוח לאדם שנברא וכו' יפשפש או ימשמש וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קל-קלא, קלד
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' יפשפש במעשיו וכו' עקבי אבירים (תשעא) עמ' לו, קב, קמא, רכח
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא כנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קכה, קצ
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' כה, רמו, תמב
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אור ישראל (תרס) דף לד ע"ב
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לאדם שנברא וכו'קדושת יו"ט ח"א דף נט ע"ג, צב ע"ג
יג ע"ב43 נחלקו ב"ש וב"ה ח"א נוח לו לאדם יותר שלא נברא משנברא וח"א נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נבראתשואות חן (תשסח) עמ' טז, יח
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל אי נוח לאדם שלא נברא משנברא, אי לאו נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתיג, תתצח, תתקסו
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל אם טוב לו לאדם שנברא או טוב לו שלא נברא שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רו
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלו
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא לדור ולדורות ח"א עמ' סג-סד
יג ע"ב43 נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו שלא נברא והללו אומרים נוח לו שנברא ארץ צבי (תשע) עמ' נא
יג ע"ב43 נחלקו שמאי והלל ב"ש אמרו נח לאדם שלא נברא וכו' דרשות שמן רוקח עמ' תקמג
יג ע"ב43 פלוגתא ב"ש וב"ה בענין נוח לאדם שנבראנשמת אדם עמ' פ
יג ע"ב43 פלוגתת בית שמאי ובית הלל אי נוח לו לאדם שנברא או לא עצי חיים - מועדים עמ' יט, ע, עד, קל*, קמב*, קעז
יג ע"ב43 שני שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם טוב לאדם שלא נברא אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' צט, קד
יג ע"ב43 שני שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' א, צ, קא, קכא, רי, רכו
יג ע"ב43 שני שנים ומחצה נחלקו וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שיט
יג ע"ב43 שנתיים ומחצה נחלקוכור לזהב ח"א
יג ע"ב43 שתי שנים וכו' נוח לו לאדם שלא נברא וכו' דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה בית שלום מרדכי עמ' יד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' כו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' טוב שנברא או טוב שלא נבראחיי נפש ח"ב עמ' קנד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה וכו' נוח לו שלא נברא וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף סח ע"א, פ ע"ב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה ל
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה זכרון אליעזר עמ' קנ
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא נברא וכו' ומהרש"א ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעו, שמות עמ' 11, רכא, ויקרא-במדבר עמ' קסא, שלג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שלא נברא כוכבי אור (תשלד) עמ' סח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא תורת אביגדור ח"ב עמ' כב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נח לו לאדם שלא נברא משנברא או לא פניני יחזקאל עמ' י, קמז, רצט, תיד, תלה, תקכח, תקנו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים וכו'כתנות אור עמ' י, תמו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים טוב לו לאדם שלא נבראארז ישעיהו דף יח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' מאמץ כח (תשעה) עמ' ריב, רס
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' לחמי תודה דף יג ע"ב43, כב ע"א, מה ע"ב, קסב ע"א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראאמונה ודעת דף צ ע"ב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראדרשות אל עמי דרוש כד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נח לו לאדם וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' קנב
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ואמרי לה ימשמש במעשיו עקבי אבירים (תשסה) עמ' קטז, קלז, קנב, שעג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו עטרת ישועה (תשסד) אות קכט לשבועות, אות יב, יג ליום א דחנוכה
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו'נר ישראל חלק א דף לה, חלק ב דף צא-צב, חלק ג דף קכט, חלק ה דף א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נוח לו לאדם שלא גברא וכו' ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' תא
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו וכו' ואמרי ליה ימשמש במעשיו מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רכ
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פא, קצו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו'מנחת יואל עמ' שסט
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא יותר משנברא יגל יעקב (תשנג) תזריע אות כג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי אי נוח לאדם שנברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ורש"י - יחזור בתשובהכסף נבחר (תשסג) עמ' יח, קמג, רלא, רנו, רנח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עבודת ה' סי' כ
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עמודיה שבעה עמ' *לו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכ ד"ה בש"ס, עמ' קמה ד"ה אמרו, ד"ה והיינו
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נאוה תהלה עמ' רי
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' תק
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא וכו' של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רמז, שסז, שע
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פט, צא
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' סג, ריב, תקנד
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל נח לו לאדם שנברא או נח לו שלא נברא פתגמי אורייתא ח"א עמ' קעט
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קלט
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא וכו' קרבן שבת (תשסח) עמ' קעג
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עד, מהד' ד סי' פו, מהד' ה סי' פח
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקו וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו כתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה נחלקוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב43 שתי שנים ומחצה רבו ב"ש וב"ה הללו אמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' פלח הרמון עמ' כב, הוספת חיים עמ' ב, כט
יג ע"ב44 נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא וכו' עיני שמואל (ראבין) עמ' ל
יג ע"ב44 נוח לו לאדם שנבראתורת הרא"ם עמ' ב
יג ע"ב45 ועכשו שנברא יפשפש במעשיוכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כ
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' שו
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' לד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו חיי שלמה עמ' רמה
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט, כא
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מאור עינים (תשעט) עמ' תתב
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא"ד ימשמשרב טוב דף קסד ע"א
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רנג
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו עטרת יהושע שמות עמ' רסא
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו פתגמי אורייתא ח"א עמ' שה
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו, רש"י - פשפש היינו במעשים שעשה כבר, וימשמש היינו במה שעתיד לעשות ערבי נחל (תשסד) עמ' תשלח
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ויש אומרים ימשמש במעשיו שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצח
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיואמרי יוסף דברים דף מג ע"ד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיודעת שבת עמ' נד
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' נו
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש, ימשמש במעשיואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' נד ע"ב
יג ע"ב45 ועכשיו שנבראילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מאור עינים (תשנח) עמ' תפו
יג ע"ב45 טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמט, רעח
יג ע"ב45 טוב לו שלא נברא וכו' ועכשיו שנבראשפע חיים ח"ב עמ' נה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם וכו' ועכשיו שנברא יפשפש וימשמש במעשיו אור יחזקאל - מדות עמ' כד, רס
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 77-78 {רק הציפייה לעתיד מוסרי יותר מצדיקה את קיומנו היום}
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מחשבת זקנים עמ' שנא
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מחשבת מוסר ח"א עמ' תקלט, תקנ
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' יפשפש במעשיו באר מחוקק (תשמט) עמ' רנה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קב, ויקרא עמ' תלט, דברים עמ' שיט, תרכו
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו כו' אסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' קלב, שמות ח"ב וויקרא עמ' קמח
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש וכו' מחשבת מוסר ח"ב עמ' רל, רנא, ערב, שצח, תפה
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא וכו' כתב סופר דרשות (תשל) עמ' ל
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עו, צו, צז
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו ויברך דוד עמ' לד
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא כו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ז
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו משנברא וכו'אור הצבי עמ' 119
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' 12
יג ע"ב45 נוח לו לאדם שלא נברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא"ל ימשמש במעשיו דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפב
יג ע"ב45 נח לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קיג
יג ע"ב45 נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיוכתונת פסים (תשמה) פרשת בחקותי כח ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו אשרי מי שלא נברא לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף צג ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא חכמת התורה תזריע עמ' יא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא משנברא טל חיים (פרידלנדר) עמ' פ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא משנברא מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא טיול בפרדס ח"ב עמ' נה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא יותר משנברא נחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה באותו פסוק, לקוטי אמרים אות קמט, קונטרס אחרון אות ע, עא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' יח, כא, כה, כו, קט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 67
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועתה שנברא כו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא פרפרת משה ח"ב עמ' קנד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב לו שלא נברא ועכשיו משנברא יפשפש במעשיואורות אלים דף כט ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא ויגד יעקב עמ' תרפא, תקסג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא חיי נפש על ההגדה עמ' רנז, רס
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ב, דרוש מט אות א, דרוש קכו אות ג, דרוש קמג אות ג, דרוש קנט אות ט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא שפע טוב (טייטלבוים) עמ' א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ז, קלה, קעב, שצה, דברים עמ' שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראחיי נפש ח"ו עמ' קלז, רלד, שלב, שלט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שלב, רפח, קכב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא, מהרש"א גבורות שמונים (תשסג) עמ' מט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא כתונת פסים (תשעא) עמ' קצז, ריח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא דברי מנחם (היימליך) עמ' קעז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא דרשות שמן רוקח עמ' קלו, קעג, רכד, רמד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא יבין שמועה (לעוו) עמ' יח, כט, תרלח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנבראמנחת ישראל עמ' טו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נבראאבני השוהם (הורוויץ) דף ג ע"ג-ע"ד, ד ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נבראאשל חיים ח"א עמ' סב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' עמוד הימיני (קלינמן) עמ' עט, רנד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' קדושת לוי (תרצט) דף פד ע"ב, פו ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' שבח נעורים עמ' ג, יא, לד, צא, צח, קכט, קסז, ריג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם וכו' משנברא אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' פח, רפח, תשסט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא דברי יואל פ' וירא דף תלה ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא דרשות הצל"ח השלם עמ' תכט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא לב אביגדור עמ' קנא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תעג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כו, עב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קנג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' לב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ברית שלום (תעח) דף ו ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' לד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' דברי יואל פ' משפטים דף קלה ע"א, פ' ויקהל דף ת ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' שארית מנחם ח"ב עמ' ס
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תמד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' יפשפש במעשיו התרגשות הלב (תשסח) עמ' פט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' עכשיו שנברא יפשפש במעשיו עצי חיים על התורה עמ' ו, נ, קנב, רנח*, רצט, תכב, תכד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיו בי חייא ח"ב עמ' א, נב, ח"ב עמ' שסד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא אור ישראל סי' כג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא בני אתה עמ' לו, קמ, קפ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא גנת אגוז (תשעב) אות קטו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' כב, קנ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא חכמת התורה כי תשא עמ' קיד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - יבמות א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא יגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קעח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא לחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב, גוף הספר דף עד ע"א, קיג ע"ב45, רמ ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קי
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עטרת יהושע ויקרא עמ' רי
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא צמח דוד (סקאליע) עמ' תק
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא שם יחזקאל עמ' רכד, תפג, תקכד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אוצר המאמרים (תשס) עמ' רנ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קפ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו תפארת צבי ויקרא עמ' קלה, קנו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' אמרות חיים עמ' ריז, רכז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו מסילות בלבבם (קוט) - מסילה טז אות קכה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו, ותוס' - צדיק אשריו ואשרי דורופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רה, רנג, רפח, תנח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו מלכי בקודש (תשסב) עמ' קנא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברי שמואל (תשנח) עמ' קע
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראילקוט דברי חכמים שמות סי' מז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ומהרש"אקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רפא, רפג, תמח, תמט, תקצג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי אש (כץ) עמ' ו, קלד, קעג, קצב, רעז, שי, שכט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קטז ע"א, שבת שובה דף רכא ע"א, ערב יו"כ דף שיג ע"א
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דברי יואל פ' שמיני דף קעד ע"ב, פ' אחרי מות דף לא ע"ב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דגל מחנה יהודה עמ' רפה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דרכי צדק עמ' כ, לו, מב, קכח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעז עמ' פד, דרוש רכז עמ' רצב, דרוש רסז עמ' תמ, דרוש רעא עמ' תסח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ויואל משה מאמר ב סי' לז עמ' רלח, סי' סח עמ' רסו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ילקוט עטרת צבי עמ' קנו, קסז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא לקחת מוסר ח"א עמ' ז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרלה, תרצז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא פאר יעקב ח"ג עמ' שט, ח"ד עמ' רנה, רצו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' תורת איש ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' רמ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'אמונה ודעת דף פ ע"ב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיובריכות המעיין עמ' קסב-קסג
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו מחשבת מוסר ח"ג עמ' רפד, שיב, שנב, שנד, שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' יב, ריז, רכח, ח"ב עמ' כא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאבן ישפה עמ' 58
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאבני אש (אויש) מועדים עמ' קו, קצב, רסה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נח, עז
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראפנים יפות על תהלים עמ' שמ, תקכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראונחלי מים (מלאח) עמ' טו, עט, קג, קיז, קמה, רח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראאמרי השכל עמ' 163
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראאמרי השכל עמ' 83
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראמאורי שערים עמ' קצט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח שלא נברא יותר משנברא וכו' פרדס המלך (תשסט) אות תמד, תמה, תרב
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נוח שלא נברא, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפט, שט, שטו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רכד
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא התרגשות הלב (תשסט) עמ' סה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עטרת יהושע במדבר עמ' רכב, רכח
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עטרת יהושע שמות עמ' רס
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיולבושי בדים סעיף רנו
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא כו' נטע שורק פרשת תזריע, ראה
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו דעת תורה בראשית עמ' קסט, שמות עמ' קפח, שמא, ויקרא עמ' יג, דברים ח"ב עמ' רמא
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא משנבראדבש השדה עמ' כג, קעט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נבראידי משה (תשמו) קהלת עמ' קכ, שנט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא המאור הגדול (גר"א) עמ' תתכ
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא משנבראמי מרום חי"א עמ' יט
יג ע"ב45 נמנו וגמרו שנח שלא נברא כו'דרשות הרא"ש דף יט ע"א דרוש טז
יג ע"ב45 נמנו וגמרוילקוט הגרשוני ח"א
יג ע"ב45 נמנו ורבו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראאורות אלים דף ד ע"א, כה ע"ב
יג ע"ב45 עכשיו שנברא ימשמש במעשיולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מ
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שסא, דברים עמ' לד, חנוכה-פורים עמ' קמה
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמז
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו שער המלך (תשנז) עמ' עז
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו תאומי צביה עמ' שכב
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נז, קפא
יג ע"ב45 עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיוהר יראה מאמר עו
יג ע"ב45 שנברא יפשפש מעשיו חכמת התורה קדושים עמ' נה
יג ע"ב46 אית דאמרי יפשפש ואית דאמרי ימשמשרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תכה
יג ע"ב46 אם מפשפש במעשיו טוב לו שנבראאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכח
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו ביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק לא
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו וכו' ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק לא
יג ע"ב46 ימשמש במעשיו, יפשפש במעשיומסילת ישרים פ' ג
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיורנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קד
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף נז ע"א
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו איכא דאמרי ימשמש משמרת איתמר (תשסז) עמ' שמח, תצט, תקצ
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו איכא דאמרי ימשמש במעשיו משמרת איתמר (תשסה) עמ' ש, תטו, תל, תקט
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו יורה חכימא (תשעא) עמ' רד, רמו
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו אורחות דוד עמ' מא
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רד
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו לישרים תהלה (תשסד) עמ' פ
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיו שופרא דישראל (תשסו) עמ' קעט, קפ
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קס
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו או ימשמש במעשיומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפה
יג ע"ב46 יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיו עטרת יהושע במדבר עמ' רכח
יג ע"ב46 יפשפש במעשיועיונים במשלי עמ' ר
יג ע"ב46 יפשפש וימשמש במעשיו אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פה
יג ע"ב46 צריך אדם למשמש במעשיו דרשות ר"י מסלוצק עמ' פט
יג ע"ב47 אריח חצי לבינה פורים בציון עמ' רכט
יג ע"ב50 כל שיש בהקיפו ג' טפחים יש בו רוחב טפח שם יחזקאל עמ' קכא
יג ע"ב50 כל שיש ברחבו טפח יש בהיקפו ג' טפחיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ס {נקרא "רוחב" ולא "אורך"}
יג ע"ב50 שיש בהיקפו ג' טפחים יש ברחבו טפח המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכט
יג ע"ב רש"י - רבי הי' תלמיד ויושב בישיבת רבי מאיר, אלא שלא זכה עוד עדיין בימי בחרותו לישב כנגד פניו אלא מלאחוריוצמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יג ע"ב תוס' - אדם שהוא צדיק אשרי לו ואשרי דורו וודאי שטוב שנברא פאר יעקב ח"ד עמ' רנה, רצו
יג ע"ב תוס' - בסתם בני אדם הוי טוב לו שלא נברא אבל צדיק אשריו ואשרי דורובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יג
יג ע"ב תוס' - יכולני לטהר את השרץ בק"נ טעמים רסיסי לילה סי' נו (עמ' 160)
יג ע"ב תוס' - יכולני לטהר את השרץ בק"נ טעמיםפרי צדיק ואתחנן אות ג
יג ע"ב תוס' - צדיק אשריו ואשרי דורו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מה
יג ע"ב תוס' - צדיק אשריו ואשרי דורו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תמ
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח - הא דאמרינן נוח לו לאדם שלא נברא איירי בסתם בני אדם, אבל צדיק אשריו ואשרי דורושם יחזקאל עמ' רכד
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צד
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח ויואל משה מאמר ב סי' לז-ב סי' קטז עמ' שכב
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קנט
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע - מאי חריפות הוא לטהר את השרץ שהתורה טמאתו בהדיא וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פב
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע - מהו חריפות לטהר שרץ שהתורה טמאתו בהדיא, ותרצו וכו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'י
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמח
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ריז, דברים עמ' קמד
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלו
יג ע"ב ריטב"א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיט
יג ע"ב מהרש"א ד"ה ומ"ח - דיש נ' שערי בינה ולא נגלו למשה רק מ"ט דלאותו תלמיד חסר פנים אחד ממה שנגלה למשה דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פג
יד ע"א32 ר"י בר"י סבר לה כאבוה בחדא דאית ליה רואיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מט ע"א
יד ע"א48 כל אמה באורך הוא ג' אמות בעיגול ומפקו לה מן ים שעשה שלמה אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסד
יד ע"א48 כל שיש בהיקפו שלושה טפחים יש בו רוחב טפח וכו' אמר קרא ויעש את הים מוצק עשר באמה וכו' חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרנד
יד ע"א48 כל שיש ברחבו טפח יש בהקיפו ג' טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' רלח
יד ע"א48 כל שיש ברחבו טפח יש בהקפו ג' טפחים משיב טענה עמ' 209
יד ע"א49 ויעש את הים מוצק המאור הגדול (גר"א) עמ' תרכט
יד ע"א50 פרח שושן +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קב
יד ע"א51 ים שלמה היה מחזיק ק"נ מקוה טהרהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רלח
יד ע"א51 ים שעשה שלמה הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קא
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמישים מקוה טהרה +מי השלוח (תשסז) ח"א דף רט
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמישים מקוה טהרהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רט
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק מאה וחמשים מקוה טהרה באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' צז
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק ק"נ מקוה דובר צדק עמ' 14
יד ע"א51 ים שעשה שלמה היה מחזיק ק"נ מקוה טהרה מגלה עמוקות (תשסח) אופן קנ
יד ע"א52 מי מקוה מ' סאהפי' רקנטי (שה) פרשת מצורע
יד ע"א52 שעור מקוה הוא ארבעים סאה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלח
יד ע"ב ים שעשה שלמה ג' אמות תחתוניותיפה מראה (שנ) פרק א דף קח ע"א
יד ע"ב07 כל מרובע יתר על העיגול רביע אור חדש (הרטמן) פ"ג אות 320
יד ע"ב10 ים של שלמה הוא ד' פאות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעד
יד ע"ב14 ש"מ האי גודשא תלתא הוי מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ד
יד ע"ב15 במדת היבש יש גודש שליש תפארת צבי במדבר עמ' קעז
יד ע"ב15 האי גודשה תלתא הוו דובר צדק עמ' 14, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 35 (סי' כט)
יד ע"ב15 הגודש על המדה הוא שליש טיול בפרדס ח"א עמ' נב
יד ע"ב15 שידה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מ
יד ע"ב17 לחיין שאמרו גבוהין י' טפחיםכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
יד ע"ב17 לחיין שאמרו גובהן עשרה טפחים וכו' לימא תנן סתמא כרבי אליעזר של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלא
יד ע"ב32 אמרו לו אמרת תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מ
יד ע"ב34 הלכתא מאי כרבי יוסי או כרבנן אמר ליה פוק חזי מה עמא דבר בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמב
יד ע"ב34 ר' יוסי נימוקו עמוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצט
יד ע"ב34 רבי יוסי נימוקו עמו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שיא
יד ע"ב35 פוק חזו מאי עמא דבר ורש"י ד"ה עמא מצווה ועושה ח"א עמ' תקנה
יד ע"ב35 פוק חזי וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' יג
יד ע"ב רש"י - עמא דבר - מה נהגו העם כו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמב
טו ע"א לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
טו ע"א לחי העומד מאליו אביי אמר הוי לחי וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' רסא
טו ע"א לחי העומד מאליו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"א
טו ע"א לחי העומד מאליואמרי יוסף בראשית דף רלג ע"ג
טו ע"א העושה סוכתו בין האילנות וכו' אי הכי מאי למימרא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קז
טו ע"א אילן המיסך על הארץ וכו' אין מטלטלין בו אלא בית סאתים דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נב, נג
טו ע"א אחוי ליה בידיהמצווה ועושה ח"א עמ' קה {ראי' שרב היה נזהר משיחה בטילה}
טו ע"א ברקא בי בר חבו, ורש"י ורשב"א שמחה לאיש (אלישר) דף יג ע"א
טו ע"א בכל עושין לחיין גור אריה בראשית פל"ח אות יח
טו ע"א רש"י ד"ה אין מטלטלין בו - אם היה היקפו יותר מבית סאתים כחצר המשכן דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נב
טו ע"ב כל דבר שהוא בע"ח אין עושין ממנו גולל ודופק לקבר גור אריה במדבר פי"ט אות כ
טו ע"ב ולא גולל לקבר, ורש"י עיוני רש"י במדבר עמ' שכג, שכד
טו ע"ב פרצה צריכה להיות פחות מעשר תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסה הערה 83
טו ע"ב הרחב מעשר אמות - פרצה באר הגולה (הרטמן) הקדמה 24
טו ע"ב תוס' בביאור דברי תמר "יתומה אני" גור אריה בראשית פל"ח הערה 123, אות יח
טו ע"ב תוס' - בידי אדם אפשר לצמצם גור אריה שמות פכ"ד הערה 47
טו ע"ב תוס' ד"ה אל משנת חיים ויקרא עמ' שי
טו ע"ב תוס' ד"ה בכתיבה - הך דרשה לא אתיא אלא לרבא וכו' וכן דרך הש"ס וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כט
טו ע"ב תוס' ד"ה על מנתפרדס מנחם עמ' נ
טז ע"ב10 בקיעת גדייםבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ה [הלכה]
טז ע"ב14 והלכתא כוותיה דרב פפאבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
טז ע"ב28 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל לי' תורת מנחם חכ"ט עמ' 127
טז ע"ב28 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל לי' תורת מנחם חלק ס עמ' 315
טז ע"ב29 ש"מ עומד מרובה משני צדדים מהניבריתי יצחק עירובין סי' טו ס"ק ב או"ק ב [הלכה]
טז ע"ב32 ואוקמיה בפחות מג'בריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
טז ע"ב32 מחיצה תלויהבריתי יצחק עירובין סי' טז ס"ק א [הלכה]
טז ע"ב40 יחיד נותנים לו בית סאתייםבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב [הלכה]
טז ע"ב41 אין שיירה פחות משלשהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
טז ע"ב44 דרש ר' נחמן משום רבינו שמואל נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, לח אות לא
טז ע"ב47 דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי תורת מנחם חנ"א עמ' 292
טז ע"ב47 הדר אוקים רב נחמן אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי שרגא המאיר מועדים עמ' קפז
טז ע"ב47 הדר אוקים רבא אמורא עלי' ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי תורת מנחם חנ"ד עמ' 63, חנ"ה עמ' 45, חנ"ו עמ' 143
יז ע"א36 ארבעה דברים פטרו במחנה זבחי צדק (דיסקין) עמ' רפו
יז ע"א36 ארבעה דברים פטרו במחנה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צד
יז ע"א36 ארבעה דברים פטרו במחנהמשך חכמה דברים פ' כג פס' י
יז ע"א36 ארבעת דברים פטורים במחנה פרי חיים (קנולר) פרשת שלח
יז ע"א36 ד' דברים פטורין במחנה מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
יז ע"א36 ד' דברים פטרו במחנה מביאין עצים מכל מקוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנט
יז ע"א36 ד' דברים פטרו במחנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריד
יז ע"א36 יחיד בישובבריתי יצחק עירובין סי' ד ס"ק ז [הלכה]
יז ע"א39 התירו במלחמה קרן לדוד בראשית עמ' קצג
יז ע"א39 מחנה היוצאת למלחמת הרשות מותרים בגזל עצים יבשיםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קפד
יז ע"א39 מחנות היוצאות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' לט
יז ע"א51 מת מצוה קונה מקומויערות דבש ח"ב עמ' רלה
יז ע"א51 מת קונה מקומודרשות באר יצחק עמ' רנד
יז ע"ב01 איזהו מת מצוה כל שאין לו קובריןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 82
יז ע"ב01 איזהו מת מצוה כל שאין לו קובריןאור הישר בראשית דף סט ע"א
יז ע"ב01 איזהו מת מצוה קורא ואין אחרים עונים אותו אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קפח
יז ע"ב02 קורא ואחרים עונים אין זה מת מצוהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 44
יז ע"ב03 מת מצוה קונה מקומו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יח
יז ע"ב06 שדה בור עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ז
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה קב הישר (תשנט) ח"א פרק יג עמ' נט
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה דרך ישרה עמ' רלב
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' כה
יז ע"ב14 מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מד)
יז ע"ב14 מים אחרונים חובהס' החיים (תשנג) עמ' פז
יז ע"ב16 מלח סדומית ברכת אברהם (תשנד) עמ' עב
יז ע"ב16 מלח סדומית דברים נחמדים (תשסה) עמ' פה {סדום הפכה לתל מלח שמסמא את העינים}
יז ע"ב16 מלח סדומית יש שמסמא את העינים תורת לוי יצחק עמ' שמט
יז ע"ב16 מלח סדומית מסמא אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיד
יז ע"ב16 מלח סדומית מסמא את העיניים אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קיט
יז ע"ב16 מלח סדומית שמסמא את העינים פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קו
יז ע"ב26 עירובי תחומין הכתב והקבלה שמות פט"ז פסוק כט
יז ע"ב26 עירובי תחומין חייבין משנת חיים בראשית עמ' תנד
יז ע"ב27 לוקין על עירובי תחומין מקראי קדש (תשנג) עמ' תס, תסא
יז ע"ב27 לוקין על עירובי תחומין דבר תורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיג
יז ע"ב27 תחומין אי הוי דאורייתא או מדרבנן אור אברהם - רות עמ' ס
יז ע"ב27 תחומין דאורייתא שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שפד
יז ע"ב28 ח"א על איסור תחומין אינו לוקה אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
יז ע"ב28 מתקיף לה רבי יונתן וכו' ר' יונתן הכי קשיא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסו
יז ע"ב29 וכי לוקין על לאו שבאלדבר טוב (רוזנברג) עמ' תיג
יז ע"ב29 וכי לוקין על לאו שבאלמשך חכמה שמות פ' יב פס' ט-י
יז ע"ב29 לאו שבאל הכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק ד
יז ע"ב30 אלא מעתה אל תפנו אל האובות ואל הידעונים הכי נמי דלא לקי תורת חיים עה"ת עמ' קסז-קסח {משמע דהוי אזהרה על השואל, וכפירש"י בסנהדרין (סה.), אבל רש"י בחומש והתוס' והרמב"ם כתבו דקאי על העושה אוב וידעוני}
יז ע"ב32 וכי לוקין על לאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין מקראי קדש (תשנג) עמ' תנד
יז ע"ב35 אל יוציא משנת חיים שמות עמ' קכז
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו - הוצאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכ
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' ר
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו אל יוציא חכמת התורה בשלח עמ' תרסח
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו אל יוציא טיול בפרדס ח"א עמ' רלו
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו דרשינן מיניה הוצאה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תי
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו לומדים מכאן איסור תחומין ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קט
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו שאין להוציא מחוץ לתחום לקחת מוסר רות עמ' קנח
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו שלא להוציא מרשות לרשות תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמב, א'רכז
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומושם יחזקאל עמ' תפח {שלא יצא עם הכלי ללקוט המן}
יז ע"ב35 אל יצא איש ממקומו, אל יוציא, תוס' שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תב
יז ע"ב35 'אל יצא' וכו' עירוב תחומיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 187 ,151
יז ע"ב35 מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיב פניני דעת עמ' קפג
יז ע"ב35 מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיב של"ה (תשנז) פרשת בשלח אות א
יז ע"ב35 מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיבפרי צדיק וישלח אות ח
יז ע"ב37 ארבעה דיומדין, ארבעה פשוטין לקוטי דיבורים עמ' 1158
יז ע"ב37 עושין פסין לביראות ד' דיומדין נראין כשמונה צמח צדיק (תשסז) עמ' סו
יז ע"ב37 עושין פסין לביראות ארבע דיומדין נראין כשמונה ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רכה
יז ע"ב42 רבקות בקר עמק תפלה (תשסו) עמ' טו {שמה של רבקה מלשון זה}
יז ע"ב42 רבקת בקר מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קפא
יז ע"ב42 שני רבקות מאור עינים (תשעה) עמ' תשסה
יז ע"ב42 שתי רבקות בקר תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקנט
יז ע"ב42 שתי רבקות של שלש שלש בקר מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' ג
יז ע"ב רש"י - אל יצא איש ממקומו לאסור הוצאה מרשות לרשות ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קלח
יז ע"ב תוס' - לא יצא עם הכלי חקל יצחק (תשסג) עמ' רסב
יז ע"ב תוס' ד"ה ואת - טבל אסור בהנאה של כילוי גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכג
יז ע"ב תוס' ד"ה ואת וכו' אחי וראש דרושים דף י ע"א
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו - אם יצאו עם כלי לקחת המן מנחם ציון (תשסד) עמ' נה, קצ
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו - מפסוק אל יצא איש ממקומו משתמע הוצאה ותחומיןשם יחזקאל עמ' תפח
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו לקוטי שיחות חל"א עמ' 87
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו מקראי קדש (תשנג) עמ' תנח, תסד
יז ע"ב תוס' ד"ה לאו פרי צדיק וישלח אות ח
יז ע"ב תוס' ד"ה לאוחיי נפש ח"ד עמ' ג, ו, יד, רכב, רכג
יח ע"א04 דיר וסהרבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
יח ע"א29 ד"יו למ"נודה שב"ח זונ"ית נתק"לקל במי"דה שלש"ה סימן מגילת סמנים עמ' לז
יח ע"א33 א"ר ירמיה בן אלעזר דיו פרצוף וכו' וא"ר ירמיה בן אלעזר וכו' מגילת סמנים עמ' לז, לח
יח ע"א33 א"ר ירמיה בן אלעזר דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' א אות יד
יח ע"א33 אדה"ר נברא דו פרצופין אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שב
יח ע"א33 אדם הראשון דו פרצופיו נברא וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' קי
יח ע"א33 אדם הראשון נברא דו פרצופים יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסח, שלז
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר שבח נעורים עמ' קיא, קיב
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היו לאדה"ר דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ב פסוק טז בהערה
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היו לו לאדם הראשון וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' קפו
יח ע"א33 דו פרצוף פנים היו לו לאדם הראשוןעבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פירוש דף קיו/ז ע"ב; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ז; מנחת יהודה פרק יא; מערכת האלקות (פירארה שיח) פרק ג
יח ע"א33 דו פרצופים נבראו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא א
יח ע"א33 דו פרצופיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכא, קכג, קלז, קס, קעד, קצה-קצו, רג, רמה, רנו, רס, רעו, שא, שז, שכו-שכז, שמו, שמח
יח ע"א33 דו פרצופיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 24, 37, 42, 67-68, 78-79, 82, 86, 105, 106, 120
יח ע"א33 דו פרצופין היה לו לאדה"ר דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כב
יח ע"א33 דו פרצופין נברא אדם הראשון וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ג, פד
יח ע"א33 דו פרצופין נבראו ברית שלום (תעח) דף ב ע"ג, ג ע"ד
יח ע"א33 דו פרצופין נבראו ברית שלום (תשסח) עמ' יג
יח ע"א33 דו פרצופין נבראואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עו
יח ע"א33 דו פרצופין נבראוחלקת יהושע עמ' קלט הערה מא
יח ע"א33 דו פרצופין נבראומשיבת נפש עמ' פח
יח ע"א33 דיו פרצוף הי' לו לאדם הראשון וכו' חד אמר פרצוף וחד אמר זנביד דוד (אופנהיים) עמ' קלה
יח ע"א33 דיו פרצוף היו לו לאדםאוצר הכבוד
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר מכתב מאליהו ח"ד עמ' 116
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"ר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמו
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון דודי נתן בראשית עמ' מח
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשוןחפץ יהונתן בראשית פ"א פסוק כז
יח ע"א33 דיו פרצוף פנים היה לו לארה"ר דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רד
יח ע"א33 דיו פרצופין גור אריה דברים פל"ב אות כב
יח ע"א33 דיו פרצופין היו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ו
יח ע"א33 דיו פרצופין פנים היו לו לאדם הראשון וכו' חד אמר זנב וחד אמר פרצוף וכו' בתחילה עלה במחשבה לברוא שנים ולבסוף נברא יחידי נזר הקדש ח"א עמ' קמח, קמט, רעח, רצב
יח ע"א33 פרצוף פנים היה לופירושי ראשונים
יח ע"א33 פרצוף פנים היו לו לאדם הראשון וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רל
יח ע"א34 אחור וקדם צרתני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
יח ע"א35 את הצלע רב ושמואל ח"א פרצוף וח"א זנב ברית שלום (תעח) דף ב ע"ד
יח ע"א35 את הצלע רב ושמואל ח"א פרצוף וח"א זנב ברית שלום (תשסח) עמ' יב
יח ע"א35 ויבן את הצלע מחשבת זקנים עמ' שכב, שכח
יח ע"א35 ויבן את הצלע מחשבת מוסר ח"א עמ' צח, קיז, קנ
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע זנב היתה וכו' אמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות נה
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע חד אמר וכו' וחד ואמר זנב ים שמחה עמ' תעה
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע וגו' רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רפו
יח ע"א35 ויבן ה' אלקים את הצלע חד אמר פרצוף וחד אמר זנב מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמב
יח ע"א35 ויבן ה' את הצלע ח"א פרצוף וחד אמר זנב וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסח
יח ע"א35 ויבן וכו' את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף מנות הלוי (תשסב) עמ' פב
יח ע"א35 ויבן וכו' חד אמר פרצוף וחד אמר זנבפרי צדיק ויקרא אות ז
יח ע"א35 רב ושמואל חד אמר פרצוף וח"א זנב וכו'מטה יששכר עמ' רלח
יח ע"א35 רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צב
יח ע"א35 שני פרצופים או שהיה לו זנב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לב {ומזה נבראה חוה}
יח ע"א36 וחד אמר זנבפירושי ראשונים
יח ע"א36 ומ"ד זנב אמרי נפתלי ח"א עמ' ג
יח ע"א36 ח"א פרצוף היה וח"א זנב היה גנא דפלפלי עמ' ערה
יח ע"א36 חד אמר אדם הראשון דו פרצופיו נבראו וחד ס"ל זנב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתכה
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וח"א זנבאמרי יוסף בראשית דף קלז ע"ג, דברים דף פח ע"ב
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וחד אמר זנבאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' נא
יח ע"א36 חד אמר פרצוף וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרח
יח ע"א36 מאן דאמר זנב ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 68
יח ע"א36 מר ס"ל דו פרצופים שנאמר אחור וקדם צרתני ומר ס"ל זנב ולא פרצוף בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכז
יח ע"א36 פלוגתא אי אשה מצלע נבראת או דו פרצופין נבראוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמא
יח ע"א38 אחור וקדם צרתני וכו' אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות תורת חיים עה"ת עמ' ט-י {מכיון שנברא באחרונה, הוא קודם לפורענות}
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וכו' טוב ירושלים שמות פל"ג פסוק כג
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקנט
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורענותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עט ע"ג
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות חכמת התורה בחוקותי עמ' רכו
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניות קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רכ
יח ע"א39 אחור למעשה בראשית וקדם לפורעניותחכמת התורה בראשית עמ' תקמח, תקנג
יח ע"א43 בתחלה נתקלל נחשפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכח
יח ע"א45 בשלמא למ"ד פרצוף היינו דכתיב וייצר וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלז
יח ע"א46 וייצר ה' אלקים וגו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' צח
יח ע"א47 אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי חכמה ומוסר ח"א עמ' קנז
יח ע"א47 אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי ישמרו דעת עמ' קיט
יח ע"א47 היינו דכתיב בראם וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכב
יח ע"א50 במחשבה עלה ליברא את אדם שניםפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
יח ע"א50 בתחילה עלה במחשבה לבראות שנים קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שסג, שעא
יח ע"א50 בתחילה עלה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד תורת חיים עה"ת עמ' כה {אילו נבראו שנים לא היתה האשה כפופה לאיש, וכשאינו זוכה היא אכן מושלת עליו}
יח ע"א50 בתחלה עלה במחשבה לבראתו שנים גור אריה בראשית פ"א אות סט
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראות שנים דורש טוב (פודור) עמ' 161, 174
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחדמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' לז
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה להראות וכו' קדושת לוי (תרצט) דף קח ע"ד
יח ע"א50 בתחלה עלתה במחשבה לבראת שנים וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קלז
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שנים ולבסוף לא נברא אלא אחד בי חייא ח"ב עמ' עו, עח
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שניםדעת שבת עמ' רלב, שג בהערה
יח ע"א50 עלה במחשבה לבראות שתים פרפרת התורה עמ' תקסז
יח ע"א50 עלה במחשבה לברוא שניםחכמת התורה בראשית עמ' קיט, קכא, עדר, רפה, תצא
יח ע"א52 לא נצרכה אלא למקום החתך גור אריה בראשית פ"ב אות לט
יח ע"א53 איפליגו תנאי מאי 'ויבן'אבן יהושע עמ' 121
יח ע"א55 ויבן ד' את הצלע מלמד שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצר זה רחבה מלמטה וצר למעלה וכו' שרגא המאיר מועדים עמ' שמח
יח ע"א55 שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצר וכו' תורת חיים עה"ת עמ' נג {ולכן אמרה שרה "אולי אבנה" - לשון בנין}
יח ע"א55 שקילעה הקב"ה לחזה והביאה לאדה"ר וכו' דברי יואל פ' שמיני דף רמט ע"ב
יח ע"א רש"י - בור הוא מים מכנסים, באר הוא מים נובעים שירי משכיל כלל ג פרט א (עיי"ש שי"ח)
יח ע"א רש"י ד"ה אחורפירושי ראשונים
יח ע"א רש"י למ"ד פרצוף פי' אחור וקדםאמרי יוסף בראשית דף טו ע"ב
יח ע"א תוס' ד"ה בשלמא יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלז
יח ע"ב01 אוצר רחב מלמטה וקצר מלמעלה דברי יהושע מאמר ג' פ"ז עמ' קלו {יש לעשות האוצר של יראת שמיים רחב מלמטה ביראה תתאה, וקצר מלמעלה ביראה עילאה}
יח ע"ב01 האשה נבנתה כבנין אוצר ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רנ
יח ע"ב01 הנשים נקראות אוצר מבשרת ציון ח"ג עמ' שכו
יח ע"ב01 מה אוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה כדי לקבל את הפירות אף האשה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה כדי לקבל את הולד קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקנח
יח ע"ב04 הקב"ה שימח את אדה"ר פרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק יח, פרשת צו פרק ז פסוק יב
יח ע"ב04 ויביאה אל האדם מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"ר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' א אות י, סי' ח אות כה
יח ע"ב04 ויביאה אל האדם מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדם הראשון של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות סח
יח ע"ב04 מלמד שעשה הקב"ה שושבין תוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' לד
יח ע"ב04 מלמד שעשה הקב"ה שושבין כו' תוכחת חיים (תר) בראשית פ"א דף טז ע"ב
יח ע"ב04 שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"ר לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 62
יח ע"ב04 שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"ר כו', ורש"י - שנשתדל בחיתונו לשמחו תורת מנחם חי"ב עמ' 178
יח ע"ב05 מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן ואל ירע לומצוה ולב ח"א עמ' 193
יח ע"ב07 הי מנייהו מסגי ברישאחכמת התורה בראשית עמ' קב
יח ע"ב07 ולמאן דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא וכו' לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכז בהגה"ה
יח ע"ב07 למאן דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא דזכר סגי ברישא תורי זהב (תשעג) עמ' קנז
יח ע"ב08 מסתבר דזכר סגי ברישאדעת שבת עמ' קע
יח ע"ב08 מסתברא דזכר סגי ברישא ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נט
יח ע"ב09 העובר אחרי אשה וכו' המרצה מעות לאשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד-קעה
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' היא אשתו וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכז
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו' דרך חיים (לונזאנו) עמ' ערה
יח ע"ב09 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מ
יח ע"ב11 וכל העובר אחרי אשה בנהר אין לו חלק לעוה"בדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעא
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה וכו' בשביל שיסתכל בה וכו' לא ינקה מדינה של גיהנם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעב
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה ישראל קדושים עמ' 4, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קיד
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה צדקה חיים דף צד ע"א [שלב ע"ב]
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ו אות ג
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו וכו' לא ינקה מדינה של גיהנם וכו' של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכז
יח ע"ב13 המרצה מעות לאשה מידו לידה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תסו
יח ע"ב13 המרצה מעות ליד אשה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרה
יח ע"ב13 המרצה מעות מידו ליד האשה כדי להסתכל בה אפי' קיבל התורה מידו של הקב"ה כמשה רבינו וכו'מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רמז
יח ע"ב13 מידו לידהרוח חיים (חיד"א) דרוש יג עמ' קפה (עמ' ריא במהד' תשמ"ה)
יח ע"ב14 אפי' דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר סיני וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' קלז
יח ע"ב14 אפילו דומה למשהפירושי ראשונים
יח ע"ב16 ועליו הכתוב אומר יד ליד לא ינקה רע וכו' תורת חיים עה"ת עמ' שטו-שטז
יח ע"ב18 מנוח ע"ה היהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היה פני מלך מועדים עמ' רחצ
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היה וכו' דכתיב ותקם רבקה וכו' ותלכנה אחרי האיש תורת חיים עה"ת עמ' עב {ביאור הראי', דלאו משום הרהור הלכו אחריו, אלא משום גנאי ללכת אחרי אשה}
יח ע"ב18 מנוח עם הארץ היהמערכי לב (בר שאול) עמ' 21
יח ע"ב21 וילך אלקנה אחרי אשתומבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה ים שמחה עמ' קד
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה נזר הקדש ח"ב עמ' תרנג
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה פניני דעת עמ' פו
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה קדושת עינים (תשעא) פרק ח אות ב
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשה קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שכא, שפה
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא אחורי אשהדבש השדה עמ' טו
יח ע"ב29 אחורי ארי ולא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' ד
יח ע"ב29 אחרי ארי ולא אחרי אשה אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכא
יח ע"ב29 אחרי ארי ולא אחרי אשה שמחת הנפש עמ' קסו
יח ע"ב29 אחרי ארי ולא אחרי אשהמשיבת נפש עמ' קנו
יח ע"ב29 ולא אחרי ע"זפירושי ראשונים
יח ע"ב32 אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכג
יח ע"ב32 אותן השנים שהיה אדם הראשון וכו' דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לו
יח ע"ב32 אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדין נזר הקדש ח"א עמ' שצד, תטו, תסט, תצח
יח ע"ב32 כל אותם השלשים ומאת שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד לאונסו רוחין ושדין ולילין דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קכו
יח ע"ב32 כל אותם ק"ל שנה הוליד אדם רוחין ושדין כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כה
יח ע"ב32 כל אותם שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד שידין ורוחין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד
יח ע"ב32 כל אותן השנים היה אדה"ר בנדוי וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנה
יח ע"ב32 כל אותן השנים וכו' הוליד רוחין וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' לט
יח ע"ב32 כל אותן השנים וכו' הוליד רוחין ושדין ולילין, ורש"י ויואל משה מאמר ג סי' כז עמ' תל
יח ע"ב32 כל אותן השנים וכו' הוליד רוחין שדין ולילןאור הצבי עמ' 131, 266, 309
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' טז
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי מה שהיה הוא שיהיה עמ' עב
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכז
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין פאר יעקב ח"א עמ' מה
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדה"ר בנידוי וכו' כנסת מרדכי בראשית עמ' כד
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנדוי הוליד וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' עו, מלכים עמ' פט
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנדויס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלה
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד וכו' ברכת טוב (עפשטיין) עמ' שצב
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין וכו' ההוא בשכבת זרע רחזא לאונסיה של"ה (תשנז) פרשת וישב אות י, כה, מו, שמות אות י, בא אות ו, נשא יג, כי תצא אות ג
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין מצווה ועושה ח"א עמ' תרו
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין וכו' דעד האידנא לאו כצלמו אוליד דרכי התשובה עמ' צו
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עח
יח ע"ב32 כל אותן השנים שהיה ארם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קטז, רח, שסז
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין וכו' הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מז
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין שדין ולילין גנת אגוז (תשמט) עמ' קצט
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדיןגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש י דף יט ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דף ה ע"ג; מורה נבוכים (שיא) חלק א פרק ז דף יב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יח ע"א; זהר פרשת בראשית דף נד ע"ב
יח ע"ב32 כל אותן שנים שהיה אדם הראשוןאוצר הכבוד
יח ע"ב32 ק"ל שנה שהיה אדה"ר מנודה וכו' גנא דפלפלי עמ' ערה
יח ע"ב33 אדה"ר הוליד שדין ורוחין וכו' דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנה ע"ב
יח ע"ב33 בנידוי הוליד רוחין ושידין וליליןמשך חכמה בראשית פ' יב פס' ז
יח ע"ב33 הוליד רוחין שדין ולילין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסה
יח ע"ב33 שדין רוחין לילין שהוליד בהק"ל שנה מהש"ז דחזי לאונכויה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קמט ע"ד
יח ע"ב35 מכלל דראשונים שידא הם תורת אליהו עמ' כא
יח ע"ב36 אדם הראשון חזר בתשובהשמלת אליעזר ח"א עמ' כו, שצח
יח ע"ב36 אדה"ר וכו' ופירש מן האשה ק"ל שנה צלח רכב עמ' עז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול דרכי איש דף יב ע"ד
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול הי' וכו' ישב בתענית וכו'חמודי צבי בראשית עמ' מח, נח, תא, תג
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול הי' וכו' ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קמו, ח"ג עמ' שמב, תח, ח"ד עמ' כז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רחצ
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה דרך ה' השלם עמ' רעו - דרך לחיים
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קמב
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה שיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' שצט
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה שרתי ח"א עמ' יג, נא
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית וכו' והעלה זרזי תאנים על בשרו וכו' שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' מז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית וכו' והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנה תורת חיים עה"ת עמ' כז {תפירת עלה התאנה היתה כדי להתכפר ע"י עינוי זרזי תאנה}
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית ק"ל שנה חיי עולם (בולה) דף ו
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה וכו' שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קעא
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה ועשה תשובהחכמת התורה בראשית עמ' קלח, קפה, תכו, תעג, תפג,
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה וכו' פאר יעקב ח"א עמ' לא, לח
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה וכו' תורת חיים עה"ת עמ' כט {ורק בשעה שאכל מעץ הדעת חטא}
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה המוסר והדעת בראשית עמ' ל
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול וכו' ישב בתענית ק"ל שנים יציב פתגם על התורה עמ' עא
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדול חיה וכו' ישב בתענית וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' לח, נז, סז
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד גדולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יג {מז' רועים}
יח ע"ב36 אדה"ר חסיד וכו' ישב בתענית ק"ל שנה משנת יוסף על התורה ח"א עמ' י, יב, יז
יח ע"ב36 אדה"ר כו' שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמח
יח ע"ב36 אדה"ר צדיק גנא דפלפלי עמ' שמה
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ישב בתענית וכו' שמחת הנפש עמ' קכ
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ישב בתענית ק"ל שנהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נב, סז
יח ע"ב36 אדם הראשון וכו' ק"ל שנה בתשובהפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה בני שלשים עמ' קג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה חכמת התורה כי תשא עמ' קכח
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פ
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה לקוטי דיבורים עמ' 1095
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה מחשבת מוסר ח"ב עמ' לז
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה נתיבות מוסר עמ' עג, צה
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וגו' עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' יא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וישב בתענית ק"ל שנים וכו' והעלה זרזין של תאנים על צוארותורת העולה (תשעה) עמ' תקעא, תקעז, תקעט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' בני אתה עמ' קד, קיא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רה ע"א
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רי, רמה, תסו, תקנה
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קפ, רח, שצד, תל, תנ, תפב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות מה
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' תורת העולה (תשנב) ח"ב פרק מב, ח"ג פרק סט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שכב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' והעלה זרזי תאנים על בשרו ק"ל שנה אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רכב, רכג, רכד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' וישב בתענית ק"ל שנה מכתב מאליהו ח"ב עמ' 85
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"א, ק ע"ג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית מאה ושלשים שנה וכו' בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פ-פא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית מאה ושלשים שנה של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שע, שער האותיות אות ק ס"ק קנג
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית מאה ושלשים שנה וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית ק"ל שנה יבין שמועה (לעוו) עמ' קיח
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשה ק"ל שנה וכו' באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' יא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תכא
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קפב, מס' ראש השנה אות צג, קכ
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צ ע"א
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהחיי נפש ח"ב עמ' צ
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהעקדת יצחק (שלג) שער ט דף כח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלד ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף לו/לז ע"ד; של"ה (תט) מסכת תענית דף רב/רכ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק סט
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהפרדס מרדכי עמ' יב
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנח
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' לד
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה וכו' ישמרו דעת עמ' ז
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד וכו' כל אותן שנים שיחת מלאכי השרת עמ' 83
יח ע"ב36 אדם הראשון חסיד וכו' כל אותן שניםפרי צדיק בראשית אות ח, וישב אות י, יא, משפטים אות ד, יב
יח ע"ב37 חסיד גדול היה אדה"ר משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ריג, רכט, רנד
יח ע"ב37 חסיד גדול היה אדם הראשון תורת אביגדור ח"ב עמ' פג
יח ע"ב37 חסיד גדול היה וכו' ופירש מן האשה וכו' צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצה
יח ע"ב37 כיון שראה אדה"ר שנקנסה מיתה ע"י פירש מאשתו ק"ל שנהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנ
יח ע"ב37 כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית ק"ל שנה כו' אסופת מערכות דברים עמ' רצא
יח ע"ב37 נקנסה מיתה מאדה"ר תפלה למשה (בנימין) עמ' ט
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמו {שב בתשובה}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' טז {עשה תשובה רבה}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה והעלה זרזירי תאנים על בשרו מאמרי שלמה ח"ב עמ' קיח {עשה תשובה}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה והעלה על בשרו זרזי תאנים תפלה למשה (בנימין) עמ' רד
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה וכו' מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פד
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשה ק"ל שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו ק"ל שנה דעת תורה שמות עמ' לא, לז, במדבר עמ' קיא, קכב, דברים ח"א עמ' קעה, דברים ח"ב עמ' נג {עסק בתשובה ועשה סיגופים}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנים ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' לד
יח ע"ב38 אדה"ר ישב ק"ל שנים בתענית תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תד
יח ע"ב38 אדה"ר מילא מאה ושלושים שנה בתעניות דרשות באר יצחק עמ' לח {תעניות עצומות היותר קשות}
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית מאה ושלושים שנה שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רח, ריג
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית לקחת מוסר איכה עמ' רא {עשה תשובה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסד, שב {עמד בתוך המים ק"ל שנים עד שנעשה בשרו חדורים}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית מנחת אליהו (תשסא) עמ' רנא {היה הראשון שהתחיל בתשובה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ופירש מאשתו ק"ל שנה רוח נכון עמ' קסח
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל עמה מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תסט, תרי, תריז
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה אור יחזקאל - מדות עמ' סג
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' נט, קמו, קמז {ועשה תשובה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קעה
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' לז {עשה תשובה גדולה}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתכרם יהושע (ולרשטיין) דף לא ע"ד {שקו ותעניתו}
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתמקוה המים (שטעגר) עמ' קיח
יח ע"ב38 אדם הראשון ישב בתעניתו ק"ל שנים שמן ראש - ימים נוראים עמ' תכה
יח ע"ב38 ישב בתענית מאה שלשים שנה לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' כא
יח ע"ב38 אדה"ר ישב בתענית מנחת אליהו (תשנט) עמ' רסד {היה הראשון שהתחיל בתשובה}
יח ע"ב38 ישב בתענית ק"ל שנה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שכב, שלג {עסק בתשובה}
יח ע"ב38 ישב בתעניתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנ ע"ג {הטעם מה שלא הועיל התשובה לאדה"ר הגם שעשה תשובה גדולה}
יח ע"ב38 ישב מאה ושלושים שנה בתענית דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ג פסוק כב
יח ע"ב38 ק"ל שנה דאדה"ר תורת חיים (קאסוב) עמ' סו, עז, רעא
יח ע"ב38 ק"ל שנה ישב אדם הראשון בתענית תקנת השבין סי' ג (עמ' 11), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 186)
יח ע"ב38 ק"ל שנה ישב אדם הראשון בתעניתפרי צדיק נח אות ו, י, תולדות אות ד, וישב אות י, ויגש אות יא, ויחי אות ד, יג, שמות אות א, ד, יא, ר"ח שבט אות א, ו, בשלח אות ג, לט"ו בשבט אות ב, פ' שקלים אות ט, תצוה אות ז, יא, פורים אות ב, קדושים אות ב, יב, פסח שני אות ג, ל"ג בעומר אות ז, חוקת אות ב
יח ע"ב38 ק"ל שנים ישב אדם הראשון בתענית הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' צה
יח ע"ב38 ק"ל שנים של אדם הראשון מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות ו {לא היה כראוי }
יח ע"ב39 אדה"ר אחר החטא פירש מאשתו ק"ל שנה והוליד רוחין ושידין ולילין ע"י שכבת זרע דחזי לאונסיה לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קמז ע"ב
יח ע"ב39 אדה"ר באותן ק"ל שנים שפירש מחוה הוליד רוחין ושדיןארז ישעיהו דף ט
יח ע"ב39 אדה"ר נשתהה ק"ל שנה בלא נקיבה והוליד לבטלה אגרא דכלה ח"א עמ' קצז, שמד
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מאשתו ק"ל שנה כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נה
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מאשתו ק"ל שנה משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיט
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מאשתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קל, קעה {כשחטאה חוה}
יח ע"ב39 אדה"ר פירש מן האשה ק"ל שגה רמז הרומז (תשסח) עמ' כד
יח ע"ב39 אדה"ר פירש ק"ל שנה מאשתו והוליד נגעי בני אדם תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רלא
יח ע"ב39 אדם הראשון פירש מאשתו ק"ל שנה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קא, תקיד
יח ע"ב39 אדם פרש ק"ל שנה מאשתו והוליד שדין ורוחי יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצז, תקסב
יח ע"ב39 בק"ל שנה שפרש אדם מאשתו הוליד רוחין ושידין בך יברך ישראל (תשסח) עמ' לא, נט
יח ע"ב39 חטא אדם הראשון בהוצאת זרע לבטלה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
יח ע"ב39 כל אותן ק"ל שנה יצאו ממנו ניצוצות ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ח עמ' קב
יח ע"ב39 כל אותן ק"ל שנה פירש מן האשה והעלה זרזי תאנים על בשרו ויגד יעקב עמ' קצד {עסק בתשובה}
יח ע"ב39 פירש מן האשה וכו' דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנה, רפו, שסא {במצרים היו מגולגלים טפות זרע של אדה"ר מק"ל שנה שהיה פרוש מחוה}
יח ע"ב39 פירש ק"ל שנה והוליד שדין ורוחין עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' עד
יח ע"ב39 פרש מן האשה שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תסז
יח ע"ב40 ההוא בשכבת זרע דחזא לאונסיה ישראל קדושים עמ' 128, דברי חלומות סי' כב (עמ' 192), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 10), תקנת השבין סי' ו (עמ' 62), טו (עמ' 140), לקוטי מאמרים עמ' 232, 235, מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 120), צדקת הצדיק סי' צא, *קב-קג, קי, רמה
יח ע"ב40 והעלה זרזר תאינים על בשרו אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' מח
יח ע"ב40 לאונסו ראה אדם וכו' גנא דפלפלי עמ' ערה
יח ע"ב40 קרי של אדם הראשון באותן ק"ל שנה צפנת פענח (תשסו) עמ' קנה
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו אברהם במחזה דף ס ע"א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניו שני המאורות (תשסח) עמ' ה
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רסד
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניוהתורה והעולם ח"ב עמ' ריג
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו בפניורוח חיים (חיד"א) עמ' קפ
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפני וכולו שלא בפניו שער החצר (תשעב) סי' תפג
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו אור חדש (הרטמן) פ"י אות 29
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו חכמת התורה וארא עמ' קלה
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' לז
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יא, נד, נה, רח, מקראי קדש (תשנג) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מו, כרך ב ח"ב עמ' ע, קסב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' של
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו לחם שלמה (הלוי, שנז) דף רי ע"א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ערבי נחל (תשסד) עמ' צא
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו דודי נתן בראשית עמ' פה, פט
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו לחמי תודה דף עא ע"א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח א
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניואמרי השכל עמ' 54
יח ע"ב41 אומרים מקצת שבחו של אדם בפניויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף קצט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף עח ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ב
יח ע"ב41 אומרין מקצת שבחו ש"א בפניו וכו' כבוד לאיש דף כד ע"ג-ע"ד בהערה
יח ע"ב41 אומרין מקצת שבחו של אדם בפניו עץ הדעת טוב (תשסח) סי' קף
יח ע"ב41 אומרין מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו קרן לדוד דברים עמ' שנו
יח ע"ב41 אין אומרים שבחו בפניו קומץ המנחה (צונץ) דרוש כג אות א
יח ע"ב41 אין אומרים שבחו של אדם בפניו אגרא דכלה ח"ג עמ' ד
יח ע"ב41 מקצת שבחו דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פה, פז, פח
יח ע"ב41 מקצת שבחו חקל יצחק (תשסג) עמ' לא {לכן לא נאמר תמים}
יח ע"ב41 מקצת שבחו אומרים דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף פה ע"ד
יח ע"ב41 מקצת שבחו אומרים בפניו בישורון מלך ח"ב עמ' נא
יח ע"ב41 מקצת שבחו אומרים בפניו וכולה שלא בפניוכתנות אור עמ' קעד
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' דש
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צח
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לה
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' כט
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רלב
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניו ידו בכל סי' אלף קלט
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 304, 308
יח ע"ב41 מקצת שבחו בפניוהתורה והעולם ח"א עמ' סח
יח ע"ב41 מקצת שבחו וכו' בפניו וכו' דכתי' כי אותך ראיתי ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קנו
יח ע"ב41 מקצת שבחו וכו' בפניו וכו' דכתי' כי אותך ראיתי בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קנו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו אמרי אש (טאוב) עמ' כב, כג, ת
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפג
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו השיר והשבח ח"א עמ' לא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכו' זכר דוד על התורה עמ' רנ
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכו' דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה תורת חיים עה"ת עמ' מה {ועוד, משום שלא התפלל על דורו}
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכו'חומת אנך נח אות ה
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו אוצרות חיים - תפילות ישראל עמ' קעא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו אמרות ה' השלם ח"א עמ' שעז
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו באר שרים פרשת האזינו דרוש א אות ב
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו בית יעקב (תשסא) עמ' נז
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו להורות נתן בראשית עמ' עה
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שמו, תעא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיד
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו נאוה תהלה עמ' קסט, שטו, שעו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו פאר יעקב ח"א עמ' רנח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו של"ה (תשנז) פרשת נח אות יא
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' טו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרפח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שסט
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרים לפניו וכולו שלא בפניו דכתיב כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה אור תורה השלם (מזריטש) סי' טו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם אומרין בפניו וכולו שלא בפניו לחם רב על סדור התפילה אות שכב
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' נח
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' עג, רצב
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כג, לב, מו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו דברי יואל פ' נח דף קסה ע"א, קעא ע"א
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו דרשות מנחת יצחק עמ' קצז
יח ע"ב41 מקצת שבחו של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמב-תרמו
יח ע"ב41 מקצת שבחו של וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נח, נט
יח ע"ב41 מקצת שבחודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קלג, קלד, קלט
יח ע"ב44 אמרה היונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ולא מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' כו
יח ע"ב44 אמרה היונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים בידי בשר ודם נזר הקדש ח"ב עמ' עח, פ
יח ע"ב44 אמרה היונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' עטרת ישועה (תשסד) אות פח לשבועות, אות ד לשבת שובה
יח ע"ב44 אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית ביד הקב"ה וכו' זרע קודש - מועדים עמ' רפד {טרף לשון מזון, ו"בפיה" לשון מאמר}
יח ע"ב44 אמרה יונה וכו' לקוטי שיחות חי"א עמ' 131
יח ע"ב44 אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפא, קפג, ח"ג עמ' שמו
יח ע"ב44 אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו כדבש ביד בו"ד דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קי
יח ע"ב44 אמרה יונה יהא מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה ולא מתוקין כדבש ויגד יעקב עמ' קפג
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי וכו'מבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזית אמרי נועם (מועדים) סי' יג ליום א דסוכות, סי' א ליום א דחנוכה, סי' כה לחנוכה
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזית צפנת פענח (תשסו) עמ' קצו
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' לחם רב על סדור התפילה אות ע, תשנט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נח
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה ילקוט דברי חכמים במדבר סי' יד
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין בזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורין ביד בשר ודם אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנו, רנז
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין בדבש ותלויין ביד בשר ודם חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רח
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ביד בו"ד עירין קדישין השלם עמ' יז
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שיח
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעט, שפה
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שטו
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית בידך ולא יהיו מתוקים כדבש ביד בשר ודם קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעג
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורין בידך וכו' לקט אמרי קודש - בראשית עמ' לט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים בדבש ומסורים בידי בשר ודם עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון א
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצג
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד ב"ו וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רצב
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצט
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורין ביד בו"ד באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כד
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בו"ד פאר יעקב ח"א עמ' סב
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם לב אביגדור עמ' קמה
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם תפארת צבי שמות עמ' תל
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך כו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' כו ע"ב
יח ע"ב44 אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ורם דעת תורה דברים ח"א עמ' רסב
יח ע"ב44 אמרה יונה רבש"ע יהיו מזונותי וכו' ומסורין בידך נועם אלימלך (תשסא) עמ' רפ
יח ע"ב44 אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין וכו' ספרי המגיד מקאזניץ עמ' רד
יח ע"ב44 והנה עלה זית טרף בפיה שאמרה טוב לי מר בידו של הקב"ה וכו' מלכי יהודה (תשע) עמ' עז
יח ע"ב44 עלה זית טרף בפיה שמלת אליעזר ח"א עמ' יט
יח ע"ב44 עלה זית טרף בפיה אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך וכו' יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' עב, עג
יח ע"ב44 עלה זית טרף בפיה אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פתיחה לח"ב
יח ע"ב44 עלי זית טרף בפיה אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כ
יח ע"ב44 היונה אמרה יהיו מזונותי מרורים כזית ביד ה' ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם פתחי שערים ח"ב עמ' כח
יח ע"ב45 יהי' מזונותי מרורין כזית ובידו של הקב"ה תורת יחיאל בראשית עמ' צג
יח ע"ב45 יהי רצון שיהיו מזונותי מרורים כזית ילקוט עטרת צבי עמ' קפד
יח ע"ב45 יהיה מזונותי מרורין כזית ים שמחה עמ' מח
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מסורין בידיך ולא מתוקין בידי בו"ד תפארת משה עמ' רכד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית ביד הקב"ה ולא מתוקים כדבש בידי בו"דדרשות דבר צבי מועדים עמ' קסה
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית בידי הקב"ה וכו' יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, נד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' מו
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך פרפרת משה ח"א עמ' ע
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורים כזיתבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין ביד הקב"ה ולא מתוקים ביד ב"ולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכב
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קז, קטז
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית תאומי צביה עמ' קג
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ביד הקב"ה שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנ
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ל
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ובידו של הקב"ה גור אריה בראשית פ"ח אות יט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קו
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מג, נא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף יד ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כט ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תעה דף פב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ז; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פ ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף לב ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומידו יתברך חכמת התורה בא עמ' שלו
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומידו של הקב"ה מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' עתר
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומידך חכמת התורה תצוה עמ' ו, יד, פז
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורים בידך ואל יהיו וכו'אור לפני הדורשין עמ' 43
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך דרשות מהר"ם חביב עמ' יט, כח
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו' תורת איש ח"ב עמ' שעט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' רפד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידךנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ב
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קעא
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית מידי הקב"ה חכמת התורה בשלח עמ' תקס
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזיתחכמת התורה נח עמ' רעז, רפד, שטז, שכה, שכו, שכט
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזיתילקוט הגרשוני ח"א
יח ע"ב45 מוטב יהיו מזונותי מרורים כזית מיד הקב"ה ולא מתוקים כדבש מבשר ודם לחם רב על סדור התפילה אות תר, תשנט
יח ע"ב45 מוטב שיהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שנא
יח ע"ב45 מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ולא מתוקין כדבש ביד בשר ודם שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ד
יח ע"ב45 יהיו מזונותי מרורין כזית וכו'רבינו בחיי בראשית פ"ח פסוק יא
יח ע"ב45 מסורין בידך רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיח
יח ע"ב45 רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזיתבני יששכר (תשמג) ח"א דף צב ע"ג
יח ע"ב46 טרף לישנא דמזוניברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 127
יח ע"ב46 מאי משמע דהאי טרף לישנא דמזוני הוא וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שסא
יח ע"ב47 בית שד"ת נשמעין בו בלילה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קלה
יח ע"ב47 בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשפז
יח ע"ב47 בית שנשמעים בו ד"ת בלילות אינו חרב, ומהרש"א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' לז
יח ע"ב47 כל בית שד"ת נשמעין בו בלילה שוב אינו נחרב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה דברי חנינא - ת"ת עמ' קצו
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה וכו'חומת אנך איוב פרק לה
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרב חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קכד ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעים בו וכו' אפיקי ים עמ' עג
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צב דף רי ע"ב
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה זבחי צדק (דיסקין) עמ' קטז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה אינו נחרב פרפרת התורה עמ' תרז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה וכו' נותן זמירות בלילה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תסא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילהזכור לדוד עמ' קיד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבאוזן שמואל דף סט ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רצב
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרבס' החיים (תשנג) עמ' צה*
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילהאוצר הכבוד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה, רש"י ומהרש"א רנת יצחק משלי עמ' רלא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט אות ב
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה וכו' מגילת סמנים עמ' ד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה יש לו קיום ואינו נחרבאור אברהם (זוועהיל) עמ' פט
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב אגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קיא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שע
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב לחמי תודה דף ג ע"א, ח ע"א
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב נאוה תהלה עמ' צא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסו
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסה, מס' שבועות אות מ
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ולא אמר איה אלוק עושי נתן זמירות בלילה, ורש"י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' עז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר ולא אמר איה אלוק עושי נתן זמירות בלילה, ורש"י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב שנאמר נותן זמירות בלילה תפארת צבי ויקרא עמ' רא
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרבלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קכח דף מג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"ד
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב, ורש"י ד"ה ולא מצווה ועושה ח"א עמ' תנא, תקמז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין ד"ת בו בלילה שוב אינו נחרב, ומהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' נ
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין דברי תורה בלילה פרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ו פסוק ז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן לה, לו, סה-סז
יח ע"ב47 כל בית שנשמעיןפירושי ראשונים
יח ע"ב48 התורה נקראת זמירות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפו
יח ע"ב48 נותן זמירות בלילה משנת חיים במדבר עמ' קמ
יח ע"ב49 בזמן החורבן אין השם שלם דרשות מהר"ם בנעט עמ' ל
יח ע"ב49 בשתי אותיותטוב טעם שמות עמ' כה
יח ע"ב49 די לו לעולם בב' אותיותדעת שבת עמ' תיא
יח ע"ב49 די לעולם וכו' בשתי אותיות תורת אליהו עמ' קלו, קמב
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קיא
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קעח
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות פני מלך שמות עמ' צט
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בב' אותיות רנת יצחק ישעיה עמ' ע
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות איתן האזרחי עמ' שז
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות המאור הגדול (גר"א) עמ' קס
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלד
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף עה ע"א בהגהה
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצח
יח ע"ב49 דיו לעולם שישתמש כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית יב
יח ע"ב49 להשתמש בשתי אותיותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' לג
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק די לעולם שישתמשו בשתי אותיותמרפא לשון עמ' קסב
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם וכו' אפיקי ים עמ' עג
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם להשתמש בשתי אותיותארז ישעיהו דף יז
יח ע"ב49 מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנ' כל הנשמה תהלל יה וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שעח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביה"ק דיו לעולםאוצר הכבוד
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק די לעולם שישתמש בב' אותיות פלח הרמון עמ' קכח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק די לעולם שישתמש בשני אותיות בלבד מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קעז, תשו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק די לעולם שישתמש בשתי אותיותצוף דבש (לוין) מאמר ה בתחלתו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם וכו'ליהודים היתה אורה עמ' כא, קכט
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם להשתמש בחצי השם תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' נח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שי
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות עמוד הימיני (קלינמן) עמ' פג, קלב
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' ה
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות רמז הרומז (תשסח) עמ' טז
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו' ברית שלום (תעח) דף קז ע"ב
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרפו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות אפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתפה
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות דעת תפלה עמ' רנט
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות לחם רב על סדור התפילה אות תרנא
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות צפנת פענח (תשסו) עמ' קיד, קכא, קמה, רא, ריב, רכ, רכב, רמד, רצה, שכד, שכו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שם יחזקאל עמ' תקנה-תקנו
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות תורת חיים עה"ת עמ' קיח {כי אין שמחה לפניו ית' ושמו חסר ו"ה שהוא לשון שמחה}
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות תפארת צבי במדבר עמ' קנז
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות תפארת צבי בראשית עמ' תקצה
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' קה, שצג
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאור הצבי עמ' 285
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאמרי השכל עמ' 100
יח ע"ב49 מיום שחרב ביהמ"ק דיו שישתמש בב' אותיות פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מב
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש מאיר בת עין (תשסו) עמ' 588
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש די לעולם שישתמש בב' אותיות ראשונות של שם הוי"ה שנאמר כל הנשמה תהלל יה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ל
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש די לעולם שישתמש בשתי אותיות משם העצם ב"ה בת עין (תשסז) עמ' קיז
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם וכו' ארץ צבי (תשע) עמ' רפג
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם להשתמש בב' אותיות פלא יועץ (טברסקי) ח"ב עמ' פא, קלז
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם להשתמש בחצי השם שער החצר (תשעב) סי' קצט
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנח
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו' נזר הקדש ח"א עמ' רצ
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה כתונת פסים (תשעא) עמ' שסג
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה וגו' תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עט, תצט, תשעט, תתמו, תתצג, תתקיא, תתקכח, א'קב
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיותמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"א; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ה דף ט ע"ב
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רעא
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 841, 1222
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יג ד"ה וידוע
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות ויברך דוד עמ' נג, צא
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות מאיר בת עין (ביקיאם) דף נד ע"ד
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות קרן לדוד דברים עמ' קפא {מפני שנעשה פירוד בין ב' אותיות אחרונים שבשם}
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצה
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנא' כל הנשמה תהלל יה קב חיים עמ' קג
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קס, קעב, קעה, רי, רצט, שטו, שכח, שלב, שלד, שסו, תמז, תצה, תצז
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות י
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רד
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאמרי השכל עמ' 3
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותכתונת פסים (תשמה) פרשת פנחס מט ע"א
יח ע"ב49 מיום שחרב בית המקדש דיו לעולםנתיבות עולם ח"ב עמ' כח
יח ע"ב49 מיום שחרב ביתפירושי ראשונים
יח ע"ב49 מיום שחרב המקדש דיו לעולם שישמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה שבט מישראל (קרמניץ) פרק קנ פסוק ו
יח ע"ב49 משחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 33 (סי' כז)
יח ע"ב49 משחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותאור הצבי עמ' 230
יח ע"ב50 כל הנשמה תהלל יה דרשות מהר"ם בנעט עמ' ריט
יח ע"ב51 נתקללה בבל נתקללו שכניה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 590
יח ע"ב51 נתקללה בבל נתקללו שכניהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסח
יח ע"ב51 נתקללה שומרון נתברכו שכיניה קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 5 (סי' כד), 62 (סי' סט)
יח ע"ב51 נתקללה שומרוןפירושי ראשונים
יח ע"ב רש"י - מי שנותן זמירות של תורה בלילה תפארת צבי ויקרא עמ' רא
יח ע"ב רש"י - פה - לשון מאמר ישמח חיים (תשסה) מע' פ אות ד
יח ע"ב רש"י - שיש בשם ב' אותיות בין לשבח לפניו בין לברך איש את חבירו, דכתיב כל הנשמה וכו' מכלל דשם בן ד' אותיות ושם המפורש לא לכל הנשמה ניתן אלא לכהנים בלבדתפארת צבי בראשית עמ' תקצה
יח ע"ב רש"י ד"ה אומרים מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תלד
יח ע"ב רש"י ד"ה אלקנה נביאפירושי ראשונים
יח ע"ב רש"י ד"ה ולא אמרחיים לגופא (תשסה) עמ' לז
יח ע"ב רש"י ד"ה טרף 'עלה זית טרף בפיה' - מאמר בפיה עטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ב אות א
יח ע"ב רש"י ד"ה מיום, וד"ה דיו משנת חיים במדבר עמ' קכד
יח ע"ב רש"י ד"ה שושבינות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסב
יח ע"ב תוס' - אות דגושה כאילו נכתב ב"פאור לשמים (תשסג) עמ' שסג
יח ע"ב תוס' - אילן נמי מיקרי זית רנת יצחק - פרק חלק עמ' תלז
יח ע"ב תוס' - כל הנשמה, לשון, שממהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צו
יח ע"ב תוס' - פי' רבינו חננאל קרי ביה כל הנשמה בדגשצפנת פענח (תשסו) עמ' קיד, קכב, קמה, רא, רכ, רצו
יח ע"ב תוס' ד"ה ולא נזר הקדש ח"ג עמ' לד
יח ע"ב תוס' ד"ה כל - בזמן הזה די לעולם שישמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יה, הנשמה קרי בדגש שבט מישראל (קרמניץ) פרק קנ פסוק ו
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה - פירש ר"ח קרי ביה כל הנשמה בדגש וכו' כתונת פסים (תשעא) עמ' שסג
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה - פי' ר"ח קרי ביה כל הנשמה בדגש דמשמע שממה וכו' צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קס, קעב, רי, רצט, שכח, של, שלד, תמז
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה - פירש ר"ח קרי בי' כל הנשמה הנשמה בדגש, מלשון שממה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עט, תשצט, תתקיא, א'קב, א'רצג
יח ע"ב תוס' ד"ה כל הנשמה איתן האזרחי עמ' שז
יח ע"ב תוס' ד"ה מרורין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רכב
יח ע"ב תוס' ד"ה מרורין פתחי שערים ח"ב עמ' לא
יח ע"ב תוס' ד"ה מרורין כזית שרגא המאיר מועדים עמ' רצה
יח ע"ב תוס' ד"ה מרוריןזכור לדוד עמ' כו
יח ע"ב תוס' ד"ה נתברכו שכניהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ש ע"א
יח ע"ב מהרש"א ברכת אבות עמ' יד
יח ע"ב מהרש"א ד"ה בפניו מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיד
יח ע"ב מהרש"א ד"ה נתן זמירות מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצד
יט ע"א01 בא וראה שלא כמדת הקב"ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצ
יט ע"א01 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם נתיבות מוסר עמ' צג
יט ע"א01 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם וכו' מידת הקב"ה אדם מתחייב הריגה למקום שותקשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רסא
יט ע"א02 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו' שלשה פתחים יש לגיהנם וכו' מגילת סמנים עמ' לז
יט ע"א03 אדם נתחייב הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיותורה אור (יחייא, רצח) פ' לה דף יג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"ב
יט ע"א05 אדם מתחייב הריגה למקום שותק חכמת התורה ויצא עמ' רפה
יט ע"א05 מדת הקב"ה אדםפירושי ראשונים
יט ע"א05 מידת הקב"ה אדם מתחייב הריגה למקום שותק וכו' ולא עוד שמשבח וכו' יפה דנת וכו' שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תא
יט ע"א10 מ"ד עוברי בעמק הבכא רנת יצחק תהלים עמ' קג
יט ע"א10 מ"ד עוברי בעמק הבכא וגו' אלו בני אדם שעוברים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
יט ע"א10 מאי דכתי' עוברי בעמק הבכא כו' שמצדיקין עליהן את הדין כו' רנת יצחק תענית עמ' כח-כט, פז
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא דמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 52
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' כוכבי אור (תשלד) עמ' כט
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' תורת חיים עה"ת עמ' לד-לז {יורדי גיהנם החוזרים שם בתשובה מתכפרים כבקרבן ועולים משם}
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' בוכין ומורידים דמעות כמעין מאמרי שלמה ח"א עמ' נא
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' שמעמיקין להם גיהנםדעת חיים עמ' קלט
יט ע"א10 מאי דכתיב עוברי בעמק וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלו
יט ע"א10 מאי דכתיב עובריפירושי ראשונים
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא ביאור הגר"א על משלי פרק יא פסוק ד
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלא
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצו
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' לקחת מוסר ח"ב עמ' כד
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' אלו בני אדם שעוברים על רצונו של מקוםאור הצבי עמ' 256, 305
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' בר מישראל שבא על בת עכו"ם וכו' באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רכא-רכב
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' עוברי אלו בני אדם וכו' עמק וכו' אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שכז
יט ע"א10 עוברי בעמק הבכא וכו' שמצדיקים עליהם את הדין נחלת יעקב (תשעג) עמ' נה
יט ע"א11 אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקב"ה, שבוכים ומורידים דמעותאור הצבי עמ' 165
יט ע"א11 אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב"ה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמב
יט ע"א11 עוברי אלו בנ"א שעוברין על רצונו של הקב"ה וכו' ויפה תקנת גיהנם לרשעים וכו' אור ישראל (תרס) דף סח ע"ב, פא ע"א
יט ע"א11 עוברי אלו בני אדם שעוברים על רצונו של מקוםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ז דף נו ע"ב
יט ע"א11 'עוברי' אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב"ה 'עמק' שמעמיקין להם גיהנם אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 173
יט ע"א11 'עוברי בעמק הבכא' אלו בנ"א שעוברים על רצונו של הקב"ה ומעמיקים להם גיהנום תורת אביגדור ח"ד עמ' קמה
יט ע"א12 בנ"א שעוברין על רצונו של מקום וכו' שמעמיקין להם גיהנם וכו' שבוכין ומורידין דמעות וכו' שמצדיקין עליהם את הדין וכו' יפה דנת יפה זכית תהלה לדוד (והרמן) פרק פד פסוק ו הערה ז
יט ע"א12 בנ'א שעוברין על רצונו בוכין וכו' ומצדיקין את הדין אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שלח
יט ע"א13 הבכא, שבוכים ומורידין דמעותמאורי שערים עמ' רד
יט ע"א13 רשעים מעמיקים להם גיהנום שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רכד
יט ע"א13 מעמיקין להם גהינם לב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' שה
יט ע"א13 מעמיקין להם גיהנם חכמה ומוסר ח"א עמ' עב
יט ע"א13 מעמיקין להם גיהנם וכו' ז' שמות יש לגיהנם וכו' שאול ואבדון וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יג
יט ע"א13 עוברי בעמק הבכא וגו' שמעמיקין להם גיהנם הבכא כו' לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכא
יט ע"א13 עוברי בעמק הבכא שבוכין ומורידין דמעות ישראל קדושים עמ' 133, תקנת השבין סי' טו (עמ' 152, 164)
יט ע"א13 עוברי בעמק הבכא שבוכין ומורידין דמעותפרי צדיק ר"ח אדר אות ה, צו אות ד, י, שלח אות יד
יט ע"א13 עמק שמעמיקים להם גיהנם פוקד עקרים סי' ה (עמ' 33), תקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
יט ע"א13 עמק שמעמיקין להם גיהנם רוח נכון עמ' נ
יט ע"א13 עמק שמעמיקין להם גיהנם תורת חיים עה"ת עמ' ריב {למעלה אין הגיהנם רותח כ"כ כלמטה, והיינו שלא מתו בני קרח כי נתבצר להם מקום גבוה}
יט ע"א13 רשעים מעמיקים להם גהינוםנפש החיים (תשמג) עמ' 32
יט ע"א14 דמעות כמעיין של שיתין, ורש"י רנת יצחק תהלים עמ' שצט
יט ע"א14 מורידין דמעה כנחל רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פט
יט ע"א14 מעין ישיתוהו מלמד שמורידין דמעות כמעיין של שיתין שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כא
יט ע"א14 מעין ישיתוהו שבוכין כמעין של שיתין שבט מישראל (קרמניץ) פרק פד פסוק ז
יט ע"א14 פושעי ישראל מורידין דמעות כמעין אבל פושעי אומות העולם על פתחי גיהנם אינן חוזרים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפו הערה 154
יט ע"א14 שמורידין דמעות כמעיין ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יא פסוק ד
יט ע"א14 שמורידין דמעות כמעיין נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמ
יט ע"א15 מהגיהנום עולה שיר והלל לה' תורת השרף ממאגלניצא עמ' סג
יט ע"א15 פושעי ישראל מלאים חרטה קהלת יעקב - אלול עמ' קנו
יט ע"א15 מצדיקים עליהם הדין ואומרים לפניו יפה דנת אגרא דכלה ח"א עמ' תקפא, ח"ב עמ' קס
יט ע"א15 רשעים מצדיקין עליהן את הדין אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' נה
יט ע"א15 שמצדיקים עליהן את הדין ואומרים לפני רבש"ע יפת דנת וכו' תורת חיים עה"ת עמ' קצז {ולכן בלועי קרח אומרים "משה ותורתו אמת והן בדאין" (סנהדרין קי.), כי הם מתוודים על כפירתם בנשיאותו של משה ובתורתו}
יט ע"א15 שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים לפניו רבש"ע יפה דנת וכו' שיחות ר' ראובן עמ' צד
יט ע"א15 שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים רבש"ע יפה דנת ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' שנב
יט ע"א16 אומרים יפה דנת וכו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק יז, פרק עו פסוק יא {גדול שבח העולה מגיהנם יותר מגן עדן}
יט ע"א16 אומרים לפניו יפה דנת יפה זכית יפה חייבת וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עה*
יט ע"א16 הרשעים אומרים יפה דנת המאור הגדול (גר"א) עמ' רלט
יט ע"א16 הרשעים בגהינם צועקים יפה דנתנו קהלת יעקב ראש השנה עמ' סה
יט ע"א16 הרשעים מצדיקים דין שמים ואומרים יפה דנת וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קפה
יט ע"א16 הרשעים מצדיקים דינם בגיהנום דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' י
יט ע"א16 השבח מן הגיהנם רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תעב {יותר מן גן עדן}
יט ע"א16 יפה אמרת יפה דנת יפה טימאת וכו' אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' רמה
יט ע"א16 יפה דנת יפה זיכית יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רמג
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעו
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית שערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תעא
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית וכו' פרדס המלך (תשסט) אות קכ
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית יפה חייבת מחשבת מוסר ח"א עמ' רמ
יט ע"א16 יפה דנת יפה זכית יפה חייבת מחשבת מוסר ח"ג עמ' לג, ריח
יט ע"א16 יפה דנת יפה חייבת משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קפד
יט ע"א16 יפה דנת יפה חייבתפחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
יט ע"א16 יפה דנתניאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' יג, עג, קפא {רשעים מלאים חרטות}
יט ע"א16 יפה דנתני אור יחזקאל - אמונה עמ' פג
יט ע"א16 רבונו של עולם יפה דנת יפה זכית יפה חייבת גדולי מוסר עמ' עח
יט ע"א16 רבונו של עולם יפה דנת יפה חייבת יפה תקנת גיהנם לרשעים וג"ע לצדיקים יסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות נו
יט ע"א16 רבש"ע יפה דנת יפה חייבת יפה זיכית יפה תקנת גיהינום לרשעים וכו'אור הצבי עמ' 116
יט ע"א16 רשעים אומרים יפה דנת יפה חייבת דובר צדק עמ' 14
יט ע"א16 רשעים אומרים יפה דנת יפה חייבתפרי צדיק נח אות ה, תרומה אות יב, צו אות י, מסעי אות ה
יט ע"א17 יפה תקנת גיהנם לרשעים וגן עדן לצדיקים שמן ראש סוכות ח"ב עמ' סב
יט ע"א17 תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקים אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 172, פ"ג אות 160
יט ע"א18 והאמר רבי שמעון בן לקיש רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסב
יט ע"א19 אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו' שפושעים והולכין לעולם דרכי התשובה עמ' צא
יט ע"א19 אפי' על פתחה של גיהנםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
יט ע"א19 פושעי אומות העולם על פתחי גיהנם אינם חוזרים נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמ
יט ע"א19 רשעים אף בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' פז
יט ע"א19 רשעים אפי' בפתח גיהנום אינם שבים דרשות מהר"ם בנעט עמ' ריט
יט ע"א19 רשעים אפי' בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תיז
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גהינם אינם חוזרים בתשובה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' לו
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גהינם אינם חוזרים בתשובה אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלא
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנום שעורי דעת ספר א עמ' קמ
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה אגרא דכלה ח"ב עמ' קס
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזריםבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רעו
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שלא
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמח
יט ע"א19 רשעים אפי' על פתחו של גיהנם וכו' מכתב מאליהו ח"א עמ' 51, 68
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גהינום אינם חוזרים בתשובה נזר הקדש ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' שעב, שעג
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גהינם אינם חוזרים בתשובה מנחת אליהו (תשנט) עמ' כז
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גיהנם אינם חוזרין כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריב
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחה של גיהנם אינם חוזרין בתשובהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קג
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גהינום אינם חוזרים פתחי שערים ח"א עמ' נה
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גהינם אינם חוזרין בתשובהפנים יפות על תהלים עמ' שד, שלה
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בית יעקב (תשסא) עמ' צד
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה מנחת אליהו (תשסא) עמ' מג
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה משנה למלך (תשסח) עמ' צז
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינן חוזרין בתשובה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתסא
יט ע"א19 רשעים אפילו בפתחי גיהנם אינם חוזרים אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ט
יט ע"א19 רשעים אפילו בשעת מיתה מקשים את ערפםשבט מוסר עמ' עח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתח גיהנםכלי יקר (תשמח) עמ' יח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גהינם אינן חוזרין בתשובהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ז דף נו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סז דף רנג ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ז/י ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלט ע"ד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אין עושים תשובה יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רטז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם חוזרים בתשובהאור הצבי עמ' 124
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהינום אינם חוזרין בתשובה לחם רב על סדור התפילה אות א' תתקלד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אין חוזרים אור יחזקאל - מדות עמ' רב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רסו
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינן חוזרין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחה של ניהנם אינם חוזרין דרשות הצל"ח השלם עמ' רצו
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם שבים תקנת השבין סי' ו (עמ' 56)
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם שביםפרי צדיק נח אות ה, משפטים אות ב, ר"ח אדר אות ה, בלק אות ב, מסעי אות יד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינם דברי טובה שופטים ח"א עמ' שסה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינם אינם חוזרים בתשובה כתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' לב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהינם אינם חוזרין בתשובה וכו' באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רס, רסח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גהנם וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקלט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהינום אינם חוזרים בתשובה ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רסח, שמות עמ' יב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אין חוזרין בתשובה נועם הברכה עמ' שכה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה מאמרי שלמה ח"א עמ' פח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קסג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרין כתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קכא
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינן חוזרין בתשובה דעת תורה שמות עמ' רמט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנוםמכתב מאליהו ח"א עמ' 51
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנוםמכתב מאליהו ח"א עמ' 63
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם לב אליהו (תשסה) שמות עמ' קסח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם קשוטי כלה (תשסג) עמ' קיג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אין חוזרין חכמת התורה וארא עמ' תלא
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אין חוזרין בתשובה קהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שסז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה מבשר טוב - ספר החיים עמ' לז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פרשת פרה ו, אבות סב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה פאר יעקב ח"א עמ' ד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהדרשות באר יצחק עמ' מח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהמרפא לשון עמ' רח
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מז
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' כב
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' טז, כה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה לחמי תודה דף לג ע"א, מא ע"א, קב ע"א, קכט ע"א, קמח ע"א
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סח, קצה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה מחשבת מוסר ח"ב עמ' תיא
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה נועם המוסר עמ' קיד
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קסו
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה שמחת הנפש עמ' לט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה תהלה לדוד (והרמן) פרק פו פסוק יז הערה ט
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו' מתקיף לה וכו' אלא מעתה דכתיב המוציא המעלה וכו' אוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רנג
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם וכו' תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סה
יט ע"א19 רשעים אפילו על פתחו של גיהנם וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' פד
יט ע"א19 רשעים על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה שם עולם (תשסו) עמ' מט[יט], סא
יט ע"א19 רשעים על פתחו של גיהינום אינם חוזרים בתשובה וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' תקלד, תקלח
יט ע"א19 רשעים על פתחו של גיהנם אינם חוזרים מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרא, תרכד
יט ע"א20 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וכו' שפושעים והולכין לעולםפרי צדיק תרומה אות יב, ר"ח, תמוז אות ב, מסעי אות יד
יט ע"א20 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי שפושעים והולכין לעולם לחמי תודה דף קי ע"ב
יט ע"א20 ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי שפשעו לא נאמר אלא הפושעים שפושעים והולכין אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קסד
יט ע"א22 הפושעים בי שפושעים והולכיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקנב
יט ע"א23 פושעי ישראלכלי יקר (תשמח) עמ' שלט
יט ע"א23 פושעי ישראל, ותוס' בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רפה
יט ע"א26 אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל נצח ישראל (הרטמן) עמ' קלו הערה 539
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנום שולטת בהןדרך חיים (תשלה) עמ' תשמח
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם רנת יצחק - פרק חלק עמ' רנז
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם תפארת משה עמ' קפ
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהם ק"ו ממזבח הזהבראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות פג
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן מאמר הנפש השלם עמ' קיח, קמה
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכב, תצג
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן וכו' ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עד
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן וכו' שנאמר כפלח הרמון רקתך של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעא
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גהינם שולטת בהםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמו דף יג ע"ד ודף יד ע"א; ס' חרדים (שסא) בהקדמה ס' ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק טו דף סג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פא ע"ב וחגיגה [?] דף קצ ע"ב; של"ה (תט) מס' יומא דף רלח ע"ב בהגהה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' קלט דף סג ע"ב; שו"ת מהר"ם מינץ סי' פז
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהינום שולטת בהםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכ
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולט בהם וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רנד
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהם ביאורי הראי"ה על אבות עמ' רעו {כלומר לכלותם, מפני קדושת נפשם הקדושה העומדת לעולם למעלה מעשיהם}
יט ע"א26 פושעי ישראל אין אש של גהנם שולטת בהםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 58
יט ע"א26 פושעי ישראל אין גיהנם שולטת בהם גנא דפלפלי עמ' שסח
יט ע"א27 מזבח הזהב היה בו רק כעובי דינר זהב חכמת התורה שמיני עמ' רנה
יט ע"א29 אלו פושעי ישראל שמלאים מצות כרמון דברי יואל פ' כי תבוא דף קנב ע"ב
יט ע"א29 אפי' פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קנז
יט ע"א29 אפי׳ פושעי ישראל מלאים מצות כרימון מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' קי
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף יד, סא, קח
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןאמרי השכל עמ' 125
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצוותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיט
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרימון מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כג
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ריא
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון תפארת צבי ויקרא עמ' רב
יט ע"א29 אפילו פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון ואני תמיד עמך עמ' עה, רצא, שב, שכז, שפא, תקב
יט ע"א29 גם פושעי ישראל מלאין מצות כרימון לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עו ע"א
יט ע"א29 כפלח הרימון רקתךתאיר נרי עמ' כב
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך אפי' ריקנין שבך כו'עדן גנים דרוש ד קול ב
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך וכו' שאפי' ריקנין שבך מלאין מצוות כרמון שדה יעקב עמ' סד
יט ע"א29 כפלח הרמון רקתך וכו' שאפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רפב
יט ע"א29 מלאים מצוות כרימון תורת מנחם חלק לד עמ' 147
יט ע"א29 מלאים מצות כרמוןקרן לדוד שמות עמ' רכג
יט ע"א29 מלאין מצוות כרימון תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעב
יט ע"א29 מלאין מצות ברמון באר ראי (רוזן) תורה סי' ה אות א
יט ע"א29 מליאין מצות ברימון של"ה (תשנז) פרשת נשא אות ח
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאי מצווה כרימוןקול שמחה פ' תולדות סי' יב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאי מצות כרימון שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיא פסוק ה
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכח
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון אור השמש (תשסח) עמ' סה
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון רסיסי לילה סי' מב (עמ' 79), מג (עמ' 82),נב (עמ' 131), נד (עמ' 151), לקוטי מאמרים עמ' 166, 206, 207, צדקת הצדיק סי' קכט, רלח, רמ, רנב, דובר צדק עמ' 42, 132, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' י), שיחת מלאכי השרת עמ' 11, קדושת השבת סי' א (עמ' 2), ב (עמ' 7), ד (עמ' 24), ז (עמ' 43), תקנת השבין סי' י (עמ' 97), יד (עמ' 121), טו (עמ' 148, 150), צדקת הצדיק סי' רלח, רנב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' נד
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון תורת מנחם חלק נ עמ' 209
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' סב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןפרי צדיק תולדות אות ה, תצוה אות יב, קדושים אות א, סוכות אות יג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרמון שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שנב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצוות כרמוןיערות דבש ח"ב עמ' קיט, ר
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קל
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות דרשות לחם שלמה עמ' קכא
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות קהלת יעקב - אלול עמ' קנז
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרימון מזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' קמב
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרימון ערבי נחל (תשסד) עמ' תשסג, תתר, תתשפג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון אורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ד אות א, שער ה פרק ב אות כא
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון דברי יואל מועדים ח"א ערב יו"כ דף שי ע"ב, שיב ע"א
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון נחמד ונעים (תשסח) עקב ד"ה ועוד נראה
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תג
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאים מצות כרמון תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנח, תצד, א'קלב, א'קלד
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון יציב פתגם - ימים נוראים עמ' כח
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון תורת איש ח"ב עמ' רלו
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצוות כרימון תורת מנחם חס"א עמ' 240
יט ע"א29 פושעי ישראל מלאין מצות כרמון אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2260
יט ע"א29 פושעי ישראל מליאין מצות כרמון דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רלח
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שנג
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאים מצות וכו', ותוס' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 247, 91, חט"ז עמ' 435, 339, 270, חכ"א עמ' 130, חכ"ד עמ' 483
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימון עירין קדישין השלם עמ' תכב
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימוןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקלא
יט ע"א29 פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' צא ד"ה ואמנם
יט ע"א29 פושעי ישראל שמליאין מצות ברמון נועם אלימלך (תשסא) עמ' כו, נג, שיב
יט ע"א29 פושעי ישראל שמליאין מצות כרמוןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יד ע"ג
יט ע"א30 אפי' ריקנים שבך מלאים מצות כרמון שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נח
יט ע"א30 אפי' ריקנין שבך מלאים מצות דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תמג ע"א, שמחת תורה דף תרעח ע"ב
יט ע"א30 אפי' ריקנין שבך מלאים מצות כרמון כבוד לאיש דף ט ע"ד
יט ע"א30 אפי' ריקנין שבך מליאין מצות כרמון מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' סב
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מסילות הנביאים שופטים עמ' קלג*
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןאור הצבי עמ' 109
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןשושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רמג ע"ד; ס' מהרי"ל (שטז) בלקוטים
יט ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרמוןמערכי לב (בר שאול) עמ' 95
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' נא
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןפניני שבח עמ' רכז
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות ברמון בית יצחק (ויינברגר) עמ' קיז
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרימון לחמי תודה פתיחה דף ט ע"ב, גוף הספר דף קז ע"א, קטו ע"א, קעו ע"א
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' פב
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון דרשות הצל"ח השלם עמ' יט, עא, רה, רעט
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון דברי דוד (טשורטקוב) עמ' עג
יט ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון לקוטי שיחות חל"ז עמ' 39
יט ע"א30 אפילו רקנין שבך מלאים מצות כרמון מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ר
יט ע"א30 ריקנים שבהם מלאים מצות כרימון תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רצה ע"ד, שלח ע"ד
יט ע"א30 ריקנים שבך מלאים מצות כרמון מאור עינים (תשנח) עמ' קכו
יט ע"א30 ריקנים שבך מלאים מצות כרמון מאור עינים (תשעט) עמ' רט
יט ע"א30 שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' כח
יט ע"א30 שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון ישמרו דעת עמ' קעא
יט ע"א31 אלא הא דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' שבא על נכריתלבני ישראל (הישן) דרוש ב
יט ע"א31 אלא הא דכתיב עוברי בעמק הבכא וכו' תורת חיים עה"ת עמ' נד-נה {אף שאין האור שולט בהן, היינו לשרוף נשמתם לגמרי, אבל וודאי שמצטערים שם הרבה ובוכים על כך}
יט ע"א31 ההוא דמחייבי בגיהנם אתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' דמשכיה ערלתו ולא מבשקר ליה, רש"י - אינו מכירו באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קנג
יט ע"א31 ההוא דמחייבי בגיהנם אתי אברהם ומסיק להו בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה שם יחזקאל עמ' רסח, תעג
יט ע"א31 ההוא דמחייבי גיהנם ואתי אאע"ה ומסיק להו ומקבל להו וכו' יגל יעקב (תשנג) וישב אות קמז, וארא אות לז
יט ע"א31 ההוא דמחייבי דינא דגהינם חדא שעתא ואתא אברהם ואסיק להו לבר מישראל הבא על הכותית ומושך בערלתו ולא מבשקר ליה מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יט ע"א31 ההוא דמחייבי דינא דגהינם חדא שעתא ואתא אברהם וכו' מנות הלוי (תשסב) עמ' שסד
יט ע"א31 ההוא דמחייבי דינא דגיהנום חדא שעתא ואתי אברהם וכו' שער החצר (תשעב) סי' קמו
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' נאוה תהלה עמ' שצח
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לח, מד, רס
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' ולא מבשקר ליה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קצה
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להורב פנינים (אלשיך, שסא) דף קכו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיהו י דף עח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכו/קכז ע"ד
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנט
יט ע"א31 ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריד
יט ע"א31 ההוא דמחייבי כו' בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו עשרה מאמרות (תשס) עמ' סד
יט ע"א31 ההיא דמחייבו ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם ומסיק להו וכו' אמרות ה' השלם ח"א עמ' רסו, עדר
יט ע"א32 א"א יושב בפתחה של גיהנם וכו' לבד מבועל ארמית וכו' אפיקי ים עמ' נז, עג, תלג
יט ע"א32 א"א יושב על פתח גיהנם וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
יט ע"א32 א"א יושב על פתח וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' ל
יט ע"א32 א"א מציל אפילו פושעי ישראל מגהינום לקוטי דיבורים עמ' 1198
יט ע"א32 אאע"ה יושב בפתח גיהנם ואינו מניח נימול להיכנס וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' שפג
יט ע"א32 אאע"ה עומד על פתחו של גיהנם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרד
יט ע"א32 אברהם אבינו [יושב על פתחו של גיהנם] ומסיק להו ומקבל להו [למי שנימול]חיי נפש ח"ד עמ' קטז, קלד
יט ע"א32 אברהם אבינו אינו מניחו ליכנס לגיהנם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רטו
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב בפתחו של גיהנם ואינו מניח לכנוס בו מי שנמוליגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקכא, תקכח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב בפתחו של גיהנם כו' מבשר טוב - ספר החיים עמ' רסו
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתח גיהנם נתיבות יצחק ח"ג עמ' רכד
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתח גיהנם ואינו מניח לבר ישראל להכנס חכמת התורה אמור עמ' תח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחה של גיהנם וכל מי שהוא מהול אינו מניחו להכנס תפארת צבי בראשית עמ' רמא
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנום ואינו מניח לנימול לירד לתוכו פניני יחזקאל עמ' קצח, רמח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ואינו נותן לבן ישראל לכנס שם, בר מישראל הבא על הכנענית ומושך בערלו ולא מבשקר ליה מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שמח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ולמי שנימול אינו מניח ליכנס לשם אבל מי שפגם בברית מניח ליכנס לשם עבודת עבודה (תשסד) עמ' קכז
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ומעלה את הרשעים משם וכו' עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רפח
יט ע"א32 אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנםטהרת יו"ט ח"ז עמ' יח, כה
יט ע"א32 אברהם אבינו מסיק להו מגיהנם מכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' תרלו
יט ע"א32 אברהם אבינו מסיק לרשעים מגיהנם תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק נט
יט ע"א32 אברהם אבינו מסיק לרשעים מגיהנםתורת העולה (תשעה) עמ' תצ
יט ע"א32 אברהם אבינו ע"ה יושב על פתחו של גיהנם ומציל כל שחתום באות ברית קודש מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ס
יט ע"א32 אברהם אבינו עומד על פתח גיהנם להציל הנימולים ואינו מכיר את הפוגם בריתו שנמשך ערלתו פתגמי אורייתא ח"א עמ' קצה
יט ע"א32 אברהם אבינו עתיד לעמוד בפתח של גהינם ואינו מניח ליכנס למהולים וכו' מנחת אליהו (תשנט) עמ' קמ {ומי שהוא רשע יותר מדאי נכנס}
יט ע"א32 אברהם יושב בפתח גיהנום ומציל הנימולים דרשות מהר"ם בנעט עמ' ה
יט ע"א32 אברהם יושב ע"ג פתחו של גיהנם וכו'כתנות אור עמ' רלא
יט ע"א32 אברהם יושב על פתח גיהנם ואין מניח אדם מהול מישראל לירד בתוכה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסד
יט ע"א32 אברהם יושב על פתח גיהנם ואין מניח ליכנס למי שהוא נימולאז תתחזק עמ' תמח
יט ע"א32 אברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח אדם מהול לגיהנם שבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק י, פרק טז פסוק ט, פרק יח פסוק מו, פרק נא פסוק יד
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גהינם חכמת התורה וירא עמ' כח, צא
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גיהנם תורת אליהו עמ' שנ
יט ע"א32 אברהם יושב על פתחו של גיהנםמדבר קדש מועדים ח"א עמ' צח, קיט
יט ע"א32 אברהם מסיק להו וכו' שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כט
יט ע"א32 אברהם מעלה את החוטאים מהגיהנום דרך ה' השלם עמ' קב - דרך לחיים
יט ע"א32 אברהם מקבל להו ומסיק להו לבר מישראל הבא על הכותית נזר הקדש ח"ב עמ' שי, שעב
יט ע"א32 אברהם עומד על פתחו של גיהנם תהלות ישראל (קלוגר) עמ' סד, עב
יט ע"א32 אתי א"א ומסיק להו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תל
יט ע"א32 אתי אברהם אבינו ומסיק להו (מגיהנם) בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מאור עינים (תשעט) עמ' פח
יט ע"א32 אתי אברהם אבינו ומסיק להו (מגיהנם) בר מישראל שבא על בת עובר כוכבים דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מאור עינים (תשנח) עמ' נד
יט ע"א32 אתי אברהם אבינו ומסיק להו מגיהנום וכו' כנסת מרדכי בראשית עמ' ס
יט ע"א32 אתי אברהם ומסיק להו מגיהנם תורת יחיאל בראשית עמ' קכז, קנט
יט ע"א32 דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רלב
יט ע"א32 ואברהם עומד בפתח גיהינום ואינו מניח לנימולים להיכנס חוץ מבא על הכותית מגדל עוז (תשעח) עמ' ט, מז, תקלח {גדולה מילה שבשבילה ישראל ניצולין מעונשו של גיהינום}
יט ע"א32 ואינו מניח נימולים ליכנס בגיהנם אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' מב
יט ע"א32 ואתי א"א ומסיק להו כו' בר מישראל כו' דמשכה ערלתו וכו' לקוטי שיחות ח"ג עמ' 764
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו וכו' ומקבל להו בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו אגרת הטיול (תשעה) עמ' שטז
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו מסילות הנביאים שופטים עמ' תיא
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו פני מלך בראשית עמ' סד
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו' אור אברהם - תשובה עמ' קס
יט ע"א32 ואתי אברהם אבינו ומסיק להו כו' בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו וכו' תורת מנחם חלק לב עמ' 277
יט ע"א32 ואתי אברהם וכו' בר מישראל שבא על הגויה פוקד עקרים סי' ד (עמ' 18, 21), ו (עמ' 53), ישראל קדושים עמ' 19, 94, 121, רסיסי לילה סי' מד (עמ' 87), תקנת השבין סי' ו (עמ' 58), טו (עמ' 152), דובר צדק עמ' 75, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 14), קדושת השבת סי' א (עמ' 2), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 57), יט (עמ' 89), לקוטי מאמרים עמ' 149, 160
יט ע"א32 ואתי אברהם וכו' בר מישראל שבא על הגויהפרי צדיק נח אות ה, משפטים אות ב, ר"ח אדר אות ה, תצוה אות, ט, נשא אות טז, מסעי אות יד
יט ע"א32 ואתי אברהם ומסיק להו וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכב
יט ע"א32 יושב אאע"ה על פתחו של גהינום ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ל
יט ע"א32 יושב על פתחו של גיהנם חקל יצחק (תשסג) עמ' ריא
יט ע"א32 כל פושעי ישראל שבגהנם אתי אברהם ומסיק להו חוץ מישראל שבא על בת עכו"ם וכו' ושב ורפא לו עמ' רכד
יט ע"א32 מחייב דינא דגיהינום אתי אברהם ומסקי להו יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שכא
יט ע"א32 רשעי ישראל אברהם אבינו ע"ה מושך וכו' בערלתם ומכניסם בגיהנם נחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות פג
יט ע"א33 נמשך ערלתו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעה {מי שפגם בעריות ובב"ק נמשך ערלתו כי נפגם וטומאה כתיב ביה}
יט ע"א33 אברהם אינו מציל את הבא על גויהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
יט ע"א33 בועל ארמית דממשכא עורלתו ולא מבשקר תקנת השבין סי' ו (עמ' 24), י (עמ' 80), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 41), לקוטי מאמרים עמ' 151, 159, 160, 225, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181, 186)
יט ע"א33 בועל ארמית דממשכא עורלתו ולא מבשקרפרי צדיק מקץ אות ט, שמות אות א, תצוה אות ז, ט, נשא אות טז, מסעי אות יד
יט ע"א33 בר מישראל הבא על הכותית דמשכה וכו' ברית שלום (תעח) דף קב ע"ד
יט ע"א33 בר מישראל הבא על הכותית דמשכה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תרנח
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עו"כ דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליה מגילת סמנים עמ' קג
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ריט
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתו תפלת דוד (אדר"ת) עמ' סח
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים דמשכה ערלתובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קט
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהאור הצבי עמ' 168, 299
יט ע"א33 בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהבינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פ
יט ע"א33 הבא על בת עו"כ בו' לקוטי שיחות חל"ה עמ' 46
יט ע"א33 הבא על הגויה ממשכי עורלתיה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיג, כרך ב ח"ב עמ' קכו
יט ע"א33 הבא על הגויה ערלתו נמשכת תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סט
יט ע"א33 הבא על הגויה ערלתו נמשכתתורת העולה (תשעה) עמ' תקעז
יט ע"א33 הבא על הגויהס' גימטריאות עמ' ז
יט ע"א33 הבא על הנכרית נמשכה ערלתו וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסד
יט ע"א33 הבא על הנכרית נמשכה ערלתו ונראה כערל אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - קונטרס אור הנר עמ' טו, יט
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו אפיקי ים עמ' סח
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו דודי נתן בראשית עמ' תנה
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו מראה יחזקאל (תשסד) עמ' צא
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' פב
יט ע"א33 הבועל ארמית נמשכה ערלתו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכד
יט ע"א33 הפוגם בבריתו משוך ערלתו דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכד {ונמצא שאינו נימול כהוגן}
יט ע"א33 הפוגם בבריתו נמשכה ערלתו דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלז
יט ע"א33 הפוגם בריתו נמשכה ערלתו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ה
יט ע"א33 ישראל הבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא
יט ע"א33 ישראל הבא על בת עכו"ם משכה ערלתו אור אברהם במדבר עמ' רעז
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עו"כ רנת יצחק יחזקאל עמ' קי, תהלים עמ' רמה
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו אור אברהם בראשית עמ' שכ
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו אור אברהם שמות עמ' כז
יט ע"א33 ישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ס' חסידים סי' תתשכט
יט ע"א33 מי שאינו נימול אברהם אינו מכירו שירת הפסח אות קכ
יט ע"א33 מי שנימול ושומר בריתו וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רפח
יט ע"א33 מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתמשך חכמה בראשית פ' טו פס' יז
יט ע"א33 נעשה משוך בערלתו חכמת התורה קדושים עמ' קנג
יט ע"א33 ערלה מתהווה מתאוות המשגל אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכב
יט ע"א34 השתא דאמרת "הפושעים" - דפשעי ואזלימשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב-ג
יט ע"א35 אלא דאסיק ואפיקפירושי ראשונים
יט ע"א35 המוציא משמע לשעבר שיחת מלאכי השרת עמ' 69
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגהינם דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נב
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגהינםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' פב
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנום אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים דעת תורה שמות עמ' שכט
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם דרשות לחם שלמה עמ' קיא
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם אחד במדבר אחד בים ואחד בירושלים מגלה עמוקות (תשסח) אופן רכג
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעב
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם וכו' אפיקי ים עמ' עד
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם וכו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' רכג(ב)
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנם וכו' ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' ל, לא, מהד' ו סי' טז
יט ע"א36 ג' פתחים יש לגיהנםגבורות ה' עמ' קפא
יט ע"א36 ג' פתחים יש לו לגיהנם א' במדבר וא' בים וא' בירושלים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות ז, טו
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנום ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסה
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנום וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות לט
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם ישועות משיחו (תשעח) עמ' 46
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם אחד בירושליםתורת חסד (סופר) עמ' רמט
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלו
יט ע"א36 ג' פתחים לגיהנםכרם פתחיה גפן כה שריג טו
יט ע"א36 יש שלשה פתחי גיהנם ואחד מהם במדבר תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעג הערה 24
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהינוםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צא
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהנם אחד בים ואחד בירושלים ואחד במדבר קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שפא
יט ע"א36 שלושה פתחים יש לגיהנםמרפא לשון עמ' רט
יט ע"א36 שלושה פתחים לגיהינום אחד בים ואחד במדבר ואחד בירושליםאמרי השכל עמ' 111
יט ע"א36 שלושה פתחים שיש לגיהינום וכו' מקום גן עדןכוזרי מאמר א סי' קטו
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגהינם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגהנום וכו' לוח ארז פרשת נח דף יד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהגם וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רל
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהינום וכו' להורות נתן במדבר עמ' קסא
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהינום וכו' מגדל עוז (תשעח) עמ' תקלז
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנום אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושליםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם מחשבת מוסר ח"ב עמ' סג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם נחלת יעקב (תשעג) עמ' ריד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם שבט מישראל (קרמניץ) פרק מט פסוק טו, פרק קמא פסוק ז
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיג
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר אחד בים ואחד בירושלים יגל יעקב (תשנג) ואתחנן אות יד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכא
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים ישראל באדם פרק יא
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושלים נצח ישראל (הרטמן) עמ' קמד הערה 595
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר וכו' פאר יעקב ח"ג עמ' תקה
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדברדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צא דף לא ע"ד; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לו דף יג ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סי' נד
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לגיהנם אתר במדבר ואחר בים ואחד בירושלים של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קיז
יט ע"א36 שלשה פתחים יש לו לגיהנוםניבי זהב עמ' תלט
יט ע"א36 שלשה פתחים לגיהינום ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קה
יט ע"א36 שלשה פתחים לגיהינום וכו' ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קי
יט ע"א36 שלשה פתחים לגיהנם וכו' תורת חיים עה"ת עמ' לד {נגד שלשה חלקי העולם, מדבר ים וישוב}
יט ע"א37 וירדו וגו' חיים שאולה שירדו לגיהנם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעז
יט ע"א37 מקומות פתחי הגיהנום דעת תורה במדבר עמ' רב
יט ע"א37 פתח אחד של הגיהינום הוא בירושלים יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמג
יט ע"א37 פתחה של גיהינום בירושלים נזר הקדש ח"ג עמ' תקכג
יט ע"א38 מבטן שאול שועתי היינו הגיהנם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעח
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכא
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור וכו' זו פתחה וכו' מאמר הנפש השלם עמ' (קיב כו)
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור כו' זו פתחה כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' תפח(כו)
יט ע"א40 אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רכא
יט ע"א42 ב' תמרות בגי בן הנוםילקוט הגרשוני ח"א
יט ע"א42 שתי תמרות יש בגי בן הנום ועשן עולה מביניהן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעט הערה 61
יט ע"א42 שתי תמרות יש בגיא בן הנום עת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
יט ע"א44 גיהנם נקרא אבדון רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כו
יט ע"א44 ז' שמות יש לגהנום דרך ה' השלם עמ' קד - מראה דרך
יט ע"א44 ז' שמות יש לגיהנם רנת יצחק תהלים עמ' קנד
יט ע"א44 ז' שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת וכו' תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעג הערה 22
יט ע"א44 ז' שמות יש לגיהנם וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 344
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנום ואלו הן שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתית דעת תורה שמות עמ' שכח
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנם ואלו הם שאול ואבדון וכו' שכל המתפתה ביצרו נופל שםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יג אות י
יט ע"א44 ז' שמות יש לו לגיהנם וכו' אפיקי ים עמ' עד
יט ע"א44 ז' שמות לגיהנום שאול ואבדון וכו', ותוס' ד"ה באר ידו בכל סי' אלף קמ
יט ע"א44 ז' שמות נקראו לגהנוםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' תא
יט ע"א44 שאול תורת אליהו עמ' רנ {הוא שם מדור השישי}
יט ע"א44 שאול הוא הגיהגום חיי שלמה עמ' קכב
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנום מגלה עמוקות (תשסח) אופן צה
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנום שאול ואבדון וכו' וצלמות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמג הערה 40
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 173, פ"ג אות 611
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שיט, שכב, שכד
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם ואלו הן שאול ואבדון וכו' באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 484, באר ו הערה 902
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנם וכו' ותו ליכא והאיכא גיהנם וכו' אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שיט
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנםגור אריה במדבר פל"ב הערה 27
יט ע"א44 שבעה שמות יש לגיהנםנר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טו/טז דף קפד ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לו/לז דף יד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף כא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יז ע"א, וסימן קנ דף סו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' לו דף יא ע"ג
יט ע"א44 שבעה שמות לגיהנם ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
יט ע"א44 אבדוןביאור הגר"א על משלי פרק טו פסוק יא {הוא המדור השביעי}
יט ע"א48 גהינום שהכל יורדין לה על עסקי חינם ישראל קדושים עמ' 115,19, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), דברי חלומות סי' כא (עמ' 192), דובר צדק עמ' 75, תקנת השבין סי' טו (עמ' 152), צדקת הצדיק סי' צז, קצד, לקוטי מאמרים עמ' 154, 183
יט ע"א48 גהינום שהכל יורדין לה על עסקי חינםישראל קדושים עמ' 115,19, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), דברי חלומות סי' כא (עמ' 192), דובר צדק עמ' 75, תקנת השבין סי' טו (עמ' 152), צדקת הצדיק סי' צז, קצד, לקוטי מאמרים עמ' 154, 183
יט ע"א48 גהינום שהכל יורדין לה על עסקי חינםפרי צדיק לר"ח אדר שני אות א, שמיני אות ט
יט ע"א48 גיהנם גיא שיורדים בו על עסקי חנם לב אביגדור עמ' קסז
יט ע"א48 גיהנם על עסקי חנםרוח חיים (חיד"א) עמ' ב
יט ע"א48 גיהנם שיורדין בה עבור [חנם], ורש"י - עבור עון עריות שירי משכיל כלל ה פרט ז, ח
יט ע"א48 גיהנם, שהכל יורד לה על עסקי חנםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קה
יט ע"א48 הכל יורד לה על עסקי הנם המאור הגדול (גר"א) עמ' תרל
יט ע"א48 והא איכא תפתה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
יט ע"א48 והאיכא תפתה דכתיבפירושי ראשונים
יט ע"א49 גן עדן אם באר"י בית שאן פיתחה מבשרת ציון ח"ד עמ' פט
יט ע"א49 גן עדן בארץ ישראל או בחוץ לארץיד דוד (אופנהיים) עמ' ט
יט ע"א49 כל המתפתה ביצרו נופל שם דעת תורה שמות עמ' שכט
יט ע"א49 כל המתפתה מיצרו נופל לגיהינום יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' צז
יט ע"א49 פתח גן עדן פני מלך בראשית עמ' קעו
יט ע"א49 פתח גן עדן בבית שאן וכו' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ד {הקשר בין הפירות לגן עדן, וענין פירות הרפניא ועבר ימינא}
יט ע"א49 שכל המתפתה ביצרו יפול שםמנחת יהודה (פתיה) עמ' 123
יט ע"א50 גן עדן אם בין הנהרות הוא דובר צדק עמ' 175
יט ע"א רש"י - אינו מכירו, תרגום ולבקר בהיכלו ולבשקרא בהיכליה, דמשכא ערלתיה ודומה לו כאלו אינו נימול מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יט ע"א רש"י - חנם - נקרא עריות ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות עז
יט ע"א רש"י - מעיין של שיתין, מעיין עמוק מאוד שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' כא
יט ע"א רש"י ד"ה ולא - דמשכה ערלתו ודומה לו כמי שאינו נימול לקוטי שיחות חל"ה עמ' 48
יט ע"א תוס' - ת"ח אין אור גיהינום שולט בהם יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקיז
יט ע"א תוס' ד"ה בר תקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
יט ע"ב כשלוש עשרה אמה פני מלך מועדים עמ' שב
יט ע"ב כעשר הא עשר הויין תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שפו {מכאן שאין לומר בערך על מדוייק}
יט ע"ב בבור שמנה דכ"ע לא פליגי וכו' ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
יט ע"ב בבור שמנה דכ"ע לא פליגי וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' טו
יט ע"ב ארי"ך יות"ר בת"ל חיצ"ת חצ"ר שיבש"ה סימן, בעא מיניה אביי וכו' מגילת סמנים עמ' לח
יט ע"ב חד רואין אמרינן תרי רואין לא אמרינן פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קלו
כ ע"א חצר שראשה אחד נכנס בין הפסיןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ו [הלכה]
כ ע"א ר"א אומר הזורק בין הפסין חייבבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ה [הלכה]
כ ע"א הזורק לבין פסי הביראות חייב וכו' ברית שלום (תעח) דף ג ע"א
כ ע"א הזורק לבין פסי הביראות חייב וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' טו
כ ע"א ר"א אומר וכו' לא אתי רבים ומ"מבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק א-ב [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה לאדרכי חושן עמ' צו [הלכה]
כ ע"ב אמר ליה תניתוה וכו'זכור לדוד עמ' יא
כ ע"ב המפנה חפציו מזוית לזוית תפארת צבי בראשית עמ' תקלו
כ ע"ב אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פד
כ ע"ב אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קיז {בבת אחת; ערב רב שיצאו ממצרים וראו בני ישראל שעלו במ"ט יום למדריגות בבת אחת רצו להצטרף לבני ישראל, אולם הקב"ה ידע שע"י טיפוס אפשר גם ליפול ממדריגה מהר ולבן סיבב אותם בדרך ארוכה במדבר שלא ישובו למצרים גם כאשר יקשה להם לעלות במדריגות}
כ ע"ב אדם מטפס ועולה מטפס ויורד תהלה לדוד (והרמן) פרק פה פסוק ו הערה יג, פרק קב פסוק יח הערה ט
כ ע"ב רש"י ד"ה אובסין אותו שמחה לאיש (שונשול) דף נו ע"ב
כ ע"ב רש"י - אובסין אווזה מבפנים, מפרש בפרק מי שהחשיך שתוחב לה מספוא הרבה על כרחה בבית הבליעה יותר מכדי אכילתה וכו' פאר יעקב ח"א עמ' רב
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד אמרות ה' השלם ח"ב עמ' לה
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רצו
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד חנן אלקים עמ' לו, סט, צו, קמה, קפו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לב, מה, פא-פב, קא, קב, קח, קלד, קצו, רמב, רמג, רמט, ח"ב עמ' מ, כרך ב ח"א עמ' עו, קיד, קמה, יוסף לקח ח"ב עמ' קכה, קכח, קפא, רנט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סט, קלה, קפח, רכז, רפא, שדמ, ח"ב עמ' קמ, קפד, כרך ב ח"א עמ' יג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פא, שפה
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד מדבר קדמות (תשסח) עמ' קיט, קל
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורד צמח דוד (סקאליע) עמ' תל
כא ע"א01 מטפס ועולה מטפס ויורדכתנות אור עמ' תנד
כא ע"א02 לא הותרו פסי ביראות אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' סח
כא ע"א05 לא הותרו פסי ביראות אלא לגבי בהמת עולי רגלים בלבד, אבל אדם מטפס ועולה מטפס ויורד אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצח
כא ע"א16 ע"י בורגנין מותר לילך כמה פרסאות גור אריה דברים פט"ז אות ח
כא ע"א33 לכל תכלה גו' רחבה מצותך מאד דבר זה אמרו דוד ולא פירשו כו' אמרו יחזקאל ולא פירשו עד שבא זכרי' וכו' מגילה עפה וגו' אור תורה השלם (מזריטש) סי' עא, פ
כא ע"א33 לכל תכלה וגו' רחבה מצותך מאד וכו' עד שבא זכרי' כו' מגילה עפה וגו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעט, אור תורה סי' עא, פ
כא ע"א33 לכל תכלה ראיתי קץ וכו' דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' איוב וכו' יחזקאל וכו' עד שבא זכריה בן עידו ופירשו וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' עד
כא ע"א33 לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' עד שבא זכריה וכו' כמה הויא ליה ארבעין בעשרין אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנו
כא ע"א33 מ"ד לכל תכלה ראיתי קץ וכו' אפיקי ים עמ' עד
כא ע"א33 מ"ד לכל תכלה ראיתי קץ וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכה
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה וגו' אמרו דוד ולא פירשה וכו' נמצא כל העולם כלו א' מג' אלפים ומאתים בתורה, ורש"י ד"ה ויפרוש, ותוס' ד"ה אחד דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כט
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף יג
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלב
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' נמצא כל העולם כולו אחד מן ג' אלפים ומאתיים בתורה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כד, כח
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סז ע"ג; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ה דף קלה ע"ד; של"ה (תט) מ' שבועות דף קפו ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פא ע"ד
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קפט, קצ
כא ע"א33 מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' יג
כא ע"א34 דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' ארכה מארץ מדה ורחבה מני ים דרכי התשובה עמ' עט
כא ע"א37 אמר דוד רחבה מצותך מאד ולא פירש וכו' עד שבא זכרי' ופירש ארבה עשרים באמה ורחבה עשר באמה וכו' צמח דוד (סקאליע) עמ' קע, תכד
כא ע"א37 אמר דוד רחבה מצותך מאד ולא פירש וכן איוב אמר ארוכה מארץ מדה וכו' טיול בפרדס ח"א עמ' קמא
כא ע"א37 אמרו דוד ולא פירשו דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' נאוה תהלה עמ' שיג
כא ע"א38 רחבה מצותך מאד וכו' נמצא כל העולם כולו אחד מג' אלפים ומאתים בתורה באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' מח
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה וכו' דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעב
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' שלו
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים - התורה ומצוות באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 360, באר ז הערה 413
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ח
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרעב
כא ע"א39 ארוכה מארץ מדהמאורי שערים עמ' לה
כא ע"א40 אמרו יחזקאל ולא פירשו דכתיב ויפרש אותה לפני והיא כתובה וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קו
כא ע"א40 יחזקאל ראה מגילת התורה פנים ואחור וכו' נזר הקדש ח"א עמ' קצ
כא ע"א41 והיא כתובה פנים ואחור נועם אלימלך (תשסא) עמ' רא
כא ע"א43 קינים זו פורענותן של צדיקים בעוה"ז והגה זו מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא וכו' מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רסח
כא ע"א43 קינים זו פורענותן של צדיקים בעולם הזה וכו' תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קעז
כא ע"א48 עד שבא זכריה בן עדו ופירשו וכו' העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכג
כא ע"א48 עד שבא זכריה בן עדו ופרשומי השלוח (מישור) ח"א עמ' קעו
כא ע"א48 בא זכרי' ופירש וכו' אני רואה מגילה עפה ארכה כ' באמה וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' תתלב
כא ע"א48 בא זכרי' ופירש וכו' אני רואה מגילה עפה ארכה כ' באמה וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תעח) דף קל ע"א
כא ע"א50 ואומר אני רואה מגילה עפה וגו' [התורה]מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמח, אור תורה סי' קיד
כא ע"א50 זכרי' ראה מגילה עפה ך' על ך'ברכת שמואל (תמב) ח"א דף ה ע"א
כא ע"א50 מגילה עפה ארכה כו' נמצא כל העולם כולו א' מג' אלפים ור' בתורה מגלה עמוקות (תשסח) אופן קסז
כא ע"א50 מגילה עפה וכו' התורה הוא ל"ב מאות כמו העולם הזה תורי זהב (תשעג) עמ' רפו
כא ע"א50 מגילה עפה וכו' כתובה פנים ואחורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפב
כא ע"א50 מגילה עפה וכו' נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שצח
כא ע"א52 הויא לה עשרין בעשרין המאור הגדול (גר"א) עמ' תקמו
כא ע"א54 אורך התורה עשרים על ארבעים חכמה ומוסר ח"ב עמ' רמו
כא ע"א54 ושמים בזרת תכן נמצא כל העולם דובר צדק עמ' 14
כא ע"א54 העולם א' משלשת אלפים ומאתים בתורה תורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' נד
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד מג"א ומאתים בתורה ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רנ, שלג
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריא
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קי אות ב, דרוש קלח אות ה
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלט הערה 15, תשיט הערה 72
כא ע"א54 כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה התרגשות הלב (תשסט) עמ' קמז
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשה אלפים ומאתים בתורה זרע שמשון (תשסג) תשא אות מו
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קסז
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' עא
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קסז
כא ע"א54 נמצא כל העולם כולודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שנח
כא ע"א54 ראה הנביא ארבעים בעשריםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנא
כא ע"א55 אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נט
כא ע"א55 התורה גדולה מן העולם ג' אלפים ומאתיים פעמים דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסד
כא ע"א55 התורה מחזקת יותר משלושת אלפים פעמים מכל העולם שלנו שם עולם (תשסו) עמ' קד
כא ע"א56 והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' וכו', תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים, תאנים הרעות אלו רשעים גמורים אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ריט
כא ע"א56 מ"ד והנה שני דודאי תאניםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ב
כא ע"א56 מ"ד שני דודאי תאנים מאיר בת עין (ביקיאם) דף נו ע"א
כא ע"א56 מאי דכתיב והנה שני דודאי תאנים מועדים וכו' אלו ואלו עתידין שיתנו ריח צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעח
כא ע"א56 שני דודאי תאנים - צדיקים ורשעים אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סח, צא
כא ע"א56 שני דודאי תאנים - צדיקים ורשעיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמח ע"ב, קסח ע"ב, קע ע"א, קעד ע"א, ריח ע"א
כא ע"א56 שני דודאי תאנים מאיר בת עין (תשסו) עמ' 591
כא ע"א רש"י - זרת הוא חצי אמהיד דוד (אופנהיים) עמ' קמ
כא ע"א רש"י ד"ה והגהפירושי ראשונים
כא ע"א רש"י ד"ה ויפרוש אותה דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קו
כא ע"א רש"י ד"ה ושמים תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלב
כא ע"א רש"י ד"ה לכל תכלהפירושי ראשונים
כא ע"א רש"י ומה הן בורגנין גור אריה דברים פט"ז הערה 21
כא ע"א תוס' - מטפס ועולה מטפס ויורד דהל"ל תחלה יורד ואח"כ עולה אלא לרמז על כמה פעמים בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רז
כא ע"א תוס' - מטפס ועולה מטפס ויורד, קשה הל"ל תחילה יורד ואח"כ וכו' ומשני אפילו כמה פעמים תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמז
כא ע"א תוס' ד"ה אחד - באצבע נברא העולםדרשות הרא"ש דף פ ע"א דרוש פז
כא ע"א תוס' ד"ה אחד דובר צדק עמ' 14
כא ע"א תוס' ד"ה אחד וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פג
כא ע"א תוס' ד"ה אחוימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכח
כא ע"א מהרש"א ד"ה עד שבא נזר הקדש ח"א עמ' תסז
כא ע"ב01 תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה פרי צדיק לחנוכה אות כא, בא אות ד, תצוה אות יב, מסעי אות ז, וילך אות י
כא ע"ב02 הצדיקים נמשלו לדודאים פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קמא
כא ע"ב02 התאנים הטובות אלו צדיקים גמורים שרגי טובא דרוש ה
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים רנת יצחק ישעיה עמ' שעב
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים וכו' אלו ואלו עתידין שיתנו ריח מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קכא
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים וכו' אלו ואלו עתידין שיתנו ריחמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נא, עב
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים וכו' ת"ל נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נה
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שעה
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים וכו' נתנו ריח אלו ואלו עתידים שיתנו ריחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' לג
כא ע"ב02 תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים וכו' הדודאים נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריח באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קיט, קכט, שמות עמ' רפד, תתצג-תתצד, ויקרא עמ' שצה, תכ, במדבר עמ' רפג, דברים עמ' תיא
כא ע"ב03 תאנים רעות אלו רשעים גמורים רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנח
כא ע"ב04 ושמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תסג
כא ע"ב04 שמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים ת"ל הדודאים נתנו ריח, אלו ואלו עתידין שיתנו ריח לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עט ע"ד
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידים שיתנו ריח +מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סג
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידין ליתן ריח בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רכו
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידין שיתנו ריח צפנת פענח (תשסו) עמ' שטו
כא ע"ב05 אלו ואלו עתידין שיתנו ריח תורת חיים עה"ת עמ' עו {היינו ריח מצוות רוחני הנקלט בעושיהן}
כא ע"ב06 מאי דכתיב הדודאיםפירושי ראשונים
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסה
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא נצח ישראל (הרטמן) עמ' תתקו הערה 49
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא נתיב התשובה עמ' קטז הערה 74
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא וכו' שאוגרות פתחיהן לבעליהן מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' נב
כא ע"ב07 אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יז ע"ג, ק ע"ד
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות י
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאמכמני עוזיאל עמ' תנה
כא ע"ב07 בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאנתיבות עולם ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב07 הדודאים אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' לג
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא נועם אלימלך (תשסא) עמ' סו
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל ברית שלום (תעח) דף כו ע"ד
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל ברית שלום (תשסח) עמ' קסח
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל קדושת השבת סי' ה (עמ' 28), ז (עמ' 57), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל קהלת יעקב חנוכה עמ' כו
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תי
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמה
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קנד ע"ב
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קיד
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד
כא ע"ב07 הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראלפרי צדיק בראשית אות א, טו, ר"ח מרחשון אות, ויצא אות י, וישלח אות א, לחנוכה אות יד, כא, וישב אות ג, ויחי אות יב, בא אות ד, ט"ו בשבט אות א, פ' שקלים אות ד, תצוה אות ז, יב, פורים אות ב, כי תשא אות ג, פרה - הבדלה, תזריע אות ב, ר"ח סיון אות א, ד, פנחס אות ח, מטות אות ז, מסעי אות ז
כא ע"ב08 ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן לבעליהן דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפא ד"ה ולרמז, עמ' רטו ד"ה על
כא ע"ב08 ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהן לבעליהן, רש"י - כשרואה דם אומרת לבעלה ויפרוש הימנה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ש
כא ע"ב09 אלו בנות ישראל האוגדות פתחיהן לבעליהםלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכב
כא ע"ב09 אלו בנות ישראל האוגדות פתחיהן לבעליהםשארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ו דף לד ע"ד
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תנז
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך אמרה כנסת ישראל רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליחדרי בטן פרשת פנחס אות ד
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלא ד"ה אבל
כא ע"ב10 חדשים גם ישנים וכו' רנת יצחק יהושע עמ' רעה
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך דעת תפלה עמ' תמה
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' כט
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים דודי צפנתי לך הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' כט
כא ע"ב10 חדשים וגם ישנים וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 224-221, 227-226
כא ע"ב11 אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי וכו' חדשים גם ישנים וכו' הללו מד"ת והללו מרבדי סופרים לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכד
כא ע"ב11 אמרה כנס"י וכו' הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםס' החיים (תשנג) עמ' כב
כא ע"ב11 אמרה כנס"י לפני הקב"ה רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קסא, יהושע-שמואל עמ' קעה
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קכו
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלט
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נב
כא ע"ב12 הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליפרי צדיק פ' זכור אות יג, שמיני אות ז, דברים אות יד, ואתחנן אות כא, עקב אות יג, דברים אות יג
כא ע"ב12 הרבה גזרות גזרתי ראש דוד (תקלו) דף קלא ע"ד
כא ע"ב12 הרבה גזרות גזרתיראש דוד (תשמו) עמ' תצט ע"ב, תקמה ע"א
כא ע"ב12 רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליבני יששכר (תשמג) ח"א דף סא ע"א
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך מה היאאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כד ע"א
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים מה היא שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נט, קסט
כא ע"ב15 מי שמיע לך חדשים גם ישנים מהו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פו
כא ע"ב16 אמר ליה אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות אמר ליה וכי תורה פעמים פעמים ניתנה אוצרות חיים - מצוות עמ' ר
כא ע"ב16 חדשים - נקראים דברי סופרים ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות ח
כא ע"ב16 חדשים אלו דברי סופרים ישנים אלו דברי תורה נזר הקדש ח"ב עמ' תרחצ
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים ד"ת ודברי סופרים שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לב, פ, קכח
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שעא
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו הללו דברי תורה והללו דברי סופריםאור הצבי עמ' 267
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו דברי תורה והללו דברי סופרים אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קה
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קפז ד"ה הדודאים
כא ע"ב16 חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים תהלה לדוד (והרמן) פרק כא פסוק ב הערה ו, פרק קיט פסוק קעב הערה רפה, פרק קלח פסוק ב הערה ב
כא ע"ב16 חדשים גם ישניםנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ב
כא ע"ב16 חדשים דברי סופרים ישנים דברי תורה טיול בפרדס ח"א עמ' קמו
כא ע"ב16 ישנים - דברי תורה ישמח חיים (תשסה) מע' י אות נט
כא ע"ב17 הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים אוצרות חיים - מצוות עמ' קסה
כא ע"ב17 הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים תורת אליהו עמ' תלז
כא ע"ב18 דרש רבא מאי דכתיב ויותר מהמה וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמח
כא ע"ב18 דרש רבא מאי דכתיב וכו' שנות ימין דף קעה ע"ג
כא ע"ב18 ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה איתן האזרחי עמ' שז
כא ע"ב18 ויותר מהמה בני הזהרילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב18 יותר בני הזהר בדברי סופרים מדברי תורהחוסן יהושע בחיוב לימוד התורה עמ' קנב
כא ע"ב18 יותר מהמה בני הזהר עשות ספרים בני הזהר בדברי סופרים וכו' תורה בציון עמ' רכט
כא ע"ב18 מאי דכתיב ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו' בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קי, קנא, קנח
כא ע"ב18 עשות ספרים אין קץדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תט
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה ברכת מועדיך לחיים ח"א דף סה ע"א [רל ע"ב ד"ה וזהו(הב')]
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה אין קץאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ד פסוק כז מס' 2
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבה אין קץטללי אורות עמ' כג
כא ע"ב18 עשות ספרים הרבהמכמני עוזיאל עמ' שעה
כא ע"ב18 חדשים היינו דברי סופריםפחד יצחק חנוכה מאמר ד
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת נועם אליעזר בראשית עמ' קפז ע"ב
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה דרך חיים (לונזאנו) עמ' רלח
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' אוצרות חיים - מצוות עמ' קסז
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' לחמי תודה דף סט ע"ב, עב ע"א, קלח ע"א
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צז
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו', ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלה, קלו, קעא
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו', מהרש"אלחמי תודה דף סט ע"ב
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכל העובר על וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' רסו
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהאור לפני הדורשין עמ' 55
כא ע"ב19 בני הזהר בדברי סופריםגבורות ה' עמ' רא
כא ע"ב19 בני היזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רסג
כא ע"ב19 גדולים ד"ס יותר מד"ת דרך מצותיך (חב"ד) דף עד ע"א
כא ע"ב19 גדולים דברי סופרים מדברי תורה חכמת התורה משפטים עמ' רמז
כא ע"ב19 דברי סופרים חמורים מדברי תורה ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קפז
כא ע"ב19 דברי סופרים כדברי תורה דמי ערבי נחל (תשסד) עמ' תרמט
כא ע"ב19 טובים לי דברי חכמים יותר מיינה של תורה דרש משה (קלנברג) ח"ב דף לג
כא ע"ב19 הזהר בד"ס יותר מד"ת דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צו ע"א
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים כרם פתחיה כרם ב גפן סז
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מבדברי תורהאור הצבי עמ' 267
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מבשל תורהדרך חיים (תשלה) עמ' רנג, תרנג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת גור אריה שמות פי"ט הערה 202
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת מבשרת ציון ח"ד עמ' שמג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מד"תנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נד
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' 11
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה התרגשות הלב (תשסח) עמ' צו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה התרגשות הלב (תשסט) עמ' ע
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה לחם רב על סדור התפילה אות א' תשמא
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רנג
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנה, ח"ה עמ' צב, קפ
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' להורות נתן במדבר עמ' רפו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה מחשבת מוסר ח"ג עמ' סח, קו
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהפי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) יב דף קמא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד; באר הגולה (שנח) דף יד ע"ב
כא ע"ב19 הזהר בדברי סופריםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רטו
כא ע"ב19 הזהר יותר בדברי סופרים מבדברי תורה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצה הערה 24, תתקסו הערה 40
כא ע"ב19 חומר בדברי סופרים מד"ת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 87
כא ע"ב19 חומרא יתירה בדברי סופריםפחד יצחק פסח מאמר פג
כא ע"ב19 חומרת דברי חכמים באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 45, 136, 218, 178-176, 213-212, באר ב הערה 419, 19-15, 42-41, באר ו הערה 1049
כא ע"ב19 חמורים ד"ס מד"תכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 97
כא ע"ב19 חמורים דברי סופרים אהבת חיים (דייטש) עמ' רכא
כא ע"ב19 חמורים דברי סופרים העובר על דברי סופרים חייב מיתה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, נה
כא ע"ב19 עריבין דברי סופרים יותר וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' רפט
כא ע"ב19 צריך להיזהר מדברי סופרים אגרא דכלה ח"א עמ' ג
כא ע"ב19 דברי תורה יש בהם מ"ע ומל"ת שהעובר עליהן אינו חייב מיתה, והללו דברי סופרים כל העובר עליהן חייב מיתה בת עין (תשסז) עמ' תנו
כא ע"ב19 שדברי תורה יש בהן עשה ול"ת וד"ס כל העובר על ד"ס חייב מיתה תורת מנחם חי"א עמ' 107
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים וכו' חדשים גם ישנים דודי צפנתי לךבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קסה
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה כו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק סב פסוק יב
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 116), יז (עמ' 139, 146), קדושת השבת סי' ז (עמ' 46), ישראל קדושים עמ' 43
כא ע"ב19 חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורהפרי צדיק שמיני אות ז, ראה אות יד
כא ע"ב20 דברי סופרים וכו' אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' מט
כא ע"ב20 העובר על דברי סופרים חייב מיתה אור חדש (הרטמן) פ"א אות 525, הקדמה אות 63, פ"ג אות 303
כא ע"ב20 העובר על דברי סופרים חייב מיתה נצח ישראל (הרטמן) עמ' קכא הערה 425, שלו הערה 157
כא ע"ב20 העובר על דברי סופרים חייב מיתה שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שיג
כא ע"ב20 כל העובר על דבר קל מדברי חכמים חייב מיתה מגדל עוז (תשעח) עמ' קלה
כא ע"ב20 כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה תקנת השבין סי' טו (עמ' 134), צדקת הצדיק סי' מו
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה אור אברהם ויקרא עמ' קיב
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה דעת תפלה עמ' תמא
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה לחמי תודה דף מד ע"א, קלח ע"א, קמא ע"א
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה מחשבת מוסר ח"א עמ' קכא, קמא
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהטהרת יו"ט ח"ט עמ' קכו
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ד, ח
כא ע"ב20 כל העובר על דברי סופרים, ורש"י רנת יצחק ה' מגילות עמ' רצו
כא ע"ב20 כל העובר על רבדי סופרים חייב מיתה מחשבת זקנים עמ' קיג, שכב
כא ע"ב21 אין סוף לתורה שבע"פ גור אריה שמות פל"ד אות כ
כא ע"ב21 התורה שבע"פ לא נכתבה בשל גדלה ועמקה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסב הערה 8, תתרסג הערה 11
כא ע"ב21 שמא תאמר אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסב הערה 2, תתרסג הערה 9
כא ע"ב21 שמא תאמר אם ישפירושי ראשונים
כא ע"ב21 תורה שבע"פ היא בגדר "אין קץ" תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרסט הערה 49
כא ע"ב21 תושבע"פ לא נכתבה דאין לה סוף פרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כז
כא ע"ב22 ולהג גו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשרכתר שם טוב (תשסד) סי' רמב
כא ע"ב22 ולהג הרבה וכו' אלא כל ההוגה בהן טועם טעם בשר דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כח
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשר וכו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' פט
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשר כל הלועג על דברי חז"ל מאיר בת עין (ביקיאם) דף נו ע"ג
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשרילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת בשר, רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגיעת וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן עד-עה
כא ע"ב22 ולהג הרבה יגעת בשר וכו' כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' ריא
כא ע"ב22 עשות ספרים הרבה אין קץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שסא {לא לכתוב תורה בעל פה}
כא ע"ב23 הלועג על דברי חז"ל מאיר בת עין (תשסו) עמ' 592
כא ע"ב23 הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחתשבט מוסר עמ' לו
כא ע"ב23 המלעיג על דברי חכמים וכו' לקט אמרי קודש - במדבר עמ' סג
כא ע"ב23 המלעיגים על החכמים ונותנין דופי בשלימים נדונין בצואה רותחת תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנח, א'נח
כא ע"ב23 כל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות טז
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמים וכו' נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קיב
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת +מי השלוח (תשסז) ח"א דף קעז
כא ע"ב23 כל המלעיג על דברי חכמיםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרצה-תרצז
כא ע"ב23 מלמד שכל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחתדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצב דף סב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו/ז ע"א
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קכב
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קיב ד"ה ג'
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק יח
כא ע"ב23 מלמד שכל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצו
כא ע"ב23 שכל המלעיג על דברי חכמיםטהרת יו"ט ח"י עמ' עד
כא ע"ב24 נידון בצואה רותחת אפיקי ים עמ' קלג
כא ע"ב25 ההוגה בהן טועם טעם בשר באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' יג
כא ע"ב25 טעם בשר גור אריה שמות פי"ב הערה 525
כא ע"ב25 כל ההוגה בהם טועם טעם בשר אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רל
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קא, קב
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' כח
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר לחמי תודה דף עב ע"א
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר צלח רכב עמ' רעא
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשרמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ו, אור תורה סי' שטו
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר, ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצ
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר, ורש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' כ
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועם טעם בשר, רש"י - בכל שעה שאדם מחזר בד"ת מוצא בהן טעם אור תורה השלם (מזריטש) סי' שטו
כא ע"ב25 כל ההוגה בהן טועםפירושי ראשונים
כא ע"ב25 כל ההוגה בתורה טועם בהן טעם בשר אוצר המאמרים (תשס) עמ' שא
כא ע"ב25 כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם ברית אברם עמ' שטז
כא ע"ב25 מעשה בר' עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים התרגשות הלב (תשסח) עמ' צו
כא ע"ב25 מעשה בר"ע וכו׳ כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 81
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה בבית הסוהר וכו' מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חבירי חנן אלקים עמ' רעח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' י
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ט אות א
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין שמחת הנפש עמ' קכג
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כג
כא ע"ב25 מעשה בר"ע שהיה חבוש וכו' מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא וכו' יהושע אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויין בחייך אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תא, תב
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין תורה בציון עמ' קסד
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין והיה רבי יהושע הגרסי משרתו וכו' שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קטו
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קח
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' בכל יום ויום היו מכניסין לו מים וכו' מחשבת מוסר ח"א עמ' תצב
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' שפך חציין ונתן לו חציין פתגמי אורייתא ח"א עמ' מו
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבאפירושי ראשונים
כא ע"ב25 מעשה ברבי עקיבה שהיה חבוש בבית האסוריםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד
כא ע"ב25 מעשה ברע"קטהרת יו"ט ח"י עמ' קעב
כא ע"ב31 אבל מה אעשה שחביריו חייבו עליו מיתה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
כא ע"ב31 אמר לו מה אעשה שחייבים עליהן מיתה מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תג
כא ע"ב31 העובר על נטילת ידיים חייב מיתה תקנת השבין סי' טו (עמ' 134)
כא ע"ב32 א"ל ר' עקיבא מוטב שאמות מיתת עצמי ואל אעבור על דברי חברי וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' תח
כא ע"ב32 ולא אעבורמי רביעית סי' קסג סעיף א סק"ב [הלכה]
כא ע"ב32 מוטב אמות וכו' ולא אעבור ע"ד חבירי המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קלח
כא ע"ב32 מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי דעת תורה בראשית עמ' קפב
כא ע"ב32 מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תריט
כא ע"ב32 מוטב אמות מיתת עצמיאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמו ואל אעבור על דברי חברי מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' סב
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי ברכת אבות עמ' תקנד
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי וכו'קול ששון (גולדברג) פתיחה
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חברידברי שלמה (סלוין) עמ' ז
כא ע"ב32 מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור על דברי תורה וכו' שארית מנחם ח"ד עמ' רסו
כא ע"ב32 מוטב שאמת מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חברייד יחזקאל עמ' קפח
כא ע"ב32 ר"ע וכו' מוטב אמות מיתת עצמי, ותוס' - מחמיר על עצמו היה, ותו"ח לקוטי שיחות חל"ה עמ' 171
כא ע"ב33 לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' סח
כא ע"ב33 ר"ע היה נזהר מאד בנטילת ידים לקחת מוסר ח"א עמ' שג
כא ע"ב33 ר"ע מסר נפשו על נטילת ידים מגדל עוז (תשעח) עמ' קכט
כא ע"ב33 ר"ע מסר נפשו שלא לאכול בלי נטילת ידים להורות נתן דברים עמ' רנו
כא ע"ב33 ר"ע סיכן נפשו ולא רצה לאכול בלי נט"יס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מ
כא ע"ב33 רבי עקיבא מסר נפשו על נטילת ידים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שב הערה 39
כא ע"ב34 ומה בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' סב
כא ע"ב34 מה בזקנותו כך בילדותו עאכו"כדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסה, רסו
כא ע"ב34 מה בזקנותו כך בילדותו על אחת כו"כאור הישר בראשית דף מ ע"א
כא ע"ב36 נטילת ידים באר הגולה (הרטמן) הקדמה עמ' יז {הטענה שזו הוספה על התורה}
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 550
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה המלך נט"י וכו' דולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שפח
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין וידים, ורש"י אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפד
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כז
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצאה ב"ק, ורש"י שני המאורות (תשסח) עמ' ג
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק לחם רב על סדור התפילה אות א' עא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך וגו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן קכט
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק ואמרה בני וכו'מכתב סופר דף קח ע"א
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר חכם בני ושמח לבי כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' צא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"יחלקת יהושע עמ' טו הערה סה
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים וכו' עד שבא שלמה ועשה בה אזנים אמרות חיים עמ' יא, קמד
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני באר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ב
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני נחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות פח
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה "בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני" שרתי ח"א עמ' רלא
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך וכו' דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רלח
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני לחמי תודה דף עב ע"א
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תצז
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצב
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירוביןאור עולם (בלומנפלד) עמ' 20
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה עירוביןאמרי מאיר (מאירי) דברים פי"ז פסוק יא
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמה עירובין ונט"י יצתה ב"ק ואמרה בני אם חכם לבך תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק ז הערה ג
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך וכו' קרבן שבת (תשסח) עמ' קנא
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמה ערובין ונטילת ידים לחם שלמה (הלוי, שנז) דף לה ע"ב
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמהילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב36 בשעה שתקן שלמהפירושי ראשונים
כא ע"ב36 בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין יצאה בת קול אם חכם בני ישמח לבי גם אני דבר צבי - קדושת השבת עמ' ר
כא ע"ב36 עירוב ונטילת ידיים שלמה תיקנם תורת אליהו עמ' תמג
כא ע"ב36 עירובי חצרות באר הגולה (הרטמן) באר א עמ' מו הערה 110 {נתקנו כדי להרחיק מהעבירה}
כא ע"ב36 שלמה המלך תקן ערוב שער המלך (תשנז) עמ' שיז
כא ע"ב36 שלמה תיקן נט"י עירובין ושניות אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעא
כא ע"ב36 שלמה תיקן עירובין יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנז
כא ע"ב36 שלמה תיקן עירובין נזר הקדש ח"א עמ' ריז
כא ע"ב36 שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 108
כא ע"ב36 תיקן שלמה עירובין ונטילת ידים חנן אלקים עמ' עג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
כא ע"ב36 תקן שלמה עירוביןחמדת ימים - שבת עמ' 123
כא ע"ב37 חכם בניאמרי זאב, קונטרס לבני יוסף, סיום על מסכת יומא, דף ד ע"א
כא ע"ב38 דרש רבא מ"ד לכה דודי נצא השדה מאיר בת עין (ביקיאם) דף נו ע"ד
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי וכו' בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחקשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו' בוא ואראך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה וכו'חוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנג
כא ע"ב38 דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קיט
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדהיריעות שלמה (אוזאן) פ' וישב
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 593
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים, רבש"ע אל תדיננייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקעז
כא ע"ב38 לכה דודי נצא השדהתאיר נרי עמ' כב
כא ע"ב38 מ"ד לכה דודי נצא השדה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכה
כא ע"ב38 מ"ד לכה וכו' ת"ח שעוסקים בתו' מתוך הדחק אפיקי ים עמ' שע
כא ע"ב39 נלינה בכפרים א"ת בכפרים אלא בכופריםפרי צדיק בא אות ו
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרא בכפרים אלא בכופרים בא ואראך אומות העולם שהשפעת להם רוב טובה והם כפרו בך וכו' מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרג
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופרים אמרות ה' השלם ח"א עמ' ריא, רסא, ח"ב עמ' קא, ח"ג עמ' סו, פה, צה, ח"ד עמ' קפז, ח"ה עמ' כח, קצד, ח"ו עמ' קב, קי
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופרים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלז ד"ה ולהכריע
כא ע"ב39 נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופריםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תמז, ח"ב עמ' קעח
כא ע"ב39 נלינה בכפרים וכו' בא ואראך אותם שהשפעת להן טובה והן כפרו בך דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קכב ד"ה כתיב
כא ע"ב39 נלינה בכפרים נלינה בכופרים בני עשו שהשפעת להם טובה וכפרו בך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו
כא ע"ב39 נלינה בכפריםילקוט הגרשוני ח"א
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרד
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות מצווה ועושה ח"ב עמ' עז, תרל
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו' קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעה
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים הם בתי כנסיות ובתי מדרשות כתונת פסים (תשעא) עמ' פג
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים המה בתי כנסיות ובתי מדרשות מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסד, רסז
כא ע"ב39 נשכימה לכרמים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן לא
כא ע"ב40 אמרה כנס"י וכו' רבש"ע אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל ועריות וכו' ופירש"י דברי יואל פ' ויחי דף תקו ע"א
כא ע"ב40 אמרה כנס"י לפני הקב"ה וכו' בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק מצווה ועושה ח"א עמ' תצח
כא ע"ב40 אמרה כנסת ישראל וכו' אל תדינני כיושבי כרכים וכו' אלא כיושבי כפרים קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תעה
כא ע"ב40 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אל תדינני וכו' בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק וכו' שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצ
כא ע"ב40 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אל תדינני כיושבי כרכים אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רלח
כא ע"ב40 לכה דודי נצא השדה בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורהפרי צדיק תזריע אות ו
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים מגדל עוז (תשעח) עמ' שכג
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים כרם פתחיה כרם ב גפן סח
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים רסיסי לילה סי' כג (עמ' 29)
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו' בא ואראך אותם שהשפעת להם טובה והם כפרו בך באר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצה
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו' נלינה בכפרים ונשכימה לכרמים לבתי הכנסת ולבתי המדרשות קרן לדוד שמות עמ' פד
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו' שבח בני ובנותי דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 63
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקד
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים כו' נטע שורק פרשת תזריע, ראה
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל וכו'ידי משה (שנז) שיר השירים דף נג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ב
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל וכו' בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הרחק יגל יעקב (תשנג) ויקהל אות קעג
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכיםכתבי רבנו בחיי עמ' תכו
כא ע"ב41 אל תדינני כיושבי כרכין שיש בהן גזל ועריות וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' שסט
כא ע"ב41 אל תדינני כיושכי כרבים שיש בהם גזל ועריות דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קעח
כא ע"ב41 יושבי כרכים אינם מנוקים מעריות דרשות מהר"ם בנעט עמ' קע
כא ע"ב41 נצא השדה בא ואראךפירושי ראשונים
כא ע"ב41 עריות מצוי בכרכים יותר נזר הקדש ח"א עמ' תצה
כא ע"ב42 אל תקרי בכפרים אלא בכופרים דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקמ ד"ה אל
כא ע"ב42 בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחק עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
כא ע"ב42 בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחקפרי צדיק תזריע אות ו, בלק אות ז
כא ע"ב42 שעוסקין בתורה מתוך הדחק דרכי החיים ח"ב עמ' שיט, שכ
כא ע"ב42 ת"ח שעוסקין בתורהציץ השדה ח"ד עמ' ח
כא ע"ב44 אם פרחה הגפן אלו בעלי מקראפרי צדיק תזריע אות ו, ח
כא ע"ב44 הגפן אלו בעלי מקרא וכו' הסמדר אלו בעלי משנה וכו' הרמונים אלו בעלי גמרא לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תיט
כא ע"ב44 הנצו הרימונים אלו בעלי גמראאור הצבי עמ' 258
כא ע"ב44 הנצו הרמונים אלו בעלי גמרא צלח רכב עמ' תכח
כא ע"ב44 נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא וכו' אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' סה
כא ע"ב45 ג' אלפים משל לקוטי שיחות חי"א עמ' 259
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר ג' אלפים משל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ב
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל וכו' לחמי תודה פתיחה דף ז ע"ב
כא ע"ב45 מאי דכתיב וידבר שלשת אלפים משל וכו' על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכג
כא ע"ב45 שם אראך שבח בני ובנותי יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תרא {מה שאקוה להשתדל להעמיד}
כא ע"ב45 שם אתן את דודי לך אראך וכו' שבח בני ובנותי דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שנו
כא ע"ב46 ויהי שירו חמשה אלףדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
כא ע"ב46 ויהי שירודברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן סב
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה וכו' על כל דבר ודבר של סופרים וכו' באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מא
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ערה
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל מחשבת מוסר ח"ג עמ' קז
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלשת אלפים משל וכו' בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה וכו' אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנז
כא ע"ב46 מלמד שאמר שלמה על כל דו"ד של תורה שעורי דעת ספר א עמ' קצט
כא ע"ב46 על כל דבר ודבר של סופרים חמשה ואלף טעמים אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסג
כא ע"ב46 שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלושת אלפים משל המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעג
כא ע"ב47 ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת וכו' אפיקי ים עמ' לב
כא ע"ב47 ויותר שהיה שלמה חכם וגו' בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים וכו' דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריג
כא ע"ב48 אגמרה בסימני ואסברה בדדמיא ליה נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמט
כא ע"ב48 אגמריה בסימנים אוצר המאמרים (תשסא) עמ' שח
כא ע"ב48 אגמריה בסימניםמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
כא ע"ב48 אגמריה בסימניןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
כא ע"ב48 דאגמריה בסימני טעמא לאסברהקהלת יעקב (+אבן ברוך) קדש ישראל דרוש יח דף רכו ע"ב
כא ע"ב48 דאגמריה בסימני טעמיםברכות אבי דף סח ע"ב
כא ע"ב48 דאגמריה בסימניה טעמים וכו' קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצא, רצה, רצח, רצט {בגירסא של משנה ורש"י}
כא ע"ב48 לימד דעת את העם דאגמריה בסימני טעמים ואסברה במאי דדמי ליה עקבי אבירים (תשסה) עמ' תיא
כא ע"ב48 לימד דעת את העם וכו' דאגמריה בסימני טעמים מגילת סמנים עמ' ה
כא ע"ב48 לימד דעת את העם וכו' דאגמריה בסימני טעמים וכו'זכור לדוד עמ' לט
כא ע"ב49 בתחילה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אזניים בא שלמה כו'אמרי בינה (שיפמאן) עמ' יט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לבפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צז
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' תמג
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים אור תורה השלם (מזריטש) סי' רנח
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים באר שרים פרשת שופטים דרוש ב אות ג
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ח
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים דברי יואל מועדים ח"ד דף שעא ע"ב
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזניםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנח
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזניים וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים עד שבא שלמה תהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק ז הערה ג
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עט
כא ע"ב49 בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים דעת תורה בראשית עמ' י
כא ע"ב49 בתחלה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צט
כא ע"ב49 בתחלה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזניםידי משה (שנז) קהלת דף רנא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתשובה דף יט ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף יא ע"ב
כא ע"ב49 ואיזן וחיקר ותיקן משלים הרבה שעשה אוזנים לתורה מאור עינים (תשעה) עמ' רעו
כא ע"ב49 ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה בתחלה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים מאור עינים (תשעט) עמ' עדר
כא ע"ב49 ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה בתחלה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים מאור עינים (תשנח) עמ' קסה
כא ע"ב49 ואיזן וחקר תיקן משלים הרבה וכו' בתחילה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים ער שבא שלמה ועשה לה אזנים של"ה (תשנז) פרשת חוקת אות טז
כא ע"ב49 מתחילה היתה התורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים, עד שבא שלמה ועשה לה אזנים, ורש"י באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שלה, מלכים עמ' עג
כא ע"ב49 עד שלא בא שלמה היתה התורה ככפיפה שאין לה אזנים והוא תיקן אזנים לתורה תורי זהב (תשעג) עמ' צה
כא ע"ב49 תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה פנקסי הראי"ה ח"א עמ' מד
כא ע"ב50 א"ר חסדא וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצב
כא ע"ב50 בא שלמה ועשה אזנים לתורה ס' המדות (דובנא, תשסו) - פתיחה
כא ע"ב50 דומה לכפיפה שאיןפירושי ראשונים
כא ע"ב50 ככפיפה שאין לה אזנים עמק המלך (תשסג) עמ' 126
כא ע"ב50 מאי קוצותיו תלתליםדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפא
כא ע"ב50 מה דכתיב קווצותיו תלתלים שחורות כעורב הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכב
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים דעת תפלה עמ' תמב
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לא
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים לקוטי מאמרים עמ' 238, דובר צדק עמ' 5
כא ע"ב50 עד שבא שלמה ועשה לה אזנים וכו', ורש"י ד"ה ועשה לה אמרות ה' השלם ח"ה עמ' צב
כא ע"ב50 עשה אזנים לתורהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' פה {המה סייגים וגדרים}
כא ע"ב50 עשה אזנים לתורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לה ע"א
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים - שהיה דורש תילי תילים כל כל קוץ וקוץאור הצבי עמ' 260
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמה
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קא
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלין של הלכות אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' תילי תילים של הלכות ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצג
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים וכו' תילי תילים של הלכותפרי צדיק לחנוכה אות ד
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תק
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים הלכות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפט, תתקצ הערה 73
כא ע"ב50 'קווצותיו תלתלים' על כל קוץ וקוץ של תגי התורה יש לדרוש תלי תלין של הלכות, ומהרש"א שירי משכיל כלל ב פרט ו, כלל י פרט א
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רעא
כא ע"ב50 'קווצותיו תלתלים' תילי תילים של הלכות פנקסי הראי"ה ח"א עמ' נ
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםאוצר הכבוד
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםיריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת
כא ע"ב50 קווצותיו תלתליםפירושי ראשונים
כא ע"ב50 קווצותיו תלתלים שדורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רג
כא ע"ב50 שלמה עשה אזנים לתורה כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רמט
כא ע"ב50 שלמה עשה אזנים לתורה עקבי אבירים (תשעא) עמ' רסא
כא ע"ב50 שלמה עשה אזנים לתורה ורש"ילחמי תודה דף קלח ע"א
כא ע"ב50 שלמה עשה את התורה ככפיפה שיש לה אזנים וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' רצב
כא ע"ב51 במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהםנתיבות עולם ח"א עמ' יד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מ
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בני ביתו כעורב קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קפה
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן בו' רבא אמר במי שמשים עצמו אמרי על בניו ועל בני ביתו כעורב לישרים תהלה (תשסד) עמ' צט
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בניו וכו' זך ונקי עמ' רלו
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן וכו' במי שמשחיר פניומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן וכו' במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב נועם אלימלך (תשסא) עמ' יד
כא ע"ב51 במי אתה מוצאן וכו' במי שמשים עצמו אכזרי על בניו וכו' בעורב קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רכה
כא ע"ב51 במי אתה מוצאןאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ל
כא ע"ב51 במי אתה מוצא ד"ת לחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלב ע"א
כא ע"ב51 במי אתה מוצא דברי תורה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קא
כא ע"ב51 במי אתה מוצא דברי תורה וכו' מי שלימו קורמי באגמא מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' קנט, ח"ג עמ' קמב, פניני חסידות שבועות מג
כא ע"ב51 במי שמשכים ומעריב עליהם לביהמ"ד דמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 97
כא ע"ב51 במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יא אות ב
כא ע"ב51 ההלכות שחורות כעורבמי מרום ח"ג עמ' פז
כא ע"ב51 מלמד שהיה דורש על כל קוץ וקוץ וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סג דף יו/יז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יט דף קו ע"ג
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלג
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שלה
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שלח
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות מחשבת זקנים עמ' שטז
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קיא, קיא בהגה"ה
כא ע"ב51 מלמד שיש לדרוש על כל קוץ תלי תלים של הלכות כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קכח
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ וכו' בין המשפתים בראשית עמ' קיח {ר"ע היה דורש כך}
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ יש תלי תלים של הלכות מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקח
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ יש תלין של הלכות שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפו
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' ג
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רצט
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכותפנים יפות על תהלים עמ' תלח {רבי עקיבא דורש כך}
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות אפיקי ים עמ' לב, קמו, שלג
כא ע"ב51 על כל קוץ וקוץפני חיים (פלג'י) עמ' שמב ע"ב
כא ע"ב51 על כל קוץ תילים של הלכותתקונים חדשים (רמח"ל) פ' לח
כא ע"ב51 שחורות כעורב אלו ת"ח שמשחירין פניהם על התורה כעורב טיול בפרדס ח"ב עמ' פו
כא ע"ב51 שחורות כעורב במי אתה מוצא סדרי תורה במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרשחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
כא ע"ב51 שחורות כעורב במי אתה מוצא סתרי תורהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעו/שעז דף קלב ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ו דף צח ע"ב
כא ע"ב51 שחורות כעורב במי אתה מוצאן וכו' באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רכ-רכא
כא ע"ב51 שחורות כעורב וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' לט
כא ע"ב51 שחורות כעורב למי שמשכים ומעריב עליהםפנים יפות על תהלים עמ' תסז
כא ע"ב51 שחורות כעורבדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצ
כא ע"ב51 שחורות כעורב שער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ריט, ח"ב עמ' עז
כא ע"ב51 שחורות כעורב באר ראי (רוזן) עבודה סי' י אות ג; תורה סי' ו אות ב
כא ע"ב51 שחורות כעורב מצווה ועושה ח"ב עמ' שצא
כא ע"ב51 שחרות כעורב במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהן כעורב של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמו
כא ע"ב51 שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות וכו', ומהרש"א אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קלא, קלו, רכ, רלב
כא ע"ב רש"י - גדרכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רסו {דברי חכמינו נקראים מעקה שגדרו גדר לתורה}
כא ע"ב רש"י - דברי סופרים - שנתחדשו בכל דור ודור לגדר וסייג ישמח חיים (תשסה) מע' ח אות ח
כא ע"ב רש"י - עשה אזניס לתורה, כאזני כלי שאוחזין אותו בם דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריג
כא ע"ב רש"י - כדרך לאחוז בכלי שיש לו בית יד גור אריה שמות פ"ו הערה 115
כא ע"ב רש"י ד"ה הנצופירושי ראשונים
כא ע"ב רש"י ד"ה סמדרפירושי ראשונים
כא ע"ב רש"י ד"ה עשה ולאפירושי ראשונים
כא ע"ב תוס' בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קכו
כא ע"ב תוס' ד"ה מ"מ לא נכתבו איתן האזרחי עמ' שח
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטב מנחת מחבת ח"א עמ' קצג
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטב שרגא המאיר מועדים עמ' קנח
כא ע"ב תוס' ד"ה מוטבמי רביעית סי' קסג סעיף א סק"ג [הלכה]
כא ע"ב תוס' ד"ה מפני מה וכו' ברכת אבות עמ' ט
כא ע"ב מהרש"א מ' בתרא דברי סופריםילקוט הגרשוני ח"א דף מה
כא ע"ב הגהות יעב"ץ - והדברים שמחים ומעוררים שירה וזמרה אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לג
כב ע"א01 אלו שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיותחלקת יהושע עמ' קי הערה קפו
כב ע"א01 במי שמשכים ומעריב עליהם לבית המדרש מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רנז
כב ע"א01 משכים ומעריב עליהם לבית המדרש המאור הגדול (גר"א) עמ' תשנד
כב ע"א01 משכים ומעריב עליהן לבית המדרש תורת אליהו עמ' שצד
כב ע"א01 להשכים ולהעריב בתורה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפח
כב ע"א01 שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכד אות ז, מאמר קפד אות ב
כב ע"א02 אין אדם עומד על ד"ת אא"כ משחיר פניו עליהשבט מוסר עמ' קעא
כב ע"א02 אין התורה מתקיימת רק במי שמשחיר עצמו על דברי תורה חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תנח
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו כעורב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רו
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו כעורבהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמא, קס
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהם כעורב שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקח
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורב אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכב, ח"ד עמ' נו, ריח
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורב וכו'חמודי צבי שמות עמ' שפא
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורבאבן פינה עמ' 28
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורבחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצ
כב ע"א02 במי שמשחיר פניו עליהן כעורבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נד
כב ע"א02 להשחיר את פניו כעורבמשך חכמה שמות פ' לז פס' כז-כח {לעמול על לימוד התורה}
כב ע"א02 משחיר פניו עליהן כעורב, אכזרי כעורב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' כו
כב ע"א02 שמשחיר פניו וכו' משנת חיים דברים הקדמה ב
כב ע"א02 שמשחיר פניו על ד"ת כעורב משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפט
כב ע"א02 תלמידי חכמים משחירים פניהם כתונת פסים (תשעא) עמ' כד, שו {בתורה ובעבודת ה'}
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב אור חדש פתיחה אות 302
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורבאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כ
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שנעשה אכזרי על בניו כעורב ערבי נחל (תשסד) עמ' קצה
כב ע"א03 אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי על בניו כעורב הזה גור אריה בראשית פ"ח אות טז
כב ע"א03 אין תורה מתקיימת אלא במי שאכזרי כעורב אור יחזקאל - מכתבים עמ' קמט
כב ע"א03 אכזרי כעורב שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תמב
כב ע"א03 אכזרי על בניו כעורב משמרת איתמר (תשסז) עמ' תרלט
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב וכו' קורמי באגמאאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נד
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי וכו' אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שלב
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי וכו' דברי חנינא - מזלות עמ' סט
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי כעורב לקוטי מאמרים עמ' 126, צדקת הצדיק סי' רכד
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי כעורב פרי צדיק לך לך אות ג
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפא
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו תורת יחיאל במדבר עמ' ע
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל ב"בדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ר
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב דודי נתן בראשית עמ' קב
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יט ד"ה או
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפ
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רפח
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורבפניני שבח עמ' ב
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' לד
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב כו' שבט מישראל (קרמניץ) פרק קב פסוק ה
כב ע"א03 במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב, ורש"י אמרות ה' השלם ח"א עמ' קעט, קפ, ח"ד עמ' צא
כב ע"א03 במי שמתאכזר על בניו כעורב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קכד
כב ע"א03 במי שנעשה אכזרי על בניו כעורב +מטר השמים - עמודי העולם עמ' קיג
כב ע"א03 במי שנעשה אכזרי על בניוכלי יקר (תשמח) עמ' תרח
כב ע"א03 העורב אכזרי על בניו מסילות הנביאים שופטים עמ' רמח
כב ע"א03 העורב אכזרי על בניומי מרום ח"ג עמ' פח
כב ע"א03 העורב הוא אכזרי על בניו שם יחזקאל עמ' רלד
כב ע"א03 במי שמשחיר עצמו כעורב טיול בפרדס ח"א עמ' קמא
כב ע"א03 מי שמשים עצמו אכזרי על בניו שערי הישיבה ח"ב עמ' שטו
כב ע"א03 מי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ט, מהד' ט סי' נח
כב ע"א03 מי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב כוכבי אור (תשלד) עמ' עח
כב ע"א03 משים עצמו אכזרי כעורב ביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ח, פרק כג פסוק ל
כב ע"א03 עורב אכזרי על בניודברי שמואל (תשנח) עמ' טז
כב ע"א03 עורב אכזרי על בניומי מרום חי"ג עמ' קכא
כב ע"א03 עורבים הם אכזרים על בניהם מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכט
כב ע"א03 שיעשה אכזר על אשתו ובניו כעורב פרדס המלך (תשסט) אות תטז
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניו אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות לו
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניו לקוטי שיחות ח"כ עמ' 76
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב, ומהרש"א שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כו
כב ע"א03 שמשים עצמו אכזרי על בניוילקוט הגרשוני ח"א דף מד
כב ע"א03 שנעשה אכזרי על בניו כעורב עמק תפלה (תשסו) עמ' פד, קכה
כב ע"א04 הא דרב אדא בר מתנא כו' א"ל דביתהו ינוקי דידך כו' א"ל מי שלימו קורמי באגמי גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כו, סי' ע ס"ק ז
כב ע"א04 כי הא דר"א בר מתנא הוה קאזיל לבי רב א"ל דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו וכו' דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעג
כב ע"א04 כי הא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להושארית מנחם - מאמרים עמ' קפה
כב ע"א04 עובדא דר' אדא בר מתנא רגל ישרה עמ' לז
כב ע"א04 ראב"מ הוי קאזיל לבי רב אמרה לי' דביתהו ינוקי דידך מה אעביד להו א"ל מי שלימו קורמי באגמא יגל יעקב (תשנג) נשא אות לב
כב ע"א04 רב אב"מ אזל לבי' רב וכו'מנחת יואל עמ' שמב
כב ע"א04 רב אדא בר מתנא דאזיל לבי רב ואמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תצו
כב ע"א04 רב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מא
כב ע"א05 אמרה לי' דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי שלימו קורמי באגמא גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קיז
כב ע"א05 ינוקי דידך מאי מה אעביד ליה אמר לה מי שלימו קורמי באגמא ברית אברם עמ' שפד, תעג
כב ע"א06 ומי שלימו קורמא באגמאילקוט אוהב ישראל עמ' צו
כב ע"א06 ומי שלימו קורמי באגמאברכת משה דף מט ע"א
כב ע"א06 מי שלימו קורמא מאגמאאור חדש על ציון דף צה ע"ב
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא אור ישרים (תשסב) עמ' לד
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות כח, לו
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שמד
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא צדקת הצדיק סי' רכד
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עה
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמא שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רפו
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמאפרי צדיק לך לך אות ג
כב ע"א06 מי שלימו קורמי באגמי ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תיג
כב ע"א06 מי שלימו קורמיפירושי ראשונים
כב ע"א06 מי שלימי קורמא באגמאאורות אלים דף כט ע"א
כב ע"א06 מי שלימי קורמי באגמיפנים יפות על תהלים עמ' פג
כב ע"א07 איכא קורמא באגמא שמחת הנפש עמ' כא
כב ע"א07 איכא קורמא באגרא אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ו
כב ע"א07 איכא קורמא באנמא אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קצג
כב ע"א07 איכא קורמי באגמא אמרי קדוש (תשסא) עמ' ז
כב ע"א07 איכא קורמי באגמא תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכג
כב ע"א07 איכא קורמי באגמי ערבי נחל (תשסד) עמ' קצה, תרכו, שו, שז
כב ע"א07 איכא קרמי באגמי מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' יח
כב ע"א07 הקב"ה משלם לרשעים שכרם בעוה"ז אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מד
כב ע"א07 הקב"ה משלם לשונאיו על פניו בעוה"ז כדי להאבידו בעולם הנצחי, צדיק הקב"ה נפרע ממנו בעולם הזה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ד
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אר"א לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים כו' אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנג
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אל פניו מאיר בת עין (תשסו) עמ' 594
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אל פניו וגו', אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מהרש"אלחמי תודה דף ריט ע"א
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו וכו' לחמי תודה דף ריט ע"א
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אלמלא מקרא א"א לאומרו צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טו ע"ב
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם שנושא משאוימקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק ט דף כט ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף פג ע"ד
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר רבי יהושע אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם שנושא משאוי מאיר בת עין (ביקיאם) דף נז ע"ב
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר ריב"ל אלמלא מקרא כתובתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפג
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו אמר ריב"ל כאדם הנושא משאוי ומבקש להשליכו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נו, קמו
כב ע"א07 ומשלם לשונאיו כאדם שהוא נושא משוי על פניו ומבקש להשליכו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקמג
כב ע"א07 לשונאיו הכתב והקבלה דברים פ"ז פסוק יב
כב ע"א07 משלם לרשעים שכרן בעולם הזה קהלת יעקב עשי"ת עמ' תכב
כב ע"א07 שכרן של רשעים הוא יתברך אינו מאחר להם אבל משלם להם מיד אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1165
כב ע"א08 אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרומרפא לשון עמ' רכח
כב ע"א08 אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמדופחד יצחק - יום הכפורים מאמר יג
כב ע"א09 כביכול נועם אלימלך (תשסא) עמ' כח, קצד
כב ע"א09 כביכול כאדם שנושא משוי על פניועיונים במשלי עמ' רמג
כב ע"א11 הקב"ה ממהר לרשעים ומשהה לצדיקים חכמת התורה וירא עמ' קפב
כב ע"א11 לא יאחר לשונאו וכו', ותוס' ד"ה ארך דברי ברוך ח"ב סי' כד אות ג
כב ע"א11 לא יאחר לשונאואהבת ציון (תשסד) עמ' כד
כב ע"א11 לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמורים במי התורה עמ' קצו
כב ע"א11 לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמורים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' לא
כב ע"א11 לשונאיו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים וכו' דרשות הצל"ח השלם עמ' שיז
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א, מהד' ו סי' ד
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם מבשר טוב - ספר החיים עמ' רס
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם של"ה (תשנז) - מס' חולין אות ח, קכג, מס' פסחים אות קיב, שנא, מס' שבועות אות קמו, מס' תענית אות קמז, קפא
כב ע"א13 מאי דכתיב אשרפירושי ראשונים
כב ע"א13 מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם למחר לקבל שכרם כתב סופר אגדות כאן
כב ע"א14 אשר אנכי וכו' היום לעשותם ולא למחר לעשותם דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קמב
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום בית שלום מרדכי עמ' נט
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםכסף נבחר (תשסג) עמ' רצג
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמא, שמט
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן דברי ישכר (רוזנבוים) עמ' רנא
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות כ, קעב, קפח, קצז, שער האותיות אות י ס"ק ב
כב ע"א14 אשר אנכי מצוך היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קפב
כב ע"א14 היום לעשותו ולא מחר לעשותו דרשות שמן רוקח עמ' קלו, תכז
כב ע"א14 היום לעשותם ביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
כב ע"א14 היום לעשותם דעת תורה בראשית עמ' קצח
כב ע"א14 היום לעשותם זכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות מח, עשר עטרות פרק ג אות נח
כב ע"א14 היום לעשותם חקל יצחק (תשסג) עמ' רסב
כב ע"א14 היום לעשותם מחשבת מוסר ח"ג עמ' מט
כב ע"א14 היום לעשותם עת לעשות חלק א כלל י שאלה ק
כב ע"א14 היום לעשותם בעוה"ז תורת יחיאל בראשית עמ' ח
כב ע"א14 היום לעשותם וכו' אור השמש (תשסח) עמ' כט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צו-צז, קב
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסח
כב ע"א14 'היום לעשותם' ולא למחר לעשותם המאיר לארץ (שיינברג) עמ' רצה
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם חכמת התורה תולדות עמ' תטו, תמח
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם חנן אלקים עמ' קצה
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם צדקת הצדיק סי' קלח, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 132), דובר צדק עמ' 8, קדושת השבת סי' ד (עמ' 19), שיחת מלאכי השרת עמ' 71, לבושי צדקה עמ' 44
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טו ע"ב
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם שמן ראש סוכות ח"א עמ' רד
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצח
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעז, תשסב, תשפג
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם אור חדש (הרטמן) פ"א אות 586
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות כ, ח"ד פ"ד אות קכב
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותן ולמחר לקבל שכרןקדושת יצחק עמ' מד
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםאהבת ציון (תשסד) עמ' קא
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תלט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחר לעשותםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת לך לך דף ח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף צ ע"ב, ומ' ט פרק ו/ז דף קפב ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"ב קנ דף פה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' לה דף יט ע"א, ומ' רעא דף עז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו/ז ע"א
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרחכמת התורה בראשית עמ' יא
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרחכמת התורה נח עמ' שסז
כב ע"א14 היום לעשותם ולא למחרשבט מוסר עמ' רט
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר אגרא דפרקא (תשסה) עמ' יז
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם חכמת התורה בשלח עמ' תרנ
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קנג
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דעת תבונות - עת לעשות מע' א אות רלח, מע' ב אות ריז
כב ע"א14 היום לעשותם ולא מחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרם אוצרות חיים - מצוות עמ' מט
כב ע"א14 היום לעשותם כו' משנת חיים דברים עמ' קפו
כב ע"א14 היום לעשותם כו'טוב טעם דברים עמ' מ
כב ע"א14 היום לעשותםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פט
כב ע"א15 היום לעשותם ולא היום ליטול שכרם דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קעח
כב ע"א15 היום לעשותם ולא היום לקבל שכרםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רפב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר וכו' תורת מנחם חמ"ד עמ' 197
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעוה"ב ליטול שכרם פניני יחזקאל עמ' תו, תרלח, רצא {ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעוה"ב לקבל שכרם בישורון מלך ח"א עמ' שצ
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעוה"ב לקבל שכרם עצי חיים - מועדים עמ' קיח, קע, קפח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' טו
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם לישרים תהלה (תשסד) עמ' קד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לעולם הבא לקבל שכרםדרשות באר יצחק עמ' נה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם עבודת יצחק בראשית עמ' רל
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אהבת חיים (דייטש) עמ' רצו
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כז, רצט, ש {דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם אפיקי ים עמ' ד, כו, סג, עו, קסה, שצב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בית יצחק (ויינברגר) עמ' שלט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכו, קס
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' מז, ריד, ריט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ברית אברם עמ' תנח, תצז, תק
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם בת עין (תשסז) עמ' שעז, תיג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שצו
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קפט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכ, קכח, קצב, תנד, תקצח, תרלז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' סה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם חכמת התורה חיי שרה עמ' רסג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם חכמת התורה קדושים עמ' מג, קסא
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעד, קונטרסים לחכמת אמת אות רנב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קמ
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם לב אביגדור עמ' קנב
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם לחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף קסא ע"ב, קעז ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם לקחת מוסר ח"א עמ' תקעה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם מגדל עוז (תשעח) עמ' תצט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם נזר הקדש ח"א עמ' קפד, רג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם נצח ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 72
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם עמק תפלה (תשסו) עמ' לז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ערבי נחל (תשסד) עמ' תתעח, תתקכ, תתקעד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם פרדס המלך (תשסט) אות תקלא
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם קרן לדוד דברים עמ' פט, קכד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' רפג, שכג, שצח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש - ימים נוראים עמ' קיח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפח
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שלג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כח, קמו, קסא, קסח, קצד, רד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רצט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קה, רו
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' טז, סא, צה, קה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סט, עה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שער החצר (תשעב) סי' ר
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קסב, קסה
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם שרגא המאיר על התורה עמ' תפד
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תמט ע"ג
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם תורת מנחם חנ"ח עמ' 75, חנ"ט עמ' 159
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם וכו' בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תנג, תקא
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםפחד יצחק שבועות מאמר ז
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכ
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רעט
כב ע"א15 היום לעשותם ולמחר לקבל שכרןחדרי בטן פרשת עקב אות טז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לעוה"ב לקבל שכרםחיי נפש ח"ו עמ' מו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל תורת חיים (קאסוב) עמ' קפז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אוצר המאמרים (תשסג) עמ' סב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קנה
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אז שמח עמ' תסא, תע
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רמב, במדבר עמ' רסג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ארץ צבי (תשע) עמ' רנח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם באר שרים פרשת תולדות דרוש ג אות ד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם בית יעקב (תשסא) עמ' רנ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יד, ויצא מאמר ד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ברכת דוד עמ' קיח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם גור אריה בראשית פ"א הערה 183
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דברי אברהם דף נג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דברי יואל מועדים ח"ד דף תט ע"ב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דברי יואל פ' כי תשא דף שכג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכז, קמו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' לד, מט
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דרשות הצל"ח השלם עמ' רצו, שפו, תקכד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצז עמ' קעג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פח, קמז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ואני תמיד עמך עמ' ל
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם זכרון אליעזר עמ' קיט
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם כנסת מרדכי בראשית עמ' קכ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לחם רב על סדור התפילה אות א' שכא
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שעד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם מזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' קעב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם מטר השמים (תשנ) דברים עמ' סא, סב, סג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ס' המדות (דובנא, תשסו) שער עבודת א' אות יג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ס' חסידים סי' תרד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם עמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה טו, לקוטי אמרים לח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' מד, דברים עמ' עג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם עת לעשות חלק א כלל ט שאלה פו, חלק ב כלל ד שאלה כד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם צמח דוד (סקאליע) עמ' שו, תקלח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רמו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם קשוטי כלה (תשסג) עמ' קטו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שבט מישראל (קרמניץ) פרק קח פסוק ד
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שמלת אליעזר ח"ב עמ' שלה
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תאומי צביה עמ' קכה, קכז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תורת אביגדור ח"ג עמ' סו
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תורת אביגדור ח"ד עמ' קלח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תורת איש ח"ב עמ' קעז
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' כג הערה 127, שפד הערה 83, שצו הערה 35, תתקלז הערה 16, תתקנח הערה 2
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לעוה"ב דברי יואל פ' עקב דף ס ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאבן שוהם (פינסק) עמ' 21, 28
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאהל רחל עמ' 560
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאלשיך על חמש מגילות עמ' שכ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רכ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםבני יששכר (תשמג) ח"א דף כ ע"ד, כד ע"ג, קמה ע"ד, ח"ב דף עה ע"א, קנ ע"ג
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עט, רכא
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםחלקת יהושע עמ' קמא הערה נב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםחמודי צבי בראשית עמ' קס
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםפחד יצחק שבת מאמר ג-ד, ח
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לט, רפא
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשמחת יוסף עמ' סב
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרםתשובת השנה עמ' ע
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרןדעת תבונות פ' מ
כב ע"א15 היום לעשותם ומחר לקבל שכרןהתורה והעולם ח"ג עמ' מד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם אור ישרים (תשסב) עמ' ריג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם אמרי אש (טאוב) עמ' תל
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעא, תרפג, תרפט, במדבר עמ' שלח, דברים עמ' קכה, רנב, רנה, תקז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם בין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם ברכת אברהם (תשנד) עמ' ג, קנ
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנו, מועדים (תשנט) עמ' ב
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' ד, קו, קעד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם דרכי ציון עמ' צג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תצא
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' יב, יג, יח
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם לב דוד (תשסט) עמ' נב
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם לקוטי שיחות חי"ט עמ' 445, 197, חכ"ט עמ' 138, 41
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קצח, רפט, שצח
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם נועם אלימלך (תשסא) עמ' רמט
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם ס' חסידים סי' תרד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם עצי חיים על התורה עמ' נא, רג, שו, שט, שי, שיז, שסט
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם צלח רכב עמ' רצז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד, תיח
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שדה יעקב עמ' צז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שופרא דישראל (תשסו) עמ' יג, מג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם של"ה (תשנז) פרשת לך לך אות כה, תולדות אות יז, משפטים אות כא, ויק"פ אות ב, עקב אות כד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פא, צ, צא, קכב, קכג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרם אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2268, דברים עמ' א'תצז
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאבני אש (אויש) מועדים עמ' יא, רנד
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצג ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רל
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםדרך חיים (תשלה) עמ' תעא
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תקמ
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםמסילת ישרים עמ' עג
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סא ע"ד, עט ע"א
כב ע"א15 היום לעשותם למחר לקבל שכרםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רי, רסב, שיא
כב ע"א15 היום לעשותם מחר לקבל שכרם בן מלך - שבת עמ' רצא
כב ע"א15 היום לעשותן ולמחר לקבל שכרם משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפ
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ח, רב, רלז
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרן באר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרן בין המשפתים בראשית עמ' סב, קעג
כב ע"א15 היום לעשותן ומחר לקבל שכרן דברי אמונה שמות עמ' קלח
כב ע"א15 היום לעשותן למחר לקבל שכרם בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנב
כב ע"א16 ולמחר לקבל שכר משמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנב, תקנד
כב ע"א16 ולמחר לקבל שכרם תורת מנחם חי"ט עמ' 264
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' צד
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם אבני אש (אויש) מועדים עמ' קצו {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפא {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלה {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפא {שכר מצווה בהאי עלמא ליכא}
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם תורת מנחם חלק לא עמ' 201
כב ע"א16 למחר לקבל שכרם תורת מנחם חמ"ח עמ' 154
כב ע"א17 ארך אפים פני מלך מועדים עמ' מא
כב ע"א17 ארך אפים ארך אף מבעי' לי' אלא וכו' ארך אפים לרשעים אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' ב'ס
כב ע"א17 ארך אפים ולא ארך אף לצדיקים ולרשעיםברכות אבי דף נב ע"ב
כב ע"א17 מ"ד ארך אפים ולא כתיב ארך אףאוצר הכבוד
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים ארך אף מבעי ליה אלא ארך אפים לצדיקים ארך אפיס לרשעים של"ה (תשנז) - שער האותיות אות א ס"ק כד
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים ולא אמר ארך אף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים ולא כתיב ארך אף תפלה למשה (בנימין) עמ' צו
כב ע"א17 מאי דכתיב ארך אפים לצדיקים וכו' לרשעים קונטרס ומעיין עמ' 81
כב ע"א18 ארך אפיים לצדיקים ארך אפיים לרשעים שמחת הנפש עמ' מה
כב ע"א18 ארך אפים בין לצדיקים בין לרשעיםפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים הכתב והקבלה שמות פ"ד פסוק יד
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנג
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רצז
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצז
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים עמוד הימיני (קלינמן) עמ' פז
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעים עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קיג ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב קעה דף ג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצו דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנה/קנח ע"ג ודף קס ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כג דף קסא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד, ופרשת ויקרא דף צח ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב
כב ע"א18 ארך אפים לצדיקים ארך אפים לרשעיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר מז, שער שלישי מאמר קכג
כב ע"א30 דיר וסוהרבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ה [הלכה]
כב ע"א44 אתי רבים ומבטלי מחיצתאבריתי יצחק עירובין סי' ב, סי' טז ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א44 היה דרך הרבים עובר ביניהםבריתי יצחק עירובין סי' ב בהקדמה [הלכה]
כב ע"א46 ירושלים תורת רשות הרבים עליה הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' נז
כב ע"א46 כאן וס"לבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [א] בהוספה [הלכה]
כב ע"א46 לירושלים דין רשות היחידהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפט
כב ע"א48 כאן ולא ס"לבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ה [ה] בהוספה [הלכה]
כב ע"א53 שם ד' מחיצותבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב, סי' טז ס"ק ד [הלכה]
כב ע"א54 א"י אין חייבין עליו משום רה"ר וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תעח) דף כא ע"ג, פד ע"ג
כב ע"א54 ארץ ישראל אין חייבין עליו משום רה"ר וכו' ורש"י ותוס' ברית שלום (תשסח) עמ' קלד
כב ע"א רש"י - ארך אפים לשון פנים, ביון שוחקות בין זעומות וכו' אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ו
כב ע"א רש"י - מי שטרח בע"ש יאכל בשבתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תכו
כב ע"א רש"י ד"ה אפיים עיוני רש"י במדבר עמ' ריב
כב ע"א רש"י ד"ה אפים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכח
כב ע"א רש"י ד"ה אפים צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצא ע"ב
כב ע"א רש"י ד"ה הכא איכאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א רש"י ד"ה עורבפירושי ראשונים
כב ע"א רש"י עורב אכזרי על בניו גור אריה בראשית פ"ח הערה 37
כב ע"א תוס' ד"ה ארך אפים - אפים שוחקות וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ד
כב ע"א תוס' ד"ה דרבנןבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק י או"ק ז, סי' טז ס"ק ו [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה והא אמרבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק א או"ק ט, סי' טז ס"ק ב [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה חייביםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ג או"ק ז, ס"ק ז או"ק ב, ס"ק י או"ק ד, סי' יב מכתב או"ק (א) [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה קשיאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק א [הלכה]
כב ע"ב04 אוקינוס מקיף את כל העולם מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' כו
כב ע"ב04 דכו"ע וכו' מקיף אוקינוס לקוטי שיחות חל"א עמ' 249
כב ע"ב04 כל העולם מוקף בים אוקינוס דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף טז ע"ב
כב ע"ב08 מעלות ומורדותבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ח [הלכה]
כב ע"ב11 תל המתלקטבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק י או"ק א [הלכה]
כב ע"ב15 אתי רבים ומבטלי מחיצה פתח טוב עמ' קמ
כב ע"ב15 לא אתי רבים ומבטלי מחיצתאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו, ט [הלכה]
כב ע"ב21 מעלת בית מרוןבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א או"ק ד, סי' טז ס"ק ה, סי' יט ס"ק י טעם ד [הלכה]
כב ע"ב21 מדרוני הר מרון בנין שאול עמ' רכא
כב ע"ב22 חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזובריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט, סי' יב מכתב א, סי' טז ס"ק ז [הלכה]
כב ע"ב38 יהושע אוהב ישראל היה פני מלך שמות עמ' יא
כב ע"ב38 יהושע אוהב ישראל היהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יח
כב ע"ב40 אחד בור ברבים ובאר וכו' תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קלו
כב ע"ב תוס' ד"ה מניבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ט [הלכה]
כג ע"א לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבדמשך חכמה שמות פ' מ פס' ל
כג ע"א אנשי חצר ששכח אחד מהן וכו'בריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ז או"ק א [הלכה]
כג ע"א ביטול רשות עשאו כמדרס לכל בני החצרברכת אבות עמ' רפ
כג ע"א תוס' ד"ה שהוא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 57
כג ע"א תוס' ד"ה שהוא ע' אמהקרן פני משה ח"א עמ' קנו
כג ע"ב04 בית סאתיים כחצר המשכן תורת אליהו עמ' נב
כג ע"ב06 ורחב חמשים בחמשים אמרה תורה טול חמשים וסבב חמשים אגרת הטיול (תשעה) עמ' עז
כג ע"ב08 פשטיה דקרא הכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
כג ע"ב09 העמד משכן על שפת חמישים וכו', רש"י לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסה
כג ע"ב16 אי הכי היינו רבי יוסי של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קעא
כג ע"ב18 איתמר א"ר יוסף א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי מגילת סמנים עמ' קכ
כג ע"ב27 זרעים מבטלים הדירה, רש"י - דבזרעונים לא דיירי אינשיחיי נפש ח"ב עמ' קיז
כג ע"ב27 נזרע רובו בקרפף הרי הוא בגינהחיי נפש ח"א עמ' שלד
כג ע"ב27 נטע רובובריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ה [הלכה]
כג ע"ב רש"י ד"ה נזרע בזרעונים לא דיירי אינשיחיי נפש ח"א עמ' שלג
כד ע"א קרפף שלא הוקף לדירה כיצד הוא עושהשמחה לאיש (אלישר) דף יב ע"ב {לא אמרו שיעשה ד' קונדסים בפינות}
כד ע"א איבעיא להו פרץ אמה וכו' אמר ליה לאו היינו דתנן וכו'זכור לדוד עמ' יא
כד ע"א כל בלי בעלי בתים שיעורן כרמונים ובעי חזקיה ניקב במוציא זית וכו' ואמר ליה רבי יוחנן רבי שניתה לנו וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
כד ע"א לית דין בר אינש איכא דאמרי דין בר נש תהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה יג
כד ע"א לית דין בר נש אלא בר אלהין טיול בפרדס ח"א עמ' שעא
כד ע"א לית דין בר נשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קי ע"א
כד ע"א לית דין ברנש אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
כד ע"א מים כנטיעיםבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"א רש"י ד"ה כרבנן וד"ה לקולאבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"ב דירה נקרא אדם ותשמישו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
כד ע"ב ההיא רחבה בפום נהרא וכו'בריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ו [הלכה]
כד ע"ב אמר אביי התם נעביד מחיצה אגודה דנהרא וצוה"פ אפומא דשביל ותוס' ד"ה וליעבד מחיצה שמחה לאיש (אלישר) דף יא ע"א
כד ע"ב יאמרו לחי מועיל בשביל של כרמיםבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כג, סי' יד ס"ק ו [הלכה]
כד ע"ב רש"י ד"ה ביין דהא חזיא לאחריני ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריט
כד ע"ב תוס' ד"ה ההיאבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ו או"ק ז, סי' יד ס"ק ד או"ק ב [הלכה]
כד ע"ב תוס' ד"ה לא אמרןבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק א [הלכה]
כד ע"ב תוס' ד"ה ליעבד וכו' (ב) תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כד
כה ע"א טח בטיטבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ב [הלכה]
כה ע"א עשה מחיצה על התל כתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לח
כה ע"א פי תקרה יורד וסותםכתר שם טוב (תשסד) סי' שמט-ב
כה ע"ב מקום מחיצות מייתרבריתי יצחק עירובין סי' יד ס"ק ה או"ק ה [הלכה]
כה ע"ב משום דאתי ממולאי אמרי מילי וכו' כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מב
כה ע"ב משום דאתי ממולאי אמריתו מילי מולייאתא של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפב
כה ע"ב ההוא אבורנקאבריתי יצחק עירובין סי' יא ס"ק ד [הלכה]
כה ע"ב תוס' ד"ה אכסדרה בבקעהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פכ"ה פסוק לה מס' 1
כה ע"ב תוס' ד"ה וכי וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
כה ע"ב תוס' ד"ה וכיבריתי יצחק עירובין סי' יב ס"ק ב או"ק ב, ג [הלכה]
כו ע"א ויהי ישעיהו לא יצא החצר התיכונה וגו' מלמד שחלה חזקיה וכו' מכאן לתלמיד חכם שחלה וכו' דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן, ורש"י ד"ה להושיב ישיבהדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קג
כו ע"א ישעיה מאי בעי התם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תקמח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף פד ע"ד
כו ע"א הלך שם להושיב ישיבה על פתחו רנת יצחק מלכים עמ' שצו
כו ע"א חלה חזקיה ובא ישעיה להושיב ישיבה על פתחו וכו' ולאו מילתא היא דאתי לאיגרויי בשטן משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קלב {לימוד לקנטר ממשיך השטן לשם; האר"י היה מפלפל ביגיעה וזיעה, שזה משבר הקלי'}
כו ע"א מלמד שחלה חזקיה והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שסד, שסה
כו ע"א שמושיבין ישיבה על פתחוכור לזהב ח"ב
כו ע"ב בכל מערבין חוץ ממים ומלח תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכא
כו ע"ב בכל מערבין חוץ ממים ומלחתיבת גמא (תשסז) עמ' סב
כו ע"ב בכל מערבין חוץ מן המים וכו' (ובפיהמ"ש להרמב"ם) תורת מנחם חלק לג עמ' 395
כו ע"ב בכל מערבין וכו' חוץ מן המים ומן המלח, ובפיהמ"ש לרמב"ם תורת מנחם חנ"ה עמ' 228
כו ע"ב בכל מערבין כו' חוץ מן המים, ופיהמ"ש - שבשביל "עירוב" צריכים דבר המזין, ומים אינם דבר המזין תורת מנחם ח"ד עמ' 46, חי"ג עמ' 26
כו ע"ב בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלחתולדות הגר"א (תשס) עמ' עח
כו ע"ב חוץ מן המים ומן המלח עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסח
כו ע"ב מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, תוי"ט פ"ג מ"ב ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריח
כו ע"ב מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומהמנחת מרדכי עמ' קכח
כו ע"ב מערבין לישראל בתרומה גנת אגוז (תשעב) אות רעא
כו ע"ב ולכהן בבית הפרס מקראי קדש (תשנג) עמ' רטז
כו ע"ב מערבין בתרומה אפילו בבית הקברות עיוני רש"י במדבר עמ' רחצ
כו ע"ב רש"י - דירתו במקום מזונותיו הוא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 162
כו ע"ב רש"י - דעתו במקום מזונותיו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקח
כו ע"ב רש"י - שביתתו במקום מזונותיו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קנט
כז ע"א02 אין למדים מן הכללות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 99, 98
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות ארץ צבי (תשע) עמ' קצג
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק ט
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפא
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בו חוץ תורת מנחם חנ"ד עמ' 306
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ של"ה (תשנז) - מס' חולין אות נא
כז ע"א02 אין למדין מן הכללותידי משה (תשמו) קהלת עמ' רנה
כז ע"א02 אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהן חוץ מגדל עוז (תשעח) עמ' שמב, תלד
כז ע"א02 אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמח
כז ע"א02 אין למידין מן הכללותשערי שיש יהושע ח"א עמ' ד
כז ע"א22 האוכף טמא מושב והתפוס טמא מרכב המאור הגדול (גר"א) עמ' תרלד
כז ע"א22 האוכף מטמא טומאת מושב גור אריה ויקרא פט"ו אות ח
כז ע"א26 בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח ותו ליכא וכו' מגילת סמנים עמ' כא
כז ע"א38 אבל מעשר לא משנת חיים דברים עמ' שכג, שכו
כז ע"א40 דעת רבי אליעזר ורבי יהודה בן גדיש דסב"ל שקונים דגים במעות מעשר שניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב
כז ע"א תוס' ד"ה אבל משנת חיים דברים עמ' שכד
כז ע"א תוס' ד"ה כל שנישאמנחת מרדכי עמ' רצז
כז ע"א תוס' ד"ה מאן מגילת סמנים עמ' כא
כז ע"ב03 ובהבלעה מי שרי משנת חיים דברים עמ' שכד, שכו
כז ע"ב05 שלוקחין בקר ע"ג עורו משנת חיים דברים עמ' שכד
כז ע"ב09 מאן דמתרגם לי וכו' מובילנא מאניה אבתרי' לבי' מסותא לקוטי שיחות חי"ט עמ' 156
כז ע"ב09 מאן דמתרגם לי וכו' מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותא, ר"ח אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לז
כז ע"ב47 ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל, בבקר ובצאן ביין ובשכר פרט וכו', ורש"י דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קו
כז ע"ב47 ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט וכו' מה הפרט מפורש ולד ולדות וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות סב, סה
כז ע"ב47 ונתתה הכסף וכו' כלל וכו' כלל ופרט וכלל וכו' מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע וכו' מאי בינייהו וכו', ורש"יימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קא, קג, תיב
כז ע"ב49 פרי מפרי וגידולי קרקע עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
כז ע"ב49 פרי מפרי וגידולי קרקע עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלה
כז ע"ב50 בהמה חשיבי גידולי קרקע פאר יעקב ח"א עמ' רעא
כז ע"ב50 בהמות נחשבות גדולי קרקע פרפרת אליעזר פרשת וזאת-הברכה פרק לד פסוק ד
כז ע"ב50 בעלי חיים הם גידולי קרקעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עב, קלד, רנד
כז ע"ב50 בעלי חיים נקראין גדולי קרקע יגל יעקב (תשנג) וישלח אות קטז
כז ע"ב50 בקר וצאן גידולי קרקע שנזונים וגדלין מן הקרקעכתנות אור עמ' קכד
כז ע"ב50 הבהמה נקראת גדולי קרקע גור אריה דברים פי"ד אות יב
כז ע"ב50 צאן ובע"ח נקראים גידולי קרקעברכות אבי דף כג ע"א
כז ע"ב50 צאן וכל ב"ח נקראין גדולי קרקעיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קנה
כז ע"ב52 אפילו מעשר שני וכרם רבעי אין מחללין על הדגים עירין קדישין השלם עמ' תרמו
כז ע"ב52 דגים גידולי קרקע נינהו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנז
כז ע"ב53 דגים לאו גידולי קרקע נינהו, רש"י מקראי קדש (תשנג) עמ' תצא
כז ע"ב רש"י - שכולם ניזונין וגדלין מן הקרקע גור אריה בראשית פל"ב הערה 73, שמות פי"ג הערה 17
כז ע"ב תוס' ד"ה הו"א - והכא אבי"ת דבשכר קאי וקשה דהיכי קאמר ובמהרש"א ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריד
כח ע"א01 אכל פוטיתא לוקה ארבע, נמלה לוקה חמש, צירעה לוקה ששימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיב
כח ע"א07 העופות מן הרקק נבראו אגרא דכלה ח"א עמ' קז, קח, קיז, ח"ב עמ' קפז
כח ע"א07 מן הרקק נבראו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ב
כח ע"א07 עופות נבראו מן הרקק אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קג
כח ע"א14 כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט אגרא דכלה ח"ג עמ' עה
כח ע"א17 א"ר יהודה משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב מערבין וכו' מגילת סמנים עמ' כב
כח ע"א33 אנשי בבלצמח צבי אגרת סא
כח ע"א רש"י ד"ה כפניות מגילת סמנים עמ' כא
כח ע"א תוס' ד"ה צרעה נזר הקדש ח"א עמ' רצב
כח ע"א פירוש הר"ח עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסט
כח ע"ב03 ר' זירא ישב בפתח ביהמ"ד לקום מפני ת"ח לב אביגדור עמ' יג
כח ע"ב03 ר' זירא כי הוה חליש מגירסיה וכו' אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמח
כח ע"ב03 ר"ז כי הוה חליש פרי חיים (קנולר) פרשת בשלח
כח ע"ב03 ר"ז כי הוה חליש מגירסאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיט
כח ע"ב03 ר"ז כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דר"י בר אמי וכו' מכשירי מצוה עמ' לה
כח ע"ב03 רבי זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי, אמר, כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא פתגמי אורייתא ח"א עמ' צב
כח ע"ב03 רבי זירא כי הוה חלש הוה אזיל ויתיב אפתחא וכו' איקום מקמייהו כדי שלא אהא בטל מן המצוות קב הישר (תשנט) ח"א פרק מה עמ' ריב
כח ע"ב05 כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהו ואקבל בהו אגרא באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שלח-שלט
כח ע"ב08 כשותא מברכין עליו בורא פרי האדמהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' צט
כח ע"ב16 קור ניקח מכסף מעשר ואין מטמא טומאת אוכלין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסז-שסח
כח ע"ב18 וכפניות נקחות בכסף מעשר מגילת סמנים עמ' כא
כח ע"ב44 קור רי"א בורא פרי האדמה ושמואל אמר שהנ"ב וכו' צלח רכב עמ' תפו
כח ע"ב55 לא הוי בידיה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קעא
כט ע"א05 תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעינים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ל
כט ע"א08 בן עזאי שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שנח {עוקר הרים}
כט ע"א08 הריני כבן עזאי באר הגולה (הרטמן) הקדמה 48
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריא מוסר אביך פרק ג פסקא ד עמ' מג; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נז {לפעמים מותר לחסיד גדול לשבח עצמו כדי שיתקנאו במעלתו, וקנאת סופרים תרבה חכמה, וכפי שרואה התועלת היוצאת מזה וכו' כן יגדל ההיתר בהרחבתו}
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריאקול ששון (גולדברג) אות יז
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריהאור הצבי עמ' 263
כט ע"א08 הריני כבן עזאי בשוקי טבריא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
כט ע"א08 כבן עזאי, ורש"י - מזומן להשיב בחריפות המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רכח
כט ע"א25 שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלב
כט ע"א26 אין פוחתין לעני הכתב והקבלה דברים פכ"ו פסוק יב
כט ע"א26 אין פוחתין לעני בגורן עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכב
כט ע"א26 אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב חטין וקב שעוריןשארית מנחם - מאמרים עמ' לב
כט ע"א26 אין פוחתין, ורש"י פרפרת משה ח"ב עמ' תיד
כט ע"א26 אין פותחין לעני בגורן מחצי קב תורי זהב (תשעג) עמ' קפז
כט ע"א26 שיעור אכילת אדם דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו עמ' נו, תשובות סי' ו עמ' תקפג {הוא חצי לוג }
כט ע"א32 ותבלין לאו בני אכילה נינהו תשובה מיראה עמ' יב, עג
כט ע"א45 והושיבו רבי מאיר בארבע אמות שלוזכור לדוד עמ' טז
כט ע"א רש"י ד"ה אין פוחתין לעני בגורן עיוני רש"י במדבר עמ' רכז
כט ע"א רש"י ד"ה הריני כבן עזאי וכו' כל חכמי ישראל לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה, מהר"ץ חיות נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ה
כט ע"א רש"י דכתב טעמא דפאה ומ"ע משום דנתינה בעינן תועפת ראם (גטיניו) דף נה/צה ע"ד
כט ע"א תוס' ד"ה והושיבובריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יח [הלכה]
כט ע"א תוס' ד"ה והושיבוזכור לדוד עמ' טז
כט ע"ב04 לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו וכו' אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קה
כט ע"ב04 לא יאכל אדם בצל מעט מכל עמ' 34
כט ע"ב05 ומעשה ברבי חנינא וכו' ובקשו חביריו רחמים עליו וחיה מפני שהשעה צריכה לו אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רסח
כט ע"ב05 מעשה ברבי חנינא שאכל חצי בצל וחצי נחש שבו וכו' מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קכט
כט ע"ב05 שאכל חצי בצל וחצי נחשילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"ב06 חצי בצל וחצי נחש שבוכור לזהב ח"א
כט ע"ב08 מפני שהשעה צריכה לו הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שא
כט ע"ב08 מפני שהשעה צריכה לו הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שו
כט ע"ב08 מפני שהשעה צריכה לו שומע תפלה ח"ב עמ' רלא
כט ע"ב22 יין מזוג ג' רבעים מים גנא דפלפלי עמ' שמ
כט ע"ב22 כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא אמרי נועם (מועדים) סי' עט לפסח
כט ע"ב31 אכל גרוגרות ושילם תמרים תבוא עליו ברכה גור אריה ויקרא פכ"ב הערה 70
כט ע"ב45 וניכבביה וניכול וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ט
כט ע"ב47 בשר חי כדי לאכול הימנו וכו'זכור לדוד עמ' לו
כט ע"ב48 בשר צלי יש לו דין ליפתן לענין עירוב ברית שלום (תעח) דף מא ע"ג
כט ע"ב48 בשר צלי יש לו דין ליפתן לענין עירוב ברית שלום (תשסח) עמ' רסב
כט ע"ב50 פרסאי אכלי טבהקי בלא נהמא אסף המזכיר (מאזוז) מע' פ - פרסיים
ל ע"א15 מערבין בבשר חיזכור לדוד עמ' לו
ל ע"א16 מערבין בביצים חיות וכו'זכור לדוד עמ' לו
ל ע"א17 סיני אמר לקוטי שיחות חי"ג עמ' 31
ל ע"א17 סיני אמר שתים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
ל ע"א18 הנודר מן המזון מותר במים ומלח יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שפד
ל ע"א27 הוה אזילנא בתריה דרבי יוחנן למיכל פירי דגינוסר וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רי
ל ע"א50 מערבין לנזיר ביין וכו' לחמי תודה דף ב ע"א
ל ע"א רש"י ד"ה גינוסר נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות יח
ל ע"ב01 מערבין לגדול ביום הכיפוריםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמד
ל ע"ב20 א"ה תרומה נמי וכו' סומכוס סבר לה כרבנן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עו ע"א, מהדו"ב ח"א דף ח ע"ב
ל ע"ב20 אי הכי תרומה נמי אפשר דמיתשיל עילויה וכו'אחרית השנים עמ' נה
ל ע"ב20 אי הכי תרומה נמי אפשר דמיתשילתפארת ראובן עמ' רטו
ל ע"ב23 לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שכג
ל ע"ב41 ר' יהודה אומר אף בבית הקברות וכו' קסבר מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"י ד"ה מצוות לאו ליהנות ותוס'כסף נבחר (תשסג) עמ' ו, שכב, שלד
ל ע"ב44 אהל זרוק אם שמי' אהל לקוטי שיחות חי"ז עמ' 33
ל ע"ב45 הנכנס לארץ העמים בשדה תיבה ומגדל וכו'היהדות הלאומית עמ' 250
ל ע"ב45 הנכנס לארץ העמים וכו' רבי מטמא וריב"י מטהר, ורש"י ברית שלום (תשסח) עמ' תקסה
ל ע"ב45 הנכנס לארץ העמים וכו' רבי מטמא וריב"י מטהר, ורש"י ברית שלום (תעח) דף פח ע"ג
ל ע"ב45 שידה נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מ
ל ע"ב רש"י ד"ה שמיה אוהל - ובין לר"י ובין לרבנן כסומכוס ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריט
ל ע"ב תוס' ד"ה ואין, אם ירד מן ביו"טציץ השדה ח"ד עמ' רכב
ל ע"ב תוס' ד"ה תרומה נמי אפשר דמתשיל וכו' לחמי תודה דף ב ע"א {ישוב לכמה דיבורי תוס' על עמוד זה}
ל ע"ב תוס' ד"ה ולפרושפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קנו
ל ע"ב תוס' ד"ה תרגומא - א"נ משמע נמי לאפוקי ישראל ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רכא
ל ע"ב תוס' ד"ה תרומה איש מבין ח"ב דף פד ע"ד
לא ע"א01 בתרומה טהורה בקבר הכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקכה; תרעב עמ' תשכ, תשמא
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו אמרי אש (טאוב) עמ' תלד
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו גור אריה שמות פי"ח הערה 106
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רכד
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו שרגא המאיר על התורה עמ' כט
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו תורת מנחם חמ"ח עמ' 38
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנו תורת מנחם חנ"ב עמ' 193
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות ניתנוכסף נבחר (תשסג) עמ' שלה {זו דעת רבי יוסי בר יהודה}
לא ע"א08 מצוות לאו ליהנות נתנוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קי {במצוה קיומית}
לא ע"א08 מצות לאו להנות ניתנו חכמת התורה ויגש עמ' שכד, תטז, תמא
לא ע"א08 מצות לאו להנות ניתנו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קו הערה 70, קז הערה 73, תשפד הערה 16
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קלו
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשכ, תשמא
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו דעת תורה ויקרא עמ' קפט
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו חכמה ומוסר ח"ב עמ' רלח
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו מקראי קדש (תשנג) עמ' ריז {גם במצות דרבנן}
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שלה
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' צא
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתנח
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו פרדס המלך (תשסט) אות תכט
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שמו
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסא
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו שמן ראש סוכות ח"א עמ' קנז
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנובני יששכר (תשמג) ח"ב דף קי ע"א
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות ניתנו, וריטב"אמאורי שערים עמ' שנא-שנב
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות נתנו ברכת אברהם (תשנד) עמ' קמט
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות נתנו משמרת איתמר (תשסז) עמ' רנו, רסה
לא ע"א08 מצות לאו ליהנות נתנו נצח ישראל (הרטמן) עמ' רצ
לא ע"א09 הא דאמר רבא מצות לאו ליהנות ניתנו לימא כתנאי אמרה לשמעתי' וכו' דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רל ע"א
לא ע"א12 אין מערבין אלא לדבר מצוה דכו"ע מצות לאו ליהנותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סד ע"א
לא ע"א12 אין מערבין אלא לדבר מצוההכתב והקבלה במדבר פ"כ פסוק א {דוקא במערב בפת ולא במערב ברגליו}
לא ע"א12 אין מערבין אלא לדבר מצוהמנחת מרדכי עמ' שיד
לא ע"א12 ערובי תחומין אין מערבין אלא לדבר מצוה מנחת עני (תשעב) עמ' תמג
לא ע"א14 לערב באיסוה"נ תליא אם מערבין רק לדבר מצוה או לאפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה צא, צו
לא ע"א14 מ"ס אין מערבין אלא דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נו ע"ב
לא ע"א14 מחלוקת אי מערבין לדבר הרשות אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נב
לא ע"א15 אם מערבין לדבר הרשות גנת אגוז (תשעב) אות רעא
לא ע"א23 מערבין בדמאי מקראי קדש (תשנג) עמ' שלג
לא ע"א25 והכהנים בחלה אבל לא בטבלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קסח
לא ע"ב04 ובמעשר ראשון שנטלה וכו' פשיטא וכו' ובמעשר שני שלא נפדו וכו' פשיטא וכו' של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קו
לא ע"ב19 אבל לא בטבל וכו' מדרבנןפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמד
לא ע"ב31 השולח עירובו ביד חרש חכמת התורה כי תשא עמ' שמה
לא ע"ב31 השולח עירובו ביד חש"ו אינו עירוב מקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
לא ע"ב36 או ביד מי שאינו מודה בעירוב מאן אמר רב חסדא כותאי הר המוריה עמ' רנא
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רמא
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו חכמה ומוסר ח"א עמ' רד
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עדר
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו תורת מנחם חמ"ז עמ' 340
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותו תורת מנחם חנ"א עמ' 245
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותוחכמת התורה נח עמ' שט, שיח,
לא ע"ב40 חזקה שליח עושה שליחותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמא
לא ע"ב40 שליח עושה שליחותותיבת גמא (תשסז) עמ' רצא {בדרבנן}
לא ע"ב42 נתנו לפיל והוליכו לקוף והוליכו אין זה עירוב ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות יח
לא ע"ב42 נתנו לקוף והוליכו ורש"י ובמאירי אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רטז
לא ע"ב45 בשל תורה א"א חזקה שליח וכו' ישא מדברותיך - מגילה עמ' שטו
לא ע"ב45 בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותומנחת מרדכי עמ' קסד
לא ע"ב45 הנ"מ בדרבנן אבל בדאו' לא תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצ
לא ע"ב רש"י ד"ה עירובי חכמת התורה כי תשא עמ' שמו, שמח
לא ע"ב תוס' ד"ה כאן עיני יצחק דף עז ע"ד
לב ע"א04 משקרב העומר וכו', רש"י - הכהנים הוי שלוחא דידן חכמת התורה שמיני עמ' קעז
לב ע"א09 אין בית דין מתעצלין מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קמד
לב ע"א09 אין ב"ד מתעצלין בה משך חכמה דברים פ' טז פס' ז-ח {יותר חזק מחזקת שליח עושה שליחותו}
לב ע"א09 שאין בית דין מתעצלין בו משנת חיים במדבר עמ' תפט
לב ע"א16 והולכת לה וסומכת על חזקה שיקריבו היום שלא בפניהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסא
לב ע"א16 האשה הנותנת מעות בשופר רנת יצחק שמואל עמ' מה
לב ע"א24 א"ל לקוט כלכלה מתאנתי והתירו לו לתרום שלא מן המוקף יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסו
לב ע"א37 חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
לב ע"א37 חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו חכמה ומוסר ח"ב עמ' שנא
לב ע"א37 חזקה על חבר שאינו מוציא מתח"י דבר שאינו מתוקן תורת מנחם ח"ד עמ' 247
לב ע"א37 חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקןמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 185
לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת - ר' ששת ור' נחמן הלכה כר"ש באיסורי וכר"נ בדיניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 5, תסב
לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת מקראי קדש (תשנג) עמ' שפד
לב ע"א תוס' ד"ה רב ששת נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
לב ע"א תוס' ד"ה תאנים גבורות אליהו יו"ד סי' קמז אות ח
לב ע"ב08 וניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילאדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
לב ע"ב08 וסבר רבי ניחא ליה לחבר ליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס כז
לב ע"ב08 רבי סבר ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
לב ע"ב08 למעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה חכמת התורה צו עמ' מו
לב ע"ב08 ניחא לחבר לעשות איסורא זוטא ולא יעשה ע"ה איסור גדולמנחת יצחק (שטרק) - הקדמה
לב ע"ב08 ניחא לחבר דנעבד איסורא זוטא דלא ליעבד ע"ה איסורא רבה חנן אלקים עמ' רכב
לב ע"ב08 ניחא לחבר ליעבד איסורא קלילא שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תיח
לב ע"ב08 ניחא לחבר למעבד איסורא וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 290
לב ע"ב08 ניחא לי' לחבר דליעבד איסור קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבהחמודי צבי בראשית עמ' שב
לב ע"ב08 ניחא לי' לחבר למיעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבא, ותוס' כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ואתחנן עמ' רנז
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא זוטא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבה קרן לדוד בראשית עמ' קסט, שנ
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא זוטא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבא קומץ המנחה (צונץ) דרוש כו אות א, דרוש לג אות ג
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 337
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה להורות נתן ויקרא עמ' פט
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דליעביד איסורא קלילא וכו' יציב פתגם - פסח עמ' צח, קיז, קל
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא וכו' הר המוריה עמ' מט
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר למיעבד הוא איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבהחיי נפש ח"ג עמ' יח
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר ליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבא חיי נפש על ההגדה עמ' קסה
לב ע"ב08 ניחא ליה לחבר למעבד איסורא זוטא ולא ליעבד חבריה איסורא רבה מגדל עוז (תשעח) עמ' תכז
לב ע"ב08 ניחא ליה לצורבא מרבנן דליעביד איהו איסורא זוטא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
לב ע"ב13 למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב המאור הגדול (גר"א) עמ' תרל
לב ע"ב20 רשות היחיד עולה עד לרקיעאור אברהם (זוועהיל) עמ' פו
לב ע"ב26 כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו בין השמשות אהל אברהם (תשסג) עמ' נה
לב ע"ב26 כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות עשרה מאמרות (תשס) עמ' ריז
לב ע"ב44 הכא באילן הנוטה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסב
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבהחיי נפש ח"ו עמ' מב
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא ליעבדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יג, יד
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא ליעבידחיי נפש ח"ד עמ' שלג
לב ע"ב תוס' ד"ה ולא לעבד וכו' ברכת אבות עמ' רלח
לב ע"ב תוס' ד"ה ולאויקהל משה (וייס) עמ' פג [הלכה]
לב ע"ב תוס' ד"ה ולאי - הק' אהא דא"א לאדם חטא וכו' דהא ניחא לי' לחבר וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צט
לג ע"א רש"י ד"ה עמודבריתי יצחק עירובין סי' ה ס"ק ב [הלכה]
לד ע"א רש"י ד"ה ל"א שמעתיבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יט עמ' קמא [הלכה]
לד ע"א תוס' ד"ה גזירה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכד
לד ע"ב תוס' ד"ה ואמאיויקהל משה (וייס) עמ' רפג [הלכה]
לה ע"א01 נתן עירובו במגדלמנחת מרדכי עמ' קכט
לה ע"א01 נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתחבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ט, ס"ק י טעם ח [הלכה]
לה ע"א04 נמצא המפתח בעירבריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק א [הלכה]
לה ע"א32 נתגלגל חוץ לתחום וכו' ספק עירוב כשרחיי נפש ח"ג עמ' קפא
לה ע"א32 נתגלגל חוץ לתחום וכו' נשרף תרומה ונטמאת מבעוד יום וכו'חיי נפש ח"ד עמ' טז
לה ע"א34 משחשיכה הר"ז עירוביד יצחק עמ' יט ס"ק יז [הלכה]
לה ע"א34 נאכל ערובו משחשיכה ערובו ערוב אורחות דוד עמ' מ
לה ע"א35 ספק עירוב תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסח
לה ע"א35 ספק עירובחיי נפש ח"ו עמ' קפ, נט
לה ע"א36 חמר גמל קשוטי כלה (תשסג) עמ' פד
לה ע"א36 ספק עירוב פסול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רטו
לה ע"א37 ספק עירוב כשרבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
לה ע"ב01 תרומה ונטמאת שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא, ליקוטים סי' ח
לה ע"ב02 וסבר ר"מ ספיקא לחומרא וכו' קסבר ר"מ תחומין דאורייתאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ז ע"ב
לה ע"ב03 טמא שירד לטבול ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג
לה ע"ב19 איסור תחומין הוא מן התורה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תס
לה ע"ב19 קסבר ר"מ תחומין דאורייתא נינהו וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
לה ע"ב20 תחומין דאורייתא או דרבנן לחמי תודה דף סב ע"ב
לה ע"ב22 מקדרין בהרים יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שעד
לה ע"ב24 אין מקדרין לא בערי מקלט וכו' אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכט-של
לה ע"ב30 נגע באחד בלילה שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לה ע"ב רש"י ד"ה בזו וכו' תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פג
לה ע"ב תוס' ד"ה כל שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
לה ע"ב תוס' ד"ה ספק תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפד
לו ע"א01 התם תרי חזקי תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
לו ע"א05 תחומין דרבנן לחמי תודה דף קלח ע"א
לו ע"א08 ספק עירוב כשר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מב
לו ע"א09 העמד דבר על חזקתו שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
לו ע"א10 מקוה שנמצא חסר שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לו ע"א25 היו לפניו ב' ככרות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפג
לו ע"א38 לכי תיכול עליה כורא דמלחא גור אריה ויקרא פי"ט הערה 144
לו ע"א רש"י - של מעשר ראשון שהיה עדייןשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנו
לו ע"א תוס' ד"ה ספקמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף יד ע"א
לו ע"ב05 מתנה אדם וכו' אם בא עכו"ם וכו' אם בא חכם וכו'היהדות הלאומית עמ' 142
לו ע"ב05 מתנה אדם על וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' סג
לו ע"ב05 מתנה אדם על עירוב תחומין שיחול לכוון המקום בו ישבות החכם שידרוש בשבת בשבילי אמונה ח"ב עמ' שנג
לו ע"ב05 מתנה אדם על עירובו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפ
לו ע"ב09 אם בא חכם פרי חיים (קנולר) פרשת נשא
לו ע"ב21 זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה ויגד יעקב עמ' עז, קיט, תרעד
לו ע"ב21 זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה פתח טוב עמ' פח, רסז, רצח
לו ע"ב22 ליתא למתניתין מדתני איו וכו' אגרא דכלה ח"א עמ' תקנא
לו ע"ב23 רבי יהודה סבירא ליה אין ברירה ערבי נחל (תשסד) עמ' כז
לו ע"ב31 הלוקח יין מבין הכותים וכו' זקן אהרן (פריד) עמ' רסט
לו ע"ב31 הלוקח יין מבין הכותים אומר וכו' ומיחל ושותה מיד דברי ר"מ רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין שרגא המאיר מועדים עמ' קטו
לז ע"א זוזי זוזי קתני אסף המזכיר (מאזוז) מע' ז - זוזי זוזי
לז ע"א וסבר ר"י אין ברירה והתנן ר"י אומר ב' נשים שלקחו קיניהן וכו' עצי חיים על התורה עמ' שצד*
לז ע"א שתי נשים שלקחו קיניהם בעירוב מקראי קדש (תשנג) עמ' קצז
לז ע"א אין הקינין מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנו
לז ע"א תוס' ד"ה לאיזה - סתמא לשמה קאי א"כ בלא ברירה אפשר להקריבעצי חיים על התורה עמ' שצד
לז ע"ב02 סבר ר' יוסי אין ברירה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
לז ע"ב18 מאן תנא דל"ל ברירה בדרבנןמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעה
לז ע"ב32 ר' שמעון ל"ל ברירהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף א ע"א
לז ע"ב36 בדאורייתא לא אמרינן הוברר הדבר למפרע חנן אלקים עמ' רכד
לז ע"ב37 שאני התם דבעינן ראשית ששיריה ניכרין הר המוריה עמ' קעב
לז ע"ב38 בעינן שיריה ניכרים שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעז
לז ע"ב38 דבעינן ראשית ששיריה ניכרין ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 82
לז ע"ב38 ראשית ששירי' ניכרין תורת מנחם חי"ב עמ' 56
לז ע"ב38 ראשית שיהיו שיריה ניכרין ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסא
לז ע"ב45 שאני התם דאיכא סביביןטהרת יו"ט ח"י עמ' רכ
לז ע"ב רש"י ד"ה רבא אמר, שתהא מובדלת תרומה משייריה עיוני רש"י במדבר עמ' רכו
לח ע"א יו"ט הסמוך לשבת וכו' בראשון למזרח דברי סופרים סי' לז (עמ' 35)
לח ע"א יו"ט הסמוך לשבת מערב אדם ב' עירובין אחד למזרח ואחר למערב עטרת ישועה (תשסד) אות טז בנוסח הקפות לשמ"ע
לח ע"א אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרוםצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
לח ע"א תוס' ד"ה ורבי אליעזרתורה אור (באנדי) עמ' שכט
לח ע"א תוס' ד"ה משום הכנה - רבי אליעזר סבר כב"ש דשמותי הוא דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צה
לח ע"ב15 נח נפשיה דרב הונא וכו'דרשות באר יצחק עמ' רלה
לח ע"ב20 חול מכין לשבת לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לט
לח ע"ב20 חול מכין לשבת מאור עינים (תשעה) עמ' שמב
לח ע"ב20 חול מכין לשבת קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קל, ריח
לח ע"ב20 חול מכין לשבת קהלת משה (תשסב) עמ' קנו, בינת משה (תשסב) עמ' לג
לח ע"ב28 בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכאתורה אור (באנדי) עמ' שכח
לח ע"ב47 אסור לסייר נכסיו בשבת בן מלך - שבת עמ' שיא, תקפד
לח ע"ב47 לא יהלך אדם לסוף שדהו לידע מה היא צריכה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קכט
לח ע"ב תוס' ד"ה ואין - אם ירד המן ביו"ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 77
לח ע"ב תוס' ד"ה ואין וזאת התורה עמ' ח
לט ע"א ולמחר הוא אומר אם היום אם אמשזכור לדוד עמ' סב
לט ע"א לרבי יוסי שני ימים של ראש השנה, ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנז
לט ע"א ר"ה נקרא יומא אריכתאגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ח, יא, כא, כו
לט ע"א רבי דוסא בן הרכינס אומר חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מו
לט ע"ב והיכי איכול תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיב
מ ע"א11 כיון דחזא דמפשי כו' דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כד ע"א
מ ע"א12 הנה בני גננא דגזו להו אסא ורש"י ד"ה בני גננא, קושרי כילות לחתנים ונותנים שם הדס נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכט
מ ע"א23 זיכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן בן מלך - שבת עמ' תיז
מ ע"א23 זכרון א' עולה לכאן ולכאן מפניני הרב עמ' תד
מ ע"א33 ב"ש אומרים מתפלל עשר וב"ה אומרים מתפלל תשע (ורש"י - דכולל שבת ויו"ט בברכה אחת) תורת מנחם חכ"ד עמ' 156
מ ע"א רש"י ד"ה בני נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פא
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא פני מלך שמות עמ' קיט
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא דכולהו רבנן קאתי נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא - ר"ש ור"ח הלכה כר"ש הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמב
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא - ר"ש ור"ח הלכה כר"ש הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא - רב חסדא הי' עוקר הרים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
מ ע"א תוס' ד"ה אדעתא דברי חנינא - ת"ת עמ' רטז
מ ע"ב14 זכרון אחד עולה לכאן ולכאןפרי צדיק ר"ח כסלו אות א
מ ע"ב16 איבעיא לן מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים של"ה (תשנז) - מס' יומא אות כ
מ ע"ב16 איבעיא לן מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים וכו' רשות לא קא מיבעיא לי כי קא מיבעיא לי חובה, ורש"י ד"ה אקרא דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סא
מ ע"ב16 ברכת שהחיינו מבשרת ציון ח"ב עמ' ע {בכלל ברכות ההודאה}
מ ע"ב16 מהו לומר זמן בר"ה וביוהכ"פ, ותוס' אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פז
מ ע"ב16 מזמן לזמן אתי וכו' לקוטי שיחות חל"ז עמ' 14
מ ע"ב16 שהחיינו תלוי בזמן פרפרת משה ח"ב עמ' מ
מ ע"ב17 אומרים ברכת הזמן בשלשה רגלים אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קעח
מ ע"ב17 אין אומר זמן אלא בשלש רגלים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ג
מ ע"ב17 אין אומר זמן אלא בג' רגלים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפא
מ ע"ב18 אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן לקוטי שיחות חל"ז עמ' 15
מ ע"ב18 אנא אקרא חרתא נמי אמינא זמןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריט
מ ע"ב18 אקרא חדתא מברכינן והוי רשות מקראי קדש (תשנג) עמ' שעד
מ ע"ב18 הרואה פרי חדש המתחדש משנה לשנה מברך שהחיינו אור חדש (הרטמן) פ"ד אות 232
מ ע"ב18 רב יהודה אמר אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן ס' חסידים סי' תתמ
מ ע"ב18 שהחיינו על פרי חדש רשות באר שרים פרשת בראשית דרוש ז אות א
מ ע"ב20 לשבעה וגם לשמונה מאיר בת עין (תשסו) עמ' 595
מ ע"ב20 תן חלק לז' וגם לח' וכו' דרך ישרה עמ' קלו, קמא
מ ע"ב20 תן חלק לשבעה וגם לשמונה באר שרים פרשת לך לך דרוש ז אות א
מ ע"ב20 'תן חלק לשבעה וגם לשמונה' וכו' שבעה אלו שבעה ימי בראשית וכו' אלו שבעה ימי פסח שמונה אלו שמונה ימי החג כתב סופר אגדות כאן
מ ע"ב20 תן חלק לשבעה וגם לשמונהאוצר הכבוד
מ ע"ב20 תן חלק לשבעה וגם לשמונהכרם יהושע (ולרשטיין) דף י ע"ד, יא ע"ג
מ ע"ב21 וגם לשמנה אלו ימי מילה דרשות מהר"ם חביב עמ' רפח
מ ע"ב21 שבעה אלו ז' ימי בראשית שמונה אלו ח' ימי מילה באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תח, ויקרא עמ' קצג
מ ע"ב21 שבעה אלו ז' ימי בראשית שמונה אלו ח' ימי מילה, ורש"י צלח רכב עמ' רפ
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה אלו ימי השבת וגם לשמונה אלו ימי המילה דרשות שמן רוקח עמ' קעב
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה אלו שבעה ימי בראשית מאיר בת עין (ביקיאם) דף עו ע"ג
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי בראשית נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ט, קלא, קפב, שכז
מ ע"ב21 תן חלק לשבעה שבעת ימי בראשית ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט
מ ע"ב22 וגם לשמונה זהו שמיני של חג מעשה רקם (בר) מועדים עמ' 161
מ ע"ב22 שבעה אלו ז' ימי סוכות דרשות ר"י מסלוצק עמ' לו
מ ע"ב22 שבעה אלו ז' ימי פסח שמונה אלו שמונה ימי החג וכו' דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צא ד"ה והיינו, ד"ה תן (ב)
מ ע"ב22 שבעה אלו שבעת ימי פסח לקוטי שיחות חל"ז עמ' 16
מ ע"ב22 'תן חלק לשבעה' אלו ז' ימי הפסח 'וגם לשמונה', אלו שמונת ימי החג עטרת ישועה (תשסד) אות מא לשביעי ש"פ
מ ע"ב22 תן חלק לשבעה אלו ימי פסח וגם לשמונה אלו ימי סוכות רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעג
מ ע"ב22 תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי פסח צמח צדיק (תשסז) עמ' תמח
מ ע"ב24 שהחיינו בחוה"מ פני מלך מועדים עמ' קכו
מ ע"ב26 ברכת הזמן אומרו אפילו בשוק אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' ז, ט
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו בשוק אור אברהם - מסכת מגילה עמ' כד
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו בשוק אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' ב, רלא
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו בשוק באר ראי (רוזן) מועדים סי' ד אות א
מ ע"ב26 זמן אומרו אפילו כשוק אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' מד
מ ע"ב27 אין מקדשין ביוהכ"פ פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קסב {אפי' שחל בשבת}
מ ע"ב27 יוה"כ היכי עביד אי מברך עליה ושתי ליה כיון דאמר זמן וכו' הר המוריה עמ' סה
מ ע"ב27 יום הכפורים היכי עביד וכו' דילמא אתי למסרך של"ה (תשנז) - מס' שבת אות כז
מ ע"ב27 לברך שהחיינו בערב יוה"כ נפש הרב עמ' רי
מ ע"ב29 ליתביה לינוקאיד יצחק עמ' כו ס"ק א, עמ' רל ס"ק ב [הלכה]
מ ע"ב30 רב יימר הלך לרב חסדא פרפרת משה ח"א עמ' תפא
מ ע"ב34 איבעיא להו הני בי רב דיתבי בתעניתא במעלי שבתא שמלת אליעזר ח"א עמ' רכד
מ ע"ב34 איבעיא לן בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא, מהו לאשלומי, לא הוה בידיה כתב סופר אגדות כאן
מ ע"ב34 בני בי רב דיתבי בתעניתא במעלי שבתא שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קז
מ ע"ב34 בר בי רב דיתב בתענית במעלי שבתא מהו לאשלומיראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות טו
מ ע"ב34 בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי וכו' ואמר עולא הלכה כר' יוסי דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קג
מ ע"ב35 דיתיב בתעניתא כו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רנג
מ ע"ב35 השלמת תענית בערב שבת, ובראשונים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמו
מ ע"ב35 תענית בערב שבת משלימין שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שסה {י' טבת}
מ ע"ב רש"י ד"ה אקרא חדתאחכמת התורה נח עמ' נט
מ ע"ב רש"י ד"ה לית לה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצד
מ ע"ב רש"י ד"ה ליתביה לינוקא וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פח
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא (בסופו)אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכט ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא אתי למסרך נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ג
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמאיד יצחק עמ' רכג ס"ק א [הלכה]
מ ע"ב תוס' ד"ה לימביה לינוקאדבר טוב (רוזנברג) עמ' רסא
מא ע"א03 אפילו כסעודת שלמה בשעתו אור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
מא ע"א03 כסעודת שלמה בשעתו נצח ישראל (הרטמן) עמ' שצג הערה 105
מא ע"א05 לא יכנס לשבת כשהוא מעונה ס' חסידים סי' קנ
מא ע"א06 פ"א היינו יושבין לפני ר"ע ות"ב שחל להיות בע"ש היה והביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה מאורות האריז"ל עמ' נא אות ד
מא ע"א06 פעם אחת היינו יושביןפירושי ראשונים
מא ע"א07 תענית בע"ש נפש הרב עמ' רכו
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל אור ישרים (תשסב) עמ' לז
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ער, תשפד, במדבר עמ' שנו, תמז
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל גור אריה שמות פ"ל הערה 34, ויקרא פ"א הערה 7, פ"ה הערה 179
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות פד, ח"ד פ"ה אות יט, פ"ו אות עד
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל לקוטי שיחות ח"ח עמ' 335, 333, 332, חכ"ג עמ' 165
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנח
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סב, צה, רסג, תקט
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל נועם אליעזר בראשית עמ' רג ע"א
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם ח"ו עמ' 66, חי"ג עמ' 11, חי"ט עמ' 42, חכ"ב עמ' 149, חכ"ג עמ' 137
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חכ"ז עמ' 179
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חל"ה עמ' 178, חל"ו עמ' 21
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חלק מ עמ' 143
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חמ"ב עמ' 171, חמ"ג עמ' 250
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חמ"ה עמ' 29, 82, 186, חמ"ו עמ' 31, חמ"ז עמ' 195
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חמ"ט עמ' 6, 30, חלק נ עמ' 205, 262
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חנ"ב עמ' 79
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזיל תורת מנחם חנ"ח עמ' 90, 376, חנ"ט עמ' 16, 29
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שנד
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ה ע"ב
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפב
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילחלקת יהושע עמ' כ הערה ג
מא ע"א27 בתר רישא גופא אזילס' ג' תמוז תשנד עמ' ריג, רטז
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רכא
מא ע"א27 בתר רישא גרירא מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קטז, רצא
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תעח
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל עבודת עבודה (תשסד) עמ' קמח
מא ע"א27 גופא בתר רישא אזיל תפארת צבי במדבר עמ' רעח
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא אור השמש (תשסח) עמ' פז
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא ברכת דוד עמ' קיז
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צ
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שכד
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרפ
מא ע"א27 גופא בתר רישא גרירא קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מג, קט
מא ע"א27 דבתר רישא גופא אזיל ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פח, ויקרא עמ' מה
מא ע"א27 דבתר רישא גופא אזיל שדה יעקב עמ' נז, סה
מא ע"א27 דבתר רישא גופא אזילפרי צדיק לחנוכה אות טו, כא לט"ו בשבט אות ה, י"ד אדר ראשון אות ב, פרשת החודש אות ב, ו, פסח אות יט, נד, ר"ח אייר אות ד, אמור אות ד, ר"ח סיון אות ג, ה, ראש השנה אות ג
מא ע"א27 חזי אנא דבתר דישא גופא אזל תהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה יד, פרק קטו פסוק יב הערה ב
מא ע"א27 כולא גופא בתר רישא גרירקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רמא
מא ע"א27 כל ימיו של ר"ג קבענו הלכה כמותו וכו' דברי חנינא - ת"ת עמ' רל
מא ע"א27 עמא בתר רישא גרירא שפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רלו
מא ע"א34 אמר רבי אליעזר בר צדוק פעם אחת חל ת"ב בשבת ודחינהו מקראי קדש (תשנג) עמ' שכד
מא ע"א34 אני מבני סנאב בן בנימין פעם אחת וכו' מפני שיום טוב שלנו היה תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קנ
מא ע"א35 פעם אחת חל ט"ב בשבת ודחינוהו לאחר שבת וכו' אור אברהם במדבר עמ' רעה
מא ע"א35 פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר השבת וכו' חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רעג-רעד
מא ע"א36 ט' באב נדחה דאין משלימין מביאי קרבן עצים ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמו
מא ע"א42 לא שמיע לי הא שמעתא תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלט
מא ע"ב10 היוצא חוץ לתחום אין לו אלא ד' אמותפנים יפות על תהלים עמ' רמו
מא ע"ב10 היוצא חוץ לתחום אין לו אלא ד"א וכו' גדול כבוד הבריות וכו' לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שיט, שכ
מא ע"ב10 מי שהוציאו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמותס' החיים (תשנג) עמ' קפט
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו גוים או רוח רעה אין לו אלא ארבע אמות נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ד
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ג
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה אין לו אלא ד' אמות החזירוהו כאילו לא יצא ויש לו אלפים לכל רוח אור לשמים (תשסג) עמ' שמו
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו נכרים אין לו אלא ד' אמותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כא ע"ד
מא ע"ב10 מי שהוציאוהו עכו"ם אין לו אלא ד' אמות שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רטז
מא ע"ב10 רוח רעה שיחת מלאכי השרת עמ' 83
מא ע"ב11 הוציאוהו והחזירוהו כאילו לא יצאפנים יפות על תהלים עמ' רמו
מא ע"ב12 הוליכוהו לעיר אחרת לדירבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טו, יח, ס"ק כב, סי' יא ס"ק ה [הלכה]
מא ע"ב12 סהר אגרא דכלה ח"א עמ' קג {ע"ש העיגול}
מא ע"ב15 מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתו בים נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
מא ע"ב15 מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים וכו' גנת אגוז (תשעב) אות פו
מא ע"ב15 מעשה שבאו רבן גמליאל וכו' מפלנדרסין וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קפח
מא ע"ב17 פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיבה ואמרו לרבן גמליאל מה אנו לירד, ואמר מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה אור לשמים (תשסג) עמ' שמח
מא ע"ב17 רבי יהושע ור"ע לא זזו מד"א שרצו להחמיר על עצמן שרגא המאיר מועדים עמ' קנח
מא ע"ב20 מותרין אתם שכבר הייתי מסתכל בשפופרת וכו', ותוס' בינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נג
מא ע"ב22 ג' דברים וכו' מעבירין על דעתו רסיסי לילה סי' יא (עמ' 13), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' טו)
מא ע"ב22 ג' דברים וכו' מעבירין על דעתופרי צדיק בראשית אות יג, כי תבא אות טז
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו וע"ד קונו וכו' ישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' מח
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עכו"ם רוח רעה דקדוקי עניות עצי חיים על התורה עמ' מג, סג, קל, רכה, תע
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדםרב שלום (אדלר) עמ' שפד
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין אדם על דעתו ועל דעת קונוכתנות אור עמ' קח
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם חקל יצחק (תשסג) עמ' נא
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם אל דעתו ועל דעת קונומרפא לשון עמ' יד, קצז, רכה
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם מדעת קונופעולת גבר עמ' קלח ד"ה ובאמת
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו אמרי אש (טאוב) עמ' קי
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו התרגשות הלב (תשסט) עמ' קפט
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו חכמה ומוסר ח"א עמ' כו, שמט
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן וכו' ודקדוקי עניות חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמו
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניותדרשות מעבר יבק עמ' כו
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' דקדוקי עניות באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשסב, במדבר עמ' פג, דברים עמ' קיא
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות נאוה תהלה עמ' שו
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות שרתי ח"א עמ' מד
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קפט*
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכב ע"ב, רצה ע"ב
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואוהב ישראל (תשמ) דף שמד ע"א
מא ע"ב22 ג' דברים מעבירין את האדם על רעתו ועל דעת קונו וכו' גוים רוח רעה ודקדוקי עניות תהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ז, פרק סג פסוק יא הערה ב, פרק סח פסוק י הערה ז, פרק סט פסוק כז הערה יג, פרק קה פסוק לז הערה כב, פרק קיב פסוק ט הערה מא, פרק קמז פסוק ז הערה מב
מא ע"ב22 ג' מעבירין את האדם ע"ד וע"ד קונו וכו' עניות דברי יואל פ' בא דף שט ע"ב, שכג ע"א
מא ע"ב22 מעבירים לאדם מדעת קונו תורי זהב (תשעג) עמ' מז
מא ע"ב22 מעבירין את האדם כו' ע"ד קונו בו' דקדוקי עניות ומהרש"א תורת מנחם חכ"ח עמ' 20
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו לקוטי שיחות חי"א עמ' 91
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנח
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו וע"ד קונו וכו' דקדוקי עניותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לז
מא ע"ב22 מעבירין את האדם על דעתו ועל רעת קונו תורת מנחם חי"ט עמ' 257
מא ע"ב22 מעבירין על דעת קונו משמרת איתמר (תשסה) עמ' רב, תה {יסורים}
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירים את האדם על דעת קונואיש צעיר דף ט ע"ב
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעת קונודבש השדה עמ' קכה
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן וכו' ודקדוקי עניותשארית מנחם - מאמרים עמ' מ
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניות רישומי דברים עמ' יד
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות לחם רב על סדור התפילה אות א'תתקס
מא ע"ב22 שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואמרי השכל עמ' 108
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות אש דת (אסאד) עמ' קצו, רה, רסג
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין אדם על דעתוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 228
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדם מדעתוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ס, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסז {עיון תפילה}
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שפא ע"ד
מא ע"ב22 שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כח, לה
מא ע"ב22 שלשה מעבירים האדם על דעתו ועל דעת קונו המוסר והדעת בראשית עמ' קנז
מא ע"ב22 שלשה מעבירין את האדם על דעתו ודעת קונו באר ראי (רוזן) מועדים סי' ה אות א
מא ע"ב22 שלשה מעבירין על דעתו ועל דעת קונו וכו' עניות וכו' אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרלד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות אמרי פנחס השלם - שער התורה סי' כה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות ס' הבוטח ח"ב עמ' רלה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות הוא אחד מהדברים שמעבירים את האדם וכו'ברכות אבי דף לד ע"א, קיז ע"ב
מא ע"ב24 דקדוקי עניות וכו' שומע תפלה ח"ב עמ' קצט
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים אדם על דעתו ועל דעת קונומשך חכמה דברים פ' כח פס' טו
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את אדם על דעתו וע"ד קונו שארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מח, קלז
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רמח
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים את האדם על דעתודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רפד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירים וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם ע"ד ועל דעת קונו אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רעג, ח"ג עמ' קע, ח"ד עמ' מז, קפ
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' צו
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצז, רכח
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו וכו' לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו וכו' מנחת עני (תשעב) עמ' שי
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו דעת תורה ויקרא עמ' קכה
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו לחם רב על סדור התפילה אות תתקו, א' רלד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו תפארת צבי שמות עמ' לד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו ואינו רואה פני גיהנם לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפד
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונואבן פינה עמ' 24
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קעז
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמ
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין האדם על דעתו וכו' בישורון מלך ח"ב עמ' קלא
מא ע"ב24 דקדוקי עניות מעבירין וכו' מרגניתא דבי רבנן עמ' כג
מא ע"ב24 הדחקות מעביר על דעת קונו משמרת איתמר (תשסז) עמ' קד, רלז, תעא
מא ע"ב24 העוני מעביר האדם על דעת קונו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקכב
מא ע"ב24 העניות מעביר את האדם על דעת קונודרשות באר יצחק עמ' רכא
מא ע"ב24 העניות מעביר את האדם על דעת קונו דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ג
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעת קונו מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לו
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונואוהב שלום עמ' 12
מא ע"ב24 העניות מעבירה את האדם על דעתו, נ"מ למבעי רחמים עליו אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מט
מא ע"ב24 העניות מעבירה לאדם על דעת קונו נזר הקדש ח"א עמ' תקלה
מא ע"ב24 העניות מעברת את האדם על דעתו ועל דעת קונונחלי מים (מלאח) עמ' ע
מא ע"ב24 נפקא מינה למיבעי רחמיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכח ע"ב
מא ע"ב24 עניות היא א׳ מג׳ דברים שמעבירים דעת האדם מקונויושב אהלים (מנטרוז) עמ' קפ
מא ע"ב24 עניות יעביר אותו על דעת קונו נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות יד
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו עיני שמואל (ראבין) עמ' יט
מא ע"ב24 עניות מעביר פרי חיים (קנולר) אבות פרק ג
מא ע"ב24 עניות מעביר אדם על דעתו חכמת התורה תולדות עמ' שד, שיא, שיט, תמד, תמז, תקד, תקיד
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם מדעת קונו אגרת הטיול (תשעה) עמ' לו, קסד, קפו, שסב
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם מדעתו מטר השמים (תשנ) דברים עמ' תצ
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם ע"ד קונו בית יעקב (תשסא) עמ' כד, ק, רג
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסא
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריד
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו ויגד יעקב עמ' תקא
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו קרן לדוד בראשית עמ' קפט
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' פה
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעת קונו תודת אהרן - אומר לציון עמ' קיד
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו שמן ראש - ימים נוראים עמ' כב
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רע
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו לחמי תודה דף קכה ע"א, קעו ע"א
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קכו
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצד, שמות עמ' קפב-קפג
מא ע"ב24 עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו קומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ט
מא ע"ב24 עניות מעביר האדם על דעת קונו חיי שלמה עמ' סב
מא ע"ב24 עניות מעביר האדם על דעת קונו מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיג
מא ע"ב24 עניות מעביר האדם על דעתו ועל דעת קונו זכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות יט
מא ע"ב24 עניות מעביר ע"ד קונו פרי חיים (קנולר) פרשת וישב
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו אהבת חיים (דייטש) עמ' רנא
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו דברי מנחם (היימליך) עמ' רמח
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעת קונו עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צה
מא ע"ב24 עניות מעביר על דעתו ודעת קונו בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מז
מא ע"ב24 עניות מעבירה אדם ע"ד קונו מנחת מחבת ח"א עמ' רמב
מא ע"ב24 עניות מעבירה אדם על דעת קונושם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' נז
מא ע"ב24 עניות מעבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו לקחת מוסר ח"א עמ' קמז
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם וכו' תורת יחיאל בראשית עמ' קטז, קסט, רכד, ש
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם מדעתו ומדעת קונומנחת ישראל עמ' פז, קלג, קעג, רלא, רלז, רמח, רנא
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם ע"ד קונוקדושת יו"ט ח"א דף כד ע"א, קה ע"א
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעת קונועיונים במשלי עמ' ריד
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעת קונושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' נג
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ודעת קונו אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' לז
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו בית יצחק (ויינברגר) עמ' כ, נב
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו שרגא המאיר על התורה עמ' כג, רסח, רסט
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונומי מרום ח"ו עמ' רנא
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונופרדס מרדכי עמ' קכז, רלב, שצג
מא ע"ב24 עניות מעבירה את האדם על דעתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 145
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כא, בא כד, משפטים ט, במדבר ו
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונו מאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רלט, קצג, רפ, רפא
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונו צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ס
מא ע"ב24 עניות מעבירה על דעת קונובני יששכר (תשמג) ח"א דף קמ ע"ג, ח"ב דף צו ע"א, קיד ע"ד, קנה ע"ב
מא ע"ב24 עניות מעבירו האדם מדעת קונו מצווה ועושה ח"ב עמ' תכה
מא ע"ב24 עניות מעבירין את האדם על דעתו ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רס, תעט
מא ע"ב24 עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אור ישרים (תשסב) עמ' קכט, רמג
מא ע"ב24 עניות מעבירין על דעת קונו צפנת פענח (תשסו) עמ' נו
מא ע"ב24 עניות מעברת אותו על דעת קונו אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' ט
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם ע"ד ודעת קונו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צב
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם על דעת קונו בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ח
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם על דעתו שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שכו
מא ע"ב24 עניות מעברת את האדם על דעתו ועל דעת קונו שבח נעורים עמ' קצו
מא ע"ב24 עניות מעברת על דעת קונו עצי חיים - מועדים עמ' פג
מא ע"ב24 עניות מעברת על דעתו ועל דעת קונו קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כח, צ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנום וכו' אף מי שיש לו אשה רעה קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רטו
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כג
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וכו' נאוה תהלה עמ' קז
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם דקדוקי עניות וכו'נר ישראל חלק א דף רכ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם ודקדוקי עניות חולי מעי והרשותראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק כח, חופת עליהו פרק ג אות יג
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם וכו' דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות תהלה לדוד (והרמן) פרק נג פסוק ה הערה ז
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני גיהנם וכו' מי שיש לו אשה רעה וכו' לקבולי מאהבה מחזה עינים (לוויטאן) עמ' רכ
מא ע"ב25 ג' אין רואין פני וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
מא ע"ב25 ג' אינם רואים פני גיהנום ואלו דקדוקי עניות מאמרי שלמה ח"א עמ' קצו
מא ע"ב25 ג' אינם רואים פני גיהנום וכו' קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות מ
מא ע"ב25 ג' אינם רואים פני גיהנם דקדוקי עניות וכו' וי"א אף מי שיש לו אשה רעה ס' חסידים סי' קסד
מא ע"ב25 למיבעי רחמי לקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' נד
מא ע"ב25 שלושה אין רואים פני גיהנוםאמונה ודעת דף כז ע"ב
מא ע"ב25 שלושה אין רואין פני גיהנם וכו' אף מי שיש לו אשה רעה מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' שכג
מא ע"ב25 שלושה אינן רואין פני גהינם וכו'שבט מוסר עמ' לא
מא ע"ב25 שלשה אין רואין פני גהינם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב
מא ע"ב25 שלשה אין רואין פני גיהנם המאיר לארץ (שיינברג) עמ' רעט
מא ע"ב25 שלשה אינם רואים פני גיהגםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעט
מא ע"ב25 שלשה אינם רואים פני גיהנום וכו׳ קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמה
מא ע"ב25 שלשה אינן רואין פני גיהנם ואחד מהן דקדוקי עניות ברית אברם עמ' תקצג
מא ע"ב26 חולי מעיים אינם רואים פני גיהינום נזר הקדש ח"ב עמ' עתר
מא ע"ב26 חולי מעים אינם רואים פני גיהנם הדרת אליהו דרוש ו סי' ב ד"ה היוצא
מא ע"ב26 מי שרואה דקדוקי עניות אינו רואה פני גיהנוםמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' ו
מא ע"ב26 על ידי יסורי עוני אין רואין פני גיהנם שבט מישראל (קרמניץ) פרק ט פסוק י, פרק עט פסוק ח, פרק פח פסוק ד, פרק קטז פסוק ו
מא ע"ב26 עני אין אור של גיהנם שולט בו קב הישר (תשנט) ח"א פרק ט עמ' מד
מא ע"ב26 עניות מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 111
מא ע"ב27 אשה קשה מכפרת כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 112
מא ע"ב27 מי שאשתו מושלת עליו שומע תפלה ח"ב עמ' רטו
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעה אין רואה פני גיהנםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תא
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעה אינו רואה גיהנם שומע תפלה ח"ב עמ' ריא
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנם נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות לא
מא ע"ב27 מי שיש לו אשה רעהמשיבת נפש עמ' קסא
מא ע"ב31 שלשה מתים כשהם מספריםפרחי כהונה (קצבורג) - כתר כהונה עמ' מה
מא ע"ב33 למשמושי זוודתאאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף קמג ע"א
מא ע"ב34 יצא לדעת אין לו אלא ד' אמות נועם אלימלך (תשסא) עמ' פב
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום איש אמונים דף ז ע"ג
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרובריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יט, סי' כ ס"ק א [הלכה]
מא ע"ב45 פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו וכו' שמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"ב
מא ע"ב רש"י - לב ים נקרא גם שלולית הים באר שרים פרשת בשלח דרוש ד אות ג
מא ע"ב רש"י - מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה חוץ לתחום וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' שמו
מא ע"ב רש"י ד"ה כאילו לקוטי שיחות חי"ג עמ' 6
מא ע"ב תוס' ד"ה מי יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקא
מא ע"ב תוס' ד"ה מי שהוציאוהו אמרי נפתלי ח"א עמ' קנב
מב ע"א מהלך אלפים פסיעות בינוניות תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יא
מב ע"א שבת בבקעה והיקיפוהו נכריםבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כב [הלכה]
מב ע"ב כלה מדתו באמצע הבית שמן ראש - ימים נוראים עמ' ריח
מב ע"ב שבת באויר מחיצותבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק ו, כ [הלכה]
מב ע"ב הואיל וספינה נוטלתו מתחילת ד'בריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טז [הלכה]
מג ע"א10 אף על פי ששבתו באויר מחיצות מבעוד יום מכל מקום החמירו על עצמם גנת אגוז (תשעב) אות פו
מג ע"א21 איבעי להו יש תחומין למעלה מי'בריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק א, ג [הלכה]
מג ע"א21 אי יש תחומין למעלה מי', ורש"י ד"ה בקפיצה - יוצא ע"י שם אמרות ה' השלם ח"ב עמ' צו-צז
מג ע"א21 אי יש תחומין למעלה מעשרה חקל יצחק (תשסג) עמ' צו
מג ע"א21 אי יש תחומין למעלה מעשרה שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רטז
מג ע"א21 איבעיא להו יש תחומין למעלה מעשרה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג
מג ע"א21 בעי ר"ח יש תחומין למעלה מעשרה רנת יצחק ישעיה עמ' רלז
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נט
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, כב, תקעב
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רפט
מג ע"א21 בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרה שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפב
מג ע"א21 אם יש תחומין למעלה מעשרה טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' עו
מג ע"א21 האם יש תחומין למעלה מעשרה וכו' ביאת אליהו בשבת ויו"ט דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תס
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרה זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכג
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרה שני המאורות (תשסח) עמ' ל
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסח
מג ע"א21 יש תחומין למעלה מעשרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעט
מג ע"א22 אין תחומין למעלה מעשרה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נא
מג ע"א22 אין תחומין למעלה מעשרה בישורון מלך ח"ב עמ' עו
מג ע"א22 אין תחומין למעלה מעשרה נחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה רש"י ויסעו
מג ע"א22 אין תחומין למעלהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב
מג ע"א22 חוץ לתחום למעלה מעשרה מותר צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמז
מג ע"א22 י"א דאין תחומין למעלה מעשרה טפחיםיד דוד (אופנהיים) עמ' קפט
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפר' בשבתא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ד
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא וכו' לא דלמא יוסף שידא אמרינהו דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צא בהערה, מהד' ח סי' פח
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא וכו' לאו אלי' אמרינהו אלמא אין תחומין למעלה מעשרה וכו' קב חיים עמ' מו
מג ע"א36 הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתאפרי צדיק וישב אות ה
מג ע"א36 הני שב שמעתא וכו' מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרמו
מג ע"א36 הני שב שמעתתא דאיתאמרן בצפרא דשבתא קמי' דר"ח בסורא כו' דלמא יוסף שידא אמרינהו, ורש"י - דלא מינטר שבתא תורת מנחם חכ"ג עמ' 58
מג ע"א36 הני שב שמעתתא דאליהו אמרינהומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
מג ע"א36 הני שמעתתא שנאמרו בבי מדרשא אור חדש (הרטמן) פ"ז אות 149
מג ע"א36 שב שמעתתא באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ב
מג ע"א38 מאי לאו דאמרינהו אליהו נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקסח
מג ע"א38 מאן אמרינהו לקוטי שיחות חי"ג עמ' 209
מג ע"א38 מאן אמרן לאו אלי' אמרן דברי יואל פ' וזאת הברכה דף רא ע"ב
מג ע"א39 אליהו מוזהר על תחומיםמשך חכמה במדבר טו פס' מ
מג ע"א39 דילמא יוסף שידא אמרינהוחדוותא דשמעתתא ח"ב קונטרס כנהר שלום אות ז
מג ע"א39 דלמא יוסף שידא וכו' לאו אליהו אמרינהופרי צדיק מקץ אות יד
מג ע"א39 היה אליהו הנביא מזדמן להם דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קיד
מג ע"א39 יוסף שידא וכו' יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסו
מג ע"א39 יוסף שידא דרך ה' השלם עמ' נז - מראה דרך {שמש את האמוראים בתורה}
מג ע"א39 יוסף שידאמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
מג ע"א40 האומר הריני נזיר דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלג
מג ע"א40 האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא אמרי אש (טאוב) עמ' ריז, תקח
מג ע"א40 האומר הריני נזירדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רז
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא גנא דפלפלי עמ' רצד-רצה
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לח ע"א
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא וכו' אסור לשתות יין כל ימות החול דברי יואל פ' וירא דף שפט ע"א, פ' ויגש דף תלד ע"ב
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא מותר בשבת גנא דפלפלי עמ' רעח
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שב"ד בא שיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 13
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד רנת יצחק תהלים עמ' קע
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא ויואל משה מאמר א סי' נ עמ' סג, סי' נא עמ' סד
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא אסור לעולם דברי יואל פ' תזריע דף חצר ע"ב, פ' אמור דף ר ע"ב
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא אסור לעולם משום דבכל יומא אמרינן דלמא השתא אתי דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תמ
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו' דברי יואל פ' בא דף רמט ע"ב
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו' אסור לשתות יין כל ימות החול דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קמט ע"א
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו' דקאי בחול וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 32
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קנא דף סז ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף נט וס'
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וביו"טחיי נפש ח"ד עמ' סה
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים ואסור לשתות יין כל ימות החולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, כב, לט, מג
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות ויו"ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסו, קפט
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רפד, שכ, שפד
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים קומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ג
מג ע"א40 הריני נזיר ביום שבן דוד וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שז
מג ע"א40 הריני נזיר יום שבן דוד באדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו
מג ע"א40 יום שבן דוד באדרישת ציון (תשסב) עמ' 262, 273
מג ע"א40 מותר לשתות יין בשבתות וי"ט וכו' דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תסד ע"א
מג ע"א40 מי שאמר הריני נזיר יום שב"ד באמרפא לשון עמ' צט
מג ע"א רש"יאהבת עולם (תשס) עמ' שיא
מג ע"א תוס' - אי מותר ליכנס בקרון בשבת חקל יצחק (תשסג) עמ' צה
מג ע"א תוס' ד"ה הלכה כרבן גמליאל בספינה וקה"י סי' טזפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סד
מג ע"א תוס' ד"ה הלכהבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק ג, ס"ק יא או"ק א, ס"ק יב, יז, יח, כ [הלכה]
מג ע"ב01 אי אמרת בשלמא יש תחומין וכו' אלא אמרינן לבית דין הגדול אתא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, יא, כב, מא
מג ע"ב02 תחומין למעלה מעשרהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרט
מג ע"ב03 אי אמרת אין תחומין בשבתות ובימים טובים וכו' והא לא אתא אליהו מאתמול קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תפב
מג ע"ב04 שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו' והא לא אתא אליהו מאתמול וכו' הר המוריה עמ' רלו, רמט, רסה
מג ע"ב04 שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכח
מג ע"ב05 אלי' יבא לבשר ביאת משיח תהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קעב
מג ע"ב05 אלי' צריך לבוא קודם ביאת משיחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כו, כז, סו, קל
מג ע"ב05 אליהו בא לבשר על הגאולה קודם ביאת משיח, ורש"י רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריא
מג ע"ב05 אליהו הנביא יבא קודם למשיח יום אחד אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסז
מג ע"ב05 אליהו יבוא יום אחד לפני משיח לבשר הגאולה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסא
מג ע"ב05 אליהו יבוא לפני המשיח שירת הפסח אות קעב, קצג ס"ק יד
מג ע"ב05 אליהו יבוא קודם משיחמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעח
מג ע"ב05 אליהו יבשר ביאת בן דודציץ השדה - שדי יער עמ' שג
מג ע"ב05 ביאת אליהו לבשר הגאולה קודם ביאת המשיח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשלא, ח"ב עמ' רנו
מג ע"ב05 הנה אנכי וכו' אלי' הנביא וכו' לקוטי שיחות ח"ה עמ' 419
מג ע"ב05 יום אחד קודם בוא הגואל יבוא אליהו לבשר לישראל אור לשמים (תשסג) עמ' צג
מג ע"ב05 לפני בא יום ה', רש"י נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יג
מג ע"ב06 אתא אליהו מאתמול וכו' תורת מנחם חל"ו עמ' 316
מג ע"ב06 ביאת אליהוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 177
מג ע"ב06 והא לא אתא אליהו מאתמול טל חיים (פרידלנדר) עמ' שיא
מג ע"ב06 משיח אינו בא בשבת רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פג
מג ע"ב08 אליהו לא אתי תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פה
מג ע"ב08 אליהו לא אתי תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנג {מוכח שחייב במצוות}
מג ע"ב09 לב"ד הגדול אתא לקוטי שיחות ח"ט עמ' 105
מג ע"ב09 לב"ד הגדול אתאילקוט הגרשוני ח"א
מג ע"ב09 לבית דין הגדול אתא חנן אלקים עמ' רכג
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 394
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח, ורש"יימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ט, יא, כב, לט, מ, מב
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח של"ה (תשנז) - מס' שבת אות נד
מג ע"ב10 כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח נועם המוסר עמ' קעג
מג ע"ב10 כבר מובטח לישראל שאין בן דוד בא בערבי שבתות ויו"ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נז
מג ע"ב10 מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערב שבת ולא בערב יום טוב דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קג
מג ע"ב10 מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' מדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קסא
מג ע"ב10 מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מסעי ח
מג ע"ב10 מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות מצווה ועושה ח"ב עמ' רנז
מג ע"ב11 אין אליהו בא בע"ש ובעיו"ט קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רה
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערב יום טוב מפני מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 61)
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערב יום טוב מפניפרי צדיק ויחי - הבדלה, (א), שבת הגדול אות ח
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערב שבת ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמו
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות לחמי תודה דף יא ע"ב, מא ע"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריא
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות ובעיו"ט דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קב ע"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות ויו"ט מנחם ציון (תשסד) עמ' קי
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות וימים טובים ומשיח לא יבוא בשבת שירת הפסח אות קצג ס"ק טו
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות וכו' אמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קלה
מג ע"ב11 אין אליהו בא בערבי שבתות וערבי ימים טובים דברי יואל מועדים ח"ח עמ' צו, קכ
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בע"ש ולא בעיו"ט חיי נפש על ההגדה עמ' כג
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בע"ש ולא בעיו"ט ולא בשבת למ"ד יש תחומין למעלה מעשרה דבר צבי - קדושת השבת עמ' צו
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פקודי י
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' דברי יואל פ' נשא דף רכא ע"א
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות וכו' לקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קיז
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי יו"ט עטרת ישועה (תשסד) אות יא לשבת הגדול
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כח
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים קשוטי כלה (תשסג) עמ' קעא
מג ע"ב11 אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טוביםאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 435
מג ע"ב11 אין בן דוד בא לא בער"ש ולא בעיו"ט פרפרת משה ח"ב עמ' רלו
מג ע"ב11 אליהו הנביא לא יבוא לבשר את הגאולה בשבת עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' עג
מג ע"ב11 אליהו לא אתי במעלי שבתא משיח אתיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב, שפ
מג ע"ב11 אליהו לא אתי בער"ש ועריו"ט, משיח אתי לחם רב על סדור התפילה אות א'קצג
מג ע"ב11 שאין אליהו בא לא בע"ש וכו' תורת מנחם חנ"ו עמ' 341
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקפא, ויקרא עמ' תקנא
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף נב ע"ב
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב, כה, לח, שפ
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדין לישראל ישראל קדושים עמ' 113, פוקד עקרים סי' ה (עמ' 38)
מג ע"ב15 דכיון דאתי משיחא הכל עבדין לישראלפרי צדיק וירא אות א, בהעלותך אות א
מג ע"ב15 יכול משיח לבוא בערב שבת ואין צריכין לחוש מפני הטורח שמניחין צרכי שבת, שמכיון שאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל נועם המוסר עמ' רמו
מג ע"ב15 כולי עלמא עבדים לישראלמשך חכמה שמות פ' יב פס' כב
מג ע"ב15 כיון דאתי משיח הכל עבדים לישראלבני יששכר (תשמג) ח"ב דף מא ע"ד
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שנה
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראל, רש"י - אין לישראל טורח, דאיכא דטרח להו דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כו
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדים לישראל דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כו, זכור עמ' רפו
מג ע"ב15 כיון דאתי משיחא הכל עבדין הן לישראל דברי חנינא - ת"ת עמ' שמה
מג ע"ב16 בחד בשבא לישתרי לפשוט מינה דאין תחומין וכו' האי תנא ספוקי מספקא ליה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כב, כה
מג ע"ב17 אין אליהו בא בשבת משום תחומין שמועת יצחק - לקוטים-ברי"מ א
מג ע"ב18 אליהו לא בא בשבת אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קיד
מג ע"ב19 ספוקי כו' יש כו' אין תחומין לקוטי שיחות ח"ט עמ' 292
מג ע"ב26 שפופרת הייתה לרביאוהב שלום עמ' 20
מג ע"ב26 שפופרת היתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' צג, רצ
מג ע"ב26 שפופרת היתה לר"ג שהיה מביט וצופה בה דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רפו
מג ע"ב28 הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וכו' אוצרות חיים - יושר המידות עמ' לא
מג ע"ב28 הרוצה לידע כמה עומקו של גיא מביא שפופרת ומביט בה וכו' אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצא
מג ע"ב30 והרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו וכו' אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קז
מג ע"ב31 מודד קומתו וצילו וצל אותו דבר ואז ישער בצל כמה ארכו שבט מישראל (קרמניץ) פרק פ פסוק יא
מג ע"ב34 ר' נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה שמעתא ונפיק חוץ לתחום שם יחזקאל עמ' שכט
מג ע"ב38 יתיב רנב"י אחוריה דרבא וכו' מה שהיה הוא שיהיה עמ' קכו
מג ע"ב39 ויתיב רבא קמיה דרב נחמן נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לח אות לא
מג ע"ב40 אמר רנב"י ובר רב חסדא נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ז
מג ע"ב מהרש"א על תוס' ד"ה דלא אתא אליהו בשבתא וכו'לחמי תודה דף קטז ע"א
מג ע"ב רש"י - לפני ביאת בן דוד יבוא אליהו לבשר נצח ישראל (הרטמן) עמ' תקעג הערה 81
מג ע"ב רש"י ד"ה כמה עומקו של גיא תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תעז
מג ע"ב תוס' ד"ה דלא אתא אליהו בשבתא - דילמא אתי בערב שבת ויבשר בשבת וכו'לחמי תודה דף קטז ע"א
מג ע"ב תוס' ד"ה האי - כמו שאליהו לא יבוא בע"ש מפני הטורח כך לא יבוא בשבת קודם הסעודה מפני הטורח אמרי נועם (מועדים) תשובה יג [מבן המחבר]
מג ע"ב תוס' ד"ה האישיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 67
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - וא"ת מאי שנא דלא אסרינן כהן לשתות לעולם יין וכו' ור"ת מפרש ביום שבן דוד בא שראוי לבא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יב
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - והלא משיח בן יוסף יש לו לבא תחלה דברי יואל פ' ויגש דף תלד ע"ב
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - ר"ת לשיטתוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קל
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור - שתקנתן קלקלתן פי' שעברו כמה שנים וכו' דברי יואל פ' אמור דף קצט ע"א
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפט
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסור לשתותאהבת עולם (תשס) עמ' שיב
מג ע"ב תוס' ד"ה כל משנת חיים דברים עמ' רז
מד ע"א אילימא בדמלי גברי עסקינןבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יח [הלכה]
מד ע"א עושה אדם חבירו דופן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, רה, רכה
מד ע"א כדי שיאכל וישתה וישן לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 215
מד ע"א להוסיף על אהל עראי באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה עמ' שנו {הלכה כחכמים שמותר}
מד ע"ב הנהו בני גננא דאעילו מיא במחיצה של בנ"א מקראי קדש (תשנג) עמ' תסח
מד ע"ב יוצאים להצילבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק טו [הלכה]
מד ע"ב כל היוצאים להציל ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסג
מד ע"ב כל היוצאים להציל חוזרין למקומן נועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
מד ע"ב כל היוצאים להציל חוזרין למקומן של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיז
מד ע"ב שכל היוצאים להציל חוזרין למקומןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
מד ע"ב מערהבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ח, סי' ה ס"ק ד, סי' כא ס"ק יג [הלכה]
מד ע"ב הואיל ושבת באויר מחיצות מבע"יבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כ [הלכה]
מה ע"א08 אבל לדבר מצוה מודו ליהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף מ ע"א
מה ע"א09 כל היוצאים להציל חוזרין למקומן וכו' שחוזרין בכלי זיין וכו' מאמר הנפש השלם עמ' קצג
מה ע"א09 כל היוצאים להציל חוזרין למקומן כו' שחוזרין בכלי זיין כו' עשרה מאמרות (תשס) עמ' קצט
מה ע"א12 חוזרין למקומן בכלי זיינןחיי נפש ח"ג עמ' מא, נח
מה ע"א12 שחוזרין בכלי זיין נועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
מה ע"א20 היו מניחים כלי זיינן בבית הסמוך לחומה והכירו האויבים חנן אלקים עמ' רט, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
מה ע"א23 התקינו שיהו חוזרין למקומן בכלי זיינןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
מה ע"א25 נכרים שצרו על ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זיינם וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כה
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מח
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות ישראל וכו' ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא וכו', ורש"י תורת מנחם חלק נ עמ' 266
מה ע"א25 נכרים שצרו על עיירות ישראל כו' מחללין עליהן את השבת תורת מנחם חנ"ט עמ' 158
מה ע"א25 עכו"ם שצרו על עיירות ישראל וכו' ובעומדת על הספר וכו' דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 171
מה ע"א29 אסור למסור שטחים מכיון שזה מהווה סכנה ופיקוח נפשמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 523
מה ע"א29 באו על עסקי תבן וקש וכו' מבעיא ליה אי מצלחפירוש המכבי שמות עמ' קה, רלג
מה ע"א29 באו על עסקי תבן וקשאור הרעיון עמ' קמז
מה ע"א29 ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשותמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' כט, דברים פ' כג פס' יז
מה ע"א29 ובעיר הסמוכה לספר מחללין עליהן את השבתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 257, 299
מה ע"א29 עיר הסמוכה לספר נשמת חיים (ברלין) עמ' פב
מה ע"א29 עיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי קש ותבן וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מד
מה ע"א31 ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא ותרגומא נהרדעא ורש"י ד"ה תרגומא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלח
מה ע"א31 ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 513
מה ע"א32 דוד בקעילה דברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
מה ע"א32 נהרדעא וכו' לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 306
מה ע"א33 קעילה עיר הסמוכה לספר היתה רנת יצחק שמואל עמ' ריב
מה ע"א34 הם לא באו אלא על עסקי תבן וקש רנת יצחק שמואל עמ' רטז
מה ע"א37 אי שרי אי אסור הרי ב"ד של שמואל וכו', ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' ריד
מה ע"א37 אין נשאלים באורים על איסור והיתר יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רז
מה ע"א37 הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ס
מה ע"א38 שאלת דוד באורים ותומים במלחמת קעילה היתה 'אי מצליח'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 300
מה ע"א38 שאלת דוד באורים ותומיםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קלח
מה ע"א39 הרי הוא סמוך לעיר זבחי צדק (דיסקין) עמ' קכד
מה ע"א39 מי שישב בדרך משנת חיים בראשית עמ' תנג
מה ע"א40 ר' יהודה אומר יכנסבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק יז [הלכה]
מה ע"א42 מעשה בר' טרפון שהי' מהלך בדרך וחשכה לו ולן חוץ לעיר לשחרית וכו' נכנס ישב בביהמ"ד ודרש כל היום כולו לחם רב על סדור התפילה אות א' תנח
מה ע"א43 ר' טרפון לן בלילה בחוץשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 25 {האם מותר לישון יחידי בלילה בחוץ}
מה ע"א46 הישן בדרך ולא ידע שחשיכה אין לו אלא ד' אמות גור אריה שמות פט"ז הערה 169
מה ע"א46 הישן בדרך ולא ידע שחשכה גנא דפלפלי עמ' רכח, שפב
מה ע"א רש"י - הרי שמואל הכתב והקבלה שמות פכ"ח פסוק טו
מה ע"א רש"י - ומשם תהא נוחה הארץ ליכבשאור הרעיון עמ' קמז
מה ע"א רש"י - מידי דאיסור והיתר לא משייל באו"ת ויואל משה מאמר ב סי' טו עמ' ריב
מה ע"א רש"י ד"ה הרי משנת חיים דברים עמ' תקכו
מה ע"א רש"י ד"ה הרי שמואל משנת חיים במדבר עמ' תנח, תסד
מה ע"א רש"י ד"ה הרי שמואלפירושי ראשונים
מה ע"א תוס' ד"ה אי - דקרי ליה מלחמה רנת יצחק שמואל עמ' ריג
מה ע"ב10 חפצי הפקר קונין שביתה ביו"ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט
מה ע"ב40 כל העולם כולו ממי אוקיינוס שותה וכו' תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק כח
מה ע"ב40 כל העולם כולו ממי אוקיינוס שותה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שעב
מה ע"ב44 ספק דבריהם להקלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
מה ע"ב45 אין איסור תחומין למעלה מעשרה לחמי תודה דף סב ע"ב
מה ע"ב46 מיא בעיבא מיבלע בליעי מקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
מה ע"ב תוס' ד"ה ביום טוב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
מה ע"ב ריטב"א ד"ה ושל עולי בבל דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכט, שלא
מו ע"א01 מיא וכו' ניידי ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רמה
מו ע"א10 הלכה כדברי המיקל בעירוב של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמה
מו ע"א10 הלכה כדברי המיקל בעירובבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב, סי' יב ס"ק יב [הלכה]
מו ע"א48 הלכה כדברי המיקל באבילות תורת מנחם ח"ט עמ' 75, ח"כ עמ' 202
מו ע"א48 הלכה כדברי המיקל באבילות תורת מנחם חנ"ח עמ' 198
מו ע"א48 הלכה כמיקל באבלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צא
מו ע"א תוס' ד"ה דאמר שמואלבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק א [הלכה]
מו ע"ב07 זכין לאדם שלא בפניו חכמת התורה וארא עמ' ב
מו ע"ב07 זכין לאדם שלא מדעתו חכמת התורה ויגש עמ' ריב
מו ע"ב15 ר' יעקב ור' זריקא אמרו הלכה כר' עקיבא מחבירו וכר' יוסי מחבריו וכו' מגילת סמנים עמ' ו
מו ע"ב15 רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הלכה כרבי עקיבא מחבירו של"ה (תשנז) - מס' יומא אות כו
מו ע"ב16 הלכה כר' עקיבא מחבירו בת עין (תשסז) עמ' תמח
מו ע"ב16 הלכה כר' עקיבא מחבירו הר המוריה עמ' ריא
מו ע"ב16 הלכה כר' עקיבא מחבירו לחמי תודה דף קצט ע"ב {ולא מחבריו}
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו גנא דפלפלי עמ' שי
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצ, כרך ב ח"ב עמ' נט {ולא מחבריו}
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו תורת מנחם חלק מ עמ' 77
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירוכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחברו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפג
מו ע"ב16 הלכה כרבי מחבירו אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסה
מו ע"ב16 הלכה כר"ע מחבירו גור אריה שמות פי"ג הערה 15, אות מ, פכ"א אות ע, פכ"ב אות כג, ויקרא פי"ד אות ח, פכ"ג הערה 113, פכ"ד הערה 70, דברים פי"ז אות י
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 102
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צג
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו שרתי - קונטרס הנרות עמ' סד
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכרבי יוסי מחביריו מבשרת ציון ח"א עמ' פד
מו ע"ב16 הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכרבי יוסי מחביריו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמב, תמד
מו ע"ב16 הלכה כרי עקיבא מחבירו שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צא
מו ע"ב17 הלכה כר' יוסי בכל מקוםמשיבת נפש עמ' ריב, רמה
מו ע"ב17 הלכה כרבי יוסי מחבריו וכו' רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר"י מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' צד, קיט
מו ע"ב21 א"ר יוחנן וכו' ואין צריך לומר ר"מ ור' יוסי הלכה כר' יוסי מגילת סמנים עמ' לב
מו ע"ב21 הלכה כר' יהודה לגבי ר' מאיר פורים בציון עמ' מ
מו ע"ב21 ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' לה
מו ע"ב21 ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפה
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"י שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' יט
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"י תפלה למשה (בנימין) עמ' רסד
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"י וכו' נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות טז
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעט ע"ב
מו ע"ב21 ר"מ ור"י הלכה כר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קיח
מו ע"ב21 רבי מאיר ור"י הלכה כר"י חקל יצחק (תשסג) עמ' ריט
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה אהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה מדבר קדמות (תשסח) עמ' יח
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וכו' איבעיא להו רבי מאיר ורבי שמעון מאי תיקו של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמב
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה וכו'אחרית השנים עמ' ע
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 467
מו ע"ב21 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, ואין צריך לומר רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 3, 4
מו ע"ב22 ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
מו ע"ב22 ר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי וכו' ר' משרשיא אמר וכו'שער יוסף (תקיז) (על הוריות יג ע"א) דף קיד ע"א-ע"ב
מו ע"ב23 ר' מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי שם יחזקאל עמ' רמח
מו ע"ב27 הלכה כר"י נגד ר' שמעוןהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק יב {תמיהה על ס' יראים סי' לג שכתב שהלכה כר"ש}
מו ע"ב27 ר' יהודה ור' שמעון הלכה כר' יהודה צפנת פענח (תשסו) עמ' שמח
מו ע"ב27 ר"י ור"ש הלכה כר"י תורת מנחם חנ"ד עמ' 293
מו ע"ב27 רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקלב
מו ע"ב27 רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 9, שכד, תמה
מו ע"ב30 אמר רב משרשיא ליתנהו להני כללי באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274
מו ע"ב תוס' ד"ה כר"ימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיט
מו ע"ב תוס' ד"ה רבי אסי - ומטין אורויי נמי אורינן וכו' ורבא סבר מטין כחבריו אתמר ולא הלכה כחבריו חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח ל

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א אשכחן מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדששיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 224 ,420
ב ע"א אשכחן משכן דאקרי מקדש וכו'רחמים לחיים דף ד ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן כ)
ב ע"א מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמהמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 117
ב ע"א מבוי שהיא גבוה למעלה מעשרים וכו' כתנות אור (תשעג) פ' ויקהל אות ג
ב ע"א מקדש אקרי משכן דכתיב 'ונתתי משכני בתוככם'עיוני הפטרה ח"א עמ' 190
ב ע"א קדושת היכל ואולםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפד
ב ע"א שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמה
ב. אשכחן מקדש דאיקרי מקדש וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רטו
ב. אשכחן מקדש דאיקרי משכןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תכד
ב. הרחב מעשר אמות ימעטדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484
ב. ונסעו הקהתים נושא המקדש וכו' ההוא בארון כתיב, ורש"י אור גדליהו ויקרא-דברים דף קיג ע"ב
ב. מבוי הרחב מעשר אמות ימעטדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1626
ב. משכן איקרי מקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שא (לט), שב, שיז, שכא
ב: רש"י ד"ה ואיבעית אימאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שנד
ג ע"א קדירה דבי שותפי לא חמימי ולא קרירי מהר"ם שיק דברים עמ' קכח
ג. ציבור מדכרי אהדדיכתר תורה (תשסז) עמ' רנא
ג. קדירא דבי שותפי לא חמימי ולא קרירילב הארי עמ' קיב, רסה
ג. קדרא דבי שותפא לא קרירי ולא חמימימגדנות אליעזר עמ' כט
ג. קדרא דבי שותפי לא קרירא ולא חמימאתשבי (תשסה) עמ' רלד שורש קדר א'
ג. קדרה דבי שותפי לא קרירי ולא חמימיכתר תורה (תשסז) עמ' עב
ג: טפח שוחק, טפח עצבדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 891
ד ע"א אלמלא לא נשתברו לוחותדבר יום ביומו - כ תמוז, ג אלול
ד ע"א הנכנס לבית המנוגע ובגדיו עליו תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' קנז
ד ע"א ואלה מדות המזבח באמות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 127, ח"ג עמ' 96
ד ע"א רבא הו"ל מילתא לר"י בהדי'דבר יום ביומו - ט תשרי
ד ע"א שיעורין הלכה למשה מסינישם דרך ויקרא עמ' כט
ד ע"ב את הטפל לבשרו וזהו שערעיוני הפטרה ח"ב עמ' 358
ד ע"ב ורחץ במים וגו' במים במי מקוה כל בשרו מים שכל גופו כו'אמרי טל ליקוט נב
ד ע"ב ורחץ במים מי מקוה את כל בשרו מים שכל בשרו עולה בהםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 191
ד ע"ב כל בשרו מים שכל גופו עולה בהןנפש החיים (תשעז) עמ' ע
ד. ארץ חטה וכו' כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרו וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' קכט, שמט
ד. שיעורין הלכה למשה מסיניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסו (שיז) {אם סתם 'אכילה' בכל שהוא}
ד. שיעורין חציצין ומחיציןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשסז
ד: כי אתאי הלכתא וכו' ולדופן עקומהנטעי אשל בראשית עמ' תפז
ד: מי מקוה ארבעים סאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ (סט) {יש בו ענין האחדות ועל כן מטהר טומאה}
ד: מים שכל גופו עולה בהם מ' סאהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שנד
ד: מקוה שיש בה מ"ס כשריםהתורה והעולם ח"א עמ' קנד
ד: ר"י אומר אמת בנין באמה בת ששה, אמת כלים באמה בת חמשהבגדי חמודות שמות פרק כו פסוק ב
ה ע"ב ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
ה: תוס' ד"ה וספקמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמח
ו ע"א בקעה מצא וגרר בה גדרמנחת קנאות עמ' קנד
ו ע"ב כחומרי שניהם עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולך בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מו
ו: אי כב"ש כקוליהון וכחומריהון ארשות החיים עמ' קפו
ו: בענין שהלכה כב"ה והרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה מקולי ב"ש וב"ה רשע מחומרי ב"ש וב"ה עליו נאמר הכסיל בחושך הולךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1735
ו: מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחשך הולךדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1423, פ"ג הערה 1965
ו: מקולי ב"ש ומקולי ב"ה - רשעשיחות לספר בראשית עמ' קנט
ז. תרתי דסתרי אהדדי לא עבדינןכתר תורה (תשסז) עמ' קמג
ח ע"א חצר שהרבים וכו'רחמים לחיים דף מ"ז ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ר"ב ד"ה וכל מבוי)
ח ע"ב אמרה יונה לפני הקב"הדבר יום ביומו - יז שבט
ט ע"א אין פוחתין לענידבר יום ביומו - ר"ח סיון
ט ע"ב איתמר נראהמשק ביתי סימן עו דף כה ע"א
ט ע"ב קטנה בעשר וכו'רחמים לחיים דף ה ע"ג (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן כח)
ט. מצא מין את מינו ונעורשיחות לספר שמות עמ' רטז, שיחות לספר ויקרא עמ' שלא
יא מיום שנחרב ביהמ"ק די הוא לעולם שישתמש בשתי אותיותהמדרש והמעשה שמות פרשת וארא
יא ע"ב אמר ר"ע ע"ז נחלקו וע"ז נחלקומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 117
יא: קושיא דכתיב צדיק תמים ולהלן כתיב רק צדיקמרפא לנפש בראשית עמ' מה
יב אר"ז כמה מכוונן האי שמעתתאאהל ישרים דף ב ע"ב
יב ע"ב איתבי' כו' ובהגה ש"סמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
יג א"ל מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אניעולה ליפה סי' מ
יג ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נח לו לאדם שנברא וכו'ימים אחדים דף פג ע"א-ע"ב, פז ע"א
יג ג' שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי הללו אומרים נוח לאדם שלא נברא והללו אומרים נוח לו שנברא וכו'צידה ברוך דרוש בענין יציאת מצרים
יג גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםמחושקים כסף דף ל ע"ג
יג האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתי' וכו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
יג הוא ר' נהוראי הוא ר' מאירהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
יג הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1488
יג כל המחזיר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1508
יג נח לאדם שלא נבראראש דוד (תקלו) דף קמג ע"ד
יג נמנו וגמרא נח לו כו' ותוס'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
יג ע"א אצל ר' ישמעאל למיגרס ואצל ר' עקיבא למיסבררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קיז סי"ט
יג ע"א בני [הוי] זהיר במלאכתו וכו'לב חיים (פלאג'י) חלק ב (סימן כב) דף ט"ו ע"א (ד"ה תשובה)
יג ע"א לא ירדו חבריו לסוף דעתורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קיז סי"ח
יג ע"א קשיא שימש, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 187
יג ע"ב אין בדורו של ר"מ כמותו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפב-רפג
יג ע"ב אלו ואלו דא"חרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קח סי"ג
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלהים חייםזמנים לששון עמ' קטז
יג ע"ב אלו ואלו דברי א-להים חייםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 159
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלוקים חיים וכו'משוש הארץ עמ' רכז
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלוקים חייםיחל ישראל אבות ח"א עמ' ער, שא, ח"ה עמ' עדר
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלוקים חייםשיעור ליום השבת עמ' שכ
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםדברי שאול ויקרא עמ' נו
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצא
יג ע"ב אם נוח לארם שלא נבראחכמת התורה שלח עמ' תקז
יג ע"ב אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתא לר"מ מאחוריה כו'אמרי טל מאמר צג
יג ע"ב אמר רבי האי דמחדדנא מחבראימסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 94
יג ע"ב אמר רבי האי דעדיפנא מחבראי משום דחזיתיה לר"מ וכו' אלו ואלו דברי אלוקים חיים נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ס, קנד
יג ע"ב אמר רבי, האי דמחדדנא מחבראי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' מה
יג ע"ב ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו גברא יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' קלז, קנו
יג ע"ב ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו נברא יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' ט, יח
יג ע"ב ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' ועכשיו נברא יפשפש במעשיו וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' צה, קלד, קנו
יג ע"ב ב"ה וכו' שמקדימין דברי ב"ש לדבריהןנפש החיים (תשעז) עמ' רצה
יג ע"ב ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה יצאת ב"קבריכות מים דף רמז ע"ד
יג ע"ב ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים וכו' והללו אומרים וכו' יצאה בת קול וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קנה, ריט
יג ע"ב גלוי וידוע וכו' שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנז
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רי
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רצג, [תקפז]
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראי, דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפ
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראידברי שאול בראשית עמ' תקכב, במדבר עמ' צב
יג ע"ב המחלוקת אם נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא או נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נבראהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש סט
יג ע"ב ואילו חזיתיה מקמיהנפש החיים (תשעז) עמ' יא
יג ע"ב והיו עיניך רואותמעינות האמונה (תשסב) עמ' קכה
יג ע"ב וכי מאחר וכו' מפני מה זכו בה' וכו' מפני שנוחין ועלובין היוזאת ליעקב שמות עמ' תלד
יג ע"ב ולבן ביקש להרוס את הכל ר"ל כי הלא תלמיד ותיק א' הי' ביבנה שידע לטהר שרץ מן התורה בק"ן אופניםבית אולפנא ח"ו עמ' קב
יג ע"ב ועכשיו שנברא יפשפש במעשיורנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפט
יג ע"ב ועכשיו שנברא יפשפש, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ד
יג ע"ב טוב לו לאדם שלא נברא משנבראדברי שאול ויקרא עמ' שלד
יג ע"ב יפשפש במעשיו וימשמש במעשיורנת יצחק תפלה עמ' רנב
יג ע"ב כל הבורח מן השררה, תוס' ד"ה נוחדברי שאול דברים עמ' רז
יג ע"ב כל המגביה עצמו הקב"ה משפילועיוני הפטרה ח"א עמ' 90
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנויחל ישראל אבות ח"א עמ' רכט, ח"ו עמ' צח
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה הגדולה בורחת ממנוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"כא עמ' צד
יג ע"ב כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' צז-צח
יג ע"ב כל המשפיל עצמו הקב"ה מגיבהופרשת דרכים (תשסה) עמ' רסב
יג ע"ב כל שבהקיפו ג' טפחים יש ברחבו טפחבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נז
יג ע"ב כל שיש ברחבו טפחרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 46
יג ע"ב לא ירדו חכמים לסוף דעתורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 15
יג ע"ב לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראי וכו'עולה ליפה סי' טז
יג ע"ב לא ר"מ שמומשק ביתי סימן תלד דף סה/רה ע"א
יג ע"ב לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיח
יג ע"ב לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראייחל ישראל אבות ח"ב עמ' לז, ח"ד עמ' ער
יג ע"ב מחלוקת ב"ש וב"ה לענין בריאת אדםדבר יום ביומו - יא אלול, כד כסלו, כט כסלו
יג ע"ב מפני מה הוקבעה הלכה כביודהילל מפני שענותנין הםשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 185
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקכוע הלכה כמותן וכו', מבעח"ס ז"לחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"א עמ' ו, פ"א מ"ד עמ' יד, פ"א מ"ו עמ' טז
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קנא
יג ע"ב מפני שלא עמדו חבריו על סוף דעתו [של ר"מ], ורש"י שאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' יא
יג ע"ב נוח לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קסב
יג ע"ב נוח לאדםבעקבי יעקב עמ' של
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא וכו'עולת שבת (אלמושנינו) עמ' רלד
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ריט
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא טהרת יו"ט חט"ז עמ' ח
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלא
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראחכמת התורה פנחס עמ' מה
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמהר"ם שיק שמות עמ' י
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עז, רטז
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראיחל ישראל אבות ח"ד עמ' תנו, ח"ו עמ' רעו
יג ע"ב נוח לו לאדם שנברא או שלא נבראעולת שבת בשבתו עמ' שצו
יג ע"ב נוח לו לאדם שנבראס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קמ
יג ע"ב נוח לו שלא נבראמשוש הארץ עמ' רמד
יג ע"ב נח לאדם שלא נברא יותר משנבראגבורת יצחק שבועות עמ' קמא
יג ע"ב נח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראקניני קדם ח"א עמ' 18
יג ע"ב נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא והללו אומרים נוח לו שנברא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מצורע עמ' קיז, פ' ואתחנן עמ' ריח
יג ע"ב נמנו וגמרו טוב יותר שלא נבראחכמת התורה מטות עמ' נא
יג ע"ב נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנברא מהר"ם שיק דברים עמ' קסה
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רה
יג ע"ב נמנו וגמרו נח לאדם שלא נברא משנבראבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לה, וישב אות יב
יג ע"ב עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ד
יג ע"ב ק"ו מנחשבעקבי יעקב עמ' ערה
יג ע"ב ר' נהוראי היינו ר"מרנת יצחק תפלה עמ' כ
יג ע"ב שנוחין ועלובין וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רח
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנבראבית אולפנא ח"ו עמ' מו
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל אי טוב שנברא או שלא נבראמהר"ם שיק שמות עמ' צ
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח לו לאדם שלא נברא טהרת יו"ט חט"ז עמ' ח
יג ע"ב תוס' ד"ה נוח, הכא איירי בסתם בני אדם אבל צדיק אשריוגבורת יצחק ימים נוראים עמ' כ, שכ
יג ע"ב תוס' ד"ה שיודע ובמהרש"אדברי שאול ויקרא עמ' סא
יג ע"ב תוס', סתם בני אדם אינן צדיקיםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קלד
יג ע"ב תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 224
יג. אלו ואלו דא"חירך יעקב (פיתוסי) דף נג ע"ג
יג. בני מה מלאכתך דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לד
יג. בעניין החשיבות שהלבלר לא יחסיר או יוסיף אותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 945
יג. כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1518
יג. לא אמרה ר' עקיבא אלא לחדד בה התלמידיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1097
יג. ס"ת להתלמדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כה
יג. תוס' ד"ה אופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרמד
יג. תוס' ד"ה קנקנתוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
יג: אחד היה יודע לטהר את השרץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד (קכג) {ועל כן להוראת הלכה למעשה צריך דעת המכריע}
יג: אלו ואלו דא"ח והלכה כב"ה וריטב"א אש דת (תשמח) עמ' צב, ערה
יג: אלו ואלו דברי אלקים חיים אור גדליהו מועדים דף כא ע"ג, ויקרא-דברים דף קלג ע"א
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 658, פ"ב הערה 814, פ"ה הערה 941, 1680-1681, 1683-1684, 1694, 1744-1745
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 151, 257, 260, 284, 305
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםמטר השמים - עמודי העולם עמ' כו
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות מב
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםשבילי פנחס (תשעה) עמ' שיט
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםשיחות לספר בראשית עמ' שעה, שיחות לספר ויקרא עמ' רסז
יג: אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהשבילי פנחס (תשעד) עמ' רצה
יג: אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהשבילי פנחס (תשעה) עמ' לב
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וי"א ימשמש במעשיושבילי פנחס (תשעה) עמ' קעה, קעו
יג: בית הלל אמרו מעיקרא טוב לו לאדם שנבראדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1046
יג: בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הללדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 164
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו וכו' אלו ואלו דברי אלקים חייםשבילי פנחס (תשעח) עמ' רסא
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפד
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהןשבילי פנחס (תשעב) עמ' ק
יג: ג' שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו וכו', יצאה בת קול הלכה כבית הללעזר מיהודה (תשנט) עמ' קנג, תלט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העולם שאין בדורו של ר"מ כמותו, ורבינו הק' אמר האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתי' לר"מ מאחוריומרפא לנפש בראשית עמ' לז
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתושבילי פנחס (תשעא) עמ' תק
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' תנב
יג: דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה ואילו חזיתיה מהמיה וכו' טפיייטב פנים ח"א דף רב
יג: הא דמחדדנא מחביריי משום דחזיתי לר' מאיר מאחוריו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק יז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לרבי מאירמאור ושמש (תשסט) עמ' רג
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קטו, קפו, שו
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רכה - ר"ר אלבז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רנז - ר"ש גבאי
יג: האי דעדיפנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' קסח
יג: הלכה כבית הלל ואלו ואלו דברי אלהים חייםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסא
יג: הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו'צדקת יוסף עמ' קסא, רה
יג: המחזיר על הגדולה וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' סב
יג: המחזר על הגדולה גדולה ברוחת ממנו הבורח מן הגדולה מחזרת אחריודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 837, 841
יג: המשפיל עצמו הקב"ה מגביהומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' ס
יג: הרואה פני רבו בלימוד מחכיםשיחות לספר במדבר עמ' רסו
יג: הרודף אחרי הכבוד הכבוד בורח ממנו וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש טו
יג: ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ו (כא) {דאז נפשו קשורה בנפשו}
יג: ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנד(נד) {סוד העיבור בחיי שניהם}
יג: ומה נחש שממית וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' רסח
יג: ומה נחש שממית ומרבה טומאה טהור שרץ לא כל שכן ולא היא מעשה קוץ בעלמא קעבידשבילי פנחס (תשעד) עמ' רפה
יג: ועכשיו שנברא יפשפש במעשיומאור ושמש (תשסט) עמ' קס
יג: זהותו של רבי נהוראידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1316
יג: טוב לו לאדם שלא נברא משנברא (ותוס' ד"ה נוח)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנה-שנו {אם מצות כיבוד אב ואם הוא שמעיית או שכלית}
יג: יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיונטעי אשל בראשית עמ' רמה
יג: יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הללדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1672
יג: יצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הללדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1680-1681
יג: כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפח - רא"ש חמווי
יג: כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות צב
יג: כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודפת אחריומאור ושמש (תשסט) עמ' תלה
יג: כל המגביה עצמו הקב"ה משפילו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
יג: כל המחזיר אחר גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה מחזרת אחריודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 506
יג: כל המחזיר אחר הגדולה, הגדולה בורחת ממנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 120, 671, 673, 1155
יג: כל המחזר אחר הגדולה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמ - ר"י בן נאים
יג: כל המחזר על גדולה גדולה בורחת ממנו דברי אמונה השלם בראשית עמ' רלט
יג: כל המחזר על הגדולה וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רפא
יג: כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהומאור ושמש (תשסט) עמ' תקצח
יג: כל הרודף אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנולב שלום בראשית עמ' קפט
יג: כל מחלוקת תנאים ואמוראים אלו ואלו דברי אלהים חייםמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקיד
יג: לא ר"מ שמו אלא ר' נחמיהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' לד
יג: למה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק יט
יג: למה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמב
יג: למה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכהשבילי פנחס (תשעה) עמ' לב
יג: מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמאמטר השמים - עמודי העולם עמ' שעט
יג: מטהר השרץ בק"נ טעמיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנו
יג: מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצו - ר"א אבא שאול
יג: מפני מה לא קבעו הלכה כר"מ כי לא ירדו לסוף דעתושבילי פנחס (תשעז) עמ' תנז
יג: מפני מה לא קבעו הלכה כרבי מאיר, שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קב (שסא)
יג: נוח לו לאדם שלא נברא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת בראשית
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראאורחות דוד עמ' נט, קצב, רז
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 165, 1725
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כב, פ"ג אות עג
יג: נוח לו לאדם שלא נברא משנבראתורת אברהם עמ' 60, צו
יג: נוח לו לארם שלא נבראמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנז
יג: נוח לו שלא נבראמשכנות יעקב (נעים) דף א ע"ב, קמט ע"א
יג: נח לו לאדם שלא נברא וכו'צדקת יוסף עמ' רפט
יג: נח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראלב הארי עמ' שו
יג: נח לו לאדם שלא נברא משנברא זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנט, רסד, רעט
יג: נח לו לאדם שלא נברא, וברבינו חננאלנטעי אשל בראשית עמ' תפג
יג: נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רעו
יג: נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' מט, קסט, שכה
יג: נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנבראפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קמג, רנב, רעד, תקצא, ח"ב עמ' שנד, שע, שפא, תקמז, ח"ג עמ' שסג
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו וא"ל ימשמש במעשיוייטב פנים ח"א דף פד, צא, קכז, קלב, קמו, קמח, ח"ב עמ' יז, נז, נח
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראצדקת יוסף עמ' ו, רמז
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראשם אליעזר דף קא ע"א, קג ע"ב
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' יפשפש במעשיושבילי פנחס (תשעו) עמ' קעט, קפא
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו אור גדליהו בראשית דף י ע"ד
יג: נמנו וגמרו נח לו לאדם של"נירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"ד
יג: שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמיםתורת אברהם עמ' 102
יג: שהיה מטהר השרץ בק"נ טעמיםשיחות לספר בראשית עמ' מב
יג: שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו וכו' מפני שנוחין ועלובין היו וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' שעו, שעז
יג: שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים הלכה כמותנו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1000
יג: שני שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נח לו שלא נברא וכו'צדקת יוסף עמ' קלה
יג: שני שנים ומחצה נחלקו כ"ש וב"הצדקת יוסף עמ' רלא
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' יד, שסט, תפט
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' תורת המצרף עמ' ריד, רנה
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב״ש וב״ה נמנו וגמרו נוח לאדם שלא נברא משנברא נפש יוסף (תשעד) עמ' קנח, קפז, תה
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי, הללו אומרים נח לאדם שלא נברא וכו'דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 999-998
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קפט
יג: ת"ר שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים בוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיוצוף דבש (סופר) עמ' רא
יג: ת"ר שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיומגדנות אליעזר עמ' קעא
יג: תוס' ד"ה נוחנטעי אשל בראשית עמ' מז
יג: תוס' ד"ה נוחפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תכח
יג: תוס' ד"ה שיודעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קג (שסא)
יג: תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה מ"ח טעמי טומאה וכו' תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רעח, רפב, רפד
יד ב' שנים נחלקו ב"ש וב"הבן פדהצור דף לז ע"א
יד ע"א ים שלמה היה מחזיק ק"ן מקו"ה טהרהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רלא
יד ע"א ים שעשה שלמה היה מחזיק ק"נ מקוהמנחת קנאות עמ' נו
יד ע"א רש"י - ועוביו טפח בשולי דפנותיו מלמטה, אבל מלמעלה דק מאודעיוני הפטרה ח"ב עמ' 613
יד ע"א תוס' ד"ה והאיכא וקשה דאין החשבון מדוקדק לפי חכמי המידותעיוני הפטרה ח"ב עמ' 613
יד ע"ב בורא נפשות רבותמהר"ם שיק בראשית עמ' טו
יד ע"ב משום דרבי יוסי נימוקו עמו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רי
יד ע"ב תני רמי בר יחזקאל ים שעשה שלמה שלש אמות תחתונות מרובעותאמרי טל מאמר ד
יד: מרובע יתר על העיגול רביעדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1349-1348
יד: פוק חזי מאי עמא דברתורת אברהם עמ' צ
טו ע"ב ותוס' - תמר היתה בתו של שםמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ו
טו. לעולם אמה מגורשת אש דת (תשמח) עמ' רנג
טו: כל פירצה שהיא כעשר אמות מותרת מפני שהיא כפתחדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484, 1626
טו: פתח - עשר אמותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 672
טז. עד ג' לבוד דברת שלמה (תשעא) עמ' קלד
יז ע"א ד' דברים פטרו במחנה ובו' ופטורין מרחיצת ידים דעת קדושים (תשנ) עמ' קו
יז ע"ב אל יוציא וכו' אל יצא וכו'משוש הארץ עמ' י*, יא, יב
יז ע"ב ארבעה דיומדין, ארבעה פשוטיןלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1158
יז ע"ב מת מצוה קונה מקומותורת חז"ל עמ' 48
יז: יציאה חוץ לתחום עונשו מלקותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיג
יז: כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ערב
יז: מאכילין את העניים ואת אכסניא דמאילחמי תודה דף ד ע"ב
יז: מי כתיב אל יוציא, אל יצא כתיבייטב פנים ח"א דף מה, קפא
יז: מים אחרונים חובה מפני שיש מלח סדומית שמסמא את העינים ומשתכחא כקורטא בכורא וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יז: מים אחרונים חובהשבילי פנחס (תשעד) עמ' קפד
יז: מים אחרונים חובהשבילי פנחס (תשעז) עמ' רסד, רעא
יז: מים הראשונים מצוה ומים אחרונים חובההישר והטוב (תשסג) עמ' רפ
יז: רבקת בקר דברת שלמה (תשעא) עמ' ל
יז: רי"ף ה. די"ב מיל לכו"ע דאורייתאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיד(לו)
יז: רש"י - בכור מלח יש מעט מאותו מלח סדומית כמין קורט קטן אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יז: רש"י - כייל מלחא, מדד מלח לחמרין צריך ליטול ידיו או לא אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יז: תוס' ד"ה לאו, אל יצא איש ממקומו הכוונה על הוצאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעח {מנלן דאין הכוונה על האדם עצמו}
יז: תוס' לאו - העברה מרשות לרשותשיחות לספר ויקרא עמ' קא
יז: תחומין דאורייתא או דרבנן דולה ומשקה פורים עמ' רס
יח אדה"ר עשה תשוב' וישב בשקו ובתעניתו מאה ושלושים שנהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לא ע"ד
יח אמרה יונה לפני קב"ה ותוס' ד"ה מרורין כזיתמשכנות יעקב (נעים) דף ט ע"ג, י ע"ב
יח הוליד אדם הראשון רוחין ושדין וליליןקניני קדם ח"א עמ' 20
יח מאי אמור וקדם צרתני א"ר ירמי' אחור במעשי בראשית וכו'המדרש והמעשה בראשית פ' בראשית
יח מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכלו שלא בפניומקור ברוך (פייתוס) דף ו ע"ג
יח ע"א אומרים מקצת שבחו בפניופעולת גבר עמ' ו ד"ה מכל הבהמה
יח ע"א ברא הקב"ה לאדה"ר פנים ואחורמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
יח ע"א בתחילה עלתה במחשבה לבראות שנים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 285
יח ע"א דו פרצופים נבראודברי שאול בראשית עמ' כח
יח ע"א דו פרצופיןבעקבי יעקב עמ' קכב
יח ע"א דו פרצופיןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שעא
יח ע"א הא בתחלה נתקלל נחשעולם הפוך פרק יט-כ
יח ע"א ויבן ה' זה הפרצוףערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 103
יח ע"א חוה פרצוף היה או זנב הי'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות ס
יח ע"א יהיו מזונותי מרורין כזיתשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' 14
יח ע"א מתחלה נברא שני פרצופים ואחר כך חלקודברי שאול בראשית עמ' עג
יח ע"א שתי יצירותבעקבי יעקב עמ' קעח
יח ע"ב אדם הראשון התענה ק"ל שניםדברי שאול ויקרא עמ' קנא
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' ג
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'רנת יצחק תפלה עמ' קט
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קצו
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1095
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 365
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהשיעור ליום השבת עמ' ו
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ה
יח ע"ב אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קלג
יח ע"ב אומרין לאדם מקצת שבחו בפניו ולא כל שבחודברי שאול במדבר עמ' עז
יח ע"ב אותן שנים שהיה אדם הראשון בנדוי, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יז
יח ע"ב אחורי ארי ולא אחורי אשה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לט, מב, קב
יח ע"ב אחורי אשה ולא אחורי עבודה זרה וכו'חיים ביד (סימן כ"ו) דף כג ע"א (ד"ה ועוד נראה)
יח ע"ב אמרה יונה יהיו מזונותי מרוריןשיעור ליום השבת עמ' יז
יח ע"ב אר"י בר אלעזר מ"ד והנה עלה זית טרף בפיה כו'סוכת דוד (שירירו) דף יב ע"ד
יח ע"ב המרצה מעות לאשה וכו'צדקה חיים דף צד ע"א (דף של"ב ע"ב ד"ה וזה)
יח ע"ב ובתוד"ה כל מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות ברכת השיר (צינץ) עמ' קכד, רמג, רס, רסז
יח ע"ב ומהרש"א - אחר ק"ל שנה הוליד אדם כדמותו וצלמומים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ו
יח ע"ב ומהרש"א - ראה אדם שנקנסה עליו מיתה ופירש מאשתומים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ב
יח ע"ב יהיו מזונותי מרורין בידך כזיתדברי שאול בראשית עמ' ק
יח ע"ב יהיו מזונותי מרורין כזית ויהי' מסורין ביד הקב"ה ומיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות סה
יח ע"ב כל אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחיןמנחת קנאות עמ' כו
יח ע"ב כל בית שאין נשמעין ד"תברך את אברהם דף רמד ע"ג
יח ע"ב לא ילך אדם אחר האשה בשוק ואפילו עם אשתומאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ב
יח ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנא' כל הנשמה תהלל, ורש"ירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קיג, רלג
יח ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נח עמ' ט
יח ע"ב מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיותרנת יצחק תפלה עמ' רכט, רלט, רנא
יח ע"ב מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיג
יח ע"ב מלמד שעשה הקב"ה שושבין וכו'תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר בראשית) דף ו ע"ב
יח ע"ב פרישת אדה"רבעקבי יעקב עמ' שה
יח ע"ב ק"ל שנים אדם הוליד שידין ורוחיןיערי עם דבשי ח"א עמ' מ
יח ע"ב רבש"ע, יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורים בידך וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש יד
יח ע"ב תוס' ד"ה מתקיף לה ר"ב בר יצחק טהרת יו"ט חט"ז עמ' רמז
יח. אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרילב שלום בראשית עמ' מו
יח. דו פרצופין נבראומשכנות יעקב (נעים) דף כג ע"ד
יח. מלמד שבנאה הקב"ה לחוה כבנין אוצרצדקת יוסף עמ' רנו
יח. תוס' - בית יהודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
יח: אדה"ר חלתו של עולם תורת המצרף עמ' קכח
יח: אדה"ר ישב ק"ל שנה בתעניתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שכד
יח: אדה"ר עשה תשובה על חטאועזר מיהודה (תשנט) עמ' מ
יח: אדה"ר שב במשך ק"ל שנהשיחות לספר בראשית עמ' שעט, שיחות לספר שמות עמ' שפה
יח: אדה״ר חטא בעבירות חמורות ונתקבלה תשובתו נפש יוסף (תשעד) עמ' תו
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ישב בתענית ק"ל שנהשבילי פנחס (תשעב) עמ' קיב, קיח
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תקי
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' שצז
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' יז
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קסד
יח: אדם הראשון חסיד גדול היהלב שלום בראשית עמ' סה
יח: אדם הראשון חסיד היה וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שנו
יח: אומרים מקצת שבחו בפניו ובולו שלא בפניואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצד
יח: אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפג
יח: אומרים מקצת שבחו של אדםירך יעקב (פיתוסי) דף ד ע"ד
יח: אומתם מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו ומהרש"א אש דת (תשמח) עמ' פח
יח: אחורי ארי ולא אחורי אשהצור יעקב (יעבץ) ויקרא
יח: אמרה היונה יהיו מזונותי מרורים כזית ומידו של הקב"המגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
יח: אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ויהיו מסורין בידך ואל יהיו מתוקין בדבש ותלויין בידי בשר ודםמרפא לנפש בראשית עמ' סב, סג
יח: בית שנשמעין בו ד"ת בלילה שוב אינו חרברנת יעקב עמ' נה
יח: בית שנשמעין ד"ת בלילהפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ח פסוק כד
יח: היונה - יהיו מזונותי מרים וביד ה'שיחות לספר דברים עמ' קסב*
יח: והנה עלה זית טרף בפיה אמרה היונה רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית וכו' ויחי ויתן דף ז ע"ד
יח: ישב בתענית ק"ל שנה ופירש מן האשהתורת אברהם עמ' סד
יח: כי אתך ראיתי צדיק וכו' נח איש צדיק תמיםנטעי אשל בראשית עמ' נט
יח: כיעור הוא לאיש להלוך אחרי אשהמגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
יח: כך הוא כוחה של תשובה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לט
יח: כל בית שנשמע בו ד"ת בלילה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכד, שכו
יח: כל בית שנשמעין בה דברי תורה בלילה שוב אינו נחרבאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצט
יח: מהרש"א בח"א ד"ה בנידוי, אדם הראשון שמר כל התורהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ע
יח: מהרש"א בח"א ד"ה בנידוי, למה פירש אדם מאשתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קל
יח: מוטב שיהי' מזונותיאבני שיש (שוורץ) עמ' יט
יח: מיום שחרב ב"ה דיו לעולם שישתמש בחצי השםמקור ברוך (פייתוס) דף פה ע"ד
יח: מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' תי
יח: מיום שחרב בית המקדש די לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' קצה
יח: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רכה, רכח
יח: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכב-שכג
יח: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל י"השבילי פנחס (תשעא) עמ' רכד, רכה, תלא
יח: מיום שחרב המקדש די לעולם שישתמש בשתי תיבות שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק י
יח: מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניוייטב פנים ח"א דף מז, קנב, קפז, רטו
יח: מקצת שבחו של אדם אומרים בפניותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמה - ר' יוסף כהן
יח: שיהיו מרורים כזיתמאור ושמש (תשסט) עמ' שעג
יח: תוס' ד"ה כל: הנשמה קרי כדגוש שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק י
יח: תשובתו של אדם הראשון דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' ריב
יט ע"א א"א מציל אפילו פושעי ישראל מגהינוםלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1198
יט ע"א אאע"ה בפתח הגהנםבעקבי יעקב עמ' קצה
יט ע"א אברהם אבינו עומד בשערי גיהינום להוציא את הנימוליםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רצג
יט ע"א אברהם יושב על פתח גיהנם ואין מניח לאדם מהול לכנוסחכמת התורה בלק עמ' תיב
יט ע"א אברהם יושב על פתח של גיהנםדברי שאול בראשית עמ' רפד
יט ע"א אברהם עומד על פתחו של גיהנוםחכמת התורה קורח עמ' רצב
יט ע"א אור לו בציון זו גיהנםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריח
יט ע"א אלו בנ"א שעוברים על רצונו של מקום ולא עוד אלא שמצדיקין וכו' כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כו
יט ע"א אלו בני אדם שעוברין על רצונו של מקום ומעמיקין להם גהינום ומצדיקין עליהם את הדיןרנת יצחק תפלה עמ' נה
יט ע"א אפי' פושעי וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קצב
יט ע"א אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' מד
יט ע"א גיהנם יש לו ג' פתחים מהר"ם שיק דברים עמ' פח
יט ע"א הנימול אינו יורד לגיהנםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ו
יט ע"א השתא דאמרת הפושעים דפשעי ואזלידברי שאול במדבר עמ' כא, נז
יט ע"א ז' שמות יש לגיהנםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 126
יט ע"א כל המפתה ביצרו נופל בוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 368
יט ע"א לא מבשקר ליהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 85
יט ע"א מהינם יש פושעיםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצו
יט ע"א מי שנימול ושומר בריתו וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רעט
יט ע"א פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהן טהרת יו"ט חט"ז עמ' קלה
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןיערי עם דבשי ח"א עמ' קיד
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןשרי המאה ח"ג עמ' 108
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןבמסילה נעלה עמ' רכא
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסה
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"טז עמ' סט
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קי, ריח, רסז
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזריןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רח
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזריןפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רח
יט ע"א רשעים מעמיקים להם גהינוםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 439
יט ע"א שבעה שמות יש לגיהנם ואלו הן וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רסב
יט ע"א שלשה פתחים יש לגיהנם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מט
יט ע"א שמעמיקין להם גיהנםנפש החיים (תשעז) עמ' נ
יט ע"א שמצדיקים עליהם את הדיןגבורת יצחק אבות עמ' רלד
יט ע"א תוס' ד"ה והאיכא תפתה יקרא דשכבי (דוד) דרוש יז דף מא ע"ב-ע"ג, מב ע"א-ע"ב
יט רשעים אפי' בפתח גיהנום לא שביםמעינות האמונה (תשסב) עמ' רצ
יט. אאע"ה מוציא הרשעים מגיהנם חוץ מהבא על הכנענית וכו', ורש"י דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רסח
יט. אאע"ה מוציא מגיהנם וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפב, שמד
יט. אברהם אבינו מעלה הרשעים מגיהנם חוץ מהמושך ערלתו נפש יוסף (תשעד) עמ' קנא
יט. אברהם אבינו ע"ה יושב על פתחו של גיהנם ואינו מניח לזרע ישראל לפול לגיהנםמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמ
יט. אברהם יושב בפתח גיהנםמגלה צפונות ח"א פרשת וירא
יט. אברהם יושב על פתח גיהנם ומי שהוא מהול מצילו מגיהנם חוץ ממי שנמשכה ערלתומרפא לנפש בראשית עמ' רג, שלו, תנא
יט. אברהם יושב על פתח הגיהנם ואינו מניח אדם מהול לגיהנם שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כא
יט. אברהם יושב על פתח הגיהנם ואינו מניח ישראל שמה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק טז
יט. אדם מתחייב הריגה למקום וכו' שדומה לו כאילו מקריב קרבןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנג (תקיד) {מיתת המחויב מיתה הוי כקרבן}
יט. אין אור של גיהנם שולטת בהןטהרת יו"ט חי"ט עמ' טז
יט. אפי' ריקנים שבך מלאים מצות כרמוןמרפא לנפש בראשית עמ' רג
יט. אפילו ריקנים עצך מלאים מצות כרימוןאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קמז
יט. אפילו ריקנין מלאין מצוות ברמון דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נא, סה
יט. אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון דברי נפתלי ח"ג עמ' סב
יט. בא וראה וכו' מדת ב"ו מתחייב אדם הריגה חוזה דוד מזמור סה
יט. בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם מידת בשר ודם אדם נתחייב הריגה למלכות כו'הרי בשמים (בדרשי) דף סב ע"ד
יט. ג' פתחים לגיהנםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תרעג*
יט. הבועל ארמית משכה ערלתועזר מיהודה (תשנט) עמ' שפד
יט. ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2120, סוף פ"ו הערה 71
יט. ההוא דמחייבי שעתא חדא בגיהנםטהרת יו"ט חי"ט עמ' יז
יט. ההיא שעתא דמחייב בגיהנם ואתא אברהם אבינו ומסיק לי'הישר והטוב (תשסג) עמ' נא
יט. הפוגם בריתו נמשכה ערלתו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק טז
יט. הפושעים בי', גם בפתח גיהנםשיחות לספר בראשית עמ' קיא, שיחות לספר שמות עמ' פז
יט. הפס' בתהלים יושבי חושך וצלמות נאמר על גיהנםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2113
יט. ז' שמות לגיהנם שאול ואבדון ובאר שחת ובור שאון וטיט היון וצלמות וארץ התחתיתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1962
יט. יפה דנת יפה זכית יפה חייבת וכו'לב הארי עמ' שלט
יט. יפה תקנת גיהנם לרשעיםתורת אברהם עמ' 132
יט. כל המתפתה אחר יצרו נופל בגיהניםשיחות לספר במדבר עמ' קמח
יט. לעתיד לבא יושב אברה' אבינו על פתח גיהנם ואינו מניחבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש יג דף נז
יט. מ"ד עוברי בעמק הבכא וכו' שמצדיקין עליהם את הדין ואומרין לפניו רבונו של עולם יפה דנת וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' ת
יט. מדת בשר ודם מתחייב אדם הריגה למלכות וכו' עד וכו' ויפה תקנת גיהנם לרשעים, גן עדן לצדיקיםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 200
יט. עוברי בעמק הבכאלב שלום בראשית עמ' תטז
יט. פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולט בהםדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 41-42
יט. פושעי ישראל מליאין מצות כרמוןייטב פנים ח"א דף כט, קלא
יט. פושעי עכו"ם אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 94
יט. רשעים אפי' בפתחו של גיהנם אינן חוזרין בתשובה אם לבינה (פאפא) עמ' שנא
יט. רשעים אפי' בפתחן של גיהנום אינן חוזרין בתשובההישר והטוב (תשסג) עמ' רכט, תפח
יט. רשעים אפי' על פתחו של גהינום אינם שביםלב שלום בראשית עמ' צז
יט. רשעים אפילו אפתחא דגיהגם אמם חחתן בתשובה אש דת (תשמח) עמ' מט
יט. רשעים אפילו על פתח גיהנום אינם חוזרים בתשובהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1490
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהינום אינם חוזרים בתשובהשבילי פנחס (תשעט) עמ' קמב
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה דברי אמונה השלם בראשית עמ' קיב
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות סג
יט. שאול הוא אחד משבעת שמותיו של גיהנםדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 74
יט. שבעה שמות יש לגיהינום וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תקמד
יט. שבעה שמות יש לגיהנםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 749, 760
יט. שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדבר ואחד בים ואחד בירושליםשם אליעזר דף קכא ע"ב
יט: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1032
כ בשעה שברא הקב"ה לאדה"ר דו פרצופין בראוכרם יהושע (ולרשטיין) דף לה ע"ג
כ ע"א בעי רביןלב חיים (פלאג'י) חלק ג (סימן קד) דף ק"ו ע"ב (ד"ה תשובה)
כ ע"א ומשלם לשונאיו אריב"ליקרא דשכבי (דוד) דרוש מג דף צח ע"א
כ. תוס' ד"ה אל יעמודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
כ. תוס' לא דמימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלב
כא אלו בנות ישראל שמגירותטירת כסף דף קמ ע"ד
כא בשעה שתיקן שלמה ערוביןטירת כסף דף קעד ע"ב, רצב ע"א
כא בתחילה הי' התורה דומה לקופה כו'המדרש והמעשה דברים פרשת ואתחנן ח"א
כא דרש רבא מ"ד ויותר מהמה בני הזהרדרך איש דף טו ע"ד
כא הרבה גזרות גזרתיראש דוד (תקלו) דף קלא ע"ד, קמד ע"ב
כא חדשים אלו דברי סופריםטירת כסף דף סה ע"ד
כא מ"ד הדודאים נתנו ריחדרישה מחיים דף קלז ע"ד
כא ע"א א"ר חסדא וכו' מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, אמרו דוד ולא פירשו וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
כא ע"א ועל כל קוץ וקוץ שבאותיותיה יש לדרוש תילי תילים של הלכותשם דרך בראשית ח"א עמ' נט
כא ע"א כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) קו' מעשה המשכן פכ"ד נו ע"א
כא ע"א מטפס ועולה מטפס ויורדמעשה רוקח (ר"א רוקח) חיי שרה ט ע"א
כא ע"א קינים זו פודענותן של (צדיקים) רשעים בעוה"זמאורי אור (אתרוג) פ"כה ה"א
כא ע"א תוס' ד"ה אחד, בשם ר"א הקליר דזרת היא שליש אמהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח
כא ע"א תורה גדולה מכל העולם שלשה אלפים וכו'יערי עם דבשי ח"ג עמ' י
כא ע"ב אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריות ושבועת שוא ושבועת שקרדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תז
כא ע"ב אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא כו'יד שלמה (עזרא) דף עז/פז ע"ב
כא ע"ב אם יש בהן ממש מפני מה לא נכתבודברי שאול ויקרא עמ' שלח
כא ע"ב בני הזהר מדברי סופרים יותר מדברי תורה דעת קדושים (תשנ) עמ' קו, קמא
כא ע"ב בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין ונט"י יצתה בת קול וכו' דעת קדושים (תשנ) עמ' קו
כא ע"ב גודל מעלת המשלמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקיט
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח - אלה בחורי ישראלעיוני הפטרה ח"א עמ' 99
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו חסאהסתרים באסתר עמ' 367
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 584, 137
כא ע"ב הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תעב
כא ע"ב הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתים דעת קדושים (תשנ) עמ' קו
כא ע"ב וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתהשיחות חכמה ומוסר מאמר יח אות ח
כא ע"ב חדשים גם ישנים מהו ובו' הללו מד"ת והללו מדברי סופרים דעת קדושים (תשנ) עמ' קמ
כא ע"ב חדשים וגם ישנים חדשים אילו דברי סופרים ישנים אילו דברי תורהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 279
כא ע"ב כל העובר על דברי חכמים וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן י"ז) דף כב ע"א (ד"ה ולע"ד)
כא ע"ב כשתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים יצאה בת קולחכמת התורה נשא עמ' שיח
כא ע"ב מאי דכתיב הדודאים נתנוברך את אברהם דף קמא ע"ב
כא ע"ב מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קעג
כא ע"ב מוטב אמות וכו', ותוס'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכ, רפ
כא ע"ב מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קלו, קמג
כא ע"ב מלמד שיש לדרוש על כל קח וקח תילי תילים של הלכות, ומהרש"א דעת קדושים (תשנ) עמ' קלח
כא ע"ב מעשה בר׳ עקיבא שהיה חבוש בבית האסוריןיחל ישראל אבות ח"ג עמ' שכג
כא ע"ב נצא השדה, בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קנט
כא ע"ב על פסוק נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'חקקי לב חלק ב (סימן ד) דף יב ע"ג (ד"ה ומה גם)
כא ע"ב עשות ספרים הרבה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ס"ה ע"א (דף ר"ל ע"ב ד"ה וזהו (השני))
כא ע"ב רבונו של עולם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהם גזל ועריותפרשת דרכים (תשסה) עמ' קכג
כא ע"ב שחורות כעורברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כה עמ' 8
כא שחורות כעורב סדרי תורה במי אתה מוציאן ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף קלז ע"א
כא. ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים - בדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 692
כא. בהגהות רא"ם הורוביץתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מז(קנט) {אמורא צריך לפרש דבריו}
כא. העובר על דברי סופרים חייב מיתהדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 169, פ"ג הערה 2038
כא. התורה הוא ג' אלפים ומאתים בעולםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צח(שכג) {ד' חיתין של מאות}
כא. התורה הוא שלשת אלפים ומאתים בעולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שז (נה) {ענין ל"ב נתיבות החכמה}
כא. וכתוב אליה קינים - פורענות קשהשיחות לספר שמות עמ' לה-לו
כא. זרת, מדת חצי אמה, ו' טפחיםתשבי (תשסה) עמ' צח שורש זרת
כא. מגילה שראה הנביא כתובה פנים ואחורמאור ושמש (תשסט) עמ' תשמט
כא. נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1645
כא. תוס' ד"ה אחדפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שמא
כא: אוזנים לתורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תכט
כא: אין התורה מתקיימת אלא במי שמשכים ומעריב עליה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסב
כא: אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזללב הארי עמ' תנ
כא: אמרה ב"י הרבה גזרות גזרת עלישארית יעקב (אלגזי) דף סב ע"א
כא: אמרה כנס"י הרבה גזרות גזרת עלישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קצד
כא: אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, הרבה גזירות גזרתי על עצמי וכו' וקיימתיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 295, פ"ג הערה 388
כא: בכל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכותאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצז
כא: במי אתה מוצא דברי תורה במי שמשכים ומעריב עליהם לביהמ"דעזר מיהודה (תשנט) עמ' נט
כא: במי אתה מוצא סדרי התורה במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 736
כא: בני כרכים נכשלים בגזל ובעריותמרפא לנפש בראשית עמ' שיא
כא: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצתה בת קולרנת יעקב עמ' פא
כא: הדודאים נתנו ריח וישב אברהם - שמו יצחק דף קא ע"ב
כא: הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1191
כא: הדודאים נתנו ריחפעולת צדיק (בריש) דרוש א
כא: הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שפת אמת (הלוי) משלי פרק י פסוק טו
כא: הזהרו בדברי סופרים וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' רצט
כא: העובר על דבריהם חייב מיתהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1337-1336
כא: ויותר מהמה בני הזהר הזהר מד"ס יותר מד"ת ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף קפח ע"ב
כא: ויותר שהיה קהלת חכם וכו' ואיזן וחקר וכו' ואיזן שעשה אזנים לתורה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתצד
כא: ולבד שהיה קהלת חכם עוד למד דעת אזן וחקר ותקןבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ו דף יט
כא: חביבין דברי סופרים מדברי תורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 26-27
כא: יש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות וכו' במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' שנז
כא: כחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות עח
כא: כל המלעיג על דברי חכמים וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכד
כא: לא הותר לכתוב תורה שבעל פה מפני שאין לה קץ וסוףדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 887
כא: מה מעשיו בזקנותו כך בילדותו לא כ"שהישר והטוב (תשסג) עמ' תלא
כא: מכל אות שבתורה אפשר לדרוש תילי תילין של הלכותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' שכ
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסוריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנה - ר"מ שרבאני
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בכית האסורין וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסד
כא: נצא השדה ואראך תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה מתוך הדחקאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רמד
כא: קווצותיו תלתלים אע"פ שנראות שחורות ערבים עלי אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מכ"ג
כא: רש"י - ד"ה ויותר מהמה דברות חיים (תשעה) עמ' עה
כא: רש"י ד"ה ויותר מהמה וכו' דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מב-מג
כא: שמא תאמר אם יש בהם ממש למה לא נכתבו, ותוס' - מ"מ לא נכתבו וגם בהנ"מ לא נכתבו חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף סו ע"ג
כב אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו אכזרי כעורבגבורת יצחק שבועות עמ' קכט
כב היום לעשותם ולא למחרטירת כסף דף רעו/רעז ע"ג
כב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רעח
כב כשברא כשברא הקב"ה לאדם אנדרוגינוס בראומגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
כב לא יאמר לשונאו וכו' לשונאו הוא דלא יאחר אבל יאחר לצדיקים גמוריםמקור ברוך (פייתוס) דף צח ע"ב
כב מי שלימו קרמי באגמאהמדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר א
כב ע"א א"ל מי שלימו קורמי באגמאראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יב
כב ע"א א"ר אילא לשונאיו הוא דלא יאחר וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 102
כב ע"א אריכות אפים לרעהדברי שאול במדבר עמ' קד
כב ע"א ארך אפים לצדיקים ולרשעים בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קד
כב ע"א דאריב"ל היום לעשותם למחר לקבל שכרםאמרי טל מאמר קנד
כב ע"א היום לעשותם - למחר לקבל שכרםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רכג הערה 43
כב ע"א היום לעשותם ולא למחר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' שכט
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרם נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רנב
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשם דרך בראשית ח"א עמ' קנח
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשם דרך ויקרא עמ' שכב
כב ע"א היום לעשותם כו', ועיון יעקבפנינים על התורה ומועדים עמ' לא, קנד, קעא
כב ע"א היום לעשותם למחר לקבל שכרם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלט
כב ע"א היום לעשותם למחר לקבל שכרםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא
כב ע"א ומשלם לשונאיו אל פניו וכו' כביכול כאדם שנושא משאוי על פניו ומבקש להשליכו דעת קדושים (תשנ) עמ' יז
כב ע"א כאדם שנושא משוי על פניודברי שאול דברים עמ' נח
כב ע"א למחר לקבל שכרםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת סו עמ' 8
כב ע"א לעולם יעשה אדם את עצמו כעורב על אשתו ובניולפרקים (תשסב) עמ' נח
כב ע"א לשונאיו הוא דלא יאחרדברי שאול דברים עמ' נט
כב ע"א משמע דהוא לרעהדברי שאול ויקרא עמ' י
כב ע"א תוס' - ארך אפים לרשעים שמאחר פורענותםסוכת דוד (שירירו) דף קיז ע"ד
כב ע"א תוס' ד"ה ארך אפיםדברי שאול שמות עמ' שמח
כב. איכא קורמי באגמאשם אליעזר דף לד ע"ב
כב. אין התורה מתקיימת אלא במי שנעשה אכזרי על בניו כעורבלב שלום בראשית עמ' קא, קב
כב. אין התורה מתקיימת אלא במי שעושה עצמו אכזרי על בניו כעורב הזהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1168
כב. אמר רב אדא בר מתנא מי שלימו קורמי מאגמאמרפא לנפש בראשית עמ' רמב
כב. במי אתה מוצא דברי תורה במי שמשים עצמו אכזרי על בניועזר מיהודה (תשנט) עמ' קכ
כב. היום לעשותם ולא מחרשארית יעקב (אלגזי) דף קטו ע"ב
כב. היום לעשותם ולמחר ליטול שכרירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"ב
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרמאור ושמש (תשסט) עמ' תשנ, תשנב
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם ארצות השלום (תשנה) עמ' פו
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםהישר והטוב (תשסג) עמ' ו
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםשבילי פנחס (תשעח) עמ' שה
כב. היום לעשותם ומחר לעולם הבא לקבל שכרם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רלו
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שטז
כב. היום לעשותם למחר לקבל שכרםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 223, פ"ב הערה 106, 144, 231, 1717, פ"ד הערה 1498, 831, 1545, 1598, פ"ה הערה 2319, פ"ו הערה 1697
כב. היום לעשותם למחר לקבל שכרםשם אליעזר דף א ע"א, ל ע"א, לו ע"ד, קטו ע"ד, קיח ע"ד
כב. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרםשיחות לספר בראשית עמ' צד
כב. היום לעשותםשארית יעקב (אלגזי) דף קיט ע"ב
כב. היום לעשותםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שצ
כב. היום לעשותן ולמחר לקבל שכרן אם לבינה (פאפא) עמ' קל
כב. היום לעשותן ומחר לקבל שכרן דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קפח
כב. ינוקי מאי אעביד לתו אמר לה איכא קרומי באגמאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רא
כב. כביכול ברוך הואשבילי פנחס (תשעט) עמ' תה
כב. מ"ד שחורות כעורב, רבא אמר במי שנעשה אכזרי על בניו כעורבמטר השמים - עמודי העולם עמ' קיג
כב. מי שלימו קורמי באגמא תורת המצרף עמ' רח
כב. שכר מצוה בהאי עלמא ליכא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' סז
כב. שעושה עצמו אכזרי כעורבפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' רסא
כב: יהושע היה מתקין דרכים לישראל זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכח
כב: מי שלימי קורמי באגמאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות נד
כב: תוס' המקבל פני רבו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רנב
כג ע"א ת"ח שמשחירים עליהם כעורביערי עם דבשי ח"ב עמ' נז
כג ע"ב מובילנא ליה מנא לבי מסותאמנחת קנאות עמ' מה
כג. במשנה, סמוכה לעירתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכד(כ) {כמה שיעורו}
כד כל רחבה שהיה יותר מסאתיםטירת כסף דף רלז ע"ד
כד. פתח פומך וקרי וכו' דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קעה
כד: לשנות לתלמידו וכו' שימה בפיהםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' קמה
כד: ממתא לרחבא דברות חיים (תשעה) עמ' עח
כד: ממתא לרחבא וכו' דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מד
כד: שביל של כרמיםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות פו
כו ישעיהו יצא העיר כתיב העיר וקרינן חצרטירת כסף דף רלז ע"ג
כו ע"א מכאן לתלמיד חכם שחלה וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן מב) דף מ"ג ע"א (ד"ה והראיה)
כו ע"ב מומר פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר לתיאבון מומר להכעיס מין הויגבורת יצחק ימים נוראים עמ' של
כו ע"ב נודר מן המזון מותר במיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות נא
כו. הזהר מדברי סופריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעז
כו. ולהיטב לא ידעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
כו: בהמה נקרא גדולי קרקע לענין מעשר אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קפו
כו: בכל מערבין חוץ ממים ומלחמרפא לנפש בראשית עמ' קל
כו: בכל מערבין חוץ ממים ומלחפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' שטז
כו: לחמשה ששרוין בחצר אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנג (תרכט) {מספר חמשה הוא מספר הרגיל בעירובין}
כז בקר צאן ודגים חשיבי גידולי קרקעדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1859
כז ע"א אין למדים מן הכללותמנחת קנאות עמ' רלד
כז ע"ב אמר רבי יוחנן מאן דמתרגם לי וכו'לב חיים (פלאג'י) חלק א (השמטות לספר בית אבות לרבינו המאירי) דף קמ"ו ע"ד (ד"ה עוד ראיתיך)
כז. אין למדין מן הכללותמרפא לנפש בראשית עמ' שט
כז: מובילנא מגא אבתריה לבי מפותאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרלד
כז: רש"י - בהמה נקרא גדולי קרקע, כיון דנזונין וגדלין מן הקרקע אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קפו
כח ע"א תוס' ד"ה לפרוךמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
כח ע"ב והאי מאוירא קא מרבינפש החיים (תשעז) עמ' עד
כח. עופות שנבראו מן הרקקברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 30, 74
כח. ריטב"א ד"ה והאמר, אם רמישה הוי נמי בדבר הרוחש על הארץ כנחשתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד(קיב)
כח: הישן בשמיני ילקהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תקנא
כט ע"א בבור קדוש ואעפ"ב מצוה להקדישועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 262
כט: ותבא עליו ברכהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1903
ל ע"א בש"א אין מערבין לנזיר ביין וכו' כתנות אור (תשעג) פ' אמור אות ד
ל ע"ב ובס' דרוש וחדושמנחה חדשה (חן טוב) פ' בשלח
ל. רש"י ד"ה סיני, היינו רב יוסףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד (תקכז) {טעם דנקט הגמרא כאן שהוא סיני}
ל. תוס' ד"ה אלא סומכוסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכה
לא ע"א אין מערבין אלא לדבר מצוהיערי עם דבשי ח"א עמ' מז
לא ע"ב מתנה אדם על עירובומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 118
לא. מגו דמפקיר נכסיו והוי עניפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תקפד, תשסג
לא. מערבין בבית הקברותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפא
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנו נפש יוסף (תשעד) עמ' קיא
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרמו
לא. מצוות לאו ליהנות נתנומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' סט, פא
לא. מצות לאו ליהנות ניתנו אם לבינה (פאפא) עמ' קט
לא. מצות לאו ליהנות ניתנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 81
לא: אין מערבין בטבל דרבנןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שעט, ח"ג עמ' תקיח
לא: חזקה שליח עושה שליחותותורת אברהם עמ' רלא
לא: מערבין אפילו לדבר הרשותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עח
לא: תוס' ד"ה ונתן, התם חשיב תלוש טפי כיון דאי לא קדיש עומד לתלישהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצב (שצט) {התוס' בב"מ סובר דכשהסברות מתהפכות יש לתפוס צד האיסור}
לב ניחא ליה לחברשארית יעקב (אלגזי) דף ו ראש ע"ד
לב ניחא ליה לחברשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כ
לב ע"א וא"ל רבי מוטב שיחשדו חברים כו'כסא שלמה (חכים) דף קמט ע"ד
לב ע"א רש"י ד"ה ואוכלת בקדשיםשעת הכושר דף כו ע"ג
לב ע"ב במאי קא מפלגי ר' סבר ניחא ליה לחבר כו'כסא שלמה (חכים) דף קמט ע"ד
לב ע"ב ונראין דברי מדברי אבאכסא שלמה (חכים) דף קנ ע"ב
לב ע"ב ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אמור עמ' קמא
לב ע"ב נתנו באילן למעלה מעשרה טפחיםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 319
לב ע"ב ריטב"א ד"ה אבלאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לב עמ' 153
לב תוס'כרם יהושע (ולרשטיין) דף טז ע"ב
לב. נתנו באילןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לב: לא גזרו על השבות בין השמשותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו
לב: ניח"ל לחבר ליעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה איסורא רבאמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות יט
לב: ניחא ליה לחברמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
לב: עמוק מאה אמה, השוואות במנין מאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסג
לג. התם הדרן מחיצתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לג. שבות דשבתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 218
לג. תוס' אי בעיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לג. תוס' ד"ה והאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
לד. בתנו בראש הקנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
לד: ניחא לי' לחבר דלעביד הוא איסורא קלילאמרפא לנפש בראשית עמ' נ
לה ע"א הרי זה חמר גמל וכו'כל החיים דף י ע"ג (מערכת מ' אות נד)
לה ע"א הרי זה חמר גמלשרי המאה ח"ה עמ' 261
לה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
לה. רש"י ד"ה ומתנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנד
לה. רש"י ד"ה טמאים, הטומאה צריך שיגע בגופו ממש לא במלבושותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שי {ולא אמרינן דהבגד בטל וחשיב גוף האדם}
לה: כל הטומאות כשעת מציאתם דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' יב
לה: כל הטומאות כשעת מציאתן דברות חיים (תשעה) עמ' טו
לו מתנה אדם על עירובו דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
לו מתנה אדם על עירובו וכו' אם בא חכם למזרח וכו' מדתני איו וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף מא ע"ד
לו ע"א ככר זו היום חול ולמחר קודש וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ב
לו ע"ב אי אתם מודים וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
לו. היום קודש ולמחר חול מספיקא לא פקעה ליה קדושה מיניהייטב פנים ח"ב דף קצז
לו. לכי תיכול עלה כורא דמילחא אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
לו. לכי תיכול עלה כורא דמילחאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' קלה, ח"ג עמ' סב
לו. לכי תיכול עלי' כורא דמלחא תורת המצרף עמ' כו
לו. רבא אמר התם תרי חזקה לקולא והכא חדא חזקה לקולאשם אליעזר דף פה ע"ב
לו. רש"י ד"ה התם תרי חזקות נינהו וכו'שם אליעזר דף פה ע"א וע"ד
לו: מתנה אדם על עירובו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצט
לז ע"ב איכוך כו'בריכות מים דף לו ע"ד
לז ע"ב מעשר ב' שיש בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף מב ע"א
לז ע"ב עירובי תחומין דרבנן וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעח
לז ע"ב עירובי תחומין דרבנן וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעח
לז. בדאורייתא אין ברירה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' צט, קצה
לז. תוס' ד"ה ואמאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנז
לז: ראשית בכורי אדמתך תביא בית ד' אלקיך, ראשית ששיריה נכריןהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לב
לח ע"ב עירב ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
לח ע"ב תוס' ד"ה "ואין"בעקבי יעקב עמ' קס
לח ע"ב תוס' ד"ה ואין יו"טרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ה
לח ע"ב תוס', דישנם מדרשים חלוקים אם ירד המן ביו"טרנת יצחק תפלה לשבת עמ' פח
לח ע"ב תוס', מדרשים חלוקים אם ירד המן ביו"טגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כג
לח: לא יטייל אדם לסוף שדהו בשבת לידע מה היא צריכה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעה
לט ע"א התם מוכחא מלתא ורש"יצפיחת בדבש סי' כג דף נג ע"א
לט. אי צורבא מרבנן הוא אמרינן שמעתיה משבתיה דברי נפתלי ח"ג עמ' יג
לט. אי צורבא מרבנן הוא אמרינן שמעתיה משכתיהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1584
לט. וכן ביצה שנולדה בראשון תאכל בשניייטב פנים ח"ב קצו
לט. לא יטייל אדם על פתח מדינה, ורש"י ד"ה מוכחא ארשות החיים עמ' תצט
לט. עובר לפני התיבהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תתה
לט: בשני ימים טובים של ר"ה בגולהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלט
לט: רש"י ד"ה וכן היה ר"י אוסרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלט
מ ע"א אם ראשונים כמלאכיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפז
מ ע"א מהו להזכיר של ראש חדש במוספין וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 124
מ ע"ב לשבעת ימי החג ושמונה היינו יום השמינידברי שאול במדבר עמ' רנז, דברים עמ' שיא
מ ע"ב ר' אליעזר אומר ז' אלו שבעה ימי בראשיתמאור עינים (תשנח) עמ' רמה
מ ע"ב ר' אליעזר אומר ז' אלו שבעה ימי בראשיתמאור עינים (תשעט) עמ' תיד
מ ע"ב שבת שחל להיות בר"ח או בחוש"מ במוספין מתחיל בשל שבת כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נט
מ ע"ב שמונה אלו שמונה ימי מילהעולם אחד פרק צה
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא אתי למסרךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כב
מ ע"ב תן חלק לז' אלו ז' ימי בראשי'בן פדהצור דף עג ע"ג
מ ע"ב תן חלק לשבעה אלו שבעה ימי בראשית מהר"ם שיק ויקרא עמ' מט
מ. ויהי בימי אמרפל. רב ושמואל חד אמר נמרוד שמו. וחד אמר אמרפל שמושיח דוד (תשסח) עמ' ז
מ. ר"ה שחל להיות בשבתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קיג
מ. ריתבי בתעניתא בערב שבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תמז
מ. תוס' ד"ה זכרוןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יא
מ: בר בי רב דיתיב בתעניתא בע"ש אור גדליהו ויקרא-דברים דף קצה ע"א
מ: וביום השמיני ימול זש"ה תן חלק לשבעה וכו'פתח עינים (ויינברגר) עמ' קנז
מ: זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן ארשות החיים עמ' מא
מ: מהו לומר זמן בר"ה וביוה"כמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מה
מ: תן חלק לשבעה וגם לרבות עצרת ויוה"ככרם יהושע (ולרשטיין) דף יא ע"ג
מ: תן חלק לשבעה וגם לשמונה שבעה אלו שבעת ימי בראשית וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף ק ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכא ע"ד; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) י"א דף קכח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יח ע"א
מא ג' אין רואין פני שכינהמקור ברוך (פייתוס) דף רלו ע"א
מא מ"ד רוכבי אתונות צחורות וגו' יושבי על מדין שוושבים ודנים דבר אמת לאמתומקור ברוך (פייתוס) דף קכג-קכד
מא ע"ב ג' אין רואים פני גהינם דקדוקי עניות וחולי מעיים והרשותתורת משה (אלמושנינו) עמ' רה
מא ע"ב ג' אין רואין פני גיהנםעולם ברור פרק כח
מא ע"ב דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תעט
מא ע"ב זימנין כתובתה מרובהשרי המאה ח"א עמ' 250
מא ע"ב מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספיגתםיחי המלך עמ' מו
מא ע"ב עניות מעביר על דעת קונו תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' נב
מא ע"ב עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תצד
מא ע"ב ריש מי שהוציאוהו וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ג
מא. בתר רישא גופא אזילדרך חיים (תשע) פ"א הערה 865, פ"ד הערה 1487, פ"ה הערה 1839
מא. בתר רישא גופא גריר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיג
מא. גופא בתר רישא גרירתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מד {כיון שראשו מארץ ישראל נחשב כולו כן}
מא. דבתר רישא גופא אזיללילה כיום יאיר (באום) עמ' 333
מא. חל להיות תשעה באב בערב שבת וכו' פ"א היינו יושבין לפני ר"ע ות"ב שחל להיות בערב שבת היה וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' סה
מא. יום טוב של דבריהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמג
מא. כדי שלא יכנס לשבתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלא
מא. כולא גופא בתר רישא אזילתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ס (ד) {מחשבת ישראל אין לה עירוב בין מחשבת העכו"ם דהא עכו"ם אין להם מחשבה, וכוליה גופא בתר רישא אזל}
מא. כולא גופא בתר רישא אזילתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ס (ד, ה) {דבהראש שורה הדעת ונפש המשכלת, וע"כ לא שייך בבהמה}
מא. מפני שיום טוב שלנו היהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלג {אם זמן הקרבת הקרבן חשיב מועד}
מא: אף אשה רעהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' פו
מא: ג' דברים מעבירין אדם על דעת קונו רוח רעה, ע"ז, עניות זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכב, רצד, רצח, שכז, שלח
מא: ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עכו"ם ורוח רעה ודקדוקי עניות מאי נפ"מ למיבעי רחמימרפא לנפש בראשית עמ' לג, קצד, רד, רסה, רצח, שב, תלא
מא: ג"ד מעבירין את האדם על דעתו וכו' עכו"ם ורוח רעה ודקדוקי עניותייטב פנים ח"א דף נח
מא: דקדוקי עניות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפ
מא: דקדוקי עניות מעבירין אותו על דעתו וע"ד קונו אש דת (תשמח) עמ' קצג
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם מדעת קונושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תצב
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 801
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונוצדקת יוסף עמ' רכ
מא: העוני מעביר האדם על דעת קונו אם לבינה (פאפא) עמ' קעג
מא: מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנם נפש יוסף (תשעד) עמ' של
מא: עניות מעביר את האדם על דעת קונו תורת המצרף עמ' פח
מא: עניות מעביר את האדם על דעת קונומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רכ
מא: עניות מעביר על דעת קונוהישר והטוב (תשסג) עמ' שלט, תעט
מא: עניות מעברת ע"ד קונו ואינו רואה פני גיהנם אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
מא: שלשה אין רואין גיהנם וכו' דקדוקי עניות שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק יג
מא: שלשה אין רואין פני גיהנם וכו' דיקדוקי עניות שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ח
מא: שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו ודקדוקי עניותצדקת יוסף עמ' רפד
מג אין אליהו בא לא וכו'מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקיז
מג האו' הריני נזיר ביום שבן דוד באמעינות האמונה (תשסב) עמ' תל
מג משכתיה שמעתיה ונפק חוץ לתחוםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1584
מג ע"א אין תחומין למעלה מעשרהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כג
מג ע"א בעי רב תנניא יש תחומין למעלה מי' או אין תחומין למעלה מי'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפ
מג ע"א האומר הריני נזיר ביום שבן דוד באימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' ה, יא-יב, כ, כד, פב, פה
מג ע"א הני שב שמעתתא דאתמרן בצפרא דשבתאמנחת קנאות עמ' כו
מג ע"א הריני נזיר ביום שב"ד בא בו מותר לשתות יין בשבתות דעת קדושים (תשנ) עמ' כה
מג ע"א כיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' י, קעב
מג ע"א מעשה ביוסף שיראמנחת קנאות עמ' כא
מג ע"א תחומין למעלה מעשרהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עב
מג ע"ב אין אלי' בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח, ורש"י - שמניחין צרכי שבת והולכין להקביל פניומגולה לגאולה עמ' 134
מג ע"ב אלא אמרינן לבי"ד הגדול אתאעשות משפט עמ' מ' ד"ה והנה, עמ' מז ד"ה והנה, עמ' נא ד"ה עוד, עמ' קמח ד"ה וכדי, עמ' קמט, עמ' קנא, קנב, עמ' קנו ד"ה וכעין, עמ' רמג ד"ה ובזה
מג ע"ב אליהו יבוא לבי"ד הגדול קודם ביאת משיחימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פה, פט, קעב
מג ע"ב האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו אם בחול נדר הרי זה אסור לעולםמגולה לגאולה עמ' 133
מג ע"ב הכל עבדים הם לישראליחי המלך עמ' א, מג
מג ע"ב הרוצה לידע כמה גובהו של דקל מודד קומתו וצלו וצל קומתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנד
מג ע"ב נחמיא בריה דר"חצפיחת בדבש סי' כג דף נג ע"א
מג ע"ב נחמיה וכו' משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריג
מג ע"ב שפופרת היה לו לר"גמנחת קנאות עמ' נו
מג. הריני נזיר ביום שבן דוד בא, מותר לשתות יין בשבתות וימים טוביםייטב פנים ח"ב דף ע, רכו
מג. יש תחומין למעלה מעשרהלב הארי עמ' רצב
מג: הרוצה לידע במה גובהו של דקלמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות קג
מג: ולכן אליהו הנביא בא מקודם הגאולה דברת שלמה (תשעא) עמ' שלז
מג: יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ארשות החיים עמ' תעא
מג: נחמיה בריה דר"ח משכתיה שמעתיה דברי נפתלי ח"ג עמ' יג
מד ע"ב נמצא ביד אהרן ארבעהדברי שאול שמות עמ' רכ
מד. נפל דופנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצז
מה ע"א גוים שצרו על עירות ישראל אין יוצאין עליהם בכלי זינםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שה
מה ע"א כרי שלא להכשילן לעתיד לבאמנחת קנאות עמ' רלז
מה ע"ב ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
מה. ובעיר הסמוכה לספרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמ
מה. וישאל דוד בה'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' מו
מה. יכולני לפטור את כל העולם מן הדין וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מה
מה. נכנס יין יצא סוד כשלג ילבינו - מאמר ימי אלול ועשי"ת
מה. קעילה עיר הסמוכה לספר היתה והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש ורש"י ותוס' אש דת (תשמח) עמ' קעד
מה. רש"י ד"ה הרי שמואלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפ
מו ע"א תוס' ד"ה דאמר שמואל וכו'לשון ערומים דף סג/עג ע"א
מו ע"ב איבעיא להו רבי מאיר ורבי שמעון מאי תיקו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רט
מו ע"ב ר"מ ור"י הלכה כר"י וכו'מנחת קנאות עמ' רכו
מו ע"ב רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תמא
מו צ"ל מכדי עירובין דרבנןדי השב דף לג ע"ב
מו: הלכה כר"ע מחברוצדקת יוסף עמ' קמה
מו: לא נקבע הלכה כרבי מאיר נגד רבי יהודה ורבי יוסי, ואפשר גם רבי שמעוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קב (שס) {לירושלמי גם ר' שמעון, והטעם}
מו: רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמד (תצא)
מו: רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודהשבילי פנחס (תשעז) עמ' תנז
מו: רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודהשבילי פנחס (תשעט) עמ' סח
ב ע"א מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעטעטרת יהושע דברים עמ' רמג
ב ע"א מקדש איקרי משכן וכו' ותוס' ד"ה אשכחן ונ"מ שאינה דוחה שבת ובמהר"םמשען המים דף כז ע"א, לג ע"ג, לז ע"ב
ב ע"א מקדש דאיקרי משכן ומשכן דאיקרי מקדשמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צו
ב ע"א סוכה דארייתא תני פסולה מבוי דרבנן תני תקנתאעטרת יהושע דברים עמ' רמג
ב: מקדש אקדי משכן ומשק אקרי מקדששיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קעז
ג. קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' צה
ד ע"ב כל שיעוריה כזיתיםבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק כז
ד. שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיניתורה ודעת תשסח עמ' שד
ד: רוב שיעורה בזיתיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שצו, תד
ו ע"א רב בקעה מצא וגדר בה גדרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ריח
ו ע"א רב בקעה מצא וגדר בה גדרמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיב
ט ע"א מצא מין את מינומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לה
ט. יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קכד
טו. למה הליכת שבת אלפייםשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף י ע"ב = (תרסט) ח"א דף טו-טז
י ע"א ותורתו מתי נעשיתנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תרד
יג אלו ואלו דא"חאור יקר (רמ"ק) חלק יז עמ' סז
יג אתא לקמיה דרבי עקיבא ומדלא מצי למיקם אליביה אתא לקמיה דרבי ישמעאל וגמר גמרא והדר אתא לקמיה דרבי עקיבא וסבר סבראתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תלח
יג ע"א בני הוה זהיר במלאכתךמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קנד, קנו, קסז, קעד
יג ע"א בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת - נמצאת מחריב את כל העולם כולובצור ירום ח"ג עמ' רצ
יג ע"ב בית הלל זכו וכו' מפני שנוחים ועלובים היומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' טו
יג ע"ב במשך שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל - אלו מכשירים ואלו פוסלים וכו'בצור ירום ח"ט עמ' פד
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתובצור ירום ח"ג עמ' רע
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו וכו'בצור ירום ח"ו עמ' כא
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראי דחזינא לר' מאירמאור ושמש (תשנב) עמ' קכג
יג ע"ב טוב לו לאדם שלא נברא וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' ב
יג ע"ב כל המשפיל א"ע הקב"ה מגביהומאור ושמש (תשנב) עמ' תלט
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן - מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהןבצור ירום ח"ב עמ' עח
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' לב, מ, מה
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיואפסי ארץ (תשנט) עמ' תקצב, תריב
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' מ
יג ע"ב נח לאדם שלא נברא, תוס'דברי חנינא - הספדים עמ' פא
יג ע"ב נח לו לאדם שלא נברא משנבראנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קנט
יג ע"ב נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנבראבית אברהם (שטיינר) עמ' ו
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברי שלום (הלברשטם) עמ' לג
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קה, קלז
יג ע"ב נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראעטרת יהושע דברים עמ' קה
יג ע"ב עכשיו משנברא יפשפש במעשיו - ימשמש במעשיומאור ושמש (תשנב) עמ' קט
יג ע"ב שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת קול ואמרה וכו'בצור ירום ח"ג עמ' עא
יג ע"ב שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הללבצור ירום ח"ח עמ' ע הערה 7, עמ' קעג הערה 55
יג. תוס' ד"ה אכלפני מלך במדבר עמ' לט
יג: אלו ואלו דברי אלוקים חייםתורה ודעת תשסח עמ' ס, סח, קצח
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שלב
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"השם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נא
יג: גלוי וידוע וכו' שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיח
יג: האי דחדתא מחבריה דחזיתיה לר"מ מאחוריהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ס
יג: האי דמחדדנא וכו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"א
יג: האי דמחדדנא טפי מחבראי משום דחזיתי לר' מאיר מאחוריהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כד אות יא, סי' ל אות יט, סי' עה אות ג, סי' קיד אות א
יג: האי דמחדדנא מחבראיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' י
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנו, שיא
יג: האי דמחדדנא מחבראי, דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנט
יג: האי דמחדידנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו'שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קכה
יג: והדר אתא לקמיה דר"ע וסבר סברא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלב
יג: טוב לו שלא נברא משנבראשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ו
יג: יצתה בת קול אלו ואלו דברי אלהים חיים והלכה כב"הדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קד אות ט
יג: כל הבורח מן הכבוד - הכבוד רודף אחריומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קכב, ח"ב עמ' קסו
יג: לא ר"מ שמו אלא ר' נהוראיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמח
יג: לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנ
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' פב, שיט, ח"ג עמ' רעא-רעג
יג: נוח לו שלא נברא משנבראשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' ל
יג: נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כז אות ב, סי' לד אות ב, סי' נו אות יא, סי' עז אות ו
יג: ר"מ אין הלכה כמותובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנד
יג: ראשונים - רבי עקיבאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלב
יג: שהיה מאיר עיני חכמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמט, קסז
יג: שהיה מאיר עיני חכמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תנט
יז: למ"ד תחומין מה"ת ילפינן מקרא דאל יצאעמק החכמה עמ' קצב
יח ע"א דיו למנודה שבח זוניתדברי שלום (הלברשטם) עמ' רנ
יח ע"א מאי דיופרא אילן העושה דיו פירות בשנהדברי שלום (הלברשטם) עמ' שכז
יח ע"א מתחלה עלה במחשבה לבראו שניםאפסי ארץ (תשנט) עמ' תרפח
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול הי'דברי חנינא - הספדים עמ' ע
יח ע"ב אין אומרים אלא מקצת שבחו בפניואוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רפד
יח ע"ב ביקשה היונה שיהיה מזונותי מרורים כזית ויהיה מסורים ביד הקב"ה ולא ביד בו"דאפסי ארץ (תשנט) עמ' רנז
יח ע"ב מקצת שבחו אומרים בפניודברי חנינא - הספדים עמ' פט, קצז
יח. אחור למעשה בראשיתבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רלח
יח. דו פרצופיםאור יקר (רמ"ק) חלק יז עמ' מז
יח: אדה"ר חסיד גדול היהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמא, רעו, רסב
יח: אדה"ר עשה תשובהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קיז
יח: והעלה זירזי תאנים על בשרובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שו
יח: והעלה זירזי תאנים על בשרובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שכ
יח: יהיו מזונותי מרורין כזיתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנז
יח: כל אותן שנים הוליד רוחיןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קעג
יח: מקצת שבחו בפניומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' סט
יח: רחבה מלמעלה וקצרה מלמטהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קל
יט ע"א אברהם יושב בפתחו של גהינוםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' תפב
יט ע"א והאיכא גיהנם - גיא שעמוקה כגיהנם, שהכל יורד לה על עסקי הנםבצור ירום ח"ד עמ' רכה הערה 13
יט ע"א ז' שמות יש לגהינוםדברי חנינא - הספדים עמ' כ
יט ע"א יפה דנת יפה חייבתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצ
יט ע"א פושעי ישראל אין אור של גהינום שולטת בהןדברי חנינא - הספדים עמ' קפ
יט ע"א פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהם קל וחומר ממזבח הזהבבצור ירום ח"ח עמ' קכח הערה 12
יט ע"א פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהםבית אברהם (שטיינר) עמ' נב
יט. הא דכתיב עוברי בעמק הבכאשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קלב
יט. יורדי גיהנם מצדיקים דין הקב"ה עליהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קלט
יט. פושעי ישראל מלאים מצוותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שז
יט. רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרין ב'אברהם אנכי ח"ב דף יב ע"ד
כ. אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימוןתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רו
כא נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות וב"מאברהם אנכי ח"ב דף לה ע"א
כא ע"ב באותה שעה ששלמה המלך ע"ה תיקן את תקנת נטילת ידיים יצאה בת קול מן השמים ואמרה "בני אם חכם ליבך ישמח ליבי גם אני"בצור ירום ח"ט עמ' קז
כא ע"ב במי שמשחיר פניו עליהן כעורבמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קפו
כא ע"ב במי שמשכים ומעריב עליהם לביהמ"דמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פא
כא ע"ב בשעה שתיקן שלמה המלך ע"ה עירובין ונטילת ידים יצאה בת קול בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אניאפסי ארץ (תשנט) עמ' קצו
כא ע"ב בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזניםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רצג
כא ע"ב הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה, ודברי סופרים - כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהבצור ירום ח"ד עמ' קיד
כא ע"ב וידבר שלושת אלפים משל - מלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה שלושת אלפים משלבצור ירום ח"ג עמ' רכט הערה 19
כא ע"ב ולהג הרבה יגיעת בשר, כל ההוגה בהן טועם טעם בשרבצור ירום ח"ו עמ' ג
כא ע"ב מוטב אמות מיתת עצמי וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' פ
כא ע"ב שלמה עשה אזנים לתורה משל לפלטרין וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תשד
כא. מאי קווצותיו תלתליםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שיא
כא. מגילה עפה ארכה עשרים באמה וכו' נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהתורה ודעת תשסח עמ' מד
כא. פירש יחזקאל נמצא העולם אחד משלשת אלפים ושני מאות בתורהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מט אות ז
כא. ר"ע מוטב שאמות מיתת עצמי ולא אעבור ע"ד חבריבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש קהלת {למה דייק מיתת עצמי}
כא: ואיזן שעשה אזניים לתורהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קעח
כא: וכי תורה פעמים ניתנהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רנה
כב ע"א ארך אפים לרשעיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קמב
כב ע"א היום לעשותם - ולא למחר לעשותם, היום לעשותם - למחר לקבל שכרםבצור ירום ח"ה עמ' רלז
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםמאור ושמש (תשנב) עמ' תקנט
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםאמרי יצחק בראשית עמ' סח, רנה
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםעטרת יהושע דברים עמ' נג
כב ע"א צריך לשים עצמו אכזרי כעורב על בניואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תפא
כב ע"א ריטב"אאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קה הערה מב
כב ע"א שמשחיר פניו עליהן כעורבדברי חנינא - הספדים עמ' מח
כב ע"א תוס' ד"ה ארך אפיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' צז הערה כה
כב ע"א תוס'אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קד, קה
כב. איכא קורמי באגמאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשמה
כב. ארך אפיים לצדיקיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' פח
כב. במי אתה מוצא, במי שמשחיר פניו עליהם כעורבשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפו
כב. במי אתה מוצאן במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רז, ריח
כב. היום לעשותםנחלת אבות (הכהן) סימן י דף יב ע"ג
כב. היום לעשותםנחלת אבות (הכהן) סימן כד דף לח ע"ד
כב. היום לעשותם ולא למחר לעשותםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרמט
כב. היום לעשותם ולמחר לקבלבן אברהם (אשטרושא) דף קיג ע"ב
כב. העורב אכזרי על בניובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רמב
כב. יש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכז
כב: מי שלימו קורמי באגמאמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קצ, תקב
כו ע"א מלמד שחלה חזקיה והלך ישעיה והושיב ישיבה על פתח ביתואמרי יצחק בראשית עמ' שמח
כו ע"א ת"ח שחלה מושיבים ישיבה על פתחודברי חנינא - הספדים עמ' כו
כו ע"ב רש"י דעתו של אדם במקום מזונותיומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רנב
כח ע"א אכל פוטיתא - לוקה ארבע, נמלה - לוקה חמש, צירעה - לוקה ששבצור ירום ח"ד עמ' קכ הערה 12
לב ע"ב ניחא לחבר למיעבד איסורא זוטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רמט
לב: אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תיט
לו ע"ב אמר רב ליתא למתניתין מקמי דאיו וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קעא
מ. מהו להזכיר של ראש חודש בראש השנה, כיון דחלוקין במוספין אמרינן או דילמא זיכרון אחד עולה לכאן ולכאןתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רכה
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונודברי יונה ח"ב עמ' כ
מא: עניות מעביר על דעת קונודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פ אות ט
מא: עניות מעבירה אדם ע"ד קונושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קכו
מא: עניות מעבירה את האדם על דעת קונו חייומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קיד
מג. אין איסור תחומין ביםשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף יא ע"ב = (תרסט) ח"א דף טו
מג. אין תחומי' למעלה מעשרהשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף יא ע"ב = (תרסט) ח"א דף טו
מג. באמר הריני נזיר ביום שבן דוד בא אינו מותר לשתות כי אם בשבתותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יב אות ה
מג: אין בן דוד בא בערבי שבתות ויו"טשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קנה
מג: אליהו הנביא יבא קודם ביאת המשיח לבשר את הגאולהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקלד
מג: הנודר מן היין ביום שבן דוד בא אינו אסור בשבתות וי"טמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תסד, תקלה
מו ע"ב רבי מאיר ורבי יהודה - הלכה כרבי יהודהבצור ירום ח"ו עמ' כא הערה 23
מו: מה שאמרו הלכה כר"ע מחבירו אין הכונה למעט דשלא מחבירו אין הלכה כמותו, רק אתיא למעט שאין הלכה כר"ע מרבותיוהדרש והעיון ויקרא מאמר רב אות א
ד ע"א גפן כדי רביעית יין לנזיר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 266
ד ע"א שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיניאשל אברהם (בוטשאטש) סי' יב ס"ק א ברכת אברהם אות ח
ד: מים שכל גופו עולה בהןדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' יח
ו ע"א כיצד וכו' חנניא אומר בית שמאי אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 697
ו ע"ב בעו מיניה מרב ענן צריך לנעול וכו' כי אתא ר"נ וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 416
ו ע"ב דלתי ירושלים ננעלות בלילההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצא
ו ע"ב לעולם הלכה כב"ה והרוצה לעשות כדברי ב"ש וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 292
ו: והכסיל בחושך הולךהאיר ממזרח - אבות עמ' קסו
ו: מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה וכו' הכסיל בחשך הולךדרך השער (תשנו) עמ' נד
ז ע"א יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 493
ח ע"ב אמר רב כהנא בר תחליפא משמי' וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 168
ט ע"ב אתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ וכו' ר' חייא ור' שמעון בר רבי וכו' אלא ר' חייא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 133
י ע"ב תנן התם עור העסלא וכו' כי אתא רב דימי וכו' א"ל אביי לרב דימי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 485
יא ע"א אמר רב כהנא כי תניא ההיא וכו' פליגי בה רב רחומי ורב יוסף וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 6
יא ע"ב , משום ר' ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני ר"ע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 760, 803
יא ע"ב הכשר מבוי ב"ש אומרים לחי וקורה וב"ה אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 563
יא: ר' יהושע בן חנניה לויהאיר ממזרח - אבות עמ' צו
יב ע"א אמר רב יוסף אמר רב יהודה וכו' חצר ניתרת וכו' א"ל אביי לרב יוסף וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 506
יב ע"ב רש"י לענין ר' חייאדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תטו ד"ה במסכת
יג ע"א אמר ריב"ל כל מקום שאתה מוצא משום ר' ישמעאל אמר תלמיד וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 194, כרך ד עמ' 760, 803
יג ע"א דתניא אמר ר"מ כשהייתי אצל ר' ישמעאל וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 760
יג ע"א כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא הייתי משיל קנקנתום לתוך הדיו וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר נא
יג ע"ב א"ר אבה ו א"ר יוחנן תלמיד היה לו לר"מ וסומכום שמו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 81
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלוקים חייםבתורתו יהגה ח"א עמ' צז, שעה
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםברכת שלום מכתבים מאמר יא, לו
יג ע"ב אמר ר' אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומריםדורות הראשונים כרך ב עמ' 576, כרך ג עמ' 214, 275
יג ע"ב אמר ר' אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר וכו' שאין בדורו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 759
יג ע"ב אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 424
יג ע"ב הלכה כב"ה מפני שנוחין ועלוביןאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רט
יג ע"ב וכי מאחר שאלו ואלו דא"ח מפני מה זכו דברי ב"ה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 75 הערה לט
יג ע"ב ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 77 הערה מב
יג ע"ב טוב שלא נברא משנבראבית אולפנא ח"ב עמ' כג
יג ע"ב יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חייםחיי נפש ח"ו עמ' פב
יג ע"ב נח לו לאדם שלא נבראבאר בשדה עמ' ו
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו שלא נבראבתורתו יהגה ח"ב עמ' רמט
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה נוח לו לאדם שנברא וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רנ
יג ע"ב תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה והמשיט טעמיםברכת שלום מכתבים מאמר נא
יג ע"ב תלמיד ותיק וכו' והיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםברכת שלום חנוכה עמ' י, פג
יג שש שנים ומחצה נחלקו ב"ה וב"ש אי נוח לאדם שנברא או שלא נבראאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רצא, ח"ד עמ' קצב
יג. נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיודרושי מהר"ם בריסק עמ' רטז
יג. תוס' - בענין נוח לו לארם שלא נבראאמירה נעימה (בלוך) עמ' ה
יג: אין בדורו של ר' מאיר כמותוהאיר ממזרח - אבות עמ' קעז
יג: אמר רבי, האי דמחדרנא מחבראי דחזיתא לרבי מאיר מאחורי' וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלב
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מז, עח, קעט
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו וכו' אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וריטב"א בשם בעלי התוס' שיהא מסור לחכמי ישראל שבכל דור והכרעה כמותםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ערר, רצא, שז, שיא
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריהבינת יששכר (תשמח) עמ' קז
יג: והיו עיניך רואות את מוריךהאיר ממזרח - יהושע עמ' ד
יג: וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנז
יג: חזיתיה לר"מ מאחוריההאיר ממזרח - אבות עמ' ה
יג: יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כב"הדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רלג
יג: כל הבורח מן הגדולהאשר חנן עמ' קנח
יג: כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רסה
יג: כל הרודף אחר הכבוד וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תטו
יג: כל הרודף אחר השררה שררה בורחת ממנודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ש
יג: לא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו של ר' מאירבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רפא
יג: ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקב
יג: מאיר עיני חכמים בהלכההאיר ממזרח - אבות עמ' מח
יג: מי שמשפיל עצמו הקב"ה מגביהובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שנ
יג: מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שהיו ענויםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' פו
יג: נוח לו לאדם וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קא, קלא, קצא
יג: נוח לו לאדם שלא נברא וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' ה, מז, פו
יג: נמנו וגמרו נח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ל, מא
יג: ר' מאיר - לא יכלו חבריו לעמוד על סוף רעתואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קי, ח"ב עמ' ריח
יג: ר' מאיר - ר' נהוראי שמו - מאיר ומנהיר עיני חכמים בהלכהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קי
יג: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הללבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמו
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"האשר אחון עמ' קסז
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמיםדרושי מהר"ם בריסק עמ' ו
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שסו
יג: לא ר"מ שמו אלא רבי נהוראיאשר חנן עמ' קצה
טו ע"ב שיירא שחנתה בבקעה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 243
טו: לעולם אין זה כריתותדרך השער (תשנו) עמ' ד, ה
טו: תו"י ד"ה על, כיון דבשעת גירושין אינו יודע שימות אביה קודםדרך השער (תשנו) עמ' ה
טו: תוד"ה על, דבית אביה קרויים כל יוצאי חלציודרך השער (תשנו) עמ' ה
טו: תוס' ד"ה בכתיבה אין קטיגור נעשה סניגורהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנד
טז ע"ב אויר שלמעלה מי' טפחים מבטל מחיצהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' טז ס"ק ג ברכת אברהם אות מח
טז ע"ב מקיפים שלשה חבלים וכו' מקיפין בקנים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 243
טז: דברים שאמרתי לכם טעות הםהאיר ממזרח - אבות עמ' ריב
יז ע"א ארבעה דברים פטרו במחנהבאר בשדה עמ' שסז
יז ע"ב דתני ר' חייא לוקין על עירובי תחומין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 510
יז ע"ב ותוס' אל יצא איש ממקומו - איסור הוצאהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכ
יז ע"ב מלח סרומית מסמא את העניםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות טו
יז: אל יוציא - אל יצא - ואין לוקין עליואמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קו
יח ע"א דבר אחר ויבן ה' אלקים אמר רב חסדא ואמרי לה במתניתא תנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 139
יח ע"ב אדה"ר הוליד רוחין ושדין וליליןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קסה
יח ע"ב אומרים מקצת שבחו בפניו וכולו שלא בפניואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' לח
יח ע"ב אפילו בר בי רב נמי לא קראבתורתו יהגה ח"א עמ' ל
יח ע"ב הנותן זמירות בלילהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קב
יח ע"ב יהיו מזונותי מרורין כזית בידיךפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' 43, קי, קיא
יח ע"ב כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילהבתורתו יהגה ח"א עמ' רס, רסח, תקכח
יח ע"ב כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו חרבאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קל
יח ע"ב מוטב יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודםברכת שלום מכתבים מאמר כא
יח ע"ב נותן זמירות בלילהבתורתו יהגה ח"א עמ' תפה
יח. המזיקין שנבראו באותן ק"ל שנים שפירש מן האשהבינת יששכר (תשמח) עמ' שצט
יח: אמרה היונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידךדרושי מהר"ם בריסק עמ' יג
יח: אמרה יונה לפני הקב"ה רבונו של עולם יהין מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריז
יח: ד"ת - נתן זמרות בלילה - ומהרש"אאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רעז
יח: יהיו מזונותי מרים כזית ובידו של הקב"ה, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודםברכת שלום "שמעתי" מאמר קעד
יח: כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרבדרושי מהר"ם בריסק עמ' קנז
יח: כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרבדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמה
יח: רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ביד בשר ודםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תנח, תקכח
יח: שיהיו מזונותי מרורין כזית וביד הקב"הבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלח
יט ע"א אאע"ה יושב בפתחו של גיהנם ומסיק להו לפושעי ישראל וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפג
יט ע"א אאע"ה יושב על פתח גיהנם ומסיק וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תי
יט ע"א אברהם עומד על פתחו של גהנם ואינו מניח לבן ישראל ליכנסאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קסב
יט ע"א אור לו בציוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנב
יט ע"א אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרמוןברכת שלום "שמעתי" מאמר ריז
יט ע"א גיהנם נקרא 'תפתה' כי כל המתפתה ליצרו נופל לשםאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' מג
יט ע"א גיהנם, שהכל יורדין אליה על עסקי חינם, היינו עריות ובגה"שאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' כו, מג
יט ע"א ריש לקיש וכו' אפילו ריקנים שבך וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סה
יט ע"א רש"י בד" ה בדבי רבן יוחנן בן זכאי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 116
יט ע"א רשעים אפי' בפתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפ
יט ע"א תנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ריז
יט ע"ב עמק שמעמיקין להם וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רה
יט. אברהם אבינו אינו מכיר ואינו מציל הבא על נכריתאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעב, רכו
יט. אפילו פושעי ישראל מלאים מעוות כרימוןדרושי מהר"ם בריסק עמ' נב
יט. אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נג
יט. אתי אברהם ומסיק להוהאיר ממזרח - הושענות עמ' סז
יט. ז' שמות יש לגיהנום ואלו הן שאול וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סח
יט. עוברי בעמק הבכא וכו' אלו בנ"א שעוברין על רצונו של הקב"ה שמעמיקין להם גהינם וכו' ומורידין דמעות כמעין וכו' שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים יפה דנת יפה זכית יפה חייבת וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נא, קצד, שמב
יט. פושעי ישראל מלאים מצוות כרימוןהאיר ממזרח - יהושע עמ' רצה
כא ע"א אמר רב חסדא למרי בריה דרב הונא וכו' לבי כנישתא דדניאל וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 157
כא ע"ב א"ר חסדא וכו' שחורות כעורב וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עח
כא ע"ב א"ר יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 318, כרך ב עמ' 666
כא ע"ב אם פרחה הגפן אלו בעלי מקראבתורתו יהגה ח"א עמ' תעט
כא ע"ב בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקים בתורה מתוך הדחקהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פז
כא ע"ב בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קפ
כא ע"ב בשעה שתיקן שלמה וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קי
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' מב
כא ע"ב הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת וכו' כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות ו
כא ע"ב חדשים גם ישנים מהו וכו' הללו מד"ת והללו מד"סאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות ג
כא ע"ב חמשה ואלף טעמיםבתורתו יהגה ח"א עמ' שצב
כא ע"ב כל ההוגה בה טועם טעם בשרבתורתו יהגה ח"א עמ' תקח
כא ע"ב נצא השרהבתורתו יהגה ח"א עמ' תקטז
כא ע"ב על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עח
כא ע"ב עשות ספרים הרבה אין קץ וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רסג
כא ע"ב תנו רבנן מעשה בר'ע שהיה חבוש בבית האסורין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 661
כא: אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמד
כא: בנות ישראל שמגירות פתחיהן לבעליהןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' ער
כא: הדודאים נתנו ריחהאיר ממזרח משלי עמ' קא
כא: הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רכג
כא: כל המלעיג ע"ד חכמיםאשר חנן עמ' קצא
כא: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצח
כא: על פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחי נדה לבעליהןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ערב
כא: פרחה הגפן אלו בעלי מקרא פתח הסמדר אלו בעלי משנהבינת יששכר (תשמח) עמ' פ
כא: ר"ע דרש על כל קוץ וקוץאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' פא
כב ארך אפים פרש"י ב' רצוניםאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קסב
כב ע"א היום לעשותם ולמחר ליטול שכרםבאר בשדה עמ' רנא
כב ע"א שחורות כעורבפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכה
כב ע"ב היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רי
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' עב, ח"ב עמ' פג, ח"ג עמ' סד, שמה
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קצ, קצג, קצה, קצז, רצז
כב. מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם למחר לקבל שכרםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מו, נו, שמד, שנא, ח"ב עמ' כח, לז, ריא
כב. שחורות כעורב לא נמצא תורה אלא במי שמשחיר פניו עליהבינת יששכר (תשמח) עמ' סו
כג היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' סד
כג ע"א אמר ר' אילעאי שמעתי מר' אלעזר וכו' ובקשתי לי חבר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 364
כג ע"א ועוד אמר ר' יהודה בן בבא הגינה והקרפף וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 183, כרך ד עמ' 757
כג ע"ב מנה"מ אמר ר' יהודה דאמר קרא אורן החצר וכו' ותוס' ד"ה פשטיה דקראדורות הראשונים כרך ד עמ' 475
כג. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כעורבדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקכט
כה ע"א קרפף בית שלש וכו' רבה אמר אויר קירויו וכו' ור' זירא אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
כה ע"ב כל עיר שאין בה ירקבתורתו יהגה ח"א עמ' רמג
כו ע"א ואמר רב הונא בריה דרב יהושע לרבא וכו' לכולה מחוזא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 414
כז ע"א אמר ר' יוחנן אין למדין מן הכללות וכו' אמר אביי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 92
לא ע"ב פיל וקוףפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קפו
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מח
לא. מצות לאו ליהנות ניתנודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקלה
לא: שולח עירובו ביד חש"והאיר ממזרח משלי עמ' תד
לב ע"ב יתיב ר' חייא בר אבא ור' אסי וכו' ויתיב ר"נ גבייהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 477 הערה קכב, כרך ו עמ' 117
לב ע"ב רשות היחיד עולה עד לרקיעאשל אברהם (בוטשאטש) סי' טז ס"ק ג ברכת אברהם אות מט
לב: ניחא ליה לחבר וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' סז
לג ע"ב איתביה רב בר שבא לרב פפא וכו' אמר ר' ירמי' וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 358 הערה נה
לד ע"ב ההוא פולמסא דאתא לנהרדעא אמר להו רב נחמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 450
לה ע"א נתגלגל חוץ לתחום וכו' אמר ר' יוסי אבטולמוס העיד וכידורות הראשונים כרך ג עמ' 361, כרך ד עמ' 827
לו ע"ב לא סלקא דעתך דהא שמעינן ליה לר' יהודה דלית ליה ברירה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 872
לו: תוס' ד"ה לאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שב
לח ע"ב לא יהלך אדם לסוף שדהובאר בשדה עמ' קפ
לט ע"א אומר החליצנו ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלה
לט ע"א אי צורבא מרבנן הוא אמרינן שמעתא משכתיהבתורתו יהגה ח"א עמ' סב
לט ע"ב אמר רב אשי לדידי אמר לי אמימר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 72
למרע"ה נמסרה כל התורה כולהבית אולפנא ח"ב עמ' ו
מ ע"א אמר רבה כי הוינן בי רב הונא איבעיא לן וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 155
מ ע"א הנהו בני גננא דגזו להו וכו' אמר ליה רבא בר תחליפא לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 544
מ ע"ב הני בני רב דיתבי בתעניתבתורתו יהגה ח"א עמ' רנה
מ ע"ב מהו להזכיר של ר"ח בר"הבאר בשדה עמ' ר
מא ע"א ורמינהו אין גוזרין גזירות על הציבור בר"ח בחנוכה וכו' ותוס'דורות הראשונים כרך ג עמ' 264
מא ע"א ותניא לאחר פטירתו של ר"ג נכנם ר' יהושע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 448
מא ע"ב מי שהוציאוהו וכו' מעשה שבאו מפרנדרסין וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 260, כרך ד עמ' 624, 697
מא עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונואהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קו, רכח, ער
מא. כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מ
מא. מצוה לאכול בע"ש שלא יכנס לשבת מעונהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סג
מא: הדרוקןהאיר ממזרח - אבות עמ' קצט
מא: עניות מעביר האדם על דעת קונובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' סג, ח"ג עמ' קנא, ריח, שס
מא: רוח רעה מעבירה את האדם מדעתו ומדעת קונואוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' עה
מא: שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עכו"ם ורוח רעה ודקדוקי עניות למאי נפקא מינה למיבעי רחמי עלייהובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שלא, ח"ב עמ' פו, קכח, רכב
מג : אין בן דוד בא ע"י איסור תחומיןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' לג
מג ע"א אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי הלכה כר"ג וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 83
מג ע"א והתניא חנניא בן אחי ר' יהושע אומר כל אותו היום וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 697
מג ע"א ת"ש הני שב שמעתא דאיתאמרן וכו' קמיה דרבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 595
מג ע"ב האומר הריני נזיר ביום שבן דוד באפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קלח
מג ע"ב יתיב ר"נ בר יצחק אחורי דרבא ויתיב רבא וכידורות הראשונים כרך ו עמ' 218
מג ע"ב צילו של דקלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צ
מג. רקאזיל בקפיצה ורש"יהאיר ממזרח - יהושע עמ' סח
מג: אליהו יבא לב"ד הגדולאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נג
מג: כיון דאתי משיח הכל עברים לישראלבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שנא
מה ע"א אמר ר' יוסף בר מניומי אמר ר"נ ובבל כעיר וכידורות הראשונים כרך ה עמ' 411 הערה פו
מה ע"א מי שישב בדרך וכו' אמר ר' יהודה מעשה היה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 826
מה ע"א עיר הסמוכה לספרהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רצג
מה. קעילההאיר ממזרח - יהושע עמ' רמח
מה: תוס' ד"ה ליקני שביתה (לגבי אליהו זכור לטוב), חכמת שלמהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכד
מו ע"ב הלכה כר"ע מחבירוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שסג
מו: הלכה כר"ע מחבירובית אולפנא ח"ב עמ' יג
ב ע"א רש"י ד"ה ונתתיזאת ליעקב ויקרא עמ' רלח
ג ע"ב חמש עשרה אמה היה בגובההעמק דבר שמות פ"כז פסוק יד
ג. קדירה דבי שותפיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכו
ד ע"א ארץ חטה ושעורה גפן תאנה וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' טז
ד ע"א ארץ חטה ושעורה וגר כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרזאת ליעקב במדבר עמ' צה
ד ע"א ואמר רב חנן כל הפסוק הזה לשיעורין נאמרזאת ליעקב ויקרא עמ' צג
יא. משמחי לב איקריכתבי מא"ה עמ' לג
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היוזאת ליעקב במדבר עמ' קפז
יג ע"ב נוח לאדם שלא נבראחכמת התורה ראה עמ' לח, מז
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראחכמת התורה שופטים עמ' תב
יג. הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרח
יג. רבי מאיר היה תלמיד ר"ע ור"י וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' נא
יג: אין בדור של ר"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שמ
יג: אלו ואלו דברי אלוקים חייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמב
יג: אלו ואלו דברי אלוקיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרז
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' עג, שמב, תסד-תסו, תעג
יג: גדולה מחזרת אחריוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
יג: המגביה עצמו הקב"ה משפילוולאשר אמר - תהלים עמ' תט
יג: המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוולאשר אמר - תהלים עמ' תשנג
יג: כל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריוכתבי מא"ה עמ' מד
יג: כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תמב
יג: נוח לו לאדם שלא נברא וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רמד
יג: נוח לו לאדם שלא נברא משנבראולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תנ
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אמרים נוח לו לאדם שלא נברא כו' נמנו וגמרו וכו'כתבי מא"ה עמ' נט, צ, קסח
יד: שבור ספינה אלכסנדריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכו
יז מ"מ אמרו מים אחרונים חובה מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העיניםמדרש שמעוני עמ' רלח
יז: לוקין על עירובי תחומיןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קה
יח ע"א אחור למעשה בראשיתחכמת התורה שופטים עמ' רצט
יח ע"ב דכתיב ותקם רבקה וכו'העמק דבר בראשית פ"כד פסוק סא
יח ע"ב מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותזאת ליעקב ויקרא עמ' קעט
יח ע"ב מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותזאת ליעקב במדבר עמ' רסא
יח. מקצת שבחו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' יט
יח: אדה"ר חסיד גדול היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קיד
יח: אומרים מקצת שבחו של אדם בפניולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רכז
יח: הוליד רוחין ושדיןולאשר אמר - תהלים עמ' רצט
יח: ופירש מן האשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכ
יח: מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תסד
יח: מקצת שבחו בפניו, כי אותך ראיתי צדיקולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צא
יט יצאה בת קול הלכה כבית הללמקור ברוך (הגר) עמ' שא
יט נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיומקור ברוך (הגר) עמ' לד, קיח, ר
יט ע"א עמק שמעמיקין להם גיהנםזאת ליעקב במדבר עמ' קסב
יט ע"א שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתוהעמק דבר במדבר פ"כד פסוק יד
יט. אברהם לא מניח למי שלא פגם בריתו להכנם לגיהינוםלקוטי אהבת ישראל עמ' תכו
יט. עוברי בעמק הבכא, ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנום ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו בר מישראל שבא על בת עכו"ם דמשכה ערלתו ולא מבשקר ליהמקור ברוך (הגר) עמ' סב
יט. צלמות נקרא גיהנםכתבי מא"ה עמ' ד
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהמקור ברוך (הגר) עמ' עו
יט. שלשה פתחים יש לגיהנםולאשר אמר - תהלים עמ' קמה
כא מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על העת חבריוילקט יוסף אות קנח
כא ע"ב איזן וחיקר שעשה אזנים לתורהחכמת התורה ראה עמ' קכא
כא ע"ב בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצתה בת קול וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' רלז
כא ע"ב חדשים אלו דברי סופריםחכמת התורה ראה עמ' קס
כא. בני הזהר בדברי סופרים כי כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהלקוטי אהבת ישראל עמ' לג, פו, תמ
כא. זרת הוא חצי אמהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תר
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםולאשר אמר - תהלים עמ' רסד, שפד
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקלט
כח: ואקבל בהו אגראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנט
כט. השתא צילי דעתאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלד
לא ע"א אבל לא בטבלהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"ו פסוק י
לא. מצות לאו ליהנות ניתנוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקיז
לא: בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' פא
לב. חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקןכתבי מא"ה עמ' סד
לב. רש"י ד"ה מתחת ידו - דמיירי בתרומת פיחת מדרבנן וכו' וחייש ללפני עורכתבי מא"ה עמ' סד
לט ע"א את יום ראש החדש הזה אם היום או למחרהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כג פסוק כד
לט ע"א התם מוכחא מילתאהעמק דבר בראשית פ"כד פסוק נא
מא ע"א אי אתם מודים בט"בהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כג פסוק לב
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קעז, רט, רסד, תמו
מא: כי עניות מעביר על דעת קונוכתבי מא"ה עמ' יג, ע, קסד
מא: עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונולקוטי אהבת ישראל עמ' קמד
מא: שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתוולאשר אמר - תהלים עמ' קא, קנב, רעו, שלח, תרלב, תרנו, תתסג, תתעב
מג. ביום שבן דוד באודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שט
מו: הלכה כר"ע מחבירו ולא מחבריולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' נד
ב ע"א אשכחן משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכןפני מנחם וישלח עמ' קצט
ג ע"א שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסוליןפני מנחם בלק עמ' קמב
ג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"הנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 160
ד ע"ב דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץפני מנחם כי תצא עמ' קכה, קלז
ד ע"ב מחלוקת ר"י היה גבוהאות היא לעולם ח"א דף צד ע"ד
טו ה"ז גיטך ע"מ שלא תלכי לבית אביךבתי כנסיות - בית האסופים דף טו ע"א
יא ע"א רש"י ד"ה פתחיאות היא לעולם ח"א דף עג ע"ד
יג מחלוקת ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שנבראישמח משה (גאלופוליטי) דף צא ע"א
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםפני מנחם וישלח עמ' ריז, קרח עמ' קב
יג ע"ב אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהפני מנחם ברית מילה עמ' יט
יג ע"ב הקורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריח ואריח חצי לבינה של שלשה טפחיםפני מנחם תולדות עמ' קמח, ויחי עמ' שפג
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראפני מנחם שלח עמ' צד, בר מצוה עמ' מו
יג ע"ב שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתופני מנחם וישב עמ' רלד, מקץ עמ' שלג, תזריע-מצורע עמ' קט
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנה ע"ד, שסא ע"ג
יג ע"ב תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קכא
יג תוס' ד"ה ומשמע דכל שכת' ישראל ש"דבתי כנסיות - בית האסופים דף כד ע"ג
יג: אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריהנחל עדה עמ' קמג
יג: אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי וכו'עטרת חן ח"א עמ' רלב
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו' נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא' נברא משנברא וכו' יפשפש במעשיונפש יוסף (תשפא) עמ' רסו, רסח, שכד, שסה, תרפג
יג: האי דמחדדנא מחבראינאות דשא (שניאור) שמות עמ' 87
יג: האי דמחדדנא מחבראינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' ד
יג: האי דמחדדנא משום דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה ואלו וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כ ע"א
יג: כל המגביה עצמו הקב"ה משפילופרשת דרכים (תשנב) עמ' קפד
יג: תוס' ד"ה נוחנפש יוסף (תשפא) עמ' שכד
יו ע"ב תוס' ד"ה לא ס"דמים קדושים (קריספין) דרשות דף נה ע"ד
יז ע"א ארבעה דברים פטרו במחנהפני מנחם וישלח עמ' ריג
יח אמרה יונה וכו' יהיו מזונותי מרורין כזית וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' 48
יח ע"ב אומרי' מקצת שבחו בפניו כו'בתי כנסיות - בית האסופים דף ד ע"ב
יח ע"ב ולא אחורי בית הכנסת בשעה שמתפלליןפני מנחם ואתחנן עמ' מא
יח ע"ב יד ליד לא ינקה לא ינקה מדינה של גיהנוםפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קכב
יח ע"ב יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידךפני מנחם נח עמ' נא, תצוה עמ' קסא
יח ע"ב כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידויפני מנחם בראשית עמ' ט, י, כו, חיי שרה עמ' קכג, תזריע-מצורע עמ' קכב
יח ע"ב מקצת שבחו של אדם אומרים בפניוניצוצי אהרן עמ' קלט
יח. אי נברא אדם בב' יצרין או נברא דו פרצופיןישמח משה (גאלופוליטי) דף קח ע"ב
יח. יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"הנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 25
יח: אדם הראשון ברא שדין ולילין בזמן שפירש מאשתונפש יוסף (תשפא) עמ' שכז
יח: מקצת שבחו של אדם אומרים בפניונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' עא
יח: מקצת שבחו של אדם וכו'עטרת חן ח"א עמ' רכא
יט א"א ומסיק להו וכו' בר מישראל שבא על נכריתסגולת ישראל בראשית עמ' לג
יט ע"א הא בפושעי ישראל הא בפושעי עכו"םפני מנחם וירא עמ' קא
יט ע"א ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להופני מנחם לך לך עמ' נד, נח, עג, וירא עמ' פד, קא, ויצא עמ' קס, קפה, חנוכה עמ' שג, מקץ עמ' שמה
יט ע"א ולא מבשקר ליהפני מנחם ברית מילה עמ' טו, נישואין ושבע ברכות עמ' קלט
יט ע"א שבעה שמות יש לגיהנםפני מנחם משפטים עמ' קיט
יט ע"א שהכל יורד לה על עסקי חנםפני מנחם בשלח עמ' עו
יט ע"א שלשה פתחים יש לגיהנםפני מנחם ברית מילה עמ' ט
יט ע"א תורת חיים - לכך נוהגין לאכול פשטידא בשבתפני מנחם בשלח עמ' פב
יט. לעתיד לבוא יושב אברהם על פתח של גיהינום ואינו מניח אדם מהול מישראל לירד לתוכהנפש יוסף (תשפא) עמ' נב
יט. ריקנים שבך פושעי ישראל מלאים וכו'אגדות מרדכי עמ' 16
יט. רשעים אינם חוזרים בתשובהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קט
כא ע"א מאי דכתיב והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה'פני מנחם כי תבוא עמ' קמז
כא ע"ב חדשים גם ישנים וכו' אמרה כנס"י הרבה גזירות גזרתי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף תז ע"ב
כא ע"ב מ"ד וידבר ג' אלפים משל כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף מ ע"ג
כא ע"ב מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים נשכימה לכרמיםפני מנחם תולדות עמ' קלה, חנוכה עמ' רעו, שבועות עמ' לו
כא ע"ב מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חביריפני מנחם שבת תשובה עמ' ריב
כא. כל העולם כולו הוא אחד מ3200 בתורהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 163
כא: אל תדינני כיושבי כרכים ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' פד
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שברםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 176
כב. היום לעשותן ולמחר לקבל שכרםנפש יוסף (תשפא) עמ' תעא, תפד, תצט
כג ע"א במי שמשים עצמו אסרי על בניו ועל בני ביתו כעורבפני מנחם נח עמ' לב, מז, במדבר עמ' יז
כז: מאן דמתרגם לי בבקר וכו' מובילנא מאניה אבתריה לבי מסותאנחל עדה עמ' קע
כח: ר' זירא ישב בפתח בימ"ד של ר' נתןנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 36
לא ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנוניצוצי אהרן עמ' קעט
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנונאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 226
לה ע"א הכא בשתי כיתי עדיםהדרום כרך לט עמ' 78
לו רש"י ד"ה דכיון שכבר בא חכםמים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"א
מ ע"ב א"ר כי הוינא כי ר"האות היא לעולם ח"א דף מ ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמא - והאי דלא מברבינן שהחיינו משום צערא דינוקאפני מנחם ברית מילה עמ' י, כ
מא ע"א ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתופני מנחם דברים עמ' ג, יא, יז
מא ע"ב שלושה אין רואין פני גיהנם וכו' ויש אומרים אף מי שיש לו אשה רעהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קד
מג ע"ב מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתותפני מנחם פורים עמ' קפז
מג ע"ב משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחוםפני מנחם בראשית עמ' כג, וישלח עמ' קצב
מד ע"א עושה אדם את חבית דופןפני מנחם סוכות עמ' רלה
מד ע"ב אדם אאדם מי לא קשיא באן לדעת כאן שלא מדעתפני מנחם בשלח עמ' עה
מה ע"א אמ"ר גוים שצרואות היא לעולם ח"א דף ד ע"ב
מה ע"א ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקשפני מנחם כי תצא עמ' קכז, כי תבוא עמ' קמג, קנה
מה. עכו"ם שצרו על עירות ישראל ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' רטז
מה. תוס' ד"ה אי מצלחפרשת דרכים (תשנב) עמ' ריח
ב ע"א בזמן שהוא פתוחדרשות הרז"ה עמ' תקכה
ב ע"א מנין למקדש שנקרא משכן ומשכן נקרא מקדשקדושת לוי (תשנח) עמ' קג
ב ע"א מנין למקדש שנקרא משכן ומשכן שנקרא מקדשקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קמז
ב ע"א משכן דאיקרי מקדש ומקדש דאיקרי משכןתורת מנחם חס"ג עמ' 364
ב ע"א משכן דאיקרי מקדשתורת מנחם חע"א עמ' 201, חע"ב עמ' 265
ב ע"א משכן דאקרי מקדשתורת מנחם חס"ז עמ' 241
ב ע"א נפישין מיליהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רעט
ב ע"א שלמים ששחטודרשות הרז"ה עמ' תנט
ב. במבוי תני תקנתאלמטה יששכר עמ' שצד
ב. תוס' ד"ה אשכחןנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריג
ג ע"א קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראתורת מנחם חס"ז עמ' 164
ג ע"א קדרה דבי שותפיתורת מנחם חע"ד עמ' 227, חע"ז עמ' 257, 286
ג. קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רצו
ג: רבי אומר אומר אנינר לצדיק במדבר עמ' קיב
ג: תוס' ד"ה והא איכא ומהרש"אנחלת עזריאל (גרין) עמ' רח
ד ע"ב את הטפל לבשרותורת מנחם חע"ב עמ' 364
ד ע"ב דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ וכו'מאור מרדכי שמות עמ' רסד
ד ע"ב ורחץ את בשרו, לרבות שערופלאות עדותיך ח"א עמ' תב
ד ע"ב כל גופו עולה בהןתורת מנחם חס"ח עמ' 168
ד ע"ב שכל גופו עולה בהןתורת מנחם חע"ב עמ' 67, 364
ד. ארץ חטה ושעורה וגו' כל הפסוק נאמר לשיעורין של תורהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' לא
ד: ארץ שרוב שיעוריה כזיתיםאוצר הזמנים (תשעו) עמ' רט
ד: את הטפל לבשרודרשות הרז"ה עמ' תתקנד
ה. קורה משום היכרלמטה יששכר עמ' שצו
ו ע"א בקעה מצא וגדר בה גדרתורת מנחם חע"ד עמ' 309
ו ע"א רב בקעה מצא, גדר בה גדר, ורש"יתורת מנחם חס"ב עמ' 331
ו ע"ב מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל רשעערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קיז
ו ע"ב תרי קולי דסתרי אהדדי הוי חוטאערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' מו
ז. מעשה בר' עקיבא שליקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו שני עישוריןפרדס דבש פרק יב
ז: אנא לא ידענאנחלת עזריאל (גרין) עמ' רט
ח: רש"י ד"ה אבל זהנחלת עזריאל (גרין) עמ' רט
ט ע"א יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' א
ט ע"א מצא מין את מינו ונעורקדושת לוי (תשנח) עמ' תרצא
יא ע"א אין אומרים שירה אלא על הייןקדושת לוי (תשנח) עמ' ער
יב ע"ב כל הרודף אחר הכבוד - הכבוד בורח ממנומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ח עמ' רלג {גנות רדיפת הכבוד - שהיא בניגוד להנהגות הענוה}
יג אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהפרדס דבש פרק כה
יג ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה בבריאת האדםזרע יעקב (ניניו) עמ' צו
יג לב"ש נוח שלא נבראאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נב ע"א
יג נח לאדם שלא נבראדברים אחדים (תקמח) דף קלח ע"ג
יג נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראשאגת ירושלים דרוש ז
יג ע"א רבי מאיר היה ידוע כסופר מומחהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שסח
יג ע"א ת"ר שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוחל ו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש ו
יג ע"א תוס' ד"ה אבלערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כו
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלהים חייםקדושת לוי (תשנח) עמ' תעט
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' צט*
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' נו, פד, ר
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' לג, קיג, קע, קעו
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם ח"ע עמ' 114, חע"א עמ' 166, חע"ב עמ' 160, 168
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם ח"ע עמ' 191, חע"ב עמ' 245, 58, חע"ג עמ' 119
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חס"ב עמ' 152, 163
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חס"ד עמ' 60
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חס"ו עמ' 119, חס"ז עמ' 20, 37, 194, חס"ח עמ' 18, 145, חס"ט עמ' 222
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חס"ו עמ' 175, 265, חס"ז עמ' 414
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חייםתורת מנחם חע"ד עמ' 358, 304, 108, חע"ה עמ' 11, חע"ו עמ' 201, 146
יג ע"ב ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא כו'ברכת חיים (מרנלנדר) דף עה ע"ג
יג ע"ב בכל התורה הלכה כבית הללערבי נחל (תשסט) דברים עמ' סח
יג ע"ב ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אמרו הלכה כמותנובן חלד מאמר יב
יג ע"ב הלכה כבית הלל, מפני שנוחין ועלובין היופלאות עדותיך ח"ב עמ' כז, שנז
יג ע"ב המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' כח
יג ע"ב הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 10
יג ע"ב ומראה לו פניםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קכח-קל
יג ע"ב טוב לאדם שלא נברא יותר משנבראקדושת לוי (תשנח) עמ' שעו, שפג
יג ע"ב טיהור השרץ במאה וחמישים טעמיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 18
יג ע"ב יפשפש במעשיו ואיכא דאמרי ימשמש במעשיודרשות אבן ישראל עמ' ל
יג ע"ב יפשפש במעשיו וכו' ימשמש במעשיותורת מנחם חע"ד עמ' 267
יג ע"ב כל המשפיל עצמודרשות הרז"ה עמ' תשפו
יג ע"ב כל הרודף אחר הכבוד וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תשד
יג ע"ב מה' ב"ש וב"הדרשות הרז"ה עמ' קעו
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהןתורת מנחם חס"ז עמ' 422, חס"ח עמ' 66
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה וכו' מפני שנוחין הן ועלובין הןדברים טובים (אלישיב) עמ' 326
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן כו' ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהןתורת מנחם ח"ע עמ' 195
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' ר
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין היו וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 414
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא - יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ג פסקה ב עמ' לה {חובת הזהירות ע"י בדיקה מדוקדקת של המעשים}
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא משנבראדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 66
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראתורת מנחם חס"ד עמ' 169
יג ע"ב נוח לו לאדם שנבראתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' קמ
יג ע"ב נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא יותר משנבראקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' צו
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראבן חלד מאמר יב
יג ע"ב רבי מאיר לא יכלו חבריו לעמוד על טוף דעתופלאות עדותיך ח"ב עמ' שסב
יג ע"ב שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהותורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קלה, קמה-קמו
יג ע"ב שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהותורת מנחם חס"ז עמ' 101, 112-111
יג ע"ב שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו כו' מאיר עיני חכמים בהלכהתורת מנחם חס"ו עמ' 244, חס"ז עמ' 61, 232, חס"ח עמ' 342
יג ע"ב שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו כו' שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה כו' שמנהיר עיני חכמים בהלכהתורת מנחם חע"ב עמ' 44, 185
יג ע"ב שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' יצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חייםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רנד
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים טוב לאדם שנברא משלא נברא, והללו אומרים טוב שלא נברא משנבראערבי נחל (תשסט) שמות עמ' סד
יג ע"ב תלמיד הי' וכו' שהי' אומר על כל דבר ודבר של טומאה מ"ח טעמי טומאה ועל כל דבר ודבר של טהרה מ"ח טעמי טהרה, ומהרש"אתורת מנחם חס"ב עמ' 19
יג ר' נהוראי הוא רבי מאיראדבר בם עמ' כד
יג שתי שנים ומחצה רבו ב"ש וב"ה וכו' עד שיצאה ב"ק ואמרה הלכה כב"האהל יעקב (שפירא) דף 112
יג. אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמה
יג. אמר ר"מ כשהייתי אצל ר"י הי' מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דברפרדס דבש פרק מד, קכח
יג. בגמ' ותוס' ד"ה על זה ומהרש"אנחלת עזריאל (גרין) עמ' רי
יג. דילמא אתי ויתיב אתגיה דדל"ת ומחיק ליה ומשוי ליה רי"שלמטה יששכר עמ' תצ
יג. כל מקום שאתה מוצא משום ר"י אמר תלמיד אחד לפני ר"ע אינו אלא ר"מפרדס דבש פרק כה, קכח
יג. לא אמרה ר' עקיבא אלא לחדד בה התלמידיםפרדס דבש פרק קכא, קכח
יג. נמצאת מחריב את כל העולם כולושערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עט
יג. נמצאת מחריב את כל העולםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יב, קנה אות קכו
יג. ר' מאיר חכם וסופרפרדס דבש פרק עז
יג: אלו ואלו דברי אלהים חיים והלכה כב"השנות חיים (חזן) דף נז ע"ב
יג: אלו ואלו דברי אלהים חייםמסורת וחרות עמ' 63
יג: אלו ואלו דברי א-לוקים חייםאהל יעקב (שפירא) דף א ע"ג-ע"ד
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםלמטה יששכר עמ' רנז
יג: אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחורי'אהל יעקב (שפירא) דף יג ע"ג-ע"ד, יד ע"א
יג: בת קול אמר הלכה כבית הללבית פרץ עמ' סז
יג: ג' שנים בחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' אלו ואלו דברי אלהים חיים והלכה כבית הללערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קנו, במדבר עמ' צט, דברים עמ' צב
יג: ג' שנים ומחצה חלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנואהל יעקב (שפירא) דף כז ע"ג-ע"ד
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותינו כו'אבק דרכים דף טו ע"ב
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר' מאיר כמותואהל יעקב (שפירא) דף יד ע"א
יג: יצתה בה קול ואמרה הלכה כבית הללחלק שמעון עמ' כג, כז
יג: כל המחזר אחר הגדולה הגדולה בורחת ממנואהל יעקב (שפירא) דף עד ע"ג-ע"ד
יג: כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילואהל יעקב (שפירא) דף עד ע"ג-ע"ד
יג: למה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחים ועלובין היואהל יעקב (שפירא) דף כז ע"ג-ע"ד
יג: מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהורברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רו
יג: מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותםאהל יעקב (שפירא) דף עד ע"ג-ע"ד
יג: נמנו וגמרו דנוח לו לאדם שלא נברא משנבראהאשל ברמה (תשעב) עמ' קלה, קלח, קסג, קעב
יג: עכשיו שנברא ימשמש במעשיולמטה יששכר עמ' רסח
יג: פלוגתת בית שמאי ובית הלל אי נוח לו לאדם שנברא או לאחלק שמעון עמ' פד
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"האשר אמר עמ' יח, תו
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נבראפרדס דבש פרק יב
יג: ת"ר ב' שנים ומחצה כו'ישמח משה (נאס) דף יב ע"א
יג: תוס' ד"ה נוח לו לאדם שלא נבראשנות חיים (חזן) דף קעז ע"א
יג: תלמיד וותיק היה ביבנה, שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים, אמר רבינא, אני אדון ואטהרנו קל וחומר מנחש וכו'בית פרץ עמ' שלז
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמיםלמטה יששכר עמ' תיב
יד ע"א שעור מקוה הוא ארבעים סאהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קנג
יד ע"ב אמרו עליו על ר' אלעזר בן פדת, שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של צפורי וסדינו מוטל בשוק העליון של צפורימסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה י עמ' קצח {דוגמא לדביקות בעבודת ה' - מדרכי החסידות}
יד: מידות הים של שלמהאוצר לב - בואו חשבון עמ' קטז
טז ע"ב דברים שאמרתי לפניכם טעות היא בידיתורת מנחם חס"ז עמ' 158
טז ע"ב לא קיבל מנין שיחזור ויוכיחנושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תמט
טז ע"ב תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תמט
טז: דרש רב נחמן משום רבינו שמואלפרדס דבש פרק כה
יז ע"ב דתני רבי חייא לוקין על עירובי תחומין דבר תורהמאור מרדכי שמות עמ' שנג
יז ע"ב מי כתיב אל יוציא אל יצא כתיבמאור מרדכי שמות עמ' קמה
יז ע"ב מים אחרונים חובהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קכג
יז. ארבע דברים פטרו במחנה מביאין עצים מ"מ ופטורים מנטילת ידייםאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"א
יז: אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חוב הואאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"ג-ע"ד
יז: מים אחרונים חובהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לא
יז: תנא דבי ר' ינאי לא שנו אלא עירובי חצרות אבל עירובי תחומין חייבאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"ג-ע"ד
יח ע"ב אדה"ר ישב בתענית מאה ושלושים שנהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רלג, רלט
יח ע"ב דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שלז
יח ע"ב וארי' דבי עילאה הוא דרביע עליהקדושת לוי (תשנח) עמ' תרחצ
יח ע"ב כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנדוי הוליד רוחין ושדין וליליןדרשות אל עמי ח"ב דרוש ז
יח ע"ב כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה, שוב אינו חרבדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 54
יח ע"ב מנוח עם הארץ הי'אמרי רצון דרוש יד
יח ע"ב מקצת שבחו בפניודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 293
יח ע"ב נתקללה בבל נתקללו שכניהאמרי רצון דרוש כה
יח ע"ב תשובתו של אדם הראשון על חטאודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 67
יח. האדם נברא דו פרצופיןדרשות אל עמי ח"ג דרוש יב
יח: אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שניםבית פרץ עמ' יח
יח: אמרה יונה לפני הקב"ה יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך וכו'למטה יששכר עמ' מב, סא
יח: דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קכג
יח: ואמר ר' ירמיה בן אלעזר מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל יהנר לצדיק במדבר עמ' ק
יח: כל בית שנשמעין בה ד"ת בלילה אינו נחרבשנות חיים (חזן) דף יח ע"א
יח: כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה אינו חרבשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רנא
יח: מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיות וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שסב
יח: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותשנות חיים (חזן) דף קכד ע"א
יח: מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניובית פרץ עמ' קנט
יח: ק"ל שנה פירש אדם מאשתולמטה יששכר עמ' תסא
יח: ק"ל שנים שפירש אדם הראשון מאשתו הוליד שדין ע"י קריבית פרץ עמ' כח
יח: רש"י ד"ה ש"ז דחזא לאונסיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכה
יח: תוס' ד"ה דיו לעולם שישתמש בשתי אותיותשנות חיים (חזן) דף קכב ע"א
יט ע"א אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנום וכו'פניני יחזקאל עמ' שצג
יט ע"א אברהם אבינו מציל את ישראל מגיהנם חוץ מבא על בת עכו"םמאור מרדכי בראשית עמ' שנד
יט ע"א ג' פתחים לגיהנםאמרי רצון דרוש יב
יט ע"א מהרש"א בחידושי אגדותערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' רטז
יט ע"א מלאים מצות כרמוןדרשות הרז"ה עמ' רמה
יט ע"א פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 162
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצוות כרמוןשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שצג
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קכב, דברים עמ' קכט, רצד
יט ע"א פושעי ישראל מלאין מצוות כרימוןתורת מנחם חס"ז עמ' 231, חס"ח עמ' 173, 20, חס"ט עמ' 122
יט ע"א פושעי ישראל מלאין מצוות כרמוןתורת מנחם חס"ב עמ' 209, חס"ד עמ' 388
יט ע"א רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינן חוזרין בתשובהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' רטז
יט ע"א רשעים, אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 266
יט ע"א תוס' ד"ה בר - הבא על הכותית עולה מגיהנם כשקיבל דינו וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' תכו
יט ע"א תוס' ד"ה פושעי פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 162
יט. אדם נתחייב מיתה למלכות מטילין חכה לתוך פיושנות חיים (חזן) דף קעא ע"א
יט. ג' פתחים יש לגהינםשנות חיים (חזן) דף קעא ע"א
יט. השתא דאמרת הפושעים דפשעי ואזלישנות חיים (חזן) דף קעא ע"א
יט. ז' שמות יש לגהינםשנות חיים (חזן) דף קעב ע"א
יט. פושעי ישראל אין אור של גהינם שולטת וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' קפו
יט. רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם חוזרים בתשובהאהל יעקב (שפירא) דף יט ע"ג-ע"ד
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובהחלק שמעון עמ' סד
יט. רשעים אפילו על פתחי גהינום אינם חוזרים בתשובהאהל יעקב (שפירא) דף נה ע"ג-ע"ד
יט. רשעים על פתחה של גהינם אינן חוזריןשנות חיים (חזן) דף קעא ע"א
יט. תוס' ד"ה בור שחת כדכתיב לא תתן חסידך לראות שחתשנות חיים (חזן) דף קעב ע"א
יט. תוס' ד"ה בר ישראל שבא על הגויהשנות חיים (חזן) דף קעא ע"ב
יט. תוס' ד"ה וצלמות דכתיב יושבי חושך וצלמותשנות חיים (חזן) דף קעב ע"א
כ: תוס' ד"ה וכי נקיט וד"ה וכי תניאנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריא
כא ע"א בא יחזקאל ולא פירשה בא זכרי' ופירשהתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קיד
כא ע"א כל העולם הזהדרשות הרז"ה עמ' א'קסח
כא ע"ב במי אתה מוצאן וכו' במי שמשחיר פניו כעורבבן חלד מאמר ה
כא ע"ב במי אתה מוצאן, במי שמשכים ומעריב עליהם לבית המדרשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 42
כא ע"ב בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזנים ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' מח
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראלאמרי רצון דרוש יד
כא ע"ב כל העולם א' משלושת אלפים ומאתים בתורהאמרי רצון דרוש לו
כא ע"ב נלינה בכפרים א"ת בכפרים אלא בכופריםאמרי רצון דרוש כה
כא. דריש מרי בר מר מאי לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד דבר זה אמר דוד ולא פירשואהל יעקב (שפירא) דף כח ע"ג-ע"ד
כא. לבי כנישתא דדניאלשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כ
כא. לכל תכלה ראיתי קץ דבר זה לא פירש לא דוד ולא איוב עד שבא זכריהו נמצא כל העולם אחד מג' אלפיםשארית יעקב (מטלון, שנז) דף כ ע"ד דרוש ד
כא. מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד, דבר זה אמרו דוד ולא פירשו וכו' עד שבא זכריה בן עדו ופירשו, דכתיב ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר אני רואה מגלה עפה ארכה עשרים באמה וכו'בית פרץ עמ' קלט
כא. נמצא כל העולם כולו א' מג' אלפים ומאתים בתורהזרע שמשון (תקלח) תשא
כא: אכזרי על בניופרדס דבש פרק כא
כא: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י יצאה ב"קאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"א-ע"ד
כא: בשעה שתיקן שלמהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' קה
כא: הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישר'נשמת חיים (אבולעפיא) דף כא
כא: ועל פתחינו כל מגדים אלו בחורות ישראל שמאגדותשארית יעקב (מטלון, שנז) דף לד ע"ד
כא: כל המלעיג על דברי חכמיםאשר אמר עמ' ריז
כא: לכה דודי נצא השדהישמח משה (נאס) דף כח ע"א-ע"ב
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסורין והיה ר' יהושע הגרסי משרתופרדס דבש פרק לז, מח, סח, פה, קיד, קכח
כא: עירובין ונט"ידרוש והלכה עמ' קמב-קמה
כא: תוס' ד"ה מפני מהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עג
כא: תן לי מים שאטול ידיפרדס דבש פרק נג
כב הנודר מן המזוןאות היא לעולם ח"ב דף קנט ע"א
כב ע"א איכא קורמי באגמאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קפד, רפט, רצ, ויקרא עמ' קפג
כב ע"א איכא קירמא באגמאקדושת לוי (תשנח) עמ' תעא
כב ע"א אשר אנוכי מצוך היום לעשותם היום לעשותם ולא למחר לעשותם; היום לעשותם, למחר לקבל שכרםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק א פסקה ג, ט עמ' יז, כ {המצוות הן האמצעים שבעוה"ז, להגיע על ידן לשכרן לעוה"ב - שהוא המטרה}
כב ע"א היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםתורת מנחם חע"ג עמ' 138
כב ע"א היום לעשותם למחר לקבל שכרםתורת מנחם חס"ב עמ' 314, חס"ה עמ' 94
כב ע"א היום לעשותן ומחר לקבל שכרןקדושת לוי (תשנח) עמ' שעז
כב ע"א היום לעשותן ומחר לקבל שכרןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' צח
כב ע"א היום לעשותן למחר לקבל שכרםתניא (תשעד) עמ' רפג
כב ע"א ניתנו המצות היום לעשותן ולמחר לקבל שכרןערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קמד, דברים עמ' ט, כט, נא, עט, קג
כב. א"ר אליעזר לשונאו הוא דלא יאחר הא לאוהבו יאחראהל יעקב (שפירא) דף יז ע"ג-ע"ד, מג ע"ג-ע"ד
כב. בשעה שתיקן שלמה נטילת ידים יצתה בת קול אם חכם בני ישמח לבי גם אנידורש טוב (קלאר) עמ' לא
כב. היום לעשותם ולא היום ליטול שכרןאהל יעקב (שפירא) דף יז ע"ג-ע"ד
כב. היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם ולא היום ליטול שכרםאהל יעקב (שפירא) דף מג ע"ג-ע"ד
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם לעוה"בהאשל ברמה (תשעב) עמ' רנט
כב. ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, א"ר יהושע בן לוי אילמלא מקרא וכו'פרדס דבש פרק קי
כג ע"א היום לעשותןדרשות הרז"ה עמ' תקי, תקנו, תרסח, תתט, תתקלז
כג: מימי לא נצחני אלא אשה ותינוקת פעם אחת הייתי מהלך בשדה אמרה לי תינוקת רבי לאו שדה היא זו כו' אמרה לי ליסטים שכמותך כבשוהבית פרץ עמ' שלז
כד. רש"י ד"ה ותיקנהנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריב
כה ע"ב משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מולייאתאפלאות עדותיך ח"א עמ' תקיד
כו: בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומהאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"ג-ע"ד
כו: מערבין לנזיר בייןאות היא לעולם ח"ב דף כה ע"א
כז ע"א אין למדין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר חוץתורת מנחם חס"ו עמ' 137
כז. אלא א"ר יוחנן אין למידיןנחלת עזריאל (גרין) עמ' ריג
כח ע"א כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרטקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קעז
כח ע"ב ר' זירא כי הו החליש מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי, אמר: כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה ח עמ' קצה {הידור בכבוד ת"ח - מדרכי החסידות}
כט ע"א אמר רבא, הריני כבן עזאי בשוקי טבריאפלאות עדותיך ח"ב עמ' סה
כט ע"א הריני כבן עזאי בשוקי טבריהאמרי רצון דרוש ב
כט ע"א מקרקעי בחו"ל כמטלטלי בארעא דישראל דמיאדרשות אל עמי ח"ב דרוש טז
כט ע"א רש"י - הריני כבן עזאי בשוקי טבריא, והריני מזומן להשיב בחריפותפלאות עדותיך ח"ב עמ' סה
כט. אמר רבא הריני בבן עזאי בשוקי טבריאפרדס דבש פרק טז
כט. הריני כבן עזאידרשות אל עמי ח"ב דרוש כד
לא ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנותורת מנחם חס"ב עמ' 52, חס"ג עמ' 252, 342
לא ע"א מצוות לאו ליהנות ניתנותורת מנחם חס"ח עמ' 92
לא ע"ב ביד חרש שוטה וקטן וכו' אינו עירובמאור מרדכי שמות עמ' כג
לא. מצוות לאו להנות ניתנוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' ריג
לב. האומר לחבירו צא ולקט לך תאנים מתאנתיפרדס דבש פרק קח
לג: ניחא ליה לחברשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נו, נז
לו ע"א תחומין דרבנןדרשות הרז"ה עמ' קמא
לו. וכבר בא חכםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ט
לו: לרבי יהודה אין ברירה, דתני איו רבי יהודה אומר אין אדם מתנה על ב' דברים כאחד וכו'ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כד, דברים עמ' שא
לז ע"א ראשית ששיריה ניכריןדרשות אל עמי ח"ג דרוש טו
לט ע"א לא יהלך אדם לסוף שדהו לידע מה היא צריכה וכו' לא יטייל אדם על פתח המדינה כדי שיכנס למרחץמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ט עמ' קכא {דוגמאות לאיסורי שבות בשבת - שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
לט. לא יטייל אדםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ג
מ ע"ב מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפוריםדרשות אבן ישראל עמ' לו
מ ע"ב ת"ב שחל להיות בשבת כו' כסעודת שלמה בשעתותורת מנחם חס"ד עמ' 68
מ ע"ב תוס' ד"ה דלמאדרשות אבן ישראל עמ' סז
מ: אנא אקרא חרתא נמי וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' לג, לד
מ: תן חלק לשבעה אלו ז' ימי בראשיתשנות חיים (חזן) דף קכ ע"ב
מא ע"א בתר רישא גופא אזילתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קעג
מא ע"א בתר רישא גופא אזילתורת מנחם ח"ע עמ' 50
מא ע"א בתר רישא גופא אזילתורת מנחם חע"ו עמ' 376, חע"ז עמ' 172
מא ע"א עמא בתר רישא גריראשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רסג
מא ע"א פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינוהו לאחר השבתפלאות עדותיך ח"ב עמ' רמז
מא ע"א רש"י - מבני סנאב בן בנימין, משפחה היא משבט בנימיןפלאות עדותיך ח"ב עמ' רמז
מא ע"א תוס' - היאך יתכן שרבי אלעזר היה משבט בנימין, והלא היה כהןפלאות עדותיך ח"ב עמ' רמז
מא ע"ב אינם רואים פני גהנוםדרשות הרז"ה עמ' תתקסו
מא ע"ב העוני מעביר האדם על דעת קונוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' נג
מא ע"ב מי שיש לו אשה רעה אינו רואה פני גיהנםפלאות עדותיך ח"א עמ' קכ
מא ע"ב עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונומורה צדק (פאם) עמ' דש
מא. בתשעה באב שחל בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שלחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתולמטה יששכר עמ' נה
מא. פעם אחת היינו יושבים לפני ר"עשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מ
מא: אמר רב נחמן אמר שמואל יצא לדעת אין לו אלא ארבע אמות, פשיטא השתא מי שהוציאוהו נכרים אין לו אלא ארבע אמות, יצא לדעת מיבעיא, אלא אימא חזר לדעת אין לו אלא ארבע אמות, הא נמי תנינא החזירוהו נכרים כאילו לא יצא וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רלד
מג ע"ב אליהו הנביא אינו בא במוצאי שבת ובערב שבתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 413
מג ע"ב דכיון דאתי משיחא הכל עבדים הן לישראלמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קמב
מג: אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים וכו'למטה יששכר עמ' קב
מג: יתיב רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא, ויתיב רבא קמיה דרב נחמןפרדס דבש פרק כה
מג: לבית דין הגדול אתאפרדס דבש פרק לד
מג: למאן דאמר יש איסור תחומין למעלה מעשרה אין משיח יכול לבוא בשבתקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמד
מג: מאן דרוצה לידע כמה גובה של דקל ישער בצילואהל יעקב (שפירא) דף סט ע"א
מג: משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחוםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ג
מד. רש"י ד"ה כדי שיאכלאוצר הזמנים (תשעו) עמ' תנה
מה ע"א תחום שבת אלפים אמהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' עד
מה ע"ב דאי יש תחומין ליקני שביתה בעביםמאור מרדכי שמות עמ' קמח-קמט
מו ע"א במקום שעומד קנה שביתהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' עד
מו ע"א הלכה כדברי המיקל באבלתורת מנחם חע"ה עמ' 254
מו ע"ב הלכה כר"ע מחבירותורת מנחם חע"ו עמ' 150, חע"ז עמ' 159
מו ע"ב זכין לאדם שלא בפניוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' מד
מו ע"ב ר' מאיר ור' יהודה הלכה כר' יהודהמאור מרדכי שמות עמ' רסב
ב ע"ב בשלמא לבר קפרא גוזמאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
ג ע"א קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראמחנה ראובן ח"ג עמ' קפד
ד ע"א היא גופה גזירה ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירההרופא לשבורי לב במדבר עמ' פו
ו ע"ב לעולם הלכה בבית הללהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקמ
טז ע"ב מקיפים בקניםמחנה ראובן ח"ג עמ' תקא
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קלא, מט, רסה
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מח, תלה, תקט, תקלח
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ע, רכא
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלקים חיים הןהרופא לשבורי לב שמות עמ' רצז, שעו, תקעט, תרצז
יג ע"ב גלוי וירוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין ברורו של ר"מ במותו וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פה
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריוהרופא לשבורי לב שמות עמ' רע, תסו
יג ע"ב כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוזריזותא דאברהם עמ' מט
יג ע"ב ללמדך שכל המשפיל עצמו, הקב"ה מגביהוחלון התבה על התורה ח"ב עמ' קכד
יג ע"ב מחלוקת ב"ש וב"ה אם טוב לו לאדם שלא נברא משנברא אם לאו, נמנו וגמרו וכו'ויוסף ישראל עמ' קפז, פרקי אבות עמ' נח {ומה שפירש מהרש"א בזה בסוף מכות}
יג ע"ב מפני מה זבו ב"ה לקבוע הלכה במותן מפני שנוחין ועלובין היוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פו
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמוהן מפני שנוחין ועלובין היוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רסו, תעד, תקסב
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היוהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעז
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיוזריזותא דאברהם עמ' צט, שפו
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראחלון התבה על התורה ח"ב עמ' קע
יג ע"ב נח לו לאדם שלא נברא משנבראמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קמב
יג ע"ב עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רצב
יג ע"ב ריטב"א - שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם חברי אלקים חייםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקלח*
יג ע"ב תוס' - נוח לו לאדם שלא נברא וכו' בסתם בנ"א אבל צדיק אשריו ואשרי דורוהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעה
יג ע"ב תנא לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' שיג
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםמאמרי ר' ראובן עמ' קו
יג: הלכה כבית הללדרכי האמונה עמ' תצו
יג: כל הבורח מן הגדולה נדולה מחזרת אחריומאמרי ר' ראובן עמ' לח
יג: כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריודרכי האמונה עמ' נ
יג: לא ר' מאיר שמו ר' נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו מאיר שמאיר עיני חכמים בהלכהדרכי האמונה עמ' קיח
יג: רש"י - הלויים מכבדין את העזרהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שיב
יד ע"ב השותה מים לצמאו אומר שהכל נהיה בדברוזריזותא דאברהם עמ' רחצ
יז ע"א ארבעה דברים פטרו במחנהכאיל תערוג עמ' קכג
יז ע"ב תוס' ד"ה מיםכאיל תערוג עמ' קכג
יח ע"ב אדם הראשון פתח בתשובהמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קמב
יח ע"ב כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד דוחין ושידין וליליןזריזותא דאברהם עמ' קח
יח ע"ב כל בית שנשמעין בו ד"ת בלילה אינו חרבמחנה ראובן ח"ב עמ' ריז
יח ע"ב מנוח עם הארץ היהמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' צט
יח ע"ב מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תפג
יט ע"א אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןזריזותא דאברהם עמ' קצה
יט ע"א ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להו בר מישראל שבא על הגויההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' רכה
יט. אאע"ה עומד בפתח גיהנם וכו'יקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' שפט
כא ע"ב שכל העובר על דברי סופרים חייב מיתהמחנה ראובן ח"ב עמ' תקפא
כא: מעשה בר' עקיבא שנטל ידיויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' שע
כב ע"א בחייו משלם לו גמולו הטובמחנה ראובן ח"ג עמ' רעג
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםויוסף ישראל עמ' לא
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםמחנה ראובן ח"א עמ' ערב
כב ע"א היום לעשותם למחר לקבל שכרםזריזותא דאברהם עמ' שסז
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםדרכי האמונה עמ' קפז, רעט, שצט, תפב
מ ע"ב זמן אומרו אפילו בשיקמחנה ראובן ח"ג עמ' תצ
מא ע"ב דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ודעת קונוויוסף ישראל עמ' קיז
מא ע"ב עניות מעבידה את האדם על דעתוזריזותא דאברהם עמ' שצד
מא ע"ב עניות מעבירה את האדם על דעתו ודעת קונוויוסף ישראל עמ' שי
מא. בתר רישא דעמא עמא גריראדרכי האמונה עמ' קג
מא: העניות מעבירו על דעת קונודרכי האמונה עמ' שסז
מג ע"ב כבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא בערבי שבתותמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' ר
מג. גמירי דלא אתי אליהו לא בערב שבת ולא בשבתדרכי האמונה עמ' תלו
מה ע"א הרי בית דינו של שמואל הרמתי קייםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשלח
מה: מיא בעיבא מיבלע בלועידרכי האמונה עמ' פ
מו ע"ב דבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקכד
מו ע"ב הלכה כר"ע מחבירוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רלו
מו ע"ב רבי יהודה ודכי שמעון הלכה כרבי יהודההרופא לשבורי לב בראשית עמ' צב
מו ע"ב רבי מאיר ורבי יהודה הלכה ברבי יהודה וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פה, קצד
ב. סכה שהיא דאורייתא לא בעי חזוק מבוי דר' בעי חזוקמלל לאברהם (סתהון) דרוש כו לחנוכה עמ' 277-282 במהד' תשמא
ג ע"ב כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבותבנתיבות שם עמ' קלד
ג ע"ב רש"י - שוחקות אמות כלאים מודדין בטפחים גדוליםבנתיבות שם עמ' קלד
ג. מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת' למעלה מעשרי' וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש כה ליציאת מצרים עמ' 265-276 במהד' תשמא
ד. כל המקרא הזה לשיעורין נאמראגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ג
ו: העושה מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו הכתוב אומר והכסיל בחשך הולךעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' ריח
ט ע"א יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאבנין אברהם בראשית עמ' נז
ט. יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאתולדות ישראל עמ' עח
טו ע"ב א"ר טרפון תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחהפחד יצחק (גאגין) עמ' תשמה
טו: אין עושים גולל ודופק מנעלי חייםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 259
יב האי דחדידנא טפי מחברי וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף כד ע"ג-ע"ד
יג : נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיודודי נתן שמות עמ' שעז
יג ע"ב האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפיהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' תנד
יג ע"ב הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קמה
יג ע"ב חכמים לא יכלו לפסוק כרבי מאיר - שלא יכלו לירד לסוף דעתו - אולם בגזירה אין צריך להבינה - ולכן לא הפריע להם לפסוק כרבי מאיר בגזירותיו ואולם רבי מאיר פסק כן ביודעין - כיוון שראה את האור שבהעל כן קרא שמו - שמות
יג ע"ב טמא ונותן לו פניםמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכט ע"א
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנוערך לחם (צאלח) עמ' מג
יג ע"ב מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלוביו היוואביטה ארחותיך עמ' קמג
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היוערך לחם (צאלח) עמ' קלב
יג ע"ב נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא משנבראבנתיבות שם עמ' שעח
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קצז
יג ע"ב סומכוס הי' אומר על כל דבר מ"ח פנים טמא ומ"ח פנים טהורבנתיבות שם עמ' מז
יג ע"ב שהיה מטהר את השרץ וכו' ותוס' ד"ה שיודעבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צב
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראואביטה ארחותיך עמ' קסב
יג שתי שנים ומחצה נחלקו נ" וב"ה הללו אומרים נוח לי לאוס שלא נברא יותר משנברא וכו' ותוס'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 119
יג תלמידו של ר׳ מאיר, המטהר את השרץ בק"נ טעמים והקשה התוספות, אם הפלפול לא נכון, מה המעלה בזה ומבאר שמרמז על נקודות עורמת היצר הרעפרי תבונות פרשת תרומה
יג: אילו חזיתיה וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' צד
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' רנז
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצאה ב"ק ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים והל' כב"הבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תנח, תעח
יג: ג' שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו רברי אלקים חיים והלכה כבית הלל, ומקשו וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלקים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, מפני שנוחין ועלובין, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקרימין דברי בית שמאי לדבריהןבן אברהם (תשעד) עמ' רפב
יג: האי דמחדידנא מחבראי דחזיתי' לרבי מאיר מאחוריואהבת שלום (סופר) עמ' כו
יג: האי דמחדידנא מחבראי משום דחזינא לר"מ מאחוריו וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' קצב, תכ
יג: הלכה בכל מקום כבית הללברכת שמואל (תשעז) תצוה עמ' רצב
יג: ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפישערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רמא
יג: טוב שלא נברא משנבראתולדות ישראל עמ' קנב, שיג
יג: יכולין לטהר השרץ בק"נ טעמיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רמה
יג: יצאה בת קול דהלכה כבית הללעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רו
יג: כל המשפיל עצמו הקניה מגביהודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1324, 1325
יג: מדוע הלכה כבית היללפרי תבונות פרשת ויקהל
יג: מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהןעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רלו
יג: נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראדרשות חלק לוי עמ' שט
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיועזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רעא, רצב
יג: עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיונר לצדיק בראשית עמ' שנד
יג: עכשיו שנברא יפשפש במעשיושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' מח
יג: רבי ראה את ר' מאיר מאחוריו השפיע עליו חכמהבן אברהם (תשעד) עמ' מט
יג: רש"י - יפשפש מעשיו שעשה כברשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' מח
יג: שרץ אפשר לטהר בק"ן טעמיםבן אברהם (תשעד) עמ' נז
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הללשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' צו
יג: שתי שנים ומחצה נחלתו בית שמאי ובית הלל וכו' נמנו ורבו, נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיואגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ז פסוק י
יג: תוס' - צדיק אשריו ואשרי דורושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' צו
יח ע"א בתחילה עלתה במחשבה לבראת שנים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפז
יח ע"ב אדה"ר ישב ק"ל שנים בתעניתעצי עדן (תשעח) עמ' צ
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה ושלשים שנההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקמ
יח ע"ב אסור לילך אחר אשה אפילו אשתוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' שצט, ח"ב עמ' תרמ
יח ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם וכו' ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צז
יח ע"ב מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניופחד יצחק (גאגין) עמ' תקכז
יח: אדה"ר נתחרט על מה שעשה כשנגרש מגן עדן ועשה תשובהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' נג
יח: אמר ר' מאיר אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנה, ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה, והעלה זירזי תאנים על בשרו מאה ושלשים שנהבן אברהם (תשעד) עמ' ט
יח: אמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה שנאמר ויקם וילך מנוח אחרי אשתו אמר רב אשי ולמאי דאמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה אפילו בי רב נמי לא קרא דכתיב ותקם רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האישקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 30
יח: אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודםהדרש וההלכה עמ' 19-22
יח: אמרה יונה יהיו מזונותי מרורין כזיתתולדות ישראל עמ' יז
יח: המרצה מעות לאשה מידו לידה וכו' אפילו דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה של גיהנםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ה פסוק יב
יח: והנה עלה זית טרף בפיה אמרה יונה מוטב שיהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודםנר לצדיק שמות עמ' רעו
יח: והנה עלה זית טרף בפיה, אמרה יונה מוטב שיהיו מזונותי מרורין כזית מידו של הקב"ה, ואל יהיו מתוקין כדבש מידו של בשר ודםדרשות חלק לוי עמ' קכח
יח: יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' סה
יח: מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה תהלל י"ה וכו'נר לצדיק שמות עמ' פג
יט אפילו על פתחו של גיהנום וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רלב ע"ב
יט ע"א אברהם יושב על פתח גיהנם ואינו מניח ישראל ששמרו הברית ליכנסעצי עדן (תשעח) עמ' קנה
יט ע"א ג' פתחים לגיהנם כו' אחד בים כו'בנתיבות שם עמ' תעה
יט ע"א הבא על הנכרית ערלתו נמשכתבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שצה
יט ע"א ההיא שעתא בגיהנום ואתי אברהם אבינו ומסיק להו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רז
יט ע"א פושעי ישראל אין אור של גהינם שולטת בהן וכו' ותוס'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנג
יט ע"א רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינן חוזרין בתשובהבנתיבות שם עמ' קא
יט ע"א רשעים מלאים חרטהבנין אברהם בראשית עמ' רלו
יט. אברהם אבינו יושב על פתחו של גיהנם ואינו מניח ליכנס למי שהוא מהולנר לצדיק בראשית עמ' צז
יט. אברהם אבינו עומד על פתחו של גיהנם ואינו מניח לרשעים ליכנוס חוץ מבועל ארמיתבן אברהם (תשעד) עמ' רצד
יט. אברהם יושב על פתח גהינם ואינו מניח אדם מהול לגיהנםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ד פסוק י
יט. אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןבן אברהם (תשעד) עמ' שכג
יט. הבא על הגויה, נמשכת ערלתובן אברהם (תשעד) עמ' מד
יט. הבועל ארמית משכה ערלתועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקיז
יט. ז' שמות לגיהנםבן אברהם (תשעד) עמ' רמב
יט. כל המתפתה ביצרו וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' עב
יט. פושעי ישראל וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' סט, עג
יט. רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינן וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' ע
יט. רשעים אפילו על פתח של גיהנם אינן חוזרין בתשובהבן אברהם (תשעד) עמ' כח, סא
יט. רשעים אפילו על פתחה של גהינם אין חוזרין בתשובהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ו פסוק ג
כ. שחורות כעורב, במי אתה מוצא דברי תורה, במי שמשכים ומעריב עליהן בבית המדרש. רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהם כעורב. רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו כעורב, וכהא דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב, אמרה ליה רביתהו ינוקי מאי עבדי, אמר לה קרמי איכא באגמיבן אברהם (תשעד) עמ' רפב
כא כל העולם כולי איני אלא אחד מג' אלפים ומאתים בתורהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 706
כא ע"א מאי דכתיב והנה שני דודאי תאנים וגו' תאנים טובות אלו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קצח
כא ע"א מטפס ועולה מטפס ויורד הקשו התוס' שאיפכא מבעי ליה מטפס ויורד ואח"כ ועולהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' רמד
כא ע"א מטפס ועולה מטפס ויורדתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קע
כא ע"ב בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים ותוס' ד"ה בשעהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קי
כא ע"ב דאגמרה בסימני טעמים וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' לד
כא ע"ב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאבנין אברהם בראשית עמ' שמט
כא ע"ב חדשים עם ישנים וגו' אמרה כנס"י לפני הקב"ה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קי
כא ע"ב חשיבות המפתחות לספרים - שזה בבחינת אזניים לתורה, ומעלה ע"י כך את כל הכלי כולו, כדרך האוחז באוזני הכליעל כן קרא שמו - האזינו
כא ע"ב מהרש"אערך לחם (צאלח) עמ' ס
כא ע"ב נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא בכופרים וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תד
כא ע"ב נצא השדה ואראך ת"ח עוסקים בתורהדודאי יעקב עמ' רסט
כא ע"ב רבש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםערך לחם (צאלח) עמ' ס
כא ע"ב שחורות כעורב במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהן לביהמ"ד כו' במי שמשחיר פניו עליהן כעורב כו' במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורבבנתיבות שם עמ' רנט
כא ע"ב שלמה תיקן עירובין ונט"י לחזק מדריגתן של ישראלבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שנד
כא. שראה זכריה בן עדו מדת התורה מגילה עפה וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לט
כא: במי אתה מוצא דברי תורה במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורבנר לצדיק ויקרא עמ' סא
כא: מאי דכתיב הדודאים נתנו הה אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעס חטא וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 62-63, 67
כא: מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירישערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' שיט
כא: עד שבא שלמה היתה התורה ככפיפה שאין לה אדנים, ושלמה עשה אזנים לתורהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק א פסוק טז
כא: שחורות כעורב, במי אתה מוצא דברי תורה במי שמשכים ומעריב עליהם לביהמ"ד, רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהם כעורב וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' עט
כא: שלמה המלך איזן וחקר ותיקן משלים הרבהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 36
כא: שלמה עשה אזנים לתורהדרוש תמר הקדמה דף א ע"א
כב בשעה שתיקן שלמה עירובין יצאה ב"ק אם חכם בני ישמח לבי גם אנידרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' קיג
כב ע"א שחרות כעורב במי אתה מוצאן וכו' רבא אמר במי שמשים עצמו אזכרי על בניו ועל בני ביתו כעורבהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' עח
כב ע"ב יהושע אוהב ישראל היה עמד והתקין להם דרכים וסרטיא וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסא
כב. אין התורה מתקיימת במי שמשים עצמו כעורב וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף יח ע"א
כב. אמר רבי חגי ואיתימא רבי שמואל בר נחמני מאי דכתיב ארך אפים, ארך אף מבעי ליה, אלא, ארך אפים לצדיקים, ארך אפים לרשעיםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שפה
כב. במי אתה מוצא דברי תורה במי שמשים עצמו אכזרי על בניועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קסב
כב. היום לעשותם ולא היום ליטול שכרםאגודת ישראל (תרפג) דף עח ע"ג-ע"ד
כב. היום לעשותם ולא למחר לעשותם היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםמשמרת הבית (פרלס) סי' קפד
כב. היום לעשותם ולא למחר לעשותםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1650-1651
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קלט
כב. מדת הרחמים הוא שממתין לרשעים במדת ארך אפים וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' ע
כב. מי שלימי קורמא באגמינר לצדיק ויקרא עמ' קסח
כב. רבא אמר במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל ב"ב כעורבבנין חיים עמ' ח"א עמ' צ
כב. תוס' ד"ה ארך אפים - אחר שחוזר הרשע לסוף בתשובה וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' ע, שלח עמ' תצ
כה ע"א לא מעבר לים היא, לא תמצא אותה בסחרנים ובתגרניםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תד
כו ע"א מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו ורש"יהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשנד
כט. הריני כבן עזאי בשוקי טבריאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' תלז
כט. רש"י - כבן עזאי שהיה דורש בשוקי טבריא ולא היה בימיו עוקר הרים כמותושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' תלז
לא ע"ב נתנו לפיל והוליכו לקוף והוליכו ורש"יהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קד
לה ע"ב חמור בהנהגה וגמל במשיכהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנד
לו ע"ב מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו גברים מן המזרח עירובי למערב, מן המערב עירובי למזרח, אם בא חכם מן המזרח עירובי למזרח, מן המערב עירובי למערב, בי אתא ר' יצחק תני איפכאהדרש וההלכה עמ' 54-57
מ תן חלק לז' ימי פסח וגם לרבות שבועות לשמונה אלו ח' ימי החגבנתיבות שם עמ' שפו
מ. רש"י - אנא אקרא חדתא, כשראיתי קרא חדתא נמי מברכינאתולדות ישראל עמ' שלז
מ: איבעיא להו מהו לומר זמן בראש השנה ויום הכיפורים כיון דלא איקרי רגלים לא אמרינן וכו' כי אתאי בי רב יהודה אמר אנא אקרא חדתא נמי אמינאתולדות ישראל עמ' שלז
מא ע"א עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונובנתיבות שם עמ' כו, תטו
מא ע"ב שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונופחד יצחק (גאגין) עמ' פו
מא. בתר רישא גופא אזילדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 205
מא: ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו, אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניותדודי נתן שמות עמ' שיא
מא: עניות מעביר את האדם על רעתו ועל דעת קונובנין חיים עמ' ח"א עמ' שטו, ח"ב עמ' כו, קפא, רעט, שצה, תי
מג. אין בן דוד בא בשבתות וימים טוביםפנים מסבירות עמ' צח
מה. בר' טרפון שהיה לן בליל שבת חוץ לעיר למחר נכנס ודרש כל היוםנר לצדיק בראשית עמ' קנג
מה. מכאן דכל אדם הוא קונה וכו'ברכת שמואל (תשעז) בחקותי עמ' תמב
מו: הלכה כר"ע מחבירוברכת שמואל (תשעז) שמות עמ' רטו
מו: זכין לאדם שלא בפניותולדות ישראל עמ' כא
ב. מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' מז
ב. שלמים ששחטן קודם וכו' ותוס'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קסה
ג: אמות היכל היו באמות בת ששה טפחיםכסף נבחר (תשפ) עמ' פז
ד ע"א שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיניעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תנב
ד ע"ב דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפידעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות נז
ד. שיעורין הלכה למשה מסיניחלקת אפרים - בא
ד: ואסמכינהו רבנן אקראישעורי הרב (לייבל) עמ' 553
ה: פלוגתא אם אפשר לצמצם בידי אדםחלקת אפרים - שמיני
ו ע"א בקעה מצא וגדר בה גדרעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שעה
ו ע"א רש"י ד"ה בקעה מצא, עמי הארצים היו, ומזלזלי במצות, והחמיר עליהן לעשות סייג להרחיקן מן העבירה, כאדם הגודר בקעה פרוצה לשומרהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שעה
ו ע"א תוד"ה כיצד מערביןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קו
ו: הלכה כבית הלל ולא כבית שמאיפחד דוד ח"א עמ' תרנא
ז. אין משגיחין בבת קולפחד דוד ח"ג עמ' שמט
ז. הא דרב יהודה דשמואל היאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות טו
טו. רב אזל וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עב אות ה
טז: דרש רב נחמן משום רבינו שמואלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות טז
יג ע"ב אלו ואלו דא"חימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' ט
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קמד
יג ע"ב כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שסו
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היויחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קנו
יג ע"ב שאין בדורו של ר"מ כמותוימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קפג
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קעב
יג ע"ב שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קמג
יג ע"ב תנא לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות ריד
יג ע"ב תנו רבנן שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיועטרת משה ימים נוראים - אלול אות צא, צה, ר"ה אות כד, נו, רלו, עשי"ת אות סו, יו"כ אות קפא, ריד
יג. דחזיתי' לר"מ מאחורי'שעורי הרב (לייבל) עמ' 565
יג. כל מקום שאתה מוצא משום ר"י אמר תלמיד אחד לפני ר"ע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות ח, סי' צט אות ז, סי' ק אות יד
יג. כשהייתי לומד אצל ר"ע הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ה, סי' צט אות ג
יג. לא אמרה ר"ע אלא לחדד בה התלמידיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כב
יג: אלו ואלו דברי אלוקים חייםפחד דוד ח"ב עמ' רד
יג: אלו ואלו דברי אלוקים חייםשעורי הרב (לייבל) עמ' 530, 540
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםחלקת אפרים - חג השבועות
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטו אות יא
יג: ב"ש וב"ה חולקין זב"זחלקת אפרים - חג השבועות
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר"מ כמותונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות א, טו
יג: האי דמחדדנא דחזיתיה לר"ט מאחוריהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) הקדמה א, סי' כח אות ט, סי' עב אות א, סי' צט אות יג, סי' ק אות כז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' רצג, שמות עמ' תטז
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה הווינא מחדדנא טפיפחד דוד ח"א עמ' צב
יג: הלכה כבית הללנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עט אות י
יג: כל הבורח מן השררה ומן הגדולה, השררה והגדולה רודפין אחריופחד דוד ח"ג עמ' סב
יג: נוח לו לאדם שלא נברא משנבראפחד דוד ח"ג עמ' שב
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קכ
יג: רבי מאיר מנהיר עיני חכמים בהלכהפחד דוד ח"א עמ' תקפח
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אם נוח לאדם שנברא או לא נברא וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שעז
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי אי נוח לאדם שנברא וכו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ורש"י יחזור בתשובהכסף נבחר (תשפ) עמ' כד, קצז, שטז, שנ, שנב
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נח לו לאדם שלא נבראבית אהרן (צורוגון) דף מ ע"א
יג: תלמיד היה לו לר"מ וסמכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות ט
יג: תלמיד ותיק היה לרבי מאיר שהיה יודע לטהר את השרץ בק"ן טעמי'גור אריה (קאליש) פרשת בראשית
יג: תנא לא ר"מ שמו אלא רבי נהוראי שמונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צט אות י
יד: שידהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות מ
יז: לא שנו אלא מים ראשונים אבל מים אחרונים חובהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות טו
יז: לוקין על עירובי תחומין דבר תורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ה
יח אראב"ע מצינו שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניומזבח אליהו דף יב ע"ד, יג ע"א
יח ע"א בשלמא למ"ד פרצוף היינו דכתיב וייצר תרין יודי"ן וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' קכט
יח ע"ב אדה"ר חסיד גדול הי'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' סה, קטו
יח ע"ב אדה"ר ישב בתענית ק"ל שנהימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' כח
יח ע"ב אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה ושלשים שנהיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תפט
יח ע"ב אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנהימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' מו, קה, קו
יח ע"ב ואמר רבי ירמיה בן אלעזר כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין שנאמר ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו מכלל דעד האידנא לאו כצלמו אולידעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קעד
יח ע"ב והנה עלה זית טרף וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שב
יח ע"ב מיום שחרב ביהמ"ק דיו לעולםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קלח
יח. אחורי ארי ולא אחורי אשהפחד דוד ח"א עמ' עז
יח. דו פרצופים וכו'אשל אברהם (חיות) דף ב ע"ג
יח. דיו פרצוף פנים היה לו לאדה"רנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ב אות יד
יח: אדם הראשון גרם מיתה לו ולכל העולם כולופחד דוד ח"א עמ' מא
יח: אדם הראשון פירש מאשתו ק״ל שנה והעלה זרזי תאנים על גופו וכו'פחד דוד ח"א עמ' תקפב, ח"ג עמ' ד
יח: אמרה היונה יהיו מזונותי מרורים כזיתמזבח אליהו דף י ע"ד
יח: ויביאה אל האדם מלמד שעשה הקב"ה שושבינות לאדה"רנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ב אות י, סי' כב אות כה
יח: מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סד אות א
יח: מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניופחד דוד ח"א עמ' קיג
יט ע"א אל תיקרי 'רקתך' אלא 'ריקתיך' שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמוןיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' כז
יט ע"א מאי דכתיב עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה עוברי אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב"ה עמק שמעמיקין להם גיהנם הבכא שבוכין ומורידין דמעות כמעיין של שיתין גם ברכות יעטה מורה שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים לפניו רבונו של עולם יפה דנת יפה זכית יפה חייבת ויפה תקנת גיהנם לרשעים גן עדן לצדיקיםעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קי, רס
יט ע"א מאי דכתיב עוברי בעמק הבכאימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' שלה
יט ע"א פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון שנאמר כפלח הרמון רקתך ואמר רבי שמעון בן לקיש אל תיקרי רקתך אלא ריקתיך שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמוןעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נו
יט ע"א פושעי ישראל שמליאין מצות כרמוןכלביא שכן עמ' קכו
יט ע"ב מאי דכתיב עוברי בעמק הבכאימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תז
יט. אלא מעתה המוציא והמעלהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קלב
יט. אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןפחד דוד ח"א עמ' קנו, ח"ב עמ' צו
יט. ז' שמות יש לגיהנםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מ אות א
יט. משכה לה ערלתיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צג אות כז
יט. רשעים אפילו על פתחו של גהינום אינם שבים בתשובהפחד דוד ח"א עמ' תז, תיא, תלג, ח"ב עמ' קב
יט. שלושה פתחים לגיהנוםפחד דוד ח"א עמ' תרסו, ח"ב עמ' קסז
כא ע"ב בא שלמה ועשה לה ידיםמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצד ע"ג-ע"ד
כא ע"ב במי אתה מוצאןיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קנה
כא ע"ב בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' סה, סז
כא ע"ב דרש רבא, מאי דכתיב הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטאעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות יג, ר"ה אות סו, יו"כ אות עח, פ, קלט, קמג
כא ע"ב תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים ושמא תאמר אבד סברם ובטל סיכוים תלמוד לומר הדודאים נתנו ריח אלו ואלו עתידין שיתנו ריחעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קמו
כא. מ"ד והרני ה' והנה ב' דודאי תאניםפני יצחק (פראנסיס) דף קכו/קכז ע"ב
כא: בשעה שתקן שלמה ידים ועירובין יצאה בת קול ואמרה חכם בני ושמח לבינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נא אות א
כא: הזהר מדברי סופרים יותר מדברי תורה שהללו עשהבית אהרן (צורוגון) דף א ע"ד
כא: כל המלעיג ע"ד חכמים נידון בצואה רותחתמזבח אליהו דף רי ע"ב
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסוריןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כד אות א, סי' ק אות יד, כה
כא: מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו'פחד דוד ח"ד עמ' לז
כא: נשכימה לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא פתח הסמדר אלו בעלי משנה הנצו הרמתים אלו בעלי גמראכלביא שכן עמ' רנא
כב. אשר אנכי מצוך היום היום לעשותם ולמחר ליטול שכרםבית אהרן (צורוגון) דף סא ע"א
כב. אשר אנכי מצוך היום, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםכסף נבחר (תשפ) עמ' תג
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' מ
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםפחד דוד ח"ב עמ' רפב
כב. ומשלם לשנאיו אר"י אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרופני יצחק (פראנסיס) דף קלח ע"ב
כד. רש"י כגון דין בר נש - אדם גדולנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות ג
כה: ר' זירא כי הוה חליש מגרסיה הוה אזיל ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי אמר כי נפקי ועיילי רבנן איקום מקמייהומשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קו
כו ע"ב בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלחיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' ריז
כו: תוס' ד"ה מפנימשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמז
כח ע"א ואין בכלל אלא מה שבפרטעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות צח
כט ע"א אמר רבא הריני כבן עזאי בשוקי טבריא וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תיג
כט. אמר רבא הריני כבן עזאי בשוקי טבריאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יא אות ה
כט. תבשיל של תרדין יפה ללב וטוב לעיניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות לב
ל. סיני אמר שתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עד אות א
ל. רש"י ד"ה גינוסרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות יט
ל: במחלוקת ב"ש וב"המשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמז
ל: מערבין לכהן בבית הפרס ר' יהודה אומר אף בבית הקברות וכו' קסבר אהל זרוק שמיה אהל וכו' קסבר מצוות לאו ליהנות ניתנו, ורש"י ד"ה מצוות לאו ליהנות, ותוס'כסף נבחר (תשפ) עמ' ח, תמג, תס
ל: שידהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות מ
לא. מצוות לאו ליהנות נתנופחד דוד ח"א עמ' רג, שדמ, ח"ג עמ' רצט, רא
לא. רבי יוסי בר יהודה סבר מצוות לאו ליהנות ניתנוכסף נבחר (תשפ) עמ' תסא
לא: בטבל טבול מדרבנןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמז
לא: נתנו לפיל והוליכו לקוף והוליכו אין זה עירובנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צב אות א
לב. האומר לחבירו צא ולקט לך תאניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ד
לב. רש"י ד"ה בעם הארץ - שהנותן עם הארץ הוא ואינו חושש בלפני עורנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נד אות ב
לב. תוס' ד"ה רב ששתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
לב: ניחא לחבר ליעבד איסור קלה שלא יעבור ע"ה איסור רבהחלקת אפרים - ויקהל
לב: ניחא לחבר ליעבד איסור קלה שלא יעבור ע"ה איסור רבהחלקת אפרים - במדבר, ברכה
לב: ניחא ליה לצורבא מרבנן דליעביד איהו איסורא זוטאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קז אות יא
לה ע"ב נגע באחד בלילה ואינו יודע אם חי אם מת ולמחר השכים ומצאו מתיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שטז
לה. נפל עליו גל מבעוד יום אינו עירוב לא צריכא דבעי מרא וחצינאמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרסו
לה: תחומיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ה
לו. יש לו עיקר בתורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נא אות ב
לו. תחומיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ה
לט: מתנה אדם על הכלכלה וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קטו
מ ע"א דאינו צריך להזכיר ראש חדש בראש השנה, דזכרון אחד עולה לכאן ולכאןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שו
מ ע"א מהו להזכיר של ראש חדש בראש השנה כיון דחלוקין במוספין אמרינן או דילמא זכרון אחד עולה לכאן ולכאן וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות צ, שעז, יו"כ אות ריד
מ ע"א תוס' ד"ה זכרון אחד עולה, דבראש השנה כתיב זכרון תרועה ובראש חדש כתיב בפרשת בהעלותך גבי חצוצרות והיו לכם לזכרוןעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שו
מ ע"ב איבעיא לן מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים כיון דמזמן לזמן אתי אמרינן או דילמא כיון דלא איקרו רגלים לא אמרינן וכו', אין אומר זמן אלא בשלש רגלים. מיתיבי תן חלק לשבעה וגם לשמונה רבי אליעזר אומר שבעה אלו שבעה ימי בראשית שמונה אלו שמונה ימי מילה רבי יהושע אומר שבעה אלו שבעה ימי פסח שמונה אלו שמונה ימי החג וכשהוא אומר וגם לרבות עצרת וראש השנה ויום הכפורים מאי לאו לזמן לא לברכה וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קז, תלד, יו"כ אות נא
מ. תוס' ד"ה אדעתא דכולהו רבנן קאתינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עד אות א
מ: אין אומר זמן אלא בשלש רגליםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קג אות ג
מ: אין מברכין שהחיינו ביוה"כ ליתן כוס לקטן לשתות, דאתי למיסרךחלקת אפרים - תזריע
מ: שהחיינונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות א
מ: תוס' - ברית שחל עשרה באב הקילו בה בדיני אבילותחלקת אפרים - צו
מ: תוס' ד"ה דלמא אתי למסרךנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לד אות ג
מא ע"א דבתר רישא גופא אזילעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קלז, תלו
מא ע"ב ג' מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות למאי נפקא מינה למיבעי רחמי עלייהוסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רנח
מא ע"ב תנו רבנן שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה ודקדוקי עניות וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רלז
מא. גופא בתר רישא גריראפחד דוד ח"ג עמ' כט
מא: ג' אין רואין פני גיהנםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות כג
מא: דקדוקי עניות מעבירין מדעת קונוחלקת אפרים - בלק
מא: מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם ביםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות א
מא: שלשה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו'פחד דוד ח"א עמ' תפא
מג ע"ב כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורחעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות יז
מג ע"ב רש"י ד"ה מפני הטורח, שמניחין צרכי שבת והולכין להקביל פניועטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות יז
מג ע"ב תוס' ד"ה דלאויואל משה מאמר א סי' נ עמ' סג
מג ע"ב תוס' ד"ה ואסורויואל משה מאמר א סי' נד עמ' סט
מג. א"נ דקאזיל בקפיצהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עו אות א
מג. הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפר' בשבתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ה אות ד
מג. יוסף שידאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קב אות ב
מג: יתיב רנב"י אחוריה דרבא ויתיב רבא קמיה דר"ננחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות יז, יח
מג: לפני בא יום ה'. רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ח אות יג
מג: רש"י ד"ה נועץ קנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטז אות ד
מג: שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טוביםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ה אות יג
מה. רש"י ד"ה הרי שמואלמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' רז
מו ע"ב שזכין לאדם שלא בפניו ואין תבין לאדם אלא בפניועטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות עד, קיא
מו ע"ב תלמיד אל יורה אלא אם כן רחוק מרבו שלשה פרסאותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק יא
מו: הלכה כר"ע מחבירו וכר' יוסי מחביריוחלקת אפרים - נשא (ב)
ג ע"א קדרא דבי שותפי לא קרירי ולא חמימיקול אומר קרא ח"ג דרוש לא אות ב
ה ע"ב תוס' ד"ה וספקאקים את יצחק עמ' תקכו
ט. יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיאברך משה בראשית עמ' ריד
ט: דילמא אתי התינוק למיסרךשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' קטז
טז. על שבעה דברים נגעים באין וכו' ועל גסות הרוחקול ברמ"א נשמע פרשת ויקרא אות טו
יג ע"ב אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפישפתי שלמה בראשית עמ' תב, תעה*
יג ע"ב ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תרסח
יג ע"ב מפני שנוחין ועלובין היועבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' לב
יג. טוב לו שלא נברא משנבראבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קצב
יג. שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראקול ברמ"א נשמע פרשת שמיני אות ה, קדושים אות ד, ו, בחקותי אות א, קרח אות א, חקת אות ו, האזינו אות ה
יג: אלו ואלו דברי אלהים חייםבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קיא
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםבגדי אהרן (תשמז) ח"א עמ' קצד
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםקול ברמ"א נשמע פרשת משפטים אות יב
יג: אמר רבי האי דמחדרנא מחבראישעורים באורייתא בראשית עמ' נז
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו אם נוח שנברא וכו' נמנו וגמרו נוח שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיוברך משה בראשית עמ' כו
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אי טוב שנבראברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' א, רח
יג: ב' שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה אי נוח שנבראברך משה ויקרא עמ' לט, סט
יג: ג' שנים נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים הלכה כמותנו וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' שלב
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לר"מ מאחוריה ואילו חזיתיה מקמיה וכו'שארית עזריאל עמ' רד
יג: ועכשיו שנברא יפשפש במעשיוברך משה ימים נוראים עמ' קלח
יג: ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קסט
יג: זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן שהן נוחין ענויםברך משה במדבר עמ' עט, קעז
יג: יפשפש במעשיו ימשמש במעשיובגדי כהונה (פרחיא) דף פה ע"ג
יג: יצאה בת קול אלו ואלו דברי אלקים חיים והלכה כבית הללבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' קצא
יג: יצתה ב"ק ואמרה הלכה כבית הלל מפני שנוחין ועלוביןברך משה שמות עמ' רפח
יג: כל הדוחק את השעה שעה דוחקתושארית עזריאל עמ' קעח
יג: כל המשפיל את עצמו הקב"ה מגביהוקול ברמ"א נשמע פרשת מטות אות ג
יג: כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה הקב"ה משפילוברך משה שמות עמ' רמח
יג: כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוברך משה במדבר עמ' לז, קפט
יג: כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' כו
יג: כל הרודף אחר הכבוד הכבוד ברוח ממנושעורים באורייתא ויקרא עמ' נ
יג: מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו וכו'שארית עזריאל עמ' תקמ, תקמא
יג: מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היושבילי פנחס (תשפ) עמ' קסא
יג: נוח לו לאדם שלא נבראברך משה ימים נוראים עמ' קלב, קמו
יג: נוח לו לאדם שלא נברארעיונות ומסרים לפרשיות השבוע דברים עמ' 203
יג: נוח לו שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיוברך משה ויקרא עמ' סו, קיא
יג: נמנו וגמרו טוב שלא נבראברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' כה, רג
יג: נמנו וגמרו נודו לו לאדם שלא נבראברך משה דברים עמ' צו, קנח
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא וכו'שארית עזריאל עמ' תכח
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראברך משה במדבר עמ' כ
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' רפח
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראברך משה סוכות עמ' קנט
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נבראברך משה שמות עמ' קצב, רג, רמח, רעז
יג: ר' מאיר נקרא שמו ר' נהוראי על שם שהיה מנהיר עיני חכמים בהלכה דרוש אקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ד
יג: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו וכו'קול ברמ"א נשמע פרשת בשלח אות ד
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראקול ברמ"א נשמע פרשת חיי שרה אות י, יתרו אות ד, יד, תרומה אות ב, משפטים אות א, שמיני אות ה, קדושים אות ד, בחקותי אות א, קרח אות א, תצא אות ג, האזינו אות ה
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיוקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ג ח, יד, סוכות אות ה, שבת הגדול אות ז*, בר מצוה דרוש א, ה, אבות פ"ב ביאורים א, אבות פ"ג דרושים א
יג: שתי שנים ומחצה נחלקובגדי כהונה (פרחיא) דף עא ע"א
יג: תוס' - נוח לו לאדםבגדי כהונה (פרחיא) דף עא ע"א
יג: תוס' ד"ה נוח, אבל צדיק אשריו ואשרי דורו שנבראברך משה שמות עמ' רעז
יג: תוס' ד"ה נוח, לצדיקים ודאי נוח שנבראוברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' רח
יג: תוס' ד"ה נוח, צדיקים בודאי נוח שנבראברך משה ויקרא עמ' ע
יז ע"ב רמב"ן ד"ה אמרי דבי רבי ינאי, ומלחמותשפתי שלמה בראשית עמ' קסא*
יז. ארבעה דברים פטרו במחנהשעורים באורייתא שמות עמ' קנא
יז. עשרה תנאים התנה יהושע שיהו מרעין בחורשין וכו'שארית עזריאל עמ' תשסג
יז: מי כתיב אל יוציא "אל יצא" כתיב ותוס' מי כתיב אל יוציא דהוי עיקר קרא בהוצאה וכו' "אל יצא" כתיב וכיון דעיקרו בלשון יציאה וכו'שארית עזריאל עמ' תצה
יז: מפני מה אמרו מים אחרונה חובה מפני שמלח סדומית יש שמסמא את העינייםשבילי פנחס (תשפא) עמ' נג
יח יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה, ולא מתוקים כדבש ביד בשר ודםשארית מנחם ח"א בראשית עמ' כג
יח ע"ב אדם הראשון חלה טהורה היהאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' כח
יח ע"ב מכאן שאומרים מקצת שבחו ש"א בפניו וכולו שלא בפניוקול אומר קרא ח"א טעמא דקרא נח אות ז
יח ע"ב מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניואקים את יצחק עמ' שיא
יח. מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה לאדםברך משה במדבר עמ' מח
יח: אדה"ר עשה תשובהברך משה ימים נוראים עמ' קלט
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' ופירש מן האשה ק"ל שנהשבילי פנחס (תשפ) עמ' רלה
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה וכו' מאה ושלשים שנה וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' עו, קכה, קלג, שמט
יח: אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קז, קטז
יח: אחורי ארי ולא אחורי אשהשעורים באורייתא בראשית עמ' מה
יח: יהיו מזונותי מרורין כזית בידך ומסורין בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודםתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' רסב
יח: מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיותשפתי שלמה שמות עמ' ע
יח: מנוח עם הארץ היהרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות במדבר עמ' 147
יט אברהם יושב על פתח ניהנם ואינו מניח וכו'שארית מנחם ח"א בראשית עמ' נד
יט ע"א והא איכא גיהנם גיא שעמוקה בגיהנם שהכל יורד לה על עסקי חינם, נראה שטעות סופר היא וכך גורסים: גיא שעמוקה כגיא, הינם שהכל יורדין לה וכו', וכן הגיה הגר"אגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 79
יט. א"א עומד על פתחה של גיהנם ומציל את הנימוליםברך משה שמות עמ' סו
יט. אברהם אבינו עומד על פתחה של גיהנום להציל הנימוליםברך משה פסח-שבועות עמ' קסח
יט. אפי' ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרימוןברך משה ימים נוראים עמ' קכג, קסא, קסג
יט. בעניין שיש לגן עדן פתח אחדשלהבת יוסף חי עמ' קסו
יט. הפוגם בריתו נמשך ערלתוברך משה בראשית עמ' שב
יט. הפוגם בריתו נמשך ערלתוברך משה שמות עמ' לג, סו, רכז
יט. הפוגם בריתו נמשכה ערלתוברך משה ויקרא עמ' עה
יט. פושעי ישראל מלאים מצות כרימוןקול ברמ"א נשמע פרשת במדבר אות א
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה וכו'שארית עזריאל עמ' קכח
יט. רשעים מלאים חרטהמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' נט, קג
כא ע"ב רש"שעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תרסה
כא: אל תדינני ככרכים שיש בהם גזל ועריות וכו' בכופריםיריעות שלמה (אוזאן) פ' וישב דף כ ע"ב-ע"ג
כא: אמרה כ"י הרבה גזרות גזרת עלישמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף סב ע"א
כא: באמת הי' כל דברי חכמים הי' צריך להיות נכתב בתורה רק משום שנאמר עשות ספרים הרבה אין קץקול ברמ"א נשמע פרשת האזינו אות ז
כא: בני הזהר בד"ס יותר מר"ת וכו' כל העובר על ד"ס חייב מיתהברך משה בראשית עמ' צא
כא: בשעה שתיקן שלמה ערובין ינט"ידבר טוב (טאראב) דרוש ב לזכור
כא: הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל חדשים גם ישנים הרבה גזירות גזרתי עליברך משה חנוכה עמ' קה
כא: הזהר בדברי סופרים וכו' כל העובר על דברי סופרים חייב מיתהברך משה פסח-שבועות עמ' ל
כא: הזהר בדברי סופרים יותר מד"ת שד"ת יש בהן עשה ול"ת ודברי סופרים כל העובר עליהן חייב מיתהקול ברמ"א נשמע פרשת ואתחנן אות ו, נצבים אות ה
כא: הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' שמא תאמר מפני מה לא נכתבו אמר קרא וכו'קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבועות אות יג*
כא: כיון שתקן שלמה נ"י וערובין וכו'יושב אהלים (ענתבי) פרשת תרומה
כא: מוטב אמות מיתת עצמו ולא אעבור על דעת חברי אמרו חכמים מה בזקנתו כך בילדותו עאכו"כברך משה בראשית עמ' צא
כא: מעשה בר"ע שהיה חבוש בבית האסוריםשעורים באורייתא שמות עמ' קנ
כא: רש"י - עשה ול"ת ד"ת יש בהן שאין חייב מיתה אבל ד"ם חייבין מיתה על כולןברך משה בראשית עמ' צא
כא: תוס' ד"ה מוטבשעורים באורייתא שמות עמ' קנא
כב כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהובגדי כהונה (פרחיא) דף סג ע"ב
כב. 'היום' לעשותם דשכר מצוה בהאי עלמא ליכאקול ברמ"א נשמע פרשת ויקרא אות ב
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרברך משה במדבר עמ' רעו
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' רפט
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםברך משה דברים עמ' ח, קצד, רח
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםברך משה ויקרא עמ' רכב, רכד
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשארית עזריאל עמ' כה, קנב, תקיב, תקפג, תתטז, תתכא, תתסב, תתקח
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםשבילי פנחס (תשפא) עמ' שצז
כב. היום לעשותםשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף קיט ע"ב
כב. היום לעשותן ומחר לקבל שכרןברך משה סוכות עמ' קפ
כב. מעט זכיות שיש לו לרשע פורע לו בעולם הזהויחל משה דרוש לפ' ויקהל
כב: נר המערבי נותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסייםקול ברמ"א נשמע פרשת נשא אות י*
כג ע"א לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חייםאבן ישראל (תשסז) עמ' קו
כד תנא תלמיד לראב"י שהיה שונה בלחשבגדי כהונה (פרחיא) דף ד ע"א
כז: בהמה היא גידולי קרקעברך משה ויקרא עמ' רו, רמח
כז: מבואר דבהמות הן גידולי קרקעברך משה בראשית עמ' קסט
כח: ר' זירא כי הוה חליש מגירסאשעורים באורייתא שמות עמ' קיא
לא ע"א מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר. היכי אזיל וכו' דמייתי ליה אחוריה, לולא פי' רש"י היה נראה להגיה דמייתי לה אחיזראגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 79
לב ניחא ליה לחברשמע יעקב (אלגזי, תקמד) דף ו ע"ד
לו: בענין ברירהקול ברמ"א נשמע פרשת חקת אות ד
לו: הא במרי דמתאשעורים באורייתא שמות עמ' כח
מ ע"א רש"י ד"ה הא ודאיאקים את יצחק עמ' קפה
מ ע"ב בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומישפתי שלמה בראשית עמ' תקב*
מ ע"ב תן חלק לשבעה וגם לשמונה, ר"א אומר שבעה אלו ז' ימי בראשית וכו'אקים את יצחק עמ' רפז
מ: רש"י ד"ה ליתביהשפתי שלמה שמות עמ' קז(ז), קט(י)
מא ע"ב ג' דברים מעבירין את האדם ע"ד וע"ד קונו דקדוקי עניות וכו'קול אומר קרא ח"ג דרוש כב אות ב
מא. כולהו בתר רישא אזליברך משה דברים עמ' קכב
מא: ג' דברים מעבירין אדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניותשארית עזריאל עמ' קצד
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעת קונוברך משה ויקרא עמ' לט
מא: דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונוברך משה בראשית עמ' קסו
מא: עניות מעביר את האדם מדעתו ומדעת קונוברך משה ימים נוראים עמ' רכח
מא: רק כשמקבלים מאהבה מועילין היסורים לכפרת העוונותקול ברמ"א נשמע פרשת בא אות ה
מג ע"א יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרהשפתי שלמה בראשית עמ' תט
מג ע"א רמב"ן ד"ה וגדולה מזושפתי שלמה בראשית עמ' קסא*
מג. אין החומץ למעלה מעשרהברך משה סוכות עמ' צז
מג: אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימ"ט ולא בשבתברך משה ימים נוראים עמ' צו
מג: אין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימ"טברך משה פסח-שבועות עמ' לו
מג: אליהו הנביא יבא קודם משיחברך משה ויקרא עמ' קפא
מג: מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורחשבילי פנחס (תשפא) עמ' קכ
מד: דדקדוקי עניות מעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונוקול ברמ"א נשמע פרשת בשלח אות א
מד: הלכה כר"ע מתבירוברך משה סוכות עמ' ה, ו, י
מו ע"ב הלכה כרבי עקיבא מחבירו וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רצב
מו ע"ב ר"מ או ר"ש ור' יהודה הלכה כר' יהודהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפח
מו ע"ב רבי מאיר שחולק על חכם אחר אין הלכה כר"מבאר שרים פרשת תולדות דרוש ו אות ג עמ' קצ-קצא
ב. חכמים לא למדוה אלא מפתחו של היכל וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קטו
ב. לא שלטא עינא למעלה מכ'תורת העולה (תשפא) עמ' מג
ב. מקדש אקרי משכןתורת העולה (תשפא) עמ' יט, כז
ד ע"ב וכמה, אמה על אמה ברום שלש אמותשיח יצחק (חבר) עמ' מב
ד. ארץ חטה וגו' כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר וכו'לבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"ב עמ' קעט
ד. כל המצוות המשוערות ברביעית מסיני נתנותורת העולה (תשפא) עמ' שעח
ח ע"ב מהו להשתמש תחת הקורהאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' סג
ט ע"א מצא מין את מינומלכות ישראל ח"א עמ' רי
יג ע"א ויקם מלך חדש, חד אמר שנתחדשו גזרותיואילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' יג
יג ע"ב אלו ואלו דאל"חמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' קמ
יג ע"ב אמר רבי האי דמחדדנא מחבריא דחזיתיה לר"מ מאחוריה וכו'קריה נאמנה (טננבוים) עמ' סז
יג ע"ב אמר רבי: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב והיו עיניך ראות את מוריךאור היהדות עמ' שעו
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו וכו'אור היהדות עמ' שעו
יג ע"ב לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו רבי מאיר שהוא מאיר עיני חכמים בהלכהאור היהדות עמ' קיב
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראמעשה ידי יוצר עמ' כו
יג ע"ב נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיועולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר ח
יג ע"ב נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש במעשיואור היהדות עמ' רצ
יג ע"ב שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל וכו' יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן וכו'אור היהדות עמ' קמט
יג: אלו ואלו דברי אלוקים חייםאורן של חכמים עמ' קכו
יג: אלו ואלו דברי אלקים חיים, והלכה כבית הללשיחה נאה עמ' 273
יג: אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וכו' אמרי חמודות עמ' 50
יג: גלוי וידוע וכו' שאין בדורו של ר"מ כמותו וכו' שמנהיר עיני חכמים בהלכהפרדס שדי עמ' קמט
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר' מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותואבק סופרים (קונקי) דף קסה ע"ג-ע"ד
יג: דחזיתי לר' מאיראורן של חכמים עמ' לב, מא, קלו
יג: הא דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחוריהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קפב, ריב
יג: הא דמחדדנא מחבראי דחזיתי' לר' מאיר מאחוריהדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קעג, שסב
יג: הוי זהיר במלאכתך וכו'בדידי הוי עובדא עמ' תקנה
יג: הריטב"א אלו ואלו דברי אלהים חיים שאלו רבני צרפתאבק סופרים (קונקי) דף קסו ע"ד
יג: טוב לאדם שלא נברא משנבראתורת העולה (תשפא) עמ' תקפ
יג: יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' ערה
יג: נוח לו לאדם שלא נברא משנבראתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' יח, ח"ב עמ' רכד
יג: נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא וכו'הארת דרך עמ' שנד
יג: נח לו שלא נברא וכו'אמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' יד
יג: נמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נבראפני חסד עמ' רד, רמו, רצו, שיג
יג: נמנו וגמרו טוב שלא נברא משנבראדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' לד, מא
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיולבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' פח, רצז
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר קע
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קצא, רלז
יג: נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנבראדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קסה
יג: פלוגתא בית שמאי ובית הלל, בית שמאי סברי נוח לו לאדם שלא נברא משנברא, ובית הלל סברי נוח לו לאדם שנברא משלא נבראקהלות ישורון עמ' נב
יג: שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו'אבק סופרים (קונקי) דף קסו ע"ד
יג: שנוח לו לאדם שלא נברא משנבראבאר צבי (תשעא) עמ' קסא
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים ותוס'עין יהוסף דף צא ע"א
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמיםדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכה
יז ע"ב ריטב"א ד"ה דתניאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' י
יז ע"ב רש"י ד"ה לוקיןמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' שסט-שעא
יז. אם יבא במשפט עם אברהם יצחק ויעקב אינם יכולים לעמוד לפניווזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רח
יח ע"ב אמר ר"א מיום שחרב בהמ"ק דיו לעולם שישתמש בב' אותיותשיח יצחק (חבר) עמ' קעג
יח ע"ב אמרה יונה לפני הקב"ה רבש"ע יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקין כדבש ותלוין ביד בו"דאור היהדות עמ' יד, רס
יח ע"ב כל אותן שנים שהיה אדה"ר בנידוי הוליד רוחין כו' ורש"ידברי חיים (שארין) ח"א עמ' פה
יח ע"ב משחרב בית המקדש די לעולם שישתמש בשני אותיותמעשה ידי יוצר עמ' תקטו
יח. אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצריבגד אהרן עמ' נג
יח: אדם הראשון בעל תשובה היהתורת העולה (תשפא) עמ' רמח, תקכ, תקכה, תקכו
יח: אדם הראשון ישב בתענית ק"ל שנה על חטא אכילת פרי עץ הדעתאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' ו, תצג, ח"ב עמ' קלו, תלד
יח: ואמר רבי ירמיה בן אלעזר כל בית וכו' אמרי חמודות עמ' 51
יח: כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' שיז
יח: משחרב בית המקדש די לעולם שישתמשו בב' אותיותמועדי ה' (לדרמן) עמ' קעז
יח: רבש"ע יהיו מזונותי מרורים כזית בירך וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' מד, ער, שה
יט ע"א ז' שמות יש לגיהנם כו'דברי חיים (שארין) ח"ב עמ' ריד
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנס אינם חוזרין בתשובה, שנאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי וגו' שפשעו לא נאמר, אלא הפשעים כו'אור היהדות עמ' קמט
יט ע"א שמצדיקין עליהם את הדין ואומרים לפניו רבש"ע יפה דנת וכו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' קמד
יט רשעים על פתח גהינום אינם שביםאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' שמז
יט רשעים על פתח גהינום אינם שביםאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' שמז
יט. אאע"ה מעלה בניו מן הגיהנםבאר צבי (תשעא) עמ' צא*
יט. אפי' פושעי ישראל מלאים מצות כרמוןדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' מח
יט. אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןהארת דרך עמ' שלא
יט. הבא על הגויה ערלתו נמשכתתורת העולה (תשפא) עמ' תקכה
יט. ואמר רבי וכו' אמרי חמודות עמ' 52
יט. ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להותורת העולה (תשפא) עמ' תנו
יט. פושעי ישראל שמליאין מצות כרמוןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קצ
יט. רשעים אפילו על פתחו של גהינום וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קל
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובהחזון למועד (פלקלס) עמ' קא
יט. רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינן חוזרין למוטבתורת העולה (תשפא) עמ' תצו
יט. רשעים מלאים חרטהמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' נט, קג
יט: תרי רואין לא אמרינןדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קצ
כא ע"א מ"ד ארוכה מארץ מדה, דבר זה בא דוד ולא פירשה, עד שבא זכריה ופירשהשיח יצחק (חבר) עמ' קלג
כא ע"ב הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה כו'דברי חיים (שארין) ח"ב עמ' רכט
כא ע"ב לכה דודי נצא השדה נשכימה לכרמיםשיח יצחק (חבר) עמ' קכח
כא ע"ב מעשה בר'ע שהיה חבוש בבית האסורין כו', והיה ליי הגרסי משרתו כו', א"ל כו' לשתות אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין א"ל כו' מוטב אמות מיתת עצמיאור היהדות עמ' תכב, תכה
כא ע"ב נדון בצואה רותחתשיח יצחק (חבר) עמ' מ
כא. כל העולם טלו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורהבגד אהרן עמ' עח
כא. כנישתא דדניאלאורן של חכמים עמ' מב, קעז
כא. לכל תכלה ראיתי קץ וכו' שבא זכרי' ופירשודרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' מה
כא. רחבה מצוותך מאד וכו' רחבה מני יםהארת דרך עמ' תמד, תמח, תסה
כא: אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל וכו', בא ואראך ת"ח שעוסקין בתורה מתוך הדחק וכו'לבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' קפג
כא: אמר רב פפא בריה דרב אחא בר וכו' אמרי חמודות עמ' 53
כא: בשעה שתיקן שלמה עירובין ונט"י וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' שיט
כא: הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורהתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רמג
כא: חדשים גם ישניםנאות יעקב (אזמיר) פני שבת דף נט ע"ב
כא: כל המלעיג על דברי חכמיםאורן של חכמים עמ' כד
כא: כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהבאר צבי (תשעא) עמ' פה
כא: על פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחי נדה לבעליהןדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קסד
כב ע"א אמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב אשר אנכי מצוך היום לעשותם, היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם למחר לקבל שכרםאור היהדות עמ' רעט
כב ע"א היום לעשותם ולא למחר לעשותםשיח יצחק (חבר) עמ' קעח
כב. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כעורבדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רעא
כב. ה' משלם לרשעים שכר בעולם הזה כדי לטורדן מהעולם הבאתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' ז
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםבגד אהרן עמ' קמא
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםפרדס שדי עמ' תרכז
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רנא, ח"ב עמ' רכד
כב. היום לעשותן ומחר לקבל שכרןוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קסא
כו. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן וכו' אמרי חמודות עמ' 54
לא. מצוות לאו ליהנות ניתנו וכו'פני חסד עמ' קיח
לא: חזקה שליח עושה שליחותודברי אמת (עהרנברג) עמ' נט
לד. מיתנאבאר צבי (תשעא) עמ' לט*
לה: קסבר ר"מ ערובי תחומין מן התורה וכו'אמרי שפר (פינטו) סימן ד
לזנאות יעקב (אזמיר) דף עד ע"א
מ בר בי רב דיתיב בתעניתא במעלי שבתא כו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' ג
מ ע"ב לרבות עצרתמשנת חיים מועדים ח"ב עמ' תז-תיג
מ: לא הוה בידיהאש דוד - ענייני המצוות סי' ב
מ: תוס' ד"ה דלמא, אין מברכים שהחיינו במילה משום צערא דינוקאאות לישראל עמ' קלג, קלו
מא ע"א בהר רישא גופא אזילמלכות ישראל ח"א עמ' לה, קי, ח"ב עמ' ע, שלה, ח"ג עמ' קנא
מא ע"ב דקדוקי עניות מעבירין את האדם על דעתודברי חיים (שארין) ח"א עמ' ער, ח"ב עמ' ריב, ח"ג עמ' קסד, רצא
מא. והתענינו בו ולא השלמנו מפני שיו"ט שלנו הואאות לישראל עמ' קמז, קמט
מא: ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו וע"ד קונו וכו' ודקדוקי עניותדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' יג
מא: ג' דברים מעבירין את האדם על דעתו וע"ד קונו וכו' ודקדוקי עניותדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תכא
מא: גדול כבוד הבריות שדוחה אפילו ל"ת שבתורהבאר צבי (תשעא) עמ' שטז
מג. הריני נזיר ביום שבן בוד בא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טוביםדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' צג
מג. יש תחומין למעלה מעשרה או אין תחומין למעלה מעשרהבדידי הוי עובדא עמ' תרלח
מד. עניות מעביר את האדם על דעת קונותפארת נפתלי עמ' פג
מה ע"א רש"י - עיר שמבדלת בין גבול ישראל לגבול האומות, יוצאין עליהם שמא ילכדוה, ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהםמלכות ישראל ח"ג עמ' כא
מה: כל העולם ממי אוקינוס שותיןתורת העולה (תשפא) עמ' שנ
מו ע"ב הלכה כרבי עקיבא מחבירו, וכרבי יוסי מחבריו, וכרבי מחבירואור היהדות עמ' תכב
ב נר חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבויהטוב והישר (הורביץ) עמ' מז
ב נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה, תוס' - נר חנוכה הוא מדרבנן וקתני פסולההטוב והישר (הורביץ) עמ' לט
ב ע"ב גוזמאהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' עו
ב. מבוי שהוא גבוה מכתבי גביע הכסף מכתב סב
ב. משכן איקרי מקדשגוילי אפרים עמ' קכב אות רא
ב. שלמים ששחטו קודם פתיחת דלתותברוך מבנים אשר פרשת תרומה
ב: אלא מעתה לא תיהני ליה מכתבי גביע הכסף מכתב סג-סד
ג ע"א פניא דשבתאהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' עח
ג. מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת' למעלה מעשרי' וכו'מלל לאברהם (סתהון) דף קלג ע"ג
ג. סוכה שהיא דאורייתא לא בעי חזוק מבוי דר' בעי חזוקמלל לאברהם (סתהון) דף קלה ע"ג
ד: צריך במקוה כמות של ארבעים סאה מיםדברי עלמא ח"ב עמ' קלח
ה. אלא דנין דבר שנתנה מכתבי גביע הכסף מכתב סד
ה: תוס' ד"ה אותו לחי מכתבי גביע הכסף מכתב סה-סו אות א
ה: תוס' ד"ה ק"ו מחצר מכתבי גביע הכסף מכתב סה-סו אות ב
ח. ומנא תימרא מכתבי גביע הכסף מכתב סו אות ג
טו אמר קין לפני הקב"ה כו'עקר העקרים פרשת חיי שרה
טו וכי יש יד ללשון אלא לומר לך מה יד ממיתה וכו'לב חיים (מליניק) דרוש יט
י ע"א פסי ביראותהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' רמו
יא ע"ב אלו ואלו דברי אלהים חייםבני יששכר (תשעד) ניסן-אייר עמ' רה
יג אמר ר' מאיר כשבאתי לפני ר' ישמעאל וכו' בני מה מלאכתך וכו'ילקוט אליעזר (ראנין) פרשת בראשית
יג נוח לו לאדם שלא נברא כו'עקר העקרים פרשת עקב
יג ע"א אזהרה למלאכת הסופריםדברי מרדכי - דברי זכרון עמ' שמח
יג ע"ב אלו ואלו דברי אלהים חיים הן לב אבות (הלוי, תשפג) עמ' שסז
יג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתובני יששכר (תשעד) ניסן-אייר עמ' רצא
יג ע"ב המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנוהאדם ומידותיו במשנת המהר"ל עמ' 39
יג ע"ב ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא ספינוקב מרגליות עמ' 419
יג ע"ב כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהובנין אריאל ח"א עמ' קמו
יג ע"ב למה זכו ב"ה שהלכה כמותןדברי מרדכי - דברי זכרון עמ' רכו, שנ
יג ע"ב מטהר את השרץ בק"נ טעמיםנוקב מרגליות עמ' 363
יג ע"ב מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היובני יששכר (תשעד) סיון-אלול עמ' קפא
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נברא משנבראבנין אריאל ח"א עמ' רצה
יג ע"ב נוח לו לאדם שלא נבראהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' קעד
יג ע"ב שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותינו והללו אומרים הלכה כמותינו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלהים חיים הן והלכה כבית הללבני יששכר (תשעד) סיון-אלול עמ' קפא
יג ע"ב תוס' - נוח לו לאדם שלא נברא משנברא בסתם בני אדם, אבל צדיק אשריו שנברא ואשרי דורובנין אריאל ח"א עמ' רצה
יג תנא לא ר"מ שמואבות הראש ח"ב דף יג ע"א
יג. אריב"ל בכל מקום שאתה מוצאמלאה קטרת דרוש יח
יג. בחסירות וביתרות דבקי אנאגוילי אפרים עמ' רטז בהערה
יג. לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו ולמה קראו לו רבי מאיר וכו'דברי עלמא ח"ב עמ' רכג
יג: אלו ואלו דברי אלוקים חייםיסוד צדיק עמ' קפה, רצב
יג: אלו ואלו דברי אלקים חייםאור האמת (תשפד) ח"א עמ' קלה, קפט
יג: אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין אלו ואלו דברי אלהים חייםבעל שם טוב על התנ"ך והש"ס עמ' נח, תשכ
יג: אריחהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' צו
יג: האי דמחדדנא מחבריא דחזיתיה לרבי מאיר מאחורי וכו'דברי עלמא ח"א עמ' לו
יג: כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכו'דבר שלמה (ממן) עמ' קלד
יג: נוח לו לאדם שלא נברא משנברא וכו'קדושת אהרן (תשעד) עמ' עח
יג: נוח לו שלא נברא כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המנוחה בית יב
יג: נח לו לאדם שלא נברא משנבראקדושת אהרן (פרידמן, תרעג) דף כא ע"א
יג: נמנו וגמרו טוב לאדם שלא נברא יותר משנבראאור לישרים (איידליץ, תקמה) דרוש יא דף עד ע"א, דרוש יד דף צד ע"ג
יג: נמנו וגמרו נוח לו אדם שלא נברא יותר משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו וכו' וכו'דברי עלמא ח"ב עמ' צא, קצא
יג: פלגותת ב"ש וב"ה ונמנו וגמרו נח לאדם שלא נברא משנבראדעת סופר (גרינברג, תרפח) דרוש טו
יג: רבי יהודה אומר מכתבי גביע הכסף מכתב סז אות א
יג: שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נביא יותר משנבראדעת שלמה (ימי רצון) עמ' של
יג: תלמיד ותיק הי' ביבנה שהי' מטהר את השרץ בק"נ טעמיםשביבי דעת עמ' שלג
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה וכו'דברי עלמא ח"א עמ' קמד
יג: תלמיד ותיק היה לרבי מאיר שהיה יודע לטהר את השרץ בק"ן טעמי'גור אריה (תצג) פרשת בראשית
יג: תנא לא ר' מאיר שמו אלא ר' נהוראי שמו ולמה נקרא וכו'הטוב והישר (הורביץ) עמ' קמז
יד. רש"י ד"ה פשיטא מכתבי גביע הכסף מכתב סז אות ב
יז ע"ב שדה נירהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' קעח
יז ע"ב תוס' - היכא דילפינן מקרא אזהרות מיתה לעגין דבר אחד, הוה ליה לאו שניתן לאזהרת מיתות בית דיןבנין אריאל ח"א עמ' קסח
יז: אל תפנו אל האובת, תוס' - אל תפני ה"נ דלא לקיזרע ישראל (תצ) פרשת אחרי מות
יז: כייל מילחאהטוב והישר (הורביץ) עמ' קמג
יז: רש"י ד"ה כל שכן מכתבי גביע הכסף מכתב סח
יז: תוס' ד"ה לאו שניתן מכתבי גביע הכסף מכתב סז אות ג
יח מלמד שבנאה הקב"ה כבנין אוצר רחבה מלמטה וצר מלמעלה כדי לקבל את הולדהטוב והישר (הורביץ) עמ' שמה
יח ע"ב אמרה יונה יהי רצון שיהיו מזונותי מרורין כזית וביד הקב"הבני יששכר (תשעד) ניסן-אייר עמ' תלא
יח ע"ב כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושידין ולילין לב אבות (הלוי, תשפג) עמ' שב
יח: אדם הראשון עשה תשובה רחסיד גדרל היהראשית בכורים (תשעד) עמ' קכד
יח: אחורי ארי ולא אחורי אשהסעודת מצוה דרוש יא לימים נוראים
יח: היה רבי מאיר אומר אדם הראשון חסיד גדול היה וכו'דברי עלמא ח"ב עמ' מא, מח, רנג
יח: מוטב שיהיו מזונותי מרורים כזיתקדושת אהרן (פרידמן, תרעג) דף לו ע"א
יח: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולםארץ צבי (תשנו) עמ' קעז
יט ע"א פושעי ישראל מלאים מצודת כרימוןדברי צדיקים - שופטים ד"ה או
יט ע"א פושעי ישראל שמלאין מצות כרימוןדרכי ישרים (תשעו) עמ' לא
יט ע"א רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אין חתרין בתשובהבנין אריאל ח"א עמ' קנז
יט רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובהיסוד צדיק עמ' קיא*
יט. אברהם אבינו אינו מניח להשאר בגהינום לכל שהוא מהוליסוד צדיק עמ' סב
יט. בר מישראל דמשכה ערלתודעת שלמה (ימי רצון) עמ' טז
יט. המבעט ביסורין, ומאיריהתודה (שולביץ) עמ' רפ, ערה
כא ע"ב היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםבני יששכר (תשעד) סיון-אלול עמ' קעד, קפ, רב
כא ע"ב 'חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך' רבוש"ע הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליבני יששכר (תשעד) ניסן-אייר עמ' קמא
כא ע"ב כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהבני יששכר (תשעד) שבט-אדר עמ' שעו
כא ע"ב מ"ד הדודאים נתנו ריחשלחן המלך - דרשות דף טו ע"ג
כא. בא דוד ולא פירשה בא יחזקאל ולא פירשה בא זכריה ופירשה וכו'אור האמת (תשפד) ח"א עמ' תב, ח"ב עמ' תשפא
כא. ושמים בזרת תכון זרת הוא חצי אמהראשית בכורים (תשעד) עמ' צד
כא. כל העולם כולו אחד משלושת אלפים ומאתים בתורהדעת שלמה (ימי רצון) עמ' שה
כא. מאי דכתיב הראני ה' והנה וכו' אלו הצדיקים גמורים וכו' אלו רשעים גמוריםדברי עלמא ח"ב עמ' מ
כא: אמר רבי עקיבא מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חברייסוד צדיק עמ' קפו
כא: בשעה שתקן שלמה עירובין ונטילת ידים יצאה ב"ק כו'אש דת (רובינשטיין) פרק ב אות ב במפיץ אור
כא: כל ההוגה בהן טועם בהן טעם בשר וכו'דברי עלמא ח"ב עמ' קכ
כא: למה לא נכתבה תורה שבע"פקדושת אהרן (פרידמן, תרעג) דף סה ע"ב
כא: מעשה דר"ע שמסר נפשו על מצות נטילת ידים דרבנןדעת שלמה (ימי רצון) עמ' קח
כא: שחורות כעורב, במי אתה מוצאן (ד"ת), במי שמשכים ומעריב עליהן לבית המדרש וכו' במי שמשחיר פניו עליהן כעורב וכו'שביבי דעת עמ' קטו
כא: שלושת אלפים משל לשלמהוהלכת בדרכיו עמ' כט
כב ע"א במי שמשים עצמו אכזרינוקב מרגליות עמ' 85
כב ע"א 'היום לעשותם' ולמחר לקבל שכרםבני יששכר (תשעד) שבת ור"ח עמ' קצ, רכד
כב ע"א היום לעשותם ומחר לקבל שכרםבני יששכר (תשעד) שבט-אדר עמ' רכח
כב. ארך אפים לרשעים וארך אפים לצדיקיםדברי עלמא ח"א עמ' רנט
כב. במי אתה מוצא רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהם כעורב וכו'דברי עלמא ח"ב עמ' קח
כב. היום לעשותם ולא למחר לעשותם וכו'דבר שלמה (ממן) עמ' עו, קנ
כב. היום לעשותם ולמחר ליטול שכרםסעודת מצוה דרוש ו למתן תורה
כב. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרםקדושת אהרן (פרידמן, תרעג) דף עא ע"ד
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםיסוד צדיק עמ' רד
כב. היום לעשותם ומחר לקבל שכרםקדושת אהרן (תשעד) עמ' רצא
כב. פרעון הצדיקים בעה"ז ולרשעים בעה"בברכת טוב (נראל) דף י ע"ג
כב. רב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב א"ל דביתהו ינוקי דידך מה אעביד להו וכו'אור האמת (תשפד) ח"ב עמ' אלף א
כג ע"ב ר' אבהו כי הוה משתעי בלשון חכמה אלון בכות עמ' רנג
כג. שומירההתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' רלז
כה: דאגמריה בסימני טעמים ואסברה במאי דדמי ליהגוילי אפרים עמ' טו בהערה
כו ע"א אבולאהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' קעז
כו ע"א המניח עירוב בקברדברי חכמים (דנציג) עמ' רעד
כו ע"א רש"י - תלמידי דרבא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושעבנין אריאל ח"ב עמ' קפ*
כו ע"ב רב טביומיהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' צה
כו ע"ב רש"י - תכופות הרבה יחד במחרוזותנוקב מרגליות עמ' 771
כז. רבי אליעזר וריב"ח מכתבי גביע הכסף מכתב סז אות ד
כח: רבי זירא כי הוה מכתבי גביע הכסף מכתב סט-ע
ל ע"ב לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקףנוקב מרגליות עמ' 911
ל: מעוות לאו ליהנות ניתנוקדושת אהרן (תשעד) עמ' קמז
לא ע"א מצות לאו ליהנות ניתנובני יששכר (תשעד) כסלו-טבת עמ' קס
לא: כסף שיש עליו צורההתורה והעולם ח"א עמ' קצז
לא: כסף שיש עליו צורההתורה והעולם ח"ב עמ' קפד
לב ע"א חזקה על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידונוקב מרגליות עמ' 343
לד ע"ב אארא דליבנאהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' קסג
לד ע"ב גלוסקאהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' קיז, רמה
לט ע"א פלוגתת ר' יוסי ור' יהודה בקדושת שני ימי ר"הדברי חכמים (דנציג) עמ' סה
לט. ר"ה נקרא יומא אריכתאגנזי ישראל (תשמז) מועדים עמ' ד, ז, טו, יז
לט. ראש חדשהתדמות הלשון - הגדה של פסח עמ' לג
מ: המברך צריך שיטעוםברכת שמעון - פסחים ב"ק ושבועות עמ' מה
מ: רש"י ד"ה ליתביהברכת שמעון - פסחים ב"ק ושבועות עמ' מז
מ: תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי חגמלאה קטרת דרוש יז
מא ע"א שלא יכנס לשבת כשהוא מעונהבני יששכר (תשעד) שבת ור"ח עמ' קע
מא ע"ב גליות ועניות מעבירין את האדם על דעת קונו וכו' מאי נפקא מינה למיבעי רחמיבני יששכר (תשעד) שבט-אדר עמ' רסז
מא ע"ב העניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונובני יששכר (תשעד) סיון-אלול עמ' קכו
מא ע"ב שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו וכו' ודקדוקי עניות למאי נפקא מינה למיבעי רחמי עלייהובני יששכר (תשעד) כסלו-טבת עמ' רסט, ת
מא. אני מבני סנאב בן בנימין וכו' מפני שיו"ט שלנו היהגוילי אפרים עמ' כח אות ט, עמ' פז אות קלא, עמ' צ אות קלז
מא. תוס' ד"ה מבני, שמא אמו היתה מבנימין או חתנםגוילי אפרים עמ' צא בהערה נו
מא: שלושה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונויסוד צדיק עמ' קצא
מג ע"ב אליהו בא יום א' לפני ביאת משיח צדקנובנין אריאל ח"א עמ' שח
מג. הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין וכו'גוילי אפרים עמ' קעא אות רפד
מג. הריני נזיר ביום שבן דוד באהתודה (שולביץ) עמ' רמח
מד הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחילההטוב והישר (הורביץ) עמ' לב
מד. הא בדופן שלישית מכתבי גביע הכסף מכתב עא
מה. רש"י ד"ה באיזה מכתבי גביע הכסף מכתב סז אות ה
מה: לעולם אימא לך יש תחומין מכתבי גביע הכסף מכתב עב
מו ע"א תוס' ד"ה כל שכןדברי חכמים (דנציג) עמ' עז
מו ע"ב הלכה כר' עקיבא מחבירובנין אריאל ח"א עמ' שס
מו ע"ב הלכה כרבי עקיבא מחבירובני יששכר (תשעד) ניסן-אייר עמ' שפא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US