Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת בבא מציעא (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת בבא מציעא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלג
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתנשמת חיים (ברלין) עמ' שפו
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתס' החיים (תשנג) עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתפתח טוב עמ' צד, רכ, רכב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית ובתוספותויגד יעקב עמ' תשכב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו'דברי יונה ח"א עמ' לב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה אומר אני מצאתיה וכו' זה ישבע שאין לו בה פחות מחציהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד, ב"ק א
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה ישבע שאין לו פחות מחציה ויחלקו שלא יהא כ"א תוקף וכו'נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות כד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' יחלוקואור אברהם בראשית עמ' רפד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יא בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית כו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קו
ב ע"א03 זה אומר כולה שליאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רפא
ב ע"א20 אי תני אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהילקוט דברי חכמים שמות סי' כח, תיא
ב ע"א20 אי תני אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סב, פט, קצ, רפז
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעט
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 59 (סי' סה)
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רד
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהפרי צדיק שופטים אות יג
ב ע"א21 מאי מציאה ראיה בעלמאבאר שרים בראשית פ' נח דרוש א אות ב
ב ע"א22 בראיה בעלמא קניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות יד
ב ע"א22 בראיה בעלמא קנירסיסי לילה סי' נב (עמ' 118), קדושת השבת סי' ז (עמ' 53)
ב ע"א22 בראיה בעלמא קני ליהשבט מישראל (פרידמן) עמ' ק
ב ע"א25 ומצאתההכתב והקבלה ויקרא פ"ט פסוק יב
ב ע"א25 ומצאתה דאתא לידיהמשנת חיים ויקרא עמ' רלט
ב ע"א25 ומצאתה דאתא לידיה משמעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסח
ב ע"א25 ומצאתה דאתאי לידי' משמעלקוטי שיחות חל"ב עמ' 54
ב ע"א26 לישנא דקרא לחודחכמת התורה תולדות עמ' שפו
ב ע"א35 והא זה וזה קתנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ב ע"א תוס' - וא"ת יהא נאמן שחצי שלו במיגו דאי בעי אמר כולה שלו כו'אור לשמים (תשסג) עמ' שס
ב ע"א תוס' ד"ה וזהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמו
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטל וא"ת ונימא דאין ספק מוציא מידי ודאיזכרון אליעזר עמ' ר
ב ע"א תוס' ד"ה וזהאבן שהם (וינמן) עמ' שכה [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה ויחלוקודרכי חושן עמ' יח [הלכה]
ב ע"ב דאי תימא מציאה וכו' חבראי לאו מידי חסר בה וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
ב ע"ב ולחזי זוזי ממאן נקטלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
ב ע"ב חנוני על פנקסודברי הרב עמ' רטז
ב ע"ב ממון המוטל בספק חולקיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעט
ב ע"ב היכא דאיכא דררא דממונא, ותוס' שםאור אברהם בראשית עמ' רפד
ב ע"ב תוס' - קושיית הגמרא היא שיהא המוכר נאמן כעד מסייעאור לשמים (תשסג) עמ' שסא
ב ע"ב תוס' דררא רממונא - שבלא טענותיהם יש ספק לב"רגור אריה דברים פ"א הערה 144
ב ע"ב רא"ש אות א - שמי שהדין עמו, מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו, יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזולמבשר טוב - חנוכה עמ' לב
ג ע"א08 לימא מתני'עולת חודש ח"ג מאמר תלא, תלג
ג ע"א11 עד שיבוא אליהומחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
ג ע"א15 אמאי לא אמרינן יחלוקו אלא יהא מונח כו'אור לשמים (תשסג) עמ' שסב
ג ע"א18 החנוני והפועלים שניהם נשבעין ונוטלין מבעה"בצפנת פענח (תשסו) עמ' רעו
ג ע"א18 חנוני על פנקסואבן שהם (וינמן) עמ' שצה [הלכה]
ג ע"א39 תני ר' חייא, בדין העדאת עדיםאבן שהם (וינמן) עמ' רסז [הלכה]
ג ע"א39 תני רבי חייא מנה לי בידך וכו' שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות לג
ג ע"א42 הודאת פיו חמורה מהעדאת עדיםאור אברהם בראשית עמ' רנא
ג ע"א42 הודאת פיו חמורה מהעדאת עדיםאור אברהם שמות עמ' קעז
ג ע"א45 מה שהוא ביד כל אחד הוא שלותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנ
ג ע"א50 מודה במקצת חייב וכופר הכל פטורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כב
ג ע"א50 מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוילקוט דברי חכמים שמות סי' שו
ג ע"א50 מפני מה מודה במקצת הטענה ישבעישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
ג ע"א51 חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רו, שכג
ג ע"א51 חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובונטריקן (תשעד) עמ' קסט
ג ע"א52 והאי בכוליה בעי דנכפריהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א
ג ע"א תוס' - שבועת עד אחד אפילו בטענת שמאאור אברהם דברים עמ' קצו
ג ע"א תוס' ד"ה מפנינטריקן (תשעד) עמ' קסט-קע
ג ע"א תוס' ד"ה מפני, הקשו כופר הכל מנלן דפטוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ליקוטים אות א
ג ע"ב01 בכולא בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי היא דקא משתמיט וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רצג
ג ע"ב01 בכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי הוא דקא משתמטזכרון אליעזר עמ' ר
ג ע"ב06 ומה פיו שאין מחייבו ממוןאגרות הראיה חלק א קכה; טוב ראיה
ג ע"ב09 הודאת בע"ד כמאה עדים דמיגור אריה דברים פט"ז הערה 93
ג ע"ב09 הודאת בעל דיןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 66
ג ע"ב09 הודאת בעל דין וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכב
ג ע"ב09 הודאת בעל דין כמאה עדים דמיילקוט דברי חכמים שמות סי' פד
ג ע"ב10 פיו שאין מחייבו קנסבנין אפרים עמ' קלא [הלכה]
ג ע"ב14 רבי חייא כר"מ וכו' כי היכי דמחייב ליה קרבן מק"ו מחייב חומשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נח ע"א
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתילב המשפט ח"א שיעור כו [הלכה]
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי רבי מאיר מחייבשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכב
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב, ובתוס' ד"ה אדםעיוני רש"י במדבר עמ' מב
ג ע"ב18 וחכמים פוטרים וברמב"ןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פד, פה
ג ע"ב22 אשם היינו קרבןברכת שלמה חו"מ עמ' א [הלכה]
ג ע"ב25 מה לפיו שאינו בהכחשה והזמהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכד
ג ע"ב25 מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה תאמר בעדים שישנן בהכחשה ובהזמהזכרון אליעזר עמ' רא
ג ע"ב רש"י ד"ה אינו בהכחשה ובהזמה וכו' דהודאת בע"ד כמאה עדיםזכרון אליעזר עמ' רא
ג ע"ב רש"י ד"ה הודאת בע"דבנין אפרים עמ' קל [הלכה]
ג ע"ב תוס' - אין אדם משים עצמו רשעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכט
ג ע"ב תוס' ד"ה אשם היינו קרבןטוב ראיה
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהלב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"ב, סט ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליה, ותימא דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתאזכרון אליעזר עמ' רא
ד ע"א מה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן וכו'.של"ה (תשנז) תושבע"פ אות לג
ד ע"א הכופר במלוה כשר לעדותבנין אפרים עמ' קיב [הלכה]
ד ע"א מנה לי בידךהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק ח
ד ע"א הילך וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רצז ע"ב
ד ע"א הילךאבן שהם (וינמן) עמ' שנא [הלכה]
ד ע"א הילךעולת חודש ח"ג מאמר ריז-רכג
ד ע"א דיינים מומחים שמחייבים קנס אם חייב שבועת התורה כר' חייאנטריקן (תשעד) עמ' קסט
ד ע"א תוס' - שבועת מודה במקצת וע"א ע"י טענה חשובה היאאור אברהם דברים עמ' קצו
ד ע"א תוס' ד"ה הצדאבן שהם (וינמן) עמ' רלג [הלכה]
ד ע"ב סלעין דינריןאבן שהם (וינמן) עמ' שפה [הלכה]
ד ע"ב שטר שכתוב בו סלעים דינרים מלוה אומר ה' ולוה ג'שני המאורות (תשסח) עמ' לב
ד ע"ב כפירת שעבודהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
ד ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
ד ע"ב תוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רח
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעיןטוב ראיה
ד ע"ב תוס' ד"ה איןאבן שהם (וינמן) עמ' שמט [הלכה]
ה ע"א01 למ"ד הילך פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועהזכרון אליעזר עמ' רג
ה ע"א05 הודה בכלים וכפר בקרקעותזכרון אליעזר עמ' רג
ה ע"א22 כי הוא זה מכאן למודה מקצת הטענהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שצו
ה ע"א22 שבועת מודה במקצת דכתיב כי הוא זהטיול בפרדס ח"א עמ' ה
ה ע"א25 למודה ממין הטענהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
ה ע"א25 למודה ממין הטענהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעה
ה ע"א28 ההוא רעיא וכו' ובתוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"ב
ה ע"א28 ההוא רעיאאבן שהם (וינמן) עמ' רסט [הלכה]
ה ע"א28 ההוא רעיאהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"א28 ההוא רעיאטוב ראיה
ה ע"א37 לישבע מדרב נחמןאבן שהם (וינמן) עמ' שסג [הלכה]
ה ע"א רש"י - חזקה אין תובע אא"כ יש לונטריקן (תשעד) עמ' רה
ה ע"א רש"י - נמצא שאין שבועת השומרים בא אא"כ טען שלוש פרותגור אריה שמות פכ"ב הערה 125
ה ע"א תוס' ד"ה שכנגדולב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה שכנגדואבן שהם (וינמן) עמ' שסו [הלכה]
ה ע"ב01 ותיפוק ליה דהוה ליה רועהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א
ה ע"ב01 תקנתא לתקנתא לא עבדינןחכמת התורה מקץ עמ' תכג
ה ע"ב03 לא קשיא הא דידיה הא דעלמאאוצר המאמרים (תשס) עמ' רמד
ה ע"ב04 דאלת"ה אנן חיותא לרועה היאך מסרינןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיד
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' כט
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לוקשוטי כלה ח"ט אות רצד
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לושרגא המאיר על התורה עמ' תקעב
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לומשיבת נפש עמ' לז
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לונר ישראל חלק ה דף לה
ה ע"ב06 חזקה אין אדם חוטא ולא לושפתי חיים מועדים ח"א עמ' צז, קכד
ה ע"ב15 וכי מאחר שזה תופס ועומד וכו' א"ר יוחנן כדי שלא יהא כל אחד הולך ותוקף וכו', אביי אמר משום ספק מלוה ישינהאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ח
ה ע"ב19 ונימא מיגו דחשידדרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ה ע"ב19 חשיד אממונא חשיד אשבועתאדרכי חושן עמ' קצג, קצה [הלכה]
ה ע"ב20 לא אמרינן מגו דחשיד אממונאאמרי אמת (אמדו) דף יב ע"א
ה ע"ב26 איזהו נקרא כופרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ז ע"ד [כז ע"א ד"ה תו]
ה ע"ב26 כופר במלוה כשר לעדותבנין אפרים עמ' קיג [הלכה]
ה ע"ב32 משתמוטי סבר משכחנא לגנב ותפיסנא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"א
ה ע"ב45 קעבר על לאו דלא תחמודשערי תשובה שער ג אות מג
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשיתורת חיים (קאסוב) עמ' רס
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להואמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להושבט מישראל (פרידמן) עמ' קצט
ה ע"ב רש"י ד"ה חשיד וראשונים שםדרכי חושן עמ' קצג-קצד [הלכה]
ה ע"ב תוס' - הקשו למה לי לאו דלא תחמוד, תיפוק ליה משום לא תגזול, ותירצו לעבור עליו בב' לאויןלחמי תודה דף רמ ע"א
ה ע"ב תוס' - לא תחמודבנין אפרים עמ' קלב [הלכה]
ה ע"ב תוס' ד"ה בלא דמיחכמת התורה וישלח עמ' עא
ה ע"ב תוס' ד"ה דחשידידרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ה ע"ב מיוחס לריטב"א - אמר רבא חישינן שמא, מודה במקצת שהודה שהוא חשודדרכי חושן עמ' קטז [הלכה]
ו ע"א01 שבועת היסת בימי ר"נ נתקנהגור אריה שמות פי"ח הערה 365
ו ע"א06 ג' שבועות וכו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז, קכח
ו ע"א11 אביי אמר חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א, לב ע"ב
ו ע"א11 אביי סובר חשוד אממונא חשוד אשבועתא, וטעמא דמתניתין דיחלוקו בשבועה משום מלוה ישנהאור לשמים (תשסג) עמ' שס, שסב
ו ע"א11 חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו, ובתוספות שם ד"ה ספקלב המשפט ח"ב שיעור טז, כו [הלכה]
ו ע"א11 חישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליומי מרום ח"ט עמ' קסט
ו ע"א11 מלווה ישנה ורש"י שםדרכי חושן עמ' קטו, קיט-קכ [הלכה]
ו ע"א13 חישינן שמא ספק מלוה וראשונים שםדרכי חושן עמ' קצה [הלכה]
ו ע"א16 פרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי מספק ממונא ובתוספות ד"ה ספק מלוה ישנהלב המשפט ח"א שיעור כב [הלכה]
ו ע"א17 ממון איתא בחזרהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
ו ע"א19 שתיקה כהודאה דמיאחכמת התורה בראשית עמ' שכד
ו ע"א35 דאתי לקמן כי תפיס לה חד מינייהו ואידך מסרך בה סרוכי וכו' דסרכא לאו כלום היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפה
ו ע"א40 הקדישה בלא תקפהטבעות זהב ח"א דף נג ע"ד [הלכה]
ו ע"א43 אין אדם יכול להקדיש דבר שאינו ברשותוגור אריה שמות פי"ב הערה 340
ו ע"א43 דההיא מסותא דהוו מינצו וכו׳טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
ו ע"א תוס' ד"ה שבועהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז, קמ
ו ע"א תוס' ד"ה קפץמפניני הרב עמ' קצו
ו ע"ב03 פרשי מינה רבנן וכו'דרכי החיים ח"א עמ' שמב
ו ע"ב10 תקפו כהן אין מוציאין אותו מידודרכי חושן עמ' שע [הלכה]
ו ע"ב10 תקפו כהןבנין אפרים עמ' סה [הלכה]
ו ע"ב16 מנין של בהמות למעשר בספקאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כג אות ב
ו ע"ב16 נכנסת לדיר להתעשרגור אריה במדבר פכ"ב הערה 108
ו ע"ב17 אי ס"ד תקפו כהןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רסט
ו ע"ב25 קפץ א' מן המנויים לתוכן כולן פטוריםדברי יונה ח"א עמ' לב
ו ע"ב25 קפץ אחדהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
ו ע"ב25 קפץ אחד מן המנויים וכו' - תוס', רא"שאור אברהם - מסכת מגילה עמ' מב
ו ע"ב25 קפץ אחד מן המנויין לתוכן, שיטה מקובצתחכמת התורה שמיני עמ' שנה
ו ע"ב תוס' - הוקשו ליבטל ברובא ולחייבו כולהו במעשרדברי יונה ח"א עמ' לב
ו ע"ב תוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנא
ו ע"ב תוס' ד"ה והאטבעות זהב ח"א דף לז ע"ב, עג ע"א [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ - וא"ת ליבטל ברובא וליחייב כולהו במעשר, ואף דהוי דבר שבמנין, הא זהו רק מדרבנןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצח
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ אחד מן המנוייןשרגא המאיר על התורה עמ' רח
ו ע"ב ר"ח - שיש לו עשר צאן בדיר וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 364
ו ע"ב רא"ש - רוב לא הוי כודאיאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לז
ז ע"א01 עשירי וודאינפש הרב עמ' קצא; מפניני הרב עמ' רצג
ז ע"א03 א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא מאי ספיקותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטו
ז ע"א14 הא יכול להוציאו בדיינים הקדישו קדוש אע"ג דלא אפקיההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קס
ז ע"א14 יכול להוציאו בדייניםדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
ז ע"א19 במסותא דמקרקעי - רע"אדרכי חושן עמ' רצא-רצד, שסו [הלכה]
ז ע"א19 במסותא מקרקעי עסקינןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסב
ז ע"א24 מחוי ר"אעולת חודש ח"ג מאמר תלב, תלד, תלה
ז ע"א30 סודרא כמאן דפסיקטבעות זהב ח"א דף לו ע"א [הלכה]
ז ע"א38 שנים אדוקין בשטראבן שהם (וינמן) עמ' צא [הלכה]
ז ע"א38 שנים אדוקין בשטר... יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי, רבי שמעון בן גמליאל אומר יחלוקושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קב
ז ע"א39 מלוה אמר שלי הואעולת חודש ח"ג מאמר תכח
ז ע"ב02 המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק וכתוב בו זמנו יחזיראיש צעיר דף ב ע"א
ח ע"א08 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
ח ע"א10 תיעשה זו כמי שמונחת ע"ג קרקע, וזו כמי שמונחת וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
ח ע"א15 מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
ח ע"א15 מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רח
ח ע"א16 תדע שאילו אמר לשלוחו צא וגנוב לי וגנב לו - פטוראבן פינה עמ' 176
ח ע"א17 ואלו שותפין שגנבו חייביןחכמת התורה בראשית עמ' רפא, שלח
ח ע"א17 ושותפין שגנבוטבעות זהב ח"א דף ג ע"ג, לו ע"ד, נג ע"א [הלכה]
ח ע"א18 מגו דזכי לנפשיה בדבר עברהאבן יהושע עמ' 97
ח ע"א20 חרש ופקח שהגביהו מציאה מתוך שלא קנה חרש וכו'מזקנים אתבונן עמ' נז
ח ע"א49 אמר רב יוסף אמר לי רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ח ע"א רש"י ד"ה קאי באבלדרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
ח ע"ב ולא אמרת לן משמיהדרכי החיים ח"א עמ' רצג
ח ע"ב אמר רבי אידיזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ג אות יז
ט ע"א תרי גווני מנהיגטבעות זהב ח"א דף כח ע"א, ל ע"א [הלכה]
ט ע"ב02 ואי איניש זילא הוא קנישם דרך - כתר תורה עמ' רל
ט ע"ב05 קני כלים שעליהטבעות זהב ח"א דף נ ע"א [הלכה]
ט ע"ב13 היה מהלך בספינהחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
ט ע"ב15 ספינה מינח ניחאמי השלוח (תשסז) ח"א דף סג
ט ע"ב15 ספינה מינח ניחאתאומי צביה עמ' רנז
ט ע"ב29 מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוה עני וחזי ליה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רכו, שמו
ט ע"ב רש"י ד"ה קלתהקרן פני משה ח"א עמ' רמ
י ע"א10 רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירולב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רס
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירו וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קה
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו מ"ט הוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג-שכד
י ע"א11 מגביה מציאה לחברוטבעות זהב ח"א דף כו ע"א [הלכה]
י ע"א12 תופס לבע"ח אם יש לו זכות זכה לאחרינא ובתוס'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסד-קסה
י ע"א24 שאני פועל דידו כיד בעה"בחכמת התורה תולדות עמ' תקב
י ע"א24 שאני פועל דידו כיד בעה"ב וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 57
י ע"א25 פועל חוזר בומשיבת נפש עמ' קנו
י ע"א25 פועל חוזר בחצי היום דכתיב כי לי בנ"י עבדיםמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רטו
י ע"א25 פועל יכול לחזור אף בחצי יום וכו' ולא עבדים לעבדיםדרכי צדק עמ' סה, קסב
י ע"א25 פועל יכול לחזור בותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קג
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור אברהם - רות עמ' קמד, שעז
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור אברהם דברים עמ' נד
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאז שמח עמ' רמב
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רלד
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו בחצי היוםחכמת התורה ויצא עמ' תרי
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו וכו'אור אברהם בראשית עמ' סד
י ע"א26 אפילו בחצי היום חוזרגור אריה שמות פכ"א אות יא, הערה 313
י ע"א28 כי לי בנ"י עבדיםדרכי חושן עמ' שלה, שלז [הלכה]
י ע"א28 כי לי בני ישראל עבדים - עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאבן ישפה עמ' 66
י ע"א28 כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםגור אריה שמות פכ"א אות כא, הערה 311
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנו
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכז
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ק
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבת עין (תשסז) עמ' סב
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 166
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלקט אמרים (שכטר) עמ' לח
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםמי מרום ח"ח עמ' ע
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 326 ,282-283 ,250 ,248 ,156 ,132 ,115 ,38
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלבני ישראל (הישן) דרוש א
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 275 ,268 ,233
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשערי תשובה שער ג אות קסז
י ע"א30 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהמעדני אשר נישואין עמ' קנו
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זבה בה, ונקנו לי' ד' אמות דידי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' צב
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכא
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהחכמת התורה תולדות עמ' רנז
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהמי מרום ח"ט עמ' קפה
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זבה בה וכו' ד' אמות של אדם קונות וכו' כיון שנפל וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' שטז
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ג
י ע"א35 אמר אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאור לשמים (תשסג) עמ' קמה
י ע"א35 אר"ל משום אבא כהן ברדלא ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאיש צעיר דף יא ע"א
י ע"א36 ד' אמות קונות לואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
י ע"א36 ד' אמות של אדם הן שלו, והן קונות לו בכל מקוםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רד
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לוברכת דוד עמ' לח, ריג
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רכב
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לוקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קנא
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שי
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםלקוטי מאמרים עמ' 85
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאבן יהושע עמ' 102
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםדרשות מנחת יצחק עמ' סא
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפג
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו מקוםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תד
י ע"א36 ד"א של אדם קונות לולקוטי שיחות חט"ז עמ' 195, חכ"א עמ' 53
י ע"א36 ד' אמות של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קס
י ע"א36 ד' אמות קונות לואוצרות הראיה עמ' 836
י ע"א44 נקנו ליה ארבע אמות דידיה?... כיון דנפל, גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דנקני - בארבע אמות לא ניחא ליה דנקנינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ג-ע"ד
י ע"א46 קנין בלא כוונההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פב
י ע"א47 כיון דנפיל גלי דעתיהלקוטי שיחות חי"א עמ' 145
י ע"א רש"י - תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה דוקא כשלא עשאו שליחדרכי צדק עמ' צ
י ע"א רש"י ד"ה לא קנה, תוס' ד"ה תופס לבע"חדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
י ע"א רש"י - היכא דהוא שליח יכול לתפוסחקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
י ע"א רש"י, בעשאו שליח תופם לבע"ח וכו' קנה, ותוס' שםאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
י ע"א תוס' - כיון דיכול לחזור כל אימת שירצה לאו עבדות כלל ולכן מותר לאדם להשכיר עצמו לפועלדרכי צדק עמ' סה
י ע"א תוס' ד"ה כי לי בנ"ידרכי חושן עמ' קנו-קנז [הלכה]
י ע"א נמוק"י - כיון דתק"ח היא שומעין לו באומר אי אפשי בתק"חלקוטי שיחות חי"א עמ' 145
י ע"א ריטב"א - פועל גופו קנוי לבעה"בלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 145
י ע"א שטמ"קלקוטי שיחות חי"א עמ' 146
י ע"ב17 ואמר ריש לקיש וכו' קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' כי היכי דאית לה יד וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמג
י ע"ב17 ואמר ריש לקיש וכו' קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסא, שמא
י ע"ב18 קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' כי היכי דאית לה יד חצר נמי אית לה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קל
י ע"ב21 ידו היינו רשותולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנג, קס, קסה
י ע"ב23 חצר מטעם שליחותחכמת התורה וארא עמ' צה
י ע"ב23 הוי מטעם שליחותחכמת התורה נח עמ' שכח
י ע"ב23 חצר מטעם שליחותגור אריה בראשית פ"ח הערה 40
י ע"ב24 מי איכא מאן וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' ה
י ע"ב26 אם המצא תמצא בידו וכו', מכדי חצר משום שליחות אתרבאי ואשלד"ע וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שעט, תכה-תכז, תצט
י ע"ב26 חצר קונה מדכתיב בידועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיד
י ע"ב29 שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' רכה
י ע"ב29 שליח לדבר עבירהחכמת התורה נח עמ' שכח
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירה - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנא
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהאור אברהם שמות עמ' קמב
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יג ע"א [מז ע"א ד"ה ושם]
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה וארא עמ' תקמא
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' ריא
י ע"ב30 אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחורישומי דברים עמ' כ
י ע"ב30 אשלד"עטבעות זהב ח"א דף א ע"ב, ב ע"ד, כז ע"א, כט ע"א [הלכה]
י ע"ב30 היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה וכו' אבל היכא שאין השליח בר חיובא מיחייב שולחופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלו
י ע"ב30 היכא אמרינן דאין שליח לדבר עברה היכא דשליח בר חיובאאיש צעיר דף כה ע"ב
י ע"ב30 לחד לישנא אפילו היכא דהשליח לא היה בגדר אי בעי עביד אי בעי לא עביד, אמרינן אשלד"עערבי נחל (תשסד) עמ' שעט
י ע"ב31 היכא דהשליח הוי בר חיובאחקל יצחק (תשסג) עמ' קפג
י ע"ב32 היכא דשליח לאו בר חיובא הוא יש שליח לדבר עבירהלחמי תודה דף עח ע"א
י ע"ב38 היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלב
י ע"ב39 אי בעי עביד אי בעי לא עביד ובתוס' ד"ה שםיציב פתגם על התורה עמ' קנה
י ע"ב40 בע"כ מותיב בה יש שליח לדבר עבירהחכמת התורה שמיני עמ' קיט
י ע"ב43 איש דאמר לאשה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' טז
י ע"ב44 אקפי לי קטןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלד
י ע"ב49 והתניא ידה אין לי אלא ידה גגה חצירה קרפיפה מנין תלמוד לומר ונתן מכל מקוםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נט
י ע"ב50 ידה אין לי אלא ידהויגד יעקב עמ' שעה
י ע"ב50 ת"ל ׳ונתן׳ מכל מקום - רש"יחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
י ע"ב51 כי פליגי לענין מציאהטבעות זהב ח"א דף עה ע"ג [הלכה]
י ע"ב רש"יהכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק יג
י ע"ב רש"י ד"ה אשה אינה באזהרת וכו' וקטן דנקט משום דסתמא גדול וכו', תוס' ד"ה אקפי לי קטןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות ב, סי' יט אות ד
י ע"ב תוס' ד"ה אי בעי לא עבידחכמת התורה ויגש עמ' רד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה, שיח
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרחכמת התורה ויגש עמ' רכה
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסז
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר בענין הנ"מ בין ב' הלשונותערבי נחל (תשסד) עמ' תכו
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל קדש לי אשה גרושהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לט אות ג
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפ
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל, נ"מ אף לרבא דאי אין שליחות בטלי הקידושין ואין יש שליחות חלין הקידושיןרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 40
י ע"ב תוס' היכא דאין שלד"ע השליחות בטלויגד יעקב עמ' תרכד
י ע"ב רעק"א - בטעם למה אין שליח לדבר עבירהאור אברהם - רות עמ' שעט
יא ע"א06 מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגיפרי צדיק ויצא אות ז
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתולחמי תודה דף קצה ע"א
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסז
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
יא ע"א14 בעינן חצר המשתמרת לדעתואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלה
יא ע"א14 חצרו כידו קונה דהיינו דוקא חצר המשתמרתויגד יעקב עמ' שעה
יא ע"א43 מעשה בר"ג וכו' שהיו באין בספינה וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף נג ע"ד
יא ע"א43 מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינהלב המשפט ח"א שיעור ד [הלכה]
יא ע"א רש"י ד"ה נתון ליהושע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
יא ע"א תוס' ד"ה ר"נבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה זכתה לומשיבת נפש עמ' ק
יא ע"ב02 ר"ע בן יוסף היה גבאי צדקהדרכי החיים ח"א עמ' רכג
יא ע"ב12 אם טוה"נ נקנה בקניןבנין אפרים עמ' קלו (בהערה) [הלכה]
יא ע"ב14 ולא היא, מתנות כהונה נתינה כתיבא בהו וכו' רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותן שאנישל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות לג
יא ע"ב15 חליפין דרך מו"מטבעות זהב ח"א דף כו ע"א, לז ע"ב, עב ע"ג [הלכה]
יא ע"ב15 חליפין דרך מקח וממכר הואגור אריה במדבר פ"ה הערה 58
יא ע"ב רש"י ד"ה נתון לעקיבא בן יוסףנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ל
יא ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קכב, קלג [הלכה]
יב ע"א01 חצר של אשה מטעם ידדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפד
יב ע"א08 בעי רבא זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהואיש צעיר דף טו ע"ב
יב ע"א09 אויר החצר קונה אפילו אויר שאין סופו לנוחלחמי תודה דף רמה ע"א
יב ע"א19 מציאת בנו הקטן הוי של אביוחכמת התורה תולדות עמ' שו
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלואמרי אמת (אמדו) דף ב ע"ד
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלוצדקה חיים דף טז ע"ד [נח ע"א]
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו וכו' הרי אלו שלונועם אלימלך (תשסא) עמ' תיג
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנענים, מציאת אשתו הרי אלו שלושל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות לג
יב ע"א19 מציאת עבדו ושפחתו, ותוס'קרן פני משה ח"א עמ' קנג
יב ע"א21 מציאת בנו ובתו הגדולים הרי אלו שלהן, תוס' ד"ה ר"יאיש אמונים דף כה ע"ב
יב ע"א21 קנין הבן הגדול שייך לותפארת משה עמ' כז
יב ע"א22 מציאת אמה עבריה לעצמהגור אריה שמות פכ"א הערה 321
יב ע"א32 קטן לא זוכה מדאורייתאבנין אפרים עמ' י [הלכה]
יב ע"א33 והתניא השוכר את הפועל ילקט בנו אחריושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפח
יב ע"א תוס' - הפקר לא הוי דעת אחרת מקנהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמ
יב ע"ב05 לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שלחן אביו, זהו קטןמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ז
יב ע"ב05 לא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןמי מרום ח"ו עמ' עג
יב ע"ב05 לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממשהחברה והשפעתה מאמר 15 פרק ב
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו הרי הוא קטןמי מרום ח"ט עמ' קיג
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן, קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות עח
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו... קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסה
יב ע"ב16 במגביה מציאה עם מלאכתובנין אפרים עמ' קעז [הלכה] {דרך המשנה לנקוט דין אף שהוא רק באוקימתא דחוקה}
יב ע"ב17 השוכר את הפועלים ללקט מציאותצדקת הצדיק סי' פג
יב ע"ב21 תיפוק במיתת האבטבעות זהב ח"א דף עב ע"ג [הלכה]
יב ע"ב34 אם יש בהם אחריות נכסים לא יחזירבארות המים (תשסב) עמ' קכו
יב ע"ב34 מצא שטרי חובלב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
יג ע"א01 בשטרי אקנייתאדרכי חושן עמ' קלג [הלכה]
יג ע"א10 כיון דנפל אתרע ליה וחישינן דלמא אקרי וכתובמי השלוח (תשסז) ח"ב דף רה
יג ע"א11 אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו, שכז
יג ע"א12 עדיו בחתומיו זכין לובאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' י אות ב
יג ע"א18 כתובים היו ונמלךטבעות זהב ח"א דף יג ע"א, עה ע"ב [הלכה]
יג ע"א19 וכי נמלך מאי הוידרכי חושן עמ' קמז-קמח [הלכה]
יג ע"א רי"ףדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
יג ע"ב מצא שט"ח ובדיני מציאת שט"חאבן שהם (וינמן) עמ' עח [הלכה]
יג ע"ב שטר שא"ב אחריות, שטמ"קאבן שהם (וינמן) עמ' קפד [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה האדרכי החיים ח"א עמ' רצ
יד ע"א שבח שפררוח חיים (חיד"א) עמ' טז
יד ע"א תוס' ד"ה עדטבעות זהב ח"א דף סא ע"א [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה שיעבודדרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
יד ע"ב מאימתי הוי חזקה, מכי דייש אמצריאור אברהם במדבר עמ' קל
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה? מכי דייש אמצרינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ד
יד ע"ב מחזי כרביתדרך ישראל סי' ז ס"ק יד [הלכה]
יד ע"ב רש"י ד"ה לא בבע"חדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רכז
טו ע"א דרך האדם לתבוע קרנו ברישאחכמת התורה תולדות עמ' תקטז
טו ע"א אנא איקוםאבן שהם (וינמן) עמ' קמא [הלכה]
טו ע"א שבח המגיע לכתפייםאבן שהם (וינמן) עמ' תטז [הלכה]
טו ע"א שבח המגיע לכתפייםמשיבת נפש עמ' מג
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלו ולקחה אמר רב מעות יש לוברכת שלמה חו"מ עמ' רח [הלכה]
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלו ושטמ"ק שםדרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
טו ע"ב לקחה מבעלים ראשוניםטבעות זהב ח"א דף ז ע"ג, יד ע"ד, נ ע"ג [הלכה]
טז ע"א21 אי לאו דטרח וארצי קמי לא הוי יהיב לי' מתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, ח"כ עמ' 64
טז ע"א21 מתנה הוי כמכרלחמי תודה דף קנז ע"ב
טז ע"א21 מתנה כמכראגרות הראיה חלק א קכו
טז ע"א33 מה שאירש מאבא הוי דשלב"לילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרט
טז ע"א33 מה שאירש מאבא מכור לך וכו' לא אמר כלוםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט
טז ע"א33 מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לה
טז ע"א33 מכירת דבר שלא בא לעולםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות א
טז ע"א36 מה שתעלה מצודתי היום מכור לךאז שמח עמ' תצח
טז ע"א43 זו אינה צריכה לפניםגור אריה שמות פכ"ה הערה 80, ויקרא פ"ה הערה 131
טז ע"א43 זו אינה צריכה לפנים, אמר רבא זו צריכה לפנים ולפני פניםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רטז
טז ע"א תוס' ד"ה האידרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
טז ע"ב25 שטרי חלטאתאאבן שהם (וינמן) עמ' פח [הלכה]
טז ע"ב27 שומא דהדראשם דרך - הישר והטוב עמ' כ
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב לפנים משורת הדיןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רח עמ' רכג, דרוש ריב עמ' רמב
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב לפנים משורת הדיןפנים יפות על תהלים עמ' לח
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב צריך לעשות לפנים משות הדיןבינה לעתים (תשנד) דרוש סב עמ' תיב
טז ע"ב41 אפשיטי דספרא זייר ליהברכת שלמה חו"מ עמ' קלא [הלכה]
יז ע"א חייב אתה ליתן לואבן שהם (וינמן) עמ' שו [הלכה]
יז ע"א חייב אתה ליתן לו אין זה בגדר גמר דיןגור אריה במדבר פ"כ הערה 62
יז ע"א חייב אתה לתת לו, צא תן לועמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
יז ע"א הוחזק כפרן לאותו ממוןאבן שהם (וינמן) עמ' שג [הלכה]
יז ע"א הוחזק כפרן - תוס' רי"דאבן שהם (וינמן) עמ' ש [הלכה]
יז ע"א כתוב בו הנפקאבן שהם (וינמן) עמ' עט [הלכה]
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחתאור יהל ח"א עמ' נג
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתאקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרנגיתאשערי הישיבה ח"ב עמ' רמד
יח ע"א מצא שוברין לא יחזירדרכי חושן עמ' קמז [הלכה]
יח ע"א רש"י - לשון קירוב בשרגור אריה ויקרא פכ"א הערה 76
יח ע"ב נפק דק ואשכחארץ החיים (ליברזון) סי' שסג
יח ע"ב רב אשי אמר כגון דקא אמר נקב יש בצד אות פלוניתאבן יהושע עמ' 131
יט ע"א לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
יט ע"א לאיניש דעלמא אינו נאמן לטביעות עיןשבט מישראל (פרידמן) עמ' מח
יט ע"א מצא גט אשה בשוק וכו'זרע קודש - מועדים עמ' ס
יט ע"א מצא שטר שחרוראבן שהם (וינמן) עמ' סט [הלכה]
יט ע"א דייתיקי מתנה וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' צ [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה אבל אינישנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
יט ע"א נמו"י בשם ר' יונהאמרי פנחס סי' רנג סעיף יח [הלכה]
יט ע"ב מצא שוברתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קעח
כ ע"א02 מוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קצ
כ ע"א08 אביי לטעמיה דאמר עדיו בחתומיו זכין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כ ע"א10 מצא אגרות שוםאבן שהם (וינמן) עמ' פח [הלכה]
כ ע"א11 וכל מעשה בית דין הרי זה יחזירהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצ
כ ע"א12 מצא בחפיסהאבן שהם (וינמן) עמ' פג [הלכה]
כ ע"א18 מצא שטר בין שטרותיו, ובדין סמפוןאבן שהם (וינמן) עמ' עג [הלכה]
כ ע"א24 ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא, ובתוספות שם כ ע"ב ד"ה איסוראלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה שוברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכז
כ ע"א תוס' ד"ה שוברדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצג
כ ע"א תוס' ד"ה שוברטבעות זהב ח"א דף יג ע"א, סה ע"א [הלכה]
כ ע"א רא"ש סי' מטדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כ ע"ב תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
כ ע"ב פקע ארזא דבי רבהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"ב אין מנין סימן פחות משלשהפנים יפות על תהלים עמ' שכ
כא ע"א אין עליו עדים ויוצא מתח"י שלישאבן שהם (וינמן) עמ' צח [הלכה]
כא ע"א ואלו מציאותרוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
כא ע"א המוצא מציאה, וכבר נתיאשו הבעלים, היא שלובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 391-390, 371-370
כא ע"א סימניםדברי הרב עמ' פא
כא ע"א מצא פירות מפוזרין וכמה אמר רבי יצחק קב בארבע אמותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שא, ווי העמודים פרק ז אות יט
כא ע"א רש"י - צמר סרוק ומשוך וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 144
כא ע"א תוס' ד"ה ער כמה וכו', כל מקום שמקשה הש"ם סתם ומשני איזה אמורא, גם הקושיא הוא מדברי האמורא הלזלחמי תודה דף י ע"ב
כא ע"ב01 יאוש באבדהאגרות הראיה חלק א צט
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קכז, קלו, קמב
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתהדרת אליהו דרוש א סי' ז ד"ה ואגב, דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתנועם הברכה עמ' רח
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוששל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רנח
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאושלחמי תודה דף ה ע"א, קנג ע"א, רמו ע"א
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת הוי יאושחכמת התורה כי תשא עמ' רסג
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת לא הוי יאושאור אברהם - רות עמ' רי
כא ע"ב03 ואע"ג דשמעיניה דמייאש לבסוף לא הוי יאושאיש צעיר דף א ע"א
כא ע"ב08 המציל מזוטו של יםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלד
כא ע"ב08 המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהרחלקם בחיים דף כט ע"א
כא ע"ב08 המציל מזוטו של ים ושלוליתו של נהר הרי הוא שלובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קמא, רנט
כא ע"ב11 המוצא אבידה ונטלה לפני יאוש, אעפ"י שנתיאשו וכו' חייב להשיבבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 401
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהויגד יעקב עמ' תרפז
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כח
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש כיסו בכל שעהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשסא
כא ע"ב34 מאימתי כל אדם כו'בנין אפרים עמ' ז [הלכה]
כא ע"ב41 ת"ש קציעות בדרךהדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כב ע"א01 וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
כב ע"א06 ת"ש שטף נהר קוריו עציוהדרת אליהו דרוש א סי' ו ד"ה ונקדים
כב ע"א21 כלך אצל יפותרוח חיים (חיד"א) עמ' רכב
כב ע"א27 תרגמה רבא אליבא דאביישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ד
כב ע"א30 מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכםעיוני רש"י במדבר עמ' רצז
כב ע"א30 שלוחכם דומיא דאתםחכמת התורה לך לך עמ' שמד
כב ע"א33 סתמי' דבעה"ב כי תרום מבינונית הוא תרום (ותוס' ד"ה ואם לאו)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122
כב ע"א37 אמימר ומ"ז ור"א איקלעואיש מבין ח"א דף קיג ע"ב
כב ע"א37 אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלא לבוסתנאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיט-שכ
כב ע"א37 עובדא דמרי בר איסקטוב ראיה
כב ע"א38 בוסתנא פירוש פרדסחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
כב ע"א39 מר זוטרא לא אכלנחלת יעקב (סאלנעק) בראשית פי"ג פסוק ג (יט ע"ג)
כב ע"א44 הכא משום כסיפותא הוא דאמרשערי תשובה שער ג אות סג
כב ע"א רש"י ד"ה הלך - הי' לך ללכת אצל יפות לתת מהן לכהןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 125
כב ע"א תוס' ד"ה אם ישטבעות זהב ח"א דף מ ע"ד [הלכה]
כב ע"ב07 מה יתן לדעת אף כי יותן נמי לדעתברית עולם (תשסט) עמ' קסא
כב ע"ב12 אשר תאבד ממנושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ס
כב ע"ב18 תיובתא דרבא והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יא ע"ב
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םגור אריה שמות פכ"ב הערה 159, במדבר פ"ג הערה 73
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דרבא לגביה אביי חוץ מיע"ל קג"םאור אברהם במדבר עמ' רפד
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דרבא לגביה אביי חוץ מיע"ל קג"םבני יששכר ח"א דף עט ע"ג
כב ע"ב19 והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
כב ע"ב19 והלכתא כוותיה דאביי רק ביע"ל קג"םראשית חכמה (תשמד) - הקדמה אות טז
כב ע"ב19 הלכה כרבאעין איה ב' 216
כב ע"ב29 סימן העשוי לידרסדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כב ע"ב47 והאלומות וכו' נוטל ומכריזלקוטי שיחות ח"י עמ' 115
כב ע"ב47 והאלומות נוטל ומכריזדברי שמואל (תשנח) עמ' מב
כב ע"ב רש"י ד"ה לא ובתוס' ד"ה איסוראדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יח, שיט
כג ע"א כיון דגביהן לא מדרסאלקוטי שיחות ח"י עמ' 118
כג ע"א ככרות של נחתום וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פט
כג ע"א אין מעבירין על האוכליןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לו
כג ע"א ווי לחסרון כיסצפנת פענח (תשסו) עמ' שכט
כג ע"ב50 כלי שלא שבעתה העיןתאומי צביה עמ' שסב, שעב
כג ע"ב53 טביעות עיןמאמרי הראיה עמ' 488
כג ע"ב53 טביעות עיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כג ע"ב53 לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
כג ע"ב56 בג' דברים חייב לשנות וכו'קשוטי כלה ח"ח אות סו
כג ע"ב56 בג' דברים ת"ח משנים בדבריהםמאורי שערים עמ' קיא
כג ע"ב56 בהני תלת - דברי הפרישה בשיטת רש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מח
כג ע"ב56 בהני תלת - שיטת המאיריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי - חזו"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' לג
כג ע"ב56 בהני תלת מיליאיש מבין ח"א דף מד ע"א
כג ע"ב56 בהני תלת מיליתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכ, קעז, ח"ב עמ' נז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי והבא לעשות תשובה יתרחק אף מזהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' סג
כג ע"ב56 בהני תלת מילי משניםויקח אברהם דף לט ע"ד
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו במלייהובאר הגולה (הרטמן) הקדמה 108, באר ד הערה 77, 81, באר ו הערה 556
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי צורבא מרבנן דמשני במילינתיבות עולם ח"א עמ' קצז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהוצדקה חיים דף קיז ע"ג [תיח ע"ב]
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהואודה ה' דף יד ע"ב
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהואור אברהם במדבר עמ' י
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת, ובפוריא, ובאושפיזאשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות סה
כג ע"ב56 בהני תלת מילי משניםויקח אברהם דף לט ע"ד
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' פט
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לה ע"א
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעג, קפא
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכתא וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכ
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו מילייהואור אברהם ויקרא עמ' רא
כג ע"ב56 בהני תלת עבידי רבנן דמשני במלייהודובר צדק עמ' 10
כג ע"ב56 בחני תלת - שיטת הספר חסידיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נז
כג ע"ב56 במסכת - יש בידך מסכת פלוניפירושי ראשונים
כג ע"ב56 במסכתא באושפיזאדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
כג ע"ב56 במסכתא ובר"ח שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד, קעה, קצד
כג ע"ב56 בפוריאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קפב
כג ע"ב56 בפוריא בפי' המהרש"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נב
כג ע"ב56 בתלת מילי משנו רבנן ואחד מהם במסכתאראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק קיב
כג ע"ב56 בתלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו - מהרש"אאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כב
כג ע"ב56 בתלתא עביד רבנן דמשנו בדיבורייהוחיים לגופא (תשסה) עמ' ג
כג ע"ב56 הני תלת מילי וכו', בפוריא - מהרש"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סט
כג ע"ב56 התירו חכמים לשקר... במסכתא... ומטה...אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכט
כג ע"ב56 עבידי "רבנן" - מה הדין בע"התתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' יא
כג ע"ב56 'עבידי' רבנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נז
כג ע"ב56 'עבידי' רבנן, ולא משנו רבנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד
כג ע"ב56 עבידי רבנן דמשנו במילייהו במסכת וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' קלו
כג ע"ב56 רבנן משני במילייהומוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
כג ע"ב56 רבנן משנין בפוריאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כ אות ד
כג ע"ב56 ת"ח מותר לשנות בג' דבריםמסילת ישרים עמ' תט
כג ע"ב56 ת"ח משנים בדיבורםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה
כג ע"ב56 תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו כו'שערי תשובה סה"י אות נו
כג ע"ב רש"י ד"ה באושפיזא, ובדברות משהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מא
כג ע"ב רש"י ד"ה במסכת ראי' לשנות מפגי ענוהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פז
כג ע"ב תוס' - אדם הבא לשאול דין חייבין ללמדואור אברהם ברכות עמ' נד
כג ע"ב תוס' - ביאור הרצוף אהבהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מט
כג ע"ב תוס' ד"ה באושפיזא הוכחה דלא כהס"חתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה, יב, טו
כג ע"ב תוס' ד"ה באושפיזא והא דלא חשיב בתי' הרי"ף ביבמותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד, קנה, ח"ב עמ' נז, קז
כג ע"ב תוס' ד"ה במסכתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מב
כג ע"ב תוס' ד"ה בפוריא, בדברות משהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מב
כג ע"ב תוס' ושטמ"ק שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מה
כג ע"ב שטמ"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה
כד ע"א01 באושפיזאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ר
כד ע"א01 באושפיזא - חי' מהרש"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קה
כד ע"א01 באושפיזא - מאיריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קד
כד ע"א01 באושפיזא - נמוק"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מג
כד ע"א01 באושפיזא - פי' מהר"לתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נ
כד ע"א01 למאי נפ"מ - צ"ב דנ"מ אי מותר לשנותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קו
כד ע"א05 מר זוטרא ומהר"ץ חיותדרכי חושן עמ' קע-קעב [הלכה]
כד ע"א05 מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלג
כד ע"א05 מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פג
כד ע"א05 מר זוטרא נגנב לו כוס של כסףאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תעד
כד ע"א07 דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריהילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א07 דנגיב בגלימא דחבריההמאור שבתורה (לסין)
כד ע"א08 דלא איכפת ליה אממונא דחבריהאור הרעיון עמ' פה
כד ע"א08 לא איכפת ליה מממונא דחבריהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
כד ע"א19 המציל וכו' ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר וכו' הרי אלו שלוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ג, דברים א, עקב ג
כד ע"א19 המציל מזוטו של יםחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, ק, תקי
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ז, פ
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי אלו שלותפארת משה עמ' עה
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי הוא שלוחכמת התורה בראשית עמ' ד, יג, כו
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים וכו' הרי אלו שלוברכות אבי דף ל ע"ב
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי אלו שלוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר יא
כד ע"א19 המציל מזוטו של נהר הרי אלו שלוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסב
כד ע"א19 המציל מן הנהר ומן הלסטים הרי הוא שלוחכמת התורה תולדות עמ' קה
כד ע"א19 מציל מזוטו של ים ושלולית של נהרבני יששכר ח"א דף קל ע"ד, לד ע"ג
כד ע"א שטמ"ק - תשו' מהר"י מיגשברכת שלמה חו"מ עמ' קעז [הלכה]
כד ע"ב05 בא ישראל ונתן בה סימן מותרת בשתיה למוצאהלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
כד ע"ב27 יש להחזיר אבדה לפנים משורת הדיןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 411
כד ע"ב27 כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדיןשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ז
כד ע"ב27 לפנים משורת הדיןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
כד ע"ב27 לפנים משורת הדיןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קטו
כד ע"ב29 יאוש בעלים לאחר י"ב חודשגור אריה בראשית פ"מ הערה 51
כד ע"ב37 בשר שנתעלם מן העיןחכמת התורה תולדות עמ' תלד
כד ע"ב45 רב אמי אשכח פרגיות ובתוס' ד"ה אתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
כד ע"ב50 מצא כלי כמות שהוא וכו' חייב להכריזבינה לעתים (תשנד) דרוש נא עמ' של
כד ע"ב תוס' ד"ה אתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כה ע"א תוס' ד"ה כידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כה ע"א מהר"ץ חיותצמח צבי אגרת מד
כה ע"ב מצא אחר הגפה ורש"י ד"ה לא יגעדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכב
כה ע"ב מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו וכו' לא צריכא דשתיך טפי, ורא"ש והגהות אשרימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסו
כה ע"ב מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו וכו' ששתיך טפי, ורא"ש והגהות אשרימבשר טוב - חנוכה עמ' רצז
כה ע"ב ע"מ מצא בגל או בכותל ישן הרי אלו שלו רש"י והמרדכי שםאיש אמונים דף לא ע"ד
כה ע"ב שיכול לומר לו של אמוריים הןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 91
כה ע"ב תוס' ד"ה כאבני - מכאן אומר ר"ת וכו' מרקוליס היינו חילוף קילוסשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 147
כו ע"א אם היה משכירו לאחרים ורש"י ד"ה שלשהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכב
כו ע"א אמר רב נחמן ראה סלע שנפל משניים חייב להחזירלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
כו ע"א ראה סלע שנפל משנים חייב להחזירלחמי תודה דף רמו ע"א
כו ע"א ראה סלע שנפל, וברא"ש, ריטב"א ומאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
כו ע"א הגהות אשר"ישערי הישיבה ח"א עמ' ג
כו ע"א שטמ"קבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
כו ע"ב17 אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאושברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ו ע"ד [כג ע"ב ד"ה ואפשר]
כו ע"ב17 ראה סלע שנפלהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסז
כו ע"ב17 ראה סלע שנפלה ומלחמות שםדרכי חושן עמ' שנ [הלכה]
כו ע"ב18 נטלה לפני יאושטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש וכו' עובר משום השב השיבםאור אברהם ברכות עמ' לט
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש ע"מ להחזירה וכו'אור אברהם - רות עמ' תלב
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש ע"מ להחזירה וכו'אור אברהם דברים עמ' קמב
כו ע"ב18 נטלה ע"מ לגוזלהדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
כו ע"ב20 השב תשיבם רק שהגיע לידו - ר"ןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסח
כו ע"ב22 נטל ע"מ להחזירה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסז
כו ע"ב34 מצא בחנות הרי אלו שלו וכו' אלא מהא ליכא למשמע מינהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכט
כו ע"ב רש"י - גזילה הוי כעין ויגזול את החנית מיד המצריאור אברהם שמות עמ' שח
כו ע"ב רש"י ד"ה נקיטנא ליהלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
כו ע"ב תוס'הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טו
כו ע"ב מלחמות ד"ה אמר רבאדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
כז ע"א הלוקח פירות מן בעל הבית והיה בהן מעותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מה
כז ע"א אף השמלה היו בכלל אלו ולמה יצאה להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנים וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקפא
כז ע"א אף השמלה היתה בכלל כל אבידת אחיךמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
כז ע"א אף השמלה היתה בכלל כל אלוויגד יעקב עמ' תרצח
כז ע"א מה שמלה מיוחדת שיש בה סימניןפתח טוב עמ' לה
כז ע"א חמור דבור לר"י ושה דאבידה לד"ה קשיאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יב ע"א
כז ע"א ושה דאבידה לד"ה קשיאלקוטי שיחות ח"א עמ' 157
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאפרדס המלך (תשסט) אות שז
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאפתח טוב עמ' רכה
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןאבן יהושע עמ' 131
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןחכמת התורה ויגש עמ' קצב
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןחכמת התורה שמות עמ' תקכב
כז ע"א סימנים דאורייתא או דרבנן נ"מ לאהדורי גט אשה בסימנים וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פ ע"א
כז ע"א סימנין דאורייתאהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ב
כז ע"א סוגיא דסימניןויגד יעקב עמ' תשא, תרצט
כז ע"א תוס' ד"ה בלוקחטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כז ע"א תוס' ד"ה מה שמלהדרכי חושן עמ' שסו [הלכה]
כז ע"ב דרוש אחיך אותועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
כז ע"ב אין מעידים אלא על פרצוף הפניםדובר צדק עמ' 7
כז ע"ב מצאו קשור בכיס וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' עד
כז ע"ב לא משאילים כיס וארנקי משום דמסמנידברי חנינא - מזלות עמ' קעג
כז ע"ב בן גילונחלת שמעון (אשכנזי) וישב כא
כז ע"ב רש"י אלא הא דתנןאבן שהם (וינמן) עמ' פד [הלכה]
כח ע"א04 סימנין דאורייתאגור אריה בראשית פכ"ט הערה 36
כח ע"א19 הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט ינתן להאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
כח ע"א24 עד מתי חייב להכריזבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 379
כח ע"א31 כאן במקדש ראשוןטהרת יו"ט ח"י עמ' רכ
כח ע"א רש"י ד"ה הרי שיגיע - ולא ידביקוהו הגשמיםלקוטי שיחות ח"כ עמ' 54
כח ע"א תוס' - כל א"י כולה ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ד
כח ע"א תוס' - שיעור מקום א"י ד' מאות פרסה וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שפח
כח ע"א תוס' - שיעורו של א"י ד' מאה פרסה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
כח ע"א תוס' - שיעורו של ארץ ישראל ר' מאות פרסהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלח
כח ע"ב אבן טועין הייתה בירושלים כל מי שאיבד אבדה פונה לשם וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 62
כח ע"ב דרשהו שלא יהיה רמאיבישורון מלך ח"א עמ' תה
כח ע"ב והרמאי אע"פ שאמר סימניה לא יתן לוגור אריה דברים פכ"ב הערה 4
כח ע"ב הרמאי לא יחזירעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע, תקעא
כח ע"ב כשרבו הרמאין וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 110
כח ע"ב ולעולם וכו' מכאן ואילך שם דמיהן ומניחןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 380
כט ע"א דאיתמר שומר אבידה וגידולי שמואל שםדרכי חושן עמ' שמט [הלכה]
כט ע"א בעת שעוסק בה לצרכה, פטור מלמיתב רפתא לעניאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסה
כט ע"א תוס' ד"ה והוידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכג
כט ע"א תוס' ד"ה והויטבעות זהב ח"א דף לט ע"ד [הלכה]
כט ע"א תוס' ד"ה והוי שואלדרכי חושן עמ' רסט, רעב [הלכה]
כט ע"ב04 הני זוזי דיתמי ומהר"ם שיףדרכי חושן עמ' רעג [הלכה]
כט ע"ב10 מצא ספרים קורא בהם אחת לשלשים יוםדרשות אל עמי דרוש כ
כט ע"ב14 כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 380
כט ע"ב18 משכח שכיחאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחילקוטי מאמרים עמ' 183, 234
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחימי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערה
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחיפרי צדיק בשלח אות ז
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו שכיחיאור אברהם ברכות עמ' שיז, שכ
כט ע"ב18 תפלין בי בר חבוטהרת יו"ט ח"ח עמ' יג
כט ע"ב19 השואל ספר תורה מחברואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94
כט ע"ב25 אין השואל רשאי להשאילשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
כט ע"ב27 ניחא ליה לאינש דתיעביד מצוה בממוניהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 390
כט ע"ב27 ניחא ליה לאינש לקיים מצוה בממוניהחכמת התורה תולדות עמ' תקיב
כט ע"ב42 הא בדעמרא הא בדכיתנאנשמת חיים (ברלין) עמ' שמט
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו' ישתמש בכלי זכוכיתקשוטי כלה ח"ט אות קעד
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' פט
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדןאבן פינה עמ' 129
כט ע"ב47 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא יעמוד אצלםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנב-רנג
כט ע"ב47 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא ישב עמהםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קנט (הגה)
כט ע"ב48 ישכור פועלים ואל ישב עמהםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מו
כט ע"ב תוס' - יש לשון בטלה דאינו לגמרי אלא דלא שכיחישמח חיים (תשסה) מע' ב אות יט
ל ע"א10 נזדמנו לו אורחים לא ישטחנו בין לצרכו ובין לצרכה משום עינאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שצג
ל ע"א14 הכניסה לרבקה ודשה כשירהנטריקן (תשעד) עמ' קפה
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נח ע"ב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון זקן ואינה לפי כבודואודה ה' דף טז ע"א
ל ע"א41 והתעלמתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
ל ע"א41 והתעלמת וכו' בנמו"ימאורי שערים עמ' תט
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתת מתעלם ופעמים שא"א מתעלם וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק א
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 125
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' - נמוק"י ור"ןאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' כב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' או שהיה זקן ואינה לפי כבודו וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון זקן ואינו לפי כבודואוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון כהן והיא בבית הקברותאשר ליהודה עמ' ערב
ל ע"א41 והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קל, שפד
ל ע"א41 והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעה
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםגור אריה דברים פכ"ב אות ג
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם וכו' זקן ואינו לפי כבודופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלח
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, זקן ואינו לפי כבודוצפנת פענח (תשסו) עמ' סה
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, כגון כהן והיא בבית הקברותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלח
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, כהן והיא בבית הקברותאור אברהם דברים עמ' רכח, רלג
ל ע"א42 או שהיתה מלאכה שלואיש מבין ח"א דף מא ע"ב
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבירהויגד יעקב עמ' תשב
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבירהפתח טוב עמ' רכז
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודומשיבת נפש עמ' רמט
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודולקט אמרי קודש - דברים עמ' סז
ל ע"א42 כהן והיא בבית הקברותאור אברהם ברכות עמ' כח, ל
ל ע"א42 כהן והיא בבית הקברותקדושת עינים (תשעא) פרק ד אות כח
ל ע"א44 אילימא לכהן והיא בבית הקברות וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכג
ל ע"א44 אילימא לכהן וכו' פשיטאטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
ל ע"א45 אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה ויקרא פי"ט אות ט
ל ע"א45 אין עשה דוחה ל"ת וראשונים שםדרכי חושן עמ' נט-ס [הלכה]
ל ע"א45 אין עשה דוחה לא תעשה ועשהלחמי תודה דף קצג ע"א
ל ע"א46 לא דחינן איסורא מקמי ממונאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לד
ל ע"א תוס' ד"ה אףמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ח [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה אףנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
ל ע"א תוס' ד"ה הא - דדוקא עשה דמצורע עדיף דחמירא משום שלוםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעט
ל ע"א רמב"ן ור"ן - נתחייב תיכף כשרואהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכד
ל ע"א ר"ן - ההליכה לקחת את האבדה הוי מגוף המצוהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנה, תמד, תעח
ל ע"א נמוק"י - אם הכשר מצוה דוחה ל"תאור אברהם ויקרא עמ' קצז
ל ע"א נמוק"י - ההליכה לקחת את האבידה הוא מגוף המצוהאור אברהם - רות עמ' ס
ל ע"א נמוק"י - מצות מילה לא נגמרה עד דפרעלקוטי שיחות חל"ה עמ' 54
ל ע"א נמוקי יוסף ד"ה עשהישראל קדושים עמ' 11
ל ע"ב03 הכישה במקל חייב להחזירהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 71
ל ע"ב03 הכישה חייב בהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
ל ע"ב12 כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזירלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"ב14 רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא וכו' לפנים משורת הדין הוא דעבדשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות ג, קדושים אות ז
ל ע"ב14 רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא כמה שוין א"ל פלגא דזוזא וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רב
ל ע"ב14 ר' ישמעאל אשכחיה לההוא גברא דהוה דרי פתכא דאופי וא"ל דלי בהדאי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לג ע"א
ל ע"ב21 ולך לא אפקרינהותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
ל ע"ב26 במילתא בעלמא אוקמיהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה-קפו
ל ע"ב26 במלתא בעלמא אוקמיה - טעם ההיתרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' קכח
ל ע"ב27 זקן ואינה לפי כבודו, יחזיר אבדה לפנים משורת הדיןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 411-410
ל ע"ב29 דתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זה ביקור חולים וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קצט
ל ע"ב29 והודעת להם - זה בית חייהםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ל ע"ב29 והודעת להם - זה בית חייהם, את הדרך וגו' - זה לפנים משורת הדיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנז
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך - בית חייהם - תלמוד תורהמחשבת זקנים עמ' קיג
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך ילכו בהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ס
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך ילכו בהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' סה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהםדרשות מהר"ם שיק עמ' קנט
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות הסריט ילכו זה ביקור חולים וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות ב
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות לח, דינין פרק עח
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם ובפרש"יאמרי יוסף שמות דף עז ע"ג
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם וברש"ידובר צדק עמ' 153
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם וכו' אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהםאור הצבי עמ' 36
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"ימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תנה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכב ע"א
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"י, ללמוד להם אומנותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיב, ויקרא עמ' תקפא
ל ע"ב29 תני ר"י והודעת להם את הדרך זו ג"ח וכו'איש אמונים דף מא ע"א
ל ע"ב29 תני ר"י והודעת להם את הדרך ילכו בה וגו' את הדרך זו נ"ח וכו'איש אמונים דף קי ע"ב
ל ע"ב29 תני רב יוסף "והודעת להם" - זו בית חייהם, ורש"ישירי משכיל כלל ט פרט ב
ל ע"ב29 תני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים וכו'לחמי תודה דף רמא ע"א
ל ע"ב30 את הדרך אשר ילכו בה - זו גמילות חסדיםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםאמרי יוסף שמות דף נו ע"ג
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםגור אריה בראשית פמ"ז אות כט, הערה 124
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםשפע חיים - נישואין עמ' רמא
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדים וכו'אור אברהם דברים עמ' צה
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדים וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לח אות ז
ל ע"ב30 את הדרך ילכו בה, זו גמילות חסדיםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לג ע"ב
ל ע"ב30 את הדרך, זו גמ"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכא
ל ע"ב30 את הדרך, זו גמילות חסדיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפא
ל ע"ב30 בית חייהםנתיבות עולם ח"א עמ' קנו
ל ע"ב30 דרך זו גמילות חסדיםכוונת הלב עמ' קכז
ל ע"ב30 דרך זו לפנים משורת הדיןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
ל ע"ב30 זה בית חייהםשערי הישיבה ח"א עמ' נא
ל ע"ב30 זו גמילות חסדים כו' זה לפנים משורת הדיןשערי תשובה שער ג אות יג
ל ע"ב30 ללמוד להן אומנותחקל יצחק (תשסג) עמ' רכג
ל ע"ב31 ילכו בה זו גמילת חסדיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ב
ל ע"ב31 ילכו זה בקור חוליםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עג
ל ע"ב32 אשר יעשון - זה לפנים משורת הדיןמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז, צד
ל ע"ב32 אשר יעשון - זה לפנים משורת הדיןשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קי
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדין, דאמר ר' יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהכתונת פסים (תשמה) דף לג ע"ג
ל ע"ב32 אשר יעשון, זו לפנים משורת הדין, לא חרבה ירושליםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 235, באר ב הערה 412
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדיןאוצרות חיים - מצוות עמ' קלו
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדיןאור חדש על ציון דף ל ע"א
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין וכו' לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שצה
ל ע"ב32 ואת המעשה זו הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' רכב, רנז
ל ע"ב32 ואת המעשה, זה הדין, אשר יעשון, זה לפנים משורת הדיןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלא
ל ע"ב33 זה לפנים משורת הדיןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריג
ל ע"ב33 לעשות לפנים משורת הדין עם כל אדםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
ל ע"ב34 ביקור חולים היינו גמ"ח וכו' אחד מששים בחליולקוטי שיחות ח"ה עמ' 84, חי"ד עמ' 54, ח"כ עמ' 65-63
ל ע"ב34 ביקור חולים היינו גמ"חהמאור שבתורה (לסין)
ל ע"ב35 בן גילו נוטל אחד מששים בחליולחמי תודה דף ריא ע"ב
ל ע"ב39 חרבה ירושלים על שהעמידו על ד"תמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז
ל ע"ב39 חרבה ירושלים על שלא עשו לפנים משורת הדיןאוצרות הראיה עמ' 908
ל ע"ב39 חרבה ירושלים... שהעמידו על ד"תילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב39 ירושלים חרבה כי דנו בה ד"תהגיון לבי (לנדא) הדרן למסכת הוריות עמ' 122, 124
ל ע"ב39 ירושלים חרבה מפני שהעמידו דבריהם על ד"תכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
ל ע"ב39 ירושלים חרבה משום שלא דנו בה לפנים משורת הדיןאור אברהם - רות עמ' לא, לז
ל ע"ב39 לא חרב בהמ"ק אלא על ידי שהעמידו דבריהם על דין תורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יב, דרוש שלישי לתשובה ד, ח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כא, קד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקמ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תקג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהן על ד"תאמרי רבי שפטיה עמ' קפ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו כו'מרגניתא דבי רבנן עמ' צה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו על דין תורהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שנאת חנםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא משום שלא עשו לפנים משורת הדיןאור אברהם דברים עמ' שלו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תמגלה עמוקות (תשסח) אופן צו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהבינת ישראל (תשסו) דף פט ע"ב
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהדרשות שמן רוקח עמ' כד, רח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהזכרון דברים (תשנט) עמ' פא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רנג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו' ותוס'ספר החיים (תשנג) עמ' קסח*
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 159
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בו דין תורה וכו'נר ישראל חלק ג דף פד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנותורה וחיים (כלפון) עמ' שג, שכג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכו, תרפא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעירין קדישין השלם עמ' סד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תתורת חסד (סופר) עמ' עו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ה עמ' יט
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יא עמ' סו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז, צד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' רסא, רפג, רכב
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא נכנסו לפנים משורת הדיןשערי תשובה שער ג אות יג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 101
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סו-סז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"ת ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קטו, ריד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצ, במדבר עמ' תסז-ח, דברים עמ' ריא, רכד, מלכים עמ' צג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות לח, דינין פרק עח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 377
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ח אות כד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שלא דנו לפנים משורת הדיןאור אברהם במדבר עמ' רמה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שדנו ד"תאשל חיים ח"א עמ' לו, מג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דברי תורהדברי מנחם (היימליך) עמ' שס
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהנטריקן (תשעד) עמ' עז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהשם דרך - הישר והטוב עמ' ה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 3, 5
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהפנים יפות על תהלים עמ' שיד, שנה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עברו לפנים משורת הריןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט, שופטים אות ג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים ולא גלו ישראל אלא על שביטלו המשפטבעקבות מועדי ה' עמ' 85
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים עד שהעמידו דבריהם על דין תורהשפע חיים ח"ו עמ' קלה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דיניהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קלח, קצט
ל ע"ב39 מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' פו, קיז
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על ד"תהצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"ט אחר אות ז
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על דברי תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין, ובתוספות ד"ה לא חובה - דהא והא גרמאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עדר
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על דין תורהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קיב
ל ע"ב40 שהעמידו דיניהם על דין תורהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצט
ל ע"ב41 איזה הוא אבידה מצא חמור או פרה רועין בדרך אין זו אבירה חמור וכליו הפוכין וכו' החזירה וברחה וכו' חייב להחזירה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
ל ע"ב41 מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבידה... ולעולם אמר רב יהודה אמר רב ער שלשה ימים היכי רמי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שא
ל ע"ב42 חמור וכליו הפוכין, פרה רצה בין הכרמים... החזירה וברחה, החזירה וברחה...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קד ע"ג
ל ע"ב43 החזירה וברחההכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק ח
ל ע"ב43 החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמיםאז תתחזק עמ' רמא
ל ע"ב43 החזירה וברחה החזירה וברחהקדושת עינים (תשעא) פרק יג אות מה
ל ע"ב44 השב תשיבם אפילו מאה פעמיםעיוני רש"י במדבר עמ' קכה
ל ע"ב44 השב תשיבם אפילו ק' פעמיםרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שפג
ל ע"ב45 אם יש שם בי"ד מתנה בפני בי"דלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"ב45 אם יש שם בי"ד מתנה בפניהםברכת שלמה חו"מ עמ' קנו [הלכה]
ל ע"ב תוס' - וא"ת דביומא איתא דמפני שנאת חנם חרבה ירושלים וכו' הא והא גרמהצפנת פענח (תשסו) עמ' רכב, רנז, רסא
ל ע"ב תוס' ד"ה אףמשנת חיים במדבר עמ' שנח
ל ע"ב תוס' ד"ה אפקרהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רעט
ל ע"ב תוס' ד"ה הא - דעשה דמצורע שאני וכו' דגדול השלום וכו' הוי דחי וכו' אי לאו יתוראלקוטי שיחות חי"ט עמ' 200
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וכו'שפע חיים ח"ד עמ' צג
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וכו', הקשו סתירת חו"ל באיזה עון חרבה ירושליםלחמי תודה דף קכא ע"ב, קלט ע"ב
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבהאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"ד בהגהה
ל ע"ב תוס' ד"ה מדבריומנחת מחבת ח"א עמ' רמה
ל ע"ב תוס' - וא"ת ביומא אמרו מפני שנאת חנם. וי"ל הא והא גרמאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רמב
לא ע"א06 לכל אבידת אחיך לרבות אבידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ע
לא ע"א06 לרבות אבדת קרקעותשערי תשובה שער ג אות ע
לא ע"א08 היו מים שוטפיםדרכי חושן עמ' שמט [הלכה]
לא ע"א26 ליתני קילתא וכל שכן חמירתאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות לט
לא ע"א38 א"ל השב אפילו ק׳ פעמים במשמע וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק א
לא ע"א38 אפי' מאה פעמיםבנין אפרים עמ' קצט [הלכה]
לא ע"א38 אפי׳ מאה פעמיםמשיבת נפש עמ' ריג
לא ע"א38 אפילו מאה פעמיםהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק א
לא ע"א38 השב אפי' ק' פעמים וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 82
לא ע"א38 השב וכו' שלח וכו' אפי' ק' פעמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 176
לא ע"א38 השב וכו' תשיבם וכו' אפילו ק' פעמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
לא ע"א38 השב אפילו מאה פעמים, שלח אפי׳ מאה פעמים, הוכח אפילו מאה פעמיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
לא ע"א38 כפל לשון אפי' מאה פעמיםדרשות שבט הלוי עמ' ד, רכז
לא ע"א38 מאה פעמים מניןגור אריה דברים פ"א הערה 61, דברים פי"א אות י
לא ע"א43 א"ל ההוא מדרבנן לרבא ואימא הוכח חדא וכו' הוכח אפילו מאה פעמיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ו בהגה"ה
לא ע"א43 הוכח חדא זימנאאמרי מאיר (טננבוים) עמ' קיא
לא ע"א43 הוכח תוכיח - שתי פעמים או מאהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 8
לא ע"א44 הוכח - אפילו מאה פעמיםאבן פינה עמ' 11
לא ע"א44 הוכח אפי' מאה פעמים וכו', תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיחדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' לא
לא ע"א44 הוכח אפי' מאה פעמים משמע... תלמיד לרב מנין ת"ל תוכיח מ"מראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות יט
לא ע"א44 הוכח אפי' ק' פעמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 249, 247
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםזכרון דברים (תשנט) עמ' מ
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 179
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםשערי תשובה סה"י אות עא
לא ע"א44 הוכח אפילו ק' פעמים משמעשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לט
לא ע"א44 הוכח אפילו ק' פעמים משמע תוכיח אין לי אלא הרב וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קכג
לא ע"א44 הוכח וכו' תוכיח וכו' אפילו ק' פעמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' מט
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמה, תי
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםויגד יעקב עמ' רח
לא ע"ב44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםדרשות הצל"ח השלם עמ' פא, רנט
לא ע"ב44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמזקנים אתבונן עמ' קעא
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלחמי תודה דף ח ע"א, יג ע"ב, יט ע"ב, לה ע"ב, מ ע"ב, מג ע"ב, סג ע"ב, פ ע"א, צו ע"ב, קה ע"א, קיג ע"א, קיד ע"ב, קכג ע"ב
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמח
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעג
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשרגא המאיר על התורה עמ' רלד
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמרפא לשון עמ' קע
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשבט מוסר עמ' קנז
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו תלמיד לרבאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו תלמיד לרבלחמי תודה דף מג ע"ב
לא ע"א44 תוכחה מאה פעמיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ז אות ב
לא ע"א44 תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפו
לא ע"א50 למה לי למכתב הני תרתי ולמה לי למכתב אבידהלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לא ע"א תוס' רא"ש ושט"מ ד"ה לדברבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לא ע"ב05 בכל מיתה שאתה יכול להמיתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תלז
לא ע"ב06 הכה תכהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמד-שמה
לא ע"ב11 שמשכנו ברשות בית דיןחכמת התורה משפטים עמ' קסו
לא ע"ב16 פתוח תפתח אין לי וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 82
לא ע"ב16 פתוח תפתח, אין לי אלא לעניי עירך, לעניי עיר אחרת מנין, תלמוד לומר תפתח כמה פעמיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
לא ע"ב16 פתח תפתחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא, שפז
לא ע"ב17 לעניי עיר אחרת מניןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא, שפז
לא ע"ב19 אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מנין תלמוד לומר נתון תתן מכל מקוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' צה
לא ע"ב19 אפילו מתנה מועטתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפט
לא ע"ב19 מתנה מועטת מנין ת"ל נתן תתןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 83
לא ע"ב19 מתנה מועטת מניןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכד
לא ע"ב19 נתן תתן אין לי אלא מתנה מרובהויגד יעקב עמ' תשמז
לא ע"ב19 נתן תתן אפילו מאה פעמיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפט
לא ע"ב19 נתן תתן אפילו מאה פעמיםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רה
לא ע"ב22 חד אמר אם נתברך הבית בגללו מעניקים וח"א אף אם לא נתברךשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רנד
לא ע"ב22 מחלוקת ראב"ע ורבנן בהענקה אם לא נתברך הבית בגללולחמי תודה דף מח ע"א, רכג ע"ב
לא ע"ב26 דיברה תורה כלשון בנ"אגור אריה בראשית פל"ב הערה 149, דברים פי"ב אות א
לא ע"ב29 יש מצות הלואה גם לעשיר ואינו רוצה להתפרנסגור אריה דברים פי"א הערה 37
לא ע"ב30 ולרבי שמעון... דברה תורה בלשון בני ארםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעט
לא ע"ב30 ת"ל תעביטנו מ"מגור אריה דברים פי"ב הערה 1
לא ע"ב34 באותה מלאכה דבטל ממנהחכמת התורה ויצא עמ' שכא
לא ע"ב תוס' ד"ה דברהגור אריה בראשית פכ"ב הערה 21, בראשית פל"ב אות יז, דברים פי"א הערה 34
לא ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק א
לב ע"א11 צריכה בי"ד של הדיוטותברכת שלמה חו"מ עמ' לא [הלכה]
לב ע"א14 אם אמר אביו יטמא לא ישמע לו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נא ע"ב
לב ע"א14 אמר לו אביו חלל שבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' ערה
לב ע"א15 אמר לו אביו אל תחזיר שלא ישמע לואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 83
לב ע"א16 פריקה וטעינה באדםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
לב ע"א17 עזוב תעזב עמו וכו׳טוב טעם שמות עמ' קעט
לב ע"א18 אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל ומצוה עליך אם רצית לטעון טעוןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' מז
לב ע"א18 אם ישב בעל החמור ואמר הואיל ועליך המצוה, פרוק, פטורילקוט דברי חכמים שמות סי' שיח
לב ע"א18 הואיל ועליך מצוהבית מועד (זלזניק) עמ' כה
לב ע"א18 הואיל ועליך מצוה לפרוק פרוקאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשסט
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ומצוה עליך וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ז אות יג
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמוברכת טוב עמ' רסא
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה וכו' פרוק, פטוראוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
לב ע"א18 הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עמומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצב, שפה
לב ע"א18 הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עמונועם אליעזר שמות דף קסז ע"ב
לב ע"א18 הואיל ועליך המצוה לפרוק פרוקעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכז
לב ע"א19 הקם תקים עמו אבל אם הבעלים יושב בטל, פטורכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 369
לב ע"א19 רצונך פרוק פטורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעב, תקעג
לב ע"א20 מצוה מן התורה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' יט
לב ע"א20 מצוה מן התורה לפרוקאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמז
לב ע"א37 יכול א"ל אביו היטמאשני המאורות (תשסח) עמ' קב
לב ע"א37 מנין שאם אמר לו אביו הטמאחיים וחסד סי' תצו
לב ע"א37 מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו' כולכם חייבין בכבודישל"ה (תשנז) פרשת וישב אות סא
לב ע"א37 שאם אמר לו אביו לעבור עבירה מנין שלא ישמע לושרגא המאיר על התורה עמ' רצז
לב ע"א38 אע"פ שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' פז
לב ע"א39 אתה ואביכם חייבין בכבודיחכמת התורה בראשית עמ' רטו
לב ע"א39 כולכם חייבים בכבודימוסר המקרא והתלמוד עמ' קפט
לב ע"א39 כולכם חייבים בכבודיפירוש המכבי שמואל עמ' קי
לב ע"א40 טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמרו, הא לאו הכי הוה אמינא צייתא ליה וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קפז
לב ע"א41 אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 292
לב ע"א41 האי עשה ולא תעשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לב
לב ע"א42 הו"א דכיבוד אב ואם דוחה כבוד המקום קמ"ל ובשיטה מקובצת ד"ה וכתיבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסא
לב ע"א42 הוקש כבוד אב ואם לכבודו של מקוםדרך חיים (תשלה) עמ' רכ
לב ע"א42 הוקש כבוד אב לכבוד המקוםמי מרום ח"י עמ' עא
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםברכות אבי דף יט ע"ב
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שע
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב לכבוד המקוםגור אריה ויקרא פי"ט אות ט
לב ע"א42 הוקש כיבוד או"א לכבודו של מקוםתאומי צביה עמ' רל
לב ע"א46 טעינה בשכראיש מבין ח"א דף קנד ע"ג
לב ע"א46 פריקה בחנםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמח
לב ע"א50 ורבי שמעון מאי טעמא דלא מסיימי קראישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעט
לב ע"א רש"י - דיו לבא מן הדין להיות כנידוןגור אריה דברים פכ"ב אות ה
לב ע"א רש"י ד"ה הוקשדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיב
לב ע"ב01 חומר איסור צער בע"חלקוטי שיחות ח"ו עמ' 151, חכ"א עמ' 127
לב ע"ב01 מדברי שניהם נלמד צער בע"ח דאורייתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכה
לב ע"ב01 צעב"ח דאורייתאמוסר המקרא והתלמוד עמ' סב
לב ע"ב01 צעב"ח דאורייתאשערי תשובה סה"י אות פו
לב ע"ב01 צער בע"חשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ט
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפד, קפה
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאאור אברהם - רות עמ' תה
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קסד
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאאורחות צדיקים שער רחמים מט, שער אכזריות עמ' נג
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעב
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתא וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק כט
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאמסילת ישרים עמ' תקל
לב ע"ב01 צער בעלי חיים מדאורייתא או לאשבט מישראל (פרידמן) עמ' קנג
לב ע"ב11 ריה"ג אומר וכו' צעב"ח לאו דאורייתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לד אות ב
לב ע"ב46 אוהב לפרוק וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קפה
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןאור יחזקאל - מכתבים עמ' מה
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןמכתב מאליהו ח"א עמ' 37
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון לכוף יצרו עדיףאור יחזקאל - מדות עמ' מח, רמד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' עו
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוויברך דוד עמ' צד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופרדס המלך (תשסט) אות תט, תרמז
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופתח טוב עמ' קפא
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מב
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות יח
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו ותוס'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 201, חכ"ה עמ' 368
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב46 איכא מצות פריקה וטעינה בשונאשבט מישראל (פרידמן) עמ' טל
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסג ע"א
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרו עדיףמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' יח
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרומוסר המקרא והתלמוד עמ' לו-לז
לב ע"ב46 לכוף את יצרו עדיף מצער בעלי חייםדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
לב ע"ב46 מצוה בשונא כדי לכוף את יצרואור הרעיון עמ' טז
לב ע"ב46 מצוה בשונא לפרוקזכרון דברים (תשנט) עמ' פד
לב ע"ב46 מצווה בשונא כדי לכוף את יצרואבן פינה עמ' 120
לב ע"ב46 מצווה בשונא כדי לכוף את יצרואודה ה' דף טז ע"א
לב ע"ב תוס' ד"ה לכוף - מה כפיית היצר שייך, כיון דמצוה לשונאופרדס המלך (תשסט) אות תט
לב ע"ב תוס' ד"ה לכוףמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף טז ע"ב
לב ע"ב תוס' ד"ה מדברי שניהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לד אות ה
לב ע"ב הבונה על העין יעקב - שלמות האדם - להגביר השכל על החומראור הרעיון עמ' טז
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןאז תתחזק עמ' ריט
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןבארות המים (תשסב) עמ' קלו
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןבארות המים (תשסט) עמ' שעה
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מו
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןצמח צבי אגרת ט
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיב
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצןעירין קדישין השלם עמ' שלה
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצן וכו'אהל אברהם (תשסג) בהקדמה
לג ע"א15 כי תראה יכול אפילו מרחוק ת"ל כי תפגעלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו - שלו קודםהמאור שבתורה (לסין)
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'אור התורה (תאומים) עמ' נד
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נד
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תט
לג ע"א20 אבדתו ואבידת אביו אבדתו קודמת, אבדת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמ
לג ע"א21 אבידתו ואבידת רבו אבידתו קודמתשבט מישראל (פרידמן) עמ' שעו
לג ע"א21 אבידתו ואבידת רבו של רבו קודםחיים וחסד סי' תצה
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ר
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתשביב אור עמ' רפב
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעב, קעו, מלכים עמ' רצז
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתדרך חיים (תשלה) עמ' תמו
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויחי אות כה
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו, אבדת רבו קודמתאור אברהם במדבר עמ' ח, ט, טז
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכו
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתדרשות שמן רוקח עמ' רצא
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודםנועם אליעזר בראשית עמ' קסח ע"ב
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסב, רנה
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1321
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתקול ששון (גולדברג) אות נב
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו' ורבו שלמדו חכמה מביאו לעה"בילקוט דברי חכמים בראשית סי' שצ
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העוה"בשם דרך - כתר תורה עמ' רכה
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמת, שאביו מביאו לחיי עולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לט
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתמתנת חיים - קנינים עמ' קכט
לג ע"א22 מציאת אביו ומציאת רבונתיבות עולם ח"ב עמ' לו
לג ע"א23 אבידת רבו קודם לאבידת אביוגבורות ה' עמ' קצט
לג ע"א23 אבידת רבו קודמתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקסד
לג ע"א23 אבידת רבו קודמתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלא
לג ע"א23 אביו ואמו הביאו לחיי העוה"ז ורבו לחיי העוה"באודה ה' דף יז ע"א
לג ע"א23 אביו מביאו לחיי העה"ז ורבו מביאו לחיי העוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
לג ע"א23 גדול כבוד רבו מכיבוד אב ואםאגרא דכלה ח"א עמ' רו, ח"ג עמ' רכט
לג ע"א23 ורבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם ברכות עמ' קעו
לג ע"א23 כבוד רבו קודם לכבוד אבחכמת התורה ויצא עמ' תצט
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העוה"בפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' מה, קצז
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם ויקרא עמ' שעז
לג ע"א23 של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה"בדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעט עמ' תקז
לג ע"א23 שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאס' העיקרים (מישור) עמ' שנט
לג ע"א24 ואם אביו חכםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 53
לג ע"א28 אפס כי לא יהיה בך אביון וכו' כל המקיים בעצמו סוף בא לידי כךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות כ
לג ע"א28 אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמו
לג ע"א28 לא יהיה בך אביוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעח
לג ע"א28 שלך קודם לכל אדםויגד יעקב עמ' תשמז
לג ע"א28 שלך קודם לשל כל אדםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קס
לג ע"א29 המקיים בעצמו כך יבוא לידי כךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
לג ע"א29 כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצא
לג ע"א29 כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רס
לג ע"א30 רבו שאמרו - מחלוקת ר"מ ר' יהודה ור' יוסידרך חיים (תשלה) עמ' תמו, תרעב
לג ע"א30 ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה וכו'שביב אור עמ' רפג
לג ע"א30 ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
לג ע"א33 זוהמא ליסטרון וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפד
לג ע"א34 אמר עולא ת"ח שבבבל עומדים זה מפני זהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שמה
לג ע"א34 אמר עולא ת"ח שבבבל קורעין זע"ז ותוס'איש אמונים דף קיח ע"ב
לג ע"א34 ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זהאור אברהם בראשית עמ' רצז
לג ע"א34 ת"ח שבבבלאגודת אזוב (יעבץ) דף פא
לג ע"א34 ת"ח שבבבלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלז
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהשם דרך - הישר והטוב עמ' עו
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפה, קצט
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קי
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעה
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, רש"ישם דרך - כתר תורה עמ' קסד, רכו, רמא
לג ע"א36 בעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו' את צריכת לישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
לג ע"א36 בעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו'שם דרך - הישר והטוב עמ' קיט
לג ע"א36 רב חסדא אמר לרב הונא תלמיד ורבו צריך לו מהו שיעמוד לפניו א"ל... לא צריכנא לך וע"ז ישבו בתעניות הרבהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעג
לג ע"א36 רבו מובהקמשיבת נפש עמ' ס
לג ע"א36 תלמיד שרבו צריך לוויגד יעקב עמ' תשטז
לג ע"א37 אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך וכו' איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נד
לג ע"א37 אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך וכו' איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדישם דרך - כתר תורה עמ' קנב
לג ע"א37 חסדא את צריכת ליתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
לג ע"א37 לא צריכנא לך את צריכת לינחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ד
לג ע"א43 העוסק במקרא וכו' ובתלמוד אין לך מדה טובה הימנוקשוטי כלה ח"ח אות ג
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ע ע"א
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף ע ע"א
לג ע"א43 העוסק במקראכתבי רבנו בחיי עמ' תכב
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קעד
לג ע"א43 העוסקים במקרא - מדה ואינו מדה. משנה - מדה ונוטלין עליה שכר, גמרא - אין לך מדה גדולה מזושירי משכיל כלל ב פרט ה
לג ע"א43 העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזובשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שפ
לג ע"א43 העוסקים במקרא מדה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמז
לג ע"א43 העוסקין במקרא - מדה ואינה מדה; במשנה - מדה ונוטלין עליה שכר; גמרא - אין לך מדה גדולה מזונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צו ע"ד
לג ע"א43 העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה וכו', גמרא אין לך מדה גדולה מזואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלח
לג ע"א43 העוסקין כו' גמרא אין לך מדה גדולה מזושביב אור עמ' רג
לג ע"א43 העוסקים במקרא מידה ואינה מידהאוזן שמואל דף ד ע"ב
לג ע"א43 ת"ר העוסקים במקרא מדהאהבת ציון דרוש ט
לג ע"א43 לימוד משנה וגמראאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ה אות ב
לג ע"א43 משנה מדה ואינה מדהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ז
לג ע"א44 גמרא אין לך מדה גדולה מזונועם אלימלך (תשסא) עמ' שצז
לג ע"א44 ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שכד
לג ע"א44 מדה ונוטלין עליה שכראוצרות הראיה עמ' 815
לג ע"א44 תלמוד אין לך מדה גדולה מזומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קנח
לג ע"א רש"י - ולא רבצן - הרגיל בכךעקבי אבירים (תשסה) עמ' מד, קכו, קנד, קפב, רכב, שסז
לג ע"א רש"י ד"ה ואינה מדהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
לג ע"א רש"י ד"ה משנהשערי הישיבה ח"א עמ' קכט
לג ע"א רש"י ד"ה עומדיןשערי הישיבה ח"א עמ' סד, רכ, ח"ב עמ' רלא
לג ע"א תוס' ד"ה ומקרעיןאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"ג בהגהה
לג ע"א ר"ח - במלאות מ' שנה עומד התלמיד על דעת רבולקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
לג ע"ב01 בימי רבי נשנית משנה זוצמח מנחם דף סט ע"ג
לג ע"ב04 דרש ר"י בר אלעי מ"ד הגד לעמי פשעם וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' סג
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עט
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעםאהבת ציון דרוש ה
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתםדרך ה' השלם עמ' רו - מראה דרך
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעםילקוט הגרשוני ח"ב
לג ע"ב05 והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם וכו' ששגגת תלמוד עולה זדוןבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיח
לג ע"ב05 לעמי פשעם כו' ולבית יעקב חטאתם אלו ת"ח ששגגות נעשות כזדונותפרי צדיק שופטים אות יא, נצבים אות א, סוכות אות ה, מז
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נחשבות להן כזדונותויקרא יעבץ עמ' כו
לג ע"ב06 'הגד לעמי פשעם' - אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות כזדונותשירי משכיל כלל א פרט ז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם - אלו ת"חאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמ ע"א
לג ע"ב06 'הגד לעמי פשעם' אלו ת"חזכרון דברים (תשנט) עמ' קה
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נחשבות להם כזדונותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעב אות ב
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צט, קג, קיב, קיד, קמג, קמה, קנח, רמב, רס
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נג, קד, קעא, רמד
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה שזדונות נעשו להם כזכיותערבי נחל (תשסד) עמ' יא, תשמח, תתנא, תתקטז, תתרפ
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנג, קנו
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' עז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמו, קפז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגזת נעשות להם כזדונות וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםפנים יפות על תהלים עמ' סח, תמו
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם וגו' אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף נט ע"א
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם וכו' אלו תלמידי חכמים ששגות נעשות להם כזדונותטיול בפרדס ח"א עמ' שסט
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצו, תרעא, ויקרא עמ' שלד, יהושע-שמואל עמ' תלב
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצג
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפד
לג ע"ב06 והגד לעמי - אלו ת"חכרם פתחיה מבוא שריג ג
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם - אלו התלמידי חכמיםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות נב
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם - אלו ת"ח ששגגות דומות להם כזדונותאוזן שמואל דף ג ע"א, ד ע"ב, ז ע"א, יב ע"א
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו הת"חכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיז
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' ס
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' סב, רטז
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים שאפילו שגגות נעשות להם כזדונותראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ב אות כו
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם וכו', אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקסה
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם עמי הם הת"חחכמת התורה שמות עמ' תמ
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשית להם כזדונותדרשות שמן רוקח עמ' קיט, רכג, שס, תלג, תלח, תסג
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשה להםהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ונשובה, דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים, דרוש ז סי' א ד"ה ובדרך
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונותאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"א
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ש
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרך חיים (תשלה) עמ' תמה
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמיםשערי הישיבה ח"א עמ' קמה
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמים שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 393
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמים שזדונות נעשים להם כשגגותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עו, קכה
לג ע"ב06 לעמי פשעם אלו ת"חדרשות שבט הלוי עמ' לד, סו
לג ע"ב06 לת"ח שגגה כזדוןאשל אברהם (שפירא) עמ' תסט
לג ע"ב06 לתלמידי חכמים הוי שגגות כזדונותחכמת התורה ויקהל עמ' עט
לג ע"ב06 שגגות כזדונותשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א-ע"ב
לג ע"ב06 ת"ח שגגות להם כזדונותרב טוב דף עג ע"א
לג ע"ב06 ת"ח שגגות נעשו להם כזדונותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לא
לג ע"ב06 ת"ח שגגות נעשו להם כזדונותחכמת התורה וישלח עמ' תה
לג ע"ב06 ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקכד
לג ע"ב06 ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' ע
לג ע"ב06 תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קטו
לג ע"ב06 תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות. עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מב ע"א, בלק מד ע"ד
לג ע"ב07 אלו ע"ה שזדונות נעשות להם כשגגותכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג
לג ע"ב07 אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגותחכמת התורה שמיני עמ' רה
לג ע"ב07 אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותגדולי מוסר עמ' צו
לג ע"ב07 אלו עמי הארצות שזדונות נעשו להם כשגגותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נט
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו ע"האהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קיג ע"ב
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונותישראל קדושים עמ' 63, רסיסי לילה סי' מז (עמ' 98), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 178)
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות לו כשגגותפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ח, וישב אות א, ויגש אות יא, ויחי אות ב, שמות אות א, ב, פדיון הבן אות ב, בשלח אות ג, יתרו אות ג, י, פ' שקלים אות יד, ר"ח אדר אות א, תרומה אות א, פ' החודש אות ט, כי תשא אות א, קדושים אות ז, במדבר אות יד, ר"ח סיון אות ד, שלח אות י, פנחס אות י, יח, מסעי אות יא, יב, ראה אות ו, שופטים אות יא, נצבים אות א, האזינו אות ג, סוכות אות מז
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו ת"ח ששגגות נעשות כזדונותדובר צדק עמ' 72
לג ע"ב07 חטאים היינו שוגגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ח, יט
לג ע"ב08 ע"ה שזדנות נעשה להן כשגגותאהבת ציון (תשסד) עמ' ק
לג ע"ב09 הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שז
לג ע"ב09 הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נב
לג ע"ב09 ר' יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קסט
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןעטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום א דסליחות
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןקהלת יעקב עשי"ת עמ' תמז
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד, תריא
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןפנים יפות על תהלים עמ' סח
לג ע"ב10 ששגגת תלמוד עולה זדוןשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ו בהגה"ה, וישב אות לב בהגה"ה
לג ע"ב10 ששגגת תלמוד עולה זדוןדרשות שבט הלוי עמ' קמו
לג ע"ב11 החרדים אל דברו אלו ת"חדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיג
לג ע"ב11 החרדים אל דברו, אלו תלמידי חכמיםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' עד, יהושע-שמואל עמ' שנט
לג ע"ב11 שמעו דבר ד' החרדים, אלו ת"חכרם פתחיה מבוא שריג ג
לג ע"ב11 שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמיםפרי צדיק ויחי - הבדלה, (ב), תצוה אות א, פנחס אות יב, יד, מסעי אות יא, יב, דברים אות ט
לג ע"ב11 שמעו דבר ה' וכו' אלו ת"ח וכו' אלו בעלי מקראדרשות שבט הלוי עמ' קי
לג ע"ב12 אח - נקראו בעלי מקראישמח חיים (תשסה) מע' א אות מב
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי ארצותאבן פינה עמ' 156
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי הארץאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קו, רטז, ריז
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי הארץקול ששון (גולדברג) הקדמה
לג ע"ב16 שמא תאמר אבד סברם וכו'יציב פתגם - פסח עמ' לב
לג ע"ב16 שמא תאמר ישראל יבושו תלמוד לומר וכו'מכתב סופר דף קיז ע"ב
לג ע"ב16 שמא תאמר פסק סברם ובטל סכוים תלמוד לומר ונראה בשמחתכםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רטז, ריז
לג ע"ב17 אוה"ע יבושו וישראל ישמחוחכמת התורה תולדות עמ' רג
לג ע"ב22 תשלומי כפל לשומרמשיבת נפש עמ' קב
לג ע"ב35 מתקיף לה רמי בר חמא והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפח
לג ע"ב36 אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרכו
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסג
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי, שנתן הקדוש ברוך הוא לו חן בעיני אנטונינוסאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מה
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ז
לד ע"א לכשתגנב ותשלמניטבעות זהב ח"א דף יד ע"ב, כח ע"א, פ ע"ג [הלכה]
לד ע"א דקיימא באגםבנין אפרים עמ' קכג, קלד [הלכה]
לד ע"ב משביעין אותו שבועה שאינה ברשותודרכי חושן עמ' קנב [הלכה]
לד ע"ב סלע הלויתני ג׳ וכו׳ היה שוה וכו׳טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
לה ע"א14 שמא יוציא הלה וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' ריד [הלכה]
לה ע"א23 תהא במאמינוזאת זכרון (תשנב) אות עד
לה ע"א26 מאי שנא לוה דמהימן ליה למלוה וכו', מלוה מקיים ביה בלוה וסלף בוגדים ישדםלחמי תודה דף רמא ע"ב
לה ע"א28 לוה מקיים ביה במלוה תומת ישרים תנחםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות טו
לה ע"א28 מלוה מקיים בלוה וכו' ולוה מקיים במלוה וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קצ
לה ע"א30 ההוא גברא דאפקיד כיפירוח חיים (חיד"א) עמ' נה
לה ע"א40 הישר והטובאמה של מלכות עמ' 97
לה ע"א40 ועשית הישר והטובשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ס, סד, עד, פז
לה ע"א42 זבנה או אורתהטבעות זהב ח"א דף סט ע"ד [הלכה]
לה ע"א44 אי בעל יורש הוי אי לוקחאבן שהם (וינמן) עמ' תמב [הלכה]
לה ע"ב מאימת אכיל פיריאבן שהם (וינמן) עמ' רנב [הלכה]
לה ע"ב מכי מטי אדרכתאברכת שלמה חו"מ עמ' מו [הלכה]
לה ע"ב מכי מטי אדרכתא לידי'אבן שהם (וינמן) עמ' פח [הלכה]
לה ע"ב מכי שלימו ימי אכרזתאדרכי חושן עמ' קלז-קלח [הלכה]
לה ע"ב השוכר את הפרה והשאילה לאחר, ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם להשוכראור לשמים (תשסג) עמ' שסא
לה ע"ב השוכר פרה מחבירו והשאילה כו', בתויו"טמכמני אשר עמ' קכב
לה ע"ב פעמים ששניהם בחטאת פעמים ששניהם באשםלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לו ע"א שומר שמסר לשומרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קד ע"א [שפח ע"א ד"ה אלא]
לו ע"א שומר שמסר לשומרלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
לו ע"א שומר שמסר לשומר אמר אביי פטורמי מרום חי"א עמ' צה
לו ע"א אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחרלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סז
לו ע"ב תחילתו בפשיעה וסופו באונסרוח חיים (חיד"א) עמ' מו, פא
לז ע"א15 שנים שהפקידו אצל אחד זה מנהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קמד
לז ע"א20 הכל יהא מונח עד שיבוא אליהואדיר במרום ח"א פ' עא
לז ע"א34 ורמי גזל אגזל וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפה
לז ע"א44 גזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהןזכרון אליעזר עמ' רב
לז ע"א45 מניח גזילה ביניהם ומסתלק ובלוה מאחד וא"י ממי לוהאבן שהם (וינמן) עמ' רפה [הלכה]
לז ע"א46 מחלוקת רבי טרפון עם רבי עקיבאברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ז ע"ג [כו ע"א ד"ה והרי"ף]
לז ע"א49 בבא לצי"שטבעות זהב ח"א דף ס ע"א [הלכה]
לז ע"א49 בבא לצי"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' לו
לז ע"ב שתיקה כהודאה דמיאאמרי נועם (מועדים) סי' י לל"ג בעומר
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 119, 118
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 80
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רה
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבים של חבירולקוטי שיחות חי"א עמ' 184, חי"ד עמ' 159, חט"ו עמ' 95, חי"ז עמ' 337, חי"ט עמ' 283, ח"כ עמ' 231, 319, 390, 398
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חברוגור אריה בראשית פי"ב הערה 44
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חברוקרני אורה עמ' סה
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירואגרת הטיול (תשעה) עמ' לו
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רעט
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו, ורש"ימבשר טוב - חנוכה עמ' לב
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברודברי סופרים סי' ג (עמ' 3), יג (עמ' 11)
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברופרי צדיק לחנוכה אות כה, ויקרא אות ה, ר"ח תמוז אות ג, מסעי אות ח, ר"ח אב אות *ב
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלואור חדש על ציון דף לא ע"א
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלואור יחזקאל - מכתבים עמ' כג
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלובאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ה אות ד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלוחכמת התורה וארא עמ' לח, פו
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלוקשוטי כלה (תשסג) עמ' נג
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר וכו'מאורי שערים עמ' כ
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חבירוטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין וכו'ברכות אבי דף פג ע"א
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירומי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמה
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירואהל נפתלי עמ' קה
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכו
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוחכמת התורה תולדות עמ' תרד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 443
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה של חברוחכמת התורה שמיני עמ' רמג
לח ע"א07 רוצה האדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירואור אברהם במדבר עמ' שז
לח ע"א41 משכח שכיחאור ישרים (תשסב) עמ' קלט
לח ע"א41 משכח שכיחאור לשמים (תשסג) עמ' ערב
לח ע"ב12 כל מקום ששנה רשב"ג הלכה כמותוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
לח ע"ב33 וחרה אפי וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנו
לח ע"ב33 ממשמע שנאמר וחרה אפי בכם והרגתי אתכם וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קכח עמ' שצו
לח ע"ב33 ממשמע שנאמר וחרה אפי' וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' לד
לח ע"ב34 מלמד שנשותיהם רוצים להנשא ולא יניחו להםמרפא לשון עמ' קלב
לח ע"ב34 שנשותיהם מבקשות להנשא ואין מוחין ואתןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 21
לח ע"ב37 דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטאבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 46
לח ע"ב37 דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יז
לח ע"ב37 מעיילין פילא בקופא דמחטאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 81
לח ע"ב43 נכסי נטושים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסד
לט ע"א נטושים אפקעתא דמלכאדברי יונה ח"א עמ' קסג
לט ע"א אפקעתא דמלכא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעא
לט ע"א אמ"ר נחמן אמר שמואל שבוי שנשבה מורידין קרוב לנכסיו ורש"יאיש אמונים דף ח ע"א, עה ע"ג
לט ע"א אפטרופא לדיקנני לא מוקמינןצדקה חיים דף לב ע"ד [קיד ע"ב]
לט ע"ב מרי בר איסק כו' ובראשונים שםברכת שלמה חו"מ עמ' ל [הלכה]
לט ע"ב א"ל אית לי סהדי ודחלי מיניהלב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
לט ע"ב אמר ליה הכי דינא, המוציא מחבירו עליו הראיה אמר ליה הכי דיינינא לך ולכל אלימי דחברךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות טו
לט ע"ב הכי דייני לך וכל אלימימכמני עוזיאל עמ' תכד
לט ע"ב רש"י - דנקא הוא שתותמקור חיים (תשסו) עמ' מא
מ ע"א לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
מ ע"א וכי בשופטני עסקינןגור אריה במדבר פכ"ה הערה 31
מ ע"א המוכר שמן מזוקק וכו' מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאהלקוטי שיחות חי"א עמ' 127
מא ע"א02 ייחד לו מקוםטבעות זהב ח"א דף יד ע"ב [הלכה]
מא ע"א13 מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' יג
מא ע"א14 אי אוקמינן כחד תנא ובתרי טעמי או כתרי תנאי ובחד טעמאבני יששכר ח"א דף סז ע"ג
מא ע"א16 נטלה על מנת לגוזלהאוצרות הראיה עמ' 831
מא ע"א18 השולח ידאבן שהם (וינמן) עמ' ריט [הלכה]
מא ע"א19 שליחות יד צריכה חסרון וכו׳טוב טעם שמות עמ' קעג
מא ע"א19 שליחות יד צריכה חסרון או אינה צריכה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ב
מא ע"א25 שואל שלא מדעת גזלן הוישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
מא ע"א25 שואל שלא מדעת הוי גזלןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמט
מא ע"א43 שליחות יד נאמר בפקדוןיד אהרן עמ' טז
מא ע"ב שולח יד בפקדון - אין לשומר בעלות בפקדוןאמרי אש (טאוב) עמ' רנה
מא ע"ב או אינו אלא לדין וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קלב-קלד
מא ע"ב רש"י ד"ה שומר חנםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
מא ע"ב תוס' ד"ה קרנאגור אריה דברים פ"ו הערה 17
מא ע"ב ריטב"א שבשטמ"ק - גז"ש המקובלת אינה צריכה להיות מופנהגור אריה דברים פכ"ו הערה 26
מב ע"א01 המפקיד מעות אצל חבירו וצררן והפשילן לאחוריו חייבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשסז
מב ע"א08 וצרת הכסף בידך, אע"פ שצרורין יהיו בידךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כז
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 460
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו שנאמר וצרת הכסף בידךברכת טוב עמ' קצד
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידוראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כז
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידותורת חסד (סופר) עמ' כ
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' ט
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידועקבי אבירים (תשסה) עמ' קכו
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תזריע כ
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיושפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכב
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' פז
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
מב ע"א11 לעולם ישלש אדם מעותיו וכו׳טוב טעם בראשית עמ' דר
מב ע"א11 לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בקרקע שליש בפרקמטיא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מו"מ פרק כז, אור עולם פרק יב
מב ע"א12 שליש בקרקע שליש בפרקמטיהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 81
מב ע"א12 שליש בקרקעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
מב ע"א12 שליש בקרקעכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242
מב ע"א13 אין הברכה מצויהמכתב מאליהו ח"א עמ' 178
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ערה
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןלחמי תודה דף קלח ע"א
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ס אות ב
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןקשוטי כלה ח"ט אות כח
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןשם משמעון (שפירא) עמ' פב
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןהצניעות והקדושה (תשסט) פי"ט אות ח
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ו
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיךשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לז, במדבר אות טז, כג
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמויאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח ל, תבא א
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנו
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 275, באר ד הערה 1195, באר ה הערה 486, 681
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך וכו'מתוק מדבש (פרחי) עמ' רי
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות נו, מו"מ פרק כז
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ד
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכג, תסז
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העיןדעת שבת עמ' פט
מב ע"א13 אין הברכה שורה וכו'אמרי יוסף בראשית דף קכח ע"ד
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר ג
מב ע"א14 אלא בדבר הסמוי מן העיןפירוש המכבי דברים עמ' קמז
מב ע"א14 בדבר הסמוי מן העיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' מז
מב ע"א14 בדבר הסמוי מן העיןטוב טעם שמות עמ' רלז
מב ע"א15 באסמיך, בדבר הסמוי מן העיןלקט אמרי קודש - דברים עמ' יא
מב ע"א18 ההולך למוד את גורנודברי חנינא - מזלות עמ' י
מב ע"א18 ההולך למוד את גרנועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמו
מב ע"א18 ההולך למוד את גרנו אומר וכו' התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' ע
מב ע"א18 ההולך למוד גורנו יאמר שיתברך מעשיוזרע קודש - מועדים עמ' רכה
מב ע"א18 הנכנס למוד גרנואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' טו אות ב
מב ע"א18 למוד את גרנורבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שיב
מב ע"א19 יה"ר שתשלח ברכה בכרי הזהדברי חנינא - מזלות עמ' עג
מב ע"א20 התחיל למודמשנת חיים דברים עמ' קנו, קנט, תפט
מב ע"א20 התחיל למוד וכו' ברוך השולח ברכה בכרי הזהדברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המדודברכת משה דף יא ע"ב, טז ע"א
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המנויגור אריה בראשית פי"ב הערה 32, שמות פ"ל הערה 45
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המנויאשל חיים ח"א עמ' עח
מב ע"א22 אין הברכה מצויה לא בדבר השקול וכו'תורת חסד (סופר) עמ' רעד
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדודעיני שמואל (ראבין) עמ' לא
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדוד ובדבר המנויחכמת התורה חיי שרה עמ' תט
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדוד וכו'אוהב ישראל דף קעה ע"א
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המנויחכמת התורה פקודי עמ' יז, ל, נז
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המנויערבי נחל (תשסד) עמ' תכד
מב ע"א22 אין הברכה שורה על דבר המדוד ושקול וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שיב
מב ע"א22 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול וכו' אלא בדבר הסמוי מן העיןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קעא
מב ע"א22 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' תג
מב ע"א22 שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העיןברכת טוב עמ' רנד
מב ע"א26 אמר שמואל אין שמירת כספיםחן וכבוד דף עב ע"ב
מב ע"א26 אמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקעלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכו
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעדברי חנינא - מזלות עמ' פז
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כז
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קפח
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרה
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 389, 415
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמו
מב ע"א30 ואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
מב ע"א30 צורבא מרבנן, רש"י ד"ה ואם צורבא מרבנן הואנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ב
מב ע"א32 גשושאיהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק ו
מב ע"א41 הוה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
מב ע"א42 תחילתו בפשיעה וסופו באונסלקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
מב ע"א42 תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קמז
מב ע"א43 תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור וכו' חייבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 64
מב ע"א45 לא ידענא היכי אותבינהורוח חיים (חיד"א) עמ' נד
מב ע"א46 ההוא גברא דאפקיד זוזי גביה חבריה וכו' ומרדכי שםאיש אמונים דף עב ע"ג
מב ע"א רש"י ד"ה אין הברכהגור אריה בראשית פ"ב הערה 10, דברים פכ"ז הערה 19
מב ע"א ריטב"א - ברכה במדידת מעשרבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות א
מב ע"א מהרש"א - אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולט בו, דריש באסמיך מלשון אוצרלחמי תודה דף קלח ע"א
מב ע"ב בקרא - רועה בקרנטריקן (תשעד) עמ' קנח
מג ע"א המפקיד מעות אצל שולחנידרכי חושן עמ' רמ [הלכה]
מג ע"א בצרורין וחתומין שנואור תורה השלם (מזריטש) סי' שי
מג ע"א בצרורין וחתומין שנומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' שי
מג ע"א קשר משונהחכמת התורה מקץ עמ' שסז
מג ע"א השולח יד בפקדון - בית שמאי אומרים: ילקה בחסר וביתר; ובית הלל אומרים כשעה הוצאהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קד ע"ג
מג ע"א השולח יד בפקדון בש"א ילקה בחסר וביתר ובה"א כשעת הוצאה ר"ע אומר כשעת התביעהנועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
מג ע"א תוס' ד"ה מאיטבעות זהב ח"א דף ד ע"ד, ו ע"ד, כ ע"ד [הלכה]
מג ע"א תוס' ד"ה מאי איריאדרכי חושן עמ' רסח-רע [הלכה]
מג ע"ב שואל שלא מדעת גזלןשערי תשובה סה"י אות צב
מג ע"ב שואל שלא מדעת, גזלן הואהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' פג
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א אינו חייבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 70
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וברש"י שםיציב פתגם - פסח עמ' קנו
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' סז
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןהמאור שבתורה (לסין)
מג ע"ב החושב לשלוח ידחקל יצחק (תשסג) עמ' תנג
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון, ב"ש אומרים חייב וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ב
מג ע"ב חשב לשלוח יד ב"ש חייב וב"ה אמרי עד שישלח בו ידדברי יונה ח"א עמ' עט
מג ע"ב ריטב"אבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
מג ע"ב שט"מבנין אפרים עמ' קכא [הלכה]
מג ע"ב תוס' ד"ה החושבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
מג ע"ב תוס' ד"ה החושב, ובתיו"טמטה יששכר עמ' קח
מג ע"ב תוס' ושט"מבנין אפרים עמ' קעא [הלכה]
מג ע"ב תוס' מחשבה בקדשים היא בפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
מג ע"ב תוס' - החושב, הך מחשבה הוי דיבור כדיליף מעל כל דבר וכן מחשבת פיגול נמי הוי בדיבורדרכי צדק עמ' טז
מד ע"א01 על כל דבר פשע בש"א מלמד שחייב על המחשבה כמעשה ובה"א אינו חייב עד שישלח בו יד [עי' פרש"י]דרכי צדק עמ' טז
מד ע"א02 מלמד שחייב על המחשבה כמעשהספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54)
מד ע"א09 אמר לעבדוהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ח
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יב אות א
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףאמרי יוסף דברים דף מ ע"א
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףדרך מצותיך (חב"ד) דף לו ע"ב
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףמי השלוח (תשסז) ח"א דף לג
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףפתח טוב עמ' מג
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףצמח צדיק (תשסז) עמ' לה
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהבצפנת פענח (תשסו) עמ' שכו, תכה
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קכנ
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףויגד יעקב עמ' תשז
מד ע"א24 הזהב קונהעולת חודש ח"ג מאמר תקפה
מד ע"א28 אסימון קונה את המטבעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסב ע"ב
מד ע"א32 כיצד משך הימנו פירות וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכד
מד ע"א32 ישראל קונה במשיכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסו
מד ע"א33 נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה וכו'של"ה (תשנז) - מס' חולין אות נ
מד ע"א34 אבל אמרו חכמים מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
מד ע"א34 מי שפרע וכו׳טוב טעם דברים עמ' קכח
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבולשמועה טובה דף צה ע"א
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגהאמרי השכל עמ' 175
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'אור אברהם במדבר עמ' מ
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכה
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורוערבי נחל (תשסד) עמ' פו
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מ, כי תצא אות כח
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבולחכמת התורה נח עמ' רד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'אור אברהם - רות עמ' שסד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'אור אברהם דברים עמ' רצז
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'תורת העולה ח"ג פרק סו
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורואילנא דחיי (תשסז) עמ' קח
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמז
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה יפרע ממי שאינו עומד בדבורומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבולשבט מוסר עמ' יג
מד ע"א35 הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורוגור אריה שמות פי"ח הערה 350
מד ע"א35 הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שלב
מד ע"א36 עומד בדיבורודרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
מד ע"א38 מתני לי' רבי לר' שמעון בריה וכו' שנית לנו בילדותך וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמז
מד ע"א38 מתני ליה ר' לר"ש בריהאיש מבין ח"א דף נח ע"ג
מד ע"א38 שני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף וכו'אור השמש (תשסח) עמ' סה
מד ע"א39 רבי, שנית לנו בילדותיך... ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 324
מד ע"א39 שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהבפרי צדיק במדבר אות טז
מד ע"א43 דהבא דחשיב וכו' כספא דחריףלקוטי שיחות ח"ו עמ' 157
מד ע"א45 כספא דחריף הוי טבעא דהבא דלא חריף הוה פיראמחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 31), רסיסי לילה סי' לא (עמ' 45), אור זרוע לצדיק עמ' 40
מד ע"ב02 אמר רב אשי כילדותיה מסתבראאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יד
מד ע"ב08 דהבא אף דחשיב טפי פירא הוי לגבי כספא דחריפי טפיפנים יפות על תהלים עמ' תלא
מד ע"ב11 הנהו פריטי באתרא דסגי אינהו חריפי טפיס' הזכרון לחתם סופר עמ' נח
מד ע"ב14 דרב אוזיף דינרידרך ישראל סי' א ס"ק א [הלכה]
מד ע"ב14 רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייאלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
מד ע"ב14 רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייא וכו' נעשה כאומר לה הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתחשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קסא
מד ע"ב19 רב דינרי הוו ליהדרך ישראל סי' ג ס"ק ט [הלכה]
מד ע"ב26 דינר כסף הוא א' מכ"ה בזהבצמח דוד (סקאליע) עמ' שנא
מד ע"ב26 דינר של כסף אחד מעשרים וחמשה בדינר זהבלקוטי מאמרים עמ' 167
מד ע"ב רש"י ד"ה כילדותיה מסתבראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד, סי' לח אות לא
מד ע"ב תוס' ד"ה אלאדברי סופרים סי' ג (עמ' 4)
מה ע"א בסלעים דינריםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
מה ע"ב מטבע נעשה חליפיןברכת שלמה חו"מ עמ' לז [הלכה]
מה ע"ב הכסף אינו קונה את הזהב וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכא
מה ע"ב נקנה בכ"מ שהואטבעות זהב ח"א דף לא ע"ב, לה ע"א ע"ד [הלכה]
מה ע"ב רש"י ד"ה משוםמשיבת נפש עמ' נט
מה ע"ב נמוק"י ד"ה תנאי כמות שהואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מו ע"א נקנינהו ניהלי' אגב קרקע (ברא"ש)לקוטי שיחות ח"כ עמ' 309
מו ע"א פודין מע"ש אג"ק ותוס' ד"ה ונקנינהוטבעות זהב ח"א דף כב ע"ב, לא ע"ב, לד ע"ד, לו ע"ב [הלכה]
מו ע"א ר"א לעולם בדמים ופרוטטות וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ב ס"ק יא-יב, וסי' ג ס"ק ט, וסי' ח ס"ק ו, ח [הלכה]
מו ע"א כל הנעשה דמים באחררוח חיים (חיד"א) עמ' צב
מו ע"א נפש חיהבנין אפרים עמ' קלד [הלכה]
מו ע"ב אר"ל אפי' כיס מלא מעות בכיס בלא מעות ש"מ מטבע נעשה חליפיןאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 112
מו ע"ב רש"י - כשתפול דליקה לא יטריח את עצמו להצילפרדס המלך (תשסט) אות תנח
מז ע"א30 חד אמר בכליו של קונה וחד אמר בכליו של מקנהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלז
מז ע"א30 חליפין, רב אמר בכליו של קונה ולוי אמר בכליו של מקנהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות ב
מז ע"א30 כליו של קונהטבעות זהב ח"א דף טו ע"ג, לט ע"ב, ע ע"ג [הלכה]
מז ע"א30 קנין חליפין בכליו של מקנה או של קונהאור אברהם - רות עמ' רעא
מז ע"א33 חליפין בכליו של מקנהויגד יעקב עמ' תרכח
מז ע"א41 בהאי הנאה דמקבל מיניה הסודר גמר ומקנהויגד יעקב עמ' תרכח
מז ע"א43 וזאת לפניםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לג
מז ע"א44 קנין חליפין ילפינן מבועזאור אברהם - רות עמ' רסד, רסח
מז ע"א44 קנין חליפין ילפינן מבועזאור אברהם דברים עמ' רמט
מז ע"א46 מי נתן למיאמה של מלכות עמ' 79
מז ע"א47 קונין בכלי אע"פ שאין בו שוה פרוטהאז שמח עמ' קנו
מז ע"א48 קנין חליפין בפירות (ובתוס' ד"ה גאולה)באר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ג
מז ע"א48 רב ששת אמר פירי עבדי חליפין ור"נ אמר פירי לא עבדי חליפיןעטרת ישועה (תשסד) אות ט לט"ו בשבט
מז ע"א52 אף כל דבר המסוייםפירוש המכבי שמות עמ' רס
מז ע"א תוס' ד"ה גאולהנשמת חיים (ברלין) עמ' רעג
מז ע"א תוס' ד"ה קוניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקכט
מז ע"ב10 אין מחללין מעשר שני על אסימון וכו' וצרת הכסףנועם אלימלך (תשסא) עמ' שעח
מז ע"ב22 וצרת הכסף בידך לרבות וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 140
מז ע"ב26 אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו', ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורהדגלי יהודה דרוש ב אות ד
מז ע"ב26 אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו', ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמג
מז ע"ב26 סוגיא דמשיכה קונהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקל
מז ע"ב26 ר"י ור"ל פליגי אי משיכה קונה מדאורייתא או מעותעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
מז ע"ב27 ד"ת מעות קונותפתח טוב עמ' עט
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונותדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שי
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעז
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונות וכו' ובשיטה מקובצתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונות, אלא מפני וכו' שלא יאמרו לו נשרפו חיטיך בעליי'פרדס המלך (תשסט) אות תנח
מז ע"ב28 מעות אינם קונותמנחת מחבת ח"א עמ' ריט
מז ע"ב29 נשרפו חיטיך בעליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמח
מז ע"ב29 נשרפו חיטין בעליה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' רד
מז ע"ב35 מיד עמיתך דבר הקונה מיד לידאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 88
מז ע"ב44 תנן רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו וכו' אלא לרבי יוחנן מאי איכא בין רבי שמעון לרבנןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג, שיט
מח ע"א03 מי שפרע וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - יושר המידות עמ' של
מח ע"א03 מי שפרע וכו' וממצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קסו
מח ע"א03 מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קצב
מח ע"א06 עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור הרעיון עמ' פט
מח ע"א07 והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות יא
מח ע"א07 והנושא ונותן בדברים לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות נא
מח ע"א07 מי שאינו עומד בדיבורו אין רוח חכמים נוחה הימנודברי חנינא - מזלות עמ' קסו
מח ע"א12 אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לריש לקיששל"ה (תשנז) - מס' יומא אות מח
מח ע"א12 קרא ומתניתא מסייע לרבאטבעות זהב ח"א דף יט ע"ב, כ ע"ג, נג ע"א [הלכה]
מח ע"א35 נתנה לבלן מעל וא"ר דוקא בלןחלק יעקב (קנטור) דרוש י
מח ע"א43 כסף ומשיכה בעכו"ם מחלוקת ר"י ור"לאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסד
מח ע"א רש"י ד"ה קאידרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
מח ע"א רש"י ד"ה קאי הנפקא מינה בין ר' יוחנן וריש לקיש הוא לענין איסוראעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
מח ע"א רש"י ד"ה רוח חכמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ב פסוק טו
מח ע"א רש"י ד"ה תשומת ידהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
מח ע"ב מי שפרע וכו' אביי אמר אודועי מודעינן ליה דכתיב ונשיא בעמך וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמה
מח ע"ב אינו עושה מעשה עמך וכו' ותוס' ד"ה בעושהפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
מח ע"ב בעושה מעשה עמךתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קפ
מח ע"ב ערבוןרוח חיים (חיד"א) עמ' כו
מח ע"ב עירבון רב אמר כנגדו הוא קונה ור' יוחנן אמר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצד
מט ע"א14 מה תלמוד לומר הין צדק וכו' שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחר בלבשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ח, נא
מט ע"א15 דברים אין בהם משום מחוסררוח חיים (חיד"א) עמ' רמד
מט ע"א15 דברים אין בהם משום מחוסר אמנהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכח
מט ע"א15 דברים אין בהם משוס מחוסרי אמנה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"א
מט ע"א15 מחוסר אמנהבן אברהם דף סד ע"א
מט ע"א16 דברים אם יש בהם משום מחוסרי אמנהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 155-157
מט ע"א16 דברים, רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה, ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות נא
מט ע"א17 דברים יש בהם מחוסרי אמנהתאומי צביה עמ' רפה
מט ע"א17 דברים יש בהם משום מחוסר אמנהקשוטי כלה ח"ט אות סט
מט ע"א17 החוזר בו מחוסר אמנהשערי תשובה שער ג אות קפג
מט ע"א17 יש בהם משום מחוסרי אמנהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפג
מט ע"א17 כל החוזר בו מדבריו יש בו משום מחוסרי אמנהאורחות צדיקים שער שקר עמ' קכח
מט ע"א17 מה ת"ל הין צדקתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קא
מט ע"א17 מה תלמוד לומר הין צדק... אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולא שלך צדקשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות יח, ווי העמודים פרק כב אות יא
מט ע"א18 אל תקרי הין אלא הן שיהיה הן שלך צדקאילנא דחיי (תשסז) עמ' קח
מט ע"א18 אל תקרי הין אלא הן, שיהיה הן שלך צדקרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמז
מט ע"א18 הין צדק - לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקמסילת ישרים עמ' תד
מט ע"א18 'הין צדק' לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקעטרת ישועה (תשסד) אות ג למשפטים שקלים
מט ע"א18 הן צדק יהיה לך, שיקיים דיבורופרדס המלך (תשסט) אות תרכד
מט ע"א18 הן צדק, שיהא הן שלך צדקאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שמח
מט ע"א18 והין צדק הן שלך יהא צדקילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רלא
מט ע"א18 והין צדק יהיה לך - הן שלך יהיה צדקאור לשמים (תשסג) עמ' נא
מט ע"א18 שיהא הן שלד צדקאור אברהם בראשית עמ' רח
מט ע"א18 שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רמו
מט ע"א18 שיהיה הן שלך צדקבני יששכר ח"א דף קסז ע"א
מט ע"א18 שיהיה הן שלך צדקחכמת התורה תולדות עמ' תרא
מט ע"א19 אחד בפה ואחד בלבמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עט
מט ע"א19 אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבברית עולם (תשסט) עמ' קלד
מט ע"א19 אמר אביי ההוא שלא ידבר וכו' וראשונים שםדרכי חושן עמ' קלא, קס [הלכה]
מט ע"א19 הן שלך צדקאדיר במרום ח"ב פ' קכט
מט ע"א19 הן שלך צדק וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 157
מט ע"א19 הן שלך צדק ולאו שלך צדקזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ב אות נו
מט ע"א19 שלא ידבר א' בפה וא' בלבשערי תשובה שער ג אות קפב, אגה"ת אות יב, מא
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 152
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפב
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבאור הרעיון עמ' פח
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבאורחות צדיקים שער שקר עמ' קכז
מט ע"א23 מעשה ברבי יוחנן בן מתיא וכו' שהן בני אברהם יצחק ויעקבמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קמד
מט ע"א32 האומר ליתן מתנה לחבירו וחוזר מדבורו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לט ע"ב
מט ע"א32 יכול לחזור בומשיבת נפש עמ' כד
מט ע"א32 כשאדם אומר לחבירו אתן לך מתנה אין כאן קניןגור אריה בראשית פט"ו אות ז
מט ע"א33 ומודה ר"י במתנה מועטתמאורי שערים עמ' תיז
מט ע"א33 מודה ר' יוחנן במתנה מועטת דסמכה דעתיהאור אברהם דברים עמ' רמג
מט ע"א35 אר"י ישראל תוס' הרא"ש רש"ש רעק"אדרכי חושן עמ' רפז-רפח [הלכה]
מט ע"א35 ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסד
מט ע"א35 ישראל שאמר לבן לוי רש"י ד"ה משוםדרכי חושן עמ' רפ, רפא, רפז-רפ"ח [הלכה]
מט ע"א35 לוי יכול להפריש תרו"מ על מתנה מועטת של מעשרבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ד
מט ע"א35 שאמר לבן לויהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק ל
מט ע"א39 אין לו אלא תרעומתדרכי חושן עמ' שב [הלכה]
מט ע"א48 אי יהבי ליה כל חללא דעלמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ח, רנג, ח"ב עמ' צ
מט ע"א48 אי יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוי משני בדיבוראתאומי צביה עמ' רח
מט ע"א רש"י - הין ואיפהאור הרעיון עמ' פח
מט ע"א רש"י ד"ה הכידרכי חושן עמ' שב [הלכה]
מט ע"א רי"ף ורא"ש מירושלמי דרב מפקד לשמשי' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 154
מט ע"ב02 הא ביתא קמך ותוס'ארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' כה ד"ה ונראה
מט ע"ב02 הא ביתא קמך ותוס'ארצות החיים (פלג'י) דרוש ב דף נז ע"ב
מט ע"ב04 כל הא ביתא קמך לא מיבעי' ש"ש דלא וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
מט ע"ב07 א"ל להד"םתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
מט ע"ב15 עליית לוקח ביד מוכרטבעות זהב ח"א דף יד ע"ג, מ ע"ג [הלכה]
מט ע"ב22 אונאה עד שתותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רג
מט ע"ב22 אונאה עד שתותעקבי אבירים (תשסה) עמ' לח
מט ע"ב24 אחר שיעור שיראה לתגר אינו יכול לחזורחכמת התורה תולדות עמ' רלט
מט ע"ב24 כדי שיראה לתגר או לקרובופתח טוב עמ' קז
מט ע"ב24 עד כדי שיראה לתגרשערי הישיבה ח"ב עמ' רמט
מט ע"ב24 עד כדי שיראה לתגר וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"ב
נ ע"ב אונאה כשהוא שתות אינו מבטל מקח רק יותר משתותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קו
נ ע"ב אונאה עד כדי ביטול מקחפתח טוב עמ' קז
נ ע"ב דבר שיש בו אונאה בטל המקחחכמת התורה תולדות עמ' רעח
נ ע"ב יותר משתות בטל מקחחכמת התורה תולדות עמ' רמו
נ ע"ב יתר משתות בטל מקחתורת חיים (קאסוב) עמ' קנא
נ ע"ב עד שתות קנה ומחזיר אונאהחכמת התורה תולדות עמ' תקפד
נ ע"ב אונאה עד שתות קנה יותר משתות בטל מקחדובר צדק עמ' 15
נ ע"ב שתות, קנה ומחזיר אונאהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 200
נא ע"א אבל בלוקח מן בעל הבית אין לו עליו אונאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכ
נא ע"א בעה"ב המוכר כליו אין בו אונאהחכמת התורה תולדות עמ' רעח
נא ע"א ר"י אומר אין אונאה לתגר וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"א וצריכאהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"א לא קים ליה בזבינתיהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 201
נא ע"א האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
נא ע"א שאין לך עלי אונאההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
נא ע"א נמוק"ידרשות ר"י מסלוצק עמ' קפו
נא ע"א בדבר שבממון תנאו קייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 111
נא ע"ב שמואל אמר וכו' מי יימר דקא מעקר מידי וכו' האומר לחבירו ע"מ שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
נא ע"ב כאן בסתם כאן במפרשאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 112
נא ע"ב יודע שיש בו אונאהטבעות זהב ח"א דף סב ע"ב, סד ע"א [הלכה]
נא ע"ב הסלע חסירההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"ב תוס' ד"ה אבלדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
נב ע"א בכפרים עד ערבי שבתותדרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"ב
נב ע"א סלע שפחתה פחות משתות מי שאינו מקבלה אינו אלא נפש רעהדרך חיים (תשלה) עמ' רמג
נב ע"א עשיק לגביך ושוי לכריסיךידי משה (תשמו) קהלת עמ' רצו
נב ע"ב מדת חסידותס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עדר
נב ע"ב אי לחסיד רש"י שםדרכי חושן עמ' רצט-ש [הלכה]
נב ע"ב אמר רב פפא האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעה... מסייע ליה לחזקיה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
נב ע"ב האי מאן דמוקי אזוזי מיקרי נפש רעהדרך חיים (תשלה) עמ' רמג
נב ע"ב האי מאן דמוקים אזוזי וכו׳טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
נב ע"ב האי מאן דמוקים אזוזי מקרי נפש רעהגור אריה בראשית פכ"ג אות כא, הערה 95, שמות פ"ל הערה 106
נג ע"א מעשר שני פחות משוה פרוטהמשפט כהן, קב-קד
נג ע"א דאורייתא ודרבנן לא מצטרפיפתח טוב עמ' ה
נג ע"א רש"י ד"ה דאורייתא ודרבנן, ורבנן היא דאמרו היכא דיל"מ לא ליבטולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
נג ע"א תוס' ד"ה ואסורין לזרים, בשם הירושלמי למאן דאסר ח"ש מ"ה גם לאו שאינו שוה אסור מ"המגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסו
נג ע"א תוס' ד"ה והן נכסי כהןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלו
נג ע"א ריטב"א - איסור טבל הוא מפני התרומה והחלה המעורבות בוגור אריה דברים פכ"ו הערה 16
נג ע"ב דנפול מחיצות, ותוס' ד"ה דנפול ושטמ"קבית ישי - דרשות עמ' תסה
נג ע"ב איש ממעשרו - ממעשרו ולא כל מעשרובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 430
נג ע"ב רש"י ד"ה יקבר - לא אלים למיתפס פדיונולקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
נג ע"ב תוס' ד"ה דנפולמשנת חיים בראשית עמ' קסה
נג ע"ב ריטב"א ד"ה כר"י - דהתם לא נגמר עדיין מעשה המעשרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
נד ע"א חומש מלגיו וחומש מלברמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקכב
נד ע"א חומש מלבר או מלגאואור הרעיון עמ' צב
נד ע"א ויסף חמישיתוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ח פסוק יד
נד ע"א חמישיתו וכו' הוא וחומשו חמשה וכו' חומשו של קרןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 109
נד ע"א אינה משתלמתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
נד ע"ב נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הרי זה מוסיף חומש על חומששל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות יב
נד ע"ב תרומה בשוגגהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
נה ע"א חמש פרוטות הןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמז
נה ע"א והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדשלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
נה ע"א הגוזל את חבירו שוה פרוטה וכו' יוליכנו אחריו אפילו למדיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עד
נה ע"א תוס' ד"ה העולהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 106
נה ע"ב לרבות פחות משוה פרוטה להשבוןדגלי יהודה דרוש א אות טז
נה ע"ב חמשה חומשיןנפש הרב עמ' רצא
נה ע"ב חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהדובר צדק עמ' 124
נו ע"א15 התורם מן הרעה על היפהקהלת יעקב עשי"ת עמ' שפח
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאהלב המשפט ח"א שיעור ב [הלכה]
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאה וכו׳ והקרקעות וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאה מיעוט שטרות מאונאהאבן שהם (וינמן) עמ' קמג [הלכה]
נו ע"א37 דברים שאין בהם אונאהאברהם במחזה דף מג ע"א
נו ע"א37 שאין להם אונאההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נו ע"א38 אין אונאה לקרקעותדברי דוד (טשורטקוב) עמ' עה
נו ע"א38 אין אונאה לקרקעותעקבי אבירים (תשסה) עמ' לט
נו ע"א38 העבדים והשטרות והקרקעותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שו
נו ע"ב05 וכי תמכרו ממכר ובתוס'יציב פתגם על התורה עמ' לו, עב
נו ע"ב07 דבר הנקנה מיד ליד אבל בקרקעות אין להם אונאהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרפב
נו ע"ב18 הכי נמי דכל ארעא בידיה הוה נקיט לה אלא מרשותוגור אריה שמות פכ"ח הערה 117
נו ע"ב18 מידו... מרשותואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פח, קלח
נו ע"ב32 אונאה בשכירותטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
נו ע"ב35 והאי נמי ביומיה מכירה היאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות כד
נו ע"ב36 שכירות מכירה ליומהמסילת ישרים עמ' שנד
נו ע"ב36 שכירות מכירה ליומיהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנו
נז ע"א ביטול מקח יש להם או לאאבן שהם (וינמן) עמ' קמד [הלכה]
נז ע"א תוס' ד"ה אמר רב נחמןחכמת התורה תולדות עמ' רמו
נז ע"ב מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממוןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות סה
נז ע"ב רעהו ולא של הקדש ולא של נכריקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצב
נז ע"ב בני העיר ששלחו שקליהם ונגנבואור אברהם ברכות עמ' קנא
נז ע"ב בני העיר ששלחו שקליהן, ובמאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכב [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה לספקדרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
נח ע"א02 שוקלין אחרים תחתיהןחקל יצחק (תשסג) עמ' רצב
נח ע"א05 ונשבעין ליטול שכרן וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רכא-רכב [הלכה]
נח ע"א24 השוכרויקהל משה (וייס) עמ' רצא ריש ס' יג [הלכה]
נח ע"א24 השוכר את הפועל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' מח
נח ע"א24 שומר פרה אדומהאוצרות הראיה עמ' 828, 821
נח ע"א26 שכר שבתמשנת חיים דברים עמ' שכו
נח ע"א35 בשקנו מידודרכי חושן עמ' קלג [הלכה]
נח ע"ב16 כשם שאונאה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' פג
נח ע"ב17 אונאת דבריםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ב
נח ע"ב17 אונאת דבריםאור הרעיון עמ' צד
נח ע"ב17 איסור אונאת דבריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
נח ע"ב18 אין אומרים לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםרב טוב דף קז ע"ג-ע"ד
נח ע"ב18 אין לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים... ולא תונו איש את עמיתואורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכב, שער תשובה עמ' קפג
נח ע"ב18 אם הי' בע"ת אל יאמר לו זכור וכו' אם הוא בן גרים וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 124, חי"א עמ' 107, ח"כ עמ' 47
נח ע"ב18 אם היה בע"ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםנועם אליעזר שמות דף קמט ע"א
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מט
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עה
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמסילת ישרים עמ' שפח
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 133
נח ע"ב18 אסור לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםגור אריה שמות פ"ב הערה 136
נח ע"ב18 היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשי אבותיךשערי תשובה שער ג אות מט
נח ע"ב18 לבעל תשובה לא יאמרו לו זכור מעשיך הראשוניםתקנת השבין סי' א (עמ' 4), ד (עמ' 16, 90)
נח ע"ב19 אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' נה
נח ע"ב19 אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כא
נח ע"ב19 אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרכא, דברים עמ' תר
נח ע"ב19 אם היה בן גרים אל יאמרו לו זכור מעשה אבותיךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
נח ע"ב19 לא יאמר זכור מעשיך הראשוניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
נח ע"ב20 היה בן גרים לא יאמר לו זכור וכו׳טוב טעם בראשית עמ' רכה
נח ע"ב21 וגר לא תונהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנ, קנא
נח ע"ב22 באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תר
נח ע"ב22 באונאת דברים הכתוב מדברשערי תשובה שער ג אות כד, אגה"ת אות יט
נח ע"ב22 באונאת דברים וכו' אם היה גר וכו' אל יאמר לו פה שאכל נבלות וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערה
נח ע"ב22 ולא תונו איש את עמיתושם דרך - כתר תורה עמ' קצו
נח ע"ב22 ולא תונו וכו' אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יז
נח ע"ב22 לא תונו - באונאת דבריםהמאור שבתורה (לסין)
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדברשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדברמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 96
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתואור אברהם - תשובה עמ' רלד
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כב
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסד
נח ע"ב22 לא תונו באונאת דברים אמוראורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב, שער לה"ר עמ' קמד
נח ע"ב22 לא תונו כיצד היה בן גריםאהבת עולם דף ח
נח ע"ב26 הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים וכו' אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכא
נח ע"ב28 כיצד אונאת דברים וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קיח
נח ע"ב31 גר הבא ללמוד תורהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ד [שיט ע"ב ד"ה אלא]
נח ע"ב32 פה שאכל נבילות וכו' בא ללמוד תורהתקנת השבין סי' א (עמ' 3)
נח ע"ב33 ניתנה מפי הגבורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 99
נח ע"ב33 תורה מפי הגבורהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 125
נח ע"ב39 אם היו חמרין מבקשין תבואהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צ
נח ע"ב41 שהרי הדבר מסור ללבתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יט
נח ע"ב42 דבר המסור ללב נאמר בו ויראתעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לח
נח ע"ב42 דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעב
נח ע"ב42 ויראת מאלקיךחיים תחלה (תשסא) אופן כח עמ' כז ד"ה ויען
נח ע"ב43 גדול אונאת דבריםיציב פתגם על התורה עמ' קב
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 113
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קד
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יח
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןמסילת ישרים עמ' שפט
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון, תוס' ד"ה זה בגופו וזה בממונונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות י, סי' לח אות לא
נח ע"ב43 גדולה אונאת דברים מאונאת ממוןאור הרעיון עמ' פו
נח ע"ב43 גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזו בגופו וזו בממונו כו' זה נתן להישבון וזה לא נתן להישבוןשערי תשובה שער ג אות כד, סה"י אות נא
נח ע"ב46 אבק הרציחה הלבנת פנים כי פניו יחורו ונס מראה האדום, ודומה אל הרציחהשערי תשובה שער ג אות קלט
נח ע"ב46 גדולה הלבנת פנים, כרציחהאור לשמים (תשסג) עמ' שסח
נח ע"ב46 המבייש את חבירו שופך דם האדםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסז
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' אזיל סומקא ואתי חיווראנר ישראל חלק ב דף קח
נח ע"ב46 המלבין פני חבירוחקל יצחק (תשסג) עמ' טז
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםאור יהל ח"א עמ' מה
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםמאורי שערים עמ' לה, קפג
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח, רט
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים אזיל סימקא ואתי חיווראכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רסד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים דאזל סומקא ואתא חיוורא כאילו הורגואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים הוא כשופך דמים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות לד, תוצא' חיים פרק קיח
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים וכו' דאזיל סומקא ואתי חוורא וכו' במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפיאור ישרים (תשסב) עמ' רפד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופ"דשערי תשובה סה"י אות עא
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלב דוד (תשסט) עמ' עו
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלחמי תודה דף קמח ע"א
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםנתיבות עולם ח"ב עמ' נג
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםאור הרעיון עמ' עז, צד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירוכתבי רבנו בחיי עמ' קנח-קנט
נח ע"ב46 המלבין פני חברואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' נד, תקה
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו וכו׳טוב טעם שמות עמ' קכא
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםס' העיקרים (מישור) עמ' פא
נח ע"ב46 המלבין פני חברו ברביםברכת יוסף עמ' עב
נח ע"ב46 המלבין פני חברו ברביםדרשות הרא"ש דף נג ע"ב דרוש נב
נח ע"ב46 המלבין פני חברו וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' ט
נח ע"ב46 כל המלבין פני הכירו ברבים כאילו שופך דמיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםאמרי אש (טאוב) עמ' שמא
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קלד
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה ובזה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים וכו' דאזל סומקאנועם הברכה עמ' כה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמא
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקס, דברים עמ' רעט, תרלה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות יז
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעה עמ' תפח
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תיט
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיוראשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאבן יהושע עמ' 15
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופר דמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לז אות ב
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ו
נח ע"ב46 מלבין פני חבירו ברבים - כש"דילקוט הגרשוני ח"ב
נח ע"ב46 מלבין פני חבירו ברביםהמאור שבתורה (לסין)
נח ע"ב46 מלבין פני חברורוח חיים (חיד"א) עמ' מב
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פב
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדברי שמואל (תשיג) עמ' קלט
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדרשות שמן רוקח עמ' תקה
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצט
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאמרי אש (טאוב) עמ' שמא
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראמנחם ציון (תשסד) עמ' ס
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריד
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיורארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טז
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קס
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ד
נח ע"ב47 דאזיל סומקאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מו
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חווראשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות סא
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חווראתקנת השבין סי' א (עמ' 4), דברי סופרים סי' לח (עמ' 42), לקוטי מאמרים עמ' 180, צדקת הצדיק סי' פב
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חוורא (ובתוס')ספר החיים (תשנג) עמ' נד
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיווראמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כא, קעב, רלג, שסט, תב, תג, תצ
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראדברי שמואל (תשנח) עמ' קמה
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצח, שיח, שפח, תכב
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק יב
נח ע"ב47 הלבנת פנים כיצד דאזיל סומקא ואתי חווראדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סב ע"ב
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי - בדאחווריבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפייערות דבש ח"ב עמ' ח
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי טפיחלקת יהושע עמ' קיט הערה רנא
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי טפי אמר ליה באחוורי אפיןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמד
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהגם חוץ משלשה וכו' והמכנה שם רע לחכירו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלז, אות ש ס"ק טו
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהנם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהנם, חוץ משלשה וכו' הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קמג
נח ע"ב50 אלו שאין להם חלק לעוה"ב או שיורדין לגיהנם ואין עוליןערבי נחל (תשסד) עמ' דש, תשמה, תתרכד
נח ע"ב50 יורדין לגיהנם ואינן עוליםחלקת יהושע עמ' קיט הערה רמט
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהגם עולים, חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמב
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנום עולין חוץ משלשה וכו' המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם לחבירואוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץרוח חיים (חיד"א) עמ' רלא
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עוליןלב דוד (תשסט) עמ' יז
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמ, ריד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג' וכו' והמכנה שם רע וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות נד, פרק יז אות לג, דרך ארץ, פתיחה אות ז, תוצ' חיים פרק קיח
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג' שיורדין ואינן עולין, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם לחבירו, והבא על אשת איששערי תשובה שער ג אות קמ, ריד, סה"י אות פד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ער
נח ע"ב50 שלושה יורדים לגיהינום ואינם עוליםאוזן שמואל דף ב ע"א, י ע"א
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירואגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצ
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו אין לו חלק לעוה"ב אפילו דש בשמיהערבי נחל (תשסד) עמ' קסג, תתשלו
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו אע"ג דרש ביה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רה
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו יורד לגיהנםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשסז
נח ע"ב51 המכנה שם לחברומשיבת נפש עמ' רסז-רסח
נח ע"ב51 המכנה שם רע לחבירו יורד לגיהנם ואינו עולהאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
נח ע"ב51 לא יכנה שם לחברו שלא יתביישאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נח ע"ב51 המלבין פני חברו יורד לגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנ
נח ע"ב תוס' ד"ה זה בגופו - משום דפעמים רעב וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 113
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץברית עולם (תשסט) עמ' קמז
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץתקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק א"אילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםלחמי תודה דף רמא ע"א
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א ואל ילבין פני חברו ברביםאוזן שמואל דף א ע"ב
נט ע"א01 נוח לו לאדםדברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' ח
נט ע"א01 נוח לו לאדם, ובפנ"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברואבן יהושע עמ' 15
נט ע"א01 ספק אשת איש - מעשה דבת שבעבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 607
נט ע"א03 ובצלעי שמחו ונאספורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמב
נט ע"א03 ובצלעי שמחו ונאספו... אומרים לי, דוד, הבא על אשת איש וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תסב
נט ע"א03 מ"ד ובצלעי שמחו ונאספואבן יהושע עמ' 16
נט ע"א04 אמר דוד וכו' אומרים לי וכו' המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו הערה 453
נט ע"א04 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך וכו' הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'דרכי צדק עמ' רמה
נט ע"א06 אילו קורעין אותי לא היה דמי שותתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשפ
נט ע"א06 ולא עוד אלא אפילו בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלותחכמת התורה מצורע עמ' קמא, קמה
נט ע"א06 ולא עוד אלא בזמן שעוסקיןהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה או יאמר
נט ע"א07 אלא בשעה שעוסקים בנגעים ובאהלות, ובמהרש"א שםאהל אלימלך עמ' רלג
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלותקול יעקב (שאול) דף קו ע"ג-ע"ד
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תטז
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דור הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'לחמי תודה דף סב ע"א, פז ע"א
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים כו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 195
נט ע"א07 בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלות הם אומרים לי דוד שבא על א"א מיתתו במאיחכמת התורה תזריע עמ' קסג, קעז, קעט, קפד, קצד
נט ע"א07 בשעה שהיה דוד יושב ועוסק בתורה א"ל הבא על א"א מיתתו במאידרשות שמן רוקח עמ' רכב
נט ע"א07 בשעה שהם עסוקים בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש קעב אות ג, דרוש קעה אות ד, דרוש ר אות ז
נט ע"א07 בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות אומרים הבא על אשת איש מיתתו במהפנים יפות על תהלים עמ' רנה, שמד
נט ע"א07 בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דודהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהתקנת השבין סי' א (עמ' 4), י (עמ' 90), דובר צדק עמ' 140, צדקת הצדיק סי' רח, רמה, צדקת הצדיק סי' צט
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' צו
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהפרי צדיק ויצא אות ז
נט ע"א08 דוד הבא על אשת איש מיתתו במהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טז
נט ע"א08 הבא על א"א וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בברית עולם (תשסט) עמ' קמז
נט ע"א08 הבא על אשת איש וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י, רע, רעב
נט ע"א08 הבא על אשת איש יש לו חלק לעוה"במוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
נט ע"א08 הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
נט ע"א08 הבא על אשת איש מיתתו במהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסח עמ' כה, דרוש רעה עמ' תפח
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לח אות לא
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמא
נט ע"א10 המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' דש, תתשלו
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בגור אריה דברים פכ"ה הערה 4
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בדרך חיים (תשלה) עמ' רסג, שנג
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה שער ג אות קמא, אגה"ת אות יח, סה"י אות עא
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצא
נט ע"א10 המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"באורחות צדיקים שער בושה עמ' ל
נט ע"א10 כל המלבין פני חבירו ברבים וכו'אוזן שמואל דף א ע"ב
נט ע"א11 ואין להם חלק לעוה"בחלקת יהושע עמ' קיט הערה רנ
נט ע"א14 לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ח
נט ע"א14 לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשערי תשובה שער ג אות קלט
נט ע"א14 נוח לאדם להפיל עצמו לאש מלהלבין פני חברומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
נט ע"א14 נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האשהמעשה והמדרש עמ' צג, קא
נט ע"א14 נוח לו לאדם שימסור עצמואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלט
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסח
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רטז
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'אמרי קדוש (תשסא) עמ' צג
נט ע"א15 יפיל אדם עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נט ע"א18 לא תונו איש את עמיתו, עם שאתך בתורה ובמצותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלג
נט ע"א18 לא תונו וגו' עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 205
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדבריםשערי תשובה שער ג אות ריט
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ומצותזכור לאברהם (וייס) פ' וילך
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ומצותבני יששכר ח"ב דף יט ע"ג
נט ע"א19 'עמיתך' - עם שאתך בתורה ומצוותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
נט ע"א19 עמיתך עם שאתך בתורה ומצוות אל תונהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנה, תרנו
נט ע"א19 שאתך בתומ"צלקוטי שיחות חי"א עמ' 179
נט ע"א20 הוי זהיר באונאת אשתך מפני שדמעתה מצויהנחמד ונעים (תשסח) שמות ד"ה ותעל שועתם
נט ע"א20 יהא אדם זהיר באונאת אשתו כו'שערי תשובה סה"י אות עב
נט ע"א20 יהא זהיר באונאת אשתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנה
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתורוח נכון עמ' שט, שיא
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצדה אונאתה קרובהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לג
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רג
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 413 ,412
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' צו, קכט
נט ע"א20 לעולם יהא אדם נזהר באונאת אשתונתיבות עולם ח"ב עמ' נז
נט ע"א21 אשה דמעתה מצויהעירין קדישין השלם עמ' מד
נט ע"א21 אשה שדמעתה מצויהשמועת יצחק - תולדות א
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמו
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו השעריםליהודים היתה אורה עמ' סד
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו כל השערים חוץ משערי דמעותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רכ
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהגור אריה דברים פל"ד הערה 14
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילה וכו' שערי דמעה לא ננעלודרשות שבט הלוי עמ' פא, צב, קכה, קפח, ריט
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קסד
נט ע"א22 מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלהארוחת תמיד עמ' תרטז ע"ב ד"ה אבל
נט ע"א22 מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה וכו', ושערי דמעות לא ננעלולחמי תודה דף עא ע"א
נט ע"א23 ננעלו שערי תפלהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' טו אות ד
נט ע"א23 ננעלו שערי תפלה... שערי דמעות לא ננעלוראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ה אות יא, יג, קדושה פרק ז אות פו, תוצ' חיים פרק עא
נט ע"א25 אף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו וכו' אל דמעתי אל תחרשמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קל
נט ע"א25 ואע"פ ששערי תפלה ננעלודרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרששל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסח
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכז, דברים עמ' שמ-שמב, מלכים עמ' שס-שסא
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא נגעלובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנט
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יז
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 3
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעהטוב טעם במדבר עמ' קיב
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותדרשות שמן רוקח עמ' קס, תמה
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותחכמת התורה ויגש עמ' קעו
נט ע"א25 כל השערים ננעלו, שערי דמעותחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 230
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רעח
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפט אות א
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 71-72
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 650
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנט
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלודרשות הרא"ש דף עט ע"א דרוש פה
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלוחכמת התורה תולדות עמ' תקעא, תקצז
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תעג, תפד
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שטו
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלושל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות נ
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרפה
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלואורחות צדיקים שער דאגה עמ' עד
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צז
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלו, ותוס'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכ
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלו, מאירי - תפילה כשהיא יוצאת ממעמקי הלב עד שהדמעה גוברת עליו מקובלת ביותרעבודת חיים ח"א עמ' סח
נט ע"א28 ההולך אחר עצת אשתו יורד לגיהנםשבט מוסר עמ' לה
נט ע"א28 ההולך בעצת אשתו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רפב
נט ע"א28 ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנוםדרך חיים (תשלה) עמ' קכו
נט ע"א28 השומע לקול אשתו נופל בגיהנםאגרא דכלה ח"א עמ' קעה
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיאקשוטי כלה ח"ט אות רי, ש, שכה, שפב
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיא הא במילי דעלמאקשוטי כלה ח"י אות קט, רכו, רכז
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאנועם אליעזר שמות דף רצב ע"ב
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רפ, תטז
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמח
נט ע"א28 כל המהלך בעצת אשתו נופל בגיהנםשבט מישראל (פרידמן) עמ' נג
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחוש להנחל חיים סי' נח
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחוש להקשוטי כלה ח"ח אות יט
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להאוהב ישראל דף סב ע"ב, קכא ע"א, קמא ע"א
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להעטרת ישועה (תשסד) אות ט בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ת
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להקשוטי כלה ח"ט אות שמג
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רעו
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש לה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' קכז
נט ע"א30 איתתך גוצא וכו' הא במילי דשמיא ברהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א30 איתתך גוצא לחיש לההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכו
נט ע"א30 אמרי אינשי איתתך גוצאתורה וחיים (כלפון) עמ' קי
נט ע"א30 אתתך גוצא גחין ותלחוש לה וכו'קשוטי כלה חי"א אות נג, קכה, רי, רכד, רנ, רנא, רנד
נט ע"א30 אתתך גוצא, והפוגיאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כד אות ב
נט ע"א30 והא אמרי אינשי איתתך גוצאלקוטי מאמרים עמ' 119
נט ע"א31 במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ולחיש לה, במילי דשמיא השומע לעצת אשתו נופל לגיהנוםילקוט דברי חכמים שמות סי' רסה
נט ע"א31 במילי דעלמא צריך הבעל לעשות כדבר אשתו, ובמילי רשמיא צריכה האשה להתכופף אל בעלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא כ
נט ע"א31 מילי דביתא וא"ד מילי דעלמא שישמע לעצת אשתודברי חנינא - מזלות עמ' צ
נט ע"א34 אר"ח כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ס
נט ע"א34 חוץ משערי אונאהטוב טעם ויקרא עמ' קלז
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהשערי תשובה שער ג אות כד
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה וכו'דרשות שבט הלוי עמ' טו
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהאבן שוהם (פינסק) עמ' 69
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהחכמת התורה בשלח עמ' תרכח
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה וכו' שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל ועבודה זרהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכז
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א36 הכל הקב"ה נפרע בידי שליח חוץ מאונאהמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א36 הכל נפרע בידי שליח חוץ מן אונאה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רע
נט ע"א36 על אונאת דברים הקב"ה ממהר לפרועחכמת התורה בא עמ' קי
נט ע"א38 ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם ואלו הם גזל ואונאה וע"זראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות כה, משא ומתן אות יד, תוצ' חיים פרק רכב
נט ע"א38 ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל וע"זמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד וכו'כתבי רבנו בחיי עמ' צב
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכז
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה גזל וע"ז וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נט עמ' שפז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתוילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א43 אין מריבה באה אלא על עסקי תבואהאור הצבי עמ' 183
נט ע"א43 אין מריבה מצויה אלא על עסקי תבואהתפארת משה עמ' מו
נט ע"א43 אין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהברכות אבי דף צב ע"ב, צו ע"א
נט ע"א43 אין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהקשוטי כלה ח"י אות ד
נט ע"א43 שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
נט ע"א43 שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהרוח נכון עמ' שכה
נט ע"א46 היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מו
נט ע"א47 במשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאאמרי נועם (מועדים) סי' ט, יג, לשבועות [מבן המחבר], סי' ז לסוכות [מבן המחבר], סי' כ לחנוכה
נט ע"א47 כד מישלם שערי מכדא שארי תיגרא בביתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכד
נט ע"א47 כד משלם שערא מכדא אתי תגראבארות המים (תשסט) עמ' שסא
נט ע"א47 כד משלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאלחמי תודה דף מט ע"א, קל ע"ב, רלז ע"א
נט ע"א47 כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תגראבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיתה
נט ע"א47 כד משלם שערי מכדא רמי תיגראאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב יא, לקוטי נ"ך כד
נט ע"א47 כד שערא בכדא שלמא בביתאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכה
נט ע"א47 כד תכלה שערי מכדאכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 384
נט ע"א47 כמשלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' קי
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קכז
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תיד
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאחכמת התורה וארא עמ' קס
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדבש השדה עמ' סז
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאעטרת ישועה (תשסד) אות רלט להגדה ש"פ, אות טז, קכג, קלח לשבועות, אות יט, סד לסליחות לער"ה, אות ב, י לליל ר"ה קודם קידוש, אות כב לעיו"כ בשעת כל נדרי, אות כו ליום א דסוכות, אות ג ליום ה דסוכות, אות א לסוכות, אות ז להו"ר בנוסח הושענות, אות טז ליום א דחנוכה
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש תגרא בביתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות א
נט ע"א47 תכלה שערי מכדאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלג
נט ע"א49 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל דלים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א50 אין וידל אלא על עסקי תבואהמדבר יהודה (תשסב) עמ' כה
נט ע"א50 לא נקרא דלים אלא על עסקי תבואהברכת דוד עמ' צ, קכז
נט ע"א50 שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רל
נט ע"א53 יהא אדם זהיר בכבוד אשתוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנח ע"א [תרא ע"א ד"ה וליישב]
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודברי חנינא - מזלות עמ' קפא
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודעת שבת עמ' קמא
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעז, שעח
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' צא, רב, רצח
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה אלא בשביל אשתוראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לה
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר ולאברם הטיב בעבורהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רצד
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתולחמי תודה דף מד ע"ב
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכד
נט ע"א53 לעולם יהא זהיר בכבוד אשתואשל חיים ח"א עמ' פג
נט ע"א53 לעולם יזהר אדם בכבוד אשתו, ובאונאת אשתושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנט
נט ע"א54 אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתומעדני אשר נישואין עמ' טז, יז
נט ע"א54 אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר: "ולאברם היטיב בעבורה"שירי משכיל כלל ה פרט ט (שי"ח)
נט ע"א54 אין ברכה מצויה תוך ביתו אלא בשביל אשתובישורון מלך ח"א עמ' שצא, ח"ב עמ' קכט
נט ע"א54 אין הברכה מצויה אלא בזכות האשהאשיב אברהם עמ' מג
נט ע"א54 אין הברכה מצויה אלא בזכות האשהחכמת התורה וירא עמ' תמג
נט ע"א54 אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בזכות אשהחכמת התורה תזריע עמ' קטז, קנד
נט ע"א54 אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיא
נט ע"א54 אין הברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה ח"ט אות קלח, דש, שה
נט ע"א54 הברכה מצויה בביתו בשביל האשהחכמת התורה תולדות עמ' קלח, שסד, שסו, תרכ, תרכט
נט ע"א54 הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם בזכות האשהחכמת התורה שמות עמ' קמה
נט ע"א54 הברכה מצויה בתוך הבית אלא בשביל אשתו, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' קסח, קעב, ר, תקמו, תקעג
נט ע"א54 עשירות תליא באשהגור אריה בראשית פ"ח הערה 43
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה ח"י אות כא, נד, ריז, ריט-רכא, רמז
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה חי"א אות ו, קכז, רמח, רמט, רפ, שב
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתו וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 41
נט ע"א54 שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתודובר צדק עמ' 44, 69
נט ע"א56 אוקירו לנשייכואגרא דפרקא (תשסה) עמ' כד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכותורת חיים (קאסוב) עמ' רנד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו בדיל דתתעתרוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קפז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעשרושני המאורות (תשסח) עמ' סו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואז שמח עמ' שפא
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוחכמת התורה תולדות עמ' שמו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרולקוטי מאמרים עמ' 187, דובר צדק עמ' ה (עמ' 69)
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומדבר קדש בראשית ח"א עמ' רכז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה ח"ח אות קמט, קפז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה ח"ט אות שו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קלב
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואבן פינה עמ' 114
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתריחכמת התורה לך לך עמ' רי
נט ע"א56 אוקירו לנשייכומשיבת נפש עמ' מא, קנו
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרומי השלוח (מישור) ח"א עמ' לד, ח"ב עמ' יד, קעד
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרומי השלוח (תשסז) ח"א דף לד, ח"ג דף יד, קעד
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרונחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קסב
נט ע"א56 היינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייבו בי היבי דתתעתרוזאת זכרון (תשנב) אות קעט
נט ע"א56 כבדו נשותיכם כדי שתתעשרואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' סט
נט ע"א57 חתכו חוליות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' סג
נט ע"א57 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליאילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א57 תנן התם חתכו חוליות וכו' אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכג, קכד
נט ע"א57 תנן התם חתכו חוליות וכו' אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' עא
נט ע"א57 נתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וכו' השיב ר"א כל תשובות שבעולם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יט
נט ע"א רש"י איתתך גוצא, אשתך קטנה, כפוף עצמך ושמע דבריההצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א רש"י ד"ה ר"א מטהרבנין אפרים עמ' קי [הלכה]
נט ע"א רש"י ותוס' ד"ה חתכו ובמהר"םבנין אפרים עמ' קט [הלכה]
נט ע"א תוס' - הקשו אהא דאמרו נוח לו לאדם שבא על ספק אשת איש וכו', אמאי נקט ספק אשת איש וכו'לחמי תודה דף רמא ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ואל דמעתיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ת ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ולאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ערב
נט ע"ב01 וזה הוא תנור של עכנאי וכו', מא עביד קוב"ה בההיא שעתא, אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' סב
נט ע"ב01 וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי וכו' שהקיפו דברים כעכנאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעג
נט ע"ב01 תנור של עכנאי - שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 268
נט ע"ב01 תנור של עכנאילקוטי שיחות ח"י עמ' 265
נט ע"ב01 תנור של עכנאימתנת חיים - קנינים עמ' ריב
נט ע"ב01 תנור של עכנאיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסד
נט ע"ב01 תנור של עכנאיצוף דבש (לוין) מאמר ג
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לא
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצו-תצח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, יצתה בת קול וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, מחלוקת חכמים ור"אאור אברהם במדבר עמ' צט
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, מחלוקת ר"א ורבנןאור אברהם בראשית עמ' סה
נט ע"ב01 תנור של עכנאי...שלא ירבו מחלוקות בישראלפירוש המכבי דברים עמ' סח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו' יצאה בת קולעבודת חיים ח"א עמ' קכג
נט ע"ב01 תנור של עכנאיאמרי חמד ח"ב דף טז ע"א
נט ע"ב01 תנור של עכנאיהמאור שבתורה (לסין)
נט ע"ב03 באותו היום השיב רבי אליעזר וכו' לא בשמים היא וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפו
נט ע"ב03 הביא ר"א כל ראיות שבעולם וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
נט ע"ב03 הביא רבי אליעזר הגדול ראיות שהלכה כמותוחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצב
נט ע"ב03 מעשה ברבי אליעזר וחכמיםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כט
נט ע"ב03 מעשה דר' אליעזר בתנורו של עכנאיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ליקוטים אות א
נט ע"ב03 מעשה ר"א ור"יפירוש המכבי שמות עמ' מא
נט ע"ב03 עובדא דר"א בן הורקנוסאור אברהם ברכות עמ' שנט
נט ע"ב03 ר"א בן הורקנוס ונסים שנעשו בתנור של עכנאימגלה עמוקות (תשסח) אופן עב
נט ע"ב05 אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצו
נט ע"ב05 אמר ר"א אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 12
נט ע"ב05 הנסים של ר' אליערמבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלה-שלז
נט ע"ב06 החרוב נעקר ממקומו ד' מאות אמהגור אריה בראשית פכ"ח הערה 109
נט ע"ב06 נעקר החרוב ועוד דברים ואעפ"כ לא קבעו הלכה כדבריוערבי נחל (תשסד) עמ' תתצד
נט ע"ב06 נעקר חרוב ממקומו וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' צח
נט ע"ב18 מן השמים יוכיחוברכת מועדיך לחיים ח"א דף צו ע"א [שמד ע"א ד"ה הרי]
נט ע"ב18 מן השמים יוכיחוצמח מנחם דף עב ע"ב
נט ע"ב19 בת קול ותוס'נפש הרב עמ' מד; דברי הרב עמ' קג
נט ע"ב19 יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מאור תורה השלם (מזריטש) סי' רנח
נט ע"ב19 יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"ממגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנח
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאישראל קדושים עמ' 43, תקנת השבין סי' ג (עמ' 10), צדקת הצדיק סי' סד, קצח, דובר צדק עמ' 150, 155
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאפרי צדיק פסח אות מו, קרח אות ו, כי תבא אות יא
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות לח
נט ע"ב19 מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקוםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274, 269-268
נט ע"ב19 מה לכם אצל רבי אליעזר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שסז
נט ע"ב19 מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סח
נט ע"ב20 עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאפרדס המלך (תשסט) אות תשז
נט ע"ב20 עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות ה
נט ע"ב20 עמד ר"י וכו' ואמר לא בשמים היא וכו' נצחוני בני וכו' רבש"ע גלוי וידוע לפניך , שלא לכבודי עשיתי וכו' אלא לכבודךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ק, קנז
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעט
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא כו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פח, קיב, קמט, אור תורה סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא כו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נט ע"ב20 עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא
נט ע"ב20 עמד רבי יהושע על רגליו וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' של
נט ע"ב21 לא בשמים היאאור אברהם דברים עמ' שא, שג
נט ע"ב21 לא בשמים היאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קב
נט ע"ב21 לא בשמים היאבאר שרים במדבר פ' הקדמה
נט ע"ב21 לא בשמים היאבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
נט ע"ב21 לא בשמים היאגור אריה שמות פ"ב הערה 65
נט ע"ב21 לא בשמים היאחכמת התורה וישלח עמ' רסב
נט ע"ב21 לא בשמים היאעקבי אבירים (תשסה) עמ' קלא, קמד, שצ
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קוללקוטי שיחות ח"י עמ' 265, חי"ב עמ' 68, 64, ח"כ עמ' 321, חכ"ג עמ' 38, חכ"ו עמ' 4, חכ"ז עמ' 120, חכ"ח עמ' 255
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' אין משגיחין בבת קולדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ס עמ' קנג
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' שכבר כתבת בתורתך וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסב
נט ע"ב21 לא בשמים היא ותוס'באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ד
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר ניתנה תורה מהר סיניבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח, רפג
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' רפא
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מסינימן הבאר עמ' 236
נט ע"ב21 לא בשמים היאאגרות הראיה חלק א קכד
נט ע"ב21 לא בשמים היאאשל חיים ח"א עמ' ל
נט ע"ב21 לא בשמים היאחכמת התורה בראשית עמ' שמ
נט ע"ב21 לא בשמים היא, מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה, שכבר נתנה תורה מהר סיניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 280
נט ע"ב21 לא בשמים היא, ר"ח ושיטמ"קבית ישי - דרשות עמ' תכה
נט ע"ב21 לא בשמים היא, שכבר ניתנה תורה מהר סיניבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
נט ע"ב21 לא בשמים היא, שכבר נתנה תורה מסיניאור אברהם ויקרא עמ' תיז
נט ע"ב21 תורה לא בשמים הואתפארת משה עמ' קפא
נט ע"ב21 תורה לא בשמים הואבני יששכר ח"א דף קעג ע"א
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפב
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעה, תטז
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נז, קנא, רעז, תקלד
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאתורת העולה ח"ג פרק סה
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היא וכו' נצחוני בניטל חיים (פרידלנדר) עמ' רמט
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היא, ענין מעשה דרבי אליעזראור ישע (ראפשיץ) עמ' סט
נט ע"ב23 אין אנו משגיחים בבת קולפירוש המכבי דברים עמ' רא
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ח
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולשביב אור עמ' שסג
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קול וכו' נצחוני בניאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלה
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולאבן פינה עמ' 161
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לז
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולנתיבות עולם ח"ב עמ' נז
נט ע"ב23 אין משגיחים בבת קול אף שבמתיבתא דרקיע פסקו כרבי אליעזרנחל חיים סי' לה
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמ, שלד, תו
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולאחרי ראי (תשסד) הר סיני וירא אות ד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולחכמת התורה תרומה עמ' כב
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולטיול בפרדס ח"א עמ' שסד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קול וכו' קא חייך ואמר, נצחוני בניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 343, 270-269, 312-311
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קול לא בשמים היא וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ריא, תתקג
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולבכורי אברהם דף פב ע"ב-ע"ד, פג ע"ב
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולחכמת התורה נח עמ' כא
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולטוב טעם דברים עמ' עד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולשם משמעון (שפירא) עמ' עג, קמז
נט ע"ב23 משגיחין בבת קול או לאחכמת התורה ויקרא עמ' קי
נט ע"ב24 אחרי רבים להטותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קא, קד, קח
נט ע"ב24 אחרי רבים להטותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קיד, קיט
נט ע"ב25 אשכחיה ר"נ לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניאור תורה השלם (מזריטש) סי' ס, רנח, שיב, שפד
נט ע"ב25 אשכחיה ר"נ לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קיב, קמט, אור תורה סי' ס, רנח, שיב, שפד
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו' נצחוני בניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ח
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו' נצחוני בני נצחוני בנישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קכו
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כט
נט ע"ב25 מאי עביד קודשא בריך הוא?... קא חייך ואמר: נצחוני בני! נצחוני בני!נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
נט ע"ב26 קא חייךמחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 199)
נט ע"ב26 קא חייך ואמר ניצחוני בניפרי צדיק בראשית אות ט, לחנוכה אות י, שמות אות ב, תצוה אות יב, פורים אות ה, כי תשא אות ג, פקודי אות ז, בהעלותך אות ה, ט, קרח אות ו, כי תבא אות יא, סוכות אות כג
נט ע"ב26 קא חייך ואמר נצחוני בניטללי אורות עמ' מט
נט ע"ב26 קא חייך ואמר נצחוני בנינועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
נט ע"ב27 אומר הקב"ה נצחוני בניחכמת התורה תולדות עמ' רעו, תק
נט ע"ב27 אמר נצחוני בניקול ששון (גולדברג) אות לב
נט ע"ב27 אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ט
נט ע"ב27 ניצחוני בניאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), רסיסי לילה סי' מט (עמ' 186), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 149, 175, 224, צדקת הצדיק סי' רנא, דובר צדק עמ' 139, 149
נט ע"ב27 נצחוני בניבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכה
נט ע"ב27 נצחוני בניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סו, עשר צחצחות פרק ב אות לח
נט ע"ב27 נצחוני בניחכמת התורה יתרו עמ' שצט
נט ע"ב27 נצחוני בניחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמב
נט ע"ב27 נצחוני בניטללי אורות עמ' לג נ
נט ע"ב27 נצחוני בנילקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כה
נט ע"ב27 נצחוני בנימי מרום חי"א עמ' קכח
נט ע"ב27 נצחוני בנימשמיע שלום עמ' קמב
נט ע"ב27 נצחוני בניערבי נחל (תשסד) עמ' פד
נט ע"ב27 נצחוני בניצמח דוד (סקאליע) עמ' רפג
נט ע"ב27 נצחוני בניקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניגור אריה בראשית פי"ח הערה 43
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחונילקוטי שיחות חי"ג עמ' 42, חי"ד עמ' 162, חכ"ג עמ' 222
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחונילקוטי שיחות חל"ו עמ' 186
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניאהל אלימלך עמ' נה, סז
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניס' ג' תמוז תשנד עמ' רעט
נט ע"ב27 נצחוני בנימוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט, קפו-קפז
נט ע"ב27 נצחוני בני, נצחוני בניקרני אורה עמ' סט
נט ע"ב29 ברכוהו - שמותי הוא ברכוהוגור אריה במדבר פ"ה הערה 110
נט ע"ב29 כשנדוהו לרבי אליעזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פו
נט ע"ב29 כששמתוהו לר"א בן הורקנוס נשמט וישב ע"ג קרקע וזלגו עיניו דמעותאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
נט ע"ב33 ריחוק מנורה ד' אמותגור אריה במדבר פי"ב הערה 19
נט ע"ב34 כמדומה לי שחבירים בדילים ממךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תב
נט ע"ב34 כמדומה לי שחברים וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פה
נט ע"ב35 ישב ר"ע וזלגו עיניו דמעותקדושת עינים (תשמו) סי' תר
נט ע"ב36 זלגו עיניו דמעות, לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעוריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תג
נט ע"ב38 כל מקום שנתן בו עיניו מיד נשרףעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א
נט ע"ב38 רבן גמליאל היה בא בספינה וכו' כך מקובלני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תו
נט ע"ב38 שנתן בו עיניוהכתב והקבלה בראשית פ"ט פסוק ד
נט ע"ב39 עמד ר' גמליאל על רגליו ואמר גלוי וידועצוף דבש (לוין) מאמר ד בסופו
נט ע"ב41 אין להפסיק בין תפלה לתחנוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפז
נט ע"ב41 אין להפסיק בין תפלה לתחנוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רכב
נט ע"ב41 אמא שלוםצמח מנחם דף סט ע"ד
נט ע"ב41 דביתהו דר"אנפש הרב עמ' ר
נט ע"ב41 לא הוה שבקא ליהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קיא, קטז
נט ע"ב42 למיפל על אפיהטוב טעם במדבר עמ' צ, צא
נט ע"ב42 עיקר תפילתם היה בנפילת אפיםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מט
נט ע"ב43 מיד שנפל ר"א על פניו מת ר"גמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלט
נט ע"ב43 נפל על אפיהדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
נט ע"ב43 נפל על אפיהדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
נט ע"ב45 הלוחץ את הגר עובר בשלשה לאויןפירוש המכבי שמות עמ' רעח
נט ע"ב45 המאנה את הגר עובר בג' לאוין והלוחץ עובר בשנים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות מח
נט ע"ב45 המאנה את הגר עובר בשלשה לאויןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרכא
נט ע"ב45 והלוחצו עובר כו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנא, קנב
נט ע"ב45 שלשה לאוין - השמיט לא תכחשותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עג
נט ע"ב48 הזהירה התורה על אונאת הגר כמה פעמיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 410
נט ע"ב48 הזהירה התורה על אונאת הגרגבורות ה' עמ' רעג
נט ע"ב48 הזהירה תורה בגר מפני שסורו רעתקנת השבין סי' א (עמ' 4), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 16), לקוטי מאמרים עמ' 118, צדקת הצדיק סי' רמו
נט ע"ב48 הזהירה תורה על הונאת הגרגור אריה שמות פכ"ג הערה 18
נט ע"ב48 התורה הזהירה על הגר בשלושים וששה מקומותבשבילי אמונה ח"ב עמ' תמב
נט ע"ב48 מפני מה הזהירה התורה בל"ו מקומות בגראמרי יוסף שמות דף צד ע"א
נט ע"ב49 בגר מפני שסורו רעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלג
נט ע"ב49 גר וכו' סורו רעלקוטי שיחות חל"ט עמ' 97
נט ע"ב49 ואמרי לה במ"ו מקומותאמה של מלכות עמ' 50
נט ע"ב49 מפני שסורו רעמי השלוח (תשסז) ח"א דף צג, ח"ב דף סה, ח"ג דף ערה
נט ע"ב49 שסורו רעחכמת התורה משפטים עמ' קמג
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דזקיף ליה זקיפא בריותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתאשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כא
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברךפירוש המכבי שמואל עמ' קנא
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברךפירוש המכבי שמות עמ' רעח
נט ע"ב50 תניא ר"נ אומר מום שבך אל תאמר לחברךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריב
נט ע"ב50 תניא רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברךשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק יב בהגה"ה
נט ע"ב רש"י ד"ה בין מלאלקוטי שיחות ח"ט עמ' 188
נט ע"ב רש"י ד"ה מום שבךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנב
נט ע"ב תוס' ד"ה לא בשמיםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רצט
נט ע"ב תוס' ד"ה לאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתנב
ס ע"א כל באמת אמרו הלכה היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנז
ס ע"א כל באמת אמרו הלכה היאאור אברהם - רות עמ' מו
ס ע"א לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקותמסילת ישרים עמ' שנב
ס ע"א אין מפרכסין את האדם וביעבץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסב
ס ע"א אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכליםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכו
ס ע"ב15 אין מפרכסין את הכלים הישניםמסילת ישרים עמ' שנט
ס ע"ב15 אין מפרכסין הכלים הישנים שיראו כחדשיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תסה
ס ע"ב16 ההוא עבדא סבא דצבעיה לרישיה וכו'ידו בכל סי' רלא
ס ע"ב18 יהו עניים בני ביתךשערי תשובה סה"י אות פו
ס ע"ב21 חזי דאנא קשיש לאבוךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
ס ע"ב22 צדיק מצרה נחלץ ויבא אחר תחתיולחמי תודה דף כו ע"א
ס ע"ב23 איזהו נשך ואיזהו תרביתשבט מישראל (פרידמן) עמ' שפג
ס ע"ב28 נשך היינו תרביתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעט
ס ע"ב31 אי דאוזפיה מאהדרך ישראל סי' א ס"ק א [הלכה]
ס ע"ב34 בתר מעיקראדרך ישראל סי' א ס"ק ב-ג [הלכה]
ס ע"ב38 אי אתה מוצא נשך בלא תרבית וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 183
ס ע"ב38 אי אתה מוצא נשך בלי תרביתקרן פני משה ח"א עמ' סה
ס ע"ב38 אמר רבא אי אתה מוצא לא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך ולא חלקו הכתוב אלא לעבור עליו בשני לאויןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יב אות יב
ס ע"ב38 לא נשך בלא תרביתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לז
ס ע"ב39 אלא לעבור עליו בב׳ לאוין וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לו
ס ע"ב39 לעבור עליו בשני לאויןחכמת התורה יתרו עמ' תצא
ס ע"ב תוס' ד"ה למהגור אריה ויקרא פכ"ה אות נה
ס ע"ב תוס' ד"ה למהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנב
ס ע"ב ריטב"א - גוזל ע"מ למיקטבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
סא ע"א10 לא נשך באוכל ולא רבית בכסף צריכי קראויקרא יעבץ עמ' טו
סא ע"א12 השתא דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך וכו' ובנשך ובמרבית לא תתן אכלךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות יג
סא ע"א13 בנשך ובמרביתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לז
סא ע"א14 קרי ביה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית ובנשך ובמרבית לא תתן אכלךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כד
סא ע"א14 תדרוש המציעתא לכאן ולכאןאגרא דכלה ח"ב עמ' קפב
סא ע"א21 לאו באונאהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנא
סא ע"א21 לאו ברבית ותוס' ד"ה לעבוראיש מבין ח"א דף מ ע"ב
סא ע"א21 למה לי לאו באונאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
סא ע"א24 אי כתב רחמנא לאו בגזל, משום דבעל כורחיה, אבל אונאה אימא לאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 204
סא ע"א29 מה להנך שכן שלא מדעת תאמר בריבית דמדעתיהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 115
סא ע"א37 כובש ש"ש בהדיא כתיב ביה לא תעשוקויגד יעקב עמ' תשמט
סא ע"א37 לכובש שכר שכיר וכו' לעבור עליו בב' לאוין ובתוס' ומהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כב ע"א
סא ע"א תוס' - אין לאו דגזילה בגוזל קרקעאור אברהם דברים עמ' קפט
סא ע"א תוס' ד"ה אלאדרכי החיים ח"א עמ' רצו
סא ע"א תוס' ד"ה אלאמשנת חיים במדבר עמ' של
סא ע"א תוס' ד"ה אלא, אם בקרקע יש לאו דלא תגזולעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקג
סא ע"א תוס' ד"ה אםדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"א [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה אם אינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שכא
סא ע"א תוס' ד"ה אם אינו עניןדרכי חושן עמ' רצז [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה לעבורתקנת השבין סי' יג (עמ' 119)
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור ומהרש"א ומהרמ"ש והמפרשבנין אפרים עמ' קיא [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור עלי בשני לאוין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"א
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור - הא דלא מוקי לאו דלא תגזול אגזל גופאלחמי תודה דף רמ ע"א
סא ע"א שט"מבנין אפרים עמ' קכא [הלכה]
סא ע"ב01 לא תגנובו דכתב רחמנא למה לימי השלוח (תשסז) ח"א דף קכא
סא ע"ב02 לא תגנבו על מנת למיקט לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפלשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
סא ע"ב02 לא תגנוב ע"מ למיקטאשר ליהודה עמ' רנט
סא ע"ב02 לא תגנוב על מנת למיקטשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פה
סא ע"ב02 לא תגנובו ע"מ למיקט וכו'יציב פתגם על התורה עמ' סט
סא ע"ב02 לא תגנובו, על מנת למקטשערי תשובה שער ג אות פה
סא ע"ב03 אפילו למיקטרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקכה
סא ע"ב03 לא תגנוב ע"מ לשלם תשלומי כפללקוטי שיחות חי"ד עמ' 91
סא ע"ב03 על מנת למיקטטוב טעם ויקרא עמ' קב
סא ע"ב04 לאו דכתב רחמנא במשקלות וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 150
סא ע"ב04 לאו דכתב רחמנא במשקלות למה ליאיש צעיר דף כח ע"א
סא ע"ב07 לא תעשו עול במשפט וכו' המדה הזאת מדת קרקע וכו' אני הוא שהבחנתי במצרים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק י
סא ע"ב07 לא תעשו עול במשפט וכו'דרשות שבט הלוי עמ' כא
סא ע"ב09 במדה זו מידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פז
סא ע"ב12 שלא ירתיחטוב טעם ויקרא עמ' קח
סא ע"ב16 אמר רבא למ"ל דכתב רחמנא יצי"מ ברביתאיש אמונים דף יג ע"ג
סא ע"ב16 אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלותרביד יוסף (תשסא) עמ' 57
סא ע"ב16 למה לי דכתב יצ"מ בריביתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעד
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יצי"מ ברבית וכו' במשקלותלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 149
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' כה
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי רבית וכו'לחמי תודה דף קפ ע"א
סא ע"ב17 הוזכרה יציאת מצרים באיסור ריביתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
סא ע"ב17 יציאת מצרים אצל רביתגבורות ה' עמ' קעב
סא ע"ב17 נאמר יציאת מצריםדרשות מהר"ם בנעט עמ' צ, קח
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' (ובפנ"י שם)עיוני רש"י במדבר עמ' רמג-רמד
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצריםנשמת חיים (ברלין) עמ' נ
סא ע"ב19 אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום א דפסח
סא ע"ב19 אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכורשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קכז
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף נב
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינו של בכור וכו'בת עין (תשסז) עמ' ריד, רצא, שצא
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי י
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' ושאומר על קלא אילן שהוא תכלתאגרא דכלה ח"ג עמ' שי
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי וכו' אני הוא שעתיד ליפרעלקוטי שיחות ח"ח עמ' 97
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
סא ע"ב19 אני שהבחנתי במצריםהמאור שבתורה (לסין)
סא ע"ב19 שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור וכו'בינת משה (תשסב) עמ' סה
סא ע"ב20 בין טיפה של בכור לשאינה של בכורגור אריה במדבר פט"ו הערה 136
סא ע"ב21 אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכריילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"ב21 ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי, ורש"י ותוס'אור הרעיון עמ' קה
סא ע"ב23 ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ב אות י
סא ע"ב23 ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קצא
סא ע"ב23 מן התולה קלא אילן בבגדוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלב
סא ע"ב24 בין תכלת לקלא אילןבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ה אות ג
סא ע"ב24 בין תכלת לקלא אילןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 311
סא ע"ב24 רבינא אקלע לסוראברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ב [שיז ע"ב ד"ה ובזה], צח ע"ג [שסה ע"א ד"ה גלוי]
סא ע"ב25 א"ל רב חנינא מסורא דפרת לרבינא יציאת מצרים דכתיב רחמנא וכו' אילמלא לא העליתי וכו' שאין מטמאין בשרצים דיינועם אלימלך (תשסא) עמ' רכו
סא ע"ב25 א"ר חנינא וכו' מאי שנא גבי שרצים דכתיבתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קח
סא ע"ב26 יצ"מ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"ל וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תיד
סא ע"ב26 יצי"מ דכתיב גבי שרציםהמאור שבתורה (לסין)
סא ע"ב26 יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים ל"לאבן פינה עמ' 54
סא ע"ב26 יציאת מצרים דכתיב גבי שרצים למה לי וכו'לחמי תודה דף פד ע"ב
סא ע"ב29 עתיד להיפרע ממי שמערב קרבי דגיםחדוותא דשמעתתא ח"ב דף כ ע"ב
סא ע"ב29 אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טהורין ומוכרן לישראלגור אריה ויקרא פי"ט הערה 322
סא ע"ב31 אנא המעלה קא קשיא ליצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
סא ע"ב34 אילמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דילחמי תודה דף נ ע"א
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו'אמרי נפתלי עמ' נז
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי, ורש"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' תמא
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי ורש"ישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפז
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו' אלא שאינם מטמאין בשרצים וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קכו, קנו
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' נז
סא ע"ב34 אלמלא העלתי את ישראל ממצרים אלא וכו' וברש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רנה
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל וכו' אע"ג דלא נפישמאורי שערים עמ' נה, קא
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים - דייבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' סג
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים - דייבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצז
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות, דיובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 97
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא על שאין מטמאים בשרצים דייןבני יששכר ח"א דף פה ע"ב, ח"ב דף קלו ע"א
סא ע"ב34 אלמלי לא הוצאתי אתכם אלא שאין מטמאין בשרצים דישפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רא
סא ע"ב34 אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דימראה יחזקאל (תשסד) עמ' רכו
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כב, פרק ח אות יג
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייעטרת ישועה (תשסד) אות יא לשביעי ש"פ
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיישרגא המאיר על התורה עמ' רעג
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין בשרצים - דיינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ג
סא ע"ב34 אפילו אין לישראל אלא מה שאין מטמאין בשרצים דייחכמת התורה ויגש עמ' שעט
סא ע"ב34 אפילו מה שאין מטמאים בשרצים דייחכמת התורה נח עמ' שעב
סא ע"ב34 בשביל זה בלבד שאינם אוכלין שרצים די להעלותם מארץ מצריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני י
סא ע"ב34 בשביל שאין מטמאין בשרציםאור הרעיון עמ' שטו
סא ע"ב34 הקב"ה העלה את ישראל ממצרים ולו בשביל שלא יטמאו בשקצים ורמשיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסד
סא ע"ב35 מעליותא היא גבייהוחכמת התורה שמיני עמ' תמד, תמז
סא ע"ב38 טפי מאיסידרכי החיים ח"ב עמ' קכז
סא ע"ב43 אבק רביתשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ג
סא ע"ב43 רבית קצוצה יוצאה בדייניןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנ
סא ע"ב44 ר"י אמר אפילו רבית קצוצה נמי אינה יוצאה בדייניןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 117
סא ע"ב49 הוקשו מלוי ברבית לשופכי דמיםמרפא לשון עמ' קיב
סא ע"ב תוס' ד"ה אי עשהדגלי יהודה דרוש א אות ד
סא ע"ב תוס' ד"ה לעבורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
סב ע"א01 אהדר ליה כי היכי דניחי וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לב
סב ע"א01 וחי אחיך עמך אהדר ליה כי היכי דניחישערי תשובה שער ג אות כה
סב ע"א01 וחי אחיך עמךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צא
סב ע"א02 ורבי יוחנן, האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה מבעי ליה לכדתניא שנים שהיו מהלכין בדרך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמה, רפז
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' חייך קודמים לחיי חברךעקבי אבירים (תשסה) עמ' קמא
סב ע"א03 שנים המהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו' חייך קודמיןאור יחזקאל - מדות עמ' קט, קכא
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכיך בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סט עמ' תע
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 52
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שניהם שותין שניהם מתים וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' שע
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וכו' מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתת חבירונחמד ונעים (תשסח) מקץ ד"ה ונחיה
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך... וחי אחיך עמך - חייך קודמיןאבן ישפה עמ' 6
סב ע"א03 שנים שהלכו בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עג
סב ע"א03 שנים שמהלכין בדרך ובידם קיתוןרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' סז
סב ע"א04 קיתון של מיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48
סב ע"א06 בן פטורא ור' עקיבאאור יהל ח"א עמ' קיח-קיט
סב ע"א06 בן פטוראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכ
סב ע"א06 מחלוקת ר"ע ובן פטוראמאור האגדה פרק ג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמיםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלב
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךדברי יהושע מאמר א פ"ד עמ' כא
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירךאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רלב
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךקול ששון (גולדברג) פתיחה
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ט, דרוש קכח אות ה, דרוש קעד אות ד
סב ע"א08 וחי אחיך עמך, חייך קודמין לכל אדםאור אברהם דברים עמ' צג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך, חייך קודמיןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
סב ע"א08 עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברךשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק ב בהגה"ה
סב ע"א08 עד שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קי
סב ע"א09 חייך קודמים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סט עמ' תסט
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חבירךלקוטי שיחות חי"ז עמ' 218
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חבירךשרגא המאיר על התורה עמ' מא
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חברךספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47)
סב ע"א09 חייך קודמיםמאורי שערים עמ' קכא
סב ע"א09 חייך קודמיםמכמני עוזיאל עמ' רכח
סב ע"א09 חייך קודמין וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קצג
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חבירךאור אברהם במדבר עמ' רכה
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חבירךרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' צה
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברך וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יז
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךזכור לאברהם (וייס) פ' בהר
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ריד, רצח
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךערפילי טוהר קכט; משפט כהן שלח-שלט
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךשירי משכיל כלל ט פרט ו
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קעז
סב ע"א09 חייך קודמיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכט
סב ע"א09 חייך קודמיןבשבילי אמונה ח"ב עמ' רנג
סב ע"א09 חייך קודמיןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנג
סב ע"א09 חייך קודמיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים ז
סב ע"א09 חייך קודמיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסה
סב ע"א09 חייך קודמיןתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף קעג ע"ד
סב ע"א10 הניח להם אביהם מעות של רבית, אף על פי שיודעים שהן של רבית, אינן חייבין להחזירןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמט
סב ע"א14 הניח להן אביהם פרה וטלית וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעז
סב ע"א15 וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 117
סב ע"א15 חייבין להחזיר משום כבוד אביהםחכמת התורה נח עמ' רסה
סב ע"א15 כבוד אביהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כח
סב ע"א18 בעושה מעשה עמךגור אריה ויקרא פי"ט הערה 25, 299
סב ע"א18 בעושה מעשה עמךמשיבת נפש עמ' פד
סב ע"א39 לא תשימון עליו נשך - בעדים וערבאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א
סב ע"א42 כל שבדיניהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנא
סב ע"א50 והרי משכנתאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, כא [הלכה]
סב ע"א תוס' ד"ה חייךדגלי יהודה דרוש א אות ה
סב ע"א תוס' ד"ה לאדרך ישראל סי' טז ס"ק ה, ט [הלכה]
סב ע"א מהר"ם שי"ף - תמה עמ"ש חייך קודמין ממ"ש דאם האדון יש לו רק וכו' עבד קודםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעד אות ד
סב ע"ב וכי אין לו יין מאי הוי והתניא אין פוסקין על הפירות עד שיצא השערשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלט
סב ע"ב מתני' בבא לחוב בדמיהן וברש"י ד"ה מתני' וד"ה לאדרך ישראל סי' ג ס"ק ה-ח [הלכה]
סב ע"ב אמר כד שכיבנא נפיק לגבאי ר' אושעיא דתריצנא מתני' כוותי'פרדס המלך (תשסט) אות צג
סב ע"ב ר' אושעיא מקבל פניו כשימותבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ח אות ב
סב ע"ב רש"י ד"ה ובדינינודרך ישראל סי' ט ס"ק ח [הלכה]
סב ע"ב רש"י ד"ה מתני'דרך ישראל סי' ב ס"ק יא [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה אע"פדרך ישראל סי' ג ס"ק ג [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה הרידרך ישראל סי' ג ס"ק ד [הלכה]
סג ע"א צד אחד ברבית וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ט ס"ק א [הלכה]
סג ע"א הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר וכו' צד אחד ברבית איכא בינייהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג
סג ע"א השתא דאמר ר' ינאידרך ישראל סי' ג ס"ק י-יא [הלכה]
סג ע"א רש"י ד"ה יש לודרך ישראל סי' ב ס"ק יא, וסי' ג ס"ק ד-ה [הלכה]
סג ע"א תוס' ד"ה רביתדרך ישראל סי' ט ס"ק ד, וסי' יח לסי' קעד ס"ז [הלכה]
סג ע"ב02 ופוסקים על שער שבשוקדרך ישראל סי' ג ס"ק ג, י, יא, טו [הלכה]
סג ע"ב03 איתיביה ר"פדרך ישראל סי' ג ס"ק י [הלכה]
סג ע"ב06 רבה ור"י דאמרי תרוייהו וכו'דרך ישראל סי' ג ס"ק יג-יח [הלכה]
סג ע"ב09 שקול טיבתך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עד עמ' תקא
סג ע"ב09 שקילא טיבותיךהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
סג ע"ב09 שקילא טיבותך ושדיא אחיזרידרך חיים (תשלה) עמ' תשמט
סג ע"ב09 שקלה טיבותיך ושדיא אחזראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 888-887
סג ע"ב29 כל אגר נטר ליה אסורמי השלוח (תשסז) ח"א דף קלא
סג ע"ב30 אגר נטר ליהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 119
סג ע"ב30 האי מאן דיהיב זוזי לקיראהדרך ישראל סי' ג ס"ק כה, סי' ד ס"ק יג [הלכה]
סג ע"ב32 איתנהו גביהדרך ישראל סי' ב ס"ק יא [הלכה]
סג ע"ב36 קמ"ל כיון דמחוסר גוביינא כמא דליתנהו דמאכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קצט
סג ע"ב רש"י ד"ה האי מאןדרך ישראל סי' ג ס"ק ד [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה ואמרדרך ישראל סי' ג ס"ק כה, סי' ו ס"ק ב-ג [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה ופוסקיןדרך ישראל סי' ג ס"ק ג, י [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה מהודרך ישראל סי' ג ס"ק כט, סי' ה ס"ק א [הלכה]
סד ע"א האי מאן דיהיב זוזי לגינאהדרך ישראל סי' ה [הלכה]
סד ע"א מה שעיזי חולבותדרך ישראל סי' ג ס"ק א-ב, וסי' ה ס"ק ג [הלכה]
סד ע"א אי תקפה ברשותךדרך ישראל סי' ד [הלכה]
סד ע"א רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' ה ס"ק ד [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה אידרך ישראל סי' ד ס"ק ב [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה מהדרך ישראל סי' ה ס"ק ג, ו-ז [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה מה שעזי חולבותכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קצט
סד ע"ב קרוב לזה ולזהדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
סד ע"ב המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פב
סד ע"ב המלווה את חבירו לא ידור בחצרואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 78
סד ע"ב לא ידור בחצירואבן שהם (וינמן) עמ' ריח [הלכה]
סד ע"ב נהום כרסיה לא שויארוח חיים (חיד"א) עמ' קנג
סד ע"ב עבדא אפילו נהום כריסיה לא שויאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כב
סד ע"ב עבדא נהום כריסיה לא שויאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ב אות מד
סד ע"ב התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"ב
סד ע"ב רש"י ד"ה קמ"לדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, יג, יד, כ [הלכה]
סד ע"ב רש"י ד"ה אבלדרך ישראל סי' יח לסי' קס סי"ב [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה האידרך ישראל סי' ג ס"ק טז, וסי' ד ס"ק ג, וסי' ה ס"ק ה [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ישכוראבן שהם (וינמן) עמ' מד [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ולאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח יא, יד-טז [הלכה]
סה ע"א14 האי מאן דמסיק ארבעה זוזי דרביתא וכו' והרא"ש שםאיש אמונים דף פט ע"א
סה ע"א15 לקח גלימא ברביתאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א אות ב
סה ע"א36 אין שכירות משתלמת אלא בסוףחכמת התורה תולדות עמ' תקסו
סה ע"א36 אין שכירות משתלמת אלא לבסוףגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 47, דברים פל"ב הערה 11
סה ע"א36 אין שכירות משתלמת אלא לבסוףמאור החיים עמ' עה
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרפ
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלב
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קפב
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבינה לעתים (תשנד) דרוש ס עמ' שצג
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבני יששכר ח"א דף כ ע"ד
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלד
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדרך חיים (תשלה) עמ' רעג
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףחכמת התורה לך לך עמ' רא
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףאמרי אש (טאוב) עמ' עז, תל
סה ע"א36 שכירות אין משתלמת אלא לבסוףנטריקן (תשעד) עמ' מה
סה ע"א36 שכירות אינה משתלמת וכו'דרך ישראל סי' ז ס"ק א [הלכה]
סה ע"א36 שכירות משתלמת לבסוףמשיבת נפש עמ' עח
סה ע"א45 שכירות של שנה זו משתלמת בשנה האחרתגור אריה ויקרא פי"ט אות כז
סה ע"א47 אמר ר"נ טרשא שרי וכו'דרך ישראל סי' ו [הלכה]
סה ע"א53 אמר ר"ח טרשא דידי וכו' וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ו ס"ק ט, וסי' יג ס"ק ד-ו, י, יב [הלכה]
סה ע"א רש"י ד"ה אמרדרך ישראל סי' יג ס"ק ד [הלכה]
סה ע"א רש"י ד"ה טרשא וד"ה זילדרך ישראל סי' ו ס"ק ב [הלכה]
סה ע"א שטמ"ק בשם הר"י מיגאשברכת שלמה חו"מ עמ' קצג [הלכה]
סה ע"ב הלוהו על שדהו ובדין אסמכתאאבן שהם (וינמן) עמ' מג [הלכה]
סה ע"ב הלוהו על שדהואבן שהם (וינמן) עמ' מג [הלכה]
סה ע"ב הלוהו על שדהודרך ישראל סי' טו ס"ק א [הלכה]
סה ע"ב מאן תנאדרך ישראל סי' טו ס"ק ב [הלכה]
סה ע"ב לא תמכרם אלא לידרך ישראל סי' ח ס"ק ד, וסי' ט ס"ק ב, ו [הלכה]
סה ע"ב שופרא שבחארוח חיים (חיד"א) עמ' טז
סה ע"ב רש"י ד"ה צד אחדדרך ישראל סי' ט ס"ק א [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה והלכתאדרך ישראל סי' ו' ס"ק ב, ג, ה [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה לא תמכרםדרך ישראל סי' טו ס"ק א-ב [הלכה]
סה ע"ב תוס' ד"ה לכשיהיודרך ישראל סי' ט ס"ק ג [הלכה]
סו ע"א הדר ארעא והדרי פירידרך ישראל סי' ט ס"ק כג [הלכה]
סו ע"א אסמכתא לא קניאמשיבת נפש עמ' רמ
סו ע"א אסמכתא לא קניאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נה, שער האותיות אות ק ס"ק רכח
סו ע"א אסמכתא ל"קטבעות זהב ח"א דף מג ע"ד, מד ע"ב, מז ע"ג [הלכה]
סו ע"א אסמכתא לא קניאחכמת התורה ויצא עמ' תקעט
סו ע"א רש"י ד"ה הכאדרך ישראל סי' ט ס"ק כ"א-כב [הלכה]
סו ע"א תוס' ד"ה ומניומי אמרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות א
סו ע"ב כל דאי לא קנישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נה, שער האותיות אות ק ס"ק רכח
סו ע"ב כל דאי לא קנישל"ה (תשנז) פרשת ויצא אות כט
סו ע"ב מחילה בטעות לא הויא מחילהלחמי תודה דף קכה ע"ב
סו ע"ב ור"נ אף משבאו לעולםאבן שהם (וינמן) עמ' קכו [הלכה]
סו ע"ב משבאו לעולם יכול לחזור בו... מודינא דאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניהאז שמח עמ' תצח
סו ע"ב רש"י ד"ה בידקאגור אריה דברים פכ"ה הערה 2
סו ע"ב תוס' ד"ה ואי אמרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצא
סו ע"ב תוס' - מיחזי כזביניאבן שהם (וינמן) עמ' רסא [הלכה]
סז ע"א פירי מאידרך ישראל סי' ט ס"ק כ"א [הלכה]
סז ע"א אכל שיעור זוזידרך ישראל סי' ט ס"ק יא, כא [הלכה]
סז ע"א ומחשבינן משטרא לשטראדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"ה [הלכה]
סז ע"א רש"י ד"ה משכנתאדרך ישראל סי' ט ס"ק כא [הלכה]
סז ע"ב קיצותאדרך ישראל סי' ט ס"ק יז [הלכה]
סז ע"ב משכנתא דסוראדרך ישראל סי' ט ס"ק יח [הלכה]
סז ע"ב שדה אחוזהדרך ישראל סי' ט ס"ק יב [הלכה]
סז ע"ב רש"י ד"ה איןאברהם במחזה דף מו ע"א
סז ע"ב רש"י ד"ה באתראדרך ישראל סי' ט ס"ק י"ט [הלכה]
סז ע"ב רש"י ד"ה וצורבא מרבנןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
סז ע"ב רש"י ד"ה שדה אחוזהדרך ישראל סי' ט ס"ק יג [הלכה]
סז ע"ב תוס' ד"ה במישלםדרך ישראל סי' ט ס"ק טו, יח-יט [הלכה]
סז ע"ב תוס' ד"ה רבינא אכל בנכייתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ו
סח ע"א מאי משכנתא דשכונה גביהשל"ה (תשנז) פרשת תרומה אות כ, בלק אות טז
סח ע"א אבא עביד הכידרך ישראל סי' יד ס"ק ז [הלכה]
סח ע"א אימת קנאהדרך ישראל סי' ט ס"ק כט [הלכה]
סח ע"א ואין שמין עגליםדרך ישראל סי' יא ס"ק ח [הלכה]
סח ע"א כפועל בטלדרך ישראל סי' יב ס"ק ח-י [הלכה]
סח ע"א רש"י ד"ה אימת וד"ה לאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, יג-יד, כט [הלכה]
סח ע"א רש"י ד"ה איןדרך ישראל סי' יא ס"ק א [הלכה]
סח ע"א רש"י ד"ה הכאדרך ישראל סי' ט ס"ק יג-יד [הלכה]
סח ע"א שטרי מחוזנאידרך ישראל סי' יד ס"ק ז, יא [הלכה]
סח ע"א תוס' ד"ה ונותןדרך ישראל סי' יב ס"ק ח-ט [הלכה]
סח ע"ב כמה הוא שכרודרך ישראל סי' יב ס"ק כ [הלכה]
סח ע"ב בנסיובי ותותרידרך ישראל סי' יב ס"ק ה [הלכה]
סח ע"ב רב עילישדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"ד [הלכה]
סח ע"ב אי פלגא באגרדרך ישראל סי' יב ס"ק א, טז-יט, כו [הלכה]
סח ע"ב רש"י ד"ה ר' יהודהדרך ישראל סי' יב ס"ק ח [הלכה]
סח ע"ב רש"י ותוס' ד"ה אידרך ישראל סי' יב ס"ק טז-יז [הלכה]
סט ע"א לאו הלכתא איתמר אלא שיטה איתמרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
סט ע"א מותר שליש וכו' קוצץ לו דינר וכו' דרך ישראל סי' יב ס"ק כ, כה, כז [הלכה]
סט ע"א גביל לתוראאור לשמים (תשסג) עמ' רנט
סט ע"א ר"א מהגרוניא וכו'דרך ישראל סי' יב ס"ק כב [הלכה]
סט ע"א רש"י ד"ה מכאןדרך ישראל סי' יב ס"ק כב, וסי' יד ס"ק יט [הלכה]
סט ע"א תוס' ד"ה דאמרי וד"ה אידרך ישראל סי' יב ס"ק כב, וסי' יד ס"ק יט [הלכה]
סט ע"ב06 רב חמאדרך ישראל סי' י' ס"ק א-ה [הלכה]
סט ע"ב08 מרא הדראדרך ישראל סי' י' ס"ק א-ה, וסי' יא [הלכה]
סט ע"ב08 שאלה הדרא בעיניהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קמב
סט ע"ב08 שאלה הדרה בעיניהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קכ
סט ע"ב10 שרי ליה לאינישדרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
סט ע"ב12 לא אסרה תורה אלא רבית הבא ממלוה ללוהויגד יעקב עמ' נ
סט ע"ב22 השם פרהדרך ישראל סי' יא ס"ק ט [הלכה]
סט ע"ב27 מפריז על שדהו וכו' וברש"ידרך ישראל סי' יח לסי' קעו ס"ה [הלכה]
סט ע"ב29 השוכר את השדה מחבירו בעשרה כורין חיטין לשנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות יא
סט ע"ב39 האי ספינתא אמר רב אגרא ופגראדברי שמואל (תשיג) עמ' סא
סט ע"ב39 ספינתא אמר רב אגרא ופגרא כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' עג
סט ע"ב39 ספינתאדרך ישראל סי' יא [הלכה]
סט ע"ב רש"י ד"ה הדרא וד"ה ואידרך ישראל סי' י ס"ק א, וסי' יא ס"ק א [הלכה]
סט ע"ב רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' י ס"ק א, ט [הלכה]
סט ע"ב רש"י ד"ה מפריןמשנת חיים בראשית עמ' קסד
סט ע"ב תוס' ד"ה אוגרדרך ישראל סי' י' ס"ק ב [הלכה]
סט ע"ב תוס' ד"ה מראדרך ישראל סי' ח ס"ק י, וסי' י' ס"ק א, ג [הלכה]
ע ע"א מעות יתומיםאבן שהם (וינמן) עמ' שלא [הלכה]
ע ע"א יתמי דאכלי דלאו דידהובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
ע ע"א ההוא דודאדרך ישראל סי' יא [הלכה]
ע ע"א רש"יהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כא
ע ע"א תוס' ד"ה דקאדרך ישראל סי' יא ס"ק ב-ד [הלכה]
ע ע"ב01 אין מקבלין ובתוס'דרך ישראל סי' ח ס"ק יא [הלכה]
ע ע"ב02 מפני שהוא רביתדרך ישראל סי' ט ס"ק י [הלכה]
ע ע"ב04 גר תושב מותר להלוותו בריביתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 366
ע ע"ב06 למימרא דברשותא דמקבל וכו'דרך ישראל סי' יא ס"ק יד, טז [הלכה]
ע ע"ב09 הא דמקבל עליהדרך ישראל סי' יא ס"ק ה, ז, יז [הלכה]
ע ע"ב20 יד נכרי באמצע ופרש"י שםכוונת הלב עמ' רחצ
ע ע"ב22 מרבה הונו בנשך ומרבית לחונן דלים יקבצנו ותוס' בד"ה חשיךאיש אמונים דף יב ע"ג
ע ע"ב22 מרבה הונו וכו' לעבור עליו בעשה ולא תעשה וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כא, כב
ע ע"ב23 לדלים מן המצוותדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעט
ע ע"ב25 אין מצוה להלוות לגוי בריביתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעו
ע ע"ב26 לנכרי תשיךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעו-שעז
ע ע"ב26 לנכרי תשיךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכז
ע ע"ב27 לא תשיך וכו׳ לא סגי דלאו הכי לאפוקי אחיך דלא וכו'טוב ירושלים דברים פט"ו פסוק ג
ע ע"ב28 אחיך ולא גויטוב טעם שמות עמ' סא, קנג
ע ע"ב28 לא סגי דלאו הכיגור אריה דברים פכ"ג הערה 64
ע ע"ב30 איתיביה לוין מהן ומלוין אותם וכו' הכא בתלמידי חכמים עסקינןשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כד, כה
ע ע"ב30 בעשה ולא תעשההכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק כא
ע ע"ב רש"י ד"ה איןדרך ישראל סי' יא ס"ק טו [הלכה]
ע ע"ב רש"י ד"ה למימרא וד"ה ולדותדרך ישראל סי' יא ס"ק טז [הלכה]
ע ע"ב רש"י ד"ה שבור מלכא... נכרים שהם דלים מן המצוותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ערב
ע ע"ב תוס' ד"ה איןדרך ישראל סי' ט ס"ק כ [הלכה]
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיך יחזהאל החיה את כולם חוץ מאחד שהלוה בריבית לעכו"םעטרת ישועה (תשסד) אות ז לשבת חוהמ"פ
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות כ
ע ע"ב תוס' - ב"נ מוזהרין על ריביתמנחת מחבת ח"א עמ' רמז
עא ע"א01 ריבית בגוי מותר רק כדי חייומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו
עא ע"א02 טעמא מאי גזור רבנן שמא ילמוד ממעשיושל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כא
עא ע"א05 תני רב יוסף אם כסף תלוה את עמישער החצר (תרכב) סי' קלד
עא ע"א06 אחיך קודם לעמךקרן פני משה ח"א עמ' ריג
עא ע"א06 אחיך קודם לעניים אחרים, ועניי עירך קודמיןלחמי תודה דף רכ ע"ב
עא ע"א06 את העני עמך וגו' עמי ונכרי עמי קורס וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רצא
עא ע"א06 את העני עמךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא
עא ע"א06 את העני עמך, עניי עירך קודם לעניי עיר אחרתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
עא ע"א06 סדר הקדימות בצדקהמשיבת נפש עמ' לח
עא ע"א06 עמי ונכרי עמי קודםלקוטי שיחות ח"א עמ' 159
עא ע"א06 עמי קודם כו' ענייך קודמיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנח-קס
עא ע"א07 עני ועשיר עני קודםגור אריה שמות פכ"ב הערה 217
עא ע"א07 עני ועשיר עני קודםנתיבות עולם ח"א עמ' קפא
עא ע"א07 עני ועשיר עני קודםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 678
עא ע"א07 ענייך ועניי עירך ענייך קודמין וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק יא
עא ע"א07 ענייך ועניי עירך ענייך קודמיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' רי
עא ע"א08 עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמיןהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שיא, שצו
עא ע"א08 עניי קרוביך קודמין לעניי עירך ועניי עירך קודמין לעניי עיר אחרתילקוט דברי חכמים שמות סי' שח
עא ע"א08 עניי קרוביך קודמיןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קכז
עא ע"א09 עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרתבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 673
עא ע"א09 עניי עירך קודמיןלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 471
עא ע"א09 עניי עירך קודמיןדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קמז
עא ע"א11 אפילו לגוי בריבית ולישראל בחנם ישראל קודםגור אריה שמות פכ"ב אות כו
עא ע"א11 אפילו נכרי ברבית ולישראל בשכר עמי קודםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעד אות ה
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלווי בריבית וכו'אבן פינה עמ' 62
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלווי בריביתאורות אלים דף ל ע"ב
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יא עמ' צג
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריט
עא ע"א13 בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'לחמי תודה דף נב ע"ב
עא ע"א13 סמיות עיניהם של מלוי ברביתמאורי שערים עמ' קכט
עא ע"א14 אדם קורא חבירו רשע יורד עמו לחייוילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"א14 אדם קורא לחבירו רשע יורד עמו לחייואוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסט
עא ע"א14 הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז, קסו
עא ע"א14 הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייולחמי תודה דף רלה ע"ב
עא ע"א14 הקורא לחבירו רשעברכת מועדיך לחיים ח"א דף צא ע"ב [שכז ע"א ד"ה וזה]
עא ע"א15 מביאים עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכותבין וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פב
עא ע"א16 כותב וחותם שאין לו חלקרוח חיים (חיד"א) עמ' קכז
עא ע"א16 רבית כפירהרוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
עא ע"א17 רשב"א אומר כל מי שיש לו מעות ומלוה שלא בריביתאהבת ציון דרוש ח
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם בלא ריבית עליו הכתוב אומר וכו' ובתוס' ד"ה הא חזינן שםבינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פ
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא ברבית וכו' והללו מתמוטטין ואינן עוליןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמח
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ברביתאהבת ציון (תשסד) עמ' צב
עא ע"א18 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ברביתילקוט הגרשוני ח"ב
עא ע"א18 מי שי"ל מעותאיש מבין ח"א דף קמא ע"ד
עא ע"א21 המלוה בריבית מתמוטט וממונו כלהשערי תשובה אגה"ת אות כ
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעז
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןעיני שמואל (ראבין) עמ' טז
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמעטיןמאורי שערים עמ' קל
עא ע"א21 המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןאהבת ציון (תשסד) דרוש ח עמ' צא
עא ע"א21 כי נכסיהם מתמוטטיןנתיבות עולם ח"א עמ' קפד
עא ע"א21 כל הלוקח רבית מגוי נכסיו מתמוטטיםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 81
עא ע"א21 כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטים תוס' ד"ה והא חזינןאהבת ציון דרוש ח
עא ע"א21 כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטיןלחמי תודה דף עב ע"ב, פ ע"ב, קיד ע"ב
עא ע"א21 כל המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןפנים יפות על תהלים עמ' תקכב
עא ע"א21 כל הנותן בריבית נכסיו מתמוטטיןדרשות הצל"ח השלם עמ' קז, תד, תקמא
עא ע"א21 מלוה בריבית מתמוטט ואינו עולה לעולםשערי תשובה אגה"ת אות כ
עא ע"א21 פרוטה של ריבית מכלה כמה אוצרות של ממוןשרגא המאיר על התורה עמ' שעו
עא ע"א31 גר ותושב שקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ואוכל נבילותבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 158-157
עא ע"א31 משפחת הגר זה הגויגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 1
עא ע"א43 ארמלתא לא תרבי כלבאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 503
עא ע"א46 גר תושב האמור לגבי ריבית מאי היא וכו' ורמינהו לוין מהו ומלוין אותן ברביתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפו
עא ע"א46 גר תושב האמור לענין ריבית מאי היא וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לד
עא ע"א50 אל תקח מאתו נשך ותרבית וכו' מאתו כתיב (ורש"י ד"ה אל)לקוטי שיחות חי"ב עמ' 115
עא ע"א50 מי כתיב 'אל תקח מאתם', 'מאתו' כתיבגור אריה ויקרא פכ"ה הערה 200
עא ע"א רש"י ד"ה בכדידרך ישראל סי' יח לסי' קנט ס"א [הלכה]
עא ע"א רש"י ד"ה גר תושבגור אריה שמות פכ"ג הערה 35
עא ע"א רש"י ד"ה יורד: שמעתי רשאי לירד לתוך אומנותו של חבירואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
עא ע"א תוס' ד"ה אדם קורא לחבירו רשע וכו', הביאו בשם רב צדוק גאון דרשאי לשרוף שליש תבואתולחמי תודה דף רלה ע"ב
עא ע"א תוס' ד"ה אדם: רשאי לשרוף לו שליש תבואתואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז, קסו
עא ע"א תוס' ד"ה אינומשנת חיים דברים מכתבים ז
עא ע"א תוס' ד"ה הא הזינןדרשות הצל"ח השלם עמ' תקמב
עא ע"א תוס' ד"ה תשיך וכו' דאחד לא קם לתחיה משום שלא נזהר בריביתדרשות שבט הלוי עמ' עו, קו, קסה
עא ע"א תוס' שם המלוה ברבית אינם עומדים בתחית המתיםמרפא לשון עמ' קד
עא ע"ב03 וכיון דדיניה דנכרי וכו' דרך ישראל סי' טז [הלכה]
עא ע"ב19 אם העמידו אצל ישראל אסור בשלמא סיפא לחומראמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ז ע"א
עא ע"ב20 אלא רישאדרך ישראל סי' טז ס"ק ב, ד [הלכה]
עא ע"ב20 יש שליחות לגוי לחומרארוח חיים (חיד"א) עמ' קצא
עא ע"ב21 אין שליחות לגויויגד יעקב עמ' תקסא
עא ע"ב21 אין שליחות לנכריחכמת התורה בא עמ' רז
עא ע"ב21 אין שליחות לנכרילחמי תודה דף עח ע"א
עא ע"ב21 אין שליחות לעובדי כוכביםערבי נחל (תשסד) עמ' תפה
עא ע"ב21 אין שליחות לעכו"םהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קלה
עא ע"ב21 אין שליחות לעכו"םמשיבת נפש עמ' כה
עא ע"ב21 אין שליחות לעכו"םחקל יצחק (תשסג) עמ' תפט, תצ
עא ע"ב21 עכו"ם לא נעשה שליחחכמת התורה תולדות עמ' תקנא
עא ע"ב24 הניחם ע"ג קרקעדרך ישראל סי' טז ס"ק ב, ד [הלכה]
עא ע"ב29 כי אמרינן אין שליחות לנכרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלב
עא ע"ב29 רב אשי אמר וכו' בכה"ת כולה יש שליחות לנכרי כו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 113
עא ע"ב31 הא דרב אשי בדותא היאלקוטי שושנים (תשמו) עמ' פח
עא ע"ב34 שלוחו של אדם כמותואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שיב
עא ע"ב45 אין הקטן עושה שליחגור אריה במדבר פל"ד הערה 5
עא ע"ב רש"י ד"ה בשלמאדרך ישראל סי' טז ס"ק ד [הלכה]
עא ע"ב רש"י ד"ה והאדרך ישראל סי' טז ס"ק ה [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאדרך ישראל סי' טז ס"ק ד [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה כגוןדרך ישראל סי' טז ס"ק ה [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיח
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאדרכי חושן עמ' קמא-קמב [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאטבעות זהב ח"א דף ב ע"ג, ג ע"ד, ה ע"ב [הלכה]
עא ע"ב תוס' ד"ה מצאודרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
עא ע"ב רמב"ן ורשב"אלקוטי שיחות חל"ג עמ' 200
עב ע"א03 ישראל שלוה מעות מן הנכרילב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
עב ע"א14 בין כך ובין כךדרך ישראל סי' יח לסי' קע ס"ב [הלכה]
עב ע"א19 שטר וכו' גובה (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 311
עב ע"א25 שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשריםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשג
עב ע"א28 ההוא גברא דמשכין פרדיסא לחבריה תלת שנין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לז ע"א
עב ע"א31 כמלווה בשטר דמידרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
עב ע"א33 אביי וכו' מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימומשיב צדק סי' 42
עב ע"א33 אביי סבר כמ"ד אין צריך לקימולבושי צדקה עמ' 325 (במהד' הר ברכה)
עב ע"א תוס'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רס
עב ע"ב03 ניתן לכתובאבן שהם (וינמן) עמ' קמא [הלכה]
עב ע"ב16 אין פוסקין על הפירות עד שיצא השערשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלט
עב ע"ב17 היה הוא תחלה לקוצריםדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
עב ע"ב21 בשער הגבוהדרך ישראל סי' ג ס"ק יט, וסי' ד ס"ק יד [הלכה]
עב ע"ב30 היו חדשות מארבע וישנות משלשגור אריה דברים פי"ד הערה 98
עב ע"ב30 היו חדשותדרך ישראל סי' ג ס"ק א, כא-כב [הלכה]
עב ע"ב30 התבואה הישנה יותר טובה מן החדשהגור אריה דברים פי"ד אות יא
עב ע"ב31 היו לקוטותדרך ישראל סי' ג ס"ק כ"ג [הלכה]
עב ע"ב33 יזיף מלקוט חבריהדרך ישראל סי' ג ס"ק טו [הלכה]
עב ע"ב41 המוליך חבילהדרך ישראל סי' ו ס"ק ד, ט-י, וסי' יג [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה אין לוויןדרך ישראל סי' ב ס"ק ב, יא, וסי' ג ס"ק טו-טז, וסי' ח ס"ק ח, וסי' טו ס"ק יא [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה אין פוסקיןדרך ישראל סי' ג ס"ק כא [הלכה]
עב ע"ב רש"י ד"ה פוסקדרך ישראל סי' ד ס"ק ט, וסי' ה ס"ק ה [הלכה]
עב ע"ב תוס' ד"ה איןדרך ישראל סי' ב ס"ק ח [הלכה]
עג ע"א01 ברשות מוכרדרך ישראל סי' יג ס"ק ד-ה [הלכה]
עג ע"א02 המוליך פירות וכו' וברש"י,דרך ישראל סי' א ס"ק ו, וסי' ב ס"ק יא-יב [הלכה]
עג ע"א05 והחמריןדרך ישראל סי' יג ס"ק ד-ז, ט-יג [הלכה]
עג ע"א13 אדם חשובדרך ישראל סי' יג ס"ק יא, יג [הלכה]
עג ע"א14 מהו לעשות בגרוטאותדרך ישראל סי' יג ס"ק יג [הלכה]
עג ע"א18 פרדיסאדרך ישראל סי' ה ס"ק ג, ו [הלכה]
עג ע"א22 ומודי רב בתורידרך ישראל סי' ה ס"ק ו-ז [הלכה]
עג ע"א24 להנהו דשבשי שיבשידרך ישראל סי' ה ס"ק ט [הלכה]
עג ע"א26 להנהו דמנטרי באגידרך ישראל סי' ז ס"ק א, טו, וסי' יח לסי' קס ס"ד [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה יש לודרך ישראל סי' ב ס"ק יב [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה מאי טעמאדרך ישראל סי' יג ס"ק ד [הלכה]
עג ע"א רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' יג ס"ק א [הלכה]
עג ע"א תוס' ד"ה ברשותדרך ישראל סי' יג ס"ק א, ד [הלכה]
עג ע"א תוס' ד"ה החמריםדרך ישראל סי' יג ס"ק ד-ו, יא [הלכה]
עג ע"ב12 רבא מברניש וכו' דרך ישראל סי' ד [הלכה]
עג ע"ב23 א"ל ר"פ לרבא חזי מר הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי וכו'איש אמונים דף נט ע"א
עג ע"ב24 הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבד בהוכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף קג ע"א
עג ע"ב24 חזי מר הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבדי בהו טפידרכי צדק עמ' ס, עד
עג ע"ב30 הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקאפרי צדיק וירא אות א
עג ע"ב30 הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקאצדקת הצדיק סי' רלד
עג ע"ב31 ומעייל להו בגוהרקאכור לזהב ח"ב
עג ע"ב32 אדם שאינו נוהג כשורה מותר לצוותו לאשר יחפוץשערי תשובה שער ג אות ס
עג ע"ב32 ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו תלמוד לומר לעולם בהם תעבורו ובאחיכםשל"ה (תשנז) פרשת בהר אות ג
עג ע"ב37 האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן חמרא ופשע ולא זבין וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' קנא [הלכה]
עג ע"ב רש"י ד"ה הכאאברהם את ידו ח"א דרוש יג לש"כ
עג ע"ב רש"י ד"ה ומבחרידרך ישראל סי' ד ס"ק ט [הלכה]
עג ע"ב רי"ף, בעה"מ ורמב"ן במלחמות, מאירי ונמוק"י שםברכת שלמה חו"מ עמ' קנג [הלכה]
עג ע"ב תוס' - משעבדי, אית ספרים דלא גרסי משתעבדא טפי וכו' שכל מה שהיו משעבדין בהן היה בשכר הלואהדרכי צדק עמ' סב
עג ע"ב תוס' ד"ה ושפכידרך ישראל סי' טו ס"ק א, וסי' יח לסי' קס ס"ו ולסי' קסא ס"ב [הלכה]
עד ע"א האי סיטומתא קניא, ופרש"י חותם שרושמין על החביותנטריקן (תשעד) עמ' עט
עד ע"א האי סיטומתא קניא, מניחין באוצרנטריקן (תשעד) עמ' פ
עד ע"א וסבר סיטומתא קניאמשיבת נפש עמ' נא
עד ע"א סיטומתא ל"קטבעות זהב ח"א דף מ ע"א [הלכה]
עד ע"א קנין סיטומתאאור אברהם - רות עמ' רעד
עד ע"א קנין סיטומתאבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות א
עד ע"א תקיעת כףפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
עד ע"א על הכומר של זתיםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 348
עד ע"א תוס' ד"ה איכאדרכי חושן עמ' ק [הלכה]
עד ע"א תוס' ד"ה הכאדרכי חושן עמ' נה [הלכה]
עד ע"א תוס' ד"ה וכפרדרך ישראל סי' ג ס"ק טו-יז [הלכה]
עד ע"א תוס' ד"ה יכולדרך ישראל סי' ג ס"ק יט [הלכה]
עד ע"ב ההוא גברא דיהיב זוזי לנדוניא דבי חמוהברכת שלמה חו"מ עמ' קנב [הלכה]
עד ע"ב לסוף זל נדוניאדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
עד ע"ב אי פסקתדרך ישראל סי' ג ס"ק יט [הלכה]
עד ע"ב ת"ר אומר אדם לחבירו הלויני כור חטין וקוצץ לו דמיםלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
עה ע"א01 הוזלו נוטל חטיודרך ישראל סי' א ס"ק ב [הלכה]
עה ע"א06 ואני אתן לך לגורןדרך ישראל סי' ב ס"ק א-ב [הלכה]
עה ע"א08 לא תלוה אשה ככר לחברתהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תז
עה ע"א09 עד שתעשיה דמיםדרך ישראל סי' ב ס"ק ב [הלכה]
עה ע"א11 יש לו סאהדרך ישראל סי' ב ס"ק יג [הלכה]
עה ע"א20 אבל חכ"א וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ב ס"ק ז-ח [הלכה]
עה ע"א22 בני חבורהדרך ישראל סי' ב ס"ק ז-י [הלכה]
עה ע"א26 תלמידי חכמים מותרים ללוות זה מזה ברביתלחמי תודה דף נב ע"ב
עה ע"א26 תלמידי חכמיםדרך ישראל סי' ב ס"ק י [הלכה]
עה ע"א31 מותר להלוות מבניו ובני ביתו בריבית להטעימם טעם ריביתפנים יפות על תהלים עמ' תקכב
עה ע"א34 נכש עמידרך ישראל סי' א ס"ק ד, וסי' ז ס"ק י-יב, וסי' ח ס"ק ו-ז [הלכה]
עה ע"א תוס' ד"ה וליתדרך ישראל סי' ב ס"ק יג [הלכה]
עה ע"ב09 רבית דברים אסורעיני שמואל (ראבין) עמ' טז
עה ע"ב10 לא יאמר לו דע כו'שערי תשובה סה"י אות סב
עה ע"ב11 המלוה והלוה והערב והעדים עוברים בלא תעשהשערי תשובה שער ג אות פט
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה והערב והעדים וחכמים אומרים אף הסופר וכו' ומשום ולא תשימון עליו נשךשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות א
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פב
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשה המלוה וכו' ומשום "ולא תשימון עליו נשך"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פט
עה ע"ב11 ואלו עוברין בלא תעשהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שפ
עה ע"ב14 התורה הזהירה את המלוה שלא ינצל את עליונותומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
עה ע"ב14 לא תהיה לו כנושה ורש"י עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסא
עה ע"ב14 לא תהיה לו כנושהברכת שלמה חו"מ עמ' עו [הלכה]
עה ע"ב14 לא תהיה לו כנושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
עה ע"ב17 מנין לנושה בחבירו כו' שאסור להקדים לו שלוםברכת פרץ פ' כי תצא {הא דלענין מודר הנאה לא נאסר הנאה שע"י דבור}
עה ע"ב17 מנין לנושה בחבירו מנהדרכי חושן עמ' קפ [הלכה]
עה ע"ב19 נשך כל דבר, אפילו רבית דבריםקרן פני משה ח"א עמ' עב
עה ע"ב21 מלוה עובר בכולן וכו' ולפני עור לא תתן מכשולדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רכ
עה ע"ב21 עובר כמה לאווין על ריביתבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 182
עה ע"ב22 אזהרה ללוה שלא יתן רבית למלוהגור אריה דברים פכ"ג אות טז
עה ע"ב22 לא תשיך אזהרה ללוהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכז
עה ע"ב22 לוה עובר משום בל תשיךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרכז
עה ע"ב22 לוה עובר משום לא תשיך לאחיךגור אריה דברים פכ"ג הערה 65
עה ע"ב25 המלוה בריבית יותר ממה שמרויחין מפסידיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצז
עה ע"ב25 מלוי ברבית יותר ממה שמרויחין מפסידין וכו'לחמי תודה דף ב ע"ב
עה ע"ב25 מלוי בריבית יותר ממה שמרויחים וכו'מאורי שערים עמ' קכט
עה ע"ב25 מלוי בריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסה
עה ע"ב25 מלוי בריבית יותר ממה שמרויחין מפסידיןילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב25 מלוי רבית וכו' שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריט
עה ע"ב25 רש"א מלוי ריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים וכו'שפע חיים ח"ו עמ' סד
עה ע"ב26 ולא עוד אלא שמשימין מ"ר חכם ותורתו אמתילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב30 מנין לנושה בחבירו וכו' שאסור לעבור לפניו וכו' כאילו דנו בשני דינין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פח
עה ע"ב31 ולא יעבור המלוה לפניו ויודע שאין לו במה לפרועאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב
עה ע"ב31 ולא יעבור המלוה לפניו ויודע שאין לו מה לפרועשערי תשובה שער ג אות פח
עה ע"ב31 לא תהיה לו כנושה דוקא ביודע שאין לו אסור לעבור לפניותפארת צבי שמות עמ' שמה
עה ע"ב33 הרי הוא כאלו דן אותו בשני דיניןשערי תשובה שער ג אות פח
עה ע"ב34 הרכבת אנושלקוטי שיחות חי"א עמ' 305
עה ע"ב35 אמר רב יהודה אמר רב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשולשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות לג
עה ע"ב35 כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא בעדיםילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב36 המלוה מעות שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשוללחמי תודה דף ז ע"ב, רמא ע"א
עה ע"ב36 כל המלוה מעות בלי שט"ח גורם רעהנטריקן (תשעד) עמ' סח
עה ע"ב38 המלווה שלא בעדים גורם קללהכרם פתחיה גפן טז ענף עושר פרט הכרם ג
עה ע"ב41 איתרמי לי קטינא דארעאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמו
עה ע"ב43 ג' צועקין ואינן נענין המלוה מעות בלי עדים והקונה אדון לעצמו ומי שאשתו מושלת עליומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נז
עה ע"ב43 ג' צועקין ואינן נעניןילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב43 ג׳ צועקין ואין נעניםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עה, שלד
עה ע"ב43 שלשה צועקים ואינם נעניםדברי חנינא - מזלות עמ' נב, נח, פט
עה ע"ב43 שלושה צועקין ואינם נעניםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 63
עה ע"ב43 שלשה צועקין ואינן נענין וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' ט
עה ע"ב43 שלשה צועקין ואינן נענין וכו' דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכה
עה ע"ב43 שלשה צועקין ואינן נענין וכו' ומי שאשתו מושלת עליונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' י אות ג
עה ע"ב43 ת"ר שלשה צועקין ואינן נעניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כד
עה ע"ב44 מי שאשתו מושלת עליוגדולי מוסר עמ' קג
עה ע"ב44 מי שאשתו מושלת עליוזכרון יהודה (מונק) דף צח ע"ב
עה ע"ב45 הקונה אדון לעצמו מאי היאילקוט הגרשוני ח"ב
עה ע"ב46 דביש ליה בהאי מתא ולא איזל למתא אחריתא וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' קנב
עה ע"ב46 מאן דביש ליה בהאי מתא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שפו
עה ע"ב46 מאן דביש ליה בהאי מתאתורה וחיים (כלפון) עמ' שלא
עה ע"ב46 האי מאן דביש ליה במתא ליזיל במתא אחריתישפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קנ, רסו
עה ע"ב46 מי שרע לו בעיר זו שילך לעיר אחרתדברי חנינא - מזלות עמ' נח, נט
עה ע"ב49 להביא פרייפרין ריטב"א שםדרכי חושן עמ' שלב [הלכה]
עה ע"ב50 שוכר עליהם עד כדי שכרןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ח
עה ע"ב50 שוכר עליהן או מטעןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קב
עו ע"א אי דאמר ליה בעל הבית בארבעה, ואזיל איהו אמר להו בתלתאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיג
עו ע"א השוכר לעשות בשלו כו'טבעות זהב ח"א דף ד ע"ב [הלכה]
עו ע"א כמו שאמר בעה"ב רי"ף ריטב"א רא"ש שטמ"ק שםדרכי חושן עמ' שטז-שיז [הלכה]
עו ע"ב השוכר את האומנין והטעו וכו' אין להם זה על זה אלא תרעומתהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיז
עו ע"ב השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית וכו'איש אמונים דף פא ע"ד, קלד ע"ג
עו ע"ב אבל אינו דומהדרך ישראל סי' יב ס"ק ח [הלכה]
עו ע"ב כיצד מטען ובפירש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קב
עו ע"ב סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
עז ע"א03 האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא ואתא מטרא פסידא דפועליםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שיד
עז ע"א14 ונותן להם שכרן משלם וכו' כי קאמר רבא באכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' יט
עז ע"א16 אוכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשיחכמת התורה וישלח עמ' תקלג
עז ע"א16 אי לא עבדי חלשידרשות מהר"ם בנעט עמ' קנז
עז ע"א16 באוכלשי דמחוזא דאי לא עבדי חלשיבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף מא
עז ע"א16 באכלושי דמחוזא וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 324
עז ע"א16 הני אוכלסא דמחוזימשמרת איתמר (תשסז) עמ' שיז
עז ע"א20 יגמרו מלאכתן ויטלו ב' סלעיםדברי שמואל (תשיג) עמ' פד
עז ע"א20 יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' צו
עז ע"א47 פועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש ל אות ח
עז ע"א51 חילוק בין עבד עברי שחלה לבין פועלבני יששכר ח"א דף כ ע"ד
עז ע"א51 שכיר חלהרוח חיים (חיד"א) עמ' יט
עז ע"ב האי מאן דאוזפי ק' זוזיאברהם במחזה דף יג ע"ד
עז ע"ב פרעון זוזא זוזא פרעון הוי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טז ע"ד
עח ע"א השוכר את החמור להוליכה בהרבן אברהם דף קלא ע"א
עח ע"א השוכר את החמור להוליכו בהר והוליכו בבקעה וכו' הא מני ר"מ היא דאמר כל המעביר ע"ד בעל הבית נקרא גזלן ורשב"ג מיקלכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ד ע"ד
עח ע"א השוכר את החמור להוליכו בהר כו' ובשטמ"ק שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
עח ע"א המשנה מדעת בעה"ב נקרא גזלןחכמת התורה ויגש עמ' שפ
עח ע"א המעביר ע"ד בעה"ב נקרא גזלןשערי תשובה סה"י אות צב
עח ע"ב03 ר"מ אומר נותן לו דמי צמרובנין אפרים עמ' פז [הלכה]
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםישא מדברותיך - מגילה עמ' קעב
עח ע"ב09 מגבת פורים בפוריםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פח
עח ע"ב09 מגבת פורים לפורים ובריטב"א החדשיםמאורי שערים עמ' שעח
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' לה
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יג
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 415
עח ע"ב09 מגבת פורים לפוריםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 367
עח ע"ב17 אדעתא דפורים הוא דיהיבדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכח
עח ע"ב20 נותן דינר לעניאבן שהם (וינמן) עמ' לז [הלכה]
עח ע"ב25 זבנינא גלימא לעניאהמאור שבתורה (לסין)
עח ע"ב30 תרגימא נהוריתארוח חיים (חיד"א) עמ' קפט
עח רש"יכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' ר
עט ע"א אין לו עליו אלא תרעומתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שפב, תמ
עט ע"א יבש האילן וברש"ידרך ישראל סי' ט ס"ק כ [הלכה]
עט ע"א מנין למוכר שדה לששים שנה שאינו חוזר ביובלעיוני רש"י במדבר עמ' קנט
עט ע"א לששים שנההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
פ ע"א השוכר את החמור להביא עליה חטין והביא עליה שעורין חייב, תבואה והביא עליה תבן חייב, מפני שהנפח קשה במשאוישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קנט
פ ע"א השוכר את החמור להביא עליה חיטים וכו'בני יששכר ח"א דף ד ע"ג
פ ע"א משא החמור לתךדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפה
פ ע"ב02 ת"ר קב לכתףבני יששכר ח"א דף ד ע"ג
פ ע"ב12 אומן שומר שכר הוא ולא שומר חנם, דאי אפשר לצמצם ויהיב לי' טפי פורתאצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
פ ע"ב12 כל האומנין שומרי שכר הןצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
פ ע"ב12 כל האומנין שומרי שכר הם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מז ע"ד
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לך שומר שכרקדושת עינים (תשעא) פרק ז אות ח
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לך שומר שכראגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לך שומר שכרקדושת עינים (תשמו) סי' תקמד
פ ע"ב14 שמור לי ואשמור לךתפארת צבי שמות עמ' שנה
פ ע"ב16 הלוהו על המשכן שומר שכר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כז ע"ב
פ ע"ב16 המלוה על המשכון שומר שכרצמח צדיק (תשסז) עמ' רח
פ ע"ב21 שוכר וכו' ר' מאיר אומר כשומר חנם רבי יהודה אומר כשומר שכר (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 398
פ ע"ב21 שוכר פליגי רבי מאיר ורבי יהודהצמח צדיק (תשסז) עמ' רח
פ ע"ב34 כדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצר משלם רבי מאיר אומר בשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חנםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה
פ ע"ב רש"י ד"ה ר"י וד"ה ר"מלקוטי שיחות חל"א עמ' 112
פ ע"ב תוס' ד"ה דקאאבן שהם (וינמן) עמ' רטז [הלכה]
פא ע"א האומר שמור לי ואשמור לך שניהם פטוריםדברי מנחם (היימליך) עמ' קעז
פא ע"א האומר שמור לי ואשמור לך שניהם פטוריםצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
פא ע"א שמור לי היום ואשמור לך למחרקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכג
פא ע"א כסיף לסוף איגלאי מילתאפרי צדיק ראה אות ז
פא ע"א רש"י ד"ה השאילני ואשאיל לךלקוטי שיחות חל"א עמ' 114
פא ע"א רש"י ד"ה שמירה בבעליםלקוטי שיחות חל"א עמ' 117
פא ע"א תוס' ד"ה ההואנפש הרב עמ' עח
פא ע"ב קנין משכוןאבן שהם (וינמן) עמ' רנט [הלכה]
פא ע"ב תוס' ד"ה דבריאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צא
פא ע"ב תוס' ד"ה דבריאבן שהם (וינמן) עמ' ריז [הלכה]
פב ע"א א"ה קמה לה מתני דלא כר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יח
פב ע"א סתם משנה כנגד ר"עבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ב
פב ע"א האי מאן דאוזפיה וכו' ואנח ליה קתא דמגלא וכו' ובתוס' ד"ה לא דכו"עשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצד
פב ע"א קתא דמגלאאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רסט
פב ע"א אבד קתא דמגלאאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צא
פב ע"א מנין לבע"ח שקונה משכוןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרכ
פב ע"א מנין לבעל חוב שקונה משכון וכו' מכאן לבעל חוב שקונה משכוןבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' צח
פב ע"א מנין לבעל חוב שקונה משכון וכו' מכאן לבעל חוב שקונה משכוןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכה
פב ע"ב מצוה קא עביד שהלוהו אף שמשתמש במשכוןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמו-קמז
פב ע"ב המעביר חבית ממקום למקום ושברההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
פג ע"א03 אין רואה שבועת ד׳ תהיה וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק יב
פג ע"א04 הא יש רואהטבעות זהב ח"א דף יא ע"ב [הלכה]
פג ע"א05 יביא ראיה ויפטר ובראשוניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכו, קכז, קמ, קמא
פג ע"א17 אתא לקמיה דרבא וכו' כמאן כאיסיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצב
פג ע"א27 הנהו שקולאי דתברו חביתאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיז
פג ע"א27 הנהו שקולאי דתברו חביתא דחמרא וכו' א"ל אין למען הלך וכו׳עמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יב, דרוש שלישי לתשובה ח
פג ע"א27 הנהו שקולאיבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ב אות ד
פג ע"א27 הני שקולאימוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
פג ע"א27 רבב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא כו' ובמאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
פג ע"א27 רבב"ח תברו ליה הני שקולאי חביתאילקוט הגרשוני ח"ב
פג ע"א27 רבב"ח תברו ליה הנך שקולאי חביתא דחמראאודה ה' דף טו ע"ב
פג ע"א27 רבה בב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא... למען תלךמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פח
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי וכו' דינא הכי וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קצט, רג
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי וכו' וברש"י שםבינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פז
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי וכו' למען תלך בדרך טובים וכו'של"ה (תשנז) פרשת משפטים אות ג, קדושים אות ז
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו' למען תלך בדרך טוביםטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפו
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו... 'למען תלך בדרך טובים'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 350
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שג
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה הני שקולאי חביתא דחמרא וכו'אור פני משה דף לג ע"ב
פג ע"א27 רבה בר בר חנה תברו ליה וכו' עניי אנן וטרחינן כולא יומא וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות לט, משא ומתן פרק כא
פג ע"א27 רבה בר חנה שכר פועלים וכו' וארחות צדיקים וכו' ורש"יארוחת תמיד עמ' תקצג ע"א ד"ה או
פג ע"א27 רבה וכו' תברו לי' וכו' זיל הב וכו' וארחות צדיקיםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 391
פג ע"א27 תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמראהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
פג ע"א27 תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמראמי מרום ח"ז עמ' שעט
פג ע"א28 אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין למען תלךישראל קדושים עמ' 85
פג ע"א28 דינא הכימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריג
פג ע"א28 דינא הכי, א"ל אין למען תלך בדרך טוביםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסב, דברים עמ' רלא
פג ע"א29 אין למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור וכו'בני יששכר ח"א דף קמט ע"א
פג ע"א29 טוב - נקרא מי שעושה ותרנותישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ו
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםאוצרות הראיה עמ' 908
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםחלקת יהושע עמ' ר הערה רכט
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםמכמני עוזיאל עמ' תכד
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עג
פג ע"א29 למען תלך בדרך טוביםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פ
פג ע"א29 לעשות לפנים משורת הדין עם כל אדםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
פג ע"א29 משפטים שהם לפנים משורת הדין לגבי אנשי מעלה הם דיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 377
פג ע"א29 צריך אדם לוותר משלו לפנים משורת הדיןבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שצה
פג ע"א32 השוכר את הפועלים וכו' - תוס' וריטב"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פ
פג ע"א32 השוכר את הפועליםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קלד
פג ע"א34 מנהג מבטל הלכהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פב
פג ע"א34 מעשה בר' יוחנן בן מתיאמפניני הרב עמ' קח
פג ע"א35 פוסק מזונות לפועל וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 116
פג ע"א35 צא שכור לנו פועלין הלך ופסק להם מזונות וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רז, רח
פג ע"א36 אם אתה עושה להם כסעודת שלמה - לא יצאת ידי חובתך עמהםמי מרום חי"ג עמ' צז
פג ע"א36 אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת י"חלקוטי שיחות ח"ט עמ' 289, חי"ד עמ' 120
פג ע"א36 אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת... שהן בני אברהם יצחק ויעקבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכא, במדבר עמ' פג-ד
פג ע"א36 אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה לא יצאת יד"חמי מרום ח"ז עמ' רכו
פג ע"א36 אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאתמחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 79), יט (עמ' 165)
פג ע"א36 אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאתפרי צדיק פ' החודש אות ז, צו אות ט, בלק אות יב, עקב אות ט
פג ע"א37 בני אברהם יצחק ויעקבלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 272
פג ע"א37 בני אברהם יצחק ויעקבמכמני עוזיאל עמ' תנט
פג ע"א37 שהם בני אברהם יו"ימוסר המקרא והתלמוד עמ' קעט
פג ע"א38 ע"מ שאין לכם עלי אלא פת וקטניתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכו
פג ע"א38 עד שלא התחילו במלאכהרוח חיים (חיד"א) עמ' רמד
פג ע"א רש"י - במעשה דרבה בר חנה דאמר ליה הב להו אגרייהו וכו', דכתיב וארחות צדיקים תשמור - סיפיה דקרא הואארוחת תמיד עמ' תקצג ע"ב ד"ה וכתב
פג ע"א רש"י ד"ה בדרךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שג
פג ע"ב01 פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעה"ב וכו' ולעבודתו ערי ערב, ורש"י בכניסתו לביתו ממלאכתו וביציאתו למלאכתושארית אהרן דף פו ע"א
פג ע"ב01 פועל בכניסתו משלו, רש"י ד"ה משל, תוס' ד"ה פועלדרכי חושן עמ' שכ [הלכה]
פג ע"ב07 תני רב יוסף מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה וכו' זה העולם הזה שדומה ללילהשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כב
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה וגו' זה העוה"ז שדומה ללילהאוצר המאמרים (תשס) עמ' פב
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהבעקבות מועדי ה' עמ' 24
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהצפנת פענח (תשסו) עמ' שטז
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילה זה עולם הזה הדומה ללילהאמרי חמד ח"א דף יט ע"א
פג ע"ב09 תשת חושך ויהי לילהילקוט הגרשוני ח"ב
פג ע"ב09 תשת חושך זה העוה"ז שדומה ללילה וכו'מאורי שערים עמ' קצד
פג ע"ב09 תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילה וכד'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שסא
פג ע"ב09 תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילהמסילת ישרים עמ' קצו
פג ע"ב09 תשת חשך וכו' זה העוה"זליהודים היתה אורה עמ' כא
פג ע"ב10 אין אור גמור בעוה"ז שדומה ללילהלקוטי מאמרים עמ' 148
פג ע"ב10 בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שדומין לחיה שביעראוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנ
פג ע"ב10 בו תרמש בל חיתו יער אלו רשעים שבו, שדומין לחיה שביערשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסג
פג ע"ב10 גלות הדומה ללילהחכמת התורה בא עמ' קפג
פג ע"ב10 העוה"ז דומה ללילהדעת שבת עמ' נד בהערה, קכט, שטו
פג ע"ב10 העוה"ז דומה ללילהמאורי שערים עמ' קע
פג ע"ב10 העוה"ז שדומה ללילה, רשעים שבו שדומין לחיה שביערדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעד
פג ע"ב10 זה העוה"ז שדומה ללילהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' נא
פג ע"ב10 לילה הוא עולם הזהפרדס המלך (תשסט) אות שו
פג ע"ב10 עוה"ז דומה ללילהדברי חנינא - מזלות עמ' פ
פג ע"ב10 עוה"ז דומה ללילהמאורי שערים עמ' קמט
פג ע"ב11 אלו הרשעים שבדורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמ
פג ע"ב11 אלו רשעים שבו שדומין לחיה שביערמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
פג ע"ב11 חיתו יער - אלו הרשעיםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מה
פג ע"ב11 חיתו יער, אלו הרשעיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצח
פג ע"ב13 תזרח השמש לצדיקים יאספון רשעים לגיהנםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שכח
פג ע"ב14 אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור בפני עצמולחמי תודה דף רכג ע"א
פג ע"ב14 אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שכח
פג ע"ב14 אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1086
פג ע"ב15 יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערבגור אריה שמות פ"א הערה 63
פג ע"ב15 יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרן, ולעבודתו וכו' במי שהשלים עבודתו עדי ערבמכתב סופר דף ט ע"ד, דף י ע"ד
פג ע"ב15 יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרן, ולעבודתו עדי ערב וכו'דרכי צדק עמ' רצא
פג ע"ב17 לפעולתו עדי ערב במי שהשלים עבודתורוח חיים (חיד"א) עמ' יט
פג ע"ב18 ר' אלעזר בר' שמעון אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבי, א"ל היכי יכלת להו לאו כחיותא מתילי וכו'לחמי תודה דף צג ע"א
פג ע"ב18 ר"א בן רשב"י וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1237
פג ע"ב18 ר"א ברבי שמעוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יג
פג ע"ב18 ראבר"ש איש מבין ח"א דף סז ע"א
פג ע"ב18 רבי אלעזר ברבי שמעון אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבי אמר ליה היכי יכלת להו לאו כחיותא מתילי וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רלח
פג ע"ב19 אמר רבי אליעזר ברבי שמעוןתקנת השבין סי' *י (עמ' 94-93, 100)
פג ע"ב23 אמר ליה מאי אעביד, הרמנא דמלכא הואאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מא
פג ע"ב24 תא אגמרך וברש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
פג ע"ב31 בי מלכא אמרו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקאספר החיים (תשנג) עמ' קסה
פג ע"ב32 קריינא דאגרתא איהי ליהוי פרוונקאחכמת התורה ויגש עמ' רכה
פג ע"ב32 קריינא דאגרתא וכו'מאור החיים עמ' כז
פג ע"ב32 קריינא דאגרתא להוי פרוונקאחכמת התורה מקץ עמ' קכה
פג ע"ב34 שלח ליה רבי יהושע בן קרחה חומץ בן ייןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מה
פג ע"ב35 אתה מוסר עמו של אלקינו להריגהפירוש המכבי דברים עמ' תמה
פג ע"ב35 חומץ בן יין לגבי אביושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צ, קיד, רכג
פג ע"ב35 חומץ בן ייןאור הרעיון עמ' כ
פג ע"ב35 חומץ בן ייןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רפג
פג ע"ב35 חומץ בן ייןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ע ע"א
פג ע"ב35 חומץ בן ייןתורת העולה ח"ב פרק יט
פג ע"ב35 עד מתי אתה מוסר עמו של אלקינו להריגה וכו', יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רכא-ב, במדבר עמ' ערב
פג ע"ב35 עד מתי אתה מוסר עמו של אלקינופירושי ראשונים
פג ע"ב36 קוצים אני מכלה בכרםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' לג
פג ע"ב36 קוצים אני מכלה מן הכרםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שצה
פג ע"ב36 קוצים אני מכלה מן הכרםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלד
פג ע"ב36 שלח ליה קוצים אני מכלה מן הכרםאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מג
פג ע"ב37 יבא בעל הכרם ויכלה את קוציוצדקת הצדיק סי' נב
פג ע"ב39 מדחציף כולי האי ממזר הואאז תתחזק עמ' צג
פג ע"ב39 מדחציף כולי האי שמע מינה רשיעא הואשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 215
פג ע"ב40 אמר להם תפסוהודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
פג ע"ב44 אמרו לו רבי אל ירע בעיניך שהוא ובנו בעלו נערה המאורסה ביו"כרביד יוסף (תשסא) עמ' 11
פג ע"ב45 בא על נערה מאורסה ביו"כמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכג
פג ע"ב45 הוא ובנו באו אל נערה המאורסה ביוה"כספרי המגיד מקאזניץ עמ' לד
פג ע"ב45 חטא ביוה"כברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר ז
פג ע"ב46 הניח ידו על בני מעיו, אמר שישו בני מעי, שישו ומה ספיקות שלכם כך, ודאית שלכם על אחת במה ובמהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קנה בהגה"ה
פג ע"ב46 שישו וכו' מה ספיקות שלכםתקנת השבין סי' י (עמ' 99)
פג ע"ב48 מובטח אני בכם שאין רמה שולטת בכםדרשות שבט הלוי עמ' ז
פג ע"ב49 אשקוהו סמא דשינתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסה
פג ע"ב49 קרעו לכריסיה ומפקי מינה דיקולי דיקולי דתרבארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כט, צ
פג ע"ב49 ר' אלעזר ב"ר שמעון בעל בשר היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשד
פג ע"ב50 ומותבי בשמשא וכו' ולא מסרחישל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כה
פג ע"ב51 צדיק שתיקן החטא לא מסריחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ריד
פג ע"ב תוס' ד"ה פועללקוטי שיחות חלק ל עמ' 119
פד ע"א06 ראבר"ש וריב"י בקרא דתורי בנייהו ולא הוה נגעהתקנת השבין סי' י (עמ' 94)
פד ע"א07 אמרה ההיא מטרוניתא וכו' בניכם אינם שלכם וכו' אמר רבי יוחנן, אבריה דרבי ישמעאל כחמת בת תשעה קבין וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 246-245
פד ע"א08 בניכם אינם שלכם וכו' אהבה דוחקת את הבשרמכתב סופר דף ט ע"ד
פד ע"א09 אמרו לה "כי כאיש גבורתו"באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 492
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראגרא דכלה ח"ב עמ' רכב
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קצה
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראור תורה השלם (מזריטש) סי' נא, סט, ר, תצד
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשראמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלג, רפז
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרוצוה הכהן עמ' מב
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צג, קסד, אור תורה סי' נא, סט, ר, תצד
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרספרי המגיד מקאזניץ עמ' עב
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כו
פד ע"א11 אהבה דוחקת את הבשרצמח צדיק (תשסז) עמ' רפא
פד ע"א11 אהבה דוחקת וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קלז
פד ע"א13 איבריה דרבי ישמעאל בר"י בחמת בת תשע קביןתקנת השבין סי' י (עמ' 96)
פד ע"א15 אברי ר' יוחנןמבוא התלמוד פ"כ עמ' שכה
פד ע"א17 אמר ר' יוחנן אנא אשתיירא משופרי דירושליםאור הצבי עמ' 62
פד ע"א17 אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושלים האי מאן דבעי מחזי שופריהפרי צדיק תצוה אות ז, קדושים אות יב, פסח שני אות ג, ר"ח תמוז אות ד, פנחס אות טו, כי תבא אות יב, נצבים אות טז
פד ע"א17 אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושליםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסג
פד ע"א17 אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושליםישראל קדושים עמ' 49, 128, תקנת השבין סי' י (עמ' 97), צדקת הצדיק סי' קיז
פד ע"א18 אנא אשתיירי משפירי ירושליםפרדס המלך (תשסט) אות קפו
פד ע"א18 האי מאן דבעי מיחזאי שופרא דרבי יוחנןשבט מוסר עמ' ר
פד ע"א19 רבי יוחנן דשופריה הגופני מעין שופריה דאדם הראשון היהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קמח
פד ע"א19 שופריה דר' יוחנן וכו' אנא מזרעא דיוסף קאתינאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נג
פד ע"א19 שופריה דר' יוחנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלז
פד ע"א19 שופריה דרבי יוחנןרוח נכון עמ' רלב
פד ע"א22 ההוא זהרורי מעין שופריה דרבי יוחנן וכו' דהדרת פנים לא הויא ליהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות טז, עשרה מאמרות אות צ
פד ע"א25 שופריה דרבי אבהו מעין שופריה דיעקב אבינותקנת השבין סי' טו (עמ' 148), פוקד עקרים סי' 62
פד ע"ב25 מעין שופרי' דיעקב אבינושארית אהרן דף קמט ע"ב
פד ע"א26 דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפט, תלג, תנב, תעז, תפה
פד ע"א26 יעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןקשוטי כלה ח"י אות קנג
פד ע"א26 יעקב שופריא דאדםאגרא דכלה ח"א עמ' קסג, קעג, ח"ב עמ' רלג, שב
פד ע"א26 שופרא דאדה"רתורת חיים (קאסוב) עמ' לו
פד ע"א26 שופרא דיעקב אבינו מעין שופרא דאדם קדמאהנר ישראל חלק א דף מה, חלק ג דף יב
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדה"רבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לד, נט, פה, קסט
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדה"רתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קס
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשוןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמו, קצא
פד ע"א26 שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם הראשוןשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' סז, ריג, רכד
פד ע"א26 שופרא דיעקב מען שופריה דאדם הראשוןטיול בפרדס ח"א עמ' קטז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רו ע"א
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"ר ואילו ר' יוחנן לא קא חשיבאור הישר בראשית דף סח ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' נא ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' לז, מב, עה
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רישראל קדושים עמ' 128, תקנת השבין סי' י (עמ' 96)
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בשלח עמ' קיג
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רפרי צדיק נח אות ח, ר"ח כסלו אות א, וישב אות ו, ויצא אות ד, ו, ויגש אות *יג, ויחי אות יב, חג השבועות אות ז, י, קרח אות ו, נצבים אות טו, טז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רנז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבאר שרים בראשית פ' ויחי דרוש ה אות ו
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תכז
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבני אתה עמ' קיא
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןברכת טוב עמ' תד
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןזאת זכרון (תשנב) אות עג, קכח, קצב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קט
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןילקוט עטרת צבי עמ' סח
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןלחמי תודה דף נח ע"ב, קסב ע"ב, רמא ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןמי מרום ח"ח עמ' קלח, חי"ג עמ' קצא
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' כה
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשל"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ד, ז, כד, תולדות אות יב בהגה"ה, כה, לה, וישלח אות יב, וישב אות ט, יג, כה, כז, לד, מא, מג, ויחי אות יג, יט, משפטים אות טז, כי תצא אות ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדםבני יששכר ח"א דף ב ע"ד
פד ע"א26 שופריה דיעקב וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 207
פד ע"א26 שופריה דיעקב וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 136
פד ע"א26 שופריה דיעקב כשופריה דאדה"ראור התורה (תאומים, תשנט) עמ' כג
פד ע"א26 שופריה דיעקב כשופריה דאדה"רדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קצ, רמא, רנה
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ראור יהושע דף כה ע"ב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רגור אריה בראשית פל"ז אות ז, ויקרא פכ"ו הערה 151
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעבודת יצחק בראשית עמ' כד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעירין קדישין השלם עמ' נה, פא, קפה, ריב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעמק תפלה (תשסו) עמ' כח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 763
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןבת עין (תשסז) עמ' עג
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיז
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןזרע קודש - מועדים עמ' קנט, קסה, קע, רעא
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' פה, תרנד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ט, כט, שח, שעז
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןעבודת עבודה (תשסד) עמ' רד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןצמח דוד (סקאליע) עמ' רלא
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יח, קצח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןתפארת צבי שמות עמ' תמג
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםגבורות ה' עמ' שיב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםדברי מנחם (היימליך) עמ' קצח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםדרך מצותיך (חב"ד) דף פט ע"א
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםחכמת התורה בראשית עמ' ק, קג, רפא
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםחכמת התורה וישלח עמ' ס, שז
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםחקל יצחק (תשסג) עמ' קיב
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקפד
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' מח
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםשמע יעקב (זיידא) עמ' קמג
פד ע"א26 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שצח, פניני חסידות תולדות ו
פד ע"א26 שופריה דיעקבמאמרי הראיה עמ' 38
פד ע"א26 שופריה דיעקבתורת חיים (קאסוב) עמ' מא, סו
פד ע"א26 שופריה מעין שופריה דאדם הראשוןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' כח
פד ע"א26 יעקב נקרא אדםגור אריה בראשית פכ"ה הערה 126
פד ע"א28 הדרת פנים [זקן - רש"י]לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 375
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ד
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה וכו' גמירי אורייתא כוותיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה וכו' דלא שלטא ביה עינא בישאכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ב
פד ע"א28 ר' יוחנן הוה יתיב אשערי טבילהצפנת פענח (תשסו) עמ' שצו
פד ע"א28 ר' יוחנן יתיב בשערי טבילה וכו'קשוטי כלה ח"ח אות קסו
פד ע"א28 ר"י הוה אזיל ויתיב אשערי טבילהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמט
פד ע"א28 ר"י הוה יתיב אשערי טבילה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סז
פד ע"א28 רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה אמר כי סלקן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסו
פד ע"א28 רבן יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילהתקנת השבין סי' י (עמ' 94)
פד ע"א28 שאני רבי יוחנן דהדרת פנים לא הויא ליהתקנת השבין סי' טו (עמ' 148)
פד ע"א33 אנא מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישאפרי צדיק וישלח אות ו, וישב אות יב, תצוה אות ז, קדושים אות יב, פסח שני אות ג, פנחס אות טו, כי תצא אות י, כי תבא אות יב, וילך אות יד
פד ע"א33 זרעא דיוסף אין עין הרע שולטת בהםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח ל
פד ע"א36 עלי עין... עולי עין, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
פד ע"א38 דגים שבים מים מכסין אותן ואין העין שולטת בהןקומץ המנחה (צונץ) דרוש כ אות ד
פד ע"א39 המעשה של רבי יוחנן וריש לקישאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' טו אות ג
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזייה ר"ל וכו' א"ל חילך לאורייתא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רל
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' תל
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי ר"י בירדנא חזייה ר"ל ושוור לירדנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות י, סי' כח אות ו
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא וכו' ושוייה גברא רבאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' סד
פד ע"א39 יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה חילך לאורייתא וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' כז
פד ע"א40 א"ל חילך לאורייתא א"ל שופרך לנשי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כז ע"ב
פד ע"א40 א"ל חילך לאורייתאלקוטי שיחות ח"ב עמ' 692
פד ע"א40 חילך לאורייתאאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' קנח
פד ע"א40 חילך לאורייתאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קע
פד ע"א40 חילך לאורייתאנועם אליעזר שמות דף סד ע"א
פד ע"א40 חילך לאורייתאתורת העולה ח"ג פרק ל
פד ע"א40 חילך לאורייתא וכו'אור אברהם במדבר עמ' ח
פד ע"א40 חילך לאורייתא, שופרך לנשיקול ששון (גולדברג) פתיחה
פד ע"א40 חילך לאוריתא א"ל שופרך לנשיישראל קדושים עמ' 49, אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 27), דובר צדק עמ' 48, צדקת הצדיק סי' קמו
פד ע"א40 ר"י ראה לר"ל דקפץ ירדנאתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף שעט ע"ב
פד ע"א40 ריש לקיש קפץ אל מי הירדן ומשקיבל ריש לקיש ע"ע עול תורה לא יכל שוב לעלות מן הירדן בקפיצה, ורש"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' שלב
פד ע"א40 ריש לקיש קפץ לתוך המיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמט
פד ע"א41 העושה תשובה הוא כקטן שנולדדברי מנחם (היימליך) עמ' ג
פד ע"א41 אי הדרת בך בתשובה יהיבנא לך אחותי לאשהקשוטי כלה חי"א אות כ
פד ע"א41 ר"ל כשקיבל ע"ע לשוב נעשה חלשחכמת התורה לך לך עמ' תרד
פד ע"א41 ריש לקיש בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדרשם דרך - כתר תורה עמ' רט
פד ע"א41 ר"ל נחלש כשקיבל עול תורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עג
פד ע"א41 יגיעה מחליש כח הגוףישא מדברותיך - מגילה עמ' ג
פד ע"א42 יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא הסייף והסכין וכו' ריש לקיש אמר משיצחצחן במים, אמר ליה לסטאה בלסטיותיה ידעאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שסא
פד ע"א43 ריש לקיש אמר משיצחצחן במים א"ל לסטאה ובו׳שם משמעון (שפירא) עמ' כה
פד ע"א44 א"ל ר"ל לר"י התם קרו ליה רבי והכא קרו לי רבי וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ו
פד ע"א44 התם קרו לי רבי והכא קרו לי רביאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בחקותי ט
פד ע"א44 ומאי אהנת לי התם רבי קרו ליפירושי ראשונים
פד ע"א44 ומאי אהנת לי התם רבי וכו'קדושת לוי דף קז ע"א
פד ע"א44 ליסטאה בליסטיותיה ידעכור לזהב ח"ב
פד ע"א44 מאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו ליבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות ג, במדבר דרוש ה אות ו
פד ע"א44 מאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו ליתקנת השבין סי' *י (עמ' 83-82, *98-94), טו (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' קיז, דובר צדק עמ' 185
פד ע"א45 חלש דעתיה דרבי יוחנן, חלש ריש לקיש וכו'שם דרך - כתר תורה עמ' קנא
פד ע"א45 חלש דעתיה ומיתחיים וחסד סי' תצז
פד ע"א47 כי נח נפשיה דרשב"ל וכו' וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' ער
פד ע"א47 נח נפשיה דר' שמעון בן לקישהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעב
פד ע"א47 נח נפשיה דרבי שמעון בן לקישגדולי מוסר עמ' קכא
פד ע"א47 נח נפשיה דריש לקישאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' מו
פד ע"א47 נח נפשיה דרשב"ל והוה קא מצטער ר"י וכו'שביב אור עמ' לג
פד ע"א47 צערו של ר' יוחנן בהסתלקות ר"לאור יחזקאל - מכתבים עמ' קיז
פד ע"א48 אמרו על ר' אלעזר דמחדדין שמעתתיהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסט
פד ע"א48 ניזיל רבי אלעזר בן פדת דמחדדין שמעתתיהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נז
פד ע"א49 בר לקישא כי הוי אמינא מילתא וכו' ומפריקנא לי' כ"ד פרוקיאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ג אות יב
פד ע"א49 בר לקישא כי הוא אמינא מילתא הוי מקשי לן כ"ד קושייתאאבן פינה עמ' 158
פד ע"א49 הוה מקשי לי כ"ד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
פד ע"א49 הוה מקשי לי כ"ד קושייתא ומפריקנא ליה כ"ד פירוקי וממילא רווחא שמעתתאשם דרך - כתר תורה עמ' רכ
פד ע"א49 הוי מקשי לי עשרין וארבע קושייתא וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף טו, קלז
פד ע"א49 כי הוה אמינא מילתא הוה מקשה לי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מג
פד ע"א49 מקשי ליה כ"ד קושיותתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
פד ע"א49 כי הוה אמינא מילתא הוה מקשה לי וכו'מי מרום ח"ח עמ' רטז
פד ע"א49 ריש לקיש הוה מקשי לי לר' יוחנן עשרין וארבע קושייתא וכו'לחמי תודה דף פט ע"א
פד ע"א50 מתוך כך רווחא שמעתתאפנים יפות על תהלים עמ' יט
פד ע"א51 היכא את בר לקישא היכא את בר לקישא, והוה קא צוח ער רשף דעתיה כו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נב
פד ע"א52 עד דשף דעתיהדרכי החיים ח"ב עמ' קסד
פד ע"א52 ר' יוחנן השתגעמפניני הרב עמ' תח
פד ע"ב01 ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעוןטללי אורות עמ' מה
פד ע"ב01 ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה קביל עליה יסורי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מו
פד ע"ב01 ואפי' הכי לא סמך ר' אלעזר בר' שמעון אדעתיה קביל ייסוריןאוזן שמואל דף מו ע"ב
פד ע"ב01 עובדא דר"א בן ר"שמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקב
פד ע"ב01 ר"א ברבי שמעון... קביל עליה יסוריראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות לד
פד ע"ב01 רבי אלעזר ברבי שמעון קביל עליה יסורישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעג
פד ע"ב02 יסורים של רבי אלעזר ב"ר שמעוןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ל אות א
פד ע"ב02 קיבל עליו ר"א בר"ש יסוריםאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שנו
פד ע"ב02 רבי אלעזר אמר חביבין עלי יסוריםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ו
פד ע"ב03 בצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פט
פד ע"ב03 לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מח
פד ע"ב03 ס' נמטימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
פד ע"ב04 עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפדא ואכיל להו ובריאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מט
פד ע"ב05 ולא הות שבקת ליה דביתהו למיפק לבי מדרשא כי היכי דלא לדחקוהו רבנןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מו
פד ע"ב05 ר' אלעזר בר' שמעון היה אוכל ששים מיני מאכל כשהיה חולהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות נו
פד ע"ב05 שיתין מיני לפדא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפב, תפג
פד ע"ב05 שיתין מיני לפדאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 121
פד ע"ב06 'אחי ורעי בואו' בצפרא אמר להו זילו מפני בטול תורהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלא, רפג
פד ע"ב06 אחי ורעי בואוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 281
פד ע"ב06 אחיי ורעיי בואוטיול בפרדס ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' תיג, תמב
פד ע"ב06 באו אחים ורעיאהבת ציון (תשסד) עמ' כט
פד ע"ב06 קרא ר' אלעזר ליסורים שלו אחיי וריעייפרדס המלך (תשסט) אות תרצב
פד ע"ב06 באורתא אמר להו אחיי ורעי בואו בצפרא אמר להו זילוישראל קדושים עמ' 40
פד ע"ב06 באורתא אמר להו אחיי ורעיי בואו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מט
פד ע"ב06 בואו אחיי ורעידרשות הצל"ח השלם עמ' ז, שנא
פד ע"ב06 היו יסורים רק בלילהמאורי שערים עמ' תיג
פד ע"ב06 קרא ר' אלעזר ליסורים שלו אחי ורעיפרדס המלך (תשסט) אות רנח
פד ע"ב06 קרא ר"א בר׳'ש את היסורין על עצמועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים יג
פד ע"ב06 ר"א בר"ש אחיי ורעי בואואגרת על הבטחון (תשסב) עמ' סח
פד ע"ב06 ר"א בר"ש אמר בכל לילה ליסורין, בואו אחי ורעייסוד האמונה (תשסז) הקדמה הגדולה אות נו
פד ע"ב07 זילו מפני ביטול תורהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח
פד ע"ב08 רבי אליעזר בר"ש כשחלה מרדה עליו אשתו וכו' אזל לבי מדרשא אייתו לקמיה ס' מיני דמא טהרינהו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מא ע"ד
פד ע"ב09 אתו הנך שיתין ספונאישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשיד
פד ע"ב12 היתה כאניות סוחר - על התורה נאמרפירושי ראשונים
פד ע"ב12 היתה כאניות סוחרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רסח
פד ע"ב12 קרי אנפשיה היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מז
פד ע"ב12 קרי אנפשיה היתה כאניות סוחרבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קטו, מלכים עמ' פח
פד ע"ב13 ר"א בר"ש שיתין מיני דמאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
פד ע"ב16 אמר רבי כמה פריה ורביה ביטלה אותה רשעה מישראלאוזן שמואל דף מח ע"ב
פד ע"ב16 כי הוה קא ניחא נפשיהילקוט הגרשוני ח"ב
פד ע"ב16 כי נח נפשיה דר"אארצות החיים (פלג'י) דרוש א
פד ע"ב16 כי נח נפשיה דרבי אלעזר ברבי שמעוןארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' א ד"ה ואשר
פד ע"ב18 אוגנין בעיליתא ומהרש"א - איך עברו על מצות קבורהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכט
פד ע"ב18 אוגנין בעיליתאי ולא תידחלון מינאיפירושי ראשונים
פד ע"ב18 אוגנין בעיליתאי ולא תידחלין מינאיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נא
פד ע"ב18 אוגנין בעליתאתבואת יקב (פרידמן) עמ' פג
פד ע"ב18 אישתעיא לי אימיה דר' יונתן וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
פד ע"ב20 אוגניתא בעיליתאכור לזהב ח"ב
פד ע"ב20 כי הוה סליקנא מעיננא ליה במזייהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נ
פד ע"ב20 עשרין ותרתין שנין אוגינתיה בעיליתאשבט מוסר עמ' רנב
פד ע"ב21 בר"א בר"ש שהי' תולע באזנו וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ריד ע"ד
פד ע"ב21 יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה, איתחזי לי בחלמאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נא
פד ע"ב21 כי הוה משתמיט בינתא מניה הוה אתי דמא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כז ע"א
פד ע"ב21 נפק ריחשא מאוני' ואיתחזי לאיתתי' בחלמאשרגא המאיר על התורה עמ' קכ
פד ע"ב22 יומא חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי ליאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' סא
פד ע"ב22 יומא חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנן, ולא מחאי כדבעי לישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 352
פד ע"ב23 הוו אתי בי תרי לדינא וכו' נפק קלא איש פלוני זכאי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רנב
פד ע"ב23 כגון ר' אלעזר בר' שמעון דשמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיקראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כט
פד ע"ב23 כי הוו אתי בי תרי לדינא הוו קיימי אבבא אמר מר מילתיה ומר מילתיהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שמז
פד ע"ב23 עוון חמור לשתוק על בזיון תלמיד חכםבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 86
פד ע"ב23 שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאישערי תשובה שער ג אות קצז
פד ע"ב24 נפיק קלא מעיליתא ואמר איש פלוני אתה חיבתקנת השבין סי' טו (עמ' 140)
פד ע"ב29 אזול רבנן לאעסוקי ביה לא שבקו וכו'יערות דבש ח"ב עמ' קיז
פד ע"ב30 זכותו של ר"א בן רבי שמעון הגינה שלא יבואו חיות רעותאגרא דכלה ח"א עמ' תקעז
פד ע"ב30 לא סליק חיה רעה למתייהואוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נב
פד ע"ב32 אשכחוה לעכנא דהדרא לה למערתא אמר עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רלט
פד ע"ב33 שלח רבי לדבר באשתו וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רח
פד ע"ב33 שלח רבי לדבר באשתו שלחה ליה כלי שנשתמש קודשישראל קדושים עמ' 41, תקנת השבין סי' ו (עמ' 66)
פד ע"ב33 שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכ
פד ע"ב34 באתר דמרי ביתא וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קעג
פד ע"ב34 באתר דמרי ביתא תלא זייניה כולבא רעיא קולתיה תלאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נ
פד ע"ב34 דמרא ביתא תליא זינאחקל יצחק (תשסג) עמ' שה
פד ע"ב34 כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חולעקבי אבירים (תשסה) עמ' רצ
פד ע"ב35 נהי דבתורה גדול ממני אבל במעשים טובים מי גדול ממניאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמג
פד ע"ב36 בתורה מיהא גדול ממך לא ידענא במעשים ידענאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מא
פד ע"ב37 דכי הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל וכו' ואתם מבקשים לאבדה הימנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמו
פד ע"ב37 דכי הוו יתבי רשב"ג ור"י בן קרחה אספסלי יתבי קמייהו רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי אארעא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ל
פד ע"ב37 כי הוו יתבי רשב"ג ורבי יהושע בן קרחה אספסלי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' מ
פד ע"ב38 אספסליהכתב והקבלה במדבר פכ"ז פסוק יח
פד ע"ב38 ר' אלעזר ברבי שמעון ורבינו הקדוש שהיו יושבין לפני רבותיהם על הקרקע אמרו מימיהם אנו שותים, והושיבם על הספסליםדברים נחמדים (תשסה) עמ' קכא
פד ע"ב39 מימיהן אנו שותים והם יושבין על גבי קרקע עבדו להו ספסלישם דרך - כתר תורה עמ' ריט
פד ע"ב39 מימיהן אנו שותיםגור אריה שמות פ"ד הערה 110
פד ע"ב42 מי שיש לו אב יחיה ורש"י ד"ה דנח נפשיהישראל קדושים עמ' 37
פד ע"ב42 מי שיש לו אב יחיה ומי שאין לו אב ימותאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נב
פד ע"ב46 השתא היקפתנו תשובות חבילות, שאין בהן ממשבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 910
פד ע"ב47 א"ל בני אל ירע בעיניך שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועלראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות לה
פד ע"ב47 בני אל ירע לך שהוא ארי בן ארי ואתה ארי בן שועלאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמג
פד ע"ב48 רשב"ג היה ענומוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
פד ע"ב48 שלשה ענוותנין הם ואלו הם אבאתקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
פד ע"ב48 שלשה ענותנין היו בעולםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' לה
פד ע"ב רש"י היתה כאניות סוחרפירושי ראשונים בהשמטות
פד ע"ב מהרש"א ד"ה הוו מייכי ליה שיתין נמטי וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
פה ע"א03 יונתן בן שאול ענותןאשל חיים ח"א עמ' קנ
פה ע"א07 אלא רשב"ג היה ענותןראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ז אות לה
פה ע"א08 אמר רבי חביבין יסורין וכו' דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעה
פה ע"א08 אמר רבי חביבין יסורין קבל עליה תליסר שנישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעג
פה ע"א08 אמר רבי חביבין יסורין, קבל עליה תליסר שני שית בצמירתא ושבע בצפרנאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנא
פה ע"א08 חביבים יסוריםאורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע
פה ע"א08 חביבים יסוריםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רטו ע"א, שכד ע"ב
פה ע"א08 חביבין הם יסוריןאורות הקודש חלק ב תקע
פה ע"א08 ראב"ש ורבי היו בעלי יסוריןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פו
פה ע"א08 רבי בקש לעצמו יסוריםדברי חנינא - מזלות עמ' יג, קכו
פה ע"א08 רבי קיבל עליו יסורין י"ג שנים מפני שציער כבשהאור יהל ח"א עמ' קסט-קעא
פה ע"א09 אהורייריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכאאור ישרים (תשסב) עמ' קמ
פה ע"א09 אהורייריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכא, כד הוה רמי כיסתא לחיותא הוה אזיל קלא בתלתא מיליאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנא, שנב
פה ע"א09 היו לרבי הרבה סוסיםאשל אברהם (שפירא) עמ' תסז
פה ע"א11 רבי אמר למשרתיו שיתנו מספוא לבהמות בעת שילך לבית הכסאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס טו
פה ע"א12 ואפ"ה יסורים דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרביאור הצבי עמ' 194
פה ע"א12 ייסורים דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרביאודה ה' דף כט ע"ב
פה ע"א12 יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרבי וכו' דרבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנב
פה ע"א13 דרבי ע"י מעשה באואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' פא
פה ע"א13 יסורים דרבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' רמג
פה ע"א13 יסורין של רבי, ע"י מעשה באודעת תבונות פ' קע
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יד
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה וכו' הואיל ומרחם נרחם עליהמבשר טוב - ספר החיים עמ' פא
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לד אות א
פה ע"א14 דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, אזל תליא לרישיה בכנפיה דרביבן מלך - מידת הביטחון עמ' עד
פה ע"א14 דההוא עגלא וכו' אמרי וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 252
פה ע"א14 ההוא עגלא דהוו קא ממטי להו לשחיטהאבן פינה עמ' 16
פה ע"א14 ההוא עגלא דהוי קא ממטו לי' לשחיטה וכו' ליתו עלי' יסוריןאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ג אות יב
פה ע"א14 המעשה של רבי עם העגלאור הצבי עמ' 200
פה ע"א14 על ידי מעשה בא מאי היאמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
פה ע"א15 אזל תליא לרישא בכנפיה דרביקול ששון (גולדברג) אות כה
פה ע"א15 אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי, וקא בבי. אמר ליה זיל, לכך נוצרת. אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסוריןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמט
פה ע"א15 זיל לכך נוצרתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קעג
פה ע"א15 כי לכך נוצרתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
פה ע"א15 לך כי לכך נוצרתהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 284
פה ע"א15 לכך נוצרת, ורחמיו על כל מעשיומוסר המקרא והתלמוד עמ' לח
פה ע"א17 אמתיה דרבי וכו' אמר לה שבקינהו כתיב ורחמיו על כל מעשיונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לד אות א
פה ע"א18 ורחמיו על כל מעשיואמרי רבי שפטיה עמ' כד
פה ע"א18 ורחמיו על כל מעשיומוסר המקרא והתלמוד עמ' קלח
פה ע"א18 רבי אמר לאמתא שבקינהוחכמת התורה וישלח עמ' שנב
פה ע"א18 רחמי רבי על הבריותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 278
פה ע"א19 כולהו שני ייסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראאור הצבי עמ' 311
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דר"א וכו'דרכי החיים ח"ב עמ' שנה
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי אלעזר לא שכיב אינש בלא זמניהדרך ה' השלם עמ' קד - מראה דרך
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנג
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראדובר צדק עמ' 64
פה ע"א19 כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראצל הכסף (פריד תשסג) עמ' פט
פה ע"א19 כוליה שני דר"א לא שכיב אינש בלא זמניהדגלי יהודה דרוש א אות יא
פה ע"א19 כל יומי ייסורי דרבי ורבי אלעזר בר"ש לא הוה צריך עלמא למטרא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עט ע"ג
פה ע"א19 כך גדול כח היסוריםזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ד אות ה
פה ע"א19 כל אותן שנים שהיה רבי באותם יסורים לא מת אדם קודם זמנושבט מוסר עמ' שיח
פה ע"א19 כל השנים שהיה רבינו הקדוש בצער ויסורים לא צריכא עלמא למיטראפרדס המלך (תשסט) אות רו
פה ע"א19 כל שנים שהיו לרבי יסורין לא היו צריכין לגשמיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס טו
פה ע"א19 כלהו שני יסורי דראב"ש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ו
פה ע"א19 רבינו הקדוש היה מגן ביסוריובית מועד (זלזניק) עמ' סה
פה ע"א21 אי לאו צריך לעלמא בעו רבנן רחמי עליה ומבטלי ליהאגרא דכלה ח"ב עמ' קעא
פה ע"א22 הוי קיימא בירא מלא מיאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתסב, תתסד
פה ע"א22 כי הוו עקרי פוגלא ממשרא הוה קיימא בירא מליא מיא וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' מה
פה ע"א23 איקלע רבי לאתריה דר"אאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' כו
פה ע"א23 איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון, אמר להם: יש לו בן לאותו צדיק?...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ד
פה ע"א25 אסמכיה ואשלמיה לרבי שמעון בן איסי בן לקוניא אחוה דאימיהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תפה
פה ע"א25 רבי אסמכיה לבריה דראב"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלז
פה ע"א25 רבי סמך את בן ראב"שאשל אברהם (שפירא) עמ' תסו-תסז
פה ע"א26 אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך וכו'שביב אור עמ' קסא
פה ע"א26 חכים עבדו יתך וגלתא דדהבא פרסו עליך ואת אמרת לקריתי אנא אזל!דברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לד
פה ע"א26 חכים עבדו יתךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכז
פה ע"א29 פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי בראבר"שדובר צדק עמ' 185
פה ע"א29 פרי צדיק עץ חייםאמרי רבי שפטיה עמ' עב
פה ע"א31 כי נח נפשיה אמטוהו למערתא דאבוה וכו' יכנס בן אצל אביונועם הברכה עמ' רפ
פה ע"א32 הוה הדרא לה עכנא למערתא אמר עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רלט
פה ע"א32 עכנא דהדרי למערת קברי צדיקיםזרע קודש - מועדים עמ' נח
פה ע"א34 זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערהשביב אור עמ' קט, רצה
פה ע"א34 לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערהצדקת הצדיק סי' קיג
פה ע"א35 איקלע רבי לאתריה דר' טרפון אמר להו יש לו בן לאותו צדיק וכו' אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי, הדר ביהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' עב
פה ע"א35 איקלע רבי לאתריה דרבי טרפון, אמרו ליה יש לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שטו
פה ע"א36 בן בת יש לו וכו' איכא דאמרי לא נסבה כלל כדי שלא יאמרו בשביל זו חזר זהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שטו
פה ע"א40 אר"י אמר רב כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שנ
פה ע"א40 המלמד בן חברו תורהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
פה ע"א40 המלמד בן חברו, כאילו ילדוכרם פתחיה גפן יב שריג פרט הכרם ד
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו כאלו ילדושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לו
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה וכו' מבטלה בשבילוראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק מג
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שג, שז
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהדרשות שבט הלוי עמ' קפה, קצה
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדויסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קנג
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי אמת (אמדו) דף יח ע"א
פה ע"א40 כל המלמד את בן חבירו תורהנתיבות עולם ח"א עמ' לד
פה ע"א40 כל המלמד את בן חברו תורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' לז
פה ע"א40 כל המלמד בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהצפנת פענח (תשסו) עמ' שיח
פה ע"א40 כל המלמד בן חבירוכתבי רבנו בחיי עמ' תכו
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדופרי צדיק במדבר אות ד
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורה וכו' כאילו ילדותקנת השבין סי' ט (עמ' 81), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 13), צדקת הצדיק סי' קכו, לקוטי מאמרים עמ' 107, לבושי צדקה עמ' 45, דובר צדק עמ' 35
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהאודה ה' דף כא ע"ב
פה ע"א40 כל המלמד בן חברו תורהאהבת עולם דף ג ע"ב, לח ע"ב
פה ע"א40 כל המלמד בן חברומכמני עוזיאל עמ' רעו
פה ע"א40 כל המלמד לבן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדונחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות לח
פה ע"א41 אם תוציא יקר מזולל - הקב"ה גוזר גזירה ומבטלה בשבילועמוד הימיני (קלינמן) עמ' מה
פה ע"א41 אם תוציא יקר מזוללכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 148, 173, 190, 191
פה ע"א41 אם תוציא יקר מזוללשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' סא
פה ע"א41 אני אגזור גזרה ואתה מבטלהחכמת התורה בא עמ' קצו
פה ע"א41 אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילוחכמת התורה צו עמ' קלה
פה ע"א41 המוציא יקר מזוללדרשות מהר"ם בנעט עמ' פ
פה ע"א41 המלמד את בן ע"ה תורה מבטל גזירת ה'בישורון מלך ח"א עמ' תכד
פה ע"א41 המלמד את בן עם הארץ תורה וכו'שביב אור עמ' פד
פה ע"א41 המלמד תורה לבן ע"ה - מוציא יקר מזוללנשמת אדם עמ' קלה
פה ע"א41 הקב"ה גוזר והצדיק מבטללקט אמרי קודש - בראשית עמ' קצג
פה ע"א41 וכל המלמד את בן ע"ה תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילולקוטי שיחות ח"י עמ' 312, חי"ג עמ' 139
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קמא
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיהברכת טוב עמ' שנג
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורהפירושי ראשונים
פה ע"א41 וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שז
פה ע"א41 כל המלמד את בן ע"ה תורהאברהם את ידו ח"ב דף נט ע"ב
פה ע"א41 כל המלמד את בן ע"ה תורהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לט
פה ע"א41 כל המלמד את בן עם הארץ תורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מ
פה ע"א41 כל המלמד את בן עם הארץ תורה... אם תוציא יקר מזולל כפי תהיהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקפא, ויקרא עמ' כג, דברים עמ' קעט
פה ע"א41 כל המלמד בן ע"ה תורהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מה, קלב
פה ע"א41 כל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תצח
פה ע"א41 כל המלמד תורה את בן ע"ה אפי' הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהאגרא דכלה ח"ב עמ' קב
פה ע"א41 כל המלמד תורה את בן ע"ה אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהבני יששכר ח"א דף קלח ע"ב
פה ע"א41 מלמד את בן עם הארץ תורהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ה אות ו
פה ע"א42 אם הוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מזרעורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלג
פה ע"א42 כל מי שבנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעו ובתוס' (ב"ב נט ברואין זא"ז)מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קטו, קיט
פה ע"א42 כל מי שבנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתפז
פה ע"א42 כל מי שהוא ובנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ה אות ג, דרוש קכה אות ז
פה ע"א42 כל מי שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכםחכמת התורה מקץ עמ' שלט
פה ע"א42 כל מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקתאור לפני הדורשין עמ' 15
פה ע"א42 כל שהוא ובנו וב"ב ת"ח אין התורה פמ"זמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פג
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' כו
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"חדרשות מהר"ם בנעט עמ' ע, עד, קלט, קמב
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"חחכמת התורה תולדות עמ' עא, פט, קח
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח...פירוש המכבי שמות עמ' עד
פה ע"א42 כל שהוא ובנו ובן בנו תלמידי חכמיםחכמת התורה ויגש עמ' רסא
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו וכו' אין תורה פוסקת וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 308
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וב"ב ת"ח כו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' פד
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו וכו'רסיסי לילה סי' כא (עמ' 26), לקוטי מאמרים עמ' 116
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח אין תורה פוסקת מזרעואודה ה' דף ג ע"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח וכו'בישורון מלך ח"ב עמ' סב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולםאמרי רבי שפטיה עמ' רלא
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעוקשוטי כלה ח"ט אות ריב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ו
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםס' החיים (תשנג) עמ' קצו
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' עב, שמות עמ' לז
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו וכו', תורה מחזרת על אכסניא שלהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רעט
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםספר החיים (תשנג) עמ' קצו
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעואחרית לאיש שלום דף ג ע"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקתאוזן שמואל דף כו ע"א
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"חילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"חשפע טוב (טייטלבוים) עמ' לב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין התורה פוסקת מזרעו וכו'דברי יונה ח"א עמ' כ
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעודרך חיים (תשלה) עמ' רעז
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קפב ע"א, רלא ע"ב
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו׳ שוב אין תורה פוסקת וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' לב, פג
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח, שוב אין תורה פוסקת מזרעובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכט, תקסט, במדבר עמ' שצו, דברים עמ' קעו, תתקח, תתקפח
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםבינת משה (תשסב) עמ' פח
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם... יתיב מ' תעניתא וכו' דלא נשלוט ביה נורא דגיהנםראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ד אות כח-כט
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קעג-קפב
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעולחמי תודה דף עז ע"א
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם אין תורה פוסקת מזרעו לעולםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רא
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 169 ,147
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכםהחברה והשפעתה מאמר 27 פרק יא
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם... תורה חוזרת לאכסניא שלהשירי משכיל כלל א פרט ד
פה ע"א42 כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם וכו' מעתה ועד עולםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות רד
פה ע"א42 כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' צ
פה ע"א42 מי שבנו ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' יז
פה ע"א42 מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפט
פה ע"א42 מי שהוא ת"ח ובנו ת"חנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
פה ע"א42 מי שהוא תלמיד חם ובנו ובן בנו וכו' תורה מחזרת על אכסניא שלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא סב, כי תשא יד
פה ע"א43 לא ימושו מפיךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקמה
פה ע"א43 שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםשביב אור עמ' רצד
פה ע"א43 שוב אין תורה פוסקת מזרעוחיים לגופא (תשסה) עמ' ל
פה ע"א45 התורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 172
פה ע"א45 יתיב רב יוסף מ' תעניתא וכו' וקרא מפיך ומפי זרעך וזרע זרעך וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' של
פה ע"א45 מכאן ואילך התורה מחזרת על אכסניא שלהדרשות שמן רוקח עמ' תיג
פה ע"א45 מכאן ואילך התורה מחזרת על אכסניה שלהשבט מישראל (פרידמן) עמ' קצ
פה ע"א45 ר' יוסף יתיב בתעניתאחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 267
פה ע"א45 ר"י יתיב מ' תעניתא וכו' מכאן ואילך לא צריכנאברית עולם (תשסט) עמ' קפב
פה ע"א45 רב יוסף הוה יתיב בתעניתא מ' יומין ואקריון בחלמיה לא ימושו מפיך וכו'ויחי עוד דף קח ע"ג
פה ע"א45 רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קמא
פה ע"א45 רב יוסף יתיב בתעניתא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מא, צב
פה ע"א45 תורה חוזרת על אכסניא שלהזכור לאברהם (וייס) פ' נשא
פה ע"א45 תורה מחזרת אחר אכסניא שלהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסג
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהאמרי אש (טאוב) עמ' רפח
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקנב
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות סד
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהחכמת התורה ויחי עמ' תקסט-תקע
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי דיבורים עמ' 1059
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 392
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רנו
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניא שלהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סג ע"ב
פה ע"א45 תורה מחזרת על אכסניה שלהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קב
פה ע"א47 מכאן ואילך לא צריכנא תורה מחזרת על אכסניה שלהשרגא המאיר על התורה עמ' קמז, שעד, תסג
פה ע"א48 דלשתכח גמרא בבלאה מיניהאור הרעיון עמ' לט
פה ע"א48 כי היכי דלשתכח מיניה תלמודא בבלאהמאמרי הראיה עמ' 292; עין איה ב' 204
פה ע"א48 ר' זירא וכו' יתיב מאה (מ') תעניתאלקוטי שיחות חל"ט עמ' 189
פה ע"א48 ר' זירא יתיב בתענית מ' יום דלשתכח מיניה תלמודא דבבל כי היכי דלא נטרדיהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק בו' מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה בו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 24
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' פה-פז, קלט
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לא"י יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צב
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיני'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרצג, תשפ
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 510
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתאפוקד עקרים סי' ו (עמ' 50), לקוטי מאמרים עמ' 141
פה ע"א48 ר' זירא כי סליק לארעא דישראלמאורי שערים עמ' צד
פה ע"א48 ר' זירא צם מ' תעניותתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף תט ע"ב
פה ע"א48 ר"ז כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה (מ') תעניתא דלשתכח גמרא בבלאהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 94, חי"ט עמ' 373, ח"כ עמ' 319, חכ"ט עמ' 77
פה ע"א48 ר"ז צם מאה (מ') תעניתא דלישכח תלמוד בבליהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פ
פה ע"א48 רבי זירא התענה מאה תעניותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לח אות ה, דרשות סי' כ אות ד
פה ע"א48 רבי זירא וכו' יומא חד יהבו ביה רבנן עינא ואיחרכו שקיה וקרו לייה קטין חריך שקיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלו
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק וכו' יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהמדבר קדמות (תשסח) עמ' נה
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קמ
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלב
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהבינת ישראל (תשסו) דף נה ע"ב
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהשם דרך - כתר תורה עמ' קט, ריז
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא וכו' ויתיב מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא רגיהנםשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות רד
פה ע"א48 רבי זירא כי סליק לארעא דישראלנתיבות עולם ח"א עמ' נד
פה ע"א48 רבי זירא, כי סליק לארעא דישראל, יתיב מאה תעניתא, דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, כי היכי דלא נטרדיהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רנז-רנח
פה ע"א48 רבי זירא... וקרי ליה קטין הריך שקיהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצו
פה ע"א49 רב זירא יתב מאה תעניתא דלא לשכוב רבי אלעזר בשניה ונפלין עלה מלי דציבוראחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנה
פה ע"א49 רבי זירא יתיב מאה תעניתא דלא לשכב רבי אלעזרברכת מועדיך לחיים ח"א דף ב ע"ג [ו ע"א ד"ה וכמירתו]
פה ע"א49 יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר"אנשמת חיים (ברלין) עמ' שעט
פה ע"א50 מעשה ברבי זירא דסליק ויתיב בתוך תנוראור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמד
פה ע"א50 מעשה דקטינא חריך שקיאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צב
פה ע"א51 יהבו ביה רבנן עינייהו וחריך שקיהאור הצבי עמ' 178
פה ע"א52 דבר זה שאלו לחכמים ולא פירשוהו וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' צב
פה ע"א52 דבר זה שאלו לחכמים ולא פירשוהואמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קנא
פה ע"א52 דבר זה שאלו לחכמים... על מה אבדה הארץאהבת דוד (וועגער) עמ' 53
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם אר"י א"ר על שלא ברכו בתורהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קצב, שנב
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת וכו' על מה אבדה הארץ וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' צד
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשו ארוחת תמיד עמ' תקל ע"א ד"ה ורבותינו {ויש גירסא למלאכי השרת ולא פירשו}
פה ע"א52 מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהשל"ה (תשנז) פרשת זאת הברכה אות יב
פה ע"א52 מי האיש החכם ויבן על מה אבדה הארץילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ דבר זה אמרו חכמיםדברי מנחם (היימליך) עמ' שנו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהוויקרא יעבץ עמ' רע
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וגו', שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' אר"י א"ר על שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנד
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' דבר זה נשאל לחכמים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' פג, פד, קכט, שפה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' על עזבם את תורתימחשבת זקנים עמ' ע, קסט
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ד
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לו עמ' לח
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהלקוטי שיחות חי"א עמ' 324, חי"ג עמ' 291, חט"ו עמ' 3, חי"ט עמ' 41, ח"כ עמ' 260, 324, חכ"ד עמ' 315, 26, חכ"ה עמ' 225, 9, חכ"ו עמ' 235
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהקדושת יו"ט ח"א דף קכג ע"ד
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהחלקת יהושע עמ' ריג הערה שכב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בחוקתי עמ' רה, ראה עמ' רסו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות א, דרוש קלח אות ב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 17
פה ע"א52 על מה אבדה הארץויגד משה (גרין) מאמר ה ד"ה והנה בנידון
פה ע"א52 על מה אבדה הארץחן וכבוד דף קטז ע"ב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 268
פה ע"א52 על מה אבדה הארץעמוד הימיני (קלינמן) עמ' מא, נה
פה ע"א52 על מה אבדה הארץצמח דוד (סקאליע) עמ' תקמ
פה ע"א52 על מה אבדה הארץשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 152 ,151
פה ע"א52 על מה אבדה הארץדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קע, תקטו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץויגד יעקב עמ' תקפ
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ - על שלא ברכו בתורה תחילהארצות החיים (עטייה) עמ' 108
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, א"ר יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהמסילות בלבבם - מסילה כב אות קסב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו וכו', עד שפירשו הקב"ה בעצמואוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ח
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קטו, פניני חסידות שבועות ח
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, שלא ברכו בתורה תחילהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רנו
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ... על עזבם את תורתיאז שמח עמ' ט, לט, נב
פה ע"א52 על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קמ ע"ב
פה ע"א52 על מה חרבה ירושלים על שלא ברכו בתורה תחלהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קצו
פה ע"א רש"י ד"ה דלא - ואמוראין שבא"י לא היו בני מחלוקת וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 322
פה ע"א תוס' ד"ה אהוריריה דרבי הוא עתיר משבורישראל קדושים עמ' 37
פה ע"א מהרש"א - אפשר שהיו מפלפלים וכו' פלפול של הבל וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 26
פה ע"ב01 אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמודרכי ציון עמ' קיג
פה ע"ב01 אמרו חכמים ולא פירשוהואור הישר בראשית דף כ ע"ב
פה ע"ב01 אמרו חכמים ולא פרשוהו על מה אבדה הארץ וכו'יערות דבש ח"א עמ' קצט, רמד, ח"ב עמ' רלא
פה ע"ב01 אמרו חכמיםבני יששכר ח"א דף קלח ע"ג
פה ע"ב01 חכמים ונביאים לא ביארוהוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 55, 58
פה ע"ב01 נשאל וכו' על מה אבדה הארץ עד שפי' הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתירב טוב דף קכג ע"ד
פה ע"ב01 נשאל לחכמיםעולת חודש ח"ג מאמר תקפו
פה ע"ב01 שאלו וכו' על מה אבדה הארץ, עד שפירשו הקב"ה וכו' על עזבם את תורתימאורי אור (טייטלבוים) עמ' 12
פה ע"ב01 שאלו להקב"ה על מה אבדה הארץ וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' נא, קיז, קנג
פה ע"ב02 עד שפירשו הקב"ה וכו'משנת חיים במדבר הקדמה אות ד
פה ע"ב03 בזמן החרבן "עזבם תורתי", הינו שלא ברכו בתורה תחלה [מפרש רבנו יונה, שלא היו לומדים לשמה, עבור לעשות]שירי משכיל כלל ב פרט ה
פה ע"ב03 ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו', שלא ברכו בתורה תחילהלחמי תודה דף כה ע"ב
פה ע"ב03 ויאמר ה' על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחילהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שכח
פה ע"ב03 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם וברש"יבית מועד (זלזניק) עמ' מב, מג
פה ע"ב03 על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה , ואמר רב יהודה אמר רב - שלא ברכו בתורה תחילהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רכג
פה ע"ב03 על עזבם את תורתיאשיב אברהם עמ' סא, צז
פה ע"ב03 על עזבם את תורתיכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 188
פה ע"ב03 'על עזבם את תורתי', שלא ברכו בתורה תחילהעטרת ישועה (תשסד) אות מה לפורים
פה ע"ב04 אמר רב יהודה אמר רב על שלא בירכו בתורה תחילהאלומת יוסף דף ב ע"א
פה ע"ב04 אמר רב יהודה אמר רב על שלא ברכו בתורה תחילהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ד אות ה
פה ע"ב04 הארץ אבדה על שלא ברכו בתורה תחילהברכות אבי דף קלב ע"ב
פה ע"ב04 וכיון דלא ברכו בה - רש"יאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' נא
פה ע"ב04 על שלא בירכו בתורה תחלה - רש"יאור אברהם ברכות עמ' קלד
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקלה
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחלהפירוש המכבי שמות עמ' שלד
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחילהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 54
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחילהאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף כב ע"א
פה ע"ב04 על שלא ברכו בתורה תחילהאוזן שמואל דף כו ע"ב
פה ע"ב04 על שלא ברכו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 228, 47
פה ע"ב04 רב יהודה אמר שלא ברכו בתורה תחילהדרשות שמן רוקח עמ' תסג
פה ע"ב04 שאין מברכין בתורה תחלה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רצו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהאמרי רבי שפטיה עמ' כ, רפט, שב, שד
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהבינת ישראל (תשסו) דף י ע"ב
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקיב
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילההמאור שבתורה (לסין)
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילההסכמות הראיה דף 125
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהחיי שלמה עמ' רעח, רעט
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תפב
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 45, 94, 344
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילה, וברש"י ומהרש"אאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קה, ריג
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחילה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצו, שמות עמ' קפז, תרכו, ויקרא עמ' תרסב-תרסג, דברים עמ' קצו, תשמז-תשמח, יהושע-שמואל עמ' סג
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאגודת אזוב (יעבץ) דף עו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאור אברהם דברים עמ' לד, תטו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאור הרעיון עמ' שז
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהאיש אמונים דף פה ע"ד
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהבני יששכר ח"ב דף יג ע"ג
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסח
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהחכמת התורה ויגש עמ' תטז
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהטללי אורות עמ' צא
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהכתית למאור (פינסו) עמ' תטו
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקב, תקלו, תקעא
פה ע"ב04 שלא ברכו בתורה תחלה - רמב"םאור אברהם - תלמוד תורה עמ' צב
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרפט
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמה - זה ת"ח בן ת"ח, ובקרב כסילים תודע - זה ת"ח בן ע"הבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 544
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמה זה ת"ח בן ת"ח וכו' אסתירא בלגינא קיש קיש קריאמדבר יהודה (תשסב) עמ' רצב
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמה זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קפב, קפג
פה ע"ב06 בלב נבון תנוח חכמהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קלד ע"ד [תקט ע"ב ד"ה ולע"ד]
פה ע"ב07 אינו דומה ת"ח בן ת"ח וכו'אמרי יחזקאל עמ' קעט
פה ע"ב07 זה ת"ח בן ת"ח וכו' היינו דאמרי אינשי איסתירא בלגינא קיש קיש קריאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יא אות כח, ענוה פרק ו אות לח
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כב, רח-רט
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאכתונת פסים (תשמה) פרשת במדבר ל ע"א
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאמסילת ישרים עמ' תרטז
פה ע"ב08 היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריא, ורש"ימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קנז
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנה, שנו
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתכ
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאערבי נחל (תשסד) עמ' ד
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קלט, ח"ב עמ' קצב, רפו
פה ע"ב09 איסתרא בלגינא קיש קיש קריאתאומי צביה עמ' סח, רנד
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 544
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לח
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאחכמת התורה תולדות עמ' קנא
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאצדקת הצדיק סי' פה, דובר צדק עמ' 49
פה ע"ב09 אסתירא בלגינא קיש קיש קריאשירי משכיל כלל א פרט א (שי"ח)
פה ע"ב09 אסתירא בלגינאכתבי רבנו בחיי עמ' שט
פה ע"ב11 קטון וגדול וכו' אטו לא ידעינן דקטון וגדול וכו'צדקה חיים דף נז ע"א [רא ע"א]
פה ע"ב11 קטון וגדול שם הואברכת מועדיך לחיים ח"א דף לו ע"א [קכד ע"ב ד"ה וכמו]
פה ע"ב11 קטן וגדול שם הואאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' מ אות ב
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על ד"ת בעה"זנתיבות עולם ח"א עמ' יד
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על ד"ת בעוה"ז נעשה גדול לעוה"בעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעג
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על ד"תדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיא
פה ע"ב12 כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ז נעשה גדול לעוה"באוצרות חיים - יושר המידות עמ' סה
פה ע"ב14 המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה, נעשה חפשי לעולם הבאחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפט
פה ע"ב14 וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חפשי לעולם הבאאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצ
פה ע"ב14 וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצו
פה ע"ב14 כל המשים עצמו כעבד על דברי תורה בעולם הזה נעשה חפשי לעולם הבאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קפב
פה ע"ב14 כל שמשים עצמו כעבד על דברי תורה וכו'אודה ה' דף כח ע"א
פה ע"ב15 ר"ל הוה מציין מערתא דרבנןילקוט הגרשוני ח"ב
פה ע"ב15 ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנןחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אך על כבוד
פה ע"ב15 ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן, כי מטא למערתא דרבי חייא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רטז
פה ע"ב15 ריש לקיש הוה מציין מערתא כד מטי למערתא דר' חייא וכו'אור הצבי עמ' 170
פה ע"ב17 תורה כמותו לא ריבצתאבן פינה עמ' 157
פה ע"ב18 כי הוו מינצו וכו' מהדרנא לה מפילפולישפע חיים ח"ד עמ' רלח
פה ע"ב18 כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רח
פה ע"ב18 כי הוו מינצי ר' חנינא ור' חייא וכו'. ע"ד הפליאה איזה מחלוקת היה שם, ואם נחלקו בהלכה למה הזכיר כל א' שבחוקהילות יעקב סוף חלק ה'
פה ע"ב18 כי הוו מנצי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכא
פה ע"ב18 כי היו מינצו רבי חנינא ורבי חייא וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קכד
פה ע"ב19 אי חס ושלום משתכחת תורה לישראל מהדרנא בפלפוליאור הצבי עמ' 264
פה ע"ב19 אי משתכח תורה מישראל מהדרנא מפלפולישער ראובן עמ' רמ
פה ע"ב19 אלו נשתכחה תורה הוי מהדרנא לה בפלפוליעיני שמואל (ראבין) עמ' ב
פה ע"ב19 בהדי דידי קא מינצית?המאור שבתורה (לסין)
פה ע"ב19 מהדרנא לה מפלפוליכור לזהב ח"ב
פה ע"ב19 מהדרנא ליה בפלפולימכמני עוזיאל עמ' שעה, תז
פה ע"ב20 אמר ליה רבי חייא לרבי חנינא וכו' ומאכילנא בשרייהו ליתמיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רו, רט
פה ע"ב20 אמר רבי חייא דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראלצדקת הצדיק סי' קפח, רלו, ישראל קדושים עמ' 11
פה ע"ב20 אנא עבידנא שלא תשתכח תורה מישראלאלומת יוסף דף ה ע"ב
פה ע"ב20 דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' קפ, רסג
פה ע"ב20 דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראלשביב אור עמ' רסט
פה ע"ב20 עבידנא דלא תשתכח תורהדרכי החיים ח"א עמ' לד, קצט
פה ע"ב20 עבידנא דלא תשתכח תורהדרכי החיים ח"ב עמ' קלח
פה ע"ב20 ר' חייא וכו' אזלינא ושדינא כיתנא וכו' וכתבנא וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 385
פה ע"ב20 ר' חייא זרע פשתן וכו'דרך ה' השלם עמ' שנה - מראה דרך
פה ע"ב20 ר' חייא עשה שלא תשכח תורה מישראלבאר שרים בראשית פ' נח דרוש ו בהערה
פה ע"ב21 אזילנא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי וכו'אבן פינה עמ' 129
פה ע"ב21 שדינא כיתנא וגדילנא וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קמז
פה ע"ב25 גדולים מעשי חייא וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' פב
פה ע"ב25 היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייא וכו' אפילו ממר אמר ליה איןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמג
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשה חייאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עט
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשה חייאחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשה חייאמזכרת אהבה עמ' 12, 16
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייא וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 5
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצה
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קסא, קסג
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' של
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאנתיב מצותיך (תשסח) עמ' מד
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק יז
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאתאומי צביה עמ' נב
פה ע"ב25 כמה גדולים מעשי חייאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צ
פה ע"ב32 ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ח
פה ע"ב32 ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביהמאמרי הראיה עמ' 203
פה ע"ב34 אמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיעאאור הצבי עמ' 316
פה ע"ב34 בכולהו מציתו לאסתכילו בר מגוהרקי דר' חייארביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 23
פה ע"ב36 אצל מי...דנחתי וסלקי כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ריח
פה ע"ב36 גוהרקא דר' חייא מנפשי' סליקפרדס המלך (תשסט) אות תרעט
פה ע"ב36 גוהרקא דרבי חייא עולה מעצמוחכמת התורה חיי שרה עמ' פט
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' א"ל אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה וכו'שלשלת הקודש עמ' תט
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' אדאוקימנא לאברהם וכו' וכן ליצחק וכן ליעקבאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שסב
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' סברי תקפי ברחמא ומייתי לי' למשיח בלא זמני' ומהרש"אאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' מב, נ, סג
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' תקפי ברחמי ומייתו ליה למשיח בלא זמניהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לו
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' תקפי ברחמי ומייתו ליה למשיח בלא זמניהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנב
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלב
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו'טיול בפרדס ח"ב עמ' תמח
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי, יומא חד ריש ירחא הוה, נגה ליה ולא אתא וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' קלד
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיח וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קכה
פה ע"ב39 אליהו הוה שכיחרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קעג
פה ע"ב39 אליהו וכו' אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיהרסיסי לילה סי' לד (עמ' 55)
פה ע"ב39 יומא חד ריש ירחא וכו', תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכא, שמות עמ' שכט, יהושע-שמואל עמ' תנח, מלכים עמ' יד
פה ע"ב39 מתנייתא דמר מתנינא ואתסיחלקת יהושע עמ' קמז הערה קטו
פה ע"ב40 אמר אליהו אוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגינא ליה ולוקמינהו בהדי הררי, סברי תקפי ברחמימפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קמט, שנט
פה ע"ב40 אמר אליהו בכולהו מצית לאסתכולי לבר מגוהרקא דרבי חייאצפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
פה ע"ב40 אמר ליה מאי טעמא נגה ליה למר וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' טז
פה ע"ב40 בריש ירחא נגלה אליהו וכו' עד דמשי אברהם ומצלי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קנח
פה ע"ב40 מ"ט נגה ליה למר וכו' תקפו ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זימניהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשיט
פה ע"ב40 מאי טעמא נגה ליה למר בו' ולוקמינהו בהדי הדדי וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רלח
פה ע"ב40 שאלו לאליהו מדוע לא בא לבית המדרש והשיב דאוקים לאברהם כו'פרדס המלך (תשסט) אות ערה, תלד
פה ע"ב41 אדאוקימנא לאברהם ומשי ידיה ומצליאור אברהם דברים עמ' תפה
פה ע"ב41 אדאוקימנא ליה לאברהם ומשינא ידיה ומצליאור הצבי עמ' 8
פה ע"ב41 אליהו אמר לרבי שצריך להקים האבות להתפללדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סה ע"ב
פה ע"ב41 אליהו צריך להקים להאבות להתפללדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' צה
פה ע"ב41 האבות חיים וקיימיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שיג
פה ע"ב41 האבות מקיימים המצות באותו עולםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' כ
פה ע"ב42 ולוקמינהו בהדי הדדי סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניהפרי צדיק ואתחנן אות א
פה ע"ב42 מייתי משיח בלא זימניההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קג
פה ע"ב42 סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיחלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קכה
פה ע"ב43 איכא ר' חייא ובניוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ב
פה ע"ב43 גזר רבי תעניתא, אחתינהו לרבי חייא ובניו. אמר משיב הרוח ונשבה זיקא וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' סה
פה ע"ב43 ויש דוגמתן בעולם הזה א"ל איכא ר"ח ובניוישראל קדושים עמ' 11, צדקת הצדיק סי' רט, רלו
פה ע"ב43 ויש דוגמתן בעולם הזה א"ל איכא רבי חייא ובניופרי צדיק וישב אות ג
פה ע"ב43 רבי חייא ובניו היו דוגמתןחקל יצחק (תשסג) עמ' רמד
פה ע"ב44 אחתיניה לר' חייא ובניו ובתוס' שם ד"ה כי מטאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכח
פה ע"ב44 אמר מוריד הגשם ואתא מיטראאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' מז
פה ע"ב44 אמר משיב הרוח ונשיב זיקאחכמת התורה תולדות עמ' קמד
פה ע"ב44 אמר משיב הרוח ונשיב זיקא, מוריד הגשם ואתא מטראמרפא לשון עמ' קסא
פה ע"ב44 ירד רבי חייא לפני התיבהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף רב
פה ע"ב44 ר' חייא ובניו עמדו להתפלל אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ואתו מיטראשרגא המאיר על התורה עמ' קכט
פה ע"ב45 כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמאגדולי מוסר עמ' צג
פה ע"ב46 אתיוה לאליהו זכור לטוב ומחיוהו בס' פולסי דנוראאוזן שמואל דף יד ע"ב
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנוראאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלט
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנוראספר החיים (תשנג) עמ' נו*
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו, מחיוהו שתין פולסי דנוראבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קט
פה ע"ב46 אתיוהו לאליהו, מחיוהו שתין פולסי דנוראבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שה,
פה ע"ב46 מחיוהו שיתין פולסי מוראטוב טעם דברים עמ' קלא
פה ע"ב46 ס' פולסא דנוראמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
פה ע"ב47 אתא אידמי להו לר"ח ובניה כדובא דנוראמגלה עמוקות (תשסח) אופן פ
פה ע"ב47 שמואל היה רופאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמט
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שה
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רמג
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה אסייה דרבי וכו' חכים יתקרי ורבי לא יתקריאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קנ
פה ע"ב47 שמואל ירחינאה עליו נאמר סוד ה' ליראיואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קפז
פה ע"ב47 שמואל ריפא עיני רביאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
פה ע"ב51 לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשון וכתיב ביה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפו
פה ע"ב51 לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשוןלקוטי מאמרים עמ' 80, 191
פה ע"ב51 לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשוןחכמת התורה נח עמ' שא
פה ע"ב51 לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכו'אור הצבי עמ' 76, 253
פה ע"ב51 לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכתיב ביה וכו' רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימניך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתםלחמי תודה דף רמא ע"ב
פה ע"ב51 סיפרא דאדה"רנפש הרב עמ' פח
פה ע"ב51 ספרא דאדם קדמאהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' פד
פה ע"ב51 שמואל ירחינאה חכים יחקרי ורבי לא יתקרישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רחצ
פה ע"ב51 שמואל ירחינאה חכם אתקרי רבי לא אתקריאוזן שמואל דף מג ע"א
פה ע"ב רש"י ד"ה מציין מערתא דרבנן, שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל שלא תארע תקלה על ידי צדיקיםחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אך על כבוד
פה ע"ב מהרש"א (מהדו"ב)לקוטי שיחות חל"ב עמ' 169
פו ע"א01 רבי לא יתקריחקל יצחק (תשסג) עמ' קב
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהטללי אורות עמ' ל
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קע
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהשל"ה (תשנז) ווי העמודים הקדמה אות ג
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראהשם דרך - כתר תורה עמ' רטז
פו ע"א02 רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימנך עד אבוא אל מקדשי א-ל וגו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצה, ויקרא עמ' קכח
פו ע"א02 רבינא ור"א סוף הוראהתורת העולה ח"א פרק כב
פו ע"א02 רב ורבי נתן סוף משנה, רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימנך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמא
פו ע"א02 רבי ור' נתן סוף משנהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטו
פו ע"א02 רבי ור"נ סוף משנה ר"א ורבינא סוף הורא'מגלה עמוקות (תשסח) אופן א, רמו
פו ע"א02 רבינא ורב אשי סוף הוראה וסימנך עד אבוא אל מקדשי אל וכו'אור הצבי עמ' 254
פו ע"א03 סוף הוראהנפש הרב עמ' לד, לו
פו ע"א04 אישתעי לי רב חמאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקח
פו ע"א04 אישתעי לי רב חמאדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלג
פו ע"א05 עובדא דרב"נתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף צב ע"ד
פו ע"א05 רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפה
פו ע"א05 רבה בר נחמני וכו' אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו' אני יחיד באהלות וכו'דברי יונה ח"א עמ' צה, קמא, רד
פו ע"א05 רבה בר נחמני וכו' ערק ואזל מפומבדיתא לאקרא, מאקרא לאגמא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קכ
פו ע"א05 רבה בר נחמני וכו' קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קטז
פו ע"א06 אכלי קורצא בי מלכא וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק טז
פו ע"א10 ברח רבה בר נחמני אגב שמדאצמח דוד (סקאליע) עמ' תב
פו ע"א25 בעא רחמי פרק אשיתאאור אברהם - מסכת מגילה סי' יט עמ' סז {כוח תפילתו של רבה}
פו ע"א25 בעא רחמי פרק אשיתאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלח {כוח תפילתו של רבה}
פו ע"א26 רבה בר נחמני הוה יתיב אגירדא דדקולא וקא גריס וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' סט, עג, קמו
פו ע"א26 רבה בר נחמני הוה יתיב וגריס וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת כו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שסח
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת וכו' טהור טהורצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפו
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת וכו'וצוה הכהן עמ' נו
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע וכו' הקב"ה אומר וכו' מאן נוכח נוכח רבהפרי צדיק בראשית אות ט, כי תשא אות ג, ויקהל אות ח, פסח אות מו, בהעלותך אות ה, ט, כי תבא אות יא, סוכות אות כג
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיע וכו' הקב"ה אומרלקוטי מאמרים עמ' 175, צדקת הצדיק סי' קצח, תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה לשער לבןילקוט הגרשוני ח"ב
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלז
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' אמר טהור טהורבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ו
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלותעקבי אבירים (תשסה) עמ' קלא, קלו, קמד
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' הקב"ה אומר טהור וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 81, 64, חכ"ז עמ' 121
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו', הקב"ה אמר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרו טמא וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתי-תתיא
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעאאמרי יוסף דברים דף סג ע"ד
פו ע"א27 קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא, אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו' הקב"ה אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שטו
פו ע"א27 קא מפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת לשער לבן וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' צט
פו ע"א27 מיפלגי במתיבתאדברי הרב עמ' קצג
פו ע"א27 קמיפלגי במתיבתא דרקיע וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף טו ע"ב, ע ע"ב, קב ע"א, קלח ע"א
פו ע"א27 רבה בר נחמני הוה גריסכתבי רבנו בחיי עמ' תכד-תכה
פו ע"א28 אם בהרת קדמה לשער לבן טמאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 17
פו ע"א28 בהרת קדמהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קסב
פו ע"א29 בספק שער לבן, דמלאכי השרת אמרו טמאחכמת התורה תולדות עמ' רפה
פו ע"א29 היו מחולקים במתיבתא דרקיע בספק בהרת קודםחכמת התורה לך לך עמ' פז
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמאאמרי השכל עמ' 104
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמאשבט מישראל (פרידמן) עמ' צא, קפג
פו ע"א29 הקב"ה אומר טהור וכלהו מתיבתא וכו'כוונת הלב עמ' רלד
פו ע"א29 הקב"ה אמר טהור ומתיבתא דרקיעא אמרו טמאאשל חיים ח"א עמ' ל
פו ע"א29 מחלוקת הקב"ה ומתיבתא דרקיע ילקוט הגרשוני ח"ב השמטות דף צג ע"א
פו ע"א29 מחלוקת הקב"ה ומתיבתא דרקיע בספק בהרת קודםחכמת התורה בראשית עמ' מד, קמה, רו, תקצב
פו ע"א29 מחלוקת הקב"ה עם כלהו מתיבתאברכת מועדיך לחיים ח"א דף צו ע"א [שדמ ע"ב ד"ה גם]
פו ע"א29 מתיבתא דרקיע פסקו שטהורשבט הלוי (גרייבסקי) עמ' לט
פו ע"א29 מתיבתא דרקיעא אמרי טמאס' העיקרים (מישור) עמ' תרמג
פו ע"א29 נחלקו במתיבתא דרקיע אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סה (הקדמה)
פו ע"א29 ספק אם בהרת קדמה לשער לבן או שער לבן קדמה לבהרת כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרנ
פו ע"א29 ספק בהרת קודםחכמת התורה ויקהל עמ' קסה
פו ע"א29 ספק, הקב"ה אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיע אמרו, טמא וכו' אשריך רבה בר נחמני וכו'.באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 333-332
פו ע"א30 אמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותהכנה דרבה (תשסט) עמ' לד
פו ע"א30 אמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמניילקוט הגרשוני ח"ב השמטות סוף ב"ב
פו ע"א30 אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותדרשות שבט הלוי עמ' רמב
פו ע"א30 אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותנשמת חיים (ברלין) עמ' עז
פו ע"א30 אני יחיד בנגעיםבכורי אברהם דף פב ע"ד
פו ע"א30 דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כה
פו ע"א30 הלכה כרבה אף דחולק על מתיבתא דרקיעאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שצו
פו ע"א30 ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיח, קיט
פו ע"א30 לעם ישראל נמסר כח תורה שבע"פמי מרום ח"ח עמ' קז
פו ע"א30 מאן מוכח רבה בר נחמניחכמת התורה בשלח עמ' תרא
פו ע"א30 מאן מוכח רבה בר נחמנייסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר
פו ע"א30 מאן מוכח רבה בר נחמנימבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלו-שלז
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמני וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' כד
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמניבני יששכר ח"א דף קעג ע"א
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמניחכמת התורה ויצא עמ' תקפז
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמנימי מרום ח"ה עמ' לד, ח"ח עמ' קנט, חי"א עמ' קמב
פו ע"א30 מאן נוכח רבה בר נחמניפתח טוב עמ' קח
פו ע"א30 מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמנימי מרום ח"ד עמ' קכד {זו היתה מטרת ביאתו לעולם}
פו ע"א30 מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמנימי מרום חי"ג עמ' רכד {זו היתה מטרת ביאתו לעולם}
פו ע"א30 נוכח רבה בר נחמניחכמת התורה וישלח עמ' שה
פו ע"א30 רבא בר נחמני אמר אני יחיד בנגעיםתקנת השבין סי' י (עמ' 90), יא (עמ' 117), לקוטי מאמרים עמ' 149
פו ע"א30 רבה בר נחמני, אני יחיד בנגעים ואהלותמי מרום ח"י עמ' יג
פו ע"א31 לא הוה מצי מלאך המות למיקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגירסיה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלה
פו ע"א31 לא הוה מצי מלאה"מ למקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיהדרך חיים (תשלה) עמ' שיח
פו ע"א31 לא הוה מצי מלאך המוות למיקרב לה מדלא הוה פסיק פומא מגרסאאור הצבי עמ' 176
פו ע"א31 לא יכיל ליה דלא פסקא פומיה מגירסהשבט מוסר עמ' שטו
פו ע"א31 לא מצי מלה"מ למקרב ליה דלא הוה פסיק פומיה מגירסאדרשות שבט הלוי עמ' רעו
פו ע"א32 מדלא הוה קא פסיק פומי' מגירסי'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 5, חכ"ח עמ' 11
פו ע"א34 אמר טהור ויצתה נשמתומשנת חיים דברים עמ' מח
פו ע"א34 אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסו
פו ע"א34 כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהורחכמת התורה תזריע עמ' רי
פו ע"א34 כי הוה קא ניחא נפשיה דרבה וכו' נפקו אביי ורבא וכו' חזו צפרי דמטללי וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ז לעיו"כ
פו ע"א34 כי נח נפשיה דרבה בר נחמני לא הוי ידעו דוכתא וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פה
פו ע"א35 ויצתה נשמתך בטהורמשנת חיים במדבר עמ' שפו
פו ע"א35 נפל פיתקא מרקיעדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנ
פו ע"א35 נפל פיתקא מרקיעא רבה בר נחמניבני נפתלי דרוש ד דף ט ע"ד
פו ע"א35 נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתאדרשות מהר"ם שיק עמ' שפב, תרכג, תרלה, תרמ
פו ע"א36 נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה ולא הוו ידעי דוכתיהאורות אלים דף יב ע"א
פו ע"א36 רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה ומהרש"אבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ב
פו ע"א37 כד נח נפשיה דרבה בר נחמני לא הוו ידעי רבנן דוכתיה וכו'אמרי חמד ח"ב דף לז ע"א, מא ע"ב
פו ע"א37 חזו צפרי דמטללי וקיימיאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קכב
פו ע"א38 הספידא דרבה בר נחמנידרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
פו ע"א38 ספדו לרבב"ח שלשה ימיםשפתי רננות (מיכלדורף) דף לג ע"א
פו ע"א39 ההוא יומא דנח נפשיה דלייה זעפא וכו' נח זעפאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קכא
פו ע"א39 לכו לבתיכם לשלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 63
פו ע"א43 רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שיט
פו ע"א43 רבי שמעון בן חלפתא וכו' אמר לה לברתיה, בתי הניפי עלי במניפה וכו' אדהכי נשבא זיקא, אמר במה בכרין דנרד למרי ריביאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסט
פו ע"א44 יומא חד הוה חמימא ליה וכו' אמר לה לברתיה ביתי הניפי עלי במניפא וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קסח
פו ע"א רש"י - אשריך רב"נ שגופך טהור ויצאה נשמתך בטהור כמו שכתוב בתורהדברי יונה ח"א עמ' צז
פו ע"א רש"י - בביאור הגמ' רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשי' וכו'דברי יונה ח"א עמ' צה, קמא
פו ע"א רש"י - ספרא דאדה"רנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' א אות ו
פו ע"א רש"י ד"ה סוף משנה ור"ה סוף הוראהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
פו ע"א מהרש"א, בד"ה בשכר וכו׳ מתרץ הסתירה מה שיש בזכות מי הי׳ הענן המן והבאר ועיי"ששם משמעון (שפירא) עמ' קד
פו ע"ב01 מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו וכו' שהן בני אברהם יצחק ויעקבמבשר טוב - ספר החיים עמ' צו
פו ע"ב06 למימרא דסעודתא דאברהם עדיפא מדשלמה והכתיב ויהי לחם שלמהפרי צדיק פ' החודש אות ז, צו אות ט, דברים אות יז
פו ע"ב14 אלף נשים היו לשלמהמי השלוח (תשסז) ח"א דף כט
פו ע"ב18 ואל הבקר רץ אברהם, בן בקר א', רך ב', וטוב ג' וכו' כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לב
פו ע"ב19 בן בקר אחד, רך שנים, וטוב שלשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ג
פו ע"ב19 בן בקר חד רך תרין טוב תלתעמודיה שבעה עמ' כד
פו ע"ב19 בן בקר רך וטובכור לזהב ח"ב
פו ע"ב20 תלתא תורי לתלתא גברישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ו
פו ע"ב22 שנא' יהודה וישראל רבים כחולפירושי ראשונים
פו ע"ב23 ברבורים אבוסים - רב אמר שאובסין אותן בע"כ וכו'אמרי השכל עמ' 18
פו ע"ב33 מדטוב לדרשה רך נמי לדרשהגור אריה בראשית פי"ח אות כג, שמות פי"ח הערה 123, ויקרא פ"א הערה 9
פו ע"ב33 רך אתי לדרשאגור אריה בראשית פכ"ג הערה 4
פו ע"ב34 ויתן אל הנערשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עב
פו ע"ב35 דקמא קמא דמטיא אייתי לקמייהופירושי ראשונים
פו ע"ב35 ובן הבקר אשר עשה, קמא קמא שתיקן אמטי ואייתי קמייהוצמח דוד (סקאליע) עמ' קמ
פו ע"ב35 ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רכד
פו ע"ב35 ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות ט
פו ע"ב35 ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צז
פו ע"ב36 האכילם ג' לשונותחכמת התורה וירא עמ' לז, קמט
פו ע"ב36 כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלקדושת לוי דף ט ע"ד
פו ע"ב36 להאכילן ג' לשונותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמא
פו ע"ב37 אל ישנה אדם וכו' מלאכים ירדו וכו' ובתוס'ידו בכל סי' קצו
פו ע"ב37 אל ישנה אדם ממנהג מקומוחכמת התורה וירא עמ' קנד, תקפד
פו ע"ב37 אל ישנה אדם מן המנהגדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רפו
פו ע"ב37 אל ישנה אדם מן המנהגדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לו
פו ע"ב37 אל ישנה אדם מן המנהגטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפ
פו ע"ב37 ג' אנשים היו מלאכיםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ל ע"ב
פו ע"ב37 המלאכים שבאו אצל אברהם אכלו שלא לשנות ממנהג המקוםדרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות מ
פו ע"ב37 לא ישנה אדם מן המנהגמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קיז
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם ממנהג המקוםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' מט
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג ובמהרש"א שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רג
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג ובתוס' שםיציב פתגם על התורה עמ' כה
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו' מלאכי השרת ירדו למטה ואכא לחםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ג
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו' מלאכים ירדו למטה ואכלומדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנט
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג כו' מלאכי השרת ירדו למטה כו' כמי שאכלו ושתו (ותוס' ד"ה נראין כאוכלין ושותין)לקוטי שיחות חל"ו עמ' 172
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה וכו' מלאה"ש ירדומאורי אור (טייטלבוים) עמ' רז, רכב
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יב
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ב אות טו
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהגאמה של מלכות עמ' 104
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קיב
פו ע"ב37 לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכא
פו ע"ב37 מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 640-639
פו ע"ב37 משה עלה למרום ולא אכלמשנת חיים דברים עמ' קפג
פו ע"ב38 אכלו סלקא דעתךגור אריה בראשית פי"ח הערה 48, אות כט
פו ע"ב38 הקב"ה עושה לבניו של אברהם לפי מעשיודרך ה' השלם עמ' עג - מראה דרך
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו החזיר הקב"ה לבניו בעצמו וכו'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קב, ח"ב עמ' רסד
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו לאורחים וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קז
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכים בעצמו שילם הקב"ה לבניו בעצמוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מ
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם בעצמו וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שמא-שדמ
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם בעצמו כו' בערביים כו'שערי תשובה סה"י אות נב
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם בעצמו עשה הקב"ה בעצמואור יחזקאל - מדות עמ' קסב
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' סה
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחאפיקי יהודה (תשנט) עמ' צד, קיד
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' נ
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל [מה] שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליחשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צו
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניושם משמעון (שפירא) עמ' קד
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמוילקוט הגרשוני ח"ב
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמונתיבות עולם ח"א עמ' קנו
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהם למלאכים שילם הקב"ה לבניוצמח דוד (סקאליע) עמ' קלח
פו ע"ב38 כל מה שעשה אברהםאגודת אזוב (יעבץ) דף מה ע"ג, מו
פו ע"ב38 כל שעשה אברהםכתבי רבנו בחיי עמ' לז-לח
פו ע"ב38 כמי שאכלו ושתולקוטי שיחות חל"ה עמ' 264
פו ע"ב38 מה שעשה אביהם בעצמו שילם לו הקב"ה בעצמוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וירא עמ' כא
פו ע"ב38 מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו נתן לו הקב"ה בעצמוחכמת התורה יתרו עמ' קמז
פו ע"ב38 מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו פרע לו הקב"ה בעצמוחכמת התורה בשלח עמ' תרצא
פו ע"ב38 מה שעשה אברהם למלאכים פרע הקב"ה לבניוחכמת התורה ויצא עמ' רצו
פו ע"ב38 מה שעשה אברהםמשנת חיים בראשית עמ' רכא, רלד
פו ע"ב38 מה שעשה בעצמו וכו'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לב
פו ע"ב38 מה שעשה בעצמו שלם לו בעצמו ומה שעשה ע"י שליח שלם הקב"ה ע"י שליחקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיא אות א
פו ע"ב38 נראו כמו שאכלו ושתושרגא המאיר על התורה עמ' נ
פו ע"ב38 נראו כמו שאכלו, ובתוס' ד"ה נראיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' לה, לו
פו ע"ב38 נראו כמי אכלודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לג
פו ע"ב38 נראו כמי שאכלו ושתואפיקי יהודה (תשנט) עמ' פט
פו ע"ב38 נראו כמי שאכלו מכאן שלא ישנה אדם מן המנהגטיול בפרדס ח"ב עמ' יט
פו ע"ב38 נראין כאוכלין וכו' ובתוס' שםיציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רג
פו ע"ב38 נראין כאוכלין ושותין (ותוס')לקוטי שיחות ח"ה עמ' 324, חכ"ה עמ' 77
פו ע"ב38 שכר לאברהם על מה שאמר ואקחה פת לחם וכו'אשל חיים ח"א עמ' קנד
פו ע"ב38 שכר על החסד על כל פרט וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שז -שח
פו ע"ב39 וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליח וכו' יוקח נא מעט מים וכו'של"ה (תשנז) פרשת וירא אות ב, ח
פו ע"ב39 כל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שי
פו ע"ב39 כל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה ע"י שליחאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קנג
פו ע"ב39 כל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליחאגרא דפרקא (תשסה) עמ' כו
פו ע"ב39 מה שעשה אברהם ע"י שליח שילם ה' גם ע"י שליחאגרא דכלה ח"א עמ' שנז
פו ע"ב39 מה שעשה אברהם ע"י שליחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תכג, תקלח
פו ע"ב39 שילם הקב"ה לבניו ע"י עצמוגור אריה בראשית פי"ח אות יח
פו ע"ב40 בזכות אברהם המטיר הקב"ה לחם מן שמיםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יז ע"א
פו ע"ב40 ויקח חמאה וחלבהמאור שבתורה (לסין)
פו ע"ב42 יוקח נא מעט מים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרע
פו ע"ב42 יקח נא מעט מים על ידי שליחאמרי אש (טאוב) עמ' תכה
פו ע"ב43 בשביל ויקח חמאה וחלבדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנ
פו ע"ב43 בשכר והוא עומד עליהם זכו לענני הכבודדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' מב
פו ע"ב43 בשכר חמאה וחלב זכו למן, בשכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד הענן, בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מריםאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רסד
פו ע"ב43 בשכר שלש זכו לשלש וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיז
פו ע"ב43 בשכר שלשה זכו לשלשהפרי צדיק וירא אות י
פו ע"ב43 בשכר שלשה זכו לשלשה, בשכר חמאה וחלב זבו למן, בשכר והוא עמד עליהם זכו לעמוד הענן, בשכר יקח נא מעט מים זבו לבארה של מריםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שו
פו ע"ב43 אברהם אבינו אמר ואקחה פת לחם ותמורת זאת וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' רס
פו ע"ב43 אברהם זכה לעמוד ענן בשכר שעמדזכרון יהודה (מונק) דף נח ע"ד, נט ע"א, צד ע"ד
פו ע"ב44 בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מריםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף כא
פו ע"ב44 בשכר יקח נא מעט מיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עב, פא
פו ע"ב44 ורחצו רגליכם וכו' וכי בערביים חשדתנו שמשתחוים לאבקפרי צדיק וירא אות ח, י
פו ע"ב44 ורחצו רגליכם וכו' שהם משתחוים לעפר רגליהםלקוטי שיחות ח"א עמ' 28
פו ע"ב44 ורחצו רגליכם... וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שח, תפז, מלכים עמ' ר
פו ע"ב44 יוקח נא מעט מים - סבר שהם ערביים ומשתחוים לאבק רגליהםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסה
פו ע"ב44 יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וכו' כבר יצא ממנו ישמעאלחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת לך לך
פו ע"ב44 יקח נא מעט מים כו' וכי בערביים חשדתנו כו'רב טוב דף יז ע"ג, יז ע"ד
פו ע"ב45 אמרו לו המלאכים וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהם כבר יצא ממנו ישמעאלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' לה
פו ע"ב45 אמרו לו וכי בערביים חשדתנואור התורה (תאומים) עמ' י
פו ע"ב45 אמרו לו וכי בערביים חשדתנואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' י
פו ע"ב45 וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות ה
פו ע"ב45 וכי בערבים חשדתנו כבר יצא ממך ישמעאלאור פני משה דף ט ע"ב
פו ע"ב45 חשבן לערביים שמשתחוים לאבק שעל רגליהםתורת העולה ח"ג פרק עב
פו ע"ב45 כערביים נדמו לומאורי שערים עמ' נ, צז
פו ע"ב45 כערביים נדמו לוקשוטי כלה חי"א אות רי
פו ע"ב46 והוא יושב פתח האוהל כחום היום וכו' הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
פו ע"ב46 והוא יושב פתח האוהל להכניס אורחיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קלח
פו ע"ב46 וירא אליו ה' - יום שלישי של מילה של אברהם היהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יב
פו ע"ב46 מאי "כחום היום" וכו', הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהאמרי נועם (מועדים) סי' יג להושענא רבה
פו ע"ב46 מאי כחום היום וכו' הוציא חמה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קיד
פו ע"ב46 מאי כחום היום וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' עד
פו ע"ב46 מאי כחום היוםויקרא יעבץ עמ' מב
פו ע"ב46 מאי כחום היום, אמר רחב"ח אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה לשאול באברהםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ל
פו ע"ב46 מאי כחום הים וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וירא מאמר ב
פו ע"ב47 אותו היום יום ג' של מילה של אברהם היה וכו'ספר החיים (תשנג) עמ' צא
פו ע"ב47 אותו היום יום שלישי של מילה וכו' שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא ה
פו ע"ב47 אותו יום שלישי של מילה של אברהם הי' ובא הקב"ה לשאול באברהםפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלה
פו ע"ב47 אמר ר' חמא בר חנינא יום ג' למילתו היהעמודיה שבעה עמ' כ
פו ע"ב47 אמר ר"ח בר חנינא וכו' יום שלישי של מילה וכו' ובא הקב"ה לשאול באברהםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 313, 77, ח"כ עמ' 65
פו ע"ב47 בא ה' לאברהם לבקרו בחליודברים נחמדים (תשסה) עמ' ריג
פו ע"ב47 בא הקב"ה לבקר את אברהם אבינואבל מצרים ח"א דף יח ע"ב
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו' ובא הקב"ה לבקר את החולהאור יחזקאל - מדות עמ' צ, קנד, קסו, רלג
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' כ
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטרח אותו צדיק באורחיםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 266
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםברכת טוב עמ' קכב
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 64
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהגור אריה בראשית פ"ו הערה 183
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהחכמת התורה וירא עמ' כח, קנט
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פז
פו ע"ב47 הוציא הקב"ה חמה שלא להטריחו באורחיםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 324
פו ע"ב47 הוציא השי"ת חמה מנרתקהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' לה
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה וכו'אודה ה' דף כה ע"ב
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קצד
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק [אברהם] באורחיםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ער
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא להטרידו באורחיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רסט
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ס
פו ע"ב47 הוציא חמה מנרתיקהשבט מישראל (פרידמן) עמ' מב
פו ע"ב47 המלאכים באו ביום שלישי למילתוחכמת התורה וירא עמ' קג
פו ע"ב47 הקב"ה בא לבקר את אברהם ביום השלישייציב פתגם - מילה-נישואין עמ' מב
פו ע"ב47 ובא הקב"ה ושאל בשלומותורת חיים (קאסוב) עמ' כד
פו ע"ב47 ובא הקב"ה לשאול באברהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפ
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה לבקרוישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמב
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' טז
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היה ונגלה אליו הקב"ה לבקרוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' שיד
פו ע"ב47 יום שלישי למילתו היהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקסא
פו ע"ב47 יום שלישי למילתומשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמט
פו ע"ב47 יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה לשאול באברהםברכת טוב עמ' קג, קח, קט
פו ע"ב47 יום שלישי של מילה של אברהם היה ובא הקב"ה לשאול באברהםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' ערב
פו ע"ב47 יום שלישי של מילה של אברהם היה וכו' לית המנותא בעבדיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שעד
פו ע"ב47 רבי חמא ב"ר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומובת עין (תשסז) עמ' כח
פו ע"ב48 שדריה לאליעזר למיפק לברא וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קה ע"ב
פו ע"ב48 שדריה לאליעזר למיפק לברא נפק ולא אשכחאבן פינה עמ' 113
פו ע"ב49 היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף כ ע"ב
פו ע"ב49 היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיילקוט עטרת צבי עמ' לז
פו ע"ב49 היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיצמח דוד (סקאליע) עמ' תקפא, תקפב
פו ע"ב49 חזיי' להקב"ה דקאי אבבא וכו' (ותוס')לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 72
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדידרך חיים (תשלה) עמ' רכא
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות לד
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיחקל יצחק (תשסג) עמ' מד
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיעבודת חיים ח"א עמ' פח
פו ע"ב49 לית הימנותא בעבדיתפארת צבי שמות עמ' פח
פו ע"ב49 לית המנותא בעבדיאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עט ע"ג
פו ע"ב50 דהוי שרי ואסרחקל יצחק (תשסג) עמ' שעח
פו ע"ב50 דחזא דקא אסר ושריאמרי יוסף בראשית דף ע ע"ג, עג ע"א
פו ע"ב50 היינו דכתיב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם וכו'של"ה (תשנז) פרשת וירא אות ה
פו ע"ב50 כיון דחזא דקא אסר ושרי אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא וכו'לחמי תודה דף רמא ע"ב
פו ע"ב50 כיון דחזא דקא אסר ושרי...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ט ע"ג
פו ע"ב50 כיון דחזא דקא אסר ושרינועם אלימלך (תשסא) עמ' לד
פו ע"ב50 ראו דקא שרי ואסר בעו למהדר מיד וירץ לקראתםחכמת התורה וירא עמ' קסט
פו ע"ב51 והנה שלשה אנשים נצבים עליו, מאן נינהו, מיכאל גבריאל רפאלצפנת פענח (תשסו) עמ' תכ
פו ע"ב51 כתיב נצבים עליו וכתיב וירץ לקראתם כד חזיוהו דהוה שרי ואסר פירשו הימנו מיד וירץנחמד ונעים (תשסח) וירא ד"ה וירא והנה
פו ע"ב51 כתיב נצבים עליו וכתיב וירץ לקראתםגור אריה בראשית פי"ח אות טז
פו ע"ב52 אתי מלאך מיכאלמי מרום ח"ח עמ' עו
פו ע"ב52 מאן נינהו ג' אנשיםידו בכל סי' אלף קיט
פו ע"ב52 מאן נינהו שלשה אנשים וכו' גבריאל אזל למהפכיה לסדוםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יא
פו ע"ב52 מאן נינהו שלשה אנשים וכו' דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוטבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכד
פו ע"ב52 מאן נינהו 'שלשה אנשים' מיכאל וגבריאל ורפאלאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ער
פו ע"ב52 מיכאל וגבריאל ורפאלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קיא
פו ע"ב52 מיכאל שבא לבשר את שרה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קו ע"ב
פו ע"ב52 מיכאל שבא לבשר את שרה רפאל שבא לרפא וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קט
פו ע"ב52 מיכאל שבישר את שרה הלך להציל את לוטגור אריה בראשית פי"ח אות יד
פו ע"ב52 מיכאל שבא לבשר את שרהזאת זכרון (תשנב) אות קצא
פו ע"ב52 שלשה אנשים מיכאל גבריאל רפאלפרי צדיק וירא אות *ד, *ט
פו ע"ב53 אחד בא לבשר על הבניםחקל יצחק (תשסג) עמ' צב
פו ע"ב53 אחד היה לבשר את שרהחכמת התורה וירא עמ' עה, רלו
פו ע"ב53 גבריאל אזיל למיהפכיה לסדוםגור אריה בראשית פל"ז הערה 184
פו ע"ב53 גבריאל אזל למהפכיה לסדוםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1219
פו ע"ב53 הקב"ה הביא מלאך רפאל עמו לרפא את אאע"העירין קדישין השלם עמ' קיח
פו ע"ב53 רפאל שבא לרפא את אברהםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1220
פו ע"ב53 רפאל שבא לרפא את אברהםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מג
פו ע"ב53 רפאל שבא לרפא את אברהםלקוטי שיחות ח"ה עמ' 82
פו ע"ב רש"י - הקב"ה אומר טהור, כפי מה שכתוב בתורהפרדס המלך (תשסט) אות תרנ
פו ע"ב רש"י ד"ה ורחצו רגליכם, כערביים נדמו לולחמי תודה דף מח ע"א
פו ע"ב רש"י - חרדל מעדן מלכים ושרים הואגור אריה בראשית פי"ח הערה 112
פו ע"ב רש"י - ראשון שמגיע לאכול שנגמר בישולוגור אריה בראשית פי"ח הערה 120
פו ע"ב תוס' - רפואה והצלה חד היאאור ישע (ראפשיץ) עמ' כב
פו ע"ב תוס' ד"ה ההוא - מיכאל הציל לוט או רפאללקוטי שיחות חלק ל עמ' 283
פו ע"ב תוס' - דאמרינן בב"ר דאין מלאך א' עושה ב' שליחות וכו' ובב"ר יש שרפאל בא להציל את לוט וכו' דרפואה והצלה ענין א' הואזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' לד, ק
פו ע"ב תוס' - רפואה והצלה חד הואאור לשמים (תשסג) עמ' פו
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שלו
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואגור אריה בראשית פי"ח הערה 62, 64
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואחכמת התורה וארא עמ' קסב
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואחכמת התורה וירא עמ' תקסח
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואחכמת התורה לך לך עמ' קלג
פו ע"ב תוס' ד"ה ההואשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רעו-רעז
פו ע"ב תוס' ד"ה חזייהחכמת התורה וירא עמ' קט
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין כאוכליןשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רצו
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין, בסדר אליהו רבה קתני שהיו אוכלין ושותין ממשאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא יט
פו ע"ב מהרש"א ד"ה והיינולקוטי שיחות ח"כ עמ' 68
פז ע"א01 מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות ט
פז ע"א01 מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגרול וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ט פסוק ג
פז ע"א01 מסרבין לקטן ולא לגדולאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רלו
פז ע"א02 כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות לא
פז ע"א02 כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, אמר ר' אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור ישרים (תשסב) עמ' רעט
פז ע"א02 כתיב ואקחה פת לחם, וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיט
פז ע"א04 אומרים מעט וכו'דבש לפי מע' צ אות יג
פז ע"א04 מכאן לצדיקים שאומרים מעטאמה של מלכות עמ' 103
פז ע"א04 מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושין הרבהקשוטי כלה ח"י אות רנו
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט וכו'לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצח
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה וכו'שארית יעקב (פאנעט) עמ' קכז
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאגרא דכלה ח"א עמ' קכו
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 66
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרי אש (טאוב) עמ' מז
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהנועם אלימלך (תשסא) עמ' כט
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשבט מישראל (פרידמן) עמ' שצה
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' רסה
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות ג
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהחכמת התורה וירא עמ' קלח
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהתורת חסד (סופר) עמ' רפח
פז ע"א04 צדיקים אומרים מעט ועושין הרבה, רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אין עושיןבת עין (תשסז) עמ' עח
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תעא
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תעא
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ח ע"ב
פז ע"א04 שצדיקים אומרים מעט ועושין הרבה ורשעים וכו׳טוב ירושלים בראשית פכ"ג פסוק טו
פז ע"א05 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסג ע"ב
פז ע"א05 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק א אות ט
פז ע"א05 רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, מנלן מעפרון וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שסח
פז ע"א05 רשעים מדברים הרבה ואפי' מעט אינם עושיםגור אריה במדבר פכ"ב אות נג
פז ע"א06 עפרון אמר הרבה ואפילו מעט לא עשהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות נז {לכן כתיב 'עפרן' בלא וא"ו}
פז ע"א10 עובר לסוחר דלא שקל מיני' אלא קנטרילקוטי שיחות ח"י עמ' 61
פז ע"א12 הוא אמר קמח והיא אמרה סולת, מכאן שאשה עיניה צרות באורחיןעטרת ישועה (תשסד) אות ג, לב ליום א דסוכות
פז ע"א12 הוא אמר קמח והיא אמרה סלתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא יז, חיי ג
פז ע"א12 הוא אמר קמח והיא עשתה סולתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כט
פז ע"א12 הוא אמר קמח וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות עג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת וכו' מכאן שהאשה צרה עיניה באורחין וכו' ובבכור שורשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פ, פג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםאמרי השכל עמ' 69
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה צרה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לו ע"א, מהדו"ג ח"א דף כב, כח
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיןאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ד אות יט
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תפו, תפז
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולתכור לזהב ח"ב
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סולת, מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםלחמי תודה דף מז ע"ב, קג ע"ב
פז ע"א12 כתיב 'קמח' וכתיב 'סלת' וכו' מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםאמרי נועם (מועדים) סי' יח ליום א דסוכות
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת וכו', מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שצג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת מכאן שהאשה צרה עיני' באורחיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מב
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלתנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ג
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת, אר"י מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' תיד
פז ע"א12 כתיב קמח וכתיב סלת, מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםספר החיים (תשנג) עמ' צד*
פז ע"א12 כתיב קמחהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק ו
פז ע"א12 כתיב קמחאמרי יוסף בראשית דף עב ע"ד
פז ע"א13 אר"י מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישברית עולם (תשסט) עמ' קמב
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםדרשות שמן רוקח עמ' קפ
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כה
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רלז
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' צח
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לה
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' לד
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםמשמיע שלום עמ' לד
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםנועם הברכה עמ' שכא
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםנפש חיים (פאלאג'י) דף כא ע"ב [לג ע"א אות צז]
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםנפש חיים (פלג'י) דף כא ע"ב
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםעטרת מנחם (תשסג) עמ' מט
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קנג
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה ח"ח אות יד
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה ח"י אות רנז
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה ויצא עמ' שיט
פז ע"א13 אשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה חיי שרה עמ' קיז
פז ע"א13 אשה צרה עיניה באורחיםבישורון מלך ח"א עמ' קלז, שעח
פז ע"א13 אשה צרה עיניה באורחיםהמאור שבתורה (לסין)
פז ע"א13 האשה עינה צרה באורחים יותר מן האישאור הצבי עמ' 128
פז ע"א13 האשה עיניה צרה באורחיםבינה לעתים (תשנד) דרוש לט עמ' רמח
פז ע"א13 האשה צרה עיניה באורחיםאבן פינה עמ' 115
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' מג
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםאילנא דחיי (תשסז) עמ' לט
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה וירא עמ' קמה
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםחכמת התורה תזריע עמ' ד
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםצמח צדיק (תשסז) עמ' מז
פז ע"א13 מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה חי"א אות רי, רפו, רפז
פז ע"א13 מכאן שהאשה עיניה צרה באורחים יותר מהאישמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קיב
פז ע"א13 מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםקשוטי כלה ח"ט אות רלח, שלט
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רנה
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישמדבר קדמות (תשסח) עמ' צז
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש, ורש"י, היא אמרה קמח והוא סולתעקבי אבירים (תשסה) עמ' כ, קמז
פז ע"א13 מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א13 שהאשה צרה עיניה באורחים וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמג
פז ע"א13 שהאשה צרה עיניה באורחים כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסו
פז ע"א13 שהאשה צרה עיניה באורחיםשמועת יצחק - הכנ"א אות ב, ו
פז ע"א14 כתיב לושי וכו' ואילו לחם לא אייתי לקמייהו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' עח
פז ע"א14 כתיב לושי ועשי עוגות וכו' אותו היום פירסה נדהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וירא א
פז ע"א15 ויקח חמאה וחלב וגו', ואילו לחם לא אייתי לקמייהו וכו'לחמי תודה דף מז ע"ב
פז ע"א15 ויקח חמאה וחלבשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פא
פז ע"א16 אמר אפרים מקשאה וכו' א"א אוכל חולין בטהרה הי'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 193
פז ע"א16 ואילו לחם לא אייתי קמיהיציב פתגם על התורה עמ' כב
פז ע"א16 ולחם לא הביא מלמד שפירסה שרה נדהנחמד ונעים (תשסח) וירא ד"ה ושמעתי לתרץ
פז ע"א16 לחם לא אייתי לקמייהו... ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהברכת טוב עמ' קלב
פז ע"א16 למה לא הביא לחםחכמת התורה וירא עמ' קנט
פז ע"א18 א"א אוכל חוליו בטהרה היהילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א18 אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה אמנו אותו היום פירסה נרהשל"ה (תשנז) פרשת וירא אות ט, יב
פז ע"א18 אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה, ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קיט
פז ע"א18 אוכל חולין בטהרה היהטוב טעם בראשית עמ' קכג
פז ע"א18 אוכל חולין בטהרהמשנת חיים בראשית עמ' רלד
פז ע"א19 אבל לחם לא הביא שפירסה שרה נדה ונטמאה העיסהשרגא המאיר על התורה עמ' נג, סח
פז ע"א19 אותו היום פירסה נדהמשנת חיים במדבר עמ' שפג
פז ע"א19 אותו היום שרה פרסה נדהברכות אבי דף טו ע"א
פז ע"א19 ויאמרו איה שרה וכו' להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קיד
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כח
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל, להודיע ששרה אמנו צנועה היתהלחמי תודה דף מד ע"ב
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה שרה אשתך וכו' כדי לחבבה על בעלהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות סט הגה"ה ה
פז ע"א19 ויאמרו אליו איה שרה כו' לשגר לה כוס של ברכהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קנב
פז ע"א19 ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תפז, תצ
פז ע"א19 שרה אמנו פרסה נדהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות ו
פז ע"א19 שרה פירסה נידהשני המאורות (תשסח) עמ' נה
פז ע"א20 איה שרה אשתךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
פז ע"א20 איה שרה אשתך, כדי לשגר לה כוס של ברכהשרגא המאיר על התורה עמ' נג
פז ע"א21 להודיע ששרה אמנו צנועה היתהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
פז ע"א21 ששרה אמנו צנועה היתהאמרי יוסף בראשית דף עו ע"ב
פז ע"א22 יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה וכו׳שם משמעון (שפירא) עמ' יג
פז ע"א22 יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצא
פז ע"א22 יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה, אלא מאי באהל כדי לחבבה על בעלהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שצג
פז ע"א24 אלא מאי באהללקוטי שיחות חט"ו עמ' 114
פז ע"א24 כדי לחבבה על בעלהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שנא
פז ע"א24 כדי שתהא חביבה על בעלהשביתת שבת סי' ה (עמ' 83), לקוטי מאמרים עמ' 228, רסיסי לילה סי' לג (עמ' 49), נד (עמ' 141), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 30, 44), יח (עמ' 152)
פז ע"א24 לחבבה על בעלהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ב
פז ע"א25 כדי לשגר לה כוס של ברכהברכות אבי דף טו ע"א
פז ע"א25 כדי לשגר לה כוס של ברכהחכמת התורה וירא עמ' קעד
פז ע"א25 כדי לשגר לה כוס של ברכהלחמי תודה דף רמא ע"ב
פז ע"א25 כדי לשגר להיד יצחק עמ' קצ ס"ק יג [הלכה]
פז ע"א25 לשגר לה כוסמשנת חיים בראשית עמ' רלח
פז ע"א26 נקוד על אי"ו שבאליו ללמד דגם לה שאלוחכמת התורה וירא עמ' ריד
פז ע"א26 נקוד על איו וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה פכ"ד אות ח-ט
פז ע"א26 תני משום רבי יוסי למה נקוד על איו שבאליונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות טו, סי' יט אות טו
פז ע"א27 לימדה - דכל נקודה עוקרת התיבהפירושי ראשונים
פז ע"א27 למדה תורה דרך ארץגור אריה בראשית פי"ח הערה 131
פז ע"א27 שישאל אדם באכסניא שלו וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ד אות ז, י
פז ע"א28 אין שואלין בשלום אשה כללגור אריה בראשית פי"ח הערה 126
פז ע"א29 על יד בעלה שאניטהרת יו"ט ח"י עמ' לו
פז ע"א29 על ידי בעלהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
פז ע"א30 אחרי בלותי היתה לי עדנה וכו', אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תד
פז ע"א31 אחר שנתבלה הבשר... נתעדן הבשרפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קלג
פז ע"א31 הקב"ה החזיר לשרה לימי עלומיה - מפני השלום שלא לשנות מדיבורהעירין קדישין השלם עמ' לב
פז ע"א31 שחזרה שרה לנערותהאמרי רבי שפטיה עמ' מו
פז ע"א32 אפילו הקב"ה שינהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד-קפה
פז ע"א32 גדול השלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנאמר ואדני זקן וכתיב ואני זקנתיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא כא
פז ע"א32 גדול השלום שאפילו הקב"ה שינה בו שנאמר ותצחק שרה וכו' ואדוני זקן, וכתיב ויאמר ה' כו' ואני זקנתיערבי נחל (תשסד) עמ' קסב
פז ע"א32 גדול שלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנאמר ותצחק שרה בקרבה וגו' ואדוני זקן וכתיב ויאמר ה' אל אברהם וגו' ואני זקנתינחלת שמעון (אשכנזי) וירא יג
פז ע"א32 גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בו וכו'של"ה (תשנז) פרשת וירא אות כא בהגה"ה
פז ע"א32 גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בוברכת טוב עמ' קלב
פז ע"א32 ה' שינה מפני השלוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' לד, עז
פז ע"א32 הקב"ה שינה מפני השלוםזכרון דברים (תשנט) עמ' ג
פז ע"א32 ואני זקנתי, שינה הכתוב מפני השלוםדובר שלום (תשסג) אות קסז
פז ע"א32 מותר לשנות מפני דרכי שלוםחכמת התורה וירא עמ' קסו, ריט
פז ע"א32 מותר לשנות מפני דרכי שלוםעטרת ישועה (תשסד) אות קסג להגדה ש"פ
פז ע"א32 שינה הכתוב מפני דרכי שלוםגור אריה בראשית פי"ח אות מ
פז ע"א32 שנה ה' מפני השלוםמי מרום ח"ה עמ' נה
פז ע"א33 מי מלל לאברהם הניקה בנים שרה, כמה בנים הניקה שרה וכו'לחמי תודה דף רמא ע"ב
פז ע"א34 א"ר לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה וכו'נחמד ונעים (תשסח) וירא ד"ה ותאמר מי מלל
פז ע"א34 אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו וכו' מיד נהפך קלסתר פגים של יצחק ונדמה לאברהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' של
פז ע"א34 אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה וכו' ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולןמבשר טוב - חנוכה עמ' לג, קכג
פז ע"א34 אותו היום שגמל אברהם את יצחק וכו' כל אומות העולם מרננים ואומרים וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות יא
פז ע"א35 אוה"ע מרננים ואומרים וכו' נהפך קלסתר פניו וכו' פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחקלקוטי שיחות ח"ג עמ' 780, ח"ח עמ' 358
פז ע"א35 אומרים וכו' שהביאו אסופי וכו' ונעשה נס בשרה אמנו בו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 95
פז ע"א35 היו כל אוה"ע מרננים ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופיפוקד עקרים סי' ב (עמ' 5)
פז ע"א35 ליצני הדוראהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תצב-תצד
פז ע"א35 ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' פט
פז ע"א36 מה עשה אברהם וכו' וכל אחת ואחת הביאה בנה עמה ומניקתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ח
פז ע"א37 הביאו בני הגויים את תינוקיהם לשרה כדי שתניק אותםאגרא דכלה ח"א עמ' שמז
פז ע"א37 ונעשה נס בשרה אמנו ונפתחו דדיה כשני מעיינות והניקה את כולןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' תד
פז ע"א37 ושרה אמנו זימנה את נשותיהם וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"כ פסוק ב
פז ע"א38 היו אומרים אם שרה בת תשעים ילדה אברהם בן מאה יולידחכמת התורה חיי שרה עמ' כט
פז ע"א38 היו מרננים וכו' מיד נהפך קלסתר פנים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 103
פז ע"א38 והניקה את כולןגור אריה בראשית פי"ז הערה 49
פז ע"א38 והניקה בנים שרה וכו' ועדיין היו מרננים וכו' נהפך קלסתר פנים של יצחקלקוטי שיחות ח"כ עמ' 82, 100-103
פז ע"א38 מאבימלך נתעברה שרהחכמת התורה תולדות עמ' טז, יז, נג, נה
פז ע"א38 מאבימלך נתעברה שרהקשוטי כלה (תשסג) עמ' עד
פז ע"א39 היה קלסתר של יצחק דומה לאברהםקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות נא
פז ע"א39 צר הקב"ה קלסתר פניו דומה לשל אברהםאור חדש למטיפים עמ' 64
פז ע"א39 קלסתר פניו של יצחק נרמה לאברהםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לה
פז ע"א39 קלסתר פניו של יצחקאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יז
פז ע"א40 עד אאע"ה - לא היה זקןאוהב ישראל דף קסא ע"א
פז ע"א40 עד אברהם לא הוה זקנה - אתא אברהם ובעי זקנההיהדות הלאומית עמ' 65
פז ע"א40 עד אברהם לא הוה זקנה כד אתי אברהם בעא רחמי והוה זקנהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' לח
פז ע"א40 עד אברהם לא הוה זקנהילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א40 עד אברהם לא הוי זקנההמעשה והמדרש עמ' סו, קיז
פז ע"א40 עד אברהם לא הוי זקנהזכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות נב
פז ע"א40 עד אברהם לא הוי זקנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות ג
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנה בא אברהם וביקשושני המאורות (תשסח) עמ' עא
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנה וכו' אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנה, שנאמר ואברהם זקן בא בימיםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קנג, קנד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנה וכו' וביקש אברהם רחמים והוה ליה זקנהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' נו
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כט
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קט
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תמ
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנח, ח"ב עמ' אלף קנד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' יז, כד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהדרך חיים (תשלה) עמ' צד
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהחקל יצחק (תשסג) עמ' תמג
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קפז, אור תורה סי' תמ
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קז
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהעבודת יצחק בראשית עמ' קי
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהפרי צדיק תולדות אות א, ר"ח שבט אות ב, פ' זכור אות ב, כי תשא אות ח, פסח אות לא, תזריע אות ו, בלק אות ח, ראה אות ז, סוכות אות ג, כג
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהקדושת לוי דף יב ע"א, יב ע"ב
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהקול ששון (גולדברג) אות כ
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 48 (סי' נב)
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כח
פז ע"א40 עד אברהם לא היה זקנהתפארת משה עמ' כה
פז ע"א40 עד אברהם לא היתה זקנהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שה, שז
פז ע"א41 אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1157, באר ו הערה 102
פז ע"א41 בעא רחמי והוה זקנהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 375
פז ע"א41 עד יעקב אבינו לא היה חולשא בעולםאוהב שלום עמ' 56
פז ע"א41 עד יעקב לא הוה חולשאהמעשה והמדרש עמ' קכה
פז ע"א41 עד יעקב לא הוה חולשאילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולימראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רעא
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשא אתא יעקב ובעא רחמי והוי חולשאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שסא
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' לד
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשאחכמת התורה ויחי עמ' לח, קכט
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשאילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתמט
פז ע"א41 עד יעקב לא הוי חולשהגור אריה בראשית פכ"א אות טז
פז ע"א41 עד יעקב לא היתה חולשאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קט, תקפט
פז ע"א42 בעא רחמי והוי חולשאפירושי ראשונים
פז ע"א42 יעקב תבע חולשאחכמת התורה תולדות עמ' תצא
פז ע"א42 עד אלישע לא הוה דחליש ואתפחאבן פינה עמ' 45
פז ע"א43 חלה את חליו - מכלל דחלה חלי אחריתיבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צז
פז ע"א50 ואלו אוכלין מן התורה, העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
פז ע"א50 משמנין ביניהם רמב"ן ראב"ד ריטב"א ר"ן נ"י רש"י שםדרכי חושן עמ' שטז-שיח [הלכה]
פז ע"א רש"י - היא אמרה קמח וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 283
פז ע"א רש"י ד"ה מכאןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עד
פז ע"א רש"י להודיעו שהיא צנועה משאר חברותיהגור אריה בראשית פי"ח הערה 140
פז ע"א תוס' ד"ה ע"י בעלההצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ד אות י-יא
פז ע"א נמוק"י ד"ה ואמרינן - שמקשין העולם וכו' לא יפקוד אלא נקודה אחתלקוטי שיחות חט"ו עמ' 110
פז ע"ב03 כי תבאהכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כה
פז ע"ב03 מנא הני מילי וכו' אמר רבא להלכותיושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות לא, לז
פז ע"ב25 זית אקרי כרםלקוטי שיחות ח"י עמ' 33
פז ע"ב32 בשעה שאתה נותן לכליו של בעה"בגור אריה דברים פכ"ג אות כ
פז ע"ב44 בכרם רעך ולא בכרם גוידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלא
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדבר וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 131, 129
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדברלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 141
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדברמשנת חיים דברים עמ' תנד
פז ע"ב44 בפועל הכתוב מדברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלא
פז ע"ב44 רעך ולא גויאיש צעיר דף כו ע"ב
פז ע"ב45 גזל נכרידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמ
פז ע"ב45 הניחא למ"ד גזל כותי אסורדרכי חושן עמ' לח [הלכה]
פז ע"ב45 הניחא למ"ד גזל כותי אסורלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
פז ע"ב45 למ"ד גזל עכו"ם מותררוח חיים (חיד"א) עמ' קכו
פז ע"ב47 ואכלת שבעךהכתב והקבלה בראשית פכ"ה פסוק ח
פז ע"ב47 ולא מוצץ הייןחקל יצחק (תשסג) עמ' תעח
פז ע"ב48 כנפשך כנפש של בעה"ב כך נפשו של פועל וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 131
פז ע"ב49 שבעך ולא אכילה גסההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שס
פז ע"ב51 אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות א
פז ע"ב51 אין הטבל מתחייב עד שיראה פני הביתעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכו
פז ע"ב51 אין חייב אא"כ רואה פני הביתשני המאורות (תשסח) עמ' קכט
פז ע"ב51 אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר ער שיראה פני הביתשל"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ג
פח ע"א עד שיראה פני הביתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שלב
פח ע"א מפני מה חרבו חנויות של בית הינוילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"א מפני מה חרבו חנויות של בית היני וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעא
פח ע"א שהעמידו דבריהם על ד"תנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
פח ע"א שהעמידו דבריהם על דין תורהאורחות דוד עמ' קטו
פח ע"א תוס' ד"ה תבואת מתי מתחיל מקחו של פועללקוטי שיחות חל"ד עמ' 132
פח ע"ב01 תבואת זרעך ולא לקוחאור אברהם - רות עמ' קנז
פח ע"ב04 אף פועל אם חסמתו פטורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעב
פח ע"ב04 מה נפשך אם חסמת פטור אף פועל אם חסמת פטורהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
פח ע"ב06 איזהו גורנן למעשרות בקישואים ובדלועים משיפקסו וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ג
פח ע"ב14 חיוב תרומה הוא לאחר גמר מלאכהגור אריה שמות פכ"ב הערה 229
פח ע"ב15 בכרי משעה שנעשה דגן נתחייב בתרומה גדולהגור אריה במדבר פי"ח אות כה
פח ע"ב24 מה לשור שכן אתה מצוה על חסימתוגור אריה דברים פכ"ה הערה 21
פח ע"ב28 אתה מצווה להחיותוגור אריה בראשית פכ"ט הערה 16, שמות פכ"ב הערה 182
פח ע"ב רש"י שאתה מצווה להחיותוגור אריה שמות פכ"ב הערה 209
פח ע"ב תוס' ד"ה ומה שור ובגליון הש"סגור אריה שמות פ"א הערה 25
פח ע"ב תוס' ד"ה כישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסז
פח ע"ב רמב"ן - "גורן" הוא מירוח התבואהגור אריה שמות פכ"ב הערה 229
פח ע"ב רמב"ן - משקין היוצאיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קע
פח ע"ב מאירי - תנאי שבממון הוא וקייםגור אריה דברים פכ"ה הערה 24
פט ע"א שור דכתב רחמנא למה ליגור אריה דברים פכ"ה הערה 20
פט ע"א מה דישגור אריה שמות פ"א הערה 25
פט ע"א המנכש בשומיםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלד
פט ע"א רשאין פועלין לטבל פתם בציר וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 140
פט ע"א רש"י ד"ה מכדי שור שור משבתעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעא
פט ע"א רש"י ד"ה נתחייבו - עד שנבחרה שילה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 80
פט ע"א תוס' ד"ה גדוליגור אריה בראשית פל"ב הערה 74, דברים פי"ד אות יב
פט ע"א רי"ף וברא"ש ס"גלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 139
פט ע"א רמב"ן בלאו דלא תחסוםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1124
פט ע"ב השוכר את הפועל לעדר ולקשקש תחת הזיתיםגור אריה שמות פכ"ג הערה 21
פט ע"ב השוכר את הפועל לעדרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלד
פט ע"ב תוס' ד"ה קוצץ אם הפועל קוצץ לאכול וכו' לא אהני קציצה ליחשב מקחדברי יונה ח"א עמ' רנג
פט ע"ב ראשונים אם רק בדישה עוברעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרעב
צ ע"א08 נכרי הדש בפרתו של ישראל ורש"י וכו׳טוב ירושלים שמות פי"ב פסוק טז
צ ע"א36 דרשינן טעם דלא תחסוםישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
צ ע"א36 היתה אוכלת ומתרזת מהוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
צ ע"א42 איבעיא להו מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי ודוש בהלב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
צ ע"א42 מהו שיאמר לנכרי חסוםרוח חיים (חיד"א) עמ' קלה, קצא
צ ע"א43 אמירה לנכרי בלאו דחסימהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפח
צ ע"א43 אמירה לנכרי חסום פרתי וקושית פני יהושעאגרות הראיה חלק ד ריח
צ ע"א44 שבותאגרות הראיה חלק א שלא
צ ע"א רש"י ד"ה ממון גבוה ולא קרינן בדישועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלו
צ ע"א רש"י לאחר המירוחגור אריה במדבר פי"ח הערה 75
צ ע"א מהרש"ל - אמירה לנכרי בשביעיתדרכי החיים ח"ב עמ' שעה
צ ע"ב04 עכו"ם אסור לסרסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמ
צ ע"ב32 בשעת דישההכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ד
צ ע"ב34 והמזווג בכלאים פטור ואינו לוקה אלא דש ומנהיג בלבד וכו' והנהיגה בקול ר' יוחנן אמר חייבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צא
צ ע"ב35 איתמר חסמה בקול והנהיגה בקול, רבי יוחנן אמר: חייב וכו' עקימת פיו הויא מעשהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נ
צ ע"ב35 חסמה בקול וכו' ר"י אומר חייב ר"ל אמר פטור כו' (ותוס' ד"ה ר"י)לקוטי שיחות חי"א עמ' 83
צ ע"ב35 חסמה בקול חייבאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעו ע"א
צ ע"ב35 חסמה בקולאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א אות ד
צ ע"ב35 חסמה בקולדרשות שבט הלוי עמ' סז
צ ע"ב36 להנהיג בקול אסורשערי תשובה שער ג אות צא
צ ע"ב37 עקימת פיו הוה מעשהבני יששכר ח"ב דף כה ע"ד
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רב
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פב, רכג, רל, רצט, מועדים (תשנט) עמ' רמג
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' עד
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהפרי צדיק משפטים אות ו, פ' החודש אות ט, בלק אות ב, ז, ר"ח אלול אות ג
צ ע"ב37 עקימת פיו הוי מעשהרסיסי לילה סי' יב (עמ' 13), דברי סופרים סי' *לה (עמ' 31-30), דובר צדק עמ' 69, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהאור ישרים (תשסב) עמ' רסח
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרסה
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהכתונת פסים (תשמה) פרשת מצורע כג ע"ב
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכ
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"א
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכט
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפו, רנג
צ ע"ב37 עקימת פיו הויא מעשהשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות כד
צ ע"ב37 עקימת שפתיו הויא מעשהכתר שם טוב (תשסד) סי' מז
צ ע"ב37 עקימת שפתיו הוי מעשהנתיבות עולם ח"א עמ' לב
צ ע"ב37 עקימת שפתים הוי מעשהדרכי צדק עמ' יח
צ ע"ב37 עקימת שפתים לא הוי מעשהחכמת התורה בראשית עמ' קצה
צ ע"ב37 פלוגתא אי עקימת פיו נחשב למעשהגור אריה בראשית פי"ט הערה 10
צ ע"ב רש"י קודם שתיכנס לדושגור אריה דברים פכ"ה הערה 31
צ ע"ב תוס' ד"ה ריש לקישחכמת התורה כי תשא עמ' רנד
צ ע"ב תוס' ד"ה ריש לקישעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסג
צא ע"א09 החוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלםלב המשפט ח"א שיעור ד [הלכה]
צא ע"א09 החוסם את הפרה ודש בהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' י
צא ע"א13 אתנן אסרה תורה אפילו בא על אמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש כ אות ה, דרוש קלו אות ג
צא ע"א13 אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמולב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
צא ע"א13 אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמולחמי תודה דף ה ע"א
צא ע"א13 אתנן אסרהדרכי חושן עמ' צב, צד-צה [הלכה]
צא ע"א13 בבא לצאת ידי שמים אתנן אסרה תורה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נח ע"א
צא ע"א13 בקם ליה בדרבה מיניה חייב בידי שמים, רש"י ותוס'ויגד יעקב עמ' תק
צא ע"א13 הבא במחתרת ונטל כלים ויצא מחוייב להחזירן לצאת ידי שמיםצפנת פענח (תשסו) עמ' רסג
צא ע"א רש"י - אי תפס ל"מטבעות זהב ח"א דף כא ע"א, נט ע"ד [הלכה]
צא ע"א רש"י - בקים ליה בדרבה מיניה מועיל תפיסהאור אברהם שמות עמ' קעא
צא ע"א תוס' ד"ה בבא, בבא לצי"ש חייב אף בב' רשעיותקומץ המנחה (צונץ) דרוש כ אות ה, דרוש קלו אות ג
צא ע"ב היה עושה בתאנים לא יאכל בענביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
צא ע"ב אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכלהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שס
צא ע"ב הפועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומןגור אריה דברים פ"א הערה 190
צא ע"ב עושה בגפן זה מהו שיאכל בגפן אחרברכת שלמה חו"מ עמ' קמד [הלכה]
צב ע"א05 פועל אוכל קישות אפילו בדינר וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלב
צב ע"א23 דאמר רב מצאתי מגילת סתריםשל"ה (תשנז) תושבע"פ רעח
צב ע"א23 מגילת סתריםישא מדברותיך - מגילה עמ' כז
צב ע"א23 מגילת סתריםמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
צב ע"א23 מצאתי מגילת סתרים בי רב חייאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רל
צב ע"א23 מצאתי מגילת סתריםאור אברהם - רות עמ' יד
צב ע"א24 כי תבוא בכרם רעך, בביאת כל אדםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלא
צב ע"א26 לא שביק איסי חיי לכל ברי'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 532
צב ע"א31 איבעיא להו פועל משלו הוא אוכל או משל שמיםלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
צב ע"א31 פועל משלו הוא אוכל או משל שמים הוא אוכללקוטי שיחות חל"ד עמ' 130
צב ע"א31 פועל משלו הוא אוכלחלק יעקב (קנטור) דרוש יח
צב ע"א רש"י ד"ה ת"ק ליתלי' ותוס' ד"ה איבעיתלקוטי שיחות חל"ד עמ' 130
צב ע"ב קוצץ אדם ע"י עצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנח
צב ע"ב רש"י ליטול מעות ולא יאכלגור אריה דברים פכ"ה הערה 24
צג ע"א12 קוצץ אדם ע"י בנו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' ד
צג ע"א17 אוכלים רק מהלכות מדינהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכו
צג ע"א22 משמר כעושה מעשה וכו' לאו כעושה מעשהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 138
צג ע"א34 ארבעה שומרים הן וכו' מאן תנא וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 112
צג ע"א34 ד׳ שומרים הםטוב טעם שמות עמ' קעג
צג ע"א35 והשואל משלם את הכלטהרת יו"ט ח"ז עמ' פד
צג ע"א35 שואל חייב באונסיןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות לז, פרק ט אות כו
צג ע"א35 שואל חייב באונסיןעירין קדישין השלם עמ' שסז
צג ע"א35 שומר חנם נשבע על הכלשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה
צג ע"א42 ארבעה שומרים הם ודיניהם שלשהצמח צדיק (תשסז) עמ' רט
צג ע"ב08 עד מתי שו"ש חייבמשנת חיים בראשית עמ' תיב
צג ע"ב08 עד מתי שומר שכר חייב וכו' נטירותא יתירתא כחזני מתאשל"ה (תשנז) פרשת ויצא אות א
צג ע"ב10 אטו יעקב חזן דמתאדרשות מהר"ם בנעט עמ' נד
צג ע"ב11 לבן כפאו ליעקב לשמור נטירותא יתירתאלחמי תודה דף כד ע"א
צג ע"ב12 נטירתא יתירתא וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
צג ע"ב12 רועה שהניח עדרו ובא לעיר וכו'איש אמונים דף טז ע"ב
צג ע"ב13 בא זאב וטרף ובא ארי ואכל וכו'נטריקן (תשעד) עמ' קע, קעב, קעד
צג ע"ב21 היה לו לקדם במקלותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94
צג ע"ב21 לקדם ברועים ובמקלותכתר שם טוב (תשסד) סי' שכה
צג ע"ב29 נ"מ לכושרא דחיותאגור אריה ויקרא פכ"ז אות ז
צג ע"ב49 ארי א' דוב א' הוה אונסקומץ המנחה (צונץ) דרוש נ אות ו
צג ע"ב49 הארי הדוב והנמר כו'דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י אות ג
צג ע"ב50 הוליכן למקום גדודי חיותבנין אפרים עמ' מז [הלכה]
צד ע"א03 הגורם למסית שיבא עליו אינו כאונסחכמת התורה בראשית עמ' שכב
צד ע"א08 בכל תנאי בעינן תנאי קודם למעשהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' כו
צד ע"א08 בעינן תנאי קודם למעשהלחמי תודה דף יב ע"ב
צד ע"א08 תנאי קודם למעשהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 110
צד ע"א08 תנאי קודם למעשהחכמת התורה בראשית עמ' לח, קעו
צד ע"א28 ומתנה שומר [חנם] להיות כשואלשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות נו
צד ע"א28 מתנה שומר חנם להיות כשואלתפארת משה עמ' כח
צד ע"א50 אם בעליו עמו לא ישלםגור אריה שמות פכ"ב הערה 158
צד ע"א50 בעליו עמו פטורעירין קדישין השלם עמ' שסז
צד ע"א50 שאילה בבעליםזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות לז, פרק ט אות כו
צד ע"ב12 שואל חייב על הכלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שכו
צד ע"ב15 פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק ו
צד ע"ב24 אפילו הכי קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועהגור אריה שמות פכ"ב אות טז
צד ע"ב25 שאלה כל הנאה של שואלפרדס המלך (תשסט) אות שב
צד ע"ב25 שואל הנאה דידיה היאטוב טעם שמות עמ' קעג
צד ע"ב34 מה גניבה שהיא קרובה לאונס וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קצז
צד ע"ב44 איש אשר יקלל וכו'משנת חיים דברים עמ' שפג
צד ע"ב44 איש אשר יקללהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
צד ע"ב44 דתניא איש אשר יקלל וכו' דברי רבי יאשיהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כו
צד ע"ב44 פלוגתת ר' יאשיה ור' יונתן אי אביו ואמו משמע שניהם כאחד או משמע גם כל אחד בפני עצמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמו אות ח
צד ע"ב44 ר"י ור"י אי וי"ו לחלקרוח חיים (חיד"א) עמ' רלח
צד ע"ב45 אביו קילל אמו קיללחכמת התורה תולדות עמ' שטו
צד ע"ב46 משמע אחד בפ"ע עד שיפרוט הכתוב יחדיויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קעב
צד ע"ב רש"י ד"ה פרשה ראשונהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
צה ע"א01 עד שיפרוט לך הכתוב יחדוגור אריה שמות פכ"א אות מז, שמות פכ"ב הערה 162
צה ע"א03 מה לי קטלא כולא מה לי פלגאתורת העולה ח"ג פרק ל
צה ע"א03 מה לי קטלא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפג
צה ע"א25 וי"ו מוסיף על ענין ראשוןאורח לצדיק עמ' כז
צה ע"א25 וי"ו מוסיף על ענין ראשוןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קמג
צה ע"א32 ש"ש חייב על גנו"א ודוקא שלא בפני הבעליםשני המאורות (תשסח) עמ' יג
צה ע"א36 איתמר פשיעה בבעלים פליגי בה... מאן דאמר חייב קסבר מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלח
צה ע"א36 פלוגתא אי פשיעה בעלים פטור או חייבבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' כה
צה ע"א37 מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניוצמח דוד (סקאליע) עמ' שכח
צה ע"א38 שומר חינם חייב בפשיעהגור אריה שמות פכ"ב אות יד
צה ע"ב בשעת שאילההכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק יד
צה ע"ב ממשמע שנאמר כו' ובראשונים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קמב, קמג
צה ע"ב פלוגתא דאביי ורבאגור אריה שמות פכ"ב הערה 161
צו ע"א07 היה עמו בשעת שאלה אינו צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתהגור אריה שמות פכ"ב אות כ
צו ע"א10 שאלה עדיפאהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק יד
צו ע"א25 דאית ליה הנאהאבן שהם (וינמן) עמ' רכב [הלכה]
צו ע"א29 שאל שתי פרות לעשות בהן פרוטהחכמת התורה משפטים עמ' קסג
צו ע"א44 ור' יאשיההכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
צו ע"א44 פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיה דתניא וכו' מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותורישומי דברים עמ' כ
צו ע"א46 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותודברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
צו ע"א46 מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותופרי צדיק פ' שקלים אות א
צו ע"א47 שלוחו של אדם כמותודרשות ר"י מסלוצק עמ' קסט
צו ע"א49 למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו הני מילי שליח דבר מצוה הוא אבל עבד דלאו בר מצוה לארישומי דברים עמ' כ
צו ע"א51 יד עבד כיד רבובני יששכר ח"א דף ע ע"א
צו ע"א51 יד עבד כיד רבוטבעות זהב ח"א דף יב ע"א, כז ע"ג [הלכה]
צו ע"א51 יד עבד כיד רבושביתת שבת סי' ו (עמ' 88)
צו ע"א רש"י ד"ה דתניאגור אריה שמות פכ"ב הערה 167
צו ע"א רש"י ד"ה עבד דלאו בר מצוה וכו' שאין לו כלום בלא רבורישומי דברים עמ' כ
צו ע"א שטמ"ק מראב"ד ורשב"אבנין אפרים עמ' קמ [הלכה]
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאידי משה (תשמו) קהלת עמ' שטו-ז
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנא, קסט
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קסג
צו ע"ב01 לפום חורפא שבשתאתורה וחיים (כלפון) עמ' שמז
צו ע"ב01 לפום חורפיהרוח חיים (חיד"א) עמ' פ
צו ע"ב15 דודאי שאילה בבעלים היאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צט
צו ע"ב27 נימעלו בית דין כי עבדו רבנן תקנתא וברש"ידברי סופרים סי' י (עמ' 8)
צו ע"ב רש"י ד"ה נמעלו בי"דדרכי חושן עמ' ג-ד [הלכה]
צו ע"ב רש"י - תקנת חז"ל מי עשאם באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יב אות א
צז ע"א01 שתיק רבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב (סי' עט אות ד במהד' תשסח)
צז ע"א10 גברא דנשי קטלוהו לית דין ולית דייןחכמת התורה בראשית עמ' שיד
צז ע"א17 אמר לו השקיני מים הרי זה שאלה בבעליםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קפה
צז ע"א22 אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר ואקפידישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צז
צז ע"א22 אמרו ליה רבנן לרבא שאיל לן מר וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמח
צז ע"א22 בעליו עמו - הרב שאול לתלמידדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כח
צז ע"א22 הרב שאול לתלמידועיוני רש"י דברים ח"א עמ' לו
צז ע"א22 שאיל לן מר איקפיד כו' אדרבה אתון שאילתון ליאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריז
צז ע"א27 כלה נקרא יום הדרשהטיול בפרדס ח"ב עמ' רלח
צז ע"א32 לסוף אגלאי מילתא דלמיסר טעונא הוא דנפקמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנז
צז ע"א תוס' ד"ה ביוםאבן שהם (וינמן) עמ' רםט, רפד, שלא [הלכה]
צח ע"א ולרמי בר חמאדרכי חושן עמ' קצד [הלכה]
צח ע"א רש"י ד"ה ולרמיגור אריה שמות פכ"ב הערה 126
צח ע"ב שטמ"ק בביאור ההבדל בין "הוא" ל"זה"באר שרים בראשית פ' מקץ דרוש ו אות ה
צט ע"א להשואל קנין בהחפץלקוטי שיחות חל"א עמ' 113
צט ע"א תוס' ד"ה דלא קני ליה גופיה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כד ע"ב
צט ע"א תוס' ד"ה כךדרכי חושן עמ' נד [הלכה]
צט ע"ב המזיק את ההקדש פטורלחמי תודה דף רמ ע"ב
ק ע"א המחליף פרה בחמור וילדה ואין ידוע אם ילדה קודם שמשך החמורגור אריה דברים פ"א אות מא
ק ע"א המחליף פרה בחמור וילדה ובן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי יחלוקושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפה
ק ע"א המחליף פרה בחמור וילדהדרך חיים (תשלה) עמ' קסח
ק ע"א המחליף פרה בחמור וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' יז
ק ע"א המחליף פרה בחמוראבן שהם (וינמן) עמ' תו [הלכה]
ק ע"א המחליף פרה בחמורברכת טוב עמ' כה
ק ע"א המחליף פרה בחמורבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שסח
ק ע"א תוס' ד"ה הא מניטבעות זהב ח"א דף ס ע"ב, סא ע"א [הלכה]
ק ע"א תוס' ד"ה וליחזידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רסט
ק ע"א תוס' ד"ה וליחזיאבן שהם (וינמן) עמ' רמו [הלכה]
ק ע"ב מלשון ליףבת עין (תשסז) עמ' פט
קא ע"א02 אילן שנעקראבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יג
קא ע"א18 כגון דא צריכא רבהשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 66
קא ע"א19 מקבל שדה אבותיועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמח
קא ע"א22 אין לנכרי קנין בא"יהכתב והקבלה ויקרא פכ"ג פסוק כג
קא ע"א39 בנין בית ונטיעת כרםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפא
קא ע"א39 היורד לשדה חבירודרכי חושן עמ' שמד [הלכה]
קא ע"ב17 המשכיר בית לחבירו סתם וכו' שלשים יוםנועם אלימלך (תשסא) עמ' שמז
קא ע"ב28 כלליה לבריהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ט
קא ע"ב29 ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא וכו' הנ"י שם משם הריטב"אאיש אמונים דף ד ע"ד, יז ע"ג, קכה ע"ב
קא ע"ב29 ההוא גברא דזבן ארבא דחמרא וכו' קדשה יהבה ליה דוכתאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות טז
קא ע"ב41 שוכר חייב לעשות וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מה
קא ע"ב42 שוכר חייב במעקהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעז
קא ע"ב43 על השוכר מוטל לעשות מזוזהגור אריה דברים פי"א הערה 83
קב ע"א03 מזוזה שמירה לביתאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כט אות ב
קב ע"א20 יצא לו שם מציאהטבעות זהב ח"א דף לד ע"ג [הלכה]
קב ע"א30 אויר חצר קונהבאר ראי (רוזן) תורה סי' כה אות א
קב ע"א31 במדביק כלי בשולי פרהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קיא
קב ע"א44 כי יקרא, פרט למזומןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' עט, פא
קב ע"א52 השכיר לו לשנה סתם, העיבור בכללשני המאורות (תשסח) עמ' קי
קב ע"א53 מעשה בציפורי באחר ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחודש וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפד
קב ע"ב11 מאי קמ"ל תפוסאיש מבין ח"א דף לו ע"ב
קב ע"ב16 בבא באמצע חודש, וברש"ש שםברכת שלמה חו"מ עמ' קכו [הלכה]
קב ע"ב16 ושמואל אמר בבא באמצע חודש עסקינן אבל בא בתחילת חדש כוליה למשכיר וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפד
קב ע"ב25 קרקע בחזקת בעליה עומדתחכמת התורה וישלח עמ' תלט
קב ע"ב35 אר"י תניתוה שכיר בזמנו נשבע ונוטלמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סט ע"ב
קג ע"א שואל בטובוטבעות זהב ח"א דף כו ע"ד [הלכה]
קג ע"א המקבל שדה מחבירו וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכו
קד ע"א מדקאמר זה מכלל בדקאי בגווה עסקינןדגלי יהודה דרוש ב אות יא הגהה ט דף עד ע"ב
קד ע"א אנשי אלכסנדריא היו מקדשין את נשותיהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות ו
קד ע"א תוס' ד"ה הכי גרסינןמדבר קדמות (תשסח) עמ' צו
קד ע"א תוס' ד"ה הכינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות ז
קד ע"ב מקום שנהגו לכפול גובה מחצהקשוטי כלה ח"י אות כד
קד ע"ב אמרי נהרדעידרך ישראל סי' יב ס"ק א [הלכה]
קד ע"ב רבא אמר ורש"י ותוס'דרך ישראל סי' יב ס"ק ב [הלכה]
קד ע"ב לא למשתי שיכראאבן שהם (וינמן) עמ' קפו [הלכה]
קה ע"א האי מאן וכו' דרך ישראל סי' יב ס"ק ג [הלכה]
קה ע"א מזלא דבי תרי עדיףדברי חנינא - מזלות עמ' קפב
קה ע"א מזלא דבי תרי עדיףאור הישר בראשית דף ע"ה ע"א
קה ע"א אמר ליה חטי דארעאי בעינאדברי סופרים סי' ג (עמ' 4)
קה ע"א רשעי זיתיםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' ו
קה ע"ב בשני דרבי יוחנן הוה שמינה ארעא בשני דרבי אמי הוה כחישא ארעאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
קה ע"ב מנכה לו מן הדמיםגור אריה במדבר פכ"ב אות יד
קו ע"א05 אישתדוף רובא דבגי מאידברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
קו ע"א09 אילו זרעתה חיטי הוה מיקיים בי ותגזר אומר ויקם לך, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעו, שמות עמ' שעז, תתרלא, דברים עמ' לח, רנט, תמט
קו ע"א09 אילו זרעתה חיטי הוה מקיים בי ותגזר אומר ויקם לךברכת טוב עמ' שנג
קו ע"א09 היה מתקיים בי ותגזר אומר ויקם לךדברי חנינא - מזלות עמ' קס
קו ע"א09 המחכיר יכול לטעון הוי מקיים בי ותגזר אומר ויקם לךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תסו
קו ע"א18 משתדפו כל שדותיךגור אריה דברים פכ"ח הערה 16
קו ע"א42 אלא מעתה שביעית וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' לא
קו ע"א43 אפקעתא דמלכא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעא
קו ע"א50 אי הוית התם הוה מיקיים בך גם את הארי וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שפב
קו ע"א53 לניסא זוטא הוינא חזיגור אריה שמות פ"ט אות יא
קו ע"א53 נהי דלניסא רבה לא הוה חזינא לניסא זוטאדברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
קו ע"א תוס' ד"ה לניסא זוטאחכמת התורה לך לך עמ' עז
קו ע"א תוס' ד"ה לניסא זוטאחכמת התורה תולדות עמ' שסז
קו ע"א תוס' ד"ה לניסאגור אריה שמות פ"ח הערה 6
קו ע"ב04 פלוגתת רבי ורשב"ג אי בתרי זמני הוי חזקה או בתלתדרכי צדק עמ' כב
קו ע"ב06 בתלת זימני הוי חזקהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 230
קו ע"ב13 חצי תשרי מרחשון וחצי כסלו זרע וכו'תורת העולה ח"ב פרק מח
קו ע"ב13 חצי תשרי מרחשון וחצי כסלו זרע, חצי כסליו טבת וחצי שבט חורף וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות יד
קו ע"ב13 כל אחד מהו' זמנים ב' חודשיםגור אריה בראשית פ"ז אות ב
קו ע"ב13 שש עונות יש, כל שני חדשים עונהנטריקן (תשעד) עמ' נח
קו ע"ב13 ששה עתיםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג-לו
קו ע"ב15 חצי ניסןהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק ג
קו ע"ב15 סוף ימי הקורגור אריה בראשית פ"ח אות כז
קו ע"ב40 דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשלג
קו ע"ב40 שארית ישראל לא יעשו עולהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כ, רח
קו ע"ב רש"י באפלי שעורין וקטנית הנזרעין באדרגור אריה ויקרא פי"ט הערה 225
קו ע"ב רש"י ד"ה עד זמן ...כל ימי ניסן ראש טלה מתחיל לעלות וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בא
קז ע"א18 אילן העומד על המצראדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 92
קז ע"א27 לא תזבין ארעא דסמיכא למתא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ג
קז ע"א29 אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה, ורש"יקדושת עינים (תשעא) פרק א אות עד, פרק ד אות קמז
קז ע"א29 אסור לאדם לעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיהחיים תחלה (תשסא) אופן לג עמ' ל ד"ה גל עיני
קז ע"א31 אשכחינהו רבי אבא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' י
קז ע"א33 ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתךילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"א35 ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבית הכנסת וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
קז ע"א35 שיהא ביתך סמוך לביהכ"נאמרי יוסף דברים דף פג ע"ד, פד ע"ד
קז ע"א37 שלא תמצא וכו' ספקלקוטי שיחות ח"ז עמ' 73
קז ע"א38 ברוך אתה בצאתך, שיהו צאצאי מעיך כמותךשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קעו
קז ע"א39 ואמר להו ר' יוחנן לא אמר הכי אלא כו', במגן אברהםמכמני אשר עמ' קכב-קכג
קז ע"א42 ולא שכר פסיעות יש לידברי סופרים סי' ד (עמ' 4)
קז ע"א42 שכר פסיעות על הליכה לביהכ"נדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפו
קז ע"א43 ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך משולשין שליש בתבואה שליש בזיתים ושליש בגפניםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעה
קז ע"א45 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם, מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קלח
קז ע"א45 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם מה ביאתך לעולם כלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קל
קז ע"א45 ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך - מן העולםאור אברהם דברים עמ' רפה
קז ע"א45 ברוך אתה בבואך וגו' שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפד
קז ע"א45 ברוך אתה בבואך וכו' שתהא יציאתך מן העולם כביאתךשבט מוסר עמ' קלח
קז ע"א46 הלוואי שתהא יציאתו כביאתודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קנח עמ' תקלא
קז ע"א46 שתהא יציאתך כביאתךחכמת התורה נח עמ' שיז
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קטז
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קיז
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולםתפארת צבי שמות עמ' רנד, תקמד
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם בלא חטאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמו
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' פג, קפב
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולםבת עין (תשסז) עמ' תלה
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולםלקוטי מאמרים עמ' 219
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח א
קז ע"א46 שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם, מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ריט
קז ע"א47 מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשפב
קז ע"א47 מה ביאתך לעולם בלא חטא אף יציאתך מן העולם בלא חטאאור הצבי עמ' 119
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עיןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 128
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עיןקדושת עינים (תשעא) פרק א אות סט, עד, פרק ג אות נד, פרק ו אות צד
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עין וכו' ואחד בדרך ארץמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קמב
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זה העיןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תפ
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זהו עין הרע, זהו צואה, זהו צינהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רעג
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זו עין וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' ריא
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי זו עין וכו'משמיע שלום עמ' ריא
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חוליאמרי יוסף דברים דף לה ע"ב-ע"ג
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולימשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנז
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי, זה העיןתורת חסד (סופר) עמ' מז
קז ע"ב02 והסיר ה' ממך כל חולי, זה עיןכרם פתחיה מבוא שריג ד
קז ע"ב02 והסיר ממך כל חוליאהבת עולם דף צד
קז ע"ב03 זו עין הרעגור אריה בראשית פכ"א הערה 78
קז ע"ב03 כל חולי זו העיןעיוני רש"י במדבר עמ' תלו
קז ע"ב03 עין רע קשה מכולןנטריקן (תשעד) עמ' עב
קז ע"ב04 דרב סליק לבי קברי וכו' תשעין ותשעה בעין רעה, ואחד בדרך ארץמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קעה
קז ע"ב04 רב אזיל לבי קבר וכו' תשעים ותשעה בעין הרע ואחד בדרך ארץבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 265-264
קז ע"ב05 מתים על ידי עין הרעאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכ
קז ע"ב05 צ"ט חלקים מתים בעין רעקב הישר (תשנט) ח"א פרק מא עמ' קצא
קז ע"ב05 צ"ט מתו בעין הרעעולת חודש ח"ג מאמר מו
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרע ואחד משאר חוליבארות המים (תשסט) עמ' תסו
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרעאהל יהושע (הלר) עמ' 27
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרעבארות המים (תשסב) עמ' קסג
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין הרעדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' כג ע"א
קז ע"ב05 צ"ט מתים בעין רעהבינת ישראל (תשסו) דף כח ע"א, פח ע"ב
קז ע"ב05 צ"ט מתים מעין הרע ואחד מדרך ארץשבט מוסר עמ' לג
קז ע"ב05 צ"ט מתים מעין הרעבישורון מלך ח"א עמ' ריח
קז ע"ב05 צ"ט מתים מעין הרענחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יח
קז ע"ב05 צ"ט מתים מפני עין רעהאור יחזקאל - מכתבים עמ' רפב
קז ע"ב05 רובם בעיןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפ
קז ע"ב05 תשעים ותשע מתים בעין הרע ואחד יוצא מעין הרעחיים לגופא (תשסה) עמ' מב
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין הרע, תוס' ד"ה תשעיןחכמת התורה ויחי עמ' רסד
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץאור יחזקאל - מדות עמ' ריד
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 127
קז ע"ב05 תשעים ותשעה בעין רעהנתיבות עולם ח"ב עמ' ריד
קז ע"ב05 תשעים ותשעה מתו בעין הרעדברי חנינא - מזלות עמ' צח, קכו, קסט
קז ע"ב05 תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץאגרא דפרקא (תשסה) עמ' ו
קז ע"ב05 תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שצג
קז ע"ב07 אמר שמואל הכל ברוחבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סו
קז ע"ב07 דאמר שמואל הכל ברוחעירין קדישין השלם עמ' תרלח
קז ע"ב07 דאמר שמואל הכל ברוחשיחת מלאכי השרת עמ' 53
קז ע"ב07 הכל ברוחדבש לפי מע' ר אות כג
קז ע"ב07 הכל ברוחבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צח
קז ע"ב08 הרוגי מלכות (רש"י - הרוגי חרב) וכו' עברי להו סמא וחיילקוטי שיחות חל"ט עמ' 207
קז ע"ב08 הרוגי מלכות וכו' אי לאו וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 136
קז ע"ב09 עבדי להו סמא וחיילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
קז ע"ב10 זו צינהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רצא, שצח
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצינים פחיםפירושי ראשונים
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצנים פחיםאור לשמים (תשסג) עמ' רמט
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחיםגור אריה שמות פט"ו אות לה
קז ע"ב10 הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, רש"י ותוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לג אות א, ב
קז ע"ב13 דאמר מר צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפהשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות כח
קז ע"ב15 צ"ט מתים ע"י מחלת מרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכ
קז ע"ב16 כל מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלהפרי צדיק ראה אות א, כי תצא אות יז
קז ע"ב16 כל מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלהתקנת השבין סי' טו (עמ' 166)
קז ע"ב16 מחלה זו מרהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יג אות א
קז ע"ב16 מחלה זו מרה ולמה נקרא שמה מחלה ע"ש שמחלה כל גופואור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' סו
קז ע"ב18 מחלה בגימטריא פ"גאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לז אות ב
קז ע"ב18 פ"ג חלאין תלויין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתןלקט אמרי קודש - בראשית עמ' רמו
קז ע"ב18 פ"ג מיני חולאים תלוים במרה במנין מחל"הבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כב
קז ע"ב18 פת שחרית מבטל פ"ג חלאיםויגד יעקב עמ' ס
קז ע"ב19 וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתןדברי סופרים סי' יא (עמ' 9)
קז ע"ב19 פת שחריתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רנ
קז ע"ב20 י"ג דברים נאמרו בפת שחריתילקוט עטרת צבי עמ' קפח
קז ע"ב20 י"ג דברים נאמרו בפת שחרית וכו' מוציא את הקנאהרוח נכון עמ' שסג
קז ע"ב20 י"ג דברים נאמרו בפת שחריתאמרי יוסף שמות דף צו ע"ד
קז ע"ב20 לעולם הוי זהיר בפת שחריתאמרי יוסף שמות דף צו ע"ג
קז ע"ב20 פת שחרית מצלת מן החמה מן הצינהעולת חודש ח"א מאמר רלד
קז ע"ב20 שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית מצלת מן החמה ומן הצנה... ומן המזיקיןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות כה
קז ע"ב20 ת"ר י"ג דברים נאמרו בפת שחרית וכו' ומחכימת פתי וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קמט
קז ע"ב22 מחכימת פתי וברש"ידרכי החיים ח"א עמ' רפט
קז ע"ב29 שיתין רהיטי רהוט ואינו מגיע למאן דמצפרא כרךחכמת התורה מקץ עמ' תא
קז ע"ב29 שתין רהיטי רהיט ולא מטי לגברא דמצפרא כריךבינה לעתים (תשנד) דרוש ו עמ' מד
קז ע"ב35 ועבדתם (ל' רבים) לחמך (ל' יחיד)ילקוט הגרשוני ח"ב
קז ע"ב35 ועבדתם וכו' זה קריאת שמע ותפילהדברי סופרים סי' יא (עמ' 8)
קז ע"ב35 ועבדתם וכו' זה קריאת שמע ותפילהפרי צדיק ויצא אות ג
קז ע"ב37 עבודה זו תפילהשערי תשובה אגה"ת אות ו
קז ע"ב51 התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קז
קז ע"ב51 התקוששו וקושו ואמר ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחתסשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ל ס"ק ו
קז ע"ב51 התקוששו וקושו קשוט עצמך תחילה ואח"כ קשוטצדקת הצדיק סי' ס
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםאגרא דכלה ח"ג עמ' רצו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםדרשות שבט הלוי עמ' א
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםדרשות שמן רוקח עמ' תכג
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםויגד יעקב עמ' קפג, רח, ריט, רמו, תלא, תפח
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 79, ח"ט עמ' 339, חכ"ה עמ' 321
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 53
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ק
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםמרפא לשון עמ' קעג, קצג, רכב
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קכא, קעז
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קמא, קד
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קה, רכו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קכו, קנו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשמע יעקב (זיידא) עמ' פב
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםתורת חיים (ר' דובער) שמות דף מד ע"א, תיח ע"א
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואח"כ קשוט אמריםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צג
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צט
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםאמרי אש (טאוב) עמ' רסו
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רעא
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםכתונת פסים (תשמה) פרשת אמור כב ע"ב
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות לד
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כך קשוטמשמרת איתמר (תשסז) עמ' צג, תקעב, תקפב, תקצא, תרכב, תרסא
קז ע"ב51 קשוט עצמך ואחר כךזכור לאברהם (וייס) פ' בהר, וילך
קז ע"ב51 קשוט עצמך וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 168
קז ע"ב51 קשוט עצמך תחילהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסא
קז ע"ב51 קשוט עצמך תחילהחקל יצחק (תשסג) עמ' יז
קז ע"ב51 קשוט עצמך תחילהנר ישראל חלק ג דף סד
קז ע"ב51 קשוט עצמךבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כא
קז ע"ב51 קשוט עצמךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' ד
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ט, פא
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשוט אחריםשרגא המאיר על התורה עמ' שט, תפה
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםבינה לעתים (תשנד) דרוש עו עמ' תקיב, דרוש יא עמ' ק
קז ע"ב51 קשט עצמך ואח"כ קשט אחריםס' הזכרון לחתם סופר עמ' ל
קז ע"ב תוס' ד"ה שיתין רהיטי רהוטנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
קז ע"ב תוס' ד"ה תשעין וט' מתו בעין הרענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ב
קח ע"א06 אתא רבה בר רב הונא אשכחיה דקייץ, אמר מאן קייץ תיקוץ ענפיה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שמב
קח ע"א11 רבנן לא צריכי נטירותא (ורש"י)לקוטי שיחות חל"ה עמ' 203
קח ע"א11 רבנן לא צריכי נטירותאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפט-קצ
קח ע"א11 רבנן לא צריכי נטירותא, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שנח
קח ע"א14 א"ר יהודה א"ר לכריא דנהרא תתאי מסייעי עלאיאיש אמונים דף פ ע"ג
קח ע"א14 לכריא דנהרא תתאי מסייע עילאי עילאי לא מסייע וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' סח
קח ע"א14 לכריא דנהרא תתאי מסייעי עילאי וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' עג
קח ע"א14 לכריא דנהרא תתאי מסייעי עילאי כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' עג
קח ע"א30 דינא דבר מצראאוצרות הראיה עמ' 874
קח ע"א30 דינא דבר מצראלקוטי שיחות חי"ח עמ' 28, חי"ט עמ' 55
קח ע"א30 דינא דבר מצרארוח חיים (חיד"א) עמ' קעד
קח ע"א30 דינא דבר מצראשם דרך - הישר והטוב עמ' ג, כ
קח ע"א30 דינא דבר מצראשם דרך - כתר תורה עמ' מא
קח ע"א30 משום דינא דבר מצרא וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לג
קח ע"א31 אפי׳ משום דינא דבר מצרא שנא׳ ועשית וכו׳טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק יח
קח ע"א31 דינא דבר מצרא - ועשית הטוב והישראשל חיים ח"א עמ' לו
קח ע"א31 יליף דין בר מיצרא מקרא דועשית הישר והטובבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' צג, קכו, רס
קח ע"א32 הישר והטוב אמה של מלכות עמ' 97
קח ע"א32 ועשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדיןויגד יעקב עמ' תשב
קח ע"א32 ועשית הישר והטובבני יששכר ח"א דף קמה ע"א
קח ע"א40 אין אונאה לקרקעותאגרא דכלה ח"ג עמ' סב
קח ע"ב01 מתנה אין בו משום אחריותנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה מ
קח ע"ב01 מתנה לית ביה דינא דבר מצראמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים א
קח ע"ב20 בשותף ליכא דינא דבר מצראבישורון מלך ח"א עמ' רעא
קח ע"ב20 לאשה וליתמי ולשותפי לית בה משום דינא דב"מחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
קח ע"ב20 ליתמי לית בה משום דינא דבר מצראאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ב
קח ע"ב24 איבעיא להו שכן וקרוב מאיבישורון מלך ח"א עמ' קצ
קח ע"ב24 שכן וקרוב שכן קודםאבן יהושע עמ' 98
קח ע"ב34 ארעא לבתי וארעא לזרעא ישוב עדיף ולית בה משום דינא דבר מיצראבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רסא
קח ע"ב רש"י - היכא דאיכא פסירא למוכר לא שייך דינא דבר מיצראקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלג
קט ע"א המקבל שדה מחבירו לא יזרענה פשתןאור לשמים (תשסג) עמ' קמא, קעט
קט ע"א המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות לא יזרענה פשתן וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רנ
קט ע"א המקבל שדה מחבירו לשנים מועטות, לא יזרענה פשתןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סב ע"א
קט ע"א מעשה דר' יוסף עם היורשיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכא
קט ע"א ואיתימא ר"ה ואיתימא ר"נתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
קט ע"א ולאו מילתא היא תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכה, קכח {תמיהה על היש"ש}
קט ע"א מקרי דרדקי כו' כמותרין ועומדין, ובמאירי ושלטי גבורים שםברכת שלמה חו"מ עמ' קיד [הלכה]
קט ע"א רש"י - המקבל שדה מחבירו לא יזרענה פשתן, כי לא תחזור לכחה הראשון ער שבע שניםאור לשמים (תשסג) עמ' קמא, קעט
קט ע"ב אטו איהו אשבח ארעא לא אשבחאקסת הסופר (תשעו) עמ' תא
קט ע"ב כי מטית לסדר קדשיםבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ב אות ד
קט ע"ב כי מטית לקדשים תא ואקשי ליתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים תא ואקשילקוטי מאמרים עמ' 241
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים תא ואקשיפרי צדיק ויצא אות ז
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים תא ואקשיתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' לה
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשיםבית ישי - דרשות עמ' לד
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיג
קט ע"ב כי מטית לשחיטת קדשים, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשט
קט ע"ב תוס' ד"ה וספרדרכי החיים ח"א עמ' רצ
קט ע"ב תוס' ד"ה מסלקינןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
קי ע"א יתומים אומרים אנו השבחנו ובע"ח וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' קכו [הלכה]
קי ע"ב33 שכיר יום גובה כל היום וכל הלילה, שכיר לילה גובה כל הלילה וכל היוםשערי תשובה שער ג אות סח
קי ע"ב36 מנין לשכיר יום וכו׳ עד בוקר וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ד פסוק טו
קי ע"ב37 לשכיר לילההכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
קי ע"ב38 אינה לשכירות אלא לבסוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' לט
קי ע"ב38 שכירות אינה משתלמת אלא בסוףלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 139
קי ע"ב39 ממשמע שנאמר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' לט
קי ע"ב41 עובר משום בל תשהא כו' אל תאמר כו'שערי תשובה סה"י אות פו
קי ע"ב41 עובר משום בל תשהאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קי ע"ב42 אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' לט
קי ע"ב42 האומר לשליחו צא שכור לי פועלים אינו עובר משום לא תליןעבודת עבודה (תשסד) עמ' רעג
קי ע"ב42 השוכר פועל דרך שליח אינו עובר משום בל תליןאמרי אש (טאוב) עמ' קפז
קי ע"ב42 שכרו ע"י שליח אינו עובר בבל תליןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לב, נא, ריט
קי ע"ב42 שליח האומר לפועלים עשו מלאכה אצל בעה"ב וכו' שניהם אינם עוברים וכו' וזה משום שלא שכרובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קס
קי ע"ב42 ת"ר האומר לחברו צא ושכור לי פועלים שניהם אינן עובריםשם משמעון (שפירא) עמ' קכב
קיא ע"א01 ע"י שליח ליכא ב"תרוח חיים (חיד"א) עמ' יז, מ, רה
קיא ע"א06 שכרכם על בעל הביתחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמד
קיא ע"א10 שוקאי דסורא לא עברי משים בל תליןדרך חיים (תשלה) עמ' רעד
קיא ע"א23 הכובש שכר שכיר עובר... משום בל תעשוק את רעךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצג
קיא ע"א23 כל הכובש שכר שכיר עובר וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמט
קיא ע"א23 כל הכובש שכרהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
קיא ע"א27 אמר רב חסדא לך ושוב, לך ושוב זה הוא עושקשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות לז
קיא ע"א37 היינו עושק היינו גזל וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"א
קיא ע"א37 רבא אמר זה הוא עושק זהו גזל ולמה חלקן הכתוב לעבור עליו בשני לאויןשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות נב
קיא ע"א39 שכר הכלים, וקבלנות עובר על בל תליןשערי תשובה שער ג אות סח
קיא ע"א43 גר תושב יש בו משום ביומו תתן שכרובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 159-158
קיא ע"ב01 זה גר צדקהכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יב
קיא ע"ב01 מאחיך פרט לאחרים וברש"י אחרים עכו"םישראל קדושים עמ' 58
קיא ע"ב03 שכר בהמה וכליםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנא
קיא ע"ב28 לא תעשוק שכר עניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמט
קיא ע"ב30 אביון, וברש"י שםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
קיא ע"ב31 אביון לא כסיף למתבעיהמוסר המקרא והתלמוד עמ' סו
קיא ע"ב31 ולא כסיף למתבעאבן פינה עמ' 75, 113
קיא ע"ב48 רעך ולא נכריאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תעז
קיא ע"ב56 דבר המוסר נפשו עליו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריב, תתקצה, ויקרא עמ' תפו, תצג, תקכב, דברים עמ' קל, קסג, רצה-ו, תתצב
קיא ע"ב תוס' ד"ה מגרךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
קיא ע"ב מיוחס לריטב"א ד"ה כל שבארצךדרכי חושן עמ' רצז [הלכה]
קיב ע"א01 ואליו הוא נושא את נפשו (וברש"ש)עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנב
קיב ע"א01 ואליו הוא נושא את נפשודברי חנינא - מזלות עמ' ס
קיב ע"א02 מפני מה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו לסכנה אלא שתתן לו שכרוראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כד
קיב ע"א02 מפני מה עלה זה בכבש וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעט
קיב ע"א05 הכובש שכר שכיר כנוטל נפשופירוש המכבי שמות עמ' קיב
קיב ע"א05 כאילו נוטל נפשומוסר המקרא והתלמוד עמ' קכו
קיב ע"א05 כל הכובש שכר כאילו נוטל נפשו ממנודברי דוד (טשורטקוב) עמ' עט
קיב ע"א05 כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנולקוטי שיחות חל"ב עמ' 116
קיב ע"א18 אתך - לדעתך, שיש אתך, ולא שהמחהו אצל שולחניישמח חיים (תשסה) מע' א אות קה
קיב ע"א27 בעו מיניה מרב ששת קבלנות עובר עליו משום בל תלין... אומן קונה בשבח כלי והלואה היא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנט
קיב ע"א28 קבלנות עובר משום ב"חאמרי אמת (אמדו) דף כט ע"ב
קיב ע"א28 קבלנות עובר עליו משום "בל תלין" וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סח
קיב ע"א28 קבלנות עובר עליו משום בל תלין או אין עובר משום בל תלין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פד
קיב ע"א29 אומן קונה בשבח כלירוח חיים (חיד"א) עמ' יז
קיב ע"א38 נתנה לו בחצי היוםהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טו
קיג ע"א המלוה את חברו לא ימשכננואברהם במחזה דף מה ע"ד
קיג ע"א לא יכנס לביתו ליטול משכונואבן שהם (וינמן) עמ' תכב [הלכה]
קיג ע"א מחזיר כר בלילה ומחרישה ביוםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסה
קיג ע"א מוכרן בבי"דאבן שהם (וינמן) עמ' קיג, רס [הלכה]
קיג ע"א והאישהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק יא
קיג ע"א רש"י ד"ה חבילה מתוך הבית משמעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמא, תרנו
קיג ע"א נמוק"י בשם ר"ת דלגוביינא מותרעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמ
קיג ע"ב דברים שעושין בהם אוכל נפשאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיג
קיג ע"ב כלים שעושין בהם אוכל נפשעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמא
קיג ע"ב ולא ימשכננו דברים שעושים בהם אוכל נפשאיש צעיר דף ו ע"ב
קיג ע"ב למאי צריכי ב' מיטותאיש צעיר דף ו ע"ב
קיג ע"ב כל מילי ידענא מסותייהו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
קיג ע"ב ישראל, בני מלכים הםאורות התורה יג ז
קיג ע"ב כל ישראל בני מלכים הםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפה
קיג ע"ב רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הןרישומי דברים עמ' טז
קיג ע"ב תוס' ד"ה מהוחכמת התורה שמיני עמ' ס
קיד ע"א02 מהו שיסדרו בב"ח ותוס' ד"ה ואיךאיש מבין ח"א דף נב ע"ג
קיד ע"א02 מסדרין לבע"חאבן שהם (וינמן) עמ' תכה [הלכה]
קיד ע"א03 מסדרין בערכיןברכת שלמה חו"מ עמ' עג [הלכה]
קיד ע"א19 יכול הקדש ג"כ יחזיר לו המשכון ויקבל הברכה וכו'נטריקן (תשעד) עמ' נב
קיד ע"א22 יצא הקדש שאין צריך ברכהנפש החיים (תשמג) עמ' 54
קיד ע"א22 יצא הקדש שאין צריך ברכה, ולא, והכתיב ואכלת ושבעת וברכתבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רסט
קיד ע"א22 יצא הקדשהכתב והקבלה דברים פ"ח פסוק י
קיד ע"א22 יצא הקדשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקפד
קיד ע"א22 יצא הקדש, שאין צריך ברכה, ולא והכתיב ואפלת ושבעת ופרפת וכו׳בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קכו,
קיד ע"א22 יצא הקדשטוב טעם ויקרא עמ' קנג, דברים עמ' מח
קיד ע"א22 מי שצריך ברכהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' ש
קיד ע"א23 הקדש טעון ברכהאורות הקודש חלק ב תסה, תקלג
קיד ע"א25 אשכחיה לאליהו וכו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רפא
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבהו לאליהו א"ל מהו שיסדרו בב"ח וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיא
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רפה, שנד
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בביה"ק דעכו"םאבן פינה עמ' 40
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות וכו' ראיתם מי שהקדים לאכול עולמו כרבה בר אבוה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ב אות ג
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של עו"ב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנח
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו' מאי טעמא קאי מר בבית הקברותאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שנט
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בית הקברותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ב
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו' אתם קרויין אדם, ואין נכרים קרויין אדםשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קע
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו' מאי טעמא קאי מר בבית הקברותרישומי דברים עמ' טז
קיד ע"א25 אשכחיה רבה וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קפח
קיד ע"א25 אשכחיה רבה לאליהו דקאי בבית הקברות של עכו"םאמרי השכל עמ' 9
קיד ע"א25 אשכחיה רבה לאליהו רקאי בבית הקברות וכר, ולאו מר כהן הוא מ"ט קאי מר בביה"קצפנת פענח (תשסו) עמ' סה, עו
קיד ע"א25 אשכחיה רבה לאליהוטוב טעם במדבר עמ' קמח
קיד ע"א25 אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו וכו', דבריה ועייליה לגן עדן וגו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רמב
קיד ע"א25 אשכח ר' אבהו לאליהו דקאי בבית הקברות א"ל לאו כהן מרילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנג
קיד ע"א25 רבה בר אבהו אשכח לאליהו דהוה קאי בבית הקברות, א"ל ערום מהו שיתרום וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' לא
קיד ע"א25 רבה בר אבוה פגש את אליהו בבית הקברות ושאל אותו והרי אתה כהן?שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 331
קיד ע"א26 אליהו הנביאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טו אות א
קיד ע"א27 מנין שמסדרים לב"ח גמרהדרת אליהו דרוש ד סי' ב ד"ה ובדרך
קיד ע"א תוס' - תימה לר"י איך החיה אליהו בנה של אלמנה כיון שהיה כהןצפנת פענח (תשסו) עמ' סה, עו
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו, בענין אליהו הנביא מאיזה משפחה באגנזי צדיקים (תשסב) עמ' נב
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו תוס' ד"ה אמרטוב טעם במדבר עמ' קמח בטוב טעם
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו שיסדרוחכמת התורה ויגש עמ' שסה
קיד ע"א תוס' ד"ה מהודרשות מהר"ם בנעט עמ' ריא
קיד ע"א תוס' ד"ה מהו, בשם המדרש - קברי צדיקים אינם מטמאיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות א
קיד ע"ב01 מנין לערום שלא יתרום, רש"י ותוס'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
קיד ע"ב01 מנין לערום שלא יתרום, ורש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשכו
קיד ע"ב02 א"ל לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברותאור הצבי עמ' 247
קיד ע"ב02 אליהו הנביא היה כהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצט
קיד ע"ב02 אליהו הנביא היה כהןאור לשמים (תשסג) עמ' קצא, שיט
קיד ע"ב02 אליהו הנביא כהן היה - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' קעז
קיד ע"ב02 וכי מר לאו כהן הואמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קצ
קיד ע"ב02 ולאו כהן הוא מר, וברש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסא ע"א
קיד ע"ב02 ולאו כהן מרבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמח
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברותלקוטי מאמרים עמ' 201, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 56), דובר צדק עמ' 28
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר מאי טעמא קאי מר בבית הקברותפרי צדיק לחנוכה אות יג, ל"ג בעומר אות ד
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר, ותוספות באר שרים במדבר פ' פנחס דרוש א אות ה
קיד ע"ב02 לאו כהן הוא מר, מ"טכור לזהב ח"ב
קיד ע"ב02 לאן כהן הוא מרכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסח
קיד ע"ב02 ערות דבר, ערות דיבורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעו
קיד ע"ב04 רבי שמעון בן יוחי אומר קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין... אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין אדםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות מב
קיד ע"ב05 מת עכו"ם אינו מטמא, וישראל מטמאערבי נחל (תשסד) עמ' תשפד, תשפט
קיד ע"ב05 נכרי אינו מטמא באהלברכת משה דף מד ע"ב
קיד ע"ב05 עכו"ם אינם מטמאין באהלתורת העולה ח"ג פרק סה
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אין מטמאין באהללחמי תודה דף סב ע"א
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אינם מטמאים באהלאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אינם מטמאיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסה ע"א
קיד ע"ב05 קברי עכו"ם אינם מטמאיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלג
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין וכו' אדם אתם - אתם קרויין אדם, ואין עוברי כוכבים קרויין אדםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יא
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין וכו׳ אדם אתם אתם קרויין אדם ואין עובדי כוכבים קרויין ארםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנב, שג
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין זכר ארט אתם - אתם קרויין אדם ואין עובדי בוכבים קרויין אדםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צט
קיד ע"ב05 קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין... ואין עכו"ם קרויין אדםברכת טוב עמ' קלט
קיד ע"ב06 ואתן צאני צאן מרעיתי וכו' ואין גוים קרויין אדםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קה
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםמי מרום ח"ז עמ' כא, חי"ב עמ' כ
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםפרי צדיק פדיון הבן אות ב, כי תשא אות ה, קדושים אות ה, לחג השבועות אות י, נשא אות י, בלק אות ב, ערב יוכ"פ אות א
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע קרויים אדםרסיסי לילה סי' מג (עמ' 83), פוקד עקרים סי' ב (עמ' 4), ה (עמ' 38), קדושת השבת סי' ה (עמ' 25), ז (עמ' 50), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 24), ח (עמ' 58)
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין אוה"ע וכו'קשוטי כלה חי"א אות שא
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין עובדי כוכבים קרויים אדםמסילות בלבבם - מסילה כ אות קמד, קמו
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרויים אדםמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נא, עג
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדם ולא עכו"םקשוטי כלה ח"ח אות קד
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' ז
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםדרך חיים (תשלה) עמ' קעא
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שנד
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםלקוטי דיבורים עמ' 1323
קיד ע"ב07 אתם קרויים אדםמחשבת זקנים עמ' רלט
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדם ואין נכרים קרויין אדםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' סה
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רל
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםאמרי אש (טאוב) עמ' סח
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קכז
קיד ע"ב07 אתם קרויין אדםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' שכה
קיד ע"ב07 ולא עכו"ם קרויין אדםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שמח
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשית מצינא וכו'מרפא לשון עמ' פא
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא א"ל ואמאי א"ל דחיקא לי מילתא וכו' סחט גלימא ריח א זבני' בתריסר אלפי דינרי וכו'דרכי צדק עמ' שכב
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינאאהל נפתלי עמ' שלג
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינאאור אברהם - רות עמ' תכג
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא בשיתא מצינאדובר צדק עמ' 19, 28, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' ז)
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינא וכו' - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עא, קפד
קיד ע"ב08 בארבעה לא מצינאנשמת חיים (ברלין) עמ' קכו
קיד ע"ב10 דבריה ועייליה לגן עדן אמר ליה פשוט גלימך ספי שקול מהני טרפיאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיא
קיד ע"ב10 רבה בר אבוה אליהו הוליכו על חומות ג"עשבט מוסר עמ' רו
קיד ע"ב12 כי הוה נפיק שמע דקאמר מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קיא
קיד ע"ב12 מאן קא אכיל לעלמיה כרבה בר אבוהחכמת התורה תולדות עמ' תצד
קיד ע"ב14 סחט גלימיה ריחא דג"עעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 218
קיד ע"ב14 סחט גלימיה ריחא דג"עפרי צדיק מסעי אות ז
קיד ע"ב14 ריחייהו דטרפי דרבה בר אבוה, דפלגינהו לחתנוותאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכג
קיד ע"ב18 לא תשכב בעבוטו וכו' לא תשכב ועבוטו אצלךשל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות כב
קיד ע"ב28 משכנו בשעת הלואתו וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסב-קסד
קיד ע"ב31 עד בא השמשהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק כה = דברים פכ"ד פסוק יג
קיד ע"ב32 השב תשיב לועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמח
קיד ע"ב39 משכנו ומת שומטו מעל גב בניואבן יהושע עמ' 132
קיד ע"ב40 שומטוהכתב והקבלה דברים פט"ו פסוק ב
קיד ע"ב רש"י - אליהו הנביא הוא פינחס אור אברהם ברכות עמ' סט
קיד ע"ב רש"י - אליהו הוא פנחסגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קג ע"א, קד ע"ב
קיד ע"ב רש"י - פינחס הוא אליהובני יששכר ח"ב דף כ ע"ב
קיד ע"ב רש"י - פינחס זה אליהוס' העיקרים (מישור) עמ' תשלא
קיד ע"ב רש"י - פנחס זה אליהו (כהן בבית הקברות)עולת ראיה א שצד
קיד ע"ב רש"י - פנחס זה אליהוזכור לאברהם (וייס) פ' פנחס
קיד ע"ב רש"י - פנחס זה אליהופרדס המלך (תשסט) אות תקמו, תקנא
קיד ע"ב רש"י - ת"ח העוסקין בהלכות עבודה וכר, כאילו מקריבין וכו'אור אברהם שמות עמ' קפט
קיד ע"ב רש"י ד"ה גר תושבמשנת חיים ויקרא עמ' תצד
קיד ע"ב רש"י ד"ה ומר לאו כהן הואנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות א
קיד ע"ב רש"י ד"ה לאו ההן - דאליהו הוא פינחסלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1071, ח"ח עמ' 170, חי"ח עמ' 346, חכ"ח עמ' 343
קיד ע"ב רש"י ד"ה לאו כהן - אליהו הוא פנחספרי צדיק פנחס אות ד
קיד ע"ב רש"י ד"ה לאו כהן - אליהו הוא פנחסשיחת מלאכי השרת עמ' 15, לקוטי מאמרים עמ' 201
קיד ע"ב רש"י ד"ה מאידרך ישראל סי' ט ס"ק ח [הלכה]
קיד ע"ב רש"י ד"ה עד בא השמשעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קסד
קיד ע"ב רש"י דהיכא ראתייה ניהליה לאו חובלו הואגור אריה דברים פכ"ד הערה 14
קיד ע"ב רש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסח
קיד ע"ב רש"י - פנחס הוא אליהואגרא דכלה ח"ב עמ' יט
קיד ע"ב תוס' - ותשב נפש הילדהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תצ
קיד ע"ב תוס' ד"ה א"למכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתמו
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמר ליה לאו - הא החיה אליהו בנה של האלמנה רישומי דברים עמ' טז
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמר ליהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קב ע"ב
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סט
קיד ע"ב תוס' ד"ה אמרעיני שמואל (ראבין) עמ' כב
קיד ע"ב תוס' ד"ה מה שיסדרואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסו ע"א
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו - צדיקים אין מטמאין ודחה אותו כן וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 234
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו שיסדרו בבעל חובנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות לד
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו שיסדרו בבעל חובנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ב
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו שיסדרואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תט
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהובית ישי - דרשות עמ' רטז, שמז
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהומשנת חיים במדבר עמ' שפא
קיד ע"ב תוס' ד"ה מהו, ששאל ר"י אל אליהו כשקבר את ר"ע הלא כהן אתה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' מו
קיד ע"ב תוס' ד"ה מנין, טעם שערום לא יתרוםקרבן שבת (תשסח) עמ' לב
קיד ע"ב תוס' היאך נטמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פה, רח
קיד ע"ב שיטה מקובצת ד"ה לאו כהן הקשה הא החיה אליהו בנה של האלמנה ומדוע לא הקשה עליו דהא כהן הוא ואיך נגע בילד המת ומתרץ שלא היה שם איסור דהעומד להחיות כחי דמירישומי דברים עמ' טז
קטו ע"א05 וכי מאחר דמחזירו לו למה ממשכן אותו בתחילהגור אריה שמות פכ"ב אות כז
קטו ע"א08 לביתו אי אתה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כג
קטו ע"א08 לביתו אי אתה נכנסאיש מבין ח"א דף ו ע"ג, ז ע"א
קטו ע"א09 אתה נכנס לביתו של ערבפירוש המכבי דברים עמ' קיג
קטו ע"א17 אבל אתה נכנס לשכר כתף וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמו
קטו ע"א20 אלמנה בין עניה ובין עשירה אין ממשכנים אותה וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מא
קטו ע"א20 אלמנה עשירה אי ממשכנים אותהזכרון דברים (תשנט) עמ' קסה
קטו ע"א23 אלמנה עשירה ממשכנין אותהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמג
קטו ע"א23 אלמנה עשירה ממשכנין אותהחקל יצחק (תשסג) עמ' תפו
קטו ע"א23 עניה אין ממשכנין אותהאור אברהם ויקרא עמ' רפו
קטו ע"א23 עניה בדוקא אין ממשכנין אותהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רצו, תא
קטו ע"א25 אם דרשינן טעמא דקראעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנד
קטו ע"א25 דורשין טעמא דקראישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
קטו ע"א25 דריש טעמא דקראדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קו
קטו ע"א25 ורבי שמעון דריש טעמא דקראפרי צדיק ל"ג בעומר אות ח, סוכות אות יט
קטו ע"א25 ר"ש דורש טעמא דקראאור אברהם במדבר עמ' רטז
קטו ע"א25 ר"ש דריש טעמא דקראלקוטי שיחות ח"ה עמ' 31
קטו ע"א25 ר"ש דרש טעמא דקראויגד יעקב עמ' תרכח
קטו ע"א27 רבי שמעון לא דריש טעמא דקראחקל יצחק (תשסג) עמ' ריח, תקנב
קטו ע"א29 ושאני הכא שמפרש קרא ולא ירבהפירושי ראשונים
קטו ע"א29 ר' יהודה לא דריש טעמא דקרא ושאני הבא דמפרש קרא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלז
קטו ע"א35 ולא רחים ורכב בלבד אמרואמרי אש (טאוב) עמ' שיב
קטו ע"א36 אין ממשכנים כלי אוכל נפשברכות אבי דף נט ע"א
קטו ע"א40 חבל רחיים ורכב לוקה ב'זכרון דברים (תשנט) עמ' קצ
קטו ע"א תוס' ד"ה אלמנהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמא, תרנו
קטו ע"א תוס'הכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
קטו ע"ב תוס' ד"ה שנאמר לא יחבולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיג
קטז ע"א תניא כוותיה דרב יהודה חבל זוג של ספרים וצמד של פרות חייב שתים זה בעצמו וזה בעצמו אינו חייב אלא אחתשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות לא
קטז ע"א אף כל שהוא שני כלים חייב זה בפ"ע וזה בפ"עגור אריה דברים פכ"ד הערה 10
קטז ע"א רבא אפיק ספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכירבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1066-1065
קטז ע"ב הבית ובעליה של שנים שנפלו וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכד
קטז ע"ב הבית והעליה שנפלו וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' עה, תקמח
קיז ע"א04 דרך פתחים או דרך גגין ומהרש"לדגלי יהודה דרוש א אות ב
קיז ע"א15 מאי תקרה וכו׳ קינים וסנאיןטוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
קיז ע"א18 הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איפחית מעזיבה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שכח
קיז ע"א18 הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רפא
קיז ע"א23 על התחתון לתקן וסימן 'ויוסף הורד מצרימה'אמרי רבי שפטיה עמ' קעז
קיז ע"א25 על המזיק להרחיק את עצמו או על הניזקבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 177
קיז ע"א38 הבית והעליה של שנים שנפלו וכו'שמועת יצחק - נ"ך יח
קיז ע"א38 הבית והעליה של שנים שנפלואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 77
קיז ע"א38 הבית והעליה של שניםדבש השדה עמ' נח
קיז ע"א38 הבית והעליה שנפלו, בעל העליה אומר לבעל הבית לבנותושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקצד
קיז ע"א38 הבית והעלייה של שנים שנפלו אמר בעל העלייה לבעה"ב לבנות וכו' עד שיתן לו יציאותיונועם אלימלך (תשסא) עמ' שא
קיז ע"א38 הבית והעלייה של שנים שנפלו וכו'עירין קדישין השלם עמ' תקלה
קיז ע"א39 בעל העליה בונה את הבית ודר בתוכו, עד שיתן לו את יציאותיונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"ג
קיז ע"ב ר"נ וכו' נחית לעומקא דדינאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 123
קיח ע"א19 זמן ב"ד ל' יוםערבי נחל (תשסד) עמ' תקעד-תקעה
קיח ע"א19 זמן בית דיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתרסט, תתתטז
קיח ע"א19 מי שאין לו לפרוע נותנים לו ל' יום וכו'ויגד יעקב עמ' קלא
קיח ע"א23 אין חצירו של אדםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קונהחכמת התורה ויצא עמ' קטז
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קונהחכמת התורה לך לך עמ' רמד
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קנהישמח חיים (תשסה) מע' ה אות ח
קיח ע"א42 הבטה בהפקר קני וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
קיח ע"א42 הבטה בהפקרספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריג
קיח ע"א49 אם יחיד מתנדב מנחת עומרחכמת התורה תצוה עמ' כה
קיח ע"א49 שמא לא ימסרם יפה יפהחכמת התורה תצוה עמ' קסט
קיח ע"א49 שמא לא ימסרנו יפה יפהצמח צבי אגרת סה
קיח ע"א רש"י - טול בשכרךהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יג
קיח ע"ב27 הבנאי שמסר לאדריכל אדריכל חייבשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות נו
קיח ע"ב27 הניח אבן על הדימוסאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יב אות א
קיח ע"ב29 שתי גינות זו ע"ג זו והירק בנתיים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רמב
קיח ע"ב29 שתי גינות של ירק זו על גב זואמרי השכל עמ' 156
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו והירק בינתים וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' רנו
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו והירק בינתיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תצב
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו וירק בינתיםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצד
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו וירק בינתיםמשמיע שלום עמ' קצד
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זו וכו' רבי מאיר אומר וכו' רבי יהודה אומר וכו' אמר רבי שמעון וכו' אמר להו אפריון נמטייה לרבי שמעוןאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רנ
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זואוזן שמואל דף לז ע"א, נה ע"ב
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גב זוויגד יעקב עמ' תשכב
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על גבי זו וירק בנתיים וכו' רואין מהיכן ירק זה חיצפנת פענח (תשסו) עמ' רמב, שיד
קיח ע"ב29 שתי גנות זו על זה והירק בינתייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 90
קיח ע"ב32 מאחר ששניהן יכולין למחות זה על זה רואין מהיכן ירק זה חיפרי צדיק נצבים אות ו
קיח ע"ב33 רואין מהיכן ירק זה חינתיב מצותיך (תשסח) עמ' צז
קיט ע"א אמר אפרים ספרא וכו' אפריון נמטייה לרבי שמעוןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א, ב"ק-ב"מ ג
קיט ע"א אפריון נמטיה לר׳ שמעוןטוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק כב
קיט ע"א אפריון נמטיה לרבי שמעוןמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעב
קיט ע"א אפריון נמטייה לרבי שמעוןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק א
קיט ע"א אפריון נמטייהטוב טעם בראשית עמ' רצה
קיט ע"א הדרן עלך הבית והעלייה וסליקא לה מסכת בבא מציעאחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ב
קיט ע"א רש"י - שבור מלכא, מלכא ממשצפנת פענח (תשסו) עמ' שיד
קיט ע"א רש"י ד"ה קמיה דשבוד מלכא, ...ואמרוה להא דרבי שמעון דמתניתין קמיה וקלסה ואמר אפריון נמטייה לרבי שמעון יקבל חן מאתנו על דבר זהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק א
קיט ע"א רש"י שבור מלכא הוא שמואליערות דבש ח"ב עמ' רמה
קיט ע"א תוס' - נראה לפרש כפי' הקונטרס דשבור מלכא היה בקי בהלכותצפנת פענח (תשסו) עמ' שיד
קיט ע"א תוס' ד"ה תניאיערות דבש ח"ב עמ' רמד

מקורות לפני עריכה
ב ע"א כל דאלים גברבעקבי יעקב עמ' קיג
ב ע"א ראיה בעלמאדרשות באר יצחק עמ' קלא
ב ע"א שנים אוחזים בטליתס' המאמרים (ריי"צ) תש"ח עמ' 14
ב ע"א שנים אוחזים בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיג
ב ע"א שנים אוחזין בטליתאור התורה (צמח צדק) על מאמרי רז"ל וענינים עמ' לה
ב ע"א שנים אוחזין בטליתלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תג
ב ע"א שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רטו
ב ע"א שנים אוחזין בטליתקונטרס מאמרים על מס' בבא מציעא ובבא בתרא לאדמו"ר הצמח צדק ד"ה שנים אוחזין
ב ע"א שנים אוחזין כטלית זה אומו אני מצאתיה וכולמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכב
ב ע"א תוס' ד"ה דבראיהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רכא
ב ע"א תוס' ד"ה דבראיה. הבטה בהפקר קני היינו שעשה מעשה כל דהו כגון שגדר גדר קטןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומ"מ
ב ע"ב אי תנא מציאה הוה אמינא מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום דמורי ואמר חבראי לאו מידי חסר בה איזל אתפיס ואתפליג ורש"י בהדיה. דמורה ואמר - מורה היתר לעצמו לאחוז בה בלא משפטמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעט
ב ע"ב המוציא מחברו עליו הראיהצלח רכב עמ' תמד
ב ע"ב ממון המוטל בספק חולקיןרנת יצחק שמואל עמ' תנב
ב ע"ב קושית רבינו יונה המובא ברא"שאור שרגא עמ' שלו
ב ע"ב תוס' ד"ה וליחזימנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ב תוס' ד"ה למה לי לא תחמודצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קע ע"א
ב. אי תנא אני מצאתיה הו"א מאי מצאתיה ראיתיהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צד
ב. אי תנא אני מצאתיה הו"א מאי מצאתיה ראיתיה וכו' בראיה בעלמא קני תנא כולה שלי דבראיה לא קניקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רח
ב. הוי אמינא מאי מצאתיה ראיתיהשמן ראש - ימים נוראים עמ' מה
ב. החלוקה של טלית היא משום דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החציתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסב הערה 112
ב. זה אומר חצי' שלי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסד
ב. זה ישבע שאין לו בה פחות מג' חלקים ברא"ש ס"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קא
ב. למה לי למיתני זה אומד אני מצאתיה וכו' אי תנא אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיה אף על גב דלא אתי לידיה, ותוס' ד"ה דבראיהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכז
ב. מצאתי דאתי לידי משמעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפג
ב. מצאתי' ראיתי' דאתי לידי' משמעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקז
ב. רש"י ד"ה במקחמגדל עוז (תשעח) עמ' תרמג
ב. שנים אוחוין בטלית כו' יחלוקותורת מנחם חמ"ה עמ' 244
ב. שנים אוחזין בטליתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנז
ב. שנים אוחזין בטליתמצווה ועושה ח"ב עמ' שצב
ב. שנים אוחזין בטליתשער המלך (תשנז) עמ' לז
ב. שנים אוחזין בטליתתורת מנחם חמ"ג עמ' 71
ב. שנים אוחזין בטליתתשבי (תשסה) עמ' קיז שורש טלית
ב. שנים אוחזין בטלית וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' סו, קפא
ב. שנים אוחזין בטלית וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 128
ב. שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני וכו'דברי אש (כץ) עמ' פח
ב. שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רסז ע"ב
ב. שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 135
ב. שנים אוחזין בטליתברכת חיים ח"א עמ' 133
ב. שנים אוחזין בטלית, זה אומר כולו שלי וזה אומר כולו שלי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עז
ב. תוס' ד"ה דבראיהיבין שמועה (לעוו) עמ' מו
ב. תוס' ד"ה וזהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צו
ב. תוס' ד"ה ויחלוקולהורות נתן דברים עמ' שכג
ב. תוס' ד"ה ויחלוקותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעז
ב. תוס' ד"ה שנים אוחזין בטלית הא דקי"ל סתם ואח"כ מחלוקת וכו' היינו בחדא מסכתא אבל בשני מסכתות אין סדר לזהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקכא
ב. תוס' ד"ה שנים אוחזיןקריאה בקריה ח"ג עמ' לג
ב. תוס' ד"ה שנים, וצריך בכל מס' טעם למה נשנית אחר שלפניהדברי יואל פ' תזריע דף רסז ע"ב
ב: גררא דממונאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1519
ב: המוציא מחברו עליו הראיהעל ישראל גאותו עמ' כח
ב: ממון המוטל בספק - חולקיםשיחות לספר דברים עמ' קעט
ב: רררא דממונאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצא
ב: רש"י ותוס' ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ב: תוס' ד"ה ומה התם דאיכא דררא דממונאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קו
בדין השכיר והקבלן אם נאנסושארית יעקב (אלגזי) דף ח ע"ד
ג ע"א אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובושמלת אליעזר ח"ב עמ' מה
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובודברי משה (שהם, תשמח) עמ' קצד
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובותורת מנחם חי"א עמ' 37, חט"ו עמ' 232
ג ע"א מודה במקצת וכו'רחמים לחיים דף כח ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קלח)
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענהבי חייא ח"א עמ' רנב
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע, חזקה אן אדם מעיז פניו בפני בע"חפתגמי אורייתא עמ' קמ
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבעברכת אברהם (תשנד) עמ' פג
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלז
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי דנכפריה והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו והאי בכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה סבר עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה ואמר רחמנא רמי שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה, ותוס' ד"ה מפני מה, פי' יהא נאמן במגו דאי בעי כופר הכל או נילף מהכא דלא נימא מגו בעלמא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' א
ג ע"א סוגיא דמודה במקצתאור שרגא עמ' שלז
ג ע"א תוס' ד"ה מפנימנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ג ע"ב אשתמוטיבעקבי יעקב עמ' כז
ג ע"ב די"ל אשתמוטי קא משתמיטדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קצד
ג ע"ב הודאת בעל דין כמאה עדים דמיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכד
ג ע"ב פיו אינו מחייבו קנס - ילפינן בב"ק מקראי וכו' ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעג
ג ע"ב שטמ"ק בשם תוס' חיצוניותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעט
ג תקפו כהןפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
ג. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 151
ג. את הדרך זו גמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנד
ג. דהי מנייהו מפקתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 124
ג. האי בכולה בעי דלודי ליה והאי רלא מודה אשתמוטי הוא דקא משתמיט מיניהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמא
ג. הכל יהא מונח עד שיבא אליהודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קעח
ג. חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובופרדס מרדכי עמ' רח
ג. טענת מזיד הייתי אינה בתורת עדותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עט
ג. יהא מונח עד שיבא אליהושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקג
ג. יהא מונח עד שיבא אליהופרדס מרדכי עמ' תעח
ג. יהא מונח עד שיבוא אליהומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפו
ג. מ"מ אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו וכו'עצי חיים על התורה עמ' קמט
ג. מאי טעמא מודה במקצת הטענה ישבע וכו' ובפי' המיוחס לריטב"אבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ח
ג. מיגו דאותיתא הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רד
ג. מנה לי בידךפרפרת התורה עמ' רכג
ג. מקח וממכרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ערה הערה 41
ג. רש"י - לא אמרינן דלא נרמי עליה שבועתא וכו' לפי שברצונו היה מורה בכולה אלא שאין בידו לפרועדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמא
ג. רש"י - לא מהימן לי איני מאמינושערי שיש יהושע ח"א עמ' קג
ג. רש"י ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא
ג. תוס' - מפגי מה אמרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צז, שח
ג. תוס' ד"ה בכולהמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ג. תוס' ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא, ח"ב עמ' תצח, תקלה, ח"ג עמ' צד
ג. תוס' ד"ה מפני מה אמרה תורה בר וא"ת כופר הכל מנ"ל דפטורברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קו
ג. תוס' ד"ה מפני מהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצד
ג: הודאת בע"ד כמאה עדים דמיהתורה והעולם ח"ג עמ' קעד
ג: הודאת בעל דין כמאה עדים דמיתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצב
ג: הודעת בע״ד כמאה עדיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' פ
ג: והאי בכוליה בעי דלודיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קט
ג: מה לפיו שכן מחייבו קרבןזבחי צדק (דיסקין) עמ' קעו
ג: רש"י - והאי בכולי' וכו' דמאן דחשיד אממונא חשיד אשבועתאפאר יעקב ח"ג עמ' רל
ג: תוס' ד"ה אם ירצהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעג
ג: תוס' ד"ה בכוליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצו
ג: תוס' ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קט
ג: תוס' ד"ה מה אם ירצהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצא
ג: תוס' ד"ה מה אם ירצה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ג: תוס' ד"ה מה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
ג: תוס' ד"ה מה, איך נאמר לומר מזיד הייתי הא אין אדם משים עצמו רשעגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכ
גז: תוס' ד"ה והאימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' תא
ד ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא**
ד ע"א ומכל האמורות מקדים אשה לאיש מפני שהאשה בושה לבקש פרנסתה וכו'דרך ישרה עמ' שסב
ד ע"א מה להצד השוהרחמים לחיים דף מ"א ע"ב (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קצד ד"ה תשובה)
ד ע"א מלתא דאיתא כוותיה בדאורייתאקהלת יעקב חנוכה עמ' קמא
ד ע"א מתקנו רבנן מלתא דאיתא כוותיה בדאורייתאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' עד
ד ע"א פיו יוכיחמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ד ע"א תוס' ד"ה וש"ממנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ד ע"א תקנת חכמיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סא
ד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעין - מודה במקצת למה נשבע הא כופר שעבוד קרקעותחיי נפש ח"ב עמ' יד
ד ע"ב תוס' ד"ה איןמשק ביתי סימן שפח דף קפט ע"א
ד תוס' ד"ה אין נשבעיןשער יוסף (תקיז) דף פד ע"ג
ד. ותנא תונא וכו' כיון דתפיס הילך הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא-תשכב
ד. מה לגלגול שבועה דעד אחד, שכן שבועה גוררת שבועהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 224
ד. מה לעד אחדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קי
ד. תוס' ד"ה וש"מפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצז
ד. תוס' ד"ה עדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סא
ד: אין נשבעים על קרקעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלו
ד: תוס' ד"ה אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעותחיי נפש ח"א עמ' רה
ד: תוס' ד"ה לעולם שתים וא"ת כיון דהילך חייבברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קיא
ה נדב אין אדם חוטא ולא לותורת אביגדור ח"ג עמ' קלט
ה ע"א גזלן פסול לשבועהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שכז
ה ע"א ההוא רעיא דכל יומא בתנו ליה חיותאאיתן האזרחי עמ' צג
ה ע"א כי עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רסד
ה ע"א מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמט
ה ע"א ניחייביה מדרב נחמןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנא
ה ע"א תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שע
ה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ה ע"ב איזהו נקרא כופרברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ז' ע"ד (דף כ"ז ע"א ד"ה תו)
ה ע"ב אין אדם חוטא ולא לותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעח
ה ע"ב אין שליח לדבר עבירהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצד
ה ע"ב הבדל שבין חמס לגזלןדברי שאול בראשית עמ' תקלב, שמות עמ' רנג
ה ע"ב ואמר רב יהודה סתם רועה פסול (לעדות). סתם רועה בלי שכר חשוד להרעות בשדות אחרות, אבל רועה בהמות בשכר אינם מרעים בשדות אחרות, וזה היה הוויכיח בין רועי לוט לרועי אכרםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נה
ה ע"ב ובריטב"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ה ע"ב ותוספות ד"ה דאמד לישראלראה חיים ח"א דף ד ע"ב [יב ע"ב ד"ה וראיתי]
ה ע"ב ותיפוק לי'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ה ע"ב ותקנתא לתקנתא לא עבדינןזכור לדוד עמ' לב
ה ע"ב חזקה אין אדם חוטא ולא לומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ר
ה ע"ב לא תחמוד בלא דמי משמעצמח צדקה עה"ת עמ' יב
ה ע"ב לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פב
ה ע"ב לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לו
ה ע"ב לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) יתרו כד ע"א
ה ע"ב עיקר הרכיבה ברגליםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמה
ה ע"ב תוס' ד"ה "בלא דמי"בעקבי יעקב עמ' קצא
ה תוס' - באומר דרך וידוי אז אדם משים עצמו רשעהמדרש והמעשה בראשית פ' וישב
ה. ארבעה שומרין וכו' לאו דאמר ליה הילך כו'כתר תורה (תשסז) עמ' ערב
ה. אשר יאמר כי הוא זה, מודה במקצתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פו
ה. ובמהר"ם שי"ףמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ה. חשיד אממונא חשיד אשבועתאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה יג
ה. למדו מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה וגו' שמורה במקצת הטענה מהנידברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמא
ה. מודה במקצת חייבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כה
ה. רמז למודה במקצת מהכתוב אשר יאמר כי הוא זהעצי חיים - מועדים עמ' פ
ה. רשות דא"י ומוסמכין מהני לדון בא"ישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
ה. שני ייסורי דר"א לא שכיב אינש בלא זמניהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצח
ה. תוס' ד"ה אי איתא נראה דהלבה כרבי חייאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קי
ה. תוס' ד"ה מסרי ליה בסהדיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קי
ה. תוס' ד"ה שכנגדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מג
ה. תוס' ד"ה שכנגדו קא אמינאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעה
ה. תוס' ריה"ח - גזלן לשבועהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מג
ה: איכא מאן דאמרתשבי (תשסה) עמ' קנד שורש מאן א'
ה: אין אדם חוטא ולא לושיחות לספר בראשית עמ' קעד
ה: אין אדם חוטא ולא לושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנא, רעז, ח"ג עמ' קכג
ה: וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה למה וכו'דברי אש (כץ) עמ' פט
ה: ותיפוק ליה דהוה ליה רועה ואמר רב יהודה סתם רועה פסול לא קשיא הא דידיה הא דעלמא וכו' אין אדם חוטא ולא לופאר יעקב ח"א עמ' פד, ח"ב עמ' תפז
ה: חזקה אין אדם חוטא ולא לולב אביגדור עמ' מז
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמעחנן אלקים עמ' פד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, קמו
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להומבשרת ציון ח"ג עמ' טו
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קד
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמים משמע להופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תד
ה: שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קב
ה: שמשביעין שומרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפ
ה: תוס' ד"ה בלא דמי, אינו עובר בלא תחמוד רק אם לקח החפץמרפא לנפש בראשית עמ' רטו
ו ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ו ע"א המע"ה ורש"י ד"ה בעדיםמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ו ע"א הקדישה בלא תקפה מהו וכו'זכור לדוד עמ' מז
ו ע"א סוגיא דתקפו כהןאור שרגא עמ' שלח
ו ע"א רש"י ד"ה נימא ומהר"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ו ע"א רש"י ד"ה שלאדברי שאול שמות עמ' קמח
ו ע"א שמא מלוה ישנה יש לו עליושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שסד
ו ע"ב בשטמ"ק בדין רובתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צד
ו ע"ב הספיקות נכנסין לדיר להתעשרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצו ד"ה ועל
ו ע"ב לכי אתית לקמיה דרב חסדא לכפריהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסו
ו ע"ב עשירי ודאי ולא עשירי ספקמנחת מרדכי עמ' שסה
ו ע"ב קפץ אחד מן המנויים כולן פטוריןמאכסניא של התורה סי' נו
ו ע"ב תוס' ד"ה אי תפיסזאת ליעקב דברים עמ' שכח
ו ע"ב תוס' ד"ה קפן כולםדרכי איש דף ג ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץמנחה חדשה (חן טוב) פרשת נשא
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ דרוב הוא בגדר וודאיחיי נפש ח"ב עמ' קנה
ו ע"ב תוס' הרא"שתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלה
ו ע"ב תקפו כהן מוציאים מידומנחת מרדכי עמ' שעג
ו ע"ב תקפו כהן תוד"ה והאשם דרך במדבר עמ' כד
ו. אביי אמר שמא מלוה ישנהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קח
ו. אמירתו לגבוה כמסירתו להקדשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסב הערה 45
ו. מלוה ישנה יש לו עליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיז
ו. רש"י ד"ה שניהם ותוס' ד"ה דתני ממתני הו"ל לאתוייברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קיא
ו. תוס' ד"ה הקדישהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יד
ו. תוס' ד"ה והא הכאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמב
ו. תוס' ד"ה עד השתא אגרת ליהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קד
ו. תקפו כהן אם מוציאין מידופאר יעקב ח"ב עמ' תשלא
ו: א"ל רב המנונא מתני' היאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קס
ו: המשלח חייב אם השליח אינו בר חיובאפנים מסבירות עמ' רפו
ו: הספיקות נכנסין לדירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קטו
ו: ואי ס"ד ספיקא בעי עישורי ליעשר ממ"נ, ובמהר"ם שיףשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שנד
ו: וכי לא תקפו אסורין בגידה ובעבודה וכו'גבורות אליהו סי' קנ
ו: קפץ א' מן המנויים לתוכם ובתוס' ד"ה קפץחמודי צבי ויקרא עמ' רח
ו: קפץ א' מן המנויין לתוכם ובתוס' ד"ה קפץחמודי צבי מועדים עמ' צז, תא
ו: קפץ אחד מן המנויים לתוכם ובתוס' ד"ה קפץחמודי צבי בראשית עמ' תיד
ו: קפץ אחד מן המנוייןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיט
ו: תוד"ה קפץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ה
ו: תוס' ד"ה קפץלהורות נתן דברים עמ' קסו
ו: תוס' ד"ה קפץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעט
ו: תוס' ד"ה קפץ א' מן המנוייןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ד
ו: תוס' ד"ה קפץחיי נפש ח"ד עמ' קו, קע, רמא, שכב
ו: תוס' ד"ה קפץחיי נפש ח"ו עמ' ט, קכג, קל
ז ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ז ע"א כל ממון שאי אתה יכול להוציאו בדייניןמנחת מרדכי עמ' שעד
ז ע"א שנים אדוקין בשטר וכו' ושב"ג אומו יחלוקולמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכב
ז. זה נוטל עד מקום וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסה
ז. זה נוטל עד מקום שידו מגעת וכו' והשאר חולקין בשוהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 672
ז. מדובר בתפוסים בכרכשתאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסב הערה 11
ז. מחלוקת רבי ורשב"גדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1022
ז. נפל ליד דיין לא יוציאו עולמית וכו' ורבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצו
ז. עשירי ודאי ולא ספקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעט
ז. עשירי ודאי ולא עשירי ספקאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמט
ז. קניין חליפין נלמד ממגילת רותשיחות לספר שמות עמ' שעג
ז. שנים אדוקים בטלית וכו'להורות נתן דברים עמ' שכג
ז. שנים אוחזין בטלית זה נוטל עד שידו מגעת וזה נוטל עד שידו מגעתנצח ישראל (הרטמן) עמ' ל
ז. שנים שאוחזים בטלית, כל אחד נוטל עד איפה שידו מגעת והשאר חולקין בשוהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסב, תשסב הערה 113
ז. תוס' ד"ה עד אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיט
ז: תוס' ד"ה הודהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצז
ז: תוס' ד"ה ויחלוקו נמי לדמי ואין חולקין החוב כמו שכתוב בשטרברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנה
ז: תוס' ד"ה יחלוקותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעב
זקן ואינו לפני כבודו הוהשארית יעקב (אלגזי) דף י סוף ע"ב
ח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ח ע"א אי נימא וכו' ובמהר"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ח ע"א אלא מסיפאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ח ע"א המגביה מציאה לחבירו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רב
ח ע"א זאת אומרתסמיכה לחיים (סימן יד) דף צ"ח ע"ג (ד"ה אמר החמבר)
ח ע"א שותפין שגנבו חייביןמנחת מרדכי עמ' קעא
ח ע"ב רכוב ומנהיגתולדות הגר"א (תשס) עמ' רכ
ח ע"ב שנים שהיו מושכין בגמלהשיר והשבח ח"ב עמ' ר
ח. טענו חיטים והודה לו שעוריםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' צו
ח. יחלוקו לדמי, ה"נ לדמיברכת חיים ח"א עמ' 133
ח. מגביה מציאה לחבירו קנה חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ס
ח. מגו שזכה לנפשיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנה
ח. מיגו הכי לנפשיה זכי נמי לחבריהנטעי אשל בראשית עמ' שמז
ח. שותפיו שגנבו חייביןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מז
ח. שותפין שגנבו והאחד הוציאה מרשות בעלים וכו'להורות נתן בראשית עמ' קסב
ח: רכוב ומנהיג רכוב עדיףחיים שיש בהם אבות עמ' קסז
ח: תוס' ד"ה או"ד מנהיג עדיף תימה לפשוט ממתני'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קד
ח: תוס' ד"ה מנהיג לחודיה אע"ג דר"ש אית ליה בפ"ק דקידושיןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קג
חב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תא הערה 64
חצר משום שליחות אתרבאישמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיז
ט אין שליח לדבר עבירהקול שמואל (קונפורטי) דף צד ע"א
ט אין שליח לדבר עבירה דברי הרב דברי התלמיד דברי מי שומעיןצור יעקב (יעבץ) מסעי
ט היה רוכב ע"ג בהחמהרני ושמחי דף קמ ע"א
ט ע"א ואי איניש זילא הוא קני, ורש"ישם דרך במדבר עמ' רנז
ט ע"א ואי איניש זילא הוא קני, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' שכד
ט ע"ב ורבנן סברי חד מגו אמרינן תרי מגו לא אמרינןזכור לדוד עמ' לג
ט ע"ב חצר מהלכת לא קנהמנחת מרדכי עמ' שסח
ט ע"ב ראה את המציאה ונפל עליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקא ד"ה והנה
ט ע"ב רש"י ד"ה מי שליקט כו', ושטמ"ק - וקשה דאפי' בבעל השדה כו'שעת הכושר דף מח ע"א
ט ע"ב תנן התם מי שליקט את הפיאה וכו' ורש"ילשון ערומים דף נא ע"ב
ט ע"ב תרי מיגו לא אמרינןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קלו
ט עד יעקב לא הוה חולשאברית אברהם (בושערה) דף קכו ע"א
ט. איהו לא קני לאחריני מקנינצח ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 10
ט. אמר רבא המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירופני יהושע (תשסא) עמ' עח
ט. היה רכוב על החמורתשבי (תשסה) עמ' קעט שורש נשוי
ט: היה רוכב על גבי בהמה כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רעו
ט: לר"א תרי מיגו לא אמרינןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנד
ט: מי שליקט את הפאה יאמר ה"ז לאיש פלוני עניכתנות אור עמ' תנד
ט: מיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
ט: ספינה מינה נייחא ומיא ממטו ליהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכב
ט: צא תן לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצב
ט: ראה את המציאה ואמר לחבירו תנה ליכרם חמד (תשסו) עמ' יד
ט: רש"י ד"ה מיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטז
י אי בעי עביד כו'המדרש והמעשה דברים פרשת תצא ח"א
י דחצר משום שליחות אתרבאישמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לו ע"א
י המגביה מציאה לחבירו עד תופס לבע"ח וכו'אחי וראש דרושים דף כד ע"ב
י ולא עבדים לעבדיםפחד יצחק פורים ענין ב
י חצר משום יד אתרבאיכסא דוד (תשנ) עמ' שלה
י חצר משום יד אתרבאיכסא דוד (תקנד) דף עט ע"א
י ע"א איתיביה רבא לרב נחמן וכו'זכור לדוד עמ' מו
י ע"א אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. אברהם אבינו ביקש חלקת קבר לקבור את שרה, מטעם שארבע אמות של אדם קונה לו בכל מקוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סב
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםמאור עינים (תשעה) עמ' תשמב
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקב ד"ה אמרתי
י ע"א ארמב"א ר"י רמי כתיב לא יועיל הוןאיש מבין ח"ב דף יז ע"ב
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכ"מ (ובתוס' ורא"ש ומאירי ותוס' רי"ד)תורת מנחם חמ"ה עמ' 278, חמ"ו עמ' 65
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםתורת מנחם חט"ו עמ' 79
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםתורת מנחם חמ"א עמ' 146
י ע"א דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדיםזכור לדוד עמ' לב
י ע"א המגביה מציאה לחבירוברכת אבות עמ' רפב
י ע"א המגביה מציאה, ורש"יסמיכה לחיים (סימן י"א) דף פד ע"א (ד"ה ועלה), ודף צ"א ע"ג (ד"ה לעד"ן, סימן י"ג)
י ע"א ואר"ל משום אבא כהן ברדלא קטנהעיני יצחק דף נג ע"ג
י ע"א ולא עבדים לעבדיםבעקבות משה שמות עמ' קלא
י ע"א יד פועל כיד בעל הביתציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' יב
י ע"א כי לא אמר מאי הויתורת מנחם חמ"ה עמ' 279
י ע"א כי לי בנ"י עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קמ
י ע"א כי לי בני ישראל עבדיםהשיר והשבח ח"א עמ' שמה
י ע"א כיון דנפל גלי אדעתיה כו'שם שלמה דף יא ע"א
י ע"א סוגיא דתופס לבע"חאור שרגא עמ' שמ
י ע"א עבדי הם וגו'ברכת אבות עמ' רמ
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לג אות ז
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםתהלה לדוד (והרמן) פרק ק פסוק ב הערה יא
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםתורת מנחם חל"ו עמ' 238
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםתורת מנחם חל"ט עמ' 342, חלק מ עמ' 239
י ע"א פועל יכול לחזור אפילו בחצי היוםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סב
י ע"א פועל יכול לחזור בושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יט
י ע"א פועל יכול לחזור בותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפד
י ע"א פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםתורת אביגדור ח"ד עמ' קמ
י ע"א פועל יכול לחזור בו בחצי היוםדברי שאול שמות עמ' רל
י ע"א ר"ן ור"ח דאמרי תרוייהו המגביהדרכי איש דף נב ע"ד
י ע"א ראה את המציאה ונפל עליהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מו
י ע"א ראה את המציאה ונפל עליה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעח
י ע"א רעק"א - במומר יש שליח לד"ערנת יצחק - פרק חלק עמ' קיג, שכ
י ע"א רש"י ד"ה לא קנה וכו'ברכת אבות עמ' עח
י ע"א רש"י ד"ה לא קנהזכור לדוד עמ' קו
י ע"א שליח התופס לבע"ח במקום שחב לאחריםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' י
י ע"א תוס' ד"ה א"ב ל"ע וא"בעיני יצחק דף נה ע"ב
י ע"א תוס' ד"ה ונתן מ"מעיני יצחק דף נד ע"ג
י ע"א תוס' ד"ה מעביריןחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכד ע"ג (ד"ה והגם)
י ע"א תוס' ד"ה ר"ן ור"חדרכי איש דף נד ע"ב
י ע"א תוס' ד"ה תופםזכור לדוד עמ' קו
י ע"א תוס', במים לא אמרינן הכלל 'תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריני' משום ריש הרבה מים בבורפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלו
י ע"א תופס לבע"ח במקום שח"ל ל"ק מחלוקת רש"י ותוס'כבוד לאיש דף ו ע"ג
י ע"ב אבל חצר דבעל כרחיה מותיב בה מיחייב שולחונאוה תהלה עמ' תסה
י ע"ב אי בעי לא עביר (גדרו)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סח
י ע"ב אין שליח לדבר עבירהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף י"ג ע"א (דף מ"ז ע"א ד"ה ושם)
י ע"ב אין שליח לדבר עבירהרנת יצחק ישעיה עמ' קיט
י ע"ב בא אחד והחזיק בה וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' קא
י ע"ב בשדה דבעל הבית לא תקינו ליה רבנןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרי ד"ה והנה (הב')
י ע"ב גגו וחציוו ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' מ
י ע"ב דאמר לה לאשה אקפי לי קטןמכשירי מצוה עמ' קמו
י ע"ב היכא אמרינן דאין שליח לדבו עבירה היכא דשליח בו חיובא הואלמדנות (תשנח) פ' קדושים אות עג
י ע"ב היכי דבע"ב מותיב בה אמרינן דיש שליח לדבר עבירהחכמת התורה אמור עמ' עו
י ע"ב היכי דהשליח לאו בר חיובא יש שליח לדבר עבירהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות כג, לז
י ע"ב המגביה מציאה לחברו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קיז ע"ב
י ע"ב ותוס' ד"ה דאמר לישראלראה חיים חלק א דף ד ע"ב (דף יב ע"ב ד"ה וראיתי)
י ע"ב חידושי רע"א (שלדב"ע במומר)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' סח
י ע"ב כהן ראמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושהלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עג-עד
י ע"ב כהן שאמר לישראל קדש לי גרושהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' סז, רמט
י ע"ב כי תקינו ליה רבנן ארבע אמות בעלמא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקב ד"ה ואמרתי
י ע"ב לאו בר חיובא, ובר"פגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קי, קמט
י ע"ב ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיקמצווה ועושה ח"א עמ' קסט
י ע"ב שליח בר חיובא ותוס' ד"ה דאמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ה
י ע"ב תוס' ד"ה איחכמת התורה אמור עמ' עו
י ע"ב תוס' ד"ה אי בעי לא עביד וכו'לשון ערומים דף סט ע"ב
י ע"ב תוס' ד"ה אין שליח וכו' פ"ב דקידושין איכא דילף וכו'לשון ערומים דף סט ע"ג
י ע"ב תוס' ד"ה אקפיס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קסח
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרנשמת כל חי חלק א (סימן לג) דף לה ע"ב (ד"ה וראיתי)
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר וכו'ברכת אבות עמ' שמד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל צא וקדש וכו' ומוצל מאש סי' להלשון ערומים דף ו ע"ג, לשונות הרא"ם דף ז ע"ד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרמנחת מרדכי עמ' רכח
י עבדי הם ולא עבדים לעבריםנצח ישראל (הרטמן) עמ' פח הערה 121
י עבדי הם ולא עברים לעבדיםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קכד
י רא"ש - חצר משום שליחותדרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"א
י רש"י ד"ה אף דקי"ל דתופס לב"ח וכו'אחי וראש דרושים דף כד ע"ד
י. ארבע אמות - מקומו של אדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 43
י. ארבע אמות של אדם קונות לוכתר תורה (תשסז) עמ' רעו
י. ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםפתחי שערים ח"א עמ' סה
י. בפלוגתא דרש"י והתוס' כשעשאו שליח לחסום בעדושם שלמה דף ע"ה ע"ג ואילך
י. הבית והעליה של שנים שנפלו אמר בעל העליה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות הרי בעל העליה בונה את הבית ודר בתוכה עד שיתן לו את יציאותיו. רבי יהודה אומר וכו' בעל העליה בונה הבית והעליה ויושב בבית עד שיתן לו יציאותיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קטו
י. היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחופאר יעקב ח"א עמ' כו
י. המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירולהורות נתן בראשית עמ' תטו
י. המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירופנים מסבירות עמ' רע
י. והתופס לבע"ח במקום שחב לאחריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפ
י. ולא עבדים לעבדיםפחד יצחק פסח מאמר כא, נג
י. חצר מטעם יד או שליחותלהורות נתן במדבר עמ' ריב
י. חצר מטעם יד או שליחותלהורות נתן בראשית עמ' שיז
י. יד פועל כיד רבושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסא
י. למה מציאת פועל לבעל הבית הא הוה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםכתר תורה (תשסז) עמ' קיב
י. מגביה מציאה לחבירו קנה חבירוכתר תורה (תשסז) עמ' רסח
י. נטל מקצת פאה וזרקה על השאר מעבירין אותו ממנהמרפא לנפש בראשית עמ' קמג
י. נפל על הפאה לא קנהקרבן מנחה (תשעד) עמ' קב
י. עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםשיחות לספר שמות עמ' קכ, שיחות לספר ויקרא עמ' שכו
י. עבדי הם ולא עבדים לעבדיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צא
י. עבדי הם ולא עבדים לעבדיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמז, תמח, תקפד
י. עשה עמי מלאכה היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פב
י. פועל יכול לחזור אפי' בחצי היום דכתיב כי לי בנ"י עבדיםעצי חיים על התורה עמ' שפח, תסה
י. פועל יכול לחזור בו אף בחצי יוםדברי יואל פ' וארא דף רז ע"ב
י. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 518, פ"א אות 1200
י. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 69
י. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי יום מ"ט כל כמה דלא הדר ביה כיד בעה"ב הוא וכי הדר ביה טעמיה אחרינא הוא מ"ט כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםעצי חיים - מועדים עמ' טז
י. ראה את המציאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנט
י. רב פפא אמר תקינו ליה רבנן ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםכרם חמד (תשסו) עמ' טו
י. רש"י - בשוי' שליח לא שייך תופס לבע"חמרפא לנפש בראשית עמ' קס
י. שאני פועל דידו כיד בעל הביתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מז
י. שאני פועל דידו כיד בעל הביתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' תא
י. שכיר יום יכול לחזור בושיחות לספר ויקרא עמ' שכט
י. תוס' - הק' על רש"י דמבואד דאפי, שוי, בהדיא שליח לא מהנימרפא לנפש בראשית עמ' קס
י. תוס' ד"ה דאמרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תו
י. תוס' ד"ה כי לי, כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים, א"כ יהיה אסור להשכיר עצמו לפועלעצי חיים - מועדים עמ' טז
י. תוס' ד"ה כי לי, מ"מ מותר אדם להשכיר עצמודברי יואל פ' וארא דף רז ע"ב, פ' משפטים דף קלא ע"א
י. תוס' ד"ה כי לי, מותר להשכיר עצמו ואינו עובר על כי לי בנ"י עבדים כיון דיכול לחזורעצי חיים על התורה עמ' שפח, תסה
י. תוס' ד"ה כימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ת
י. תוס' ד"ה נתון ליהושערנת יצחק שמואל עמ' ס, משלי עמ' שלז, דברי הימים עמ' רנח
י. תוס' ד"ה ר' נחמן, דבור שיש בו הרבה מים אינו בגדר חב לאחריםעצי חיים על התורה עמ' שסה
י. תוס' כי - ההבדל בין עבד לפועלשיחות לספר ויקרא עמ' קכא
י. תופם לבעל חוב במקום שחב לאחריםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעב
י. תופס לבע"ח במקום שח"ל לא קנהצור יעקב (יעבץ) תצוה
י. תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פה
י. תופס לבע"ח במקום שחב לאחרינימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רא
י: אין לי אלא ידו גגו וחצרו וקרפיפו מניןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעא
י: אין שליח לדבר עבירהצדקת יוסף עמ' פט
י: בהן דאמר לישראל קדש לי גרושה ותוס'תיבת גמא (תשסז) עמ' מא, רמח
י: בסוגית אשלדב"ע דשהשליח אינו עוברפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ה, ח"א שאלה ח, כט, ח"ה שאלה פו
י: היכא אמרי' אין שליח לדבר עבירהוזאת התורה עמ' כח
י: היכא אמרין אשלד"ע היכא דאי בעי עביר ואי בעי לא עביר וכו'עצי חיים על התורה עמ' תכו
י: היכא אמרינן דאין שליח לד"ע היכא דשליח בר חיובא הוא אלא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקו
י: היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הואהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צד
י: היכא דאי בעי לא עביד אמרינן אשלד"עחנן אלקים עמ' לו
י: היכא דהשליח לאו בר חיובא חייב המשלחחמודי צבי שמות עמ' קא
י: היכי אמרינן אין שלר"ע היכי דאי בעי עביר ואי בעי לא עביר אבל חצר רבעכ"ח לא אמרינן אין שלד"עחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תו
י: חצר דבע"ב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעא
י: חצר דבע"כ מותיב ביה מחייב שולחומקראי קדש (תשנג) עמ' מב
י: חצר קונה לאדם משום שליחותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלט, קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רג
י: יד פועל כיד בעל הביתפנים מסבירות עמ' רעא
י: ידו היינו רשותו ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' רמא
י: ידו של אדם היא רשותובין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
י: יש שליח לדבר עבירה היכי דשליח לאו בר חיובא הואכרם חמד (תשסו) עמ' מ
י: כהן שאמר קדש לי גרושהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קז
י: כל היכא ראי בעי עביד אי בעי לא עבידפני יהושע (תשסא) עמ' ה
י: רב סמא אמר היכא אמרינן אשלד"ע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לח
י: תוד"ה אקפימקראי קדש (תשנג) עמ' שא
י: תוס' ד"ה דאמרלהורות נתן ויקרא עמ' שכט
י: תוס' ד"ה דאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שי
י: תוס' ד"ה דאמרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכד
יא ע"א דאה אותן רצין אחר מציאה וכו' ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' נב, נא, נ
יא ע"א חצירו של אדם קונה לותורת מנחם חכ"א עמ' 62
יא ע"א חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו הני מילי בחצר המשתמרתשארית מנחם - מאמרים עמ' לה
יא ע"א טובת הנאה אינה ממוןבי חייא ח"ב עמ' קצז
יא ע"א כל שהוא בבל תשוב שכחהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 82
יא ע"א ראה אותם רצים אחר מציאהדרשות מהר"ם חביב עמ' מט
יא ע"א ראה אותן רצין אחר מציאה וכו'אם הבנים ח"א דף קיד ע"ב
יא ע"א ראה אותן רצין אחר מציאה וכו' ובגמ'ברית שלום (תעח) דף ח ע"ג
יא ע"א ראה אותן רצין אחר צבי שבור וכו' ואמר זכתה לי שרי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כה
יא ע"א ראה אותן רצץ אחר צבי וכו', חצרו של אדם קונה לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלב
יא ע"ב רש"י ד"ה נתינהאחרית השנים עמ' מז
יא ע"ב תוס' ד"ה עישוראחרית השנים עמ' לט, מז, נד, צב
יא תוס' ד"ה כהןאם הבנים ח"א דף לז ע"ג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאולדבר צבי - קדושת השבת עמ' קפח
יא. בעה"ב בשדה זכי ביה אבל קאי בעיר הוי שכחהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעא
יא. היה רץ אחר צבי שבור ואמר זכתה לי שדיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סא, סז
יא. חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
יא. כל שאינו בבל תשוב אינו שכחהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מג
יא. מעשה בר"ג וזקנים שבאו בספינהפנים מסבירות עמ' תו
יא. מעשה דרבן גמליאלפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סח
יא. מר אמר חדא וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נח, רטז
יא. מתנות כהונה נתינה כתיבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמד
יא. קטן קונה מדרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמח
יא. קנין חצרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1859
יא. ראה אותו רצין כו' ואמר זכתה לי שדיכתר תורה (תשסז) עמ' עדר
יא. רש"י - משורר ששיער במיתההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' יט
יא. שלפניו אין שכחה שלאחריו יש שכחהאור אברהם (זוועהיל) עמ' פח
יא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ט
יא: חצר משום שליחות אתרבאיכתר תורה (תשסז) עמ' רסח
יא: רעת אחרת מקנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז
יא: תוס' ד"ה מקומותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטז, ריט
יב חצר משום יד התרבאיכסא דוד (תקנד) דף עט ע"א
יב מציאת בנו ובתו הקטניםויחי יעקב דף ב ע"ב
יב מציאת קטן לאביושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שכט
יב נמק"י - אין הבן זוכה מאביו לעצמו כו'שעת הכושר דף קטז ע"א-ע"ב
יב ע"א אין חבין לאדםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמה
יב ע"א בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרו ד"ה ובזה
יב ע"א גופא ראה אותן רצין אחר המציאה וכו'זכור לדוד עמ' ח
יב ע"א השוכר את הפועל לא ילקט בנו אחריוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נה
יב ע"א לא גדול גדול ממש אלא גדול וסמוך על שולחן אביו וכו'ראה חיים ח"א דף ע ע"א [קלד ע"ב ד"ה ואפשר]
יב ע"א מפני דרכי שלוםנשמת כל חי חלק ב (סימן ח) דף י"א ע"ג (ד"ה ונראה), ודף ע"ו ע"א (ד"ה תשובה, סימן מב)
יב ע"א מציאת בנונשמת כל חי חלק א (סימן ט"ו) דף יח ע"א (ד"ה תשובה); נשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף לז ע"ב (ד"ה והנני); צדקה חיים דף ט"ז ע"ד (דף נ"ח ע"א ד"ה אלא); ראה חיים חלק ב דף מ"ז ע"ד (דף קס"ז ע"ב ד"ה ואפשר)
יב ע"א מציאת בנו ובתו הקטנים, הרי אלו שלופני חיים (פלג'י) דף לז ע"א, פג ע"א, רצג ע"א
יב ע"א רש"י ד"ה זרק ארנקי כו'יד שלמה (עזרא) דף לט ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה ואמר שמואלשעת הכושר דף יד ע"א
יב ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יב ע"ב אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא גדול גדול ממשנתיבות יצחק ח"ג עמ' פ
יב ע"ב גדול וסמוך על שולחן אביוהמאור הגדול (גר"א) עמ' יד
יב ע"ב גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
יב ע"ב גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןברית שלום (תשסח) עמ' י
יב ע"ב גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןשארית מנחם - מאמרים עמ' מג
יב ע"ב דאקפי אגמא בכוורי ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רנג, רעט
יב ע"ב ותוס' ד"ה רבי יוחנןראה חיים חלק א דף מ ע"א (דף קל"ה ע"א ד"ה והתוספות)
יב ע"ב ותוספות ד"ה רבי יוחנןראה חיים ח"א דף מ ע"א [קלה ע"א ד"ה והתוספות]
יב ע"ב כל שסמוך על שלחן אביו אע"פ שהוא נחל מקרי נמי קטןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מו
יב ע"ב לא גדול גדול ממש אלא גדול וסמוך על שולחן אביו וכו'ראה חיים חלק א דף ע ע"א (דף קלד ע"ב ד"ה ואפשר)
יב ע"ב לא גדול גדול ממש, ותוספותנשמת כל חי חלק ב (סימן מד) דף ע"ט ע"ג (ד"ה תשובה) ודף פב ע"ב (ד"ה מעתה)
יב ע"ב לא קטן קטן ממשבעקבי יעקב עמ' פא
יב ע"ב מצא שטר חוב, אם יש בו אחריות נכסים לא יחזיר וכו' דברי ר"מ, ובגמ' דחיישינן לפרעון ולקנוניה, והקשו בתוס' דא"כ לרבנן אמאי באין בו אחריות לא יחזירחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עח
יב ע"ב מציאת בנו הגדול ובנו הקטןבי חייא ח"א עמ' קפג
יב ע"ב מציאת בנוראה חיים ח"ב דף מז ע"ד [קסז ע"ב ד"ה ואפשר]
יב ע"ב נמוקי יוסף משם איכא מאן דאמרראה חיים ח"ב דף מח ע"ג [קע ע"א קטע ראשון]
יב ע"ב ריטב"א בחידושי מהרמ"גראה חיים ח"ב דף מח ע"א [קסח ע"א ד"ה וראיתי]
יב ע"ב רמב"ן בשיטה מקובצתראה חיים ח"ב דף מח ע"א [קסח ע"א ד"ה וראיתי]
יב ע"ב תוס' ד"ה רבי יוחנןנשמת כל חי חלק ב (סימן מד) דף פב ע"ב (ד"ה מעתה)
יב. אין חצירו זוכה לו על ברחושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעב
יב. אסור להרביץ אריה בתוך שדהו שישמעו עניים ויברחועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
יב. גדול וסמוך על שלחנו זהו קטןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תי, תטז
יב. גזל גמור וכו' להוציאה בדייניןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 701
יב. הפקר לא מקרי דעת אחרת מקנה - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפג
יב. מציאת בנו וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 186
יב. מציאת קטן לאביומרפא לנפש בראשית עמ' קעא
יב. עניים גופייהו מסחי דעתייהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קח
יב. עשאום כמכירי כהונהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ו
יב. תוס' ד"ה ויצאלהורות נתן במדבר עמ' שז
יב: גדול הסמוך על שולחן אביוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז
יב: גדול וסמוך על שולחן אביו זהו גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' דש
יב: גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רחצ הערה 21
יב: כדי שלא תהוי לה איבה, הכא אית לה איבה ואיבהכתר תורה (תשסז) עמ' קיא
יב: לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןדודי נתן בראשית עמ' כג
יב: מי שסומך על שלחן אביו זה קטן וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' מב
יב: מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
יב: קטן אין לו ידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עה
יב: קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקכו הערה 47
יב: קטן ואינו סמוך על שלחן אביו, זהו גדולדרך חיים (תשע) פ"א הערה 315, 548
יב: קטן שאינו סמוך על שולחן אביו מציאתו לעצמו דאית ליה זכיה לנפשיה, והאב זוכה אחר כך מהםכתר תורה (תשסז) עמ' קיב
יב: רש"י ד"ה לפרעון שמא פרעו ומן הלוה נפלברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנב
יג ע"א אמר לך רב אסי אף וכו'זכור לדוד עמ' יב
יג ע"א רש"י ד"ה בשטריאחרית השנים עמ' ק
יג ע"ב תוד"ה הא - לא שבקת חיי לכל בריה דיוכל כל אדם וכו', ובשמ"קתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנח
יג. אלא הא דתנן מצא גיטי נשים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפא
יג. מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביולישרים תהלה (תשסד) עמ' קסח
יג. עדיו בחתומיו זכין לומרפא לנפש בראשית עמ' רי
יג. תוס' ד"ה היינו טעמא דחיישינן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
יג. תוס' ד"ה ויצאלהורות נתן ויקרא עמ' ט
יג: חיישינן לקנוניאתשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנוניא
יד ע"א אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליו עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו וכו' אחוי טירפך ואשלם לך ורא"ששו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' סב
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה מכי דייש אמצרא ובתוס' וברא"שברית שלום (תשסח) עמ' נח
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה מכי דייש אמצרא ובתוס' וברא"שברית שלום (תעח) דף ט ע"ד
יד ע"ב תוס' ד"ה תריץ ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
יד. אחריות לאו טעות סופר הואקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
יד. תוס' ד"ה שעבודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
יד: גובה את הקרן מנכסים משועבדים ושבח וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קלא
טו השם שלם באינשי ביתו מתעשרעולה ליפה סי' לה(ב)
טו ע"א תוס' ד"ה למה ממשכניםדרכי איש דף י ע"ב
טו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלוחקקי לב חלק ב (סימן נב) דף קס"ז ע"ב (קטע ראשון)
טו ע"ב ורש"י כתפים, אנשים הנושאים משאות על כתפיהםבאר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ב
טו. מה שאירש מאבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רט
טו. שבח פריכתר תורה (תשסז) עמ' רעט
טו. תוס' ד"ה כגון, בסופותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריב
טז ע"א גברא קא חזינא ותיובתא לא קא חזינאבנין שאול עמ' קמ
טז ע"א מה שאוריש מאבא מכור לךבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות מו
טז ע"א מה שאירש מאבא מכור לך וכו' מה שאירש מאבא היום מכור לך דבריו קיימין משום כדי חייו ובפירש"יצמח צדקה עה"ת עמ' ט
טז ע"א מה שאירש מאבאברכת אבות עמ' רלג
טז ע"א תוס' ד"ה ארצימשק ביתי סימן תטו דף קצז ע"א
טז ע"א תוס' ד"ה בההיא הנאה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פו דף קצח ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה קנויה וכו'ברכת אבות עמ' רכח
טז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
טז ע"ב אדם מקנה דבר שלא בא לעולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לא, מג
טז ע"ב ועשית הישר והטובלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רה
טז ע"ב ועשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדיןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קעו
טז ע"ב צריך לעשות לפנים משורת הדיןקרן לדוד דברים עמ' קמ
טז. אינו יבול למכור מה שירש מאביופרדס מרדכי עמ' קלח
טז. ארעא לא בעי למיהדרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמז
טז. מה שאירש מאבא היוםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפה
טז. מה שאירש מאבא מכור לךעצי חיים על התורה עמ' שסז
טז. מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםחיי נפש ח"א עמ' רסז ע"א
טז. מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםחמודי צבי בראשית עמ' רנג, רנז, רצג, שנ, תפו
טז. מה שתעלה מצודתיבני שלשים עמ' קד
טז. מה שתעלה מצודתי מכור לך וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות י
טז. משום דעביד לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
טז. מתנה כזביני דמיאחנן אלקים עמ' קסג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
טז. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רתורת חיים עה"ת עמ' עה-עו {ובזוהר (ח"א קמב:) שלכן כשלבש בגדי אדה"ר קלטו ריח ג"ע והאירו, ולכן אמר "ראה ריח בני" - בלשון ראיה}
טז: א"ל צא תן לו ואמר פרעתי נאמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
טז: דמדינא ארעא לא בעיא למיהדר ומשום ועשית הישר והטוב בעיני ה' הוא דאמור רבנן תיהדרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכח
טז: האדם חייב להתנהג לפנים משורת הדיןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ
טז: ועשית הישר והטובתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רצט
טז: משום כרי חייופני מלך בראשית עמ' קמט
טז: שעבד את עצמיתשבי (תשסה) עמ' רעא שורש שעבד
יז ע"א המוצא שטרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
יז ע"א המוצא שטר בשוק למי יחזירנושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
יז ע"א לפריעה בת יומא לא חיישינןברית שלום (תעח) דף מט ע"א
יז ע"א לפריעה בת יומא לא חיישינןברית שלום (תשסח) עמ' שיג, שיא, שי
יז ע"א שבתאי בריה דרב מרינוס כתב כתובה לכלתיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלח
יז ע"א שטרי חוב המוקדמים פסוליםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסב אות ב
יז ע"א תוס' ד"ה חייבצלח רכב עמ' תסט
יז ע"א אי לאו דדלאי לך חספא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נ
יז. אי לאו דדלאי לד חספא לא משכחת מרגגיתא תותהטוב דעת עמ' צג
יז. הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלוםעלי שור ח"ב עמ' קפ
יז. הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום וכו', אי לאו דדלאי לך חספא, לא משכחת מרגניתא תותאדעת תורה ויקרא עמ' קצא, במדבר עמ' ריז
יז: אי לאו דדלאי לך חספאכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קנד
יז: אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתא תותהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קסא
יז: אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתה תותהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעח
יז: תוס' ד"ה אי לאו ואם תאמר וכי דרך למצוא מרגלית תחת חרסיםכרם חמד (תשסו) עמ' יז
יח ע"א אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכו', ורש"י - לאו משום כהונה קאמר וכו' אלא אינה זקוקה לטמא לו לא כהנת ולא ישראלית שמצוה להתעסק בשבעה מתי מצוה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפב-תקפג
יח ע"א כל המגבה בבית דין מגבהנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ה ע"ד (קטע ראשון)
יח ע"א תוס' ד"ה - שנותנים לאשה גט שאינה שלה לראיהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שצח
יח ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יח ע"ב אי סימנים דאורייתאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' יב
יח ע"ב ליחוש דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדיםתורה אור (באנדי) עמ' שפב
יח. אי אשתו ארוסה אינו מטמא להלקחת מוסר ח"א עמ' תא
יח. מצא גיטי נשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פג
יח. רש"י ד"ה ולא מיטמאהלהורות נתן ויקרא עמ' רסט
יח: תוס' ד"ה מעולםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רטו
יט ע"א דייתיקי וכו'ביאורי הזוהר (צמח צדק) עמ' קלג
יט. כי אתיא למטרף אמרינן לה אייתי ראיהכתר תורה (תשסז) עמ' רנח
יט. מאי דייתקי דא תהא למיקםמגדל עוז (תשעח) עמ' תרה
יט. רב אשי מספקא ליה סימנין אי דאורייתא אי דרבנןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
יט. רבב"ח אירכיס לי׳ גיטאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקסז
יט: אם אמר תנו נותניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פג
כ ע"א יהא מונח עד שיבוא אליהומצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
כ ע"א רש"י ד"ה מיאוניןסמיכה לחיים (סימן ט) דף נט ע"ד (ד"ה עוד)
כ ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
כ ע"ב סימפון היוצא מתחת ידי המלוהחקקי לב חלק ב (סימן כב) דף ק"א ע"א (ד"ה עו"כ)
כ ע"ב רש"י ד"ה תרדאמכשירי מצוה עמ' לה
כ ע"ב שמע מינה קשר הוי סימןנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ג) דף ס"ט ע"ג (ד"ה הנה)
כ. אלו מציאות שלואורחות דוד עמ' ריד
כ. מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שעא
כ. ש"מ איתא לדשמואלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעב
כ: א"ל תרדאדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ל
כ: א"ל תרראישמרו דעת עמ' קלא
כ: היכי פשיט מר איסורא מממונא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק א דף יא; בית יהודה (מודינא, שצה) בבא מציעא דף יט ע"א
כ: היכי פשיט מר איסורא מממונאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסד
כ: תוס' ד"ה איסוראמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריג, רכח
כ: תרדאדעת תורה במדבר עמ' צג
כא אפקורי מפקר להואור חדש (הרטמן) פ"ח אות 193
כא אתמר יאוש שלא מדעתרני ושמחי דף ב ע"א
כא המציל מזוטו של יםתנופה חיים דף סא ע"א
כא מצא פירות מפוזריןאות לישועה דף קלו ע"א
כא ע"א במכנשתא דבי דרינשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ז) דף ס"ו ע"ב (ד"ה יש לחקור)
כא ע"א חצי קבנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ז) דף ע"א ע"ב (ד"ה הנה)
כא ע"א יאוש שלא מדעת וכו'ראה חיים חלק א דף י"ט ע"ב (דף סד ע"א ד"ה ואפשר)
כא ע"א יאוש שלא מדעת וכו'ראה חיים ח"א דף יט ע"ב [סד ע"א ד"ה ואפשר]
כא ע"א כיצד אמרו התורם שלא מדעת וכו'ראה חיים ח"א דף יט ע"ג [סד ע"ב ד"ה ופריך]
כא ע"א מצא וכו' מחרוזות של דגיםדבר טוב עמ' תפ
כא ע"א מצא פירות מפוזריםדרכי איש דף יג ע"ג
כא ע"א קב בארבע אמותפני חיים (פלג'י) דף נג ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה וכמהנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ז) דף ס"ו ע"ב (ד"ה יש לחקור)
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהמצווה ועושה ח"א עמ' תפ
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהתולדות הגר"א (תשס) עמ' פג
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, מהרש״אברכת אברהם (תשנד) עמ' יח
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו וכו'אפיקי ים עמ' קג
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה ושעהבי חייא ח"א עמ' ערה
כא ע"ב אדם עשוי למששמש בכיסו בכל שעה ושעההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמ
כא ע"ב אמר ר' יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה ושעהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קפד
כא ע"ב בזוטו של ים וכו'ראה חיים חלק א דף פ ע"ב (דף רעג ע"ב ד"ה ואפשר)
כא ע"ב בזוטו של ים וכו'ראה חיים ח"א דף פ ע"ב [רעג ע"ב ד"ה ואפשר]
כא ע"ב בסוגיא דיאוש שלא מדעתחיי נפש ח"ב עמ' א
כא ע"ב בענין קציעות ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכו
כא ע"ב דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיהלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכד
כא ע"ב המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהרפני חיים (פלג'י) דף קכט ע"א
כא ע"ב המציל מן הנהר ומזוטו של ים הרי הוא שלובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות סח, תולדות אות לד, וישלח אות לה, ויחי אות לח
כא ע"ב וכן תאנהנשמת כל חי חלק ב (סימן לב) דף ס"ח ע"ד (ד"ה תנן)
כא ע"ב יאוש ש"מ לה"ישעת הכושר דף ל ע"ד, קט ע"ב
כא ע"ב יאוש שלא מדעתמאכסניא של התורה סי' מ
כא ע"ב יאוש שלא מדעתתורת מנחם חי"א עמ' 137, ח"כ עמ' 138
כא ע"ב יאוש שלא מדעת לא הוי יאושברכת אברהם (תשנד) עמ' קלג, קלז
כא ע"ב יאוש שלא מדעתפני חיים (פלג'י) דף נא ע"א
כא ע"ב יאוש שלא מדעת, אם קניאגרות הראיה כרך א אגרת פט (צט)
כא ע"ב מציל מזוטו של ים הרי אלו שלופניני יחזקאל עמ' לב, רפח, תפה
כא ע"ב סבי דאזלי אתגראחיים ומלך דף י"א ע"א (הלכות מתנות עניים פרק א' הלכה י"א)
כא ע"ב סוגיא דיאוש שלא מדעתאור שרגא עמ' שמב
כא ע"ב סימן פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז, תא שמע פירות מפוזרין וכו'מגילת סמנים עמ' פה
כא ע"ב רש"י ד"ה רחמנא שריאנשמת כל חי חלק ב (סימן כח) דף ס"ז ע"ב (ד"ה אך) וע"ד (ד"ה הנה, סימן כ"ט)
כא ע"ב רש"י זוטו של ים, מה שהים נסוג, שלוליתו של נהר מה שעולה על גדותיובאר שרים פרשת בשלח דרוש ד אות ג
כא ע"ב שיטה מקובצת בשם הר"ש די וידאשראה חיים ח"א דף פ ע"ג [רעד ע"ב ד"ה וגם]
כא ע"ב שיטה מקובצת בשם הרא"שראה חיים ח"א דף פ ע"ד [רעה ע"א ד"ה הן]
כא ע"ב תוס' ד"ה תאנה נמינאוה תהלה עמ' קפט, רנו
כא ענין יאוששארית מנחם ח"א עמ' לו
כא. אין צריך להחזיר האבידה אחר יאוש בעליםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 401, פ"א אות 1138
כא. אלו מציאות שלו וכו'. בעי רבי ירמיה חצי קב בשני אמות מהו וכו'תורה בציון עמ' קנג, קנד
כא. ואי דרך הינוח אפי' בציר מהכי נמי לאהישר והטוב (תשסג) עמ' תפב
כא. ויוצא מתחת ידי שלישדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 489
כא. מצא פירות מפוזרין, וכמה, אמר רבי יצחק, קב בארבע אמות וכו' משום דלא חשיביאור חדש (הרטמן) פ"א אות 652
כא. תוס' ד"ה וכמהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיב
כא: אבידה מדעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תס
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהדעת תורה דברים ח"ב עמ' מח
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שכז
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהישמרו דעת עמ' י
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסז
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שלג
כא: בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר רחמנא שרייהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 107
כא: דוכתא דאינש אינש הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שס
כא: הגר"א - נחיצות החזרה על הלימודשיחות לספר דברים עמ' סא
כא: המציל מזוטו של יםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
כא: זוטו של יםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 662
כא: יאוש שלא מדעתבית יצחק (ויינברגר) עמ' צג
כא: יאוש שלא מדעתחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רלד
כא: יאוש שלא מדעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כא: יאוש שלא מדעת הוי יאוש וכו' מהשתא הוא דמיאשפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לט
כא: יאוש שלא מדעת לא הוה יאושכתר תורה (תשסז) עמ' עדר
כא: יאוש שלא מדעתפרדס מרדכי עמ' קעט
כא: מאמתי כל אדם מותרים בלקט וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
כא: תאנה עם נפילתה נמאסתיד דוד (אופנהיים) עמ' קסה
כא: תוס' ד"ה ופטורותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעו
כב אמימר וכו' אקלעו וכו'חומת אנך שמואל ב פרק כד
כב אמימר ומר זוטרא אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו'שם הגדולים (תקלד) ח"א דף צה ע"א
כב בהני תלת מלי עבדי רבנן דמשכו בדבורייהומקור ברוך (פייתוס) דף קמא ע"א
כב זוטו של יםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עד
כב ע"א אמאי לא יהבית משפירא דאית לידברי שאול בראשית עמ' תצד
כב ע"א אמימר וכו' אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו'צלח רכב עמ' תפ
כב ע"א הבא במאי עסקינן ביבולין להציל על ידי הדחקזכור לדוד עמ' לז
כב ע"א המציל מן הגייסמהר"ם שיק בראשית עמ' נח, עח
כב ע"א והתניא אם יש לו יפות כו'שם שלמה דף יא ע"ב
כב ע"א וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה וכו'צלח רכב עמ' שנו
כב ע"א ירדן שנטל מזה ונתן לזהכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לד
כב ע"א ירדן שנטל מזה ונתן לזה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קכט, קל
כב ע"א כיצד אמרו התורם שלא מדעת וכו'ראה חיים חלק א דף י"ט ע"ב (דף סד ע"ב ד"ה ופריך)
כב ע"א כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומהפני חיים (פלג'י) דף ב ע"א
כב ע"א שטף נהר קוריו וכו' הרי אלו שלו מפני שנתיאשו הבעליםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ב עמ' ק
כב ע"א תוס' ד"ה שטףנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ט) דף ס"ז ע"ד (ד"ה איברא)
כב ע"ב אבירה ששטפה נהר מותרתלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מא, כי תצא אות קכג
כב ע"ב הני תמרי דזיקאנשמת כל חי חלק ב (סימן ל) דף ס"ח ע"ב (ד"ה נראה)
כב ע"ב יתמי דלאו בני מחילה נינהולהוגה דעות פ"ו ה"ח
כב ע"ב יתמי דלאו בני מחילה נינהורנת יצחק שופטים עמ' קפ
כב ע"ב מנין לאבידה ששטפה נהרנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ח) דף ס"ז ע"ב (ד"ה אך)
כב ע"ב נפקא מינה לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאזכור לדוד עמ' יח
כב ע"ב רש"י ד"ה יע"למגילת סמנים עמ' פא
כב ע"ב שהיא מותרתנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ט) דף סז ע"ד (ד"ה הנה)
כב ע"ב תוס' ד"ה איסוראנשמת כל חי חלק ב (סימן כח) דף ס"ז ע"ב (ד"ה אך)
כב תוספות ד"ה אם ישדרכי שלום (מרגונאטו) דף לז ע"ג
כב. אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנג
כב. אמאי לא אייתיתלהו לרבנן מהנךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסג
כב. אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו'שער החצר (תשעב) סי' רמז
כב. דאבודה ממנו ומכל אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסט
כב. המציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהרחיי נפש על ההגדה עמ' רצא
כב. התורם שלא ברשות ובא בעה"ב והוסיף עליהןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פב
כב. כן תרימו גם אתם לרכות שלוחכםלהורות נתן במדבר עמ' קפג, רלג
כב. לא אמרו כלך אצל יפות אלא לתרומה מחמת כיסופאחנן אלקים עמ' ע, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלא
כב. לאביי דאמר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ק' מברייתא דתרם שלא מרעת וכו'עצי חיים על התורה עמ' שצד
כב. מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 26, פ"א הערה 386
כב. מעשה דמרי בר איסקיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רס, שנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו, רמד
כב. מעשה דמרי בר איסקמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכו
כב. מרי בר איסקבית שלום מרדכי עמ' כב
כב. משום כסיפותאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנא
כב. שטף נהר קוריו עציו ואבניו וכו' הרי אלו שלו מפני שנתיאשו הבעלים וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קנז
כב. תוס' - אסור ליטול דבר מחבית אפילו באופן שיודע שחבירו ישמחמטר השמים (תשנז) עמ' תצט
כב. תוס' ד"ה מר - אסור ליטול דבר מחבירו בלי רשותו אפי' יודע שחבירו ישמחמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלח
כב: הלכתא כרבא חוץ מיע"ל קג"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' רמו
כב: והאלומות נוטל ומכריזתשבי (תשסה) עמ' קמב שורש כרז
כב: וכי מאחר דאיתותב רבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לג
כב: יאוש שלא מדעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קה
כב: יאוש שלא מרעתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקד
כב: יע"ל קג"םמבשרת ציון ח"א עמ' ז
כב: יתמי לאו בני מחילה נינהואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 428
כב: כי יותן דוקא לדעת וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות יא
כב: כי יותן נמי לדעתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עח
כב: קטנים אין הפקרן הפקרמצווה ועושה ח"ב עמ' תקע
כבר יצא ממך ישמעאלבינת יששכר דף מו ע"ג
כג בהני תלת מילי משניתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פז
כג במסכתאככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"ב
כג במסכתאככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"ב
כג במסכתאככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
כג דשתיק טפי, ותוס'פרפרת אליעזר פרשת מצורע פרק יד פסוק לד
כג ע"א מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים וכו'קול שחל (אשקוטי) דף לז ע"ד
כג ע"ב אמר רב יהודא אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סז, מהד' ג סי' מט
כג ע"ב אסור לת"ח לשנות בדיבורו חק מג' דברים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תכב, תכג
כג ע"ב באושפיזא, רש"י ותוס' ורמב"ם ושמ"ק ומאירי ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קא-קט, קפו, קפח, רפח, תלה
כג ע"ב בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשני במסכת בפוריא ובאושפיזאלהוגה דעות פ"ה ה"ז
כג ע"ב בהני תלת מילי עביד רבנן דמשניעולם ברור פרק צו
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנןצדקה חיים דף קיז ע"ג (דף תיח ע"ב ד"ה וכדי)
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהופני חיים (פלג'י) דף לא ע"ב
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סא {בעושה תשובה על שקר - אם ישנה בהם}, פז {ביאורו של החזו"א בס' אמונה ובטחון}, קיג {כששאלוהו כמה פעמים - האם ישנה}, תצא {ק"ו - מפני כבוד שמים מותר לשנות}, תקיג {לשנות בהם בזמננו}
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שיד, שפב
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת וכו'נאוה תהלה עמ' תנה
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמב
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ז
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידן רבנן לשנות במילייהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
כג ע"ב בהני תלת עבידי רבנן דמשני בדיבורייהו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קיא
כג ע"ב במסכתשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רכד
כג ע"ב במסכתא, ורש"י ותוספותלב חיים חלק א (סימן ה) דף י ע"ד (ד"ה אכן), ודף י"א ע"ב (ד"ה פש)
כג ע"ב במסכתא, רש"י ותוס' ורמב"םתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' צט, קב, קנז, שכח, תכז
כג ע"ב בפוריא, רש"י ותוס' ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ק, קיד, שמב, תצא
כג ע"ב בשביל ג' דברים מותר לשנות בדיבורו וכו'דרך ישרה עמ' תנב
כג ע"ב דקדיחו ביה חילפיהנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ה) דף ע ע"ג (ד"ה עמדתי)
כג ע"ב ובהני תלת מילי עבידי דרבנן דמשני מילייהוקרן לדוד שמות עמ' רצ
כג ע"ב ליהוי קשר סימןנשמת כל חי חלק ב (סימן לג) דף ס"ט ע"ג (ד"ה הנה)
כג ע"ב מה דלא חשבו כאן היתר לשנות מפני דרכי שלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קב, קג, קח, קט, קכב, קכג, קכו
כג ע"ב עבידי רבנן דמשנו במילייהו במסכתא בפוריא ובאושפיזאפורים בציון עמ' שמה
כג ע"ב עבידי רבנן דמשני במלייהו, במסכת וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ה עמ' לו
כג ע"ב עבידי רבנן דמשני מילייהו במסכתאס' חסידים סי' תתרסא
כג ע"ב תוס' ד"ה במסכתדברי חנינא - ת"ת עמ' ו
כג ע"ב תלת מילי עבדי רבנן דמשני במילייהו, במסכת בפוריא ובאושפיזא. תוס', רי"ףלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעו
כג רבנן דמשנו ורש"י ותוס'שם הגדולים (תקלד) ח"א דף ג ע"א
כג. איכא דברים דאמרינן מיד שנפל מידע ידיע בנפילתן ומייאשכתר תורה (תשסז) עמ' רעו
כג. מותר לשנות מפני השלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קטז
כג: בהגי תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילייהו במסכת וכףדברי יואל פ' תולדות דף תקסד ע"א, תקפג ע"א
כג: בהני ג' מילי עבידי רבנן דמשני במילייהועלי שור ח"ב עמ' תקלה
כג: בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו בדיבורייהוחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמו/ז דף קח ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סז דף ל ע"ב
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנןבית שלום מרדכי עמ' לג
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנופרפרת התורה עמ' תקי
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמו
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מה
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת בפוריא ובאושפיזאדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקנז, תקסד
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלט
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשני בדיבורייהוחנן אלקים עמ' רמ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לג, קצח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפה, קסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
כג: בהני תלת מילי עבירי רבנן רמשנו במלייהו במסכת וכו' ורש"י ד"ה במסכתשרגא המאיר מועדים עמ' קכא
כג: במסכת בפוריאשומע תפלה ח"ב עמ' רצז
כג: בתלת מידי עבידי רבנן דמשנו במלייהו, במסכת ובפוריא ובאושפיזאתורת חיים עה"ת עמ' רל {וברמב"ם (גו"א יד, יג) שמשנה מסבת שהוא לומד כדי שלא ישאלוהו, והיינו רק בתלמיד שאינו מורה לרבים}
כג: בתלת מילי משני במילייהופרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
כג: בתלת מילי עבידי רבנן רמשנו במלייהו כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק כז
כג: בתלת מילי רבנן משני, במסכת בפוריא ובאושפיזאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צב {י"ל דלכבוד עצמו מותר לשנות שלא יתבזה. בענין שכרות בפורים שא"צ להשתכר שלא יתבזה (רמב"ם ומהרש"א)}
כג: גדר ת"ח שאינו משנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמב הערה 37
כג: הני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילימרפא לנפש בראשית עמ' שעא
כג: הני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילייהודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנה ע"ב
כג: והלכתא כוותי' דרבא לגבי אביי לבר מיע"ל קג"םחמודי צבי מועדים עמ' תרלד
כג: ווי לחסרון כיסצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקג
כג: כלים ששבעתן העין חייב להכריזיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כג: לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכט
כג: מדה הוי סימןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רח
כג: מותר לשנות בדבריו ובמסכתאהבת חיים (דייטש) עמ' פח
כג: מצא חביות יין ורוב מנסכים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנ
כג: עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלז
כג: עבידי רבנן דמשנו במלייהו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנה
כג: עבידי רבנן דמשני במסכתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שטז
כג: עוה"ז שדומה ללילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' מה
כג: צורבא מרבנן מהדרינן ליה אמדה בטביעות עינאחנן אלקים עמ' רלב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פב
כג: רש"י - במסכת, אע"פ שסדורה היא יאמר לאודברי יואל פ' תולדות דף תקסד ע"א, תקפג ע"א
כג: ת"ח אינו משנה בדיבורודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1343, 1513, פ"ה הערה 1017
כג: תוס' ד"ה באושפיזאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתסה
כג: תוס' ד"ה באושפיזא, הני משום דרכי שלוםדברי יואל פ' תולדות דף תקסד ע"ב
כג: תוס' ד"ה מדמשקלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכב
כג: תלת מיליעבידי רבנן דמשני במילייהוכתנות אור עמ' ד
כד דמר זוטרארוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף חסידא דחזיה דמשי ידיה, דף קעו ע"ד
כד מר זוטרא חסידא אגניב לי' כסא דכספא מאושפיזיה חזיא וכו', אמר היינו האי דלא איכפת לי' בממונא דחברי', כפתיה ואודילב אליהו (תשלב) עמ' קצז
כד ע"א באושפיזאלב חיים חלק א (סימן ה) דף י ע"ד (ד"ה אכן), ודף י"א ע"ב
כד ע"א המוצא מעות בבתי כנסיותלב חיים חלק ג (סימן מד) דף נח ע"א (ד"ה תשובה)
כד ע"א המציל מזוטו של יםחלקם בחיים דף כ"ט ע"א (דף צ"ה ע"ב ד"ה אלא); תנופה חיים דף ס"א ע"ב (סדר בשלח אות ג)
כד ע"א המציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהר, הרי אלו שלופתגמי אורייתא עמ' יט, רנז
כד ע"א המציל מן הארי וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלונאוה תהלה עמ' רכא, שצז, תנז
כד ע"א המציל מן הארי וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלוצלח רכב עמ' רסט
כד ע"א המציל מן הארי וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנט
כד ע"א המציל מן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלואמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכג
כד ע"א המציל מן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלוזך ונקי עמ' קיא
כד ע"א זוטו של יםבעקבי יעקב עמ' ה
כד ע"א חזייה דמשי ידיהרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קע"ו ע"ד (יו"ד סי' שכ"ו)
כד ע"א מורה רבי שמעון בן אלעזר בכלים חדשים וכו'חיים ומלך דף לט ע"ד (הלכות גזילה ואבידה פרק יד הלכה יב); נשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ט) דף ס"ז ע"ד (ד"ה איברא)
כד ע"א מעשה דמר זוטרא חפידאס' חסידים סי' תתרכה
כד ע"א מציל מזוטו של יםשער החצר (תשעב) סי' קכח
כד ע"א מר זוטרא חסידאלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רמד
כד ע"א משי ידיה ונגיב בגלימא דחבריהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רסז
כד ע"א נטל את ידיו וניגב ידיו במעיל חבירויחל ישראל אבות ח"ב עמ' שלא
כד ע"א צורבא מרבנן דלא משני בדיבוריהמנחת ישראל עמ' נא
כד ע"א רש"י ד"ה באושפיזא. שאלוהו על אושפיזו אם קבלו בסבר פנים יפות ואמר לאו מדה טובה היא וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שפב
כד ע"א שיטה מקובצת בשם תשובת הרמב"ם ומוהר"י ן' מיגאשראה חיים ח"א דף פ ע"ד [רעו ע"א ד"ה וכן]
כד ע"ב דהיכא דעבר י״ב חדש, הוי יאושפני חיים (פלג'י) דף נג ע"א
כד ע"ב כיון דישראל סכרונשמת כל חי חלק ב (סימן לד) דף ע ע"א (ד"ה הנה)
כד ע"ב רש"י ד"ה בתרנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ה) דף ע ע"ד (ד"ה ומכאן)
כד ע"ב תוס' ד"ה לפנים משורת הדיןרנת יצחק משלי עמ' יג
כד. גדר התלמיד חכם מי שאינו משנה בדבריודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 792
כד. דלא איכפת ליה אממונא דחבריהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריד
כד. היינו האי דלא איכפת לי' אממונא דחברי' וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רעט ע"ב
כד. המוצא מעות בבה"נ ובבהמ"ד הרי אלו שלותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעז - ר"י שרגא
כד. המוצא מעות בבהכ"נ ובבהמ"ד הרי אלו שלותפארת ציון (אבא שאול) עמ' צב - מבוא
כד. המעיל מזוטו של ים וטשלילותו של נהר הרי אלו שלובית יצחק (ויינברגר) עמ' רסט
כד. המציל וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלונטעי אשל בראשית עמ' כג, קפז
כד. המציל מהנהר והגייס הרי אלו שלומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מב
כד. המציל מזוטו של יםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צא ע"א
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרפב
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלומרפא לנפש בראשית עמ' ה, ו, קצד, רכו
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כו
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קד, תקלא
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיט
כד. המציל מזוטו של ים וכו' הרי אלו שלועצי חיים על התורה עמ' תעב
כד. המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי אלו שלועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמח
כד. המציל מזוטו של יס הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנ
כד. המציל מן הארי וכו' הרי אלו שלוכרם חמד (תשסו) עמ' יג, יד
כד. המציל מן הגייס הרי אלו שלו, אלא דלפנים משורת הדין ראוי להחזירמרפא לנפש בראשית עמ' נב, צג, צו, צח, קסד
כד. המציל מן הנייס הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פג, צו
כד. המציל מן זוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שח, שיא
כד. ואלו הן כלים חדשים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכד
כד. לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא אי ידעינן ביה דלא משני וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שמח-שמט {ונרמז בסדרן של אותיות י' ם' ע' פ' צ' שסומכין על טביעת עינו של זה שיש לו פה צדיק ואינו משנה בדיבורו}
כד. מצא את האבדהשער המלך (תשנז) עמ' תריא
כד. מצא במקום שרובם גוייםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו
כד. מציל מן הארי וכו' הוי שלו כמציל מזוטו של יםחמודי צבי בראשית עמ' שכז
כד. נגיב בגלימא דחבריהמחשבת מוסר ח"א עמ' קכ, שנח
כד. שיטה מקובצתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכג
כד. ת"ח אינו משנה בדיבורו חוץ מג' דבריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 726, פ"ו הערה 867
כד: המציל מזוטו של ים הרי הוא שלופנים מסבירות עמ' לו
כד: לפנים משורת הדין (אבירה לאחר יאוש)ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריד-רטו
כד: לפנים משורת הדין יש להחזיר גם המציל מן הנהרעצי חיים על התורה עמ' שנז
כד: מצא ארנקי בשוקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכ
כד: מצא גדי שחוט בין טבריה לצפורי והתירוהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד
כד: תוס' - הלימוד מהכתוב למען תלך לעשות לפנים משורת הדין הוא אפילו במקום הפסד גדולתפארת צבי ויקרא עמ' שעו
כה ע"א ג' מטבעות זה ע"ג זה וה"ד דעשויין כמגדלים כו' של מלך א' כו' אימר אתרמויי אתרמיבאמונה שלמה עמ' ש
כה ע"א תוס' ד"ה "הא"בעקבי יעקב עמ' שטז
כה ע"ב המוצה מציאה בכותל רעוע, הרי הוא שלו וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסד
כה. המציל מזוטו של ים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנג
כה. ואלו חייב להכריז, מצא וכו' שלושה מטבעות זה על גב זה וכו' אמר רבי יצחק מגלאה, והוא שעשויין כמגדליןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קלב
כה. והוא שעשויין כמגדליןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2410
כה. והוא שעשויין כמגדליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צט
כה. מאי ספר הישר וכו' זה ספר אברהם יצחק ויעקב וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' ער
כה. מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כה. ר' יצחק מגדלאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפא
כה. שיעורא דארץ ישראל ד' מאות פרסה - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' עב
כה: אבן הטוען היתה בירושלים - ע"ד המוסרברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' לא
כה: המוצא בכותל חדש ה"ה של בעה"בעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח
כה: המוצא בכותל ישן הרי הן שלועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כה: מטפל בהן עד שנים עשר חודשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 342
כה: מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו מפני שיכוללומרלושלאמוריימהןלהורות נתן ויקרא עמ' קעז
כו ע"א קשר הוי סימןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמח
כו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
כו ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
כו ע"ב אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאושברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ו ע"ד (דף כ"ג ע"ב ד"ה ואפשר)
כו ע"ב את שקלתיהנשמת כל חי חלק ב (סימן לב) דף ס"ט ע"ב (ד"ה אך)
כו ע"ב הלוקח פירות ונמצא בהן מעותהמאור הגדול (גר"א) עמ' קו
כו ע"ב נתכוון לגוזלה ורש"י ותוס' וריטב"ארנת יצחק דברי הימים עמ' מא
כו ע"ב ראה סלע שנפלה וכו' משום לא תגזוללמדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קח
כו ע"ב ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש ע"מ לגוזלה עובר בכולן וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפה
כו ע"ב תוס' ד"ה מתנה בעלמא היאברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ו' ע"ד (דף כ"ג ע"ב ד"ה והתוס'), ודף ז ע"ב (דף כ"ה ע"א קטע ראשון)
כו. אמר ריש לקיש משום בר קפראשערי שיש יהושע ח"א עמ' קיז
כו. דשתיך טפי, וברא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
כו. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
כו. מצא בגל ובכותל לא קנה, ותוס' ד"ה דשתיךדברי יואל מועדים ח"ה עמ' נ
כו. עד מתי חייב להכריז עד שידעו שכניועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כו. תוס' ד"ה דשתיךחמודי צבי מועדים עמ' תיח
כו: אמר רבא ראה את המציאה שנפלה משלשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
כו: המתין עד שנתיאשו הבעלים ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
כו: נטלה לפני יאוש על מנת לגזלה עובר משום לא תגזוליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כו: ראה סלע שנפלה ונטלה לפני יאושעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עד
כו: ראה סלע שנפלה נטלה לפגי יאושפנים מסבירות עמ' רטו
כז אי סי' הוי דאורייתא או דרבנןרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף טז ע"ב
כז ותוס' ד"ה חצר וש"מ וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף ג ע"א
כז ע"א ״שה״ דכתב רחמנא קשיאציץ השדה חנוכה עמ' פח
כז ע"א אי סימן הוי דאורייתא או דרבנןנשמת כל חי חלק ב (סימן כו) דף ס"ו ע"א (ד"ה יש); רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ט"ז ע"ב (אה"ע סימן יז ד"ה חדא)
כז ע"א יש לו סימנין ויש לו תובעיןציץ השדה חנוכה עמ' פז
כז ע"א מעות הנמצאו בתוך התבואה הרי הן של בעה"ב וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמח
כז ע"א סוגיא דסימניםאור שרגא עמ' שמג
כז ע"א רש"י ד"ה ומצאתהעיני כל חי (תשסח) דף קכט ע"א [שצג ע"ד ד"ה וכהאי]
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאתודת אהרן - אומר לציון עמ' ריח
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסה
כז ע"א תוס' ד"ה מה שמלהנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ה) דף ס"ו ע"ב (קטע ראשון)
כז ע"ב אין מעידין על השומאתורה אור (באנדי) עמ' שפב
כז ע"ב דרשהו אם רמאי הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצג
כז ע"ב כלים לא מושליה אינשאקרן לדוד בראשית עמ' שכז
כז ע"ב שומא עשויה להשתנותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' יב
כז עביר איניש דינא לנפשיהתנופה חיים דף קסה ע"א
כז עד דרוש אחיך אותו, וכי תעלה בלבבך שיתננו לו וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' קמא
כז. אלא אמר רבא חמור דבור לר' יהודא ושה דאבידה לד"ה קשיאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רל
כז. אף השלמה היתה בכלל כל אלו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תלז
כז. אף השמלה בכלל היתה ויצאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כז. בשעת אבידה ובשעת מציאה צריך שתהיה שוה פרוטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כז. גזול לית ליה תקנתאפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז
כז. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עט
כז. חמור מחזירו בסימני אוכףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כז. כיס וארנקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלב
כז. ל"ל דכתב רחמנא שורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
כז. לא תוכל להתעלם ומצאתה דאתאי לידו משמעכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמב
כז. מדה ומשקל אי הוו סימנים דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כז. מה שמלה יש לה סימנים ותובעיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכא
כז. מה שמלה יש לה תובעין ויש לה סימןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שב
כז. סימנים דאורייתא או דרבנןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמט
כז. סימנים דאורייתא או דרבנןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנט
כז. סימנין דאורייתא או דרבנן וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
כז. פליגי מקום ומשקל אי הוו סימנים דאורייתא או דרבנןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח
כז. שה דאבידה, לדברי הכל קשיאחיים שיש בהם אבות עמ' פט
כז. שה ראבירה לכולי עלמא קשיאחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' קעח
כז. שור לרבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפא
כז: אבירה מחזירין בסימניםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תלו
כז: איכא מילי דלא מושלי אינשיקרבן מנחה (תשעד) עמ' קעב
כז: אין מעידין על סימן הכליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלה
כז: אלא הא דתניא מצאו קשור בכים אחד או בארנקי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכא
כז: את"ל סימנין לאו דאוריתא היכי מהדרינן אבידתא בסימנין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח, רלב
כז: בבן גילו - הנולד בשעתו, שנולדו במזל אחדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 239
כז: וכי תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו, אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאידברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפא ע"א-ע"ב, תמה ע"א
כז: כיס ארנקי וטבעות לא משאלי אינשי מפני שאינו מסומןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלה, קסב
כז: משום הכי הדרינן אבידה בסימנים דניחא ליה למוצא אבידה להדר בסימניןכתר תורה (תשסז) עמ' קכח
כז: רש"י ד"ה דרשהומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלב
כז: שה דאבידה לדברי הכל קשיאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קסב
כז: תוס' ד"ה ואנאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רח, רכא
כח דרשהו אם רמאיכלי יקר (תשמח) עמ' תקנב
כח ע"א סימנין דאורייתאאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ל
כח ע"א תוס' ד"ה חמשה עשר - איך מספיק ט"ו יום שהעולה לרגל יחזור לביתו הרי צריך ל"ט ימיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תח
כח ע"ב והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לועשרה מאמרות (תשס) עמ' [שג]
כח ע"ב כל דבר שעושה ואוכלדרכי איש דף טז ע"ב
כח ע"ב כל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור מטפל בהן עד שנים עשר חדשזכור לדוד עמ' מה
כח ע"ב מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבאברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ז ע"ג (דף כ"ו ע"א ד"ה והרי"ף)
כח ע"ב עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [שג]
כח ע"ב תוס' בשם הירושלמיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפה
כח. אבידה משתכחת בי"ב חודשדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנח, זכור עמ' רפ, שג, שעט
כח. הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רט
כח. כל דבר שעושה ואוכל וכו' יעשה ויאכלחנן אלקים עמ' קנט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כח. לא עלו כ"א ד' רבואתורת יחיאל בראשית עמ' קח
כח. מדת ארכו ומדת רחבו תנתן למדת ארכומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רח
כח. מכריז שלשה רגלים ואחר רגל אחרון שבעה ימים ויחזור לביתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכז
כח. שיעור הזמן להגיע לירושלים מקצה ארץ ישראל ט"ו יוםמחשבת מוסר ח"ג עמ' עה
כח: דרשהו אם אינו רמאיערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מג, ויקרא-במדבר עמ' צב
כח: הרמאי אע"פ שנתן סימניה אין מחזירין לו עד שיביא עדיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כח: והרמאי אע"פ שאומר סימנים לא יתן לו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלד
כח: כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמו - ר' יוסף כהן
כח: מוכר האבדה אחר י"ב חדשמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 52 עמ' קכד
כח: מסתברא לא מייתי איניש חובתא לנפשיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פו
כח: עד י"ב חודשמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמב
כח: ראה איך תשיבנו לו מצא כסות מנערהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
כט כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהמקור ברוך (פייתוס) דף צה ע"ד, קב ע"א, קנח-קנט
כט אותו היום השיב ר"א וכו' חרוב יוכיחמקור ברוך (פייתוס) דף צב ע"א
כט לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ורש"א וכו' אעשרנו לבתרא כי קמא ורש"י והרי"ףמקור ברוך (פייתוס) דף קע ע"ד
כט לעולם יהי אדם זהיר בכבוד אשתומקור ברוך (פייתוס) דף עב ע"ב
כט נימא תהוי תיובתא דר"י שאמר שומר אבידה הוי ש"שלבית יעקב דרוש כח
כט ע"א שומר אבידה פטור מצדקהפניני יחזקאל עמ' תפא
כט ע"ב את הדרך זה בית חייהםס' הבוטח ח"ב עמ' מב
כט ע"ב המפקיר ספרים אין הנפקד רשאי להשתמש בהםס' חסידים סי' תתסט
כט ע"ב וכן המפקיד ס"ת אצל חבירו גוללו וכו'זכור לדוד עמ' מב, מה
כט ע"ב מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדןלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קי
כט ע"ב מצא כסות מנערה אחד לשלשים יוםזכור לדוד עמ' מב
כט ע"ב ניחא ליה לאיגיש דתיעביר מצוה בממוניהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רנח
כט ע"ב עמ"ש ר"י וישתמש בכלי זכוכית וכו'בית אהרן (קריספין) דף יא ע"ב
כט ע"ב שומר אבירה חייב לנער ולאוורר את האבידה מזמן לזמןתורת מנחם ח"ד עמ' 253
כט ע"ב תפילין בי בר חבו משכה שכיחימצווה ועושה ח"א עמ' שח
כט. מ"ד ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים וכו'תורת איש ח"ב עמ' שח
כט. מצא ספריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נא
כט. שומר אבירה, ש"ח או ש"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמד
כט: אין משגיחין בבת קולמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שלט
כט: בתנור של עכנאי, תורה לא בשמים הוא וכו' נצחוני בניבהיֹת הבֹקר עמ' א
כט: הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ואל ישב עמהםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמא
כט: הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא ישב עמהםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק ה
כט: כל מקום שנתן עיניו מיד נשרף - רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
כט: לצרכו ולצרכה מאיקריאה בקריה ח"ב עמ' קצא
כט: מוצא מעות אסור להשתמש בהןכתר תורה (תשסז) עמ' קכח
כט: מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בינתים דף כו/כז ע"ב
כט: מי שהניח לו אביו מעות הרבה ישכור פועלים ואל ישב עמהםיגל יעקב (תשנג) מסעי אות קכד
כט: מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו' ישכור פועלים ואל ישב עמהןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 703, פ"ד הערה 859
כט: מצא כלי כסף וכלי נחושת, ישתמש בהן לצרכןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנט
כט: מצא שק או קופהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקח
כט: ס"ת אסור ליטול בלי רשותמקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
כט: תוס' ד"ה בזכוכית לבנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
כט: תפילין בי בר חבו משכה שכיחיאור אברהם על ספר המצוות עמ' עט
כל לא ידענא פשיעותאבינת יששכר דף ו ע"ב
כל מי שנענש חברו על ידו אין מכניסים למחיצת הקב"התעלומות לב חלק א חו"מ סי' לב דף לו ע"א
כסף שיש עליו צורההתורה והעולם ח"א עמ' קצז
כסף שיש עליו צורההתורה והעולם ח"ב עמ' קפד
ל אם אמר לו אביו לחלל שבתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ג
ל אשר ילכו, זה בקור חוליםתוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' קפ
ל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבה"מברית אברהם (בושערה) דף פח ע"א
ל ההוא דדרי פתכא דאופידברים אחדים (תשמו) עמ' שלט
ל ההוא דדרי פתכא דאופיהדברים אחדים (תקמח) דף צה ע"ב
ל והודעת להם את הדרךאפוד בד דף מח ע"ד
ל והודעת להם את הדרך ילכו בה זו ג"חכבוד לאיש דף ט ע"ד
ל לא חרבה ירו' אלא על שדנו בה דין תור'עמודי חיים דף ל ע"ד
ל לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם כו' ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף קעז ע"ד
ל לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 7
ל לא נצרכה אלא לזקן ואינה לפי כבודומשכנות יעקב (נעים) דף ד ע"ד
ל ע"א או שהיה זקן ואינה לפי כבודוגבורת יצחק אבות עמ' רג
ל ע"א אילימא לכהן והיא בבית הקברות וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קכג
ל ע"א אין עשה דוחה ל"ת ועשהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תו
ל ע"א אסור להשתמש בפקדוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' תמ
ל ע"א ברא"ש כיון שפטרה תורה את הזקן וכי'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנה
ל ע"א והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם, כגון זקן ואינו לפי כבודופתגמי אורייתא ח"ב עמ' תכא
ל ע"א והתעלמת פעמיםדרכי איש דף פה ע"א
ל ע"א והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' הא כיצד היה כהן והיא בביה"קדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צב
ל ע"א והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' ובתוס' דעשה דמצורע חמיר דגדול השלוםצמח צדקה עה"ת עמ' נד
ל ע"א והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסט
ל ע"א ולא ישטחנה לפני האורחים משום עינא בישאשם ישראל עמ' רפד
ל ע"א ולך לא אפקרינהותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמד, תקנו {מה שהותר כאן לשנות}
ל ע"א זקן ואינו לפי כבודופרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
ל ע"א ילפינן פרה אדומה מעגלה ערופה דבעינן עובד דומיא דעבדבשבילי התלמוד ח"א סוכה ו ע"ב
ל ע"א כדרך שאמרו באבידהדרכי איש דף טז ע"ג
ל ע"א לא דחינן איסורא מקמי ממונא וברמב"ן שםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לז
ל ע"א לא דחינן איסורא מקמי ממונאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מד
ל ע"א למאי איצטתך קרא וכו' פשיטא האי עשה והאי ל"ת ועשה וכו'הר המוריה עמ' ריז
ל ע"א למה לי קרא לפטור כהן מהשבת אבידה כשהיא בבית הקברות וכו' ובנמוקי יוסףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסה
ל ע"א לצרכו ולצרכה מאימצווה ועושה ח"א עמ' סז
ל ע"א נתחייב תיכף כשרואה, ברמב"ן, ובר"ןאבן ישראל על התורה עמ' פז
ל ע"א פעמים שאתה מתעלם וכו' או זקן ואינה לפי כבודואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצב-קצד
ל ע"א פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלםתפלה למשה (בנימין) עמ' קמח
ל ע"א פעמים שאתה מתעלםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קל
ל ע"א רש"י ד"ה האיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שע
ל ע"א רש"י ד"ה לא תעשה ועשהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צב
ל ע"א שטחה לצורכהדרכי איש דף מח ע"א
ל ע"א תוס' ד"ה אף, דאם היתה כשירה הוה ניחא לי' ולכך אין להכשירבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות ז
ל ע"א תוס' ד"ה אף, ידע בשעת עלייתהרנת יצחק שמואל עמ' עו
ל ע"א תוס' ד"ה הא אין משה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ב ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה לאו, עלה עליה זכר פסולה דאי לא יפסול יהיה ניחא ליהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לג
ל ע"א תוס' ד"ה לצורכודרכי איש דף טז ע"ג
ל ע"א תוס', אי עשה דוחה ל"ת ועשה דטומאת כהנים כיון דהוי עשה שאינו שוה בכלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנו
ל ע"א תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיח מכל מקוםמנות הלוי (תשסב) עמ' רמו
ל ע"ב איזו היא אבידה - פרה רצה בין הכרמיםאמרות חיים עמ' קא
ל ע"ב אין חכמה ואין תבונה ואין עצה במקום שיש חלול השםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
ל ע"ב אם אין שם בית דין בפני מי יתנה, שלו קודםלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכב
ל ע"ב אמר מרמשק ביתי סימן צ דף כח, כט ע"א
ל ע"ב אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'קרן לדוד שמות עמ' קמ, ויקרא-במדבר עמ' רלט, דברים עמ' פג, קסה
ל ע"ב אשר ילכומורשה - שיחות למועדים עמ' קעח
ל ע"ב אשר ילכו זה ביקור חוליםתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויחי) דף פד ע"ד
ל ע"ב אשר ילכו זה בקור חוליםתוכחת חיים (תר) בראשית דף פי"ב דף פד ע"ב
ל ע"ב אשר יעשון - זו לפנים משורת הדיןאסופת מערכות דברים עמ' קט
ל ע"ב אשר יעשון זו לפני משורת הדיןבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות א
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צב
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדברי ברוך ח"ב סי' לד אות ט
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדברי שאול שמות עמ' קפד, רכא, ויקרא עמ' קיג, במדבר עמ' לז
ל ע"ב אשר יעשון, זה לפנים משורת הדיןאגרות הראיה כרך א אגרת פט (צז) {טעם שהתורה השאירה מקום לטוב הנעשה ע"י נדבה, ולא מפני חיוב}
ל ע"ב את הדרך זה גמ"ח אשר ילכו זה ביקור חולים וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"ב
ל ע"ב את הדרך זה גמ"ח אשר ילכו זה ביקור חולים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצא
ל ע"ב את הדרך זו גמ"ח, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שדמ
ל ע"ב את הדרך זו גמילות חסדיםבאר שרים פרשת יתרו דרוש ג אות א
ל ע"ב את הדרן ילכו בה ובו'רנת יצחק שמואל עמ' רצה
ל ע"ב בה זו קבורהרנת יצחק מלכים עמ' שב
ל ע"ב דארי"ו לא חרבה ירושלים אלא על שדנו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנז ע"ב
ל ע"ב דתני ר"י והודעת להם זה בית חייהם, ורש"י, ומהרש"אשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' י
ל ע"ב דתני רב יוסף וכו'ברכת אבות עמ' קסז
ל ע"ב הדרך זו גמילות חסדיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קלב
ל ע"ב הי׳ בטל מסלעדברי חנינא - רפואה עמ' קה
ל ע"ב הכישהחיים ביד (סימן א) דף ו ע"ג (קטע ראשון)
ל ע"ב העמידו דבריהם על ד"תתורת מנחם חל"ו עמ' 206
ל ע"ב העמידו דיניהם על ז"תהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנז
ל ע"ב והודעת להם - זה בית חייהםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צח, רצט
ל ע"ב והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדיםחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' מה
ל ע"ב והודעת להם וכו' זו גמילת חסדיםואותו תעבוד עמ' לו
ל ע"ב והודעת להם וכו' ילכו זה ביקור חולים בה זו קבורהכתב סופר דרשות ח"א עמ' שלט
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהםמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפו, קפט
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זה ביקור חולים, בה זו קבורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסח ד"ה אם
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהם, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' לד
ל ע"ב 'והודעת להם' זה פית חייהם, 'את הרדך זו גמילות חסדים, (אשד) 'ילגו' זה פיקוד חולים, 'פה' זו קפודה, 'ואת המעשה' זה הרין, 'אשד יעשון' זו לפנים משורת הריןכתב סופר אגדות כאן
ל ע"ב ועשית הישר והטוב, זו פשרה לפנים משורת הדיןכתונת פסים (תשעא) עמ' יד
ל ע"ב זו קבורת מתיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פא
ל ע"ב זקן ואינו לפ"כאיש מבין ח"ב דף לב ע"ג
ל ע"ב זקן ואינו לפי כבודותורת מנחם חכ"ד עמ' 83
ל ע"ב זקן ואינו לפי כבודותורת מנחם חמ"ט עמ' 158
ל ע"ב חרבה י-ם שהעמידו דיניהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמד
ל ע"ב ילכו זה ביקור חוליםמהר"ם שיק שמות עמ' עט
ל ע"ב ילכו זה ביקור חולים וכו'לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רכח
ל ע"ב ילכו זה בקור חוליםמכשירי מצוה עמ' פו
ל ע"ב כדתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם וכו' ופרש"י ללמוד להם אומנות להתפרנס בו וחקים ותורות כתיבי ברישא דקראחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קיט
ל ע"ב לא הרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משוה"דתהלה לדוד (והרמן) פרק מג פסוק א הערה א
ל ע"ב לא חרבה ירושליםנתיבות יצחק ח"ג עמ' שפא
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא לפי שהעמידו דבריהם על ד"תמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ז
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא לפי שהעמידו דבריהם על דין תורהתורת מנחם ח"ט עמ' 148
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהאש דת (אסאד) עמ' שמה
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דברים על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדיןכתונת פסים (תשעא) עמ' רנז, רנט, רסא
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' לח ד"ה ונעתיק
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשארית מנחם - מאמרים עמ' צב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנועמודי חיים דף ל ע"ד (עמוד תורה אות נג)
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קסט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה, ותוד"ה לאגבורת יצחק שבועות עמ' שפט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעח, תלו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תרנת יצחק - פרק חלק עמ' קצג
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעת לעשות חלק א כלל י שאלה צט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם דין תורהפני חיים (פלג'י) דף שי ע"א
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהלחם רב על סדור התפילה אות תשעח, א' קעא
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהתורת מהרי"ם בראשית עמ' רסד
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהתורת מנחם חלק לב עמ' 394
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 292
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב, נו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהחדרי בטן פרשת משפטים אות ז
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דברי תורהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יד
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהמנחת ישראל עמ' קסג, שלד
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדיןשם דרך דברים עמ' קלו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קסב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהדעת סופר עמ' שה ע"א
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו כו'נטע שורק פרשת אחרי דרוש ב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לד אות ט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דבריהם על דין תורה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים שהעמידו דבריהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהאסופת מערכות דברים עמ' יא, קט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים, ותוס' ד"ה לא חרבההשיר והשבח ח"א עמ' שלד
ל ע"ב לא מרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהן על דין תורהבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות א
ל ע"ב לפנים משורת הדין הוא דעבדמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ש
ל ע"ב נוטל א׳ מששים בחוליוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לו
ל ע"ב על פסוק והודעת להם את הדרךחקקי לב חלק ב (הקדמת הספר) דף ב ע"ב (ד"ה ובזה); נפש כל חי דף לט ע"א (מערכת ע' אות ל)
ל ע"ב על שהעמידו דיניהם על ד"תמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצט, שס
ל ע"ב רש"י ד"ה זה בית חייהםזכור לדוד עמ' עג
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על ד"תפרי חיים (קנולר) פרשת יתרו
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על ד"תתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתריז
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על דין תורהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצב, שמות עמ' רעג, ויקרא-דברים עמ' רט, שפא
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורהרנת יצחק ישעיה עמ' שסא, יחזקאל עמ' כג, ה' מגילות עמ' קעד, דברי הימים עמ' רצ
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קטו ד"ה אי
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןמצווה ועושה ח"א עמ' רמא
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורה ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרנג
ל ע"ב שטמ"ק בשם תוס' חיצוניות (בבעולה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפב
ל ע"ב תוס' - אי לאו דטומאת כהנים נדחה במקום כבוד הבריותרנת יצחק - פרק חלק עמ' סח
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבהדברי שאול שמות עמ' קפה
ל ע"ב תני ר' יוסף והודעת להם זו בית חייהםסוכת דוד (שירירו) דף כג ע"א, ס/פ-סא ע"א
ל פעמים שאתה מתעלםכלי יקר (תשמח) עמ' תקנב
ל רא"ש אם אמר לו אביודרכי שלום (מרגונאטו) דף יד ע"ב
ל תוס' וי"ל דעשה דמצורע שאנושארית יעקב (אלגזי) דף כג ע"א
ל. אלא לבן גילומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
ל. בן גילו נוטל אחד מששים בחליותורת חיים עה"ת עמ' שלג {לאו דוקא אחד מם' אלא חלק קטן שבטל, כדוגמת ביטול בששים}
ל. הא לצורכו ולצורכהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ג
ל. האי מאן רבעי למהוי חסידא לקים מילי דברכותאורחות דוד עמ' עג
ל. הוכח וכו' אפי' מאה פעמיםתורת יחיאל בראשית עמ' קסח
ל. הכישה חייב בהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
ל. הכניסה לרבקה ודשהוזאת התורה עמ' רכו
ל. המוצא כלי עץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עח
ל. השבת אבדה הוי בעידנא - נמוק"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקעח
ל. השם תשיבם אפי' ל' פעמיםתורת יחיאל בראשית עמ' שעא
ל. והאי ל"ת ועשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצג
ל. והתעלמת וכו' עשה ולא תעשה הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנב
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' הא כיצד הי' כהן והוא בביה"ק וכו' פשיטא האי עשה והאי ל"ת ועשה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכד, תטז
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' פשיטא האי עשה והאי עשה ול"תחמודי צבי שמות עמ' תא
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'למחר אעתיר עמ' שלו
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון כהן בבית הקברות וזקן ואינו לפי כבודולהורות נתן דברים עמ' קעו-קעח
ל. והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, הא כיצד שהיה כהן והאבידה בבית הקברותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עה
ל. ולא אתי עשה ודחי את ל"ת ועשהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצ
ל. זקן ואינה לפי כבודו פטור מלהשיב אבידה - רא"שקריאה בקריה ח"א עמ' קכז
ל. זקן ואינה לפי כבודו פטור מלהשיב אבידה - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' קכז
ל. זקן ואינה לפי כבודו פטור מלהשיב אבידהקריאה בקריה ח"א עמ' קכז
ל. זקן ואינו לפי כבודובני שלשים עמ' קנז
ל. זקן ואינו לפי כבודויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלו
ל. זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבידהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכב(לג) {וה"ה אשה}
ל. זקן ואינו לפי כבודופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלז
ל. חסמה מבחוץ מהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכג
ל. ילכו בה - זו גמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפ
ל. כהן בבית הקברותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקל
ל. כהן ואבידה בבית הקברותמקראי קדש (תשנג) עמ' שצח
ל. כהן והאבידה בבית הקברות פטורשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפח
ל. כהן טהור שטימא עצמו עובר בעשה ול"תעת הזמיר הגיע עמ' עז
ל. לא דחינן איסורא מקמי ממונא וברמב"ןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צד
ל. לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צג {עפימ"ש ה' צלך, אם האדם מדקדק הכל במדת הדין, מעורר גם למעלה כן. עוד פי' ע"ד סוד}
ל. לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פט
ל. לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על ד"תברכת חיים ח"ב עמ' 118
ל. מצא אבירה אי מותר לשטחו לצרכה ולצורכועצי חיים על התורה עמ' ד, שנא
ל. נימוק"י לגבי מעלה את המתפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה יב
ל. פעמים שאתה מתעלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תס
ל. פעמים שאתה מתעלםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 51
ל. פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלםהדרש והעיון דברים מאמר קמח
ל. פעמים שאתה מתעלם זקן ואינו לפי כבודויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
ל. שאני התם דמקל קלי לה אי משום עינאים שמחה עמ' שמה
ל. שוחטה לצורכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנב
ל. שוטחה וכו' איבעיא להו לצורכו ולצורכהעצי חיים - מועדים עמ' צה, שטז
ל. שוטתה לצורכה ולצורכו מאי וכו' שאני הכא דכ' אשר לא עבד בהחיי נפש ח"ד עמ' קצד
ל. שטחה לצורכה מאיחיי נפש על ההגדה עמ' רעח
ל. ת"ד והתעלמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסא
ל. תוד"ה הא אתי עשה דשוה בכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג
ל. תוס' ד"ה אף אמאי נפסלת בעלה עליה זכרבשבילי התלמוד ח"א סוכה ו ע"ב
ל. תוס' ד"ה אף עובדחמודי צבי מועדים עמ' תרלה
ל. תוס' ד"ה אף עובדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלא, שלה
ל. תוס' ד"ה אף עובד עושה מלאכה במי חטאתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קג
ל. תוס' ד"ה אף עובדחמודי צבי ויקרא עמ' קיח
ל. תוס' ד"ה אפקדהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסא
ל. תוס' ד"ה הא, עשה דמצורע הוי דחי לאו ועשה דשליח הקן אי לאו יתירא דשלח תשלחעצי חיים על התורה עמ' תסז
ל. תוס' ד"ה עובדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכח, יב
ל. תוס' דסגי ברצון נותן המים להכשיר לטומאהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עח
ל: אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא שדנו בה דין תורה שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעג, א'ריז
ל: אשר ילכו - זה ביקור חוליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לט
ל: אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמח
ל: את הדרך זו גמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכח
ל: את הדרך זו גמילות חסדיםתורת יחיאל בראשית עמ' עו, קע, קעה
ל: את הדרך זו גמילות חסדיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קטו
ל: את הדרך ילכו בה זו גמ"ח וביקור חוליםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמג
ל: את הדרך ילכו בה זו גמילת חסדיםיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מח
ל: את המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ, ריז
ל: בה זו קבורהמבשרת ציון ח"ד עמ' ע
ל: בית חייהם הוא עוה"בדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 233
ל: בית חייהם ורש"י ללמוד להם אומנותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קצב
ל: בן גילו נוטל א' מס' בחליונטעי אשל בראשית עמ' שנח
ל: בן גילו נוטל אחד מששים בחליודעת תורה דברים ח"ב עמ' רלט-רמ
ל: בן גילו נוטל אחד מששים מחוליו וכו'מעבר יבק (שפו) שפתי צדק דף א ע"ב; סדר היום (שנט) תפילת שבת דף מז ע"א
ל: בעניו נשיאת עול בפרהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קב
ל: בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יד
ל: בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כט
ל: דאמר ר' יוחנן לא חרבה ירושלים אלא עלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 152
ל: דתני רב יוסף והודעת וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שנט
ל: דתני רב יוסף והודעת להם זהשערי שיש יהושע ח"א עמ' מז
ל: הא ריבר"י זקן ואינו לפי כבודו הוה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שא
ל: הדרך אשר ילכו זה ביקור חוליםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רמט
ל: הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםלהורות נתן דברים עמ' קכ
ל: החזירה וברחה אפילו מאה פעמיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
ל: הטוב והישר לפנים משורת הדיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנב
ל: היה דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר ומצאה בשדהחנן אלקים עמ' רנט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
ל: המבקר נוטל אחד מס' מחליושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצז
ל: העמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פד
ל: הפקר לעניים ולעשיריםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקלה
ל: הקבורה היא גמילות חסדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנ הערה 20
ל: השב תשיבם אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפו
ל: ואת המעשה זה הדין אשר יעשון זה לפנים משורת הדיןמצור דבש עמ' קיט, רלב
ל: והודעת וגו' הדרך זה בית חייהםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפז
ל: והודעת לה זה בית חייהם וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קצו, קצז
ל: והודעת להם את הדרך וגו' ואת המעשה זו הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין, דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה, ואלא דיני דמגיזתא לדייני, אלא אימא הכי שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלא, שפט, תכח
ל: והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדיםנזר הקדש ח"א עמ' קפג
ל: והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד, רפד
ל: והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדים, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשם עולם (תשסו) עמ' קעד
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בהתורה בציון עמ' תפ
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' מח
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נ, רמו
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםעקבי אבירים (תשעא) עמ' טז
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה בית חייהם - רש"יחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תסז
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה, את הדרך זו גמילות חסדים, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ובמהרש"ארחמי הרב עמ' ס
ל: והודעת להם את הדרך, זו גמילות חסדיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' כט
ל: והודעת להם את המעשה זה הדיןיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלב
ל: והודעת להם וכו' אשר יעשון זו לפמשוה"ד וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תכז
ל: והודעת להם זה אומנותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיב(שעא) {ואומנות קרוי אשה - דעת}
ל: והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריג, רכד, רכז
ל: והודעת להם זה בית חייהם וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קג ודף קצ
ל: והודעת להם זה בית חייהםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקסא
ל: והודעת להם זה בית חייהםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסז ע"ד, קסח ע"א
ל: והודעת להם זו בית החיים, ורש"ימגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
ל: והודעת להם זו בית חייהםפני יהושע (תשסא) עמ' נ
ל: ועשית הישר והטוב - לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדיןקריאה בקריה ח"א עמ' קפג
ל: ועשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדיןערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קפג
ל: זה בית חייהם. רש"יפני מלך שמות עמ' קי
ל: זקן ואינה לפי כבודומבשרת ציון ח"ג עמ' רצג
ל: חובת ההליכה בדרכי הבוראדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תלו
ל: חרבה ירושלים שהעמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שח
ל: חרבה ירושלים שהעמידו דיניהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיד
ל: ילכו זה ביקור חוליםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעח
ל: ילכו זה ביקור חוליםתפארת צבי בראשית עמ' רב
ל: ירושלים נחרבה שלא עבדו לפנים משורת הדיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויגש עמ' קיב, תשא עמ' רמח
ל: כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזירלהורות נתן דברים עמ' קעו
ל: כל שבשלו מחזיר בשל חבית חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
ל: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שדנו בה דין תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) בהקדמה דף לו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מג דף קכא ע"א, ושער צה דף רסו/ז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צו דף נ/צ ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף פח ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' ולא עבדו לפנים משורת הדיןחכמה ומוסר ח"א עמ' רה
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על ד"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שח
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהדברי יואל פ' תרומה דף רכב ע"ב
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקסב
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רצ
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהנטעי אשל בראשית עמ' מד
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רסג ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל פ' ויקרא דף סט ע"ב, פ' מצורע דף תמט ע"ב
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלט
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, ותוס'מנחת עני (תשעב) עמ' נד
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפגים משורת הדיןלב אליהו (תשלב) עמ' קפט
ל: לא חרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דבריהם על דין תורהלהורות נתן בראשית עמ' סה
ל: לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכח
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מח
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכ, תכו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תכא
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תסז
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהעלי שור ח"ב עמ' רב
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה אלא דיני דמגיזתא לדיינו אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין ובתוס'רחמי הרב עמ' נט
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם [דיניהם] על דין תורהדעת תורה ויקרא עמ' רצב, רצד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם אדין תורהתורי זהב (תשעג) עמ' צה, שח, שנג, תכו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כז
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל פ' במדבר עמ' צח {בשם נועם מגדים פ' מטות - היו חוטאים ואומרים שכך ציוותה התורה}
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' מא
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' כה
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהתפארת צבי ויקרא עמ' שנו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןתפארת צבי בראשית עמ' שכג
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמאור האגדה פרק יא
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על רברי תורהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תדברי יואל מועדים ח"ד דף שמח ע"ב
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמח ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפ, שי
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ, ריז
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןפאר יעקב ח"א עמ' נג
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהברית אברם עמ' שסא, שעו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו על דין תורהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רסד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על... שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשרתי ח"א עמ' רלא
ל: לא חרבה ירושלים אלא שדנו דין תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עח
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהויואל משה מאמר ב סי' קמט עמ' שסב
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דברי תורהתורת איש ח"ב עמ' שפ
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 567
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
ל: לא חרבה ירושלים וכו' אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורההדרש והעיון דברים מאמר קצו
ל: לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דברי תורהיבין שמועה (לעוו) עמ' תעז
ל: לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תמרפא לנפש בראשית עמ' שכח, של
ל: לא נחרבה ירושלים אלא שדנו בה דין תורהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל, מד, סד
ל: להתנהג לפנים משורת הדיןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ע, תנו
ל: לפנים משורת הדיןתשבי (תשסה) עמ' רסא שורש שור
ל: מעלת לפנים משורת הדיןשיחות לספר שמות עמ' מט
ל: מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' שא
ל: מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהמגדל עוז (תשעח) עמ' תפה
ל: מצוות שביו אדם למקוםשיחות לספר ויקרא עמ' כג
ל: פעמים שאתה מתעלם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרמ
ל: פרה רצה בין הכרמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקל
ל: ר' ישמעאל בר' יוסי אמר ליה ההוא גברא וכו' יהיב פלגא דזוזא ואפקריהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח
ל: ר' ישמעאל בר' יוסי זקן ואינו לפי כבודו היה, ולפנים משורת הדין הוא דעבדדעת תורה ויקרא עמ' רו
ל: רש"י - זה בית חייהם ללמוד להםשערי שיש יהושע ח"א עמ' מח
ל: רש"י - זה בית חייהם, ללמוד להם אומנות להתפרנס בודברי יואל פ' יתרו דף סב ע"א
ל: רש"י ד"ה זה בית חייהם ללמוד להם אומנותחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסז
ל: שהעמידו דבריהם על ד"תהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שיז, חנוכה-פורים עמ' קס, רח
ל: שהעמידו דבריהם על ד"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמו
ל: שהעמידו דבריהם על דיו תורהתורת יחיאל בראשית עמ' קכה
ל: שהעמידו דבריהם על דין תורהבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ח
ל: שהעמידו דבריהם על ר"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמד
ל: שהעמידו דברים על דין תורהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ה
ל: שהעמידו דיניהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רלב
ל: שהעמידו דיניהם על ד"תתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שב, שמו
ל: תוס' - אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין וכו', וביומא אמרו מפני שנאת חינם ומשני הא והא גרמא שחרבה ירושלים שלא עבדו לפנים משורת הדין ומפני שנאת חנםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעג, א'ריז
ל: תוס' ד"ה לא חרבהיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלג
ל: תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וא"ת דביומא פרק קמא איתא דמפני שנאת חנם חרבה ירושלים כדכתיב יחזקאל מגורי אל חרב היו עמי, ואמר רבי אליעזר אלו בני אדם שאוכלין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם. ויש לומר דהא והא גרמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלא, שפט
ל: תוס' ד"ה לא חרבה לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו' הא אמרינן שחרבה מפני שנאת חנם ומשני דהא והא גרמובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצ
ל: תוס' עשה דוחה לתו"ע תדול השלוםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רט, רפ
ל: תני רב יוסף ילכו - זה ביקור חוליםתורה בציון עמ' תעט
ל: תני רב יוסף, והודעת להם את הדרך ילכו בה, זה בית חייהםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרמז
לא דרשו רז"ל השב תשיב אפי' מאה פעמיםכד הקמח (תשנו) עמ' קל
לא הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםקול שמואל (קונפורטי) דף סא ע"א
לא השב חדא זימנא תשיבם כו'קול שמואל (קונפורטי) דף כא ע"ב
לא חרבה ירושלי' עד שהעמידו דבר ה'בינת יששכר דף כג ע"ב, לג ע"א
לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהקול שמואל (קונפורטי) דף לו ע"א
לא לכל אבידת אחיך, לרבות אבידת קרקעותלקוטי משלי פרק כ פסוק ה, פרק כד פסוק י
לא ע"א א"ל ה"מ לרבא ואימא הוכחדרכי איש דף יא ע"ד
לא ע"א אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיח מ"מתורת מהרי"ם בראשית עמ' רלב
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חל"ה עמ' 263, חל"ו עמ' 26, חל"ז עמ' 232
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חנ"א עמ' 228, 289, 330, 442
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חנ"ד עמ' 45, חנ"ה עמ' 95
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חנ"ט עמ' 376, חלק ס עמ' 158, 194, 498
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חי"ח עמ' 260
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חכ"ז עמ' 187
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חכ"ט עמ' 146
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חל"ח עמ' 278, 312, חל"ט עמ' 9
לא ע"א הוכח אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיחס' חסידים סי' ה
לא ע"א הוכח אפי' ק' פעמים משמע, תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיחס' חסידים סי' ה
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמיםאש דת (אסאד) עמ' שסה
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמיםלהוגה דעות פ"ו ה"ז
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמיםצלח רכב עמ' רפו
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמים משמעדרכי התשובה עמ' קט
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמים משמעס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצ
לא ע"א הוכח תוכיח - אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חמ"ד עמ' 298
לא ע"א הוכח תוכיח אפי' ק' פעמיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קסג
לא ע"א הוכח תוכיח אפי' תלמיד לרבואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קסד
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו כמה פעמיםדברי שאול דברים עמ' א
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםקרן לדוד בראשית עמ' קיד
לא ע"א הוכח תוכיח את עמיתך, אפילו מאה פעמים. מצות הוכחה הוא באופן שלא לבייש שום אדם, ולכן הוכיח יעקב את בניו רק סמוך למיתתו שאז לא יתבייש ממנו יותר, ומשה רבינו למד מיעקב לעשות כמו כןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלא
לא ע"א החזירה וברחה חייב להחזירהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נ
לא ע"א השב אפילו מאה פעמיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכח
לא ע"א וכן תעשה לכל אבירת אחיך לרבות אבדת קרקעותואותו תעבוד עמ' לז
לא ע"א משום דצערא דמריה איתא צער דידה ליתאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קלט
לא ע"א נתן תתן אפילו מאה פעמיםדברי שאול דברים עמ' קיח
לא ע"א פריקה משום דאיכא צער בעלי חייםדורש טוב עמ' 48
לא ע"א פתוח תפתח אין לי אלא לעניי עירך וכו'צלח רכב עמ' רלח
לא ע"א שלח תשלח אפי' מאה פעמים ולדבר מצוה וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלח
לא ע"א שלח תשלח, אפילו הרבה פעמיםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלח
לא ע"א תוכחה בתלמיד לרבקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רי
לא ע"א תוכחה, לחזור ולהוכיחמאיר בת עין (תשסו) עמ' 492
לא ע"א תלמיד לרב מניןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצב
לא ע"א תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיח מ"מלהוגה דעות פ"ו ה"ז
לא ע"ב אם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו אתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתוכרם טוביה עמ' קפו
לא ע"ב דברה תורה כלשון בני אדםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכט
לא ע"ב הוכח תוביח אפילו מאה פעמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפ
לא ע"ב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםבאר מחוקק (תשמט) עמ' רנח
לא ע"ב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 244
לא ע"ב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםבאר מחוקק (תשעה) עמ' שכד
לא ע"ב העבט תעביטנו אין לי אלא שאין לו ואינו רוצה להתפרנס אמר רחמנא תן לו דרך הלואה יש לו ואינו רוצה להתפרנס מנין תלמוד לומר תעביטנו מכל מקום ולרבי שמעון דאמר יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נה
לא ע"ב השב תשיב אין לי אלא משכנו ברשות בית דיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
לא ע"ב והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' עו
לא ע"ב ולר"ש דאמר וכו' דברה תורה כלשון בני אדםנאוה תהלה עמ' עא
לא ע"ב נותן לו שברו כפועל בטלחקקי לב חלק ב (סימן כ"ה) דף קיז ע"ב (ד"ה ואחד)
לא ע"ב נתן תתן אפילו מאה פעמיםפניני יחזקאל עמ' (ט)
לא ע"ב נתן תתן לו אין לי אלא מתנה מרובהאיש מבין ח"ב דף יט ע"א
לא ע"ב פתוח תפתח אין לי אלא לעניי עירך וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רס
לא ע"ב פתח תפתח אין לי אלא לעניי עירךבנין שאול עמ' קפה
לא ע"ב שלח תשלחאיש מבין ח"ב דף יב ע"א
לא ע"ב שלשה בקיאים בשומאסמיכה לחיים (סימן יח) דף קכ"ח ע"ג (ד"ה תשובה)
לא ע"ב תוס' ד"ה אםחקקי לב חלק ב (סימן כ"ה) דף קט"ז ע"ד (ד"ה ועדיפא)
לא ע"פ נתן תתן לואפוד בד דף מא ע"ג
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו והרמב"םצור יעקב (יעבץ) תצא
לא. א"ל ההוא מרבנן לרבא ואימא הוכח חרא זימנא תוכיח שתי פעמיםכתנות אור עמ' תקלה
לא. אין עשה דוחה ל"ת ועשה דטומאת כהניםדברי אש (כץ) עמ' פה, רכא
לא. אפה גבי דברא או גבי מתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקל
לא. אפילו ק' פעמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצב
לא. הוכח אפילו מאה פעמיםדברי יואל פ' יתרו דף סט ע"ב
לא. הוכח אפילו מאה פעמים משמעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעה
לא. הוכח אפילו מאה פעמים משמע וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רצג
לא. הוכח אפילו ק, פעמים משמעחכמה ומוסר ח"א עמ' קעג
לא. הוכח תוכיח - אפילו תלמיד לרבקריאה בקריה ח"ב עמ' שסו
לא. הוכח תוכיחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעג
לא. הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםדברי יואל פ' דברים דף ג ע"ב
לא. הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםתורת יחיאל דברים עמ' ז
לא. הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםהאיר ממזרח על ההפטרות עמ' מא
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלהורות נתן דברים עמ' יב
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלקחת מוסר ח"א עמ' תקמג
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמאמרי שלמה ח"ב עמ' נד
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויצא עמ' עו
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רו, רמ, רמו, רנח
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפו
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ריח
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסו
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים אימא הוכח חדא זימנא תוכיח תרי זימנימקראי קדש (תשנג) עמ' רעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יא
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםכד הקמח (מישור) עמ' שכ
לא. הוכח תוכיח אפילו ק' פעמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנ
לא. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, אפילו מאה פעמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרפג
לא. הוכח תוכיח ואפילו קטן לגדולמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' לא
לא. הוכח תוכיח, אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצו, שה
לא. החזירה וברחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
לא. המשך מצוה כמצוה (נמוקי יוסף)תורת יחיאל בראשית עמ' ערה
לא. השב תשיבםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסה
לא. השב תשיבםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
לא. השב תשיבם אפילו מאה פעמיםכד הקמח (מישור) עמ' שכ
לא. השב תשיבם אפילו ק' פעמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
לא. עד היכן כיבוד או"אבית שלום מרדכי עמ' קצז
לא. פרה רועה בין הכרמים חייב להחזירהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
לא. ראה מים שוטפים ובאים להשטיף בנין או שדה מחויב לגדורכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמג
לא. ראה מים שוטפין ובאים להשחית בנין או שדה חבירו חייב לגדור בפניהםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו
לא. שלח תשלחפרפרת משה ח"א עמ' שיח
לא. שלח תשלח ב' פעמיםמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
לא. תוס' ד"ה דברהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
לא. תוס' ד"ה דברהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קמח
לא: אי לי אלא רב לתלמיד תלמיד לרב מניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב
לא: אין לי אלא לעניי עירךזרע יצחק (עטייה) דף ז ע"ג
לא: אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מניןצדקת יוסף עמ' רצב
לא: אין לי אלא עניי עירךמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
לא: אין לי אלא שנתברך הבית וכו'שבח נעורים עמ' פו
לא: דברה תורה בלשון בני אדםעקדת יצחק (שלג) שער כא דף נד ע"א
לא: הוכח אפי' ק' פעמים במשמעעצי חיים על התורה עמ' תנד
לא: הכה תכה המיתם במיתה שתוכלמגלה צפונות ח"ג פ' ראה
לא: הענק תעניק אפילו מאה פעמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צג
לא: העקט תעביטנו - אין לי אלא שאין לו וכו'תורה בציון עמ' תפז
לא: יכול נתברך הבית בגללוזרע יצחק (עטייה) דף ז ע"ב
לא: יש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו אין נותנין לו [והא דכ' והעבט תעביטנו] דברה תורה כלשון בנ"אחיי נפש ח"ד עמ' תמג
לא: פתח תפתח מכל מקוםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכ
לא: שם תתן אפי' מתנה מועטתזרע יצחק (עטייה) דף ז ע"ג
לא: תוד"ה דברהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיג
לא: תוס' ד"ה אםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסט
לא: תוס' ד"ה דברהנזר הקדש ח"ג עמ' רצא
לב אבידתו ואבידת רבו וכו'אות לישועה דף פו ע"ב
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו אע"פ שצער בע"ח ראוריתא לכוף יצרו עדיףהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קכא
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה לטעון עם השונא כדי לכוף את יצרוכד הקמח (תשנו) עמ' נד
לב אוהב לפרוק ושונא לטעוןלבית יעקב דרוש יד
לב אפילו הכי כדי לכוף את יצרו עדיהשארית מנחם ח"ג עמ' קלח
לב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלג
לב ע"א אם אביו אומר לו לעבור על דת, אינו רשאי לשמוע לופני חיים (פלג'י) דף קלב ע"א
לב ע"א אם אמרו לו אביו או אמו לעבור על המצוותפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלח
לב ע"א אמר לו אביו חלל שבתדברי שאול ויקרא עמ' קט
לב ע"א הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטורשיחות עבודת לוי סי' עג אות יג
לב ע"א הוקש כבודם לכבוד המקוםתורת אביגדור ח"א עמ' סד
לב ע"א הוקש כבודם לכבודו של מקוםעיונים במשלי עמ' קנט
לב ע"א הלך וישב הבעלים ואמר הואיל ועליך מצוה אם ברצונך לפרוק פרוק פטורשם דרך דברים עמ' רסד
לב ע"א הלך וישב לופרי חיים (קנולר) פרשת צו
לב ע"א טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 248
לב ע"א יכול אמר לו אביו וכו' טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו אני ה' הא בלא"ה שבת עשה ול"ת ואין עשה דוחה ל"ת ועשהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצא
לב ע"א יכול אמר לו אביו לעבור על דברי תורה יכול ישמע לושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
לב ע"א יתיב וכו' ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה וכו' משום דחשדיהתהלה לדוד (והרמן) פרק נ פסוק כ הערה ב
לב ע"א כולכם חייבים בכבודיבאר מחוקק (תשמט) עמ' מו
לב ע"א כולכם חייבים בכבודיבאר מחוקק (תשעה) עמ' נט
לב ע"א כי תראה חמור שנאךמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 56
לב ע"א כלכם חייבים בכבודיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קו
לב ע"א מנין שאם א"ל אביו היטמא כו'מראה הגדול ח"ב דף לה ע"ב
לב ע"א מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע לו - שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה׳ - כולכם חייבין בכבודי.אור מאיר ח"ב עמ' עג
לב ע"א סד"א הואיל והוקש כיבוד וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפ
לב ע"א עזוב תעזוב עמו כשהבעה"ב מסייע וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רא-רב, ח"ו עמ' קצד
לב ע"א פריקה בחנם טעינה בשכרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 87
לב ע"א פרק וטען פרק וטען אפילו ד' וה' פעמים חייבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרעט
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פט
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רג
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושם דרך במדבר עמ' שז
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קי, ח"ג עמ' מא
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןבאר מחוקק (תשעה) עמ' קפא
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצויה בשונאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קלד, רנב
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון, תוס' ד"ה לכוףדברי שאול שמות עמ' רנד
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעת מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוחיי נפש ח"ב עמ' קעא
לב ע"ב אוהב לפרוק, ושונא לטעון, מצוה בשונא, כדי לכוף את יצרוראשית דעת (קורח) סי' מז
לב ע"ב אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כט, פרק פא פסוק יד הערה ו
לב ע"ב אמר ליה הא מני רבי יוסי הגלילי היא וכו'זכור לדוד עמ' יב
לב ע"ב במאיריברכת אבות עמ' רמא
לב ע"ב דצער בעלי חיים דאורייתא וכו'דורש טוב עמ' 42
לב ע"ב הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד זדוןתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה ל
לב ע"ב חייב אדם להציל בעלי חיים מן הצערשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנו
לב ע"ב כדי לכוף את יצרו עדיףשיחות עבודת לוי סי' מב אות א
לב ע"ב מדברי שניהם נלמד צעב"ח דאורייתאאם הבנים ח"א דף קסב סוף ע"ד
לב ע"ב מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, ותוס'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריד
לב ע"ב סימ"ן בהמ"ת בהמ"ת אוה"ב שונ"א רבצ"ן לימא מסייע ליה בהמת וכו'מגילת סמנים עמ' פה
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סח
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאשמלת אליעזר ח"א עמ' כד
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאמנחת מרדכי עמ' קי
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאשם דרך דברים עמ' קיז
לב ע"ב שונא שמותר לשנאותו(כשהתרו בו)חיי נפש ח"ב עמ' קעא, קעב
לב ע"ב תוד"ה מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתאדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תעג
לב ע"ב תוס' ד"ה מדברי, כבוד מלך ונשיא עדיףרנת יצחק יהושע עמ' קז
לב ע"ב תוספות ד"ה מדברי - כבוד מלך עדיף מצער בעלי חייםדורש טוב עמ' 50
לב ע״א איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו כלכם חייבין- בכבודיאור מאיר ח"א עמ' קו
לב ע״ב משורשי המצווה ללמד במידת החמלה שהיא מדה משובחתאור מאיר ח"א עמ' רמג
לב ע״ב תא שמע אוהב לפרוק ושונא לטעוןאור מאיר ח"א עמ' רמד
לב עזב תעזוב עמו, כשבעלים עמושארית מנחם ח"ד עמ' שצא
לב צער ב"ח דאורייתאאם הבנים ח"ב דף פ ע"ב
לב. א"ל אביו הטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצו
לב. אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסד
לב. אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצוה בשונא כדי לכוף את יצרודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכא
לב. אין עשה דוחה ל"ת ועשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תל
לב. אין שכירות אלא לבסוףוזרח השמש על התורה עמ' רסז
לב. איש אמו ואביו תיראו וא"ש תשמורו כולכם חייבין בכבודיחיי נפש ח"ג עמ' רע
לב. אם יאמר לו אביו חלל השבת לא ישמע לותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרכד
לב. אמדת אביו ואמדת רבו של רבו קודמתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעו
לב. אמר לו אביו אל תחזיר לא יחזירחנן אלקים עמ' לב
לב. אמר לו אביו הטמא למת לא ישמע לויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
לב. אמר לו אביו לעבור על ד"ת וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
לב. אמר לך אביך חלל את השבת אל תשמע לווזרח השמש על התורה עמ' קפה
לב. אע"פ שהזהרתיך על מורא אב אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לותפארת צבי ויקרא עמ' רפז
לב. את שבתותי תשמרו, כולכם חייבים בכבודו וכו' ואמאי הא אין עשה דוחה לא תעשה ועשהעצי חיים על התורה עמ' תכו
לב. הואיל ועליך המצוהפרי חיים (קנולר) אבות פרק א
לב. הוקש כבודם לכבוד המקוםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 836
לב. הוקש כבודם לכבוד המקוםחיי נפש ח"ג עמ' עח
לב. הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפ
לב. היה עליה יותר ממשאה אין זקוק להיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ערה
לב. הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמופאר יעקב ח"ב עמ' תשלב
לב. הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה פרוק פטוראורחות דוד עמ' קב
לב. הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עזב תעזוב עמוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפח, ויקרא-במדבר עמ' שפח
לב. הרב מביאו לחיי עולם הבאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 856
לב. טעמא דב' רחמנא את שבתותי תשמרו הא לאו הכי הו"א צייתא לי ואמאי האי עשה והאי ל"ת ועשה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קלב
לב. טעמא דכתיב את שבתותימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסט
לב. יכול א"ל אביו חלל את השבתשארית יעקב (אלגזי) דף מג ע"א
לב. יכול אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר אבידה ישמע לו ת"ל וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שסז
לב. יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזירמצווה ועושה ח"ב עמ' קלב
לב. כבוד הורים הוקש לכבוד המקוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנ הערה 68
לב. כהן שהחזיר אמדה שהיא בבית הקברות ובר"ן שםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסט
לב. כולכם חייבים בכבודיברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צב
לב. כולכם חייבים בכבודיכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 3
לב. מנין שאם אמר לו אביו הטמא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קמט, קנ
לב. מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' קז
לב. מצוה בשונאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ח
לב. מצוה מן התורה לפרוק בחנם ולא לטעון בחנם וכו'תורה בציון עמ' תפב
לב. מתני' מצוה מן התורה לפרוקברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעו
לב. סמך שמידת שבת למורא אב ואם - שאם אמר לו אביו חלל את השבת אל ישמע לוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רטז
לב. שבת דוחה מורא אבדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 67
לב. ת"ר מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעג
לב. תוס' - אוהב לפרוקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מו, עג, קמה
לב. תוס' ד"ה כבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יא
לב. תוס' ד"ה מדברי שניהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סב
לב: אוהב לטעון ושונא לפרוקברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נה
לב: אוהב לפרוק וכו' כי הכי דניכף ליצרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנז
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןלהורות נתן במדבר עמ' מב
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןמטר השמים (תשנז) עמ' שצב
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןפרפרת התורה עמ' עו, קפט
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןפרפרת משה ח"א עמ' ריב, פרפרת משה ח"ב עמ' פו
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 37
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון וכו' לכוף את יצרוכד הקמח (מישור) עמ' קל
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאגנת אגוז (תשעב) אות רכד
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לד
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רלח
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכא
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכ
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רעה
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנט, קפז
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרומאמרי שלמה ח"א עמ' קעא
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרומצווה ועושה ח"ב עמ' תקיד
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרומרפא לנפש בראשית עמ' קטז, קסט, שכח
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאו וכו'בגדי חמודות שמות פרק כג פסוק ה
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' כו
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
לב: הוקש כבוד אב לכבודו של מקוםפנים מסבירות עמ' לג
לב: ומה טעינה דלית בה חסרון כיס חייב פריקה דאית בה חסרון כים לא כל שכן וטעינה אין בה חסרון כיס וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תשלב
לב: מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא ופריקה עדיפאמצור דבש עמ' קיז
לב: מצוה בשונאפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יט פסוק יז
לב: מצוה בשונא כדי לכוף את יצרודברי יואל פ' וארא דף קסו ע"א
לב: מצות בשונא כדי לכוף את יצרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכח
לב: משום צער בעלי חייםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכד
לב: סוגיית צער בעלי חייםשיחות לספר בראשית עמ' קיט
לב: סתמא דמילתא איניש בתר חמריה אזילשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מז
לב: פריקה קודמת לטעינהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תב
לב: צער בעלי חיים דאורייתאחכמה ומוסר ח"א עמ' קלה
לב: צער בעלי חיים דאורייתאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כ
לב: שונא לטעון ואוהב לפרוק יטעון לשונאהמוסר והדעת בראשית עמ' קיב
לב: תוס' - בדבר שמחויב לשלם אין זה נחשב לחסרון כים רק בדבר שאינו מחוייב וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' כו
לב: תוס' ד"ה לכוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמט
לג אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתקדושה ומלכות (גורדון) הספד כוס היגון
לג אבידת אביו ואבידת רבו כו'מחושקים כסף דף פ ע"א
לג אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתשמן ראש (שאקי) דף מז ע"ד
לג אבידת אביו ורבוכלי יקר (תשמח) עמ' שצ
לג איתמר וכו' ותנן רבו וכו'שער יוסף (תקיז) דף קיג ע"א
לג בעי ר"ח מר"ה תלמיד וצריך לו רבו כו'יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ג
לג בפירות דקל דעבידי דאתושארית מנחם ח"ד עמ' שנח
לג הגד לעמי פשעם אלו ת"חבינת יששכר דף לב ע"א
לג העוסק במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה שנותנין עליה שכר, בתלמוד אין לך מדה גדולה מזוכד הקמח (תשנו) עמ' רב
לג העוסק במקרא מדה ואינה מדהדברי טובה יהושע ח"א עמ' א (בהקדמה)
לג העוסקים במקרא מדה ואינה מדהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ומי
לג העוסקים במקרא מידה ואינה מידה במשנהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף סא ע"א
לג כ?בור עווי הדיןאפוד בד דף צ ע"ב
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבויחל ישראל אבות ח"ד עמ' רכט
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתדורש טוב עמ' 13
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו, של רבו קודמת, שאביו מביאו לעולם הזה ורבו מלמדו חכמה ומביאו לעולם הבא. כאשד בקשו בני ישראל ממשה בשר אמר להקב״ה האנכי הריתי וגו׳ אם אנכי ילדתיה כי תאמר אלי שאהו בחיקך, מאין לי בשר לתת וגו׳ וכוונתו לומר להקב״ה שתפקידו להביא את בני ישראל לחיי עולם הבא ולא לעניני גשמיות בשרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצט
לג ע"א אבדת אביו ואבזת רבו של רבו קודמתרנת יצחק מלכים עמ' רמג
לג ע"א אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת וכו'דורש טוב עמ' 266
לג ע"א אבידת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתגבורת יצחק שבועות עמ' שלז, שלט
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו וכו' מפני שאביו הביאו לעוה"ז ורבו מביאו לעוה"ברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קסה
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו כו' שאביו הביאו לעוה"ז ורבו כו' מביאו לחיי העוה"בתורת מנחם ח"א עמ' 127, 164, ח"ב עמ' 123, ח"ד עמ' 180
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו ש"ר קו' וכו' אמר עולא ת"ח שבבבל קורעין זע"ז וכו'כבוד לאיש דף לא ע"א
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של ובו קודמתתורת שמואל (מהר"ש) תרלו עמ' רטו
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קפט
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת כו' רבו כו' מביאו לחיי העוה"בתורת מנחם חנ"ב עמ' 38, חנ"ג עמ' 115
לג ע"א אבידת רבו קודמתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שנט
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'ברית שלום (תעח) דף ו ע"א
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' לד
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'תורת מנחם חלק נ עמ' 35
לג ע"א אבידתו ואבידת וכו' אבידתו קודמתתורת מנחם ח"א עמ' 147
לג ע"א אביו הביאו לעוה"ז ורבו הביאו לחיי העוה"בלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצד, רנה
לג ע"א אביו הביאו לעוה"ז ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה"בתורת מנחם חכ"ז עמ' 188
לג ע"א אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לחיי עוה"בגנא דפלפלי עמ' סד
לג ע"א אביו מביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאראשית דעת (קורח) סי' יא
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבויחל ישראל אבות ח"ו עמ' סט
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתתורת אביגדור ח"ב עמ' כו, קע
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתעטרת יהושע בראשית עמ' כב
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקלד
לג ע"א אבירת רבו קודמת לאבידת אביוס' חסידים סי' תקפה
לג ע"א אבירת רבו קורמת לאבירת אביודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שיח
לג ע"א אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח ביוןאחרית השנים עמ' לא
לג ע"א אין לך מרה גדולה מזותורת מנחם חנ"ה עמ' 48
לג ע"א אמר רבי יוחנן בימי דבי נשנית משנה זו שבקו כולי עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' רכב
לג ע"א אפי' לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זהו רבודברי חנינא - ת"ת עמ' מז
לג ע"א אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת ד'מנחת קנאות עמ' ב
לג ע"א אפס כי לא יהי׳ בך אביון- שלך קודמת לשל כל אדםיושב אהלים עמ' קכא
לג ע"א אפס כי לא יהיה בך אביון - שלך קודם לשל כל אדםתורת אביגדור ח"ד עמ' קפב
לג ע"א אפרת אפיו ואפרת דגו של דגו קורמת, שאפיו הכיאו לעולם הזה ודכו שלמדו חכמה מכיאו לחיי העולם הפא. ואם אפיו חכם של אפיו קודמתכתב סופר אגדות כאן
לג ע"א בתלמוד וכו'עולם אחד פרק צג
לג ע"א גמרא אין לך וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 344
לג ע"א גמרא אין לך מדה גדולה מזודברי חנינא - ת"ת עמ' לא
לג ע"א גמרא אין לך מדה גדולה מזוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צה
לג ע"א העוסק במקרא מדה ואינה מדהמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנד
לג ע"א העוסק במקרא מדה ואינה מדה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' עח
לג ע"א העוסקים במקראסמיכה לחיים (סימן ב) דף ט"ו ע"ב (קטע ראשון)
לג ע"א העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שפ
לג ע"א העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזו, ובריטב"א ובתו"חרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שיג, שלד
לג ע"א העוסקים במקרא מדה ואינה מדה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' א
לג ע"א העוסקים בתורה מדה ואינה מדה, וריטב"ארנת יצחק תפלה עמ' רפג
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדהזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' רכא
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדהיחל ישראל אבות ח"ו עמ' קלח
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדהערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 111
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדה וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיג
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה וכו', גמרא אין לך מדה גדולה מזולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שפח, תרפט
לג ע"א העוסקין במקרא מרה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכרזכור לדוד עמ' קי
לג ע"א העוסקין במקרא מרה ואינה מרה וכו' גמרא אין לך מרה גדולה מזוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ו ע"ד
לג ע"א ואיזו היא ראייה שיש בה פגיעה וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' עד
לג ע"א ורבו שמלמדו חכמה מביאו לחיי עוה"בדברי חנינא - ת"ת עמ' מא
לג ע"א ותוס' ראיה שיש בה פגיעהגנא דפלפלי עמ' קא
לג ע"א זוהמא ליסטרון, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 68, חמ"ז עמ' 175
לג ע"א חילוק בין משנה וגמראדברי חנינא - ת"ת עמ' י
לג ע"א חמור שונאך רובץ ולא רבצן, וברש"ישים שלום עמ' רל
לג ע"א יתיב רב חיסדא ארבעין תעניתא, משום דחלש דעתיה ררב הונא, יתיב רב הונא ארבעין תעניתא, משום דחשדיה לרב חסראבצור ירום (תשסז) עמ' נז הערה 30
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך בא לידי כךאורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות יד
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך וכו' (ורש"י - שאין מדקדקין בצדקה)תורת מנחם חי"ד עמ' 196
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךדרך חיים (לונזאנו) עמ' קכב
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך סוף שבא לידי כך, ורש"יימי דוד (תשסז) עמ' קעא
לג ע"א כל המקיים בעצמו סוף בא לידי כך, וברש"י רק יכנס לפנים משורת הדיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ש
לג ע"א כל שרוב חכמתו הימנו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקכב
לג ע"א כל שרוכ חכמתו הימנו ברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' מג
לג ע"א לא צריכנא לך את צריכת לידברי חנינא - ת"ת עמ' כו
לג ע"א מדה ואינה מידהרנת יצחק תהלים עמ' רז, ה' מגילות עמ' רסד
לג ע"א מזה ונוטלין עליה שכרגבורת יצחק אבות עמ' קנג
לג ע"א מקרא מדה ואינה מדהדרשות באר יצחק עמ' רנ
לג ע"א מקרא מרה ואינה מרה בריטב"אדברי חנינא - ת"ת עמ' קצט
לג ע"א מקרא מרה ואינה מרה כו' גמרא אין לך מרה גדולה מזותורת מנחם חל"ח עמ' 283
לג ע"א פני יהושע, כל ימי חייו של אדם הוא מחוייב לשלש תלמודוגבורת יצחק שבועות עמ' רמב
לג ע"א קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו' עד ארבעין שנין איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדישם דרך בראשית ח"ב עמ' קלא, רעח
לג ע"א רבו ואביו רבו קודם שמביאו לחיי העולם הבאס' חסידים סי' רעה, שמה, תקעט, תקפה, תרעא
לג ע"א רבו זה שלמדו תורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כג פסוק כב
לג ע"א רבו שאמרו כו' זוהמא ליסטרון, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 136, 326
לג ע"א רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה כו' ודפליג בירושלמייד שלמה (עזרא) דף ע ע"ב
לג ע"א רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' רכז
לג ע"א רבו שלמדו חכמהדברי חנינא - ת"ת עמ' לה
לג ע"א רבו שלמדו חכמה מביאו לחיי עוה"בראשית דעת (אטון) עמ' תכא
לג ע"א רבו שלמדו חכמה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלב
לג ע"א רובץ ולא רבצןקרן לדוד שמות עמ' רס
לג ע"א רץ למשנה יותר מן הגמרא, רש"י, ר"חלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכא, שכז
לג ע"א רש"י ד"ה גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' ב
לג ע"א רש"י ד"ה ואינה מדהדברי חנינא - ת"ת עמ' כד, נו, קפט
לג ע"א רש"י ד"ה כל המקייםדורש טוב עמ' 266
לג ע"א רש"י ד"ה שלמדו, סברת טעמי המשנה ולהבין שלא יהו סותרות זו את זומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נב
לג ע"א שאביו הביאו לחיי העולם הזהבעקבות משה שמות עמ' כז
לג ע"א שאביו הביאו לעוה"זלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכד
לג ע"א של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רצ ד"ה הן
לג ע"א שלך קודם לשל כל ארםדברי חנינא - רפואה עמ' קה, קטו
לג ע"א שלך קודמיןדברי שאול בראשית עמ' תסד
לג ע"א שלמדו חכמה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' צז
לג ע"א שמואל קרע מאניה עליהזאת ליעקב דברים עמ' שלג
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדים זה בפני זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמו
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זהדברי חנינא - ת"ת עמ' מב, מז, נב
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' רצה
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנה, תרא
לג ע"א תלמיד וצריך לו רבודברי חנינא - ת"ת עמ' יח, נ, נו
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זהשער החצר (תשעב) סי' שח
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהלדור ולדורות ח"ב עמ' שנג
לג ע"א תלמידי חכמים שבבל עומדין זה מפני זה וכו', ורש"י וריטב"אגבורת יצחק שבועות עמ' קלז, שסה
לג ע"אבריכות המעיין עמ' רמה
לג ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, ותוס' ד"ה לכוף, וא"ת כיון דבערבי פסחים מוקי לה בישראל שמותר לשנאותו כגון שראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו וי"ל דלא מיירי בשונא דקראדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' א
לג ע"ב אחיכם אלו בעלי מקרא, שנאיכם אלו בעלי משנה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נז, ח"ג עמ' רצג
לג ע"ב אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםבנין שאול עמ' קנו
לג ע"ב אלו בעלי מקרא, אלו בעלי משנה, רש"י, תוס' ד"ה אחיכםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קצג
לג ע"ב אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' כו
לג ע"ב אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריב
לג ע"ב אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותדרכי התשובה עמ' סט
לג ע"ב אמר מדחציף כולי האי שמע מינה דשיעא הואכתב סופר אגדות כאן
לג ע"ב בימי רבי נשנית משנה זו וכו'זכור לדוד עמ' קיא
לג ע"ב בית יעקב אלו ע"הרנת יצחק ישעיה עמ' קסב, רכו, רפ
לג ע"ב בעלי תלמוד הם הת"ח שמהם יצאו מורי הוראות בישראללקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שה
לג ע"ב בת"ח שגגות נחשבות לזדוןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שלח
לג ע"ב בתלמידי חכמים הוי השגגות כזדונותחכמת התורה אחרי מות עמ' רכה
לג ע"ב בתשובה מאהבה הזדונות נעשו זכיותעטרת יהושע במדבר עמ' רטז
לג ע"ב דכתיב 'הגר לעמי פשעם ולכית יעקג חטאתם'. 'הגד לעמי פשעם' אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות להם כזדונות. 'ולכית יעקג חטאתם' אלו עמי הארץ, שזדונות נעשות להם כשגגותכתב סופר אגדות כאן
לג ע"ב דרש רבי יהודה בר אלעאי אלו הת"חחכמת התורה אחרי מות עמ' שטו
לג ע"ב הגד לעמי פשעםרנת יצחק תהלים עמ' קיא, ריד, ה' מגילות עמ' ר
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"חרנת יצחק - פרק חלק עמ' שיט, שמד, תנו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"חתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רפד
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו' ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארצות וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' מו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קלח, רסז
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמ
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים וכו', ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שה, שלז, שס
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשו להם כזדונותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לט, קיג, צו, עז, דברים עמ' נד, רכד
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קמח ד"ה בהפטרת, עמ' תעד ד"ה וירא
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות וכו' עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רנט
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותלמדנות (תשנח) פ' מקץ אות כו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותשארית מנחם - מאמרים עמ' צז, שיז
לג ע"ב הגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותתודת אהרן - אומר לציון עמ' ע
לג ע"ב הגדל עמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' י
לג ע"ב הוי זהיר בתלמוד וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' כה
לג ע"ב הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןנחלי מים (מלאח) עמ' קצז
לג ע"ב החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים, אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא, שנאיכם אלו בעלי משנהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נו ע"ב
לג ע"ב המפקיד אצל חבי'דרכי איש דף פא ע"ב
לג ע"ב ואפילו לר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וכו'נאוה תהלה עמ' ו
לג ע"ב והגד לעמי פשעם אלו ת"חבעקבות משה שמות עמ' רלג, תג
לג ע"ב והגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפו, ח"ה עמ' רלט
לג ע"ב והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנב
לג ע"ב והגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכם ששגגות נעשה להם כזדונותדרשות באר יצחק עמ' פג
לג ע"ב והם יבושו אומות העולם יבושו וישראל ישמחוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רלג
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסא
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתםדובר צדק עמ' 72
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסג
לג ע"ב ותוס' ד"ה כגוןשמחה לאיש (אלישר) דף ק ע"ב
לג ע"ב מאי דבתיב שמעו דבר ה' החרדים על דברושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלה
לג ע"ב מאי הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז ובהערות
לג ע"ב נכרים יבושו וישראל ישמחוקהלת יעקב פורים עמ' לט
לג ע"ב עמי - אלו תלמידי חכמיםתורת אביגדור ח"ד עמ' יח
לג ע"ב עמי אלו תלמידי חכמים וכו'פני חיים (פלג'י) דף שמו ע"א
לג ע"ב עמי הם תלמידי חכמיםפניני יחזקאל עמ' רנג
לג ע"ב רבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
לג ע"ב רש"י ד"ה אלו ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' א, ט, כג, כה, צו, צז
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבידברי חנינא - ת"ת עמ' י
לג ע"ב שגגות נעשות לו כזדונותאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מ
לג ע"ב שגגת תלמוד עולה זדוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קט
לג ע"ב שונאיכם - אלו בעלי משנהתורת אביגדור ח"ד עמ' רו
לג ע"ב שזדונות נעשות להם כשגגותיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמז
לג ע"ב ששגגות נעשות להם כזדונות כו' שגגת תלמוד עולה זדוןתורת מנחם חמ"ו עמ' 356
לג ע"ב ששגגות נעשות להם כזדונותרב שלום (אדלר) עמ' תעז
לג ע"ב ששגגת תלמוד עולה זדון ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' פה
לג ע"ב ששגגת תלמיד עולה זדוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עז
לג ע"ב ת"ח - שגגות נעשות להם כזדונותתורת מנחם חלק ס עמ' 495
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשו לו מתנותעטרת יהושע בראשית עמ' קטז
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשים להם כזדונותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רה
לג ע"ב ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותרנת יצחק שמואל עמ' שכה, מלכים עמ' תט, תהלים עמ' תקמ
לג ע"ב תוס' ד"ה אבדתוצלח רכב עמ' קלה
לג ע"ב תלמידי חכמים שגגות נחשב להם כזדונותפתגמי אורייתא עמ' ג
לג ע"ב תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונותזרע שמשון תרומה אות ז
לג שגגת תלמודכלי יקר (תשמח) עמ' שנב
לג שונאיכם אלו בעלי מקראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ד ע"ג
לג שמואל קרע מאנידרכי שלום (מרגונאטו) דף מא ע"ג
לג תלמיד וצריך לרבו מאי א"ל חסרא חסדא לא צריכנא לך וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קפא
לג תלמידי חכמים ששגגות נעשו להן כזדונות וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' פג
לג. אבדת אביו ואבדת רבו וכו'תורת איש ח"ב עמ' קי
לג. אבדת אביו ואבדת רבו וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיב
לג. אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתפני יהושע (תשסא) עמ' קכ
לג. אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמתמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
לג. אבדתו ואבדת אביו אברתו קודמת וכו' כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךנועם המוסר עמ' קסט, קפב
לג. אבדתו ואבדת חבית אבידתו קודמתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קעט
לג. אבידת אביו ואבידת רבווזאת התורה עמ' לד
לג. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודםהישר והטוב (תשסג) עמ' תצו
לג. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתלב אביגדור עמ' יט
לג. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמת ובמחלוקות איזה רבודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 426
לג. אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתחכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמז הערה 54
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עג, שלט
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו שלמדו חכמה, מביאו לחיי העולם הבאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קמח
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת, שרבו מביאו לחיי העוה"בדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1060
לג. אבידת רבו קודמת לאבידת אביושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שט
לג. אבידת רבו קודמת לאבידת אביו דאביו הביאו לחיי עוה"ז וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' עג, רלז
לג. אבידתו ואבידת אביו אבדתו קודמתפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' רמג
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת אבידת אביו ואבידת רבו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפו
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ער
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנא
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף לה ע"ג; שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף עז ע"א; בית יוסף סימן רמב דף רנא/רצא ע"ב
לג. אבידתו ואבידת רבו אבידה שלו קודמתמבשרת ציון ח"ב עמ' רנו
לג. אבידתו, ואבידת אביו או רבו, אבידתו קודמת וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' קעא
לג. אביו הביאו לעוה"ז ורבו לעוה"בנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ז, רע
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לחיי עוה"במטר השמים (תשנז) עמ' תו
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לעוה"בדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' יב
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז רבו מביאו לחיי עוה"במצווה ועושה ח"ב עמ' נה, קמד
לג. אביון שלך קודם לכל אדםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיח, שיט
לג. אבירתו קודם לאבידת רבוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לא
לג. אין חיוב פריקה וטעינה אלא מישראהו ראיה בכדי פגיעהיד דוד (אופנהיים) עמ' עד
לג. אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיב
לג. אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבודרך חיים (תשע) פ"א הערה 86
לג. אפם כי לא יהיה בך אביון שלך קודםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפח
לג. ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרבמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנז
לג. גמרא - אין לך מידה גדולה מזושיחות לספר שמות עמ' לז
לג. דאי' שיש בה פגיעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצח
לג. הא מני רבי יוסי הגלילי דאמר צער בעלי חיים דרבנןיורה חכימא (תשעא) עמ' קסא
לג. האיר עיניו אפי׳ במשנה אחת, זה הוא רבושם עולם (תשסו) עמ' קסז
לג. העוסק במקרא - מדה ואינה מדה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תצט
לג. העוסק במקרא מרה ואינה מדה, ורש"י: שהמשנה וגמרא יפים ממנה, מפני שתלוין בגירסא ומשתכחיןדעת תורה דברים ח"ב עמ' רט
לג. העוסקים במקרא מידה ואינה מידה וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף עז ע"ג; סדר מעמדות (שסו) דף טו ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק יו דף קו ע"ג, והוריות פרק ג, דף שכה ע"ד ודף שכו ע"א; של"ה (תט) שבועות דף קפא ע"ב; כוונת שלמה (רוקה, תל) דף לד ע"ג
לג. העוסקים במקרא מרה ואינה מרה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' ה, ח"ג עמ' שמג
לג. העוסקים במקרא מרה ואינו מרהשומע תפלה ח"א עמ' עז
לג. העוסקין בגמרא אין לך מדה גדולה מזו הדר דרש להו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראתפארת צבי ויקרא עמ' רעד
לג. העוסקין במקרא - מדה ואינה מדה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רל {עיקר קבלת שכר תורה על העמל והסברות, וזה שייך טפי במשנה וכש"ב בגמרא}
לג. העוסקין במקרא מדה ואינה מדהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפט
לג. העוסקין במקרא מדה ואינה מדה וכו' בתלמוד אין לך מדה גדולה מזושיחות ר' ראובן עמ' קכט
לג. הקם תקים עמו עם בעליו אבל אם הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצית לטעון טעון פטורחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תיא
לג. ולעולם הוי רץ למשנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
לג. ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן גמרא, והא קאמר אין לך מדה טובה הימנה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תנב
לג. ומחיב לכבדו בחייו וכל שכן אחר מותושער המלך (תשנז) עמ' תרטו
לג. יתיב רב חסדא מ' תעניתאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסח
לג. כבוד רבו עדיף מכבוד אביוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנה
לג. כגון רב סחורה דאסברן וכו'הרי"ף פרק ב דף עז ע"א
לג. כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצז
לג. כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1616, פ"ד הערה 760
לג. כל העוסק במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה וכו׳קדושת יצחק עמ' קסב
לג. עמי אלו ת"ח ובית יעקב אלו עם הארץמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסב
לג. פודה את רבו ואח"כ פודה את אביוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכט
לג. קודם כבוד רבו לכבוד אביובית שלום מרדכי עמ' רסב
לג. רב הונא ורב חסדא יתבי ארבעין תעניתא מפני חשד שנגע כ"א לחברודעת תורה דברים ח"ב עמ' קפה
לג. רבו זה שלמדו חכמהביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק כב
לג. רבו מביאו לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
לג. רבו מובהק, שרוב חכמתו הימנושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כח
לג. רבו קודם לאביו להשבת אמדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכח
לג. רבו שאמרו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1080
לג. רבו שלמדו חכמה אביו הוא, שמביאו לחיים העולם הבאאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכב
לג. רבי יהודה אומר, כל שרוב חכמתו ממנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1111-1110
לג. רובץ ולא רבצןנטעי אשל בראשית עמ' תנט
לג. רובץ ולא רבצןדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קז
לג. רובץ ולא רבצןפרדס מרדכי עמ' תרז, תרכב
לג. רובץ תחת משאו ולא רבצן, ורש"י: רובץ מקרה הוא לו וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תפד
לג. רש"י - בימי רבי נשנית דאין לך מדה גדולה מתלמודתפארת צבי ויקרא עמ' רעד
לג. רש"י - ליכנס לפמשה"ד ואם תמיד מדקדק פורק מעליו עולקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצז
לג. רש"י - שבקו כולא עלמא מתניתין מלחזור על גרסת משנתםתפארת צבי ויקרא עמ' רעד
לג. שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאשיחות ר' ראובן עמ' קפז
לג. שגגת תלמוד עולה זדוןמטר השמים (תשנז) עמ' תקצב
לג. שלך קודם לכל אדם וכו' כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנד
לג. שלך קודם לשל כל אדם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שצח
לג. ת"ח בבבל עומדים זה לכבוד זהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מט
לג. ת"ח שבבבלבית שלום מרדכי עמ' קמב
לג. ת"ח שבבבל עומדים זה מפני זהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
לג. ת"ח שבבבל קמים אלו מפני אלו וקורעים אלו על אלוברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' סח
לג. ת"ר רבו שאמרו שלמדו חכמה ולא שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ ר' יהודא אומר כל שרוב חכמתו הימנו, ר' יוסי אומר אפי' לא האיר עניו אלא במשנה אחתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 418-419
לג. תלמיד וצריך לו רבו מאי אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך את צריכא לי ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנו, תשנא
לג. תלמידי חכמים שבבבל מחבלים זה לזה בהלכהשער החצר (תשעב) סי' שח
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זהמצווה ועושה ח"ב עמ' לח
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 314
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 88
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'בית יוסף יו"ד סימן שמ דף שע ע"ג, וסימן רמב דף רצא ע"א; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף עז ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק א סימן עח בתוך התשובה
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1056
לג. תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 6
לג: אדם יכול לסלק עצמו מדבר שלא בא לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
לג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםים שמחה עמ' פט
לג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםמרפא לנפש בראשית עמ' רלה
לג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז
לג: אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יא
לג: אלו ת"ח, שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 6
לג: אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשית להם כזדונותדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 98
לג: אלו תלמידי חכמים, שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1206
לג: בימז דבי נשנית משנה, זודברי יואל פ' לך לך דף שטו ע"א
לג: בימי רבי נשנית משנה זוויואל משה מאמר ב סי' קלח עמ' שנב, סי' קמה עמ' שנח, מאמר ג סי' יג עמ' תיז
לג: דריש רבי יהודה ברבי אלעאי מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' צב, תיז, תפב, תקפה, תקצה, תרכא
לג: דרש רבי יהודה בר אילעאי, מאי דכתיב הגד לעמי פשעם וכו' אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נ-נא, פב, רנה, תרפא, תרצט, תתנב, תתצד, תתקפו, תתקצו, א'שיד, א'שמו, א'שסג
לג: דרש רבי יהודה בר אילעאי, מאי דכתיב הגד לעמי פשעם וכו' אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נה, קמד, רנה
לג: דת"ח שגגות נעשות להם כזדונות ולע"ה זדונות נעשות להם כשגגותדברי יואל מועדים ח"ה עמ' כה
לג: הגד לעמי אלו ת"ח לבית יעקב אלו ע"היוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצג
לג: הגד לעמי פשעם - אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותדעת תורה במדבר עמ' קכט
לג: הגד לעמי פשעם - לעמי אלו תלמידי חכמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שלג, תקה
לג: הגד לעמי פשעם אלו הת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קיט
לג: הגד לעמי פשעם אלו ע"ה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' קלז
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה וגו'דרשות דבר צבי עמ' עו
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"השמן ראש (שאקי) דף נד ע"ב
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו להם כזכיות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"התפארת צבי במדבר עמ' רצב
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רז ע"א, רלח ע"ב
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדעת תפלה עמ' קצט
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותחכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ וכו'דברי אש (כץ) עמ' שיד
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה שזדונות נעשות להם כשגגותברית אברם עמ' שכה, תז
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלא - ר"ב בן חיים
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשו להם כזדונות וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' י
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשו להם כזדונות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעו, שמות עמ' שעו, שפ, ויקרא-במדבר עמ' תכא
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיז
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ט דף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף רכא ע"א
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותקדושת יצחק עמ' מז
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשית להם כשגגותדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף צג ע"א, קטו ע"א
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגתם נחשב מדד כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק כא
לג: הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמב, רנז
לג: הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעח
לג: הדר דרש להו לרוץ למשנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתפ הערה 172
לג: הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןמילי דאבות (חיון, שס) פרק ד דף מג ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף נו ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף נ/צ ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קמט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רכה ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ד דף נח ע"ב; בית אלהים (שלו) שער ב פרק א דף כד ע"ב
לג: החרדים על דברו אלו ת"חישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט
לג: המוכר פירות דקל לחבירו קנה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קפ
לג: העוסק במקרא מדה ואינה מדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט, רל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
לג: העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזואור אברהם (זוועהיל) עמ' מא
לג: והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםדודי נתן בראשית עמ' ריב
לג: והגד לעמי פשעם אלו התלמידי חכמים שחטאות נעשות להם זדונותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעג
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"חיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמב
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"המטר השמים (תשנז) עמ' תקצב
לג: והם יבושו - עכו"ם יבושו וישראל ישמחומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצב
לג: למה ת"ח דומה לפני ע"ה בתחילה דומה לקיתון וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' סט
לג: לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראגבורות אליהו סי' צה אות ב
לג: לעמי פשעם אלו ת"חדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1422
לג: לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1100-1099
לג: מ"ד הגיד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשים להם כזדונותנזר הקדש ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' רמה
לג: מאי דכתיב והגד לעמי פשעם אלו ת"חכתנות אור עמ' תרנח
לג: עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קט
לג: רש"י - רבינו הקדוש סידר את המשניותמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלד
לג: שגגת תלמוד עולה זדוןלקחת מוסר ח"ב עמ' ה
לג: שגגת תלמוד עולה זדוןמבשרת ציון ח"ג עמ' רפג
לג: שומר חנם שאמר לשלם ולא רצה לישבעקול שמואל (קונפורטי) דף יד ע"ב
לג: שילם ולא רצה לישבעוזאת התורה עמ' רסא
לג: שמעו דבר ה' אלו תלמידי חכמים אחיכם אלו בעלי מקראחכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמט ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמז דף קח/קיז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלז ע"ג
לג: שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו ת"ח וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קכא
לג: שנאיכם מנדיכם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נב
לג: ת"ח נעשין לו שגגות כזדונותמגדל עוז (תשעח) עמ' ריד
לג: ת"ח שגגות נעשו זדונות וע"ה זדונות נעשו שגגותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ג, ח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סז, קפט
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלה
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ע
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תו
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותתפארת ראובן עמ' רכא
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונות, עמי הארץ, זדונות נעשות להם כשגגותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 695-696
לג: ת"ח שגגות נעשות להן כזדונות ולע"ה זדונות נעשות להן כשגגותדברי יואל מועדים ח"ד דף קנא ע"א, שמט ע"ב
לג: ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדברי יואל פ' לך לך דף רסד ע"ב, שיג ע"ב
לג: ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' צא
לג: ת"ח ששגנות נעשות להם כזדונותשיחות ר' ראובן עמ' לט
לג: ת״ח שגגות כזדונותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 166
לג: תלמידי חכמים אפילו שגגות נעשים להם כזדונותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 229
לג: תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונותארץ צבי (תשע) עמ' קיד
לג: תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותעצי חיים על התורה עמ' קצח, תמח
לד המפקיד נעשה כאומר להו לכשתגנב פרתיקול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"ב
לד ע"א נעשה כאומר לו לכשתגנב ותשלמנירנת יצחק שמואל עמ' כז
לד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לד ע"ב עמי הם התלמידי חכמיםפני חיים (פלג'י) דף שמח ע"ב
לד שלמו בנים מהושארית יעקב (אלגזי) דף ע ע"א
לד. מי יימר דמיגנבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רט
לד: אמר איני משלם וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
לה ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לה ע"א כל לא ידענא פשיעותא היאפניני שבח עמ' לח
לה ע"א לווה דמהימן ליה למלוהשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קפו
לה ע"א מאי שנא לוה דמהימן ליה למלוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עא
לה ע"א פרקין המפקיד הוהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' טז
לה ע"ב רש"י ד"ה כיצד ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לה. איתתא ואינסבא ומתה בעלה לוקח הוי ולא מהדרינן ליה, ורש"יכתר תורה (תשסז) עמ' נח
לה. הלווה מהימן למלוהפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק טו פסוק ו
לה. חייב להתנהג לפנים משורת הדיןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ
לה. כל לא ירענא פשיעותא היאזקן אהרן (פריד) עמ' פו
לה. לוה מקיים ביה במלוה תומת ישרים תנחם, מלוה מקיים ביה בלוה וסלף בוגדים ישדםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעט, קפא, תס
לה. נקרא ישר לפנים משורת הדיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רל
לה: ישבע השוכר שמתה כדרכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא
לה: ישלם לבעליו ולא לש"חיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
לה: כיצד יעשה הלה סחורה בפרתו של חביתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסז
לה: כל לא ידענא פשיעותא היאפרדס מרדכי עמ' יט
לה: ממשמע שנאמר והרגתי אתכם אינו יודע שבניכם יתומים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שטו
לה: מפסידתשבי (תשסה) עמ' פג שורש הפסד
לה: שבועה כדי להפיס את דעתו של בעל הביתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 722
לו ע"א כל המפקיד על דעת אשתו ובניו מפקידפני חיים (פלג'י) דף רלז ע"ב
לו ע"א שומר שמסר לשומרברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קד ע"א (דף שפח ע"א ד"ה אלא); ראה חיים חלק ב דף פד ע"ב (דף רצ"ז ע"ב ד"ה ואפשר); תנופה חיים דף ע"א ע"א (סדר משפטים אות לב), ודף קסב ע"א (שמואל א' אות נג)
לו ע"א שומר שמסר לשומרפני חיים (פלג'י) דף רלו ע"א, רצד ע"א, שנט ע"ב
לו ע"א שומר שמסר לשומרראה חיים ח"ב דף פד ע"ב [רצז ע"ב ד"ה ואפשר]
לו ע"ב אובצנא דהר קטלה ורש"י ד"ה אובצנא וכו'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ב
לו ע"ב אובצנא דהר קטלה ורש"י ד"ה אובצנא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' נו
לו ע"ב אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחרנשמת כל חי חלק ב (סימן מ"ה) דף פ"ג ע"א (ד"ה תשובה)
לו ע"ב את מהימן, ורש"י ותוס'נשמת כל חי חלק ב (סימן מ"ה) דף פ"ג ע"א (ד"ה תשובה)
לו ע"ב מלאך המות מה לו התם ומה לו הכאשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלב, רמח, רנ, רעו
לו ע"ב מלאך המות מה לי הכא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכ
לו שומר שמסר לשומרתנופה חיים דף עא ע"א, קסב ע"א
לו. אלא אפי' ש"ש שמסר לש"ח וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפו
לו. כל המפקיד על דעת אשתו ובני בניו הוא מפקידבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ו
לו. מלאך המות מה לי הבא מה לי התםתורת חיים עה"ת עמ' קנז, קנט {מוכח שאף מיתת בהמה ע"י מלה"מ, ולכן נטמאת בנבילה}
לו. קטן מוטל בעריסהילקוט דברי חכמים במדבר סי' פא, פב
לו. שומר חינם שמסר לשומר שכרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
לו. שומר שמסר לשומר וכו' אמר ליה את מהימן לימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצג, שצד
לו: איסתירא בלגינא קיש קיש קריא, ורש"י ותוס'דברי יואל פ' במדבר דף לו ע"ב, פ' נשא דף קכ ע"א
לו: את מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן ליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צז
לו: השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
לו: פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רלה
לו: רשב"א ד"ה ושואל דחייב במתה כדרכהבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יד
לו: שומר שמסר לשומר חייב כי את מהימנת לי וכו' ואפילו העלה את השמירהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמג
לו: תחלה בפשיעה וסופו באונס חייבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכט
לז ד' שהפקידו אצל א' זה מנה וזה מאתיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קסו ע"ג
לז ע"א גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן וכו' מניח מילה ביניהם ומסתלקדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנח
לז ע"א פקדון אגזל קא רמית וכו'זכור לדוד עמ' יב
לז ע"א שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים וכו'מגילת סמנים עמ' צא
לז ע"א שנים שהפקידו אצל אחר זה מנה וזה מאתיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קס"ו ע"ג (דרוש להספד ד"ה ואשר)
לז ע"א תוס' ד"ה גזלמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לז ע"א תוס' ד"ה התם וכו' פטור אפי' לציד"ש ואפי' בברי ושמארנת יצחק שופטים עמ' קפא
לז ע"א תוס' ד"ה התם, בשמא טוב א"ח לצאת יד"שרנת יצחק יהושע עמ' שסד
לז ע"ב רש"י ד"ה אמר ר"עאחרית השנים עמ' לו
לז ע"ב רש"י ד"ה ואם נטלנשמת כל חי חלק ב (סימן כו) דף ס"ו ע"ב (ד"ה נמצא)
לז ע"ב תוס' ד"ה מודהכל החיים דף י"א ע"ד (מערכת ר' אות כב)
לז ע"ב תוס' ד"ה מודהאחרית השנים עמ' לו
לז. הפסידתשבי (תשסה) עמ' פג שורש הפסד
לז. שנים שהפקידו זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי
לז: רש"י ותוס' - ר"ע מב"ה או מב"ששיחות לספר במדבר עמ' פג
לז: שתיקה כהודאהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רטז
לז: שתיקה כהודאהשיחות ר' ראובן עמ' נח
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 114
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 38
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חבירוכרם טוביה עמ' ל
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נ ע"ג, נא ע"א, עב ע"ב
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חכ"ח עמ' 58
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חלק ל עמ' 250
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חנ"ג עמ' 372
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חנ"ד עמ' 143, 292, חנ"ו עמ' 194, חנ"ז עמ' 307
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירוהר יראה מאמר כב
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירותורת מנחם חמ"ד עמ' 188
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירותורת מנחם חנ"ח עמ' 166
לח ע"א ארם רוצה בקב שלו מט' קבים של חבירותורת מנחם ח"ט עמ' 186, חי"ט עמ' 255,57
לח ע"א גדול המצווה ועושהבנין שאול עמ' קנ
לח ע"א המפקיד פימת אצל חבירו, רשב"ג אומר מוכרן בפני ב"ד מפני שהוא כמשיב אבירהס' חסידים סי' שצז
לח ע"א המפקיד פירות אצל חבי'דרכי איש דף טז ע"ב
לח ע"א ורש"י רוצה אדם בקב שלואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קעח
לח ע"א סבר יותר מכדי חסרונן לא שכיח וכו'זכור לדוד עמ' כא
לח ע"א רוצה אדם בקב שלומאור עינים (תשעה) עמ' תרסא
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו יותר וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' רט, ריא
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 58
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קלו
לח ע"א רוצה אדם בקב שלואור שרגא עמ' צג
לח ע"א רוצה אדם בקו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ה
לח ע"א רוצה הוא בקב שלו מט' קבין של חבירועולה ליפה סי' סא
לח ע"ב אין מורידין קטן לנכסי קטןס' חסידים סי' תקי
לח ע"ב דבש והדביש חזי לכתישא דגמליערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 244
לח ע"ב והרגתי אתכם יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים אלא מה ת"ל וכו' מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחין אותן ובניהם רוצים לירד לנכסי אביהן ואינן מניחן אותןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תע
לח ע"ב יהרגו במלחמה ולא יבואו עדים וישארו אלמנות והיתומים לא ירדו לנכסיהםאלשיך על חמש מגילות עמ' רסט
לח ע"ב לכתיתא דגמלא לפומא דילהאפיקי ים עמ' יב
לח ע"ב מעייל פילא בקופא דמחטאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק ח
לח ע"ב רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חברושם דרך בראשית ח"א עמ' שטז
לח ע"ב רש"י ד"ה אלא מלמד שנשיהם מכקשות לינשא. ושתי קללות הן אחת של חרב ואחת של שבימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תע
לח רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירועטרות סופרים עמ' סב
לח. אדם רוצה בקב שלודעת תורה דברים ח"ב עמ' נ
לח. אדם רוצה בקב שלוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שנ
לח. אדם רוצה בקב שלו וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 13
לח. אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירודודי נתן בראשית עמ' רפג
לח. אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירודרך חיים (תשע) פ"א הערה 401, פ"ב הערה 1145, פ"ג הערה 1377, פ"ד הערה 96, 1068
לח. אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירומחשבת מוסר ח"ב עמ' שכו, תלו
לח. המפקיד פירות אפילו הן אבודין לא יגעמקראי קדש (תשנג) עמ' שפד, שצג
לח. המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו יין והחמיץדברי אש (כץ) עמ' קפה
לח. וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואינן מוכרן לעצמוחמודי צבי מועדים עמ' קעח
לח. מפקיד פירותכתר תורה (תשסז) עמ' קמא
לח. נח לו לאדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירודולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' עג
לח. פליגי בפקדון שהתחיל להרקיב ועיי"ש במ"מיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
לח. רוצאיאדם בקב שלו מט' קבין של חברועלי שור ח"ב עמ' תקצז
לח. רוצה אדם בקב שלובית שלום מרדכי עמ' יז
לח. רוצה אדם בקב שלוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסג, תנא
לח. רוצה אדם בקב שלוזכרון משלי עמ' קנז אות תקיז
לח. רוצה אדם בקב שלו וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קלג, קכ
לח. רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חברו, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קצז
לח. רוצה אדם בקב שלו יותר מטי קבין של חבירולהורות נתן ויקרא עמ' שסז
לח. רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירומחשבת מוסר ח"א עמ' תקמו
לח. רוצה אדם בקב שלו מט' קבים של חבירושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמו
לח. רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ריא
לח. רוצה אדם בקב שלו, מתשעה קבין של חבירוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' פג
לח: מלמד שנשותיהן מבקשות לינשא ואין מניחין אותן וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת משפטים דף פו/פז ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קטו ע"ד
לח: ממשמע שנא' וחרה אפי וגו' יודע אני שנשותיהם אלמנות וכו' ומה ת"ל והיו נשיכם אלמנות וכו' מבקשות להנשא ואין מניחין להןחמודי צבי שמות עמ' רסה
לח: מעייל פילא בקופא דמחטאביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק ח
לח: תוס' ד"ה היורדדרשות יעב"ץ עמ' רצד
לט ויכר יוסף את אחיובית שלום מרדכי עמ' קמה
לט מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאה וכו'כבוד לאיש דף מה ע"ד
לט ע"א אין מורידן קרוב לנכסי קטןס' חסידים סי' תקי
לט ע"א אפוטרופא לדקנני לא מוקמינןחיים ביד (סימן ס"ט) דף צ"א ע"ב (ד"ה איברא); צדקה חיים דף לב ע"ד (דף קיד ע"ב ד"ה איברא)
לט ע"א אפוטרופוס לדיקנאני לא מוקמינןפני חיים (פלג'י) דף שכט ע"א
לט ע"א אפטרופא לדיקנני לא מוקמינןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
לט ע"א שמיטת פירות שביעית הוא אפקעתא דמלכאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיג
לט ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לט ע"ב ההיא סבתא דהויא לה תלת בנתא דאישתבו ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לט ע"ב ההיא סבתא וכו' ושם תוס' ד"ה דילמא בדין שבוי אי חיישינן למיתה והמסתעףשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
לט ע"ב ויכר יוסף את אחיו וכו' שיצא בלי חתימת זקןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קכז
לט שיצא בלא ח"ז ובא בחתימת זקןהמדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
לט תוס' ד"ה דילמא שכיבא סבתאמשכנות יעקב (נעים) דף פא ע"ב
לט. אתא ליה אחא מבי חוזאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פא
לט: ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירהו מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקןישמרו דעת עמ' קה
לט: מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקןדודי נתן בראשית עמ' תיח
לט: מרי בר איסקבית שלום מרדכי עמ' כב
לט: מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי אמר ליה פלוג לי אמר ליה לא ידענא לך כו' אמר ליה אית לי סהדי ודחלי מיניה דגברא אלימא הוא אמר ליה לדידיה זיל אנת אייתי סהדי דלאוי* אחוך הוא אמר ליה דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה כו' אמר ליה סוף סוף אתו סהדי ולא מסהדי אמר ליה תרתי לא עבדי כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכח
לט: עובדא דמרי בר אסיקמקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
לט: רש"י - תרתי לא עבדי. רש"י - מיראה יעשו אחד שישתקו אבל שתים לא יעשו לא דיים שישתקו העדים ולא יעידו האמת אלא שיעידו שקר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכט
לט: תוס' ד"ה דלמאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
לעולם ישלשבינת יששכר דף כט ע"א
מ ע"א היכא דאתפסיה שומר לב"ד וגמרו דינו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
מ ע"א המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונות וברש"י , ותוס' ד"ה וכי מה איכפת להן לעכבריןמצווה ועושה ח"א עמ' צ
מ ע"א לוג ומחצה שמרים, לוג ומחצה בלע והא אי אפשר דלא בלעחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ה
מ ע"א לחטים ולאורז ט' חצאי קביןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנב
מ ע"א פריס רב יהודה שיתא שיתא בזוזא וברש"י ד"ה פריסמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
מ ע"א רש"י ד"ה וכןמשק ביתי סימן תנא
מ ע"א תוד"ה וכי הני עכברי רשיעי נינהוישועה ורחמים עמ' צ
מ ע"א תוד"ה וכי מהמסילות הנביאים שופטים עמ' שפז
מ ע"א תוס' ד"ה וכי - עכברייא רשיעיאהשיר והשבח ח"א עמ' ריט
מ ע"ב בההיא דגנב טלה וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נ
מ ע"ב זבון וזבין תגרא איקראתורת מנחם חלק לד עמ' 174
מ ע"ב זבון וזבין תגרא איקרי (ורש"י - בתמי' וכו')תורת מנחם חכ"ב עמ' 41
מ ע"ב זבון וזבין תגרא אקריס' חסידים סי' תקלב
מ ע"ב זבון וזבין תגרי איקריעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו
מ ע"ב זבין וזבין תגר אקריס' חסידים סי' תקלב
מ ע"ב לוקח מקבל עליו לוג ומחצה שמרים בלא פקטיםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 106
מ שומר שמסר לשומר כו'מחושקים כסף דף סט ע"א
מ. כמו ארבעין ותמניא כוזי בדנאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסט
מ. לוג ומחצה שמרים לוג ומחצה בלעשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קט
מ. תוס' וכי - העכברים הם רשעיםשיחות לספר ויקרא עמ' רי
מ. תלמוד גדול שמביא לידי מעשהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שנ
מ: זבון וזבין תגרי איקרימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סז
מא ע"א במחלוקת אמוראים מהי שליחות ידברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נ
מא ע"א דיקא נמי דקתני שהכישה במקלדברי שאול בראשית עמ' שנז
מא ע"א הניח מקלו ותרמילו עליהדברי שאול בראשית עמ' שנז
מא ע"א מובלנא מאניה בתריה לבי מסותאדברי חנינא - ת"ת עמ' ע
מא ע"א שואל שלא מדעת גזלןגנא דפלפלי עמ' צז
מא ע"ב דא"ר ה"ט דמ"ד ש"י א"צ חסרוןדרכי איש דף מו/מז ע"ב
מא שואל שלא מדעת גזלן הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תי
מא. הא לא משכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכב
מא. מאן דמתרגם חבית אליבא דחד תנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שו
מא. מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובילנא מאניה בתריה לבי מסותאמצווה ועושה ח"ב עמ' קכה
מא. מובילנא מנא אבתריה לבי מסותאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלד
מא. רועה שהיה רועה עדרו והניח עדרו ונכנס לעיר וגו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צה
מא. שהכישה במקלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרא
מא. שואל שלא מדעת גזלןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלח
מא. שואל שלא מדעת גזלןמטר השמים (תשנז) עמ' תצט
מא. שואל שלא מדעת גזלן הוישיחות לספר ויקרא עמ' שכו
מא: שומר חנם שפטור אגניבה וכו' שלח בה יד חייב וכו' ורד"ה ואניבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ז
מא: שליחות יד אי צריכה חסרון פלוגתא דרב ולוי תוס' ד"ה לומר לךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קסד
מא: תוס' ד"ה חדא וא"ת ונילף משואלברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קסה
מאי כחום היוםמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף כו ע"א
מאי לא בשמים היא ותוספות וא"זראש דוד (תקלו) דף קנד ע"ד
מב אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןמגלה צפונות ח"ג פ' תבא
מב כל לא ידענא פשיעותאבינת יששכר דף ו ע"ב
מב לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סא
מב ע"א אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'ברית שלום (תעח) דף קז ע"ד, קכ ע"ג
מב ע"א אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעא, תרפט, תקסב
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןאורות הקודש ח"א ק; שמונה קבצים קובץ ה פסקא קל {הרב משתמש בזה כמליצה על הלימוד בסתרי תורה}
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא בסמוי מן העיןס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' יג, יד, תא
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא ברבר הסמוי מן העיןתורת אביגדור ח"א עמ' ח
מב ע"א אין הברכה שולטת אלא בדבר הסמוי מן העיןבמי התורה עמ' שמד
מב ע"א אלא בדבר הסמוי מן העיןס' הבוטח ח"ב עמ' קסה-קסו
מב ע"א אמר רבא ואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתאמכשירי מצוה עמ' ט
מב ע"א דבר הסמוי מן העיןפרי חיים (קנולר) פרשת תבא
מב ע"א הברכה מצויה בדבר הסמוי מן העיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריא
מב ע"א ההולך למוד אל גורנו וכו'אפיקי ים עמ' שיב
מב ע"א ההולך למוד את גורנולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רכד
מב ע"א ההולך למוד גרנו אומר וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שא, שה
מב ע"א הנכנס למוד את גרנו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' רפט*
מב ע"א וימלאו אסמיך - אוצרביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק י
מב ע"א כמה חפישת הכלב שלשה טפחיםבאמונה שלמה עמ' רפג
מב ע"א כספים אין להם שמירה אלא בקרקעטהרת יו"ט חי"ח עמ' קמד
מב ע"א כספים אין להם שמירה אלא בקרקעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 372, 369
מב ע"א לעולם ישליש אדם את מעותיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלו
מב ע"א לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רז
מב ע"א לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע, ושליש בפרקמטיא, ושליש תחת ידוקרן לדוד דברים עמ' רכה
מב ע"א לעולם ישליש אדם מעותיו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שט
מב ע"א לעולם ישליש ארם את מעותיו שליש בקרקע וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 314
מב ע"א לעולם ישליש כל אדם מעותיויושב אהלים עמ' קעג
מב ע"א לעולם ישלש אדם ממונו שליש בפרקמטיא שליש בקרקע שליש תחת ידודרך ישרה עמ' תמד
מב ע"ב אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מב אות ד
מב ע"ב ההולך למוד את גרנו אומרס' הבוטח ח"ב עמ' קנד, קסד-קסו, קסט, שלט
מב. אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העיןילקוט דברי חכמים במדבר סי' טו
מב. אין הברכה מצוי אלא בדבר הסמוי מן העיןשרגא המאיר מועדים עמ' שעב
מב. אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תפג
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמויהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כב
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלט
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקמד
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדעת תפלה עמ' רכא
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןרנת יעקב עמ' סז
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רנ-רנא {משום שאין דרך הברכה והנם לבא אלא בסתר}
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'למחר אעתיר עמ' קג
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין שנא' יצו ה' אתך את הברכה באסמיךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1959
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בואבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
מב. אין הברכה מצויה לא בדבר המנוי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
מב. אין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העיןפני יהושע (תשסא) עמ' קסט
מב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןעלי שור ח"א עמ' שלז
מב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןפאר יעקב ח"ב עמ' תתעט, תתצ
מב. אין הברכה שורה אלא ברבר הסמוי מן העיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' פו הערה 105
מב. אין הברכה שורה בדבר המנויפרדס מרדכי עמ' תרטו
מב. אין הברכה שורה לא בדבר המנוי וכו' אלא בדבר הסמוי מן העיןשער החצר (תשעב) סי' רצא
מב. אלא בדבר הסמוי מן העיןוזאת התורה עמ' ר, רב
מב. ההולך למוד את גורנו אומר וכו' מדד ואח"כ בירך הרי"ז תפילת שוא, ובשימ"קשיח דוד (תשסח) עמ' כד
מב. ההולך למוד את גורנו אומר וכו' מדד ואח"כ בירך הרי"ז תפילת שוא, ובשימ"קשיח דוד (תשסד) עמ' כ
מב. ההולך למוד את גורנו אומר יה"ר שתשלח ברכה וכו' שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יג
מב. ההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון שתשלח ברכה בכרי הזהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קכ[א]
מב. ההולך למוד גרונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קט
מב. ההולך למוד וכו' שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןתורת חיים עה"ת עמ' רנא {היינו צדיק, אבל ברשע עדיף דבר המדוד}
מב. הכספים כו' אין להם שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ו
מב. הנכנס למוד גרנו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלט
מב. הנכנס למוד גרנו וכו'שומע תפלה ח"א עמ' שא
מב. וגשיטמ"ק בשלמא כולהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שח
מב. וימלאו אסמיך - אוצרביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק י
מב. חייך קודמים לחיי חבירךהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמה, קמו
מב. ישליש אדם מעותיו שליש בקרקעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמח, תקעא
מב. כספים אין להם שמירה אלא בקרקעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רפא
מב. לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידואור חדש (הרטמן) פ"א אות 446
מב. לעלם ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע, בפרקמטיא, תחת ידוברכת חיים ח"א עמ' 155
מב. לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העיןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפח
מב. מדד ואח"כ בירןפרפרת אליעזר פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק סג
מב. מדד ואח"כ ברךפרפרת הפרשה פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק סג
מב. תחלתו באונם וסופו ברצון אם חייבנזר הקדש ח"א עמ' שסב
מב. תנו רבנן ההולך למד את גרנו, אומרדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קכד
מב. תפילתו של ההולך למוד את גורנודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעח
מג ע"א אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סג
מג ע"א אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רטו
מג ע"א השולח יד בפקדוןבית יעקב (תשסא) עמ' רכג
מג ע"א והחמרים מעלין ממקוםדרכי איש דף נב ע"ב
מג ע"א ותוס' ד"ה מאי אירייאשמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"א
מג ע"ב ההוא תורא דלא הוה ליה ככי ושינישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
מג ע"ב החושב לשלוח ידפרי חיים (קנולר) פרשת שמות
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןבנין שאול עמ' ח, יד
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון (ורש"י ותוס' - אמר בפני עדים אטול פקדונו וכו' לעצמי - הך מחשבה הוי דיבור)תורת מנחם ח"ד עמ' 59, חי"ז עמ' 29
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון בית שמאי אומרים חייב ובה"א וכו'נאוה תהלה עמ' תו
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וכו'צלח רכב עמ' קסא
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעח
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןפני חיים (פלג'י) דף שסא ע"ב
מג ע"ב מי שפרע מדור המבול הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, מדוע תפסו דור המבול, ואם מי שמחויב מי שפרע מחויב לקיים המקח לצי"שהדרש והעיון בראשית מאמר כח
מג ע"ב רש"י ד"ה החושבמכשירי מצוה עמ' רה
מג ע"ב תוס' ד"ה בחושב וכו'ברכת אבות עמ' רסז
מג ע"ב תוס' ד"ה החושבמכשירי מצוה עמ' רד
מג ע"ב תוס' ד"ה החושב לשלוח יד אין עונש על המחשבה הוא נקרא דבורכתונת פסים (תשעא) עמ' מב
מג תוס' ד"ה החושב אי מחשבה יכולה להיות מעשהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה טו
מג. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפז
מג. אין הברכה שורה בדבר המדור והשקול והספורדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רעו
מג. החושב לשלוח ידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
מג. המפקיד מעות אצל שלחנישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פה
מג. השולח יד בפקדון ב"ש אומרים ילקה בחסר ויתירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נה, נו
מג. השולח יד בפקדון בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים כשעת הוצאהשם יחזקאל עמ' תקח
מג. תוס' ד"ה בלאי אריא בא"ד בלה הועילו במה שתיקנו וכו' השתא יאמר נשרפו מעותיךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנט
מג: בית שמאי ס"ל שבח גזילה מגזל, ובית הלל ס"ל שבח גדלה דגזלןשם יחזקאל עמ' תקח
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שעט
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שנד
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נד
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעז
מג: החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א וכו'חיי נפש ח"ו עמ' צא, קנ, שמב
מג: החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א פטורחיי נפש ח"ד עמ' רה, רמג
מג: החושב לשלוח יד בפקדון וכו'להורות נתן בראשית עמ' רנח
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןברכת חיים ח"א עמ' 20
מג: החושב לשלוח יד וכו', מפני דב"ש מבחינת מחשבה הם מחייבים וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ח, י
מג: השולח יד בפקדון - בית שמאי מרבה את החושב שחייב ולבית הלל החושב פטורכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנז
מג: חשב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' קמח, קנג
מג: ממעשת ולא כל מעשרועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
מג: תוס' - החושב לשלוח יד, הך מחשבה הוי דבור וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קכז
מג: תוס' ד"ה החושבלהורות נתן במדבר עמ' נז
מג: תוס' ד"ה החושבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפט
מד ע"א אין הברכה שולט אלא בדבר הסמוי מן העיןיושב אהלים עמ' כח
מד ע"א הזהב קונה את הכסף אבל הכסף אינו קונה את הזהב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שכט
מד ע"א הזהב קונה את הכסף אבל הכסף אינו קונה את הזהב וכו'ברית שלום (תעח) דף נא ע"ד
מד ע"א הזהב קונה את הכסףאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תקלד
מד ע"א הכסף אינו קונה זהב, שכסף היא מטבע שחריף להוצאה יותר מזהב שאינו חריף בהוצאהקרן לדוד שמות עמ' קפא
מד ע"א הכסף קונה את הזהב והנחושת את הכסףדברי שאול שמות עמ' שסא
מד ע"א זהב חשיב פיריראשון לציון (תשסח) עמ' קמה
מד ע"א זהב חשיב פיריראשון לציון (תשעח) עמ' רמב
מד ע"א חייב על המחשבה כמעשהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 51
מד ע"א כסף טיבעא - זהב פיראעיונים במשלי עמ' קיג
מד ע"א מי שפרע לאנשי דור המבולשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצ
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול הוא עתיד להפרע ממי שאנו עומד בדבורומצווה ועושה ח"א עמ' רעג
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' ריז
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורועשרה מאמרות (תשס) עמ' שפג
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבולקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מז
מד ע"א מי שפרע מדור המבול וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקמח
מד ע"א מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורוחדרי בטן פרשת נח שני אות ד
מד ע"א מנהני מילי דת"ר על כל דבר פשעבנין שאול עמ' טו
מד ע"א מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף, אמר לו רבי, שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהב ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך הזהב קונה את הכסףפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קצה
מד ע"א נתן לו מעות ולא משד הימנו פידות יכול לחזור פו. אכל אמרו מי שפרע מאנשי דור המכול ומרוד הפלגה הוא עתיר להפדע ממי שאינו עומד פרפורוכתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב בזקנותיה סבר רכספא דחריף הוה טבעאדברי שאול שמות עמ' ערה
מד ע"ב דהוא מטבע היוצא בהוצאהקרן לדוד דברים עמ' רעד
מד ע"ב דינר של כסף אחד מעשרים וחמישה בדינר של זהבפורים בציון עמ' קנא
מד ע"ב כספא טיבעאאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' לג
מד ע"ב מטבע - חריף לצאתתורת מנחם חי"ט עמ' 120
מד ע"ב רש"י ד"ה דינרינשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מ"ו ע"ג (ד"ה עו"כ)
מד ע"ב תוס' ד"ה יתיב בשע"ט, ומהרש"אאיש מבין ח"ב דף לח ע"ד
מד ע"ב תוס' ד"ה למו"מ, שינוי השער לענין חיוב פירעון חובברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עט
מד ע״א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור מאיר ח"א עמ' רצד
מד ע״א משך הימנו פירות ולא נתן לו מעותאור מאיר ח"א עמ' רצד
מד. א"ל לרבי שנית לנו בילדותך וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמז
מד. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 278
מד. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורומחשבת מוסר ח"א עמ' שכ, שמג
מד. אמר לעבדו ושלוחו שישלח יד בפקדון מנין שחייב השומרדברי יואל פ' ראה דף פט ע"ב
מד. הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורואורחות דוד עמ' קמה, רצב
מד. הזהב קונה את הכסףמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קעט
מד. הזהב קונה את הכסףמטר השמים (תשנז) עמ' שלז
מד. הזהב קונה את הכסף ואין הכסף קונה את הזהבערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעח
מד. החושב לשלוח יד בפקרוןפאר יעקב ח"ד עמ' כט
מד. כל שהכסף בידו ידו על העליונהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קעא
מד. כל שהכסף בידו ידו על העליונהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סד
מד. מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מד. מי שאינו עומד בדיבורו במקח וממכר וכו' יש לו לקבל עליו מי שפרעדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1109
מד. מי שפרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיד
מד. מי שפרע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנח
מד. מי שפרע מאנשי דור המבולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' טו
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורונטעי אשל בראשית עמ' נ
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנו
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורודברי יואל פ' נח דף קפט ע"א, פ' וישב דף רעא ע"ב
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' הוא עתיר להפרע ממי שאינו עומד בדיבורומחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' ממי שאינו עומד בדבורוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות לה
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורודעת תורה בראשית עמ' ריט
מד. מי שפרע מדור המבולתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרע א'
מד. מי שפרע מדור המבול הוא יפרע במי שאינו עומד בדיבורומצווה ועושה ח"ב עמ' תרמד
מד. מי שפרע מדור המבול וכו'כד הקמח (מישור) עמ' ד
מד. נתן לו מעות וכו' מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'פחד יצחק פסח מאמר עט
מד. נתן לו מעות וכו' מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורוחכמה ומוסר ח"ב עמ' קפד
מד. נתן לו מעות ולא משךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יד
מד. נתן מעות ולא משך יכול לחזור, אבל אמרו מי שפרע וכו'עלי שור ח"ב עמ' תקלה
מד. רבי שנית לן בילדותךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרפג
מד. תנן נתן לו מעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' י
מד: כסף הוא טבעאדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ב
מד: כספא לגבי דהבא פירא הויקרבן מנחה (תשעד) עמ' ריד
מה ע"ב איתמר אביי אמר אודועי מודעינן ליה רבא אמר מילט לייטינן ליה וכו'תשובה מיראה עמ' נב
מה ע"ב כסף טבעא וזהב פיראתורת מנחם חלק לג עמ' 113
מה ע"ב שואל חייב באונסיןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלט
מה ע"ב תוס' ד"ה אין מטבעאחרית השנים עמ' צא
מה. כסף ראשון ולא כסף שני נפקא מקרא דהכסףכתר תורה (תשסז) עמ' קז
מה: אין מטבע נעשה חליפין משום דדעתא אצורתא, וצורתא עבידא דבטלהשם יחזקאל עמ' ו, תקסו
מה: היה עומד בגורן ואין בידו מעותכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
מה: מודיעינן ליה או לייטינן ליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יד
מה: פירי כו' אקנויי מיקנא בחליפיןכתר תורה (תשסז) עמ' שמח
מה: פירי עבדי חליפיןכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
מה: רב ולוי חד אמר מטבע נעשה חליפין וחד אמר אין מטבע נעשה חליפין, אמר רב פפא מ"ט דמ"ד אין מטבע נעשה חליפין משום דדעתיה אצורתא וצורתא עבידא דבטלאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמז
מו ע"א תוס' ד"ה נעשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפב
מו ע"א תמורה זו חליפין וכן הוא אומר לא יחליפנו ולא ימיר אותובריכות המעיין עמ' קה
מו ע"א תן לי בדינרנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מ"ז ע"ד (ד"ה ושו"ר)
מו ע"ב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לידברית שלום (תשסח) עמ' קנב
מו ע"ב אמר רבי אבא, אמר רב הונא, מכור לי באלו קאמרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כו ובהערות
מו ע"ב אר"י דבר תורה מעות קונות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שלא
מו ע"ב משיכה מפורשת מן התורהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' קפח
מו. מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מו. מטבע נעשה חליפיןכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
מו. נשרפו חטיך בעלייהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנט
מו. תוס' ד"ה שור שנגח בעומדת באגם לר"עברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קסא
מו: דבר תורה מעות קונות וה"מ ישראל מישראלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קלה
מו: כל דבר מצוה מעות קונהכתר תורה (תשסז) עמ' קיא
מו: משיכה קונה שלא יאמר לו חיטך נשרפו בעליהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ר
מז ע"א במה קונה רב אמר בכליו של קונה וכו' שלף איש נעלו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמד
מז ע"א גאולה זו מכירהזאת ליעקב שמות עמ' קכו, רסח
מז ע"א גאולה זו מכירה ותוס'רנת יצחק ה' מגילות קכו
מז ע"א כליו של קונה או של מקנהאלשיך על חמש מגילות עמ' קעז
מז ע"א מחלוקת, קונים בכליו של מקנה או קונהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעט
מז ע"א קונין בכלי אעפ"י שאינו שוה פרוטהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעח
מז ע"א קנין סודר רב אמר בכליו של קונה ולוי סבר בכליו של מקנהעטרת יהושע שמות עמ' קסז
מז ע"אבריכות המעיין עמ' קה
מז ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ג
מז ע"ב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לידברית שלום (תעח) דף כד ע"ב
מז ע"ב אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו וכו'למדנות (תשנח) פ' חיי שרה אות יח, כי תצא אות קכה
מז ע"ב אסימון - וכי תימא פרושי קמפרשקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצו
מז ע"ב אר"י דבר תורה מעות קונות וכו'ברית שלום (תעח) דף נב ע"א
מז ע"ב בפלוגתא דר"י ור"ל אי מעות קונות או משיכה ורש"י דף מח ד"ה קאישם שלמה דף סט ע"ד ואילך
מז, נא אונאה מיד עמיתךכלי יקר (תשמח) עמ' תא
מז. אר"י דבר תורה מעות קונותעצי חיים על התורה עמ' מז
מז. במה קונין רב אמר בכליו של וכו' ולוי אמר בכליו של מקנה וכו' לאפוקי מדלוי דאמר בכליו של מקנה קמ"לשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
מז. וזאת לפנים בישראלחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכא
מז. לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו מי נתן למי בועז נתן לגואל רבי' יהודה אומר גואל נתן לבועזשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמט
מז. מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מז. קניין חליפין נלמד ממגילת רותשיחות לספר שמות עמ' שעג
מז. קנין סודר בכליו של קונה או בכליו של מקנהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעז
מז. קנין סודר בכליו של קונהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצא
מז. שלף איש נעלו וכו' בכלי של מי וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שצט
מז. תוס' ד"ה קונים, גבי ממון נתינה הוא פרוטהמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
מז. תמורה זו חליפיןדברי יואל פ' כי תבוא דף קסז ע"א
מז: בי' למעוטי מטבעדברי יואל פ' וישב דף רל ע"א
מז: במעשה עם הדיבור איכא מי שפרעמרפא לנפש בראשית עמ' תסז
מז: ד"ת מעות קונות וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עא
מז: דבר תורה טעות קונותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנט, קעה
מז: דבר תורה מעות קונותכתר תורה (תשסז) עמ' רעז
מז: דבר תורה מעות קונותמקראי קדש (תשנג) עמ' שמב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב
מז: דבר תורה מעות קונותשבח נעורים עמ' קכג
מז: דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' קלב
מז: מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מז: מי שפרע מדור המבול וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ב
מז: מי שפרע מרור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קפח
מז: מעות אינן קונות דבר תורהמחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
מז: מפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו וכו'דברי יואל פ' בהר דף שנב ע"ב
מז: רש"י - היינו דאיכא בין ר"ש לרבנן ר"ש סבר משיכה תקנתא דרבנן הוא משום דליטרח בהועצי חיים על התורה עמ' טז
מז: תוס' ד"ה אא"ב, דודאי לא תקנו משיכה אלא משום שאינם מהוגנים שיניחו לשרוף פירות חבריהםעצי חיים על התורה עמ' מז
מז: תליוהו וזביןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסד
מח ע"א בדקה לוי במתניתיה - הגיהה והוסיפה בתוספתא שסידר וכו' ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסה, רצד-רצז
מח ע"א ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנב
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבולהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפא
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול הוא יפרע מפי שאינו עומד בדבורו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבולעיונים במשלי עמ' קלח
מח ע"א נתנה לסיטון מעללמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכה
מח ע"א תוס' ד"ה נתנה וכו'ברכת אבות עמ' רכב
מח ע"ב מילט לייטינן ליהרנת יצחק מלכים עמ' רמח
מח ע"ב ערבון רב אומר כנגדו הוא קונה וכו'צלח רכב עמ' שכט
מח ע"ב תוס' ד"ה בעושהתשובה מיראה עמ' נב
מח ע״א מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, והוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור מאיר ח"א עמ' רצד
מח. אבל אמרו מי שפרע וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צב
מח. בעושה מעשה עמךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
מח. ומאנשי סדום ועמורה וממצרים ביםחמודי צבי בראשית עמ' סז
מח. מחלוקת עם מעות קומתמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מח. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו וכו'דברי אש (כץ) עמ' שלב
מח. מי שפרע מאנשי סדום ועמורה וממצרים ביםמחשבת מוסר ח"א עמ' שכ, שמג
מח. מי שפרע מאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, וברא"שמחשבת מוסר ח"ג עמ' לו, לז
מח. מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורונזר הקדש ח"ב עמ' ב
מח. מיחד בלי להלואתותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריב
מח: אמר רבא מילט לייטינן לי'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כ
מח: במתנה מועטת קונה דיבורמרפא לנפש בראשית עמ' קלב
מח: בעמך בעושה מעשה עמךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שסו
מח: בעמך בעושה מעשה עמךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תמה
מח: 'ונשיא בעמך לא תאור' בעושה מעשה עמךאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 372
מח: מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מה
מח: מילט לייטינן ליהמחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
מח: נשיא בעמך, בעושה מעשה עמךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמח
מח: רעק"א ד"ה וזהקריאה בקריה ח"א עמ' לט
מח: שלא יאמר כדרך שאמרו חבריו לאיובשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
מח: שעושה מעשה עמךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קס
מט אפילו כסעודת שלמה בשעתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
מט ד"כ יהבו ליה זוזי אכיתנאחלקו של יוסף (אמאדו) דף יז ע"ג
מט דברים רב אמר אין בהם מחוסרי אמנה ורי"וח אמר יש בהם מחוסרי אמנהצור יעקב (יעבץ) דרוש ב למת"ת
מט דוד הבא על א"א כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הקטנה מבוא העיר
מט מי שפרא מאנשי דור המבול כו' ר"ש אומר אעפ"י שאמרו כו' אבל אמרו כו'המדרש והמעשה בראשית פ' נח דרוש ב
מט מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה יפרע ממי שאינו עומד בדבורוכד הקמח (תשנו) עמ' ב
מט נוח לו שלא נברא כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המנוחה בית יב
מט ע"א אי יהבי לי כל חללי דעלמא לא אשנה בדבוריס' חסידים סי' מז
מט ע"א אי יהבי ליה כל חללי דעלמא, ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נא, תנב
מט ע"א בני מלכים בני אברהם יצחק ויעקבלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלז
מט ע"א דברים יש בהם משום מחוסרי אמנהחיים ביד (סימן נז) דף ע"ב ע"ב (ד"ה ועוד); סמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ה ע"א (קטע ראשון)
מט ע"א דברים משום מחוסר אמנהרנת יצחק יחזקאל עמ' של
מט ע"א האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור בו וכו'אחרית השנים עמ' פז
מט ע"א ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכד
מט ע"א הן צדקחיים ביד (סימן נז) דף ע"ב ע"ב (ד"ה ועוד), ודף פ"ח ע"א
מט ע"א הן שלא צדק ולאו שלך צדק שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבלהוגה דעות פ"ב ה"ו, פ"ה הי"ג
מט ע"א הן שלך צדק ולאו שלך צדקס' חסידים סי' מז
מט ע"א הנושא ונותן בדבריםהשיר והשבח ח"א עמ' פב
מט ע"א ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי וכו'הר המוריה עמ' יד
מט ע"א מיתיכי דכי יוסי כרכי יהודה אומר מה תלמור לומד 'הין צדק' והלא הין ככלל איפה היה, אלא לומר לד שיהא הן שלד צרק, ולאו שלד צרקכתב סופר אגדות כאן
מט ע"א רב טבות אי הוו יהבי ליה בל חללא דעלמא לא הוי קא משני בדבוריהס' חסידים סי' מז
מט ע"א רב כהנא וכו' ד"ה איתמר דברים וכו'שער יוסף (תקיז) דף קז ע"ג
מט ע"א רב כהנא יהבו ליה זוזי אכיתנאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
מט ע"א שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקס' חסידים סי' מז, תתרנח
מט ע"א שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדקאור מאיר ח"ב עמ' נב
מט ע"א שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבס' חסידים סי' נא
מט ע"א תוס' ד"ה כלחקקי לב חלק ב (סימן ס"א) דף קצ ע"א (ד"ה איברא)
מט ע"ב בההיא דרבה והנמק"י שם בשם הר"ן והרמב"ןשמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ג
מט ע"ב בענין תגרי לודקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעז
מט ע"ב האומר לחברו קבל זה החפץ, ותוס'ארצות החיים (פלג'י) דרוש ב (דף כ"ה ע"א ד"ה ונראה)
מט ע"ב שתות מקח שנינותורה אור (באנדי) עמ' תכג
מט. א"ל מעותיך לפניך אפילו שומר חינם לא הויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמג
מט. במתנה מועטת אסור לחזור בו דסמכה דעתיהמרפא לנפש בראשית עמ' פז
מט. דאי הוו יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוי קא משני בדיבוריהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפב
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמנהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק ל
מט. דברים וכו' אין בהן משום מחוסרי אמנה וכו' יש בהם משום מחוסרי אמנהחכמה ומוסר ח"א עמ' פט
מט. דברים וכו' יש בהם משום מחוסרי אמנהדעת תורה בראשית עמ' ריט, במדבר עמ' קט
מט. דברים יש בהם משום מחוסרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ז
מט. דברים יש בהם משום מחוסרי אמנהקול שמואל (קונפורטי) דף ח ע"א
מט. דברים רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה וכו', ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבתפארת צבי במדבר עמ' שסא
מט. הין צדק, שיהא הן שלך צדק כו'כתר תורה (תשסז) עמ' נה, רנב
מט. הכי נמי מסתברא דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ישראל שאמר לבן לוי כו' מעשר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' קטו
מט. הן שלך יהא צדק ולאו שלך יהא צדקמטר השמים (תשנז) עמ' תק
מט. הן שלך צדקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפט
מט. הן שלך צדקפרפרת משה ח"ב עמ' תח
מט. הן שלך צדק ולאו שלך צדקתפארת צבי בראשית עמ' תרלז
מט. ישראל שאמר ללוי כור מעשר יש לך בידייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פד
מט. מה ת"ל הין צדק והלא הין בכלל איפה היא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ד דף כג ע"ג; של"ה (תט) חולין דף קיד ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סו דף ל ע"ב
מט. מה ת"ל הין צדק והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקפאר יעקב ח"ג עמ' רמז
מט. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף לט ע"ב; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ד דף כא ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קפט ע"ג; של"ה (תט) ווי העמודים פרק כב דף לב ע"ד
מט. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים וכו'(קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר סיני); תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף מח ע"ג
מט. מתנה אני נותן לך מותר לחזור בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
מט. רש"י - כשאתה מדבר הן או לאו קיים דבריך והצדק אותםמטר השמים (תשנז) עמ' תק
מט. שיהא הן שלך צדקדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפה ע"ב
מט. שיהי' הן שלך צדק ולאו שלך צרקחמודי צבי בראשית עמ' סז
מט. שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדקכד הקמח (מישור) עמ' ד
מט. תוס' ד"ה ומודהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
מט: אונאה פחות משתותחנן אלקים עמ' קסט
מט: האונאה כד הורה רבי טרפון בלוד כד ושמחו תגרי לודכתר תורה (תשסז) עמ' רפא
מט: עד מתי מותר להחזירשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
מט: רש"י - חצר המושכר קונה לשוכרעצי חיים - מועדים עמ' שז
מפני שהבעלים מתיאשיםהתורה והעולם ח"א עמ' פו
מצא כסות מנערה א' לשלשים יוםצור יעקב (יעבץ) נשא
מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלוצור יעקב (יעבץ) תזריע
מקום שנהנו שלא להשכיםתולעת שני דף יד ע"ג, קכה ע"א-ע"ב, קנו ע"ד
נ ע"ב זכור מעשיךצמח צדקה עה"ת עמ' קנז
נ ע"ב פחות משתות מחילה שתות קונה ומחזיר אונאהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקסד
נ. עוסקי תורה ות"ח נענשים גם על עוונות קלותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רעט
נ. פחות משתות לרבנןוזאת התורה עמ' קפח, קצ
נ. קנין פירות כקנין הגוף דמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
נ. תוס' ד"ה וספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפח
נ: הלכתא פחות משתות נקנה מקח יותר על שתות בטול מקח שתות קנה ומחזיר אונאהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנ
נ: יותר על שתות בטל מקחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרפט
נא ע"א סימן ז"ב ר"ש, א"ר אלעזר אונאה זו וכו'מגילת סמנים עמ' פה
נא ע"ב הנושא והנותן באמנה וכו' אין לו עליו אונאהתהלה לדוד (והרמן) פרק צו פסוק יג הערה ב
נא. אלא אי אמרת מוכר נמי כלוקח דמי כדכתר תורה (תשסז) עמ' רפה
נא. בעה"ב שמכר כלי תשמישו אין לו אונאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלג
נא. בעל הבית המוכר כליו אין בו אונאהכתר תורה (תשסז) עמ' רפד
נא. כאשר לקחת קנית, וכאשר מכרת האבדת קניניךכד הקמח (מישור) עמ' של
נא. כלים של בעל הבית אין להם אונאהתורי זהב (תשעג) עמ' קפד
נא. ר"י אמר אין אונאהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמב
נא. תגרי לוד גם כן שכיחי דטעוכתר תורה (תשסז) עמ' רפג
נא: הנושא ונותן באמנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רטו
נא: כל שאינו יודע כמה היא האונאה הוה אסמכתאכתר תורה (תשסז) עמ' רפב
נא: מאי אין לתגר אונאהוזאת התורה עמ' קפח
נא: מכר באמונה אין לו אונאהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
נא: על מנת שאין לך עלי אונאהוזאת התורה עמ' קפט
נב ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאתהלה לדוד (והרמן) פרק פד פסוק ו הערה יא
נב ע"א שערי דמעות לא ננעלותהלה לדוד (והרמן) פרק נא פסוק יט הערה יב
נב ע"ב קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כד, פרק נז פסוק ג הערה ה, פרק צ פסוק טז הערה לט
נב ע"ב שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולתהלה לדוד (והרמן) פרק נז פסוק ג הערה ד, פרק פה פסוק יב הערה כד
נב. אין מקבלין פקדונות מן הקטניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפז
נב. ונותנה למעשר שני ואינו חושש, שאינו אלא נפש רעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1155-1154
נב. סלע שפחתה פחות משתות מי שאינו מקבלה אינו אלא נפש רעה ואין זה רק שהוא עין רע וכו' המעמיד עצמו על זוזי נקרא עין רעהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1984
נב. עשוק לגבך ושוי לכריסךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פב
נב. עשיק לגביך ושוי לכריסיךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצט
נב. עשיק לגביך ושוי לכרסיךיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קמד
נב. עשיק לגבך וכו'עצי חיים על התורה עמ' פ
נב. עשיק לגבך ושוי לכרסךנזר הקדש ח"א עמ' שצז
נב. רש"י - ואחר שאינו חסידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ב
נב. שאינו אלא נפש רעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1603
נב. תוס' ד"ה אמר אבייפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
נב: האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1156
נב: האי מאן דמוקים אזוזי מקרי נפש רעהחיי נפש ח"ד עמ' שעט
נב: חסר הסלע פחות משתות יקיימנו למשא ומתןחנן אלקים עמ' קסט
נב: כל היורדים לגהנום עולין חוץ מג׳ שיורדין ואין עולין ואחד מהם הוא המכנה שם רע לחבירודודי נתן בראשית עמ' קעה
נג ע"א ברש"י ד"ה דאורייתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' טז
נג ע"א תוס' ד"ה ועולה - בספרי ודיש ... דתרומה עולה ... ואסמכתא בעלמא הואלקוטי שיחות חל"ח עמ' 62
נג ע"ב בנפול מחיצות אין מעשר נאכל שם, ותוס' ד"ה דנפולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעח
נג ע"ב דנפול מחיצותטהרת יו"ט חי"ח עמ' יב
נג ע"ב תוס' ד"ה לא פלוג, דוקא זבחים שעושין מהן עבודות כיון שנדחו אין חוזרין ונראין, אבל בשר זבח וכו' חוזרין ונראיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ח
נג ע"ב תוס' ד"ה מפולרנת יצחק משלי עמ' שכז, שלא
נג. דבר שיש לו מתיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קל
נג. תוס' ד"ה הו"ל הטעם שאחר שבא התרומה ליד כהן לא מהני שאלהבשבילי התלמוד ח"א פסחים מו ע"ב
נג: אם אין מקדש ירקבומקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
נג: חומשא מלגו או מלברעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
נג: ממעשרו ולא כל מעשרויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד, קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה
נג: פרט למעשר שני שאין בחומשו שוה פרוטהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עה, עו
נד ע"א חומשא מלבררנת יצחק ה' מגילות עמ' נו
נד ע"א תוס' ד"ה ונתן הכסף וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ח ע"ג
נד תוס' הוא"ש, למ"ד אין מועלין בגידולי הקדש אף איםורא דאורייתא ליכארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסו
נד. הכול מודים בשבת בהקדש שחיללמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכב
נד. הכל מודים בשבת שמותר לאכול קודם שנתן חומשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
נד. חומשא מלבריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
נד. חומשא מלברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעד
נד. תוס' ד"ה אופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעב
נד: אמר בא בגזל הגר כתיב וחמישיתו יוסףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
נד: ויסף, יוסף ויחזור ויוסףמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קב
נד: פדיון מעשר שני לעצמו אי מועיל חומשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה
נד: רש"י ד"ה כתיב חמישיתוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריא ע"ב
נה ע"א יוליכנו אחריו אפילו למדיתורת מנחם חמ"ג עמ' 224
נה ע"ב במאירי, בהרבה מקומות עשו חכמים חזוק לדבריהם כשל תורה ואף במקומות יותר משל תורה וברוב מקומות לא עשו דבריהם חזקים כשל תורה ואין להשיב מאלו על אלו מדת חכמים כך היא הם. אמרו והם אמרו ומ"מ יראה שכל שעשו דבריהם חזקים כשל תורה דוקא במקום שהיתה פרצת הגדר מצויה בו מצד קולת הענין וכו'דברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא ד
נה ע"ב גדולה אונאת דברים מאונאת ממוןשמלת אליעזר ח"א עמ' תקטז
נה ע"ב הא מני ר' מאיר היא דאמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה וכו'תשובה מיראה עמ' נ
נה ע"ב כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראתשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריט
נה ע"ב עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
נה ע"ב עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
נה. אין אונאה לפרוטותחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצב
נה. אין ב"ד נזקקין בפחות משו"פפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ג
נה. אין הברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקיג
נה. גזל פחות משוה פרוטה אינו לוקהחנן אלקים עמ' קסט
נה. האשה מתקדשת בפרוטהמגדל עוז (תשעח) עמ' עא
נה. חמש פרוטות הן האבידה שוה פרוטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
נה. פרה זו תחת פרה של הקדשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנז
נה: א"ר קטינא אם הוזקקו בי"ד לשוה פרוטה גומרין אפילו לפחות משו"פיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
נה: בתזס, עשו דבריהם כשל תורהדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ו
נה: הפודה את הקדשו מוסיף חומשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 834
נה: טלית זו בעשר סלעים וכו'יוסף לקח עמ' שכז
נו אין אונאה בקרקעותאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות קנה
נו ע"א רעהו ולא להקדשברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר מא
נו ע"א רש"י ד"ה אינו נשבע. אינו נשבע שלא פשע שלא הזקיקתו תורה לישבע עליהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומענין
נו ע"א רש"י ד"ה ההקדשותשעת הכושר דף יז ע"ד
נו ע"ב אין אונאה בקרקעותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנו
נו ע"ב העוסק במצוה פטור מן המצוה, כגון פרוטה דרב יוסף+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
נו. אונאה בס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מח
נו. אין דין שומרים בקרקעכתר תורה (תשסז) עמ' קלד
נו. העבדים והשטרות וכו' שומר חנם אינו נשבע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעג
נו. קרקעות אין בהם אונאהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפג, רפד
נו. קרקעות אין להם אונאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
נו. שומר חנם אינו נשבעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכז
נו. שומר קרקע פטורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמא-רמג
נו: או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רלג
נו: אונאה לשכירות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
נו: אין אונאה לקרקעותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עט
נו: אם המצא תמצא בידו אין לי אלא ידו, לגגו וחצירו וקרפיפו מניןחיי נפש ח"ג עמ' רצט
נו: בטלה אגב קרקעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסב
נו: בל"ו מקומות וא"ל במ"ו במקומות הזהירה תורה על אונאת הגרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט
נו: ויקח את כל ארצו מידו, מרשותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפט
נו: יצאו קרקעות שאינן מטלטליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
נו: רי"א בהמה ומרגלית אין להם אונאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמב
נז השוכר את הפועל כו'מחושקים כסף דף לט ע"א
נז מאי אין להם אונאהוזאת התורה עמ' קפט
נז ע"ב בענין פטור הקדשות מדו"הזאת ליעקב שמות עמ' תיא
נז ע"ב כל רבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעותלמדנות (תשנח) פ' ויצא אות כג
נז ע"ב מהר"ם שיף, על תוס' ד"ה שומר חינם אינו נשבעחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכד
נז ע"ב שאמרו שבשל הקדש פטור, שנאמר אל רעהוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר מו
נז ע"ב תוס' ד"ה שומר חינם אינו נשבע, והוא הדין דאינו משלם, דאפילו שומר שכר אם פשע נראה דלא משלם, מדפריך לקמן וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכג
נז ע"ב תוס' ד"ה שומר. דאפילו שומר שכר אם פשע נראה דלא משלם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומענין
נז: בני העיר ששלחו שקליהם ונגנבו נשבעין לבני העיר ושוקלין אחריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלד
נז: וריבית הקדשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלה
נז: וריבית הקדשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רט
נז: יד הקדש על העליונהברכת חיים ח"א עמ' 107
נז: כי יגוף איש את שור רעהו, רעהו ולא של הקדשכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנג
נז: ש"ח אינו נשבע על שטרותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מד
נז: תוס' ד"ה שומר חנם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעג
נח אם הוא בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשארית מנחם ח"ב עמ' רמג
נח הבא על אשת איש אין לו חלק לעוה"במנחת אליהו (תשנט) עמ' לו בהגה
נח המלבין את חבירו כאילו ש"ד דאזיל סומקא ואתי חיוראמנחת אליהו (תשנט) עמ' רו, רמט בהגה
נח ובצלעי שמחואפוד בד דף פב ע"ב
נח וכצל החוכמהאפוד בד דף ב ע"ג
נח לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים הכתוב מדברשארית מנחם ח"ב עמ' צו
נח ע"א השובר את הפועל וכו' לשמור את הזרעים וכו'הר המוריה עמ' ריא
נח ע"א מי שלקח מקח רע לא יגנה לוס' חסידים סי' תתרסח
נח ע"א עמ' נושא שכר אינו משלם ורמינהו השוכר את הפועל לשמור את וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכו ד"ה ומענין
נח ע"א ריטב"א ד"ה לפיכך. ומכאן יש מביאין ראיה דשומרים אפילו מפשיעה פטורים בקרקעות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומענין
נח ע"ב א"ר חנינא כל היורדים לגיהנים עולים חוץ מג' וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' פו
נח ע"ב אזיל חיורא ואתי סומקאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצד
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חווראאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפט
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חווראדברי שאול שמות עמ' ו
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חיוראקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תסג
נח ע"ב אחיי ורעיי בואולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ג
נח ע"ב אם הי' בע"ת לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חכ"ג עמ' 230, חכ"ו עמ' 108
נח ע"ב אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםס' חסידים סי' ז
נח ע"ב אסור לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חמ"ז עמ' 270
נח ע"ב בדברים קמסורים ללב נאמר ויראת מאלהיךמהר"ם שיק שמות עמ' קסו
נח ע"ב במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפיראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ג
נח ע"ב במערבא במאי זהירי, א"ל באחוורי אפיאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכא-קכב
נח ע"ב במתן תורה הקב"ה נדמה להם לזקופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טז
נח ע"ב במתן תורה הקב"ה נדמה להם לזקןפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יז
נח ע"ב במתן תורה נדמה להם כזקןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שי
נח ע"ב בעל תשובה אל יאמר לו זכור וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צח
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפח
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןתורת אביגדור ח"ד עמ' רעז
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תטז
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו' ור"א אומר זה בגופו וזה בממונומגילת סמנים עמ' י
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו' זה בגופו וזה בממונושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רעג
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קכד
נח ע"ב גמ"ד לא בעי פרוטהרנת יצחק יחזקאל עמ' שיד
נח ע"ב גר הבא ללמוד תורהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ"ו ע"ד (דף שי"ט ע"ב ד"ה אלא)
נח ע"ב דאזיל סומקאתורת מנחם חמ"א עמ' 344
נח ע"ב דאזיל סומקא ואתי חיווראאפיקי ים עמ' כד, רעז
נח ע"ב דבר המסור ללבמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קסט, רכג
נח ע"ב דבר המסור ללב נאמר בו ויראתס' חסידים סי' עג
נח ע"ב דבר המסור ללב נאמר בו ויראת וכו'ס' חסידים סי' עג
נח ע"ב הכל יורדין לגהינםעשרה מאמרות (תשס) עמ' שצו
נח ע"ב הכל יורדין לגיהנם חוץ וכו' אלא אימא כל היורדין לגיהנס כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קעט, רג, רכב-רכד
נח ע"ב הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשהדרכי התשובה עמ' קנ, קנט
נח ע"ב המלבין פני חבירודרשות מהר"ם חביב עמ' ער
נח ע"ב המלבין פני חבירותורת מנחם חלק לג עמ' 106
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברביםתורת מנחם חנ"ח עמ' 347
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכו
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםס' חסידים סי' מ, נד
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דאזיל סומקא ואתי חווראתורת מהרי"ם במדבר עמ' קנט
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כשופך דמיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנ
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברביםדבר טוב עמ' קי
נח ע"ב המלבין פני חבירו כאילו שופך דמים תדע דאזיל סומקא ואתי חווראשם ישראל עמ' קפו
נח ע"ב המלבין פני חבירו שופך דמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רג, שסה
נח ע"ב המלבין פני חבית ברבים, כאילו שופך דמים, דאזיל סומקא ואתי חיוראאסופת מערכות דברים עמ' שעא
נח ע"ב המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמיםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רפח
נח ע"ב המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעוה״בברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר נו
נח ע"ב הקורא לחבירו בכינוי יורד לגיהנםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' לט
נח ע"ב והמכנה שם לחבירו מכנה היינו מלבין אע"ג דרש ביה בשמיהלהוגה דעות פ"ו ה"ח
נח ע"ב ולא תונו - אונאת דבריםעיונים במשלי עמ' תכז
נח ע"ב ורש"י הבל נפרע בידי שליח חוץ מאונאתאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צח
נח ע"ב חוץ משלשה שיורדים ואינן עולין וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיג
נח ע"ב חטא גמור הוא לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חלק מ עמ' 301
נח ע"ב כל היורדים לגיהנום עולים וכו' נח לו לאדם שיפיל וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שפב
נח ע"ב כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' ואלו הן הבא על אשת איש וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פב
נח ע"ב כל המלבין פני הכירובעקבות משה שמות עמ' קנב
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנח, רלח, ח"ה עמ' כה
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיג
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםשיחות עבודת לוי סי' כב אות ב
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דאזיל סומקא ואתי חוורא וכו' במערבא במאי זהירי וכו' באחוורי אפיאש דת (אסאד) עמ' שעב-שעג
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים, ותוס' ד"ה דאזילהשיר והשבח ח"א עמ' רכא
נח ע"ב כל המלבין פני חבית ברבים כאילו שופך דמיםנאוה תהלה עמ' קפא
נח ע"ב כל המלבין, המספר לשה"ר, גורם דאזיל סומקא ואתי חווראפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצה, רנד
נח ע"ב כמהו תורה נדמה כזקןפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' י, יט
נח ע"ב כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדבריםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נז
נח ע"ב כשם שאונאה במקח כך אונאה בדברים, תוס' ד"ה אםדרשות מהר"ם חביב עמ' שלט
נח ע"ב לא יאמר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםס' חסידים סי' ז
נח ע"ב לא יאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםקרן לדוד שמות עמ' קל, דברים עמ' ז
נח ע"ב לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קעט
נח ע"ב לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכא
נח ע"ב לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמיםס' חסידים סי' תתרסט
נח ע"ב לא תונו איש את אחיו מיירי באונאת ממוןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנ
נח ע"ב לא תונו איש את עמיתו וכו' אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה וכו'מגילת סמנים עמ' מב
נח ע"ב לא תונו וגו' באונאת דברים הא כיצד וכו' אם היו יסורין באין עליו וכו' אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנו
נח ע"ב מלבין פני חברו ברבים אזיל סומקא ואתי חיווראפניני יחזקאל עמ' כ
נח ע"ב מרגלית ובהמה אין להם אונאה, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שנח
נח ע"ב נעשה סומק ואח"כ חיוור דאזל סומקא ואתא חווראלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פח ע"ב
נח ע"ב שהרי הדבר מסור ללבתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סו
נח ע"ב שלשה יורדין לגיהנם ואין עולין ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
נח ע"ב תוד"ה הלא יראתך כסלתךשם דרך בראשית ח"א עמ' רעח
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץעשרה מאמרות (תשס) עמ' רכד
נח ע"ב תוס' ד"ה רבינאאות לישועה דף קלג ע"ב
נח ע"ב תנו רבנן לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדברשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיד
נח ע"ג כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' נח
נח תני תנא קמיה דרב נחמן כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמיםכד הקמח (תשנו) עמ' סז
נח. אין בית דין נזקקין על פחות משוה פרוטהכתר תורה (תשסז) עמ' קמג
נח. אסור לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסד ע"ב
נח. הלא יראתך כסלתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפד
נח. השוכר את הפועל לשמור את הזרעיםפנים מסבירות עמ' שצג
נח. השוכר את הפועל לשמור את הפרה וכו' בשקנו מידולהורות נתן בראשית עמ' פח
נח. זכור מעשי אבותיךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רב
נח. כל המלבין פני חברו ברביםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 23 עמ' קג
נח. לא תונו איש וגו'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיז, ער
נח. מרגלית ובהמה לאונאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מח
נח. רש"י - שהרי דבר המסורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלה, תמ
נח. ש"ש אינו חייב להקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שע
נח. שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדםילקוט דברי חכמים במדבר סי' קצג
נח. תוס' ד"ה אר"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסח
נח. תוס' ד"ה חוץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
נח. תוס' ד"ה לשמור וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
נח: א"ר חנינא הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשהפני יהושע (תשסא) עמ' כו
נח: א"ר יוחנן משום רשב"י גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'עצי חיים על התורה עמ' שעד
נח: אונאת דבריםבית שלום מרדכי עמ' קסז
נח: אונאת דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמב
נח: אונאת דברים הוא לאו דאורייתאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפז
נח: אזיל סומקא ואתי חיווראמחשבת מוסר ח"א עמ' שפב
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראבינת יששכר דף סב ע"א
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' מו, קט
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראנטעי אשל בראשית עמ' קלא
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראשמן ראש - ימים נוראים עמ' תסח
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ו, לח
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראעל ישראל גאותו עמ' מה
נח: אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםתורת יחיאל בראשית עמ' תכ
נח: אל תונו איש את אחיו זו אונאת ממוןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעג
נח: אם הוא בן גרים אל יאמר לו זכור מעשי אבותיךמכתב מאליהו ח"ב עמ' 81
נח: אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ומהרש"אפאר יעקב ח"ד עמ' תלה
נח: אם היה בן גרים או בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו, קנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנא
נח: אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיךתורה בציון עמ' תקיז
נח: אם היה בע"ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשמחת הנפש עמ' קלו
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סא
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סב
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסא
נח: אם היה גר לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כא
נח: אם היו חמדים מבקשים תבואה ממנונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסא
נח: אסור להזכיר לבעל תשובה מעשיו הראשוניםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קלה
נח: ארבב"ח אר"י נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א ואל ילבין פני חבירו ברביםתורת חיים עה"ת עמ' קסח {קאי בזמן שכבר בטלו ד' מיתות ב"ד, אבל בזמן שנהגו נוח לבוא אף על וודאי א"א מלהלבין}
נח: אתי סומקא ואתי חיווראמגדל עוז (תשעח) עמ' רנז
נח: באונאת דברים דיבר הכתובמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישב עמ' קי
נח: באונאת דברים הכתוב מדברשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רג, רסז
נח: באונאת דברים הכתוב מדברנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רכב
נח: באחוורי אנפין, דאזיל סומקא ואתי חיוראכד הקמח (מישור) עמ' תצד
נח: במערבא זהירי באחוורי אפי דאזיל סומקא ואתי חיוראישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ב, מקראי קדש (תשנג) עמ' לז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
נח: בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמכתב מאליהו ח"ב עמ' 82
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממוןדברי יואל פ' וארא דף קסז ע"ב
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכו
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' מד
נח: גדולה אונאת דברים מאונאת ממון וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תקט
נח: דאזיל סומקא ואתי חווראדרשות יעב"ץ עמ' כז
נח: דאזיל סומקא ואתי חיוראתיבת גמא (תשסז) עמ' רצב
נח: דבר המסור ללבכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 92
נח: הונאת דברים - בגללך באה הצרהשיחות לספר בראשית עמ' ש
נח: הכל יורדין ועוליןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
נח: הכל יורדין לגיהנום חוץ משלושה הכל ס"ד וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ח דף נח ע"ב, ופרק יו דף סג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעח ע"א
נח: הלבין לשון של זהורית היו שמחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסו
נח: המלבין חבירו וכו' כאילו שופך דמיו משום דאזיל סומקא ואתי חווראפאר יעקב ח"ג עמ' רלב
נח: המלבין פגי חבית כאלו שופך דמיםדרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
נח: המלבין פגי חברו כאילו שופך דמיםארץ צבי (תשע) עמ' קמה, קפג
נח: המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 62, תתכג הערה 68
נח: המלבין פני חבירו ברביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קי
נח: המלבין פני חבירו ברביםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפד, תקמ
נח: המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנ
נח: המלבין פני חבירו ברבים הרי הוא כאילו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חיווראדברי אש (כץ) עמ' קפח
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםשיחות ר' ראובן עמ' סד
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קל
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמיםפחד יצחק שבועות מאמר ח
נח: המלבין פני חבירו כאילו שופך דמיםארץ צבי (תשע) עמ' קמד, קמה, קסג, קסה, קפג
נח: המלבין פני חבירוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' לה
נח: המלבין פני חבית ברבים באילו שופך דמיםברית אברם עמ' קסא
נח: המלבין פני חבית ברבים הוי כשופך דמיםמרפא לנפש בראשית עמ' מז, מח, קיט
נח: המלבין פני חברוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קב
נח: המלבין פני חברו אזיל סומקא ואתי חיווראמנחת אליהו (תשסא) עמ' רח
נח: הרי שהיה בעל תשובה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' מ, מד
נח: התורה ניתנה מפי הגבורהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תל
נח: התורה נתנה מפי הגבורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעט, א'שד, א'קנח
נח: והמכנה שם לחברולב אביגדור עמ' קמד
נח: וכי תמכרו ממכר לעמיתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצח
נח: ולא תונו איש את עמיתו בהונאת דברים הכתוב מדברמאמרי שלמה ח"ב עמ' קפו
נח: ולא תונו איש עמיתו - הונאת דבריםשיחות לספר שמות עמ' של
נח: זכור מעשיך הראשוניםשומע תפלה ח"ב עמ' ז
נח: חומר איסור מלבין פני חבירו - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' לט
נח: חומר איסור מלבין פני חבירוקריאה בקריה ח"א עמ' לט
נח: חמום חברך ימסור נפשוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמד
נח: כל היורדים לגיהנם עולים אבל המלבין פני חבירו ברבים אינו עולהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק א, פרק קלח פסוק ז
נח: כל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' קמד
נח: כל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' המלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם לחבירו וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסג
נח: כל היורדין לגיהנום עולים חוץ משלשה - רש"ימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לו
נח: כל היורדין לגיהנם עוליםתורת חיים עה"ת עמ' לט {בגיהנם מתלבנת הנשמה מחלודת העוונות, ואח"ב יכולה לשוב למקומה}
נח: כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' והמלבין פני חבירו ברביםמצווה ועושה ח"ב עמ' קנא
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות יב
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1110
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמחשבת מוסר ח"ג עמ' קפה
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסג
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים דאזיל סומקא וכו'ים שמחה עמ' קעט
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צג דף רסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר סח דף לז ע"א
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קסא
נח: כל המלבין פני חבית ברבים כאילו שופך דמיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ל
נח: כל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"במגדל עוז (תשעח) עמ' רנד
נח: כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' מו
נח: כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדבריםלהורות נתן ויקרא עמ' שכב
נח: כשם שאונאה במקח וממכר כךשערי שיש יהושע ח"א עמ' קכב
נח: לא יאמר אדם לגר זכור מעשיך הראשוניםמצווה ועושה ח"ב עמ' תפט, תצא
נח: לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיובעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
נח: לא תונו איש את עמיתו באונאת דבריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שס
נח: לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמט דף קח ע"ב
נח: לא תונו איש את עמיתו, באונאת דבריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנה
נח: לא תונו באונאת דבריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט
נח: למרגלית אין אונאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלב
נח: מלבין פני חבירו ברביםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' סה
נח: עונשו של המכנה שם רע לחברושיחות לספר שמות עמ' רפז
נח: פה שאכל נבילות וכו' ילמוד תורהאהבת חיים (דייטש) עמ' קנ
נח: צער הוא כעין שפיכת דמיםמטר השמים (תשנז) עמ' תכג
נח: שאם היו מקרעין בשרי לא היה דמי שותתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' לח
נח: שלשה יורדין לגיהינום ואינם עולין וכו' המכנה שם לחבירו והמלבין פני חברו ברביםמגדל עוז (תשעח) עמ' רנד, רנז, תקלב, תקלח
נח: תוס' ד"ה הלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפה
נח: תוס' ד"ה חוץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצ
נח: תוס' ד"ה חוץיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שכא, שכב, שכג
נח: תוס' ר"ה חוץמגדל עוז (תשעח) עמ' תקלב, תקלח
נט אוקירו לנשייכוככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נט אוקירו לנשייכוככר לאדן (תקסא) דף קפח, רעא
נט אוקירו לנשייכוככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
נט אמר רבי אבהו שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל וע"זכד הקמח (תשנו) עמ' לה
נט אתתך גוצא גחון לחש לההתורה והעולם ח"ב עמ' קל
נט בל"ו מקומות הזהירה תורה על אהבת הגרים לפי שסורו רעהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש ב
נט הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהמשכנות יעקב (נעים) דף קנד ע"ב-ע"ג
נט ולא עוד אלא בשעה שעוסקין בנגעיםמחושקים כסף דף מא ע"ב
נט ולע"א כשעוסקיןראש דוד (תשמו) עמ' שיח ע"א
נט ולעא כשעוסקיןראש דוד (תקלו) דף עח ע"ב
נט ולעא כשעוסקיןראש דוד (תקלו) דף עח ע"ב
נט זהיר בכבוד אשתודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קא
נט זהיר בכבוד אשתודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רנט
נט חרוב זה יוכיח וכו' אמת המים וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רלח
נט כד מישלם שערי מכדי רמי ואתי תיגלי"+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נב
נט כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' במילי דשמיאמאכסניא של התורה סי' יג
נט כל השערים נגעלו ושערי דמעה לא ננעלוכד הקמח (תשנו) עמ' ע, קיב
נט לא תונו איש את עמיתו, עם שאתך בתורהשארית מנחם ח"ב עמ' רמג
נט מאי לא בשמים היא ותוספות וא"זראש דוד (תשמו) עמ' תקפו ע"א
נט מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותומשכנות יעקב (נעים) דף רכד ע"ג
נט מחלקת חכמים ורבי אליעזר בתנורו של עכנאימנחת אליהו (תשסא) עמ' רכז
נט משלם שערא - אתי תיבראכלי יקר (תשמח) עמ' תד
נט נצחוני בני מאי לא בשמים היא ותוס' וא"זראש דוד (תקלו) דף קנד ע"ד
נט נצחוני בניראש דוד (תשמו) עמ' תקפה ע"ב
נט ע"א א"ל רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שפא
נט ע"א א"ר אלעזר מיום שחר בית המקדש ננעלו שערי תפילהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סז
נט ע"א א"ר אלעזר מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קטו
נט ע"א אומרים לו דוד הבא על א"א מיתתו במהרנת יצחק שמואל עמ' תלח
נט ע"א אומרים לי דוד הבא על אשת אישמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
נט ע"א אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדרכי התשובה עמ' צח
נט ע"א אוקירו לנשייכא כי היכא דתתעתרוקרן לדוד בראשית עמ' קצו
נט ע"א אוקירו לנשייכו ותתעתרוכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' כו, ח"ג סי' קלז
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואמרות ה' השלם ח"א עמ' קכד, ח"ד עמ' מח, ח"ד עמ' קצה
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צט
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרובמסילה נעלה עמ' תיב
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרודרך חיים (לונזאנו) עמ' רכב
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקלג
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרותורת מהרי"ם בראשית עמ' קכג
נט ע"א אוקירו לנשיכו כי חיכי דתתעתרו מיניהמנחת ישראל עמ' פג
נט ע"א אין ברכה מצוי' בביתו אלא בשביל אשתו וכו'אפיקי ים עמ' שיג
נט ע"א אין נותנין לאדם פרנסה אלא בשביל אשתוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף לו ע"ד, רמו ע"א
נט ע"א איתתך גוצא גחין ולחיש להבי חייא ח"א עמ' קכב
נט ע"א אל תונו וגו' עמיתו, עם שאתך בתורה ובמצותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
נט ע"א אמר דג פפא היינו דאמדי אינשי כמשלם שעדי מכרא נקיש ואתי תגדא ככיתאכתב סופר אגדות כאן
נט ע"א אמר דוד וכו' אם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץאש דת (אסאד) עמ' שעב
נט ע"א אמר דוד וכו' גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותתנאוה תהלה עמ' י
נט ע"א אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהפתגמי אורייתא עמ' רח
נט ע"א אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה וכו' אמר רב פפא וכו' רב חיננא וכו' רב חלבו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שסא
נט ע"א אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אוגתה קרובה. הקב״ה אמר למשה רבינו . לדבר עם הנשים לפני קבלת התורה בלשון רבה בי דמעתם מצויה, ולבן בדי שיתקבלו עליהם דבריו נצטוו רק בשמירת לא תעשה ולא במצוות קום ועשהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רסה
נט ע"א אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ו
נט ע"א אמרו לדוד הבא על אשת איש דינו במהימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמז
נט ע"א אפי' בשעה שעוסקין בנגעים וכו' א"ל דוד הבא על אשת איש מיתתו במהנאוה תהלה עמ' קיא, תלז
נט ע"א אשתך גוצא גחין ולחיש להתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' שג
נט ע"א אתתך גוצא גחון ולחיש להס' חסידים סי' קלה
נט ע"א אתתך גוצא גחין ולחיש להמאור עינים (תשעה) עמ' תשו
נט ע"א אתתך גוצא גחין ותלחוש להאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נח
נט ע"א בד שלימו חיטי מכדא קדים ואתי תיגראפני חיים (פלג'י) דף פב ע"ב, שכב ע"ב
נט ע"א בכבוד אשתו וכו'עולם ברור פרק כו, ל, פז
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל ועבודה זרהמצווה ועושה ח"א עמ' תצט
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו' גזל דכתיב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מב
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו' גזל דכתיב וכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"א
נט ע"א דאמרי אינשי כמשלם שערי בכדא נקיש ואתא תיגרא בביתאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכ
נט ע"א דוד, הבא על אשת איש מיתתו במהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 53
נט ע"א הבא על אשת איש מיתתו במהבית יעקב (תשסא) עמ' קסא, קצא, רל, פג
נט ע"א הברכה מצויה אלא בזכות האשהתולדות שלמה - רות עמ' נא, רפא
נט ע"א הברכה מצויה בביתו של אדם בזכות האשהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רמא
נט ע"א ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםהמאור הגדול (גר"א) עמ' משל
נט ע"א ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
נט ע"א היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכד
נט ע"א היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאמאמץ כח (תשעה) עמ' ערה
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהאש דת (אסאד) עמ' קי
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהגבורת יצחק אבות עמ' ריא
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהכדת נפש משיבת עמ' רכח
נט ע"א הכל נפרע ע"י שליח חוץ מאונאהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קיב
נט ע"א הכל נפרע ע"י שליח חוץ מהונאהסוכת דוד (שירירו) דף צז ע"ב
נט ע"א הכל נפרעמשק ביתי סימן תקג דף רעד ע"ב
נט ע"א המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצג
נט ע"א המלבין פני חבירו ברביםדברי שאול ויקרא עמ' קיב
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשיחות עבודת לוי סי' מ אות א
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאקרן לדוד דברים עמ' רסא
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכ, קנז
נט ע"א המלבין פני חבית אין לו חלק לעוה"באלשיך על חמש מגילות עמ' קמד
נט ע"א המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאביאורי הראי"ה על אבות עמ' תסב {כי כל ענין שכר עולם הבא הוא להסיר את הבושה, אבל החוטא הזה ממלא פני חברו בושה, ולכן לא יזכה החוטא}
נט ע"א המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו**
נט ע"א ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהומגילת סמנים עמ' מב
נט ע"א ופני יהושע נוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן האשאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קמה
נט ע"א יהא אדם זהיר בכבוד אשתוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנח ע"א (דף תר"א ע"א ד"ה וליישב)
נט ע"א כד כלי שערא אתי תגרא בביתאכבוד לאיש דף נא ע"א
נט ע"א כד משלם שערא כו'אגרות הראיה ח"ה עמ' קלא
נט ע"א כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שצח
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםעולם ברור פרק כז
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה לא קשיא הא במילי דעלמא והא במילי דביתא לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תע
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםתולדות הגר"א (תשס) עמ' רל
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בניהנם, והא אמרי אינשי אתתך נוצא גחין ולחיש לה, הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאס' חסידים סי' קלה
נט ע"א כל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צח
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהשמלת אליעזר ח"א עמ' תקטו
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה וכו'דרך ישרה עמ' רלט
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה כר' חוץ משערי דמעותדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצא
נט ע"א כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהכדת נפש משיבת עמ' רכח
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלז ד"ה וישבתם
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאצלח רכב עמ' שו, תצא
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאלבושי בדים סעיף פג
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמ
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קפב, רלט
נט ע"א כר שלמא שערי מכדא רמי ואזיל תיגרא בביתאנחלי מים (מלאח) עמ' רכז
נט ע"א כשהיו רוצים אויבי דוד להכלימו היו שואלין הבא על א"א מיתתו במה וכו'דרך ישרה עמ' קנט
נט ע"א לא בשמים היאבאר שרים פרשת משפטים דרוש א אות ב
נט ע"א לא בשמים היאעיונים במשלי עמ' עב
נט ע"א לא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ב
נט ע"א לא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנד
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתועת לעשות חלק ב כלל ז שאלה מה
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צב
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתולהוגה דעות פ"ה ה"י
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתועת לעשות חלק ב כלל ז שאלה מה
נט ע"א מ"ד ולא תונו איש את עמיתו שם שאתך במצוותסוכת דוד (שירירו) דף קל ע"ד-קלב ע"א
נט ע"א מאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו'זרע שמשון לך לך אות לו, חיי שרה אות ג
נט ע"א מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה אלא. אבל קשה דבהאי קרא כתיב נמי ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קו ד"ה ומה
נט ע"א מוטב שיבעול אדם ספק אשת איש ואל ילבין פני חבית ברביםשם דרך בראשית ח"ב עמ' שסב
נט ע"א מחלוקת רש"י ותוס', גט ביוצאי מלחמת ב"דפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלא
נט ע"א מחלוקת רש"י ותוס', גט ביוצאי מלחמת ב"דפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קלה
נט ע"א מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפילה וכו'אפיקי ים עמ' שיב
נט ע"א מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה שנא' גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסז
נט ע"א מלבין פני חבירו גרוע מספק אשת אישאמרות ה' השלם ח"ה עמ' לח
נט ע"א מתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צד
נט ע"א נוח לו לאדם וכו' ואל ילבין פני חבירותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז, תו
נט ע"א נוח לו לאדם שימסור עצמואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רא
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל 'ילבין פני חבירו ברביםבצור ירום (תשסז) עמ' קעט
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' לט
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו וכו'(ובתוס' ד"ה דכתיב)חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' מד
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברביםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קט
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן חאש ואל ילבין פני חברו ברביםעין איה ברכות פ"ו פסקא מז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' רנג-רנד {מדוע אמרו ניב "נוח" ולא "חייב"? ובירור אם זה דין כפשוטו או מליצה מוסרית}
נט ע"א נוח לו לאדם, ובפנ"יאבן ישראל על התורה עמ' ח
נט ע"א נוח לו לארם שיפיל עצמו לכבשן האשבעקבות משה שמות עמ' קנב
נט ע"א נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשם דרך בראשית ח"ב עמ' קי, שכא, שמה
נט ע"א ננעלו שערי תפילהרנת יצחק ישעיה עמ' קמז, רנה, תהלים עמ' תטו, ה' מגילות עמ' שפז
נט ע"א ננעלו שערי תפילהנפש הרב עמ' ר
נט ע"א נצחוני בני נצחוניס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנד, ערה, ח"ו עמ' קיט
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצוותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפג, שפז
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצוותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכד
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 211
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצות, נימוקי יוסףדברי שאול ויקרא עמ' צט
נט ע"א רש"י ד"ה שמעה, שמעה תפלתי הוא לשון בקשהמצווה ועושה ח"א עמ' רעח
נט ע"א שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוצלח רכב עמ' שצד, תעח
נט ע"א שונאי דוד אמרו לו הבא על אשת איש מיתתו במהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעט, ח"ד עמ' קכה, ח"ו עמ' קלד, קס
נט ע"א שונאיו של דוד היו אומרים לו הבא על א"א מיתתו במה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנט
נט ע"א שלא נקראו דלים אלא על עסקי תבואהדברי טובה שופטים ח"א עמ' שנ
נט ע"א שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל ועבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנא
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תו
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קפג
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קפט
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלופניני יחזקאל עמ' קכב, תקח
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלורנת יצחק תהלים עמ' קסה, ה' מגילות עמ' קצו
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלו ובמאירירנת יצחק תענית עמ' ריא
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תלט
נט ע"א תוס' ד"ה דכתיבצלח רכב עמ' קכג
נט ע"א תוספות ד"ה ולא עודבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 53-54
נט ע"א תנורו של עכנאייחל ישראל אבות ח"ב עמ' רעו
נט ע"ב א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 146, 59
נט ע"ב אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומצווה ועושה ח"א עמ' פט
נט ע"ב אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ט
נט ע"ב אחרי רבים להטותמשפט כהן סי' קכב עמ' רעח-רעט; טוב ראי עירובין עמ' שד {"דעת רב האי גאון שגם בזמן הזה יש מעלה של מחדדי טפי המכריעה את מעלת רובא ויכולים לדון בזה אחרי מי שטעמו נראה"}
נט ע"ב אין אנו משגיחים בבת קול שבבר כתוב אחרי רבים להטותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 210
נט ע"ב אין אנו משגיחין בבת קולשיחות עבודת לוי סי' פח אות א
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולאגרות הראיה כרך ב אגרת תסז (קא), תרצ (רצה); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נ; טוב ראי יבמות דף כב בנדפס {גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע}
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצב, תכ
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' מו, מח
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע, חקת
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולתורת מנחם ח"ט עמ' 116, חכ"ג עמ' 57
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולתורת מנחם חנ"ה עמ' 280
נט ע"ב אין משגיחין בבת קול ותוס' ד"ה לא א"כ למה הלכה כב"ה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פו
נט ע"ב אין משגיחין בבת קול ותוס' דלא יצאה אלא לכבודו דר"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו {בדין לשנות כדי שלא יתבייש חבירו}
נט ע"ב אך גדול הי' באותו היום שבכ"ט שהי' ר"א נותן בו עיניו נשרף וכו'ברית שלום (תעח) דף פב ע"ב
נט ע"ב אך גדול היה באותו היוםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קכד
נט ע"ב אך יגדול בי' כאותו היום שבכ"מ שהי' ר"א נותן בו עיניו נשרף וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשפז, תקכו
נט ע"ב אם הלכה וכו' יוכיחו וכו'אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תשלב
נט ע"ב אם הלכה כמותי וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שיא
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו'הדרש והעיון במדבר ח"א מאמר א אות י
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח כו' עמד ר"י, על רגליו ואמר לא בשמים היאתורת מנחם חמ"ט עמ' 81
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב יוכיח חמת המים כו'מדרש האיתמרי דרוש יג דף לח ע"ב
נט ע"ב אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ט
נט ע"ב אמת המים תוכיחמנחת קנאות עמ' ק
נט ע"ב אשכחתיה דנפל על אנפיה, א"ל קום, קטלית לאחי, אדהכי נפק שיפורא מבית ר"ג דשכיבבאמונה שלמה עמ' תסה
נט ע"ב ב"ק יצאה הלכה כר"א וכו' תורה לא בשמים כו'גנא דפלפלי עמ' רלא, שנג, תלה
נט ע"ב באותו היום השיב ר"א כל תשובות שבעולםנתיבות יצחק ח"ג עמ' תלב
נט ע"ב בל"ו מקומות הזהירה תורה על הגרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שיד
נט ע"ב במעשה דרבי אליעזר וחכמיםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קלא
נט ע"ב במעשה דתנור עכנאי ובמחלוקת ר"א ורבנן בדין אחרי רבים להטות - ביאור רחב בזהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קב-קט
נט ע"ב במעשה רר"א וחכמים, אמת המים יוכיח חרוב יוכיח כותלי ביהמ"ד יוכיחובריכות המעיין עמ' קעא
נט ע"ב בתנורו של עכנאיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות מא
נט ע"ב גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צב
נט ע"ב גר סורו רעאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מב
נט ע"ב גר סורו רעמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
נט ע"ב דבר שבמשקל ובמנין אפי' בכל שהוא חתרכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' עד
נט ע"ב דזקיף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנו
נט ע"ב הזהירה תורה בשלושים וששה מקומות וכו' בגרתורת מנחם חנ"ט עמ' 389
נט ע"ב השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' אמת המים יוכיחו וכו' כותלי בית המדרש יוכיחו וכו' מן השמים יוכיחו וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו' שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קיב, תסד
נט ע"ב התורה הזהירה בל"ו מקומות על הונאת הגרס' חסידים סי' קטז
נט ע"ב וזה הוא תנור של עכנאי וכו'צלח רכב עמ' שכח
נט ע"ב ורש"י שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עז
נט ע"ב חרוב יוכיח, אמת המים תוכיח וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמב
נט ע"ב יצאה בת קול ואמרה הלכה כר"אתורת אליהו עמ' תיג
נט ע"ב יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקוםהר המוריה עמ' קנו
נט ע"ב יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא... אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו... תנא: אך גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנום. עמד על רגליו ואמר: ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל, נח הים מזעפודרכי התשובה עמ' עט
נט ע"ב יצתה ב"ק ואמרה מה לכם אצל ר"א וכו' עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ערב
נט ע"ב כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגהינםזרע שמשון משפטים אות ח
נט ע"ב כל המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 154
נט ע"ב כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צה
נט ע"ב כמדומה לי שחברים בדלים ממךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנו {אמר "כמדומה" אף שלא היה לו ספק}
נט ע"ב כמשלם שערי מכדאפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
נט ע"ב לא בשמים היאאגרות הראיה כרך א אגרת קג(קכג-קכד); מאורות הראי"ה - הגדה של פסח, סוף דרושים לשבת הגדול עמ' רכה-רכז; משפט כהן סי' צב, קכה (עמ' קעה, רח, רעט); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' מט, צא; עזרת כהן עמ' קמא, והערות רצי"ה בעמ' תיא; מאורות הראי"ה חנוכה עמ' פז; עץ הדר השלם (מהד' זולדן) סי' לד {אם יש ספק מצד חעיון, מותר לשאול בשמים, אבל אם נשתכחה ההלכה לגמרי, "לא בשמים היא"}
נט ע"ב לא בשמים היאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנב, תתעה
נט ע"ב לא בשמים היאחכמת התורה בחוקותי עמ' שנה
נט ע"ב לא בשמים היאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנא
נט ע"ב לא בשמים היאמאורי אור (אתרוג) עמ' ריח, תוספת אור הערה 6
נט ע"ב לא בשמים היאמסילות הנביאים שופטים עמ' תעב
נט ע"ב לא בשמים היאפניני דעת עמ' קצג, רסח
נט ע"ב לא בשמים היאקהלת יעקב פורים עמ' תקכח
נט ע"ב לא בשמים היאראה חיים חלק ב דף קי"א ע"ב (דף שצד ע"א ד"ה הרי)
נט ע"ב לא בשמים היאשיחות עבודת לוי סי' קב אות א
נט ע"ב לא בשמים היא וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קסב
נט ע"ב לא בשמים היא וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ס, קלד
נט ע"ב לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצד
נט ע"ב לא בשמים היא שכבר נתנה הלכה וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' ו (מהדו"ב עמ' קלב)
נט ע"ב לא בשמים היאברכת אבות עמ' קג
נט ע"ב לא בשמים היאמנחת ישראל עמ' קנג
נט ע"ב לא בשמים היאשעורי ופניני דעת עמ' ז
נט ע"ב לא בשמים היא, קבלת תורה מאליהו הנביאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צג
נט ע"ב לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו'ואותו תעבוד עמ' שסו
נט ע"ב לקה העולם שלישערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 29
נט ע"ב מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תלה
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 726
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רכא
נט ע"ב מן השמים יוכיחוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיז
נט ע"ב מן השמים יוכיחולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רעט
נט ע"ב מן השמים יוכיחו וכו' לא בשמים היאאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שלג
נט ע"ב מעשה דרבי אליעזר וחכמים בתנור של עכנאישם דרך בראשית ח"ב עמ' יח, רב, שי
נט ע"ב מעשה דתנור של עכנאי - תורה לא בשמים היאתורת העולה (תשעה) עמ' תקמג
נט ע"ב מעשה דתנורו של עכנאיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפג
נט ע"ב מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר וכו'מכשירי מצוה עמ' סט
נט ע"ב מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכח
נט ע"ב מפני שסורו רעתורת מנחם חמ"ד עמ' 76
נט ע"ב מפני שסורו רעתורת מנחם חנ"ז עמ' 259
נט ע"ב נצחוני בניפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלט
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חל"ה עמ' 81, 237
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חלק לד עמ' 178,55
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חמ"ב עמ' 138
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חמ"ו עמ' 90
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חנ"ב עמ' 185
נט ע"ב נצחוני בני נצחוני בניפרי חיים (קלוגר) עמ' קלג
נט ע"ב נצחוני בנירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שמג
נט ע"ב סורו רעתורת מנחם חכ"ז עמ' 43
נט ע"ב סורו רעתורת מנחם חנ"ט עמ' 268
נט ע"ב עובדא דרבי אליעזר מן השמים יוכיחוברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ"ו ע"א (דף שמד ע"א ד"ה הרי)
נט ע"ב עמד ואמר רבי יהושע לא בשמים היאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תסג
נט ע"ב עמד ר' יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכא, רנד, תלה, תקיג
נט ע"ב עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיח דף רמח ע"א ודף רמט ע"א
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליופניני דעת עמ' לז
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עט
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח בהערה, מהד' ד סי' מד
נט ע"ב פלוגתא ר"א ורבנן בתנורו של עכנאיברית שלום (תשסח) עמ' תשפה, תרמו
נט ע"ב פלוגתא ר"א ורבנן בתנורו של עכנאי כל הסגויאברית שלום (תעח) דף קכב ע"ד
נט ע"ב קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניתורת מנחם ח"ג עמ' 344, ח"ד עמ' 181, חט"ו עמ' 95, חי"ח עמ' 56, חי"ט עמ' 183, ח"כ עמ' 62
נט ע"ב קוב"ה וכו' קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חל"ט עמ' 383, חלק מ עמ' 20, 339
נט ע"ב קוב"ה כו' קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חנ"ו עמ' 256, חנ"ז עמ' 339
נט ע"ב ר' אליעזר בן הורקנוסמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 334
נט ע"ב ר' אליעזר לא קיבל דעת הרובשיחות מוסר (תשסב) עמ' קפ
נט ע"ב ר' יהושע אמר תורה לא בשמים היאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' לד, ח"ו עמ' קצו
נט ע"ב ר"ג היה בא בספינה כו' אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראלבאמונה שלמה עמ' שיח, תסד
נט ע"ב רבן גמליאל היה בא בספינה עמד עליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סח, מהד' ח סי' סב
נט ע"ב רש"י ד"ה לבש שחוריםרנת יצחק ה' מגילות עמ' כ
נט ע"ב שבבר ניתנה תורה מן השמים אין משגיחין בבת קולעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 252, 146
נט ע"ב שערי דמעות לא ננעלואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צז
נט ע"ב תוס' ד"ה ואמרימכשירי מצוה עמ' סט
נט ע"ב תוס' ד"ה לא בשמים היא - אם סמכינן על הכרעת בת קולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצז
נט ע"ב תוס' ד"ה לא לא בשמים היא. והא דאמר בפ"ק דיבמות דהלכה כב"ה משום דיצאה בת קול שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטות אבל התם אדרבה ב"ה רובא אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דב"ש הוו חריפי טובא וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסד
נט ע"ב תורה לא בשמים היאשם ישראל עמ' שמג
נט ע"ב תורה לא בשמים היאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2046
נט ע"ב תורה לא בשמים היאציץ השדה ח"ד עמ' צ
נט ע"ב תורה לא בשמים היאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכב
נט ע"ב תורה לאו בשמים היאדברי חנינא - ת"ת עמ' עח
נט ע"ב תנור של עכנאימנחת קנאות עמ' קמ
נט ע"ב תנור של עכנאי וכו' מה לכם אצל ר"א כו' לא בשמים היאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלח
נט ע"ב תנור של עכנאי, השיב ר"א כל תשובות שבעולם וכו'כרם טוביה עמ' שעג
נט ע"ב תנור של עמאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו, ורש"י ד"ה עבנאי, נחש דרכו לעשות בעגולה להכניס זנבו אצל פיו, ותוס' ד"ה זה תנוד של עכנאי, יש דגרס חכנאי וכן בירושלמי וחכן זה נחשדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיח
נט ע"ב תנורו של עכנאיגנא דפלפלי עמ' רעט
נט ע"בבריכות המעיין עמ' קעא
נט עמר ר' יהושע ואמר לא בשמים היאהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' טז
נט רבי אליעזר הגדול אומר בשלשים וששה מקומות הזהירה תורה על הגרכד הקמח (תשנו) עמ' מד
נט שערי דמעות לא ננעלותפארת ישראל (שינקמן) עמ' מח
נט תורה לא בשמים היאציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קט
נט תנורו של עכנאי שיצאה ב"קזרע יצחק (עטייה) דף כ ע"ב
נט. אוקירו כשייכי כי היכי דתתעתרוואני תמיד עמך עמ' קו
נט. אוקירו לנשייכו בי היבי דתתעתרופרדס מרדכי עמ' נו
נט. אוקירו לנשייכו כי היכא דתתעתרותורת יחיאל בראשית עמ' קכא
נט. אוקירו לנשייכו כי היכא דתתעתרויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקב, תקה, תקח
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתיתעתרותפארת ראובן עמ' רעד
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרודברי יואל פ' בראשית דף לד ע"ב
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומגלה צפונות ח"ב פ' שמות
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שצה
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרונזר הקדש ח"ב עמ' שנא
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרונטעי אשל בראשית עמ' שכו, שסא
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרופאר יעקב ח"ג עמ' שעד
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צב
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוברית אברם עמ' שלח
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומנחת יהודה (פתיה) עמ' 209
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרופי' רקנטי (שה) פרשת בראשית
נט. אוקירו לנשייכי בגין דתתעתרוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלג, תרלד, תרכח, תרל, תרלא
נט. אוקירו נשייכו כי היכי דתתעתרוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קמג
נט. אוקירי לנשייכי כי היכא דתתעתרויגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלז, קלח, בא אות מו, בלק אות פח
נט. אוקרי לנשייכי כי היכי דתתעתרוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' יד
נט. אין אנו משגיחין בבת קולתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תמט
נט. אין ברכה מצויה אלא בשביל אשתושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמו
נט. אין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 530
נט. אין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תטז
נט. אין ברככה מצויה בבית אלא בשביל אשתודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1179
נט. אין הברכה מצוי׳ בתוך ביתו של אדם אלא בזכות אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שדמ, תרכט, תרלב, תשל
נט. אין הברכה מצויה אלא בשביל אשתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיג
נט. אין הברכה מצויה אלא בשביל אשתופעולת גבר עמ' יא ד"ה ולאברם הטיב
נט. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
נט. אין ישראל נקראים דלים אלא על עסקי תבואהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק י
נט. אין מביאים ראיה על ההלכה מחרוב ומאמת המיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 44
נט. אין מריבה מצויה אלא על עסקי תבואהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמז
נט. אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאיגל יעקב (תשנג) מצורע אות נ
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קעד, שעז, תמא
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להואני תמיד עמך עמ' תסה
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שז, תנז
נט. איתתך גוצא גחין ותלחוש להמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מז
נט. איתתך גוצא גחין ותלחיש להקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלח, תשסא, תשנח
נט. איתתך גוצא גחין לחיש לההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
נט. אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' צט
נט. אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רכו
נט. אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שצא
נט. אמר דוד לפני הקב"הבית שלום מרדכי עמ' קסט
נט. אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ וכו' ולא עוד אלא בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רז, רמד
נט. אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כח דף קיט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ניצבים דף רט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער סב דף קעו ע"ב
נט. אמר דוד לפני הקב״ה רבש״ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין את בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכג, תכג
נט. אמר ר' יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' צו
נט. אמר רבא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו שנאמר ולאברם היטיב בעבורה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמב
נט. אמרו לדוד הבא על אשת איש מיתתו במהפאר יעקב ח"ב עמ' תתפא
נט. אע"פ שננעלו שערי תפילה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' נה
נט. אעם "י ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תמט
נט. אף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלואבני אש (אויש) מועדים עמ' רכט, רמה
נט. אפי' בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות א"ל דוד הבא על א"אמכתב מאליהו ח"ב עמ' 82
נט. אשתך גוצא גחין ולחיש להדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1044
נט. אתתך גוצא גחין ולחוש להברכת חיים ח"ב עמ' 131
נט. אתתך גוצא גחין ולחיש להבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קד
נט. אתתך גוצא גחין ולחיש לה וכו' הני מילי במילי דעלמא אבל במילי דשמיא לאאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 414-421
נט. אתתך גוצא גחין ושמע להתורת יחיאל בראשית עמ' נח
נט. אתתך גוצא גחין ותלחוש להפנים מסבירות עמ' נח
נט. בין איש לאשתו במילי דשמיא יהיה איתן חזק ובמילי דעלמא יוותרמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רלה
נט. בל"ו מקומות ואית דאמרי במ"ו מקומות הזהירה התורה על הגרמאמרי שלמה ח"א עמ' פז
נט. במילי דביתא יש לשמוע לעצת האשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 722
נט. במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ותילחוש להתפארת צבי בראשית עמ' קפט
נט. במילי דעלמא יש לשמוע לעצת אשתו אבל לא במילי דשמיאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1333
נט. במילי דשמיא ההנהגה על הבעל ובמילי דעלמא יציית להאשהמטר השמים (תשנז) עמ' תקלט
נט. במישלם שערא מברא נקיש ואתי תיגרא בביתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנז*, ח"ג עמ' תרמז
נט. במעשה תנורו של עכנאיתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמז - ר' יוסף כהן
נט. בפלוגתא דר"א הגדול וחכמיםבין המשפתים שמות עמ' קלב
נט. בשעה שהיה דוד יושב ועוסק בנגעים ואהלות באו שונאי דוד וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תפד
נט. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלח
נט. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סו דף קלה ע"א
נט. דוד הבא על א"א וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שו
נט. דרש דוד וכו' אמר דוד גלוי וידוע שאם מקרעין בשרי לא היה דמי שותתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
נט. דרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו וגו'ארץ צבי (תשע) עמ' קמד, קפג
נט. הא במילי דשמיא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקצד
נט. הבא על א"א מיתתו במהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קפו
נט. הבא על אשת איש וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בחיי נפש ח"ד עמ' שי
נט. הבא על אשת איש, מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדעת תורה דברים ח"ב עמ' קפה
נט. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנםעולם הפוך פרק כ, פא
נט. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכד
נט. ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה וכו' הא במילי דשמיא הא במילי דעלמאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2115
נט. ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו׳, הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצב
נט. הכל נפרע ע"י שליח חוץ מאונאהתורת חיים עה"ת עמ' קו {וכשהקב"ה פורע בעצמו העונש מרובה יותר}
נט. הכל נפרעין על ידי שליח חוץ מאונאה, דן אנכי ולא על ידי שליחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד-רלה, רנג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסב
נט. המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 26, פ"ב הערה 1484-1483, פ"ג הערה 1549-1548, 1446, 1448, פ"ד הערה 1986, פ"א הערה 779, 755-754
נט. המלבין את פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"בשמחת הנפש עמ' קיד
נט. המלבין הפני חברואור חדש (הרטמן) פ"ז אות 137-138, פ"א אות 965, 966, פ"ה אות 612
נט. המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"במטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסג
נט. המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפ
נט. המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבאתיבת גמא (תשסז) עמ' ערב, רצב
נט. המלבין פני חבירו ברביםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קסד
נט. המלבין פני חבירו ברביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שפד
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קטז
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"במצווה ועושה ח"ב עמ' קנב
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רמ
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאמחשבת מוסר ח"א עמ' קמו
נט. המלבין פני חבירו ברבים, אין לו חלק לעולם הבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסה
נט. המלבין פני חבירו ברבים, כאילו שופך דמיםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רמא
נט. המלבין פני חבירו כאילו שופך דמיםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 8
נט. השיב ר"א כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו וכו' אמת המים יוכיחו וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צא
נט. השם גבולך שלום והוא על ידי כי חלב חיטים ישביעך, מה שאין כן כד אזיל קמחא מכדא אתי תיגראתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרעג
נט. השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך, היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגראמרפא לנפש בראשית עמ' שע
נט. ולא עוד אלא בזמן שעסוקים בנגעים ואהלות אומרים דוד הבא על אשת איש וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שנא
נט. ולא עוד אלא שהן עוסקין בנגעי' ואהלות וכו'ברכת שמואל ח"א דף ד ע"ד
נט. ולא עוד אפי' בשעה שהן עוסקין בנגעים ואהלות אומרים דוד הבא על א"א וכו'ברכת שמואל ח"ב דף מ"ה ע"א, מ"ח ע"ד
נט. ומכבדה יותר מגופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1252, 1251
נט. חייך קודמיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמב
נט. טעותו מותרת שנאמר ולא תונו איש את עמיתוכד הקמח (מישור) עמ' פה
נט. יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1252
נט. כד משלים שערא מכדא נקיש תגרא בביתאשבט מישראל (קרמניץ) פרק כט פסוק א
נט. כד משלים שערי מכדא נקיש חגרא בביתאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
נט. כד משלם שערי מכדא וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ריד
נט. כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' לג-ד
נט. כד משלם שערי מכדא רמי תגרא בביתאיבין שמועה (לעוו) עמ' תו
נט. כד ספו שערי מן כדא רמי תגרא בביתאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלד
נט. כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהינוםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרצה
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מז
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם שר רק לא היה כאחאב וגו' וכו' והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה לא קשיא וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכד, תצט, תק, תרב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' עד
נט. כל המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 966
נט. כל השערים ננעלו ושערי דמעה לא ננעלוכד הקמח (מישור) עמ' קסז, ערד
נט. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותשער המלך (תשנז) עמ' שלג
נט. כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהתורת חיים עה"ת עמ' קעו {כל התפילות נענות - אלא לא מיד, ועל אונאה נענים מיד}
נט. כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהר דף קפד ע"ב
נט. כל שאשתו מושלת עליו צועק ואינו נענהאור האורות עמ' קנד
נט. כמשלם שערי בכדאכלי יקר (תשמח) עמ' תד
נט. כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי חגרא בביתאצדקת יוסף עמ' רסו
נט. לא הוה שבקת לי' לר"א למיפל על אפי'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קג
נט. לא תונו אותו לומר אמש עבדת ע"זיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פ
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתושמן ראש - ימים נוראים עמ' שמח
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמב
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעח
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה, אונאתה קרובהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1252
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתומנחת יהודה (פתיה) עמ' 209
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צד {כי האיש מצד החסד, והאשה מצד הגבורה וכשמכבדה מעורר הגבורה הקדושה; ביאור העוסק בתורה נכסיו מצליחים (ע"ז יט:), שעי"ז משפיעה הבינה בגבורה שמשם הזהב }
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלז, תרלט
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פ
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף צו/צז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת לך לך דף נה ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"ד
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה אלא בשביל אשתותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכ הערה 66
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתותפארת צבי בראשית עמ' קפט
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברהם היטיב בעבורהדודי נתן בראשית עמ' קיב
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתומרפא לנפש בראשית עמ' קנז
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתותורת חיים עה"ת עמ' נח {משום שבזכותה שורה השכינה בבית}
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו וכו' אוקירו לנשייכו, כי היכי דתתעתרוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' יא, תא
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כד דף מג ע"ב
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתוצדקת יוסף עמ' רסו
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו' כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאפאר יעקב ח"ג עמ' רסד, שעב, תעח
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'חמודי צבי שמות עמ' צח
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ו סימן כד דף מג ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים דף עח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהר דף צד ע"א
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רפג
נט. לעולם יהיה זהיר אדם בכבוד אשתולקחת מוסר ח"א עמ' נא
נט. לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 406
נט. לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברביםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפג
נט. לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברביםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפה
נט. לעולם יפיל עצמו וכו' ולא ילבין פני חבירו ברביםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פו
נט. מ"מ הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג/צג דף שיו/שיז ע"ד
נט. מאי דכ' ובצלעי שמחו ונאספו וגו' אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך וכו' אלא אפי' בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות א"ל, דוד הבא על א"א מיתתו במה ואני א"ל מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסב
נט. מוטב שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים מנא לן מתמר שנאמר היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיג
נט. מחלוקת חכמים ור"א בתנור של עכנאימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכב, קפא, קצא, רצד
נט. מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפילהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קח
נט. מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנו
נט. מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה וכו' ואף על פי כן שערי דמעות לא ננעלואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 683
נט. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה אבל שערי דמעה לא ננעלולקחת מוסר ח"ב עמ' פב-פג, לקחת מוסר איכה עמ' רה
נט. מיום שחרב המקדש ננעלו שערי תפלה אך שערי דמעות לא ננעלושבט מישראל (קרמניץ) פרק סז פסוק ב
נט. מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלהדברי יואל פ' ויחי דף תקג ע"ב
נט. מלבין פני חבירו ברביםפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז
נט. מלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכח, ח"ב עמ' שצ
נט. מנא לן מתמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
נט. מפני מה הזהירה התורה בגר מפני שסורו רעיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנ
נט. נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האששירת דוד (תשסז) עמ' רלא
נט. נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א וכו'שו"ת מהרשד"ם (שנד) חלק אבן העזר סימן מה דף נב ע"ד
נט. נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםחיי נפש ח"ד עמ' שי
נט. נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםפתחי שערים ח"א עמ' רכ
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' כא
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פגי חבירו ברביםמחשבת מוסר ח"א עמ' רמב, תפז, תפט, תקג, תקפה
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירומטר השמים (תשנז) עמ' תצד
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםים שמחה עמ' שמב
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רמט
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, מנלן, מתמר, דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיהדעת תורה במדבר עמ' רכח
נט. נח לאדם להפיל לכבשן האש ואל ילבין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצא
נט. נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רעט
נט. ע"י, ומהרש"א אונאת אשתובית שלום מרדכי עמ' קסח
נט. על אונאה הקב"ה נפרע בעצמומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצח
נט. עם שאתך בתורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיג
נט. עם שאתך בתורה ובמצוותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
נט. עם שאתך בתורה ובמצוות אל תונהו וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף צד ע"ב
נט. עם שאתך בתורה ובמצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תכ, תעג
נט. עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדבריםמטר השמים (תשנז) עמ' שכט
נט. עמד ר"י על רגליו ואמר תורה לא בשמים היאלהורות נתן ויקרא עמ' קנב
נט. קרעו ולא רמו, אמר דוד לפני הקב"ה רבשו"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין בשרי וכו' הבא על א"א מיתתו במה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שח
נט. קרעו ולא רמו, אפילו בשעה שהן עוסקין בנגעים ואהלות פוסקין ואומרץ דור הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק א, פרק לה פסוק ז
נט. רש"י - אשתך קטנה כפוף עצמך ושמע דבריהתפארת צבי בראשית עמ' קפט
נט. רש"י ד"ה ה"גמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנב
נט. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתושמחת הנפש עמ' קלג
נט. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתוחיי נפש ח"ד עמ' קעט
נט. שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתו והיינו דא"ל רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יג, רכד, שנה, שעג, שצג, שצט, תצ, תצד, תצו-תצח, תקכג, תקמט, תקסו
נט. שאין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רנד, תס, תקד
נט. שאין מריבה מצויהאמרי מאיר (מאירי) דברים פט"ו פסוק ז
נט. שלשה אין הפרגוד ננעליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנט
נט. שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל ועבודה זרהכד הקמח (מישור) עמ' פב
נט. שערי דמעותזבחי צדק (דיסקין) עמ' ש
נט. שערי דמעות לא נגעלודברי יואל פ' ויחי דף תקג ע"ב
נט. שערי דמעות לא ננעלו - מהר"לקריאה בקריה ח"ג עמ' סט
נט. שערי דמעות לא ננעלוארץ צבי (תשע) עמ' קב
נט. שערי דמעות לא ננעלויורה חכימא (תשעא) עמ' קפח
נט. שערי דמעות לא ננעלומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצה
נט. שערי דמעות לא ננעלומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - שמות עמ' קנ
נט. שערי דמעות לא ננעלומטר השמים (תשנז) עמ' קסד, תקלא
נט. שערי דמעות לא ננעלומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלח
נט. שערי דמעות לא ננעלוקריאה בקריה ח"ג עמ' סט, פג
נט. שערי דמעות לא ננעלושמחת הנפש עמ' קג
נט. שערי דמעות לא ננעלושמן ראש - ימים נוראים עמ' תכח
נט. שערי דמעות לא ננעלושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכ
נט. שערי דמעות לא ננעלושער המלך (תשנז) עמ' קנט
נט. שערי דמעות לא ננעלותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קנח-קנט
נט. שערי דמעות לא ננעלותורי זהב (תשעג) עמ' שפט
נט. שערי דמעות לא ננעלוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקמו
נט. שערי תפלה ננעלוטוב לב עמ' לב
נט. תוס' ד"ה דכתיבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכו
נט. תוס' ד"ה דכתיב, דכתיב היא מוצת, בלא אל"ף כמו ויצת אש בציון, שהיתה קרובה לאש כבר וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תקג
נט. תוס' ד"ה דכתיב, שהיתר, קרובה לאש ושלחה ליהודה רק ברמזדברי יואל פ' וישב דף רכג ע"ב
נט. תוס' ד"ה היא מוצתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיג
נט. תוס' ד"ה לא בשמים הוא, והא דאמר בפ"ק דיבמות הלכה כב"ה וכו' שאני התם שבא לחלוק על דברי תורהדברי יואל פ' קרח דף יט ע"א
נט. תוס' ד"ה נוחחיי נפש ח"ד עמ' שי
נט. תוס' די"ה היאלקחת מוסר ח"א עמ' רד
נט. תורה לא בשמים הואשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצג
נט. תנור שחתכו חוליות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' של
נט. תנור של עכנאי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' טז
נט. תנורו של עכנאישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסג
נט: א"ל אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח וכו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'דעת תורה במדבר עמ' קכה, דברים ח"א עמ' רח
נט: א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנידברי יואל פ' שלח דף תז ע"ב
נט: אותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו וכו', ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פב
נט: אימא שלום דביתהו דר"א אחתיה דר"ג וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסח
נט: אימא שלום דביתהו דרבי אליעזרמבשרת ציון ח"ב עמ' שנז
נט: אין אנו משגיחים בבת קולקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' נז
נט: אין אנו משגיחין בבת קולדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכה ע"ב
נט: אין אנו משגיחין בבת קולדברי יואל פ' וישב דף רכז ע"א, שט ע"ב
נט: אין אנו משגיחין בבת קולמכתב מאליהו ח"ה עמ' 220
נט: אין אנו משגיחין בבת קולצדקת יוסף עמ' רצה
נט: אין מביאין ראיה מן החרובתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלח הערה 2
נט: אין משגיחין בבת קולהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריב
נט: אין משגיחין בבת קולהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריד
נט: אין משגיחין בבת קולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפד
נט: אין משגיחין בבת קוליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
נט: אין משגיחין בבת קוללקחת מוסר ח"א עמ' קמב
נט: אין משגיחין בבת קולערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שמט, תיד, ויקרא-במדבר עמ' קד
נט: אין משגיחין בבת קולפאר יעקב ח"ד עמ' רפ
נט: אין משגיחין בבת קולשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצב
נט: אין משגיחין בבת קולתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח
נט: אין משגיחין בבת קולתורת יחיאל במדבר עמ' קכט
נט: אם הלכה כמותי הרוב זה יוכיחהדרש והעיון דברים מאמר קצה
נט: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת וכו' אחרי רבים להטותחכמה ומוסר ח"א עמ' קו
נט: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' לא בשמים היא, וברבינו ניסים גאוןמחשבת מוסר ח"א עמ' קנד, שנ
נט: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצתה ב"ק וכו' שהלכה כמותו בכ"מ עמר ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאחמודי צבי מועדים עמ' תרכח
נט: אם ר"א אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רכח
נט: אמר הקב"ה נצחונידברי יואל פ' קרח דף ח ע"א, טז ע"ב
נט: אמר הקב"ה נצחוניויואל משה מאמר א סי' קנד עמ' קנד
נט: אמר להם רבי עקיבא אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגוןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סב, רלא, רלח
נט: אמר להם רבי עקיבא אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגוןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סג, רלד, רמב
נט: אמר רבי יהושע לא בשמים היא כבר כתבת אחרי רבים להטותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
נט: אמת המים יוכיחודברי יואל פ' וישב דף שי ע"א
נט: באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו וכו' חרוב זה יוכיח וכו' אמת המים תוכיה וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רפח
נט: בדברי תורה המהלך הוא לא וכו'פחד יצחק פסח מאמר לז
נט: בכ"ד מקומות הוזהרו על הגרים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסו
נט: בל"ו מקומות הזהיר תורה על הגרכד הקמח (מישור) עמ' קד
נט: בל"ו מקומות הזהירה תורה על הגרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קי, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
נט: במילי דעלמא צריך לילך אחר עצת אשתו ובמילי דשמיא עצת האיש העיקרמרפא לנפש בראשית עמ' קט
נט: ברכוהו חכמים את ר' אליעזרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מ
נט: בת קול דהלכה כרבי אליעזרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יז
נט: בתנור של עכנאי חרוב יוכיחמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קלה
נט: גבי תנורו של עכנאי שחלקו חכמים עם ר"א הגדול וכו', ורמב"ןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קצב
נט: גר סורו רעשמן ראש סוכות ח"א עמ' צד
נט: גר סורו רעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מד הערה 93
נט: הכרעת הנבואה בהלכה מופקעת היא בכחה של המימרא וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יב
נט: הלכה כבית הלל משום דהוי רובא אע"ג דבית שמאי מיחדדי טפיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
נט: המאנה את הגר והלוחצו עובר בג' לאויןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פ
נט: המאנה את הגר עובר משום לא תונומצווה ועושה ח"ב עמ' תפט, תצא
נט: המלבין פני חבית ברביםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נז
נט: המשלם שערי מכדא נקיש ואתא תגרא בביתאדברי יואל פ' נשא דף קסז ע"ב
נט: התערבות בת קול במחלוקתשיחות לספר בראשית עמ' מג
נט: ואף ר"ג וכו' שלא ירבו מחלוקותהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קמ
נט: חרוב זה יוכיח וכו'שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמו
נט: חרוב זה יוכיח וכו' מן השמים יוכיחודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1932
נט: חרוב יוכיחקרבן מנחה (תשעד) עמ' רסב
נט: חרוב יוכיח אמת המים תוכיחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סו
נט: חרוב יוכיח וכו' אמת המים תוכיחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מט
נט: יצאה בת קול ואמרה הלכה כר"א בכל מקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1121
נט: יצאה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קה
נט: יצאתה ב"ק ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר תורה לא בשמים היאדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנח ע"ב, שמיני עצרת תקעג ע"ב
נט: יצאתה בת קול ואמרה וכו', עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'אור ישראל (תרס) דף מו ע"א
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א וכו' אחרי רבים להטותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמ, קנז
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ, עמד ר"י וכו' ואמר לא בשמים היאחכמה ומוסר ח"ב עמ' פט
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלבה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמים היאצמח דוד (סקאליע) עמ' קסח
נט: יצאתה בת קול וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים הואנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז
נט: יצתה ב"ק ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזרדברי יואל פ' שלח דף תל ע"א
נט: יצתה ב"ק וכו' מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכ"מדברי יואל פ' וישב דף רסז ע"ב
נט: יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר וכו' ועמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' ריז
נט: כבר ניתנה לנו תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולדברי יואל פ' שמיני דף רמ ע"א
נט: כבר ניתנה תורה למשהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעו
נט: כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגראשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קיד
נט: כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קסד
נט: כל מקום שנתן עיניו מיד נשרףקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
נט: כשנחלקו ר"א וחכמים גבי תנור של עכנאיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' נג
נט: לא בשמים היא - אין משגיחין בב"קשעורי דעת ספר א עמ' כא, לט
נט: לא בשמים היאבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ג
נט: לא בשמים היאברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שה
נט: לא בשמים היאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שיז, דברים עמ' ריט
נט: לא בשמים היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מט
נט: לא בשמים היאחנן אלקים עמ' רנג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה
נט: לא בשמים היאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 69
נט: לא בשמים היאמבשרת ציון ח"א עמ' מו
נט: לא בשמים היאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סג, תנט
נט: לא בשמים היאשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קפא
נט: לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קולהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קע
נט: לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קוללישרים תהלה (תשסד) עמ' קצט
נט: לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מהר סיניהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ס
נט: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קע
נט: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נו, עו
נט: לקה העולם שליש בזיתים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיט
נט: לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעוריםתורת חיים עה"ת עמ' ס-סא {לקה העולם בשליש, כי הוא עומד על שלשה צדיקים, או בנגד חלקו של רבי אליעזר}
נט: לקה העולם שליש בחטים וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקז
נט: לקו החטים והזתיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
נט: מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא... קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנישרתי ח"א עמ' רסט
נט: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחונושרגא המאיר מועדים עמ' קמט
נט: מאי עביר קב"ה בההיא שעתאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 221
נט: מאי עביר קוב"ה בההיא שעתא, א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עח ע"א, הושענא רבה דף תקג ע"ב, שמחת תורה דף תרמה ע"ב
נט: מאן דאית לי' צליבא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ת
נט: מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 923
נט: מום שבך אל תאמר לחברךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ז
נט: מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דזקיף לי' זקיפא וכו' זקיף ביניתאפאר יעקב ח"ג עמ' תט
נט: מום שבך אל תאמר לחברךברית אברם עמ' תקיד
נט: מחלוקת ר' אליעזר וחכמים כנידון תנור של עכנאי וכו' נצחוני בני, נצחוני בניחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שגג
נט: מחלוקת תנור של עכנאיהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ק
נט: מי ילך ויודיעושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפו
נט: מי ילך ויודיעושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ל
נט: מן השמים יוכיחויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסד
נט: מן השמים יוכיחומגלה צפונות ח"ג פ' נצבים
נט: מן השמים יוכיחו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצא
נט: מעשה בתנור של עכנאיעלי שור ח"א עמ' רכ
נט: מעשה בתנורו של עכנאי, וראשוניםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מ, פג, רנה, תה, תסח, ח"ג עמ' נט
נט: מפני מה הזהיר התורה בגרנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
נט: מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' נה
נט: מפני מה הזהירה תורה כשלשים ושישה מקומות וכו'תורה בציון עמ' תפב
נט: נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכו' אמר דוד לפני הקב״ה דבש״ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ, ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״בדודי נתן בראשית עמ' שנד
נט: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר שנאמר היא מוצאתדודי נתן בראשית עמ' שנד
נט: נמוקי יוסףתורת יחיאל בראשית עמ' כה
נט: נמנו עליו וברכוהושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שז
נט: נמנו עליו וברכוהושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קל
נט: נעקר חרוב ממקומואור חדש (הרטמן) פ"א אות 340
נט: נצחוני בניגנת אגוז (תשעב) אות שיא
נט: נצחוני בנידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1420, פ"ב הערה 407, פ"ג הערה 677
נט: נצחוני בנימחשבת מוסר ח"ב עמ' קכד, קכו, קלב, ריג
נט: נצחוני בנישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
נט: נצחוני בניתורת יחיאל במדבר עמ' רכה
נט: נצחוני בניתפארת צבי במדבר עמ' כה
נט: נצחוני בני נצחונימבקש ה' (חאגיז, שנו) דף א ע"ב
נט: נצחוני בני נצחוניתורת יחיאל בראשית עמ' רעט
נט: נצחוני בניברית אברם עמ' שיב, תרלד
נט: נצחוני בניעל ישראל גאותו עמ' סט, רנז
נט: נצחוני בניישבט מישראל (קרמניץ) פרק קכז פסוק ב
נט: עגין תנור בית עכנאיעלי שור ח"ב עמ' תקנד
נט: על ההכרעה שנתקבלה ע"י החכמים כנגד הבת קול אמר הקב"ה ניצחוני בנידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 28
נט: עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קפא, ח"ג עמ' קה
נט: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאדברי יואל מועדים ח"ד דף ז ע"ב, ח ע"ב
נט: קא חייך ואמר נצחוני בניאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' פה
נט: קא חייך ואמר נצחוני בני נצחונילישרים תהלה (תשסד) עמ' קיב, קל
נט: קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 952
נט: ר"א בן הורקנום נפל על אנפיה וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' שצ
נט: רבי אליעזר בתנורו של עכנאידרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יט ע"א, ודרוש ו דף לט ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) בהקדמה דף ב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ג/נ דף סא ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף קנ ע"א וע"ד, ופרשת קרח דף רי ע"א; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ל; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יח דף מג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיו ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף לב ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א חלק ב ומו"ק פרק ג דף רכב ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שלה ע"א; תעלומות חכמה (שפט) מצרף לחכמה דף כב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנ וסי' רנב דף קט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ"ד דף נט ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמד ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רלט דף עה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת משפטים דף כח ע"א
נט: רבי אליעזר ורבי יהושע הלכה כרבי יהושעדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פד
נט: רש"י ד"ה ביןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפה
נט: שכבר נתנה תורה מהר סינידרך חיים (תשע) פ"א הערה 96
נט: שכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרףתורת חיים עה"ת עמ' קצח {מקור כה זה מליבו שדבוק היה בהקב"ה, ושורייני דעינא בליבא תליא}
נט: תוד"ה לאחנן אלקים עמ' עז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סא, ע, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלט
נט: תוס' - אין משגיחין בבת קולדברי יואל פ' וישב דף שט ע"ב
נט: תוס' ד"ה לא - הטעם שהיו צריכין לב"ק דהלכה כב"ה, אף דקיי"ל אחרי רבים להטות, משום דב"ש מחדדי טפישם יחזקאל עמ' רסג, תקט
נט: תוס' ד"ה לא בשמים הוא, והא דאמר בפ"ק דיבמות דהלכה כב"ה משום דיצאה בת קול וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכה ע"ב
נט: תוס' ד"ה לא בשמים היא, שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטותדברי יואל מועדים ח"ד דף ח ע"ב
נט: תוס' לא - מתי שומעים לב"קשיחות לספר בראשית עמ' מג
נט: תורה לא בשמים הואדברי יואל פ' ויגש דף תנד ע"ב
נט: תורה לא בשמים הואדברי יואל פ' שלח דף תכט ע"ב
נט: תורה לא בשמים הואשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רסא
נט: תורה לא בשמים הוא וכו' נצחוני בני נצחונילהורות נתן דברים עמ' מד, רלו, שכד
נט: תורה לא בשמים היאויואל משה מאמר א סי' קנא עמ' קנג
נט: תורה לא בשמים היאלהורות נתן בראשית עמ' כד
נט: תורה לא בשמים היאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמג
נט: תורה לא בשמים היאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תח
נט: תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכהשרתי ח"א עמ' רסט
נט: תנא אף גדול הי, וכו' שלא לכבודי עשיתי וכו' נח הים מזעפוחכמה ומוסר ח"א עמ' שיט
נט: תנור של עכנאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 30
נט: תנור של עכנאיהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ג
נט: תנור של עכנאיהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ג
נט: תנור של עכנאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיח
נט: תנור של עכנאי וכו' וברכהוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רעא
נט: תנור של עכנאי וכו' חרוב יוכיח, אמת המים, כותלי ביהמ"ד וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צח {מהגר"א ג' יסודות ללימוד, הסתפקות במועט, ענוה, שקידה, וזשאחז"ל (סנהדרין פח:) איזהו בן עוה"ב ענוותן ושפל ברך וכו' שהן ג' יסודות אלה; כונת "בן עוה"ב" הוא תואר נשגב למי שכל מחשבותיו לעוה"ב}
נט: תנור של עכנאי וכו' מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מרחמי הרב עמ' יח
נט: תנור של עכנאי וכו' עמד רבי יהושע ואמר לא בשמים היאמאמרי שלמה ח"ב עמ' מה
נט: תנור של עכנאי ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין, אם הלכה כמוני מן השמים יוכיחוברית אברם עמ' קי
נט: תנור של עכנאי שנחלקו ר"א וחכמיםבין המשפתים בראשית עמ' מב
נט: תנורו של עכנאי - לא בשמים היאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רח
נט: תנורו של עכנאיבית שלום מרדכי עמ' ו, רנה, רמא
נט: תנורו של עכנאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד, שכב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ
נט: תנורו של עכנאישירת דוד (תשסז) עמ' תקו
נט: תנורו של עכנאי וכו' לא בשמים היאמחשבת מוסר ח"ג עמ' נז
נט: תני רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה וכו' מפני שסורו רעים שמחה עמ' קעח
נס. המלבין פני חבירון אין לו חלק לעוה"בנצח ישראל (הרטמן) עמ' תכז הערה 105
נפקו רבנן לאעסוקי בי' ברבה ב"נ לא הוה ידעו דוכתי' וכו'לוח ארז פרשת לך לך דף יח
נפקו רבנן לאעסוקי בי' ברבה ב"נ לא הוה ידעו דוכתי' וכו'לוח ארז פרשת נצבים דף קלז
נצחוני בניראש דוד (תקלו) דף קנד ע"ד
נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חמ"ט עמ' 379, חלק נ עמ' 29, 143
ס ע"א אין מפרכסין את האדם וביעב"ץ שבעבד עברי מותרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שג
ס ע"א ביין התירו לערב וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ט פסוק ב
ס ע"א לא יחלק חנוני קליותסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף ק"ה ע"א (ד"ה ואען)
ס ע"ב איזהו נשך ואיזהו תרביתברית שלום (תעח) דף נא ע"א
ס ע"ב איזהו נשך ואיזהו תרביתברית שלום (תשסח) עמ' שכג
ס ע"ב אין משרבטין את הבהמה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיד
ס ע"ב אם אוזיף מאה במאהנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מד ע"א (ד"ה והנה)
ס ע"ב ד"ה תשיךתועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ג
ס ע"ב ההוא עבדא סבא דאזל צבעיה לרישיה ולדיקניהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
ס ע"ב הוקשו מלווי בריבית לשופכי דמיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 310
ס ע"ב ולא חלקן הכתוב אלא לעבור עליו בשני לאויןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 87
ס ע"ב לא חילקן הבתוב [נשך וריבית] אלא לעבור עליו בשני לאויןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 308
ס ע"ב צדיק מצרה נחלץ ויבוא אחר תחתיומצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ס ע"ב תרבית בלא נשך וכוי לעבור עליו בבי לאויםשיחות מוסר (תשסב) עמ' קצה
ס"פ אלו מציאות תוס' ד"ה מדברי שניהםשארית יעקב (אלגזי) דף י ראש ע"ב
ס. ביין התירו לערבביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק ב
ס. רש"י ד"ה השופהנתיב התשובה עמ' קכט הערה 88
ס: אי אתה מוצא נשך בלא תרבית וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שצב
ס: איזהו נשךכתר תורה (תשסז) עמ' רפו
ס: אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל נשך באוכל מניןדברי יואל פ' בלק דף קיא ע"א
ס: ותסברא דאיכא נשך בלא תרבית וכו'גבורות אליהו סי' נה אות א
ס: תוס' ד"ה למהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנ
ס: תוס' ד"ה למה חלקם הכתוב, אורחא דקרא לכתוב לשון משונהדברי יואל פ' בלק דף קיא ע"א
סא : התולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואתורת יחיאל במדבר עמ' קנג
סא ד"ה אלא לאו דגול ל"ל וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ג
סא יצי"מ דכתב רחמנא גבי שרצים למ"לדרשות לחם שלמה עמ' רכה
סא כל הכופר במצות מדות כו' גורם לחמשה דברים, מטמא את הארץ כו'המדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש א
סא ל"ל דכתב דחמנא יציאת מצרים ברכותמשכנות יעקב (נעים) דף פט ע"ד
סא למה נאמרה יציאת מצרים גבי ציציתלבית יעקב דרוש כו
סא לעבור עליו וכו' ותוס' ד"ה לעבור עליו בב' לאויןברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ב
סא ע"א א"ר למה לי דכתב רחמנא לאו בגזל לאו בריבית לאו באונאה וכו' אלא לאו בגזל ל"ל, לכבוש שכר שכיר, שכר שכיר בהדיא כתיב, לעבור עליו בשני לאויןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רב
סא ע"א אלא לאו דגזל כו'מראה הגדול ח"א דף לג ע"ג-ע"ד
סא ע"א בנשך ובמרבית קאי על הכסף ועל האוכלבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות א
סא ע"א כובש ש"ש בהדיא כתיבתועפת ראם (גטיניו) דף עז ע"ג
סא ע"א ל"ת דכ' רחמנא ל"לאיש מבין ח"ב דף טו ע"א
סא ע"א לאו בגזל למה לי לכובש שכר שכיר ותוס' שםחדרי בטן פרשת ויקהל אות ה
סא ע"א למה לי דכתב רחמנא לאו ברבית לאו בגזל וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלג אות א
סא ע"א קרי ביה את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רצא
סא ע"א קרי ביה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרביתראשון לציון (תשסח) עמ' קכא
סא ע"א קרי כיה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרביתראשון לציון (תשעח) עמ' קצו
סא ע"א רבית אונאה ועושק בכלל גזלדבר טוב עמ' י
סא ע"א ריבית דומה לגזלס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעד
סא ע"א שלשה מיני גזלשער החצר (תשעב) סי' קלד
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור וכו'ברכת אבות עמ' שטו
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור עליו וכו'אור שרגא עמ' שמו
סא ע"ב אחד משלשה ושלשים מלוגתורת אליהו עמ' מד, תמח
סא ע"ב אלא בשביל דבר זה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' פז
סא ע"ב אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייתורת אביגדור ח"ב עמ' פז
סא ע"ב אלמלא העליתי את ישראל ממצרים וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קכ
סא ע"ב אלמלא לא העליתי את ישראל אלא בשביל שאינם מטמאין בשרצים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצט
סא ע"ב אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים וכו' ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' רכח, ישעיה עמ' שסח
סא ע"ב אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיימצווה ועושה ח"א עמ' קעח
סא ע"ב אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי (הקב"ה) את ישראל ממצרים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקצז, תמא
סא ע"ב אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי (הקב"ה) את ישראל ממצרים וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"א, צג ע"ב
סא ע"ב אמר הקדוש ברוך הוא אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית, וממי שטומן משקלותיו במלח, וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פב
סא ע"ב אני הוא שהבחנתי במצריםשיחות עבודת לוי סי' ע אות ה, סי' צח אות ג
סא ע"ב אני הוא שעתיד ליפרע וכו' וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' תמז
סא ע"ב אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעט
סא ע"ב אסור לגנוב על מנת להחזירס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כא
סא ע"ב אפילו אין לי בישראל אלא מה שאין מטמאין בשרצים דייםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שעח
סא ע"ב אתי כל הנישער יוסף (תקיז) דף פה ע"ג
סא ע"ב במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רט
סא ע"ב הטומן משקולתיו במלחמאיר נתיבות ח"ג עמ' פג
סא ע"ב וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שפט
סא ע"ב יצ"מ אני הוא כו'שעת הכושר דף קט ע"ד
סא ע"ב יציאת מצדים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו' אף על גב דלא נפיש אגרייהו טפי, מאיסי למכלינהוכתב סופר אגדות כאן
סא ע"ב יציאת מצרים במשקלותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' צג
סא ע"ב יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו'שמלת אליעזר ח"א עמ' תנב
סא ע"ב יציאת מצרים דלגבי שרציםמאיר נתיבות ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' קעט
סא ע"ב יציאת מצרים רכתיב גבי ציצית למה לי וכו'ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ד
סא ע"ב ל"ל דכתיב יצי"מ במשקולות וכו' בריבית וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ג, פא ע"א, צה ע"ב
סא ע"ב ל"ל דכתיב יצי"מ במשקולות וכו' בריבית וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקיח
סא ע"ב לא העליתי את ישראל ממצרים וכו' שאין מטמאין בשרציםרנת יצחק שופטים עמ' כה
סא ע"ב לא ידעו להבחין בין טפה לטפהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עה
סא ע"ב לא ע"י מלאךישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 354
סא ע"ב לא תגנבו וכו' על מנת למיקט, ובשטמ"קרנת יצחק שופטים עמ' ר
סא ע"ב לא תגנוב ע"מ לשלם כפלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפה
סא ע"ב לא תגנוב ע"מ לשלם תשלומי כפלשיחות מוסר (תשסב) עמ' קכ
סא ע"ב לא תגנוב על מנת למיקטדברי שאול שמות עמ' ריב
סא ע"ב לא תגנוב על מנת למיקטפני חיים (פלג'י) דף פא ע"א
סא ע"ב לא תגנוב על מנת למקטערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 351
סא ע"ב לא תגנובו - ע"מ להקניט, ע"מ לצערס' חסידים סי' מד
סא ע"ב לא תגנובו - ע"מ למיקטס' חסידים סי' מד
סא ע"ב לא תגנובו אפי' למיקט ובויטב"א ושט"מרנת יצחק תענית עמ' קסח
סא ע"ב לא תגנובו אפילו ע"מ למיקטרנת יצחק יהושע עמ' שפז, שמואל עמ' תצד, משלי עמ' רטז, דברי הימים עמ' לז
סא ע"ב לטומן משקלותיו במלח וכו' לעבור עליו משעת עשייהמכשירי מצוה עמ' כט*
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת ממצרים בציצית בריבית ובמשקלות וכו' אני הוא שהבחנתי וכו' בין טפה של בכור וכו'זרע שמשון קדושים אות ד
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים באיסור ריבית וכו'דעת חיים עמ' פב
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברביתבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלט אות א
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית וכו' גבי ציצית וכו' במשקלות וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' פז, ח"ד עמ' קיא, רכז, רנז-רנח
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית, יצי"מ גבי צצית, יצי"מ במשקולותמחשבה למעשה עמ' קסה
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציציתלב אליהו (תשסה) שמות עמ' סז
סא ע"ב לעבור עליו משעת עשייהזכור לדוד עמ' נא
סא ע"ב ממי שתולה קלא אילן בבגדושיחות עבודת לוי סי' נו אות ד
סא ע"ב משורה אחת משלשים ושלשהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שיא
סא ע"ב משורה שהיא אחד משלשים ושלשה בלוגפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נ
סא ע"ב משורה שהיא אחד משלשים ושלשה בלוגפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נ
סא ע"ב סמך ענין יציאת מצרים אצל פרשת ציציתפני חיים (פלג'י) דף רמו ע"ב
סא ע"ב פני יהושע ד"ה אמר רבי יצחקדברי שאול בראשית עמ' תכה
סא ע"ב רבינא אקלע לסוראברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ"ו ע"ב (דף שי"ז ע"ב ד"ה ובזה)
סא ע"ב רבית קצוצה אי יוצאה בדיינים וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
סא ע"ב רבית קצוצה יוצאה בדייניןנאוה תהלה עמ' קיח
סא ע"ב ריטב"א, לא תגנובו ע"מ למיקטרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפה
סא ע"ב רש"י - אפילו לא שקל בהןמאיר נתיבות ח"ג עמ' פג
סא ע"ב רש"י - שהם מעולים ואינם נטמאיםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעט
סא ע"ב רש"י ד"ה אלא, לשון עילוי שמעלה גדולה היא אצלםרנת יצחק יהושע עמ' קצח
סא ע"ב רש"י ד"ה שהבחנתי במצריםשעת הכושר דף קט ע"ד
סא ע"ב שלא ימדוד לו בימו' החמה כו'מראה הגדול ח"א דף לג ע"ד
סא ע"ב שלא ירתיחשלטי הגבורים (תשע) עמ' שי
סא ע"ב תולא קלא אילן בבגדומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פח, ח"ג עמ' קד
סא ע"ב תוס' ד"ה רבאצפיחית בדבש סי' נב דף קמד ע"ג
סא ע"ב תנא דבי ר' ישמעאל אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאינן מטמאין בשרצים דישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלז
סא ע"ב תנו רבנן לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
סא תוס' ד"ה וממי שתולה קלא אילןמשכנות יעקב (נעים) דף צ ע"ב
סא. אלא לאו בגזל למה ליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
סא. אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים, דיאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 85
סא. אמר רבא למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצא
סא. את כספך לא תתן בנשך נדרש למעלה ולמטהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מג, שיב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
סא. ג' סוגי גזלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנז
סא. גזל ועושק לאו אחד הן לעבור עליו בשני לאויןחיי נפש ח"ו עמ' רטו
סא. חייך קודמין לחיי אחיךתורת יחיאל בראשית עמ' קכח
סא. כובש שכר שכיר עובר בשני לאויןפנים מסבירות עמ' קנ
סא. ל"ל דבתב רחמנא יציאת מצרים ברבית וכו' י"מ במשקלותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לז
סא. לא תשיך מכאן אזהרה ללווהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צח
סא. לאו בגזל למ"ל בתוס' ד"ה לעבור ומהרש"א שםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' צו
סא. לאו בגזל למה ליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמג
סא. למה לי דכתב רחמנא לאו בגזל ולילף מריבית ואונאהלהורות נתן דברים עמ' ס
סא. למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית לאו בגזל לאו באונאהלהורות נתן ויקרא עמ' שכג
סא. קרי ביה את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית, בנשך ובמרבית לא תתן אכלומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קכד
סא. רבית קצוצה יוצאה בדייניןילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
סא. ריבית לא אתי מגזלחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
סא. תוס' - ד"ה לעבורלהורות נתן דברים עמ' קפו
סא. תוס' ד"ה אם - למדרש כלל ופרט וכלל וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רסט
סא. תוס' ד"ה לעבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז, והשמטות
סא. תוס' ד"ה לעבורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמז, תמא
סא. תוס' ד"ה לעבורחמודי צבי שמות עמ' שסה
סא. תוס' ד"ה לעבור, לאו באם אינו ענין דלוקהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפא, תכג
סא. תוס' ד"ה קרינזר הקדש ח"ג עמ' רכד
סא. תוס' ד"ה קרי, למאן דדריש מקרא לפניו ולאחריו וכו' קשה נמי לרבנןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנד
סא: א"ל ר"ח לרבינא המעלה מאמ"צ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"לעצי חיים על התורה עמ' תיט*
סא: אלמלא הוצאתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה דיחיי נפש על ההגדה עמ' רנח
סא: אלמלא הוצאתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאינן מטמאין בשרצים כשאר אומות העולם, דייכסף נבחר (מרגליות) עמ' ר
סא: אלמלא העליתי את ישראל ממצריםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קכב
סא: אלמלא וכו' אלא בשביל דבר זה שאין מיטמאין בשרצים דיימצור דבש עמ' קנז
סא: אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייפאר יעקב ח"ג עמ' קלח, קעב, קעג
סא: אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דייםתפארת צבי ויקרא עמ' קלה
סא: אלמלי העליתי את ישראל ממצריםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ע
סא: אם רבית קצוצה יוצאה בדיינים או לאיבין שמועה (לעוו) עמ' תשי
סא: אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצין די וכו' דמאיסימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צו {וצ"ב, החשיבות במניעת אכילת שרצים, אם מונע לש"ש, לא משום דמאיסי}
סא: אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שפה
סא: אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' נג, צו
סא: אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' מח, פד
סא: אני ה' נאמן ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרישבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ה
סא: אני ה׳ שהבחנתיכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 12
סא: אני הוא שהבחנתי בין טיפה של מצרים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמד; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף לו ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יו ע"א
סא: אני הוא שהבחנתי בין טפה של בכור וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצב
סא: אני הוא שהבחנתי במערים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני הוא שעתיד ליפרע וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קו-קז {שבכל אלו יש רמאות והקב"ה מבחין בהן, ולכן בבכור נקט טיפה}
סא: אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור וכו'דעת תורה שמות עמ' קד
סא: אני הוא שהבחנתי וכו, ואני עתיד ליפרעיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפא
סא: אני הוא שעתיד ליפרע וכו' ממי שתולה קלא אילן בבגדו, ואומר - תכלת הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקלג
סא: אע"ג דלא נפיש אגרייהו טפי מאיסי למכלינהונטעי אשל בראשית עמ' עח
סא: בהרבה מצוות נזכר יצי"מאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
סא: במידה זו מדידת קרקע וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת קדושים דף לח ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף ריג ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף צה ע"ג
סא: בן צדיק בממון אביו הרשעפרפרת אליעזר פרשת כי-תצא פרק כה פסוק יט
סא: בעונש עון שלא להונות במדות ומשקלותמטר השמים (תשנז) עמ' תקז
סא: בשביל שאין מטמאין בשרציןבין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ג-ד
סא: הוקשו מלווי בריבית לשופכי דמיםקריאה בקריה ח"א עמ' מ
סא: הוקשו מלוי ברבית לשופכי דמיםיבין שמועה (לעוו) עמ' שצב
סא: החולה בבגדו קלא אילןמצת שימורים (תשסא) עמ' קו, קיג, קטו
סא: המעלה - אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשתים דייקריאה בקריה ח"ג עמ' קיח
סא: המעלה אתכם מארץ מצריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנ
סא: המעלה דכתב רחמנא וכו'האיר ממזרח עמ' פז
סא: המעלה שבאי אכילת איסוריםשיחות לספר ויקרא עמ' קלא
סא: וחכ"א אף הסופרדברי יואל פ' נשא דף קפה ע"ב
סא: ומי שתולה קלא אילן בבגדו וכו'שו"ת מהרש"ך ח"א דף קסה
סא: יכין רשע וצדיק ילבשמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רא
סא: יצ"מ דכתב רחמנא גבי שרצים למה ליטוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
סא: יצי"מ גבי שרציםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסט
סא: יצי"מ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"למשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלא
סא: יציאת מצרים גבי ציצית וכו' אני הוא שהבחנתי וכו'למחר אעתיר עמ' רנד, רסג
סא: יציאת מצרים דבתב רחמנא גבי שרצים למה ליערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' צד
סא: יציאת מצרים דכתב במשקלות למה ליחנן אלקים עמ' קסט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי משקלות למה ליתפארת צבי ויקרא עמ' רפט
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי רבית למה ליתפארת צבי ויקרא עמ' שעא
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לו/לז דף לב ע"א
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי כו' אנא המעלה קא קשיא ליתפארת צבי ויקרא עמ' קכט, קל
סא: לא נכתבה אזהרת משקלות אלא לעבור עליהן משעת המעשהלקוטי משלי פרק יא פסוק א
סא: לא תגנוב אפילו על מנת למיקטמגדל עוז (תשעח) עמ' שפז
סא: לא תגנוב ע"מ למיקטמטר השמים (תשנז) עמ' תצט
סא: לא תגנוב ע"מ למיקט וע"מ לשלםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סו(ריט) {אם הוא איסור חדש}
סא: לא תגנוב על מנת למיקטמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלח
סא: לא תגנוב על מנת למיקטשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
סא: לא תגנובו דכתב רחמנא למה ליישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רכ
סא: לא תגנובו דכתב רחמנא למה ליפרדס מרדכי עמ' קלח
סא: לא תגנובו ע"מ למקט וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף קעו/קעז ע"א
סא: לא תגנובו על מנת למיקטשמחת הנפש עמ' קיד
סא: לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רד ע"ב; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף לו ע"ג
סא: לאו דכ' רחמנא במשקלות ל"לפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צ
סא: לאו דכתב במשקלות למה לי לעבור עליו משעת עשיהחנן אלקים עמ' קסח
סא: למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בערביתהדרש והעיון דברים מאמר מא
סא: מ"ש הכא המעלה דכתב רחמנא וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' פז
סא: מאי שנא גבי שרצים דכתיב המעלה אתכם מארץ מצרים ולא כתוב המעלה אצל ריבית משקלות וציציתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקמה, תקמה הערה 61
סא: מרבה הונו בנשך ותרבית וכו' כגון שבור מלכאחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
סא: עד כאן יכין רשע וילבש צדיקלהורות נתן בראשית עמ' פג
סא: על מנת למיקטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תלח
סא: קלא אילן דומה לתכלתערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנ
סא: רבי יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדייניםעצי חיים - מועדים עמ' שכו
סא: רבית קצוצה יוצאה בדייניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
סא: ריבית קציצה יוצאה בדייניןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמ
סא: שהבחנתי במצרים בין טפה של בכורהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קי
סא: שלא יטמין משקלותיו במלח וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף קעז ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ב-ע"ג
סב חייך קודמיןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כו, מב
סב ע"א בבוד אם ואם באביו רשעיחי המלך עמ' יא
סב ע"א בעמך, בעושה מעשה עמךמנות הלוי (תשסב) עמ' קפו
סב ע"א וחי אחיך עמך - חייך קודמים לחיי חברךלפרקים (תשסב) עמ' שנא
סב ע"א וחי אחיך עמך וכו' ובנמר'י שםחיי נפש ח"ב עמ' רנג
סב ע"א וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךלמדנות (תשנח) פ' בהר אות עב
סב ע"א וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבריך, ישוב לקושית המהר"ם שיףשם דרך דברים עמ' ע
סב ע"א חייבין להחזיר משום כבוד אביהןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנו
סב ע"א חייך קודמיוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רנג
סב ע"א חייך קודמיוכתונת פסים (תשעא) עמ' קלה
סב ע"א חייך קודמיורנת יצחק מלכים עמ' קעא, רפ
סב ע"א חייך קודמיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנא
סב ע"א חייך קודמיםתורת מנחם חמ"א עמ' 143
סב ע"א חייך קודמים לחיי חבירךדורש טוב עמ' 152, 153
סב ע"א חייך קודמים לחיי חברךמצוה ולב ח"א עמ' 168
סב ע"א חייך קודמיןדברי חנינא - רפואה עמ' קב, קיד-קיז, קכב, קכד
סב ע"א חייך קודמיןדברי שאול ויקרא עמ' קעח, דברים עמ' קעב
סב ע"א חייך קודמיןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכח
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חט"ז עמ' 203, חי"ח עמ' 256, חכ"א עמ' 265, חכ"ד עמ' 289
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חל"ט עמ' 146
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חמ"ו עמ' 28
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חמ"ט עמ' 405, חלק נ עמ' 35
סב ע"א חייך קודמין לחיי אחיךדרך ישרה עמ' שסא
סב ע"א חייך קודמין לחיי חברךלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סא
סב ע"א ישתו שניהםחקקי לב חלק ב (סימן כ"ו) דף קכ ע"ד (ד"ה הרי להדיא)
סב ע"א מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתתו של חבירוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' דש
סב ע"א מוטב שישתו שניהם וימותו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריא
סב ע"א מחלוקת רבי עקיבא ובן פטוראציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כח
סב ע"א עד שבא ו"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמיןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפא
סב ע"א ריבית היינו גזילהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קי
סב ע"א שי׳ בן פטוראדברי חנינא - רפואה עמ' כו
סב ע"א שנים שהיו מהלכים בדרך וכו' דרש בן פטורא מוטב שימותו שניהם וכו' ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כט
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מיםלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' לז
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מיםבי חייא ח"ב עמ' סב, רפג
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'דבר טוב עמ' שיז
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרךמנחת מרדכי עמ' רמג
סב ע"א תוס' ד"ה תנאידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצז
סב ע"אבריכות המעיין עמ' ריח
סב ע"ב חייך קודמיןעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו**
סב ע"ב חייך קודמין לחיי חבירךבעקבות משה שמות עמ' כד
סב תניא ב' שהיו מהלכין בדרךאפוד בד דף קי ע"ב
סב. אהדר ליה כי היכי דלחיייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו
סב. אל יראה אחד במיתת חברומכתב מאליהו ח"ד עמ' 353
סב. אמר רב ספרא כל שאילו כדיניהם מוציאים מלוה למלווה וכו'גבורות אליהו סי' מד אות א
סב. ב' שהיו מהלבין בדרך וכו'פרדס מרדכי עמ' רמז
סב. ב' שהיו מהלכץ בדרךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנח
סב. דרש בן פטורא מוטב שישתו שתיהם וימותו וכו' עד שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמךחיי נפש ח"ג עמ' לז
סב. דרשות על וחי אחיך עמךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסז
סב. הניח להם אביהם מעות של רביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמג
סב. הניח להם אביהםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כא
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמיןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פח
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמיןעלי שור ח"ב עמ' תרסו
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירךחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסג
סב. וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבירךאור אברהם - סידור התפילה עמ' כז
סב. ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 204
סב. חייך וחיי חברך חייך קודמיןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעב
סב. חייך קודמיוטובך יביעו ח"ב עמ' רצו,רצז
סב. חייך קודמיםקריאה בקריה ח"א עמ' לד, רלב
סב. חייך קודמיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תג - ר"א פילץ
סב. חייך קודמים לחיי חבירךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רפד
סב. חייך קודמים לחיי חבירךאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
סב. חייך קודמים לחיי חבירךפחד יצחק שבועות מאמר כא
סב. חייך קודמים לחיי חברךנזר הקדש ח"א עמ' תעב
סב. חייך קודמיןדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' נח
סב. חייך קודמיןמטר השמים (תשנז) עמ' תנג
סב. חייך קודמיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 244, ח"ד עמ' 353
סב. חייך קודמיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנא, רא
סב. חייך קודמיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלו, ח"ג עמ' תנט
סב. חייך קודמין לחיי חבירךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפח
סב. חייך קודמין לחיי חבירךפרפרת משה ח"ב עמ' צב
סב. חייך קודמין לחיי חברךזקן אהרן (פריד) עמ' רפד
סב. חייך קודמין לחיי חברךמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו, תמא, תנא
סב. חייך קורמים לחיי חבירךהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמז, קמח
סב. חייך קורמין לחיי חברךכד הקמח (מישור) עמ' כא
סב. חייל קודמין לחיי חבירךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפח
סב. לדעת בן פתורא צריך למסור חיי עצמו שלא יראה במיתת חברוהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כח
סב. לקרוע שטרא מאי קסבר אי קסבר שטר העומד לגבות כגבוי דמיגבורות אליהו סי' נה אות ג
סב. מלוין בריבית שהחזירו אין מקבלין מהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צח
סב. מפני שיש בה קום ועשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז
סב. עד שבא ר' עקיבא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכח
סב. עד שבא ר"ע ודרש וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברךמאמרי שלמה ח"ב עמ' רלט
סב. פלוגתא דר' עקיבא ובן פטורא בפסוק וחי אחיך עמךשם יחזקאל עמ' שי
סב. שנים שהיו מהלכיו בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' חייך קודמיםלהורות נתן ויקרא עמ' רמג
סב. שנים שהיו מהלכין בדרךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פ
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך ...חייך קודמים לחיי חבירךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קצב
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד א' מהם קיתון של מים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"ב ח"ג דף מט/עט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף ס ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעט ע"א
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם וכו'שבח נעורים עמ' קנח
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכח
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד וכו' דרש בן פטורא וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קיא
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קתון של מים אם שותין שניהם מתים וכו' מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד במיתתו של חברודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יט
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנד, קס, קעט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, רסז
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וכו' חייך קודמים לחיי חבירךקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קנא, קנג, קסא
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך ולא' מהם קיתון מיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צ
סב. שנים שהיו מהלכיןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכח
סב. שנים שהלכו בדרך וביד אחד קתון של מים וכו'להורות נתן בראשית עמ' של
סב. תוס' ד"ה לא מאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכט
סב: אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקיןעצי חיים - מועדים עמ' קע
סב: אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיידברי יואל פ' שמיני דף רנח ע"ב
סב: בעושה מעשה עמךמצווה ועושה ח"ב עמ' קלג
סב: תוס' ד"ה אע"פ, דאע"ג דלא משך חיטין אין זה רבית כיון שאם היה בא מוכר לחזור קאי במי שפרעעצי חיים - מועדים עמ' קע
סג ע"א מה לי הן ומה לי דמיהן, וברש"י ד"ה רבי יהודה ובתוס' ד"ה דאמרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפג, קפד
סג ע"ב אגר נטרתורת מנחם חנ"ב עמ' 96
סג ע"ב האי מאי דיהיב זוזאחיים ביד (סימן יד) דף מ ע"ד (ד"ה עוד)
סג ע"ב האי מאן דאוזיף פשיטי מחברי' ואשכח ביה טופיינא וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף סה ע"ג
סג ע"ב האי מאן ראוזיף פשיטי מחברי' ואשכח ביה טופיינא וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תיט
סג ע"ב והא בעי למיתב זוזי לספסיראנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף נב ע"א (ד"ה עו"כ)
סג ע"ב תוס' ד"ה מהוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפב, קפח
סג ע"ב תוס' ד"ה מהו דתימאחיים ביד (סימן ל"ו) דף מב ע"א (ד"ה ועוד)
סג רש"ימנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סג שכרו לשבור ביי"נאם הבנים ח"א דף כד ע"א, קסד ע"ג
סג. א"ל שמן יש לו שאני נותן לך וכו' כשער של עכשיו אם יש לו מותר אין לו אסורעצי חיים על התורה עמ' שסט
סג. בשמשך או ייחד לו קרן זויותכתר תורה (תשסז) עמ' שב
סג. חייך קודמין לחיי חבירךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קה, קעג
סג. כגון שייחד לו קרן זויתכתר תורה (תשסז) עמ' רחצ
סג. כל אגר נטר ליה אסורמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שכו
סג. מה לי הן מה לי דמיהןמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שלז
סג. צד אחד ברבית וכו'גבורות אליהו סי' מד אות ג
סג. רבה בר בר חגן הברו לי' הנהו שקולא חביתא דחמראהדרש והעיון דברים מאמר ט
סג. רש"י - ברשותי' מיקרי וכו' הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרעעצי חיים על התורה עמ' שסט
סג. רש"י - יש לו מותר, ברשותיה מיקרי וכו' הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרעעצי חיים - מועדים עמ' קע
סג. שנים מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קפח, רנו
סג: האי דמוזיף לחבריה ואשכח טופייתא מתנה יהיב ליהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ער
סג: ההיא דקיראי דאזלי ד' ד' בזוזא ומוכר לו ה' ה' בזוזאכתר תורה (תשסז) עמ' רצה
סג: תוס' ד"ה ואמרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קד, קה
סד ע"א והרא"ש בשם מוהר"םשמחה לאיש (אלישר) דף פא ע"ד
סד ע"ב דרו עבדיה דרב נחמן נהום כריסיה לא שוי משום דמרקד בי עובי הוה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' רכה
סד ע"ב עבדא נהום כריסיה לא שוי'ברית שלום (תשסח) עמ' תקיא
סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ישכורמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סד. א"ר כהנא הוי יתיבנא בשלהי פרקי דרבמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צז {עי' מש"כ (ברכות כח.) בר"ג שלא מנע עצמו מביהמ"ד אפי' שעה א'}
סד. המחזיר חוב ומצא המלוה יותר וכו'יוסף לקח עמ' קסה
סד. חביתא דחמרא דהוי קרוב לזה ולזהכתר תורה (תשסז) עמ' ש
סד: התוקף בעבדו של חברוקול שמואל (קונפורטי) דף מה ע"א
סד: תוס' ד"ה ולאויואל משה מאמר ב סי' קטז עמ' שכג
סה גלימא מפקינן מיניה והרא"ששמחה לאיש (אלישר) דף פב ע"ג
סה ע"א אין שכירות משתלמת אלא לבסוףפתגמי אורייתא ח"ב עמ' יא, תיד
סה ע"א אמר רב פפא טרשא דידי שרינשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מ"ה ע"ב (קטע ראשון)
סה ע"א אמר רב פפא טרשא דידי שרי מאי טעמא שבראי לא פסידמצווה ועושה ח"א עמ' ריט, תקמה
סה ע"א במשנהמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סה ע"א ותוס' ד"ה ומניומי וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף צו ע"א
סה ע"א יתיב מאה תעניתא כו'מראה הגדול ח"א דף קמ ע"ד
סה ע"א מרבין על השכר ואין מרבין על המכרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפז
סה ע"א רבא אמרצפיחית בדבש סי' נב דף קמד ע"ג
סה ע"א רש"י ד"ה טרשא שריחיים ביד (סימן ל"ו) דף מ"ב ע"א (קטע ראשון)
סה ע"א שכירות אין משתלמת אלא לבסוףקרן לדוד שמות עמ' סט
סה ע"א שכירות אין משתלמת אלא לבסוףמנחת יואל עמ' קעז
סה ע"א שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צג
סה ע"א שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףפניני יחזקאל עמ' רלג
סה ע"א שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדבר טוב עמ' קע
סה ע"א תוס' ד"ה דניחא לי'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סה ע"ב אחריות טעות סופרנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"א) דף ס"ג ע"ד (ד"ה ועיין)
סה ע"ב ההוא גבראנשמת כל חי חלק ב (סימן י"א) דף כד ע"ב (ד"ה והרב)
סה תוס' ד"ה ניחא ליה דלא נסתריה עבדיהעינות מים דף כד ע"א
סה. אין שכירות משתלמת אלא בסוףאור חדש (הרטמן) פ"א אות 945
סה. אין שכירות משתלמת אלא בסוףתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקכג הערה 16, תתקלט, תתקלט הערה 19, 30
סה. אין שכירות משתלמת אלא לבסוףנצח ישראל (הרטמן) עמ' תכג
סה. אין שכירות משתלמת אלא לבסוףצדקת יוסף עמ' מה, רחצ
סה. טרשא דרב חמאכתר תורה (תשסז) עמ' דש
סה. שכירות אין משתלמת אלא לבסוףעצי חיים על התורה עמ' פה, תנא
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצו
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כט
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףהישר והטוב (תשסג) עמ' ריט, תסג
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףחנן אלקים עמ' מ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמח
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רנ
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףפרדס מרדכי עמ' קה, תקנט
סה. שכירות אינה משתלמת אלא לסוףלישרים תהלה (תשסד) עמ' קד
סה. שכירות אינו משתלמת אלא לבסוףשבח נעורים עמ' קסו
סה: צד אחד ברבית וכו'גבורות אליהו סי' מז
סו ע"א בשעת מתן מעות קנה הכל וכו' ותוס' ד"ה ומיניומי וכו'לשון ערומים דף יב ע"א
סו ע"א דכו"ע לגבי דידי בדינא דרדקי נינהושיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' תכ
סו ע"ב המוכר רקל לחבירוברכת אבות עמ' שפב
סו ע"ב לפכוחי פחדאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נז
סו. אמר רב הונא בשעת מתן מעות קנה הכל, לאחר מתן מעות לא קנה אלא כנגד מעותיוכתר תורה (תשסז) עמ' רפז
סו. דכולי עלמא לגבי דידי בדינא דרדקי נינהוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צד
סו. דכולי עלמא לגבי דידי בדינא דרדקי נינהוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
סו. הלוהו על שדהו (גמרא)מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שכ
סו. לאחר מתן מעות קנה כנגד מעותיוכתר תורה (תשסז) עמ' רצ
סו: אין אדם מוכר דשלבל"עעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סב
סו: בנימוקי יוסףפרדס מרדכי עמ' קלט
סו: האי אסמכתא זמנין קניא וזמנין לא קניאכתר תורה (תשסז) עמ' רצ
סו: השתא דאמר רבנן אסמכתא לא קניאכתר תורה (תשסז) עמ' רחצ
סו: כל דאי לא קני דהוי אסמכתאלהורות נתן דברים עמ' קו
סו: לית הימנותא בעבדיתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רפח
סו: מחילה בטעות לא הוי מחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמא
סו: מי קאמר ליה קני לגוביינאכתר תורה (תשסז) עמ' רפט
סו: נמוק"י, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, משום דהוי אסמכתאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסח(לז)
סו: תוס' ד"ה ואיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכב
סז ע"א את ונוולא אחישו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' א
סז. אמרה ליה להאי גברא זיל זבין לי ארעאכתר תורה (תשסז) עמ' רצד
סז. סוגיא דמתן מעותכתר תורה (תשסז) עמ' רצד
סז: משכנתא בנכייתא שריכתר תורה (תשסז) עמ' קלו
סח בני רב עיליש נפיק עליהודרכי שלום (מרגונאטו) דף לד ע"ד
סח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סח ע"א אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי אבא עביד הכי וכי אתו לקמיה מהימן להו אמר ליה תינח היכא דאיתיה לדידיה אי שכיב ונפל שטרא קמי יתמי מאי הוי כשגגה שיוצאה מלפני השליט ונח נפשיה דאמימרמעשה בר' יוחנן בן מתיאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
סח ע"א אמר רב אשי אמרו לי סבי דמתא מחסיא סתם משכנתא שתאזכור לדוד עמ' מו
סח ע"א מאי משכנתא דשכונה גביהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תכא
סח ע"א תילתא באגרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יט
סח ע"ב אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד אי פלגא בהפסד תרי תילתי באגרס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קכד
סח ע"ב כמה עיזי ותרנגולין מעלין סימן, ת"ר כמה הוא שכרו וכו'מגילת סמנים עמ' פו
סח ע"ב ת"ד מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות לבהמה מעלין וכו'ברית שלום (תעח) דף צג ע"ג
סח ע"ב ת"ר מקום שנהגו להעלות שכד כתף למעות לבהמה מעלין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקצט
סח. אי אתה נותן לי מכאן ועד ג׳ שניםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שלב
סח. אין שכירות משתלמת אלא לבסוףדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 202, 214
סח. דקו בה רבנן בהא מילתא ואוקמיה אקרא כשכיר שנה בשנהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יז
סח. ההוא טרשא וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קד
סח. טרשא שרימאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שב, שי
סח. יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיוצא מלפני השליטקריאה בקריה ח"ב עמ' ערה
סח. כשגגה שיצא מלפני השליטטוב לב עמ' צה
סח. לית הלכתא כשטרא דמחוזאייוסף לקח כרך א ח"א עמ' ער
סח. מרבין על השכרמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שב
סח. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףבית יצחק (ויינברגר) עמ' ערב
סח. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1695-1669
סח. תוס' ד"ה ונותן, אין האדם מניח מריוח גדול אלא מעט אע"פ שבא לו בטורח גדולעצי חיים על התורה עמ' שעג
סח: האי משכנתא באתרא דמסלקי שביעית משמטתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לו
סח: הלואה על השדה לג׳ שניםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שכג, שלח
סח: הלוהו על שדהו (משנה)מאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שיט
סט אמ"ר שרי ליה לאיניש למימר לחבריה הילך ד' זוזירני ושמחי דף נט ע"ב
סט בהאי גוונא ודאי צריך לאורועישארית מנחם ח"א עמ' סה
סט ע"א הנהו תרי כותאי דעבוד עסקא בהדי הדדי אזיל חד מנייהו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יט
סט ע"א הנהו תרי כותאי דעבוד עסקא בהדי הדדי וכו'צלח רכב עמ' רי
סט ע"ב אמר רב ספינא אגרא ופגראכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יג
סט ע"ב אמר רבאחיים ביד (סימן ל"ו) דף מ ע"ג (ד"ה הנה)
סט ע"ב אר"פ הילכתא בספינה אגרא ופגראברית שלום (תעח) דף עט ע"ד
סט ע"ב אר"פ הילכתא בספינה אגרא ופגראברית שלום (תשסח) עמ' תקי
סט ע"ב רב חמא הוה מוגר זוזי וכו' ובתוס' ד"ה אוגרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעח
סט ע"ב רש"י ד"ה מפרין - ולי נראה מפריז בזיי"ן לשון מרחיב ומגדיל וכו' שהפריז על מדותיוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעז
סט ע"ב שומת בית דיןסמיכה לחיים (סימן יח) דף קכח ע"ג (ד"ה תשובה)
סט ע"ב שטמ"ק ד"ה אמר רב פפאבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יג עמ' 95
סט ע"ב שרי ליה לאינישסמיכה לחיים (סימן ג) דף יז ע"ד (ד"ה אכן)
סט ע"ב תוס' ד"ה כי, דהיכאתנופה חיים דף קנ ע"ג (יהושע אות ט"ו)
סט תוס' ד"ה כי דהיכאתנופה חיים דף קנ ע"ב
סט תוספות ד"ה אין הלכהדרכי שלום (מרגונאטו) דף נא ע"ג
סט. הנהו תרי כותאי א"ל בתר דידי אזיל מרשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שצז
סט. זוזי כמאן דפליגי דמיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סד
סט: דשאלה היא דהדרא בעינאתורי זהב (תשעג) עמ' שח, שט
סט: הילך ד' זוזי ואימא לפלניא דלוזפן זוזי וכו'גבורות אליהו סי' מד אות ב
סט: שאלה הדרא בעינאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קמח
סט: שאלה הדרא בעינה לבעליםעצי חיים על התורה עמ' קכ
סט: שיטה מקובצת בשם הראב"ד הרמב"ן והריטב"אגבורות אליהו סי' מד אות ב
סט: שקיל אוגנא דקירא מקיראי כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רצו
סט: שרי איניש למימר לחבריה שקיל לך ד' זוזי וא"ל לפלוני אוזפןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף סד ע"א
סט: שרי ליה לאיניש למימר לחבריה הילך ד' זוזי ואוזפיה לפלניא זוזילהורות נתן ויקרא עמ' שכט
סל. תוס' ד"ה לעבור עליומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נב
סר ע"ב עבדא נהום כריסיה לא שוי'ברית שלום (תעח) דף פ ע"א
סתימותא קניאקול שמואל (קונפורטי) דף לז ע"ב
ע מרבה הונו וכו' כגון שבור מלכאברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ד
ע ע"א אבל חסימה דאיסור לאו לאדורש טוב עמ' 44
ע ע"א כל שיד נכרי באמצע פטורה מבכורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עא
ע ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
ע ע"ב אלא בכרי חייודברי חנינא - ת"ת עמ' צג
ע ע"ב בתוס' ד"ה תשיך תרגום והוה כד שלח פרעהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רפה
ע ע"ב הבא בת"ח עסקינן טעמא מאי גזור רבנן וכו'זכור לדוד עמ' כ
ע ע"ב לחונן דלים וכו' כגון שבור מלכאלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שעה
ע ע"ב מאי לחונן דליםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
ע ע"ב שבור מלכא - "חונן דלים"ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כח פסוק ח
ע ע"ב תוס' ד"ה "תשיך"בעקבי יעקב עמ' רג
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיךאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנז
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיךמכשירי מצוה עמ' קעב
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיך, עכשיו מקילין להלות לנכרי־ בריבית שהוי כדי חיינומצווה ועושה ח"א עמ' קעא
ע ע"ב תוס' ד"ה תשיך. למה לא חיה אותו שהלוה בריבית במתים שהחיה יחזקאל בבקעת דורא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שצז ד"ה בהפטרת, ח"ה עמ' שמו ד"ה אמרו
ע תוס' ד"ה תשוך לא סגי וכו'ברכת אבות עמ' שיב
ע"ב ת"ק דמאחיך האי רעך מאי ע"ל ותוס' ד"ה ואי אשמועינןברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ב-ע"ג, קנז ע"א
ע. הגוי וגר תושב לווין מהן ומלוין אותן בריביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסח
ע. יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צה
ע. יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צו
ע. מעות של יתומים אסור להלוות ברביתלהורות נתן בראשית עמ' פג
ע. מעות של יתומים מותר להלוות אותן קרוב לשכרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קצח
ע. נותנין קרוב לשכר כו' על דהבא פריכאכתר תורה (תשסז) עמ' קד
ע. עמי וגוי עמי קודםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
ע. תוס' ד"ה תשיךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צט
ע: אל תשיך, אל תשוךברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלא
ע: אפילו ריבית מגוי יורדת לטמיוןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קג
ע: לא נצרכא אלא אפי' רבית דעכו"םפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנו, ח"ג עמ' קצ
ע: לא תשיך אזהרה ללוה שלא יתן רמת למלוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמא
ע: לחונן דלים יקבצנו וכו' כגון שבור מלכא וכו' דאפי' ריבית דגויחיי נפש ח"ד עמ' רכ
ע: לנכרי תשיךכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 128
ע: לנכרי תשיך זו מצות עשהחנן אלקים עמ' מג
ע: מאי לחונן דלים אמר רב כגון שבור מלכאהדרש והעיון דברים מאמר קנב
ע: מאי לחונן דלים כגון שבור מלכא וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף קד ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רסו ע"א
ע: מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו וכו' כגון שבור מלכאחיי נפש ח"ג עמ' יט, כ
ע: רביתו של גוי מותרכד הקמח (מישור) עמ' פד
ע: שבור מלכא - חונן דליםביאור הגר"א על משלי פרק כח פסוק ח
ע: תוס' - יש עלינו מס מלך ושריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפ
ע: תוס' ד"ה איןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלז
ע: תוס' ד"ה השיך, ב"נ אסור ברבית ואונאהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סח
ע: תוס' ד"ה תשיךחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
ע: תוס' ד"ה תשיךלהורות נתן ויקרא עמ' נח
ע: תוס' ד"ה תשיךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רכח
ע: תוס' ד"ה תשיךחיי נפש ח"ג עמ' כ
ע: תוס' ד"ה תשיך, כולם יעמדו בתחיית המתים מלבד מאן דיזיף בריביתאצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' יב, כד, רכד
עא גר אינו נקנה בעבד עברישארית מנחם ח"א עמ' פ
עא כמה סמיות עינים של מלוה רביתכסא דוד (תקנד) דף נה ע"ב
עא כמה סמיות עינים של מלוי ברביתכסא דוד (תשנ) עמ' רלב
עא כמה סמיות עינים של מלוי רביתכסא דוד (תקנד) דף נה ע"ב
עא מה אתם בני בריתעינות מים דף לח ע"ד
עא ע"א א"ר נחמן בר יצחק אינו קונה ודינו בישראל אבל קונה ודינו כגברי וכו'תשובה מיראה עמ' מד
עא ע"א אין אשה וגר קונים עבד עברימנחת מרדכי עמ' שמט
עא ע"א אם כסף תלוה את עמי את העני עמך כו' עני ועשיר עני קודםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צב
עא ע"א אם כסף תלוה את עמי כו' לנכרי ברבית ולישראל בחנםתורת מנחם חל"ו עמ' 182
עא ע"א אף לגוי לא הותרה רבית אלא בכדי חייוס' חסידים סי' תקלא
עא ע"א ארמלתא לא תרבי כלבא ולא תשרי בר בי רב באושפיזא וכו'תשובה מיראה עמ' מג
עא ע"א אשה קונה את השפחות ואינה קונה את העבדים מפני החשדמאכסניא של התורה סי' סג
עא ע"א אשה קונה את השפחות וכו' רשב"ג אומר אף קונה את העבדים וכו'תשובה מיראה עמ' מב
עא ע"א את עמי להקדים עמו לפני נכריברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נח
עא ע"א בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברביתבעקבות משה שמות עמ' קנח
עא ע"א בא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברביתס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעג
עא ע"א בא וראה סמיות עיניהם של מלוי בריבית וכו'ברית שלום (תעח) דף פח ע"ב
עא ע"א בא וראה סמיות עיניהם של מלוי בריבית וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקסד
עא ע"א בתוס' הכונה בפסוק לא ימוט לעולםימלא פי תהלתך ח"א עמ' פח
עא ע"א גר נמי גמירי דמקני קני דלא מקני לא קניתשובה מיראה עמ' מד
עא ע"א גר תושב האמור לענין רבית איני יודע מה הוא וכו', ורש"י ד"ה אלצלח רכב עמ' רצה
עא ע"א הא למדת שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטיןמצווה ועושה ח"א עמ' קפב
עא ע"א המלוה ברבית נכסיו מתמוטטין וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנז
עא ע"א המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןברית שלום (תעח) דף נ ע"ד
עא ע"א המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןברית שלום (תשסח) עמ' תקסד, שכב
עא ע"א המלות בריבית נכסיו מתמוטטיםס' חסידים סי' תקל, תתרעג, תתתעו
עא ע"א הקורא לחבירו רשע יורד עמו עד לחייומאור עינים (תשעה) עמ' תצט
עא ע"א הקורא לחברו רשעברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ"א ע"ב (דף שכ"ז ע"א ד"ה וזה)
עא ע"א ואין אשה וגר קונין עבד עבריתשובה מיראה עמ' מד
עא ע"א ואין אשה וגר קונץ עבד עברי אשה לאו אורח ארעאמכשירי מצוה עמ' עא
עא ע"א וכותבין וחותמין פלוני זה כפר באלוקי ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמח ד"ה כתיב
עא ע"א כל המלווה בריבית נכסיו מתמוטטיןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 311
עא ע"א כל מי שיש לו מעות ומלוה אותם שלא ברבית וכו', וברש"י ד"ה הללוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעד
עא ע"א כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בריביתס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קעא
עא ע"א ל"נמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
עא ע"א למה תביט בוגדים וכו' צדיק ממנו בולע וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"א
עא ע"א למה תביט בוגדים וכו' צדיק ממנו בולע כו'ברית שלום (תשסח) עמ' פו
עא ע"א מלוי בריבית וכו' כותבין וחותמין פלוני זה כפר באלקי ישראלברית שלום (תשסח) עמ' שכג
עא ע"א מלוי בריבית וכו' כותבין וחותמין פלוני זה כפר באלקי ישראלברית שלום (תעח) דף נ ע"ד
עא ע"א עירך קורמיןתורת מנחם חכ"ז עמ' 14
עא ע"א עמי ונכרי עמי קודםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפח
עא ע"א עמי ונכרי עמי קודם כו' עניי עירך קודמיןתורת מנחם חלק לג עמ' 112
עא ע"א עמי ונכרי עמי קודםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצט
עא ע"א עמי קודם, אפי' לנכרי ברבית ולישראל בחינםס' חסידים סי' תקלא
עא ע"א עמך ונכרי עמי קודםתורת מנחם ח"ד עמ' 339
עא ע"א עניי עירך קודמיםדבר טוב עמ' תא
עא ע"א עניי עירך קודמיםתורת הרא"ם עמ' סה
עא ע"א עניי עירך קודמיןשער החצר (תשעב) סי' תצז
עא ע"א עניי עירך קודמיןתורת מנחם ח"ז עמ' 76
עא ע"א עניי עירך קודמיןתורת מנחם חכ"ט עמ' 234
עא ע"א עניי עירך קודמיןתורת מנחם חמ"ו עמ' 60
עא ע"א עניי עירך קודמיןתורת מנחם חמ"ט עמ' 216, חלק נ עמ' 69
עא ע"א עניי עירך קודמיןתורת מנחם חנ"ב עמ' 158, חנ"ג עמ' 216
עא ע"א עניי עירך קודמיןתורת מנחם חנ"ט עמ' 103, חלק ס עמ' 141
עא ע"א עניי עירך קודמיןפני חיים (פלג'י) דף קצג ע"א
עא ע"א עניי עמך קורמיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
עא ע"א ענייך ועניי עיריךמאיר נתיבות ח"ג עמ' עג
עא ע"א ענייך ועניי עירך ענייך קודמיןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שח
עא ע"א ענייך ועניי עירך, ענייך קודמין וכו'חולת אהבה עמ' שכא
עא ע"א פלוני כפר באלקי ישראלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
עא ע"א רש"י - דהנך עמך טפימאיר נתיבות ח"ג עמ' עג
עא ע"א רש"י ד"ה גרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב
עא ע"א רש"י ד"ה יורדחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכ"ז ע"ד (ד"ה גם)
עא ע"א שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטיןדרך חיים (לונזאנו) עמ' קכב
עא ע"א שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנ ד"ה ולכן
עא ע"א תוס' ד"ה תשיךאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קי
עא ע"ב אי יש שליחות לנכריצמח צדקה עה"ת עמ' ע
עא ע"ב אין שליחות לגויברכת אבות עמ' עח
עא ע"ב אין שליחות לעכו"םבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות פ
עא ע"ב אלא, הא דרב אשי בדותא היא רבינא אמר וכו'מגילת סמנים עמ' קז
עא ע"ב לדון בדיני ישראל, ברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפה
עא ע"ב מה אתם בני ברית אף שלוחכם נמי בני בריתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריז ד"ה ואמרתי
עא ע"ב נכרי שלוה מעות מישראל ברביתקרן לדוד דברים עמ' רב
עא ע"ב רב אשי אמר כי אמרינן אין שליחות לנכרי הני מילי אינהו לדידן, אבל לדידהו הוי שליח וכו' רב אשי בדותא היאחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלח
עא ע"ב רש"יבריכות המעיין עמ' קכח
עא ע"ב תוס' ד"ה בשלמאמנחת מרדכי עמ' רנז
עא. אדם קורא לחבירו רשעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עא
עא. אם כסף תלוה את עמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רס
עא. אמר רב הונא צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולעוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' מו
עא. אסור להלות לגוי בריבית שלא ילמדו ממעשיוחנן אלקים עמ' יט, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צח
עא. אר"נ רבית דכתיב בגר תושב מי כתיב אל תקח מאתםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמ
עא. ארמלתא לא תדור עם בר בי רב דצניע להקרבן מנחה (תשעד) עמ' קסו
עא. אשה קונה שפחות ואינה קונה עבדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמה
עא. את העני עמך וכו' דאפילו לנכרי בריבית ולישראל בחינםחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
עא. בוא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה/ס דף רעו/רעז ע"ב
עא. גר אינו נמכר בעבד עבריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תמד
עא. גר צדק האמור לעניו מכירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמט
עא. גר תושב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכז
עא. הא למדת שכל המלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןנחלת יעקב (תשעג) עמ' תנה
עא. הלואה נוהגת אף לעשירדרך חיים (תשע) פ"א הערה 189
עא. הללו מתמוטטין ועולין והללו מתמוטטין ואינן עוליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרל
עא. המלוה בריבין נכסיו מתמוטטיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
עא. הנרצע והנמכר לגוי אינו עובד לא את הבן ולא את הבתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנ
עא. העני קודם לעשיר במצות הלואהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1709
עא. כל המלוה ברבית - נכסיו מתמוטטיםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקעד
עא. כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטיםיבין שמועה (לעוו) עמ' שצב
עא. כל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטין וכו' הא קא חזינן דלא מוזפי ברבית וקא מתמוטטין, הללו מתמוטטין ועולין והללו מתמוטטין ואינן עוליןמרפא לנפש בראשית עמ' ריב
עא. כל המתים החיה יחזקאל חוץ מאחד שהלוה בריביתחנן אלקים עמ' קעט
עא. כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ברבית וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף מב ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רעז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש יב דף לה ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנג דף קט ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יב ע"ב
עא. לישראל בחינם ולגוי בריבית ישראל קודםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ער
עא. לר"א גוי נעשה שליח לישראלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קעה
עא. מותר לארמלתא להחזיק עבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסה
עא. מלוה בריבית נכסיו מתמוטטיןתורת יחיאל דברים עמ' רנח
עא. מצות הלואה נוהגת אף לעשירדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1046, 2198
עא. סמיות עיניהם של מלוי רביתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכז
עא. עושה אלה לא ימוט לעולם, מתמוטטים ועוליםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נה פסוק כג
עא. עמי ונכרי עמי קודם וכו' לנכרי ברבית ולישראל בחינםשבח נעורים עמ' צט
עא. עמי ונכרי עמי קודםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת משפטים דף קג ע"ג
עא. עני ועשיר עני קודםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 136, פ"ה אות 185, פ"ט אות 278
עא. עני ועשיר עני קודםפרפרת משה ח"א עמ' תר
עא. עני ועשיר עני קודםצדקת יוסף עמ' קמט
עא. עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמיןכד הקמח (מישור) עמ' כא, ת
עא. עניי- עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודמיןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 632
עא. עניי עירך קודמיםאורחות דוד עמ' רצו
עא. עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרתתורי זהב (תשעג) עמ' שכד
עא. עניי עירך קודמיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צה
עא. ענייך ועניי עירך ענייך קודמיםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תיז
עא. ענייך ועניי עירך ענייך קודמיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רי
עא. צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עו
עא. צדיק ממנו בולע צדיק גמור אינו בולעתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שכט
עא. צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולעדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 431, פ"ד הערה 868
עא. רבית נכרי אסור שמא ילמוד ממעשיודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' מ
עא. רבית נכרי כדי חיותו שרימרפא לנפש בראשית עמ' פד
עא. רמ"א אין אשה וגר קונים ע"איוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמו
עא. רש"י - לעולם לא ימוט אלא לשעה קלה ולא עולמיתשבט מישראל (קרמניץ) פרק נה פסוק כג
עא. רש"י - צדיק גמורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצ
עא. רש"י ד"ה יורדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תס
עא. רש"י ד"ה יורד, ותוס' ד"ה אדםפרדס מנחם עמ' קנד
עא. רשב"א אומר כל שיש לו מעות ומלום שלא בריבית עליו הכתוב אומר כספו לא נתן בנשךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ק
עא. שכל המלוה ברבית נכסיו מתמוטטין וכו'שמחת הנפש עמ' פג
עא. תוס' ד"ה אדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רנט
עא. תני רב יוסף אם כסף תלוה את עמי את העני עמך, עמי ונכרי עמי קודם, עני ועשיר עני קודם, ענייך ועניי עירך ענייך קודמין, עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמיוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תמא
עא: אין שליחות לבן נחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רמה {וא"ב איך קידש אליעזר רבקה}
עא: אין שליחות לנכרי ה"מ בתרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצא
עא: אין שליחות לנכרי הני מילי בתרומהפנים מסבירות עמ' מב
עא: אין שליחות לעכו"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' תצ
עא: אין שליחות לעכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רכא
עא: גוי דאזיל בתר ערבא הוא ניהו דשקיל ריביתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
עא: הא דרב אשי ברותא היאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצב
עא: ודינייהו דתבעי לערב תחילהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' סג
עא: ישראל שלוה מגוי בריבית אומר לו ישראל אחר תנם לי ואני אעלה לךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צט
עא: נהי דשליחות לנכרי לית ליה זכיה מדרבנן אית ליהמבשרת ציון ח"ג עמ' תצט
עא: קטן לאו אע"ג דלית ליה שליחות אית ליה זכיה מדרבנןמבשרת ציון ח"ג עמ' תצו
עא: רב אשי אמר כי אמרינן אין שליחות לנכרי הני מילי אינהו לדידן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמב
עא: רש"י ד"ה בשלמאלהורות נתן בראשית עמ' קטז
עא: שלוחכם בני בריתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ק
עא: תוס' ד"ה בשלמאלהורות נתן במדבר עמ' שכט
עא: תוס' ד"ה כגוןחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
עא: תוס' ד"ה כגוןחיי נפש ח"ג עמ' כ
עב ע"א אקנייה לבנו קטןנשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף מ"א ע"ד (ד"ה אלא)
עב ע"א ישראל שלוה מעות מן הנכרי בריבית וזקפן עליו במלוה ונתגייר וכרגרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 16
עב ע"א תוס' ד"ה שטר - איך כשרים שטרות המוקדמיןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקלה
עב קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשארית מנחם ח"ב עמ' קצז
עב. עכו"ם לא אתי לכלל שליחותאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 101
עב. תוס' ד"ה דאמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סא
עב. תוס' ד"ה שטרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ק
עב: אין פוסקין עד שיצא השערמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קד
עב: אין פוסקין על הפירותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שלז
עבד עברי שחלה שלש ועבד שלשקול שמואל (קונפורטי) דף יג ע"א
עג יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרןכסא דוד (תשנ) עמ' ג
עג ע"א אדם חשוב שאניס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפט
עג ע"א המוליך פירותנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מד ע"א (ד"ה בראשית)
עג ע"א רש"י ד"ה יש לונשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מ"ו ע"ג (ד"ה עו"כ)
עג ע"ב אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלירוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף פ"ח ע"ג (חו"מ סימן צ"ז אות ב ד"ה עו"כ)
עג ע"ב אמר רב חמא האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן ליה חמרא וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
עג ע"ב אתה רשאי להשתעבד בו [באינשי דלא מעלי]המאור הגדול (גר"א) עמ' רסד
עג ע"ב בחרו להו בטבת דמעיקרא חמראברכת אברהם (תשנד) עמ' כט
עג ע"ב האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למזבן ליה חמרא וכו'הבן יקיר (לניאדו) דרוש ב לפרשת חיי שרה
עג ע"ב מאן דיהיב זוזי לחבריהחקקי לב חלק ב (סימן מד) דף קנ"ו ע"ד (ד"ה והנה)
עג ע"ב מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' טו
עג ע"ב מניין שאתה רשאי להשתעבד בותורת אליהו עמ' רכא
עג ע"ב ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רס, רסא
עג ע"ב רב סעורם וכו' הוה תקיף אינשי דלא מעלו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעג, ח"ו עמ' קסח
עג ע"ב רש"י ד"ה אסמכתאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
עג ע"ב תוס' ד"ה התם בידוחקקי לב חלק ב (סימן מד) דף קנ"ז ע"ב (ד"ה וראיתי)
עג ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שסז ד"ה והנה
עג רב שיעורא אחוב דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלירוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף פח ע"ג
עג. אדם חשוב שאנימבשרת ציון ח"ג עמ' רצא, רצב
עג. תוס' ד"ה שטרלהורות נתן ויקרא עמ' קלט
עג: יכול אפילו נוהג כשורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלו
עג: כדקא אזיל אפרוותא דזולשפטתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעג
עג: מניין שאם ראית שאינו נוהג כשורה שאתה רשאי להשתעבד בו ת"ל לעולם בהם תעבודו ובאחיכם וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רצד
עג: סמכות בי"ד להכות מכת מרדותשיחות לספר ויקרא עמ' שכז
עד האי מאן רביש לי' בהאי מתא ליזול למתא אחריתיחיי נפש ח"ו עמ' שכח
עד ע"א ועל הבצים של יוצרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפא
עד ע"א נראה מחוסרחיים ביד (סימן לו) דף מב ע"א (ד"ה ועוד)
עד ע"ב אומר אדם לחברונשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מד ע"ד (ד"ה חיים)
עד. א"ל שמואל לאבוה בר איהי הלוני מאה פלפלין במאה ועשריןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט
עד. ועיולי לבי דפימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רס
עד: דבר תורה מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
עד: ולא מפני שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמושרגא המאיר מועדים עמ' קנח
עה המלבין חבירו כאילו דונו באש ובמיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רו
עה לוה עובר וכו'בית אהרן (קריספין) דף מ ע"ג
עה ע"א אבל אומר לו הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתחס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפב
עה ע"א אסור להלוות בריבית לבניו משום דילמא אתי למיסרךמצווה ועושה ח"א עמ' רלב
עה ע"א אסור ללוות סאה בסאה וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 112
עה ע"א בני חבורה המקפידין וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקצו
עה ע"א בני חבורה המקפידין זה על זה עוברין משום מדה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפג
עה ע"א והלא קצץ אמר רב ששת הכי קאמר אם לא קצץ וכו'הר המוריה עמ' רנא
עה ע"א ליוה מאהנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מד ע"ג (ד"ה עוד)
עה ע"א סוגיית נתייקרו החיטיםתורת השרף ממאגלניצא עמ' שטז
עה ע"א ת"ח מותרים ללוות זה מזה ברבית מ"ט מידע ידעי דרבית אסורה וכו'זכור לדוד עמ' יח
עה ע"ב באיזה לאוין עוברין בלקיחת ריביתנחלי מים (מלאח) עמ' רמג
עה ע"ב בשביל מעותיךסמיכה לחיים (סימן ג) דף יח ע"א (ד"ה ולענין)
עה ע"ב ג' צועקין ואינן נענין ואלו הן מי שיש לו מעות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצ
עה ע"ב ג' צועקין ואינן נענין וכו' מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדיםנאוה תהלה עמ' תא
עה ע"ב דאתרמי לי קטינא דארעא למיזבןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רעג
עה ע"ב דביש ליה בהא מתא ולא אזיל וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' קה
עה ע"ב דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתאתהלה לדוד (והרמן) פרק סט פסוק כז הערה יד
עה ע"ב האי מאן דביש ליה בהאי מתא ליזיל למתא אחריתיקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' לז
עה ע"ב המלוה והלוה והערב, ותוספותנשמת כל חי חלק א (סימן ל"ח) דף לח ע"ג (ד"ה על)
עה ע"ב המלוה מעות בלא עדיםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קמח
עה ע"ב ואלו עוברין בל"ת המלוה והלוה והערב והעדים, וחכ"א אף הסופרס' חסידים סי' תקלא
עה ע"ב ואלו עוברין בל"ת המלוה והלוה וכו' עוברים משום לא תתן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצז
עה ע"ב ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה והערבס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצח
עה ע"ב ואלו עוברין בלא תעשה המלוה והלוה וכו'ברית שלום (תעח) דף נא ע"א
עה ע"ב ואלו עוברין בלא תעשה המלות והלוה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שכד
עה ע"ב ואלו עוברין בלא תעשה וכו' משום וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעב
עה ע"ב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשולס' חסידים סי' שצה
עה ע"ב כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול, א"ל רבנן לר"א קא מקיים רבינא כל מה דאמרו רבנן וכו' לישדר לי מר י' זוזי וכו' ניתי מר סהדי ונכתוב כתבא וכו' אפי' אנא נמי וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמו
עה ע"ב מאן דביש ליה בהא מתא ולא אזל למתא אחריתאתולדות הגר"א (תשס) עמ' רנו
עה ע"ב מאן דביש ליה בהאי מתאשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' נז, ח"ב עמ' ס-סב, תל
עה ע"ב מאן דביש ליה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחריתיימי דוד (תשסז) עמ' עב
עה ע"ב מאן דביש ליה בהאי מתא, לילך למתא אחרינידרכי התשובה עמ' קטו
עה ע"ב מי שאשתו מושלתעולם הפוך פרק פא
עה ע"ב מלוי רבית יותר ממה שמרויחים מפסידים וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעג
עה ע"ב מלוי ריבית יותר ממה שמרויחים מפסידים ולא עוד וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ש
עה ע"ב מנין לנושה בחבירו וכו' שאסור לעבור לפניו וכו', ורש"יהר יראה מאמר נט
עה ע"ב מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו וכו'ס' חסידים סי' שכז
עה ע"ב מנין לנושה בחבירו מנה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קצא
עה ע"ב מנין לנושה בחברו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צב
עה ע"ב נ' צועקין ואין נענין וכו' דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתאס' חסידים סי' רמו
עה ע"ב רשב"י אומר מנין לנושה בחבית מנה ואינו רגיל להקדים לו שלום וכו'מכשירי מצוה עמ' רה, רז
עה ע"ב שוכר עליהן או מטען, ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפג
עה ע"ב שלושה צועקין ואינן נעניןתורת אליהו עמ' קסב
עה ע"ב שלח ליה בהדי פניא דמעלי שבתא וכו'זכור לדוד עמ' פד
עה ע"ב שלשה צועקים ואינן נעניןמצווה ועושה ח"א עמ' פו
עה ע"ב שלשה צועקין [בב"ד של מטה] ואינן נעניןפתגמי אורייתא עמ' קלט
עה ע"ב שלשה צועקין ואינן נעניןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קצה
עה ע"ב שלשה צועקין ואינן נענין וכו' ומי שאשתו מושלת עליואש דת (אסאד) עמ' רפז, רפט
עה ע"ב שלשה צועקין ואינן נעניןפני חיים (פלג'י) דף שנ ע"ב
עה ע"ב שמשימים משה אמת וכו'דברי שאול ויקרא עמ' קעז
עה ע"ב שמשימים משה רבעו חכם ותורתו אמת ואומרין אילו היה יודע משה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמח ד"ה והוא
עה ע"ב תוס' ד"ה ערבס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעג
עה רשעים ומלוים ברבית אומרים אילו היה משה רבינו יודע ריוח הרבית לא היה כותבו בתורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רב
עה. אומר אדם לחבירו נכש עמי ואנכש עמךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמג
עה. אמר שמואל תלמידי חכמים מתרין ללוות זה מזהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
עה. דביש לי' בהאי מתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלד
עה. הרשעים המלוים ברבית אומרים אלו היה יודע רוח הרבית לא היה כותבו בתורהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רג
עה. לא תהי' לו כנושהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסא
עה. מלוה בלא תשיךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' טז
עה. מלוה שלא בעדיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ו
עה. פועל חוזר באמצע המלאכה ידו על התחתונהחמודי צבי שמות עמ' קט
עה: אחד מאלו שצועקים ואינן נעניןבית שלום מרדכי עמ' רפט
עה: אילו היה יודע משה רבינו ע"ה שיש חח בדבר לא היה אוסרומי מנוחות (בירדוגו) עמ' שנה, תקעד-תקעה
עה: אין להם זה על זה אלא תרעומותאור ישראל (תרס) דף נח ע"א
עה: אלו עוברין בל"ת המלוה והלוה והערב והעדיםדברי יואל פ' ויגש דף תסד ע"ב
עה: אסור להלוות שלא בפני עדיםקרבן מנחה (תשעד) עמ' שכד
עה: אסור להראות לבעל חובויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסט
עה: אסור למלוה לעבוד לפני הלוה מפני שנכלםמטר השמים (תשנז) עמ' תצז
עה: אר"י א"ר כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עורעצי חיים על התורה עמ' תמב*
עה: ג' צועקים ואינן נעניםתורת חכם (הכהן, תיד) דף קעא ע"א
עה: דביש לי' במתא ליזיל למתא אחריתידברי יואל פ' תולדות דף תרס ע"ב, פ' ויצא דף פד ע"א
עה: דביש ליה בהא מתא ליזל במתא אחריתיתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלז
עה: דביש ליה בהאי מתא אזיל למתא אחרינאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 100 בהערה
עה: דביש ליה בהאי מתא ול"א וכו'שומע תפלה ח"א עמ' רכ
עה: האומנים שהטעו זה בזה אין להם אלא תרעומתצור יעקב (יעבץ) יתרו
עה: האי מאן דביש בהאי מתא וכו'ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' ח
עה: המלוה הלווה והעדים עובריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלא
עה: המלוה מעותיו בלא שטר ובלא עדים עובר על לפני עוריבין שמועה (לעוו) עמ' רכו
עה: המלוה שלא בעדים עובר בלפני עיווריריעות שלמה (אוזאן) פ' משפטים דף מ ע"ב
עה: הנושה בחברו מנה ויודע שאין לו אסור לעבור לפניומצור דבש עמ' קיח
עה: כל דביש ליה בהא מתא ולא אזיל למתא אחריתא צועק ואינו נענהדבר צבי - קדושת השבת עמ' עב
עה: כל דבר אשר ישך, אפילו דבורשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכב
עה: כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר וכו'שמחת הנפש עמ' קסו
עה: כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בערים עובר משום לפני עורגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רפ
עה: לוה עובר בבל תשיךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרל
עה: לישדר לי מר עשרה זוזי וכו', שלח ליה ניתי מר סהדי ונכתב כתבא, שלח ליה אפילו אנא נמי וכו'דעת תורה בראשית עמ' קפט
עה: לכלה או למתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פט(רפט) {שייכותם יחד}
עה: מאן דביש ליה בהאי מתא וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שלז
עה: מאן דביש ליה בהאי מתא ילך למתא אחריתאתורת יחיאל במדבר עמ' תלו
עה: מאן דביש ליה בהאי מתא ילך למתא אחריתאפרדס מרדכי עמ' מא
עה: מאן דביש ליה בהאי מתא ליזיל למתא אחרינאמגדל עוז (תשעח) עמ' רצ
עה: מי שיש לו מעות ומלוה בלא עדיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנו
עה: מלוה ברבית עובר בששה לאויןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכח
עה: מלוה עובר בכלן לוה עובר משום לא תשיך לאחיך וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קנג
עה: מלוי ברבית יותר ממה שמרוויחים הם מפסידיםיבין שמועה (לעוו) עמ' שצב
עה: מלוי בריבית יותר ממה שמרויחין מפסידין וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה דף רעז ע"ג
עה: מלוי רבית יותר ממה שמרויחים מפסידים ולא עוד וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תשכה
עה: מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קיו/קיז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ד דף ל ע"ב
עה: מקיים רבינא מאי דאמור רבנן שלח ליה וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלה
עה: נושה בחבירו מנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפח
עה: פועל החוזר באמצע המלאכה ידו על התחתונה ואם הבעל הבית חוזר יד הבע"ב על התחתונהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רכב
עה: פועל שחזר באמצע הזמן ידו על התחתונהצדקת יוסף עמ' קיט
עה: פועל, אס הוא חוזר בו באמצע המלאכה ידו על התחתונה, ואם הבעל הבית חוזר בו יד הבעל הבית על התחתונהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעג
עה: רש"י - קללה, כשתבעו וזה כופר הכל מקללין אותו ואמרו שהוא דובר על צדיק עתקעצי חיים על התורה עמ' תמב
עה: רש"י ד"ה עובר משום לפני עורצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעב ע"א
עה: רש"י ד"ה צועקיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעב ע"ג
עה: שלשה צועקים ואינם נענים מי שיש לו מעות ומלוהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ז דף לט
עה: שלשה צועקין ואינן נענין וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז לזיווג דף לט ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן יט דף ו ע"ב, וסימן תרנב דף קיח ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ו דף יו/יז ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת משפטים דף קעא ע"א; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפה; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת משפטים דף ע ע"ד
עו האי מאן דאוזפי זוזיאפוד בד דף לז ע"ג
עו השוכר את האומנים כו'מחושקים כסף דף לט ע"א
עו ע"א השוכר את האומנין והטעו זה את זהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כ
עו ע"א כל המשנה ידו על התחתונהמהר"ם שיק שמות עמ' קכח
עו ע"ב האי מאן דאגר אגירי לרפקא ואתא מטרא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלה
עו ע"ב התחילו במלאכה שמין להן מה שעשותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קי
עו ע"ב על ידי שבא הנחל בחוזקה, גם הקרקע מפסידפני חיים (פלג'י) דף קל ע"ב
עו ע"ב רש"י ד"ה בד"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
עו ע"ב תוס' ד"ה אין להם זע"ז אלא תערומת כו' והש"ךלשון ערומים דף סג ע"א
עו שלוחו של אדם כמותופרי אהרן (פסין) עמ' 92
עו. איכא דמיגר בארבעה ואיכא דמיגר בתלתאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 70
עו: יש שם פועלים לשכור ואמר צא ושכור מאלו אין לו עליהן אלא תרעומתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1685
עז נקוד על איוככר לאדן (תקסא) דף קכב ע"ב
עז ע"א אכלושי דמחוזא אי לא עבדו חלשיאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמח, רנב
עז ע"א אכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשי, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 345
עז ע"א אנא לעיכוב התניתישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
עז ע"א באוכלשי דמחוזא דאי לא עבדי חלשיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'מא
עז ע"א באכלושי דמחוזא ראי לא עבדי חלשי, ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 250
עז ע"א בני מחוזא דאי לא עבדי חלשידברי שאול במדבר עמ' רנז
עז ע"א האי מאן דאגר אגורי לעבידתא ושלים עבידתא בפלגא דיומא וכו'נאוה תהלה עמ' שט
עז ע"א האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא ואתא מטרא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכג
עז ע"א השוכר את הפועל וכו' שמע שמת לו מת או שאחזתו חמה וכו'נאוה תהלה עמ' ה
עז ע"א וא"ר האי מאן דאגר אגורידרכי איש דף לד ע"א
עז ע"א ראייקר עבידתא ואימרו פועליםדבר טוב עמ' תפח
עז ע"א תוס' ד"ה דאגרתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכג
עז ע"ב א"ר זירא מתני' בשער חלטאתא ואדרכתא לאו בני פרעון נינהו ורש"י וריטב"אשמחה לאיש (אלישר) דף צב ע"ג
עז ע"ב האי מאן דאוזפיה מאה זוזי לחבריה ופרעיה זוזא זוזא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' יג
עז ע"ב האי מאן דאוזפיה ק' זוזיאיש מבין ח"ב דף יח ע"א
עז ע"ב השוכר את האומנים והטעודרכי שלום (מרגונאטו) דף סב ע"ד
עז. אוכלסי דמחוזא "דאי לא עבדי חלשי"פחד יצחק שבועות מאמר לו
עז. אוכלסי דמחוזא אי לא עבדי חלשימגדל עוז (תשעח) עמ' קפז
עז. אוכלשא דמחוזאדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' ריב
עז. אכלושי דמחוזאויאמר מרדכי - דרשות עמ' קט-קי
עז. האי מאן ראגר אגירא לדוולאדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ד פסוק טז
עז. הני אוכלוסי דמחוזא אי לא עבדו חלשויוסף לקח כרך א ח"א עמ' טז, שג, שיד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח, ריט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קב
עז. השוכר את הפועל ולחצי היום שמע שמת לו מת וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' קד
עז. כי קאמר רבא באכלושי דמחוזא דאי לא עבדי חלשידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 862
עז. קבלן אינו רשאי לחזורשיחות לספר שמות עמ' קכ, שיחות לספר ויקרא עמ' שכט
עז. קסברי רבנן יד פועל על העליונהאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 70
עח ע"ב בפורים כל הפושט יד נותנים לופניני יחזקאל עמ' (רסח), תרכז
עח ע"ב ג' צועקין ואינן נענין וכו'דרך ישרה עמ' תנב
עח ע"ב ואין מדקדקין בדבר, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמא-רמב
עח ע"ב מגבית פורים וכו' ואין מרקדקין ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 347
עח ע"ב מגבת פורים לפוריםכסא שלמה (חכים) דף קיא ע"ד
עח ע"ב מגבת פורים לפורים ואין מדקדקין בדבר, ותוס' הרא"ש וריטב"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' לג
עח ע"ב מגבת פורים לפורים וכו' אבל לוקחין את העגלים ושוחטין אותן וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמה
עח ע"ב מגבת פורים לפורים, ורש"יהשיר והשבח ח"ב עמ' טו
עח ע"ב מגבת פורים לפורים, ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רמא
עח ע"ב תוס' ד"ה מגבת פוריםכסא שלמה (חכים) דף קיא ע"ד
עח. המשנה מדעת בעל הבית לא נקרא גזלןפנים מסבירות עמ' שצד
עח. השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה וכו' ומתה חייבכתנות אור עמ' קנח
עח: אין העני רשאי ליקח ממעות פורים רצועה לסנדלותפארת ישראל (הרטמן) עמ' פח הערה 14, פט הערה 18
עח: מגבת פורים לפוריםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יב
עח: שלושה צועקין ואינן נעניןשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קטז
עט ע"א א"ר חסדא א"ר קטינא מנין למוכר שדהו לס' שנה שאינה חוזרת ביובל שנאמר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ה
עט ע"א ברכה מצויה בבית בזכות האשהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' ע
עט ע"א הב"ע בזמן שאין היובל כו'שעת הכושר דף קי ע"ב
עט ע"א רש"י ד"ה יבש האילן כו'שעת הכושר דף קי ע"ב
עט ע"א רשב״א - אינו מועיל לומר ״על מנת שלא תחזירנו ביובל״יושב אהלים עמ' קכז
עט ע"ב השוכר את הספינהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יח
עט. אם יש בדמי' ליקח וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
עט. מוכר לס' שנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכב
עט. תוס' ד"ה במוכר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכו
עמי וגוי עמי קודםיריעות שלמה (אוזאן) פ' משפטים דף מ ע"ד
פ בהעדפה ע"י הדחקויחי יעקב דף עח ע"ב וע"ד
פ האומנים ש"ש הן כו'תולעת שני דף עח ע"ג, קג ע"ד
פ' הפועלים ד' יצא אדם לפעלוויחי יעקב דף פ ע"א
פ כל האומנין ש"ש הןחלקו של יוסף (אמאדו) דף ח ע"ד
פ ע"א שלשה קבין לחמורהמאור הגדול (גר"א) עמ' שעט
פ ע"ב אותו היום יום שלישי למילתו הי' ובא הקב"ה לשאול לשלומו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
פ ע"ב בההיא הנאה דשביק לכולי עלמאפני חיים (פלג'י) דף שלד ע"א
פ ע"ב כל האומנין ש"ש הןכבוד לאיש פתיחה דף ו ע"ג
פ ע"ב כל האומנין שומרי שכר הן וכו', בההיא הנאה דקא שביק כו"ע וכו'נאוה תהלה עמ' שסט
פ ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכים בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה ע"י שליח זנשה הקב"ה לבניו ע"י שליח וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יג
פ ע"ב שמור לי ואשמור לך ורש"ישם שלמה דף כו ע"ג-ע"ד, כח ע"א
פ ת"ר שמו' לי היום כו'מחושקים כסף דף סח ע"ד
פ"ב מ"ד מצא בחנות, הרי אלו שלו בין התבה ולחנוני, של חנוניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פג
פ"ב מ"יא שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאשיחות ר' ראובן עמ' קפז
פ"ב פשיטא לא אתי עשהשארית יעקב (אלגזי) דף ט ע"ב
פ"ד מ"א הזהב קונה את הכסף, והכסף אינו קונה את הזהב וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תצח, תרמו
פ"ד מ"ז חמש פרוטות הן וכו' והאשה מתקדשת בפרוטהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקכ
פ"ד מ"י אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךשרתי - חבר הקיני עמ' ג
פ"ד מ"י כיצד אונאת דברים אם היה בע"ת לא יאמר זכור מעשיך הראשוניםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נט
פ"ה מ"יא תוס' יו"טס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קעג
פ"ה תוס' ד"ה לעבור וכו' דכי מוקמינן אכובש ש"ש לקי שפי'לשון ערומים השמטות הרא"ם דף לה ע"ד
פ"ה תוס' ד"ה קרי ביה וכו' ומהרי"ט בחדושיו לקידושיןלשון ערומים השמטות הרא"ם דף לו ע"ב
פ"ו מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' נג, סב
פ"ו מ"ב וכל המשנה ידו על התחתונהתורי זהב (תשעג) עמ' כה
פ"ו מ"ו שמור לי ואשמור לךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמא
פ"ז מ"א אפי' אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתךשיחות ר' ראובן עמ' פו
פ"י מ"א הבית והעלי' של שנים שנפלו, אמר בעל העלי' לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות, הרי בעל העלי' בונה את הבית ודר בתוכה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עח
פ"י מ"ו שתי גנות זו על גב זו והירק בנתיים, רבי מאיר אומר של עליון, רבי יהודה אומר של תחתון, אמר רבי מאיר רואיו מהיכן ירק זה חי, אמר רבי שמעון כל שעליון יכול לפשוט את ידו וליטול הרי הוא שלו והשאר של תחתוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עה
פ. הנפוח קשה כמשאשבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ד
פ. כל מה שהפועל לוקח בשכרו הוי כמו לקוחכתנות אור עמ' קט
פ. מוכר פרה ונמצאת בעלת מוםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקה
פ. נפח קשה כמשאויקדושת יצחק עמ' קכ-קכא
פ: האומנין שומרי שכר הן כו'קול שמואל (קונפורטי) דף מו ע"ב, סח ע"א
פ: משום דתפיס אזוזיכתר תורה (תשסז) עמ' פד
פ: רש"י ד"ה ר' יהודהבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יד
פ: שוכר רמ"א כשו"ש ר"י כש"חחיי נפש על ההגדה עמ' רמד, רמה
פ: שכיר רמ"א דינו כשמר חינםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי, שיא
פ: שמור לי ואשמר לךתפארת צבי ויקרא עמ' רסח
פא ומי נפיש אגרייהו וכו' אפ"ה מאיסי וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רע
פא ורש"י ותוס' והנמק"ישמחה לאיש (אלישר) דף עח ע"א
פא יצ"מ ברבית למ"ל כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיז דף רמו ע"א
פא מקבל עליו נטירותא בסתמאתנופה חיים דף ע ע"ד
פא ע"א קרי אנפשיה היתה כאניות סוחרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכ
פא ע"א שמירה בבעלים היאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' מד
פא ע"א תוס' ד"ה אםמכשירי מצוה עמ' רה
פא ע"ב אי מסתמא קביל עליה נטירותא או לאפני חיים (פלג'י) דף שלא ע"א
פא ע"ב איכסיףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפו
פא ע"ב איכסיף. לסוף איגלי מילתא וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תיח
פא ע"ב אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנא, קס
פא ע"ב והשבות על אבידת גופואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצג
פא ע"ב מ"ט דריו"ח דאמר קרא בנשך נתן וכו' מ"ט דר"א דאמר קרא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רחצ
פא ע"ב מקבל עליו נטירותא בסתמאראה חיים חלק א דף מט ע"ג (דף קס"ז ע"א ד"ה אך); תנופה חיים דף ע ע"ד (סדר משפטים אות ל"א) בית מועד בסוף הספר (דרוש א' להספד, דף נ"א ע"א)
פא ע"ב רבית קצוצה יוצאה בדייניןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצז
פא ע"ב תוס' ד"ה תנאידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצח
פא. במה דברים אמורים כשמחזירה תוך ימי שאילתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיג
פא. השאילני ואשאילך וכו' ובשיטמ"ק בשם ר' יהונתןבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יד
פא. למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית לאו בגזל לאו באונאהמחשבת מוסר ח"א עמ' שפב
פא: אני הוא זה שהבחנתי במצריםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פו, צח
פא: הגונב ע"מ למיקט אסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשד
פא: הנהו בי תרי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכ
פא: הקשו מלוי רבית לשופכי דמיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנג
פא: חישב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפב
פא: ל"ל דכתב רחמנא יציאת מצריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקד
פא: לא תגנובו כדי לשלם כפלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסב
פא: תוס' ד"ה שתולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקד
פב ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
פב ע"א אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזיכבוד לאיש דף יז ע"ב
פב ע"א הלכה וכו' חייך קודמיםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' יא
פב ע"ב העוה"ז שדומה ללילהתהלה לדוד (והרמן) פרק נט פסוק טו הערה ב
פב שומר אבידה פטור מצדקהפניני יחזקאל עמ' תפא
פב. אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזיקול שמואל (קונפורטי) דף נו ע"א
פב. בעל חוב קונה משכוןקרבן מנחה (תשעד) עמ' שע
פב. חייך קודמיוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פה
פב. מנין לבעל חוב שקונה משכוןלהורות נתן בראשית עמ' קסח
פב. פרוטה דרב יוסףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקלט
פב. שומר מיד בעלים הוא באודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעב
פב: במלוה צריך למשכון חייב בפרוטה דרבי יוסף כיון דיש לו הנאהכתר תורה (תשסז) עמ' שו
פב: משום הכא מלוה על המשכון שומר שכר, משום דאפשר יהיה לו ריוח בפרוטה דרב יוסףכתר תורה (תשסז) עמ' רצב
פב: נשברה כדו ולא סילקהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצג
פג אמר לי' הב להו גלימייהויד יחזקאל עמ' קכד
פג אמר"ל פועל בכניסתו משלותנופה חיים דף פ ע"ד
פג אפי' אתה עושה בסעודת שלמהשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף נא ע"א
פג אפילו אתה עושה כסעודת שלמהשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף נא ע"א
פג הנהו שקולאיככר לאדן (תקסא) דף קסד ע"א
פג הנהו שקולאיככר לאדן (תקסא) דף קסד ע"א
פג הנהו שקולאיככר לאדן (תשנ) עמ' פד
פג הנהו שקולאי וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קיט ע"א
פג הנהו שקולאי וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תכג
פג הנהו שקולאי תבורו ליה לרבר"ה חביתא דחמראכוכבי אור (תשלד) עמ' פג
פג יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף מג ע"ד
פג יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרםכסא דוד (תקנד) דף ב ע"א
פג יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרןכסא דוד (תקנד) דף ב ע"א
פג מעשה בר' יוחנן בן מתיא ששכר פועלים וקצב להם מזונותדרש משה (קלנברג) ח"א דף כ
פג ע"א א"ל דינא הכא וכו' למען תלך בדרך טוביםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ז, רח
פג ע"א אדם מתנה עם פועל שלו להאכילו לחם צר ומים לחץס' חסידים סי' תתרסו
פג ע"א אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תלד ד"ה ואמר
פג ע"א אמר ליה דינא הכי, אמר ליה אין למען תלך בדרך טובים וכו' וארחות צדיקים תשמורבאר שרים פרשת יתרו דרוש ג אות ג
פג ע"א אפי' אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 69
פג ע"א אפי' אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת יד"ח עמהן וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 308, חלק נ עמ' 209
פג ע"א אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת יד"חכרם טוביה עמ' פב
פג ע"א אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת יד"חקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רסא
פג ע"א אפי' אתה עושה להם כסעודת שלמה לא יצאת י"ח שהם בני אברהם יצחק ויעקבלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' עב
פג ע"א אפילו סעודת שלמה בשעתו וכו'תורת מנחם חמ"ד עמ' 267
פג ע"א אר"ל פועל בכניסתודרכי איש דף כג ע"א, נא ע"ד, נג ע"ב
פג ע"א דטפא להו אאגרייהו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף פב ע"ד
פג ע"א דינא הכי אין למען תלך בדרך טוביםלפרקים (תשסב) עמ' שסט
פג ע"א דינא הכי אמר ליה אין, למען תלך בדרך טובים וכו' וארחות צדיקים תשמורבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות ב
פג ע"א ההוא גברא דהוה מעבר ליה חביתא דחמראשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כד
פג ע"א הנהו שקולאי דרבה בב"ח וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שנח
פג ע"א הנהו שקולאי וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק כ
פג ע"א וארחות צדיקים תשמורחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' קפד
פג ע"א למען ונלך בדרך טוביםרנת יצחק משלי עמ' יב
פג ע"א למען תלך בדרך טוביםדברי שאול שמות עמ' קפד
פג ע"א למען תלך בדרך טוביםראשון לציון (תשעח) עמ' רכג
פג ע"א למען תלך בדרך טוביםשיחות עבודת לוי סי' כב אות ד
פג ע"א למען תלך בדרך טובים שהוא לעשות לפנים משורת הדיןמלכי יהודה (תשע) עמ' מד
פג ע"א למען תלך בדרך טובים, לפנים משורת הדיןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קפה
פג ע"א למען תלן בדרן טוביםראשון לציון (תשסח) עמ' קלד
פג ע"א לפנים משורת הדיןתשובת השנה עמ' ג
פג ע"א מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא שכור לנו פועלין הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד וכו'. על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית וכו', אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב חסדא פת קטנית תנן או פת וקטנית תנן, אמר ליה, האלקים צריכה וי"ו כי מורדיא דלברותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מג
פג ע"א ע"מ שאין לכם עלי אלא פת וקטנית, וחיד"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רלד
פג ע"א עד שיתחילו במלאכה צא אמור להם ע"מ שאין לכם עלי אלא פת וקטניתס' חסידים סי' תתרסו
פג ע"א צא שכור לנו פועליםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' כו
פג ע"א רבב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו'צלח רכב עמ' קמו
פג ע"א רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ליה הב להו גלימייהו אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין למען תלך בדרך טובים יהיב להו גלימייהו אמרו ליה עניי אנן וטרחינן כולה יומא וכפינן ולית לן מידי אמר ליה זיל הב אגרייהו אמר ליה דינא הכי אמר ליה אין וארחות צדיקים תשמרמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעח
פג ע"א רש"י ד"ה עד שלושער יוסף (תקיז) דף כז ע"ד
פג ע"א שהם בני אברהםמאיר נתיבות ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' מו
פג ע"א תברו ליה הנהו שקולאי חביתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנו
פג ע"א תברו ליה הני שקולאי חביתא דחמראברכת אברהם (תשנד) עמ' קסב
פג ע"א תרי"ג מצות שבתורה הן להתחנך בדרך טובה וללכת בדרך טוביםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' נט
פג ע"א תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קצב
פג ע"ב א"ל רבי אל ירע בעיניך וכו' ואפ"ה לא מיתבא דעתיהבית אלהים שער ב עמ' קלו
פג ע"ב אין לך צו"צ ש"ל מדור לפי כבודוראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כב
פג ע"ב ברש"י ד"ה יאספון, דעל החיות דלעיל מיניה קאירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלח
פג ע"ב גנבים בלילהבעקבי יעקב עמ' נו
פג ע"ב דרש ר' זירא וכו' תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילהימלא פי תהלתך ח"א עמ' עה, רלט
פג ע"ב הנהו שקולאיתורת אליהו עמ' קמו
פג ע"ב העוה"ז דומה ללילהעיונים במשלי עמ' קצה, שעב
פג ע"ב העוה"ז הדומה לחושךתורת אביגדור ח"א עמ' עח
פג ע"ב העולם הזה דומה ללילהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 406
פג ע"ב ויהי לילה - זה העוה"ז שדומה ללילהראשית דעת (אטון) עמ' שכא
פג ע"ב ולעבודתו עדי ערב במי שהשלים עבודתו עדי ערבמגילת סמנים עמ' קג
פג ע"ב חומץ בן ייןתורת העולה (תשעה) עמ' קצא
פג ע"ב יבא בעל הכרם ויכלה את קוציואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצג
פג ע"ב יבא בעל הכרם ויכלה את קוציולחם רב על סדור התפילה אות א' קסט
פג ע"ב יבא בעל הכרם וכו'מנחת קנאות עמ' קנו
פג ע"ב יצא אדם לפעלו - יצא צדיקים לקבל שכרן "ולעבודתו עדי ערב" במי שהשלים עבודתו עדי ערבתורת אביגדור ח"ד עמ' קלח
פג ע"ב יצאו צדיקים לקבל שכרם ולעבודתו עדי ערב במי שהשלים עבודתו עדי ערבזרע שמשון פקודי אות ו, קהלת אות סא
פג ע"ב כי חזית איניש וכו' וקא מנמנם שאול עילויה וכו' ואי לא גנבא הואדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנה
פג ע"ב מ"ד תשת חשך ויהי כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש ק דף רטז ע"ד
פג ע"ב מ"ד תשת חשך ויהי לילה וכו'אפיקי ים עמ' שיד
פג ע"ב מאי דכתיב תשת חושך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנג
פג ע"ב מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה, זה העוה"ז הדומה ללילה, בו תרמוש כל חיתו יער, אלו רשעים שבו שדומים לחיות שביער וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' פז ד"ה להיות
פג ע"ב מדחציף כולי האי, ש"מ רשיעא הואראשית דעת (קורח) סי' לא, נג אות יא
פג ע"ב עוה"ז דומה ללילהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רפד, שו
פג ע"ב עוה"ז דומה ללילהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שסג
פג ע"ב עולם הזה דומה ללילהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יג פסוק ט
פג ע"ב פועל בכניסתו משלותנופה חיים דף פ ע"ד (סדר ויקהל אות יב ד"ה ונראה)
פג ע"ב צה דכתיב תשת חושך ויהי לילה וכו' זה העולם הזה שדומה ללילהדרכי התשובה עמ' קמד
פג ע"ב קוצים אני מכלה מן הכרםפני חיים (פלג'י) דף כו ע"ב
פג ע"ב קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרונקאלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 550
פג ע"ב ר' אלעזר ב"ר שמעוןעיונים במשלי עמ' תעח
פג ע"ב רבי אלעזר ברבי שמעון וקא תפיס גנבי ואזיל שלח ליה רבי יהושע בן קרחה חומץ בן יין עד מתי אתה מוסר עמו של אלקינו להריגה שלח ליה קוצים אני מכלה מן הכרם שלח ליה יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו יומא חד פגע ביה ההוא כובס קרייה חומץ בן יין אמר וכו' תפסוהו תפסוהו לבתר דנח דעתיה אזל בתריה לפרוקיה ולא מצי קרי עליה שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו זקפוהו קם תותי זקיפא וקא בכי אמרו ליה רבי אל ירע בעיניך שהוא ובנו בעלו נערה מאורסה ביום הכפורים הניח ידו על בני מעיו אמר שישו בני מעי שישו ומה ספיקות שלכם כך ודאית שלכם על אחת כמה וכמה מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם ואפילו הכי לא מייתבא דעתיה אשקיוהו סמא דשינתא ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה הוו מפקו מיניה דיקולי דיקולי דתרבא ומותבי בשמשא בתמוז ואב ולא מסרתי כל תרבא נמי לא סריח כל תרבא לא סריח שורייקי סומקי מסריח הכא אף על גב דאיכא שורייקי סומקי לא מסריח קרי אנפשיה אף בשרי ישכון לבטח וכו', ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה קביל עליה יסורי באורתא הוו מייכי ליה שיתין נמטי לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבא למחר עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפדא ואכיל להו וברי ולא הות שבקא ליה דביתהו למיפק לבי מדרשא כי היכי דלא לדחקוהו רבנןוכו', תניא אמר רבי כמה פריה ורביה ביטלה רשעה זו מישראל, כי הוה קא ניחא נפשיה אמר לה לדביתהו ידענא בדרבנן דרתיחי עלי ולא מיעסקי בי שפיר, אוגנין בעליתאי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נה, מהד' ג סי' מ, מהד' ו סי' ק, מהד' ח סי' נא
פג ע"ב רש"י ד"ה הא משלודרכי איש דף כג ע"א
פג ע"ב רש"י ד"ה עדי ערבדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רנג
פג ע"ב רש"י ד"ה עדי ערבמגילת סמנים עמ' קג
פג ע"ב שישו בני מעי שישונחלת צבי (פאליי) עמ' שנג
פג ע"ב שלח לי' רבי יהושע בן קרחה חומץ בן יין עד מתי אתה מוסר עם ה' להריגה השיב קוצים אני מכלה מן הכרם וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שלט
פג ע"ב תברי ליה הנהו שקולאימערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצט
פג ע"ב תוס' ד"ה פועללב חיים חלק א (סימן ד) דף ז ע"ד (ד"ה וע"ק)
פג ע"ב תוס' ד"ה פועלרנת יצחק משלי עמ' שלב
פג ע"ב תוס' ד"ה פועל בכניסתודרכי איש דף כג ע"א, נא ע"ד
פג ע"ב תוס' ד"ה פועל כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף פג ע"א
פג ע"ב תוס' ד"ה פועלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רמו
פג ע"ב תרמוש כל חיתו יער אלו הרשעים שבו שדומין לחיה שביערלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכא
פג ע"ב תשת חושך וגו' זה העוה"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' לט
פג ע"ב תשת חושך ויהי לילה - זה העוה"ז הדומה ללילהתורת אביגדור ח"ג עמ' עב
פג ע"ב תשת חושך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילה וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רנט, תקח, תקיד
פג ע"ב תשת חושך ויהי לילה זה עוה"ז שדומה ללילהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' ו
פג ע"ב תשת חושך ויהי לילה, זה העוה"ז שדומה ללילהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכא, תלח
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילה - זה העוה"ז שדומה ללילהתורת אביגדור ח"ב עמ' עד
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קלב, קצב
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' צה
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהאש דת (אסאד) עמ' רכו
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצז, קצח
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילה כו' זה העולם הזה שדומה ללילהבאמונה שלמה עמ' תקב
פג ע"ב תשת חשך ויהי לילה. זה העולם הזה שדומה ללילהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רצא
פג ע"ב תשת חשך וכו' בו תרמוש וכו' אלו רשעיםאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'שסג
פג ע"מ שאין לכם עלי אלא כו' כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת יד"ח עמהןתורת מנחם חכ"ז עמ' 251, 214, חכ"ח עמ' 17
פג עין יהוסף - למען תלך בדרך טובים וגו' אי כופין על למש"הדברי איש דף יב ע"ג
פג קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקאמנחת אליהו (תשנט) עמ' סג
פג ר"א בר"ש דאייתיהו וקא תפיס גנביאם הבנים ח"א דף קיא ע"ד
פג ר"א בר"ש קבל עליו יסוריןעיני יצחק דף ח ע"א
פג רש"י ד"ה ואורחותדרכי שלום (מרגונאטו) דף פ ע"ד
פג תשת חשך ויהי לילה - זה העוה"ז שדומה ללילה וכו', וכן אמר דוד "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות"לב אליהו (תשלב) עמ' צה
פג. א"ל דינא הכי א"ל אין למען תלך בדרך טובים וכו' א"ל זיל הב אגרייהו א"ל דינא הכי א"ל אין וארחות צדיקים תשמורדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קיג
פג. א"ל דינא הכי? א"ל אין וארחות צדיקים תשמורחכמה ומוסר ח"ב עמ' רסא
פג. אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך וכו'שיחות ר' ראובן עמ' פו
פג. אפילו אתה עושה להם סעודה כסעודת שלמה בשעתותפארת ישראל (הרטמן) עמ' פט הערה 19
פג. אפילו כסעודת שלמה בשעתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
פג. בני אדם נמשלו לחיות וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קלג
פג. בעל חוב קונה משכוןדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קצא
פג. דינא הכי א"ל אין למען תלך בדרך טוביםיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלב
פג. דינא הכי א"ל אין למען תלך בדרך טובים וכו' דינא הכי א"ל אין וארחות צדיקים תשמורחכמה ומוסר ח"א עמ' קעה
פג. דינא הכי א"ל אין למען תלך בדרך טובים וכו' דינא הכי א"ל אין וארחות צדיקים תשמורדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכז
פג. דינא הכיהתורה והעולם ח"ב עמ' קה
פג. דינא הכי(לשלם לשקולאי ששברו לו החבית), אמר ליה אין, למען תלך בדרך טובים, וארחות צדיקים תשמורדעת תורה שמות עמ' רצו, ויקרא עמ' רצא
פג. דרך טוביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שסב
פג. הב להו גלימייהו למען תלך בדרך טוביםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מד, סד, רצב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז, ערב
פג. היכן את בר לקישאכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קנו
פג. הנהו שקולאי דחברו חביתא דחמרי וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכד
פג. הנהו שקולאי וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק כ
פג. הנהו שקולאי כו' דאמרי דינא הכי, א"ל אין למען תלך בדרך טובים כתיבתורי זהב (תשעג) עמ' קסד
פג. השובר את הפועלים, ואמר להם להשכים ולהעריב וכו' דאמרו ליה, האי דטפת לן, אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שיז
פג. השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמח
פג. השוכר את הפועלים ופסק עמהם להשכים ולהעריב וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פג
פג. כסעודת שלמה בשעתונצח ישראל (הרטמן) עמ' שצג הערה 105
פג. לא צריכא דטפא להו (לפועלים) אאגרייהו כו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף יט
פג. למען תלך בדרך טוביםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עז
פג. למען תלך בדרך טוביםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צא
פג. למען תלך בדרך טובים לפנים משורת הדיןתפארת צבי ויקרא עמ' רפד, שעו
פג. מעשה בר' יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שמט
פג. מעשה בר, יוחנן בן מתיא וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כו
פג. מעשה בר׳ יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים הלך ופסק להם מזונותדודי נתן בראשית עמ' קלא
פג. מעשה דרבה בר בר חנהמבשרת ציון ח"ג עמ' רצג
פג. מקום שנהגו שלא להשכים אין רשאי לכופןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלו
פג. פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעה"ב וכו' ותוס' ד"ה פועלנזר הקדש ח"ג עמ' פד
פג. פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעל הביתיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פג
פג. פועל דאורייתא וכו' כמנהג המדינה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 70
פג. פסק להם מזונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסב
פג. רבב"ח תברו לי' הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו' למען תלך בדרך טובים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' יד
פג. רבב"ח תברו לי, הנהו שקולאי חביתא דחמראתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ב
פג. רבב"ח תברו ליה וכו' זיל הב אגרייהומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שא
פג. רבב"ח תברו ליה שקולאי חביתא דחמראברכת חיים ח"א עמ' 177
פג. רבה בב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו' למען תלך בדרך טוביםרחמי הרב עמ' קל
פג. רבה בב"ח תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקיל לגלימאי ולמד דצריך לעשות לפנים משורת הדיןמרפא לנפש בראשית עמ' שכג, שפא
פג. רבה בב"ח תברו ליה חביתא דחמראברכת חיים ח"ב עמ' 118
פג. רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאידמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 100
פג. רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתאתורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רפט ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף יב ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רעח ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש יב דף לא ע"ב; של"ה (תט) עשרה מאמרות דף נה ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף יא
פג. רבה בר בר חנה תברי ליה הני שקולאי חביתא דחמרא וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 71
פג. רבה בר בר חנה תכרו ליה חביתא וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' ריז
פג. רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל גלימייהו, אתו אמרו לרב וכו' אמר ליה זיל הב אגרייהו א"ל דינא הכי אמר ליה אין וארחות צדיקים תשמוראור אברהם (זוועהיל) עמ' קעו
פג. רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל לגלימייהו וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רכט
פג. רבה בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו'מצור דבש עמ' קיט
פג. רבה בר חנן תברו ליה הנך שקולאי וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' מה
פג. רש"י - למען תלך בדרך טובים, לפנים משורת הדיןתפארת צבי ויקרא עמ' רפד
פג. רש"י - נושאי משאות ותברו ליה שלא במקום מדרון ובפשיעהתפארת צבי ויקרא עמ' רפד
פג. רש"י ד"ה ואורחות צדיקים תשמור וכו'חוט של חסד (תרכה) דף קע ע"ד
פג. שרומין לחיות שביערמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכט
פג. תברו ליה שקולאי חביתא דחמראשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמד
פג. תוס' ד"ה השוכריפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פג
פג. תוס' ד"ה פועליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' פג
פג. תשש כוחוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צב
פג: איזהו הלילות היא העוה"ז הדומה ללילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' עה
פג: אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקלז הערה 16
פג: אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק א דף קצ ע"א, ופרק ד דף קצ ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק י דף כה ע"ד
פג: אלו רשעים שבו שדומין לחיה שביערמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לח
פג: באו על נערה המאורסה ביום הכיפוריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיח
פג: בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין לחיות שביערחכמה ומוסר ח"ב עמ' רכט
פג: בו תרמש כל חיתו יער אלו רשעים שבולב אביגדור עמ' קסח
פג: בר"א בר"ש שלא נרקב במיתתוחיי נפש ח"ג עמ' כט
פג: דרש ר' זירא וכו'בין המשפתים שמות עמ' קפד
פג: דרש רבי זירא וכו' מאי דכתיב תשת חושך וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שה-שז
פג: ההוא דבעל הוא ובנו נערה המאורסה וזקפרהומקראי קדש (תשנג) עמ' קעז
פג: החובל רחיים ורכב לוקה שתיםכתר תורה (תשסז) עמ' שו
פג: הכא אע"ג דאיכא שורייקי סומקי לא מסריח וכו'מנורת המאור (אבוהב, שכג) הגהה בהקדמה דף ז ע"א
פג: העובר עבירות חמורות ביוה"כקריאה בקריה ח"ג עמ' יח
פג: העוה"ז שדומה ללילהלב אביגדור עמ' ס
פג: העוה"ז שדומה ללילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ל, רל
פג: העולם הזה רומה ללילההמוסר והדעת בראשית עמ' סט
פג: השוכר את הפועלים ופסק עמהם להשכים ולהעריב וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' פג
פג: ויהי לילה זה העוה"ז הדומה ללילהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' שלח
פג: ולא מסרחי וכו' קרי אנפשיה אף בשריהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסח
פג: זקפיה אע"פ דחייב סקילהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנז
פג: חומץ בן ייןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1300
פג: חיתו יער פירושו רשעיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק כ
פג: יבואו צדיקים לקבל שכרן וכו' עדי ערבתפארת ציון (אבא שאול) עמ' טז - אור לציון
פג: יצא אדם לפעלו יצאו צדיקיםשארית יעקב (אלגזי) דף קיח ע"ג, קמא ע"ג
פג: יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קמב
פג: יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרןלישרים תהלה (תשסד) עמ' קד
פג: לילה רומז לעולם הזהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלט פסוק יא
פג: מ"ד תשת חושך ויהי לילהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' לז
פג: מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה וכו' זה העולם הזה שהוא דומה ללילה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנה דף קב/קכ ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שלח דף קא ע"א
פג: מדחציף כולי האי שמע מינה ממזר הואפרדס מרדכי עמ' תמה
פג: מובטח אני בכם שאין דמה ותולעה שולטת בכםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 885
פג: מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 697
פג: מעשה בההוא כובסבית שלום מרדכי עמ' יט
פג: מעשה ברבי אלעזר בר ר"ש שהיה מוציא בכל שתא דקולי דתרבא ולא הבאיששער החצר (תשעב) סי' שלא
פג: עובדא דראב"שישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכ
פג: עוה"ז דומה ללילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנא
פג: עוה"ז דומה ללילהביאור הגר"א על משלי פרק יג פסוק ט
פג: עולם הזה דומה ללילהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' סא
פג: עולם הזה נקרא לילהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שפה
פג: פועל בכניסתו משלו וביציאתו משל בעל הביתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לב
פג: פועל בכניסתו משלו וכו' ובתוד"ה פועליוסף לקח כרך א ח"א עמ' שטז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צד, שנג
פג: קוצים אני מכלה מן הכרםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתצה
פג: קרייה חומץ בן יין אמר מדחציף כולי האי ש"מ רשיעאקריאה בקריה ח"ג עמ' כד
פג: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקאאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 189
פג: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקאלישרים תהלה (תשסד) עמ' צו
פג: קריינא דאיגרתא איהי ליהוי פרוונקאאהבת חיים (דייטש) עמ' קעו
פג: קריינא דאיגרתא להוי פרוונקאחנן אלקים עמ' רלד
פג: קרעו לכרייסיה הוו מפקי מנייהו דיקולא דתרבאשמחת הנפש עמ' קסג
פג: ר"א ביער הקוצים מן הכרםבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' ס
פג: ר"א בר"ש אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבישמחת הנפש עמ' כט
פג: ר"א בר"ש אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבי וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שז
פג: ר"א היה מוסר הגנבים באומרו קוצים אני מכלה מהכרםנזר הקדש ח"ב עמ' ערד
פג: ר"א היה מוסר הגנבים למלכות וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנה
פג: ר׳ אלעזר בן ר׳ שמעוןפרי אהרן (פסין) עמ' 92
פג: רש"י - חומץ בן יין, רשע בן צדיקנתיב התשובה עמ' קכט הערה 89
פג: שישו בני מעי שישושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמט
פג: תזרח השמש לצדיקים לע"לצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנט ע"ג
פג: תשך וזושך ויהי לילה זה עוה"ז שדומה ללילהעלי שור ח"ב עמ' פו
פג: תשת חושך ויהי לילהוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קכד
פג: תשת חושך ויהי לילה, אלו רשעיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' כט
פג: תשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה, שדומה ללילהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תכז
פג: תשת חשך והי לילה זה העוה"ז שדומה ללילה בו תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין לחיות שביערדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' א, ה, עז
פג: תשת חשך ויהי לילה - זה העוה"ז שדומה ללילהדעת תורה בראשית עמ' קצז, שמות עמ' שדמ, דברים ח"א עמ' קעא, דברים ח"ב עמ' קג
פג: תשת חשך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יעד - אלו רשעים שבו שדומים לחי' שביערדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' כז, ל
פג: תשת חשך ויהי לילה וכו' אלו רשעים שבו שדומין לחי, שביערחכמה ומוסר ח"א עמ' ב
פג: תשת חשך ויהי לילה זה העוה"ז שדומה ללילהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קסא, קסב
פג: תשת חשך ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילהישמרו דעת עמ' רעד
פג: תשת חשך ויהי לילה, זה עוה״ז שדומה ללילהלקוטי משלי פרק א פסוק יז
פד אה"פ אמר"י כל המלמד תורה את בן ע"האות לישועה דף קטו ע"ג
פד אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומרשארית מנחם ח"ב עמ' קפג
פד אייתו לקמיה שיתין מיני דמא טהרינהולחם הפנים (תעו) דף סו ע"ב
פד ספק בהרת קדמהיוסף תהלות (תקיד) דף קיב ע"א
פד ע"א א"ל (ר' יוחנן לר'ל), אי הדרת בך, יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאיאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' צה, קלג
פד ע"א אבי יתומים ודיין אלמנותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיד
פד ע"א אדה"ר היה בתכלית היופילקט שיחות מוסר ח"א עמ' ט
פד ע"א אהבה דוחקת את הבשרמצווה ועושה ח"א עמ' קפז
פד ע"א אהבה דוחקת את הבשראור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'מז
פד ע"א אטו לא ידענא דשפיר קאמינאתורת מנחם חס"א עמ' 237
פד ע"א איבריה דר' יוחנן בחמת בת חמשה קביןתורת העולה (תשעה) עמ' רלא
פד ע"א איי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאילהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עג
פד ע"א אמר את כבר לקישא וכו'מגילת סמנים עמ' סח
פד ע"א אמר ליה ליסטאה בלסטיותיהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכא
פד ע"א אמר ליה שופרך לנשילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רעא
פד ע"א אמר ר"י אנא תשתיירי משופרי ירושליםמדרש האיתמרי דרוש א דף ב ע"א
פד ע"א אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושליםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שי
פד ע"א אנא אישתיירי משפירי ירושליםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כז
פד ע"א אר"י איברי' דר' ישמעאל וכו'אפיקי ים עמ' שטו
פד ע"א אר"י אנא אשתיירי משפירי ירושליםראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כה
פד ע"א את כבר לקישא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נא
פד ע"א אתאי אחתיה קא בכיא וכו' נח נפשיה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רסא
פד ע"א בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קצג
פד ע"א בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מציימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצג
פד ע"א בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדרזמנים לששון עמ' קטו
פד ע"א בענין דר' יוחנןפרי חיים (קנולר) פרשת וישב
פד ע"א בר לקישא כי הו"א מילתא כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כז פסוק יז
פד ע"א בר״ ל דקפיץ ירדנאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' סה
פד ע"א ברש"י ד"ה ולא - דמשקבל עליו עול תורה תשש כוחוראשית דעת (אטון) עמ' רי
פד ע"א דליהוו בני שפירי כוותי גמירי אורייתא כוותיראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כה
פד ע"א האי מאן דבעי מחזי שופרי' דר"י וכו'אפיקי ים עמ' שיז
פד ע"א הדרת פנים, רש"י - זקןלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' פט
פד ע"א הוה מקשי כו' וממילא רווחא שמעתאתורת מנחם חל"ה עמ' 83, 284
פד ע"א הוה מקשי לי כ"ד קושייתאשיחות עבודת לוי סי' צה אות ב
פד ע"א הוה ר"ל מקשה כ"ד קושיתא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שלד
פד ע"א היכא את בר לקישאשיחות עבודת לוי סי' קט אות ב
פד ע"א היכא את בר לקישא וכו׳ראשית דעת (אטון) עמ' ס
פד ע"א היכן את בר לקישא וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רעו
פד ע"א הילך לאורייתא וכו' ולא מצי הדר (וברש"י)דעת חיים עמ' מ, מא
פד ע"א הסייף והסכין מאימתי מקבלים טומאה וכו'שעורי דעת ספר ב עמ' סז
פד ע"א הענין בר"י בר"י ור"א בר"שפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
פד ע"א התם רבי קרו לי הכא רבי קרו ליבמסילה נעלה עמ' רצא
פד ע"א וקא בכי [ר"י] ואמר היכא את בר לקישא וכו' ונח נפשיהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רמט
פד ע"א ושוור לירדנאבמי התורה עמ' קסז
פד ע"א ותוס' אי הדרת בךאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכה
פד ע"א ותורת חיים שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ו
פד ע"א חזייא ריש לקיש דשדור לירדנא אבתריהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקי
פד ע"א חזייה ר"ל ושוור לירדנא וכו' בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדרהר המוריה עמ' סא
פד ע"א חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא וכו' אמר ליה [ר' יוחנן] חילך לאורייתא וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עב ע"א
פד ע"א חילך לאורייתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקא
פד ע"א חילך לאורייתאיחל ישראל אבות ח"ג עמ' סח, ח"ו עמ' רטו
פד ע"א חילך לאורייתאתורת אליהו עמ' תלט
פד ע"א חילך לאוריתאתורת העולה (תשעה) עמ' שפב
פד ע"א חלש דעתיה דר' יוחנן וכו' נח נפשיה דר"ש בן לקישס' חסידים סי' תרצג
פד ע"א יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתא וכו' אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי קביל עליה וכו' יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא וכו' אמר ליה לסטאה בלסטיותיה ידע אמר ליה ומאי אהנת לי התם רבי קרו לי הכא רבי קרו לי אמר ליה אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה חלש דעתיה דרבי יוחנן חלש ריש לקיש אתאי אחתיה קא בכיא אמרה ליה עשה בשביל בני אמר לה עזבה יתומיך אני אחיה עשה בשביל אלמנותי אמר לה ואלמנותיך עלי תבטחו נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש והוה קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובא וכו' והוה קא צוח עד דשף דעתיה מיניה בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה, ותוס' ד"ה אי הדרת בך וכו', מכאן אמר ר"ת דר"ל מתחלה ידע הרבה אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בלסטיות מדקאמר אי הדרת בך משמע להיות כבתחלה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קד
פד ע"א יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא, הסייף והסכין וכו' חלש דעתיה דרבי יוחנן, חלש ריש לקישדרכי התשובה עמ' קלה
פד ע"א יומא חד הוי קא סחי ר' יוחנן בירדנאשעורי דעת ספר ב עמ' עט
פד ע"א כי אמינא מילתא הוה מקשה כ"ד קושייתארנת יצחק תענית עמ' ע
פד ע"א כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי וכו' וממילא רווחא שמעתאמצווה ועושה ח"א עמ' ע, תקמא
פד ע"א כי היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי גמירי אורייתא כוותישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סג
פד ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת" ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםתהלה לדוד (והרמן) פרק קלב פסוק יב הערה א
פד ע"א כשנח נפשיה דר"ל הוי מצטער ר"י טובא ורש"י ומהרש"אגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שט
פד ע"א ליסטים בליסוטתיה ירעמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקיב
פד ע"א מאי אהנית לי התם קרו רבי לי והכא רבי קרימנחת יואל עמ' כג
פד ע"א מהדש"א לפי שהטבע מוליד בעת הזדקקם לפי הציור בדמיונם בעת הריוןדורש טוב עמ' 260
פד ע"א נח נפשיה דר"ל והוה קא מצטער ר' יוחנן וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' מז, שה
פד ע"א נח נפשיה דריש לקיש והוי קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' ריג
פד ע"א ענין קושיות דר"ש בן לקיש לרבי יוחנןתורת השרף ממאגלניצא עמ' קיד
פד ע"א צערו של ר"י על פטירתו של רשב"לנחלי מים (מלאח) עמ' רמד
פד ע"א קביל עליה בעי למיהדר לאתויי מניה ולא מצי הדר, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ה
פד ע"א ר' ור' נתןבעקבי יעקב עמ' כד
פד ע"א ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנה
פד ע"א ר' יוחנן הוה יתיב אשערי טבילהדברי שאול בראשית עמ' תקמ
פד ע"א ר"י העניש את ר"ש בן לקישס' חסידים סי' תרצג
פד ע"א ר"ל הוה מקשה כ"ד קושיות ומפרק להואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תעב
פד ע"א ר׳ יוחנן יצא מדעתודברי חנינא - רפואה עמ' יא
פד ע"א רבה בר בר חנה תברי לי' הנהו שקולאי חביתא דחמרא וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' נה
פד ע"א רבי יוחנן הוה יתיב אשערי טבילה ולא חש לעין הרעשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ט בהערות
פד ע"א רבי יוחנן ישב אשערי טבילת נשים כו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמג
פד ע"א רווחא שמעתאדברי חנינא - ת"ת עמ' ט, נה
פד ע"א ריש לקיש הי' ליסטיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כו, סז
פד ע"א רש"י - דמשקבל עליו עול תורה תשש כוחוזמנים לששון עמ' קטו
פד ע"א רשב״ י שהי׳ מקשה כ׳ ד קושיותמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' יח
פד ע"א שאני ר' יוחנן דהדרת פנים לא הויא ליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' [ד]
פד ע"א שופרי' דיעקב וכו' אדה"ראור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתלט
פד ע"א שופרי דיעקב מעין שופריה דאדםניבי זהב עמ' פח
פד ע"א שופרי' ריעקב אבינו מעין שופרי' דאדם הראשוןתורת מנחם חי"ט עמ' 22, חכ"ה עמ' 187
פד ע"א שופריא דרב אבהו כשופריא דיעקבגנא דפלפלי עמ' קכו
פד ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"ראמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנא
פד ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רעשרה מאמרות (תשס) עמ' רכז, תלו
פד ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשם דרך בראשית ח"ב עמ' רפז
פד ע"א שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןמנחת יואל עמ' מו, ע, צד, קצו
פד ע"א שופריה דיעקב אבינוציץ השדה - שדי יער עמ' קיח
פד ע"א שופריה דיעקב וכו' מעין שופריה דאדם הראשוןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עו ע"א, עז ע"ג, קעז ע"ג
פד ע"א שופריה דיעקב ט'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר א
פד ע"א שופריה דיעקב כשופריה דאדה"ראור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קמג
פד ע"א שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה״רברכת אברהם (תשנד) עמ' כז, ל
פד ע"א שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםבית יעקב (תשסא) עמ' נט
פד ע"א שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםתשואות חן (תשסח) עמ' קטו
פד ע"א שופריה דר' יוחנןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצח
פד ע"א שופריה דר' יוחנן וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פד
פד ע"א שופריה דרב כהנא וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' עב
פד ע"א שופריה דרבי יוחנןגנא דפלפלי עמ' שצה
פד ע"א שופריה ריעקב אבינו מעין שופריה ראדם הראשוןבצור ירום (תשסז) עמ' צג הערה 50
פד ע"א שופריה ריעקב מעין שופריה ראדם הראשוןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שצו
פד ע"א שלא להוציא לעז על בניהםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפו
פד ע"א שף דעתיה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קע, רסא
פד ע"ב אוגנין בעיליתאי ולא תדחלין מינאיצלח רכב עמ' סו
פד ע"ב אחיי ורעי בואואורות ונתיבות ח"ה פרק ו אות נד
פד ע"ב אחיי ורעיי בואושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קמב
פד ע"ב אחר מיתת ר"א בר"ש, שלח ר' לדבר באשתו, שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חולס' חסידים סי' תתשיט
פד ע"ב אייתו לקמיה שיתין מיני דמא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קצה
פד ע"ב אמר להו אם כמותי הוא יהיו כולם זכריםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' כו
פד ע"ב אמר רבי שמואל בר נחמני אישתעיא לי אימיה דרבי יונתן דאישתעיא לה דביתהו דרבי אלעזר ברבי שמעון לא פחות מתמני סרי ולא טפי מעשרין ותרין שנין אוגניתיה בעיליתא וכו' יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה חלש דעתאי איתחזי לי בחלמא אמר לי לא מידי הוא וכו' רבי שמעון בן יוחאי איתחזאי להו בחלמא אמר להו פרידה אחת יש לי ביניכם ואי אתם רוצים להביאה אצלי אזול רבנן לאעסוקי ביה לא שבקו בני עכבריא דכל שני דהוה ניים רבי אלעזר ברבי שמעון בעיליתיה לא סליק חיה רעה למתייהו יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה הוו טדידי שדרו רבנן לבני בירי ואסקוהו לערסיה ואמטיוה למערתא דאבוה אשכחוה לעכנא דהדרא לה למעדתא אמרו לה עכנא עכנא פתחי פיך ויכנס בן אצל אביו פתח להו שלח רבי לדבר באשתו שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קז, מהד' ב סי' פד, מהד' ג סי' מ
פד ע"ב ארי בן ארי וכו' ארי בן שועלאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'שטו
פד ע"ב אשתו של ר' אלעזר בר' שמעוןמאכסניא של התורה סי' ע
פד ע"ב באורתא אמר להו אחיי ורעי בואודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקכה ד"ה וזה
פד ע"ב באורתא אמר להו אחיי ורעיי בואומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תפא
פד ע"ב באורתה על אחי ורעי בואו בצפרא א"ל זילוראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר יז
פד ע"ב בואו אחי בואו רעיפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רכו
פד ע"ב בצפרא אמר להו [ראב"ש ליסורים] זילו, מפני ביטול תורהס' חסידים סי' תקכט
פד ע"ב דנפק ריחשא מאודניה ואיתחזי לאיתתיה בחלמא, ואמר לה האי דשמעית בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאיראשית דעת (קורח) סי' מח
פד ע"ב היתה כאניות סוחרשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קמז, ח"ב עמ' רכא, רלג, רמא
פד ע"ב הענין של קושיות ותירוציםתורת השרף ממאגלניצא עמ' רח
פד ע"ב ואפ"ה לא סמך ר"א בר"ש אדעתיה קביל עליה יסורי וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קיח
פד ע"ב ואפ"ה לא סמך רבי אלעזר בר"ש אדעתיה קביל עליה יסורי וכו', ותוס'נאוה תהלה עמ' שפט
פד ע"ב ואפ"ה לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה קביל עליה יסורי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכד
פד ע"ב ואתו הנך שיתין ספונאי וכו' קרי אנפשי' (ראבר"ש) היתה כאניות סוחרברית שלום (תשסח) עמ' תקי, שמ
פד ע"ב ואתו הנך שיתין ספונאי וכו' קרי אנפשי' (ראבר"ש) היתה כאניות סוחרברית שלום (תעח) דף נג ע"ג
פד ע"ב והיינו דאמר רבי, שלשה ענותנים [הן]חקקי לב חלק א (סימן ח) דף י"ג ע"ב (קטע ראשון)
פד ע"ב חילך לאורייתא, ורש"יבמי התורה עמ' קסח
פד ע"ב יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק וכו' יומא חד שמעי בזילותא בצורבא מרבנן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעז
פד ע"ב כי הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה אספסלי יתבי קמייהו רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי אארעא מקשו ומפרקו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כה
פד ע"ב כי נח נפשיה דרבי אלעזרארצות החיים (פלג'י) דרוש א' (דף א ע"ב ד"ה ואשר)
פד ע"ב כל המקטין עצמו על ד"ת בעוה"ז נעשה גדול לעוה"בתהלה לדוד (והרמן) פרק עב פסוק ז הערה ג
פד ע"ב כלי שנשתמש בו קודשעולם ברור פרק כה
פד ע"ב כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חולמנחת קנאות עמ' קצג
פד ע"ב לאורתא אמר להו אחי בואוראשון לציון (תשסח) עמ' קמג
פד ע"ב לאורתא אמר להו אחי בואוראשון לציון (תשעח) עמ' רלט
פד ע"ב מדחציף כולי האי שמע מינה רשיעא הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלח
פד ע"ב מן דרמיך ר"א בר"ש, שלח ר' חבע באיתתיה. א"ל: כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חולס' חסידים סי' תתשיט
פד ע"ב מעשה בר' אלעזר בר' שמעון אחרי פטירתו שתמהא אשתו בראותה רמה א' וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שטו, שיט, שכא, שנט
פד ע"ב מעשה דר"א ב"ר שמעון בר יוחיתשובת השנה עמ' ק
פד ע"ב נהי דבתורה גדול ממני וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנג
פד ע"ב סליקו ואתו הנך שיתין ספונאי עיילו ליה שיתין עבדי וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' נו
פד ע"ב קביל עליה יסודיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קלז
פד ע"ב ר' אלעזר ב"ר שמעון היה לאחר מיתה כמו בחייםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כא ע"א
פד ע"ב ר' אלעזר וכו' סורי סורי ממניבית יעקב (תשסא) עמ' קפה
פד ע"ב ר"א בר"ש איתחזי לי' בחלמאחיי נפש ח"ב עמ' רה
פד ע"ב ר"א בר"ש היה קורא ליסורים בכל בוקר שיבואו אליו ואמר אחי ורעי בואולקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצט
פד ע"ב ר"א בר"ש שהיה כ"ד שנים בעלייתו לא שלטה בו רימהס' חסידים סי' תתשמג
פד ע"ב ר"ג וריב"ק הוו יתבי אספסלאבית אהרן (קריספין) דף יט ע"ב
פד ע"ב ראב"ש קביל עליה יסוריס' חסידים סי' תשמז
פד ע"ב רבי אלעזר בן רבי שמעון, דבאורתא אמר להן אחי וריעי בואו וכו'דרשות באר יצחק עמ' סג
פד ע"ב רבן [שמעון בן] גמליאל ורבי יהושע בן קרחה הוו יתבי אספסלישו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש כ
פד ע"ב רש"י ד"ה דרתיחי עלי, על שנלקחין גנבים על ידי והיו להן קרוביןדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
פד ע"ב רש"י ד"ה לא סמיך, דעתיה אהכי מלבקש רחמים ומחילה ביסורין שמא חטא באחד מן הצדיקיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נה
פד ע"ב רש"י ד"ה עכבדיא, שם מקום שסמוך לעירו. וד"ה לבני בידי, שם כפר אחד שהיו קרוביןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קז
פד ע"ב רש"י ד"ה רשעה זו, מלכות הרשעה שמינתהו תופש גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד להראות לו הנשים את דמן. לשון אחר, על אשתו שעיכבתו מלבוא לבית המדרש שנים רבותדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מ
פד ע"ב רשב"א - לא שלטה בו רמה לאחר מותומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שכב
פד ע"ב שלח לה נהי דבתורה גדול'ממני אבל במעשים טובים מי גדול ממניהר המוריה עמ' קסד
פד ע"ב שלח רבי לדבר באשתוחיים ושלום חלק א (סימן י"ג) דף ל"ז ע"ג (ד"ה ועוד)
פד ע"פ יצא אדם לפעלוויחי יעקב דף יח ע"ג
פד ר' יוחנן הוה יתיב בשערי טבילה וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רלג בהגה
פד ר"י כן מתיא אמר לבנו צא ושכור לנו פועליםאות לישועה דף עו ע"ב
פד ר"ל היה מקשה 24 קושיותמנוחת משה דף קעו ע"ד
פד ראב"ש אמר ליסורין אחיי ורעיגבעת שאול (בראך) עמ' קסו, תקעה
פד שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רמנחת אליהו (תשנט) עמ' ז, רחצ
פד. א"ל אי הדרת בך וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנד/רצד דף קי ע"א
פד. א"ל חילך לאורייתא וברש"י שםאורחות דוד עמ' רב, רכב, רכח
פד. א"ל ר' יוחנן ואלמנותיך עלי תבטחו שלא התפלל ר"י על ר"ל שלא ימותחיי נפש ח"ג עמ' סח
פד. א"ר יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושליםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קד - ר"ע יוסף
פד. אבריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי כחמת בת תשע קבין וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רב דף ס ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף מח ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"א
פד. אהבה דוחקת את הבשרמגדל עוז (תשעח) עמ' רמז
פד. אהבה דוחקת את הבשרעל ישראל גאותו עמ' קכח, רלט
פד. אהבה דוחקת הבשרדגל מחנה יהודה עמ' רנה
פד. איכא דאמרי הכי אמרו לה כי כאיש גבורתוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' צד, רסד
פד. אמר ליה חילך לאורייתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תכו
פד. אמר ליה חילך לאורייתא וכו' קביל עליה, בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מציתורת חיים עה"ת עמ' קג {דרכה של תורה להתיש כח החומר, ולכן תש כוחו אף בקבלת עול תורה בעלמא}
פד. אמר ר' יוחנן לריש לקיש חילך לאורייתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1113
פד. אמר ר' יוחנן לריש לקיש, חילך לאורייתאאור אברהם - סידור התפילה עמ' לט
פד. אמר רבי יוחנן אנא אישתיירי משפירי ירושלים וכו'שרתי ח"א עמ' רלה
פד. אמר רבי יוחנן אנא אשתיירי משפירי ירושליםתורה בציון עמ' קמד
פד. אמרה להו ההיא מטרוניתא בניכם אינם שלכם וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2192
פד. אנא אישתיירי משפירי ירושליםחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' תנ
פד. אנא אישתיירי משפירי ירושליםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצו
פד. אנא אשתיירי משפירי ירושליםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרמ
פד. אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהןאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
פד. אפריה דיעקב אבינורנת יעקב עמ' רי
פד. את כבר לקישאתורת יחיאל בראשית עמ' נו
פד. את כבר לקישא, בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוי מקשו לי כ"ד קושייתא, ומפרקינא ליה כ"ד פירוקא, וממילא רווחא שמעתאדעת תורה דברים ח"א עמ' קסו
פד. בניכם אינם שלכם, אהבה דוחקת את הבשרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
פד. בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנא - ר"מ שמואלי
פד. בעו רחמיה ונח נפשיהמדרש האיתמרי דרוש א דף ב ע"א וע"ג
פד. בעי לאתויי מאניה לא מצי הדרשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שפא
פד. בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקמו
פד. בעי רבנן רחמי עליה ונח נפשיהשומע תפלה ח"ב עמ' רמו
פד. בר לקישא וכו' מקשי לי כ"דהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמה
פד. בר לקישא כי הו"א מילתא וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק יז
פד. בתו' שר"ל היה צדיק מעיקרועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיג
פד. הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שלה {לאו דווקא, אלא כדרך הש"ס למינקט כ"ד לגוזמא}
פד. הוה סחי ר' יוחנן בירדנא, חזייה ר"ל ושוור אבתריה, א"ל חילך לאורייתא וכו' הוו מיפלגי וכו' מאי אהנית לי וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צז {ר"ל עשה תשובה גדולה ונהפכו לזכויות, ולא היתה כאן אונאת דברים }
פד. היכא את בר לקישא היכא את בר לקישאחכמה ומוסר ח"א עמ' עו
פד. היכי את בר לקישאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2007
פד. הירא את בר לקישא וכו' והוה קא צווח עד דשף דעתיה מיניהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1009
פד. הכי אמרו לה כי כאיש גבורתודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1425
פד. המעשה בריו"ח ור"ל (גמר מלאכתם של כלי מתכות), ומהרש"אדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מג, רנ, תכה, תקטז
פד. התם רבי קרו לי הכא רבי קרו ליואני תמיד עמך עמ' רכג
פד. חזייה ריש לקיש וכו' בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסז
פד. חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקנז
פד. חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתא וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שח
פד. חזייה ריש לקיש שוור ליררנא אבתריה, אמר ליה חילך לאורייתא וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קלה, רמד
פד. חילך לאורייתאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעו
פד. חילך לאורייתאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קפג
פד. חילך לאורייתאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כז
פד. חילך לאורייתאאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק לב מס' 1
פד. יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזיי' ריש לקיש וכו', א"ל ומאי אהנית לי התם רבי קרו לי והכא רבי קרו לידברי יואל מועדים ח"ד דף קצג ע"א
פד. יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזיי ריש לקיש וכו', א"ל ומאי אהנית לי התם רבי קרו לי והכא רבי קרו לידברי יואל פ' נשא דף קמז ע"א
פד. יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנאתורה בציון עמ' קמד
פד. יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמח
פד. יומא חד חוה קא סחי רבי יוחנן בידדנא וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' מ, רלב
פד. יומא חד שמעי בזילותאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיז
פד. יעקב מעין שופרא דאדם הראשוןפרי נפש חיה ח"ב עמ' עה
פד. יעקב מעין שופריה דאדם הראשון וכו'צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כח ע"ג
פד. כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי כ"ד קושייתא ומפרקנא ליה כ"ד פרוקי וממילא רווחא שמעתא וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קלב
פד. כי הוו מקלעי רבי ישמעאל בר' יוסי ורבי אלעזר בר רבי שמעון בהדי הדדי וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רא דף ס ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כח ע"ג
פד. כי היכי דלהוו להו בני שפירי כוותינצח ישראל (הרטמן) עמ' קצד הערה 267
פד. כי היכי דליהוי להו בני שפירי כוותישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כז
פד. כי נח נפשי' דר"ל אזיל ר"י וקרע מאני'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רפט
פד. כי נח נפשיה דר"ל הוי מצטער ר"י בתריהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסד
פד. כל המעשה בר׳ יוחנן וריש לקישאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קד
פד. כלי שנשתמש בומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסא
פד. כלי שנשתמש בו הדיוט לא ישתמש בו קודששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שלב
פד. לא היה קיום לר' יוחנן בלי ריש לקישדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1785, פ"ו הערה 98
פד. ליסטאה בליסיותי' ידעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קמט
פד. ליעקב היתה דמות אדם בשלימותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעח הערה 89
פד. לסטאה בליסטיותיה ידע וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"א
פד. לסטאה בלסטיותיה ידעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצט
פד. מאן דבעי מחזיה שופרא דר' יוחנן נייתי כסא דכספא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) ד' רג דף ס ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שסא דף קח ראשון ע"ד
פד. מה דגים שבים מים מכסין עליהן ואין העין שולטת בהן וכו'תורת חיים עה"ת עמ' ק {לא שאינם נראים, אלא שהמים חוצצים בינם לבין העין}
פד. נח נפשי' דר"לבין המשפתים שמות עמ' קצג
פד. נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' כו
פד. ניזול ראב"פ דמחדדין שמעתתיההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רל
פד. עד דשף דעתיההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעג, ויקרא עמ' קמד, קצג, דברים עמ' נד, נו
פד. עובדא דר"ל שתשש כחד כשקיבל עליו עול תורהחנן אלקים עמ' סב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכג
פד. עובדא דריש לקיש שקיבל עליו עול תורה ותשש כוחודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 223
פד. קא סחי ר"י בירדנא וכו' בעי למיהדרהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רנח, במדבר עמ' כ
פד. קביל עליה בעי למיהדר וכו' ולא מציאורחות דוד עמ' רכב
פד. ר' יוחנן אמר על ר"ל כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי כ"ד קושייתא ומפריקנא ליה כ"ד פירוקי וממילא רווחא שמעתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 708, 709
פד. ר' יוחנן יתיב אשערי טבילהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קעד
פד. ר' יוחנן שף דעתיה בעו רבנן עליה רחמישרגי נפישי דרוש ו
פד. ר"י איקפדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעט
פד. ר"י הוא יתיב בשערי טבילה כו'מדרש האיתמרי דרוש א דף ב ע"א
פד. ר"י הוה אזיל ויתיב וכו' גמירי אורייתא כוותיהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קז-קח, קפו, קפז, במדבר עמ' קסא
פד. ר"ל נחלש בשעת קבלת עול תורהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כב פסוק ג(3)
פד. ר"ל קפץ לירדן אמר לו ר"י חילך לאורייתא וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' לח, רמו
פד. ראבר"ש אמר ליסורין בואישומע תפלה ח"א עמ' ה
פד. רבי וראבר"ש קבלו עליהן יסוריןדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כו
פד. רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילהתורה בציון עמ' קמד
פד. רבי יוחנן הוה יתיב אשערי טבילהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תריח
פד. רבי יוחנן הוה רגיל דהוה יתיב בשערי טבילהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף יד
פד. רבי יוחנן וריש לקישבית שלום מרדכי עמ' כה, נג, קנב
פד. רבי יוחנן ישב בשערי בית הטבילהפרפרת התורה עמ' קלו
פד. רבי יוחנן נפטר בעקבות ריש לקיששיחות לספר דברים עמ' פב
פד. ריבוי הקושיות מרווח את הסוגיאדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעח
פד. ריש לקיש בעל תשובה היהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שמ
פד. ריש לקיש לסטים היהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפד
פד. ריש לקיש תשש כחופרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק י
פד. רש"י - התם רבי קרו לי, רבן של לסטים וראש להם הייתידברי יואל פ' נשא דף קמז ע"א
פד. רש"י - ולא מצי הדר, לקפוץ כבראשונה דמשקבל עליו עול תורה תשש כוחודברי יואל מועדים ח"ד דף קצג ע"א
פד. רש"י - חילך לאורייתא, כמה כוחך יפה לסבול עול תורהדברי יואל מועדים ח"ד דף קצג ע"א
פד. רש"י - לפי שהיית לסטים אתה בקי באותן כלי אומנותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצט
פד. רש"י ד"ה ולא - דמשקבל עליו עול תורה תשש כוחומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסז
פד. שופרא דיעקב כעין שופריה ראדם הראשוןנזר הקדש ח"ג עמ' לב, צו, קג, קמ, רמו
פד. שופרי' דיע"א מעין שופרי' דאדם הראשוןעצי חיים על התורה עמ' כג, צג
פד. שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"רישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נד, קח
פד. שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"רתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' טו
פד. שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדם הראשוןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רלו
פד. שופריה דיעקב אבינו כעין שופריה דאדם הראשוןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' רכה
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קנה, קנו, קצד
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רתורת חיים עה"ת עמ' עה-עו {ולכן כשלבש בגדיו נקלט בהן ריח ג"ע והאירו ואמר יצחק "ראה ריח בני"}
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רברכת חיים ח"א עמ' 41
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 496
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1478, פ"ו הערה 2045
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סט, פה
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רא
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןשרתי - קונטרס הנרות עמ' יד
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון וכו'למחר אעתיר עמ' פב
פד. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' פג
פד. שופריה דיעקב הוי מעין שופריה דאדם הראשוןכתנות אור עמ' קלה
פד. שופריה דיעקב וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' עב
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רדעת תפלה עמ' קיג
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' עד, רכ
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסז
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ררגל ישרה עמ' קז
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רשם יחזקאל עמ' רלט
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"רתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצ הערה 48, שנז הערה 53, תתכד, תתכד הערה 72
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קו
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןמרפא לנפש בראשית עמ' רעב
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפא
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שח
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןשמן ראש סוכות ח"א עמ' לב
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאהדודי נתן בראשית עמ' תקמב
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאהעצי חיים - מועדים עמ' קנו
פד. שופריה דיעקב מעין שופריה דארם הראשוןתפארת צבי בראשית עמ' קפ, תיט
פד. שופריה דרב כהנא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצה - ר"א אבא שאול
פד. שופריה דרב כהנא מעין שופריה דר' אבהו, שופריה דר' אבהו מעין וכו'דעת תורה בראשית עמ' קנ
פד. שופריה דרבי יוחנןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' פה
פד. שופריה דרבי יוחנן מעין שופריה דיעקבשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצו
פד. שישו בני מעי שישושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצא
פד. שפרי' דיעקב מעין שופריה דאדם הראשוןארז ישעיהו דף לז
פד. תוס' ד"ה אי הדרת בך דלמה לא חשש ר"ל לשמיה יאמרו שםמדרש האיתמרי דרוש א דף ב ע"א וע"ג
פד. תוס' ד"ה אי הדרת וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' סא
פד. תוס' ד"ה אי, ר"ל מתחלה ידע הרבה תורה אלא שפרק עול תורה מעליו ונעשה ע"הדברי יואל פ' נשא דף קמז ע"א
פד. תשש כחו דריש לקישקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קסב
פד: אימרדא ואזלא לבי נשא סליקו ואתו הנך ששים ספונאייוסף לקח כרך א ח"א עמ' רא
פד: אמר להו אחיי ורעיי בואוגלגולי נשמות (תשסא) סי' ש ס"ק ג
פד: אמרו לה, עכנא עכנא, פתחי פיך ויכנס בן אצל אביו. פתח להותורת חיים עה"ת עמ' ערה, רעו {לא שהעכנא הבין הנאמר לו, אלא שנתן הקב"ה בליבו שיפתח להם}
פד: אתו הנך ספונאי עיילו ליה שיתין עבדישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מב
פד: באורתא אמר להן: אחיי ורעיי בואושרתי ח"א עמ' עא
פד: באורתא הוו מייכי ליה שיתין נמטי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שלג-שלד {לאו דווקא שישים, אלא הרבה, כדרך הש"ם למינקט שישים כמספר רב, משום שכל דבר בטל בו}
פד: בואו אחיי ורעייולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ש
פד: בני בתירה ענותנין הםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קסט
פד: בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לט
פד: בצדיק אין תולעה לאחר מותודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק כו בהערה
פד: דאר"נ עבדא נהום כריסיה לא שוי, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שנט
פד: דכל שני דהוה ניים רמא בר"ש וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' ה
פד: דנפק ריחשא מאודניה ואיתחזי לאיתתיה בחלמאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמח הערה 5
פד: היתה כאניות סוחר בתורהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקנט
פד: הסיף והסכין מאימתי מקבלין טומאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
פד: הקפתנו תשובות חבילותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכט
פד: חילך לאורייתאשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפ
פד: ידענא בדרבנן דלא מיעסקי בי שפירשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמט
פד: יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאודניהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפד
פד: יומא חד שמעה דביתהו אמרהשערי שיש יהושע ח"א עמ' נ-נא
פד: יסורי רבי ור, אלעזר להגין על הדורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמה
פד: יסורין דראב"ש לא מית איניש בלא זימניהחנן אלקים עמ' קלח
פד: כולהו שני יסורין דר"א לא שכיב איניש בלא זמניהשרגא המאיר מועדים עמ' קיג, שצח
פד: כי הוה קאי ניחא נפשיה אמר ליה לדביתהו ידענא בדרבנן דרתיחי עלי וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נח ע"ב
פד: לא פחות מתמני סרי וכו' שנין אוגניתיה בעליתאשמחת הנפש עמ' קסד
פד: ממרחק תביא לחמהמבשרת ציון ח"ג עמ' רנ
פד: מעשה דראב"ש שיצאה רימה מאזנוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רט
פד: פרידה א' יש לי ואי אתם רוצים להביאהתורת יחיאל בראשית עמ' תה
פד: פרידה אחת וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פג
פד: פרידה אחת יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדהלישרים תהלה (תשסד) עמ' קיב
פד: קיבל עליו יסוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקמו
פד: קרא אנפשיה היתה כאוניות סוחרהון רב דף פט ע"א
פד: ר' אלעזר בר"ש גני בעיליתיה הרבה שניןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קח(שנח) {אינו ענין נסיי}
פד: ר' אלעזר בר, שמעון היה מונח בעליה אחר מיתתו בערך עשרים שנהמאמרי שלמה ח"ב עמ' קב
פד: ר' אלעזר ברשב"י אמר להו ליסורי אחי ורעי בואומנחת יהודה (פתיה) עמ' 184
פד: ר"א ב"ר שמעון כי הוה ניחא נפשיה וכו' כל שני דניים לא סליק חיה רעהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צח {ביאור לפ"ז לפסוק ונתתי שלום, ושכבתם ואין מחריד וכר}
פד: ר"א בר"ש אייתי לקמיה שיתין מיני דמי וטהרינהוכתנות אור עמ' שפא
פד: ראב"ש קביל עלי' יסורי וכו' א"ל אחיי ורעיי בואודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קכח
פד: ראבר"ש אכל ס' מיני לפדימגדל עוז (תשעח) עמ' רנב
פד: ראבר"ש היה אומר ליסוריו בואו אחי ורעילב אביגדור עמ' ט
פד: ראבר"ש צוה לקברו באוגנין דעליתא, ובמהרש"אנזר הקדש ח"ג עמ' תקלד
פד: רבי אלעזר בר"שתורת יחיאל בראשית עמ' תלד
פד: רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה קביל עליה יסורי באורתא הוו מייכי ליה שיתין נמטי לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תמד
פד: רבי אלעזר ברבי שמעון יצאה תולעת מאזנופרדס מנחם עמ' קנג
פד: רבי אלעזר ברבי שמעון קביל עליה יסוריקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ה
פד: רבי אלעזר ברבי שמעון קיבל על עצמו יסוריםשם עולם (תשסו) עמ' קפה[ו]
פד: רבי אלעזר היה קורא ליסורים בואו אחיי וריעיגנת אגוז (תשעב) אות רב
פד: רבי שמעון בן אלעזר גזר על עצמו כמה יסורין וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רכד
פד: רשב"ג וריב"ק יתבי ור"א בר שמעון יתבי אארעאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעד
פד: שופריה דדב בהנא מעין שופריה דרבי אבהו וכו'פרדס מרדכי עמ' תיב
פד: שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשוןבן מלך - שבת עמ' צט
פד: שופריה דר"י וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' ק
פד: שיתין מיני לפדאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
פד: שלשה ענותנין הן ואלו הם אבא ובן בתירא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רי ע"א; יפה מראה (שנ) דמאי פרק א דף עג ע"ג
פד: שמעי בזילותא דצורבא מרבנןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כד
פד: שקיבל על עצמו יסורים קשים.מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 48 עמ' קעח
פד: תנאים שהביאו את היסורים על עצמן, וקראום אחי ורעי בואודעת תורה דברים ח"ב עמ' קצז
פה א"ל ר"ח בהדי דידי קמינצתמשכנות יעקב (נעים) דף צז ע"א
פה איסתרא בלגינא קיש קיש קריאושב ורפא לו עמ' קסא
פה אליהו היה מצוי תמיד בישיבת רבינו הקדושמנחת אליהו (תשנט) עמ' לא
פה אנא עבדי דלא תשתכח תורה מישראלהתורה והעולם ח"א עמ' קצו
פה אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו ותוס' שםשפתי רננות דף נח ע"א
פה בבנו של ראב"שפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יא
פה דבר זה שאלו לחכמים וכו' עד שפידשו הקב"ה בעצמובית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קנט
פה דבר זה שאלו לחכמיםתולעת שני דף ו ע"ב, ח ע"ד, ל ע"א, מא ע"ד, סב ע"ב-ע"ד, קח ע"ב, קמו ע"א-ע"ד, קמז ע"ג-ע"ד, קנג ע"ב-ע"ד, קנה ע"א-ע"ב, קנו ע"ד, קנז ע"ד, קנח ע"ב, קסז ע"ב-ע"ג, קפה ע"ד
פה האבות מתפלליןשומע תפלה ח"א עמ' רכו
פה ההוא מרבנן דלצפרא הוו שפירן עיניהמשכנות יעקב (נעים) דף פח ע"ג
פה ההוא עגלא דהוו קא ממטי ליה לשחיטה וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קמב ע"ג, קמג ע"ד
פה המלמד את בן עם הארץ תורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
פה הראה לו הקב"ה מדרגת כל איש ואיש, שמואל ירחינאה, חכים יתקרי ורבי לא יתקרילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קיב ע"א
פה הרועה דרבי עשיר, תוס'תפארת ישראל (שינקמן) עמ' כז
פה ויאמר ה׳ על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, א"ר יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהקדושה ומלכות (גורדון) פ' כי תצא
פה חביבין יסוריםבית שלום מרדכי עמ' רנב
פה יסורין דרבי ע"י מעשה באו, וע"י מעשה הלכוכוכבי אור (תשלד) עמ' קמא
פה כי מטא למחיה דבש עלמאתולעת שני השמטות דף קפו ע"א
פה כל המלמד את בן חברו תורהחלקו של יוסף (אמאדו) דף מג ע"א
פה כל שהוא ובנו ובן בנו ת"חדברים אחדים (תשמו) עמ' קעח
פה כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח לא במהרה ינתקדברים אחדים (תקמח) דף נא ע"א
פה כל שני יסורי ר"א לא שכיב אמשבית שלום מרדכי עמ' קמ
פה כמה גדולים מעשה חייאכוכבי אור (תשלד) עמ' צד
פה לא חרבה ירו' אלא שלא ברכו בתורה תחילהעמודי חיים דף ל ע"ד
פה מכאן שאשה צרה עיניה באורחיםבית שמאי (פרידמן) דף לז ע"א {מזה שהתורה כתבה שאמרה סולת סימן שהוא יוצא דופן}
פה נתנו עיניהם בר' זיראדברים אחדים (קלצקין) עמ' ס {כי היה מקרב את הבריונים בסנהדרין לז}
פה ע"א א"ל עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' כו, רעג, רצג
פה ע"א א"ל שמואל לרבי לא תצטער למסמך אותי וכו' שמואל ירחינאי חכים יתקרי רבי לא יתקרי, ובקושיית מהרש"אצמח צדקה עה"ת עמ' פב
פה ע"א איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' לה
פה ע"א איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קמט
פה ע"א איקלע רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעון אמר להם יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לרבי שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמד ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה דא כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרבי שמעיה לקליה אמר הא קלא דמי לקליה דרבי אלעזר ברבי שמעון אמרו ליה בריה הוא קרי עליה פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון ולוקח נפשות חכם זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מ
פה ע"א אמר ר"י כל שהוא ת"ח ובנו ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם וכו'ס' חסידים סי' קנה, רמג, תקנז
פה ע"א אמר רבי חביבין יסורין קבל עלי' תליתר שני וכו'ואותו תעבוד עמ' קט
פה ע"א אמר רבי חביבין יסורין קבל עליה תליסר שניאש דת (אסאד) עמ' קמה
פה ע"א אמר רבי חביבין יסורין קבל עליה תליסר שני שית בצמירתא ושבע בצפרנא ואמרי לה שבעה בצמירתא ושית בצפרנא אהורייריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכא כד הוה רמי כיסתא לחיותא הוה אזיל קלא בתלתא מילי הוה מכוין דרמי בההיא שעתא דעייל רבי לבית הכסא ואפילו הכי מעבר ליה קליה לקלייהו ושמעו ליה נחותי ימא ואפילו הכי יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרבי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מ, מהד' ד סי' פד
פה ע"א אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסוריןמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קעז
פה ע"א אפילו אני גוזר גזירה הוא מבטלהשם ישראל עמ' קד
פה ע"א אר"י א"ר מ"ד על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' ב
פה ע"א אר"י כל שהוא ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעו, ביאור הח"חימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תצט
פה ע"א בלב חכם תנוח חכמה זה ת"ח בן ת"ח ובקרב כסילים תודע זה ת"ח בן ע"השמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר כור הברזל (ב) - חשק והתלהבות
פה ע"א גבי אותו עגל דנסבך בבגדיו של רבינו הקדושפני חיים (פלג'י) דף קטז ע"א
פה ע"א גבי יסורין של רבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכוברית שלום (תשסח) עמ' פג
פה ע"א גבי יסורין של רבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכוברית שלום (תעח) דף יג ע"ג
פה ע"א דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהוחכמת התורה בחוקותי עמ' יז
פה ע"א דבר זה נשאל לנביאים וכו'תשובת השנה עמ' יא
פה ע"א דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ז
פה ע"א דההוא עגלא דהוו קאממטו ליה לשחיטה וכו'דורש טוב עמ' 39, 41
פה ע"א דהמלמד לבן חבירו תורה, גוזר גזירה והקב״ה מקיימהפני חיים (פלג'י) דף רו ע"ב
פה ע"א דרבי ע"י מעשה באואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קסז
פה ע"א דרבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נב
פה ע"א דרבי על ידי מעשה באו (היסורין) ועל ידי מעשה הלכובצור ירום (תשסז) עמ' קסז הערה 75
פה ע"א דרבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכואמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קנ
פה ע"א האי מאן דמסיק זוזי דריכיתא בחבריה וכו' אוזולי הוא דקא מוזיל גביהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכב
פה ע"א ההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' עב, רכו
פה ע"א ההוא עגלא דהוי קא ממטי ליה לשחיטה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תכט
פה ע"א הואיל ולא קא מרחםדברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
פה ע"א הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסוריןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קט
פה ע"א הואיל ומרחם נרחם עליהמצווה ועושה ח"א עמ' צ
פה ע"א המלמד את בן חבירו תורה וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קכג
פה ע"א המלמד את בן חבירו תורה וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 182, 366
פה ע"א המלמד את בן חבירו תורה כו' המלמד את בן ע"ה תורה כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 286
פה ע"א המלמד את בן חבירו תורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רח
פה ע"א המלמד את בן חבירו תורהרנת יצחק ישעיה עמ' שלז-שלח
פה ע"א המלמד את בן ע"ה תורה אפי׳ הקב"ה גוזר גזירה וכו׳ראשית דעת (אטון) עמ' רעא
פה ע"א המלמד את בן עם הארץ תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו וכו' ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 137, 182, 366
פה ע"א המלמד בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהדברי חנינא - ת"ת עמ' לח
פה ע"א המלמד בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילועטרת יהושע ויקרא עמ' קעט
פה ע"א המלמד לע"ה תורה מבטל גזירותס' חסידים סי' תתקמו
פה ע"א הסיפור עם רבי אודות ההנהגה באופן ד"רחמיו על כל מעשיו"תורת מנחם חי"ד עמ' 257
פה ע"א הקב"ה גוזר גזרה וצדיק מבטלהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' כא
פה ע"א התורה חוזרת על אכסניה שלהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קצה
פה ע"א התורה מחזרת על אכסניה שלהאגרות הראיה ח"ה עמ' רלז
פה ע"א התורה מחזרת על אכסניה שלהתפלה למשה (בנימין) עמ' יח
פה ע"א ואם תוציא יקר מזולל זה המלמד תורה לבן ע"הבית יעקב (תשסא) עמ' קצא, פד
פה ע"א ואפ"ה יסורי דר"א עדיפי מדרביבית אלהים שער ב עמ' קלז
פה ע"א וכל המלמד את בן ע"ה תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילותהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כה
פה ע"א וקרו ליה קטינא חריך שקיהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנו
פה ע"א ורחמיו על כל מעשיושער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' פה
פה ע"א ורחמיו על כל מעשיושמלת אליעזר ח"א עמ' קלט
פה ע"א זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תלז ד"ה והנה
פה ע"א זיל כי לכך נוצרתס' הבוטח ח"ב עמ' לג
פה ע"א זיל לכך נוצרתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קעט
פה ע"א חביבין יסורין כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף צג ע"ב
פה ע"א חביבין יסורין קביל עלי' תליסר שנין וכו'אפיקי ים עמ' שיח
פה ע"א חביבין יסוריןשמחת יוסף עמ' מא
פה ע"א חכים עבדו יתךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תפ
פה ע"א חריך שקיהעין איה ברכות פרק ז פסקא ה {טעם שסיגף את עצמו כך}
פה ע"א ייסורין דרבי ע"י מעשה באו וכו' וע"י מעשה הלכועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 134
פה ע"א יסורים דרבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תנו, תלא
פה ע"א יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערהמצווה ועושה ח"א עמ' תצח
פה ע"א יש לו בן לאותו צדיק וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' קא
פה ע"א יש לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו וכו'זכור לדוד עמ' קא
פה ע"א יש לו בן לאותו צדיקראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ה
פה ע"א יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהפניני שבח עמ' רנט
פה ע"א יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהתולדות הגר"א (תשס) עמ' רי
פה ע"א כולהו שני דיסורי דר' אלעזר וכו'בית אלהים שער ב עמ' קלה
פה ע"א כולהו שני וכו' לא שכיב אינש בלא זמניהתורת אליהו עמ' תכז
פה ע"א כולהו שני יסורי דר' אלעזר לא שכיב איניש בלא זמני'ואותו תעבוד עמ' קט
פה ע"א כולהו שני יסורי דר' אלעזר לא שכיב איניש בלא זמניה, כולהו שני יסודי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראס' חסידים סי' תקכח, תקכט, תשמז
פה ע"א כולהו שני יסורי דר"א לא שכיב איניש בלא זמניה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצד, רכא, רכד
פה ע"א כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראואותו תעבוד עמ' קט
פה ע"א כולהו שני יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראכרם טוביה עמ' קע
פה ע"א כולהו שני יסורי דרבי לא אצטריך עלמא למיטראהמאור הגדול (גר"א) עמ' תעז
פה ע"א כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סו, שנה
פה ע"א כל המלמד את בן חבירו תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמז
פה ע"א כל המלמד את בן חבירו תורה וכו' ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיהכתונת פסים (תשעא) עמ' רח
פה ע"א כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה כו'קידש ידיד דף כה ע"א
פה ע"א כל המלמד את בן ע"ה תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילוס' חסידים סי' תקמו
פה ע"א כל המלמד את בן עם הארץ תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קיח
פה ע"א כל המלמד את בן עם הארץ תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קנו
פה ע"א כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' סז
פה ע"א כל המלמד כו' אפי' הקב"ה גוזר גזירהס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' כט, ח"ו עמ' סט
פה ע"א כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"זאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רמז
פה ע"א כל שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעוקרן לדוד בראשית עמ' רח, שמות עמ' קמח, ויקרא-במדבר עמ' קפ
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו כו' ובן בנו כו' שוב אין תורה פוסקת וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 205
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 176
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרורנת יצחק תפלה עמ' כ
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיד
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם כו' תורה מחזרת על אכסניא שלהתורת מנחם ח"כ עמ' 245, חכ"ב עמ' 32
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם כו'תורת מנחם חנ"א עמ' 193
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפב, ח"ב עמ' קיז
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' אין התורה פוסקת מזרעו לעולםעטרת יהושע בראשית עמ' קמד
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' הקב"ה אומר אני ערב וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רס, ח"ד עמ' ס
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסה
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת וכי'ברית שלום (תעח) דף קד ע"א
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח כו' מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלהתורת מנחם חלק ס עמ' 95
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח כו' תורה מחזרת על אכסניא שלהתורת מנחם חמ"ח עמ' 201, חמ"ט עמ' 323
פה ע"א כל שהוא ת"ח ובנו ת"חפניני שבח עמ' קא
פה ע"א כל שהוא ת״ח ובנו תלמיד חכםיחל ישראל אבות ח"ב עמ' שלג
פה ע"א כל שהוא תלמיד חכם ובנו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקז
פה ע"א כל שהוא תלמיד חכם ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ל, שכ
פה ע"א כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכםמאכסניא של התורה - פתיחה
פה ע"א כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעומצווה ועושה ח"א עמ' תקי
פה ע"א כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקמד ד"ה ויקח
פה ע"א כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם וכו' מכאן ואילך תודה מחזרת על אכסניא שלהכתב סופר אגדות כאן
פה ע"א כפי תהיה - אפי' אני גוזר גזירה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כב
פה ע"א כפי תהיה שהקב"ה גוזר וצדיק מבטלוקרן לדוד בראשית עמ' קעט
פה ע"א כשרצו לקבור נכדו של רשב"י במערה לא נתן הנחש ליכנס מפני שלא הי' בצער מערהימלא פי תהלתך ח"א עמ' רלג
פה ע"א לא חרבה ירושלים אלא על שלא בירכו בתורה תחלהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכג
פה ע"א לא חרבה ירושלים אלא על שלא בירכו בתורה תחלהעטרת יהושע שמות עמ' קצט
פה ע"א לא ימושו מפיך וכו' תורה מחזרת על אכסניא שלהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תצד ד"ה אקדים
פה ע"א לא מפני שזה גדול מזהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קמט
פה ע"א לישתכח גמרא דבבלאה מניהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלד
פה ע"א מ"ד מי האיש החכם וכו'אפיקי ים עמ' שיט
פה ע"א מאה תעניתא כו' (וברש"ל - ארבעים תעניות)תורת מנחם חי"א עמ' 246
פה ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם וגו' דבר זה אמרו נביאים ולא פירושוהו וכו' עד שפירשו הקב"ה ויאמר ה' על עזבם את תורתי שלא בירכו בתורה תחילהפניני יחזקאל עמ' תקנב, (שסב-שנג)
פה ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמו ד"ה אמרו
פה ע"א מאי דכתיב מי האיש החכם וכו' שלא ברכו בתורה תחילהכתב סופר אגדות כאן
פה ע"א מי שהוא ובנו ובן בנו ת"ח אין תורה פוסקתבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ט עמ' 141
פה ע"א מי שהוא ובנו ובן בנו ת"ח תורה מחזרת אחר אכסניה שלהפניני יחזקאל עמ' שפז
פה ע"א מי שמוציא יקר מזולל מבטל גזירות רעותעטרת יהושע בראשית עמ' קכז
פה ע"א מכאן ואילך לא צרכנאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' מ
פה ע"א מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלהכרם טוביה עמ' פד
פה ע"א מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניה שלהתולדות הגר"א (תשס) עמ' קצט
פה ע"א עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנא' ויאמר ה' על עזבם את תורתיצלח רכב עמ' רכד, שב, תח
פה ע"א עובדא דרבימאכסניא של התורה סי' מז
פה ע"א על ידי מעשה באו וע"י מעשה הלכופניני שבח עמ' רמט
פה ע"א על מה אבדה הארץהשיר והשבח ח"ב עמ' קלא
פה ע"א על מה אבדה הארץמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 188, 70
פה ע"א על מה אבדה הארץס' הבוטח ח"ב עמ' רלט
פה ע"א על מה אבדה הארץשער החצר (תשעב) סי' ח, תריב
פה ע"א על מה אבדה הארץ וכו', שלא ברכו בתורה תחילהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מה
פה ע"א על מה אבדה הארץ, ויאמר ה' על עזבם את תורתיפני חיים (פלג'י) דף רצט ע"ב
פה ע"א על עוזבם את תורתיראה חיים ח"ב דף עו ע"ד [רסט ע"א ד"ה וזהו]
פה ע"א קא ממטי לי' לשחיטהפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
פה ע"א קרי עליה והחוט המשולש ובתוס'גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסו
פה ע"א ר' זירא הי' צריך לשכוח תלמוד בבלי וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 248
פה ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל וכו' כי היכי דלא נטרדיה וכו'מכשירי מצוה עמ' לה
פה ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיני'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' צב; תרעב עמ' תרצג, תשפ, תתצד, א'נ
פה ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא רלשתבח גמרא בבלאה מיני'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רב אות ב
פה ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתאמנחת ישראל עמ' יח
פה ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' קכא
פה ע"א ר' זירא ציים מאה תעניתא דלשתכח מיניה תלמודא דבבלאיצמח צדקה עה"ת עמ' פז
פה ע"א ר' זירא צם כמה תעניות כדי שיוכל לבואי לאופן הלימוד דתלמוד ירושלמי וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 182
פה ע"א ר' זירא צם מאה (ארבעים) תעניות כו' (וברש"ל)תורת מנחם חל"ח עמ' 275, חל"ט עמ' 35, 434, 442, חלק מ עמ' 361
פה ע"א ר' זירא צם מאה תעניתא וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 10
פה ע"א ר' זירא צם תעניות שישכח תלמוד בבלכרם טוביה עמ' שלו
פה ע"א ר' טרפון בן אין לו אבל בת יש לוס' חסידים סי' תטז, תפ
פה ע"א ר' טרפון בן אין לו אבל בת יש לוס' חסידים סי' תפ
פה ע"א ר"ז בדק עצמו ל' יום אם תשלוט בו אש גיהנם, והיה יושב בתוך התנור ולא היה אש שולט בולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשיח
פה ע"א ר"ז וכו' מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תב, דברים עמ' עה
פה ע"א ר"ז כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה (ארבעים) תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיני' וכו'תורת מנחם חנ"ד עמ' 181, 183, 191, 337
פה ע"א ר"ז כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא כו'תורת מנחם ח"א עמ' 63
פה ע"א ר"י יתיב ארבעין יומין בתעניתא ואקרין לא ימושו מפיך וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קצג
פה ע"א ר"י יתיב ארבעין יומין בתעניתא ואקרין לא ימושו מפיך וכו'ברית שלום (תעח) דף ל ע"ג
פה ע"א רב זירא כשעלה מבבל לארץ ישראל צם ק' תעניות דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיהשם דרך במדבר עמ' מא
פה ע"א רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ג
פה ע"א רב יוסף יתיב בתעניתא ואקריוהו לא ימושו מפיך וכו'חדרי בטן פרשת ויחי שני אות יח
פה ע"א רבי איקלע לאתריה דר' אלעזר בר' שמעוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עח
פה ע"א רבי אסמכיה לבריה דרשב"גתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנה
פה ע"א רבי זירא דיתיב מאה תעניתא דלא לשכב רבי אלעזרברכת מועדיך לחיים חלק א דף ב ע"ג (דף ו ע"א ד"ה וכמידתו)
פה ע"א רבי זירא וכו' וקרו ליה קטין חריך שקיהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד
פה ע"א רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, כי היכי דלא נטרדיהבצור ירום (תשסז) עמ' קמ הערה 34
פה ע"א רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רסב
פה ע"א רבי סבל יסורין בעקבות מעשה דההוא עגלאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' סח
פה ע"א רבינו הקדוש סבל תחלואיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' מט
פה ע"א רבנו הק' ריחם על בעלי החיים ועורר רחמים על עצמופניני יחזקאל עמ' עו
פה ע"א שאלו לחכמים וכר על עוזבם את תורתייחל ישראל אבות ח"ו עמ' ג
פה ע"א שלא ברכו בתורה תחילהשיחות עבודת לוי סי' נה אות ד, סי' קד אות ג
פה ע"א שתהיה בידך לבטל גזירת המקום יתברך שמוקרן לדוד בראשית עמ' נא
פה ע"א תורה חוזרת על אכסניא שלההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתס
פה ע"א תורה מחזקת על אכסניא שלהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תקנב
פה ע"א תורה מחזרת אחר אכסניה שלהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסד
פה ע"א תורה מחזרת על אכסניא שלהלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1059
פה ע"א תורה מחזרת על אכסניא שלהס' חסידים סי' שעד
פה ע"א תורה מחזרת על אכסניא שלהתורת מנחם חנ"ה עמ' 51
פה ע"א תלי לרישיה בכנפיה דרביס' הבוטח ח"ב עמ' שע
פה ע"ב א"ל רבי חייא לרבי חנינא בהדי דידי קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל וכו' אזלינא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי וציידנא טבי ומאכילנא בשרייהו ליתמי ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי וסליקנא למתא ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואתינא אקרו אהדדי ואתנו אהדדימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תכו
פה ע"ב אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ערב
פה ע"ב אזלינא ושדינא כיתנא וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רח
פה ע"ב אחוי לי כי סלקי למתיבתא דרקיעמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קצג, רה
פה ע"ב אחתינהו לר"ח ובניו אמר משיב הרוח ונשבה זיקא כו' (ורש"י)תורת מנחם ח"ז עמ' 355, חכ"ב עמ' 207
פה ע"ב אטו לא ידעינן דקטון וגדול שם הואצדקה חיים דף נז ע"א (דף ר"א ע"א ד"ה אשר)
פה ע"ב אי משתכחנא תורה מישראלהמאור הגדול (גר"א) עמ' לה, לו, תשנח
פה ע"ב איכא רבי חייא ובניומסילות הנביאים שופטים עמ' תרעז
פה ע"ב אינו דומה ת"ח בן ת"ח וכו'אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קעט
פה ע"ב איסתרא בלגינא וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יד פסוק לג
פה ע"ב איסתרא בלגינא קיש קיש קריאכתונת פסים (תשעא) עמ' רלא
פה ע"ב איסתרא בלגינא קיש קיש קריאראשית דעת (קורח) סי' נא
פה ע"ב איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשמלת אליעזר ח"ב עמ' יח
פה ע"ב אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ז נעשה גדול לעוה"בנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קצה
פה ע"ב אליהו הוה שכיח במתיבא דרבי כו' כי מטא למימר מחי' המתים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שעא
פה ע"ב אליהו הוה שכיח במתיבתא דרביבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות כב
פה ע"ב אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קב, קכז
פה ע"ב אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו'צלח רכב עמ' קעג
פה ע"ב אליהו הר שכיח וכו'אפיקי ים עמ' שכ
פה ע"ב אליהו מוקים לאבות כל חד וחד בפ"ע ומצלי וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תשצח
פה ע"ב אליהו מקים לתלת אבהן בכל יומא ומצלי צלותייהו כו'סוכת דוד (שירירו) דף קכח ע"ד
פה ע"ב אמר משיב הרוח ונשבא זיקא, אמר מוריד הגשם ואתא מיטראשם דרך בראשית ח"ב עמ' כו
פה ע"ב אמר משיב הרוח ונשיב זיקאלחם רב על סדור התפילה אות רפה
פה ע"ב אמר משיב הרוח ונשיב זיקא וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 87
פה ע"ב אמר רבי זירא אמש נראה לי רבי יוסי ברבי חנינא אמרתי לו אצל מי אתה תקוע אמר לי אצל רבי יוחנן ורבי יוחנן אצל מי אצל רבי ינאי ורבי ינאי אצל מי אצל רבי חנינא ורבי חנינא אצל מי אצל, רבי חייא אמרתי לו ורבי יוחנן אצל רבי חייא לא אמר לי באתר דזקוקין דנורא ובעורין דאשא מאן מעייל בר נפחאדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ח
פה ע"ב אסתירא בלגינא קיש קיש קריאצדקת הצדיק סי' פה, דובר צדק עמ' 49
פה ע"ב אפקוה לאליהו ומחיוה ס' פולסיערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 78
פה ע"ב אתו תרי ביטוטי דנורא ומחיוהו לההוא גבראשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפ
פה ע"ב אתי אדמי להו כי דובא דנורא וכו'אפיקי ים עמ' שכא
פה ע"ב אתיוהו לאליהו וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 109
פה ע"ב אתיוהו לאליהו מחיוהוס' חסידים סי' תקל
פה ע"ב אתיוהו לאליהו מחיוהו שיתין פוסלי דנוראבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יז עמ' 258
פה ע"ב בהדי דידי קא מינציתשיחות עבודת לוי סי' מה אות ב
פה ע"ב בכולהו אזלי מלאכי כו' לבר מגורהקא דר"ח דמנפשי' סליק ונחיתתורת מנחם ח"ז עמ' 290, חכ"ב עמ' 206, חכ"ו עמ' 120
פה ע"ב בלב נבון תנוחקרן לדוד שמות עמ' רצ
פה ע"ב בלב נבון תנוח חכמה זה ת"ח בן ת"חנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תקכ
פה ע"ב בלב נבון תנוח חכמה זה תלמיד חכם בן ת"חס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צג
פה ע"ב גדולים מעשה חייאשמחת מרדכי (רוזנמן) שונות - מאמר דרשה לבר מצוה (ב)
פה ע"ב גוהרקא דר"ח דמנפשיה סליק ונחיתס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק מב
פה ע"ב גוהרקא דרבי חייאפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קמג
פה ע"ב גוהרקא דרבי חייא מגרמא סלקאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רסא
פה ע"ב גוהרקא דרבי חייא מגרמא סלקאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רע
פה ע"ב גזר רבי תעניתא אחתינהו לר' חייא ובניו, אמר משיב הרוח ונשיב זיקא וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' שכו, תרכז עמ' תכז-ט-לד-לו
פה ע"ב גזר רבי תעניתא אחתינהו לרבי חייא ובניו אמר משיב הרוח ונשבה זיקא אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא אמרי ברקיעא מאן גלי רזיא בעלמא אמרי אליהו אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנורא אתא אידמי להו כדובא דנורא על בינייהו וטרדינהודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
פה ע"ב דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראלימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רעד, רעו, תקפו, תרסב
פה ע"ב דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעט
פה ע"ב ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנח, תשנט
פה ע"ב ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביה דלצפרא הוו שפירן עיניה ולאורתא דמיין כדמיקלין בנורא אמרי ליה מאי האי ואמר לי דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיע אמר לי בכולהו מצית לאסתכולי בהו לבר מגוהרקא דרבי חייא דלא תסתכל ביה מאי סימנייהו בכולהו אזלי מלאכי כי סלקי ונחתי לבר מגוהרקא דרבי תייא דמנפשיה סליק ונחית לא מצאי לאוקמא אנפשאי אסתכלי בה אתו תרי בוטיטי דנורא ומחיוהו לההוא גברא וסמינהו לעיניה למחר אזלי אשתטחי אמערתיה אמינא מתנייתא דמר מתנינא ואתסאידברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ג, מהד' ה סי' ח
פה ע"ב ההוא מרבנן דחזא גוהרקא דר' חייא דמנפשי' סליק כו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף צה ע"ד
פה ע"ב המעשה באליהו הנביא דהוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' ר' חייא ובניושם דרך בראשית ח"א עמ' קה, שכט
פה ע"ב ומהרש"א רבי חייא עשה שלא תשתכח תורה מישראלדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' סב
פה ע"ב ומייתי ליה למשיח בלא זמניהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נו
פה ע"ב ור' יוחנן אצל ר' חייא לאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תמב
פה ע"ב זכות אבותישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 321
פה ע"ב יש דוגמתם בעוה"ז אין איכא ר"ח ובניואפיקי ים עמ' שכא, תיג
פה ע"ב כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא אמר לי' רבי חנינא לר' חייא בהדי דירי קא מינצית ח"ו אי משתכחא תורהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קפג
פה ע"ב כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא וכו' ומהרש"אשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקכב
פה ע"ב כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא אמר ליה רבי חנינא לרבי חייא בהדי דידי קא מינצית חס וחלילה אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא לה מפילפולי אמר ליה רבי חייא לרבי חנינא בהדי דידי קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל מאי עבידנא אזלינא ושדינא כיתנא וגדילנא נישבי וציידנא טבי ומאכילנא בשרייהו ליתמי ואריכנא מגילתא וכתבנא חמשה חומשי וסליקנא למתא ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סדרי ואמרנא להו עד דהדרנא ואתינא אקרו אהדדי ואתנו אהדדי ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל היינו דאמר רבי כמה גדולים מעשי חייאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ג, מהד' ה סי' ח
פה ע"ב כי הוו מינצי וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רעח
פה ע"ב כי הוו מינצי ר' חייא ור' חנינא וכו'מנחת קנאות עמ' רכב
פה ע"ב כי מטא למימר מחיה המתים ובתוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' כח
פה ע"ב כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםנאוה תהלה עמ' תעה
פה ע"ב כל שהוא ת״ח ובנו ת״ח וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רכח
פה ע"ב כמה גדולים מעשי חייאהשיר והשבח ח"ב עמ' רב
פה ע"ב כמה גדולים מעשי חייאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סב
פה ע"ב כמה גדולים מעשי חייא, ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קסב
פה ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שלא ברבו בתורה תחילהעטרת יהושע בראשית עמ' קפ
פה ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שלא ברכו בתורה תחילהעמודי חיים דף ל ע"ד (עמוד תורה אות נג)
פה ע"ב לא פלפלתי תורה כמותוס' הבוטח ח"ב עמ' פז
פה ע"ב לדידי חזא לי ספרא דאדה"רעולם אחד פרק סא
פה ע"ב לדידי חזי לי ספרא דאדה"רברכת אבות עמ' יד
פה ע"ב מאי דבתיב מי האיש החבם וגו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תנח
פה ע"ב מאי דכתיב קטן וגדול שם הוא וכו' אטו לא ידעינן דקטן וגדול שם הוא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיז
פה ע"ב מאי עבידנא אזילנא ושדינא כתנא וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שה
פה ע"ב מהרש"א חידושי אגדות ד"ה אתא פו', שר מלך פרס שלמעלה וכו' דאוקמוהו במקום גבריאל וכו' והוא אתי לטרדינהו לומר דלא אתי עדיין זמן המשיח ועדיין ניתנו ישראל להיות משועבדים תחת יד מלך פרסדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
פה ע"ב מהרש"א חידושי אגדות, ד"ה אמר אה ר' חנינא, יראה בזה שהשיב לו ר' חייא וכו' דידך אינה אלא בכח ודידי הוא בפועל וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ג
פה ע"ב מעשה דר' חייא ובניו מה שהיו יכולים בתפלתם, וביאור דברי תוס'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' יז
פה ע"ב ספרא דאדה"רבעקבי יעקב עמ' שנא
פה ע"ב עבירנא לתורה דלא תשתכח מישראלמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' לה
פה ע"ב על מה אבדה הארץשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש א
פה ע"ב על מה אבדה הארץ אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתחלה בתורהכתונת פסים (תשעא) עמ' קפ, שלה
פה ע"ב על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחילהפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קמג-קמד {טעם ע"פ סוד}
פה ע"ב על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחילהנשמה של שבת עמ' 74-75; שמועות ראי"ה (תרצט) ויקהל (תרצ"א); שמועות ראי"ה (תשעה) עמ' 353-354; פניני הראי"ה עמ' 195 {הם החשיבו רק אותם חלקי תורה הנוגעים למעשה, כי חשבו התורה כהכנה למעשים, ולכן על מה שאינו נוגע למעשה לא ברכו, והנה הלומד מה שאינו נוגע למעשה מאמין בעצם קדושת התורה והשפעתה, והמזלזל בזה, אין הקדושה פועלת עליו, ובזה מובן גם מאמרם שחרבה ירושלים על שבטלו בה תינוקות של בית רבן [שבת קיט, ב] כי סברו כיון שאין לימוד התינוקות הכנה למעשה, שהרי מדאורייתא פטורים הם מהמצוות, מותר לבטלם, ובזה פגמו ברעיון שיש קדושת התורה בעצם, גם במה שאינו נוגע למעשים}
פה ע"ב על מה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלהתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' ד
פה ע"ב על מה אבדה הארץ, מפני שלא ברכו בתורה תחילהאש דת (אסאד) עמ' שיד
פה ע"ב על פסוק בלב נבון תנוח חכמהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קלד ע"ד (דף תק"ט ע"ב ד"ה ולע"ד)
פה ע"ב על פסוק על עוזבם את תורתיסמיכה לחיים (סימן א) דף ג ע"ב (קטע ראשון); ראה חיים חלק ב דף ע"ו ע"ד (דף רס"ט ע"א ד"ה וזהו)
פה ע"ב על פסוק קטון וגדול שם הואברכת מועדיך לחיים חלק א דף ל"ו ע"א (דף קכד ע"ב ד"ה וכמו)
פה ע"ב פולסא דנוראערכי הכינויים (תשסו) עמ' 354
פה ע"ב פתחו שעדי מטרגנא דפלפלי עמ' רנ
פה ע"ב קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראללב אליהו (תשסה) שמות עמ' רסט
פה ע"ב קיש קיש קריאמחיר יין (תשעט) עמ' מז
פה ע"ב ר' חייא ובניולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' ו
פה ע"ב ר' חייא עבד לתורה דלא תשתכחמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קצג, רלט
פה ע"ב ר' חייא עשה שלא תשתכח תורה מישראל, וביאור הגר"אימלא פי תהלתך ח"א עמ' סח, קכח, רמב, רמד
פה ע"ב ר"ח ובניו אמרו משיב וכו' ואתא מיטראיהל אור עמ' קצח
פה ע"ב ר"ח ובניו וכו' רגש עלמאס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שפח, ח"ה עמ' קלב
פה ע"ב ר׳ חייא ובו׳ מייתי ליה למשיחס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לו
פה ע"ב רבי אומר כמה גדולים מעשה חייאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קד
פה ע"ב רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיע בכולה ו מצית לאסתכולי בהו לבר מגוהרקא דר' חייאמאמרי הראי"ה עמ' 203-204 {חילוק בין ת"ח המבססים דבריהם על קודמיהם, לבין אלו שהם "נהרא דמכיפיה מיבריך"}
פה ע"ב ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנןבאר מחוקק (תשעה) עמ' שצט
פה ע"ב ריש לקיש הוה מציין מערתאברכת אבות עמ' רו
פה ע"ב רש"י ד"ה גוהרקי, קתדראדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ג
פה ע"ב שאלו לחכמים ולנביאים על מה אבדה הארץ, ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נה, תי, תל
פה ע"ב שלא ברכו בתורה תהילהלנבוכי הדור עמ' 253 (סוף נא) {ההליכה בתורה היא ההקפה הכללית עם הסקירה על פעולת התורה לעתיד לפי מהלך הזמנים והתעלות הנפשות, וכשהשקפה כזאת נסקרת יפה היא מרוממת את הנפש עד שמכירים גדולתה של מתנה טובה של חמדה גנוזה זאת של התורה, ומברכים עליה לא בשביל הענין הפרטי של עסק זה של עכשיו וכו' כי אם על היסוד הנצחי המקיף את התעודה בכללה, שעל זה אמרו חכמים 'שלא ברכו בתורה תחילה'}
פה ע"ב שלא ברכו בתורה תחילהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רחצ
פה ע"ב שלא ברכו בתורה תחילהעין איה ברכות פ"ג פסקא לט; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקז-תקח {בלימוד תורה יש ב' תועליות, סגולת קדושת התורה, והרחבת הידיעות כיצד עלינו לנהוג, כיון שהראשון הוא העיקר, מברכים עת שנגשים ללמוד, ולא אחרי הלימוד שהשיג אז את הידיעה}
פה ע"ב שלא ברכו בתורה תחילה, ורש"יתורת מנחם חמ"ד עמ' 214
פה ע"ב שלחה ליה כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חולאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תנה
פה ע"ב שמואל ירחינא אסייהס' הבוטח ח"ב עמ' פז
פה ע"ב שמואל ירחינאה אסיא דרבי הוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פב
פה ע"ב שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוהמגילת סמנים עמ' עג
פה ע"ב שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוהמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
פה ע"ב שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוה, חלש רבי בעיניה וכו', הוה מותיב ליה בגובתא דסמני תותי בי סדיה ואיתסישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלג
פה ע"ב שמואל ירחינאה אסייה דרבי וכו' רבי הוה מצטער למיסמכיה לשמואל וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' שכב, ח"ו עמ' רנז
פה ע"ב שמואל ירחינאה חכם יתקרי רבי לא יתקריגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רעז
פה ע"ב תורה כמוהו לא ריבצתדברי חנינא - ת"ת עמ' קב
פה על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל וכו'חומת אנך ירמיהו פרק ט
פה על מה אבדה הארץכלי יקר (תשמח) עמ' תקסג
פה על מה אבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחלה (וברש"י)שארית מנחם ח"ג עמ' קכט
פה על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתו' תחילהברית אברהם (בושערה) דף מח ע"ב
פה על עזבם את תורתי שלא ברכו בתורהבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קנט
פה על רבעו הקדוש שנתיסר שש שנים בכאב השנים וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' צב
פה ר' זירא ישב מאה תעניותבית שלום מרדכי עמ' קנה
פה ר"ג עשה לתורה שלא תשתכח מישראלעולה ליפה סי' מב
פה רבה בר נחמני יצאה נשמתו ואמר טהורמגלה צפונות ח"ג פ' נצבים
פה רבי מחזיר בתשובהפרי אהרן (פסין) עמ' 95
פה רבינו הקדוש נענש על אותו עגל שהיו מוליכים לשוחטו וברח וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' עא בהגה
פה רש"י טהור לפי מ"ש בתורהראש דוד (תקלו) דף עז ע"ד
פה שופריה דיעקבמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ב ע"ג
פה שלא ברכו בתורה תחילהלבית יעקב דרוש ה
פה ת״ח ובנו ת״ח ובן בנו ת״חפרי אהרן (פסין) עמ' 97
פה. א"ר חביבין יסורין, קבל עליה תליסר שני וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קנה {מתחילה קיבל ואח"ב ע"י מעשה באו בפועל, וקיבלם במספר י"ג כמספר אהב"ה}
פה. אבל בת יש לומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פג
פה. אדאוקימנא לאברהם וכו' ומצלי וכן ליצחק וכן ליעקבעצי חיים על התורה עמ' קנט
פה. אהוריירה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1121
פה. אהורייריה דרבי הוה עתיר משבור מלכאיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרנו
פה. אהוריריה דבי רבי הוה עתיר משבור מלכאכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' עא
פה. איקלא רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעוןחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלה ע"ב
פה. איקלא רבי לאתריה דרבי טרפון וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנד דף קי ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"ב
פה. אישתא צמירתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רז
פה. אמר רבי חביבין יסורין קבל עליה תליסר שני שית בצמירתא ושבע בצפרנא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תמד
פה. אמרו הואיל ומרחם נרחם עליהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עא
פה. אמתי' דרבי שרצתה לכבד את החולדות וכו' ורחמיו על כל מעשיו כתיבדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תנג ע"א
פה. אקריוהו לא ימושו מפיךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קלז
פה. בכל שנות ייסורי רבי אלעזר לא נפטר אדם לפני זמנודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 344
פה. בנו של ראב"ש כל זונה שוכרתה וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בהר
פה. בני בתירה וכו' הושיבוהו בראש ומינהו נשיאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 199
פה. בעניין שהפס' ואני זאת בריתי מוסב על תורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 808
פה. דבר זה וכו׳ על מה אבדה הארץאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כז
פה. דבר זה נשאל וכו' שלא ברכו בתורה תחלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתמט-תתנ
פה. דבר זה נשאל לנביאים ולחכמים על מה אבדה הארץ וכו׳ על עזבם את תורתיקדושת יצחק עמ' קלב
פה. דההוא עגלא דהוו קא ממטו כו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' ק, קסט
פה. דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם כו' הוי בדיק נפשיההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קנג, שיא, דברים עמ' כ, חנוכה-פורים עמ' פט, צ
פה. דלמא דחזו להלל דעדיף מינייהויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' סב
פה. דרבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעז
פה. דרבי על ידי מעשה באו ועל ירי מעשה הלכוישמרו דעת עמ' שנ
פה. ההוא עגלא דהוו קא ממטו לה לשחיטהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 103
פה. ההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' יז
פה. ההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה וכו' הואיל ומרחם נרחם עליהדעת תורה בראשית עמ' נה
פה. הוא ת"ח ובנו ת"ח וב"ב ת"חיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנא, רלז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כא
פה. המלמד בן חבירו וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' ט
פה. המלמד בן חברו תורה כאילו ילדומנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה עי"ל
פה. המלמד בן ע"ה תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה יש בידו לבטלהנתיב התשובה עמ' צו הערה 5
פה. המלמד בן ע"ה תורה אפילו הקכ"ה גוזר גזירה יש בידו לבטלהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקצט הערה 69
פה. המלמד בן ע"ה תורה מבטל גזירותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צ
פה. המלמד בן עם הארץ תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1124
פה. המלמד בן עם הארץ תורהפחד יצחק שבועות מאמר מו
פה. המלמד לבן עם הארץ תורהמגלה צפונות ח"ג פ' ואתחנן
פה. התורה מחזרת על אכסניא שלהנזר הקדש ח"ב עמ' תרפג
פה. התורה מחזרת על אכסניא שלהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סז
פה. התורה שהשריש שרשיםאמרי מאיר (מאירי) בראשית פל"ב פסוק כט מס' 1
פה. ואי לאו דצריך לעלמא בעו רבנן רחמי עליה ומבטלי ליהלב אביגדור עמ' קז
פה. ואני זאת בריתי מעתה ועד עולם אמר הקב"ה אני ערב בדברישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעד
פה. ואפילו הכי ייסורי דרבי שמעון עדיפי מדרבי וכו'בית אלהים (שלו) שער ב פרק ט דף ל ע"א-ע"ב
פה. ויתיב מאה (תעניתא) אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנםאור ישראל (תרס) דף סג ע"ב
פה. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ס ע"א
פה. ולא הוה שלטא ביה נוראשמחת הנפש עמ' קה
פה. ולמה ליה כולי האי, דאמר רב יהודה כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שנד
פה. וקרו ליה קטין חריך שקייהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' לו
פה. וקרו ליה קטינא חריך שקיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שז
פה. זה בצער מערה וזה שלא בצער מערהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בהעלתך
פה. זה היה בצער במערה וזה לא היה בצער במערהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קמא
פה. זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערהמבשרת ציון ח"ד עמ' קטו
פה. זהירות בהשבת אנשים בתשובהשיחות לספר במדבר עמ' סז
פה. זיל כי לכך נוצרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לא
פה. זיל לכך נוצרתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיח
פה. זיל לכך נוצרתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנא
פה. זיל לכך נוצרת וכו'של"ה (תט) תענית דף רט ע"א
פה. זיל לכך נצרתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קפו
פה. חביבין יסוריןשמחת הנפש עמ' טז
פה. חביבין יסוריןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 2
פה. יכנס בן אצל אביוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קצה, רכד
פה. יסורי צדיקים מכפרים על הדורפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יב
פה. יסורי רבי ע"י מעשה באובית שלום מרדכי עמ' לד
פה. יסורי רבי ע"י מעשה באו וע"י מעשה הלכודעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות צו
פה. יסורים דרבי ע"י מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' צה
פה. יסורים של רבי היה לכפר על עון הדורגנת אגוז (תשעב) אות תקצא
פה. יסורין דראב"ש ודרביקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רמב
פה. יסורין דרבי ע״י מעשהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 91
פה. יסורין של רבימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ר
פה. יש בן לאותו צדיקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קצה
פה. יש לו בן לאותו צדיק וכו' כי נח נפשיה וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רנט, שפ, ויקרא עמ' קנח
פה. יש שלוה בעולם בעבור יסורי הצדיקיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק סג פסוק ט
פה. יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכח
פה. יתיב מאה(תעניתא) אחרניתא דלא לשכוב ר"א בשני, ונפלין עילוי, מילי דצבוראחכמה ומוסר ח"א עמ' כ
פה. כולה שני דיסורים דר"א לא שכיב אינש בלא זימנאכתנות אור עמ' שעג
פה. כולהו שני דר' אלעזר לא שכיב אניש בלא זמניההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עח
פה. כולהו שני יסורי דר"א לא שכיב איניש בלא זמניהשמחת הנפש עמ' קד
פה. כולהו שני יסורי דרבי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' יט - אור לציון
פה. כולהו שני יסורי דרבי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קפב - ר"י תופיק
פה. כולהו שני יסורי דרבי לא הפילה אשהארץ צבי (תשע) עמ' קכט
פה. כולהו שני יסורי רבי לא איצטריך עלמא למיטראקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' חקת
פה. כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרביתורה בציון עמ' רלה
פה. כי נח נפשיה (דר' יוסי בר' אלעזר בר' שמעון) אמטוהו למערתא לאבוה וכו' זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערהנועם המוסר עמ' קפח
פה. כיון שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב התורה אינה פוסקת מזרעושבט מישראל (קרמניץ) פרק פז פסוק ז, פרק קכח פסוק ו
פה. כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח/קפח ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כג דף לח ע"ב
פה. כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעט
פה. כל המלמד את בן חברו תורהיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל
פה. כל המלמד את בן ע"ה תורה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רמו
פה. כל המלמד את בן ע"ה תורה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסח - ר"י דרעי
פה. כל המלמד את בן ע"ה תורה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שטו - ר' יצחק כהן
פה. כל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה הוא מבטלה בשבילומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשמב
פה. כל המלמד את בן עם הארץ, תורה אפי' הקב"ה גוזר גזירה מבטלודבר צבי - קדושת השבת עמ' רג
פה. כל המלמד בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רא
פה. כל המלמד בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד כל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהי' וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תפב
פה. כל המלמד בן חבירו תורה יושב בישיבה של מעלהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שמא
פה. כל המלמד בן חברו תורה וכו'שיחות לספר במדבר עמ' יח
פה. כל המלמד בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהכד הקמח (מישור) עמ' תקה
פה. כל המלמד בן ע"ה תורה אפילו הקב"ה גוזר וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' רנג
פה. כל מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שמו
פה. כל שהוא ובנו וב"ב ת"ח אינה פוסקתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קו
פה. כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעוצדקת יוסף עמ' רסה
פה. כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח, שוב אין התורה פוסקת מזרעומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צט {בס' חסידים כ' שאם מתחתנים במשפחה שאינה ראויה לת"ח לא מתקיימת ההבטחה. ותפלה מועלת. וגמ' (ב"ב נט.) החוט המשולש וכו' }
פה. כל שהוא ובנו ובן בנו ת״ח אין התורה פוסקתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קי
פה. כל שהוא ובנו ובן בנו תלמיד חכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסד, שפ
פה. כל שהוא ובנו ת"ח אין התורה פוסקתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמה
פה. כל שהוא ת"ח ובגו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםדברי יואל פ' תולדות דף תרא ע"א
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וב"ב ת"ח אין תורה פוסקת מזרעותפארת ראובן עמ' רכט
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וב"ב ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קצח ע"ב
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח התורה מחזרת על אכסניא שלהלהורות נתן דברים עמ' שיא
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח מכאן ואילך התורה מחזרת על אכסניא שלהלהורות נתן במדבר עמ' א
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעו וכו' תורה מחזרת על אכסניא שלהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפח
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת ממנונזר הקדש ח"ב עמ' תרפא
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פח
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםפאר יעקב ח"א עמ' עז
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםמרפא לנפש בראשית עמ' קלג
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח, שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1615, פ"ג הערה 30-29, 33, פ"ג הערה 1134, 1640, פ"ד הערה 687, פ"ה הערה 2131, 2354
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח ובן בנו ת"ח, שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צט הערה 11, תשפט הערה 30
פה. כל שהוא ת"ח ובנו ת"ח וכו' אין התורה פוסקת מזרעופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשס, ח"ב עמ' קלד, ח"ג עמ' 11-10
פה. כל שהוא ת״ח ובנו ת״חשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קד
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו ובן בנו וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שכח
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רטו
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מב
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולםחיים שיש בהם מועדים עמ' שפט, על התורה תנינא עמ' רנג
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובץ בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם וכו' מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכט
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ו פרק ד/ו דף רכט/רפט ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכח ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קמו/ז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכו/ז ע"ד
פה. כל שהוא תלמיד חכם וכו' ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין תורה פוסקת מזרעוויאמר מרדכי - דרשות עמ' רסב
פה. כל שהוא תלמיד חכם וכו' תורה מחזרת על אכסניא שלהמצור דבש עמ' שכו
פה. כל שהוא תלמיד חכם, ובנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין התורה פוטקת מזרעו לעולם וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קעה, קצ, ח"ב עמ' מט, קמח, רלח
פה. כל שני דרבי לא מצטרך למטראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקסב
פה. כל שני יסורי דר"א בר"ש לא שכיב איניש בלא זימניהמכתב מאליהו ח"ד עמ' 201
פה. כל תלתין יומי הוד, בדיק נפשיה שגר תנורא סליק ויתיב בגויההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסח
פה. לכך נוצרת הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסוריןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עא
פה. מוציא יקר מזולל כל המלמד וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ריא
פה. מוציא יקר מזולל שמוכיח לרשע ומהדרו בתשובהכתנות אור עמ' תקלו
פה. מחוהו שיתין פולסי רנוראיד דוד (אופנהיים) עמ' קכג
פה. 'מי האיש החכם ויבן את זאת וגו' על מה אבדה הארץ' 'ויאמר ה' על -עזבם את תורתי' שלא ברכו בתורה תחילהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקלו, תקמה, תקסה, תרסא, מועדים עמ' דש
פה. מי שהוא בנו ובן בנו ת"ח אין התורה פוסקת מזרעומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצז
פה. מי שהוא ת"ח ובנו ת"ח שוב אין התורה פוסקת מזרעו לעולםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' נג, קצא
פה. מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שו
פה. מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלהפרדס מנחם עמ' עא, קכא, קנא
פה. מעשה ברבינו הקדוש דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי, אמר ליה "זיל לכך נוצרת", אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסוריןנועם המוסר עמ' נג
פה. עגל נכנס תחת כנפי רבי והוא שלחו לשחיטה ונתייסר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' סא
פה. על מה אבדה ארץ וכו' על עזבם את תורתידרשות יעב"ץ עמ' רלז
פה. על מה אבדה הארץויאמר מרדכי - דרשות עמ' קס
פה. על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמי' ולנביאי' ולא פירשובית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש א דף דף ג
פה. על מה אבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים לנביאים ולא פרשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמו על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ואמר רב יהודה אמר רב שלא בירכו בתורה תחלהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קו, קט, קיג, קיז, קכו, קכח, קפד, תקצט
פה. על מה אבדה הארץ דבר זה שאלו לנביאים ולא פרשוה וכו'קול שחל (אשקוטי) דף מו ע"ב
פה. על מה אבדה הארץ וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שמו
פה. על מה אבדה הארץ וכו' על עזבם את תורתי וכו' שלא ברכו בתורה תחילהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רה, שז
פה. על מה אבדה הארץ וכו' פירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם את תורתיעצי חיים על התורה עמ' רה*, רטז*
פה. על מה אבדה הארץ וכו' שאין מברכין בתורה תחילהמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפח, שפט
פה. על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחלהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 14
פה. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתימטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ט
פה. על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פ, רכה
פה. על מה אבדה הארץ שאלו לחכמים ולנביאים ולא ידעו ער שהקב"ה עצמו השיב "על עזבם את תורתי"הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' יז
פה. על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עשרה בטבת עמ' שיח
פה. על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפי' הקב"ה בעצמו, על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא הלכו בה, אמר רב יהודא אמר רב שלא ברכו בתורה תחלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צז, קסח, שב, שה, תמג, תפט, תתמט
פה. על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו בתורה תחילהשרגא המאיר מועדים עמ' קפ, ריא
פה. על עזבם את תורתי ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחלהמטר השמים (תשנז) עמ' קמד
פה. על עזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחלהמרפא לנפש בראשית עמ' ו, תכט
פה. על שלא ברכו בתורה תחלהפעולת גבר עמ' רנט ד"ה בא"ד על פי זה
פה. פרי צדיק עץ חיים זה ר"א בר"שקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קצג, רכה
פה. פרי צדיק עץ חיים זה רבי יוסי בר"א בר"ש ולוקח נפשות חכם זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקנח, א'רה
פה. קביל עליה תליסר שני שית בצמידתא וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"ב
פה. קבל עליה תליסר שנישמחת הנפש עמ' כט
פה. קטינא חריך שקיעץ הדעת טוב (תשסח) סי' מט
פה. קטן חריך שקיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריד
פה. קיבל עליה תליסר שנישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכה
פה. ר' זירא בדיק נפשיה שגר תנורא ויתיב בגווה לראות אם אש גיהנום תשלוט בומאמרי שלמה ח"ב עמ' קב
פה. ר' זירא הוה ציים וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' יד
פה. ר' זירא התענה מ' תעניות לפני שעלה לא"י כדי לשכוח את מה שלמד בבבלקריאה בקריה ח"ג עמ' כט
פה. ר' זירא יתיב ד' מאה תעניתא דלישתכח תלמודא בבלאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד
פה. ר' זירא כי סליק וכו' יתיב מאה תעניתאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קז
פה. ר' זירא כי סליק וכו' יתיב ק' תעניתאמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רסב
פה. ר' זירא כי סליק לארעא דישראל וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצז
פה. ר' זירא כי סליק לארעא דישראל וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שג
פה. ר' זירא כי סליק לארעא דישראל וכו'שבח נעורים עמ' ה
פה. ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשכח גמרא בבלאהדברי יואל פ' מקץ דף שלד ע"ב
פה. ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח מיניה תלמודא דבבלאי כי היכי דלא נטרדיהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 704
פה. ר' זירא כל שלושים יום היה בודק את עצמו וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תרלא
פה. ר' שמעון בן יוחי ובנו ר' אלעזר למדו יחד י"ג שנה במערהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קיח
פה. ר"ז כי סליק לא"י יתיב ק' תעניות וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כד
פה. ר"ז כי סליק לארעא דישראל וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' עט
פה. ר"י יתיב מ' תעניתאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שצז, ויקרא עמ' רטו
פה. ר׳ זירא בדק אם שולטת בו אשאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' יז, קד, רטז
פה. ר׳ זירא בודק עצמו באש אי גיהנם שולט בואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' נא
פה. ר׳ זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה בי היכי דלא נטרדיהדודי נתן בראשית עמ' תז
פה. רב יוסף יתיב ארבעין תעניתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסח
פה. רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו מפיך יתיב ארבעים תעניתא אחריני ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך יתיב מאה תעניתא אחריני אתא ואיקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר מכאן ואילך לא צריכנא תורה מחזרת על אכסניא שלהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיד
פה. רב יוסף יתיב ק"פ תעניתאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ער
פה. רב יוסף, התענה ארבעים תעניות. בחלומו, קראו לו מן השמים, את הפסוק לא ימושו מפיך וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שנט
פה. רבו מביאו לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
פה. רבי היה עשיר גדולתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפד הערה 37
פה. רבי היה עשיר גדולאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 3
פה. רבי היה עשיר יותר משבור מלכא, ותוס'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קצב
פה. רבי זירא הוה יתיב מאה תעניתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז
פה. רבי זירא התענה שישכח תלמוד שלמד בבבללהורות נתן דברים עמ' קמ
פה. רבי זירא יתיב מאה תעניתא דלא שלט ביה נורא דגיהנםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפב הערה 77
פה. רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה ועוד דלא לשכוב רבי אלעזר בשניה ונפלין עילויה מילי דצבורא ועוד דלא נשלוט ביה נורא דגיהנםאור אברהם (זוועהיל) עמ' כא
פה. רבי זירא, כשעלה לארץ ישראל, ישב והתענה מאה תעניות, בכדי לשכוח את תלמודו שלמד בבבל וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' תנד
פה. רבי יהודה הנשיא זכה לתורה ולעשירותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 839
פה. רבי יהודה הנשיא עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
פה. רבי קביל עליה יסוריןחכמה מאין דף לד ע"ב-ע"ג
פה. רבינו הקדוש נתיסר שש שנים בכאב שיניםכד הקמח (מישור) עמ' רכד
פה. רש"י - אם תשיב ישראל למוטב בתוכחותיך, ואשיבך אלי ולפני תעמוד וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תפב
פה. רש"י ד"ה דלא ניטרדיהקריאה בקריה ח"ג עמ' כט
פה. שוב אין תורה פוסקת מזרעודרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנ
פה. שומר הסוסים של רבינו הקדוש, היה עשיר יותר משבור מלכאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלה
פה. שומר סוסיו של רבי היה עשיר משבור מלכאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1548
פה. שכירות אינה משתלמת אלא לבסוףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רד
פה. שמע רבי בבנו של ר' אליעזר שיצא לתרבות רעה וסמכיה, וכשרצה לעשות זר מעשהו, אמר ליה רבי קרי לך וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קמא פסוק ד
פה. שר"ח ובניו התפללו וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' שיז
פה. תורה אינה פוסקת אחר ג' דורות של תורהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קלח
פה. תורה חוזרת לאכסניא שלהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1306
פה. תורה מחזרת אחר אכסניא שלהעצי חיים על התורה עמ' רנב
פה. תורה מחזרת על אבפניא שלהנטעי אשל בראשית עמ' תצא
פה. תורה מחזרת על אכסניא שלהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תעט
פה. תורה מחזרת על אכסניא שלהמגדל עוז (תשעח) עמ' שכז
פה. תורה מחזרת על אכסניא שלהעקבי אבירים (תשעא) עמ' קכא
פה. תורה מחזרת על אכסניא שלהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קעב
פה. תורה מחזרת על אכסניא שלהתורת חיים עה"ת עמ' רכו-רכז {היינו מכח ה"קול גדול ולא יסף" שמחזר על שלשה דורות של ת"ח ואינו פוסק מהם}
פה. תורה מחזרת על אכסניא שלהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שיא - ר"א יוסף
פה. תורה מחזרת על אכסניה שלהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1385, פ"ג הערה 958
פה.: מאי דכתיב מי האיש וגו' על מה אבדה הארץ וגו', ויאמר ה' על עזבם את תורתי, - שאין מברכין בתורה תחילהדעת תורה שמות עמ' קכד
פה: אברהם יצחק ויעקב מתפלליםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יד
פה: אדאוקימנא לאברהם ומצלי וכו'עצי חיים - מועדים עמ' קצה
פה: אדאוקימנא לאברהם ומשי ידי' וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שלא
פה: אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידי' ומצלי וכו' ולוקמינהו בהדי הדדי סבר תקפי ברחמי ומייתי למשיח בלא עידניהדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכז ע"א
פה: אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה וכו' ולוקמינהו בהדדי תקפי ברחמימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קא {כשאבות יצטרפו בתפלתם נגאל, וז"ש בשמו"ע וזוכר חסדי אבות וכו'. וגם שלא יאנחו האבות ביחד שאז תבוא הגאולה }
פה: אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיעמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' צח
פה: אחתינהו לר' חייא ובניו אמר משיב הרוח ונשבה זיקא וכו' מחיה המתים רגש עלמא וכו' אתיוהו לאליהו וכו' על בינייהו וטרדינהומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עשרה בטבת עמ' שכ
פה: אחתינהו לר' חייא ובניו וכו' על בינייהו וטרדינהודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכח ע"ב
פה: אחתינהו לר' חייא וכו' אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק ד
פה: אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא להשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפה
פה: אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא ליהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תח
פה: אי משתכחא תורה מישראל, מהדרנא לה מפילפולידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1126
פה: איסתירא בלגינא קיש קיש קריאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה
פה: איסתרא בלגיגא קיש קיש קריאישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יט
פה: איסתרא בלגינאוזאת התורה עמ' לו
פה: איסתרא בלגינא וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יד פסוק לג
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 151, 350, 167
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרמג
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תלד
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשמן ראש סוכות ח"א עמ' קצט, רסו, רעב, רפג, רצה, רצט
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' שס
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רסג - ר"ב גמליאלי
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לח
פה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריאכד הקמח (מישור) עמ' שנה
פה: איסתרא בליגונא קיש קיש קריאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצה
פה: אלו משתכחא תורה מישראל מהדרנא לה מפלפולימי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתח
פה: אליהו הו' שכיח במתיבתא דרבי וכו'דברי יואל פ' בראשית דף סג ע"ב
פה: אליהו הוה שביח במתיבתא דרבי, יומא חר הוה נגה ליח ולא אתא, אמר לו מאי טעמא נגה ליה למר, אמר לו אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב וכו'. ולוקמינהו בהרי הדרי, סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריט, שפד
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דר' וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיז ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רלח דף קנ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רה דף סא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצג/קצו דף סג ע"ג
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבישמחת הנפש עמ' קד
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרביתורה בציון עמ' קנח
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רכו
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנ
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי וכו' סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניהתפארת צבי בראשית עמ' תשכב
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי יומא חד ריש ירחא הוה נגה ליה ולא אתא, אמר ליה מאי טעמא נגה ליה למר, אמר ליה אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלג
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי, יומא חד הוה נגה ליה ולא אתא, אמר לו מאי טעמא נגה ליה למר, אמר לו אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה כו'דברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רפז
פה: אליהו הוי שכיח במתיבתא דרקיעאברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נד
פה: אליהו היה מצוי תמיד לישיבת רבנו הקדושמנחת אליהו (תשסא) עמ' מז
פה: אליהו סיפר לרבי, כי בכל יום מוקים את האבות להתפללעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קסה, שפ
פה: אם ג' האבות היו מתפללים יחד היה בזה להביא את המשיח קודם זמנודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 185
פה: אמר לו ויש דוגמתן בעולם הזה, אמר לו איהא רבי חייא ובניו וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תעה
פה: אמר ליה רבי חייא לרבי חנינא בהדי דידי קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שסו
פה: אמר ר' חייא אנא עבידנא וכו' ומהרש"אבגדי חמודות שמות פרק כה פסוק ב, פרק ל פסוק יג
פה: אמר ר' חייא משיב הרוח ומשיב זיקא וכו' אתא אליהו וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' תפב
פה: אמר רב חביבא אשתעי לי וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קלה
פה: אמר רבי כמה גדולים מעשי חייאדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קלז
פה: אנא עבידנא שלא תשתכח תורה מישראלויואל משה מאמר א סי' קסט עמ' קסב
פה: אסתירא בלגינא קיש קיש קריאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעא, קצ, רו
פה: אסתרא בלגינא קיש קיש קריאתשבי (תשסה) עמ' רמה שורש קשקש
פה: אר"ח אנא עבידנא דלא תשתכח תורה מישראל וכו'להורות נתן בראשית עמ' רלה
פה: אתיוהו לאליה מחיוה שתין פולסא דנוראפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסו/ז ע"א; עין יעקב (שפב) חגיגה פרק ב בתוספות דף קסט ע"ד; ביאורי מהרא"י (רעט) פרשת תצא
פה: אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולסי דנוראמאמר הנפש השלם עמ' צג
פה: בהדי דידי קא מינצית דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל וכו' כמה גדולים מעשי חייאאור האורות עמ' קס
פה: בהדי דידי קמינצי וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיז
פה: בכולהו אזלי מלאכי כי סלקי ונחתי, לבר מגוהרקא דרבי חייא דמנפשיה סליק ונחיתתורת חיים עה"ת עמ' קמז-קמח {דהוה סליק גוהרקא דר"ח ע"פ דיבורו וכבודו ית' וכהו עיני ההוא מדרבנן על שהסתכל בכבוד השכינה}
פה: בכולהו גוהרקי תסתכל לבר מרבי חייאאמת ליעקב (ניניו) מערכת ר אות לו
פה: בכולהו מצית בהו לאיסתכולי בר מגוהרקא דרבי חייא וכו'טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שו/שי דף רג ע"ד
פה: בכולהו מצית לאסתכולי בהו בר מגוהרקי דר' חייאדברי יואל פ' יתרו דף סד ע"ב
פה: בכולהו מצית לאסתכולי בהו לבר מגוהרקא דר' חייאגלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק ד
פה: בלב נבון תנוח חכמה - ת"ח בן ת"חיריעות שלמה (אוזאן) פ' ויקהל דף מט ע"ג
פה: בלב נבון תנוח חכמהמבשרת ציון ח"ב עמ' שלד
פה: בלב נבון תנוח חכמה זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם ובקרב כסילים תודע זה תלמיד חכם בן עם הארץ וכו' אסתירא בלגינא קיש קיש קריאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שפה, שצא, תד
פה: בלב נבון תנוח חכמה, זה ת"ח בן ת"ח וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שנה
פה: בלב נבון תניח חכמה זה ת"ח בן ת"חמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שכג
פה: בספרא דאדם קדמאה כתיב דשמואל חכם יתקרי רבי לא יתקריתפארת צבי בראשית עמ' תיא, תיד
פה: גדולים מעשה חייאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפ
פה: גוהרקא דר' חייא דמנפשיה סליקמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פא
פה: גזר רבי חעניתא אחתינהו לרבי חייא ובניו, אמר משיב הרוח ונשב זיקא, אמר מוריד הגשם ואתא מיטרא, מטא למימר מחיה המתים, רגש עלמא, אמרי ברקיעא מאן גלי רזא בעלמא, אמרי אליהו, אתיוהו לאליהו מחיוהו שיתין פולסי רנורא, אתא אידמי כרובא דנווא על בינייחו וטרדינהודברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריח, שפד
פה: גזר רבי תעניתא אחתינהו לר' חייאדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 57
פה: גזר רבי תעניתא אחתינהו לר' חייא ובניודברי יואל פ' בשלח דף שעא ע"א
פה: גזר רבי תעניתא אחתינהו לרבי חייא ובניוויואל משה מאמר א סי' כט עמ' מב, סי' נ עמ' סד
פה: גזר רבי תעניתא אחתינהו לרבי חייא וכו' אמרי' ברקיעא מאן גלי רזיא בעלמא וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שמז
פה: דבר זה נשאל וכו' על מה אבדה הארץ וכו' עד שפי' הקב"ה וכו' שלא ברכו בתורה תחלההישר והטוב (תשסג) עמ' רו
פה: דכי מטאילמימר מחיה המתים רגש עלמאדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רצב
פה: דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל מאי עבידנא אזילנא וכו'ים שמחה עמ' מט, שא
פה: דריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנןתורה בציון עמ' רכח
פה: ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו וכו' אחוי לי רבנן דסלקי למתיבתא דרקיע וכו' לבר מגוהרקא דר' חייאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' ק {עדיפות ר' חייא לעלות בעצמו, בלי לויית מלאכים, מפני השתדלותו בעוה"ז }
פה: הוו מינצו ר' חייא ור' חנינא וכו' ומהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' לח - אור לציון
פה: הוו מינצו ר' חייא ור' חנניא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שיב - ר"ד כהן
פה: היינו דאמרו אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאיגל יעקב (תשנג) שמיני אות טו
פה: היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריאהדרש והעיון דברים מאמר קצה
פה: הילקוהו [לאליהו] שיתין פולסי דנוראתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצח - ר"ש עמר
פה: המשים עצמו כעבד על ד"תהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ע, דברים עמ' כא
פה: התורה מחזרת על אכסניא שלהעצי חיים - מועדים עמ' שו
פה: התפללו על הגשמים ונעתרושבות יעקב (אבולפיה) עמ' כה
פה: ולוקמינהו בהדי הדדי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' נב, ח"ג עמ' תרסו
פה: ח"ו אם משתכחא תורה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסז
פה: חביבין יסוריןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שיב
פה: חזי לי ההוא מרבנן דהוה שכיח אליהו גביהשמחת הנפש עמ' קד, קלט
פה: חזי סיפרא דארה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תט
פה: חס ושלום לא תהא כזאת בישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 577
פה: יומא חד ריש ירחא הוה וכו' בל"ט לא נגה ליה למרתורת חיים עה"ת עמ' רפז {לא שאלו בשבת, כי יש תחומין למעלה מי' ואינו יכול לבוא}
פה: יומא חד ריש ירחא הוה וכו' ומשינא ידיה ומצלי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רפז {בי בר"ח אורחא הוא לקבולי אפיה דשכינתא ומצלי}
פה: יכול אני לעשות שלא תשתכח תורה מישראלדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כז פסוק ג
פה: ירחינאה חכים יתקרי רבי לא יתקרישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפט
פה: יש דוגמתן בהאי עלמא ר' חייא ובניוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
פה: כי הוו מינצו כו' ושדינא כיתכאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שנד, רנט, דברים עמ' סח, חנוכה-פורים עמ' רכב
פה: כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא וכו'דברי יואל פ' תרומה דף רי ע"א
פה: כי הוו מינצו ר' חנינא ור' חייא וכו' דאי משתכח תורה מהדרנא בפלפוליישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
פה: כי הוו מינצי ר' חנינא ור' חייאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיח
פה: כי הוו מינצי רבי חנינא ורבי חייא, אמר ליה רבי חנינא לרבי חייא, בהדי דידי מינצית, ח"ו אי משתכחא תורה מישראל, מהדרנא לה מפלפוליחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תכח
פה: כי מטא למערתא דר"ח איעלמא מיני', ורש"יויואל משה מאמר ב סי' צח עמ' שב
פה: כל המקטין עצמו בדברי תורה בעוה"ז נעשה גדול לעוה"בכד הקמח (מישור) עמ' תקה
פה: כל המקטין עצמו בעולם הזה על דברי תורה נעשה גדול לעולם הבא וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) בהקדמה דף ח ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק א שער א דף י ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תד/תר דף קמ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויקרא דף קא/רח ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יו/יז ע"ד
פה: כמה גדולים מעשה חייאפרפרת אליעזר פרשת תרומה פרק כו פסוק טו
פה: כמה גדולים מעשי חייאבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קנג
פה: כמה גדולים מעשי חייאחכמה ומוסר ח"א עמ' שפד
פה: כמה גדולים מעשי חייאמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' ריא
פה: כמה גדולים מעשי חייאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצד
פה: כמה גדולים מעשי חייאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' צח
פה: כמה גדולים מעשי חייא דעבד דלא תשתכח תורה מישראלים שמחה עמ' קצב
פה: כמה גדולים מעשי חייא וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' תכד
פה: כמה גדולים מעשי חייאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קכה
פה: לדידי חזי לי ספר' דאדם הא'לחם שלמה (הלוי, שנז) דף כט ע"א
פה: לדידי חזי לי ספרא דאדה"ר שמואל חכים יתקרי רבי לא יתקריישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לב
פה: לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שפה, ת
פה: לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים יתקרי וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סז דף כט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסג ע"ג
פה: מ"ד קטן וגדול שם הוא אלא כל המקטין עצמו בד"תלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קמ ע"ב
פה: מאן מעייל בר נפחא לתטןשיחות ר' ראובן עמ' ק
פה: מחיוה בשיתין פולסי מוראדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שיב
פה: מחיוהו שיתין פולסי דנוראתורת חיים עה"ת עמ' רמז {הטעם שהלקוהו במספר שישים}
פה: מחיוהו שיתין פולסי תוראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שסג
פה: מערתא דר' חייאמאורות האריז"ל עמ' קע אות ה
פה: מעשה דר' חייאשירת דוד (תשסז) עמ' קט
פה: מעשיו של רבי חייא שלא תשתכח תורהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רפ
פה: מתנייתא דמר מתנינאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשעא
פה: סברי תקפי ברחמי ומייתי לי' למשיח בלא זמני'דברי יואל פ' וישב דף רעו ע"ב
פה: ספרא דאדם הראשוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעו
פה: עבדי לה לתורה שלא תשכח מישראל וכו' כמה גדולים מעשי חייאשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' שג
פה: עבדי לתורה שלא תשתכח מישראל, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעא - ר"ב שרגא
פה: עבדי לתורה שלא תשתכח מישראל, מהרש"אתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעז - ר"י שרגא
פה: עובדא דר' חייא ובניו שהורידו רבי לפני התיבה, אמר משיב הרוח ונשיב זיקא וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעא ע"ב
פה: על מה אבדה ארץ שלא ברכו בתורה תחילהדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' נב
פה: על מה אבדה הארץ - שלא ברכו בתורה תחילהעלי שור ח"א עמ' רפד
פה: על מה אבדה הארץפרפרת משה ח"ב עמ' תלא, תפח
פה: על מה אבדה הארץשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקלג
פה: על מה אבדה הארץ וגו' על שלא ברכו בתורה תחלהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנד, תקצ
פה: על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם תורתי. שלא ברכו בתורה תחילהמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתנ-תתנא
פה: על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תחילהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפג
פה: על מה אבדה הארץ וכו' על שלא ברכו בתורה תתלהדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קיד
פה: על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדברי יואל פ' ויקרא דף סט ע"א
פה: על מה אבדה הארץ וכו' שלא ברכו בתורה תחלהדברי יואל פ' לך לך דף רכג ע"א
פה: על עזבכם את תורתי אר"י א"ר על שלא ברכו בתורה תחילהיגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קעח
פה: על עזבם את תורתיהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' ר
פה: על עזבם את תורתיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשפ
פה: על עזבם תורתי ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחלהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תסה
פה: על שלא ברכו בתורה תחילהתפארת ראובן עמ' ריח
פה: ר' חייאויאמר מרדכי - דרשות עמ' ריג
פה: ר' חייא ובניו דוגמת האבותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפב-רפג(ט) {ר' חייא בחינת יעקב, ר' יהודה בחינת אברהם, ור' חזקיה בחינת יצחק}
פה: ר' חייא ובניו וכו' תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיחמכתב מאליהו ח"ג עמ' 67
פה: ר"ח איתרחיש ליה ניסא ואתא מטראישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קע
פה: ר"ח ובניו וכו' אמר משיב הרוח נשיב זיקא וכו' כד מטי למחיה המתים רגש עלמא וכו' על ביגייהו וטרדינהודברי יואל פ' אחרי מות דף כג ע"ב
פה: ר"ל הוה מציין מערתא דרבנןמבשרת ציון ח"ד עמ' שכ, שמב
פה: ר"ל הוה מציין מערתאאגודות אזוב מדברי דף כח ע"ג {כדי להזהיר כהנים - שזה גם טעם מנהג שפיכת מים כשיש מת}
פה: רבי חשש בשיניו שלש עשרה שנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעז
פה: ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנןתורה בציון עמ' קנט, רטו
פה: רש"י - תקפי ברחמי(האבות) מרבין בתפלה ולכך אין ניתן לי רשות להעמידן יחדתפארת צבי בראשית עמ' תשכג
פה: רש"י ד"ה מציין מערתא, צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג(ב) {בכל דבר}
פה: שלא ברכו בתורה תחילהדרשות יעב"ץ עמ' ריב, ערב
פה: שלא ברכו בתורה תחילההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' רלד, חנוכה-פורים עמ' רג
פה: שלא ברכו בתורה תחילהפרפרת משה ח"א עמ' תקעב
פה: שלא ברכו בתורה תחילהתורת חיים עה"ת עמ' רפח-רפט {עסקו בתורה, אך לא לשמה, ולכן לא הגינה מעונש חטאיהם האחרים}
פה: שלא ברכו בתורה תחילהתורת חיים עה"ת עמ' רפט {לא ביקשו על הצלחת חבריהם בתורה, ולכן לא הצילתם מן החטא}
פה: שלא ברכו בתורה תחילהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' ריט - ר"ש אטון
פה: שלא ברכו בתורה תחילהלקוטי משלי פרק כ פסוק ה
פה: שלא ברכו בתורה תחילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' צח
פה: שמואל אמר שהוא ראה ספר של אדם הראשוןחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שנט
פה: שמואל היה רופאמצווה ועושה ח"ב עמ' תשיב
פה: שמואל היה רופא אומןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנט
פה: שמואל ירחינאהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רב
פה: שמואל ירחינאה חכים יתקרי רבי לא יתקרישמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קסב
פה: שמואל ירחינאה חכם יתקרי רבי לא יתקרידברי יואל פ' לך לך דף רל ע"ב, רצז ע"א
פה: שמואל ירחינאה חכם יתקרי רבי לא יתקרידברי יואל פ' פנחס דף קנה ע"ב
פה: שני ייסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטראשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כא
פה: ת"ח בן ת"חדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פז, קמח
פה: תוס' ד"ה כי מטא למימר מחי' המתים רגש עלמא, אע"ג דאיכא נמי מחי' המתים מקמי משיב הרוח וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רעא ע"ב
פה: תפלות ר"ח ובניומטר השמים (תשנ) דברים עמ' קסז
פה: תפלת רבי חייא ובניומכתב מאליהו ח"ה עמ' 175
פו אאע"ה אכל חולין בטהרהברכת אבות עמ' שמט
פו אגב שמתא נח נפשיהשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף יב ע"א
פו אומרים מעט ועושין הרבהדבש לפי (תקסא) דף סו ע"א
פו אי בהרת קדמהדרכי שלום (מרגונאטו) דף קי ע"א
פו אם בהרת קודמת וכו' ויצאתה נשמתך בטהורמנחת אליהו (תשנט) עמ' קד
פו אמר הקב"ה אני ערבדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קנג ע"ד
פו אמר ר' חמא ב"ר חנינא כחום היום וכו'בית מדרש שמואל דף עה
פו בערביי' חשדתנותולעת שני דף יג ע"ד
פו הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ס אות יח
פו הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסג
פו היה עמו בשעה שחלהקול שמואל (קונפורטי) דף סח ע"א
פו והיא אמרה סולת מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםעולה ליפה סי' לד
פו ויאמר הנה באהל להודיע ששרה אמנו וכו'תולעת שני דף יד ע"ג
פו טהור טהורראש דוד (תקלו) דף עז ע"ב
פו טהור טהורראש דוד (תקלו) דף עז ע"ב
פו טהור טהורראש דוד (תשמו) עמ' שיד ע"ב
פו יום ג' למילתותפארת ישראל (שינקמן) עמ' יט
פו כ"מ שעשה א"א למל"השתולעת שני דף לח ע"א-ע"ב
פו כל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו וכו'יד יחזקאל עמ' מו
פו כל מה שעשה אברהם למלאכי השרתנתיבות מוסר עמ' קיא
פו כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת הוא בעצמו, עשה הקב"ה לבניו ע"י עצמו, וכל מה שעשה אברהם למלאכים ע"י שליח, עשה הקב"ה לבניו ע"י שליח וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' רמז
פו כל שהוא ת"ח ובן בנודרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קנג ע"א
פו כשמת רבה ב"נ לא ידעו רבנן דוכתא וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תקיח
פו לרבה בר"ן אספדוהו תלתא יומי וכו' סבור למיפרשיה נפל פתקא מן שמיא כל הפורש וכו'כבוד לאיש דף נב ע"ג
פו מה שעשה בעצמו שילם ה' בעצמותפארת ישראל (שינקמן) עמ' כ
פו מלאכים שירדו לאברהם אע"ה היו נראים כאוכליםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קיט
פו ספק קדמה בהרת לשער לבן קב"ה אמר טהור וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ב דף ק ע"ב
פו ספק קדמה בהרת לשער לבן קב"ה אמר טהור וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קי ע"ב
פו ספק קדמה בהרת קב"ה אמר טהורחומת אנך איוב פרק יד
פו ע"א א"א אוכל חולין בטהרה הי' וכו' אותו היום פירסה נדה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ס
פו ע"א אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקטו ד"ה אמנם
פו ע"א אם בהרת קדמה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קסד
פו ע"א אם בהרת קדמה לשער לבןכסא שלמה (חכים) דף קל ע"ב-ע"ג
פו ע"א אמר לק לברתיה בתי הניפי עלי במניפא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' יא
פו ע"א אמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמניראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר א
פו ע"א אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמב
פו ע"א אני יחיד בנגעיםאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תקלו
פו ע"א אשכבתיה דרבב"נ וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף טז ע"א
פו ע"א אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהורדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכח
פו ע"א אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהורתהלה לדוד (והרמן) פרק נז פסוק ג הערה ו
פו ע"א במחלוקת הקב"ה עם כלהו מתיבתאברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ"ו ע"א (דף שמד ע"ב ד"ה גם)
פו ע"א במתיבתא דרקיעא קמיפלגי וכו'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רנג
פו ע"א בעובדא דרבה בר נחמני שנתבקש לישיבה של מעלה וספדו לו ז' ימיםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נ
פו ע"א הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהפניני יחזקאל עמ' נב
פו ע"א הנהו ציפוראי דקא מטלליעולה ליפה סי' ל
פו ע"א הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיע אמרי טמאימי דוד (תשסז) עמ' יד
פו ע"א הקב"ה אמר וכו' וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי וכו' מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמניבאר שרים פרשת משפטים דרוש א אות ב
פו ע"א הקב"ה אמר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מט
פו ע"א ואמרי מאן נוכח רבה בר נחמני וכו' אשריך רבה ב"נ וכו'מאורי אור (אתרוג) מלואים אות סג
פו ע"א ואקחה פת לחם, מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהכרם טוביה עמ' פ
פו ע"א ומהרש"א לא הוו ידעי דוכתיה חזו צפרי דמטללי וקיימיבאר שרים פרשת וילך דרוש ב אות ד
פו ע"א וקא גרים קמיפלגידרכי איש דף נט ע"ג
פו ע"א טהור טהורהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלג
פו ע"א י"ב אלפים מישראל שמעו את רבהנחלת צבי (פאליי) עמ' קסב
פו ע"א כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםשעורי ופניני דעת עמ' מב
פו ע"א כי הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכב
פו ע"א כמה ככרין תרד אתן למרא דכימנחת קנאות עמ' ס
פו ע"א כרבה בר נחמני שיצאה נשמתו ב"טהור"ראשית דעת (קורח) סי' יט
פו ע"א לא הוה מלאה"מ למקרבס' הבוטח ח"ב עמ' רסה, שא
פו ע"א לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רצט
פו ע"א לא הוו ידעי דוכתי'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכב אות ה
פו ע"א לא הוי ידעי דוכתא אזלו כו'נטע שורק פרשת הברכה דרוש א
פו ע"א לא פסיק פומי' מגירסאתורת מנחם חלק לד עמ' 172
פו ע"א לא פסיק פומי' מגירסאתורת מנחם חנ"ה עמ' 47
פו ע"א לדידי חזי לי ספרא דאדם קדמאהדברי שאול שמות עמ' שלג
פו ע"א מאן מוכח רבה בר נחמניאלשיך על חמש מגילות עמ' רעג
פו ע"א מאן מוכח, רבה בר נחמניחיים ביד סימן א (דף ז ע"ב קטע ראשון); ראה חיים חלק ב דף קי"א ע"ב (דף שצד ע"ב ד"ה גם)
פו ע"א מאן נוכח רבה בר נחמנידברי שאול בראשית, עמ' ג, תלד, תסא, שמות עמ' קמט, קפג, רעו, שיג, שנא, ויקרא עמ' קס, במדבר עמ' קנח, קפב, דברים עמ' רצט
פו ע"א מאן נוכח רבה בר נחמניחכמת התורה בחוקותי עמ' שנה
פו ע"א מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' מח
פו ע"א מחלוקת במתיבתא דרקיעאחיים ביד (סימן א) דף ז ע"ב (קטע ראשון)
פו ע"א מיפלגי ברקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמאדרשות מהר"ם חביב עמ' ו
פו ע"א מתיבתא דרקיעאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רנח
פו ע"א נפל פתקא מרקיעא בפומבדיתא, רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה. נפקו אביי ורבא וכולהו רבנן לאיעסוקי ביה לא הוו ידעי דוכתיה, אזלו לאגמא חזו ציפרי דמטללי וקיימי, אמרי שמע מינה התם הואדרשות באר יצחק עמ' קמה, רמז
פו ע"א נפל פתקא מרקיעא רבה ב"ן מת כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פה דף קצז ע"ג
פו ע"א נפקו אביי וכלהו רבנןרב שלום (אדלר) עמ' קכה
פו ע"א סעודת שלמהפניני שבח עמ' ס
פו ע"א ספק בהרת קדמהדברי שאול בראשית עמ' תקמב, ויקרא עמ' סט
פו ע"א עד אברהם לא הי' זקנה וכו' אתא אברהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתל
פו ע"א קא מיפלגא במתיבתא דרקיעא בספק בהרת וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קסב
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעדברי חנינא - ת"ת עמ' קנה
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיע אם בהרתס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שסח
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיע בהרת קודמת לשער לבן כו' הקב"ה אומר טהור וכו'תורת מנחם ח"ט עמ' 116, חכ"ו עמ' 119
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיע וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קט אות א, מאמר קצז אות ג
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיע וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 252
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף א ע"ד, ה ע"א, ז ע"ד
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא וכו'תשובה מיראה עמ' לד
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא בדיני נגעיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלג
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ט, רכג
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' דש ד"ה באגדת, ח"ה עמ' תעט ד"ה ליישב
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 285, חל"ז עמ' 99
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 179
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 116
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' ואמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמנידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכו
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו', ובדרשות הר"ן ובהקדמת הקצוה"חהר יראה מאמר יט
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא לגבי ספק קדמה בהרת לשער לבןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנז, תכ, ח"ד עמ' קכג-קכד
פו ע"א קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא מאן נוכח רבה בר נחמניקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רנח
פו ע"א קא מפלגי במתיבתא דרקיע כו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רמ
פו ע"א קא מפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק הקב"ה אמר טהור ומתיבתא דרקיעא אמרי טמא, אמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמנימוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קצז, תסד
פו ע"א קא מפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' נוכח רבה בר נחמניתורת מנחם חלק לא עמ' 201
פו ע"א קא ניחא נפשיה אמר טהורס' הבוטח ח"ב עמ' רסה
פו ע"א קמיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו' הקב"ה אומר טהוראור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תקלה; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 204
פו ע"א רב אשי ורבינא סוף הוראה וסימנך עד אבוא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקא ד"ה הנה
פו ע"א רב אשי ורבינא סוף הוראהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנז
פו ע"א רבה ב"נ אגב שמדא נח נפשי' וכו' קמיפלגו במתיבתא דרקיע אם בהרת קדמה לשער לבן וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כט ע"ב
פו ע"א רבה ב"נ הכריע טהורזאת ליעקב שמות עמ' סט, קטז
פו ע"א רבה בר בר חנה תבירו ליה הני שקולאי חביתא דחמראס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ט
פו ע"א רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקטו ד"ה והנה
פו ע"א רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיהצלח רכב עמ' שכח
פו ע"א רבה בר נחמני אמר אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלד
פו ע"א רבה בר נחמני הוה יתיב אגירדא דדיקלא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רנד ואילך, תקטז ואילך
פו ע"א רבה בר נחמני וכו' ניחא נפשיה וכו' אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי וכו' דלייה זעפא ודרייה לההוא טייעא וכו' מהאי גיסא דנהר פפא וכו' את ררבה וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שדמ
פו ע"א רבה בר נחמני יחיד בנגעים וכו'אסופת מערכות חנוכה עמ' יג
פו ע"א רבה בר נחמני לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליהשם דרך בראשית ח"ב עמ' סא
פו ע"א רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף הוראה וסימנך עד אבוא וכו'מגילת סמנים עמ' פו
פו ע"א רבי ורבי נתן סוף משנהמגן אבות (מהריט"ץ) הקדמה עמ' יז
פו ע"א רבי ורבי נתן סוף משנהמצווה ועושה ח"א עמ' תקע
פו ע"א רבי שמעון בן חלפתא בעל בשר הוה, יומא חד הוה חמימא ליה, הוה סליק ויתיב אשינא דטורא, אמר לה לברתיה בתי הניפי לי ואני אתן לך ככרין דנרד, אדהכי נשיב זיקא, אמר כמה ככרין דנרד למרי דיכימאור עינים (תשעה) עמ' תתקמב
פו ע"א רבינא ורב אשי סוף הוראהתורת העולה (תשעה) עמ' קח
פו ע"א רש"י - אזלי לאגמא חזו ציפרי דמטללי וקיימי - מטללי, עושין צל בכנפיהםדרשות באר יצחק עמ' רמז
פו ע"א רש"י ד"ה אםמשק ביתי כללי הרמב"ם סימן ג
פו ע"א רש"י ד"ה וסימנךמגילת סמנים עמ' פו
פו ע"א רש"י ד"ה טהורדברי שאול ויקרא עמ' עה
פו ע"א שהגיע זמנו של רבה בר נחמני להיפטר מהעולםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' קפב
פו ע"ב א"ל בערבים חשדתנו שמשתחוים לאבק רגליהםעולה ליפה סי' לב
פו ע"ב אאע"ה היה מצטער עד שהביא לו הקב"ה ג' מלאכים בדמות ערבייםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שפח
פו ע"ב אברהם האכיל למלאכים ג' לשונות בחרדלכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' מא
פו ע"ב אברהם הביא למלאכים ג' בהמותפניני יחזקאל עמ' מט
פו ע"ב אברהם חשבן למלאכים כערביים שמשתחוים לאבק שעל רגליהםתורת העולה (תשעה) עמ' תרב
פו ע"ב אברהם סבר שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהםמאכסניא של התורה סי' ו
פו ע"ב אותו היום יום שלישי למילתו ובא הקב"ה לשאול בשלומועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 51
פו ע"ב אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 205
פו ע"ב אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה, ובמהרש"אאמרות ה' השלם ח"א עמ' רעג, ח"ה עמ' קלט
פו ע"ב אותו היום שלישי למילתו הי'בנין שאול עמ' קמב
פו ע"ב אין אדם מקנה דשלב"ל וכנמוק"ימנחת מרדכי עמ' לח
פו ע"ב אל ישנה אדם מן המנהגס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסא
פו ע"ב אלף נשים היו לשלמהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תלג
פו ע"ב אמר יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו על ידי שליח וכו' ויקח חמאה וחלב - הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפג
פו ע"ב אמר לו אברהם לאליעזר, לא מיהמני לךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קעח
פו ע"ב אר"י א"ר וכו' אברהם וכו' הקב"ה וכו' בעצמואור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תקפז
פו ע"ב אר"י א"ר כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו וכו'מכשירי מצוה עמ' ט
פו ע"ב בא גבריאל להפוך את סדוםמנות הלוי (תשסב) עמ' פב
פו ע"ב בזכות ויקח חמאה וחלב זכו ישראל לאכול מן ארבעים שנהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קה
פו ע"ב בכדי להאכילן לשונות בחרדלמאיר נתיבות ח"ג עמ' נז
פו ע"ב בן בקר רך וטוב כדי להאכילן ג' לשונותשם דרך בראשית ח"א עמ' רנ
פו ע"ב בשכר ג' זכו לג'רנת יצחק תענית עמ' יב, סז
פו ע"ב בשכר ג' זכו לג' וכו' ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' לד, ריד, תנא
פו ע"ב בשכר חמאה וחלב זכו למןשיחות עבודת לוי סי' נ אות ב
פו ע"ב בשכר חמאה וחלב זכו למן בשכר והוא עומד עליהם, זכו לעמוד ענןאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קפח, במדבר עמ' קכא, קכז
פו ע"ב בשכר חמאה וחלב זכו למן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפד, רצ
פו ע"ב בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מריםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קל ע"ב
פו ע"ב בשכר יוקח נא מעט מים זכו לבארה של מריםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' מז
פו ע"ב בשכר שלושה זכו לשלושהמאיר נתיבות ח"ב עמ' מו, ח"ג עמ' נז
פו ע"ב בשכר שלושה זכו לשלושה בשכר חמאה וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' ג (מהדו"ב עמ' קכט), סוכות עמ' יח
פו ע"ב בשכר שלושה זכו לשלושהציץ השדה - שדי יער עמ' תד
פו ע"ב בשכר שלשה זכו לשלשהזאת ליעקב שמות עמ' ריא, רנו
פו ע"ב בשכר שלשה זכו לשלשהנחלי מים (מלאח) עמ' עג
פו ע"ב ג' מלאכים שבאו לא"א כערביים נדמו לולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכב
פו ע"ב ג' מלאכים שנשלחו לאברהם אבינו שהם מיכאל וגבריאל ורפאללשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"א
פו ע"ב גבריאל הלך למהפכיה לסדום, תוס' ד"ה ההוא, דבענין אחד מלאך אחד עושה שני דבריםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רפח, תקנג
פו ע"ב הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםפניני דעת עמ' לו
פו ע"ב הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריחו אותו צדיקלקט שיחות מוסר ח"א עמ' פו
פו ע"ב הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחיםעטרת יהושע בראשית עמ' צו, קה
פו ע"ב הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהעיונים במשלי עמ' נו
פו ע"ב הוציא הקבי'ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות י, טז
פו ע"ב הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחיםמאור עינים (תשעה) עמ' רמד
פו ע"ב הוציא חמה מנרתיקה וכו'אפיקי ים עמ' תקמב
פו ע"ב היה סבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהםשם דרך בראשית ח"א עמ' רנה
פו ע"ב הללו לעמילן של טבחיםרנת יצחק מלכים עמ' נה
פו ע"ב המלאכים באו לאברהם ביום ג' אחר המילהמים רבים (פרנקל) פרשת וירא אות א
פו ע"ב המלאכים באו לאברהם בשלישי למילהגנא דפלפלי עמ' עו, עח
פו ע"ב המלאכים נדמו לו לאברהם בסוחרים ערבייםעטרת יהושע בראשית עמ' קא
פו ע"ב המתנות בזכות אברהם עם המלאכיםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שנב
פו ע"ב הרחיצה היתה מאבק ע"זשם ישראל עמ' קמה
פו ע"ב השתחוו לאבק שעל גבי רגליהםתורת מנחם חי"ב עמ' 78
פו ע"ב והוא ישב פתח האהל כחם היום, רדף צדקה וחסד להכניס אורחיםדרשות באר יצחק עמ' קלט, קמ
פו ע"ב והנה שלשה אנשים נצבים עליו וכו' מיכאל וגבריאל ורפאל וכו' גבריאל אזל למהפכיה לסדוםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו
פו ע"ב ויבאו שני המלאכים סדומה וכו' הר אמר כערביים נדמו לו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יד
פו ע"ב ויקח חמאה וחלב הנני ממטיר לכם לחם מן השמיםמגילת סמנים עמ' כג
פו ע"ב וירא והנה וכו' מאן אנון שלשה אנשים וכו'אפיקי ים עמ' שכב
פו ע"ב וכי בערביים חשדתנו וכו' כבר יצא ממנו ישמעאלאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפא-רפב, ח"ו עמ' רכג
פו ע"ב וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מ
פו ע"ב וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיח ד"ה יוקח ובהערה
פו ע"ב ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ כדי שלא יכניס עבודה זרה בתוך ביתו שחשדם שמשתחוים לאבק רגליהם, ומהרש"אקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמה
פו ע"ב ורחצו רגליכם, אמרו לו וכו' בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהם וכו' וירא אליו ה' ארחב"ח אותו היום שלישי למילתו היה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כט
פו ע"ב זכו למן בזכות ויקח חמאה וחלבשירת הפסח אות קנא
פו ע"ב חזי' להקב"ה דקאי אבבאבנין שאול עמ' קמב
פו ע"ב חזייה להקב"ה דקאי אבבא והיינו דכתיב אל נא תעבור מעל עבדך, כיוון דחזא דקא אסר ושרי אמר לאו אורח ארעא למיקם הכא, ותוס' ומהרש"אקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רג
פו ע"ב חידושי בכור שורדברי שאול במדבר עמ' ס
פו ע"ב חשדם שמשתחוים לאבק רגליהםדברי שאול בראשית עמ' קסז
פו ע"ב יום שלישי למילתו הי'עטרת יהושע בראשית עמ' קב
פו ע"ב יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומופתגמי אורייתא ח"ב עמ' כז
פו ע"ב יום שלישי למילתו היי ובא הקב"ה ושאל בשלומובנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ז
פו ע"ב יום שלישי למילתו של אברהם אבינו היה ובא הקב"ה לשאול בשלומו, ומהרש"אקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רג
פו ע"ב יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם אמר רבי ינאי ברבי ישמעאל אמרו לו וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' טז
פו ע"ב יוקח נא ע"י שליחאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפג
פו ע"ב כד חזי' דשרי ואסר פירשו מיד וירץ לקראתםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות מד
פו ע"ב כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלעשרה מאמרות (תשס) עמ' [נח]
פו ע"ב כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלהמאור הגדול (גר"א) עמ' מח
פו ע"ב כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכז
פו ע"ב כחום היום - הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהתורת אביגדור ח"ג עמ' צ
פו ע"ב כיון דחזהו דשרי ואסר אמרו לאו אורח ארעא למיקם הכאמעשה רוקח (ר"א רוקח) וירא ז ע"א
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם אבינו בעצמו עשה הקב"ה לבניו ויקח חמאה הנני ממטיר לכם לחם וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בשלח כא ע"א
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם אבינו למה"ש כעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחאמרות חיים עמ' יט, לב
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם אבינו ע"ה למלאכים בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קה
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם בעצמו גמל הקב"ה לבניו בעצמו וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' פו
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם בעצמו עשה הקב"ה בעצמו לבניומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קעח, רה
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניובעצמומאורי אור (אתרוג) מלואים אות נא
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרתזאת ליעקב שמות עמ' קעא
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצג, ויקרא-דברים עמ' תי
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמושיחות עבודת לוי סי' עה אות ב
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו וכו' 'והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם'כתב סופר אגדות כאן
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמומאכסניא של התורה סי' ל
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחדרשות באר יצחק עמ' קסג
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמושארית מנחם - מאמרים עמ' קנב
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמותורה אור (באנדי) עמ' תלג
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקב"ה לבניו בעצמולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכח ע"א
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכים בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה ע"י שליח שלם הקב"ה ע"י שליחפניני יחזקאל עמ' מב
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם למלאכים בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליח וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קפח
פו ע"ב כל מה שעשה אברהם ע״י שליח עשה הקב״ה לבניו ע״י שליחברכת אברהם (תשנד) עמ' יב
פו ע"ב כל מקום שעשה אברהם אבינו בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'דרך ישרה עמ' שפד
פו ע"ב כל צדיק וצדיק יש לו מדור בפני עצמותורת משה (אלמושנינו) עמ' יט
פו ע"ב כרי להאכילן ג' לשונות בחרדל, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנח
פו ע"ב להאכילן שלש לשונות בחרדלתורת אליהו עמ' מב
פו ע"ב להאכילן שלש לשונות בחרדלפניני שבח עמ' יג
פו ע"ב לית הימניתא בעבדירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' פג
פו ע"ב לעולם אל ישנה אדם מהמנהג, ותוס'השיר והשבח ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' רז
פו ע"ב לעולם אל ישנה אדם מן המנהגשיחות עבודת לוי סי' כ אות ב
פו ע"ב לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו' משה וכו' ולא אכל לחם, מלאכי השרת וכו' נראו כמי שאכלו ושתותורת מנחם חי"ד עמ' 113
פו ע"ב לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום וכו'זרע שמשון וירא אות יד
פו ע"ב מ"ש לגבי אברהם דכתיב כן תעשה כאשר זבות ומ"ש לגבי לוט וכו' מסרבין לקטן ואין מסובין לגדולרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צד
פו ע"ב מ"ש לגבי אברהם וכו' מכאן מסרבין לקטן ואין מסרבין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' סט
פו ע"ב מ"ש לגבי אברהם וכו' מכאן מסרבין לקטן ואין מסרבין וכו'ברית שלום (תעח) דף יא ע"ג
פו ע"ב מאי ברבורים אבוסים וכו' מבאין תור ממרעיתו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרלו
פו ע"ב מאי ברבורים אבוסים וכו' מביאין תור ממרעיתו וכו'ברית שלום (תעח) דף צט ע"ב
פו ע"ב מאן מוכח רבה בר נחמניראה חיים ח"ב דף קיא ע"ב [שצד ע"ב ד"ה גם]
פו ע"ב מאן נינהו גבריאל מיכאל ורפאלדברי שאול בראשית עמ' קסה
פו ע"ב מאן נינהו שלשה אנשיםבנין שאול עמ' קמא
פו ע"ב מאן נינהו שלשה אנשים, מיכאל וגבריאל ורפאל וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' קצז
פו ע"ב מה שעשה אברהם בעצמו עשה הקב"ה בעצמומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רז
פו ע"ב מה שעשה אברהם ע"י שליחמאיר נתיבות ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' מז
פו ע"ב מובחר שבבהמות שור, מובחר שבעופות תרנגולת וכו'אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קמא
פו ע"ב מיכאל וגבריאל ורפאל נשלחו לאברהם אבינו ונדמו לו בדמות אנשיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כט ע"א
פו ע"ב מלאכי השרת וכו' נראו כמי שאכלו ושתושארית מנחם - מאמרים עמ' קנג
פו ע"ב משה במרום לא אכלציץ השדה ח"ד עמ' פו
פו ע"ב משה עלה למרוםבעקבי יעקב עמ' קיח
פו ע"ב משה עלה למרום ולא אכלתולדות הגר"א (תשס) עמ' קה
פו ע"ב נדמו לו כערבייםפני חיים (פלג'י) דף לא ע"א
פו ע"ב נדמו לו כערבייםצמח צדקה עה"ת עמ' ו
פו ע"ב נראו כמי שאכלו ושתו (ותוס' - אוכלין ושותין ממש)תורת מנחם חי"ב עמ' 100
פו ע"ב ספדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא נפל פתקא כל הפורש וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלט
פו ע"ב ע"פ וירא אליו ה' מאי כחום היום אר"ח ב"ח אותו היום כו'סוכת דוד (שירירו) דף כב ע"א, כג ע"ד
פו ע"ב ערביים שמשתחוים לאבק שע"ג רגליהםתורת מנחם חל"ה עמ' 58, 92
פו ע"ב ערבים שהשתחוו לאבק שע"ג רגליהםתורת מנחם חמ"ז עמ' 45
פו ע"ב קרי אנפשי' היהת כאניות סוחר וגו'רנת יצחק יהושע עמ' קמה
פו ע"ב שדריה לאליעזר למיפק לברא נפק ולא אשכח אמר לא מהימנא לךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפו {בענין שקר כלי למנוע מרחה}
פו ע"ב שהם משתחוים לאבק רגליהםתורת מנחם חלק לב עמ' 375, חלק לג עמ' 316
פו ע"ב שמשתחוים לאבק שע"ג רגליהםס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קסה
פו ע"ב תוד"ה ההוא כו' ששניהם הצילוהופניני דעת עמ' מו
פו ע"ב תוס' - נראה כמו שאכלו וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 250
פו ע"ב תוס' ד"ה ההוא דאתאגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' לט
פו ע"ב תוס' ד"ה חזייה, אמר להקב"ה שימתין עד שיכניס את האורחיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נט
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין כאוכליןתועפת ראם (גטיניו) דף י ע"ג
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין כאוכלין וכו' בס' אליהו רבה קתני כו'לשון ערומים לשונות הרא"ם פ' וירא
פו ע"ב תוס' ד"ה נראין, המלאכים אכלו ושתו ממשרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סא
פו ע"ב תוס' ד״ה נראיןברכת אברהם (תשנד) עמ' קמג
פו ע"ב תני דבי רבי ישמעאל בשכר שלש זכו לשלש וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יב
פו ע״ב אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היהאור מאיר ח"א עמ' עג
פו קמיפלגי במתיבתא דרקיעפסקי הגר"א (למפרט) על או"ח בהקדמה עמ' 8-9
פו ר' שמואל בר שילת היה מלמד תינוקותשארית מנחם ח"ד עמ' תקיט
פו רב"נ אגב שמדא נח נפשיהשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף יב ע"א
פו רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רפד
פו רבה בר נחמני דלא פסיק גירסא מפומיה ולא היה מלאך המות יכול ליקרב אצלומנחת אליהו (תשנט) עמ' רסז
פו רבה בר נחמני הוה גרים שמע דקא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' רג
פו רבה בר נחמני כד נח נפשיה דלייה זעפא ודרי לההוא טייעאמנחת אליהו (תשנט) עמ' ער
פו רש"י טהור לפי מ"ש בתורהראש דוד (תקלו) דף עז
פו רש"י טהור לפי מ"ש בתורהראש דוד (תשמו) עמ' שטז ע"ב
פו שיטה מקובצת בשם הרמב"ם בתשו' כ"יאהבת דוד (תקנט) דף עה ע"ג
פו שלש לשונות חרדלנתיבות מוסר עמ' קו
פו. אברהם אבינו היה אוכל חולין בטהרהיד דוד (אופנהיים) עמ' מז, נט, צו
פו. אני יחיד בנגעים יחיד באהלותמרפא לנפש בראשית עמ' רמ
פו. אשה עיניה צרה באורחיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' מג
פו. אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהורדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1307
פו. בהרת קדמה לשער לבן וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' ז, קמג, שפב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קיד
פו. בהרת קודמת לשיער לבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכ
פו. במתיבתא דדקיעא עסקו בנגעיםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תריז
פו. בשכר שלש זכו לשלששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנו
פו. בשעת פטירתו אמר טהור טהורמראית העין (תשכ) דף קיד ע"א
פו. גבריאל הפך את סדוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפב
פו. דקא מבטל תריסר אלפי גברישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעו
פו. ההוא יומא דנח נפשיה דרבהתורת יחיאל במדבר עמ' תכט
פו. הוא אמר קמח והיא אמרה סולת מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםפתחי שערים ח"א עמ' רלח
פו. הלכה כרבי יהושע שאמר טהורמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נ
פו. הלשינו אל המלכות, על רבה בר נחמני כו' אני יחיד בנגעים, אני יחיד באהלות וכו' אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהורחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקמה
פו. הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמניפאר יעקב ח"ב עמ' תשנג
פו. הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא וכו' מאן נוכח נוכח רבב"נשיחות ר' ראובן עמ' קפד
פו. הקב"ה אמר טהור, וכל מתיבתא דרקיעא אמרו טמאאהבת חיים (דייטש) עמ' שמח
פו. הקב"ה ומתיבתא דרקיעא חלקו בענין בהרת קדמה לשיער לבןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קפ
פו. וירא אליו ה' לבקר החולה אמר רבי חמא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קנח, קעח, קפב, ערה
פו. חזו צפרי דמטללימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קו {צפורים רמז לנשמת צדיקים הבאים מג"ע לקראתו }
פו. חזו צפרי דמטללי אמרו שמע מינה התם הואשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' פב
פו. חזו צפרי דמטללי וקיימיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלז {עופות מכירים בצדיקים}
פו. חזו צפרי דמטללי וקיימי אמרי שמע מינה התם הוא וספדוהוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ו, מועדים עמ' צד, קלו, קמו, שלה
פו. חזו צפרי דמטללי וקיימי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיב - ר"י פנחסי
פו. יום שלישי למילתו היהחנן אלקים עמ' רכה
פו. יצתה ב"ק אשריך רבה בר נחמני שיצתה נשמתך בטהור וכו' (ותיאור אשכבתיה דרבה בר"נ)משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קג {מרוב צער משתנים סדרי בראשית, בגדול הדור מתחשבים ברקיע בפסקו, בהסתלקותו מסתלקת השכינה מד"א שלו. מחת"ס ויודו שמים פלאך וכו'. על האי שופרא דבלי בארעא}
פו. כחום היום - הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. ג' מלאכים היו מיכאל גבריאל רפאל שבאו לצורך שליחותן כל אחד לשליחותו הואבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסג, קסד, קעז, קעט, קפה, רעד, שז, שיא
פו. כל היום לא פסק פומיה מגרסיה להנצל ממלאך המות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסה
פו. כמה ככרין דנרד למארי דיכישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ריח
פו. לא הוה מצי מלאך המות ליקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגירסאתורת חיים עה"ת עמ' קמד {שמיום שניתנה תורה אין מלה"מ שולט במי שעוסק בתורה}
פו. לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה לרבה בר נחמני, מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 610, פ"א אות 958
פו. לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא פסיק פומיה מגרסיהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 859, 1705, 1838
פו. לא היה מלה"מ למקרב ליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרנג
פו. לא שקל מניה אלא קנטריודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמד
פו. מאן מוכח רבה בר נחמני ויצאה נשמתו בטהרהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפט
פו. מאן נוכח - רבה בר נחמניאור ישראל סי' ל חלק ג בהערה
פו. מאן נוכח רבה בר נחמניעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קלו
פו. מה שעשה אברהם בעצמו למלאכים עשה ה' בעצמו לישראל וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שפד
פו. מיפלגי במתיבתא דרקיע, הקב"ה אומר טהור, וכולהו מתיבתא אמרי טמאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קב {ביאור ע"ד רמז ביצה"ר שנקרא טמא}
פו. מיפלגי במתיבתא דרקיעאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קפו
פו. מעשה ררבה בר נחמנישירת דוד (תשסז) עמ' תקה
פו. משה עלה למרום ולא אכל לחםנתיב התשובה עמ' קיב הערה 27
פו. נוכח רבה בר נחמניקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ק
פו. נחלקו במתיבתא דרקיע ואמרי מאן נוכח נוכח רבה בר נחמניקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' בשלח
פו. נחלקו ברקיע ורבב"ח הכריע טהורצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכב ע"ב
פו. נשב זיקי ביני קניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תע
פו. ספדוהו תלתא יומי וכו' כל הפורש יהא בנידוימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכז
פו. ספק בהרת וכו' רבה בר נחמני אמר טהור טהורגנת אגוז (תשעב) אות שנז, שנח
פו. ספק קדם שער לבן קב"ה ורבה בר נחמני אמרו טהוריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קע, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, רב
פו. עד יעקב לא הוה חלשאשער המלך (תשנז) עמ' תרי
פו. על רבה בר נחמני וכל המעשההגיד מרדכי דרוש כז
פו. ערק לאגמא יתיב אגירדא דדיקלאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעה
פו. פליגי במתיבתא דרקיע בספק בהרת קדמה לשער לבן וכו'דברי יואל פ' חוקת דף עה ע"א
פו. קא מיפלגי במתיבתא דרקיע ואמרי מאן נוכח רבב"נקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קכד
פו. קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה לשער לבן טמא ואם לבן קודם לבהרת טהור, הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא אמרי טמא וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קנא
פו. קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנא - ר"מ שרבאני
פו. קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא, אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קורם לבהרת טהור, ספק, הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא, ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני כו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פב
פו. קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא, בספק אם בהרת קודמת לשער לבן וכו' הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא וכו' אמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' ריז
פו. קא מיפלגי במתיבתא לרקיע אם בהרת קודמת לשער לבן וכו' ספק הקב"ה אומר טהור וכו' ואמרי מאן נוכח, נוכח רנה נר נחמני וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' פט, קיז
פו. קא מיפליגי במתיבתא דרקיע אם בהרת קדמה לשער לבן טמא ואם שער לבן קדמה לבהרת וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' פג-פו
פו. קא מפלגי במתיבתא דרקיעא ואמרינן רבה בר נחמני יכריע וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' מו
פו. קמא לקמא אמטי לגבייהו ואכולמנחת יהודה (פתיה) עמ' 56
פו. קמיפלגי במתיבתא דרקיעאות היא לעולם חלק ב מע' מ אות לג דף סב ע"ד {שו"ת מהר"ם מינץ סי' ק - לא הכריעו ע"פ מה שהקבה עצמו יפרש את דבריו כי אחרי שחכם כותב פסק הוא אינו נאמן לפרש את דבריו שלא ע"פ הפשט המובן מדבריו}
פו. קמיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה לשער לבן וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' קצו
פו. ר' ישמעאל א"ל לברתיה הניפי עלי וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קו {ביאור המשך אגדתא זו לפטירת רבה בר נחמני }
פו. רב אשי ורבינא סוף הוראהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קס
פו. רב אשי ורבינא סוף הוראההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רסג
פו. רב אשי ורבינא סוף הוראההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רסח
פו. רב אשי ורבינא סוף הוראהפנים מסבירות עמ' של
פו. רב"נ מאימת המלכות נח נפשיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלב-תקלג
פו. רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רסח
פו. רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מ ע"א ודרוש ז דף מד ע"ב; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לז ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק לד דף קלב ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיח ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפח ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק כב דף לה ע"א וע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקל דף קלט ע"ג, ודף שב/שכ ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"א
פו. רבה בר נחמני הוה גריס שמע דקא מפלגי במתיבתא דרקיעא וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקב
פו. רבה בר נחמני הכריעעלי שור ח"ב עמ' תקנד
פו. רבה בר נחמני וכו' ההוא יומא דנח נפשיה דלייה זעפא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שיד {ובהסתלקות צדיק יסוד עולם שולטת רוח סערה שהיא יסודו וכאילו מתמוטט}
פו. רבה בר נחמני חזו צפרי דמטללאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כט
פו. רבה בר נחמני כד נח נפשיה דליה זעפא לההוא טייעא וכו' אמר רבונו של עולם כולי עלמא דידך הוא וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רנח
פו. רבה בר נחמני נח נפשיה ולא ידעו היכן הואערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' עב
פו. רבה בר נחמני ניצל ממלאך המות משום שלמד תורהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2437
פו. רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעג
פו. רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלהתורת יחיאל במדבר עמ' תיט
פו. רבה בר נחמני ספדוהו שלשה ימים נפל פתקא מן שמיא לכו לבתיכם לשלוםחנן אלקים עמ' רנב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רב
פו. רש"י - הוה מצטער רבי למסמכי', שהי' רבו טורח ומתעסק לסומכו וכו'דברי יואל פ' נשא דף קלו ע"ב
פו. שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקע
פו. שמואל ירחינאה וכו' הוה מצטער רבי למסמכי'דברי יואל פ' נשא דף קלו ע"ב, קמח ע"א
פו. תוס' רבי הוריד את ר' חייאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכד
פו: אברהם אבינו הצטער שלא באו אורחיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' נח
פו: אברהם הצטער על שאורחים לא באיםמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קלו
פו: אברהם חזי להקב"ה דקאי אבבאכתנות אור עמ' ס
פו: אברהם ישב בפתח האוהל לחפש אורחיםנזר הקדש ח"ב עמ' שעא
פו: אברהם שדר לאליעזר תחילה לראות אם יש אורחים וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' תסד
פו: אורחי אברהם חשודים על ע"זשיחות לספר בראשית עמ' פה
פו: אותו היום יום שלישי של מילה היה ובא הקב"ה לשאול בו וכו'תורת איש ח"ב עמ' כו
פו: אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם היה וכו' הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחיםפאר יעקב ח"א עמ' קיג
פו: אותו היום שלישי של מילה של אברהם היה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כה ע"ג; קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף כח ע"ב
פו: אזיל מיכאל בהדיה לשזביה ללוטשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכד
פו: אזל מיכאל בהדי גבריאל להציל את לוטיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שסד
פו: אין מלאך אחד עושה שתי שליחויותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נד, נה
פו: אין מסרבין לגדולפני מלך שמות עמ' לא
פו: אכלו סלקא רעתך, אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתודברי יואל מועדים ח"ח עמ' רצה
פו: אל ישנא אדם מן המנהג ותוס' שםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 25, 37
פו: אל ישנה אדם מן המנהגחכמה מאין דף נא ע"ד
פו: אל ישנה אדם מן המנהגפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יח פסוק ח
פו: אל ישנה אדם מן המנהג וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ה
פו: אל ישנה אדם מן המנהג כו'עץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף יב ע"ג
פו: אל ישנה אדם מן המנהג שמשה במרום לא אכל לחם ומלאכים למטה אכלו לחםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1847
פו: אל ישנה האדם ממנהג המקוםנצח ישראל (הרטמן) עמ' רצא הערה 144
פו: אל ישנה האדם ממנהג המקוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' עב הערה 31
פו: אל ישנה האדם מן המנהגתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצג הערה 51
פו: אמר דבי חמא בד חנינא יום שלישי למילתו הי'פרדס מרדכי עמ' עג
פו: אמרו לו וכי בערביים חשדתנו וכו'להורות נתן בראשית עמ' קצז
פו: אף לשרה שאלו איו אברהםמרפא לנפש בראשית עמ' קכו
פו: אפילו כסעודת שלמה בשעתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
פו: בזכות אברהם ניתן לישראל מן במדברמגלה צפונות ח"א פרשת וירא
פו: בזכות חמאה וחלב שנתן אברהם אבינו לאורחים, זכו בניו במן ארבעים שנה במדבר וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' פא, אבות עמ' תמא
פו: ביום ג' למילת אברהם בא ה' לבקרומגדל עוז (תשעח) עמ' נו
פו: ביקש לעמוד א"ל הקב"ה שב ואתה סימן לבניך וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' סד
פו: בל מה שעשה אברהם למלאכי השרת וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' סא
פו: בן בקר א' רך ב' וטוב ג' וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לג ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו/כז ע"ב; קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף כט ע"ד
פו: בן בקר אחד רך ב' וטוב ג' וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שפט
פו: בערביים חשדתנו שהם משתחווים וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 54
פו: בשכר יוקח נא מעט מיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' לו
פו: בשכר יקח נא זכו לבארה של מריםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריז
פו: בשכר שלשה זכו לשלושה, בשכר חמאה וחלב זכו למןחמודי צבי שמות עמ' שנט
פו: בשכר שלשה זכו לשלשהבית שלום מרדכי עמ' ריב
פו: בשכר שלשה זכו לשלשהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' נח
פו: בשכר שלשה זכו לשלשה וכו'של"ה (תט) פסחים דף קנו/ז ע"א
פו: ג' אנשים (אצל א"א) היו מלאכיםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מח
פו: גבריאל אזל למהפכיה לסדוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שנח
פו: דאזל מיכאל בהדיה לשזביה ללוטזבחי צדק (דיסקין) עמ' לה
פו: האכילן ג' לשונות בחרדלמאורי אור (אתרוג) עמ' קעה תוספת אור הערה 6
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ב
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כב
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' שכד
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמא
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' נט
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקהתשבי (תשסה) עמ' רעו שורש תיק
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו'שיחות לספר בראשית עמ' קכו
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) מ' למילה דף כו ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וירא דף כא ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעה/רעח ע"ד
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מא
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, כדי שלא להטריח לאותו צדיק באורחים, שלח אברהם את אליעזר לחפש לו אורחים, ולא מצא, ולא האמין לו אברהםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תנ
פו: הוציא חמה מנרתיקהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נז
פו: היה ג' מלאכים, לרפאות אברהם לבשר את שרה ולהפוך סדוםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תכג
פו: היינו דאמרי אינשי תמן לית הימנותא בעבדידמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 24, 37
פו: היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 726-725
פו: היינו דאמרי תמן לית הימנותא בעבדיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ריח
פו: היינו דכתיב וישא עיניו וירא וכו' כד חזיוה דהוה ליה צערא וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שפג, שפו
פו: הכנסת אורחים דאברהם אבינומצור דבש עמ' לב
פו: המלאכים אכלו לחם כשירדו אצל אאע"ה ומשרע"ה כשעלה למרום לחם לא אכל וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' עא
פו: המלאכים היו 'נראים' כאוכליםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קכט
פו: המלאכים נדמו לו כערבייםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תכה
פו: המלאכים נראין כאוכלין ושותיןפרפרת התורה עמ' נח
פו: הקב"ה בא אל אברהם לבקר את החולהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רג
פו: הקב"ה לבקר אברהם אבינו ולשאול בשלומו ביום שלישי למילתויד דוד (אופנהיים) עמ' מג
פו: הקב"ה מבקר את אברהם בחוליושיחות לספר בראשית עמ' קכו
פו: ואכלו סלקא דעתך אלא אימא נראו כמי שאכלו ושתופאר יעקב ח"א עמ' קכג
פו: ובל מה שעשה אברהם ע"י שליח וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנו
פו: ובן הבקר אשר עשה, סרסוכד הקמח (מישור) עמ' עח
פו: ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, דקמא קמא דמטיא אייתי לקמייהותורת חיים עה"ת עמ' נז {ביאור הראי,}
פו: וירא אליו ה' וגו' שבא לשאול בשלומועצי חיים על התורה עמ' ל
פו: וירא אליו ה' וגר, יום שלישי למילת אברהם, ובא הקב"ה לשאול בשלומואור אברהם - סידור התפילה עמ' שצח
פו: וירא אליו יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה לבקרומרפא לנפש בראשית עמ' קיא, קיד
פו: וירא אליו לבקר החולהצור יעקב (יעבץ) וירא
פו: וירא ב' פעמיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מב
פו: וירא לבקר את החולהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ערה
פו: וירץ לקראתם מעיקרא אתו קמו עליה כי חזיוהו דהוה ליה צערא אמרו לאו אורח ארעא למיקם הכאפאר יעקב ח"א עמ' קטו, קטז
פו: וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים וגו' מעיקרא אתו קמו עליה כי חזיוהו דהוי ליה צערא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לד
פו: וכי בערביים חשדתנוהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' צח, קפז
פו: וכי בערביים חשדתנו וכו' כבר יצא ממנו ישמעאלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רצז
פו: וכי בערביים חשדתנו וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יט ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וירא דף יו ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וירא דף יז ע"ב; ת' אלאשקר פי' דף עו [?]; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק עו; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רנא/רצא ע"ד; קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף כט ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רע/רפ ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת וירא דף קד ע"ב
פו: וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםמחשבת מוסר ח"א עמ' מב, קצט
פו: וכי בערביים חשדתנופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ז
פו: וכי בערביים חשרתנו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תמ
פו: וכי לערביים חשדתנו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שסח
פו: ולמה לי תלתא תסגי בחד אמר רב חנן בר רבא כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלפאר יעקב ח"א עמ' קכד
פו: ורחצו רגליכם וכו' א"ל וכי בערביים חשדתנו שהם משתחוים לאבק רגליהםמאמר הנפש השלם עמ' נט
פו: ורחצו רגליכם שחשש שהם משתחוים לאבק שברגליהםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רכה
פו: חזא (הקב"ה) דקא אסר ושרי (אברהם מילתו) אמר לאו אורח ארעאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קח {הצדיק בוטח בכל רגע בה', לכן פתח תמיד, שמא נתרפא }
פו: חזייא להקב"ה דקאי אבבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לח
פו: חשבן לערביים שמשתחוים לאבק רגליהםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצז
פו: יום שלישי למילתו היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לח
פו: יום שלישי למילתו היהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריב, רכד
פו: יום שלישי למילתו היהתורת יחיאל בראשית עמ' קנז, קפה
פו: יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה לשאול באברהםלקחת מוסר ח"א עמ' עד
פו: יום שלישי של מילה של אברהםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ס
פו: יוקח נא וכו' א"ל וכי בערביים חשדתנודברי יואל פ' וירא דף תה ע"ב
פו: יוקח נא מעט מים אמר קב"ה לאברהם אתה אמרת יוקח נא מעט מיםמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף מו
פו: יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם אמר ר"י בר"י אמרו לו וכי בערביים חשרתנו שהם משתחוים לאבק רגליהם כבר יצא ממנו ישמעאלפאר יעקב ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' תקכב, ח"ג עמ' קיד
פו: יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם אר"י בר"י אמדו לו וכי בערביים חשדתנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לט
פו: יקה נא מעט מים ע"י שליח, והקב"ה שילם לבניו ע"י שליחעצי חיים על התורה עמ' ל, צא, קעב
פו: יקח נא מעט מים קסבר ערביים הם שמתחוים לאבק רגליהםמרפא לנפש בראשית עמ' קכג
פו: כ"מ שעשה אאע"ה למלה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמודברי יואל פ' וירא דף שעח ע"ב, תטז ע"א, תכז ע"ב, פ' וישב דף רצד ע"א
פו: כד חזיוהו דהוה שרי ואסר פירשו ממנותפארת צבי בראשית עמ' תשצה
פו: כד חזיוהו דהוה שרי ואסר פירשו ממנותפארת צבי ויקרא עמ' קצח
פו: כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלנטעי אשל בראשית עמ' קכא
פו: כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קעז
פו: כדי להאכילן שלש לשונות בחרדלצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נז ע"ב
פו: כדי להאכילן שלשה לשונות בחרדלעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף נ ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ד
פו: כי חזיוה דהוה ליה צערא אמר לאו אורח ארעאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נז ע"א
פו: כי חזיוהו [המלאכים] דהוה ליה צערא [לאברהם] אמרו לאו אורח ארעא למיקם הכאשם יחזקאל עמ' צד
פו: כיון דחזא דקא אסר ושרי וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קטז
פו: כל אחת מנשותיו של שלמה היתה מכינה לו סעודהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קפה
פו: כל מה שעשה א"א למה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קצט
פו: כל מה שעשה א"א ע"ה למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו' יוקח נא מעט מים ע"י שליח והכית בצור ויצאו ממנו מים וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קמה
פו: כל מה שעשה אברהםהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קלה
פו: כל מה שעשה אברהם אבינו וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' ס
פו: כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מח ע"ב
פו: כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו, עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' שנ, שעו
פו: כל מה שעשה אברהם אבינו ע"י שליחתורת יחיאל במדבר עמ' רכה
פו: כל מה שעשה אברהם בעצמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מו
פו: כל מה שעשה אברהם בעצמו וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריא
פו: כל מה שעשה אברהם בעצמו וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רצז
פו: כל מה שעשה אברהם ומלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמולהורות נתן ויקרא עמ' שמט
פו: כל מה שעשה אברהם למה"ש וכו'שנות ימין דף קסג ע"א
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרתדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 20, 133
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו וכו'שמחת הנפש עמ' קטו
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו', ואל הבקר רץ אברהם ורוח נסע מאת ה' וכו'אור ישראל (תרס) דף פד ע"א
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנה, רסג
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליח וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' טו
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחחכמה ומוסר ח"ב עמ' רצח
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'מחשבת מוסר ח"ג עמ' נה, קכז, רנד
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו, עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחמחשבת מוסר ח"א עמ' מב, קצט, תכד
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת הוא בעצמו עשה הקב"ה לבניו ע"י עצמו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' פב, פז
פו: כל מה שעשה אברהם למלאכים עשה ה' לבניודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רכ
פו: כל מה שעשה אברהם למלה"ש בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם ע"י שליח עשה הקב"ה לבניו ע"י שליחישרש יעקב (טננבוים) וירא אות ג
פו: כל מה שעשה אברהםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רכג
פו: כל שעשה אברהם למלאכים בעצמו עשה הקב"ה לישראל בעצמו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' יט
פו: כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס ע"א בביתובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצג
פו: כשבא הקב"ה לבקר את אברהם ביום ג' למילתו, הוציא חמה מנרתיקהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קט, קכז
פו: לוט אמר ולינו ורחצו רגליכםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פד
פו: למה לי תלתא וכו' כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נה
פו: למימרא דסעודתא דאברהם אבינו עדיפה מדשלמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כו
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהגבית שלום מרדכי עמ' קכד
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהגדברי יואל פ' בהעלותך דף שלה ע"ב
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהגדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 403, 1589
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהגיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נז
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רפא ע"ב
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמ הערה 18, שנז הערה 55
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהג שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחם מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחםפאר יעקב ח"א עמ' קיט, קכה, קכו, ח"ד עמ' צט
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהגמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ס, רפו
פו: לשזביה ללוטזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' כב
פו: מ"ש לגבי אברהם דכתיב כן תעשה כאשר דברת וכו' מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולפאר יעקב ח"א עמ' קיג, קיח
פו: מאחר דעשה ע"י שליח שילם הקב"ה לבניו ע"י שליח שיצאו מים מן הצורבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצב
פו: מאי ברבורים אבוסים שאובסין אותם בעל כרחםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"א
פו: מאי כחום היום וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קכב
פו: מאי כחום היום וכו' יום ג' למילתו היה ובא הקב"ה לשאול באברהם הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קעד, ח"ב עמ' שנז, שסג, שע, ח"ג עמ' שעט, שפב, שפו
פו: מאן נוכח, רבה בר נחמניבהיֹת הבֹקר עמ' א
פו: מאן ניגהו שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' יז
פו: מאן נינהו ג' אנשים מיכאל גבריאל רפאל וכו'דברי יואל פ' וירא דף שצט ע"א
פו: מאן נינהו ג' אנשים מיכאל וגבריאל ורפאלמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נו
פו: מאן נינהו ג' אנשים נצבים עליו מיכאל גבריאל רפאל וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרנח
פו: מאן נינהו שלושה אנשים מיכאל גבריאל ורפאל וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בלק דף רמג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת וירא דף קיד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יט דף נ ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ו/ז ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רצ ע"ג
פו: מאן נינהו שלושה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאלנטעי אשל בראשית עמ' קטז
פו: מאן נינהו שלשה אנשים מיכאל וגבריאל ורפאל וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קיג, קיט, קל
פו: מאן נינהו שלשה אנשים, מיכאל גבריאל רפאלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קיד
פו: מאן נינהו שלשה מלאכים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תלד
פו: מדטוב לדרשה רק נמי לדרשהמקראי קדש (תשנג) עמ' רלב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' כג
פו: מה שעשה אאע"ה בעצמו שלם הקב"ה לבניו השי"ת בעצמויוסף לקח כרך א ח"א עמ' נז, פ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצז
פו: מה שעשה אברהם לבדו למלאכים עשה ה' לבדו לבנ"ילקחת מוסר ח"א עמ' סח
פו: מה שעשה אברהם למלאכיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 43
פו: מה שעשה ע"י שליח שילם ע"י שליחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיח
פו: מיכאל בא לבשר את שרה וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 54
פו: מיכאל גבריאל ורפאלפרפרת הפרשה פרשת וירא פרק יח פסוק ב
פו: מיכאל הי' מבשר לשרהתורת יחיאל בראשית עמ' קצג
פו: מכאן שאל ישנה ארם מן המנהגתפארת צבי בראשית עמ' קנב, תס
פו: מלאך רפאל בא לרפאות את אברהםשם יחזקאל עמ' קד
פו: מלאך שריפא את אברהם הלך להציל את לוטמרפא לנפש בראשית עמ' קה
פו: מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 12
פו: מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 273
פו: מן בזכות אברהםבני שלשים עמ' סו
פו: מנהג המקוםפרי אהרן (פסין) עמ' 98
פו: מסרבין לגדול ואין מסרבין לקטןיד דוד (אופנהיים) עמ' מה
פו: מעשי החסד שאברהם אבינו עשה בעצמו שילם לבניו השי"ת בעצמו ועשה ע"י שליח שילמו לישראל על ידי שליחקריאה בקריה ח"ג עמ' עז
פו: נפק חזייה להקב"ה היינו דכתיב אל נא תעבורצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נז ע"א
פו: נראה כמו שאכלותורת יחיאל בראשית עמ' קסה
פו: סעודת אאע"ה גדולה משלמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסב
פו: ע"י השקאתה בעצמה שלא ע"י שליח היה הבאר בזכות מרים שלא נצטרכו לשליחמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נד
פו: ע"י יוקח נא מעט מים ע"י שליח פרע ה' ע"י שליח במי מריבהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נד
פו: עלית למתא הלוך בנימוסיהמרפא לנפש בראשית עמ' קכה
פו: פרע לו הקב"ה ע"י שליחתורת יחיאל בראשית עמ' קסג
פו: קמא קמא דמטמא אייתי לקמייהופרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יח פסוק ח
פו: קמא קמא רתיקן אמטי ואייתי לקמי'חמודי צבי שמות עמ' שנח
פו: קמא קמא שתיקן אייתי קמייהועץ הדעת טוב (תשסח) סי' לח
פו: קמא קמא תיקן ואייתי לקמייהופרדס מרדכי עמ' תקנה
פו: רך וטובפני מלך בראשית עמ' פה
פו: רפאל שריפא אברהם הלך להציל את לוטשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שט, תעא
פו: רפאל שריפא את אברהם הלך להציל את לוטשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' מט
פו: רש"י ד"ה אמר לאו אורח ארעאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף נו ע"א
פו: שההולך להציל את לוט היה מיכאל שבישר את שרהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכ
פו: שהיו ג' בקריםגור אריה בראשית פמ"ה הערה 57
פו: שהרי משה עלה למרום ולא אכל לחםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 12
פו: שלישי למילה בא הקב"ה לשאול באברהם, שדריה לאליעזר, וכו' לית הימנותא בעבדימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קז {הסבר איך אמר כן על אליעזר זקן ביתו. הבדל בין בן לעבד }
פו: שלשה אנשים מיכאל וגבריאלזבחי צדק (דיסקין) עמ' לד
פו: שלשה אנשים, מיכאל גבריאל רפאלשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפא
פו: שלשה מלאכים באו אחד להפוך את סדוםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמד
פו: שלשה פרים היו, כדי להאכילן שלשה לשונות בחרדלמחשבת מוסר ח"ב עמ' שעג
פו: תוס' - ותימה דאמרינן בבראשית רבה דאין מלאך אחד עושה שתי שליחות וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קיג
פו: תוס' - חזייה להקב"ה וכו' משמע שהשכינה היה רוצה להסתלק מעל אברהם ובמפנין משמע שלפי שרצה אברהם לילך לקראת אורחים ולהכניסם אמר להקב"ה להמתין עד שיכניס אותןפאר יעקב ח"א עמ' קטו, קטז
פו: תוס' - נראין כאוכלין ושותין, ובסדר אליהו רבה קתני לא כאותו שאומר נראין כאוכלין ושותין אלא אוכלין ושותין ממש מפני כבודו של אברהם ופליגא אדהכאפאר יעקב ח"א עמ' קכד, קכו
פו: תוס' ד"ה ההואנזר הקדש ח"ב עמ' תלד
פו: תוס' ד"ה ההואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכה
פו: תוס' ד"ה ההואברית אברם עמ' סב
פו: תוס' ד"ה ההוא, רפואה והצלה ענין א' הואדברי יואל פ' וירא דף שצט ע"א
פו: תוס' ד"ה חזייה - סתירה בדברי הגמרא אי רצה הקב"ה ליכנס בבית אברהם או לאדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קנו
פו: תוס' ד"ה חזייהנזר הקדש ח"ב עמ' שפ, שפו
פו: תוס' ד"ה נראיןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלב
פו: תוס' ד"ה נראיןלקחת מוסר ח"א עמ' עא, עז
פו: תלתא תורי לתלתא גבריחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רצה
פזברית עולם (חיד"א, תקנג) דף צד ע"ב
פז איה שרה אשתך לשגר לה כוס ברכהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ד ע"ד
פז אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, וכו' מיד נהפך קלסתר פניו של יצחק ונדמה לאברהם, פתחו כולם ואמרו אברהם הוליד את יצחק+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כו
פז אשה עיני' צרה באורחיםגבעת שאול (בראך) עמ' קפט
פז אשה עיניה צרה באורחיןכלי יקר (תשמח) עמ' נא
פז יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באוהל היתהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 362, 366
פז לא יקח מאשתו עצהלב דוד (תקנג) דף צד ע"ב
פז נהפך קלסתר פניו של יצחק ונדמה לאברהםמנחת אליהו (תשנט) עמ' יז
פז ע"א א"א אוכל חולין בטהרה הי' וכו' אותו היום פירסה נדה וכו'ברית שלום (תעח) דף י ע"א
פז ע"א א"ר לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו וכו' ונעשה נס בשרה אמנו וכו' והניקה את כולן וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כו
פז ע"א אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שמ
פז ע"א אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היי ואותו יום שרה אמנו פירסה נדהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ד, וירא אות יא, יג, יד, טז, יז, ויחי אות סו
פז ע"א אברהם ושרהפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
פז ע"א אותו היום פירטה נדהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מד
פז ע"א אחר שנתבלה הבשר וכו' נתעדן הבשר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה
פז ע"א אחרי בלותי היתה לי עדנה, שנתבלה הבשר ורבו הקמטין וכו' וחזר היופי למקומובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' נה
פז ע"א אחרי בלתי היתה לי עדנה, אר"ח אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כו
פז ע"א איה שרה אשתך, ורש"י שיודעין היו מלאכי השרת היכן היתה אלא כדי לשגר לה כוס של ברכהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סט
פז ע"א אין מסרבין לגדולמנות הלוי (תשסב) עמ' פג
פז ע"א אמור מעט ועשה הרבהמאורי אור (אתרוג) פי"ג ה"ג, עמ' קעג ד"ה אמור מעט
פז ע"א אפרים מקשאה אמד אברהם אכל חולין בטהרהגנא דפלפלי עמ' קנד
פז ע"א אר"י יודעין היו מ"ה ששרה אמנו וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם פ' וירא
פז ע"א אשה עיניה צרה באורחיםדברי שאול בראשית עמ' קסז
פז ע"א אשה עיניה צרה באורחיםנפש חיים דף כ"א ע"ב (דף ל"ג ע"א, מערכת א' אות צ"ז)
פז ע"א אשה עיניה צרה באורחיןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
פז ע"א אשה צרה עיני' וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 272
פז ע"א אשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישתורת מהרי"ם בראשית עמ' קכג
פז ע"א אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' של ד"ה ויקרבו
פז ע"א באוהל - צנועה היאתורת מנחם חנ"ו עמ' 346
פז ע"א בן בקר אחד רך שנים וטוב שלשהמאורי אור (אתרוג) פ"יג ה"ג
פז ע"א גדול שלוםשיחות מוסר (תשסב) עמ' לט
פז ע"א גדול שלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנ' וכו' אדני זקןברית שלום (תשסח) עמ' סה
פז ע"א גדול שלום שאפי' הקב"ה שינה בו שנ' וכו' אדני זקןברית שלום (תעח) דף י ע"ד
פז ע"א גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בופניני דעת עמ' מא
פז ע"א דלא שקל מיניה אלא קנטרידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' יב ד"ה וכתב
פז ע"א האבות היו אוכלים חולין בטהרהעקבי אבירים (תשסה) עמ' כח
פז ע"א האשה צרה עיני'תורת מנחם חמ"א עמ' 288
פז ע"א הבת תשעים שנה תלדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עג
פז ע"א היו כל אוה"ע מרננים ואומרים וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 204
פז ע"א המלאכים שאלו איה שרה אשתך מפני הכבודפניני יחזקאל עמ' נד
פז ע"א ואילו לחם לא אייתי לקמייהו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפד, שמט
פז ע"א והאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל - ע"י בעלה שאני, ובתוס'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מג
פז ע"א ויאמר הנה באהל להודיע ששרה צנועה היתהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קס
פז ע"א ויקח חמאה וחלב, ופת היכן היה, אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר"מ אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כה, כז
פז ע"א וכל אחת ואחת הביאה בנה עמה ומניקתה לא הביאה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנד
פז ע"א ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהפניני דעת עמ' מא
פז ע"א ושרה אמנו זימנה את נשותיהם וכו' והניקה את כולןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תי
פז ע"א זיו איקונין שלו דומה לאברהם למען דעת שלא מאבימלך נתעברה שרהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות נא, נב, נד, תולדות אות א
פז ע"א יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתהחדרי בטן פרשת וירא שני אות לד
פז ע"א יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה אלא להודיע ששרה אמנו צנועה היתה לחבבה על בעלהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפו
פז ע"א יודעים היו מלאכי השרת ששרה וכו' גדול שלום וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לט
פז ע"א יעקב ביקש על החוליקומץ המנחה (צונץ) דרוש קו אות ח
פז ע"א כדי לחבבה על בעלהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קה
פז ע"א כדי לחבבה על בעלהמנחת מרדכי עמ' כד
פז ע"א כדי לשגר לה כוס של ברכהמנחת מרדכי עמ' קיט
פז ע"א כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבההדרש והעיון בראשית מאמר סט
פז ע"א כתיב לושי ועשי עוגות וכתיב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תיג
פז ע"א כתיב 'קמח' ובתיב 'סלת' אמר רבי יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש. כתיב 'לושי ועשי עגות' וכתיב 'ויקה חמאה וחלב ובן הבקר', ואילו לחם לא אייתי לקמייהוכתב סופר אגדות כאן
פז ע"א כתיב קמח וכתוב סולת מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישמעשה רוקח (ר"א רוקח) וירא ז ע"ב
פז ע"א כתיב קמח וכתיב סולת א"ר יצחק, מכאן שהאשה עיניה צרה באורחין יותר מן האיש+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
פז ע"א כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםפניני יחזקאל עמ' מד, מה, מו
פז ע"א כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה עיניה צרה באורחיןאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה, שמט, שפו, ח"ג עמ' רעט
פז ע"א כתיב 'קמח' וכתיב 'סלת' אמר רבי יצחק מבאן שהאשה צדה עיניה באורחים יותר מן האישכתב סופר אגדות כאן
פז ע"א כתיב קמח וכתיב סלת מכאן שהאשה עיני' צרה באורחיםהדרש והעיון בראשית מאמר עא
פז ע"א לא היה זקנה בעולם עד אברהםמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ו
פז ע"א לא שקל אלא קנטרימאיר נתיבות ח"ב עמ' נו
פז ע"א לחם לא אייתי לקמייהו כו' אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה הי' וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 445, 464
פז ע"א לחם לא אייתי לקמייהומנחת מרדכי עמ' כב
פז ע"א לימדה תורה ד"א שישאל אדם באכסניא שלובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מג
פז ע"א למה לא הביא הלחם שפירסה אשתו נדהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' שסו
פז ע"א למה נקוד על אי"ו ורש"י ותוס'שער יוסף (תקיז) דף צו ע"ד, ככר לאדן (תקסא) דף קכב ע"ב
פז ע"א למה נקוד על איו שבאליומאורי אור (אתרוג) פל"ד ה"ה, עמ' שיח ד"ה נקוד על איו
פז ע"א לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרהשם דרך בראשית ח"א עמ' קעג
פז ע"א לשגר לה כוס של ברכהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפט
פז ע"א לשגר לה כוס של ברכהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יא, ויחי אות סה
פז ע"א לשגר לה כוס של ברכהפניני יחזקאל עמ' נא
פז ע"א מאן דהוה בעי למשתעי בהדי יצחק משתעי בהדי אברהםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נג
פז ע"א מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קטו
פז ע"א מהרי שלש סאים קמח סולת, מכאן שאשה עיניה צרה באורחים וכו' פרש"י היא אמרה קמח והוא סולתחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כח
פז ע"א מי מלל לאברהם היניקה בנים שדה - כמה בנים הניקה שרה? א"ר לוי: אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה. היו כל אומות העולם מרננים ואומרים: ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי מהשוק ואומרים בננו הוא...קדושה ומלכות (גורדון) פ' וירא
פז ע"א מיד נהפך קלסתר פנים של יצחקרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צה
פז ע"א מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםס' חסידים סי' קלה
פז ע"א מכאן שאשה צרה עיניה באורחיםס' חסידים סי' קלה
פז ע"א מכאן שהאשה עיניי צרה באורחיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות טז
פז ע"א מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקג ד"ה פיה
פז ע"א מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שעח
פז ע"א מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סב
פז ע"א מכאן שצדיקים אומרים מעטשעורי דעת ספר ב עמ' כח
פז ע"א מסובין לקטן ואין מסובין לגדולרנת יצחק מלכים עמ' רנו
פז ע"א נהפך קלסתר פנים וכו' ובחא"ג מהרש"אתורת מנחם חמ"א עמ' 288
פז ע"א ע"מ שאין לכם עלי אלא פת וקטניתלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שו
פז ע"א עד אברהם אבינו ע"ה לא הי' זקנהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קעח
פז ע"א עד אברהם לא הוה זקנהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות יז, חיי שרה אות מ
פז ע"א עד אברהם לא הוה זקנהדברי שאול בראשית עמ' רלא, רלב, דברים עמ' רצא
פז ע"א עד אברהם לא הוה זקנהדרשות מהר"ם חביב עמ' מד
פז ע"א עד אברהם לא הוי זיקנה כו' אתא אברהם ובעי זיקנהתורת אביגדור ח"ב עמ' לב
פז ע"א עד אברהם לא הוי זקנה ולא היו מכירין בין אברהם ליצחק כו' אתא אברהם בעי רחמי והוי זקנהמאור עינים (תשעה) עמ' קז, קיג, קכח
פז ע"א עד אברהם לא הי' זקנהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רנח, א'קנד
פז ע"א עד אברהם לא הי' זקנה וכו' אתא אברהם וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ב, קכט ע"ד
פז ע"א עד אברהם לא הי' זקנהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1556, תשפ, דברים עמ' תתשטו, א'רצט
פז ע"א עד אברהם לא היה זקנהברכת אברהם (תשנד) עמ' קלה
פז ע"א עד אברהם לא היה זקנהזכר דוד על התורה עמ' כח
פז ע"א עד אברהם לא היה זקנה וכו'צלח רכב עמ' סו
פז ע"א עד אברהם לא היה זקנה וכו' עד יעקב לא הוה חולשא וכו' עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואתפח וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קב
פז ע"א עד אברהם לא היה זקנהנחלי מים (מלאח) עמ' כח
פז ע"א עד אברהם לא היה זקנהקדושה ומלכות (גורדון) פ' חיי שרה
פז ע"א עד אברהם לא היתה זיקנהמהר"ם שיק בראשית עמ' קד
פז ע"א עד אברהם לא ראה זקנהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' פו
פז ע"א עד אלישע לא הוה איניש דחלש ואיתפחזרע שמשון צו אות י
פז ע"א עד אלישע לא הוה דחליש ואתפחרנת יצחק מלכים עמ' שצט, ישעיה עמ' קלה
פז ע"א עד יעקב לא הוה חולשאשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' קמד
פז ע"א עד יעקב לא הוה חולשאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סז
פז ע"א עד יעקב לא הוה חולשא, אתא יעקב ובעי רחמי והויחולשאבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות כז
פז ע"א עד יעקב לא הוי חולשא ובעי רחמי והוי חולשאחיי נפש ח"ב עמ' רסא
פז ע"א עד יעקב לא היה חולהרפואה וחיים בפתיחת הספר (ד"ה אשר בזה)
פז ע"א פירסה שרה נדהקרן לדוד בראשית עמ' קמב
פז ע"א צדיקים א'ומרים מעט וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קג
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהקונטרס התפלה עמ' ב, ו
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפא
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמאיר נתיבות ח"ב עמ' נו
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה רשעים אומרים הרבה ואפי' מעט אינם עושיםאמרות חיים עמ' רב
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםשם דרך בראשית ח"א עמ' רנ
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהס' חסידים סי' תתשיב
פז ע"א צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהס' חסידים סי' תתשיב
פז ע"א צדיקים אומרין מעט ועושין הרבהקרן לדוד בראשית עמ' רס
פז ע"א צריכה ו' כי מורדיא דלברותלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קעז
פז ע"א קלסתר פניו של יצחקאבן ישראל על התורה עמ' יב
פז ע"א קלסתר פניו של יצחק נדמה לאברהםניבי זהב עמ' נט, עט
פז ע"א קלסתר פנים של יצחק נדמה לאברהםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קס
פז ע"א ר' זירא אחריך שקיהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סוף סי' פה
פז ע"א ר' יוחנן דהווה יתיב בשערי טבילה וכדו'שער החצר (תשעב) סי' רל
פז ע"א רש"י - אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה, שנעשו אל טהרת הקודשחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' כה
פז ע"א רש"י - הוא אמר קמח והיא אמרה סולתתורת מנחם חלק לד עמ' 330
פז ע"א רש"י ד"ה בי מוודיא דלברות, לברות שם הנהר, מורדיא עץ שרב החובל מנהיג בו הספינה לרחקה מן האבנים ומן המכשולים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' מג
פז ע"א רשעים אומרים הרבה ואפי' מעט אינם עושיםתורת מנחם חכ"ד עמ' 210
פז ע"א רשעים אומרים הרבה ואפי' מעט אינם עושים מנלן מעפרוןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' פו
פז ע"א רשעים אומרים הרבה ואפי' מעט אינם עושים, מנלן מעפרוןאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' רפב
פז ע"א שינה הכתוב מפני השלום שהרי היא אמרה ואדוני זקןשם דרך בראשית ח"א עמ' עח
פז ע"א שינה הקדוש ברוך הוא מפני דרכי שלום לומרמאור עינים (תשעה) עמ' קכג, קל
פז ע"א שצדיקים אומרים מעט וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכב ע"א
פז ע"א שרה אמנו אותו היום פרסה נדהמאור עינים (תשעה) עמ' קכט
פז ע"א שרה אמנו זימנה נשותיהם של גדולי הדור כאו"א הביאה בנה עמה וכו' ושרה הניקה את כולםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מח
פז ע"א שרה חזרה לנערותהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יד, סה
פז ע"א תוס' ד"ה על ידי וכו'ברכת אבות עמ' עו
פז ע"א תניא אמר רבי יוסי למה נקוד על אי"ו שבאליו למדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא שלומאור עינים (תשעה) עמ' צז
פז ע"ב א"ר ינאי אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית וכו'תשובה מיראה עמ' יג
פז ע"ב איה שרה אשתךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעב {היתר להראות עצמו כאינו יודע כדי לחבב אשה על בעלה}
פז ע"ב גזל עכו"ם מותרבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות כו
פז ע"ב הנה באהל להודיע ששרה אמנו צנועה היתהזרע שמשון וירא אות יז
פז ע"ב ואכלת ולא מוצץ ענבים ולא ענבים ודבר אחר וכו'זכור לדוד עמ' יג
פז ע"ב ואכלת ענבים כשבעךהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפ
פז ע"ב כי תבוא בכרם רעך ולא גויחיי נפש ח"ב עמ' קס
פז ע"ב ע"מ שאין לכם עליברכת אבות עמ' ת
פז ע"ב רעך ולא משל הקדשבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סו
פז ע"ב שבעך ולא אכילה גסהשער יוסף (תקיז) דף צו ע"א
פז ע"ב תן לו כדי שביעההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקנט
פז עד אברהם לא הוי זקנהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 333
פז עד יעקב לא הוה חולשאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 39
פז צדיקים אומרים מעטראש דוד (תקלו) דף טז ע"ד
פז צדיקים אומרים מעט וכו'ראש דוד (תקלו) דף טז ע"ד
פז צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצ ע"א
פז צדיקים אומרים מעטראש דוד (תשמו) עמ' עב ע"ב
פז קלסתר פניו של יצחק כאברהםכלי יקר (תשמח) עמ' עג
פז. א"א אכל חולין בטהרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כט
פז. א"ר חסדא וכו' נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
פז. אברהם אבינו אוכל חוליו בטהרה היה וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת וירא דף קיד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וירא דף לא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מה/מח דף רפא ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רפא ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וירא דף יט ע"ד
פז. אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היהנזר הקדש ח"ב עמ' שצ
פז. אברהם אבינו היה אוכל חולין בטהרהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1896
פז. אברהם אכל חוליו בטהרהלהורות נתן בראשית עמ' רג, שלה
פז. אברהם אמר קמח ושרה אמרה סולתיגל יעקב (תשנג) וירא אות נז
פז. אברהם אמר קמח ושרה אמרה סולתיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' עו
פז. אברהם ביקש על הזקנהמגלה צפונות ח"א פרשת חיי שרה
פז. אברהם בקש זקנהפרפרת התורה עמ' עא
פז. אברהם הוליד את יצחקזבחי צדק (דיסקין) עמ' מט
פז. אברהם הוליד את יצחקפרפרת משה ח"א עמ' קמח
פז. אברהם הוליד את יצחק לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו מה עשה הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רלה, רסב
פז. אברהם לא הביא לחם לפי שאותו היום פירסה שרה נדה ונטמאת העיסהשם יחזקאל עמ' צו
פז. אברהם תבע זקנהמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף סב
פז. אוכלי חולין בטהרהכנסת מרדכי בראשית עמ' ו
פז. אותו היום פירטה נדהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכב(לה) {א"ב למה צחקה}
פז. אותו היום שגמל אברהם את יצחקתולעת שני דף כו ע"ג
פז. אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקיא
פז. אותו היום שגמל אברהם וכו' מיד נהפך קלסתר פניו של יצחקדברי יואל פ' תולדות דף תקנג ע"א
פז. אותו חיום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה וכו'שרתי ח"א עמ' קא
פז. אותו יום פירסה שרה נדה וחזרה לנערותהשם יחזקאל עמ' קג
פז. אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רכב ע"ב
פז. אחר שנתעדן הבשר ונתפשטו הקמטיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט, פו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כט
פז. אחרי בלותי היתה לי עדנה, אר"ח אחרי שנחבלה וכו' נתעדן הבשר ונתפשטו הקמטין וחזר היופי למקומותורת חיים עה"ת עמ' נט {וע"ז הוא שאמר אברהם "הלבן מאה שנה יולד" וגר}
פז. אי' שרה אשתך וכו' כדי לשגר לה כוס של ברכהחמודי צבי בראשית עמ' תקטו
פז. אין מסרבין לגדולמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קמה
פז. אין שואלין בשלום אישה כלל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיו/ז ע"ב
פז. אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר' מאיר וכו' אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לד
פז. אמר ר"י כתיב קמח וכתיב סולת מכאן שאשה עיניה צרה באורחים יותר מן האיש, כתיב לושי ועשי עוגות וכתיב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ואלו פת לא אייתי קמייהו, אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר"מ משמיה דר"מ אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ופרסה נדה ונטמאה הלחםמרפא לנפש בראשית עמ' קכז, קלז
פז. אשה עיניה צרה באורחיםאורחות דוד עמ' רמד
פז. אשה עיניה צרה באורחיםדברי אש (כץ) עמ' רז
פז. אשה עיניה צרה באורחיםלב אביגדור עמ' קיב
פז. אשה עיניה צרה באורחיםתורת יחיאל בראשית עמ' קסה
פז. אשה עיניה צרה באורחיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קל
פז. אשה עיניה צרות באורחיםים שמחה עמ' נט
פז. אשה צרה עיניה באורחיםפרפרת הפרשה פרשת וירא פרק לח פסוק ו
פז. אתא אברהם בעי רחמי והוה זקנהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' יתרו
פז. אתי אלישע בעי רחמי ואתפחשומע תפלה ח"ב עמ' ריז
פז. ביום שגמל אברהם את יצחק בנו וכו' והיו כל האומות מרננים וכו' מיד נהפך קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנא ע"ב
פז. בעא רחמי והוה חולשאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שצב, דברים עמ' ג
פז. ג' חלאים חלה אלישע וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תשכד
פז. גדול השלום שאף הקב"ה שינה בוחנן אלקים עמ' רא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
פז. גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בושיחות לספר ויקרא עמ' קעד
פז. גדול שלום שאפילו הקב"ה שינה בו שנאמר ותצחק שרה בקרבה וגו' ואדוני זקן וכתיב ויאמר ה' אל אברהם וגו' ואני זקנתיפאר יעקב ח"א עמ' קכז
פז. גדול שלום שאפילו הקב״ה שינה בודודי נתן בראשית עמ' לג, קמא
פז. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינההמוסר והדעת בראשית עמ' עה
פז. דשקיל מניה קנטריןדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 59
פז. האף אמנם אלד ואני זקנתישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קה
פז. הביאו השרות בניהן והניקה אותם שרהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סא
פז. הוא אמר קמח והיא אמרה סולת מלמד שאשה עיניה צרה באורחיםדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' קסג
פז. הוא אמר קמח והיא אמרה סלתבהיֹת הבֹקר עמ' כ
פז. היא אמרה קמח והוא אמר סולת מכאן שאשה עיניה צרה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' כג
פז. היו אומרים מאבימלך נתעברה שרה לפיכך צר קלסתר פניו של יצחק כאברהםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נח
פז. היו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קפה
פז. היניקה בנים שרה וכי כמה בנים היו לה וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 11
פז. הנה באהל וכו' צנועה היתהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלז
פז. הנה באוהל צנועהיוסף לקח עמ' קמב
פז. הניקה בנים שרהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ד פסוק סז
פז. הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף רמב ע"ב
פז. הצדיקים אומרים מעט ועושין הרבה ורשעים אומריםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יא דף קב
פז. הרשעים אומרים הרבה ואפי' מעט אינם עושיםדברי יואל פ' חיי שרה דף תעד ע"א
פז. השרות הביאו בניהן לשרה והניקה אותםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' צד
פז. ואילו לחם לא אייתיפני מלך בראשית עמ' פו
פז. ואילו לחם לא אייתי וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נד
פז. ואילו לחם לא אייתי לקמייהונטעי אשל בראשית עמ' קכב
פז. ואקחה פת לחם - וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, - אמר ר"א מכאן שצדיקים אומרים מעט, ועושים הרבה, ורשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושיםדעת תורה בראשית עמ' קיז, דברים ח"ב עמ' כז-כח
פז. ואקחה פת לחם ואל הבקר רץ אברהם - הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהקריאה בקריה ח"א עמ' רלט
פז. ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל וכו' יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה אלא מאי באהל כדי לחבבה על בעלה, רבי יוסי ברבי חנינא אמר כדי לשגר לה כוס של ברכהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכג, תעז, תרו
פז. ויאמרו אליו איה שרה אשתך וכו' כדי לשגר לה כוס של ברכהתורת חיים עה"ת עמ' נח {כי על ידה יתברך הבית בתוספת ברכה}
פז. ויעש אברהם משתה גדול גדול עולמי היה שםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף פז ע"א
פז. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ואילו לחם לא אייתי לקמייהו אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה, ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהפאר יעקב ח"ב עמ' תרמו
פז. ויקח חמאה וחלב, ופת היכן היה, אפרים מקשאה אומרלב אריה פרשת וירא אות ב
פז. ולחם לא הביא לפי שחזר לה אורח כנשיםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תיד
פז. ולחם לא הביא לפי שפירסה נדהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו, תשובות סי' ו
פז. ולחם לא הביא לפי שפירסה נדהים שמחה עמ' פא
פז. ולחם לא הביא שפרשה שרה נדהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נח
פז. ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהנחלת שמעון (תשסו) עמ' יג
פז. ותאמר מי מילל לאברהם הניקה בנים שרה וכו' אמר רבי לוי אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדולה, היו בל אומות העולם מרננים ואומרים ראיתם זקן וזקנה שהביאו אסופי מהשוק ואומרים בנינו הואדודי נתן בראשית עמ' קעט
פז. יודעים היו המלאכים היכן שרה וכו' לשגר לה כוס של ברכה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' עה, עו
פז. יודעים היו מה"ש שרה אמנו היכן היתה וכו'שנות ימין דף קכט ע"ב
פז. יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, אלא להודיע שצנועה היתה כדי לחבבה על בעלהשם יחזקאל עמ' צט
פז. יודעים היו מלאכי השרת ששרה אמנו באהל היתה אלא מאי באהל כדי לחבבה על בעלה ריב"ח אמר כדי לשגר לה כוס של ברכהפאר יעקב ח"א עמ' קכו
פז. יעקב אבינו חדש את החוליפרפרת משה ח"א עמ' צח
פז. יעקב בקש חוליפרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק מח פסוק ב
פז. כדי לחבבה על בעלהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכט
פז. כדי לשגר לה בום של ברכהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריט(כה)
פז. כדי לשגר לה כום של ברכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קפז
פז. כדי לשגר לה כוס של ברכהמגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קנב דף צב ע"ג
פז. כל אחת הביאה את בנה והניקה שרה לכולןחנן אלקים עמ' יג, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' נג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ש
פז. כל מה שעשה אברהם ע"י שליח שילם לו הקב"ה ע"י שליחעצי חיים על התורה עמ' לג
פז. כמה גדול השלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מו
פז. כתוב קמח וכתוב סולת מבאן שהאשה עיניה צרה באורחים יותר מן האישלהורות נתן ויקרא עמ' רלט
פז. כתיב "לושי ועשי עוגות" וכתיב וכו'פרדס מנחם עמ' לה
פז. כתיב אל הבקר רץ אברהם מכאן לצדיקים שאומרים מעט ועושים הרבהלהורות נתן בראשית עמ' קצט
פז. כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם אמר רבי אלעזר מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהפאר יעקב ח"א עמ' קיז, קיח, קכא
פז. כתיב ואקחה פת לחם וכתיב ואל הבקר רץ אברהם, מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהכסף נבחר (מרגליות) עמ' לד
פז. כתיב לושי ועשי עוגות וכתיב ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ואילו לחם לא אייתי לקמייהו אמר אפרים מקשאה דכר משמיה דרבי מאיר אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרו
פז. כתיב קמח וכתיב סולת א״ר יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישדודי נתן בראשית עמ' קלד
פז. כתיב קמח וכתיב סולת וכו' מכאן שאשה עיניה צרה באורחיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תב, תשנז, תשנח
פז. כתיב קמח וכתיב סולת וכו' מכאן שהאשה עיניה צרה באורחיםלהורות נתן בראשית עמ' רא
פז. כתיב קמח וכתיב סולת וכו' מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםנטעי אשל בראשית עמ' קכ
פז. כתיב קמח וכתיב סלת - מכאן וכו'דברי אברהם דף ז ע"ד
פז. כתיב קמח וכתיב סלת א"ר יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לח
פז. כתיב קמח וכתיב סלת אר"י מכאן שהאשה צרה עיני' באורחים יותר מן האישעצי חיים על התורה עמ' שס
פז. כתיב קמח וכתיב סלת מכאן שאשה עינה צרה באורחיםהגות לב עמ' 104
פז. כתיב קמח וכתיב סלת, א"ר יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחיםשם יחזקאל עמ' צט, קלז, קמא
פז. להודיע שצנועה היתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיג
פז. להודיע שצנועה היתה, כדי לחבבה על בעלהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פז, צ
פז. להודיע ששרה אימנו צנועה היתה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת וירא דף כד ע"א
פז. להודיע ששרה אמנו צנועה היאנזר הקדש ח"ב עמ' שצג
פז. לושי ועשי עוגותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מא
פז. לחבבה על בעלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיג
פז. לחם לא אייתי וכו' ושרה אמנו אותו היום פירסה נדהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מ-מא
פז. לחם לא הביא כי שרה פירסה נדהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קפז
פז. לימדה תורה ד"א שישאל אדם באכסניא שלוחמודי צבי בראשית עמ' תקטו
פז. לימדה תורה דרך ארץ שישאל לאיש על האשה ולאשה על האישיוסף לקח כרך א ח"א עמ' צו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמא
פז. למה נקוד על איו שבאליו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת וירא דף נב ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וירא דף לא ע"ד; חזקוני שם; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף קטו ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רפא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנה דף קי ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וירא דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"ג; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ו ע"ב
פז. למה נקוד על איו שבאליו למדה תורה ד"א שישאל אדם באכסניא שלויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלג, ח"ג עמ' רלח
פז. לשגר לה כוס של ברכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיג
פז. לשגר לה כוס של ברכהתורת יחיאל בראשית עמ' קס, קסו
פז. מאי באוהל כדי לחבבה על בעלהקול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף ל ע"ד
פז. מאן דבעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחקהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' יד
פז. מהרש"א ד"ה ויפצרמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קלג
פז. מותר לשנות מפני השלוםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מז
פז. מכאן שאשה עינה צרה באורחים וכו' צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהמקוה המים (שטעגר) עמ' קז-קח
פז. מכאן שאשה עיני' צרה באורחיםפעולת גבר עמ' טז ד"ה ויאמר מהרי
פז. מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' סט
פז. מכאן שאשה עיניה צרה באורחיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קלד, ש, ח"ב עמ' כו
פז. מכאן שאשה עיניה צרה באורחיןפרדס מרדכי עמ' פג
פז. מכאן שאשה צרה עיני' באורחיןדברי יואל פ' וירא דף שעג ע"ב, תיט ע"ב, תכ ע"ב, תכח ע"ב, תכט ע"א
פז. מכאן שהאישה צרה עינה באורחים וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וירא דף יו/יז ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף יו/יז ע"ב; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ו/ז ע"ב
פז. מכאן שהאשה עינה צרה באורחיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצד
פז. מכאן שהאשה עיני' צדה באורחים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יז
פז. מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האישפאר יעקב ח"א עמ' קכד, ח"ג עמ' שעג
פז. מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קלג
פז. מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולתולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת וירא דף יח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רצב ע"א
פז. מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהתפארת צבי במדבר עמ' נ
פז. מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבהגדולי מוסר עמ' קפ
פז. מכאן שצדיקים אומרים מעט, ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים, מנלן, מעפרוןחיים שיש בהם אבות עמ' קיז
פז. מכאן שצדיקין אומרים מעט ועושין הרבה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בלק דף רמב ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חיי שרה דף לב ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא להספד דף קב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמה ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בלק דף קו ע"ג
פז. מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רו
פז. מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדולשעורי דעת ספר א עמ' קטז
פז. מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול וכו' ואל ישנה ממנהג המדינה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שמח
פז. משנים מפני השלוםפרדס מרדכי עמ' פה
פז. נהפך קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תולדות דף כה ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תולדות דף מו/מז ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תולדות דף פ ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תולדות דף ט ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת תולדות דף ל ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תולדות דף לה ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף כו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נו דף שיב ע"ג
פז. נעשה נס בשרה וכו' והניקה את כולןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לד
פז. נקוד על איו שבאליו ורש"י ד"ה לימדה ותוד"ה למהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רב, רג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצו
פז. עד אברהם אבינו לא הייתה זקנה, עד יעקב לא הייתה חולשאויאמר מרדכי - דרשות עמ' רלח
פז. עד אברהם לא הוה זקנהנחלת יעקב (תשעג) עמ' נט
פז. עד אברהם לא הוה זקנה, ומאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק וכו'שם יחזקאל עמ' קפז
פז. עד אברהם לא הווה זקנההתורה והעולם ח"ב עמ' מח
פז. עד אברהם לא הוי זיקנהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' מב
פז. עד אברהם לא הוי זקנה, מאן דהוי בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק וכו' אתא אברהם ובעא רחמי והוי זקנה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' מה
פז. עד אברהם לא הי' זקנהדברי יואל פ' חיי שרה דף תסו ע"ב
פז. עד אברהם לא הי' זקנההדרש והעיון דברים מאמר ריט
פז. עד אברהם לא הי' זקנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לו
פז. עד אברהם לא היה זקנההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' נא, עב, קצג
פז. עד אברהם לא היה זקנהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 165, 195-194, פ"ב הערה 502, פ"ג הערה 985, 1062, 2103, פ"ד הערה 1783, 1876, פ"ה הערה 1921, 2019, 2253
פז. עד אברהם לא היה זקנההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' נ, עא, קצ
פז. עד אברהם לא היה זקנהזכרון משלי עמ' לט אות צח
פז. עד אברהם לא היה זקנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כט
פז. עד אברהם לא היה זקנהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וירא עמ' מו
פז. עד אברהם לא היה זקנהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנז
פז. עד אברהם לא היה זקנה בעא רחמי ונעשה זקןלב אביגדור עמ' קח
פז. עד אברהם לא היה זקנה ואברהם בקש מאת השי"ת שיהיה זקנה בעולםדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ריג
פז. עד אברהם לא היה זקנה וכו'להורות נתן בראשית עמ' רסב, רסג
פז. עד אברהם לא היה זקנה וכו' אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנהתפארת צבי בראשית עמ' שמד
פז. עד אברהם לא היה זקנה וכו'ויקהל משה (אלפלס) דרוש כג דף קפח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד
פז. עד אברהם לא היה זקנה וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עה
פז. עד אברהם לא היה זקנה מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק וכו' אתא אברהם בעא רחמי והוה זקנהפאר יעקב ח"א עמ' קסו, קסט, ח"ג עמ' רמג
פז. עד אברהם לא היה זקנהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
פז. עד אברהם לא היה זקנהכד הקמח (מישור) עמ' רנד
פז. עד אברהם לא היה זקנהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קה
פז. עד אברהם לא היה זקנה, אתא אברהם בעי רחמימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' קח {ענין שלימות אברהם "בא בימים" כולם קודש, ורק בימיו היתה מעלה לזקנה}
פז. עד אברהם לא היתה זיקנהפרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק מז פסוק כט
פז. עד אברהם לא היתה זיקנהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
פז. עד אברהם לא היתה זקנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפח
פז. עד אברהם לא היתה זקנהפרפרת משה ח"א עמ' קמו
פז. עד אברהם לא היתה זקנה וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' פד
פז. עד אברהם לא היתה זקנה וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' סב
פז. עד אברהם לא היתה זקנה מאן דהוה בעי למשתעי בהדי אברהם משתעי בהדי יצחק, בהדי יצחק משתעי בהדי אברהם, אתא אברהם בעי רחמי והוה זקנה שנאמר ואברהם זקן בא בימיםדודי נתן בראשית עמ' קסו
פז. עד אברהם לא היתה זקנהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף י ע"א
פז. עד אלישע לא הוה חולה דאיתפחשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכח
פז. עד אלישע לא הוה חליש ואתפחכרם חמד (תשסו) עמ' כח
פז. עד אלישע לא היה חולה שנתרפאנזר הקדש ח"ב עמ' קצה
פז. עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואיטפח וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וישב דף מב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א, ופרשת סה דף שפג ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א; שתי ידות (שעח) מעריך ערך ת' דף מו ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נז ע"א
פז. עד יעקב ל"ה חולשהשומע תפלה ח"ב עמ' רמה
פז. עד יעקב לא הוה חולשאדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תמ ע"א
פז. עד יעקב לא הוה חולשאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ערה
פז. עד יעקב לא הוה חולשאפני מלך בראשית עמ' רעט
פז. עד יעקב לא הוה חולשאשם יחזקאל עמ' קעג, שע
פז. עד יעקב לא הוה חולשאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנט, רצב
פז. עד יעקב לא הוה חולשאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסג(ד) {צ"ע ממש"ב אצל ישמעאל בן הגר}
פז. עד יעקב לא הוה חולשא אתא יעקב בעא רחמי והוה חולשא שנאמר ויאמר ליוסף הנה אביך חולהדודי נתן בראשית עמ' תצו
פז. עד יעקב לא הוה חולשא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמה, תמג, תתכה
פז. עד יעקב לא הוה חולשא וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויחי דף נה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד; זוהר פרשת תרומה דף קעד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף קעד ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת ויחי דף עג ע"א
פז. עד יעקב לא הווי חולשא, בא יעקב ובקש רחמיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 479
פז. עד יעקב לא הוי חולשאכסף נבחר (מרגליות) עמ' צט
פז. עד יעקב לא היה אדם חולהארץ צבי (תשע) עמ' לט
פז. עד יעקב לא היה חולהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמו
פז. עד יעקב לא היה חולינזר הקדש ח"ב עמ' קא
פז. עד יעקב לא היה חולשא וכו' עד אלישע לא הוה דחליש ואיתפחיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' צו, תיז, תרסה
פז. עד יעקב לא היה חולשהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כט
פז. עד שלא בא אברהם אבינו עליו השלום לעולם לא היה זקנה, עד שבא יעקב וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקד
פז. עדיעקב לא הוה חולשאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קיט ע"ג
פז. ער יעקב לא הוה חולשאנחלת יעקב (תשעג) עמ' קו
פז. פירסה נדהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלח
פז. צדיקים אומרים מעט וכו' רשעים אומרים הרבהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' ל
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נה
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קעט
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1342
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהלקחת מוסר ח"א עמ' סז, סט
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' ו
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה ורשעים אומרים הרבה ועושים מעטמאמרי שלמה ח"א עמ' נח
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 33
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבהלקוטי משלי פרק יז פסוק כז
פז. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, רשעים אומרים הרבה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' פט
פז. צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נז, פד
פז. צדיקים אומרים מעט ועושין הרבהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסה
פז. צר הקב"ה קלסתר פני יצחק כאברהםתפארת משה עמ' קע
פז. קמח סולתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלז
פז. ראיתם זקן וזקינה שהביאו אסופי מן השוק וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' שנג, שנד
פז. רעד יעקב לא הוה חלשאשער המלך (תשנז) עמ' רסח
פז. רש"י - הוא אמר סולת והיא אמרהמרפא לנפש בראשית עמ' קמח, קכז, קלז
פז. רשעים אומרים הרבה ואפי' מעט אין עושיםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 247
פז. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1592
פז. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםהמוסר והדעת בראשית עמ' קיג
פז. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קיז הערה 397
פז. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים מנא לן מעפרון וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרז, תרט
פז. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים מנלן מעפרון וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק י
פז. רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, מנלן, מעפרון וכו'תורת חיים עה"ת עמ' סט-ע {ביאור הראי,}
פז. שאלו איה שרה אשתך ע"י בעלהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ת
פז. שופתה דיעקב מעין שופריה דאדה"רנצח ישראל (הרטמן) עמ' ד הערה 17, שע הערה 17
פז. שינה הכתוב מפני השלוםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קמט
פז. שלושה חולאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
פז. שרה אמנו צנועה היתהפנים מסבירות עמ' כ
פז. שרה הניקה את כולןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קכט, קמג
פז. תוס' ד"ה למהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שלג
פז: בפועל הכתוב מדברכד הקמח (מישור) עמ' תפו
פז: גזל הגוי אסורהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנז
פז: הניחא למ"ד גזל כותי אסור וכו'חיי נפש ח"ו עמ' כג
פז: ואכלת ולא מוצץ כו'קול שמואל (קונפורטי) דף ב ע"ב
פז: ח"א בכרם רעך ולא בשל הקדש וח"א רעך ולא של נכוריחיי נפש ח"ו עמ' כג, רז
פז: ח"א רעך ולא של הקדש וח"א למעט עכו"םפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקע
פז: כדי להאכילן ג' לשונות בחרדלדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו, תשובות סי' ו
פז: כי תבוא בכרם רעך ולא בכרם נכרי וכו' מוקים לה ולא בכרם הקדשחיי נפש ח"ד עמ' רנט, רסב
פז: למ"ד גזל כותי אסור וכו' מותר וכו' בכרם רעך ולא של הקדששבח נעורים עמ' יט, נא, עט, פה, קט
פז: מה כרם שהוא גידולי קרקע וכו׳ פועל אוכל בו אף כל דבר שהוא גידולי קרקע וכו׳ פועל אוכל בושם עולם (תשסו) עמ' לז[ז]
פז: עד אברהם לא היתה זקנה וכו'דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קצא
פז: רבי אלעזר ברבי שמעוןפני מלך מועדים עמ' רפ
פז: רעך ולא של הקדשחיי נפש ח"ג עמ' כג
פז: שיתין מיני לפראנצח ישראל (הרטמן) עמ' קנ הערה 49
פז: תוס' ד"ה למהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלד
פז: תשת חושך עוה"ז דומה ללילהרנת יעקב עמ' שנח
פח אסור לבקש חבל ממי שנתלה בן משפחתו בכדי לא להזכיר לוהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קכז
פח כל המלמד בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהכד הקמח (תשנו) עמ' רד
פח כמה גדולים מעשה חייאמערכות ישראל (גורדון) דרוש עלית אליהו עמ' 132-136
פח כשמת ר"א בר"ש כו'מחושקים כסף דף פז ע"ב
פח מאי דבתיב בלב נבון תנוח חכמה זה ת"ח בן ת"ח ובקרב כסילים תודע זה ת"ח בן עם הארץ וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' קמג
פח מפני מה חרבו חנויות של בית הינומרפא לנפש ח"ד סי' קל אות יב {סברו שאין כח לחכמים לאסור מה שהתורה מתירה בפירוש}
פח ע"א לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהקרן לדוד בראשית עמ' לז, מט, ויקרא-במדבר עמ' שפג
פח ע"א מנין לרבות שאר פירותזאת ליעקב דברים עמ' רפב
פח ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתבח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא ניטרדיהעין איה ברכות פ"ז פסקא יג {"כי התורה בהכרתה הפנימית ראוי שתהיה ניכרת לאמיתתה רק בארץ ישראל, מפני ששם היא ראויה להתקיים כצורתה בכל פרטיה, אבל בחו"ל לעומת א"י כל קיום התורה והמצוות הוא רק בערך ציונים"}
פח ע"א ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי היכי דלא נטרדיה, רש"ישם דרך דברים עמ' רט
פח ע"א ר' זירא לא שלטה אש הגופני בגופופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' יא
פח ע"א ר' זירא לא שלטה אש הגופני בגופופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יא
פח ע"א ר"ז כו' יתיב מאה תעניתא דלישתכח גמרא בבלאה מיניהפניני דעת עמ' קצב
פח ע"א תוס' ד"ה עדתשובה מיראה עמ' יג
פח ע"ב אי הכי משיפסקו עד שיפסקו מיבעי ליהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 77
פח ע"ב איסתירא בלגינא קיש קיש קריאמנחת ישראל עמ' שמט
פח ע"ב כנפשך וכו' מה נפשו אם חסמתו פטור אף פועל אם חפמתו פטורמכשירי מצוה עמ' צא
פח ע"ב תוס' ד"ה כידברי שאול ויקרא עמ' יג
פח. איקלע רבי לאתריה דר"א ב"ר שמעון, א"ל יש בן לאותו צדיק שכל זונה שוכרתו וכו' אסמכיה ברבימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צט {יבואר שהיה אותו בן צדיק יפ"ת. וכן בנכד ר' טרפון}
פח. אמר רבי חביבין יסורין וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' קפה[ו]
פח. ההוא עגלא דהוו ממטו ליה לשחיטה תליא רישיה בכנפיה דרבי וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צח {ביאור למה הקפידו על רבי שאמר לשחטו. גודל תפלת חז"ל}
פח. כדי לחבבה על בעלהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קכח
פח. כל שני יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון לא שכיב איניש בלא זמניהשם עולם (תשסו) עמ' קפה
פח. לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דברי תורהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קלג, תכז
פח. מפני מה חרבו חנויות של בית הינו וכו' מפני שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל פ' במדבר דף רצו ע"ב
פח. מפני מה חרבו חנויות של ביתשערי שיש יהושע ח"א עמ' מז-מח
פח. מתחייבים בראיית פני הביתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכה, שכז
פח. על מה אבדה הארץ וכו' על עזבם את תורתימחשבת מוסר ח"א עמ' שנה, שצט, תקסב
פח. רבי זירא יתיב מאה תעניתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קכז
פח. שואל שלא מדעת גזלןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עט
פח. תורה מחזרת על אכסניא שלהכנסת מרדכי בראשית עמ' נא
פח: אליהו הנביא היה רגיל לבוא לישיבתו של רבישם עולם (תשסו) עמ' קצב[כט]
פח: אשכחן אדם במחובר שוי בתלוש, אדם בתלוש שור במחובר מנלןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג
פח: אתה מצווה להחיותודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1349
פח: אתה מצווה להחיותונצח ישראל (הרטמן) עמ' שכו הערה 83
פח: כמה גדולים מעשי חייא שעשה שלא תשתכח תורה מישראלשם עולם (תשסו) עמ' קפ
פח: מפני מה חרבו חניות של בית המובית שלום מרדכי עמ' רנח
פח: עשר ולא מוכר, תבואת זרעך ולא לוקחמקראי קדש (תשנג) עמ' ריג
פח: רבי חייא ובניו הוו דוגמת אבות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפג
פח: ריש לקיש היה מציין הקברים, כשהגיע למערת רבי חייא לא היה יכול למצוא מקומהשם עולם (תשסו) עמ' צט[יט]
פח: רש"י ד"ה אבל חיטיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיז
פח: תוס' ד"ה אמר ר' אידי תימה לר"י דשביק מתני' דמכותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעג
פט איכא דוגמתם וכו' איכא ר' חייא ובניו והתו' על כי מטא למחיה המתים ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף פו ע"ב
פט איש ואשהויחי יעקב דף נ ע"א
פט אם כן לכתוב רחמנא לא תדוש בחסימהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרטז
פט אר"ח בזכות ג' דברים וכו לג' ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף כ ע"א
פט יצאה נשמת רבא ב"נ בטהור נפל פתקא וכו' ומהרח"א ומהר"ש אלגאזימקור ברוך (פייתוס) דף קמג ע"ד
פט כל המלמד את בן עם הארץ תורה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף רסו ע"א
פט כל שהוא ת"ח ובן בנו ת"ח וגו' שנאמר ואני זאת בריתימקור ברוך (פייתוס) דף רמה ע"ג
פט מפני מה אין ת"ח בן ת"חמקור ברוך (פייתוס) דף רמו ע"א
פט ע"א בשבע שכיבשו ושבע שחילקו וכו' לא נתחייבו במעשרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קטו
פט ע"א ולא קשיא בשבע שביבשו ובשבע שחילקו וכו'זכור לדוד עמ' סד
פט ע"א מאן פלג לךדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' צ
פט ע"א רש"י ד"ה נתחייבו בחלהדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשצד
פט ע"א רש"י ד"ה נתחייבו, עד שנבחרה שילהיחי המלך עמ' כא
פט ע"א שבע שכבשותורת מנחם חלק נ עמ' 265
פט ע"א שבע שכבשותורת מנחם חנ"ז עמ' 99
פט ע"א תוס' ד"ה גידולי קרקע - בריש בכל מערבין חשיב בעלי חיים גידולי קרקע דדריש וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיב
פט עד אברהם לא היה זקנה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף יד ע"ב, רלז ע"ד
פט. שבע שכיבשו נתחייב בחלהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קז
פט. שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקחכמה ומוסר ח"א עמ' פט
פט. תוס' ד"ה כל בא"ד וא"ת לר"מ דדאין דינא דגרמיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעב
פט: היו המדות והמשקלות חתומות והחסרה אינה חתומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכ
פט: לא. יאכלם במלח ולא בפתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קס
פט: שם בא"ד וא"ת והא ודאי מיפסדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעג
פרק המוכר פירות קנקנים בשרון מקבל עליוקול שמואל (קונפורטי) דף עט ע"ב
פשיעה בבעלים כו'קול שמואל (קונפורטי) דף סח ע"ב
צ ע"א אמירה לנכרי, ובראשתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סט
צ ע"א אמר לעבדו צא והשאל עם פרתיגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' נב
צ ע"א היתה אוכלת ומתרזת מהו כו' משום דמעלי לה הואתורת מנחם חל"ו עמ' 46
צ ע"ב איתמר חסמה בקול והנהיגה בקול רבי יוחנן אמר חייב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פה
צ ע"ב אר"פ בני מערבא סבת לה כר"ח דאמר בני מערבא מצווין על הסירוסמכשירי מצוה עמ' צא
צ ע"ב בבואכם הוא דאסור הא מישתא ומיעל שריבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות סח
צ ע"ב בדיבורו עביד מעשהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצח
צ ע"ב חסמה בקול והנהיגה בקול חייב עקימת פיו הויא מעשהתהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כ הערה טו, פרק קד פסוק כג הערה לא, י"ג עיקרים אות כח
צ ע"ב חסמה בקולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' לב
צ ע"ב לא תדוש בחסימהתורת מנחם חל"ו עמ' 42
צ ע"ב לך לך אמרי נזיראשיחות מוסר (תשסב) עמ' פז-צב, שטז
צ ע"ב עקימת פיו הויא מעשהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תרסה
צ ע"ב עקימת פיו הויא מעשהמצווה ועושה ח"א עמ' קסו
צ ע"ב עקימת שפתיו הוי מעשהכתונת פסים (תשעא) עמ' קכב
צ ע"ב עקימת שפתיים הוו מעשהאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות סט
צ ע"ב עקימת שפתיים הוו מעשהאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות כ
צ ע"ב עקימת שפתים הוי מעשהמנחת יואל עמ' קפב
צ רא"ש המוכר שדהו מפני רעתהדרכי שלום (מרגונאטו) דף כא ע"ב
צ"א ע"ב אר"פ הני מילי בעא מינאי דבי רבשמחה לאיש (שונשול) דף כב ע"ב
צ. אי מותר למר לגוי חסום פרתימקראי קדש (תשנג) עמ' פז
צ. אמירה לגוי אי הוה שבותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קד
צ. אמירה לנכרי אסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריח
צ. אמירה לעכו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכד
צ. דברים שנאסרו מפני מראית עיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 18
צ. הדש במעשר ובתרומהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריח
צ. כרשינים יפה לה מן הכלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריז
צ. עקימת שפתיו הוי מעשהאהבת חיים (דייטש) עמ' מ
צ. תוס' ד"ה אבללהורות נתן בראשית עמ' מו
צ. תוס' ד"ה אבל, שבת ויום טוב חד הואתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לט(קל)
צ: דיבור אי נחשב כמעשהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קי
צ: דיבור חשוב מעשהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתמז
צ: ה"נ כשעת דישה לא תהא חסימהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קו
צ: הנהיגה בקול או חסמה בקול חייבכסף נבחר (מרגליות) עמ' צח, רסו
צ: חסמה בקול ד"י אמר חייב עקימת פיו הר מעשהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קו
צ: חסמה בקול ר' יוחנן אומר חייבחיי נפש ח"ד עמ' סח
צ: חסמה והנהיגה בקול ר"י אמר חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג
צ: לאו דחסימהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
צ: מימר וחסמה בקול לוקין עליהםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמד
צ: עקימת פה הויא מעשההדרש והעיון דברים מאמר קלה
צ: עקימת פיו הוא מעשהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קנז
צ: עקימת פיו הוי מעשהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שח
צ: עקימת פיו הוי מעשהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' עדר
צ: עקימת פיו הוי מעשהשרגא המאיר מועדים עמ' שעא
צ: עקימת פיו הוי מעשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ד הערה 16, תקל, תשב הערה 83
צ: עקימת פיו הויא מעשהדברי יואל פ' ואתחנן דף מז ע"א
צ: עקימת פיו הויא מעשההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עג אות ד
צ: עקימת פיו הויא מעשהלישרים תהלה (תשסד) עמ' לח
צ: עקימת שפתיו הוה מעשהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קעא
צ: עקימת שפתיו הוי מעשהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שסט
צ: עקימת שפתיו הוי מעשהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1414
צ: עקימת שפתיו הוי מעשהמטר השמים (תשנז) עמ' סב
צ: עקימת שפתים לא הוי מעשהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רצט
צ: רשאי בעל הפרה להרעיב פרתוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריז
צ: תוס' ד"ה ר"י, כשע"י דיבורו מתעביד מעשה הוי עקימת שפתיו מעשהמרפא לנפש בראשית עמ' קסה
צא מהלך כעושה מעשה דמידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1581
צא ע"א אין אדם לוקה ומתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' נח
צא ע"א בעבידתיה טרודדברי שאול במדבר עמ' יב
צא ע"א בעבידתיה טרידנשמת כל חי חלק ב (סימן א) דף ב ע"ג (ד"ה הן)
צא ע"א ובכלאים עד שיכניס כמכחול בשפופרתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 86
צא ע"א ר' יהודה ס"ל לאו שאין בו מעשה לוקין עליואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קעב
צא ע"במנחה חדשה (חן טוב) תשובה ג א כא
צא ע"ב דש באחיםבעקבי יעקב עמ' קלא
צא. אלימלך מחלון וכליון וכו'פני מלך מועדים עמ' דש
צא. אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמופנים מסבירות עמ' שצא
צא. אתנן אסתרה תורה אפילו בא על אמו כו' דמחויב לצאת ידי שמים כו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שצח
צא. דבעבידתיה טרידמכתב מאליהו ח"ד עמ' 242
צא. ואם המיר סופג את הארבעים - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תפח
צא. והא אין לוקה ומשלםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' ת
צא. חוסם את הפרה ודש בה לוקהפנים מסבירות עמ' שא
צא. מין במינו מותר להכניס כמכחול בשפופרתמנחת יהודה (פתיה) עמ' 83
צא. משעה שמשכה נתחייב במזונותיהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעו
צא. רש"י ד"ה במנאפיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמ
צא. רש"י ד"ה רבא אמרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלו
צא: אסור להכניס מין ושאינו מינו לדיר משום פריצותאמקראי קדש (תשנג) עמ' תע
צא: דש באווזין ותרנגוליםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכו
צא: הולך מתלם לתלם כעושה מעשה דמישם עולם (תשסו) עמ' לז
צא: היה עושה בענבים לא יאכל בתאניםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קס
צא: יואש ושרףפני מלך מועדים עמ' שה
צא: עושה בתאנים לא יאכל בענביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג
צב לך לך אמרינן נזיראבית שלום מרדכי עמ' ט
צב ע"א אבע"ל פועל משלו הוא אוכלדרכי איש דף סב ע"ד
צב ע"א מלמדין את האדם שלא יהיה רעבתןדברי שאול שמות עמ' רפו
צב ע"א רש"י ד"ה מגילת סתרים - וכו' וכשהי' שומע דבר חידוש וירא לשוכחו הי' כותבו ומסתירו מן העיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנד
צב ע"א תוס' ד"ה א"א משלודרכי איש דף סב ע"ד
צב ע"ב גנא פורתא בעידנא דגנו אינשי ה"נ דפטור וכו' בחזני מתאתהלה לדוד (והרמן) פרק לא פסוק כד הערה כו
צב ע"ב קוצץ אדם ע"י בנו ובתודברי איש דף י ע"ג
צב ע"ב רש"י ד"ה במעלהנשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף מ"ה ע"ג (קטע ראשון), ודף פ"א ע"א (ד"ה אבל, סימן מד)
צב ע"ב רש"י ד"ה לדידיה וכי ליהדרכי איש דף סב ע"ד
צב פועל אוכל משלו או משל בעל הביתל למאי נפקא מינה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רלח
צב. מגילת סתריםמבשרת ציון ח"ג עמ' קצג
צב. מלמדין את האדם שלא יהא רעבתןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שיח
צב. סחור סחור לכרמא לא תקרבדעת תורה בראשית עמ' מה, קנד
צב. פועל שאמר תנו לאשתי ובני מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קג
צב. רש"י ד"ה מצאתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעח
צג ד' שומרין הןאם הבנים ח"א דף לב ע"ג
צג ע"א ארבעה שומרים הם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שג
צג ע"א ונושא שכר והשוכר נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין את האבידה ואת הגניבהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמב
צג ע"א שואל חייב באונסיןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כח,שסח
צג ע"א שומר חנם נשבע על הכלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמב
צג ע"ב אר"נ בר יצחק ההיא בשעת משלחת זאבים ור' יהודה היאהר המוריה עמ' רנא
צג ע"ב בר אדא סבולאה הוי קא מעבר חיותאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט, תקמה
צג ע"ב דא"ל יעקב ללבן נטרי לך נטירותא יתירתא כחזני מתאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיא
צג ע"ב יעקב חזן מתאעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קעא]
צג ע"ב לקדם במקלותבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יד עמ' 213
צג ע"ב עד כמה חיוב שמירהמאיר נתיבות ח"ג עמ' פח
צג ע"ב עד מתי שומר שכר חייב לשמור עד כדי הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילהלמדנות (תשנח) פ' ויצא אות כג
צג ע"ב ער היכן חייב לשמור עד כדי אכלני חורב ביום וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיג
צג ע"ב רועה חייב בלסטים שאינו מזוייןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ד
צג ע"ב רועה חייב בלסטים שאינו מזויין שהיה לו להצילשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
צג ע"ב רועה שהיה רועהנשמת כל חי חלק ב (סימן לו) דף עא ע"א (קטע ראשון)
צג. אין לוקין ומשלםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפד
צג. הארי והדוב הרי זה אונסדברי יואל מועדים ח"ד דף קו ע"א
צג. העוסקים בה מטמאים בגדים ד"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צג
צג. חיוב שואל באונסברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמג
צג. מתני' ארבעה שומרים הםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' פב
צג. ר' אחא היה רובהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלו
צג. שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן התורה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' עח
צג: אב-טיפוס לשומר שכרשיחות לספר בראשית עמ' ריד, שיחות לספר במדבר עמ' קסד
צג: איתביה רועה שהניחברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' פד
צג: בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1830
צג: דא"ל ללבן נטרי לד וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רמו
צג: דדפקא או דאטמאאסף המזכיר (מאזוז) מע' ד - דפקא
צג: הארי הדוב והנמר הוברדלס הרי זה אונסיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צד
צג: ההוא רעיא דהוה רעי חיותא אגודא דנהר פפאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צז
צג: זאב אחד אינו אונםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעג
צג: טריפת ג' הוי אונספרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה כב
צג: יעקב שמר ללבן שמירה מעולההמוסר והדעת בראשית עמ' קפח
צג: למאי נ"מ לכושרא דחיותאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
צג: מתני' מציאת בנו ובתו הקטניםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עח
צג: ניים בעידני דניימי אינשי בלילה פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צו
צג: עד בדי הייתי ביום אכלני חורבאהבת חיים (דייטש) עמ' עד
צג: עד כדי דמיודמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(3)
צג: רועה שהיה יכול לקדם ברועים ומקלות ולא קידםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צה
צג: רועה שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר בא זאב וטרף ובא ארי ודרס אומדין אותו אם יכול להציל חייב אם לאו פטורפאר יעקב ח"ב עמ' תשכג
צג: שומר חנם שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות, ולא קידם, חייבדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1638
צג: שומר שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קדם חייבמקראי קדש (תשנג) עמ' שצג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' שיב
צג: שני כלבים אינן אונסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמד
צד ע"א השואל את הפרה ושאל בעליה עמה וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נב
צד ע"א ומתנה שומר שכר להיות כשואלצלח רכב עמ' ריח
צד ע"א כשקנו מידו, רשב"א ד"ה אמר שמואלדברי שאול שמות עמ' רמה
צד ע"א מתנה שומר חנםחקקי לב חלק ב (סימן מד) דף ק"ס ע"ד (ד"ה אלא)
צד ע"א שאל הבעלים או שכרן ואחר כך שאל את הפרה ומתה פטורלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות נ
צד ע"א תנאו בטל (ורש"י - והוי מעשה מקויים וכו')תורת מנחם ח"ו עמ' 105
צד ע"ב מחלוקת ר' יונתן ור"י אם וא"ו לחלקעינות מים דף ה ע"ג
צד ע"ב פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם ופ' שניה בשומר שכרנחלי מים (מלאח) עמ' צד
צד ע"ב פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם לפיכך פטר בו את הגנבהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נ
צד ע"ב פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה בשומר שכרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמב
צד פלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה אי וי"ו לחלקדברים אחדים (תקמח) דף קלט ע"ג
צד ר' יוחנן אחר פטירת ר' שמעון בן לקיש מאן להתנחם וטעמו כי כשהיה אומר לו ד"ת היה מקשה כ"ד קושיות והייתי עונה לו כ"ד פתקי ומהרש"אהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנא
צד. אין לי אלא גניבה אבידה מנין וכו'למחר אעתיר עמ' קמח
צד. בבעלים פטורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמג-רמד
צד. בההוא הנאה דנפיק עליו קלא דאינש מהימנא הוא גמיר ומשעבד נפשיהכתר תורה (תשסז) עמ' שב
צד. במאי משעבד עצמו להיות כשואל, הא דיבורא בעלמא היהכתר תורה (תשסז) עמ' שא
צד. כל תנאי שיש בו מעשה בתחילה תנאו בטליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
צד. משפטי התנאים תנאי קודם למעשהמקראי קדש (תשנג) עמ' קצ
צד. מתנה ש"ח להיות פטוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
צד. מתנה שומר חינם וכו' להיות כשואלחיי נפש ח"א עמ' רד ע"א
צד. מתנה שומר שכר להיות כשואלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צז
צד. פלוגתא דר' יונתן ור' יאשיה אי וי"ו לחלקדברים אחדים (תשמו) עמ' תצז
צד: או לחלק לא צריך קראחמודי צבי שמות עמ' כד, מה
צד: או לחלק צריך קרא וכו' דברי ר' יאשיה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רנח
צד: או עבדות או עינוידמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק ב
צד: איש אשר יקלל את אביו ואת אמו משמע שניהם או שניהם כאחדיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ריד
צד: ואפילו הכי קרנא בלא שבועה עדיפא מכפילא בשבועההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עו
צד: מכה אביו ואמו, ויו היא מתחלקתכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמג
צד: משמע שניהם כאחד ומשמע בפנ"עולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפה
צד: עד שיפרוט לך הכתוב יחדיופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעח
צד: פרה במשיכה ובעלים באמירהוזאת התורה עמ' צט
צד: פרשה ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה בשומר שכרפאר יעקב ח"ב עמ' תשכב
צד: שתים משמע שניהם כאחדפנים מסבירות עמ' קב
צה השואל בבעלים ונגנבה או אבדה בפשיעה מחלוקת וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ריט
צה ע"א מה לי קטלא כולא מה לי פלגאתורת העולה (תשעה) עמ' שפב
צה ע"א מה לי קטלא כולה מה לי קטלה פלגאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סג, קנב
צה ע"ב אביי סבר לה כרבי יאשיה ומתרץ לקראי כרבי יאשיה וכו'מגילת סמנים עמ' פא
צה ע"ב בא זאב או ארי ודורס, אין הרועה חייב לשלםשמלת אליעזר ח"א עמ' קג
צה ע"ב היה עמו בשעת שאלה א"צ וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ריט
צה ע"ב היה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות עמו בשעת שאילהנאוה תהלה עמ' רכו
צה ע"ב ותוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
צה ע"ב שוכר כשומר חנם או כש"שברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמד
צה. אם בעליו עמו לא ישלםפעולת גבר עמ' קטו ד"ה אם בעליו עמו
צה. וכי ישאל וי"ו מוסיף על ענין ראשון וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יג
צה. מה לי קטלא כולה ומ"ל קטלה פלגאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעז
צה. מה לי קטלא כולה מה לי קלטא פלגאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1052, 1064
צה. מקרא נדרש לפניו ולא לפגי פניודברי יואל פ' נח דף קסז ע"ב
צה. פשיעה בבעלים פטור או חייב וכו' מקרא נדרש לפניו ולפני פניוכסף נבחר (מרגליות) עמ' עה, קע, קעא
צה. פשיעה בבעלים ר"א ורבינא ח"א חייב וח"א פטורחיי נפש על ההגדה עמ' רסא
צה. תוד"ה איתמרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלו
צה: אמר רב המנונא לעולם הוא חייב עד שיהי' פרה וחורש בה וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יג
צה: היה עמו בהשעת שאילה וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמד
צה: היה עמו בשעת שאלה אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתהבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יג
צה: שוכר מה דינו אם כשומר שכר וכו'