Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת בבא מציעא (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת בבא מציעא דפים ב-סד

דפים סה-קיט

לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלג
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתנשמת חיים (ברלין) עמ' שפו
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתס' החיים (תשנג) עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' יז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטליתפתח טוב עמ' צד, רכ, רכב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית ובתוספותויגד יעקב עמ' תשכב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו'דברי יונה ח"א עמ' לב
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה אומר אני מצאתיה וכו' זה ישבע שאין לו בה פחות מחציהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד, ב"ק א
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' זה ישבע שאין לו פחות מחציה ויחלקו שלא יהא כ"א תוקף וכו'נחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות כד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית וכו' יחלוקואור אברהם בראשית עמ' רפד
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צז
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יא בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קמא
ב ע"א01 שנים אוחזין בטלית כו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קו
ב ע"א03 זה אומר כולה שליאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רפא
ב ע"א20 אי תני אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהילקוט דברי חכמים שמות סי' כח, תיא
ב ע"א20 אי תני אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סב, פט, קצ, רפז
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעט
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 59 (סי' סה)
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רד
ב ע"א21 מאי מצאתיה ראיתיהפרי צדיק שופטים אות יג
ב ע"א21 מאי מציאה ראיה בעלמאבאר שרים בראשית פ' נח דרוש א אות ב
ב ע"א22 בראיה בעלמא קניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות יד
ב ע"א22 בראיה בעלמא קנירסיסי לילה סי' נב (עמ' 118), קדושת השבת סי' ז (עמ' 53)
ב ע"א22 בראיה בעלמא קני ליהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' ק
ב ע"א25 ומצאתההכתב והקבלה ויקרא פ"ט פסוק יב
ב ע"א25 ומצאתה דאתא לידיהמשנת חיים ויקרא עמ' רלט
ב ע"א25 ומצאתה דאתא לידיה משמעעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסח
ב ע"א25 ומצאתה דאתאי לידי' משמעלקוטי שיחות חל"ב עמ' 54
ב ע"א26 לישנא דקרא לחודחכמת התורה תולדות עמ' שפו
ב ע"א35 והא זה וזה קתנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
ב ע"א תוס' - וא"ת יהא נאמן שחצי שלו במיגו דאי בעי אמר כולה שלו כו'אור לשמים (תשסג) עמ' שס
ב ע"א תוס' ד"ה וזהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמו
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטל וא"ת ונימא דאין ספק מוציא מידי ודאיזכרון אליעזר עמ' ר
ב ע"א תוס' ד"ה וזהאבן שהם (וינמן) עמ' שכה [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה ויחלוקודרכי חושן עמ' יח [הלכה]
ב ע"ב דאי תימא מציאה וכו' חבראי לאו מידי חסר בה וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
ב ע"ב ולחזי זוזי ממאן נקטלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
ב ע"ב חנוני על פנקסודברי הרב עמ' רטז
ב ע"ב ממון המוטל בספק חולקיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תקעט
ב ע"ב היכא דאיכא דררא דממונא, ותוס' שםאור אברהם בראשית עמ' רפד
ב ע"ב תוס' - קושיית הגמרא היא שיהא המוכר נאמן כעד מסייעאור לשמים (תשסג) עמ' שסא
ב ע"ב תוס' דררא רממונא - שבלא טענותיהם יש ספק לב"רגור אריה דברים פ"א הערה 144
ב ע"ב רא"ש אות א - שמי שהדין עמו, מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו, יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזולמבשר טוב - חנוכה עמ' לב
ג ע"א08 לימא מתני'עולת חודש ח"ג מאמר תלא, תלג
ג ע"א11 עד שיבוא אליהומחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
ג ע"א15 אמאי לא אמרינן יחלוקו אלא יהא מונח כו'אור לשמים (תשסג) עמ' שסב
ג ע"א18 החנוני והפועלים שניהם נשבעין ונוטלין מבעה"בצפנת פענח (תשסו) עמ' רעו
ג ע"א18 חנוני על פנקסואבן שהם (וינמן) עמ' שצה [הלכה]
ג ע"א39 תני ר' חייא, בדין העדאת עדיםאבן שהם (וינמן) עמ' רסז [הלכה]
ג ע"א39 תני רבי חייא מנה לי בידך וכו' שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות לג
ג ע"א42 הודאת פיו חמורה מהעדאת עדיםאור אברהם בראשית עמ' רנא
ג ע"א42 הודאת פיו חמורה מהעדאת עדיםאור אברהם שמות עמ' קעז
ג ע"א45 מה שהוא ביד כל אחד הוא שלותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנ
ג ע"א50 מודה במקצת חייב וכופר הכל פטורקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כב
ג ע"א50 מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוילקוט דברי חכמים שמות סי' שו
ג ע"א50 מפני מה מודה במקצת הטענה ישבעישא מדברותיך - מגילה עמ' רפ
ג ע"א51 חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רו, שכג
ג ע"א51 חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובונטריקן (תשעד) עמ' קסט
ג ע"א52 והאי בכוליה בעי דנכפריהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א
ג ע"א תוס' - שבועת עד אחד אפילו בטענת שמאאור אברהם דברים עמ' קצו
ג ע"א תוס' ד"ה מפנינטריקן (תשעד) עמ' קסט-קע
ג ע"א תוס' ד"ה מפני, הקשו כופר הכל מנלן דפטוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ליקוטים אות א
ג ע"ב01 בכולא בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי היא דקא משתמיט וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רצג
ג ע"ב01 בכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי הוא דקא משתמטזכרון אליעזר עמ' ר
ג ע"ב06 ומה פיו שאין מחייבו ממוןאגרות הראיה חלק א קכה; טוב ראיה
ג ע"ב09 הודאת בע"ד כמאה עדים דמיגור אריה דברים פט"ז הערה 93
ג ע"ב09 הודאת בעל דיןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 66
ג ע"ב09 הודאת בעל דין וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכב
ג ע"ב09 הודאת בעל דין כמאה עדים דמיילקוט דברי חכמים שמות סי' פד
ג ע"ב10 פיו שאין מחייבו קנסבנין אפרים עמ' קלא [הלכה]
ג ע"ב14 רבי חייא כר"מ וכו' כי היכי דמחייב ליה קרבן מק"ו מחייב חומשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נח ע"א
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתילב המשפט ח"א שיעור כו [הלכה]
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי רבי מאיר מחייבשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכב
ג ע"ב16 אמרו לו שנים אכלת חלב, ובתוס' ד"ה אדםעיוני רש"י במדבר עמ' מב
ג ע"ב18 וחכמים פוטרים וברמב"ןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' פד, פה
ג ע"ב22 אשם היינו קרבןברכת שלמה חו"מ עמ' א [הלכה]
ג ע"ב25 מה לפיו שאינו בהכחשה והזמהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכד
ג ע"ב25 מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה תאמר בעדים שישנן בהכחשה ובהזמהזכרון אליעזר עמ' רא
ג ע"ב רש"י ד"ה אינו בהכחשה ובהזמה וכו' דהודאת בע"ד כמאה עדיםזכרון אליעזר עמ' רא
ג ע"ב רש"י ד"ה הודאת בע"דבנין אפרים עמ' קל [הלכה]
ג ע"ב תוס' - אין אדם משים עצמו רשעאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שכט
ג ע"ב תוס' ד"ה אשם היינו קרבןטוב ראיה
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהלב המשפט ח"א שיעור יט [הלכה]
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"ב, סט ע"א
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
ג ע"ב תוס' ד"ה בכוליה, ותימא דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתאזכרון אליעזר עמ' רא
ד ע"א מה להצד השוה שבהן שכן לא הוחזק כפרן תאמר בעדים שכן הוחזק כפרן וכו'.של"ה (תשנז) תושבע"פ אות לג
ד ע"א הכופר במלוה כשר לעדותבנין אפרים עמ' קיב [הלכה]
ד ע"א מנה לי בידךהכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק ח
ד ע"א הילך וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רצז ע"ב
ד ע"א הילךאבן שהם (וינמן) עמ' שנא [הלכה]
ד ע"א הילךעולת חודש ח"ג מאמר ריז-רכג
ד ע"א דיינים מומחים שמחייבים קנס אם חייב שבועת התורה כר' חייאנטריקן (תשעד) עמ' קסט
ד ע"א תוס' - שבועת מודה במקצת וע"א ע"י טענה חשובה היאאור אברהם דברים עמ' קצו
ד ע"א תוס' ד"ה הצדאבן שהם (וינמן) עמ' רלג [הלכה]
ד ע"ב סלעין דינריןאבן שהם (וינמן) עמ' שפה [הלכה]
ד ע"ב שטר שכתוב בו סלעים דינרים מלוה אומר ה' ולוה ג'שני המאורות (תשסח) עמ' לב
ד ע"ב כפירת שעבודהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
ד ע"ב תוס'הכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
ד ע"ב תוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רח
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעיןטוב ראיה
ד ע"ב תוס' ד"ה איןאבן שהם (וינמן) עמ' שמט [הלכה]
ה ע"א01 למ"ד הילך פטור אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועהזכרון אליעזר עמ' רג
ה ע"א05 הודה בכלים וכפר בקרקעותזכרון אליעזר עמ' רג
ה ע"א22 כי הוא זה מכאן למודה מקצת הטענהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שצו
ה ע"א22 שבועת מודה במקצת דכתיב כי הוא זהטיול בפרדס ח"א עמ' ה
ה ע"א25 למודה ממין הטענהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
ה ע"א25 למודה ממין הטענהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תעה
ה ע"א28 ההוא רעיא וכו' ובתוס' ד"ה אימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"ב
ה ע"א28 ההוא רעיאאבן שהם (וינמן) עמ' רסט [הלכה]
ה ע"א28 ההוא רעיאהמאור שבתורה (לסין)
ה ע"א28 ההוא רעיאטוב ראיה
ה ע"א37 לישבע מדרב נחמןאבן שהם (וינמן) עמ' שסג [הלכה]
ה ע"א רש"י - חזקה אין תובע אא"כ יש לונטריקן (תשעד) עמ' רה
ה ע"א רש"י - נמצא שאין שבועת השומרים בא אא"כ טען שלוש פרותגור אריה שמות פכ"ב הערה 125
ה ע"א תוס' ד"ה שכנגדולב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
ה ע"א תוס' ד"ה שכנגדואבן שהם (וינמן) עמ' שסו [הלכה]
ה ע"ב01 ותיפוק ליה דהוה ליה רועהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א
ה ע"ב01 תקנתא לתקנתא לא עבדינןחכמת התורה מקץ עמ' תכג
ה ע"ב03 לא קשיא הא דידיה הא דעלמאאוצר המאמרים (תשס) עמ' רמד
ה ע"ב04 דאלת"ה אנן חיותא לרועה היאך מסרינןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיד
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' כט
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רצד
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לושרגא המאיר על התורה עמ' תקעב
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לומשיבת נפש עמ' לז
ה ע"ב06 אין אדם חוטא ולא לונר ישראל חלק ה דף לה
ה ע"ב06 חזקה אין אדם חוטא ולא לושפתי חיים מועדים ח"א עמ' צז, קכד
ה ע"ב15 וכי מאחר שזה תופס ועומד וכו' א"ר יוחנן כדי שלא יהא כל אחד הולך ותוקף וכו', אביי אמר משום ספק מלוה ישינהאור לשמים (תשסג) פתח דבר עמ' ח
ה ע"ב19 ונימא מיגו דחשידדרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ה ע"ב19 חשיד אממונא חשיד אשבועתאדרכי חושן עמ' קצג, קצה [הלכה]
ה ע"ב20 לא אמרינן מגו דחשיד אממונאאמרי אמת (אמדו) דף יב ע"א
ה ע"ב26 איזהו נקרא כופרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ז ע"ד [כז ע"א ד"ה תו]
ה ע"ב26 כופר במלוה כשר לעדותבנין אפרים עמ' קיג [הלכה]
ה ע"ב32 משתמוטי סבר משכחנא לגנב ותפיסנא ליהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"א
ה ע"ב45 קעבר על לאו דלא תחמודשערי תשובה שער ג אות מג
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשיתורת חיים (קאסוב) עמ' רס
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להואמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
ה ע"ב46 לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קצט
ה ע"ב רש"י ד"ה חשיד וראשונים שםדרכי חושן עמ' קצג-קצד [הלכה]
ה ע"ב תוס' - הקשו למה לי לאו דלא תחמוד, תיפוק ליה משום לא תגזול, ותירצו לעבור עליו בב' לאויןלחמי תודה דף רמ ע"א
ה ע"ב תוס' - לא תחמודבנין אפרים עמ' קלב [הלכה]
ה ע"ב תוס' ד"ה בלא דמיחכמת התורה וישלח עמ' עא
ה ע"ב תוס' ד"ה דחשידידרכי חושן עמ' קטו [הלכה]
ה ע"ב מיוחס לריטב"א - אמר רבא חישינן שמא, מודה במקצת שהודה שהוא חשודדרכי חושן עמ' קטז [הלכה]
ו ע"א01 שבועת היסת בימי ר"נ נתקנהגור אריה שמות פי"ח הערה 365
ו ע"א06 ג' שבועות וכו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז, קכח
ו ע"א11 אביי אמר חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לב ע"א, לב ע"ב
ו ע"א11 אביי סובר חשוד אממונא חשוד אשבועתא, וטעמא דמתניתין דיחלוקו בשבועה משום מלוה ישנהאור לשמים (תשסג) עמ' שס, שסב
ו ע"א11 חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו, ובתוספות שם ד"ה ספקלב המשפט ח"ב שיעור טז, כו [הלכה]
ו ע"א11 חישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליומי מרום ח"ט עמ' קסט
ו ע"א11 מלווה ישנה ורש"י שםדרכי חושן עמ' קטו, קיט-קכ [הלכה]
ו ע"א13 חישינן שמא ספק מלוה וראשונים שםדרכי חושן עמ' קצה [הלכה]
ו ע"א16 פרשי אינשי מספק שבועה ולא פרשי מספק ממונא ובתוס' ד"ה ספק מלוה ישנהלב המשפט ח"א שיעור כב [הלכה]
ו ע"א17 ממון איתא בחזרהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שדמ
ו ע"א19 שתיקה כהודאה דמיאחכמת התורה בראשית עמ' שכד
ו ע"א35 דאתי לקמן כי תפיס לה חד מינייהו ואידך מסרך בה סרוכי וכו' דסרכא לאו כלום היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפה
ו ע"א40 הקדישה בלא תקפהטבעות זהב ח"א דף נג ע"ד [הלכה]
ו ע"א43 אין אדם יכול להקדיש דבר שאינו ברשותוגור אריה שמות פי"ב הערה 340
ו ע"א43 דההיא מסותא דהוו מינצו וכו׳טוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
ו ע"א תוס' ד"ה שבועהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז, קמ
ו ע"א תוס' ד"ה קפץמפניני הרב עמ' קצו
ו ע"ב03 פרשי מינה רבנן וכו'דרכי החיים ח"א עמ' שמב
ו ע"ב10 תקפו כהן אין מוציאין אותו מידודרכי חושן עמ' שע [הלכה]
ו ע"ב10 תקפו כהןבנין אפרים עמ' סה [הלכה]
ו ע"ב16 מנין של בהמות למעשר בספקאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כג אות ב
ו ע"ב16 נכנסת לדיר להתעשרגור אריה במדבר פכ"ב הערה 108
ו ע"ב17 אי ס"ד תקפו כהןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רסט
ו ע"ב25 קפץ א' מן המנויים לתוכן כולן פטוריםדברי יונה ח"א עמ' לב
ו ע"ב25 קפץ אחדהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
ו ע"ב25 קפץ אחד מן המנויים וכו' - תוס', רא"שאור אברהם - מסכת מגילה עמ' מב
ו ע"ב25 קפץ אחד מן המנויין לתוכן, שיטה מקובצתחכמת התורה שמיני עמ' שנה
ו ע"ב תוס' - הוקשו ליבטל ברובא ולחייבו כולהו במעשרדברי יונה ח"א עמ' לב
ו ע"ב תוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רנא
ו ע"ב תוס' ד"ה והאטבעות זהב ח"א דף לז ע"ב, עג ע"א [הלכה]
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ - וא"ת ליבטל ברובא וליחייב כולהו במעשר, ואף דהוי דבר שבמנין, הא זהו רק מדרבנןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצח
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ אחד מן המנוייןשרגא המאיר על התורה עמ' רח
ו ע"ב ר"ח - שיש לו עשר צאן בדיר וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 364
ו ע"ב רא"ש - רוב לא הוי כודאיאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לז
ז ע"א01 עשירי וודאינפש הרב עמ' קצא; מפניני הרב עמ' רצג
ז ע"א03 א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא מאי ספיקותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטו
ז ע"א14 הא יכול להוציאו בדיינים הקדישו קדוש אע"ג דלא אפקיההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קס
ז ע"א14 יכול להוציאו בדייניםדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
ז ע"א19 במסותא דמקרקעי - רע"אדרכי חושן עמ' רצא-רצד, שסו [הלכה]
ז ע"א19 במסותא מקרקעי עסקינןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קסב
ז ע"א24 מחוי ר"אעולת חודש ח"ג מאמר תלב, תלד, תלה
ז ע"א30 סודרא כמאן דפסיקטבעות זהב ח"א דף לו ע"א [הלכה]
ז ע"א38 שנים אדוקין בשטראבן שהם (וינמן) עמ' צא [הלכה]
ז ע"א38 שנים אדוקין בשטר... יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי, רבי שמעון בן גמליאל אומר יחלוקושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קב
ז ע"א39 מלוה אמר שלי הואעולת חודש ח"ג מאמר תכח
ז ע"ב02 המוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק וכתוב בו זמנו יחזיראיש צעיר דף ב ע"א
ח ע"א08 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
ח ע"א10 תיעשה זו כמי שמונחת ע"ג קרקע, וזו כמי שמונחת וכו'אהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
ח ע"א15 מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
ח ע"א15 מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רח
ח ע"א16 תדע שאילו אמר לשלוחו צא וגנוב לי וגנב לו - פטוראבן פינה עמ' 176
ח ע"א17 ואלו שותפין שגנבו חייביןחכמת התורה בראשית עמ' רפא, שלח
ח ע"א17 ושותפין שגנבוטבעות זהב ח"א דף ג ע"ג, לו ע"ד, נג ע"א [הלכה]
ח ע"א18 מגו דזכי לנפשיה בדבר עברהאבן יהושע עמ' 97
ח ע"א20 חרש ופקח שהגביהו מציאה מתוך שלא קנה חרש וכו'מזקנים אתבונן עמ' נז
ח ע"א49 אמר רב יוסף אמר לי רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
ח ע"א רש"י ד"ה קאי באבלדרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
ח ע"ב ולא אמרת לן משמיהדרכי החיים ח"א עמ' רצג
ח ע"ב אמר רבי אידיזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ג אות יז
ט ע"א תרי גווני מנהיגטבעות זהב ח"א דף כח ע"א, ל ע"א [הלכה]
ט ע"ב02 ואי איניש זילא הוא קנישם דרך - כתר תורה עמ' רל
ט ע"ב05 קני כלים שעליהטבעות זהב ח"א דף נ ע"א [הלכה]
ט ע"ב13 היה מהלך בספינהחלק יעקב (קנטור) דרוש ט
ט ע"ב15 ספינה מינח ניחא+מי השלוח (תשסז) ח"א דף סג
ט ע"ב15 ספינה מינח ניחאתאומי צביה עמ' רנז
ט ע"ב29 מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוה עני וחזי ליה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רכו, שמו
ט ע"ב רש"י ד"ה קלתהקרן פני משה ח"א עמ' רמ
י ע"א10 רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירולב המשפט ח"א שיעור ג [הלכה]
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רס
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירו וכו׳טוב טעם בראשית עמ' קה
י ע"א11 המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו מ"ט הוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג-שכד
י ע"א11 מגביה מציאה לחברוטבעות זהב ח"א דף כו ע"א [הלכה]
י ע"א12 תופס לבע"ח אם יש לו זכות זכה לאחרינא ובתוס'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קסד-קסה
י ע"א24 שאני פועל דידו כיד בעה"בחכמת התורה תולדות עמ' תקב
י ע"א24 שאני פועל דידו כיד בעה"ב וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 57
י ע"א25 פועל חוזר בומשיבת נפש עמ' קנו
י ע"א25 פועל חוזר בחצי היום דכתיב כי לי בנ"י עבדיםמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רטו
י ע"א25 פועל יכול לחזור אף בחצי יום וכו' ולא עבדים לעבדיםדרכי צדק עמ' סה, קסב
י ע"א25 פועל יכול לחזור בותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קג
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור אברהם - רות עמ' קמד, שעז
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור אברהם דברים עמ' נד
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאז שמח עמ' רמב
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רלד
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו בחצי היוםחכמת התורה ויצא עמ' תרי
י ע"א25 פועל יכול לחזור בו וכו'אור אברהם בראשית עמ' סד
י ע"א26 אפילו בחצי היום חוזרגור אריה שמות פכ"א אות יא, הערה 313
י ע"א28 כי לי בנ"י עבדיםדרכי חושן עמ' שלה, שלז [הלכה]
י ע"א28 כי לי בני ישראל עבדים - עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאבן ישפה עמ' 66
י ע"א28 כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםגור אריה שמות פכ"א אות כא, הערה 311
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנו
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכז
י ע"א29 עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכא
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ק
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבת עין (תשסז) עמ' סב
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 166
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלקט אמרים (שכטר) עמ' לח
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםמי מרום ח"ח עמ' ע
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 326 ,282-283 ,250 ,248 ,156 ,132 ,115 ,38
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםלבני ישראל (הישן) דרוש א
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 275 ,268 ,233
י ע"א29 עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשערי תשובה שער ג אות קסז
י ע"א30 המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהמעדני אשר נישואין עמ' קנו
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זבה בה, ונקנו לי' ד' אמות דידי' וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' צב
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכא
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהחכמת התורה תולדות עמ' רנז
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליהמי מרום ח"ט עמ' קפה
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זבה בה וכו' ד' אמות של אדם קונות וכו' כיון שנפל וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' שטז
י ע"א33 ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ג
י ע"א35 אמר אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאור לשמים (תשסג) עמ' קמה
י ע"א35 אר"ל משום אבא כהן ברדלא ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאיש צעיר דף יא ע"א
י ע"א36 ד' אמות קונות לואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
י ע"א36 ד' אמות של אדם הן שלו, והן קונות לו בכל מקוםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רד
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לוברכת דוד עמ' לח, ריג
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רכב
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לוקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קנא
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שי
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםלקוטי מאמרים עמ' 85
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאבן יהושע עמ' 102
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםדרשות מנחת יצחק עמ' סא
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפג
י ע"א36 ד' אמות של אדם קונות לו מקוםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תד
י ע"א36 ד"א של אדם קונות לולקוטי שיחות חט"ז עמ' 195, חכ"א עמ' 53
י ע"א36 ד' אמות של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קס
י ע"א36 ד' אמות קונות לואוצרות הראיה עמ' 836
י ע"א44 נקנו ליה ארבע אמות דידיה?... כיון דנפל, גלי דעתיה דבנפילה ניחא ליה דנקני - בארבע אמות לא ניחא ליה דנקנינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עח ע"ג-ע"ד
י ע"א46 קנין בלא כוונההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' פב
י ע"א47 כיון דנפיל גלי דעתיהלקוטי שיחות חי"א עמ' 145
י ע"א רש"י - תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה דוקא כשלא עשאו שליחדרכי צדק עמ' צ
י ע"א רש"י ד"ה לא קנה, תוס' ד"ה תופס לבע"חדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכג
י ע"א רש"י - היכא דהוא שליח יכול לתפוסחקל יצחק (תשסג) עמ' רפב
י ע"א רש"י, בעשאו שליח תופם לבע"ח וכו' קנה, ותוס' שםאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
י ע"א תוס' - כיון דיכול לחזור כל אימת שירצה לאו עבדות כלל ולכן מותר לאדם להשכיר עצמו לפועלדרכי צדק עמ' סה
י ע"א תוס' ד"ה כי לי בנ"ידרכי חושן עמ' קנו-קנז [הלכה]
י ע"א נמוק"י - כיון דתק"ח היא שומעין לו באומר אי אפשי בתק"חלקוטי שיחות חי"א עמ' 145
י ע"א ריטב"א - פועל גופו קנוי לבעה"בלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 145
י ע"א שטמ"קלקוטי שיחות חי"א עמ' 146
י ע"ב17 ואמר ריש לקיש וכו' קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' כי היכי דאית לה יד וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שמג
י ע"ב17 ואמר ריש לקיש וכו' קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסא, שמא
י ע"ב18 קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע אמות וכו' כי היכי דאית לה יד חצר נמי אית לה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קל
י ע"ב21 ידו היינו רשותולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קנג, קס, קסה
י ע"ב23 חצר מטעם שליחותחכמת התורה וארא עמ' צה
י ע"ב23 הוי מטעם שליחותחכמת התורה נח עמ' שכח
י ע"ב23 חצר מטעם שליחותגור אריה בראשית פ"ח הערה 40
י ע"ב24 מי איכא מאן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ה
י ע"ב26 אם המצא תמצא בידו וכו', מכדי חצר משום שליחות אתרבאי ואשלד"ע וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שעט, תכה-תכז, תצט
י ע"ב26 חצר קונה מדכתיב בידועיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קיד
י ע"ב29 שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' רכה
י ע"ב29 שליח לדבר עבירהחכמת התורה נח עמ' שכח
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירה - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנא
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהאור אברהם שמות עמ' קמב
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יג ע"א [מז ע"א ד"ה ושם]
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה וארא עמ' תקמא
י ע"ב30 אין שליח לדבר עבירהחכמת התורה ויגש עמ' ריא
י ע"ב30 אמר רבינא היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחורישומי דברים עמ' כ
י ע"ב30 אשלד"עטבעות זהב ח"א דף א ע"ב, ב ע"ד, כז ע"א, כט ע"א [הלכה]
י ע"ב30 היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה וכו' אבל היכא שאין השליח בר חיובא מיחייב שולחופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלו
י ע"ב30 היכא אמרינן דאין שליח לדבר עברה היכא דשליח בר חיובאאיש צעיר דף כה ע"ב
י ע"ב30 לחד לישנא אפילו היכא דהשליח לא היה בגדר אי בעי עביד אי בעי לא עביד, אמרינן אשלד"עערבי נחל (תשסד) עמ' שעט
י ע"ב31 היכא דהשליח הוי בר חיובאחקל יצחק (תשסג) עמ' קפג
י ע"ב32 היכא דשליח לאו בר חיובא הוא יש שליח לדבר עבירהלחמי תודה דף עח ע"א
י ע"ב38 היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שלב
י ע"ב39 אי בעי עביד אי בעי לא עביד ובתוס' ד"ה שםיציב פתגם על התורה עמ' קנה
י ע"ב40 בע"כ מותיב בה יש שליח לדבר עבירהחכמת התורה שמיני עמ' קיט
י ע"ב43 איש דאמר לאשה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' טז
י ע"ב44 אקפי לי קטןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רלד
י ע"ב49 והתניא ידה אין לי אלא ידה גגה חצירה קרפיפה מנין תלמוד לומר ונתן מכל מקוםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נט
י ע"ב50 ידה אין לי אלא ידהויגד יעקב עמ' שעה
י ע"ב50 ת"ל ׳ונתן׳ מכל מקום - רש"יחפץ יהונתן שמות פ"טז פסוק לה
י ע"ב51 כי פליגי לענין מציאהטבעות זהב ח"א דף עה ע"ג [הלכה]
י ע"ב רש"יהכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק יג
י ע"ב רש"י ד"ה אשה אינה באזהרת וכו' וקטן דנקט משום דסתמא גדול וכו', תוס' ד"ה אקפי לי קטןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות ב, סי' יט אות ד
י ע"ב תוס' ד"ה אי בעי לא עבידחכמת התורה ויגש עמ' רד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רה, שיח
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרחכמת התורה ויגש עמ' רכה
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסז
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר בענין הנ"מ בין ב' הלשונותערבי נחל (תשסד) עמ' תכו
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל קדש לי אשה גרושהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לט אות ג
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפ
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל, נ"מ אף לרבא דאי אין שליחות בטלי הקידושין ואין יש שליחות חלין הקידושיןרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 40
י ע"ב תוס' היכא דאין שלד"ע השליחות בטלויגד יעקב עמ' תרכד
י ע"ב רעק"א - בטעם למה אין שליח לדבר עבירהאור אברהם - רות עמ' שעט
יא ע"א06 מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגיפרי צדיק ויצא אות ז
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתולחמי תודה דף קצה ע"א
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסז
יא ע"א13 חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכו׳טוב ירושלים בראשית פי"ד פסוק יט
יא ע"א14 בעינן חצר המשתמרת לדעתואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלה
יא ע"א14 חצרו כידו קונה דהיינו דוקא חצר המשתמרתויגד יעקב עמ' שעה
יא ע"א43 מעשה בר"ג וכו' שהיו באין בספינה וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף נג ע"ד
יא ע"א43 מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינהלב המשפט ח"א שיעור ד [הלכה]
יא ע"א רש"י ד"ה נתון ליהושע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
יא ע"א תוס' ד"ה ר"נבנין אפרים עמ' ח [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה זכתה לומשיבת נפש עמ' ק
יא ע"ב02 ר"ע בן יוסף היה גבאי צדקהדרכי החיים ח"א עמ' רכג
יא ע"ב12 אם טוה"נ נקנה בקניןבנין אפרים עמ' קלו (בהערה) [הלכה]
יא ע"ב14 ולא היא, מתנות כהונה נתינה כתיבא בהו וכו' רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותן שאנישל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות לג
יא ע"ב15 חליפין דרך מו"מטבעות זהב ח"א דף כו ע"א, לז ע"ב, עב ע"ג [הלכה]
יא ע"ב15 חליפין דרך מקח וממכר הואגור אריה במדבר פ"ה הערה 58
יא ע"ב רש"י ד"ה נתון לעקיבא בן יוסףנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ל
יא ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קכב, קלג [הלכה]
יב ע"א01 חצר של אשה מטעם ידדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפד
יב ע"א08 בעי רבא זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהואיש צעיר דף טו ע"ב
יב ע"א09 אויר החצר קונה אפילו אויר שאין סופו לנוחלחמי תודה דף רמה ע"א
יב ע"א19 מציאת בנו הקטן הוי של אביוחכמת התורה תולדות עמ' שו
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלואמרי אמת (אמדו) דף ב ע"ד
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלוצדקה חיים דף טז ע"ד [נח ע"א]
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו וכו' הרי אלו שלונועם אלימלך (תשסא) עמ' תיג
יב ע"א19 מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנענים, מציאת אשתו הרי אלו שלושל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות לג
יב ע"א19 מציאת עבדו ושפחתו, ותוס'קרן פני משה ח"א עמ' קנג
יב ע"א21 מציאת בנו ובתו הגדולים הרי אלו שלהן, תוס' ד"ה ר"יאיש אמונים דף כה ע"ב
יב ע"א21 קנין הבן הגדול שייך לותפארת משה עמ' כז
יב ע"א22 מציאת אמה עבריה לעצמהגור אריה שמות פכ"א הערה 321
יב ע"א32 קטן לא זוכה מדאורייתאבנין אפרים עמ' י [הלכה]
יב ע"א33 והתניא השוכר את הפועל ילקט בנו אחריושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפח
יב ע"א תוס' - הפקר לא הוי דעת אחרת מקנהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמ
יב ע"ב05 לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שלחן אביו, זהו קטןמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' ז
יב ע"ב05 לא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןמי מרום ח"ו עמ' עג
יב ע"ב05 לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממשהחברה והשפעתה מאמר 15 פרק ב
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו הרי הוא קטןמי מרום ח"ט עמ' קיג
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן, קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולדרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות עח
יב ע"ב06 גדול וסמוך על שלחן אביו... קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסה
יב ע"ב16 במגביה מציאה עם מלאכתובנין אפרים עמ' קעז [הלכה] {דרך המשנה לנקוט דין אף שהוא רק באוקימתא דחוקה}
יב ע"ב17 השוכר את הפועלים ללקט מציאותצדקת הצדיק סי' פג
יב ע"ב21 תיפוק במיתת האבטבעות זהב ח"א דף עב ע"ג [הלכה]
יב ע"ב34 אם יש בהם אחריות נכסים לא יחזירבארות המים (תשסב) עמ' קכו
יב ע"ב34 מצא שטרי חובלב המשפט ח"א שיעור כ [הלכה]
יג ע"א01 בשטרי אקנייתאדרכי חושן עמ' קלג [הלכה]
יג ע"א10 כיון דנפל אתרע ליה וחישינן דלמא אקרי וכתוב+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רה
יג ע"א11 אביי אמר עדיו בחתומיו זכין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו, שכז
יג ע"א12 עדיו בחתומיו זכין לובאר ראי (רוזן) גמ"ח סי' י אות ב
יג ע"א18 כתובים היו ונמלךטבעות זהב ח"א דף יג ע"א, עה ע"ב [הלכה]
יג ע"א19 וכי נמלך מאי הוידרכי חושן עמ' קמז-קמח [הלכה]
יג ע"א רי"ףדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
יג ע"ב מצא שט"ח ובדיני מציאת שט"חאבן שהם (וינמן) עמ' עח [הלכה]
יג ע"ב שטר שא"ב אחריות, שטמ"קאבן שהם (וינמן) עמ' קפד [הלכה]
יג ע"ב תוס' ד"ה האדרכי החיים ח"א עמ' רצ
יד ע"א שבח שפררוח חיים (חיד"א) עמ' טז
יד ע"א תוס' ד"ה עדטבעות זהב ח"א דף סא ע"א [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה שיעבודדרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
יד ע"ב מאימתי הוי חזקה, מכי דייש אמצריאור אברהם במדבר עמ' קל
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה? מכי דייש אמצרינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ל ע"ד
יד ע"ב מחזי כרביתדרך ישראל סי' ז ס"ק יד [הלכה]
יד ע"ב רש"י ד"ה לא בבע"חדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רכז
טו ע"א דרך האדם לתבוע קרנו ברישאחכמת התורה תולדות עמ' תקטז
טו ע"א אנא איקוםאבן שהם (וינמן) עמ' קמא [הלכה]
טו ע"א שבח המגיע לכתפייםאבן שהם (וינמן) עמ' תטז [הלכה]
טו ע"א שבח המגיע לכתפייםמשיבת נפש עמ' מג
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלו ולקחה אמר רב מעות יש לוברכת שלמה חו"מ עמ' רח [הלכה]
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלו ושטמ"ק שםדרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
טו ע"ב לקחה מבעלים ראשוניםטבעות זהב ח"א דף ז ע"ג, יד ע"ד, נ ע"ג [הלכה]
טז ע"א21 אי לאו דטרח וארצי קמי לא הוי יהיב לי' מתנהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 117, ח"כ עמ' 64
טז ע"א21 מתנה הוי כמכרלחמי תודה דף קנז ע"ב
טז ע"א21 מתנה כמכראגרות הראיה חלק א קכו
טז ע"א33 מה שאירש מאבא הוי דשלב"לילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרט
טז ע"א33 מה שאירש מאבא מכור לך וכו' לא אמר כלוםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיט
טז ע"א33 מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' לה
טז ע"א33 מכירת דבר שלא בא לעולםבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות א
טז ע"א36 מה שתעלה מצודתי היום מכור לךאז שמח עמ' תצח
טז ע"א43 זו אינה צריכה לפניםגור אריה שמות פכ"ה הערה 80, ויקרא פ"ה הערה 131
טז ע"א43 זו אינה צריכה לפנים, אמר רבא זו צריכה לפנים ולפני פניםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רטז
טז ע"א תוס' ד"ה האידרכי חושן עמ' רסח [הלכה]
טז ע"ב25 שטרי חלטאתאאבן שהם (וינמן) עמ' פח [הלכה]
טז ע"ב27 שומא דהדראשם דרך - הישר והטוב עמ' כ
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב לפנים משורת הדיןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רח עמ' רכג, דרוש ריב עמ' רמב
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב לפנים משורת הדיןפנים יפות על תהלים עמ' לח
טז ע"ב34 ועשית הישר והטוב צריך לעשות לפנים משות הדיןבינה לעתים (תשנד) דרוש סב עמ' תיב
טז ע"ב41 אפשיטי דספרא זייר ליהברכת שלמה חו"מ עמ' קלא [הלכה]
יז ע"א חייב אתה ליתן לואבן שהם (וינמן) עמ' שו [הלכה]
יז ע"א חייב אתה ליתן לו אין זה בגדר גמר דיןגור אריה במדבר פ"כ הערה 62
יז ע"א חייב אתה לתת לו, צא תן לועמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
יז ע"א הוחזק כפרן לאותו ממוןאבן שהם (וינמן) עמ' שג [הלכה]
יז ע"א הוחזק כפרן - תוס' רי"דאבן שהם (וינמן) עמ' ש [הלכה]
יז ע"א כתוב בו הנפקאבן שהם (וינמן) עמ' עט [הלכה]
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחתאור יהל ח"א עמ' נג
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתאקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
יז ע"ב אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרנגיתאשערי הישיבה ח"ב עמ' רמד
יח ע"א מצא שוברין לא יחזירדרכי חושן עמ' קמז [הלכה]
יח ע"א רש"י - לשון קירוב בשרגור אריה ויקרא פכ"א הערה 76
יח ע"ב נפק דק ואשכחארץ החיים (ליברזון) סי' שסג
יח ע"ב רב אשי אמר כגון דקא אמר נקב יש בצד אות פלוניתאבן יהושע עמ' 131
יט ע"א לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
יט ע"א לאיניש דעלמא אינו נאמן לטביעות עיןשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' מח
יט ע"א מצא גט אשה בשוק וכו'זרע קודש - מועדים עמ' ס
יט ע"א מצא שטר שחרוראבן שהם (וינמן) עמ' סט [הלכה]
יט ע"א דייתיקי מתנה וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' צ [הלכה]
יט ע"א תוס' ד"ה אבל אינישנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות יא
יט ע"א נמו"י בשם ר' יונהאמרי פנחס סי' רנג סעיף יח [הלכה]
יט ע"ב מצא שוברתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קעח
כ ע"א02 מוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קצ
כ ע"א08 אביי לטעמיה דאמר עדיו בחתומיו זכין לודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כ ע"א10 מצא אגרות שוםאבן שהם (וינמן) עמ' פח [הלכה]
כ ע"א11 וכל מעשה בית דין הרי זה יחזירהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שצ
כ ע"א12 מצא בחפיסהאבן שהם (וינמן) עמ' פג [הלכה]
כ ע"א18 מצא שטר בין שטרותיו, ובדין סמפוןאבן שהם (וינמן) עמ' עג [הלכה]
כ ע"א24 ההוא גיטא דאשתכח בי דינא דרב הונא, ובתוספות שם כ ע"ב ד"ה איסוראלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
כ ע"א תוס' ד"ה שוברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכז
כ ע"א תוס' ד"ה שוברדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רצג
כ ע"א תוס' ד"ה שוברטבעות זהב ח"א דף יג ע"א, סה ע"א [הלכה]
כ ע"א רא"ש סי' מטדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכו
כ ע"ב תרדא שטרי חליצה ומיאונין תנןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף י ע"ב
כ ע"ב פקע ארזא דבי רבהמאור שבתורה (לסין)
כ ע"ב אין מנין סימן פחות משלשהפנים יפות על תהלים עמ' שכ
כא ע"א אין עליו עדים ויוצא מתח"י שלישאבן שהם (וינמן) עמ' צח [הלכה]
כא ע"א ואלו מציאותרוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
כא ע"א המוצא מציאה, וכבר נתיאשו הבעלים, היא שלובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 391-390, 371-370
כא ע"א סימניםדברי הרב עמ' פא
כא ע"א מצא פירות מפוזרין וכמה אמר רבי יצחק קב בארבע אמותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שא, ווי העמודים פרק ז אות יט
כא ע"א רש"י - צמר סרוק ומשוך וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 144
כא ע"א תוס' ד"ה ער כמה וכו', כל מקום שמקשה הש"ם סתם ומשני איזה אמורא, גם הקושיא הוא מדברי האמורא הלזלחמי תודה דף י ע"ב
כא ע"ב01 יאוש באבדהאגרות הראיה חלק א צט
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קכז, קלו, קמב
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתהדרת אליהו דרוש א סי' ז ד"ה ואגב, דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעתנועם הברכה עמ' רח
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוששל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רנח
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאושלחמי תודה דף ה ע"א, קנג ע"א, רמו ע"א
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת הוי יאושחכמת התורה כי תשא עמ' רסג
כא ע"ב01 יאוש שלא מדעת לא הוי יאושאור אברהם - רות עמ' רי
כא ע"ב03 ואע"ג דשמעיניה דמייאש לבסוף לא הוי יאושאיש צעיר דף א ע"א
כא ע"ב08 המציל מזוטו של יםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלד
כא ע"ב08 המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהרחלקם בחיים דף כט ע"א
כא ע"ב08 המציל מזוטו של ים ושלוליתו של נהר הרי הוא שלובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קמא, רנט
כא ע"ב11 המוצא אבידה ונטלה לפני יאוש, אע"פ שנתיאשו וכו' חייב להשיבבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 401
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהויגד יעקב עמ' תרפז
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כח
כא ע"ב21 אדם עשוי למשמש כיסו בכל שעהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשסא
כא ע"ב34 מאימתי כל אדם כו'בנין אפרים עמ' ז [הלכה]
כא ע"ב41 ת"ש קציעות בדרךהדרת אליהו דרוש ה סי' ג ד"ה ולדרכינו
כב ע"א01 וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שטז
כב ע"א06 ת"ש שטף נהר קוריו עציוהדרת אליהו דרוש א סי' ו ד"ה ונקדים
כב ע"א21 כלך אצל יפותרוח חיים (חיד"א) עמ' רכב
כב ע"א27 תרגמה רבא אליבא דאביישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ד
כב ע"א30 מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכםעיוני רש"י במדבר עמ' רצז
כב ע"א30 שלוחכם דומיא דאתםחכמת התורה לך לך עמ' שמד
כב ע"א33 סתמי' דבעה"ב כי תרום מבינונית הוא תרום (ותוס' ד"ה ואם לאו)לקוטי שיחות חל"ג עמ' 122
כב ע"א37 אמימר ומ"ז ור"א איקלעואיש מבין ח"א דף קיג ע"ב
כב ע"א37 אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלא לבוסתנאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שיט-שכ
כב ע"א37 עובדא דמרי בר איסקטוב ראיה
כב ע"א38 בוסתנא פירוש פרדסחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
כב ע"א39 מר זוטרא לא אכלנחלת יעקב (סאלנעק) בראשית פי"ג פסוק ג (יט ע"ג)
כב ע"א44 הכא משום כסיפותא הוא דאמרשערי תשובה שער ג אות סג
כב ע"א רש"י ד"ה הלך - הי' לך ללכת אצל יפות לתת מהן לכהןלקוטי שיחות חל"ג עמ' 125
כב ע"א תוס' ד"ה אם ישטבעות זהב ח"א דף מ ע"ד [הלכה]
כב ע"ב07 מה יתן לדעת אף כי יותן נמי לדעתברית עולם (תשסט) עמ' קסא
כב ע"ב12 אשר תאבד ממנושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ס
כב ע"ב18 תיובתא דרבא והלכתא כאביי ביע"ל קג"ם וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יא ע"ב
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םגור אריה שמות פכ"ב הערה 159, במדבר פ"ג הערה 73
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דרבא לגביה אביי חוץ מיע"ל קג"םאור אברהם במדבר עמ' רפד
כב ע"ב19 הלכתא כוותיה דרבא לגביה אביי חוץ מיע"ל קג"םבני יששכר ח"א דף עט ע"ג
כב ע"ב19 והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"םשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תעט
כב ע"ב19 והלכתא כוותיה דאביי רק ביע"ל קג"םראשית חכמה (תשמד) - הקדמה אות טז
כב ע"ב19 הלכה כרבאעין איה ב' 216
כב ע"ב29 סימן העשוי לידרסדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כב ע"ב47 והאלומות וכו' נוטל ומכריזלקוטי שיחות ח"י עמ' 115
כב ע"ב47 והאלומות נוטל ומכריזדברי שמואל (תשנח) עמ' מב
כב ע"ב רש"י ד"ה לא ובתוס' ד"ה איסוראדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יח, שיט
כג ע"א כיון דגביהן לא מדרסאלקוטי שיחות ח"י עמ' 118
כג ע"א ככרות של נחתום וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' פט
כג ע"א אין מעבירין על האוכליןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לו
כג ע"א ווי לחסרון כיסצפנת פענח (תשסו) עמ' שכט
כג ע"ב50 כלי שלא שבעתה העיןתאומי צביה עמ' שסב, שעב
כג ע"ב53 טביעות עיןמאמרי הראיה עמ' 488
כג ע"ב53 טביעות עיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כג ע"ב53 לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאדובר צדק עמ' 58
כג ע"ב56 בג' דברים חייב לשנות וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות סו
כג ע"ב56 בג' דברים ת"ח משנים בדבריהםמאורי שערים עמ' קיא
כג ע"ב56 בהני תלת - דברי הפרישה בשיטת רש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מח
כג ע"ב56 בהני תלת - שיטת המאיריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי - חזו"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' לג
כג ע"ב56 בהני תלת מיליאיש מבין ח"א דף מד ע"א
כג ע"ב56 בהני תלת מיליתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכ, קעז, ח"ב עמ' נז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי והבא לעשות תשובה יתרחק אף מזהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' סג
כג ע"ב56 בהני תלת מילי משניםויקח אברהם דף לט ע"ד
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו במלייהובאר הגולה (הרטמן) הקדמה 108, באר ד הערה 77, 81, באר ו הערה 556
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי צורבא מרבנן דמשני במילינתיבות עולם ח"א עמ' קצז
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהוצדקה חיים דף קיז ע"ג [תיח ע"ב]
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהואודה ה' דף יד ע"ב
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהואור אברהם במדבר עמ' י
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רפא
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת, ובפוריא, ובאושפיזאשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות סה
כג ע"ב56 בהני תלת מילי משניםויקח אברהם דף לט ע"ד
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' פט
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לה ע"א
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קעג, קפא
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכתא וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכ
כג ע"ב56 בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו מילייהואור אברהם ויקרא עמ' רא
כג ע"ב56 בהני תלת עבידי רבנן דמשני במלייהודובר צדק עמ' 10
כג ע"ב56 בחני תלת - שיטת הספר חסידיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נז
כג ע"ב56 במסכת - יש בידך מסכת פלוניפירושי ראשונים
כג ע"ב56 במסכתא באושפיזאדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
כג ע"ב56 במסכתא ובר"ח שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד, קעה, קצד
כג ע"ב56 בפוריאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קפב
כג ע"ב56 בפוריא בפי' המהרש"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נב
כג ע"ב56 בתלת מילי משנו רבנן ואחד מהם במסכתאראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים פרק קיב
כג ע"ב56 בתלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו - מהרש"אאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כב
כג ע"ב56 בתלתא עביד רבנן דמשנו בדיבורייהוחיים לגופא (תשסה) עמ' ג
כג ע"ב56 הני תלת מילי וכו', בפוריא - מהרש"אאור אברהם - מסכת מגילה עמ' סט
כג ע"ב56 התירו חכמים לשקר... במסכתא... ומטה...אורחות צדיקים שער שקר עמ' קכט
כג ע"ב56 עבידי "רבנן" - מה הדין בע"התתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' יא
כג ע"ב56 'עבידי' רבנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נז
כג ע"ב56 'עבידי' רבנן, ולא משנו רבנןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד
כג ע"ב56 עבידי רבנן דמשנו במילייהו במסכת וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' קלו
כג ע"ב56 רבנן משני במילייהומוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
כג ע"ב56 רבנן משנין בפוריאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כ אות ד
כג ע"ב56 ת"ח מותר לשנות בג' דבריםמסילת ישרים עמ' תט
כג ע"ב56 ת"ח משנים בדיבורםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה
כג ע"ב56 תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהו כו'שערי תשובה סה"י אות נו
כג ע"ב רש"י ד"ה באושפיזא, ובדברות משהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מא
כג ע"ב רש"י ד"ה במסכת ראי' לשנות מפגי ענוהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פז
כג ע"ב תוס' - אדם הבא לשאול דין חייבין ללמדואור אברהם ברכות עמ' נד
כג ע"ב תוס' - ביאור הרצוף אהבהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מט
כג ע"ב תוס' ד"ה באושפיזא הוכחה דלא כהס"חתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה, יב, טו
כג ע"ב תוס' ד"ה באושפיזא והא דלא חשיב בתי' הרי"ף ביבמותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מד, קנה, ח"ב עמ' נז, קז
כג ע"ב תוס' ד"ה במסכתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מב
כג ע"ב תוס' ד"ה בפוריא, בדברות משהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מב
כג ע"ב תוס' ושטמ"ק שםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מה
כג ע"ב שטמ"קתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ה
כד ע"א01 באושפיזאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ר
כד ע"א01 באושפיזא - חי' מהרש"אתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קה
כד ע"א01 באושפיזא - מאיריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קד
כד ע"א01 באושפיזא - נמוק"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' מג
כד ע"א01 באושפיזא - פי' מהר"לתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נ
כד ע"א01 למאי נפ"מ - צ"ב דנ"מ אי מותר לשנותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קו
כד ע"א05 מר זוטרא ומהר"ץ חיותדרכי חושן עמ' קע-קעב [הלכה]
כד ע"א05 מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלג
כד ע"א05 מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פג
כד ע"א05 מר זוטרא נגנב לו כוס של כסףאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תעד
כד ע"א07 דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריהילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"א07 דנגיב בגלימא דחבריההמאור שבתורה (לסין)
כד ע"א08 דלא איכפת ליה אממונא דחבריהאור הרעיון עמ' פה
כד ע"א08 לא איכפת ליה מממונא דחבריהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
כד ע"א19 המציל וכו' ומן זוטו של ים ומשלוליתו של נהר וכו' הרי אלו שלוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ג, דברים א, עקב ג
כד ע"א19 המציל מזוטו של יםחקל יצחק (תשסג) עמ' נ, ק, תקי
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ז, פ
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי אלו שלותפארת משה עמ' עה
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים הרי הוא שלוחכמת התורה בראשית עמ' ד, יג, כו
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים וכו' הרי אלו שלוברכות אבי דף ל ע"ב
כד ע"א19 המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי אלו שלוברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר יא
כד ע"א19 המציל מזוטו של נהר הרי אלו שלוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסב
כד ע"א19 המציל מן הנהר ומן הלסטים הרי הוא שלוחכמת התורה תולדות עמ' קה
כד ע"א19 מציל מזוטו של ים ושלולית של נהרבני יששכר ח"א דף קל ע"ד, לד ע"ג
כד ע"א שטמ"ק - תשו' מהר"י מיגשברכת שלמה חו"מ עמ' קעז [הלכה]
כד ע"ב05 בא ישראל ונתן בה סימן מותרת בשתיה למוצאהלב המשפט ח"ב שיעור לא [הלכה]
כד ע"ב27 יש להחזיר אבדה לפנים משורת הדיןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 411
כד ע"ב27 כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא לפנים משורת הדיןשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ז
כד ע"ב27 לפנים משורת הדיןישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
כד ע"ב27 לפנים משורת הדיןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קטו
כד ע"ב29 יאוש בעלים לאחר י"ב חודשגור אריה בראשית פ"מ הערה 51
כד ע"ב37 בשר שנתעלם מן העיןחכמת התורה תולדות עמ' תלד
כד ע"ב45 רב אמי אשכח פרגיות ובתוס' ד"ה אתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רסג
כד ע"ב50 מצא כלי כמות שהוא וכו' חייב להכריזבינה לעתים (תשנד) דרוש נא עמ' של
כד ע"ב תוס' ד"ה אתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רמג
כה ע"א תוס' ד"ה כידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכא
כה ע"א מהר"ץ חיותצמח צבי אגרת מד
כה ע"ב מצא אחר הגפה ורש"י ד"ה לא יגעדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכב
כה ע"ב מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו וכו' לא צריכא דשתיך טפי, ורא"ש והגהות אשרימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסו
כה ע"ב מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו וכו' ששתיך טפי, ורא"ש והגהות אשרימבשר טוב - חנוכה עמ' רצז
כה ע"ב ע"מ מצא בגל או בכותל ישן הרי אלו שלו רש"י והמרדכי שםאיש אמונים דף לא ע"ד
כה ע"ב שיכול לומר לו של אמוריים הןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 91
כה ע"ב תוס' ד"ה כאבני - מכאן אומר ר"ת וכו' מרקוליס היינו חילוף קילוסשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 147
כו ע"א אם היה משכירו לאחרים ורש"י ד"ה שלשהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכב
כו ע"א אמר רב נחמן ראה סלע שנפל משניים חייב להחזירלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
כו ע"א ראה סלע שנפל משנים חייב להחזירלחמי תודה דף רמו ע"א
כו ע"א ראה סלע שנפל, וברא"ש, ריטב"א ומאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' פא [הלכה]
כו ע"א הגהות אשר"ישערי הישיבה ח"א עמ' ג
כו ע"א שטמ"קבנין אפרים עמ' נה [הלכה]
כו ע"ב17 אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאושברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ו ע"ד [כג ע"ב ד"ה ואפשר]
כו ע"ב17 ראה סלע שנפלהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסז
כו ע"ב17 ראה סלע שנפלה ומלחמות שםדרכי חושן עמ' שנ [הלכה]
כו ע"ב18 נטלה לפני יאושטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש וכו' עובר משום השב השיבםאור אברהם ברכות עמ' לט
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש ע"מ להחזירה וכו'אור אברהם - רות עמ' תלב
כו ע"ב18 נטלה לפני יאוש ע"מ להחזירה וכו'אור אברהם דברים עמ' קמב
כו ע"ב18 נטלה ע"מ לגוזלהדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
כו ע"ב20 השב תשיבם רק שהגיע לידו - ר"ןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסח
כו ע"ב22 נטל ע"מ להחזירה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקסז
כו ע"ב34 מצא בחנות הרי אלו שלו וכו' אלא מהא ליכא למשמע מינהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכט
כו ע"ב רש"י - גזילה הוי כעין ויגזול את החנית מיד המצריאור אברהם שמות עמ' שח
כו ע"ב רש"י ד"ה נקיטנא ליהלב המשפט ח"א שיעור י [הלכה]
כו ע"ב תוס'הכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טו
כו ע"ב מלחמות ד"ה אמר רבאדרכי חושן עמ' שסד [הלכה]
כז ע"א הלוקח פירות מן בעל הבית והיה בהן מעותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מה
כז ע"א אף השמלה היו בכלל אלו ולמה יצאה להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנים וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקפא
כז ע"א אף השמלה היתה בכלל כל אבידת אחיךמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
כז ע"א אף השמלה היתה בכלל כל אלוויגד יעקב עמ' תרצח
כז ע"א מה שמלה מיוחדת שיש בה סימניןפתח טוב עמ' לה
כז ע"א חמור דבור לר"י ושה דאבידה לד"ה קשיאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יב ע"א
כז ע"א ושה דאבידה לד"ה קשיאלקוטי שיחות ח"א עמ' 157
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאפרדס המלך (תשסט) אות שז
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאפתח טוב עמ' רכה
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןאבן יהושע עמ' 131
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןחכמת התורה ויגש עמ' קצב
כז ע"א סימנין דאורייתא או דרבנןחכמת התורה שמות עמ' תקכב
כז ע"א סימנים דאורייתא או דרבנן נ"מ לאהדורי גט אשה בסימנים וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פ ע"א
כז ע"א סימנין דאורייתאהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ב
כז ע"א סוגיא דסימניןויגד יעקב עמ' תשא, תרצט
כז ע"א תוס' ד"ה בלוקחטבעות זהב ח"א דף לג ע"א [הלכה]
כז ע"א תוס' ד"ה מה שמלהדרכי חושן עמ' שסו [הלכה]
כז ע"ב דרוש אחיך אותועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
כז ע"ב אין מעידים אלא על פרצוף הפניםדובר צדק עמ' 7
כז ע"ב מצאו קשור בכיס וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' עד
כז ע"ב לא משאילים כיס וארנקי משום דמסמנידברי חנינא - מזלות עמ' קעג
כז ע"ב בן גילונחלת שמעון (אשכנזי) וישב כא
כז ע"ב רש"י אלא הא דתנןאבן שהם (וינמן) עמ' פד [הלכה]
כח ע"א04 סימנין דאורייתאגור אריה בראשית פכ"ט הערה 36
כח ע"א19 הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט ינתן להאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 105
כח ע"א24 עד מתי חייב להכריזבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 379
כח ע"א31 כאן במקדש ראשוןטהרת יו"ט ח"י עמ' רכ
כח ע"א רש"י ד"ה הרי שיגיע - ולא ידביקוהו הגשמיםלקוטי שיחות ח"כ עמ' 54
כח ע"א תוס' - כל א"י כולה ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' ד
כח ע"א תוס' - שיעור מקום א"י ד' מאות פרסה וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שפח
כח ע"א תוס' - שיעורו של א"י ד' מאה פרסה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' יא
כח ע"א תוס' - שיעורו של ארץ ישראל ר' מאות פרסהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלח
כח ע"ב אבן טועין הייתה בירושלים כל מי שאיבד אבדה פונה לשם וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 62
כח ע"ב דרשהו שלא יהיה רמאיבישורון מלך ח"א עמ' תה
כח ע"ב והרמאי אע"פ שאמר סימניה לא יתן לוגור אריה דברים פכ"ב הערה 4
כח ע"ב הרמאי לא יחזירעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע, תקעא
כח ע"ב כשרבו הרמאין וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 110
כח ע"ב ולעולם וכו' מכאן ואילך שם דמיהן ומניחןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 380
כט ע"א דאיתמר שומר אבידה וגידולי שמואל שםדרכי חושן עמ' שמט [הלכה]
כט ע"א בעת שעוסק בה לצרכה, פטור מלמיתב רפתא לעניאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רסה
כט ע"א תוס' ד"ה והוידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכג
כט ע"א תוס' ד"ה והויטבעות זהב ח"א דף לט ע"ד [הלכה]
כט ע"א תוס' ד"ה והוי שואלדרכי חושן עמ' רסט, רעב [הלכה]
כט ע"ב04 הני זוזי דיתמי ומהר"ם שיףדרכי חושן עמ' רעג [הלכה]
כט ע"ב10 מצא ספרים קורא בהם אחת לשלשים יוםדרשות אל עמי דרוש כ
כט ע"ב14 כלי זהב וכלי זכוכית לא יגע בהן עד שיבא אליהובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 380
כט ע"ב18 משכח שכיחאהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מח ע"ב
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחילקוטי מאמרים עמ' 183, 234
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחי+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערה
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו משכח שכיחיפרי צדיק בשלח אות ז
כט ע"ב18 תפילין בי בר חבו שכיחיאור אברהם ברכות עמ' שיז, שכ
כט ע"ב18 תפלין בי בר חבוטהרת יו"ט ח"ח עמ' יג
כט ע"ב19 השואל ספר תורה מחברואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 94
כט ע"ב25 אין השואל רשאי להשאילשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
כט ע"ב27 ניחא ליה לאינש דתיעביד מצוה בממוניהלקוטי שיחות ח"ט עמ' 390
כט ע"ב27 ניחא ליה לאינש לקיים מצוה בממוניהחכמת התורה תולדות עמ' תקיב
כט ע"ב42 הא בדעמרא הא בדכיתנאנשמת חיים (ברלין) עמ' שמט
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו' ישתמש בכלי זכוכיתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קעד
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' פט
כט ע"ב46 מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדןאבן פינה עמ' 129
כט ע"ב47 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא יעמוד אצלםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנב-רנג
כט ע"ב47 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא ישב עמהםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קנט (הגה)
כט ע"ב48 ישכור פועלים ואל ישב עמהםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מו
כט ע"ב תוס' - יש לשון בטלה דאינו לגמרי אלא דלא שכיחישמח חיים (תשסה) מע' ב אות יט
ל ע"א10 נזדמנו לו אורחים לא ישטחנו בין לצרכו ובין לצרכה משום עינאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שצג
ל ע"א14 הכניסה לרבקה ודשה כשירהנטריקן (תשעד) עמ' קפה
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נח ע"ב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון זקן ואינה לפי כבודואודה ה' דף טז ע"א
ל ע"א41 והתעלמתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
ל ע"א41 והתעלמת וכו' בנמו"ימאורי שערים עמ' תט
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתת מתעלם ופעמים שא"א מתעלם וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק א
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 125
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' - נמוק"י ור"ןאור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' כב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' או שהיה זקן ואינה לפי כבודו וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רב
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון זקן ואינו לפי כבודואוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
ל ע"א41 והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון כהן והיא בבית הקברותאשר ליהודה עמ' ערב
ל ע"א41 והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קל, שפד
ל ע"א41 והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעה
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםגור אריה דברים פכ"ב אות ג
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם וכו' זקן ואינו לפי כבודופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קלח
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, זקן ואינו לפי כבודוצפנת פענח (תשסו) עמ' סה
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, כגון כהן והיא בבית הקברותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קלח
ל ע"א41 פעמים שאתה מתעלם, כהן והיא בבית הקברותאור אברהם דברים עמ' רכח, רלג
ל ע"א42 או שהיתה מלאכה שלואיש מבין ח"א דף מא ע"ב
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבירהויגד יעקב עמ' תשב
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבירהפתח טוב עמ' רכז
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודומשיבת נפש עמ' רמט
ל ע"א42 זקן ואינו לפי כבודולקט אמרי קודש - דברים עמ' סז
ל ע"א42 כהן והיא בבית הקברותאור אברהם ברכות עמ' כח, ל
ל ע"א42 כהן והיא בבית הקברותקדושת עינים (תשעא) פרק ד אות כח
ל ע"א44 אילימא לכהן והיא בבית הקברות וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קכג
ל ע"א44 אילימא לכהן וכו' פשיטאטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
ל ע"א45 אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה ויקרא פי"ט אות ט
ל ע"א45 אין עשה דוחה ל"ת וראשונים שםדרכי חושן עמ' נט-ס [הלכה]
ל ע"א45 אין עשה דוחה לא תעשה ועשהלחמי תודה דף קצג ע"א
ל ע"א46 לא דחינן איסורא מקמי ממונאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לד
ל ע"א תוס' ד"ה אףמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ח [הלכה]
ל ע"א תוס' ד"ה אףנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
ל ע"א תוס' ד"ה הא - דדוקא עשה דמצורע עדיף דחמירא משום שלוםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קעט
ל ע"א רמב"ן ור"ן - נתחייב תיכף כשרואהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכד
ל ע"א ר"ן - ההליכה לקחת את האבדה הוי מגוף המצוהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנה, תמד, תעח
ל ע"א נמוק"י - אם הכשר מצוה דוחה ל"תאור אברהם ויקרא עמ' קצז
ל ע"א נמוק"י - ההליכה לקחת את האבידה הוא מגוף המצוהאור אברהם - רות עמ' ס
ל ע"א נמוק"י - מצות מילה לא נגמרה עד דפרעלקוטי שיחות חל"ה עמ' 54
ל ע"א נמוקי יוסף ד"ה עשהישראל קדושים עמ' 11
ל ע"ב03 הכישה במקל חייב להחזירהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 71
ל ע"ב03 הכישה חייב בהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקע
ל ע"ב12 כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזירלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"ב14 רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא וכו' לפנים משורת הדין הוא דעבדשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות ג, קדושים אות ז
ל ע"ב14 רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא כמה שוין א"ל פלגא דזוזא וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רב
ל ע"ב14 ר' ישמעאל אשכחיה לההוא גברא דהוה דרי פתכא דאופי וא"ל דלי בהדאי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לג ע"א
ל ע"ב21 ולך לא אפקרינהותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רו
ל ע"ב26 במילתא בעלמא אוקמיהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפה-קפו
ל ע"ב26 במלתא בעלמא אוקמיה - טעם ההיתרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רנד, ח"ב עמ' קכח
ל ע"ב27 זקן ואינה לפי כבודו, יחזיר אבדה לפנים משורת הדיןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 411-410
ל ע"ב29 דתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים ילכו זה ביקור חולים וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קצט
ל ע"ב29 והודעת להם - זה בית חייהםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עח
ל ע"ב29 והודעת להם - זה בית חייהם, את הדרך וגו' - זה לפנים משורת הדיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קנז
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך - בית חייהם - תלמוד תורהמחשבת זקנים עמ' קיג
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך ילכו בהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ס
ל ע"ב29 והודעת להם את הדרך ילכו בהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' סה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהםדרשות מהר"ם שיק עמ' קנט
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות הסריט ילכו זה ביקור חולים וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות ב
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות לח, דינין פרק עח
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם ובפרש"יאמרי יוסף שמות דף עז ע"ג
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם וברש"ידובר צדק עמ' 153
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם וכו' אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות עה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהםאור הצבי עמ' 36
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"ימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תנה
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"י שםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכב ע"א
ל ע"ב29 והודעת להם זה בית חייהם, וברש"י, ללמוד להם אומנותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיב, ויקרא עמ' תקפא
ל ע"ב29 תני ר"י והודעת להם את הדרך זו ג"ח וכו'איש אמונים דף מא ע"א
ל ע"ב29 תני ר"י והודעת להם את הדרך ילכו בה וגו' את הדרך זו נ"ח וכו'איש אמונים דף קי ע"ב
ל ע"ב29 תני רב יוסף "והודעת להם" - זו בית חייהם, ורש"ישירי משכיל כלל ט פרט ב
ל ע"ב29 תני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים וכו'לחמי תודה דף רמא ע"א
ל ע"ב30 את הדרך אשר ילכו בה - זו גמילות חסדיםמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםאמרי יוסף שמות דף נו ע"ג
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםגור אריה בראשית פמ"ז אות כט, הערה 124
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדיםשפע חיים - נישואין עמ' רמא
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדים וכו'אור אברהם דברים עמ' צה
ל ע"ב30 את הדרך זו גמילות חסדים וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לח אות ז
ל ע"ב30 את הדרך ילכו בה, זו גמילות חסדיםכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לג ע"ב
ל ע"ב30 את הדרך, זו גמ"חבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקכא
ל ע"ב30 את הדרך, זו גמילות חסדיםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפא
ל ע"ב30 בית חייהםנתיבות עולם ח"א עמ' קנו
ל ע"ב30 דרך זו גמילות חסדיםכוונת הלב עמ' קכז
ל ע"ב30 דרך זו לפנים משורת הדיןאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
ל ע"ב30 זה בית חייהםשערי הישיבה ח"א עמ' נא
ל ע"ב30 זו גמילות חסדים כו' זה לפנים משורת הדיןשערי תשובה שער ג אות יג
ל ע"ב30 ללמוד להן אומנותחקל יצחק (תשסג) עמ' רכג
ל ע"ב31 ילכו בה זו גמילת חסדיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כב אות ב
ל ע"ב31 ילכו זה בקור חוליםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עג
ל ע"ב32 אשר יעשון - זה לפנים משורת הדיןמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז, צד
ל ע"ב32 אשר יעשון - זה לפנים משורת הדיןשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קי
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תצג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב32 אשר יעשון זו לפנים משורת הדין, דאמר ר' יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהכתונת פסים (תשמה) דף לג ע"ג
ל ע"ב32 אשר יעשון, זו לפנים משורת הדין, לא חרבה ירושליםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 235, באר ב הערה 412
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדיןאוצרות חיים - מצוות עמ' קלו
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדיןאור חדש על ציון דף ל ע"א
ל ע"ב32 ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין וכו' לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שצה
ל ע"ב32 ואת המעשה זו הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשסו) עמ' רכב, רנז
ל ע"ב32 ואת המעשה, זה הדין, אשר יעשון, זה לפנים משורת הדיןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלא
ל ע"ב33 זה לפנים משורת הדיןמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ריג
ל ע"ב33 לעשות לפנים משורת הדין עם כל אדםאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כ
ל ע"ב34 ביקור חולים היינו גמ"ח וכו' אחד מששים בחליולקוטי שיחות ח"ה עמ' 84, חי"ד עמ' 54, ח"כ עמ' 65-63
ל ע"ב34 ביקור חולים היינו גמ"חהמאור שבתורה (לסין)
ל ע"ב35 בן גילו נוטל אחד מששים בחליולחמי תודה דף ריא ע"ב
ל ע"ב39 חרבה ירושלים על שהעמידו על ד"תמוסר המקרא והתלמוד עמ' לז
ל ע"ב39 חרבה ירושלים על שלא עשו לפנים משורת הדיןאוצרות הראיה עמ' 908
ל ע"ב39 חרבה ירושלים... שהעמידו על ד"תילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב39 ירושלים חרבה כי דנו בה ד"תהגיון לבי (לנדא) הדרן למסכת הוריות עמ' 122, 124
ל ע"ב39 ירושלים חרבה מפני שהעמידו דבריהם על ד"תכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 85
ל ע"ב39 ירושלים חרבה משום שלא דנו בה לפנים משורת הדיןאור אברהם - רות עמ' לא, לז
ל ע"ב39 לא חרב בהמ"ק אלא על ידי שהעמידו דבריהם על דין תורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' עו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהעמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יב, דרוש שלישי לתשובה ד, ח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא וכו'אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' מ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' כא, קד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקמ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהשרגא המאיר על התורה עמ' תקג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהן על ד"תאמרי רבי שפטיה עמ' קפ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו כו'מרגניתא דבי רבנן עמ' צה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו על דין תורהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא מפני שנאת חנםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קעז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא משום שלא עשו לפנים משורת הדיןאור אברהם דברים עמ' שלו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצ
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תמגלה עמוקות (תשסח) אופן צו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהבינת ישראל (תשסו) דף פט ע"ב
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהדרשות שמן רוקח עמ' כד, רח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהזכרון דברים (תשנט) עמ' פא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות מג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רנג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו' ותוס'ספר החיים (תשנג) עמ' קסח*
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 159
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בו דין תורה וכו'נר ישראל חלק ג דף פד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שדנותורה וחיים (כלפון) עמ' שג, שכג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרכו, תרפא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרסא
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תעירין קדישין השלם עמ' סד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תתורת חסד (סופר) עמ' עו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ה עמ' יט
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יא עמ' סו
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' פז, צד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שיח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהצפנת פענח (תשסו) עמ' רסא, רפג, רכב
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא נכנסו לפנים משורת הדיןשערי תשובה שער ג אות יג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 118
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 101
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סו-סז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"ת ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קטו, ריד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו', ובתוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקצ, במדבר עמ' תסז-ח, דברים עמ' ריא, רכד, מלכים עמ' צג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' צז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות לח, דינין פרק עח
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 377
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ח אות כד
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא על שלא דנו לפנים משורת הדיןאור אברהם במדבר עמ' רמה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שדנו ד"תאשל חיים ח"א עמ' לו, מג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דברי תורהדברי מנחם (היימליך) עמ' שס
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהנטריקן (תשעד) עמ' עז
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהשם דרך - הישר והטוב עמ' ה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 3, 5
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהפנים יפות על תהלים עמ' שיד, שנה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר יג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עברו לפנים משורת הריןשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לט, שופטים אות ג
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים ולא גלו ישראל אלא על שביטלו המשפטבעקבות מועדי ה' עמ' 85
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים עד שהעמידו דבריהם על דין תורהשפע חיים ח"ו עמ' קלה
ל ע"ב39 לא חרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דיניהם על דין תורהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קלח, קצט
ל ע"ב39 מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' פו, קיז
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על ד"תהצניעות והקדושה (תשסט) מהד"ב לפ"ט אחר אות ז
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על דברי תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין, ובתוס' ד"ה לא חובה - דהא והא גרמאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עדר
ל ע"ב40 שהעמידו דבריהם על דין תורהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קיב
ל ע"ב40 שהעמידו דיניהם על דין תורהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שצט
ל ע"ב41 איזה הוא אבידה מצא חמור או פרה רועין בדרך אין זו אבירה חמור וכליו הפוכין וכו' החזירה וברחה וכו' חייב להחזירה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
ל ע"ב41 מצא חמור ופרה רועין בדרך אין זו אבידה... ולעולם אמר רב יהודה אמר רב ער שלשה ימים היכי רמי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שא
ל ע"ב42 חמור וכליו הפוכין, פרה רצה בין הכרמים... החזירה וברחה, החזירה וברחה...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קד ע"ג
ל ע"ב43 החזירה וברחההכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק ח
ל ע"ב43 החזירה וברחה אפילו ארבעה וחמשה פעמיםאז תתחזק עמ' רמא
ל ע"ב43 החזירה וברחה החזירה וברחהקדושת עינים (תשעא) פרק יג אות מה
ל ע"ב44 השב תשיבם אפילו מאה פעמיםעיוני רש"י במדבר עמ' קכה
ל ע"ב44 השב תשיבם אפילו ק' פעמיםרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שפג
ל ע"ב45 אם יש שם בי"ד מתנה בפני בי"דלב המשפט ח"א שיעור יג [הלכה]
ל ע"ב45 אם יש שם בי"ד מתנה בפניהםברכת שלמה חו"מ עמ' קנו [הלכה]
ל ע"ב תוס' - וא"ת דביומא איתא דמפני שנאת חנם חרבה ירושלים וכו' הא והא גרמהצפנת פענח (תשסו) עמ' רכב, רנז, רסא
ל ע"ב תוס' ד"ה אףמשנת חיים במדבר עמ' שנח
ל ע"ב תוס' ד"ה אפקרהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רעט
ל ע"ב תוס' ד"ה הא - דעשה דמצורע שאני וכו' דגדול השלום וכו' הוי דחי וכו' אי לאו יתוראלקוטי שיחות חי"ט עמ' 200
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וכו'שפע חיים ח"ד עמ' צג
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וכו', הקשו סתירת חו"ל באיזה עון חרבה ירושליםלחמי תודה דף קכא ע"ב, קלט ע"ב
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבהאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"ד בהגהה
ל ע"ב תוס' ד"ה מדבריומנחת מחבת ח"א עמ' רמה
ל ע"ב תוס' - וא"ת ביומא אמרו מפני שנאת חנם. וי"ל הא והא גרמאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רמב
לא ע"א06 לכל אבידת אחיך לרבות אבידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ע
לא ע"א06 לרבות אבדת קרקעותשערי תשובה שער ג אות ע
לא ע"א08 היו מים שוטפיםדרכי חושן עמ' שמט [הלכה]
לא ע"א26 ליתני קילתא וכל שכן חמירתאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות לט
לא ע"א38 א"ל השב אפילו ק׳ פעמים במשמע וכו׳טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק א
לא ע"א38 אפי' מאה פעמיםבנין אפרים עמ' קצט [הלכה]
לא ע"א38 אפי׳ מאה פעמיםמשיבת נפש עמ' ריג
לא ע"א38 אפילו מאה פעמיםהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק א
לא ע"א38 השב אפי' ק' פעמים וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 82
לא ע"א38 השב וכו' שלח וכו' אפי' ק' פעמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 176
לא ע"א38 השב וכו' תשיבם וכו' אפילו ק' פעמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
לא ע"א38 השב אפילו מאה פעמים, שלח אפי׳ מאה פעמים, הוכח אפילו מאה פעמיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
לא ע"א38 כפל לשון אפי' מאה פעמיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ד, רכז
לא ע"א38 מאה פעמים מניןגור אריה דברים פ"א הערה 61, דברים פי"א אות י
לא ע"א43 א"ל ההוא מדרבנן לרבא ואימא הוכח חדא וכו' הוכח אפילו מאה פעמיםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ו בהגה"ה
לא ע"א43 הוכח חדא זימנאאמרי מאיר (טננבוים) עמ' קיא
לא ע"א43 הוכח תוכיח - שתי פעמים או מאהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 8
לא ע"א44 הוכח - אפילו מאה פעמיםאבן פינה עמ' 11
לא ע"א44 הוכח אפי' מאה פעמים וכו', תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיחדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' לא
לא ע"א44 הוכח אפי' מאה פעמים משמע... תלמיד לרב מנין ת"ל תוכיח מ"מראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות יט
לא ע"א44 הוכח אפי' ק' פעמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 249, 247
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםזכרון דברים (תשנט) עמ' מ
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 179
לא ע"א44 הוכח אפילו מאה פעמיםשערי תשובה סה"י אות עא
לא ע"א44 הוכח אפילו ק' פעמים משמעשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לט
לא ע"א44 הוכח אפילו ק' פעמים משמע תוכיח אין לי אלא הרב וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קכג
לא ע"א44 הוכח וכו' תוכיח וכו' אפילו ק' פעמיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' מט
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שמה, תי
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםויגד יעקב עמ' רח
לא ע"ב44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםדרשות הצל"ח השלם עמ' פא, רנט
לא ע"ב44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמזקנים אתבונן עמ' קעא
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלחמי תודה דף ח ע"א, יג ע"ב, יט ע"ב, לה ע"ב, מ ע"ב, מג ע"ב, סג ע"ב, פ ע"א, צו ע"ב, קה ע"א, קיג ע"א, קיד ע"ב, קכג ע"ב
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמח
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעג
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשרגא המאיר על התורה עמ' רלד
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמרפא לשון עמ' קע
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשבט מוסר עמ' קנז
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו תלמיד לרבאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
לא ע"א44 הוכח תוכיח אפילו תלמיד לרבלחמי תודה דף מג ע"ב
לא ע"א44 תוכחה מאה פעמיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ז אות ב
לא ע"א44 תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תפו
לא ע"א50 למה לי למכתב הני תרתי ולמה לי למכתב אבידהלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לא ע"א תוס' רא"ש ושט"מ ד"ה לדברבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לא ע"ב05 בכל מיתה שאתה יכול להמיתואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תלז
לא ע"ב06 הכה תכהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמד-שמה
לא ע"ב11 שמשכנו ברשות בית דיןחכמת התורה משפטים עמ' קסו
לא ע"ב16 פתוח תפתח אין לי וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 82
לא ע"ב16 פתוח תפתח, אין לי אלא לעניי עירך, לעניי עיר אחרת מנין, תלמוד לומר תפתח כמה פעמיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלג
לא ע"ב16 פתח תפתחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא, שפז
לא ע"ב17 לעניי עיר אחרת מניןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפא, שפז
לא ע"ב19 אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מנין תלמוד לומר נתון תתן מכל מקוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' צה
לא ע"ב19 אפילו מתנה מועטתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפט
לא ע"ב19 מתנה מועטת מנין ת"ל נתן תתןלקוטי שיחות חל"ד עמ' 83
לא ע"ב19 מתנה מועטת מניןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכד
לא ע"ב19 נתן תתן אין לי אלא מתנה מרובהויגד יעקב עמ' תשמז
לא ע"ב19 נתן תתן אפילו מאה פעמיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפט
לא ע"ב19 נתן תתן אפילו מאה פעמיםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רה
לא ע"ב22 חד אמר אם נתברך הבית בגללו מעניקים וח"א אף אם לא נתברךשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' רנד
לא ע"ב22 מחלוקת ראב"ע ורבנן בהענקה אם לא נתברך הבית בגללולחמי תודה דף מח ע"א, רכג ע"ב
לא ע"ב26 דיברה תורה כלשון בנ"אגור אריה בראשית פל"ב הערה 149, דברים פי"ב אות א
לא ע"ב29 יש מצות הלואה גם לעשיר ואינו רוצה להתפרנסגור אריה דברים פי"א הערה 37
לא ע"ב30 ולרבי שמעון... דברה תורה בלשון בני ארםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעט
לא ע"ב30 ת"ל תעביטנו מ"מגור אריה דברים פי"ב הערה 1
לא ע"ב34 באותה מלאכה דבטל ממנהחכמת התורה ויצא עמ' שכא
לא ע"ב תוס' ד"ה דברהגור אריה בראשית פכ"ב הערה 21, בראשית פל"ב אות יז, דברים פי"א הערה 34
לא ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק א
לב ע"א11 צריכה בי"ד של הדיוטותברכת שלמה חו"מ עמ' לא [הלכה]
לב ע"א14 אם אמר אביו יטמא לא ישמע לו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נא ע"ב
לב ע"א14 אמר לו אביו חלל שבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' ערה
לב ע"א15 אמר לו אביו אל תחזיר שלא ישמע לואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 83
לב ע"א16 פריקה וטעינה באדםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכז
לב ע"א17 עזוב תעזב עמו וכו׳טוב טעם שמות עמ' קעט
לב ע"א18 אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל ומצוה עליך אם רצית לטעון טעוןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' מז
לב ע"א18 אם ישב בעל החמור ואמר הואיל ועליך המצוה, פרוק, פטורילקוט דברי חכמים שמות סי' שיח
לב ע"א18 הואיל ועליך מצוהבית מועד (זלזניק) עמ' כה
לב ע"א18 הואיל ועליך מצוה לפרוק פרוקאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשסט
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ומצוה עליך וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ז אות יג
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמוברכת טוב עמ' רסא
לב ע"א18 הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה וכו' פרוק, פטוראוצר המאמרים (תשס) עמ' לו
לב ע"א18 הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עמומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצב, שפה
לב ע"א18 הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עמונועם אליעזר שמות דף קסז ע"ב
לב ע"א18 הואיל ועליך המצוה לפרוק פרוקעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכז
לב ע"א19 הקם תקים עמו אבל אם הבעלים יושב בטל, פטורכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 369
לב ע"א19 רצונך פרוק פטורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעב, תקעג
לב ע"א20 מצוה מן התורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' יט
לב ע"א20 מצוה מן התורה לפרוקאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמז
לב ע"א37 יכול א"ל אביו היטמאשני המאורות (תשסח) עמ' קב
לב ע"א37 מנין שאם אמר לו אביו הטמאחיים וחסד סי' תצו
לב ע"א37 מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו' כולכם חייבין בכבודישל"ה (תשנז) פרשת וישב אות סא
לב ע"א37 שאם אמר לו אביו לעבור עבירה מנין שלא ישמע לושרגא המאיר על התורה עמ' רצז
לב ע"א38 אע"פ שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' פז
לב ע"א39 אתה ואביכם חייבין בכבודיחכמת התורה בראשית עמ' רטו
לב ע"א39 כולכם חייבים בכבודימוסר המקרא והתלמוד עמ' קפט
לב ע"א39 כולכם חייבים בכבודיפירוש המכבי שמואל עמ' קי
לב ע"א40 טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמרו, הא לאו הכי הוה אמינא צייתא ליה וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קפז
לב ע"א41 אין עשה דוחה ל"ת ועשהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 292
לב ע"א41 האי עשה ולא תעשהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לב
לב ע"א42 הו"א דכיבוד אב ואם דוחה כבוד המקום קמ"ל ובשיטה מקובצת ד"ה וכתיבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסא
לב ע"א42 הוקש כבוד אב ואם לכבודו של מקוםדרך חיים (תשלה) עמ' רכ
לב ע"א42 הוקש כבוד אב לכבוד המקוםמי מרום ח"י עמ' עא
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםברכות אבי דף יט ע"ב
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שע
לב ע"א42 הוקש כיבוד אב לכבוד המקוםגור אריה ויקרא פי"ט אות ט
לב ע"א42 הוקש כיבוד או"א לכבודו של מקוםתאומי צביה עמ' רל
לב ע"א46 טעינה בשכראיש מבין ח"א דף קנד ע"ג
לב ע"א46 פריקה בחנםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמח
לב ע"א50 ורבי שמעון מאי טעמא דלא מסיימי קראישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעט
לב ע"א רש"י - דיו לבא מן הדין להיות כנידוןגור אריה דברים פכ"ב אות ה
לב ע"א רש"י ד"ה הוקשדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיב
לב ע"ב01 חומר איסור צער בע"חלקוטי שיחות ח"ו עמ' 151, חכ"א עמ' 127
לב ע"ב01 מדברי שניהם נלמד צער בע"ח דאורייתאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שכה
לב ע"ב01 צעב"ח דאורייתאמוסר המקרא והתלמוד עמ' סב
לב ע"ב01 צעב"ח דאורייתאשערי תשובה סה"י אות פו
לב ע"ב01 צער בע"חשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ט
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קפד, קפה
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאאור אברהם - רות עמ' תה
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' קסד
לב ע"ב01 צער בע"ח דאורייתאאורחות צדיקים שער רחמים מט, שער אכזריות עמ' נג
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעב
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתא וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק כט
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר יד
לב ע"ב01 צער בעלי חיים דאורייתאמסילת ישרים עמ' תקל
לב ע"ב01 צער בעלי חיים מדאורייתא או לאשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קנג
לב ע"ב11 ריה"ג אומר וכו' צעב"ח לאו דאורייתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לד אות ב
לב ע"ב46 אוהב לפרוק וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קפה
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןאור יחזקאל - מכתבים עמ' מה
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןמכתב מאליהו ח"א עמ' 37
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון לכוף יצרו עדיףאור יחזקאל - מדות עמ' מח, רמד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאישא מדברותיך - מגילה עמ' שיד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' עו
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוויברך דוד עמ' צד
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופרדס המלך (תשסט) אות תט, תרמז
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופתח טוב עמ' קפא
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מב
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושל"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות יח
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו ותוס'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 201, חכ"ה עמ' 368
לב ע"ב46 אוהב לפרוק ושונא לטעוןהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב46 איכא מצות פריקה וטעינה בשונאשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' טל
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסג ע"א
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרו עדיףמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' יח
לב ע"ב46 כדי לכוף את יצרומוסר המקרא והתלמוד עמ' לו-לז
לב ע"ב46 לכוף את יצרו עדיף מצער בעלי חייםדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכו
לב ע"ב46 מצוה בשונא כדי לכוף את יצרואור הרעיון עמ' טז
לב ע"ב46 מצוה בשונא לפרוקזכרון דברים (תשנט) עמ' פד
לב ע"ב46 מצווה בשונא כדי לכוף את יצרואבן פינה עמ' 120
לב ע"ב46 מצווה בשונא כדי לכוף את יצרואודה ה' דף טז ע"א
לב ע"ב תוס' ד"ה לכוף - מה כפיית היצר שייך, כיון דמצוה לשונאופרדס המלך (תשסט) אות תט
לב ע"ב תוס' ד"ה לכוףמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף טז ע"ב
לב ע"ב תוס' ד"ה מדברי שניהםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לד אות ה
לב ע"ב הבונה על העין יעקב - שלמות האדם - להגביר השכל על החומראור הרעיון עמ' טז
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןאז תתחזק עמ' ריט
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןבארות המים (תשסב) עמ' קלו
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןבארות המים (תשסט) עמ' שעה
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןזכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מו
לג ע"א01 רובץ ולא רבצןצמח צבי אגרת ט
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיב
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצןעירין קדישין השלם עמ' שלה
לג ע"א01 רובץ תחת משאו ולא רבצן וכו'אהל אברהם (תשסג) בהקדמה
לג ע"א15 כי תראה יכול אפילו מרחוק ת"ל כי תפגעלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו - שלו קודםהמאור שבתורה (לסין)
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'אור התורה (תאומים) עמ' נד
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נד
לג ע"א20 אבדתו ואבדת אביו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תט
לג ע"א20 אבדתו ואבידת אביו אבדתו קודמת, אבדת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שמ
לג ע"א21 אבידתו ואבידת רבו אבידתו קודמתשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שעו
לג ע"א21 אבידתו ואבידת רבו של רבו קודםחיים וחסד סי' תצה
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' ר
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתשביב אור עמ' רפב
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעב, קעו, מלכים עמ' רצז
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתדרך חיים (תשלה) עמ' תמו
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויחי אות כה
לג ע"א22 אבדת אביו ואבדת רבו, אבדת רבו קודמתאור אברהם במדבר עמ' ח, ט, טז
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קכו
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתדרשות שמן רוקח עמ' רצא
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודםנועם אליעזר בראשית עמ' קסח ע"ב
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסב, רנה
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1321
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתקול ששון (גולדברג) אות נב
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו' ורבו שלמדו חכמה מביאו לעה"בילקוט דברי חכמים בראשית סי' שצ
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי העוה"בשם דרך - כתר תורה עמ' רכה
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמת, שאביו מביאו לחיי עולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לט
לג ע"א22 אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתמתנת חיים - קנינים עמ' קכט
לג ע"א22 מציאת אביו ומציאת רבונתיבות עולם ח"ב עמ' לו
לג ע"א23 אבידת רבו קודם לאבידת אביוגבורות ה' עמ' קצט
לג ע"א23 אבידת רבו קודמתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקסד
לג ע"א23 אבידת רבו קודמתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלא
לג ע"א23 אביו ואמו הביאו לחיי העוה"ז ורבו לחיי העוה"באודה ה' דף יז ע"א
לג ע"א23 אביו מביאו לחיי העה"ז ורבו מביאו לחיי העוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קלו
לג ע"א23 גדול כבוד רבו מכיבוד אב ואםאגרא דכלה ח"א עמ' רו, ח"ג עמ' רכט
לג ע"א23 ורבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם ברכות עמ' קעו
לג ע"א23 כבוד רבו קודם לכבוד אבחכמת התורה ויצא עמ' תצט
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העוה"בפחד יצחק - ראש השנה מאמר ג
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם - תלמוד תורה עמ' מה, קצז
לג ע"א23 רבו מביאו לחיי העולם הבאאור אברהם ויקרא עמ' שעז
לג ע"א23 של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה"בדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעט עמ' תקז
לג ע"א23 שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאס' העיקרים (מישור) עמ' שנט
לג ע"א24 ואם אביו חכםלקוטי שיחות חי"ב עמ' 53
לג ע"א28 אפס כי לא יהיה בך אביון וכו' כל המקיים בעצמו סוף בא לידי כךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טו אות כ
לג ע"א28 אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמו
לג ע"א28 לא יהיה בך אביוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שעח
לג ע"א28 שלך קודם לכל אדםויגד יעקב עמ' תשמז
לג ע"א28 שלך קודם לשל כל אדםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קס
לג ע"א29 המקיים בעצמו כך יבוא לידי כךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנד
לג ע"א29 כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קצא
לג ע"א29 כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רס
לג ע"א30 רבו שאמרו - מחלוקת ר"מ ר' יהודה ור' יוסידרך חיים (תשלה) עמ' תמו, תרעב
לג ע"א30 ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה וכו'שביב אור עמ' רפג
לג ע"א30 ת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
לג ע"א33 זוהמא ליסטרון וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקפד
לג ע"א34 אמר עולא ת"ח שבבבל עומדים זה מפני זהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שמה
לג ע"א34 אמר עולא ת"ח שבבבל קורעין זע"ז ותוס'איש אמונים דף קיח ע"ב
לג ע"א34 ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זהאור אברהם בראשית עמ' רצז
לג ע"א34 ת"ח שבבבלאגודת אזוב (יעבץ) דף פא
לג ע"א34 ת"ח שבבבלדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלז
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהשם דרך - הישר והטוב עמ' עו
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קפה, קצט
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קי
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קעה
לג ע"א34 תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, רש"ישם דרך - כתר תורה עמ' קסד, רכו, רמא
לג ע"א36 בעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו' את צריכת לישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
לג ע"א36 בעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו'שם דרך - הישר והטוב עמ' קיט
לג ע"א36 רב חסדא אמר לרב הונא תלמיד ורבו צריך לו מהו שיעמוד לפניו א"ל... לא צריכנא לך וע"ז ישבו בתעניות הרבהאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעג
לג ע"א36 רבו מובהקמשיבת נפש עמ' ס
לג ע"א36 תלמיד שרבו צריך לוויגד יעקב עמ' תשטז
לג ע"א37 אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך וכו' איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נד
לג ע"א37 אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך וכו' איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדישם דרך - כתר תורה עמ' קנב
לג ע"א37 חסדא את צריכת ליתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"א
לג ע"א37 לא צריכנא לך את צריכת לינחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ד
לג ע"א43 העוסק במקרא וכו' ובתלמוד אין לך מדה טובה הימנוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות ג
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף ע ע"א
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף ע ע"א
לג ע"א43 העוסק במקראכתבי רבנו בחיי עמ' תכב
לג ע"א43 העוסק במקרא מדה ואינה מדהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קעד
לג ע"א43 העוסקים במקרא - מדה ואינו מדה. משנה - מדה ונוטלין עליה שכר, גמרא - אין לך מדה גדולה מזושירי משכיל כלל ב פרט ה
לג ע"א43 העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזובשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שפ
לג ע"א43 העוסקים במקרא מדה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קמז
לג ע"א43 העוסקין במקרא - מדה ואינה מדה; במשנה - מדה ונוטלין עליה שכר; גמרא - אין לך מדה גדולה מזונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צו ע"ד
לג ע"א43 העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה וכו', גמרא אין לך מדה גדולה מזואוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלח
לג ע"א43 העוסקין כו' גמרא אין לך מדה גדולה מזושביב אור עמ' רג
לג ע"א43 העוסקים במקרא מידה ואינה מידהאוזן שמואל דף ד ע"ב
לג ע"א43 ת"ר העוסקים במקרא מדהאהבת ציון דרוש ט
לג ע"א43 לימוד משנה וגמראאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ה אות ב
לג ע"א43 משנה מדה ואינה מדהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ז
לג ע"א44 גמרא אין לך מדה גדולה מזונועם אלימלך (תשסא) עמ' שצז
לג ע"א44 ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שכד
לג ע"א44 מדה ונוטלין עליה שכראוצרות הראיה עמ' 815
לג ע"א44 תלמוד אין לך מדה גדולה מזומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קנח
לג ע"א רש"י - ולא רבצן - הרגיל בכךעקבי אבירים (תשסה) עמ' מד, קכו, קנד, קפב, רכב, שסז
לג ע"א רש"י ד"ה ואינה מדהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 90
לג ע"א רש"י ד"ה משנהשערי הישיבה ח"א עמ' קכט
לג ע"א רש"י ד"ה עומדיןשערי הישיבה ח"א עמ' סד, רכ, ח"ב עמ' רלא
לג ע"א תוס' ד"ה ומקרעיןאגודת אזוב (יעבץ) דף פב ע"ג בהגהה
לג ע"א ר"ח - במלאות מ' שנה עומד התלמיד על דעת רבולקוטי שיחות חל"ד עמ' 161
לג ע"ב01 בימי רבי נשנית משנה זוצמח מנחם דף סט ע"ג
לג ע"ב04 דרש ר"י בר אלעי מ"ד הגד לעמי פשעם וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' סג
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעיםדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עט
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעםאהבת ציון דרוש ה
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתםדרך ה' השלם עמ' רו - מראה דרך
לג ע"ב05 הגד לעמי פשעםילקוט הגרשוני ח"ב
לג ע"ב05 והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם וכו' ששגגת תלמוד עולה זדוןבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיח
לג ע"ב05 לעמי פשעם כו' ולבית יעקב חטאתם אלו ת"ח ששגגות נעשות כזדונותפרי צדיק שופטים אות יא, נצבים אות א, סוכות אות ה, מז
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נחשבות להן כזדונותויקרא יעבץ עמ' כו
לג ע"ב06 'הגד לעמי פשעם' - אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות כזדונותשירי משכיל כלל א פרט ז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם - אלו ת"חאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמ ע"א
לג ע"ב06 'הגד לעמי פשעם' אלו ת"חזכרון דברים (תשנט) עמ' קה
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נחשבות להם כזדונותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעב אות ב
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' צט, קג, קיב, קיד, קמג, קמה, קנח, רמב, רס
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' נג, קד, קעא, רמד
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה שזדונות נעשו להם כזכיותערבי נחל (תשסד) עמ' יא, תשמח, תתנא, תתקטז, תתרפ
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנג, קנו
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' עז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קמו, קפז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגזת נעשות להם כזדונות וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' ריז
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםפנים יפות על תהלים עמ' סח, תמו
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם וגו' אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף נט ע"א
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם וכו' אלו תלמידי חכמים ששגות נעשות להם כזדונותטיול בפרדס ח"א עמ' שסט
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצו, תרעא, ויקרא עמ' שלד, יהושע-שמואל עמ' תלב
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שצג
לג ע"ב06 הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפד
לג ע"ב06 והגד לעמי - אלו ת"חכרם פתחיה מבוא שריג ג
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם - אלו התלמידי חכמיםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות נב
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם - אלו ת"ח ששגגות דומות להם כזדונותאוזן שמואל דף ג ע"א, ד ע"ב, ז ע"א, יב ע"א
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו הת"חכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קיז
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' ס
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ב, ח"ב עמ' סב, רטז
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים שאפילו שגגות נעשות להם כזדונותראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ב אות כו
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם וכו', אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקסה
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם עמי הם הת"חחכמת התורה שמות עמ' תמ
לג ע"ב06 והגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשית להם כזדונותדרשות שמן רוקח עמ' קיט, רכג, שס, תלג, תלח, תסג
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשה להםהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ונשובה, דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד נקדים, דרוש ז סי' א ד"ה ובדרך
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונותאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"א
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ש
לג ע"ב06 אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרך חיים (תשלה) עמ' תמה
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמיםשערי הישיבה ח"א עמ' קמה
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמים שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 393
לג ע"ב06 אלו תלמידי חכמים שזדונות נעשים להם כשגגותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עו, קכה
לג ע"ב06 לעמי פשעם אלו ת"חדרשות שבט הלוי ח"א עמ' לד, סו
לג ע"ב06 לת"ח שגגה כזדוןאשל אברהם (שפירא) עמ' תסט
לג ע"ב06 לתלמידי חכמים הוי שגגות כזדונותחכמת התורה ויקהל עמ' עט
לג ע"ב06 שגגות כזדונותשפתי רננות (מיכלדורף) דף לז ע"א-ע"ב
לג ע"ב06 ת"ח שגגות להם כזדונותרב טוב דף עג ע"א
לג ע"ב06 ת"ח שגגות נעשו להם כזדונותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לא
לג ע"ב06 ת"ח שגגות נעשו להם כזדונותחכמת התורה וישלח עמ' תה
לג ע"ב06 ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקכד
לג ע"ב06 ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' ע
לג ע"ב06 תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קטו
לג ע"ב06 תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות. עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מב ע"א, בלק מד ע"ד
לג ע"ב07 אלו ע"ה שזדונות נעשות להם כשגגותכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג
לג ע"ב07 אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגותחכמת התורה שמיני עמ' רה
לג ע"ב07 אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותגדולי מוסר עמ' צו
לג ע"ב07 אלו עמי הארצות שזדונות נעשו להם כשגגותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נט
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו ע"האהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קיג ע"ב
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונותישראל קדושים עמ' 63, רסיסי לילה סי' מז (עמ' 98), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 178)
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות לו כשגגותפרי צדיק לך לך אות ב, וירא אות ח, וישב אות א, ויגש אות יא, ויחי אות ב, שמות אות א, ב, פדיון הבן אות ב, בשלח אות ג, יתרו אות ג, י, פ' שקלים אות יד, ר"ח אדר אות א, תרומה אות א, פ' החודש אות ט, כי תשא אות א, קדושים אות ז, במדבר אות יד, ר"ח סיון אות ד, שלח אות י, פנחס אות י, יח, מסעי אות יא, יב, ראה אות ו, שופטים אות יא, נצבים אות א, האזינו אות ג, סוכות אות מז
לג ע"ב07 ולבית יעקב חטאתם אלו ת"ח ששגגות נעשות כזדונותדובר צדק עמ' 72
לג ע"ב07 חטאים היינו שוגגערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ח, יט
לג ע"ב08 ע"ה שזדנות נעשה להן כשגגותאהבת ציון (תשסד) עמ' ק
לג ע"ב09 הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שז
לג ע"ב09 הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר נב
לג ע"ב09 ר' יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קסט
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןעטרת ישועה (תשסד) אות ב ליום א דסליחות
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןקהלת יעקב עשי"ת עמ' תמז
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד, תריא
לג ע"ב10 שגגת תלמוד עולה זדוןפנים יפות על תהלים עמ' סח
לג ע"ב10 ששגגת תלמוד עולה זדוןשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ו בהגה"ה, וישב אות לב בהגה"ה
לג ע"ב10 ששגגת תלמוד עולה זדוןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמו
לג ע"ב11 החרדים אל דברו אלו ת"חדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיג
לג ע"ב11 החרדים אל דברו, אלו תלמידי חכמיםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' עד, יהושע-שמואל עמ' שנט
לג ע"ב11 שמעו דבר ד' החרדים, אלו ת"חכרם פתחיה מבוא שריג ג
לג ע"ב11 שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמיםפרי צדיק ויחי - הבדלה, (ב), תצוה אות א, פנחס אות יב, יד, מסעי אות יא, יב, דברים אות ט
לג ע"ב11 שמעו דבר ה' וכו' אלו ת"ח וכו' אלו בעלי מקראדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קי
לג ע"ב12 אח - נקראו בעלי מקראישמח חיים (תשסה) מע' א אות מב
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי ארצותאבן פינה עמ' 156
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי הארץאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קו, רטז, ריז
לג ע"ב14 מנדיכם אלו עמי הארץקול ששון (גולדברג) הקדמה
לג ע"ב16 שמא תאמר אבד סברם וכו'יציב פתגם - פסח עמ' לב
לג ע"ב16 שמא תאמר ישראל יבושו תלמוד לומר וכו'מכתב סופר דף קיז ע"ב
לג ע"ב16 שמא תאמר פסק סברם ובטל סכוים תלמוד לומר ונראה בשמחתכםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רטז, ריז
לג ע"ב17 אוה"ע יבושו וישראל ישמחוחכמת התורה תולדות עמ' רג
לג ע"ב22 תשלומי כפל לשומרמשיבת נפש עמ' קב
לג ע"ב35 מתקיף לה רמי בר חמא והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפח
לג ע"ב36 אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרכו
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסג
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי, שנתן הקב"ה לו חן בעיני אנטונינוסאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מה
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ז
לד ע"א לכשתגנב ותשלמניטבעות זהב ח"א דף יד ע"ב, כח ע"א, פ ע"ג [הלכה]
לד ע"א דקיימא באגםבנין אפרים עמ' קכג, קלד [הלכה]
לד ע"ב משביעין אותו שבועה שאינה ברשותודרכי חושן עמ' קנב [הלכה]
לד ע"ב סלע הלויתני ג׳ וכו׳ היה שוה וכו׳טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק יג
לה ע"א14 שמא יוציא הלה וכו'אבן שהם (וינמן) עמ' ריד [הלכה]
לה ע"א23 תהא במאמינוזאת זכרון (תשנב) אות עד
לה ע"א26 מאי שנא לוה דמהימן ליה למלוה וכו', מלוה מקיים ביה בלוה וסלף בוגדים ישדםלחמי תודה דף רמא ע"ב
לה ע"א28 לוה מקיים ביה במלוה תומת ישרים תנחםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יד אות טו
לה ע"א28 מלוה מקיים בלוה וכו' ולוה מקיים במלוה וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קצ
לה ע"א30 ההוא גברא דאפקיד כיפירוח חיים (חיד"א) עמ' נה
לה ע"א40 הישר והטובאמה של מלכות עמ' 97
לה ע"א40 ועשית הישר והטובשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' ס, סד, עד, פז
לה ע"א42 זבנה או אורתהטבעות זהב ח"א דף סט ע"ד [הלכה]
לה ע"א44 אי בעל יורש הוי אי לוקחאבן שהם (וינמן) עמ' תמב [הלכה]
לה ע"ב מאימת אכיל פיריאבן שהם (וינמן) עמ' רנב [הלכה]
לה ע"ב מכי מטי אדרכתאברכת שלמה חו"מ עמ' מו [הלכה]
לה ע"ב מכי מטי אדרכתא לידי'אבן שהם (וינמן) עמ' פח [הלכה]
לה ע"ב מכי שלימו ימי אכרזתאדרכי חושן עמ' קלז-קלח [הלכה]
לה ע"ב השוכר את הפרה והשאילה לאחר, ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל משלם להשוכראור לשמים (תשסג) עמ' שסא
לה ע"ב השוכר פרה מחבירו והשאילה כו', בתויו"טמכמני אשר עמ' קכב
לה ע"ב פעמים ששניהם בחטאת פעמים ששניהם באשםלב המשפט ח"א שיעור א [הלכה]
לו ע"א שומר שמסר לשומרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קד ע"א [שפח ע"א ד"ה אלא]
לו ע"א שומר שמסר לשומרלב המשפט ח"א שיעור יב [הלכה]
לו ע"א שומר שמסר לשומר אמר אביי פטורמי מרום חי"א עמ' צה
לו ע"א אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחרלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סז
לו ע"ב תחילתו בפשיעה וסופו באונסרוח חיים (חיד"א) עמ' מו, פא
לז ע"א15 שנים שהפקידו אצל אחד זה מנהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קמד
לז ע"א20 הכל יהא מונח עד שיבוא אליהואדיר במרום ח"א פ' עא
לז ע"א34 ורמי גזל אגזל וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפה
לז ע"א44 גזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהןזכרון אליעזר עמ' רב
לז ע"א45 מניח גזילה ביניהם ומסתלק ובלוה מאחד וא"י ממי לוהאבן שהם (וינמן) עמ' רפה [הלכה]
לז ע"א46 מחלוקת רבי טרפון עם רבי עקיבאברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ז ע"ג [כו ע"א ד"ה והרי"ף]
לז ע"א49 בבא לצי"שטבעות זהב ח"א דף ס ע"א [הלכה]
לז ע"א49 בבא לצי"שמוסר המקרא והתלמוד עמ' לו
לז ע"ב שתיקה כהודאה דמיאאמרי נועם (מועדים) סי' י לל"ג בעומר
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 119, 118
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 80
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רה
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבים של חבירולקוטי שיחות חי"א עמ' 184, חי"ד עמ' 159, חט"ו עמ' 95, חי"ז עמ' 337, חי"ט עמ' 283, ח"כ עמ' 231, 319, 390, 398
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חברוגור אריה בראשית פי"ב הערה 44
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חברוקרני אורה עמ' סה
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירואגרת הטיול (תשעה) עמ' לו
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רעט
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו, ורש"ימבשר טוב - חנוכה עמ' לב
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברודברי סופרים סי' ג (עמ' 3), יג (עמ' 11)
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חברופרי צדיק לחנוכה אות כה, ויקרא אות ה, ר"ח תמוז אות ג, מסעי אות ח, ר"ח אב אות *ב
לח ע"א07 אדם רוצה בקב שלואור חדש על ציון דף לא ע"א
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלואור יחזקאל - מכתבים עמ' כג
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלובאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ה אות ד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלוחכמת התורה וארא עמ' לח, פו
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלוקשוטי כלה (תשסג) עמ' נג
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר וכו'מאורי שערים עמ' כ
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חבירוטל חיים (פרידלנדר) עמ' קצד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין וכו'ברכות אבי דף פג ע"א
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רמה
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירואהל נפתלי עמ' קה
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכו
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוחכמת התורה תולדות עמ' תרד
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 443
לח ע"א07 רוצה אדם בקב שלו מתשעה של חברוחכמת התורה שמיני עמ' רמג
לח ע"א07 רוצה האדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירואור אברהם במדבר עמ' שז
לח ע"א41 משכח שכיחאור ישרים (תשסב) עמ' קלט
לח ע"א41 משכח שכיחאור לשמים (תשסג) עמ' ערב
לח ע"ב12 כל מקום ששנה רשב"ג הלכה כמותוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
לח ע"ב33 וחרה אפי וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנו
לח ע"ב33 ממשמע שנאמר וחרה אפי בכם והרגתי אתכם וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קכח עמ' שצו
לח ע"ב33 ממשמע שנאמר וחרה אפי' וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' לד
לח ע"ב34 מלמד שנשותיהם רוצים להנשא ולא יניחו להםמרפא לשון עמ' קלב
לח ע"ב34 שנשותיהם מבקשות להנשא ואין מוחין ואתןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 21
לח ע"ב37 דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטאבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 46
לח ע"ב37 דלמא מפומבדיתא את דמעיילין פילא בקופא דמחטאשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות יז
לח ע"ב37 מעיילין פילא בקופא דמחטאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 81
לח ע"ב43 נכסי נטושים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשסד
לט ע"א נטושים אפקעתא דמלכאדברי יונה ח"א עמ' קסג
לט ע"א אפקעתא דמלכא, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקעא
לט ע"א אמ"ר נחמן אמר שמואל שבוי שנשבה מורידין קרוב לנכסיו ורש"יאיש אמונים דף ח ע"א, עה ע"ג
לט ע"א אפטרופא לדיקנני לא מוקמינןצדקה חיים דף לב ע"ד [קיד ע"ב]
לט ע"ב מרי בר איסק כו' ובראשונים שםברכת שלמה חו"מ עמ' ל [הלכה]
לט ע"ב א"ל אית לי סהדי ודחלי מיניהלב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
לט ע"ב אמר ליה הכי דינא, המוציא מחבירו עליו הראיה אמר ליה הכי דיינינא לך ולכל אלימי דחברךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יז אות טו
לט ע"ב הכי דייני לך וכל אלימימכמני עוזיאל עמ' תכד
לט ע"ב רש"י - דנקא הוא שתותמקור חיים (תשסו) עמ' מא
מ ע"א לא סיימוההכתב והקבלה דברים פל"א פסוק יט
מ ע"א וכי בשופטני עסקינןגור אריה במדבר פכ"ה הערה 31
מ ע"א המוכר שמן מזוקק וכו' מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאהלקוטי שיחות חי"א עמ' 127
מא ע"א02 ייחד לו מקוםטבעות זהב ח"א דף יד ע"ב [הלכה]
מא ע"א13 מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' יג
מא ע"א14 אי אוקמינן כחד תנא ובתרי טעמי או כתרי תנאי ובחד טעמאבני יששכר ח"א דף סז ע"ג
מא ע"א16 נטלה על מנת לגוזלהאוצרות הראיה עמ' 831
מא ע"א18 השולח ידאבן שהם (וינמן) עמ' ריט [הלכה]
מא ע"א19 שליחות יד צריכה חסרון וכו׳טוב טעם שמות עמ' קעג
מא ע"א19 שליחות יד צריכה חסרון או אינה צריכה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ב
מא ע"א25 שואל שלא מדעת גזלן הוישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
מא ע"א25 שואל שלא מדעת הוי גזלןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמט
מא ע"א43 שליחות יד נאמר בפקדוןיד אהרן עמ' טז
מא ע"ב שולח יד בפקדון - אין לשומר בעלות בפקדוןאמרי אש (טאוב) עמ' רנה
מא ע"ב או אינו אלא לדין וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קלב-קלד
מא ע"ב רש"י ד"ה שומר חנםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קכז
מא ע"ב תוס' ד"ה קרנאגור אריה דברים פ"ו הערה 17
מא ע"ב ריטב"א שבשטמ"ק - גז"ש המקובלת אינה צריכה להיות מופנהגור אריה דברים פכ"ו הערה 26
מב ע"א01 המפקיד מעות אצל חבירו וצררן והפשילן לאחוריו חייבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשסז
מב ע"א08 וצרת הכסף בידך, אע"פ שצרורין יהיו בידךצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כז
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 460
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו שנאמר וצרת הכסף בידךברכת טוב עמ' קצד
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידוראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק כז
מב ע"א09 לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידותורת חסד (סופר) עמ' כ
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו וכו׳שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ט
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידועקבי אבירים (תשסה) עמ' קכו
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע שליש בפרקמטיא ושליש תחת ידומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תזריע כ
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיושפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכב
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' פז
מב ע"א11 לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עז
מב ע"א11 לעולם ישלש אדם מעותיו וכו׳טוב טעם בראשית עמ' דר
מב ע"א11 לעולם ישלש אדם מעותיו שליש בקרקע שליש בפרקמטיא וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מו"מ פרק כז, אור עולם פרק יב
מב ע"א12 שליש בקרקע שליש בפרקמטיהשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 81
מב ע"א12 שליש בקרקעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
מב ע"א12 שליש בקרקעכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 242
מב ע"א13 אין הברכה מצויהמכתב מאליהו ח"א עמ' 178
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ערה
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןלחמי תודה דף קלח ע"א
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש ס אות ב
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות כח
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פב
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןהצניעות והקדושה (תשסט) פי"ט אות ח
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ו
מב ע"א13 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיךשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לז, במדבר אות טז, כג
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמויאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח ל, תבא א
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תנו
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 275, באר ד הערה 1195, באר ה הערה 486, 681
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך וכו'מתוק מדבש (פרחי) עמ' רי
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות נו, מו"מ פרק כז
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ד
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכג, תסז
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בסמוי מן העיןדעת שבת עמ' פט
מב ע"א13 אין הברכה שורה וכו'אמרי יוסף בראשית דף קכח ע"ד
מב ע"א13 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' תולדות מאמר ג
מב ע"א14 אלא בדבר הסמוי מן העיןפירוש המכבי דברים עמ' קמז
מב ע"א14 בדבר הסמוי מן העיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' מז
מב ע"א14 בדבר הסמוי מן העיןטוב טעם שמות עמ' רלז
מב ע"א15 באסמיך, בדבר הסמוי מן העיןלקט אמרי קודש - דברים עמ' יא
מב ע"א18 ההולך למוד את גורנודברי חנינא - מזלות עמ' י
מב ע"א18 ההולך למוד את גרנועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשמו
מב ע"א18 ההולך למוד את גרנו אומר וכו' התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזהמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' ע
מב ע"א18 ההולך למוד גורנו יאמר שיתברך מעשיוזרע קודש - מועדים עמ' רכה
מב ע"א18 הנכנס למוד גרנואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' טו אות ב
מב ע"א18 למוד את גרנורבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שיב
מב ע"א19 יה"ר שתשלח ברכה בכרי הזהדברי חנינא - מזלות עמ' עג
מב ע"א20 התחיל למודמשנת חיים דברים עמ' קנו, קנט, תפט
מב ע"א20 התחיל למוד וכו' ברוך השולח ברכה בכרי הזהדברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המדודברכת משה דף יא ע"ב, טז ע"א
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המנויגור אריה בראשית פי"ב הערה 32, שמות פ"ל הערה 45
מב ע"א22 אין הברכה מצויה בדבר המנויאשל חיים ח"א עמ' עח
מב ע"א22 אין הברכה מצויה לא בדבר השקול וכו'תורת חסד (סופר) עמ' רעד
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדודעיני שמואל (ראבין) עמ' לא
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדוד ובדבר המנויחכמת התורה חיי שרה עמ' תט
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המדוד וכו'אוהב ישראל דף קעה ע"א
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המנויחכמת התורה פקודי עמ' יז, ל, נז
מב ע"א22 אין הברכה שורה בדבר המנויערבי נחל (תשסד) עמ' תכד
מב ע"א22 אין הברכה שורה על דבר המדוד ושקול וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שיב
מב ע"א22 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול וכו' אלא בדבר הסמוי מן העיןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קעא
מב ע"א22 לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' תג
מב ע"א22 שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העיןברכת טוב עמ' רנד
מב ע"א26 אמר שמואל אין שמירת כספיםחן וכבוד דף עב ע"ב
מב ע"א26 אמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקעלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קכו
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעדברי חנינא - מזלות עמ' פז
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעצל הכסף (פריד תשסג) עמ' כז
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קפח
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרה
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רו
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 389, 415
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאגרא דכלה ח"ג עמ' שלט
מב ע"א26 כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמו
מב ע"א30 ואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו
מב ע"א30 צורבא מרבנן, רש"י ד"ה ואם צורבא מרבנן הואנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות ב
מב ע"א32 גשושאיהכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק ו
מב ע"א41 הוה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
מב ע"א42 תחילתו בפשיעה וסופו באונסלקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
מב ע"א42 תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קמז
מב ע"א43 תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור וכו' חייבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 64
מב ע"א45 לא ידענא היכי אותבינהורוח חיים (חיד"א) עמ' נד
מב ע"א46 ההוא גברא דאפקיד זוזי גביה חבריה וכו' ומרדכי שםאיש אמונים דף עב ע"ג
מב ע"א רש"י ד"ה אין הברכהגור אריה בראשית פ"ב הערה 10, דברים פכ"ז הערה 19
מב ע"א ריטב"א - ברכה במדידת מעשרבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ו אות א
מב ע"א מהרש"א - אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולט בו, דריש באסמיך מלשון אוצרלחמי תודה דף קלח ע"א
מב ע"ב בקרא - רועה בקרנטריקן (תשעד) עמ' קנח
מג ע"א המפקיד מעות אצל שולחנידרכי חושן עמ' רמ [הלכה]
מג ע"א בצרורין וחתומין שנואור תורה השלם (מזריטש) סי' שי
מג ע"א בצרורין וחתומין שנומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' שי
מג ע"א קשר משונהחכמת התורה מקץ עמ' שסז
מג ע"א השולח יד בפקדון - בית שמאי אומרים: ילקה בחסר וביתר; ובית הלל אומרים כשעה הוצאהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קד ע"ג
מג ע"א השולח יד בפקדון בש"א ילקה בחסר וביתר ובה"א כשעת הוצאה ר"ע אומר כשעת התביעהנועם אלימלך (תשסא) עמ' תל
מג ע"א תוס' ד"ה מאיטבעות זהב ח"א דף ד ע"ד, ו ע"ד, כ ע"ד [הלכה]
מג ע"א תוס' ד"ה מאי איריאדרכי חושן עמ' רסח-רע [הלכה]
מג ע"ב שואל שלא מדעת גזלןשערי תשובה סה"י אות צב
מג ע"ב שואל שלא מדעת, גזלן הואהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' פג
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א אינו חייבלקוטי שיחות ח"ו עמ' 70
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וברש"י שםיציב פתגם - פסח עמ' קנו
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' סז
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןהמאור שבתורה (לסין)
מג ע"ב החושב לשלוח ידחקל יצחק (תשסג) עמ' תנג
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון, ב"ש אומרים חייב וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ב
מג ע"ב חשב לשלוח יד ב"ש חייב וב"ה אמרי עד שישלח בו ידדברי יונה ח"א עמ' עט
מג ע"ב ריטב"אבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
מג ע"ב שט"מבנין אפרים עמ' קכא [הלכה]
מג ע"ב תוס' ד"ה החושבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
מג ע"ב תוס' ד"ה החושב, ובתיו"טמטה יששכר עמ' קח
מג ע"ב תוס' ושט"מבנין אפרים עמ' קעא [הלכה]
מג ע"ב תוס' מחשבה בקדשים היא בפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
מג ע"ב תוס' - החושב, הך מחשבה הוי דיבור כדיליף מעל כל דבר וכן מחשבת פיגול נמי הוי בדיבורדרכי צדק עמ' טז
מד ע"א01 על כל דבר פשע בש"א מלמד שחייב על המחשבה כמעשה ובה"א אינו חייב עד שישלח בו יד [עי' פרש"י]דרכי צדק עמ' טז
מד ע"א02 מלמד שחייב על המחשבה כמעשהספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54)
מד ע"א09 אמר לעבדוהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ח
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יב אות א
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףאמרי יוסף דברים דף מ ע"א
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףדרך מצותיך (חב"ד) דף לו ע"ב
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסף+מי השלוח (תשסז) ח"א דף לג
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףפתח טוב עמ' מג
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףצמח צדיק (תשסז) עמ' לה
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהבצפנת פענח (תשסו) עמ' שכו, תכה
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קכנ
מד ע"א24 הזהב קונה את הכסףויגד יעקב עמ' תשז
מד ע"א24 הזהב קונהעולת חודש ח"ג מאמר תקפה
מד ע"א28 אסימון קונה את המטבעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסב ע"ב
מד ע"א32 כיצד משך הימנו פירות וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכד
מד ע"א32 ישראל קונה במשיכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסו
מד ע"א33 נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה וכו'של"ה (תשנז) - מס' חולין אות נ
מד ע"א34 אבל אמרו חכמים מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר כ
מד ע"א34 מי שפרע וכו׳טוב טעם דברים עמ' קכח
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבולשמועה טובה דף צה ע"א
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגהאמרי השכל עמ' 175
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'אור אברהם במדבר עמ' מ
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'מראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכה
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורוערבי נחל (תשסד) עמ' פו
מד ע"א34 מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורושל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות מ, כי תצא אות כח
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבולחכמת התורה נח עמ' רד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'אור אברהם - רות עמ' שסד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'אור אברהם דברים עמ' רצז
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול וכו'תורת העולה ח"ג פרק סו
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורואילנא דחיי (תשסז) עמ' קח
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמז
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה יפרע ממי שאינו עומד בדבורומראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמד
מד ע"א34 מי שפרע מדור המבולשבט מוסר עמ' יג
מד ע"א35 הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורוגור אריה שמות פי"ח הערה 350
מד ע"א35 הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שלב
מד ע"א36 עומד בדיבורודרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
מד ע"א38 מתני לי' רבי לר' שמעון בריה וכו' שנית לנו בילדותך וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמז
מד ע"א38 מתני ליה ר' לר"ש בריהאיש מבין ח"א דף נח ע"ג
מד ע"א38 שני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף וכו'אור השמש (תשסח) עמ' סה
מד ע"א39 רבי, שנית לנו בילדותיך... ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 324
מד ע"א39 שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהבפרי צדיק במדבר אות טז
מד ע"א43 דהבא דחשיב וכו' כספא דחריףלקוטי שיחות ח"ו עמ' 157
מד ע"א45 כספא דחריף הוי טבעא דהבא דלא חריף הוה פיראמחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 31), רסיסי לילה סי' לא (עמ' 45), אור זרוע לצדיק עמ' 40
מד ע"ב02 אמר רב אשי כילדותיה מסתבראאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יד
מד ע"ב08 דהבא אף דחשיב טפי פירא הוי לגבי כספא דחריפי טפיפנים יפות על תהלים עמ' תלא
מד ע"ב11 הנהו פריטי באתרא דסגי אינהו חריפי טפיס' הזכרון לחתם סופר עמ' נח
מד ע"ב14 דרב אוזיף דינרידרך ישראל סי' א ס"ק א [הלכה]
מד ע"ב14 רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייאלב המשפט ח"ב שיעור יג [הלכה]
מד ע"ב14 רב אוזיף דינרי מברתיה דרבי חייא וכו' נעשה כאומר לה הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתחשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קסא
מד ע"ב19 רב דינרי הוו ליהדרך ישראל סי' ג ס"ק ט [הלכה]
מד ע"ב26 דינר כסף הוא א' מכ"ה בזהבצמח דוד (סקאליע) עמ' שנא
מד ע"ב26 דינר של כסף אחד מעשרים וחמשה בדינר זהבלקוטי מאמרים עמ' 167
מד ע"ב רש"י ד"ה כילדותיה מסתבראנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג, סי' לו אות יד, סי' לח אות לא
מד ע"ב תוס' ד"ה אלאדברי סופרים סי' ג (עמ' 4)
מה ע"א בסלעים דינריםלקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
מה ע"ב מטבע נעשה חליפיןברכת שלמה חו"מ עמ' לז [הלכה]
מה ע"ב הכסף אינו קונה את הזהב וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכא
מה ע"ב נקנה בכ"מ שהואטבעות זהב ח"א דף לא ע"ב, לה ע"א ע"ד [הלכה]
מה ע"ב רש"י ד"ה משוםמשיבת נפש עמ' נט
מה ע"ב נמוק"י ד"ה תנאי כמות שהואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מו ע"א נקנינהו ניהלי' אגב קרקע (ברא"ש)לקוטי שיחות ח"כ עמ' 309
מו ע"א פודין מע"ש אג"ק ותוס' ד"ה ונקנינהוטבעות זהב ח"א דף כב ע"ב, לא ע"ב, לד ע"ד, לו ע"ב [הלכה]
מו ע"א ר"א לעולם בדמים ופרוטטות וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ב ס"ק יא-יב, וסי' ג ס"ק ט, וסי' ח ס"ק ו, ח [הלכה]
מו ע"א כל הנעשה דמים באחררוח חיים (חיד"א) עמ' צב
מו ע"א נפש חיהבנין אפרים עמ' קלד [הלכה]
מו ע"ב אר"ל אפי' כיס מלא מעות בכיס בלא מעות ש"מ מטבע נעשה חליפיןאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 112
מו ע"ב רש"י - כשתפול דליקה לא יטריח את עצמו להצילפרדס המלך (תשסט) אות תנח
מז ע"א30 חד אמר בכליו של קונה וחד אמר בכליו של מקנהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלז
מז ע"א30 חליפין, רב אמר בכליו של קונה ולוי אמר בכליו של מקנהעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות ב
מז ע"א30 כליו של קונהטבעות זהב ח"א דף טו ע"ג, לט ע"ב, ע ע"ג [הלכה]
מז ע"א30 קנין חליפין בכליו של מקנה או של קונהאור אברהם - רות עמ' רעא
מז ע"א33 חליפין בכליו של מקנהויגד יעקב עמ' תרכח
מז ע"א41 בהאי הנאה דמקבל מיניה הסודר גמר ומקנהויגד יעקב עמ' תרכח
מז ע"א43 וזאת לפניםהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לג
מז ע"א44 קנין חליפין ילפינן מבועזאור אברהם - רות עמ' רסד, רסח
מז ע"א44 קנין חליפין ילפינן מבועזאור אברהם דברים עמ' רמט
מז ע"א46 מי נתן למיאמה של מלכות עמ' 79
מז ע"א47 קונין בכלי אע"פ שאין בו שוה פרוטהאז שמח עמ' קנו
מז ע"א48 קנין חליפין בפירות (ובתוס' ד"ה גאולה)באר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ג
מז ע"א48 רב ששת אמר פירי עבדי חליפין ור"נ אמר פירי לא עבדי חליפיןעטרת ישועה (תשסד) אות ט לט"ו בשבט
מז ע"א52 אף כל דבר המסוייםפירוש המכבי שמות עמ' רס
מז ע"א תוס' ד"ה גאולהנשמת חיים (ברלין) עמ' רעג
מז ע"א תוס' ד"ה קוניםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקכט
מז ע"ב10 אין מחללין מעשר שני על אסימון וכו' וצרת הכסףנועם אלימלך (תשסא) עמ' שעח
מז ע"ב22 וצרת הכסף בידך לרבות וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 140
מז ע"ב26 אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו', ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורהדגלי יהודה דרוש ב אות ד
מז ע"ב26 אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו', ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן התורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמג
מז ע"ב26 סוגיא דמשיכה קונהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקל
מז ע"ב26 ר"י ור"ל פליגי אי משיכה קונה מדאורייתא או מעותעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
מז ע"ב27 ד"ת מעות קונותפתח טוב עמ' עט
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונותדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שי
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעז
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונות וכו' ובשיטה מקובצתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שיח
מז ע"ב27 דבר תורה מעות קונות, אלא מפני וכו' שלא יאמרו לו נשרפו חיטיך בעליי'פרדס המלך (תשסט) אות תנח
מז ע"ב28 מעות אינם קונותמנחת מחבת ח"א עמ' ריט
מז ע"ב29 נשרפו חיטיך בעליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקמח
מז ע"ב29 נשרפו חיטין בעליה וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' רד
מז ע"ב35 מיד עמיתך דבר הקונה מיד לידאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 88
מז ע"ב44 תנן רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו וכו' אלא לרבי יוחנן מאי איכא בין רבי שמעון לרבנןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג, שיט
מח ע"א03 מי שפרע וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - יושר המידות עמ' של
מח ע"א03 מי שפרע וכו' וממצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קסו
מח ע"א03 מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קצב
מח ע"א06 עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור הרעיון עמ' פט
מח ע"א07 והנושא ונותן בדברים לא קנה והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כב אות יא
מח ע"א07 והנושא ונותן בדברים לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות נא
מח ע"א07 מי שאינו עומד בדיבורו אין רוח חכמים נוחה הימנודברי חנינא - מזלות עמ' קסו
מח ע"א12 אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לריש לקיששל"ה (תשנז) - מס' יומא אות מח
מח ע"א12 קרא ומתניתא מסייע לרבאטבעות זהב ח"א דף יט ע"ב, כ ע"ג, נג ע"א [הלכה]
מח ע"א35 נתנה לבלן מעל וא"ר דוקא בלןחלק יעקב (קנטור) דרוש י
מח ע"א43 כסף ומשיכה בעכו"ם מחלוקת ר"י ור"לאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסד
מח ע"א רש"י ד"ה קאידרכי חושן עמ' רסט [הלכה]
מח ע"א רש"י ד"ה קאי הנפקא מינה בין ר' יוחנן וריש לקיש הוא לענין איסוראעטרת ישועה (תשסד) אות ה ליום ד דחוהמ"פ
מח ע"א רש"י ד"ה רוח חכמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ב פסוק טו
מח ע"א רש"י ד"ה תשומת ידהכתב והקבלה ויקרא פ"ה פסוק כא
מח ע"ב מי שפרע וכו' אביי אמר אודועי מודעינן ליה דכתיב ונשיא בעמך וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמה
מח ע"ב אינו עושה מעשה עמך וכו' ותוס' ד"ה בעושהפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו
מח ע"ב בעושה מעשה עמךתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קפ
מח ע"ב ערבוןרוח חיים (חיד"א) עמ' כו
מח ע"ב עירבון רב אמר כנגדו הוא קונה ור' יוחנן אמר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תצד
מט ע"א14 מה תלמוד לומר הין צדק וכו' שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחר בלבשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ח, נא
מט ע"א15 דברים אין בהם משום מחוסררוח חיים (חיד"א) עמ' רמד
מט ע"א15 דברים אין בהם משום מחוסר אמנהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכח
מט ע"א15 דברים אין בהם משוס מחוסרי אמנה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף ח ע"א
מט ע"א15 מחוסר אמנהבן אברהם דף סד ע"א
מט ע"א16 דברים אם יש בהם משום מחוסרי אמנהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 155-157
מט ע"א16 דברים, רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה, ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות נא
מט ע"א17 דברים יש בהם מחוסרי אמנהתאומי צביה עמ' רפה
מט ע"א17 דברים יש בהם משום מחוסר אמנהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות סט
מט ע"א17 החוזר בו מחוסר אמנהשערי תשובה שער ג אות קפג
מט ע"א17 יש בהם משום מחוסרי אמנהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפג
מט ע"א17 כל החוזר בו מדבריו יש בו משום מחוסרי אמנהאורחות צדיקים שער שקר עמ' קכח
מט ע"א17 מה ת"ל הין צדקתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קא
מט ע"א17 מה תלמוד לומר הין צדק... אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולא שלך צדקשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות יח, ווי העמודים פרק כב אות יא
מט ע"א18 אל תקרי הין אלא הן שיהיה הן שלך צדקאילנא דחיי (תשסז) עמ' קח
מט ע"א18 אל תקרי הין אלא הן, שיהיה הן שלך צדקרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמז
מט ע"א18 הין צדק - לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקמסילת ישרים עמ' תד
מט ע"א18 'הין צדק' לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקעטרת ישועה (תשסד) אות ג למשפטים שקלים
מט ע"א18 הן צדק יהיה לך, שיקיים דיבורופרדס המלך (תשסט) אות תרכד
מט ע"א18 הן צדק, שיהא הן שלך צדקאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שמח
מט ע"א18 והין צדק הן שלך יהא צדקילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רלא
מט ע"א18 והין צדק יהיה לך - הן שלך יהיה צדקאור לשמים (תשסג) עמ' נא
מט ע"א18 שיהא הן שלד צדקאור אברהם בראשית עמ' רח
מט ע"א18 שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רמו
מט ע"א18 שיהיה הן שלך צדקבני יששכר ח"א דף קסז ע"א
מט ע"א18 שיהיה הן שלך צדקחכמת התורה תולדות עמ' תרא
מט ע"א19 אחד בפה ואחד בלבמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עט
מט ע"א19 אמר אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבברית עולם (תשסט) עמ' קלד
מט ע"א19 אמר אביי ההוא שלא ידבר וכו' וראשונים שםדרכי חושן עמ' קלא, קס [הלכה]
מט ע"א19 הן שלך צדקאדיר במרום ח"ב פ' קכט
מט ע"א19 הן שלך צדק וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 157
מט ע"א19 הן שלך צדק ולאו שלך צדקזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ב אות נו
מט ע"א19 שלא ידבר א' בפה וא' בלבשערי תשובה שער ג אות קפב, אגה"ת אות יב, מא
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 152
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קפב
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבאור הרעיון עמ' פח
מט ע"א19 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבאורחות צדיקים שער שקר עמ' קכז
מט ע"א23 מעשה ברבי יוחנן בן מתיא וכו' שהן בני אברהם יצחק ויעקבמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קמד
מט ע"א32 האומר ליתן מתנה לחבירו וחוזר מדבורו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לט ע"ב
מט ע"א32 יכול לחזור בומשיבת נפש עמ' כד
מט ע"א32 כשאדם אומר לחבירו אתן לך מתנה אין כאן קניןגור אריה בראשית פט"ו אות ז
מט ע"א33 ומודה ר"י במתנה מועטתמאורי שערים עמ' תיז
מט ע"א33 מודה ר' יוחנן במתנה מועטת דסמכה דעתיהאור אברהם דברים עמ' רמג
מט ע"א35 אר"י ישראל תוס' הרא"ש רש"ש רעק"אדרכי חושן עמ' רפז-רפח [הלכה]
מט ע"א35 ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסד
מט ע"א35 ישראל שאמר לבן לוי רש"י ד"ה משוםדרכי חושן עמ' רפ, רפא, רפז-רפ"ח [הלכה]
מט ע"א35 לוי יכול להפריש תרו"מ על מתנה מועטת של מעשרבאר ראי (רוזן) תורה סי' ז אות ד
מט ע"א35 שאמר לבן לויהכתב והקבלה במדבר פי"ח פסוק ל
מט ע"א39 אין לו אלא תרעומתדרכי חושן עמ' שב [הלכה]
מט ע"א48 אי יהבי ליה כל חללא דעלמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ח, רנג, ח"ב עמ' צ
מט ע"א48 אי יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוי משני בדיבוראתאומי צביה עמ' רח
מט ע"א רש"י - הין ואיפהאור הרעיון עמ' פח
מט ע"א רש"י ד"ה הכידרכי חושן עמ' שב [הלכה]
מט ע"א רי"ף ורא"ש מירושלמי דרב מפקד לשמשי' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 154
מט ע"ב02 הא ביתא קמך ותוס'ארצות החיים (תשסא) דרוש ב עמ' כה ד"ה ונראה
מט ע"ב02 הא ביתא קמך ותוס'ארצות החיים (פלג'י) דרוש ב דף נז ע"ב
מט ע"ב04 כל הא ביתא קמך לא מיבעי' ש"ש דלא וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רכג [הלכה]
מט ע"ב07 א"ל להד"םתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
מט ע"ב15 עליית לוקח ביד מוכרטבעות זהב ח"א דף יד ע"ג, מ ע"ג [הלכה]
מט ע"ב22 אונאה עד שתותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רג
מט ע"ב22 אונאה עד שתותעקבי אבירים (תשסה) עמ' לח
מט ע"ב24 אחר שיעור שיראה לתגר אינו יכול לחזורחכמת התורה תולדות עמ' רלט
מט ע"ב24 כדי שיראה לתגר או לקרובופתח טוב עמ' קז
מט ע"ב24 עד כדי שיראה לתגרשערי הישיבה ח"ב עמ' רמט
מט ע"ב24 עד כדי שיראה לתגר וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"ב
נ ע"ב אונאה כשהוא שתות אינו מבטל מקח רק יותר משתותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קו
נ ע"ב אונאה עד כדי ביטול מקחפתח טוב עמ' קז
נ ע"ב דבר שיש בו אונאה בטל המקחחכמת התורה תולדות עמ' רעח
נ ע"ב יותר משתות בטל מקחחכמת התורה תולדות עמ' רמו
נ ע"ב יתר משתות בטל מקחתורת חיים (קאסוב) עמ' קנא
נ ע"ב עד שתות קנה ומחזיר אונאהחכמת התורה תולדות עמ' תקפד
נ ע"ב אונאה עד שתות קנה יותר משתות בטל מקחדובר צדק עמ' 15
נ ע"ב שתות, קנה ומחזיר אונאהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 200
נא ע"א אבל בלוקח מן בעל הבית אין לו עליו אונאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכ
נא ע"א בעה"ב המוכר כליו אין בו אונאהחכמת התורה תולדות עמ' רעח
נא ע"א ר"י אומר אין אונאה לתגר וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"א וצריכאהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"א לא קים ליה בזבינתיהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 201
נא ע"א האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנט
נא ע"א שאין לך עלי אונאההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק טו
נא ע"א נמוק"ידרשות ר"י מסלוצק עמ' קפו
נא ע"א בדבר שבממון תנאו קייםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 111
נא ע"ב שמואל אמר וכו' מי יימר דקא מעקר מידי וכו' האומר לחבירו ע"מ שאין לך עלי אונאה אין לו עליו אונאה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
נא ע"ב כאן בסתם כאן במפרשאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 112
נא ע"ב יודע שיש בו אונאהטבעות זהב ח"א דף סב ע"ב, סד ע"א [הלכה]
נא ע"ב הסלע חסירההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נא ע"ב תוס' ד"ה אבלדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שז
נב ע"א בכפרים עד ערבי שבתותדרך מצותיך (חב"ד) דף לז ע"ב
נב ע"א סלע שפחתה פחות משתות מי שאינו מקבלה אינו אלא נפש רעהדרך חיים (תשלה) עמ' רמג
נב ע"א עשיק לגביך ושוי לכריסיךידי משה (תשמו) קהלת עמ' רצו
נב ע"ב מדת חסידותס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' עדר
נב ע"ב אי לחסיד רש"י שםדרכי חושן עמ' רצט-ש [הלכה]
נב ע"ב אמר רב פפא האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעה... מסייע ליה לחזקיה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
נב ע"ב האי מאן דמוקי אזוזי מיקרי נפש רעהדרך חיים (תשלה) עמ' רמג
נב ע"ב האי מאן דמוקים אזוזי וכו׳טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
נב ע"ב האי מאן דמוקים אזוזי מקרי נפש רעהגור אריה בראשית פכ"ג אות כא, הערה 95, שמות פ"ל הערה 106
נג ע"א מעשר שני פחות משוה פרוטהמשפט כהן, קב-קד
נג ע"א דאורייתא ודרבנן לא מצטרפיפתח טוב עמ' ה
נג ע"א רש"י ד"ה דאורייתא ודרבנן, ורבנן היא דאמרו היכא דיל"מ לא ליבטולנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
נג ע"א תוס' ד"ה ואסורין לזרים, בשם הירושלמי למאן דאסר ח"ש מ"ה גם לאו שאינו שוה אסור מ"המגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קסו
נג ע"א תוס' ד"ה והן נכסי כהןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשלו
נג ע"א ריטב"א - איסור טבל הוא מפני התרומה והחלה המעורבות בוגור אריה דברים פכ"ו הערה 16
נג ע"ב דנפול מחיצות, ותוס' ד"ה דנפול ושטמ"קבית ישי - דרשות עמ' תסה
נג ע"ב איש ממעשרו - ממעשרו ולא כל מעשרובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 430
נג ע"ב רש"י ד"ה יקבר - לא אלים למיתפס פדיונולקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
נג ע"ב תוס' ד"ה דנפולמשנת חיים בראשית עמ' קסה
נג ע"ב ריטב"א ד"ה כר"י - דהתם לא נגמר עדיין מעשה המעשרלקוטי שיחות חל"ד עמ' 78
נד ע"א חומש מלגיו וחומש מלברמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקכב
נד ע"א חומש מלבר או מלגאואור הרעיון עמ' צב
נד ע"א ויסף חמישיתוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ח פסוק יד
נד ע"א חמישיתו וכו' הוא וחומשו חמשה וכו' חומשו של קרןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 109
נד ע"א אינה משתלמתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
נד ע"ב נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הרי זה מוסיף חומש על חומששל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יח אות יב
נד ע"ב תרומה בשוגגהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק יד
נה ע"א חמש פרוטות הןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמז
נה ע"א והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדשלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
נה ע"א הגוזל את חבירו שוה פרוטה וכו' יוליכנו אחריו אפילו למדיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' עד
נה ע"א תוס' ד"ה העולהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 106
נה ע"ב לרבות פחות משוה פרוטה להשבוןדגלי יהודה דרוש א אות טז
נה ע"ב חמשה חומשיןנפש הרב עמ' רצא
נה ע"ב חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהדובר צדק עמ' 124
נו ע"א15 התורם מן הרעה על היפהקהלת יעקב עשי"ת עמ' שפח
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאהלב המשפט ח"א שיעור ב [הלכה]
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאה וכו׳ והקרקעות וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק יד
נו ע"א37 אלו דברים שאין להם אונאה מיעוט שטרות מאונאהאבן שהם (וינמן) עמ' קמג [הלכה]
נו ע"א37 דברים שאין בהם אונאהאברהם במחזה דף מג ע"א
נו ע"א37 שאין להם אונאההכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק יד
נו ע"א38 אין אונאה לקרקעותדברי דוד (טשורטקוב) עמ' עה
נו ע"א38 אין אונאה לקרקעותעקבי אבירים (תשסה) עמ' לט
נו ע"א38 העבדים והשטרות והקרקעותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שו
נו ע"ב05 וכי תמכרו ממכר ובתוס'יציב פתגם על התורה עמ' לו, עב
נו ע"ב07 דבר הנקנה מיד ליד אבל בקרקעות אין להם אונאהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרפב
נו ע"ב18 הכי נמי דכל ארעא בידיה הוה נקיט לה אלא מרשותוגור אריה שמות פכ"ח הערה 117
נו ע"ב18 מידו... מרשותואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פח, קלח
נו ע"ב32 אונאה בשכירותטבעות זהב ח"א דף יט ע"ג [הלכה]
נו ע"ב35 והאי נמי ביומיה מכירה היאשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות כד
נו ע"ב36 שכירות מכירה ליומהמסילת ישרים עמ' שנד
נו ע"ב36 שכירות מכירה ליומיהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנו
נז ע"א ביטול מקח יש להם או לאאבן שהם (וינמן) עמ' קמד [הלכה]
נז ע"א תוס' ד"ה אמר רב נחמןחכמת התורה תולדות עמ' רמו
נז ע"ב מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון אף כל דבר המטלטל וגופו ממוןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות סה
נז ע"ב רעהו ולא של הקדש ולא של נכריקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצב
נז ע"ב בני העיר ששלחו שקליהם ונגנבואור אברהם ברכות עמ' קנא
נז ע"ב בני העיר ששלחו שקליהן, ובמאירי שםברכת שלמה חו"מ עמ' רכב [הלכה]
נז ע"ב תוס' ד"ה לספקדרך ישראל סי' טז ס"ק ג [הלכה]
נח ע"א02 שוקלין אחרים תחתיהןחקל יצחק (תשסג) עמ' רצב
נח ע"א05 ונשבעין ליטול שכרן וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רכא-רכב [הלכה]
נח ע"א24 השוכרויקהל משה (וייס) עמ' רצא ריש ס' יג [הלכה]
נח ע"א24 השוכר את הפועל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' מח
נח ע"א24 שומר פרה אדומהאוצרות הראיה עמ' 828, 821
נח ע"א26 שכר שבתמשנת חיים דברים עמ' שכו
נח ע"א35 בשקנו מידודרכי חושן עמ' קלג [הלכה]
נח ע"ב16 כשם שאונאה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' פג
נח ע"ב17 אונאת דבריםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ב
נח ע"ב17 אונאת דבריםאור הרעיון עמ' צד
נח ע"ב17 איסור אונאת דבריםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
נח ע"ב18 אין אומרים לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםרב טוב דף קז ע"ג-ע"ד
נח ע"ב18 אין לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים... ולא תונו איש את עמיתואורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכב, שער תשובה עמ' קפג
נח ע"ב18 אם הי' בע"ת אל יאמר לו זכור וכו' אם הוא בן גרים וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 124, חי"א עמ' 107, ח"כ עמ' 47
נח ע"ב18 אם היה בע"ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםנועם אליעזר שמות דף קמט ע"א
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מט
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמרשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עה
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמסילת ישרים עמ' שפח
נח ע"ב18 אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 133
נח ע"ב18 אסור לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםגור אריה שמות פ"ב הערה 136
נח ע"ב18 היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשי אבותיךשערי תשובה שער ג אות מט
נח ע"ב18 לבעל תשובה לא יאמרו לו זכור מעשיך הראשוניםתקנת השבין סי' א (עמ' 4), ד (עמ' 16, 90)
נח ע"ב19 אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמדבר יהודה (תשסב) עמ' נה
נח ע"ב19 אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כא
נח ע"ב19 אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרכא, דברים עמ' תר
נח ע"ב19 אם היה בן גרים אל יאמרו לו זכור מעשה אבותיךהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
נח ע"ב19 לא יאמר זכור מעשיך הראשוניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
נח ע"ב20 היה בן גרים לא יאמר לו זכור וכו׳טוב טעם בראשית עמ' רכה
נח ע"ב21 וגר לא תונהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנ, קנא
נח ע"ב22 באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תר
נח ע"ב22 באונאת דברים הכתוב מדברשערי תשובה שער ג אות כד, אגה"ת אות יט
נח ע"ב22 באונאת דברים וכו' אם היה גר וכו' אל יאמר לו פה שאכל נבלות וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף ערה
נח ע"ב22 ולא תונו איש את עמיתושם דרך - כתר תורה עמ' קצו
נח ע"ב22 ולא תונו וכו' אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יז
נח ע"ב22 לא תונו - באונאת דבריםהמאור שבתורה (לסין)
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדברשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו - באונאת דברים הכתוב מדברמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 96
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתואור אברהם - תשובה עמ' רלד
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כב
נח ע"ב22 לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רסד
נח ע"ב22 לא תונו באונאת דברים אמוראורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב, שער לה"ר עמ' קמד
נח ע"ב22 לא תונו כיצד היה בן גריםאהבת עולם דף ח
נח ע"ב26 הא מה אני מקיים לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים וכו' אל יאמר לו זכור מעשה אבותיך וכו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכא
נח ע"ב28 כיצד אונאת דברים וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קיח
נח ע"ב31 גר הבא ללמוד תורהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ד [שיט ע"ב ד"ה אלא]
נח ע"ב32 פה שאכל נבילות וכו' בא ללמוד תורהתקנת השבין סי' א (עמ' 3)
נח ע"ב33 ניתנה מפי הגבורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 99
נח ע"ב33 תורה מפי הגבורהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 125
נח ע"ב39 אם היו חמרין מבקשין תבואהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צ
נח ע"ב41 שהרי הדבר מסור ללבתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' יט
נח ע"ב42 דבר המסור ללב נאמר בו ויראתעמוד הימיני (קלינמן) עמ' לח
נח ע"ב42 דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעב
נח ע"ב42 ויראת מאלקיךחיים תחלה (תשסא) אופן כח עמ' כז ד"ה ויען
נח ע"ב43 גדול אונאת דבריםיציב פתגם על התורה עמ' קב
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 113
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קד
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלהיך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יח
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןמסילת ישרים עמ' שפט
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממוןנתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נח ע"ב43 גדול אונאת דברים מאונאת ממון, תוס' ד"ה זה בגופו וזה בממונונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות י, סי' לח אות לא
נח ע"ב43 גדולה אונאת דברים מאונאת ממוןאור הרעיון עמ' פו
נח ע"ב43 גדולה הונאת דברים מהונאת ממון, שזו בגופו וזו בממונו כו' זה נתן להישבון וזה לא נתן להישבוןשערי תשובה שער ג אות כד, סה"י אות נא
נח ע"ב46 אבק הרציחה הלבנת פנים כי פניו יחורו ונס מראה האדום, ודומה אל הרציחהשערי תשובה שער ג אות קלט
נח ע"ב46 גדולה הלבנת פנים, כרציחהאור לשמים (תשסג) עמ' שסח
נח ע"ב46 המבייש את חבירו שופך דם האדםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסז
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' אזיל סומקא ואתי חיווראנר ישראל חלק ב דף קח
נח ע"ב46 המלבין פני חבירוחקל יצחק (תשסג) עמ' טז
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםאור יהל ח"א עמ' מה
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםמאורי שערים עמ' לה, קפג
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח, רט
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים אזיל סימקא ואתי חיווראכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רסד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים דאזל סומקא ואתא חיוורא כאילו הורגואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים הוא כשופך דמים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות לד, תוצא' חיים פרק קיח
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים וכו' דאזיל סומקא ואתי חוורא וכו' במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפיאור ישרים (תשסב) עמ' רפד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופ"דשערי תשובה סה"י אות עא
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלב דוד (תשסט) עמ' עו
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלחמי תודה דף קמח ע"א
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' סב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםנתיבות עולם ח"ב עמ' נג
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםאור הרעיון עמ' עז, צד
נח ע"ב46 המלבין פני חבירוכתבי רבנו בחיי עמ' קנח-קנט
נח ע"ב46 המלבין פני חברואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' נד, תקה
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו וכו׳טוב טעם שמות עמ' קכא
נח ע"ב46 המלבין פני חבירו ברביםס' העיקרים (מישור) עמ' פא
נח ע"ב46 המלבין פני חברו ברביםברכת יוסף עמ' עב
נח ע"ב46 המלבין פני חברו ברביםדרשות הרא"ש דף נג ע"ב דרוש נב
נח ע"ב46 המלבין פני חברו וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' ט
נח ע"ב46 כל המלבין פני הכירו ברבים כאילו שופך דמיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםאמרי אש (טאוב) עמ' שמא
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קלד
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה ובזה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים וכו' דאזל סומקאנועם הברכה עמ' כה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמא
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקס, דברים עמ' רעט, תרלה
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות יז
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעה עמ' תפח
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםצמח דוד (סקאליע) עמ' תיט
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיוראשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאבן יהושע עמ' 15
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופר דמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לז אות ב
נח ע"ב46 כל המלבין פני חבירו ברביםהחברה והשפעתה מאמר 16 פרק ו
נח ע"ב46 מלבין פני חבירו ברבים - כש"דילקוט הגרשוני ח"ב
נח ע"ב46 מלבין פני חבירו ברביםהמאור שבתורה (לסין)
נח ע"ב46 מלבין פני חברורוח חיים (חיד"א) עמ' מב
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פב
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדברי שמואל (תשיג) עמ' קלט
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראדרשות שמן רוקח עמ' תקה
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיווראמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רצט
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאמרי אש (טאוב) עמ' שמא
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראמנחם ציון (תשסד) עמ' ס
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריד
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיורארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טז
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קס
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נח ע"ב47 אזיל סומקא ואתי חיוראכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ד
נח ע"ב47 דאזיל סומקאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מו
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חווראשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות סא
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חווראתקנת השבין סי' א (עמ' 4), דברי סופרים סי' לח (עמ' 42), לקוטי מאמרים עמ' 180, צדקת הצדיק סי' פב
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חוורא (ובתוס')ספר החיים (תשנג) עמ' נד
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיווראמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כא, קעב, רלג, שסט, תב, תג, תצ
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראדברי שמואל (תשנח) עמ' קמה
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קצח, שיח, שפח, תכב
נח ע"ב47 דאזיל סומקא ואתי חיוראהחברה והשפעתה מאמר 5 פרק יב
נח ע"ב47 הלבנת פנים כיצד דאזיל סומקא ואתי חווראדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סב ע"ב
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי - בדאחווריבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ל
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפייערות דבש ח"ב עמ' ח
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי טפיחלקת יהושע עמ' קיט הערה רנא
נח ע"ב48 במערבא במאי זהירי טפי אמר ליה באחוורי אפיןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תמד
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהגם חוץ משלשה וכו' והמכנה שם רע לחכירו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלז, אות ש ס"ק טו
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהנם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
נח ע"ב49 הכל יורדין לגיהנם, חוץ משלשה וכו' הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירושל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קמג
נח ע"ב50 אלו שאין להם חלק לעוה"ב או שיורדין לגיהנם ואין עוליןערבי נחל (תשסד) עמ' דש, תשמה, תתרכד
נח ע"ב50 יורדין לגיהנם ואינן עוליםחלקת יהושע עמ' קיט הערה רמט
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהגם עולים, חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמב
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנום עולין חוץ משלשה וכו' המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם לחבירואוצר המאמרים (תשס) עמ' רסז
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץרוח חיים (חיד"א) עמ' רלא
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עוליןלב דוד (תשסט) עמ' יז
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמ, ריד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג' וכו' והמכנה שם רע וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות נד, פרק יז אות לג, דרך ארץ, פתיחה אות ז, תוצ' חיים פרק קיח
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולין חוץ מג' שיורדין ואינן עולין, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם לחבירו, והבא על אשת איששערי תשובה שער ג אות קמ, ריד, סה"י אות פד
נח ע"ב50 כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואין עולין ואלו הן הבא על אשת איש וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ער
נח ע"ב50 שלושה יורדים לגיהינום ואינם עוליםאוזן שמואל דף ב ע"א, י ע"א
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירואגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצ
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו אין לו חלק לעוה"ב אפילו דש בשמיהערבי נחל (תשסד) עמ' קסג, תתשלו
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו אע"ג דרש ביה וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רה
נח ע"ב51 המכנה שם לחבירו יורד לגיהנםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשסז
נח ע"ב51 המכנה שם לחברומשיבת נפש עמ' רסז-רסח
נח ע"ב51 המכנה שם רע לחבירו יורד לגיהנם ואינו עולהאמרי נועם (מועדים) תשובה ה [מבן המחבר]
נח ע"ב51 לא יכנה שם לחברו שלא יתביישאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נח ע"ב51 המלבין פני חברו יורד לגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנ
נח ע"ב תוס' ד"ה זה בגופו - משום דפעמים רעב וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 113
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץברית עולם (תשסט) עמ' קמז
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץתקנת השבין סי' טו (עמ' 152)
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק א"אילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסד
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםלחמי תודה דף רמא ע"א
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א ואל ילבין פני חברו ברביםאוזן שמואל דף א ע"ב
נט ע"א01 נוח לו לאדםדברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' ח
נט ע"א01 נוח לו לאדם, ובפנ"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
נט ע"א01 נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חברואבן יהושע עמ' 15
נט ע"א01 ספק אשת איש - מעשה דבת שבעבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 607
נט ע"א03 ובצלעי שמחו ונאספורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמב
נט ע"א03 ובצלעי שמחו ונאספו... אומרים לי, דוד, הבא על אשת איש וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תסב
נט ע"א03 מ"ד ובצלעי שמחו ונאספואבן יהושע עמ' 16
נט ע"א04 אמר דוד וכו' אומרים לי וכו' המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו הערה 453
נט ע"א04 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך וכו' הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'דרכי צדק עמ' רמה
נט ע"א06 אילו קורעין אותי לא היה דמי שותתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשפ
נט ע"א06 ולא עוד אלא אפילו בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלותחכמת התורה מצורע עמ' קמא, קמה
נט ע"א06 ולא עוד אלא בזמן שעוסקיןהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה או יאמר
נט ע"א07 אלא בשעה שעוסקים בנגעים ובאהלות, ובמהרש"א שםאהל אלימלך עמ' רלג
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלותקול יעקב (שאול) דף קו ע"ג-ע"ד
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תטז
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דור הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'לחמי תודה דף סב ע"א, פז ע"א
נט ע"א07 אפילו בשעה שעוסקין בנגעים כו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 195
נט ע"א07 בשעה שאני עוסק בנגעים ואהלות הם אומרים לי דוד שבא על א"א מיתתו במאיחכמת התורה תזריע עמ' קסג, קעז, קעט, קפד, קצד
נט ע"א07 בשעה שהיה דוד יושב ועוסק בתורה א"ל הבא על א"א מיתתו במאידרשות שמן רוקח עמ' רכב
נט ע"א07 בשעה שהם עסוקים בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג, דרוש קעב אות ג, דרוש קעה אות ד, דרוש ר אות ז
נט ע"א07 בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות אומרים הבא על אשת איש מיתתו במהפנים יפות על תהלים עמ' רנה, שמד
נט ע"א07 בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דודהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסה
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהתקנת השבין סי' א (עמ' 4), י (עמ' 90), דובר צדק עמ' 140, צדקת הצדיק סי' רח, רמה, צדקת הצדיק סי' צט
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' צו
נט ע"א08 אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהפרי צדיק ויצא אות ז
נט ע"א08 דוד הבא על אשת איש מיתתו במהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טז
נט ע"א08 הבא על א"א וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בברית עולם (תשסט) עמ' קמז
נט ע"א08 הבא על אשת איש וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י, רע, רעב
נט ע"א08 הבא על אשת איש יש לו חלק לעוה"במוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
נט ע"א08 הבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
נט ע"א08 הבא על אשת איש מיתתו במהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסח עמ' כה, דרוש רעה עמ' תפח
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באוצר המאמרים (תשס) עמ' רסה
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ו, סי' לח אות לא
נט ע"א10 המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמא
נט ע"א10 המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"בערבי נחל (תשסד) עמ' דש, תתשלו
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בגור אריה דברים פכ"ה הערה 4
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפט
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בדרך חיים (תשלה) עמ' רסג, שנג
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשערי תשובה שער ג אות קמא, אגה"ת אות יח, סה"י אות עא
נט ע"א10 המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קצא
נט ע"א10 המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"באורחות צדיקים שער בושה עמ' ל
נט ע"א10 כל המלבין פני חבירו ברבים וכו'אוזן שמואל דף א ע"ב
נט ע"א11 ואין להם חלק לעוה"בחלקת יהושע עמ' קיט הערה רנ
נט ע"א14 לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ח
נט ע"א14 לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשערי תשובה שער ג אות קלט
נט ע"א14 נוח לאדם להפיל עצמו לאש מלהלבין פני חברומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנא
נט ע"א14 נוח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האשהמעשה והמדרש עמ' צג, קא
נט ע"א14 נוח לו לאדם שימסור עצמואמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלט
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסח
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רטז
נט ע"א14 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'אמרי קדוש (תשסא) עמ' צג
נט ע"א15 יפיל אדם עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםאורחות צדיקים שער בושה עמ' לא
נט ע"א18 לא תונו איש את עמיתו, עם שאתך בתורה ובמצותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלג
נט ע"א18 לא תונו וגו' עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 205
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדבריםשערי תשובה שער ג אות ריט
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ומצותזכור לאברהם (וייס) פ' וילך
נט ע"א19 עם שאתך בתורה ומצותבני יששכר ח"ב דף יט ע"ג
נט ע"א19 'עמיתך' - עם שאתך בתורה ומצוותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
נט ע"א19 עמיתך עם שאתך בתורה ומצוות אל תונהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנה, תרנו
נט ע"א19 שאתך בתומ"צלקוטי שיחות חי"א עמ' 179
נט ע"א20 הוי זהיר באונאת אשתך מפני שדמעתה מצויהנחמד ונעים (תשסח) שמות ד"ה ותעל שועתם
נט ע"א20 יהא אדם זהיר באונאת אשתו כו'שערי תשובה סה"י אות עב
נט ע"א20 יהא זהיר באונאת אשתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנה
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתורוח נכון עמ' שט, שיא
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצדה אונאתה קרובהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לג
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רג
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 413 ,412
נט ע"א20 לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' צו, קכט
נט ע"א20 לעולם יהא אדם נזהר באונאת אשתונתיבות עולם ח"ב עמ' נז
נט ע"א21 אשה דמעתה מצויהעירין קדישין השלם עמ' מד
נט ע"א21 אשה שדמעתה מצויהשמועת יצחק - תולדות א
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמו
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו השעריםליהודים היתה אורה עמ' סד
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו כל השערים חוץ משערי דמעותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רכ
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהגור אריה דברים פל"ד הערה 14
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילה וכו' שערי דמעה לא ננעלודרשות שבט הלוי ח"א עמ' פא, צב, קכה, קפח, ריט
נט ע"א22 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קסד
נט ע"א22 מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלהארוחת תמיד עמ' תרטז ע"ב ד"ה אבל
נט ע"א22 מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה וכו', ושערי דמעות לא ננעלולחמי תודה דף עא ע"א
נט ע"א23 ננעלו שערי תפלהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' טו אות ד
נט ע"א23 ננעלו שערי תפלה... שערי דמעות לא ננעלוראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ה אות יא, יג, קדושה פרק ז אות פו, תוצ' חיים פרק עא
נט ע"א25 אף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו וכו' אל דמעתי אל תחרשמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קל
נט ע"א25 ואע"פ ששערי תפלה ננעלודרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ד
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרששל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסח
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכז, דברים עמ' שמ-שמב, מלכים עמ' שס-שסא
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא נגעלובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קנט
נט ע"א25 ואף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' יז
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 3
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעהטוב טעם במדבר עמ' קיב
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותדרשות שמן רוקח עמ' קס, תמה
נט ע"א25 כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותחכמת התורה ויגש עמ' קעו
נט ע"א25 כל השערים ננעלו, שערי דמעותחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 230
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רעח
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפט אות א
נט ע"א25 שערי דמעה לא ננעלוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 71-72
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 650
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנט
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלודרשות הרא"ש דף עט ע"א דרוש פה
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלוחכמת התורה תולדות עמ' תקעא, תקצז
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תעג, תפד
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שטו
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלושל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות נ
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרפה
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלואורחות צדיקים שער דאגה עמ' עד
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צז
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלו, ותוס'דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכ
נט ע"א25 שערי דמעות לא ננעלו, מאירי - תפילה כשהיא יוצאת ממעמקי הלב עד שהדמעה גוברת עליו מקובלת ביותרעבודת חיים ח"א עמ' סח
נט ע"א28 ההולך אחר עצת אשתו יורד לגיהנםשבט מוסר עמ' לה
נט ע"א28 ההולך בעצת אשתו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רפב
נט ע"א28 ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנוםדרך חיים (תשלה) עמ' קכו
נט ע"א28 השומע לקול אשתו נופל בגיהנםאגרא דכלה ח"א עמ' קעה
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רי, ש, שכה, שפב
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיא הא במילי דעלמאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קט, רכו, רכז
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאנועם אליעזר שמות דף רצב ע"ב
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רפ, תטז
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א28 כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמח
נט ע"א28 כל המהלך בעצת אשתו נופל בגיהנםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' נג
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחוש להנחל חיים סי' נח
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחוש להקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות יט
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להאוהב ישראל דף סב ע"ב, קכא ע"א, קמא ע"א
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להעטרת ישועה (תשסד) אות ט בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ת
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שמג
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש להרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רעו
נט ע"א30 איתתך גוצא גחין ולחיש לה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' קכז
נט ע"א30 איתתך גוצא וכו' הא במילי דשמיא ברהצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א30 איתתך גוצא לחיש לההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכו
נט ע"א30 אמרי אינשי איתתך גוצאתורה וחיים (כלפון) עמ' קי
נט ע"א30 אתתך גוצא גחין ותלחוש לה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות נג, קכה, רי, רכד, רנ, רנא, רנד
נט ע"א30 אתתך גוצא, והפוגיאאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כד אות ב
נט ע"א30 והא אמרי אינשי איתתך גוצאלקוטי מאמרים עמ' 119
נט ע"א31 במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ולחיש לה, במילי דשמיא השומע לעצת אשתו נופל לגיהנוםילקוט דברי חכמים שמות סי' רסה
נט ע"א31 במילי דעלמא צריך הבעל לעשות כדבר אשתו, ובמילי רשמיא צריכה האשה להתכופף אל בעלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא כ
נט ע"א31 מילי דביתא וא"ד מילי דעלמא שישמע לעצת אשתודברי חנינא - מזלות עמ' צ
נט ע"א34 אר"ח כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ס
נט ע"א34 חוץ משערי אונאהטוב טעם ויקרא עמ' קלז
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהשערי תשובה שער ג אות כד
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' טו
נט ע"א34 כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהאבן שוהם (פינסק) עמ' 69
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' נו
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהחכמת התורה בשלח עמ' תרכח
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כד
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה וכו' שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל ועבודה זרהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכז
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נב
נט ע"א34 כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א36 הכל הקב"ה נפרע בידי שליח חוץ מאונאהמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א36 הכל נפרע בידי שליח חוץ מן אונאה וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רע
נט ע"א36 על אונאת דברים הקב"ה ממהר לפרועחכמת התורה בא עמ' קי
נט ע"א38 ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם ואלו הם גזל ואונאה וע"זראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות כה, משא ומתן אות יד, תוצ' חיים פרק רכב
נט ע"א38 ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל וע"זמסילת ישרים עמ' שפט
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד וכו'כתבי רבנו בחיי עמ' צב
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קכז
נט ע"א38 שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה גזל וע"ז וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש נט עמ' שפז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעז
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א42 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתוילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א43 אין מריבה באה אלא על עסקי תבואהאור הצבי עמ' 183
נט ע"א43 אין מריבה מצויה אלא על עסקי תבואהתפארת משה עמ' מו
נט ע"א43 אין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהברכות אבי דף צב ע"ב, צו ע"א
נט ע"א43 אין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ד
נט ע"א43 שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תיט
נט ע"א43 שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהרוח נכון עמ' שכה
נט ע"א46 היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מו
נט ע"א47 במשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאאמרי נועם (מועדים) סי' ט, יג, לשבועות [מבן המחבר], סי' ז לסוכות [מבן המחבר], סי' כ לחנוכה
נט ע"א47 כד מישלם שערי מכדא שארי תיגרא בביתאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכד
נט ע"א47 כד משלם שערא מכדא אתי תגראבארות המים (תשסט) עמ' שסא
נט ע"א47 כד משלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאלחמי תודה דף מט ע"א, קל ע"ב, רלז ע"א
נט ע"א47 כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תגראבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיתה
נט ע"א47 כד משלם שערי מכדא רמי תיגראאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב יא, לקוטי נ"ך כד
נט ע"א47 כד שערא בכדא שלמא בביתאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכה
נט ע"א47 כד תכלה שערי מכדאכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 384
נט ע"א47 כמשלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' קי
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קכז
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תיד
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאחכמת התורה וארא עמ' קס
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדבש השדה עמ' סז
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאעטרת ישועה (תשסד) אות רלט להגדה ש"פ, אות טז, קכג, קלח לשבועות, אות יט, סד לסליחות לער"ה, אות ב, י לליל ר"ה קודם קידוש, אות כב לעיו"כ בשעת כל נדרי, אות כו ליום א דסוכות, אות ג ליום ה דסוכות, אות א לסוכות, אות ז להו"ר בנוסח הושענות, אות טז ליום א דחנוכה
נט ע"א47 כמשלם שערי מכדא נקיש תגרא בביתאקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות א
נט ע"א47 תכלה שערי מכדאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלג
נט ע"א49 לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל דלים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א50 אין וידל אלא על עסקי תבואהמדבר יהודה (תשסב) עמ' כה
נט ע"א50 לא נקרא דלים אלא על עסקי תבואהברכת דוד עמ' צ, קכז
נט ע"א50 שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רל
נט ע"א53 יהא אדם זהיר בכבוד אשתוברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנח ע"א [תרא ע"א ד"ה וליישב]
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודברי חנינא - מזלות עמ' קפא
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודעת שבת עמ' קמא
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעז, שעח
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' צא, רב, רצח
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה אלא בשביל אשתוראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לה
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר ולאברם הטיב בעבורהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רצד
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתולחמי תודה דף מד ע"ב
נט ע"א53 לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קכד
נט ע"א53 לעולם יהא זהיר בכבוד אשתואשל חיים ח"א עמ' פג
נט ע"א53 לעולם יזהר אדם בכבוד אשתו, ובאונאת אשתושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנט
נט ע"א54 אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתומעדני אשר נישואין עמ' טז, יז
נט ע"א54 אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר: "ולאברם היטיב בעבורה"שירי משכיל כלל ה פרט ט (שי"ח)
נט ע"א54 אין ברכה מצויה תוך ביתו אלא בשביל אשתובישורון מלך ח"א עמ' שצא, ח"ב עמ' קכט
נט ע"א54 אין הברכה מצויה אלא בזכות האשהאשיב אברהם עמ' מג
נט ע"א54 אין הברכה מצויה אלא בזכות האשהחכמת התורה וירא עמ' תמג
נט ע"א54 אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בזכות אשהחכמת התורה תזריע עמ' קטז, קנד
נט ע"א54 אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתוצמח דוד (סקאליע) עמ' קיא
נט ע"א54 אין הברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קלח, דש, שה
נט ע"א54 הברכה מצויה בביתו בשביל האשהחכמת התורה תולדות עמ' קלח, שסד, שסו, תרכ, תרכט
נט ע"א54 הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם בזכות האשהחכמת התורה שמות עמ' קמה
נט ע"א54 הברכה מצויה בתוך הבית אלא בשביל אשתו, מהרש"אחכמת התורה לך לך עמ' קסח, קעב, ר, תקמו, תקעג
נט ע"א54 עשירות תליא באשהגור אריה בראשית פ"ח הערה 43
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות כא, נד, ריז, ריט-רכא, רמז
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ו, קכז, רמח, רמט, רפ, שב
נט ע"א54 שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתו וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 41
נט ע"א54 שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתודובר צדק עמ' 44, 69
נט ע"א56 אוקירו לנשייכואגרא דפרקא (תשסה) עמ' כד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכותורת חיים (קאסוב) עמ' רנד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו בדיל דתתעתרוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קפז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעשרושני המאורות (תשסח) עמ' סו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואז שמח עמ' שפא
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוחכמת התורה תולדות עמ' שמו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרולקוטי מאמרים עמ' 187, דובר צדק עמ' ה (עמ' 69)
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומדבר קדש בראשית ח"א עמ' רכז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיד
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קמט, קפז
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שו
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קלב
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואבן פינה עמ' 114
נט ע"א56 אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתריחכמת התורה לך לך עמ' רי
נט ע"א56 אוקירו לנשייכומשיבת נפש עמ' מא, קנו
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרומי השלוח (מישור) ח"א עמ' לד, ח"ב עמ' יד, קעד
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף לד, ח"ג דף יד, קעד
נט ע"א56 אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרונחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קסב
נט ע"א56 היינו דאמר להו רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייבו בי היבי דתתעתרוזאת זכרון (תשנב) אות קעט
נט ע"א56 כבדו נשותיכם כדי שתתעשרואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' סט
נט ע"א57 חתכו חוליות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' סג
נט ע"א57 חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליאילקוט הגרשוני ח"ב
נט ע"א57 תנן התם חתכו חוליות וכו' אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכג, קכד
נט ע"א57 תנן התם חתכו חוליות וכו' אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' עא
נט ע"א57 נתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וכו' השיב ר"א כל תשובות שבעולם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יט
נט ע"א רש"י איתתך גוצא, אשתך קטנה, כפוף עצמך ושמע דבריההצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות כג
נט ע"א רש"י ד"ה ר"א מטהרבנין אפרים עמ' קי [הלכה]
נט ע"א רש"י ותוס' ד"ה חתכו ובמהר"םבנין אפרים עמ' קט [הלכה]
נט ע"א תוס' - הקשו אהא דאמרו נוח לו לאדם שבא על ספק אשת איש וכו', אמאי נקט ספק אשת איש וכו'לחמי תודה דף רמא ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ואל דמעתיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ת ע"א
נט ע"א תוס' ד"ה ולאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ערב
נט ע"ב01 וזה הוא תנור של עכנאי וכו', מא עביד קוב"ה בההיא שעתא, אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' סב
נט ע"ב01 וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי וכו' שהקיפו דברים כעכנאדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רעג
נט ע"ב01 תנור של עכנאי - שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 268
נט ע"ב01 תנור של עכנאילקוטי שיחות ח"י עמ' 265
נט ע"ב01 תנור של עכנאימתנת חיים - קנינים עמ' ריב
נט ע"ב01 תנור של עכנאיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסד
נט ע"ב01 תנור של עכנאיצוף דבש (לוין) מאמר ג
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לא
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצו-תצח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, יצתה בת קול וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שנח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, מחלוקת חכמים ור"אאור אברהם במדבר עמ' צט
נט ע"ב01 תנור של עכנאי, מחלוקת ר"א ורבנןאור אברהם בראשית עמ' סה
נט ע"ב01 תנור של עכנאי...שלא ירבו מחלוקות בישראלפירוש המכבי דברים עמ' סח
נט ע"ב01 תנור של עכנאי וכו' יצאה בת קולעבודת חיים ח"א עמ' קכג
נט ע"ב01 תנור של עכנאיאמרי חמד ח"ב דף טז ע"א
נט ע"ב01 תנור של עכנאיהמאור שבתורה (לסין)
נט ע"ב03 באותו היום השיב רבי אליעזר וכו' לא בשמים היא וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפו
נט ע"ב03 הביא ר"א כל ראיות שבעולם וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ג
נט ע"ב03 הביא רבי אליעזר הגדול ראיות שהלכה כמותוחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצב
נט ע"ב03 מעשה ברבי אליעזר וחכמיםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כט
נט ע"ב03 מעשה דר' אליעזר בתנורו של עכנאיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו ליקוטים אות א
נט ע"ב03 מעשה ר"א ור"יפירוש המכבי שמות עמ' מא
נט ע"ב03 עובדא דר"א בן הורקנוסאור אברהם ברכות עמ' שנט
נט ע"ב03 ר"א בן הורקנוס ונסים שנעשו בתנור של עכנאימגלה עמוקות (תשסח) אופן עב
נט ע"ב05 אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצו
נט ע"ב05 אמר ר"א אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 12
נט ע"ב05 הנסים של ר' אליערמבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלה-שלז
נט ע"ב06 החרוב נעקר ממקומו ד' מאות אמהגור אריה בראשית פכ"ח הערה 109
נט ע"ב06 נעקר החרוב ועוד דברים ואעפ"כ לא קבעו הלכה כדבריוערבי נחל (תשסד) עמ' תתצד
נט ע"ב06 נעקר חרוב ממקומו וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' צח
נט ע"ב18 מן השמים יוכיחוברכת מועדיך לחיים ח"א דף צו ע"א [שמד ע"א ד"ה הרי]
נט ע"ב18 מן השמים יוכיחוצמח מנחם דף עב ע"ב
נט ע"ב19 בת קול ותוס'נפש הרב עמ' מד; דברי הרב עמ' קג
נט ע"ב19 יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מאור תורה השלם (מזריטש) סי' רנח
נט ע"ב19 יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"ממגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רנח
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאישראל קדושים עמ' 43, תקנת השבין סי' ג (עמ' 10), צדקת הצדיק סי' סד, קצח, דובר צדק עמ' 150, 155
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאפרי צדיק פסח אות מו, קרח אות ו, כי תבא אות יא
נט ע"ב19 יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות לח
נט ע"ב19 מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקוםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274, 269-268
נט ע"ב19 מה לכם אצל רבי אליעזר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' שסז
נט ע"ב19 מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סח
נט ע"ב20 עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאפרדס המלך (תשסט) אות תשז
נט ע"ב20 עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות ה
נט ע"ב20 עמד ר"י וכו' ואמר לא בשמים היא וכו' נצחוני בני וכו' רבש"ע גלוי וידוע לפניך , שלא לכבודי עשיתי וכו' אלא לכבודךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ק, קנז
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רעט
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא כו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פח, קיב, קמט, אור תורה סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נט ע"ב20 עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא כו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נט ע"ב20 עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות כא
נט ע"ב20 עמד רבי יהושע על רגליו וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' של
נט ע"ב21 לא בשמים היאאור אברהם דברים עמ' שא, שג
נט ע"ב21 לא בשמים היאאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קב
נט ע"ב21 לא בשמים היאבאר שרים במדבר פ' הקדמה
נט ע"ב21 לא בשמים היאבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיד
נט ע"ב21 לא בשמים היאגור אריה שמות פ"ב הערה 65
נט ע"ב21 לא בשמים היאחכמת התורה וישלח עמ' רסב
נט ע"ב21 לא בשמים היאעקבי אבירים (תשסה) עמ' קלא, קמד, שצ
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קוללקוטי שיחות ח"י עמ' 265, חי"ב עמ' 68, 64, ח"כ עמ' 321, חכ"ג עמ' 38, חכ"ו עמ' 4, חכ"ז עמ' 120, חכ"ח עמ' 255
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' אין משגיחין בבת קולדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ס עמ' קנג
נט ע"ב21 לא בשמים היא וכו' שכבר כתבת בתורתך וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קסב
נט ע"ב21 לא בשמים היא ותוס'באר שרים בראשית פ' נח דרוש ז אות ד
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר ניתנה תורה מהר סיניבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פח, רפג
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מהר סיניאור אברהם ברכות עמ' רפא
נט ע"ב21 לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מסינימן הבאר עמ' 236
נט ע"ב21 לא בשמים היאאגרות הראיה חלק א קכד
נט ע"ב21 לא בשמים היאאשל חיים ח"א עמ' ל
נט ע"ב21 לא בשמים היאחכמת התורה בראשית עמ' שמ
נט ע"ב21 לא בשמים היא, מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה, שכבר נתנה תורה מהר סיניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 280
נט ע"ב21 לא בשמים היא, ר"ח ושיטמ"קבית ישי - דרשות עמ' תכה
נט ע"ב21 לא בשמים היא, שכבר ניתנה תורה מהר סיניבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
נט ע"ב21 לא בשמים היא, שכבר נתנה תורה מסיניאור אברהם ויקרא עמ' תיז
נט ע"ב21 תורה לא בשמים הואתפארת משה עמ' קפא
נט ע"ב21 תורה לא בשמים הואבני יששכר ח"א דף קעג ע"א
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפב
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שעה, תטז
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' נז, קנא, רעז, תקלד
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היאתורת העולה ח"ג פרק סה
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היא וכו' נצחוני בניטל חיים (פרידלנדר) עמ' רמט
נט ע"ב21 תורה לא בשמים היא, ענין מעשה דרבי אליעזראור ישע (ראפשיץ) עמ' סט
נט ע"ב23 אין אנו משגיחים בבת קולפירוש המכבי דברים עמ' רא
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ח
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולשביב אור עמ' שסג
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קול וכו' נצחוני בניאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רלה
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולאבן פינה עמ' 161
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לז
נט ע"ב23 אין אנו משגיחין בבת קולנתיבות עולם ח"ב עמ' נז
נט ע"ב23 אין משגיחים בבת קול אף שבמתיבתא דרקיע פסקו כרבי אליעזרנחל חיים סי' לה
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קמ, שלד, תו
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולאחרי ראי (תשסד) הר סיני וירא אות ד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולחכמת התורה תרומה עמ' כב
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולטיול בפרדס ח"א עמ' שסד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צז
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קול וכו' קא חייך ואמר, נצחוני בניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 343, 270-269, 312-311
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קול לא בשמים היא וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ריא, תתקג
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולבכורי אברהם דף פב ע"ב-ע"ד, פג ע"ב
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולחכמת התורה נח עמ' כא
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולטוב טעם דברים עמ' עד
נט ע"ב23 אין משגיחין בבת קולשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' עג, קמז
נט ע"ב23 משגיחין בבת קול או לאחכמת התורה ויקרא עמ' קי
נט ע"ב24 אחרי רבים להטותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קא, קד, קח
נט ע"ב24 אחרי רבים להטותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קיד, קיט
נט ע"ב25 אשכחיה ר"נ לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניאור תורה השלם (מזריטש) סי' ס, רנח, שיב, שפד
נט ע"ב25 אשכחיה ר"נ לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קיב, קמט, אור תורה סי' ס, רנח, שיב, שפד
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו' נצחוני בניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ח
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהו וכו' נצחוני בני נצחוני בנישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קכו
נט ע"ב25 אשכחיה רבי נתן לאליהומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כט
נט ע"ב25 מאי עביד קודשא בריך הוא?... קא חייך ואמר: נצחוני בני! נצחוני בני!נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
נט ע"ב26 קא חייךמחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 199)
נט ע"ב26 קא חייך ואמר ניצחוני בניפרי צדיק בראשית אות ט, לחנוכה אות י, שמות אות ב, תצוה אות יב, פורים אות ה, כי תשא אות ג, פקודי אות ז, בהעלותך אות ה, ט, קרח אות ו, כי תבא אות יא, סוכות אות כג
נט ע"ב26 קא חייך ואמר נצחוני בניטללי אורות עמ' מט
נט ע"ב26 קא חייך ואמר נצחוני בנינועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
נט ע"ב27 אומר הקב"ה נצחוני בניחכמת התורה תולדות עמ' רעו, תק
נט ע"ב27 אמר נצחוני בניקול ששון (גולדברג) אות לב
נט ע"ב27 אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום באש ונמנו עליו וברכוהושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ט
נט ע"ב27 ניצחוני בניאור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), דברי סופרים סי' לו (עמ' 34), רסיסי לילה סי' מט (עמ' 186), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 12), לקוטי מאמרים עמ' 149, 175, 224, צדקת הצדיק סי' רנא, דובר צדק עמ' 139, 149
נט ע"ב27 נצחוני בניבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכה
נט ע"ב27 נצחוני בניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות סו, עשר צחצחות פרק ב אות לח
נט ע"ב27 נצחוני בניחכמת התורה יתרו עמ' שצט
נט ע"ב27 נצחוני בניחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמב
נט ע"ב27 נצחוני בניטללי אורות עמ' לג נ
נט ע"ב27 נצחוני בנילקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' כה
נט ע"ב27 נצחוני בנימי מרום חי"א עמ' קכח
נט ע"ב27 נצחוני בנימשמיע שלום עמ' קמב
נט ע"ב27 נצחוני בניערבי נחל (תשסד) עמ' פד
נט ע"ב27 נצחוני בניצמח דוד (סקאליע) עמ' רפג
נט ע"ב27 נצחוני בניקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניגור אריה בראשית פי"ח הערה 43
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחונילקוטי שיחות חי"ג עמ' 42, חי"ד עמ' 162, חכ"ג עמ' 222
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחונילקוטי שיחות חל"ו עמ' 186
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניאהל אלימלך עמ' נה, סז
נט ע"ב27 נצחוני בני נצחוניס' ג' תמוז תשנד עמ' רעט
נט ע"ב27 נצחוני בנימוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט, קפו-קפז
נט ע"ב27 נצחוני בני, נצחוני בניקרני אורה עמ' סט
נט ע"ב29 ברכוהו - שמותי הוא ברכוהוגור אריה במדבר פ"ה הערה 110
נט ע"ב29 כשנדוהו לרבי אליעזרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פו
נט ע"ב29 כששמתוהו לר"א בן הורקנוס נשמט וישב ע"ג קרקע וזלגו עיניו דמעותאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
נט ע"ב33 ריחוק מנורה ד' אמותגור אריה במדבר פי"ב הערה 19
נט ע"ב34 כמדומה לי שחבירים בדילים ממךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תב
נט ע"ב34 כמדומה לי שחברים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' פה
נט ע"ב35 ישב ר"ע וזלגו עיניו דמעותקדושת עינים (תשמו) סי' תר
נט ע"ב36 זלגו עיניו דמעות, לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעוריםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תג
נט ע"ב38 כל מקום שנתן בו עיניו מיד נשרףעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א
נט ע"ב38 רבן גמליאל היה בא בספינה וכו' כך מקובלני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תו
נט ע"ב38 שנתן בו עיניוהכתב והקבלה בראשית פ"ט פסוק ד
נט ע"ב39 עמד ר' גמליאל על רגליו ואמר גלוי וידועצוף דבש (לוין) מאמר ד בסופו
נט ע"ב41 אין להפסיק בין תפלה לתחנוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שפז
נט ע"ב41 אין להפסיק בין תפלה לתחנוןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רכב
נט ע"ב41 אמא שלוםצמח מנחם דף סט ע"ד
נט ע"ב41 דביתהו דר"אנפש הרב עמ' ר
נט ע"ב41 לא הוה שבקא ליהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קיא, קטז
נט ע"ב42 למיפל על אפיהטוב טעם במדבר עמ' צ, צא
נט ע"ב42 עיקר תפילתם היה בנפילת אפיםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מט
נט ע"ב43 מיד שנפל ר"א על פניו מת ר"גמגלה עמוקות (תשסח) אופן רלט
נט ע"ב43 נפל על אפיהדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
נט ע"ב43 נפל על אפיהדברי שמואל (תשנח) עמ' קצד
נט ע"ב45 הלוחץ את הגר עובר בשלשה לאויןפירוש המכבי שמות עמ' רעח
נט ע"ב45 המאנה את הגר עובר בג' לאוין והלוחץ עובר בשנים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות מח
נט ע"ב45 המאנה את הגר עובר בשלשה לאויןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרכא
נט ע"ב45 והלוחצו עובר כו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנא, קנב
נט ע"ב45 שלשה לאוין - השמיט לא תכחשותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' עג
נט ע"ב48 הזהירה התורה על אונאת הגר כמה פעמיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 410
נט ע"ב48 הזהירה התורה על אונאת הגרגבורות ה' עמ' רעג
נט ע"ב48 הזהירה תורה בגר מפני שסורו רעתקנת השבין סי' א (עמ' 4), אור זרוע לצדיק סי' ה (עמ' 16), לקוטי מאמרים עמ' 118, צדקת הצדיק סי' רמו
נט ע"ב48 הזהירה תורה על הונאת הגרגור אריה שמות פכ"ג הערה 18
נט ע"ב48 התורה הזהירה על הגר בשלושים וששה מקומותבשבילי אמונה ח"ב עמ' תמב
נט ע"ב48 מפני מה הזהירה התורה בל"ו מקומות בגראמרי יוסף שמות דף צד ע"א
נט ע"ב49 בגר מפני שסורו רעבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלג
נט ע"ב49 גר וכו' סורו רעלקוטי שיחות חל"ט עמ' 97
נט ע"ב49 ואמרי לה במ"ו מקומותאמה של מלכות עמ' 50
נט ע"ב49 מפני שסורו רע+מי השלוח (תשסז) ח"א דף צג, ח"ב דף סה, ח"ג דף ערה
נט ע"ב49 שסורו רעחכמת התורה משפטים עמ' קמג
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דזקיף ליה זקיפא בריותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתאשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות כא
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברךפירוש המכבי שמואל עמ' קנא
נט ע"ב50 מום שבך אל תאמר לחברךפירוש המכבי שמות עמ' רעח
נט ע"ב50 תניא ר"נ אומר מום שבך אל תאמר לחברךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריב
נט ע"ב50 תניא רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברךשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק יב בהגה"ה
נט ע"ב רש"י ד"ה בין מלאלקוטי שיחות ח"ט עמ' 188
נט ע"ב רש"י ד"ה מום שבךעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנב
נט ע"ב תוס' ד"ה לא בשמיםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רצט
נט ע"ב תוס' ד"ה לאאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתנב
ס ע"א כל באמת אמרו הלכה היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנז
ס ע"א כל באמת אמרו הלכה היאאור אברהם - רות עמ' מו
ס ע"א לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקותמסילת ישרים עמ' שנב
ס ע"א אין מפרכסין את האדם וביעבץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קסב
ס ע"א אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכליםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכו
ס ע"ב15 אין מפרכסין את הכלים הישניםמסילת ישרים עמ' שנט
ס ע"ב15 אין מפרכסין הכלים הישנים שיראו כחדשיםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תסה
ס ע"ב16 ההוא עבדא סבא דצבעיה לרישיה וכו'ידו בכל סי' רלא
ס ע"ב18 יהו עניים בני ביתךשערי תשובה סה"י אות פו
ס ע"ב21 חזי דאנא קשיש לאבוךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
ס ע"ב22 צדיק מצרה נחלץ ויבא אחר תחתיולחמי תודה דף כו ע"א
ס ע"ב23 איזהו נשך ואיזהו תרביתשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שפג
ס ע"ב28 נשך היינו תרביתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעט
ס ע"ב31 אי דאוזפיה מאהדרך ישראל סי' א ס"ק א [הלכה]
ס ע"ב34 בתר מעיקראדרך ישראל סי' א ס"ק ב-ג [הלכה]
ס ע"ב38 אי אתה מוצא נשך בלא תרבית וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 183
ס ע"ב38 אי אתה מוצא נשך בלי תרביתקרן פני משה ח"א עמ' סה
ס ע"ב38 אמר רבא אי אתה מוצא לא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך ולא חלקו הכתוב אלא לעבור עליו בשני לאויןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יב אות יב
ס ע"ב38 לא נשך בלא תרביתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לז
ס ע"ב39 אלא לעבור עליו בב׳ לאוין וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לו
ס ע"ב39 לעבור עליו בשני לאויןחכמת התורה יתרו עמ' תצא
ס ע"ב תוס' ד"ה למהגור אריה ויקרא פכ"ה אות נה
ס ע"ב תוס' ד"ה למהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנב
ס ע"ב ריטב"א - גוזל ע"מ למיקטבנין אפרים עמ' קכה [הלכה]
סא ע"א10 לא נשך באוכל ולא רבית בכסף צריכי קראויקרא יעבץ עמ' טו
סא ע"א12 השתא דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך וכו' ובנשך ובמרבית לא תתן אכלךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות יג
סא ע"א13 בנשך ובמרביתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק לז
סא ע"א14 קרי ביה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית ובנשך ובמרבית לא תתן אכלךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כד
סא ע"א14 תדרוש המציעתא לכאן ולכאןאגרא דכלה ח"ב עמ' קפב
סא ע"א21 לאו באונאהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קנא
סא ע"א21 לאו ברבית ותוס' ד"ה לעבוראיש מבין ח"א דף מ ע"ב
סא ע"א21 למה לי לאו באונאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 364
סא ע"א24 אי כתב רחמנא לאו בגזל, משום דבעל כורחיה, אבל אונאה אימא לאבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 204
סא ע"א29 מה להנך שכן שלא מדעת תאמר בריבית דמדעתיהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 115
סא ע"א37 כובש ש"ש בהדיא כתיב ביה לא תעשוקויגד יעקב עמ' תשמט
סא ע"א37 לכובש שכר שכיר וכו' לעבור עליו בב' לאוין ובתוס' ומהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כב ע"א
סא ע"א תוס' - אין לאו דגזילה בגוזל קרקעאור אברהם דברים עמ' קפט
סא ע"א תוס' ד"ה אלאדרכי החיים ח"א עמ' רצו
סא ע"א תוס' ד"ה אלאמשנת חיים במדבר עמ' של
סא ע"א תוס' ד"ה אלא, אם בקרקע יש לאו דלא תגזולעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקג
סא ע"א תוס' ד"ה אםדרך ישראל סי' יח לסי' קסא ס"א [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה אם אינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שכא
סא ע"א תוס' ד"ה אם אינו עניןדרכי חושן עמ' רצז [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה לעבורתקנת השבין סי' יג (עמ' 119)
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור ומהרש"א ומהרמ"ש והמפרשבנין אפרים עמ' קיא [הלכה]
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור עלי בשני לאוין וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף יד ע"א
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור - הא דלא מוקי לאו דלא תגזול אגזל גופאלחמי תודה דף רמ ע"א
סא ע"א שט"מבנין אפרים עמ' קכא [הלכה]
סא ע"ב01 לא תגנובו דכתב רחמנא למה לי+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קכא
סא ע"ב02 לא תגנבו על מנת למיקט לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפלשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ל
סא ע"ב02 לא תגנוב ע"מ למיקטאשר ליהודה עמ' רנט
סא ע"ב02 לא תגנוב על מנת למיקטשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פה
סא ע"ב02 לא תגנובו ע"מ למיקט וכו'יציב פתגם על התורה עמ' סט
סא ע"ב02 לא תגנובו, על מנת למקטשערי תשובה שער ג אות פה
סא ע"ב03 אפילו למיקטרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקכה
סא ע"ב03 לא תגנוב ע"מ לשלם תשלומי כפללקוטי שיחות חי"ד עמ' 91
סא ע"ב03 על מנת למיקטטוב טעם ויקרא עמ' קב
סא ע"ב04 לאו דכתב רחמנא במשקלות וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 150
סא ע"ב04 לאו דכתב רחמנא במשקלות למה ליאיש צעיר דף כח ע"א
סא ע"ב07 לא תעשו עול במשפט וכו' המדה הזאת מדת קרקע וכו' אני הוא שהבחנתי במצרים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק י
סא ע"ב07 לא תעשו עול במשפט וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' כא
סא ע"ב09 במדה זו מידת קרקעשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פז
סא ע"ב12 שלא ירתיחטוב טעם ויקרא עמ' קח
סא ע"ב16 אמר רבא למ"ל דכתב רחמנא יצי"מ ברביתאיש אמונים דף יג ע"ג
סא ע"ב16 אמר רבא למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלותרביד יוסף (תשסא) עמ' 57
סא ע"ב16 למה לי דכתב יצ"מ בריביתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שעד
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יצי"מ ברבית וכו' במשקלותלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 149
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית, יציאת מצרים גבי ציצית, יציאת מצרים במשקלות וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' כה
סא ע"ב16 למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי רבית וכו'לחמי תודה דף קפ ע"א
סא ע"ב17 הוזכרה יציאת מצרים באיסור ריביתמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 367
סא ע"ב17 יציאת מצרים אצל רביתגבורות ה' עמ' קעב
סא ע"ב17 נאמר יציאת מצריםדרשות מהר"ם בנעט עמ' צ, קח
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' (ובפנ"י שם)עיוני רש"י במדבר עמ' רמג-רמד
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצריםנשמת חיים (ברלין) עמ' נ
סא ע"ב19 אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום א דפסח
סא ע"ב19 אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכורשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קכז
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף נב
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינו של בכור וכו'בת עין (תשסז) עמ' ריד, רצא, שצא
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכוראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי י
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' ושאומר על קלא אילן שהוא תכלתאגרא דכלה ח"ג עמ' שי
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי וכו' אני הוא שעתיד ליפרעלקוטי שיחות ח"ח עמ' 97
סא ע"ב19 אני הוא שהבחנתי וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
סא ע"ב19 אני שהבחנתי במצריםהמאור שבתורה (לסין)
סא ע"ב19 שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור וכו'בינת משה (תשסב) עמ' סה
סא ע"ב20 בין טיפה של בכור לשאינה של בכורגור אריה במדבר פט"ו הערה 136
סא ע"ב21 אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכריילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"ב21 ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי, ורש"י ותוס'אור הרעיון עמ' קה
סא ע"ב23 ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ב אות י
סא ע"ב23 ממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קצא
סא ע"ב23 מן התולה קלא אילן בבגדוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלב
סא ע"ב24 בין תכלת לקלא אילןבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ה אות ג
סא ע"ב24 בין תכלת לקלא אילןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 311
סא ע"ב24 רבינא אקלע לסוראברכת מועדיך לחיים ח"ב דף פו ע"ב [שיז ע"ב ד"ה ובזה], צח ע"ג [שסה ע"א ד"ה גלוי]
סא ע"ב25 א"ל רב חנינא מסורא דפרת לרבינא יציאת מצרים דכתיב רחמנא וכו' אילמלא לא העליתי וכו' שאין מטמאין בשרצים דיינועם אלימלך (תשסא) עמ' רכו
סא ע"ב25 א"ר חנינא וכו' מאי שנא גבי שרצים דכתיבתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קח
סא ע"ב26 יצ"מ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"ל וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תיד
סא ע"ב26 יצי"מ דכתיב גבי שרציםהמאור שבתורה (לסין)
סא ע"ב26 יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים ל"לאבן פינה עמ' 54
סא ע"ב26 יציאת מצרים דכתיב גבי שרצים למה לי וכו'לחמי תודה דף פד ע"ב
סא ע"ב29 עתיד להיפרע ממי שמערב קרבי דגיםחדוותא דשמעתתא ח"ב דף כ ע"ב
סא ע"ב29 אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים טמאים בקרבי דגים טהורין ומוכרן לישראלגור אריה ויקרא פי"ט הערה 322
סא ע"ב31 אנא המעלה קא קשיא ליצוף דבש (לוין) מאמר ד הג"ה אמרי נועם
סא ע"ב34 אילמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דילחמי תודה דף נ ע"א
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו'אמרי נפתלי עמ' נז
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי, ורש"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' תמא
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי ורש"ישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפז
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו' אלא שאינם מטמאין בשרצים וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכו, קנו
סא ע"ב34 אלמלא העליתי את ישראל וכו'אמרי נפתלי ח"א עמ' נז
סא ע"ב34 אלמלא העלתי את ישראל ממצרים אלא וכו' וברש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רנה
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל וכו' אע"ג דלא נפישמאורי שערים עמ' נה, קא
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים - דייבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' סג
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים - דייבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצז
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות, דיובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 97
סא ע"ב34 אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא על שאין מטמאים בשרצים דייןבני יששכר ח"א דף פה ע"ב, ח"ב דף קלו ע"א
סא ע"ב34 אלמלי לא הוצאתי אתכם אלא שאין מטמאין בשרצים דישפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רא
סא ע"ב34 אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דימראה יחזקאל (תשסד) עמ' רכו
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כב, פרק ח אות יג
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייעטרת ישועה (תשסד) אות יא לשביעי ש"פ
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיישרגא המאיר על התורה עמ' רעג
סא ע"ב34 אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין בשרצים - דיינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ג
סא ע"ב34 אפילו אין לישראל אלא מה שאין מטמאין בשרצים דייחכמת התורה ויגש עמ' שעט
סא ע"ב34 אפילו מה שאין מטמאים בשרצים דייחכמת התורה נח עמ' שעב
סא ע"ב34 בשביל זה בלבד שאינם אוכלין שרצים די להעלותם מארץ מצריםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמיני י
סא ע"ב34 בשביל שאין מטמאין בשרציםאור הרעיון עמ' שטו
סא ע"ב34 הקב"ה העלה את ישראל ממצרים ולו בשביל שלא יטמאו בשקצים ורמשיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסד
סא ע"ב35 מעליותא היא גבייהוחכמת התורה שמיני עמ' תמד, תמז
סא ע"ב38 טפי מאיסידרכי החיים ח"ב עמ' קכז
סא ע"ב43 אבק רביתשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ג
סא ע"ב43 רבית קצוצה יוצאה בדייניןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קנ
סא ע"ב44 ר"י אמר אפילו רבית קצוצה נמי אינה יוצאה בדייניןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 117
סא ע"ב49 הוקשו מלוי ברבית לשופכי דמיםמרפא לשון עמ' קיב
סא ע"ב תוס' ד"ה אי עשהדגלי יהודה דרוש א אות ד
סא ע"ב תוס' ד"ה לעבורעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרנ
סב ע"א01 אהדר ליה כי היכי דניחי וכו׳טוב ירושלים ויקרא פכ"ה פסוק לב
סב ע"א01 וחי אחיך עמך אהדר ליה כי היכי דניחישערי תשובה שער ג אות כה
סב ע"א01 וחי אחיך עמךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צא
סב ע"א02 ורבי יוחנן, האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה מבעי ליה לכדתניא שנים שהיו מהלכין בדרך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' רמה, רפז
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' חייך קודמים לחיי חברךעקבי אבירים (תשסה) עמ' קמא
סב ע"א03 שנים המהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו' חייך קודמיןאור יחזקאל - מדות עמ' קט, קכא
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכיך בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סט עמ' תע
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 52
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שניהם שותין שניהם מתים וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שע
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך וכו' מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתת חבירונחמד ונעים (תשסח) מקץ ד"ה ונחיה
סב ע"א03 שנים שהיו מהלכין בדרך... וחי אחיך עמך - חייך קודמיןאבן ישפה עמ' 6
סב ע"א03 שנים שהלכו בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' עג
סב ע"א03 שנים שמהלכין בדרך ובידם קיתוןרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' סז
סב ע"א04 קיתון של מיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48
סב ע"א06 בן פטורא ור' עקיבאאור יהל ח"א עמ' קיח-קיט
סב ע"א06 בן פטוראמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכ
סב ע"א06 מחלוקת ר"ע ובן פטוראמאור האגדה פרק ג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמיםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלב
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךדברי יהושע מאמר א פ"ד עמ' כא
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירךאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רלב
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךקול ששון (גולדברג) פתיחה
סב ע"א08 וחי אחיך עמך חייך קודמיןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קטז אות ט, דרוש קכח אות ה, דרוש קעד אות ד
סב ע"א08 וחי אחיך עמך, חייך קודמין לכל אדםאור אברהם דברים עמ' צג
סב ע"א08 וחי אחיך עמך, חייך קודמיןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפג
סב ע"א08 עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברךשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק ב בהגה"ה
סב ע"א08 עד שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירךדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קי
סב ע"א09 חייך קודמים וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סט עמ' תסט
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חבירךלקוטי שיחות חי"ז עמ' 218
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חבירךשרגא המאיר על התורה עמ' מא
סב ע"א09 חייך קודמים לחיי חברךספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 47)
סב ע"א09 חייך קודמיםמאורי שערים עמ' קכא
סב ע"א09 חייך קודמיםמכמני עוזיאל עמ' רכח
סב ע"א09 חייך קודמין וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קצג
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חבירךאור אברהם במדבר עמ' רכה
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חבירךרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' צה
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברך וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יז
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךזכור לאברהם (וייס) פ' בהר
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךילקוט דברי חכמים ויקרא סי' ריד, רצח
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךערפילי טוהר קכט; משפט כהן שלח-שלט
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךשירי משכיל כלל ט פרט ו
סב ע"א09 חייך קודמין לחיי חברךתפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קעז
סב ע"א09 חייך קודמיןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכט
סב ע"א09 חייך קודמיןבשבילי אמונה ח"ב עמ' רנג
סב ע"א09 חייך קודמיןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנג
סב ע"א09 חייך קודמיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שופטים ז
סב ע"א09 חייך קודמיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסה
סב ע"א09 חייך קודמיןתורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א דף קעג ע"ד
סב ע"א10 הניח להם אביהם מעות של רבית, אף על פי שיודעים שהן של רבית, אינן חייבין להחזירןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קמט
סב ע"א14 הניח להן אביהם פרה וטלית וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רעז
סב ע"א15 וכל דבר המסויים חייבין להחזיר מפני כבוד אביהןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 117
סב ע"א15 חייבין להחזיר משום כבוד אביהםחכמת התורה נח עמ' רסה
סב ע"א15 כבוד אביהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כח
סב ע"א18 בעושה מעשה עמךגור אריה ויקרא פי"ט הערה 25, 299
סב ע"א18 בעושה מעשה עמךמשיבת נפש עמ' פד
סב ע"א39 לא תשימון עליו נשך - בעדים וערבאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יט-א
סב ע"א42 כל שבדיניהםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנא
סב ע"א50 והרי משכנתאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, כא [הלכה]
סב ע"א תוס' ד"ה חייךדגלי יהודה דרוש א אות ה
סב ע"א תוס' ד"ה לאדרך ישראל סי' טז ס"ק ה, ט [הלכה]
סב ע"א מהר"ם שי"ף - תמה עמ"ש חייך קודמין ממ"ש דאם האדון יש לו רק וכו' עבד קודםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעד אות ד
סב ע"ב וכי אין לו יין מאי הוי והתניא אין פוסקין על הפירות עד שיצא השערשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רלט
סב ע"ב מתני' בבא לחוב בדמיהן וברש"י ד"ה מתני' וד"ה לאדרך ישראל סי' ג ס"ק ה-ח [הלכה]
סב ע"ב אמר כד שכיבנא נפיק לגבאי ר' אושעיא דתריצנא מתני' כוותי'פרדס המלך (תשסט) אות צג
סב ע"ב ר' אושעיא מקבל פניו כשימותבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ח אות ב
סב ע"ב רש"י ד"ה ובדינינודרך ישראל סי' ט ס"ק ח [הלכה]
סב ע"ב רש"י ד"ה מתני'דרך ישראל סי' ב ס"ק יא [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה אע"פדרך ישראל סי' ג ס"ק ג [הלכה]
סב ע"ב תוס' ד"ה הרידרך ישראל סי' ג ס"ק ד [הלכה]
סג ע"א צד אחד ברבית וברש"י ותוס'דרך ישראל סי' ט ס"ק א [הלכה]
סג ע"א הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר וכו' צד אחד ברבית איכא בינייהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצג
סג ע"א השתא דאמר ר' ינאידרך ישראל סי' ג ס"ק י-יא [הלכה]
סג ע"א רש"י ד"ה יש לודרך ישראל סי' ב ס"ק יא, וסי' ג ס"ק ד-ה [הלכה]
סג ע"א תוס' ד"ה רביתדרך ישראל סי' ט ס"ק ד, וסי' יח לסי' קעד ס"ז [הלכה]
סג ע"ב02 ופוסקים על שער שבשוקדרך ישראל סי' ג ס"ק ג, י, יא, טו [הלכה]
סג ע"ב03 איתיביה ר"פדרך ישראל סי' ג ס"ק י [הלכה]
סג ע"ב06 רבה ור"י דאמרי תרוייהו וכו'דרך ישראל סי' ג ס"ק יג-יח [הלכה]
סג ע"ב09 שקול טיבתך וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עד עמ' תקא
סג ע"ב09 שקילא טיבותיךהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
סג ע"ב09 שקילא טיבותך ושדיא אחיזרידרך חיים (תשלה) עמ' תשמט
סג ע"ב09 שקלה טיבותיך ושדיא אחזראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 888-887
סג ע"ב29 כל אגר נטר ליה אסור+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קלא
סג ע"ב30 אגר נטר ליהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 119
סג ע"ב30 האי מאן דיהיב זוזי לקיראהדרך ישראל סי' ג ס"ק כה, סי' ד ס"ק יג [הלכה]
סג ע"ב32 איתנהו גביהדרך ישראל סי' ב ס"ק יא [הלכה]
סג ע"ב36 קמ"ל כיון דמחוסר גוביינא כמא דליתנהו דמאכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קצט
סג ע"ב רש"י ד"ה האי מאןדרך ישראל סי' ג ס"ק ד [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה ואמרדרך ישראל סי' ג ס"ק כה, סי' ו ס"ק ב-ג [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה ופוסקיןדרך ישראל סי' ג ס"ק ג, י [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה מהודרך ישראל סי' ג ס"ק כט, סי' ה ס"ק א [הלכה]
סד ע"א האי מאן דיהיב זוזי לגינאהדרך ישראל סי' ה [הלכה]
סד ע"א מה שעיזי חולבותדרך ישראל סי' ג ס"ק א-ב, וסי' ה ס"ק ג [הלכה]
סד ע"א אי תקפה ברשותךדרך ישראל סי' ד [הלכה]
סד ע"א רש"י ד"ה מותרדרך ישראל סי' ה ס"ק ד [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה אידרך ישראל סי' ד ס"ק ב [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה מהדרך ישראל סי' ה ס"ק ג, ו-ז [הלכה]
סד ע"א תוס' ד"ה מה שעזי חולבותכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קצט
סד ע"ב קרוב לזה ולזהדרך ישראל סי' ג ס"ק א [הלכה]
סד ע"ב המלוה את חבירו לא ידור בחצרו חנם וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש י עמ' פב
סד ע"ב המלווה את חבירו לא ידור בחצרואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 78
סד ע"ב לא ידור בחצירואבן שהם (וינמן) עמ' ריח [הלכה]
סד ע"ב נהום כרסיה לא שויארוח חיים (חיד"א) עמ' קנג
סד ע"ב עבדא אפילו נהום כריסיה לא שויאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ראה כב
סד ע"ב עבדא נהום כריסיה לא שויאורות ונתיבות ח"ב שער ו פרק ב אות מד
סד ע"ב התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כב ע"ב
סד ע"ב רש"י ד"ה קמ"לדרך ישראל סי' ט ס"ק ח, יג, יד, כ [הלכה]
סד ע"ב רש"י ד"ה אבלדרך ישראל סי' יח לסי' קס סי"ב [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה האידרך ישראל סי' ג ס"ק טז, וסי' ד ס"ק ג, וסי' ה ס"ק ה [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ישכוראבן שהם (וינמן) עמ' מד [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ולאדרך ישראל סי' ט ס"ק ח יא, יד-טז [הלכה]

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי וכו' ותוס' ד"ה ויחלקומקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עז ע"ד
ב וליתני אני מצאתי' ואנא ידענא דכ"ש ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
ב ע"א בראי' לא קנישנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 23
ב ע"א דמצאת דקרא דאתי לידי' משמעשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 24
ב ע"א וזה אומר חצי' שלישנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 5 ואילך {נאמנות במיגו, קושיית הנמוק"י, הול"ל זה אומר שליש שלי}, עמ' 33
ב ע"א ומצאתה דאתא לידיה משמערנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שעח
ב ע"א זה אומר אני מצאתי' וזה אומר אני מצאתי'שנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 22
ב ע"א זה אומר אני מצאתיה וכו' מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 118
ב ע"א זה אומר כולה שלי וזה אומר חצי שלי כו' האומר כולה שלי ישבע וכו'שנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 16 {בעבודה}
ב ע"א זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלישנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 14 {בעבודה}
ב ע"א זה ישבע וזה ישבעשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 21
ב ע"א זה ישבע כו' וזה ישבע כו' ויחלוקושנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 16
ב ע"א כולה שלי ברכת שלום "שמעתי" מאמר קלו, פח
ב ע"א כל דאלים גברבעקבי יעקב עמ' קיג
ב ע"א למה לי למיתנא וכו' אי תנא אני מצאתי' הו"א מאי מצאתי' ראיתי', אע"ג דלא אתאי לידי' בראי' בעלמא קנישנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 23
ב ע"א רא"ש - הסבר דין כל דאלים גברמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלא
ב ע"א ראיה בעלמאדרשות באר יצחק עמ' קלא
ב ע"א רישא במציאה וסיפא במקח וממכר וכו' וצריכא דאי תניא מציאה הו"א מציאה ההוא ררמו רבנן שבועה עלי וכו' ואתפליג בהרי'שנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 25
ב ע"א שנים אוחזים בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיג
ב ע"א שנים אוחזים בטליתס' המאמרים (ריי"צ) תש"ח עמ' 14
ב ע"א שנים אוחזין בטלית וכו' וזה נוטל רביעשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 5 {כמה דקדוקים}
ב ע"א שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רטו
ב ע"א שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי וכו'בצור ירום ח"ד עמ' ז
ב ע"א שנים אוחזין בטליתאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מד
ב ע"א שנים אוחזין בטליתאור התורה (צמח צדק) על מאמרי רז"ל וענינים עמ' לה
ב ע"א שנים אוחזין בטליתלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תג
ב ע"א שנים אוחזין בטליתקונטרס מאמרים על מס' בבא מציעא ובבא בתרא לאדמו"ר הצמח צדק ד"ה שנים אוחזין
ב ע"א שנים אוחזין בטליתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לא עמ' 5
ב ע"א שנים אוחזין בטליתשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 9 {בלבוש דוקא}, 12 {כנ"ל}, 36
ב ע"א שנים אוחזין כטלית זה אומו אני מצאתיה וכולמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכב
ב ע"א שניםשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 35,13, 38
ב ע"א תוס' ד"ה דבראיה. הבטה בהפקר קני היינו שעשה מעשה כל דהו כגון שגדר גדר קטןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומ"מ
ב ע"א תוס' ד"ה דבראיהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רכא
ב ע"א תוס' ד"ה וזה נוטלשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 34,6
ב ע"א תוס' רעק"א ס"ק ד - זה אומר חצי' שלי וכו'שנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) ס"ע 6
ב ע"א תוספתא א ע"אשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 18 ואילך
ב ע"ב אי תנא מציאה הוה אמינא מציאה הוא דרמו רבנן שבועה עליה משום דמורי ואמר חבראי לאו מידי חסר בה איזל אתפיס ואתפליג ורש"י בהדיה. דמורה ואמר - מורה היתר לעצמו לאחוז בה בלא משפטמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תעט
ב ע"ב אשקלי' אנאשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' ל {הפרש בין מציאה ומקח וממכר}
ב ע"ב דאי תנא מו"מ הו"א התם הוא דרמו רבנן שבועה עלי' וכו' ולטרח ולזבוןשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 25
ב ע"ב דמורי ואמר חבראי דמי קא יהיב כו' ליטרת וכו'שנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 8
ב ע"ב דצריכא לדידישנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 26
ב ע"ב המוציא מחברו עליו הראיהצלח רכב עמ' תמד
ב ע"ב מחד מדעתי' מחד בע"כשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 28
ב ע"ב ממון המוטל בספק חולקיןרנת יצחק שמואל עמ' תנב
ב ע"ב מקח וממכר ולחזי זוזי ממאן נקט לא צריכא דנקט מתרווייהושנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 27 ואילך
ב ע"ב קושית רבינו יונה המובא ברא"שאור שרגא עמ' שלו
ב ע"ב תוס' ד"ה וליחזימנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ב תוס' ד"ה למה לי לא תחמודצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קע ע"א
ב. אי תנא אני מצאתיה הו"א מאי מצאתיה ראיתיה וכו' בראיה בעלמא קני תנא כולה שלי דבראיה לא קניקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רח
ב. אי תנא אני מצאתיה הו"א מאי מצאתיה ראיתיהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' צד
ב. בראייה לא קנידרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"ב-ע"ג
ב. הוי אמינא מאי מצאתיה ראיתיהשמן ראש - ימים נוראים עמ' מה
ב. החלוקה של טלית היא משום דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החציתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסב הערה 112
ב. זה אומר חצי' שלי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסד
ב. זה ישבע שאין לו בה פחות מג' חלקים ברא"ש ס"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קא
ב. למה לי למיתני זה אומד אני מצאתיה וכו' אי תנא אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה ראיתיה אף על גב דלא אתי לידיה, ותוס' ד"ה דבראיהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכז
ב. מאי מצאתיה ראיתיהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' כט
ב. מאי מצאתיה ראיתיהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצח
ב. מצאתי דאתי לידי משמעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפג
ב. מצאתי' ראיתי' דאתי לידי' משמעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקז
ב. פני יהושע על המשנהדברות חיים (תשנ) ח"א עמ' מו
ב. רש"י ד"ה במקחמגדל עוז (תשעח) עמ' תרמג
ב. שנים אוחוין בטלית כו' יחלוקותורת מנחם חמ"ה עמ' 244
ב. שנים אוחזין בטלית וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' סו, קפא
ב. שנים אוחזין בטלית וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' רט {ביאור על פי רמז}
ב. שנים אוחזין בטלית וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 128
ב. שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני וכו'דברי אש (כץ) עמ' פח
ב. שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רסז ע"ב
ב. שנים אוחזין בטלית זה אומר כולה שלי וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 135
ב. שנים אוחזין בטלית, זה אומר כולו שלי וזה אומר כולו שלי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עז
ב. שנים אוחזין בטליתברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 133
ב. שנים אוחזין בטליתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנז
ב. שנים אוחזין בטליתמצווה ועושה ח"ב עמ' שצב
ב. שנים אוחזין בטליתשער המלך (תשנז) עמ' לז
ב. שנים אוחזין בטליתתורת מנחם חמ"ג עמ' 71
ב. שנים אוחזין בטליתתשבי (תשסה) עמ' קיז שורש טלית
ב. שנים רוכבים וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' רי
ב. תוס' ד"ה דבראיהיבין שמועה (לעוו) עמ' מו
ב. תוס' ד"ה וזהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' צו
ב. תוס' ד"ה ויחלוקולהורות נתן דברים עמ' שכג
ב. תוס' ד"ה ויחלוקותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעז
ב. תוס' ד"ה שנים אוחזין בטלית הא דקי"ל סתם ואח"כ מחלוקת וכו' היינו בחדא מסכתא אבל בשני מסכתות אין סדר לזהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקכא
ב. תוס' ד"ה שנים אוחזיןקריאה בקריה ח"ג עמ' לג
ב. תוס' ד"ה שנים, וצריך בכל מס' טעם למה נשנית אחר שלפניהדברי יואל פ' תזריע דף רסז ע"ב
ב: גררא דממונאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1519
ב: המוציא מחברו עליו הראיהעל ישראל גאותו עמ' כח
ב: כי אמר סומכוס היכא דאיכא דררא דממונא אבל היכא דליכא דררא דממונא לאלב הארי עמ' נו
ב: ממון המוטל בספק - חולקיםשיחות לספר דברים עמ' קעט
ב: רררא דממונאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תצא
ב: רש"י ותוס' ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ב: תוס' ד"ה ולחזי, עד המסייע פוטר משבועהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנו (רפ)
ב: תוס' ד"ה ומה התם דאיכא דררא דממונאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קו
בדין השכיר והקבלן אם נאנסושארית יעקב (אלגזי) דף ח ע"ד
ג ע"א אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובושמלת אליעזר ח"ב עמ' מה
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובודברי משה (שהם, תשמח) עמ' קצד
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובותורת מנחם חי"א עמ' 37, חט"ו עמ' 232
ג ע"א מודה במקצת וכו'רחמים לחיים דף כח ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קלח)
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קפז
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע, חזקה אן אדם מעיז פניו בפני בע"חפתגמי אורייתא עמ' קמ
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענהבי חייא ח"א עמ' רנב
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלז
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי דנכפריה והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו והאי בכוליה בעי דלודי ליה והאי דלא אודי אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה סבר עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה ואמר רחמנא רמי שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה, ותוס' ד"ה מפני מה, פי' יהא נאמן במגו דאי בעי כופר הכל או נילף מהכא דלא נימא מגו בעלמא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' א
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבעברכת אברהם (תשנד) עמ' פג
ג ע"א סוגיא דמודה במקצתאור שרגא עמ' שלז
ג ע"א תוס' ד"ה מפנימנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ג ע"ב אשתמוטיבעקבי יעקב עמ' כז
ג ע"ב די"ל אשתמוטי קא משתמיטדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קצד
ג ע"ב הודאת בעל דין כמאה עדים דמיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תכד
ג ע"ב פיו אינו מחייבו קנס - ילפינן בב"ק מקראי וכו' ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעג
ג ע"ב שטמ"ק בשם תוס' חיצוניותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעט
ג תקפו כהןפרפרת אליעזר פרשת במדבר פרק ג פסוק מה
ג. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 151
ג. את הדרך זו גמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תנד
ג. דהי מנייהו מפקתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 124
ג. האי בכולה בעי דלודי ליה והאי רלא מודה אשתמוטי הוא דקא משתמיט מיניהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמא
ג. הכל יהא מונח עד שיבא אליהודברי יואל מועדים ח"ח עמ' קעח
ג. חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובופרדס מרדכי עמ' רח
ג. טענת מזיד הייתי אינה בתורת עדותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עט
ג. יהא מונח עד שיבא אליהופרדס מרדכי עמ' תעח
ג. יהא מונח עד שיבא אליהושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפג
ג. יהא מונח עד שיבא אליהושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקג
ג. יהא מונח עד שיבוא אליהומים חיים (קרייסווירטה) עמ' שפו
ג. מ"מ אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע חזקה אין אדם מעיז פניו וכו'עצי חיים על התורה עמ' קמט
ג. מאי טעמא מודה במקצת הטענה ישבע וכו' ובפי' המיוחס לריטב"אבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ח
ג. מיגו דאותיתא הואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רד
ג. מנה לי בידךפרפרת התורה עמ' רכג
ג. מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע וכו' דרושי מהר"ם בריסק עמ' קלט
ג. מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבעתורת אברהם עמ' קצה
ג. מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענהארשות החיים עמ' שצא
ג. מקח וממכרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ערה הערה 41
ג. רש"י - לא אמרינן דלא נרמי עליה שבועתא וכו' לפי שברצונו היה מורה בכולה אלא שאין בידו לפרועדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמא
ג. רש"י - לא מהימן לי איני מאמינושערי שיש יהושע ח"א עמ' קג
ג. רש"י ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא
ג. תוס' - מפגי מה אמרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צז, שח
ג. תוס' ד"ה בכולהמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ג. תוס' ד"ה מפני מה אמרה תורה בר וא"ת כופר הכל מנ"ל דפטורברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קו
ג. תוס' ד"ה מפני מהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצד
ג. תוס' ד"ה מפניפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא, ח"ב עמ' תצח, תקלה, ח"ג עמ' צד
ג: הודאת בע"ד כמאה עדים דמיהתורה והעולם ח"ג עמ' קעד
ג: הודאת בעל דין כמאה עדים דמיתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קצב
ג: הודעת בע״ד כמאה עדיםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' פ
ג: והאי בכוליה בעי דלודיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קט
ג: ותוס' ד"ה מה אםארשות החיים עמ' תקב
ג: מה לפיו שכן מחייבו קרבןזבחי צדק (דיסקין) עמ' קעו
ג: רש"י - והאי בכולי' וכו' דמאן דחשיד אממונא חשיד אשבועתאפאר יעקב ח"ג עמ' רל
ג: תוס' ד"ה אם ירצהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעג
ג: תוס' ד"ה בכוליה בעי דלורי - אפי' חשיד אממונא אינו מעיז פניו אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ל
ג: תוס' ד"ה בכוליהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצו
ג: תוס' ד"ה ובכולי בעי דלודי ליהארשות החיים עמ' שנו, תא
ג: תוס' ד"ה מה אם ירצה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפז
ג: תוס' ד"ה מה אם ירצהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצא
ג: תוס' ד"ה מה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
ג: תוס' ד"ה מה, איך נאמר לומר מזיד הייתי הא אין אדם משים עצמו רשעגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכ
ג: תוס' ד"ה מהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קט
גז: תוס' ד"ה והאימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' תא
ד ע"א ומכל האמורות מקדים אשה לאיש מפני שהאשה בושה לבקש פרנסתה וכו'דרך ישרה עמ' שסב
ד ע"א מה להצד השוהרחמים לחיים דף מ"א ע"ב (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קצד ד"ה תשובה)
ד ע"א מלתא דאיתא כוותיה בדאורייתאקהלת יעקב חנוכה עמ' קמא
ד ע"א מתקנו רבנן מלתא דאיתא כוותיה בדאורייתאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' עד
ד ע"א פיו יוכיחמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ד ע"א תוס' ד"ה וש"ממנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ד ע"א תקנת חכמיםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סא
ד ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא**
ד ע"ב תוס' ד"ה אין נשבעין - מודה במקצת למה נשבע הא כופר שעבוד קרקעותחיי נפש ח"ב עמ' יד
ד ע"ב תוס' ד"ה איןמשק ביתי סימן שפח דף קפט ע"א
ד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ד תוס' ד"ה אין נשבעיןשער יוסף (תקיז) דף פד ע"ג
ד. ותנא תונא וכו' כיון דתפיס הילך הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא-תשכב
ד. מה לגלגול שבועה דעד אחד, שכן שבועה גוררת שבועהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 224
ד. מה לעד אחדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קי
ד. תוס' ד"ה וש"מפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצז
ד. תוס' ד"ה עדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סא
ד: אין נשבעים על קרקעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלו
ד: תוס' ד"ה אין אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכא
ד: תוס' ד"ה אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעותחיי נפש ח"א עמ' רה
ד: תוס' ד"ה לעולם שתים וא"ת כיון דהילך חייבברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קיא
ה נדב אין אדם חוטא ולא לותורת אביגדור ח"ג עמ' קלט
ה ע"א גזלן פסול לשבועהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שכז
ה ע"א ההוא רעיא דכל יומא בתנו ליה חיותאאיתן האזרחי עמ' צג
ה ע"א כי עבדי הם ולא עבדים לעבדיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רסד
ה ע"א מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמט
ה ע"א ניחייביה מדרב נחמןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנא
ה ע"א תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שע
ה ע"ב איזהו נקרא כופרברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ז' ע"ד (דף כ"ז ע"א ד"ה תו)
ה ע"ב אין אדם חוטא ולא לו מעינות האמונה (תשסב) עמ' קנא
ה ע"ב אין אדם חוטא ולא לותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעח
ה ע"ב אין שליח לדבר עבירהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצד
ה ע"ב הבדל שבין חמס לגזלןדברי שאול בראשית עמ' תקלב, שמות עמ' רנג
ה ע"ב ואמר רב יהודה סתם רועה פסול (לעדות). סתם רועה בלי שכר חשוד להרעות בשדות אחרות, אבל רועה בהמות בשכר אינם מרעים בשדות אחרות, וזה היה הוויכיח בין רועי לוט לרועי אכרםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נה
ה ע"ב ובריטב"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ה ע"ב והא קעבר על לאו דל"ת כו'בן אברהם (אשטרושא) דף יג ע"א
ה ע"ב ותוס' ד"ה דאמד לישראלראה חיים ח"א דף ד ע"ב [יב ע"ב ד"ה וראיתי]
ה ע"ב ותיפוק לי'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ה ע"ב ותקנתא לתקנתא לא עבדינןזכור לדוד עמ' לב
ה ע"ב חזקה אין אדם חוטא ולא לומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ר
ה ע"ב חזקה אין ארם חוטא ולא לומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' כו
ה ע"ב חשוד אממונא לא חשוד אשבועתאמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק כב
ה ע"ב חשיד אממונא לא חשיד אשבועתארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קל ס"ב
ה ע"ב לא תחמוד בלא דמי משמעצמח צדקה עה"ת עמ' יב
ה ע"ב לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו ותוס'מעשה רוקח (ר"א רוקח) יתרו כד ע"א
ה ע"ב לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לו
ה ע"ב לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פב
ה ע"ב עיקר הרכיבה ברגליםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמה
ה ע"ב תוס' ד"ה "בלא דמי"בעקבי יעקב עמ' קצא
ה ע"ב תוס' ד"ה דחשיד אממונאשם דרך שמות עמ' קנב
ה ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ה תוס' - באומר דרך וידוי אז אדם משים עצמו רשעהמדרש והמעשה בראשית פ' וישב
ה. ארבעה שומרין וכו' לאו דאמר ליה הילך כו'כתר תורה (תשסז) עמ' ערב
ה. אשר יאמר כי הוא זה, מודה במקצתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' פו
ה. ובמהר"ם שי"ףמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ה. חשיד אממונא חשיד אשבועתאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה יג
ה. כי הוא זה קאי על מודה במקצתשם אליעזר דף כח ע"ד
ה. למדו מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה וגו' שמורה במקצת הטענה מהנידברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קמא
ה. מודה במקצת חייבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' כה
ה. רמז למודה במקצת מהכתוב אשר יאמר כי הוא זהעצי חיים - מועדים עמ' פ
ה. רשות דא"י ומוסמכין מהני לדון בא"ישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
ה. שני ייסורי דר"א לא שכיב אינש בלא זמניהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קצח
ה. תוס' ד"ה אי איתא נראה דהלבה כרבי חייאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קי
ה. תוס' ד"ה מסרי ליה בסהדיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קי
ה. תוס' ד"ה שכנגדו קא אמינאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תעה
ה. תוס' ד"ה שכנגדו קאמינאארשות החיים עמ' שנה
ה. תוס' ד"ה שכנגדומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מג
ה. תוס' ריה"ח - גזלן לשבועהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מג
ה: איכא מאן דאמרתשבי (תשסה) עמ' קנד שורש מאן א'
ה: אין אדם חוטא ולא לושיחות לספר בראשית עמ' קעד
ה: אין אדם חוטא ולא לושפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנא, רעז, ח"ג עמ' קכג
ה: וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה למה וכו'דברי אש (כץ) עמ' פט
ה: ותיפוק ליה דהוה ליה רועה ואמר רב יהודה סתם רועה פסול לא קשיא הא דידיה הא דעלמא וכו' אין אדם חוטא ולא לופאר יעקב ח"א עמ' פד, ח"ב עמ' תפז
ה: ותקנתא לתקנתא לא עבדיעארשות החיים עמ' שנד
ה: חזקה אין אדם חוטא ולא לולב אביגדור עמ' מז
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להואבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מ"י
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להומבשרת ציון ח"ג עמ' טו
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קד
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמעחנן אלקים עמ' פד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמד, קמו
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמים משמע להופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תד
ה: לא תחמוד לאינשי בלא דמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שס
ה: סתם רועה פסול לא קשיא הא דידיה הא דעלמאתורת אברהם עמ' רל, רלא
ה: רש"י - רועה בהמות שלו פסול דבשביל הנאתו רועה אותן בשדות אחריםתורת אברהם עמ' רל
ה: שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קב
ה: שמשביעין שומרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפ
ה: תוס' ד"ה בלא דמי, אינו עובר בלא תחמוד רק אם לקח החפץמרפא לנפש בראשית עמ' רטו
ה: תוס' ד"ה דחשיד - גזלן פסול לשבועה, אפי' אי נימא דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתאאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קב
ה: תוס' ד"ה ותקנתא לתקנתאארשות החיים עמ' ת
ו ע"א המע"ה ורש"י ד"ה בעדיםמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ו ע"א הקדישה בלא תקפה מהו וכו'זכור לדוד עמ' מז
ו ע"א סוגיא דתקפו כהןאור שרגא עמ' שלח
ו ע"א רש"י ד"ה נימא ומהר"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שופטים
ו ע"א רש"י ד"ה שלאדברי שאול שמות עמ' קמח
ו ע"א שמא מלוה ישנה יש לו עליושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שסד
ו ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ו ע"ב בשטמ"ק בדין רובתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צד
ו ע"ב הספיקות נכנסין לדיר להתעשרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצו ד"ה ועל
ו ע"ב לכי אתית לקמיה דרב חסדא לכפריהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסו
ו ע"ב עשירי ודאי ולא עשירי ספקמנחת מרדכי עמ' שסה
ו ע"ב קפץ אחד מן המנויים כולן פטוריןמאכסניא של התורה סי' נו
ו ע"ב רא"ש הא דמתירין מטעם רוב אינו שהוא דין ודאי אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
ו ע"ב רש"י ד"ה פרשיאהל ישרים דף ג ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה אי תפיסזאת ליעקב דברים עמ' שכח
ו ע"ב תוס' ד"ה קפן כולםדרכי איש דף ג ע"ד
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ דרוב הוא בגדר וודאיחיי נפש ח"ב עמ' קנה
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' נו
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץמנחה חדשה (חן טוב) פרשת נשא
ו ע"ב תוס' הרא"שתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלה
ו ע"ב תקפה אחד בפנינובית אברהם (חנניה) עמ' יג
ו ע"ב תקפו כהן מוציאים מידומנחת מרדכי עמ' שעג
ו ע"ב תקפו כהן תוד"ה והאשם דרך במדבר עמ' כד
ו. אביי אמר שמא מלוה ישנהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קח
ו. אמירתו לגבוה כמסירתו להקדשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסב הערה 45
ו. מלוה ישנה יש לו עליוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיז
ו. רש"י ד"ה שניהם ותוס' ד"ה דתני ממתני הו"ל לאתוייברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קיא
ו. תוס' ד"ה אלא הא דאמר רב נחמןארשות החיים עמ' תיח
ו. תוס' ד"ה הקדישהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' יד
ו. תוס' ד"ה והא הכאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמב
ו. תוס' ד"ה עד השתא אגרת ליהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קד
ו. תקפו כהן אם מוציאין מידופאר יעקב ח"ב עמ' תשלא
ו: א"ל רב המנונא מתני' היאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קס
ו: המשלח חייב אם השליח אינו בר חיובאפנים מסבירות עמ' רפו
ו: הספיקות נכנסין לדירודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קטו
ו: ואי ס"ד ספיקא בעי עישורי ליעשר ממ"נ, ובמהר"ם שיףשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שנד
ו: ואי ס"ד ספיקא בעי עישורי ליעשר ממ"נ, ומהר"ם שיףשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קצה
ו: וכי לא תקפו אסורין בגידה ובעבודה וכו'גבורות אליהו סי' קנ
ו: קפץ א' מן המנויים לתוכם ובתוס' ד"ה קפץחמודי צבי ויקרא עמ' רח
ו: קפץ א' מן המנויין לתוכם ובתוס' ד"ה קפץחמודי צבי מועדים עמ' צז, תא
ו: קפץ אחד מן המנויים לתוכם ובתוס' ד"ה קפץחמודי צבי בראשית עמ' תיד
ו: קפץ אחד מן המנוייןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיט
ו: קפץ אחד מן המנוין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כ
ו: שיטה מקובצת ד"ה קפץ, רוב הוי ספקתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלא (רטז)
ו: תוד"ה קפץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ה
ו: תוס' ד"ה קפץ א' מן המנוייןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ד
ו: תוס' ד"ה קפץחיי נפש ח"ד עמ' קו, קע, רמא, שכב
ו: תוס' ד"ה קפץחיי נפש ח"ו עמ' ט, קכג, קל
ו: תוס' ד"ה קפץלהורות נתן דברים עמ' קסו
ו: תוס' ד"ה קפץפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעט
ז ע"א אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל מנין ליתן של זב"ז וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מז ע"ד
ז ע"א גזל ולא נתיאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישומשך חכמה דברים פ"כד פסוק ז
ז ע"א דתפיסי בכרכשתאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מה
ז ע"א האי סודרא כיון דתפים ביה ג' על ג' כמאן דפסיקדברי שלום (הלברשטם) עמ' שפה
ז ע"א כל ממון שאי אתה יכול להוציאו בדייניןמנחת מרדכי עמ' שעד
ז ע"א קונין בכליו של קונה ובועז נתן לגואל וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תט
ז ע"א שאל לן מר דבר יום ביומו - יד אייר
ז ע"א שניהם אינם יכולים להקדישומשך חכמה דברים פ"כא פסוק יז
ז ע"א שנים אדוקין בשטר וכו' ושב"ג אומו יחלוקולמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכב
ז ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ז ע"ב ויחלוקו נמי דאמרן - לדמיעיוני הפטרה ח"א עמ' 104
ז. ורש"י - והנה כתיב כי חלק ד' עמו יעקב חבל נחלתודברות חיים (תשעה) עמ' כז
ז. זה נוטל עד מקום וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסה
ז. זה נוטל עד מקום שידו מגעת וכו' והשאר חולקין בשוהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 672
ז. מדובר בתפוסים בכרכשתאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסב הערה 11
ז. מחלוקת רבי ורשב"גדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1022
ז. נפל ליד דיין לא יוציאו עולמית וכו' ורבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצו
ז. עשירי ודאי ולא ספקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעט
ז. עשירי ודאי ולא עשירי ספקאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמט
ז. קניין חליפין נלמד ממגילת רותשיחות לספר שמות עמ' שעג
ז. שנים אדוקים בטלית וכו'להורות נתן דברים עמ' שכג
ז. שנים אוחזין בטלית זה נוטל עד שידו מגעת וזה נוטל עד שידו מגעתנצח ישראל (הרטמן) עמ' ל
ז. שנים שאוחזים בטלית, כל אחד נוטל עד איפה שידו מגעת והשאר חולקין בשוהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסב, תשסב הערה 113
ז. תוס' ד"ה עד אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קיט
ז: תוס' ד"ה הודהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצז
ז: תוס' ד"ה ויחלוקו נמי לדמי ואין חולקין החוב כמו שכתוב בשטרברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנה
ז: תוס' ד"ה יחלוקותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעב
זקן ואינו לפני כבודו הוהשארית יעקב (אלגזי) דף י סוף ע"ב
ח ע"א אי נימא וכו' ובמהר"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ח ע"א אלא מסיפאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ח ע"א המגביה מציאה לחבירו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רב
ח ע"א זאת אומרתסמיכה לחיים (סימן יד) דף צ"ח ע"ג (ד"ה אמר החמבר)
ח ע"א שותפין שגנבו חייביןמנחת מרדכי עמ' קעא
ח ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
ח ע"ב וחכמים פוטרין את היושב בקרוןמשך חכמה שמות הפטרת שבת ר"ח
ח ע"ב רכוב ומנהיגתולדות הגר"א (תשס) עמ' רכ
ח ע"ב שנים שהיו מושכין בגמלהשיר והשבח ח"ב עמ' ר
ח. טענו חיטים והודה לו שעוריםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' צו
ח. יחלוקו לדמי, ה"נ לדמיברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 133
ח. מגביה מציאה לחבירו קנה חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ס
ח. מגו שזכה לנפשיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקנה
ח. מיגו הכי לנפשיה זכי נמי לחבריהנטעי אשל בראשית עמ' שמז
ח. שותפיו שגנבו חייביןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מז
ח. שותפין שגנבו והאחד הוציאה מרשות בעלים וכו'להורות נתן בראשית עמ' קסב
ח: רכוב ומנהיג חד קני וכו'שארית יעקב (דוויך) עמ' ריא {ביאור בדרך רמז}
ח: רכוב ומנהיג רכוב עדיףחיים שיש בהם אבות עמ' קסז
ח: תוס' ד"ה או"ד מנהיג עדיף תימה לפשוט ממתני'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קד
ח: תוס' ד"ה מנהיג לחודיה אע"ג דר"ש אית ליה בפ"ק דקידושיןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קג
חב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תא הערה 64
חצר משום שליחות אתרבאישמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיז
ט אין שליח לדבר עבירה דברי הרב דברי התלמיד דברי מי שומעיןצור יעקב (יעבץ) מסעי
ט אין שליח לדבר עבירהקול שמואל (קונפורטי) דף צד ע"א
ט היה רוכב ע"ג בהחמהרני ושמחי דף קמ ע"א
ט ע"א ואי איניש זילא הוא קני, ורש"ישם דרך במדבר עמ' רנז
ט ע"א ואי איניש זילא הוא קני, רש"ישם דרך בראשית ח"ב עמ' שכד
ט ע"א ואי איניש זילא הוא קני, רש"ישם דרך שמות עמ' קפז
ט ע"א זה קנה מה שתפוס בידודברי שלום (הלברשטם) עמ' שפה
ט ע"ב איתרכאי חצר לחייבו משום גנבמשך חכמה שמות פ"כב פסוק א-ב
ט ע"ב ורבנן סברי חד מגו אמרינן תרי מגו לא אמרינןזכור לדוד עמ' לג
ט ע"ב חצר מהלכת לא קנהמנחת מרדכי עמ' שסח
ט ע"ב ראה את המציאה ונפל עליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקא ד"ה והנה
ט ע"ב רש"י ד"ה מי שליקט כו', ושטמ"ק - וקשה דאפי' בבעל השדה כו'שעת הכושר דף מח ע"א
ט ע"ב תנן התם מי שליקט את הפיאה וכו' ורש"ילשון ערומים דף נא ע"ב
ט ע"ב תרי מיגו לא אמרינןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קלו
ט עד יעקב לא הוה חולשאברית אברהם (בושערה) דף קכו ע"א
ט. איהו לא קני לאחריני מקנינצח ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 10
ט. אמר רבא המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירופני יהושע (תשסא) עמ' עח
ט. היה רכוב על החמורתשבי (תשסה) עמ' קעט שורש נשוי
ט. רש"י ד"ה ובית פגיה, וכחמור דמיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שי (תתכה) {משום דהוא מלבוש לו ובטל לגופו}
ט: היה רוכב על גבי בהמה כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רעו
ט: לר"א תרי מיגו לא אמרינןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שנד
ט: מי שליקט את הפאה יאמר ה"ז לאיש פלוני עניכתנות אור עמ' תנד
ט: מיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
ט: ספינה מינה נייחא ומיא ממטו ליהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכב
ט: צא תן לוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קצב
ט: ראה את המציאה ואמר לחבירו תנה ליכרם חמד (תשסו) עמ' יד
ט: רש"י ד"ה מיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטז
י אי בעי עביד כו'המדרש והמעשה דברים פרשת תצא ח"א
י דחצר משום שליחות אתרבאישמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לו ע"א
י המגביה מציאה לחבירו עד תופס לבע"ח וכו'אחי וראש דרושים דף כד ע"ב
י התופס לב"ח במקום שחב לאחריםדרכי נועם (הרנזון) דרוש ב
י ולא עבדים לעבדיםפחד יצחק פורים ענין ב
י חצר משום יד אתרבאיכסא דוד (תקנד) דף עט ע"א
י חצר משום יד אתרבאיכסא דוד (תשנ) עמ' שלה
י משום ידה איתרבאי ורש"יבית מועד (גטיניו) דף כ ע"ג
י ע"א איתיביה רבא לרב נחמן וכו'זכור לדוד עמ' מו
י ע"א אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. אברהם אבינו ביקש חלקת קבר לקבור את שרה, מטעם שארבע אמות של אדם קונה לו בכל מקוםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' סב
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקב ד"ה אמרתי
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רכא
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםבצור ירום ח"ט עמ' קי
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםמאור עינים (תשעה) עמ' תשמב
י ע"א ארמב"א ר"י רמי כתיב לא יועיל הוןאיש מבין ח"ב דף יז ע"ב
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכ"מ (ובתוס' ורא"ש ומאירי ותוס' רי"ד)תורת מנחם חמ"ה עמ' 278, חמ"ו עמ' 65
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםאמרי טל מאמר לא
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםתורת מנחם חט"ו עמ' 79
י ע"א ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםתורת מנחם חמ"א עמ' 146
י ע"א דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדיםזכור לדוד עמ' לב
י ע"א המגביה מציאה לחבירו קנה חבירובית אברהם (חנניה) עמ' רה
י ע"א המגביה מציאה לחבירוברכת אבות עמ' רפב
י ע"א המגביה מציאה, ורש"יסמיכה לחיים (סימן י"א) דף פד ע"א (ד"ה ועלה), ודף צ"א ע"ג (ד"ה לעד"ן, סימן י"ג)
י ע"א ואר"ל משום אבא כהן ברדלא קטנהעיני יצחק דף נג ע"ג
י ע"א ולא עבדים לעבדיםבעקבות משה שמות עמ' קלא
י ע"א ותוס' התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה אפי' כשעשאו שליח אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות נא
י ע"א יד פועל כיד בעל הביתציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' יב
י ע"א כי לא אמר מאי הויתורת מנחם חמ"ה עמ' 279
י ע"א כי לי בנ"י עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קמ
י ע"א כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תעה
י ע"א 'כי לי בני ישראל עבדים' עבדי הם ולא עבדים לעבדיםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 205
י ע"א כי לי בני ישראל עבדיםהשיר והשבח ח"א עמ' שמה
י ע"א כיון דנפל גלי אדעתיה כו'שם שלמה דף יא ע"א
י ע"א סוגיא דתופס לבע"חאור שרגא עמ' שמ
י ע"א עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםמשך חכמה בראשית פ"לא פסוק טו, ויקרא פ"כג פסוק מג
י ע"א עבדי הם וגו'ברכת אבות עמ' רמ
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לג אות ז
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםתהלה לדוד (והרמן) פרק ק פסוק ב הערה יא
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםתורת מנחם חל"ו עמ' 238
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיםתורת מנחם חל"ט עמ' 342, חלק מ עמ' 239
י ע"א עבדי ולא עבדי' לעבדיםיקרא דשכבי (דוד) דרוש נב דף קיד ע"א
י ע"א פועל יכול לחזור אפילו בחצי היוםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' סב
י ע"א פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםתורת אביגדור ח"ד עמ' קמ
י ע"א פועל יכול לחזור בו בחצי היוםדברי שאול שמות עמ' רל
י ע"א פועל יכול לחזור בוברכת השיר (צינץ) עמ' קיא
י ע"א פועל יכול לחזור בושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יט
י ע"א פועל יכול לחזור בותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קפד
י ע"א פלוגתא דרבינה ור"ס היכא אמרי' א"ש לד"עמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף טו ע"ד
י ע"א ר"ן ור"ח דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחברו ל"ק ורש"י חסד ומשפט דף שנה ע"ד
י ע"א ר"ן ור"ח דאמרי תרוייהו המגביהדרכי איש דף נב ע"ד
י ע"א ראה את המציאה ונפל עליה וכו' דרך איש דף ז ע"ד
י ע"א ראה את המציאה ונפל עליה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעח
י ע"א ראה את המציאה ונפל עליהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מו
י ע"א רעק"א - במומר יש שליח לד"ערנת יצחק - פרק חלק עמ' קיג, שכ
י ע"א רש"י ד"ה לא קנה וכו'ברכת אבות עמ' עח
י ע"א רש"י ד"ה לא קנהזכור לדוד עמ' קו
י ע"א שליח התופס לבע"ח במקום שחב לאחריםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' י
י ע"א תוס' ד"ה א"ב ל"ע וא"בעיני יצחק דף נה ע"ב
י ע"א תוס' ד"ה א"ר יוחנןבית אברהם (חנניה) עמ' רה
י ע"א תוס' ד"ה ונתן מ"מעיני יצחק דף נד ע"ג
י ע"א תוס' ד"ה מעביריןחקקי לב חלק ב (סימן כ"ט) דף קכד ע"ג (ד"ה והגם)
י ע"א תוס' ד"ה ר"ן ור"חדרכי איש דף נד ע"ב
י ע"א תוס' ד"ה תופםזכור לדוד עמ' קו
י ע"א תוס', במים לא אמרינן הכלל 'תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריני' משום ריש הרבה מים בבורפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלו
י ע"א תופס לבע"ח במקום שח"ל ל"ק מחלוקת רש"י ותוס'כבוד לאיש דף ו ע"ג
י ע"ב אבל חצר דבעל כרחיה מותיב בה מיחייב שולחונאוה תהלה עמ' תסה
י ע"ב אי בעי לא עביר (גדרו)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' סח
י ע"ב אין ידו אלא רשותמשך חכמה בראשית פ"לב פסוק יד
י ע"ב אין שליח לדבר עבירה באר בשדה עמ' רח, תמח
י ע"ב אין שליח לדבר עבירהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף י"ג ע"א (דף מ"ז ע"א ד"ה ושם)
י ע"ב אין שליח לדבר עבירהרנת יצחק ישעיה עמ' קיט
י ע"ב אנן חיותא לרועה, שיטה מקובצתאהל ישרים דף כא ע"ד
י ע"ב אקפי לי קטן באר בשדה עמ' תנא
י ע"ב בא אחד והחזיק בה וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' קא
י ע"ב בשדה דבעל הבית לא תקינו ליה רבנןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרי ד"ה והנה (הב')
י ע"ב גגו וחציוו ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' מ
י ע"ב דאמר לה לאשה אקפי לי קטןמכשירי מצוה עמ' קמו
י ע"ב היכא אמרינן דאין שליח לדבו עבירה היכא דשליח בו חיובא הואלמדנות (תשנח) פ' קדושים אות עג
י ע"ב היכי דבע"ב מותיב בה אמרינן דיש שליח לדבר עבירהחכמת התורה אמור עמ' עו
י ע"ב היכי דהשליח לאו בר חיובא יש שליח לדבר עבירהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות כג, לז
י ע"ב המגביה מציאה לחברו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קיז ע"ב
י ע"ב ותוס' ד"ה דאמר לישראלראה חיים חלק א דף ד ע"ב (דף יב ע"ב ד"ה וראיתי)
י ע"ב חידושי רע"א (שלדב"ע במומר)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' סח
י ע"ב כהן ראמר ליה לישראל צא וקדש לי אשה גרושהלמדנות (תשנח) פ' אמור אות עג-עד
י ע"ב כהן שאמר לישראל קדש לי גרושהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' נז, ח"ב עמ' סז, רמט
י ע"ב כי תקינו ליה רבנן ארבע אמות בעלמא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקב ד"ה ואמרתי
י ע"ב לאו בר חיובא, ובר"פגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קי, קמט
י ע"ב מאי בינייהובריכות מים דף רמו ע"א
י ע"ב ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיקמצווה ועושה ח"א עמ' קסט
י ע"ב ריטב"אבית מועד (גטיניו) דף כא ע"ג
י ע"ב שליח בר חיובא ותוס' ד"ה דאמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ה
י ע"ב תוס' ד"ה אי בעי לא עביד וכו'לשון ערומים דף סט ע"ב
י ע"ב תוס' ד"ה אי בעי לא עבידבריכות מים דף רמד ע"ב
י ע"ב תוס' ד"ה איחכמת התורה אמור עמ' עו
י ע"ב תוס' ד"ה אין שליח וכו' פ"ב דקידושין איכא דילף וכו'לשון ערומים דף סט ע"ג
י ע"ב תוס' ד"ה אקפיס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קסח
י ע"ב תוס' ד"ה דאמ' שמואלאהל ישרים דף כא ע"ג
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר וכו'ברכת אבות עמ' שמד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמר לישראל צא וקדש וכו' ומוצל מאש סי' להלשון ערומים דף ו ע"ג, לשונות הרא"ם דף ז ע"ד
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרמנחת מרדכי עמ' רכח
י ע"ב תוס' ד"ה דאמרנשמת כל חי חלק א (סימן לג) דף לה ע"ב (ד"ה וראיתי)
י עבדי הם ולא עבדים לעבריםנצח ישראל (הרטמן) עמ' פח הערה 121
י עבדי הם ולא עברים לעבדיםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קכד
י עין יהוסף - בכונת דברי רש"י חסד ומשפט דף רמא ע"א
י רא"ש - חצר משום שליחותדרכי שלום (מרגונאטו) דף קג ע"א
י רש"י ד"ה אף דקי"ל דתופס לב"ח וכו'אחי וראש דרושים דף כד ע"ד
י רש"י ד"ה לא קנה חבירו כו' מאחר שלא עשאו שליחבן אברהם (אשטרושא) דף סו ע"ג
י. ארבע אמות - מקומו של אדםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 43
י. ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםפתחי שערים ח"א עמ' סה
י. ארבע אמות של אדם קונות לוכתר תורה (תשסז) עמ' רעו
י. ארבע אמות של אדם קונותמאור עינים (תשעט) עמ' תשלו
י. ארבע אמות של ארם קונותמאור עינים (תשנח) עמ' תמט
י. בפלוגתא דרש"י והתוס' כשעשאו שליח לחסום בעדושם שלמה דף ע"ה ע"ג ואילך
י. הבית והעליה של שנים שנפלו אמר בעל העליה לבעל הבית לבנות והוא אינו רוצה לבנות הרי בעל העליה בונה את הבית ודר בתוכה עד שיתן לו את יציאותיו. רבי יהודה אומר וכו' בעל העליה בונה הבית והעליה ויושב בבית עד שיתן לו יציאותיובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קטו
י. היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הוא אבל בחצר דלאו בר חיובא הוא מיחייב שולחופאר יעקב ח"א עמ' כו
י. המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירולהורות נתן בראשית עמ' תטו
י. המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירופנים מסבירות עמ' רע
י. הסיבה אכותו הפועל לחזור בו כחצי היוםדולה ומשקה פסח עמ' פז
י. התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' כא
י. והתופס לבע"ח במקום שחב לאחריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפ
י. ולא עבדים לעבדיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רעא
י. ולא עבדים לעבדיםפחד יצחק פסח מאמר כא, נג
י. חצר מטעם יד או שליחותלהורות נתן במדבר עמ' ריב
י. חצר מטעם יד או שליחותלהורות נתן בראשית עמ' שיז
י. יד פועל כיד בעה"בלב הארי עמ' שפ
י. יד פועל כיד רבושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסא
י. כיון דנפל גלי דעתיה דבנפילה ניח"ל דליקניה ורש"י ד"ה לא ניח"ל דליקניה דרך איש דף ח ע"א
י. למה מציאת פועל לבעל הבית הא הוה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםכתר תורה (תשסז) עמ' קיב
י. מגביה מציאה לחבירו קנה חבירוכתר תורה (תשסז) עמ' רסח
י. נטל מקצת פאה וזרקה על השאר מעבירין אותו ממנהמרפא לנפש בראשית עמ' קמג
י. נפל על הפאה לא קנהקרבן מנחה (תשעד) עמ' קב
י. עבדי הם - ולא עבדים לעבדיםשיחות לספר שמות עמ' קכ, שיחות לספר ויקרא עמ' שכו
י. עבדי הם ולא עבדים לעבדיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' צא
י. עבדי הם ולא עבדים לעבדיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמז, תמח, תקפד
י. עשה עמי מלאכה היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פב
י. פועל יכול לחזור אפי' בחצי היום דכתיב כי לי בנ"י עבדיםעצי חיים על התורה עמ' שפח, תסה
י. פועל יכול לחזור בו אף בחצי יוםדברי יואל פ' וארא דף רז ע"ב
י. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 518, פ"א אות 1200
י. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 69
י. פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי יום מ"ט כל כמה דלא הדר ביה כיד בעה"ב הוא וכי הדר ביה טעמיה אחרינא הוא מ"ט כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדיםעצי חיים - מועדים עמ' טז
י. ראה את המציאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנט
י. רב פפא אמר תקינו ליה רבנן ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקוםכרם חמד (תשסו) עמ' טו
י. רש"י - בשוי' שליח לא שייך תופס לבע"חמרפא לנפש בראשית עמ' קס
י. שאני פועל דידו כיד בעל הביתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' תא
י. שאני פועל דידו כיד בעל הביתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' מז
י. שכיר יום יכול לחזור בושיחות לספר ויקרא עמ' שכט
י. תוס' - הק' על רש"י דמבואד דאפי, שוי, בהדיא שליח לא מהנימרפא לנפש בראשית עמ' קס
י. תוס' ד"ה דאמרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תו
י. תוס' ד"ה כי לי, כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים, א"כ יהיה אסור להשכיר עצמו לפועלעצי חיים - מועדים עמ' טז
י. תוס' ד"ה כי לי, מ"מ מותר אדם להשכיר עצמודברי יואל פ' וארא דף רז ע"ב, פ' משפטים דף קלא ע"א
י. תוס' ד"ה כי לי, מותר להשכיר עצמו ואינו עובר על כי לי בנ"י עבדים כיון דיכול לחזורעצי חיים על התורה עמ' שפח, תסה
י. תוס' ד"ה כימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ת
י. תוס' ד"ה כיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעז (לח)
י. תוס' ד"ה נתון ליהושערנת יצחק שמואל עמ' ס, משלי עמ' שלז, דברי הימים עמ' רנח
י. תוס' ד"ה ר' נחמן, דבור שיש בו הרבה מים אינו בגדר חב לאחריםעצי חיים על התורה עמ' שסה
י. תוס' כי - ההבדל בין עבד לפועלשיחות לספר ויקרא עמ' קכא
י. תופם לבעל חוב במקום שחב לאחריםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעב
י. תופס לבע"ח במקום שח"ל לא קנהצור יעקב (יעבץ) תצוה
י. תופס לבע"ח במקום שחב לאחריםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פה
י. תופס לבע"ח במקום שחב לאחרינימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רא
י. תופס לבע"ח, ריטב"אבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קג ע"ג
י: אין המשלח חייב בדיני אדם רק השליחאם לבינה (פאפא) עמ' תרי
י: אין לי אלא ידו גגו וחצרו וקרפיפו מניןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעא
י: אין שליח לדבר עבירהצדקת יוסף עמ' פט
י: אלא כי תקעו לו ד' אמות בסימטא ובחצר שאינו של שניהםמאור עינים (תשנח) עמ' תמט
י: אלא כי תקעו לו ד' אמות בסימטא ובחצר שאינו של שניהםמאור עינים (תשעט) עמ' תשלו
י: בהן דאמר לישראל קדש לי גרושה ותוס'תיבת גמא (תשסז) עמ' מא, רמח
י: בסוגית אשלדב"ע דשהשליח אינו עוברפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ה, ח"א שאלה ח, כט, ח"ה שאלה פו
י: דאי בעי עביד אי בעי לא עביד לא מיחייב שולחושם אליעזר דף סא ע"א
י: היכא אמרי' אין שליח לדבר עבירהוזאת התורה עמ' כח
י: היכא אמרי' דאשל"ד היכא דאי בעי עביד ואי בעי לא עביראש דת (תשמח) עמ' קמג
י: היכא אמרין אשלד"ע היכא דאי בעי עביר ואי בעי לא עביר וכו'עצי חיים על התורה עמ' תכו
י: היכא אמרינן דאין שליח לד"ע היכא דשליח בר חיובא הוא אלא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקו
י: היכא אמרינן דאין שליח לדבר עבירה היכא דשליח בר חיובא הואהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צד
י: היכא דאי בעי לא עביד אמרינן אשלד"עחנן אלקים עמ' לו
י: היכא דהשליח לאו בר חיובא חייב המשלחחמודי צבי שמות עמ' קא
י: היכא דשליח בר חיובאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ערה
י: היכי אמרינן אין שלר"ע היכי דאי בעי עביר ואי בעי לא עביר אבל חצר רבעכ"ח לא אמרינן אין שלד"עחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תו
י: חצר דבע"ב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קעא
י: חצר דבע"כ מותיב ביה מחייב שולחומקראי קדש (תשנג) עמ' מב
י: חצר קונה לאדם משום שליחותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלט, קמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רג
י: יד פועל כיד בעל הביתפנים מסבירות עמ' רעא
י: ידו היינו רשותו ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' רמא
י: ידו של אדם היא רשותובין המשפתים ויקרא פ' בהר אות ד
י: יש שליח לדבר עבירה היכי דשליח לאו בר חיובא הואכרם חמד (תשסו) עמ' מ
י: כהן שאמר קדש לי גרושהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קז
י: כל היכא ראי בעי עביד אי בעי לא עבידפני יהושע (תשסא) עמ' ה
י: פועל דמי לעבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעו (לה) {לא מיקרי עבד אלא שכיר}
י: ראה את המציאה ונפל לו עליה או שפרס טליתו עליה וכו'ויחי ויתן דף כג ע"ב
י: ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה וכו'ויחי ויתן דף צג ע"ב
י: רב סמא אמר היכא אמרינן אשלד"ע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לח
י: רש"י ד"ה וכי היכיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קט) {מנין דאין שליחות לקטן}
י: תוד"ה אקפימקראי קדש (תשנג) עמ' שא
י: תוס' ד"ה דאמרלהורות נתן ויקרא עמ' שכט
י: תוס' ד"ה דאמרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעד
י: תוס' ד"ה דאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שי
י: תוס' ד"ה דאמרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכד
י: תוס' ד"ה דאמרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצז {אך לרבא יש בקידושין לחוד איסור תורה, וצ"ע מגמרא}
יא ע"א דאה אותן רצין אחר מציאה וכו' ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' נב, נא, נ
יא ע"א חצירו של אדם קונה לותורת מנחם חכ"א עמ' 62
יא ע"א חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו הני מילי בחצר המשתמרתשארית מנחם - מאמרים עמ' לה
יא ע"א טובת הנאה אינה ממוןבי חייא ח"ב עמ' קצז
יא ע"א כל שהוא בבל תשוב שכחהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 82
יא ע"א עובדא דרבן גמליאל בספינהשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 240
יא ע"א עישור, תוס'שארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 240
יא ע"א ראה אותם רצים אחר מציאהדרשות מהר"ם חביב עמ' מט
יא ע"א ראה אותן רצין אחר מציאה וכו' ובגמ'ברית שלום (תעח) דף ח ע"ג
יא ע"א ראה אותן רצין אחר מציאה וכו'אם הבנים ח"א דף קיד ע"ב
יא ע"א ראה אותן רצין אחר צבי שבור וכו' ואמר זכתה לי שרי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כה
יא ע"א ראה אותן רצץ אחר צבי וכו', חצרו של אדם קונה לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלב
יא ע"ב טובת הנאה אינה ממון לקנות ממנו בחליפין, ורש"ישם דרך ויקרא עמ' קצד
יא ע"ב רש"י ד"ה נתינהאחרית השנים עמ' מז
יא ע"ב שיטה מקובצת ד"ה וכי יערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
יא ע"ב תוס' ד"ה עישוראחרית השנים עמ' לט, מז, נד, צב
יא ראה אותם רצין אחר מציאהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"ד
יא ראה אותן רצין אחר המציאה אחרי צבי כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יז, כה
יא תוס' ד"ה כהןאם הבנים ח"א דף לז ע"ג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין לגאולדבר צבי - קדושת השבת עמ' קפח
יא. בעה"ב בשדה זכי ביה אבל קאי בעיר הוי שכחהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעא
יא. היה רץ אחר צבי שבור ואמר זכתה לי שדיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סא, סז
יא. חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
יא. כל שאינו בבל תשוב אינו שכחהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מג
יא. מעשה בר"ג וזקנים שבאו בספינהפנים מסבירות עמ' תו
יא. מעשה דרבן גמליאלפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סח
יא. מר אמר חדא וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נח, רטז
יא. מתנות כהונה נתינה כתיבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמד
יא. קטן קונה מדרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמח
יא. קנין חצרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1859
יא. ראה אותו רצין כו' ואמר זכתה לי שדיכתר תורה (תשסז) עמ' עדר
יא. ראה אותם רצים אחר מציאה וכו'ויחי ויתן דף כב ע"א
יא. רש"י - משורר ששיער במיתההערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' יט
יא. שלפניו אין שכחה שלאחריו יש שכחהאור אברהם (זוועהיל) עמ' פח
יא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' ט
יא: חצר משום שליחות אתרבאיכתר תורה (תשסז) עמ' רסח
יא: רעת אחרת מקנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז
יא: תוס' ד"ה מקומותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קטז, ריט
יב חצר משום יד התרבאיכסא דוד (תקנד) דף עט ע"א
יב מציאת בנו ובתו הקטניםויחי יעקב דף ב ע"ב
יב מציאת קטן לאביושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שכט
יב נמק"י - אין הבן זוכה מאביו לעצמו כו'שעת הכושר דף קטז ע"א-ע"ב
יב ע"א אויר שאין סופו להניח ורא"ש שם ס' לב יערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
יב ע"א אין חבין לאדםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמה
יב ע"א בין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרו ד"ה ובזה
יב ע"א גופא ראה אותן רצין אחר המציאה וכו'זכור לדוד עמ' ח
יב ע"א השוכר את הפועל לא ילקט בנו אחריוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נה
יב ע"א לא גדול גדול ממש אלא גדול וסמוך על שולחן אביו וכו'ראה חיים ח"א דף ע ע"א [קלד ע"ב ד"ה ואפשר]
יב ע"א מפני דרכי שלוםנשמת כל חי חלק ב (סימן ח) דף י"א ע"ג (ד"ה ונראה), ודף ע"ו ע"א (ד"ה תשובה, סימן מב)
יב ע"א מציאת בנו ובתו הקטנים כו' ורש"י ותוס'בן אברהם (אשטרושא) דף עא ע"ד
יב ע"א מציאת בנו ובתו הקטנים, הרי אלו שלופני חיים (פלג'י) עמ' לז ע"א, פג ע"א, רצג ע"א
יב ע"א מציאת בנונשמת כל חי חלק א (סימן ט"ו) דף יח ע"א (ד"ה תשובה); נשמת כל חי חלק ב (סימן יז) דף לז ע"ב (ד"ה והנני); צדקה חיים דף ט"ז ע"ד (דף נ"ח ע"א ד"ה אלא); ראה חיים חלק ב דף מ"ז ע"ד (דף קס"ז ע"ב ד"ה ואפשר)
יב ע"א רש"י ד"ה זרק ארנקי כו'יד שלמה (עזרא) דף לט ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה ואמר שמואלשעת הכושר דף יד ע"א
יב ע"ב אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא גדול גדול ממשנתיבות יצחק ח"ג עמ' פ
יב ע"ב גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטןהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ס
יב ע"ב גדול וסמוך על שולחן אביוהמאור הגדול (גר"א) עמ' יד
יב ע"ב גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
יב ע"ב גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןברית שלום (תשסח) עמ' י
יב ע"ב גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןשארית מנחם - מאמרים עמ' מג
יב ע"ב דאקפי אגמא בכוורי ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רנג, רעט
יב ע"ב ותוס' ד"ה רבי יוחנןראה חיים ח"א דף מ ע"א [קלה ע"א ד"ה והתוספות]
יב ע"ב ותוס' ד"ה רבי יוחנןראה חיים חלק א דף מ ע"א (דף קל"ה ע"א ד"ה והתוספות)
יב ע"ב כל שסמוך על שלחן אביו אע"פ שהוא נחל מקרי נמי קטןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מו
יב ע"ב לא גדול גדול ממש אלא גדול וסמוך על שולחן אביו וכו'ראה חיים חלק א דף ע ע"א (דף קלד ע"ב ד"ה ואפשר)
יב ע"ב לא גדול גדול ממש, ותוספותנשמת כל חי חלק ב (סימן מד) דף ע"ט ע"ג (ד"ה תשובה) ודף פב ע"ב (ד"ה מעתה)
יב ע"ב לא קטן קטן ממשבעקבי יעקב עמ' פא
יב ע"ב מצא שטר חוב, אם יש בו אחריות נכסים לא יחזיר וכו' דברי ר"מ, ובגמ' דחיישינן לפרעון ולקנוניה, והקשו בתוס' דא"כ לרבנן אמאי באין בו אחריות לא יחזירחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עח
יב ע"ב מצא שטרי חוב וכו' אילימא כשחייב מודה וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' פ
יב ע"ב מציאת בנו הגדול ובנו הקטןבי חייא ח"א עמ' קפג
יב ע"ב מציאת בנוראה חיים ח"ב דף מז ע"ד [קסז ע"ב ד"ה ואפשר]
יב ע"ב נמוקי יוסף משם איכא מאן דאמרראה חיים ח"ב דף מח ע"ג [קע ע"א קטע ראשון]
יב ע"ב ריטב"א בחידושי מהרמ"גראה חיים ח"ב דף מח ע"א [קסח ע"א ד"ה וראיתי]
יב ע"ב רמב"ן בשיטה מקובצתראה חיים ח"ב דף מח ע"א [קסח ע"א ד"ה וראיתי]
יב ע"ב תוס' ד"ה מאי בעיא גביהשם דרך שמות עמ' קסא
יב ע"ב תוס' ד"ה רבי יוחנןנשמת כל חי חלק ב (סימן מד) דף פב ע"ב (ד"ה מעתה)
יב ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יב. אין חצירו זוכה לו על ברחושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קעב
יב. אסור להרביץ אריה בתוך שדהו שישמעו עניים ויברחועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסז
יב. גדול וסמוך על שלחנו זהו קטןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תי, תטז
יב. גזל גמור וכו' להוציאה בדייניןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 701
יב. הפקר לא מקרי דעת אחרת מקנה - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רפג
יב. לקט בפועל עשיר ולקט בנו אחריוייטב פנים ח"א דף נג
יב. מציאת בנו וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 186
יב. מציאת קטן לאביומרפא לנפש בראשית עמ' קעא
יב. עניים גופייהו מסחי דעתייהותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קח
יב. עשאום כמכירי כהונהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ו
יב. תוס' ד"ה ויצאלהורות נתן במדבר עמ' שז
יב: גדול הוא מי שאינו סמוך על שולחן אביואשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שמא
יב: גדול הסמוך על שולחן אביוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמז
יב: גדול וסמוך על שולחן אביו זהו גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' דש
יב: גדול וסמוך על שולחן אביו זהו קטןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רחצ הערה 21
יב: גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן לילה כיום יאיר (באום) עמ' 85
יב: כדי שלא תהוי לה איבה, הכא אית לה איבה ואיבהכתר תורה (תשסז) עמ' קיא
יב: לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטןדודי נתן בראשית עמ' כג
יב: מי שסומך על שלחן אביו זה קטן וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' מב
יב: מצא שטרי חוב אם יש בהן אחריות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
יב: קטן אין לו ידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עה
יב: קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדולנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקכו הערה 47
יב: קטן ואינו סמוך על שלחן אביו, זהו גדולדרך חיים (תשע) פ"א הערה 315, 548
יב: קטן שאינו סמוך על שולחן אביו מציאתו לעצמו דאית ליה זכיה לנפשיה, והאב זוכה אחר כך מהםכתר תורה (תשסז) עמ' קיב
יב: רש"י ד"ה לפרעון שמא פרעו ומן הלוה נפלברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנב
יג ע"א אמר לך רב אסי אף וכו'זכור לדוד עמ' יב
יג ע"א רש"י ד"ה בשטריאחרית השנים עמ' ק
יג ע"ב תוד"ה הא - לא שבקת חיי לכל בריה דיוכל כל אדם וכו', ובשמ"קתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקנח
יג. אלא הא דתנן מצא גיטי נשים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שפא
יג. מפני מה אמרו מציאת קטן לאביו שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביולישרים תהלה (תשסד) עמ' קסח
יג. עדיו בחתומיו זכין לומרפא לנפש בראשית עמ' רי
יג. תוס' ד"ה היינו טעמא דחיישינן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קט
יג. תוס' ד"ה ויצאלהורות נתן ויקרא עמ' ט
יג: חיישינן לקנוניאתשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנוניא
יד ע"א אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליו עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו וכו' אחוי טירפך ואשלם לך ורא"ששו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' סב
יד ע"א מכירת שדה באחריות אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סו עמ' 230
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה מכי דייש אמצרא ובתוס' וברא"שברית שלום (תשסח) עמ' נח
יד ע"ב מאימתי הויא חזקה מכי דייש אמצרא ובתוס' וברא"שברית שלום (תעח) דף ט ע"ד
יד ע"ב תוס' ד"ה תריץ ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
יד. אחריות לאו טעות סופר הואקריאה בקריה ח"ב עמ' עז
יד. תוס' ד"ה שעבודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
יד: גובה את הקרן מנכסים משועבדים ושבח וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קלא
טו השם שלם באינשי ביתו מתעשרעולה ליפה סי' לה(ב)
טו ע"א תוס' ד"ה למה ממשכניםדרכי איש דף י ע"ב
טו ע"ב הכיר בה שאינה שלוחקקי לב חלק ב (סימן נב) דף קס"ז ע"ב (קטע ראשון)
טו ע"ב ורש"י כתפים, אנשים הנושאים משאות על כתפיהםבאר שרים פרשת תצוה דרוש ד אות ב
טו ע"ב מסתברא מלתי' דרבאהל ישרים דף כה ע"ד
טו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
טו. מה שאירש מאבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רט
טו. שבח פריכתר תורה (תשסז) עמ' רעט
טו. תוס' ד"ה כגון, בסופותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריב
טז ע"א אי לאו דטרח וארצי קמי וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' ריז
טז ע"א גברא קא חזינא ותיובתא לא קא חזינאבנין שאול עמ' קמ
טז ע"א מה שאוריש מאבא מכור לךבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות מו
טז ע"א מה שאירש מאבא מכור לך באר בשדה עמ' מו, תקמה
טז ע"א מה שאירש מאבא מכור לך וכו' מה שאירש מאבא היום מכור לך דבריו קיימין משום כדי חייו ובפירש"יצמח צדקה עה"ת עמ' ט
טז ע"א מה שאירש מאבאברכת אבות עמ' רלג
טז ע"א תוס' ד"ה ארצימשק ביתי סימן תטו דף קצז ע"א
טז ע"א תוס' ד"ה בההיא הנאה כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש פו דף קצח ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה קנויה וכו'ברכת אבות עמ' רכח
טז ע"ב אדם מקנה דבר שלא בא לעולםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לא, מג
טז ע"ב ועשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדיןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קעו
טז ע"ב ועשית הישר והטובלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רה
טז ע"ב נימא בה מילתא ברכת שלום מכתבים מאמר ז
טז ע"ב צריך לעשות לפנים משורת הדיןקרן לדוד דברים עמ' קמ
טז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
טז. אינו יבול למכור מה שירש מאביופרדס מרדכי עמ' קלח
טז. ארעא לא בעי למיהדרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמז
טז. יש חילוק בין מתנה לירושה, דבמתנה אי לאו דארצי קמיה לא הוה יהיב ליה, אבל ירושה ממילא קאתיעזר מיהודה עמ' ר
טז. מה שאירש מאבא היוםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפה
טז. מה שאירש מאבא מכור לך אינו מכור דהוי דבר שלא בא לעולם מגדנות אליעזר עמ' מו, נה
טז. מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםחיי נפש ח"א עמ' רסז ע"א
טז. מה שאירש מאבא מכור לך לא אמר כלוםחמודי צבי בראשית עמ' רנג, רנז, רצג, שנ, תפו
טז. מה שאירש מאבא מכור לךעצי חיים על התורה עמ' שסז
טז. מה שתעלה מצודתי מכור לך וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות י
טז. מה שתעלה מצודתיבני שלשים עמ' קד
טז. משום דעביד לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכא
טז. מתנה כזביני דמיאחנן אלקים עמ' קסג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
טז. שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדה"רתורת חיים עה"ת עמ' עה-עו {ובזוהר (ח"א קמב:) שלכן כשלבש בגדי אדה"ר קלטו ריח ג"ע והאירו, ולכן אמר "ראה ריח בני" - בלשון ראיה}
טז: א"ל צא תן לו ואמר פרעתי נאמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
טז: דמדינא ארעא לא בעיא למיהדר ומשום ועשית הישר והטוב בעיני ה' הוא דאמור רבנן תיהדרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכח
טז: האדם חייב להתנהג לפנים משורת הדיןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ
טז: ועשית הישר והטובתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רצט
טז: משום כרי חייופני מלך בראשית עמ' קמט
טז: רש"י ד"ה והא, השחרור לאו בידי העבדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלה (רכו)
טז: שומא דהדר לעולםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' לג
טז: שעבד את עצמיתשבי (תשסה) עמ' רעא שורש שעבד
יז ע"א אי לאו דדלאי לך חספא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' נ
יז ע"א המוצא שטר בשוק למי יחזירנושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
יז ע"א המוצא שטרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
יז ע"א לפריעה בת יומא לא חיישינןברית שלום (תעח) דף מט ע"א
יז ע"א לפריעה בת יומא לא חיישינןברית שלום (תשסח) עמ' שיג, שיא, שי
יז ע"א שבתאי בריה דרב מרינוס כתב כתובה לכלתיה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קלח
יז ע"א שטרי חוב המוקדמים פסוליםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסב אות ב
יז ע"א תוס' ד"ה חייבצלח רכב עמ' תסט
יז ע"ב טבעת לא משאלו אינשי דבר יום ביומו - כה כסלו
יז ע"ב תוס' ד"ה מכאן יש ללמוד שדרך להתרחקאהל יצחק (חסיד) דרוש ה דף ח ע"ד דף ט ע"א
יז. אי לאו דדלאי לד חספא לא משכחת מרגגיתא תותהטוב דעת עמ' צג
יז. הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום וכו', אי לאו דדלאי לך חספא, לא משכחת מרגניתא תותאדעת תורה ויקרא עמ' קצא, במדבר עמ' ריז
יז. הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלוםעלי שור ח"ב עמ' קפ
יז: אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתא תותהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קסא
יז: אי לאו דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתה תותהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רעח
יז: אי לאו דדלאי לך חספאכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קנד
יז: תוס' ד"ה אי לאו ואם תאמר וכי דרך למצוא מרגלית תחת חרסיםכרם חמד (תשסו) עמ' יז
יח מצא גטי נשים דרישה מחיים דף סב ע"ג
יח ע"א אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכו', ורש"י - לאו משום כהונה קאמר וכו' אלא אינה זקוקה לטמא לו לא כהנת ולא ישראלית שמצוה להתעסק בשבעה מתי מצוה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקפב-תקפג
יח ע"א כל המגבה בבית דין מגבהנשמת כל חי חלק ב (סימן ג) דף ה ע"ד (קטע ראשון)
יח ע"א תוס' ד"ה - שנותנים לאשה גט שאינה שלה לראיהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שצח
יח ע"ב אי סימנים דאורייתאשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' יב
יח ע"ב ליחוש דלמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדיםתורה אור (באנדי) עמ' שפב
יח ע"ב תוס' ד"ה נפקבית אברהם (חנניה) עמ' ע
יח ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
יח. אי אשתו ארוסה אינו מטמא להלקחת מוסר ח"א עמ' תא
יח. מצא גיטי נשיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פג
יח. רש"י ד"ה ולא מיטמאהלהורות נתן ויקרא עמ' רסט
יח: תוס' ד"ה מעולםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רטו
יט ע"א דייתיקי וכו'ביאורי הזוהר (צמח צדק) עמ' קלג
יט. כי אתיא למטרף אמרינן לה אייתי ראיהכתר תורה (תשסז) עמ' רנח
יט. מאי דייתקי דא תהא למיקםמגדל עוז (תשעח) עמ' תרה
יט. רב אשי מספקא ליה סימנין אי דאורייתא אי דרבנןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
יט. רבב"ח אירכיס לי׳ גיטאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקסז
יט: אם אמר תנו נותניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פג
כ ע"א יהא מונח עד שיבוא אליהומצווה ועושה ח"א עמ' תקנז
כ ע"א רי"ף אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 213
כ ע"א רש"י ד"ה מיאוניןסמיכה לחיים (סימן ט) דף נט ע"ד (ד"ה עוד)
כ ע"ב סימפון היוצא מתחת ידי המלוהחקקי לב חלק ב (סימן כב) דף ק"א ע"א (ד"ה עו"כ)
כ ע"ב רש"י ד"ה תרדאמכשירי מצוה עמ' לה
כ ע"ב שמע מינה קשר הוי סימןנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ג) דף ס"ט ע"ג (ד"ה הנה)
כ ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
כ רש"י דהא דקאמר וכו', חי' ר"ב אנג'יל חסד ומשפט דף שנה ע"ד
כ. אלו מציאות שלואורחות דוד עמ' ריד
כ. וכמה אגודה של שטרות שלשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנא (תרכג) {אם אתיא אליבא דרבנן דווקא דאגוד גם בשנים}
כ. מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שעא
כ. מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבוא אליהושבילי פנחס (תשעט) עמ' שצז
כ. ש"מ איתא לדשמואלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעב
כ: א"ל תרדאדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ל
כ: א"ל תרראישמרו דעת עמ' קלא
כ: היכי פשיט מר איסורא מממונא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק א דף יא; בית יהודה (מודינא, שצה) בבא מציעא דף יט ע"א
כ: היכי פשיט מר איסורא מממונאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קסד
כ: תוס' ד"ה איסוראמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריג, רכח
כ: תרדאדעת תורה במדבר עמ' צג
כא אפקורי מפקר להואור חדש (הרטמן) פ"ח אות 193
כא אתמר יאוש שלא מדעתרני ושמחי דף ב ע"א
כא המציל מזוטו של יםתנופה חיים דף סא ע"א
כא וכן תאנה הנוטה לדרך ומצא תאנים כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
כא מצא פירות מפוזריןאות לישועה דף קלו ע"א
כא מצה פירות מפוזרין וכו' קשר הוי סימןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף צה ע"ב
כא ע"א במכנשתא דבי דרינשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ז) דף ס"ו ע"ב (ד"ה יש לחקור)
כא ע"א דרך הינוחמשך חכמה בראשית פ"נ פסוק י
כא ע"א חצי קבנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ז) דף ע"א ע"ב (ד"ה הנה)
כא ע"א יאוש שלא מדעת וכו'ראה חיים ח"א דף יט ע"ב [סד ע"א ד"ה ואפשר]
כא ע"א יאוש שלא מדעת וכו'ראה חיים חלק א דף י"ט ע"ב (דף סד ע"א ד"ה ואפשר)
כא ע"א יאוש שלא מדעתבריכות מים דף קג ע"ד, קד ע"א
כא ע"א כיצד אמרו התורם שלא מדעת וכו'ראה חיים ח"א דף יט ע"ג [סד ע"ב ד"ה ופריך]
כא ע"א מצא וכו' מחרוזות של דגיםדבר טוב עמ' תפ
כא ע"א מצא פירות מפוזריםדרכי איש דף יג ע"ג
כא ע"א קב בארבע אמותפני חיים (פלג'י) עמ' נג ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה וכמהנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ז) דף ס"ו ע"ב (ד"ה יש לחקור)
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהמצווה ועושה ח"א עמ' תפ
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, מהרש״אברכת אברהם (תשנד) עמ' יח
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהתולדות הגר"א (תשס) עמ' פג
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו וכו'אפיקי ים עמ' קג
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה ושעהבי חייא ח"א עמ' ערה
כא ע"ב אדם עשוי למששמש בכיסו בכל שעה ושעההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרמ
כא ע"ב אמר ר' יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה ושעהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קפד
כא ע"ב בזוטו של ים וכו'ראה חיים ח"א דף פ ע"ב [רעג ע"ב ד"ה ואפשר]
כא ע"ב בזוטו של ים וכו'ראה חיים חלק א דף פ ע"ב (דף רעג ע"ב ד"ה ואפשר)
כא ע"ב בסוגיא דיאוש שלא מדעתחיי נפש ח"ב עמ' א
כא ע"ב בענין קציעות ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכו
כא ע"ב דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיהלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכד
כא ע"ב המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהרפני חיים (פלג'י) עמ' קכט ע"א
כא ע"ב המציל מן הנהר ומזוטו של ים הרי הוא שלובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות סח, תולדות אות לד, וישלח אות לה, ויחי אות לח
כא ע"ב וכן תאנהנשמת כל חי חלק ב (סימן לב) דף ס"ח ע"ד (ד"ה תנן)
כא ע"ב יאוש ש"מ לה"ישעת הכושר דף ל ע"ד, קט ע"ב
כא ע"ב יאוש שלא מדעת אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סב עמ' 145
כא ע"ב יאוש שלא מדעת לא הוי יאושברכת אברהם (תשנד) עמ' קלג, קלז
כא ע"ב יאוש שלא מדעת, אם קניאגרות הראיה כרך א אגרת פט (צט)
כא ע"ב יאוש שלא מדעתמאכסניא של התורה סי' מ
כא ע"ב יאוש שלא מדעתפני חיים (פלג'י) עמ' נא ע"א
כא ע"ב יאוש שלא מדעתתורת מנחם חי"א עמ' 137, ח"כ עמ' 138
כא ע"ב מציל מזוטו של ים הרי אלו שלופניני יחזקאל עמ' לב, רפח, תפה
כא ע"ב סבי דאזלי אתגראחיים ומלך דף י"א ע"א (הלכות מתנות עניים פרק א' הלכה י"א)
כא ע"ב סוגיא דיאוש שלא מדעתאור שרגא עמ' שמב
כא ע"ב סימן פמג"ש ממקגט"י ככסע"ז, תא שמע פירות מפוזרין וכו'מגילת סמנים עמ' פה
כא ע"ב רש"י ד"ה רחמנא שריאנשמת כל חי חלק ב (סימן כח) דף ס"ז ע"ב (ד"ה אך) וע"ד (ד"ה הנה, סימן כ"ט)
כא ע"ב רש"י זוטו של ים, מה שהים נסוג, שלוליתו של נהר מה שעולה על גדותיובאר שרים פרשת בשלח דרוש ד אות ג
כא ע"ב שיטה מקובצת בשם הר"ש די וידאשראה חיים ח"א דף פ ע"ג [רעד ע"ב ד"ה וגם]
כא ע"ב שיטה מקובצת בשם הרא"שראה חיים ח"א דף פ ע"ד [רעה ע"א ד"ה הן]
כא ע"ב תוס' ד"ה תאנה נמינאוה תהלה עמ' קפט, רנו
כא ענין יאוששארית מנחם ח"א עמ' לו
כא. אין צריך להחזיר האבידה אחר יאוש בעליםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 401, פ"א אות 1138
כא. אלו מציאות שלו וכו'. בעי רבי ירמיה חצי קב בשני אמות מהו וכו'תורה בציון עמ' קנג, קנד
כא. ואי דרך הינוח אפי' בציר מהכי נמי לאהישר והטוב (תשסג) עמ' תפב
כא. ויוצא מתחת ידי שלישדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 489
כא. מצא פירות מפוזרין, וכמה, אמר רבי יצחק, קב בארבע אמות וכו' משום דלא חשיביאור חדש (הרטמן) פ"א אות 652
כא. תוס' ד"ה וכמהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שיב
כא: אבידה מדעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תס
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהישמרו דעת עמ' י
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהדעת תורה דברים ח"ב עמ' מח
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קנה
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שא
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שכז
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסז
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו כל שעהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שלג
כא: בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר רחמנא שרייהמנחת יהודה (פתיה) עמ' 107
כא: דוכתא דאינש אינש הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שס
כא: הגר"א - נחיצות החזרה על הלימודשיחות לספר דברים עמ' סא
כא: המציל מזוטו של יםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
כא: זוטו של יםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 662
כא: יאוש שלא מדעת הוי יאוש וכו' מהשתא הוא דמיאשפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לט
כא: יאוש שלא מדעת לא הוה יאושכתר תורה (תשסז) עמ' עדר
כא: יאוש שלא מדעתבית יצחק (ויינברגר) עמ' צג
כא: יאוש שלא מדעתחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רלד
כא: יאוש שלא מדעתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' נז
כא: יאוש שלא מדעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כא: יאוש שלא מדעתפרדס מרדכי עמ' קעט
כא: מאמתי כל אדם מותרים בלקט וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצג
כא: תאנה עם נפילתה נמאסתיד דוד (אופנהיים) עמ' קסה
כא: תוס' ד"ה ופטורותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעו
כב אמימר וכו' אקלעו וכו'חומת אנך שמואל ב פרק כד
כב אמימר ומר זוטרא אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו'שם הגדולים (תקלד) ח"א דף צה ע"א
כב אריס שהביא פירות שלא מדעת בעל הפרדסבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף עט ע"ג
כב בהנו תלתא עבידי דבנן דמשנו בדבוריה ובמסכת' בפוריא ובאושפיזאויחי ויתן דף כג ע"ב
כב בהני תלת מלי עבדי רבנן דמשכו בדבורייהומקור ברוך (פייתוס) דף קמא ע"א
כב הני תמרי דזיקי היכי אכלינןדרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
כב הני תמרי דשדי להו זיקא וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף צה ע"ב
כב זוטו של יםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עד
כב ע"א אמאי לא יהבית משפירא דאית לידברי שאול בראשית עמ' תצד
כב ע"א אמימר וכו' אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו'צלח רכב עמ' תפ
כב ע"א הבא במאי עסקינן ביבולין להציל על ידי הדחקזכור לדוד עמ' לז
כב ע"א המציל מן הגייסמהר"ם שיק בראשית עמ' נח, עח
כב ע"א והתניא אם יש לו יפות כו'שם שלמה דף יא ע"ב
כב ע"א והתניא אם נמצאו יפותבריכות מים דף קג ע"ג
כב ע"א וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה וכו'צלח רכב עמ' שנו
כב ע"א ירדן שנטל מזה ונתן לזה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קכט, קל
כב ע"א ירדן שנטל מזה ונתן לזהכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לד
כב ע"א כיצד אמרו התורם שלא מדעת וכו'ראה חיים חלק א דף י"ט ע"ב (דף סד ע"ב ד"ה ופריך)
כב ע"א כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומהפני חיים (פלג'י) עמ' ב ע"א
כב ע"א לענין תרומה בלבד ומשום דמצוה הוא בתורתו יהגה ח"ב עמ' רעז
כב ע"א שטף נהר קוריו וכו' הרי אלו שלו מפני שנתיאשו הבעליםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ב עמ' ק
כב ע"א תוס' ד"ה שטףנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ט) דף ס"ז ע"ד (ד"ה איברא)
כב ע"ב אבירה ששטפה נהר מותרתלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מא, כי תצא אות קכג
כב ע"ב הני תמרי דזיקאנשמת כל חי חלק ב (סימן ל) דף ס"ח ע"ב (ד"ה נראה)
כב ע"ב יתמי דלאו בני מחילה נינהולהוגה דעות פ"ו ה"ח
כב ע"ב יתמי דלאו בני מחילה נינהורנת יצחק שופטים עמ' קפ
כב ע"ב מנין לאבידה ששטפה נהרנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ח) דף ס"ז ע"ב (ד"ה אך)
כב ע"ב נפקא מינה לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאזכור לדוד עמ' יח
כב ע"ב רש"י ד"ה יע"למגילת סמנים עמ' פא
כב ע"ב שהיא מותרתנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ט) דף סז ע"ד (ד"ה הנה)
כב ע"ב תוס' ד"ה איסוראנשמת כל חי חלק ב (סימן כח) דף ס"ז ע"ב (ד"ה אך)
כב ת"ש שטף נהר קורי עציו ואבניודרכי נועם (הרנזון) דרוש ב
כב תוס' - באושפיזא אם שאלוהו כו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ז ע"ב
כב תוס' ד"ה אם ישדרכי שלום (מרגונאטו) דף לז ע"ג
כב תוס' ד"ה מ"זבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף עט ע"ג
כב. אמאי בעידנא דתרם הא לא הוה ידעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצד {הרי ביעוד אמה העבריה, כשמתרצה הבן הוי ליה אביו שלוחו למפרע}
כב. אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנג
כב. אמאי לא אייתיתלהו לרבנן מהנךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסג
כב. אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק וכו'שער החצר (תשעב) סי' רמז
כב. דאבודה ממנו ומכל אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסט
כב. המציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהרחיי נפש על ההגדה עמ' רצא
כב. התורם שלא ברשות ובא בעה"ב והוסיף עליהןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פב
כב. כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהםמזל שעה דרשות דף קיג ע"ב
כב. כן תרימו גם אתם לרכות שלוחכםלהורות נתן במדבר עמ' קפג, רלג
כב. לא אמרו כלך אצל יפות אלא לתרומה מחמת כיסופאחנן אלקים עמ' ע, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלא
כב. לאביי דאמר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ק' מברייתא דתרם שלא מרעת וכו'עצי חיים על התורה עמ' שצד
כב. מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 26, פ"א הערה 386
כב. מעשה דמרי בר איסקיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רס, שנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו, רמד
כב. מעשה דמרי בר איסקמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכו
כב. מרי בר איסקבית שלום מרדכי עמ' כב
כב. משום כסיפותאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנא
כב. שטף נהר קוריו עציו ואבניו וכו' הרי אלו שלו מפני שנתיאשו הבעלים וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קנז
כב. תוס' - אסור ליטול דבר מחבירו אפילו באופן שיודע שחבירו ישמח מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
כב. תוס' - אסור ליטול דבר מחבית אפילו באופן שיודע שחבירו ישמח+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
כב. תוס' ד"ה מר - אסור ליטול דבר מחבירו בלי רשותו אפי' יודע שחבירו ישמחמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלח
כב: הלכתא כרבא חוץ מיע"ל קג"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' רמו
כב: והאלומות נוטל ומכריזתשבי (תשסה) עמ' קמב שורש כרז
כב: וכי מאחר דאיתותב רבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לג
כב: יאוש שלא מדעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קה
כב: יאוש שלא מדעתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפה
כב: יאוש שלא מרעתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקד
כב: יע"ל קג"םמבשרת ציון ח"א עמ' ז
כב: יתמי לאו בני מחילה נינהואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 428
כב: כי יותן דוקא לדעת וכו'פחד יצחק פורים קונטרס רשימות יא
כב: כי יותן נמי לדעתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עח
כב: מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת וכו' בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' נח, פא
כב: קטנים אין הפקרן הפקרמצווה ועושה ח"ב עמ' תקע
כבר יצא ממך ישמעאלבינת יששכר דף מו ע"ג
כג בהני תלת מילי משניתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פז
כג במסכתאככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"ב
כג במסכתאככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"ב
כג במסכתאככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
כג דשתיק טפי, ותוס'פרפרת אליעזר פרשת מצורע פרק יד פסוק לד
כג כהני תלת מילי דרישה מחיים דף י ע"ג
כג ע"א היכי דמי יאוש מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקכו
כג ע"א מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים וכו'קול שחל (אשקוטי) דף לז ע"ד
כג ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סז, מהד' ג סי' מט
כג ע"ב אסור לת"ח לשנות בדיבורו חק מג' דברים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תכב, תכג
כג ע"ב באושפיזא, רש"י ותוס' ורמב"ם ושמ"ק ומאירי ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קא-קט, קפו, קפח, רפח, תלה
כג ע"ב בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשני במסכת בפוריא ובאושפיזאלהוגה דעות פ"ה ה"ז
כג ע"ב בהני תלת מילי עביד רבנן דמשניעולם ברור פרק צו
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו בדיבורייהופני חיים (פלג'י) עמ' לא ע"ב
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סא {בעושה תשובה על שקר - אם ישנה בהם}, פז {ביאורו של החזו"א בס' אמונה ובטחון}, קיג {כששאלוהו כמה פעמים - האם ישנה}, תצא {ק"ו - מפני כבוד שמים מותר לשנות}, תקיג {לשנות בהם בזמננו}
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שיד, שפב
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת וכו'נאוה תהלה עמ' תנה
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ז
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמב
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנןצדקה חיים דף קיז ע"ג (דף תיח ע"ב ד"ה וכדי)
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידן רבנן לשנות במילייהוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
כג ע"ב בהני תלת עבידי רבנן דמשני בדיבורייהו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קיא
כג ע"ב במסכתשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רכד
כג ע"ב במסכתא, ורש"י ותוספותלב חיים חלק א (סימן ה) דף י ע"ד (ד"ה אכן), ודף י"א ע"ב (ד"ה פש)
כג ע"ב במסכתא, רש"י ותוס' ורמב"םתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' צט, קב, קנז, שכח, תכז
כג ע"ב בפוריא, רש"י ותוס' ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ק, קיד, שמב, תצא
כג ע"ב בשביל ג' דברים מותר לשנות בדיבורו וכו'דרך ישרה עמ' תנב
כג ע"ב דו"ח רע"א בשם הרב ר' ישראלשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלז
כג ע"ב דקדיחו ביה חילפיהנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ה) דף ע ע"ג (ד"ה עמדתי)
כג ע"ב ובהני תלת מילי עבידי דרבנן דמשני מילייהוקרן לדוד שמות עמ' רצ
כג ע"ב כהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת וכו'בצור ירום ח"ט עמ' קג הערה 48
כג ע"ב כהני תלת מילי עבירי רבנן דמשני וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עה
כג ע"ב ליהוי קשר סימןנשמת כל חי חלק ב (סימן לג) דף ס"ט ע"ג (ד"ה הנה)
כג ע"ב לעולם דלית בהו סימן, נפקא מינה לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאבצור ירום ח"ג עמ' קפט
כג ע"ב מאיריאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קסב הערה לו
כג ע"ב מה דלא חשבו כאן היתר לשנות מפני דרכי שלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קב, קג, קח, קט, קכב, קכג, קכו
כג ע"ב עבידי רבנן דמשנו במילייהו במסכתא בפוריא ובאושפיזאפורים בציון עמ' שמה
כג ע"ב עבידי רבנן דמשני במלייהו, במסכת וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ה עמ' לו
כג ע"ב עבידי רבנן דמשני מילייהו במסכתאס' חסידים סי' תתרסא
כג ע"ב תוס' ד"ה במסכתדברי חנינא - ת"ת עמ' ו
כג ע"ב תלת מילי עבדי רבנן דמשני במילייהו, במסכת בפוריא ובאושפיזא. תוס', רי"ףלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעו
כג רבנן דמשנו ורש"י ותוס'שם הגדולים (תקלד) ח"א דף ג ע"א
כג. איכא דברים דאמרינן מיד שנפל מידע ידיע בנפילתן ומייאשכתר תורה (תשסז) עמ' רעו
כג. מותר לשנות מפני השלוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קטז
כג: בג' דברים מותר לשנות לתלמיד חכם במסכת וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שיח
כג: בהגי תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילייהו במסכת וכףדברי יואל פ' תולדות דף תקסד ע"א, תקפג ע"א
כג: בהנהו תלת מידיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שפא
כג: בהנהו תלת מידיבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תלד
כג: בהני ג' מילי עבידי רבנן דמשני במילייהועלי שור ח"ב עמ' תקלה
כג: בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו בדיבורייהוחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמו/ז דף קח ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סז דף ל ע"ב
כג: בהני תלת מילי עבודי רבנן דמשנו במלייהו מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות ב
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת בפוריא ובאושפיזאדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקנז, תקסד
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיזאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלט
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהואור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמו
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מה
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנופרפרת התורה עמ' תקי
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשני בדיבורייהוחנן אלקים עמ' רמ, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לג, קצח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפה, קסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמב
כג: בהני תלת מילי עבידי רבנןבית שלום מרדכי עמ' לג
כג: בהני תלת מילי עבירי רבנן רמשנו במלייהו במסכת וכו' ורש"י ד"ה במסכתשרגא המאיר מועדים עמ' קכא
כג: במסכת בפוריאשומע תפלה ח"ב עמ' רצז
כג: בתלת מידי עבידי רבנן דמשנו במלייהו, במסכת ובפוריא ובאושפיזאתורת חיים עה"ת עמ' רל {וברמב"ם (גו"א יד, יג) שמשנה מסבת שהוא לומד כדי שלא ישאלוהו, והיינו רק בתלמיד שאינו מורה לרבים}
כג: בתלת מילי משני במילייהופרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
כג: בתלת מילי עבידי רבנן רמשנו במלייהו כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק כז
כג: בתלת מילי רבנן משני, במסכת בפוריא ובאושפיזאמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צב {י"ל דלכבוד עצמו מותר לשנות שלא יתבזה. בענין שכרות בפורים שא"צ להשתכר שלא יתבזה (רמב"ם ומהרש"א)}
כג: גדר ת"ח שאינו משנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמב הערה 37
כג: הני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילימרפא לנפש בראשית עמ' שעא
כג: הני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילייהודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנה ע"ב
כג: והלכתא כוותי' דרבא לגבי אביי לבר מיע"ל קג"םחמודי צבי מועדים עמ' תרלד
כג: ווי לחסרון כיסצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקג
כג: כלים ששבעתן העין חייב להכריזיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כג: לאהדורי לצורבא מרבנן בטביעות עינאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכט
כג: מדה הוי סימןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רח
כג: מותר לשנות בדבריו ובמסכתאהבת חיים (דייטש) עמ' פח
כג: מצא חביות יין ורוב מנסכים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רנ
כג: עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרלז
כג: עבידי רבנן דמשנו במלייהו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שנה
כג: עבידי רבנן דמשני במסכתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שטז
כג: עוה"ז שדומה ללילהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' מה
כג: צורבא מרבנן מהדרינן ליה אמדה בטביעות עינאחנן אלקים עמ' רלב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פב
כג: רש"י - במסכת, אע"פ שסדורה היא יאמר לאודברי יואל פ' תולדות דף תקסד ע"א, תקפג ע"א
כג: ת"ח אינו משנה בדיבורודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1343, 1513, פ"ה הערה 1017
כג: תוס' ד"ה באושפיזא, הני משום דרכי שלוםדברי יואל פ' תולדות דף תקסד ע"ב
כג: תוס' ד"ה באושפיזאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתסה
כג: תוס' ד"ה מדמשקלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכב
כג: תלת מיליעבידי רבנן דמשני במילייהוכתנות אור עמ' ד
כד דמר זוטרארוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף חסידא דחזיה דמשי ידיה, דף קעו ע"ד
כד מצא חבית ייןבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קי ע"ד
כד מר זוטרא חסידא אגניב לי' כסא דכספא מאושפיזיה חזיא וכו', אמר היינו האי דלא איכפת לי' בממונא דחברי', כפתיה ואודילב אליהו (תשלב) עמ' קצז
כד ע"א באושפיזאלב חיים חלק א (סימן ה) דף י ע"ד (ד"ה אכן), ודף י"א ע"ב
כד ע"א המוצא מעות בבתי כנסיותלב חיים חלק ג (סימן מד) דף נח ע"א (ד"ה תשובה)
כד ע"א המציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהר, הרי אלו שלופתגמי אורייתא עמ' יט, רנז
כד ע"א המציל מזוטו של יםחלקם בחיים דף כ"ט ע"א (דף צ"ה ע"ב ד"ה אלא); תנופה חיים דף ס"א ע"ב (סדר בשלח אות ג)
כד ע"א המציל מן הארי וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלונאוה תהלה עמ' רכא, שצז, תנז
כד ע"א המציל מן הארי וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלוצלח רכב עמ' רסט
כד ע"א המציל מן הארי וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנט
כד ע"א המציל מן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלואמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכג
כד ע"א המציל מן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלוזך ונקי עמ' קיא
כד ע"א זוטו של יםבעקבי יעקב עמ' ה
כד ע"א חזייה דמשי ידיהרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קע"ו ע"ד (יו"ד סי' שכ"ו)
כד ע"א מורה רבי שמעון בן אלעזר בכלים חדשים וכו'חיים ומלך דף לט ע"ד (הלכות גזילה ואבידה פרק יד הלכה יב); נשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ט) דף ס"ז ע"ד (ד"ה איברא)
כד ע"א מעשה דמר זוטרא חפידאס' חסידים סי' תתרכה
כד ע"א מציל מזוטו של יםשער החצר (תשעב) סי' קכח
כד ע"א מר זוטרא חסידאלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רמד
כד ע"א משי ידיה ונגיב בגלימא דחבריהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רסז
כד ע"א נטל את ידיו וניגב ידיו במעיל חבירויחל ישראל אבות ח"ב עמ' שלא
כד ע"א צורבא מרבנן דלא משני בדיבוריהמנחת ישראל עמ' נא
כד ע"א רש"י ד"ה באושפיזא. שאלוהו על אושפיזו אם קבלו בסבר פנים יפות ואמר לאו מדה טובה היא וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שפב
כד ע"א שיטה מקובצת בשם תשובת הרמב"ם ומוהר"י ן' מיגאשראה חיים ח"א דף פ ע"ד [רעו ע"א ד"ה וכן]
כד ע"ב דהיכא דעבר י״ב חדש, הוי יאושפני חיים (פלג'י) עמ' נג ע"א
כד ע"ב כיון דישראל סכרונשמת כל חי חלק ב (סימן לד) דף ע ע"א (ד"ה הנה)
כד ע"ב כל המלוה בריבית כופר בעיקראמרי יצחק בראשית עמ' קעב הערה כד
כד ע"ב לפנים משורת הדין, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפד
כד ע"ב רש"י ד"ה בתרנשמת כל חי חלק ב (סימן ל"ה) דף ע ע"ד (ד"ה ומכאן)
כד ע"ב תוס' ד"ה לפנים משורת הדיןרנת יצחק משלי עמ' יג
כד. גדר התלמיד חכם מי שאינו משנה בדבריודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 792
כד. דלא איכפת ליה אממונא דחבריהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריד
כד. היינו האי דלא איכפת לי' אממונא דחברי' וכו'דברי יואל פ' תזריע דף רעט ע"ב
כד. המוצא מעות בבה"נ ובבהמ"ד הרי אלו שלותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תעז - ר"י שרגא
כד. המוצא מעות בבהכ"נ ובבהמ"ד הרי אלו שלותפארת ציון (אבא שאול) עמ' צב - מבוא
כד. המעיל מזוטו של ים וטשלילותו של נהר הרי אלו שלובית יצחק (ויינברגר) עמ' רסט
כד. המציל וכו' ומן זוטו של ים וכו' הרי אלו שלונטעי אשל בראשית עמ' כג, קפז
כד. המציל מהנהר והגייס הרי אלו שלומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מב
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרפב
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלומרפא לנפש בראשית עמ' ה, ו, קצד, רכו
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כו
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קד, תקלא
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיט
כד. המציל מזוטו של ים וכו' הרי אלו שלועצי חיים על התורה עמ' תעב
כד. המציל מזוטו של ים וכו' לעצמו הציל בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' פו, קכא, קצד, ח"ב עמ' כח
כד. המציל מזוטו של ים ומשלוליתו של נהר הרי אלו שלועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמח
כד. המציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהר הרי אלו שלו מגדנות אליעזר עמ' קי, קכט
כד. המציל מזוטו של ים ומשלילותו של נהר הרי אלו שלועזר מיהודה עמ' שיב
כד. המציל מזוטו של יםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף צא ע"א
כד. המציל מזוטו של יס הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רנ
כד. המציל מן הארי וכו' הרי אלו שלוכרם חמד (תשסו) עמ' יג, יד
כד. המציל מן הגייס הרי אלו שלו, אלא דלפנים משורת הדין ראוי להחזירמרפא לנפש בראשית עמ' נב, צג, צו, צח, קסד
כד. המציל מן הנייס הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פג, צו
כד. המציל מן זוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שח, שיא
כד. המציל מפי אריבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' מד
כד. ואלו הן כלים חדשים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכד
כד. לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא אי ידעינן ביה דלא משני וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שמח-שמט {ונרמז בסדרן של אותיות י' ם' ע' פ' צ' שסומכין על טביעת עינו של זה שיש לו פה צדיק ואינו משנה בדיבורו}
כד. מצא את האבדהשער המלך (תשנז) עמ' תריא
כד. מצא במקום שרובם גוייםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו
כד. מציל מן הארי וכו' הוי שלו כמציל מזוטו של יםחמודי צבי בראשית עמ' שכז
כד. נגיב בגלימא דחבריהמחשבת מוסר ח"א עמ' קכ, שנח
כד. עיר שרובה ישראלמאור ושמש (תשסט) עמ' תתז
כד. שיטה מקובצתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשכג
כד. ת"ח אינו משנה בדיבורו חוץ מג' דבריםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 726, פ"ו הערה 867
כד: המציל מזוטו של ים הרי הוא שלופנים מסבירות עמ' לו
כד: לפנים משורת הדין (אבירה לאחר יאוש)ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' ריד-רטו
כד: לפנים משורת הדין יש להחזיר גם המציל מן הנהרעצי חיים על התורה עמ' שנז
כד: מצא ארנקי בשוקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכ
כד: מצא גדי שחוט בין טבריה לצפורי והתירוהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סד
כד: תוס' - הלימוד מהכתוב למען תלך לעשות לפנים משורת הדין הוא אפילו במקום הפסד גדולתפארת צבי ויקרא עמ' שעו
כה ע"א ג' מטבעות זה ע"ג זה וה"ד דעשויין כמגדלים כו' של מלך א' כו' אימר אתרמויי אתרמיבאמונה שלמה עמ' ש
כה ע"א תוס' ד"ה "הא"בעקבי יעקב עמ' שטז
כה ע"ב המוצה מציאה בכותל רעוע, הרי הוא שלו וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסד
כה. המציל מזוטו של ים וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קנג
כה. ואלו חייב להכריז, מצא וכו' שלושה מטבעות זה על גב זה וכו' אמר רבי יצחק מגלאה, והוא שעשויין כמגדליןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קלב
כה. והוא שעשויין כמגדליןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2410
כה. והוא שעשויין כמגדליןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צט
כה. מאי ספר הישר וכו' זה ספר אברהם יצחק ויעקב וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' ער
כה. מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו סימןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כה. ר' יצחק מגדלאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפא
כה. שיעורא דארץ ישראל ד' מאות פרסה - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' עב
כה: אבן הטוען היתה בירושלים - ע"ד המוסרברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' לא
כה: המוצא בכותל חדש ה"ה של בעה"בעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח
כה: המוצא בכותל ישן הרי הן שלועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כה: חיישינן של אמוריים הן מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קיט
כה: מטפל בהן עד שנים עשר חודשאור חדש (הרטמן) פ"א אות 342
כה: מצא בגל ובכותל ישן הרי אלו שלו מפני שיכוללומרלושלאמוריימהןלהורות נתן ויקרא עמ' קעז
כו ע"א קשר הוי סימןאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמח
כו ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
כו ע"ב אמר רבא ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאושברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ו ע"ד (דף כ"ג ע"ב ד"ה ואפשר)
כו ע"ב את שקלתיהנשמת כל חי חלק ב (סימן לב) דף ס"ט ע"ב (ד"ה אך)
כו ע"ב הלוקח פירות ונמצא בהן מעותהמאור הגדול (גר"א) עמ' קו
כו ע"ב נתכוון לגוזלה ורש"י ותוס' וריטב"ארנת יצחק דברי הימים עמ' מא
כו ע"ב ראה סלע שנפלה וכו' משום לא תגזוללמדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קח
כו ע"ב ראה סלע שנפלה ונטלה לפני יאוש עמ"נ לגוזלה עובר בכולן וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לד
כו ע"ב ראה סלע שנפלה נטלה לפני יאוש ע"מ לגוזלה עובר בכולן וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפה
כו ע"ב תוס' ד"ה מתנה בעלמא היאברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ו' ע"ד (דף כ"ג ע"ב ד"ה והתוס'), ודף ז ע"ב (דף כ"ה ע"א קטע ראשון)
כו ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת תצא
כו. אמר ריש לקיש משום בר קפראשערי שיש יהושע ח"א עמ' קיז
כו. דשתיך טפי, וברא"שרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
כו. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כה
כו. מצא בגל ובכותל לא קנה, ותוס' ד"ה דשתיךדברי יואל מועדים ח"ה עמ' נ
כו. עד מתי חייב להכריז עד שידעו שכניועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כו. תוס' ד"ה דשתיךחמודי צבי מועדים עמ' תיח
כו: אמר רבא ראה את המציאה שנפלה משלשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
כו: הלוקח פירות מחבירו כו' ומצא בהן מעותמזל שעה דרשות דף קלה ע"ד
כו: המתין עד שנתיאשו הבעלים ונטלה אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ע
כו: נטלה לפני יאוש על מנת לגזלה עובר משום לא תגזוליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כו: ראה סלע שנפלה ונטלה לפני יאושעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עד
כו: ראה סלע שנפלה נטלה לפגי יאושפנים מסבירות עמ' רטו
כז אי סי' הוי דאורייתא או דרבנןרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף טז ע"ב
כז ותוס' ד"ה חצר וש"מ וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף ג ע"א
כז ע"א ״שה״ דכתב רחמנא קשיאציץ השדה חנוכה עמ' פח
כז ע"א אי סימן הוי דאורייתא או דרבנןנשמת כל חי חלק ב (סימן כו) דף ס"ו ע"א (ד"ה יש); רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ט"ז ע"ב (אה"ע סימן יז ד"ה חדא)
כז ע"א איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן וכו' גט אשהבית אברהם (חנניה) עמ' פב
כז ע"א יש לו סימנין ויש לו תובעיןציץ השדה חנוכה עמ' פז
כז ע"א כתב שה לגיזותיומשך חכמה דברים פ"כב פסוק ב
כז ע"א מעות הנמצאו בתוך התבואה הרי הן של בעה"ב וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רמח
כז ע"א סוגיא דסימניםאור שרגא עמ' שמג
כז ע"א רש"י ד"ה ומצאתהעיני כל חי (תשסח) דף קכט ע"א [שצג ע"ד ד"ה וכהאי]
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רסה
כז ע"א שה דאבידה לדברי הכל קשיאתודת אהרן - אומר לציון עמ' ריח
כז ע"א תוס' ד"ה מה שמלהנשמת כל חי חלק ב (סימן כ"ה) דף ס"ו ע"ב (קטע ראשון)
כז ע"ב אין מעידין על השומאתורה אור (באנדי) עמ' שפב
כז ע"ב דרשהו אם רמאי הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצג
כז ע"ב הוא נתן סימני הגט והיא נתנה סימני הגט ינתן להבית אברהם (חנניה) עמ' פה
כז ע"ב כלים לא מושליה אינשאקרן לדוד בראשית עמ' שכז
כז ע"ב מצאו קשור בכיס או בארנקי וכו' ניחוש לשאלה וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קפח
כז ע"ב שומא עשויה להשתנותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' יב
כז עביר איניש דינא לנפשיהתנופה חיים דף קסה ע"א
כז עד דרוש אחיך אותו, וכי תעלה בלבבך שיתננו לו וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' קמא
כז. אלא אמר רבא חמור דבור לר' יהודה ושה דאבידה לד"ה קשיאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רל
כז. אף השלמה היתה בכלל כל אלו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תלז
כז. אף השמלה בכלל היתה ויצאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כז. בשעת אבידה ובשעת מציאה צריך שתהיה שוה פרוטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כז. גזול לית ליה תקנתאפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז
כז. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עט
כז. חמור מחזירו בסימני אוכףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כז. כיס וארנקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלב
כז. ל"ל דכתב רחמנא שורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
כז. לא תוכל להתעלם ומצאתה דאתאי לידו משמעכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמב
כז. מדה ומשקל אי הוו סימנים דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כז. מה שמלה יש לה סימנים ותובעיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכא
כז. מה שמלה יש לה תובעין ויש לה סימןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שב
כז. סימנים דאורייתא או דרבנןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קמט
כז. סימנים דאורייתא או דרבנןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנט
כז. סימנין דאורייתא או דרבנן וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח
כז. עד דרוש וכו' דרשהו אם רמאי הואייטב פנים ח"א דף צז
כז. פליגי מקום ומשקל אי הוו סימנים דאורייתא או דרבנןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנח
כז. שה דאבידה, לדברי הכל קשיאחיים שיש בהם אבות עמ' פט
כז. שה ראבירה לכולי עלמא קשיאחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' קעח
כז. שור לרבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפא
כז: אבירה מחזירין בסימניםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תלו
כז: איכא מילי דלא מושלי אינשיקרבן מנחה (תשעד) עמ' קעב
כז: אין מעידין על סימן הכליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלה
כז: אלא הא דתניא מצאו קשור בכים אחד או בארנקי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכא
כז: את"ל סימנין לאו דאוריתא היכי מהדרינן אבידתא בסימנין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח, רלב
כז: בבן גילו - הנולד בשעתו, שנולדו במזל אחדדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 239
כז: וכי תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו, אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאידברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפא ע"א-ע"ב, תמה ע"א
כז: כיס ארנקי וטבעות לא משאלי אינשי מפני שאינו מסומןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלה, קסב
כז: משום הכי הדרינן אבידה בסימנים דניחא ליה למוצא אבידה להדר בסימניןכתר תורה (תשסז) עמ' קכח
כז: רש"י ד"ה דרשהומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלב
כז: שה דאבידה לדברי הכל קשיאשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קסב
כז: תוס' ד"ה ואנאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רח, רכא
כז: תנא תובען אצטריבא ליארשות החיים עמ' סב בהגהות, פט
כח דרשהו אם רמאיכלי יקר (תשמח) עמ' תקנב
כח ע"א סימנין דאורייתאאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ל
כח ע"א תוס' ד"ה חמשה עשר - איך מספיק ט"ו יום שהעולה לרגל יחזור לביתו הרי צריך ל"ט ימיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תח
כח ע"ב דבר שאין עושה ואוכל יימכרמשך חכמה דברים פ"כב פסוק א-ב
כח ע"ב והשבותו לו ראה היאך תשיבנו לועשרה מאמרות (תשס) עמ' [שג]
כח ע"ב כל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור מטפל בהן עד שנים עשר חדשזכור לדוד עמ' מה
כח ע"ב כל דבר שעושה ואוכלדרכי איש דף טז ע"ב
כח ע"ב מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבאברכת מועדיך לחיים חלק ב דף ז ע"ג (דף כ"ו ע"א ד"ה והרי"ף)
כח ע"ב עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' [שג]
כח ע"ב ר' טרפון סבר דישתמש בהןמשך חכמה דברים פ"כב פסוק א
כח ע"ב ראה איך תשיבנו לומשך חכמה דברים פ"כב פסוק א
כח ע"ב שור עובד ושה גוזזמשך חכמה דברים פ"כב פסוק ב
כח ע"ב תוס' בשם הירושלמיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפה
כח. אבידה משתכחת בי"ב חודשדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קנח, זכור עמ' רפ, שג, שעט
כח. הוא אומר סימני הגט והיא אומרת סימני הגט וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רט
כח. כל דבר שעושה ואוכל וכו' יעשה ויאכלחנן אלקים עמ' קנט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עט
כח. לא עלו כ"א ד' רבואתורת יחיאל בראשית עמ' קח
כח. מדת ארכו ומדת רחבו תנתן למדת ארכומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רח
כח. מכריז שלשה רגלים ואחר רגל אחרון שבעה ימים ויחזור לביתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכז
כח. שיעור הזמן להגיע לירושלים מקצה ארץ ישראל ט"ו יוםמחשבת מוסר ח"ג עמ' עה
כח: דרשהו אם אינו רמאיערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מג, ויקרא-במדבר עמ' צב
כח: הרמאי אע"פ שנתן סימניה אין מחזירין לו עד שיביא עדיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
כח: והרמאי אע"פ שאומר סימנים לא יתן לו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רלד
כח: כל דבר שעושה ואוכל יעשה ויאכל ממונותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמט (רנו) {של אדם יש לו שייכות אל האדם}
כח: כל מי שאבדה לו אבידה נפנה לשםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמו - ר' יוסף כהן
כח: מוכר האבדה אחר י"ב חדשמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 52 עמ' קכד
כח: מסתברא לא מייתי איניש חובתא לנפשיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' פו
כח: עד י"ב חודשמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמב
כח: ראה איך תשיבנו לו מצא כסות מנערהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
כט אותו היום השיב ר"א וכו' חרוב יוכיחמקור ברוך (פייתוס) דף צב ע"א
כט ולא עזר אלא שבשעה שעוסקים בנגעים טירת כסף דף קעג ע"א, קעד ע"א, ריג ע"ד
כט כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהמקור ברוך (פייתוס) דף צה ע"ד, קב ע"א, קנח-קנט
כט לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ורש"א וכו' אעשרנו לבתרא כי קמא ורש"י והרי"ףמקור ברוך (פייתוס) דף קע ע"ד
כט לעולם יהי אדם זהיר בכבוד אשתומקור ברוך (פייתוס) דף עב ע"ב
כט נימא תהוי תיובתא דר"י שאמר שומר אבידה הוי ש"שלבית יעקב דרוש כח
כט ע"א שומר אבידה פטור מצדקהפניני יחזקאל עמ' תפא
כט ע"א שומר אבירה אי הוי שומר חנם או שומר שכרבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויחי עמ' נב
כט ע"ב את הדרך זה בית חייהםס' הבוטח ח"ב עמ' מב
כט ע"ב המפקיר ספרים אין הנפקד רשאי להשתמש בהםס' חסידים סי' תתסט
כט ע"ב וכן המפקיד ס"ת אצל חבירו גוללו וכו'זכור לדוד עמ' מב, מה
כט ע"ב כל רבר שאין דרכו ליטול הרי זה לא יטול ורש"י דבר שגנאי הוא לושיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות ח
כט ע"ב כסא דחרשין ולא כסא דפושריןבצור ירום ח"ו עמ' צג
כט ע"ב מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדןלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קי
כט ע"ב מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות וכו' בגר מפני שסורו רעאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שנא
כט ע"ב מצא כסות מנערה אחד לשלשים יוםזכור לדוד עמ' מב
כט ע"ב ניחא ליה לאיגיש דתיעביר מצוה בממוניהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רנח
כט ע"ב ניחא ליה לאינש דתיעביד מצוה בממוניה וכו'בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' יא אות א
כט ע"ב עמ"ש ר"י וישתמש בכלי זכוכית וכו'בית אהרן (קריספין) דף יא ע"ב
כט ע"ב שומר אבירה חייב לנער ולאוורר את האבידה מזמן לזמןתורת מנחם ח"ד עמ' 253
כט ע"ב תפילין בי בר חבו משכה שכיחימצווה ועושה ח"א עמ' שח
כט. מ"ד ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים וכו'תורת איש ח"ב עמ' שח
כט. מצא ספריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נא
כט. שומר אבירה, ש"ח או ש"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמד
כט. תוס' ד"ה והוי אמרי משה (פודהורצר) עמ' קכז
כט: אין משגיחין בבת קולמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שלט
כט: בתנור של עכנאי, תורה לא בשמים הוא וכו' נצחוני בניבהיֹת הבֹקר עמ' א
כט: הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ואל ישב עמהםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קמא
כט: הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ואל ישב עמהןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תלו
כט: הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא ישב עמהםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק ה
כט: ישכור פועלים ואל ישב עמהןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' פ
כט: כל מקום שנתן עיניו מיד נשרף - רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
כט: לצרכו ולצרכה מאיקריאה בקריה ח"ב עמ' קצא
כט: מוצא מעות אסור להשתמש בהןכתר תורה (תשסז) עמ' קכח
כט: מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בינתים דף כו/כז ע"ב
כט: מי שהניח לו אביו מעות הרבה ישכור פועלים ואל ישב עמהםיגל יעקב (תשנג) מסעי אות קכד
כט: מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו' ישכור פועלים ואל ישב עמהןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 703, פ"ד הערה 859
כט: מצא כלי כסף וכלי נחושת, ישתמש בהן לצרכןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנט
כט: מצא שק או קופהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקח
כט: ס"ת אסור ליטול בלי רשותמקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
כט: תוס' ד"ה בזכוכית לבנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשו
כט: תפילין בי בר חבו משכה שכיחיאור אברהם על ספר המצוות עמ' עט
כל לא ידענא פשיעותאבינת יששכר דף ו ע"ב
כל מי שנענש חברו על ידו אין מכניסים למחיצת הקב"התעלומות לב חלק א חו"מ סי' לב דף לו ע"א
כסף שיש עליו צורההתורה והעולם ח"א עמ' קצז
כסף שיש עליו צורההתורה והעולם ח"ב עמ' קפד
ל אם אמר לו אביו לחלל שבתמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ג
ל אשר ילכו, זה בקור חוליםתוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' קפ
ל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבה"מברית אברהם (בושערה) דף פח ע"א
ל ההוא גברא דהוה דרי פתכאדרכי נועם (הרנזון) דרוש יח
ל ההוא דדרי פתכא דאופידברים אחדים (תשמו) עמ' שלט
ל ההוא דדרי פתכא דאופיהדברים אחדים (תקמח) דף צה ע"ב
ל והודעת להם את הדרך ילכו בה זו ג"חכבוד לאיש דף ט ע"ד
ל והודעת להם את הדרךאפוד בד דף מח ע"ד
ל לא חרבה ירו' אלא על שדנו בה דין תור'עמודי חיים דף ל ע"ד
ל לא חרבה ירושלים אלא על שהמידו דבריהם על דין תורההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נו
ל לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם כו' ותוס'משכנות יעקב (נעים) דף קעז ע"ד
ל לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 7
ל לא נצרכה אלא לזקן ואינה לפי כבודומשכנות יעקב (נעים) דף ד ע"ד
ל ע"א או שהיה זקן ואינה לפי כבודוגבורת יצחק אבות עמ' רג
ל ע"א אילימא לכהן והיא בבית הקברות וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קכג
ל ע"א אין עשה דוחה ל"ת ועשה, ובנמוק"י ורע"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלו-רלז
ל ע"א אין עשה דוחה ל"ת ועשהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תו
ל ע"א איסורא מקמי ממונא לא דחינןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שפד
ל ע"א איסורא מקמי ממונא לא דחינןמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק ג
ל ע"א אסור להשתמש בפקדוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' תמ
ל ע"א ברא"ש כיון שפטרה תורה את הזקן וכי'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שנה
ל ע"א והאי לא תעשה ועשה, רש"י ור"ןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכא, קכג
ל ע"א והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם, כגון זקן ואינו לפי כבודופתגמי אורייתא ח"ב עמ' תכא
ל ע"א והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' הא כיצד היה כהן והיא בביה"קדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צב
ל ע"א והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' ובתוס' דעשה דמצורע חמיר דגדול השלוםצמח צדקה עה"ת עמ' נד
ל ע"א והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' זקן ואינה לפי כבודושיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות ח
ל ע"א והתעלמת פעמיםדרכי איש דף פה ע"א
ל ע"א והתעלמת, פעמים שאתה מתעלםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסט
ל ע"א ולא ישטחנה לפני האורחים משום עינא בישאשם ישראל עמ' רפד
ל ע"א ולך לא אפקרינהותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמד, תקנו {מה שהותר כאן לשנות}
ל ע"א זקן ואינו לפי כבודופרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
ל ע"א ילפינן פרה אדומה מעגלה ערופה דבעינן עובד דומיא דעבדבשבילי התלמוד ח"א סוכה ו ע"ב
ל ע"א כדרך שאמרו באבידהדרכי איש דף טז ע"ג
ל ע"א לא דחינן איסורא מקמי ממונא וברמב"ן שםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לז
ל ע"א לא דחינן איסורא מקמי ממונאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מד
ל ע"א לא דחינן אסורא מקמי ממונא בתורתו יהגה ח"ב עמ' תכג
ל ע"א למאי איצטתך קרא וכו' פשיטא האי עשה והאי ל"ת ועשה וכו'הר המוריה עמ' ריז
ל ע"א למה לי קרא לפטור כהן מהשבת אבידה כשהיא בבית הקברות וכו' ובנמוקי יוסףאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסה
ל ע"א לצרכו ולצרכה מאימצווה ועושה ח"א עמ' סז
ל ע"א נמק"י טז ע"א ד"ה עשה חכמת התורה חוקת עמ' רפט
ל ע"א נתחייב תיכף כשרואה, ברמב"ן, ובר"ןאבן ישראל על התורה עמ' פז
ל ע"א פעמים שאתה מתעלם וכו' או זקן ואינה לפי כבודואמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצב-קצד
ל ע"א פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלםתפלה למשה (בנימין) עמ' קמח
ל ע"א פעמים שאתה מתעלםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קל
ל ע"א פעמים שאתה מתעלםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלו
ל ע"א רש"י ד"ה האיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שע
ל ע"א רש"י ד"ה לא תעשה ועשהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צב
ל ע"א שטחה לצורכהדרכי איש דף מח ע"א
ל ע"א תוס' ד"ה אף, דאם היתה כשירה הוה ניחא לי' ולכך אין להכשירבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות ז
ל ע"א תוס' ד"ה אף, ידע בשעת עלייתהרנת יצחק שמואל עמ' עו
ל ע"א תוס' ד"ה הא אין משה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ב ע"ב
ל ע"א תוס' ד"ה לאו, עלה עליה זכר פסולה דאי לא יפסול יהיה ניחא ליהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לג
ל ע"א תוס' ד"ה לצורכודרכי איש דף טז ע"ג
ל ע"א תוס', אי עשה דוחה ל"ת ועשה דטומאת כהנים כיון דהוי עשה שאינו שוה בכלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנו
ל ע"א תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיח מכל מקוםמנות הלוי (תשסב) עמ' רמו
ל ע"ב איזו היא אבידה - פרה רצה בין הכרמיםאמרות חיים עמ' קא
ל ע"ב אין חכמה ואין תבונה ואין עצה במקום שיש חלול השםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
ל ע"ב אם אין שם בית דין בפני מי יתנה, שלו קודםלמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכב
ל ע"ב אמר מרמשק ביתי סימן צ דף כח, כט ע"א
ל ע"ב אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'קרן לדוד שמות עמ' קמ, ויקרא-במדבר עמ' רלט, דברים עמ' פג, קסה
ל ע"ב אשר ילכו זה ביקור חוליםתוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויחי) דף פד ע"ד
ל ע"ב אשר ילכו זה בקור חוליםתוכחת חיים (תר) בראשית דף פי"ב דף פד ע"ב
ל ע"ב אשר ילכומורשה - שיחות למועדים עמ' קעח
ל ע"ב אשר יעשון - זו לפנים משורת הדיןאסופת מערכות דברים עמ' קט
ל ע"ב אשר יעשון זו לפני משורת הדיןבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות א
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שיז, שיח
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צב
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדברי ברוך ח"ב סי' לד אות ט
ל ע"ב אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןדברי שאול שמות עמ' קפד, רכא, ויקרא עמ' קיג, במדבר עמ' לז
ל ע"ב אשר יעשון לפנים משורת הדין וכו' לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על ד"תדעת קדושים (תשנ) עמ' קכה
ל ע"ב אשר יעשון, זה לפנים משורת הדיןאגרות הראיה כרך א אגרת פט (צז) {טעם שהתורה השאירה מקום לטוב הנעשה ע"י נדבה, ולא מפני חיוב}
ל ע"ב את הדרך זה גמ"ח אשר ילכו זה ביקור חולים וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"ב
ל ע"ב את הדרך זה גמ"ח אשר ילכו זה ביקור חולים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצא
ל ע"ב את הדרך זו גמ"ח, ובמהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שדמ
ל ע"ב את הדרך זו גמילות חסדיםבאר שרים פרשת יתרו דרוש ג אות א
ל ע"ב את הדרן ילכו בה ובו'רנת יצחק שמואל עמ' רצה
ל ע"ב בה זו קבורהרנת יצחק מלכים עמ' שב
ל ע"ב בן גילו נוטל אחד מששים בתורתו יהגה ח"ב עמ' רצט, שא
ל ע"ב גמילות חסדים, קבורה, ביקור חוליםמשך חכמה דברים פ"ה פסוק ל
ל ע"ב דארי"ו לא חרבה ירושלים אלא על שדנו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנז ע"ב
ל ע"ב דתני ר"י והודעת להם זה בית חייהם, ורש"י, ומהרש"אשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' י
ל ע"ב דתני רב יוסף וכו'ברכת אבות עמ' קסז
ל ע"ב הדרך זו גמילות חסדיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קלב
ל ע"ב הדרך זו גמילות חסדיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קלח
ל ע"ב הוקש כבודם לכבוד המקום אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קצט
ל ע"ב הי׳ בטל מסלעדברי חנינא - רפואה עמ' קה
ל ע"ב הכישהחיים ביד (סימן א) דף ו ע"ג (קטע ראשון)
ל ע"ב העמידו דבריהם על ד"תתורת מנחם חל"ו עמ' 206
ל ע"ב העמידו דיניהם על ז"תהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנז
ל ע"ב ואפילו מיבעי ליה למיזל לגביה בתורתו יהגה ח"ב עמ' רצט, תכח
ל ע"ב והודעת להם - זה בית חייהםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צח, רצט
ל ע"ב והודעת להם דרישה מחיים דף כו ע"ב
ל ע"ב והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדיםחיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' מה
ל ע"ב והודעת להם וכו' זו גמילת חסדיםואותו תעבוד עמ' לו
ל ע"ב והודעת להם וכו' ילכו זה ביקור חולים בה זו קבורהכתב סופר דרשות ח"א עמ' שלט
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קפו, קפט
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהם, את הדרך זו גמילות חסדים, ילכו זה ביקור חולים, בה זו קבורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסח ד"ה אם
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהם, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' לד
ל ע"ב והודעת להם זה בית חייהםמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
ל ע"ב 'והודעת להם' זה פית חייהם, 'את הרדך זו גמילות חסדים, (אשד) 'ילגו' זה פיקוד חולים, 'פה' זו קפודה, 'ואת המעשה' זה הרין, 'אשד יעשון' זו לפנים משורת הריןכתב סופר אגדות כאן
ל ע"ב ועשית הישר והטוב, זו פשרה לפנים משורת הדיןכתונת פסים (תשעא) עמ' יד
ל ע"ב זו קבורת מתיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' פא
ל ע"ב זקן ואינו לפ"כאיש מבין ח"ב דף לב ע"ג
ל ע"ב זקן ואינו לפי כבודותורת מנחם חכ"ד עמ' 83
ל ע"ב זקן ואינו לפי כבודותורת מנחם חמ"ט עמ' 158
ל ע"ב חרבה י-ם שהעמידו דיניהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמד
ל ע"ב ילכו זה ביקור חולים וכו'לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רכח
ל ע"ב ילכו זה ביקור חוליםמהר"ם שיק שמות עמ' עט
ל ע"ב ילכו זה בקור חולים בתורתו יהגה ח"ב עמ' רחצ
ל ע"ב ילכו זה בקור חוליםמכשירי מצוה עמ' פו
ל ע"ב ירושלים חרבה שהעמידו דבריהם על ד"תכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כט, קפד
ל ע"ב כדתני רב יוסף והודעת להם זה בית חייהם וכו' ופרש"י ללמוד להם אומנות להתפרנס בו וחקים ותורות כתיבי ברישא דקראחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קיט
ל ע"ב לא הרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משוה"דתהלה לדוד (והרמן) פרק מג פסוק א הערה א
ל ע"ב לא חרבה ירושלים דבר יום ביומו - ט אייר
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא לפי שהעמידו דבריהם על ד"תמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ז
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא לפי שהעמידו דבריהם על ד"תמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' סב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא לפי שהעמידו דבריהם על דין תורהתורת מנחם ח"ט עמ' 148
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא מפני שדנו בה דין אמתעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רח
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהאש דת (אסאד) עמ' שמה
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דברים על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדיןכתונת פסים (תשעא) עמ' רנז, רנט, רסא
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' לח ד"ה ונעתיק
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשארית מנחם - מאמרים עמ' צב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה וכו' ולא עברו לפנים משורת הדיןשיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות יב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה, ותוד"ה לאגבורת יצחק שבועות עמ' שפט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעח, תלו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קסט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנועמודי חיים דף ל ע"ד (עמוד תורה אות נג)
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תרנת יצחק - פרק חלק עמ' קצג
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהעת לעשות חלק א כלל י שאלה צט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהבית אברהם (שטיינר) עמ' ק
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם דין תורהפני חיים (פלג'י) עמ' שי ע"א
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 292
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהלחם רב על סדור התפילה אות תשעח, א' קעא
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהתורת מהרי"ם בראשית עמ' רסד
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהתורת מנחם חלק לב עמ' 394
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב, נו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהחדרי בטן פרשת משפטים אות ז
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דברי תורהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יד
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדיןשם דרך דברים עמ' קלו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהמנחת ישראל עמ' קסג, שלד
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על ר"תמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ז
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהברכת אברהם (תשנד) עמ' קסב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהדעת סופר עמ' שה ע"א
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו כו'נטע שורק פרשת אחרי דרוש ב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים וכו' שהעמידו דבריהם על דין תורה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' לד אות ט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים שהעמידו דבריהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהאסופת מערכות דברים עמ' יא, קט
ל ע"ב לא חרבה ירושלים, ולא עבדו לפנים משורת הדיןעולת שבת בשבתו עמ' רנז
ל ע"ב לא חרבה ירושלים, ותוס' ד"ה לא חרבההשיר והשבח ח"א עמ' שלד
ל ע"ב לא חרבה ירושליםנתיבות יצחק ח"ג עמ' שפא
ל ע"ב לא חרבה ירושלם אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שמח
ל ע"ב לא מרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהן על דין תורהבאר שרים פרשת שופטים דרוש א אות א
ל ע"ב לא נחרבה ירושלים אלא על שהיו דנין דין גמורבית אברהם (חנניה) עמ' רצ
ל ע"ב לפנים משורת הדין הוא דעבדמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' ש
ל ע"ב נוטל א׳ מששים בחוליוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לו
ל ע"ב עובדא דר' ישמעאל בר"י שפגש באדם שנשא משא כבד של עצים וקנה ממנו העצים אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שי
ל ע"ב על פסוק והודעת להם את הדרךחקקי לב חלק ב (הקדמת הספר) דף ב ע"ב (ד"ה ובזה); נפש כל חי דף לט ע"א (מערכת ע' אות ל)
ל ע"ב על שהעמידו דיניהם על ד"תמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצט, שס
ל ע"ב ריבר"י הוה קאזיל באורחא פגע ביה ההוא גברא הוה דרי פתכא דאופי וכו' יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה וכו' לפנים משורת הדין הוא דעבדשיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות ח
ל ע"ב רש"י ד"ה זה בית חייהםזכור לדוד עמ' עג
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על ד"תפרי חיים (קנולר) פרשת יתרו
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על ד"תתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתריז
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על דין תורהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רצב, שמות עמ' רעג, ויקרא-דברים עמ' רט, שפא
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קטו ד"ה אי
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןמצווה ועושה ח"א עמ' רמא
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורה ותוס'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרנג
ל ע"ב שהעמידו דיניהם על דין תורהרנת יצחק ישעיה עמ' שסא, יחזקאל עמ' כג, ה' מגילות עמ' קעד, דברי הימים עמ' רצ
ל ע"ב שטמ"ק בשם תוס' חיצוניות (בבעולה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפב
ל ע"ב תוס' - אי לאו דטומאת כהנים נדחה במקום כבוד הבריותרנת יצחק - פרק חלק עמ' סח
ל ע"ב תוס' ד"ה לא חרבהדברי שאול שמות עמ' קפה
ל ע"ב תוס' ד"ה לאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעו
ל ע"ב תני ר' יוסף והודעת להם זו בית חייהםסוכת דוד (שירירו) דף כג ע"א, ס/פ-סא ע"א
ל פעמים שאתה מתעלםכלי יקר (תשמח) עמ' תקנב
ל רא"ש אם אמר לו אביודרכי שלום (מרגונאטו) דף יד ע"ב
ל תוס' - וי"ל דעשה דמצורע שאנישארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' סב
ל תוס' וי"ל דעשה דמצורע שאנושארית יעקב (אלגזי) דף כג ע"א
ל. אלא לבן גילומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רד
ל. בן גילו נוטל אחד מששים בחליותורת חיים עה"ת עמ' שלג {לאו דוקא אחד מם' אלא חלק קטן שבטל, כדוגמת ביטול בששים}
ל. הא לצורכו ולצורכהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ג
ל. האי מאן רבעי למהוי חסידא לקים מילי דברכותאורחות דוד עמ' עג
ל. הוכח וכו' אפי' מאה פעמיםתורת יחיאל בראשית עמ' קסח
ל. הכישה חייב בהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
ל. הכניסה לרבקה ודשהוזאת התורה עמ' רכו
ל. המוצא כלי עץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עח
ל. הרי השבת אבידה עשה וטומאת כהנים הוא עשה ולא תעשה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמט (תקב), רז (קנד)
ל. השבת אבדה הוי בעידנא - נמוק"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקעח
ל. השם תשיבם אפי' ל' פעמיםתורת יחיאל בראשית עמ' שעא
ל. והאי ל"ת ועשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצג
ל. והתעלמת וכו' עשה ולא תעשה הואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנב
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' הא כיצד הי' כהן והוא בביה"ק וכו' פשיטא האי עשה והאי ל"ת ועשה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שכד, תטז
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו' פשיטא האי עשה והאי עשה ול"תחמודי צבי שמות עמ' תא
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם וכו'למחר אעתיר עמ' שלו
ל. והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון כהן בבית הקברות וזקן ואינו לפי כבודולהורות נתן דברים עמ' קעו-קעח
ל. והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, הא כיצד שהיה כהן והאבידה בבית הקברותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עה
ל. ולא אתי עשה ודחי את ל"ת ועשהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצ
ל. זקן ואינה לפי כבודו פטור מלהשיב אבידה - רא"שקריאה בקריה ח"א עמ' קכז
ל. זקן ואינה לפי כבודו פטור מלהשיב אבידה - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' קכז
ל. זקן ואינה לפי כבודו פטור מלהשיב אבידהקריאה בקריה ח"א עמ' קכז
ל. זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבידה מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תצו
ל. זקן ואינו לפי כבודו פטור מהשבת אבידהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכב(לג) {וה"ה אשה}
ל. זקן ואינו לפי כבודובני שלשים עמ' קנז
ל. זקן ואינו לפי כבודויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלו
ל. זקן ואינו לפי כבודופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קלז
ל. חסמה מבחוץ מהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכג
ל. ילכו בה - זו גמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפ
ל. כהן בבית הקברותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקל
ל. כהן ואבידה בבית הקברותמקראי קדש (תשנג) עמ' שצח
ל. כהן והאבידה בבית הקברות פטורשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפח
ל. כהן טהור שטימא עצמו עובר בעשה ול"תעת הזמיר הגיע עמ' עז
ל. לא דחיא איסורא מקמי ממונאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמח, רז {דכשהוא מפסיד יותר אין מצות השבה}
ל. לא דחינן איסורא מקמי ממונא וברמב"ןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צד
ל. לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צג {עפימ"ש ה' צלך, אם האדם מדקדק הכל במדת הדין, מעורר גם למעלה כן. עוד פי' ע"ד סוד}
ל. לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פט
ל. לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על ד"תברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 118
ל. מצא אבירה אי מותר לשטחו לצרכה ולצורכועצי חיים על התורה עמ' ד, שנא
ל. נימוק"י לגבי מעלה את המתפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה יב
ל. פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלםהדרש והעיון דברים מאמר קמח
ל. פעמים שאתה מתעלם זקן ואינו לפי כבודויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
ל. פעמים שאתה מתעלםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תי
ל. פעמים שאתה מתעלםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תס
ל. פעמים שאתה מתעלםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 51
ל. פשיטא לא אתי עשהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' כט
ל. שאני התם דמקל קלי לה אי משום עינאים שמחה עמ' שמה
ל. שוחטה לצורכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנב
ל. שוטחה וכו' איבעיא להו לצורכו ולצורכהעצי חיים - מועדים עמ' צה, שטז
ל. שוטחה לצורכה אבל לא לכבודוארשות החיים עמ' רצ
ל. שוטתה לצורכה ולצורכו מאי וכו' שאני הכא דכ' אשר לא עבד בהחיי נפש ח"ד עמ' קצד
ל. שטחה לצורכה מאיחיי נפש על ההגדה עמ' רעח
ל. ת"ד והתעלמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסא
ל. תוד"ה הא אתי עשה דשוה בכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מג
ל. תוס' ד"ה אף אמאי נפסלת בעלה עליה זכרבשבילי התלמוד ח"א סוכה ו ע"ב
ל. תוס' ד"ה אף עובד עושה מלאכה במי חטאתפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קג
ל. תוס' ד"ה אף עובדחמודי צבי ויקרא עמ' קיח
ל. תוס' ד"ה אף עובדחמודי צבי מועדים עמ' תרלה
ל. תוס' ד"ה אף עובדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלא, שלה
ל. תוס' ד"ה אף, הואיל ואי לא יופסל יהיה ניחא ליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצב (שצט) {כשהסברות מתהפכות יש לתפוס צד האיסור}
ל. תוס' ד"ה אפקדהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסא
ל. תוס' ד"ה הא, עשה דמצורע הוי דחי לאו ועשה דשליח הקן אי לאו יתירא דשלח תשלחעצי חיים על התורה עמ' תסז
ל. תוס' ד"ה עובדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכח, יב
ל. תוס' דסגי ברצון נותן המים להכשיר לטומאהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עח
ל: אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא שדנו בה דין תורה שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעג, א'ריז
ל: אשר ילכו - זה ביקור חוליםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לט
ל: אשר יעשון זה לפנים משוה"דבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' לג
ל: אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תשא עמ' רמח
ל: את הדרך אשר ילכו בה, דרך זו גמילות חסדים אמרי משה (פודהורצר) עמ' כג, כה
ל: את הדרך זו גמ"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכח
ל: את הדרך זו גמילות חסדיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קטו
ל: את הדרך זו גמילות חסדיםתורת יחיאל בראשית עמ' עו, קע, קעה
ל: את הדרך ילכו בה זו גמ"ח וביקור חוליםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמג
ל: את הדרך ילכו בה זו גמילת חסדיםיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מח
ל: את המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ, ריז
ל: בה זו קבורה היינו גמ"ח לא נצרכה אלא לזקן ואינו לפי כבודואש דת (תשמח) עמ' ריח
ל: בה זו קבורהמבשרת ציון ח"ד עמ' ע
ל: בית חייהם הוא עוה"בדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 233
ל: בית חייהם ורש"י ללמוד להם אומנותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קצב
ל: בן גילו נוטל א' מס' בחליונטעי אשל בראשית עמ' שנח
ל: בן גילו נוטל אחד מששים בחליודעת תורה דברים ח"ב עמ' רלט-רמ
ל: בן גילו נוטל אחד מששים מחוליו וכו'מעבר יבק (שפו) שפתי צדק דף א ע"ב; סדר היום (שנט) תפילת שבת דף מז ע"א
ל: בעניו נשיאת עול בפרהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קב
ל: בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כט
ל: בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יד
ל: דאמר ר' יוחנן לא חרבה ירושלים אלא עלדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 152
ל: דתני רב יוסף והודעת וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שנט
ל: דתני רב יוסף והודעת להם זהשערי שיש יהושע ח"א עמ' מז
ל: הא ריבר"י זקן ואינו לפי כבודו הוה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שא
ל: הדרך אשר ילכו זה ביקור חוליםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רמט
ל: הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםלהורות נתן דברים עמ' קכ
ל: החזירה וברחה אפילו מאה פעמיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
ל: הטוב והישר לפנים משורת הדיןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנב
ל: היה דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר ומצאה בשדהחנן אלקים עמ' רנט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
ל: היה זה בן גילו של זהמאור ושמש (תשסט) עמ' תצו
ל: המבקר נוטל אחד מס' מחליושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רצז
ל: העמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פד
ל: הפקר לעניים ולעשיריםמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקלה
ל: הקבורה היא גמילות חסדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנ הערה 20
ל: השב תשיבם אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קפו
ל: ואת המעשה זה הדין אשר יעשון זה לפנים משורת הדיןמצור דבש עמ' קיט, רלב
ל: והודעת וגו' הדרך זה בית חייהםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפז
ל: והודעת לה זה בית חייהם וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קצו, קצז
ל: והודעת להם את הדרך וגו' ואת המעשה זו הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין, דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה, ואלא דיני דמגיזתא לדייני, אלא אימא הכי שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלא, שפט, תכח
ל: והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדים, אשר יעשון זו לפנים משורת הדיןשם עולם (תשסו) עמ' קעד
ל: והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדיםנזר הקדש ח"א עמ' קפג
ל: והודעת להם את הדרך זו גמילות חסדיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד, רפד
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' מח
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' נ, רמו
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה ביקור חוליםעקבי אבירים (תשעא) עמ' טז
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה זה בית חייהם - רש"יחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תסז
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בה, את הדרך זו גמילות חסדים, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ובמהרש"ארחמי הרב עמ' ס
ל: והודעת להם את הדרך ילכו בהתורה בציון עמ' תפ
ל: והודעת להם את הדרך, זו גמילות חסדיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' כט
ל: והודעת להם את המעשה זה הדיןיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלב
ל: והודעת להם וכו' אשר יעשון זה לפמשוה"ד וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכז
ל: והודעת להם וכו' אשר יעשון זו לפמשוה"ד וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכז
ל: והודעת להם זה אומנותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיב(שעא) {ואומנות קרוי אשה - דעת}
ל: והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זו גמילות חסדים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ריג, רכד, רכז
ל: והודעת להם זה בית חייהם וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קג ודף קצ
ל: והודעת להם זה בית חייהםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקסא
ל: והודעת להם זה בית חייהםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסז ע"ד, קסח ע"א
ל: והודעת להם זו בית החיים, ורש"ימגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
ל: והודעת להם זו בית חייהםפני יהושע (תשסא) עמ' נ
ל: ועשית הישר והטוב - לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדיןקריאה בקריה ח"א עמ' קפג
ל: ועשית הישר והטוב זה לפנים משורת הדיןערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קפג
ל: זה בית חייהם. רש"יפני מלך שמות עמ' קי
ל: זקן ואינה לפי כבודומבשרת ציון ח"ג עמ' רצג
ל: זקן ואינו לפי כבודו הוהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' לב
ל: חובת ההליכה בדרכי הבוראדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תלו
ל: חרבה ירושלים שהעמידו דבריהם על דין תורהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שח
ל: חרבה ירושלים שהעמידו דיניהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שיד
ל: ילכו בה זו מצות ביקור חוליםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רצו
ל: ילכו זה ביקור חוליםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעח
ל: ילכו זה ביקור חוליםתפארת צבי בראשית עמ' רב
ל: ירושלים נחרבה שלא עבדו לפנים משורת הדיןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויגש עמ' קיב, תשא עמ' רמח
ל: כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי מחזירלהורות נתן דברים עמ' קעו
ל: כל שבשלו מחזיר בשל חבית חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכד
ל: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שדנו בה דין תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) בהקדמה דף לו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מג דף קכא ע"א, ושער צה דף רסו/ז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צו דף נ/צ ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף פח ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' ולא עבדו לפנים משורת הדיןחכמה ומוסר ח"א עמ' רה
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על ד"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שח
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהדברי יואל פ' תרומה דף רכב ע"ב
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהמחשבת מוסר ח"א עמ' תקסב
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהמחשבת מוסר ח"ג עמ' רצ
ל: לא חרבה ירושלים אלא וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורהנטעי אשל בראשית עמ' מד
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רסג ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל פ' ויקרא דף סט ע"ב, פ' מצורע דף תמט ע"ב
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, ותוס'מנחת עני (תשעב) עמ' נד
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רלט
ל: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפגים משורת הדיןלב אליהו (תשלב) עמ' קפט
ל: לא חרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דבריהם על דין תורהלהורות נתן בראשית עמ' סה
ל: לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקכח
ל: לא חרבה ירושלים אלא על וכו' שהעמידו דיניהן על דין תורהתורת אברהם עמ' 98
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מח
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה ד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכ, תכו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה אלא דיני דמגיזתא לדיינו אלא אימא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין ובתוס'רחמי הרב עמ' נט
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' תכא
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהמחשבת מוסר ח"ב עמ' תסז
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהעלי שור ח"ב עמ' רב
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם [דיניהם] על דין תורהדעת תורה ויקרא עמ' רצב, רצד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם אדין תורהתורי זהב (תשעג) עמ' צה, שח, שנג, תכו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תדברי יואל פ' במדבר עמ' צח {בשם נועם מגדים פ' מטות - היו חוטאים ואומרים שכך ציוותה התורה}
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על ד"תישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כז
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה לב שלום בראשית עמ' סד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה בינת יששכר (תשמח) עמ' קיט
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה בינת יששכר (תשמח) עמ' קצד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' לג
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןתפארת צבי בראשית עמ' שכג
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' מא
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' כה
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהמאור האגדה פרק יא
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורהתפארת צבי ויקרא עמ' שנו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על רברי תורהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' תד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תדברי יואל מועדים ח"ד דף שמח ע"ב
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןפאר יעקב ח"א עמ' נג
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהברית אברם עמ' שסא, שעו
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמח ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רפ, שי
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ, ריז
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו על דין תורהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רסד
ל: לא חרבה ירושלים אלא על... שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןשרתי ח"א עמ' רלא
ל: לא חרבה ירושלים אלא שדנו דין תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עח
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורהויואל משה מאמר ב סי' קמט עמ' שסב
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דברי תורהתורת איש ח"ב עמ' שפ
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 567
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהשם אליעזר דף יד ע"ג, כח ע"ג
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לב
ל: לא חרבה ירושלים אלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנב
ל: לא חרבה ירושלים וכו' אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורההדרש והעיון דברים מאמר קצו
ל: לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דברי תורהיבין שמועה (לעוו) עמ' תעז
ל: לא נחרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על ד"תמרפא לנפש בראשית עמ' שכח, של
ל: לא נחרבה ירושלים אלא שדנו בה דין תורהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ע, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל, מד, סד
ל: להתנהג לפנים משורת הדיןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ע, תנו
ל: לזקן ואינו לפי כבודו דרישה מחיים דף מד ע"א
ל: לכ"ע אפקרינהו ולך לא אפקרינהוחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ל ע"ד
ל: לפנים משורת הדיןתשבי (תשסה) עמ' רסא שורש שור
ל: מ"מ חרב בהמ"ק שהעמידו דבריהם על ד"תאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מ"י
ל: מה הוא גומל חסדים אף אתה וכו'דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' רמט
ל: מעלת לפנים משורת הדיןשיחות לספר שמות עמ' מט
ל: מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' שא
ל: מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהמגדל עוז (תשעח) עמ' תפה
ל: מצוות שביו אדם למקוםשיחות לספר ויקרא עמ' כג
ל: פעמים שאתה מתעלם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תרמ
ל: פרה רצה בין הכרמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקל
ל: ר' ישמעאל בר' יוסי אמר ליה ההוא גברא וכו' יהיב פלגא דזוזא ואפקריהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח
ל: ר' ישמעאל בר' יוסי זקן ואינו לפי כבודו היה, ולפנים משורת הדין הוא דעבדדעת תורה ויקרא עמ' רו
ל: רש"י - זה בית חייהם ללמוד להםשערי שיש יהושע ח"א עמ' מח
ל: רש"י - זה בית חייהם, ללמוד להם אומנות להתפרנס בודברי יואל פ' יתרו דף סב ע"א
ל: רש"י ד"ה זה בית חייהם ללמוד להם אומנותחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסז
ל: שהעמידו דבריהם על ד"תהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שיז, חנוכה-פורים עמ' קס, רח
ל: שהעמידו דבריהם על ד"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמו
ל: שהעמידו דבריהם על דיו תורהתורת יחיאל בראשית עמ' קכה
ל: שהעמידו דבריהם על דין תורהבין המשפתים ויקרא פ' בחקותי אות ח
ל: שהעמידו דבריהם על ר"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמד
ל: שהעמידו דברים על דין תורהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ה
ל: שהעמידו דיניהם על ד"תמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רלב
ל: שהעמידו דיניהם על ד"תתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שב, שמו
ל: תוס' - אמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהן על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין וכו', וביומא אמרו מפני שנאת חינם ומשני הא והא גרמא שחרבה ירושלים שלא עבדו לפנים משורת הדין ומפני שנאת חנםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעג, א'ריז
ל: תוס' - נחרב בית שני בעוון שנאת חנםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קס
ל: תוס' ד"ה אפקרה, אומדנא דמוכח"הוי כמתנה בפירושתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסו (רצז) {השוואות}
ל: תוס' ד"ה הא [עשה דמצורע שאני דחמיר דגדול השלום וכו']ייטב פנים ח"א דף עז, קכ
ל: תוס' ד"ה לא חרבה ירושלים וא"ת דביומא פרק קמא איתא דמפני שנאת חנם חרבה ירושלים כדכתיב יחזקאל מגורי אל חרב היו עמי, ואמר רבי אליעזר אלו בני אדם שאוכלין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם. ויש לומר דהא והא גרמהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שלא, שפט
ל: תוס' ד"ה לא חרבה לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה וכו' הא אמרינן שחרבה מפני שנאת חנם ומשני דהא והא גרמובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצ
ל: תוס' ד"ה לא חרבהיבין שמועה (לעוו) עמ' תרלג
ל: תוס' עשה דוחה לתו"ע תדול השלוםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רט, רפ
ל: תני רב יוסף ילכו - זה ביקור חוליםתורה בציון עמ' תעט
ל: תני רב יוסף, והודעת להם את הדרך ילכו בה, זה בית חייהםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרמז
לא א"ל האי מדרבנן לרבא אימא השב חדא זימנאדרכי נועם (הרנזון) דרוש יד
לא דרשו רז"ל השב תשיב אפי' מאה פעמיםכד הקמח (תשנו) עמ' קל
לא הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםקול שמואל (קונפורטי) דף סא ע"א
לא השב חדא זימנא תשיבם כו'קול שמואל (קונפורטי) דף כא ע"ב
לא חרבה ירושלי' עד שהעמידו דבר ה'בינת יששכר דף כג ע"ב, לג ע"א
לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהקול שמואל (קונפורטי) דף לו ע"א
לא לכל אבידת אחיך, לרבות אבידת קרקעותלקוטי משלי פרק כ פסוק ה, פרק כד פסוק י
לא ע"א א"ל ה"מ לרבא ואימא הוכחדרכי איש דף יא ע"ד
לא ע"א אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין, ת"ל הוכח תוכיח מ"מתורת מהרי"ם בראשית עמ' רלב
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חל"ה עמ' 263, חל"ו עמ' 26, חל"ז עמ' 232
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חנ"א עמ' 228, 289, 330, 442
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חנ"ד עמ' 45, חנ"ה עמ' 95
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חנ"ט עמ' 376, חלק ס עמ' 158, 194, 498
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חי"ח עמ' 260
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חכ"ז עמ' 187
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חכ"ט עמ' 146
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חל"ח עמ' 278, 312, חל"ט עמ' 9
לא ע"א באתדא דמתרי והדר קטלישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלח
לא ע"א הוכח - אפילו מאה פעמים משמעבצור ירום ח"ח עמ' קסט
לא ע"א הוכח אין לי אלא הרב לתלמיד, תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיחס' חסידים סי' ה
לא ע"א הוכח אפי' ק' פעמים משמע, תוכיח אין לי אלא הרב לתלמיד תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיחס' חסידים סי' ה
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמים משמעדרכי התשובה עמ' קט
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמים משמעס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצ
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמיםאש דת (אסאד) עמ' שסה
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמיםלהוגה דעות פ"ו ה"ז
לא ע"א הוכח אפילו מאה פעמיםצלח רכב עמ' רפו
לא ע"א הוכח תוכיח - אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חמ"ד עמ' 298
לא ע"א הוכח תוכיח אין לי אלא הרב לתלמידואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קנה הערה כג
לא ע"א הוכח תוכיח אפי' ק' פעמיםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קסג
לא ע"א הוכח תוכיח אפי' תלמיד לרבואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קסד
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו כמה פעמיםדברי שאול דברים עמ' א
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רמט
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמאור ושמש (תשנב) עמ' תקכ
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםקרן לדוד בראשית עמ' קיד
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשיעור ליום השבת עמ' שפג
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו ק' פעמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קנו
לא ע"א הוכח תוכיח את עמיתך, אפילו מאה פעמים. מצות הוכחה הוא באופן שלא לבייש שום אדם, ולכן הוכיח יעקב את בניו רק סמוך למיתתו שאז לא יתבייש ממנו יותר, ומשה רבינו למד מיעקב לעשות כמו כןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלא
לא ע"א הוכח תוכיח ואפילו מאה פעמיםשיחות חכמה ומוסר מאמר מה אות ג
לא ע"א החזירה וברחה חייב להחזירהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' נ
לא ע"א השב אפילו מאה פעמיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכח
לא ע"א וכן תעשה לכל אבירת אחיך לרבות אבדת קרקעותואותו תעבוד עמ' לז
לא ע"א לרבות אבידת קרקע באר בשדה עמ' תמה
לא ע"א לרבות אבידת קרקע, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלז
לא ע"א משום דצערא דמריה איתא צער דידה ליתאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קלט
לא ע"א נתן תתן אפילו מאה פעמיםדברי שאול דברים עמ' קיח
לא ע"א פריקה משום דאיכא צער בעלי חייםדורש טוב (פודור) עמ' 48
לא ע"א פתוח תפתח אין לי אלא לעניי עירך וכו'צלח רכב עמ' רלח
לא ע"א שלח תשלח אפי' מאה פעמים ולדבר מצוה וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' רלח
לא ע"א שלח תשלח, אפילו הרבה פעמיםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קלח
לא ע"א תוכחה בתלמיד לרבקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רי
לא ע"א תוכחה, לחזור ולהוכיחמאיר בת עין (תשסו) עמ' 492
לא ע"א תלמיד לרב מנין ת"ל הוכח תוכיח מ"מלהוגה דעות פ"ו ה"ז
לא ע"א תלמיד לרב מניןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצב
לא ע"א תלמיד לרב מניןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמ
לא ע"ב איסור ורב ספרא עביד עיסקא וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כג
לא ע"ב אם אי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו אתה רשאי להמיתו בכל מיתה שאתה יכול להמיתוכרם טוביה עמ' קפו
לא ע"ב דברה תורה כלשון בני אדםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכט
לא ע"ב הוכח תוביח אפילו מאה פעמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפ
לא ע"ב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםבאר מחוקק (תשמט) עמ' רנח
לא ע"ב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםבאר מחוקק (תשעה) עמ' שכד
לא ע"ב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 244
לא ע"ב העבט תעביטנו אין לי אלא שאין לו ואינו רוצה להתפרנס אמר רחמנא תן לו דרך הלואה יש לו ואינו רוצה להתפרנס מנין תלמוד לומר תעביטנו מכל מקום ולרבי שמעון דאמר יש לו ואינו רוצה להתפרנס אין נזקקין לו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נה
לא ע"ב השב תשיב אין לי אלא משכנו ברשות בית דיןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
לא ע"ב השב תשיב אפילו מאה פעמיםמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק טו
לא ע"ב והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים וכו'חיים תחלה (תשנג) - דרכיו למשה עמ' עו
לא ע"ב ולר"ש דאמר וכו' דברה תורה כלשון בני אדםנאוה תהלה עמ' עא
לא ע"ב נותן לו שברו כפועל בטלחקקי לב חלק ב (סימן כ"ה) דף קיז ע"ב (ד"ה ואחד)
לא ע"ב נתן תתן אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מניןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שצה הערה מב
לא ע"ב נתן תתן אפילו מאה פעמיםפניני יחזקאל עמ' (ט)
לא ע"ב נתן תתן לו אין לי אלא מתנה מרובהאיש מבין ח"ב דף יט ע"א
לא ע"ב עזוב תעזובאבני שיש (שוורץ) עמ' טז
לא ע"ב פתוח תפתח אין לי אלא לעניי עירך וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רס
לא ע"ב פתח תפתח אין לי אלא לעניי עירךבנין שאול עמ' קפה
לא ע"ב שלח תשלחאיש מבין ח"ב דף יב ע"א
לא ע"ב שלשה בקיאים בשומאסמיכה לחיים (סימן יח) דף קכ"ח ע"ג (ד"ה תשובה)
לא ע"ב תוס' ד"ה אםחקקי לב חלק ב (סימן כ"ה) דף קט"ז ע"ד (ד"ה ועדיפא)
לא ע"פ נתן תתן לואפוד בד דף מא ע"ג
לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו והרמב"םצור יעקב (יעבץ) תצא
לא. א"ל ההוא מרבנן לרבא ואימא הוכח חרא זימנא תוכיח שתי פעמיםכתנות אור עמ' תקלה
לא. אין עשה דוחה ל"ת ועשה דטומאת כהניםדברי אש (כץ) עמ' פה, רכא
לא. אפה גבי דברא או גבי מתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקל
לא. אפילו מאה פעמיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריט
לא. אפילו ק' פעמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצב
לא. הוכח אפילו מאה פעמים משמע וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רצג
לא. הוכח אפילו מאה פעמים משמעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעה
לא. הוכח אפילו מאה פעמיםדברי יואל פ' יתרו דף סט ע"ב
לא. הוכח אפילו ק, פעמים משמעחכמה ומוסר ח"א עמ' קעג
לא. הוכח תוכיח - אפילו מאה פעמיםגל עיני ח"ב עמ' קמד
לא. הוכח תוכיח - אפילו תלמיד לרבקריאה בקריה ח"ב עמ' שסו
לא. הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםדברי יואל פ' דברים דף ג ע"ב
לא. הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשסד) עמ' מא
לא. הוכח תוכיח אפי' מאה פעמיםתורת יחיאל דברים עמ' ז
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים אימא הוכח חדא זימנא תוכיח תרי זימנימקראי קדש (תשנג) עמ' רעה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יא
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםכד הקמח (מישור) עמ' שכ
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלהורות נתן דברים עמ' יב
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםלקחת מוסר ח"א עמ' תקמג
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשג
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמאמרי שלמה ח"ב עמ' נד
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויצא עמ' עו
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רו, רמ, רמו, רנח
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ריח
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסו
לא. הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפו
לא. הוכח תוכיח אפילו עד מאה פעמיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' לג
לא. הוכח תוכיח אפילו ק' פעמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנ
לא. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, אפילו מאה פעמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרפג
לא. הוכח תוכיח ואפילו קטן לגדולמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' לא
לא. הוכח תוכיח, אפילו מאה פעמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצו, שה
לא. הוכח תוכיחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעג
לא. החזירה וברחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפט
לא. המשך מצוה כמצוה (נמוקי יוסף)תורת יחיאל בראשית עמ' ערה
לא. הק' תקי' עמו אין לי אל' בעליו עמו וכו'ייטב פנים ח"א דף רמח
לא. השב אפילו ק' פעמים משמעייטב פנים ח"א דף צז
לא. השב תשיבם אפילו מאה פעמיםכד הקמח (מישור) עמ' שכ
לא. השב תשיבם אפילו ק' פעמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נד
לא. השב תשיבםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסה
לא. השב תשיבםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
לא. עד היכן כיבוד או"אבית שלום מרדכי עמ' קצז
לא. פרה רועה בין הכרמים חייב להחזירהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
לא. ראה מים שוטפים ובאים להשטיף בנין או שדה מחויב לגדורכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמג
לא. ראה מים שוטפין ובאים להשחית בנין או שדה חבירו חייב לגדור בפניהםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכו
לא. שלח תשלח ב' פעמיםמגלה צפונות ח"ג פ' תצא
לא. שלח תשלחפרפרת משה ח"א עמ' שיח
לא. תוס' ד"ה דברהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
לא. תוס' ד"ה דברהיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קמח
לא: אי לי אלא רב לתלמיד תלמיד לרב מניןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב
לא: אין לו ואינו רוצה ליקח נותנים לו דרך הלואה מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שעג
לא: אין לי אלא לעניי עירךזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ז ע"ג
לא: אין לי אלא מתנה מרובה מתנה מועטת מניןצדקת יוסף עמ' רצב
לא: אין לי אלא עניי עירךמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
לא: אין לי אלא שנתברך הבית וכו'שבח נעורים עמ' פו
לא: דברה תורה בלשון בני אדםעקדת יצחק (שלג) שער כא דף נד ע"א
לא: דיברה תורה כלשון בכי אדםגל עיני ח"ב עמ' ל
לא: הוכח אפי' ק' פעמים במשמעעצי חיים על התורה עמ' תנד
לא: הכה תכה המיתם במיתה שתוכלמגלה צפונות ח"ג פ' ראה
לא: הענק תעניק אפילו מאה פעמיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צג
לא: העקט תעביטנו - אין לי אלא שאין לו וכו'תורה בציון עמ' תפז
לא: השב תשיבם אפילו ק' פעמים מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שעו
לא: יכול נתברך הבית בגללוזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ז ע"ב
לא: יש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו אין נותנין לו [והא דכ' והעבט תעביטנו] דברה תורה כלשון בנ"אחיי נפש ח"ד עמ' תמג
לא: נתן תתן לו אפילו מאה פעמיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמו
לא: פתח תפתח מכל מקוםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכ
לא: שם תתן אפי' מתנה מועטתזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ז ע"ג
לא: תוד"ה דברהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיג
לא: תוס' ד"ה אםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסט
לא: תוס' ד"ה דברהנזר הקדש ח"ג עמ' רצא
לב אבידתו ואבידת רבו וכו'אות לישועה דף פו ע"ב
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו אע"פ שצער בע"ח ראוריתא לכוף יצרו עדיףהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קכא
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
לב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה לטעון עם השונא כדי לכוף את יצרוכד הקמח (תשנו) עמ' נד
לב אוהב לפרוק ושונא לטעוןלבית יעקב דרוש יד
לב אפילו הכי כדי לכוף את יצרו עדיהשארית מנחם ח"ג עמ' קלח
לב בניהואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שיח הערה ה
לב בפריקה וטעינה מעינות האמונה (תשסב) עמ' שצד
לב לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדיןגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלג
לב ע"א אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאמשך חכמה דברים פ"כב פסוק א
לב ע"א אם אביו אומר לו לעבור על דת, אינו רשאי לשמוע לופני חיים (פלג'י) עמ' קלב ע"א
לב ע"א אם אמרו לו אביו או אמו לעבור על המצוותפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלח
לב ע"א אמר לו אביו חלל שבתדברי שאול ויקרא עמ' קט
לב ע"א אפי' אביך ואמך אומרים לך חלל את השבת אל תשמע להם אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קיג
לב ע"א הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטורשיחות עבודת לוי סי' עג אות יג
לב ע"א הואיל ועליך מצוה לפרוק וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סה, קכד, קפו, רסג
לב ע"א הוקש כבודם לכבוד המקוםתורת אביגדור ח"א עמ' סד
לב ע"א הוקש כבודם לכבודו של מקוםעיונים במשלי עמ' קנט
לב ע"א הלך וישב הבעלים ואמר הואיל ועליך מצוה אם ברצונך לפרוק פרוק פטורשם דרך דברים עמ' רסד
לב ע"א הלך וישב לופרי חיים (קנולר) פרשת צו
לב ע"א השווה כבוד או"א לכבוד המקוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שפד
לב ע"א טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 248
לב ע"א יכול א"ל הטמאירך יעקב (פיתוסי) דף מה ע"ב
לב ע"א יכול אמר לו אביו וכו' טעמא דכתב רחמנא את שבתותי תשמורו אני ה' הא בלא"ה שבת עשה ול"ת ואין עשה דוחה ל"ת ועשהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצא
לב ע"א יכול אמר לו אביו לעבור על דברי תורה יכול ישמע לושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכג
לב ע"א יתיב וכו' ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה וכו' משום דחשדיהתהלה לדוד (והרמן) פרק נ פסוק כ הערה ב
לב ע"א כולכם חייבים בכבודיבאר מחוקק (תשמט) עמ' מו
לב ע"א כולכם חייבים בכבודיבאר מחוקק (תשעה) עמ' נט
לב ע"א כי תראה חמור שנאךמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 56
לב ע"א כלכם חייבים בכבודיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קו
לב ע"א מנין שאם א"ל אביו היטמא כו'מראה הגדול ח"ב דף לה ע"ב
לב ע"א מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר אבידה שלא ישמע לו וכו'הדרש והעיון ויקרא מאמר קצו
לב ע"א מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע לו - שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה׳ - כולכם חייבין בכבודי.אור מאיר ח"ב עמ' עג
לב ע"א מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר שלא ישמע לו, שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה', כולכם חייבין בכבודיהדרש והעיון ויקרא מאמר קצז
לב ע"א מנין שאם אמר לו אביו שלא יחזיר בתורתו יהגה ח"ב עמ' שלח
לב ע"א סד"א הואיל והוקש כיבוד וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפ
לב ע"א עזוב תעזוב עמו כשהבעה"ב מסייע וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רא-רב, ח"ו עמ' קצד
לב ע"א פריקה בחנם טעינה בשכרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 87
לב ע"א פרק וטען פרק וטען אפילו ד' וה' פעמים חייבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרעט
לב ע"א ריטב"א ושטמ"קאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שפב הערה ל
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רעט
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רג
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושם דרך במדבר עמ' שז
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קי, ח"ג עמ' מא
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושיחות חכמה ומוסר מאמר לה אות א
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 266 ,326 ,341 ,377 ,405
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצויה בשונאהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קלד, רנב
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון, תוס' ד"ה לכוףדברי שאול שמות עמ' רנד
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצט
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןבאר מחוקק (תשעה) עמ' קפא
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פט
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פב
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קכא
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעת מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוחיי נפש ח"ב עמ' קעא
לב ע"ב אוהב לפרוק, ושונא לטעון, מצוה בשונא, כדי לכוף את יצרוראשית דעת (קורח) סי' מז
לב ע"ב אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כט, פרק פא פסוק יד הערה ו
לב ע"ב אם היה זקן או חולה חייבעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 91
לב ע"ב אמר ליה הא מני רבי יוסי הגלילי היא וכו'זכור לדוד עמ' יב
לב ע"ב בהמת ישראל ומשאוי עכו"ם בתורתו יהגה ח"ב עמ' תכז
לב ע"ב במאיריברכת אבות עמ' רמא
לב ע"ב דצער בעלי חיים דאורייתא וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 42
לב ע"ב הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד זדוןתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה ל
לב ע"ב הלך הבעלים וישב לו וכו' פטור שנאמר עמועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 91
לב ע"ב חייב אדם להציל בעלי חיים מן הצערשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנו
לב ע"ב כדי לכוף את יצרו עדיףשיחות עבודת לוי סי' מב אות א
לב ע"ב מדברי שניהם נלמד צעב"ח דאורייתאאם הבנים ח"א דף קסב סוף ע"ד
לב ע"ב מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, ותוס'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריד
לב ע"ב מצוה בשונא כרי לכוף את יצרומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכא
לב ע"ב סימ"ן בהמ"ת בהמ"ת אוה"ב שונ"א רבצ"ן לימא מסייע ליה בהמת וכו'מגילת סמנים עמ' פה
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סח
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאמנחת מרדכי עמ' קי
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאשם דרך דברים עמ' קיז
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאשם דרך ויקרא עמ' קו, רפו
לב ע"ב צער בעלי חיים דאורייתאשמלת אליעזר ח"א עמ' כד
לב ע"ב שונא שמותר לשנאותו(כשהתרו בו)חיי נפש ח"ב עמ' קעא, קעב
לב ע"ב תוד"ה מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתאדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תעג
לב ע"ב תוס' ד"ה מדברי - כבוד מלך עדיף מצער בעלי חייםדורש טוב (פודור) עמ' 50
לב ע"ב תוס' ד"ה מדברי, כבוד מלך ונשיא עדיףרנת יצחק יהושע עמ' קז
לב ע״א איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו כלכם חייבין- בכבודיאור מאיר ח"א עמ' קו
לב ע״ב משורשי המצווה ללמד במידת החמלה שהיא מדה משובחתאור מאיר ח"א עמ' רמג
לב ע״ב תא שמע אוהב לפרוק ושונא לטעוןאור מאיר ח"א עמ' רמד
לב עזב תעזוב עמו, כשבעלים עמושארית מנחם ח"ד עמ' שצא
לב צער ב"ח דאורייתאאם הבנים ח"ב דף פ ע"ב
לב. א"ל אביו הטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצו
לב. אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסד
לב. אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצוה בשונא כדי לכוף את יצרודברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכא
לב. אין עשה דוחה ל"ת ועשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תל
לב. אין שכירות אלא לבסוףוזרח השמש על התורה עמ' רסז
לב. איש אמו ואביו תיראו וא"ש תשמורו כולכם חייבין בכבודיחיי נפש ח"ג עמ' רע
לב. אם יאמר לו אביו חלל השבת לא ישמע לותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרכד
לב. אמדת אביו ואמדת רבו של רבו קודמתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעו
לב. אמר לו אביו אל תחזיר לא יחזירחנן אלקים עמ' לב
לב. אמר לו אביו הטמא למת לא ישמע לויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' א
לב. אמר לו אביו לעבור על ד"ת וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מד
לב. אמר לך אביך חלל את השבת אל תשמע לווזרח השמש על התורה עמ' קפה
לב. אע"פ שהזהרתיך על מורא אב אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לותפארת צבי ויקרא עמ' רפז
לב. את שבתותי תשמרו, כולכם חייבים בכבודו וכו' ואמאי הא אין עשה דוחה לא תעשה ועשהעצי חיים על התורה עמ' תכו
לב. בקושית החזקוני למ"ל קרא שלא ישמע הבן להאב לחלל שבת, תיפוק לי' דהוה רשע ואינו עושה מעשה עמך וממילא אין הבן מחויב לכבדוהדרש והעיון ויקרא מאמר קצד
לב. הואיל ועליך המצוהפרי חיים (קנולר) אבות פרק א
לב. הוקש כבוד אב ואם לכבודו של מקוםתורת אברהם עמ' 140, עא
לב. הוקש כבודם לכבוד המקוםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 836
לב. הוקש כבודם לכבוד המקוםחיי נפש ח"ג עמ' עח
לב. הוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפ
לב. היה עליה יותר ממשאה אין זקוק להיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ערה
לב. הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצונך לפרוק פרוק פטור שנאמר עמופאר יעקב ח"ב עמ' תשלב
לב. הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה פרוק פטוראורחות דוד עמ' קב
לב. הלך וישב לו וכו' פטור שנאמר עזב תעזוב עמוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפח, ויקרא-במדבר עמ' שפח
לב. הרב מביאו לחיי עולם הבאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 856
לב. טעמא דב' רחמנא את שבתותי תשמרו הא לאו הכי הו"א צייתא לי ואמאי האי עשה והאי ל"ת ועשה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קלב
לב. טעמא דכתיב את שבתותימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסט
לב. יכול א"ל אביו חלל את השבתשארית יעקב (אלגזי) דף מג ע"א
לב. יכול אמר לו אביו היטמא או אל תחזיר אבידה ישמע לו ת"ל וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שסז
לב. יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזירמצווה ועושה ח"ב עמ' קלב
לב. יכול אמר לו אביו חלל את השבתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קל
לב. כבוד הורים הוקש לכבוד המקוםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנ הערה 68
לב. כהן שהחזיר אמדה שהיא בבית הקברות ובר"ן שםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קסט
לב. כולכם חייבים בכבודיברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' צב
לב. כולכם חייבים בכבודיכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 3
לב. לדעת ר' יוסי הגלילי צעב"ח דאורייתאהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' פ
לב. מדוע גילתה התורה רק בחילול שבת שאם מצוה האב לבן לחלל שבת לא ישמע לו, ולא גילתה זאת באיזהו עבירה אחרת, שאם יצוה האב לבן לעבור עבירה לא ישמע לו, ומדוע גילתה התורה שלא ישמע הבן להאב לחלל שבת אצל הציווי על מורא האב ולא אצל הציווי על כיבוד אבהדרש והעיון ויקרא מאמר קצג
לב. מנין שאם אמר לו אביו הטמא וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קמט, קנ
לב. מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר ליה אל תחזיר שלא ישמעתורת אברהם עמ' עא
לב. מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' קז
לב. מצוה בשונאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ח
לב. מצוה מן התורה לפרוק בחנם ולא לטעון בחנם וכו'תורה בציון עמ' תפב
לב. מתני' מצוה מן התורה לפרוקברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קעו
לב. סמך שמידת שבת למורא אב ואם - שאם אמר לו אביו חלל את השבת אל ישמע לוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רטז
לב. שבת דוחה מורא אבדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 67
לב. ת"ר מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רעג
לב. תוס' - אוהב לפרוקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מו, עג, קמה
לב. תוס' ד"ה כבדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יא
לב. תוס' ד"ה מדברי שניהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סב
לב: אוהב לטעון ושונא לפרוקברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נה
לב: אוהב לפרוק וכו' כי הכי דניכף ליצרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנז
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מטר השמים - עמודי העולם עמ' שצב
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון וכו' לכוף את יצרוכד הקמח (מישור) עמ' קל
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 37
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנט, קפז
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרומאמרי שלמה ח"א עמ' קעא
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרומצווה ועושה ח"ב עמ' תקיד
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרומרפא לנפש בראשית עמ' קטז, קסט, שכח
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאגנת אגוז (תשעב) אות רכד
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לד
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רלח
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכא
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכ
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רעה
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאתורת אברהם עמ' קס, 470
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונאו וכו'בגדי חמודות שמות פרק כג פסוק ה
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעון+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שצב
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' כו
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןלהורות נתן במדבר עמ' מב
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןפרפרת התורה עמ' עו, קפט
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןפרפרת משה ח"א עמ' ריב, פרפרת משה ח"ב עמ' פו
לב: הוקש כבוד אב לכבודו של מקוםפנים מסבירות עמ' לג
לב: ומה טעינה דלית בה חסרון כיס חייב פריקה דאית בה חסרון כים לא כל שכן וטעינה אין בה חסרון כיס וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תשלב
לב: לכוף את יצרו עדיףמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' כג
לב: מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא ופריקה עדיפאמצור דבש עמ' קיז
לב: מצוה בשונא כדי לכוף את יצרודברי יואל פ' וארא דף קסו ע"א
לב: מצוה בשונאפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יט פסוק יז
לב: מצות בשונא כדי לכוף את יצרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכח
לב: מצות השנאה לבעל עבירהודברת בם (מרזל) עמ' 141
לב: משום צער בעלי חייםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכד
לב: סוגיית צער בעלי חייםשיחות לספר בראשית עמ' קיט
לב: סתמא דמילתא איניש בתר חמריה אזילשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מז
לב: פריקה קודמת לטעינהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תב
לב: צער בעלי חיים דאורייתאחכמה ומוסר ח"א עמ' קלה
לב: צער בעלי חיים דאורייתאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' כ
לב: שונא לטעון ואוהב לפרוק יטעון לשונאהמוסר והדעת בראשית עמ' קיב
לב: תוס' - בדבר שמחויב לשלם אין זה נחשב לחסרון כים רק בדבר שאינו מחוייב וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' כו
לב: תוס' - רשע מצוה לשנוא אותו אמירה נעימה (בלוך) עמ' לד
לב: תוס' ד"ה לכוף - מה שייך בו לכוף יצרותורת אברהם עמ' קס
לב: תוס' ד"ה לכוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמט
לב: תוס' ד"ה מדברי שניהםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' לב
לג אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתקדושה ומלכות (גורדון) הספד כוס היגון
לג אבידת אביו ואבידת רבו כו'מחושקים כסף דף פ ע"א
לג אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתשמן ראש (שאקי) דף מז ע"ד
לג אבידת אביו ורבוכלי יקר (תשמח) עמ' שצ
לג איתמר וכו' ותנן רבו וכו'שער יוסף (תקיז) דף קיג ע"א
לג בעי ר"ח מר"ה תלמיד וצריך לו רבו כו'יד שלמה (עזרא) דף עב ע"ג
לג בפירות דקל דעבידי דאתושארית מנחם ח"ד עמ' שנח
לג הגד לעמי פשעם אלו ת"חבינת יששכר דף לב ע"א
לג הגד לעמי פשעם אלו ת"חנפש יוסף (תשעד) עמ' לח, ריג, שעה
לג העוסק במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה שנותנין עליה שכר, בתלמוד אין לך מדה גדולה מזוכד הקמח (תשנו) עמ' רב
לג העוסק במקרא מדה ואינה מדהדברי טובה יהושע ח"א עמ' א (בהקדמה)
לג העוסקים במקרא מדה ואינה מדהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ומי
לג העוסקים במקרא מידה ואינה מידה במשנהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף סא ע"א
לג העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה כו'אמרי טל ליקוט סג
לג כ?בור עווי הדיןאפוד בד דף צ ע"ב
לג מ"ד הגד למי פשעםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
לג ע"א א"ל אביו הטמא יכול ישמע לורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמא
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' עז, רה
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מב, נב, צו, רכז
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יא, כא, כח
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתדורש טוב (פודור) עמ' 13
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו, של רבו קודמת וכו'נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סה
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבו, של רבו קודמת, שאביו מביאו לעולם הזה ורבו מלמדו חכמה ומביאו לעולם הבא. כאשד בקשו בני ישראל ממשה בשר אמר להקב״ה האנכי הריתי וגו׳ אם אנכי ילדתיה כי תאמר אלי שאהו בחיקך, מאין לי בשר לתת וגו׳ וכוונתו לומר להקב״ה שתפקידו להביא את בני ישראל לחיי עולם הבא ולא לעניני גשמיות בשרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצט
לג ע"א אבדת אביו ואבדת רבויחל ישראל אבות ח"ד עמ' רכט
לג ע"א אבדת אביו ואבזת רבו של רבו קודמתרנת יצחק מלכים עמ' רמג
לג ע"א אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 266
לג ע"א אבידת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתגבורת יצחק שבועות עמ' שלז, שלט
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' יב
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמת מפני שאביו הביאו לעוה"ז כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שעא
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו וכו' מפני שאביו הביאו לעוה"ז ורבו מביאו לעוה"ברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קסה
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו כו' שאביו הביאו לעוה"ז ורבו כו' מביאו לחיי העוה"בתורת מנחם ח"א עמ' 127, 164, ח"ב עמ' 123, ח"ד עמ' 180
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו ש"ר קו' וכו' אמר עולא ת"ח שבבבל קורעין זע"ז וכו'כבוד לאיש דף לא ע"א
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של ובו קודמתתורת שמואל (מהר"ש) תרלו עמ' רטו
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת כו' רבו כו' מביאו לחיי העוה"בתורת מנחם חנ"ב עמ' 38, חנ"ג עמ' 115
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קפט
לג ע"א אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתעטרת יהושע דברים עמ' קצ
לג ע"א אבידת רבו קודמתגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שנט
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'ברית שלום (תעח) דף ו ע"א
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' לד
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'תורת מנחם חלק נ עמ' 35
לג ע"א אבידתו ואבידת וכו' אבידתו קודמתתורת מנחם ח"א עמ' 147
לג ע"א אביו הביאו לעוה"ז ורבו הביאו לחיי העוה"בלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצד, רנה
לג ע"א אביו הביאו לעוה"ז ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העוה"בתורת מנחם חכ"ז עמ' 188
לג ע"א אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לחיי עוה"בגנא דפלפלי עמ' סד
לג ע"א אביו מביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאראשית דעת (קורח) סי' יא
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו חכמת התורה קורח עמ' סג, סח
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתתורת אביגדור ח"ב עמ' כו, קע
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקלד
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעוה"ז וכו'שיחות חכמה ומוסר מאמר לד אות ב, ד
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתעטרת יהושע בראשית עמ' כב
לג ע"א אבירת אביו ואבידת רבויחל ישראל אבות ח"ו עמ' סט
לג ע"א אבירת רבו קודמת לאבידת אביוס' חסידים סי' תקפה
לג ע"א אבירת רבו קורמת לאבירת אביודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שיח
לג ע"א אברתו ואבירת אביו אבדתו קודמת וכו' כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךשיחות חכמה ומוסר מאמר מז אות יב
לג ע"א אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח ביוןאחרית השנים עמ' לא
לג ע"א אין לך מרה גדולה מזותורת מנחם חנ"ה עמ' 48
לג ע"א אמר עולא תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה, רש"ישם דרך שמות עמ' שט
לג ע"א אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן זוהמא ליסטרון שמואל קרע וכו' דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיוןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מב, נב, רכז
לג ע"א אמר רבי יוחנן בימי דבי נשנית משנה זו שבקו כולי עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' רכב
לג ע"א אפי' לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זהו רבודברי חנינא - ת"ת עמ' מז
לג ע"א אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת ד'מנחת קנאות עמ' ב
לג ע"א אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' עח, פו
לג ע"א אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפז
לג ע"א אפס כי לא יהי׳ בך אביון- שלך קודמת לשל כל אדםיושב אהלים עמ' קכא
לג ע"א אפס כי לא יהיה בך אביון - שלך קודם לשל כל אדםתורת אביגדור ח"ד עמ' קפב
לג ע"א אפרת אפיו ואפרת דגו של דגו קורמת, שאפיו הכיאו לעולם הזה ודכו שלמדו חכמה מכיאו לחיי העולם הפא. ואם אפיו חכם של אפיו קודמתכתב סופר אגדות כאן
לג ע"א את צריכת לי עד ארבעין שנין בתורתו יהגה ח"א עמ' רעח
לג ע"א בתלמוד וכו'עולם אחד פרק צג
לג ע"א גמרא אין לך וכו'תורת מנחם חט"ז עמ' 344
לג ע"א גמרא אין לך מדה גדולה מזו בתורתו יהגה ח"א עמ' קב, קמא, קמז
לג ע"א גמרא אין לך מדה גדולה מזודברי חנינא - ת"ת עמ' לא
לג ע"א גמרא אין לך מדה גדולה מזוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צה
לג ע"א גמרא אין לך מדה גדולה מזושיעור ליום השבת עמ' שמב
לג ע"א הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות, "ולבית יעקב חטאתם" - אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותבצור ירום ח"ט עמ' רכט
לג ע"א הוי רץ למשנה בתורתו יהגה ח"א עמ' קמ, קמב
לג ע"א העוסק במקרא מדה ואינה מדה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' עח
לג ע"א העוסק במקרא מדה ואינה מדהמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שנד
לג ע"א העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזו, ובריטב"א ובתו"חרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שיג, שלד
לג ע"א העוסקים במקרא וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שפ
לג ע"א העוסקים במקרא מדה ואינה מדה בתורתו יהגה ח"א עמ' קלג, קלד
לג ע"א העוסקים במקרא מדה ואינה מדה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' א
לג ע"א העוסקים במקראסמיכה לחיים (סימן ב) דף ט"ו ע"ב (קטע ראשון)
לג ע"א העוסקים בתורה מדה ואינה מדה, וריטב"ארנת יצחק תפלה עמ' רפג
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדה וכו' גמרא אין לך מדה גדולה מזושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שיג
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדה, במשנה וכו', גמרא אין לך מדה גדולה מזולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שפח, תרפט
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדהזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' רכא
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדהיחל ישראל אבות ח"ו עמ' קלח
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדהערוגת הבושם (הראשון) ח"ד עמ' 111
לג ע"א העוסקין במקרא מרה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכרזכור לדוד עמ' קי
לג ע"א העוסקין במקרא מרה ואינה מרה וכו' גמרא אין לך מרה גדולה מזוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ו ע"ד
לג ע"א ואיזו היא ראייה שיש בה פגיעה וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' עד
לג ע"א ולעולם הוי רץ למשנה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רסה
לג ע"א ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי עוה"בשרי המאה ח"ג עמ' 153
לג ע"א ורבו שמלמדו חכמה מביאו לחיי עוה"בדברי חנינא - ת"ת עמ' מא
לג ע"א ותוס' ראיה שיש בה פגיעהגנא דפלפלי עמ' קא
לג ע"א זוהמא ליסטרון, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 68, חמ"ז עמ' 175
לג ע"א חילוק בין משנה וגמראדברי חנינא - ת"ת עמ' י
לג ע"א חמור שונאך רובץ ולא רבצן, וברש"ישים שלום עמ' רל
לג ע"א יכול אפילו מרחוק ת"ל כי תפגע בתורתו יהגה ח"ב עמ' תכח
לג ע"א יתיב רב חיסדא ארבעין תעניתא, משום דחלש דעתיה ררב הונא, יתיב רב הונא ארבעין תעניתא, משום דחשדיה לרב חסראבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נז הערה 30
לג ע"א כבוד אביו וכבור רבו כבוד רבו קודםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלח
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך בא לידי כךאורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות יד
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך וכו' (ורש"י - שאין מדקדקין בצדקה)תורת מנחם חי"ד עמ' 196
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך בתורתו יהגה ח"א עמ' רפה
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךדרך חיים (לונזאנו) עמ' קכב
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך סוף שבא לידי כך, ורש"יימי דוד (תשסז) עמ' קעא
לג ע"א כל המקיים בעצמו סוף בא לידי כך, וברש"י רק יכנס לפנים משורת הדיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ש
לג ע"א כל שרוב חכמתו הימנו וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקכב
לג ע"א כל שרוכ חכמתו הימנו ברש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' מג
לג ע"א לא צריכנא לך את צריכת לידברי חנינא - ת"ת עמ' כו
לג ע"א מדה ואינה מידהרנת יצחק תהלים עמ' רז, ה' מגילות עמ' רסד
לג ע"א מדה ונוטלין עליה שכרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנ-רנא
לג ע"א מזה ונוטלין עליה שכרגבורת יצחק אבות עמ' קנג
לג ע"א מקרא מדה ואינה מדהדרשות באר יצחק עמ' רנ
לג ע"א מקרא מרה ואינה מרה בריטב"אדברי חנינא - ת"ת עמ' קצט
לג ע"א מקרא מרה ואינה מרה כו' גמרא אין לך מרה גדולה מזותורת מנחם חל"ח עמ' 283
לג ע"א פני יהושע, כל ימי חייו של אדם הוא מחוייב לשלש תלמודוגבורת יצחק שבועות עמ' רמב
לג ע"א קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי וכו' עד ארבעין שנין איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדישם דרך בראשית ח"ב עמ' קלא, רעח
לג ע"א קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאישם דרך שמות עמ' רמו
לג ע"א קדימות בהשבת אבידה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 179
לג ע"א ראיה שיש בה פגיעה בתורתו יהגה ח"ב עמ' קפה, שפה
לג ע"א רבו ואביו רבו קודם שמביאו לחיי העולם הבאס' חסידים סי' רעה, שמה, תקעט, תקפה, תרעא
לג ע"א רבו זה שלמדו תורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כג פסוק כב
לג ע"א רבו שאמרו כו' זוהמא ליסטרון, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 136, 326
לג ע"א רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה כו' ודפליג בירושלמייד שלמה (עזרא) דף ע ע"ב
לג ע"א רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' רכז
לג ע"א רבו שלמדו חכמה מביאו לחיי עוה"בראשית דעת (אטון) עמ' תכא
לג ע"א רבו שלמדו חכמה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שלב
לג ע"א רבו שלמדו חכמהדברי חנינא - ת"ת עמ' לה
לג ע"א רובץ ולא רבצן ופרש"י מקרה הוא לו וכו' ולא רבצן הרגיל בכךשיחות חכמה ומוסר מאמר יט אות ו
לג ע"א רובץ ולא רבצןקרן לדוד שמות עמ' רס
לג ע"א רץ למשנה יותר מן הגמרא, רש"י, ר"חלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכא, שכז
לג ע"א רש"י ד"ה גמראדברי חנינא - ת"ת עמ' ב
לג ע"א רש"י ד"ה ואינה מדהדברי חנינא - ת"ת עמ' כד, נו, קפט
לג ע"א רש"י ד"ה ואינותורת חז"ל עמ' 123
לג ע"א רש"י ד"ה כל המקייםדורש טוב (פודור) עמ' 266
לג ע"א רש"י ד"ה שלמדו חכמה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 179
לג ע"א רש"י ד"ה שלמדו, סברת טעמי המשנה ולהבין שלא יהו סותרות זו את זומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' נב
לג ע"א רש"י ד"ה שלמדו, סברת טעמי המשנה ולהבין שלא יהו סותרות זו את זומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נד
לג ע"א שאביו הביאו לחיי העולם הזהבעקבות משה שמות עמ' כז
לג ע"א שאביו הביאו לעוה"זלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שכד
לג ע"א שטמ"ק - והריטב"א כתבשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 205
לג ע"א של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רצ ד"ה הן
לג ע"א שלך קודם לשל כל ארםדברי חנינא - רפואה עמ' קה, קטו
לג ע"א שלך קודמיןדברי שאול בראשית עמ' תסד
לג ע"א שלמדו חכמה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' צז
לג ע"א שמואל קרע מאניה עליהזאת ליעקב דברים עמ' שלג
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדים זה בפני זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמו
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדים זה בפני זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנד
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זה בתורתו יהגה ח"א עמ' רפב
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זה ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' רצה
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רנה, תרא
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זהדברי חנינא - ת"ת עמ' מב, מז, נב
לג ע"א ת"ח שבבבל עומדין זה מפני זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קלו
לג ע"א תלמוד הוא מדה שאין גדולה הימנהעטרת יהושע דברים עמ' קלד
לג ע"א תלמיד וצריך לו רבודברי חנינא - ת"ת עמ' יח, נ, נו
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זהשער החצר (תשעב) סי' שח
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יג, לד, עח, פו
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפז, רכח
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יא
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהלדור ולדורות ח"ב עמ' שנג
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל קורעים זה על זהשארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 205
לג ע"א תלמידי חכמים שבבל עומדין זה מפני זה וכו', ורש"י וריטב"אגבורת יצחק שבועות עמ' קלז, שסה
לג ע"אבריכות המעיין עמ' רמה
לג ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו, ותוס' ד"ה לכוף, וא"ת כיון דבערבי פסחים מוקי לה בישראל שמותר לשנאותו כגון שראה בו דבר ערוה מה שייך בו לכוף יצרו וי"ל דלא מיירי בשונא דקראדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' א
לג ע"ב אחיכם אלו בעלי מקרא, שנאיכם אלו בעלי משנה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נז, ח"ג עמ' רצג
לג ע"ב אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםבנין שאול עמ' קנו
לג ע"ב אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםשרי המאה ח"א עמ' 44
לג ע"ב אלו בעלי מקרא, אלו בעלי משנה, רש"י, תוס' ד"ה אחיכםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קצג
לג ע"ב אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' כו
לג ע"ב אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תריב
לג ע"ב אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קצה
לג ע"ב אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותדרכי התשובה עמ' סט
לג ע"ב אמר מדחציף כולי האי שמע מינה דשיעא הואכתב סופר אגדות כאן
לג ע"ב בימי רבי נשנית משנה זו וכו'זכור לדוד עמ' קיא
לג ע"ב בית יעקב אלו ע"הרנת יצחק ישעיה עמ' קסב, רכו, רפ
לג ע"ב בעלי תלמוד הם הת"ח שמהם יצאו מורי הוראות בישראללקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שה
לג ע"ב בת"ח שגגות נחשבות לזדוןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שלח
לג ע"ב בתלמידי חכמים הוי השגגות כזדונותחכמת התורה אחרי מות עמ' רכה
לג ע"ב בתשובה מאהבה הזדונות נעשו זכיותעטרת יהושע במדבר עמ' רטז
לג ע"ב בתשובה מאהבה זדונות נעשו זכיותעטרת יהושע דברים עמ' קנד
לג ע"ב דכתיב 'הגר לעמי פשעם ולכית יעקג חטאתם'. 'הגד לעמי פשעם' אלו תלמידי חכמים, ששגגות נעשות להם כזדונות. 'ולכית יעקג חטאתם' אלו עמי הארץ, שזדונות נעשות להם כשגגותכתב סופר אגדות כאן
לג ע"ב דרש רבי יהודה בר אלעאי אלו הת"חחכמת התורה אחרי מות עמ' שטו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו' ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארצות וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' מו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קלח, רסז
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדעת קדושים (תשנ) עמ' ל
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשית להם וכו'אמרי טל מאמר כז
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"חרנת יצחק - פרק חלק עמ' שיט, שמד, תנו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"חתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רפד
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים וכו', ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' שה, שלז, שס
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשו להם כזדונותקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לט, קיג, צו, עז, דברים עמ' נד, רכד
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קמח ד"ה בהפטרת, עמ' תעד ד"ה וירא
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות וכו' עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רנט
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותלמדנות (תשנח) פ' מקץ אות כו
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותשארית מנחם - מאמרים עמ' צז, שיז
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמ
לג ע"ב הגד לעמי פשעם, אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותתודת אהרן - אומר לציון עמ' ע
לג ע"ב הגד לעמי פשעםרנת יצחק תהלים עמ' קיא, ריד, ה' מגילות עמ' ר
לג ע"ב הגדל עמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' י
לג ע"ב הוי זהיר בתלמוד וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' כה
לג ע"ב הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןנחלי מים (מלאח) עמ' קצז
לג ע"ב החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים, אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא, שנאיכם אלו בעלי משנהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נו ע"ב
לג ע"ב המפקיד אצל חבי'דרכי איש דף פא ע"ב
לג ע"ב ואפילו לר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם וכו'נאוה תהלה עמ' ו
לג ע"ב והגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפו, ח"ה עמ' רלט
לג ע"ב והגד לעמי פשעם אלו ת"חבעקבות משה שמות עמ' רלג, תג
לג ע"ב והגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנב
לג ע"ב והגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכם ששגגות נעשה להם כזדונותדרשות באר יצחק עמ' פג
לג ע"ב והם יבושו אומות העולם יבושו וישראל ישמחוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רלג
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתם ברך את אברהם דף צט ע"ד
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסא
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קסג
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתםדובר צדק עמ' 72
לג ע"ב ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 115
לג ע"ב ותוס' ד"ה כגוןשמחה לאיש (אלישר) דף ק ע"ב
לג ע"ב מאי דבתיב שמעו דבר ה' החרדים על דברושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלה
לג ע"ב מאי הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאותםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז ובהערות
לג ע"ב נכרים יבושו וישראל ישמחוקהלת יעקב פורים עמ' לט
לג ע"ב עמי - אלו תלמידי חכמיםתורת אביגדור ח"ד עמ' יח
לג ע"ב עמי אלו תלמידי חכמים וכו'פני חיים (פלג'י) עמ' שמו ע"א
לג ע"ב עמי הארץ זדונות נעשות להם כשגגות - ואם כן, כל מה שהם חוטאים נחשב כשוגג מחמת חוסר ידיעה, ובודאי שאין היתר לשנוא אותו משום כך, כי מי שבכלל לא למד תורה מה אתה רוצה ממנו הרי הוא לא יודע כלוםבצור ירום ח"ח עמ' נח, קע
לג ע"ב עמי הם תלמידי חכמיםפניני יחזקאל עמ' רנג
לג ע"ב רבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
לג ע"ב רש"י ד"ה אלו ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' א, ט, כג, כה, צו, צז
לג ע"ב רש"י ד"ה בימי רבידברי חנינא - ת"ת עמ' י
לג ע"ב רש"י ד"ה שגגת תלמודשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' עז
לג ע"ב שגגות נעשות לו כזדונותאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' מ
לג ע"ב שגגת תלמוד עולה זדוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קט
לג ע"ב שונאיכם - אלו בעלי משנהתורת אביגדור ח"ד עמ' רו
לג ע"ב שזדונות נעשות להם כשגגותיחל ישראל אבות ח"ד עמ' רמז
לג ע"ב ששגגות נעשות להם כזדונות כו' שגגת תלמוד עולה זדוןתורת מנחם חמ"ו עמ' 356
לג ע"ב ששגגות נעשות להם כזדונותרב שלום (אדלר) עמ' תעז
לג ע"ב ששגגת תלמוד עולה זדון ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' פה
לג ע"ב ששגגת תלמוד עולה זדוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פ
לג ע"ב ששגגת תלמיד עולה זדוןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עז
לג ע"ב ת"ח - שגגות נעשות להם כזדונותתורת מנחם חלק ס עמ' 495
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשו לו מתנותעטרת יהושע בראשית עמ' קטז
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' פט, קסז
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ריב
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשים להם כזדונותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רה
לג ע"ב ת"ח שגגות נעשים להם כזדונותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קו
לג ע"ב ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותרנת יצחק שמואל עמ' שכה, מלכים עמ' תט, תהלים עמ' תקמ
לג ע"ב תוס' ד"ה אבדתוצלח רכב עמ' קלה
לג ע"ב תלמידי חכמים השגגות נעשין להם כזדונות חכמת התורה בלק עמ' רפג
לג ע"ב תלמידי חכמים שגגות נחשב להם כזדונותפתגמי אורייתא עמ' ג
לג ע"ב תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונותזרע שמשון (תשסג) תרומה אות ז
לג פשעם אלו ת"ח שגגות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קה
לג שגגת תלמודכלי יקר (תשמח) עמ' שנב
לג שונאיכם אלו בעלי מקראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ד ע"ג
לג שמואל קרע מאנידרכי שלום (מרגונאטו) דף מא ע"ג
לג תלמיד וצריך לרבו מאי א"ל חסרא חסדא לא צריכנא לך וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קפא
לג תלמידי חכמים נעשו להם שגגות כזדונות ועמי הארץ להיפךשער התפלה (תשמט) שער ניפול פמ"ז
לג תלמידי חכמים ששגגות נעשו להן כזדונות וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' פג
לג. אבדת אביו ואבדת רבו אבדת רבו קודמתאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' נח
לג. אבדת אביו ואבדת רבו וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיב
לג. אבדת אביו ואבדת רבו וכו'תורת איש ח"ב עמ' קי
לג. אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת וכו' מביאו לחיי העולם הבא לילה כיום יאיר (באום) עמ' 337
לג. אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמתפני יהושע (תשסא) עמ' קכ
לג. אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמתמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
לג. אבדתו ואבדת אביו אברתו קודמת וכו' כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךנועם המוסר עמ' קסט, קפב
לג. אבדתו ואבדת חבית אבידתו קודמתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קעט
לג. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודםהישר והטוב (תשסג) עמ' תצו
לג. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמת ובמחלוקות איזה רבודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 426
לג. אבידת אביו ואבידת רבו אבידת רבו קודמתלב אביגדור עמ' יט
לג. אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתחכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמז הערה 54
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו שלמדו חכמה, מביאו לחיי העולם הבאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קמח
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמת, שרבו מביאו לחיי העוה"בדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1060
לג. אבידת אביו ואבידת רבו, של רבו קודמתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עג, שלט
לג. אבידת אביו ואבידת רבווזאת התורה עמ' לד
לג. אבידת רבו קודמת לאבידת אביו דאביו הביאו לחיי עוה"ז וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' עג, רלז
לג. אבידת רבו קודמת לאבידת אביושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שט
לג. אבידתו ואבידת אביו אבדתו קודמתפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' רמג
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת אבידת אביו ואבידת רבו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפו
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות ער
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנא
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף לה ע"ג; שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף עז ע"א; בית יוסף סימן רמב דף רנא/רצא ע"ב
לג. אבידתו ואבידת רבו אבידה שלו קודמתמבשרת ציון ח"ב עמ' רנו
לג. אבידתו, ואבידת אביו או רבו, אבידתו קודמת וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' קעא
לג. אביו הביאו לעוה"ז ורבו וכו' לחיי העוה"בהסתרים באסתר עמ' 351
לג. אביו הביאו לעוה"ז ורבו לעוה"בנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ז, רע
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לחיי עוה"ב מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לחיי עוה"ב+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו לעוה"בדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' יב
לג. אביו מביאו לחיי עוה"ז רבו מביאו לחיי עוה"במצווה ועושה ח"ב עמ' נה, קמד
לג. אביון שלך קודם לכל אדםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיח, שיט
לג. אבירתו קודם לאבידת רבוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לא
לג. אברת אביו ואבדת רבו אשר חנן עמ' קיב
לג. אין חיוב פריקה וטעינה אלא מישראהו ראיה בכדי פגיעהיד דוד (אופנהיים) עמ' עד
לג. אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבודרך חיים (תשע) פ"א הערה 86
לג. אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיב
לג. אפם כי לא יהיה בך אביון שלך קודםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפח
לג. ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרבמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנז
לג. גמרא - אין לך מידה גדולה מזושיחות לספר שמות עמ' לז
לג. דאי' שיש בה פגיעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצח
לג. הא מני רבי יוסי הגלילי דאמר צער בעלי חיים דרבנןיורה חכימא (תשעא) עמ' קסא
לג. האיר עיניו אפי׳ במשנה אחת, זה הוא רבושם עולם (תשסו) עמ' קסז
לג. העוסק במקרא - מדה ואינה מדה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תצט
לג. העוסק במקרא מרה ואינה מדה, ורש"י: שהמשנה וגמרא יפים ממנה, מפני שתלוין בגירסא ומשתכחיןדעת תורה דברים ח"ב עמ' רט
לג. העוסקים במקרא מידה ואינה מידה וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף עז ע"ג; סדר מעמדות (שסו) דף טו ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק יו דף קו ע"ג, והוריות פרק ג, דף שכה ע"ד ודף שכו ע"א; של"ה (תט) שבועות דף קפא ע"ב; כוונת שלמה (רוקה, תל) דף לד ע"ג
לג. העוסקים במקרא מרה ואינה מרה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' ה, ח"ג עמ' שמג
לג. העוסקים במקרא מרה ואינו מרהשומע תפלה ח"א עמ' עז
לג. העוסקין בגמרא אין לך מדה גדולה מזו הדר דרש להו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראתפארת צבי ויקרא עמ' רעד
לג. העוסקין במקרא - מדה ואינה מדה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רל {עיקר קבלת שכר תורה על העמל והסברות, וזה שייך טפי במשנה וכש"ב בגמרא}
לג. העוסקין במקרא מדה ואינה מדה וכו' בתלמוד אין לך מדה גדולה מזושיחות ר' ראובן עמ' קכט
לג. העוסקין במקרא מדה ואינה מדהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפט
לג. הקם תקים עמו עם בעליו אבל אם הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה אם רצית לטעון טעון פטורחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תיא
לג. ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן גמרא, והא קאמר אין לך מדה טובה הימנה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תנב
לג. ולעולם הוי רץ למשנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
לג. ומחיב לכבדו בחייו וכל שכן אחר מותושער המלך (תשנז) עמ' תרטו
לג. ח"ת שבבבל עומדים זה מפני זהתורת אברהם עמ' 230
לג. יתיב רב חסדא מ' תעניתאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסח
לג. כבוד רבו עדיף מכבוד אביוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנה
לג. כגון רב סחורה דאסברן וכו'הרי"ף פרק ב דף עז ע"א
לג. כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצז
לג. כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כךדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1616, פ"ד הערה 760
לג. כל העוסק במקרא מדה ואינה מדה, במשנה מדה וכו׳קדושת יצחק עמ' קסב
לג. עמי אלו ת"ח ובית יעקב אלו עם הארץמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שסב
לג. פודה את רבו ואח"כ פודה את אביוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכט
לג. קודם כבוד רבו לכבוד אביובית שלום מרדכי עמ' רסב
לג. רב הונא ורב חסדא יתבי ארבעין תעניתא מפני חשד שנגע כ"א לחברודעת תורה דברים ח"ב עמ' קפה
לג. רבו זה שלמדו חכמהביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק כב
לג. רבו מביאו לעוה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
לג. רבו מובהק, שרוב חכמתו הימנושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כח
לג. רבו קודם לאביו להשבת אמדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכח
לג. רבו שאמרו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1080
לג. רבו שלמדו חכמה אביו הוא, שמביאו לחיים העולם הבאאור אברהם - סידור התפילה עמ' רכב
לג. רבי יהודה אומר, כל שרוב חכמתו ממנודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1111-1110
לג. רובץ ולא רבצןדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קז
לג. רובץ ולא רבצןנטעי אשל בראשית עמ' תנט
לג. רובץ ולא רבצןפרדס מרדכי עמ' תרז, תרכב
לג. רובץ תחת משאו ולא רבצן, ורש"י: רובץ מקרה הוא לו וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' תפד
לג. רש"י - בימי רבי נשנית דאין לך מדה גדולה מתלמודתפארת צבי ויקרא עמ' רעד
לג. רש"י - ליכנס לפמשה"ד ואם תמיד מדקדק פורק מעליו עולקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קצז
לג. רש"י - שבקו כולא עלמא מתניתין מלחזור על גרסת משנתםתפארת צבי ויקרא עמ' רעד
לג. שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאשיחות ר' ראובן עמ' קפז
לג. שגגת תלמוד עולה זדון מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקצב
לג. שגגת תלמוד עולה זדון+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקצב
לג. שלך קודם לכל אדם וכו' כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנד
לג. שלך קודם לשל כל אדם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שצח
לג. שמואל קרע בגדיו על ת"ח שלימדו הלכה אחתזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנד
לג. ת"ח בבבל עומדים זה לכבוד זהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מט
לג. ת"ח שבבבל עומדים זה מפני זהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכו
לג. ת"ח שבבבל קמים אלו מפני אלו וקורעים אלו על אלוברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' סח
לג. ת"ח שבבבלבית שלום מרדכי עמ' קמב
לג. ת"ר רבו שאמרו שלמדו חכמה ולא שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ ר' יהודה אומר כל שרוב חכמתו הימנו, ר' יוסי אומר אפי' לא האיר עניו אלא במשנה אחתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 418-419
לג. תלמיד וצריך לו רבו מאי אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך את צריכא לי ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנו, תשנא
לג. תלמידי חכמים שבבבל מחבלים זה לזה בהלכהשער החצר (תשעב) סי' שח
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זהמצווה ועושה ח"ב עמ' לח
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'בית יוסף יו"ד סימן שמ דף שע ע"ג, וסימן רמב דף רצא ע"א; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף עז ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק א סימן עח בתוך התשובה
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1056
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 314
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זהדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 88
לג. תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 6
לג: אדם יכול לסלק עצמו מדבר שלא בא לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סג
לג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםים שמחה עמ' פט
לג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםמרפא לנפש בראשית עמ' רלה
לג: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז
לג: אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יא
לג: אלו ת"ח, שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 6
לג: אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשית להם כזדונותדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 98
לג: אלו תלמידי חכמים, שאפילו שגגות נעשים להם כזדונותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1206
לג: בימז דבי נשנית משנה, זודברי יואל פ' לך לך דף שטו ע"א
לג: בימי רבי נשנית משנה זוויואל משה מאמר ב סי' קלח עמ' שנב, סי' קמה עמ' שנח, מאמר ג סי' יג עמ' תיז
לג: דריש רבי יהודה ברבי אלעאי מאי דכתיב הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' צב, תיז, תפב, תקפה, תקצה, תרכא
לג: דרש רבי יהודה בר אילעאי, מאי דכתיב הגד לעמי פשעם וכו' אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נ-נא, פב, רנה, תרפא, תרצט, תתנב, תתצד, תתקפו, תתקצו, א'שיד, א'שמו, א'שסג
לג: דרש רבי יהודה בר אילעאי, מאי דכתיב הגד לעמי פשעם וכו' אלו ת"ח ששגגות נעשה להם כזדונות. ולבית יעקב חטאתם, אלו עמי הארץ שזדונות נעשה להם כשגגות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' נה, קמד, רנה
לג: דת"ח שגגות נעשות להם כזדונות ולע"ה זדונות נעשות להם כשגגותדברי יואל מועדים ח"ה עמ' כה
לג: הגד לעמי אלו ת"ח לבית יעקב אלו ע"היוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצג
לג: הגד לעמי פשעם - אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותדעת תורה במדבר עמ' קכט
לג: הגד לעמי פשעם - לעמי אלו תלמידי חכמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שלג, תקה
לג: הגד לעמי פשעם אלו הת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - ויחי עמ' קיט
לג: הגד לעמי פשעם אלו ע"ה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' קלז
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח וכו'ייטב פנים ח"א דף פז
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה וגו'דרשות דבר צבי עמ' עו
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"השמן ראש (שאקי) דף נד ע"ב
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו כזדונותילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' עה
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו להם כזכיות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"התפארת צבי במדבר עמ' רצב
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רז ע"א, רלח ע"ב
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ וכו'דברי אש (כץ) עמ' שיד
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה שזדונות נעשות להם כשגגותברית אברם עמ' שכה, תז
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדעת תפלה עמ' קצט
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותחכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
לג: הגד לעמי פשעם אלו ת"חבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רס
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשו להם כזדונות וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' י
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשו להם כזדונות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קעו, שמות עמ' שעו, שפ, ויקרא-במדבר עמ' תכא
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיז
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ט דף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף רכא ע"א
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותקדושת יצחק עמ' מז
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שזדונות נעשית להם כשגגותדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף צג ע"א, קטו ע"א
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגתם נחשב מדד כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק כא
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםעזר מיהודה עמ' קלא, שצב
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלא - ר"ב בן חיים
לג: הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמב, רנז
לג: הגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קעח
לג: הדר דרש להו לרוץ למשנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתפ הערה 172
לג: הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןמילי דאבות (חיון, שס) פרק ד דף מג ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף נו ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף נ/צ ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קמט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רכה ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ד דף נח ע"ב; בית אלהים (שלו) שער ב פרק א דף כד ע"ב
לג: הוי זהיר בתלמוד ששעת תלמוד עולה זדוןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צא
לג: החרדים על דברו אלו ת"חישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט
לג: המוכר פירות דקל לחבירו קנה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קפ
לג: העוסק במקרא מדה ואינה מדהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט, רל, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
לג: העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה גדולה מזואור אברהם (זוועהיל) עמ' מא
לג: והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםדודי נתן בראשית עמ' ריב
לג: והגד לעמי פשעם אלו התלמידי חכמים שחטאות נעשות להם זדונותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעג
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"ח דשגגות נעשו לו כזדונותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קעז
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקצב
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקצב
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"חיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמב
לג: והם יבושו - עכו"ם יבושו וישראל ישמחומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצב
לג: למה ת"ח דומה לפני ע"ה בתחילה דומה לקיתון וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' סט
לג: לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמראגבורות אליהו סי' צה אות ב
לג: לעמי הם תלמידי חכמיםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קא אות ג
לג: לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1100-1099
לג: לעמי פשעם אלו ת"חדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1422
לג: מ"ד הגיד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשים להם כזדונותנזר הקדש ח"א עמ' שמג, ח"ב עמ' רמה
לג: מאי דכתיב והגד לעמי פשעם אלו ת"חכתנות אור עמ' תרנח
לג: עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קט
לג: עמי הארץ שזדונות נעשות להם כשגגותתורת אברהם עמ' 32
לג: רש"י - רבינו הקדוש סידר את המשניותמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלד
לג: שגגת תלמוד עולה זדוןלקחת מוסר ח"ב עמ' ה
לג: שגגת תלמוד עולה זדוןמבשרת ציון ח"ג עמ' רפג
לג: שומר חנם שאמר לשלם ולא רצה לישבעקול שמואל (קונפורטי) דף יד ע"ב
לג: שילם ולא רצה לישבעוזאת התורה עמ' רסא
לג: שמעו דבר ה' אלו תלמידי חכמים אחיכם אלו בעלי מקראחכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמט ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמז דף קח/קיז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלז ע"ג
לג: שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו ת"ח וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קכא
לג: שנאיכם מנדיכם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נב
לג: ששגגות נעשין להם כזדונותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמד
לג: ששגגות נעשין להם כזדונותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קעו
לג: ת"ח נעשין לו שגגות כזדונותמגדל עוז (תשעח) עמ' ריד
לג: ת"ח שגגות נעשו זדונות וע"ה זדונות נעשו שגגותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ג, ח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סז, קפט
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונות, ועמי הארץ זדונות נעשות להם כשגגותיד שלום (פרידמן) על הגדה של פסח עמ' קב
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונות, עמי הארץ, זדונות נעשות להם כשגגותאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 695-696
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלה
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ע
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תו
לג: ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותתפארת ראובן עמ' רכא
לג: ת"ח שגגות נעשות להן כזדונות ולע"ה זדונות נעשות להן כשגגותדברי יואל מועדים ח"ד דף קנא ע"א, שמט ע"ב
לג: ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותדברי יואל פ' לך לך דף רסד ע"ב, שיג ע"ב
לג: ת"ח ששגגות נעשות להם כזדונותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' צא
לג: ת"ח ששגנות נעשות להם כזדונותשיחות ר' ראובן עמ' לט
לג: ת״ח שגגות כזדונותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 166
לג: תלמידי חכמים אפילו שגגות נעשים להם כזדונותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 229
לג: תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונותארץ צבי (תשע) עמ' קיד
לג: תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' של
לג: תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותעצי חיים על התורה עמ' קצח, תמח
לד המפקיד נעשה כאומר להו לכשתגנב פרתיקול שמואל (קונפורטי) דף טו ע"ב
לד ע"א דיני שואל אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 137
לד ע"א מקני ליה כפילא בההיא הנאה דשילם ולא רצה לישבעמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ג ע"ג
לד ע"א נעשה כאומר לו לכשתגנב ותשלמנירנת יצחק שמואל עמ' כז
לד ע"ב עמי הם התלמידי חכמיםפני חיים (פלג'י) עמ' שמח ע"ב
לד ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לד שלמו בנים מהושארית יעקב (אלגזי) דף ע ע"א
לד. מי יימר דמיגנבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רט
לד: אמר איני משלם וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריד
לד: שואל עד שישלם הואיל וכל הנאה שלו אמירה נעימה (בלוך) עמ' קד
לד: שלמו בנים מהושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רכב
לד: שמא עיניו נתן בהלב הארי עמ' תג
לה ההוא גברא דאפקיד כיפי גבי חבריה וכו' שומא בטעות הדראמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ב ע"ב
לה כל לא ידענא פשיעותאמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פו ע"א
לה ע"א כל לא ידענא פשיעותא היאבית אברהם (חנניה) עמ' רט
לה ע"א כל לא ידענא פשיעותא היאפניני שבח עמ' לח
לה ע"א לווה דמהימן ליה למלוהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קפו
לה ע"א מ"ש לוה דמהימן לי' למלוה וכו' אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שג
לה ע"א מאי שנא לוה דמהימן ליה למלוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עא
לה ע"א פרקין המפקיד הוהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' טז
לה ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לה ע"ב סחורה בפרתו של חבירו באר בשדה עמ' צו
לה ע"ב רש"י ד"ה כיצד ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לה. איתתא ואינסבא ומתה בעלה לוקח הוי ולא מהדרינן ליה, ורש"יכתר תורה (תשסז) עמ' נח
לה. אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דרב נחמןארשות החיים עמ' תעא
לה. הלווה מהימן למלוהפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק טו פסוק ו
לה. חייב להתנהג לפנים משורת הדיןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנ
לה. כל לא ירענא פשיעותא היאזקן אהרן (פריד) עמ' פו
לה. לוה מקיים ביה במלוה תומת ישרים תנחם, מלוה מקיים ביה בלוה וסלף בוגדים ישדםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קעט, קפא, תס
לה. מלוה מקיים בלוה וסלף בוגדים ישדם אמרי משה (פודהורצר) עמ' צד
לה. נקרא ישר לפנים משורת הדיןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רל
לה: ישבע השוכר שמתה כדרכהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכא
לה: ישלם לבעליו ולא לש"חיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסה
לה: כיצד יעשה הלה סחורה בפרתו של חביתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רסז
לה: כל לא ידענא פשיעותא היאפרדס מרדכי עמ' יט
לה: ממשמע שנאמר והרגתי אתכם אינו יודע שבניכם יתומים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שטו
לה: מפסידתשבי (תשסה) עמ' פג שורש הפסד
לה: פעמים שהבעלים משלמין כמה פרות אמירה נעימה (בלוך) עמ' קד
לה: שבועה כדי להפיס את דעתו של בעל הביתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 722
לו ע"א כל המפקיד על דעת אשתו ובניו מפקידפני חיים (פלג'י) עמ' רלז ע"ב
לו ע"א פשעה בה ויצאה לאגם ומתה כדרכה אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 143
לו ע"א רש"י ד"ה מ"ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 143
לו ע"א שומר שמסר לשומר אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יג עמ' 213
לו ע"א שומר שמסר לשומרברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קד ע"א (דף שפח ע"א ד"ה אלא); ראה חיים חלק ב דף פד ע"ב (דף רצ"ז ע"ב ד"ה ואפשר); תנופה חיים דף ע"א ע"א (סדר משפטים אות לב), ודף קסב ע"א (שמואל א' אות נג)
לו ע"א שומר שמסר לשומרפני חיים (פלג'י) עמ' רלו ע"א, רצד ע"א, שנט ע"ב
לו ע"א שומר שמסר לשומרראה חיים ח"ב דף פד ע"ב [רצז ע"ב ד"ה ואפשר]
לו ע"ב אובצנא דהר קטלה ורש"י ד"ה אובצנא וכו'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ב
לו ע"ב אובצנא דהר קטלה ורש"י ד"ה אובצנא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' נו
לו ע"ב אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחרנשמת כל חי חלק ב (סימן מ"ה) דף פ"ג ע"א (ד"ה תשובה)
לו ע"ב את מהימן, ורש"י ותוס'נשמת כל חי חלק ב (סימן מ"ה) דף פ"ג ע"א (ד"ה תשובה)
לו ע"ב מלאך המות מה לו התם ומה לו הכאשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלב, רמח, רנ, רעו
לו ע"ב מלאך המות מה לי הכא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכ
לו ע"ב שומר שמסר לשומר חייב וכו' את מהימנת לי בשבועהבית אברהם (חנניה) עמ' פט
לו שומר שמסר לשומרתנופה חיים דף עא ע"א, קסב ע"א
לו. אלא אפי' ש"ש שמסר לש"ח וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפו
לו. כל המפקיד על דעת אשתו ובני בניו הוא מפקידבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ו
לו. מלאך המות מה לי הבא מה לי התםתורת חיים עה"ת עמ' קנז, קנט {מוכח שאף מיתת בהמה ע"י מלה"מ, ולכן נטמאת בנבילה}
לו. קטן מוטל בעריסהילקוט דברי חכמים במדבר סי' פא, פב
לו. שומר חינם שמסר לשומר שכרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
לו. שומר שמסר לשומר וכו' אמר ליה את מהימן לימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שצג, שצד
לו: איסתירא בלגינא קיש קיש קריא, ורש"י ותוס'דברי יואל פ' במדבר דף לו ע"ב, פ' נשא דף קכ ע"א
לו: את מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן ליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צז
לו: השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שיא
לו: מלאך המות מה לי הכא מה לי התם וכו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' קג
לו: פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רלה
לו: רבינו חננאל, דלא עדיף ליה ממונא דחבריה מדידיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמט (תקב)
לו: רשב"א ד"ה ושואל דחייב במתה כדרכהבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק יד
לו: שומר שמסר לשומר חייב כי את מהימנת לי וכו' ואפילו העלה את השמירהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמג
לו: תחלה בפשיעה וסופו באונס חייבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכט
לז ד' שהפקידו אצל א' זה מנה וזה מאתיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קסו ע"ג
לז ע"א גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן וכו' מניח מילה ביניהם ומסתלקדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנח
לז ע"א פקדון אגזל קא רמית וכו'זכור לדוד עמ' יב
לז ע"א שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים וכו'מגילת סמנים עמ' צא
לז ע"א שנים שהפקידו אצל אחר זה מנה וזה מאתיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קס"ו ע"ג (דרוש להספד ד"ה ואשר)
לז ע"א תוס' ד"ה גזלמנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לז ע"א תוס' ד"ה התם וכו' פטור אפי' לציד"ש ואפי' בברי ושמארנת יצחק שופטים עמ' קפא
לז ע"א תוס' ד"ה התם, בשמא טוב א"ח לצאת יד"שרנת יצחק יהושע עמ' שסד
לז ע"ב גזל מא' מחמשה ואינו יודע ממימכתם לדוד משלי עמ' קמח
לז ע"ב רש"י ד"ה אמר ר"עאחרית השנים עמ' לו
לז ע"ב רש"י ד"ה ואם נטלנשמת כל חי חלק ב (סימן כו) דף ס"ו ע"ב (ד"ה נמצא)
לז ע"ב תוס' ד"ה מודהאחרית השנים עמ' לו
לז ע"ב תוס' ד"ה מודהכל החיים דף י"א ע"ד (מערכת ר' אות כב)
לז. אנת גופייכו לא קפדיתו אהדדיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמט (תקב)
לז. הפסידתשבי (תשסה) עמ' פג שורש הפסד
לז. והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהושבילי פנחס (תשעט) עמ' שצז
לז. שנים שהפקידו זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שליעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שי
לז: לכו"ע דשמא ושמא אינו חייב מה"ד אלא לצאת י"שעמק החכמה עמ' רלג
לז: רש"י ותוס' - ר"ע מב"ה או מב"ששיחות לספר במדבר עמ' פג
לז: שתיקה כהודאהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רטז
לז: שתיקה כהודאהשיחות ר' ראובן עמ' נח
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 114
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 38
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מט' קבין של חבירוכרם טוביה עמ' ל
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירוהר יראה מאמר כב
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נ ע"ג, נא ע"א, עב ע"ב
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חכ"ח עמ' 58
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חלק ל עמ' 250
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חנ"ג עמ' 372
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חנ"ד עמ' 143, 292, חנ"ו עמ' 194, חנ"ז עמ' 307
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירותורת מנחם חמ"ד עמ' 188
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירותורת מנחם חנ"ח עמ' 166
לח ע"א אדם רוצה בקב שלואמרי יצחק בראשית עמ' קלו הערה לז
לח ע"א ארם רוצה בקב שלו מט' קבים של חבירותורת מנחם ח"ט עמ' 186, חי"ט עמ' 255,57
לח ע"א גדול המצווה ועושהבנין שאול עמ' קנ
לח ע"א המפקיד פימת אצל חבירו, רשב"ג אומר מוכרן בפני ב"ד מפני שהוא כמשיב אבירהס' חסידים סי' שצז
לח ע"א המפקיד פירות אצל חבי'דרכי איש דף טז ע"ב
לח ע"א המפקיד פירות אצל חכירות אפילו הם אבודים לא יגע בהםמשך חכמה דברים פ"כב פסוק א-ב
לח ע"א ורש"י רוצה אדם בקב שלואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קעח
לח ע"א חיישינן שמא עשאן תרומה ומעשר על מקום אחרמשך חכמה השמטות מספר שמות פ"יג
לח ע"א סבר יותר מכדי חסרונן לא שכיח וכו'זכור לדוד עמ' כא
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו יותר וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' רט, ריא
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מט' קבין ש"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רמג
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירומגולה לגאולה עמ' 229
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 58
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קלו
לח ע"א רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברועיוני הפטרה ח"ב עמ' 571
לח ע"א רוצה אדם בקב שלואור שרגא עמ' צג
לח ע"א רוצה אדם בקב שלומאור עינים (תשעה) עמ' תרסא
לח ע"א רוצה אדם בקו וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ה
לח ע"א רוצה ארם בקב שלו מתשעה קבין של חברושיעור ליום השבת עמ' נט
לח ע"א רוצה הוא בקב שלו מט' קבין של חבירועולה ליפה סי' סא
לח ע"ב אין מורידין קטן לנכסי קטןס' חסידים סי' תקי
לח ע"ב דבש והדביש חזי לכתישא דגמליערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 244
לח ע"ב והרגתי אתכם יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים אלא מה ת"ל וכו' מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחין אותן ובניהם רוצים לירד לנכסי אביהן ואינן מניחן אותןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תע
לח ע"ב יהרגו במלחמה ולא יבואו עדים וישארו אלמנות והיתומים לא ירדו לנכסיהםאלשיך על חמש מגילות עמ' רסט
לח ע"ב לכתיתא דגמלא לפומא דילהאפיקי ים עמ' יב
לח ע"ב ממשמע שנאמר וחרה אפי והרגתי אתכם וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ר
לח ע"ב מעייל פילא בקופא דמחטאביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק ח
לח ע"ב רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חברושם דרך בראשית ח"א עמ' שטז
לח ע"ב רש"י ד"ה אלא מלמד שנשיהם מכקשות לינשא. ושתי קללות הן אחת של חרב ואחת של שבימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תע
לח ע"ב תוס' ד"ה וא"ל דרישה מחיים דף כג ע"ד
לח רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירועטרות סופרים עמ' סב
לח רוצה אדם בקב שלובית אולפנא ח"א עמ' קנא
לח. אדם רוצה בקב שלו וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 13
לח. אדם רוצה בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירותורה ודעת תשע-תשעא עמ' רעט
לח. אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירודודי נתן בראשית עמ' רפג
לח. אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירודרך חיים (תשע) פ"א הערה 401, פ"ב הערה 1145, פ"ג הערה 1377, פ"ד הערה 96, 1068
לח. אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירומחשבת מוסר ח"ב עמ' שכו, תלו
לח. אדם רוצה בקב שלודעת תורה דברים ח"ב עמ' נ
לח. אדם רוצה בקב שלוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שנ
לח. אדם רוצה בקב שלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמט (רנו) {ממונו של אדם יש לו שייכות אל האדם}
לח. המפקיד פירות אפילו הן אבודין לא יגעמקראי קדש (תשנג) עמ' שפד, שצג
לח. המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו יין והחמיץדברי אש (כץ) עמ' קפה
לח. וכשהוא מוכרן מוכרן לאחרים ואינן מוכרן לעצמוחמודי צבי מועדים עמ' קעח
לח. מפקיד פירותכתר תורה (תשסז) עמ' קמא
לח. משכה שכיח מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות פו
לח. משכחו שכיחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' סד
לח. נח לו לאדם בקב שלו מתשעה קבין של חבירודולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' עג
לח. פליגי בפקדון שהתחיל להרקיב ועיי"ש במ"מיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכה
לח. רוצאיאדם בקב שלו מט' קבין של חברועלי שור ח"ב עמ' תקצז
לח. רוצה אדם בקב שלו וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קלג, קכ
לח. רוצה אדם בקב שלו יותר מט' קבין של חברו, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' קצז
לח. רוצה אדם בקב שלו יותר מטי קבין של חבירולהורות נתן ויקרא עמ' שסז
לח. רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירומחשבת מוסר ח"א עמ' תקמו
לח. רוצה אדם בקב שלו מט' קבים של חבירושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמו
לח. רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חבירושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ריא
לח. רוצה אדם בקב שלו, מתשעה קבין של חבירוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' פג
לח. רוצה אדם בקב שלובית שלום מרדכי עמ' יז
לח. רוצה אדם בקב שלוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסג, תנא
לח. רוצה אדם בקב שלוזכרון משלי עמ' קנז אות תקיז
לח: מלמד שנשותיהן מבקשות לינשא ואין מניחין אותן וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת משפטים דף פו/פז ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קטו ע"ד
לח: ממשמע שנא' וחרה אפי וגו' יודע אני שנשותיהם אלמנות וכו' ומה ת"ל והיו נשיכם אלמנות וכו' מבקשות להנשא ואין מניחין להןחמודי צבי שמות עמ' רסה
לח: ממשמע שנאמר והיו נשיכם אלמנות איני יודע שבניכם יתומים וכו' מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שעא
לח: מעייל פילא בקופא דמחטאביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק ח
לח: תוס' ד"ה היורדדרשות יעב"ץ עמ' רצד
לט ויכר יוסף את אחיובית שלום מרדכי עמ' קמה
לט מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאה וכו'כבוד לאיש דף מה ע"ד
לט ע"א אין מורידן קרוב לנכסי קטןס' חסידים סי' תקי
לט ע"א אפוטרופא לדקנני לא מוקמינןחיים ביד (סימן ס"ט) דף צ"א ע"ב (ד"ה איברא); צדקה חיים דף לב ע"ד (דף קיד ע"ב ד"ה איברא)
לט ע"א אפוטרופוס לדיקנאני לא מוקמינןפני חיים (פלג'י) עמ' שכט ע"א
לט ע"א אפטרופא לדיקנני לא מוקמינןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
לט ע"א לפי שהניחם חתומי זקן והוא בלא חתימת זקןאמרי יצחק בראשית עמ' רצט
לט ע"א שמיטת פירות שביעית הוא אפקעתא דמלכאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קיג
לט ע"ב ההיא סבתא דהויא לה תלת בנתא דאישתבו ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
לט ע"ב ההיא סבתא וכו' ושם תוס' ד"ה דילמא בדין שבוי אי חיישינן למיתה והמסתעףשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
לט ע"ב ויכר יוסף את אחיו וכו' שיצא בלי חתימת זקןלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קכז
לט ע"ב יצא מאצלם בלא חתימת זקןהסתרים באסתר עמ' 315
לט ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת משפטים
לט שיצא בלא ח"ז ובא בחתימת זקןהמדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
לט תוס' ד"ה דילמא שכיבא סבתאמשכנות יעקב (נעים) דף פא ע"ב
לט. אתא ליה אחא מבי חוזאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' פא
לט: ההיא סבתא וכו' ותוס' ד"ה דלמאארשות החיים עמ' קמ
לט: ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירהו מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקןישמרו דעת עמ' קה
לט: מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקןדודי נתן בראשית עמ' תיח
לט: מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תנג
לט: מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי אמר ליה פלוג לי אמר ליה לא ידענא לך כו' אמר ליה אית לי סהדי ודחלי מיניה דגברא אלימא הוא אמר ליה לדידיה זיל אנת אייתי סהדי דלאוי* אחוך הוא אמר ליה דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה כו' אמר ליה סוף סוף אתו סהדי ולא מסהדי אמר ליה תרתי לא עבדי כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכח
לט: מרי בר איסקבית שלום מרדכי עמ' כב
לט: עדים תרתי לא עבדי לא די שיעמדו וישתוקו מלומר האמת וכו' בינת יששכר (תשמח) עמ' רכא
לט: עובדא דמרי בר אסיקמקראי קדש (תשנג) עמ' קמה
לט: רש"י - תרתי לא עבדי. רש"י - מיראה יעשו אחד שישתקו אבל שתים לא יעשו לא דיים שישתקו העדים ולא יעידו האמת אלא שיעידו שקר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכט
לט: תוס' ד"ה דלמאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלג
לעולם ישלשבינת יששכר דף כט ע"א
מ ע"א היכא דאתפסיה שומר לב"ד וגמרו דינו וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ג
מ ע"א המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונות וברש"י , ותוס' ד"ה וכי מה איכפת להן לעכבריןמצווה ועושה ח"א עמ' צ
מ ע"א לוג ומחצה שמרים, לוג ומחצה בלע והא אי אפשר דלא בלעחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר ג אות ה
מ ע"א לחטים ולאורז ט' חצאי קביןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנב
מ ע"א מ"ח כוזא איכא בדנאמשך חכמה במדבר פ"יח פסוק ט
מ ע"א פריס רב יהודה שיתא שיתא בזוזא וברש"י ד"ה פריסמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
מ ע"א רש"י ד"ה וכןמשק ביתי סימן תנא
מ ע"א תוד"ה וכי הני עכברי רשיעי נינהוישועה ורחמים עמ' צ
מ ע"א תוד"ה וכי מהמסילות הנביאים שופטים עמ' שפז
מ ע"א תוס' ד"ה וכי - עכברייא רשיעיאהשיר והשבח ח"א עמ' ריט
מ ע"ב בדבר שיש בו טירחא דיכול להשתכר יותר משתותבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף עט ע"ג
מ ע"ב בההיא דגנב טלה וכו׳ברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נ
מ ע"ב זבון וזבין תגרא איקראתורת מנחם חלק לד עמ' 174
מ ע"ב זבון וזבין תגרא איקרי (ורש"י - בתמי' וכו')תורת מנחם חכ"ב עמ' 41
מ ע"ב זבון וזבין תגרא אקריס' חסידים סי' תקלב
מ ע"ב זבון וזבין תגרי איקריעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו
מ ע"ב זבין וזבין תגר אקריס' חסידים סי' תקלב
מ ע"ב זבין וזבין תגרא איקרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קב
מ ע"ב לוקח מקבל עליו לוג ומחצה שמרים בלא פקטיםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 106
מ שומר שמסר לשומר כו'מחושקים כסף דף סט ע"א
מ שלח יד בפקדון והחזירו פלו' דר"י ור"מ אי בעי' דעת בעליםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נ ע"ב
מ. כמו ארבעין ותמניא כוזי בדנאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסט
מ. לוג ומחצה שמרים לוג ומחצה בלעשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קט
מ. תוס' וכי - העכברים הם רשעיםשיחות לספר ויקרא עמ' רי
מ. תלמוד גדול שמביא לידי מעשהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שנ
מ: זבון וזבין תגרי איקרימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סז
מא ע"א או מאן דמתרגם לי כו' מובילנא מאניה בתריה לבי מסותאטהרת יו"ט חט"ז עמ' רכב
מא ע"א במחלוקת אמוראים מהי שליחות ידברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נ
מא ע"א דיקא נמי דקתני שהכישה במקלדברי שאול בראשית עמ' שנז
מא ע"א הניח מקלו ותרמילו עליהדברי שאול בראשית עמ' שנז
מא ע"א מובלנא מאניה בתריה לבי מסותאדברי חנינא - ת"ת עמ' ע
מא ע"א שואל שלא מדעת גזלןגנא דפלפלי עמ' צז
מא ע"ב דא"ר ה"ט דמ"ד ש"י א"צ חסרוןדרכי איש דף מו/מז ע"ב
מא שואל שלא מדעת גזלן הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תי
מא שליחות יד פלוגתא דרב ולוי אי צ"אמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נ ע"א
מא. הא לא משכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכב
מא. מאן דמתרגם חבית אליבא דחד תנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שו
מא. מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובילנא מאניה בתריה לבי מסותאמצווה ועושה ח"ב עמ' קכה
מא. מובילנא מנא אבתריה לבי מסותאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלד
מא. פלוגתא אם עדיף לאוקמי כחד תנא וב' טעמי או כתנאי ובחד טעמא בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רמח
מא. רועה שהיה רועה עדרו והניח עדרו ונכנס לעיר וגו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' צה
מא. רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא אין דאמר רבי יוחנן מאן דמתרגם לי חבירו אליבא דחד תנא מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא תרגמה רבי יעקב בר אבא קמיה דרב שנטלה על מנת לגוזלה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנט
מא. שהכישה במקלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרא
מא. שואל שלא מדעת גזלן מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
מא. שואל שלא מדעת גזלן הוישיחות לספר ויקרא עמ' שכו
מא. שואל שלא מדעת גזלן+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
מא. שואל שלא מדעת גזלןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלח
מא: שומר חנם שפטור אגניבה וכו' שלח בה יד חייב וכו' ורד"ה ואניבגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ז
מא: שליחות יד אי צריכה חסרון פלוגתא דרב ולוי תוס' ד"ה לומר לךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קסד
מא: תוס' ד"ה חדא וא"ת ונילף משואלברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קסה
מא: תוס' ד"ה חדא לדיוארשות החיים עמ' רו
מאי כחום היוםמגן אברהם (לניאדו, שסג) דף כו ע"א
מאי לא בשמים היא ותוספות וא"זראש דוד (תקלו) דף קנד ע"ד
מב אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןמגלה צפונות ח"ג פ' תבא
מב כל לא ידענא פשיעותאבינת יששכר דף ו ע"ב
מב לעולם ישליש אדם מעותיו שליש בקרקעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סא
מב ע"א אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'ברית שלום (תעח) דף קז ע"ד, קכ ע"ג
מב ע"א אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעא, תרפט, תקסב
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןאורות הקודש ח"א ק; שמונה קבצים קובץ ה פסקא קל {הרב משתמש בזה כמליצה על הלימוד בסתרי תורה}
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ו הערה יד
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 375
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא בסמוי מן העיןס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' יג, יד, תא
מב ע"א אין הברכה מצויה אלא ברבר הסמוי מן העיןתורת אביגדור ח"א עמ' ח
מב ע"א אין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העיןבצור ירום ח"ב עמ' קצה הערה 23
מב ע"א אין הברכה שולטת אלא בדבר הסמוי מן העיןבמי התורה עמ' שמד
מב ע"א אלא בדבר הסמוי מן העיןס' הבוטח ח"ב עמ' קסה-קסו
מב ע"א אמר רבא ואי צורבא מרבנן הוא סבר דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתאמכשירי מצוה עמ' ט
מב ע"א דבר הסמוי מן העיןפרי חיים (קנולר) פרשת תבא
מב ע"א הברכה מצויה בדבר הסמוי מן העיןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריא
מב ע"א ההוא דאותבינהו בצריפא דאורבניבית אברהם (חנניה) עמ' רי
מב ע"א ההולך למוד אל גורנו וכו'אפיקי ים עמ' שיב
מב ע"א ההולך למוד את גורנולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רכד
מב ע"א ההולך למוד גרנו אומר וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שא, שה
מב ע"א הנכנס למוד את גרנו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' רפט*
מב ע"א וימלאו אסמיך - אוצרביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק י
מב ע"א כמה חפישת הכלב שלשה טפחיםבאמונה שלמה עמ' רפג
מב ע"א כספים אין להם שמירה אלא בקרקעטהרת יו"ט חי"ח עמ' קמד
מב ע"א כספים אין להם שמירה אלא בקרקעמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 372, 369
מב ע"א לעולם ישליש אדם את מעותיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלו
מב ע"א לעולם ישליש אדם את מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רז
מב ע"א לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע, ושליש בפרקמטיא, ושליש תחת ידוקרן לדוד דברים עמ' רכה
מב ע"א לעולם ישליש אדם מעותיו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שט
מב ע"א לעולם ישליש ארם את מעותיו שליש בקרקע וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 314
מב ע"א לעולם ישליש כל אדם מעותיויושב אהלים עמ' קעג
מב ע"א לעולם ישלש אדם ממונו שליש בפרקמטיא שליש בקרקע שליש תחת ידודרך ישרה עמ' תמד
מב ע"ב אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מב אות ד
מב ע"ב ההולך למוד את גרנו אומרס' הבוטח ח"ב עמ' קנד, קסד-קסו, קסט, שלט
מב. אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תפג
מב. אין הברכה מצוי' אלא בדבר הסמוי מן העיןילקוט דברי חכמים במדבר סי' טו
מב. אין הברכה מצוי אלא בדבר הסמוי מן העיןשרגא המאיר מועדים עמ' שעב
מב. אין הברכה מצוי בדבר המנוידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צה אות יא
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'למחר אעתיר עמ' קג
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רנ-רנא {משום שאין דרך הברכה והנם לבא אלא בסתר}
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין שנא' יצו ה' אתך את הברכה באסמיךדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1959
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקמד
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדעת תפלה עמ' רכא
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןרנת יעקב עמ' סז
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמויהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כב
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלט
מב. אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בואבני אש (אויש) מועדים עמ' רצט
מב. אין הברכה מצויה לא בדבר המנוי וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
מב. אין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העיןפני יהושע (תשסא) עמ' קסט
מב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןעלי שור ח"א עמ' שלז
מב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןפאר יעקב ח"ב עמ' תתעט, תתצ
מב. אין הברכה שורה אלא ברבר הסמוי מן העיןנצח ישראל (הרטמן) עמ' פו הערה 105
מב. אין הברכה שורה בדבר המנויפרדס מרדכי עמ' תרטו
מב. אין הברכה שורה לא בדבר המנוי וכו' אלא בדבר הסמוי מן העיןשער החצר (תשעב) סי' רצא
מב. אלא בדבר הסמוי מן העיןוזאת התורה עמ' ר, רב
מב. ההולך למוד את גורנו אומר וכו' מדד ואח"כ בירך הרי"ז תפילת שוא, ובשימ"קשיח דוד (תשסח) עמ' כד
מב. ההולך למוד את גורנו אומר וכו' מדד ואח"כ בירך הרי"ז תפילת שוא, ובשימ"קשיח דוד (תשסד) עמ' כ
מב. ההולך למוד את גורנו אומר יה"ר שתשלח ברכה וכו' שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יג
מב. ההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון שתשלח ברכה בכרי הזהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קכ[א]
מב. ההולך למוד גרונוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קט
מב. ההולך למוד וכו' שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןתורת חיים עה"ת עמ' רנא {היינו צדיק, אבל ברשע עדיף דבר המדוד}
מב. הכספים כו' אין להם שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע וכו'בגדי חמודות שמות פרק כב פסוק ו
מב. הנכנס למוד גרנו אומר יהי רצון שתשלח ברכה בכרי הזהלב הארי עמ' קצ
מב. הנכנס למוד גרנו וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שלט
מב. הנכנס למוד גרנו וכו'שומע תפלה ח"א עמ' שא
מב. ואמר רבי יצחק לעולם ישליש אדם מעותיו בינת יששכר (תשמח) עמ' קנד
מב. וגשיטמ"ק בשלמא כולהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שח
מב. וימלאו אסמיך - אוצרביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק י
מב. חייך קודמים לחיי חבירךהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמה, קמו
מב. ישליש אדם מעותיו שליש בקרקעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רמח, תקעא
מב. כספים אין להם שמירה אלא בקרקעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רפא
מב. כספים אין להם שמירה אלא בקרקעתורת המצרף עמ' לז
מב. לא יניח כל ממונו בזוית אחתלב הארי עמ' יב
מב. לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידואור חדש (הרטמן) פ"א אות 446
מב. לעולם ישליש אדם את מעותיומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' סה
מב. לעלם ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע, בפרקמטיא, תחת ידוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 155
מב. לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא בדבר הסמוי מן העיןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפח
מב. מדד ואח"כ בירןפרפרת אליעזר פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק סג
מב. מדד ואח"כ ברךפרפרת הפרשה פרשת חיי-שרה פרק כד פסוק סג
מב. רש"י ד"ה ואם צורבא מרבנן הוא, שהוא חרד על מצות הבדלה על הכוסתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צט (שנא) {דאז לא היו נזהרים בזה רק התלמידי חכמים}
מב. תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייבנפש יוסף (תשעד) עמ' קסח
מב. תחלתו באונם וסופו ברצון אם חייבנזר הקדש ח"א עמ' שסב
מב. תנו רבנן ההולך למד את גרנו, אומרדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קכד
מב. תפילתו של ההולך למוד את גורנודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תעח
מב: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין לילה כיום יאיר (באום) עמ' 275, 316
מב: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שעח
מב: ומאירי הצדיקים ראוי להם לחוס על ממונםדולה ומשקה פורים עמ' ו
מג ע"א אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סג
מג ע"א אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רטו
מג ע"א השולח יד בפקדוןבית יעקב (תשסא) עמ' רכג
מג ע"א והחמרים מעלין ממקוםדרכי איש דף נב ע"ב
מג ע"א ותוס' ד"ה מאי אירייאשמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"א
מג ע"ב ההוא תורא דלא הוה ליה ככי ושינישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כה
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון (ורש"י ותוס' - אמר בפני עדים אטול פקדונו וכו' לעצמי - הך מחשבה הוי דיבור)תורת מנחם ח"ד עמ' 59, חי"ז עמ' 29
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון בית שמאי אומרים חייב ובה"א וכו'נאוה תהלה עמ' תו
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדון וכו'צלח רכב עמ' קסא
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעח
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןבנין שאול עמ' ח, יד
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןמשך חכמה שמות פ"כב פסוק ז
מג ע"ב החושב לשלוח יד בפקדוןפני חיים (פלג'י) עמ' שסא ע"ב
מג ע"ב החושב לשלוח ידפרי חיים (קנולר) פרשת שמות
מג ע"ב מי שפרע מדור המבול הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו, מדוע תפסו דור המבול, ואם מי שמחויב מי שפרע מחויב לקיים המקח לצי"שהדרש והעיון בראשית מאמר כח
מג ע"ב רש"י ד"ה החושבמכשירי מצוה עמ' רה
מג ע"ב שילם ולא רצה לישבע אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רנ
מג ע"ב תוס' ד"ה בחושב וכו'ברכת אבות עמ' רסז
מג ע"ב תוס' ד"ה החושב לשלוח יד אין עונש על המחשבה הוא נקרא דבורכתונת פסים (תשעא) עמ' מב
מג ע"ב תוס' ד"ה החושב לשלוח ידטהרת יו"ט חט"ז עמ' פח
מג ע"ב תוס' ד"ה החושבמכשירי מצוה עמ' רד
מג תוס' ד"ה החושב אי מחשבה יכולה להיות מעשהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה טו
מג. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפז
מג. אין הברכה שורה בדבר המדור והשקול והספורדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רעו
מג. החושב לשלוח ידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
מג. המפקיד מעות אצל שלחנישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פה
מג. השולח יד בפקדון ב"ש אומרים ילקה בחסר ויתירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' נה, נו
מג. השולח יד בפקדון בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים כשעת הוצאהשם יחזקאל עמ' תקח
מג. כסף צרור וחתוםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תסב
מג. תוס' ד"ה בלאי אריא בא"ד בלה הועילו במה שתיקנו וכו' השתא יאמר נשרפו מעותיךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קנט
מג: בית שמאי ס"ל שבח גזילה מגזל, ובית הלל ס"ל שבח גדלה דגזלןשם יחזקאל עמ' תקח
מג: החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א וכו'חיי נפש ח"ו עמ' צא, קנ, שמב
מג: החושב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב ובה"א פטורחיי נפש ח"ד עמ' רה, רמג
מג: החושב לשלוח יד בפקדון דב"ש מחייב ובה"א אינו חייב עד שישלח בו ידרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנא ס"ד
מג: החושב לשלוח יד בפקדון וכו'להורות נתן בראשית עמ' רנח
מג: החושב לשלוח יד בפקדון, ב"ש אומרים חייב וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיט
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 20
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןמקראי קדש (תשנג) עמ' שעט
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שנד
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעז
מג: החושב לשלוח יד בפקדוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נד
מג: החושב לשלוח יד וכו', מפני דב"ש מבחינת מחשבה הם מחייבים וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ח, י
מג: השולח יד בפקדון - בית שמאי מרבה את החושב שחייב ולבית הלל החושב פטורכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנז
מג: חשב לשלוח יד בפקדון בש"א חייב וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' קמח, קנג
מג: ממעשת ולא כל מעשרועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
מג: תוס' - החושב לשלוח יד, הך מחשבה הוי דבור וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קכז
מג: תוס' ד"ה החושבלהורות נתן במדבר עמ' נז
מג: תוס' ד"ה החושבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפט
מד ע"א אין הברכה שולט אלא בדבר הסמוי מן העיןיושב אהלים עמ' כח
מד ע"א הזהב קונה את הכסף דרישה מחיים דף קד ע"ב
מד ע"א הזהב קונה את הכסף אבל הכסף אינו קונה את הזהב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שכט
מד ע"א הזהב קונה את הכסף אבל הכסף אינו קונה את הזהב וכו'ברית שלום (תעח) דף נא ע"ד
מד ע"א הזהב קונה את הכסףאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תקלד
מד ע"א הכסף אינו קונה זהב, שכסף היא מטבע שחריף להוצאה יותר מזהב שאינו חריף בהוצאהקרן לדוד שמות עמ' קפא
מד ע"א הכסף קונה את הזהב והנחושת את הכסףדברי שאול שמות עמ' שסא
מד ע"א זהב חשיב פיריראשון לציון (תשסח) עמ' קמה
מד ע"א זהב חשיב פיריראשון לציון (תשעח) עמ' רמב
מד ע"א חייב על המחשבה כמעשהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 51
מד ע"א כסף טיבעא - זהב פיראעיונים במשלי עמ' קיג
מד ע"א מי שפרע לאנשי דור המבולשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצ
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול הוא עתיד להפרע ממי שאנו עומד בדבורומצווה ועושה ח"א עמ' רעג
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' לט
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' ריז
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורועשרה מאמרות (תשס) עמ' שפג
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבולקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מז
מד ע"א מי שפרע מדור המבול וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקמח
מד ע"א מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורוחדרי בטן פרשת נח שני אות ד
מד ע"א מנהני מילי דת"ר על כל דבר פשעבנין שאול עמ' טו
מד ע"א מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה הזהב קונה את הכסף, אמר לו רבי, שנית לנו בילדותיך הכסף קונה את הזהב ותחזור ותשנה לנו בזקנותיך הזהב קונה את הכסףפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קצה
מד ע"א נתן לו מעות ולא משד הימנו פידות יכול לחזור פו. אכל אמרו מי שפרע מאנשי דור המכול ומרוד הפלגה הוא עתיר להפדע ממי שאינו עומד פרפורוכתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב בזקנותיה סבר רכספא דחריף הוה טבעאדברי שאול שמות עמ' ערה
מד ע"ב דהוא מטבע היוצא בהוצאהקרן לדוד דברים עמ' רעד
מד ע"ב דינר של כסף אחד מעשרים וחמישה בדינר של זהבפורים בציון עמ' קנא
מד ע"ב כספא טיבעאאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' לג
מד ע"ב מטבע - חריף לצאתתורת מנחם חי"ט עמ' 120
מד ע"ב מטבע הוא דבר קצוב, ובפירות יש יוקר וזול וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' נט
מד ע"ב רש"י ד"ה דינרינשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מ"ו ע"ג (ד"ה עו"כ)
מד ע"ב תוס' ד"ה יתיב בשע"ט, ומהרש"אאיש מבין ח"ב דף לח ע"ד
מד ע"ב תוס' ד"ה למו"מ, שינוי השער לענין חיוב פירעון חובברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' עט
מד ע״א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור מאיר ח"א עמ' רצד
מד ע״א משך הימנו פירות ולא נתן לו מעותאור מאיר ח"א עמ' רצד
מד. א"ל לרבי שנית לנו בילדותך וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמז
מד. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 278
מד. אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורומחשבת מוסר ח"א עמ' שכ, שמג
מד. אמר לעבדו ושלוחו שישלח יד בפקדון מנין שחייב השומרדברי יואל פ' ראה דף פט ע"ב
מד. הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורואורחות דוד עמ' קמה, רצב
מד. הזהב קונה את הכסף מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלז
מד. הזהב קונה את הכסף ואין הכסף קונה את הזהבערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעח
מד. הזהב קונה את הכסף+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שלז
מד. הזהב קונה את הכסףמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בשלח עמ' קעט
מד. החושב לשלוח יד בפקרוןפאר יעקב ח"ד עמ' כט
מד. ובדור המבול כתיב 'כי רבה רעת האדם'עיוני הפטרה ח"ב עמ' 451
מד. כל שהכסף בידו ידו על העליונהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קעא
מד. כל שהכסף בידו ידו על העליונהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סד
מד. מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מד. מי שאינו עומד בדיבורו במקח וממכר וכו' יש לו לקבל עליו מי שפרעדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1109
מד. מי שפרע וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קנח
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורונטעי אשל בראשית עמ' נ
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורודברי יואל פ' נח דף קפט ע"א, פ' וישב דף רעא ע"ב
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' הוא עתיר להפרע ממי שאינו עומד בדיבורומחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' ממי שאינו עומד בדבורוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות לה
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורודעת תורה בראשית עמ' ריט
מד. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנו
מד. מי שפרע מאנשי דור המבולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' טו
מד. מי שפרע מדור המבול הוא יפרע במי שאינו עומד בדיבורומצווה ועושה ח"ב עמ' תרמד
מד. מי שפרע מדור המבול וכו'כד הקמח (מישור) עמ' ד
מד. מי שפרע מדור המבולתשבי (תשסה) עמ' רכ שורש פרע א'
מד. מי שפרעפחד יצחק - ראש השנה מאמר טו עמ' קכב {אין איסור קללה ב"מי שפרע" כי אינו עושה מעשה עמך}
מד. מי שפרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיד
מד. נתן לו מעות וכו' מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'פחד יצחק פסח מאמר עט
מד. נתן לו מעות וכו' מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורוחכמה ומוסר ח"ב עמ' קפד
מד. נתן לו מעות ולא משךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יד
מד. נתן מעות ולא משך יכול לחזור, אבל אמרו מי שפרע וכו'עלי שור ח"ב עמ' תקלה
מד. רבי שנית לן בילדותךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרפג
מד. תנן נתן לו מעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' י
מד: כסף הוא טבעאדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ב
מד: כספא לגבי דהבא טיבעא הוישפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק א
מד: כספא לגבי דהבא פירא הויקרבן מנחה (תשעד) עמ' ריד
מד: כספא פירא ודהבא טבעא אמירה נעימה (בלוך) עמ' סה
מה ע"ב איתמר אביי אמר אודועי מודעינן ליה רבא אמר מילט לייטינן ליה וכו'תשובה מיראה עמ' נב
מה ע"ב כסף טבעא וזהב פיראתורת מנחם חלק לג עמ' 113
מה ע"ב שואל חייב באונסיןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלט
מה ע"ב תוס' ד"ה אין מטבעאחרית השנים עמ' צא
מה ע"ב תוס' ד"ה בעושהיקרא דשכבי (דוד) דרוש עט דף קסא ע"ב
מה. כופר בהלואה אינו חייב קרבן שבועה עד שייחד לו כלי להלואתו אמרי משה (פודהורצר) עמ' קיז
מה. כסף ראשון ולא כסף שני נפקא מקרא דהכסףכתר תורה (תשסז) עמ' קז
מה: אין מטבע נעשה חליפין משום דדעתא אצורתא, וצורתא עבידא דבטלהשם יחזקאל עמ' ו, תקסו
מה: היה עומד בגורן ואין בידו מעותכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
מה: מודיעינן ליה או לייטינן ליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' יד
מה: מטבע אינו נקנה בחליפיןדולה ומשקה פסח עמ' שסט
מה: ניחזי ערים מאי קאמרי וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קל
מה: פירי כו' אקנויי מיקנא בחליפיןכתר תורה (תשסז) עמ' שמח
מה: פירי עבדי חליפיןכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
מה: רב ולוי חד אמר מטבע נעשה חליפין וחד אמר אין מטבע נעשה חליפין, אמר רב פפא מ"ט דמ"ד אין מטבע נעשה חליפין משום דדעתיה אצורתא וצורתא עבידא דבטלאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמז
מו ע"א תוס' ד"ה נעשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפב
מו ע"א תמורה זו חליפין וכן הוא אומר לא יחליפנו ולא ימיר אותובריכות המעיין עמ' קה
מו ע"א תן לי בדינרנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מ"ז ע"ד (ד"ה ושו"ר)
מו ע"ב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לידברית שלום (תשסח) עמ' קנב
מו ע"ב אמר רבי אבא, אמר רב הונא, מכור לי באלו קאמרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כו ובהערות
מו ע"ב אר"י דבר תורה מעות קונות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שלא
מו ע"ב ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' סו
מו ע"ב משיכה מפורשת מן התורהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' קפח
מו. מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מו. מטבע נעשה חליפיןכתר תורה (תשסז) עמ' קיד
מו. נשרפו חטיך בעלייהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנט
מו. רש"י ד"ה המסוייס שלםייטב פנים ח"ב דף קלז
מו. תוס' ד"ה שור שנגח בעומדת באגם לר"עברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קסא
מו: דבר תורה מעות קונות וה"מ ישראל מישראלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קלה
מו: כל דבר מצוה מעות קונהכתר תורה (תשסז) עמ' קיא
מו: משיכה קונה שלא יאמר לו חיטך נשרפו בעליהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ר
מז ע"א במה קונה רב אמר בכליו של קונה וכו' שלף איש נעלו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תמד
מז ע"א גאולה זו מכירה ותוס'רנת יצחק ה' מגילות קכו
מז ע"א גאולה זו מכירהזאת ליעקב שמות עמ' קכו, רסח
מז ע"א כליו של קונה או של מקנהאלשיך על חמש מגילות עמ' קעז
מז ע"א מחלוקת, קונים בכליו של מקנה או קונהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעט
מז ע"א קונין בכלי אע"פ שאינו שוה פרוטהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קעח
מז ע"א קנין סודר רב אמר בכליו של קונה ולוי סבר בכליו של מקנהעטרת יהושע שמות עמ' קסז
מז ע"א רש"י ד"ה חליפיןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיט
מז ע"אבריכות המעיין עמ' קה
מז ע"ב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לידברית שלום (תעח) דף כד ע"ב
מז ע"ב אמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו וכו'למדנות (תשנח) פ' חיי שרה אות יח, כי תצא אות קכה
מז ע"ב אסימון - וכי תימא פרושי קמפרשקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצו
מז ע"ב אר"י ד"ת מעות קונות דרישה מחיים דף קד ע"ב
מז ע"ב אר"י דבר תורה מעות קונות וכו'ברית שלום (תעח) דף נב ע"א
מז ע"ב בפלוגתא דר"י ור"ל אי מעות קונות או משיכה ורש"י דף מח ד"ה קאישם שלמה דף סט ע"ד ואילך
מז ע"ב ד"ת מעות קונותבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף צ ע"ב
מז ע"ב מ"ט דר"ל, לחם אבירים דרישה מחיים דף קד ע"ג
מז ע"בשמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ג
מז, נא אונאה מיד עמיתךכלי יקר (תשמח) עמ' תא
מז. אר"י דבר תורה מעות קונותעצי חיים על התורה עמ' מז
מז. במה קונין רב אמר בכליו של וכו' ולוי אמר בכליו של מקנה וכו' לאפוקי מדלוי דאמר בכליו של מקנה קמ"לשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
מז. גאולה זו מכירה, תמורה זו חליפין, ותוס', סיבן קכ עמ' קפ
מז. וזאת לפנים בישראלחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קכא
מז. לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו מי נתן למי בועז נתן לגואל רבי' יהודה אומר גואל נתן לבועזשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמט
מז. מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מז. קניין חליפין נלמד ממגילת רותשיחות לספר שמות עמ' שעג
מז. קנין סודר בכליו של קונה או בכליו של מקנהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שעז
מז. קנין סודר בכליו של קונהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצא
מז. שלף איש נעלו וכו' בכלי של מי וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שצט
מז. שלף איש נעלו וכו' מה נעלו דבר המסוים וכו'ייטב פנים ח"ב דף קלז
מז. תוס' ד"ה גאולה זו מכירהעל הגאולה ועל התמורה סי' קכ עמ' קפ
מז. תוס' ד"ה קונים, גבי ממון נתינה הוא פרוטהמצווה ועושה ח"ב עמ' שנד
מז. תמורה זו חליפיןדברי יואל פ' כי תבוא דף קסז ע"א
מז: בי' למעוטי מטבעדברי יואל פ' וישב דף רל ע"א
מז: במעשה עם הדיבור איכא מי שפרעמרפא לנפש בראשית עמ' תסז
מז: ד"ת מעות קונות וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עא
מז: דבר תורה טעות קונותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנט, קעה
מז: דבר תורה מעות קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' קלב
מז: דבר תורה מעות קונותכתר תורה (תשסז) עמ' רעז
מז: דבר תורה מעות קונותמקראי קדש (תשנג) עמ' שמב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב
מז: דבר תורה מעות קונותשבח נעורים עמ' קכג
מז: כל מי שאינו עומד בדבורו הרי הוא כמי שפרע מדור המבול וכו'ויחי ויתן דף ז ע"א, ס ע"א
מז: מחלוקת אם מעות קונותמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מז: מי שפרע מדור המבול וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ב
מז: מי שפרע מדור המבול, ומאירי לב שלום בראשית עמ' פה
מז: מי שפרע מרור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורודרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קפח
מז: מעות אינן קונות דבר תורהמחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
מז: מפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו וכו'דברי יואל פ' בהר דף שנב ע"ב
מז: רש"י - היינו דאיכא בין ר"ש לרבנן ר"ש סבר משיכה תקנתא דרבנן הוא משום דליטרח בהועצי חיים על התורה עמ' טז
מז: תוס' ד"ה אא"ב, דודאי לא תקנו משיכה אלא משום שאינם מהוגנים שיניחו לשרוף פירות חבריהםעצי חיים על התורה עמ' מז
מז: תליוהו וזביןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסד
מח ע"א בדקה לוי במתניתיה - הגיהה והוסיפה בתוספתא שסידר וכו' ורש"יקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסה, רצד-רצז
מח ע"א ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנב
מח ע"א לרבות תשומת ידמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק כד
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ההוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול הוא יפרע מפי שאינו עומד בדבורו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ב
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבולהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשפא
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבולעיונים במשלי עמ' קלח
מח ע"א מי שפרע, וממצרים ביםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רצד
מח ע"א נתנה לסיטון מעללמדנות (תשנח) פ' כי תצא אות קכה
מח ע"א תוס' ד"ה נתנה וכו'ברכת אבות עמ' רכב
מח ע"ב אינו עושה מעשה עמךנחלת דבש (ברייזכר) עמ' כו
מח ע"ב מילט לייטינן ליהרנת יצחק מלכים עמ' רמח
מח ע"ב ערבון רב אומר כנגדו הוא קונה וכו'צלח רכב עמ' שכט
מח ע"ב תוס' ד"ה בעושהתשובה מיראה עמ' נב
מח ע״א מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, והוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורואור מאיר ח"א עמ' רצד
מח. אבל אמרו מי שפרע וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צב
מח. בעושה מעשה עמךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מא
מח. ומאנשי סדום ועמורה וממצרים ביםחמודי צבי בראשית עמ' סז
מח. מחלוקת עם מעות קומתמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' תקכב
מח. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו וכו'דברי אש (כץ) עמ' שלב
מח. מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה וכו' הוא עתיד לפרע ממי שאינו עומד בדיבורוצוף דבש (סופר) עמ' רי
מח. מי שפרע מאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, וברא"שמחשבת מוסר ח"ג עמ' לו, לז
מח. מי שפרע מאנשי סדום ועמורה וממצרים ביםמחשבת מוסר ח"א עמ' שכ, שמג
מח. מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורונזר הקדש ח"ב עמ' ב
מח. מיחד בלי להלואתותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריב
מח: אמר רבא מילט לייטינן לי'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר כ
מח: במתנה מועטת קונה דיבורמרפא לנפש בראשית עמ' קלב
מח: בעמך בעושה מעשה עמךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שסו
מח: בעמך בעושה מעשה עמךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תמה
מח: 'ונשיא בעמך לא תאור' בעושה מעשה עמךאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 372
מח: מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' מה
מח: מילט לייטינן ליהמחשבת מוסר ח"ג עמ' לו
מח: נשיא בעמך, בעושה מעשה עמךעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שמח
מח: רעק"א ד"ה וזהקריאה בקריה ח"א עמ' לט
מח: שלא יאמר כדרך שאמרו חבריו לאיובשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
מח: שעושה מעשה עמךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קס
מט אפילו כסעודת שלמה בשעתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 671
מט בדברים יש בהן משום מחוסרי אמנה או לאדרכי נועם (הרנזון) דרוש ז
מט ד"כ יהבו ליה זוזי אכיתנאחלקו של יוסף (אמאדו) דף יז ע"ג
מט דברים רב אמר אין בהם מחוסרי אמנה ורי"וח אמר יש בהם מחוסרי אמנהצור יעקב (יעבץ) דרוש ב למת"ת
מט דוד הבא על א"א כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הקטנה מבוא העיר
מט מי שפרא מאנשי דור המבול כו' ר"ש אומר אע"פ שאמרו כו' אבל אמרו כו'המדרש והמעשה בראשית פ' נח דרוש ב
מט מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה יפרע ממי שאינו עומד בדבורוכד הקמח (תשנו) עמ' ב
מט נוח לו שלא נברא כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר המנוחה בית יב
מט ע"א אי יהבי לי כל חללי דעלמא לא אשנה בדבוריס' חסידים סי' מז
מט ע"א אי יהבי ליה כל חללי דעלמא, ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נא, תנב
מט ע"א אפילו יהבו ליה כל חללי דעלמא לא משני בדיבוריהדברי שלום (הלברשטם) עמ' שצג
מט ע"א בני מלכים בני אברהם יצחק ויעקבלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלז
מט ע"א דברים יש בהם משום מחוסרי אמנהחיים ביד (סימן נז) דף ע"ב ע"ב (ד"ה ועוד); סמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ה ע"א (קטע ראשון)
מט ע"א דברים משום מחוסר אמנהרנת יצחק יחזקאל עמ' של
מט ע"א האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור בו וכו'אחרית השנים עמ' פז
מט ע"א ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכד
מט ע"א הן צדקחיים ביד (סימן נז) דף ע"ב ע"ב (ד"ה ועוד), ודף פ"ח ע"א
מט ע"א הן שלא צדק ולאו שלך צדק שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבלהוגה דעות פ"ב ה"ו, פ"ה הי"ג
מט ע"א הן שלך צדק ולאו שלך צדקס' חסידים סי' מז
מט ע"א הנושא ונותן בדבריםהשיר והשבח ח"א עמ' פב
מט ע"א ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי וכו'הר המוריה עמ' יד
מט ע"א מה תלמוד לומר הין צדק, והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך, שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדקבצור ירום ח"ג עמ' טז הערה 1
מט ע"א מחוסרי אמנהאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קמט
מט ע"א מיתיכי דכי יוסי כרכי יהודה אומר מה תלמור לומד 'הין צדק' והלא הין ככלל איפה היה, אלא לומר לד שיהא הן שלד צרק, ולאו שלד צרקכתב סופר אגדות כאן
מט ע"א רב אמר דברים אית בהו משום מחוסרי אמנהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קג ע"ד, קד ע"ב
מט ע"א רב טבות אי הוו יהבי ליה בל חללא דעלמא לא הוי קא משני בדבוריהס' חסידים סי' מז
מט ע"א רב כהנא וכו' ד"ה איתמר דברים וכו'שער יוסף (תקיז) דף קז ע"ג
מט ע"א רב כהנא יהבו ליה זוזי אכיתנאמצווה ועושה ח"א עמ' ריט
מט ע"א שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקדברי שלום (הלברשטם) עמ' תצז
מט ע"א שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקס' חסידים סי' מז, תתרנח
מט ע"א שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדקאור מאיר ח"ב עמ' נב
מט ע"א שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבס' חסידים סי' נא
מט ע"א תוס' ד"ה כלחקקי לב חלק ב (סימן ס"א) דף קצ ע"א (ד"ה איברא)
מט ע"ב בההיא דרבה והנמק"י שם בשם הר"ן והרמב"ןשמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ג
מט ע"ב בענין תגרי לודקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רעז
מט ע"ב האומר לחברו קבל זה החפץ, ותוס'ארצות החיים (פלג'י) דרוש ב (דף כ"ה ע"א ד"ה ונראה)
מט ע"ב הורה ר' טרפון בלוד וכו' ושמחו תגרי לוד, ואח"כ כשלא ישרו דבריו בעיניהם אמרו לו, יניח לנו ר' טרפון את מקומנוהדרש והעיון ויקרא מאמר רעד
מט ע"ב שתות מקח שנינותורה אור (באנדי) עמ' תכג
מט. א"ל מעותיך לפניך אפילו שומר חינם לא הויעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמג
מט. במתנה מועטת אסור לחזור בו דסמכה דעתיהמרפא לנפש בראשית עמ' פז
מט. דאי הוו יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוי קא משני בדיבוריהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תג
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמונהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלה
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק ל
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפב
מט. דברים אין בהם משום מחוסרי אמנהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
מט. דברים וכו' אין בהן משום מחוסרי אמנה וכו' יש בהם משום מחוסרי אמנהחכמה ומוסר ח"א עמ' פט
מט. דברים וכו' יש בהם משום מחוסרי אמנהדעת תורה בראשית עמ' ריט, במדבר עמ' קט
מט. דברים יש בהם משום מחוסרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ז
מט. דברים יש בהם משום מחוסרי אמנהקול שמואל (קונפורטי) דף ח ע"א
מט. דברים רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה וכו', ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבתפארת צבי במדבר עמ' שסא
מט. הין צדק, שיהא הן שלך צדק כו'כתר תורה (תשסז) עמ' נה, רנב
מט. הכי נמי מסתברא דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ישראל שאמר לבן לוי כו' מעשר כו'כתר תורה (תשסז) עמ' קטו
מט. הן שלך יהא צדק ולאו שלך יהא צדק מטר השמים - עמודי העולם עמ' תק
מט. הן שלך יהא צדק ולאו שלך יהא צדק+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תק
מט. הן שלך צדק ולאו שלך צדקתפארת צבי בראשית עמ' תרלז
מט. הן שלך צדקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפט
מט. הן שלך צדקפרפרת משה ח"ב עמ' תח
מט. ומודה ר"י במתנה מועטת דסמכה דעתומזל שעה דרשות דף קלג ע"ד
מט. ישראל שאמר ללוי כור מעשר יש לך בידייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פד
מט. מה ת"ל הין צדק והלא הין בכלל איפה היא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ד דף כג ע"ג; של"ה (תט) חולין דף קיד ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סו דף ל ע"ב
מט. מה ת"ל הין צדק והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקפאר יעקב ח"ג עמ' רמז
מט. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף לט ע"ב; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ד דף כא ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קפט ע"ג; של"ה (תט) ווי העמודים פרק כב דף לב ע"ד
מט. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים וכו'(קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר סיני); תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף מח ע"ג
מט. מתנה אני נותן לך מותר לחזור בוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצב
מט. רש"י - כשאתה מדבר הן או לאו קיים דבריך והצדק אותם מטר השמים - עמודי העולם עמ' תק
מט. רש"י - כשאתה מדבר הן או לאו קיים דבריך והצדק אותם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תק
מט. שיהא הן שלך צדקדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפה ע"ב
מט. שיהי' הן שלך צדק ולאו שלך צרקחמודי צבי בראשית עמ' סז
מט. שיהיה הין שלך צדק בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קסו
מט. שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדקכד הקמח (מישור) עמ' ד
מט. תוס' ד"ה ומודהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רח
מט: אונאה פחות משתותחנן אלקים עמ' קסט
מט: האונאה כד הורה רבי טרפון בלוד כד ושמחו תגרי לודכתר תורה (תשסז) עמ' רפא
מט: עד מתי מותר להחזירשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
מט: רש"י - חצר המושכר קונה לשוכרעצי חיים - מועדים עמ' שז
מפני שהבעלים מתיאשיםהתורה והעולם ח"א עמ' פו
מצא כסות מנערה א' לשלשים יוםצור יעקב (יעבץ) נשא
מציאת בנו ובתו הקטנים הרי אלו שלוצור יעקב (יעבץ) תזריע
מקום שנהנו שלא להשכיםתולעת שני דף יד ע"ג, קכה ע"א-ע"ב, קנו ע"ד
נ ע"א מה מציאה ראיהבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק א פסוק ז
נ ע"ב זכור מעשיךצמח צדקה עה"ת עמ' קנז
נ ע"ב פחות משתות מחילה שתות קונה ומחזיר אונאהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקסד
נ. עוסקי תורה ות"ח נענשים גם על עוונות קלותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רעט
נ. פחות משתות לרבנןוזאת התורה עמ' קפח, קצ
נ. קנין פירות כקנין הגוף דמיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפז
נ. תוס' ד"ה וספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפח
נ: במה שאמרו שיעור הונאה שתותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלא
נ: הלכתא פחות משתות נקנה מקח יותר על שתות בטול מקח שתות קנה ומחזיר אונאהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנ
נ: יותר על שתות בטל מקחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרפט
נא ע"א אין אונאה לתגרמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק יד
נא ע"א סימן ז"ב ר"ש, א"ר אלעזר אונאה זו וכו'מגילת סמנים עמ' פה
נא ע"ב הנושא והנותן באמנה וכו' אין לו עליו אונאהתהלה לדוד (והרמן) פרק צו פסוק יג הערה ב
נא. אחד הלוקח ואחד המוכח יש להן אונאהעזר מיהודה עמ' ריט
נא. אלא אי אמרת מוכר נמי כלוקח דמי כדכתר תורה (תשסז) עמ' רפה
נא. אם אני יודע שעיקר דהוי שכתוב בתורה לא הוי מתנה על מה שכתוב בתורה מגדנות אליעזר עמ' מט
נא. בעה"ב שמכר כלי תשמישו אין לו אונאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלג
נא. בעל הבית המוכר כליו אין בו אונאהכתר תורה (תשסז) עמ' רפד
נא. האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמה
נא. כאשר לקחת קנית, וכאשר מכרת האבדת קניניךכד הקמח (מישור) עמ' של
נא. כלים של בעל הבית אין להם אונאהתורי זהב (תשעג) עמ' קפד
נא. על מנת שאין לך עלי אונאה, אין לו עליו אונאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רטו (קסז) {דמוחל זכותו}
נא. ר"י אמר אין אונאהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמב
נא. תגרי לוד גם כן שכיחי דטעוכתר תורה (תשסז) עמ' רפג
נא: הנושא ונותן באמנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רטו
נא: כל שאינו יודע כמה היא האונאה הוה אסמכתאכתר תורה (תשסז) עמ' רפב
נא: מאי אין לתגר אונאהוזאת התורה עמ' קפח
נא: מכר באמונה אין לו אונאהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
נא: על מנת שאין לך עלי אונאהוזאת התורה עמ' קפט
נא: תוס' ד"ה בסתם וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' קמז
נב ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאתהלה לדוד (והרמן) פרק פד פסוק ו הערה יא
נב ע"א שערי דמעות לא ננעלותהלה לדוד (והרמן) פרק נא פסוק יט הערה יב
נב ע"ב קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כד, פרק נז פסוק ג הערה ה, פרק צ פסוק טז הערה לט
נב ע"ב שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולתהלה לדוד (והרמן) פרק נז פסוק ג הערה ד, פרק פה פסוק יב הערה כד
נב. אין מקבלין פקדונות מן הקטניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפז
נב. ואין לו עליו אלא תערומתשם דרך ויקרא עמ' ק
נב. ונותנה למעשר שני ואינו חושש, שאינו אלא נפש רעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1155-1154
נב. סלע שפחתה פחות משתות מי שאינו מקבלה אינו אלא נפש רעה ואין זה רק שהוא עין רע וכו' המעמיד עצמו על זוזי נקרא עין רעהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1984
נב. עשוק לגבך ושוי לכריסךעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פב
נב. עשיק לגביך ושוי לכריסיךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצט
נב. עשיק לגביך ושוי לכרסיךיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קמד
נב. עשיק לגבך וכו'עצי חיים על התורה עמ' פ
נב. עשיק לגבך ושוי לכריסךלב הארי עמ' רלז
נב. עשיק לגבך ושוי לכרסךנזר הקדש ח"א עמ' שצז
נב. רש"י - ואחר שאינו חסידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ב
נב. שאינו אלא נפש רעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1603
נב. תוס' ד"ה אמר אבייפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
נב: האי מאן דמוקים אזוזי מיקרי נפש רעהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1156
נב: האי מאן דמוקים אזוזי מקרי נפש רעהחיי נפש ח"ד עמ' שעט
נב: חסר הסלע פחות משתות יקיימנו למשא ומתןחנן אלקים עמ' קסט
נב: כל היורדים לגהנום עולין חוץ מג׳ שיורדין ואין עולין ואחד מהם הוא המכנה שם רע לחבירודודי נתן בראשית עמ' קעה
נג ע"א ברש"י ד"ה דאורייתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' טז
נג ע"א תוס' ד"ה ועולה - בספרי ודיש ... דתרומה עולה ... ואסמכתא בעלמא הואלקוטי שיחות חל"ח עמ' 62
נג ע"ב בנפול מחיצות אין מעשר נאכל שם, ותוס' ד"ה דנפולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעח
נג ע"ב דנפול מחיצותטהרת יו"ט חי"ח עמ' יב
נג ע"ב תוס' ד"ה לא פלוג, דוקא זבחים שעושין מהן עבודות כיון שנדחו אין חוזרין ונראין, אבל בשר זבח וכו' חוזרין ונראיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ח
נג ע"ב תוס' ד"ה לא פלוגרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עב
נג ע"ב תוס' ד"ה מפולרנת יצחק משלי עמ' שכז, שלא
נג. דבר שיש לו מתיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קל
נג. תוס' ד"ה הו"ל הטעם שאחר שבא התרומה ליד כהן לא מהני שאלהבשבילי התלמוד ח"א פסחים מו ע"ב
נג: אם אין מקדש ירקבומקראי קדש (תשנג) עמ' רכב
נג: חומשא מלגו או מלברעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסו
נג: ממעשרו ולא כל מעשרויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסד, קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה
נג: פרט למעשר שני שאין בחומשו שוה פרוטהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עה, עו
נד ע"א חומש מעכב או אינו מעכב באר בשדה עמ' רעא
נד ע"א חומשא מלבררנת יצחק ה' מגילות עמ' נו
נד ע"א תוס' ד"ה ומכלל דפליגימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עב ע"ב
נד ע"א תוס' ד"ה ונתן הכסף וכו'לשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ח ע"ג
נד תוס' הוא"ש, למ"ד אין מועלין בגידולי הקדש אף איםורא דאורייתא ליכארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסו
נד. הכול מודים בשבת בהקדש שחיללמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכב
נד. הכל מודים בשבת שמותר לאכול קודם שנתן חומשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנו
נד. חומשא מלבריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסו
נד. חומשא מלברפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעד
נד. כסף וזהב הם "טבעא" ומה שקונה עמהם הוא "פירא"מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קמח
נד. תוס' ד"ה אופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרעב
נד: אמר בא בגזל הגר כתיב וחמישיתו יוסףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לד
נד: ויסף חמישית כסף ערכך מקיש חומשו לכסף ערכותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמט (קמ) {לשון 'הוספה' משמע דדומה לדבר שניתוסף עליו}
נד: ויסף, יוסף ויחזור ויוסףמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קב
נד: פדיון מעשר שני לעצמו אי מועיל חומשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסה
נד: רש"י ד"ה כתיב חמישיתוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריא ע"ב
נה ע"א אונאה לפרוטותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעח
נה ע"א אין ב"ד נזקקין לפחות משו"פ באר בשדה עמ' ט
נה ע"א אין ב"ד נזקקין לפחות משו"פרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כא
נה ע"א ב"ד נזקקין אפילו לפחות משוה פרוטהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 170 ,312
נה ע"א יוליכנו אחריו אפילו למדיתורת מנחם חמ"ג עמ' 224
נה ע"ב במאירי, בהרבה מקומות עשו חכמים חזוק לדבריהם כשל תורה ואף במקומות יותר משל תורה וברוב מקומות לא עשו דבריהם חזקים כשל תורה ואין להשיב מאלו על אלו מדת חכמים כך היא הם. אמרו והם אמרו ומ"מ יראה שכל שעשו דבריהם חזקים כשל תורה דוקא במקום שהיתה פרצת הגדר מצויה בו מצד קולת הענין וכו'דברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא ד
נה ע"ב גדולה אונאת דברים מאונאת ממוןשמלת אליעזר ח"א עמ' תקטז
נה ע"ב הא מני ר' מאיר היא דאמר עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה וכו'תשובה מיראה עמ' נ
נה ע"ב כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראתשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריט
נה ע"ב עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנג
נה ע"ב עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יד
נה. אין אונאה לפרוטותחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצב
נה. אין ב"ד נזקקין בפחות משו"פפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ג
נה. אין הברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקיג
נה. גזל פחות משוה פרוטה אינו לוקהחנן אלקים עמ' קסט
נה. האשה מתקדשת בפרוטהמגדל עוז (תשעח) עמ' עא
נה. חמש פרוטות הן האבידה שוה פרוטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עח
נה. פרה זו תחת פרה של הקדשיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קנז
נה. תוס' ד"ה העולהתורה ודעת תשסח עמ' קל
נה: א"ר קטינא אם הוזקקו בי"ד לשוה פרוטה גומרין אפילו לפחות משו"פיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ב
נה: בתזס, עשו דבריהם כשל תורהדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ו
נה: הפודה את הקדשו מוסיף חומשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 834
נה: טלית זו בעשר סלעים וכו'יוסף לקח עמ' שכז
נו אין אונאה בקרקעותאמת ליעקב (ניניו) מערכת א אות קנה
נו אלו דברים שאין להם אונאהבן יאיר דף קמ ע"א
נו ע"א אלו דברים שאין להם אונאה ישיר משה דף טו/פו ע"ב
נו ע"א אלו דברים שאין להם אונאה וכו' והקרקעותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קנט
נו ע"א נכרי שהפקיד ונתגייר אין בו דין שמירה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות לט
נו ע"א רעהו ולא להקדשברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר מא
נו ע"א רש"י ד"ה אינו נשבע. אינו נשבע שלא פשע שלא הזקיקתו תורה לישבע עליהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומענין
נו ע"א רש"י ד"ה ההקדשותשעת הכושר דף יז ע"ד
נו ע"א תוס' ד"ה והאי כיומי ממכר ישיר משה דף מו ע"ג
נו ע"א תורם מן הרעה על היפה חכמת התורה קורח עמ' תקו
נו ע"ב אין אונאה בקרקעותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנו
נו ע"ב אין אונאה להקדש באר בשדה עמ' תנו
נו ע"ב העוסק במצוה פטור מן המצוה, כגון פרוטה דרב יוסף+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
נו ע"ב העוסק במצוה פטור מן המצוה, כגון פרוטה דרב יוסףהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
נו ע"ב העוסק במצוה פטור מן המצוהאמרי יצחק בראשית עמ' קעט הערה לה
נו ע"ב הקדשות וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף קד ע"ג
נו ע"ב כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד וכו', רש"ישם דרך ויקרא עמ' קפא
נו ע"ב מנין לרבות גגה חצרה וקרפיפה, ת"ל "ונתן"משך חכמה דברים פ"כד פסוק א
נו ע"ב קדשים שחייב באחריותן באונאה באר בשדה עמ' תנז
נו ע"ב שכירות ביומי' מכירה היאהדרש והעיון ויקרא מאמר רעב אות א
נו. אונאה בס"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מח
נו. אין דין שומרים בקרקעכתר תורה (תשסז) עמ' קלד
נו. אם מיתת בית דין חמור ממיתה בידי שמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריז (קעו)
נו. העבדים והשטרות וכו' שומר חנם אינו נשבע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעג
נו. קרקעות אין בהם אונאהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפג, רפד
נו. קרקעות אין להם אונאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
נו. רש"י ד"ה אינו נשבעארשות החיים עמ' תמו
נו. שאין דין אונאה בקרקעותשם דרך ויקרא עמ' קפא
נו. שומר חנם אינו נשבעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קכז
נו. שומר קרקע פטורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמא-רמג
נו: או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד לידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רלג
נו: אונאה לשכירות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
נו: אין אונאה לקרקעותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עט
נו: אם המצא תמצא בידו אין לי אלא ידו, לגגו וחצירו וקרפיפו מניןחיי נפש ח"ג עמ' רצט
נו: בטלה אגב קרקעתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסב
נו: בל"ו מקומות וא"ל במ"ו במקומות הזהירה תורה על אונאת הגרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לט
נו: ויקח את כל ארצו מידו, מרשותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רפט
נו: ידו היינו ידו ממש מלבד היכא דלא מצינן לפרושי כןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנג (תרכח)
נו: ידו ממש הואאור החיים ויקרא פרק כה פסוק יד
נו: ידו רשותובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רעח
נו: יצאו קרקעות וכו'אור החיים ויקרא פרק כה פסוק יד
נו: יצאו קרקעות שאינן מטלטליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
נו: רי"א בהמה ומרגלית אין להם אונאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קמב
נז השוכר את הפועל כו'מחושקים כסף דף לט ע"א
נז מאי אין להם אונאהוזאת התורה עמ' קפט
נז ע"א אמר רבא וכו' ביטול מקח יש להםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעח
נז ע"ב בענין פטור הקדשות מדו"הזאת ליעקב שמות עמ' תיא
נז ע"ב גבי זה חומר בהקדש, שיטה מקובצתאהל ישרים דף כז ע"ב
נז ע"ב ו-ד' ו-ה' אמר רחמנאמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק כב
נז ע"ב כל רבר המטלטל וגופו ממון יצאו קרקעותלמדנות (תשנח) פ' ויצא אות כג
נז ע"ב מהר"ם שיף, על תוס' ד"ה שומר חינם אינו נשבעחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכד
נז ע"ב רעהו ולא של הקדש באר בשדה עמ' צה
נז ע"ב שאמרו שבשל הקדש פטור, שנאמר אל רעהוברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר מו
נז ע"ב תוס' ד"ה שומר חינם אינו נשבע, והוא הדין דאינו משלם, דאפילו שומר שכר אם פשע נראה דלא משלם, מדפריך לקמן וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכג
נז ע"ב תוס' ד"ה שומר. דאפילו שומר שכר אם פשע נראה דלא משלם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומענין
נז: בני העיר ששלחו שקליהם ונגנבו נשבעין לבני העיר ושוקלין אחריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלד
נז: וריבית הקדשדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלה
נז: וריבית הקדשדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רט
נז: יד הקדש על העליונהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 107
נז: כי יגוף איש את שור רעהו, רעהו ולא של הקדשכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנג
נז: רעהו ולא של הקדשאור החיים שמות פרק ל פסוק ו
נז: רעהו ולא של הקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנג-רנד {דהוי שמירה בבעלים}
נז: ש"ח אינו נשבע על שטרותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מד
נז: תוס' ד"ה כיוןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנח (תקלה) {אם אכילת איסור שמה אכילה}
נז: תוס' ד"ה שומר חנם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעג
נח אם הוא בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשארית מנחם ח"ב עמ' רמג
נח בלא זו אה זו, עין יהוסףבית מועד (גטיניו) דף א ע"א
נח הבא על אשת איש אין לו חלק לעוה"במנחת אליהו (תשנט) עמ' לו בהגה
נח המלבין את חבירו כאילו ש"ד דאזיל סומקא ואתי חיוראמנחת אליהו (תשנט) עמ' רו, רמט בהגה
נח המלבין פני חברו ברבים כשופך דמים אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רסח
נח השוכר את הפועל לשמור את הפרהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה
נח ובצלעי שמחואפוד בד דף פב ע"ב
נח וכצל החוכמהאפוד בד דף ב ע"ג
נח לא תונו איש את עמיתו, באונאת דברים הכתוב מדברשארית מנחם ח"ב עמ' צו
נח מ"ד השם גבולך שלום כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש א
נח ע"א השובר את הפועל וכו' לשמור את הזרעים וכו'הר המוריה עמ' ריא
נח ע"א מי שלקח מקח רע לא יגנה לוס' חסידים סי' תתרסח
נח ע"א עמ' נושא שכר אינו משלם ורמינהו השוכר את הפועל לשמור את וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכו ד"ה ומענין
נח ע"א ריטב"א ד"ה לפיכך. ומכאן יש מביאין ראיה דשומרים אפילו מפשיעה פטורים בקרקעות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שכז ד"ה ומענין
נח ע"א תוס' ד"ה אמרמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' יט
נח ע"ב א"ר חנינא כל היורדים לגיהנים עולים חוץ מג' וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' פו
נח ע"ב אזיל חיורא ואתי סומקאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצד
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חווראאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפט
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חווראדברי שאול שמות עמ' ו
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חיוראקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תסג
נח ע"ב אחיי ורעיי בואולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ג
נח ע"ב אל יאמר לו כדרך שאמרו לאיובדברי חנינא - הספדים עמ' קכה
נח ע"ב אם הוא בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםבצור ירום ח"ג עמ' רסט הערה 17
נח ע"ב אם הי' בע"ת לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חכ"ג עמ' 230, חכ"ו עמ' 108
נח ע"ב אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםס' חסידים סי' ז
נח ע"ב אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 118 ,325
נח ע"ב אסור לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חמ"ז עמ' 270
נח ע"ב אסור לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםשם דרך שמות עמ' שסא
נח ע"ב אסור לומר לגר זכור מעשיך הראשונים וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכב
נח ע"ב את ה' אלקיך תירא באונאת דברים דיבר הכתובפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסא
נח ע"ב בדברים קמסורים ללב נאמר ויראת מאלהיךמהר"ם שיק שמות עמ' קסו
נח ע"ב במערבא במאי זהירי א"ל באחוורי אפיראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ג
נח ע"ב במערבא במאי זהירי, א"ל באחוורי אפיאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכא-קכב
נח ע"ב במערבא זהירי באחוורי אפי יערי עם דבשי ח"ד עמ' ט
נח ע"ב במתן תורה הקב"ה נדמה להם לזקופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' טז
נח ע"ב במתן תורה הקב"ה נדמה להם לזקןפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' יז
נח ע"ב במתן תורה נדמה להם כזקןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שי
נח ע"ב בעל תשובה אל יאמר לו זכור וכו'מכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו' ור"א אומר זה בגופו וזה בממונומגילת סמנים עמ' י
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו' זה בגופו וזה בממונושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רעג
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קכד
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צח
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפח
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 362
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות יב
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןתורת אביגדור ח"ד עמ' רעז
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תטז
נח ע"ב גדולה אונאת דברים מאונאת ממוןבצור ירום ח"ד עמ' קכד הערה 15 {אע"פ שאונאת ממון הוא במעשה ואונאת דברים הוא רק בדיבור}
נח ע"ב גמ"ד לא בעי פרוטהרנת יצחק יחזקאל עמ' שיד
נח ע"ב גר הבא ללמוד תורהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ"ו ע"ד (דף שי"ט ע"ב ד"ה אלא)
נח ע"ב דאזיל סומקא ואתי חיווראאפיקי ים עמ' כד, רעז
נח ע"ב דאזיל סומקאתורת מנחם חמ"א עמ' 344
נח ע"ב דבר המסור ללב נאמר בו ויראת וכו'ס' חסידים סי' עג
נח ע"ב דבר המסור ללב נאמר בו ויראתס' חסידים סי' עג
נח ע"ב דבר המסור ללבמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קסט, רכג
נח ע"ב דחזינא ליה ראזיל סומקא ואתי חווראפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' לד
נח ע"ב הכל יורדין לגהינםעשרה מאמרות (תשס) עמ' שצו
נח ע"ב הכל יורדין לגיהנם חוץ וכו' אלא אימא כל היורדין לגיהנס כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קעט, רג, רכב-רכד
נח ע"ב הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשהדרכי התשובה עמ' קנ, קנט
נח ע"ב הלא יראתך כסלתך, תוס' - פי' לשון בטחוןאגרת על הבטחון (תשע) עמ' יח
נח ע"ב המכנה שם רע לחבירו יערי עם דבשי ח"א עמ' קו
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דאזיל סומקא ואתי חווראתורת מהרי"ם במדבר עמ' קנט
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים כו' אזיל סומקא ואתא חיוראמאור ושמש (תשנב) עמ' שכז
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שפא הערה כ
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אמור עמ' קלז
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכו
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםס' חסידים סי' מ, נד
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברבים כשופך דמיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קנ
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברביםדבר טוב עמ' קי
נח ע"ב המלבין פני חבירו ברביםתורת מנחם חנ"ח עמ' 347
נח ע"ב המלבין פני חבירו יורד לגיהנם ואינו עולה אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קטו
נח ע"ב המלבין פני חבירו כאילו שופך דמים תדע דאזיל סומקא ואתי חווראשם ישראל עמ' קפו
נח ע"ב המלבין פני חבירו שופך דמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רג, שסה
נח ע"ב המלבין פני חבירודרשות מהר"ם חביב עמ' ער
נח ע"ב המלבין פני חבירותורת מנחם חלק לג עמ' 106
נח ע"ב המלבין פני חבית ברבים, כאילו שופך דמים, דאזיל סומקא ואתי חיוראאסופת מערכות דברים עמ' שעא
נח ע"ב המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמיםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רפח
נח ע"ב המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעוה״בברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת יתרו מאמר נו
נח ע"ב הקורא לחבירו בכינוי מעינות האמונה (תשסב) עמ' תט
נח ע"ב הקורא לחבירו בכינוי יורד לגיהנםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' לט
נח ע"ב והמכנה שם לחבירו מכנה היינו מלבין אע"ג דרש ביה בשמיהלהוגה דעות פ"ו ה"ח
נח ע"ב ולא תונו - אונאת דבריםעיונים במשלי עמ' תכז
נח ע"ב ורש"י הבל נפרע בידי שליח חוץ מאונאתאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צח
נח ע"ב חוץ משלשה שיורדים ואינן עולין וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיג
נח ע"ב חטא גמור הוא לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חלק מ עמ' 301
נח ע"ב כל היורדים לגהינם עולים חוץ משלש וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' רעו
נח ע"ב כל היורדים לגיהנום עולים וכו' נח לו לאדם שיפיל וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שפב
נח ע"ב כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' ואלו הן הבא על אשת איש וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' פב
נח ע"ב כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה שיורדין ואינם עוליםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעה, שעז הערה יא
נח ע"ב כל המלבין פני הכירובעקבות משה שמות עמ' קנב
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו' דאזיל סומקא ואתי חוורא וכו' במערבא במאי זהירי וכו' באחוורי אפיאש דת (אסאד) עמ' שעב-שעג
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנח, רלח, ח"ה עמ' כה
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיג
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםשיחות עבודת לוי סי' כב אות ב
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קיד
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים וכו' אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קצט, רפ
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים, ותוס' ד"ה דאזילהשיר והשבח ח"א עמ' רכא
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו כאילו שופך דמיםפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' לד
נח ע"ב כל המלבין פני חבית ברבים כאילו שופך דמיםנאוה תהלה עמ' קפא
נח ע"ב כל המלבין, המספר לשה"ר, גורם דאזיל סומקא ואתי חווראפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קצה, רנד
נח ע"ב כמהו תורה נדמה כזקןפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' י, יט
נח ע"ב כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדבריםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר נז
נח ע"ב כשם שאונאה במקח כך אונאה בדברים, תוס' ד"ה אםדרשות מהר"ם חביב עמ' שלט
נח ע"ב לא יאמר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםס' חסידים סי' ז
נח ע"ב לא יאמר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשוניםקרן לדוד שמות עמ' קל, דברים עמ' ז
נח ע"ב לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קעט
נח ע"ב לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכא
נח ע"ב לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמיםס' חסידים סי' תתרסט
נח ע"ב לא תונו איש את אחיו מיירי באונאת ממוןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנ
נח ע"ב לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רעט
נח ע"ב לא תונו איש את עמיתו וכו' אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה וכו'מגילת סמנים עמ' מב
נח ע"ב לא תונו איש לעמיתו, בהונאת דברים הכתוב מדבר אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' רלא
נח ע"ב לא תונו וגו' באונאת דברים הא כיצד וכו' אם היו יסורין באין עליו וכו' אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חביריו לאיוב וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנו
נח ע"ב מהרש"א ד"ה דדשאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעו
נח ע"ב מלבין פני חברו ברבים אזיל סומקא ואתי חיווראפניני יחזקאל עמ' כ
נח ע"ב מרגלית ובהמה אין להם אונאה, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' שנח
נח ע"ב נעשה סומק ואח"כ חיוור דאזל סומקא ואתא חווראלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פח ע"ב
נח ע"ב פה שאכל נבילות וטריפות בתורתו יהגה ח"א עמ' עא
נח ע"ב רש"י ד"ה וכל דבר המסור ללבראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נח ע"ב שהרי הדבר מסור ללבתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סו
נח ע"ב שיטה מקובצת ד"ה כל היורדיןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעו הערה י
נח ע"ב שלשה יורדין לגיהנם ואין עולין ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ד
נח ע"ב תוד"ה הלא יראתך כסלתךשם דרך בראשית ח"א עמ' רעח
נח ע"ב תוס' ד"ה הלא - כסלתך לשון בטחון ולא לשון סכלותבצור ירום ח"ב עמ' קמו הערה 8
נח ע"ב תוס' ד"ה הלא - כסלתך לשון בטחון ולא לשון סכלותבצור ירום ח"ו עמ' לט הערה 37
נח ע"ב תוס' ד"ה חוץעשרה מאמרות (תשס) עמ' רכד
נח ע"ב תוס' ד"ה רבינאאות לישועה דף קלג ע"ב
נח ע"ב תנו רבנן לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדברשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיד
נח ע"ג כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' נח
נח שומר ספיחי שביעית ותוס'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"ג
נח תני תנא קמיה דרב נחמן כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמיםכד הקמח (תשנו) עמ' סז
נח. אין בית דין נזקקין על פחות משוה פרוטהכתר תורה (תשסז) עמ' קמג
נח. אסור לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשוניםדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסד ע"ב
נח. הלא יראתך כסלתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפד
נח. השוכר את הפועל לשמור את הזרעיםפנים מסבירות עמ' שצג
נח. השוכר את הפועל לשמור את הפרה וכו' בשקנו מידולהורות נתן בראשית עמ' פח
נח. זכור מעשי אבותיךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רב
נח. כל המלבין פני חברו ברביםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 23 עמ' קג
נח. לא תונו איש וגו'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיז, ער
נח. מרגלית ובהמה לאונאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מח
נח. נושא שכר אינו משלם וכו', ורש"י ד"ה בשקנו מידוארשות החיים עמ' תמז
נח. רש"י - שהרי דבר המסורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלה, תמ
נח. ש"ש אינו חייב להקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שע
נח. שופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדםילקוט דברי חכמים במדבר סי' קצג
נח. תוס' ד"ה אר"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסח
נח. תוס' ד"ה חוץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
נח. תוס' ד"ה לשמור וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קי
נח: א"ר חנינא הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשהפני יהושע (תשסא) עמ' כו
נח: א"ר יוחנן משום רשב"י גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'עצי חיים על התורה עמ' שעד
נח: אונאת דברים הוא לאו דאורייתאמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפז
נח: אונאת דבריםבית שלום מרדכי עמ' קסז
נח: אונאת דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמב
נח: אזיל סומקא ואתי חיוורא בינת יששכר (תשמח) עמ' שנ
נח: אזיל סומקא ואתי חיוורא מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמג, ר
נח: אזיל סומקא ואתי חיווראלב הארי עמ' שז
נח: אזיל סומקא ואתי חיווראמחשבת מוסר ח"א עמ' שפב
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראבינת יששכר דף סב ע"א
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' מו, קט
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראנטעי אשל בראשית עמ' קלא
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראעל ישראל גאותו עמ' מה
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראשמן ראש - ימים נוראים עמ' תסח
נח: אזיל סומקא ואתי חיוראשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ו, לח
נח: אין להם חלק לעולם הבא וכו' יורדין לגיהנם ואינם עוליםאם לבינה (פאפא) עמ' תקמט
נח: אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםתורת יחיאל בראשית עמ' תכ
נח: אל יאמר לו פה שאכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים בא ללמוד תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כד-כו {למה נחשב פגם בגר}
נח: אל תונו איש את אחיו זו אונאת ממוןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שעג
נח: אם הוא בן גרים אל יאמר לו זכור מעשי אבותיךמכתב מאליהו ח"ב עמ' 81
נח: אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ומהרש"אפאר יעקב ח"ד עמ' תלה
נח: אם היה בן גרים או בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עו, קנא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנא
נח: אם היה בן גרים אל יאמר לו זכור מעשה אבותיךתורה בציון עמ' תקיז
נח: אם היה בע"ת אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםשמחת הנפש עמ' קלו
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סא
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סב
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסא
נח: אם היה גר לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כא
נח: אם היו חמדים מבקשים תבואה ממנונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסא
נח: אסור להזכיר לבעל תשובה מעשיו הראשוניםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קלה
נח: ארבב"ח אר"י נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א ואל ילבין פני חבירו ברביםתורת חיים עה"ת עמ' קסח {קאי בזמן שכבר בטלו ד' מיתות ב"ד, אבל בזמן שנהגו נוח לבוא אף על וודאי א"א מלהלבין}
נח: אתי סומקא ואתי חיווראמגדל עוז (תשעח) עמ' רנז
נח: באונאת דברים דיבר הכתובמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישב עמ' קי
נח: באונאת דברים הכתוב מדברנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רכב
נח: באונאת דברים הכתוב מדברשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רג, רסז
נח: באחוורי אנפין, דאזיל סומקא ואתי חיוראכד הקמח (מישור) עמ' תצד
נח: במערבא זהירי באחוורי אפי דאזיל סומקא ואתי חיוראישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ב, מקראי קדש (תשנג) עמ' לז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
נח: בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםמכתב מאליהו ח"ב עמ' 82
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממון וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' מד
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממוןדברי יואל פ' וארא דף קסז ע"ב
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלה
נח: גדול אונאת דברים מאונאת ממוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכו
נח: גדולה אונאת דברים מאונאת ממון וכו' מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקט
נח: גדולה אונאת דברים מאונאת ממון וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקט
נח: גדולה אונאת דברים מאונאת ממון שזו נאמר בו ויראת מאלקיך וכו'ויחי ויתן דף לו ע"ג
נח: דאזיל סומקא ואתי חווראדרשות יעב"ץ עמ' כז
נח: דאזיל סומקא ואתי חיוראתיבת גמא (תשסז) עמ' רצב
נח: דבר המסור ללבכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 92
נח: הוי זהירין במחמרי אפא דאזיל סומקא ואתי חיורא מגדנות אליעזר עמ' טז, קעו, שסב
נח: הונאת דברים - בגללך באה הצרהשיחות לספר בראשית עמ' ש
נח: הכל יורדין ועוליןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסא
נח: הכל יורדין לגיהנום חוץ משלושה הכל ס"ד וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ח דף נח ע"ב, ופרק יו דף סג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעח ע"א
נח: הלבין לשון של זהורית היו שמחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסו
נח: המוכר סוס וסייף וחטיטום במלחמה אין להם אונאה מפני שיש בהם חיי נפשעזר מיהודה עמ' ריט
נח: המכנה שם לחבירודברי אמונה השלם בראשית עמ' רי
נח: המלבין חבירו וכו' כאילו שופך דמיו משום דאזיל סומקא ואתי חווראפאר יעקב ח"ג עמ' רלב
נח: המלבין פגי חבית כאלו שופך דמיםדרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
נח: המלבין פגי חברו כאילו שופך דמיםארץ צבי (תשע) עמ' קמה, קפג
נח: המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 62, תתכג הערה 68
נח: המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנ
נח: המלבין פני חבירו ברבים הרי הוא כאילו שופך דמים דאזיל סומקא ואתי חיווראדברי אש (כץ) עמ' קפח
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםשיחות ר' ראובן עמ' סד
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקעח
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמיםפחד יצחק שבועות מאמר ח
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קל
נח: המלבין פני חבירו ברביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קי
נח: המלבין פני חבירו ברביםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפד, תקמ
נח: המלבין פני חבירו כאילו שופך דמיםארץ צבי (תשע) עמ' קמד, קמה, קסג, קסה, קפג
נח: המלבין פני חבירוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' לה
נח: המלבין פני חבית ברבים באילו שופך דמיםברית אברם עמ' קסא
נח: המלבין פני חבית ברבים הוי כשופך דמיםמרפא לנפש בראשית עמ' מז, מח, קיט
נח: המלבין פני חברו אזיל סומקא ואתי חיווראמנחת אליהו (תשסא) עמ' רח
נח: המלבין פני חברוחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קב
נח: הרי שהיה בעל תשובה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' מ, מד
נח: התורה ניתנה מפי הגבורהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תל
נח: התורה נתנה מפי הגבורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעט, א'שד, א'קנח
נח: והמכנה שם לחברולב אביגדור עמ' קמד
נח: וכי תמכרו ממכר לעמיתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצח
נח: ולא תונו איש את עמיתו בהונאת דברים הכתוב מדברמאמרי שלמה ח"ב עמ' קפו
נח: ולא תונו איש עמיתו - הונאת דבריםשיחות לספר שמות עמ' של
נח: זכור מעשיך הראשוניםשומע תפלה ח"ב עמ' ז
נח: חומר איסור מלבין פני חבירו - רמב"םקריאה בקריה ח"א עמ' לט
נח: חומר איסור מלבין פני חבירוקריאה בקריה ח"א עמ' לט
נח: חמום חברך ימסור נפשוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמד
נח: כל היורדים לגיהנם עולים אבל המלבין פני חבירו ברבים אינו עולהשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק א, פרק קלח פסוק ז
נח: כל היורדים לגיהנם עולים חוץ מג'תורת אברהם עמ' כ, 384
נח: כל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' המלבין פני חבירו ברבים והמכנה שם לחבירו וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסג
נח: כל היורדים לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' קמד
נח: כל היורדין לגיהנום עולים חוץ משלשה - רש"ימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לו
נח: כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' והמלבין פני חבירו ברביםמצווה ועושה ח"ב עמ' קנא
נח: כל היורדין לגיהנם עוליםתורת חיים עה"ת עמ' לט {בגיהנם מתלבנת הנשמה מחלודת העוונות, ואח"כ יכולה לשוב למקומה}
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תצא
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים לב שלום בראשית עמ' שנד
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים דאזיל סומקא וכו'ים שמחה עמ' קעט
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צג דף רסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר סח דף לז ע"א
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות יב
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1110
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סו
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמחשבת מוסר ח"ג עמ' קפה
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסג
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםשם אליעזר דף כב ע"א
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קסא
נח: כל המלבין פני חבית ברבים כאילו שופך דמים לילה כיום יאיר (באום) עמ' 166
נח: כל המלבין פני חבית ברבים כאילו שופך דמיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' ל
נח: כל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"במגדל עוז (תשעח) עמ' רנד
נח: כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שלא
נח: כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' מו
נח: כל המלבין פניחבירו כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תסה
נח: כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדבריםלהורות נתן ויקרא עמ' שכב
נח: כשם שאונאה במקח וממכר כךשערי שיש יהושע ח"א עמ' קכב
נח: לא יאמר אדם לגר זכור מעשיך הראשוניםמצווה ועושה ח"ב עמ' תפט, תצא
נח: לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיובעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד
נח: לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמט דף קח ע"ב
נח: לא תונו איש את עמיתו באונאת דבריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שס
נח: לא תונו איש את עמיתו, באונאת דבריםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנה
נח: לא תונו באונאת דבריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצט
נח: למרגלית אין אונאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלב
נח: מלבין פני חבירו ברביםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' סה
נח: מלבין פני חבירו כאילו שופך דמים מגדנות אליעזר עמ' יח
נח: עונשו של המכנה שם רע לחברושיחות לספר שמות עמ' רפז
נח: פה שאכל נבילות וכו' ילמוד תורהאהבת חיים (דייטש) עמ' קנ
נח: צער הוא כעין שפיכת דמים מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכג
נח: צער הוא כעין שפיכת דמים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכג
נח: שאם היו מקרעין בשרי לא היה דמי שותתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' לח
נח: שלשה יורדין לגיהינום ואינם עולין וכו' המכנה שם לחבירו והמלבין פני חברו ברביםמגדל עוז (תשעח) עמ' רנד, רנז, תקלב, תקלח
נח: תוס' ד"ה הלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שפה
נח: תוס' ד"ה חוץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרצ
נח: תוס' ד"ה חוץיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שכא, שכב, שכג
נח: תוס' ר"ה חוץמגדל עוז (תשעח) עמ' תקלב, תקלח
נט אוקירו לנשייכוככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נט אוקירו לנשייכוככר לאדן (תקסא) דף קפח, רעא
נט אוקירו לנשייכוככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
נט אמר רבי אבהו שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל וע"זכד הקמח (תשנו) עמ' לה
נט אתתך גוצא גחון לחש לההתורה והעולם ח"ב עמ' קל
נט בל"ו מקומות הזהירה תורה על אהבת הגרים לפי שסורו רעהמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים דרוש ב
נט הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהמשכנות יעקב (נעים) דף קנד ע"ב-ע"ג
נט ובצלעי שמחו אמר דוד לפני הקב"ה, רבש"ע גלוי וידוע וכו'צידה ברוך פרשת דברים
נט ולא עוד אלא בשעה שעוסקין בנגעיםמחושקים כסף דף מא ע"ב
נט ולע"א כשעוסקיןראש דוד (תשמו) עמ' שיח ע"א
נט ולעא כשעוסקיןראש דוד (תקלו) דף עח ע"ב
נט ולעא כשעוסקיןראש דוד (תקלו) דף עח ע"ב
נט ומ"ש לוה דלא מהימן למלוהדרכי נועם (הרנזון) דרוש י
נט זהיר בכבוד אשתודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קא
נט זהיר בכבוד אשתודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רנט
נט חרוב זה יוכיח וכו' אמת המים וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רלח
נט כד מישלם שערי מכדי רמי ואתי תיגלי"+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נב
נט כד מישלם שערי מכדי רמי ואתי תיגריהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נב
נט כד משלם שערא מכדא נקיש אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רמג
נט כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' במילי דשמיאמאכסניא של התורה סי' יג
נט כל השערים נגעלו ושערי דמעה לא ננעלוכד הקמח (תשנו) עמ' ע, קיב
נט לא תונו איש את עמיתו, עם שאתך בתורהשארית מנחם ח"ב עמ' רמג
נט לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתודרכי נועם (הרנזון) דרוש ג
נט מאי לא בשמים היא ותוספות וא"זראש דוד (תשמו) עמ' תקפו ע"א
נט מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותומשכנות יעקב (נעים) דף רכד ע"ג
נט מוטב שיפיל עצמו לכבשן האש בית אולפנא ח"ב עמ' מא
נט מחלקת חכמים ורבי אליעזר בתנורו של עכנאימנחת אליהו (תשסא) עמ' רכז
נט משלם שערא - אתי תיבראכלי יקר (תשמח) עמ' תד
נט נצחוני בני מאי לא בשמים היא ותוס' וא"זראש דוד (תקלו) דף קנד ע"ד
נט נצחוני בניראש דוד (תשמו) עמ' תקפה ע"ב
נט ע"א א"ל רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שפא
נט ע"א א"ר אלעזר מיום שחר בית המקדש ננעלו שערי תפילהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סז
נט ע"א א"ר אלעזר מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קטו
נט ע"א אומרים לו דוד הבא על א"א מיתתו במהרנת יצחק שמואל עמ' תלח
נט ע"א אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדרכי התשובה עמ' צח
נט ע"א אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במהברכת השיר (צינץ) עמ' רמח
נט ע"א אומרים לי דוד הבא על אשת אישמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
נט ע"א אוקירו לנשייכא כי היכא דתתעתרוקרן לדוד בראשית עמ' קצו
נט ע"א אוקירו לנשייכו ותתעתרוכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' כו, ח"ג סי' קלז
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתעתרומכתם לדוד משלי עמ' קפד
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רצה
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואמרות ה' השלם ח"א עמ' קכד, ח"ד עמ' מח, ח"ד עמ' קצה
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צט
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרובמסילה נעלה עמ' תיב
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרודרך חיים (לונזאנו) עמ' רכב
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקלג
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרותורת מהרי"ם בראשית עמ' קכג
נט ע"א אוקירו לנשיכו כי חיכי דתתעתרו מיניהמנחת ישראל עמ' פג
נט ע"א אין ברכה באה לאדם אלא בשביל אשתודברי חנינא - הספדים עמ' קעח
נט ע"א אין ברכה מצוי' בביתו אלא בשביל אשתו וכו'אפיקי ים עמ' שיג
נט ע"א אין הברכה מצויה אלא בזכות אשה חכמת התורה מסעי עמ' נד
נט ע"א אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בזכות האשה חכמת התורה נשא עמ' עז
נט ע"א אין נותנין לאדם פרנסה אלא בשביל אשתוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף לו ע"ד, רמו ע"א
נט ע"א איתתך גוצא גחין ולחיש להבי חייא ח"א עמ' קכב
נט ע"א אל תונו וגו' עמיתו, עם שאתך בתורה ובמצותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלו
נט ע"א אמר דג פפא היינו דאמדי אינשי כמשלם שעדי מכרא נקיש ואתי תגדא ככיתאכתב סופר אגדות כאן
נט ע"א אמר דוד וכו' אם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץאש דת (אסאד) עמ' שעב
נט ע"א אמר דוד וכו' גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותתנאוה תהלה עמ' י
נט ע"א אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהפתגמי אורייתא עמ' רח
נט ע"א אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה וכו' אמר רב פפא וכו' רב חיננא וכו' רב חלבו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שסא
נט ע"א אמר רב לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אוגתה קרובה. הקב״ה אמר למשה רבינו . לדבר עם הנשים לפני קבלת התורה בלשון רבה בי דמעתם מצויה, ולבן בדי שיתקבלו עליהם דבריו נצטוו רק בשמירת לא תעשה ולא במצוות קום ועשהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רסה
נט ע"א אמר רבי חלבו לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ו
נט ע"א אמרו לדוד הבא על אשת איש דינו במהימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמז
נט ע"א אפי' בשעה שעוסקין בנגעים וכו' א"ל דוד הבא על אשת איש מיתתו במהנאוה תהלה עמ' קיא, תלז
נט ע"א אשתך גוצא גחין ולחיש להתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' שג
נט ע"א אתתך גוצא גחון ולחיש להס' חסידים סי' קלה
נט ע"א אתתך גוצא גחין ולחיש להמאור עינים (תשעה) עמ' תשו
נט ע"א אתתך גוצא גחין ותלחוש להאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נח
נט ע"א בד שלימו חיטי מכדא קדים ואתי תיגראפני חיים (פלג'י) עמ' פב ע"ב, שכב ע"ב
נט ע"א בכבוד אשתו וכו'עולם ברור פרק כו, ל, פז
נט ע"א בתנור דבית עכנאיעיוני הפטרה ח"ב עמ' 651
נט ע"א בתנור של עכנאי מעינות האמונה (תשסב) עמ' רטו
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל ועבודה זרהמצווה ועושה ח"א עמ' תצט
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם אונאה וגזל ועבודה זרהדברי שלום (הלברשטם) עמ' קט
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו' גזל דכתיב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מב
נט ע"א ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו' גזל דכתיב וכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"א
נט ע"א דאמרי אינשי כמשלם שערי בכדא נקיש ואתא תיגרא בביתאדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכ
נט ע"א דוד, הבא על אשת איש מיתתו במהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 53
נט ע"א הבא על אשת איש מיתתו במה חכמת התורה בהעלותך עמ' תקה
נט ע"א הבא על אשת איש מיתתו במהבית יעקב (תשסא) עמ' קסא, קצא, רל, פג
נט ע"א הברכה מצויה אלא בזכות האשהתולדות שלמה - רות עמ' נא, רפא
נט ע"א הברכה מצויה בביתו של אדם בזכות האשהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רמא
נט ע"א ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםהמאור הגדול (גר"א) עמ' משל
נט ע"א ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
נט ע"א היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכד
נט ע"א היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאמאמץ כח (תשעה) עמ' ערה
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהאש דת (אסאד) עמ' קי
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהגבורת יצחק אבות עמ' ריא
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהכדת נפש משיבת עמ' רכח
נט ע"א הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נט ע"א הכל נפרע ע"י שליח חוץ מאונאהרנת יצחק - פרק חלק עמ' קיב
נט ע"א הכל נפרע ע"י שליח חוץ מהונאהסוכת דוד (שירירו) דף צז ע"ב
נט ע"א הכל נפרע על ידי שליח חוץ מאונאהפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסא
נט ע"א הכל נפרעמשק ביתי סימן תקג דף רעד ע"ב
נט ע"א המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצג
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשיחות עבודת לוי סי' מ אות א
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בשיחות חכמה ומוסר מאמר מג אות ב
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאקרן לדוד דברים עמ' רסא
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכ, קנז
נט ע"א המלבין פני חבירו ברביםדברי שאול ויקרא עמ' קיב
נט ע"א המלבין פני חבית אין לו חלק לעוה"באלשיך על חמש מגילות עמ' קמד
נט ע"א המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאביאורי הראי"ה על אבות עמ' תסב {כי כל ענין שכר עולם הבא הוא להסיר את הבושה, אבל החוטא הזה ממלא פני חברו בושה, ולכן לא יזכה החוטא}
נט ע"א המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו**
נט ע"א הנה ה' נצב על חומת אנך חכמת התורה קורח עמ' קסו
נט ע"א ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהומגילת סמנים עמ' מב
נט ע"א ופני יהושע נוח לו לאדם שימסור עצמו לכבשן האשאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קמה
נט ע"א יהא אדם זהיר בכבוד אשתוברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קנח ע"א (דף תר"א ע"א ד"ה וליישב)
נט ע"א כד כלי שערא אתי תגרא בביתאכבוד לאיש דף נא ע"א
נט ע"א כד משלם שערא כו'אגרות הראיה ח"ה עמ' קלא
נט ע"א כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שצח
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו ברך את אברהם דף רג ע"א
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה לא קשיא הא במילי דעלמא והא במילי דביתא לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תע
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםעולם ברור פרק כז
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםשרי המאה ח"ב עמ' 63
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםתולדות הגר"א (תשס) עמ' רל
נט ע"א כל ההולך בעצת אשתו נופל בניהנם, והא אמרי אינשי אתתך נוצא גחין ולחיש לה, הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאס' חסידים סי' קלה
נט ע"א כל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צח
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה וכו'דרך ישרה עמ' רלט
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאה כר' חוץ משערי דמעותדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קצא
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהשמלת אליעזר ח"א עמ' תקטו
נט ע"א כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהכדת נפש משיבת עמ' רכח
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקלז ד"ה וישבתם
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאלבושי בדים סעיף פג
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתאצלח רכב עמ' שו, תצא
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמ
נט ע"א כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קפב, רלט
נט ע"א כר שלמא שערי מכדא רמי ואזיל תיגרא בביתאנחלי מים (מלאח) עמ' רכז
נט ע"א כשהיו רוצים אויבי דוד להכלימו היו שואלין הבא על א"א מיתתו במה וכו'דרך ישרה עמ' קנט
נט ע"א לא בשמים היאבאר שרים פרשת משפטים דרוש א אות ב
נט ע"א לא בשמים היאעיונים במשלי עמ' עב
נט ע"א לא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ב
נט ע"א לא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנד
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתועת לעשות חלק ב כלל ז שאלה מה
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתועת לעשות חלק ב כלל ז שאלה מה
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צב
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתודברי חנינא - הספדים עמ' קסג
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתולהוגה דעות פ"ה ה"י
נט ע"א מ"ד ולא תונו איש את עמיתו שם שאתך במצוותסוכת דוד (שירירו) דף קל ע"ד-קלב ע"א
נט ע"א מאי קרעו ולא דמועולת שבת בשבתו עמ' קסב
נט ע"א מאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו'זרע שמשון (תשסג) לך לך אות לו, חיי שרה אות ג
נט ע"א מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה אלא. אבל קשה דבהאי קרא כתיב נמי ולא ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קו ד"ה ומה
נט ע"א מוטב להשליך את עצמו אל תוך כבשן האשמשך חכמה בראשית פ"לח פסוק כה
נט ע"א מוטב שיבעול אדם ספק אשת איש ואל ילבין פני חבית ברביםשם דרך בראשית ח"ב עמ' שסב
נט ע"א מחלוקת רש"י ותוס', גט ביוצאי מלחמת ב"דפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קלא
נט ע"א מחלוקת רש"י ותוס', גט ביוצאי מלחמת ב"דפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קלה
נט ע"א מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפילה וכו'אפיקי ים עמ' שיב
נט ע"א מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' כא
נט ע"א מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה שנא' גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתירנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסז
נט ע"א מלבין פני חבירו גרוע מספק אשת אישאמרות ה' השלם ח"ה עמ' לח
נט ע"א מתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צד
נט ע"א נוח לו לאדם וכו' ואל ילבין פני חבירותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז, תו
נט ע"א נוח לו לאדם שימסור עצמואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' רא
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל 'ילבין פני חבירו ברביםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קעט
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' לט
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו וכו'(ובתוס' ד"ה דכתיב)חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' מד
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםשרי המאה ח"ב עמ' 170
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות ה
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברביםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קט
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן חאש ואל ילבין פני חברו ברביםעין איה ברכות פ"ו פסקא מז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' רנג-רנד {מדוע אמרו ניב "נוח" ולא "חייב"? ובירור אם זה דין כפשוטו או מליצה מוסרית}
נט ע"א נוח לו לאדם, ובפנ"יאבן ישראל על התורה עמ' ח
נט ע"א נוח לו לארם שיפיל עצמו לכבשן האשבעקבות משה שמות עמ' קנב
נט ע"א נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםשם דרך בראשית ח"ב עמ' קי, שכא, שמה
נט ע"א נח לו וכו' ואל ילבין פני חברו ברבים בית אולפנא ח"ו עמ' ח
נט ע"א ננעלו שערי תפילה מעינות האמונה (תשסב) עמ' תקנו
נט ע"א ננעלו שערי תפילהנפש הרב עמ' ר
נט ע"א ננעלו שערי תפילהרנת יצחק ישעיה עמ' קמז, רנה, תהלים עמ' תטו, ה' מגילות עמ' שפז
נט ע"א נצחוני בני נצחוניס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנד, ערה, ח"ו עמ' קיט
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצוותלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכד
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצוותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפג, שפז
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצות, נימוקי יוסףדברי שאול ויקרא עמ' צט
נט ע"א עם שאתך בתורה ובמצותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 211
נט ע"א רש"י ד"ה שמעה, שמעה תפלתי הוא לשון בקשהמצווה ועושה ח"א עמ' רעח
נט ע"א שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתוצלח רכב עמ' שצד, תעח
נט ע"א שונאי דוד אמרו לו הבא על אשת איש מיתתו במהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעט, ח"ד עמ' קכה, ח"ו עמ' קלד, קס
נט ע"א שונאיו של דוד היו אומרים לו הבא על א"א מיתתו במה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנט
נט ע"א שלא נקראו דלים אלא על עסקי תבואהדברי טובה שופטים ח"א עמ' שנ
נט ע"א שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל ועבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנא
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תו
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קפג
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלופי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קפט
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלו ובמאירירנת יצחק תענית עמ' ריא
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלודברי שלום (הלברשטם) עמ' קד
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלופניני יחזקאל עמ' קכב, תקח
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלורנת יצחק תהלים עמ' קסה, ה' מגילות עמ' קצו
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלושיחות חכמה ומוסר מאמר כא אות י
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תלט
נט ע"א תוס' ד"ה דכתיבצלח רכב עמ' קכג
נט ע"א תוס' ד"ה ולא עודבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ג עמ' 53-54
נט ע"א תנורו של עכנאייחל ישראל אבות ח"ב עמ' רעו
נט ע"ב א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 146, 59
נט ע"ב אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומצווה ועושה ח"א עמ' פט
נט ע"ב אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ט
נט ע"ב אחרי רבים להטותמשפט כהן סי' קכב עמ' רעח-רעט; טוב ראי עירובין עמ' שד {"דעת רב האי גאון שגם בזמן הזה יש מעלה של מחדדי טפי המכריעה את מעלת רובא ויכולים לדון בזה אחרי מי שטעמו נראה"}
נט ע"ב אין אנו משגיחים בבת קול שבבר כתוב אחרי רבים להטותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 210
נט ע"ב אין אנו משגיחין בבת קולשיחות עבודת לוי סי' פח אות א
נט ע"ב אין משגיחין בבת קול ותוס' ד"ה לא א"כ למה הלכה כב"ה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פו
נט ע"ב אין משגיחין בבת קול ותוס' דלא יצאה אלא לכבודו דר"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו {בדין לשנות כדי שלא יתבייש חבירו}
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולאגרות הראיה כרך ב אגרת תסז (קא), תרצ (רצה); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נ; טוב ראי יבמות דף כב בנדפס {גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע}
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצב, תכ
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שעא
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' מו, מח
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע, חקת
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 8
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולתורת מנחם ח"ט עמ' 116, חכ"ג עמ' 57
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולתורת מנחם חנ"ה עמ' 280
נט ע"ב אך גדול הי' באותו היום שבכ"ט שהי' ר"א נותן בו עיניו נשרף וכו'ברית שלום (תעח) דף פב ע"ב
נט ע"ב אך גדול היה באותו היוםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קכד
נט ע"ב אך גדול היה באותו היוםראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר א
נט ע"ב אך יגדול בי' כאותו היום שבכ"מ שהי' ר"א נותן בו עיניו נשרף וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשפז, תקכו
נט ע"ב אם הלכה וכו' יוכיחו וכו'אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תשלב
נט ע"ב אם הלכה כמותי וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שיא
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו'הדרש והעיון במדבר ח"א מאמר א אות י
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח כו' עמד ר"י, על רגליו ואמר לא בשמים היאתורת מנחם חמ"ט עמ' 81
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב יוכיח חמת המים כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יג דף לח ע"ב
נט ע"ב אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ט
נט ע"ב אם משגיחין בב"ק או לא חכמת התורה בהעלותך עמ' תצה
נט ע"ב אמת המים תוכיחמנחת קנאות עמ' ק
נט ע"ב אשכחתיה דנפל על אנפיה, א"ל קום, קטלית לאחי, אדהכי נפק שיפורא מבית ר"ג דשכיבבאמונה שלמה עמ' תסה
נט ע"ב ב"ק יצאה הלכה כר"א וכו' תורה לא בשמים כו'גנא דפלפלי עמ' רלא, שנג, תלה
נט ע"ב באותו היום השיב ר"א כל תשובות שבעולםנתיבות יצחק ח"ג עמ' תלב
נט ע"ב באותו יום השיב ר"א וכו' ולא קבלו ממנושיעור ליום השבת עמ' קפה
נט ע"ב בל"ו מקומות הזהירה תורה על הגרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שיד
נט ע"ב במעשה דרבי אליעזר וחכמיםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קלא
נט ע"ב במעשה דתנור עכנאי ובמחלוקת ר"א ורבנן בדין אחרי רבים להטות - ביאור רחב בזהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קב-קט
נט ע"ב במעשה רר"א וחכמים, אמת המים יוכיח חרוב יוכיח כותלי ביהמ"ד יוכיחובריכות המעיין עמ' קעא
נט ע"ב בתנורו של עכנאיבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות מא
נט ע"ב גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צב
נט ע"ב גר סורו רעאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מב
נט ע"ב גר סורו רעמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
נט ע"ב דבר שבמשקל ובמנין אפי' בכל שהוא חתרכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' עד
נט ע"ב דזקיף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנו
נט ע"ב הזהירה תורה בשלושים וששה מקומות וכו' בגרתורת מנחם חנ"ט עמ' 389
נט ע"ב השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' אמת המים יוכיחו וכו' כותלי בית המדרש יוכיחו וכו' מן השמים יוכיחו וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו' שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קיב, תסד
נט ע"ב התורה הזהירה בל"ו מקומות על הונאת הגרס' חסידים סי' קטז
נט ע"ב וזה הוא תנור של עכנאי וכו'צלח רכב עמ' שכח
נט ע"ב ולבסוף הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו, ואמרו מי ילך ויודיעו אמר להם רבי עקיבא אני אלך וכו'בצור ירום ח"ה עמ' מג הערה 55
נט ע"ב ורש"י שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' עז
נט ע"ב חרוב יוכיח, אמת המים תוכיח וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רמב
נט ע"ב יצאה בת קול ואמרה הלכה כר"אתורת אליהו עמ' תיג
נט ע"ב יצאתה בת קול ואמרה וכו' לא בשמים היאנפש החיים (תשעז) עמ' עב, רפח
נט ע"ב יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקוםהר המוריה עמ' קנו
נט ע"ב יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא... אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו... תנא: אך גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנום. עמד על רגליו ואמר: ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל, נח הים מזעפודרכי התשובה עמ' עט
נט ע"ב יצתה ב"ק ואמרה מה לכם אצל ר"א וכו' עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ערב
נט ע"ב כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגהינםזרע שמשון (תשסג) משפטים אות ח
נט ע"ב כל המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 154
נט ע"ב כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צה
נט ע"ב כמדומה לי שחברים בדלים ממךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנו {אמר "כמדומה" אף שלא היה לו ספק}
נט ע"ב כמשלם שערי מכדאפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
נט ע"ב לא בשמים היא באר בשדה עמ' לא
נט ע"ב לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שצד
נט ע"ב לא בשמים היא וכו' שכבר נתנה תודה מהר סיני וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 355
נט ע"ב לא בשמים היא וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' קסב
נט ע"ב לא בשמים היא וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' ס, קלד
נט ע"ב לא בשמים היא שכבר נתנה הלכה וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' ו (מהדו"ב עמ' קלב)
נט ע"ב לא בשמים היא, קבלת תורה מאליהו הנביאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צג
נט ע"ב לא בשמים היאאגרות הראיה כרך א אגרת קג(קכג-קכד); מאורות הראי"ה - הגדה של פסח, סוף דרושים לשבת הגדול עמ' רכה-רכז; משפט כהן סי' צב, קכה (עמ' קעה, רח, רעט); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' מט, צא; עזרת כהן עמ' קמא, והערות רצי"ה בעמ' תיא; מאורות הראי"ה חנוכה עמ' פז; עץ הדר השלם (מהד' זולדן) סי' לד {אם יש ספק מצד חעיון, מותר לשאול בשמים, אבל אם נשתכחה ההלכה לגמרי, "לא בשמים היא"}
נט ע"ב לא בשמים היאברכת אבות עמ' קג
נט ע"ב לא בשמים היאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנב, תתעה
נט ע"ב לא בשמים היאחכמת התורה בחוקותי עמ' שנה
נט ע"ב לא בשמים היאימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנא
נט ע"ב לא בשמים היאמאורי אור (אתרוג) עמ' ריח, תוספת אור הערה 6
נט ע"ב לא בשמים היאמנחת ישראל עמ' קנג
נט ע"ב לא בשמים היאמסילות הנביאים שופטים עמ' תעב
נט ע"ב לא בשמים היאפניני דעת עמ' קצג, רסח
נט ע"ב לא בשמים היאקהלת יעקב פורים עמ' תקכח
נט ע"ב לא בשמים היאראה חיים חלק ב דף קי"א ע"ב (דף שצד ע"א ד"ה הרי)
נט ע"ב לא בשמים היאשיחות עבודת לוי סי' קב אות א
נט ע"ב לא בשמים היאשעורי ופניני דעת עמ' ז
נט ע"ב לא בשמים היאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיב, קכד
נט ע"ב לא בשמים היאשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רמח
נט ע"ב לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו'ואותו תעבוד עמ' שסו
נט ע"ב לקה העולם שלישערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 29
נט ע"ב מאי לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטותאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פד
נט ע"ב מאן דאית ליה זקיפא במשפחתוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' סד
נט ע"ב מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תלה
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחבירךבצור ירום ח"ו עמ' יח
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברך - אומר הבעל שם טוב שאם מצאת מום באיזה אדם, מום זה הוא לא אצלו אלא הוא אצלך, מום שבך - קודם כל הוא בך, תשתדל לא לומר אותו לחברךבצור ירום ח"ח עמ' פט
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תא הערה נו
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךבצור ירום ח"ה עמ' קנ
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 726
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךעטרת יהושע דברים עמ' כט
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךפרשת דרכים (תשסה) עמ' קלג
נט ע"ב מום שבך אל תאמר לחברךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רכא
נט ע"ב מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים בתנורו של עבנאי וכו' ויצאה בת קול וכו' ואמרה וכו' לא בשמים היא שכבר נאמר בתורה אחרי רבים וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קמג, רטז
נט ע"ב מן השמים יוכיחו וכו' לא בשמים היאאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שלג
נט ע"ב מן השמים יוכיחוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיז
נט ע"ב מן השמים יוכיחולב אליהו (תשסה) שמות עמ' רעט
נט ע"ב מעשה דר"א בתנור של עכנאישיחות חכמה ומוסר מאמר מח אות ד
נט ע"ב מעשה דרבי אליעזר וחכמים בתנור של עכנאישם דרך בראשית ח"ב עמ' יח, רב, שי
נט ע"ב מעשה דתנור של עכנאי - תורה לא בשמים היאתורת העולה (תשעה) עמ' תקמג
נט ע"ב מעשה דתנורו של עכנאיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קפג
נט ע"ב מעשה ר' אליעזר וחכמיםעולת שבת בשבתו עמ' שו
נט ע"ב מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר וכו'מכשירי מצוה עמ' סט
נט ע"ב מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכח
נט ע"ב מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות על הגרעולת שבת בשבתו עמ' שפו
נט ע"ב מפני שסורו רעתורת מנחם חמ"ד עמ' 76
נט ע"ב מפני שסורו רעתורת מנחם חנ"ז עמ' 259
נט ע"ב נצחוני בני ברכת שלום "שמעתי" מאמר קלו
נט ע"ב נצחוני בני יערי עם דבשי ח"ד עמ' יז
נט ע"ב נצחוני בני נצחוני בניפרי חיים (קלוגר) עמ' קלג
נט ע"ב נצחוני בני נצחונירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מו עמ' 8
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חל"ה עמ' 81, 237
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חלק לד עמ' 178,55
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חמ"ב עמ' 138
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חמ"ו עמ' 90
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חנ"ב עמ' 185
נט ע"ב נצחוני בניפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלט
נט ע"ב נצחוני בנירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שמג
נט ע"ב סורו רעתורת מנחם חכ"ז עמ' 43
נט ע"ב סורו רעתורת מנחם חנ"ט עמ' 268
נט ע"ב עובדא דרבי אליעזר מן השמים יוכיחוברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ"ו ע"א (דף שמד ע"א ד"ה הרי)
נט ע"ב עמד ואמר רבי יהושע לא בשמים היאקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תסג
נט ע"ב עמד ר' יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קכא, רנד, תלה, תקיג
נט ע"ב עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיח דף רמח ע"א ודף רמט ע"א
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ח בהערה, מהד' ד סי' מד
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עט
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליופניני דעת עמ' לז
נט ע"ב פלוגתא ר"א ורבנן בתנורו של עכנאי כל הסגויאברית שלום (תעח) דף קכב ע"ד
נט ע"ב פלוגתא ר"א ורבנן בתנורו של עכנאיברית שלום (תשסח) עמ' תשפה, תרמו
נט ע"ב קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניתורת מנחם ח"ג עמ' 344, ח"ד עמ' 181, חט"ו עמ' 95, חי"ח עמ' 56, חי"ט עמ' 183, ח"כ עמ' 62
נט ע"ב קוב"ה וכו' קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חל"ט עמ' 383, חלק מ עמ' 20, 339
נט ע"ב קוב"ה כו' קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חנ"ו עמ' 256, חנ"ז עמ' 339
נט ע"ב ר' אליעזר בן הורקנוסמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 334
נט ע"ב ר' אליעזר לא קיבל דעת הרובשיחות מוסר (תשסב) עמ' קפ
נט ע"ב ר' יהושע אמר תורה לא בשמים היאאמרות ה' השלם ח"ב עמ' לד, ח"ו עמ' קצו
נט ע"ב ר"ג היה בא בספינה כו' אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראלבאמונה שלמה עמ' שיח, תסד
נט ע"ב רבן גמליאל היה בא בספינה עמד עליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס עמד על רגליו ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' סח, מהד' ח סי' סב
נט ע"ב רש"י ד"ה לבש שחוריםרנת יצחק ה' מגילות עמ' כ
נט ע"ב שבבר ניתנה תורה מן השמים אין משגיחין בבת קולעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 252, 146
נט ע"ב שערי דמעות לא ננעלואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צז
נט ע"ב תוס' ד"ה ואמרימכשירי מצוה עמ' סט
נט ע"ב תוס' ד"ה לא בשמים היא - אם סמכינן על הכרעת בת קולימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצז
נט ע"ב תוס' ד"ה לא לא בשמים היא. והא דאמר בפ"ק דיבמות דהלכה כב"ה משום דיצאה בת קול שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטות אבל התם אדרבה ב"ה רובא אי לאו דהוה מספקא לן אי אזלינן בתר רובא משום דב"ש הוו חריפי טובא וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסד
נט ע"ב תורה לא בשמים היאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2046
נט ע"ב תורה לא בשמים היאציץ השדה ח"ד עמ' צ
נט ע"ב תורה לא בשמים היאשם ישראל עמ' שמג
נט ע"ב תורה לא בשמים היאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכב
נט ע"ב תורה לאו בשמים היאדברי חנינא - ת"ת עמ' עח
נט ע"ב תנור של עכנאי וכו' מה לכם אצל ר"א כו' לא בשמים היאעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלח
נט ע"ב תנור של עכנאי, השיב ר"א כל תשובות שבעולם וכו'כרם טוביה עמ' שעג
נט ע"ב תנור של עכנאימנחת קנאות עמ' קמ
נט ע"ב תנור של עמאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו, ורש"י ד"ה עבנאי, נחש דרכו לעשות בעגולה להכניס זנבו אצל פיו, ותוס' ד"ה זה תנוד של עכנאי, יש דגרס חכנאי וכן בירושלמי וחכן זה נחשדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיח
נט ע"ב תנורו של עכנאיגנא דפלפלי עמ' רעט
נט ע"ב תנורו של עכנאיתורת חז"ל עמ' 117, 72
נט ע"בבריכות המעיין עמ' קעא
נט עמר ר' יהושע ואמר לא בשמים היאהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' טז
נט רבי אליעזר הגדול אומר בשלשים וששה מקומות הזהירה תורה על הגרכד הקמח (תשנו) עמ' מד
נט שערי דמעות לא ננעלותפארת ישראל (שינקמן) עמ' מח
נט תוס' - בשעה שעוסקים בד' מיתות ב"ד טירת כסף דף קעג ע"ב
נט תורה לא בשמים היאנפש יוסף (תשעד) עמ' נט
נט תורה לא בשמים היאציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קט
נט תנורו של עכנאי שיצאה ב"קזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כ ע"ב
נט. אוקירו כשייכי כי היכי דתתעתרוואני תמיד עמך עמ' קו
נט. אוקירו לנשייכו בי היבי דתתעתרופרדס מרדכי עמ' נו
נט. אוקירו לנשייכו כי היכא דתתעתרויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקב, תקה, תקח
נט. אוקירו לנשייכו כי היכא דתתעתרותורת יחיאל בראשית עמ' קכא
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתיתעתרותפארת ראובן עמ' רעד
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' פג
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוברית אברם עמ' שלח
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרודברי יואל פ' בראשית דף לד ע"ב
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוייטב פנים ח"ב דף י
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומגלה צפונות ח"ב פ' שמות
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שצה
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרומנחת יהודה (פתיה) עמ' 209
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרונזר הקדש ח"ב עמ' שנא
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרונטעי אשל בראשית עמ' שכו, שסא
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרופאר יעקב ח"ג עמ' שעד
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרופי' רקנטי (שה) פרשת בראשית
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צב
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי שתתעשרותורת המצרף עמ' רצב
נט. אוקירו לנשייכודברת שלמה (תשעא) עמ' יט
נט. אוקירו לנשייכי בגין דתתעתרוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלג, תרלד, תרכח, תרל, תרלא
נט. אוקירו לנשייכי כי היכיבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שסד
נט. אוקירו לנשייכי כי היכיבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קנה
נט. אוקירו נשייכו כי היכי דתתעתרוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קמג
נט. אוקירי לנשייכי כי היכא דתתעתרויגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלז, קלח, בא אות מו, בלק אות פח
נט. אוקרי לנשייכי כי היכי דתתעתרוברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' יד
נט. אין אנו משגיחין בבת קולתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תמט
נט. אין ברכה מצויה אלא בשביל אשתודברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ריא
נט. אין ברכה מצויה אלא בשביל אשתושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמו
נט. אין ברכה מצויה בתוך ביתו אלא בשביל אשתודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צג אות יב
נט. אין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו לילה כיום יאיר (באום) עמ' 274, 287
נט. אין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 530
נט. אין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תטז
נט. אין ברככה מצויה בבית אלא בשביל אשתודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1179
נט. אין הברכה מצוי׳ בתוך ביתו של אדם אלא בזכות אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שדמ, תרכט, תרלב, תשל
נט. אין הברכה מצויה אלא בשביל אשתופעולת גבר עמ' יא ד"ה ולאברם הטיב
נט. אין הברכה מצויה אלא בשביל אשתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שיג
נט. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רעט
נט. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתועזר מיהודה עמ' שנו
נט. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לב
נט. אין ישראל נקראים דלים אלא על עסקי תבואהשבט מישראל (קרמניץ) פרק סה פסוק י
נט. אין מביאים ראיה על ההלכה מחרוב ומאמת המיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 44
נט. אין מריבה אלא על עיסקי תבואהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' צג, שלו
נט. אין מריבה מצויה אלא על עסקי תבואהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמז
נט. אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאיגל יעקב (תשנג) מצורע אות נ
נט. אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ע
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' קעד, שעז, תמא
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להואני תמיד עמך עמ' תסה
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שז, תנז
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להתורת המצרף עמ' שכב
נט. איתתך גוצא גחין ותלחוש להמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מז
נט. איתתך גוצא גחין ותלחיש להקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלח, תשסא, תשנח
נט. איתתך גוצא גחין לחיש לההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סב
נט. אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' צט
נט. אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רכו
נט. אל ילבין פני חבירו ברביםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שצא
נט. אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ וכו' ולא עוד אלא בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רז, רמד
נט. אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כח דף קיט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ניצבים דף רט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער סב דף קעו ע"ב
נט. אמר דוד לפני הקב"הבית שלום מרדכי עמ' קסט
נט. אמר דוד לפני הקב״ה רבש״ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין את בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכג, תכג
נט. אמר ר' יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' צו
נט. אמר רבא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו שנאמר ולאברם היטיב בעבורה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמב
נט. אמרו לדוד הבא על אשת איש מיתתו במהפאר יעקב ח"ב עמ' תתפא
נט. אע"פ שננעלו שערי תפילה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' נה
נט. אעם "י ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תמט
נט. אף על פי ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלואבני אש (אויש) מועדים עמ' רכט, רמה
נט. אפי' בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות א"ל דוד הבא על א"אמכתב מאליהו ח"ב עמ' 82
נט. אשתך גוצא גחין ולחיש להדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1044
נט. אתתך גוצא גחין ולחוש להברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 131
נט. אתתך גוצא גחין ולחיש לה וכו' הני מילי במילי דעלמא אבל במילי דשמיא לאאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 414-421
נט. אתתך גוצא גחין ולחיש להבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קד
נט. אתתך גוצא גחין ושמע להתורת יחיאל בראשית עמ' נח
נט. אתתך גוצא גחין ותלחוש להפנים מסבירות עמ' נח
נט. בין איש לאשתו במילי דשמיא יהיה איתן חזק ובמילי דעלמא יוותרמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רלה
נט. בל"ו מקומות ואית דאמרי במ"ו מקומות הזהירה התורה על הגרמאמרי שלמה ח"א עמ' פז
נט. במילי דביתא יש לשמוע לעצת האשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 722
נט. במילי דעלמא איתתך גוצא גחין ותילחוש להתפארת צבי בראשית עמ' קפט
נט. במילי דעלמא יש לשמוע לעצת אשתו אבל לא במילי דשמיאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1333
נט. במילי דשמיא ההנהגה על הבעל ובמילי דעלמא יציית להאשה מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקלט
נט. במילי דשמיא ההנהגה על הבעל ובמילי דעלמא יציית להאשה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקלט
נט. במישלם שערא מברא נקיש ואתי תיגרא בביתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנז*, ח"ג עמ' תרמז
נט. במעשה תנורו של עכנאיתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמז - ר' יוסף כהן
נט. בפלוגתא דר"א הגדול וחכמיםבין המשפתים שמות עמ' קלב
נט. ברכה מצויה בשביל אשתו וכו' אוקירו לגשייכו כי היכי דתתעתרודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נז, רלט
נט. בשעה שהיה דוד יושב ועוסק בנגעים ואהלות באו שונאי דוד וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תפד
נט. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תלח
נט. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סו דף קלה ע"א
נט. דוד הבא על א"א וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שו
נט. דוד הבא על אשת איש וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עה אות ט, סי' פג אות ב, סי' קח אות ג
נט. דרש דוד וכו' אמר דוד גלוי וידוע שאם מקרעין בשרי לא היה דמי שותתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, מקראי קדש (תשנג) עמ' קפו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
נט. דרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו ונאספו וגו'ארץ צבי (תשע) עמ' קמד, קפג
נט. הא במילי דשמיא וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקצד
נט. הבא על א"א וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין וכו'תורת אברהם עמ' נב, 398
נט. הבא על א"א מיתתו במהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קפו
נט. הבא על אשת איש וכו' מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"בחיי נפש ח"ד עמ' שי
נט. הבא על אשת איש, מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדעת תורה דברים ח"ב עמ' קפה
נט. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנם בינת יששכר (תשמח) עמ' קמה/קמח
נט. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנםעולם הפוך פרק כ, פא
נט. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהנםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכד
נט. ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו' והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה וכו' הא במילי דשמיא הא במילי דעלמאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2115
נט. ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו׳, הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצב
נט. היינו דאמרי אינשי מכי רמי שערי מכדא וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קסב*
נט. הכל נפרע ע"י שליח חוץ מאונאהתורת חיים עה"ת עמ' קו {וכשהקב"ה פורע בעצמו העונש מרובה יותר}
נט. הכל נפרעין ע"י שליח חוץ מהונאהעמק החכמה עמ' רלב
נט. הכל נפרעין על ידי שליח חוץ מאונאה, דן אנכי ולא על ידי שליחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רלד-רלה, רנג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסב
נט. המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 26, פ"ב הערה 1484-1483, פ"ג הערה 1549-1548, 1446, 1448, פ"ד הערה 1986, פ"א הערה 779, 755-754
נט. המלבין את פני חברו ברבים אין לו חלק לעוה"בשמחת הנפש עמ' קיד
נט. המלבין הפני חברואור חדש (הרטמן) פ"ז אות 137-138, פ"א אות 965, 966, פ"ה אות 612
נט. המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"במטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסג
נט. המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפ
נט. המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבאתיבת גמא (תשסז) עמ' ערב, רצב
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק בעולם הבא מגדנות אליעזר עמ' קעו
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"באור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קטז
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"במצווה ועושה ח"ב עמ' קנב
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רמ
נט. המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאמחשבת מוסר ח"א עמ' קמו
נט. המלבין פני חבירו ברבים, אין לו חלק לעולם הבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסה
נט. המלבין פני חבירו ברבים, כאילו שופך דמיםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' רמא
נט. המלבין פני חבירו ברביםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קסד
נט. המלבין פני חבירו ברביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שפד
נט. המלבין פני חבירו כאילו שופך דמיםאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 8
נט. השיב ר"א כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו וכו' אמת המים יוכיחו וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' צא
נט. השם גבולך שלום והוא על ידי כי חלב חיטים ישביעך, מה שאין כן כד אזיל קמחא מכדא אתי תיגראתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרעג
נט. השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך, היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגראמרפא לנפש בראשית עמ' שע
נט. וכל שלימא שערי מכדא רמי תגראאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שסד
נט. ולא עוד אלא בזמן שעסוקים בנגעים ואהלות אומרים דוד הבא על אשת איש וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שנא
נט. ולא עוד אלא שהן עוסקין בנגעי' ואהלות וכו'ברכת שמואל ח"א דף ד ע"ד
נט. ולא עוד אפי' בשעה שהן עוסקין בנגעים ואהלות אומרים דוד הבא על א"א וכו'ברכת שמואל ח"ב דף מ"ה ע"א, מ"ח ע"ד
נט. ומכבדה יותר מגופואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1252, 1251
נט. חייך קודמיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תמב
נט. טעותו מותרת שנאמר ולא תונו איש את עמיתוכד הקמח (מישור) עמ' פה
נט. יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1252
נט. כד מישלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגראנפש יוסף (תשעד) עמ' קיב, רנו, רסז
נט. כד משלים שערא מכדא נקיש תגרא בביתאשבט מישראל (קרמניץ) פרק כט פסוק א
נט. כד משלים שערי מכדא נקיש חגרא בביתאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
נט. כד משלים שערי מכדאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' כו
נט. כד משלם שערי מכדא וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ריד
נט. כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' לג-ד
נט. כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגראעזר מיהודה עמ' ריז
נט. כד משלם שערי מכדא רמי תגרא בביתאיבין שמועה (לעוו) עמ' תו
נט. כד ספו שערי מן כדא רמי תגרא בביתאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שלד
נט. כוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פכי חבירו ברביםגל עיני ח"א עמ' נז
נט. כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהינוםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרצה
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם וכו', והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה, לא קשיא הא במילי דעלמא והא במילי דביתא, לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאעזר מיהודה עמ' קנב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם שר רק לא היה כאחאב וגו' וכו' והא אמרי אינשי איתתך גוצא גחין ותלחוש לה לא קשיא וכו' הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רכד, תצט, תק, תרב
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםדברי אמונה השלם בראשית עמ' מ
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' מז
נט. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' עד
נט. כל המלבין פני חבירו אין לו חלק לעולם הבאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 966
נט. כל השערים ננעלו ושערי דמעה לא ננעלוכד הקמח (מישור) עמ' קסז, ערד
נט. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותדברות חיים (תשעה) עמ' סא
נט. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותשער המלך (תשנז) עמ' שלג
נט. כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' רמח
נט. כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהר דף קפד ע"ב
נט. כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהתורת חיים עה"ת עמ' קעו {כל התפילות נענות - אלא לא מיד, ועל אונאה נענים מיד}
נט. כל שאשתו מושלת עליו צועק ואינו נענהאור האורות עמ' קנד
נט. כמשלם שערי בכדאכלי יקר (תשמח) עמ' תד
נט. כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי חגרא בביתאצדקת יוסף עמ' רסו
נט. כמשלם שערי מכדר נקיש תגר בביתאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות א, סי' צג אות יג, סי' צו אות א
נט. לא הוה שבקת לי' לר"א למיפל על אפי'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קג
נט. לא תונו אותו לומר אמש עבדת ע"זיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פ
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה, אונאתה קרובהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1252
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתומנחת יהודה (פתיה) עמ' 209
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתושמן ראש - ימים נוראים עמ' שמח
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעח
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שמב
נט. לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתותורת אברהם עמ' ר
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו' מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' עט
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף צו/צז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת לך לך דף נה ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"ד
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצוי' וכו' אלא בשביל אשתו וכו', והיינו רא"ל רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו וכו'יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תקג
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה אלא בשביל אשתותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכ הערה 66
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה אלא בשביל אשתושבילי פנחס (תשעט) עמ' שכה
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתותפארת צבי בראשית עמ' קפט
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו שנאמר ולאברהם היטיב בעבורהדודי נתן בראשית עמ' קיב
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתומרפא לנפש בראשית עמ' קנז
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו' אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרושבילי פנחס (תשעג) עמ' יח
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתושבילי פנחס (תשעז) עמ' רפו
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתותורת חיים עה"ת עמ' נח {משום שבזכותה שורה השכינה בבית}
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו וכו' אוקירו לנשייכו, כי היכי דתתעתרוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' יא, תא
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צד {כי האיש מצד החסד, והאשה מצד הגבורה וכשמכבדה מעורר הגבורה הקדושה; ביאור העוסק בתורה נכסיו מצליחים (ע"ז יט:), שעי"ז משפיעה הבינה בגבורה שמשם הזהב }
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרלז, תרלט
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פ
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו' השם גבולך שלום חלב חטים ישביעךשבילי פנחס (תשעז) עמ' רפו
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו' כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתאפאר יעקב ח"ג עמ' רסד, שעב, תעח
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו', השם גבולך שלום חלב חטים ישביעךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כד (פט)
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' קסח
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'חמודי צבי שמות עמ' צח
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ו סימן כד דף מג ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים דף עח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהר דף צד ע"א
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהשבילי פנחס (תשעט) עמ' שכה, שכח, של, שלב
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רפג
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כד דף מג ע"ב
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתוצדקת יוסף עמ' רסו
נט. לעולם יהא זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה מצויה אלא בשבילהנפש יוסף (תשעד) עמ' תו
נט. לעולם יהיה זהיר אדם בכבוד אשתולקחת מוסר ח"א עמ' נא
נט. לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 406
נט. לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברביםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפג
נט. לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברביםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קפה
נט. לעולם יפיל עצמו וכו' ולא ילבין פני חבירו ברביםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' פו
נט. מ"מ הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג/צג דף שיו/שיז ע"ד
נט. מאי דכ' ובצלעי שמחו ונאספו וגו' אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך וכו' אלא אפי' בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות א"ל, דוד הבא על א"א מיתתו במה ואני א"ל מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"ב אבל המלבין וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסב
נט. מוטב שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברבים מנא לן מתמר שנאמר היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תיג
נט. מחלוקת חכמים ור"א בתנור של עכנאימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קכב, קפא, קצא, רצד
נט. מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפילהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קח
נט. מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנו
נט. מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה וכו' ואף על פי כן שערי דמעות לא ננעלואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 683
נט. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה אבל שערי דמעה לא ננעלולקחת מוסר ח"ב עמ' פב-פג, לקחת מוסר איכה עמ' רה
נט. מיום שחרב המקדש ננעלו שערי תפלה אך שערי דמעות לא ננעלושבט מישראל (קרמניץ) פרק סז פסוק ב
נט. מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלהדברי יואל פ' ויחי דף תקג ע"ב
נט. מלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשכח, ח"ב עמ' שצ
נט. מלבין פני חבירו ברביםפרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק טז
נט. מנא לן מתמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפח
נט. מפני מה הזהירה התורה בגר מפני שסורו רעיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תנ
נט. נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האששירת דוד (תשסז) עמ' רלא
נט. נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א וכו'שו"ת מהרשד"ם (שנד) חלק אבן העזר סימן מה דף נב ע"ד
נט. נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברביםחיי נפש ח"ד עמ' שי
נט. נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםפתחי שערים ח"א עמ' רכ
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו'כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' כא
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פגי חבירו ברביםמחשבת מוסר ח"א עמ' רמב, תפז, תפט, תקג, תקפה
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםים שמחה עמ' שמב
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצד
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצד
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רמט
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, מנלן, מתמר, דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיהדעת תורה במדבר עמ' רכח
נט. נח לאדם להפיל לכבשן האש ואל ילבין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצא
נט. נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו וכו'נטעי אשל בראשית עמ' רעט
נט. נעילת שערי תפילהדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' סג
נט. ע"י, ומהרש"א אונאת אשתובית שלום מרדכי עמ' קסח
נט. על אונאה הקב"ה נפרע בעצמומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רצח
נט. עם שאתך בתורה ובמצוות אל תונהו וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף צד ע"ב
נט. עם שאתך בתורה ובמצוותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריג
נט. עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדברים מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכט
נט. עם שאתך בתורה ובמצות אל תונהו בדברים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכט
נט. עם שאתך בתורה ובמצותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תכ, תעג
נט. עם שאתך בתורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קיג
נט. עמד ר"י על רגליו ואמר תורה לא בשמים היאלהורות נתן ויקרא עמ' קנב
נט. עמיתך עם שאיתך בתורה ומצוות בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רסב
נט. קרעו ולא רמו, אמר דוד לפני הקב"ה רבשו"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין בשרי וכו' הבא על א"א מיתתו במה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שח
נט. קרעו ולא רמו, אפילו בשעה שהן עוסקין בנגעים ואהלות פוסקין ואומרץ דור הבא על אשת איש מיתתו במה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק א, פרק לה פסוק ז
נט. רש"י - אשתך קטנה כפוף עצמך ושמע דבריהתפארת צבי בראשית עמ' קפט
נט. רש"י ד"ה ה"גמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנב
נט. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתוחיי נפש ח"ד עמ' קעט
נט. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתושבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קמד, רסד
נט. שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתושמחת הנפש עמ' קלג
נט. שאין ברכה מצויה וכו' אלא בשביל אשתו והיינו דא"ל רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יג, רכד, שנה, שעג, שצג, שצט, תצ, תצד, תצו-תצח, תקכג, תקמט, תקסו
נט. שאין מריבה מצויה וכו' אלא על עסקי תבואהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רנד, תס, תקד
נט. שאין מריבה מצויהאמרי מאיר (מאירי) דברים פט"ו פסוק ז
נט. שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם, אונאה וגזל ועבודה זרהכד הקמח (מישור) עמ' פב
נט. שלשה אין הפרגוד ננעליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנט
נט. שערי דמעה לא ננעלו מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' פ
נט. שערי דמעות לא נגעלודברי יואל פ' ויחי דף תקג ע"ב
נט. שערי דמעות לא ננעלו - מהר"לקריאה בקריה ח"ג עמ' סט
נט. שערי דמעות לא ננעלו בנאות דשא (לייפר) עמ' מו
נט. שערי דמעות לא ננעלו מטר השמים - עמודי העולם עמ' קסד, תקלא
נט. שערי דמעות לא ננעלו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קסד, תקלא
נט. שערי דמעות לא ננעלוארץ צבי (תשע) עמ' קב
נט. שערי דמעות לא ננעלוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תקמו
נט. שערי דמעות לא ננעלודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' סא אות א
נט. שערי דמעות לא ננעלויורה חכימא (תשעא) עמ' קפח
נט. שערי דמעות לא ננעלומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצה
נט. שערי דמעות לא ננעלומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - שמות עמ' קנ
נט. שערי דמעות לא ננעלומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלח
נט. שערי דמעות לא ננעלונחלת אבות (הכהן) סימן ט דף יא ע"ב
נט. שערי דמעות לא ננעלוקריאה בקריה ח"ג עמ' סט, פג
נט. שערי דמעות לא ננעלושמחת הנפש עמ' קג
נט. שערי דמעות לא ננעלושמן ראש - ימים נוראים עמ' תכח
נט. שערי דמעות לא ננעלושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכ
נט. שערי דמעות לא ננעלושער המלך (תשנז) עמ' קנט
נט. שערי דמעות לא ננעלותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קנח-קנט
נט. שערי דמעות לא ננעלותורי זהב (תשעג) עמ' שפט
נט. שערי דמעותזבחי צדק (דיסקין) עמ' ש
נט. שערי תפלה ננעלוטוב לב עמ' לב
נט. תוס' ד"ה דכתיב, דכתיב היא מוצת, בלא אל"ף כמו ויצת אש בציון, שהיתה קרובה לאש כבר וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תקג
נט. תוס' ד"ה דכתיב, שהיתר, קרובה לאש ושלחה ליהודה רק ברמזדברי יואל פ' וישב דף רכג ע"ב
נט. תוס' ד"ה דכתיבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכו
נט. תוס' ד"ה היא מוצתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיג
נט. תוס' ד"ה לא בשמים הוא, והא דאמר בפ"ק דיבמות הלכה כב"ה וכו' שאני התם שבא לחלוק על דברי תורהדברי יואל פ' קרח דף יט ע"א
נט. תוס' ד"ה נוחחיי נפש ח"ד עמ' שי
נט. תוס' די"ה היאלקחת מוסר ח"א עמ' רד
נט. תורה לא בשמים הואשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצג
נט. תנור שחתכו חוליות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' של
נט. תנור של עכנאי וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' טז
נט. תנורו של עכנאישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסג
נט: א"ל אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח וכו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'דעת תורה במדבר עמ' קכה, דברים ח"א עמ' רח
נט: א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנידברי יואל פ' שלח דף תז ע"ב
נט: אותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו וכו', ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פב
נט: אימא שלום דביתהו דר"א אחתיה דר"ג וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסח
נט: אימא שלום דביתהו דרבי אליעזרמבשרת ציון ח"ב עמ' שנז
נט: אין אנו משגיחים בבת קולקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' נז
נט: אין אנו משגיחין בבת קולדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכה ע"ב
נט: אין אנו משגיחין בבת קולדברי יואל פ' וישב דף רכז ע"א, שט ע"ב
נט: אין אנו משגיחין בבת קולמכתב מאליהו ח"ה עמ' 220
נט: אין אנו משגיחין בבת קולצדקת יוסף עמ' רצה
נט: אין מביאין ראיה מן החרובתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלח הערה 2
נט: אין משגיחין בבת קולאש דת (תשמח) עמ' צו
נט: אין משגיחין בבת קולהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריב
נט: אין משגיחין בבת קולהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריד
נט: אין משגיחין בבת קולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפד
נט: אין משגיחין בבת קוליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
נט: אין משגיחין בבת קולייטב פנים ח"א דף קכה
נט: אין משגיחין בבת קוללקחת מוסר ח"א עמ' קמב
נט: אין משגיחין בבת קולערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שמט, תיד, ויקרא-במדבר עמ' קד
נט: אין משגיחין בבת קולפאר יעקב ח"ד עמ' רפ
נט: אין משגיחין בבת קולשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצב
נט: אין משגיחין בבת קולתורה ודעת תשסח עמ' קצח
נט: אין משגיחין בבת קולתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח
נט: אין משגיחין בבת קולתורת יחיאל במדבר עמ' קכט
נט: אם הלכה כמותי הרוב זה יוכיחהדרש והעיון דברים מאמר קצה
נט: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח אשר אחון עמ' קיד
נט: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת וכו' אחרי רבים להטותחכמה ומוסר ח"א עמ' קו
נט: אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח וכו' לא בשמים היא, וברבינו ניסים גאוןמחשבת מוסר ח"א עמ' קנד, שנ
נט: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו' אשכחיה ר"נ לאליהו אמר ליה מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחונישבילי פנחס (תשעא) עמ' שעה
נט: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצתה ב"ק וכו' שהלכה כמותו בכ"מ עמר ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היאחמודי צבי מועדים עמ' תרכח
נט: אם ר"א אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' רכח
נט: אמר הקב"ה נצחונידברי יואל פ' קרח דף ח ע"א, טז ע"ב
נט: אמר הקב"ה נצחוניויואל משה מאמר א סי' קנד עמ' קנד
נט: אמר להם רבי עקיבא אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגוןהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' סב, רלא, רלח
נט: אמר להם רבי עקיבא אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגוןהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' סג, רלד, רמב
נט: אמר רבי יהושע לא בשמים היא כבר כתבת אחרי רבים להטותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
נט: אמת המים יוכיחודברי יואל פ' וישב דף שי ע"א
נט: באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו וכו' חרוב זה יוכיח וכו' אמת המים תוכיה וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רפח
נט: בדברי תורה המהלך הוא לא וכו'פחד יצחק פסח מאמר לז
נט: בכ"ד מקומות הוזהרו על הגרים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קסו
נט: בל"ו מקומות הזהיר תורה על הגרכד הקמח (מישור) עמ' קד
נט: בל"ו מקומות הזהירה תורה על הגרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קי, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיב
נט: במילי דעלמא צריך לילך אחר עצת אשתו ובמילי דשמיא עצת האיש העיקרמרפא לנפש בראשית עמ' קט
נט: בענין מחלוקת ר' אליעזר וחכמים בתנור של עכנאיעזר מיהודה עמ' א, שכב
נט: ברכוהו חכמים את ר' אליעזרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מ
נט: בת קול דהלכה כרבי אליעזרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'יז
נט: בתנור של עכנאי חרוב יוכיחמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קלה
נט: גבי תנורו של עכנאי שחלקו חכמים עם ר"א הגדול וכו', ורמב"ןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קצב
נט: גר סורו רעשמן ראש סוכות ח"א עמ' צד
נט: גר סורו רעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מד הערה 93
נט: הכרעת הנבואה בהלכה מופקעת היא בכחה של המימרא וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר יב
נט: הלכה כבית הלל משום דהוי רובא אע"ג דבית שמאי מיחדדי טפיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רב
נט: המאנה את הגר והלוחצו עובר בג' לאויןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פ
נט: המאנה את הגר עובר משום לא תונומצווה ועושה ח"ב עמ' תפט, תצא
נט: המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"ב מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תפ
נט: המלבין פני חבית ברביםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נז
נט: המשלם שערי מכדא נקיש ואתא תגרא בביתאדברי יואל פ' נשא דף קסז ע"ב
נט: התערבות בת קול במחלוקתשיחות לספר בראשית עמ' מג
נט: ואף ר"ג וכו' שלא ירבו מחלוקותהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קמ
נט: חרוב זה יוכיח וכו' מן השמים יוכיחודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1932
נט: חרוב זה יוכיח וכו'שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמו
נט: חרוב יוכיח אמת המים תוכיחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סו
נט: חרוב יוכיח וכו' אמת המים תוכיחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' פ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מט
נט: חרוב יוכיחקרבן מנחה (תשעד) עמ' רסב
נט: יצאה בת קול ואמרה הלכה כר"א בכל מקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1121
נט: יצאה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קה
נט: יצאתה ב"ק ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר תורה לא בשמים היאדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנח ע"ב, שמיני עצרת תקעג ע"ב
נט: יצאתה בת קול ואמרה וכו', עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'אור ישראל (תרס) דף מו ע"א
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א וכו' אחרי רבים להטותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמ, קנז
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ, עמד ר"י וכו' ואמר לא בשמים היאחכמה ומוסר ח"ב עמ' פט
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלבה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמים היאצמח דוד (סקאליע) עמ' קסח
נט: יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו וכו' תורה לא בשמים היא וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' ריא, רסב
נט: יצאתה בת קול וכו' עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים הואנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז
נט: יצתה ב"ק ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזרדברי יואל פ' שלח דף תל ע"א
נט: יצתה ב"ק וכו' מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכ"מדברי יואל פ' וישב דף רסז ע"ב
נט: יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזר וכו' ועמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' ריז
נט: כבר ניתנה לנו תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קולדברי יואל פ' שמיני דף רמ ע"א
נט: כבר ניתנה תורה למשהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' שעו
נט: כד משלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגראשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קיד
נט: כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קסד
נט: כל מקום שנתן עיניו מיד נשרףקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
נט: כשנחלקו ר"א וחכמים גבי תנור של עכנאיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' נג
נט: לא בשמים היא - אין משגיחין בב"קשעורי דעת ספר א עמ' כא, לט
נט: לא בשמים היא בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רפט (הערה)
נט: לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קולהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קע
נט: לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קוללישרים תהלה (תשסד) עמ' קצט
נט: לא בשמים היא שכבר נתנה תורה מהר סיניהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ס
נט: לא בשמים היאבין המשפתים ויקרא פ' תזריע אות ג
נט: לא בשמים היאברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שה
נט: לא בשמים היאהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שיז, דברים עמ' ריט
נט: לא בשמים היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מט
נט: לא בשמים היאחנן אלקים עמ' רנג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רה
נט: לא בשמים היאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 69
נט: לא בשמים היאמבשרת ציון ח"א עמ' מו
נט: לא בשמים היאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סג, תנט
נט: לא בשמים היאשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קפא
נט: לא תהיה לו כנושהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רס (רצג)
נט: לא תונותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעא (י-יא) {המאנה את הגר עובר בג' לאוין וכו' שסורו רע}
נט: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קע
נט: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' נו, עו
נט: לקה העולם שליש בזיתים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שיט
נט: לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש בשעוריםתורת חיים עה"ת עמ' ס-סא {לקה העולם בשליש, כי הוא עומד על שלשה צדיקים, או בנגד חלקו של רבי אליעזר}
נט: לקה העולם שליש בחטים וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקז
נט: לקו החטים והזתיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרכה
נט: מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תז
נט: מאי לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קול וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיז
נט: מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא... קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנישרתי ח"א עמ' רסט
נט: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא אמר ליה קא חייך ואמר נצחוני בני נצחונושרגא המאיר מועדים עמ' קמט
נט: מאי עביר קב"ה בההיא שעתאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 221
נט: מאי עביר קוב"ה בההיא שעתא, א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנידברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עח ע"א, הושענא רבה דף תקג ע"ב, שמחת תורה דף תרמה ע"ב
נט: מאן דאית לי' צליבא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ת
נט: מה לכם אצל ר' אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 923
נט: מום שבך אל תאמר לחברך והיינו דאמרי אינשי דזקיף לי' זקיפא וכו' זקיף ביניתאפאר יעקב ח"ג עמ' תט
נט: מום שבך אל תאמר לחברךברית אברם עמ' תקיד
נט: מום שבך אל תאמר לחברךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ז
נט: מחלוקת ר' אליעזר וחכמים כנידון תנור של עכנאי וכו' נצחוני בני, נצחוני בניחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שגג
נט: מחלוקת ר"א ור"י אם משגיחים בבת קולנטע שעשועים (שליסל) עמ' טו
נט: מחלוקת תנור של עכנאיהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ק
נט: מי ילך ויודיעושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ל
נט: מי ילך ויודיעושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפו
נט: מן השמים יוכיחו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצא
נט: מן השמים יוכיחויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסד
נט: מן השמים יוכיחומגלה צפונות ח"ג פ' נצבים
נט: מעשה בתנור של עכנאיעלי שור ח"א עמ' רכ
נט: מעשה בתנורו של עכנאי, וראשוניםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מ, פג, רנה, תה, תסח, ח"ג עמ' נט
נט: מעשה תנורו של עכנאיאשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסג
נט: מפני מה הזהיר התורה בגרנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
נט: מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' נה
נט: מפני מה הזהירה תורה כשלשים ושישה מקומות וכו'תורה בציון עמ' תפב
נט: נוח לו לאדם שיבא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים וכו' אמר דוד לפני הקב״ה דבש״ע גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ, ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה״ב אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה״בדודי נתן בראשית עמ' שנד
נט: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים מנלן מתמר שנאמר היא מוצאתדודי נתן בראשית עמ' שנד
נט: נמוקי יוסףתורת יחיאל בראשית עמ' כה
נט: נמנו עליו וברכוהושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שז
נט: נמנו עליו וברכוהושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קל
נט: נעקר חרוב ממקומואור חדש (הרטמן) פ"א אות 340
נט: נצחוני בני נצחונימבקש ה' (חאגיז, שנו) דף א ע"ב
נט: נצחוני בני נצחוניתורת יחיאל בראשית עמ' רעט
נט: נצחוני בניברית אברם עמ' שיב, תרלד
נט: נצחוני בניגנת אגוז (תשעב) אות שיא
נט: נצחוני בנידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1420, פ"ב הערה 407, פ"ג הערה 677
נט: נצחוני בנידרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות כב
נט: נצחוני בניייטב פנים ח"א דף רד
נט: נצחוני בנימחשבת מוסר ח"ב עמ' קכד, קכו, קלב, ריג
נט: נצחוני בניעל ישראל גאותו עמ' סט, רנז
נט: נצחוני בנישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
נט: נצחוני בניתורת יחיאל במדבר עמ' רכה
נט: נצחוני בניתפארת צבי במדבר עמ' כה
נט: נצחוני בניישבט מישראל (קרמניץ) פרק קכז פסוק ב
נט: עגין תנור בית עכנאיעלי שור ח"ב עמ' תקנד
נט: על ההכרעה שנתקבלה ע"י החכמים כנגד הבת קול אמר הקב"ה ניצחוני בנידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 28
נט: עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאדרשות הר"ן (מישור) עמ' סז, קמד, רסד
נט: עמד ר"י על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קפא, ח"ג עמ' קה
נט: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' רסז
נט: עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאדברי יואל מועדים ח"ד דף ז ע"ב, ח ע"ב
נט: קא חייך ואמר נצחוני בני וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שיח
נט: קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בנידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 952
נט: קא חייך ואמר נצחוני בני נצחונילישרים תהלה (תשסד) עמ' קיב, קל
נט: קא חייך ואמר נצחוני בניאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' פה
נט: קיי"ל בר"א ור"י הלכה כר"יייטב פנים ח"ב דף רכו
נט: ר"א בן הורקנום נפל על אנפיה וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' שצ
נט: רבי אליעזר בתנורו של עכנאידרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יט ע"א, ודרוש ו דף לט ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) בהקדמה דף ב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ג/נ דף סא ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף קנ ע"א וע"ד, ופרשת קרח דף רי ע"א; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ל; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יח דף מג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיו ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף לב ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א חלק ב ומו"ק פרק ג דף רכב ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שלה ע"א; תעלומות חכמה (שפט) מצרף לחכמה דף כב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנ וסי' רנב דף קט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ"ד דף נט ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמד ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רלט דף עה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת משפטים דף כח ע"א
נט: רבי אליעזר ורבי יהושע הלכה כרבי יהושעדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פד
נט: רבי אליעזר שהחזיק במחלוקת הביאו כל טהרות שטיהר ושרפום לפניותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמט (תריח) {דטהרה ענינה אחדות ומחלוקת ענינו שניות}
נט: רש"י ד"ה ביןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקפה
נט: שכבר נתנה תורה מהר סינידרך חיים (תשע) פ"א הערה 96
נט: שכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרףתורת חיים עה"ת עמ' קצח {מקור כה זה מליבו שדבוק היה בהקב"ה, ושורייני דעינא בליבא תליא}
נט: תוד"ה לאחנן אלקים עמ' עז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קכח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סא, ע, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלט
נט: תוס' - אין משגיחין בבת קולדברי יואל פ' וישב דף שט ע"ב
נט: תוס' ד"ה לא - הטעם שהיו צריכין לב"ק דהלכה כב"ה, אף דקיי"ל אחרי רבים להטות, משום דב"ש מחדדי טפישם יחזקאל עמ' רסג, תקט
נט: תוס' ד"ה לא בשמים הוא, והא דאמר בפ"ק דיבמות דהלכה כב"ה משום דיצאה בת קול וכו'דברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכה ע"ב
נט: תוס' ד"ה לא בשמים היא, שאני הכא שבא לחלוק על דברי תורה דכתיב אחרי רבים להטותדברי יואל מועדים ח"ד דף ח ע"ב
נט: תוס' לא - מתי שומעים לב"קשיחות לספר בראשית עמ' מג
נט: תורה לא בשמים הוא וכו' נצחוני בני נצחונילהורות נתן דברים עמ' מד, רלו, שכד
נט: תורה לא בשמים הואדברי יואל פ' ויגש דף תנד ע"ב
נט: תורה לא בשמים הואדברי יואל פ' שלח דף תכט ע"ב
נט: תורה לא בשמים הואלב הארי עמ' קח
נט: תורה לא בשמים הואשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רסא
נט: תורה לא בשמים הואשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שכה
נט: תורה לא בשמים היא מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות מח
נט: תורה לא בשמים היאויואל משה מאמר א סי' קנא עמ' קנג
נט: תורה לא בשמים היאלהורות נתן בראשית עמ' כד
נט: תורה לא בשמים היאעל הגאולה ועל התמורה סי' לב עמ' סט, סי' סו עמ' קטו
נט: תורה לא בשמים היאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמג
נט: תורה לא בשמים היאשבילי פנחס (תשעא) עמ' תק
נט: תורה לא בשמים היאשבילי פנחס (תשעט) עמ' קסז
נט: תורה לא בשמים היאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תח
נט: תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכהשרתי ח"א עמ' רסט
נט: תנא אף גדול הי, וכו' שלא לכבודי עשיתי וכו' נח הים מזעפוחכמה ומוסר ח"א עמ' שיט
נט: תנור של עכנאי וכו' וברכהוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רעא
נט: תנור של עכנאי וכו' חרוב יוכיח, אמת המים, כותלי ביהמ"ד וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צח {מהגר"א ג' יסודות ללימוד, הסתפקות במועט, ענוה, שקידה, וזשאחז"ל (סנהדרין פח:) איזהו בן עוה"ב ענוותן ושפל ברך וכו' שהן ג' יסודות אלה; כונת "בן עוה"ב" הוא תואר נשגב למי שכל מחשבותיו לעוה"ב}
נט: תנור של עכנאי וכו' מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מרחמי הרב עמ' יח
נט: תנור של עכנאי וכו' עמד רבי יהושע ואמר לא בשמים היאמאמרי שלמה ח"ב עמ' מה
נט: תנור של עכנאי ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין, אם הלכה כמוני מן השמים יוכיחוברית אברם עמ' קי
נט: תנור של עכנאי שנחלקו ר"א וחכמיםבין המשפתים בראשית עמ' מב
נט: תנור של עכנאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 30
נט: תנור של עכנאיהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ג
נט: תנור של עכנאיהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ג
נט: תנור של עכנאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיח
נט: תנורו של עכנאי - לא בשמים היאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רח
נט: תנורו של עכנאי וכו' לא בשמים היאמחשבת מוסר ח"ג עמ' נז
נט: תנורו של עכנאיבית שלום מרדכי עמ' ו, רנה, רמא
נט: תנורו של עכנאידולה ומשקה פסח עמ' קנה
נט: תנורו של עכנאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד, שכב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ
נט: תנורו של עכנאישירת דוד (תשסז) עמ' תקו
נט: תני רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה וכו' מפני שסורו רעים שמחה עמ' קעח
נס. המלבין פני חבירון אין לו חלק לעוה"בנצח ישראל (הרטמן) עמ' תכז הערה 105
נפקו רבנן לאעסוקי בי' ברבה ב"נ לא הוה ידעו דוכתי' וכו'לוח ארז פרשת לך לך דף יח
נפקו רבנן לאעסוקי בי' ברבה ב"נ לא הוה ידעו דוכתי' וכו'לוח ארז פרשת נצבים דף קלז
נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חמ"ט עמ' 379, חלק נ עמ' 29, 143
נצחוני בניראש דוד (תקלו) דף קנד ע"ד
ס ע"א אין מפרכסין את האדם וביעב"ץ שבעבד עברי מותרתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שג
ס ע"א ביין התירו לערב וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ט פסוק ב
ס ע"א לא יחלק חנוני קליותסמיכה לחיים (סימן ט"ו) דף ק"ה ע"א (ד"ה ואען)
ס ע"ב אי אתה מוצא לא נשך בלא תרבית ולא תרבית בלא נשך וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קנו
ס ע"ב איזהו נשך ואיזהו תרביתברית שלום (תעח) דף נא ע"א
ס ע"ב איזהו נשך ואיזהו תרביתברית שלום (תשסח) עמ' שכג
ס ע"ב אין משרבטין את הבהמה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיד
ס ע"ב אם אוזיף מאה במאהנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף מד ע"א (ד"ה והנה)
ס ע"ב ד"ה תשיךתועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ג
ס ע"ב ההוא עבדא סבא דאזל צבעיה לרישיה ולדיקניהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
ס ע"ב הוקשו מלווי בריבית לשופכי דמיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 310
ס ע"ב ולא חלקן הכתוב אלא לעבור עליו בשני לאויןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 87
ס ע"ב לא חילקן הבתוב [נשך וריבית] אלא לעבור עליו בשני לאויןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 308
ס ע"ב לקח הימנו חיטים וכו' מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 119
ס ע"ב צדיק מצרה נחלץ ויבוא אחר תחתיומצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ס ע"ב תרבית בלא נשך וכו' לעבור עליו בבי לאויםשיחות מוסר (תשסב) עמ' קצה
ס"פ אלו מציאות תוס' ד"ה מדברי שניהםשארית יעקב (אלגזי) דף י ראש ע"ב
ס. ביין התירו לערבביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק ב
ס. דטפי ומחייליהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסב (תקכד) {'חלי' לשון מתיקות}
ס. רש"י ד"ה השופהנתיב התשובה עמ' קכט הערה 88
ס: אי אתה מוצא נשך בלא תרבית וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שצב
ס: איזהו נשךכתר תורה (תשסז) עמ' רפו
ס: אין לי אלא נשך בכסף וריבית באוכל נשך באוכל מניןדברי יואל פ' בלק דף קיא ע"א
ס: אין לי אלא נשך כסף ורבית אוכל, נשך אוכל ורבית כסף מניןשפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ח
ס: ותסברא דאיכא נשך בלא תרבית וכו'גבורות אליהו סי' נה אות א
ס: רש"י ד"ה זיבנן, עבד עברי אסור כשאין היובל נוהגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קעט {מה איסורו}
ס: תוס' ד"ה למה חלקם הכתוב, אורחא דקרא לכתוב לשון משונהדברי יואל פ' בלק דף קיא ע"א
ס: תוס' ד"ה למהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשנ
סא : התולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואתורת יחיאל במדבר עמ' קנג
סא בנשך ותרבית לא תתך אכלך אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רכא
סא ד"ה אלא לאו דגול ל"ל וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ג
סא וחי אחיך עמך חייך קודמיםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מ"א
סא יצי"מ דכתב רחמנא גבי שרצים למ"לדרשות לחם שלמה עמ' רכה
סא כל הכופר במצות מדות כו' גורם לחמשה דברים, מטמא את הארץ כו'המדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש א
סא ל"ל דכתב דחמנא יציאת מצרים ברכותמשכנות יעקב (נעים) דף פט ע"ד
סא למה נאמרה יציאת מצרים גבי ציציתלבית יעקב דרוש כו
סא לעבור עליו וכו' ותוס' ד"ה לעבור עליו בב' לאויןברית אברהם (בושערה) דף קנה ע"ב
סא ע"א א"ר למה לי דכתב רחמנא לאו בגזל לאו בריבית לאו באונאה וכו' אלא לאו בגזל ל"ל, לכבוש שכר שכיר, שכר שכיר בהדיא כתיב, לעבור עליו בשני לאויןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רב
סא ע"א אין שכירות משתלמת אלא לבסוףמאור החיים (בן עטר) עמ' עה
סא ע"א אלא לאו דגזל כו'מראה הגדול ח"א דף לג ע"ג-ע"ד
סא ע"א בנשך ובמרבית קאי על הכסף ועל האוכלבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות א
סא ע"א כובש ש"ש בהדיא כתיבתועפת ראם (גטיניו) דף עז ע"ג
סא ע"א ל"ל דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
סא ע"א ל"ת דכ' רחמנא ל"לאיש מבין ח"ב דף טו ע"א
סא ע"א לא תגנובו אפילו ע"מ למיקט, וש"מרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנד
סא ע"א לאו בגזל למה לי לכובש שכר שכיר ותוס' שםחדרי בטן פרשת ויקהל אות ה
סא ע"א לילף מאונאה וריבית, ורע"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעז
סא ע"א למה לי דכתב רחמנא לאו ברבית לאו בגזל וכו'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלג אות א
סא ע"א למה צריך לאו גם בגזל גם בריבית וגם באונאה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כג עמ' 16
סא ע"א קרי ביה את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רצא
סא ע"א קרי ביה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרביתראשון לציון (תשסח) עמ' קכא
סא ע"א קרי כיה הכי את כספך לא תתן לו בנשך ובמרביתראשון לציון (תשעח) עמ' קצו
סא ע"א רבית אונאה ועושק בכלל גזלדבר טוב עמ' י
סא ע"א ריבית דומה לגזלס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעד
סא ע"א שלשה מיני גזלשער החצר (תשעב) סי' קלד
סא ע"א תוס' - וא"ת ולוקמיה בגזל גופיה ולעבור עליו בשני לאויןכתנות אור (תשעג) פ' קדושים אות ב
סא ע"א תוס' ד"ה אלא באר בשדה עמ' תנט
סא ע"א תוס' ד"ה אלא לאורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסא
סא ע"א תוס' ד"ה אמרי ה"נ כו'באר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף פז ע"ד
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור וכו'ברכת אבות עמ' שטו
סא ע"א תוס' ד"ה לעבור עליו וכו'אור שרגא עמ' שמו
סא ע"ב אחד משלשה ושלשים מלוגתורת אליהו עמ' מד, תמח
סא ע"ב אלא בשביל דבר זה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' פז
סא ע"ב אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייתורת אביגדור ח"ב עמ' פז
סא ע"ב אלמלא העליתי את ישראל ממצרים וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קכ
סא ע"ב אלמלא לא העליתי את ישראל אלא בשביל שאינם מטמאין בשרצים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שצט
סא ע"ב אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים וכו' ורש"ירנת יצחק יהושע עמ' רכח, ישעיה עמ' שסח
סא ע"ב אמר הקב"ה אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייבצור ירום ח"ה עמ' קח
סא ע"ב אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיימצווה ועושה ח"א עמ' קעח
סא ע"ב אמר הקב"ה אלמלא העליתי את ישראל וכו' ולכאורה קשהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מא
סא ע"ב אמר הקב"ה אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאים בשרצים דיימשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק לו
סא ע"ב אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי (הקב"ה) את ישראל ממצרים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקצז, תמא
סא ע"ב אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי (הקב"ה) את ישראל ממצרים וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"א, צג ע"ב
סא ע"ב אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית, וממי שטומן משקלותיו במלח, וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פב
סא ע"ב אני ה' שהבחנתישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעד
סא ע"ב אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכורמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ט-י, ויקרא פ"כב פסוק לב, במדבר פ"ט פסוק ז
סא ע"ב אני הוא שהבחנתי במצריםשיחות עבודת לוי סי' ע אות ה, סי' צח אות ג
סא ע"ב אני הוא שעתיד ליפרע וכו' וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הואזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך א עמ' תמז
סא ע"ב אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קעט
סא ע"ב אסור לגנוב על מנת להחזירס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כא
סא ע"ב אפילו אין לי בישראל אלא מה שאין מטמאין בשרצים דייםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שעח
סא ע"ב אתי כל הנישער יוסף (תקיז) דף פה ע"ג
סא ע"ב במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח, ורש"יהשיר והשבח ח"א עמ' רט
סא ע"ב הטומן משקולתיו במלחמאיר נתיבות ח"ג עמ' פג
סא ע"ב המעלה דמעליותא הוא לגבייהו חכמת התורה פנחס עמ' רכה
סא ע"ב הקב"ה הבחין בין טיפה של בכור חכמת התורה מסעי עמ' עב
סא ע"ב וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שפט
סא ע"ב יצ"מ אני הוא כו'שעת הכושר דף קט ע"ד
סא ע"ב יצי"מ האמור בריבית למה נאמר, אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שעו
סא ע"ב יציאת מצדים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו' אף על גב דלא נפיש אגרייהו טפי, מאיסי למכלינהוכתב סופר אגדות כאן
סא ע"ב יציאת מצרים במשקלותמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' צג
סא ע"ב יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו'שמלת אליעזר ח"א עמ' תנב
סא ע"ב יציאת מצרים דלגבי שרציםמאיר נתיבות ח"א עמ' רסד, ח"ב עמ' קעט
סא ע"ב יציאת מצרים רכתיב גבי ציצית למה לי וכו'ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ד
סא ע"ב ל"ל דכתיב יצי"מ במשקולות וכו' בריבית וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ג, פא ע"א, צה ע"ב
סא ע"ב ל"ל דכתיב יצי"מ במשקולות וכו' בריבית וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקיח
סא ע"ב לא העליתי את ישראל ממצרים וכו' שאין מטמאין בשרציםרנת יצחק שופטים עמ' כה
סא ע"ב לא ידעו להבחין בין טפה לטפהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עה
סא ע"ב לא ע"י מלאךישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 354
סא ע"ב לא תגנבו וכו' על מנת למיקט, ובשטמ"קרנת יצחק שופטים עמ' ר
סא ע"ב לא תגנבו, אפילו על מנת למיקטקניני קדם ח"ב עמ' 47
סא ע"ב לא תגנוב ע"מ למיקט באר בשדה עמ' תנד
סא ע"ב לא תגנוב ע"מ לשלם כפלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפה
סא ע"ב לא תגנוב ע"מ לשלם תשלומי כפלשיחות מוסר (תשסב) עמ' קכ
סא ע"ב לא תגנוב על מנת למיקטדברי שאול שמות עמ' ריב
סא ע"ב לא תגנוב על מנת למיקטפני חיים (פלג'י) עמ' פא ע"א
סא ע"ב לא תגנוב על מנת למקטערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 351
סא ע"ב לא תגנובו - ע"מ להקניט, ע"מ לצערס' חסידים סי' מד
סא ע"ב לא תגנובו - ע"מ למיקטס' חסידים סי' מד
סא ע"ב לא תגנובו אפי' למיקט ובויטב"א ושט"מרנת יצחק תענית עמ' קסח
סא ע"ב לא תגנובו אפילו ע"מ למיקטרנת יצחק יהושע עמ' שפז, שמואל עמ' תצד, משלי עמ' רטז, דברי הימים עמ' לז
סא ע"ב לטומן משקלותיו במלח וכו' לעבור עליו משעת עשייהמכשירי מצוה עמ' כט*
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת ממצרים בציצית בריבית ובמשקלות וכו' אני הוא שהבחנתי וכו' בין טפה של בכור וכו'זרע שמשון (תשסג) קדושים אות ד
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים באיסור ריבית וכו'דעת חיים עמ' פב
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית וכו' גבי ציצית וכו' במשקלות וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' פז, ח"ד עמ' קיא, רכז, רנז-רנח
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברבית, יציאת מצרים במשקלות וכו'הדרש והעיון ויקרא מאמר ריט
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים ברביתבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלט אות א
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בריבית, יצי"מ גבי צצית, יצי"מ במשקולותמחשבה למעשה עמ' קסה
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי ציציתלב אליהו (תשסה) שמות עמ' סז
סא ע"ב למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים גבי רביתמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק לו
סא ע"ב למה נאמר יציאת מצריים בריביתשארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 51
סא ע"ב למה נאמרה יציאת מצרים בפרשת ציציתברכת השיר (צינץ) עמ' קי
סא ע"ב לעבור עליו משעת עשייהזכור לדוד עמ' נא
סא ע"ב מאי שנא הכא המעלה דכתב רחמנא בתורתו יהגה ח"א עמ' תקכ
סא ע"ב מה שאין מטמאין עצמם בשרצים דיי חכמת התורה חוקת עמ' קיז
סא ע"ב ממי שתולה קלא אילן בבגדושיחות עבודת לוי סי' נו אות ד
סא ע"ב מעלה שעשיתי להם שהבדילום מהשרציםמשך חכמה ויקרא פ"כג פסוק מב
סא ע"ב משורה אחת משלשים ושלשהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שיא
סא ע"ב משורה שהיא אחד משלשים ושלשה בלוגפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נ
סא ע"ב משורה שהיא אחד משלשים ושלשה בלוגפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נ
סא ע"ב סמך ענין יציאת מצרים אצל פרשת ציציתפני חיים (פלג'י) עמ' רמו ע"ב
סא ע"ב פני יהושע ד"ה אמר רבי יצחקדברי שאול בראשית עמ' תכה
סא ע"ב רבינא אקלע לסוראברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ"ו ע"ב (דף שי"ז ע"ב ד"ה ובזה)
סא ע"ב רבית קצוצה אי יוצאה בדיינים וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
סא ע"ב רבית קצוצה יוצאה בדייניןנאוה תהלה עמ' קיח
סא ע"ב ריבית קצוצה יוצאה בדייניןכתנות אור (תשעג) פ' קדושים אות ג
סא ע"ב ריטב"א, לא תגנובו ע"מ למיקטרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפה
סא ע"ב רש"י - אפילו לא שקל בהןמאיר נתיבות ח"ג עמ' פג
סא ע"ב רש"י - שהם מעולים ואינם נטמאיםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעט
סא ע"ב רש"י ד"ה אלא, לשון עילוי שמעלה גדולה היא אצלםרנת יצחק יהושע עמ' קצח
סא ע"ב רש"י ד"ה שהבחנתי במצריםשעת הכושר דף קט ע"ד
סא ע"ב רש"י ד"ה שהבחנתי הרי שבאו עשרה רווקים על מצרית אחת וכו' כולן מתוברכת השיר (צינץ) עמ' קעו
סא ע"ב שלא ימדוד לו בימו' החמה כו'מראה הגדול ח"א דף לג ע"ד
סא ע"ב שלא ירתיחשלטי הגבורים (תשע) עמ' שי
סא ע"ב תולא קלא אילן בבגדומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' פח, ח"ג עמ' קד
סא ע"ב תוס' ד"ה רבאצפיחית בדבש סי' נב דף קמד ע"ג
סא ע"ב תוס' ד"ה שתולה, ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלז-רלח
סא ע"ב תנא דבי ר' ישמעאל אמר הקב"ה אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאינן מטמאין בשרצים דישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קלז
סא ע"ב תנו רבנן לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
סא על תנאי כך אני מעלה אתכם שתקבלו עליכם עול מצוותינפש יוסף (תשעד) עמ' קכא
סא תוס' ד"ה וממי שתולה קלא אילןמשכנות יעקב (נעים) דף צ ע"ב
סא. אלא לאו בגזל למה ליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תריא
סא. אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים, דיאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 85
סא. אמר רבא למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצא
סא. את כספך לא תתן בנשך נדרש למעלה ולמטהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מג, שיב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
סא. ג' סוגי גזלהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנז
סא. גזל ועושק לאו אחד הן לעבור עליו בשני לאויןחיי נפש ח"ו עמ' רטו
סא. חייך קודמין לחיי אחיךתורת יחיאל בראשית עמ' קכח
סא. חייך קודמין לחיי חבירךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קכח, תצג, תקב, ח"ד עמ' קנא
סא. כובש שכר שכיר עובר בשני לאויןפנים מסבירות עמ' קנ
סא. ל"ל דבתב רחמנא יציאת מצרים ברבית וכו' י"מ במשקלותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לז
סא. לא תשיך מכאן אזהרה ללווהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צח
סא. לאו בגזל למ"ל בתוס' ד"ה לעבור ומהרש"א שםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' צו
סא. לאו בגזל למה ליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמג
סא. למה לי דכתב רחמנא לאו בגזל ולילף מריבית ואונאהלהורות נתן דברים עמ' ס
סא. למה לי דכתב רחמנא לאו בריבית לאו בגזל לאו באונאהלהורות נתן ויקרא עמ' שכג
סא. קרי ביה את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית, בנשך ובמרבית לא תתן אכלומנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קכד
סא. רבית קצוצה יוצאה בדייניןילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
סא. ריבית לא אתי מגזלחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
סא. תוס' - ד"ה לעבורלהורות נתן דברים עמ' קפו
סא. תוס' ד"ה אם - למדרש כלל ופרט וכלל וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רסט
סא. תוס' ד"ה לעבור, לאו באם אינו ענין דלוקהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפא, תכג
סא. תוס' ד"ה לעבורחמודי צבי שמות עמ' שסה
סא. תוס' ד"ה לעבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז, והשמטות
סא. תוס' ד"ה לעבורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמז, תמא
סא. תוס' ד"ה קרי, למאן דדריש מקרא לפניו ולאחריו וכו' קשה נמי לרבנןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנד
סא. תוס' ד"ה קרינזר הקדש ח"ג עמ' רכד
סא: א"ל ר"ח לרבינא המעלה מאמ"צ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"לעצי חיים על התורה עמ' תיט*
סא: אלמלא הוצאתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה דיחיי נפש על ההגדה עמ' רנח
סא: אלמלא הוצאתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאינן מטמאין בשרצים כשאר אומות העולם, דייכסף נבחר (מרגליות) עמ' ר
סא: אלמלא העליתי את ישראל ממצריםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קכב
סא: אלמלא וכו' אלא בשביל דבר זה שאין מיטמאין בשרצים דיימצור דבש עמ' קנז
סא: אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דייפאר יעקב ח"ג עמ' קלח, קעב, קעג
סא: אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דייםתפארת צבי ויקרא עמ' קלה
סא: אלמלא לא העליתים ממצרים אלא בשביל שאין מיטמאין בשרצים דייתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפא {מצריים (כישוף) ושרצים ענינם אחד}
סא: אלמלא לא העליתים ממצרים אלא בשביל שאין מיטמאין בשרצים דייתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנא {המצריים כישוף הוא עצמו ענין השרצים}
סא: אלמלי העליתי את ישראל ממצריםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' ע
סא: אלמלי לא העליתי וכו' שלא יטמאו בשרצים דיי בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שיב, ח"ג עמ' רצג
סא: אם רבית קצוצה יוצאה בדיינים או לאיבין שמועה (לעוו) עמ' תשי
סא: אמר הקב"ה אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיי בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רא, ח"ב עמ' קעט
סא: אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצין די וכו' דמאיסימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צו {וצ"ב, החשיבות במניעת אכילת שרצים, אם מונע לש"ש, לא משום דמאיסי}
סא: אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, ורש"ישפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שפה
סא: אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' נג, צו
סא: אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' מח, פד
סא: אני ה' נאמן ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרישבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ה
סא: אני ה׳ שהבחנתיכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 12
סא: אני הוא שהבחנתי בין טיפה של מצרים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמד; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף לו ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יו ע"א
סא: אני הוא שהבחנתי בין טפה של בכור וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצב
סא: אני הוא שהבחנתי בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכורמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קסז
סא: אני הוא שהבחנתי במערים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אני הוא שעתיד ליפרע וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קו-קז {שבכל אלו יש רמאות והקב"ה מבחין בהן, ולכן בבכור נקט טיפה}
סא: אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור וכו'דעת תורה שמות עמ' קד
סא: אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור וכו' בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלד
סא: אני הוא שהבחנתי וכו, ואני עתיד ליפרעיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפא
סא: אני הוא שעתיד ליפרע וכו' ממי שתולה קלא אילן בבגדו, ואומר - תכלת הואחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקלג
סא: אני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שנח
סא: אני שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור וכו' מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמא, רעח
סא: אסור לגזול על מנת להשיבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצו {ולמה מותר להשהות חמץ כשדעתו לבערו}
סא: אע"ג דלא נפיש אגרייהו טפי מאיסי למכלינהונטעי אשל בראשית עמ' עח
סא: בהרבה מצוות נזכר יצי"מאמרי מאיר (מאירי) שמות פ"כ פסוק ב
סא: במידה זו מדידת קרקע וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת קדושים דף לח ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף ריג ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף צה ע"ג
סא: בן צדיק בממון אביו הרשעפרפרת אליעזר פרשת כי-תצא פרק כה פסוק יט
סא: בעונש עון שלא להונות במדות ומשקלות מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקז
סא: בעונש עון שלא להונות במדות ומשקלות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקז
סא: בשביל שאין מטמאין בשרציןבין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות ג-ד
סא: הוקשו מלווי בריבית לשופכי דמיםקריאה בקריה ח"א עמ' מ
סא: הוקשו מלוי ברבית לשופכי דמיםיבין שמועה (לעוו) עמ' שצב
סא: החולה בבגדו קלא אילןמצת שימורים (תשסא) עמ' קו, קיג, קטו
סא: המעלה - אמר הקב"ה אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשתים דייקריאה בקריה ח"ג עמ' קיח
סא: המעלה אתכם מארץ מצריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנ
סא: המעלה דכתב רחמנא וכו'האיר ממזרח עמ' פז
סא: המעלה שבאי אכילת איסוריםשיחות לספר ויקרא עמ' קלא
סא: וחכ"א אף הסופרדברי יואל פ' נשא דף קפה ע"ב
סא: ומי שתולה קלא אילן בבגדו וכו'שו"ת מהרש"ך ח"א דף קסה
סא: יכין רשע וצדיק ילבשמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רא
סא: יצ"מ דכתב רחמנא גבי שרצים למה ליטוב עין (אוסטרובצא) עמ' י
סא: יצי"מ גבי שרציםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסט
סא: יצי"מ דכתב רחמנא גבי שרצים ל"למשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שלא
סא: יציאת מצרים גבי ציצית וכו' אני הוא שהבחנתי וכו'למחר אעתיר עמ' רנד, רסג
סא: יציאת מצרים דבתב רחמנא גבי שרצים למה ליערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' צד
סא: יציאת מצרים דכתב במשקלות למה ליחנן אלקים עמ' קסט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רעא
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי משקלות למה ליתפארת צבי ויקרא עמ' רפט
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי רבית למה ליתפארת צבי ויקרא עמ' שעא
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו' אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל זה שאין מטמאים בשרצים דיינושבילי פנחס (תשעד) עמ' רעח, רפד
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לו/לז דף לב ע"א
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי כו' אנא המעלה קא קשיא ליתפארת צבי ויקרא עמ' קכט, קל
סא: יציאת מצרים האמור ברבית למה נאמר וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תקכד
סא: לא נכתבה אזהרת משקלות אלא לעבור עליהן משעת המעשהלקוטי משלי פרק יא פסוק א
סא: לא תגנוב אפילו על מנת למיקטמגדל עוז (תשעח) עמ' שפז
סא: לא תגנוב ע"מ למיקט מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
סא: לא תגנוב ע"מ למיקט וע"מ לשלםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סו(ריט) {אם הוא איסור חדש}
סא: לא תגנוב ע"מ למיקט+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצט
סא: לא תגנוב על מנת למיקטמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קלח
סא: לא תגנוב על מנת למיקטשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסו
סא: לא תגנובו דכתב רחמנא למה ליישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רכ
סא: לא תגנובו דכתב רחמנא למה ליפרדס מרדכי עמ' קלח
סא: לא תגנובו ע"מ למקט וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף קעו/קעז ע"א
סא: לא תגנובו על מנת למיקטשמחת הנפש עמ' קיד
סא: לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רד ע"ב; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף לו ע"ג
סא: לאו דכ' רחמנא במשקלות ל"לפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה צ
סא: לאו דכתב במשקלות למה לי לעבור עליו משעת עשיהחנן אלקים עמ' קסח
סא: למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בערביתהדרש והעיון דברים מאמר מא
סא: מ"ש הכא המעלה דכתב רחמנא וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' פז
סא: מאי שנא גבי שרצים דכתיב המעלה אתכם מארץ מצרים ולא כתוב המעלה אצל ריבית משקלות וציציתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקמה, תקמה הערה 61
סא: מרבה הונו בנשך ותרבית וכו' כגון שבור מלכאחיי נפש על ההגדה עמ' קפה
סא: משורה הוא אחד מל"ג בלוגבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שמט
סא: עד כאן יכין רשע וילבש צדיקלהורות נתן בראשית עמ' פג
סא: על מנת למיקטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תלח
סא: קלא אילן דומה לתכלתערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שנ
סא: רבי יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדייניםעצי חיים - מועדים עמ' שכו
סא: רבית קצוצה יוצאה בדייניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמב
סא: ריבית קציצה יוצאה בדייניןכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמ
סא: שהבחנתי במצרים בין טפה של בכורהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קי
סא: שופכי דמים לא ניתבו להשבוןאש דת (תשמח) עמ' קיז
סא: שלא יטמין משקלותיו במלח וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף קעז ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ב-ע"ג
סב חייך קודמיןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כו, מב
סב ע"א בבוד אם ואם באביו רשעיחי המלך עמ' יא
סב ע"א בעמך, בעושה מעשה עמךמנות הלוי (תשסב) עמ' קפו
סב ע"א וחי אחיך עמך - חייך קודמים לחיי חברךלפרקים (תשסב) עמ' שנא
סב ע"א וחי אחיך עמך וכו' ובנמר'י שםחיי נפש ח"ב עמ' רנג
סב ע"א וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חברךלמדנות (תשנח) פ' בהר אות עב
סב ע"א וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבירךבצור ירום ח"ב עמ' ז
סב ע"א וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבריך, ישוב לקושית המהר"ם שיףשם דרך דברים עמ' ע
סב ע"א חייב להחזיר מפני כבוד אביהן יערי עם דבשי ח"ב עמ' עז
סב ע"א חייבין להחזיר משום כבוד אביהןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנו
סב ע"א חייך וחיי חברך חייך קודמיןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תג
סב ע"א חייך קודמיוכתונת פסים (תשעא) עמ' קלה
סב ע"א חייך קודמיוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רנג
סב ע"א חייך קודמיורנת יצחק מלכים עמ' קעא, רפ
סב ע"א חייך קודמים לחיי חבירךדורש טוב (פודור) עמ' 152, 153
סב ע"א חייך קודמים לחיי חברךמצוה ולב ח"א עמ' 168
סב ע"א חייך קודמיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנא
סב ע"א חייך קודמיםתורת מנחם חמ"א עמ' 143
סב ע"א חייך קודמין בתורתו יהגה ח"ב עמ' רפ, רפג, רפו, רפח, ש
סב ע"א חייך קודמין לחיי אחיךדרך ישרה עמ' שסא
סב ע"א חייך קודמין לחיי חבירך בתורתו יהגה ח"א עמ' רפה
סב ע"א חייך קודמין לחיי חברךלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סא
סב ע"א חייך קודמין לחיי חברךשיעור ליום השבת עמ' רסה, תו
סב ע"א חייך קודמין לחיי חברךתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קסט
סב ע"א חייך קודמיןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תה
סב ע"א חייך קודמיןדברי חנינא - רפואה עמ' קב, קיד-קיז, קכב, קכד
סב ע"א חייך קודמיןדברי שאול ויקרא עמ' קעח, דברים עמ' קעב
סב ע"א חייך קודמיןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכח
סב ע"א חייך קודמיןנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ה, קלג
סב ע"א חייך קודמיןנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' סא, קכג
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חט"ז עמ' 203, חי"ח עמ' 256, חכ"א עמ' 265, חכ"ד עמ' 289
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חל"ט עמ' 146
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חמ"ו עמ' 28
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חמ"ט עמ' 405, חלק נ עמ' 35
סב ע"א ישתו שניהםחקקי לב חלק ב (סימן כ"ו) דף קכ ע"ד (ד"ה הרי להדיא)
סב ע"א כבוד אב רק בעושה מעשה עמך חכמת התורה קורח עמ' עז
סב ע"א מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתתו של חבירוקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' דש
סב ע"א מוטב שישתו שניהם וימותו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריא
סב ע"א מחלוקת רבי עקיבא ובן פטוראציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כח
סב ע"א עד שבא ו"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמיןגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפא
סב ע"א עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך - חייך קודמים לחיי חבירךבצור ירום ח"ה עמ' נט
סב ע"א ריבית היינו גזילהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קי
סב ע"א שי׳ בן פטוראדברי חנינא - רפואה עמ' כו
סב ע"א שנים שהיו מהלכים בדרך דרישה מחיים דף ט ע"ג, קל ע"א
סב ע"א שנים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו' עד שבא רבי עקיבא ולמד וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מג
סב ע"א שנים שהיו מהלכים בדרך וכו' דרש בן פטורא מוטב שימותו שניהם וכו' ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כט
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מיםלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' לז
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מיםבי חייא ח"ב עמ' סב, רפג
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'דבר טוב עמ' שיז
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרך וכו' ואם שותה אחר מהן מגיע לישוב וכו' חייך קורמיןשיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ד, מאמר מז אות ג
סב ע"א שנים שהיו מהלכין בדרךמנחת מרדכי עמ' רמג
סב ע"א שנים שהיו מהלכין וכו' עד שבא ר"ע וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנט, קס, רעט
סב ע"א תוס' ד"ה תנאידרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצז
סב ע"אבריכות המעיין עמ' ריח
סב ע"ב חייך קודמין לחיי חבירךבעקבות משה שמות עמ' כד
סב ע"ב חייך קודמיןעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו**
סב ע"ב רש"י ד"ה כי שכיבנאראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
סב שנים שהיו מהלכין בדרך וביד א' קיתון של מיםהמדרש והמעשה פ' בהר
סב תניא ב' שהיו מהלכין בדרךאפוד בד דף קי ע"ב
סב. אהדר ליה כי היכי דלחיייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קמו
סב. אינו עושה מעשה עמךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלד
סב. אל יראה אחד במיתת חברומכתב מאליהו ח"ד עמ' 353
סב. אמר רב ספרא כל שאילו כדיניהם מוציאים מלוה למלווה וכו'גבורות אליהו סי' מד אות א
סב. ב' שהיו מהלבין בדרך וכו'פרדס מרדכי עמ' רמז
סב. ב' שהיו מהלכץ בדרךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנח
סב. דרש בן פטורא מוטב שישתו שתיהם וימותו וכו' עד שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמךחיי נפש ח"ג עמ' לז
סב. דרשות על וחי אחיך עמךנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסז
סב. ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה בינת יששכר (תשמח) עמ' טז
סב. הנושה וכו' מותר לפסוק לפירות ביש לוייטב פנים ח"א דף נו
סב. הניח להם אביהם מעות של רביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רמג
סב. הניח להם אביהםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כא
סב. וחי אחיך עמך וכו' חייך קודמין לחיי חבירךשבילי פנחס (תשעו) עמ' שיט
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי חבירךחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסג
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רסט
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמיןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' פח
סב. וחי אחיך עמך חייך קודמיןעלי שור ח"ב עמ' תרסו
סב. וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבירךאור אברהם - סידור התפילה עמ' כז
סב. ונשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמךאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 204
סב. ור"י האי וחי אחיך עמך מאי עביר ליה וכו' דרושי מהר"ם בריסק עמ' טו
סב. חייך וחיי חברך חייך קודמיןנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רעב
סב. חייך קודמיוטובך יביעו ח"ב עמ' רצו,רצז
סב. חייך קודמים מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קסג
סב. חייך קודמים לחיי חבירךאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
סב. חייך קודמים לחיי חבירךהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רפד
סב. חייך קודמים לחיי חבירךפחד יצחק שבועות מאמר כא
סב. חייך קודמים לחיי חברךנזר הקדש ח"א עמ' תעב
סב. חייך קודמיםקריאה בקריה ח"א עמ' לד, רלב
סב. חייך קודמיםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תג - ר"א פילץ
סב. חייך קודמין מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנג
סב. חייך קודמין לחיי חבירךמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפח
סב. חייך קודמין לחיי חבירךפרפרת משה ח"ב עמ' צב
סב. חייך קודמין לחיי חברךזקן אהרן (פריד) עמ' רפד
סב. חייך קודמין לחיי חברךמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו, תמא, תנא
סב. חייך קודמין+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תנג
סב. חייך קודמיןדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' נח
סב. חייך קודמיןדולה ומשקה פורים עמ' יד
סב. חייך קודמיןמכתב מאליהו ח"א עמ' 244, ח"ד עמ' 353
סב. חייך קודמיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנא, רא
סב. חייך קודמיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תלו, ח"ג עמ' תנט
סב. חייך קורמים לחיי חבירךהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמז, קמח
סב. חייך קורמין לחיי חברךכד הקמח (מישור) עמ' כא
סב. חייל קודמין לחיי חבירךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפח
סב. לדעת בן פתורא צריך למסור חיי עצמו שלא יראה במיתת חברוהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' כח
סב. לקרוע שטרא מאי קסבר אי קסבר שטר העומד לגבות כגבוי דמיגבורות אליהו סי' נה אות ג
סב. מלוין בריבית שהחזירו אין מקבלין מהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צח
סב. מפני שיש בה קום ועשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יז
סב. עד שבא ר' עקיבא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכח
סב. עד שבא ר"ע ודרש וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברךמאמרי שלמה ח"ב עמ' רלט
סב. פלוגתא דר' עקיבא ובן פטורא בפסוק וחי אחיך עמךשם יחזקאל עמ' שי
סב. שנים שהיו מהלכיו בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' חייך קודמיםלהורות נתן ויקרא עמ' רמג
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך ...חייך קודמים לחיי חבירךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קצב
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד א' מהם קיתון של מים וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"ב ח"ג דף מט/עט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף ס ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעט ע"א
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם וכו'שבח נעורים עמ' קנח
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרכח
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד וכו' דרש בן פטורא וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קיא
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קיתין של מים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת משפטים
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהם קתון של מים אם שותין שניהם מתים וכו' מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד במיתתו של חברודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' יט
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנד, קס, קעט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, רסז
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וכו' חייך קודמים לחיי חבירךקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קנא, קנג, קסא
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך ולא' מהם קיתון מיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צ
סב. שנים שהיו מהלכין בדרךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' פ
סב. שנים שהיו מהלכיןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכח
סב. שנים שהלכו בדרך וביד אחד קתון של מים וכו'להורות נתן בראשית עמ' של
סב. תוס' ד"ה לא מאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכט
סב: אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער יצא השער פוסקיןעצי חיים - מועדים עמ' קע
סב: אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרצים דיידברי יואל פ' שמיני דף רנח ע"ב
סב: בעושה מעשה עמךמצווה ועושה ח"ב עמ' קלג
סב: תוס' ד"ה אע"פ, דאע"ג דלא משך חיטין אין זה רבית כיון שאם היה בא מוכר לחזור קאי במי שפרעעצי חיים - מועדים עמ' קע
סג דאוזיף פשיטי ואשכח טוביינאקול יהודה (ישראל) דף מז ע"ב
סג ע"א מה לי הן ומה לי דמיהן, וברש"י ד"ה רבי יהודה ובתוס' ד"ה דאמרס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפג, קפד
סג ע"א תוס' ד"ה כששמשך כו'אהל יצחק (חסיד) דרוש יא דף יז ע"ב
סג ע"ב אגר נטרתורת מנחם חנ"ב עמ' 96
סג ע"ב האי מאי דיהיב זוזאחיים ביד (סימן יד) דף מ ע"ד (ד"ה עוד)
סג ע"ב האי מאן דאוזיף פשיטי מחברי' ואשכח ביה טופיינא וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף סה ע"ג
סג ע"ב האי מאן ראוזיף פשיטי מחברי' ואשכח ביה טופיינא וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תיט
סג ע"ב והא בעי למיתב זוזי לספסיראנשמת כל חי חלק א (סימן מג) דף נב ע"א (ד"ה עו"כ)
סג ע"ב כללא דרביתא אגר נטרמשך חכמה דברים פ"כג פסוק כד
סג ע"ב תוס' ד"ה מהו דתימאחיים ביד (סימן ל"ו) דף מב ע"א (ד"ה ועוד)
סג ע"ב תוס' ד"ה מהוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קפב, קפח
סג רש"ימנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סג שכרו לשבור ביי"נאם הבנים ח"א דף כד ע"א, קסד ע"ג
סג. א"ל שמן יש לו שאני נותן לך וכו' כשער של עכשיו אם יש לו מותר אין לו אסורעצי חיים על התורה עמ' שסט
סג. בשמשך או ייחד לו קרן זויותכתר תורה (תשסז) עמ' שב
סג. חייך קודמין לחיי חבירךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קה, קעג
סג. כגון שייחד לו קרן זויתכתר תורה (תשסז) עמ' רחצ
סג. כל אגר נטר ליה אסורמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שכו
סג. מה לי הן מה לי דמיהןמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' שלז
סג. צד אחד ברבית וכו'גבורות אליהו סי' מד אות ג
סג. רבה בר בר חגן הברו לי' הנהו שקולא חביתא דחמראהדרש והעיון דברים מאמר ט
סג. רש"י - ברשותי' מיקרי וכו' הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרעעצי חיים על התורה עמ' שסט
סג. רש"י - יש לו מותר, ברשותיה מיקרי וכו' הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרעעצי חיים - מועדים עמ' קע
סג. שנים מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' קפח, רנו
סג: האי דמוזיף לחבריה ואשכח טופייתא מתנה יהיב ליהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ער
סג: האי מאן דאוזיף פשיטי מחברי' ואשכח טופיינא אי ככדי שהדעת טועה וכו' וש"מ בשם הרמ"קאש דת (תשמח) עמ' רז
סג: ההיא דקיראי דאזלי ד' ד' בזוזא ומוכר לו ה' ה' בזוזאכתר תורה (תשסז) עמ' רצה
סג: תוס' ד"ה ואמרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קד, קה
סד ע"א והרא"ש בשם מוהר"םשמחה לאיש (אלישר) דף פא ע"ד
סד ע"א כיון דממילא קא רבו שפיר דמימשך חכמה דברים פ"טז פסוק כא
סד ע"ב דרו עבדיה דרב נחמן נהום כריסיה לא שוי משום דמרקד בי עובי הוה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' רכה
סד ע"ב עבדא נהום כריסיה לא שוי'ברית שלום (תשסח) עמ' תקיא
סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ישכורמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בהר
סד. א"ר כהנא הוי יתיבנא בשלהי פרקי דרבמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' צז {עי' מש"כ (ברכות כח.) בר"ג שלא מנע עצמו מביהמ"ד אפי' שעה א'}
סד. המחזיר חוב ומצא המלוה יותר וכו'יוסף לקח עמ' קסה
סד. חביתא דחמרא דהוי קרוב לזה ולזהכתר תורה (תשסז) עמ' ש
סד: התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור דניח"ל דלא ניסתרו עבדי'אש דת (תשמח) עמ' רצד
סד: התוקף בעבדו של חברוקול שמואל (קונפורטי) דף מה ע"א
סד: התוקף עבדו של חברו ועשה בו מלאכה פטורויחי ויתן דף נד ע"ד
סד: מעלת היסוריםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שסא
סד: תוס' ד"ה ולאויואל משה מאמר ב סי' קטז עמ' שכג
ב ע"א ומצאתה דאתא לידיה משמעהעמק דבר ויקרא פ"ט פסוק יב
ב ע"ב שנים אוחזים בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלידברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' רי ד"ה וזהו, עמ' ריז ד"ה וזה אפשר
ג. והאי בכולה בעי דנכפריה והאי דלא כפריה כי אין אדם מעיז פניודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמג
ג. מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמא
ג. תוס' ד"ה מפנידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמא
ג: תוס' ד"ה בכולהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקמד
ד: תוס' ד"ה אין נשבעיןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' דש
ה ע"א ההוא רעיא דהווי מסרי ליה וכו' אמר ר' זירא אם איתא לדר' חייא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
ה ע"א ת"ש לדר' חייא קמייתא וכו' ר' חייא תנא ופליג וכו' ותוס' ד"ה ר' חייאדורות הראשונים כרך ה עמ' 129
ה: אין אדם חוטא ולא לולקוטי אהבת ישראל עמ' שמח, תפו
ה: סתם רועה פסולולאשר אמר - תהלים עמ' תריז
ו ע"ב ההוא מסותא וכו' א"ל ר' אושעיא לרבה כי אזלת לקמיה דרב חסדא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 247, כרך ו עמ' 157
ו ע"ב שטמ"ק בשם תוס' הרא"שזאת ליעקב ויקרא עמ' קנח
ו ע"ב תוס' ושטמ"ק אי רוב הוי מטעם טפק או מטעם ודאידברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תו ד"ה אחדשה"ט
ו: קפץ אחד מן המנויין לתוכן כולן פטוריןהאיר ממזרח - אסתר עמ' קז
ז ע"א שנים אדוקין בשטר מלוה אומר וכו' דברי רבי רשב"ג וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 868
ח ע"א א"ל רב אחא בריה דרב אדא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 590 הערה קפ
ט. אי סימנים דאורייתא או דרבנןלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רפב
טו ע"א גופא אמר שמואל וכו' אמר ר"נ וכו' והונא חברין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 421
טז ע"ב אמר שמואל המוצא שטר הקנאה וכו' אמר ר"נ אבא מספרי דייני וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 415
טז: ועשית הישר והטובהאיר ממזרח משלי עמ' כד
י ע"ב דבעכ"ח מותיב בה יש שליח לדבר עבירהחכמת התורה שופטים עמ' רי
י ע"ב ואמר ר"ל משום אבא כהן ברדלא הלא וכו' ור' יוחנן משום ר' ינאי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 20
י. המגביה מציאה לחבירו קנה חבירודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רפו
י. שכיר כעבדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכו
י. תוס' ד"ה א"ר יוחנןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רפו
יא ע"א וכן אמר עולא והוא שעומד וכו' איתביה ר' אבא לעולא וכו' כי אתא לסורא וכו' ר' זירא קבלה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 302 הערה כב, עמ' 458, 595
יז: אי לאו דדלאי לך חספא וכו' ותוס' ד"ה איהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמב
יח ע"א קשיא דרבה אדרבה וכו' וא"ל רב חסדא לרבהדורות הראשונים כרך ו עמ' 155
יח ע"א רש"י ד"ה ולא מטמאהזאת ליעקב ויקרא עמ' קנח
יח ע"א רש"י ד"ה ולאזאת ליעקב ויקרא עמ' קנד
כ. המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תפג
כ. יהא מונח עד שיבא אליהודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיט
כ. תורם שלא מדעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסז
כ: פקע ארזא דבי רבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנט
כא ע"ב מאימתי כל אדם מותרין בלקטהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכב
כא ע"ב סבי דאזלי אתיגראהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קכה
כא ע"ב תאנה הנוטה לדרך וכו' ותוס' ד"ה תאנההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עג
כא ע"ב תאנה עם נפילתה נמאסת ורש"י ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עג
כא. תוס' ד"ה וכמהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רצ
כא: תאנה הנוטה לדרךהאיר ממזרח משלי עמ' תכז
כא: תאנה עם נפילתה נמאסתהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' ריט
כב ע"א אמרו ליה אמימר ורב אשי למר זוטרא השתא אמאי לא אכיל מר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 98
כב. ירדן שנטל מזההאיר ממזרח - סליחות עמ' קיח
כב. כלך אצל יפותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כט
כב: חוץ מיע"ל קג"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלה
כב: יתמי דלאו בני מחילה נינהו מאיהאיר ממזרח משלי עמ' שנב
כב: יתמי דלאו בני מחילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצו
כג ע"ב מחרוזות של דגיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' תג
כג: בג' דברים מותר לשנות וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' עז
כג: וליהוי קשר סימןהאיר ממזרח משלי עמ' כה
כג: חד מינייהו באושפיזאהאיר ממזרח - אבות עמ' ל
כג: עבידי רבנן דמשנו במילייהו במסכתאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקנ
כד ע"ב אהדרינהו בתר תריסר ירחי שתאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפז, שעה
כד ע"ב פרגיותפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קלד
כד ע"ב ר' חנינא מצא גדי שחוט בין טבריה לצפורי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 73
כד. המציל מזוטו של ים הרי אלו שלוולאשר אמר - תהלים עמ' שע
כד. המציל מן זוטו של ים הרי אלו שלוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רצ
כד. כפתיה ואודיהאיר ממזרח - אבות עמ' יב
כד. מר זוטרא חסידאהאיר ממזרח - אבות עמ' יב
כה. עד דרוש אחיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' יא
כו ע"ב אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלםהעמק דבר דברים פ"כב פסוק ג
כו. שווקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יוםהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' עד
כז. סימנין דאורייתא או דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קיט
כח ע"ב כל דבר שעושה ואוכל וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 552
כט ע"ב את הדרך זה בית חייהםבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רצ
כט ע"ב לא יקרא וישנההעמק דבר בראשית - קדמת העמק
כט: ס"ת גוללו כל יב"חהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קצד
ל ע"א האי עשה והאי לא תעשה ועשהזאת ליעקב ויקרא עמ' קסד
ל ע"א האי עשההעמק דבר דברים פ"כב פסוק ג
ל ע"ב חמור ופרה רועין בדרך עד ג' ימים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפז
ל ע"ב חרבה ירושלים שהעמידו דבריהם על דין תורהחכמת התורה ואתחנן עמ' תעז
ל ע"ב פתכא דאופי וכו' פלגא דזוזאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רכ
ל ע"ב שהעמידו דבריהם על ד"תהעמק דבר דברים פ"טז פסוק כ
ל. בתורי דנפיש פסידייהוהאיר ממזרח משלי עמ' קפג
ל. זקן ואינו לפי כבודוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכה
ל. שטמ"ק דעשה דממונא לא דחי לאו דאיסוראנהרי אש מכתבים כא
ל. תוס' ד"ה אף עובדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קטז
ל: ההוא גברא דחוה דרי פתכא דאופיהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיג
ל: והודעת להם את הדרך זה גמ"ח וכו' אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכב
ל: והודעת להם את הדרך, זה בית חייהםולאשר אמר - תהלים עמ' תרמה
ל: זקן ואינו לפי כבודונהרי אש מכתבים כו
ל: חמור וכליו הפוכיםהאיר ממזרח משלי עמ' שיז
ל: לא חרבה ירושלים אלא לפי שהעמידו דבריהם על דברי תורהכתבי מא"ה עמ' ח
ל: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה אלא דיני דמגיזתא לדיינו וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכב
ל: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורהלקוטי אהבת ישראל עמ' תפז
ל: לא חרבה ירושלים וכו' אלא על שהעמידו דיניהם על ד"ת ולא עבדו לפנים משורת הדיןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נג, קכב
ל: מפני מה חרבה ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דין תורהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קעח
לא ע"א צער בעלי חייםהעמק דבר דברים פ"כב פסוק ד
לא ע"א שטמ"ק ד"ה וז"ל תוס' שאנץזאת ליעקב ויקרא עמ' קסז
לא ע"ב משכנו שלא ברשות ב"ד מניןהעמק דבר דברים פ"כד פסוק יג
לא ע"ב תוס' ד"ה סתם הכלההעמק דבר שמות פ"כב פסוק כה
לא. אפה לגבי דבראהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' נז
לא. הוכח אפילו מאה פעמיםמקור ברוך (הגר) עמ' קסז
לא. הוכח תוכיחהאיר ממזרח - אבות עמ' רסב
לא. השב תשיבם, שלח תשלח וכו' אפילו מאה פעמיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נב
לא. משכנו שלא ברשותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רנד
לב ע"א הלך בעל הבהמה וישב לו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צב
לב ע"א הלך וישב לוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצו
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפח
לב. הלך וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קפו
לב. מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו' שלא ישמע לודרך השער (תשנו) עמ' ז, ט
לב. פריקה בחינםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסב
לג ע"א אבידת רבו ואבידת אביו וכו' ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' רפב
לג ע"א היה אביו ורבו נושאין משאוי וכו' ת"ר רבו שאמרו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 266, והערה כג
לג ע"א ואחד פותח כיון ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עו
לג ע"א כי תפגעהעמק דבר שמות פ"כג פסוק ה
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"חהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"טז פסוק טז
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמיםהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"לה פסוק לד
לג ע"ב הריני משלם צריך לישבעהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ז
לג ע"ב והגד לעמי וגו' אלו ת"ח כו'העמק דבר דברים פ"כז פסוק ט
לג ע"ב והם יבושוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יג
לג ע"ב יכול ישראל יבושו, ת"ל והם יבושוחכמת התורה עקב עמ' תקכג
לג ע"ב מתקיף לה רמי בר חמא והא אין אדם וכו' מתקיף לה ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389
לג ע"ב נפיש טירחה לעיולה ולאפוקההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שז
לג ע"ב ששגגות נעשין להם כזדונותחכמת התורה ואתחנן עמ' רכח, עדר
לג שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לעולם הבאכתבי מא"ה עמ' כו
לג. אבידת אביו ואבידת רבו וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' דש
לג. אבידת רבוהאיר ממזרח - אבות עמ' קסד
לג. אבירת רבו קודמתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' פא
לג. רובץ ולא רבצןהאיר ממזרח - אבות עמ' פג
לג: והגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשו להם כזדונות, ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה שזדונות נעשו להם כשגגותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יג, יז, צב
לג: לעיולה ולאפוקההאיר ממזרח - יהושע עמ' יא
לג: שגגת תלמוד עולה זדוןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רמג
לג: שנאיכם אלו בעלי משנה מנדיכם אלו ע"ה ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י
לה ע"א אמרי נהרדעי שומא הדר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 70
לה ע"א נהרדעי ס"ל שומא הדר עד תריסר ירחי שתאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעה
לה. תומת ישרים תנחםהאיר ממזרח משלי עמ' קנד
לו ע"א איתמר שומר שמסר לשומר רב אמר וכו' איתביה ר' אבא בר ממל וכו' ולהלן פשע בה וכו' א"ל אביי לרבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 119
לו ע"א תוס' ד"ה אין שומר שמסר לשומר ומתה בבית שניהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' לו
לו ע"ב העלה לראשי צוקיןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' לו
לט ע"א רטושין ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רה
לט ע"ב מרי בר איסק אתא ליה אחא וכו' אתא לקמיה דרב חסדא וכו' איגלגל מילתא ומטא לקמיה דר' אמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 483
מ ע"א המפקיד פירות אצל חבירו וכו' אמר ר' יוחנן בן נורי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 545
מא ע"ב נאמרה שליחות יד למטה ונאמרה שליחות יד למעלההעמק דבר שמות פ"כב פסוק ז
מא ע"ב רש"י ד"ה אתה אומרהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ז
מב ע"א אמר שמואל וכו' א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 586
מב ע"א ההולך למוד את גורנו אומר יהי רצון וכו' שתשלח ברכה במעשה ידינוזאת ליעקב במדבר עמ' קכב
מב ע"א כספים אין להם שמירה אלא בקרקעהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמט
מב ע"א ת"ר ההולך למוד את גרונוזאת ליעקב בראשית עמ' שפו
מב. אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיןלקוטי אהבת ישראל עמ' עז, קפב, רפה, תפז, תקיז
מב. כספים אין להם שמירה אלא בקרקעהאיר ממזרח - יהושע עמ' כט
מג: החושב לשלוח יד בפקדון חייבדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקלז
מג: תוס' הך מחשבה היינו דיבורהאיר ממזרח משלי עמ' כז
מד ע"א מתני ליה רבי לד' שמעון בריה וכו' א"ל רבי שנית וכו' אמר רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 99, 101
מד ע"א שנית לנו בילדותךהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עב
מד. מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קז
מז ע"א אמר מר מכור לי באלו וכו' א"ל הונא מר בריה דר"נ לרב אשי אתון וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 559
מז ע"א גאולה זו מכירהזאת ליעקב במדבר עמ' שמא
מז ע"א ולפרוק דלית ליה סודרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמה
מז ע"ב דבר תורה מעות קונותדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' קח ד"ה ובזה אפשר
מז ע"ב דבר תורה מעות קונות, ומפני מה אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' קפה ד"ה בגמרא
מז ע"ב ישראל מנכרי או נכרי מישראל במשיכהחכמת התורה דברים עמ' שכו, שנו
מז ע"ב מסר נפשיה טרח ומצילהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסה
מז: ד"ת מעות קונותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רטו
מח ע"א יחד לו כלי להלואתוהעמק דבר ויקרא פ"ה פסוק כג
מח ע"א רש"י ד"ה ובדקה לוי במתניתיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 116
מח. קרא ומתניתא מסייע ליה לריש לקיש שמשיכה קונה מן התורהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכט
מח. תוס' - נתנן לסיטון מעלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עד
מט דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה - מחלוקת רב ור"ידרכי נועם (הרנזון) דרוש ז דף יז ע"ב
מט ע"א אמר רב פפי אמר לי רבינא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 14
מט. תוס' ד"ה ולא עודלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שלא
מט: שלא ידבר אחד בפה ואחד בלבולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמט
נא ע"א אמר רבי אלעזר אונאה זו איני יודע וכו' רבא אמר וכו' אמר רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 105 הערה נה
נג ע"א שוה פרוטה לא מיתפיס על שני פרוטותהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק יב
נג. וניתי מעשר דאית לי' ונצטרפינהודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שלז
נג. רש"י ד"ה דאורייתאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רז
נג: מעשר שני שנכנס לירושלים ונפול מחיצותדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שו, שלט, שמד
נד ע"ב א"ל רב אשי לרבינא בהמה טמאה בתחלת הקדש וכו' א"ל רב אחא מדיפתי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 75, 95
נד ע"ב המקדיש ולא המתפיסהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק טו
נד ע"ב מקיש חומש לכסף ערכוהעמק דבר ויקרא פ"כז פסוק טו
נד. אין מחללין מעשר שני על אסימוןכתבי מא"ה עמ' נח
נד. תוס' ד"ה הקדשדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רעג
נה. העולה עולה ראשונה ותוס'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסא
נו ע"א אלא רבינא עד דמותיב מנחתום וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 540 הערה קנה
נח אין נותנין לו שכר שבתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצז
נח ע"ב אם היה נעל תשונההעמק דבר שמות פ"כב פסוק כ
נח ע"ב אסור לומר לגר זכור מעשיך הראשוניםחכמת התורה דברים עמ' ג
נח ע"ב היה בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךהעמק דבר דברים פ"כד פסוק יז
נח ע"ב היה בעל תשובה, היה בן גריםהעמק דבר ויקרא פ"יט פסוק לד, פ"כה פסוק יד
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו אין לו חלק לעוה"בזאת ליעקב ויקרא עמ' קיז
נח ע"ב תדע דאזיל סומקא ואתי חווראחכמת התורה שופטים עמ' שסח
נח: אונאת דבריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסד
נח: אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקד
נח: המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםמקור ברוך (הגר) עמ' רצב
נח: המלבין פני חבית ברבים כאילו שופך דמיםולאשר אמר - תהלים עמ' קנה
נח: מוכר סוס וסייף במלחמההאיר ממזרח משלי עמ' שכו
נח: שלשה יורדים לגיהנם ואינן עוליןמקור ברוך (הגר) עמ' סב
נט ע"א אין אונאה להקדשותהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כז פסוק כז
נט ע"א אשה דמעתה מצויההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכא
נט ע"א הבא על א"א מיתתו במה וכו' אבל המלבין וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' כז הערה 62 עמ' נד
נט ע"א מוטב לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רטז
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' כב
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' ה
נט ע"א עם שאיתך בתורה ובמצותדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ט הערה 8 עמ' יא
נט ע"א שיהא הן שלך צייוהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כא פסוק ח
נט ע"ב אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר' אליעזר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 288, 295
נט ע"ב אימא שלום דביתהו דר' אליעזר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 356, כרך ה עמ' 193
נט ע"ב אין מביאין ראיה מאמת המיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כ
נט ע"ב ואף ר"ג הי' בא בספינה עמד עליו נחשול וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 301
נט ע"ב לא בשמים הואחכמת התורה שופטים עמ' קנט
נט ע"ב נמנו עליו וברכוהו ואמרו מי ילך וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 302
נט ע"ב עמד ר' יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 206
נט תוס' ד"ה לא בשמיםדרכי שלום (מרגונאטו) דף קא ע"א
נט. אוקירו לנשייכואשל חיים ח"א עמ' פג
נט. אין הברכה שרויה אלא בשביל אשתוהאיר ממזרח משלי עמ' עה
נט. אין מריבה מצויה בתוך ביתו וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תקטז, תשלז
נט. הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאהולאשר אמר - תהלים עמ' קנה
נט. המלבין פני חבירוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסד
נט. מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפלה ואע"פ שננעלו שערי תפלה שערי דמעה לא ננעלו ומהרי"פ בעין יעקבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מט, סג
נט. מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפלה וכו' ותורת חייםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' צד
נט. שערי דמעות לא ננעלוולאשר אמר - תהלים עמ' תרפט
נט. שערי דמעות לא ננעלוכתבי מא"ה עמ' נד
נט: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו וכו' עמד ר' יהושע ואמר לא בשמים היאדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנד
נט: הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפוםהאיר ממזרח - אבות עמ' קב
נט: תוס' ד"ה קחייך מילתא דבדיחותאהאיר ממזרח - אבות עמ' רכד
נט: תורה לא בשמים היאולאשר אמר - תהלים עמ' תשלו
נט: תנור של עכנאי וכו' מן השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלב
נט: תנור של עכנאימקור ברוך (הגר) עמ' שא
ס ע"ב אזל חווריה לרישיה ודיקניה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לו
ס. אין מערבין פירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקד
ס. תוס' ד"ה רבא אל יחסר המזגהאיר ממזרח - סליחות עמ' קנו
ס: צדיק מצרה נחלץהאיר ממזרח משלי עמ' קנח
סא ע"ב אני הוא שעתיד ליפרעהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצז
סא ע"ב למיתה ניתן ולא להשבוןמטה אהרן (קרייזר) עמ' קיד
סא: המעלה דכתב רחמנא, אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה די היא לכם, ורש"י, לשון עלוי ומעלה גדולהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפז
סא: לא ימדוד לאחד בימות החמה ובד ורש"יהאיר ממזרח - הושענות עמ' סא
סא: לא ימדוד לאחד בימות החמה וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' רסט
סא: למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים וכו' במשקלות אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים וכו' שעתיד להפרע ממי שטומן משקלותיו במלח וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רמ
סא: עד כאן יכין רשע וילבש צדיק וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כז
סא: רבית קצוצה אינה יוצאת בדייניםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' כז
סב. ב' שהלכו בדרך וביד אחד קיתון של מים וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קל
סג. הכא נמי בשעשה תשובה ריטב"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב
סד ע"ב תוס' ד"ה ולא ישכורהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק כט
ב רש"י ד"ה מריצהאות היא לעולם ח"ב דף קלט ע"ב
ב. היו שנים רוכבין על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקפה
ב. וליחזי זוזי ממאן נקטהדרום כרך כ עמ' 101
ב. רש"י ד"ה היו שניםנפש יוסף (תשפא) עמ' תקפז
ג ע"א התם ודאי איכא רמאיפני מנחם בר מצוה עמ' נז
ג ע"א מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבעפני מנחם חנוכה עמ' שח, שיא, שמות עמ' יח, כז
ג ע"א מפני מה אמרה תורהאות היא לעולם ח"ב דף כד ע"ב
ג תני ר"ח מהנ לי בידךאות היא לעולם ח"א דף קא ע"א
ד ע"ב משום דהוה ליה שטר שעבוד קרקעותהדרום כרך יב עמ' 71
ה ע"ב האי שטראאות היא לעולם ח"א דף קא ע"ד
ה ע"ב שבועה שיש לי בההדרום כרך כ עמ' 98
ה: חשיד אממונא, חשיד אשבועתאנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 209
ה: סתם רועה אפי' שלא ראינו שרועה בשדות אחרים פסול לעדותישמח משה (גאלופוליטי) דף ג ע"ב
ו ע"א בעי ד"ז תקפה א' בפניו מהותהלה לדוד (אמאדו) דף קי ע"ד
ו ע"א תוס' ד"ה אע"פאות היא לעולם ח"א דף נה ע"א
ח ע"ב רש"י ד"ה מנהיגאות היא לעולם ח"ב דף קלד ע"ד
ח ע"ב ש"מאות היא לעולם ח"ב דף קלז ע"ב
ח ע"ב שמואל ס"ל משיכהאות היא לעולם ח"ב דף קלג ע"א
ח ע"ב תוס' ד"ה מנהיגאות היא לעולם ח"ב דף קלו ע"ב
ח ע"ב תוס' ד"ה רכוב עדיףאות היא לעולם ח"ב דף קלז ע"ב
ח. מי איכא למ"ד מנהיג לחודיה לא קנינפש יוסף (תשפא) עמ' תרו
ח. רכוב ומנהיג חד קני וחד לא קני וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקפה, תרה
ח. רש"י ד"ה אי נימאנפש יוסף (תשפא) עמ' תקפט
ח. תוס' ד"ה רכוב הואנפש יוסף (תשפא) עמ' תקפז
ח. תוס' ד"ה רכוב עדיףנפש יוסף (תשפא) עמ' תקפט
ט ע"א אלא מעתהאות היא לעולם ח"ב דף קלז ע"א
ט ע"א והא דרבי אבהו ברותא היאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכג
ט ע"א מסירה מחבירואות היא לעולם ח"ב דף קלג ע"ג
ט ע"א רכוב הרי הואאות היא לעולם ח"ב דף קלד ע"ד
ט ע"א תוס' ד"ה ונקנואות היא לעולם ח"ב דף קלו ע"א וע"ב
ט ע"ב מי שלקט את הפאהאות היא לעולם ח"א דף לב ע"ב
ט ע"ב ספינה מינח נייחאפני מנחם חיי שרה עמ' קיז, קלב
י אין שליח לד"ע בשליח בר חיובאזרע יעקב (ניניו) עמ' קסה
י ע"א ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקוםפני מנחם בראשית עמ' כג
י ע"א מגביה מציאה לחברוהדרום כרך כ עמ' 104
י ראה את המציאהאות היא לעולם ח"ב דף לד ע"ג
י רש"י ד"ה וא"ת משנתינואות היא לעולם ח"ב דף לז ע"א
י תוס' ד"ה בצדי ר"האות היא לעולם ח"ב דף לה ע"ד
יא ע"א לרבות שכחת העירהדרום כרך ל עמ' 86
יא ע"ב גבי עובדא דר"גאות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ג
יא תוס' ד"ה וכי בחצראות היא לעולם ח"ב דף לב ע"ב
יא תוס' ד"ה מקומו מושכראות היא לעולם ח"ב דף קכז ע"ד
יב ע"א מציאת בנו ובתו הקטנים כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קלז ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה ורי"אתהלה לדוד (אמאדו) דף קלז ע"ג
יב ע"ב מציאת בנו ובתואות היא לעולם ח"ב דף קלט ע"ג
יב ע"ב תוס' ד"ה ר"יאות היא לעולם ח"ב דף קסה ע"ג
יב רש"י ד"ה מריצהאות היא לעולם ח"ב דף מב ע"ד
יב. אין חבין לאדם אלא בפניובית פרץ עמ' כה
יב. מציאת עבדו ושפחתו העברים הרי אלו שלהןחלק שמעון עמ' נט
יז ע"ב אי לא דדלאי לך חספא לא משכחת מרגניתא תותהפני מנחם בראשית עמ' ז
יז. תוס' ד"ה חייב אתה ליתן לושנות חיים (חזן) דף עד ע"ב
יט ע"א אי משום טביעות עינא אהדרוה ניהלי ודוקא צורבא מדרבנן אבל איניש דעלמא לאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצו
כא: נמושותאבני גזית עמ' 86
כב אמימר ומר זוטרא איקלעו לבוסתנאזרע יעקב (ניניו) עמ' ריב
כב דאם בא בע"ה והוסיף תרומתו תרומהאמר יוסף דף קכח ע"ב
כב ע"ב דלא אפשר וקמכווןדרשות הרז"ה עמ' א'קג
כב ע"ב מניין לאבידהאות היא לעולם ח"א דף קלא ע"ג
כב פלגותא דאביי ורבאאות היא לעולם ח"א דף קל ע"א
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במילייהומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ז עמ' קיט {מכאן החובה להרחיק מאד מהשקר - וצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשני במילייהופני מנחם פורים עמ' קעט, קצז, כי תשא עמ' רט
כג ע"ב כלים חדשים שלא שבעתן העיןפני מנחם כי תשא עמ' רט
כג: בהני תלת מילי וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קמד
כד ע"א המציל מן האריפני מנחם כי תצא עמ' קכ
כד ע"ב מצא ארנקידרשות הרז"ה עמ' תתקסג
כד ע"ב עובדא דההוא דיו דשקילאות היא לעולם ח"א דף קלא ע"ד
כד. המציל מן זוטו של ים ומשלילותו של נהר הרי אלו שלוחלק שמעון עמ' נא
כו ע"ב שכירות יש הונאה או אין הונאה ותוס'בתי כנסיות - בית האסופים דף כג ע"ב
כז ע"א ושה דאבידה לדברי הכל קשיאפני מנחם וישב עמ' רכח, כי תצא עמ' קכ
כז ע"א שור דאפילו לגיזת זנבוהדרום כרך יג עמ' 14
כז ע"ב סימנין דאורייתא או דרבנןהדרום כרך טז עמ' 29
כח ע"א סימנין ועדים ינתן לבעל העדיםפני מנחם וישב עמ' רמו
כח ע"ב אבן טוען היתה בירושליםפני מנחם כי תצא עמ' קכא
כח ע"ב התקינו שיהו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשותפני מנחם ויקרא עמ' יב, לז, נישואין ושבע ברכות עמ' קצד
כח ע"ב כל דבר שעושה ואוכל וכו'ניצוצי אהרן עמ' קפא
כח ע"ב עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאיפני מנחם קידושא רבא עמ' לז, שמחת חתן עמ' פה
כח ע"ב ראה היאך תשיבנו לופני מנחם משפטים עמ' קיט
כט המפקיד ס"תאות היא לעולם ח"ב דף קא ע"ב
כט מצא כסות מנערהאות היא לעולם ח"ב דף קע ע"ג
ל ההוא דדרי פתכא דאופידברים אחדים (תקמח) דף צה ע"ב
ל ע"א עגלה בשביל שתינקדרשות הרז"ה עמ' מו
ל ע"א פעמים שאתה מתעלםפני מנחם כי תצא עמ' קלא
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא מפני העמידו דיניהן על דין תורה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שטו ע"ב
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורהדברים טובים (אלישיב) עמ' 511, 445
ל ע"ב לא חרבה ירושליםדרשות הרז"ה עמ' תתקס
ל: את הדרך - זו גמילות חסדיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רעד
לא ע"א אפילו מאה פעמיםדרשות הרז"ה עמ' תרמו
לא ע"א השב אפילו מאה פעמים משמעפני מנחם יתרו עמ' צח, כי תצא עמ' קכ, קלה, שמחת חתן עמ' פח
לא ע"א פרה רועה בין הכרמיםדרשות הרז"ה עמ' תשס
לא ע"ב לעניי עיר אחרת מנין ת"ל כי פתח תפתחעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 125
לא ע"ב שלח אפילו מאה פעמים משמעפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלג
לא. הוכח תוכיח את עמיתך - אפי' ק' פעמיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קכב
לא. הוכח תוכיח את עמיתך אפילו מאה פעמיםאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נ ע"ב
לא. נתן תתן אפי' מאה פעמיםזרע יעקב (ניניו) עמ' יט
לב ע"א אין לו עליואות היא לעולם ח"ב דף ק ע"ב
לב ע"א אני ה' כולכם חייבים בכבודימאור מרדכי בראשית עמ' שס
לב ע"א הואיל ועליך המצוה אם רצונך לפרוקבן חלד מאמר אחד השיחים
לב ע"א הלך וישב לופני מנחם כי תצא עמ' קלא
לב ע"א ת"ר מנין היטמאשני המטות - מטה הלוי עמ' א
לב ע"א תוס' בד"ה כבדשני המטות - מטה הלוי עמ' ג
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה לטעון לשונא וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ז
לב ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעוןפני מנחם כי תצא עמ' קכח
לב. מנין שאם אמר לו אביו הטמא או אל תחזיר שלא ישמע לושנות חיים (חזן) דף עט ע"ב
לב. תוס' ד"ה כבד את ה' מהונךשנות חיים (חזן) דף פ ע"א
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 124
לב: אוהב לפרוק ושונא לטעוןנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסד
לב: מצווה בשונא כדי לכוף את יצרונאות דשא (שניאור) שמות עמ' 95
לג אחיכם אלו בעלי מקראשנות חיים (חזן) דף קלא ע"ב
לג העוסקים במקרא מדה כו'ישמח משה (נאס) דף יט ע"א
לג מאי דכתיב הגד לעמי פשעם הגד לעמי פשעם אלו ת"ח ששגגות נעשות להם כזדוןאהל יעקב (שפירא) דף עג ע"ג-ע"ד
לג מכבוד הרבשני המטות - מטה הלוי עמ' כט
לג ע"א אבידתו ואבידת אביואות היא לעולם ח"א דף יג ע"ב
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךפני מנחם כי תצא עמ' קלא
לג ע"א רובץ ולא רבצןפני מנחם כי תצא עמ' קלא
לג ע"א שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבאפני מנחם חנוכה עמ' רמט, רנה, אחרי מות-קדושים עמ' קכו, קלט
לג ע"א תלמיד וצריך לו רבואות היא לעולם ח"א דף יז ע"ד
לג ע"ב אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותפני מנחם יתרו עמ' קה
לג ע"ב ושנאיכם הם בעלי משנה (מהרש"א)הדרום כרך טז עמ' 161
לג ע"ב תלמידי חכמים שגגות נעשות להם כזדונותדרשות אבן ישראל עמ' ח
לג רש"י ד"ה כל המקייםאות היא לעולם ח"ב דף ד ע"ב וע"ג
לג ת"ח שגגות נעשות להם כזדונותזרע שמשון (תקלח) תרומה
לג תוס' ד"ה לפנים משה"דאות היא לעולם ח"ב דף ה ע"א
לג. אבידת אביו ואבידת רבו של רבו קודמתעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 175
לג. אביו הביאו לעוה"ז ורבו לעוה"בנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' ג
לג. כל המקיים בעצמו בך בא לידי כךבית פרץ עמ' קמב
לג. פודה את רבו ואח"כ את אביונאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 108
לג. רבו שאמרו רבו שלמדו חכמהשנות חיים (חזן) דף צט ע"ב
לג. תוס' ד"ה ומקרעין זה על זה אף על פי שאינו יודע יותרשנות חיים (חזן) דף צט ע"ב
לג: ולבית יעקב אלו עמי הארץלמטה יששכר עמ' רמא, תקמד
לג: שגגת תלמוד עולה זדוןבית פרץ עמ' שמב
לג: תוס' ד"ה תלמוד לומר ונראה בשמחתכםשנות חיים (חזן) דף קלא ע"ב
לד ע"א הואיל וכל הנאה שלופני מנחם פסח עמ' מח
לד ע"א כיון שאמר הריני משלם אף על פי שלא שילםפני מנחם דברים עמ' יג, כב
לו ע"ב את מהימנת לי בשבועהפני מנחם דברים עמ' יג
לז ע"א פקדון וגזלאות היא לעולם ח"ב דף ח ע"ד
לח ע"א המפקיד פירות אצל חבירו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קנ ע"ב
לח ע"א המפקיד פירות אצל חבית אפילו הן אבודין לא יגע בהןפני מנחם עקב עמ' סא
לח ע"א המפקיד פירות אצל חברואות היא לעולם ח"א דף קט ע"ג
לח ע"ב כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותופני מנחם חנוכה עמ' שיג
לט וכן אמר רבה השביחו לאמצעזרע יעקב (ניניו) עמ' שפח
לט ע"ב עובדא דמרי בר איסקאות היא לעולם ח"א דף סב ע"ד
מ ע"ב המפקיד חביותאות היא לעולם ח"ב דף קע ע"ג
מ ע"ב והא אי אפשר דלא בלעפני מנחם חנוכה עמ' שכג
מ רש"י ד"ה שוטחןאות היא לעולם ח"ב דף קע ע"ד
מא. מובילנא מאניה דמר אבתריה לבי מסותאאבני גזית עמ' 69
מב ההוא גברא דאפקידו כשותאמים קדושים (קריספין) דרשות דף יח ע"ד
מב כספים אין להם שמירה אלא בקרקעאבני גזית עמ' 50
מב ע"א כספים אין להם שמירה, רש"ידרשות הרז"ה עמ' תשפט
מג בית שמאי סברי החושב לשלוח יד בפיקדון חייב ובית הלל סברי עד שישלח בו ידאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נא ע"ב
מג המפקיד מעותאות היא לעולם ח"ב דף קע ע"ב
מג ע"ב תוס' ד"ה החושבדרשות הרז"ה עמ' תקסג
מג: גזל רחל והשביחה, בית שמאי סברי שבח גזילה דנגזל הוי, ובית הלל סברי שבח גזילה דגזלן הויחלק שמעון עמ' כא, סג, עא
מג: רש"י ד"ה ורבא, קיי"ל כרבא שהוא בתראהלמטה יששכר עמ' שכו
מד ע"א בעי ר"א הגביה ארנקיאות היא לעולם ח"א דף סו ע"ג
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים ביםפני מנחם נח עמ' לח, לט
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגהפני מנחם נח עמ' לח, מג, מט
מד. על כל אבידה לחייב על המחשבה כמעשה דברי ב"שאהל יעקב (שפירא) דף כט ע"ג-ע"ד
מה ע"ב אמר ר"פ אפי' למ"ד אין מטבעאות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ג
מו ע"א תוס' ד"ה ש"מ מטבעאות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ג
מו ע"ב מטבעאות היא לעולם ח"ב דף לג ע"ב
מו: כל הנישום דמים באחרבנין שלמה (בן אברהם) פרשת אחרי מות
מז ע"א כמאן כתבינן האידנא במנא דכשר למקניא ביהפני מנחם תרומה עמ' קמד, קנג
מז ע"ב מח' ר"נ ור"שאות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ג
מז ע"ב מחלוקת ר"י ור"לאות היא לעולם ח"ב דף קמ ע"ג
מז ע"ב רא"י ד"ת מ"קאות היא לעולם ח"ב דף רח ע"א
מח רש"י ד"ה דקאי באגםאות היא לעולם ח"ב דף קל ע"ב
מח. הנושא ונותן בדברים ולא משך ולא נתן מעותישמח משה (גאלופוליטי) דף קל ע"א
מח. כגון שיחד לו כלי להלואתו וכו'עטרת חן ח"א עמ' קמג
מט דברים יש בהם משום מ"אמים קדושים (קריספין) דרשות דף לח ע"א-ע"ב
מט ע"א דברים אין בהם משום מ"אאות היא לעולם ח"א דף עח ע"א
מט ע"א והין צדק שיהא הן שלך צדקמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ו עמ' קטז {ענפים של איסורי השבועות - שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
מט ע"א שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדקפני מנחם כי תצא עמ' קכט
מט ע"ב רב אמר שתות מקח שנינוהדרום כרך יז עמ' 18
מט. אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצא ידי חובתו שהם בני אברהם יצחק ויעקבבית פרץ עמ' שיח
מט. שיהא הן שלך צדקלמטה יששכר עמ' רנד
מט: האונאה ארבע כסף מעשרים וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף י ע"א
מט: האונאה ארבעה כסף וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ח ע"א
נ ע"ב עד מתי מותראות היא לעולם ח"א דף כו ע"א
נא הנודר מן הענבים מותר ביין וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' צח
נא ע"א אחד הלוקח ואחד המוכראות היא לעולם ח"א דף נב ע"ב
נא ע"ב כמה תהא הסלע חסירההדרום כרך יז עמ' 30
נא ע"ב תוס' ד"ה בד"אאות היא לעולם ח"א דף טז ע"ג
נג דנפול מחיצותאות היא לעולם ח"ב דף קיד ע"ד
נה ע"א ואת אשר חטא וכו'אות היא לעולם ח"א דף ק ע"א
נה ע"ב אין מטבע נקנהאות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ב
נה ע"ב רש"י ד"ה מידי דהוהאות היא לעולם ח"ב דף קלא ע"ב
נה: מחללין כסף על נחושתבנין שלמה (בן אברהם) פרשת אחרי מות
נו ע"א אלו דברים וכו' שומר חנם אינו נשבע וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעט ע"א
נו ע"ב אלא מעתה דכתיב ויקח את כל ארצו מידופני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קכח
נו ע"ב הקדשותאות היא לעולם ח"א דף יג ע"א
נו ע"ב כל דבר שבמדהשני המטות - מטה הלוי עמ' כב
נו ע"ב שכירות וכו' נמי ביומיה מכירה היאמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ב עמ' צט {הדגשת האיסור של ביטול מלאכת השכור אצל חברו - דוגמא לגודל הנקיות הנצרכת להנצל מעוון גזל}
נח לא תונו באונאת דברים הכתוב מדברשנות חיים (חזן) דף קלח ע"א
נח ע"ב אונאת דבריםדרשות הרז"ה עמ' תתקי
נח ע"ב אזיל סומקא ואתי חיווראדרשות הרז"ה עמ' קטו
נח ע"ב אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים וכו' אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר לו וכו' "זכור נא מי הוא נקי אבד"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיא {דוגמאות לאונאת-דברים שהיא מהחטאים החברתיים, שנדרשת עבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
נח ע"ב אם היו יסורין באין עליו, אם היו חלאים וכו' או שהיה מקבר את בניודברים טובים (אלישיב) עמ' 459
נח ע"ב גדול אונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו "ויראת מאלוקיך" וזה לא נאמר בו וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיא {גודל חומרת אונאת דברים שהיא מהחטאים החברתיים, שנדרשת עבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
נח ע"ב דאזיל סומקא ואתי חווראפני מנחם חנוכה עמ' שח, שיא
נח ע"ב היורדים לגיהנוםדרשות הרז"ה עמ' תתקלה
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםניצוצי אהרן עמ' נ
נח ע"ב כשם שאונאה במו"מאות היא לעולם ח"א דף יז ע"ד
נח ע"ב ת"ר לא תנו אישאות היא לעולם ח"א דף יב ע"ד
נח: אזיל סומקא ואתי חיווראנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 85
נח: אזיל סומקא ואתי חיווריבית פרץ עמ' שסג
נח: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםלמטה יששכר עמ' רחצ
נח: דאמר רבי חנינא הכל יורדין לגיהנם חוץ משלשה וכו'נחל עדה עמ' עח
נח: דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חווראנחל עדה עמ' קנ
נח: המלבין פני חברו ברבים וכו'אבני גזית עמ' 9
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםאבן תושיה עמ' 25
נח: כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמיםאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"ב
נח: לא יאמר לו זכור מעשה אבותיךאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ז ע"ב
נח: פה שאכל נבילות ילמד תורהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 23
נח: תוספות שמאדים בתחילה לפי שהדם מתאסףנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 85
נט אין משגיחים בבת קולאהל יעקב (שפירא) דף מא ע"א
נט אמר ר' אליעזר אם הלכה כמותי וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מה ע"א
נט ובצלעי שמחו נאספודברי חכמים (פרץ) עמ' יט
נט ולא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבראבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ז ע"ב
נט כתנורו של עכנאיאבני גזית עמ' 30
נט מעשה בתנור של עכנאי שיצאה ב"ק ואמרה הלכה כר' אליעזראהל יעקב (שפירא) דף ס ע"א
נט מעשה דר"א, תנור דעכנאידברי חכמים (פרץ) עמ' עא
נט ע"א איתתך וכו' הא במילי דעלמא והא במילי דביתא לישנא אחרינא הא במילי דשמיא והא במילי דעלמאפני מנחם חופה וקידושין עמ' עט
נט ע"א הבא על אשת אישדרשות הרז"ה עמ' תתקלה
נט ע"א הכל נפרע ע"י שליח חוץ מאונאהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיב {גודל חומרת אונאת-דברים שהיא מהחטאים החברתיים, שנדרשת עבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
נט ע"א כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיב {גודל חומרת אונאת-דברים שהיא מהחטאים החברתיים, שנדרשת עבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
נט ע"א לעולם וכו' היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נק?ש ואתי תיגראדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף תח ע"ב
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רלב ע"ד
נט ע"א מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילהדרשות אבן ישראל עמ' שלז
נט ע"א מיום שנחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רנג
נט ע"א שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה שנאמר השם גבולך שלום חלב חטים ישביעךפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קד
נט ע"א שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהם: אונאה וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ה עמ' קיב {גודל חומרת אונאת-דברים שהיא מהחטאים החברתיים, שנדרשת עבודת הנקיות, כדי להנצל מהם}
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלודרשות אבן ישראל עמ' רפג, רצח, שלו, שלח
נט ע"א שערי דמעות לא ננעלופני מנחם משפטים עמ' קכז
נט ע"א שערי דמעותדרשות הרז"ה עמ' קמה, א'מט
נט ע"א תוס' ד"ה דכתיבמאור מרדכי בראשית עמ' רפד
נט ע"ב אין אנו משגיחין בבת קולפני מנחם שידוכין עמ' ס
נט ע"ב אין מערבין פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשיםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ב עמ' קב {דוגמא לאחד מענפי עוון הגזל - שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
נט ע"ב אם הלכה כמותי חרוב יוכיח אמת המים כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יד דף ע ע"א
נט ע"ב ועדיין מטין ועומדיןפני מנחם ראה עמ' עט
נט ע"ב כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאההדרום כרך לה עמ' 142
נט ע"ב לא בשמים היאימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קיט, קכב, שמ
נט ע"ב מפני שסורו רעפני מנחם בא עמ' נד
נט ע"ב נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםמאור מרדכי בראשית עמ' רפו
נט ע"ב נפק שיפוראדרשות הרז"ה עמ' א'ס
נט ע"ב נצחוני בניי, נצחוני בניידברים טובים (אלישיב) עמ' 73
נט ע"ב קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוניעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 17
נט רש"י - מי שיש תלוי במשפחתו לא יאמר תלה לי דג זהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 117
נט תורה לא בשמים היאאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' פ
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרואבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נו ע"ב
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרולמטה יששכר עמ' כב
נט. אין ברכה מצויה בביתו אלא בשביל אשתונפש יוסף (תשפא) עמ' תרפג
נט. אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו וכו'זרע שמשון (תקלח) לך לך, חיי שרה
נט. אין מריבה מצויה בבית האדם אלא על עסקי תבואהנפש יוסף (תשפא) עמ' תרעו
נט. איתתך גוצא גחין ולחיש להנפש יוסף (תשפא) עמ' שצ
נט. אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך שאם קורעין את בשריישועת ישראל (ששון) דרוש ו
נט. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך שאילו היו קורעים את בשרי לא היה דמי שותת לארץאהל יעקב (שפירא) דף ס ע"ג-ע"ד
נט. במילי דשמיא כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגיהינוםנפש יוסף (תשפא) עמ' נד
נט. דרש רבא מאי דכתיב ובצלעי שמחו נאספו קרעו ולא דמו וכו' הבא על אשת איש מיתתו במה אמר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק לעוה"באהל יעקב (שפירא) דף ס ע"ג-ע"ד
נט. הכל נפרע ע"י שליח ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' רנב
נט. המלבין פני חבירו ברבים יורד לגיהנםבית פרץ עמ' שצא
נט. כל ההולך אחר עצת אשתו נופל בגהינםזרע שמשון (תקלח) משפטים
נט. כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעותאבני גזית עמ' 89
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רנב
נט. לשמוע אל האשה במילי דעלמאנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רח
נט. מ"ד ובצלעי שמחו ונאספו אמר דוד לפני הקב"ה וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף צד ע"ד
נט: אימא שלום לא הות שבק' ליה לר"א למנפל על אפיהשנות חיים (חזן) דף קעג ע"א
נט: אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר' אליעזרנחל עדה עמ' תמא
נט: אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא וכו'נחל עדה עמ' תמב
נט: בתנור של עכנאי שיצתה בת קול הלכה כר' אליעזר בכל מקום, ואמר ר' יהושע אין משגיחין בבת קול וכו'חלק שמעון עמ' יד, מה, נז, עו
נט: כל ההולך בעצת אשתונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קעה
נט: לא בשמים היאנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קס
נט: מום שבך אל תאמר לחברךנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 117
נט: מפני שסורו רענתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסג
נט: ר' נתן אשכח לאליהו אמר ליה מאי עביד הקב"ה בהאי שעתין א"ל חייך ואמר נצחוני בניאהל יעקב (שפירא) דף ס ע"ג-ע"ד
נט: תנור של עבנאי וכו' יצא בת קול ואמר הלכה כרבי אליעזר, אמר רבי יהושע אין משגיחין בבת קול, תורה לא בשמים היאבית פרץ עמ' סז, רעט
ס ע"א אין מפרכסין את הכליםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ב עמ' קב {דוגמא לאחד מענפי איסור גזל - שצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
ס ע"א לא יחלק החנוני קליות ואגוזים לתינוקות, מפני שהוא מרגילם לבוא אצלו וחכמים מתיריןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ב עמ' צח {דוגמא לסעיפי הגזל - שצריך לנקיות יתירה, כדי להנצל מהם}
ס ע"ב מדשביק לרבית כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף צג ע"ג
סא ע"ב אנא המעלה קא קשיא ליפני מנחם שופטים עמ' קג
סא ע"ב אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לאינה של בכורפני מנחם בא עמ' נט
סא ע"ב לא תגנבו דכתב רחמנא למה לימאור מרדכי שמות עמ' רה
סא ע"ב לא תגנובו דכתב רחמנאמים קדושים (קריספין) דרשות דף לה ע"א
סא ע"ב מראית העיןמים קדושים (קריספין) דרשות דף לה ע"ב
סא ע"ב תולה מעותיושני המטות - מטה הלוי עמ' יט
סא: ליפרע ממי שטומן משקלותיו במלחנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 114
סא: למה לי דכתב רחמנא יציאת מצרים בציצית ברבית ובמשקלות וכו' אני הוא שהבחנתי וכו' בין טיפה של בכור וכו'זרע שמשון (תקלח) קדושים
סב חייך קורמין לחיי חברךזרע יעקב (ניניו) עמ' ו
סב ע"א חייך קודמיםדרשות אבן ישראל עמ' יד
סב ע"א חייך קודמין לחיי חברךדרשות אל עמי ח"ג דרוש יז
סב ע"א עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמךפני מנחם שקלים עמ' קלה, שבת תשובה עמ' ריג
סב ע"א שנים היו מהלכיןדרשות הרז"ה עמ' רטו
סב ע"ב פרה גזולהשני המטות - מטה הלוי עמ' קו
ב ע"א שנים אוחזין בטלית וכו' זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שליתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' צד-צה
ב ע"א שנים אוחזין בטלית וכו' זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שליתורת מנחם חס"ו עמ' 344-343
ב ע"א תוס' ד"ה שנים אוחזין רבי לא היה שונה לתלמידיו את מסכתות הש"ס אלא כסדר שהיו חפצים תלמידיודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 397
ב. רא"ש סי' אנחלת עזריאל (גרין) עמ' רס
ב. שנים אוחזין בטלית וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 170, חע"ז עמ' 221
ב. שנים אוחזין בטליתתורת מנחם חס"ו עמ' 349, חס"ז עמ' 282, חס"ח עמ' 193, חס"ט עמ' 301, 214
ב: עד שיבוא אליהויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קפט
ג ע"א ודאי איכא רמאיתורת מנחם חע"ז עמ' 35
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כז
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רפו, רצא, שיז
ג ע"א חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובוהרופא לשבורי לב שמות עמ' רנה
ד: תוס' ד"ה אין נשבעיןפרדס דבש פרק קכח
ה ע"ב אין אדם חוטא ולא לומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תצו
ה ע"ב ההוא רעיאקדושת לוי (תשנח) עמ' שעו
ה ע"ב ואמר רב יהודה סתם רועה, פסול לא קשיא הא דידיה הא דעלמאקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' צו
ו ע"א איבעיא דר' זירא תקפה אחד בפנינו וכו'יפה עינים (תשעב) עמ' קסג
ו ע"ב תוס' ד"ה קפץ, נימא ביטול ברוב גבי השה שקפץ לעדראדבר בם עמ' סו
ז ע"א ההיא מסותאמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' מג
ז. שנים אדוקים בשטרפרדס דבש פרק קכח
ט ע"א ספינה מינח נייחאמחנה ראובן ח"ג עמ' קכד
ט: מי שליקט את הפאה ואמר ה"ז לפלוני עני, רא"א זכה לו וחכ"א יתננה לעני הנמצא ראשון, אמר עולא אריב"ל מחלו' מעשיר לעני, דר"א סבר מגו דאי בעי מפקר נכסי' והוי עני וחזי לי' השתא נמי חזי לי' ומגו דזכי לנפשי' זכי נמי לחברי', ורבנן סכרי חר מגו אמרי' תרי מגו לא אמרי' וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפג
ט: רש"י - דלאו כל כמיני' להיות קופץ מאליו וחב לאלו, מאחר שלא עשאו אותו הנושה שליח לתפוסנר לצדיק במדבר עמ' רפד
ט: רש"י - ולימא מר דאפי' מעני לעני אמרי רבנן דלא זכה לו דהא מציאה הכל עניים אצלה כלו' הכל כשרים לזכות בה כעניים בפאה, ותנן המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו ולא אמרי' מגו דאי הוה בעי הוה זכי לנפשי' זכי נמי לחברי' וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפג
ט: תוס' - הק' על רש"י מכתובות ופי' דתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה אפי' אם עשאו שליח וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפד
ט: תוס' - ולימא מר מעני לעני מחלו', ויחלקו בתופס לב"ח במקום שחב לאחרים ולא מטעם מגו, דהא ר"ח דקאמר רמו ר"נ רסמור המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, אית לי' פ"ק דגיטין דפליגי בתופס לבעל חוב ולא מטעם מגו, עד דדחי לי' ר"פ דלמא במגו פליגינר לצדיק במדבר עמ' רפד
טז: רבינו חננאלפרדס דבש פרק כה
טז: רש"י ד"ה והא אשהנחלת עזריאל (גרין) עמ' רעט
י ע"א המגבי' מציאה לתביוו לא קנה חבירו וכו' הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים וכו'תורת מנחם חע"ג עמ' 71
י ע"א התופס לבע"ח במקום שחב לאחריני לא קנהויוסף ישראל עמ' יג
י ע"א עבדי הם ולא עבדים לעבדיךכרם לשלמה עמ' 145
י ע"א פועל יכול להזוד בו אפילו בחצי היוםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תיא, תקל
י ע"א פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היוםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' כג
י ע"ב אין לי אלא ידו גגו חצירו וכו' מניןערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קטו
י ע"ב אין שליח לדבר עבירההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקד
י ע"ב בחצר לא שייך ביה אין שליח לדבר עבירה משום דבעל כרחה מותיב ביהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' נט
י ע"ב לחד לישנא, כשהשליח לא היה בגדר דאי בעי עביד אי בעי לא עבידערבי נחל (תשסט) שמות עמ' סח
י ע"ב תוספות ד"ה דאמרערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קטו
י. רש"י - בעל הבית עשיריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קכב
י. רש"י ד"ה לא קנה, דלאו כל כמיניה להיות קופץ מאליו וחב לאלו, מאחר שלא עשאו אותו הנושה שליח לתפוסנר לצדיק במדבר עמ' רפח
י: ואר"ל משום אבא כהן בררלא קטנה אין לה חצר ואין לה ד' אמות, ור"י משום רבי ינאי אמר יש לה חצר ויש לה ד' אמות, במאי קמיפלגי מ"ם חצר משום ידה איתרבאי כי היכי דאית לה יד חצר נמי אית לה, ומ"ס חצר משום שליחות איתרבאי וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רצ
י: זכייה מטעם שליחות וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפח
י: מאי בינייהו (בין רבינא לר"ס באין שליח לדבר עבירה), איש דאמר לאשה אקפי לי קטן, לרבינא מחייב שולחן כי לאו בר חיובא הוא, ולר"פ לא מחייב כי אי בעי עביד אי בעי לא עבידנר לצדיק במדבר עמ' שא
י: רש"י - משום שליחות איתרבאי, מדרבי רחמנא שליחות לאדם, כדתניא ושלח מלמד שהאיש עושה שליח, ושלחה מלמד שהאשה עושה שליח, אתרבאי נמי חצרה, דהויא לה כשלוחהנר לצדיק במדבר עמ' רצב
י: רש"י - ת"ל ונתן מ"מ, מדלא כתיב ובידה יתנהו, דרוש ונתן אוכתב לה ונתן, אלמא משום ידה אתרבאי, דאי משום שליחות, הא כבר כתיבא הכא, כדתניא ושלחה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רצא-רצב
י: תוס' - ת"ל המצא תמצא מ"מ, וא"ת ונימא המצא תמצא כלל בידו פרט, וכלל ופרט אין בכלליאלא מה שבפרט, וי"ל שדי ידו בין המצא תמצא, הוי כלל ופרט וכלל, כדאמרי' במרובה כל מקום וכו', וכן בסמוך גבי גט דמרבה גגה מונתן בידה, י"ל ושלחה חזר וכללנר לצדיק במדבר עמ' רצב
יא ע"ב ישוב קושית התוס' ד"ה וכי בצדיפה עינים (תשעב) עמ' קעג
יא. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינהפרדס דבש פרק כד
יא. פועל יכול לחזור בו וכו' דכתיב כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא עבדים לעבדיםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' עב, תקלה
יא. ראה אותן רצין אחר מציאה אחר צבי שבור אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו וכו', אריא"ש והוא שעומד בצד שדהו ותקני לי' שדהו דאמר ריב"ח חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, ה"מ בחצר המשתמרת אבל חצר שאינה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין אי לא לאנר לצדיק במדבר עמ' רצז
יא. רש"י - וגבי ממונא חצר מאם המצא איתרבאי, ואיכא למימר דשליחות הוא, ומשום דאין שליח לדבר עבירה איצטריך למכתב התםנר לצדיק במדבר עמ' רצה
יא. תוס' ד"ה הני מילינחלת עזריאל (גרין) עמ' רסא
יא. תוס' ד"ה זכתה ותוס' ד"ה דלמאנחלת עזריאל (גרין) עמ' רסד
יא. תוס' ד"ה זכתה לונחלת עזריאל (גרין) עמ' רסב
יא: ובי ר"י ורבי עקיבאנחלת עזריאל (גרין) עמ' רסג
יא: נתון לעקיבא בן יוסףפרדס דבש פרק לו, מה, צה
יא: רש"י - הך חצר אע"ג דאיתרבאי משום יד כדאמרן לעיל, לא גרעה משליחות דאי נמי לא איתרבאי מונתן בידה הוי נפקא לן חצר משליחותנר לצדיק במדבר עמ' רצג
יב ע"ב לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשט
יב ע"ב לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעו, תא
יב. בעי רבא, זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהו, אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא, א"ל ר"פ לרבא וא"ל רב אדא בר מתנה לרבא וא"ל רבינא לרבא, לאו היינו מתני' ראה אותן רצין אחר המציאה, ואמר רבי ירמיה אמר רבי יוחנן והוא שרץ אחריהן ומגיען וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רצט
יב. רש"י - זכין לו לאדם שלא בפניו ושלא מדעתו, דאנן סהדי דניחא ליה שתהא שלוחו, הלכך כי ליתיה בצד חצירו, דליכא לדמויי לידה דאינה סמוכה לה, תיפוק לה זכייתה משליחותה, כי היכי דשלוחו זוכה לו שלא בפניו, חצירו נמי זוכה לו שלא בפניונר לצדיק במדבר עמ' שב
יב. תוס' - חצר משום יד אתרבאי ולכך כי הוי דומיא דיר דהיינו כשהוא בצד חצרו קונה אפי' בע"כ וכו', ובמידי דזכות כמו מתנה קנה ואפי' אינו עומד בצד חצרו ואפי' אינה משתמרת, ובמציאה דאין דעת אחרת מקנה אותה בעי' משתמרת, ובגט רחוב הוא לה אפי' במשתמרת אינה מתגרשת דלא עדיפא משליחות דאין חבין לאדם שלא בפניונר לצדיק במדבר עמ' רחצ
יב: מצא שטרי חובנחלת עזריאל (גרין) עמ' רסח
יב: רש"י ד"ה זרק אבעיא הוא בהפקירו לכל הקודםדרכי האמונה עמ' שמד
יב: תוס' ד"ה ויצא הקשו על רש"י דהא חשיב ליה דעת אחרת מקנה אותו, ואי בהפקירו אם כן כבר יצא מרשות המפקיר ותיכף הוי הפקר, ואין כאן דעת אחרת מקנהדרכי האמונה עמ' שדמ
יג: בעי רבא, זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחרדרכי האמונה עמ' שמד
יד: תוס' ד"ה ויש לו וד"ה ושמואלנחלת עזריאל (גרין) עמ' ערה
יד: תוס' ד"ה סיפא ורמב"ןנחלת עזריאל (גרין) עמ' רעח
יח. רש"י ד"ה מצאו לאלתר ותוס' ד"ה והוא שהוחזקונחלת עזריאל (גרין) עמ' רפב
יח. תוס' ד"ה והוא שהוחזקו וד"ה האנחלת עזריאל (גרין) עמ' רפ
יח: רש"י ד"ה ולעולםנחלת עזריאל (גרין) עמ' רפד
יח: תוס' ד"ה מעולם ומהרש"אנחלת עזריאל (גרין) עמ' רפ
יח: תוס' ד"ה מעולםנחלת עזריאל (גרין) עמ' רפד
כא ע"א אלו מציאות שלו מצא פירות מפוזריןהרופא לשבורי לב שמות עמ' פב, צ
כא ע"א במכנשתא דבי דרי עסקינןהרופא לשבורי לב שמות עמ' פב
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 408
כא ע"ב אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תרמא
כא ע"ב יאוש שלא מדעה אביי אמר לא הוי יאוש וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' פב
כא ע"ב לא הוי יאוש רבי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלב
כא: אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קסה
כא: אדם עשוי למשמש בכיסושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמה
כא: בענין יאוש שלא מדעת, אביי סבר לא הוי יאוש ורבא סבר הוי יאושנר לצדיק במדבר עמ' שח
כב ע"א תדנמה רבא אליבא דאבייהרופא לשבורי לב שמות עמ' רצז
כבשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צח
כג ע"ב אימתי מותר לתלמיד חכם לשנות בדיבורודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 243
כג ע"ב בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכו
כג ע"ב בשלושה דברים צריך תלמיד חכם לשנות, ואחד מהם במסכתפלאות עדותיך ח"א עמ' רכד
כג ע"ב מחזירים אבידה לתלמיד חכם על פי טביעות עיןמפי כהן דברים עמ' 25
כג ע"ב רש"י - תלמיד חכם צריך לשנות במסכת, ולומר שאינו בקי בה אף שהוא בקי בהפלאות עדותיך ח"א עמ' רכד
כד ע"א המציל מן הנהר וכו' הרי אלו שלוויוסף ישראל עמ' צד
כד ע"א מ"ז חסירא אגניב ליה כסא וכו' חזיא לההוא בר בי רב וכו' ונגיב בגלימא דחבריה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תד
כד ע"ב צבורי פירות צבורי מעותהרופא לשבורי לב שמות עמ' תעא
כה ע"א היו עשויות כשירדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 348
כה: והמניק [בפי' ר"ח]שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ה
כו: נוטל אבידה ע"מ לגוזלהחמדה יקרה במדבר עמ' נב
כז. איבעיא להו סימנין דאורייתא או דרבנן, מאי נפ"מ, לאהדורי גט אשה בסימנים, אי אמרת דאורייתא מהדרינן, ואי אמרת דרבנן כי עבוד רבנן תקנתא בממונא אבל באיסורא לא עבוד רבנן תקנתאנר לצדיק במדבר עמ' שט
כז. אף השמלה היתה בכלל כל אלו, ולמה יצאת, להקיש אליה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנין ויש לה תובעין, אף כל דבר שיש בו סימנין ויש לו תובעים חייב להכריזנר לצדיק במדבר עמ' שה
כז. רש"י - לאהדורי גט שאבד מן השליח המביאו, קודם שנתן לה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' שי
כז. רש"י - למה יצאתה וכן תעשה לשמלתו, סתם שמלה יש בה סימן, וכל שמלה יש לה בעלים תובעין אותה, שלא נעשית אלא בידי אדם, ולא באת מן ההפקר, אף כל שיש לו תובעין, למעוטי מידי דידעינן ביה דמיאשנר לצדיק במדבר עמ' שה
כז. תוס' - מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנים ויש לה תובעין וכו', וי"ל דמהכא נפקא לן דמה שמלה מיוחדת שיש בה סימן ואין הבעלים מתייאשין אלא תובעין שיחזירוה להם בסימנין אפי' אי סימנין לאו דאורייתא ואין מחזירין אלא בעדים וכו'נר לצדיק במדבר עמ' שה, שז
כז: עד דרוש אחיך, דרשהו אם הוא רמאידרכי האמונה עמ' פג
כז: רש"י - אימא בעדי אוכף, אם יש עדים המכירין בטביעות עיןנר לצדיק במדבר עמ' שז
כז: רש"י - בעדים, שיבא עדים שהוא שלונר לצדיק במדבר עמ' שי
כז: ת"ש והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, וכי תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו, אלא דרשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי, מאי לאו בסימנין, לא בעדיםנר לצדיק במדבר עמ' שי
כז: תוס' - דרשהו אם הוא רמאי מאי לאו בסימנין, וא"ת דבמתני' דריש מהאי קרא דלא יחזיר אף בסימנין וכו', ועי"ל דבמתני' מיירי בידוע שהוא רמאי, לכך צריך עדים, אבל הכא מיירי בסתם בני אדםנר לצדיק במדבר עמ' שי
כח ע"א אבירה משתכחת לאחר י"ב חדשויוסף ישראל עמ' קמז
כט ע"ב מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו' וישבור פועלים ואל ישב עמהןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' רט
ל והודעת להם, זו בית חייהםאדבר בם עמ' כז
ל ע"ב אמר רבה הכישה חייב בה אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזא להנך עיזי דקיימו, שקל קלא ושדא בהו אמר ליה איחייבת בהו, קום אהדרינהונר מערבי (עטיאה) עמ' 259
ל ע"ב זקן ואינו לפי כבודותורת מנחם חס"ב עמ' 60
ל ע"ב חייב אדם לעשות לפנים משורת הדיןמחנה ראובן ח"ג עמ' תלו
ל ע"ב לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורהיפה עינים (תשעב) עמ' רה
ל ע"ב ר' ישמעאל בר' יוסי פגע בההוא גבראמחנה ראובן ח"ג עמ' תלז
ל רש"י ד"ה בית חייהם, ללמוד להם אומנות להתפרנס בואדבר בם עמ' כז
ל. לא דחינן איסורא מקמי ממונאיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רצא
ל. תוס' ד"ה אף עובד דניחא ליהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לד-לו
ל: אבידה מדעתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמד
ל: זקן ואינו לפי כבודושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קטו
ל: לכו"ע אפקרינהושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמד
לא ע"א אפי' מאה פעמיםתורת מנחם חע"ו עמ' 337
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם ח"ע עמ' 193, 242, חע"א עמ' 120
לא ע"א אפילו מאה פעמיםתורת מנחם חס"ו עמ' 128, חס"ז עמ' 403, חס"ח עמ' 403
לא ע"א הוכח אפי' מאה פעמים משמעתורת מנחם חס"ב עמ' 215, 244, 401
לא ע"א הוכח תוכיח אפילו מאה פעמיםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קב
לא ע"א הוכח תוכיח את עמיתך אפלו מאה פעמיםתניא (תשעד) עמ' תשמח
לא ע"א לרבות אבדת קרקעמחנה ראובן ח"ג עמ' תלו
לא ע"א פעמים שאתה מתעלםמחנה ראובן ח"ג עמ' תלו
לא. הוכיח תוכיח אף תלמיד לרבחמדה יקרה במדבר עמ' ריג
לא. ואי אשמעינן אבידה ותוס' ד"ה אבלנחלת עזריאל (גרין) עמ' רפה
לא. נתון תתן אפילו מאה פעמיםהאשל ברמה (תשעב) עמ' רסה
לא: קבורה בזקן ואינה לפי כבודויקרת דניאל בראשית-שמות עמ' נט
לב ע"א הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצות אם רצונך לפרוק פרוק פטורהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רכח
לב ע"א פריקה חייב לעזור בחינם וטעינה אינו חייב בחינםמחנה ראובן ח"ג עמ' תמד
לב ע"א רש"י ד"ה האי עשה והאי לא תעשה ועשה, ומה שהקשו עליו אמאי נקיט אבידה ושביק טומאת כהןיפה עינים (תשעב) עמ' מא
לב ע"ב עזוב תעזוב עמו, אם נשמט בעל החמור אין מצוה לסייעודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 319
לב ע"ב עזוב תעזוב עמו, להקדים את חמור השונא לחמור האוהבדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 370
לב ע"ב תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 177
לב על שהעמידו דיניהם על דין תורהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' יח, תל
לב. רש"י ד"ה לומר ומהרש"א ומהר"ם שיףנחלת עזריאל (גרין) עמ' רפה
לג ע"א אבדה אביו ואבדת רבו של רבו קודמה וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' עט
לג ע"א אבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת, אבדתו ואבדת רבו שלו קודם, ורש"יחלון התבה ח"א עמ' רלא
לג ע"א אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמתתורת מנחם חע"ו עמ' 408
לג ע"א אביו מביאו לחיי עוה"ז ורבו מביאו לחיי עוה"בזריזותא דאברהם עמ' סו
לג ע"א אבירתו קודמתתורת מנחם חע"ב עמ' 119
לג ע"א אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת, זה הוא רבופלאות עדותיך ח"א עמ' תמג
לג ע"א אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדם ואמר רב יהודה אמר רב כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כךתניא (תשעד) עמ' תרלג
לג ע"א העוסקין במקרא מדה ואינה מדה כמשנה מדה ונוטלין עליה שכרהרופא לשבורי לב שמות עמ' שפו
לג ע"א חסדא חסדא, לא צריכנא לךפלאות עדותיך ח"א עמ' תיז
לג ע"א כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כךפלאות עדותיך ח"א עמ' תקלד
לג ע"א רבו מביאו לחיי העולם הבאמורה צדק (פאם) עמ' קס
לג ע"א רש"י - המדקדק תמיד שלא יבוא לידי נזק בגמ"ח, סוף שבא לידי כךפלאות עדותיך ח"א עמ' תקלד
לג ע"א תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפט*
לג ע"ב אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם או דבר שאינו ברשותוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קעח
לג ע"ב הגד לעמי פשעם אלו ת"ח, ששגגות נעשו להם כזדונות ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' י, במדבר עמ' קח, רו, דברים עמ' מז, רב
לג ע"ב הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' עה
לג ע"ב ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ שאפילו זדונות נעשו להם כשגגות ולכן אמר לא האמנתם ביתניא (תשעד) עמ' רמג
לג ע"ב שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצאיפה עינים (תשעב) עמ' פג
לז: רש"י ד"ה אמר ר"ע מודה אני בזהפרדס דבש פרק יב
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבידותורת מנחם חע"ב עמ' 145
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' סט
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירותורת מנחם חע"ד עמ' 237, חע"ה עמ' 324, חע"ז עמ' 271
לח ע"א אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו, ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 116, חס"ז עמ' 139, חס"ח עמ' 57, 125, 289, 306
לח ע"א והא רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו קאמר גוזמא בעלמאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
מ ע"ב זבון וזבין תגרא איקרי, ורש"יתורת מנחם חע"ה עמ' 143
מ: נטל על מנת לגוזלהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רט
מ: ר' עקיבא אומר צריך דעת בעליםפרדס דבש פרק כ
מ: רש"י ד"ה דמי ברזנייתאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמח
מא. אמר ר' יוחנן מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובלנא מאניה לבי מסותאשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קלד
מב ע"א אין הברכה מצוי' וכו' אלא בדבר הסמויתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קכח
מב ע"א אין הברכה שורה בדבר המנויערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קיג
מב ע"א נעל גדר ופרץ כל שהוא הווי חזקהמחנה ראובן ח"ג עמ' תד
מב. אין הברכה מצוייהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ע אות עז
מב. והאידנא דשכיחי טפוחאימאמרי ר' ראובן עמ' קיז
מב: אמר כל שכן דכי אמינה לה דידי נינהו טפי מזדהרא בהושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רעט
מד ע"א מי שפרע וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 30
מד ע"א מי שפרע מאנשי דוד המבול ומרור הפל גה הוא עתיד להפרע וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שס
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורוהרופא לשבורי לב שמות עמ' קעא, תנב
מד ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' ד, ק
מד: רש"י ד"ה כילדותיה מסתבראפרדס דבש פרק כה
מה ע"ב אמר ר"ש פירי וכו' אקנויי מיקנא בחליפיןקדושת לוי (תשנח) עמ' תקסז
מה ע"ב דאמר רב פפא דמטבע אקנויי מקנו בחליפין וכו' הדר ביה רב פפא וכו' דרב פפא הו"ל תריסר אלפי זוזא וכו' כי אתא נפיק לאפיה עד תווךיפה עינים (תשעב) עמ' רסא
מה: צורתא עבידא דבטלאדרכי האמונה עמ' קנג
מה: תוס' ד"ה אין מטבענחלת עזריאל (גרין) עמ' רפז
מו ע"א מי שפרע מדור המבולערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' פא, פב
מו. רש"י ד"ה נקנינהונחלת עזריאל (גרין) עמ' רמט
מז ע"א דומיא דנעלמחנה ראובן ח"ג עמ' תה
מז ע"ב אין קונין חליפין באיסורי הנאהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צד
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' ומאנשי סדום ועמורה וממצרים בים וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' ק
מח ע"א מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' ומאנשי סרום ועמורה וממצרים בים וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שס
מח ע"ב בעמך וכו' בעושה מעשה עמךהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרב
מח ע"ב מי שפרע מאנשי דור המבול וכו' עתיד ליפדע ממי שאינו עומד בדיבורוהרופא לשבורי לב שמות עמ' קעא, תנב
מח. נתנה לבלן מעלשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמג
מח: ותוס' מי שפרע מקללין אותוחמדה יקרה במדבר עמ' עד
מח: מי שפרע ממי שחוזר מדיבורויקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קעג
מח: רש"י - איסור קללה באינו עושה מעשה עמךיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קעג
מח: תוס' - אין אוררין על דברים אחריםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קעג
מט ע"א כל חללא דעלמאתורת מנחם חע"ז עמ' 197
מט ע"א שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק כו' ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב, ורש"יתורת מנחם ח"ע עמ' 26
מט ע"ב שיהא הן שלך צדקמורה צדק (פאם) עמ' פז
נו: מנהני מילי דת"ר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, יצאו קרקעות שאינן מטלטלים וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רצא
נח ע"ב אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשוניםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' יג, תרג
נח ע"ב אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמיםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שפד
נח ע"ב באונאת דברים הכתוב מדברמחנה ראובן ח"ג עמ' תכז
נח ע"ב דאזל סומקא ואתי חיווראכרם לשלמה עמ' 266
נח ע"ב דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיךשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קצג
נח ע"ב המכנה שם לחבירו אין לו חלק לעוה"בערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קנג
נח ע"ב המכנה שם לחבירו אפילו דרש ביה בשמיהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רפז
נח ע"ב זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חס"ב עמ' 152
נח ע"ב זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חס"ט עמ' 156
נח ע"ב זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חע"ג עמ' 209
נח ע"ב זכור מעשיך הראשוניםתורת מנחם חע"ז עמ' 253
נח ע"ב חומר אונאת דבריםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרג
נח ע"ב כל היורדים לגיהנם עולים, חוץ משלושהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 385
נח ע"ב כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה וכו' ותוס'קול אליהו (הצרפתי) עמ' תכג-תכה
נח ע"ב כל המלבין פני חבירו, כאילו שופך דמיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 372
נח ע"ב לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדברהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרג
נח: יש עבירות חמורות שוקלות נגד כל המצות שאמרו רז"ל עליהם שאין להם חלק לעולם הבאערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רנג
נט ע"א אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרוזריזותא דאברהם עמ' שפח
נט ע"א אין הברכה מצויה בביתו של אדם וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' תג
נט ע"א אין מריבה מצוי' בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה כו'תורת מנחם חע"ד עמ' 310
נט ע"א אין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואהפלאות עדותיך ח"א עמ' נד, תסח
נט ע"א איתתך גוצא גחין ולחוש להויוסף ישראל עמ' רכ
נט ע"א אלו קורעין אותי לא היה דמי שותתערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רצב
נט ע"א ברכה לאדם בשביל אשתותורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' טז
נט ע"א המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעוה"בערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רפז
נט ע"א ולא תונו איש את עמיתו עם שאתך בתורה ובמצוות אל תוניהוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרב
נט ע"א כד משלים שערי מכדא שדי תיגרא בביתאזריזותא דאברהם עמ' צח, רס
נט ע"א כל השערים ננעלו חוץ משערי אונאהמחנה ראובן ח"ג עמ' תכז
נט ע"א לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתופלאות עדותיך ח"א עמ' מה
נט ע"א נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםמשנת לוי עמ' נט
נט ע"א שערי דמעה לא ננעלוזריזותא דאברהם עמ' סז
נט ע"ב א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' רנב, שנה
נט ע"ב אין אנו משגיחין בבת קולהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תעד
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קצט
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולקדושת לוי (תשנח) עמ' תסב, תסד
נט ע"ב אין משגיחין בבת קולתורת מנחם חע"ב עמ' 44, 72
נט ע"ב ביום שנידו את רבי אליעזר, כל מקום שנתן בו עיניו נשרףדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 258
נט ע"ב בענין מחלקותו של רבי אליעזר שנעקר החרוב ממקומוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' כו
נט ע"ב הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומותתורת מנחם ח"ע עמ' 265, חע"ב עמ' 187
נט ע"ב המאנה את הגר עובר בג' לאוין וכו' הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומותתורת מנחם חע"ז עמ' 253, 279
נט ע"ב התורה לא בשמים הוא כבר נתנה לנוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' לה
נט ע"ב יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תעד
נט ע"ב יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו וכו'תורת מנחם חע"ב עמ' 45
נט ע"ב לא בשמים היא וכו' נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חס"ו עמ' 213, 88, חס"ח עמ' 100
נט ע"ב לא בשמים היאתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' ריח, רלח
נט ע"ב לא בשמים היאתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' עא
נט ע"ב מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא, א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' ריא
נט ע"ב מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא, א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניתורת מנחם חע"ב עמ' 331
נט ע"ב מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא, א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בניתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קלח
נט ע"ב מה עושה קוב"ה קא חייך ואומר נצחוני בניקדושת לוי (תשנח) עמ' רח, תקלה
נט ע"ב מעשה תנור דעכנאיקדושת לוי (תשנח) עמ' שעט
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם ח"ע עמ' 32, חע"א עמ' 213
נט ע"ב נצחוני בני נצחוניתורת מנחם חע"ד עמ' 308
נט ע"ב נצחוני בניקדושת לוי (תשנח) עמ' תנח
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא וכו' אין אנו משגיחין בבת קולקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קא, רסח, רעב
נט ע"ב עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היאתורת מנחם חס"ב עמ' 35
נט ע"ב תנורו של עכנאי, תורה לא בשמים היאדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 357, ח"ג עמ' 41, ח"ה עמ' 192, 273
נט. דאמר רבא המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבאפרדס דבש פרק כה
נט. המלבין את חבירו אין לו חלק לעוה"בשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תטז
נט. ויש לו חלק לעוה"בשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צג
נט. חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים מטמאיןפרדס דבש פרק קח
נט. כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמיםפרדס דבש פרק כה
נט. מאי דכתיב ולא תונושערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צח
נט. ננעלו שערי תפילהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קצה
נט: כל מקום שנתן בו רבי אליעזר עיניו נשרףוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' מ
נט: ר' אליעזר הגדולפרדס דבש פרק מח, סז
נט: תנורו של עכנאישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נז, עה
סא ע"ב איסור גניבה על מנת לצערדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 216
סא ע"ב אלא בשביל דבר זה שאין מטמאין בשרציםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שכט
סא ע"ב רש"י - איסור גניבה על מנת לצערדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 216
סא. תוס' ד"ה אלאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צח
סא: אמר הקב''ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכוראוצר הזמנים (תשעו) עמ' רמב (275)
סב ע"א בעמך וכו' בעושה מעשה עמךהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרב
סב ע"א וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבירךתניא (תשעד) עמ' תרלג
סב ע"א חייך קודמים לחיי חברךמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רחצ
סב ע"א חייך קודמיםתורת מנחם חע"ו עמ' 184, 408
סב ע"א חייך קודמיןזריזותא דאברהם עמ' קלא
סב ע"א חייך קודמיןפלאות עדותיך ח"ב עמ' ל
סב ע"א חייך קודמיןתורת מנחם חע"ב עמ' 176, 119
סב שניים שהיו מהלכים בדרך וכו' מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במות חבירו, עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך, חייך קודמין לחיי חברךאדבר בם עמ' קלח
סב. חייך קודמיןפרדס דבש פרק כה
סב. שנים שהיו מהלכין בדרךשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קמו אות ג
ג ע"א תוס' ד"ה מפני מה - בא"ד, דאין אדם מעיז פניו לכפור הכל הואיל וחבירו מכיר בשקרוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כז*
ג ע"ב ריטב"א - רמי שבועה עליה כי היכי דלודי - פי' שאם יצא מב"ד זכאי שוב לא ירצה לשלםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כז
כג: בשלושה דברים רגילים החכמים לשנות בדבריהםמפי כהן דברים עמ' 25
כה ע"ב רמב"ן - שאין יאוש מפקיע ממון בעה"ב שברשותוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלב*
כו ע"ב רמב"ן - שכיון שנתחייב כהשבה וכו' לא פקע מיניה לעולם ביאוש וכו' מפני שנעשית ידו כיד בעליםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלב*
ל ע"א ר"ן - אתי עשה ודחי ל"ת ה"מ וכו' דבעידנא דקא מעקר לאו קא מקיים לעשההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' יח
לז שנים שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים ז"א שלי מאתים וז"א שלי מאתים וגו'פרח לבנון אות שנא
מ: המפקיד חבית אצל חברו וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף סא ע"א
נט ע"ב תוס' ד"ה לא - ועור דכאן לא יצאה בת קול אלא משום כבודו דר"אהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תעד
נט. שערי דמעות לא ננעלומנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק יח
סב ע"א שנים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד מהם קיתון של מיםדרשות אל עמי ח"ב דרוש כא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US