Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

מסכת הוריות וזבחים

ללקט ביאורי אגדות עם טקסט מלא של המקורות מסכת הוריות מסכת זבחים

**

מסכת הוריות
ב ע"א01 הורו ב"ד לעבור על אחת מכל המצוות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם לב המשפט ח"א שיעור לא [הלכה]
ב ע"א01 הורו בי"ד וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 19
ב ע"א01 הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם וכו', לעולם אין ב"ד חייבין וכו' עד שיאמרו להם מותרין אתם לעשות חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
ב ע"א06 הורו בי"ד וידע שטעו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שפ ע"ב
ב ע"א06 הורו בי"ד שהחלב מותר וידע אחד שטעו חנן אלקים עמ' קמה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ב ע"א11 יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור כו' פרדס המלך (תשסט) אות תנא
ב ע"א14 אמר מותרים אתם לעשות נגמרה הוראתושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רא
ב ע"א14 כאשר נאמר לנידון לעשות אז איכא חיוב גור אריה שמות פי"ח הערה 351
ב ע"א14 מותרים אתם לעשות הוי הוראת ב"ד גור אריה שמות פ"ד הערה 45
ב ע"א43 מעם הארץ ולא כל ע"ה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תמב
ב ע"א43 המבטל מצוה אחת מופקע מקבלת עול מלכות שמים אף ע"י שאר המצוות תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרצג הערה 14
ב ע"א44 הרי הוא אומר אשר לא תעשינה וגו' השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, לא שב מידיעתו אינו מביא וכו' חמודי צבי מועדים עמ' רכז
ב ע"א רש"י ד"ה הורו להבנין אפרים עמ' סז [הלכה]
ב ע"ב הורו ב"ד וידע אחד מהן שטעו עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסג
ב ע"ב גמיר וסביר לקוטי שיחות חל"ד עמ' 162
ב ע"ב גמיר וסביר שיחות ר' ראובן עמ' ז
ב ע"ב גמיר ולא סביר ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרי
ב ע"ב יחיד שעשה בהוראת בית דין פסול פרדס המלך (תשסט) אות שעו
ג ע"א33 אחר רוב יושבי א"י משנת חיים ויקרא עמ' תכ
ג ע"א33 אמר רב אסי בהוראה הולכים אחר רוב יושבי א"י כתנות אור עמ' תקכו
ג ע"א33 אמר רב אסי בהוראה הלכו אחר רוב יושבי ארץ ישראל פני חיים (פלג'י) דף רעז ע"ב
ג ע"א33 בהוראה הלך אחר רוב יושבי א"י שער החצר (תשעב) סי' רצח
ג ע"א33 יושבי ארץ ישראל הוא דאיקרי קהל דוקא ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ל, לג
ג ע"א33 קהל בארץ ישראל נקרא קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 179
ג ע"א33 רוב אנשי ארץ ישראל מיקרי קהל לענין הוראה ויליף לה מקרא "ויעשו את החג וכו'" ערבי נחל (תשסד) עמ' תקפב, תקצא
ג ע"א34 וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים... הני הוא דאיקרי קהל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 316
ג ע"א36 הוא דאיקרי קהל אבל הנך לא איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 482
ג ע"א36 היו עושין מרובין בשעת חטא ומועטין בשעת ידיעה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כח
ג ע"א40 הורו להם בי"ד בחלב ואכלו מיעוט הקהל עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ג ע"א תוס' ישנים וצפע"נבנין אפרים עמ' קס [הלכה]
ג ע"ב03 ואם כל עדת ישראל ישגו אלו סנהדרין עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצא
ג ע"ב03 כל עדת ישראל וכו' אי איכא כולם הויא הוראה וכו' לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 103
ג ע"ב07 רובא ככולא דמי פרדס מרדכי עמ' צב, קכ
ג ע"ב07 רובו ככולו אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק יט
ג ע"ב07 רובו ככולו לקט אמרי קודש - בראשית עמ' קס, מועדים עמ' צה
ג ע"ב15 כגון שהרכין ההוא א' מהן בראשו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כא
ג ע"ב20 מתיב רב משרשיא דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמב
ג ע"ב22 אין גוזרין גזירה אא"כ רוב ציבור וכו'אור חדש על ציון דף ב ע"א
ג ע"ב35 בית דין שטעו באר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' יג אות ד
ג ע"ב35 הורו בי"ד וידעו שטעו וחזרו בהן יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
ג ע"ב37 יצא למדינת הים - היה צריך לדעת שהסנהדרין חזרו בהם בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיד
ג ע"ב39 הורו ב"ד לעקור את כל הגוף דרשות מהר"ם חביב עמ' תמ
ג ע"ב39 הורו בית דין לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב
ג ע"ב39 הורו בית דין לעקור את כל הגוף וכו' הרי אלו פטורין וכו' אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו וכו' בזמן דאיכא חרישה איכא שבת וכו' כעקירת הגוף רמי וכו'בית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' מט
ג ע"ב41 זיבוח אסור השתחואה מותר עיוני רש"י במדבר עמ' רלא
ד ע"א02 בית דין שמביאים פר נפש הרב עמ' לה
ד ע"א06 ספק מבעוד יום ספק משחשיכה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעט, רפ
ד ע"א15 ביום שיוצא לדרך חקל יצחק (תשסג) עמ' תסד
ד ע"א15 הוחזק בדרך פטור מפני הטירדא פרדס המלך (תשסט) אות תנא
ד ע"א18 ונעלם דבר הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק יג
ד ע"א18 ונעלם דבר ולא כל הגוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ד ע"א21 הורו ב"ד אינם חייבין עד שיודו בקיום מקצת וביטול מקצת צוף דבש (לוין) מאמר ז
ד ע"א37 מן הדבר ולא כל הדבר גור אריה דברים פי"א הערה 116
ד ע"א40 אין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עב-עג
ד ע"א40 דבר המפורש בתורה אין חייבין עליו פר העלם דבר וכו' פחד יצחק שבת מאמר ז
ד ע"א41 הצדוקים היו מודים רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבע"פתפארת צבי שמות עמ' שפא
ד ע"א43 האומר יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום פטור מקראי קדש (תשנג) עמ' רפח
ד ע"א46 אף שלא כדרכה משהערה בה חייב באר הגולה באר ב הערה 510
ד ע"א48 ואי בעית אימא דאמרי זבה לא הויא אלא ביממי שיחת מלאכי השרת עמ' 92
ד ע"א48 יש סברא שאם ראתה בלילה טהורה היא (ורש"י) תורת מנחם חי"ג עמ' 152
ד ע"א51 הורו בית דין דהשתחויה לעבודה זרה מותרת, אינם חייבין קרבן אור חדש פ"ה אות 325
ד ע"א52 השתחוה שאינה כדרכה אינה השתחוה פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה טז
ד ע"א53 א"צ פישוט ידים ורגלים ודיו בהשתחוה פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מא
ד ע"א53 דאית בה פישוט ידים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
ד ע"ב13 בעי רבי זירא אין שבת בשביעית מהו בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עג
ד ע"ב14 אין שבת בשמיטה מאי צבא אהרן - שבת תשובה עמ' נח
ד ע"ב14 אין שבת בשמיטה נחלי מים (מלאח) עמ' קלו
ד ע"ב28 או שלא הי' מופלא של ב"ד בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תי
ד ע"ב28 ולא היה מופלא של בי"ד עמהם פטורים מפר העלם דבר באר הגולה באר ו הערה 90
ד ע"ב28 שלא היה מופלא של ב"ד שם, וברש"י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמז
ד ע"ב42 הורו בי"ד וכו' מביאין לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 19
ד ע"ב42 הורו בי"ד שוגגין ועשו כל הקהל שוגגין מביאים פר יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כה
ד ע"ב42 הורו בית דין ועשו כל הקהל אמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כג
ד ע"ב46 הורו בי"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהן מביאין פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ד ע"ב47 הקהל וכו' ר"י אומר (ורש"י - כל שבט ושבט איקרי קהל) לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 248, חכ"ג עמ' 43, חכ"ז עמ' 19
ד ע"ב47 י"ב שבטים מביאין י"ב פרים רסיסי לילה סי' לט (עמ' 69)
ד ע"ב47 פלוגתא דר"מ ור"י אי שבט איקרי קהל אהלי יעקב (הוסיאטין) דף כח ע"ב
ד ע"ב רש"י - ברור צדיקים גמורים שאני רוצה להשרות שכינה עליהם צפנת פענח (תשסו) עמ' שלד
ד ע"ב רש"י - הנשיא לא היה מחשבון הסנהדרין רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעו
ד ע"ב רש"י ד"ה ר"י אומר דכל שבט ושבט איקרי קהל ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קט
ה ע"א01 ובעבודת כוכבים וכו' מרגניתא דבי רבנן עמ' לז
ה ע"א02 פר לכל שבטקרן פני משה ח"א עמ' רנ
ה ע"א05 עשו כל הקהל או רובן מביאין פר ושעיר דברי ר"מ יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד השבטים עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנו
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד השבטים וכו'טוב ירושלים דברים פט"ז פסוק יח
ה ע"א12 הורו ב"ד של אחד מהשבטים ועשו אותו שבט על פיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ה ע"א12 חוץ מהסנהדרין הכללי יש ב"ד לכל שבט בפני עצמו מאמרי שלמה ח"א עמ' קט
ה ע"א17 ידעו שהורו הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק יד
ה ע"א18 שכחו באיזה חטא הורובנין אפרים עמ' קנט [הלכה]
ה ע"א44 הוראה תלויה בב"ד והמעשה תלוי בקהל גור אריה ויקרא פ"ד הערה 5, 65
ה ע"א44 הוראה תלויה בב"ד ומעשה תלוי בקהל פחד יצחק חנוכה מאמר יד
ה ע"א44 הוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל אור חדש פ"ט אות 384
ה ע"א49 ב"ד נחשבים לעיני הקהל גור אריה דברים פי"ד הערה 23
ה ע"א49 עיני העדה הם הסנהדרין אור חדש פ"י אות 44
ה ע"א49 מעיני העדה - סנהדרין יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רח
ה ע"ב03 הדיינים והסנהדרין עיני העדה חיים לגופא (תשסה) עמ' כא
ה ע"ב03 הסנהדרין קרויין עיני העדה באר הגולה באר ז הערה 112
ה ע"ב03 מעיני העדה אלו סנהדרין גור אריה במדבר פט"ו אות כ
ה ע"ב03 סנהדרין הם עיני העדה דרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
ה ע"ב03 עיני העדה - נקראים הבית דין והסנהדרין ישמח חיים (תשסה) מע' ע אות לה
ה ע"ב12 גזירה שוה מעיני מעיניבנין אפרים עמ' קסב [הלכה]
ה ע"ב40 ור"י ור"ש שבט א' דמקרי קהל מנ"לילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב40 כל שבט איקרי קהל חקל יצחק (תשסג) עמ' תקכט
ה ע"ב40 כל שבט איקרי קהל שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רעו
ה ע"ב40 שבט אחד איקרי קהל דמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרה, ויקרא עמ' תרלט
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל חכמת התורה ויחי עמ' רמב
ה ע"ב40 שבט אחד אקרי קהל חכמת התורה מקץ עמ' שכט
ה ע"ב40 שבט אחד איקרי קהל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלז
ה ע"ב40 שבט אחד דאיקרי קהל מנא להו, אמרי דכתיב ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים החדשה וכו' עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קכב
ה ע"ב40 שבט אחד דאקרי קהל מנא להו גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלז
ה ע"ב40 שבט אחר איקרי קהלדרשות שבט הלוי עמ' רפז
ה ע"ב40 שבט איקרי קהלאבן יהושע עמ' 66
ה ע"ב41 מאי חדשה וכו' שחידשו דברים בישורון מלך ח"א עמ' תח
ה ע"ב42 ממאי דילמא שאני ירושליםילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב44 ונתתיך לקהל עמים הוא בנימין נזר הקדש ח"ג עמ' רנא
ה ע"ב44 מאן איתיליד ליה ההיא שעתא בנימין כר תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ר
ה ע"ב46 רש"א מה ת"ל ופר שני אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
ה ע"ב46 תניא ר"ש אומר מה ת"ל ופר שני בן בקר תקח לחטאת וכו' כתנות אור עמ' תסו
ה ע"ב48 יכול יהא חטאת הלוים נאכלת גור אריה במדבר פ"ח הערה 83
ה ע"ב48 מה עולה אינה נאכלת משנת חיים במדבר עמ' קעה
ה ע"ב48 מה עולה לא נאכלת חקל יצחק (תשסג) עמ' תס
ה ע"ב48 עולה נשרפת גור אריה שמות פכ"ט הערה 137
ו ע"א01 חטאת אינה נאכלת גור אריה במדבר פ"ח הערה 76
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תשסח) עמ' תרט
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו חטאת ציבור שמתה בעלי' ברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
ו ע"א02 הבאים משבי הגולה הקריבו פרים י"ב וכו' על ע"ז וכו' צמח צדקה עה"ת עמ' טז
ו ע"א07 על עבודת כוכבים הביאום וכו' שעשו בימי צדקיהו תקנת השבין סי' יא (עמ' 109)
ו ע"א19 חטאת שמתו בעלי' כו' לפי שאין מיתה בצבור תורת מנחם חי"ט עמ' 23
ו ע"א20 אין בחטאת ציבור הלכתא דחטאת שמתו בעליה משום דאין ציבור מת פחד יצחק - ראש השנה מאמר כו
ו ע"א21 אין הצבור מתים לקוטי שיחות חל"ג עמ' 129
ו ע"א21 אין הצבור מתים תורת מנחם חל"ז עמ' 103, 130
ו ע"א21 צבור לא מת לקוטי שיחות חלק ל עמ' 87
ו ע"א21 צבור לא מת דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רלו
ו ע"א21 שאין מיתה בצבור וכו' ראוי' כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים לקוטי שיחות ח"ה עמ' 102, חי"ט עמ' 273
ו ע"א22 צבור וכו' משום תחת אבותיך יהיו בניך דברי סופרים סי' ט (עמ' 7)
ו ע"א30 אשר פדית ד' נפש הרב עמ' נ
ו ע"א31 כפרה השייכת למתים גם מתים נמנים לרוב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה
ו ע"א31 ראויה כפרה זו לכפר על יוצאי מצרים תורת העולה ח"ג פרק סו
ו ע"א31 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים ראשית דעת (קורח) סי' כד
ו ע"א31 ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצריםדרשות שבט הלוי עמ' רנז
ו ע"א33 מיגו דמכפר אחיים מכפר אמתים ראשית דעת (קורח) סי' כד
ו ע"א38 הוראת שעה היתה בית ישי - דרשות עמ' עד
ו ע"א40 מת אחד מן הציבור ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קח
ו ע"א47 כהנים איקרי קהל פנים מסבירות עמ' תיג
ו ע"א שער יוסף ד"ה אמר ר"ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 185
ו ע"ב02 א"ר אחא ב"י שבטו של לוי כו' מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קד דף רכט ע"א
ו ע"ב03 כל שבט איקרי קהל שבט לוי לא איקרי קהל יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפ
ו ע"ב03 לא איקרו קהל וכו' אפרים ומנשה וכו' לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 43
ו ע"ב03 שבט לוי אי אקרי קהל ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קנא
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל בית ישי - דרשות עמ' סב
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל צמח צדקה עה"ת עמ' מח
ו ע"ב03 שבט לוי לא איקרי קהל, כל מי שיש לי אחוזה איקרי קהלהגיונות אל עמי ח"א דרוש נח
ו ע"ב03 שבטו של לוי לא איקרי קהל רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ריז
ו ע"ב05 כל שיש לו אחוזה איקרי קהלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 424
ו ע"ב06 א"כ חסרי להו י"ב שבטים אמר אביי אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי אמר רבא והא כתיב על שם אחיהם יקראו בנחלתם אמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
ו ע"ב06 לעולם לא ייעדרו ישראל מא"י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 184
ו ע"ב07 אפרים ומנשה נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ד אות א
ו ע"ב07 אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, לנחלה הוקשו ולא לד"א חיי נפש ח"ו עמ' פא
ו ע"ב07 אפרים ומנשה נחשבים לשני שבטים רק בנחלת הארץ גור אריה במדבר פל"א הערה 31
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלד
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפו
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו ולא לדבר אחר וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ח פסוק ו
ו ע"ב09 לנחלה הוקשו כו' משנת חיים בראשית עמ' תקלו, תקנה
ו ע"ב09 לנחלה הקשתים לראובן ושמעון גור אריה בראשית פמ"ח הערה 25
ו ע"ב09 לנחלה הקשתים לראובן ושמעון ולא לדבר אחר ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר ג
ו ע"ב10 אפרים ומנשה אינם במנין השבטיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' עד
ו ע"ב11 לחלוק כבוד לדגלים רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קטז
ו ע"ב16 חמש חטאות מתות גור אריה ויקרא פ"ז אות א
ו ע"ב25 ילמוד סתום מן המפורש תורת מנחם חנ"א עמ' 395
ו ע"ב32 פר כהן משיח כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
ו ע"ב36 שהורה ושכח מאיזה טעם הורה אגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצ
ו ע"ב רש"י ד"ה הנחלתם - וכן מצינו במדרש תנחומא וכו' לקוטי שיחות ח"כ עמ' 235
ז ע"א משיח הכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק ג
ז ע"א אין הכהן המשיח מביא קרבן אא"כ טעה הוא בהוראה ועשה הכהן מעשה על שגגתו גור אריה ויקרא פ"ד הערה 6
ז ע"א כהן משיח שחטא עם הציבור נתכפר לו עמהם פרדס מרדכי עמ' תריג
ז ע"א צריך בי"ד שיביאו הקהל קרבן וכן הכה"ג צריך לזה בי"ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
ז ע"ב הוא בחלב המכסה את הקרב והן בחלב שעל הדקין מהו וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצב
ז ע"ב הורו בית דין לעקור את כל הגוף עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ז ע"ב אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
ז ע"ב אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כז
ז ע"ב ואם נפש אחת, אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח וכו' באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפ
ז ע"ב רש"י ד"ה כיון גור אריה שמות פכ"ט הערה 108
ח ע"א13 הציבור וכהן משיח מביא קרבן רק בטעות בהוראה ששגגתו קרבן וזדונו כרת גור אריה ויקרא פ"ד אות ג
ח ע"א13 דבר שאין בו לאו אלא עשה אע"ג שיש בו כרת אין בו חטאת גור אריה ויקרא פ"ד הערה 1
ח ע"א14 עבירות הנעשות במזיד אין להם כפרה בקרבן גור אריה בראשית פט"ו הערה 36
ח ע"א19 אף כל שחייבין על זדונו לאו וכרת שגגתו חטאת גור אריה בראשית פט"ו הערה 45, ויקרא פ"ד הערה 63
ח ע"א19 חטאת מכפרת על השוגג גור אריה ויקרא פי"ט הערה 253
ח ע"א19 כל שזדונו כרת שגגתו חטאתבני יששכר ח"ב דף לב ע"ד
ח ע"א28 בעבודת כוכבים מנלן ויגד יעקב עמ' תס
ח ע"א42 הוקשה כל התורה לע"א דעת תורה במדבר עמ' קכט
ח ע"א51 קראי בע"ז כתיבימי השלוח (תשסז) ח"א דף קנד
ח ע"א51 אחת מכל מצות ה', איזהו מצוה אחת ששקולה ככל התורה וכו' ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסג
ח ע"א51 איזהו מצוה ששקולה כנגד כל המצוות עיוני רש"י במדבר עמ' רל
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצוות... זו עבודת כוכבים באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרו
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז תפארת צבי שמות עמ' תקיח, תקכז
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו ע"ז תפארת צבי ויקרא עמ' רסג
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריא
ח ע"א51 איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות וכו' זו עבודת כוכביםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 162
ח ע"א51 אמר קרא וכי תשגוילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א51 וכי תשגו ולא תעשו בע"ז כתיבילקוט הגרשוני ח"ב
ח ע"א51 וכי תשגו ולא תעשו וכו' איזו היא מצוה שהיא שקולה וכו' ... זו עבודת כוכבים, ורש"י - שכל המודה בה ככופר ככה"ת כולה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 53
ח ע"א51 ע"ז שקולה ככל התורה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
ח ע"א51 ע"ז שקולה ככל התורה כולה תורת חיים (קאסוב) עמ' קכא
ח ע"א51 עבודה זרה יוצרת דין מומרות לכל התורה פחד יצחק שבת מאמר ד
ח ע"א51 שקולה ע״ז כנגד כל המצות כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 9
ח ע"א51 שקולה ע״ז כנגד כל המצות פחד יצחק פסח מאמר עה אות ג
ח ע"א51 שקולה עבודה זרה ככל המצות קהלת יעקב פורים עמ' קכא
ח ע"א52 אמר קרא אשר דבר ה' אל משה וכתיב אשר צוה ה' אליכם ביד משה כו', ורש"י תורת מנחם חנ"ו עמ' 366
ח ע"א53 איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה ע"י משה פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קלו
ח ע"א53 מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה ע"י משה וכו' מפי הגבורה וכו' ורש"י ד"ה כתיב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 181
ח ע"א53 מצוה שנאמרה בדבורו של הקב"ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ל
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענוםנועם אלימלך דף צ ע"ג
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דעת תורה במדבר עמ' קכז
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום ילקוט עטרת צבי עמ' קעט
ח ע"א54 אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום מי מרום ח"ח עמ' קסח
ח ע"א54 שתים שמענו הדיבור של אנכי ושל לא יהיה לך גור אריה במדבר פט"ו הערה 67
ח ע"א רש"י - גדולה ע"ז שכל המודה בה ככופר בכל התורה דרשות שמן רוקח עמ' לה
ח ע"א רש"י - המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה צמח דוד (סקאליע) עמ' שנב
ח ע"א רש"י ד"ה איזהו ספר הזכרונות סי' ו, א (עמ' 135)
ח ע"א רש"י ד"ה תורה - "'אנכי" ו"לא יהיה לך" הם דיבור ראשון אמרי נועם (מועדים) סי' ו לפר' זכור
ח ע"א ר"חבנין אפרים עמ' קסג [הלכה]
ח ע"ב מצוה שהיא תחילה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 191
ח ע"ב מצוה שנאמרה בתחילהויקח אברהם דף מ ע"ד {ראיה ש"אנכי" אינו מצוה}
ח ע"ב איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה ספר הזכרונות סי' ו, א (עמ' 135)
ח ע"ב איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה הוי אומר זו עבודת כוכבים לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 59
ח ע"ב איזוהי מצוה שנאמרה תחילה הוי אומר זו עבודת כוכבים בי חייא ח"א עמ' א
ח ע"ב מצוה שנאמרה בתחילה וכו' עשר מצוות נצטוו במרה, ובר'ש"י ותוס' ובאר שבע ומהרצ"ח שירת הפסח אות קלג, קלד
ח ע"ב והאמר מר עשר מצוות נצטוו ישראל במרה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלד
ח ע"ב המצוות שנצטוו במרה בכלל המצוות וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קפד (עמ' קמה במהד' תשסו)
ח ע"ב אין חייבין על שמיעת הקול מקראי קדש (תשנג) עמ' שנ
ח ע"ב נשיא אינו מביא קרבן על שמיעת קול אהבת חיים (דייטש) עמ' רפט
ט ע"א01 מי שבא לידי עניות ועשירות יצא נשיא נתיבות יצחק ח"ג עמ' קמו
ט ע"א02 יצא נשיא ומשיח כו' משנת חיים ויקרא עמ' שפ
ט ע"א02 יצא נשיא ומשיח שאין באים לידי עניותפרי צדיק ויקרא אות ב, בלק אות יב
ט ע"א03 נשיא דכתיב ועשה אחת מכל מצות ה' נתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' פט
ט ע"א04 מי שאין על גביו אלא ה' אלקיו נתיבות יצחק ח"ג עמ' קעג
ט ע"א04 מי שאין על גביו אלא ה׳ אלהיו נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסג
ט ע"א04 אין ע"ג אלא ה"א תורת מנחם חל"ה עמ' 271
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו וכו' בנוי בכח בחכמה וכו' חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלו
ט ע"א05 והכהן הגדול מאחיו כו' גדלהו משל אחיורב טוב דף צו ע"ד
ט ע"א05 כהן משיח וכו' שהוא גדול מאחיו בבח בנוי ובעושר ובחכמה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קלח
ט ע"א07 אחרים אומרים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 128
ט ע"א08 משל אחיו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תלד
ט ע"א10 נשיא שנצטרע מהו מידחא דחי או מיפטר פטיר א"ל דילך או דגזא וכו', ובתוס' הרא"ש רנת יצחק - פרק חלק עמ' תג, תד
ט ע"א32 כל מצוות שבתורה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 116
ט ע"א33 הבאת כשבה היא רק על חטא שזדונו כרת גור אריה במדבר פט"ו הערה 79
ט ע"א34 קרבן חטאת בא מכבשה שעירה שעיר ופר גור אריה ויקרא פ"ט הערה 113
ט ע"א35 בע"ז יחיד נשיא ומשיח מביאים שעירה גור אריה שמות פכ"ט הערה 130
ט ע"א36 מביאין שעירה הכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
ט ע"ב בא לפטור כה"ג שאין חטאו שלו של שוגג שוה לחטא הקהל יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קג
ט ע"ב כהן משוח שעבר מכהונתו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכט
ט ע"ב משיח שעבר ממשיחותו וכן הנשיא שעבר מגדולתו וכו' והנשיא כהדיוט וכו' דרושים ואגדות חתם סופר עמ' כב
ט ע"ב כה"ג שעבר ממשיחותו וחטא מביא פר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
ט ע"ב נשיא שעבר מנשיאותו מתכפר בשעירה כהדיוט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עג
ט ע"ב פה"מ - כ"ג שעבר כו' אבל הנשיא כו' ברכת שלמה חו"מ עמ' קכ [הלכה]
י ע"א20 איזהו נשיא זה מלך וכו' שאין ע"ג אלא ה' אלקיו תורת מנחם חלק לב עמ' 152, חלק לג עמ' 21, חלק לד עמ' 92, 267
י ע"א20 איזהו נשיא זה מלך כו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 165
י ע"א20 איזהו נשיא כל שאין על גביו אלא ה' אלוקיו אגרא דכלה ח"א עמ' תקיז
י ע"א20 חטא כשהיה הדיוט ונתמנה ונודע לו אחר שנתמנה עיוני רש"י במדבר עמ' תרו
י ע"א20 נשיא היינו מלך פרדס מנחם עמ' פג
י ע"א20 נשיא זה מלך פנים מסבירות עמ' לד
י ע"א20 נשיא זה מלך... שאין על גביו אלא ה' אלקיו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשנב, ויקרא עמ' תקיז, דברים עמ' קלה, תשעו, תשפה
י ע"א20 נשיא שאין על גביו אלא ה' אלקיו לדור ולדורות ח"א עמ' תלא
י ע"א20 איזהו נשיא, זה מלךקרן פני משה ח"א עמ' עד
י ע"א21 אין על גביו אלא ה' אלקיו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 84
י ע"א21 שאין על גביו אלא ד' אלהיו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלה
י ע"א21 שאין על גביו אלא ד' אלקיושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 27
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194, חכ"ה עמ' 107
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם ח"ז עמ' 73, ח"ט עמ' 53, חי"ח עמ' 69
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם חכ"ח עמ' 300
י ע"א21 שאין על גביו אלא ה' אלקיו תורת מנחם חל"ט עמ' 72, חלק מ עמ' 239
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ג, עג ע"א
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תסה, תד
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה ת"ל לכשיחטא פנים מסבירות עמ' קלד
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירהילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזרה תלמוד לומר אם הכהן המשיח יחטא אור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמב
י ע"א36 אשר נשיא יחטא יכול גזירה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קיח
י ע"א36 יכול גזרה גור אריה דברים פ"ז הערה 21
י ע"א36 קרא לבשר על הרעה וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מא
י ע"א38 בשורה היא להם שנגעים באים עליהם וכו' לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 108
י ע"א38 בשורה היא להם שנגעים באיםאבן פינה עמ' 139
י ע"א38 בשורה היא לישראל שנגעים באים עליהם חכמת התורה מצורע עמ' קז
י ע"א38 נגע צרעת בכותל בשורה טובה היא לישראל, שיגלו את המטמוניות של זהב שהטמינו הכנענים מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קעה
י ע"א43 אשר נשיא יחטא פרט לחולהנתיבות עולם ח"ב עמ' יב
י ע"א44 אשר נשיא יחטא פרט לנשיא שנצטרע, וברש"י רנת יצחק - פרק חלק עמ' תב, תג
י ע"א44 נשיא שנצטרע ככר לאדן (תשנ) עמ' קלז
י ע"א46 עד השתא עבד הוהאור הרעיון עמ' רצו
י ע"א46 עובדא דר"גילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א46 ר' גמליאל ור' יהושע הוו אזלי בספינתא באר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ג אות ב
י ע"א46 ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתא וכו' וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיח-קיט
י ע"א46 ר"ג ור"י הוו אזלי בספינתאפרי חיים סו"ד ט
י ע"א46 ר"ג ור"י הוי קא אזלי בספינתא בהדי ר"ג הוי פתא ובהדי ר"י הוי פתא וסולתא וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כ
י ע"א46 ר"ג ור"י כי הוי אזלי בספינתא קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ריז
י ע"א46 ר"ג ור׳ יהושע הוה אזלי בספינתא בהדי דר"ג וכו' אמרי יחזקאל עמ' עא
י ע"א46 רבן גמליאל ור"י הוו אזלי בספינתא בהדי ר"ג הוה פתא וגו' רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסו
י ע"א48 א"ל כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים ובו' ואמרתי שמא יעלה וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיב
י ע"א48 כוכב עולה אחת לשבעים שנה קסת הסופר (תשעו) עמ' רכד {השביט של הללי}
י ע"א49 א"ל כל כך בידך וכו' שיודעים לשער כמה טיפות יש בים לקוטי שיחות חי"ב עמ' 197, חכ"ו עמ' 121
י ע"א49 יש בידך ואתה יורד לספינה ס' הבוטח שער הבטחון עמ' טז
י ע"א49 שמא יעלה ויתעה אותנו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צ
י ע"א50 אמר ר"י לר"ג עד שאתה תמה עלי וכו' כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו' וברש"ישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רצה, ח"ב עמ' תקסט
י ע"א50 תמה על שני תלמידים שיש לךפירושי ראשונים
י ע"א51 הוי הטיפה בלא נגד כמות של הים הגדול דברי מנחם (היימליך) עמ' קנד
י ע"א51 יוחנן בן גודגדא אין לו פת לאכולתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסז
י ע"א51 כמה טיפין יש בים דרך מצותיך (חב"ד) דף צא ע"ב
י ע"א51 לשער כמה טיפות יש בים ס' הבוטח שער הבטחון עמ' טז
י ע"א51 נתן דעתו להושיבם בראש דברי חנינא עמ' קיא
י ע"א51 נתן עיניו להושיבן בראש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
י ע"א51 נתן ר"ג דעתו להושיבם בראש קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קסו
י ע"א51 רבן גמליאל רצה להושיב שני תלמידיו בראש ולא באו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תו
י ע"א51 שאין להם פת לאכול ובגד ללבוש נתן דעתו להושיבם בראשאבן פינה עמ' 25
י ע"א51 שיודעין לשער כמה טיפות יש ביםאוהב שלום עמ' 18
י ע"א52 כלום שררה נתתי לכם עבדות נתתי לכם בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסב
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם חכמת התורה וארא עמ' קצב, שכ
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם עבדות אני נותן חכמת התורה ויקרא עמ' רסח
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קיב
י ע"א52 כלום שררות אני נותן לכם חכמת התורה מקץ עמ' ז, רה
י ע"א52 כמדומה לכם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםבינה לעתים דרוש מד עמ' רעט
י ע"א52 כמדומה ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם רנת יצחק - פרק חלק עמ' רעז
י ע"א52 כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםאור חדש למטיפים עמ' 10
י ע"א52 כמדומין אתם ששרדה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם עקבי אבירים עמ' רז
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו' אש דת (אסאד) עמ' שפה
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם וכו', וברש"י באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קפט-צ
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם הכנה דרבה (תשסט) עמ' נ, נב
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רטז
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם צפנת פענח (תשסו) עמ' רעח
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכםמסילת ישרים עמ' תרא, תרלב
י ע"א52 כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם בעקבות משה שמות עמ' עג
י ע"א52 שלח להם ולא באוילקוט הגרשוני ח"ב
י ע"א52 שררה - עבדותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסב
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותןמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ד
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכםקרן לדוד שמות עמ' רכ
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יג
י ע"א52 שררה אני נותן לכם עבדות אני נותן לכם וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נה ע"ג
י ע"א52 לא שררות אני נותן לכם אלא עבדות אני נותן לכם חכמת התורה ויגש עמ' ריט
י ע"א52 כלום שררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם כתונת פסים פרשת אמור כב ע"ג, נשא ל ע"ג
י ע"א52 לא שררות אני נותן לכם אלא עבדות חכמת התורה תולדות עמ' עה
י ע"א תוס' הרא"ש - דאמרינן במדרש שהאמוריים הטמינו וכו' לקוטי שיחות חל"ב עמ' 92
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שנב
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כה אות ב
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעז
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם חכמת התורה שמיני עמ' רא
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רה
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם עבודת עבודה עמ' רל
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לא
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם ערבי נחל (תשסד) עמ' שפז
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קל
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם רסיסי לילה סי' יד (עמ' 16), צדקת הצדיק סי' רמו
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכם וכו' אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קסח
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכםברק (כמצויין באוצרות הראיה) דף 220
י ע"ב01 עבדות אני נותן לכםקסת הסופר (תשעו) עמ' קנב
י ע"ב01 עבדות ולא שררהמכמני עוזיאל עמ' שכה, שמג, שסה
י ע"ב03 אשר נשיא וכו' אשרי הדור וכו' לקוטי שיחות חי"ז עמ' 34
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא משמרת איתמר (תשסז) עמ' רנז, שנה, תרטו
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא תורת חיים (קאסוב) עמ' קכב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אמר רבי יוחנן בן זכאי אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן וכו' של"ה פרשת ויקרא אות לה
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא וכו' בך יברך ישראל (תשסח) עמ' צו
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא חוטא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני יא
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתורב טוב דף עח ע"ב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתונועם אלימלך דף כז ע"ד, עז ע"ד, קט ע"א
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו תפארת צבי ויקרא עמ' כה
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא אשרי הדור שנשיא שלו חוטא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסב
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא וכו' אשרי הדור וגו' משמרת איתמר (תשסה) עמ' רס, תקלא {ביאורו של נועם אלימלך}
י ע"ב03 אשר נשיא יחטא וכו' אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו נועם אלימלך (תשסא) עמ' קו, שיד, תמח
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא יחטא טיול בפרדס ח"א עמ' שצ
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא חטאת על שגגתו חכמת התורה יתרו עמ' תכח
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא כפרה על שגתתו וכו' צפנת פענח (תשסו) עמ' רסט, שצג
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קנט
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן על שגגתו חכמת התורה ויקרא עמ' רה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא נותן לב להביא כפרה על שגגתו שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מ
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא ומביא קרבן ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' לג, לד, לה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו חוטא כו' חיים תחלה (תשנג) עמ' קד
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' כט
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכב
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רסה
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו גנזי ישראל ח"א דף קכג ע"א, ח"ב דף קלה ע"א
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו כתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ג, יז ע"א
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו וכו' ברית שלום (תעח) דף סג ע"ג
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תו
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו מחזיק עצמו חוטא וכו' בת עין (תשסז) עמ' קכג
י ע"ב03 אשרי הדור שנשיא שלו חוטא ומביא קרבןפנים יפות על תהלים עמ' קצד
י ע"ב03 אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא בפרה דברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
י ע"ב03 אשרי לדור שנשיא יחטא ושב בתשובה דרשות מהר"ם בנעט עמ' קצ
י ע"ב03 נשיא יחטא הכתב והקבלה בראשית פמ"א פסוק נו
י ע"ב08 אלא מעתה ואשר חטא מן הקודש ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
י ע"ב11 דרש רב נחמן בר רב חסדא וכו' אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך) דף קפז ע"א
י ע"ב11 דרש רנבר"ח אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב וכו' כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' יט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' טו, כא, לא
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' פב
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עוה"ב בעוה"ז דרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קצו עמ' קסט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעיםפרי חיים סו"ד ט
י ע"ב13 אשריהם לצדיקים שמקבלים כרשעים בעוה"ז דברי חנינא עמ' כד, כז, לג, קעז
י ע"ב13 יש צדיק שמגיע כרשע כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 158
י ע"ב14 ההנהגה בעולם הזה של רשע וטוב לו וכו' הנהגת עולם הבא של רשע ורע לו פחד יצחק פסח מאמר טו
י ע"ב15 אוי להם לרשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים של עוה"ב בעוה"ז דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
י ע"ב15 ואוי להם לרשעים שמגיע אליהם בעולם הזה כמעשה הרע המגיע לצדיקים בעולם הזה אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנב
י ע"ב17 אטו אי אכלי צדיקי תרי עלמי מי סני להו מדבר יהודה (תשסב) עמ' שכג
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלו תרי עלמי מי סגי להו זרע קודש - מועדים עמ' יד
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קכד
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כט
י ע"ב17 אטו צדיקי אבן ישראל על התורה עמ' יט
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו באר שרים בראשית פ' וישב דרוש א אות א
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו דובר צדק עמ' 82
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשמב
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו של"ה פרשת תולדות אות ל
י ע"ב17 אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להושל"ה - עשרה מאמרות אות קעח
י ע"ב17 אטו צדיקי דאכלי וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפה
י ע"ב17 אטו צדיקי דאכלי תרי עלמי מי סני להו בי חייא ח"א עמ' שב
י ע"ב17 אי אכלי צדיקי תרי עלמא מי סני להואודה ה' דף ג ע"א
י ע"ב17 אמר רבא אטו צדיקי אי אכלי תרי עולמי מי סני להו של"ה - מס' פסחים אות תכט, תנה, תס
י ע"ב17 אמר רבא אטו צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני להו ברכת טוב עמ' רעה, רעט
י ע"ב17 וכי סני להו לצדיקים דאכלו תרי עלמא צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רעז
י ע"ב17 צדיקי אי אכלי ב' עלמי מי סני להו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף עה ע"ב, עט ע"א
י ע"ב17 צדיקי אי אכלי תרי עלמי מי סני שעורי דעת ספר ב עמ' נד
י ע"ב18 אשריהם לצדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים של עולם הזה בעולם הזה אור חדש פ"א אות 177
י ע"ב18 אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים של עוה"ז בעוה"זמרפא לשון עמ' ט, קנג
י ע"ב18 מי סני להו לצדיקי אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נב
י ע"ב18 מי סני להו לצדיקי אבן ישראל על התורה עמ' לו
י ע"ב18 מי סני ליה להקב"ה דירתי צדיקים תרי עלמא מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וישב א
י ע"ב18 מי סני לצדיקי דאכלי תרי עלמא עוה"ז ועוה"באלה הדברים (ברודנא) עמ' 81
י ע"ב18 מי סני לצדיקיא דאכלי תרי עלמין חנן אלקים עמ' קעו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצח
י ע"ב20 אוי לרשעים שמגיע אליהם בעוה"ז כמעשה הצדיקים בעוה"ז חנן אלקים עמ' קעה
י ע"ב22 עובדא דר"פ ור"ה אמרי אמת (אמדו) דף נג ע"ג
י ע"ב24 אוקימתון מסכתא פלן תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' ו
י ע"ב24 אוקימתון מסכתא פלן ומסכתא פלן אמרו ליה אין וכו' אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפא
י ע"ב28 אוחזים הם הפושע והצדיק באותה הדרך עצמה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
י ע"ב28 כי ישרים דרכי ה' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשם אכילה גסה וכו'ראשית חכמה, מצוות, הקדמה אות לו
י ע"ב28 כי ישרים וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה ורש"י שיחות מוסר (תשסב) עמ' מז, רצו, שמא, שסד, תנז
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל ללוט ושתי בנותיו וכו' דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קפז
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' פסח מי לא קאכיל וכו' דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שפג
י ע"ב28 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל וכו' דעת תורה שמות עמ' ריד
י ע"ב28 צדיקים ילכו בם דובר צדק עמ' 72
י ע"ב28 צדיקים ילכו בםפרי צדיק פ' החודש אות ט
י ע"ב29 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם דרשות מהר"ם שיק עמ' סה
י ע"ב29 שנים שצלו פסחיהם אחד לשם אכילה גסה ואחד לשם קרבן פסח טיול בפרדס ח"ב עמ' רו
י ע"ב29 שנים שצלו פסחיהם זה שאכלו לשם מצוה נאמר וצדיקים ילכו בם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנג
י ע"ב30 אכילה גסה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנז
י ע"ב30 זה שאכלו לשם מצוה צדיקים ילכו בם פנים מסבירות עמ' רנח
י ע"ב30 פושע קרית לי פסח מיהא עביד ותוס' שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לה
י ע"ב31 פסח מיהא קאכיל וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
י ע"ב34 לוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' הוא שנתכוון לשם עבירה נועם אלימלך (תשסא) עמ' תטו
י ע"ב34 ללוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' שקדמה בכירה לצעירהראשית חכמה, מצוות פרק ג אות ד
י ע"ב35 וישא לוט כמו ותשא אשת אדוניו עיניה גור אריה בראשית פי"ג אות יא
י ע"ב35 וישא עיניו וירא וזרח השמש על התורה עמ' שי
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וישא לוט וכו' לב דוד (תשסט) עמ' צא
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמראמת ליעקב עה"ת עמ' פח
י ע"ב35 כל הפסוק הזה לשם עברה נאמר "וישא לוט" להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' כח
י ע"ב35 סיפר הבתוב בגנותו של לוט בנין שאול עמ' קמה
י ע"ב38 נקוד על בקומה גור אריה בראשית פי"ט אות מג
י ע"ב42 לתאוה יבקש נפרד זה לוט אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפא
י ע"ב42 לתאוה יבקש נפרד זה לוט בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו' נזר הקדש ח"ב עמ' תסד
י ע"ב44 תמר זנתה וזמרי זינה תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראל דעת תורה שמות עמ' רטז
י ע"ב44 תמר זנתה וזמרי זינה וכו' אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיד
י ע"ב45 אמר ר' נחמן בר יצחק גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה זאת זכרון (תשנב) אות צז
י ע"ב45 אר"מ גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מנחת יואל עמ' כ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה אבני אש (אויש) מועדים עמ' קמ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה בישורון מלך ח"א עמ' שדמ
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה גנזי ישראל ח"ב דף קי ע"א
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעו, קעט
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה זכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה יושב אהלים עמ' סח
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' לב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה קול שמחה פ' ויצא סי' יג
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה תאומי צביה עמ' רפה
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה וכו' ז' בעילות וכו' מגלה עמוקות (תשסח) אופן פח
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה דעת תורה שמות עמ' רטז, ריח, ויקרא עמ' קפז
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה חכמת התורה שמיני עמ' צז
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה ילקוט עטרת צבי עמ' ק
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' מד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' כמצוה שלא לשמה צמח דוד (סקאליע) עמ' תקא
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה שנאמר תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנט, שעט
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאוזן שמואל דף מח ע"ב
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהראשית חכמה, מצות פרק ז אות ד
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאודה ה' דף לט ע"א
י ע"ב45 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאורות אלים דף ו ע"ב
י ע"ב45 כגן ה' כארץ מצרים לגנאי טיול בפרדס ח"א עמ' רצא
י ע"ב46 יעל מסרה את עצמה לביאה אסורה כדי להציל את ישראלבני יששכר ח"ב דף קסו ע"א
י ע"ב47 לומד שלא לשמהמשה מבחוריו הקדמה דף ג ע"א
י ע"ב47 לעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמב, רעח, שסב
י ע"ב47 לעולם ילמד אדם שלא לשמה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קצב
י ע"ב47 לעולם ילמד שלא לשמהמנוחת אשר ח"ב דף עב ע"ג
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתו"מ אפי' וכו' דרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתומ"צ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קד
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה מחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כו
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה דעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהאמת ליעקב עה"ת עמ' תמח
י ע"ב47 לעולם יעסוק אדם שלא לשמה מעשה רקם (בר) עמ' 111
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה וכו'בני יששכר ח"ב דף פו ע"א
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה ס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות ח
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בראשית עמ' שלא
י ע"ב48 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תריב
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קעח
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה - מהרש"א אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קיג
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה - מהרש"א אור אברהם - תשובה עמ' רסו
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
י ע"ב48 מתוך שלא לשמה בא לשמה כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' יח
י ע"ב48 שבע בעילות בעל אותה אותו רשע אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רמו
י ע"ב48 שבע בעילות וכו'התקופה הגדולה (תשלב) עמ' כו
י ע"ב48 שמתוך של"ש בא לשמה שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות, ובמהרש"א רנת יצחק - פרק חלק עמ' שסו
י ע"ב48 שמתוך שלא לשמה בא לשמה רסיסי לילה סי' ו (עמ' 6), לז (עמ' 65), תקנת השבין סי' *ט (עמ' 82-81), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 54), צדקת הצדיק סי' נט, קלג, *קסו-קסז, לקוטי מאמרים עמ' 171, דברי סופרים סי' ד (עמ' 4), כא (עמ' 17)
י ע"ב48 שמתוך שלא לשמה בא לשמהפרי צדיק וארא אות ד, תולדות אות י, שמיני אות ז, ל"ג בעומר אות ו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות ח, מטות אות יג, שופטים אות א
י ע"ב50 טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 349
י ע"ב50 טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים דעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
י ע"ב50 כל טובתן של רשעים זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מא
י ע"ב52 זכה ויצאת ממנו ורש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
י ע"ב53 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה דעת תורה בראשית עמ' קעא
י ע"ב53 אין הקב״ה מקפח שכר כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 201
י ע"ב53 אין חקב"ה מקפח שכר שיחה נאהטוב טעם בראשית עמ' קלד
י ע"ב53 הקב"ה אינו מקפח שכר כל כו' ניבי זהב - מבוא עמ' א
י ע"ב רש"י - שהשררות עבדות הוא לו לאדם לפי שמוטל עליו עול רבים ערבי נחל (תשסד) עמ' שפז
י ע"ב רש"י - שררות עבדות הוא לואור הרעיון עמ' רצו
י ע"ב רש"י ד"ה ואוי דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
י ע"ב רש"י ד"ה אשר נשיא יחטא - לשון אשרי אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא קרבן על שגגתו דברי מנחם (היימליך) עמ' רפה
י ע"ב באר שבע ד"'ה פסח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנו
יא ע"א04 יקדים לדבר מצוה כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 177
יא ע"א04 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה דעת תורה דברים ח"א עמ' פא
יא ע"א07 מעם הארץ פרט למשיח שאינו מביא קרבן עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד
יא ע"א08 מעם הארץ פרט לנשיא שפטור מכשבה שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כט
יא ע"א43 פרט למומר צמח צדקה עה"ת עמ' קצג
יא ע"א45 מומר לאכול חלב אינו מביא קרבן על הדם בנין שאול עמ' רכט
יא ע"א47 רבא אומר לכו"ע מומר לחלב לא הוי מומר לדם עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
יא ע"א49 אכל חלב ה"ז משומד ואיזהו משומד כו'שערי תשובה שער ג אות קמג
יא ע"א56 איזהו מין כל העובד עבודת כוכבים באר הגולה באר ז הערה 294-293
יא ע"א57 בעינא למטעם טעמא דאיסורא בין המשפתים בראשית עמ' יט
יא ע"א57 יכול נשיא שבט כמו נחשון וכו' רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפט
יא ע"א מאירי - שאול לא נמשח למלך אלא לנגיד רנת יצחק - פרק חלק עמ' רז
יא ע"א מאירי לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 107
יא ע"א מאירי - אם דוד בברחו הי' לו דין מלך לקוטי שיחות חלק ל עמ' 98
יא ע"ב01 אף נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו כתונת פסים פרשת בהעלותך לז ע"ב
יא ע"ב01 ה' אלקיו - שאין על גביו אלא ה' אלקיו עלי שור ח"ב עמ' שנד
יא ע"ב01 מלך אין על גביו אלא ה' אלקיו תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמא הערה 56
יא ע"ב01 נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו תפארת צבי שמות עמ' רלג
יא ע"ב01 נשיא שאין על גביו אלא ה' וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 194, חכ"ד עמ' 107
יא ע"ב01 נשיא שאין עליו אלא ה' אלקיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנ
יא ע"ב01 שאין על גביו אלא ה' אלקיואמת ליעקב עה"ת עמ' תסה
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מר' חייא כגון אני מהו בשעיר וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 166, חכ"ג עמ' 193
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מרבי חייא כגון אנא מהו בשעיר וכו' (ורש"י) תורת מנחם חלק לב עמ' 152
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי וכו' מהו בשעיר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק כז
יא ע"ב02 בעא מיניה רבי מר' חייא כגון אני מהו בשעיר דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמב
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר צמח צדקה עה"ת עמ' קמט
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר דרכי חושן עמ' שפה [הלכה]
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י
יא ע"ב03 כגון אני מהו בשעיר, ורש"י תורת מנחם חנ"ב עמ' 152
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מט, ר
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל צמח צדקה עה"ת עמ' קצה
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבל תאומי צביה עמ' ע
יא ע"ב04 הרי צרתך בבבלמכמני עוזיאל עמ' שכ, שעח
יא ע"ב06 לא כייפי אהדדי לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 110
יא ע"ב09 הכא שבט התם מחוקק לקוטי מאמרים עמ' 120
יא ע"ב09 הכא שבט התם מחוקקפרי צדיק לחנוכה אות א
יא ע"ב09 התם שבט הכא מחוקק וכו' בני בניו של הלל וכו' לקוטי שיחות חי"ט עמ' 169, חכ"ג עמ' 193
יא ע"ב10 ותניא לא יסור שבט וכו' מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטו
יא ע"ב10 לא יסור שבט מיהודה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ס
יא ע"ב10 שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין בשבטפרי צדיק וישב אות ג
יא ע"ב22 שולקים בו את העיקרים דברי ר' יהודה וכו' במים ומציף עליו שמן לקוטי שיחות חט"ז עמ' 394
יא ע"ב22 שמן המשחה שעשה משה וכו' למחר אעתיר עמ' כג
יא ע"ב22 ת"ר שמן המשחה שעשה משה אמרי יוסף שמות דף קמד ע"ב
יא ע"ב24 וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה וכו' וכולו קיים לעתיד לבאפרי צדיק כי תשא אות ג
יא ע"ב26 יהיה זה לי לדרתיכם שכולו קיים לעתיד לבא בת עין (תשסז) עמ' עו
יא ע"ב26 שכולו קיים לעתיד לבוא אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסג
יא ע"ב26 שמן המשחה כולו קיים גור אריה שמות פ"ל אות כ
יא ע"ב26 שמן המשחה שעשה משה קיים לעולם חכמת התורה כי תשא עמ' מז
יא ע"ב28 כמה ניסים נעשו בשמן המשחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכא הערה 68
יא ע"ב28 נסים נעשו בשמן המשחה נתיב התשובה עמ' ל הערה 36
יא ע"ב28 שמן המשחה כמה נסים נעשו בו יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמה
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר וכו' תחלתו לא היה אלא י"ב לוגין וכו' ואותו שמן קיים לעתיד לבוא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' מו
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעא
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו ובו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיא
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו וכו' תורה בציון עמ' תצב
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה במדבר מעשה ניסים היה אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קסג
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה כמה נסים נעשו בו אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מז
יא ע"ב28 שמן המשחה שעשה משה כמה נסים נעשו בו אור אברהם שמות עמ' רכג
יא ע"ב30 אין מושחים מלך בן מלך אור חדש פ"ב אות 42, פ"א אות 98
יא ע"ב30 אין מושחים מלך בן מלך (ורש"י) לקוטי שיחות ח"כ עמ' 386, חכ"ה עמ' 107
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תעח
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך נצח ישראל עמ' תתקה הערה 44
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך עטרת ישועה (תשסד) אות י ליום א דחנוכה
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך ציץ השדה חנוכה עמ' קיג
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך תורת מנחם חכ"ט עמ' 133
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך תורת מנחם חלק לב עמ' 68
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלך וכו' תורת מנחם חמ"ח עמ' 210
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלךאור הישר בראשית דף מח ע"ב
יא ע"ב30 אין מושחין מלך בן מלךילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב30 בשמן המשחה היו מושחים מלכים באר הגולה באר ה הערה 407, באר ו הערה 184
יא ע"ב30 היו המלכים נמשחים בשמן המשחה אור חדש פ"א אות 364
יא ע"ב30 המלכים נמשחים בשמן המשחה תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצג הערה 31
יא ע"ב30 ואין מושחין מלך בן מלך מנלן וכו' דכתי' למען יאריך ימים וכו' ברית שלום (תעח) דף קטו ע"ד
יא ע"ב30 ואין מושחין מלך בן מלך מנלן וכו' דכתי' למען יאריך ימים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא, מ
יא ע"ב30 ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים אור חדש פ"ב אות 438
יא ע"ב30 ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכיםפרי צדיק פורים אות ב
יא ע"ב30 כ"ג בן כ"ג טעון משיחה ואין מושחין מלך בן מלך איש אמונים דף קז ע"ד
יא ע"ב30 כה"ג בן כה"ג טעון משיחה משנת חיים במדבר עמ' שצו
יא ע"ב30 כה"ג בן כה"ג טעון משיחה וכו' ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קמא
יא ע"ב30 מושחים את המלכים בשמן הקודש גור אריה במדבר פכ"ח הערה 49
יא ע"ב30 מושחים מלך וכו' מפני מחלוקתו וכו' דכי איכא מחלוקת בעי משיחה וכו' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 197, חכ"ה עמ' 107
יא ע"ב30 מושחים מלכים בשמן הקודש תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא הערה 55 {בשל מעלתם האלוקית}
יא ע"ב30 מלך בן מלך אין צריך משיחה פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
יא ע"ב36 אם בנו הגון למלכות הוא קודם לכל אדם גור אריה דברים פי"ז אות טז
יא ע"ב36 בנו קודם לכל אדם תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצד הערה 22
יא ע"ב37 ומנלן דכי איכא מחלוקת בעי משיחהילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב39 אף יהוא לא נמשחילקוט הגרשוני ח"ב
יא ע"ב40 לא נמשחו בשמן המשחה רק מלכי דוד נצח ישראל עמ' תרפח
יא ע"ב40 מלכי בית דוד משוחין מלכי ישראל אין וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
יא ע"ב40 מלכי בית דוד משוחין מלכי ישראל אין משוחין אור חדש פ"ב אות 89, פתיחה אות 285, פ"ו אות 137
יא ע"ב40 מלכי בית דוד נמשחו בשמן המשחה ומלכי ישראל בשמן אפרסמון נזר הקדש ח"ג עמ' תסד
יא ע"ב40 מלכי דוד נמשחו בשמן המשחה גור אריה במדבר פ"ב הערה 26
יא ע"ב40 אין מושחין מלכים שאינם מבית דודקרן פני משה ח"א עמ' מה
יא ע"ב42 ומפני המחלוקת ימעול בשמן המשחה מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט
יא ע"ב43 שאול נמשח באפרסמון עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד
יא ע"ב45 הוא שלום הוא צדקיהוטוב טעם בראשית עמ' רלז
יא ע"ב46 ומי מלכי זוטרי מקמי קשישי המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תמ
יא ע"ב47 יהויקים לאו ממלא מקום אבותיו הוה המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תלט
יא ע"ב49 ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלם במעשיואור הצבי עמ' 63
יא ע"ב מאירי - אם הי' מחלוקת במלכותו מון שהי' שאר הבנים או העם חולקין ועוררין עליו מושחין אותו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קל
יא ע"ב מאירי - יראה שאין לו דין נשיא אלא בעוד שהוא מחזיק במלכותו והוא שאמרו כל אותם ו' חדשים הי' מתכפר בשעירה וכו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסא, ח"ב עמ' רמז
יא ע"ב מאירי - כה"ג בן כה"ג צריך משיחה שהרי לא מצד הירושה באה לו אלא מצד שהוא הגון לה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנ
יא ע"ב מאירי - כשמשחו שאול נתיב ומשחתו לנגיד ולא אמר למלך, ולמדנו שלא נמשח שאול אלא כממונה כו' רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רטו, תרכא
יא ע"ב מאירי - מינוי שאול למלך לא הי' אלא כממונה ומזבר ופקיד עד בא המלך אשר לו המלוכה מצד הירושה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיז
יב ע"א01 גניזת הארון ורש׳׳י בשם הירושלמי ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מו
יב ע"א01 השניות נגנזו פחד יצחק שבת מאמר ז
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז וכו' ומקלו של אהרן שקדי' ופרחי' לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 121, 116
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז שמן המשחה ציץ השדה חנוכה עמ' קיב, קכה
יב ע"א01 משנגנז ארון נגנז שמן המשחהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
יב ע"א01 משנגנז ארוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קנ
יב ע"א01 משנגנז הארון נגנז שמן המשחהפרי צדיק פ' שקלים אות ב
יב ע"א01 שמן המשחה וכו'טוב טעם שמות עמ' ריד
יב ע"א02 מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה אתיא משמרת משמרת ורש"י באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ה אות א
יב ע"א02 נגנזו עמו צנצנת המןטוב טעם שמות עמ' קיד
יב ע"א02 שמן המשחה וכו' גנזו יאשיהו לקוטי שיחות חכ"א עמ' 157
יב ע"א02 שמן המשחה נגנז שנאמר לדורותיכם באר שרים במדבר פ' קרח דרוש ה אות ה
יב ע"א07 יולך ה' אותך ואת מלכךאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ס {היה ספר תורה פתוח בפסוק זה}
יב ע"א15 כיצד מושחין את המלכים וכו' בתחלה מוצקין שמן על ראשו וכו' אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כג
יב ע"א15 כיצד מושחין את המלכים כמין נזר אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד, קלז
יב ע"א15 כיצד מושחין כו' הכהנים כמין כיאמת ליעקב עה"ת עמ' שלז
יב ע"א16 מושחין את המלכים כמין נזר וכו' כי וכו' כף יוני וכו' לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 238
יב ע"א16 מושחין המלכים כמין נזר ציץ השדה חנוכה עמ' קיד
יב ע"א16 מקום שמלכי ישראל נמשחים שם בשמן המשחה כד הקמח (מישור) עמ' תקלב
יב ע"א22 איכא דאמרי משיחה עדיפא ואיכא דאמרי יציקה עדיפא אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד
יב ע"א23 מ"ט דמאן דאמר יציקה עדיפא ים שמחה עמ' רטז
יב ע"א29 כשמן הטוב היורד על הזקן כמו שתי טיפות מרגליות תלויות בזקנו של אהרן ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלז
יב ע"א29 כשמן הטוב יורד על הזקן אחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ו, דרשות סי' יד אות ז
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראש וגו' אמר אהרן למשה משה אחי שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' שי
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן כמין שני טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנופנים יפות על תהלים עמ' תעז
יב ע"א29 כשמן הטוב על הראשילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א29 שמן הטוב היורד על הזקן באר ראי (רוזן) גמ"ח סי' א אות א
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מו
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו לאהרן אוהב ישראל דף קס ע"א
יב ע"א30 כמין שני טפי מרגליות היו תלויות לאהרן בזקנו, אמר רב פפא תנא כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקר זקנו אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רמ, רמו
יב ע"א30 כמין שני טפי מרגליותפרי חיים דרוש א אות א
יב ע"א30 כמין ב' טיפי מרגליות היו תלויים לאהרן בזקנו אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקג
יב ע"א30 שמן המשחה ירד על זקנו קהלת יעקב חנוכה עמ' רסו
יב ע"א30 שני טיפי מרגליות דברי הרב עמ' כב
יב ע"א30 שני טיפי מרגליות היו תלויים לאהרן בזקנו לקט אמרי קודש - מועדים עמ' קו
יב ע"א30 שתי טיפי מרגליותכרם יהושע (ולרשטיין) דף כ ע"א-ע"ב, כא ע"א
יב ע"א31 בשעה שיצק משה שמן המשחה על ראש אהרן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טו
יב ע"א31 היה דואג - שמא מעלתי בשמן השמחה אור אלימלך עמ' קטז
יב ע"א31 היה משה דואג שמא מעלתי בשמן המשחה וכו', ועדיין היה אהרן דואג וכו' מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ט
יב ע"א31 ועל דבר זה היה משה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמט
יב ע"א31 על דבר זה היה משה דואג אמר שמא ח"ו מעלתי בשמן המשחה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' מו
יב ע"א31 שמא מעלתי בשמן המשחה כוכבי אור (תשלד) עמ' צג
יב ע"א32 טל אין בו מעילה אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רנד
יב ע"א32 מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה אין בו מעילהברכות אבי דף נא ע"א
יב ע"א32 מה טל חרמון אין בו מעילה אף שמן המשחה שבזקן אהרן אין בו מעילה אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כה
יב ע"א33 אהרן נתיירא שמא מעל בשמן המשחה חכמת התורה תצוה עמ' קסג
יב ע"א33 היה אהרן דואג שמא מעלתי בשמן המשחה וכו'רב טוב דף כה ע"ד
יב ע"א33 ועדיין היה אהרן דואג וכו'אהל אלימלך עמ' פו
יב ע"א33 ועדיין היה אהרן דואג שמא משה מעל אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' שדמ
יב ע"א33 יצתה בת קול ואמרה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ילקוט עטרת צבי עמ' רמה
יב ע"א33 כשמשח משה לאהרן היה אהרן נרתע לאחוריו מפחד ודאגה שמא מעל דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קד
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין וכו' ברית שלום (תעח) דף קטז ע"א
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תשמא
יב ע"א34 אין מושחים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם וכו' אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שנד
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין גור אריה בראשית פל"ה הערה 31
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 112
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין נצח ישראל עמ' קע הערה 62
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' כד
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם לקט אמרים (שכטר) עמ' יא
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותן תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרנב הערה 76
יב ע"א34 אין מושחין את המלכים אלא ע"י המעיין שתמשך מלכותם וכו' שבט מישראל עמ' רפה
יב ע"א34 אין מושחין את המלכיםילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א34 מושחים המלכים על המעין כד הקמח (מישור) עמ' רסה
יב ע"א34 מושחין את המלך על המעיין מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קיב
יב ע"א34 מושחין את המלך על ידי המעין ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יז
יב ע"א34 מושחין המלכים על המעייןכתבי רבנו בחיי עמ' רמה
יב ע"א34 מושחין מלכים על מעיןמכמני עוזיאל עמ' שסט
יב ע"א34 משיחת המלכים רק על המעיין ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ע
יב ע"א34 שבת אחים גם יחד זה משה ואהרן גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קמה
יב ע"א36 אמר ר' אמי האי מאן דבעי למידעילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א36 דבעי למנידע אי מסיק שתא חמדת ימים - ימים נוראים עמ' 131
יב ע"א36 האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא, ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים וכו' אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קמא
יב ע"א36 האי מאן דבעי למידע, וברש"י ורא"ש אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
יב ע"א38 האי מאן דבעי למידע אי מצליח בעסקי ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רמד
יב ע"א39 האי מאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי חזראור לפני הדורשין עמ' 15
יב ע"א40 אי חזי בבואה דבבואהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 2
יב ע"א40 דילמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 173
יב ע"א40 דלמא חלשא דעתיה תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצג
יב ע"א41 אביי משוה סימני ראש השנה לסימנים המידעים [ולא מנחשים] באר הגולה באר ב הערה 462
יב ע"א41 אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא וכו' אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלד
יב ע"א41 בריש שתא וכו' תורת מנחם חכ"ז עמ' 191
יב ע"א41 השתא דאמור רבנן סימנא מילתא, יהיה רגיל אינש ליכול בריש שתא, קרא סלקי ותמרי קרן לדוד שמות עמ' פב
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא היא וכו' אור אברהם - רות עמ' רכו
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא איניש רגיל למיכל וכו' מדבר יהודה (תשסב) עמ' שנ
יב ע"א41 השתא דאמרת סימנא מילתא וכו' אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רנד
יב ע"א41 יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא רוביא וכו'שפע חיים ח"א עמ' קסו, קעא
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל איניש למיכל בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי אוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' נו
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל לאכול בר"ה קרא ורוביא וכו' דברי חנינא עמ' קעב
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל למחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי עקבי אבירים עמ' שעו {גירסת הטור למיכל}
יב ע"א41 לעולם יהא רגיל למיכל בריש שתא וכו' קשוטי כלה ח"י אות פב
יב ע"א41 סימנא מילתא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנא ע"א
יב ע"א41 סימנא מילתא אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תעד
יב ע"א41 סימנא מילתא מנחת ישראל עמ' רסט, רצ
יב ע"א41 סימנא מילתא היא באר הגולה באר ב הערה 463, 447-446
יב ע"א41 סימנא מילתא היא נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כ
יב ע"א41 סימנא מילתא היא יהא אדם רגיל לאכול בריש שתא רוביא אגרא דכלה ח"א עמ' ג
יב ע"א41 סימנא מילתא היאטוב טעם שמות עמ' רנו
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבניה וכו' וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ד אות מ, פרק יא אות ג
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבריה כי בעיתו למיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסי מתגיתא ועלו לקמי רבייכו פתח טוב עמ' עג
יב ע"א42 א"ל רב משרשיא לבריה כד יתבת קמיה מורייכו חזו אפייהו מקראי קדש (תשנג) עמ' נט
יב ע"א42 גרסו מתניתא ועיילי לקמי רבייכו, ומאירי שערי הישיבה ח"א עמ' קסט, ח"ב עמ' רלד
יב ע"א42 גרסיתו קמי מורייכו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צב
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומגמרי קמי רבייכופירושי ראשונים
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמר קמי רבייכו גרסו מתניתא מתנת חיים - קנינים עמ' כד
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי וזאת התורה עמ' לא
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו גרסו מתניתא וכו' חזו לפומיה בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קי
יב ע"א42 כי בעיתו מיעל ומיגמרי קמי רבייכו וכו' דרכי החיים ח"א עמ' שז, שח
יב ע"א43 וכי גרסיתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו מצווה ועושה ח"א עמ' תפט
יב ע"א43 וכי גרסתו גרסו על נהרא דמיא דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו ים שמחה עמ' קנא
יב ע"א43 גרוסו על נהרא דמיא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כג
יב ע"א43 וכי יתביתו קמי רבכון חזו לפומי דרבכון נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
יב ע"א43 וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה וכו' באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתסח, במדבר עמ' תשלא
יב ע"א43 וכי יתביתו קמיה חזו לפומיה מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 113)
יב ע"א43 כי יתביתו קמיה רבייכו חזו לפומיה וכו' קדושת עיניים סי' תשמד
יב ע"א43 חזו לפומיהטהרת יו"ט ח"י עמ' שכא
יב ע"א43 לא תגרסו אלא על גבי נהרא חקל יצחק (תשסג) עמ' תקכו
יב ע"א44 תיבו אקילקלי דמתא מחסיא וכו' נחלת צבי (פאליי) עמ' קסב
יב ע"א44 דמתא מחסיא וברש"י דרכי החיים ח"א עמ' שפ
יב ע"א44 תיבו אקילקלא למתא מחסיא ולא אפדני דפומבדיתא קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמה
יב ע"א45 גילדנא סריא נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ו
יב ע"א45 רמה קרני בה' רמה קרני ולא רמה פכי דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה פרי צדיק האזינו אות יב
יב ע"א45 רמה קרני בה'ילקוט הגרשוני ח"ב
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנד
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שנט, שסא
יב ע"א46 דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן וכו' שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שצד
יב ע"א46 נמשח שאול בפך ושמן הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צז
יב ע"א46 שנמשחו בקרן וכו' שנמשחו בפך לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 108
יב ע"א49 הירך המיומנת שבירךפרי צדיק וירא אות ט, שופטים אות ט
יב ע"א תוס' הרא"ש - ע"ד גניזת הארון לקוטי שיחות חל"ו עמ' 196
יג ע"א תוס' הרא"ש - כשבנה שלמה הכין בית תחת הקרקע שיהא מוכן לגנוז בו הארון רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפב
יב ע"א מהרש"א - מים ממשיכים הלימוד ים שמחה עמ' קנא
יב ע"א מהרש"א ד"ה מאן דבעי דרך אמונה ובטחון עמ' נה
יב ע"ב03 אירע פסול בכה"ג כו', ותוס' הרא"ש ברכת שלמה חו"מ עמ' קיט [הלכה]
יב ע"ב22 וכולם מוזהרים על הבתולה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תפא
יב ע"ב23 כה"ג מקריב אונן גור אריה ויקרא פ"י אות כא
יב ע"ב23 כה"ג מקריב אונן ואינו אוכל וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
יב ע"ב23 כה"ג עובד אונן גנא דפלפלי עמ' פד
יב ע"ב23 כהן גדול מקריב אונן יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עה
יב ע"ב23 כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלב הערה 38
יב ע"ב26 וכל עבודת יום הכיפורים אינה כשרה אלא בו למדנות (תשנח) פ' צו אות סא
יב ע"ב26 וכל עבודת יום הכפורים אינה כשירה אלא בו חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
יב ע"ב32 אשר יוצק וכו' זה משוח מלחמה משנת חיים במדבר עמ' שצט
יב ע"ב32 כה"ג הגדול מאחיו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רז
יב ע"ב33 זה מרובה בגדים עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכד
יב ע"ב35 עליו ולא על חבירו גור אריה ויקרא פ"י הערה 128
יב ע"ב37 משיח שנצטרע דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמד
יב ע"ב37 משיח שנצטרע מהו באלמנה תיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תפג
יב ע"ב37 משיח שנצטרע מהו באלמנה וכו' קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה
יב ע"ב37 משיח שנצטרע, ורש"י משנת חיים במדבר עמ' רפט
יב ע"ב39 נשקיה ויהב ליה ברתיה אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכב
יב ע"ב40 אינו פורם למעלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקמב
יב ע"ב40 כהן גדול פורם דגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמח
יב ע"ב40 פורם הוא מלמטהטוב טעם ויקרא עמ' קטז
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו אפוד בד דף סא ע"א
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמז
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם את חבירו הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
יב ע"ב49 כל המקודש מחבירו קודם את חבירו תורת מנחם חל"ט עמ' 189
יב ע"ב49 כל התדיר מחבירו כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 178
יב ע"ב49 תדיר קודם, מקודש קודם תורת מנחם חל"ו עמ' 66
יב ע"ב53 וקדשתו לפתוח ראשון וכו' עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
יג ע"א05 פר כהן משיח קודם כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
יג ע"א07 בדין הוא שיוקדם מכפר למתכפר חכמת התורה שמיני עמ' קנה, קצט-ר
יג ע"א16 בקרבן ציבור בעבודה זרה עולה קודמת לחטאת אחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כח אות ד עמ' רב
יג ע"א16 חטאת העוף קודמת לעולת בהמה - תוס' הרא"ש אור אברהם ויקרא עמ' מג
יג ע"א16 פר ע"א קודם לשעיר ע"א כתנות אור עמ' תסז
יג ע"א16 פר עבודת כוכבים קודם לשעיר וכו' למחר אעתיר עמ' רנב
יג ע"א16 פר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת כוכבים וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שמ
יג ע"א16 פר עכו"ם קודם לשעירי עכו"ם זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
יג ע"א17 חטאת ע"ז כו' כמשפט כתיב ביה משנת חיים במדבר עמ' רנו
יג ע"א19 שעירת יחיד קודמת לכבשת יחיד וכו' וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טו ע"ב
יג ע"א21 עומר קודם לכבש מאורי שערים עמ' תד
יג ע"א21 עומר קודם לכבש וכו', זה הכלל דבר הבאה בגין ליום קודם וכו' וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קצה
יג ע"א22 זה הכלל דבר הבאה בגין ליום קודם לדבר הבא בגין לחם וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קכט
יג ע"א22 שתי הלחם קודמים לכבשים משנת חיים ויקרא עמ' תסז
יג ע"א22 שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 300
יג ע"א23 איש קודם לאשהאמת ליעקב עה"ת עמ' סא, קיז
יג ע"א23 אשה קודמת לאיש לכסות לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפה
יג ע"א23 במלבוש בת קודמת לבן ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סג
יג ע"א23 האיש קודם לאשה משנת חיים דברים מכתבים ב
יג ע"א23 האיש קודם לאשה וכו' כהן קודם ללוי וכו' בי חייא ח"א עמ' כח
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות אור אברהם דברים עמ' צז
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות אור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שסד
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צז
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה והאשה וכו'אוזן שמואל דף כח ע"ב
יג ע"א23 האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה, והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 355
יג ע"א23 האשה קודמת לאיש לכסות קשוטי כלה חי"א אות סה
יג ע"א23 זכר ונקיבה לפדות מי קודם שני המאורות (תשסח) עמ' טו
יג ע"א24 בזמן ששניהם עומדיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תמב
יג ע"א24 הוא ורבו ואביו בשבי... ורבו קודם לאביואוזן שמואל דף כח ע"ב
יג ע"א24 היה הוא ואביו ורבו הוא קודם לרבואמת ליעקב עה"ת עמ' רטז
יג ע"א24 היו הוא ואביו ורבו בבית האסורים הוא קודם מצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
יג ע"א24 ת"ר היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו וכו' חכם קודם למלך ישראל וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
יג ע"א25 הקודם לחבירו למעלה קודם לו לפדיון גנא דפלפלי עמ' קסה
יג ע"א25 חכם קודם למלך הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמט
יג ע"א25 חכם קודם למלך וכו' כד הקמח (מישור) עמ' כח, תלג
יג ע"א25 חכם קודם למלך ישראל וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נז
יג ע"א25 חכם קודם למלך ישראל, מלך לכה"ג, כה"ג לנביא לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
יג ע"א25 חכם קודם למלך לפדות כתנות אור עמ' שעא
יג ע"א25 חכם קודם למלך מלך קודם לכה"ג וכה"ג קודם לנביאדרך חיים עמ' תנג, תרפו, תרפז
יג ע"א25 חכם קודם למלך מלך קודם לכהן גדול כד הקמח (תשנו) עמ' קעד
יג ע"א25 חכם קודם למלךטוב טעם שמות עמ' קעח, ויקרא עמ' קנא
יג ע"א25 חכם קודם למלך אפוד בד דף יז ע"ב
יג ע"א25 חכם שמת אין לו תמורה ואני תמיד עמך עמ' רצ
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו כד הקמח (תשנו) עמ' יב
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו שביב אור עמ' רעז
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' קפו
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו כיוצא בו, מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות תורת מנחם חי"ד עמ' 181
יג ע"א25 חכם שמת אין לנו תמורתו וכו' כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סט ע"ב
יג ע"א25 חכם שמת וכו' מלך ישראל שמת כל ישראל ראויים למלכות לקוטי שיחות ח"ב עמ' 590
יג ע"א25 סדר קדימה וכו' פחד יצחק שבועות מאמר טו אות יג עמ' צו {סדר קדימה במצוות אהבת רעים - מי שהוא רֵע יותר גדול חובה יותר לאהוב אותו}
יג ע"א25 רבו קודם לאביו רנת יצחק - פרק חלק עמ' רע
יג ע"א25 ת"ח שמת אין לו תמורה אגרא דכלה ח"ג עמ' רמג
יג ע"א25 תלמיד חכם קודם למלך אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצט
יג ע"א26 המלך קודם לכהן גדול ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צד
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב - חנוכה עמ' רנז
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נה, וגוף הספר עמ' שג
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכות תורת מנחם חלק מ עמ' 233
יג ע"א26 כל ישראל ראויים למלכותמכמני עוזיאל עמ' רסא
יג ע"א26 כל ישראל ראויין למלכות מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שע
יג ע"א26 כל ישראל ראוים למלכות קדושת השבת סי' ה (עמ' 26)
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג וברש"י רנת יצחק תענית עמ' כב
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג וכו'דברי שלום ח"ו סי' שעה
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קפב
יג ע"א26 מלך קודם לכה"ג תורת מנחם ח"ג עמ' 246
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רפ
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רכ
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעו
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול ויקרא יעבץ עמ' קלט
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול קומץ המנחה עמ' 15 (סי' פג), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 30)
יג ע"א26 מלך קודם לכהן גדול להחיותו וכה"ג קודם לנביא רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמג, ח"ב עמ' ס
יג ע"א26 מלך קודם לכהן וכהן קודם לנביא וכו' אימתי, בזמן שכולם שוים כסף נבחר עמ' רלו
יג ע"א26 מלך קודם לנביא אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפח
יג ע"א27 כהן גדול קודם לנביא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכט
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו' דברי יונה עמ' קיג
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק לב
יג ע"א29 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים מרובה בגדים קודם למשיח פרי צדיק קדושים אות א
יג ע"א31 משוח מלחמה קודם לסגן וברש"י רנת יצחק תענית עמ' רעז
יג ע"א37 כהן קודם וכו' קדש קדשים (וחדא"ג) לקוטי שיחות חי"ז עמ' 37
יג ע"א37 כהן קודם ללוי לקט אמרי קודש - במדבר עמ' נה
יג ע"א37 כהן קודם ללוי משנת חיים דברים עמ' רד
יג ע"א37 כהן קודם ללוי ראה חיים ח"ב דף לט ע"ב [קלו ע"ב ד"ה ואפשר]
יג ע"א37 כהן קודם ללוי וכו' אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שלח
יג ע"א37 כהן קודם ללוי לוי לישראל וכו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' נ
יג ע"א37 כהן קודם ללוי וכו' ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"ה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלח
יג ע"א37 לוי קודם לישראל עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שה
יג ע"א37 ממזר מצוין להחיותו שומע תפלה ח"ב עמ' ל
יג ע"א38 אם הי' ממזר ת"ח כו' לקוטי שיחות חל"ג עמ' 43, 42
יג ע"א38 אם היה ממזר ת"ח וכהן גדול עם הארץ ישראל קדושים עמ' 60, לקוטי מאמרים עמ' 92, צדקת הצדיק סי' עז, דובר צדק עמ' 176, שיחת מלאכי השרת עמ' 10
יג ע"א38 ממזר ת"ח בית שלום מרדכי עמ' קסג
יג ע"א38 ממזר ת"ח גדול מכהן תורת העולה ח"ג פרק ס
יג ע"א38 ממזר ת"ח וכו' לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 107
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קל
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה ויקרא יעבץ עמ' סח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה חמודי צבי במדבר-דברים עמ' ז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כא
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה שנאמר יקרה היא מפנינים מכה"ג הנכנס לפני ולפניםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קפד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"האהבת עולם דף כו
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הדרך חיים עמ' תנג
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"הישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמב, קצב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שטו
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ הר יראה מאמר כה
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ חלקת יהושע עמ' קיא הערה קצח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ שביב אור עמ' יד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ וכו', יקרה היא מפנינים וכו' דברי ברוך ח"ב סי' יא אות ח, סי' כה אות ט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול ע"ה שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רנג, רנח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם במדבר עמ' נד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ אור ישרים (תשסב) עמ' קנז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ מחשבת זקנים עמ' קיב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ פרדס מרדכי עמ' תיז
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ קומץ המנחה (צונץ) דרוש קעא אות ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שער החצר (תשעב) סי' קלח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץנתיבות עולם ח"א עמ' מט
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן ע"ה אבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכהן עם הארץ באר ראי (רוזן) תורה סי' יג אות ב
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכ"ג ע"ה תורת יחיאל בראשית עמ' קלז, רכ
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול ע"השפע חיים ח"ב עמ' פה
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שסד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ אור אברהם - תלמוד תורה עמ' צב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ באר הגולה באר ב הערה 22
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשצו
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיז
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות ב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפ הערה 58, תתצז הערה 41, תתרפז הערה 79
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים של"ה - מס' תענית אות קיב, קנד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו' מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות ב
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנד
יג ע"א38 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץאור חדש למטיפים עמ' 45
יג ע"א38 ת"ח ממזר עדיף מכהן גדול עם הארץ קריאה בקריה ח"א עמ' ו
יג ע"א38 ת"ח ממזר קודם לכה"ג עם הארץ משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצז
יג ע"א38 ת"ח קודם תאומי צביה עמ' רעט, רצד
יג ע"א38 ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ שנכנס לפני ולפניםנר ישראל חלק ג דף קכד
יג ע"א38 ממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנג
יג ע"א38 ת"ח קודם לכהן ע"האדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 100
יג ע"א38 ת"ח קודם לכל בפדיון שבויים מטר השמים עמ' תכ
יג ע"א38 תלמיד חכם קודם לכהן גדול ע"ה חכמת התורה ויקהל עמ' קמ
יג ע"א40 לוי קודם לישראל שנאמר בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי וגו' תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לו
יג ע"א43 עבד נקרא ארורפני חיים (פלג'י) עמ' עד (כ ע"ב במהד' תרנג)
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בשבילי אמונה ח"ב עמ' תיז
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים כד הקמח (מישור) עמ' תלג
יג ע"א44 יקרה היא מכהן גלול שנכנס לפני ולפנים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קצג
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מורשה - שיחות למועדים עמ' קד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים יקרה היא מכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים בת עין (תשסז) עמ' קמ
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים לקוטי שיחות ח"ה עמ' 12, חי"ד עמ' 38, 44, חכ"ז עמ' 247, חכ"ח עמ' 107
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים מתנת חיים - קנינים עמ' כד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שנכנס לפני ולפנים צפנת פענח (תשסו) עמ' שא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים אש דת (אסאד) עמ' שכד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בן מלך - חכמה ומוסר עמ' צג
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים הר יראה מאמר ד
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלא, שיא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קיז
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קפז הערה 29
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים תפארת צבי ויקרא עמ' עז
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפניםפרי צדיק ויקרא אות ב, תזריע אות ו, מצורע אות ו
יג ע"א44 יקרה היא מפניניםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסז-קסח
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שא
יג ע"א44 יקרה היא מפנינים מכה"ג שהכהן נכנס לפני ולפנים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, קכד
יג ע"א44 מהכהן גדול שנכנס לפני ולפנים חקל יצחק (תשסג) עמ' תנ
יג ע"א45 עבד גדל עמנו בקדושהפרי צדיק וירא אות א
יג ע"א46 הכל רצים לישא גיורתילקוט ביאורים מתיבתא ברכות ח ע"ב עמ' קנח
יג ע"א48 הכלב מכיר את קונו והחתול אינו מכיר דובר צדק עמ' 58
יג ע"א48 כלב מכיר את קונו לחמי תודה דף לו ע"ב
יג ע"א48 כלב מכיר את קונוחי' אגדות דברי שאול חולין ה ע"ב
יג ע"א48 מפני מה הכלב מכיר את קונוילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"א48 שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מפני מה הכלב וכו' האוכל עכבר עצמו עאכ"ו של"ה - מס' פסחים אות תמח
יג ע"א49 האוכל ממה שאכל עכבר קשה לשכחה שמן ראש ז' אדר-פורים עמ' תמג
יג ע"א49 האוכל ממה שעכבר אוכל משבח תלמודו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפד
יג ע"א49 האוכל ממה שעכבר אוכל משכח תלמודואהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רמג
יג ע"א49 חתול הוא בגדר השכחה מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תה
יג ע"א49 חתול לא מכיר את קונו מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קעא, קפו {שונרא ב"חד גדיא" הוא רמז לרשע}
יג ע"א49 מי שאוכל ממה שהעכברים אכלו משכח תלמודו קב חיים עמ' קיב
יג ע"א49 מי שאכל משיירי עכברים שוכח אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסה
יג ע"א50 מפני מה הכל מושלים בעכברים וכו' אפילו גלימי גייצי תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלד
יג ע"א50 מפני מה הכל מושלים בעכבריםאהבת דוד דף מד ע"ב
יג ע"א50 עכברים סורן רע ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר יא
יג ע"א50 רבא אמר אפילו גלימי גייצי מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רה
יג ע"א רש"י ד"ה א"ל מפני שסורן רע באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלב
יג ע"א רש"י - יצר לב של גר הוא יותר מדאי רשע נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סה
יג ע"א תוס' הרא"ש ד"ה ואומר משנת חיים במדבר עמ' תנד
יג ע"ב02 חמישה דברים משכחים את התלמוד באר הגולה באר ב הערה 311-310
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' והרגיל בזיתים אור תורה השלם (מזריטש) סי' קעז
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל מטה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול וכו' דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול וכו' בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו של"ה - מס' שבועות אות קה
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו' ממה שאכל עכבר חיי נפש ח"ג עמ' צב
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו', חמשה דברים משיבים את הלימוד אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנח, רנט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד וכו', שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה עקבי אבירים עמ' קמט
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את הלימוד... והרגיל בזיתים מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ריז, אור תורה סי' קעז
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחים את התלמוד וכו'שבט מוסר עמ' קצב
יג ע"ב02 חמשה דברים משכחין את הלימוד וכו' והרגיל בזתים וכו' אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיט
יג ע"ב02 כמה דברים הצריכים לזהר מהם לקיום התורה חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
יג ע"ב03 מאכלים שמשפיעים לרע דרך ה' השלם עמ' שלג - מראה דרך
יג ע"ב04 אכילת זית קשה לשכחהבני יששכר ח"ב דף פה ע"ב
יג ע"ב04 האוכל זית משכח תלמודו שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יא
יג ע"ב04 הזית משכח לימוד של שבעים שנה בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תסג
יג ע"ב04 הזית קשה לשכחה חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
יג ע"ב04 הזית קשה לשכחה משמיע שלום עמ' כח
יג ע"ב04 והאוכל לב של בהמה דברים נחמדים (תשסה) עמ' קיג
יג ע"ב04 והרגיל בזיתיםטוב טעם בראשית עמ' ריג
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה והשמן היוצא מהזית יפה וטוב לזכרון צמח דוד (סקאליע) עמ' קו
יג ע"ב04 זית משכח התורה ושמן מחזיר התורה לקט אמרי קודש - דברים עמ' לה
יג ע"ב04 זית משכח ושמן מזכירבית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קסה {אוכל זיתים עם שמן}
יג ע"ב04 זית משכח כו' שמן מחזיר תלמוד וכו' תורת מנחם ח"ב עמ' 148
יג ע"ב04 זית משכחפרדס יוסף (מנדלבוים) ח"ט עמ' שמח אות עג
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה פרדס המלך (תשסט) אות תרעז
יג ע"ב04 זית קשה לשכחה ושמן טוב לזכרון מטר השמים עמ' עז
יג ע"ב04 זיתים מביאים שכחה אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד, שער תורת האדם סי' פט
יג ע"ב05 הרוחץ רגליו זו על גבי זו ס' הבוטח ח"ב עמ' קצא
יג ע"ב07 ה' דברים יפים ללימוד וכו' נזר הקדש ח"א עמ' שג
יג ע"ב07 ה' דברים משיבים את הלימוד פת פחמין... הרגיל בשמן זיתראשית חכמה, חופת אליהו פרק ה אות ב
יג ע"ב07 חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פת חיטין תפארת ישראל (הרטמן) עמ' שפג, שפה הערה 88
יג ע"ב07 חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פתתפארת ישראל עמ' עז
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' והרגיל ביין ובשמים וכו' חמרי וריחני פיקחין בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רצד
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכא, קעה
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד פת פחמין וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תפח
יג ע"ב07 חמשה דברים משיבים את הלימוד וכו' כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' ריז
יג ע"ב08 פת חטים יפה לתלמוד דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תנד
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפט
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית משיב את הלימוד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכג
יג ע"ב09 הרגיל בשמן זית משיב את הלימודבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
יג ע"ב09 הרגיל בשמן שמן מפקחו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו
יג ע"ב09 הרוצה שיחכים ירגיל עצמו בשמן זית דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תיט
יג ע"ב10 שמן זית טוב לזכרון אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תיד, תעט
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כח
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון משמיע שלום עמ' כח
יג ע"ב10 שמן זית יפה לזכרון פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ג
יג ע"ב10 שמן זית מביא לידי זכרון שרגא המאיר על התורה עמ' רכו
יג ע"ב10 שמן זית מחזיר הזכרוןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תה
יג ע"ב10 שמן זית מחזיר תלמודו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קטז
יג ע"ב10 שמן זית מסוגל לזכירה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רב, תקמו
יג ע"ב10 שמן זית משיב הלימוד תפארת משה עמ' לו
יג ע"ב10 שמן מועיל לזכרון - רמז לאברהם קול שמחה פ' ויצא סי' ו
יג ע"ב10 שמן רומז לחכמה תורת חיים (קאסוב) עמ' קלט
יג ע"ב13 אכילת זית משכח לימוד של שבעים שנה עטרת ישועה (תשסד) אות יא ליום ה דחנוכה
יג ע"ב13 אמר ר' יוחנן כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה זאת זכרון (תשנב) אות סה, פד
יג ע"ב13 זית משכח למוד של שבעין שנה שמן זית משיב עת האוכל עמ' 239 (סי' יג)
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח וכו' כן שמן מזכיר עבודת יצחק בראשית עמ' ר
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב וכו' באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רמד
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של ע' שנה כך שמן זית משיב לימוד של ע' שנה תפארת צבי שמות עמ' תלא
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה וכו' אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שעט
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה שרגא המאיר מועדים עמ' רצה
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב וכו' אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רס
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' לח
יג ע"ב13 כשם שהזית משכח תלמוד של ע' שנהילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב13 כשם שזית משכח תלמוד של ע' שנים כך שמן זית משיב תלמוד של ע' שנים חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלה
יג ע"ב13 שהזית משכח לימוד של ע' שנה לקוטי שיחות חי"א עמ' 131
יג ע"ב14 משכח לימוד של שבעים שנה תורת מנחם חכ"ט עמ' 279
יג ע"ב14 שמן זית מהדר תלמודא של ע' שנין ויגד יעקב עמ' סד
יג ע"ב14 שמן זית מהדר תלמודא של ע' שנין צדה לדרך (גרינוולד, תשסט) עמ' נ
יג ע"ב14 שמן זית מחזיר תלמודו של ע' שנה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריא
יג ע"ב14 שמן זית מחזיר תלמודו של שבעים שנה מצווה ועושה ח"ב עמ' תרמב
יג ע"ב14 שמן זית מסוגל להחזיר תלמוד של ע' שנים אהבת חיים (דייטש) עמ' קעה
יג ע"ב14 שמן זית משיב לימוד של ע' שנה שפתי חיים ח"ב עמ' קב
יג ע"ב14 שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה עיוני רש"י דברים ח"א עמ' קצג
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין דברי סופרים סי' לא (עמ' 25)
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין ים שמחה עמ' ת
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחין מה שהיה הוא שיהיה עמ' פח
יג ע"ב17 חמרא וריחני פקחיןפרי צדיק לך לך אות ג
יג ע"ב17 חמרי וריחני פקחין בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קלב
יג ע"ב17 ריחני פקחיןאדיר במרום ח"א פ' רע
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים וכו'דברי שלום חלק ד עמ' נא
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' קדושת עיניים סי' ש
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והאוכל פת שלא בשל כל צרכו, והאוכל בשר מזוהמא ליסטרון וכו' של"ה - מס' שבועות אות קה
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והמסתכל בפני המת אש דת (אסאד) עמ' פה
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שגי גמלים והעובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשים בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ריח
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' פח
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד וכו' מצווה ועושה ח"א עמ' תצא, תצג
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים ללימוד... והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים וכו' ראשית חכמה, קדושה פרק ה אות יא, דרך ארץ פרק ג אות טו
יג ע"ב20 עשרה דברים קשים לתלמוד באר הגולה באר ב הערה 310-308
יג ע"ב21 עובר תחת אפסראבני שהם (רובינשטיין) דף לב ע"ב
יג ע"ב29 המסתכל בפני המת וכו' קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ד אות עד
יג ע"ב29 הקורא כתב שעל גבי הקבר הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' טו
יג ע"ב30 חילוק נתינת הכבוד לנשיא אב"ד ות"ח אור אברהם ברכות עמ' קפא
יג ע"ב30 כבוד הנשיא גדול מאב בית דין אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קצד
יג ע"ב30 כבוד הנשיא גדול מכבוד אב ב"ד וכו' אור אברהם ויקרא עמ' שא
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים דרשות מהר"ם חביב עמ' תכב
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים וכו' אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמד
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניו צוף דבש (לוין) מאמר ג
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניו... עד שיאמר להם שבו וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ב אות ו
יג ע"ב30 כשהנשיא נכנס כל העם עומדין עיוני רש"י דברים ח"א עמ' לג
יג ע"ב30 כשנשיא נכנס כל העם עומדים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכד, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
יג ע"ב32 רבים צריכין לו נחשב הוא כרבים חכמת התורה שמיני עמ' קפה
יג ע"ב36 יצא לצורך דרשות מהר"ם חביב עמ' תכא
יג ע"ב37 לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית גור אריה שמות פ"ז הערה 55
יג ע"ב40 בימי רשב"ג נישנית משנה זו רשב"ג נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב"ד וכו' שיחות ר' ראובן עמ' כא
יג ע"ב40 ר' מאיר חכם כתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ב
יג ע"ב40 רבי מאיר ורבי נתן פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רב
יג ע"ב40 רבי מאיר ורבי נתן וכו' ואפקינהו מבי מדרשא וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים וכו' חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יג ע"ב40 רבן שמעון בן גמליאל נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנב
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא ר"מ חכם וכו' הוו קיימי תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא ר"מ חכם ר"נ אב"ד נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ב
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא רבי מאיר חכם וכו' אילו הי' תמורה לא הי' קרב וכו' סיני וכו' עוקר הרים כו' לקוטי שיחות חי"ב עמ' 195, 122, חט"ז עמ' 432, חכ"ג עמ' 194
יג ע"ב40 רשב"ג נשיא, ר"מ חכם ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכט
יג ע"ב42 לא בעו למיהוי היכרא וכו' המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפה
יג ע"ב42 רשב"ג לא מחל על כבודומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
יג ע"ב43 למחר כי אתא חזו דלא קמו מקמייהו וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שלה
יג ע"ב44 א"ל ר"מ לר"ן אברהם את ידו ח"א דף קמח ע"ב
יג ע"ב44 א"ל ר"מ לר"נ אנא חכם ואת אב"ד צפנת פענח (תשסו) עמ' רצא
יג ע"ב44 אמר ליה רבי מאיר לרבי נתן וכו' והוי אנא אב בית דין ואת נשיא וכו' אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תנג
יג ע"ב44 מחלוקת רשב"ג ור"מ ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
יג ע"ב45 בקשו להוריד את רבן גמליאל מנשיאותו ע"י שישאלוהו בעוקצין ימלא פי תהלתך ח"א עמ' מא, רלז
יג ע"ב45 גלי עוקצין נפש הרב עמ' יח
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרפב
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו צדקת הצדיק סי' רכב, שיחת מלאכי השרת עמ' 11
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו ויקהל משה (אלפלס) דף יח ע"א
יג ע"ב45 מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו צפנת פענח (תשסו) עמ' פח
יג ע"ב45 נימא ליה גלי עוקצים וכו' מי ימלל גבורות ה' ישמיע קול תהילתופרי צדיק נצבים אות יז
יג ע"ב45 נימא ליה גלי עוקציםאבן פינה עמ' 157
יג ע"ב46 למי נאה למלל גבורות ה' מי שיכול להשמיע כל תהילותיוכתונת פסים פרשת אחרי יז ע"א
יג ע"ב46 למי נאה למלל גבורות ה' וכו' אסיקו לרבי מאיר - אחרים, ולרבי נתן - יש אומריםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז-רנח
יג ע"ב46 מי שיכול להשמיע כל תהלתואשל אברהם (שפירא) עמ' תשכח
יג ע"ב46 תהלה נקראת התורה פני חיים (פלג'י) דף רמג ע"א
יג ע"ב48 פשט גרס ותנא לקוטי דיבורים עמ' 1159
יג ע"ב51 אמר להן רבן שמעון בן גמליאל וכו' אסיקו לרבי מאיר אחרים אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תמז
יג ע"ב52 אחרים אומרים הוא רבי מאיר המאור הגדול (גר"א) עמ' פד
יג ע"ב52 אחרים אומרים, רש"י ד"ה מתני ליה רבי נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יב
יג ע"ב52 אחרים היינו רבי מאיר דרשות לחם שלמה עמ' סא
יג ע"ב52 אחרים זה רבי מאיר עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קכד
יג ע"ב52 אסיקו ליה לר"מילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב52 אסיקו לר' מאיר אחריםשם משמעון (שפירא) עמ' ל
יג ע"ב52 אסיקו לרבי מאיר אחרים הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יב
יג ע"ב52 העונש לר"מ ור' נתןמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ
יג ע"ב52 יש אומרים זה רבי נתן גנא דפלפלי עמ' תמה
יג ע"ב52 מאן אחרים ר' מאיר אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח כט
יג ע"ב52 מאן אחרים ר"מ קשוטי כלה חי"א אות סג
יג ע"ב52 מאן יש אומרים רבי נתן לחמי תודה דף צא ע"א
יג ע"ב52 מיהו ניקנסינהו דלא נימרו שמעתא משמייהו אסיקו לרבי מאיר אחרים ולר' נתן יש אומרים של"ה תושבע"פ אות תפא
יג ע"ב52 ר' מאיר נקרא אחריםשערי תודה ח"ב דף ב ע"ד
יג ע"ב52 ר"מ נקרא אחרים תורת יחיאל בראשית עמ' שי
יג ע"ב54 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' יא
יג ע"ב54 נהי דאהני לך קמרא דאבוך לב דוד (תשסט) עמ' צו
יג ע"ב55 אילו היה תמורה לא היה קרב וכו' ה"מ היכי דאהני מעשיהו שרגא המאיר על התורה עמ' רלט
יג ע"ב55 מתני רבי לרבי שמעון בריה אחרים אומרים יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קע
יג ע"ב55 מתני רבי לרבי שמעון בריה אחרים אומרים וכו', סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם צמח דוד (סקאליע) עמ' תפ
יד ע"א01 מאן נינהו אחרי' וכו' איש אמונים דף יא ע"ד
יד ע"א01 מאן נינהו שמימיהם אנו שותים ושמם אין אנו זוכרין קהלת יעקב פורים עמ' שפא
יד ע"א01 מי הם אלה שמימיהם אנו שותים ושמותיהם אין אנו מזכירים עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצא, קצד
יד ע"א01 מי הם הללו שמימיהם אנו שותים דובר צדק עמ' 8
יד ע"א04 א"ל גם אהבתם וכו' דרשות שמן רוקח עמ' קכח
יד ע"א04 גם קנאתם גם שנאתם כבר אבדה קהלת יעקב פורים עמ' תקנט
יד ע"א05 פלוגתא דרבי ור"ש האויב תמו חרבות חנן אלקים עמ' נג
יד ע"א06 ה"מ היכא דאהנו מעשיו חנן אלקים עמ' רנד
יד ע"א06 ה"מ היכי דאהני מעשייהו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' צא
יד ע"א09 אפילו רבי דענוותנא הוא ישראל קדושים עמ' *66-64, תקנת השבין סי' ו (עמ' 57), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 14)
יד ע"א09 אפילו רבי דענותן היה, אמרו משמיה דרבי מאיר יוסף לקח עמ' קע
יד ע"א11 בקי ופלפלן כו' תורת מנחם חנ"ה עמ' 316
יד ע"א11 וחד אמר עוקר הרים עדיף פתח טוב עמ' צז
יד ע"א11 ח"א סיני עדיף וח"א עוקר הרים עדיף וכו' דרכי צדק עמ' תלו
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נב
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף פוקד עקרים סי' ו (עמ' 50), דובר צדק עמ' 149
יד ע"א11 חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיףפרי צדיק מטות אות י
יד ע"א11 חריף נקרא עוקר הרים קב חיים עמ' עח
יד ע"א11 סיני תורה בציון עמ' שד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים ברכת מועדיך לחיים ח"א דף ב ע"א [ה ע"א ד"ה והנראה], כו ע"ד [צא ע"א ד"ה וזהו], מט ע"ד [קעו ע"ב ד"ה וזהו]
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מבשרת ציון ח"א עמ' י
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מטר השמים עמ' כז
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק י אות יד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קפב
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ל
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים איזה מהם עדיף מצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים איזה מהן קודם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צז
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים וכו' שערי הישיבה ח"ב עמ' קסט, קצ
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מחלוקת הי עדיף לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשד
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף שערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמ-קמא
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנב
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים מי עדיף תורת יחיאל בראשית עמ' תיד
יד ע"א11 סיני ועוקר הריםבכורי אברהם דף פא ע"ב, פב ע"ב, פג ע"ב
יד ע"א11 סיני ועוקר הריםהדרת מלך ח"ג עמ' כח הערה 57
יד ע"א11 סיני ועוקר הרים, חריף ומקשה, מתון ומסיק חוסן יהושע מאמר א פ"ז עמ' ריב
יד ע"א11 סיני עדיף בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר מא אות ג
יד ע"א11 סיני עדיף דברי שמואל (תשנח) עמ' קכד
יד ע"א11 סיני עדיף ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח, תפג
יד ע"א11 סיני עדיף ישמח חיים (תשסה) מע' ס אות יד
יד ע"א11 סיני עדיף או עוקר הרים עדיף אור אברהם ברכות עמ' נג
יד ע"א11 סיני עדיף או עוקר הרים עדיף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעג
יד ע"א11 סיני עדיף וכו' עוקר הרים עדיף תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסג
יד ע"א11 פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' יג
יד ע"א11 פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף, וחד אמר עוקר הרים עדיף של"ה - מס' שבועות אות ל
יד ע"א11 פליגי בה רשב"ג ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף נחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
יד ע"א11 פליגי בה רשב"ג ורבנן, חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף לחמי תודה דף רנב ע"א
יד ע"א11 תלמוד חכם נקרא סיני טיול בפרדס ח"א עמ' פה
יד ע"א12 סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא מצווה ועושה ח"א עמ' תנז, תסב
יד ע"א12 סיני עדיף הכל צריכים למרי דחטי קומץ המנחה (צונץ) דרוש סג אות ז
יד ע"א12 סיני עדיף כו' הכל צריכין למרי חטיא כו' חריף ומקשה כו' מתון ומסיק תורת מנחם חנ"ג עמ' 94
יד ע"א12 סיני עדיף כי הכל צריכין למרא דחיטיא נחמד ונעים (תשסט) לקוטי אמרים אות קלב
יד ע"א12 ר"י סיני וכו' ואפ"ה לא קביל ר"י עלי' וכו' תורת מנחם ח"ה עמ' 210
יד ע"א12 ר"י סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קורם וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' קצא
יד ע"א12 ר"י סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם וכו' ברית שלום (תעח) דף ל ע"ב
יד ע"א12 רב יוסף מורשה - שיחות למועדים עמ' קסז
יד ע"א12 רב יוסף סיני, ורש"י - משניות וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיני תורת מנחם ח"א עמ' 97, ח"ג עמ' 127
יד ע"א12 רב יוסף סיני וכו' עדיף וכו' הכל צריכין למרי חטיא לקוטי שיחות חי"ג עמ' 32, חט"ז עמ' 221
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים בי חייא ח"א עמ' רצב
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים של"ה תושבע"פ אות שסב, תסד
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלשלת הקודש עמ' ל
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים וכו' מתון ומסיק מאי תיקו חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - הוריות א
יד ע"א12 רב יוסף סיני, וברש"י אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנה
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים ויברך דוד עמ' קלו
יד ע"א12 רב יוסף סיני רבה עוקר הרים, הי מייניהו עדיף, הכל צריכין למרי דחיטים אמרי נועם (מועדים) סי' יט לשבועות
יד ע"א12 רבה עוקר הרים באר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ו אות ב
יד ע"א12 רבה עוקר הרים, ורש"י - חריף ומפולפל בתורה תורת מנחם ח"ג עמ' 127
יד ע"א12 רבי יוסף סיני רבה עוקר הרים קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פו
יד ע"א12 שלחו להו סיני עדיף, דאמר מר הכל צריכין למרי חטיאדרשות שבט הלוי עמ' קצח, רכא
יד ע"א12 שלחו לתמן וכו' סיני עדיף וכו' הי מינייהו עדיף וכו' חריף ומקשה וכו' מתון ומסיק מאי תיקו לקוטי שיחות חי"ח עמ' 407
יד ע"א13 הכל צריכים למרי חטיאתורה תמימה בהקדמה לבראשית
יד ע"א13 הכל צריכין למארי חטיא קרן לדוד דברים עמ' רעד
יד ע"א13 הכל צריכין למרי דחיטיא תורת יחיאל בראשית עמ' תיח
יד ע"א13 הכל צריכין למרי חטיא מגלה עמוקות (תשסח) אופן רמו
יד ע"א13 לא קביל רב יוסף עלי' וכו' אפי' אומנא לביתי' לא חליף לקוטי שיחות ח"ה עמ' 137
יד ע"א13 מלך רבה כ"ב שנין והדר מלך ר' יוסף ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
יד ע"א13 מלך רבה עשרין ותרתי שנין נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יג אות ה
יד ע"א14 וכל שני דמלך רבה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק יא
יד ע"א14 כולהו שנין דמלך רבה ורב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ע
יד ע"א14 כל כ"ב שנים שמלך רבה אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלא
יד ע"א14 כל עשרין ותרתין שנין דמלך רבה, רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תריא
יד ע"א14 ר"י הי' ראש ישיבה, "סיני" ורש"י תורת מנחם חלק מ עמ' 11, 14
יד ע"א14 רב יוסף אפי' אומנא לביתיה לא חליףדרשות שבט הלוי עמ' ק
יד ע"א15 דאביי לא איפריך וכו' אמר ליה נחמני פתח ואימא אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נז
יד ע"א15 כל דאמר מילתא ולא מפריךילקוט הגרשוני ח"ב
יד ע"א16 רבי זירא ורבה בר רב מתנה הי מינייהו עדיף, רבי זרא הריך ומקשה, ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק, מאי, תיקו אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רכט
יד ע"א16 רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק של"ה תושבע"פ אות תפט
יד ע"א17 חריף ומקשה תורת מנחם חל"ה עמ' 284
יד ע"א17 חריף ומקשה וכו' מתון ומסיק בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קצג
יד ע"א רש"י - סיני עדיף - מי ששנה משנה וברייתא סדורין לו בנתינתן מהר סיני ישמח חיים (תשסה) מע' ס אות ידמסכת זבחים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת זבחים (עם טקסט מלא של המקורות)

ב ע"א01 כל הזבחים וכו' כשרים אלא שלא עלו לבעלים (ורש"י)לקוטי שיחות חי"ז עמ' 135
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמןתאומי צביה עמ' רעט, רצד
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו'כתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קו
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן וכו' חוץ מפסחתפארת צבי ויקרא עמ' קלח
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' חוץ כו' רא"א אף האשםכתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כו' לא עלו לבעלים לשם חובה, ורש"יתורת מנחם חמ"ו עמ' 53
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 92
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםלחמי תודה דף רד ע"ב
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםשער המלך (תשנז) עמ' רצו
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשריםתקנת השבין סי' י (עמ' 101)
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שי
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף רט
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובהתורת מנחם חנ"ז עמ' 238
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה וכו'חיי שלמה עמ' רכ
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'בני אתה עמ' לו
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'חנן אלקים עמ' צה, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ריד, ריח, כג, מקראי קדש (תשנג) עמ' עא, צה, קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, שמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מ
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מן הפסחחמודי צבי מועדים עמ' תקמז
ב ע"א01 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מפסח וחטאתאור אברהם ויקרא עמ' כט, לח
ב ע"א01 משנהטוב ראיה
ב ע"א01 ענין הקדשים, והראשונה של כל סדר קדשיםתורת מנחם חנ"ז עמ' 233
ב ע"א01 שייכות המיוחדת של סדר קדשים לישראללקוטי שיחות חי"ז עמ' 138
ב ע"א02 מהזמן שראוי שיוקרב לקרבן נפסל בלא לשמהגור אריה שמות פי"ב הערה 116
ב ע"א02 עולה ששחטה שלא לשמהפרדס מרדכי עמ' ת
ב ע"א02 שלא לשמן וברש"יפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
ב ע"א03 חוץ מן הפסח והחטאתלחמי תודה דף כב ע"ב
ב ע"א03 חוץ מן הפסח שנזבחו שלא לשמן שהן פסולין לגמריפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנה
ב ע"א03 פסח שנשחט שלא לשמו בזמנו דפסולערבי נחל (תשסד) עמ' תקכה
ב ע"א03 פסח ששחטו שלא לשמו פסולדרשות הצל"ח השלם עמ' תסא
ב ע"א03 שלא לשמו פוסל בפסחמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנג
ב ע"א04 חטאת שלא לשמה פסולהגור אריה ויקרא פ"ד אות י
ב ע"א07 שהחטאת מכפר על מעשהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שעג
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה אומרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלט
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה אומרשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' סד
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"יכרם טוביה עמ' תכז
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"ימשנת חיים דברים עמ' תקסב
ב ע"א10 שמעון אחי עזריהתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסח
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשסז, במדבר עמ' קיב, דברים עמ' תתקצד
ב ע"א10 שמעון אחי עזריה ורש"י ד"ה שמעוןמצווה ועושה ח"א עמ' תקמג, תקמד
ב ע"א17 למה לי למיתנא אלא שלא עלו ליתני ולא עלו לבעלים לשם חובהשל"ה תושבע"פ אות שיד
ב ע"א28 כאשר נדרת, נדבההכתב והקבלה דברים פכ"ג פסוק כד
ב ע"א רש"י ד"ה שמעוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' מז
ב ע"א תוס' ד"ה כל הזבחים וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
ב ע"א תפארת ישראל יכין אות טו - עזריה הוא אביו דרבי אלעזר בן עזריהמצווה ועושה ח"א עמ' תקמג
ב ע"ב03 א"ל רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא בתחומא וכו'כתנות אור עמ' שנז
ב ע"ב06 טעמא שלא לשמן הא סתמא עלו לבעליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ט
ב ע"ב06 כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשום חובה, הא סתמא עלו נמי לבעלים וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קלג
ב ע"ב08 אם הוי סתמא לשמהחכמת התורה צו עמ' ח
ב ע"ב08 בדיני לשמה בגט וזבחיםערבי נחל (תשסד) עמ' תסא
ב ע"ב08 כל הקרבנות סתמן כלשמןנפש החיים עמ' 114
ב ע"ב08 סתמא כלשמה דמיאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפח
ב ע"ב08 סתמא לשמה קאידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' צד
ב ע"ב08 סתמא לשמה קאיחקל יצחק (תשסג) עמ' עד
ב ע"ב08 סתמא נמי דלשמן דמיצדקת הצדיק סי' קסז
ב ע"ב08 סתמא נמי כלשמן דמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
ב ע"ב10 בגט צריך שיאמר בפירוש שעושה לשם גירושיןברכות אבי דף צא ע"ב
ב ע"ב10 סתמא שלא לשמהתורת החסידים הראשונים עמ' רעה
ב ע"ב10 סתמא שלא לשמה הויגנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
ב ע"ב10 קדשים סתמא לשמה קיימיןזכרון אליעזר עמ' קלו
ב ע"ב10 קדשים סתמן לשמן עומדיןפנים מסבירות עמ' שח
ב ע"ב21 לשמה הוא לפי ההתחלהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רה
ב ע"ב25 יוכיח סופו על תחילתותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
ב ע"ב28 לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם ניחוח וברש"י לנחת רוח להקב"ה שאמר ונעשה רצונואורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ג אות י
ב ע"ב28 לשם ששה דברים הזבח נשבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יח
ב ע"ב28 צריכים מחשבה בשעת זביחה לשם זבחאגרא דכלה ח"ב עמ' קלג
ב ע"ב29 לשם השם, ובפי' רש"י להקב"ה שאמר ונעשה רצונודעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עח
ב ע"ב30 לשם ניחוח, לשם הנחת רוח הקב"ה - רש"יאור אברהם ברכות עמ' קמ
ב ע"ב30 צריך לכוון בשעת שחיטה לשם נחת רוח להקב"ה - רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
ב ע"ב32 אתנו ב"ד דלא לימא לשמו דילמא אתי למימר שלא לשמו ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יד ע"א
ב ע"ב32 אתנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמותפארת צבי ויקרא עמ' סב
ב ע"ב32 אתנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמופרי צדיק תזריע אות ט
ב ע"ב תוס' ד"ה סתםמשנת חיים שמות עמ' שנב
ב ע"ב גרי"זפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה טו
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולהקומץ המנחה עמ' 2 (סי' ט), 3 (סי' י)
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שד
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולהאמת ליעקב עה"ת עמ' שצה
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה שחטה לשם חולין כשרה כו' (ורש"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 87
ג ע"א חטאת ששחטה לשם עולה פסולה לשם חולין כשירהאור חדש פ"ג אות 38, פתיחה אות 403
ג ע"א חטאת ששחטה לשם חולין כשרהאור אברהם במדבר עמ' רה
ג ע"א חטאת ששחטה לשם חולין כשרהאור אברהם ויקרא עמ' לח
ג ע"א בת מינה מחריב בהחכמת התורה יתרו עמ' תצג
ג ע"א דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהאור חדש פ"ה אות 574
ג ע"א דמינה מחריב בה דלאו מינה לא מחריב בהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קד
ג ע"א תוס' ד"ה ואר"י א"ש אך צריך להניח מקוםכתנות אור עמ' שנז
ג ע"א תוס' ד"ה הכותבמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לא ע"ב
ג ע"א תוס' ד"ה הכותב תימה אמאי לא קתני בהך יתר על כן, דמכל הני קמייתא לא מצי למידק סתמא פסול, אלא מהך. ותירצו וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
ג ע"א תוס' ד"ה התם וכי תימא דהיכא דזה מוסיף על זה וזה על זה שייך שפיר למיתני הוסיף כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תנח
ג ע"א תוס' ד"ה כתב איך סלקא דעתך להוכיח מנמלך דין סתמא. ותירצו דס"ד כיון שנמלך, מסתמא תחלה כתב על דעת כך כשימלך יהא ראוי לגרש אחרתערבי נחל (תשסד) עמ' תסב
ג ע"ב09 ואין חולין מחללין קדשיםמשנת חיים ויקרא עמ' שפא
ג ע"ב10 אתא קרא ואפקיה מק"ואור אברהם ויקרא עמ' יח
ג ע"ב20 חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולהאיש צעיר דף ה ע"ב
ג ע"ב20 נזבחו שלא לשמן בין שינוי קודש בין שינוי בעלים כשר חוץ מפסח וחטאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
ג ע"ב25 וכפר עליו - עליו ולא על חברו, חברו דומיה דידיהבאר הגולה באר א הערה 83
ג ע"ב25 עליו ולא על חבירוגור אריה ויקרא פט"ז הערה 126
ד ע"א17 בזבח בעי שהזריקה תהיה לשמהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 95
ד ע"א22 תאמר בהולכה שאפשר לבטלהגור אריה ויקרא פ"א הערה 277
ד ע"א23 והקריב הכל המזבחה ואמר מר זו הולכת אברים לכבש וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יג
ד ע"א24 זו הולכת איברים לכבשגור אריה ויקרא פ"א הערה 278
ד ע"א25 והקריבו זו קבלת הדם וכו'תורה בציון עמ' תצ
ד ע"א25 והקריבו בני אהרן הדם זו קבלהקרן פני משה ח"א עמ' כו
ד ע"א51 אין שינוי בעלים בקרבן ציבור - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' שב
ד ע"א51 אין שינוי בעלים בקרבן ציבוראור אברהם שמות עמ' קפח
ד ע"א51 אין שינוי בעלים בקרבן ציבור, שהכל בעליו - תוס'אור אברהם ברכות עמ' קנא
ד ע"א51 אם בקרבן צבור יש שייכות ליחיד ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 110
ד ע"א51 בדבר של ציבור אין בו שייכות ליחידס' ג' תמוז תשנד עמ' טו
ד ע"א51 מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרציןאור אברהם - תשובה עמ' כג
ד ע"א51 שינוי בעלים לא שייך בקרבן ציבור - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנט
ד ע"א רש"י ד"ה וישנו - אין כפרה אלא בדםים שמחה עמ' רכג
ד ע"א תוס' ד"ה וישנן בציבורמשנת חיים במדבר עמ' יד, מכתב ד
ד ע"ב הרי עלי עולה כמאן דטעין אכתפיה דמיפנים יפות על תהלים עמ' תיד
ד ע"ב אשכחן שלמים שאר קדשים מנלן דבעינן לשמןאור אברהם ויקרא עמ' כט
ד ע"ב אימא היכא דשחטן שלא לשמה ליפסלואור אברהם ויקרא עמ' לא
ד ע"ב תוס' ד"ה שקוליםגור אריה ויקרא פ"א הערה 157
ד ע"ב תוס' ד"ה מחשבה בעלמא וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
ה ע"א03 רמי ר"ל על מעוהי בי מדרשאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלג
ה ע"א03 רמי ריש לקיש ע"ג מעוהי בבי מדרשא ומקשי וכו' רש"ידבר טוב עמ' שעג
ה ע"א03 רמי ריש לקיש על מעוהי בי מדרשא ומקשי וכו' אלא אמר ריש לקיש אפתח אנא פתחא לנפשאי וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' שז
ה ע"א04 אם כשרים ירצו ואם אין מרצין למה הן באיןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמ
ה ע"א04 אם כשרין ירצו ואם אינם מרצין למה הן באיןאור אברהם ויקרא עמ' לא
ה ע"א12 זהו שאומרים עליו אדם גדול הואאור הישר בראשית דף סח ע"ב
ה ע"א23 אותה לשמה כשירה שלא לשמה פסולהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף טו ע"א
ה ע"א23 חטאת שלא לשמה פסולהאור אברהם ויקרא עמ' לז
ה ע"א28 ומה עולה שאינה מכפרת אינה מרצהלב דוד (תשסט) עמ' יט
ה ע"א30 מה לעולה שכן כלילגור אריה ויקרא פ"א הערה 252
ה ע"א שטמ"ק - דלמצוה בעלמא נינהו לענין כשרותלקוטי שיחות חל"ב עמ' 183
ה ע"ב14 קשיא ליה לר"ל אשם דלא אתי לאחר מיתה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תמא
ה ע"ב15 אשם שמתו בעליו למיתה אזילפנים מסבירות עמ' קפט
ה ע"ב21 אין "לשמו" מעכב בהקטרת אימוריןבאר הגולה באר ג הערה 144
ה ע"ב22 הוא עצמו לא הוקטרו אימורין כשרגור אריה ויקרא פ"ד הערה 53
ה ע"ב22 הקטרת אימורין אינה מעכבתגור אריה ויקרא פ"ו הערה 211
ה ע"ב36 יורשיה נמי מיכפרמשנת חיים ויקרא עמ' סג
ה ע"ב37 הניח מנחה לשני בניו הרי אלו מביאין אותהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
ה ע"ב40 הניח בהמה לשני בניו אין ממירין בהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
ה ע"ב40 הניח בהמה לשני בניו ומתמנחת מרדכי עמ' רנ
ה ע"ב רש"י ד"ה מאןתקנת השבין סי' יג (עמ' 120)
ה ע"ב רש"י ד"ה מיעוטגור אריה ויקרא פ"ד אות כא
ה ע"ב רש"י ד"ה שכןמשנת חיים ויקרא עמ' סג
ה ע"ב רש"י ואין כפרה אלא ברםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 93
ה ע"ב רשב"א - דוקא מזבח הפנימי מקטירין קטורת במקומואור אברהם שמות עמ' רמז
ו ע"א06 ואם גאל יגאל לרבות את היורשיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רסא, רסד
ו ע"א15 זה מקיבעא וזה מקופיאחכמת התורה תולדות עמ' ס
ו ע"א15 כפרה מקופיאמנחת מרדכי עמ' רנ
ו ע"א15 מקופיא מכפראמשנת חיים ויקרא עמ' מב
ו ע"א24 איבעיא להו אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפראלחמי תודה דף רב ע"א
ו ע"א24 אעשה דלאחר הפרשה כו'משנת חיים ויקרא עמ' מג, קנד
ו ע"א24 אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפראאמת ליעקב עה"ת עמ' סב
ו ע"א24 עולה מכפר על עשה דלאחר הפרשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ו ע"א24 קרבנות אי מכפרין אעשה לאחר הפרשהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמא
ו ע"א29 חטאת על כל חטא בעי לאיתויי עולה מכפרת על כמה מ"עלקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ו ע"א31 דאי איכא כמה עשה גביה מכפרא וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יג
ו ע"א33 וכי סמיכה מכפרת והלא כו'משנת חיים ויקרא עמ' מג
ו ע"א34 אין כפרה אלא בדםגור אריה שמות פכ"ג הערה 82, ויקרא פ"א הערה 328, פ"ד הערה 52, פ"ו הערה 211, פט"ז הערה 97, דברים פ"ה הערה 15
ו ע"א34 אין כפרה אלא בדםנצח ישראל עמ' קעג הערה 102
ו ע"א36 שאם עשאה לסמיכה שיירי מצוהמשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' עו
ו ע"א36 שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפרתפארת צבי ויקרא עמ' ל
ו ע"א37 כאילו לא כיפרמשנת חיים בראשית עמ' תכא
ו ע"א37 כאילו לא כיפר וכיפרמשנת חיים במדבר עמ' קעט
ו ע"א37 כאילו לא כיפר וכיפרמשנת חיים ויקרא עמ' מא
ו ע"א37 כיפר וכו' לא כיפרלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 14
ו ע"א37 לא כיפר עכ"ז כיפר ואיפכאבנין שאול עמ' ז
ו ע"א38 לא סמך כשר בדיעבדברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
ו ע"א45 אימא כיפר גברא וכו'משנת חיים ויקרא עמ' מט, רפו
ו ע"א תוס' ד"ה והלאמשנת חיים ויקרא עמ' רלד
ו ע"א תוס' ד"ה מקופיאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כז
ו ע"א תוס' ד"ה מקופיאשביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
ו ע"ב11 כבשי עצרת למה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקס
ו ע"ב13 שעירי עצרת וכו' שני למה קרב על טומאה שאירעה בין זל"ז, אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעהדעת תורה דברים ח"א עמ' רמז
ו ע"ב13 שעירי עצרת למה הם באים על טומאת מקדש וקדשיודרשות שבט הלוי עמ' קצג
ו ע"ב15 על טומאה שאירעה בין זה לזהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קעג, קעד
ו ע"ב15 על טומאה שאירעה בין זה לזהמשנת חיים במדבר עמ' תקכח
ו ע"ב16 ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתובדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קנד
ו ע"ב16 ראוים היו ישראל להקריב קורבנותיהם כל שעהגור אריה ויקרא פט"ז אות יח
ו ע"ב17 בכל עת ובכל שעהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד הערה 31
ו ע"ב23 לב ב"ד מתנה עליהם (ורש"י)תורת מנחם חל"ו עמ' 48
ו ע"ב25 קרבנות צבור סכין מושכתן למה שהןחכמת התורה תולדות עמ' תריט
ו ע"ב26 סכין מושכתן למה שהןדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לד פסוק א בהערה
ו ע"ב רש"י ד"ה לא כיפר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' צח
ו ע"ב רש"י ד"ה קרבנות צבורמשנת חיים ויקרא עמ' לא
ז ע"א10 תודה לשם תודהמשנת חיים שמות עמ' קנח
ז ע"א36 וכפר עליו ולא על חבירויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד
ז ע"א36 עליו ולא על חבירוישמח חיים (תשסה) מע' ע אות מה
ז ע"א38 אמר רבא חטאת ששחטה על מי שאינו חייב כלום פסולהכתנות אור עמ' עו¬
ז ע"א38 אמר רבא חטאת ששחטה על מי שאינו מחוייב כלום פסולהשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
ז ע"א38 חטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום פסולהאיש צעיר דף ה ע"ב
ז ע"א39 אין אדם בישראל שאינו מחוייב בעשהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמה
ז ע"א39 אין לך אדם מישראל שאינו חייב בעשהכתנות אור עמ' שנד
ז ע"א39 אין לך אדם מישראל שאינו חייב עבור עשהימלא פי תהלתך ח"א עמ' ק
ז ע"א39 אין לך אדם שאינו חייב עשהערבי נחל (תשסד) עמ' תמח
ז ע"א39 אין לך אדם שאינו מחויב עשהעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט
ז ע"א39 אין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשהלחמי תודה דף קלא ע"א, קפב ע"ב, רכד ע"א
ז ע"א39 ליכא חד מישראל דלא מחוייב עשהברכות אבי דף נב ע"ב
ז ע"א39 שאין אדם שאינו מחוייב עשהילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א41 החטאת מכפרת על מצות עשה ול"תמקראי קדש (תשנג) עמ' שמב
ז ע"א41 חטאת מכפרת על חייבי עשה מק"ותקנת השבין סי' טו (עמ' 135)
ז ע"א41 חטאת מכפרת על חייבי עשה מקל וחומראיש צעיר דף ה ע"ב
ז ע"א41 חטאת מכפרת על חייבי עשה, ותוס' ד"ה עלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יד
ז ע"א41 חטאת מכפרת על לא תעשהאור לשמים (תשסג) עמ' קעט
ז ע"א רש"י - ארבעה צריכין להודותאור אברהם ברכות עמ' דש
ז ע"ב01 מקיבעא לא מכפרא מקופיא מכפרא וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלז
ז ע"ב14 עולה מכפרת אעשהאור אברהם - תשובה עמ' קה
ז ע"ב14 עולה מכפרת על חייבי עשהפנים מסבירות עמ' רכח
ז ע"ב14 עולה מכפרת על חייבי עשהפנים יפות על תהלים עמ' רסז
ז ע"ב14 עולה מכפרת על מי שעבר על מצות עשה אחרי התשובהשערי תשובה שער ד אות ו
ז ע"ב14 עולה מכפרת על עשהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צז
ז ע"ב15 אי דלא עבד תשובה זבח רשעים תועבהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נ
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהאור אברהם - תשובה עמ' ד
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנז, דברים עמ' שנא, שפט, תעג
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהלקוטי שיחות ח"ו עמ' 328
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהפוקד עקרים סי' ד (עמ' 18)
ז ע"ב15 אי דליכא תשובה זבח רשעים תועבהפרי צדיק צו אות ג
ז ע"ב15 אי ליכא תשובה זבח רשעים תועבהתפארת משה עמ' קה
ז ע"ב15 אי מביא קרבן בלי תשובהחקל יצחק (תשסג) עמ' שנג
ז ע"ב15 אמר רבא עולה דורון הוא וכו'מרפא לשון עמ' קמא
ז ע"ב15 אמר רבא עולה דורון הוא ה"ד אי דליכא תשובה וכו'כתנות אור עמ' שנד
ז ע"ב15 האי עולה דורון הוא וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ז ע"ב15 האי עשה ה"ד אי לא עבד תשובה וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 254
ז ע"ב15 העולה נידונת כדורוןגור אריה ויקרא פ"ט הערה 99
ז ע"ב15 ואמר רבא עולה דורון הוא וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' יא, כג
ז ע"ב15 ואמר רבא עולה דורון היא וכו'לב דוד (תשסט) עמ' יט
ז ע"ב15 ואמר רבא עולה דורון היא היכי דמי אי דליכא תשובה, זבח רשעים תועבה וכו'של"ה - מס' יומא אות נג
ז ע"ב15 עולה בעי תשובה, דאי ליכא תשובה זבח רשעים תועבהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפח
ז ע"ב15 עולה דורוןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף ח ע"ב [כח ע"ב ד"ה והאמת]
ז ע"ב15 עולה דורון הואאבן ישפה עמ' 1
ז ע"ב15 עולה דורון היאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפז, קצ
ז ע"ב15 עולה דורון היאאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכ
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ס
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מז
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם - תשובה עמ' ה
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם ברכות עמ' רלח
ז ע"ב15 עולה דורון היאאור אברהם ויקרא עמ' מב
ז ע"ב15 עולה דורון היאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלג
ז ע"ב15 עולה דורון היאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מא
ז ע"ב15 עולה דורון היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנא
ז ע"ב15 עולה דורון היאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקסא
ז ע"ב15 עולה דורון היאישמח חיים (תשסה) מע' י אות סג
ז ע"ב15 עולה דורון היאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 102
ז ע"ב15 עולה דורון היאקומץ המנחה (צונץ) דרוש כד אות ג
ז ע"ב15 עולה דורון היאתקנת השבין סי' יב (עמ' 117, 120), *יד (עמ' 122-123), שביתת שבת סי' ב (עמ' 71)
ז ע"ב15 עולה דורון היא וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מח אות ה
ז ע"ב15 עולה דורון היא ולא מכפרה מקופיא מכפרה מקיבעא לא מכפרהאיש צעיר דף ו ע"א
ז ע"ב15 עולה דורון היא כו'פרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז ע"ב15 עולה דורון היאפרי צדיק נח אות ב, צו אות ג, שמיני אות ד
ז ע"ב15 עולה דורון היא... 'זבח רשעים תועבה'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 122
ז ע"ב15 עולה הבאה עם חטאת לאו לכפרהפרדס מרדכי עמ' תח
ז ע"ב15 עולה הוי דורוןחכמת התורה תצוה עמ' רמה
ז ע"ב15 עולה הוי דורוןנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רנו
ז ע"ב15 עולה היא דורוןפנים יפות על תהלים עמ' קצו
ז ע"ב16 זבח רשעים תועבהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלב
ז ע"ב16 מי שיש בידו ביטול עשה ולא שב וקרינן ביה זבח רשעים תועבהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עב
ז ע"ב16 קרבן המובא ללא תשובה של בעליו הוא תועבה לפני ה'גור אריה דברים פ"י הערה 50
ז ע"ב17 עבר על מ"ע ושב מוחלין לוזכרון דברים (תשנט) עמ' קו
ז ע"ב20 א"ר שמעון חטאת למה באה למה באה לכפר אלא למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריושל"ה - מס' יומא אות מ בהגה"ה
ז ע"ב21 חטאת וכו' למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס לרצות ריצה פרקליט נכנס דורון אחריודרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות צב
ז ע"ב21 חטאת וכו' למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריואוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רכא
ז ע"ב21 חטאת למה באה וכו' פרקליט שנכנס וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ז ע"ב21 חטאת למה באה כו' לפני עולה לפרקליט שנכנס לרצות ריצה פרקליט ונכנס דורון אחריותורת מנחם חנ"ה עמ' 153, 353
ז ע"ב21 חטאת למה באה... לפני עולה... ריצה פרקליט נכנס דורוןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סח, במדבר עמ' שמ
ז ע"ב22 חטאת ועולה כמו פרקליט ודורוןעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צו
ז ע"ב22 חטאת למה באה לפני עולהבי חייא ח"ב עמ' לד
ז ע"ב22 חטאת למה באה לפני עולהגור אריה שמות פכ"ט הערה 25
ז ע"ב22 חטאת למה באה לפני עולה למה הדבר דומה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורוןלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כח, מב
ז ע"ב22 חטאת קודם לעולה משל לפרקליט שנכנס הדורון אחריוחכמת התורה צו עמ' קט
ז ע"ב22 חטאת קודמתחכמת התורה וישלח עמ' שלו
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמא
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולהחכמת התורה פקודי עמ' כג
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולה משל לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריותפארת צבי ויקרא עמ' ריז
ז ע"ב22 חטאת קודמת לעולה ריצה פרקליט נכנס דורוןנועם הברכה עמ' צט
ז ע"ב22 לכך חטאת קדמהחכמת התורה שמיני עמ' קפד
ז ע"ב22 למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרסט
ז ע"ב22 למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס וכו'ברית שלום (תעח) דף סו ע"א, קד ע"ד, קה ע"א
ז ע"ב22 למה באה לפני עולה לפרקליט שנכנס ריצה פרקליט נכנס דורון אחריודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
ז ע"ב22 למה חטאת באה לפני עלה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רלב, שסז, שצד
ז ע"ב22 למה חטאת קודמת לעולה משל לפרקליט שנכנס למלך וכו'כתנות אור עמ' שנג
ז ע"ב22 משל לפרקליט ריצה נכנס דורון אחריושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מב
ז ע"ב22 משל לפרקליט שנכנס הדורון אחריוחכמת התורה שמיני עמ' קיט, קפד
ז ע"ב22 משל לפרקליט שנכנס תחילהקהלת יעקב פורים עמ' יד
ז ע"ב23 יצא פרקליט נכנס דורוןכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 178
ז ע"ב23 כפרקליט שנכנס וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 64
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורוןילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב23 ריצה פרקליטמשנת חיים שמות עמ' שה
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנם דורוןעיוני רש"י במדבר עמ' רל, רלב
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורוןמשנת חיים במדבר עמ' קעד, רנט, תקכח
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורון אחריובאר שרים במדבר פ' הקדמה
ז ע"ב23 ריצה פרקליט נכנס דורון אחריודברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
ז ע"ב23 ריצה פרקליט, ותוספות ד"ה ריצהראה חיים ח"ב דף יט ע"ג [סה ע"ב ד"ה ואם]
ז ע"ב26 אשכחן שינוי קודש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
ז ע"ב42 זבח פסח בהוייתו יהאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו
ז ע"ב רש"י - זבח רשעים, פסוק הוא במשליפרדס המלך (תשסט) אות שפד
ז ע"ב רש"י ד"ה עולה - אחר שכפרה התשובה וכו' כאדם שסרח במלך כו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8
ז ע"ב רש"י מליץ טובגור אריה במדבר פט"ו הערה 71
ז ע"ב רש"י מן הצאן ומן הבקר היינו שלמיםגור אריה שמות פ"כ הערה 228
ז ע"ב תוס' ד"ה ריצהמשנת חיים במדבר עמ' קעה
ח ע"א שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם - תשובה עמ' תיז
ח ע"א שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם שמות עמ' רלח
ח ע"א שיהיו כל עשיותיו לשם חטאתגור אריה ויקרא פ"ד הערה 41
ח ע"א מנחתם ונסכיהם אפילו בלילה וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 50
ח ע"ב פסח בזמנו ולשמו כשר שלא לשמו פסול וכו' ואימא שחטיה לשם עולה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כב-כג
ט ע"א10 שחטיה לשם מעשר ליהוי מעשר וכו' ולמילקא עליה בלא יגאל ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כה ע"א
ט ע"א16 אי נמי דליתביה לכהניםמשנת חיים במדבר עמ' שיח
ט ע"א22 ואימא שחטיה לשם תודה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כג
ט ע"א24 מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי לחם ומותרו בעי לחםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כג
ט ע"א58 איתא ג' קראי למותר הפסחכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ריט
ט ע"א58 תלתא קראי כתיבי וכו' וברש"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג
ט ע"א רש"י - זריקת הדם הוי אכילת מזבחאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שמב
ט ע"א רש"י - זריקת הדם הוי אכילת מזבחאור אברהם ברכות עמ' רלח, רסד
ט ע"א תוס' ד"ה ושלמיםמשנת חיים ויקרא עמ' קפו
ט ע"ב09 רב משמיה דמבוגקסת הסופר (תשעו) עמ' שפג {כדרלעומר נקרא כדר מבוג - שם עמ' שפב}
ט ע"ב11 תורה אחת לכל החטאות וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ב
ט ע"ב22 וזאת תורת המנחה תורה אחת לכל המנחותתפארת צבי ויקרא עמ' סב
ט ע"ב26 אין כפרה למתיםפנים מסבירות עמ' קפט, תלט
ט ע"ב35 עיקר חטאת נקט, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רלז, שמות עמ' תתקט, ויקרא עמ' שב
ט ע"ב36 חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם כשרהאור אברהם ויקרא עמ' מא
ט ע"ב39 חטאת חלב וכו' כולהו לפסולאלקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
י ע"א תוס' ד"ה מקוםבנין אפרים עמ' קעד [הלכה]
י ע"ב א"ל ר"א הרי הוא אומר כחטאת כאשם וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
י ע"ב אין דם האשם נזרק אלא למטה מחוט הסיקראגור אריה ויקרא פי"ד הערה 111
י ע"ב זריקת דם בעולה היא למטה מחוט הסיקראגור אריה ויקרא פ"א הערה 301
י ע"ב תוס' ד"ה הרי הוא אומרמשפט כהן, רנד
יא ע"א מה לעולה שכן אינה מכפרתלב דוד (תשסט) עמ' יט
יא ע"ב29 הכא עיקר התם אגב גררא נסבהפרדס מרדכי עמ' תכה
יא ע"ב29 הפסח שנשחט בי"ד בבוקרגור אריה שמות פי"ב הערה 115
יא ע"ב29 הפסח ששחטו בי"ד שחרית שלא לשמו וכו' בן בתירא פוסל אז בין אם נשחט לשמו בין אם נשחט שלא לשמוערבי נחל (תשסד) עמ' תקכה
יא ע"ב29 הפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר וכו' כאילו נשחט בין הערביםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 217
יא ע"ב29 הפסח ששחטו שחרית בי"ד שלא לשמו וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קצב
יא ע"ב29 הפסח ששחטו שחרית בי"ד שלא לשמו וכו' בן בתירא פוסליוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטו, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכ, רל, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עב, מקראי קדש (תשנג) עמ' תלח, תסז
יא ע"ב29 שחיטת הפסח ביום י"דאור אברהם ויקרא עמ' צו
יא ע"ב31 אמר שמעון בן עזאינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ג
יא ע"ב31 אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן וכו'תורת אביגדור ח"ד עמ' רצה
יא ע"ב32 ביום שהושיבו את ראב"עמה שהיה הוא שיהיה עמ' קז
יא ע"ב32 מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבהכוזרי מאמר ג סי' סה
יא ע"ב36 בן בתירא מכשיר פסח ששחטו י"ד שחריתשני המאורות (תשסח) עמ' מג
יא ע"ב36 מכשיר היה בן בתירא בפסח שנשחט קודם התמידערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצט
יא ע"ב36 מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו בי"ד שחרית דכוליה יומא זימנא הואמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כ, כג
יא ע"ב36 מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו וכו'לחמי תודה דף פג ע"ב, קפג ע"ב
יא ע"ב42 את הכבש אחד תעשה בבקר וכו' אחד בבוקר ולא שנים בבוקר, ותוס' - דבעלמא דרשינן אחד מיוחד שבעדרודרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכז
יא ע"ב42 מדכתיב את הכבשמשנת חיים שמות עמ' רצו
יא ע"ב46 אין לך עבודה כשרה מערב עד בקר אלא זואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפג
יב ע"א14 אר"י פוסל הי' בן בתירה בפסח ששחטו בי"ד שחרית בין לשמו ובין של"ל וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכ
יב ע"א14 לר"י אף בן בתירה לא מכשיר פסח ששחטו בשחריתגור אריה שמות פי"ב אות יד
יב ע"א15 פסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר פסוללחמי תודה דף ל ע"ב
יב ע"א15 שיטת בן בתירא בקרבן פסחאור אברהם שמות עמ' ע
יב ע"א17 מגדף בה רב אבהושני המאורות (תשסח) עמ' קכ
יב ע"א17 פסח כשר היכי משכח"ל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמג, שמד
יב ע"א21 לבן בתירא אינו רשאי להקדיש קרבן פסח רק ביום י"דמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמג
יב ע"א22 אין מחוסר זמן לבו ביוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
יב ע"א23 לילה אינו מחוסר זמןתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' ד
יב ע"א24 ליל שמיני נכנס לדיר להתעשריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קסח
יב ע"א25 כתיב והי' שבעת ימים תחת אמו הא לילה חזי כו' לילה לקדושה ויום להרצאה, ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 126
יב ע"א25 רבי אפטוריקיתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצו
יב ע"א28 יום להרצאה לילה לקדושהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
יב ע"א28 לילה לקדושהמשנת חיים ויקרא עמ' רצב
יב ע"א28 לילה לקדושה יום להרצאהאור אברהם ויקרא עמ' קעו
יב ע"א28 לילה לקדושה יום להרצאהאור אברהם שמות עמ' עח
יב ע"א28 לילה לקדושה יום להרצאהמשנת חיים במדבר עמ' שנה
יב ע"א30 בע"ח נדחיןאיש מבין ח"א דף קח ע"ד
יב ע"א31 בהמה של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקח חציהחיי נפש ח"ג עמ' רפח
יב ע"א תוס' ד"ה אי דאפרשי' - מותר פסח נקרב שלמיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
יב ע"א תוס' ד"ה הג"הפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נב
יב ע"א תוס' ד"ה יוםמשנת חיים ויקרא עמ' רעד
יב ע"א תוס' ד"ה יוםתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצט
יב ע"א תוס' ד"ה לילהתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצט
יב ע"א תוס' ד"ה שמע מינה דחיה בידים דגרע מסתם דחיהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנג
יב ע"א שטמ"ק אות לאמשנת חיים במדבר עמ' שנט
יב ע"ב01 אמר עולא אר"י אכל חלב והפריש קרבן ותוס' בדל"ד ורש"יאיש אמונים דף יד ע"ד
יב ע"ב01 דיחוי בדמיםוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מח-נו
יב ע"ב02 אכל חלב והפריש קרבן והמיר דת וחזר בו הואיל ונדחה ידחה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנט
יב ע"ב02 אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו כיון דאדחי אדחיאיש אמונים דף לד ע"ב
יב ע"ב02 הפריש קרבן והמיר דתפנים מסבירות עמ' של
יב ע"ב02 מומר לע"ז שהפריש קרבן וכו'יציב פתגם - פסח עמ' ב
יב ע"ב03 הואיל ונדחה ידחהצמח צדקה עה"ת עמ' קצד
יב ע"ב09 מהו דתימא התם אין בידו לתקןמקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
יב ע"ב14 ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
יב ע"ב18 למה למיתני שבעים ושתים דכולהו בחדא שיטתאדובר צדק עמ' 69
יב ע"ב30 פסח לא מכפרבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב עמ' קנב, באר שרים ח"ה סי' נה אות ה {בשם גבורות שמונים, בסופו}
יב ע"ב תוס' - אי אכל חלב והפריש קרבןחקל יצחק (תשסג) עמ' תכב
יב ע"ב תוס' - לרבי יוחנן דס"ל בע"ח נדחין אף בדיחוי מעיקרא אמאי לא יליף ממחוסר זמן דהוי דיחוי מעיקראקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסט
יב ע"ב תוס' ד"ה בן עזאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צ
יב ע"ב תוס' ד"ה וש"מ, מחוסר זמן לא הוי דיחוי וכו'שפע חיים ח"ו עמ' סט
יג ע"א05 לא אמרה אלא לחדדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
יג ע"א06 שחיטה קבלה הולכה זריקהגור אריה ויקרא פ"א הערה 316
יג ע"א07 ד' עבודות הדם מעכבותגור אריה דברים פ"ח הערה 15
יג ע"א07 ד' עבודות הקרבן, רש"י ובתוס'קרן פני משה ח"א עמ' קי
יג ע"א07 הולכת וזריקת הדם ע"ג המזבח וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 49, 234
יג ע"א07 והלך וכו' שלא לשמן וכו' פסולים וכו' ר"ש מכשיר וכו' ר"א אומר המהלך במקום שהוא צריך וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 188
יג ע"א11 הזבח נפסל בארבעה דברים וכו' ר"א אומר המהלך במקום שהוא צריך להלך מחשבה פוסלת במקום שאי"צ להלך אין מחשבה פוסלתתורת מנחם חמ"ט עמ' 139
יג ע"א11 הזבח נפסל בד' דבריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצח
יג ע"א11 זבח נפסל בארבעה דברים בשחיטה בקבלה בהילוך ובזריקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
יג ע"א11 שהזבח נפסל וכו' ובהילוךלקוטי שיחות ח"י עמ' 116, חי"ד עמ' 39
יג ע"א15 שוחט בצד מזבח וזורקבנין שאול עמ' רג
יג ע"א15 שוחט בצד מזבח וזורקגור אריה ויקרא פ"א הערה 277
יג ע"א16 המהלך במקום שהוא צריך להלךדבש השדה עמ' יז
יג ע"א19 והקריבו זו קבלת הדם וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תיט
יג ע"א19 והקריבו זו קבלת הדם, וברש"י שםעיוני רש"י במדבר עמ' תקיא, תקיב
יג ע"א19 והתניא והקריבו זו קבלת הדם וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יג
יג ע"א21 בני אהרן הכהנים שתהא בכהן כשר ובכלי שרתאמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
יג ע"א22 אמר ר"ע מנין לקבלה שלא תהא אלא בכהן כשרעיוני רש"י במדבר עמ' תקיג
יג ע"א22 בגדי כהונה נקראים כלי שרתאור חדש פ"א אות 428
יג ע"א22 מנין לקבלה שלא תהא אלא בכהן כשר וכלי שרתאור אברהם שמות עמ' רלג
יג ע"א29 עבודה אחרונה היא בדםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 206
יג ע"א31 כל הפורש ממךאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ז
יג ע"א31 כל הפורש ממך כפורש מחייואילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד
יג ע"א31 כל הפורש ממך כפורש מן החייםלב אביגדור עמ' קנד
יג ע"א35 האכל יאכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
יג ע"א36 מרבה אף שפיכת שיריםמשנת חיים דברים עמ' רצ
יג ע"א38 זריקה כו' ומעכבת כפרהמשנת חיים ויקרא עמ' צד
יג ע"א38 זריקה מעכבת את הכפרהגור אריה שמות פכ"ג הערה 82
יג ע"א40 אימורין לא מעכבין הכפרהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 90
יג ע"א40 שפיכת שיריים והקטרת אימורים אינם מעכבות כפרהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 52
יג ע"א רש"י ד"ה כשהוא - זימנין הולכה ליתי' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יג ע"א רש"י ד"ה לא ירצהגור אריה שמות פכ"ג הערה 82
יג ע"א רש"י הקרבה לשון הולכה היאגור אריה ויקרא פ"א הערה 278
יג ע"א רש"י שירים אין מעכביןגור אריה ויקרא פ"א הערה 328
יג ע"א תוס' ד"ה אתה אומרגור אריה ויקרא פ"א הערה 275
יג ע"ב ואם האכל יאכל בשתי אכילות הכתוב מדבר אחת אכילת אדם ואחת אכילת מזבחבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף סא
יג ע"ב אחת אכילת אדם ואחת אכילת המזבחלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' יא
יג ע"ב אכילת אדם אכילת מזבחדרך מצותיך (חב"ד) דף צ ע"ב
יג ע"ב אכילת אדם וכו' אכילת מזבחספר המאמרים תרנ"ט עמ' קלט
יג ע"ב אכילת מזבחלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 303
יג ע"ב טבילת אצבע הוי בכלל עבודת הולכהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תר
יג ע"ב כל הקומץ ונותן לכלי והמוליך ומקטיר וכו'אור אברהם ויקרא עמ' ע
יג ע"ב רש"י ד"ה בשלמאגור אריה ויקרא פ"ה הערה 91
יד ע"א נסתפקו אם ההיכל והאולם קדושה אחת להןבאר הגולה הקדמה 26
יד ע"א זר ואונן וכו' בהולכה כו'משנת חיים ויקרא עמ' רלח
יד ע"א רש"י - לאו אורח ארעא לשחוט בהיכלאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קפד
יד ע"א רש"י - לאו אורח ארעא לשחוט בהיכלאור אברהם - תשובה עמ' כב
יד ע"א רש"י - לאו אורח ארעא לשחוט ק"ק בהיכלאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיד
יד ע"א רש"י - קדשי קדשים לאו אורח ארעא לשחטן בהיכלאור אברהם ויקרא עמ' כז, לז
יד ע"א רש"י אין מחשבהמשנת חיים שמות עמ' רסט
יד ע"א רש"י ד"ה פסולתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תנ
יד ע"א רש"י ד"ה שכןמשנת חיים בראשית עמ' רסג
יד ע"א רש"י ד"ה שכן נוהגבנין אפרים עמ' רכח [הלכה]
יד ע"א תוס' ד"ה הג"המשנת חיים ויקרא עמ' תז
יד ע"ב06 הולכה לאו עבודה היאדמשק אליעזר (רלב"ג) דברים פרק טז פסוק טז, אבל כבד
יד ע"ב07 והא שחיטה דאי אפשר לבטלה וכשירה בזר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
יד ע"ב08 שחיטה בזר בשרהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רצג
יד ע"ב08 שחיטה כשירה בזראור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסז
יד ע"ב08 שחיטה כשרה בזרשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קצב
יד ע"ב09 שחיטה הכשירה בזר אינה נחשבת מחמת כן לעבודהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 186
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היא - תוס'אור אברהם ברכות עמ' רכא
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היא - תוס'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היאאור אברהם במדבר עמ' קה
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היאאור אברהם ויקרא עמ' יג, קכז, קכט
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היאחמודי צבי מועדים עמ' שיד
יד ע"ב09 שחיטה לאו עבודה היא ותוס'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קפד, שפט
יד ע"ב15 מידי דהוה מראות נגעים דלאו עבודהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נז
יד ע"ב15 מידי דהוי מראות נגעיםאבן ישראל על התורה עמ' נו
יד ע"ב15 מראות נגעים לאו עבודה היא, וברש"יאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עז, עח
יד ע"ב15 מראות נגעים לאו עבודה היא, וברש"יאבן ישראל על התורה עמ' נה
יד ע"ב25 הולכה שלא ברגלמפניני הרב עמ' רפה
יד ע"ב28 דקשייף מישףלקוטי שיחות ח"י עמ' 206
יד ע"ב28 דקשייף מישףס' ג' תמוז תשנד עמ' ריח
יד ע"ב31 ברב עםמצוה ולב ח"א עמ' 120
יד ע"ב34 הולכה שלא ברגל לאו שמה הולכהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
יד ע"ב תוס' ד"ה בזהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכה
יד ע"ב תוס' ד"ה הג"המשנת חיים ויקרא עמ' שכג, תמט
יד ע"ב תוס' ד"ה הגה"המשנת חיים דברים עמ' רנ
יד ע"ב תוס' ד"ה והרינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ו
יד ע"ב תוס' ד"ה שחיטה - לאו עבודה היא לפי ששוה בחולין ובקדשיםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 106
טו ע"א רש"י ד"ה אלא בהולכהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 55
טו ע"א תוס' ד"ה אלאלקוטי שיחות חלק ל עמ' 305
טו ע"ב18 אונן אסור בעבודהגנא דפלפלי עמ' פד
טו ע"ב18 אונן ורש"ילקוטי שיחות ח"ט עמ' 361
טו ע"ב18 אונן שהקריב פסול הקרבןגור אריה ויקרא פ"י הערה 122
טו ע"ב18 אנינות פוסלתאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
טו ע"ב18 אנינות פוסלתאבן ישראל על התורה עמ' נד
טו ע"ב18 זר שעבד חילל את הקדשיםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פה
טו ע"ב18 זר שעבד חיללדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות ל, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ו אות נא
טו ע"ב18 זר שקיבל הדם או הוליכו חילל עבודהאור אברהם במדבר עמ' רב
טו ע"ב18 כל הזבחים כו' ותוס'משנת חיים ויקרא עמ' שצא
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקמד
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זר וכו' ערל וכו' - פסלבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זר וכו' ערל וכו' - פסלבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל וכו'דברי שלום חלק א עמ' כג
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבלו זר דמן וכו' ותוס'דרשות שמן רוקח עמ' קכז
טו ע"ב18 כל הזבחים שקבל דמן זר אונן וכו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' מז
טו ע"ב19 מחוסר בגדים מחלל עבודהאור אברהם במדבר עמ' קצ
טו ע"ב20 שלא רחוץ ידים ורגלים וכו' פסלבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קז
טו ע"ב20 עבד מיושב עבודתו פסולהפני חיים (פלג'י) דף קסז ע"ב
טו ע"ב21 עומד ע"ג כליםמשנת חיים שמות עמ' כה
טו ע"ב21 עומד על גבי כלים פסולזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
טו ע"ב21 עמד על גבי כלי הוי חציצהחקל יצחק (תשסג) עמ' תנו
טו ע"ב22 קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשירכסף נבחר עמ' עה
טו ע"ב23 זר מנלןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ב
טו ע"ב31 מבעל מוםהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק יב
טו ע"ב32 בעל מום מחלל עבודהאור אברהם במדבר עמ' קפו
טו ע"ב תוס' ד"ה זר וד"ה טבולמשנת חיים בראשית עמ' קעג
טו ע"ב רע"בעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכז
טז ע"א01 מה לבעל מום שכן עשה בו קרב כמקריב טמא יוכיח וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצב
טז ע"א08 אזהרה לזר מדכתיב וזר לא יקרב אליכםאור אברהם במדבר עמ' קפו
טז ע"א08 אזהרה שלא יקרב זרגור אריה במדבר פי"ח אות 16
טז ע"א09 לא הותרו בבמהמשנת חיים בראשית עמ' קעג, קעח
טז ע"א09 שכן לא הותרו בבמהמשנת חיים במדבר עמ' רלז
טז ע"א10 אסור להקריב בעל מום אף בבמהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תנא
טז ע"א10 בע"מ כו' לא הותרו בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' שצב, תעט
טז ע"א10 הפסולים לעבודה בבמהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טז ע"א10 טמא אסור באכילת קדשים גם בבמות ורש"יגנא דפלפלי עמ' קפ
טז ע"א10 טמא כו' לא הותרו בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' שכג, שצא, שצג, תנ
טז ע"א10 טמא ובע"מ פסולים בבמה ואונן ויושב כשריםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
טז ע"א16 אונן כשר להקריב בבמהמנחת מרדכי עמ' מח
טז ע"א16 דאונן וכו' שרי בבמהמשנת חיים בראשית עמ' קעג
טז ע"א17 אתיא בק"ו מיושב ובתוס'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלט
טז ע"א19 מה ליושב שפסול לעדות ובתוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיד
טז ע"א19 מה ליושב שכן פסול לעדותברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טז ע"א19 מה ליושב שכן פסול כו'מראה הגדול ח"ב דף מד ע"א
טז ע"א20 מיושב תלמיד חכם - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קעה
טז ע"א24 אונן מנלן דכתיב ומן המקדש לא יצא וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"א פסוק יב
טז ע"א24 אונן פסול להקרבהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מ
טז ע"א24 לפני ה' ולא לפני במהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעט
טז ע"א תוס' ד"ה אףמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ג ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה מהוזאת התורה עמ' רנז
טז ע"א תוס' ד"ה מה - הקשה הר"ר אפרים, כהן גזלן יהא פסול לעבודה מקל וחומר וכו'כסף נבחר עמ' עו, רצז
טז ע"א תוס' ד"ה מיושבפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כג, ח"ה שאלה עא
טז ע"א תוס' - הטעם שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם ברכות עמ' רעז
טז ע"א תוס' ד"ה מיושב - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם בראשית עמ' שלט
טז ע"א תוס' - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול מאחר שכבודו של המלך בא לו מכח העםעקבי אבירים עמ' צד-צה, קלב, שמח, תז, תיא
טז ע"א תוס' - בטעם למה מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם - תשובה עמ' פח, שנג
טז ע"א תוס' - כבוד ת"ח עדיף מכבוד המלךאור אברהם - רות עמ' רכב
טז ע"א תוס' - מלך אינו יכול למחול על כבודו משום דאין זה שלואור אברהם דברים עמ' קעט
טז ע"א תוס' - מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחולאור אברהם שמות עמ' קלד, שו
טז ע"א תוס' - עבודה בהשתחוואה פוסל עבודהאור אברהם ברכות עמ' רט
טז ע"ב תוס' ד"ה אבלמשנת חיים במדבר עמ' פו
טז ע"ב גרי"זפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צג
יז ע"א טבול יוםעיוני רש"י במדבר עמ' שי
יז ע"א במחוסר כפורים וכו' סוף סוף קלישה לה טומאתןלקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
יז ע"א תוס' - טבול יום שאוכל תרומהבנין אפרים עמ' קפד [הלכה]
יז ע"ב01 מחוסר כפורים דזב כזב דמי (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 81
יז ע"ב01 רבא סבירא ליה מחוסר כפורים דזב כזבערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
יז ע"ב03 שרפה אונן כו', ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' שסז
יז ע"ב15 מחוסר בגדים דהוא במיתה מנא לןגור אריה שמות פכ"ח אות יג, פכ"ט אות ח
יז ע"ב15 מחוסר בגדים מחלל עבודה כזר כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח
יז ע"ב15 מחוסר בגדים מנלן וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לה
יז ע"ב15 מחוסר בגדים עבודתו פסולהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 58
יז ע"ב15 מחוסר בגדים פוסל את העבודהגור אריה ויקרא פ"א אות מד
יז ע"ב19 בגדיהם עליהם כהונתם עליהםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קנ
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםאור אברהם שמות עמ' רלג, רלט
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםרנת יצחק תענית עמ' צא
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו'אשר ליהודה עמ' קנז
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמא
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהםלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קלח
יז ע"ב19 בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהםאור אברהם - תשובה עמ' לד, תיז
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' לג
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםגור אריה שמות פכ"ח הערה 2, ויקרא פ"ח הערה 84, פט"ז הערה 80
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםחכמת התורה שמיני עמ' שכג
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קפג
יז ע"ב20 אין בגדיהם עליהם כו' ובתד"ה איןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכד-שכה, שמו, שנב-שנה
יז ע"ב20 אין בגדיהן עליהם אין כהונתן עליהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' טו
יז ע"ב20 אין בגדיהן עליהן כו'משנת חיים ויקרא עמ' ערב
יז ע"ב20 כה"ג שאינו לבוש בבגדי כהונה נחשב כזרגור אריה ויקרא פט"ז הערה 186
יז ע"ב20 כהן שעבד בלא בגדים הרי הוא כזרדרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות ל, ח"ב פ"ד אות נז, ח"ד פ"ו אות נא
יז ע"ב רש"י - רבא סבירא ליה מחוסר כפורים דזב כזב, וה"ה דמצורעערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצז
יז ע"ב תוס' ד"ה שריפה - היו מטמאין הכהן השורף את הפרה, שלא יאמרו שנעשית בטומאה דרבנןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רט
יח ע"א03 אבל עבודה דאין זר כו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפד
יח ע"א15 הכהן בכיהונותורת אביגדור ח"א עמ' לט
יח ע"א21 כהן הדיוט שלבש בגדי כה"ג ועבד בהם עבודתו פסולהגור אריה במדבר פ"כ הערה 91
יח ע"א23 מיותר בגדים חילל עבודה וחייב מיתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
יח ע"א24 היו מרושלין מסולקין וכו' - רש"י, ש"מאור אברהם - תשובה עמ' תיד
יח ע"א רש"י ד"ה אי מהתםמשנת חיים ויקרא עמ' קע
יח ע"א רש"י עבודה שיש בה חיוב מיתה לפסוליםגור אריה ויקרא פ"א הערה 321
יח ע"א רש"י שחקים ישניםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 57
יח ע"א תוס' ד"ה אתיא חוקה ממחוסר בגדיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנד
יח ע"א תוס' ד"ה אתיאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' צג
יח ע"א תוס' ד"ה כ"גפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכט
יח ע"א תוס' - כהן גדול מתמנה בפה ומסתלק בפהאור אברהם - תשובה עמ' תכג
יח ע"א גרי"ז - חלוק דין מלך מכהן גדול בענין מינוי ב"דאור אברהם - תשובה עמ' תכו
יח ע"ב01 אם הם מטושטשין פסולין ובעינן למצוה שיהיו חדשיםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' י
יח ע"ב01 בגדי כהונה מקורעין פסוליןאור אברהם שמות עמ' רלו, רצו
יח ע"ב01 בגדים מלוכלכים או מקורעים פסוליםתורת אביגדור ח"א עמ' לח
יח ע"ב01 בגדים מלוכלכים וקרועים פסולין לעבודהתורת אביגדור ח"ב עמ' קלח
יח ע"ב01 מטושטשין או מקורעין ועבד עבודתו פסולה, וברש"י דבעי' לכבוד ולתפארתרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רמ, תמח, ח"ב עמ' נז
יח ע"ב01 מטושטשין או מקורעין ועבד, עבודתו פסולהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
יח ע"ב01 מטושטשין ועבד עבודתו פסולהרנת יצחק - פרק חלק עמ' פ
יח ע"ב02 אר"א א"ש מרושלין כשריןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עב
יח ע"ב06 בגדי כהונה שחסרין או יתרין ממדתו נפסלויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטו
יח ע"ב06 לרב בגדי כהונה בין מרושלין בין מסולקין פסוליןלחמי תודה דף נה ע"ב
יח ע"ב12 אבנט מיגז גייזרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יד
יח ע"ב15 על ד' כנפות כסותךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעג
יח ע"ב18 בעלת ה' כנפות וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 99, 95
יח ע"ב20 מרבה אני בעלת חמש שיש בכללם ד'גור אריה במדבר פט"ו אות לו
יח ע"ב29 וראיתם אותו פרט לכסות לילהפרי צדיק ר"ח תמוז אות א
יח ע"ב32 שישנה בראיה אצל אחריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמג
יח ע"ב34 בד שיהיו של בוץפרדס מרדכי עמ' תמ
יח ע"ב41 פשתן עולה בד בבדתורת העולה ח"ב פרק מד
יח ע"ב47 אתא יחזקאל אסמכיה אקראתורת יחיאל דברים עמ' א
יח ע"ב47 למידין הלכות מדברי נביאיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כב
יח ע"ב48 במקום שמזיעיןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' של
יח ע"ב48 לא יחגרו ביזעבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ג אות א
יח ע"ב48 לא יחגרו ביזע, במקום שמזיעיןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשב
יח ע"ב48 לא יחגרו במקום שמזיעיןגור אריה בראשית פל"ז הערה 206
יח ע"ב49 כשהם חוגרין, אין חוגרין לא למטה ממתניהן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשה
יח ע"ב רש"י - לכבוד ולתפארת בבגדי כהונהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קיג
יח ע"ב רש"י - פסול בגדי כהונה מקורעין מקרא דלכבוד ולתפארת הוא דנפיקדברי יונה עמ' קפא
יח ע"ב רש"י ד"ה דברים - ושזורים וכו' חוטן כפול ששה ויליןי לי' לעכובאלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 90
יח ע"ב רש"י ד"ה למטה ממתניהםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פב
יח ע"ב רש"י ד"ה מקורעין - דלאו בגד הוא וכו' דבעינן לכבוד ולתפארתלקוטי שיחות חט"ז עמ' 331, חכ"ד עמ' 40
יח ע"ב רש"י ד"ה מקורעיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכח
יח ע"ב רש"י, רמב"ם - בגדי כהונה לכבוד לתפארת הוי עיכובאאור אברהם - תשובה עמ' לח
יט ע"א01 הונא בר נתן ואיזגדור מלכאאור הישר בראשית דף יט ע"א
יט ע"א01 כנגד אצילי ידיהן וכו' הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא והוהפרי צדיק ר"ח אלול אות א
יט ע"א02 איזגדר מלכא הוה מדלי לי הימנאיאור הרעיון עמ' שז
יט ע"א02 זימנא חדא הוה קאימנא קמי' דאיזגדר מלכא והוה מדלי לי המיינאי וכו' מלכים אומניך (ורש"י - תפארת כו')לקוטי שיחות ח"כ עמ' 143, 12, חכ"ד עמ' 175, חכ"ט עמ' 307
יט ע"א04 בגדי כהונה שייך בכל איש ישראלבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו אות א
יט ע"א04 ואתם תהיו לי ממלכת כהניםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצז
יט ע"א04 ואתם תהיו לי ממלכת כהניםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שכז
יט ע"א04 ממלכת כהנים וגו' כתיב בהודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנה
יט ע"א10 יתור בגדיםתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שכז
יט ע"א31 נכנסה לו רוח בבגדוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קג
יט ע"א31 נכנסה לו רוח בבגדו מהומנחת מרדכי עמ' שיב
יט ע"א40 תפילין מהו שיחצצוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרמד
יט ע"א43 כהנים בעבודתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא-רב
יט ע"א43 כהנים בעבודתן וכו' פטורין מן התפלה ומן התפיליןילקוט עטרת צבי עמ' רכג
יט ע"א43 כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדןשל"ה פרשת במדבר אות ח
יט ע"א43 כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן פטורין מן התפלה ומן התפיליןצמח דוד (סקאליע) עמ' שעד, שעה
יט ע"א43 תפילין חוצצות וכו' הא דיד הא דראש וכו'אשר ליהודה עמ' קנו
יט ע"א48 ומכנסי בד ילבש על בשרו, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יד
יט ע"א48 על בשרו ולבשם שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו לבגדועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עג
יט ע"א48 שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרומי מרום ח"ב עמ' פג {כך "על לבבך" - לא יהא דבר חוצץ בינו ללבבך}
יט ע"א48 שלא יהא דבר חוצץ בינו לבשרומי מרום חי"ב עמ' רכט
יט ע"א48 שלא יהיה דבר חוצץ בין בגדו לבשרותאומי צביה עמ' קפח
יט ע"א48 שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבשרומי מרום חי"ג עמ' פו
יט ע"א49 בין ציץ למצנפת ששם מניח תפיליןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
יט ע"א49 כהן גדול הניח תפילין בין ציץ למצנפתדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' פג {איך לא הסיח דעתו משניהם}
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפתהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לז ע"א
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ושם מניח תפיליןפרדס המלך (תשסט) אות תצד
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפיליןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קד
יט ע"א49 שערו היה נראה בין ציץ למצנפתטוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לז
יט ע"א49 תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפיליןשל"ה פרשת במדבר אות ה
יט ע"ב03 וטהרה מכלל שהיא טמאה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
יט ע"ב03 מכלל שהיתה טמאהגור אריה ויקרא פי"ב אות ט
יט ע"ב04 מה מחוסר בגדים מחלל עבודה אף מי שלא רחוץגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמ
יט ע"ב05 ת"ר כה"ג שלא טבל ושלא קידש וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצה, רלג
יט ע"ב07 קידוש יו"ר של יוה"כ אינן מעכבין וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תמג-תמד
יט ע"ב10 מכדי חמש טבילות וכו' צהבו פניו, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לה-לו
יט ע"ב13 א"ל ר"ח לרבי וא"ו אאופתא כתב לךכתנות אור עמ' שעד
יט ע"ב24 אין בו לקדש ארבעה כהניםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלב
יט ע"ב24 אין פחות מכדי לקדש ארבעה כהניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
יט ע"ב24 כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהניםמנחת מרדכי עמ' קפב
יט ע"ב24 כל כיור שאי"ב כדי לקדש ד' כהנים ממנו אין מקדשין בו כו', וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח, תרב
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים אין מקדשין בו כו' וברש"ירנת יצחק תענית עמ' צ
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו כדי לקדש ד' כהנים ממנו וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו לקדש ד' כהניםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שמה
יט ע"ב24 כל כיור שאין בו, רש"י וש"מגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפב
יט ע"ב26 ורחצו משה ואהרן וגו' מניח ידו הימנית על גבי רגלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיב
יט ע"ב27 היה מניח יד ימין על רגל ימין וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנב
יט ע"ב27 הקידוש הוי יד על רגלחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
יט ע"ב27 כיצד מקדש מניח ידו הימנית וכו'מנחת מרדכי עמ' קסז
יט ע"ב27 כיצד קדוש ידים ורגליםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רב
יט ע"ב27 כיצד קידוש ידים ורגלים וכו'נועם אליעזר שמות דף קצ ע"א, רכג ע"א
יט ע"ב27 מניח ידו הימנית ע"ג רגלו וכו'טוב טעם שמות עמ' רמא
יט ע"ב27 מקדש ידיו ורגליו בבת אחתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
יט ע"ב28 רבי יוסי בר"י אומר מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדשמצווה ועושה ח"א עמ' תצג
יט ע"ב31 עמידה על ידי סמיכה לא מיקרי עמידהחנן אלקים עמ' רכב
יט ע"ב32 ליתיב מיתב לקדש וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תלט
יט ע"ב32 לשרת וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 214
יט ע"ב33 קדש בלילה להקטיר חלבים ועלה עמוד השחריוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
יט ע"ב33 קידש ידיו ורגליו ביוםבנין שאול עמ' קעד
יט ע"ב33 קידש ידיו ורגליו ביום אין צריך לקדש בלילה וכו'לחמי תודה דף עד ע"ב
יט ע"ב37 ראב"ש אומר אפילו מיכן ועד עשרה ימים א"צ לקדשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יג ע"א
יט ע"ב42 הלימוד מקרא דבבואם או בגשתםלקוטי שיחות חל"א עמ' 187
יט ע"ב45 אינו חייב מיתה רק בשעת עבודהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
יט ע"ב47 בקידוש שני כשהוא לבוש מקדשתפארת צבי ויקרא עמ' רלג
יט ע"ב47 הכל מודים בקידוש שני כשהוא לבוש מקרשאור אברהם ויקרא עמ' רכג
יט ע"ב47 הכל מושם בקידוש שני וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תמב
יט ע"ב רש"י ד"ה מניח ידיו, דבעינן ידיו ורגליו כא', ובשטמ"ק שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפג, שפד
יט ע"ב רש"י ד"ה משה - משה כהן הי' בשבעת ימי המילואיםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 226
יט ע"ב רש"י ד"ה משה ואהרןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמב
יט ע"ב רש"י ד"ה משה ואהרן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג
יט ע"ב תוס' - רק ישיבה אסורה בעזרה אבל עמידה ע"י סמיכה מותרתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עא
יט ע"ב שטמ"ק - הסומך על דבר לא הוי עמידהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שע
יט ע"ב שטמ"ק - הסומך על שום דבר אינו נחשב עמידהאור אברהם ויקרא עמ' ו
כ ע"א מי כיור נפסלים בלינהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רב
כ ע"א לינה אינה פוסלתברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' כא
כ ע"א אף הוא עושה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינהנועם אלימלך (תשסא) עמ' ריב
כ ע"א עשה מוכני לכיור כו'משנת חיים ויקרא עמ' תנג
כ ע"א מהו צפון הכשר לשחיטהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט
כ ע"א מודה רבי דמקרות וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקז
כ ע"א רש"י ד"ה ולינה - קרות הגבר וכו' משום האי פורתא וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 225
כ ע"א רש"י ד"ה ולינהלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 313
כ ע"א רש"י - זמן קרות הגברשירת הפסח אות נט
כ ע"ב09 איבעיא להו יציאה מהו שתועיל בקידוש ירים ורגלים וכו'לחמי תודה דף עד ע"ב
כ ע"ב13 נטמאו ידיו אחר קידש מטבילןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצב
כ ע"ב17 מקדש בכלי שרת בפנים, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלט, רמ
כ ע"ב17 קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולהאור אברהם - תשובה עמ' תלט, תמא
כ ע"ב17 קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולהאור אברהם ויקרא עמ' רכב
כ ע"ב17 קידש בכלי שרת בחוץ עבודתו פסולהמנחת מחבת ח"א עמ' רל
כ ע"ב18 טבל במי מערה ועבד עבודתו פסולהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצג
כ ע"ב29 המיסך רגליו טעון טבילהאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' כט
כ ע"ב31 לר"ח בר יוסף מקדש בכלי שרת בפנים ויוצא, ולר"י אפי' בחוץ ובכלי חולרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' נה
כ ע"ב31 ר' חייא בר יוסף אמר מקדש בכלי שרת בפניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
כ ע"ב35 פרה מעשיה בחוץבת עין (תשסז) עמ' שסג, שסח, תסד (עמ' שנב, שנז, תמח במהד' תשסא)
כ ע"ב רש"י ד"ה בפניםמשנת חיים שמות עמ' שכג
כ ע"ב רש"י ד"ה או דלמאלקוטי שיחות חל"א עמ' 187
כ ע"ב תוס' ד"ה יציאהגור אריה במדבר פ"ד הערה 36
כ ע"ב שפ"אמנחת מחבת ח"א עמ' רכח
כא ע"א ורחצו ממנו ולא בתוכויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
כא ע"א ממנו ולא בתוכואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רג
כא ע"א רש"י - דם שבישלו אינו עובר עליו דהא לא חייבה תטרה אלא דם הראוי לכפרהדברי יונה עמ' רט
כא ע"ב אריב"ח כיור שאין לקדש בו ארבעה כהנים אין מקדשיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצא
כא ע"ב כל כיור שאין בו לקדש ד' כהניםבנין שאול עמ' קעא, קעב
כא ע"ב כל הכלים מקדשיןמשנת חיים שמות עמ' שיח, שכב
כב ע"א03 כל כלי שרת ראויין לקידוש ידים ורגליםתורת העולה ח"ב פרק לד
כב ע"א03 כל כלי שרת כשר לקידוש ידים ורגליםאור אברהם ויקרא עמ' רכג
כב ע"א03 כל כלי שרת כשר לקידוש ידים ורגליםאור אברהם - תשובה עמ' תמב
כב ע"א05 הכן לא מקדש המיםחקל יצחק (תשסג) עמ' שכא
כב ע"א07 וכנו מנלן וכו' ת"ל ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לנחשת הקשתיו וכו'נועם אליעזר שמות דף רנה ע"א
כב ע"א08 יכול יהא כנו מקדשמשנת חיים שמות עמ' שיח, שיט, שכא
כב ע"א10 לנחושת הקשתיו וראשוניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפא, שפב
כב ע"א16 כל המשליםמי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ד [הלכה]
כב ע"א16 כל המשלים למקוה וכו' נתן סאה ונטל סאה וכו' קדח בו רביעיתמי רביעית סי' קס סעיף ד סק"ד וסק"ג עמ' קי-קיא, קיג [הלכה]
כב ע"א16 כל המשלים למקוה משלים למי כיור וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יא
כב ע"א23 דעת רשב"ג דכל שהוא מבריאת המים אינו חוצץלקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
כב ע"א רש"י ד"ה למעוטימי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ט [הלכה]
כב ע"א תוס' ד"ה נתן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה, עט
כב ע"א תוס' ד"ה ביןמי רביעית סי' קס סעיף יג סק"ט [הלכה]
כב ע"ב05 דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שיז
כב ע"ב05 דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קכב
כב ע"ב05 ערל מנלן אר"ח דבר זה מתורת משה כו' כל בן נכר וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רמא [הלכה]
כב ע"ב05 ערל מנלן וכו'משנת חיים בראשית עמ' קעג, קצז
כב ע"ב05 ערל פסול לעבודהנזר הקדש ח"א עמ' תצד
כב ע"ב06 מתורת משה רבינו לא כו'משנת חיים ויקרא עמ' רנז
כב ע"ב07 וערל בשר לא יבאמשנת חיים שמות עמ' ל
כב ע"ב07 ערל בשרס' גימטריאות עמ' יב
כב ע"ב07 ערל לב ובשר לא יבוא וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קטז
כב ע"ב11 בן נכר יכול בן נכר ממש ת"ל ערל לב כו' שנתנכרו מעשיו לאמו שבשמיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנג
כב ע"ב13 בן נכר שנתנכרו מעשיו וכו'דבש השדה עמ' קעו
כב ע"ב13 בן נכר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםאור מאיר ח"ב עמ' לד
כב ע"ב13 נכרי נקרא מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מג, שסב
כב ע"ב13 שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תטו
כב ע"ב13 שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תכב
כב ע"ב20 אמרו זקני דרום וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קכו
כב ע"ב20 זקני דרום אמרו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
כב ע"ב28 אי קסברי אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ אמאי לא עבדי ציבור בטומאה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
כב ע"ב31 זקני דרום סוברין שוחטין וזורקין הפסח על טמא שרץכרם חמד (תשסו) עמ' נו
כב ע"ב35 ר"ל ס"ל שוחטין וזורקין על טמא שרץלחמי תודה דף סו ע"ב
כב ע"ב38 טמא מת אינו משלח קרבנותיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כב ע"ב40 טמאים משלחין קרבנותיהןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כב ע"ב40 כל הטמאים משלחים קרבנותיהםמקראי קדש (תשנג) עמ' קיג
כב ע"ב רש"י - מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםפירוש המכבי דברים עמ' תעח
כב ע"ב תוס' ד"ה אי הכי טמא שרץ נמידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמ
כב ע"ב תוס' ד"ה משוםמשנת חיים ויקרא עמ' קיד
כב ע"ב תוס' - כהן שעבד ע"ז נפסל לעבודה ואפי' בדיעבד עבודתו פסולהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנב
כג ע"א תוס' ד"ה זקני דרוםצמח צדקה עה"ת עמ' קכו
כג ע"ב15 יושב מנלן וכו'דברי שלום חלק א עמ' כג
כג ע"ב16 לעמוד לשרת אין שירות אלא מעומדערבי נחל (תשסד) עמ' תנב, תתקסד
כג ע"ב16 לעמוד לשרת לעמידה בחרתיו ולא ישיבהאור אברהם ברכות עמ' רט
כג ע"ב16 לעמוד לשרת לעמידה בחרתיו ולא לישיבהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תכב
כג ע"ב17 לעמידה בחרתיומשנת חיים דברים עמ' שפז
כג ע"ב17 לעמידה בחרתיו ולא לישיבה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' צו
כג ע"ב18 שנה עליו הכתוב לעכבאור אברהם ברכות עמ' שסד
כג ע"ב18 שנה עליו הכתוב לעכביסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר
כג ע"ב18 שנה עליו הכתוב לעכבמשנת חיים דברים עמ' שצ
כג ע"ב19 יושב מחלל עבודהאור אברהם במדבר עמ' ע
כג ע"ב19 יושב מחלל עבודהפנים מסבירות עמ' רעג
כג ע"ב רש"י ד"ה אימאתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רג
כג ע"ב תוס' ד"ה אימא מה זר במיתה אף יושב במיתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנג, שנד
כד ע"א06 הואיל ורצפה מקדשת (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 74
כד ע"א06 הואיל ורצפה מקדשת וכו'מנחת מרדכי עמ' ק
כד ע"א06 הואיל ורצפה מקדשתאמרי השכל עמ' 103
כד ע"א06 רצפה מקודשתקשוטי כלה ח"י אות פח
כד ע"א07 לא יהא דבר חוצץ, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' פב
כד ע"א08 לא יהא דבר חוצץ בינו לרצפהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפט {לכן כהנים הלכו יחפים}
כד ע"א08 לא יהא דבר חוצץ בינו לרצפהפירוש המכבי שמות עמ' רנח
כד ע"א15 היה עומד ע"ג האבן ועבד עבודתו פסולהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קט
כד ע"א19 נדלדלה אבן בעזרה ועמד עליהקרן פני משה ח"א עמ' רכד
כד ע"א19 נתנדדה אבן בעזרה אי הוי פסול לעבודהאור אברהם דברים עמ' לב
כד ע"א25 דוד המלך קידשבין המשפתים שמות עמ' קצח {ושלמה המלך בנה}
כד ע"א25 דוד קידש העזרהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 18
כד ע"א25 כי קדיש דוד וכו'משנת חיים בראשית עמ' שה
כד ע"א25 כי קדיש הריצפהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלב
כד ע"א26 דוד קידש עד התהוםהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
כד ע"א30 קיבל בשמאל פסול ורבי שמעון מכשירכסף נבחר עמ' עה
כד ע"א31 באצבעו ולקחהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כה
כד ע"א31 ת"ר באצבע ולקח, מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין וכו' אמר ר' שמעון וכי נאמרה יד בקבלה וכו' ובעמוד ב' תוס' ד"ה במקראכסף נבחר עמ' עה, קע
כד ע"א תוס' ד"ה הואיל ורצפה מקדשתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכה
כד ע"א תוס' ד"ה הואיל, ולקח הכהן באצבעו דע"כ אצבעו אונתן וכו', דא"א לקבל הדם בכלי באצבעכסף נבחר עמ' רמה
כד ע"ב מקרא נדרש לפניו או לפני פניו וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף מט ע"ב
כד ע"ב רש"י - דהוא עצמו שלא הוקטרו אימורין כשרגור אריה ויקרא פ"ד הערה 53
כד ע"ב תוס' ד"ה והרימשנת חיים ויקרא עמ' סב
כה ע"א12 נשפך הדם על הרצפה ואספו פסולגור אריה שמות פי"ב הערה 127
כה ע"א12 נשפך הדם על הרצפה ואספו פסולאור אברהם ויקרא עמ' עג
כה ע"א12 נשפך מן הצואר ואספו פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
כה ע"א15 ולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו דדרשינן גורעין ומוסיפיןכסף נבחר עמ' לט, שלב
כה ע"א16 לקבל דם מן הפרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנ
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל את כל דמואמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל כל דמו של פרגור אריה ויקרא פ"ד אות ו
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל כל דמו של פרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
כה ע"א18 השוחט צריך שיקבל כל דמו של פר וכו' גורעין ומוסיפין ודורשיןהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק ה
כה ע"א18 לקבל את כל הדםמשנת חיים דברים עמ' רפו, רפח
כה ע"א18 שיקבל כל דמומשנת חיים ויקרא מכתבים ד
כה ע"א20 גורעין ומוסיפין ודורשיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' עג
כה ע"א20 וקסבר גורעין ומוסיפין ודורשיןספר המאמרים עת"ר עמ' פג-צו, קו
כה ע"א24 אם אינו ענין לשיירים תנהו ענין לקבלהגור אריה ויקרא פ"ד אות כב
כה ע"א28 ודם סכין במאי מקנח וכו'משנת חיים ויקרא עמ' קלג
כה ע"א29 השוחט את הקרבן צריך לקנח דם הסכיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קח
כה ע"א תוס' ד"ה בשפתמשנת חיים ויקרא עמ' קלד
כה ע"א תוס' ד"ה והרימשנת חיים ויקרא עמ' רמ
כה ע"ב02 דם הבא לאוירו של כליצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קט
כה ע"ב23 א"ל תרדאישמרו דעת עמ' קלא
כה ע"ב27 הצורם אזן הפר ואח"כ קבלמשנת חיים ויקרא עמ' קלד
כה ע"ב28 אשכחן קדשי קדשים, קדשים קלים מניןאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כה ע"ב28 שה תמים זכר בן שנה, שיהא תמים בשעת שחיטה וכו' ובזריקהאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
כה ע"ב33 אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשיםצמח צדקה עה"ת עמ' ח
כה ע"ב33 שעות חושבין בקדשיםשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' עו
כה ע"ב33 שעות פוסלות בקדשיםבנין אפרים עמ' כו [הלכה] {גם אחרי שחיטה}
כה ע"ב33 שעות פוסלות בקדשים, וגדר בן שנהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לא
כה ע"ב רש"י ד"ה זאת אומרתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פה
כה ע"ב תוס' ד"ה קדשים - תימה דלעיל גבי מדם הפר ולא מדם העור לא קאמר וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יח [מבן המחבר]
כה ע"ב שטמ"ק אות כומשנת חיים ויקרא עמ' קלח
כו ע"א03 חתך ואח"כ קיבל כשרהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ו ע"ב
כו ע"א12 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןאמרי אש (טאוב) עמ' תמב
כו ע"א13 עומד בדרום ושוחט בצפון כשר, ובמקבל פסולאור אברהם ויקרא עמ' קכז
כו ע"א13 עומד בררום והושיט ידו לצפון ושחט בק"קאור אברהם במדבר עמ' קו
כו ע"א16 קדשים קלים שחיטתן בפנים וקבול דמן בכלי שרת בפניםאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כו ע"א16 קק"ל שחיטתן בפנים, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' נט
כו ע"א28 נתלה ושחט כשרה, שחיטה על ירך ולא שוחטאור אברהם ויקרא עמ' קכז
כו ע"א41 עד שיבוא כולומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלב
כו ע"א רש"י ד"ה שחיטתן - כתיב בשלמים "ושחטו פתח אהל מועד" דהיינו תוך העזרהאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
כו ע"ב01 אמר שמואל בשר פסול ותוס'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכז
כו ע"ב01 זרק הדם שלא במקומו נתכפרו הבעלים, ובתוס'שירת הפסח אות קעג
כו ע"ב06 זריקה שלא במקומו כמקומו דמי לריצוי ולא לאכילהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיב
כו ע"ב06 שלא במקומו כמקומו דמיאור אברהם ויקרא עמ' נו, פ
כו ע"ב20 אין מחשבה פוסלת אלא ממי שהוא ראוי לעבודהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
כו ע"ב רש"י - אם נפגם המזבחחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלא
כו ע"ב תוס' - אף על הכבש אמרי' שלא במקומו כמקומואור אברהם ויקרא עמ' נח
כו ע"ב תוס' ד"ה אמרמשנת חיים שמות עמ' רסו
כז ע"ב05 לא נחלקו אלא בניתנין בפנים שנתנן בחוץ וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמח
כז ע"ב09 זאת לשון מיעוט ותורת לשון ריבויצפנת פענח (תשסו) עמ' כה, רפ, רט, שסב, שסח, שכו
כז ע"ב10 איזה אם עלו ירדו ואיזה אם עלו לא ירדוצפנת פענח (תשסו) עמ' שלז
כז ע"ב20 תורה אחת לכל העוליםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקעז
כז ע"ב25 אמרת מרבה אני את אלומצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
כז ע"ב25 כל שפסולו בקודש אם עלו לא ירדועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פב
כז ע"ב25 מרבה אני את אלו שהיו פסולן בקדוש שאם עלו לא ירדודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נא
כז ע"ב30 מזבח הפנימי מקדש פסוליםחמודי צבי מועדים עמ' קנג
כז ע"ב34 קטורת זרה שעלתה למזבח החיצון תרדפנים מסבירות עמ' עג
כז ע"ב38 והפנימי בין ראוי לו בין שאין ראוי לו, רש"י ובש"מגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רעח
כז ע"ב38 מזבח החיצון אין מקדש פסוליםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מג
כז ע"ב38 מזבח החיצון אין מקדש פסולים ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קא
כז ע"ב39 האי רצפה והאי כלי שרתלקוטי שיחות חי"א עמ' 122
כז ע"ב39 האי רצפה והאי כלי שרתמנחת מרדכי עמ' רפה
כז ע"ב39 האי רצפה והאי כלי שרתמשנת חיים במדבר עמ' רפה
כז ע"ב40 השוחט את הזבח וכו'דברי שלום חלק א עמ' סז
כז ע"ב40 השוחט את הזבח לזרוק דמו וכו' להקטיר אימוריו בחוץ וכו' פסוללקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
כז ע"ב40 להקטיר את אימוריו בחוץ ובתפא"יאמת ליעקב עה"ת עמ' שסא
כז ע"ב40 מקצת דמו בחוץמשנת חיים דברים עמ' רפ
כז ע"ב44 לאכול בשרו למחרמשנת חיים דברים עמ' תק
כז ע"ב רש"י הני מילי דםמשנת חיים שמות עמ' שי
כח ע"א למשחה לגדולה, וברש"ימשנת חיים במדבר עמ' רצו
כח ע"א חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבין עליו כרת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקכ, ויקרא עמ' שי-שיא
כח ע"א תרי קראיהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כח ע"א ממנו אחד ולא שניםגור אריה ויקרא פי"ט הערה 68
כח ע"א רש"י ד"ה כאליהמשנת חיים ויקרא עמ' קו
כח ע"ב01 אם אינו ענין לחוץ לזמנו שהרי נאמר ואם האכל יאכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כח ע"ב01 אם אינו ענין לחוץ לזמנו תנהו לענין חוץ למקומוילקוט עטרת צבי עמ' נג
כח ע"ב10 תני זבדי בר לוינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ג
כח ע"ב17 אימא איפכאגור אריה ויקרא פי"ט אות טז
כח ע"ב21 מקרא אריכאהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק ז
כח ע"ב23 אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה
כח ע"ב23 אכילת אדם כאכילת מזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז [באר יצחק או"ח סי' ט] {לענין שרק מה שממשקה ישראל מותר לכהנים לאכול}
כח ע"ב26 כהרצאת כשרהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כח ע"ב רש"י עיקר הרצאת הקרבן למקום הוא בזריקהגור אריה שמות פכ"ג הערה 82, דברים פ"ח הערה 15
כח ע"ב תוס' ד"ה מסתבראמשנת חיים ויקרא עמ' שצא, שצב, תנ
כט ע"א14 כוף אונך לשמועגור אריה שמות פט"ו הערה 201
כט ע"א14 כוף אזנך לשמוע, במחשב וכו' הכתוב מדבראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכה
כט ע"א15 במחשב לאכול מזבחו כו'משנת חיים ויקרא עמ' קפט
כט ע"א16 או אינו אלא באוכל מזבחומשנת חיים ויקרא עמ' רלו
כט ע"א16 יכול אם יאכל ממנו בג' יפסולגור אריה ויקרא פ"ז הערה 122
כט ע"א28 אין המאחר נדרו בלא ירצהפנים מסבירות עמ' קה
כט ע"א29 במחשבה הוא נפסלחקל יצחק (תשסג) עמ' תצא
כט ע"א רש"י אם תראה היום יהיו טמאין למפרעגור אריה ויקרא פי"ט הערה 63
כט ע"א רש"י ד"ה שעיברה שנתומשנת חיים דברים עמ' תנב
כט ע"א רש"י כעבודת דמו בתקונוגור אריה ויקרא פי"ט הערה 61
כט ע"א תוס' ד"ה ואיןמשנת חיים דברים עמ' תסט
כט ע"א תוס' ד"ה למקוםמשנת חיים ויקרא עמ' רכח
כט ע"ב09 והיה בך חטא וכו' ולא באשתךנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ג אות ו
כט ע"ב09 ולא באשתך חטאמשנת חיים בראשית עמ' תקמג
כט ע"ב11 אין אשתו של אדם מתה אא"כ וכו'שמחת הנפש עמ' קטז
כט ע"ב20 א"ר ינאי מנין למחשב בקדשים שהוא לוקהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"ב
כט ע"ב20 מנין למחשב בקדשיםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
כט ע"ב20 מנין למחשב בקדשים שהוא לוקהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
כט ע"ב20 מנין למחשב בקדשים שלוקה וכו' א"ל ר"א לר"מ לאו שאין בו מעשה הוא וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קז
כט ע"ב21 המחשב בקדשים עובר בלא תעשהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עט
כט ע"ב21 מחשב בקדשים לוקהפנים מסבירות עמ' קד
כט ע"ב22 לאו שאין בו מעשה הואתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעא, קפט
כט ע"ב22 לאו שאין בו מעשהעולת חודש ח"ג מאמר קנה
כט ע"ב24 מלקות רק למ"ד לאשב"מ לוקין עליופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה סה
כט ע"ב25 מחשבת פיגולכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 95
כט ע"ב26 השוחט את הזבח, או המקבל הדם בכלי שרת חוץ לזמנו וכו'תורה בציון עמ' תפז
כט ע"ב26 פיגול הוא רק במותר ולא במתיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
כט ע"ב28 חוץ לזמנןהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
כט ע"ב28 חוץ למקומו פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו פגול וחייבים עליו כרתחיי שלמה עמ' קצב, רכ
כט ע"ב28 מחשבת חוץ למקומו מפגלת בקדשיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכט
כט ע"ב34 זריקת הדם היא המתיר של הקרבןגור אריה שמות פכ"ג הערה 82
כט ע"ב35 שחט חוץ למקומו וקבל והלך וזרק חוץ לזמנו פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פו
כט ע"ב40 כזית בחוץ וכזית למחר וכו' פסול ואין בו כרתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כט ע"ב41 חשב על חצי זית מחשבת זמן וחצי זית מחשבת מקוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פה, קסג
כט ע"ב42 אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקוםויגד יעקב עמ' רסב
כט ע"ב42 כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום וכו'נועם הברכה עמ' כג
כט ע"ב45 לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית אין אכילה והקטרה מצטרפיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פ
כט ע"ב רש"י - דוקא עולה מכפרת אבל לא שלמיםאור אברהם - תשובה עמ' רכט
כט ע"ב רש"י ד"ה דלאו ברמשנת חיים דברים עמ' תמט
כט ע"ב רש"י ד"ה כפסולימשנת חיים דברים עמ' תנג
כט ע"ב רש"י ד"ה שעברה שנתועיוני רש"י דברים ח"א עמ' תד
כט ע"ב רש"י דלאו בנימשנת חיים ויקרא עמ' מב
כט ע"ב רש"י - ושלמים שמביאין לדורון וכו׳רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' י
כט ע"ב רש"י - שלמים מביאין לדורון ליתן שלום בין ישראל לאביהם שבשמיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפו
ל ע"א הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים וכו' רבי מאיר בשיטת רבי יודא אמרה דאמר תפוס לשון ראשוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכד
ל ע"א אין לשחיטה אלא לבסוףשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפט
ל ע"א אינה לשחיטה אלא לבסוףשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' ד
ל ע"א תוס' ד"ה סימןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קג
לא ע"א ויקץ כישן הפגולליהודים היתה אורה עמ' כב
לא ע"א ויקץ כישן הפיגולאורים גדולים (ריינס) דף לב ע"ד
לא ע"א שיאכלוהו כלבים, ותוס'משנת חיים דברים עמ' תצז
לא ע"א אכילת אדם כאכילת מזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז [באר יצחק או"ח סי' ט] {לענין שרק מה שממשקה ישראל מותר לכהנים לאכול}
לא ע"ב02 בעי רבא חשב לאכול כזית ביותר מכדי אכילת פרס מהואמרי השכל עמ' 141
לא ע"ב03 חישב לאכול כזית ביותר מכא"פ אם מצטרףפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עו
לא ע"ב32 האי כי אורחיההכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
לא ע"ב35 הפסולים ששחטומשנת חיים בראשית עמ' רצז
לא ע"ב35 כל הפסולין ששחטושמחה לאיש דף מז ע"ב
לא ע"ב35 כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרהלחמי תודה דף קכו ע"ב
לא ע"ב35 ששחטו שחיטתן כשרהמשנת חיים ויקרא עמ' עה, שצא
לא ע"ב36 השחיטה כשירה בנשים ובזריםברית שלום (תעח) דף סג ע"א
לא ע"ב36 השחיטה כשירה בנשים ובזריםברית שלום (תשסח) עמ' תא
לא ע"ב36 שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
לא ע"ב36 שהשחיטה כשרה וכו' בטמאיםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שכה
לא ע"ב36 שחיטה כשרה בנשיםתורת מנחם חנ"א עמ' 81
לא ע"ב36 שחיטת קדשים כשירה בנשיםאור אברהם ויקרא עמ' טז
לא ע"ב36 שחיטת קדשים כשרה בנשיםאור אברהם ברכות עמ' רכב
לא ע"ב תוס' ד"ה ובטמאיםמשנת חיים ויקרא עמ' עא
לא ע"ב תוס' ד"ה שהשחיטהמשנת חיים דברים עמ' תנז
לא ע"ב תוס' ד"ה שהשחיטהמשנת חיים ויקרא עמ' עה, עז
לא ע"ב תוס' - טמא שרץ שאני מטמא מת, ושרי ליכנס בחיל אף מדרבנןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקמב
לא ע"ב תוס' ד"ה שהשחיטה, בגמרא מוכח שנשים שוחטות אפילו לכתחילה וכו' מיכן תשובה למה שכתבו בהלכות ארץ ישראל דנשים לא ישחטו וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות ב
לב ע"א01 קבל אחד מן הפסולין וזרקיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מו
לב ע"א03 קבל הכשר ונתן לפסולמקראי קדש (תשנג) עמ' ריט
לב ע"א06 נשפך מהכלי ואספו כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכו
לב ע"א06 נשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשראור אברהם ויקרא עמ' עג
לב ע"א12 שהשחיטה כשרה בזרתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' שעט
לב ע"א12 שחיטה בזר כשירהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעז
לב ע"א12 שחיטה בזר כשרהחכמת התורה שמיני עמ' קיח
לב ע"א12 שחיטה בזר כשרהמשנת חיים ויקרא עמ' פא
לב ע"א12 שחיטה כשירה בזראור אברהם ויקרא עמ' יז
לב ע"א12 שחיטה כשירה בזרדרשות שמן רוקח עמ' קכז
לב ע"א12 שחיטה כשרה בזראור אברהם ברכות עמ' ריט
לב ע"א13 שחיטה כשרה בטמאיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
לב ע"א15 וכי מאין באת מכלל שנאמר ואתה ובניך וגו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
לב ע"א15 מכלל שנאמר ואתה וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רב
לב ע"א19 מקבלה ואילך מצות כהונהאור אברהם שמות עמ' רכט
לב ע"א19 מקבלה ואילך מצות כהונהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שמז
לב ע"א22 טמאים דלכתחילה לאמשנת חיים ויקרא עמ' עג, עז
לב ע"א24 וסמך ושחט, מה סמיכה בטהורים וכו'כתנות אור עמ' שלו
לב ע"א24 סמיכה בטהורין אף שחיטהמשנת חיים ויקרא עמ' נד
לב ע"א25 דכתיב לפני ה'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 56
לב ע"א25 מ"ש סמיכהיד יצחק עמ' יא ס"ק טו [הלכה]
לב ע"א27 טמא שהכניס ידיו לפנים חייבפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פ
לב ע"א רש"י ד"ה דכתיביד יצחק עמ' יא ס"ק טז [הלכה]
לב ע"א רש"י - בסמיכה כתיב לפני ה' בפר כהן משיח, ולכן בעינן שיהיה במצורע בשער ניקנורערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
לב ע"א תוס' ד"ה ומאי שנאמשנת חיים ויקרא עמ' נז, סז
לב ע"א תוס' ד"ה ת"ל - ל"ל קרא ד"והקריבו וכו'" דשחיטה כשירה בזר, הא מקשינן בכל דוכתא שחיטה לסמיכהאמרי נועם (מועדים) תשובה יז, יח, [מבן המחבר]
לב ע"א תוס' ד"ה ת"ל והקריבו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רל
לב ע"ב04 בן בקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה' וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
לב ע"ב04 בן הבקר לפני ה'משנת חיים ויקרא עמ' נט
לב ע"ב04 בן הבקר לפני ה' ולא שוחטאור אברהם במדבר עמ' קו
לב ע"ב04 בן הבקר לפני ה' ולא שוחט לפני ה'אור אברהם ויקרא עמ' קכז
לב ע"ב04 השחיטה לפני ה' ואין השוחט לפני ה'חכמת התורה שמיני עמ' קיח
לב ע"ב08 אמר עולא אמר ריש לקיש טמא שהכניס ידו לפנים לוקה משום דביאה במקצת שמה ביאהלחמי תודה דף טו ע"א, קמה ע"א, רנב ע"א
לב ע"ב08 אר"ל טמא שהכניס ידו למקדש חייב כרתחנן אלקים עמ' סו, סז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכז, קכח
לב ע"ב08 טמא שהכניס ידו למקדש לוקהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
לב ע"ב08 טמא שהכניס ידו לפנים לוקהלמדנות (תשנח) פ' תזריע אות סד
לב ע"ב11 אי ביאה במקצת שמה ביאה מהתורהגור אריה ויקרא פ"א הערה 113
לב ע"ב11 ביאה במקצתמבשרת ציון ח"ג עמ' רעו
לב ע"ב11 ביאה במקצת שמה ביאהגור אריה ויקרא פי"ד אות יב
לב ע"ב12 מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח וראה קרי וטבל הואיל והותר לצרעתו הותר לקריופנים יפות על תהלים עמ' שעה
לב ע"ב17 טבול יום במחנה לויה אפילו עשה אין בועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צה
לב ע"ב21 טבו"י לא יכנס במחנה לויה ואפילו עשה אין בויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנא
לב ע"ב24 הואיל והותרה הותרהמנחת מרדכי עמ' רטו
לב ע"ב24 כל היכא דאיכא שני איסורים והאחד הותר אמרינן הואיל ואשתרי אשתריערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עא
לב ע"ב30 כיון דהותרה לטומאתן הותרה לזיבתןחכמת התורה שמיני עמ' פו
לב ע"ב36 לרבא טומאה דחויה בציבורלחמי תודה דף סו ע"א
לב ע"ב37 מה לי חד דחויא מה לי שתי דחיותלחמי תודה דף סז ע"א
לב ע"ב רש"י - אין עונש כרת אלא מחומת העזרה ולפניםגור אריה ויקרא פי"ד הערה 83
לב ע"ב רש"י ד"ה אידי ואידימשנת חיים ויקרא עמ' רפ
לב ע"ב רש"י ד"ה ושחט את בן הבקרמשנת חיים ויקרא עמ' סב
לב ע"ב תוס' - במצורע דכתיב פתח אהל מועד היינו בשער נקנור שהוא מכוון כנגדורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לא
לג ע"א01 טומאה דחוי' בציבורחיי נפש ח"ו עמ' קלא
לג ע"א01 מכלל דתרווייהו סבירא להו טומאה דחויה היא בציבור וכו'לחמי תודה דף סה ע"א
לג ע"א03 תיכף לסמיכה וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 195
לג ע"א03 תכף לסמיכה שחיטה חוץ מזומשנת חיים ויקרא עמ' מז
לג ע"א07 אין סומכין אלא בעזרהתורת העולה ח"ב פרק כב
לג ע"א07 בעינן סמיכה בעזרהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעב
לג ע"א07 היה בעל קרבן והכניס ידו וסמך סמיכתו כשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
לג ע"א07 הסמיכה צריכה להיות בעזרהאור אברהם ויקרא עמ' ט
לג ע"א08 הא מני ריב"י דאמר מרחק צפוןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מט
לג ע"א09 ולעביד פשפשמשנת חיים ויקרא עמ' רעט
לג ע"א09 מרחק צפון ורש"ייד יצחק עמ' ח ס"ק ג-ד, עמ' י ס"ק יג, עמ' יב ס"ק יז [הלכה]
לג ע"א11 איכא דאמרי אמר ר' יוסףמשנת חיים ויקרא עמ' לו
לג ע"א12 א"ר יוסף כל הסומך ראשו ורובו מכניסחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנז
לג ע"א12 כל הסומך ראשו ורובוהכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ד
לג ע"א13 כל כחו בעינןמשנת חיים ויקרא עמ' מו
לג ע"א24 סמיכת אשם מצורע לאו וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רפא
לג ע"א תוס' - הא דמוסיפין על העיר והעזרות היינו היכא דאיכא למימר קרא אשכחו ודרושרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלט
לג ע"א תוס' ד"ה ליעבדמשנת חיים בראשית עמ' שה
לג ע"א תוס' ד"ה סמיכתמשנת חיים ויקרא עמ' לז, סב, רפו
לג ע"א תוס' - אין להוסיף על הפתחים בעזרה מדין הכל וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
לג ע"א תוס' ד"ה סמיכתמשנת חיים במדבר עמ' קעט
לג ע"ב03 טמא שנגע בקודש ר"ל אמר לוקהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נח
לג ע"ב03 ר"ל אמר לוקה ר"י אמרמשנת חיים דברים עמ' שלב
לג ע"ב05 בכל קודשהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
לג ע"ב10 בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל וכו'ברית שלום (תעח) דף צ ע"א
לג ע"ב10 בכל קודש לא תגע אזהרה לאוכל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כא
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלח
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןחמודי צבי מועדים עמ' רסה, תיב, תצד, תצט, תקעא
לג ע"ב תוס' ד"ה לעניןתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תכד
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסא
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין מלקות, עשה דחמיר דחי לא תעשה ועשהלחמי תודה דף סה ע"ב
לג ע"ב תוס' ד"ה לענין מלקות - עשה שיש בו כרת דוחה ל"ת ועשהחיי נפש ח"ג עמ' קעז
לג ע"ב קרן אורהבנין אפרים עמ' קעח [הלכה]
לד ע"א19 כיון דלא קרינא ביהבנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
לד ע"א26 המעלה אברי בהמהמשנת חיים בראשית עמ' רסז
לד ע"א32 אותה תאכל הוא איסור עשהגור אריה ויקרא פי"א אות ז
לד ע"א32 זאת הבהמה ולא הטמאיםגור אריה שמות פי"ב הערה 255, אות לה
לד ע"א35 כי פליגי בחיה וכו' ר"י אומר עובר בעשה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ב
לד ע"א36 המקריב חיה עובר בעשהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ריב
לד ע"א36 מעלה אברי חיה ע"ג המזבחרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיא
לד ע"א36 מצד דיני הקרבה אפשר להקריב רק בהמותגור אריה בראשית פ"ז הערה 13
לד ע"א36 מקריב חיהראש דוד (תשמו) עמ' לג ע"ב
לד ע"א36 מקריב חיה פליגי ר"י ור"ל לר"י עובר בעשה וכו'חדרי בטן פרשת פנחס אות ה
לד ע"א38 אין קרבנות באים ממין חיהגור אריה דברים פי"ב הערה 113
לד ע"א40 אילו נאמר קרבןרוח חיים (חיד"א) עמ' צה
לד ע"א40 אילו נאמר קרבן לה' בהמה הייתי אומר חיה בכלל בהמה... תלמוד לומר בקר וצאן בקר וצאן אמרתי לך ולא חיהשל"ה תושבע"פ אות נח
לד ע"א44 בקר וצאן וכו' ולא וכו'משנת חיים בראשית עמ' קמא
לד ע"א46 אמר לו רבו הבא לי חיטים והביא לו חיטים ושעוריםחדרי בטן פרשת ויצא שני אות יז
לד ע"א רש"י ד"ה ולאו הבא מכלל עשהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנח
לד ע"א תוס' ד"ה שקידשמשנת חיים בראשית עמ' רפא
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסולזך ונקי עמ' קנה
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסולקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסו
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשר וכו', וליהוי לי' דיחוי וכו' כל שבידו לא הוי דיחוי וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמה, תנט
לד ע"ב27 קיבל הכשר ונתן לפסול יחזיר לכשרכתנות אור עמ' תרלב
לד ע"ב30 בשמאל מותר לעבוד ביוה"כ הוצאת כף ומחתהפנים מסבירות עמ' קעו
לד ע"ב30 שמאל אית ליה הכשיראחקל יצחק (תשסג) עמ' תב
לד ע"ב30 שמאל דאית לה הכשירא ביוה"כמשנת חיים במדבר עמ' עח
לד ע"ב37 א"ר אשי כל שבידו לאו כמחוסר מעשהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לו
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דחוי ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' רפט
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דחויאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רט
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דיחויפנים מסבירות עמ' סג, של
לד ע"ב37 כל שבידו לא הוי דיחוי וכו' ותוס'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף טו ע"א-ע"ב
לד ע"ב37 כל שבידו לתקן לא הוי דחוימקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפד
לד ע"ב37 כל שבידו לתקנו לא הוי דיחויקרבן מנחה (תשעד) עמ' קלא
לד ע"ב תוס' ד"ה ולהוי דחוימשנת חיים ויקרא עמ' קלד
לד ע"ב תוס' ד"ה כלדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלט
לד ע"ב תוס' ד"ה כל שבידואיש אמונים דף פז ע"א
לד ע"ב תוס' ד"ה למעוטימשנת חיים דברים עמ' רפז
לד ע"ב תוס' ד"ה למעוטימשנת חיים ויקרא מכתבים ד
לד ע"ב תוס' ד"ה פסולמשנת חיים דברים עמ' רפד
לה ע"א02 כהנים זריזים הםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצח
לה ע"א02 כהנים זריזין הןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסח
לה ע"א02 כהנים זריזין הןאור אברהם ברכות עמ' רכ
לה ע"א02 כהנים זריזין הןאור אברהם ויקרא עמ' יד
לה ע"א02 כהנים זריזין ועבדין הייאמשנת חיים במדבר עמ' קפו
לה ע"א13 שבח לבני אהרןאבן פינה עמ' 166
לה ע"א23 בהולכת עצים למערכהמשנת חיים ויקרא עמ' צז
לה ע"א37 השוחט את המוקדשין וכו'מנחת מרדכי עמ' רמח
לה ע"א42 פיגל בזבח חייב וכו'מנחת מרדכי עמ' רמח
לה ע"א רש"י ד"ה מוראהמשנת חיים במדבר עמ' צז
לה ע"א רש"י ד"ה מוראהמשנת חיים ויקרא עמ' קיז
לה ע"א תוס' ד"ה פיגל בזבחמשנת חיים ויקרא עמ' קיח
לה ע"א שטמ"ק אות טמשנת חיים ויקרא עמ' קטז, קיז
לה ע"ב בדוקין שבעין הואיל וכו'משנת חיים ויקרא עמ' כז, כט, ל
לה ע"ב רש"י ותוס' בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 27, 26
לה ע"ב תוס' ד"ה אלאמשנת חיים ויקרא עמ' ל
לו ע"א תרי קראי כתיביהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק כט
לו ע"א ובשר זבח תודת שלמיועיוני רש"י דברים ח"א עמ' תטז, תכא
לו ע"א למדנו לתודה כו'משנת חיים ויקרא עמ' קפו
לו ע"א חליפין וולדות תמורות מניןמשנת חיים ויקרא עמ' קפז
לו ע"א ובשר זבח תודת שלמיו לרבות שלמי נזירויגד יעקב עמ' תקיב
לו ע"א כל דבר רעמשנת חיים דברים עמ' שנט
לו ע"א רש"י ד"ה ושלמי פסחמשנת חיים ויקרא עמ' קפו
לו ע"א רש"י - הא דתניא לרבות שלמים הבאים מחמת פסח לאו היינו בן תימאגור אריה ויקרא פ"ז אות ט
לו ע"ב מרגלא בפומיה דרב אמי דמי פסח שלא נצלהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
לו ע"ב כל הניתנין על מזבח החיצון שאם נותנן מתנה אחת כיפרבאר הגולה באר א הערה 15
לו ע"ב כל הניתנין על מזבח החיצוןבנין שאול עמ' ו
לו ע"ב הנתנין על מזבח החיצון אם נתנן מתנה אחת כיפרמקראי קדש (תשנג) עמ' פח, רנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פז
לו ע"ב כל הניתנין על המזבח שנתנן במתנה א' כיפראור אברהם ויקרא עמ' עח
לו ע"ב כל הניתנים שהן ארבע אם נתנן במתנה אחת כיפרגור אריה ויקרא פ"א אות לח
לו ע"ב אם נתנו בחטאת דם אחד כשראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רג, רח
לו ע"ב ב"ה סבירא להו אף חטאת שנתן במתנה אחת כיפר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שפ
לו ע"ב הראשונה כתיקונה, ורש"ימשנת חיים דברים עמ' רפח
לז ע"א מתן דם ליסודמשנת חיים דברים עמ' עג, רעח, רפה, רצב, שמט
לז ע"א מנין לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קלז
לז ע"א מעשר ופסח מניןמשנת חיים במדבר עמ' שיא, שיד
לז ע"א ר"י הגלילי יליף דכתיב דמם ולא דמומקראי קדש (תשנג) עמ' רנט
לז ע"א רש"י ד"ה מניןמשנת חיים ויקרא מכתבים ד
לז ע"א רש"י ותוס' ד"ה תרי תנאילקוטי שיחות חל"א עמ' 54
לז ע"ב05 הם קריבים ואין תמורתם קריבהגור אריה במדבר פ"ד הערה 39
לז ע"ב06 ואין תמורתן קריבהמשנת חיים במדבר עמ' שיח
לז ע"ב07 ולדן וולד ולדן עד סוף כל העולםתורת מנחם חי"א עמ' 174
לז ע"ב27 כפרה בכדי לא אשכחןמשנת חיים במדבר עמ' שיג
לז ע"ב33 רע"א טט בכתפי שתים פת באפריקי שתים וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמד
לז ע"ב34 אלא מעתה בסכת בסכת בסוכות אהני מקרא ואהני מסורת וכו'למדנות (תשנח) פ' אמור אות עז
לז ע"ב34 טט בכתפי שתיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפב
לז ע"ב34 פת באפריקי שתיםדברי שמואל (תשיג) עמ' קל
לז ע"ב34 פת באפריקי שתיםנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ב
לז ע"ב תוס' ד"ה טטמשנת חיים דברים עמ' קי, ש
לז ע"ב תוס' סוד"ה שמעתימשנת חיים במדבר עמ' ק
לח ע"ב שלש מתנות שבחטאות וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א
לח ע"ב חוץ לילה וזרות כו' כתחלתןמשנת חיים במדבר עמ' קעו, שכז
לח ע"ב ושירים כתחילתן, ורש"ימשנת חיים דברים עמ' רסד
לט ע"א אם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה כלוםגור אריה ויקרא פ"ד הערה 74
לט ע"א לכפול בהזאות אתאגור אריה ויקרא פ"ד אות יח
לט ע"ב רש"י - שעירי ע"זבנין אפרים עמ' קסב [הלכה]
מ ע"א נפחתה תקרה של היכלמשנת חיים ויקרא עמ' תקיא
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהאור אברהם שמות עמ' קצה
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהמנחת מרדכי עמ' קנ
מ ע"א נפחתה תקרה של היכל לא היה מזהרנת יצחק תענית עמ' רמו
מ ע"א פר זה פר יום הכפוריםמקראי קדש (תשנג) עמ' ריא
מ ע"ב וטבל ולא מספג בדםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כג
מא ע"א לפי שנאמר והם הביאו את קרבנםעיוני רש"י במדבר עמ' רלג
מא ע"א שגגתם זה פר העלם ציבורגור אריה ויקרא פ"ד אות י
מא ע"א שעיר עזים לחטאת הוקש לפר העלם דברגור אריה במדבר פ"ח הערה 75
מא ע"ב07 מפני מה נאמרו יותרת וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 16
מא ע"ב11 בכהן המשיח כתיב את פני פרוכת הקודש ובקהל ישראל כתיב את פני הפרוכת, דמשחטאו כולם ח"ו נסתלקה הקדושהתפארת צבי ויקרא עמ' צה
מא ע"ב11 מ"מ נאמרה פרכת הקדש בפר כהן המשיח וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"ג, סח ע"א
מא ע"ב11 מ"מ נאמרה פרכת הקדש בפר כהן המשיח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תלד
מא ע"ב13 משל למלך ב"ו שסרחה עליו מדינה וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רלח
מא ע"ב13 משל למלך בו"ד שסרחה עליו מדינהבעקבות משה שמות עמ' ריג
מא ע"ב13 משל למלך בו"ד שסרחה עליו מדינה, אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' ריז, תתקנד, במדבר עמ' רפא
מא ע"ב13 משל למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה, אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת, אם רובה סרחה אין פמליא שלו מתקיימתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ת
מא ע"ב13 משל למלך שסרחה עליו מדינהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסג
מא ע"ב14 מלכות שמיעוטו סרחה פמליא שלו מתקיימתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלד, רסו
מא ע"ב רש"י ד"ה כגון שנתןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
מא ע"ב רש"י ד"ה במחשבהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
מא ע"ב רש"י ד"ה כגוןגור אריה דברים פי"ז הערה 1
מא ע"ב רש"י מחשבה דקדשים בפהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנו
מב ע"א דמים הניתנין על המזבח הפנימי, כגון ארבעים ושלש של יום הכיפוריםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' צ
מב ע"ב הרצאת פסולהכתב והקבלה ויקרא פ"ז פסוק יח
מב ע"ב מפגלין בחצי מתירפנים מסבירות עמ' רעח
מב ע"ב תוס' ד"ה כימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף מ ע"ב
מב ע"ב תוס' - הקומץ כולו נחשב אזכרה אחת וכו'כוונת הלב עמ' קנח
מב ע"ב פי' הרמב"םדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעט
מג ע"א08 העולה דמה מתיר את בשרה למזבח, וברש"י דכתיב וזרקו והדר וערכורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרעט
מג ע"א12 דמן מתיר את אימוריהן ליקרבמשנת חיים במדבר עמ' קסה
מג ע"א12 זריקת הדם המתירה את האימורים למזבח ואת הבשר לבעליםגור אריה שמות פכ"ג הערה 82, ויקרא פי"ט הערה 259
מג ע"א13 בהיכל אין פיגול רק בעזרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רא
מג ע"א13 פרים הנשרפים אין בהם משום פיגוללחמי תודה דף קנו ע"א, קנז ע"א
מג ע"א15 פיגול שהעלה ע"ג מזבח פקע איסורופנים מסבירות עמ' שסה
מג ע"א רש"י ד"ה דמה מתיר בשרה למזבחעיוני רש"י במדבר עמ' תקא
מג ע"א תוס' ד"ה הקומץמשנת חיים דברים עמ' רפו
מג ע"ב הפגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג המזבח פקע איסור מהןחיי נפש ח"ג עמ' רד
מג ע"ב הפיגול והנותר והטמא שהעלן ע"ג מזבח פקע וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' פז
מג ע"ב וטומאתו עליו - בטומאת הגוףבנין אפרים עמ' קעז [הלכה]
מד ע"א אדם מביא את זבחיו היום ונסכין עד עשרה ימיםאמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' קלא
מד ע"א אדם מביא זבחועולת חודש ח"ג מאמר תמה-תמו
מד ע"א ונסכיו מכאן עד עשרה ימיםרב שלום (אדלר) עמ' תמד
מד ע"א מביא אדם קרבנו היום ונסכו לאחר כמה ימיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפג
מד ע"ב תני לוי לכל קרבנם וכו' לרבות לוג שמןעיוני רש"י במדבר עמ' רפה
מד ע"ב ואכלו אותם אשר כופר בהםאור אברהם - תשובה עמ' רל
מד ע"ב לך הוא, שלך יהא אפילו לקדש בו את האשה, ובתוס' שםעיוני רש"י במדבר עמ' מה, מו
מד ע"ב רש"י ד"ה זה גזל - חטאת כו' בהדיא כאו"א במקומו וסידרן וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 127
מה ע"א01 הלכתא למשיחאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קפט
מה ע"א01 הלכתא למשיחאהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רלח
מה ע"א01 הלכתא למשיחאדרישת ציון (תשסב) עמ' 135-136
מה ע"א02 שחיטת קדשים לא ליתני הלכתא למשיחאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רד
מה ע"א06 קדשי גויים אין חייבים משום פיגול נותר וטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
מה ע"א06 קדשי נכריםמשנת חיים בראשית עמ' רסו
מה ע"א06 קדשי נכריםמשנת חיים דברים עמ' רלא
מה ע"א07 קדשי גויים השוחט בחוץ פטור דברי ר"מיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
מה ע"א07 שוחט קדשי נכרים בחוץלקוטי שיחות חלק ל עמ' 72
מה ע"א09 קדשי נכרים כו' ולא מועליןמשנת חיים ויקרא עמ' שפד, תיג
מה ע"א09 קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועליןלב המשפט ח"א שיעור ו [הלכה]
מה ע"א09 קדשי עכו"ם לא נהנין ולא מועלין וכו' דברי ר' שמעון וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמג
מה ע"א09 קרבנות עכו"ם אין מועלין בהםימלא פי תהלתך ח"א עמ' רמח
מה ע"א20 נותר חילול מטומאה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שפד
מה ע"א29 אלא מעשר בהמה כו'משנת חיים בראשית עמ' תכח
מה ע"א שטמ"ק אות אמשנת חיים ויקרא עמ' שכו
מה ע"א תוס' ד"ה והשוחטןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צז ע"א
מה ע"ב02 ובגוי לא הורצהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמג
מה ע"ב11 ונכרים לאו בני הרצאה נינהומשנת חיים במדבר עמ' תכא
מה ע"ב11 לאו בני הרצאהמשנת חיים בראשית עמ' קט, קכג
מה ע"ב11 לאו בני הרצאה נינהומשנת חיים ויקרא עמ' ד, סז, תיז
מה ע"ב11 לרצון להם ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהו, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קטז, קצח-קצט, שמות עמ' תצב, תתכה, תתקלו, דברים עמ' תשלה
מה ע"ב11 קדשי עכו"ם נתמעטו מריצוי ציץ, דכתיב לרצון להם ועכו"ם לאו בני הרצאה נינהורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' רצא, שצד
מה ע"ב12 דברים שאין חייבין משום פיגול חייבין משום נותריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
מה ע"ב15 אבל העצים והלבונה א"ח משום טומאהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
מה ע"ב רש"י בהוכשר ליקרב ואקדשים קאיגור אריה ויקרא פ"ז הערה 137
מה ע"ב רש"י שהוא המכשירן לאכילה האמורה בהןגור אריה ויקרא פ"ז הערה 138
מו ע"א לכפרה נתתיו ולא למעילהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח
מו ע"א ג' כריתות בשלמים למהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעב
מו ע"א רש"י ד"ה עגלה וערפו שם וכו' דשם תהא קבורתהברית שלום (תעח) דף קכז ע"א
מו ע"א רש"י ד"ה עגלה וערפו שם וכו' רשם תהא קבורתהברית שלום (תשסח) עמ' תתיד
מו ע"ב11 מחלוקת בטומאת בשרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
מו ע"ב21 כיון שלא קרינא ביה וכו'בנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
¬מו ע"ב23 והבשר אשר יגע לרבות עצים ולבונהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' טו
מו ע"ב25 לשם ו' דברים הזבח נזבח לשם זבח זובח וכו'המוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קצא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחארץ החיים (ליברזון) עמוד ח סי' א
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחבנין שאול עמ' רג
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחגור אריה שמות פכ"ט הערה 202
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחדעת תורה ויקרא עמ' קעז
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחהחכמה מאין עמ' קיח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחויגד יעקב עמ' פא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ו אות כד
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחחלקת יהושע עמ' רלז הערה תקא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רנט
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחלקוטי שיחות חי"ג עמ' 62
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחמצווה ועושה ח"א עמ' רג
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחתורת מנחם חנ"ב עמ' 388, חנ"ג עמ' 210
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח לזבחתאומי צביה עמ' ק
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'אור אברהם ברכות עמ' קמ
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קסו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צ
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחטיול בפרדס ח"א עמ' תח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'חנן אלקים עמ' צה, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ב, ה, צח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לד, רטז, רכה, רלג, רמב, רנב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח, פו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלג
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' י
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעח
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' אמר רבי יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחת מכל אלו כשר, שתנאי בית דין הואערבי נחל (תשסד) עמ' תסא
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם השם, אר"י אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשרתפארת צבי ויקרא עמ' סב
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו' לשם ריח וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיט, תלט
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קה
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אשים, לשם ריח לשם ניחוחמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבחאהל נפתלי עמ' קנ
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח, לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, לשם ניחוחשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' עה
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נזבח... לשם ריח, לשם ניחוחבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעו, במדבר עמ' תרסו
מו ע"ב25 לשם ששה דברים הזבח נשחט וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 53
מו ע"ב26 הקב"ה נקרא 'השם'דרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות לג
מו ע"ב26 לשם אשיםמשנת חיים שמות עמ' ז
מו ע"ב26 לשם ריחמשנת חיים ויקרא עמ' תקכה, תקכו
מו ע"ב26 לשם ריח לשם ניחוחמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' פ
מו ע"ב27 ניחוחהכתב והקבלה ויקרא פ"א פסוק ט
מו ע"ב29 אין המחשבה הולכת אלא אחר העובדמטר השמים עמ' קצא
מו ע"ב32 אשים לשם אשים לאפוקי כבבא דלא וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק ט
מו ע"ב32 לאפוקי כבבא דלאגור אריה ויקרא פ"א הערה 346
מו ע"ב33 לשם ריח לאפוקימשנת חיים בראשית עמ' קנג, רסט-רע
מו ע"ב35 אברים שצלאן והעלןמשנת חיים ויקרא עמ' קיב, תקכ
מו ע"ב35 אברים שצלאן והעלן אין בהם משום ריח ניחוחאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תכ
מו ע"ב35 אברים שצלאן והעלן אין בהן משום ריח ניחוח, לשם הנחת רוח לה', לשם מי שאמר והיה העולםשל"ה - מס' תענית אות מז
מו ע"ב35 איברים שצלאן רהעלז איז בהם משום ריח ניחוחאור אברהם ויקרא עמ' עה, תו
מו ע"ב35 לד' לשם מי שאמר והיה העולםתורת העולה ח"ב פרק ג
מו ע"ב35 לריח ניחוח, נחת רוח לפניפרדס המלך (תשסט) אות רמב, רצט, שיא, רמזי פורים אות ב, תקצז
מו ע"ב35 לשם הנחת רוח לה'משנת חיים בראשית עמ' עב
מו ע"ב35 נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונודרשות מהר"ם בנעט עמ' נט
מו ע"ב35 ריח נחוח להנחת רוח ה' לשם מי שאמר והיה העולםעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 221
מו ע"ב35 ריח נחוח להנחת רוח ה' לשם מי שאמר והיה העולםפרי צדיק נח אות ד, ר"ח שבט אות ד, פ' שקלים אות ה, אחרי מות אות יא
מו ע"ב35 ריח ניחוח נחת רוח לפני שאמרתי וגעשה רצוניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשסד
מו ע"ב35 ריח ניחוח, לשם הנחת רוח, לה', לשם מי שאמר והיה העולםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רטז, רכא
מו ע"ב35 ריח ניחחהכתב והקבלה בראשית פ"ח פסוק כא
מו ע"ב37 חטאת ששחטה לשם חולין כשרהאור אברהם ויקרא עמ' לח
מו ע"ב רש"י - תנאי בית דין שישחט סתם כדאמרן בפ"ק התנו בית דין דלא לימא לשמו דלמא אתי למימר שלא לשמותפארת צבי ויקרא עמ' סב
מו ע"ב רש"י ד"ה הנח"ר - נח"ר לפני הקב"ה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 1
מו ע"ב רש"י ד"ה הנחת רוחדברי ברוך ח"ב סי' ח אות ד
מו ע"ב רש"י ד"ה עולהמשנת חיים ויקרא עמ' קיב
מו ע"ב רש"י ד"ה עולה לשם עולהגור אריה ויקרא פ"א הערה 334
מו ע"ב שטמ"ק אות ימשנת חיים ויקרא עמ' שפב
מז ע"א01 המתעסק בקדשים פסולמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכח
מז ע"א01 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסולדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיד
מז ע"א01 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו' לרצונכם תזבחוהו לדעתכם זביחוחכמה ומוסר ח"א עמ' קסו
מז ע"א01 מתעסק פסול בקדשיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ד
מז ע"א04 לרצונכם לדעתכםצמח צדיק (תשסז) עמ' שג
מז ע"א06 אמר ראבר"י שמעתי שהבעלים מפגליןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
מז ע"א06 מתניתין דלא כראב"יעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח
מז ע"א07 שמעתי שהבעלים מפגליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
מז ע"א09 אלמא הבעלים קרי מקריב ואיתנהו בכלל לא יחשבצמח צדקה עה"ת עמ' לו
מז ע"א09 אמר אביי ראב"י, ורש"י ד"ה בפנים ורע"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמה
מז ע"א11 מתחייב זה במחשבתו של זהאמרי השכל עמ' 15
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' נה
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםתפארת צבי ויקרא עמ' קפה
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשל"ה - מס' פסחים אות רס
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפוןשרגא המאיר על התורה עמ' צא, תכב
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו'אשר ליהודה עמ' יט
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו' קדשים קלים שחיטתן בכל מקום וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' כא
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחיםטוב טעם ויקרא עמ' יא
מז ע"א28 איזהו מקומן של זבחים קדשי קדשיםאמרי רבי שפטיה עמ' רפא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתם בצפוןתורת החסידים הראשונים עמ' שא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןאור ישרים (תשסב) עמ' רצא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רנא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןבאר הגולה באר ה הערה 112
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקלח
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןגנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסו, קצב
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןזכרון אליעזר עמ' קפב
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןצפנת פענח (תשסו) עמ' קעג
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפון וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' קעא
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקדשים קלים שחיטתן בכל מקוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלב
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןדרך חיים עמ' קיד
מז ע"א28 קדשי קדשים שחיטתן בצפוןכתר שם טוב (תשסד) סי' קיד
מז ע"א28 קדשי קדשים בעי צפוןחכמת התורה שמיני עמ' קיח
מז ע"א28 שחיטת צפוןברכת שלמה חו"מ עמ' כא [הלכה]
מז ע"א28 קדשי קדשים ששחטן בדרום פסוליןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' כג
מז ע"א28 לא נשחט בצפון פסולגור אריה ויקרא פ"ד אות כ
מז ע"א29 החטאת נשחטת בצפוןגור אריה ויקרא פי"ד הערה 96
מז ע"א29 חטאת פנימיתגור אריה במדבר פ"ח הערה 79
מז ע"א31 ודמן טעון הזיה על בין הבדיםטוב טעם ויקרא עמ' יא
מז ע"א33 שיירי הדם היה שופך על יסוד המערבירוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסו
מז ע"א33 שירי הדם היה שופך אל יסודצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קיג
מז ע"א33 שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבחס' החיים (תשנג) עמ' צה
מז ע"א33 שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבחספר החיים (תשנג) עמ' צה
מז ע"א35 שעירים הנשרפיםגור אריה במדבר פ"ח הערה 75
מז ע"א רש"י פרשת בן בקר למעלה מפרשת בן צאןגור אריה ויקרא פ"א הערה 351
מז ע"א תוס' ד"ה איזהו - והא דלא תנן הבא שחיטת בכלי שרת בצפון כדתנן וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
מז ע"א תוס' ד"ה איזהומשנת חיים ויקרא עמ' יב, קלד
מז ע"א תוס' ד"ה קדשי קדשים סכין ששוחטין קדשים אפילו קדשים קלים בעי כלי שרת ואם שחט בסכין חול פסולערבי נחל (תשסד) עמ' תתשס, תתשסה
מז ע"ב ולקחהכתב והקבלה ויקרא פ"ד פסוק כה = במדבר פי"ט פסוק ד
מז ע"ב תוס'הכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ד
מח ע"א03 ואיידי דחביבא אקדמי'דברי מנחם (היימליך) עמ' יג
מח ע"א06 עולת הבקר צריכה צפוןדרך חיים עמ' קיב
מח ע"א08 וי"ו מוסיף על ענין ראשוןגור אריה שמות פכ"א הערה 3
מח ע"א21 אין גז"ש לחצאיןבנין שאול עמ' קסד
מח ע"א21 אין גזירה שוה למחצהלחמי תודה דף נו ע"ב
מח ע"א21 אין גזירה שוה למחצהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 22
מח ע"א26 היקש עדיף מגזירה שוהלחמי תודה דף נו ע"ב
מח ע"א30 מה ודאו חטאת בת דנקא אף ספיקו אשם בר דנקאשל"ה - מס' ראש השנה אות קמב, מס' יומא אות קכא
מח ע"א31 דנקא (ורש"י - מעה כסף)לקוטי שיחות חל"ט עמ' 221
מח ע"א31 החטאת בדנקא והאשם בשני סלעיםתורת העולה ח"ב פרק י, ח"ג פרק לו
מח ע"א31 ורבי עקיבא וכו' נפקא ליה וכו' תורה אחת לכל האשמותלקוטי שיחות חי"ז עמ' 45
מח ע"א31 חטאת בת דנקאאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מו
מח ע"א31 חטאת בת דנקא וכו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ז עמ' 73, חכ"ה עמ' 455
מח ע"א38 חטאת מנלן דבעיא צפון דכתיב ושחט את החטאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק יח
מח ע"א תוס' ד"ה אשכחןגור אריה ויקרא פ"א הערה 217, 347
מח ע"ב חטאת בצפון כמו עולהאשל חיים ח"א עמ' קכה
מח ע"ב כל החטאות טעונין צפוןבת עין (תשסז) עמ' רלו-רלז
מח ע"ב אותו בצפון ואין השוחט בצפוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד
מח ע"ב אין שעיר נחשון בצפון, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' תי
מט ע"א01 והרי מעשר דהוא נפדה ואילו לקוח וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 75
מט ע"א04 התם לא אלימא קדושתי' וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 79
מט ע"א13 אשם מנא לן דבעי צפון, דכתיב "במקום אשר ישחטו את העולה"אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
מט ע"א21 אי אתה רשאי להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירושגור אריה ויקרא פי"ד הערה 101
מט ע"א28 יכול לא יהא טעון מתן דמיםמשנת חיים במדבר עמ' פח, שיא
מט ע"א תוס' ד"ה לפיגור אריה שמות פי"ב הערה 235, פכ"א הערה 546
מט ע"א תוס' ד"ה לפימשנת חיים במדבר עמ' קט
מט ע"ב09 ולקיש קרא לחטאתגור אריה ויקרא פי"ד אות טו
מט ע"ב20 דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקשלחמי תודה דף נו ע"א, עד ע"ב
מט ע"ב20 דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקשרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכב
מט ע"ב29 ולא ניהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש וכו' וכי תימא נקשי אקושי ניחא לי'בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קכט אות ו
מט ע"ב43 פרח בכולו טהורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סג
מט ע"ב46 בקדשים לא ילפינן למד מן הלמדגור אריה ויקרא פט"ז אות כו
מט ע"ב רש"י אבל לגבי שחיטה דלאו עבודת כהן היא לא אהדריהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 103
מט ע"ב רש"י ד"ה אבלגור אריה שמות פכ"א הערה 546
מט ע"ב רש"י לא גמרינן הוא מכלליהגור אריה שמות פכ"א אות נז
מט ע"ב רש"י - אם אינו ענין לעצמו תנהו ענין לפר העלם דבר של ציבורגור אריה ויקרא פ"ד הערה 78
נ ע"א02 רבי ירמיה סבירא ליה דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בבנין אבערבי נחל (תשסד) עמ' תקכו
נ ע"א15 דבר הלמד בגזירה שוה אינו חוזר ומלמד בהיקשערבי נחל (תשסד) עמ' תקכד
נ ע"א18 תודה באה ממעשר שנירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא
נ ע"א22 פלוגתא אי אזלינן בתר מלמד או למדלחמי תודה דף נו ע"א
נ ע"א29 מלמד שמוציאו שלםגור אריה ויקרא פ"ד אות ח
נ ע"א33 מה להלן בהפשט וכו'משנת חיים ויקרא עמ' צב
נ ע"ב הושוו כל חטאות הנשרפות להדדיגור אריה ויקרא פ"ד הערה 27 עמ' עח
נא ע"א דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בבנין אבערבי נחל (תשסד) עמ' תקכו
נא ע"א צריך שיתן הדם נגד היסודגור אריה ויקרא פ"א אות לט
נא ע"א דאי כתב מזבח העולה הו"א ומכ"ש למזבח הפנימי דיכול לשפוךגור אריה ויקרא פ"ד אות יז
נא ע"א רש"י יסוד שכנגד הפתחגור אריה ויקרא פ"ד הערה 66
נא ע"א תוס' ד"ה אשרקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קטו
נא ע"ב תוס' ד"ה תןמשנת חיים דברים עמ' רעה, רפה
נא ע"ב תוס' סוד"ה תןמשנת חיים ויקרא עמ' תח
נב ע"א תן יסוד למזבחמשנת חיים דברים עמ' רפז
נב ע"א למה לי קרא ק"ו הואתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רלז
נב ע"א הקרבת הפרים לא מעכבתבני יששכר ח"ב דף כה ע"ג (עמ' נז במהד' בני שלשים)
נב ע"ב04 שיתן דמה למעלה ולא שיתן דמה למטהאור אברהם ויקרא עמ' עח
נב ע"ב08 יכול אף הניתנין למעלה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רג
נב ע"ב23 אם כיפראיש מבין ח"א דף קכב ע"א
נב ע"ב26 משמעות דורשין איכא בינייהואור חדש פ"א אות 264
נב ע"ב31 חטאות הצבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעיר ראשי חדשיםעירין קדישין השלם עמ' קעא, תנא
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחידמזקנים אתבונן עמ' צא
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעירי ראשי חדשיםנר ישראל חלק א דף קי
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחיד אלו הן חטאות הציבור שעירי ראשי חדשים ושל מועדותעקבי אבירים עמ' עב-עג, קצז, שעב
נב ע"ב31 חטאת הצבור והיחידרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
נב ע"ב31 חטאת הצבור והיחיד וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קלה
נב ע"ב31 חטאת הציבור והיחיד וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מז
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחידאהלי יעקב (הוסיאטין) דף נב ע"ב
נב ע"ב31 חטאות הציבור והיחיד וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' סד
נב ע"ב32 אלו הן חטאות הציבורלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
נב ע"ב32 אלו הן חטאת הצבור שעירי ראשי חדשיםבארות המים (תשסט) עמ' שע
נב ע"ב32 אלו הן חטאת הצבור שעירי ראשי חדשיםאהלי יעקב (הוסיאטין) פרשת פרה עמ' רג, פרשת שמיני עמ' רמד {שעיר ר"ח נחשב גם חטאת היחיד - שמכפר על ה' כביכול}
נב ע"ב32 חטאות ציבור של מועדיםגור אריה ויקרא פכ"א הערה 228
נב ע"ב32 שעיר ר"ח הוא קרבן ציבורגור אריה שמות פ"מ אות א
נב ע"ב32 שעירי ר"ח ושל מועדות בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נב ע"ב33 חטאת טעונה ארבע מתנותאור גנוז (מוסקוביץ) פ' פקודי עמ' רז {כנגד ארבע אמהות}
נב ע"ב רש"י ד"ה מה היא דמיםיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכח
נג ע"א01 עלה בכבשבישורון מלך ח"א עמ' רפו
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובבמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקי
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יט עמ' קטז
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומיתקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עו
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קצד
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רז
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית וכו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנ, אור תורה סי' קמ, הוספות לספרי הרה"מ סי' לא
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קמ
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב וכו' דרומית מזרחית מזרחית צפוניתנועם אלימלך (תשסא) עמ' תלה
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב וכו' מערבית דרומיתשל"ה - תולדות אדם אות שעה
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובבטוב טעם ויקרא עמ' יב
נג ע"א01 עלה בכבשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רז
נג ע"א01 עלה בכבשנועם אלימלך דף לו ע"ד, קד ע"ד, קה ע"ד
נג ע"א01 עלה בכבשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תג
נג ע"א01 עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית וכו'דבר טוב עמ' של
נג ע"א01 בא לו לקרן מזרחית דרומיתדברי שמואל (תשיג) עמ' סט
נג ע"א03 שירי הדם היה שופך על יסור דרומיתורת העולה ח"ב פרק כו
נג ע"א04 ונאכלין לפנים מן הקלעיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רכג
נג ע"א04 קדשים נאכלין בכ"מ בעזרהגור אריה שמות פכ"ט אות לה
נג ע"א05 חטאות נאכלים בכל מאכל רש"יוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
נג ע"א24 והיתה הרשתהכתב והקבלה שמות פכ"ז פסוק ה
נג ע"א25 התורה נתנה מחיצה להבדיל בין המים עליונים לתחתונים ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שפז
נג ע"א25 התורה נתנה מחיצה להבדיל בין המים עליונים לתחתונים, ורש"יברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
נג ע"א רש"י ד"ה לפניםגור אריה שמות פכ"ה הערה 143
נג ע"א רש"י לאפוקי נשים שאינן ראויות לחיטויגור אריה ויקרא פ"ו הערה 183
נג ע"א רש"י עומד בארץ וזורק במזרק כנגד הקרןגור אריה שמות פכ"ט הערה 141
נג ע"ב03 העולה וכו' ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבעמדבר קדש בראשית ח"א עמ' רצב
נג ע"ב03 העולה ק"ק שחיטתה בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נג ע"ב03 העולה קודש קדשים שחיטתה בצפון וקבול דמה בכלי שרת בצפוןויברך דוד עמ' פט
נג ע"ב03 העולה קדשי קדשיםכתר שם טוב (תשסד) סי' תכה
נג ע"ב03 עולה היא קדשי קדשיםגור אריה ויקרא פ"ב הערה 18
נג ע"ב03 עולה שחיטתה בצפוןפרדס המלך (תשסט) אות שפד
נג ע"ב05 זריקת העולה הוא מן המזרק עצמונחמד ונעים (תשסט) שמיני ד"ה ויקרב אהרן
נג ע"ב05 עבודת הקרבת העולה נעשית על המזבח החיצוןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 19
נג ע"ב06 וטעונה הפשט וניתוחמשנת חיים ויקרא עמ' צ
נג ע"ב06 וכליל לאשיםמשנת חיים שמות עמ' ז
נג ע"ב11 יכול יזרקנו זריקה אחת ת"ל סביבגור אריה שמות פכ"ט הערה 143
נג ע"ב19 וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודנועם אלימלך דף מט ע"ד
נג ע"ב19 קרן דרומית מזרחית לא היה לה יסודגור אריה ויקרא פ"א אות לט
נג ע"ב19 קרן דרומית מזרחית לא היה לה יסודדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנח
נג ע"ב19 קרן דרומית מזרחית לא היה לו יסודגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמו
נג ע"ב19 קרן מזרחית דרומית לא הי' לו יסודאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
נג ע"ב19 קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודנועם אלימלך (תשסא) עמ' קצט
נג ע"ב19 קרן מזרחית דרומית לא היה לה יסודתורת העולה ח"א פרק יג
נג ע"ב21 בחלקו של טורףחקל יצחק (תשסג) עמ' רעד
נג ע"ב21 בחלקו של טורףמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' לז
נג ע"ב21 ג' קרנות בחלקו של טורףתורת יחיאל בראשית עמ' תט
נג ע"ב21 המזבח כולו היה בנוי בחלקו של בנימין לבד מאמה יסוד שהיה בחלקו של יהודה, ועל זה היה מצטער בנימין הצדיקשם עולם (תשסו) עמ' רח[ג]
נג ע"ב21 המקדש לא היה בנוי אם חסרה רצועה של חלק בנימיןמי מרום ח"ט עמ' שיח
נג ע"ב21 חלקו של טורףצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קכט
נג ע"ב21 לפי שלא היתה בחלקו של טורףאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצה
נג ע"ב21 לפי שלא היתה בחלקו של טורףאור הצבי עמ' 214
נג ע"ב21 מקדש בחלקו של טורףקדושת השבת סי' ז (עמ' 62)
נג ע"ב21 מקדש בחלקו של טורףפרי צדיק ר"ח שבט אות ד
נג ע"ב21 שלא היתה בחלקו של טורף וכו' באחסנתי' יתבני מדבחא וכו' מקדשאלקוטי שיחות חט"ו עמ' 447, חט"ז עמ' 239, חכ"ה עמ' 276
נג ע"ב21 ביהמ"ק בחלקו של בנימיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קלט
נג ע"ב22 אמר רב שמואל בר רב יצחק מזבח היה אוכל בחלקו של יהודהקרבן שבת (תשסח) עמ' קכג
נג ע"ב25 רצועה היתה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלהעבודת חיים ח"א עמ' קיט
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה וכו' והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בבל יום לנוטלהתורת אביגדור ח"ג עמ' יט
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לבולעהלב אביגדור עמ' יג, קסב
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימיןאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קג
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין והי' בנימין הצדיק מצטער עליה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנו
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל יום לנוטלהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קצח
נג ע"ב25 רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקכח
נג ע"ב25 רצועה יוצאה מחלקו של יהודה והיה בנימין הצדיק מצטערבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ד
נג ע"ב26 והיה בנימין הצדיק מצטער עליהצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ד ע"ב-ע"ג
נג ע"ב תוס' ד"ה העולהמשנת חיים דברים עמ' רעח, רפב
נג ע"ב תוס' ד"ה קדשיבנין אפרים עמ' קפ [הלכה]
נד ע"א01 בנין ביהמ"ק בנחלת בנימיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קס הערה 38
נד ע"א01 ביהמ"ק נבנה בחלקו של בנימיןגור אריה בראשית פי"ב הערה 74
נד ע"א01 לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן להקב"ה שנאמר ובין כתפיו שכןנועם אליעזר בראשית עמ' שכב ע"א
נד ע"א01 מזבח בחלקו של בנימין היהעטרת ישועה (תשסד) אות לו לשביעי ש"פ
נד ע"א02 אושפזיכנא דשכינהתורת יחיאל בראשית עמ' רצד
נד ע"א03 ובין כתפיו שכן השכינה שרויה בחלקו של בנימיןפרי צדיק ר"ח כסלו אות ד
נד ע"א08 מאי לא היה לה יסודגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קמו
נד ע"א11 לוי מתרגם וכו' מקדשא מקום מקודש לדמים, ורש"י ד"ה לוילקוטי שיחות חט"ו עמ' 447
נד ע"א22 בנאו למזבח מאבני נחל חלקותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לו
נד ע"א24 חוזר ומביא מלבן שהוא ל' אמה על ל' אמהגור אריה שמות פכ"ט אות יג
נד ע"ב01 דמחית מידי מתותיה ושקיל ליהרסיסי לילה סי' ד (עמ' 4)
נד ע"ב07 מ"ד וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה וכו' אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם וכו' ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צג
נד ע"ב07 מאי דכתיב וילך דוד ושמואל וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכא
נד ע"ב07 מאי דכתיב וישב דוד בנויות ברמהצמח צדקה עה"ת עמ' קנט
נד ע"ב08 וישבו בנויות - יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יד
נד ע"ב08 וכי מה ענין ניות אצל רמה אלא יושבין ברמה והיו עוסקין בנויות של עולםקרבן שבת (תשסח) עמ' קכו
נד ע"ב08 מה ענין ניות אצל רמהאמה של מלכות עמ' 12
נד ע"ב08 וכי מה ענין ניות אצל רמההדרת אליהו דרוש י סי' ה ד"ה ובכדי
נד ע"ב09 אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 224 ,168
נד ע"ב09 היו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 402 ,366 ,331
נד ע"ב09 היו יושבין ומפלפליןבית ישי - דרשות עמ' צה
נד ע"ב09 שהיו יושבים ברמה ועוסקין בנויו של עולם וכו'דרשות שבט הלוי עמ' שז
נד ע"ב09 שהיו יושבין ברמה ועוסקים בנויו של עולםנפש החיים עמ' 12
נד ע"ב09 שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמח
נד ע"ב09 שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, וברש"יבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצ, שצג
נד ע"ב10 בית המקדש הוא נויו של עולםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' כה, מט, קיז
נד ע"ב10 שעסקו בנויו של עולםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נד ע"ב11 ביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רמו
נד ע"ב11 ביהמ"ק גבוה מכל ארץ ישראל וכו'מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רכד, רמו
נד ע"ב11 בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קא
נד ע"ב11 ירושלים גבוהה מכל המקומותדרשות מהר"ם בנעט עמ' כ
נד ע"ב11 מלמד שבהמ"ק גבוה מכל אר"י וכו'ברית שלום (תעח) דף מט ע"ג
נד ע"ב11 מלמד שבהמ"ק גבוה מכל אר"י וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שטו
נד ע"ב11 מלמד שביהמ"ק גבוה וכו' וא"י גבוהה מכל ארצותלקוטי שיחות ח"כ עמ' 292, חכ"ט עמ' 76
נד ע"ב11 מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצותאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' צח
נד ע"ב11 מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' סט
נד ע"ב12 א"י גבוהה מכל הארצות וכו'בינה לעתים דרוש נד עמ' שנג
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותאבני אש (אויש) מועדים עמ' קסז
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסח
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותברכת יוסף עמ' קא
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותעמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
נד ע"ב12 ארץ ישראל גבוה מכל הארצותפרי צדיק האזינו אות ג
נד ע"ב12 וא"י גבוהה מכל ארצותדרך חיים עמ' תרפז
נד ע"ב16 אמרי ש"מ הכא הוא מקומונחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות יג
נד ע"ב16 דוד מצא את מקום המקדשצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ב ע"ג
נד ע"ב16 הר המוריה נקבע למקום המקדש על פי דוד ושמואלבאר הגולה באר ה הערה 599
נד ע"ב17 סבור למבנייה בעין עיטםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסב, תתס
נד ע"ב17 סבור למבנייה בעין עיטםתורת העולה ח"ב פרק טז
נד ע"ב17 סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי וכו', וברש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תריט, ויקרא עמ' קנא, מלכים עמ' קכב
נד ע"ב17 סבור למיבניה בעין עיטם אמרו ניחות פורתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
נד ע"ב17 סבר למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי ניתתי בי' קליל כדכתיב ובין כתיפיו שכן וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' קפה
נד ע"ב17 סברו דוד ושמואל לבנות ביהמ"ק בעין עיטם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף יד
נד ע"ב18 מוטב דניתתי ביה פורתא דכתיב ובין כתפיו שכןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קה
נד ע"ב18 מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכןלקוטי שיחות ח"י עמ' 146
נד ע"ב18 ניתתי ביה פורתא משום דכתיב ובין כתפיו שכן וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קמט
נד ע"ב18 ניתתי ביה קליל דכתיב ובין כתיפיו וכו'טוב ירושלים דברים פל"ג פסוק יב
נד ע"ב18 ניתתי ביה קלילפירוש המכבי דברים עמ' שפ
נד ע"ב19 סנהדרין ביהודה ושכינה בבנימיןילקוט הגרשוני ח"ב
נד ע"ב19 סנהדרין היו יושבין בחלקו של יהודהתורת יחיאל בראשית עמ' שצו
נד ע"ב20 שכינה בחלקו של בנימיןטיול בפרדס ח"א עמ' רצח
נד ע"ב22 וע"ז נתקנא דואג בדודילקוט הגרשוני ח"ב
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שצג
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קטז
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדודפרי צדיק ויצא אות ז
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד כדכתיב כי קנאת ביתך אכלתניאור מאיר ח"ב עמ' קיז-קיח
נד ע"ב22 ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי וכו'בעקבות משה שמות עמ' שעג
נד ע"ב22 על דבר זה נתקנא בו דואגמאיר נתיבות ח"ב עמ' רע, ח"ג עמ' קיב
נד ע"ב22 על דבר זה נתקנא דואג בדוד וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעא
נד ע"ב24 זכור ה' לדוד את כל ענותו - עמלו למצוא מקום המקדששם דרך - כתר תורה עמ' קפד
נד ע"ב27 הנה שמענוה באפרתה וכו'אור הצבי עמ' 81
נד ע"ב27 שמענוה באפרתה - יהושעהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תפז
נד ע"ב29 מצאנוה בשדה יער זה בנימין דכתיב בנימין זאבפרי צדיק ויגש אות טז
נד ע"ב31 אשם וכבשי עצרת ניתנים בשתי מתנות שהן ארבעגור אריה ויקרא פ"א הערה 295
נד ע"ב31 שלמי צבור מכפריםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 110
נד ע"ב31 שלמי ציבור נאכלין ליום ולילה, ושלמים של מתן תורה היו נאכלין לשני ימים ולילה אחדלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רד, רה
נד ע"ב32 אשם גזילותגור אריה ויקרא פ"ה הערה 173
נד ע"ב32 אשם גזילות מעילות וכו' בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נד ע"ב רש"י - ותאר הגבול ועלהיסוד ושורש העבודה שער באור גבולות
נד ע"ב רש"י - נעשה אותו נמוך מעטפירוש המכבי דברים עמ' שפ
נד ע"ב רש"י - עין עיטם שהוא מעין מי נפתוחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כה
נד ע"ב רש"י ד"ה ואיכא - בעינן סנהדרין בעזרהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמט
נה ע"א26 תודה ואיל נזיר קק"ל וכו' ונאנלין בכל העיר לכל אדם כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרז
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתם בכל מקוםתורת החסידים הראשונים עמ' שא
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהדברי שמואל (תשנח) עמ' צח
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהימי דוד (תשסז) עמ' קפט
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרהכתר שם טוב (תשסד) סי' קיד
נה ע"א27 קדשים קלים שחיטתן ככ"מ בעזרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מג
נה ע"א27 תודה ואיל נזיר ושלמים ניתנים בשתי מתנות שהן ארבעגור אריה ויקרא פ"א הערה 295
נה ע"א28 המורם מהם כיוצא בהםתורת מנחם חי"ח עמ' 271
נה ע"א28 ונאכלין כו' לכל אדםמשנת חיים דברים עמ' שכ
נה ע"א28 קדשים קלים נאכלים בכל העירגור אריה שמות פכ"ט אות לה
נה ע"א28 ונאכלין בכל העיר וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק יא
נה ע"א29 המורם נאכל לכהנים לנשיהם ולעבדיהםעיוני רש"י במדבר עמ' רצא
נה ע"א29 לכהנים לנשיהם לבניהם ולעבדיהםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לא
נה ע"א29 לנשיהם ולבניהם ולעבדיהםתורת מנחם חנ"א עמ' 63
נה ע"א29 נאכל וכו' ובניהםמשנת חיים שמות עמ' רצג
נה ע"א34 במקום קדוש כולל בתוכו אף מחנה לויהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 139
נה ע"א39 שלמים קדשים קליםתפארת צבי שמות עמ' תנז
נה ע"א39 שלמים קדשים קלים וכו' ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבעדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נו
נה ע"א39 שלמים קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםשער המלך (תשנז) עמ' קלח
נה ע"א40 שלמים כשרים בכל המזבחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נה ע"א41 ונאכלין וכו' לשני ימים ולילה אחת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יז
נה ע"א44 להכשיר כל הרוחות בקדשים קליםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמה
נה ע"א רש"י ד"ה טהור, כל דגל בתוך אסיפת דגלורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיח
נה ע"א רש"י ד"ה ליום ולילהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 40
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם שמות עמ' קצז
נה ע"ב שלמים ששחטןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
נה ע"ב שלמים ששחטןאבן ישראל על התורה עמ' נא
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קד
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם במדבר עמ' קז
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל פסוליןאור אברהם ויקרא עמ' לג, לו
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תכג
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם וכו' פסולין וכו'טוב ירושלים שמות פ"מ פסוק ב
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות ההיכל פסוליןגור אריה ויקרא פ"ח הערה 8
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסוליןלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' כד
נה ע"ב שלמים ששחטן קודם שיעמידו לויים וכו' פסוליןלקוטי שיחות חל"א עמ' 219
נה ע"ב וילון מאי א"ר זירא, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכא
נה ע"ב הנכנס בטומאה לעזרה חייבבנין שאול עמ' קעז
נה ע"ב רש"י ד"ה צפוןמשנת חיים ויקרא עמ' נח
נה ע"ב תוס' ד"ה גובההמנחת מרדכי עמ' רנו
נו ע"א03 אורך העזרה היה קפ"ז אמה על רוחב קל"העטרת ישועה (תשסד) אות יג ליום ד דחוהמ"פ
נו ע"א03 כל העזרה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
נו ע"א11 לשכות בנויות בחול ופתוחות לקודשגור אריה ויקרא פ"ו הערה 137
נו ע"א11 לשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודשדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נז, שמ
נו ע"א11 לשכות הבנויות לחול ופתוחות לקודש כהנים נכנסין לשם וכו'לחמי תודה דף קמד ע"ב
נו ע"א11 לשכות הפתוחות לקדשמשנת חיים דברים עמ' תק
נו ע"א15 דוקא לאכילה ריבתה תורה אכילות הרבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עד
נו ע"א15 התורה ריבתה אכילות הרבה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תסה
נו ע"א34 אר"י מנין לדם שנפסל בשקיעת החמהמקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
נו ע"א35 דם נפסל בשקיעת החמהישא מדברותיך - מגילה עמ' נד
נו ע"א35 דם נפסל בשקיעת החמהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ב
נו ע"א35 דם נפסל בשקיעת החמה ורש"י ותוס'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לא*
נו ע"א35 לינת שקיעת החמה פוסלת בדםנטריקן (תשעד) עמ' פח
נו ע"א35 מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה וכו'לחמי תודה דף פג ע"א
נו ע"א36 ביום שאתה זובח אתה מקריבגור אריה ויקרא פ"ז הערה 31
נו ע"א תוס' - שיטת ר"ת מתי דם נפסלבנין אפרים עמ' ריח [הלכה]
נו ע"א תוס' ד"ה מניןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רעט, רפ
נו ע"א תוס' ד"ה מניןקרן פני משה ח"א עמ' נד
נו ע"א תוס' ד"ה מנין - עד שקיעת החמה הוא ד' מיליןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ו
נו ע"א תוס' ד"ה מנין - כל היכא דתנא משקיעת, פירושו מתחילת השקיעהבני יששכר ח"ב דף עו ע"ד
נו ע"ב10 המחשב לאור שלישימשנת חיים ויקרא עמ' קפט
נו ע"ב10 המחשב לאור שלישיעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תיח
נו ע"ב14 נותר של שלמים בליל שלישי פטור מכרתלחמי תודה דף קפג ע"א
נו ע"ב15 תניא כותיה דר"י קדשים הנאכלין ליום אחד מחשבין בדמן משתשקע החמהמקראי קדש (תשנג) עמ' תקו
נו ע"ב22 יכול יהיו נאכלין וכו'משנת חיים בראשית עמ' ה
נו ע"ב27 בעוד יום הוא נאכל ואינו נאכל ליום שלישי וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק יז
נו ע"ב33 ביום אתה שורפוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לד
נו ע"ב33 ביום אתה שורפו ואי אתה שורפו בלילהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' סו
נו ע"ב33 ביום אתה שורפו ואין אתה שורפו בלילהחמודי צבי מועדים עמ' קמד, קנב
נו ע"ב34 הבכור והמעשר והפסח וכו' ודמן טעון מתנה אחת ובלבד שיתן כנגד היסודדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רנח
נו ע"ב34 הבכור והמעשר קדשים קלים שחיטתן בכל מקוםשער המלך (תשנז) עמ' יג
נו ע"ב34 קרבן פסח הוא קדשים קליםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 131
נו ע"ב36 בכור בהמה מעשר בהמה וקרבן פסח ניתנים במתנה אחתגור אריה ויקרא פ"א הערה 296
נו ע"ב36 ובלבד שיתן כנגד היסודטהרת יו"ט ח"ח עמ' קטו
נו ע"ב36 ובלבד שיתן כנגד היסודדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' תנב, ח"ב עמ' נה
נו ע"ב36 זריקת הדם בק"פשירת הפסח אות קעג
נו ע"ב37 בשר בכור נאכל רק לכהניםגור אריה דברים פי"ב הערה 135
נו ע"ב37 לכהנים והמעשר לכל אדם, ורש"ימשנת חיים במדבר עמ' שיט, שכ
נו ע"ב38 והמעשר וכו' בכל העיר וכו' לשני ימים ולילה אחדלקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילהבארות המים (תשסט) עמ' רמה
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילהדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' רכד
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילהחכמת התורה בא עמ' תמט
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' סד
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'דבש השדה עמ' עא
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'עירין קדישין השלם עמ' תנא
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו'נר ישראל חלק ב דף קיז
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה וכו', ובתוס' על מצות ומרורים, ובשטמ"ק אות ל"בשירת הפסח אות ח
נו ע"ב39 הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלישל"ה - מס' פסחים אות קנז
נו ע"ב39 אינו נאכל אלא בלילהמשנת חיים ויקרא עמ' קפו
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצותעטרת ישועה (תשסד) אות יד ליום ד דחוהמ"פ
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצות ובגמ' שםיציב פתגם - פסח עמ' קס, קסב
נו ע"ב40 הפסח אינו נאכל אלא עד חצות וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' רע
נו ע"ב40 פסח אינו נאכל אלא עד חצותקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רס
נו ע"ב41 אין פסח נאכל אלא למנויוגור אריה ויקרא פ"ז הערה 130
נו ע"ב41 אינו נאכל אלא למנויותורת מנחם חל"ט עמ' 273
נו ע"ב41 אינו נאכל אלא למנויותורת מנחם חנ"ו עמ' 68
נו ע"ב41 אינו נאכל אלא צליטוב טעם שמות עמ' סט
נו ע"ב41 הפסח אינו נאכל אלא למנוייו, וברש"י ותוס' ושטמ"קשירת הפסח אות לט
נו ע"ב41 פסח אינו נאכל אלא למנויוכסף נבחר עמ' קכז
נו ע"ב41 פסח אינו נאכל אלא למנויומי מרום ח"ד עמ' טו
נו ע"ב41 פסח אינו נאכל אלא למנוייובני יששכר ח"א דף קה ע"ב, סח ע"ב
נו ע"ב41 ק"פ אינו נאכל שלא למנוייולקוטי שיחות חל"ב עמ' 222
נו ע"ב תוס' ד"ה להרחיקמשנת חיים ויקרא עמ' תעג
נו ע"ב פיה"מ להרמב"םמשנת חיים במדבר עמ' שטו, שכו
נו ע"ב שטמ"ק אות חמשנת חיים במדבר עמ' שנז
נו ע"ב שטמ"ק אות חמשנת חיים ויקרא עמ' תעב
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים וכו'משנת חיים במדבר עמ' שכה
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים ולילה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רצ
נז ע"א מנין לבכור שנאכל לשני ימים כו'משנת חיים במדבר עמ' שכה
נז ע"א מה שלמים נאכלין לשני ימים וכו' אף בכור וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 134
נז ע"א הוסיף הכתוב הויה אחרתיריעות שלמה (אוזאן) פ' קרח
נז ע"א תוס' ד"ה איזהומשנת חיים בראשית עמ' רפ, רפז
נז ע"ב תוס' ד"ה להרחיקמשנת חיים במדבר עמ' שכז
נז ע"ב תוס' ד"ה להרחיקמשנת חיים בראשית עמ' שצא
נח ע"א01 ק"ק ששחטן בראש המזבח ובתויו"טאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' טז
נח ע"א01 קדשי קדשים ששחטן בראש המזבחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מד
נח ע"א01 קדשי קדשים ששחטן בראש המזבחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד
נח ע"א01 ששחטן בראש המזבחמשנת חיים בראשית עמ' רעו
נח ע"א02 כאלו נשחטו בצפוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעז
נח ע"א14 וזבחת עליו וכו'משנת חיים ויקרא מכתבים ב, ד
נח ע"א17 השתא כוליה לעולה כשרטהרת יו"ט ח"י עמ' קמב
נח ע"א28 מזבח אדמהשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 27 {לא שצריך לעשות מאדמה אלא לומר שמכפרת על ישראל, שייחרב במקום שישראל יכלה בחטאיו}
נח ע"א29 לא ע"ג מחילותמשנת חיים שמות עמ' רסו
נח ע"א33 ביררו משם עצי תאינה יפיםבית ישי - דרשות עמ' רנא
נח ע"א33 עצי תאנה יפים - רש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעח
נח ע"א33 עצי תאנה יפיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שס
נח ע"א רש"י ד"ה ה"ג כולו לעולהמשנת חיים ויקרא עמ' נח
נח ע"א ובתויו"טאבן ישראל על התורה עמ' יא
נח ע"ב מזבח בדרום קאיקישוטי כלה (תשסג) עמ' קלו
נח ע"ב נסתפקו אם ההיכל והאולם קדושה אחת להןבאר הגולה הקדמה 26
נח ע"ב ר"י אומר מזבח ממוצעטהרת יו"ט ח"י עמ' קמב, רמז
נח ע"ב תוס' ד"ה הא מנילקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
נט ע"א02 ולא כיור בפתח אוה"מלקוטי שיחות ח"ו עמ' 196
נט ע"א03 כיור משוך קמעא וכו'טוב טעם שמות עמ' רמא
נט ע"א20 אמר רב מזבח שנפגם וכו' ורש"ייציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' נא
נט ע"א20 מזבח שנפגםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, ח"ב עמ' לב, כרך ב ח"א עמ' רטו
נט ע"א20 מזבח שנפגםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, כרך ב ח"ב עמ' כב, רכ
נט ע"א20 מזבח שנפגם כו'משנת חיים ויקרא עמ' סז
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו עליודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם וכו' - תוס'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם ברכות עמ' לה
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם במדבר עמ' קז
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רפב
נט ע"א20 מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסוליןאור אברהם ויקרא עמ' לה
נט ע"א23 מנין למזבח שנפגםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעו
נט ע"א23 מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין וכו' אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסראוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קכה
נט ע"א25 וזבחת עליו כו' שלםמשנת חיים ויקרא מכתבים ב
נט ע"א26 עליו אתה זובחהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק כא
נט ע"א29 בעלי חיים נדחין או אין נדחיןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ
נט ע"א32 דיחוי מעיקרא ל"ה דיחויתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
נט ע"א34 אלא עד שלא נפגם המזבח וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' נד*
נט ע"א34 נהרס הא איזקין להומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"ב
נט ע"א37 מזבח שנעקרבית ישי - דרשות עמ' שצט
נט ע"א37 מזבח שנעקרמשנת חיים שמות עמ' שט, שיח, שס, שסב
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטיריןמשנת חיים בראשית עמ' רנה
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין כו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה, שסו
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומואור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב, תלב
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומואור אברהם במדבר עמ' קעט
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ע
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעג
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פז
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קל
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומולקוטי שיחות חלק ל עמ' 305
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומומשנת חיים במדבר עמ' לו, רפט
נט ע"א37 מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' ל
נט ע"א37 אע״פ שאין שם מזבח הזהב מקטירין במחתה במקומוקרבן מנחה (תשעד) עמ' שנב
נט ע"א38 מודה הי' ר"י בדמיםמשנת חיים ויקרא עמ' תו
נט ע"א39 מודה רב בדמיםמשנת חיים ויקרא עמ' תי
נט ע"א40 ביום ההוא קידש המלך החצר וגו' כי מזבח שעשה משה קטן מהכיל וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קכ
נט ע"א40 קידש המלך תוך החצר וכו' דברי ר"ימשנת חיים במדבר עמ' שטז
נט ע"א41 מזבח שעשה משה קטן מהכילרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסט
נט ע"א42 דברים ככתבן דברי ר"ימשנת חיים ויקרא עמ' תט
נט ע"א42 דברים ככתבןמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תרכח
נט ע"א רש"י ד"ה דברים ככתבןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נ
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
נט ע"א רש"י ד"ה ככתבןאבן ישראל על התורה עמ' לה
נט ע"א תוס'הכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק ט
נט ע"א תוס' ד"ה מודהמשנת חיים ויקרא עמ' תח
נט ע"א תוס' ד"ה עדתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו, רי
נט ע"א תוס' ד"ה פנוימשנת חיים במדבר עמ' רפה
נט ע"ב06 כאדם האומר לפלוני ננס הוא ופסול לעבודהנאות דשא (תשסח) עמ' ריב
נט ע"ב07 ננס פלוניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמו
נט ע"ב08 ר"י לטעמיה דאמר מזבח שעשה משה גדול היהאמרי יוסף שמות דף קסב ע"ד
נט ע"ב11 מזבח עשר אמותטוב טעם שמות עמ' רכ
נט ע"ב18 ושלש אמות קומתו דברים ככתבן וכו' פי שנים וכו' כהן עומד ע"ג המזבח וכו' משפת מזבח (ותוס')לקוטי שיחות חט"ז עמ' 444
נט ע"ב19 ר' יוסי אומר מזבח החיצון עשר אמותטיול בפרדס ח"א עמ' שעז, ח"ב עמ' רפג
נט ע"ב תוס' - נפגם המזבח פסול להקטרה אפילו לרבי יהודהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיג
נט ע"ב תוס' - קמצים מקטירין אף במקום המזבחאור אברהם - מסכת מגילה עמ' עב
נט ע"ב תוס' - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכלאור אברהם שמות עמ' קצז
נט ע"ב תוס' ד"ה האמשנת חיים במדבר עמ' קכח, קלב, קלו
נט ע"ב תוס' ד"ה עדמשנת חיים במדבר עמ' לו, לז, פז
נט ע"ב תוס' ד"ה עדמשנת חיים בראשית עמ' רנה
נט ע"ב תוס' ד"ה עד שלא נבנה המזבח, דלמ"ד בעלי חיים נדחין שוחט קרשים בזמן הזה פטורלחמי תודה דף ד ע"א
נט ע"ב תוס' סוד"ה עדמשנת חיים ויקרא עמ' מח, תי
ס ע"א13 דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מבניןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
ס ע"א13 דנין כלי מכלימשנת חיים במדבר עמ' רפה
ס ע"א13 דנין כלי מכלי ואין דנין בנין מבניןפנים מסבירות עמ' עג, פז
ס ע"א13 מזבח הוא כלי מקדשמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' שלח
ס ע"א14 מודה ר' יהודה בדמיםמשנת חיים ויקרא עמ' תו
ס ע"א14 מודה רבי יהודה בדמיםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיג
ס ע"א23 מזבח שנפגם אין אוכלים בגינו שיירי מנחהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לא
ס ע"א23 מזבח שנפגם אין אוכלין בגינודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קה
ס ע"א23 מנין למזבח שנפגםזכרון דברים (תשנט) עמ' ו (עמ' כא במהד' תשכז)
ס ע"א26 אשכחן שיירי מנחהנשמת חיים (ברלין) עמ' שסט
ס ע"א27 אין אוכלין ק"ק בירושלים והמזבח פגוםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, כרך א ח"ב עמ' לא
ס ע"ב יתביתו בארעא דחשוכאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב
ס ע"ב בשעת סילוק מסעות וכו'לקוטי שיחות חכ"א עמ' 253
ס ע"ב קדשי קדשים נפסלו כשפרקו ישראל את המשכןפנים מסבירות עמ' רג
ס ע"ב בשני מקומות קדשים נאכלים וכו' ולאחר שיפרקו הלויים וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 218
ס ע"ב ואילךהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כז
ס ע"ב רש"י ד"ה קדשים - למחנה הלוים נושאי האמןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קיז, קיח
ס ע"ב תוס' - ירושלים לא נתקדשה אלא בשביל הבית כו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 252
ס ע"ב תוס' ד"ה מאידרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה
ס ע"ב תוס' ד"ה מאילקוטי שיחות חל"א עמ' 151
ס ע"ב תוס' ד"ה מאי קסבר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
ס ע"ב תוס' - כשחרב הבית אבל חומות ירושלים קיימות א"א לומר דלא בטל קדושת ירושלים כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקלד, ח"ב עמ' רפ
סא ע"א רש"י - קדשי קדשים אין נפסלים ביוצא בשעת מסעותפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קו
סא ע"א רש"י - שלמים ששחטןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
סא ע"א רש"י - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות, שלמים דוקאאור אברהם שמות עמ' קצז
סא ע"א רש"י - אע"פ שנסע אהל מועד מקרי מחנה שכינהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עד
סא ע"א רש"י - אף בשעת מסעות הי' מחנה שכינה קייםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' כה
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומותלקוטי שיחות חל"א עמ' 219
סא ע"א רש"י ד"ה ושני מקומותמנחת מרדכי עמ' קנח
סא ע"א רש"י ד"ה ושני, שם נקראת מחנה לויהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' יח, קיז, קיח
סא ע"א רש"י תוס' - שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכלאור אברהם ויקרא עמ' לג
סא ע"א תוס' - אימורין אפשר להקטיר במקום המזבחאור אברהם במדבר עמ' קפא
סא ע"א תוס' - מזבח שנעקר מקטירין אף אימורין במקומואור אברהם שמות עמ' רמו
סא ע"א תוס' - מזבח שנעקר מקסירין במקומו איברי עולהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תלג
סא ע"א תוס' ד"ה מאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפח
סא ע"א תוס' ד"ה מאימשנת חיים ויקרא עמ' תי
סא ע"א תוס' ד"ה קדשיםלקוטי שיחות חל"א עמ' 151
סא ע"א תוס' ד"ה קודםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עב
סא ע"א תוס' ד"ה קודםאבן ישראל על התורה עמ' נא
סא ע"ב04 אע"פ שנסע אהל מועד הואגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רח
סא ע"ב04 אע"פ שנסע אהל מועד הואזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסג
סא ע"ב04 אע"פ שנסע אוה"מ הואלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 45
סא ע"ב05 מזבח של שילה של אבנים היההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' עח
סא ע"ב08 אבנים ג' פעמיםמשנת חיים דברים עמ' תצו
סא ע"ב10 אש שירדה בימי משהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קמז
סא ע"ב10 אש שירדה וכו'משנת חיים שמות עמ' רסג
סא ע"ב10 אש שירדה וכו' בימי משהלקוטי שיחות חי"א עמ' 347
סא ע"ב10 אש שירדה מן השמים בימי משה, לא נסתלקה מעל מזבח הנחוזת אלא בימי שלמהנועם אלימלך דף נו ע"א
סא ע"ב10 אש שירדה מן השמים וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכד
סא ע"ב12 אש שירדה בימי שלמה וכו' עד שבא מנשה וסילקהרנת יצחק - פרק חלק עמ' שכד
סא ע"ב12 ואש שירדה בימי שלמהמשנת חיים ויקרא עמ' קעו
סא ע"ב12 ואש שירדה בימי שלמה לא נסתלקה עד שבא מנשה וסילקהגור אריה ויקרא פ"א הערה 313
סא ע"ב20 זימנין הכא וזימנין הכארנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסט
סא ע"ב21 וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו וכו', התם אש של שמים מסייעתן וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קצג
סא ע"ב21 וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום וארבע אמות מן המערב כמין גמאשל"ה ווי העמודים פרק ז אות יג
סא ע"ב21 וכשעלו בני הגולה כו', רש"ימכמני אשר עמ' קכח
סא ע"ב34 שלא יבננו לא ע"ג כיפים וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיד, שטו
סא ע"ב רש"י ד"ה אביאגור אריה ויקרא פ"א הערה 300
סא ע"ב רש"י ד"ה מהו דתימא, ותוס' ד"ה ולאחרלקוטי שיחות חל"א עמ' 218
סא ע"ב שטמ"ק אות ומשנת חיים במדבר עמ' מב
סא ע"ב שטמ"ק אות ומשנת חיים שמות עמ' רסג
סא ע"ב תוס' - כאשר המשכן נסע ממקום למקום נפסלים הק"ק בפסול יוצאגור אריה במדבר פ"ד הערה 36
סא ע"ב תוס' - בשעת מסעות לא נפסל המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נד
סב ע"א04 קרא אשכחו ודרשו והרחיבו את מקום המזבחבני יששכר ח"ב דף קטז ע"ג
סב ע"א06 כי ביתהכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
סב ע"א07 אין יכולין להוסיף על המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
סב ע"א08 בשלמא בית מינכרא צורתו וכו' אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםכוזרי מאמר ב סי' יד
סב ע"א08 מהיכן ידעו אנשי כנה"ג מקום המזבח וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שעט
סב ע"א08 מהיכן ידעו אנשי כנסת הגדולה מקום המזבחבני יששכר ח"א דף פה ע"ג
סב ע"א08 מזבח כו' אפרו של יצחק וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' לו
סב ע"א08 מנא ידעי מקום מזבח וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רכ
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי ומיכאל עומד ומקריב עליוצמח דוד (סקאליע) עמ' שעג
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' פא-פב
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליואור הצבי עמ' 280, 287
סב ע"א09 ראו מזבח בנוי כו' אפרו של יצחק ראולקוטי שיחות חי"ט עמ' 142
סב ע"א11 אפר יצחקגור אריה שמות פי"ט הערה 185
סב ע"א11 אפרו של יצחקמשנת חיים בראשית עמ' רסה
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו מונח במקום המזבחגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' מו, סג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסט, ויקרא עמ' פא-פב, תס, דברים עמ' קסג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצג
סב ע"א11 אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקוםפרי צדיק שמיני אות ה, סוכות אות כז
סב ע"א11 כל זמן שמזכירין עקידת יצחק אני מעלה כאילו אותו היום נעקדשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלה
סב ע"א13 הריחו ריח קטורתמשנת חיים בראשית עמ' רנד
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם וכו'בית ישי - דרשות עמ' עו
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם וכו' א' מהם העיד עה"ת שתכתב אשוריתברית שלום (תשסח) עמ' שח
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם וכו' א' מהם העיד עה"ת שתכתב אשוריתברית שלום (תעח) דף מח ע"ג
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קעט
סב ע"א15 ג' נביאים עלו עמהן מן הגולההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
סב ע"א15 ג׳ נביאים עלו מהגולהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 149
סב ע"א15 שלושה נביאים עלו מן הגולהציץ השדה חנוכה עמ' סב
סב ע"א15 שלושה נביאים עלו מן הגולהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' מב
סב ע"א15 שלושה נביאים עלו מן הגולהציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' נז
סב ע"א15 שלשה נביאים עלומורשה - שיחות למועדים עמ' קלג
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה אחד העיד להן על מקום המזבח וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 237
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' תה
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה וכו'דבר טוב עמ' רמה
סב ע"א15 שלשה נביאים עלו עמהםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז, עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
סב ע"א16 הוצרכו נביא למיקום המזבחדרישת ציון (תשסב) עמ' 258
סב ע"א18 מקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ע
סב ע"א18 מקריבין הקרבנות אע"פ שאין בית בנויאור אברהם ויקרא עמ' תד
סב ע"א18 שמקריבין אע"פ שאין ביתלקוטי שיחות חי"א עמ' 122, חט"ו עמ' 457
סב ע"א18 שמקריבין אע"פ שאין שם ביתלקוטי שיחות חל"א עמ' 223
סב ע"א22 אחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשוריתנצח ישראל עמ' רמו הערה 10
סב ע"א22 וכבש וכו' מעכביןמשנת חיים שמות עמ' רסה
סב ע"א22 על התורה שתיכתב אשוריתמכמני עוזיאל עמ' יג, כ
סב ע"א22 שינוי הכתב כשעלו מבבלקסת הסופר (תשעו) עמ' רעד
סב ע"א22 ת"ר קרן וכבש ויסוד וריבועאמרי יוסף שמות דף קסה ע"ב
סב ע"א22 קרן וכבש ויסור וריבוע מעכבין מדת ארכו ומדת רחבו ומרת קומתו אין מעכביןשל"ה ווי העמודים פרק ז אות יב-יג
סב ע"א23 וריבוע מעכביןמשנת חיים שמות עמ' רסז
סב ע"א23 מדת ארכו וכו' אין מעכביןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שה
סב ע"א23 מדת ארכו ומדת רחבו של מזבח אינם מעכבים וכו' קרי עלייהו בני קטורהמדבר קדש בראשית ח"א עמ' רסט
סב ע"א23 מדת ארכו רחבו וקומתו של מזבח אין מעכביןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קב
סב ע"א29 מזבח שאין לו קרן וכו'משנת חיים בראשית עמ' עא, פא
סב ע"א30 איזהו כרכוב בין קרן לקרן וכו'ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד¬
סב ע"א30 איזהו כרכוב בין קרן לקרן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שפז
סב ע"א33 חד לנוי כו' ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שי, שיא
סב ע"א35 רב יוסף וכו' קרי עלייהו בני קטורהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
סב ע"א37 אמר ליה מר דגברא רבה הוא ידע מאי קאימנאשל"ה תושבע"פ אות שמז
סב ע"א רש"י בא"ד שכלחפץ יהונתן ויקרא פ"א פסוק יא
סב ע"א רש"י ד"ה והכתיב וכו'ברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפוןחקל יצחק (תשסג) עמ' צח
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפוןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 463
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון הוו יתבו קמיה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' שעד
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון וכו' קטורה כתיב וכו'שפע חיים - נישואין עמ' נו
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון היה יתיב קמי' דר' טרפון פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 28
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפון היו יושבין לפני ר' טרפון כו', קרא עליהם בני קטורהפרדס המלך (תשסט) אות קמט
סב ע"ב01 בני אחתיה דר' טרפוןילקוט הגרשוני ח"ב דף קטו
סב ע"ב01 בני אחתיה דר"ט וכו' קרי עליהם בני קטורה (ורש"י)לקוטי שיחות חט"ו עמ' 179
סב ע"ב01 בני אחתיה וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פו
סב ע"ב02 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמא יוחני, א"ל קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קסו
סב ע"ב02 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחניקומץ המנחה עמ' 54 (סי' נט)
סב ע"ב02 ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני וכו' קטורהפרי צדיק חיי שרה אות ו
סב ע"ב02 יתבו קמיה דר"ט, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' רצו
סב ע"ב02 פתח ואמר ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחניקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' מח
סב ע"ב03 אמרי ליה קטורה כתיב, קרי עליהם בני קטורהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' לא
סב ע"ב03 ויקח אשה ושמה יוחניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלז
סב ע"ב03 ויקח אשה ושמה יוחניחדוותא דשמעתתא ח"ב דף א ע"ב
סב ע"ב04 קרי עליהם בני קטורה וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפו
סב ע"ב04 קרי עלייהו בני קטורהאמרי יוסף בראשית דף קיא ע"א
סב ע"ב04 קרי עלייהו בני קטורהמי מרום ח"ח עמ' קי
סב ע"ב06 גזירין שעשה משה ארכן אמהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
סב ע"ב11 כבש היה לדרומה של מזבח וכו' מנה"ט וברש"יברית שלום (תעח) דף כא ע"א, נ ע"א, סא ע"א
סב ע"ב11 כבש היה לדרומה של מזבח וכו' מנה"מ ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שפח, קלב
סב ע"ב11 תנן התם כבש היה לדרומה של מזבחחפץ יהונתן ויקרא פ"א פסוק יא
סב ע"ב14 שיהא ירך בצפון ופניו בררוםגור אריה ויקרא פ"א הערה 358
סב ע"ב18 כל פינות לא יהו אלא דרך ימיןדבר טוב עמ' של
סב ע"ב18 כל פינות שאתה פונהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפח
סב ע"ב18 כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימיןכד הקמח (מישור) עמ' שכז
סב ע"ב18 כל פינות שאתה פונה לא יהי' אלא לימיןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רד
סב ע"ב18 כל פינות שהוא פונה לצד ימיןרוח חיים (חיד"א) עמ' סד
סב ע"ב24 אויר יש בין כבש למזבח, ובתד"ה אוירעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיב, שיג
סב ע"ב26 איברים בזריקהמשנת חיים ויקרא עמ' קיא
סב ע"ב33 ואי כתב רחמנא רבוע הו"א דאריך וקטין כתב רחמנא סביב ובתוס' הקשו הא נתיב ה' אמות וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלז
סב ע"ב רש"י - יוחני, מפני שישבו ולא אמרו שום דברי תורה אמר להם שמא בעלמא כו'פרדס המלך (תשסט) אות קמט
סב ע"ב תוס' ד"ה שיתין וד'לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447
סב ע"ב שטמ"ק - הו"א דוקא של משה צריך ארכו כרוחבו אבל במקדש לארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תלז
סב ע"ב פתח עיניםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 181
סג ע"א05 אין נאכלין אלא בעזרהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
סג ע"א07 מנחה שקמצה בהיכל כשירהאור אברהם ויקרא עמ' כו
סג ע"א09 מקום דריסת רגלי ישראל כשר לקמיצהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יד
סג ע"א18 אף מנחה טעונה צפוןגור אריה ויקרא פ"ב הערה 18
סג ע"א23 הגשת המנחה היא בקרן מערבית דרומית של המזבחגור אריה ויקרא פ"ב הערה 11
סג ע"א26 שלמים ששחטן בהיכלברכת שלמה חו"מ עמ' כג [הלכה]
סג ע"א26 שלמים ששחטן בהיכל כשריםאור אברהם ויקרא עמ' לו
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו נכרים וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 152
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו נכרים וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רכז
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה וכו'פרדס מרדכי עמ' לו
סג ע"א29 מנין שאם הקיפו עו"כ את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם ואוכלין שם ק"ק וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרה
סג ע"א29 שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם [להיכל] ואוכלין שם קדשי קדשיםלקוטי שיחות חי"ח עמ' 207, חכ"ד עמ' 141
סג ע"א32 בקדש הקדשים תאכלנורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קעו
סג ע"א32 בקה"ק תאכלנולקוטי שיחות ח"ז עמ' 259
סג ע"א תוס' ד"ה חוץנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
סג ע"א תוס' - היה כבש במשכןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ח
סג ע"ב ומנחה קרויה חטאתמשנת חיים בראשית עמ' קעב
סג ע"ב הא כיצד מגישה בקרן מערבית דרומית כנגד חודו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
סג ע"ב רש"י ד"ה לא ישים עליהמשנת חיים ויקרא עמ' קמב
סד ע"א כחן של כהניםשיחות מוסר (תשסב) עמ' קלו
סד ע"ב11 חטאת העוף כיצד היה נעשית וכו'תורה בציון עמ' תקח
סד ע"ב14 הבדיל במליקת חטאתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סד ע"ב15 הזאת של העוף צריכה להיות דוקא מדם הנפשברית שלום (תעח) דף ס ע"ד
סד ע"ב15 הזאת של העוף צריכה להיות דוקא מדם הנפשברית שלום (תשסח) עמ' שפח
סד ע"ב17 ולא על קיר הכבשמשנת חיים שמות עמ' רסו
סד ע"ב17 חטאת העוף הזאת דמה על קיר התחתוןאור אברהם ויקרא עמ' נז
סד ע"ב17 על קיר המזבח, היינו קיר התחתוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תיב
סד ע"ב17 חטאת העוף למטה מחוט הסיקרא ועולת העוף למעלה ובבהמה להיפךשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מ
סד ע"ב28 עלה בכבשבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רז
סד ע"ב29 היה מולק את ראשה ממול ערפה ומבדילשל"ה פרשת ויקרא אות לב
סד ע"ב30 הספיגו במלחמשנת חיים בראשית עמ' רסו
סד ע"ב31 בא לו לגוף והסיר את המוראה ואת הנוצה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טז
סה ע"א16 יכול המתנדב עוף לא יפחות מב' פרידיןאמת ליעקב עה"ת עמ' שנו
סה ע"א17 והקריבו אפילו פרידה אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג
סה ע"א25 וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבחגור אריה ויקרא פ"א הערה 411
סה ע"א25 אר"ע וכי תעלה על רעתך שדר קרב לגבי המוכח וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טו
סה ע"א35 עולת העוף צריכה מליקה והבדלת הראש מן הגוף רש"י ותוס'איש אמונים דף לו ע"א
סה ע"א38 ונמצה דמו כולו, ותוס'משנת חיים דברים עמ' רפו
סה ע"א48 ת"ר והסיר את מוראתוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסז
סה ע"א50 אבא יוסי בן חנן אומר נוטלה ונוטל קורקבנה עמה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק טז
סה ע"ב ושסע אותו בכנפיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סה ע"ב אומר היה רבי אלעזר ברבי שמעון שמעתי שמבדילין בחטאת העוף ומאי לא יבדיל אין צריך להבדיל וכו'של"ה על הפרשיות - הקדמה אות כ
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףחכמת התורה צו עמ' פה
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףחכמת התורה וארא עמ' קג
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוףחכמת התורה וירא עמ' תרלד
סה ע"ב שמעתי בחטאת העוף וכו' אלא מעתה גבי בור דכתיב ולא יכסנו וכו'ברכת טוב עמ' לא
סה ע"ב שמעתי שמבדילין בחטאת העוף, תוס' ד"ה אלא מעתה, וד"ה ור' אלעזרחכמת התורה ויצא עמ' קמה, תקפט
סו ע"א01 אין צריך להבדילדברי יונה עמ' רלז
סו ע"א07 ש"מ א"צ להבדילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעו
סו ע"א13 חטאת העוף שעשאה למטה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קצב
סו ע"א17 עולת העוף שעשאה למעלה וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
סו ע"א17 עולת העוף שעשאה למעלה וכו' כשרהצפנת פענח (תשסו) עמ' נד
סו ע"א תוס' - לא יבדיל שא"צ להבדיל אבל בשאר לאוין שבתורה בודאי א"א לפ' כן וכו'דברי יונה עמ' רלז
סו ע"א תוס' ד"ה אלאחכמת התורה שמיני עמ' שכה
סו ע"א תוס' ד"ה אלא מעתהחכמת התורה צו עמ' פה
סו ע"ב ומציעתא במיצוי, רש"יאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשיח
סו ע"ב תוס' ד"ה ואלאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף ריט
סז ע"א נמשכת ונעשית חטאת עוףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קב
סז ע"א חטאת העוף שעשאה למעלהמנחת מרדכי עמ' רי
סז ע"ב האשה שאמרה הרי עלי קן כו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 131
סז ע"ב אפילו פרדה אחת באה בשותפותקרן פני משה ח"א עמ' קיח
סז ע"ב רש"י ד"ה פירשה נדרהמשנת חיים במדבר עמ' צז
סח ע"א טהורה שחיטתו מטהרתו אפילו שחט חולין בפנים וקדשים בחוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
סח ע"ב02 שיבשה גפהמשנת חיים בראשית עמ' קכג
סח ע"ב04 כל שפסולו בקודש הקודש מקבלואהבת ציון (תשסד) עמ' נט
סח ע"ב06 שמאל ולילה אין מטמאין בבית הבליעה זר וסכין וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' לז
סח ע"ב07 זר וסכין כו' ור' יוחנן אמרמשנת חיים ויקרא עמ' רעו
סח ע"ב17 ונילף מבמה וכו'משנת חיים ויקרא מכתבים ה
סח ע"ב18 מבמה לא יליףמשנת חיים ויקרא עמ' שפו
סח ע"ב רש"י - בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
סח ע"ב תוס' ד"ה ושנסמיתמשנת חיים בראשית עמ' צד
סט ע"א הפיגול והנותר והטמא איו מטמאין בגדים בבית הבליעהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נד
סט ע"א מלק זר והעלוהו למזבחדרשות מהר"ם בנעט עמ' נו
סט ע"א אין מנחה בבמהעטרת ישועה (תשסד) אות ו בנוסח הקפות לשמח"ת
סט ע"א יש מליקה בבמהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
סט ע"א מליקה דישנה בבמהמשנת חיים ויקרא מכתבים ה, ו
סט ע"א אם הועיל שחוטי חוץ לחייב לא תועיל לטהרה מנבילהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צח ע"ב
סט ע"א רש"י ד"ה זבחיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו
סט ע"ב שחיטת בהמה טהורה מטהרה מנבילהגור אריה ויקרא פי"א אות יח
סט ע"ב בשר אינו מטמאגור אריה ויקרא פ"ז אות כג
סט ע"ב רש"י ד"ה אלא דיוגור אריה שמות פכ"ב הערה 50
סט ע"ב תוס' טריפה בעודה חיה אינה מטמאהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 159
ע ע"א התורה אמרה יבוא איסור חלב, ותוס' ד"ה יבואתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' תא
ע ע"א יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלב ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ה ע"ב
ע ע"א יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלבפנים מסבירות עמ' קנח, תל
ע ע"א לשיעור אכילה בכזיתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפט
ע ע"א סד"א הואיל וחידוש הוא יותר מכא"פ נמי ליטמא, וברש"יברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
ע ע"א רש"י הלכך חמירא לחול על איסור חלבגור אריה ויקרא פ"ז הערה 159
ע ע"א רש"י שלא תאמר אין איסור נבילה וטריפה חלין על איסור שקרם לכולםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 157
ע ע"א תוס' ד"ה יבא איסורמנחת מרדכי עמ' רה
ע ע"ב כפרה כתיב בה [בעגלה ערופה] כקדשיםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 127, 123
ע ע"ב כל הזבחים וכו' שנתערבו ברובע ונרבעזכר דוד על התורה עמ' טו
ע ע"ב כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות וכו' ימותו כולן וכו'לחמי תודה דף קצה ע"ב
ע ע"ב נתערבו בשורהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק ו
ע ע"ב נגמר דינו ונתערב באלף כולן נסקליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שכח
ע ע"ב תוס' - גזירה שמא יקח מן הקבוע, זה דוקא בקדשיםלחמי תודה דף קצה ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב, סה ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו אחת בריבואבנין שאול עמ' קסג
ע ע"ב תוס' ד"ה אפילו שור הנסקל בחייו מותר בהנאה לגמרי, רק שנולד בו דבר שאחר מיתתו אף אם ישחטוהו יהיה אסור בהנאהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשלה
ע ע"ב תוס' ד"ה כלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נט ע"ב
עא ע"א הזבחים שנתערב בהם אחד מאיסורי מזבח ירעו עד שיסתאבויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
עא ע"א רובע מוקצה ונעבד אסורים אפילו נתערבועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנד
עא ע"א רש"י ותוס'ברית עולם (תשסט) עמ' קצח
עא ע"א תוס' ד"ה אפילוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
עא ע"א תוס' ד"ה אפילומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
עא ע"א תוס' ד"ה אפילותיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' רצג, תסד
עא ע"ב04 קדשים בקדשיםהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
עא ע"ב04 קדשים בקדשים מין במינו זה יקרב למי שהואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' י
עא ע"ב05 יקריב אותו אף שאין אחד מכיר קרבנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ד
עא ע"ב05 נתערבו מין במינו זה יקרב לשם מי שהואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עא ע"ב09 ויפסיד המותר מביתוגור אריה ויקרא פ"א הערה 299
עא ע"ב11 הכל יכולים להתערב חוץ מן החטאת והאשםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
עא ע"ב תוס' ד"ה ובטריפהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סה ע"ב
עא ע"ב ברטנורא - חטאת אינה באה אלא נקיבהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רה
עב ע"א תוס' ד"ה וליבטלומקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
עב ע"ב רבי מאיר סבירא ליה מין במינו בטלערבי נחל (תשסד) עמ' תקלו
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלוחכמת התורה בא עמ' קצט, ר
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי ברובאברית שלום (תעח) דף לז ע"א
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלי ברובאברית שלום (תשסח) עמ' רלג
עג ע"א בעלי חיים חשיבי ולא בטלישערי תשובה שער ג אות קב, אגה"ת אות מב
עג ע"א בעלי חיים לא בטליזכרון אליעזר עמ' קא
עג ע"א בעלי חיים לא בטלילחמי תודה דף קנז ע"ב
עג ע"א תוס' ד"ה והתחתונות - אין השחורות ראויות וכו' השחורות ניכרות וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 61
עג ע"א תוס' ד"ה רבי יהודהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
עג ע"ב01 וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ותוס' ד"ה אלאלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 399, חכ"ד עמ' 394, חכ"ט עמ' 423
עג ע"ב01 קבוע כמחצה על מחצהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכז
עג ע"ב02 ניכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פרישאוצר המאמרים (תשסא) עמ' רח
עג ע"ב02 נכבשינהו דניידיצמח דוד (סקאליע) עמ' רכב
עג ע"ב04 גזירה שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקרבודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עג ע"ב09 אמר רבא אי אקריב לא הורצהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יא
עג ע"ב09 השתא דאמרו רבנן לא נקריב וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
עג ע"ב09 השתא דאמרי רבנן לא נקריב וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמד
עג ע"ב19 בעלי חיים נדחיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
עד ע"א טבעת ע"ז שנתערבה ונפלה אחת ליםמקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, רצג
עד ע"ב נתערבו בקדשים בקדשיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יז
עה ע"א מה ציבור גברימשנת חיים במדבר מכתב ג
עה ע"א מה ציבור גברי אף יחיד גבריאור אברהם ברכות עמ' קנב
עה ע"א תוס' - בתרומה שייך דין למשחהמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסג
עה ע"א תוס' ד"ה והא בעי סמיכהמשנת חיים ויקרא עמ' לז
עה ע"ב06 בכור אינו נפדה וכו'דברי שלום חלק א עמ' סז
עה ע"ב06 בכור אינו נפדה תמורתו מהו, ובתוס'משנת חיים במדבר עמ' שיח, שכ
עה ע"ב22 מאי שנא חטאת ואשם וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 13
עה ע"ב28 אשם שנתערב בשלמים וכו' אין מביאין קדשים לבית הפסול וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 426
עה ע"ב28 אשם שנתערב בשלמים וכו' ירעה עד שיסתאביוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
עה ע"ב31 אין מביאין קדשים לבית הפסוללחמי תודה דף קפט ע"א
עה ע"ב רש"י ד"ה ופרכינןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 134
עה ע"ב תוס' ד"ה בכורמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"ב
עה ע"ב תוס' ד"ה שביעיתמשנת חיים במדבר עמ' רצו
עו ע"ב ואותו אשם וכו' וסמיכהמשנת חיים ויקרא עמ' לז
עו ע"ב כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כב
עו ע"ב תוס' ד"ה אשםמשנת חיים דברים עמ' רפט
עו ע"ב תוס' ד"ה וסמיכהמשנת חיים ויקרא עמ' לח
עו ע"ב תוס' ד"ה ואימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שלא
עז ע"א אברי חטאת שנתערבו באברי עולה יתן למעלהשער המלך (תשנז) עמ' קלא
עז ע"א מעלה אני עליהם כאילו הם עציםחכמת התורה שמיני עמ' קצא
עז ע"א רובע ונרבע וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
עז ע"א תוס' ד"ה וחוליןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
עז ע"ב אברי תמימים שנתערבו באברי בעלי מומין רבי אליעזר אומר יקרבערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצא, תתשמד
עז ע"ב רבי אליעזר סבירא ליה אם קרב הראש של אחד מהם וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתרצב
עז ע"ב נפל מים לתוך דם שבמזרק אם יש בו מראה דם כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
עז ע"ב תוס' - קשה כו' ואמאי נקיט דוקין שבעיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
עז ע"ב תוס' ד"ה בדםגור אריה ויקרא פ"י הערה 77
עז ע"ב תוס' ד"ה בדם בהמהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
עח ע"א רבי יהודה אומר אין דם מבטל דםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
עח ע"א הפגול והנותר והטמאנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שבללן פטור וכו' איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
עח ע"א הפיגול והנותר והטמא שכללן פטור וכו' איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
עח ע"א פיגול נותר וטמא שבללן ואבלן פטורצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
עח ע"א פיגול נותר וטמא שבללן זה בזה ואכלן פטורגאולת ישראל עמ' נב
עח ע"א פיגול נותר וטמא שבללן ואכלן פטור וכו' איסורין מבטלין זה את זהדרכי צדק עמ' לט
עח ע"א א"א שלא ירבה על חבירו ויבטלנותיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' יח
עח ע"א איסורין מבטלין זה את זהצמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג
עח ע"א איסורין מבטלין זה את זהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנג אות ה
עח ע"א התראת ספק לא שמה התראהלחמי תודה דף קפז ע"א
עח ע"א רש"י ד"ה אי אפשרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלה
עח ע"א רש"י המתבטל נוסף למבטלפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צה
עח ע"א תוס' ד"ה אלא מיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצד-קצה
עח ע"ב רואין אותו כיין אדוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פ
עח ע"ב מלא מי חטאת עד שירבו המים וכו' וברש"י ובתוס' ד"ה האמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נא ע"א-ע"ב
עח ע"ב תוס' ד"ה דלי שהוא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עד, עח
עט ע"א בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף י ע"א, מהדו"ב ח"א דף נא ע"ב
עט ע"א ופליגא דר"אנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
עט ע"א אר"א אין איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
עט ע"א אר"א אין איסורין מבטלין זא"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסו
עט ע"ב כשם שאין מצות מבטלין זא"ז כך אין איסורין מבטלין זא"זגאולת ישראל עמ' נג
עט ע"א איסורין מבטלין זה את זה, ופליגא אדהלל, דאמר כורך מצה ומרור ואוכלן ביחדצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסג
עט ע"א מאן שמעת ליה דאמר מצוות מבטלות זא"ז וכו' ותוס'יציב פתגם - פסח עמ' עו
עט ע"א מצות מבטלות זו את זוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
עט ע"ב רבי יהודה ס"ל מין במינו לא בטללחמי תודה דף טז ע"ב
עט ע"ב נתערבו ניתנין למטה עם ניתנין למעלה ישפך לאמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
עט ע"ב רואין אותו כאלו הוא מיםחכמת התורה נח עמ' רז
פ ע"א01 הניתנין במתנה אחת שנתערב בניתנין במתנה אחת וכו'איש אמונים דף קיא ע"ג
פ ע"א01 הניתנין במתנה אחת שנתערבו וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' לא, קצח
פ ע"א03 הניתנין מתן ארבע שנתערבו וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שלג
פ ע"א04 מחלוקת ר"א ור"י במתני'משנת חיים דברים עמ' רצד
פ ע"א04 נתערבו מתן ארבע במתן אחתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ח, מח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז-ח, כט
פ ע"א07 הניתנין במתנה אחת אם נתנו בשתי מתנות שהם ארבע עובר בבל תוסיףגור אריה ויקרא פ"א הערה 297
פ ע"א11 א"ל ר' יהושע כשנתת עברת על בל תוסיףחנן אלקים עמ' רעד
פ ע"א11 ועוד אמר ר' יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך וכו'לחמי תודה דף כב ע"ב
פ ע"א11 כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידךקרבן מנחה (תשעד) עמ' מז
פ ע"א11 כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכו
פ ע"ב תוס' ד"ה כגוןמשנת חיים דברים עמ' רפב
פ ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים דברים עמ' רפה
פא ע"א מקום עולה מקום שיריםמשנת חיים דברים עמ' רפא
פא ע"ב נתערבו ניתנין בפנים עם נתנין בחוץ ישפך לאמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח
פב ע"א15 לתלמיד שא"ל הבא חמיןראש דוד (תשמו) עמ' תצז ע"ב
פב ע"א17 אין לי אלא חטאת ק"ק מנין ת"ל וכלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
פב ע"א32 לכפר אע"פ שלא כיפרמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שפט
פב ע"א32 נכנס לכפר אע"פ שלא כפרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ח, פא, קמב
פב ע"א32 ר"ש אומר עד שיכפר וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ו פסוק ג
פב ע"א רש"י ד"ה כיוןמשנת חיים במדבר עמ' רצד
פב ע"ב10 בשר קודש שיצא חוץ לעזרההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלו
פב ע"ב17 ובשר בשדה וכו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חט"ו עמ' 207
פב ע"ב17 ובשר בשדה טרפה וגו' בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתואור אברהם ברכות עמ' טז
פב ע"ב17 ובשר בשדה טרפה וגו' בשר קדשים שיצא לחוץאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שסד
פב ע"ב18 בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתו נאסראור אברהם - רות עמ' קפד
פב ע"ב18 בשר קודש שיצא חוץ למחיצתו נאסראור אברהם שמות עמ' קעח
פב ע"ב18 כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסרבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעג, תתקיא
פב ע"ב19 פנימה אין לי אלא פנימה היכל מנין וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פב ע"ב19 אין אלא פנימה היכל מנלןמקראי קדש (תשנג) עמ' שמא
פב ע"ב20 הן לא הובא דמה אל הקודש פנימה כל ההיכל בכללדבר טוב עמ' רלד
פב ע"ב35 לא נצרכה אלא לדרך משופשבנין שאול עמ' קעז
פב ע"ב38 בעי רבא פר העלם של ציבור שהכניס דמו לפנים מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
פב ע"ב38 פר העלם דבר של ציבור ושעיר עבודה זרה שהכניס דמן לפני ולפנים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פב ע"ב44 פר ושעיר של יוה"כ שהזה מדמן על בין הבדיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלח
פג ע"א03 נכנס לכפר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רא
פג ע"א04 נאמר כאן לכפר בקדש ונא' להלן כל אדם וכו' מה להלן בשלא כיפר אף כאן בשלא כיפררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תש
פג ע"א06 אשר יובא מדמה לכפר אע"פ שלא כפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לג
פג ע"א27 המזבח מקדשרוח חיים (חיד"א) עמ' קטז
פג ע"א27 המזבח מקדש את הראוי לו וכו' רבי יהושע אומר כל הראוי לאישים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תכא
פג ע"א27 המזבח מקדש וכו' אם עלה לא ירד כו' (וגמ' ע"ז ורש"י)לקוטי שיחות חט"ז עמ' 240
פג ע"א27 המזבח מקרש את הראוי לו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד, שצב
פג ע"א27 כל הראוי לאישיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כה אות ב
פג ע"א27 כל הראוי לכלי שרת משנכנס לתוכו קדוש בקדושת הגוףגור אריה במדבר פ"ד הערה 36
פג ע"א27 קרבן פסול שעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שו
פג ע"א29 אף כל שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירדגור אריה ויקרא פ"ו הערה 36
פג ע"א29 כיון שעלה שוב לא ירדבאר הגולה באר ד הערה 1139
פג ע"א29 כיון שעלה שוב לא ירדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעב
פג ע"א33 הנסכים אם עלו ירדוגור אריה ויקרא פ"ו אות ה
פג ע"א33 ראוי לאישים אינו כולל נסכיםגור אריה שמות פכ"ט הערה 201
פג ע"א רש"י - הוא משמע בהווייתה תהא שאם עלה לא ירדצפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד
פג ע"א תוס' - האיך כתב רש"י היא בהוייתה וכו' הא היא משמע מיעוטא ולא ריבויצפנת פענח (תשסו) עמ' רמד, שיד
פג ע"ב04 אימורי קק"ל שהעלן לפני כו'משנת חיים במדבר עמ' קסה
פג ע"ב05 נעשו לחמו של מזבחלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 13
פג ע"ב10 מוקטרין שפקעו מע"ג המזבחמנחת מרדכי עמ' קצב
פג ע"ב12 לעכולי עולההכתב והקבלה במדבר פי"א פסוק ו
פג ע"ב30 יצאו נסכים שאינם באים בגלל עצמםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 33
פג ע"ב31 כל הנוגעהכתב והקבלה שמות פכ"ט פסוק לז
פג ע"ב31 כל הנוגע במזבח אלו הכהננים בעבודתןקרן לדוד שמות עמ' רל
פג ע"ב33 מה כבשים בני שנה ראוים וכו'טוב טעם שמות עמ' רלג
פג ע"ב רש"יהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יט
פג ע"ב רש"י ד"ה קרינאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ל
פג ע"ב רש"י - עד הזריקה הקרבן עומד כולו לצורך בעליםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 140
פד ע"א13 אלו אם עלו לא ירדו הלן והיוצא וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכט
פד ע"א16 שנשחט בלילהמשנת חיים ויקרא עמ' מח, רעד
פד ע"א19 כל שפסולו בקודש הקודש מקבלודרשות הצל"ח השלם עמ' פד, רסו, שנט
פד ע"א19 כל שפסולו בקודש הקודש מקבלומטר השמים עמ' רכא
פד ע"א19 פסולו בקודש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמד
פד ע"א21 ואלו שלא היו פסולן בקדש וכו'של"ה תושבע"פ אות קכ
פד ע"א22 בהמה שנעבדה בה עבירה פסולה לגבי מזבחאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צז
פד ע"א24 בעל מום שעלה על המזבח ירדגור אריה ויקרא פ"א הערה 224
פד ע"א24 מחלוקת ר"ע ור"ש בעלי מומין אם עלו ירדומצווה ועושה ח"ב עמ' תרס
פד ע"א24 רע"ק מכשיר בבעלי מומיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פד ע"א27 ירדו לא יעלודרכי החיים ח"ב עמ' רלז
פד ע"א28 אין שחיטה בראש המזבחפרדס מרדכי עמ' צט
פד ע"א28 עולה שעלתה חיה לראש המזבח תרדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח, עד, עו, ח"ב עמ' ד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלז
פד ע"א31 זאת היא העולה הרי אלו ג' מיעוטיםצמח צדיק (תשסז) עמ' רסח
פד ע"א31 זאת היא העולה, ג' מעוטים, ותוס' ד"ה זאתכתנות אור עמ' שנב
פד ע"א41 זאת תורת העולה - כל שפסולו בקודש אם עלה לא ירדאשל חיים ח"א עמ' קכד
פד ע"א41 תורת העולה ריבה תורה אחת לכל העוליןלקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
פד ע"א43 כל הנוגע במזבח יקדש יכול רובע ונרבע ת"ל וזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמג
פד ע"א43 לפי שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש יכול אפילו פסולין כרובע ונרבע וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמא
פה ע"א26 הפשט ונתוח בראש המזבחאור אברהם ויקרא עמ' כז
פה ע"א33 לא היו שורפין אותו בפרש שלהן וכו'ברית שלום (תעח) דף צט ע"ד
פה ע"א33 לא היו שורפין אותו בפרש שלהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרלח
פה ע"ב17 בדוקין שבעין הואיל וכשירים בעופותלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פה ע"ב20 יש נרבע בעופות או אין נרבע בעופותאמת ליעקב עה"ת עמ' סד
פה ע"ב20 רובע ונרבע אי פסלי בעוףיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לו
פה ע"ב30 כשם שאם עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ו
פה ע"ב35 לאו בני הקטרה נינהוגור אריה שמות פי"ט הערה 146
פה ע"ב37 העצמות והגידין וכו' בזמן שהם מחוברין יעלו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' סג
פה ע"ב37 הצמר שבראשי כבשיםחלקת יהושע עמ' קנא הערה קלה
פה ע"ב37 הצמר שבראשי כבשים וכו' בזמן שהם מחוברים יעלואור ישרים (תשסב) עמ' קג, רסט
פה ע"ב37 הצמר שבראשי כבשים וכו' בזמן שהם מחוברים יעלובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכו, דברים עמ' תלג
פה ע"ב37 הקרנים בזמן שהן מחוברין יעלואהלי יעקב (הוסיאטין) דף קנז ע"א
פה ע"ב37 הקרנים והטלפים בזמן שהם מחוברים יעלו פירשו לא יעלוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נט
פה ע"ב37 והעצמות וכו' פירשומשנת חיים בראשית עמ' רעא
פה ע"ב37 צמר שבראשי הכבשים קרב ע"ג המזבחגור אריה ויקרא פ"א הערה 450 {אך אין מצוה בדבר}
פה ע"ב37 צמר שבראשי כבשיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ה
פה ע"ב38 הכל נשרף בעולהגור אריה שמות פי"ט הערה 143
פה ע"ב38 מחוברין יעלומשנת חיים שמות עמ' קעד
פה ע"ב38 על המזבח עלו העצמות עם הבשרגנזי ישראל ח"ב דף קלה ע"א
פה ע"ב40 לרבות העצמות והגידים והקרנים והטלפיים וכו'טוב ירושלים שמות פי"ט פסוק יג
פה ע"ב רש"י - בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
פה ע"ב רש"י - עוף לא שייך ביה רובעגור אריה ויקרא פ"א הערה 401
פה ע"ב תוס' ד"ה ומותרמשנת חיים במדבר עמ' פג
פו ע"א19 פירשו קודם זריקה וכו' ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיניברית שלום (תשסח) עמ' עט
פו ע"א19 פירשו קודם זריקה וכו' ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיניברית שלום (תעח) דף יג ע"א
פו ע"א20 עצמות קדשים מותרין בהנאהאורות אלים דף לב ע"ב
פו ע"א23 מה אשם עצמותיו מותריןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
פו ע"א33 וכולן שפקעומשנת חיים בראשית עמ' רעא
פו ע"א33 וכולן שפקעו כו'משנת חיים שמות עמ' קעד
פו ע"א34 אם פקעו מע"ג המזבח לא יחזירמנחת מרדכי עמ' קצב
פו ע"א36 אברים שפקעו מעל גבי המזבח וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
פו ע"א36 אברים שפקעו מעל גבי המזבח יחזירתפארת צבי במדבר עמ' לט, עג
פו ע"א36 אברים שפקעו קודם חצותהדרת אליהו דרוש ה סי' ה ד"ה אמר
פו ע"א36 איברים שפקעו מעל גבי המזבח וכו' יחזירנועם אלימלך (תשסא) עמ' שפו
פו ע"א36 איברים שפקעו מעל גבי המזבח קודם לחצות יחזיר...נועם אלימלך דף צד ע"ג
פו ע"א36 איברים שפקעו מעל המזבחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רג
פו ע"א38 כשם שהמזבח מקדשלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קעג
פו ע"א40 כלי שרת מקדשין את הראוי להןאגרא דכלה ח"ג עמ' תלב
פו ע"ב שרירי שפקעו מעל המזבחמנחת מרדכי עמ' קצב
פו ע"ב יום הכפורים בחצות ובתוס' ד"ה משוםמנחת מרדכי עמ' קצח
פו ע"ב תן בוקר לבקרוקרבן מנחה (תשעד) עמ' קעג
פו ע"ב תוס' ד"ה האיחמודי צבי מועדים עמ' קנג
פז ע"א19 לינה בראשו של מזבחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' ריט-רכב, תמח-תנ
פז ע"א19 לינה מועלת בראשו של מזבח או אינה מועלת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעח
פז ע"א19 לינה מועלת בראשו של מזבח וכו'טוב ירושלים שמות פל"ד פסוק כה
פז ע"א19 לן בראשו של מזבחמנחת מרדכי עמ' רכה
פז ע"א21 אילימא דלא ירדו וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
פז ע"א25 אין לינה מועלת בראש המזבחטיול בפרדס ח"ב עמ' שז
פז ע"א25 אין לינה מועלת בראש המזבחפנים מסבירות עמ' קה
פז ע"א27 איברים שלנו בעזרה מקטיר והולך כל הלילהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכד
פז ע"א32 כבש מקדש את הראוי לופנים מסבירות עמ' פז
פז ע"א32 כלי שרת מקדשים את הראוי להםגור אריה שמות פכ"ה הערה 281, 304
פז ע"א33 בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולין וכו' (וברש"י)לחמי תודה דף כג ע"א
פז ע"א רש"י - האי רצפה והאי כלי שרתהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' יא
פז ע"א תוס' ד"ה כבשמשנת חיים ויקרא עמ' תז
פז ע"א תוס' ד"ה כלי שרת - פסול לינה וטומאה בדם מיירי כגון שישנן עתה בכלי חול רהו"ל כיררולחמי תודה דף כג ע"א
פח ע"א08 מידת הלח אין מקדשת היבשאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צו
פח ע"א18 כלי שרת אין מקדשין אלא שלימין וכו' מלאיןלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 46, חכ"ט עמ' 3
פח ע"א18 כלי שרת מקדשין כשהם שלמיםלקוטי שיחות חל"א עמ' 132
פח ע"א19 אין מקדשין אלא מלאין לא פחות ולא יותרפנים מסבירות עמ' שסז
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשים אלא מלאיםאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' מה
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיםאור אברהם שמות עמ' רכג
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאיןשרגא המאיר מועדים עמ' עב
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מלאין וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 303, 301
פח ע"א19 כלי שרת אין מקדשין אלא מתוכןלחמי תודה דף צא ע"א
פח ע"א19 כלי שרת וכו' אין מקדשין אלא מלאיןתורת מנחם ח"ח עמ' 147
פח ע"א19 כלי שרת מקדשין מלאיןתורת מנחם חכ"ז עמ' 215
פח ע"א19 כלי שרת מקדשין מלאיןתורת מנחם חמ"ז עמ' 208
פח ע"א20 כ"ש אין מקדשין אלא בפניםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
פח ע"א31 אין מביאים מנחות וכו'דברי שלום חלק א עמ' ל
פח ע"א37 כלי קודש שנפגמו וכו' אין מתקנין אותןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסד
פח ע"א37 נפגמועולת חודש ח"ג מאמר רלה, רלו, רלח
פח ע"א38 סכין שנמצא בו פגם היו גונזין אותו ולא היו משחיזיןקרבן מנחה (תשעד) עמ' ד
פח ע"א38 סכין שנפגם אין משחיזיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
פח ע"א41 בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחטפרדס מרדכי עמ' תמ
פח ע"א41 בגדי כהונה אין עושין אותןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכב
פח ע"א42 אין מכבסין בגדי כהונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
פח ע"א רש"י ד"ה ליפסלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רכד
פח ע"א רש"י ותוס' לענין משקה ישראל בתרומהאור אברהם בראשית עמ' לד
פח ע"א תוס' ד"ה מןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לג
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מא
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותדברי שלום ח"ו סי' תפט
פח ע"ב03 אין עניות במקום עשירותעולת חודש ח"ג מאמר רלז, רמ
פח ע"ב03 מעיל כולו של תכלתאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ג
פח ע"ב03 מעיל כולו של תכלתזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמ
פח ע"ב03 ת"ר מעיל וכו' ומביא שבעיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רצד, רצו
פח ע"ב05 שוליו כיצדשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלה
פח ע"ב05 שוליו כיצד כו' ורש"י ד"ה עינבלים ושפ"אעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שמג-שמה
פח ע"ב07 רימונים קטנים שלא פתחו פיהםגור אריה שמות פכ"ח הערה 63
פח ע"ב09 היו ע"ב זוגים וכו'טוב טעם שמות עמ' רלא
פח ע"ב09 ומביא שבעים ושנים זגין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ח פסוק לא
פח ע"ב09 שבעים ושנים זגיןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלד
פח ע"ב15 כמחלוקת במעיל כך מחלוקת בנגעיםידו בכל סי' תרנז
פח ע"ב18 א"ר ענני בר ששוןשפתי רננות דף נ ע"ד
פח ע"ב18 וא"ר עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ז
פח ע"ב19 למה נכתבו בגדי כהונה אצל פרשת הקרבנות וכו' בגדי כהונה מכפריםתורת העולה ח"ג פרק מ, מב, מג, מז
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לקרבנותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעז ע"ב
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת בגדי כהנה לפרשת קרבנותשער המלך (תשנז) עמ' רד
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנותאבן ישראל על התורה עמ' נט
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנות לבגדי כהונהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כב
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת הקרבנות לפרשת בגדי כהונהנתיבות עולם ח"ב עמ' צו
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלב, קלז
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנג
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה, מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים, כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו' במזיד ולא אתרו ביהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קעו
פח ע"ב19 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנה
פח ע"ב19 למה נסמכו בגדי כהונה לקרבנותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ס
פח ע"ב19 למה נסמכו קרבנות לבגדי כהונהילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב19 פרשת בגדי כהונה שלא במקומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכ
פח ע"ב20 לומר לך מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםדעת תורה ויקרא עמ' לט
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפריםגור אריה שמות פכ"ט הערה 49
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןאור חדש פ"א אות 402
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןאשר ליהודה עמ' קנה
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכג
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפריןשל"ה ווי העמודים פרק ח אות יד
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רחצ
פח ע"ב20 מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין וכו' כתונת מכפרת על שפיכ"דקומץ המנחה (צונץ) דרוש לז אות ב
פח ע"ב21 אף בגדי כהונה מכפריןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קלז, קלט
פח ע"ב21 אף בגדי כהונה מכפריןנועם אלימלך (תשסא) עמ' רה
פח ע"ב21 אף בגדי כהונה מכפרין וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכג
פח ע"ב21 בגדי כהונה באו לכפר כל אחד על עבירה אחרתגנזי ישראל ח"ב דף כט ע"א
פח ע"ב21 בגדי כהונה כפרתןבאר ראי (רוזן) תורה סי' טו
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריםבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ב
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריםפרדס מרדכי עמ' שסד
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרים העונותתפארת צבי שמות עמ' תלז, תמב
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תט
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרים על עונותחקל יצחק (תשסג) עמ' שיא
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קח, מועדים (תשנט) עמ' ריא
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' ס
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןמרגניתא דבי רבנן עמ' לד
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפריןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ס
פח ע"ב21 בגדי כהונה מכפרין, רש"י, תוס' ד"ה מהדרשות מהר"ם חביב עמ' שצ
פח ע"ב22 כתונת מכפרתחיים לגופא (תשסה) עמ' סו
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפ"דמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קסו
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' ולשה"ר אלשה"ר נמי לא קשיא, הא בצינעא הא בפרהסיאעקבי אבירים עמ' קנא-קנב
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מכנסים וכו' מצנפת וכו' אבנט וכו' חושן וכו' אפוד וכו' מעיל וכו' וציץ וכו'של"ה פרשת תצוה אות ו, לב, לה
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דם וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוחבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קלה
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםאמרי יוסף שמות דף קסח ע"א
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםנזר הקדש ח"ג עמ' תפח
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קלב
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםקרן לדוד בראשית עמ' שכה
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנט
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רפא
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים ומכנסים מכפרים על גילוי עריותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקיח
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמים מכנסים מכפרים על עריות אבנט מכפר על הרהור הלבבני יששכר ח"ב דף מט ע"ב
פח ע"ב22 כתונת מכפרת על שפיכות דמיםדרשות שבט הלוי עמ' צז
פח ע"ב24 מכנסים מכפריםכלי יקר (תשמח) עמ' שמג
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גילוי עריותכתנות אור עמ' רעט
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גילוי עריות וכו' מצנפת מכפרת על גסי הרוחנועם אלימלך (תשסא) עמ' רמג, רמד
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גילוי עריותאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ב
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גלוי עריותחכמת התורה תצוה עמ' רא
פח ע"ב24 מכנסים מכפרים על גלוי עריותלמחר אעתיר עמ' רנו
פח ע"ב24 מכנסים מכפרת על גילוי עריות וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוחאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קיב
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוחאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ד
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוח וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסי הרוח מניןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יא
פח ע"ב26 מצנפת מכפרת על גסות רוח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צז
פח ע"ב27 יבא דבר שבגובה ויכפר על דבר שבגובהנצח ישראל עמ' תק הערה 174
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קס
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תצא
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבאמרי יוסף שמות דף קסח ע"א-ע"ב
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' פב
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבישראל קדושים עמ' 117, צדקת הצדיק סי' רסג
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבנועם אליעזר שמות דף רמג ע"א
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלב אהיכא דאיתאפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קמז
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהור הלבפרי צדיק ר"ח אלול אות א
פח ע"ב28 אבנט מכפר על הרהורי הלבבי חייא ח"ב עמ' ריד
פח ע"ב29 חושן מכפר וכו' אפוד מכפר וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' מג, ח"ב עמ' רח, רלז {סגולת אבני האפוד שהם וישפה}
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדיניןאמרי יוסף שמות דף קסט ע"א
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדיניןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' ע
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדינין שנא' ועשית חושן משפט אפוד מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר אין אפוד ותרפיםשל"ה - מס' ראש השנה אות נו
פח ע"ב29 חושן מכפר על משפט אפוד על ע"ז מעיל על לשון הרעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קיג
פח ע"ב29 חושן מכפר על עיוות הדיןלחמי תודה דף קסב ע"א
פח ע"ב29 חושן מכפר על הדינין וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנה
פח ע"ב30 אפוד מכפר על ע"זאמת ליעקב עה"ת עמ' שלב
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודה זרהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קנב
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודה זרהחכמת התורה תצוה עמ' קסט
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודת כוכביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רט
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' קנט
פח ע"ב30 אפוד מכפר על עבודת כוכבים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכד
פח ע"ב31 אפוד מכפר על מחשבת ע"זרנת יצחק - פרק חלק עמ' רנג
פח ע"ב32 המעיל מכפר על לשון הרעפרדס המלך (תשסט) אות שנב
פח ע"ב32 המעיל מכפר על לשון הרע וכו'תורת חסד עמ' כח, פב, עד
פח ע"ב32 המעיל מכפר על לשון הרעאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תצא
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקטז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרע יבוא דבר שבקול ויכפר על קול הרעבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לג
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קטו
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקסא
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמו
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעקרן לדוד שמות עמ' רכב-רכג, דברים עמ' רצז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרעתורת העולה ח"ג פרק ז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרע וכו' יבא דבר שבקול ויכפר על קולאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רס, רצז
פח ע"ב32 מעיל מכפר על לשון הרע וכו' על מה קטורת מכפר על לשון הרע וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שעא
פח ע"ב33 הציץ מכפר על עזי פניםתורת חסד עמ' קיז
פח ע"ב33 ויכפר על מעשה קולטוב טעם שמות עמ' רלא
פח ע"ב33 וציץ מכפר על עזות פניםפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמא
פח ע"ב33 וציץ מרצה על עזות פניםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתכה
פח ע"ב33 יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרעשרגא המאיר על התורה עמ' רלב
פח ע"ב33 יבא דבר שבקולרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שג-שד
פח ע"ב33 ציץ מכפרנפש חיים (פאלאג'י) דף קפד ע"ב [רעט ע"א אות כד]
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות מצחמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שא
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קלח
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' יז
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםאמרי יוסף שמות דף קסח ע"ג
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קז
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שה, שו
פח ע"ב33 ציץ מכפר על עזות פניםילקוט הגרשוני ח"ב
פח ע"ב36 שני דברים לא מצינו כפרה בקרבנותמקראי קדש (תשנג) עמ' קצד
פח ע"ב39 עגלה ערופה מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
פח ע"ב40 ולשון הרע מקטורתמשנת חיים במדבר עמ' רפז
פח ע"ב42 על מה הקטרת מכפר על לשון הרע יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה שבחשאיבאר הגולה באר ד הערה 1228
פח ע"ב43 דבר שבחשאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעג
פח ע"ב43 דבר שבחשאימורשה - שיחות למועדים עמ' רה
פח ע"ב43 יבא דבר שבחשאי ויכפרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכט
פח ע"ב43 קטורת מכפרת וכו' יבוא דבר שבחשאילקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קמ
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על לה"רדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעב
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על לשה"רבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתצט, דברים עמ' כה
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על לשון הרעחקל יצחק (תשסג) עמ' תצג
פח ע"ב43 קטורת מכפרת על עון לשון הרענתיבות יצחק ח"ג עמ' רעז
פח ע"ב רש"י ד"ה למה נסמכהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ז
פח ע"ב רש"י פעמון אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שי
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים - שאין שעיר המשתלח מכפר וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 130
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים - בגדי כהונה אינם מכפרים אלא על הציבורכתנות אור עמ' שעב
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפריםאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"ד
פח ע"ב תוס' ד"ה מכפרים - משחרב בית המקדש שבטלו בגדי כהונה - דין ד' מיתות לא בטלוקומץ המנחה (צונץ) דרוש לו אות ג
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכו'אור אברהם ברכות עמ' שעב
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירואור אברהם במדבר עמ' רפב, רפה
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירואור אברהם דברים עמ' קכד
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' נה
פט ע"א01 כל התדיר מחבירו קודם את חבירויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצו
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שכב, תעב
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםאור אברהם - רות עמ' יח
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםגור אריה ויקרא פ"ג הערה 22, ויקרא פ"י אות כב
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קה
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםנחלה לישראל עמ' טז, לו
פט ע"א01 תדיר ושאינו תדיר תדיר קודםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסד
פט ע"א02 תמידין קודמין למוספיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקטו
פט ע"א03 מוספי ר"ח קודמין למוספי ר"הגור אריה ויקרא פ"ח הערה 18
פט ע"א03 מוספי שבת קודמין למוספי הרגללחמי תודה דף רט ע"ב
פט ע"א04 שנאמר מלבד עולת כו'משנת חיים במדבר עמ' תקכה, תקל
פט ע"א05 אשר לעולת התמידאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצח
פט ע"א08 מוספין למוספין מנ"למשנת חיים במדבר עמ' תקלב
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירואלומת יוסף דף י ע"ב
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירומצווה ועושה ח"ב עמ' תקצג
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירותורת מנחם ח"ו עמ' 17
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם את חבירותורת מנחם חכ"ט עמ' 111
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודם לחבירוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלו
פט ע"א19 כל המקודש מחבירו קודםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 23
פט ע"א19 כל המקודש מחבירומנחת מרדכי עמ' רי
פט ע"א19 המקודש מחבירו קודם לחבירותיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' ע
פט ע"א19 מקודש קדיםתורת מנחם חנ"ג עמ' 450
פט ע"א20 דם החטאת כו' איברי כו'משנת חיים ויקרא מכתבים ב
פט ע"א20 דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצהמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' רז
פט ע"א20 דם החטאת קודם לדם העולהתאומי צביה עמ' פט
פט ע"א20 דם חטאת קודם לדם עולהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רז
פט ע"א20 דם חטאת קודם לדם עולהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכט
פט ע"א20 דם חטאת קודם לעולה מפני שהוא מרצהכתנות אור עמ' שנב-שנג
פט ע"א20 דם חטאת קודם לדם עולהצמח צדקה עה"ת עמ' קצא
פט ע"א20 חטאת קודם לעולה מפני שהחטאת מכפררנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלד
פט ע"א20 חטאת קודמת לעולהעקבי אבירים עמ' קנא
פט ע"א20 חטאת קודמת לעולהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' יב
פט ע"א20 קרבן עולה אינה מכפרת עון אלא ריצוי בעלמאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני ח
פט ע"א21 איברי עולה קודמין לאיברי חטאתחכמת התורה תצוה עמ' רטו
פט ע"א22 חטאת מקודש מאשםפרדס מרדכי עמ' תעח
פט ע"א22 שהוא כליל לאישיםמשנת חיים ויקרא עמ' קנו
פט ע"א30 המעשר קודם לעופותמפניני הרב עמ' שצא
פט ע"א32 עופות קודמין למנחותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
פט ע"א34 חטאת העוף קודמת לעולת העוףגור אריה ויקרא פי"ב הערה 74
פט ע"א35 וכן בהקדישהמשנת חיים ויקרא עמ' ט
פט ע"א35 וכן בהקדשהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמג
פט ע"א35 עולת העוף אינה באה לרצותגור אריה בראשית פ"ז הערה 20
פט ע"א רש"י ד"ה ועל היסודמשנת חיים דברים עמ' רעז, רעט, שסט
פט ע"א רש"י ד"ה שהוא מרצהמשנת חיים במדבר עמ' קעו
פט ע"א רש"י ד"ה שהוא מרצהמשנת חיים ויקרא עמ' קנה
פט ע"א תוס' ביאור קושית הגמ' מנלןישא מדברותיך - מגילה עמ' לה
פט ע"א שטמ"ק אות במשנת חיים ויקרא עמ' קצא
פט ע"ב מה"מ דת"ר ופר שניזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
פט ע"ב מנה"מ דת"ר ופר שני וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
פט ע"ב דת"ר ופר שני כו'משנת חיים במדבר עמ' קעג
פט ע"ב ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה שיהא חטאת קודמת לכל מעשיהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעז
פט ע"ב בחטאת הלוים כו' במערבאמשנת חיים במדבר עמ' קעד-קעז
פט ע"ב תוס' ד"ה הכאמשנת חיים במדבר עמ' קעג, קעה
צ ע"א17 מנחת חוטא מכפרתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 109
צ ע"א21 מנחת סוטה קדמה שכן באה לברר עוןמשנת חיים במדבר עמ' פג
צ ע"א36 בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולהמשנת חיים במדבר עמ' תקכג
צ ע"א36 בנה אב לכל חטאת שקודמת לעולהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כד
צ ע"א36 זה בנה אב לכל חטאות וכו'מנחת מרדכי עמ' רי
צ ע"א36 זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולות הבאות עמהןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלט, קפד
צ ע"א36 חטאת קודמת לעולהאגרא דכלה ח"ג עמ' יח, כד
צ ע"א36 חטאת קודמת לעולה ערבי נחל (תשסד) עמ' תמח, תתשיא {לפי שעולה הוא דורון וחטאת מכפרת, ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו}
צ ע"א36 כ"מ שמביא חטאת ועולה חטאת קודםגור אריה שמות פכ"ט הערה 25
צ ע"א38 חטאת העוף קודמת לעולהאור אברהם ויקרא עמ' מב
צ ע"א38 חטאת העוף קודמת לעולת העוף וכו' ואפילו חטאת העוף לעולת בהמהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סב, סה
צ ע"א38 חטאת העוף קודמתמשנת חיים שמות עמ' שה
צ ע"א44 בכל מקום חטאת קדמה לעולהחכמת התורה שמיני עמ' קצט, רכח
צ ע"א44 בכל התורה חטאת קודמת לעולהכתנות אור עמ' שנב
צ ע"א44 חטאת קודמת, וכאן ביולדת עולה קודמת וכו' למקראהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קג
צ ע"א47 אלא למקראהטוב טעם ויקרא עמ' סה
צ ע"א47 אמר רבא למקראה הקדימה הכתוב אבל להקרבה חטאת קודמת לעולהלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' כ, מב
צ ע"א47 לא הקדים הכתוב אלא למקראהנזר הקדש ח"א עמ' שפה
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלח
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולהתפארת צבי ויקרא עמ' קסא
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה חטאת קודם לעולהוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' ל
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהבאר שרים במדבר פ' הקדמה
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהבנין שאול עמ' קעט
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהחכמת התורה צו עמ' צז
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהחכמת התורה תזריע עמ' קנג
צ ע"א47 לא הקדימה הכתוב אלא למקראהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רנז
צ ע"א47 לא הקדימו הכתוב אלא למקראהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צו
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתוב כרם טוביה עמ' שיא
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתוב ורש"י ותוספות ד"ה למקראהראה חיים ח"ב דף יח ע"ג [סא ע"ב ד"ה תא]
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתובבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפד-ה
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסד
צ ע"א47 למקראה הקדימה הכתובזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפג
צ ע"א47 קרבן חטאת קודם לעולה, למקראה הקדים הכתובבנין שאול עמ' קעט
צ ע"א47 עולה קודמת לחטאת וכו' למקראהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 174
צ ע"א48 פרים קודמים לאיליםמשנת חיים במדבר עמ' תכז, תקכא
צ ע"א תוס' ד"ה למקראה בנין שאול עמ' קעט
צ ע"א תוס' ד"ה למקראהמשנת חיים ויקרא עמ' ט, רסא
צ ע"א תוס' ד"ה למקראה - צריך להקדיש העולה קודם לחטאתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קמד
צ ע"א תוס' ד"ה מנאמשנת חיים במדבר עמ' קעד
צ ע"א חשק שלמה - וסדר העבודה לירושליםבאר שרים במדבר פ' הקדמה
צ ע"ב02 שכן נתרבו בנסכיםמשנת חיים ויקרא עמ' יד, מכתבים א, ב
צ ע"ב03 שכן נתרבו באליהמשנת חיים ויקרא עמ' קח
צ ע"ב06 פר ע"ז קודם לשעיר ע"זכתנות אור עמ' תסז
צ ע"ב06 פר ע"ז קודם לשעירי ע"זזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רלא
צ ע"ב06 פר עבודת כוכבים קודם לשעירי עבודת כוכבים וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קלט
צ ע"ב17 פרים דחג נמי כמשפטם כתיבמשנת חיים במדבר עמ' רנז, רנט, תקלז
צ ע"ב17 פרים דחג נמימשנת חיים שמות עמ' שב
צ ע"ב26 אשם מצורע קודם לחטאתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
צ ע"ב26 חוץ מאשם מצורעמשנת חיים ויקרא עמ' רצב
צ ע"ב26 חוץ מאשם מצורע, ותוספות ד"ה חוץראה חיים ח"ב דף יט ע"ג [סה ע"א ד"ה תו]
צ ע"ב31 שלמים של אמש וחטאת ואשם של היוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
צ ע"ב31 שלמים של אמשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קג
צ ע"ב36 הכהנים רשאין לשנות באכילתן לאכלן צלוין ושלוקין ומבושליןגבורות אליהו סי' ו אות ד ובהערה
צ ע"ב36 הכהנים רשאין לשנותמשנת חיים בראשית עמ' קסב, שסז
צ ע"ב36 רשאין לשנות באכילתןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רנג
צ ע"ב37 לאכלן צלוין ושלוקין ומבושליןלקוטי שיחות חט"ו עמ' 456
צ ע"ב37 מותר ליתן לתוכן תבלין של חוליןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יד
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו ר"ח למוספין דידי' אהני למוספי שבת לא אתני (ורש"י)תורת מנחם חכ"ד עמ' 156
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם כו' אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתורת מנחם חלק לד עמ' 94, 161
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש וכו' למוספי ראש חודש לא אהנימבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רנג, תקכג
צ ע"ב40 איבעיא להו תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' למוספי דידיה אהני למוספי ראש חודש לא אהנימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם עדיףאמרי השכל עמ' 37
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו' אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאירחמי הרב עמ' קמא
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודם וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכ, תתסה, מלכים עמ' תכו
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודםאור אברהם במדבר עמ' רצח
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודםאור אברהם ברכות עמ' רז, שי, שעב
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהם קודםמשנת חיים במדבר עמ' תקיז
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהן קדים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהן קודםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יב אות א
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה מהן קודםבני יששכר ח"א דף לה ע"ג
צ ע"ב41 תדיר ומקודש איזה קודםדברי יונה עמ' סח, שא
צ ע"ב41 תדיר ומקודש בעיא דלא איפשטאדברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קכז
צ ע"ב41 תדיר ומקודש הי מינייהו עדיףאיש אמונים דף לד ע"ד
צ ע"ב41 תדיר ומקודש הי מינייהו קדיםתיבת גמא (תשעא) ח"א עמ' עא
צ ע"ב41 תדיר ומקודש הי מנייהו עדיףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כז
צ ע"ב41 תדיר ומקודש מאי עדיףהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמב
צ ע"ב41 תדיר ומקודש תדיר קודםדרשות שבט הלוי עמ' שיב
צ ע"ב41 תדיר ומקודש תדיר קודםמנחת מרדכי עמ' רסו
צ ע"ב41 תדיר ומקודש תדיר קודםפרדס מרדכי עמ' תקעט
צ ע"ב41 תדיר ומקודשדברים נחמדים (תשסה) עמ' נז {תפילין הם תדיר ומקודש}
צ ע"ב41 תדיר ומקודשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קג
צ ע"ב41 תדיר ומקודשמי השלוח (תשסז) ח"א דף פו
צ ע"ב41 תדיר ומקודשמפניני הרב עמ' קו
צ ע"ב רש"י ד"ה שכן נתרבו באליהעיוני רש"י במדבר עמ' תקב
צ ע"ב רש"י ד"ה שכן נתרבומשנת חיים ויקרא עמ' קח
צ ע"ב תוס' ד"ה צלוייןגבורות אליהו סי' ו אות ד
צא ע"א01 אטו שבת וכו' לתמידין לא אהנידרשות שבט הלוי עמ' רפח
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 77
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאי ר"ח וכו' לתפלת מוספין אהנאי לתפלת מנחה לא אהנאילקוטי שיחות ח"ח עמ' 239, חי"ב עמ' 101, חט"ז עמ' 238, חכ"ב עמ' 129, חכ"ד עמ' 225
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיאור אברהם ברכות עמ' קסג, רעט
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיאור אברהם דברים עמ' תא
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' צו
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאי לתמידין לא אהנאיתורת מנחם חנ"ו עמ' 9
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהנאימשנת רבי אהרן - מאמרים ח"א עמ' קעז
צא ע"א01 אטו שבת למוספין אהני לתמידין לא אהנאיפרי צדיק אמור אות יב
צא ע"א01 המוספין עדיפי מתמידין וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסח
צא ע"א01 למוספין אהנאי לתמידין כו'משנת חיים במדבר עמ' תקיא, תקכז
צא ע"א01 קדושת היום מחייבת קרבנותיהןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תס
צא ע"א01 שבת למוספין אהני וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 161
צא ע"א02 לתמידין לא אהנאימשנת חיים שמות עמ' שה
צא ע"א02 מוספי שבת קודמיםמפניני הרב עמ' קו
צא ע"א02 מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודשפרי צדיק לחנוכה אות כה, תצוה אות יב, פ' החודש אות ו, ויקרא אות ה, פסח אות לד, במדבר אות יא, ר"ח תמוז אות ג, קרח אות טו, ר"ח אב אות *ב, ט"ו באב אות ו
צא ע"א02 קדושת שבת לתמיד נמי מהניצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צב
צא ע"א02 תא שמע מוספי שבת קודמין... תא שמע שלמים של אמש וכו'של"ה תושבע"פ אות קעח
צא ע"א03 אטו ר"ח למוספין דידיה אהני למוספי שבת לא אהניאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קלט
צא ע"א03 אטו ר"ח למוספין דידיה אהני למוספי שבת לאאור אברהם ויקרא עמ' קנא, רכח, רלו
צא ע"א03 מוספי ר"ח (ורש"י - מקודשין משל שבת)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 211
צא ע"א07 אטו ראש השנה למוספי דידיה אהני וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' עח
צא ע"א08 ברכת היין קודמת לברכת הזמןאור אברהם במדבר עמ' רפג
צא ע"א11 אטו שבת לברכת היום מהני לברכת היין לא מהנימתנת חיים שבת ור"ח עמ' ק-קא
צא ע"א11 אטו שבת ליום מהני לברכה לא מהניעם לבבי אשיחה עמ' ב-ג, ט
צא ע"א11 שבת לברכת היום אהנאי כו'משנת חיים במדבר עמ' תקלא
צא ע"א15 תדיר אמרינן מצוי לא אמרינןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קמה
צא ע"א16 מצוי לא קמיבעיא לןמשנת חיים דברים עמ' קמו
צא ע"א17 ולא אוציא את המילה שהיא תדירהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלא
צא ע"א20 ויהא ממרס בדמו עד שיזרוקמשנת חיים במדבר עמ' תכז
צא ע"א20 כיון דשחטיה מקריבמשנת חיים ויקרא עמ' יד
צא ע"א30 לא ישחוט דם הפסח עד שיזרוק דם התמידספר הזכרונות סי' 133
צא ע"א33 הכהנים אוכלים קדשים צלוין שלוקין או מבושליןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' צא
צא ע"א33 ובכולם הכהנים רשאין לשנות באכילתןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עד
צא ע"א33 כהנים אוכלין קדשים צלוין שלוקין מבושליןאור אברהם - רות עמ' רצב
צא ע"א33 מ"ט אמר קרא למשחה לגדולה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
צא ע"א33 מ"ט כו' למשחה לגדולהמשנת חיים במדבר עמ' רצו
צא ע"א34 אמר ר"ש וכו' אם ראית שמן וכו' מותר רקיקי מנחות כהנים וכו' רש"יוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' צט
צא ע"א34 למשחה לגדולהלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 205, חכ"ד עמ' 141
צא ע"א34 למשחה לגדולהתורת מנחם חי"ג עמ' 137
צא ע"א38 שאין מתנדבין שמןמשנת חיים בראשית עמ' תו
צא ע"א רש"י - מוספין שם שבת עליהם שהם חובה וכו'דברי יונה עמ' שא
צא ע"א תוס' ד"ה תא שמעמשנת חיים במדבר עמ' תקיז
צא ע"ב02 ושיריה נאכליןהכתב והקבלה בראשית פמ"ו פסוק לד
צא ע"ב24 דון מינה ומינה דון מינה ואוקי באתרה איכא בינייהו דרבנן סברי וכו' ומינה וכו' ואידך וכו' ואוקי באתרה (ותוס')לקוטי שיחות חי"ז עמ' 32, חכ"ג עמ' 22
צא ע"ב34 המתנדב יין מזלפו על גבי המזבחיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכה, מקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
צא ע"ב34 המתנדב ייןויקהל משה עמ' כז [הלכה]
צא ע"ב34 המתנדב נסכים מזלפן ע"ג האש וכו' דבר שאין מתכון מותרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עה
צא ע"ב35 ומזלפו ע"ג האשיםמשנת חיים שמות עמ' שח
צא ע"ב35 ח"א מזלפו על גבי האישים וח"א לספליםטיול בפרדס ח"ב עמ' רפו
צא ע"ב35 מזלף יין על גבי האשיםוזאת התורה עמ' קלו
צא ע"ב35 מזלפו על גבי אישיםפנים מסבירות עמ' רכט
צא ע"ב36 והא קא מכבימשנת חיים ויקרא עמ' רי
צא ע"ב37 המוריד גחלת מע"ג המזבחזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעד
צא ע"ב רש"י ד"ה ר' יהודההכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק י
צב ע"א דם חטאת שנתז על הבגד צריך כיבוסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רח
צב ע"א חטאות פנימיותגור אריה ויקרא פ"א הערה 272
צב ע"א תורת החטאת תורה אחת לכל החטאותלקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
צב ע"א חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה שעת הכושר וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כד ע"א
צב ע"א יכול יהא דם חטאת העוף טעון כיבוס ת"ל זאת וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק יח
צב ע"א תשחט החטאת בנשחטת ולא בנמלקתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
צב ע"א תוס' ד"ה אהללקוטי שיחות ח"ז עמ' 191
צב ע"א תוס' ד"ה ממתין להםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רצג
צב ע"א תוס' ד"ה שלנהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שיח
צב ע"ב הכניס חטאת קודם קבלת הדם והוציאה וקבל דמה כשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פב
צב ע"ב בעי לוי נתז מבגד לבגד מהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ, פב
צג ע"א08 ר"א ס"ל דמים טמאים מטהריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה, כרך ב ח"א עמ' צו
צג ע"א10 ר' אלעזר בשיטת ר"ע רבו אמרה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קג
צג ע"א15 שמטמא למעלה כלמטה וכו' לאיתויי אבן המנוגעת וברש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קו
צג ע"א17 דכולי עלמא לאו כמי שמונח וברש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צט, קי
צג ע"א21 הזאה צריכה שיעוריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק
צג ע"א31 דם שנתקבל בכלי דוקא מכפראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רח
צג ע"ב05 פחות מכדי הזיהמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"ב [הלכה]
צג ע"ב05 צריך שיהיה שיעור טבילה בדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כג
צג ע"ב09 בדם מהוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסח
צג ע"ב13 שלא יספג אצבעו במזרקחנן אלקים עמ' קב
צג ע"ב15 וטבל אצבעו בדם והזה מן הדם שבעניןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קכט
צג ע"ב25 נתז מאצבעו אחר שיצאה הזאה מידו אינו טעון כיבוסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צג ע"ב35 מזרקים נקראים כפורי זהב ע"ש שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת המזרקבאר הגולה באר ד הערה 218
צג ע"ב35 מקנח וכו' כדכתיב כפורי זהבאור תורה השלם (מזריטש) סי' קצא
צג ע"ב41 אחד בגד ואחד שק ואחד עור טעונין כיבוסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
צג ע"ב44 על ידי מריקה ושטיפה מתמרק הכלי מלכלוכופנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלז
צג ע"ב רש"י ד"ה וטבלגור אריה שמות פי"ג הערה 143
צד ע"א אין טעון כיבוס אלא מקום הדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט, פב
צד ע"א לא אמרתי אלא מקום דם בלבדגור אריה ויקרא פ"ו הערה 217
צד ע"ב הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
צד ע"ב דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידיבאמונה שלמה עמ' שח
צד ע"ב דברים שאמרתי טעותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' נד
צד ע"ב בגד שנטמא חוץ לקלעים קורעו ונכנס ומכבסו במקום קדושאיש צעיר דף א ע"ב
צד ע"ב כלי חרש שיצא חוץ לקלעים נכנס ושוברו במקום קדושעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פא
צה ע"א מעיל שנטמאאמרי יוסף שמות דף קע ע"ב
צה ע"א מעיל שנטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסג
צה ע"א מעיל שנטמאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מב {קורע בגד"כ ע"מ לתקן או לטבול}
צה ע"א מעיל שנטמאפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נד עמ' פז {איסור קריעה אף שלא דרך השחתה}
צה ע"א מעיל שניתז עליו דם חטאתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכג
צה ע"א מעיל שנטמא מכניסומשנת חיים דברים עמ' רכ
צה ע"א משום שנאמר לא יקרעוזאת התורה עמ' קח
צה ע"א תוס' ד"ה מכניסו - ביאה במקצת כאילו נכנס כולובנין אפרים עמ' כג [הלכה]
צה ע"א תוס' ד"ה יהא - לר"ל דוקא פריךשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מד, סו, פב, רמה, שח
צה ע"ב10 מריקה ושטיפהויגד יעקב דרוש ו לשבת הגדול עמ' תצב {טעם שהוא רק בחטאת}
צה ע"ב11 קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
צה ע"ב11 קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפהפנים מסבירות עמ' קט
צה ע"ב13 אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מנין תלמוד לומר אשר תבושל בוערבי נחל (תשסד) עמ' תקלז
צה ע"ב15 תלאו באויר התנורמקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
צה ע"ב16 בישול בלא בילוע מאי כו' (ורש"י ותוס' להלן)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 29
צה ע"ב24 דאיכא בישולעולת חודש ח"ג מאמר קצז
צה ע"ב34 קדירות בפסח ישברוברית שלום (תעח) דף ק ע"א
צה ע"ב34 קדירות בפסח ישברוברית שלום (תשסח) עמ' תרלט
צה ע"ב רש"י - כלי חרס בשבירהנטריקן (תשעד) עמ' קכז
צו ע"א קדרות של מקדש אמאי ישברו נהדרינהו לכבשונותאורות אלים דף לב ע"ב
צו ע"א ונהדרינהו לכבשונותמקראי קדש (תשנג) עמ' רנא, תי
צו ע"א נמצאו אשפתות של שברים בעזרהגור אריה ויקרא פ"א הערה 447
צו ע"א הדשן היה נבלע במקומוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 94
צו ע"א הדשן היה נבלע במקומודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תטו
צו ע"א תוס' ד"ה אלא - דעדיין טעם חטאת וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 31, 30
צו ע"א תוס' ד"ה אלא - כלי חרס וכו' החזרת כבשן וכו' פנים חדשותלקוטי שיחות ח"ו עמ' 24
צו ע"א תוס' ד"ה אלאגור אריה ויקרא פ"ו הערה 230
צו ע"א תוס' ד"ה אם טשתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד, לז
צו ע"א תוס' ד"ה ואם טשהכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כא
צו ע"א תוס' ד"ה ואם, הלא מין במינו מה"ת בטל ברובאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצט, רטז
צו ע"ב02 רב יצחק בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמב"ח וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' רב
צו ע"ב02 רב יצחק בריה דרב יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמאנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחא אתי לה לידחכמת התורה ויצא עמ' שצט
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחא אתי לה לידשערי הישיבה ח"ב עמ' קנח
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחא אתי ליה לידחכמת התורה וארא עמ' רנ, תנט
צו ע"ב04 אלקפטא נקטן ריחאפרי צדיק וישב אות ג
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא מיני פשיט לי ממתניתא וכו'קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות לה
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא מיניה פשיט לי ממתניתאמחזה עינים (לוויטאן) עמ' לא
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא פשיט לי' ממתני'ברית שלום (תעח) דף ל ע"ד
צו ע"ב09 רב ששת כי בעינא מילתא פשיט לי' ממתני'ברית שלום (תשסח) עמ' קצג
צו ע"ב13 בישל במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה או לאאיש צעיר דף א ע"ב
צו ע"ב30 אותה פרט לתרומה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצז
צו ע"ב36 קדירה שבשל בה תרומה לא יבשל בה חוליןחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
צו ע"ב44 מריקה ושטיפה בצונן (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 35
צז ע"א01 השפוד והאסכלא מגעילן בחמיןאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' רצב
צז ע"א01 שפוד מגעילןמקראי קדש (תשנג) עמ' תיד
צז ע"א07 דאר"נ אמר רבה בר אבוה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד
צז ע"א08 כל יום ויום נעשה גיעול לחבירולקוטי שיחות חכ"ז עמ' 36
צז ע"א08 כל יום נעשה גיעול לחבירופנים מסבירות עמ' קט
צז ע"א17 מריקה ושטיפה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לו
צז ע"א17 רבי וחכמים בדין מריקהחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
צז ע"א27 בשל קדשים וחולין וכו' אם יש בנותן טעם הקלין נאכליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צז ע"א50 כל אשר יגע יכול אפילו שלא בלעבנין שאול עמ' רז
צז ע"א51 שלא בלעהכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צז ע"א תוס' - בפסח טעון לינה כל ז' ימי החגלקט אמרי קודש - מועדים עמ' פט
צז ע"א תוס' ד"ה ופניתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמט
צז ע"א תוס' ד"ה ממתיןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 230
צז ע"א תוס' ד"ה ממתיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לד
צז ע"ב01 בבשרההכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק כ
צז ע"ב04 יקדש וכו' אם פסולה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תעד
צז ע"ב04 יקדש וכו' ואמאי ניתי עשה וידחה לא תעשה, וברש"יכסף נבחר עמ' נז
צז ע"ב04 יקדש להיות כמוה וכו' יקדש עשה הואמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כו ע"ב, מהדו"ב ח"א דף מה ע"א
צז ע"ב04 יקדש להיות כמוהלחמי תודה דף כג ע"ב
צז ע"ב07 וניתי עשה ולדחי לא תעשהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קלג, קמב
צז ע"ב07 ניתי עשהאגודת אזוב (יעבץ) דף סד ע"ג בהגהה, סה ע"א
צז ע"ב07 עדל"ת בחטאת כשרה שבלעה מחטאת פסולהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פז {אף שאין שניהם בחפץ אחד}
צז ע"ב08 אין עשה דוחה את ל"תמשנת חיים דברים עמ' ריח
צז ע"ב08 אין עשה דוחה את שבמקדשאור אברהם ברכות עמ' כט, סה
צז ע"ב08 אין עשה דוחה ל"ת שבמקדש וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקלה, תקלז
צז ע"ב08 אין עשה דוחה ל"ת שבמקדשמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף טו ע"ב
צז ע"ב08 אין עשה דוחה ל״ת במקדשכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 52
צז ע"ב08 אין עשה דוחה לא תעשה במקדשחכמת התורה בא עמ' תפט
צז ע"ב08 אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדשלחמי תודה דף כג ע"ב
צז ע"ב08 רבא יליף וכו' הך מילתא דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש שנא' ועצם לא תשברו בוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
צז ע"ב17 זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה עולה טעונה כלי וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף סו ע"ב
צז ע"ב17 זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה עולה טעונה כלי וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תכג
צז ע"ב18 מה עולה טעונה כלי אף כל טעונה כלי וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסא
צז ע"ב18 מה עולה טעונה כלי וכו' ועולה מנלן וכו'אור אברהם בראשית - הוספות חדשות עמ' לה
צז ע"ב18 מה עולה טעונה כלי וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' תקי
צז ע"ב18 עולה טעונה כלי וכו' ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם את ידו וכו'אשר ליהודה עמ' יח
צז ע"ב18 עולה טעונה כליגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
צז ע"ב18 עולה טעונה כליגור אריה שמות פכ"ט אות יז, ויקרא פ"א הערה 409
צז ע"ב20 דסכין כו' עולה הואמשנת חיים בראשית עמ' רסה, רעו, רפז
צז ע"ב20 וישם באגנותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכ
צז ע"ב20 ועולה גופה מנלן דכתיב וישלח אברהם וגו'אור אברהם ברכות עמ' שצב
צז ע"ב20 שחיטה בתלוש דסכין בעינןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
צז ע"ב21 כל דיני הקרבנות ילפינן מיצחקערבי נחל (תשסד) עמ' שמג
צז ע"ב23 בני אהרן ולא בנות אהרןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 182
צז ע"ב24 אין שלמי ציבור נאכלים אלא לזכרי כהונהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 13
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחד עצם שאין בו מוחבנין שאול עמ' רז
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעח
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדחמודי צבי מועדים עמ' תצז
צז ע"ב תוס' ד"ה ואחדמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נה ע"ב, נו ע"א
צז ע"ב תוס' ד"ה והתםמשנת חיים בראשית עמ' רסב
צז ע"ב תוס' ד"ה ניתידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' לא
צז ע"ב תוס' - יש מצוה באכילת חצי שיעור אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תיב
צז ע"ב פסקי תוס' אות סטצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קסח
צז ע"ב פסקי תוס' אות סט אודות מצות עשהבנין שאול עמ' רח
צח ע"א11 הוקש מנחה לזבחאור אברהם ויקרא עמ' עא
צח ע"א17 מה חטאת אינה בא אלא וכו' ביום וכו' וברש"יברית שלום (תעח) דף עד ע"ג
צח ע"א17 מה חטאת אינה בא אלא וכו' ביום וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תעו
צח ע"א18 חטאת אינה באה אלא וכו' וביום וכו' מביום צוותו נפקאלקוטי שיחות חי"ב עמ' 80
צח ע"א20 אין מקריבים בלילהפרדס מרדכי עמ' צו
צח ע"א20 אין מקריבין קרבן בלילהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 86, דברים פט"ז הערה 25
צח ע"א20 עבודת הקרבנות הוי ביום דוקא, מביום צותו וגו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קד
צח ע"א21 את פר החטאת אשר לו משלוחכמת התורה תולדות עמ' קטו
צח ע"א22 משלו ולא משל ציבור ולא משל מעשרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"א
צח ע"א27 כדי נסבה כהונה בעיא אצבעשל"ה תושבע"פ אות ריד, רכט
צח ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים ויקרא עמ' קיח
צח ע"ב01 דם חטאת למטה ודם עולה למעלהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' עט
צח ע"ב01 נתז דם חטאת על הבגדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פ
צח ע"ב06 דם על בגדו (ורש"י - נבלע בבגד)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 32
צח ע"ב13 בטבול יום איכא הו"א שיחלוק ויאכל לעת ערבגור אריה ויקרא פ"ו הערה 188
צח ע"ב13 טבול יום ומחוסר כיפורים אינן חולקין בקדשים לאכול בערבגור אריה ויקרא פ"ו הערה 147
צח ע"ב14 אונן אסור בקדשיםחכמת התורה שמיני עמ' קנו
צח ע"ב14 אונן אסור באכילת קדשיםאור אברהם - רות עמ' רצב
צח ע"ב14 הגדרת דין אונןמפניני הרב עמ' רנח
צח ע"ב17 בעל מום אוכל בקדשיםגור אריה ויקרא פ"י אות כא
צח ע"ב17 בעלי מומין כו' אוכלים אבל לא מקריביןדרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"א
צח ע"ב17 בעלי מומין קבועין חולקין ואוכליןאמת ליעקב עה"ת עמ' שצא
צח ע"ב17 חולקין ואוכלין ולא מקריביןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
צח ע"ב18 כל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 19
צח ע"ב20 אם הכהן טמא בשעת זריקת הדם אינו חולק בבשרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 74, 204
צח ע"ב רש"י מחטא - זורק את הדםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 148
צח ע"ב תוס' - מחוסר כיפורים שהקריב כפרתו בין קבלת הדם לבין הזריקה ראוי הוא לעבוד מיד מדאורייתאגור אריה ויקרא פ"ו הערה 207
צט ע"א02 הכהן המחטא אותה יאכלנה כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיב
צט ע"א02 הכהן המחטאהכתב והקבלה ויקרא פ"ו פסוק יט
צט ע"א04 והרי משמרה כולה דאין מחטאין ואוכליןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 186
צט ע"א04 חטאת מתחלקת לכל המשמרגור אריה ויקרא פ"ז הערה 80
צט ע"א04 לכהן המקריב לבית אב שהקריבו אותהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' י
צט ע"א04 ראוי לחטוי קאמרינןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נד
צט ע"א05 הרי קטן כו'משנת חיים שמות עמ' רצב
צט ע"א05 קטן אינו ראוי לחיטוי ואוכלגור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
צט ע"א08 בעל מום רחמנא רביה כל זכר לרבות בעל מום וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ו פסוק ז
צט ע"א09 בעל מום חולק בקדשיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' עא
צט ע"א10 ומה ראיתגור אריה ויקרא פ"ו אות כו, לג
צט ע"א רש"י קטן פסול לעבודהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 197
צט ע"א תוס' ד"ה אינוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 212
צט ע"ב אנינות לילה דאורייתאאור אברהם - רות עמ' רחצ
צט ע"ב אונן אי אפשר לו להיות בשמחהחכמת התורה שמיני עמ' קסח
ק ע"א מת לו מת ער"פ אחר חצותמנחת מרדכי עמ' רסט
ק ע"א לה יטמא מצוהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז, רסה, רסט
ק ע"א לא רצה מטמאין אותו בעל כרחובאר מחוקק (תשמט) עמ' קעט
ק ע"א יוסף הכהן דחפוהו חכמים שיטמא לאשתו בע"פשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סא
ק ע"א יוסף הכהן הכריחו אותו לטמא לאשתומי מרום ח"י עמ' צו
ק ע"א טימאוהו אחיו הכהנים בעל כרחופנים מסבירות עמ' תח
ק ע"א רש"י ד"ה נפש - לאו ממשמעותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכז
ק ע"ב אונן אינו רשאי לאכול בשר כי אם בלילהכסף נבחר עמ' רמז
ק ע"ב רש"י ד"ה רבה בר רב הונאמנחת מרדכי עמ' רא
קא ע"א01 חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורהדובר צדק עמ' 124
קא ע"א02 כאשר ציויתי במנחהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לב
קא ע"א05 מפני אנינות נשרףגור אריה ויקרא פ"י אות כה
קא ע"א07 דתניא מפני אנינות שרפוה לכך נאמר כאלה דברי ר"נ וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכג
קא ע"א07 דתניא מפני אנינות שרפוהו וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"א12 והלא פנחס היה עמהןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסח
קא ע"א14 כאן בקדשי שעה כאן בקדשי דורותגור אריה שמות פכ"ט הערה 199
קא ע"א17 אמר לו משה לאהרןתאומי צביה עמ' פט
קא ע"א17 השקו"ט בין משה ואהרןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 66
קא ע"א20 דילמא באנינות אקריבוהואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עו
קא ע"א20 דילמא באנינות אקריבוהואבן ישראל על התורה עמ' נד
קא ע"א20 ודילמא באנינות אקרבתיה ופסלתיה וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק יט
קא ע"א20 ודילמא באנינות אקריבתוה ופסלתה א"ל משה הן הקריבו כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תר
קא ע"א20 ודילמא באנינות אקריבתוה ופסלתוה וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' כד
קא ע"א20 שמא זרקתם דמו אוננין וחללתם העבודהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לג, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כז
קא ע"א22 אני הקרבתיה, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' רלח
קא ע"א22 וכי הם הקריבו אני הקרבתי וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ו
קא ע"א25 ואכלתי חטאת היום אם אכלתי חטאת היום ר"ח קדשי דורותעטרות סופרים עמ' לח
קא ע"א26 אהרן חילק בין קדשי שעה לדורות שדן ק"ו ממעשרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ח ע"ב
קא ע"א26 אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותבני יששכר ח"א דף ק ע"ד
קא ע"א26 אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רלו
קא ע"א26 הייטב בעיני ה' אם שמעת בקדשי שעה וכו' ובענין שעיר דר"חמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תעז
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעד
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעהחכמת התורה שמיני עמ' שפו, שצ, שצו
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעהמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קו
קא ע"א26 שמא לא שמעת אלא בקדשי שעהמי השלוח (תשסז) ח"א דף קו
קא ע"א26 שמא לא שמעתהכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק יט
קא ע"א27 אונן אסור בקדשים ק"ו ממעשררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שו
קא ע"א27 אונן אסור בקדשיםגור אריה ויקרא פ"י אות יג, טז
קא ע"א30 הודה ולא בוש לומר טעיתיגור אריה ויקרא פ"י אות כו
קא ע"א30 הודה ולא בוש לומר לא שמעתישיחות מוסר (תשסב) עמ' רכ, רסה
קא ע"א30 הודה ולא בוש לומר שמעתי ושכחתיפנים מסבירות עמ' קכא
קא ע"א30 הודה ולא בושתפארת צבי שמות עמ' שלט
קא ע"א30 הודה ולא בושתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קא
קא ע"א30 וישמע משה וייטב בעיניו, הודה ולא בושאור אברהם ויקרא עמ' קמט
קא ע"א30 וישמע משה כו' הודה ולא בוש כו' ברכת פרץ פ' שמיני {מאי רבותא של משה רבינו שלא אמר שקר}
קא ע"א30 לא בוש משה לומר לא שמעתי אלא שמעתי ושכחתילקט שיחות מוסר ח"א עמ' שב
קא ע"א31 אלא אמר שמעתי ושכחתילקוטי שיחות ח"ח עמ' 182
קא ע"א31 שמעתי ושכחתיתורת מנחם חנ"ו עמ' 167
קא ע"א40 דלמא אגב מררייכו פשעתו בה ואיטמאיבמי התורה עמ' קנט
קא ע"א41 כך אני בעיניך שאני מבזה קדשי שמיםעיוני רש"י במדבר עמ' רפג
קא ע"א ר"ח - כה"ג עובד אונן כי לא נטמא לקרוביוגנא דפלפלי עמ' פד
קא ע"א ראשונים - אי בני אהרן שמשומנחת מרדכי עמ' רצד, רצה
קא ע"א ברכת פרץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קכט
קא ע"ב03 טומאה באונס באתהגור אריה ויקרא פ"י הערה 178
קא ע"ב04 בשלמא לרבנן היינו דכתיב היוםגור אריה ויקרא פ"י הערה 173
קא ע"ב13 דרש דרש - שתי דרישות היוחיים לגופא (תשסה) עמ' מט
קא ע"ב13 דרש דרשהכתב והקבלה ויקרא פ"י פסוק טז
קא ע"ב14 מפני מה נשרף זה ומפני מה מונחים אלוגור אריה ויקרא פ"י אות יז
קא ע"ב17 שרפו שעיר של ר"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמ
קא ע"ב20 קסבר אנינות לילה דאורייתאגור אריה ויקרא פ"י הערה 171
קא ע"ב21 פנחס כהן היה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכד
קא ע"ב21 פנחס היה כהן גם קודם למעשה זמרי ותוס'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלא
קא ע"ב23 לא נתכהן עד שהרגו לזמריתורת חסד עמ' רצא
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 167
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לגמרישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שב
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעה
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריבנין שאול עמ' קעב
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרידברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תסז, תסח
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריטל חיים (פרידלנדר) עמ' שב
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרילקוטי שיחות חי"ח עמ' 345, חכ"ח עמ' 106
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריתורת מנחם חכ"ג עמ' 192
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמריתפארת צבי במדבר עמ' שה, שו
קא ע"ב23 לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי... עד ששם שלום בין השבטיםכתונת פסים פרשת פנחס מז ע"א
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג את זמריזכרון אליעזר עמ' קעה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריאגרא דכלה ח"ג עמ' רכז
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריילקוט הגרשוני ח"ב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריפרדס מרדכי עמ' תקס
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרג לזמריקהלת יעקב חנוכה עמ' מב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגניבי זהב עמ' שצח
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפד, קפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו' עד ששם שלום בין השבטיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ח
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריאור אברהם במדבר עמ' רנז, רעט
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפ
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס ה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסד, במדבר עמ' תריט-תרכ, תרפב, תרפו, יהושע-שמואל עמ' קכא
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבינה לעתים דרוש יז עמ' קלז
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמו
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריגנזי ישראל ח"ב דף קי ע"ב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרשות הצל"ח השלם עמ' תסט
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרידרשות שבט הלוי עמ' קנב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריזקן אהרן (פריד) עמ' קפח
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שלד
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריטהרת יו"ט ח"ז עמ' כד
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרילקט אמרי קודש - במדבר עמ' נג
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קו
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימי השלוח (תשסז) ח"ב דף קו
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרימכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרינזר הקדש ח"ב עמ' תרכה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרינתיבות יצחק ח"ג עמ' שעה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפני חיים (פלג'י) דף רסד ע"א
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפנים מסבירות עמ' רעט
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רצ {שכרו של פנחס שקיבל הכהונה על שהשיב חמסו של הקב״ה מעל בני ישראל, וקבל שכרו לברך את בני ישראל והקב״ה יכבוש כעסו על ידו מדה כנגד מדה}
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריפרי צדיק תצוה אות ז, פנחס אות ב, ג
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמריקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רנב
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תג
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, ורש"י ותוס' עיוני רש"י במדבר עמ' תסה
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמז, ח"ב עמ' קכד
קא ע"ב23 לא נתכהן פנחסמשנת חיים ויקרא עמ' קצח
קא ע"ב23 פנחס נתכהן רק לאחר שהרג את זמריגור אריה במדבר פי"ב הערה 32
קא ע"ב24 והיתה לו ולזרעו וגו' כהונת עולם וגו' ורש"י ותוס'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 156
קא ע"ב25 גדול השלום שניתן לפנחסחיים לגופא (תשסה) עמ' סב
קא ע"ב25 לא נתכהן פנחס עד שעשה שלום בין השבטיםכהן ונביא ח"ג עמ' 608-609
קא ע"ב25 עד ששם שלום בין השבטים וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קכא, מלכים עמ' רס
קא ע"ב25 עד ששם שלום בין השבטיםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
קא ע"ב25 פנחס לא נתכהן עד ששם שלום בין השבטים בימות יהושעיושב אהלים עמ' יג, קנג
קא ע"ב25 רב אשי אמר עד ששם שלום בין השבטים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכ, שסז
קא ע"ב30 וישמע פינחס הכהן ההוא ליחס זרעו אחריואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תעה
קא ע"ב31 אי משה הוה כהןגנא דפלפלי עמ' רסט
קא ע"ב31 אמר רב משה כה"ג היהמבשרת ציון ח"ד עמ' שכו
קא ע"ב31 אמר רב משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג, שכו, שמב
קא ע"ב31 מרע"ה כה"ג היהגור אריה ויקרא פכ"א אות לד
קא ע"ב31 משה היה כהן גדול ארבעים שנהמי מרום ח"ט עמ' רמח
קא ע"ב31 משה כה"ג היה ולענין נגעים נחשב לזרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רכג
קא ע"ב31 משה כה"ג ומלךגנא דפלפלי עמ' שפט
קא ע"ב31 משה כהן גדול היהחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
קא ע"ב31 משה כהן גדול היהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
קא ע"ב31 משה רבינו היה כהןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כ
קא ע"ב31 משה רבינו כה"ג היה וחולק בקדשי שמיםפנים מסבירות עמ' ריז
קא ע"ב31 משה רבינו כה"ג וחולק בקדשי שמים הי' וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסה
קא ע"ב31 משה רבינו כה"ג וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 29
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היה וחולק בקדשי שמיםלחמי תודה דף יד ע"ב, עט ע"א, קס ע"ב
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהאור אברהם בראשית עמ' קט
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 286
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מה
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מג
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדולמשנת חיים בראשית עמ' מז
קא ע"ב31 משה רבינו כהן היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול היהמנחת מרדכי עמ' קצט
קא ע"ב31 משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה וכו'. חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל, יבמה מלך, אישה כהן גדול, בנה סגן, בן בנה משוח מלחמה ואחיה נשיא שבט וכו' אימא אף מלךאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תכב
קא ע"ב31 משה רבנו היה כהן גדולעקבי אבירים עמ' קמח
קא ע"ב31 משה רבנו כהן גדול היההמאור הגדול (גר"א) עמ' קמז, תיא
קא ע"ב31 משה היה כה"גלקוטי שיחות חל"ט עמ' 392
קא ע"ב31 משה שימש במדבר בכהןאהבת חיים (דייטש) עמ' רפב
קא ע"ב31 משה שימש כל ארבעים שנה שהיו במדבר בחלוק לבןכסף נבחר עמ' קלד
קא ע"ב31 אי משה כל ימיו כהן היה או רק בז' ימי המילואיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיט
קא ע"ב35 משה בהשכמה ירדגור אריה ויקרא פ"י אות כב
קא ע"ב36 אם נאמר קדשי קדשים למה נאמר קדשים קליםגור אריה ויקרא פכ"א אות לד
קא ע"ב36 בעל מום אוכל בקדשיםגור אריה ויקרא פכ"א אות ב
קא ע"ב43 מי ראה נגע מרים משה זר היה אהרן קרובהקומץ המנחה (צונץ) דרוש עג אות יא, דרוש צה אות ב, דרוש קכה אות ג
קא ע"ב43 מי ראה נגע מריםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה ותוס' חיי נפש ח"ג עמ' שיט
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים וכו'לחמי תודה דף רנג ע"א
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה וכו'אור אברהם במדבר עמ' מא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה זר הוא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"ב
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה משה זר הואאור אברהם ויקרא עמ' קצא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה אם תאמר משה זר ואם תאמר אהרן קרוב ואין קרוב רואה את הנגעיםכסף נבחר עמ' רצט
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו' משה זר היהכרם חמד (תשסו) עמ' צא, קיח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'אור אברהם - רות עמ' שסח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכב, שכו
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רמז
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 135
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'פרדס מרדכי עמ' תכה
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה משה זר היה אהרן קרוב אינו רואה הנגעיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריח, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסו
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה משה זר היה אהרן קרוב היהצמח צדקה עה"ת עמ' מא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהבנין שאול עמ' קפו
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהגנא דפלפלי עמ' רעט
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהילקוט הגרשוני ח"ב
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קכח
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכא
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 57, 65
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה א"ת משה הסגירה משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעיםאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ב אות י
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'בני יששכר ח"ב דף ז ע"ב
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
קא ע"ב43 מרים מי הסגירה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהבנין אפרים עמ' רט (בהערה) [הלכה]
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעה
קא ע"ב43 מרים מי הסגירהחקל יצחק (תשסג) עמ' שפב
קא ע"ב43 משה זר ואין זר רואה נגעיםמי באר (פסח) דף פו ע"ד
קא ע"ב43 משה זר ואין זר רואה את הנגעיםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
קא ע"ב רש"י - וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן וכו' שלא הי' כהנים גדולים אלא מפנחסדברי מנחם (היימליך) עמ' שמז
קא ע"ב רש"י - כל כה"ג עמדו מפנחסיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפח
קא ע"ב רש"י - שעיר ר"ח מכפר על טומאת מקדשמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שנח
קא ע"ב רש"י ד"ה ואידךקרן פני משה ח"א עמ' קפ
קא ע"ב רש"י ד"ה שהרי הותרו לזרמשנת חיים ויקרא עמ' קעא
קא ע"ב רש"י ד"ה שעיר נחשון - כל שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קכ
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעח
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך נמיבנין שאול עמ' קפב
קא ע"ב תוס' ד"ה ואידך - שלא היו כהנים גדולים אלא מפנחסכתנות אור עמ' תקי
קא ע"ב תוס' ד"ה והאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקלו
קא ע"ב מהרש"א - הקשה עמ"ש לא נתכהן פנחס עד ששם שלום מהכ' תחת אשר קנאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ח
קב ע"א02 אין הקרוב רואה נגעיםבנין אפרים עמ' רח [הלכה]
קב ע"א02 כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודרשות מהר"ם חביב עמ' רסח
קב ע"א02 נגעים פסול בקרוביםבנין שאול עמ' קפב
קב ע"א03 כבוד גדול חלק הקב"ה למריםמרגניתא דבי רבנן עמ' צט
קב ע"א04 אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירה וכו' ובתוס' ד"ה אנישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קלה
קב ע"א04 אמר הקב"ה אני כהן ואני מסגירהשמן ראש ז' אדר-פורים עמ' יח
קב ע"א04 הקב"ה כהן הואבנין שאול עמ' קפג
קב ע"א04 הקב"ה נקרא כהןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ש
קב ע"א05 למ"ד משה כה"ג היה אמאי אינו רואה את הנגעיםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח
קב ע"א05 קתני מיהת משה זר ואין זר רואה את הנגעים, אמר רנב"י שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובין בפרשהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עח
קב ע"א07 דאהרן ובניו כתובים בפרשהמשנת חיים במדבר עמ' רלד
קב ע"א07 שאני מראות נגעים דאהרן ובניו כתובין בפרשהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 287
קב ע"א07 שאני מראות נגעים וכו'משנת חיים ויקרא עמ' רנא
קב ע"א08 ה' שמחות ראתה אלישבע וכו' ובפירש"יצמח צדקה עה"ת עמ' מא
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע וכו' יבמה מלךאור אברהם שמות עמ' קכו
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קפה
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלךאשר ליהודה עמ' קכ
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראל יבמה מלך וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 173
קב ע"א08 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה על בנות ישראלמצווה ועושה ח"א עמ' תקלז
קב ע"א08 חמש שמחות היתה, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנג
קב ע"א08 חמש שמחות וכו' יבמה מלך וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שמד
קב ע"א08 חמש שמחות וכו' יבמה מלךאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רטז
קב ע"א08 חמש שמחות וכו'שפתי רננות דף ל ע"ב
קב ע"א08 חמש שמחות כו' בנה סגןמשנת חיים במדבר עמ' יט
קב ע"א08 חמש שמחות כו' יבמה מלךאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמ
קב ע"א10 בן בנה משוח מלחמהמשנת חיים במדבר עמ' תקמא
קב ע"א10 בן בנה משוח מלחמהפרדס מנחם עמ' צה
קב ע"א10 בשמיני למילואים נתמנה משה למלךרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמו
קב ע"א10 יבמה מלך אמר רבא לו לזרעו קאמרשפע חיים ח"ד עמ' נג
קב ע"א10 יבמה מלך הוא והסביר לו פניםפרי צדיק לחנוכה אות א
קב ע"א10 יבמה מלךאות זכרון דף יא ע"ב
קב ע"א10 יבמה מלךכתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
קב ע"א10 יבמה מלךמנחת מרדכי עמ' ערה
קב ע"א10 יבמה מלךמשנת חיים דברים עמ' תקכה, תקלג
קב ע"א10 יבמה מלך, וברש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנח
קב ע"א10 מרע"ה היה מלך בישראלגור אריה שמות פ"ד אות יד, פי"ח הערה 76, במדבר פ"כ הערה 103
קב ע"א10 משה זכה לכהונה ולמלכותנזר הקדש ח"ב עמ' תקמט
קב ע"א10 משה זכה לכהונה ומלכות גם יחדמי מרום חי"ב עמ' פח
קב ע"א10 משה מלך היהאור חדש פ"ג אות 208
קב ע"א10 משה מלך היהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עח
קב ע"א10 משה רבינו היה מלךפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה מה
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהאור אברהם - רות עמ' רכב
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהאור אברהם במדבר עמ' קעא, שמט
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהאור אברהם דברים עמ' תסו
קב ע"א10 משה רבינו מלך היהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' לט
קב ע"א10 משה רבינו מלךדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צג
קב ע"א10 משה רבינו היה מלךנחלי מים (מלאח) עמ' עו
קב ע"א10 משה רבינו מלך על ישראלתפארת משה עמ' ד
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה אריב"ל כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםחיי נפש ח"ג עמ' רל
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וגו' אף זה נאמר בו רושם וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"א
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וגו' אף זה נאמר בו רושם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וכו' אף זה נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן אחיך הלוי וכו' עכשיו אתה לוי והוא כהןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קכד
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה וכו' נאמר בו רושםאסופת מערכות סוכות עמ' עז (מהדו"ב עמ' רג), סוכות עמ' צח (מהדו"ב עמ' רכד)
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה ר' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קלב
קב ע"א13 ויחר אף ה' במשה רשב"י אומר אף זה נאמר בו רושם וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסט
קב ע"א13 כתנאי ויחר אף ה' וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 29
קב ע"א14 כ"מ שאתה מוצא חרון אף אתה מוצא רושםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכ אות א
קב ע"א14 כל חרון אף וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ריז
קב ע"א14 כל חרון אף נאמר בו רושםילקוט הגרשוני ח"ב
קב ע"א14 כל חרון אף עושה רושם וכו' שאמר הקב"ה הלא אהרן הלוי, ומחמת שחטא ניתנה הכהונה לאהרןערבי נחל (תשסד) עמ' שעה, תקנב
קב ע"א14 כל חרון אף עושה רושםגור אריה במדבר פכ"ה אות ג
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו' עכשיו הוא כהן ואתה לוימפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תקה, פניני חסידות עקב כב
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כב, ל
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםגור אריה במדבר פי"א הערה 25
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםנצח ישראל עמ' קפ הערה 160
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושםצפנת פענח (תשסו) עמ' רנג
קב ע"א14 כל חרון אף שבתורה עושה רושםכוונת הלב עמ' קמא
קב ע"א14 כל חרון עושה רושםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סג
קב ע"א14 כל מקום שנאמר ויחר אף עושה רושםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקצו
קב ע"א14 כל מקום שנאמר חרון אף עושה רושםתורת העולה ח"ג פרק יג
קב ע"א15 אף זה נאמר בו רושםחכמת התורה תצוה עמ' לג
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוימגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' צג, אור תורה סי' סט
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי וכו' עכשיו הוא כהן ואתה לויאור תורה השלם (מזריטש) סי' סט
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי ראוי היה שיהיה אהרן לוי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' ל
קב ע"א15 הלא אהרן אחיך הלוי אמר הקב"ה אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' צ
קב ע"א15 הלא אהרן וכו' אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לויפרי צדיק תצוה אות ד
קב ע"א15 ומשם זכה אהרן לעדי החושן הנתון אל הלבאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' עג
קב ע"א15 ומשם זכה אהרן לעדי החושןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצח
קב ע"א15 לכך זכה אהרןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עט
קב ע"א15 לכך זכה אהרןאבן ישראל על התורה עמ' נז
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיט
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה לוירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' פה
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
קב ע"א16 אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן וכו'ברית שלום (תעח) דף צז ע"ב
קב ע"א16 אני אמרתי שתהיה אתה כהן והוא לוי עכשו תהיה אתה לוי והוא כהןזרע שמשון תצוה אות ו
קב ע"א16 ביקש הקב"ה ליתן כהונה למשהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' סב
קב ע"א16 שהיה עתיד אהרן להיות לוי ולא כהן מעתה הוא יהיה כהן ומשה הלויתפארת צבי ויקרא עמ' עז, צח, קכ
קב ע"א16 שהיה עתיד אהרן להיות לוי ולא כהן מעתה הוא יהיה כהן ומשה הלויתפארת צבי במדבר עמ' רלג
קב ע"א17 במה זכו אהרן ובניו בכהונה לו ולדורותיואבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ס
קב ע"א17 הוא כהן ואתה לוי וכו' לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המילואים וכו' דלא פסקה כהונה אלא מזרעולקוטי שיחות ח"ו עמ' 226, 175, חי"ח עמ' 286
קב ע"א17 היה ראוי להיות אהרן לוי ומשה כהןחכמת התורה וארא עמ' סה, רכא, רמג
קב ע"א17 היה ראוי להיות משה רבינו כהןקהלת יעקב חנוכה עמ' רנב
קב ע"א17 חכ"א לא נתכהן משה אלא ז' ימי המלואים בלבד וי"א לא פסקה כהונה אלא מזרעו כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקצח, תרה, ח"ב עמ' צו
קב ע"א17 כיון שסירב משה בשליחתוחקל יצחק (תשסג) עמ' שמג
קב ע"א17 לא נתכהן משה אלא לשבעת ימי המילואיםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סה
קב ע"א17 לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבד וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קמח
קב ע"א17 לא נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבדגור אריה ויקרא פכ"א הערה 233
קב ע"א17 מחלוקת אי משה היה כהן או זרקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ג
קב ע"א17 מחלוקת אי משה היה כהן כל ימי חייו או רק בז' ימי המילואיםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פג
קב ע"א17 מחלוקת אם פסקה כהונה גם ממשה או רק מזרעויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רד
קב ע"א17 מכיון שאמר משה ״שלח נא ביד תשלח״ לא יצא כהונה ממנויושב אהלים עמ' פה
קב ע"א17 משה לא הי' כהןבנין שאול עמ' קעב
קב ע"א17 משה רבינו כל ז' ימי מילואים שימש בכהונהצמח צדקה עה"ת עמ' לד
קב ע"א17 נטלה ממנו הכהונה ונתנה לאהרןחכמת התורה צו עמ' רנד
קב ע"א17 ניטלה ממנו כהונהאמרי רבי שפטיה עמ' קלח
קב ע"א17 נתכהן משה וכו' שבעת ימי המלואיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קפז
קב ע"א18 כל ארבעים שנה שמש משה בכהונה גדולהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כח
קב ע"א18 לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהחיי נפש ח"ג עמ' רנג
קב ע"א18 לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהפרי צדיק כי תשא אות ג
קב ע"א18 לא פסקה כהונה אלא מזרעו של משהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שסה
קב ע"א18 לא פסקה כהונהמשנת חיים שמות עמ' ערה
קב ע"א18 מ' שנה משה כהןמשנת חיים שמות עמ' א
קב ע"א18 משה רבינו שימש בכהונה גדולה ארבעים שנהאור אברהם - תשובה עמ' שמט
קב ע"א18 משה שימש בכהונה גדולה, רש"י ד"ה ויש אומריםחכמת התורה תצוה עמ' נ, קמג, קמו, רסח
קב ע"א18 משה שימש כל ארבעים שנה בכהונה גדולהכתנות אור עמ' תצט
קב ע"א20 ההוא לדורות הוא דכתיב, רש"יחכמת התורה תצוה עמ' קכב
קב ע"א22 והכתיב ויצא מעם פרעה בחרי אף וכו' סטרו ויצאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קו
קב ע"א22 ויצא מעם פרעה בחרי אף סטרו ויצארנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ריח
קב ע"א22 ויצא מעם פרעה בחרי אף סטרו ויצארנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלו
קב ע"א23 אמר ריש לקיש סטרו ויצאפרדס מרדכי עמ' רעה
קב ע"א23 לקראתו - לפי גדולתו, או להעיז פניו כנגדוישמח חיים (תשסה) מע' ל אות מג
קב ע"א23 סטרו ויצאפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כט
קב ע"א24 לחלוק לו כבודחכמת התורה בא עמ' שי
קב ע"א24 מלך הוא והסביר לו פניםלקוטי מאמרים עמ' 94
קב ע"א25 חולקין כבוד למלכותחנן אלקים עמ' מז
קב ע"א25 חולקין כבוד למלכותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי ואילו לדידיה לא קאמרבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלז
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קא, קמ, ר
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליך דכתיב וירדו כל עבדיך אלה אלי כו' ור"י אמר מהכא כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלו
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליךאוהב שלום עמ' 10
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליךרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפה
קב ע"א25 לעולם תהא אימת מלכות עליךשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 390
קב ע"א25 לעולם תהיה אימת מלך עליךגור אריה שמות פ"י הערה 141
קב ע"א25 מפני אימת מלכותתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קצח
קב ע"א25 תהא אימת מלכות עליךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מ
קב ע"א26 משה רבינו חלק כבוד למלכותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנז
קב ע"א26 משה רבינו כיבד את פרעה מדין כבוד למלכותפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כט
קב ע"א27 אליהו רץ לפני אחאבהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכ
קב ע"א28 אין הלום אלא מלכותאור לשמים (תשסג) עמ' לח
קב ע"א28 אין הלום אלא מלכותגנזי ישראל ח"א דף קכג ע"ב
קב ע"א28 אין הלום אלא מלכותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנג
קב ע"א28 אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפח
קב ע"א28 אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותמי מרום חי"ב עמ' פט
קב ע"א28 אל תקרב הלום אין הלום אלא מלכותעטרת ישועה (תשסד) אות י לעיו"כ
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותאמרי נועם (מועדים) סי' כד לשבועות
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותלקוטי מאמרים עמ' 135
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותמגלה עמוקות (תשסח) אופן ר
קב ע"א28 אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכותפרי צדיק וישלח אות א
קב ע"א28 אל תקרב הלוםצמח צדקה עה"ת עמ' קעד
קב ע"א28 אל תקרב הלוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רטו
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לואגרא דכלה ח"א עמ' שלח
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קצ
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לואור אברהם דברים עמ' תסו
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לומי השלוח (תשסז) ח"א דף קפד
קב ע"א28 ביקש משה מלכות ולא נתנו לושם דרך דברים עמ' פט
קב ע"א28 ביקש משה מלכותאור חדש פ"ב אות 230, 438
קב ע"א28 בקש משה מלכות ולא נתנו לו וכו'אור אברהם - רות עמ' רכג
קב ע"א28 בקש משה מלכות ולא נתנו לואור אברהם במדבר עמ' קעה, קעז, קצז
קב ע"א28 בקש משה מלכות ולא נתנו לורנת יצחק - פרק חלק עמ' שב
קב ע"א28 בקש משה מלכותאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מד
קב ע"א28 בקש משה מלכותאבן ישראל על התורה עמ' ל
קב ע"א28 בקש משה מלכותאפוד בד דף פב ע"ד
קב ע"א28 בקש משה מלכותבאר הגולה באר ה הערה 377, 406, 411
קב ע"א28 בקש משה רבינו מלכות ולא נתנה לותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שכא הערה 54
קב ע"א28 בשני מקומות ביקש משה להיות כאברהם לכהונה ומלכות ולא עלתה בידו כו' לזרעיה לא אתיהיבערבי נחל (תשסד) עמ' שעה
קב ע"א28 הלום היינו מלכותערבי נחל (תשסד) עמ' תפה
קב ע"א28 הלום זה מלכותפנים מסבירות עמ' קכא
קב ע"א28 הלום זו מלכותתורת יחיאל בראשית עמ' קמח
קב ע"א28 ואין הלום אלא מלכותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תמא
קב ע"א28 ואין הלום אלא מלכותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קמז
קב ע"א28 ואין הלום אלא מלכותשבט מוסר עמ' שב
קב ע"א28 ואין הלוםהכתב והקבלה בראשית פט"ז פסוק יג = שמות פ"ג פסוק ה
קב ע"א30 כל היכא דכתיב הלום לדורות הוא, והא גבי שאול כו' אב"א הא הוה איש בושת כו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קיז
קב ע"א30 לו ולזרעו קאמרמשנת חיים שמות עמ' טז, יט
קב ע"א31 הלום מלכות לו ולזרעומנחת מרדכי עמ' נח
קב ע"א32 פסקו לשאול מלכות עולמיתציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' כה, לב
קב ע"א32 שאול אפילו בגויה לא קאיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכו
קב ע"א32 שאני שאול דאפילו בגויה לא קאים וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תשנב
קב ע"א33 בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' טז
קב ע"א33 בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקין לו ולזרעו עד סוף כל הדורותאוצרות חיים - יושר המידות עמ' נא
קב ע"א33 בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותגדולי מוסר עמ' קל
קב ע"א33 בשעה שפוסקין גדולה לאדם וכו'מנחת מרדכי עמ' צו
קב ע"א33 בשעה שפוסקין גדולה לאדםנתיבות עולם ח"ב עמ' יג
קב ע"א33 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו וכו'אודה ה' דף ט ע"ב
קב ע"א33 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לו ולזרעו אחריו וכו'לחמי תודה דף רנד ע"א
קב ע"א33 כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורותנפש חיים (פאלאג'י) דף לח ע"א [נח ע"א אות כד]
קב ע"א33 כשפוסקין גדולה לאדם פוסקין לו ולבניוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
קב ע"א33 כשפוסקין לאדם גדולה פוסקין לו לזרעו אחריו עד סוף כל הדורותקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצח
קב ע"א33 ר"א אמר ר' חנינא בשעה שפוסקים גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורותהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צז
קב ע"א35 ואם הגיס דעתו ה' משפילומוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט-קע
קב ע"א36 דת"ר וכו' לחלוקהמשנת חיים ויקרא עמ' קצט
קב ע"א רש"י ד"ה ויש אומרים וכו' ורב דאמר כיש אומריםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רלג
קב ע"א רש"י ד"ה נאמר בו רושםגור אריה בראשית פל"ז הערה 295
קב ע"א תוס' ד"ה אהרן קרוב, פלוגתא הוא במסכת נגעים דתנן כל הנגעים אדם רואה חוץ וכו'כסף נבחר עמ' רצט
קב ע"א תוס' ד"ה אהרןמשנת חיים במדבר עמ' רלב
קב ע"א תוס' ד"ה אהרן - הביא מהספרי שא"ל אהרן נמצא אתה מפסיד אחותינויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
קב ע"א תוס' ד"ה אני מסגירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכא
קב ע"א תוס' ד"ה אני מסגירהבנין שאול עמ' קפב
קב ע"א תוס' ד"ה אניעיוני רש"י במדבר עמ' קפז, קפח
קב ע"א מהרש"א - דמלכותא דארעא כעין וכו' והמזלזל בכבודם כאלו פוגע בכבוד המקוםשיחות ר' ראובן עמ' קא, קמ, ר
קב ע"ב14 אבא שאול אומר כו'משנת חיים בראשית עמ' תקסה
קב ע"ב14 הכל תלוי בדם דברי ת"קיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יט
קב ע"ב14 פלוגתא דאבא שאול ות"קגור אריה ויקרא פ"ו הערה 212
קב ע"ב16 צריך שיהיה הכהן טהור בשעת הקרבת החלבגור אריה ויקרא פ"ז אות ל
קב ע"ב18 בעי רב אשי נטמא בינתים מהו וכו' אמר רבא וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרנח
קב ע"ב19 נטמא אחר זריקה וטבל וכו' חולק או לאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יא
קב ע"ב22 אמר רב האי דינא מר' אלעזר ב"ר שמעון גמרינא דאמר בבה"ב וכו'שלשלת הקודש עמ' קעז
קב ע"ב22 אמר רב כו'בנין אפרים בהקדמה [הלכה]
קב ע"ב22 האי דינא מר"א בר"ש גמירנא בב"האור אברהם - תלמוד תורה עמ' לא
קב ע"ב45 בכור ניתן רק לכהן הראוי לעבודה באותו שעהגור אריה שמות פכ"ב הערה 237
קב ע"ב47 בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ובית הכסא, לאונסו שאנימי השלוח (תשסז) ח"ב דף רט
קב ע"ב47 לאונסו שאני וברש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קעו
קב ע"ב47 לאונסו שאנינחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ח אות א
קב ע"ב47 לאונסו שאניתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' שס
קב ע"ב רש"י ד"ה את דמם, לא יתנו בכור אלא למי שראוי לעבודה באותה שעהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסה
קב ע"ב רש"י ד"ה ואת דמם תזרוקעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תב
קב ע"ב רש"י דאין בכור ניתן לאנשי משמר דוקאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רסב, תב
קב ע"ב תוס' ד"ה פריךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פג, פד
קב ע"ב תוי"ט פי"ב מ"א - מחמת ספיקו של רב אשי נפסקה ההלכה כאבא שאולגור אריה ויקרא פ"ז הערה 205
קג ע"א כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים לעורה וכו'כסף נבחר עמ' י
קג ע"א עורות קדשי קדשים לכהניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יב
קג ע"א עורות קדשי קדשים לכהניםעקבי אבירים עמ' קפד
קג ע"א עולת איש פרט לעולת הקדשחפץ יהונתן ויקרא פ"ז פסוק ח
קג ע"א פרט לעולת הקדשמשנת חיים במדבר עמ' תק
קג ע"א שלא יהיו כהנים זכאין בעורה דברי ר"י, א"ל ר"נ כו' א"כ ביטלת מדרשו של יהודע הכהן כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ז עמ' 267
קג ע"א רש"י ד"ה לנדבת יחידאמת ליעקב עה"ת עמ' שס
קג ע"א רש"י ד"ה מן המותרותאמת ליעקב עה"ת עמ' שנא
קג ע"ב שבכל מקום העור מהלך אחר הבשר וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"ז פסוק ח
קג ע"ב העור מהלך אחר הבשרמשנת חיים ויקרא עמ' צא, קיח
קג ע"ב קדשים שאירע בהם פסול וכו' אין עורותיהן לכהניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' יג
קג ע"ב מימי לא ראיתי עור שיוצא לשריפהפנים מסבירות עמ' שנט
קג ע"ב אין לא ראינו ראיהבאר הגולה באר ו הערה 569, 525-524
קג ע"ב אין לא ראינו ראיהמבשרת ציון ח"א עמ' רעו
קד ע"א פרים הנשרפין וכו' ומטמאין בגדים וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק ח
קד ע"ב היו נושאין אותו במוטותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נה
קד ע"ב מאימתי מטמאין בגדים משיצאו חוץ לחומת עזרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמא
קד ע"ב אלו ואלו מטמאים בגדים עד שיוצת האור ברובןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב
קד ע"ב מקום יש בהר הבית ובירה שמו וכו'שער החצר (תשעב) סי' שיט
קד ע"ב ג' בתי דשנים היו אחד בעזרה ואחד בהר הבית ואחד מחוץ לירושליםגור אריה ויקרא פ"ד הערה 59
קד ע"ב ואזלינן בתר רובאתורת מנחם חלק לג עמ' 164
קה ע"א פרים ושעירים שיצאו וחזרו מהויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נו
קה ע"ב חוץ לג' מחנות וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 135
קה ע"ב והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, חוץ לג' מחנות וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב, קלה, קלח
קה ע"ב פרה אדומה כל מעשיה חוץ לירושליםתפארת צבי ויקרא עמ' קיט
קה ע"ב תוס' ד"ה חיבוריד יצחק עמ' סו ס"ק ב [הלכה]
קו ע"א20 השוחט ומעלה בחוץ חייב על השחיטה ועל העליהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא, כג
קו ע"א20 השוחט ומעלה בחוץ חייבאמת ליעקב עה"ת עמ' שנב
קו ע"א20 השוחט ומעלה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קו ע"א20 שחוטי חוץאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
קו ע"א20 שחט בחוץ והעלה בחוץ, ת"ק מחייב גם על ההעלאה ורבי יוסי הגלילי פוטר אהעלאהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעב
קו ע"א21 ריה"ג אומר שחט והעלה בחוץ פטור וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קו ע"א
קו ע"א22 שחט בפנים והעלה בחוץ חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
קו ע"א25 טמא שאכל בין קודש טמא בין קודש טהור חייבגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 10
קו ע"א29 אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור וכו' טמאוהומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נז ע"א
קו ע"א29 אמרו לו אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאוהוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פ
קו ע"א29 אף טמא שאכל את הטהור כיון שנגע בו טמאוהוגור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
קו ע"א29 טמא האוכל מבשר טהור הבשר נטמאגור אריה דברים פי"ב הערה 98
קו ע"א32 העלאה כתיב עונש וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קו ע"א35 כל מקום שנא' השמר פן ואל אינו אלא ל"תשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כז
קו ע"א38 אזהרה לשחוטי חוץעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קו ע"א רש"י - לצפונהמשנת חיים ויקרא עמ' נח
קו ע"א רש"י ד"ה אלאגור אריה ויקרא פ"ד הערה 4
קו ע"א תוס' ד"ה אזהרהגור אריה ויקרא פ"ד הערה 4, פ"ה הערה 128, פי"ט הערה 112
קו ע"א תוס' ד"ה כיוןגור אריה דברים פי"ב הערה 99
קו ע"ב פסח ומילה מצות עשהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר טז
קו ע"ב לא ענש הכתוב אא"כ הזהירגור אריה שמות פכ"א הערה 562
קו ע"ב מה בהעלאה ענש והזהיר אף בעשיה ענש והזהירגור אריה ויקרא פי"ז הערה 3
קז ע"א ושם תעשה אזהרה לשוחטיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא, כג
קז ע"א ואליהם תאמר על הסמוכים תאמר ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעג, תתשעד {משמע דהכי ס"ל ר' יוחנן}
קז ע"א מתקיף לה רבא "ואליהם" כתיבערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעד
קז ע"א ואליהם תאמר לערב פרשיותגור אריה ויקרא פי"ז הערה 19
קז ע"א רש"י - על הסמוכים תאמר - "ואליהם תאמר" וכו' "ועליהם" קרינןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעד
קז ע"א רש״י המחלל את השבת ועובד ע״ז קא חשיב בחדאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קלט
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץ חייב משום שחוטי חוץערבי נחל (תשסד) עמ' תקכח, תרלג
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץ חייבאור אברהם ויקרא עמ' תז
קז ע"ב המעלה בזמן הזה בחוץיוסף לקח כרך א ח"א עמ' א
קז ע"ב המעלה בזמן הזהמשנת חיים בראשית עמ' רנו
קז ע"ב המעלה בזה"ז ר"י אמר חייבתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קז ע"ב המקריב בזה"ז חייב דקדשה לע"לרנת יצחק תענית עמ' רמו
קז ע"ב רבי יוחנן סבר דהמעלה בזמן הזה בחוץ חייב משום דקדושה ראשונה קדשה לע"לערבי נחל (תשסד) עמ' תתכ, תתכא, ח"ג עמ' פז
קז ע"ב קדושה ראשונה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סח ע"ב
קז ע"ב קדושת א"י אם נתבטלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה
קז ע"ב מעלה בזמן הזה חייב בחוץפנים מסבירות עמ' שפה
קז ע"ב מקריבין אע"פ שאין ביתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רסו
קז ע"ב שמעתי שמקריבין אע"פ שאין ביתאור אברהם - תשובה עמ' תה
קז ע"ב ר"י ס"ל קדושת יהושע קדשה לעתיד לבאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עח
קז ע"ב רבי אליעזר סבר קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבואאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רי
קז ע"ב תוס' ד"ה ר' יוחנןוענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קי
קז ע"ב תוס' ד"ה ר"ל תימה דלא פריך וכו'יערות דבש ח"א עמ' קפז
קח ע"א01 ומלח משלימו לכזית וכו׳, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
קח ע"א01 ראש בן יונה שאי"ב כזית ומלח משלימו לכזית מהו כו' אלא עצם דמינא דבשר הוא כו', וברש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תס
קח ע"א19 קבלה בכלי חולמשנת חיים בראשית עמ' רצו
קח ע"א20 שפיר קאמרי ליה רבנן לר"י הגלילייערות דבש ח"ב עמ' סה
קח ע"א20 שפיר קאמרי רבנןגור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
קח ע"א21 כל היכא דנטמא טומאת הגוף ואח"כ נטמא בשר דכ"ע לא פליגי דחייבגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 10
קח ע"א27 טומאת גוף חמיראגור אריה דברים פי"ב הערה 95
קח ע"א29 דילמא טומאת בשר חמורהגור אריה דברים פי"ב הערה 96
קח ע"א30 אין הבשר נטהר במקוהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 134
קח ע"א31 חומר בשחיטה שהשוחט להדיוט חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קח ע"א31 חומר בשחיטההכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק ד
קח ע"א32 שהשוחט להדיוט חייבמשנת חיים דברים עמ' רנא
קח ע"א33 שנים שאחזו בסכיןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פט
קח ע"א37 המעלה בחוץ אינו חייב עד שיעלה לראש המזבחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, עה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קח ע"א37 שיעלה לראש המזבח כו'משנת חיים במדבר עמ' קסה, רפח, שיז
קח ע"א37 שיעלה לראש המזבחמשנת חיים דברים עמ' שמח, שנד
קח ע"א37 אינו חייב עד שיעלה לראש המזבח ר"ש אפי' העלה על הסלערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כח, תצג, תק, ח"ב עמ' מח, רפד
קח ע"א37 אינו חייב עד שיעלה לראש המזבחיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט
קח ע"א37 ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
קח ע"א37 שחוטי חוץ אינו חייב עד שיעלה לראש המזבחפנים מסבירות עמ' תיז
קח ע"א רש"י ד"ה והמעלהמשנת חיים ויקרא עמ' שפח
קח ע"ב01 ההוא ולא שוגג ולא מוטעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קח ע"ב04 איש איש מה תלמוד לומר לרבות שנים שאחזו באבר והעלו שחייבין וכו'של"ה ווי העמודים פרק טז אות כו
קח ע"ב10 רבי יוסי וכו' דברה תורה כלשון בני ארםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
קח ע"ב21 על השלם הוא חייבמשנת חיים בראשית עמ' קכג
קח ע"ב39 מ"ט דר' יוסימשנת חיים במדבר עמ' תכג
קח ע"ב40 בדין מזבח בחוץבנין אפרים עמ' קכח [הלכה]
קח ע"ב40 ויבן נח מזבחמשנת חיים שמות עמ' קז, קנ, קנה, שנג
קח ע"ב40 נח מזבח וכו' על הצורמשנת חיים בראשית עמ' לו, ע, עח, עט, פא, קטז, קכז, קמא, קמו, קנא, קנה, קנח, רפה, שנג, שנז, ת, תד
קח ע"ב41 ויקח מנוח ויעל על הצור לה'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצ
קח ע"ב42 על הצור כו' הוראת שעהמשנת חיים במדבר עמ' קסא, קסה
קח ע"ב43 ההוא גובהה בעלמאמשנת חיים בראשית עמ' קח
קח ע"ב43 ההוא גובהה בעלמאמשנת חיים ויקרא עמ' רכה, שפה, שצג, תב, תח, תיד, תקב
קח ע"ב46 בבמה אין מזבח מעכביוסף לקח כרך א ח"א עמ' עו
קח ע"ב46 במת יחיד לא בעי מזבח כללפנים מסבירות עמ' כו
קח ע"ב52 ויסוד כו' בבמה קטנהמשנת חיים דברים עמ' רפח
קח ע"ב53 ואין מעכבין בבמהמשנת חיים בראשית עמ' עא, פא, רפד
קח ע"ב רש"י ד"ה עד שיעלהמשנת חיים בראשית עמ' קמח
קח ע"ב רש"י - כשישנו בהוויתו ובדעתוגור אריה שמות פי"ב הערה 261
קט ע"א המעלה מבשר חטאת וכו' בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קט ע"א תוס' ד"ה עולהמשנת חיים ויקרא עמ' קט
קט ע"א תוס' ד"ה עולהמשנת חיים במדבר עמ' צב
קט ע"א תוס' ד"ה עולהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
קט ע"א תוס' ד"ה עולה - משקין דרך אכילה שיעורן בכזיתברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' פב
קט ע"ב המקטיר כזית כו' פטור צבורמשנת חיים במדבר עמ' תפג
קט ע"ב רש"י ד"ה אמר רבה בהקטרה דהיכלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שסה
קט ע"ב רש"י ר"ה ופסקו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קי ע"א המקריב קדשים ואימוריהן בחוץ חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קי ע"א המקריב קדשים, אמאי והאיכא חציצה, וברש"י שהבשר אינו ראוי להקטרה חוץ בין אימורין למערכה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצג
קי ע"א הקומץ והלבונה שהקריב אחד בפנים ואחד בחוץיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עב
קי ע"א הזורק מקצת דמים בחוץ חייב, ורש"י - מתנה אחתרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תק
קי ע"א תוס' ד"ה ואימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטו ע"ב
קי ע"א תוס' ד"ה ואימשנת חיים בראשית עמ' רצג
קי ע"א תוס' ד"ה ואימשנת חיים דברים עמ' רנא
קיא ע"א שירי מצוה הןמשנת חיים דברים עמ' רפ
קיא ע"א שחט וכו' והעלה בחוץמשנת חיים ויקרא מכתבים ה, ו
קיא ע"א רש"י - אין במת צבור אלא במקום אחדרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקנט
קיא ע"ב תוס' ד"ה השוחטתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קצט
קיב ע"א פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה וכו' בגמ'ברית שלום (תעח) דף ק ע"ד
קיב ע"א פרת חטאת ששרפה חוץ מגתה וכו' בגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמד
קיב ע"א שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיב ע"א כל שאין ראוי לפנים אין חייבים עליו בחוץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סח
קיב ע"א הרובע והנרבע וכו' שהקריבן בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כא
קיב ע"א בעלי מומים בין קבועים בין עוברים וכו' שהקריבן בחוץ פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיב ע"א תוס' ד"ה בשעירמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יט ע"א, כ ע"ב, כא ע"א
קיב ע"א תוס' ד"ה כשםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף יז ע"א
קיב ע"ב01 פלוגתא דר"ש ורבנןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
קיב ע"ב08 שהי' ר"ש אומר כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן הרי זה בל"ת ואין בו כרת וחכ"א כל שאין בו כרת אין בו ל"תשרגא המאיר מועדים עמ' קיד
קיב ע"ב11 שחט מחוסר זמן בגופועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קיב ע"ב12 מחוסר זמן בבעלים כגון זבות הוה ראוי אחר זמנומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קמה
קיב ע"ב12 מחוסר זמן כו' בבעליומשנת חיים ויקרא עמ' מז
קיב ע"ב14 עולותיהן כו' ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' לא, רעח
קיב ע"ב17 היוצק והבולל וכו' אין חייבין עליו משום זרותאור אברהם ויקרא עמ' כג
קיב ע"ב22 ולא משום מחוסר בגדים, וברש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שנד, שנה
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותקרן לדוד בראשית עמ' רכא, רצז, שז, שמות עמ' כח
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' יז {לכן שם בן נח הקריב את הקרבנות בשביל נח, בתור בכור}
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רל
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותשפתי חיים ח"ב עמ' שיב
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה עבודה בבכוריםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפז
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות והעבודה בבכורות וכו'טוב ירושלים במדבר פט"ז פסוק יט
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות וכו'כרם טוביה עמ' תד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות ומשהוקם משכן נאסרו הבמות ועבודה בכהניםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח, תרל
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' ע
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות כו' כי הא דאיפרא הורמיז כו' שדרה קורבנא כו' המום פוסל בהן (ורש"י ופיהמ"ש)תורת מנחם חנ"ז עמ' 233
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 322
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותברכות אבי דף עו ע"ב
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כה, קג
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן וכו' ועבודה בבכורותהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' נח
נזר הקדש ח"א עמ' תצד
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן היה העבודה בבכורותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח {בכורות נדחו בגלל חטא ראובן}
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' קכב
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותאור אברהם בראשית עמ' עג, קס
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותדרשות שמן רוקח עמ' עג
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן עבודה בבכורותשירת הפסח אות י
קיב ע"ב23 עד שלא הוקם המשכן, וקרן אורהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סו
קיב ע"ב23 שלא הוקם כו' בבכורותמשנת חיים ויקרא עמ' שפד
קיב ע"ב24 הבכורות עבדו עד להקמת המשכןגור אריה בראשית פכ"ה אות מח, שמות פ"ל אות יד, פל"ב הערה 97
קיב ע"ב24 הבכורות עובדים בבמה ולא במשכןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סו
קיב ע"ב24 הבמות מותרות ועבודה בבכורותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכ, קכו
קיב ע"ב24 הבמות מותרותמשנת חיים בראשית עמ' לו, רסב, רסו
קיב ע"ב24 העבודה היתה לבכורותאמרי אש (טאוב) עמ' תי
קיב ע"ב24 ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 79
קיב ע"ב24 ומשהוקם המשכן נאסרו הבמות והעבודה בכהנים וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ג פסוק מה
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותלקוטי שיחות חי"א עמ' 307
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותמשנת חיים במדבר עמ' כז
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותמשנת חיים בראשית עמ' מו, תי
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורותעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלו, תיד
קיב ע"ב24 ועבודה בבכורות, ורש"י - דכתיב וישלח את נערו בני ישראלרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
קיב ע"ב24 משהוקם המשכן נאסרו הבמותדרשות מהר"ם בנעט עמ' צז
קיב ע"ב24 משהוקם המשכן נאסרו הבמותתורת מנחם חלק לג עמ' 247
קיב ע"ב24 קודם מ"ת היה העבודה בבכורותגור אריה במדבר פ"ח הערה 90
קיב ע"ב24 קודם מתן תורה היתה העבודה בבכורותאור חדש פ"ג אות 92
קיב ע"ב25 כל מה שהיה קרב במקדש ובשילה היה קרב במדברגור אריה דברים פי"ב אות י
קיב ע"ב27 באו לגלגל הותרו הבמותיערות דבש ח"ב עמ' רפח
קיב ע"ב27 בימי גלגל ונוב ונבעון היה היתר במותעטרת ישועה (תשסד) אות קמה להגדה ש"פ
קיב ע"ב29 באו לשילה והיא היתה מנוחה... באו לירושלים והיא היתה נחלהכוזרי מאמר ב סי' כ
קיב ע"ב29 באו לשילה וכו' בית אבניםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1260, חט"ז עמ' 470
קיב ע"ב29 באו לשילה וכו' קדשים קלים וכו' בכל הרואהלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
קיב ע"ב29 באו לשילה נאסרו הבמות וכו' מנוחה וכו' נחלההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כא, קו, קח, קכה
קיב ע"ב29 באו לשילה נאסרו הבמותאור חדש פ"ו אות 437-438
קיב ע"ב29 באו לשילה נאסרו הבמותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רמד
קיב ע"ב29 באו לשילה...ולא היה שם תקרה...והיא היתה מנוחהקדושת לוי דף נט ע"ב
קיב ע"ב29 לשילה כו' בית אבניםמשנת חיים דברים עמ' תעו
קיב ע"ב29 משכן שילה - בית אבניםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעג ע"א
קיב ע"ב29 שילה וכו' היא היתה מנוחהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 201
קיב ע"ב29 שילה וכו' היתה מנוחה וכו' באו לירושלים וכו' היתה נחלהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 468
קיב ע"ב29 שילה קדשים קלים נאכלים בו בכל הרואה ראשית חכמה, מצוות פרק ו אות ד {מה שאין כן בירושלים}
קיב ע"ב32 אל המנוחה ואל הנחלהאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' לו אות ה
קיב ע"ב33 בכל הרואה, ורש"יתורת מנחם חנ"ז עמ' 255
קיב ע"ב33 וקדשים קלים בכל הרואה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ד פסוק יא
קיב ע"ב33 מע"ש נאכל בכל הרואהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפא
קיב ע"ב33 משכן שילה - מותר לאכל קדשים קליםמי מרום ח"ט עמ' שכג
קיב ע"ב34 משחרבה שילה הותרו הבמותחנן אלקים עמ' קנב
קיב ע"ב34 באו לנוב וגבעון הותרו הבמותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסח
קיב ע"ב34 מה בין נוב וגבעון לירושליםדרשות מהר"ם בנעט עמ' צה
קיב ע"ב34 נוב וגבעוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפז
קיב ע"ב34 קדושה שילה יש אחריה היתרדרשות ר"י מסלוצק עמ' כו, מז
קיב ע"ב34 תקופת נוב וגבעון שבה הותרו הבמותפחד יצחק חנוכה מאמר י
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמות ולא הי' להן עוד היתרלקוטי שיחות חי"ד עמ' 70
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתראור חדש פ"ו אות 435
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמותפנים מסבירות עמ' קיח
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמותצמח צדקה עה"ת עמ' קעו
קיב ע"ב36 באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתראור אברהם ברכות עמ' שפג
קיב ע"ב36 משבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להן היתריערות דבש ח"א עמ' קפד
קיב ע"ב36 משבאו לירושלים נאסרו הבמותמטר השמים עמ' תקיט
קיב ע"ב37 קדושת ירושלים אין אחריה היתרמקראי קדש (תשנג) עמ' קכח
קיב ע"ב43 הקדישן בשעת היתר במות והקריבן בשעת איסור במותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כג
קיב ע"ב51 ומה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו' וכיהון ובגדי שרת וכלי שרתצפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
קיב ע"ב51 מה בין במת יחיד לבמת ציבור וכו'דברי יונה עמ' קו, קפא
קיב ע"ב52 אין סמיכה בבמת יחידפחד יצחק - יום הכפורים מאמר ב
קיב ע"ב52 אין צפון בבמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקנח
קיב ע"ב רש"י ד"ה באו לגלגל - והוקבע אוהל מועדלקוטי שיחות ח"ט עמ' 198
קיב ע"ב רש"י ד"ה באו לנובלקוטי שיחות חי"א עמ' 178
קיב ע"ב רש"י ד"ה המטיב, מטיב היינו מדשן את המנורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיז
קיב ע"ב רש"י ד"ה ועבודה בבכורותמשנת חיים ויקרא עמ' קצח
קיב ע"ב רש"י ד"ה כי, וד"ה ליתן היתר הבמות וכו' שלא באתם אל המנוחה ואל הנחלהפחד יצחק חנוכה מאמר י
קיב ע"ב פיהמ"ש להרמב"ם - טמא פסול בבמהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סד
קיב ע"ב פיהמ"ש להרמב"ם - מאדם עד מרע"ה העבודה בבכורותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
קיב ע"ב ר"מ, ברטנורה ותויו"טקרן פני משה ח"א עמ' רמא
קיג ע"א01 אין מנחה בבמה וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמא
קיג ע"א01 אין מנחה בבמה וכיהון וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ה
קיג ע"א01 אין מנחה בבמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כד
קיג ע"א01 אין מנחה בבמהמשנת חיים בראשית עמ' עז
קיג ע"א01 אין מנחה בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' תעו
קיג ע"א01 ומתן סביבזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
קיג ע"א01 ומתן סביבמשנת חיים דברים עמ' רפח
קיג ע"א01 ומתן סביבמשנת חיים ויקרא מכתבים ד
קיג ע"א01 יש מנחה בבמהגור אריה ויקרא פכ"א הערה 231
קיג ע"א01 פלוגתא דר"י ות"ק אי יש מנחה בבמה או לארביד יוסף (תשסא) עמ' 2
קיג ע"א01 רי"א אין מנחה בבמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' עו
קיג ע"א02 אין בגדי שרת בבמהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סה
קיג ע"א02 אין כיהון בבמההמאור הגדול (גר"א) עמ' תי
קיג ע"א02 בבמה קטנה אין כלי שרתגור אריה במדבר פ"ד הערה 35
קיג ע"א02 וכיהון ובגדי וכו'משנת חיים בראשית עמ' מח, רסג, רסח
קיג ע"א03 אין רחיצת יו"ו בבמהרנת יצחק תענית עמ' צ
קיג ע"א03 אין ריח ניחוח בבמהאמת ליעקב עה"ת עמ' שנב
קיג ע"א03 אין ריח ניחוח בבמהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שנג
קיג ע"א03 אין ריח ניחוח בבמהשירת הפסח אות קעד
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים במדבר עמ' תכו
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים בראשית עמ' מח, ע, עט, סה, קח, קטז, קמו, קמ, קמא, קמה, קמח, קנב, קנג, קנה, רסט, שנט, תה
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים דברים עמ' שנח
קיג ע"א03 וריח ניחוחמשנת חיים שמות עמ' קז
קיג ע"א03 וריח ניחוח, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' יז, סו, קיד, תקיט, תקכו, תקל, תקלד, מכתבים ד
קיג ע"א04 הזמן הנותר והטמא רש"י, רע"ב ותוי"טאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קכא
קיג ע"א04 הזמן והנותר והטמא, רש"י, ברע"ב, ובתויו"טאבן ישראל על התורה עמ' פה
קיג ע"א04 הזמן וכו' שוהמשנת חיים בראשית עמ' שע
קיג ע"א04 והטמא שוין בזה ובזהמשנת חיים ויקרא עמ' שפו, שצא, שצג, תנ
קיג ע"א04 נותר ומחשבת חוץ לזמנו נוהגים בבמהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 69
קיג ע"א07 אם א"י בדוקה מטומאת מתיםנזר הקדש ח"ב עמ' נו
קיג ע"א11 מה הזאתה כנגד הפתח אף שחיטתה כנגד הפתח וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב, קלה, קלח
קיג ע"א11 מה הזאתה כנגד הפתח אף שחיטתה כנגד הפתחשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 249 ,224
קיג ע"א11 מזה דמה ורואה ההיכל מרחוקתפארת צבי ויקרא עמ' קיט
קיג ע"א24 האם ירד מבול בא"יבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5
קיג ע"א24 ירד מבול בא"ימשנת חיים בראשית עמ' קמח
קיג ע"א24 ירד מבול לא"יילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"א24 מחלוקת אם ירד מבול בא"ינזר הקדש ח"ב עמ' לד, נד
קיג ע"א24 אם הי' המבול בא"יתורת יחיאל בראשית עמ' מו
קיג ע"א24 מחלוקת ר"י ור"ל אי ירד המבול בארץ ישראלכתנות אור עמ' כט
קיג ע"א24 מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד וכו' מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעםעקבי אבירים עמ' מט
קיג ע"א24 פלוגתא אי ירד מבול בארץ ישראלהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' ט
קיג ע"א24 פלוגתא ר' יוחנן ור"ל אי ירד מבול בא"יברית שלום (תעח) דף צא ע"ג, קד ע"ד
קיג ע"א24 פלוגתא ר' יוחנן ור"ל אי ירד מבול בא"יברית שלום (תשסח) עמ' תרמד, תקפה
קיג ע"א24 מבול בא"ישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' לח
קיג ע"א25 המבול לא ירד בא"ימי מרום ח"ו עמ' רסא, רצז, ח"ח עמ' טז, יט, נב, קכא
קיג ע"א25 המבול לא ירד בא"ימי מרום ח"י עמ' לז
קיג ע"א25 לא היה מבול בארץ ישראלמבשרת ציון ח"ג עמ' נב
קיג ע"א25 לא ירד מבול בא"ימי מרום חי"א עמ' פג
קיג ע"א25 לא ירד מבול בא"י וכו'קסת הסופר (תשעו) עמ' רנ
קיג ע"א25 לא ירד מבול בא"יבן פורת (ענגל) ח"א סי' יא דף מח ע"ג-ע"ד
קיג ע"א25 לא ירד מבול באר"ימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לא
קיג ע"א25 לא ירד מבול בארץ ישראלילקוט דברי חכמים בראשית סי' שסו, שפא
קיג ע"א25 לא ירד מבול לא"יטוב טעם בראשית עמ' פג
קיג ע"א25 לא ירד מבול לא"ימכתב מאליהו ח"ב עמ' 155
קיג ע"א25 לר"י לא ירד מבול לארץ ישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצג
קיג ע"א25 מבול לא ירד לארץ ישראלצפנת פענח (תשסו) עמ' רנו
קיג ע"א25 ר' יוחנן סבר לא ירד מבול בארץ ישראלבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' כ
קיג ע"א26 ארץ ישראל - "ארץ לא מטוהרה"תורת מנחם חכ"ו עמ' 108
קיג ע"א39 פעם אחת בקשו לגזור טומאה על ירושליםניבי זהב עמ' תח
קיג ע"א תוס' ד"ה חוץמשנת חיים דברים עמ' רנא
קיג ע"א תוס' ד"ה לא ירד וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלד
קיג ע"ב05 איתיביה מכל אשר בחרבהילקוט הגרשוני ח"ב
קיג ע"ב08 במבול היה הבלאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לד
קיג ע"ב08 ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונוצדקת הצדיק סי' קז, תקנת השבין סי' טו (עמ' 144)
קיג ע"ב08 דור המבול - ברותחין קלקלו וברותחין נדונוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקכא
קיג ע"ב09 אנשי דור המבול ברותחין נידונו וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תכ
קיג ע"ב09 ברותחין נדונולקוטי שיחות ח"י עמ' 35, חכ"ה עמ' 23
קיג ע"ב16 הדגים שבים לא מתו במבולמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
קיג ע"ב16 כל הבריות נמחו במבול חוץ מהדגיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קלט
קיג ע"ב19 איך קיים האורזילא דימא במבוליושב אהלים עמ' ט
קיג ע"ב19 אלא לר"ל אורזילא היכן קםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
קיג ע"ב20 לדידי חזי לי אורזילא דרימא בת יומא והוי כהר תבור וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שנז
קיג ע"ב21 אורזילאתורת יחיאל בראשית עמ' עט
קיג ע"ב29 קרניו קשרו בתיבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רב
קיג ע"ב31 זה עוג מלך הבשן שעמד בצידי התבהרנת יצחק - פרק חלק עמ' תלד
קיג ע"ב31 לר"ל עוג נצל מן המבול שישב על התיבהחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן בזמן המבולאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יב
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן בזמן המבולאבן ישראל על התורה עמ' ז
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן היכא קאי אלא נס נעשה להם שנצטננו בצדי התיבהפרי צדיק בלק אות א, ואתחנן אות ד
קיג ע"ב31 עוג מלך הבשן היכא קאי אלא נס נעשה להם שנצטננו בצידי התיבהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' צ
קיג ע"ב31 עוג ניצל מן המבולאור אברהם דברים עמ' יג
קיג ע"ב31 עוג נצל מהמבולהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מח
קיג ע"ב31 עוג עמד בצידי התיבהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קיג ע"ב31 שאף סיחון ועוג נשתיירולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מב
קיג ע"ב31 שנפלט מדור המבולגור אריה בראשית פי"ד אות כא
קיג ע"ב32 נצטננו בצידי התיבהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' מא
קיג ע"ב32 שנצטננו בצידי התיבהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ט
קיג ע"ב35 שמה מצולההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק לו
קיג ע"ב36 למה נקרא שמה שנער לפי שכל מתי מבול ננערו שםבשבילי אמונה ח"א עמ' צד
קיג ע"ב37 שכל מתי מבול ננערו שםמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' טז
קיג ע"ב41 האוכל מעפר בבל כאילו אוכל בשר אבותיויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ
קיג ע"ב45 אפי' קדשי בדק הבית נקראו קרבן שנא' ונקרב את קרבן ה'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לב
קיג ע"ב50 תלמוד לומר לה' להוציא שעיר המשתלח שאינו מיוחד לה'לחמי תודה דף לח ע"ב
קיג ע"ב51 כאן קודם הגרלה כאן אחר הגרלהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כב
קיג ע"ב תוס' ד"ה אורזילאבית אהרן (קריספין) דף נו ע"ב
קיג ע"ב תוס' ד"ה אורזילאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פג
קיד ע"א רבי יוסי הגלילי ס"ל קדשים קלים ממון בעלים הואערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנז
קיד ע"א ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהם ממונולמדנות (תשנח) פ' ויקרא אות נט
קיד ע"א ישרות תקריבו חובות לא תקריבודרשות אל עמי דרוש לא
קיד ע"א רש"י איסור נעבד נוהג רק קודם הקדשוגור אריה ויקרא פ"א הערה 197
קיד ע"א תוס' ד"ה וקסברמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שד
קיד ע"א רש"א מנין לזובח את הפסח בשעת איסור הבמות שהוא בל"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עו
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איטר הבמותאור אברהם ברכות עמ' שלה
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רנח
קיד ע"ב מנין לזובח פסח בבמת יחיד וכו'מנחת מרדכי עמ' מ
קיד ע"ב ק"פ אינו קרב בבמת יחידאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' כא
קיד ע"ב נזיר וכו' שהקריבו חטאתם ואשמם תוך ימי הספירה פטוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כד
קיד ע"ב תוס' ד"ה היתרמשנת חיים במדבר עמ' שנט
קיד ע"ב תוס' ד"ה היתר, שטמ"ק אות ל"אתיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' ר
קטו ע"ב14 יתיב רב הונא בר קטינא קמי דר"ח וקא קרי וישלח את נערי בני ישראלדרשות שמן רוקח עמ' עג
קטו ע"ב14 יתיב רב הונא בר רב קטינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו ע"ב14 יתיב רב הונא וכו' וקא קרי וישלח את נערי וכו' ועולה וכו' טעונה הפו"נמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רפד, רפו
קטו ע"ב16 וישלח את נערי בנ"י וכו' קרבו ופסקוצפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
קטו ע"ב16 וישלח את נערי בנ"י, והרמב"ם בפיה"מבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שלד-שמ
קטו ע"ב16 נערי בני ישראל הם הבכוריםחקל יצחק (תשסג) עמ' תכא
קטו ע"ב19 עולה שהקריבו ישראל במדבר אינה טעונה הפשט וכו' טעונה הפשטלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 1, חכ"ה עמ' 18
קטו ע"ב21 עד שהוקם המשכן כו'משנת חיים דברים עמ' רנג
קטו ע"ב21 עד שלא הוקם המשכן היתה העבודה בבכורותגור אריה שמות פ"ל אות יד
קטו ע"ב22 הבכורות שמשו עד שהוקם המשכןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכ
קטו ע"ב22 הכל כשרים להקריב בהמה חיה ועוףרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ח
קטו ע"ב22 הכל כשרין להקריב וכו' טהורין וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 1
קטו ע"ב22 הכל כשרין להקריבאמת ליעקב עה"ת עמ' ע
קטו ע"ב22 והכל כשירין וכו'משנת חיים בראשית עמ' עו, שס
קטו ע"ב22 עבודה בבכורות, וברש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רצג
קטו ע"ב23 זכרים ונקבותמשנת חיים בראשית עמ' פד
קטו ע"ב23 חיה ועוףמשנת חיים בראשית עמ' קלג
קטו ע"ב24 אבל לא טמאיןמשנת חיים שמות בריש הספר, קיב
קטו ע"ב24 הותר לבני נח להקריב בעלי מומיןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
קטו ע"ב24 טהורין אבל לאמשנת חיים בראשית עמ' קכו, קכז
קטו ע"ב24 תמימין ובע"ממשנת חיים בראשית עמ' רסג, רסז
קטו ע"ב26 איכא תנאי דס"ל דבסיני נצטוו כבר על הכהונהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסח-תסט
קטו ע"ב26 גויים בזמן הזה מותרים להקריב בבמותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לח
קטו ע"ב26 גם הכהנים הניגשים אל ה' יתקדשו וגו'כתנות אור עמ' שצו
קטו ע"ב26 דתניא וגם הכהנים הנגשים אל ד' וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסח
קטו ע"ב26 וגם הכהנים הניגשים אל ה' רבי יהושע בן קרחה אומר זו היא פרישות בכורות, רבי אומר זו פרישות נדב ואביהואכרם חמד (תשסו) עמ' עט, קסג
קטו ע"ב26 וגם הכהנים וכו' וברש"י שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלו
קטו ע"ב26 וגם הכהניםהכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק ה
קטו ע"ב26 וגם הכהנים יתקדשו זו פרישת נדב ואביהואעיוני רש"י במדבר עמ' יד
קטו ע"ב26 הכהנים הנגשים אל ה' זו פרישת בכורות וי"א פרישת נדב ואביהואנזר הקדש ח"ג עמ' נד
קטו ע"ב26 ונכרים בזה"ז רשאין לעשות כן וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71
קטו ע"ב27 זו פרישות בכורותגור אריה שמות פל"ב אות כג
קטו ע"ב28 זו פרישות נדב ואביהואזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ק
קטו ע"ב28 פרישת נדב ואביהואמנחת מרדכי עמ' רפט
קטו ע"ב29 בקרובי אקדש במקורבי אקדשיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כג
קטו ע"ב29 בקרובי אקדש וכו' דבר זה אמר הקב"ה למשה וכו'פרדס מרדכי עמ' תיד
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדי אלו נדב ואביהותפארת ישראל (הרטמן) עמ' ער, תתקיא הערה 35
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדיילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדיעשרה למאה סי' נט
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדיתפארת ישראל עמ' נז
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודי אלא במכובדי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמז
קטו ע"ב30 אל תקרי בכבודיחקל יצחק (תשסג) עמ' שפו
קטו ע"ב30 ונועדתי שמה ונקדש בכבודי וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף יח ע"ב [כח ע"ב ד"ה וזהו]
קטו ע"ב30 ונועדתי שמה לבנ"י ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אל במכובדי וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' יט
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי א"ת בכבודי אלא במכובדי וכו' מתיירא ומתעלה ומתהללדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פא, רז, ש
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי אל תקרא בכבודי אלא במכובדיירסיסי לילה סי' *כד (עמ' 30, 32), דובר צדק עמ' 190
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי אל תקרי בכבודי אלא במכובדיישבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תג
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי במכובדיטיול בפרדס ח"ב עמ' ש
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי בקרבי אקדשחפץ יהונתן שמות פ"כט פסוק מג
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי וכו' אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קסב, קע, במדבר עמ' תקמא
קטו ע"ב30 ונקדש בכבודי וכו' אלא במכובדי וכו' בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללדעת תורה דברים ח"א עמ' קז
קטו ע"ב30 עתיד הבית להתקדש במכובדיחכמת התורה פקודי עמ' רכג
קטו ע"ב30 שיתקדש במכובדיםחכמת התורה כי תשא עמ' שסג
קטו ע"ב32 א"ל משה לאהרן יודע הייתיאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פא
קטו ע"ב32 אהרן, מתו בניך להקדיש שמואור הרעיון עמ' קיד, רלא
קטו ע"ב32 ביום שהוקם המשכן מתו נדב ואביהוגור אריה בראשית פכ"ב אות יז, דברים פי"א הערה 150
קטו ע"ב32 יודע הייתי שיתקדש הבית או בי או בךאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קנ
קטו ע"ב32 כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש כבודו של מקום עליהם, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמג
קטו ע"ב32 כיון שמתו בני אהרן אמר לו אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב״האור מאיר ח"ב עמ' מב
קטו ע"ב32 לא מתו בני אהרן אלא להתקדש בכבודו של מקוםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצח
קטו ע"ב32 למה מתו שני בני אהרןתפארת צבי ויקרא עמ' רכא
קטו ע"ב32 מתו בניו של אהרןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעו
קטו ע"ב33 וכיון שידע שבניו ידועי מקוםילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב33 יודע אהרן שבניו מיודעיו של מקוםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעז
קטו ע"ב33 כדי להתקדש כבודו של מקום עליהםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 99
קטו ע"ב33 כיון שידע אהרן... שתק וקבל שכר, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו, קסב
קטו ע"ב33 כיון ששמע אהרן שבניו ידועי המקום שתקקומץ המנחה (צונץ) דרוש לד אות א
קטו ע"ב33 כשאמר משה לאהרן בניך גדולים ממני וממך, מיד קיבל תנחומיןלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ר
קטו ע"ב33 להקדיש שמו של הקב"המשנת חיים ויקרא עמ' ריג
קטו ע"ב33 שתק וקבל שכר על שתיקתו שנ' וידם אהרןנטע שורק פרשת ויחי, שמיני
קטו ע"ב33 שתק וקבל שכר על שתיקתוילקוט הגרשוני ח"ב
קטו ע"ב34 דום לה' וכו' אעפ"י שמפיל לך חלליםאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעג ע"ב, קעד ע"ב, קפו ע"ב
קטו ע"ב34 דום לה'... אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוקבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו
קטו ע"ב34 וידום אהרן שתק וקבל שכר וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עח ע"ג
קטו ע"ב34 וידום אהרן קיבל שכר על שתיקתוכתנות אור עמ' קכח
קטו ע"ב34 וידום אהרן קיבל שכר על שתיקתומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סב
קטו ע"ב34 וידום אהרן נטל שכר על שתיקתו וכו' אע"פ שהפיל חללים אתה דום חנן אלקים עמ' סא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
קטו ע"ב35 אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוקשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקנג
קטו ע"ב35 עת לחשות ועת לדבר פעמים שאדם מדבר ומקבל שכרחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנא
קטו ע"ב35 עת לחשות ועת לדברמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקלו
קטו ע"ב36 פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקהשמחת הנפש עמ' כז
קטו ע"ב37 מאי דכתיב נורא אלהים ממקדשך אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיך וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רנג
קטו ע"ב37 מאי דכתיב נורא אלוקים ממקדשךבין המשפתים שמות עמ' קמו
קטו ע"ב38 אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיךדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קסד
קטו ע"ב38 אל תיקרי ממקדשך אלא ממקודשיךטל חיים (פרידלנדר) עמ' שנ
קטו ע"ב38 אל תקירי ממקדשך אלא ממקודשיךמאיר נתיבות ח"ב עמ' קעז
קטו ע"ב38 אל תקרא ממקדשיך אלא ממקדושיךטיול בפרדס ח"ב עמ' רעג
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךדרשות מהר"ם בנעט עמ' קיג
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךמי מרום ח"י עמ' סה
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךפנים יפות על תהלים עמ' רנד, שכג
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךתאומי צביה עמ' קלז
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשךאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות כט
קטו ע"ב38 אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשךניבי זהב עמ' רנז
קטו ע"ב38 נורא אלהים ממקדשיך אל תיקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' ס
קטו ע"ב38 נורא אלוקים ממקדשיך א"ת ממקדשיך אלא ממקודשיך וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קמג
קטו ע"ב38 נורא אלוקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיךאבן שוהם עמ' 31
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך - ממקודשיךמדבר יהודה (תשסב) עמ' עג, רנא
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמה
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשיך בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ער, ח"ב עמ' כב
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך וכו' אל תקרי וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עט ע"ג
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיך וכו' ממקודשיךמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצא, קצג
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשיךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פא
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשך א"ת ממקדשיך אלא ממקודשיךנזר הקדש ח"ב עמ' ו
קטו ע"ב38 נורא אלקים ממקדשךמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפג, תז
קטו ע"ב39 בזמן שהקב"ה עושה משפט בצדיקים מתעלה ומתקלם וכו'אמרי יחזקאל עמ' כד
קטו ע"ב39 בשעה שה' עושה דין במקודשיו הוא מתקדש על הבריותמי מרום חי"א עמ' קיח
קטו ע"ב39 בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו - מתיירא ומתעלה ומתהללמחשבת מוסר ח"ג עמ' דש
קטו ע"ב39 בשעה שהקב"ה עושה דין שמו מתעלה ומתקלסעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קמה
קטו ע"ב39 בשעה שעושה דין בקדושיותאומי צביה עמ' צח
קטו ע"ב39 בשעה שעושה ה' דין במקודשיו שמו מתעלהמי מרום ח"ב עמ' פ
קטו ע"ב39 בשעה שעושה ה' דין בקדושיו - מתעלהמי מרום חי"ג עמ' מז
קטו ע"ב39 בשעה שעושה ה' דין בקדושים מתירא ומתעלהמי מרום ח"ז עמ' קסב
קטו ע"ב39 בשעה שעושה הקב"ה דין במקודשיו מתיירא ומתעלה ומתהללהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קע
קטו ע"ב39 בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתיירא ומתעלה ומתהללבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקמא
קטו ע"ב39 בשעה שעושה הקב"ה דין בקדושיו מתייראמכתב מאליהו ח"ד עמ' 202
קטו ע"ב39 הקב"ה מתעלה ומתהלל וכו'בין המשפתים בראשית עמ' עה
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים הוא מתקדש ומתכבדאוזן שמואל דף לא ע"ב
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' צא
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתעלה הוא ומתקלסלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קצח
קטו ע"ב39 כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתעלה ומתקלסתפלה למשה (אלמושנינו) עמ' סב
קטו ע"ב39 כשעושה דין בצדיקים שמו מתקדשחכמת התורה בראשית עמ' ב
קטו ע"ב39 כשעושה הקב"ה דין בקדושיו מתייראאור הרעיון עמ' קטו
קטו ע"ב40 כללות ופרטות אם נאמרו בסיניעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' א-ג
קטו ע"ב40 כללות נאמרו בסיני וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עב
קטו ע"ב40 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני וכו' ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסינילקוטי שיחות חי"ז עמ' 277, חי"ח עמ' 337, חכ"ב עמ' 1, חכ"ח עמ' 18
קטו ע"ב40 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ר"ע אומר כללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוה"מ וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' צ, ח"ג עמ' סב
קטו ע"ב40 ר' ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיניאמרי יוסף שמות דף פב ע"ד
קטו ע"ב41 פרטי מצוות אם נאמרו בסיניגנא דפלפלי עמ' שיב
קטו ע"ב42 מנא הני מילימשנת חיים בראשית עמ' פד
קטו ע"ב43 מכל הבהמה הטהורהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יד
קטו ע"ב43 נח כו' מכל הבהמה הטהורהמשנת חיים במדבר עמ' קמט, תכד
קטו ע"ב44 חיה בכלל בהמהמשנת חיים בראשית עמ' קח, קי, קמא
קטו ע"ב44 נח הקריב מן החיותגור אריה בראשית פ"ז אות ב
קטו ע"ב רש"י - במתן תורה נתחייבו מיתהחכמת התורה שמיני עמ' צז
קטו ע"ב רש"י - הוא נורא על יריאיו ומיודעיואור הרעיון עמ' קיד
קטו ע"ב רש"י - הם הכהנים הנגשים אל ה' להקריב קרבנותגור אריה שמות פ"ל הערה 189
קטו ע"ב רש"י - נדב ואביהו כיון שלא נזהרו לפרוש מן ההיכללקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנ
קטו ע"ב רש"י - קרבו ופסקו פי' אותו היום פסקה העבודה מבכורים ונתנה לכהניםצפנת פענח (תשסו) עמ' רפג
קטו ע"ב רש"י ד"ה לישנא אחרינאמשנת חיים במדבר עמ' תכא, תסט
קטו ע"ב תוס' - אהרן קבל שכר על שתיקתו שנתייחד אליו הדיבור יין ושכר אל תשתרב טוב דף קכט ע"א
קטו ע"ב תוס' ד"ה ויתיב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקיבלהמאור הגדול (גר"א) עמ' קלו
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקיבלחכמת התורה שמיני עמ' קעה
קטז ע"א04 לאפוקי מחוסר אבר כו' שנאסר לב"נ כו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 24
קטז ע"א04 לאפוקי מחוסר כו'משנת חיים בראשית עמ' פ, צא, קח
קטז ע"א04 מחוסר אבר נאסר לבן נחגדולי מוסר עמ' סז
קטז ע"א04 מחוסר אבר נאסר להקרבה לב"נגור אריה ויקרא פ"א אות נג
קטז ע"א04 מחוסר אבר פסול לקרבן בן נחקרן פני משה ח"א עמ' כו
קטז ע"א05 מנין למחוסר אבר שנאסר לבני נח וכו' ודילמא תמים בדרכיו צדיק במעשיובית יצחק (ויינברגר) עמ' י
קטז ע"א05 קרבנותיו של נח וכו'תורת העולה ח"ג פרק עג, עד
קטז ע"א07 הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלהדרשות מהר"ם חביב עמ' יד
קטז ע"א07 הבא בהמה שחיין ראשי איברים שלהגור אריה ויקרא פ"א אות נג
קטז ע"א07 שחיין ראשי איבריםמשנת חיים ויקרא עמ' תא
קטז ע"א08 למעוטי טריפהמשנת חיים בראשית עמ' מב
קטז ע"א12 נח היה תמים במעשיו וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' ו
קטז ע"א12 נח היה תמים בדרכיונועם המוסר עמ' יג
קטז ע"א12 נח תמים בדרכיו, רש"י - סבלןכוונת הלב עמ' קפה
קטז ע"א13 ודילמא תמים במעשיו, רש"י - עניו וסבלןילקוט דברי חכמים בראשית סי' רס
קטז ע"א13 תמים בדרכיו צדיק במעשיוברכת טוב עמ' מד
קטז ע"א13 תמים בדרכיו צדיק במעשיו, ומהרש"אבית ישי - דרשות עמ' רעח
קטז ע"א19 טהורין דכתיב גבי נח וכו'מנחת מרדכי עמ' ז
קטז ע"א19 ומי הוו טמאיןמשנת חיים בראשית עמ' קיב
קטז ע"א21 טהורים וטמאים מעבירהנזר הקדש ח"ב עמ' צב
קטז ע"א21 מאותן שלא נעבדהמשנת חיים שמות בריש הספר, קמט
קטז ע"א21 שלא נעבדה בהןמשנת חיים בראשית עמ' קיג, קיח, קכה, קכז, קכט, קלו
קטז ע"א22 ויקח מכל הבהמה הטהורה מי הוי טהורים וטמאים וכו'כתנות אור עמ' ל
קטז ע"א22 מנא הוו ידעי וכו' רבי אבהו אמר אמר קרא והבאים זכר ונקבה וכו'בינה לעתים דרוש לג עמ' ריח
קטז ע"א22 מנא הוו ידעימשנת חיים בראשית עמ' צח
קטז ע"א22 מנא הוו ידעיגור אריה בראשית פ"ז אות א
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתו טהורדרשות מהר"ם חביב עמ' יז
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתן בידוע שהן טהורין אין התיבה קולטתן בידוע שהן טמאיםים שמחה עמ' מו
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתן טהוריןאור אברהם בראשית עמ' מז
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יב
קטז ע"א23 כל שהתיבה קולטתןמשנת חיים ויקרא עמ' תא
קטז ע"א23 שהתיבה קולטתומשנת חיים בראשית עמ' קיד
קטז ע"א26 והבאים זכר ונקבה הבאין מאליהןעבודת חיים ח"א עמ' קפ
קטז ע"א26 מאליהן באו החיות אל התיבהערבי נחל (תשסד) עמ' קו
קטז ע"א27 עולות הקריבו בני נח כסף נבחר עמ' י {והא דכתיב ויזבחו שלמים היינו שלימים בעורן}
קטז ע"א27 שלמים לאמשנת חיים שמות בריש הספר, קנא
קטז ע"א28 קודם מת"ת היה לישראל תורת הקרבת קרבנות כב"נרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעה
קטז ע"א30 אם בני נח הקריבו שלמים או לאחכמת התורה תולדות עמ' ס, צה
קטז ע"א30 בני נח הקריבו עולותקישוטי כלה (תשסג) עמ' קכא
קטז ע"א30 לא קרבו שלמים ב"נלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 17
קטז ע"א30 לא קרבו שלמים בני נח וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ו פסוק א, ויקרא פי"ט פסוק ה
קטז ע"א30 לא קרבו שלמים בני נחפרי צדיק ויגש אות ד, בא אות יב, יתרו אות א, פ' החודש אות א
קטז ע"א30 לא קרבי בני נח שלמיםנזר הקדש ח"א עמ' תיט
קטז ע"א30 לא קרבו קודם מ"ת קרבנות הנאכליםבאר שרים במדבר פ' הקדמה
קטז ע"א30 לא קרבו שלמיםמשנת חיים בראשית עמ' סז, עז, קיד, קלו, קמב, קנט, רעד, ערה, תכד
קטז ע"א31 בני נח קרבו שלמיםבנין שאול עמ' קנד
קטז ע"א31 קרבו שלמים לבני נח וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רסד
קטז ע"א31 דאיתמר ר"א וריב"ח חד אמרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סח
קטז ע"א31 ח"א עולות הקריבו ב"נ ולא שלמים וכו'ברית שלום (תעח) דף ד ע"ד
קטז ע"א31 ח"א עולות הקריבו ב"נ ולא שלמים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כו
קטז ע"א31 ח"א קרבו שלמים בני נח וח"א לא קרבו כ"א עולותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרנד
קטז ע"א31 חד אמר קרבו שלמים בני נח וחד אמר לא קרבופרי צדיק ויגש אות ד, בא אות יב, יתרו אות א, פ' החודש אות א, פסח אות א
קטז ע"א31 מחלוקת אי בני נח מקריבים שלמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לז, לח
קטז ע"א31 מחלוקת אם קרבו שלמים לפני מתן תורהאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ג
קטז ע"א31 קרבו שלמים בני נח וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמ
קטז ע"א31 קרבו שלמים בני נחמשנת חיים ויקרא עמ' סז, שפז
קטז ע"א31 קרבו שלמים לבני נחאור אברהם בראשית עמ' לו
קטז ע"א33 צאנו ומחלבהןמשנת חיים בראשית עמ' נז
קטז ע"א34 'עורי צפון ובואי תימן' התנערי אומה שמעשיה צפון ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרוםתורת אביגדור ח"ד עמ' רמו
קטז ע"א35 תתנער אומה שמעשיה צפון ותבוא אומה שמעשיה צפון ודרוםתורת אביגדור ח"ב עמ' פה
קטז ע"א35 תתנער אומה שמעשיה בצפון וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקו, שמות עמ' תרצב, ויקרא עמ' קט-קי, דברים עמ' תקעא, מלכים עמ' סד
קטז ע"א35 תתנער אומה שמעשיה בצפון ותבוא אומה שמעשיה בצפון ובדרוםדרשות שבט הלוי עמ' קנה
קטז ע"א38 גם אתה תתןמשנת חיים בראשית עמ' רסא
קטז ע"א39 והכתיב ויקח יתרומשנת חיים שמות עמ' קנג
קטז ע"א39 זבחים היינו שלמיםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק י פסוק כה
קטז ע"א40 אם יתרו בא קודם מתן תורה או אחר מת"תברכות אבי דף מד ע"ב
קטז ע"א40 אם קודם מתן תורה בא יתרוחכמת התורה יתרו עמ' קלה, שיט
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נז
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעד
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באפנים מסבירות עמ' רכז
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה באפרי צדיק יתרו אות א, ב, ג, ד
קטז ע"א40 יתרו אחר מתן תורה היהמי השלוח (תשסז) ח"ב דף מט
קטז ע"א40 יתרו לאחר מ"ת באגור אריה שמות פי"ח אות לו
קטז ע"א40 יתרו קודם או אחר מתן תורה באדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ד
קטז ע"א40 יתרו קודם מ"ת או לאחריוגנא דפלפלי עמ' רלא-רלב
קטז ע"א40 מחלוקת אם בא יתרו קודם מ"תנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קצ
קטז ע"א40 פלוגתא אי יתרו בא קודם מתן תורה או אחר מתן תורהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשצט
קטז ע"א40 פלוגתא אי יתרו קודם מתן תורה בא או אחר מתן תורה באלחמי תודה דף ריג ע"ב, רמא ע"א, רנג ע"א
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת באדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יב פסוק א, פסוק א(2)
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת היה וכו' לאחר מ"ת היהצפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת היהטוב טעם שמות עמ' קכב
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה בא או לאחר מתן תורה באשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 82
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה באדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צט
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה היה או אח"כרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסז
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה היה וכו'אור אברהם שמות עמ' קכג
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורה היהאמרי בינה (אש) דף לח ע"ג
קטז ע"א41 יתרו קודם מתן תורהמה שהיה הוא שיהיה עמ' קכא
קטז ע"א41 יתרו קודם מ"ת באגור אריה שמות פי"ח אות כז-כח
קטז ע"א42 חד אמר יתרו קודם מתן תורה בא וכו'טוב ירושלים שמות פי"ח פסוק א
קטז ע"א44 מה שמע יתרו - קריעת ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורהתורת מנחם חל"ט עמ' 12
קטז ע"א44 וישמע יתרו וגו' מה שמועה שמע ובא וכו' מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' צא
קטז ע"א44 וישמע יתרו וגו' רבי יהושע אומר מלחמת עמלק וכו', מתן תורה שמעכרם חמד (תשסו) עמ' ס
קטז ע"א44 וישמע יתרו וכו' מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שעה, שעט
קטז ע"א44 וישמע יתרו וכו' מה שמועה שמע ובא ר"י אומר מלחמת עמלק שמע וכו' ר"א אומר קריעת י"ס שמע ובא וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' עא
קטז ע"א44 וישמע יתרו וכו' מתן תורה שמע ובאאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ז
קטז ע"א44 וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע וכו' ר"א אומר קריעת ים סוףישמרו דעת עמ' קסד
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא ונתגייר ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קב
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עו, צא
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקמאמרי שלמה ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' רז
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קלו
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאאדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קיא
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' צז
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאבן אברהם דף טז ע"א, יז, לה ע"ב, סג ע"ד, פה ע"ג, פו ע"ב-ע"ג, קיא ע"א, קיג ע"ג, קיד ע"א
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע ובאגבורות ה' עמ' קס
קטז ע"א44 'וישמע יתרו' מה שמועה שמע ובאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 199 ,193
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמע יתרו וכו'דברי אברהם דף כג ע"ד, כט ע"ג
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועה שמעאפוד בד דף יג ע"ד
קטז ע"א44 וישמע יתרו מה שמועהאומר לציון (כהן) דף יז ע"ב
קטז ע"א44 וישמע יתרו שמע קריעת ים סוף וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו י
קטז ע"א44 כתנאי וישמע יתרו כהן מדין מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'של"ה - מס' שבועות אות רטז בהגה"ה, ריז בהגה"ה ב'
קטז ע"א44 מה שמועה וכו' ונתגייר וכו' מלחמת עמלק וכו' מתן תורה וכו' קריעת ים סוףלקוטי שיחות חי"א עמ' 77, חט"ז עמ' 192, חי"ז עמ' 175, חי"ט עמ' 6
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו' מלחמת עמלק מתן תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקא-ב, תרכד-תרכה
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו' מתן תורהיושב אהלים עמ' עב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו' קריעת ים סוף שמעשער החצר (תשעב) סי' קלה, שכב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' כו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' לח, רע
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא וכו'פרדס מנחם עמ' עח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא ונתגייר וכו'פניני דעת עמ' קפט
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא ונתגיירבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עה אות א
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא ונתגייררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסה, רעב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק וכו' מתן תורה וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רטו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק וקריעת ים סוףאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתקז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלקשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסד
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק... מתן תורה...היהדות הלאומית עמ' 135
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קי"ס ומלחמת עמלקבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' נה
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קרי"ס ומלחמת עמלקנר ישראל חלק א דף פא-פב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קרי"ס ומלחמת עמלקעירין קדישין השלם עמ' קז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקאור יהושע דף מא ע"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקברכת דוד עמ' סו, סח, ק
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקחכמת התורה יתרו עמ' א, ב, יג, לב, לט, מא, צד, קא, קט, קיד, קכא
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקילקוט דברי חכמים שמות סי' רכט, רל, רלא
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקלקט אמרי קודש - שמות עמ' עג
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקנועם המוסר עמ' קיד
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רלו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקקומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקקרן לדוד שמות עמ' קלב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף שמע ובאתורת אביגדור ח"ד עמ' קצב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא רי"א מלחמת עמלק שמע וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רכד, רלח, רלט
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ד ע"א
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קמח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאבאור החיים (תשמט) עמ' קסז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רכח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאמאיר נתיבות ח"ב עמ' קלא
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאמשה מבחוריו הקדמה דף ג ע"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובאקישוטי כלה (תשסג) עמ' קיז
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובארוח חיים (חיד"א) עמ' קנב
קטז ע"א44 מה שמועה שמע וכו' ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמעמדבר קדמות (תשסח) עמ' פח
קטז ע"א44 מה שמועה שמע יתרו ובא וכו'ניבי זהב עמ' קפד, תקי
קטז ע"א44 מה שמועה שמע יתרואור יהל ח"א עמ' קנט
קטז ע"א44 מה שמועה שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקערבי נחל (תשסד) עמ' שפ
קטז ע"א44 מה שמועה שמעאמרי יוסף שמות דף סט ע"ד, עב ע"ב
קטז ע"א44 מה שמועה שמעיריעות שלמה (אוזאן) פ' בא
קטז ע"א44 מה שמועה שמעמורשה - שיחות למועדים עמ' רעו
קטז ע"א44 מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקיד אהרן עמ' קכ
קטז ע"א44 מה שמועה שמע קריעת י"ס ומלחמת עמלקגור אריה שמות פי"ח אות א
קטז ע"א44 יתרו מה שמועה שמע ובא שמע קריעת ים סוף ומלחמת עמלקעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"ב אות ב
קטז ע"א44 יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלקאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח
קטז ע"א44 ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
קטז ע"א44 רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא, ופליג עם רבי אלעזר המודעי שאמר מתן תורה שמע ובאארוחת תמיד עמ' קנ ע"ב ד"ה ובילקוט
קטז ע"א44 שמע ובא ונתגיירמשנת חיים שמות עמ' קמח, קנט
קטז ע"א45 יתרו בא להתגייר בעקבות מלחמת עמלקנצח ישראל עמ' תתקיב הערה 100
קטז ע"א45 יתרו שמע מלחמת עמלקציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' יד
קטז ע"א45 מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע עמק תפלה (תשסו) עמ' סא
קטז ע"א45 מלחמת עמלק שמע וכו' קריעת ים סוף שמע ובא וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' נה
קטז ע"א45 מלחמת עמלק שמעפרי צדיק יתרו אות ב
קטז ע"א45 שמע מלחמת עמלקתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מב ע"ג
קטז ע"א46 במ"ת היה הקול הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמג
קטז ע"א46 בשעה שנתן ה' וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם וכו'תיבת גמא (תשעא) ח"ב עמ' קפח
קטז ע"א46 בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
קטז ע"א46 בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל נתכנסו האומות וכו'בישורון מלך ח"א עמ' שטו
קטז ע"א46 בשעה שנתן הקב"ה התורה לישראל נתכנסו כל אומות העולם אצל בלעםחכמת התורה משפטים עמ' שפח
קטז ע"א46 בשעת מ"ת נתקבצו האומות אצל בלעםבי חייא ח"ב עמ' סג, רז
קטז ע"א46 בשעת מ"ת נתקבצו כל מלכי הגוים אצל בלעם וכו'דרך ה' (באום) ח"ב פ"ד אות כו, נא
קטז ע"א46 בשעת מתן תורה באו אוה"ע אצל בלעם וכו' שנא' ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםדעת תורה דברים ח"ב עמ' רנב
קטז ע"א46 בשעת מתן תורה נתכנסו כולם אצל בלעםחכמת התורה צו עמ' עא
קטז ע"א46 בשעת קבלת התגרה נזדעזעו כל אומות העולם ונתקבצו כולם אצל בלעם וכו'בת עין (תשסז) עמ' של
קטז ע"א46 בשעת קבלת התורה באו אומות העולם אל בלעםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יא
קטז ע"א46 יתרו מתן תורה שמע ובא להתגיירדרך חיים עמ' תרמו
קטז ע"א46 כשהקב"ה נתן תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם... חמדה טובה יש לו בבית גנזיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תמו, תמז הערה 10
קטז ע"א46 כשניתנה התורה וכו' כל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' צ
קטז ע"א46 כשניתנה תורה היה קולו הולך מסוף העולם וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' עז
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם וכו' וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה ואמרו שירהטוב דעת עמ' רלג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קלט, רא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' וכל מלכי עכו"ם וכו' ואמרו שירהאוצר המאמרים (תשס) עמ' קנט
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירהשם דרך - כתר תורה עמ' צז
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופואור לפני הדורשין עמ' 21
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"א עמ' שכג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תג הערה 76
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' ה' יברך את עמו בשלוםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ס
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' ה' יברך את עמו בשלוםשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תסג, ח"ג עמ' קמח
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' ה' עוז לעמו יתןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שב
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' וכל [מלכי] עכו"ם אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' מא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשעימלא פי תהלתך ח"ב עמ' ו, תקמ, תקנט, תקסג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל מלכי עכו"ם אחזתם רעדה בהיכלהם ואמרו שירהשם דרך דברים עמ' רא
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל כו' וכל מלכי עו"כ אחזתן רעדה כו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 99
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וא"ל מה קול ההמון אשר שמענו כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לח, מ, שצז, תקג, ח"ב עמ' קעו, עא, רעג
קטז ע"א46 כשניתנה תורה נתקבצו אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו, שמא מבול בא לעולםאור חדש פ"ה אות 548
קטז ע"א46 כשנתן הקב"ה תורה לישראל נתקבצו כל האומות שבעולם לבלעםאהבת דוד (וועגער) עמ' 50
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופוואותו תעבוד עמ' שט
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה וכו' שמא מבול בא לעולםבאר הגולה באר ד הערה 1265
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו'כרם טוביה עמ' רנה, רעט, שפ
קטז ע"א46 כשנתנה תורה לישראל כו'ניבי זהב עמ' קפט
קטז ע"א46 מתן תורה שמע ובאתורה בציון עמ' תעא
קטז ע"א46 יתרו בא מחמת ששמע על מ"תגור אריה שמות פי"ח הערה 104
קטז ע"א46 ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמע ובא וכו' נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קב
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 22, ח"כ עמ' 226
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' ה' יברך את עמו בשלוםתורת מנחם חמ"ט עמ' 431
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך... וכל מלכי עכו"ם אחזתן רעדה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שפט, שמות עמ' תרג, במדבר עמ' תקנד-ה
קטז ע"א46 שכשניתנה תורה לישראל וכו' ה' יברך את עמו בשלוםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קנה
קטז ע"א46 כשניתנה תורה היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופותפארת משה עמ' קעז
קטז ע"א46 כשניתנה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופוחמודי צבי מועדים עמ' תקצח
קטז ע"א47 היה קולו הולךעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשצב
קטז ע"א47 קול ה' שהיה הולך מסוף העולם ועד סופוהחברה והשפעתה מאמר 7 פרק ג
קטז ע"א47 הרעיש את כל העולם כולועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתמא
קטז ע"א48 באו אומות העולם אצל בלעם וכו' ואמר ה' עוז לעמו יתןזרע קודש - מועדים עמ' צד, קח
קטז ע"א48 בזמן מ"ת נתכנסו כל האומות אצל בלעם וכו' השיבן בלעם כבר נשבע שלא יביא מבולישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפה, רמ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פה
קטז ע"א48 בלעם נביא לכל האומותגור אריה במדבר פכ"ג הערה 18
קטז ע"א48 הפסוקים במזמור הבו לה' בני אלים מוסבים על מתן תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרלח הערה 174
קטז ע"א48 מה קול ההמוןאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
קטז ע"א48 נקבצו כולם אצל בלעם הרשעלקוטי מאמרים עמ' 109, 130, דובר צדק עמ' 105, רסיסי לילה סי' מד (עמ' 86), קדושת השבת סי' ו (עמ' 32), ז (עמ' 56)
קטז ע"א48 נקבצו כולם אצל בלעם הרשעפרי צדיק במדבר אות טו
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון ששמענואלומת יוסף דף לא ע"ב, מט ע"ב
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם הרשעילקוט הגרשוני ח"ב
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע...קדושת לוי דף עא ע"ד
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' ה' עת לעמו יתןצפנת פענח (תשסו) עמ' מד, שט
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם וכו' פתחו כלםאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' ח
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סט
קטז ע"א48 נתקבצו כולם אצל בלעם... מה קול ההמוןלבני ישראל (הישן) דרוש ז
קטז ע"א48 נתקבצו כל אוה"ע אצל בלעם הרשעאור הישר בראשית דף יט ע"א
קטז ע"א48 נתקבצו האומות אצל בלעם בשעת מתן תורהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסב
קטז ע"א48 בשעת מתן תורה נתקבצו כל האומות אצל בלעם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קז אות ג, דרוש קיז אות יא, דרוש קנג אות ה
קטז ע"א49 ה' למבול ישב וגו' כשהקב"ה נתן תורהתפארת ישראל עמ' פח
קטז ע"א49 ה' למבול ישב שכשניתנה הקב"ה תורה לישראל הי' קולו הולך מסוף העולם ועד סופושם משמעון (שפירא) עמ' סה
קטז ע"א49 האומות שאלו את בלעם "ד' למבול ישב"אמרי נועם (מועדים) סי' ח לשבועות
קטז ע"א49 וישב ה' מלך לעולם במבולקסת הסופר (תשעו) עמ' רמב {ספירת 'מלכות' - חרב}, רנד {כמו שבבריאת העולם היה אדם יחידי, כך עכשו נח}
קטז ע"א49 כבר נשבע שאינו מביא מבול לעולםדעת שבת עמ' רנז בהערה
קטז ע"א49 נשבע הקב"ה שאינו מביא מבול לעולםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שיא
קטז ע"א49 שמא מבול בא לעולם... אמר להם וישב ה' מלך לעולם, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסד, ויקרא עמ' תרעג, במדבר עמ' תקנד-תקנה, מלכים עמ' תיז
קטז ע"א49 שמא מבול מביא לעולםעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף י ע"ד
קטז ע"א49 שמא מביא מבול לעולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' לה, קכו
קטז ע"א49 שמא מביא מבולאשל חיים ח"א עמ' טו
קטז ע"א49 שמא הקב"ה מביא מבול לעולםאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק א
קטז ע"א50 לא יהיה עוד המים למבול של מים אבל מביא מבול של אשנזר הקדש ח"א עמ' תקיח
קטז ע"א50 מבול של אש מביא כו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 36
קטז ע"א51 אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות וכו' וביקש ליתנה לבניובאר הגולה באר ד הערה 1265
קטז ע"א51 אמר להם כבר נשבע שאינו מביא מבול כל עיקרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כ
קטז ע"א51 חמדה גנוזה וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רפה, תקעב, שמות עמ' קנ, תיז, תקמא, תקסב-תקסג, תרכז, תרצו, ויקרא עמ' שכט, שמט, במדבר עמ' תשנב, דברים עמ' תקכג, תשפח, תתקמז, יהושע-שמואל עמ' ע, רסה
קטז ע"א51 חמדה טובה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנא
קטז ע"א51 חמדה טובה ביקש ליתנה לבניואור הרעיון עמ' רעט, שעג
קטז ע"א51 חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' ה' יברך את עמו בשלוםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קסג
קטז ע"א51 חמדה טובה יש לו בבית גנזיו וכו' שנאמר ה' עוז לעמו יתן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלג
קטז ע"א51 חמדה טובה יש לו וכו' שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קנו
קטז ע"א51 כבר נשבע שאינו משחית כל בשר כו' פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלו'רנת יצחק תענית עמ' קסו-קסז, רכה
קטז ע"א51 כבר נשבע שאינו משחית כל בשראור חדש פ"א אות 1203
קטז ע"א51 כבר נשבע שאינו משחית כל בשררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לה
קטז ע"א51 מניחן בבית גנזיו הוא התורה שהיא חמדה גנוזהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
קטז ע"א52 אמר בלעם ה' עוז לעמו יתן מיד פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ו
קטז ע"א52 בלעם אמר לאומות העולם ה' עוז לעמו יתןחכמת התורה ויגש עמ' קד
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתן בלעם אמרו לאומות העולםקהלת יעקב סוכות עמ' סט
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום נאמר על שעה שנתן הקב"ה את התורה לישראל, ורש"יויברך דוד עמ' א
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתןחכמת התורה ויקהל עמ' מג
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתן קאי אמתן תורהלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קפד
קטז ע"א52 ה' עוז לעמו יתןדרשות מהר"ם בנעט עמ' טז
קטז ע"א52 ה׳ עוז לעמו יתןציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' מח, מט
קטז ע"א52 התורה נבראת תתקע"ד דורות קודםתפארת ישראל עמ' קיא
קטז ע"א52 וביקש ליתנה לבניו שנאמר ה' עוז לעמו יתןשרגא המאיר מועדים עמ' שסא, שסג, שעז
קטז ע"א52 וביקש לתנה לבניו שנאמר עוז לעמו יתןפרי צדיק פסח אות מד, במדבר אות טו, נצבים אות יב, וילך אות ג, סוכות אות נג
קטז ע"א52 וביקש לתנה לבניו שנאמר עוז לעמו יתןרסיסי לילה סי' נד (עמ' 152), דובר צדק עמ' 179
קטז ע"א52 קדמה תורה לבריאת העולם ונתקמטוויברך דוד עמ' קעב
קטז ע"א52 תתקע"ד דורות קודם בריאת העולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלא
קטז ע"א52 תתקע"ד דורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעב
קטז ע"א53 אין עוז אלא התורהנטריקן (תשעד) עמ' קא
קטז ע"א53 אין עוז אלא התורהתפארת צבי במדבר עמ' קלב
קטז ע"א53 אין עוז אלא התורהתפארת צבי שמות עמ' רעב, שלג
קטז ע"א53 אין עוז אלא תורהטיול בפרדס ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' שנו
קטז ע"א53 אין עוז אלא תורהרוח חיים (חיד"א) עמ' קלב
קטז ע"א53 ה' יברך את עמו בשלום - על שעת מתן תורהעטרת ישועה (תשסד) אות כג לעיו"כ בשעת כל נדרי
קטז ע"א53 התורה נקרא עוזמגלה עמוקות (תשסח) אופן צו, קכב
קטז ע"א53 התורה נקראת עוז שנא' ה' עוז לעמו יתןאגרא דכלה ח"ג עמ' צא
קטז ע"א53 ואין עוז אלא תורהאמרי נפתלי ח"א עמ' עט
קטז ע"א53 ואין עוז אלא תורהאמרי נפתלי עמ' עט
קטז ע"א53 עוז הוא התורהספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעו, ריא
קטז ע"א53 עוז הוא תורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' עדר, שו
קטז ע"א53 עוז זו תורהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' יג
קטז ע"א53 שמע קריעת ים סוףקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קטו
קטז ע"א53 פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקעב, שמות עמ' תקמא, תרצו, ויקרא עמ' שמט
קטז ע"א53 פתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו בשלוםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רלו
קטז ע"א53 ר' אלעזר אומר קריעת ים סוף שמע ובאהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעב
קטז ע"א53 תורה נקרא עוזשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קז
קטז ע"א54 ואף רחב הזונה אמרה לשלוחי יהושע כי שמענו אשר הוביש ה' את מי ים סוף וכו' דאפילו אקשויי נמי לא אקשו וכו'של"ה פרשת כי תצא אות לב
קטז ע"א55 ולא קמה עוד רוח באיש אפילו אקשויי לא מקשוקומץ המנחה (צונץ) דרוש פ אות ג
קטז ע"א55 ולא קמה עוד רוח וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קמט
קטז ע"א רש"י - בני יעקב היה להם דין בני נח אור אברהם דברים עמ' סט, תנה
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נחאור אברהם בראשית עמ' ב, ט, עט, רל
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נחאור אברהם שמות עמ' ב, ז, ח, כז, קפד
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולהו בני נחשירת הפסח אות קלד
קטז ע"א רש"י - קודם מתן תורה כולם בני נח היו אור אברהם - רות עמ' עז, תג
קטז ע"א רש"י - תמים בדרכיו, ענו וסבלןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רנח
קטז ע"א רש"י ד"ה עוזלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 346
קטז ע"א רש"י ד"ה עוז, התורה היא מעוזן של ישראלמנחת יואל עמ' רנח, שלד
קטז ע"א רש"י ד"ה תמיםפרדס מנחם עמ' כז
קטז ע"א רש"יקישוטי כלה (תשסג) עמ' עח
קטז ע"א תוס' - באדם אף טריפה יכול לחיות דאית ליה מזלאויגד יעקב עמ' תרצה
קטז ע"א תוס' ד"ה דלמאמשנת חיים דברים עמ' שמ
קטז ע"א מהרש"א - כל שהתיבה קולטתן בידוע שהן טהוריםים שמחה עמ' מו
קטז ע"ב02 אין לך כל שר ונגיד וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשא
קטז ע"ב02 אין לך כל שר ונגיד שלא בא על רחב וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מא
קטז ע"ב03 רחב וכו' אחר נ' שנה נתגיירהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קסג
קטז ע"ב05 אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתיםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' קסא
קטז ע"ב05 כשנכנסו ישראל ליריחו היתה רחב בת חמישיםדבר טוב עמ' קסו
קטז ע"ב05 נתגיירה אמרה יהא מחול לי בשכר חבל חלון ופשתיםבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' מב
קטז ע"ב07 עכו"ם בזה"ז רשאין לעשות וכו' במה וכו' ומקריב עלי'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71
קטז ע"ב09 אין העכו"ם מצווין על שחוטי חוץאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כח
קטז ע"ב09 אין עכו"ם מצווין על שחוטי חוץקרן פני משה ח"א עמ' קה
קטז ע"ב09 ואין הנכרים מצווין כו'משנת חיים ויקרא עמ' שכה
קטז ע"ב09 ואין הנכרים מצוויןמשנת חיים דברים עמ' רלו
קטז ע"ב09 ואין הנכרים מצווין על שחוטי חוץמשנת חיים במדבר עמ' תכג
קטז ע"ב13 אסור לסייע ידי עכו"ם להקריב בחוץ ולעשות שליחותןברית שלום (תשסח) עמ' פא
קטז ע"ב13 אסור לסייע ידי עכו"ם להקריב בחוץ ולעשות שליחותןברית שלום (תעח) דף יג ע"ד
קטז ע"ב13 אסור לסייען ולעשות וכו'משנת חיים דברים עמ' רלג
קטז ע"ב13 אסור לסייעןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רט
קטז ע"ב15 אימיה דשבור מלכא שדרא קרבנותקרבן מנחה (תשעד) עמ' קכב
קטז ע"ב18 זילו ודברו תרי עולמי גולאי וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רסז
קטז ע"ב19 במת יחיד צריך עצים להקטרהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצ
קטז ע"ב22 אין עושין מזבח מדבר שנשתמש בו הדיוטאור אברהם בראשית עמ' קפב
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא השתמש בו הדיוטפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נ
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא ישתמש בה הדיוט אף עצים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שפא
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סו
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא נשתמש בהם הדיוטרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שו
קטז ע"ב22 מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לג
קטז ע"ב23 דתניא כתוב אחד אומר ויתן דוד וגו' משקל שש מאות וגו' וכתיב ויקן וגו' בכסף שקלים המשים וכו'נועם אליעזר שמות דף רלג ע"ב
קטז ע"ב23 כתוב א' אומר ויתן דודאמרי יוסף בראשית דף קעז ע"ג
קטז ע"ב24 דוד המלך מצא מקום הראוי לבנין ביהמ"ק והכין כסף וזהב וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רנו
קטז ע"ב25 גבה מכל שבט נ' שקלים, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ע
קטז ע"ב25 גובה מכל שבט ושבט חמישים שהן שש מאותפרי צדיק פ' שקלים אות ו
קטז ע"ב25 גובה מכל שבט ושבט חמשים שהן שש מאותבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תט
קטז ע"ב25 הא כיצד גובה מכל שבט ושבטבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר צג אות ב
קטז ע"ב25 'ויקן דוד'... גובה מכל שבט ושבטשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 375 ,369-370
קטז ע"ב25 וכתיב ויקן דוד וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצד ע"ב
קטז ע"ב38 כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושליםנצח ישראל עמ' סד הערה 40
קטז ע"ב38 שלשה מחנות היו במדברחנן אלקים עמ' עד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלב
קטז ע"ב39 בירושלים וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 83
קטז ע"ב44 הי מינייהו לא הוה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסז
קטז ע"ב רש"י ד"ה דמסקא ימא שירטוןדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה ב
קטז ע"ב תוס' ד"ה אסורמשנת חיים דברים עמ' רלב
קטז ע"ב תוס' ד"ה אסורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ה
קטז ע"ב קרן אורה - מצות ועשו לי מקדש במשכןשירת הפסח אות קמא
קיז ע"א06 מצורע משתלח חוץ לשלש מחנותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קעא
קיז ע"א08 אלא שתי מחנות לקליטה, רש"י ובקר"אגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רא
קיז ע"א16 כל נידר ונידב היה קרב בבמה שאין וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק ח
קיז ע"א16 כל נידר ונידב היה קרב בבמהאמרי נועם (מועדים) סי' יב ליום א דפסח [מבן המחבר]
קיז ע"א16 כל נידר ונידב קרב בבמהמשנת חיים ויקרא עמ' תקכד
קיז ע"א16 כל שנידר ונידבמשנת חיים שמות עמ' קנה
קיז ע"א16 נידר ונידב היה קרב בבמה, שאין נידר ונידב אינו קרב בבמהאהל נפתלי - הקדמה
קיז ע"א16 נידר ונידב קרב בבמה וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 76
קיז ע"א18 מנחה ונזירות קרבין בבמה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכט
קיז ע"א18 נזירות קריבין בבמה דברי ר"מ... נזירות ישרות (נדרים ונדבות) נינהולקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"א20 כל שהציבור והיחיד מקריביןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רעא
קיז ע"א30 ר שמעון אומר אף ציבור לא הקריבודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' ריב
קיז ע"א31 לא הקריבו בבמה גדולה אלא עולותפנים מסבירות עמ' קמא
קיז ע"ב03 כשתכנסו לא"י נדרים ונדבות תקריבוגור אריה דברים פי"ב אות י
קיז ע"ב05 ישרות נינהומשנת חיים שמות עמ' קנט
קיז ע"ב05 קרבנות נזיר נחשבים נידר ונידבעיוני רש"י במדבר עמ' צב
קיז ע"ב01 קרבנות הרגל בבמת ציבורעיוני רש"י במדבר עמ' רכג
קיז ע"ב06 אין מנחה בבמהמנחת מרדכי עמ' מז
קיז ע"ב07 אבל בעולות ושלמים כו'משנת חיים במדבר עמ' קא
קיז ע"ב13 אי איתמר הכי איתמר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"ב18 איש כל הישר בעיניו היינו נדרים ונדבותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
קיז ע"ב רש"י ד"ה נזירות חובה - לא התנדב... מאליו נתחייב בקרבנותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
קיז ע"ב רש"י ד"ה מנחות ונזירות - דאע"ג... חובה עליו מיהו ע"י נדר באו עליולקוטי שיחות חל"ח עמ' 26
קיז ע"ב תוס' ד"ה ואיןמשנת חיים במדבר עמ' קח
קיז ע"ב תוס' ד"ה ורבנן - אין מנחה בבמה ליחיד, גם גדולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
קיח ע"א07 לבעי כו' בכורותמשנת חיים בראשית עמ' מט
קיח ע"א11 מ"ט דר' שמעון וכו' דחובות כעין פסח הוא דקרבמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף ב ע"א, מהדו"ב ח"ג דף יא ע"א
קיח ע"א24 באו לשילה וכו' מנה"מ וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 79
קיח ע"א24 באו לשילה וכו' עין שלא רצתה ליזון מדבר שאינו שלו תזכה וכו'קדושת עינים (טויסיג, תשעא) פרק ה אות סז, ע, עה, פו, פז, קטו, קעט, קפא, קפז, קפח, פרק יג אות לט
קיח ע"א30 אבל אתה אוכל בכ"מ שאתה רואהילקוט הגרשוני ח"ב
קיח ע"א רש"י רבנן בתראיגור אריה דברים פי"ב הערה 55
קיח ע"ב01 ולו תאנת שילהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קיח ע"ב03 אמר קרא בן פורת יוסף בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעו
קיח ע"ב03 בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רצח ע"א
קיח ע"ב03 בן פורת עלי עין עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהראשית חכמה, מצוות פרק ו אות ד
קיח ע"ב03 בן פורת עלי עין עין שלא רצתה... תזכה ותאכל כמלא עיניהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתמו
קיח ע"ב03 בן פרת יוסף בן פרת עלי עיןנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ד
קיח ע"ב04 יוסף הצדיק נתעלה משום שמירת ברית קודשדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קלו
קיח ע"ב04 עין שלא זנה עינו מעבירהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 5
קיח ע"ב04 עין שלא רצה לזון מדבר שאינו שלודעת שבת עמ' רלו
קיח ע"ב04 עין שלא רצה ליהנות מדבר שאינו שלודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קסא
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה להנות מדבר שאינו שלו וכו'קדושת עיניים סי' שצה, שצו תמב, תמג
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה להנות ממה שאינה שלהעבודת יצחק בראשית עמ' רמב
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון ולהנות מדבר שאינו שלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' פו, צ
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל כמלא עיניהאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קכח
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון וליהנות מדבר שאינו שלופרי צדיק מקץ אות ו
קיח ע"ב04 עין שלא רצתה לזון מדבר שאינו שלו תאכל כמלא עיניומי מרום ח"ח עמ' רצה
קיח ע"ב08 תזכה ותאכל בין השנואיןגור אריה בראשית פמ"א הערה 136, ויקרא פ"ז הערה 205
קיח ע"ב17 בבית ראשון היה בית ה' נכון ושכינה שרתה בולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמב
קיח ע"ב17 בג' מקומות שרתה שכינה בשילה ונו"ג ובית עולמיםשירת הפסח אות קמא
קיח ע"ב17 בשלשה מקומות שרתה שכינה וכו' בחלק בנימיןפרי צדיק לחנוכה אות כה, מקץ אות ו
קיח ע"ב17 שרתה שכינה... בחלק בנימיןפירוש המכבי שמואל עמ' רעה
קיח ע"ב18 ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימיןגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכט, קמה
קיח ע"ב18 לא שרתה אלא בחלק בנימיןאור חדש פ"ח אות 250
קיח ע"ב18 לא שרתה אלא בחלק בנימיןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
קיח ע"ב19 שילה ונוב בחלק בנימיןתורת העולה ח"ג פרק פ
קיח ע"ב20 כל חפיפות היו בחלקו של בנימיןדרשות שבט הלוי עמ' שג
קיח ע"ב20 כל חפיפות כו'בנין אפרים עמ' רכז [הלכה]
קיח ע"ב22 חד ברא הוה ליה לכייליל ולא מיתקןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' נז
קיח ע"ב31 רצועה היתה יוצאה וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רכז
קיח ע"ב31 רצועה יוצאת מחלק יהודה ונכנס לחלק בנימיןנזר הקדש ח"ג עמ' תכד
קיח ע"ב34 רצועה היתה יוצאת מחלקו של יוסף לחלקו של בנימין והיינו דכתיב תאנת שילה, וברש"י שהיה בנימין מתאונן עליהקרבן שבת (תשסח) עמ' *קכב
קיח ע"ב37 חופף עליו זה מקדש ראשון כל היום זה מקדש שנירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנז
קיח ע"ב37 חופף עליו כל היום זה מקדש ראשוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנט
קיח ע"ב37 מקדש ראשון, שני, ימות המשיחפירוש המכבי דברים עמ' שפב
קיח ע"ב39 כל היום, אלו ימות המשיחבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תל
קיח ע"ב39 עוה"ז, ימות המשיח, העוה"בפירוש המכבי דברים עמ' שפב
קיח ע"ב40 ימי אהל מועד שבמדבר ארבעים חסר אחת וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שלא, דברים עמ' תרצ
קיח ע"ב41 ימי אהל מועד שבגלגל וכו' אהל מועד שבנוב וגבעון וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 80-79
קיח ע"ב42 ז' שנים כבשו וז' חלקוגור אריה במדבר פל"ב הערה 6, דברים פכ"ו הערה 1
קיח ע"ב42 ז' שנים שכבשו וז' שחלקוגור אריה דברים פי"ב הערה 39
קיח ע"ב42 ימי כיבוש וחילוק הארץ י"ד שניםאוצר המאמרים (וייס) עמ' לו
קיח ע"ב42 שבע שנים חלקו ושבע שנים כבשו את הארץאור חדש פ"ט אות 157, 167
קיח ע"ב42 שבע שנים כבש ושבע שנים חלקשרגא המאיר על התורה עמ' שסא
קיח ע"ב47 הרי שבע שכבשו ושבע שחלקו מנין וכו'טוב ירושלים שמות פל"ג פסוק יא
קיח ע"ב48 מדשבע שכבשו שבע שחלקובאר ראי (רוזן) תורה סי' כט אות ד
קיח ע"ב49 כשחרב שילה בנו משכן בנוב וגבעון נ"ז שנהחנן אלקים עמ' קנ
קיח ע"ב50 כשמת עלי חרבה שילהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעח
קיח ע"ב50 כשמת שמואל חרבה נוברנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קעא
קיח ע"ב רש"י - היא במקום מחנה ישראל שבמדברתורת מנחם חנ"ז עמ' 255
קיט ע"א04 נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעים חסר אחתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' פד
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה - נחלה זו ירושליםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קד
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה 'מנוחה' זה שילה 'נחלה' זו ירושלים, רשב"י אומר זו וזו ירושליםעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות יג
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפה, רנז
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלהשער החצר (תשעב) סי' נג
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה, חד אמר מנוחה זו ירושלים ונחלה זו שילה ואידך אמר איפכאקרבן שבת (תשסח) עמ' קכג
קיט ע"א06 אל המנוחה ואל הנחלה, מנוחה זו שילהנועם אליעזר בראשית עמ' מט בהג"ה
קיט ע"א06 כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רז
קיט ע"א06 כי לא באתם עד עתה וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כא, קכד
קיט ע"א07 'אל המנוחה' - זו שילה 'ואל הנחלה' - זו ירושליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 450
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים למה חלקן וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 81
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילהבאר שרים בראשית פ' תולדות דרוש ג אות ג
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שא
קיט ע"א07 המנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים וכו' ר"ש אומר וכו' תנא דבי ר"י וכו' רשב"י אומרלקוטי שיחות חי"א עמ' 177, חט"ז עמ' 468
קיט ע"א07 המנוחה זו שילה הנחלה זו ירושליםאמרי אש (טאוב) עמ' תנג
קיט ע"א07 על שילה אמרו חכמים וכו' מנוחה בניגוד לירושלים וכו' נחלה וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר י
קיט ע"א07 ואל הנחלה זו ירושליםפרדס המלך (תשסט) אות תקסה
קיט ע"א07 מנוחה - נקראת שילה וירושליםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות נב
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' עו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עה
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה והנחלה זו בית עולמיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתד
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שכג
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים כו' רשב"י אומר זו וזו ירושליםתורת מנחם חנ"ה עמ' 40, חנ"ז עמ' 261
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יג
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםלמחר אעתיר עמ' קפז
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה שיש לה הפסק, נחלה זו ירושלים שאין לה הפסקבני יששכר ח"א דף כד ע"א
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםילקוט הגרשוני ח"ב
קיט ע"א07 מנוחה זו שילה נחלה זו ירושליםמי מרום ח"ו עמ' עט, רעח, ח"ט עמ' רסח, חי"ב עמ' עז, פו
קיט ע"א07 אל המנוחה זו שילה, הנחלה זו ירושליםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תמב
קיט ע"א07 נחלה זו ירושליםדרשות שבט הלוי עמ' קכה
קיט ע"א07 נחלה זו ירושליםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תלד
קיט ע"א07 ירושלים קרוי נחלת עולמיםפנים מסבירות עמ' קיח
קיט ע"א07 שילה היא מנוחה רק לפי שעה וירושלים הוא נחלה נצחייתמטר השמים עמ' שו
קיט ע"א08 ליתן היתר בין זה לזהטוב טעם דברים עמ' ע
קיט ע"א14 אף צבור לא הקריבו אלא פסח וחובות הקבוע להם זמןפרי צדיק צו אות א
קיט ע"א14 חובות שאין להם זמן אם קרבו בנב וגבעוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפ
קיט ע"א15 שלמי ציבור קריבין בבמת ציבורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רעט
קיט ע"א18 היקש מעשר בהמה ובכור למעשר שני (לענין במה)עיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפג
קיט ע"א30 מנוחה זו ירושליםפנים יפות על תהלים עמ' תיב
קיט ע"א30 מנוחה זו ירושליםשפת אמת - ואלה מסעי עמ' 44
קיט ע"א30 מנוחה זו ירושליםתורת יחיאל בראשית עמ' כד
קיט ע"א30 נחלה - נקראת שילה וירושליםישמח חיים (תשסה) מע' נ אות יז
קיט ע"א רש"י - נב וגבעון חדא חשיב להופרי צדיק מקץ אות ו
קיט ע"א תוס' ד"ה באומשנת חיים דברים עמ' תעו
קיט ע"א תוס' ד"ה באו, מנחה קריבה בבמהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
קיט ע"א תוס' סוד"ה באומשנת חיים במדבר עמ' קח
קיט ע"ב09 מאי מנוחה מנוחת הארוןהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קלט
קיט ע"ב10 בשלמא למ"ד דשילה הוה שריא במות היינו דכתיב ויקח מנוח וכו' הוראת שעה היתהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רלז
קיט ע"ב10 ויהיה כנוח הארוןמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
קיט ע"ב12 ויקח מנוח את גדי העיזיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפט
קיט ע"ב13 למ"ד במות הוה אסירן איך הקריב מנוח, הוראת שעה היתהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מח
קיט ע"ב14 ויקח מנוח הוראת שעה היתהמשנת חיים במדבר עמ' קסא
קיט ע"ב14 מאי ויקח מנוח הוראת שעה היתהאור אברהם במדבר עמ' צו
קיט ע"ב15 תנא דבי ר' ישמעאל וכו' זו וזו ירושליםיערות דבש ח"ב עמ' רפח
קיט ע"ב34 אין סמיכה בבמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ה
קיט ע"ב34 אין סמיכה בבמהתורת העולה ח"ב פרק כב
קיט ע"ב34 בסמיכה נאמר לפני ה'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר ב
קיט ע"ב34 סמיכה דכתיב לפני השםמשנת חיים ויקרא עמ' סז
קיט ע"ב35 אין צפון בבמהנזר הקדש ח"א עמ' תכ
קיט ע"ב35 דכתיב לפני ה'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 56
קיט ע"ב36 סביב דכתיב וזרקזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסד
קיט ע"ב40 אמר רב ששת וכו'משנת חיים שמות בריש הספר
קיט ע"ב40 לדברי כו' עופותמשנת חיים בראשית עמ' מח, קלג, קלה
קיט ע"ב41 האומר אין מנחה בבמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' כד
קיט ע"ב43 וכהן דכתיב וזרק הכהןמשנת חיים ויקרא עמ' שכה
קיט ע"ב43 זבחים ולא עופותחקל יצחק (תשסג) עמ' תלח
קיט ע"ב44 אין בגדי שרת ומחיצה ולא ימין מעכבין בבמההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קמג
קיט ע"ב44 לשרת בקדשמשנת חיים בראשית עמ' מח
קיט ע"ב45 לריח ניחוח דכתיב וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ח אות ה
קיט ע"ב56 חזה ושוק ותרומת לחמי תודה נוהגין בבמה גדולה וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) עמ' קטז*
קיט ע"ב תוס' ד"ה אין מנחה בבמה - גם גדולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נ
קכ ע"א06 מקדש פסולים כמזבחאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמהמשנת חיים דברים עמ' רצא
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמהמשנת חיים שמות עמ' קז
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמת יחידמנחת מרדכי עמ' מז
קכ ע"א19 שחיטת לילה בבמת יחידמשנת חיים ויקרא עמ' סז, רעד
קכ ע"א19 שחיטת לילהמשנת חיים בראשית עמ' רכג
קכ ע"א30 אין טעונה הפשטמשנת חיים שמות עמ' קעה
קכ ע"א30 במת יחיד רב אמר אין צריך הפשט ונתוח וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
קכ ע"א30 במת כו' אין טעונה הפשטמשנת חיים ויקרא עמ' רעו
קכ ע"א30 עולה בבהמת יחיד אם טעונה הפשטעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שלד
קכ ע"א30 עולת במת יחיד רב אמר אין טעונה הפשט ונתוח ור"י אמר טעונה הפשט ונתוחרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפט
קכ ע"א30 עולת במת יחיד רב אמר וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רו
קכ ע"א39 מומין וכו' וקטנהמשנת חיים שמות עמ' קנא
קכ ע"א39 מומין כו' וקטנה, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' שכד
קכ ע"א רש"י ד"ה מומיןמשנת חיים דברים עמ' שפא
קכ ע"ב מה לעופות שכן אין הזר כשר בהן וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקו
קכ ע"ב וזאת תורת וכו' זמן במה קטנה כזמן במה גדולהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 42
קכ ע"ב הדרן עלך פרת חטאת וסליקא לה מסכת זבחיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - זבחים א

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US