Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל


תודגא ירואיב טקלל
תורוקמה לש אלמ טסקט םע
תורוכב תכסמ
ןיכרע תכסמ

ןיכרעו תורוכב תכסמ

**

תורוכב תכסמ
(רוטנק) בקעי קלח
אי שורד
'וכו ורומח רבוע חקולה א"ע ב
םינושאר ישוריפ השודקל הל ותיימ א"ע ב
םינושאר ישוריפ ותוא ןיסנוק א"ע ב
(רוטנק) בקעי קלח
אי שורד
ל"רו י"רד אתגולפ ב"ע ב
77 'מע םייחה שפנ תצקמ דחלו ולוכ עמשמ ד"מ דחל ,לכב א"ע ג
בקעי ילהא
טצ ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ותוא םיסנוק ירכנל ודבע רכומה א"ע ג
(רוטנק) בקעי קלח
אי שורד
'וכו ושרד דחא ארקמ םהינש א"ע ג
םימכח ירבד טוקלי
ע 'יס תומש
היה סוטסויבוק םכבר השמ א"ע ה
ב"ח ינושרגה טוקלי ףסכה יובגב ולאש דוע א"ע ה
ב"ח ינושרגה טוקלי ז"ביר תא ןומגה סוקירטנוק לאש א"ע ה
ימע לא תושרד
ז שורד
ןה ולאו םינפ דגנכ םינפ ןישמשמש השלש א"ע ה
שחנו םדאו גד
במ ףד יבא תוכרב
ב"ע
םיעשת לטנ אלש לארשימ דחא ךל ןיא ב"ע ה
םירצמ שוכרמ םירומח
בס ףד רפוס בתכמ
א"ע
רזעילא 'ר תא יתלאש אנינח יבר רמא ב"ע ה
םירומח ירטפ ונתשינ המ אבר אבתומ תיבב
רמאמה לכ 'וכו
'מע רכששי הטמ
בצ ,אצ
המ 'וכו רזעילא 'ר תא יתלאש ח"רא ב"ע ה
'וכו םידיפר ןושל המ 'וכו םירומח ירטפ ונתשנ
ףד (לואש) בקעי לוק
א"ע טמ
םידיפר ןושל יאמ לארשי םע םחליו ב"ע ה
ב"ח ינושרגה טוקלי המש םידיפר א"אר יאנתכ ב"ע ה
ב"ח ינושרגה טוקלי םירומח ירטפ ונתשנ המ ב"ע ה
ת"הע בקעיל תמא
זסר 'מע
ירטפמ םירומח ירטפ ונתשנ המ ינפמ ב"ע ה
םיסוס
ב"ח ינושרגה טוקלי םיטש ןושל המ ויתלאש דוע ב"ע ה
םינושאר ישוריפ ןהב ועגפ תומורע ב"ע ה
בקעי ילהא
טלק ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ת"דמ ןמצע ופירש - םידיפר ב"ע ה
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע חכ יתוקחב
,םירצממ םתאיצי תעשב לארשיל ועייסש ב"ע ה
ומע ויה אלש לארשימ דחאו דחא לכ ךל ןיאש
הבהזו הפסכמ םינועט םיבול םירומח םיעשת
םירצמ לש
תשרפ םיספ תנותכ
חכ יתוקחב
גמ קלב ,ד"ע-ג"ע
א"ע
תוטש ירבדב וקסעתנש ...םהידי ופירש ב"ע ה
(א"דיח) םייח חור
,המק ,אפ ,ה 'מע
גלר ,וטר ,ביר ,חר
ת"דמ םהידי ופרש ב"ע ה
םינושאר ישוריפ רוהטה ןמ דלונה אמט אלא א"ע ו
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
הנק רמאמ ישילש
ח"ת תוברל "ארית ךיקלא 'ה תא" ב"ע ו
זל ףד יבא תוכרב
ב"ע
האמט המהב בלח תוברל תא ב"ע ו
אריו 'פ ץרפ תכרב ימלשוריה םשב 'ב תוא ק"מטשה ירבדב ב"ע ו
םהל רמא הרותה תא םיכאלמה וצרשכד
םהרבא לצא בלחב רשב ולכאש ה"בקה
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
196
בלח השענו רכענ םד ב"ע ו
םימכח יניע ריאמ
אכ ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
ט"ירו ירשד ןלנמ הרוהט המהבד בלחו ב"ע ו
םש יזגלא
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
179, 197
... ?ירשד ןלנמ הרוהט המהבד בלחו ב"ע ו
אל יאו .'שבדו בלח תבז ץרא' :אכהמ אמיא
?יזח אלד ידימב ארק ןל חבתשמ ,ירשד
ת"הע בקעיל תמא
אפק 'מע
ובלח רוסאל דחו ומצע רוסאל דח ב"ע ו
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
179, 197
אוה שודיח ב"ע ו
תומש יבכמה שוריפ
דער 'מע
'שבדו בלח תבז ץרא'מ ...ירשד בלח ב"ע ו
בי ףד יול תשודק
א"ע וק ,ג"ע
...'יפ ארית ךיקלא 'ה תאל עיגהש ןויכ ב"ע ו
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
179, 198
ורמא המ ינפמ ...אמט - אמטה ןמ אצויה ב"ע ז
ןפוגל ותוא תוסינכמש ינפמ ,רתומ םירובד שבד
ןפוגמ ותוא תוצממ ןיאו
ימי ,בוט רשבמ
,תוחילסהו םימחרה
ה 'מע החיתפ
ינפמ ,רתומ םירובד שבד ורמא המ ינפמ ב"ע ז
ןפוגמ ותוא תוצממ ןיאו ןפוגב ותוא תוסינכמש
(גרבדלוג) ןושש לוק
זי תוא
ינוריסה ינימש 'פ כ"תבו ןיניפלדה א"ע ח
י ד"וס םייח ירפ לכ אנותא יבד יבס םע ח"ביר יחוכיו א"ע ח
רמאמה
(רושימ) חולישה ימ
המ 'מע א"ח
חופת ,ןליאב ודגנכ םוי 'סל ריזח א"ע ח
ת"הע ייחב ונבר
טע 'מע א"ח
שחנ לש ורובעש א"ע ח
(גנשת) םייחה 'ס
*גפ 'מע
תלוגנרת ה"ד 'סות א"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי יוש אלד אנמ ןל יוחא ל"א ב"ע ח
'מע ב"ח שבד תורעי
בלק
'וכו יבידכד ילימ יל אמיא ל"א ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי יבידכד ילימ ןל אמיא ל"א ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי ארבדב אריב ןל תיא ל"א ב"ע ח
חלק ףד יול תשודק
א"ע
אלו אתתא יעבו ליזאד ארבג אוהה ל"א ב"ע ח
...'יל 'יבהי
ב"ח ינושרגה טוקלי 'יתעיבב תיימד אציצרו ל"א ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי אכיה אמלעד 'יתועיצמ ל"א ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי הטייח אריבתד אייחיר ל"א ב"ע ח
אמק ףד יול תשודק
א"ע
...היליבח יוש אלד אנמ ןל יוחא ב"ע ח
מק ףד יול תשודק
ג"ע
...ל"א יעיב ירת 'יל ותייא ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי יעיב יתרת 'יל יתייא ב"ע ח
ד קלח םולש ירבד
חפ 'מע
'וכו ילימ ךל אמיא ב"ע ח
טלק ףד יול תשודק
ג"ע
...אתמל אלייע ארבדב אריב ןל ןיא ב"ע ח
הע 'מע ךלמילא רוא ארבדב אריב ןל תיא ב"ע ח
מק ףד יול תשודק
א"ע
...אטייח אריבתד איחיר ןל תיא ב"ע ח
חלק ףד יול תשודק
ג"ע
...יאידבד ילימ ןל אמיא 'יל ורמא ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי ליזאד ארבג יאה 'יל ירמא ב"ע ח
טלק ףד יול תשודק
א"ע
...אמלעד אריואב אתיב ןל ינב ב"ע ח
חלק ףד יול תשודק
ב"ע
...אזח יאמ ףורטו ףיזואד ארבג ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי יזח יאמ ףירטו ףיזואד ארבג ב"ע ח
ףד לארשי בהוא
ב"ע טסר
'וכו אתתיא יעבו ליזאד ארבג אוהה ב"ע ח
מק ףד יול תשודק
ד"ע
אכיהמ 'יחור קיפנ אכיהמ תימד אצוצרו ב"ע ח
קפנ לעד
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
343, 361
יאדוהיד אמיכח ב"ע ח
ביק ףד יול תשודק
ב"ע גיק ,ג"ע
והל רמא הל יחלמ יאמב 'ירס יכ אחלימ ב"ע ח
...אתליסב
ב"ח ינושרגה טוקלי אירס יכ אחלימ ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי 'יל ילטק יאמב אניכסד ארשימ ב"ע ח
(ןשיה) לארשי ינבל
ה שורד
הל החלמ יאמב אירס יכ אחלמ ב"ע ח
מק ףד יול תשודק
ב"ע
...ילטק יאמב יניכסד ארשמ ב"ע ח
ב"ח ינושרגה טוקלי אנותא יבד יבס ב"ע ח
ףד ב"ח רכששי ינב
הגה א"ע אעק רדא
שחנה המכ הרותה ןמ חיכוה עשוהי 'ר ב"ע ח
דילומ
םינושאר ישוריפ תושק ורבדו וזיעה - ושקיא א"ע ט
(חנשת) לאומש ירבד
דער 'מע
רשעתהל רידל ןיסנכנ תוקיפסה א"ע ט
םינושאר ישוריפ ינעמ ווהד והניזח א"ע ט
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
ולת 'מע
והנזח ,רסיק ימק והנימקוא ותא דכ א"ע ט
והיירפעמ לקש .והנינ ואל ינה ל"א ,ינעמ ווהד
י"שרבו .'וכ אכלמ יפאל ושקא ,והייוליע אדשו
םינושאר ישוריפ יעילב יבל יטמ יכ א"ע ט
ת"הגא הבושת ירעש
דמ תוא
רוסא הזה ןמזב לארשי לש רומח רטפ ב"ע ט
האנהב
ת"הגא הבושת ירעש
דמ תוא
ויושב יקלישב היל קירפ ב"ע ט
טנק 'מע השמ להקיו
[הכלה]
םירפכבש א"ע י
ת"הגא הבושת ירעש
דמ תוא
'וכ ח"טפ ל"וה האישנ י"ר א"ע אי
די ףד םהרבא חקיו
ב"ע
רומח רטפה ןהכל ונתנ בי
ת"הע בקעיל תמא
זפש 'מע
יוכב אלו םיאלכב אלו 'וכ ןידופ ןיא א"ע בי
םימכח יניע ריאמ
וכ ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע
אימטמ וליאד ןויכ 'וכו תיעיבש תסיע ב"ע בי
'וכו איה הפירש תב
ת"הגא הבושת ירעש
גמ תוא
הכישמב אלא ףסכב הנוק וניא יוגה א"ע גי
(קסבטיו) ץראה ירפ
אמ 'מע
הפירע תוצמל תמדוק הידפה תוצמ א"ע גי
'מע קידצל חרוא
זמק
םובי תוצמל םדוק הצילח תוצמ א"ע גי
> ת"הגא הבושת ירעש
גמ תוא
הרוכבה תא תרטופ יוג תופתוש א"ע גי
חכר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
םא ה"דות א"ע גי
טכר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
דימ ה"דות א"ע גי
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
גפק רמאמ ישילש
הנמא רסוחמ םושמ םהב שי םירבד ב"ע גי
'מע ןשוח יכרד
[הכלה] הל-דל
הכישמב ךתימעל ב"ע גי
א שורד הדוהי ילגד
זט תוא
ג תוא ק"מטש א"ע די
םימכח יניע ריאמ
דפ ףד א"ח ג"ודהמ
ל"ת תותמ תואטח שמחל ןינמ א"ע זט
הסרפה יסירפממ
א שורד הדוהי ילגד
חי תוא
ולע םאו ה"ד י"שר א"ע זט
אי 'יס לארשי ךרד
[הכלה] וט ק"ס
איגוסה לכ 'וכו ארמימל ב"ע זט
(רוטנק) בקעי קלח
אכ שורד
תב זע תב לחר ןינעל ןנברו מ"רד אתגולפ א"ע זי
לחר
ת"הע בקעיל תמא
ופש 'מע
הדליש לחרב ה"דות א"ע זי
הנ ףד יבא תוכרב
ב"ע
םצמצל רשפא יא םדא ידיב ב"ע זי
זפר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ייונקא ה"דות ב"ע חי
'יס ד רמאמ ירזוכ
אל
הסגבו ,ףוניט - הקד המהבב דלוה ןמיס ב"ע טי
הילשו ריפש - השאבו ,הילש -
(רוטנק) בקעי קלח
ב שורד
השעמב אילתד אבור ב"ע טי
ג"ח שדוח תלוע
אפת רמאמ
בלח ה"ד 'סות ב"ע כ
'מע ב"ח שבד תורעי
טפר
'וכו םימב וקישמ ה"עמ ריצ חקולה א"ע בכ
ג"ח שדוח תלוע
זס רמאמ
רשעמ ולטב א"ע גכ
ט 'מע השמ להקיו
[הכלה]
ונייהו ה"דות ב"ע דכ
ת"הגא הבושת ירעש
ול תוא
בא ז"ירה דיב וליפא ט"ויב ףוע טרומה א"ע הכ
הכאלמ
םינושאר ישוריפ תמאב - לבא א"ע וכ
םינושאר ישוריפ םימכח ורמא דוחייב א"ע וכ
םינושאר ישוריפ היתווכ אתריחבב ןנתו א"ע וכ
ב קלח םולש ירבד
דנ 'מע
'וכו םייולהו םינהכה ב"ע וכ
ת"הגא הבושת ירעש
זס ,בל תוא
וירקל לובטיש דע ירק לעבל הרוסאו א"ע זכ
וב תלבוט הדנהש םוקמב
ת"הגא הבושת ירעש
זס ,בל תוא
פ"עא ןהכה התוא לכוא הינשה הלחהו א"ע זכ
ירק לעב אוהש
ת"הגא הבושת ירעש
במ תוא
ןהכל ונתונ םומ וב לופישכלו א"ע חכ
וע 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
החמומ וניאש ימ א"ע חכ
א קלח םולש ירבד
הנ 'מע
'וכו הריזחו הרפ ןיא ב"ע חכ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זצ רמאמ ישילש
ןילטב ויניד ןודל ורכש לטונה א"ע טכ
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע אכ ףד
םנחב התא ףא םנחב ינא המ א"ע טכ
א"ח טפשמה בל
[הכלה] די רועיש
םנחב םתא ףא םנחב ינא המ א"ע טכ
םינושאר ישוריפ
תוטמשהב
הרות - תמא י"שר א"ע טכ
חנ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
מ"ה אנמ ה"ד י"שר א"ע טכ
בי 'יס לארשי ךרד
[הכלה] י ק"ס
לעופכ ה"דות ב"ע טכ
הצ 'מע ןושל אפרמ רומח רבדל דושח וניא לק רבדל דושחה א"ע ל
,המכח תישאר
תוא וט קרפ השודק
קרפ םייח 'אצות ,ד
ומק
ודיעמ אלו ונד אל רבדה לע דושחה א"ע ל
ג רעש הבושת ירעש
ומק תוא
לבקמ ינא ירה רמאו רייגתהל אבש ירה ב"ע ל
םירפוס ירבדמ דחא רבדמ ץוח הרותה לכ ילע
ותוא ןילבקמ ןיא
םינושאר ישוריפ לוסליס ב"ע ל
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
191 'מע ארקיו
ץוח הרות ירבד לבקל אבש םיבכוכ דבוע ב"ע ל
ותוא ןילבקמ ןיא דחא רבדמ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ומק רמאמ ישילש
רבדמ ץוח הרות ירבד לבקל אבש ם"וכע ב"ע ל
דחא קודקד 'יפא 'וכו ותוא ןילבקמ ןיא דחא
םירפוס יקודקדמ
(לואש) בקעי לוק
א ףד ה"ח סרטנוק
א"ע
לישתימ יעב יאד וגימ וישדק תא האורו א"ע אל
ףד (לואש) בקעי לוק
א"ע אק
האור םדא תורוכבה לכ א"ע אל
גר 'מע השמ להקיו
[הכלה]
ועילבמ ב"ע אל
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
טכק ,הכק
םימלוע ךלהאב הרוגא פ"ע ב"ע אל
בקעי ילהא
וצר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
רבקב תובבוד ויתותפש ב"ע אל
(קסבטיו) ץראה ירפ
אס 'מע
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
המ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
ירה - םילעב תיבב ןהש ןמז לכ ,םימרח א"ע בל
םהירבד לכל שדקהכ ןה
םימכח יניע ריאמ
דכ ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
הדמעה יעב אה לאגנ הטיחש רחאל אה ב"ע בל
'סותבו הכרעהו
ת"הגא הבושת ירעש
במ תוא
לארשיל ונממ ליכאהל לוכי ןהכהו ב"ע בל
ת"הגא הבושת ירעש
במ תוא
םומ וב ליטמהו םומ וב ליטהל רוסא ב"ע גל
ואלב רבוע
ג 'מע השמ להקיו
[הכלה] ב הרעה
הנשמב ב"ע גל
(רוטנק) בקעי קלח
ט שורד
'וכו המורת לש תויבח ב"ע גל
םימכח יניע ריאמ
א ףד א"ח ב"ודהמ
א"ע
'וכו רבדמ בותכה תומורת יתשב א"ע דל
יזגלא ט"ירבו
א"ח טפשמה בל
[הכלה] ג רועיש
לע הנחיניו קצבו הליבד איבי אלש ןינמ א"ע דל
הנלכאיו בלכה אוביש ידכ ןזואה
טי 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
אתיימקמ ה"דות ב"ע דל
םימכח ירבד טוקלי
הסר 'יס תומש
אימד ופוגכ ותשא א"ע הל
תומש יבכמה שוריפ
סק 'מע
ימד ופוגכ ותשא ב"ע הל
תישארב ףסוי ירמא
ב"ע טלק ףד
ת"כו ה"דות ב"ע הל
'מע ב"ח שבד תורעי
חסר
'וכו ארכוב היל הוה קודצ 'ר א"ע ול
תישארב ףסוי ירמא
ב"ע טלק ףד
יחה ךיאה ה"דות א"ע ול
תישארב ףסוי ירמא
א"ע במק ףד
דומע ה"דות א"ע ול
םינושאר ישוריפ ןיסירת א"ע ול
םינושאר ישוריפ היתעבק לודיגב אנא ב"ע ול
ת"הגא הבושת ירעש
במ תוא
וניע תאמסנ ולגר הרבשנ ודי העטקנ ןוגכ ב"ע ול
םינושאר ישוריפ לידגהו ןטקב ךירצ אל ב"ע ול
די ףד םהרבא חקיו
ג"ע
אתידבמופב םרפר ב"ע ול
םינושאר ישוריפ אדניה היברש ר"א אנישרכ יאמ ב"ע זל
םינושאר ישוריפ תוכתמ ילכ ד"א - ףטש ילכ י"שר א"ע חל
םינושאר ישוריפ וזזב םיחספ הילע לאומש ורק א"ע טל
גכר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
יזאגלא ט"ירו ט"וי ינדעמבו ח 'יס ש"ארב מ
םינושאר ישוריפ םחנמ תיב לש ןריפב השעמ א"ע מ
םינושאר ישוריפ ןקזל טרפ א"ע אמ
'יס םייניע תשודק
וטתת
'וכו םיניעה ןיב עוקש ומטוחש םורח ב"ע גמ
'מע י"ח ט"וי תרהט
איר
ןיבג ינש ול שיש ב"ע גמ
י"הס הבושת ירעש
הצ תוא
הבר תערצ הבר ערז תבכש א"ע דמ
םירבד ףסוי ירמא
א"ע הל ףד
רקע ךב היהי אל יתמיא ב"ע דמ
ב"ח םלוע תוביתנ
חר 'מע
הרקעו רקע ךב היהי אל יתמיא ב"ע דמ
אנר 'מע ןושל אפרמ םיבר ינפב םימ םיתוש ןיא ב"ע דמ
זסק 'מע ןושל אפרמ כ"אא תעמשנ םדא לש ותליפת ןיא ב"ע דמ
המהבכ ומצע םישמ
םיקידצ תוחרוא
דצ 'מע תוזירז רעש
םילודג םיילח וילע איבמ ויבקנ ההשמה ב"ע דמ
םינושאר ישוריפ אדבוע רדהא ליזו ב"ע דמ
אצ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
הרקעו ,םידימלתה ןמ - רקע ךב יהי אל ב"ע דמ
םוקמה ינפל הרוקע ךתלפת אהת אלש -
י"הס הבושת ירעש
חס תוא
'וכ ןמזב רקע ךב היהי אל ב"ע דמ
'מע ח"ח ט"וי תרהט
חיק
הרקע ךתלפת אהת אלש ב"ע דמ
(רושימ) חולישה ימ
חצק ,אפק 'מע ב"ח
'וכו םדאב וב שי םיבקנ ינש ב"ע דמ
א שורד הדוהי ילגד
כ תוא
א"ע המ
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע דנ
השאל חתפמ ךכ תיבת חתפמש םשכ א"ע המ
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע בלק
אביקע 'ר רמאש חתפמ א"ע המ
םינושאר ישוריפ תואיבנ ירבדכ םהירבד ושע א"ע המ
תומש יבכמה שוריפ
במ 'מע
השאל םיריצ א"ע המ
םינושאר ישוריפ לודגה וניבר א"ע המ
םינושאר ישוריפ ךתומכ ול רמא ךכ היאר םשמ ב"ע המ
ת"הע בקעיל תמא
זטת 'מע
לארשיב םחר רטפ א"ע ומ
םינושאר ישוריפ םיעברא םויל תלפמהו ב"ע זמ
(א"דיח) םייח חור
דס 'מע
ןיברע ןיניא יהוסכנ א"ע חמ
ב"ח טפשמה בל
[הכלה] כ רועיש
תחא ריעב ויהש ןועמש ןב ףסוי ינש א"ע חמ
תופתושב הדש וחקלו
א"ח טפשמה בל
[הכלה] כ רועיש
הידידו ה"ד תופסותב ב"ע טמ
בקעי ילהא
טכר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ינידב לאומשכ הכלה ב"ע טמ
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע טל
ינידב לאומשכ ןל אמייק ב"ע טמ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] המר 'מע
ידבעשממ ףירטו ליזא הידידו ה"דות ב"ע טמ
תישארב שדק רבדמ
יר 'מע א"ח
הרותב רומאה ףסכ לכ אנינח יבר רמא א"ע נ
ויהש ןורפע לש םילקשמ ץוח 'וכו םיעלס םתס
ןירטנק
םילהת לע תופי םינפ
בעש 'מע
םיעלס אוה הרותב רומאה ףסכ לכ א"ע נ
םינושאר ישוריפ הוללחו םיצירפ הב ואבו 'אנש א"ע נ
ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע זמ
עקפמק ה"דות ב"ע נ
ת"הגא הבושת ירעש
ומ תוא
רחא םיעלס 'הה ריזחהל לוכי ןהכהו א"ע אנ
הצרי םא ודיל ועיגהש
םינושאר ישוריפ הרזעל הגיס איבי אלש ףסוי בר ינת א"ע אנ
ל ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
וניאו ,באה יסכנב םינש יפ לטונ רוכבה ב"ע אנ
קזחומבכ יוארב ...םינש יפ לטונ
םינושאר ישוריפ שיב םעדימ תביהיו ב"ע אנ
םינושאר ישוריפ ןופרט 'ר לש וגהנמ היה ךכו ב"ע אנ
םינושאר ישוריפ ולא לכב תושדקה אלו ב"ע אנ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] ומר 'מע
ןאכ ףא 'וכ םוי םישלש רחאל תמ ב"ע אנ
ןיבייח ןישרוי
ת"הגא הבושת ירעש
ומ תוא
העשב לארשיה ובלב רומגיש ךירצ ב"ע אנ
אהיש אלו הרומג הנתמב םנתיש ןהכל םנתונש
ןהכה ול םריזחיש ןווכתמ
םימכח יניע ריאמ
חר ףד א"ח ג"ודהמ
אלו ה"ד 'סות ב"ע אנ
םינושאר ישוריפ אתיירואד לעבה תשורי ב"ע בנ
'יס ו"ח םולש ירבד
ט
הילע ח"ר ירק ב"ע בנ
ת"הע בקעיל תמא
גסת 'מע
לודגמ םיל וא חלמה םיל ןכילשי א"ע גנ
ונר ףד לארשי בהוא
א"ע
ןשי לע שדחמ ןירשעמ ןיא ב"ע גנ
(ץבעי) בוזא תדוגא
במ ףד
ינשו ה"ד 'סות א"ע דנ
םינושאר ישוריפ תואליטבא א"ע הנ
ףד לארשי בהוא
א"ע גמר
ןדמ דריש - ןדרי א"ע הנ
'יס א רמאמ ירזוכ
וטק
,תורהנ 'גמ הטמל םלועבש תורהנה לכ א"ע הנ
תרפמ הטמל תורהנ 'גו
םינושאר ישוריפ ירופיצב תחא ול אהיש דע א"ע הנ
תישארב ףסוי ירמא
א"ע גי ףד
והנינ תרפד ימלוס והנה ב"ע הנ
םימכח יניע ריאמ
אמ ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע
ןיא ה"ד 'סות ב"ע הנ
(רושימ) חולישה ימ
טל 'מע א"ח
ןמיא יעמב ןירבוע הרשע חקל א"ע ונ
(רוטנק) בקעי קלח
ד שורד
'וכו ומא התמש לכ םותי הזיא א"ע זנ
(חנשת) לאומש ירבד
גנק 'מע
ןמצע ינפב םירשעתמ םילולאה ב"ע זנ
(גישת) לאומש ירבד
זמק 'מע
ןב ירבד ןמצע ינפב ןירשעתמ םילולאה ב"ע זנ
יאזע
םינושאר ישוריפ הסלענ םיננער ףסכ ביתכ אהו ב"ע זנ
ב"ח בהזל רוכ ונמוקמב זרא הלפנ ב"ע זנ
במ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
העבטו ינכוי רב תציב הלפנ תחא םעפ ב"ע זנ
םיכרכ םישש
(גרבדלוג) ןושש לוק
זי תוא
תפילקכ ילע ןימוד לארשי ימכח לכ א"ע חנ
םושה
םינושאר ישוריפ הורמא העומשה יפמ א"ע חנ
אסק 'מע םייח ךרד הבשחמו דמואב תלטנ רשעמ תמורת ב"ע חנ
הלודג המורתכ
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) ןיכרע תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל ןיכרע תכסמ
ףד א"ח רכששי ינב
א"ע זס
תא דבוע ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ ב"ע ב
'וכו דחא םוי ובר
ת"הע בקעיל תמא
בית 'מע
ךוניחל עיגהש ה"ד י"שר ב"ע ב
חסר 'מע קחצי די
[הכלה] ד ק"ס
תונמזמ ה"ד י"שרב א"ע ג
ת"הע בקעיל תמא
זפש 'מע
תרכמ ןטק יטועמל ה"דות א"ע ג
ג"ח שדוח תלוע
ז רמאמ
לאומש רמא י"רא א"ע ד
ב שורד הדוהי ילגד
וט תוא
ב"ע ד
'מע תורוא יללט
וטק
הלטבל וירבד איצומ םדא ןיא א"ע ה
יולה טבש תושרד
זיש 'מע
'וכו םדא ה"דות א"ע ה
בעק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
םדא ה"דות א"ע ה
ת"הע בקעיל תמא
ית 'מע
א"יר ךירעמ אל לבא ךרענ א"מר ם"וכע ב"ע ה
'וכו
ת"הע בקעיל תמא
וכש 'מע
שודק אל ומוקמב אלש םש לכ א"ע ו
םינושאר ישוריפ אעייט קרזעש ב"ע ו
א"ח טפשמה בל
[הכלה] זכ רועיש
דע הל ןיניתממ ןיא גרהיל האצי השאה א"ע ז
דלתש
(רוטנק) בקעי קלח
א שורד
התרסוא הניד רמג וז ב"ע ז
יר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ד מ"טשב ב"ע ח
'מע ב"ח שבד תורעי
ס
'וכו הנומש לע רתוי הארנ אלו ב"ע ח
םינושאר ישוריפ ןילילח ינשמ ןיתחופ ןיא א"ע י
םינושאר ישוריפ םילבנ ינשמ ןיתחופ ןיא א"ע י
,1 'מע תימואלה תודהיה
13
תומימו היה הנק לש - שדקמב היה בובא ב"ע י
'וכו השמ
'מע ייחב ונבר יבתכ
פש
הריש ןירמוא לארשי ןיא ב"ע י
וצ ףד יול תשודק
ב"ע
ןיא המ ינפמ ...תרשה יכאלמ ורמא ב"ע י
...ה"רב ךינפל הריש םירמוא לארשי
בקעי ילהא
גמר ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
'וכו ןידה אסכ לע בשוי ךלמ רשפא ב"ע י
'מע ז"ח םורמ ימ
בסק
םיחותפ םיתמ ירפסו םייח ירפס רשפא ב"ע י
ינפל
ג"ח שדוח תלוע
חלר רמאמ
םינמוא ואיבהו ב"ע י
(ימענת) שדוקה ךרד
טכש 'מע
הב םיבקנ הרשעו שדקמב התיה הפירגמ ב"ע י
'מע רכששי הטמ
בכר
ךינפל הריש לארשי םירמוא ןיא המ ינפמ ב"ע י
'וכו כ"הויו ה"רב
ב"ח ינושרגה טוקלי ךינפל הריש םירמוא לארשי ןיא המ ינפמ ב"ע י
כ"הויו ה"רב
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
וע 'מע
ךינפל הריש םירמוא לארשי ןיא המ ינפמ ב"ע י
רשפא :ןהל רמא םירופכה םויבו הנשה שארב
ירפסו םייח ירפסו ןידה אסכ לע בשוי ךלמ
הריש םירמוא לארשיו ,וינפל ןיחותפ םיתמ
ינפל
ב"ח ינושרגה טוקלי ללה אמינ אסינ אכיאד םירופ ב"ע י
(א"דיח) םייח חור
טפ 'מע
אלולה התאירק ב"ע י
'מע ב"ח שבד תורעי
וט
ורמא ה"דות ב"ע י
'מע רכששי הטמ
הכר
'סותבו ,הפב הריש רקיע יא א"ע אי
שאהמ לצומ
,אי ףד (םטשרבלה)
א"ע זע
א"כחו מ"רד ןברקה תא בכעמ רישה א"ע אי
בכעמ וניא
ב"ח ינושרגה טוקלי םירשי 'ה ידוקפ ביתכד ת"ד אמיאו א"ע אי
בל יחמשמ
םינושאר ישוריפ יטוולב רישי א"ע אי
יולה טבש תושרד
זיש 'מע
םויב הריש ףא םויב הרפכ המ א"ע אי
בקעי ילהא
ב ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
ת"המ הריש רקיעל ןינמ א"ע אי
'מע רכששי הטמ
זכר
שדקמה תיבב 'יה רמז ילכ הרשע א"ע אי
ס ףד יול תשודק
ב"ע
ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיאש א"ע אי
במק 'מע ןרהא די וא בייח וריבח לשב רעישש ררושמה ב"ע אי
הרהזאב אלא התימב וניא
םימכח יניע ריאמ
ב ףד ג"ח א"ודהמ
ב"ע
'וכו ל"עבמק רמועה םע אבה שבכ ב"ע אי
דיבע יכיה חספ יזחילו
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
17
עייסל ךלהש היננח רב עשוהי 'רב השעמ ב"ע אי
:ול רמא ,אדגדוג ןב ןנחוי 'ר לצא תותלד תפגהב
אלו םיררושמה ןמ התאש ,ךירוחאל רוזח ,ינב
םירעושמה ןמ
יולה טבש תושרד
ק 'מע
ריש םירמוא ןיא דיחי ןברק לע ב"ע אי
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
חפת 'מע
,שדוחל רושעב הנשה שארש הנש הזיא א"ע בי
לבוי הז רמוא יוה
גמת 'מע תבש תעד ןימינ ז לש שדקמב היהש רונכ א"ע גי
םינושאר ישוריפ הדובעל הרזעל סנכנ ןטקה ןיא ב"ע גי
םינושאר ישוריפ ןכודל ןילוע ןיאו ב"ע גי
'מע י"ח םורמ ימ
טכ
דוד רונכב ןימינ 'ח ב"ע גי
יולה טבש תושרד
ביש ,גצר 'מע
לש ,'וכו ןימינ 'ז לש שדקמ לש רוניכ ב"ע גי
'וכו ב"הוע לשו ,'וכו חישמה תומי
תוא כ 'עמ יפל שבד
אי
שדקמ לש רונכ ב"ע גי
טנק 'מע םדא תמשנ 'וכו היה ןימינ 'ז לש שדקמ לש רונכ ב"ע גי
זית 'מע ןויערה רוא ןימינ 'ז לש שדקמ לש רונכ ב"ע גי
(ימענת) שדוקה ךרד
חת 'מע
...חישמ לש ...שדקמ לש רונכ ב"ע גי
םינושאר ישוריפ זוחמה תלוחב א"ע די
ףסוי ירמא
ףד רבדמב-ארקיו
ב"ע דל
ונממ אלא ונממ ירקת לא ב"ע די
'מע א"יח םורמ ימ
בל
רקעב רפוכ ולאכ ר"הל רפסמה ב"ע די
םינושאר ישוריפ ןישרט ב"ע די
םינושאר ישוריפ אמוהת דעו אלופישמ ב"ע די
טמ ףד דוד תבהא
ב"ע-א"ע
הרותב קוסעי אוה ח"ת םא א"ע וט
36 'מע םייחה שפנ השעמ השועהמ ויפב רמואמ לודג א"ע וט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
איק רמאמ ישילש
'וכו הלטק הל םירג אקד םושמ אמליד א"ע וט
'וכו איצוה יכ ארק רמא
ב"ח םלוע תוביתנ
זס 'מע
האמ ןתונ םלועל ער םש איצומה א"ע וט
םינושאר ישוריפ םינבאו םיצע לעער םש איצומה א"ע וט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
איק רמאמ ישילש
םינבאו םיצע לע ער םש איצומה המו א"ע וט
'וכו
בקעי ילהא
גמש ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
וילכ איצוהל לוכי ב"העב ןיא לוכיבכ א"ע וט
טלקת 'מע םייח ךרד איצוהל לוכי וניא ב"העב וליפא לוכיבכ א"ע וט
םשמ וילכ
דע ףד ךלמילא םעונ
ג"ע
לוכי ןיא תיבה לעב וליפא ,לוכיבכ א"ע וט
םשמ וילכ איצוהל
ל 'מע ןושל אפרמ לע אלא וניתובא לש םניד רזג םתחנ אל א"ע וט
ר"הל
ומק 'מע רסומ טבש תוכיפשו תוירע יולג ז"עכ לוקש ר"השל א"ע וט
םימד
שד 'מע ןושל אפרמ השעמ השועה ןמ רומח ויפב רמואמ א"ע וט
'יס ו"ח םולש ירבד
זצ
'וכו ירפסמ לש םתנקת יאמ א"ע וט
140 'מע ראבה ןמ איצומה ךכ םינבא לע ער םש איצומ המ א"ע וט
ו"כאע ורבח לע ער םש
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
טר רמאמ ישילש
וניתובא לע ןיד רזג םתחתנ אלש וניצמ א"ע וט
ר"השל לע אלא רבדמב
ג רעש הבושת ירעש
איק תוא
תוקלמ בותכה ובייח ער םש תאצוה לע א"ע וט
ןוממו
ביר 'מע ןויערה רוא וניתובא וסינ תונויסנ רשע א"ע וט
ג רעש הבושת ירעש
טר תוא
אל םלכבו וניתובא וסנ תונויסנ רשע א"ע וט
ערה ןושל לע אלא םניד רזג םתחתנ
זלקת 'מע םייח ךרד תא וניתובא וסינ תונויסנ הרשע א"ע וט
רבדמב םוקמה
םיקידצ תוחרוא
גמק 'מע ר"הל רעש
אל םלוכבו וניתובא וסנ תונויסנ הרשע א"ע וט
... ר"הל לע אלא ד"זג םתחנ
םינושאר ישוריפ ןיד רזג םתחתנ אלש וניצמ ןכש א"ע וט
םינושאר ישוריפ ול רצי וקפס תאלמב 'אנש א"ע וט
,המכח תישאר
תוא אי קרפ השודק
ז
םדא לש וירבא לכ ןושלל ה"בקה ל"א ב"ע וט
'ב ךל יתפקהש אלא ...הטומ התאו םיפוקז
תומוח
םיקידצ תוחרוא
'מע הקיתש רעש
'מע ר"הל רעש ,אכק
גמק
השועש הממ רתוי ונושלב השוע םדא ב"ע וט
ןוחרה דכא ונושלב הכמו ןאכב אוהו ...וברחב
ונממ
,המכח תישאר
בל קרפ םייח 'אצות
אלא ותוא ירקת לאו לכוא אל ותוא ב"ע וט
ותא
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע הע ףד
ער םש איצומל הרהזא ב"ע וט
םינושאר ישוריפ רשב לש תחאו םצע לש תחא ב"ע וט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
במ
רשא ינולפ תיבב אל םא םילחג היא ב"ע וט
דימת רשב הלצי
(א"דיח) םייח חור
בלר ,זיק 'מע
אינלפ יב ארונ אכיא ב"ע וט
וע 'מע ח"ח םורמ ימ םלועב רודל םילוכי אוהו ינא ןיא ב"ע וט
,המכח תישאר
בל קרפ םייח 'אצות
םלועב רודל םילוכי אוהו ינא ןיא ב"ע וט
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע טפק
םלועב רודל ןילוכי אוהו ינא ןיא ב"ע וט
שורד םיתעל הניב
זסק 'מע גכ
םלועב רודל ןילוכי אוהו ינא ןיא ב"ע וט
ג רעש הבושת ירעש
זכר תוא
שא תותחל התנכשמ השא הלאש םא ב"ע וט
םא יכ דא ילחג הפיא היא רמאתו ןעתו ,דוקימ
הז ,לכאיו רשב הלצי דימת רשא ינולפ תיב
ערה ןושל קבא ול המודהו
גי 'מע רסומ טבש םילוכי אוהו ינא ןיא ה"בקה רמא ב"ע וט
םלועב
שורד םיתעל הניב
מת 'מע הס
םדא לש וירבא לכ ןושלל ה"בקה רמא ב"ע וט
'וכו לטומ התאו ןיפוקז
(גישת) לאומש ירבד
זכק 'מע
אלא 'וכו ןושלל ה"בקה ול רמא ב"ע וט
לש תחאו םצע לש תחא תומוח יתש ךל יתפקהש
רשב
ג רעש הבושת ירעש
חכר תוא
רבד יתרמא אל ימימ יסוי בר רמא ב"ע וט
ירוחאל יתרזחו
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
בי
הטמלמ וילע התאו הלעמלמ וילע ינא ב"ע וט
וננודנ
םיקידצ תוחרוא
'מע הבושת רעש
חנק
הרותב קוסעי - ערה ןושלב ב"ע וט
'מע םירשי תליסמ
גצש
רמאד ןוגכ ?ר"השל קבא ימד יהיה ב"ע וט
אינלפ יב ארונ אכיא
םינושאר ישוריפ אינלפ יב ארונ חכתשמ אכיה ב"ע וט
םילהת לע תופי םינפ
גנק 'מע
רמאד ןוגכ ערה ןושל קבא ימד יכיה ב"ע וט
אינלפ יב ארונ אכיא
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זכר רמאמ ישילש
'וכו אשיב אנשיל ימד יכיה ב"ע וט
'מע ייחב ונבר יבתכ
אלר
ערה ןושל ימד יכיה ב"ע וט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זכר רמאמ ישילש
אינלפ יב אלא ארונ חכתשמ יכיה ב"ע וט
ירווכו ארשב אכיאד
ב"ח םלוע תוביתנ
גע 'מע
ןבאב ולקסל יואר ה"ל רפסמה ב"ע וט
וכ 'מע י"ח םורמ ימ רקעב רפוכ ולאכ ר"הל רפסמה ב"ע וט
ג"ח הרותבש רואמה
חסת 'מע
רקיעב רפוככ ר"השל רפסמה ב"ע וט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
י
ורמואה השלש גרוה ערה ןושל רפסמה ב"ע וט
וילע רמאנהו ולבקמהו
(חנשת) לאומש ירבד
גלק 'מע
תומוח 'ב ןושלל יתפקה ב"ע וט
םיקידצ תוחרוא
'מע הקיתש רעש
טיק
םושמ ...לארשימ תקלתסמ הניכשה ב"ע וט
ר"הל
םינושאר ישוריפ ירוחאל יתרזחו ב"ע וט
ב"ח םלוע תוביתנ
דס 'מע
ןושלל די שי יכו ב"ע וט
םימכח ירבד טוקלי
,וטק 'יס ארקיו
בכק
היהת תאז ערוצמה תרות היהת תאז ב"ע וט
ער םש איצומ לש ותרות
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
76
ער םש איצומ לש ותרות היהת תאז ב"ע וט
םימכח ירבד טוקלי
חיק ,וטק 'יס ארקיו
שי רפיס א"חו הנקת ול ןיא רפיס א"ח ב"ע וט
הרות ירבדב הנקת ול
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
ו
ןיא םימתר ילחג םע םינונש רובג יצח ב"ע וט
םנהיג ונייה ...ןושל אלא ץח
ג רעש הבושת ירעש
חכר תוא
וב ןיא וילעב ינפב רמאי רשא רבד לכ ב"ע וט
ערה ןושל ךרד
םילהת לע תופי םינפ
זנש ,המש ,גנק 'מע
וילע םיאב םירוסי ןישלמה לכ ב"ע וט
די) ל"רהמ תושרד
גסר ,סר 'מע (יכדרמ
ר"הל רפסמה לכ ב"ע וט
אס 'מע רכששי הטמ לש רשל ה"בקה רמא ר"הל רפסמה לכ ב"ע וט
'וכו דחי וננודנ םונהיג
חמר 'מע ןושל אפרמ לש רשל ה"בקה רמא ר"הל רפסמה לכ ב"ע וט
'וכו םנהיג
בל 'מע ןושל אפרמ ינא ןיא רמוא ה"בקה ר"הל רפסמה לכ ב"ע וט
'וכו רודל ןילוכי אוהו
םיקידצ תוחרוא
במק 'מע ר"הל רעש
רקיעב רפכ וליאכ ר"הל רפסמה לכ ב"ע וט
גש 'מע ןושל אפרמ 'ג דגנכ תונווע לידגמ ר"הל רפסמה לכ ב"ע וט
תוריבע
יולה טבש תושרד
זלק 'מע
רקיעב רפוכ וליאכ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
אר ,ר רמאמ ישילש
רקיעב רפכ וליאכ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
'מע םירשי תליסמ
גצש
רקיעב רפכ וליאכ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
םימכח ירבד טוקלי
,וטק 'יס ארקיו
אלק
'ג דגנכ תונווע לידגמ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
ד"שו ז"ע ע"ג תוריבע
יולה טבש תושרד
טכק 'מע
'ג דגנכ תונווע לידגמ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
תוריבע
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
יר-אר רמאמ ישילש
דגנכ תונוע לידגמ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
תוריבע שלש
שורד םיתעל הניב
אלת 'מע דס
דגנכ תונוע לידגמ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
'וכו תוריבע שלש
שורד םיתעל הניב
שורד ,אלת 'מע דס
זלת 'מע דס
דע תונוע לידגמ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
םימשל
ב"ח ינושרגה טוקלי דע תונוע לידגמ ר"השל רפסמה לכ ב"ע וט
םימשל
ג רעש הבושת ירעש
תוא ת"הגא ,ר תוא
אכ ,בי
קריעב רפוכ וליאכ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
78, 129
רקיעב רפכ וליאכ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
93, 116 'מע ארקיו
רקיעב רפכ וליאכ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ הארי
,גכ תוא וט קרפ ,טנ
תוא ג קרפ הבושת
גי קרפ השודק ,במ
לודג רוא ,ג תוא
חי קרפ
דגנכ תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
ד"פשו ע"ג ז"ע תוריבע 'ג
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
76, 115, 128
דגנכ תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
תוירע יוליגו םיבכוכ תדובע ,תוריבע שלש
םימד תוכיפשו
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
93, 116 'מע ארקיו
דגנכ תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובע ,תוריבע שלש
םימד
ד"בח ימגתפ רצוא
28 'מע א"ח
דגנכ תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
תוירע יוליגו םיבכוכ תדובע ,תוריבע שלש
םימד תוכיפשו
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
קרפ םלוע רוא ,חי
חי
דע תונוע לידגמ ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
םימשל
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
זי
ןבאב ולקסל יואר ערה ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
ב"ח םלוע תוביתנ
טע 'מע
רקיעב רפוכ ולאכ ערמ ןושל רפסמה לכ ב"ע וט
גמ 'מע םדא תמשנ 'ג דגנכ תונוע לידגמ ר"הל רפסהמ לכ ב"ע וט
תוריבע
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חכר רמאמ ישילש
'וכו ארמ יפאב ארמאתימד אתלימ לכ ב"ע וט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
גמ
תיל הראמ יפאב ארמאתמד אתלימ לכ ב"ע וט
'וכו אשיב אנשיל םושמ הב
ףד ב"ח רכששי ינב
ב"ע זל
תוריבע ישאר 'גכ לוקש ערה ןודל ב"ע וט
םיקידצ תוחרוא
המק 'מע ר"הל רעש
ורמואה א"נב השלש תגרוה ר"הל ב"ע וט
וילע רמאנש ותואו ולבקמהו
(א"דיח) םייח חור
זטק ,ב 'מע
תוריבע 'גכ ר"הל ב"ע וט
ד"בח ימגתפ רצוא
27 ,22 'מע א"ח
יאתילת ליטק יאתילת אנשיל ב"ע וט
ףד א"ח רכששי ינב
הגה ד"ע גצ
לכואו ףרוט ירא שחנל ורמאי ל"תעל ב"ע וט
ךל שי האנה המ האנה המ התא 'וכו באז
ג רעש הבושת ירעש
דעק תוא
שחנה לצא תויח תוצבקתמ אבל דיתעל ב"ע וט
לכואו ףרוט באז לכואו סרוד ירא ול תורמואו
ןורתי המו םהל רמוא ,ךל שי האנה המ התא
ןושלה לעבל
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
דעק רמאמ ישילש
תואבו תויחה לכ תוצבקתמ אבל דיתעל ב"ע וט
'וכו שחנה לצא
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
199 'מע ארקיו
הרות ירוסיאבש רומחה אוה ערה ןושל ב"ע וט
ג רעש הבושת ירעש
זר תוא
'וכ ץח ל"ת 'וכ התיממ ןושל ב"ע וט
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
ור
- 'וכו ליכרה ןושל הז] יאתילת ןושל ב"ע וט
[י"שר
שורד םיתעל הניב
זצר 'מע ומ
ורפסמה יאתילת ליטק יאתילת ןושל ב"ע וט
וילע םירמואש ימלו ולבקמהו
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
בכר רמאמ ישילש
'וכו יאתילת ליטק יאתילת ןושל ב"ע וט
בקעי ילהא
זע ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
יאתילת ליק יאתילת ןושל ב"ע וט
םינושאר ישוריפ שחל אלב שחנה ךושי םא ד"מ ב"ע וט
םינושאר ישוריפ ךל ףיסוי המו ךל ןתי המ ד"מ ב"ע וט
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
207, 219 'מע ארקיו
87, 93, 106, 121,
?'ערוצמה תרות היהת תאז' ביתכד יאמ ב"ע וט
ער םש איצומ לש ותרות היהת תאז
ב"ח ינושרגה טוקלי ר"השל ירפסמ לש םתנקת יאמ ב"ע וט
(ץבעי) בוזא תדוגא
ב ,ג"ע א ףד
ערה ןושל ירפסמ לש ןתנקת יאמ ב"ע וט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
יר רמאמ ישילש
קוסעי אוה ח"ת םא 'וכו ותנקת המ ב"ע וט
הרותב
זנ 'מע י"ח םורמ ימ הרותב קסעי ותנקת המ ב"ע וט
םידעומ שדק רבדמ
דס 'מע א"ח
ר"השל ירפסמ לש ותנקת המ ב"ע וט
לארשי תרטע
גצ 'מע (ילאפהאב)
קוסעי 'וכו ר"הל ירפסמ לש םתנקת המ ב"ע וט
'וכו הרותב
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
אלק תוא זי קרפ ,טי
ח"ת םא ר"השל ירפסמ לש םתנקת המ ב"ע וט
הנקת ול ןיא רפיס 'וכו הרותב קוסעי אוה
ג 'מע ןושל אפרמ 'וכו ר"המל ירפסמ לש ןתנקת המ ב"ע וט
יולה טבש תושרד
בע 'מע
ח"ת םא ר"השל ירפסמ לש ןתנקת המ ב"ע וט
'וכו
םיקידצ תוחרוא
ומק 'מע ר"הל רעש
הז 'יפא ...שא שי ןכיה ורבחל רמואש ימ ב"ע וט
ר"הל אוה
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חכר רמאמ ישילש
ירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל ימימ ב"ע וט
ד"ע וצ ףד בוט בר ער םש איצומ ערוצמ ב"ע וט
ג רעש הבושת ירעש
יר תוא
קוסעיש ונממ לצנהל ערה ןושל הפרמ ב"ע וט
הרותב םדא
שורד רתסא רמאמ
די
'וכו הנקת ול ןיא רפיס ב"ע וט
די) ל"רהמ תושרד
בער 'מע (יכדרמ
הנקת ול ןיא ר"הל רפיס ב"ע וט
יולה טבש תושרד
טע 'מע
'וכו לבקמלו רפסמל גרוה אתלת ליטק ב"ע וט
די) ל"רהמ תושרד
טסר 'מע (יכדרמ
ןתגרוה ר"הל השלש ב"ע וט
ג רעש הבושת ירעש
אר תוא
ז"ע תוריבע שלש דגנכ ערה ןושל לוקש ב"ע וט
ד"שו ע"ג
םיקידצ תוחרוא
במק 'מע ר"הל רעש
ד"שו ע"ג ז"ע דגנכ ר"הל הלוקש ב"ע וט
(רושימ) חולישה ימ
דלק 'מע א"ח
רשב לש תחאו םצע לש תחא תומוח יתש ב"ע וט
(א"דיח) םייח חור
חל 'מע
הרותב קוסע ר"הל תנקת ב"ע וט
(רושימ) חולישה ימ
טפ 'מע א"ח
'וכו בלה רוהרה לע תרפכמ טנבא א"ע זט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
א
לע אלא םדאה לע םיאב םיעגנה ןיא א"ע זט
ר"השל
ל 'מע ןושל אפרמ ד"פשו ע"גו ז"עכ ר"הל רוסיא א"ע זט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
אמ
וריבח לש ותבוטב םדא רפסי לא א"ע זט
ותער ידיל אב ותבוט ךותמש
םיקידצ תוחרוא
ומק 'מע ר"הל רעש
ךותמש ורבח לש ותבוטב םדא רפסי לא א"ע זט
ותער ידיל אב ותבוט
םינושאר ישוריפ ז"ע לע רפכמ דופא א"ע זט
בעק 'מע רסומ טבש ךל שי האנה המ התא לוכואו ףרוט ירא א"ע זט
בקעי ילהא
בנר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ול ותיב דחוימש - תיבה ול רשא א"ע זט
הפק 'מע ןושל אפרמ םירפכמ הנוהכ ידגב א"ע זט
ג רעש הבושת ירעש
זכר תוא
ידיל אבה חבשב ורבח תא חבשמה א"ע זט
דספה
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
במ
ומע ביטימו וריבח תיבב ןסכאתמה א"ע זט
ול בשחת הללק 'וכו קושל אצוי רמל
הונע ,המכח תישאר
בכ תוא ז קרפ
חורה תוסג לע םיאב םיעגנה א"ע זט
ךרד ,המכח תישאר
ח תוא ג קרפ ץרא
הברי לא וריבח לצא חראתמה חרואו א"ע זט
'וכו לודג לוקב והער ךרבמ םושמ וחבשב
םיקידצ תוחרוא
ומק 'מע ר"הל רעש
ומכ אוה זא השלש ינפב רמאנה לכו א"ע זט
וב ןיא השלשה ןמ דחא רפס םאו לכל עודי
ר"הל םושמ
םיקידצ תוחרוא
טכק 'מע רקש רעש
...רפשל םימכח וריתהש םימעפו א"ע זט
...אזיפשואב
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
חכר רמאמ ישילש
'וכו אתלת יפאב ארמאתימד אתלימ לכ א"ע זט
,המכח תישאר
תוא גי קרפ השודק
המ
תיל אתלת יפנאב ארמאתמד אתלימ לכ א"ע זט
'וכו אשיב אנשיל םושמ הב
ג רעש הבושת ירעש
חכר תוא
וב ןיא השלש ינפב רמאי רשא רבש לכ א"ע זט
ערה ןושל ךרד
(א"דיח) םייח חור
ביר ,טר ,וטק 'מע
וריבח לש ותבוטב רפסי אל א"ע זט
בקעי ילהא
זעק ףד (ןיטאיסוה)
ב"ע
תונברקל הנוהכ ידגב 'פ הכמסנ המל א"ע זט
תומש ףסוי ירמא
א"ע זסק ףד
הנוהכ ידגב 'פל תונברק 'פ הכמסנ המל א"ע זט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
וכר רמאמ ישילש
וריבח לש ותבוטב םדא רפסי לא םלועל א"ע זט
'וכו
ג רעש הבושת ירעש
תוא י"הס ,וכר תוא
בפ
וריבח לש ותבוטב םדא רפסי לא םלועל א"ע זט
ותונג ידיל אב ותבוט ךותמש
רוא ,המכח תישאר
זי קרפ םלוע
ורבח לש ותבוטב םדא רפסי לא םלועל א"ע זט
ותונג ידיל אב ותבוט ךותמש
'יס ו"ח םולש ירבד
אמרת
'וכו רפסי לא םלועל א"ע זט
ג קלח םולש ירבד
ונ 'מע
'וכו רפסי לע םלועל א"ע זט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זכר רמאמ שילש
ןוגכ 'וגכ והער ךרבמ ביתכד יאמ א"ע זט
'וכו אזיפשואל עלקמד
בקעי ילהא
אנר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
חורה תוסג לע םיאב םיעגנ א"ע זט
(א"דיח) םייח חור
הצ 'מע
ר"הל לע םיאב םיעגנ א"ע זט
,המכח תישאר
טי קרפ ה קרפ הארי
ערה ןושל לע םיאב םיעגנ א"ע זט
יבכמה שוריפ
דנר 'מע לאומש
...םימד תוכיפש לעו ...ןיאב םיעגנ א"ע זט
ב 'מע ןושל אפרמ הנקת ול ןיא רפיס א"ע זט
םידעומ םייח יתפש
חל 'מע א"ח
ןירוסי תילכת ןכיה דע א"ע זט
זל 'מע א"ח להי רוא ערה ןושלכ רמ ןוע א"ע זט
'מע ג"יח םורמ ימ
אפק
םיעגנ םיאב םירבד 'ז לע א"ע זט
יולה טבש תושרד
זכק 'מע
'וכו םיאב םיעגנ םירבד 'ז לע א"ע זט
א"שרהמבו
'מע רכששי הטמ
בכק
אה ה"דותבו ,םיאב םיעגנ םירבס 'ז לע א"ע זט
תומש יבכמה שוריפ
ור 'מע
...ןיאב םיעגנ םירבד העבש לע א"ע זט
(ץבעי) בוזא תדוגא
ג"ע ג ףד
םירבד העבש לע א"ע זט
יולה טבש תושרד
לק 'מע
ר"השל לע תרפכמ תרוטק המלע א"ע זט
םילהת לע תופי םינפ
דמש 'מע
תוירע יוליג לע אב תערצ א"ע זט
םימכח ירבד טוקלי
טצרת 'יס תישארב
ותונג ידיל אב ותבוט ךותמש א"ע זט
'יס ו"ח םולש ירבד
אכר
'וכו ימייקד יל יתית א"ע זט
לארשי שודק
אס 'מע (אצינזיו)
'וכו םדא רפסי לא םלועל ד"ר ינת א"ע זט
םימכח ירבד טוקלי
זר 'יס ארקיו
הזה רודב שי םא ינא המת ןופרט ר"א ב"ע זט
החכות לבקיש ימ
ת"הע בקעיל תמא
בפש ,חסק 'מע
'וכו האכה דע רמא בר החכות ןכיה דא ב"ע זט
יכדרמ רמאמ
גק 'מע (אנרובדנ)
אינסכאמ םדא הנשי לא ב"ע זט
םיקידצ תוחרוא
אל 'מע השוב רעש
והשייבתו םיברב הליחתמ וחיכות םא ב"ע זט
אטח וילע לבקת זא
110 'מע םייחה שפנ הרתרב םדא קוסעי םלועל ר"א י"רא ב"ע זט
'וכ ךותמש המשל אלש 'יפא תוצמבו
110 'מע םייחה שפנ החכות פ"בשרד הירב ע"ר הינימ יעב ב"ע זט
אפידע והיינמ יה המשל אלש הונעו המשל
,דיר 'מע ןושל אפרמ
בכר
םלוכמ הלודג הונע רמ רמאד ב"ע זט
ג רעש הבושת ירעש
בכר תוא
שיא ןיב ותשאל דיא ןיב לידבה אוה ב"ע זט
והערל
א שורד הדוהי ילגד
וט תוא
ותשאל שיא ןיב לידבה אוה ב"ע זט
ףד א"ח רכששי ינב
ב"ח ,ג"ע וצ ,ב"ע בצ
ד"ע וכ ףד
סיכל ודי טישוה וליפא ןירוסי ינד יכיה ב"ע זט
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע טי ירשת
וילע אשת אלו חיכות חכוה תוכימסה ב"ע זט
אטח
'מע ןושל אפרמ
געק ,אעק
עדויש ימ הזה רודב שי םא הדובעה ב"ע זט
חיכוהל
'יס ו"ח םולש ירבד
בצק
'וכו המשל אלש הונע הבוט ב"ע זט
יולה טבש תושרד
זמ 'מע
הרוק לוט 'וכו ךיניש ןיבמ םסיק לוט ב"ע זט
ךיניע ןבמ
ג רעש הבושת ירעש
תוא י"הס ,כר תוא
אע
'וכ ל"ת וינפ םינתשמ 'יפא לוכי ב"ע זט
'מע םירשי תליסמ
גצש
אשת אלו ל"ת ?וינפ םינתשמ וליפא לוכי ב"ע זט
אטח וילע
הונע ,המכח תישאר
טי תוא ה קרפ
אשת אלו ל"ת תונתשמ וינפ וליפא לוכי ב"ע זט
'וכו אטח וילע
ת"הגא הבושת ירעש
ע תוא י"הס ,מ תוא
י"שרבו ךבבלב ל"ת 'וכ ונכי אל לוכי ב"ע זט
גפ 'מע תבש תעד
הרעהב
ןירוסי אלב םוי 'מ אוה רשא לכ ב"ע זט
םינושאר ישוריפ שובלל דגב ול וגראש לכ ב"ע זט
גי ףד םהרבא חקיו
ב"ע
ןירוסי ילב םוי 'מ וילע ורבעש לכ ב"ע זט
הונע ,המכח תישאר
וכ תוא א קרפ
ידי לע ףסוי ןב אביקע הקלנ םימעפ המכ ב"ע זט
הבהא םא יכ יב ףיסוה אלו
בקעי ילהא
וס ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ויתובא תונמואמ םדא הנשי אל ב"ע זט
הכ ןפג היחתפ םרכ
גי גירש
ויתובא תונמואמ םדא הנשי אל ב"ע זט
הונע ,המכח תישאר
ב תוא ד קרפ
אלו ונכי אל לוכי ךיחא תא אנשת אל ב"ע זט
ךבבלב ל"ת ונללקי
ףד ש"ארה תושרד
הל שורד ב"ע זל
מ"ותב םדא קוסעי םלועל ב"ע זט
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
זמק רמאמ ישילש
'וכו תווצמבו הרותב םדא קוסעי םלועל ב"ע זט
ב"ח םלוע תוביתנ
אפ 'מע
ערוצמ הנתשנ המ ב"ע זט
'מע ייחב ונבר יבתכ
ופר
וריבחב האורל ןינמ ב"ע זט
תומש יבכמה שוריפ
ור 'מע
ןברק איבי ,טיטפ השעמ השע ערוצמ ב"ע זט
טיטפ
ב"ח ינושרגה טוקלי ולש אינסכאמ םדא הנשי אל ןכיה דע ב"ע זט
ןוכמ) הוצמ רנ
ונ 'מע (ל"רהמ
החכות ןכיה דע ב"ע זט
'מע ייחב ונבר יבתכ
זפר
החכות ןכיה דע ב"ע זט
ב"ח םלוע תוביתנ
גצק 'מע
החכות ןכיה דע ב"ע זט
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
וטת 'מע
יבר רמא םירוסי תילכת ןכיה דע ב"ע זט
לבקתמ ןיאו שובלל דגב ול וגראש לכ :רזעלא
וגזמו ןימחב [ול] גוזמל ונווכתנ וליפא .'וכו וילע
ךפהנ וליפא .'וכו ןימחב ול וגזמו ןנוצב ,ןנוצב ול
לוטיל סיכל ודי טישוה וליפא .'וכו וקולח ול
'וכו םיתש ודיב ולעו שלש
ב"ח םלוע תוביתנ
טעק 'מע
ןירוסי תילכת ןכיה דע ב"ע זט
םינושאר ישוריפ ןירוסי תילכת ןכיה דע ב"ע זט
תישארב ףסוי ירמא
ג"ע טמ ףד
ולש אינסכאמ םדא הנשי אלש ב"ע זט
זע 'מע ןויערה רוא רבדמ בותכה בלבש האנש ב"ע זט
ב"ח םלוע תוביתנ
גצק 'מע
המשל אלש הונעו המשל החכות ב"ע זט
'מע א"ח שבד תורעי
יר
'וכו חיכומ הזה רודב שי םא ינא המת ב"ע זט
'מע ב"ח בלו הוצמ
117
עדויש ימ הזה רודב שי םא ינא המת ב"ע זט
חיכוהל
ףד ב"ח לארשי יזנג
א"ע דכק
לוכיש ימ הזה רודב שי םא ינא המת ב"ע זט
חיכוהל
ב"ח ינושרגה טוקלי לוכיש ימ הזה רודב שי םא ינא המת ב"ע זט
חיכוהל
ב"ח םלוע תוביתנ
הצק ,גצק 'מע
לוכיש הזה רודב שי םא ינא המת ב"ע זט
חיכוהל
טנ 'יס האמל הרשע חיכוהל לכויש ימ רודב שי םא ינא המת ב"ע זט
'וכו
ףד ש"ארה תושרד
ףד ,ט שורד א"ע אי
ל שורד ב"ע בל
'וכו שי םא ינא המת ב"ע זט
יולה טבש תושרד
זנר ,טמר ,דכ ,א 'מע
עדויש 'וכו הזה רודב שי םא ינהימת ב"ע זט
א"שרהמ ,י"שרבו חיכוהל
'מע ג"יח םורמ ימ
זכק
בקעיו קחצי םהרבא םע 'ה אב אלמלא א"ע זי
החכות ינפמ דמעל םילוכי ןיא ןידב
בקעי ילהא
ו ףד (ןיטאיסוה)
חמש ,ב"ע גכק ,ב"ע
ב"ע
וסנרפ יפל רוד א"ע זי
םתחל ןורכזה 'ס
אכ 'מע רפוס
וסנרפ יפל רוד א"ע זי
ולק 'מע ןרהא די יולת סנרפה וא סנרפב יולת רודה םאה א"ע זי
רודב
יולה טבש תושרד
גסק 'מע
ורוד יפל סנרפ א"חו סנרפ יפל רוד א"ח א"ע זי
'וכו
א"ח שדוח תלוע
גלק רמאמ
סנרפ יפל רוד רמא דח א"ע זי
זע ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
סנרפ :רמא דחו ,סנרפ יפל רוד ףרמא דח א"ע זי
ורוד יפל
חק 'מע תבש תעד סנרפ יפל א"ע זי
םינושאר ישוריפ אנש יאמ י"שר א"ע זי
ת"הע בקעיל תמא
אית 'מע
רדונב די גשה ה"דות א"ע זי
םינושאר ישוריפ אתיבב אמיס אתיבב אתבס א"ע טי
םינושאר ישוריפ והמ ובחור והמ ידמוע א"ע טי
(רושימ) חולישה ימ
חלק 'מע א"ח
ילע ינולפ לש וכרע רמואה א"ע כ
םינושאר ישוריפ וריבחל תיב ריכשמה ב"ע כ
וצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ןינכשממ ןיא תואטח יבייח א"ע אכ
(א"דיח) םייח חור
אס 'מע
ןינכשממ ןיא תואטח יבייח א"ע אכ
בפ 'מע םהש ןבא
[הכלה]
אכה ה"דות א"ע אכ
ז 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ג ק"ס
יכה ה"דות א"ע אכ
ב שורד הדוהי ילגד
ג תוא
ןל תייצ ימ ם"וכע ח"עבב אמיליא א"ע בכ
ב"ח ינושרגה טוקלי התבותכב השאל ברעה ףא א"ע גכ
(א"דיח) םייח חור
ט 'מע
ירצע רב השמ א"ע גכ
םינושאר ישוריפ ויליפת ול ןילעמ ויסכנ שידקמה ב"ע גכ
ףד א"ח בהז תועבט
טס ,א"ע ל ,ג"ע זע
[הכלה] ב"ע
א"רד םושמ ה"דות ב"ע גכ
מ"וח המלש תכרב
[הכלה] גע 'מע
ךכרעמ והייחה א"ע דכ
ג"ח שדוח תלוע
בע רמאמ
ז"רב תיישוק ב"ע וכ
זפ 'מע הרוא ינרק ויסכנ לכ םירחהל יאשר םדא ןיא א"ע חכ
המ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
םתס ,רמוא אריתב ןב הדוהי יבר ב"ע חכ
םתס ,םירמוא םימכחו ...תיבה קדבל םימרח
םינהכל םימרח
ת"הגא הבושת ירעש
אל תוא
ןיללוחמ ןה ירה הטורפ הוש לע ןללח א"ע טכ
ןירתומו וילע
המ ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
ירה - םילעב תיבב ןהש ןמז לכ ,םימרח א"ע טכ
ןהירבד לכל שדקהכ ןה
וער 'מע ןויערה רוא ז"הזב ת"ג תלבק א"ע טכ
םע) הבושת ירעש
רעש (םייח ירעש
ה רמאמ ןושאר
'וכו הב הנשו הריבע םדא רבעש ןויכ ב"ע ל
זצר 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
המוח ירע יתב א"ע אל
ט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ח ,ד ק"ס
לכ 'וכו הרומג תיבר ז"ה אינתהו א"ע אל
איגוסה
ט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ד ק"ס
הז ירה ה"ד י"שר א"ע אל
ט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ג ,א ק"ס
הדוהי 'רו ה"דות א"ע אל
ח 'יס לארשי ךרד
ק"ס ט 'יסו ,א ק"ס
[הכלה] ט
ילוכד ה"ד י"שר ב"ע אל
ט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] ד ק"ס
אבר ה"דות ב"ע אל
התעפשהו הרבחה
אי קרפ 22 רמאמ
ז"ע לש ורצי ולטיב הלודגה תסנכ ישנא א"ע בל
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
224, 243 'מע ארקיו
הילע היבשוי לכש ןמזב ב"ע בל
יולה טבש תושרד
חנ 'מע
ז"עד ארצי לע ימחר יעב ב"ע בל
בס 'מע ןושל אפרמ ה"ילטבו ר"הצי לע ימחר יעבד ב"ע בל
םימכח ירבד טוקלי
זעתת 'יס תישארב
יעב אל יאמא עשוהי לע ארק דיפקד ב"ע בל
ז"ע לש ר"הצי לטבל ימחר
ףד א"ח רכששי ינב
,ד"ע אק ,א"ע גצ
ג"ע וס ףד ב"ח
תוא ריסחהו עשוהי לע ה"בקה דיפקה ב"ע בל
ומשמ
(ץבעי) בוזא תדוגא
החיתפב א"ע הכ ףד
והיילע אתוכז ןיגאו ב"ע בל
'מע א"ח שבד תורעי
מק
'וכו ז"עד ארצי לע ימחר יעבד ךדיאו ב"ע בל
(רוטנק) בקעי קלח
וט שורד
עשוהי לע ארק דיפקד ונייהו ב"ע בל
ב"ח ינושרגה טוקלי תוכס ...להקה לכ ושעיו ב"ע בל
'מע א"יח םורמ ימ
חצ
ז"ע רצי לטב אל עשוהי ב"ע בל
'מע ו"ח םורמ ימ
,טס 'מע ח"ח ,אפר
ג"יח ,בפ 'מע י"ח
טנק 'מע
ז"ע רצי לטב אלש לע שנענ עשוהי ב"ע בל
ד"ע אי ףד בוט בר ןב עשוהי תומימ הזה תוכסכ ושענ אל יכ ב"ע בל
(א"שרו) ןינעה לכ ןונ
תישארב ףסוי ירמא
ג"ע בס ,ד"ע אס ףד
ךיתובא ושריד ןויכ ב"ע בל
םירבד ףסוי ירמא
ב"ע חצ ףד
התא תשרי ךיתובא ושריד ןויכ ב"ע בל
'מע ז"ח םורמ ימ
חנק
הילע היבשוי לכ ב"ע בל
יבצ ברה תוחיש
'מע רבדמב הדוהי
425
טבש יצחו דג טבשו ןבואר טבש ולגשמ ב"ע בל
היבשוי לכש ןמזב ...תולבוי ולטב השנמה
...הילע
טצ ףד יבא תוכרב
ב"ע
אתוכז ול הוה אלד ימחר אעב אל השמ ב"ע בל
יאד
םירבד ףסוי ירמא
א"ע טצ ףד
'וכו התעשל השדק הנושאר השודק ב"ע בל
בקעי ילהא
חמר ףד (ןיטאיסוה)
א"ע
ושדקו ה"ד 'סות ב"ע בל
םינושאר ישוריפ ריצק י"שר א"ע גל
א שורד הדוהי ילגד
בכ תוא
ש"שר א"ע גל
ףד לארשי בהוא
א"ע זצק
בשי ףוסלו ףקוה ב"ע גל

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US