Halacha Brura and Berur Halacha Institute

הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ

דומלתה תודגא לע םישוריפל חתפמ

תודגאל חתפמה לש ישארה ףדל

תודגא ירואיב טקלל
תורוקמה לש אלמ טסקט םע
הרומת תכסמ
תותירכ תכסמ
הליעמ תכסמ
דימת תכסמ
תודמ תכסמ
םינק תכסמ

םיניק ,תודימ ,דימת ,הליעמ ,תותירכ ,הרומת תכסמ

**

הרומת תכסמ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
אנק-נק
םיריממ לכה א"ע ב
םימכח יניע ריאמ
זטק ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
ןישנוע לכל שיאל השא בותכה הושה ב"ע ב
הרותבש
ב"ח ינושרגה טוקלי הקול השעמ וב השע הרותבש ת"ל לכ א"ע ג
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
הע רמאמ
הקול השעמ וב השע הרותבש ת"ל לכ א"ע ג
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
ומ ,המ ,וכ רמאמ
'וכו עבשנמ ץוח רוטפ השעמ וב השע אל א"ע ג
'וכו ללקמו
ג רעש הבושת ירעש
ומ תוא
םשב ומצע תא וא וריבח תא ללקמ א"ע ג
טנק 'מע עשוהי תקלח
בצק הרעה
הלטבל ש"ש איצומל הרהזא ב"ע ג
ת"הגא הבושת ירעש
ט תוא
םשב ורבח ללקמל 'וכ רומשת אל םא ב"ע ג
בי 'מע ח"ח םורמ ימ השעמ דיבע ורובדב ב"ע ג
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
ומ רמאמ
ארק רמא 'וכו םשב וריבח תא ללקמה ב"ע ג
"רומשת אל םא"
'מע לארשי תראפת
טיק
םימש םש תרכזהב השע שי ב"ע ג
'מע א קלח םולש ירבד
ד
םשב וריבח ללקמ ב"ע ג
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
גי רמאמ
אכיהמ היתרהזא הלטבל ש"ש איצומ א"ע ד
'וכו
'מע יולה טבש תושרד
ס
השע תרהזא 'וכו הלטבל ש"ש איצומ א"ע ד
איה
ג רעש הבושת ירעש
י תוא ת"הגא ,גי תוא
הלטבל םימש םש ריכזהל אלש א"ע ד
'מע (א"דיח) םייח חור
ח
השעל קתינה ואל בישח אל ןיואל 'בב ב"ע ד
םימכח יניע ריאמ
זע ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
ינש רקוב ןתיל היל יעבימ רתונהו ב"ע ד
ותפירשל
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
וכ רמאמ
וילע ןיקול ןיא השעמ וב ןיאש ואל ב"ע ד
םימכח יניע ריאמ
הכ ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
אהי ותייוהב אוה םתה ינאש ייבא רמא א"ע ה
'סותו רוכב יטועמל אברלו
'מע ת"הע בקעיל תמא
במת
ונממ ובלח תא םכמירהב א"ע ה
יתוקוחב 'פ ץרפ תכרב אנמחר רמאד לכב אברו ייבאד אתגולפ א"ע ה
ינהמ דיבע יא דיבעת אל
םימכח יניע ריאמ
גנ ףד א"ח א"ודהמ
א"ע בצ ,א"ע אע ,ב"ע
'וכו לודג ןהכל הנמלא ירהו ב"ע ה
םימכח יניע ריאמ
גיק ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
רימה םאש אנתו 'וכו הרומת ירהו ב"ע ה
ינהמ אמלא רמומ
בכת 'מע םהש ןבא
[הכלה]
טובעה תבשה ירהו א"ע ו
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
הכ רמאמ
יכיה יכ היל רדהא "ךמע ךיחא יחו" ב"ע ו
ךמע יחינד
םימכח יניע ריאמ
טי ףד ב"ח ב"ודהמ
א"ע כ ,ב"ע
רמא אבר 'וכו איה ירצמה ןנח ינמ אה ב"ע ו
י"שרבו 'וכו םמוהש ןוגכ 'וכו
ומ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
םירוכבל המורת םידקה ב"ע ו
ק"ס ט 'יס לארשי ךרד
[הכלה] אכ
קבא ה"ד י"שר ב"ע ו
131 'מע תימואלה תודהיה לע אלא חנ ינב ווטצנ אלו ליאוה לוכי א"ע ז
'וכו םירבא רסוחמ
'מע ת"הע בקעיל תמא
ע
המבב רבא רסוחמ א"ע ז
(רוטנק) בקעי קלח
בכ שורד
הלוע וז לש הלגר רמואה א"ע י
א"ע בכק ףד דוד תבהא וימדל רבא שידקה א"ע אי
םימכח יניע ריאמ
זטק ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
הלוע הלוכ הלוע וז לש הלגר ב"ע אי
םימכח יניע ריאמ
טצר ףד ב"ח ג"ודהמ
איה ה"ד 'סות ב"ע אי
זמ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
תולוע יכרצל רכמת ב"ע אי
םימכח יניע ריאמ
א"ע ב ףד ג"ח א"ודהמ
'וכו ךממ קחרי יכ היב אנירק ימ א"ע בי
ד"ע וק ףד יול תשודק םויה רחא ךלוה הליל םישדקבד א"ע די
ול שורד םיתעל הניב
ולר 'מע
יכה ירמא ךתרות ורפה 'הל תושעל תע ב"ע די
'וכו רקעת בטומ
גס 'מע תבש תעד אתדגאד ארפסב ינייעמ ויה ל"רו י"ר ב"ע די
תבשב
הדוהי יבצ ברה תוחיש
260 'מע רבדמב
ומצעב לאומש ךלמ םינש רשע א"ע וט
גע 'מע ג"יח םורמ ימ תולוכשאה ולטב ב"ע וט
צ 'מע ב"ח םורמ ימ תומימ לארשיל ודמעש תולוכשא לכ ב"ע וט
יפד םוש םהב היה אל השמ
'מע ב"ח שבד תורעי
חק
ןידמל ויה רזעוי ןב ףסוי תמש דע ב"ע וט
'וכו וניבר השמכ הרות
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
242, 245 'מע ארקיו
209,
תמ אל רובצ ב"ע וט
הדוהי יבצ ברה תוחיש
328 'מע תומש
םיתמ רובצה ןיאש ב"ע וט
םחנמ - םחנמ ירבד
ו ףד ןויצ
ימיב וחכתשנ תוכלה תואמ 'זו ףלא א"ע זט
לאינתע ןריזחה כ"פעא א"רא השמ לש ולבא
ולופלפב זנק ןב
,בקעיל וירבד דיגמ
,בלר 'יס םירמא יטוקל
עש 'יס הרות רוא
ס"דו ש"גו ח"וק תואמ עבשו ףלא א"ע זט
כ"פעא א"רא ,השמ לש ולבא ימיב וחכתשנ
ולופלפ ךותמ זנק ןב לאינתע ןריזחה
א"ע אק ףד יבא תוכרב ,'וכו וחכתשנ ןירומחו ןילק ש"ת ףלא א"ע זט
זנק ןב לאינתע ןריזחה כ"פעאו
ףד (לואש) בקעי לוק
ד"ע טנ
הרותב ינכרבת ךרב םא א"ע זט
םימכח ירבד טוקלי
וס 'יס תישארב
(המדקה)
תוקפס לכ לאש עשוהיל השמ רמא א"ע זט
זנק ןב לאינתע ןריזחהו 'וכו ךל שיש
ב"ע בצ ףד יבא תוכרב התיב ךותב האובת הל ןיאש ןויכ השא א"ע זט
תקעוז דימ
וט 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
תותמה תואטחב א"ע זט
ב"ח ינושרגה טוקלי ולבא ימיב וחכתשנ תוכלה םיפלא 'ג א"ע זט
השמ לש
ב"ח ינושרגה טוקלי ץבעי אוה לאינתע אוה א"ע זט
יכדרמ רמאמ
דק 'מע (אנרובדנ)
השמ לש ולבא ימיב וחכתשנש תוכלה א"ע זט
וט 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'וכ וחכתשנ תוכלה הברה א"ע זט
ב"ח ינושרגה טוקלי תויתחת תולוג תא בלכ הל ןתיו א"ע זט
בלת ,דס 'מע תבש תעד ר"הצי ינבגשי אלש יבצע יתלבל א"ע זט
תונשלמ
טמ 'מע תורוא יללט ריע תדיכל א"ע זט
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע גצ
הנופי יאמ א"ע זט
'מע א"ח שבד תורעי
זיש
'וכו עשוהי לש וחוכ ששת דימ א"ע זט
'מע ת"הע בקעיל תמא
גלקת ,וכת
וחכתשנו עשוהי לש וחכ ששת דימ א"ע זט
תוכלה 'ש ונממ
ב"ח ינושרגה טוקלי עשוהי לש וחכ ששת דימ א"ע זט
גע 'מע ג"יח םורמ ימ הכימס לש יפד אצמנ א"ע זט
'מע יולה טבש תושרד
דיר
'וכו ארקיו ביתכד לק ואנעש לאינתע א"ע זט
ב"ע חי ףד השמ תכרב תוכלה תואמ 'ג ולא - רפס תירק א"ע זט
וחכתשנש
(רושימ) םירקיעה 'ס
וכרת 'מע
'וכו ךל שיש תוקיפס לכ ינממ לאש א"ע זט
םימכח יניע ריאמ
בל ףד ב"ח ב"ודהמ
ב"ע
'וכו הפירטה תא שידקמה לאומש רמא א"ע זי
'וכו רמוא איעשוא 'רו השודק השוע
םימכח יניע ריאמ
א"ע חי ףד ג"ח ב"ודהמ
תודלווה ולא ךל ויהי רשא ב"ע זי
זמ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ב"ע
רוכבה לע ןימירעמ א"ע דכ
חנ ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] א"ע
'וכ הלוע הז לש הדלו א"ע הכ
א"ע י ףד םהרבא חקיו הז תחת הז ירה ב"ע וכ
םירבד יבכמה שוריפ
הלר 'מע
הרז הדובע איה התחשה ב"ע חכ
131 'מע תימואלה תודהיה הורע רבד - םהב לסופ םומהש לכ ב"ע חכ
'וכו םיבכוכ תדובעו
'מע (א"דיח) םייח חור
הק
ןועדגד רפ ב"ע חכ
'מע א קלח םולש ירבד
טכ
'וכו הקשממ ארק רמאד א"ע טכ
ופ ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
ידבע לצא ךתחפש ןילתו ןנתא ךל אה א"ע טכ
םימכח יניע ריאמ
א"ע ח ףד א"ח א"ודהמ
םינש רשע דע 'יפאו הל ןתנו הילע אב ב"ע טכ
רוסא הננתא
בצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש י"שר הנוז ןנתא ןינעב א"ע ל
הצ 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
א"ע ל
(רושימ) חולישה ימ
בכק 'מע ב"ח
ןהיוניש םירסוא ש"בש ב"ע ל
ג רעש הבושת ירעש
גסק תוא
םייחמ המיר םדא ירקיאד א"ע אל
ג רעש הבושת ירעש
בפ תוא
ץראב ןיב םרכה יאלכו הלרעה תוצמו ב"ע גל
שאב םתוא ףורשל ל"וחב ןיב
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) תותירכ תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל תותירכ תכסמ
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
כק רמאמ
'וכו ויבא תוחא לעו ותוחא לע אבה א"ע ב
ג רעש הבושת ירעש
ב תוא ד רעש ,טיק תוא
ןיבייחש רבדב הגגשה לע האב תאטחה א"ע ב
תרכ ונודז לע
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
זט רמאמ
השע תוצמ הלימהו חספהו א"ע ב
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
יעיבר רעש ,טיק רמאמ
ב רמאמ
תאטח ותגגש לעו תרכ ונודז לע ןיבייח א"ע ב
טפ ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע
ץוח ת"ל לע םלוכו הרותב תותירכ ו"ל א"ע ב
ע"מ לע םהש הלימו חספמ
טנק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'ינתמב ק"פר ב
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע הע ףד
יגלפימק הב אכהו ה"ד י"שר א"ע ד
ונק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'ב בייח הדוהי 'רל ב"ע ד
ונק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ןיואל 'ה ה"ד י"שר ב"ע ד
םימכח יניע ריאמ
זטק ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
'וכו למרכו ילקל המ ךרפימל אכיא א"ע ה
גי ,בי 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ךיניעב הלק ש"זג יהת לא א"ע ה
םימכח יניע ריאמ
דק ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
'וכו רבדמב השמ השעש החשמה ןמש א"ע ה
ףד תומש ףסוי ירמא
ד"ע אמק
רורד רמ החמשה ןמש א"ע ה
'מע (גנשת) םייחה 'ס
בכק
'וכו אתש אכשמ יא עדיל יעבד ןאמ יאה ב"ע ה
'וכו הירוהנ ךישמ יא
'מע ת"הע בקעיל תמא
זלש
יכ ןימכ םינהכה 'וכ ןיחשומ דציכ ב"ע ה
ףד ב"ח רכששי ינב
ג"ע ד ירשת
אנמיס תרמאד אתשה ייבא רמא א"ע ו
'וכו אתש שירב לוכאל ליגר םדא אהי אתלימ
א"ח בהזל רוכ םימשבל הפי רובידה א"ע ו
'מע (א"דיח) םייח חור
די
רשע םינש טשוקה א"ע ו
הדוהי יבצ ברה תוחיש
364 'מע תומש
בייח ,הינממס לכמ תחא רסיח םאו א"ע ו
התימ
חע 'מע י"ח ט"וי תרהט הל ןיפי םילגר ימ אלהו א"ע ו
ב"ח ינושרגה טוקלי הל ןיפי םילגר ימ אלהו א"ע ו
'מע א"ח םייח עפש
אעק ,וסק
ארק אתש שיר לכימל שניא ליגר אהי א"ע ו
'וכו איבור
טכ 'יס ו"ח םולש ירבד 'וכו לזימל ותיעב יכ א"ע ו
בנ ףד ךלמילא םעונ
א"ע
אוהש לש - ןשע הלעמ א"ע ו
(חנשת) לאומש ירבד
גק 'מע
אוהש לכ ןשע הלעמ א"ע ו
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע אנק ףד
אתלימ אנמיס א"ע ו
'מע ת"הע בקעיל תמא
זלש
ןרופצהו 'וכ תרוטקה םוטפ א"ע ו
הדוהי יבצ ברה תוחיש
202, 244 'מע רבדמב
דציכ תרוטקה םוטיפ א"ע ו
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
54 'מע ארקיו
תרוטק א"ע ו
'מע ת"הע בקעיל תמא
וצק
ףרש אלא וניא ירצה רמוא ןועמש יבר א"ע ו
אק ףד ךלמילא םעונ
א"ע
יכפ המר אלו - ינרק המר א"ע ו
,בקעיל וירבד דיגמ
'יס םירמא יטוקל
'יס הרות רוא ,טכק
גלת
דרנ תלובש א"ע ו
(חנשת) לאומש ירבד
טק 'מע
הנמ םיעבש םיעבש א"ע ו
די) ל"רהמ תושרד
גער 'מע (יכדרמ
תרוטקה תא ריזחמ היה פ"כהוי ברעב ב"ע ו
בנ ףד ךלמילא םעונ
א"ע
םע בותכה האנמו ,ער החיר הנבלח ב"ע ו
תרטק ינממס
ב"ח ת"הע ייחב ונבר
כש 'מע
הדוגא לכ ב"ע ו
(חנשת) לאומש ירבד
חע 'מע
הניא לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת
ימי ,בוט רשבמ
,תוחילסהו םימחרה
טמ 'מע החיתפ
הניא לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת
ולק 'מע ג"יח םורמ ימ הניא לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת
'מע (גנשת) םייחה 'ס
טלק ,*הלק
הניא לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת
'מע יולה טבש תושרד
זנק ,דפ
הניא לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת
ב"ח ינושרגה טוקלי לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
ב"ע ט ףד ךלמילא םעונ ,לארשי יעשופמ הב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת הניא
(גישת) לאומש ירבד
וס 'מע
וניא לארשי יעשופמ וב ןיאש תינעת לכ ב"ע ו
תינעת
(חנשת) לאומש ירבד
זמק 'מע
םיברעה ןיב סרפו תירחשב סרפ ב"ע ו
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
א"ע ז
ןיבש יאמ א"ע ז
תומש יבכמה שוריפ
ולק 'מע
'ה תכרב וא ז"ע ףדגמ ב"ע-א"ע ז
ב"ח ינושרגה טוקלי גמ אוה 'ה תא ב"ע ז
טי 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'מגב א"ע ח
'מע יולה טבש תושרד
זיש
הזה ןועמה א"ע ח
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
129 'מע ארקיו
תונושארה לע רוזחנ א"ע ח
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] ה
םש מ"הפבו ,כ"וחמ יוה רג ב"ע ח
'מע ת"הע בקעיל תמא
זסש
ןתאמוט הקולח ימנ תערוצמו ערוצמ ב"ע ח
א 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
ןברק אכילד אנדיאה התעמ אלא א"ע ט
'מע ת"הע בקעיל תמא
גצש
תבשב הכאלמ תושעל רתומ בשות רג א"ע ט
ומצעל
(ןשיה) לארשי ינבל
ב שורד
הלימ םדב ייח חספ םדב ייח א"ע ט
ב"ח ינושרגה טוקלי םכיתובאכ רגכ םככ א"ע ט
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] ה
ביתכ םכיתורודל א"ע ט
רפוס םתחל ןורכזה 'ס
בי 'מע
ביתכד ה"ד 'סות א"ע ט
וצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
וא ה"דות א"ע בי
(רושימ) חולישה ימ
וע 'מע ב"ח
ותורכש ךרדכ והתשת לא ב"ע גי
,במק 'מע השמ להקיו
[הכלה] הרעהב בנק
הנשמב ב"ע גי
ירעש םע) הבושת ירעש
ישילש רעש (םייח
חמ רמאמ
תיעיבר ידכמ רתויב אה תיעיברב אה ב"ע גי
(י"שר ןייע)
ג רעש הבושת ירעש
תוא ת"הגא ,חמ תוא
טל
םימב גוזמ וניאש ןיי תיעיבר התושה ב"ע גי
וגזמש פ"עא תיעיברמ רתוי התש םאו הרוי לא
ואלב רבוע הרומהו ,הרוי לא
הבהא ,המכח תישאר
ה תוא אי קרפ
תושרדמ ולא םיקחה לכ תא תורוהלו ב"ע גי
'וכו
הצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
לכוא שי ב"ע גי
רועיש א"ח טפשמה בל
[הכלה] ו
הילע ןיבייחו תחא הליכא לכוא שי ב"ע גי
דחא םשאו תואטח העברא
ה ק"ס דר 'מע קחצי די
[הכלה]
תיעיבר רכשל ידכ ב"ע גי
םימכח יניע ריאמ
זטק ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
בייח ואיצוהו תבש היה םא רמוא מ"ר ב"ע גי
גל ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ג"ע
עברא ה"דות ב"ע גי
םימכח יניע ריאמ
ונ ףד א"ח א"ודהמ
א"ע
'סותבו 'מגבו 'וכו בייח ותב תב לע אבה ב"ע די
םש
םימכח יניע ריאמ
חס ףד א"ח ב"ודהמ
ב"ע-א"ע
אכיא יאמ 'וכו תוכיתח יתש וינפל ויה ב"ע זי
'וכו אריז 'רו אברד אמעט ןיב
זנ 'מע השמ להקיו
[הכלה]
א"רו ,ארמגב א"ע טי
שיר ונ 'מע השמ להקיו
[הכלה] ג 'יס
הנשמב א"ע טי
ונ 'מע השמ להקיו
[הכלה]
י"רא ה"ד א"ע טי
כק 'מע השמ להקיו
[הכלה]
היל תיל א"רד יעבמ ה"ד א"ע טי
חנ 'מע השמ להקיו
[הכלה] ב הרעה
המ לע ה"ד י"שר א"ע טי
זס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אבר ל"א ב"ע טי
טס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אדוי 'ר היביתיא ב"ע טי
אס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
תבשד קסעתמ אלא ב"ע טי
טנ 'מע השמ להקיו
[הכלה]
יאמד קסעתמ ,ארמגב ב"ע טי
טס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
י"ר וליפא ה"ד ב"ע טי
בס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
תוירעב קסעתמ ה"ד ב"ע טי
ע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
ודבאש ןוגכ ב"ע טי
אס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אברל ב"ע טי
בס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
םיבלחב קסעתמ ה"ד י"שר ב"ע טי
ס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
הנהנ ןכש ב"ע טי
וס 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אהד ה"דות ב"ע טי
ע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
י"שרבו ואל אלא א"ע כ
בע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
התוחה ה"ד א"ע כ
בע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אמעט יאמ ה"ד א"ע כ
אע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
אינת אהו א"ע כ
אע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
םדקיל א"ע כ
אע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
קילדהל ה"ד י"שר א"ע כ
בע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
התוחה ר"ת א"ע כ
בל 'מע השמ להקיו
[הכלה]
התוחה ב"ע כ
ףוס ב 'מע השמ להקיו
[הכלה] א תוא
רוטפ ןיוכמ וניאש רבד רמאד ש"רכ ב"ע כ
בל 'מע השמ להקיו
[הכלה]
רמא ישא בר ב"ע כ
בע 'מע השמ להקיו
[הכלה]
רמא אבר ב"ע כ
גל 'מע השמ להקיו
[הכלה]
איהה ת"או ,אריבס ה"דות ב"ע כ
גכר 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
'וכ ןלנמ ומד א"ע אכ
דנק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ףוע בלב אלא ונש אל א"ע בכ
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
זק 'מע
הצחמל שקיה ןיא ב"ע בכ
םימכח יניע ריאמ
,ב"ע ג ףד א"ח א"ודהמ
א"ע ד
רוסיא לע לח רוסיא ש"ר רמא ימו א"ע גכ
'סותבו
זצ 'מע ןשוח יכרד
[הכלה]
םש א"ער הסגב ה"ד י"שר א"ע גכ
(רוטנק) בקעי קלח
ב שורד
יולת םשא איבמה ב"ע גכ
ג רעש הבושת ירעש
זק תוא
תרכ רומח רוסיא 'וכ התימ ב"ע גכ
םימכח יניע ריאמ
א"ע ה ףד א"ח א"ודהמ
לק רוסיא לע לח רומח רוסיא ל"ס יבר ב"ע גכ
'וכו
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
וש-הש ףד
םידיסח םשא א"ע הכ
'מע םירשי תליסמ
אלרת
םוי לכב בדנתמ היה אטוב ןב אבב א"ע הכ
יולת םדא
ירעש םע) הבושת ירעש
יעיבר רעש (םייח
בכ רמאמ
תונודז ולא תונוע ב"ע הכ
ףד (ץבעי) בוזא תדוגא
ג"ע בכ
כ"הוי ןהילע רבעש תויקלמ יבייח א"ע וכ
תווצמ ,המכח תישאר
ד תוא ד קרפ
ואיצוהו 'וכו הרזעה החוצ תוחוצ 'ג א"ע חכ
הזבמו ומצע דבכמש יאקרב רפכ שיא רכששי
םימש ישדק
ב"ח ינושרגה טוקלי מ"כב םאל םדוק באה א"ע חכ
םימכח יניע ריאמ
א"ע די ףד ג"ח א"ודהמ
םהינשש דמלמ 'וכו ןימדוק םישבכ א"ע חכ
י"שרבו ןילוקש
ולק 'מע ןויערה רוא םלועב םולש םיברמ ח"ת ב"ע חכ
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) הליעמ תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל הליעמ תכסמ
םימכח יניע ריאמ
ב"ע ט ףד ג"ח א"ודהמ
רשב ה"ד 'סות ב"ע ו
םימכח יניע ריאמ
ב"ע ל ףד ב"ח ב"ודהמ
הנילבו ה"ד 'סות א"ע ח
טפק 'מע םירפא ןינב
[הכלה]
ב"ע ח
םימכח יניע ריאמ
ב"ע ח ףד ג"ח א"ודהמ
רמא ה"ד 'סות ב"ע ח
'מע ת"הע בקעיל תמא
זנש
לכה ה"דות ב"ע י
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
42 'מע ארקיו
ןישידקמ ךכ רחאו לוחב ןינוב א"ע די
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
42 'מע ארקיו
לש וליצב ובשי אלש רשפא יאש - י"שר א"ע די
שדקהה ןמ םינהנ םיאצמנו המחה ינפמ ןינבה
הדוהי יבצ 'ר תוחיש
42 'מע ארקיו
תרשה יכאלמל הרות הנתינ אל ב"ע די
אפר 'מע תבש תעד ונעיו תבשב הכאלמ ושעי אל כ"א א"ע זי
ב"ח ינושרגה טוקלי הריזגה תא לטביו ךלי ימ ורמא א"ע זי
ב"ח ינושרגה טוקלי הריזג תוכלמה הרזגד אדבועב א"ע זי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע חנש ףד
רישעי וא ינעי ביוא ול שיש ימ א"ע זי
שורד ימע לא תושרד
הל
דומלת ...אמט אוהש ץרשה םדל ןינמ א"ע זי
תוכלמה הרזג תחא םעפש י"בפר לש ויפב ךורע
...תבשה תא ורמשי אלש הריזג
ק ףד ב"ח רכששי ינב
א"ע
יתוברטציא ןבואר 'רד השעמ א"ע זי
'מע (גנשת) םייחה 'ס
אמ
ורמשי אלש הרזג תוכלמה הרזג 'א םעפ א"ע זי
תא ולעבישו םהינב תא ולומי אלשו תבשה תא
'וכו תודנ
דכק ףד יבא תוכרב
א"ע
ורמשי אלש תוכלמה הרזג תחא םעפ א"ע זי
'וכו םהינב ולומי אלו תבש
ב"ע חפ ףד השמ תכרב 'וכו י"בשר הכב ב"ע זי
חנק 'יס תיעיבר ימ
[הכלה] א"קס ד ףיעס
ןיקשמה לכ ב"ע זי
םימכח ירבד טוקלי
בפשת 'יס תישארב
אבו 'וכו הריזגה לטבל י"בשר ךלהשכ ב"ע זי
'וכו םתארקל ןוילמת ןב
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע טפ ףד
אמט אוהש ץרש םדל ןינמ ב"ע זי
'מע ג קלח םולש ירבד
אל
'וכו ויהש י"רב א"רו י"בשר ב"ע זי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע זער ,ב"ע ער ףד
םיסנב דמולמ י"בשר ב"ע זי
(רוטנק) בקעי קלח
א שורד
םש 'סותבו יוניש אלא הליעמ ןיא א"ע חי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע טכש ,א"ע הכש ףד
יוניש אלא לעמ ןיא א"ע חי
צ ,זמ 'מע ןויערה רוא יוניש אלא לעמ ןיא א"ע חי
םירבד יבכמה שוריפ
טכש 'מע
שדקהה ןמ הנהנש ...יוניש - הליעמ א"ע חי
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
ב"ע חכש ףד
רמואו ה"ד 'סות א"ע חי
בצ 'מע ןויערה רוא אישנבו ג"הכב הליעמ טי ,חי
'מע מ"וח המלש תכרב
[הכלה] דמר
דע רמוא י"ר 'וכ שדקל שדקה ןמ א"ע טי
םדה קרזיש
(רוטנק) בקעי קלח
בכ שורד
'וכו לעומ דחא לעומ ןיא ב"ע טי
םימכח ירבד טוקלי
חנ 'יס תישארב
לעמ אל וריבחו לעמ אוה וריבחל ונתנ א"ע כ
'מע (א"דיח) םייח חור
צ
יוה וירבד לע ףיסומ מ"ש א"ע כ
דס ףד א"ח בהז תועבט
[הכלה] ד"ע
םייברק ה"דות ב"ע כ
רמאמ ג"ח שדוח תלוע
גפר
עבטמ ה"ד 'סות ב"ע אכ
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) דימת תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל דימת תכסמ
ב"ח ינושרגה טוקלי םירמוש םינהכה תומוקמ 'גב ב"ע הכ
לארשי תרטע
חעק 'מע (ילאפהאב)
'וכו אב הנוממה העש הזיאב יכו א"ע וכ
הונע ,המכח תישאר
כ תוא ה קרפ
םדאה ול רוביש הרשי ךרד והזיא א"ע חכ
'וכו ןמז לכש תוחכותה תא בהוא
ב"ח ינושרגה טוקלי םינושארל םהירשא א"ע חכ
בעק 'מע ןושל אפרמ םולש םלועב ןיחיכומ שיש ןמזב א"ע חכ
םלועב
,בעק 'מע ןושל אפרמ
דעק
וגלפל הכוז ש"של וריבח תא חיכומה א"ע חכ
םוקמ לש
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
טפק
תוחכותה תא בהאי א"ע חכ
םחנמ - םחנמ ירבד
ב"ע ל ףד ןויצ
הכרבו הבוט םלועב תוחכותש ז"כ א"ע חכ
םלועל ןיאב
,בקעיל וירבד דיגמ
ופת 'יס הרות רוא
הכוז ש"של וריבח תא חיכומה לכ א"ע חכ
ךותב רמולכ ותציחמל] ה"בקה לש וקלחל
םדא חיכומ רמאנש [י"שר - 'וכו ותציחמ
ירחא
ב"ח ינושרגה טוקלי םימש םשל וריבח תא חיכומה לכ א"ע חכ
תשרפ םיספ תנותכ
ב"ע ב ארקיו
אב חור תחנ םלועב תוחכותש ןמז לכש א"ע חכ
םלועל ןיאב הכרבו הבוט ,םלועל
ףד א"ח רכששי ינב
ד"ע ביק
תרש ילכ ג"צ ויה ק"מהיבב א"ע ל
במ ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע
היה ןהכ לכ דבועש הדובעה רמג רחא ב"ע ל
ימינפה חבזמ ןשדמ כ"אשמ אצויו הוחתשמ
הרונמה ןשדמו
ףסוי ירמא
כ ףד רבדמב-ארקיו
ב"ע
הרונמה ינפל התיה ןבאו ב"ע ל
א"ע ש ףד לארשי בהוא ג"הכ לש ולוק ןיעמוש ויה וחירימ ב"ע ל
ב שורד הדוהי ילגד
ג תוא
א"ע אל
הל ףד םייחב םקלח
ג"ע
סורדנסכלא לאש םירבד הרשע ב"ע אל
בגנה ינקז תא ןודקומ
גירש ו ןפג היחתפ םרכ
א
עיקרהמ הלעמל םנהיג בל
ב"ח ינושרגה טוקלי םיכח ירקתמ ןיד יא א"ע בל
ג"ע אמ ףד יול תשודק דלונה תא האורה םכח הזיא א"ע בל
,חכ 'מע רסומ טבש
זכש ,במ
דלונה תא האורה םכח הזיא א"ע בל
המר 'מע םייח ךרד דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
'מע יולה טבש תושרד
זעק
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
רמאמ עשוהי תקלח
ןושאר
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
,בקעיל וירבד דיגמ
חנת 'יס הרות רוא
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
בלק
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
הבהא ,המכח תישאר
טכ תוא ג קרפ
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
'מע (א"דיח) םייח חור
במ
דלונה תא האורה םכח והזיא א"ע בל
'יס ו"ח םולש ירבד
בכת
'וכו םכח והזיא א"ע בל
ק ףד ךלמילא םעונ
א"עT>
דלונה תא האורה ?םכח והזיא א"ע בל
בצ ףד ב"ח רכששי ינב
(ה"גה) ב"ע
הצע שקיב ןוי ךלמ ןודקומ רדנסכלא א"ע בל
'וכו םורדה ימכחמ
וטק 'יס א רמאמ ירזוכ :הנימ עמש (:ןודקומ רדנסכלא) רמא א"ע בל
ןגד אחתפל איטמד דע ...ןדע ןגמ אניע יאה
ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז :היל ורמא - ןדע
וב
ב"ח ינושרגה טוקלי אתשביב וא רדימל יאי אמיב א"ע בל
'מע יולה טבש תושרד
גק
ע"א תימי היחיש הצורה א"ע בל
(ןיסקאט) יבצ תרטע
ב"ע גנ ףד
ומצע תימי השעי המ היחיש הצורה א"ע בל
ומצע תא היחי השעי המ תומיש הצורה
'יס ו"ח םולש ירבד
חפת ,זפת ,הפת ,גפת
היחיש הצורה א"ע בל
ב"ח ינושרגה טוקלי תא ןודקומ רדנסכלא לאש םירבד 'י א"ע בל
בגנה ינקז
חלק 'מע ןהכה הוצו ומצע תא תימי - היחיו שניא דבעי המ א"ע בל
,בקעיל וירבד דיגמ
זסר 'יס םירמא יטוקל
תא תימי ל"א היחיו שיניא דיבעי המ א"ע בל
ומצע
(ןיטאיסוה) בקעי ילהא
א"ע בנש ףד
ומצע תימי היחיו שיניא דיבעי המ א"ע בל
תשרפ םיספ תנותכ
ד"ע י ינימש
:היל ורמא ,היחיו שיניא דיבעי המ א"ע בל
ומצע תימי
דפ ףד ךלמילא םעונ
ג"ע
[תא] תימי ....היחיו שיניא דיבעי המ א"ע בל
ומצע
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ינש רעש (םייח
זי
תא תימי 'וכו היחיו שניא דיבעי המ א"ע בל
ומצע
ב רעש הבושת ירעש
זי תוא
ומצע תא תימי היחיו םדא השעי המ א"ע בל
א"ד תנשממ ואיבה וניבר
'מע י"ח ט"וי תרהט
ולש
היחיו םדא השעי המ א"ע בל
טי ןפג היחתפ םרכ
א גירש
היחיו םדא השעי המ א"ע בל
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
טכק
ומצע היחיו םדאה השעי המ א"ע בל
'מע ד קלח םולש ירבד
אפ
'וכו לאש םירבד הרשע א"ע בל
'מע ב"ח םלוע תוביתנ
חכר
לכ שובכל ךלה ןודקומ רדנסכלא ב"ע בל
םלועה
םימכח ירבד טוקלי
זיק 'יס תישארב
ןדע ןג חתפ דע אב ןודקומ סורדנסכלא ב"ע בל
גי 'יס םייניע תשודק ןדע ןג חתפל עיגה ןודקומ סורדנסכלא ב"ע בל
'וכו
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
טער
עמש תא תורקל ...ואב ב"ע בל
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
טער
'וכ תוכרב שלש...עמש ...וארק ...וכרב ב"ע בל
'מע י"ח ט"וי תרהט
מק
'וכ חבזמה ב"ע בל
גכק 'מע קידצל חרוא וסיפהו ואב תרטקל םישדח ב"ע בל
'יס ו"ח םולש ירבד
אסקת ,סקת
'וכו הלילב הרותב קסועה לכ ב"ע בל
הארי ,המכח תישאר
ה קרפ ,ג תוא ד קרפ
טי תוא
ודגנכ הניכש הלילב הרותב קסועה לכ ב"ע בל
ה קלח םולש ירבד
חל-זל ןמיס
'וכו הרותב קסועה לכ ב"ע בל
חס ףד ש"ארה תושרד
אע שורד ב"ע
'וכו 'יחיש שניא דבעי המ ב"ע בל
םילהת לע תופי םינפ
גיקת 'מע
ףסכ לכ לע דיבכמ היהו ןיעה תא ולקש ב"ע בל
בהזו
בצ 'פ תונובת תעד תבש ולוכש םוי ,יעיבשה ףלא ב"ע גל
בכש ףד לארשי בהוא
א"ע
ךלמ 'ה יששה םויב ב"ע גל
ימי ,בוט רשבמ
תוחילסהו םימחרה
חסר 'מע
םויל ריש רומזמ :םירמוא ויה תבשב ב"ע גל
ולוכש םויל אובל דיתעל ריש רומזמ תבשה
םימלועה ייחל החונמו תבש
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
דיר
םימלוע ייחל החונמו תבש ולוכש םוי ב"ע גל
ב קלח שדוקה תורוא
זיקת
תבש ולוכש םוי ב"ע גל
,א"ע ונ ףד יבא תוכרב
א"ע זנ
ייחל החונמו תבש ולוכש םויל ב"ע גל
םימלועה
בפ 'מע םייח ךרד תבש ולוכש םויל ב"ע גל
(רושימ) חולישה ימ
לק 'מע א"ח
ריש רומזמ תבשה םויל ריש רומזמ ב"ע גל
אבל דיתעל
'מע ד קלח םולש ירבד
זל
ב"ע גל
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) תודמ תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל תודמ תכסמ
'מע דנשת זומת 'ג 'ס
גסר
תיבה 'יה יוארד :ט"ויותה תחיתפב א"פ
ארזע תיילעב תויהל ישילשה
אצק 'יס םייניע תשודק םירמוש םינהכה תומוקמ השלשב א"מ א"פ
'וכו ק"מהיבב
ומ טפשמ חרוא םישנ תרזע ו"מ א"פ
םירבד יבכמה שוריפ
דמת 'מע
המא ק"ת לע המא ק"ת תיבה רה א"מ ב"פ
א"ח ד"בח ימגתפ רצוא
425 'מע
תותלד ןהל ויה םש ויהש םיחתפה לכ ג"מ ב"פ
םלוא לשמ ץוח
ס ףד לארשי בהוא
א"ע וטש ,א"ע
ג"י ןדגנכו - תוצרפ ג"י וצרפ ג"מ ב"פ
תויוחתשה
הדוהי יבצ ברה תוחיש
224, 249 'מע רבדמב
דמוע הרפה תא ףרושה ןהכהש ... ד"מ ב"פ
לש וחתפב האורו ןיוכתמו החשמה רה שארב
םדה תיזה תעשב לכיה
סק ףד א"ח רכששי ינב
ב"ע
םיצעה ןירקנמ ןימומ ילעב םינהכ ה"מ ב"פ
(רושימ) םירקיעה 'ס
גצרת 'מע
'וכו ינאיצויו רמאנש ה"מ ב"פ
(רושימ) חולישה ימ
טלר 'מע ב"ח
תרזע ןיב ןילידבמ ןיספספ ישאר ו"מ ב"פ
םינהכ תרזעל לארשי
טמ ףד ךלמילא םעונ
א"ע
םישלש לע םיתשו םישלש היה חבזמה א"מ ג"פ
הלע ...דוסיה הז ,המא סנכו המא הלע .םיתשו
בבוסה הז המא סנכו שמח
ףד תומש ףסוי ירמא
ג"ע הסק
ח"כ לע ח"כ אלא היה אל הלחתמ א"מ ג"פ
תוא ד שורד םייח ירפ
א
א"ש וימי רצקל ארבנ לזרבה ד"מ ג"פ
זכק 'מע תורוא יללט םדא לש וימי רצקל ארבנ לזרבה ד"מ ג"פ
םדא לש וימי ךיראהל ארבנ חבזמהו
חעק ,ןהכ טפשמ ןהמ דחא המגפנ ד"מ ג"פ
םימכח יניע ריאמ
הפ ףד א"ח א"ודהמ
ב"ע
התונפל םינהכ תואמ שלש הילע ונמנ ח"מ ג"פ
(רושימ) חולישה ימ
טי 'מע א"ח
ברוע הלכ המא ו"מ ד"פ
'מע (גנשת) םייחה 'ס
לאירא לאירא 'נש יראל המודו ז"מ ד"פ
ה ק"ס ט 'מע קחצי די
[הכלה]
א"מ ה"פ
(תורוקמה לש אלמ טסקט םע) םינק תכסמ לע תודגא ירואיב טקלל םינק תכסמ
ב"ח ינושרגה טוקלי ןכ וניא ח"ת ינקז לבא ו"מ ג"פ
לק 'מע רשא ינמכמ ורמאש אוה הז עשוהי יבר רמא ו"מ ג"פ
'וכ יח אוהשכ
ירעש םע) הבושת ירעש
רמאמ ינש רעש (םייח
ט
םתעד םיניקזמ םהש ןמז לכ ה"ע ינקז ו"מ ג"פ
םתעד 'וכו הרות ינקז לבא ,םהילע תפרטימ
םהילע תבשיתמ
םימכח ירבד טוקלי
ועש 'יס תישארב
'וכו םיניקזמש ןמז לכ ה"ע ינקז ו"מ ג"פ
ב"ח ינושרגה טוקלי ןתעד ןיניקזמש ןמז לכ ה"ע ינקז ו"מ ג"פ
ןהילע תפרטומ
ד 'מע ג"יח םורמ ימ םתעד םיניקזמש לכ ה"ע ינקז ו"מ ג"פ
םהילע תפרוטמ
,בקעיל וירבד דיגמ
ביק 'יס הרות רוא
םיניקזמ םהש ןמז לכ ץראה םע ינקז ו"מ ג"פ
'וכו
ומ שורד םיתעל הניב
גצר 'מע
ןתעד םיניקזמש ןמז לכ ץראה םע ינקז ו"מ ג"פ
ןהילע תפרטמ
ףד ג קלח לארשי רנ
המק
ןתעד ןיניקזמש ןמז לכ ץראה םע ינקז ו"מ ג"פ
'וכו ןהילע תפרוטמ
זק ףד ךלמילא םעונ
ד"ע
,ןיניקזמש ןמז לכ ,ץראה םע ינקז ו"מ ג"פ
,ןכ ןניא הרות ינקז לבא ...ןהילע תפרטמ ןתעד
תבשיתמ ןתעד ,ןיניקזמש ןמז לכ אלא
...ןהילע
י שורד ץ"מר ,םייח ירפ םיניקזמש ז"כ ח"ת ינקז ו"מ ג"פ
ףד א"ח רכששי ינב
ג"ע בכק
םתעד םיניקזמש ןמז לכ ח"ת ינקז ו"מ ג"פ
ןהילע תבשייתמ
םימכח ירבד טוקלי
בסשת 'יס תישארב
םתעד םיניקזמש ןמז לכ ח"ת ינקז ו"מ ג"פ
םהילע תבשיתמ
ט שורד ימע לא תושרד ינקז ...םיניקזמש ןמז לכ ח"ת ינקז ו"מ ג"פ
...ה"ע
חנ 'מע הכיא השמ ידי םהש ןמז לכ אלא לכ ןניא הרות ינקז ו"מ ג"פ
םהילע תבשיתמ םתעד םיניקזמ
,גפת 'מע םייח ךרד
חלרת
םתעד םיניקזמש ז"כ הרות ינקז ו"מ ג"פ
םהילע תבשיתמ
לארשי תרטע
יק 'מע (ילאפהאב)
ןתעד ןיניקזמש ז"כ הרות ינקז ו"מ ג"פ
תבשייתמ
םילהת לע תופי םינפ
זקת ,טלש ,חלש 'מע
המ לכ םימכח ידימלת ינקז ו"מ ג"פ
םהילע תבשייתמ םתעד םיניקזמש
טכר 'מע 'ה תורובג ןיניקזמש ןמז לכ ח"ת ו"מ ג"פ
במק 'מע ןרהא די םיניקזמש ןמז לכ םימכח ידימלת ו"מ ג"פ
תבשיתמ ןתעד

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ילאוטריו שרדמ תיב | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US