Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי תנ"ך וחז"ל המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן .
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.תנ"ך
תנ"ך בכתיב המסורה מנוקד עם תוכנת חיפוש ועם רש"י וקישורים לחז"ל
תנ"ך עם ניקוד וטעמים, תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, רשב"ם, אבן עזרא, רמב"ן, ספורנו, תולדות אהרן, בעל הטורים, מצודת דוד ומצודת ציון (בנ"ך)
תנ"ך עם ביאורים
חומש עם הפטרות וחמש מגילות, חלקי מאוד, קושטנדינה, 34 עמ', 1 MB, ≡ממקור אחר, 40 עמ'
תורה עם אונקלוס ורש"י, בראשית-שמות, 378 עמ', 29 MB
תורה עם תרגום אונקלוס, חמש מגילות, והפטרות, מתוך פרשיות מקץ, נצבים וילך,7 עמ', איטליה ר"מ, 983 KB
§ויקרא-במדבר, קטוע, ספרד ר"מ, 50 עמ' 4MB
חומש עם תרגום ורש"י, בולוניה רמ"ב, 217 עמ', 78.5 MB
חומש ותרגום ופירוש רש"י, בולונייא רמ"ב, 220 דפים
חומש עם רש"י ואונקלוס, בולניה רמב
§נביאים וכתובים-ספרד, תנ"ך, ספרד, רמ"ז
נביאים אחרונים, ספרד רמ"ז, 133 דפים
איוב, חמש מגילות, דניאל, עזרא, דברי הימים עם פירושים, אפולי רמ"ז, 150 דפים, איוב עם פירוש רלב"ג, שה"ש, קהלת, רות ואסתר עפ"י רש"י, איכה ע"פ ר' יוסף קרא, דניאל עזרא ודברי הימים ע"פ רש"י
§תורה עם אונקלוס ורש"י - אישאר - ר"נ, אישאר, רנ, ממקור אחר
חומש עם אונקלוס ורש"י, אישאר ר"נ
חמשה חומשי תורה, עם הפטרות וחמש מגילות, אישאר, לפני ר"ן, 191 דפים
חומש עם הפטרות וחמש מגילות, אישאר לפני ר"ן, 191 עמ', 31.2 MB
תהלים איוב משלי, נאפולי רנ"א, 123 דפים
חומש וחמש מגילות עם רש"י, נאפולי רנ"א, 227 עמ', 27.6 MB
חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י וחמש מגילות, נאפולי רנ"א, 270 דפים
חומש עם אונקלוס ורש"י, אשבונה רנא
§חמשה חומשי תורה, אשבונה, רנא
תנ"ך, קטוע, נאפולי רנ"ב, 46 עמ', 11.3 MB
§תורה עם הפטרות, נאפולי, רנב
תורה, נביאים וכתובים, נאפולי רנ"ב
§נביאים וכתובים, תנ"ך, נאפולי רנ"ב
חומש והפטרות (קטוע), לייריאה רנ"ב-רנ"ה, 26 עמ', 2.7 MB
חמשה חמשי תורה והפטרות, לייריאה רנ"ב-רנ"ה, 24 דפים
ჶתנ"ך, קטוע, ספרד לפני רנ"ב, כתובים, 11 עמ', 1.7MB, תהלים לב-לה, 2 עמ', 244KB
ჶתנ"ך, ברישה רנ"ד תורה וחמש מגילות, 171 עמ', 9.1 MB נביאים, 262 עמ', 13.1 MB
תנ"ך, קטוע, איטליה רנ"ה, 27 עמ'
תנ"ך, קטוע, איטליה רנ"ה , 27 עמ', 5.4 MB
תנ"ך, איטליה רנ"ה לערך, 25 דפים, קטעים מישעיה, תהלים ומשלי.
תורה, נביאים וכתובים., פיזרו רע"א-רע"ז, 376 עמ'
תהלים, משלי, איוב ודניאל עם פירוש רש"י, שלוניקי רע"ה, 142 עמ'
תנ"ך, תורה ונביאים ראשונים, ויניזיאה רע"ח, 258 עמ'
תנ"ך, נביאים אחרונים וכתובים, ויניזיאה רע"ח, 272 עמ'
ארבע ועשרים - תנ"ך, חומש עם תרגום ועם פירש"י, נביאים ראשונים ונביאים אחרונים עם תרגום יונתן ועם רד"ק, תהלים עם תרגום רב יוסף ועם רד"ק, משלי עם תרגום ר' ועם פי' קב ונקי, איוב עם תרגום ר"י ועם פי' הרמב"ן ור' אברהם פריצול, חמש מגלות עם תרגום ר"י ורש"י, דניאל עם רלב"ג, עזרא ודברי הימים עם רש"י ושמעוני, ויניציאה רע"ח, 4 כרכים
§חומש-וינציה, תנ"ך, וינציה, רע"ח, 483 עמ', 38MB, עם רש"י, אבן עזרא, והמסורה ותרגום ירושלמי
חומש ותרגום אנקלוס - שמות, עם פירוש רש"י והרמב"ן, שאלוניקי רפ"א, 233 עמ'
חומש ותרגום אנקלוס - במדבר, עם פירוש רש"י והרמב"ן, שאלוניקי רפ"א, 179 עמ'
חומש ותרגום אנקלוס - דברים, עם פירוש רש"י והרמב"ן, שאלוניקי רפ"א, 175 עמ'
חומש עם רשי, אבן עזרא, רמב"ן ורד"ק, קושטנדינה רפב
חמשה חומשי תורה, עם תרגום ופירוש רש"י וחזקוני וחמש מגילות עם פירוש רש"י ואבן עזרא, ויניציאה רפ"ד, 340 דפים
חומש, רפה, 1056 עמ'
§תורה נביאים כתובים, ויניציאה, רפד-ו
§תורה נביאים כתובים, ויניציאה, רפד-ו
§תורה נביאים כתובים, ויניציאה, רפד-ו
שער ה' החדש א, החומש עם תרגום ורש"י ואבן עזרא ומסורה, עם הקדמה מיעקב בן חיים מטוניס, ויניצייא רפ"ה-רפ"ו, 594 עמ'
שער ה' החדש ב, נביאים ראשונים עם רש"י ורד"ק ורלב"ג, ויניצייא רפ"ה-רפ"ו, 417 עמ'
§תנ"ך עם הרבה פירושים - כתובים, ויניצייא, רפה
§דניאל עד דברי הימים, עם מפרשים, ומערכת המלים לפי סדר א"ב, ויניצייא, רפה,247 עמ', 29MB
תורה, נביאים וכתובים, וניציאה רפ"ה-רפ"ח
§תורה נביאים כתובים, איזנא, שב
§חמשה חומשי תורה עם הפטרות וחמש מגילות, קושטא, שד, עם כללי דקדוק, 34 עמ', 2MB
תורת יי' תמימה, עם רש"י, תרגום אונקלוס, תרגום ערבית של רב סעדיא גאון, ותרגום פרסי מר' יעקב ב"ר יוסף טאווס, קושטאנדינא ש"ו, 427 דפים
§תורה עם רש"י ואבן עזרא ומסורה גדולה וקטנה ותרגום ירושלמיבסופו,, ויניציאה, שז, 481 עמ', 66MB
חמשה חומשי תורה, עם הפטרות וחמש מגלות, עם תרגום המקרא בלשון יוני ולשון לעז, אנקלוס ופרוש רש"י, קושטנדינה ש"ז, 391 עמ', 175MB
§תורה נביאים כתובים, קושטא, שז
§חומש עם חמש מגלות, ויניציאה, שז
§נביאים אחרונים, ויניציאה, שז
§נביאים ראשונים, ויניציאה, שז
§כתובים, ויניציאה, שז
§תורה נביאים כתובים, ר' יצחק אבוהב, הספרדי, ויניציאה, שח
§חמשה חומשי תורה עם תרגום לטינית, ונציה שיא
§תורה וחמש מגילות עם תרגום לטיני, ויניציאה, שיא, 751 עמ', 29MB
§תנ"ך, סביוניטה, שי"ז
ירמיהו בלעז, שלוניקי? שכ"ט בערך, סט דפים
יחזקאל בלשון לעז, שאלוניקי של"ב, סח דפים
חומש עם רש"י ורמב"ן, קראקא שמז
§תהלים, רומא, 5341
§משלי שלמה, קהלת, ושיר השירים, ארגנטורטי שנא, 256 עמ', 3MB
§תורה נביאים כתובים, פפד"א, שנה
§חמישה חומשי תורה, קולוניא, שסג, 434 עמ', 92MB
§נביאים אחרונים, קולוניא, שסג
§נביאים ראשונים, קולוניא, שסג
§כתובים, קולוניא, שסג
§תורה וחמש מגילות, באידיש, עם רש"י באידיש, פראג שע, 379 עמ', 54MB
§תורה נביאים וכתובים, לידה, שע
חומש עם תרגומים, רש"י, בעל הטורים, הנויאה שעא
חומש, שעז, 248 עמ'
§תהלים, ליידן תי
חומש עם אונקלוס, המבורג תכג
§תנ"ך, וראנקפורט על המאין, תלב, 1411 עמ', 80MB
חומש עם אונקלוס, אמשטרדם תלד
§תורה נביאים וכתובים בלשון אשכנז, אמסטרדם, תלט
§חמשה חומשי תורה נביאים וכתובים, אמשטרדם, תלט
חמשה חומשי תורה, עם חמש מגלות והפטרות, עם תרגום אנקלוס, ורש"י , בעל הטורים ופי' שפתי חכמים לר' שבתי משורר, אמשטרדאם ת"מ, שסב דפים
§חמשה חומשי תורה, אמשטרדם, תמ
§חמשה חומשי תורה, אמשטרדם, תמב
§הפטרות מכל השנה, אמשטרדם, תמב
§תורה נביאים וכתובים, באידיש, באמשטירדם, תמז
חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עזיאל ותרגום הירושלמי, רש"י והרשב"ם והראב"ע, המסורה, בעל הטורים, תולדת אהרן, פי' הרד"ק על ההפטרות, ברלין תס"ג-תס"ח, 2 כרכים
§חמשה חומשי תורה-שמות, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה על ספר שמות והפטרות, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה עם הפטרות ומגלות-ויקרא, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה על ספר במדבר-מגילת רות, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה-במדבר, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה-במדבר ודברים-מגילות, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה-דברים, ברלין, תסה
§חמשה חומשי תורה-מגילת איכה-קהלת, ברלין, תסה
§ספר הפטרות ח"ב-במדבר, ברלין, תסה
§ספר הפטרות ח"ב-במדבר, ברלין, תסה
§ספר הפטרות-במדבר ודברים, ברלין, תסה
ספר המגיד, ביאור באידיש על התנ"ך, ר' יעקב אשכנזי, נביאים ראשונים, וילהרמסדורף תע"ו, 233MB
ספר המגיד, ביאור באידיש על התנ"ך, ר' יעקב אשכנזי, כתובים, וילהרמסדורף תע"ו, 181.1MB
תהלים עם ביאור באידיש, פפד"מ תפג, 204 עמ'
יד כל בו, חומש עם מגדל דוד, וחיבורים רבים של ר' דוד לידא, פפד"מ תפז
§הפטרות מכל השנה, פרנקפורט דאדרה, תפח
חומש עם תרגומים, רש"י, בעל הטורים, אמשטרדם תצה
§תורה נביאים כתובים, נייאוויט תק
תנ"ך, ע"פ אור תורה, ונציה תק
תנ"ך, ונציה תקג
§חמשה חומשי תורה, עם אונקלוס, רש"י, תרגום שני על אסתר עם ביאור, רד"ק על ההפטרות, דבק טוב על רש"י, אמשטרדם, תקט, 760 עמ', 113MB
§חמשה חומשי תורה, אמשטרדם, תקט
תנ"ך, נביאים אחרונים וכתובים, ובסופו מלון עברי-לטיני, תקי"ג
§חמשה חומשי תורה-שמות, אמשטרדם, תקיז
§חמשה חומשי תורה-ויקרא, אמשטרדם, תקיז
§חמשה חומשי תורה-במדבר, אמשטרדם, תקיז
§חמשה חומשי תורה וחמש מגלות, אמשטרדם, תקיז
חומש עם אונקלוס ורש"י ובעל הטורים וביאור תרי"ג מצוות, ונציה תקכ
תנ"ך עם תרגום לספרדית, אמשטרדם תקכב
§חמשה חומשי תורה, אמשטרדם, תקכד
תורה, בראשית, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, אמשטרדם, תקכ"ד, 214 עמ'
תורה, שמות, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, אמשטרדם, תקכ"ד, 260 עמ'
תורה, ויקרא, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, אמשטרדם, תקכ"ד, 128 עמ'
תורה, במדבר, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, אמשטרדם, תקכ"ד, 148 עמ'
ספר המגיד, ביאור באידיש על התנ"ך, ר' יעקב אשכנזי, כתובים, זולצבאך תקכ"ה, 209.4MB
ספר איוב, עם תרגום לספרדית, ר'יעקב חי מילדולה, ליוורנו 1778, 177 עמ'
תנ"ך עם חלופי נוסחאות א, בעריכת בנימין קניקוט, אוקספורד תקל"ד-תק"מ
תנ"ך עם חלופי נוסחאות ב, בעריכת בנימין קניקוט, אוקספורד תקל"ד-תק"מ
חומש עם אונקלוס ורש"י, ונציה תקלו
חומש, עם ביאורים בלטינית, נירמברג תק"מ
תנ"ך עם פירוש המלים בספרדית, פיסא תקמג
§חמשה חומשי תורה-ספר בראשית, עם שלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, מכלל יופי, באר רחובות על רש"י, וס' החינוך, פרנקפורט דאדר, תקמד, 346 עמ', 50MB
§חמשה חומשי תורה-ספר שמות, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר ויקרא, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר במדבר, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר דברים, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר בראשית, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר ויקרא, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר שמות, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר במדבר, פרנקפורט דאדר, תקמד
§חמשה חומשי תורה-ספר דברים, פרנקפורט דאדר, תקמד
חומש עם אונקלוס ורש"י, מנטובה תקמז
§חמשה חומשי תורה, עם אונקלוס, רש"י, דבק טוב, המבורג, תקמז, 122 עמ', 21MB
§חמשה חומשי תורה, המבורג, תקמז
§הפטרות מכל השנה כמנהג קהילות האשכנזים והספרדים עם פירוש המילות, דיהרנפורט, תקנג
§חמשה חומשי תורה וחמש מגילות עם תרגום אונקלוס עם פרוש רש"י עם כמה תוספות מרש"י ישן, דיהרנפורט, תקנג
תורה, בראשית, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, וינה תקנ"ד, 212 עמ'
תורה, שמות, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, וינה תקנ"ד, 252 עמ'
תורה, ויקרא, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, וינה תקנ"ד, 154 עמ'
תורה, במדבר, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, וינה תקנ"ד, 162 עמ'
תורה, דברים, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, וינה תקנ"ד, 216 עמ'
§תהלים, ליוורנו, תקנז
חומש במדבר, תקס, 124 עמ'
חומש במדבר, תקסא
חומש במדבר, תקסא
§חמשה חומשי תורה-ויקרא, דובראװנא, תקסד
§חמשה חומשי תורה-במדבר ודברים, דובראװנא, תקסד
§חמשה חומשי תורה-בראשית ושמות, דובראװנא, תקסד
§תורה מקראות גדולות, דובראוונא, תקס"ד
§תורה מקראות גדולות, דובראוונא, תקס"ד
§מלכים א-ב - חמש מגילות
תנ"ך, עם שינוי נוסחאות מכתבי יד, וינה תקס"ו
§חמש מגילות, שלוניקי - קושטאנדינא, תקסח, עם תרגום ללדינו, 207 עמ', 15MB
תנ"ך מקראות גדולות, עם רש"י, רד"ק ואלשיך ומצודת דוד וציון, למברג תקסח
חומש עם אונקלוס ורש"י, פיורדא תקעב
חומש עם אונקלוס ותרי"ג מצוות, אמשטרדם תקעז
חומש, במדבר, תקעח
חומש, במדבר, תקעח
חומש מאור עינים, בהוצאת ר' וולף היידנהיים, רדלהיים תקעח-תקפא
חומש עם אונקלוס ורש"י, עם תרגום לגרמנית, וילנא תקפ
חמשה חומשי תורה - בראשית, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם, ורש"י ואור החיים לר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 192 עמ'
חמשה חומשי תורה - שמות, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם, ורש"י ואור החיים לר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 206 עמ'
חמשה חומשי תורה - ויקרא, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם, ורש"י ואור החיים לר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 145 עמ'
חמשה חומשי תורה - במדבר, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם, ורש"י ואור החיים לר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 161 עמ'
חמשה חומשי תורה - דברים, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם, ורש"י ואור החיים לר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 159 עמ'
§חמשה חומשי תורה - בראשית, עם רש"י ושפתי חכמים, סלאוויטא, 5585
§חמשה חומשי תורה - שמות, סלאוויטא, 5585
§חמשה חומשי תורה - ויקרא, סלאוויטא, 5585
§חמשה חומשי תורה - במדבר, סלאוויטא, 5585
§חמשה חומשי תורה - דברים, סלאוויטא, 5585
חומש עם אונקלוס ורש"י, זולצבאך תקפה
תורה, בראשית, תיב"ע, אור החיים, סלאוויטא תקפ"ז, 522 עמ'
תורה, שמות, עם רש"י, תיב"ע, אור החיים, סלאוויטא תקפ"ז, 508 עמ'
חומש עם אונקלוס ורש"י, עם תרגום לגרמנית, אוסטרהא תקצג
תורה, דברים, עם תקון סופרים, ושלשה תרגומים, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, בעל הטורים, פירוש על תרגום ירושלמי, ועל תרגום יונתן, ותולדות אהרן ומסרה קטנה, תוכחת מוסר מהשל"ה, "תוצאות חיים" לר' חיים בוסקוביץ, וינה תקצ"ד, 216 עמ'
חומש עם אונקלוס ורש"י, זולצבאך תר
דרך מסילה, חומש, עם אונקלוס ורש"י ותרגום גרמני, פיורדא תרא
שירי דוד המלך, תהלים עם תרגום להונגרית, בודא תר"א, 345 עמ'
חומש עם אונקלוס ורש"י ובעל הטורים, יוזאפעף תרב
חומש, עם לוח מולדות ותקופות, וינה תריא
חומש עם אונקלוס ורש"י ובעל הטורים, ורשה תריא
חומש עם אונקלוס ורש"י ובעל הטורים, יוזאפעף תריב
תורה, בראשית, תיב"ע ותרגום ירושלמי, רש"י, בעל הטורים, אור החיים, נחל קדומים, נחל שורק, נחל אשכול, עבודת הלוי, זיטומיר תרי"ד, 372 עמ'
תורה, שמות, תיב"ע ותרגום ירושלמי, רש"י, בעל הטורים, אור החיים, נחל קדומים, נחל שורק, נחל אשכול, עבודת הלוי, זיטומיר תרי"ד, 420 עמ'
תורה, במדבר, תיב"ע ותרגום ירושלמי, רש"י, בעל הטורים, אור החיים, נחל קדומים, נחל שורק, נחל אשכול, עבודת הלוי, זיטומיר תרי"ד, 318 עמ'
תורה, דברים, תיב"ע ותרגום ירושלמי, רש"י, בעל הטורים, אור החיים, נחל קדומים, נחל שורק, נחל אשכול, עבודת הלוי, זיטומיר תרי"ד, 322 עמ'
חומש עם רש"י, בעל הטורים ורמב"ן, ורשה תריד
חומש דברים, תריח
חומש עם תרגומים, מסורה קטנה וגדולה, אבן עזרא, רש"ם, רמב"ן, ספורנו, הוצאת ש"ז נטר, וינה תריט
חומש עם אונקלוס, תרגום ירושלמי, תרגום למגלות, תרגום שני לאסתר עם באור [מאת ר' חיים פייבל ב"ר דוד זכריה], פירש"י שלם עם המראה מקומות, אבן עזרא, רמב"ן, בעל הטורים כולו [מאת ר' יעקב ב"ר אשר], ספורנו / תרגום יונתן, מסורה גדולה, מסורה קטנה, רד"ק, רלב"ג, פירוש רבינו סעדיה גאון, פי' רבינו ישעיה, כלי יקר, חידושי מהרש"א, אדרת אליהו, מצודת דוד, מצודת ציון יוסף לקח [מאת ר' אליעזר אשכנזי], אגרת שמואל, לחם דמעה [שניהם מאת ר' שמואל די אוזידה], ספורנו לשה"ש [לשיר השירים] וקהלת, מנחת שי [מאת ר' ידידיה שלמה נורצי], תולדות אהרן, תולדות יעקב, ביאור לגבולין ובנין הבית, באור על יהושע ישעיה ודה"י מהגאון מווילנא, וסדר הפטרות עם ביאור המלות, ורשה תרכ-תרכו
§חמשה חומשי תורה - ספר דברים, עם אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, שפתי חכמים, תולדות אהרן שטעטטין, תרכד
§תיקון התורה, חומש, לבוב, תרכג, 156 עמ', 10MB. מעמ' 145 - לוח קריאת התורה במועדים. מעמ' 147 - מגילת אסתר. מעמ' 153 - "מאיר נתיב" - רשימת שמות ה' בתורה, עם ציון איזה מהם קודם ואיזה חול
§ספר הפטרות, תיקון קוראים של ההפטרות, שוורץ, קרית ספר,
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, עין הסופר, תרגום שני, למברג תרכה
חומש עם אור החיים ומאור ושמש, למברג תרכה
§תורה נביאים כתובים-יואל, זיטומיר, תרכה
חומש עם רש"י, רמב"ן ושפתי חכמים, פרסבורג תרכח
חומש עם אונקלוס ותרגום ירושלמי, תרגום למגלות, תרגום שני לאסתר עם באור [מאת ר' חיים פייבל ב"ר דוד זכריה], פירש"י שלם עם המראה מקומות, אבן עזרא, רמב"ן, בעל הטורים כולו [מאת ר' יעקב ב"ר אשר], ספורנו, תרגום יונתן, מסורה גדולה, מסורה קטנה, מערכת המ רד"ק, רלב"ג,פירוש רבינו סעדיה גאון, פי' רבינו ישעיה, כלי יקר, חידושי מהרש"א, אדרת אליהו, מצודת דוד, מצודת ציון יוסף לקח [מאת ר' אליעזר אשכנזי], אגרת שמואל, לחם דמעה [שניהם מאת ר' שמואל די אוזידה], ספורנו לשה"ש [לשיר השירים] וקהלת, מנחת שי [מאת ר' ידידיה שלמה נורצי], תולדות אהרן, תולדות יעקב, ביאור לגבולין ובנין הבית, באור על יהושע ישעיה ודה"י מהגאון מווילנא, וסדר הפטרות עם ביאור המלות, ורשה תרכח-תרל
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, למברג תרכט
תורה, בראשית, עם תרגום אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, מסורה גדולה וקטנה, מנורת שלמה על המסורה, משכיל לדוד על רש"י, לר' דוד פרדו, אוצר החיים על תרי"ג מצוות, היכל הברכה על חסרות ויתרות, כתם אופיר על מגילת אסתר, לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין, למברג תרכט, 596 עמ'
תורה, שמות, עם תרגום אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, מסורה גדולה וקטנה, מנורת שלמה על המסורה, משכיל לדוד על רש"י, לר' דוד פרדו, אוצר החיים על תרי"ג מצוות, היכל הברכה על חסרות ויתרות, כתם אופיר על מגילת אסתר, לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין, למברג תרכ"ז, 744 עמ'
תורה,ויקרא, עם תרגום אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, מסורה גדולה וקטנה, מנורת שלמה על המסורה, משכיל לדוד על רש"י, לר' דוד פרדו, אוצר החיים על תרי"ג מצוות, היכל הברכה על חסרות ויתרות, כתם אופיר על מגילת אסתר, לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין, למברג תרכ"ה, 628 עמ'
תורה, במדבר, עם תרגום אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, מסורה גדולה וקטנה, מנורת שלמה על המסורה, משכיל לדוד על רש"י, לר' דוד פרדו, אוצר החיים על תרי"ג מצוות, היכל הברכה על חסרות ויתרות, כתם אופיר על מגילת אסתר, לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין, למברג תרכ"ד, 496 עמ'
תורה, דברים, עם תרגום אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, מסורה גדולה וקטנה, מנורת שלמה על המסורה, משכיל לדוד על רש"י, לר' דוד פרדו, אוצר החיים על תרי"ג מצוות, היכל הברכה על חסרות ויתרות, כתם אופיר על מגילת אסתר, לר' יצחק יהודה יחיאל ספרין, למברג תרל"ד, 496 עמ'
חומש עם אור החיים ומאור ושמש, למברג תרכט
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, למברג תרלא
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, למברג תרלב
מקראות גדולות, ורשה תרלד
חומש עם אור החיים, באר מים חיים, נחל קדומים, נחל אשכול, כרך ב, למברג תרלד
חומש עם רש"י, אבן עזרא, רמב"ן, רשב"ם, בעל הטורים, ספורנו, מסורה על התרגום, פשתגן באור על תרגום אונקלוס אבי עזרי באור על אבן עזרא, נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, וילנא תרלד
חומש עם אור החיים ומאור ושמש, למברג תרלה
חומש, ורשה תרלה
חומש עם עשרה פירושים: א)פרש"י ב)אבן עזרא ג)רמב"ן ד)רשב"ם ה)בעל הטורים ו)ספורנו מאת רבינו עובדיה ב"ר יעקב ספורנו ז)מסורה על התרגום עם באורים מבעל ס' אוהב גר. ח)פתשגן על תרגום אונקלוס ממחבר קדמון אשר לא נודע שמו ט)אבי עזר, באור על פי' אבן עזרא מהרב שלמה הכהן מליסא. י)נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, נתן אדלר הכהן
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, ישועות יעקב, למברג תרלה
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, ישועות יעקב, למברג תרלו
חומש עם רש"י, אבן עזרא, רמב"ן, רשב"ם, בעל הטורים, ספורנו, מסורה על התרגום, פשתגן באור על תרגום אונקלוס אבי עזרי באור על אבן עזרא, נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, וילנא תרלו
חומש עם אור החיים ומאור ושמש וכלי יקר וישועות יעקב, למברג תרלו
חומש, עם תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום ירושלמי, פי' על תרגום יונתן וירושלמי, רש"י, שפתי חכמים, בעל הטורים, רמב"ן, כלי יקר, מאור ושמש, למברג תרלח
חומש עם תרגום יונתן תרגום ירושלמי רש"י שפתי חכמים בעל הטורים רמב"ן אור החיים, באר מים חיים, למברג תרלח
§חק לישראל - בראשית, בראדי, תרמ
§חק לישראל - שמות, בראדי, תרמ
§חק לישראל - ויקרא, בראדי, תרמ
§חק לישראל - במדבר, בראדי, תרמ
§חק לישראל - דברים, בראדי, תרמ
תנ"ך, עם תרגום אונקלוס, יונתן, ירושלמי, רש"י, אבן עזרא, רמב"ן, בעל הטורים, שפתי חכמים, אור החיים, כלי יקר פירוש יונתן, רד"ק, מצודת דוד, מצודת ציון, פירוש רבי סעדיה גאון, הגהות ר"י ברלין, ורשה תרמג
תיקון סופרים, חמשה חומשי תורה וחמש מגלות והפטרות, וקיצור דינים השייכים להצבור ולהקורא, ווילנא; תרמ"ג, 256 עמ'
חמשה חומשי תורה, עם תרגום לגרמנית, וינה תרמ"ד, 91.7MB, 357 עמ'
§חק לישראל בראשית, ליוורנו, תרנז
§חק לישראל שמות, ליוורנו, תרנז
§חק לישראל ויקרא, ליוורנו, תרנז
§חק לישראל במדבר, ליוורנו, תרנז
§חק לישראל דברים, ליוורנו, תרנז
מקראות גדולות, ויקרא, מגלות עם הטעמים, תרגום (אונקלוס), רש"י, שפתי חכמים, רשב"ם, בעל הטורים, דעת זקנים מבעלי התוספות, תולדות אהרן, מנין המצות למהר"ם חאגיז, טעמי הקרבנות, ההפטרות עם לקוטים ומשלים, ענין הסדרה באידיש לפני כל סדרה, לקוטים יקרים באידיש, משלי חכמים על התורה והפטרות, פרקי דרבי אליעזר עם ספר הישר באדיש, מצות השם [מאת ר' ברוך היילפרין] על תרי"ג מצות, חמש מגלות עם רש"י, ואידיש, על שיר השירים "שירי שלמה" על ספר רות "יחוס דוד", על ספר איכה "קינות ירמיה", על ספר קהלת "הבלי העולם", על ספר אסתר "מור והדס", לקוטים יקרים על חמש מגילות, תרגום שני על מגלת אסתר, פתשגן הכתב על תרגום שני [מאת ר' מרדכי ווינטורה], וארשא, תרנ"ז-תרנ"ח, 466 עמ'
מקראות גדולות, במדבר, מגלות עם הטעמים, תרגום (אונקלוס), רש"י, שפתי חכמים, רשב"ם, בעל הטורים, דעת זקנים מבעלי התוספות, תולדות אהרן, מנין המצות למהר"ם חאגיז, טעמי הקרבנות, ההפטרות עם לקוטים ומשלים, ענין הסדרה באידיש לפני כל סדרה, לקוטים יקרים באידיש, משלי חכמים על התורה והפטרות, פרקי דרבי אליעזר עם ספר הישר באדיש, מצות השם [מאת ר' ברוך היילפרין] על תרי"ג מצות, חמש מגלות עם רש"י, ואידיש, על שיר השירים "שירי שלמה" על ספר רות "יחוס דוד", על ספר איכה "קינות ירמיה", על ספר קהלת "הבלי העולם", על ספר אסתר "מור והדס", לקוטים יקרים על חמש מגילות, תרגום שני על מגלת אסתר, פתשגן הכתב על תרגום שני [מאת ר' מרדכי ווינטורה], וארשא, תרנ"ז-תרנ"ח, 480 עמ'
מקראות גדולות, דברים, וארשא, תרנ"ז-תרנ"ח, 566 עמ'
תורה, בראשית עם ל"ב פירושים, פיעטרקוב תרנ"ז, 716 עמ'
תורה, שמות, עם ל"ב פירושים, פיעטרקוב תרנ"ח, 636 עמ'
תורה, עם תרגום וביאורבגרמנית, לודוויג פיליפזון, לייפציג תרנ"ח, 1040 עמ'
נביאים, עם תרגום וביאורבגרמנית, לודוויג פיליפזון, לייפציג תרנ"ח, 618.6MB, 1561 עמ'
כתובים, עם תרגום וביאורבגרמנית, לודוויג פיליפזון, לייפציג תרנ"ח, 1222 עמ', 469.7MB
חומש עם לב פירושים, ורשה תרסב
חומש בית יהודה, וילנא תרסג, 440 עמ'
תנ"ך עם אונקלוס, ותרגום ירושלמי, תרגום למגלות, תרגום שני לאסתר עם באור, פירש"י, שלם עם המראה מקומות, אבן עזרא, רמב"ן, בעל הטורים כולו, ספורנו, תרגום יונתן לנ"ך, מסורה גדולה, מסורה קטנה, מערכת המסורה, רד"ק, רלב"ג, פי' רבינו סעדיה גאון, פירוש רבינו ישעיה, כלי יקר, חידושי מהרש"א, אדרת אליהו, מצודת דוד, מצודת ציון, יוסף לקח, אגרת שמואל, לחם דמעה, ספורנו לשה"ש [לשיר השירים] וקהלת, מנחת שי, תולדות אהרן, תולדות יעקב, ביאור לגבולין ובנין הבית, ביאור על יהושע ישעיה ודברי הימים מהגאון מווילנא, ורשה תרסד
חומש עם תרגומים, אור החיים, מאור ושמש, נחל קדומים, למברג תרסו
חומש עם תרגומים, רש"י, רמב"ן, בעל הטורים, ספורנו, אור החיים, כלי יקר, שפתי חכמים, פירוש על סודות הרמב"ן להרב ר' מאיר ב"ר שלמה אבוסאולה, פירוש על תרגום יונתן וירושלמי בשם יהונתן, החמש מגילות
§חמישה חומשי תורה, ניו יורק, תרעד, עם פירוש באידיש
§נביאים ראשונים, ניו יורק, תרעב, עם פירוש באידיש
§נביאים אחרונים, ניו יורק, תרעב, עם פירוש באידיש
§כתובים, ניו יורק, תרעד, עם פירוש באידיש
§חומש מקראות גדולות בראשית, 43MB, ניו יורק תשל"א
§חומש מקראות גדולות שמות, 44MB, ניו יורק תשל"א
§חומש מקראות גדולות ויקרא, 29MB, ניו יורק תשל"א
§חומש מקראות גדולות דברים, 35MB
§חומש בית יהודא השלם - בראשית, ירושלים, תשל
§חומש בית יהודא - בראשית, ניו יורק, תשיג
§חומש בית יהודא השלם - שמות, ירושלים, תשל
§חומש בית יהודא - שמות, ניו יורק, תשיג
§חומש בית יהודא השלם - ויקרא, ירושלים, תשל
§חומש בית יהודא השלם - במדבר, ירושלים, תשל
§חומש בית יהודא השלם - דברים, ירושלים, תשל
§חמשה חומשי תורה חלק א-ב, ר' חיים שמשון גאלדשטיין, 37MB, ניו יורק תר"צ
§חמשה חומשי תורה חלק ג-ה, ר' חיים שמשון גאלדשטיין, 45MB, ניו יורק תרצ"ה
§חמשה חומשי תורה עם פירוש אנגלי - ב (שמות), ר' שניאורסון, ניו יורק תשסו
§חמשה חומשי תורה עם פירוש אנגלי -ד (במדבר), ר' שניאורסון, ניו יורק תשסד
§אור לישראל - בראשית, עם רש"י ואונקלוס, בהגהת ר"ו הידנהיים, עם תרגום גרמני לר' יאהלזאהן, אשר ב"ר יוסף פולרא, קראטאשין, תרכג
§אור לישראל - שמות, יאהלזאהן, אשר ב"ר יוסף פולרא, קראטאשין, תרכג
§אור לישראל - ויקרא, יאהלזאהן, אשר ב"ר יוסף פולרא, קראטאשין, תרכג
§אור לישראל - במדבר, יאהלזאהן, אשר ב"ר יוסף פולרא, קראטאשין, תרכג
§אור לישראל - דברים, יאהלזאהן, אשר ב"ר יוסף פולרא, קראטאשין, תרכג
§חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות, עם ביאורי מלים בגרמנית, וין, תריא, 350 עמ', 39MB
§אור נערב, ליוורנו, תריד, ויקרא, עם רש"י ותרגום ערבי
§מכתב אלקים, תורה עם אונקלוס ורש"י, ליוורנו, תקעב
§ויקרא, יוזעפאף, תקצא
§אלומי יוסף, יאהעלסון, פפד"מ, תקצז, 318 עמ', 12MB, תנ"ך עם ביאורים קצרים בגרמנית
§חק לישראל בראשית א, ווארשא, תרפז
§חק לישראל בראשית ב, ווארשא, תרפז
§חק לישראל שמות א, ווארשא, תרפז
§חק לישראל שמות ב, ווארשא, תרפז
§חק לישראל ויקרא א, ווארשא, תרפז
§חק לישראל ויקרא ב, ווארשא, תרפז
§חק לישראל במדבר א, ווארשא, תרפז
§חק לישראל במדבר ב, ווארשא, תרפז
§חק לישראל דברים א, ווארשא, תרפז
§חק לישראל דברים ב, ווארשא, תרפז
חומש בית יהודה, עם רש"י, שפתי חכמים, דעת זקנים, ופירושים באידיש, ὥבראשית, 6.3MB, ὥנח, ὥלך לך, ὥוירא, ὥחיי שרה, ὥתולדות, ὥויצא, ὥוישלח, ὥוישב, ὥמקץ, ὥויגש, ὥויחי, ὥשמות, ὥוארא, ὥבא, ὥבשלח, ὥיתרו, ὥמשפטים, ὥתרומה, ὥתצוה, ὥכי תשא, ὥויקהל, ὥפקודי, ὥויקרא, ὥצו, ὥשמיני, ὥתזריע, ὥמצורע, ὥאחרי מות, ὥקדושים, ὥאמור, ὥבהר, ὥבחוקותי, ὥבמדבר, ὥנשוא, ὥבהעלותך, ὥשלח, ὥקורח, ὥחוקת, ὥבלק, ὥפינחס, ὥמטות, ὥמסעי, ὥדברים, ὥואתחנן, ὥעקב, ὥראה, ὥשופטים, ὥכי תצא, ὥכי תבוא, ὥנצבים, ὥוילך, ὥהאזינו, ὥוזאת הברכה
§מקראות גדולות, ירושלים, תרצא, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, יהושע, שמואל, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר, תהלים, משלי, דניאל - עזרא - נחמיה, דברי הימים
תורת יי' תמימה, עם פירוש רש"י ומתורגמת בשלש לשונות, קושטאנדינא ש"ו, 420 עמ', 177MB
§תקון סופרים, לקורא בתורה ולסופרי סת"ם, תל אביב, תשכה
§תקון קוראים, 377 עמ', 36MB
ספר הפטרות, תיקון קוראים להפטרות, 184 עמ'
נביאים אחרונים, קטוע, ספרד רמ"ז, 14 עמ'
איוב, חמש מגילות, דניאל, עזרא, דברי הימים : עם פירוש, נאפולי רמ"ז, 153 עמ'
ჶתנ"ך עם פירושים, ונציה רע"ח תורה ונביאים ראשונים, 65 MB נביאים אחרונים וכתובים, 95 MB חמש מגילות, תרגום ירושלמי על התורה, ומסורה גדולה, 12 MB
ჶתנ"ך עם פירושים, ונציה רפ"ה תורה, ומסורה גדולה, 76 MB נביאים ראשונים, ומסורה גדולה, 412 עמ' נביאים אחרונים, 60 MB כתובים, ומסורה גדולה, 76 MB
תנ"ך - תורה, עם תרגום, ופירוש רש"י ואבן עזרא ובעל הטורים, 242 עמ', ויניציאה ש"ז-ש"ח, 144MB
תנ"ך - נביאים ראשונים, עם תרגום, פירוש רש"י ורד"ק ורלב"ג ורבי ישעיה, 212 עמ', ויניציאה ש"ז-ש"ח, 119MB
תנ"ך - נביאים אחרונים, עם תרגום, פי' רש"י ורד"ק, ויניציאה ש"ז-ש"ח, 246 עמ', 138MB
תנ"ך - כתובים, תהלים עם פי' רש"י וא"ע, משלי עם פי' רש"י [ר' משה קמחי] ורלב"ג, איוב עם פי' אבן עזרא (רש"י) ורלב"ג, דניאל עם פירוש א"ע (רש"י) ורבינו סעדיה גאון, עזרא עם פי' רש"י ועם פי' ר' משה קמחי, דברי הימים עם פי' רש"י ורד"ק, חמש מגלות עם פירוש רש"י וא"ע, ויניציאה ש"ז-ש"ח, 301 עמ', 175MB
§נביאים כתובים, פאריס, שטז
§נביאים כתובים, פאריס, שטז
ჶחומש מאור עינים, עם עין הקורא ועין הסופר, ר' וולף היידנהיים, רדלהיים תקע"ח-תקפ"א. בראשית, מעמ' 123 - תפלות שבת. 177 עמ', 19.4 MB שמות, מעמ' 77 - הערה על קריאת עשרת הדברות. מעמ' 111 - תפילות שבת. 189 עמ', 20.2 MB ויקרא, מעמ' 83 - תפלות שבת. 163 עמ', 17.8 MB במדבר, מעמ' 91 - תפלות שבת. 141 עמ', 15.8 MB דברים, 91 עמ', 10.1 MB
§חומש ויקרא, עם פירוש ועם תרגום לאיטלקית, ריגייו, יצחק שמואל, וינה, 5355, 270 עמ', 9MB
§תקון סופרים חלק א, דברים, איצק פרעמיסלא, אמשטרדם, 5560, 171 עמ', 5MB
§תקון סופרים חלק ב, איצק פרעמיסלא, אמשטרדם, 5560
§תקון סופרים חלק ג, איצק פרעמיסלא, אמשטרדם, 5560
§תקון סופרים חלק ד, איצק פרעמיסלא, אמשטרדם, 5560
§תקון סופרים חלק ה, איצק פרעמיסלא, אמשטרדם, 5560
במדבר, מוגה ע"י רז"ו היידנהיים, רדלהיים תק"פ
דברים, בהגהת רז"ו היידנהיים, רדלהיים תקפ"א
חמש מגילות עם תרגום להולנדית, שמואל יצחק מולדר, תקצ"ה, 118 עמ'
תנ"ך, באזל תקפ"ז
§תהילים, נאפולי, רמז
§תהלים, ויניציאה שצ"ו
§תהלים, ויניציאה, תקיד, 238 עמ', 6MB
§קודש הלולים, אמשטרדם, תלא, 493 עמ', 28MB, תהלים עם פירוש לספרדית
§שמואל, אױגשבורג, שד
§תהלים, ויניציאה, תקיד
§תהילים, וינה, תרסח
תהלים, 409 עמ', 21.5MB. בתחלתו אחרות חיים, צעטיל קטן, הנהגות האדם, אגרת הרמב"ן. מעמ' 285 - "אור צדיקים". מעמ' 303 - צוואת רבינו יונה. מעמ' 312 - מורא מקדש. מעמ' 332 - אגרת הגר"א. מעמ' 334 - איסור שיחה בטלה בבית הכנסת. מעמ' 337 - באידיש. מעמ' 342 - "מקדש מעט" על קדושת בית המדרש
§משלי, פרנקפורט דמײן, תעב, מתורגם ליידיש
§חמש מגילות, פריז, שטו, 46 עמ', 2MB
חמש מגילות, בית יהודה, עם רש"י, שפתי חכמים, ופירושים באידיש, ὥאסתר, ὥשיר השירים, ὥרות, ὥאיכה, ὥקהלת
§קהלת, פריז, שכט, 24 עמ', 1MB
§ספר איוב, לימוד לתשעה באב, עם תרגום לספרדית, ליוורנו, תקלח, 178 עמ', 6MB
§מגלת אסתר, עם תרגום לאידיש ולפולנית, ורשה, תרצה, 24 עמ', 2MB
מפרשים על התורה ועל נביאים , כולל תורה ונ"ך עם פירושיםחז"ל


הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

משנה תוספתא ומסכתות קטנות תלמוד מדרשים כסדר התנ"ך מדרשים שונים זוהר ספרים חיצוניים

משנה
ששה סדרי משנה
משנה
משנה
ששה סדרי משנה עם תוכנת חיפוש
משנה, קטוע, ספרד רמ"ה, 5 עמ', 807 ק"ב
משנה, ספרד רמ"ה בערך, 4 דפים
משניות עם פירוש הרמב"ם, נאפולי רנ"ב
משניות, עם פירוש הרמב"ם, נאפולי רנ"ב, 355 דפים
ששה סדרי משנה -- מעוצב
§משנה, נאפולי, רנב
§משניות ברכות - קדושין, נאפולי, רנב
§משניות בבא קמא - עוקצין, נאפולי, רנב
משניות, עם ביאורי המלים ופסק ההלכה, קושטא או פזרו רע"ה בערך, 215 עמ'
משניות, עם ביאורי המלים ופסק ההלכה, קושטא או פזרו רע"ה בערך, 144 דפים, סדרי זרעים-נשים
§משניות זרעים עם ר"מ ור"ש, ויניציה, רפג
§אבות עם פירוש הרמב"ם, ויניציה, רפג
§משניות טהרות עם פירוש הרמב"ם, ויניציה, רפג
§משניות טהרות עם פירוש הר"ש, ויניציה, רפג
§פרקי אבות מתוך סידור, אוגסבורג, רצד
משניות, זרעים, טהרות וקדשים, עם פירוש רבינו משה בר מימון ועם פירוש הגאון רבינו שמשון, ויניציאה ש"ו-(ש"י), 298 עמ', 140MB
משניות, ברכות, נדה, מועד-נזיקין, עם מסכתות קטנות, עם פירוש רבינו משה בר מימון ועם פירוש הגאון רבינו שמשון, ויניציאה ש"ו-(ש"י), 216 עמ', 95.5MB
משניות זרעים וטהרות, עם פירוש רבינו משה בר מימון ועם פירוש רבינו שמשון, ויניציאה ש"ו-ש"י, 298 עמ'
משניות, עם פירוש רבינו משה בר מימון, ויניציאה ש"ו-ש"י, 216 עמ'
מסכת אבות, עם פירוש הרמב"ם עם הקדמת שמנה פרקיו, ופירוש רש"י, מנטובה ש"ך, 24 דפים
§משניות סדר זרעים עם פירוש הרמב"ם והרע"ב, סביוניטה, שיט
§משניות סדר מועד עם פירוש הרמב"ם והרע"ב, סביוניטה, שיט
§משניות סדר נשים עם פירוש הרמב"ם והרע"ב, מנטובה, שכא
§משניות סדר נזיקין עם פירוש הרמב"ם והרע"ב, מנטובה, שכב
§משניות סדר קדשים עם פירוש הרמב"ם והרע"ב, מנטובה, שכב
§משניות סדר טהרות, סביוניטה - מנטובה, שכב
משנה עם פירוש הרמב"ם ורע"ב, ונציה שס"ו, זרעים-טהרות
משניות עם פירוש הרמב"ם ורע"ב, שסו
ჶמשניות, עם פירוש ר' עובדיה מברטנורה ועם תוספת, פראג שע"ו-שע"ז, זרעים, 87 עמ', 27.7MB, מועד, 112 עמ', 39.4MB, נשים, 108 עמ', 37.2MB, נזיקין, 125 עמ', 42.3MB, קדשים, 118 עמ', 40.4MB, טהרות, 160 עמ', 53.3MB
משנה סדר קדשים-טהרות, עם רע"ב ותוי"ט, פראג שע"ז, 322 עמ'
§משנה, חלק ראשון, זרעים מועד נשים, גבאי, יצחק ויניציאה שפ"ה
§משנה, חלק שני, נזיקין, קדשים, טהרות, גבאי, יצחק ויניציאה שפ"ה
§מסכת מידות מתלמוד בבלי, LUGDUNI BATAUORUM, שצ
ჶמשניות, עם פירוש ר' עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב, קראקא ת"ג-ת"ד זרעים, 164 עמ', 42MB, מועד, 214 עמ', 54.3MB, נשים, 194 עמ', 47.9MB, נזיקין, 241 עמ', 60.7MB, קדשים, 215 עמ', 53.3MB, טהרות, 289 עמ', 80.1MB
משניות זרעים עם פירושי הר"מ והר"ש, אמשטרדם ת"ה, 178 עמ'
מסכת עדויות, עם פירושי רמב"ם וראב"ד, אבות דרבי נתן, ומסכתות קטנות, אמשטרדם ת"ו, 98 עמ'
מסכת עדויות, עם פירושי הרמב"ם והראב"ד, אמשטרדם ת"ה, 32 עמ'. מעמ' 29 - פירוש הרמב"ם למשניות הוריות
משנה טהרות, עם פירושי ר"מ ור"ש, אמשטרדם ת"ו, 328 עמ'
משנה טהרות עם פירושי ר"מ ור"ש, אמשטרדם ת"ז, 334 עמ'
§משניות, חלק ראשון, אמשטרדם, 5424
§משניות, חלק שני, אמשטרדם, 5424
§משניות מסכת ראש השנה, עם פירוש רחב בלטינית, אמשטרדם תנה, 338 עמ', 17MB. מעמ' 164 - רמב"ם הלכות סנהדרין עם תרגום לטיני
§משניות-נזיקין, קדשים, טהרות, אמשטרדם, תסט
§משניות סדר מועד, ברלין, תעז
§משניות סדר נזיקין, ברלין, תעז
§משניות סדר קדשים, ברלין, תעז
§מסכת אבות, ווילהרמש דארף, תעח
§משניות סדר זרעים, אמשטרדם, תפו
§משניות סדר נשים חלק ג, אמשטרדם, תפו
§משניות - ח"א - זרעים-מועד-נשים, אמשטרדם, תצא
§משניות - ח"א - זרעים-מועד-נשים, אמשטרדם, תצג
§משניות - ח"ב - נזיקין-קדשים-טהרות, חיים בן זכריהו, אמשטרדם, תצא
§משניות ח"ב, אמשטרדם, תצג
משנה טהרות, עם פירוש כף נחת, תצז, 1098 עמ'
§משניות סדר זרעים, ויניציאה, 5497
§משנה קדשים, עם ניקוד "נקודות הכוסף" וביאור המלות, מנטובה, תקלח
§משנה טהרות, עם ניקוד "נקודות הכוסף" וביאור המלות, מנטובה, תקלח
משנה, סדר נשים, עם רע"ב ותוי"ט, זולצבאך
משניות סדר זרעים עם ר"מ ור"ש, תקט"ו
משניות סדר זרעים עם ר"מ ור"ש, זולצבאך תקכ"ז
משניות סדר זרעים, עם פירוש "משנת חיים" מלוקט ממפרשי המשנה, ע"י ר' חיים בן ר' זכריהו מהרובשוב, עם "באר חיים" - מראה מקומות על כל פסוק שנמצא במשניות ובמשנת חיים, אלעקסניץ תקל"ב, יז + 55 דפים
משנה זרעים, תקמ"ג, 608 עמ'
משניות עם נקודות, עם ספר יצירה, פיסא תקמה
משניות עם נקודות, ליוורנו תקנא
משניות עם נקודות, ליוורנו תקס
משניות עם נקודות, ליוורנו תקע
משנה זרעים, תקע"ה, 264 עמ'
משנה קדשים, תק"צ
משניות סדר נשים, עם "חוסן רב" - תפארת ישראל, ר' ישראל ליפשיץ, דנציג תר"ג
משנה מועד, תר"ד
משנה, סדר טהרות, אקהרד תר"ו
משניות סדר זרעים עם ר"מ ור"ש, למברג תר"כ
משנה, סדר מועד, עם רע"ב,תוי"ט ותוספות חדשים, ראשון לציון, תוס' רעק"א, ברלין תרכ"א
§משנה, עם רע"ב, קב ונקי, ותרגום לאידיש, זיטומיר, תרלד
§משניות עם פירוש רע"ב, עיקר תוס' יו"ט, קב ונקי לר' אלישע בר אברהם, זרע ישראל לר' ישראל ליפשיץ, תוספות שני לציון ועוד פירושים, וילנא תרנ"ז, זרעים, 517 עמ', 43MB, מועד, 587 עמ', 77MB, נשים, 458 עמ', 71MB, נזיקין, 633 עמ', 95MB, נזיקין, 633 עמ', 95MB, טהרות, 767 עמ', 103MB
§משניות סדר זרעים-פפד"מ-ת"פ, פפד"מ, תפ
§משניות מסכת אבות-פפד"מ-ת"פ, פפד"מ, תפ
§משניות מסכת עידויות-פפד"מ-ת"פ, פפד"מ, תפ
§משניות סדר טהרות-פפד"מ-ת"פ, פפד"מ, תפ
משנה סדר זרעים, ונציאה תצז, עם ניקוד, 144 עמ'. מעמ' 135 - ספר יצירה
משנה מועד, ונציה תצ"ז, 162 עמ'
משנה נשים, ונציה תצ"ז, 166 עמ'
משנה נזיקין, ונציה תצ"ז, 198 עמ'
משנה קדשים, ונציה תצ"ז, 182 עמ'
משנה טהרות, ונציה תצ"ז, 260 עמ'
משניות סדר נשים, זולצבאך תקיב
§משניות סדר זרעים עם נקודות - חלק א, ויניציאה, תקטז
משניות סדר נשים, עם תוספות חדשים, אמשטרדם תקלה
§אבות, ברין, תקנ"ו
משניות סדר נשים, עם תוספות חדשים, פראג תקסט
משניות סדר נשים, וינא תקע"ה
משניות סדר נשים, תקעה
משניות טהרות, הורדנא תרד
משנה נשים, עם זרע ישראל, ופעמוני זהב, ר' ישראל ליפשיץ, וילנא תרי"ד, 146 עמ'
משנה נשים, עם זרע ישראל, ופעמוני זהב, ר' ישראל ליפשיץ, וילנא תרי"ד, 132 עמ'
משנה נזיקין, עם זרע ישראל, ופעמוני זהב, ר' ישראל ליפשיץ, וילנא תרי"ד, 208 עמ'
משנה סדר נשים, עם רע"ב, תוי"ט, תוספות חדשים, ראשון לציון, פירוש הרמב"ם תוס' ר"ע איגר, ורשה תרט"ו, 394 עמ'
משנה זרעים, עם רע"ב, תוי"ט, תוספות חדשים, ראשון לציון, זיטומיר תרי"ז, 280 עמ'
משנה סדר נשים, עם רע"ב, תוי"ט ותוספות חדשים, וינה תריז, 250 עמ'
משניות עם רע"ב ותוי"ט ותוספות חדשים, ר' שמשון מאלטונא, ותוספות ראשון לציון, זיטומיר תריז, נשים
משניות סדר נשים, עם רע"ב, תוי"ט, תוס' חדשים, ראשון לציון,וילנא תריח
משניות סדר נשים, ברלין תרכא
§משניות, סדר נשים, עם רע"ב ותוי"ט, ווילנא, 5621
משנה סדר זרעים, עם פירושי הר"מ והר"ש והרא"ש, זיטומיר תרכא, 130 עמ'
§משניות, מועד, עם רע"ב ותוי"ט, שטעטטין, 5623
משנה מסכת עדויות, עם פירושי רמב"ם וראב"ד, מסכת אבות עם פירוש הרמב"ם, אבות דרבי נתן עם בנין יהושע, מסכתות קטנות, רא"ש הלכות קטנות, שמונה פרקים לרמב"ם, זיטומיר
§משניות, נזיקין, קדשים וטהרות, עם קב ונקי, לבוב, 5631
משניות סדר נשים, ורשא תרלב
משנה בסדר מועד עם רע"ב ותפארת ישראל, עם הקדמות תפארת ישראל "קופת הרוכלים", 722 עמ'
משנה סדר נשים, עם רע"ב ותוי"ט, 336 עמ'. מעמ' 321 - תוספות חדשים
משנה זרעים, עם רע"ב, עיקר תוי"ט ותפארת ישראל, ורשה תרל"ג, 572 עמ'
משנה נשים, עם רע"ב, עיקר תוי"ט ותפארת ישראל, ורשה תרל"ג, 370 עמ'
משנה זרעים, עם רע"ב ופירוש באידיש, ורשה תרל"ט, 464 עמ'
משנה נשים, עם רע"ב ופירוש באידיש, ורשה תרל"ט, 408 עמ'
משנה נזיקין, עם רע"ב ופירוש באידיש, ורשה תרל"ט, 588 עמ'
משנה קדשים, עם רע"ב ופירוש באידיש, ורשה תרל"ט, 608 עמ'
§משנה עדויות, ווילנא, תרם
§אבות ומסכתות קטנות, ווילנא, תרם
§מסכת מדות, ווילנא, תרם
§משניות טהרות עם ר"מ ור"ש, ווילנא, תרם
משנה מסכת יומא, עם תרגום ופירוש בגרמנית, הרמן סטראק, לייפציג תרמ"ח, 10.2MB, 41 עמ'
משנה מסכת עבודה זרה, עם תרגום וביאור בגרנית, הרמן שטראק, ברלין תרמ"ח, 9.8MB
משנה שבת, עם תרגום וביאור בגרמנית, הרמן שטראק, לייפציג תר"נ, 18.2MB, 82 עמ'
משנה, זרעים, עם קב ונקי וזרע ישראל, וילנא תרנ"ז, 154 עמ'
משנה מועד עם קב ונקי וזרע ישראל, וילנא תרנ"ז, 176 עמ'
משנה נזיקין עם קב ונקי וזרע ישראל, וילנא תרנ"ז, 200 עמ'
משנה טהרות עם קב ונקי וזרע ישראל, וילנא תרנ"ז, 268 עמ'
משנה זרעים ח"ב, תרומות-ביכורים, עם הרבה הוספות, וילנא תרנ"ח, 370 עמ'
משנה טהרות ח"ב, נגעים-נדה, וילנא תרנ"ח, 434 עמ'
משנה טהרות ח"ג, מקואות-עוקצין, וילנא תרנ"ח, 424 עמ'
משנה סדר זרעים עם רע"ב, תוי"ט, תוספות חדשים, שנות אליהו, תוס' ר' עקיבא איגר, ועוד, וילנא תרנ"ט, 288 עמ'
משנה סדר מועד, עם רע"ב, תוי"ט, תוספות חדשים, שנות אליהו, תוס' ר' עקיבא איגר, ועוד, וילנא תרנ"ט, 486 עמ'
משנה סדר נזיקין, עם רע"ב, תוי"ט, תוספות חדשים, שנות אליהו, תוס' ר' עקיבא איגר, ועוד, וילנא תרנ"ט, 420 עמ'
משנה סדר קדשים, עם רע"ב, תוי"ט, תוספות חדשים, שנות אליהו, תוס' ר' עקיבא איגר, ועוד, וילנא תרנ"ט, 414 עמ'
משנה, טהרות ח"ב, וילנא תרנ"ט, 434 עמ'
פרקי אבות, עם ביאור בגרמנית, הרמן שטראק, לייפציג תרס"א, 63 עמ', 18.3MB
משנה מסכת יומא, עם תרגום ופירוש בגרמנית, הרמן סטראק, לייפציג תרס"ד, 14MB, 44 עמ'
משנה סדר טהרות, עם רע"ב, תוי"ט, תפארת ישראל, וילנא תרס"ח, 520 עמ'
משנה מסכת ברכות, עם ביאור בגרמנית, וילי שטרק, בון תר"ע, 6.7MB, 18 עמ'
משנה סנהדרין מכות, עם תרגום וביאור בגרמנית, הרמן שטראק, לייפציג תר"ע, 38.8MB, 123 עמ'
משנה מסכת יומא, עם תרגום ופירוש בגרמנית, הרמן סטראק, לייפציג תרע"ב, 19.2MB, 61 עמ'
§משניות קדשים, עם רע"ב ותפארת ישראל, ווילנא, 5672
ששה סדרי משנה א, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועיקר תוספות יום טוב, והגהות וכללי טמאות לר' אליהו מווילנא, ברלין תרצ"ז
ששה סדרי משנה ב, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועיקר תוספות יום טוב, והגהות וכללי טמאות לר' אליהו מווילנא, ברלין תרצ"ז
משניות סדר זרעים, עם תפארת ישראל - ע"ב פרושים
משניות סדר מועד, עם פירוש תפארת ישראל - ע"ב פירושים
משניות סדר נשים, עם תפארת ישראל - ע"ב פרושים
משניות סדר נזיקין, עם פירוש תפארת ישראל - ע"ב פירושים
משניות סדר קדשים
משניות סדר טהרות, עם פרוש תפארת ישראל - ע"ב פרושים
§משניות, ר' שמחה פיעטרושקא, 22MB, ניו יורק 1954
§משניות מיט נקודות, ר' שמחה פיעטרושקא, 33MB, נוי יורק 1966
§משניות מועד, ר' שמחה פיעטרושקא, 26MB, ניו יורק תש"ו
§משניות נשים, ר' שמחה פיעטרושקא, 23MB, ניו יורק תש"ז
§משניות (יידיש) נשים, ר' שמחה פיעטרושקא, 17MB, ניו יורק 1955
§משניות נזיקין, ר' שמחה פיעטרושקא, 26MB, ניו יורק תש"ז
§משניות מיט נקודות - סדר קדשים, פטרושקה, שמחה, ניו יארק, תשכו
§משניות טהרות, ר' שמחה פיעטרושקא, 33MB, ניו יורק תש"ט
§משנה קב ונקי עם פירוש ר"ע מברטנורה ועם ע"ט: נר נשמה, ווארשא, תרמט
§המשנה על פי כתב יד קופמן, הג, תרפט
ששה סדרי משנה, זרעים-מועד-נשים, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם עיקר תוספות יום טוב, עם הגהות וכללי טמאות להגאון ר' אליהו מווילנא, ברלין תרצ"ז, 266 עמ', 39.1MB
ששה סדרי משנה, נזיקין-קדשים-טהרות, עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם עיקר תוספות יום טוב, עם הגהות וכללי טמאות להגאון ר' אליהו מווילנא, ברלין תרצ"ז, 343 עמ', 54.2MB
§משניות זרעים ח"א, 58MB, ניו יורק תשי"א
§משניות זרעים ח"ב, 40MB, ניו יורק תשי"א
§משניות מועד ח"א, 51MB, ניו יורק תשי"ג
§משניות מועד ח"ב, 39MB, ניו יורק תשי"ג
§משניות סדר מועד, 2MB, ווילנא תרפ"ט
§משניות נשים, 66MB, ניו יורק תשי"א
§משניות נזיקין ח"א, 41MB, ניו יורק תשי"א
§משניות נזיקין ח"ב, 46MB, ניו יורק תשי"א
§משניות קדשים ח"א, 40MB, ניו יורק תשי"ג
§משניות קדשים ח"ב, 44MB, ניו יורק תשי"ג
§משניות טהרות ח"א, 62MB, ניו יורק תשי"א
§משניות טהרות ח"ב, 40MB, ניו יורק תשי"א
§משניות טהרות ח"ג, 44MB, ניו יורק תשי"א
§משנה זרעים-מועד-נשים, עם פירוש משנת חיים, לר' חיים ב"ר זכריה מהרובשוב, אמשטרדם, 5590, 414 עמ', 15MB
§משניות, ניו יורק, תשיג, זרעים א, מועד חלק א, מועד חלק ב, נשים חלק ב, קדשים א, קדשים ב, טהרות ב, טהרות ג
§משניות עם נקודות, ר' שמחה פיעטרושקא, ניו יורק, תשכו, זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות
§משניות נשים, ר' שמחה פיעטרושקא, ניו יורק, תשז
משנה, עם רע"ב ופירוש באידיש, ὥברכות, 41 עמ', 3.1MB, ὥפאה, ὥדמאי, ὥכלאים, ὥשביעית, ὥתרומות, ὥמעשרות, ὥמעשר שני, ὥחלה, ὥערלה, ὥביכורים, ὥשבת, ὥעירובין, ὥפסחים, ὥשקלים, ὥיומא, ὥסוכה, ὥביצה, ὥר"ה, ὥתענית, ὥמגילה, ὥמו"ק, ὥחגיגה, ὥיבמות, ὥכתובות, ὥנדרים, ὥנזיר, ὥסוטה, ὥגיטין, ὥקידושין, ὥב"ק, ὥב"מ, ὥב"ב, ὥסנהדרין, ὥמכות, ὥשבועות, ὥעדויות, ὥע"ז, ὥאבות, ὥהוריות, ὥזבחים, ὥמנחות, ὥחולין, ὥבכורות, ὥערכין, ὥתמורה, ὥכריתות, ὥמעילה, ὥתמיד, ὥמדות, ὥקנים, ὥכלים, ὥאהלות, ὥנגעים, ὥפרה, ὥטהרות, ὥמקואות, ὥנדה, ὥמכשירין, ὥזבים, ὥטבול יום, ὥידים, ὥעוקצין
§משניות זכר חנוך - ח"א - זרעים א, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ב - זרעים ב, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ג - מועד א, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ד - מועד ב, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ה - נשים א, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ו - נשים ב, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ז - נזיקין א, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ח - נזיקין ב, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"ט - קדשים א, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - ח"י - קדשים ב, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - חי"א - טהרות א, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - חי"ב - טהרות ב, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות זכר חנוך - חי"ג - טהרות ג, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשנט
§משניות תלמודו בידו - זרעים א, מכון תלמודו בידו, 5777
§משניות תלמודו בידו - זרעים ה, מכון תלמודו בידו, 5776
§משניות תלמודו בידו - מועד א, מכון תלמודו בידו, 5776
צפנת פענח, סידור פרקי המשנה בסדר א"ב, פראג שעז
§משניות מסכת מקואות חלק א, ר' חנניא יום טוב ליפא דייטש, 59MB, ניו יורק תשל"ב
§משניות מסכת מקואות חלק ב, ר' חנניא יום טוב ליפא דייטש, 30MB, ניו יורק תשל"ג
§משניות מסכת מקואות חלק ד, ר' חנניא יום טוב ליפא דייטש, 31MB, ניו יורק תשל"ה
§פרקי אבות, עם רש"י, רמב"ם, רע"ב, תוי"ט, תפארת ישראל, כל המקראות בתלמוד בבלי, ברוקלין, 5754, 157 עמ', 15MB
§פרקי אבות, עם רע"ב, תוי"ט, תפארת ישראל, ברוקלין, 5754, 104 עמ', 10MB
פרקי אבות מעוצב
חודש בחודשו, לקט משניות לפי סדר חודשי השנה, איזנברג יהודה
מפרשים על המשנה, כולל משניות עם פירושים

תוספתא ומסכתות קטנות
תוספתא
תוספתא
תוספתא
תוספתא עם תוכנת חיפוש
תוספתא עם עדי נוסח שונים
§תוספתא, זרעים, עם פירוש ר' יונה בר' גרשון, ווילנא תקנ"ט, 243 עמ', 21MB
§תוספתא, שקלוב, תקס"ט
§תוספתא, סדר נשים, עם הגהות הגר"א, ותנא תוספאה - מנחת ביכורים, עיטור ביכורים ומנחת שמואל, שמואל אביגדור ב"ר אברהם, ווילנא, תקצ"ז, 139 עמ', 19MB
§תוספתא, צוקרמנדל, משה שמואל, ירושלים, תשכ"ג
§תוספתא-חשק שלמה, שלמה יהודה ליב פרידלאנדער, פרעסבורג, תרמ"ט
§תוספתא-חשק שלמה, שלמה יהודה ליב פרידלאנדער, פרעסבורג, תרמ"ט
§תכלת מרדכי-תוספתא מועד, רבי מרדכי פרידמאן, פאקש, תרנ"ה
§תכלת מרדכי-תוספתא מועד, רבי מרדכי פרידמאן, פאקש, תרנ"ה
§תכלת מרדכי-תוספתא מועד, רבי מרדכי פרידמאן, פאקש, תרנ"ה
תוספתא זרעים, עם מסורת התוספתא ופירוש קצר, ליברמן, שאול, נ"י, תשטו, 307 עמ', 19MB
תוספתא מועד, עם מסורת התוספתא ופירוש קצר, ליברמן, שאול, נ"י, תשטו 405 עמ', 24MB
תוספתא נשים א, עם מסורת התוספתא ופירוש קצר, ליברמן, שאול, נ"י, תשטו, 209 עמ', 13MB
תוספתא נשים ב, מהד' ר' שאול ליברמן, נ"י תשט"ו
תוספתא נזיקין א, בעריכת ר'שאול ליברמן, עם פירוש קצר ממנו, נ"י תשסא
תוספתא נזיקין ב, בעריכת ר'שאול ליברמן, עם פירוש קצר ממנו
מגילת תענית - מעוצב
מגילת תענית
מגילת תענית
מגילת תענית
מגילת תענית, סדר הקבלה לראב"ד, ונציה שה, 62 דפים, חסר סדר עולם שבהתחלה
§מגלת תענית, אברהם ב"ר יוסף הלוי מקראקא (מהר"א) ברלין תק"ד
§מגלת תענית, דיהרנפורט, תקע
§מגלת תענית, ווארשא, תקצט
§מגלת תענית, לבוב , תרח
§מגילת תענית, קוניגסבערג, תריז
§מגילת תענית, עם פירוש מהר"א, ר' אברהם סגל מקראקא, עם מגילת אנטיוכס לחנוכה, קעניגסבערג, 5618
§מגילת תענית , ורשה, תרלד
§מגילת תענית, גראסבערג, מנשה, לבוב, תרסו
§מגילת תענית, עם ביאור, גרוסברג, מנשה, לבוב, 5666
§מגלת תענית, ר' אברהם אליהו בורנשטיין, 17MB, ירושלים תרס"ח, פי' על מגילת תענית
§מגלת תענית, ר' אברהם ב"ר יוסף הלוי מקראקא (מהר"א), ירושלים, תרסח
§מגלת תענית, ווילנא, תרפה
§מגלת תענית, ר' אברהם ב"ר יוסף הלוי מקראקא (מהר"א), חמ"ד
מסכתות קטנות, עיצוב: גרליץ זהבה
אבות דרבי נתן, עם פירוש ר' אליעזר ליפמאן, זלקווא תפ"ג, 35 עמ', 4.3 MB
אבות דרבי נתן
אבות דרבי נתן מעוצב
אבות דרבי נתן - מהדורת צילום עם פירושים: שני אליהו, בן אברהם
אבות דרבי נתן, ופרקי אבות עם פירוש הרמב"ם ושמונה פרקים, אמשטרדם ת"ה, 64 עמ'
§אבות דרבי נתן, ונציה, ש"ו
§אבות דרבי נתן, אמשטרדם, תקלז
§אבות דרבי נתן, וילנה תקצג
§נוה שלום, אבות דר' נתן ופרקי אבות ואגדות ומדרשים עם שינויי נוסחאות, טויסיק, שלמה זלמן, מינכן, תרלב
§אבות דרבי נתן, שעכטער, שניאור זלמן, וינה, תרמז
מסכת דרך ארץ ופרקי בן עזאי, ריווא דה טרינטו שכ"א, 22 עמ', 698 KB, §ממקור אחר
מסכת דרך ארץ זוטא ופרק השלום, ההדיר: איזנברג יהודה
דרך ארץ זוטא
§מסכת דרך ארץ רבה וזוטא, לינעוייל תקס"ז
מסכת דרך ארץ זוטא, עם ביאור דרך חיים וארחות חיים, ר' יצחק אליהו לנדא, והגהות הגר"א, וילנא תרל, 134 עמ'
§דרך ארץ זוטא, עם הגהות הגר"א, ועם פירושים דרך חיים וארחות חיים, ר' יצחק אליהו לנדא, ווילנא, תרלב, 135 עמ', 6MB
§מסכת דרך ארץ רבה וזוטא, וייסמן, דוד, ווארשא, תרסג
§נספחים לסדר אליהו זוטא, עם ביאור מאיר עין לר' מאיר איש שלום, וינה, תרסד
מסכתות קטנות
מסכתות קטנות, פרובן ש"ס, 24 עמ'
מסכת סופרים
§מסכת סופרים, דיהרן פארט, תצא
מסכת סופרים, תצ"א, 50 עמ'
§מסכת סופרים, דיהרנפורט, תצ"ב
מסכת סופרים עם ביאורים נחלת אריאל, מעון אריות, ר' לייב בן יצחק שפירא, דיהרנפורט תצב, 25 דפים
§מסכת סופרים, מהדורת מיכאל היגער, ניו יורק, תרצ"ז
§מסכת סופרים, עם מקרא סופרים ועיטור סופרים, רבי יצחק אליהו לנדא, סובאלק, תרכ"ב, 85 עמ', 9MB
§מסכת סופרים, ע"פ כ"י, מילער, יואל הכהן, לייפציג וינה, תרלח
§מסכת סופרים, המבורג, תקנט
מסכת סופרים, עם ביאור מקרא סופרים ועיטור סופרים, ר' יצחק אליהו לנדא, עם הגהות הגר"א, סואלק תרכב, 40 דפים
§
שבע מסכתות קטנות ירושלמיות, כרמולי, אליקים, פפד"מ, תריא
§שבע מסכתות קטנות עם מסכת סופרים ב, היגער, מיכאל, נ"י, תרצ
מסכת כלה עם פירוש תכשיטי כלה, ופירוש מדרש יהוידע הכהן, ר' יהוידע כהן, דיהרנפורט תקמט, 29 דפים, §ממקור אחר
מסכת כלה, עם הגהות הגר"א, ידי אליהו, עם ביאור קהלת יעקב, עיניה יפות, יעקב המבורג, קניגסבורג תריח, 24 דפים
§
תוספתא עתיקתא - שמחת עולם, מסכת שמחות בנוסחים שונים, בעריכת ר' חיים מאיר הורוביץ, פפד"מ, תרנ, 52 עמ', 3MB
§אבל רבתי, תל אביב, תשט
מפרשים על תוספתא ומסכתות קטנות

תלמוד
תלמוד בבלי
תלמוד בבלי
תלמוד בבלי
תלמוד בבלי עם תוכנת חיפוש
תלמוד בבלי דפוס וילנא -- צילומים
ჶ תלמוד בבלי, ואדי אלחיגארה רמ"ב לערך, קטוע חגיגה, 2 עמ' מדפים כה-כו, 307KB, כתובות, 2 עמ' מדפים מז-מח, 315KB, קידושין, 12 עמ' מדפים כג-כח ודפים עו-עח, 26MB
ברכות דפוס שונצינו רמג
מסכת חולין, קטוע, 3 עמ', ספרד לפני רנ"ב, 439KB
ჶתלמוד בבלי, שונצינו רמ"ד עירובין 142 עמ', 19.5 MB, סוכה 2 עמ', 292 ק"ב, ביצה 12 עמ', 1.4 MB, תענית 40 עמ', 11.8 MB, מגילה 42 עמ', 12.3 MB, מועד קטן 36 עמ', 10.3 MB, חגיגה 35 עמ', 10.2 MB, יבמות 167 עמ', 47.4 MB, כתובות 32 עמ', 8.3 MB, גיטין א 26 עמ', 6.9 MB, גיטין ב 28 עמ', 7.8 MB, גיטין ג 4 עמ', 1 MB, בבא קמא א 14 עמ', 2.9 MB, בבא קמא ב 12 עמ', 3 MB, בבא קמא ג 27 עמ', 7.2 MB, בבא קמא ד 10 עמ', 2.7 MB, בבא מציעא א 4 עמ', 874 ק"ב, בבא מציעא ב 17 עמ', 4.5 MB, בבא בתרא 229 עמ', 31.9 MB, חולין 123 עמ', 37.9 MB, נדה 90 עמ', 28.6 MB
מסכת גיטין,שונצינו, 210 עמ', 20 MB. חסר עד דף כ. מעמ' 207 - פסקי תוספות, ≡ממקור אחר, 218 עמ', 20 MB, ≡ממקור אחר, 218 עמ', 20 MB
מסכת בבא קמא, דפוס שונצינו, עם רש"י ותוספות, 236 עמ', 29 MB. חסר עד דף ט, ≡ממקור אחר, 256 עמ', 29 MB, ≡ממקור אחר, 256 עמ', 29 MB
מסכת חולין, עם רש"י ותוספות, 364 עמ', שונצינו רמט, 45 MB. מעמ' 358 - פסקי תוספות, ≡ממקור אחר, 372 עמ', ≡ממקור אחר, 372 עמ', §ממקור אחר
מסכת נידה , עם רש"י ותוספות, 188 עמ', שונצינו רמט, 25 MB. מעמ' 185 - פסקי תוספות, ≡ממקור אחר, עם רש"י ותוספות, 188 עמ', 25 MB, ≡ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 200 עמ'
מסכת חולין, ספרד לפני רנ"ב, 2 דפים
תלמוד בבלי, ברכות וגיטין (דפים), פארא רנ"ב, 24 עמ', 2.7 MB
דפים ממסכת ברכות וגיטין, פארה רנ"ב?, 12 + 4 דפים
ჶתלמוד בבלי, עם רש"י ותוספות, קושטא רס"ט (דפים)
עירובין, 9 עמ', 2.3 MB יומא, 3 עמ', 1 MB ראש השנה, 5 עמ', 2.1 MB
מסכת קדושין עם פירוש רש"י ותוספות, קושטא ר"ע, 131 עמ, 48.3MB
§תלמוד בבלי - מסכת מגילה, שונצינו - פיזרו, רעו
§תלמוד בבלי - מסכת עדיות, ויניציאה, רפ
§תלמוד בבלי - מסכת בכורות, ויניציאה, רפ
§תלמוד בבלי - מסכת ערכין, ויניציאה, רפ
§תלמוד בבלי - מסכת תמורה, ויניציאה, רפ
§תלמוד בבלי - מסכת כריתות, ויניציאה, רפ
עירובין, (הלכות קטנות),ערכין, ביצה, חגיגה, כתובות, ר"פ
חולין, כריתות, גיטין, עבודה זרה, ר"פ
Ξתלמוד בבלי, מסכת הוריות, ויניציאה, רפ"א, 4MB
§ברכות, עם פסקי תוס', פירוש הרמב"ם למשנה ורא"ש, ויניציה, רפג
§שבת, ויניציה, רפג
§עירובין, ויניציה, רפג
§פסחים, ויניציה, רפג
§ראש השנה, ויניציה, רפג
§יומא, ויניציה, רפג
§סוכה, ויניציה, רפג
§ביצה, ויניציה, רפג
§תענית, ויניציה, רפג
§מגילה, ויניציה, רפג
§מועד קטן, ויניציה, רפג
§חגיגה, ויניציה, רפג
§יבמות, ויניציה, רפג
§נדרים, ויניציה, רפג
§נזיר, ויניציה, רפג
§סוטה, ויניציה, רפג
§גיטין, ויניציה, רפג
§קידושין, ויניציה, רפג
§בבא קמא, ויניציה, רפג
§בבא מציעא, ויניציה, רפג
§בבא בתרא, ויניציה, רפג
§סנהדרין, ויניציה, רפג
§מכות, ויניציה, רפג
§שבועות, ויניציה, רפג
§עבודה זרה, ויניציה, רפג
§הוריות, ויניציה, רפג
§זבחים, ויניציה, רפג
§מנחות, ויניציה, רפג
§חולין, ויניציה, רפג
§בכורות, ויניציה, רפג
§ערכין, ויניציה, רפג
§כריתות, ויניציה, רפג
§תמורה, ויניציה, רפג
§נדה, ויניציה, רפג
§תלמוד בבלי - מסכת מעילה וקינים ומידות ותמיד, ויניציאה, 5283
תלמוד בבלי, ערכין, רפ"ז, 70 עמ'
תלמוד בבלי, תמורה, רפ"ז, 68 עמ'
תלמוד בבלי, מכות רפ"ט, 56 עמ'
§מסכת תענית, עם רש"י ותוספות, ויניציאה, רצח
מועד קטן, ונציא רצח, 90 עמ'
תלמוד בבלי, חגיגה, רצ"ח, 58 עמ'
מסכת זבחים, עם רש"י ורבינו נסים ופירוש הרא"ש ותוספות ופסקי תוספות ופירוש המשניות ופסקי רבינו אשר, ויניציאה ש"ח-ש"ט
מסכת קדושין , עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם, עין משפט ונר מצוה, עם הטעמים במשניות, תוספות רי"ד מהדורא תניינא תליתאה רביעאה, חדושי הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א, סביונטה שי"ג
בבא בתרא, לובלין שלו
ჶתלמוד בבלי עם רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם ועין משפט, נר מצוה, מסורת הש"ס, וקיצור פסקי הרא"ש, בסיליאה של"ח-שמ"א ברכות זרעים - עם פירוש הרמב"ם והר"ש עירובין יומא סוכה תענית חגיגה משניות מועד שקלים - ירושלמי ופירוש הרמב"ם למשנה יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קדושין בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות הוריות עם ירושלמי עדויות עם פירוש הרמב"ם והראב"ד אבות עם פירוש הרמב"ם זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה, תמיד, קנים ומדות משניות קדשים עם פירוש הרמב"ם נדה טהרות עם פירוש הרמב"ם והר"ש
§תלמוד בבלי - נזיר, באזל, שמ
תלמוד בבלי, מסכת קידושין, עם רש"י, תוספות, רי"ד, ריטב"א, מסורת התלמוד, עין משפט, ורא"ש, וקיצור פסקי הרא"ש, סביוניטה שי"ג, 105 עמ', 67.2 MB
בבא קמא, דפוס פרוסטיץ, שסג, עם רא"ש
זבחים, דפוס פרוסטיץ, שסג
תלמוד מסכת זבחים, קראקא, שסה, ממקור אחר
§תלמוד מסכת מנחות, קראקא, שסה, ממקור אחר
§תלמוד מסכתות בכורות, קראקא, שסה, ממקור אחר, ★ממקור אחר
§מסכת ערכין, קראקא, שסה, §ממקור אחר
§תלמוד מסכת כריתות, קראקא, שסה, §ממקור אחר
§תלמוד מסכתות, מעילה, קינים, תמיד, מדות, קראקא, שסה, §ממקור אחר
תלמוד בבלי, חגיגה, ת"ד, 58 עמ'
מסכת ברכות, עם פירוש המשנה לרמב"ם ורא"ש, אמשטרדם ת"ד, 190 עמ'
מסכת שבת, אמשטרדם ת"ה, 400 עמ'
מסכת עירובין, אמשטרדם ת"ו, 276 עמ'
מסכת פסחים, אמשטרדם ת"ה, 280 עמ'
מסכת ראש השנה, אמשטרדם ת"ד, 84 עמ'
מסכת יומא, אמשטרדם ת"ה, 198 עמ'
מסכת סוכה, עם פירוש המשנה לרמב"ם ורא"ש, אמשטרדם ת"ו, 146 עמ'
מסכת ביצה, אמשטרדם ת"ה, 104 עמ'
מסכת תענית, אמשטרדם ת"ה, 80 עמ'
מסכת מגילה, אמשטרדם ת"ה, 86 עמ'
מסכת מועד קטן, אמשטרדם ת"ה, 96 עמ'
מסכת חגיגה, אמשטרדם ת"ו, 66 עמ'
מסכת יבמות, אמשטרדם ת"ז, 298 עמ', ★ממקור אחר
מסכת כתובות, אמשטרדם ת"ו, 314 עמ'
מסכת נדרים, אמשטרדם ת"ו, 237 עמ'
מסכת נזיר, אמשטרדם ת"ד, 140 עמ'
מסכת סוטה, אמשטרדם ת"ז, 108 עמ'
מסכת גיטין, אמשטרדם ת"ו, 236 עמ'
מסכת קידושין, אמשטרדם ת"ז, 180 עמ'
מסכת בבא קמא, אמשטרדם ת"ו, 300 עמ'
מסכת בבא קמא, אמשטרדם ת"ו, 294 עמ'
מסכת בבא מציעא, אמשטרדם ת"ו, 320 עמ'
מסכת בבא מציעא, אמשטרדם ת"ו, 326 עמ'
מסכת בבא בתרא, אמשטרדם ת"ה, 450 עמ'
מסכת סנהדרין, אמשטרדם ת"ה, 270 עמ'
מסכת סנהדרין, אמשטרדם ת"ה, 272 עמ'
מסכת מכות, אמשטרדם ת"ה, 56 עמ'
מסכת שבועות, אמשטרדם ת"ה, 130 עמ'
מסכת שבועות, אמשטרדם ת"ה, 124 עמ'
מסכת עבודה זרה, אמשטרדם ת"ה, 194 עמ'
מסכת עבודה זרה, אמשטרדם ת"ה, 198 עמ'
מסכת הוריות, אמשטרדם ת"ז, 32 עמ'
מסכת זבחים, אמשטרדם ת"ו, 208 עמ'
מסכת מנחות, אמשטרדם ת"ז, 228 עמ'
מסכת חולין, אמשטרדם ת"ו, 364 עמ'
מסכת בכורות, אמשטרדם ת"ז, 136 עמ'
מסכת ערכין, אמשטרדם ת"ז, 74 עמ'
מסכת תמורה, אמשטרדם ת"ו, 72 עמ'
מסכת כריתות, אמשטרדם ת"ז, 56 עמ'
מסכת מעילה, תמיד, מדות, אמשטרדם ת"ז, 76 עמ'
מסכת נדה, אמשטרדם ת"ז, 182 עמ'
מסכת נדה, עם רא"ש, אמשטרדם ת"ו, 168 עמ'
תלמוד בבלי, בבא מציעא, פפד"א תנח
§תלמוד בבלי מסכת ברכות, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת שבת, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת עירובין, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת ראש השנה, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת יומא, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת סוכה, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת שקלים, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת תענית, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת מגילה, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת חגיגה, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת יבמות, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת כתובות, אמשטרדם, תעד
§תלמוד בבלי מסכת קידושין, פפד"מ ת"פ
§תלמוד בבלי מסכת סוטה, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת הוריות, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת זבחים, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת מנחות, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת חולין, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת בכורות, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת ערכין, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת תמורה, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת כריתות, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת מעילה, פפד"מ, תפ
§תלמוד בבלי מסכת נדה, פפד"מ, תפ
מסכת נדה, עם רש"י, תוס', רא"ש ופירוש המשניות לרמב"ם, עם משניות טהרות עם רמב"ם ור"ש, פפד"מ ת"פ, 179.4MB, 534 עמ'
§תלמוד בבלי-הלכות קטנות, פפד"מ, תפ
תלמוד בבלי, חגיגה, תפ"א, 104 עמ'
§תלמוד מסכת תענית, אמשטרדם, תפג
§תלמוד בבלי - מסכת הוריות, אמשטרדם, תפז
§תלמוד בבלי - מסכת ברכות, פראג, תפח
§תלמוד בבלי - מסכת מכות, אמשטרדם, תפג
פסחים עם רשי ותוס' ורא"ש, אמשטרדם תפו
מסכת סנהדרין, פיורדא תפ"ט, כל עמוד מחולק לשני עמודים, 534 עמ'
§מסכת יומא עם פירוש רש"י ותוספות, אמשטרדם, תק, ☼ממקור אחר
חגיגה, אמשטרדם תקד
תלמוד בבלי, חגיגה, אמשטרדם תקד, 110 עמ'
ראש השנה, עם רא"ש, אמשטרדם תקי"ב, 98 עמ'
תלמוד בבלי, חגיגה, אמשטרדם תקיג, 54 עמ'
יומא, אמסטרדם תקט"ז, 214 עמ'
סוכה, עם רא"ש ופירוש הרמב"ם למשנה, אמשטרדם תקי"ב, 142 עמ'
תענית, אמשטרדם תקי"ב, 70 עמ'
מגילה, אמשטרדם תקי"ב, 86 עמ'
מועד קטן, אמשטרדם תקיד, 108 עמ'
נדרים, עם פירושי רש"י, ר"ן ורא"ש, ופסקי הרא"ש, אמסטרדם תקט"ז, 211 עמ'
נזיר, אמסטרדם תקט"ז, 136 עמ'
סוטה, אמסטרדם תקט"ז, 108 עמ', עם פירוש המשנה לרב"ם
גיטין, אמסטרדם תקט"ז, עם רא"ש
זבחים, אמשטרדם תקכ"ה, 266 עמ'
מנחות, אמשטרדם תקכ"ה, 234 עמ'
בכורות, עם רא"ש, אמשטרדם תקכ"ה, 152 עמ'
מועד קטן, זולצבך תקטז , 88 עמ'
בבא מציעא, זולצבאך תק"כ
בבא בתרא, זולצבאך תקכ"ג
עבודה זרה, זולצבאך תקכ"ג, עם רא"ש ומהרש"א
תלמוד בבלי, חגיגה, זולצבאך תקכז
נדרים, זולצבאך תקכ"ח
ראש השנה, מץ תקלז, עם רא"ש ומהרש"א, ממקור אחר, ממקור אחר, 137 דפים
עירובין, וינה תקסז
שבת, שמיד תקס"ו
מועד קטן, פראג תקצ, 90 עמ'
מועד קטן, וינה תקצ
תלמוד בבלי, בבא מציעא, מאירהופר תק"צ
תלמוד בבלי, וילנא-הורדנא, תקצח-תריג
מועד קטן, פראג תרא
יבמות, טשארנוביץ תרב
תלמוד בבלי, סנהדרין, לנדאו תר"ד
תלמוד בבלי, עירובין, לנדאו תר"ד
נדה, נדה, הורדנא תרד
תלמוד בבלי, חולין, לנדאו תר"ה
מסכת סנהדרין, זיטומיר תריז
עירובין, עם רא"ש, רי"ף ור' יונתן, ורשה תר"כ, 424 עמ'
תלמוד בבלי, בבא קמא, אקהרד, תרכא
ברכות, עם רא"ש, ומהרש"א, וחכמת שלמה, והגהות שונות, זיטומיר זיטומיר תרכב, 288 עמ'
ברכות, זיטומיר תרכ"ב, 294 עמ'
שבת, עם רי"ף ור"ן, זיטומיר תרכא, 700 עמ'
עירובין, עם רי"ף, מרדכי ותוספתא, זיטומיר תרכ"ב, 414 עמ'
מסכת פסחים, זיטומיר תרכ"א, 434 עמ'
מסכת סוכה, עם רי"ף, רא"ש, מהרש"א, מהר"ם, חכמת שלמה, זיטומיר תרכא, 236 עמ'
מסכת חגיגה, זיטומיר תרכא, 78 עמ'
מסכת כתובות, עם רא"ש, מהרש"א, מהר"ם שיף, רי"ף ור"ן, ומרדכי, זיטומיר תר"כ
מסכת כתובות, זיטומיר תר"כ, 664 עמ'
מסכת נזיר, זיטומיר תרכ"ג, 140 עמ'
מסכת סוטה, זיטומיר תרכ"ב, 130 עמ'
מסכת גיטין, זיטומיר תרכ"ג, 471 עמ'
מסכת קידושין, זיטומיר תרכ"ד, 354 עמ'
מסכת בבא קמא, עם רי"ף ונימוקי יוסף, זיטומיר תרי"ח, 492 עמ'
מסכת בבא בתרא, עם מהרש"א ומאיר נתיב, זיטומיר תרי"ט, 540 עמ'
מסכת מכות, זיטומיר תר"כ, עם רא"ש ומהרש"א, 72 עמ'
תלמוד מסכת שבועות, עם ר"יף, ראש, מהרש"א, מהר"ם, מהר"ם שיף, זיטומיר, 250 עמ'
מסכת שבועות, עם רי"ף ור"ן, זיטומיר תרי"ח, 244 עמ'
מסכת עבודה זרה, עם רי"ף ומרדכי, זיטומיר תריח, 334 עמ'
מסכת הוריות, זיטומיר תרי"ט, עם תוספות, ומהרש"א, עם ירושלמי הוריות
מסכת זבחים, עם פירוש המשנה לרמב"ם, זיטומיר תרי"ט, 276 עמ'
מסכת מנחות, עם פירוש המשנה לרמב"ם ומהרש"א, זיטומיר תר"כ, 246 עמ'
מסכת מנחות, זיטומיר תר"כ, 494 עמ'. מעמ' 243 - רי"ף על חולין עם ר"ן, מרדכי ותוספתא. מעמ' 427 - שערי שבועות לר' יצחק ב"ר ראובן ועוד
מסכת חולין, עם רא"ש ומהרש"א, חכמת שלמה ומהר"ם, ומהר"ם שיף, זיטומיר תר"כ, 616 עמ', עם רי"ף הלכות קטנות
מסכת בכורות, עם רא"ש ומהרש"א, זיטומיר תרכא, 180 עמ',
מסכת ערכין, זיטומיר תר"כ, 74 עמ'
מסכת תמורה, זיטומיר תר"כ, 70 עמ'
מסכת כריתות, זיטומיר תר"כ, 62 עמ'
מסכת מעילה, קנים ומדות, זיטומיר תר"כ, 98 עמ'
תלמוד בבלי, עם הרבה מפרשים, וילנא תריט-תרכו
תלמוד בבלי, סוטה, מגילה ושקלים, למברג תרכ"ב, עם רא"ש ומהרש"א והגהות של אחרונים
תלמוד בבלי, שבת ועירובין, ורשה תרכ"ד, עם רא"ש
תלמוד בבלי, ב"ק וב"מ, ורשה תרכ"ד
תלמוד בבלי, בבא בתרא, ורשה תרכ"ה, עם רי"ף, רא"ש ומרדכי
תלמוד בבלי, סדר קדשים, אקהרד תרכ"ה
תלמוד בבלי, ביצה, חגיגה, מו"ק, למברג תרכ"ז
מסכת נדרים, עם תוספות בסוף המסכת, פסקי הרא"ש, מהרש"א, ברלין תרכ"ה, 292 עמ'
מסכת נזיר, ברלין תרכ"ה, 148 עמ'
מסכת עבודה זרה, עם פסקי תוס', ורשה תרכז, 158 עמ'
מסכת ברכות, כל עמוד מחולק לשני עמודים, עם פירוש המשנה לרמב"ם, ומהרש"א וחכמת שלמה, למברג תרכ"ח, 578 עמ'
מסכת שבת, כל עמוד מחולק לשני עמודים, עם פירוש המשנה לרמב"ם, ומהרש"א וחכמת שלמה, למברג תרכ"א, 804 עמ'
מסכת עירובין, למברג תרכ"ב, 690 עמ'
מסכת פסחים, למברג תרכ"א, 490 עמ'
מסכת ראש השנה, למברג תרכ"א, 214 עמ'
מסכת יומא, למברג תרכ"ב, 522 עמ'
מסכת סוכה, למברג תרכ"ב, 374 עמ'
מסכת ביצה, למברג תרכ"ז, 336 עמ'
מסכת חגיגה, כל עמוד מחולק לשני עמודים, עם מהרש"א והגהות הב"ח, למברג תרכ"א, 166 עמ'
מסכת יבמות, למברג תרכ"ד, 498 עמ'
מסכת גיטין, כל עמוד מחולק לשני עמודים, למברג תרכ"ג, 368 עמ'
מסכת בבא קמא, למברג תרכ"ד, 494 עמ'
מסכת בבא מציעא, כל עמוד מחולק לשני עמודים, למברג תרכ"ד, 496 עמ'
מסכת בבא בתרא, למברג תרכ"ד, 712 עמ'
מסכת סנהדרין, למברג תרכ"ה, 464 עמ'
מסכת מכות, כל עמוד מחולק לשני עמודים, מסכת מכות, למברג תרכ"ד, 160 עמ'
מסכת שבועות, למברג תרכ"ד, 200 עמ'
מסכת חולין, למברג תרכ"ז, 584 עמ'
מסכת בכורות, למברג תרכ"ו, 394 עמ'
מסכת נידה, כל עמוד מחולק לשני עמודים, עם רא"ש ומהרש"א ומהר"ם, למברג תרכ"ז, 602 עמ'
§ברכות, ווילנא, תרם, בלי מפרשים שבסוף המסכת
§שבת, ווילנא, תרם
§עירובין, ווילנא, תרם
§פסחים, ווילנא, תרם
§ראש השנה, ווילנא, תרם
§יומא, ווילנא, תרם
§סוכה, ווילנא, תרם
§ביצה, ווילנא, תרם
§תענית, ווילנא, תרם
§מגילה, ווילנא, תרם, 64 עמ', 11MB
§מועד קטן, ווילנא, תרם
§חגיגה, ווילנא, תרם
§יבמות, ווילנא, תרם, 245 עמ', 43MB
§כתובות, ווילנא, תרם
§נדרים, ווילנא, תרם
§נזיר, ווילנא, תרם
§סוטה, ווילנא, תרם
§גיטין, ווילנא, תרם
§קידושין, ווילנא, תרם
§בבא קמא, ווילנא, תרם
§בבא מציעא, ווילנא, תרם
§בבא בתרא, ווילנא, תרם, 353 עמ', 67MB
§סנהדרין, ווילנא, תרם
§מכות, ווילנא, תרם
§שבועות, ווילנא, תרם
§עבודה זרה, ווילנא, תרם
§זבחים, ווילנא, תרם
§מנחות, ווילנא, תרם
§חולין, ווילנא, תרם
§ערכין, ווילנא, תרם
§תמורה, ווילנא, תרם
§כריתות, ווילנא, תרם
§נדה, ווילנא, תרם
תלמוד בבלי, וילנא תרמ
§תלמוד בבלי, מסכת ברכות, ע"פ כתבי יד ודפוסים ראשונים, בעריכת נחמיה פערעפערקאוויץ, פטרבורג, תרסט, 142 עמ', 9MB. השער נמצא בעמ' 140
§תלמוד בבלי, דפוס וילנא, בלי עין משפט ומסורת הש"ס, מסכת בבא בתרא, 24MB, מסכת בבא מציעא, 17MB, מסכת בבא קמא, 16MB, מסכת בכורות, 8MB, מסכת גיטין, 12MB, מסכת הוריות, 2MB, מסכת זבחים, 16MB, מסכת חגיגה, 4MB, מסכת חולין, 19MB, מסכת יבמות, 17MB, מסכת יומא, 11MB, מסכת כתובות, 15MB, מסכת מגילה, 4MB, מסכת מועד קטן, 4MB, מסכת מכות, 3MB, מסכת מנחות, 14MB, מסכת נדה, 9MB, מסכת נדרים, 11MB, מסכת נזיר, 9MB, מסכת סוטה, 6MB, מסכת סוכה, 8MB, מסכת סנהדרין, 17MB, מסכת עבודה זרה, 11MB, מסכת עדיות, 1MB, מסכת ערכין, 4MB, מסכת כריתות, 4MB, מסכת קדושין, 11MB, מסכת ראש השנה, 5MB, מסכת שבועות, 7MB, מסכת תמורה, 4MB, מסכת תענית, 4MB
§תלמוד בבלי דפוס וילנא, תרלד, עם רי"ף, רא"ש, מהרש"א והגהות האחרונים, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ר"ה - יומא - סוכה, ביצה - תענית - מגילה - מועד קטן - חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים - נזיר - סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין- מכות - שבועות, עבודה זרה - הוריות - עדיות, בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה, זבחים, חולין, נדה
§קונטרסים מתלמוד בבלי כריתות ותלמוד ירושלמי למסכת ברכות, העתיק שניאור זלמן שעכטער, קימברידזש, תרנה, 36 עמ', 3MB
§תלמוד בבלי - גמרא אין אידיש - מסכת ברכות, לאנדאן, תרפב
תלמוד בבלי, מינכן תשט, 19 כרכים
§בבא מציעא, בריסל, תשכא
§בבא קמא, בריסל, תשיב
§ברכות, לעווקאוויטש, נתנאל, בריסל, תשכז
§ש"ס נהרדעא - ח"א - ברכות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ב - שבת, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ג - עירובין, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ד - פסחים שקלים, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ה - ר"ה יומא סוכה, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ו - ביצה תענית מגילה מו"ק חגיגה, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ז - יבמות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ח - כתובות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"ט - נדרים נזיר סוטה, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"י - גיטין, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"א - קדושין, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"ב - בבא קמא, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"ג - בבא מציעא, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"ד - בבא בתרא, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חט"ו - סנהדרין מכות שבועות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חט"ז - עבודה זרה הוריות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"ז - זבחים מנחות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"ח - חולין, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - חי"ט - בכורות ערכין תמורה כריתות, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§ש"ס נהרדעא - ח"כ - נדה, הוצאת ספרים ח. וגשל, ירושלים, תשסח
§גמרא שלמה על פסחים, רבי ברוך נאה-רבי מנדל כשר, ירושלים, תש"ך
§מסכת תענית,
§מסכת מעילה ותמיד,
§תלמוד בבלי עם פירוש באידיש ע"פ רש"י והמלבי"ם, הרב שלמה דריליך, חגיגה, ברוקלין תש"ד, 232 עמודים. מעמ' 185 - פירוש בעברית ע"פ המלבי"ם, 2.4 MB, קדושין, ברוקלין תש"ז, 3.9 MB, מכות, ברוקלין תש"ה, 164 עמודים - 2.5 MB, חולין ב, ברוקלין תש"ט (חלק ב הוא פרקים ג-ד), 360 עמודים - 9.8 MB
§תלמוד בבלי אין אידיש ביצה, ר' מנחם נחום סאפאש, ברוקלין, 1949
§לקוטי הש"ס - מסכת פסחים, עם פירושים, ווארשא, תרצה
מסכת עירובין, דוגמה ממנה, מהד' מתיבתא, עם "ילקוט ביאורים", "כפתור ופרח", 164 עמ', 15.6MB
מפרשים על תלמוד בבלי
פרקי תלמוד מעוצבים, בארי דן
תלמוד ירושלמי
תלמוד ירושלמי
תלמוד ירושלמי
תלמוד ירושלמי עם תוכנת חיפוש
תלמוד ירושלמי עם פירוש ידיד נפש - הרב יחיאל ברלב
§תלמוד ירושלמי - ח"א, אמשטילרדם
תלמוד ירושלמי, ונציה רפג, §ממקור אחר
§תלמוד ירושלמי עם פירוש מרב דוד בן מנשה דרשן - זרעים, קראקא, שסט
§תלמוד ירושלמי עם פירוש מרב דוד בן מנשה דרשן - מועד, קראקא, שסט
§תלמוד ירושלמי עם פירוש מרב דוד בן מנשה דרשן - נשים, קראקא, שסט
§תלמוד ירושלמי עם פירוש מרב דוד בן מנשה דרשן - נזיקין, קראקא, שסט
ירושלמי שקלים, אמשטרדם ת"ה, 24 עמ'
ירושלמי, קראקא ת"ט
§תלמוד ירושלמי - סדר זרעים ומסכת שקלים, אמשטילרדם, תע
ירושלמי שקלים, אמשטרדם תקי"ב, 26 עמ'
§תלמוד ירושלמי סדר נשים, עם פירוש קרבן העדה ושירי קרבן, ברלין, תקיז
§תלמוד ירושלמי מן סדר מועד, שקלאוו, תקעב, עם קרבן העדה ושירי קרבן, ☼ממקור אחר
ירושלמי יבמות, עם פני משה ומראה הפנים, ורשה תקצ"ז, 120 עמ'
ירושלמי כתובות, ורשה תקצ"ז, 108 עמ'
ירושלמי נזיר, עם פני משה ומראה הפנים, ורשה תקצ"ז, 70 עמ'
ירושלמי סוטה, ורשה תקצ"ז, 76 עמ'
ירושלמי גיטין, ורשה תקצ"ז, 80 עמ'
ירושלמי קידושין, עם פני משה ומראה הפנים, ורשה תקצ"ז, 74 עמ'
ירושלמי שקלים עם פירוש ר"א פולדא, קרבן העדה, שיירי הקרבן, והגהות הגר"א, 176 עמ', למברג תר"כ
ירושלמי שבת, עם קרבן העדה וגליון הש"ס לרי"ש נתנזון, זיטומיר תר"כ, 178 עמ'
ירושלמי עירובין, עם פני משה וקרבן העדה, ושירי הקרבן, וחידושי רי"ש נטנזון, זיטומיר תר"כ, 112 עמ'
ירושלמי פסחים, עם פני משה וקרבן העדה, ושירי הקרבן, זיטומיר, 126 עמ'
תלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, עם תקלין חדתין ומשנת אליהו, שטטין תרכג
§מסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי, עם פירוש הרמב"ם למשנה, ווארשא, תרכג, 51 עמ', 3MB. מעמ' 50 - הגהות הגר"א
ירושלמי נשים, זיטומיר תרכ"ז, 752 עמ'
ירושלמי נזיקין ונדה, זיטומיר תרכ"ה, 444 עמ'
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי, ירושלים, תרצא
§תלמוד ירושלמי על נשים עם מראה הפנים ופני משה, מרגלית, משה ב"ר שמעון, אמשטרדם, 5516
§תלמוד ירושלמי, עם קרבן העדה, ושלום ירושלים, לר' טריביטש, נחום, וינה תקפ"א, 587 עמ', 94MB
§ירושלמי שקלים, ויניציה, רפג
§ירושלמי שקלים, ווילנא, תרם
§מסכת פאה מתורגמת ומפורשת, הרב יעקב ניומן, בוסטון תשי"א, 86 עמודים - 2.4 MB
ჶתלמוד ירושלמי סדר קדשים (מזויף), זייף שלמה פרידלנדר, זבחים, ס' ואראל תרס"ט, 87 עמ', חולין-בכורות, ס' ואראל תרס"ז, 136 עמ',
§תלמוד ירושלמי המזויף עם פירוש חשק שלמה - מסכת זבחים וערכין, ס. ווארהאל, תרסו
§תלמוד ירושלמי המזויף עם פירוש חשק שלמה - מסכת חולין, ס. ווארהאל, תרסז
§תלמוד ירושלמי המזויף עם פירוש חשק שלמה - מסכת בכורות, ס. ווארהאל, תרסו
מפרשים על תלמוד ירושלמי

מדרשים כסדר התנ"ך
אונקלוס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
תרגום אונקלוס, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
תרגום אונקלוס על בראשית
תרגום אונקלוס על שמות
תרגום אונקלוס על ויקרא
תרגום אונקלוס על במדבר
תרגום אונקלוס על דברים
תרגום אונקלוס, קטוע, פארא רמ"ז בערך, 8 עמ', מפרשת וישב, שמות, וארא, בא, 1.4MB
תרגום אונקלוס, פארא רמ"ז בערך, 2 דפים, שמות ז, 16-ט, 7 ; ט, 8-י, 17
§תרגום אונקלוס על פי נוסחא בחומש דפוס סביוניטה שנת שי"ז, ברלין, תרמד
תרגום יונתן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
תרגום יונתן על בראשית
תרגום יונתן על שמות
תרגום יונתן על ויקרא
תרגום יונתן על במדבר
תרגום יונתן על דברים
תרגום על שיר השירים
§תרגום יונתן בן עוזיאל על הושע ויואל, פריס, שיח, 108 עמ', 5MB
§תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה ותרגום שני על אסתר, באזיליאה, שסז
תרגום יונתן בן עוזיאל, על חמשה חומשי תורה, ותרגום שני על מגילת אסתר, באזיליאה שס"ז, עד דפים
§תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה, עם הערות ותיקונים, ר' משה גינזבורגר, ברלין, תרסג, ממקור אחר
תרגום דברי הימים
§תוספות וחילופין - תרגום ירושלמי לתורה, ברלין, תרנח
§תרגום דברי הימים, יוסף סגי נהור, טהרן, תרכו
§תרגום יונתן, רעוועל, דוב, נ"י, תרפה
§תרגום שני, לבוב, תקנח
§תרגום שני, טשרנוביץ, תקצח
§פשיטא - התרגום הסורי לתנ"ך - בראשית, מועתק לכתב עברי עם ביאורים מר' חיים הלר, ברלין, תרפז, 100 עמ', 6MB
§פשיטא - התרגום הסורי לתנ"ך - שמות, הלר, חיים, ברלין, תרפט, 65 עמ', 5MB
תרגום ניאופיטי

מכילתא עם עדי נוסח שונים
מכילתא דרבי ישמעאל
מכילתא דר' ישמעאל לחומש שמות, עיצוב: גרליץ זהבה
מכילתא
מכילתא, קושטאנטינה, רע"ה,
§מדרש המכילתא, ויניציאה, שה, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 36 דפים
מכילתא, ונציה ש"י
מכילתא דר' ישמעאל, עם חילופי גרסאות והערות
§מכילתא דרבי ישמעאל, שכטר, יוסף, ירושלים, תשד
§מכילתא, ברלין, תרפה
§מכילתא דרבי ישמעאל, הורביץ, חיים שאול, פפד"מ, תרצא
§מכילתא דרבי ישמעאל, עם שינויי נוסח והערות, ר"מ פרידמן, וינה, תרל
§לקוטי בתר לקוטי, ממכילתא לס' דברים, מלוקט מתוך מדרש הגדול, ברלין, תרנז
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
§מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי - אפשטיין, ירושלים, תשטו
§מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי, הופמן, דוד צבי, ברלין, תרסה
§מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי - שמות - עם הערות, הופמן, דוד צבי בן משה, פראנקפורט א.מ., 5665
ספרא לחומש ויקרא, עיצוב: גרליץ זהבה
ספרא
ספרא
סיפרא, ונציה ש"ה,
ספרא, ונציה 1550
סיפרא, עם פירוש הראב"ד ומסורת התלמוד, וינה תרכ"ב, 121 עמ', 29.5 MB
ספרא דבי רב, עם פירוש רבינו אברהם בן דוד, ו"מסורת התלמוד" - הערות ומראה מקומות וחלופי הנסחאות, עם מבוא מר' אייזק הרש ויס, ווין תרכ"ב, 115 + 6 דפים
§ספרא דבי רב, איש שלום, מאיר, ברסלויא, תרעה
§ספרא, ברלין, תרפה
§תורת כהנים-חלק ראשון, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פיעטרקוב, תרעא
§תורת כהנים-חלק שני, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פיעטרקוב, תרעא
§ברייתא דשלש עשרה מדות דרבי ישמעאל, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרפה
ספרי לחומש דברים, עיצוב: גרליץ זהבה
ספרי
ספרי במדבר
ספרי, ויניציאה ש"ו, 64 עמ'
ספרי, ויניציאה ש"ו, 63 דף
סיפרי, ונציה ש"ה,
ספרי, ונציה 1550
§ספרי, זולצבך, תקסב
ספרי, עם "מאיר עין", לר' מאיר איש שלום -פרידמן, וינה תרכ"ד
§ספרי דבי רב, וינה, תרכד
§ספרי דבי רב, הורביץ, חיים שאול, לייפציג, תרעז
§ספרי, עם הגהות הגר"א, ווילנא, תרכו
§ספרי, עם הגהות הגר"א
§ספרי, עם פירוש רבינו הלל
§ספרי, עם פירוש רבינו הלל
§ספרי, ברלין, תרפה
§ספרי זוטא-חלק ראשון, עם הגהות, קעניגסבערגער, דוב הילל ב"ר שלום, תרנד
§ספרי זוטא-חלק שני, נשוא-בהעלותך, עם הגהות, קעניגסבערגער, דוב הילל ב"ר שלום, פלעשען תרס"ז, 54 עמ', 3MB
§ספרי זוטא-חלק ראשון, עם פירוש אמבוהא דספרי, ר' יעקב זאב יוסקוביץ, לודז,
§ספרי זוטא-חלק שני, עם פירוש אמבוהא דספרי, ר' יעקב זאב יוסקוביץ, לודז,
§ספרי זוטא - ספירי אפרים, ירושלים, תשיז
מדרש רבה
מדרש רבה
בראשית רבה - מעוצב (100 פרקים)
שמות רבה - מעוצב (52 פרקים)
ויקרא רבה - מעוצב (37 פרקים)
במדבר רבה - מעוצב (23 פרקים)
דברים רבה - מעוצב (11 פרקים)
מדרש רבה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - תורה
מדרש רבה על התורה, קושטדינא רע"ב, 230 דפים
מדרש רבה, קושטאנטינה רע"ב
מדרש רבות, על התורה, ויניציאה ש"ה, 211 עמ'
מדרש רבה, שכה
§מדרש רבות, קראקא, שמז
§רבות, קראקא, שמז
§מדרש רבה, עם פירושים מתנות כהונה, קיצור יפה תואר, מדרש ר'אליעזר וזרע אברהם לר' אברהם ב"ר יעקב משה העלין, אמשטרדם, 5485, 645 עמ', 91MB
§מדרש רבה, עם פירושים מתנות כהונה, ידי משה, משנת דרבי אליעזר, ונחמד למראה, אמשטרדם, 5537, 645 עמ', 101MB
מדרש רבה, על התורה, קושטנדינה רע"ב, 230 עמ', 48.9 MB
מדרש רבה, על חמש מגילות, פיזרו רע"ט, 101 עמ', 14.7 MB
מדרש רבה, ויניציאה ש"ה, 210 עמ', 71.8MB
§מדרש רבה, ויניציאה, שכו
§מדרש רבה, שאלוניקי, שנד
§מדרש רבה, קראקא, שסט
מדרש רבה, על התורה וחמש מגילות, עם פי' מתנות כהונה, אמשטירדם ת"א, 433 עמ', 147MB
מדרש רבה על התורה וחמש מגילות, עם פירוש מתנות כהונה וידי משה וקיצור יפה תואר וזרע אברהם ומשנת ר' אליעזר, זולצבך, תקט"ו, 646 עמ'
מדרש רבה על התורה וחמש מגילות, עם פירוש מר' זלמן הענא, ע"פ הדקדוק, אמשטרדם תקלז, עם מתנות כהונה, ידי משה, קיצור יפה תואר, משנת ר' אליעזר, ונחמד למראה, לר' שלמה שלם
§מדרש רבות, בערלין, 5626
§מדרש רבה - בראשית עברי טייטש, 53MB
§מדרש רבה - שמות עברי טייטש, 36MB
§מדרש רבה - ויקרא עברי טייטש, 46MB
§מדרש רבה - במדבר עברי טייטש, 56MB
§מדרש רבה - דברים עברי טייטש, 45MB
§מדרש רבה-בראשית, לבוב, תרלד
§מדרש רבה-שמות, לבוב, תרלד
§מדרש רבה-ויקרא, לבוב, תרלד
§מדרש רבה-במדבר, לבוב, תרלד
§מדרש רבה-דברים, לבוב, תרלד
בראשית רבה, מהד' אלבק, ברלין תרעב-תרפט
§מדרש רבה-ספר א, פרעמישלא, תרצב
§מדרש רבה-ספר ב, תרצז
§מדרש רבה - בראשית שמות ויקרא, ניו יורק, תשך
§מדרש רבה - במדבר דברים, ניו יורק, תשך
§מדרש רבה בראשית, עם רש"י, מתנות כהונה, ידי משה, זרע אברהם, קיצור יפה תואר, משנת ר"א, לעמברג, תקע"א, 233 עמ', 25MB
§מדרש רבא בראשית, תל אביב, תשב
מדרש רבה, עם מתנות כהונה ופירוש באידיש ὥבראשית, 228 עמ', נ"י תשמו, 59.2MB, ὥנח, ὥלך לך, ὥוירא, ὥחיי שרה, ὥתולדות, ὥויצא, ὥוישלח, ὥוישב, ὥמקץ, ὥויגש, ὥויחי, ὥשמות, ὥוארא, ὥבוא, ὥבשלח, ὥיתרו, ὥמשפטים, ὥתרומה, ὥתצוה, ὥכי תשא, ὥויקהל, ὥפקודי
שיר השירים רבה מעוצב
רות רבה מעוצב
איכה רבה מעוצב
קהלת רבה מעוצב
אסתר רבה מעוצב
§מדרש חמש מגלות, פיזרו, רעט
§מדרש חמש מגלות, פיזרו, רעט
§מדרש חמש מגלות, פיזארו, רע"ט
מדרש חמש מגילות, שונצינו, רע"ט
מדרש חמש מגלות, פיזרו רע"ט, 100 דפים
מדרש רבה על חמש מגילות, ויניציאה ש"ה, 91 עמ', 28.5MB
מדרש רבות על חמש מגילות, ויניציאה ש"ה, 92 עמ'
§מדרש חמש מגילות רבות, קראקא, שמח
§מדרש חמש מגילות רבות, קראקא, שמח
מדרש רבה - חמש מגילות, שע"ט
§מדרש רבה-חמש מגלות, לבוב, תרלה
מדרש שיר השירים
מדרש איכה רבה, מהד' בובר, וילנא תרנט
§מדרש שיר השירים, הערות מר' יוסף חיים ורטהימר, ירושלים, תשנ"ה
מדרש איכה רבתי, עם מתנות כהונה וביאור באידיש, 283 עמ', 29.8MB
מדרש תנחומא
תנחומא
מדרש תנחומא
מדרש תנחומא לספר בראשית, עיצוב: גרליץ זהבה
מדרש תנחומא לספר שמות, עיצוב: גרליץ זהבה
מדרש תנחומא לספר ויקרא, עיצוב: גרליץ זהבה
מדרש תנחומא לספר במדבר, עיצוב: גרליץ זהבה
מדרש תנחומא לספר דברים, עיצוב: גרליץ זהבה
מדרש תנחומא
מדרש תנחומא, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תורה
מדרש תנחומא , קושטדינא ר"ף-רפ"ב, 110 עמ', 41MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ★ממקור אחר
מדרש תנחומא, קושטדינא ר"ף-רפ"ב, 108 דפים
מדרש תנחומא, קושטאנטינה רפ"ה
§מדרש תנחומא, ויניציאה, שה
§מדרש תנחומא, מנטובה, שכג, ממקור אחר, ממקור אחר
§מדרש תנחומא, וירונה, שנה
§תנחומא הנקרא ילמדנו, פראג, שעג
§תנחומא הנקרא ילמדנו, פראג, שעג
מדרש תנחומא, עם פירוש, אמשטרדם תצ"ג, 289 עמ', 46.4MB
מדרש תנחומא, אמשטרדם תצ"ג, 81 עמ', 17.2MB
מדרש תנחומא , עם פירוש המלות הזרות, אמשטרדם תצ"ג, 79 דפים
מדרש תנחומא , עם פירוש מלות זרות ומ"מ הפסוקים מר' מנחם מן ב"ר שלמה הלוי, אמשטרדם חמו"ל, תצ"ג, 286 דפים
§מדרש תנחומא הנקרא ילמדנו, אמשטרדם, תצג
מדרש תנחומא, קטוע, מינקאוויץ תקס"ג, 5 עמ', 745KB
מדרש תנחומא, עם פירוש המלות זרות ופירוש הענין, מינקאוויץ תקס"ג, ד דפים
§מדרש תנחומא עם פירוש עץ יוסף וענף יוסף, וילנה, תקצג, §תנחומא הקדום חלק א, שלמה באבער, ווילנא, תרמו
§תנחומא הקדום חלק ב, שלמה באבער, ווילנא, תרמו
ממקור אחר, 255 דפים
מדרש תנחומא, בראשית, עם שני באורים, עץ יוסף, ענף יוסף, ווארשא, תרנ"ב, 228 עמ'
מדרש תנחומא, שמות, עם שני באורים, עץ יוסף, ענף יוסף, ווארשא, תרנ"ב, 264 עמ'
מדרש תנחומא, ויקרא, עם שני באורים, עץ יוסף, ענף יוסף, ווארשא, תרנ"ב, 146 עמ'
מדרש תנחומא, במדבר, עם שני באורים, עץ יוסף, ענף יוסף, ווארשא, תרנ"ב, 190 עמ'
מדרש תנחומא, דברים, עם שני באורים, עץ יוסף, ענף יוסף, ווארשא, תרנ"ב, 122 עמ'
מדרש תנחומא על ספר בראשית - מהדורת בובר
מדרש תנחומא לשמות - מהדורת בובר
מדרש תנחומא מהדורת בובר
§מדרש תנחומא הקדום והישן - ח"א - מבוא, בובר, שלמה, וילנא, 5644
§מדרש תנחומא הקדום והישן - ח"ב - בראשית, שמות, בובר, שלמה (מהדיר), וילנא, 5644
§מדרש תנחומא הקדום והישן - ח"ג - ויקרא, במדבר, דברים, בובר, שלמה (מהדיר), וילנא, 5644
§תנחומא-נתיב הים, רבי ישראל משה מלאדז, פיעטרקוב, תרע"ד
מדרש תנחומא, ὥויקרא, ὥבמדבר, ὥדברים
§מדרש תנחומא וילמדנו, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנח
§מדרש אגדה מארם צובה, על התורה, מהד' בובר, וויען, תרנד, ὥממקור אחר
מדרש לקח טוב - על חמשה חומשי תורה, טוביהו ב"ר אליעזר
§מדרש לקח טוב, ר' טוביה בן אליעזר, וילנה, תרם
§מדרש לקח טוב, ר' טוביה בן אליעזר, וילנה, תרם
§מדרש לקח טוב, ר' טוביה בן אליעזר, לונדון, תרסט
מדרש לקח טוב - פסיקתא זוטרתא, וילנא תר"מ, חלק א, בראשית-לך לך, 151 עמ' מדרש לקח טוב - פסיקתא זוטרתא, וילנא תר"מ, חלק ב, וירא-ויחי, 166 עמ', ὥלקח טוב - מדרש שיר השירים, ר' טוביהו ב"ר אליעזר , לונדון 1909
לקח טוב על איכה , ר' טוביהו ב"ר אליעזר
לקח טוב על מגילת אסתר, ר' טוביהו ב"ר אליעזר , ההדיר: באבר שלמה, מדרש על מגילת אסתר
לקח טוב על מגילת רות , ר' טוביהו ב"ר אליעזר , פסיקתא זוטרתא
לקח טוב על קוהלת, ר' טוביהו ב"ר אליעזר , פסיקתא זוטרתא
§פסיקתא זוטרתא, ר' טוביה בן אליעזר, ויניציאה, ש"ו, ממקור אחר, ★ממקור אחר
§מדרש שמואל רבתא, ווארשא, תריב
§מדרש שמואל רבתי, תר"ך, שצ'צ'ין
§מדרש שמואל, עם מבוא והערות מר' שלמה בובר, קראקא, תרנג
§מדרש שמואל, קרקוב, תרנג
§מדרש שמואל, בובר, שלמה, ווילנא, תרפה
מדרש תהלים, קושטאנטינה רע"ב
מדרש תהילים
מדרש תהלים, קושטאנדינא רע"ב, 50 דפים
מדרש תהלים, ונציה ש"ו
מדרש תהלים רבתא, פירוש האלפא ביתא, עם מדרש שמואל רבתא, מדרש משלי, ויניציאה ש"ו], עד דפים
§מדרש שוחר טוב על תהילים כולל גם מדרש אלפא ביתא, ויניציאה, ש"ו
מדרש שוחר טוב, ומדרש משלי ושמואל, אמשטרדם תצ, עם פירוש ר' יצחק כץ, 71 דפים
מדרש תהלים רבתא עם מדרש שמואל רבתא, ונציאה תקד. מדף ס - פירוש אלפא ביתא
מדרש שוחר טוב, פולנאה תקנ"ד, 107 עמ', 34.8 MB
מדרש שוחר טוב על תהלים, פולנאה תקנ"ד, קד דפים
מדרש שוחר טוב - עם פירוש מהר"י כהן
§מדרש שוחר טוב, כץ, יצחק ב"ר שמשון (מהר"י כהן), אמשטרדם, תצ
§מדרש שוחר טוב, לבוב, תקסח
§מדרש שוחר טוב- באור הרא"מ - תהלים, ר' מרדכי גימפל בן דוב בר יפה, ורשה, תרכה
מדרש שוחר טוב - מדרש תהלים, ורשה תרכה, עם ביאור ר' אהרן משה פאדווא, וביאורים מר' מרדכי גימפל מראזינאי, 198 דפים
מדרש שוחר טוב, על שמואל ומשלי, עם פירוש מר' יצחק כץ, ורשה תרלה, 38 דפים
מדרש שוחר טוב, על תהלים, עם פירוש מר' יצחק כץ, ורשה תרלה, 203 דפים
מדרש תהלים - שוחר טוב, תרנ"א, 668 עמ'
מדרש תהלים - שוחר טוב, תרנ"א, חלק ב
מדרש תהלים - שוחר טוב, תרנ"א, חלק ג
§מדרש שוחר טוב, ורשה, תרצא
§מדרש שוחר טוב מהר"י הכהן - תהלים, שמואל, משלי, ירושלים, תשכח
מדרש תהלים, קושטאנדינא רע"ב, 53 עמ', 21.6MB, §ממקור אחר
§מדרש תהלים, ויניציאה, שו
§מדרש תהלים, פראג, שעג
§מדרש תהלים - שוחר טוב, ירושלים, תשיח
§מדרש תהלים, שאלוניקי, רעה
§מדרש שוחר טוב, ווארשא, תרלג
§מדרש שוחר טוב, לבוב, תרי
§מדרש שוחר טוב, לבוב, תריא
§מדרש תהלים, ווילנא, תרנא
מדרש משלי (בובר)
מדרש משלי
מדרש משלי, קושטא רע"ז, 13 עמ', 4.6MB
מדרש משלי, קושטא רע"ז, 21 דפים
מדרש משלי רבתי, עם פירוש זרע אברהם, ר' אברהם אב"ד ואשילישוק, וילנא תקצג, 82 דפים
§מדרש משלי, עם מבוא והערות מר' שלמה בובר, ווילנא, תרנג, ממקור אחר
מדרש תהלים ומדרש שמואל, ונציה ש"ו. מעמ' 68 - מדרש שמואל. 90 עמ'. 11.3 MB
אגדת אסתר, ר' שלמה באבער מלבוב, ע"פ כתב יד תימן עם הערות
§אגדת אסתר, בובר, שלמה, קראקא, תרנ"ז
§מדרש שיר השירים, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנז
§אגדת שיר השירים ח"א, שכטר, ש. ז., לונדון, תרנ"ו
§אגדת שיר השירים ח"ב, שכטר, ש. ז., לונדון, תרנ"ו
§אגדת שיר השירים ח"ג, שכטר, ש. ז., לונדון, תרנ"ו
§מדרש איכה רבתי,   ווילנא והוראדנא תקפ"ט
§מדרש אסתר רבתי,   ווילנא והוראדנא תקפ"ט, ממקור אחר
§מדרש רות רבתי,   ווילנא והוראדנא תקפ"ט
מדרש רות החדש מדרש הנעלם, עם ביאור הגר"א, ורשה תרכה, 33 עמ'
§מדרש איוב, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרפא
§מדרש איכה רבה, בובר, שלמה, ווילנא, תרנט
מדרש אבא גוריון, ההדיר: באבר שלמה, מדרש על מגילת אסתר
ספרי דאגדתא על מגילת אסתר, ר' באבר שלמה, שלשה מדרשי אגדה: מדרש אבא גוריון, מדרש פנים אחרות, מדרש לקח טוב
§ספרי דאגדתא על מגילת אסתר, כולל מדרש אבא גוריון, מדרש פנים אחרים, מדרש לקח טוב, ווילנא, תרמז, 128 עמ', 9MB
מדרש פנים אחרות, ההדיר: באבר שלמה, מדרש על מגילת אסתר
מדרש אגדת בראשית, ההדיר: אברהם בן הגר"א, קראקא 1903
מדרש אגדת בראשית, וילנא תקסב, 80 דפים, עם ביאור קצר, ומדרש תמורה, מסכת גרים, מסכת גיהנם, מסכת חיבוט הקבר, מעשה דר' יהושע בן לוי, מסכת כלים של בהמ"ק, מסכת אצילות, ברייתא מפרקי מרכבה, ☼ממקור אחר
§אגדת בראשית, לבוב, תרי"ח
§אגדת בראשית, זענסבורג, תרכ"א
מדרש אגדת בראשית, עם ענף יוסף ועץ יוסף ויד יוסף, ר' חנוך זונדל מביאליסטוק, ורשה תרלו, עם מדרש תמורה, מסכת כלי בית המקדש, מעשה ר' יהושע בן לוי, מסכת אצילות, ברייתא מפרקי המרכבה, וברייתא דמלאכת המשכן, 66 דפים
מדרש אגדת בראשית, עם עץ יוסף וענף יוסף, ורשה תרלו
§מדרש אגדת בראשית, ורשה, תרלו, ממקור אחר
§אגדת בראשית, ווארשא, תרל"ו
§אגדת בראשית, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה, קראקא, תרס"ג
מדרש הגדול
מדרש הגדול על חמישה חומשי תורה - ויקרא
§מדרש הגדול-חלק ראשון, הופמן, דוד צבי, תרפא
§מדרש הגדול-חלק שני, הופמן, דוד צבי, ברלין, תרעד
§מדרש הגדול - ויקרא עם הערות, הרב נחום ראבינאוויץ, ניו יורק תר"צ, 8.9 MB
§מדרש הגדול, שעכטער, שניאור זלמן, קנטאבריגיא, תרסב
§מדרש הגדול, מנציסטר, תש
מדרש זוטא, ההדיר: באבר שלמה, על שיר השירים, רות, איכה וקהלת. וילנא תרפ"ה
§מדרש זוטא, שלמה באבער, ווילנה, תרפ"ה, על שיר השירים, רות, איכה וקהלת, וילקוט שמעוני על איכה, 171 עמ', 14MB
מדרש תדשא
מדרש תדשא, עם פרקי אליהו ונסתרות רשב"י, יוהניסברג תריח, 19 דפים, §ממקור אחר
§מדרש תדשא , ר' פנחס בן יאיר, מדרש ויושע, עם "מעשה הנמלה", מיוחס לשלמה המלך, ווארשא, תרלה
§מדרש תדשא, וינה, תרמז
§מדרש תדשא, עם אשל אברהם, רבי פנחס בן יאיר-חיים גולדבלאט, פיעטרקוב, תרס"ח
§לקוטים ממדרש אלה הדברים זוטא, עם מדרש אחר על דברים, וליקוטי מאמרים שר' בחיי מביא ממדרש דברים, בובר, שלמה, פרשבורג, תרמה
§מדרש אגדה-חלק ראשון, בובר, שלמה, וינה, תרנד
§מדרש אגדה-חלק שני, בובר, שלמה, וינה, תרנד
§ילקוט המכירי-חלק ראשון, בובר, שלמה, ברדיטשוב, תרס, על תהלים א-עב, 373 עמ', 29MB
§ילקוט המכירי-חלק שני, בובר, שלמה, ברדיטשוב, תרס, על תהלים עד-קנ, 289 עמ', 22MB
§ילקוט המכירי, לקט מאמרי חז"ל על תרי עשר, ר' מכיר בן אבא מרי, לונדון, תרע, 270 עמ', 7MB. מעמ' 1- עמוס. מעמ' 83 - עובדיה. מעמ' 104 - יונה. מעמ' 131 - מיכה. מעמ' 196 - נחום. מעמ' 216 - חבקוק
§ילקוט המכירי, על משלי, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרסב, 233 עמ', 12MB
§ילקוט המכירי על משלי פרק ב - הפרדס, בהוצאת באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפז, 46 עמ'
§ילקוט המכירי, על ישעיהו, מכיר ב"ר אבא מרי, ברלין, תרנג, 291 עמ', 16MB
§מדרש שכל טוב-ספר בראשית, מנחם ב"ר שלמה, ברלין, תרס
§מדרש שכל טוב-ספר שמות, מנחם ב"ר שלמה, ברלין, תרסא
מדרש שכל טוב, מהד' בובר, ברלין תרס
§ספר תגין, על תגי ספר תורה, עם "מדרש קצר" המיוחס לר' עקיבא על תגין וזיונין ואותיות גדולות וקטנות, עם הערות מר' שניאור זק"ש ועם קטעים הנוגעים לתגין בספר "בדי ארון ומגדול חננאל" לרבנו שם טוב בן אברהם בן גאון, פריס, תרכ"ו, 141 עמ', 4MB, ממקור אחר
ילקוט שמעוני מעוצב, ההדיר: , עיצוב: גרליץ זהבה
ילקוט שמעוני
ילקוט שמעוני על התורה
ילקוט שמעוני על נ"ך
ילקוט שמעוני
ჶילקוט שמעוני, שלוניקי רפ"א-רפ"ז על התורה, 442 עמ', 106 MB, על נ"ך, 306 עמ', 57.8 MB
ילקוט שמעוני, ר' שמעון מפרנקפורט, שלוניקי רפא
ילקוט שמעוני א, וויניציאה שכ"ו, 315 עמ', 108MB
ילקוט שמעוני ב, וויניציאה שכ"ו, 191 עמ', 67.6MB
ילקוט שמעוני א, וויניציאה שכ"ו
ילקוט שמעוני ב, וויניציאה שכ"ו
§ילקוט שמעוני, ר' אשכנזי, שמעון מפרנקפורט, ויניציאה, שכו
§ילקוט התורה - ילקוט שמעוני, ויניציאה, שכו
§ילקוט שמעוני, קרקוב, שכט, 377 עמ', 73MB
§ילקוט שמעוני, ר' אשכנזי, שמעון מפרנקפורט, קראקא, שנה-ו
§ילקוט שמעוני, ר' אשכנזי, שמעון מפרנקפורט, קראקא, שנה-ו
ילקוט שמעוני, בראשית-שמות, ר' שמעון מפרנקבורט, עם פירוש ר' אברהם גדליה מירושלם, ברית אברהם, ליוורנו, [ת"י-ת"כ, 376 עמ'
ילקוט שמעוני, ויקרא, ר' שמעון מפרנקבורט, עם פירוש ר' אברהם גדליה מירושלם, ברית אברהם, ליוורנו, [ת"י-ת"כ, 354 עמ'
ילקוט שמעוני, עם פירוש ברית אברהם, ר' אברהם גדליה, ליוורנו תי-תיז
§ילקוט התורה-חלק ראשון, ילקוט שמעוני, ורנקבורט דמיין, תמז
§ילקוט התורה-חלק שני, ילקוט שמעוני, ורנקבורט דמיין, תמז
§ילקוט שמעוני - חלק שני, פולנאה, תקסה
§ילקוט שמעוני, שמעון מפרנקפורט, ווארשא, 5623
§ילקוט שמעוני, שמעון מפרנקפורט, ווארשא, 5623
§ילקוט שמעוני - ילקוט בראשית, ווילנא, תרכד
§ילקוט שמעוני - ילקוט נביאים ראשונים, ווילנא, תרכד
ילקוט שמעוני, בראשית, וילנא תרכג-תרכד, עם באורים זית רענן, לר' אברהם גומבינר, ושמן רענן, והיכל רענן, לר' יואל דוב בער הכהן
§ילקוט שמעוני ח"א, 71MB, ירושלם תשל"ה
§ילקוט שמעוני ח"ב, 44MB, ירושלם תשל"ה
§ילקוט שמעוני חלק א, ר' רבינו שמעון, ירושלים, תשלה
§ילקוט שמעוני חלק ב, ר' רבינו שמעון, ירושלים, תשלה

מדרשים שונים
פרקי דרבי אליעזר
פרקי דרבי אליעזר, פרקים א-ז, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שונות, ממקור אחר
פרקי דרבי אליעזר
§פרקי רבי אליעזר, ר' אליעזר בן הורקנוס (אליעזר הגדול), ויניציאה, שד, ממקור אחר
פרקי רבי אליעזר, סביוניטה שכ"ז, מו דפים
§פרקי רבי אליעזר, ויניציאה, שסח
§פרקי רבי אליעזר, אמשטרדם, 5468
§פרקי רבי אליעזר, אליעזר בן הורקנוס (אליעזר הגדול), פראג, תקמד
פרקי דרבי אליעזר, סביוניטה שכ"ז, 45 עמ', 8.5 MB
§פרקי רבי אליעזר, זולקווא, 5550
§פרקי רבי אליעזר, זולקווא, תקסה
§פרקי דר' אליעזר, עם פירוש בית הגדול,ל' אברהם אהרן ב"ר שלום ברודא, ווילנא, תקצ"ח, ☼ממקור אחר, 6 + 37 דפים
פרקי רבי אליעזר, עם ביאור הרד"ל,ר' דוד לוריא, עם הקונטרסים עמק הברכה, שם האחד אליעזר בית צדיק והמבוא, ווארשא תרי"ב, 151 עמ', 68.6MB, §ממקור אחר
ממקור אחר
§פרקי רבי אליעזר, ווארשא, תרלד
פרקי דר' אליעזר, ורשה תרל"ד
§פרקי דרבי אליעזר-הגהות, ר"א בן הורקונוס-הג, ויניציאה ש"ד-ירושלים, תשל"ב
תנא דבי אליהו רבה
תנא דבי אליהו זוטא
§תנא דבי אליהו, דניאל זאניטי, ויניציאה, שנח, 138 עמ', 8MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
פרקי רבי אליעזר, ונציה שס"ח, 108 עמ'
פרקי רבי אליעזר, עם ביאור הרד"ל, ועם "עמק הברכה", "שם האחד אליעזר", "בית צדיק" והמבוא ווארשא תרי"ב, 306 עמ'
§תנא דבי אליהו, פראג, תלו
תנא דבי אליהו, סדר אליהו רבה, עם פירוש מר' יעקב בר נפתלי הירץ, זאלקווא תקנ"ו, 99 עמ', 15MB
תנא דבי אליהו, סדר אליהו זוטא, עם פירוש מר' יעקב בר נפתלי הירץ, זאלקווא תקנ"ו, 41 עמ', 6MB
תנא דבי אליהו א, סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא, עם פירוש המלות והענין מר' יעקב ב"ר נפתלי הירץ, זאלקווא תקנ"ו
תנא דבי אליהו ב, סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא, עם פירוש המלות והענין מר' יעקב ב"ר נפתלי הירץ, זאלקווא תקנ"ו
§תנא דבי אליהו, זולקווא, תקנח
§תנא דבי אליהו, פראג, תקעה
§תנא דבי אליהו, עם פירוש ישועות יעקב, לבוב, תרכג
§תנא דבי אליהו זוטא, מהד' חיים מאיר הורוביץ, פראנקפורט על נהר מיין, תרמב
§תנא דבי אליהו, עם מבוא ומפתחות, ר' מאיר איש שלום, וינה, תרסב
§תנא דבי אליהו, לובלין, תרנו
תנא דבי אליהו, ע"פ כ"י רומי משנת תתל"ג 1073 * דפוס ווינא 1902
תנא דבי אליהו, עם פירוש ישועות יעקב
§תנא דבי אליהו-סדר אליהו זוטא, ווארשא, תרעב
§תנא דבי אליהו-סדר אליהו רבא, ווארשא, תרעב
§תנא דבי אליהו ע"פ זקוקין, רבי שמואל הידא, ווארשא, תר"מ
§תנא דבי אליהו ע"פ זקוקין, רבי שמואל הידא, ווארשא, תר"מ
§פסיקתא, לבוב, תרכח
פסיקתא רבתי
פסיקתא רבתי
§פסיקתא רבתי, פרג, תיד
§מדרש פסיקתא רבתי דרב כהנא, איינהורן, זאב וואלף, ברסלויא, 5591
§פסיקתא רבתי, עם פירוש מגן דוד, ר' מאיר איש שלום, וביאור המלים לר' גידעמאן, וינה, תרמ, ממקור אחר, ὥממקור אחר, ★ממקור אחר
§פסיקתא רבתי דרב כהנא, ורשה, תרעג
פסיקתא דרב כהנא
פסיקתא דרב כהנא
פסיקתא דרב כהנא, מהד' באבער, ליק 1868
מדרש כונן, עם מעין החכמה, קראקא תח
§מדרש כונן,   שקלוב תקמ"ג
מדרש כונן, עם מדרש מעשה חנוכה ומעין חכמה, פאדגארזא תרנט
מדרש אלה אזכרה
§מדרש אלה אזכרה, ילינק, אהרן בן יצחק יהודה, לפסיא, תרי"ג
§מדרש ויסעו, ספר מלחמות בני יעקב, וינה, תרצג
§מדרש חסירות ויתירות, בעריכת מרמרשטיין, אברהם, לונדון, תרעז
§מדרש כונן, יוהניסבורג, תרי, עם "מעין חכמה", על עליית משה רבנו לקבל את התורה
מדרש ויושע, 8 עמ', 362 KB
§מדרש ויושע, ווארשא, תרלג
§מדרש ויושע, ווארשא, תרמו
§מדרש ויושע, ירושלים
אגדת אגדות, קובץ מדרשים קטנים, פרקי דר"א, מדרש יונה, אגדת קרני ראמים, מעשה אברהם אבינו, מאמר עשרה מלכים, מדרש מגילת אסתר, ברלין תרמא, §ממקור אחר
§מעשה של אברהם אבינו, המעשה עם נמרוד, 16 עמ', 624KB
§מעשיות, גאסטר, מ., לייפציג, תרנו, 233 עמ', 10MB. מעמ' 146 - דו"ח מכללת מונטיפיורי לשנים תרנה-תרנו, באנגלית. מעמ' 182 - תולדות חיבורי האגדה, באנגלית. מעמ' 222 - תיאור הספר באנגלית
§אגרת דרבי יוחנן בן זכאי, ליהודי העיר רומה להתחזק בתורה, עם פירוש ר' אליעזר אשכנזי, ופירוש קול יהודה, ווארשא, תרצ"ב, 32 עמ', 2MB. ראה עליו כאן
§אגרת דרבי יוחנן בן זכאי, ווארשא, עם פירוש קול יהודה ופירוש ר"א אשכנזי
§מדרש עשרת הדברות וצוואת ר"א הגדול, ווארשא תקצ"ז, 47 עמ', 1MB
§מדרש עשרת הדברות, וצוואת ר"א הגדול, פרשבורג ווארשא ?, תרכב
§מדרש עשרת הדברות, עם ביאור "אשל חיים", ווילנא, תרנג
§מדרש עשרת הדברות, ירושלים, תשטו
§מעשים על עשרת הדברות, מדרש על עשרת הדברות, בעריכת פישמן, יהודה ליב הכהן, ירושלים, תרפד
§מדרש עשרת הדברות, לבוב, תריח
§מדרש חסר ויתר שבתנך, ירושלים, תרצ, עם מדרש האותיות וליקוטי מדרשים מכת"י
§משנת רבי אליעזר, ענעלאו, הלל גרשם, נ"י, תרצד
אגודת אגדות, מדרשים קטנים, ברלין תרמא, 80 עמ', פרק דר"א, מדרש יונה, מעשה אברהם אבינו, מאמר עשרת מלכים, מדרש מגילת אסתר
§אורחות חיים, צוואת ר' אליעזר הגדול, עם "עשר מלין דחסידותא", עם ביאור מר' גרשון חנוך ליינר, נ"י, תשו
§צוואת רבי אליעזר הגדול להורקנוס בנו, עם פירוש "שירי מצוה", רבי בנימין אליהו מזאלשין, פיעטרקוב, 1906, 61 עמ', 4MB
ארחות חיים, צוואת ר' אליעזר הגדול, עם שושנת יעקב, ר' יעקב היילפרן, ויניציאה שפ"ג, 13 עמ', 1.4MB
§ממקור אחר, ממקור אחר
ארחות חיים, צוואת ר' אליעזר הגדול לבנו הורקנוס, עם "שושנת יעקב", לר' יעקב בן אלחנן הילפרון, דברי חכמה מחכמת המספר, ויניציאה שפ"ג, 12 דפים
§ארחות חיים, ר' אברהם מרדכי ווירניקאווסקי, 13MB, ווארשא - תרמ"ח צוואת רבי אליעזר הגדול, עם פי' "דמשק אליעזר"
§ארחות חיים, צוואת ר"א הגדול, עם עשר מלין דחסידותא שנהג רב, עם פירוש מר'גרשון חנוך העניך ליינר, ווארשא, תרעה, 144 עמ', 6MB
§צוואת רבי אליעזר הגדול עם פירוש שירי מצוה, ר' בנימין אליהו ארענשטיין , 4MB, פיעטרקוב תרס"ו
—ჶיורה חטאים, צוואת רבינו אלעזר בן רבי יהודה וצוואת ר"י חסיד, ומפרש חטאים והפרת נדרים ומסירת מודעא מר' ישעיה וקדיש וברכו ודרך סעודה ודרך טובים, פירדא תנ"א, 118 עמ', 4.3MB
§בית המדרש ג, לייפציג, תריב
§בית המדרש ד, יעלינעק, אהרן, וינה, תריז
§בית המדרש ה, יעלינעק, אהרן, לייפציג, תרלג
§בית המדרש ו, תרלח
§בתי מדרשות א, רבי שלמה אהרן ורטהימר, ירושלים, תשמ"ט
§בתי מדרשות ב, רבי שלמה אהרן ורטהימר, ירושלים, תשמ"ט
§בתי מדרשות - בית ראשון, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנג
§בתי מדרשות - בית שני, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנד
§בתי מדרשות - בית שלישי, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנג
§בתי מדרשות - בית רביעי, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנז
מדרש תנאים, ל"ב מידות של ר"א, עם ביאור מר' זאב וולף מהורדנא, ופרקי דר"א, וילנא תקצח
§מדרש תנאים, הופמן, דוד צבי, ברלין, תרסח
§מדרשי תימן, ליברמן, שאול, ירושלים, תש
§מדרשים כתבי יד, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרפג
§מדרשים כתבי יד, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרפג
§אוצר מדרשים כתבי יד, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרעג
§אוצר מדרשים כתבי יד, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרעד
אוצר מדרשים
אוצר המדרשים, אייזנשטיין י.ד., עיצוב: גרליץ זהבה
§אוצר מדרשים, הרב יהודה דוד אייזענשטיין, ניו יורק תרע"ה, חלק א, 5.1 MB, חלק ב, 6 MB
§אגדת אגודת או קובץ מדרשים קטנים, , ברלין, תרמא
§מדרשים ואגדות, מסודרים ומפורשים פירוש קצר עם מפתחות, ווארשא, תרפד, 159 עמ', 4MB. מעמ' 4 - מדרש ויושע. מעמ' 40 - מפתח הפסוקים. מעמ' 44 - מפתח עניינים. מעמ' 49 - מדרש עשרת הדברות - הגדה לחג השבועות. מעמ' 94 - מפתח הפסוקים. מעמ' 98 - מפתח עניינים. מעמ' 102 - מדרש תדשא. מעמ' 148 - מפתח הפסוקים. מעמ' 155 - מפתח עניינים
§לקט מדרשים, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרסג: מדרש סוד העיבור, מדרש ירושלמי על מגילת אסתר, מדרש איוב, זרובבל, מגילת אנטיוכוס, מדרש ר' עקיבא
אותיות של רבי עקיבה, קושטא ר"פ, 13 עמ', 2.3MB
אותיות של רבי עקיבא, ויניציאה ש"ו, 19 עמ', 3MB, §ממקור אחר, ויניציאה, שו
אותיות של רבי עקיבא, על סדר אותיות האלפ"א בית"א, ובכל אות סודות וחידושים על פי הקבלה האמתית, ויניציאה ש"ו, 12 דפים
§אותיות של רבי עקיבא, קראקא, שלח
§אותיות של ר' עקיבא, קראקא, שלט, ממקור אחר
אותיות של רבי עקיבה, קושטא ש"פ?, 12 דפים
§אותיות דרבי עקיבא, ווארשא, תרלא, 84 עמ', 3MB
§מדרש אותיות דרבי עקיבא השלם, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרעד
§אותיות דרבי עקיבא, לבוב
§נתיבות עולם, ברייתא דל"ב מדות של ר' יוסי הגלילי, עם ביאורים, קצנלנבויגן, צבי הירש ב"ר שמחה ווילנא תקפ"ב
נתיבות עולם, ביאור על ל"ב מדות של ר"א בנו של ריה"ג, ר' צבי הירש קצנלנבוגן, וילנא תרי"ט
§נתיבות עולם, על ל"ב מדות של ר' אליעזר ב"ר יוסי הגלילי, גרמניה, תרלח
§ילקוט הרועים, לקט מדרשים: מעיין החכמה - מיוחס למשה רבינו, מדרש המיוחס לשבואל בן גרשום בן משה, ברייתא מפרקי מרכבה, מסכת אצילות עם פירושים, "מסכת כלים" המיוחס לנביאים, מדרש תמורה, אותיות דר' עקיבא, הר ה' - [ על רות, ספר אליהו, פרקי משיח, מסכת חיבוט הקבר, מסכת גיהנם, ברייתא דר' יהושע בן לוי, ווארשא, תרמה, ממקור אחר, ὥממקור אחר, ויליאמסבורג תשכא, 108 עמ', 2.8MB
§מדרש תמורה, תנאים, ירושלים, 5780
סדר עולם רבה
סדר עולם רבה
סדר עולם רבה, עיצוב: גרליץ זהבה
§סדר עולם, קושטא, רעו, 27 עמ', 2MB
סדר עולם, 27 עמ', 1 MB
§סדר עולם רבא וזוטא עם מגלת תענית, 37 עמ', 2MB
§סדר עולם רבא וזוטא, עם מגילת תענית, וסדר הקבלה לראב"ד, ויניציאה, שה, 124 עמ', 7MB
§סדר עולם רבא וזוטא, עם מגילת תענית, וסדר הקבלה לראב"ד, באזל ש"מ, 261 עמ', 7MB
§סדר עולם רבא, אמשטרדם, תעא
סדר עולם רבא וזוטא, ומגלת תענית, מוגהים ומבוארים ע"י ר' יעקב אמדן, המבורג תקי"ז, 36 דף. עם דרשה לכבוד ברכת החמה
§סדר עולם רבא, וסדר עולם זוטא, וסדר הקבלה להראב"ד, וסדר מלכי ישראל, אמשטרדם, תקסט
סדר עולם, עם עץ יוסף וענף יוסף, וילנא תרה, 87 דפים
סדר עולם, סדר החכמים וקורות העיתים, אוקספורד תרח"מ
§סדר עולם רבה, ראטנער, בער, ווילנא, תרנז
סדר עולם, מהד'אלכסנדר מרכס, ברלין תרסג
§מדרש סדר עולם, ניו יורק, תשיג
§סדר עולם רבא, ירושלים, תשטו
סדר עולם זוטא
§סדר עולם זוטא, גרוסברג, מנשה ב"ר יחזקאל יונה מטרעסטונא, לונדון, תרע
סדר עולם רבא וזוטא, ומגלת תענית, המבורג תקי"ז, 41 עמ'. עמ' 36 - על ברכת החמה. עמ' 37 - על השבתאים והפרנקיסטים, §ממקור אחר
§סדר עולם זוטא, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), זולקווא, תקנ"ט
§סדר עולם רבא וסדר עולם זוטא, קארעץ, תקמ"ה
§סדר עולם רבא, עם ביאורים מר"י עמדין, הגר"א, ו"מאיר עין" לר' ירוחם מאיר ליינר, ווארשא, תרסה
§סדר עולם רבא, עם "עץ יוסף" ו"ענף יוסף", ווילנא, תרה
§סדר עולם רבא וסדר עולם זוטא, עם סדר הקבלה לראב"ד, וסדר מלכי ישראל, לבוב, תרי
§סדר עולם רבא וסדר עולם זוטא, עם ביאור מהגר"א, עם סדר הקבלה לראב"ד, וסדר מלכי ישראל, ווארשא, תרכב
מגילת אנטיוכוס
מגלת אנטיוכוס, בארמית ובעברית, ואדי אלחיגארה רמ"ב, 7 דפים, עם "מי כמוך" לר' יהודה הלוי, תפלת הדרך וברכות שונות
§מגלת אנטיוכוס, לונדון, תריא
מגילת אונטיוכוס לחנוכה, בגדד תרל"-?, 5 עמ', 450KB
§ברייתא דמעשי בראשית, ערזלאי בר ברגלאי, קראקא, תרנד
ברייתא דמלאכת המשכן
ברייתא דמלאכת המשכן, ר' איש שלום מאיר
§ברייתא דמלאכת המשכן, שייאר, אייזיק ב"ר ליב מפפד"מ, אופנבך, 5562
§ברייתא דמלאכת המשכן, שייאר, יצחק אייזק, קניגסברג, תרכג, ממקור אחר
§ברייתא דמלאכת המשכן, וינה, תרסח
§ברייתא דשמואל הקטן, פפד"מ, תרכג
ברייתא דשמואל הקטן, ר' ליפקין ארי ליב
§ברייתא דשמואל הקטן, פיעטרקוב, תרסא
Ξברייתא דשמואל הקטן, עם ביאור שבילי המקראות, ר' אריה ליב ליפקין, ירושלים תרצ"ב, 92 עמ', 5.7MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, 92 עמ', 6MB
§תוספתא עתיקתא חלק ד - פתחי נדה, ברייתא דמסכת נדה, עם מבוא וביאורים, ר' חיים מאיר הורוביץ, קראקא, תרנ, 80 עמ', 5MB
§ברייתא מעשה תורה, לר' יהודה הנשיא, עם הוספות מהגר"א, ווארשא, תרכד
§ברייתא מעשה תורה, קעניגסבורג, תרכ"ד
§ברייתא מעשה תורה, הגר"א, ווארשא, תרמ"ה
§אוצר הברייתות א, היגער, מיכאל, נ"י, תרחצ
§אוצר הברייתות ב, היגער, מיכאל, נ"י, תרצט
§אוצר הברייתות ג, היגער, מיכאל, נ"י, תש
§אוצר הברייתות ד, היגער, מיכאל, נ"י, תשא
§אוצר הברייתות ה, היגער, מיכאל, נ"י, תשב
§אוצר הברייתות ו, היגער, מיכאל, נ"י, תשג
§אוצר הברייתות ז, היגער, מיכאל, נ"י, תשד
§אוצר הברייתות ח, היגער, מיכאל, נ"י, תשח
§אוצר הברייתות ט, היגער, מיכאל, נ"י, תשו
§אוצר הברייתות י, היגער, מיכאל, נ"י, תשח
§לקוטים-חלק ראשון, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנח, ליקוטים ממדרש השכם, מדרש אל יתהלל, מאמר על התנחומא
§לקוטים-חלק שני, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנח, ליקוטים מברייתא דמ"ט מדות, חלק מברייתא דמלאכת המשכן, וממדרש ויכולו, ומאמר על התנחומא
§לקוטים-חלק שלישי, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנט, מדרש עשר גליות, מאמר על שמעון הצדיק, פרקי רבינו הקדוש
§לקוטים-חלק רביעי, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרס, ליקוטי מדרש ילמדנו על במדבר
§לקוטים-חלק חמישי, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרסא, ליקוטי מדרש ילמדנו על דברים
§לקוטים-חלק ששי-חוברת א, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרסג, קטעים מילקוט המכירי על משלי, וממדרש ילמדנו על בראשית
§לקוטים-חלק ששי-חוברת ב, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרסג, לקוטים ממדרש ילמדנו על בראשית
פרק שירה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תפילות וסגולות, ממקור אחר
פרק שירה
§פרקי שירה, מנטובה, תכא
פרק שירה, אמשטרדם תנב
§פרק שירה, אליהו בחור, לובלין, תקס
מדרש סעודת לויתן - מעוצב
מדרש סעודת גן עדן - מעוצב
מדרש תחיית המתים - מעוצב
מדרש אותות המשיח - מעוצב
פרקי משיח - מעוצב
אגדת משיח - מעוצב
מדרש גן עדן; גהינום, ההדיר: אייזנשטיין י.ד.
מדרש מעשה יהודית, ההדיר: אייזנשטיין י.ד., נוסח שונה של ספר יהודית מכתובים אחרונים
מדרש סעודת גן עדן, ההדיר: אייזנשטיין י.ד.
מלחמות מלך המשיח - מעוצב
§מעשה ר' יהושע בן לוי, איך ראה את חלקו בגן עדן בחייו, קושטא, רעט, 22 עמ', 1MB. מעמ' 4 - אותות משיח. מעמ' 9 - מדרש על מגילת אסתר
מעשה ר' יהושע בן לוי, מעשה תורה, מדרש אסתר, 22 עמ', 1 MB
§והזהיר-שמות, חפץ, אלוף, לייפציג, תרלג
§והזהיר-ויקרא במדבר, חפץ, אלוף, לייפציג, תרלג
והזהיר, לייפציג תרלג
מפרשים על מדרשים, כולל מדרשים עם פירושים

זוהר
זוהר
זוהר
זוהר
זוהר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
הקדמת ספר הזוהר, עם תוכנת חיפוש
הזוהר הקדוש - ספר בראשית, עם תוכנת חיפוש
הזוהר הקדוש - ספר שמות, עם תוכנת חיפוש
הזוהר הקדוש - ספר ויקרא, עם תוכנת חיפוש
הזוהר הקדוש - ספר במדבר, עם תוכנת חיפוש
הזוהר הקדוש - ספר דברים, עם תוכנת חיפוש
ספר הזוהר חלק א, בראשית
ספר הזוהר חלק ב, שמות
ספר הזוהר חלק ג, ויקרא-במדבר-דברים
ჶזוהר, מנטובה שי"ח בראשית, 25.6 MB שמות, 30.4 MB ויקרא-במדבר-דברים, 37.9 MB
§זהר, מנטובה, שיח-כ
§הזהר על התורה, מנטובה, שיח, ממקור אחר
§הזהר על התורה-שמות, מנטובה, שיח, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 269 דפים
§ספר הזהר על התורה - ויקרא, מנטובה, שיח
זוהר, קרימונה שי"ט-ש"ך, 401 עמ', 82.4 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
הזהר, רעיא מהימנא, וחדושי הבהיר ומדרשות רות מדרש חזית, לובלין שפ"ג, קלב + קכב + קמו דפים
§זהר, לובלין, שפג, ממקור אחר
§זוהר, לובלין, תח, 798 עמ', 103MB
§האדרות הקדושות, אמשטרדם, תסח
הזהר א, עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא, כפי שנדפס במנטובה דף על דף, אמשטרדם תע"ה
הזהר ב, עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא, כפי שנדפס במנטובה דף על דף, אמשטרדם תע"ה
הזהר ג, עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא, כפי שנדפס במנטובה דף על דף, אמשטרדם תע"ה
הזהר ד, עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא, כפי שנדפס במנטובה דף על דף, אמשטרדם תע"ה
§זהר על התורה - ויקרא, ר׳ שמעון בן יוחאי, אמשטרדם, תפח
§זהר על התורה - במדבר ודברים, ר׳ שמעון בן יוחאי, אמשטרדם, תפח
§זהר על התורה - א - בראשית, ליוורנו, תרלז
§זהר על התורה - ב - שמות, ליוורנו, תרמח
§זהר על התורה - ג - ויקרא, ליוורנו, תרמח
§זהר על התורה - ד - במדבר, ליוורנו, תרלז
§זהר על התורה - ה - דברים, ליוורנו, תרלז
§ספר הזהר - בראשית, וילנה, תרפד
§ספר הזהר - שמות, וילנה, תרמב
§ספר הזהר - ויקרא, וילנה, תרמב
§זהר - ספר דברים, רבי שמעון ב"ר יוחאי, אזמיר, תרכב
§הראדני - זוהר על רות, לבוב, תרמה, 8 עמ', 600KB
§זהר רות, לובלין, תרצז
§הזוהר הקדוש על מגילת רות, נ"י, תשלא
ספר הזהר, ח"א, אמשטרדם תע"ה, 272 עמ', 43.7MB
ספר הזהר, ח"ב, אמשטרדם תע"ה, 274 עמ', 41.5MB
ספר הזהר, ח"ג, אמשטרדם תע"ה, 117 עמ', 17.7MB
ספר הזהר, ח"ד, אמשטרדם תע"ה, 195 עמ', 31.6MB
זוהר ותיקוני זוהר מנוקד, 6044 עמ', 40.8MB
זוהר, קושטא תצו
§זהורי חמה, שאלוניקי תצ"ח, 227 עמ', 15MB, זוהר על חמש מגילות
זוהר, תקצ"ה
§ספר הזהר - ויקרא, ר' שמעון בר יוחאי, וילנא, 5684
תוספות לזוהר
השמטות לזוהר
תיקוני הזוהר וזוהר חדש, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
תיקוני הזוהר, עם תוכנת חיפוש
תקוני הזהר
תקוני הזוהר
זוהר חדש, עם תוכנת חיפוש
הזוהר החדש
זוהר חדש
זוהר חדש, אמשטרדם תסא
תיקוני זוהר, מנטובה שי"ח, 152 עמ', 12.4 MB, §ממקור אחר
שבעים תקוני הזהר, אמשטרדם תס"ו, 175 עמ', 38.4MB, §ממקור אחר
תקוני הזהר, קושטאנדינא ת"ק, 160 דפים
תקוני הזהר, קושטאנדינא ת"ק, 165 עמ', 39MB
תיקוני הזהר, עם ביאור הגר"א, ווילנא תרכ"ז, 227 עמ', 53.3MB
§תקוני הזהר, קושטא, תעט
§תקוני הזהר על התורה, אמשטרדם, תעט
§תיקוני זוהר, ירושלים
§תקוני הזהר-חלק ראשון, בלגראד, תריא
§תקוני הזהר-חלק שני, בלגראד, תריא
§תקוני הזהר, זיטומיר, תרלא
§תקונים מזהר חדש, ווארשא, תרמה
§תקוני הזהר, ווילנא, תרפט
זוהר ומדרש הנעלם, שלוניקי שנ"ז, 196 עמ', 28 MB
רעיא מהימנא
זוהר ומדרש הנעלם, עם לקוטי פסוקים וסתרי תורה, שאלוניקי שנ"ז, קיב + מח דפים. עם מדרש שיר השירים ואיכה מהזהר, לו דפים
זוהר חדש, קראקא שס"ג, 204 עמ', 51.4 MB, ⋧זוהר חדש, עם מדרש הנעלם ותיקונים ולקוטי פסוקים וסתרי תורה, ושיר השירים ואיכה, קראקא שס"ג, קיב + לו + מח דפים
§ממקור אחר
זוהר חדש ומדרש הנעלם, ונציה תי"ח, 198 עמ', 15.7 MB, §ממקור אחר
זוהר חדש ומדרש הנעלם, קושטנדינה ת"ק, 179 עמ', 24 MB, §ממקור אחר
זהר חדש, על תורה וחמש מגילות ותיקונים ומדרש הנעלם, עם הגהות ר' משה זכות, עם זהר חדש על מגלת רות, ובאורי מאמרים מר' מנחם די לונזאנו, והגהות מהגר"א ור' ישראל מקאזניץ ור' דוד לוריא, ווארשא תרמ"ה, 260 עמ', 35.7MB
§זהר חדש, מונקאטש, תרעא
§מדרש הנעלם,   ויניציאה שכ"ו
§אדרא רבא, קושטא, 5478
§אדרא רבא עם פירוש יפה שעה ושערי אידרא, רבי שלמה הכהן, ירושלים, תשל"ו
אדרא זוטא
§אדרא זוטא, בגדד, תרס"ט
§אדרא זוטא קדישא, תל אביב, תשי"ג
§אדרא רבא, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), בגדד, תרס"ט
§אדרא רבא ואדרא זוטא, נתן עמרם בן חיים, ליוורנו, תרכט, ללימוד בליל הושענא הרבה ושביעי של פסח וליל שבועות
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך א' - בראשית א
§זוהר מנקד עם תרגום - חלק ב' - בראשית ב'
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך ג' - שמות א'
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך ד' - שמות ב'
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך ה' - ויקרא
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך ז' - במדבר ב'-דברים
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך ח' - תקוני הזהר
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך ט' - זהר חדש א
§זוהר מנקד עם תרגום - כרך י' - זהר חדש ב
ספרא דצניעותא
מדרש הנעלם
סתרי אותיות
סתרי תורה
פרקי היכלות רבתי
היכלות רבתי
פרקי היכלות רבתי, מיוחס לר' ישמעאל כהן גדול
§פרקי היכלות, ישמעאל כהן גדול, לבוב, 5545
§פרקי היכלות, ישמעאל כהן גדול, ירושלים, תרמט, עם צוואת נפתלי בן יעקב
§ספר היכלות, ישמעאל כהן גדול, פיעטרקוב, תרמד
למפרשים על זוהר ועל תיקוני זוהר - ראה בדף קבלה

ספרים חיצוניים
אגרת ירמיהו, ההדיר: פרנקל יצחק
§אוצר הקודש, אמשטרדם, תריא, 40 עמ', 1MB, ספר טוביה. מעמ' 12 - ספר יהודית. מעמ' 24 - ספר שושנה.מעמ' 26 - הבעל בבבל. מעמ' 27 - התנין בבבל.מעמ' 28 - אגרת ירמיהו. מעמ' 31 - ספר ברוך. מעמ' 36 - חלום מרדכי ודברי אחדשורוש. מעמ' 40 - תפלת מנשה מלך יהודה
אחיקר החכם , ההדיר: ילין אבינועם, משלי חכמה מהמאה החמישית לפני הספירה
§אחיקר החכם, פפד"מ, תרפג, 69 עמ', 1MB, מתורגם מהמקור הסורי, עם ביאור והערות מאת אבינעם ילין
אלפא ביתא דבן סירא, צילום מהדורת וורשא תרפ"ז
בן סירא, ההדיר: פרנקל יצחק
§בן סירא עם מעשיות שבתלמוד, עם מדרש אסתר, מעשה תורה, מעשה אברהם אבינו, דברי הימים למשה רבינו, ספר זרובבל, מדרש ויושע, ספר טוביה, ס'ארחות חיים לר' אליעזר הגדול, ופטירת משה ואהרן קושטנטינה, רעט, 207 עמ', 10MB
§בן סירא, אישנאה ש"ב
§אלפא ביתא דבן סירא, ויניציאה, שד, ממקור אחר, ממקור אחר
חכמת יהושע בן סירא, תקס"ו, 208 עמ'
חכמת יהושע בן סירא, תקפ"ח, 208 עמ'
חכמת יהושע בן סירא, תקע"ד, 208 עמ'
בן סירא, קטעים, קמברידג' תרנ"ט, 93 עמ', 4 MB
בן סירא, קטעים, אוקספורד תרס"א, 63 עמ', 3 MB
§א ב דבן סירא, קראקא, תרנ"ו
§בן סירא, בתרגומו של יהושע העשיל ב"ר שמואל מדוקלא, ווארשא, תרב
§אלפא ביתא דבן סירא, שטיינשניידער, משה, ברלין, תריח
§חכמת שלמה בן סירא, עם מבוא ופירוש מאת דוד כהנא, ווארשא, תרעב
§חכמת יהושע בן סירא, בן זאב, יהודה ליב מקראקא, וינה, תקעד
§חכמת יהושע בן סירא, ישראל בן חיים, וינה, תקעח
§חכמת יהושע בן סירא, עם ביאור "אבן שלמה", ווילנא, תרכט
§חכמת יהושע בן סירא, סמנד, רודלף, ברלין, תרסו
§בן סירא ומעשה תורה ואורחות חיים לר"א הגדול, אמשטרדם, 5409
לקוטים וחבורים, בן סירא, מעשה בריב"ל, אותות משיח, מדרש מגילת אסתר, שבעה דברים המעכבים את התפלה, מעשה תורה - רבינו הקדוש, כתב פיטרו גואן, מעשה אברהם אבינו, אלדד הדני, מעשיות שבתלמוד, ספר זרובבל, מדרש ויושע, ספר טוביה, אורחות חיים לר"א הגדול, קושטנטינה רע"ט, 64 עמ', 11.8MB
לקוטים וחבורים, קושטנטינה רע"ט, 78 דפים
הבעל בבבל, ההדיר: פרנקל יצחק
התנין בבבל, ההדיר: פרנקל יצחק
חכמת שלמה, ההדיר: פרנקל יצחק
§חכמת שלמה, מיוחס לשלמה המלך, עם ביאור רוח חן, לר'נפתלי הירץ וייזל, ברלין, 5540, 281 עמ', 22MB
§חכמת שלמה, מיוחס לשלמה המלך, זולקווא, תקסה, עם ביאור קצר, ממקור אחר
§חכמת שלמה, שלמה מלך ישראל, פראג, תריג
§חכמת שלמה, שלמה מלך ישראל, טשרנוביץ, תרטו
§חכמת שלמה, מיוחס לשלמה המלך, קניגסברג, עם פירוש מלוקט מתוך "רוח חן"
§חכמת שלמה, מיוחס לשלמה המלך, ווארשא, תרמה, עם פירוש "רוח חן", לר' נפתלי הירץ וייזל
ספר מקבים א
ספר מקבים ב
חשמונאים א, ההדיר: פרנקל יצחק
חשמונאים ב, ההדיר: פרנקל יצחק
§שריד ופליט מתרגום עברי ישן לספר הראשון מספרי החשמונאים, חוואלסאן, דניאל, ברלין, תרנה, 123 עמ', 5MB. מעמ' 26 - מבוא בגרמנית, ממקור אחר, 13 עמ', 1MB
טוביה, ההדיר: פרנקל יצחק
§מעשה טוביה, אוקספורד, תרלח
§טוביה הרופא וספרו מעשה טוביה, לוינסון, אברהם, ברלין - לונדון, תרפד
יהודית, ההדיר: פרנקל יצחק
§יהודית, אמשטרדם, תקכ"א
§ספר יהודית וספר שושנה, לוינגר, דוד שמואל, בודפשט, תש
§מגלת יהודית, וינה, תקנ"ט
מגלת אנטיוכוס, בארמית ובעברית, ואדי אלחיגארה רמ"ב, 8 עמ', 1.2 MB
§תשועת צדיקים, אלטונה, תקמו, 16 עמ', 319KB, איגרות אחשורוש, ותפלות מרדכי ואסתר, מתורגמות מספרים החיצונים
ספר ברוך - תרגום פלסנר, ההדיר: פלסנר שלמה, תרגום שלמה פלסנר
ספר ברוך - תרגום פרנקל, ההדיר: פרנקל יצחק
ספר היובלים, ההדיר: איזנברג יהודה, ספר חיצוני מתקופת החשמונאים, בתרגום שלמה ראבין. בספר תיאור של ספר בראשית.
צוואות השבטים, ההדיר: אוסטירזיצר ישראל
שושנה, ההדיר: פרנקל יצחק
תפילת מנשה, עיצוב: פרנקל יצחק
תפילת עזריה בתוך הכבשן, ההדיר: פרנקל יצחק
§ספר חנוך, גולדשמיד, אליעזר, קראקא, תרנב
תורת דניאל בגוב האריות, דברים ששמע מהמלאך שהציל אותו, 87 עמ', עם תרגום לאידיש, 11.5MB
§פרק מעשה המת, מיוחס להלל הזקן, בעריכת ר' יעקב משה טולידאנו, קהיר תרצא, 8 עמ', 431KB
§כתובים אחרונים, פרנקל, יצחק זעקיל, לייפציג, תקצ, ☼ממקור אחר, 291 עמ'
§כתובים אחרונים, פרנקל, יצחק זעקיל, ווארשא, תרכג
§כתובים אחרונים, פלעסנער, שלמה מפאזען, טהרן, תרכה
§כתובים אחרונים, ספרי החשמונאים, חכמת שלמה, אגרת ירמיהו, ברוך בן נריה, חכמת יהושע בן סירא, הריסת בל, התנין בבבל, שושנה, מגילת יהודית, חלום מרדכי, תפלת מנשה, תפלת עזריה וחבריו בכבשן האש, מעשה טוביה, ווארשא, 5645
§נוזלים מן לבנון-חלק ראשון, כתובים אחרונים עם ביאור, עם חידושי תורה, ושירים ודרשות, פלעסנער, שלמה ב"ר ליב, ברלין, תקצג, ★ממקור אחר, 224 עמ'
§ספרים החיצונים-חלק ראשון, כהנא, אברהם, תל אביב, תרצז
§ספרים החיצונים-חלק שני, כהנא, אברהם, תל אביב, תרצז
§חזונות אסר שאלתיאל בן יכניה מלך יהודה, עם הערות של קמינקא, אהרן, תל אביב, תרצו
§גילוי סוד המגילות הגנוזות במערת יריחו, כץ, בן ציון, תל אביב, ארץ ישראל, תשי
חיי משה, פילון, פראג תקצ"ח, 232 עמ', §ממקור אחר
§חיי משה, פילון האלכסנדרי, ווארשא, תרנה
§יורש דברי אלקים, ידידיה האלכסנדרוני, פראג, תקצ, ממקור אחר
על בריאת העולם, פילון האלכסנדרוני, ההדיר: מן יצחק, עיצוב: שובה משה
כתבי הסטוריה, פילון האלכסנדרוני, ההדיר: שטיין מנחם, נגד פלאקוס, המלאכות אל קאיוס. נספח: על האסיים
§על תרגום השבעים, הלר, חיים, נ"י, תשד
§כתבי יוסף בן מתתיהו - ח"א - תולדות מלחמות היהודים עם הרומאים, שמחוני, יעקב נפתלי, ורשה, תרפג
תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים , יוסף בן מתתיהו, ההדיר: שמחוני י.נ.
נגד אפיון, יוסף בן מתתיהו, ההדיר: שמחוני י.נ., תשובתו של יוספוס לכתבים האנטישמיים של אפיון וחבריו
קדמות היהודים - נגד אפיון, יוסיפוס
§קדמות היהודים נגד אפיון, יוסף בן מתתיהו הכהן, ליק, תריח

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US