Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

מסכת ברכות

כה ע"א אסור לקרות קריאת שמע במקום שיש ריח רעבני יששכר ח"ב דף נח ע"ב
כה ע"א הני ציפי דבי רב וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקצה, תקצו
כה ע"א הני ציפי דבי רב וכו'דברי שלום חלק ד עמ' נד, נה
כה ע"א לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת כו' וכן לתפלהשערי תשובה שער ג אות מד
כה ע"א ספק צואה כו'שערי תשובה שער ג אות מד, אגה"ת אות י
כה ע"א ריח רע שיש לו עיקר וכו' מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח וכו' לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם וכו' ואם לאו מרחיק מלא עיניושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
כה ע"א ריח רע... מרחיק ד' אמות וכו' וקורא ק"ש... וכן לתפלה וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ב אות כה
כה ע"א שרא ליה מאריההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קלב
כה ע"א מאיריבנין אפרים עמ' רכב [הלכה]
כה ע"א רש"י דטמא עומד מטמאבנין אפרים עמ' רכא [הלכה]
כה ע"ב גרף של רעי ועביט של מי רגלים אסור לקרות ק"ש כנגדו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
כה ע"ב ולא יראה בך ערות דבר אמר רחמנא והא קמיתחזיא שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
כה ע"ב יהיה מחננו קדוש ולא יראה בנו ערות דברשערי תשובה שער ג אות מד
כה ע"ב יתכסה במים כו' עכוריןשערי תשובה שער ג אות מד
כה ע"ב לא יתכסה וכו' ולא במי המשרה כלל וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
כה ע"ב לא ניתנה תורה למלאכי השרת דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תמ
כה ע"ב לא ניתנה תורה למלאכי השרת שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 194
כה ע"ב לא ניתנה תורה למלאכי השרתמוסר המקרא והתלמוד עמ' לד
כה ע"ב לא נתנה תורה למלאכי השרת טללי אורות עמ' קטז
כה ע"ב לא נתנה תורה למלאכי השרת ס' העיקרים (מישור) עמ' תקכו
כה ע"ב לא נתנה תורה למלאכי השרת שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 172 ,39
כה ע"ב עכו"ם ערום (וכ"ש ישראל) אסור לקרות ק"ש כנגדו שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר מד
כו ע"א גלימא אקמטרא ככלי בתוך כלי דמימשך חכמה במדבר פ' ג פס' מה
כו ע"א לאו אדעתאי מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קיט
כו ע"א ריש פרק תפילת השחר (ר' יונה)אמרי פנחס סי' רסא סעיף ג [הלכה]
כו ע"א תפילת השחר...ר' יהודה אומר עד ד' שעותמשך חכמה במדברפ' כח פס' כג
כו ע"א תפלת מוספין כל היוםיערות דבש ח"ב עמ' רסז
כו ע"א טעה ולא התפללאור הרעיון עמ' קח
כו ע"א תפלה במקום קרבןדרך חיים עמ' רנט
כו ע"א מעוות לא יוכל לתקון זה שבטל ק"ש של ערבית וק"ש של שחרית וכו'ראשית חכמה, יראה פרק יד אות ו, תשובה פרק ז אות ל
כו ע"א רש"י וותיק המדקדק במצות לעשות כתורהבני יששכר ח"א דף קנח ע"ד
כו ע"א תוס' - עבר זמנו בטל קרבנואור הרעיון עמ' קח
כו ע"ב13 אבות הראשונים תיקנו ג תפלותדרשות אל עמי דרוש ז
כו ע"ב13 תפילות אבות תיקנום אמרי יהודה עמ' קיא
כו ע"ב13 תפילות אבות תיקנום, תפילות כנגד תמידים תיקנוםאמרי השכל עמ' 35
כו ע"ב13 תפילות אבות תקנום מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רנה
כו ע"ב13 תפילות אבות תקנוםאוצר הכבוד
כו ע"ב13 תפילות אבות תקנוםילקוט הגרשוני ח"א
כו ע"ב13 תפילות אבות תקנום, אברהם תקן תפלת שחרית ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרנז
כו ע"ב13 תפלות - אבות תקנום... תפלות - כנגד תמידין תקנוםנועם אלימלך דף כו ע"ד, סט ע"ד, פב ע"ד
כו ע"ב13 תפלות אבות תיקנוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 234
כו ע"ב13 תפלות אבות תקנום ברכות אבי דף קיג ע"ב
כו ע"ב13 תפלות אבות תקנום וכו' יצחק תקן תפלת מנחה ס' החיים (תשנג) עמ' קמו
כו ע"ב13 תפלות אבות תקנום וכו', תפלות כנגד תמידין תקנום וכו', תפלות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שנה, תקכה
כו ע"ב13 תפלות אבות תקנום וריב"ל אמר תפילות כנגד תמידיםאבן יהושע עמ' 73
כו ע"ב13 תפלות אבות תקנוםנתיבות עולם ח"א עמ' פג
כו ע"ב13 תפלות אבות תקנות אור יהושע דף ט ע"ב, כז ע"א
כו ע"ב14 התפילה במקום הקרבנותיד אהרן עמ' קכט
כו ע"ב14 כנגד תמידין וכו'דברי שלום ח"ו סי' תנה
כו ע"ב14 תפילות כנגד תמידים תיקנום אמרי יהודה עמ' נט
כו ע"ב14 תפילות כנגד תמידין תקנום מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קצח
כו ע"ב14 תפילות-כנגד תמידין תקנום כתונת פסים פרשת שמיני ח ע"ג
כו ע"ב14 תפלה במקום קורבנות טללי אורות עמ' צה
כו ע"ב14 תפלה במקום קרבנותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 64
כו ע"ב14 תפלות במקום תמידין ומוספין נתקנו מי מרום ח"ח עמ' כג
כו ע"ב14 תפלות כנגד תמידים תקנום אור יהושע דף צט ע"א
כו ע"ב14 תפלות כנגד תמידים תקנום חיים וחסד סי' תלו-תלז
כו ע"ב14 תפלות כנגד תמידין תקנום מי מרום חי"ג עמ' יא
כו ע"ב14 תפלות כנגד תמידין תקנוםדרשות שבט הלוי עמ' שיב
כו ע"ב14 תפלות כנגד תמידיןבני יששכר ח"א דף צב ע,ב
כו ע"ב14 תפלות כנגד תמידיןכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 7
כו ע"ב14 תפלות נגד תמידים תקנוםנפש החיים עמ' 70
כו ע"ב17 אברהם תיקן שחרית וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 10, 16, 17
כו ע"ב17 אברהם תיקן תפילת שחרית וכו'אלומת יוסף דף ט ע"ב
כו ע"ב17 אברהם תיקן תפלת שחרית שנא' וישבם אברהם בבוקר וגו'יערות דבש ח"ב עמ' ער
כו ע"ב17 אברהם תקן תפלת שחרית וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קל
כו ע"ב17 אברהם תקן תפלת שחרית כו' יצחק תקן תפלת מנחה כו' יעקב תקן תפלת ערבית שנא' ויפגע במקום ואין פגיעה אלא תפלהדברי מנחם - מנחם ציון דף מה ע"ב
כו ע"ב17 אברהם תקן תפלת שחריתדרך חיים עמ' שכט
כו ע"ב19 ואין עמידה אלא תפלהקדושת לוי דף מג ע"א
כו ע"ב20 ויעמוד פנחס ויפלל דרשו חז"ל מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צט
כו ע"ב20 יצחק תיקן תפילת מנחה ויעקב תפילת ערביתאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 90
כו ע"ב20 יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבאור הצבי עמ' 173
כו ע"ב20 יצחק תיקן תפלת המנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדהשערי תשובה שער ב אות ט
כו ע"ב20 יצחק תקן מנחהיד אהרן עמ' מט
כו ע"ב20 יצחק תקן תפלת מנחה וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר ט
כו ע"ב20 יצחק תקן תפלת מנחהקדושת לוי דף יד ע"א
כו ע"ב22 אין שיחה אלא תפילהאור הצבי עמ' 36
כו ע"ב22 אין שיחה אלא תפלה דעת שבת עמ' מו
כו ע"ב24 יעקב תיקן ערביתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 25
כו ע"ב24 יעקב תיקן תפלת ערביתדברי שלום ח"ו סי' תסא
כו ע"ב24 יעקב תיקן תפלת ערביתהמעשה והמדרש עמ' עו-עז
כו ע"ב24 יעקב תקן תפלת ערבית חלקת יהושע עמ' רד הערה רנה
כו ע"ב24 יעקב תקן תפלת ערבית ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרמח
כו ע"ב25 אין פגיעה אלא תפילה דברי שמואל (תשנח) עמ' לא
כו ע"ב25 ויפגע הוא לשון תפילהיד אהרן עמ' עז
כו ע"ב33 תפלת המנחה עד הערב כמו תמידאור הרעיון עמ' רו
כו ע"ב35 ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסז
כו ע"ב47 כל מקום עד ועד בכלל קול שמחה פ' ויצא סי' יח
כו ע"ב47 עד ולא עד בכלל כתונת פסים פרשת שלח לח ע"ד
כו ע"ב תוס' ד"ה איבעיא להו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפז ע"ב
כו ע"ב תוס' עד פלג המנחהפירושי ראשונים
כז ע"א 'וחם השמש ונמס' בארבע שעות... פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' תמב
כז ע"א המן היה קיים ד ד' שעות ביום ברכות אבי דף לט ע"ב
כז ע"א כחם היום אמרי יוסף בראשית דף סט ע"א
כז ע"א מאן דעביד כמר עביד ומאן דעביד כמר עבידראשית חכמה, קדושה פרק טו אות קב
כז ע"א לעולם לא יתפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק ב
כז ע"א אל יתפלל אדם וכו' ולא אחורי רבו מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קפו
כז ע"ב01 אסור להתפלל אחורי רבו אוהב ישראל דף קח ע"א
כז ע"ב02 המתפלל אחורי רבו וכו'דברי שלום חלק ג עמ' מט, סד
כז ע"ב02 המתפלל אחורי רבו וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
כז ע"ב02 המתפלל אחורי רבו כו'שערי תשובה סה"י אות לז
כז ע"ב02 המתפלל אחורי רבוכור לזהב ח"ב
כז ע"ב02 הנותן שלום לרבופירושי ראשונים
כז ע"ב03 החולק אל ישיבתו וכו'דברי שלום חלק ד עמ' סה
כז ע"ב04 אומר דבר שלא שמעדברי שלום ח"ו סי' תצו-תק
כז ע"ב21 רב צלי של שבת בע"ש ורב יאשי' צלי של מו"ש בשבת וכו' ושמה בתוס' ד"ה צלישפע חיים ח"א עמ' נו
כז ע"ב29 כי אתא עולא אמר בצד תמרה הווה ולא בצד עמודאמרי השכל עמ' 71
כז ע"ב33 אלא מאי אין לה קבע כמאן דאמר תפילת ערבית רשותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קצח
כז ע"ב34 תפלת ערבית רשות היא גנזי ישראל ח"א דף ע ע"א
כז ע"ב36 מעשה בתלמיד אחד וכו'דברי שלום חלק ה סימן ה
כז ע"ב36 ת"ר מעשה בתלמיד אחד וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסז
כז ע"ב40 תפלת ערבית רשות או חובהמאור האגדה פרק א
כז ע"ב42 עמוד על רגלך ויעידו בך אמרי יוסף בראשית דף קלט ע"א, קמ ע"ג, קמב ע"א
כז ע"ב43 היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו, עש שרננו כל העם...נועם אלימלך דף נד ע"ג
כז ע"ב45 ר"ג - שצער את ר' יהושעדרך חיים עמ' רכו
כז ע"ב46 העבירו את ר"גמכמני עוזיאל עמ' תכב
כז ע"ב46 העבירו לר"ג נוקמה לר"א בן עזרי' וכו'יערות דבש ח"א עמ' עד, ח"ב עמ' רסז
כז ע"ב47 נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה, דהוא חכם הוא עשיר והוא עשירי לעזרא, דאית ליה זכות אבות ולא מצי עניש ליה וכו'. וברב נסים גאון: אשרי אדם שזכו לו אבותיו, אשרי אדם שיש לו יתד להתלות בה. ומה היתה יתידתו של רבי אלעזר בן עזריה, שהיה עשירי לעזרא מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' י
כז ע"ב47 רבי אלעזר בן עזריה היה דור עשירי לעזראמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 182
כז ע"ב49 ניחא ליה למר למיהוי ריש מתיבתא א"ל איזיל ואימלוך בדביתהואמרי השכל עמ' 14
כז ע"ב50 איזיל ואימליך באינשי ביתיילקוט הגרשוני ח"א
כז ע"ב50 איזיל ואמליך באינשי ביתי וכו'מכתב סופר דף ה ע"א
כז ע"ב50 אמליך באינשי ביתי וכו'אהבת דוד דף קלג ע"ב
כז ע"ב50 אמרה לו דלמא מעברין לךתכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מא ע"א
כח ע"א04 אתרחיש ליה ניסא ואהדר ליה דרא חיורתא קול ששון (גולדברג) אות כ
כח ע"א05 אהדרו ליה תמני סרי דרי חיוורתאאבן ישפה עמ' 21
כח ע"א05 נשיאות ראב"עדרך חיים עמ' קסב
כח ע"א05 תמני סרי דרי חיוורתאילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א05 תמני סרי דרי חיורתאאגודת אזוב (יעבץ) דף מח ע"א וע"ג
כח ע"א06 הרי אני כבן שבעים שנה ולאגבורות ה' עמ' רל
כח ע"א08 אמר רבי אלעזר בן עזריה יכנסו הכל מהאי טעמאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 181
כח ע"א08 סילקו לשומר הפתחפרי צדיק וישלח סי' ב
כח ע"א09 שהיה רבן גמליאל... כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרשראשית חכמה, קדושה פרק ד אות לה, פרק יב אות נד
כח ע"א10 כל מי שאין תוכו כברו - אל יכנסמשך חכמה דברים פ' לא פס' ט
כח ע"א10 כל שאין תוכו כברו רוח חיים (חיד"א) עמ' רלג
כח ע"א10 כל ת"ח שאין תוכו כברו אל יכנס לביהמ"דמכתבי מרום עמ' לח
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו בדרו אל יכנס לביהמ"דשפע חיים ח"ב עמ' רנט
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס ערוך השלחן יו"ד סי' רמו סעיף כא
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לביהמ"ד מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רנח
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנסכסף משנה ולחם משנה הלכות תלמוד תורה פ"ד ה"א
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנסשערי תלמוד תורה (לוי) פרק ב
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו כברו וכו'מכתב סופר דף סד ע"ד
כח ע"א10 כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לביהמ"דדרשות שבט הלוי עמ' נד
כח ע"א10 מי שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרששפע חיים ח"ו עמ' סח
כח ע"א10 מי שאין תוכו כברו אל יכנסמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 182
כח ע"א11 אתוספו כמה ספסליילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א15 דלמא ח"ו מנעתי תורה מישראלאבן פינה עמ' 142
כח ע"א20 לא היתה הלכה שלא פרשוהמכמני עוזיאל עמ' קיג
כח ע"א22 בו ביום בא יהודה גר עמוני לפניהםאבן יהושע עמ' 72
כח ע"א26 כבר עלה סנחריב ובלבל את האומותאיש צעיר דף יד ע"א
כח ע"א31 אר"ג וכו' איזיל ואפייסיה לר' יהושע וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קכח
כח ע"א32 חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן וכו' ס' הזכרון לחתם סופר עמ' כ
כח ע"א33 אוי לדור שאתה פרנסו וכיוצאבני יששכר ח"א דף קכ ע"ג
כח ע"א33 אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' צז
כח ע"א35 אמר כובס אנא אזילנאמכמני עוזיאל עמ' קד
כח ע"א39 מוטב דאיקם ואיזל אנא לגבייהו קול ששון (גולדברג) אות יז
כח ע"א42 מעלין בקדושה ואין מורידיןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 405
כח ע"א42 מעלין בקדש שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 340 ,290 ,276 ,124 ,84 ,68 ,66
כח ע"א42 מעלין בקודש ואין מורידיןראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קסט
כח ע"א42 מעלין בקודששיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 183 ,179
כח ע"א43 אחרי שרבן גמליאל הורד והוחזר לנשיאותומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 188
כח ע"א44 ואותו תלמיד רשב"י הוהילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א48 ר' זירא כד הוה חליש ליביה אזיל ויתיב אפיתחא דרב נחמןאור הצבי עמ' 251
כח ע"א48 ר' זירא כי הוה חליש וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצג ע"א, שפא ע"ב
כח ע"א48 ר' זירא כי הוה חלש מגירסא הוה יתוב אפיתחא וכו'בני יששכר ח"א דף קמ ע"א
כח ע"א48 כשר' זירא היה חלוש בלימודומסילת ישרים עמ' תקמד, יט
כח ע"א49 איקום מקמי רבנן ואקבל אגרא דגלי יהודה דרוש א אות יד אות יג
כח ע"א49 איקום מקמיהו ואקבל אגראילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"א51 חוזר ההלכה ארבעים פעמיםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצא
כח ע"א51 תנא מיניה ארבעין זמנין שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 20
כח ע"א52 המתפלל לאחר ז' שעותכור לזהב ח"א
כח ע"א53 כדמתרגםפירושי ראשונים
כח ע"א53 נוגי ממועד וכו'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 306-317, 395-396
כח ע"ב12 ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לביהמ"ד תפילה קצרהדרשות שבט הלוי עמ' קצד, ר, רא, ריד
כח ע"ב12 ר' נחוניה בן הקנה היה מתפלל וכו' וביציאתי אני נותן הודאה על חלקיראשית חכמה, אהבה פרק י אות יט
כח ע"ב12 רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל וכו' ובגמ' שםבינה לעתים דרוש לג עמ' רכא
כח ע"ב12 תפילת ר' נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרשבינה לעתים דרוש ל עמ' רו
כח ע"ב15 בכניסתו לביהמד"ר מתפללתפארת ישראל עמ' ב
כח ע"ב15 בכניסתו מהו אומר וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרלז, תרלח
כח ע"ב16 אל יכשלו חבירי בדברי הלכה ואשמח בהם אני ואל אכשל וישמחו ביראשית חכמה, אהבה פרק י אות מא
כח ע"ב16 אל יכשלו חברי בדבר הלכה אשמח בהם ולא אכשל... וישמחו ביאורחות צדיקים שער שמחה עמ' נו
כח ע"ב16 ולא אכשל דבר הלכה וישמחו בי חברישפע חיים ח"ב עמ' קג
כח ע"ב16 ולא על טמא טהורילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב16 שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברידרשות שבט הלוי עמ' קצד, קצט, ר, רא, רכד
כח ע"ב16 שלא אכשל בדבר הלכה וכו' ולא אומר על טמא טהור וכו' ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צו
כח ע"ב18 מודה אני לפני וכו' ששמת חלקי מיושבי בהמ"ד וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' כד
כח ע"ב18 מודה אני לפניך ה"א ששמת חלקי מיושבי ביהמ"ד ולא שמת חלקי מיושבי קרנות וכו'בינה לעתים דרוש יג עמ' קיג
כח ע"ב18 מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנותאורחות צדיקים שער גאוה עמ' טו
כח ע"ב18 מודה אני לפניך... ששמת חלקי מיושבי ביהמ"ד... אני רץ לחיי מעוה"בראשית חכמה, אהבה פרק י אות יט
כח ע"ב18 ששם חלקינו מיושבי ביהמ"דדרשות שבט הלוי עמ' רטז, ריז, רכו
כח ע"ב18 ששמת חלקי מיושבי וכו'דברי שלום ח"ו סי' רטז
כח ע"ב20 אנו רצים ומקבלים שכר דעת שבת עמ' מח
כח ע"ב21 אני רץ והם רצים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקיח
כח ע"ב22 חלה ר"א ונכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו למדנו אורחות חייםמי מרום ח"ז עמ' קצד
כח ע"ב22 כשחלה ר' אליעזר הגדול נכנסו תלמידו לבקרואמרי חמד ח"ב דף כב ע"א
כח ע"ב22 כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, א"ל למדנו אורחות חיים ונזכה לחיי העוה"ב וכו'בינה לעתים דרוש יג עמ' קט
כח ע"ב22 כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו... ובשביל זה תכנסו לחיי העוה"בראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות כח
כח ע"ב22 כשחלה ר' אליעזראוצר הכבוד
כח ע"ב22 כשחלה ר' אליעזרתורה וחיים עמ' שמב
כח ע"ב22 כשחלה ר"א נכנסו תלמידיו לבקרו א"ל רבינו למדנו ארחות חייםלבני ישראל (הישן) דרוש ו
כח ע"ב22 כשחלה ר"א נכנסו תלמידיו לבקרו וכו' וצוה הכהן עמ' קלג
כח ע"ב22 כשחלה ר"אילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב23 למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העוה"ב וכו'אור החיים (שיטץ) עמ' 49
כח ע"ב23 למדנו ארחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבאאמרי חמד ח"א דף טו ע"ב
כח ע"ב23 רבינו למדנו ארחות חייך וכו'מכתב סופר דף לב ע"א
כח ע"ב23 רבנו למדנו ארחות חיים, ונזכה בהם לחיי העולם הבאאור הצבי עמ' 251
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן ההגיון כתונת פסים פרשת פנחס מט ע"א
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכם ומנעו בניכם מן ההגיון מי מרום ח"ב עמ' כה, ח"ג עמ' סג
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכםאור הרעיון עמ' צט
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכםדרך חיים עמ' רסג
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכםנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכםנתיבות עולם ח"א עמ' נב, פא
כח ע"ב24 הזהרו בכבוד חבריכםנתיבות עולם ח"ב עמ' נג
כח ע"ב24 הזהרו בכבודפירושי ראשונים
כח ע"ב24 היזהרו בכבוד חבריכם וכשאתם מתפללים דעו למי אתם מתפלליםאמונה ודעת דף לג ע"א
כח ע"ב24 היזהרו בכבוד חבריכםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנג
כח ע"ב24 היזהרו בכבוד חברכםאור החיים (שיטץ) עמ' 51
כח ע"ב24 ומנעו בניכם מן ההגיוןילקוט הגרשוני ח"א דף כ
כח ע"ב24 מנעו בניכם מן ההגיון חלקת יהושע עמ' קנב הערה קמה
כח ע"ב24 מנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי ת"ח וצוה הכהן עמ' קלט
כח ע"ב24 מנעו בניכם מן ההגיוןבינה לעתים דרוש לה עמ' רלא
כח ע"ב24 מנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי ת"חדרשות שבט הלוי עמ' קסט, רצא
כח ע"ב24 מנעו בניכם מן ההיגיוןאור החיים (שיטץ) עמ' 52
כח ע"ב25 דעו לפני מי אתם מתפלליםנפש החיים עמ' 96
כח ע"ב25 דעו לפני מי אתם עומדים אמרי יוסף שמות דף פ ע"א
כח ע"ב25 וכשאתם מתפללים דעו למי אתם מתפלליםאמרי חמד ח"א דף יז ע"א
כח ע"ב25 וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים משמיע שלום עמ' קפט
כח ע"ב25 וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם עומדיםמסילת ישרים עמ' תקלב
כח ע"ב25 וכשאתם מתפללים דעו לפני מידרושי הרמ"ץ דרוש א
כח ע"ב25 וכשאתם מתפללין דעו לפני מי אתם עומדים אמרי יוסף בראשית דף ריד ע"ב
כח ע"ב26 וכשחלה ר' יוחנן בן זכאי... מפני מה אתה בוכה וכו' ואיני יודע באיזו מוליכים אותיראשית חכמה, יראה פרק יב אות לט, אהבה פרק יא אות עב
כח ע"ב26 וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו וכו' שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר כא
כח ע"ב26 וכשחלה ריב"ז נכנסו וכו'דברי שלום ח"ו סי' פה-פז, פט, צא, שה-שט, שיא, שיב, שטו-שיט
כח ע"ב26 כשחלה ר' יוחנןאוצר הכבוד
כח ע"ב26 כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כו' אמר להם: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם כו' תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קיד, קמד, שטו
כח ע"ב26 כשחלה רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרואלומת יוסף דף ד ע"א
כח ע"ב26 כשחלה ריב"ז כו' אמר להם יה"ר שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם ברכת פרץ פ' נח
כח ע"ב26 כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבכות כיוון שראה אותם התחיל לבכותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסט
כח ע"ב26 כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרו וכו' וצוה הכהן עמ' יז
כח ע"ב26 כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרו וכו' ועכשיו שמוליכים אותימשמיע שלום עמ' קצ
כח ע"ב26 כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 68
כח ע"ב26 כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרואילת השחר (טייב) דף לז ע"ב
כח ע"ב26 כשחלה ריב"זדרושי הרמ"ץ דרוש ד
כח ע"ב26 כשחלה ריב"זילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב26 פטירתו של ריב"זכתבי רבנו בחיי עמ' שעג
כח ע"ב27 בכה ר' יוחנן לפני פטירתו שאינו יודע לאן מוליכים אותומי מרום ח"ח עמ' קב
כח ע"ב27 ריב"ז בכה מפחד הגיהנםמוסר המקרא והתלמוד עמ' צא
כח ע"ב27 בכה ר"י וכו' מלואי יהיה מורא שמים עליכם כמורא בו"דמרפא לשון עמ' נו
כח ע"ב27 בשעת פטירתו של ריב"ז היה בוכה וכו'דרך חיים עמ' תקג
כח ע"ב27 נר הימיני פטיש החזקשער ראובן עמ' רלב-רלד
כח ע"ב27 נר ישראלמכמני עוזיאל עמ' שנו
כח ע"ב28 אילו היו מוליכין אותתו לפני מלך בו"ד וכו'בינה לעתים דרוש ב עמ' יא
כח ע"ב28 אילו לפני מלך בו"ד היו מוליכים אותי וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 52
כח ע"ב29 היום כאן ומחר בקבר מי מרום ח"ב עמ' נח
כח ע"ב33 אם מותתני, מיתתו מיתת עולם חוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעו
כח ע"ב34 ולא עוד אלא שיש ב' דרכים א' לג"ע וא' לגיהנום ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי מי מרום ח"א עמ' קסג
כח ע"ב34 ולא עוד אלא שיש וכו'דברי שלום חלק ה סימן י, פ
כח ע"ב34 ולא עוד אלא שיש לפני ב' דרכים מי מרום ח"ז עמ' רא
כח ע"ב34 ולא עוד אלא שיש לפני ב' דרכים מי מרום ח"ט עמ' קנו
כח ע"ב34 ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחד לגן עדן ואחד לגיהנם וכו' עטרת צבי (טאקסין) דף לא ע"א
כח ע"ב34 יש לפני ב' דרכים א' של ג"ע וא' של גיהנום ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי מי מרום חי"א עמ' קכב
כח ע"ב34 יש לפני ב' דרכים וכו' ואיני יודע באיזו מוליכים אותיס' החיים (תשנג) עמ' עו
כח ע"ב34 שיש לפני ב' דרכים, ואיני יודע באיזה מוליכים אותידרשות שבט הלוי עמ' רנד
כח ע"ב34 שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן וכו'תורת חסד עמ' פז, קמו
כח ע"ב34 שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני יודע באיזה מוליכין אותי ולא אבכה כתונת פסים פרשת צו ג ע"ג
כח ע"ב34 שני דרכים יש לפני ואיני יודע באיזו מוליכים אותיאמרי חמד ח"ב דף לג ע"ב
כח ע"ב34 שתי דרכים ואיני יודע איזהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קע
כח ע"ב35 איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי מי מרום ח"ט עמ' קעא
כח ע"ב35 ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותיאור הצבי עמ' 257
כח ע"ב35 ואיני יודע באיזו דרך מוליכין אותי אור יהל ח"א עמ' ג
כח ע"ב35 ריב"ז אמר איני יודע באיזו דרך מוליכין אותישער ראובן עמ' רלז
כח ע"ב36 בשעת פטירת ריב"ז אמרו לו תלמידיו רבנו ברכנו, אמר להם יהי רצון שיהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודםאורחות צדיקים שער בושה עמ' כז
כח ע"ב36 הלואי שיהא מורא שמים עליכם כמורא ב"ו מי מרום ח"ז עמ' צג
כח ע"ב36 יה"ר שתהא מורא שמים עליכם כמורא בו"ד וכו', אמר להם ולואי, תדעו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' עט, רלא
כח ע"ב36 יה"ר שתהא מורא שמים עליכם כמורא בו"דדרך חיים עמ' קצד, רפד
כח ע"ב36 יה"ר שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם... ולואי מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שפט, תפב
כח ע"ב36 יהא מורא שמים כמורא בשר ודםאור הרעיון עמ' יא-יב
כח ע"ב36 יהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם וכו'בינה לעתים דרוש לז עמ' רלח
כח ע"ב36 יהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם מי מרום ח"ח עמ' ב
כח ע"ב36 יהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודםדברי שלום ח"ו סי' תרפו
כח ע"ב36 יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, א"ל תלמידיו עד כאן ותו לא א"ל ולואי וכו' עטרת צבי (טאקסין) דף צו ע"א
כח ע"ב36 יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם...שערי תשובה שער א אות כא
כח ע"ב36 שיהא מורא שמים כמורא בו"דילקוט הגרשוני ח"א
כח ע"ב36 שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם וכו'ראשית חכמה, יראה פרק ז אות ב, פרק טו אות כו, מד, קדושה פרק ז אות ע
כח ע"ב36 שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודםנפש החיים עמ' 119
כח ע"ב36 תלמידי ריב"ז... רבי ברכנומסתרי ים התלמוד עמ' 35
כח ע"ב38 אמר רבי יוחנן בן זכאי כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדםדברי יהושע מאמר ב פ"ב עמ' סה
כח ע"ב38 בשעת פטירתו אמר הכינו כסא לחזקיהו וצוה הכהן עמ' כ
כח ע"ב38 כשאדם עובר עבירה אומר ולואי שלא יראני אדם חלקת יהושע עמ' רכא הערה שפח
כח ע"ב38 כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדםמרפא לשון עמ' קנו, קפד, ריז, רלט, רסב
כח ע"ב39 והכינו כסא לחזקיהוכור לזהב ח"ב
כח ע"ב39 פנו כלים כו' והכינו כסא לחזקיהוכרם פתחיה גפן א שריג ג-ד, גפן יב שריג ד, ושריג פרט הכרם ב
כח ע"ב39 פנו כלים מפני הטומאה והכינו כסא בפני חזקיה מלך יהודה שבא.אמרי השכל עמ' 75
כח ע"ב39 פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כסא לחזקי' וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צה, קסד
כח ע"ב39 ריב"ז בשעת פטירתו א"ל פנו כלים מפני הטומאה והכינו כסא וכו'שפע חיים ח"ד עמ' מו
כח ע"ב40 בכל יום ויום מתפלל אדם י"חאוצר הכבוד
כח ע"ב40 בכל יום ויום מתפלל אדם שמנה עשרה, רבי יהושע אומר מעין שמנה עשרה, רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו בפיו מתפלל י"ח ואם לא מעין י"ח כתונת פסים פרשת בלק מג ע"ב
כח ע"ב41 העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים כתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"ד
כח ע"ב41 העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנוניםדרשות שבט הלוי עמ' שה
כח ע"ב41 העושה תפילתו קבע אין תפלתו תחנוניםדברי שמואל (תשנח) עמ' קיז
כח ע"ב41 העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים דברי שמואל (תשיג) עמ' קי
כח ע"ב41 העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים מי מרום ח"ט עמ' קכא
כח ע"ב41 העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנוניםדרך חיים עמ' רנז
כח ע"ב41 העושה תפלתו קבעאור הרעיון עמ' יב, קצ
כח ע"ב41 העושה תפלתו קבע, אין תפלתו תחנונים נועם אלימלך דף קב ע"ד, קה ע"ד
כח ע"ב41 רבי אלעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף סד ע"א
כח ע"ב42 במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיח ע"ב, קכג ע"ב
כח ע"ב43 בכל פרשת העבור יהי' צרכיהם לפניך דברי שמואל (תשיג) עמ' טז
כח ע"ב43 בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך ברכות אבי דף ג ע"ב
כח ע"ב43 בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך דברי שמואל (תשנח) עמ' כו
כח ע"ב43 היה רוכבפירושי ראשונים
כח ע"ב44 יכוון את לבו כנגד בית קדשי הקדשים מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קפב
כח ע"ב44 יכוון את לבו כנגד בית קדשי הקדשיםמכתבי מרום עמ' א, מב
כח ע"ב44 יכוון לבו כנגד בית קה"קדרשות שבט הלוי עמ' קי
כח ע"ב44 יכוין את לבו כנגד בית קה"קנפש החיים עמ' 13
כח ע"ב45 הני י"ח כנגד מינתיבות עולם ח"א עמ' קה
כח ע"ב46 ח"י ברכות בתפלה כנגד י"ח אזכרותבני יששכר ח"א דף קעג ע"ד
כח ע"ב46 י"ח אזכרות שבהבו רוח חיים (חיד"א) עמ' קנה
כח ע"ב46 י"ח ברכות כנגד י"ח אזכרותאור הרעיון עמ' שעב
כח ע"ב48 המתפלל צריך שיכרע וכו' עד כדי שיראה איסר כנגד לבונשמת אדם עמ' נה
כח ע"ב48 המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו חוליותיו שבשדרהיערות דבש ח"ב עמ' צז
כח ע"ב48 המתפלל צריך שיכרע... עד כדי שיראה איסר כנגד לבונועם אלימלך דף פא ע"ד, פו ע"ב
כח ע"ב48 צריך שיכרע עד שיתפקקו כו' עד שיראה כו'שערי תשובה סה"י אות לו
כח ע"ב48 שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרהראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קפ
כח ע"ב51 ברכת המינים נתקנה בימי רבן גמליאלבני יששכר ח"ב דף עט ע"א
כח ע"ב54 אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקיםפירוש המכבי דברים עמ' תמה
כח ע"ב54 כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקיםשפע חיים ח"א עמ' רכה
כח ע"ב54 כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקיםאמונה ודעת דף לא ע"ב
כח ע"ב54 לשנה אחרת שכחה ולא העלוהו קול ששון (גולדברג) אות מא
כח ע"ב רש"י מה מקוםפירושי ראשונים בהשמטות
כח ע"ב רש"י מקוםפירושי ראשונים
כח ע"ב רש"י רמז לאבות וגבורות וקדושת השםאור הרעיון עמ' שעב
כט ע"א01 ולא העלוהוטהרת יו"ט ח"י עמ' קפ
כט ע"א04 טעה בברכת המיניםילקוט הגרשוני ח"א
כט ע"א04 טעה בברכת הצדוקין מעלין אותו וכו'שפע חיים ח"ו עמ' כג
כט ע"א06 אמר אביי גמירי טבא לא הוי בישאמרפא לשון עמ' צד
כט ע"א07 טבא לא הוי בישאמבוא התלמוד פכ"ד עמ' שכט
כט ע"א09 אל תאמין בעצמך עד יום מותך שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יז
כט ע"א09 אל תאמן בעצמך על יום כו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש י
כט ע"א10 יוחנן כה"ג שמש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקיחלקת יהושע עמ' קסז הערה רד
כט ע"א10 יוחנן כהן גדול שימש פ' שנים בכהונה גדולה ולבסוף וכו'בני יששכר ח"ב דף פח ע"ד
כט ע"א10 שהרי יוחנן כה"ג שימש בכהונה פ' שנה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רנב
כט ע"א11 שימש שמונים שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקינר ישראל חלק ב דף עו
כט ע"א12 הוא ינאי הוא יוחנןפרי חיים דרוש י אות יב
כט ע"א12 ינאי הוא יוחנןמבוא התלמוד פכ"א עמ' שכו
כט ע"א21 הני ז' דשבתא דעת שבת עמ' רמח
כט ע"א21 הני שבע דשבתא כנגד מיאוצר הכבוד
כט ע"א21 שבע דשבתא כנגד שבעה קולותאור הרעיון עמ' שעב
כט ע"א22 כנגד ז' קולות שאמר דוד דעת שבת עמ' קיט בהערה
כט ע"א23 הני תשע דר"ה כנגד מיאוצר הכבוד
כט ע"א26 הני כ"ד דתעניתא כנגד מיאוצר הכבוד
כט ע"ב07 עקר רגליו חוזר יד יצחק עמ' רטז ס"ק ב, עמ' ריח ס"ק ו [הלכה]
כט ע"ב18 העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנוניםאור הצבי עמ' 186
כט ע"ב19 מאי קבע - שתפלתו דומה עליו כמשוידרך חיים עמ' רנז
כט ע"ב20 כל שתפלתו דומה עליו כמשויאור הרעיון עמ' יב, קצ
כט ע"ב22 כל שאינו יכול לחדש בה דברדרשות שבט הלוי עמ' שה
כט ע"ב34 מאי פרשת העיבור, בשעה שאתה מתמלא עברה כאשה עוברהאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 37
כט ע"ב35 אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאשה עוברהאהבת דוד (וועגער) עמ' 38
כט ע"ב35 מלא עליהם עברהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רנז
כט ע"ב36 אפילו בשעה שעוברים על ד"ת יהיו צרכיהם לפניך אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיח ע"ב, קכג ע"ב
כט ע"ב36 בכל פרשת העבוראוצר הכבוד
כט ע"ב37 המהלך במקום כו' מרובים צרכי עמךכרם פתחיה גפן כג
כט ע"ב43 צרכי עמך מרובים ודעתם קצרהנר ישראל חלק ב דף רב
כט ע"ב46 אמר אליהו לרב יהודה לא תרתח ולא תחטיאורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
כט ע"ב46 וחד מנהון לא תשתכר ולא תחטאשבט מוסר עמ' של
כט ע"ב46 וכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצא, זו תפלת הדרך וצוה הכהן עמ' לב
כט ע"ב46 כשאתה יוצא לדרך המלך בקונךאהבת עולם דף לז
כט ע"ב46 כשאתה יוצא לדרך זו תפלת הדרךנתיבות עולם ח"א עמ' קיז
כט ע"ב46 כשאתה יוצא לדרך זו תפלת הדרךנתיבות עולם ח"ב עמ' רלח
כט ע"ב46 לא תכעוס ולא תחטאשבט מוסר עמ' שד
כט ע"ב46 לא תרוי ולא תחטא דגלי יהודה דרוש א אות יא
כט ע"ב46 לא תרתח ולא תחטא לא תרוי ולא תחטא, וברש"י ותר"יראשית חכמה, קדושה פרק טו אות יא, ענוה פרק ב אות כב
כט ע"ב46 לא תרתח ולא תחטאאהבת עולם דף קג ע"ב
כט ע"ב46 לא תרתח ולא תחטישערי תשובה שער סמ"י אות נה
כט ע"ב46 שכור שמתפלל כאלו עובד ע"ז דגלי יהודה דרוש א אות יא
כט ע"ב47 המלך בקונך וצא מדבר קדש בראשית ח"א עמ' רכא
כט ע"ב47 המלך בקונך וצאטהרת יו"ט ח"ח עמ' צה
כט ע"ב47 המלך בקונך כו' תפילת הדרך יה"ר כו'שערי תשובה סה"י אות עט
כט ע"ב48 תפילת הדרך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 392 ,368 ,239 ,190 ,125 ,94 ,79 ,75 ,53 ,46 ,25 ,14
כט ע"ב48 תפילת הדרךשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 221
ל ע"א01 ישתתף עם הציבורמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנט
ל ע"א01 לישתף אדם עצמו בהדי ציבורמרפא לשון עמ' קסג, רסא
ל ע"א01 לישתף איניש נפשיה בהדי ציבוראראשית חכמה, אור עולם פרק יז
ל ע"א01 לשתף אינש נפשיה בהדי צבורא ס' העיקרים (מישור) עמ' תקסב
ל ע"א02 שתוליכנו כו' עד פרסהשערי תשובה סה"י אות עט
ל ע"א07 רש"א אפי' מהלך יד יצחק עמ' קצז ס"ק ה [הלכה]
ל ע"א12 ומהיות טוב אל תקרא רעראשית חכמה, חופת אליהו פרק ד אות ג
ל ע"א28 היה עומד בח"ל, יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל... כנגד בית קדשי הקדשים...נועם אלימלך דף ז ע"ב, לב ע"ב
ל ע"א28 היה עומד בחו"ל חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
ל ע"א28 היה עומד בחו"ל שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 125
ל ע"א28 היה עומד בחוצה לארץ יכוון לבו לארץ ישראלפנים יפות על תהלים עמ' תקטז
ל ע"א28 היה עומד בחוצה לארץ יכוין את לבו וכו' היה עומד בירושלים וכו'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 67
ל ע"א29 יכוון את לבו כנגד א"י וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קנט
ל ע"א29 יכוון את לבו כנגד ארץ ישראלאבן פינה עמ' 136
ל ע"א36 שיכוין לבו כנגד קה"ק אור יהושע דף יא ע"א
ל ע"א43 כל כלל ישראל מכוון את תפילותיו לכותל המערבימאורות נריה אלול ותשרי עמ' 106
ל ע"א43 נמצאו כל ישראל מכוונים אתם לבם למקום אחדמשך חכמה הפטרת דברים
ל ע"א44 תל שכל פיות פונים אליואמונה ודעת דף כט ע"א
ל ע"א44 תל שכל פיות פונים בואבן פינה עמ' 2
ל ע"א44 תל תלפיות - תל שכל פיות פונים בומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 329, 471
ל ע"א ברשב"א יד יצחק עמ' ריז ס"ק ד [הלכה]
ל ע"ב10 חזי מאן גברא רבה דקמסהיד עליה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קלו ע"א
ל ע"ב19 אם יוכל לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפללנשמת אדם עמ' קמג
ל ע"ב19 לעולם ימוד אדם את דעתו אם יכול לכוון לבו יתפלל מצוה ולב ח"א עמ' 112
ל ע"ב19 לעולם ימוד אדם את עצמו אם יוכל לכוין את לבו יתפלל וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק ב
ל ע"ב19 לעולם ימוד אדם את עצמו אם יכול לכוין את לבו יתפלל ואם לאו אל יתפללדברי מנחם - מנחם ציון דף צט ע"א
ל ע"ב27 כמה ישהה בין תפילה כו'כור לזהב ח"א
ל ע"ב30 כדי שתתחונן דעתו עליונפש החיים עמ' 53
ל ע"ב36 אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראשאורות אלים דף כג ע"א
ל ע"ב36 אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, מנה"מ מחנהאור הצבי עמ' 175
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתצב, שמות סי' ריח, שעו
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' נו, תיח, תנ
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קי
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש משמיע שלום עמ' קצא
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש כו'שערי תשובה אגה"ת אות ו
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראשמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 45, 50, 47
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראשראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נט, פרק י אות כח
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש... אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיקכוזרי מאמר ג סי' ה
ל ע"ב36 אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש... ואפי' נחש...שמועה טובה דף נד ע"ב
ל ע"ב36 היו שוהים שעה אחת כדי שיכונו את לבםנפש החיים עמ' 83
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה א' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף סח ע"ב
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה א' ומתפללים מי מרום חי"ג עמ' כ
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קצא
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים נועם אלימלך דף לח ע"ב, לט ע"א, עט ע"ד, קה ע"ב
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמיםבני יששכר ח"ב דף קטז ע"ד, ח"א דף קסה ע"ב
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפלליםאהל רחל עמ' 648
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפלליםאהל רחל עמ' 699
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפלה ברכות אבי דף לט ע"ב
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילתןאמונה ודעת דף לו ע"ב
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחתנפש החיים עמ' 83 ,54
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהים שעה ומתפללים מי מרום ח"ב עמ' לח
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה א' ומתפלליןדברי מנחם - מנחם ציון דף סד ע"א
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה א' קודם התפלה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לב, עו
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה א'... שמועה טובה דף עא ע"א
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת חלקת יהושע עמ' ע הערה יא, עמ' פט הערה קט
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק ו אות א
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין אמרי יוסף בראשית דף צו ע"ג
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרמח
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפלליןמסילת ישרים עמ' תקיא
ל ע"ב36 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחתדרשות שבט הלוי עמ' ער
ל ע"ב36 חסידים הראשונים וכו' כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים אפילו המלך וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רלד
ל ע"ב36 חסידים הראשונים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תסא, תסו
ל ע"ב36 חסידים הראשוניםילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב37 אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתקז
ל ע"ב37 היה עומד בתפילה אפילו המלך שואל בשלומו ואפילו נחש כרוך על עקבו וכו'אמונה ודעת דף סג ע"א
ל ע"ב38 אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיקיד אהרן עמ' קכ
ל ע"ב38 אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיקיערות דבש ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' צז
ל ע"ב38 אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיקשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 118
ל ע"ב38 ואפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק נועם אלימלך דף פו ע"ג
ל ע"ב38 נחש כרוך על עקבותקט"ו תפלות (קעא, רעג, רעו, תפח, תפט, תקיב); אדיר במרום ח"א פ' צט
ל ע"ב42 השתחוו לה' בהדרת קודשתאיר נרי עמ' יח
ל ע"ב43 אל תקרי בהדרת וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקיח
ל ע"ב43 אל תקרי בהדרתמבוא התלמוד פכ"ה עמ' של-שלא
ל ע"ב43 בהדרת קודש אל תקרי בהדרת אלא בחדרתשבט מוסר עמ' קמז
ל ע"ב45 וגילו ברעדהאהבת עולם דף לז
ל ע"ב45 מאי וגילו ברעדה חיים וחסד סי' תלח
ל ע"ב45 מאי וגלו ברעדה, במקום גילה שם תהא רעדהקדושת לוי דף א ע"ד, קו ע"א, קלח ע"ד
ל ע"ב46 במקום גילה תהא רעדהמכמני עוזיאל עמ' שסה
ל ע"ב46 במקום גילה שם תהא רעדה ארץ החיים (ליברזון) סי' רלד
ל ע"ב46 במקום גילה שם תהא רעדה ס' החיים (תשנג) עמ' קיא*
ל ע"ב46 במקום גילה שם תהא רעדהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 188
ל ע"ב46 במקום גילה שם תהא רעדהנועם אלימלך דף צח ע"א
ל ע"ב46 במקום גילה שם תהא רעדהפנים יפות על תהלים עמ' יד
ל ע"ב46 במקום גילה שם תהיה רעדהיד אהרן עמ' קנא
ל ע"ב46 במקום גילה תהא רעדהמכמני עוזיאל עמ' תצו
ל ע"ב46 במקום גילהפירושי ראשונים
ל ע"ב47 אמר "וגילו ברעדה" כתוב! אמר ליה אנא תפילין מנחנאמשך חכמה הפטרת שמיני
ל ע"ב47 חזייא דהוה קא בדח טובא... א"ל אנא תפילין מנחנא מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פא
ל ע"ב47 חזייה רבה לאביי דהוה קא בדח טובא...מאורות נריה אלול ותשרי עמ' 167
ל ע"ב48 אמר אביי אנא תפילין מנחנאבינה לעתים דרוש יז עמ' קלח
ל ע"ב48 אנא - תפילין מנחנא שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 121, 117
ל ע"ב48 אנא תפילין מנחנא מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קסב
ל ע"ב48 ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא חזייה דהוה קא בדח טובא וכו' א"ל אנא תפילין מנחנא ס' החיים (תשנג) עמ' קיא
ל ע"ב48 ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא... 'בכל עצב יהיה מותר'...שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 121, 117 ,116
ל ע"ב48 רבי ירמיה... דהוה קא בדח טובא... א"ל תפילין קא מנחנא, וברש"י ורבינו יונהראשית חכמה, קדושה פרק ו אות נט
ל ע"ב48 תפלין מנחנאנתיבות עולם ח"ב עמ' רטז
ל ע"ב50 חזי דקבדחינא שבר כסאאבן יהושע עמ' 95
ל ע"ב רש"י מצייןפירושי ראשונים
לא ע"א04 זוגיתא חיוורתאבני יששכר ח"א דף כז ע"ג
לא ע"א05 א"ל רבנן לרב המנונא זוטי בהלולא דמר בר'י דרבינא לישרי לן מר וכו'שפע חיים ח"ד עמ' יא
לא ע"א06 אמר להו וי לן דמיתנן וי לן דמיתנן וכו' ובעין יעקב שםבינה לעתים דרוש יז עמ' קלז
לא ע"א06 ווי לן דמייתינן ווי לן דמיתינןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' יז
לא ע"א06 ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנןאבן יהושע עמ' 95
לא ע"א06 ווי לן דמיתנןכור לזהב ח"א
לא ע"א06 וי לן דמייתינן ווי לן דמייתינןאורות אלים דף יג ע"א
לא ע"א06 וי לן דמיתינן וי לן דמיתינןאמרי חמד ח"א דף לב ע"א
לא ע"א06 לישרי לן מר וכו'דברי שלום ח"ו סי' רפב, תד
לא ע"א06 לישרי לן מרפרי חיים, רמ"ץ דרוש ד
לא ע"א08 הי תורה הי מצוהדברי שלום ח"ו סי' תה
לא ע"א08 הי תורה והי מצוהילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א09 אסור לאדם שימלא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' לט
לא ע"א09 אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעוה"ז דעת שבת עמ' תסז
לא ע"א09 אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כה
לא ע"א09 אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז וכו' אמרו עליו על רשב"ג שלא מלא וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק י אות לה, דרך ארץ פרק ג אות לח
לא ע"א09 אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"זדרך חיים עמ' תרצג
לא ע"א09 אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"זנתיבות עולם ח"ב עמ' ריז
לא ע"א09 ואין ראוי לאיש משכיל להרבות בשחוק ולא ימלא פיו שחוק אורחות צדיקים שער שמחה עמ' נו, שער שמחה עמ' עב
לא ע"א11 אימתי ימלא שחוק פינוכתבי רבנו בחיי עמ' תעא
לא ע"א15 אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקהאור הצבי עמ' 184
לא ע"א15 אין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקהאמרי חמד ח"ב דף יח ע"ב
לא ע"א15 אין עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקהמטה יששכר עמ' ק, קה
לא ע"א15 אין עומדין להתפלל וכו' אלא מתוך הלכה פסוקה וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ל ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שלח
לא ע"א15 אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך הלכה אלא מתוך הלכה פסוקהאמונה ודעת דף לא ע"א
לא ע"א15 אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך הלכה אלא מתוך הלכה פסוקהאמונה ודעת דף לו ע"א
לא ע"א15 לא יתפלל וכו' אלא מתוך וכו' דרשות הרא"ש דף ב ע"ב דרוש א
לא ע"א15 מתוך דבר הלכהילקוט הגרשוני ח"א דף יא, יג
לא ע"א18 בנות ישראל החמירו על עצמן וכו' קול ששון (גולדברג) אות א
לא ע"א18 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 97
לא ע"א18 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל אמונה ודעת דף לו ע"א
לא ע"א18 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדלאבן פינה עמ' 23
לא ע"א18 החמירו בנות ישראל על עצמן לישב ז' נקיים אפ' רואים טפת דם כחרדל מי מרום ח"י עמ' צד
לא ע"א19 אפילו רואות טפת דם כחרדל רוח חיים (חיד"א) עמ' קפט
לא ע"א21 הקדושה חלה עליהם כיון שמירחן בכרי וראו פני הביתמשך חכמה ויקרא פ' כב פס' טז
לא ע"א27 אין עומדין להתפלל כו' אלא מתוך שמחה מצוה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' עז
לא ע"א28 גם הצער מבטל כונת הלב בתפילהאורחות צדיקים שער שמחה עמ' נח
לא ע"א31 אל יפטר אדם את חבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהוקדושת יו"ט ח"א דף יז ע"א
לא ע"א31 אל יפטר אדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקטז
לא ע"א31 אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קט
לא ע"א31 אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהומגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תכז
לא ע"א31 אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכהשפע חיים ח"ד עמ' רלז
לא ע"א31 אל יפטר אדם מחבירועולת חודש ח"א מאמר מ
לא ע"א31 אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהוטללי אורות עמ' לז
לא ע"א31 אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהוטללי אורות עמ' צט
לא ע"א31 אל יפטר וכו'דברי שלום חלק ה סימן קמט-קנז
לא ע"א31 הנפטר מחבירו אל יפטר אלך מתוך דברי הלכהנר ישראל חלק ג דף קסו
לא ע"א41 מאי דכתיב בארץ אשר וכו'דברי שלום ח"ו סי' נז
לא ע"א43 כל ארץ שגזר עליה אדה"ר לישוב נתישבהדרך חיים עמ' שג
לא ע"א43 כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה כתונת פסים פרשת בהעלותך לה ע"ב-ע"ג
לא ע"א46 סימן לדבר תכין לבםאהבת עולם דף לז
לא ע"א47 כך היה מנהגו של ר"ע כשהי' מתפלל עם הצבור וכו'מכתב סופר דף כ ע"ד
לא ע"א47 כך היה מנהגו של ר"ע כשהי' מתפלל עם הציבור הי' מקצר ועולה מפני טורח ציבור חלקת יהושע עמ' קלז הערה יח
לא ע"א47 כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה קול ששון (גולדברג) פתיחה
לא ע"א47 כשהיה מתפלל עם הצבור, היה מקצר ועולה, מפני טורח צבור נועם אלימלך דף כז ע"ד, כח ע"א, פו ע"ב, קט ע"א
לא ע"א47 מנהגו של ר"ע וכו' אדם מניחו בזוית זו ומצאו בזוית אחרתמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ב ע"ב, לא ע"ב
לא ע"א47 ר' עקיבא כשהיה מתפלל עם הציבור הי' מקצר ועולה וכו'מטה יששכר עמ' קא, קג
לא ע"א47 ר' עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור, וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת כתונת פסים פרשת קרח מא ע"ג, בלק מב ע"ד, פנחס מט ע"א
לא ע"א47 ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור הי' מקצר ועולה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שלא
לא ע"א47 ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קא
לא ע"א50 לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונותראשית חכמה, אור עולם פרק ב
לא ע"א50 לעולם יתפלל אדם וכו'דברי שלום חלק ד עמ' לב, לג
לא ע"א50 לעולם יתפללפירושי ראשונים
לא ע"א51 יכול יתפלל אדם כל היום כולו חלק יעקב (קנטור) דרוש יד
לא ע"א51 יכול יתפלל אדם כל היוםאמת ליעקב עה"ת עמ' רעד
לא ע"א52 יכול משבא לגולה הוחלה ת"ל די הוא עביד מקדמת דנאאלומת יוסף דף י ע"א
לא ע"א54 יכול ישמיע קולו בתפלתו כבר מפורש ע"י חנה שנא' וקולה לא ישמעדברי מנחם - מנחם ציון דף צז ע"א
לא ע"א56 תפלה זו בקשה מצוה ולב ח"א עמ' 96
לא ע"א58 הלכתא גברוואתא רוח חיים (חיד"א) עמ' קפט
לא ע"א58 הלכתא גברוותי איכא למשמע מקראי דחנהנפש החיים עמ' 75
לא ע"א58 כמה הלכתא גבירתא איכא למשמע מהני קראי דחנהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מא
לא ע"א58 כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנהשפע חיים ח"ו עמ' צד
לא ע"א58 כמה הלכתא וכו'דברי שלום חלק א עמ' יב
לא ע"א58 כמה הלכתא מקראי דחנהנתיבות עולם ח"א עמ' פא
לא ע"א58 הלכות הנלמדות מתפלת חנה מן הבאר עמ' 107
לא ע"א59 המתפלל צריך שיכוון חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לא ע"א59 המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמיםנפש החיים עמ' 53
לא ע"א59 המתפלל צריך שיכוין לבו וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ג
לא ע"א59 המתפלל צריך שיכוון לבו לשמים מצוה ולב ח"א עמ' 111
לא ע"א59 המתפלל צריך שיכון לבו למקוםנפש החיים עמ' 108 ,96
לא ע"א59 מכאן למתפלל צריך שיחתוך בשפתיונפש החיים עמ' 115
לא ע"א59 מכאן למתפלל צריך שיכון לבונפש החיים עמ' 53
לא ע"א59 רק שפתי' נעות מכאן למתפלל וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לא ע"א60 אסור להגביה קולו בתפילתושפע חיים ח"ב עמ' טז
לא ע"א60 אסור להגביה קולו בתפלתו וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קמו
לא ע"א60 אסור להגביה קולו בתפלתו מצוה ולב ח"א עמ' 117
לא ע"א60 צריך שיחתוך בשפתיואדיר במרום ח"א פ' רו
לא ע"א60 המתפלל צריך שיחתך בשפתיו מצוה ולב ח"א עמ' 116
לא ע"א60 התפלה עבודה שבלב ועכ"ז שצריך שיחתוך בשפתיונפש החיים עמ' 70
לא ע"ב03 אמרה חנה אל עלי לא אדון אתה בדבר הזה עשרה למאה סי' כג
לא ע"ב03 לא אדון אתה בדבר זה ולא רוח הקדוש שורה עליךאור הצבי עמ' 221
לא ע"ב03 לא אדון אתה בדבר זהפירוש המכבי שמואל עמ' ב
לא ע"ב17 החושד בחברו - צריך לברכו מי מרום ח"ה עמ' מט
לא ע"ב17 החושד בחברו יפייס ויברך אותומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנז
לא ע"ב21 עד חנה לא היה אדם שקראו להקב"ה צב-אותפירוש המכבי שמואל עמ' א
לא ע"ב21 עד חנה לא היה מי שאמר צבאותדבש לפי מע' צ אות חי
לא ע"ב22 חנה קראה להקב"ה צב-אותפירוש המכבי שמות עמ' רסז
לא ע"ב22 עד שבאתה חנה וקראתו צב-אות פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פז
לא ע"ב23 ריבונו של עולם מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד חובת התלמידים פ"ו - ממחלת הישות עמ' סג
לא ע"ב27 אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנז
לא ע"ב27 אלך ואסתתרילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"ב27 אם ראה מוטב וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמא ע"א
לא ע"ב27 אם ראה תראה, ואם לאו אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי וכו'אמרי השכל עמ' 87
לא ע"ב27 אמרה חנה לפני הקב"ה - אם ראה מוטב, ואם לאו תראהאודה ה' דף מב ע"א
לא ע"ב27 אמרה חנה לפני הקב"הילקוט הגרשוני ח"א דף טז
לא ע"ב27 טענה חנה שתלך ותסתתר מי מרום ח"ח עמ' קלה
לא ע"ב31 אם כן ילכו כל העקרות ויסתתרואודה ה' דף מב ע"ב
לא ע"ב33 דברה תורה כלשון בני אדם שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 202 ,200
לא ע"ב33 דברה תורה כלשון בני אדםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 204 ,113
לא ע"ב33 דיברה תורה כלשון בני אדם שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 302
לא ע"ב33 דיברה תורה כלשון בני אדםכוזרי מאמר ה סי' כז
לא ע"ב35 ג' בדקי מיתה באשה חלה נדה והדלקת הנרתורת חסד עמ' יט
לא ע"ב36 ונתתה לאמתך כו', במהרש"א: מאי זרע אנשים כו' מכמני אשר עמ' צה
לא ע"ב36 זרע אנשים כו' זרע שמושח שני אנשים כו' זרע ששקול כשני אנשים כו' זרע שמובלע בין אנשים כו', וברש"י מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' צ
לא ע"ב36 זרע אנשיםילקוט הגרשוני ח"א דף יז
לא ע"ב37 זרע ששקול כשני אנשים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 259
לא ע"ב37 שמואל היה שקול כמשה ואהרןבני יששכר ח"ב דף פג ע"ב, קט ע"ב
לא ע"ב39 לא אוכם לא חוור לא טפש ולא ארוך ולא גוץראשית חכמה, קדושה פרק טז אות סב
לא ע"ב40 אני האישה הנצבת עמכה בזה - מכאן שאסור לשבת בד"א של המתפללאור הצבי עמ' 172
לא ע"ב41 אל הנער הזה התפללתי עלי היה רוצה להעניש את שמואל ולהתפלל שינתן לה בן אחר וכו'בינה לעתים דרוש יד עמ' קכ
לא ע"ב41 אל הנער הזה התפללתיאור פני משה דף טז ע"ב
לא ע"ב41 אל הנער הזה התפללתיכור לזהב ח"ב
לא ע"ב41 אל הנער הזה התפללתי, א"ר אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה כו', אמרה ליה: אל הנער הזה התפללתי מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רעח
לא ע"ב41 שמואל הורה הלכה בפני רבו וכו' א"ל שחיטה בזר כשרה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שג
לא ע"ב41 שמואל מורה הלכה בפני רבו היהאוזן שמואל דף נו ע"א
לא ע"ב42 משום דוישחטו את הפר הביאו הנער אל עלי וכו' וצוה הכהן עמ' מג
לא ע"ב45 כהן בשחיטהבנין אפרים עמ' קצח [הלכה]
לא ע"ב45 מקבלה ואילך מצות כהונהמשך חכמה ויקרא פ' א פס' ה
לא ע"ב45 מקבלה ואילך מצות כהונה. מכאן לשחיטה שכשרה בזרנועם אלימלך דף סט ע"ד
לא ע"ב45 שחיטה בזר כשרהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 25
לא ע"ב46 המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קטז
לא ע"ב46 וכל המורה הל' בפני רבו חייב מיתהקדושת לוי דף סז ע"ב
לא ע"ב46 מימר שפיר קא אמרתילקוט הגרשוני ח"א כאן ודף יד
לא ע"ב46 מימר שפיר קאמרת אבל מורה הלכה בפני רבך את וכו'יערות דבש ח"א עמ' שיד
לא ע"ב46 מרות גדולי התורה בישראלמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 392
לא ע"ב48 אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עה ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף רצז, שג
לא ע"ב51 דדים הללו שנתת למה תן לי בן ואניק מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פח ע"ב
לא ע"ב52 המתענה תענית חלום בשבת אפי' גזר דין של ע' שנה קורעים לואודה ה' דף לט ע"ב
לא ע"ב52 כל היושב בתענית בשבת... ליתיב תעניתא לתעניתאראשית חכמה, ענוה פרק ו אות סב
לא ע"ב52 כל היושב בתעניתפירושי ראשונים
לא ע"ב54 חנה הטיחה דברים כלפי מעלהאור הצבי עמ' 249
לא ע"ב54 ליתיב תעניתא לתעניתאמשך חכמה במדברפ' ו פס' יד
לא ע"ב54 שהטיחה דברים כלפי מעלה עשרה למאה סי' כג
לא ע"ב54 שהטיחה דברים כלפי מעלהנפש החיים עמ' 72
לא ע"ב55 אליהו הטיח דברים וכו'פרי חיים דרוש ד אות א
לא ע"ב55 אליהו הטיח דברים כלפי מעלה - והקב"ה הודה לוהיהדות הלאומית עמ' 157
לא ע"ב55 אליהו הטיח דברים כלפי מעלה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסא ע"ב
לא ע"ב55 אליהו הטיח דברים כלפי מעלה שאמר ואתה הסבות וכו'דרשות שבט הלוי עמ' יז
לא ע"ב55 אליהו הטיח דברים כלפי מעלהנפש החיים עמ' 73
לא ע"ב55 אליהו הטיח דברים כלפי מעלהפירוש המכבי שמות עמ' קצז
לא ע"ב56 הקב"ה הודה לאליהומבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
לא ע"ב56 מנין שחזר הקב"ה והודה לו לאליהו חלקת יהושע עמ' נ הערה קג
לא ע"ב תוס' ד"ה מכאן יד יצחק עמ' רג ס"ק ד [הלכה]
לב ע"א01 אילמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם וכו'שבט מוסר עמ' שי
לב ע"א01 אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו וכו', חד דכ' ואשר הרעותי וכו'דרשות שבט הלוי עמ' ג, יז, לג, עה, קעא
לב ע"א01 אלמלא ג' מקראות נתמוטטו וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסב ע"א, קסד ע"ב, רב ע"ב, תט ע"ב
לב ע"א01 אלמלא ג' מקראותפירושי ראשונים
לב ע"א01 אלמלא ג' מקראותפרי חיים דרוש ד אות א
לב ע"א01 אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. נועם אלימלך דף א ע"א
לב ע"א01 אני גרמתי להם שיחטאו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלד
לב ע"א01 דכתיב "ואשר הרעותי"אמונה ודעת דף יב ע"א
לב ע"א01 ה' בעצמו כביכול אומר ואשר הרעותי היינו שברא היצר הרע שמחטיא אותנובני יששכר ח"ב דף נד ע"ג, ח"א דף קיד ע"ג
לב ע"א01 ואשר הרעותיהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 302
לב ע"א02 נתמוטטו רגליהםפירושי ראשונים
לב ע"א04 ונתתי לכם לב בשר וכו'דרשות שבט הלוי עמ' מח
לב ע"א06 ויתפלל משה אל ה'תאיר נרי עמ' יד
לב ע"א06 משה הטיח דברים כלפי מעלה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קמט
לב ע"א06 משה הטיח דברים כלפי מעלהנועם אלימלך דף לג ע"ב
לב ע"א06 משה הטיח דברים כלפי מעלהנפש החיים עמ' 73
לב ע"א06 משה הטיחפירושי ראשונים
לב ע"א08 ודי זהב אמרי דבי ר' ינאי וכו' אמרי יוסף שמות דף נד ע"ד
לב ע"א08 ודי זהב וכו' בשביל כסף וזהב וכו' גרם שעשו את העגל מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עב
לב ע"א08 ודי זהב וכו' שהשפעת להםמכתב סופר דף כד ע"א
לב ע"א08 ודי זהבילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א08 ודי זהב, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא גרם שעשו את העגל וכו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קפה
לב ע"א09 אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע אתה גרמת להם בעבור רוב זהבאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף טו ע"א
לב ע"א09 אתה גרמת שהשפעת להם זהבפירוש המכבי שמות עמ' שמט, שנא
לב ע"א09 בשביל כסף וזהב שהשפעת להם וכו' הוא גרם שעשו את העגלדרשות שבט הלוי עמ' קנ
לב ע"א09 כסף וזהב שהשפעת להם...גרם שעשו את העגל...פירוש המכבי דברים עמ' רסה
לב ע"א09 כסף וזהב שהשפעת להם...שעשו את העגל פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' עז
לב ע"א11 ואין ארי נוהם מתוך קופה של תבן וכו'משך חכמה בראשית פ' טו פס' א
לב ע"א11 אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשרמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פו
לב ע"א11 אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשרמסילת ישרים עמ' תרטו
לב ע"א11 אין ארי נוהם מתוך קופה של תבןאור הרעיון עמ' טו, ריד-רטו
לב ע"א12 משל לאדם שהיה לו פרה כחושה, משל לאחד שהיה לו בןאור הצבי עמ' 89
לב ע"א16 מה יעשה הבן ולא יחטאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 231
לב ע"א16 מה יעשה הבן ולא יחטאנר ישראל חלק ב דף עו
לב ע"א17 מיליא כרסו זני בישאפנים יפות על תהלים עמ' קעז
לב ע"א17 מלי כריסי זני בישימשך חכמה דברים פ' ח פס' י
לב ע"א17 מלי כריסיה זני רוח חיים (חיד"א) עמ' סד
לב ע"א17 מלי כריסיה זני בישיפירוש המכבי דברים עמ' רכז
לב ע"א18 ורם לבבך ושכחת וכו'מרפא לשון עמ' רכו
לב ע"א20 וכסף הרביתפירושי ראשונים
לב ע"א21 א"ל הקב"ה למשה רד מגדולתך וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קסב
לב ע"א21 אמר לו ה' למשה כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל מי מרום חי"א עמ' מג
לב ע"א21 אמר לו הקב"ה למשה רד מגדלתך ס' העיקרים (מישור) עמ' שיא
לב ע"א21 לך רד מגדולתך וכו' דרשות הרא"ש דף י ע"ב דרוש ט
לב ע"א21 לך רד מגדולתךבינה לעתים דרוש סג עמ' תכא
לב ע"א21 לך רד, רד מגדולתךבני יששכר ח"א דף קלח ע"א
לב ע"א21 לך רד...מגדולתךס' ג' תמוז תשנד עמ' ריא
לב ע"א21 רד כי שחת עמך רד מגדולתך ילקוט דברי חכמים שמות סי' תד
לב ע"א22 כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראלאורות אלים דף ט ע"ב
לב ע"א22 כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראלדרשות שבט הלוי עמ' סח, קס, שא
לב ע"א22 כשאמר הקב"ה למשה לך רד תשש כחו של משה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' סא (הקדמה)
לב ע"א23 הרף ממני ואשמידם אמר משה דבר תלוי בישבט מוסר עמ' ריג
לב ע"א23 וכיון שאמר הרף וכו' אמר משה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפג ע"א
לב ע"א23 כי למשה ע"ה אמר הקב"ה במעשה העגל הרף ממני ואשמידם שתלה היכולת בואורחות צדיקים שער יראת שמים עמ' רב
לב ע"א23 שהדבר תלוי בו שאם יתפלל עליהם לא יכלםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 238
לב ע"א24 משל למלך שכעס על בנומשך חכמה דברים פ' י פס' י
לב ע"א26 הניחה לי, תפש להקב"ה כאוחז בבגדוירים (רמח"ל) פ' קעט; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קכא; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שלד
לב ע"א27 שתפסו משה להקב"ה וכו' מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קד
לב ע"א27 תפסו משה להקב"ה... איני מניחך עד שתמחולפירוש המכבי דברים עמ' תעז-תעח
לב ע"א28 ואעשה אותך לגוי גדול כו' ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רפ
לב ע"א29 אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך כסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רכא
לב ע"א29 ומה כסא של שלש רגלים וכו' כסא של רגל אחד כו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' כו, אור תורה סי' עד
לב ע"א29 כיסא של שלושה רגליםאור הצבי עמ' 316
לב ע"א31 ויחל - עד שהוחלהכור לזהב ח"א
לב ע"א31 ויחל משה - דרש רבא עד שהתיר לו נדרואבן יהושע - הקדמה דף א ע"ב
לב ע"א32 מלמד עמד משה בתפילה עד שהחלהואור הצבי עמ' 139
לב ע"א34 מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפח ע"ב, קצב ע"א
לב ע"א34 משה מסר עצמו למיתה עליהםפירוש המכבי שמות עמ' נה
לב ע"א37 מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקב"ה עד שאחזתו אחילהמשך חכמה שמות פ' לב פס' יא
לב ע"א38 אש של עצמותכור לזהב ח"א
לב ע"א39 אלמלא... בשמים ובארץפירושי ראשונים
לב ע"א45 מבלתי יכולת ד'כור לזהב ח"ב
לב ע"א45 מבלתי יכולת ה' יכול ה' מבעיאוצר הכבוד
לב ע"א46 אמר משה לפני הקב"ה עכשיו יאמרו או"ה תשש כחו כנקבה ואיהו יכול להצילן וכו'בינה לעתים דרוש סא עמ' שצט
לב ע"א46 עכשיו יאמרו אוה"ע כביכול תשש כוחו כנקבהאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ז ע"ב
לב ע"א46 תשש כוחו כנקבהאדיר במרום ח"א פ' יא; קל"ח פתחי חכמה פ' קלה
לב ע"א46 תשש כחו כנקבהאור הרעיון עמ' קכ, קסד
לב ע"א50 ואולם חי אניפירושי ראשונים
לב ע"א50 ואולם חי אני... החייתניאוצר הכבוד
לב ע"א51 החייתניכתבי רבנו בחיי עמ' רלח
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל ברכות אבי דף קיג ע"ב
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל לבקש צרכיוראשית חכמה, אור עולם פרק ב
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפללבני יששכר ח"א דף כו ע"א, ח"ב דף ג ע"ג
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה תחלה ואחר כך יתפלל פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ח, לה, מה, קז
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה, ואחר כך יתפללנועם אלימלך דף מא ע"ד
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל מצוה ולב ח"א עמ' 96
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפללאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עט
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יבקש רחמים עטרת צבי (טאקסין) דף צב ע"ב
לב ע"א51 לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפללאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 55
לב ע"א51 לעולם יספר בשבחו של מקום ואחר כך יתפללנתיבות עולם ח"א עמ' קיד
לב ע"א51 מלמד שאמר לו הקב"ה למשה : משה החייתנימשך חכמה דברים פ' לג פס' ב
לב ע"א דגלי יהודה דרוש ח אות כ
לב ע"א רש"י הטיחפירושי ראשונים
לב ע"ב01 גדולה תפילה יותר ממע"ט וכו', מן הקרבנותדרשות שבט הלוי עמ' פז
לב ע"ב01 גדולה תפילה יותר ממע"טילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב01 גדולה תפילה ממע"טכור לזהב ח"א
לב ע"ב01 גדולה תפלה יותר ממע"ט ותוס' שם חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לב ע"ב01 גדולה תפלה יותר ממעש"ט מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צח
לב ע"ב01 גדולה תפלה יותר ממעשים טובים גנזי ישראל ח"ב דף קכח ע"א
לב ע"ב01 גדולה תפלה יותר ממעשים טוביםיערות דבש ח"ב עמ' ר
לב ע"ב01 גדולה תפלה יותר ממעשים טוביםראשית חכמה, תשובה פרק ג אות יט, אור גדול פרק ב
לב ע"ב05 גדולה תענית יותר מן הצדקהכרם פתחיה גפן כב שריג פרט הכרם א
לב ע"ב05 גדולה תענית יותר מן הצדקהנועם אלימלך דף קב ע"ג
לב ע"ב05 גדולה תענית מהצדקהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמד, קנב
לב ע"ב05 גדולה תענית מן הצדקה וכו'שפע חיים ח"ב עמ' לה
לב ע"ב05 גדולה תענית מן הצדקה... זה בגופו וזה בממונוראשית חכמה, תשובה פרק ד אות לו, אור גדול פרק ב
לב ע"ב07 גדולה תפילה יותר מן הקרבנותאלומת יוסף דף ט ע"ב
לב ע"ב07 גדולה תפילה יותר מן הקרבנותאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לו
לב ע"ב07 גדולה תפלה יותר מן הקרבנות וצוה הכהן עמ' נג
לב ע"ב07 גדולה תפלה יותר מן הקרבנות פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' לט
לב ע"ב07 גדולה תפלה יותר מן הקרבנותבינה לעתים דרוש סא עמ' תא, דרוש סב עמ' תז
לב ע"ב07 גדולה תפלה יותר מן הקרבנותראשית חכמה, אור גדול פרק ב
לב ע"ב07 גדולה תפלה יותר מקרבנות אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רכג ע"ב
לב ע"ב09 כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו מי מרום חי"ג עמ' קי
לב ע"ב09 כהן שהרג... לא ישא את כפיו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מא
לב ע"ב09 כל כהן שהרג וכו'דברי שלום חלק ב עמ' מו
לב ע"ב11 מיום שחרב ב"האוצר הכבוד
לב ע"ב11 מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפילהמרפא לשון עמ' קסה
לב ע"ב11 מיום שחרב בהמ"ק ננעלו שערי תפלה פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מ
לב ע"ב11 מיום שחרב ביהמ"ק וכו' אע"פ ששערי תשובה ננעלו שערי דמעה לא ננעלודרשות שבט הלוי עמ' צב
לב ע"ב11 מיום שחרב ביהמ"ק ננעלו שערי תפילה...שערי דמעה לא ננעלואודה ה' דף מט ע"ב
לב ע"ב14 שערי דמעה לא ננעלו מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רעח
לב ע"ב14 שערי דמעה לא ננעלואדיר במרום ח"א פ' עב
לב ע"ב14 שערי דמעה לא ננעלורבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' לו
לב ע"ב14 שערי דמעה לא ננעלושערי תשובה סה"י אות עב
לב ע"ב15 שמעה תפילתי ה' וכו' ליהודים היתה אורה עמ' סה
לב ע"ב18 מיום שחרב ביהמ"ק נפסקה חומת ברזל בין ישראל וכו'שפע חיים ח"ד עמ' צח
לב ע"ב18 מיום שחרב ביהמ"ק נפסקה מחיצת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיםאור הצבי עמ' 133
לב ע"ב18 מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 359
לב ע"ב18 מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תכח
לב ע"ב18 מיום שנחרב ביהמ"ק נפסקה מחיצה של ברזלאבן שוהם עמ' 60
לב ע"ב19 מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםמשך חכמה בראשית פ' יב פס' ז
לב ע"ב19 מחיצה של ברזל מפסקתפנים יפות על תהלים עמ' קסד
לב ע"ב19 נפסקה חומת ברזלילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב22 המאריך בתפלתו אינה חוזרת ריקם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמ ע"א
לב ע"ב22 חזקה על תפילה שאינה חוזרת ריקםמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 45
לב ע"ב22 כל המאריך בתפילתוכור לזהב ח"א
לב ע"ב22 כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם כתונת פסים פרשת מצורע כג ע"ב
לב ע"ב22 כל המאריך בתפלתוילקוט הגרשוני ח"א דף כא
לב ע"ב22 כל המאריך בתפלתונתיבות עולם ח"א עמ' צב
לב ע"ב25 סופו בא לידי כאב וכו'דברי שלום ח"ו סי' שלח
לב ע"ב26 אין עץ חיים אלא תורה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שג ע"ב
לב ע"ב26 ואין עץ חיים אלא תורה, שנאמר: עץ חיים היא למחזיקים בה נועם אלימלך דף א ע"ג
לב ע"ב28 אם התפלל אדם ולא נענה - יחזור ויתפללאודה ה' דף מח ע"א
לב ע"ב28 אם ראה אדם וכו' דרשות הרא"ש דף עז ע"ב דרוש פג
לב ע"ב28 אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפללדרשות שבט הלוי עמ' קמ
לב ע"ב28 אם ראה אדםפירושי ראשונים
לב ע"ב29 ארבעה דברים צריכים חיזוק תורה ומעשים טובים תפילה ודרך ארץאלומת יוסף דף יב ע"ב
לב ע"ב29 ארבעה צריכין חזוק, ואלו הן: תורה ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ כתונת פסים פרשת שלח לט ע"ד
לב ע"ב29 ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן: תורה ומעשים טובים תפלה ודרך ארץמסילת ישרים עמ' רפו
לב ע"ב29 ד' צריכים חזוק - תורה, מעשים טובים, תפלה וד"א מערכי לב עמ' 191
לב ע"ב29 ד' צריכים חזוק תורה ומע"ט תפלה וד"א מצוה ולב ח"ב עמ' 222
לב ע"ב29 ד' צריכים חיזוק תורה ומע"ט תפלה וד"אדרשות שבט הלוי עמ' רל
לב ע"ב29 התורה היא מהדברים הצריכים חיזוק חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קעח
לב ע"ב29 ת"ר ארבעה צריכין חזוק אמרי יהודה עמ' כט
לב ע"ב30 חזק בתורה ואמץ במע"ט אמרי יוסף דברים דף כ ע"ג
לב ע"ב31 ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני וכו' מי השילוח (מישור) ח"א עמ' צה
לב ע"ב31 ותאמר ציון עזבני ה'אוצר הכבוד
לב ע"ב32 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה וכו' נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' טו
לב ע"ב32 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אדם נושא אשה על אשתוקול יעקב (שאול) דף כא ע"ב
לב ע"ב32 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה, אתה עזבתני ושכחתני כו' כלום אשכח עולות אלים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר כו', הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך שמא לא תשכח לי מעשה העגל כו', שמא תשכח לי מעשה סיני. אמר לה: ואנכי לא אשכחך מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' מב, נג, תכג, תצא, תקטז
לב ע"ב32 אמרה לפניו רבונופירושי ראשונים
לב ע"ב32 אמרו ישראל שכחת אשה ראשונה מי מרום ח"ח עמ' עא
לב ע"ב32 היינו עזובה היינו שכוחה חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
לב ע"ב32 היינו עזובה היינו שכוחה וכו'יערות דבש ח"א עמ' ר
לב ע"ב33 א"ל הקב"ה י"ג מזלות בראתי ברקיע וכו'בינה לעתים דרוש נב עמ' שלד
לב ע"ב33 י"ב מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל וכו'אור הצבי עמ' 232
לב ע"ב33 י"ב מזלות בראתי וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרפא
לב ע"ב33 שכחתני ועזבתנימאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"ג
לב ע"ב37 התשכח אשה עולה - עולותמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
לב ע"ב38 אמרה כנ"י וכו' הואיל ואין שכחה וכו' שמא לא תשכח לי וכו'מכתב סופר דף ב ע"ב
לב ע"ב38 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה שמאתפארת ישראל עמ' קי
לב ע"ב38 אמרה לפני רבש"ע הואיל ואין שכחה לפניך וכו'תורת חסד עמ' רנד
לב ע"ב38 אמרה לפניו רבש"ע הואיל וכו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ה
לב ע"ב39 אין שכחה לפני כסא כבודךאדיר במרום ח"ב פ' לד
לב ע"ב39 גם אלה תשכחנה - זה מעשה העגלמשך חכמה ויקרא פ' א פס' י-יא
לב ע"ב39 גם אלה תשכחנה זה מעשה העגל ואנכי לא אשכחך זה מעשה סיניילקוט דברי חכמים שמות סי' תז
לב ע"ב39 גם אלה תשכחנהילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב39 ואין שכחה לפני כסא כבודךראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קצד
לב ע"ב39 כי אין שכחה לפני כסא כבודךיד אהרן עמ' סד
לב ע"ב39 לפני כסא כבודו יתברך אין שכחה דברי יהושע מאמר ב פ"ז עמ' פז
לב ע"ב40 שמא תשכח לי מעמד הר סיני ארץ החיים (ליברזון) סי' קעג
לב ע"ב46 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת וכו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רג, רד
לב ע"ב46 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סו
לב ע"ב46 חסידים ראשונים היו שוהים ט שעות בתפילה כתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"ד
לב ע"ב46 חסידים ראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפלליןראשית חכמה, קדושה פרק ג אות יג
לב ע"ב47 היו שוהים שעה אחת אחר התפלהנפש החיים עמ' 77
לב ע"ב48 מתוך שחסידים הם תורתם משתמרתדרשות שבט הלוי עמ' רעט, רפג
לב ע"ב48 מתוך שחסידים הם תורתן משתמרת אוהב ישראל דף קטז ע"א
לב ע"ב48 מתוך שחסידים תורתם משתמרת מי מרום ח"ב עמ' לח
לב ע"ב51 בא שר א' ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלוםאמת ליעקב עה"ת עמ' פתיחה
לב ע"ב51 מעשה בחסיד א' שהי' מתפלל בדרך וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קיז
לב ע"ב51 ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך וכו'בינה לעתים דרוש נז עמ' שסז
לב ע"ב51 ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך... והלא כתוב בתורתכם 'רק השמר לך ושמור נפשך'... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 318 ,311
לב ע"ב53 ונשמרתם כו'בנין אפרים עמ' רנט [הלכה]
לב ע"ב55 אילו לפני מלך היית עומד והיו נותנין לך שלום דברי יהושע מאמר א פ"ו עמ' לח
לב ע"ב ברש"י: ארבעה צריכין חזוק, תורה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קנה
לג ע"א08 אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיקנר ישראל חלק ב דף עז
לג ע"א10 אבל עקרב פוסקשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 118
לג ע"א10 לא שנו אלא נחש, אבל עקרב - פוסקנועם אלימלך דף פו ע"ג
לג ע"א11 נפל לגוב אריות אין מעידין עליו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שטז ע"ב
לג ע"א12 נחש אגב איצצא ממיתאור הצבי עמ' 98
לג ע"א13 מרחיקין... ומשור מועד כמלוא עיניוראשית חכמה, קדושה פרק ו אות ע
לג ע"א16 מעשה במקום אחד וכו'דברי שלום ח"ו סי' כז
לג ע"א16 מעשה ר"ח בן דוסא והערודמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
לג ע"א19 אין הערוד ממית אלא החטא ממיתאבן יהושע - הקדמה דף ב ע"א
לג ע"א19 אין הערוד ממית אלא החטא ממיתאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 10
לג ע"א19 אין ערוד ממית אלא החטא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנו ע"ב
לג ע"א19 אין ערוד ממית אלא החטא ממית ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מ
לג ע"א19 אין ערוד ממית אלא החטא ממית כתונת פסים פרשת חוקת מב ע"ג
לג ע"א19 אין ערוד ממית אלא החטא ממית שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 230
לג ע"א19 אין ערוד ממית אלא החטא ממיתאורחות צדיקים שער זכירה עמ' קיב
לג ע"א19 לא ערוד ממית אלא החטא ממיתפנים יפות על תהלים עמ' קפב
לג ע"א19 לא ערוד ממית אלא חטא ממית ס' העיקרים (מישור) עמ' תקסה
לג ע"א21 מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתיםפירוש המכבי דברים עמ' שפג
לג ע"א22 והבדלה בחונן הדעתאוצר הכבוד
לג ע"א24 גדול יום גשמים כיום תחית המתים גנזי ישראל ח"א דף קד ע"א
לג ע"א27 אם אין דעה - הבדלה מנייןאוהב שלום עמ' 14
לג ע"א27 לפיכך קבעו הבדלה בחונן הדעת מתוך שהיא חכמהדרך חיים עמ' שעד
לג ע"א28 גדולה דעה וכו' אמרי יוסף בראשית דף מו ע"ד, קפא ע"ב
לג ע"א28 גדולה דעה שנאמרה בתחלת ברכהאוצר הכבוד
לג ע"א28 גדולה דעה שניתנה בתחלת ברכה של חול פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמח
לג ע"א28 גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול טללי אורות עמ' מד
לג ע"א28 גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכות של חולנתיבות עולם ח"א עמ' נח
לג ע"א28 גדולה דעהילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין ב' תיבות חיים וחסד סי' תלט
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות דברי שמואל (תשיג) עמ' עו
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' מט
לג ע"א29 גדולה דעה שנתנה בין ב'תפארת ישראל עמ' לה
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות וכו' גדול מקדש וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קז
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות הוי'ה וכו'אמרי השכל עמ' 92
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי שמותאור הצבי עמ' 211
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי שמותפנים יפות על תהלים עמ' שמו
לג ע"א29 גדולה דעה שנתנה בין ב' אותיותאוצר הכבוד
לג ע"א29 גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות דברי שמואל (תשנח) עמ' קה
לג ע"א29 גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות ה'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' צח
לג ע"א29 גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיותדרך חיים עמ' שעד
לג ע"א29 גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיותתורת חסד עמ' רסד
לג ע"א29 גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיותאור הצבי עמ' 305
לג ע"א29 דעה ניתנה בין ב' אותיותבני יששכר ח"ב דף קיד ע"ג
לג ע"א30 וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קצג, אור תורה סי' תצט
לג ע"א30 וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו משמיע שלום עמ' קפט
לג ע"א30 וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליומסילת ישרים עמ' קסז
לג ע"א30 וכל מי שאין בו דעה וכו'דברי שלום ח"ו סי' שבח-שסט
לג ע"א30 כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו דברי שמואל (תשיג) עמ' עו
לג ע"א30 כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו דברי שמואל (תשנח) עמ' פח
לג ע"א30 כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליואוהב שלום עמ' 18
לג ע"א30 כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליומסילת ישרים פ' סוף ב; גנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' רמג; אדיר במרום ח"ב פ' צז-צט
לג ע"א30 כל מי שאין בו דעה וכו'דברי שלום חלק ה סימן מד
לג ע"א30 מי שאין בו דעה אסור לרחם עליואור הרעיון עמ' סה
לג ע"א30 שאין בו דעה אסור לרחם עליו פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קמח
לג ע"א31 גדול מקדש שניתן בין ב' אותיותאוצר הכבוד
לג ע"א31 גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
לג ע"א31 גדול מקדש שניתן בין שתי אותיותאור הצבי עמ' 254
לג ע"א31 גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות שנאמר פעלת ה' מקדש ה'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' צח
לג ע"א32 כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיואור הצבי עמ' 100
לג ע"א32 כל אדם שיש בו דעה כאלו נבנה המקדש בימיו מן הבאר עמ' 84
לג ע"א32 כל אדם שיש בו שעה כאילו נבנה ביהמ"ק בימיודרך חיים עמ' שעה, תרלג
לג ע"א32 כל מי שיש בו דעתדבש לפי מע' ד אות ח
לג ע"א32 כל מי שיש בו דעתנפש חיים (פלג'י) דף נב ע"ב
לג ע"א32 מי שיש בו דעהנתיבות עולם ח"א עמ' מ
לג ע"א34 גדולה נקמהאור הרעיון עמ' קיט
לג ע"א34 גדולה נקנהבני יששכר ח"א דף מא ע"ב
לג ע"א35 שתי נקמות... אחת לטובה ואחת לרעהפירוש המכבי דברים עמ' שמג
לג ע"א41 חזרו והענו קבעוה בתפלהשפע חיים ח"א עמ' רטו
לג ע"א47 המבדיל בתפילה מהו שיבדיל על הכוסאוצר הכבוד
לג ע"א54 ברכה שאינה צריכה עובר משום 'לא תשא' פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' כח
לג ע"א רש"י - במקום שצריכה נקמה דבר גדול הואאור הרעיון עמ' מז, קיט
לג ע"ב28 ותודיענוילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"ב31 בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת... הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתךשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 262
לג ע"ב33 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך וכו' משמיע שלום עמ' מ
לג ע"ב33 האומר על קן צפור חלק יעקב (קנטור) דרוש יח
לג ע"ב33 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך מצוה ולב ח"א עמ' 22
לג ע"ב33 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וכו'יערות דבש ח"ב עמ' ק
לג ע"ב33 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקים אותו מי מרום ח"ז עמ' קנו
לג ע"ב33 האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין אותואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 29
לג ע"ב33 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך... משתקין אותומשך חכמה ויקרא פ' כב פס' כח
לג ע"ב33 האומר על קן צפור יגיעו רחמך מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קפט
לג ע"ב33 האומר על קן צפור יגיעותפארת ישראל עמ' כא
לג ע"ב33 האומר על קןפירושי ראשונים
לג ע"ב33 על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותופירוש המכבי דברים עמ' צב
לג ע"ב33 על קן צפור יגיעו רחמיךאוצר הכבוד
לג ע"ב33 על קן צפור יגיעו רחמיךאור הרעיון עמ' לא
לג ע"ב33 על קן צפור יגיעו רחמיך... לחדודי לאביי הוא דבעי אור יהל ח"א עמ' קסז-קסט
לג ע"ב33 על קן צפור יגיעומוסר המקרא והתלמוד עמ' נב-נג, סג
לג ע"ב38 עושה מדותיו של ה' רחמים ואינן אלא גזרות מי מרום חי"ג עמ' יז
לג ע"ב38 שעושה מדותיו של ה' רחמיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 278
לג ע"ב38 שעושה מדותיו של הקב"ה רחמיםפירוש המכבי דברים עמ' צג
לג ע"ב39 אתה חסת על קן צפורילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"ב39 ההוא דנחית קמיהנתיבות עולם ח"א עמ' קיד
לג ע"ב39 ההוא דנחת קמיה דרבא ואמר אתה חסת אמרי יוסף דברים דף עב ע"ד
לג ע"ב41 אמר האל הגדולפירושי ראשונים
לג ע"ב41 ההוא דנחית קמיה דר' חנינאמסתרי ים התלמוד עמ' 36
לג ע"ב42 א"ל סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך חובת התלמידים מאמר שני עמ' קצד
לג ע"ב42 אטו סימתינהו לכולהו שבחא מי מרום ח"ט עמ' מג
לג ע"ב42 סיימתינהו וכו'בינה לעתים דרוש עב עמ' תצ
לג ע"ב42 סיימתינהו לכולהו שבחי מי מרום ח"ט עמ' צט
לג ע"ב42 סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך ס' החיים (תשנג) עמ' קמג
לג ע"ב42 סיימתינהו לכולהו שבחי דמרךאור הרעיון עמ' קמז-קמח
לג ע"ב42 סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך?...נועם אלימלך דף ז ע"ד, ט ע"ב
לג ע"ב42 סיימתינהו לכולהו שבחיה רוח חיים (חיד"א) עמ' יג
לג ע"ב42 סיימתנהו לכולהו שבחי דמרךגבורות ה' עמ' כב
לג ע"ב42 סימתינהו לכולהו שבחיה דמרך ס' העיקרים (מישור) עמ' ריא
לג ע"ב43 אי לאו דאמרינהו משה ואתו כנסת הגדולה וכו' ס' העיקרים (מישור) עמ' י, רא
לג ע"ב43 הא-ל הגדול הגבור כו' אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ואתו אנשי כנה"ג ותקנינהו בתפילה וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רסא
לג ע"ב44 משל למה"דמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלז
לג ע"ב44 משל למלך וכו' והלא גנאי הוא לו ס' העיקרים (מישור) עמ' רג
לג ע"ב44 משל למלך שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' רמה
לג ע"ב45 הכל בי"ש חוץ מיראת שמים דעת שבת עמ' קעב
לג ע"ב45 הכל ביד"ש חוץ מיר"ש אוהב ישראל דף קצה ע"א
לג ע"ב45 הכל ביד"ש חוץ מיר"שילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"ב45 הכל בידי שמים וכו'בינה לעתים דרוש עג עמ' תצו
לג ע"ב45 הכל בידי שמים וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקד, תרפו
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ וכו' דרשות הרא"ש דף יד ע"א דרוש יב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיר"שאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"א
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיר"שדרשות שבט הלוי עמ' מח, רכ
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיר"שס' ג' תמוז תשנד עמ' לד
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיר"ששער ראובן עמ' פז
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מירא"שמסתרי ים התלמוד עמ' 45
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים אור אלימלך עמ' סד
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים דברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים חוסן יהושע מאמר א פרק התיכון עמ' רכב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לג, נו (הקדמה)
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שא
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים מי השילוח (מישור) ח"א עמ' כז, רמה, ח"ב עמ' קפז
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים מי מרום ח"א עמ' לה
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים עטרת צבי (טאקסין) דף צ ע"א
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים עשרה למאה סי' יז
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קט, קטז
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 161 ,160
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמו
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נד
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים וכו' אורח לצדיק עמ' קמ
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאבן יהושע עמ' 25
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאודה ה' דף י ע"ב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאוזן שמואל דף ג ע"ב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור החיים (שיטץ) עמ' 59
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור הצבי עמ' 34
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור הרעיון עמ' יד
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאילת השחר (טייב) דף כה ע"ב, כו ע"ב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבינה לעתים דרוש א עמ' ז
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבני יששכר ח"א דף קמא ע"ב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדעת תבונות פ' קנכ
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםהחברה והשפעתה מאמר 9 פרק ט
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםלבני ישראל (הישן) דרוש יד
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמשך חכמה הקדמה לסדר שמות, שמות פ' כ פס' יח, במדבר פ' טז פס' לג
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםנר ישראל חלק ב דף קנג
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםפירוש המכבי דברים עמ' יט, מד, רכ, תסא
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםפירוש המכבי שמואל עמ' ריב
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםפירוש המכבי שמות עמ' מח
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםרב טוב דף קיט ע"א
לג ע"ב45 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםנועם אלימלך דף צב ע"א
לג ע"ב45 הכל בידי שמיםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"א
לג ע"ב45 הכל בידי שמיםפירושי ראשונים
לג ע"ב45 הכל בידי שמיםפנים יפות על תהלים עמ' ד
לג ע"ב45 הכל בידי שמיםשער ראובן עמ' שכג
לג ע"ב45 מקלסים אותו בשל כסףהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רכו
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרא מי מרום ח"ט עמ' רא, רעב
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרתא היאאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ג ע"א
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרתאמרפא לשון עמ' רמ
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרתי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצו ע"א
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרתי היאאור הצבי עמ' 217
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרתי היאאמרי חמד ח"א דף כא ע"א
לג ע"ב46 אטו יראה מילתא זוטרתילבני ישראל (הישן) דרוש י
לג ע"ב46 אטו יראה מלתא זוטרתא היא עשרה למאה סי' טז
לג ע"ב46 אטו יראה מלתא זוטרתא וכו' דרשות הרא"ש דף כד ע"ב דרוש כב, דף נב ע"א דרוש נא, דף נט ע"ב דרוש ס, דף עו ע"א דרוש פא
לג ע"ב46 אטו יראה מלתא זוטרתא וכו'מכתב סופר דף צט ע"ג
לג ע"ב46 אטו יראת שמיים מילתא זוטרתי היאאהל רחל עמ' 586
לג ע"ב46 אטו יראת שמיים מילתא זוטרתי היאאהל רחל עמ' 662
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא גנזי ישראל ח"א דף קצד ע"ב, ח"ב דף קמב ע"א, קמו ע"ב
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קי
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מילתא זוטרתא... אין לגבי משה מילתא זוטרתא היאראשית חכמה, יראה פרק ג אות כ, ענוה פרק א אות י
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מילתא זוטרתי אין לגבי משה מילתא זוטרתי היא.אמרי השכל עמ' 37
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מילתא זוטרתי היאאהבת דוד (וועגער) עמ' 25
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מילתא זוטרתי היאאמרי חמד ח"ב דף יט ע"ב
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מלתא זוטרתא הוא אמרי יוסף דברים דף לט ע"ד
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מלתא זוטרתא היא ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מא
לג ע"ב46 אטו יראת שמים מלתא זוטרתא היא מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קד, קפ
לג ע"ב46 ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קד
לג ע"ב46 ועתה ישראל מה ה'...אטו יראת שמים מילתא זוטרתא...קדושת לוי דף פח ע"ב
לג ע"ב46 יראה מילתא זוטרתי היאס' ג' תמוז תשנד עמ' קפא
לג ע"ב46 יראת שמים מילתא זוטרתיארצות החיים (פלג'י) דרוש ב
לג ע"ב46 יראת שמים... לגבי משה מילתא זוטרתא היא מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קסה, הוספות לספרי הרה"מ סי' סג
לג ע"ב47 אוצר של יראת שמים בלבדנפש החיים עמ' 127 ,125
לג ע"ב47 אין להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים עשרה למאה סי' יז
לג ע"ב47 אין להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבדאלומת יוסף דף 6
לג ע"ב47 אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יר"שמסילת ישרים עמ' תרלג
לג ע"ב47 אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קט, קכט
לג ע"ב47 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"שכרם פתחיה גפן כא שריג א
לג ע"ב47 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתנט
לג ע"ב47 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צג
לג ע"ב47 אין לו לקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יר"שדרשות שבט הלוי עמ' ערה
לג ע"ב47 כי היראה היא אוצרו של הי"תאורחות צדיקים שער יראת שמים עמ' קצח
לג ע"ב48 אין יראה לגבי משה מלתא זוטרתארב טוב דף סו ע"ג
לג ע"ב48 אין לגבי משה מילתא זוטרתא אמרי יוסף בראשית דף פח ע"ג
לג ע"ב48 אין לגבי משה מילתא זוטרתא היאמשך חכמה דברים פ' לד פס' יב
לג ע"ב48 אין לגבי משה מלתא זוטרתא היא אורח לצדיק עמ' קמ
לג ע"ב48 אין לגבי משה מלתא זוטרתא היא ילקוט דברי חכמים שמות סי' קצז, רכז, רמח, תכט
לג ע"ב48 גבי משה מילתא זוטרתא היאאבן יהושע עמ' 92
לג ע"ב48 יראה לגבי משה מלתא זוטרתא היא משמיע שלום עמ' קכד
לג ע"ב48 יראה לגבי משה מלתא זוטרתא היאפנים יפות על תהלים עמ' תפז
לג ע"ב48 לגבי משה מילתא זוטרא היא מי מרום חי"ב עמ' נ, נד, סד
לג ע"ב48 לגבי משה מילתא זוטרתא מי מרום חי"ב עמ' רכ
לג ע"ב48 לגבי משה מילתא זוטרתא היא אור יהל ח"א עמ' קג, קה-קו
לג ע"ב48 לגבי משה מילתא זוטרתא היא גנזי ישראל ח"ב דף קל ע"א
לג ע"ב48 לגבי משה מילתא זוטרתא היא מי מרום ח"ט עמ' קס
לג ע"ב48 לגבי משה מלתא זוטרתאמכמני עוזיאל עמ' שמו
לג ע"ב48 לגבי משה מלתא זוטרתי היא ס' העיקרים (מישור) עמ' תכג
לג ע"ב50 האומר שמע שמעילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"ב50 האומר שמע שמע... חברותא כלפי שמיא מי איכא וכו, וברש"יראשית חכמה, תוצא' חיים פרק קסז
לד ע"א01 חברותא כלפי שמיאילקוט הגרשוני ח"א
לד ע"א01 חברותא כלפי שמיאכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 17
לד ע"א04 העובר לפני התיבהבני יששכר ח"א דף קעא ע"ד
לד ע"א11 העובר לפני התיבה צריך לסרבמשך חכמה שמות פ' ו פס' ל
לד ע"א16 ג' מעוטן יפה ורובן קשהמרפא לשון עמ' שטז
לד ע"א18 טעה בשלש ראשונות, חוזר לראשנועם אלימלך דף מב ע"א
לד ע"א25 לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' אחרונות, אלא באמצעיותכוזרי מאמר ג סי' יז
לד ע"א25 לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק ב
לד ע"א27 ג' ראשונות כעבד המסדר שבחו של מלךבני יששכר ח"א דף קעא ע"ב, ח"ב דף ו ע"ד
לד ע"א27 ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
לד ע"א27 ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו... שמבקש פרס מרבו... שקבל פרס וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק ב אות יא, פרק ז אות ק
לד ע"א27 ראשונות דומות לעבד המסדר שבח מצוה ולב ח"א עמ' 97
לד ע"א29 שלש אחרונות דומה לעבד שמקבל פרס מרבו ונפטר והולך לומי השילוח (מישור) ח"א עמ' קצב
לד ע"א33 כמה ארכן הוא זה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קה ע"א, קמד ע"ב
לד ע"א38 המבקש רחמים לא יזכיר שם החולה מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צד
לד ע"א38 כל המבקש רחמים וכו'דברי שלום חלק ב עמ' סא
לד ע"א40 אלו ברכות שאדם שוחה בהןנתיבות עולם ח"א עמ' קו
לד ע"א40 אלו ברכות שאדם שוחה בהןשערי תשובה סה"י אות לה
לד ע"א40 שוחה בהן באבות תחלה וסוף בהודאה תחלה וסוףראשית חכמה, תוצא' חיים פרק רי
לד ע"א40 ת"ר אלו ברכות שאדם וכו' אמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
לד ע"א42 ההדיוט שוחה בתפלתו ד' פעמים... אבל כהן גדול וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ז אות לד
לד ע"ב05 כהן גדול תחילת כל ברכה וברכהפנים יפות על תהלים עמ' קצג
לד ע"ב06 המלך - כיון שכרע שוב אינו זוקף פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פ
לד ע"ב06 המלך אינו זוקף עד סוף תפלתופירוש המכבי שמואל עמ' רסג, שז
לד ע"ב06 המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף מי השילוח (מישור) ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' עז
לד ע"ב06 המלך כיון שכרע שוב אינו זוקףאור הרעיון עמ' יג, רצד
לד ע"ב06 המלך כיון שכרע שוב אינו זוקףפירוש המכבי דברים עמ' שסג
לד ע"ב06 המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רא
לד ע"ב06 מלך כיון שכורע שוב אינו זוקף דעת שבת עמ' קיט
לד ע"ב06 מלך כיון שכרע שוב אינו זוקףדרשות שבט הלוי עמ' רצא
לד ע"ב06 מלך כיון שכרע שוב אינו זוקףפירוש המכבי שמות עמ' יא, קלח-קלט
לד ע"ב17 רבא כרע בהודאה תחלה וסוף אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קה ע"א
לד ע"ב21 המתפלל וטעה וכו' סימן רע לשולחיו, אם שגורה תפלתי בפיפרי חיים דרוש א אות א
לד ע"ב22 אמרו עליו על ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל וכו' קול ששון (גולדברג) אות יז
לד ע"ב22 אמרו עליו על רחב"ד שהי' מתפלל על החולים... שהוא מטורףשמועה טובה דף כ ע"א
לד ע"ב22 אמרו עליו על רחב"ד שהיה מתפלל על החולים ואמר זה חי וכו', אם שגורה תפלתי בפי וכו'נר ישראל חלק א דף קפ, חלק ג דף מח
לד ע"ב22 שלוחו של אדם כמותו שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 196
לד ע"ב24 אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובלאור הצבי עמ' 186
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי אורח לצדיק עמ' סא
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי וכו'בני יששכר ח"א דף קמה ע"ב
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קד
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל נועם אלימלך דף כו ע"ד, קד ע"א
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל פרי הארץ (ויטבסק) עמ' צו
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל שמועה טובה דף עא ע"ב
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובלדרשות שבט הלוי עמ' פא
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובלפנים יפות על תהלים עמ' נא
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובלרב טוב דף קנו ע"ב
לד ע"ב24 אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שמקובלראשית חכמה, קדושה פרק י אות כא
לד ע"ב24 אם תפילתי שגורה בפי הרי זה מקובל ארץ החיים (ליברזון) סי' ריא
לד ע"ב24 אם תפלתי שגורה בפי יודע אני שהוא מקובליד אהרן עמ' קלד
לד ע"ב24 שגורה תפלת בפי אור אלימלך עמ' רא
לד ע"ב26 המתפלל צריך שיכוין את לבואוצר הכבוד
לד ע"ב26 צריך שיכוון לבו בכולם מצוה ולב ח"א עמ' 112
לד ע"ב27 כוון לבו בברכה ראשונה אע"פ שפשע ולא כוון לבו בשאר הברכות אין צריך לחזור ולהתפללשערי תשובה אגה"ת אות ו
לד ע"ב29 הנביא הוא דברןשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 247
לד ע"ב30 המשיא בתו לת"ח וכו'מבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
לד ע"ב30 כל הנביאים כולםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקעד
לד ע"ב30 כל הנביאים כולן וכו'דברי שלום חלק ג עמ' ט
לד ע"ב30 כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' לא
לד ע"ב30 כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח ולעושה פרקמטיא לת"ח ולמנהנ תלמיד חכם מנכסיובני יששכר ח"ב דף פט ע"ד
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אמרי יוסף בראשית דף פד ע"ב
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אלא וכו'מרפא לשון עמ' קצז
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח מי מרום חי"ג עמ' קצה
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' ריא
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"חמטה יששכר עמ' קד
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתוהחברה והשפעתה מאמר 4 פרק יא
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו אלא...משך חכמה ויקרא פ' כו פס' ו
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאו וכו'אור הצבי עמ' 296
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאוגבורות ה' עמ' ג
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאוקול יעקב (שאול) דף לג ע"ד
לד ע"ב30 כל הנביאים לא נתנבאי אלא למשיא בתו לת"חנתיבות עולם ח"א עמ' מא
לד ע"ב31 אבל ת"ח עצמם עין לא ראתהנפש החיים עמ' 151
לד ע"ב31 אבל ת"ח עצמןילקוט הגרשוני ח"א
לד ע"ב31 אפ' נביאים לא השיגו שכר תורה ומצוות מי מרום ח"ו עמ' קצה
לד ע"ב31 עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' סח
לד ע"ב32 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח מי מרום ח"ב עמ' רכ
לד ע"ב32 כל הנביאים כלם לא נתנבאו אלא לימות המשיח ס' העיקרים (מישור) עמ' תרלח
לד ע"ב32 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נו
לד ע"ב32 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קמט
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תמד, תנד
לד ע"ב33 אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד נועם אלימלך דף מו ע"ג
לד ע"ב33 אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבדשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 267
לד ע"ב33 אין בין וכו' אלא שעבוד מלכויותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 250, 251
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז וכו' לא יחדל אביוןמוסר המקרא והתלמוד עמ' מז
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 287
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 171
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' עא-עז, קכו, ריח, רלד-רלו
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שנ-שנב, שנז, תיט, תקמו
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 262, 285, 286
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיחדרישת ציון (תשסב) עמ' 267, 295
לד ע"ב33 אין בין עוה"ז לימות המשיחכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 285, 301
לד ע"ב33 עוה"ב - עין לא ראתה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רי ע"א, רנד ע"ב, רצד ע"ב
לד ע"ב33 עוה"ב עין לא ראתה דעת שבת עמ' שסה
לד ע"ב33 עוה"ב עין לא ראתההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 43, 52, 66, 152
לד ע"ב33 עוה"ב, עין לא ראתה אלקים זולתךנשמת אדם עמ' קמ
לד ע"ב33 עולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתךפנים יפות על תהלים עמ' קיח
לד ע"ב35 אבל צדיקים גמורים - "עין לא ראתה אלקים זולתך"משך חכמה דברים פ' ה פס' כה
לד ע"ב35 כל הנביאים כולם לא נתנבאי אלא לבעלי תשובהנתיבות עולם ח"ב עמ' נ, קנז
לד ע"ב35 כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קמב
לד ע"ב35 כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלקים זולתך פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכג
לד ע"ב35 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבע"ת וכו'שפע חיים ח"א עמ' רכז
לד ע"ב35 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבע"ת וכו', מקום שבע"ת עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' סא
לד ע"ב35 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לח, קנד, קסב, קסד
לד ע"ב35 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל לצדיקים גמורים וכו'אודה ה' דף מז ע"א
לד ע"ב35 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל לצדיקים גמוריםאוזן שמואל דף מח ע"ב
לד ע"ב35 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה וכובינה לעתים דרוש נ עמ' שכב
לד ע"ב35 פלוגתא מי גדול בע"ת או צדיק גמורבני יששכר ח"א דף קמה ע"ב
לד ע"ב36 במקום שבע"ת עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד דברי שמואל (תשיג) עמ' יד, נה
לד ע"ב36 במקום שבע"ת עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדיםאוזן שמואל דף ד ע"ב
לד ע"ב36 במקום שבע"ת עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדיםאוזן שמואל דף ח ע"א
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין וכו' אורח לצדיק עמ' עח
לד ע"ב36 במקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים אין עומדיםאבן שוהם עמ' 72
לד ע"ב36 במקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים אינם וכו'יערות דבש ח"א עמ' ז, רפד
לד ע"ב36 במקום שבע"ת עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמודמרפא לשון עמ' רד
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה וכו'כור לזהב ח"א
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמודמי מרום ח"י עמ' ח
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' לב
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים יכולים לעמודיד אהרן עמ' קנ
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדים וכו' עשרה למאה סי' מט
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין עומדים אוהב ישראל דף טז ע"א, רצב ע"א
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין עומדיםאור חדש למטיפים עמ' 81
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדיםמכמני עוזיאל עמ' קפב-קפג
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדיםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תג
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדין ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשמד
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים עומדיןרב טוב דף כג ע"א, פא ע"ג, ו ע"ב
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדין וכו' ארץ החיים (ליברזון) סי' רעו
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדיןגבורות ה' עמ' פט
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדיןילקוט הגרשוני ח"א
לד ע"ב36 במקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדיןגנזי ישראל ח"א דף ריא ע"א, ח"ב דף קמד ע"א, קנג ע"ב
לד ע"ב36 במקום שצדיקים גמורים אין עומדיןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 30
לד ע"ב36 גדולים בעלי תשובה יותר מן הצדיקיםשערי תשובה סה"ת
לד ע"ב36 ופליגא דר' אבהו דא"ר אבהו במקום שבע"ת עומדין וכו'אור הצבי עמ' 60
לד ע"ב36 מקום שבע"ת עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף עב ע"א
לד ע"ב36 מקום שבע"ת עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קח, קעב, אור תורה סי' לו, קצא, רנ, רנו
לד ע"ב36 מקום שבע"ת עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שמועה טובה דף לה ע"א, לח ע"א, סט ע"א
לד ע"ב36 מקום שבע"ת עומדין צדיקים גמורים אינם עומדיןקדושת לוי דף ס ע"ד, צ ע"ג, קי ע"ד, קכד ע"ג
לד ע"ב36 מקום שבע"ת עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדיןנר ישראל חלק א דף צה, חלק ב דף עז-עח, קסד, חלק ג דף י, קעו, חלק ה דף ל
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה וכו'דברי שלום ח"ו סי' שע-שצח
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קפב
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יעולם לעמודקדושת יו"ט ח"ב דף סב ע"ד
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים וכו' שנא' שלום שלום לרחוקבינה לעתים דרוש ג עמ' כו, דרוש ח עמ' סה
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין עומדיםאבן שוהם עמ' 1
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין עומדיםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מט
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים משמיע שלום עמ' נד
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדיןנשמת אדם עמ' קלד
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדים שם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד דברי יהושע מאמר ב פרק א עמ' סא
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמודבני יששכר ח"א דף קסח ע"א
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קב ע"א
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 135-136
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין כו' אמרי יוסף בראשית דף רמז ע"א
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין כו'פרי חיים, רמ"ץ דרוש ה, פרי חיים דרוש ה סו"ד ט
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אין וכו'שבט מוסר עמ' עח, שיב
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדיםראשית חכמה, תשובה פרק א אות מט, פרק ב אות ד
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין פרי הארץ (ויטבסק) עמ' פח, קו, קכג
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורין אין עומדין דברי שמואל עמ' כד, סו, צט, קיז
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורין אינם עומדין שפתי חיים מועדים ח"א עמ' לג, קס
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדיןטהרת יו"ט ח"י עמ' שכח
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין נועם אלימלך דף מב ע"ב, נט ע"ג, קו ע"ג
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדיןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 36-37
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדיןשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 168 ,156 ,67
לד ע"ב36 מקום שבעלי תשובה עמודין, צדיקים גמורים אינם ועמדים משך חכמה דברים פ' ה פס' כה
לד ע"ב36 מקום שבעת"ש עומדין וכו'דברי שלום חלק ג עמ' ח
לד ע"ב37 מי שהיה רחוק ונתקרבדרשות שבט הלוי עמ' סא
לד ע"ב37 שלום שלום לרחוק ולקרוב, ע"י התשובהבינה לעתים דרוש נז עמ' שעב
לד ע"ב38 מאי עין לא ראתהאוצר הכבוד
לד ע"ב39 בשר שור הבר ואוזות שמינותמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
לד ע"ב39 זה היין המשומר בענביו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ריד
לד ע"ב39 זה היין המשומר בענביו משי"בנפש החיים עמ' 151
לד ע"ב39 זו יין המשומר נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נב
לד ע"ב39 יין המשומר בענביו מגיד דבריו ליעקב, הוספות לספרי הרה"מ סי' כה
לד ע"ב39 יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית דעת שבת עמ' תסז
לד ע"ב39 יין המשומר בענביו מששת ימי בראשיתנועם אלימלך דף סג ע"ב, עח ע"ב, צו ע"א
לד ע"ב39 יין המשומר בענביואדיר במרום ח"א פ' קמז, שטז
לד ע"ב39 יין המשומר בענביוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 130, 161
לד ע"ב39 יין המשומר בענביומבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלה
לד ע"ב40 וכל מה שראו ונתנבאו לגן אבל עדן עין לא ראתה א' זולתך אורחות צדיקים שער תורה עמ' קפו
לד ע"ב48 אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו מי מרום ח"ח עמ' רלה
לד ע"ב49 וכי חנינא גדול ממך כו'פרי חיים סו"ד ט
לד ע"ב50 הוא דומה כעבד לפני המלך ואני כשר לפני המלךאבן פינה עמ' 157
לד ע"ב50 הוא דומה כעבד לפני המלךאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 52
לד ע"ב50 חנינא דומה כעבד לפני המלךפירוש המכבי שמות עמ' מו
לד ע"ב50 כעבד - כשר לפני המלך אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צד ע"א
לד ע"ב50 כעבד לפני המלך - כשר לפני המלך ברכת משה דף נג ע"א
לד ע"ב50 ר' חנינא בן דוסא כעבד לפני המלך מי מרום חי"ג עמ' מב
לד ע"ב50 שר לפני המלך ועבד לפני המלך שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 119
לד ע"ב51 אל יתפלל אדם וכו'דברי שלום חלק ד עמ' לב, לג
לד ע"ב51 אל יתפללפירושי ראשונים עמוד נז
לד ע"ב52 חציף עלי מאן דמפרש חטאיה ס' החיים (תשנג) עמ' קלה
לד ע"ב52 חציף עלי מאן דמפרש חטאיהאבן פינה עמ' 21
לד ע"ב52 חציף עלי מאן דמפרש חטאיהאוזן שמואל דף ג ע"א
לד ע"ב52 חציף עלי מאן דמפרש חטאיהנועם אלימלך דף לז ע"ד
לד ע"ב52 חציף עלי מאן וכו'דברי שלום ח"ו סי' תמח
לד ע"ב52 חציף עלי מאןפירושי ראשונים
לה ע"א03 על כל דבר חשוב תקנו ברכה פרטייתבני יששכר ח"ב דף מה ע"ד
לה ע"א05 ברכת הפת היא המוציא לחם מן הארץ ברכות אבי דף כו ע"א
לה ע"א05 שעל הפת הוא אומר המוציא כו'שערי תשובה סה"י אות מח
לה ע"א10 מכאן אמר ר"ע אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך ברכות אבי דף פג ע"א
לה ע"א13 אחליה והדר אכליה דברי שמואל (תשנח) עמ' קנד
לה ע"א17 אין אומרים שירה אלא על היין ס' החיים (תשנג) עמ' פה
לה ע"א17 אין אומרים שירה אלא על הייןדרשות שבט הלוי עמ' שיז
לה ע"א17 אין אומרין שירה אלא על היין וצוה הכהן עמ' קכג
לה ע"א17 מנין שאין אומרין שירהאוצר הכבוד
לה ע"א17 שאין אומרים שירה אלא על הייןקדושת לוי דף ס ע"ב
לה ע"א18 ותאמר להם הגפןפירושי ראשונים
לה ע"א18 שירה אלא על הייןכתבי רבנו בחיי עמ' תע
לה ע"א20 אם אנשים משמח אלוקים במה משמח מכאן שאין אומרים שירה אלא על הייןאמרי השכל עמ' 148
לה ע"א20 אם אנשים משמח וכו' מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רג
לה ע"א31 אשכחן לאחריו (שחייבין לברך) לפניו מנין? אתיא מק"ו וכו' נר ישראל חלק ג דף קיט
לה ע"א32 כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כ"ש ברכות אבי דף ה ע"א, יד ע"א, כז ע"א, סה ע"ב, עא ע"ב, צט ע"א, קיד ע"ב
לה ע"א32 כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכןאור הצבי עמ' 80
לה ע"א51 אסור לאדם ליהנות מהעוה"ז בלא ברכהדרך חיים עמ' שטז
לה ע"א51 אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכהפנים יפות על תהלים עמ' שנא
לה ע"א51 אסור לאדם שיהנה מן העוה"ז דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רצד
לה ע"א51 אסור לאדם שיהנה מעוה"ז בלא ברכהנתיבות עולם ח"א עמ' קכ
לה ע"א51 אסור להנות מעוה"ז בלא ברכה חיים וחסד סי' תמ
לה ע"א51 אסור לו לאדם להנות מעוה"ז בלא ברכה חלקת יהושע עמ' קנה הערה קסג, עמ' קנח הערה קעח, עמ' קסז הערה רג
לה ע"א51 אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכהנועם אלימלך דף יח ע"ג
לה ע"א51 אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכהבני יששכר ח"א דף קל ע"א, ח"ב דף קל ע"ד
לה ע"א51 טעם לכל הברכות דסברא הוא דאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכהבני יששכר ח"ב דף נו ע"ד (הג"ה)
לה ע"א51 סברא הוא שאסור לו לאדם שיהנה בלא ברכה... כאילו מעלברכות אבי דף צט ע"א
לה ע"א52 אסור כו' שיהנה מן העוה"ז בלא ברכה כו' ילך אצל חכם כו' וילמדנו כו'שערי תשובה סה"י אות מח
לה ע"א53 הנהנה מהעוה"ז בלא ברכהכור לזהב ח"א
לה ע"א53 הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' פח
לה ע"א53 הנהנה מעוה"ז בלא ברכה מעלאור הרעיון עמ' רנג-רנד
לה ע"א53 הנהנה מעוה"ז בלי ברכהמכמני עוזיאל עמ' רלח
לה ע"א53 כל הנהנה בלא ברכה מעל דרשות הרא"ש דף כא ע"א דרוש יח
לה ע"א53 כל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה וכו' דברי שמואל (תשיג) עמ' קלז
לה ע"א53 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה דברי שמואל (תשנח) עמ' קמד
לה ע"א53 כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכהאוצר הכבוד
לה ע"א53 כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסו ע"א
לה ע"א53 כל הנהנה מעולם הזה בלא ברכה מעל מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קנא, ח"ב עמ' מג
לה ע"א55 כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאלו נהנה מקדשי שמיםקדושת יו"ט ח"א דף ח ע"ג, ח"א דף עו ע"א
לה ע"א55 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים ברכות אבי דף כד ע"א, ל ע"א
לה ע"א55 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאלו נהנה מקדשי שמים מן הבאר עמ' 182
לה ע"א56 כאן קודם ברכה וכאן לאחר ברכה אוהב ישראל דף רג ע"א
לה ע"א56 כאן קודם ברכה וכו'אור חדש על ציון - דורש לציון דף יא ע"ב
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רנ ע"ב
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה ברכות אבי דף ג ע"א, כג ע"ב, פג ע"א, צה ע"ב, קלב ע"ב
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרלא, תשמא
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה מי מרום חי"ג עמ' מד
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה מי מרום חי"ג עמ' קלז
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכהדרשות שבט הלוי בהקדמה אות יג
לה ע"א56 כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכהמכתב סופר דף ד ע"א, דף נה ע"א
לה ע"א56 כאן קודם ברכהילקוט הגרשוני ח"א
לה ע"א56 כתיב לד' מארץ ומלואה וכתיבגבורות ה' עמ' רצג
לה ע"א56 כתיב לה' הארץ וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנט, תקמו
לה ע"א56 כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב השמים שמים לה' וכובינה לעתים דרוש לד עמ' רכו, דרוש סד עמ' תלג
לה ע"א56 כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לב"א, כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שכח
לה ע"א56 כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדם וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' פז
לה ע"א56 כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדםאמונה ודעת דף לד ע"ב
לה ע"א56 כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב והארץ נתן לבני אדםנשמת אדם עמ' סג
לה ע"א56 כתיב לד' הארץ וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ו
לה ע"א56 ל"ק כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה ברכת משה דף פט ע"א
לה ע"א56 קודם ברכה - לה' הארץ ומלואה, ולאחר ברכה והארץ נתן לבני אדםאורות אלים דף כו ע"א
לה ע"א56 ר' לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלאה וכתיב והארץ נתן לבני אדםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רח
לה ע"א56 ר' לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלואה תבל כו' דגלי יהודה דרוש ב אות טו
לה ע"א56 ר"ל רמיעולת חודש ח"ג מאמר שעא
לח ע"א56 א"ל רמי כתיב לה' הארץ...ויקח אברהם דף יב ע"ד
לה ע"ב01 כל האוכל בלא ברכה כאילו גוזל אביו ואמופנים יפות על תהלים עמ' לה
לה ע"ב01 כל האוכל ואינו מברך נקרא גזלןנפש החיים עמ' 59
לה ע"ב01 כל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכד
לה ע"ב01 כל הנהנה מהעוה"ז בלא ברכה כאילו גזל להקב"ה ולכנס"יאור הצבי עמ' 80
לה ע"ב01 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה חבר הוא לאיש משחית ברכות אבי דף ג ע"א
לה ע"ב01 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראלברכות אבי דף ה ע"א, סה ע"ב
לה ע"ב01 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה ולכנסת ישראל וכו', וברש"יראשית חכמה, תשובה פרק ז אות כג, קדושה פרק יז אות לח
לה ע"ב01 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה, כאילו גוזל להקב"ה וכנס"ידרשות שבט הלוי עמ' סא
לה ע"ב01 כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה... חבר לירבעם בן נבטאמרי השכל עמ' 90
לה ע"ב01 כל הנהנה מןפירושי ראשונים
לה ע"ב01 כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל ברכת משה דף לא ע"א, פט ע"א
לה ע"ב01 כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שמז
לה ע"ב01 כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכו'בינה לעתים דרוש סד עמ' תלג
לה ע"ב01 כל הנהנה מעוה"ז בלא ברכהפירוש המכבי דברים עמ' רנא
לה ע"ב01 לאחר ברכה בעושין רצונו של מקום הארץ נתן לבני אדםתורת חסד עמ' קסד
לה ע"ב02 הנהנה בלא ברכהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רצט-ש; כתבי רבנו בחיי עמ' עט, קסה, תפח
לה ע"ב02 הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה חבר הוא לאיש משחיתמי מרום ח"ב עמ' פב
לה ע"ב02 הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאלו גוזל לה' וכנסת ישראלמי מרום חי"ג עמ' קלז
לה ע"ב02 הנהנה מעוה"ז בלא ברכה עליו נאמר, גוזל אביו ואמו וגו' חבר הוא לאיש משחיתנר ישראל חלק א דף קג
לה ע"ב02 הנהנה מעוה"ז בלא ברכה כאלו גוזל כו' עטרת צבי (טאקסין) דף טז ע"א
לה ע"ב02 הנהנה מעולם הזה בלא ברכה נקרא גזלןהחברה והשפעתה מאמר 15 פרק ה
לה ע"ב05 אביו הקב"ה, אמו כנס"ימכמני עוזיאל עמ' קצח
לה ע"ב05 'אביך' - זה הקדוש-ברוך-הוא, ו'אמך' - זו כנסת ישראלשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 21
לה ע"ב05 אין אביו אלא הקב"הכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 18-19
לה ע"ב05 אין אביו אלא הקב"ה, ואין אמו אלא כנס"ידרשות שבט הלוי עמ' כב, רנז
לה ע"ב05 אין אביו אלא הקב"ה... ואין אמו אלא כנסת ישראל שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 393, 327 ,235 ,105
לה ע"ב05 אין אביך אלא הקב"ה וכו' ואין אמך אלא כנס"י ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
לה ע"ב06 אמו כנסת ישראלמכמני עוזיאל עמ' תכד
לה ע"ב06 ואין אמו אלאפירושי ראשונים
לה ע"ב06 שמע בני מוסר אביך זו תורה מי מרום ח"ח עמ' קכו
לה ע"ב09 חבר הוא לירבעם בן נבטפירוש המכבי דברים עמ' רנב
לה ע"ב09 נהנה בלא ברכה דומה לירבעם רוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
לה ע"ב10 ר' חנינא רמיפירושי ראשונים
לה ע"ב11 כתיב ולקחתי דגני וכתיב ואספת דגנך וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 11
לה ע"ב12 בזמן שישראל עושים רש"מאהלי יעקב (לעויטאן) עמ' כז-כח
לה ע"ב12 בזמן שישראל עושין רצונו של מקוםפירוש המכבי שמות עמ' שד
לה ע"ב12 בזמן שעושין רצש"מ וכו' דרשות הרא"ש דף לו ע"א דרוש לד
לה ע"ב12 כאן בזמן שישראל (צדיקים) עושים רצונו של מקום כו'מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רלט, אור תורה סי' פט, קסו
לה ע"ב12 כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו' ביאר דברי התו' דשםמאמר אסתר דרוש יג
לה ע"ב12 כאן שעושין רצונו של מקום כאן שאין עושין רצונו של מקוםפנים יפות על תהלים עמ' רמה, תז
לה ע"ב13 כאן שאין עושין רצונו של מקוםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 47
לה ע"ב15 ואספת דגנך מה ת"למסתרי ים התלמוד עמ' 53
לה ע"ב15 ואספת דגנךאגודת אזוב (יעבץ) דף עג ע"ג
לה ע"ב15 ואספת דגנךילקוט הגרשוני ח"א דף כא
לה ע"ב15 כתוב אחד אומר ואספת דגנך וכתוב אחד אומר ועמדו זרים ורעו צאנךאורות אלים דף כה ע"ב
לה ע"ב15 לא ימוש וכו' יכול כמשמעו ת"ל כו' אלא הנהג בהן מדת דרך ארץ כו'רב טוב דף קמג ע"ב
לה ע"ב15 לפי שנאמר לא ימוש גו'נפש החיים עמ' 25
לה ע"ב15 לפי שנאמר לאפירושי ראשונים
לה ע"ב16 יכול דברים ככתבןפירושי ראשונים
לה ע"ב17 הנהג בהם מנהג ד"א דברי ר"י, רשב"י אומר אפשר אדם חורש וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קצו, ר
לה ע"ב17 הנהג בהם מנהג ד"אברכת ה' - סמיכת חכמים דף מז ע"א
לה ע"ב17 הנהג בהם מנהג דרך ארץ רוח חיים (חיד"א) עמ' מב
לה ע"ב17 הנהג בהם מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאלאור הצבי עמ' 204
לה ע"ב17 הנהג בהם מנהג דרך ארץמשך חכמה שמות פ' כג פס' טז, ויקרא פ' כו פס' י, דברים פ' יא פס' יא, פ' לב פס' ג, מז
לה ע"ב17 הנהג בהן מדת דרך ארץבני יששכר ח"א דף ז ע"ג, סח ע"ד
לה ע"ב17 הנהג בהן מנהג ד"א דר"י רשב"י אומר אם זורע בשעת זריעה וקוצר וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף עט ע"ב
לה ע"ב17 הנהג בהן מנהג דרך ארץ וכו' בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים וכו' הרבה עשו כרשב"י וכו'נר ישראל חלק ב דף עט
לה ע"ב17 הנהג מהם מנהג ד"אישורון ח"כ עמ' רנב
לה ע"ב17 נהוג בהם מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 47
לה ע"ב17 ר"י א' הנהג בהם מנהג דרך ארץשפע חיים ח"א עמ' צז
לה ע"ב17 רשב"י אומר אדם חורש בשעת חרישה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' עז
לה ע"ב17 רשב"י אומר אפשר אדם כו' וזורע בשעת זריעה כו' תורה מה תהא עלי' וכו' מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קח
לה ע"ב17 רשב"י ור' ישמעאלהמעשה והמדרש עמ' א, ו, ח, טו
לה ע"ב18 אדם זורע בשעת זריעה וכו' תורה מה תהא עליהאור הצבי עמ' 241
לה ע"ב18 אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירהאהל רחל עמ' 552
לה ע"ב18 אם אדם חורש בשעת וכו' דרשות הרא"ש דף סג ע"א דרוש סה
לה ע"ב18 אפשר אדם חורש בשעת חרישה וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסט ע"ב, רעה ע"ב, שכב ע"ב
לה ע"ב18 אפשר אדם חורש בשעת חרישה תורה מה תהא עליה וכו'אור פני משה דף ג ע"ב
לה ע"ב18 אפשר אדם חורש בשעת חרישהמשך חכמה ויקרא פ' טז פס' יז
לה ע"ב18 אפשר אדם חורש וזורע וכו' תורה מה תהא עליהנר ישראל חלק ג דף קנד
לה ע"ב19 אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו'מכתב סופר דף לז ע"ד
לה ע"ב19 תורה מה תהא עליהילקוט הגרשוני ח"א
לה ע"ב20 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחריםדרך חיים עמ' עט
לה ע"ב20 בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית ע"י אחריםדרשות שבט הלוי עמ' סה, קיב, קעה
לה ע"ב20 בזמן שעושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים ברכות אבי דף נז ע"א
לה ע"ב20 מלאכתן נעשית ע"י אחריםאדיר במרום ח"ב פ' נז
לה ע"ב20 מלאכתם של ישראל תיעשה על ידי אחריםמשך חכמה דברים פ' ל פס' ט
לה ע"ב21 בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום ואספת דגנךאבן פינה עמ' 1
לה ע"ב21 ובזמן שאין ישראלפירושי ראשונים
לה ע"ב21 עמדו זרים ורעו צאנכם בעושי רצון המקום מי מרום ח"ח עמ' מד
לה ע"ב22 בתוספת חול על קודש - ועמדו זרים ורעו צאנכםתקט"ו תפלות (שטז)
לה ע"ב23 הרבה עשו כר' ישמעאל אמרי יוסף בראשית דף רג ע"ד
לה ע"ב23 הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידם כרשב"י ולא עלתה בידם אור הצבי עמ' 70
לה ע"ב23 הרבה עשו כר' ישמעאל ועלתה בידם כרשב"י ולא עלתה בידםכתונת פסים פרשת בחקותי כח ע"ד, במדבר ל ע"א
לה ע"ב23 הרבה עשו כר' ישמעאלעולת חודש ח"א מאמר קמג
לה ע"ב23 הרבה עשו כר' שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם עשרה למאה סי' נב
לה ע"ב23 הרבה עשו כר"י ועלתה בידם כרשב"י ולא עלתה בידםבני יששכר ח"א דף צט ע"א
לה ע"ב23 הרבה עשו כר"י ועלתה בידןנפש החיים עמ' 26
לה ע"ב23 הרבה עשו כר"י ועלתה וכו' דרשות הרא"ש דף נב ע"ב דרוש נב
לה ע"ב23 הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם כר' שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידםמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
לה ע"ב23 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רז ע"ב
לה ע"ב23 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם גנזי ישראל ח"ב דף קצה ע"ב
לה ע"ב23 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידםאמרי השכל עמ' 195
לה ע"ב23 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן אוהב ישראל דף קנג ע"ב, שכח ע"ב
לה ע"ב23 הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תפח, תקא
לה ע"ב24 א"ל רבא וכו' ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רי
לה ע"ב25 ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאידרך חיים עמ' תרעו
לה ע"ב25 ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאינפש החיים עמ' 26
לה ע"ב25 במטותא לא תבוא לפני בניסן ותשרידרישת ציון (תשסב) עמ' 24
לה ע"ב25 במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאידרשות שבט הלוי עמ' רלב
לה ע"ב25 במטותא מינייכו, ביומי ניסן וכו'מכתב סופר דף לד ע"ג
לה ע"ב25 לא תתחזי קמאי ביומי ניסן וביומי תשריאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' הדרן מסכת שבת (בתחלת הספר)
לה ע"ב27 ארבב"ח כו' דורות הראשונים שעשו תורתן קבע כו' זה וזה נתקיים כו'סדורו של שבת דף קלט ע"ג
לה ע"ב27 בא וראה מה בין דורות ראשונים לדורות אחרוניםאמונה ודעת דף לו ע"ב
לה ע"ב27 בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים וכו'קדושת יו"ט ח"ב דף נה ע"ב, ח"א דף סג ע"ג
לה ע"ב27 בא וראה שלא כדורות הראשונים כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' עח
לה ע"ב27 דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידןמסילת ישרים עמ' תקפא
לה ע"ב27 דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראידרך חיים עמ' תרצג
לה ע"ב27 דורות הראשונים עשו תורתן קבענתיבות עולם ח"א עמ' כ
לה ע"ב27 דורות הראשונים שהי' עושין תורתן קבע ומלאכתן ארעי וכו'וצוה הכהן עמ' פז
לה ע"ב27 הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי וכו' עשרה למאה סי' כט
לה ע"ב27 הראשונים תורתן קבע ומלאכתן עראי זה וזה עלתה בידם ברכות אבי דף נ ע"ב
לה ע"ב27 מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים וכו' דברי שמואל (תשיג) עמ' סו
לה ע"ב27 מה בין ראשונים לאחרוניםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפ
לה ע"ב27 צא וראה מה בין דורות הראשונים לדורות האחרוניםאמרי חמד ח"ב דף מ ע"ב
לה ע"ב36 יין נשתנה למעליותא לקבוע ברכה בפני עצמובני יששכר ח"א דף סה ע"ב
לה ע"ב45 והא רבא שתי חמראגבורות ה' עמ' קצה
לה ע"ב51 אילימא דקא שתי ליה, אוזוקי מזיק ליהמשך חכמה שמות פ' כז פס' כ
לה ע"ב52 השותה שמן של תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש משך חכמה דברים פ' כח פס' מ
לה ע"ב רש"י מנהג דרך ארץפירושי ראשונים
לו ע"א אר"י שמן זית מברכין עליו בופה"ע אהלי יעקב (הוסיאטין) דף מד ע"א, מט ע"ב
לו ע"א מברכין על העיקר ופוטר את הטפילהבני יששכר ח"א דף י ע"ד, ח"ב דף קלט ע"ד (הגה)
לו ע"א צלף של ערלהאבן יהושע עמ' 122
לו ע"א כל המקל בארץ הלכה כמותו בחו"לאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 74
לו ע"ב רע"ק במקום ר"א עבדינן כותיה קול ששון (גולדברג) פתיחה
לו ע"ב את הטפל לפריושערי תשובה אגה"ת אות לא
לז ע"א תוס' ד"ה בורא מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף נז
לז ע"ב תוס' ד"ה חביצא יד יצחק עמ' עו ס"ק ב [הלכה]
לח ע"א44 אות ה' של "המוציא" יש לדקדק בהתקט"ו תפלות (תצב)
לח ע"א44 מה הוא אומר ח"א המוציא כו' ורנ"א מוציא כו א"ר במוציא כ"ע ל"פ דאפיק משמע כו'דברי מנחם - מנחם ציון דף כה ע"ב
לח ע"א44 ת"ר מה הוא אומר המוציא לחם מן הארץ ברכות אבי דף כה ע"ב, כו ע"א
לח ע"א44 ת"ר מהו אומר המוציא לחם אמרי יוסף שמות דף לא ע"ג
לח ע"א48 המוציא - להבא משמעאבן יהושע עמ' 66
לח ע"א49 והא כתיב המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים ואכתי לא אפיקילקוט דברי חכמים שמות סי' סז
לח ע"א52 משתבחין ליה רבנן וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נו
לח ע"א53 אדם גדול הוא ובקי בברכותאור חדש על ציון - דורש לציון דף יא ע"ב
לח ע"א53 אדם גדול הוא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרמד-תרמז
לח ע"ב וכל שלושים היו חוזרים תלמודםאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצב
לח ע"ב כל הפירות אין להם חשיבות הברכות הפרטיית רק כשהם בעיניינו וכו'בני יששכר ח"ב דף מה ע"ד
לח ע"ב כל הפירות כשמשתנין מברייתן גריעותא הוא ונשתנו מברכתם הראשונה ומברכין שהכלבני יששכר ח"ב דף קסב ע"ב
לח ע"ב יוצאין ברקיק השרויאמרי פנחס סי' שיח סעיף ט [הלכה]
לח ע"ב בתוס' הרא"שבנין אפרים עמ' קע [הלכה]
לט ע"א דהנהו תרי תלמידי יד יצחק עמ' רלז ס"ק א, עמ' רעח ס"ק א [הלכה]
לט ע"א הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי כו', בחדושי גאונים מכמני אשר עמ' צו
לט ע"ב לא על המברך אני כועסכור לזהב ח"ב
לט ע"א רש"י זקנה אין כאןפירושי ראשונים
לט ע"ב06 הביאו לפניו פתיתין ושלימיןגבורות ה' עמ' רפג
לט ע"ב12 כתנאי תורמין בצל וברש"י יד יצחק עמ' ע ס"ק ג [הלכה]
לט ע"ב16 שלם עדיף יד יצחק עמ' כ ס"ק כג [הלכה]
לט ע"ב22 מה שמך א"ל שלמן ע"ל שלום אתהאמת ליעקב עה"ת עמ' תיז
לט ע"ב24 חייב אדם לבצוע על ב' ככרותאוצר הכבוד
לט ע"ב25 חזינא לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדאאוצר הכבוד
לט ע"ב26 ר"ז הוה בצע יד יצחק עמ' יח ס"ק ד, עמ' כב ס"ק כח, עמ' נג ס"ק ד [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה אבל יד יצחק עמ' ס ס"ק ב, עמ' סג ס"ק ז [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה והלכתא יד יצחק עמ' כא ס"ק כד [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה ומר סבר יד יצחק עמ' סא ס"ק ד, עמ' סג ס"ק ז, ט [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה כל יד יצחק עמ' סב ס"ק ד [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה כתנאי יד יצחק עמ' סא ס"ק יד, עמ' ע ס"ק ג [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה מברך יד יצחק עמ' ס ס"ק א-ב [הלכה]
לט ע"ב בתוד"ה מניח יד יצחק עמ' סג ס"ק ט [הלכה]
מ ע"א01 טול ברוך יד יצחק עמ' לז ס"ק לט [הלכה]
מ ע"א01 טול בריך אמרי יוסף בראשית דף קח ע"ב
מ ע"א07 אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו ס' החיים (תשנג) עמ' פה
מ ע"א07 אסור לאדם שיאכלפירושי ראשונים
מ ע"א07 אסור לאכול לפני בהמתומוסר המקרא והתלמוד עמ' קלז
מ ע"א07 וצריך להאכיל לבהמתו קודם שיאכל הוא ומקדימים מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמםאורחות צדיקים שער רחמים עמ' מט, שער אכזריות עמ' נג
מ ע"א07 לתת אוכל לבהמתוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 105
מ ע"א07 שבאכילה צריך להקדים הבהמה לאדם גנזי ישראל ח"א דף מד ע"ב, נח ע"א, ח"ב דף קיט ע"ב
מ ע"א15 לית דין צריך בששאמת ליעקב עה"ת עמ' שמא
מ ע"א20 אחר כל אכילתך אכול מלח ואחר כל שתיתך שתה מים חלקת יהושע עמ' רלז הערה תקח
מ ע"א27 המקפא אכילתו במים אינו בא לידי חולי מעים וכו' הרגיל בעדשים וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות יב
מ ע"א27 המקפה אכילתו במים אין בא לידי חולי מעייםאבן פינה עמ' 148
מ ע"א45 בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיובני יששכר ח"א דף לה ע"ג
מ ע"א45 בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיודרשות שבט הלוי עמ' צ
מ ע"א45 כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו חלקת יהושע עמ' לז הערה יז, עמ' קנח הערה קפ
מ ע"א46 שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיקדרשות אל עמי דרוש כד
מ ע"א47 כלי מלא מחזיק כלי ריקם אינו מחזיקפנים יפות על תהלים עמ' סז, שצח
מ ע"א47 כלי מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיקאודה ה' דף כח ע"א
מ ע"א47 מדת ב"ו כלי ריקן מחזיק מלא אין מחזיק אבל הקב"ה אם שמע בחדש תשמע בישןרב טוב דף קמט ע"ד
מ ע"א47 מדת בשר ודם - כלי ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק; אבל הקב"ה אינו כן - מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק כתונת פסים פרשת מצורע כה ע"א בהגהה
מ ע"א47 מדת הקב"ה מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק אמרי יוסף שמות דף סד ע"ד
מ ע"א47 מנהגו של הקב"ה כלי ריקן אינו מחזיק, מלא מחזיק אור יהל ח"א עמ' קכו-קכז
מ ע"א49 אם שמוע בישן תשמע בחדש אורח לצדיק עמ' קמד
מ ע"א49 אם שמוע בישן תשמע בחדש פרי הארץ (ויטבסק) עמ' צט
מ ע"א49 אם שמוע בישן תשמע בחדשמכתבי מרום עמ' ה
מ ע"א49 אם שמוע בישן תשמע בחדשפנים יפות על תהלים עמ' רלב
מ ע"א49 אם שמוע בישן, תשמע בחדש, ואם יפנה לבבך, שוב לא תשמעחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קעח
מ ע"א50 ועל כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא ס' החיים (תשנג) עמ' פב
מ ע"א50 על הכל אם אמר שהכל יצאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 154
מ ע"א53 אילן שאכל ממנו אדה"ר גפן היהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות יט
מ ע"א53 אילן שאכל ממנו אדה"רילקוט הגרשוני ח"א דף יג
מ ע"א53 אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכה
מ ע"א53 אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היתהשבט מוסר עמ' טז
מ ע"א53 ע"ד עץ הדעתס' ג' תמוז תשנד עמ' רד
מ ע"א53 עץ הדעת גפן היה מי מרום חי"א עמ' כה
מ ע"א54 אילן שאכל אדה"ר תאנה היתה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מד
מ ע"א54 תאנה היה, שבדבר שקלקלו בו נתקנואור הצבי עמ' 310
מ ע"א55 אילן שאכל ממנו אדם הראשון חטה היה מי מרום ח"י עמ' קכו קלג
מ ע"א55 אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעם טעם דגן מי מרום ח"ט עמ' קטז
מ ע"א55 אין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעם טעם דגן מי מרום חי"ג עמ' קכו
מ ע"א55 אין התינוק יכול לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגןבני יששכר ח"א דף נה ע"ג (הגה)
מ ע"א55 אין תינוק יודע לקרא אבא ואמא עד שיטעם טעם דגן מי מרום ח"ז עמ' לח
מ ע"א55 עץ הדעת חטה היתה מי מרום ח"ד עמ' מז
מ ע"א55 עץ שאכל ממנו אדה"ר חטה היה מי מרום ח"ט עמ' קטז
מ ע"א רש"י ד"ה הביאו יד יצחק עמ' כה ס"ק ג [הלכה]
מ ע"א רש"י ד"ה טול ברוך יד יצחק עמ' לט ס"ק מז [הלכה]
מ ע"א תוס' ד"ה הבא יד יצחק עמ' רכד ס"ק ג [הלכה]
מ ע"ב ועל כולם וברא"ש יד יצחק עמ' מו ס"ק ב [הלכה]
מ ע"ב אמר רב כל ברכה שאין בה שם אינה ברכה כו'עדן גנים דרוש א קול א
מ ע"ב כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' עז
מ ע"ב כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה ס' החיים (תשנג) עמ' קסח*
מ ע"ב כל ברכה שאין בה הזכרת השם כו' שאין בה מלכות אינה ברכהמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסו
מ ע"ב כל ברכה שאין בה הזכרת השם... ומלכות אינה ברכה שמועה טובה דף נה ע"ב
מ ע"ב ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפב ע"ב
מ ע"ב כל ברכה שאין בה מלכותאוצר הכבוד
מ ע"ב כל ברכה שאין בה מלכותילקוט הגרשוני ח"א
מ ע"ב כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 30
מ ע"ב ראה פת ואמר כמה נאה פת זואמת ליעקב עה"ת עמ' קסב
מ ע"ב מטבע שטבעו חכמים בברכות ס' החיים (תשנג) עמ' קמה
מ ע"ב בנימין רעיאבני יששכר ח"ב דף קכג ע"ג
מ ע"ב לא עברתי מלברך ולא שכחתי מלהזכיר שמך ומלכותך עליו מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קיד, קכד
מ ע"ב ר' יהודא אומר כל שהוא מין קללה לא יברך ברכות אבי דף ה ע"א
מ ע"ב רש"י ד"ה מלברכךאמת ליעקב עה"ת עמ' תקיז
מא ע"א כל המוקדם לארץ מוקדם לברכהאלומת יוסף דף נד ע"א
מא ע"א הפסוק כולו לשיעורין נאמר חטה וכו' ברכות אבי דף קא ע"א
מא ע"ב מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמאמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
מא ע"ב מדרבנן וקרא אסמכתאבני יששכר ח"ב דף קיב ע"ד
מא ע"ב רב חסדא ורב המנונא הוי יתבי בסעודתא אמרי יוסף דברים דף לו ע"ג
מא ע"ב רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתאאוצר הכבוד
מא ע"ב כל המוקדם בפסוק קודם לברכה וכו' זה שני לארץ וזה חמישי לארץ ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכט
מא ע"ב זה שני לארץ וזה חמישי לארץאמת ליעקב עה"ת עמ' תלד, תפג
מא ע"ב זה שני לארץמשך חכמה דבריםפ' ח פס' ח
מא ע"ב טעון ברכה לפניו רוח חיים (חיד"א) עמ' פ
מא ע"ב ברא"ש יד יצחק עמ' קלח ס"ק א [הלכה]
מא ע"ב בתוד"ה הלכתא יד יצחק עמ' עט ס"ק ד [הלכה]
מב ע"א סליקו תכא מקמייהו ברכות אבי דף נב ע"א
מב ע"א הרגיל בשמן וברש"י יד יצחק עמ' קסו ס"ק א [הלכה]
מב ע"א ג' תכיפות הן אמרי יוסף בראשית דף קצח ע"א
מב ע"א ג' תכיפות הן תיכף לנטילה ברכה תיכף לגאולה תפלה וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק טו אות קג, חופת אליהו פרק ג אות ו
מב ע"א תיכף לנט"י וברש"י ותוס' יד יצחק עמ' ז ס"ק א [הלכה]
מב ע"א תכף לת"ח ברכה במעשה ידיהםנתיבות עולם ח"א עמ' מט
מב ע"א תכף לתלמיד חכם ברכהשני המאורות (ריינס) ח"ב עמ' 13
מב ע"א בירך על הפת פטר את הפרפרת כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' רצא
מב ע"א בתוד"ה אתכא יד יצחק עמ' קסב ס"ק א [הלכה]
מב ע"א בתוד"ה הסבו יד יצחק עמ' מח ס"ק ב [הלכה]
מב ע"א בתוד"ה סלק וברא"ש יד יצחק עמ' קסג ס"ק א [הלכה]
מב ע"א ברא"ש יד יצחק עמ' קנו ס"ק ג [הלכה]
מב ע"ב כי נח נפשיה דרב... אהדר קרעיה לאחורינא וקרע קרע אחרינאאבל מצרים ח"א דף א ע"א
מב ע"ב והוא אומר על המוגמר וברש"י יד יצחק עמ' קיז ס"ק א-ב [הלכה]
מב ע"ב ברשב"א יד יצחק עמ' נא ס"ק א [הלכה]
מב ע"ב בתוד"ה ורב ששת יד יצחק עמ' קיב ס"ק ז, עמ' קיג ס"ק ט [הלכה]
מג ע"א נח נפשיה דרב ועדיין ברכת מזונא לא גמרינןאבל מצרים ח"א דף ו ע"א
מג ע"א ר"א בר אהבה קרע וכו' דרשות הרא"ש דף לה ע"א דרוש לג
מג ע"א כיצד סדר הסבה יד יצחק עמ' קטו ס"ק א [הלכה]
מג ע"א הביאו להם מי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"ח, סקי"א [הלכה]
מג ע"א הביאו להם ובתוד"ה כל מי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"א [הלכה]
מג ע"א שאין מפסיקים בסעודה אפי' לאמירת אמןס' ג' תמוז תשנד עמ' רלא
מג ע"א מכלל דאיכא עדיף יד יצחק עמ' קיז ס"ק א [הלכה]
מג ע"א ר' יהודה אומר שמן ארצנושיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 100-101
מג ע"א תוד"ה כל מי רביעית סי' קנח סעיף ז סק"ג [הלכה]
מג ע"א תוס' ד"ה בא יד יצחק עמ' קיב ס"ק ז-ח, עמ' קיג ס"ק ט [הלכה]
מג ע"ב10 דחזא ביומי ניסןכתבי רבנו בחיי עמ' תצ
מג ע"ב10 האי מאן דנפיק ביומי דניסן דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רצג
מג ע"ב10 האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילנא דקא מלבלבי וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק ח אות כג
מג ע"ב10 האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר: ברוך שלא חיסר בעולמונועם אלימלך דף צא ע"ב
מג ע"ב12 כל הנשמה תהלל וכו'דברי שלום ח"ו סי' ר
מג ע"ב12 מניין שמברכים על הבשמים שנאמר כל הנשמה תהלל י-האור הצבי עמ' 46
מג ע"ב12 מנין שמברכין על הריח וכו' קול ששון (גולדברג) אות מג
מג ע"ב12 מנין שמברכין על הריחטהרת יו"ט ח"י עמ' קלו
מג ע"ב13 איזה דבר שהנשמה נהנה ממנו ולא הגוףשבט מוסר עמ' רו
מג ע"ב13 איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ר
מג ע"ב13 איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף הוי אומר זהו הריחאלומת יוסף דף ל ע"א
מג ע"ב13 איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנואדיר במרום ח"א פ' רע
מג ע"ב13 דבר שהנשמה נהנית ממנובני יששכר ח"א דף יח ע"א, מד ע"ג (הגה), קלו ע"א, ח"ב דף נו ע"ד (הג"ה), ע ע"א, קנז ע"ג, קל ע"ד
מג ע"ב13 דבר שהנשמה נהניתמשך חכמה בראשית פ' כט פס' לה
מג ע"ב13 הנשמה נהנית ממנו ולא הגוף זה הריחדרשות שבט הלוי עמ' קיג
מג ע"ב13 על כל נשימה ונשימה תהלל י-הבני יששכר ח"א דף לח ע"ג
מג ע"ב14 עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח כלבנון מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קמח
מג ע"ב14 עתידים בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, שיתנו ריח טוב כלבנוןדרשות שבט הלוי עמ' יג, סג, קיג
מג ע"ב14 עתידים כל בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא שיתנו ריח טובאור הצבי עמ' 211
מג ע"ב14 עתידין בחורי ישראל שיתנו ריח דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רצח
מג ע"ב14 עתידין כל בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא ליתן ריח טובאבל מצרים ח"ב דף כא ע"ב
מג ע"ב15 שיתנו ריח כלבנוןכור לזהב ח"א
מג ע"ב22 לאחד נראה ומזיקדרך חיים עמ' שה
מג ע"ב22 לשנים נראה ואינו מזיק ס' החיים (תשנג) עמ' קמו
מג ע"ב26 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ארץ החיים (ליברזון) סי' יט
מג ע"ב26 נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלט
מג ע"ב34 לאישתמוטי נפשיה הוא דעבד דרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
מג ע"ב34 על רב פפא ששינה בדבריוהחברה והשפעתה מאמר 8 פרק י
מג ע"ב39 ששה דברים גנאי וכו'דברי שלום חלק ד עמ' ו, טו, יז, חלק ה סימן א
מג ע"ב39 ששה דברים גנאי לו וכו'דברי שלום ח"ו סי' תמב, תרפד
מג ע"ב39 ששה דברים גנאי לו לת"חנתיבות עולם ח"א עמ' נה
מג ע"ב39 ששה דברים גנאי לו לת"ח, בעץ יוסף מכמני אשר עמ' צו
מג ע"ב39 ששה דברים גנאי לת"ח ברכות אבי דף כה ע"ב
מג ע"ב39 ששה דברים גנאי לתלמיד חכם אל יצא וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ז אות כא, דרך ארץ פרק א אות ה
מג ע"ב53 אף לא יפסיע פסיעה גסהדברי שלום ח"ו סי' תרפ
מג ע"ב53 פסיעה גסה נוטלת א' מחמש מאות ממאור עיניו של אדם אורח לצדיק עמ' קלב
מג ע"ב53 פסיעה גסה נוטלת א' מת"ק ממאור עיניו של אדם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לז
מג ע"ב53 פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות מאור עיניו של אדם כתונת פסים פרשת נשא לב ע"ג
מג ע"ב53 פסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק מאור עיניו דעת שבת עמ' פט
מג ע"ב53 פסיעה גסה נוטלת וכו'כור לזהב ח"ב
מג ע"ב54 אל יהלך אדם בקומה זקופה מי מרום ח"ט עמ' קפב
מג ע"ב54 ההולך בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי שכינהתורת חסד עמ' קל
מג ע"ב54 ההולך בקומה זקופהדברי שלום ח"ו סי' תמ
מג ע"ב54 ההולך ד"א בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי השכינהאור הצבי עמ' 159
מג ע"ב54 המהלך בקומה זקופה - דוחק רגלי השכינה ברכת משה דף מד ע"א
מג ע"ב54 המהלך בקומה זקופה וכו' כאלו דוחק רגלי השכינה משמיע שלום עמ' פ
מג ע"ב55 במתגאה נאמר דוחק רגלי השכינהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 143
מג ע"ב55 דוחק רגלי שכינהתקונים חדשים פ' טז
מג ע"ב55 כל המתגאה כאילו דוחק רגלי השכינהאהבת דוד (וועגער) עמ' 25
מג ע"ב תוס' ד"ה הואיל יד יצחק עמ' קכז ס"ק ג [הלכה]
מד ע"א ומי איכא מידי דהוי מליח עיר ופת טפלה... באוכלי פירות גינוסראור הצבי עמ' 41
מד ע"א באוכל פירות גינוסרילקוט הגרשוני ח"א
מד ע"א כי הוה אזלינן בתריהדברי שלום ח"ו סי' תפב, תפג
מד ע"א כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן למיכל פירות גנוסר מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' ה
מד ע"א עיר אחת היתה וכו'דברי שלום חלק ה סימן קכה, קכז
מד ע"א בר מבנתיה דרבפירושי ראשונים
מד ע"א השותה מים לצמאו מברך שהכלאוצר הכבוד
מד ע"א ארץ חטה ושעורהנפש חיים (פלג'י) דף יב ע"ב
מד ע"א מיחתם מאי חתים בבבל על הארץ ועל הפירות ובא"י על הארץ ועל פירותיהאלומת יוסף דף נד ע"א
מד ע"ב אבל מיא לא יד יצחק עמ' רסג ס"ק ה [הלכה]
מה ע"א04 פוק חזי מאי עמא דבראמה של מלכות עמ' 52
מה ע"א05 ג' שאכלו כא' חיבים לזמן מי מרום חי"ג עמ' קלט
מה ע"א05 ג' שאכלו כאחד חייבין לזמןאוצר הכבוד
מה ע"א05 שלשה שאכלו כאחד וכו'דברי שלום חלק ה סימן ל
מה ע"א05 שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמןדרך חיים עמ' רצט
מה ע"א07 והשמש שאכל כזית וברש"י יד יצחק עמ' רסב ס"ק ד [הלכה]
מה ע"א12 עד כמה מזמנים עד כזית ר"י אומר עד כביצה ברכות אבי דף ה ע"ב
מה ע"א12 עד כמה מזמנין ר"מ אומר עד כזית ור"י אומר עד כביצה ברכות אבי דף עח ע"ב
מה ע"א17 העונה אמן לא יגביה קולו יותר מן המברך ילקוט דברי חכמים שמות סי' שג
מה ע"א20 אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן המברך מי מרום ח"ט עמ' קל
מה ע"א20 אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא מי השילוח (מישור) ח"א עמ' עט
מה ע"א20 מניין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא.אמרי השכל עמ' 72
מה ע"א20 מנין למתרגם שלא יגביה קולואוצר הכבוד
מה ע"א20 מנין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא מי מרום ח"י עמ' ט
מה ע"א20 מנין שאין המתרדם רשאי להגביה...קדושת לוי דף טו ע"ג
מה ע"א22 והאלקים יעננו בקול - בקולו של משה גנזי ישראל ח"א דף קלג ע"ב, ח"ב דף ה ע"א
מה ע"א תוס' ד"ה אכל יד יצחק עמ' רנז ס"ק א [הלכה]
מה ע"א תוס' ד"ה בקולו - וא"ת היכי מייתי ראי' ממשה...קדושת לוי דף פה ע"ב
מה ע"א רא"ש יד יצחק עמ' רלח ס"ק ו [הלכה]
מה ע"ב09 משום פריצותא יד יצחק עמ' רסח ס"ק ד [הלכה]
מה ע"ב36 סופר מברך ובור יוצא ברכות אבי דף צא ע"א
מה ע"ב36 סופר מברך ובור יוצאהיהדות הלאומית עמ' 40
מה ע"ב43 כרכו ריפתא יד יצחק עמ' רמ ס"ק יד, עמ' רמא ס"ק טז [הלכה]
מה ע"ב52 העונה אמן אחר ברכותיואוצר הכבוד
מה ע"ב53 אביי הוי עני ליה לבונה ברחמיו ירושלים אמן בקול רם וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רסח
מה ע"ב53 אביי עני ליה בקלא יד יצחק עמ' רלב ס"ק ג [הלכה]
מה ע"ב53 העונה אמן אחר ברכת עצמו הרי זה בורנתיבות עולם ח"א עמ' קיב
מה ע"ב54 הטוב והמטיב שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 276
מה ע"ב54 הטוב והמטיב הוא מדרבנןנתיבות עולם ח"א עמ' קמג
מה ע"ב ברש"י ד"ה מצוה יד יצחק עמ' נא ס"ק א, עמ' סה ס"ק יג, עמ' רלו ס"ק א [הלכה]
מה ע"ב ברשב"א יד יצחק עמ' נא ס"ק א, עמ' רעא ס"ק ב [הלכה]
מה ע"ב ברא"ש יד יצחק עמ' רלו ס"ק א [הלכה]
מו ע"א01 ר' זירא חלש וברשב"א יד יצחק עמ' נא ס"ק א, עמ' נב ס"ק ג, עמ' נג ס"ק ד [הלכה]
מו ע"א11 אורח מברך ברכות אבי דף לא ע"א, עט ע"ב
מו ע"א11 אורח מברךבני יששכר ח"א דף כב ע"א
מו ע"א11 בעה"ב בוצעילקוט הגרשוני ח"א
מו ע"א11 בעל הבית בוצע ואורח מברךנועם אלימלך דף עא ע"ד
מו ע"א11 בעל הבית בוצע תחלה כדי שיבצע בעין יפה וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות ז
מו ע"א12 אורח כדי שיברך לבעל הבית, מאי מברך?משך חכמה במדבר פ' טז פס' לג
מו ע"א12 בעין יפה יד יצחק עמ' יח ס"ק טז [הלכה]
מו ע"א13 שיברך בעה"ב יד יצחק עמ' רכב ס"ק א [הלכה]
מו ע"א23 בהמ"ז שנים ושלש יד יצחק עמ' רלו ס"ק ז, עמ' רנא ס"ק ב,ג [הלכה]
מו ע"א31 בברכת פועלים וברש"י יד יצחק עמ' רלג ס"ק ד [הלכה]
מו ע"א34 שהרי פועלים עוקרים וברש"י יד יצחק עמ' רלא ס"ק א [הלכה]
מו ע"א36 כל הברכות כולן פותח בברוך...קדושת לוי דף טו ע"ג
מו ע"א רי"ף יד יצחק עמ' רעד ס"ק ו [הלכה]
מו ע"א רש"י ד"ה עד יד יצחק עמ' רעה ס"ק ט [הלכה]
מו ע"א תוד"ה לא יד יצחק עמ' נב ס"ק ג [הלכה]
מו ע"א תוד"ה עד יד יצחק עמ' רעב ס"ק א [הלכה]
מו ע"ב להיכן הוא חוזר וברי"ף יד יצחק עמ' רלד ס"ק א [הלכה]
מו ע"ב א"ל רבי לרב קום יד יצחק עמ' רעז ס"ק א [הלכה]
מו ע"ב אין מכבדין לא בדרכים ולא בגשרים וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות טו
מו ע"ב רש"י ד"ה חוזר יד יצחק עמ' רעה ס"ק ט [הלכה]
מו ע"ב רש"י ד"ה להיכן יד יצחק עמ' רעג ס"ק ג [הלכה]
מו ע"ב מלחמות יד יצחק עמ' קצג ס"ק ה, ז [הלכה]
מז ע"א01 רבין ואביי הוו קא אזלי באורחא וכו' אין מכבדין לא בדרכים וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות כג
מז ע"א02 קדמיה חמריה דרבין לדאביי וכו' - שיש בה מזוזה וצוה הכהן עמ' קעח, קפ
מז ע"א07 אין מכבדים אלא בפתח שיש בה מזוזהמשך חכמה במדבר פ' ב פס' יז
מז ע"א07 אין מכבדים בדרכים אלא בפתח שיש בו מזוזהאמרי השכל עמ' 72
מז ע"א07 מכבדין בפתח מזוזהדבש לפי מע' כ אות ח
מז ע"א13 אין המסובין רשאין לטעום כלום עד שיטעום המברך וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות ז
מז ע"א21 אין הבוצע יד יצחק עמ' נה ס"ק א, עמ' נו ס"ק ג [הלכה]
מז ע"א26 כל העונה אמן יותר מדאיאוצר הכבוד
מז ע"א27 אין עונין לא אמן וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קכג; כתבי רבנו בחיי עמ' מח
מז ע"א28 ולא יזרוק ברכה מתוך פיושערי תשובה סה"י אות מח
מז ע"א29 העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים ילקוט דברי חכמים שמות סי' שג
מז ע"א29 העונה אמן יתומהנתיבות עולם ח"א עמ' קיא, קיב
מז ע"א31 המאריך באמן מאריכין וכו'דברי שלום ח"ו סי' שכו, שכט, של, שלב, שלה, שלו, שמב-שמה, שמח
מז ע"א31 המאריך באמן, מאריכין לו ימיו ושנותיוכרם פתחיה גפן טו שריג ב
מז ע"א31 כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו וצוה הכהן עמ' קמב
מז ע"א31 כל העונה אמן מאריכין לו ימיונתיבות עולם ח"א עמ' רו
מז ע"א33 הוה קמסרהב ואכיל וברש"י יד יצחק עמ' רעט ס"ק ד [הלכה]
מז ע"א42 דאי בעי מפקיר להו יד יצחק עמ' רנט ס"ק ה [הלכה]
מז ע"א50 מעשר ראשון שהקדימו בשבלים פטור מת"גדרשות שבט הלוי עמ' קעא
מז ע"א רש"י ד"ה עד יד יצחק עמ' כג ס"ק א-ב, עמ' לח ס"ק מה [הלכה]
מז ע"א תוד"ה אין יד יצחק עמ' לט ס"ק מח [הלכה]
מז ע"ב11 איזהו עם הארץ וכו' קול ששון (גולדברג) אות כה
מז ע"ב11 איזהו עם הארץפירושי ראשונים
מז ע"ב17 כל שאינו קורא ק"ש שחרית וערבית דברי שמואל עמ' עז
מז ע"ב17 כל שאינו קורא ק"שכרם פתחיה גפן א שריג ה
מז ע"ב19 כל שאינו מניח תפיליןמשך חכמה ויקרא פ' יא פס' ח
מז ע"ב19 כל שאינו מניח תפילין... כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לת"ת חובת התלמידים מאמר ראשון עמ' קסא
מז ע"ב23 אפי' קרא ושנה ולא שמש ת"ח ה"ז ע"האמת ליעקב עה"ת עמ' קסו
מז ע"ב24 מי שקרא ושנה ולא שימש ת"חשבט מוסר עמ' רפט
מז ע"ב24 קרא ושנה ולא שימש ת"ח - ע"הנחמת יהודה (גוזיק) י ע"ב-ע"ג
מז ע"ב24 קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמיםמשך חכמה דברים פ' כח פס' סא
מז ע"ב28 אמר רבא, לא נח נפשיה דרבי בר חמא אלא דלא אזמין ארב מנשיא בר תחליפאמשך חכמה ויקרא כב פ' יג
מז ע"ב38 מעשר שני, כגון שפדאו על גבי אסימון, ורחמנא אמר 'וצרת הכסף בידך' - כסף שישי עליו צורהנועם אלימלך דף צג ע"א
מז ע"ב42 גר שמל ולא טבלאמת ליעקב עה"ת עמ' קח
מז ע"ב43 קטן המוטל בעריסהכתבי רבנו בחיי עמ' תפא
מז ע"ב45 תשעה וקטן מצטרפיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' רי
מז ע"ב46 מעשה בר"א וכו' ושחרר עבדו וכו'אהבת דוד דף קכח ע"א
מז ע"ב46 מעשה בר"א שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו וכו'שפע חיים ח"ד עמ' רלג
מז ע"ב47 ושחרר עבדו והשלימו לעשרהילקוט הגרשוני ח"א
מז ע"ב47 ר' אליעזר שחרר עבדו ועבר אעשהבני יששכר ח"א דף מט ע"א
מז ע"ב47 שחרר עבדו והשלימו לי'ילקוט הגרשוני ח"א דף יז
מז ע"ב49 לעולם יקדים אדם לבית הכנסתאוצר הכבוד
מז ע"ב49 לעולם ישכים אדם לביהכ"נ כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשוניםראשית חכמה, אהבה פרק ט אות כג, מצוות פרק ג אות ד, אור עולם פרק ב
מז ע"ב49 לעולם ישכים אדםדברי שלום חלק ה סימן יח
מז ע"ב49 לעולם ישכים כו'שערי תשובה אגה"ת אות י
מז ע"ב49 מצוה דרבים שאניאגודת אזוב (יעבץ) דף טז ע"ג
מז ע"ב49 מצוה הבאה בעבירה היאטהרת יו"ט ח"י עמ' רפד
מז ע"ב49 מצווה דרבים שאניאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קד
מז ע"ב50 אפילו מאה באים אחריו מקבל שכר כנגד כולם מצוה ולב ח"א עמ' 171
מז ע"ב50 הנמנה מעשרה ראשונים נוטל שכר כנגד כולםשערי תשובה אגה"ת אות ו
מז ע"ב50 והעשירי שמשלים נוטל שכר כנגד כולםמשך חכמה בראשית פ' יח פס' כח
מז ע"ב51 אמר רב הונא תשעה וארון מצטרפים. א"ל רב נחמן וארון גברא הוא וכו'אמרי השכל עמ' 71
מז ע"ב51 ט' וארון מצטרפיןכור לזהב ח"א
מז ע"ב51 תשעה וארון וכו'דברי שלום חלק ה סימן כט
מז ע"ב51 תשעה וארון מצטרפיןמכתב סופר דף קטז ע"ג
מז ע"ב52 אלא אמר רב הונא תשעה נראין כעשרה מצטרפיןאור הצבי עמ' 179
מז ע"ב53 שניים ושבת מצטרפיןכור לזהב ח"א
מז ע"ב54 שני ת"ח המחדדיןדברי שלום ח"ו סי' רכב
מז ע"ב רש"י ד"ה שלא שמש דגלי יהודה דרוש ב אות טו
מז ע"ב רש"י לשימושה של תורההחברה והשפעתה מאמר 4 פרק י
מז ע"ב תוד"ה אמר ר"ה יד יצחק עמ' רסו ס"ק ב [הלכה]
מח ע"א03 קטן היודע למי מברכין מחנכין אותו קול שמחה פ' בראשית סי' ו
מח ע"א03 אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה אמר להו רבה למי מברכין וכו'אלה הדברים (ברודנא) עמ' 53
מח ע"א03 אביי ורבא הוו יתבי קמיה דרבה וכו' ורחמנא היכא יתיבמכתב סופר דף יד ע"א
מח ע"א03 אביי ורבא הוופירושי ראשונים
מח ע"א03 אביי ורבא יתבי קמיה דרבה אמר להו למי מברכיםאמרי השכל עמ' 23
מח ע"א03 קטן היודע למיפירושי ראשונים
מח ע"א05 ורחמנא היכא יתיב, רבא אחוי לשמי טללא גנזי ישראל ח"א דף עח ע"א
מח ע"א05 רבה שאל לאביי ורבא, למי מברכין מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קח
מח ע"א09 בוצין בוצין מקטפיה ידיעאור חדש למטיפים עמ' 79
מח ע"א13 אמר ר"ז ששה יד יצחק עמ' רסא ס"ק א [הלכה]
מח ע"א17 ינאי מלכא ומלכתא כריכו ריפתא בהדי הדדי... אייתיתיה לשמעון בן שטח אחוה]כוזרי מאמר ג סי' סה
מח ע"א17 מעשה דינאיבנין אפרים עמ' לא [הלכה]
מח ע"א19 לא הוה ליה איניש לברוכי להו מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף פו ע"א
מח ע"א23 איתיתיה לשמעון בן שטח אחיהאמרי חמד ח"א דף יז ע"א
מח ע"א25 לאו את קא מוקיר לי אלא אורייתאאמרי חמד ח"ב דף כד ע"ב
מח ע"א26 אורייתא היא דקא מוקרי ליה וכו' וצוה הכהן עמ' קכח
מח ע"א32 עד שיאכל כזית וברש"י יד יצחק עמ' רה ס"ק ב, עמ' רו ס"ק ג-ד [הלכה]
מח ע"א33 עלה והסיב עמהם יד יצחק עמ' רסב ס"ק ג, עמ' רסג ס"ק ה [הלכה]
מח ע"ב07 משה תיקן להם ברכת הזןאמת ליעקב עה"ת עמ' קט
מח ע"ב07 משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד המן ברכות אבי דף יב ע"ב, יג ע"ב, יז ע"ב, כא ע"ב, כט ע"א, לט ע"ב, מא ע"א, סג ע"ב, קכו ע"א
מח ע"ב07 משה תקן להם לישראל ברכת הזן ס' העיקרים (מישור) עמ' תרמז
מח ע"ב07 משה תקן להם לישראל ברכת הזןאוצר הכבוד
מח ע"ב07 משה תקן לישראל ברכת הזן מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קיא
מח ע"ב07 משה תקן לישראל ברכת הזן מי מרום חי"ג עמ' קלט
מח ע"ב07 משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מןדברי מנחם - מנחם ציון דף קיג ע"ב
מח ע"ב07 משה תקן לישראל ברכת הזןנתיבות עולם ח"א עמ' קלה
מח ע"ב10 דוד המלך ע"ה תיקן ל"ו ברכותארצות החיים (פלג'י) דרוש ח
מח ע"ב12 ברכת הטוב והמטיב ביבנה תקנוה ברכות אבי דף לג ע"א, קב ע"א
מח ע"ב12 הטוב והמטיב ביבנה תקנוה על הרוגי ביתרמשך חכמה דברים פ' ח פס' י
מח ע"ב14 אותו היום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רכט
מח ע"ב14 הרוגי ביתר ניתנו לקבורהישורון ח"כ עמ' רנז
מח ע"ב17 ברכה ראשונה הזן ברכה שניה על הארץ וכו' ברכות אבי דף מז ע"ב
מח ע"ב27 וברכת - זו ברכת הזן שתקן משה מי מרום חי"ב עמ' סח
מח ע"ב27 זו ברכת הזןכתבי רבנו בחיי עמ' תעט
מח ע"ב32 כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא כל שכן?משך חכמה דברים פ' ח פס' י
מח ע"ב39 חיוב ברכה לפניה מן התורה שנאמר אשר נתן לך ברכות אבי דף צט ע"א
מח ע"ב41 וברך את לחמךתאיר נרי עמ' יב
מח ע"ב44 וכל כך למה כדי להסתכל ביפיו של שאול מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פד, אור תורה סי' קנב
מח ע"ב45 אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שלב
מח ע"ב45 אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא ס' החיים (תשנג) עמ' פא
מח ע"ב46 מזון שהוא חיי שעה מברכים ק"ו תורה שהיא חיי העוה"ב ברכות אבי דף קלג ע"א
מח ע"ב46 נשים דברניות הןדרשות שבט הלוי עמ' קמט
מח ע"ב46 שהנשים דברניות הן שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 129
מח ע"ב49 כשם שמברך על הטובה וכו'תורת חסד עמ' ו
מח ע"ב49 כשם שמברכין על הטובה כך מברכין על הרעה ס' העיקרים (מישור) עמ' ריז
מח ע"ב49 כשם שמברכין על הטובה כך מברכין על הרעה תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' לז
מח ע"ב52 כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה ומלכות בית דודאור הרעיון עמ' מה, רצח
מח ע"ב52 כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבהנתיבות עולם ח"א עמ' קמ
מח ע"ב52 כל שלא אמר ארץ חמדההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קצ
מח ע"ב רש"יבנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
מט ע"א09 כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ לא יצא ברכות אבי דף לו ע"ב, מב ע"א, מז ע"ב, מט ע"ב, סא ע"ב
מט ע"א09 כל שלא אמר ברית ותורה לא יד"חאמת ליעקב עה"ת עמ' קח
מט ע"א09 כל שלא אמר ברית ותורהאוצר הכבוד
מט ע"א23 אין חותמין בשתים שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 132
מט ע"א23 שאין חותמין בשניםדרך חיים עמ' תשלג
מט ע"א24 מקדש ישראל והזמנים, אין עושין מצות חבילות חבילות, אין חותמים בשתיםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 221
מט ע"א27 ישראל דקדשינהו לזמנים מי מרום ח"ד עמ' פ, חי"ג עמ' קעג, קעה, קפח, ר, רסג
מט ע"א27 ישראל דקדשינהו לזמנים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 380 ,337
מט ע"א27 ישראל דקדשינהו לזמנים שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 376 ,321 ,132 ,111
מט ע"א27 ישראל דקדשינהו לזמניםבני יששכר ח"א דף הקדמה יב ע"ג, קכה ע"ב
מט ע"א29 שבת קביעא וקימא מי מרום ח"ו עמ' קצא
מט ע"א32 אין עושין מצוות חבילות חבילות שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 417 ,132
מט ע"א32 אין עושין מצוות חבילות חבילותשבט מוסר עמ' קעז
מט ע"א38 אימתי בונה ירושלים בזמן שנדחי ישראל יכנסכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 293
מט ע"א38 אימתי בונה ירושלים כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רצא
מט ע"א38 'בונה ירושלים ה'' כש'נדחי ישראל יכנס'אור הרעיון עמ' שפט
מט ע"א38 בונה ירושלים ואח"כ נדחי ישראל יכנסהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שכו
מט ע"א40 בעובדא דר' זירא איקלעי לבי ריש גלותאשפע חיים ח"א עמ' כח
מט ע"א51 אלא איידי דאמר מלכות בית דוד לאו אורח ארעא דלא אמר מלכות שמיםמשך חכמה במדבר פ' יא פס' כח
מט ע"א59 אי חתים בה וברש"י יד יצחק עמ' רכ ס"ק ב [הלכה]
מט ע"א תוד"ה ברוך יד יצחק עמ' רכ ס"ק ב [הלכה]
מט ע"א רא"ש יד יצחק עמ' ריב ס"ק ב-ג [הלכה]
מט ע"א רשב"א יד יצחק עמ' ריז ס"ק ד, עמ' ריט ס"ק ח, עמ' רכא ס"ק ד [הלכה]
מט ע"ב01 והדר לרישא וברש"י יד יצחק עמ' רטז ס"ק ב, עמ' ריח ס"ק ו [הלכה]
מט ע"ב24 עד כמה מזמנין עד כזית עד כביצה ברכות אבי דף ה ע"ב, קא ע"א
מט ע"ב33 אכילה בכזית אוהב ישראל דף ש ע"ב
מט ע"ב33 סתם אכילה היא בכזית ברכות אבי דף סד ע"ב
מט ע"ב37 בברכת הזימון אומרים נברך אלקינו ברכות אבי דף מד ע"א
מט ע"ב37 בעשרה אומר נברך אלקינואמת ליעקב עה"ת עמ' תנג
מט ע"ב37 ר"י הגלילי אומר בעשרה אומר נברך אלקינו ובמאה אומר נברך ה' אלקינו ברכות אבי דף עד ע"ב
מט ע"ב37 ר"מ סבר אין שתיה בכלל אכילה ברכות אבי דף ד ע"ב, לז ע"ב, סט ע"א, פג ע"ב
מט ע"ב38 במאה אומר "נברך לה' א-לקינו"משך חכמה דברים פ' לב פס' ג
מט ע"ב39 באלף אומר נברך לאלוקינו אלוקי ישראל וכו'אור הצבי עמ' 202
מט ע"ב40 ברבוא אומר "א-לקי צבאות יושב הכרובים"משך חכמה שמות פ' לו פס' ו
מט ע"ב43 השגחת ה' לפי ריבוי ישראלשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 31
מט ע"ב45 מה מצינו בביהכנ"ס יד יצחק עמ' רמ ס"ק טז [הלכה]
מט ע"ב45 מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובים ואחד מועטים וכו'אור הצבי עמ' 273
מט ע"ב46 לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל ברכות אבי דף פט ע"א
מט ע"ב46 לעולם אל יוציא אדם עצמו מן הכללראשית חכמה, אור עולם פרק יז
מט ע"ב רא"ש יד יצחק עמ' רטז ס"ק ב, עמ' רכט ס"ק ה [הלכה]
מט ע"ב תוד"ה עד יד יצחק עמ' רסח ס"ק ג [הלכה]
נ ע"א08 מברכותיו של אדם ניכראור חדש על ציון - דורש לציון דף יא ע"ב
נ ע"א09 ובטובו הרי זה ת"חנתיבות עולם ח"א עמ' קלד
נ ע"א09 רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו הרי זה בור כתונת פסים פרשת בלק מד ע"ב
נ ע"א10 הכתיב ומברכתך יברךפירושי ראשונים
נ ע"א12 הכתיב הרחב פיךפירושי ראשונים
נ ע"א21 מאן עביד ניסא - קוב"ההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפד
נ ע"א21 מאן עביד ניסי קב"ההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' טו, יח
נ ע"א32 אפילו עוברין במעי אמן אמרו שירה מי מרום חי"ג עמ' סג
נ ע"א32 אפילו עוברין במעי אמן... במקהלים ברכו את ה' מי מרום ח"ז עמ' רל
נ ע"א32 עוברין אמרו שירהכור לזהב ח"א
נ ע"א32 עוברין במעי אמן פתחו ואמרו שירה מי מרום ח"ד עמ' קכח
נ ע"א36 מברכינן ג' ג' וברש"י יד יצחק עמ' רמא ס"ק יז [הלכה]
נ ע"א38 הני ג' דכרכי יד יצחק עמ' רעב ס"ק ד [הלכה]
נ ע"א44 ו' נחלקין יד יצחק עמ' סד ס"ק יב [הלכה]
נ ע"א46 אין מברכין על היין עד שיתן לתוכו מיםנתיבות עולם ח"א עמ' קלג
נ ע"א רש"י במשנה ד"ה עד יד יצחק עמ' רמ ס"ק טז [הלכה]
נ ע"א רש"י ד"ה שמע יד יצחק עמ' רעה ס"ק ז [הלכה]
נ ע"א רש"י ד"ה ששה ובד"ה ה"ג יד יצחק עמ' רמ ס"ק טו [הלכה]
נ ע"א רש"י ר"ה ג' שבאו יד יצחק עמ' רמד ס"ק ד [הלכה]
נ ע"א רשב"א יד יצחק עמ' רעא ס"ק ג [הלכה]
נ ע"א תוד"ה אמר רבא יד יצחק עמ' רלד ס"ק ב [הלכה]
נ ע"ב אין מברכין על היין אלא וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' קפה
נ ע"ב אין מברכין על היין עד שיתן לתוכו מיםבני יששכר ח"ב דף קלד ע"ד
נ ע"ב מודים חכמים לר"א בכוס של ברכהאוצר הכבוד
נ ע"ב ת"ר ג' דברים נאמרו בפת אין מניחין כוס מלא על הפת וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות י
נ ע"ב ממשיכין ייןפירושי ראשונים
נ ע"ב שכח והכניס אוכלין וברש"י ורא"ש יד יצחק עמ' מב ס"ק ב [הלכה]
נ ע"ב רש"י ד"ה ולא יד יצחק עמ' רעב ס"ק ו [הלכה]
נ ע"ב תוד"ה אין יד יצחק עמ' צט ס"ק א [הלכה]
נ ע"ב תוד"ה כמאן יד יצחק עמ' ק ס"ק ג [הלכה]
נ ע"ב רש"י ד"ה ונוטלין מי רביעית סי' קס סעיף יב סק"ח [הלכה]
נא ע"א05 מי שאכל ושתה וברש"י יד יצחק עמ' מא ס"ק א [הלכה]
נא ע"א08 אמר רבינא הלכך יד יצחק עמ' קד ס"ק ג [הלכה]
נא ע"א22 ששה דברים נאמרופירושי ראשונים
נא ע"א35 ג' דברים סח לי סוריא"ל שר הפנים... אל תחזיר וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות יז
נא ע"א35 שח לי שר הפנים אל תטול ידך ממי שלא נטל ידיותורת חסד עמ' רסא
נא ע"א39 ג' דברים סח לי מלאה"מכור לזהב ח"ב
נא ע"א39 ג' דברים סח לי מלאך המות אל תטול חלוקך וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות יח
נא ע"א45 י' דברים... ומשגרו במתנהאוצר הכבוד
נא ע"א45 עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכהנתיבות עולם ח"א עמ' קלג
נא ע"א46 כוס של ברכהכתבי רבנו בחיי עמ' פג; כתבי רבנו בחיי עמ' תפה-תפו
נא ע"א46 כוס של ברכה...מגביהו מן הקרקע טפחאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 72
נא ע"א46 עיטור ועיטוף יד יצחק עמ' קפב ס"ק ג [הלכה]
נא ע"א46 עיטור עיטוף הדחה וכו' ברכות אבי דף ו ע"ב
נא ע"א48 אנו אין לנו אלא הדחהאוצר הכבוד
נא ע"א49 הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץראשית חכמה, קדושה פרק ד אות לה
נא ע"א50 המברך על כוס מלאמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
נא ע"א50 כל המברך על כוס מלא נותנים לו נחלה בלי מצרים וכו'אור הצבי עמ' 41
נא ע"א50 כל המברך על כוס מלאאוצר הכבוד
נא ע"א50 נותנין לו נחלה בלי מצריםפירוש המכבי דברים עמ' תט
נא ע"א51 נוחל שני עולמים, העוה"ז והעוה"בפירוש המכבי דברים עמ' תי
נא ע"א56 שמאל מהו שתסייע לימין ויקהל משה עמ' קלג [הלכה]
נא ע"א תוד"ה שטיפה יד יצחק עמ' קפג ס"ק א [הלכה]
נא ע"א תוד"ה שמאל יד יצחק עמ' קפח ס"ק ג, עמ' רכד ס"ק ד [הלכה]
נא ע"א רא"ש יד יצחק עמ' קפה ס"ק א [הלכה]
נא ע"א שטמ"ק יד יצחק עמ' קפג ס"ק ג [הלכה]
נא ע"ב05 עולא איקלע יד יצחק עמ' קצ ס"ק יב-יג [הלכה]
נא ע"ב09 אין פרי בטנה מתברכת אלאבני יששכר ח"א דף ג ע"ב, סד ע"ד
נא ע"ב09 אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של אישאור הצבי עמ' 220
נא ע"ב09 אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של אישדרשות שבט הלוי עמ' שיח
נא ע"ב15 שמעה ילתא קמה בזיהרא ושברה ד' מאות חביות יין ברכות אבי דף לא ע"ב
נא ע"ב17 כל האי נבגא יד יצחק עמ' קעח ס"ק א, עמ' קפד ס"ק ז [הלכה]
נא ע"ב18 אין מסיחין ובתוס' ורא"ש יד יצחק עמ' קצא ס"ק א, עמ' קצב ס"ק ב [הלכה]
נא ע"ב18 ממהדורי מיליבני יששכר ח"ב דף עו ע"א (הג"ה)
נא ע"ב24 בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר מברך על הייןאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 44
נא ע"ב24 בית שמאי אומרים מברך על היוםלבני ישראל (הישן) דרוש ט
נא ע"ב24 דברים שבין ב"ש וב"האמרי פנחס סי' רסא סעיף ב [הלכה]
נא ע"ב31 ב"ש אומרים שברא מאור האש ובה"א בורא מאורי האש מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רל
נא ע"ב31 ב"ש אומרים שברא מאור האשילקוט הגרשוני ח"ב עמ' מז
נא ע"ב31 בש"א שברא - בה"א בורא ברכת משה דף כב ע"ב
נא ע"ב31 בש"א שברא מאור האש ובה"א בורא מאורי האש מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קל, אור תורה סי' תלד
נא ע"ב31 בש"א שברא מאור האש ובה"א בורא...קדושת לוי דף כו ע"ג, לד
נא ע"ב31 מאורי האשרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שסט
נא ע"ב33 אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורואדיר במרום ח"א פ' רפב
נא ע"ב43 ועוד ברכת היין תדירה רוח חיים (חיד"א) עמ' קעב
נא ע"ב46 והלכתא כבית הלל פשיטא דהא נפק בת קולאוצר הכבוד
נא ע"ב רש"י ד"ה כל האי נבגא יד יצחק עמ' קעח ס"ק א [הלכה]
נב ע"א ב"ש אומרים וברש"י במשנה יד יצחק עמ' קסח ס"ק ה [הלכה]
נב ע"א ורבי יהושע היא דאמר אין משגיחין בבת קול מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' פח, קיב, קמט, אור תורה סי' ס, קכו, רנח, שיב, שפד, שצו
נב ע"ב בגמ' רש"י ותוד"ה תיכף יד יצחק עמ' ז ס"ק א, עמ' י ס"ק יא [הלכה]
נב ע"ב ברא"ש יד יצחק עמ' קעה ס"ק ה, עמ' קעט ס"ק א [הלכה]
נב ע"ב דבר שיש לו עיקר בדאורייתא ס' העיקרים (מישור) עמ' מב
נב ע"ב וב"ה סברי טובא נהורא איכא בנורא מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קל, אור תורה סי' תלד
נג ע"א אין מברכין לא על הנר כו' של מתים ברכת שלמה חו"מ עמ' רטז [הלכה]
נג ע"א אם היה אחד מתעטש לא היו אומרים "אסותא" מפני ביטול ביהמ"ד אורחות צדיקים שער תורה עמ' קצב
נג ע"א גזירה משום עכו"ם ויקהל משה עמ' פב הערה ב [הלכה]
נג ע"א ה"ה דאפילו מחצה על מחצה רוח חיים (חיד"א) עמ' קיא
נג ע"ב01 עד שיאותו וברש"י יד יצחק עמ' מב ס"ק ג, עמ' מג ס"ק ז [הלכה]
נג ע"ב27 חד עביד בשוגג וברש"י יד יצחק עמ' קצו ס"ק א [הלכה]
נג ע"ב28 רבב"ח הוה קאזל בשיירתא יד יצחק עמ' קמו ס"ק ד, עמ' קצז ס"ק ה [הלכה]
נג ע"ב28 רבה בב"ח הוה קאזיל וכו'דברי שלום חלק ד עמ' עט
נג ע"ב31 אינשאי יונה דדהבאכור לזהב ח"א
נג ע"ב32 דמתלי כנסת ישראלפירושי ראשונים
נג ע"ב32 כנסת ישראל ליונה משולה דברי שמואל (תשנח) עמ' קיב
נג ע"ב32 כנסת ישראל ליונה מתילא ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכח
נג ע"ב32 נמשלו כנסת ישראל ליונה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף לד, נב
נג ע"ב34 כמה שיעור עיכול יד יצחק עמ' רא ס"ק ב [הלכה]
נג ע"ב42 חטוף ובריך יד יצחק עמ' רעט ס"ק ב [הלכה]
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מהמברך דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלד
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מהמברךרב טוב דף קסד ע"ב
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מן המברךאוצר הכבוד
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מן המברךנועם אלימלך דף נב ע"א
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מן המברךראשית חכמה, יראה פרק טו אות נד, קדושה פרק יד אות לט
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מן המברךשערי תשובה סה"י אות מ
נג ע"ב43 גדול העונה אמן כו' שהרי גוליירין יורדין ומתגרין במלחמה וגבורים יורדין ומנצחין מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קפט, אור תורה סי' קכב
נג ע"ב43 גדול העונה אמןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קכד; כתבי רבנו בחיי עמ' כח
נג ע"ב43 גדול העונה יותר מן המברך ברכות אבי דף עט ע"ב
נג ע"ב43 גדול העונה אמן יותר מן המברך ילקוט דברי חכמים שמות סי' רמו
נג ע"ב44 תדע שהרי גוליירין מתגריןאור חדש על ציון - דורש לציון דף יא ע"א, יב ע"א
נג ע"ב48 שמן מעכב וברש"י יד יצחק עמ' קסו ס"ק א [הלכה]
נג ע"ב51 והתקדשתם - אלו מים ראשונים מן הבאר עמ' 116
נג ע"ב51 והתקדשתם - אלו מים ראשוניםנתיבות עולם ח"ב עמ' קיג
נג ע"ב51 והתקדשתם - אלו מים ראשונים, והייתם קדושים - אלו מים אחרוניםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 151
נג ע"ב51 והתקדשתם מי רביעית סי' קנח סעיף ג סק"ג [הלכה]
נג ע"ב51 והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צט
נג ע"ב51 והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרוניםראשית חכמה, קדושה פרק א אות יד
נג ע"ב51 והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרוניםשערי תשובה אגה"ת אות מז
נג ע"ב51 והתקדשתם אלו מים ראשונים וכו' וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף תז ע"א
נג ע"ב51 והתקדשתם והייתם קדושיםאוצר הכבוד
נג ע"ב51 והתקדשתם והייתם קדושיםכור לזהב ח"א
נג ע"ב51 והתקדשתם, אלו מים ראשונים, והייתם קדושים, אלו מים אחרוניםכתונת פסים פרשת בלק מה ע"א
נג ע"ב51 והתקדשתם, זה מים אחרונים אור יהל ח"א עמ' לב
נג ע"ב52 המקור למים ראשונים ואחרונים מצוה ולב ח"ב עמ' 96
נג ע"ב52 והייתם קדושים אלו מים אחרונים ברכות אבי דף לג ע"א
נג ע"ב52 מים ראשוניםכתבי רבנו בחיי עמ' קסז
נג ע"ב רא"ש יד יצחק עמ' ר ס"ק א [הלכה]
נד ע"א01 הרואה מקום וכו'דברי שלום חלק ה סימן ק-קו
נד ע"א07 על ההרים ועל הגבעות אומר ברוך עושה בראשית מערכי לב עמ' 50
נד ע"א07 על ההריםרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' נה
נד ע"א08 ברוך עושה מעשה בראשיתדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקכט
נד ע"א09 הרואה את הים הגדול וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק ח אות כג
נד ע"א09 רואה הים הגדול מברך "עשה הים הגדול"משך חכמה דברים פ' לד פס' ב
נד ע"א11 על הגשמים אומר ברוך הטוב והמטיב גנזי ישראל ח"א דף קג ע"א
נד ע"א11 על בשורות טובות אומר 'ברוך הטוב והמטיב', על בשורות רעות אומר 'ברוך דיין האמת'שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 80
נד ע"א11 על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיבהחברה והשפעתה מאמר 25 פרק יא
נד ע"א11 על בשורות טובות וכו'דברי שלום חלק ה סימן נט
נד ע"א15 הצועק לשעבר הרי זו תפלת שואבינה לעתים דרוש סא עמ' תג
נד ע"א18 הנכנס לכרך מתפלל שתיים וכו'בינה לעתים דרוש סא עמ' תב
נד ע"א19 נותן הודאה לשעבר רוח חיים (חיד"א) עמ' יב
נד ע"א20 חייב אדם לברך אל הרעה כשם שמברך על הטובההחברה והשפעתה מאמר 25 פרק יא
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כדם שמברך על הטובהדרך חיים עמ' שסב
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכ
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה משמיע שלום עמ' קפד
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ס' העיקרים (מישור) עמ' תקעו, תשכה
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה עשרה למאה סי' מ
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה (ולקבלינהו בשמחה) נר ישראל חלק ב דף פא, קמח
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובהאהל רחל עמ' 627
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 137
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובהאור החיים (שיטץ) עמ' 23
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובהראשית חכמה, ענוה פרק ה אות מג
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על מטובהמרפא לשון עמ' קיד, שלג
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעהאור הרעיון עמ' קפז, ריג
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעהדברי שלום ח"ו סי' רצה, תרלא
נד ע"א20 חייב אדם לברך על הרעהנתיבות עולם ח"ב עמ' מא, קעט
נד ע"א20 חייב לברך על הרעה כשם כו'סדורו של שבת דף קס ע"ג
נד ע"א21 בכל לבבך - בב' יצריך ביצ"ט ויצה"רנשמת אדם עמ' מה
נד ע"א21 בכל לבבך - בשני יצריךאבן ישפה עמ' 74
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךהחברה והשפעתה מאמר 26 פרק ט
נד ע"א21 בכל לבבך - בשני יצריךאודה ה' דף יח ע"א
נד ע"א21 בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע נועם אלימלך דף ו ע"א, טז ע"ב, יח ע"ד, לב ע"א, מד ע"ד, מח ע"ד, נח ע"א, עג ע"ד, עד ע"ד, צג ע"ד
נד ע"א21 בכל לבבך - בשני יצריך, יצר הטוב ויצר הרעאור הצבי עמ' 256
נד ע"א21 בכל לבבך בב' יצריך ביצ"ט וביצה"ררב טוב דף טז ע"ג, עט ע"א, קלו ע"ג
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך אהלי יעקב (הוסיאטין) דף ד ע"ב
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך אור יהושע דף מה ע"ב, סא ע"ב, פה ע"א, פו ע"ב, קא ע"ב, קיד ע"א
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך אמרי יוסף בראשית דף קסא ע"ד
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך וצוה הכהן עמ' פה
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך חלקת יהושע עמ' קפו הערה קכז
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך ילקוט דברי חכמים בראשית סי' כד, קכט, תתסה, שמות סי' רמו, ויקרא סי' קצז
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך ליהודים היתה אורה עמ' נא
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך מי מרום חי"ג עמ' פב
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כט
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכה
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך ביצ"ט וביצמ"ריערות דבש ח"א עמ' ה, קמד
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרעראשית חכמה, אהבה פרק ג אות יז, כד
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע כתונת פסים פרשת בהעלותך לד ע"א
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך וכו' אוהב ישראל דף קע ע"א
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף יב ע"ב
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךדרשות שבט הלוי עמ' פ
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךמרפא לשון עמ' שלג
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךנתיבות עולם ח"א עמ' מא, פב
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךנתיבות עולם ח"ב עמ' מ
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךפנים יפות על תהלים עמ' קב, תמח
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריךקדושת לוי דף קמח ע"ג
נד ע"א21 בכל לבבך, בשני יצרךנר ישראל חלק ג דף קכב
נד ע"א21 בכל לבבך בשני יצריך יצה"ר ויצר הטובתפארת ישראל עמ' קעד
נד ע"א21 בשני יצריך אור יהל ח"א עמ' לג
נד ע"א21 בשני יצריך אור יהל ח"א עמ' נח, קכג
נד ע"א21 בשני יצריך ביצ"ט וביצה"ר אמרי יוסף שמות דף קנג ע"ב
נד ע"א21 בשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע אור יהל ח"א עמ' קכד, קכו
נד ע"א21 בשני יצריך וכו'דברי שלום ח"ו סי' תט
נד ע"א21 בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרעפירוש המכבי דברים עמ' שכ
נד ע"א21 ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך - בשני יצרך גנזי ישראל ח"ב דף מז ע"ב, פ ע"א, קעב ע"ב
נד ע"א21 ואהבת ביצר הרעאור הרעיון עמ' סד
נד ע"א21 שני יצריך מי מרום חי"ב עמ' רלא
נד ע"א22 אפילו הוא נוטל את נפשךאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 127
נד ע"א22 אפילו הוא נוטל את נפשךאור הרעיון עמ' רלה
נד ע"א22 אפילו נוטל את נפשךאמה של מלכות עמ' 129
נד ע"א22 אפילו נוטל את נפשךהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 115
נד ע"א22 אפילו נוטל את נפשךמסילת ישרים עמ' תקמז
נד ע"א22 בכל נפשך אפלו נוטל את נפשך ס' העיקרים (מישור) עמ' תלט
נד ע"א22 בכל מאדך פירוש בכל ממונךנפש החיים עמ' 26
נד ע"א22 ובכל מאדך - בכל ממונך נועם אלימלך דף מז ע"ג
נד ע"א22 ובכל מאדך בכל ממונך ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מט
נד ע"א22 ובכל מאדך בכל ממונךאבן ישפה עמ' 68
נד ע"א22 ובכל מאדך בכל ממונךבינה לעתים דרוש כג עמ' קסז, דרוש לט עמ' רנא
נד ע"א22 ובכל מאודך - זה ממונו של אדםמשך חכמה דברים פ' טז פס' כא
נד ע"א22 ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשךשערי תשובה אגה"ת אות ו
נד ע"א23 בכל מאדך - בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאדאור הצבי עמ' 60
נד ע"א23 בכל מאודך בכל מדה שהוא מודד לך וכו'יערות דבש ח"א עמ' רמט
נד ע"א23 בכל מאודך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאדמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ט
נד ע"א23 בכל מדה שמודד לךתקט"ו תפלות (רנג, רעה)
נד ע"א23 ובכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך כו'שערי תשובה סה"י אות לא, נ
נד ע"א23 ובכל מאודך, בכל מדה ומדה שמודד לךשפע חיים ח"ד עמ' קו
נד ע"א25 לא ייכנס להר הבית במקלו ובמנעלופירוש המכבי שמות עמ' רנד
נד ע"א25 לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו וכו' ורקיקה מק"ודרשות שבט הלוי עמ' רה
נד ע"א26 כל חותמי ברכות במקדש היו אומרים מן העולםאור הצבי עמ' 158
נד ע"א27 התקינו לומר מן העולם ועד העולםנפש החיים עמ' 14
נד ע"א27 התקינו לומר מן העולם ועה"ע, וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף מז ע"ב, תיב ע"א
נד ע"א27 התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם וכו'מכתב סופר דף צו ע"ב
נד ע"א28 התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' עג
נד ע"א28 והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם כתונת פסים פרשת נשא לא ע"ג
נד ע"א28 והתקינו שיהא אדם שואל שלום חבירו בשםאורות אלים דף כז ע"ב
נד ע"א30 אל תבוז זקנה אמך - זה גדרים וסיגיםמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
נד ע"א30 ואומר אל תבוז כי זקנה אמךטהרת יו"ט ח"י עמ' ריג
נד ע"א31 עת לעשות לה' הפרו תורתך וכו' מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קנט
נד ע"א31 עת לעשות לה'ילקוט הגרשוני ח"א דף יב
נד ע"א31 פלוגתא ת"ק ור' נתן - עת לעשות לה' הפרו תורתך וצוה הכהן עמ' יא
נד ע"א31 רבי נתן אומר הפרו תורתיך משום עת לעשות לה'פנים יפות על תהלים עמ' תמ
נד ע"א32 מנא לן שמברכים על ניסאאלומת יוסף דף מו ע"א
נד ע"א32 מנין שמברכין על הנס מובאת ראיה מיתרומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 182
נד ע"א35 ברוך שעשה לי נס במקום הזהמשך חכמה בראשית פ' לז פס' כד
נד ע"א35 כל אימת דמטית להתם בריך ברוך שעשה לי נס במקום הזהבני יששכר ח"ב דף קכג ע"ב
נד ע"א36 מר בריה דרבינא הוי קאזיל בפתקא דערבותפנים יפות על תהלים עמ' תיד
נד ע"א41 גם על נס יחיד חייב אותו יחיד לברךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 177
נד ע"א42 הרואה מעברות היםתורה וחיים עמ' שלה
נד ע"א42 הרואה... מעברות הירדן... אבן שישב עליה משה וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק יב אות יג
נד ע"א43 אבן שזרק עוגמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלא-שלב, שמ
נד ע"א49 נס נחלי ארנוןלבני ישראל (הישן) דרוש ד
נד ע"א50 את והב בסופה שני מצורעים וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קח, ח"ב דף רמט
נד ע"א50 שני מצורעים היומבוא התלמוד פי"ח עמ' שיט
נד ע"א תוס' ד"ה הרואה - כל ברכות הראיה נאמרות כל שלושים יוםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 290
נד ע"א ר' יונה, על הרי"ף - האכזרי לרשע עושה מצוה עם יצה"ראור הרעיון עמ' סד
נד ע"ב10 אבני אלגביש תנאפירושי ראשונים
נד ע"ב19 אבן שביקש עוג לזרוקכור לזהב ח"ב
נד ע"ב19 אבן שביקש עוגפירושי ראשונים
נד ע"ב20 מחנה ישראל תלתא פרסיפנים יפות על תהלים עמ' רנא
נד ע"ב24 שיני רשעיםפירוש המכבי שמות עמ' צח
נד ע"ב26 משה יצא בעצמו להילחם עם עוג מלך הבשןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 76
נד ע"ב32 על לוט ועל אשתופירושי ראשונים
נד ע"ב34 אפי' בשעת כעסו של הקב"האוצר הכבוד
נד ע"ב34 אפילו בשעת כעסו של הקב"ה זוכר את הצדיקים שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 283
נד ע"ב39 ארבעה צריכים להודות וכו'נר ישראל חלק ג דף קיט
נד ע"ב39 ארבעה צריכים להודותאודה ה' דף לז ע"ב
נד ע"ב39 ארבעה צריכים להודותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 154
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להודות דברי שמואל (תשנח) עמ' עה
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להודות ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתמז
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להודות מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' מט
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להודות ס' העיקרים (מישור) עמ' ריז
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להודות וכו' בי עשרה ותרי מינייהו רבנןמוצל מהאש (הלברשטם) דף קפג ע"א, רד ע"ב
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להודות...נועם אלימלך דף מג ע"ד
נד ע"ב39 ארבעה צריכין להורות דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תמג
נד ע"ב39 ברכת הגומל שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 393 ,368 ,239 ,190 ,125 ,94 ,80-79 ,53 ,46 ,25 ,14
נד ע"ב39 ד' צריכים להודות - יורדי ים, הולכי מדבריות, חולה ונתרפא וחבוש קרני אורה עמ' יט
נד ע"ב39 ד' צריכים להודות יורדי ים הולכי מדבריות חולה וחבושמן הבאר עמ' 99
נד ע"ב39 ד' צריכין להודות יורדי הים... יודו לה' חסדוראשית חכמה, אהבה פרק ו אות פג
נד ע"ב39 ד' צריכין להודותנתיבות עולם ח"א עמ' קיז
נד ע"ב50 ותרין מינייהו רבנןפירושי ראשונים
נד ע"ב53 בריך רחמנא דיהב ניהלן וכו'בני יששכר ח"ב דף קכג ע"ג
נד ע"ב53 בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך לעפראאמת ליעקב עה"ת עמ' קסג
נד ע"ב55 ג' צריכים שימור וכןבני יששכר ח"א דף נז ע"ג
נד ע"ב55 ד' צריכין שימור בשעתן חולה היה חתן כלהראשית חכמה, חופת אליהו פרק ד אות ב
נד ע"ב56 ג' דברים מאריכים ימיו של אדםנתיבות עולם ח"א עמ' קלא
נד ע"ב56 ג' דברים מאריכין ימיו של אדם המאריך בתפלתו והמאריך על שולחנו וכו'ראשית חכמה, קדושה פרק טו אות סג, דרך ארץ פרק א אות יא, חופת אליהו פרק ג אות יב, פרק ד אות ו
נד ע"ב56 ג' דברים מאריכין ימיו וכו' ואחד מהם המאריך בשלחנו ברכות אבי דף סט ע"ב, צא ע"א
נד ע"ב57 המאריך בשלחנו מאריכין לו ימיונתיבות עולם ח"א עמ' יג
נד ע"ב57 המאריך בתפילתו מאריכין לו ימיו ושנותיודרשות שבט הלוי עמ' צט
נד ע"ב57 המאריך בתפלתו וכו'דברי שלום ח"ו סי' שכז
נד ע"ב57 כל המאריך בשלחנו מאריכין וכו'בינה לעתים דרוש נו עמ' שסד
נד ע"ב57 כל המאריך בשלחנו מאריכין לו ימיו וצוה הכהן עמ' קנג
נה ע"א01 כל המאריך בתפילתופירושי ראשונים
נה ע"א03 ג' דברים מזכירים עונותיו של אדם ואלו הן וכו' עיון תפלהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנז
נה ע"א03 ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדםיד אהרן עמ' עד
נה ע"א03 ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמ ע"א, רלז ע"ב, רמ ע"א
נה ע"א03 שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדםמרפא לשון עמ' קנה
נה ע"א03 שלשה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, ואלו הן: קיר נטוי, ועיון תפלה, ומוסר דין על חברו למיםנועם אלימלך דף קו ע"ג
נה ע"א04 הסומך על הנס מזכירין לו עונותיופנים יפות על תהלים עמ' רכד
נה ע"א04 מזכירים עונותיו של אדם כו' ועיון תפלהשערי תשובה סה"י אות לח
נה ע"א07 דמפיש ברחמי אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קמג ע"א
נה ע"א08 דילמא אתי עניא ויהיב ליה מידי ברכות אבי דף סג ע"א
נה ע"א08 דילמא אתי עניא ויהיב ליהראשית חכמה, קדושה פרק טו אות סג-סה
נה ע"א09 וסיים בשלחן כו' שלחנו של אדם מכפרשערי תשובה סה"י אות עה
נה ע"א09 פתח במזבח וסיים בשלחן וכו' עכשיו שאין ביהמ"ק קיים שלחנו של אדם מכפר עליורב טוב דף ה ע"א
נה ע"א09 פתח במזבח וסיים בשלחן כו' כ"ז שביהמ"ק קיים מזבח מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליודברי מנחם - מנחם ציון דף לה ע"ב, קכב ע"א
נה ע"א10 כל זמן שבהמ"ק קייםתורה וחיים עמ' רפט
נה ע"א10 כל זמן שבית המקדש קיים - מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו - שולחנו של אדם מכפר עליונועם אלימלך דף מו ע"ג, נג ע"ב
נה ע"א11 התכפר על ידי השלחןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רעט
נה ע"א11 עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליונפש החיים עמ' 67
נה ע"א11 שולחנו של אדם מכפר עליומוסר המקרא והתלמוד עמ' קמב
נה ע"א11 שלחנו של אדם דומה למזבח ארץ החיים (ליברזון) סי' שצא
נה ע"א17 פניך דומים כמלוי בריביתעולת חודש ח"א מאמר קמב
נה ע"א20 ג' דברים מקצרין ימיו של אדם מי שנותנים לו ס"ת לקרות ואינו קורא בו וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ב אות יג, דרך ארץ פרק א אות יג, חופת אליהו פרק ג אות יג
נה ע"א20 שלושה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם ע"אאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 207
נה ע"א20 שלושה דברים מקצריןפירושי ראשונים
נה ע"א20 שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדםדרך חיים עמ' קנב
נה ע"א20 שלשה דברים מקצרים ימיונפש חיים (פלג'י) דף צא ע"ב
נה ע"א20 שלשה דברים מקצרין ימיו ושנותיו של אדם, והמנהיג עצמו ברבנות כתונת פסים פרשת שמיני ח ע"ג
נה ע"א22 המנהיג עצמו ברבנות מקצר ימיו ושנותיוהדרת אפרים ח"ב עמ' קעב
נה ע"א22 והמנהיג עצמו ברבנותפירושי ראשונים
נה ע"א22 ספר תורה לקרואפירושי ראשונים
נה ע"א24 יוסף הנהיג עצמו ברבנותפירוש המכבי שמות עמ' י
נה ע"א24 מפני מה מת יוסף קודם אחיואודה ה' דף י ע"א
נה ע"א24 מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנותמסילת ישרים עמ' תרב
נה ע"א24 מפני מה מת יוסףפירושי ראשונים
נה ע"א25 אמר רב שלשה צריכים רחמים מלך טוב שנה טובה וחלום טובמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רנב
נה ע"א28 ג' דברים מכריז הקב"ה בעצמו עליהן רעב, שובע ופרנס טובילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתיג
נה ע"א28 חלום טוב דכתיבפירושי ראשונים
נה ע"א28 שלשה דברים מכריז עליהם הקב"ה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רסד
נה ע"א28 שלשה הקב"ה מכריז עליהםילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"א29 הקב"ה מכריז בעצמו על פרנס המנהיג הצבורנתיבות עולם ח"א עמ' יח
נה ע"א31 פרנס טוב ה' מכריז עליו בעצמו מן הבאר עמ' 92
נה ע"א32 אין מעמידין פרנס על הציבור אלא א"כ נמלכין בציבור וכו'ראשית חכמה, דינין פרק פג
נה ע"א38 בצלאל ע"ש חכמתו נקראכור לזהב ח"א
נה ע"א38 בצלאל על שם חכמתו נקרא אמרי יוסף שמות דף קב ע"א, קנח ע"ד
נה ע"א38 בצלאל על שם חכמתו נקרא מי מרום ח"ד עמ' פב, ח"ו עמ' קג
נה ע"א38 בצלאל על שם חכמתו נקראאהל יהושע (הלר) עמ' 21
נה ע"א38 בצלאל על שם חכמתו נקרא, בשעה שאמר לו הקב"ה למשה וכו' אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קפא
נה ע"א38 בשעה שא"ל הקב"ה למשה עשה לי משכן ארון וכלים וכו'אמרי השכל עמ' 88
נה ע"א39 א"ל מרע"ה מנהגו של עולם אדם בונה בית וכו'יערות דבש ח"א עמ' מח
נה ע"א39 עשה ארון וכלים ומשכןאהל יהושע (הלר) עמ' 6
נה ע"א40 אדם בונה בית ואח"כ מכניס לתוכו כליםאמת ליעקב עה"ת עמ' שכז
נה ע"א42 אמר לו, שמא בצל א-ל היית וידעת?משך חכמה שמות פ' לה פס' לא
נה ע"א42 בצל א-ל היית וידעת מגיד דבריו ליעקב, הוספות לספרי הרה"מ סי' תא
נה ע"א42 בצלאל יודע לצרף אותיותכור לזהב ח"א
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות אמרי יוסף שמות דף קג ע"א
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שט
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות וכו' אורח לצדיק עמ' ב
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמים וארץאמרי בינה (שיפמאן) עמ' צו
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שמהן נבראו שמים וארץמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 153
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנברא בהם שמים וארץ חלקת יהושע עמ' סט הערה ד
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ דעת שבת עמ' עד
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ מן הבאר עמ' 93
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ כתונת פסים פרשת אמור כב ע"ב, פנחס מז ע"ב
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קכו, רנג, אור תורה סי' יג, קכ, קעט
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ משמיע שלום עמ' צז
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ שפתי חיים מועדים ח"א עמ' לא
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץבני יששכר ח"ב דף צ ע"ג
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בו שמים וארץאור הצבי עמ' 182
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו מהם שמים וארץ מי מרום ח"ט עמ' רטז
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו שמים וארץ מי מרום חי"ג עמ' צח
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיותאמת ליעקב עה"ת עמ' שכז
נה ע"א42 יודע היה בצלאל לצרף אותיותנפש החיים עמ' 12
נה ע"א42 יודע היה בצלאלאוצר הכבוד
נה ע"א42 יודע היה בצלאלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' רסב, שכ-שכא
נה ע"א42 עומדים בצל-אלמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 153
נה ע"ב42 אמר משה לבצלאל בצל אל היית מי מרום חי"א עמ' מד, מו, סה
נה ע"א42 שמא בצל אל היית אמרי יוסף שמות דף קג ע"א
נה ע"א44 אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה ס' העיקרים (מישור) עמ' תרלט
נה ע"א44 אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמהבינה לעתים דרוש נג עמ' שמא
נה ע"א44 אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמהנפש החיים עמ' 125
נה ע"א44 אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה... שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 48
נה ע"א44 אין הקב"ה נותן חכמהאוצר הכבוד
נה ע"א45 יהב חכמתא לחכימין אור יהל ח"א עמ' קנו
נה ע"א49 כי עציבותא קא מסתעייאיד אהרן עמ' כז
נה ע"א50 חלמא טבא חדוותיה מסתייהאילת השחר (טייב) דף מ ע"א
נה ע"א51 ואלהים עשה שיראו מלפניו... זה חלום רעראשית חכמה, יראה פרק יא אות לא
נה ע"א51 על חלום רע נאמר כי אלהים עשה שיראויד אהרן עמ' קב
נה ע"א54 אין חלום בלא דברים בטלים עמודי השמים ח"ב דף מה ע"ב
נה ע"א54 כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטליםס' העיקרים (מישור) עמ' רצו, ש
נה ע"ב01 לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנהראשית חכמה, אור עולם פרק כ
נה ע"ב08 לאדם טוב אין מראים חלום טוב ולאדם רע אין מראין חלום רעישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 213
נה ע"ב08 לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב וכו'נר ישראל חלק ב דף פב
נה ע"ב08 לאדם טוב מראים לו חלום רע וכו' וברש"י שםבינה לעתים דרוש נה עמ' שנח
נה ע"ב10 דוד לא חזי חלום רעמשך חכמה פתיחה לפרשת מקץ
נה ע"ב10 כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע ס' החיים (תשנג) עמ' עב
נה ע"ב17 הרואה חלום ונפשו עגומה וכו' אור אלימלך עמ' נ
נה ע"ב20 חלמא טבא חזאי וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' עב
נה ע"ב29 האי מאן דחזה חלמאפירושי ראשונים
נה ע"ב29 האי מאן דחזי חלמא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרלז, תרלח
נה ע"ב29 האי מאן דחזי חלמאילקוט הגרשוני ח"א דף טו
נה ע"ב29 ליקום קמי כהניכור לזהב ח"א
נה ע"ב33 וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה, כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 371 ,300
נה ע"ב35 האי דדחיל מעינא בישאכור לזהב ח"א
נה ע"ב35 האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא - לינקוט זקפא וכו'אור הצבי עמ' 292
נה ע"ב35 האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא לנקוט זקפא דידא דימיניה וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' קנג
נה ע"ב35 מאן דדחיל מעינא בישאדבש לפי מע' ע אות יט
נה ע"ב39 אין עין רעה שולטת בדגיםאדיר במרום ח"א פ' רצז
נה ע"ב44 בחלום אדבר בו - והחלומות שוא ידברומסתרי ים התלמוד עמ' 32
נה ע"ב44 בחלום אדבר בומשך חכמה פתיחה לפרשת מקץ
נה ע"ב45 חלום ע"י שד הוא חלום שווא מי מרום ח"ח עמ' קנו
נה ע"ב45 כאן ע"י מלאך כאן ע"י שד ס' העיקרים (מישור) עמ' ש
נה ע"ב49 אמר ר' אלעזר מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתי
נה ע"ב49 כל החלומות הולכים אחר הפהמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ-שמא
נה ע"ב49 כל החלומות הולכין אחר הפהבינה לעתים דרוש יח עמ' קמא
נה ע"ב49 כל החלומות הולכין אחר הפהטהרת יו"ט ח"ח עמ' קנא
נה ע"ב52 ג' חלומות מתקיימין חלום של שחרית וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות יד
נה ע"ב54 אין מראין לאדם אלא מהרהורי לבו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתיא
נה ע"ב54 אין מראין לאדם כו', ברש"י, בעין יעקב מכמני אשר עמ' צז
נה ע"ב54 אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו (מה שהוא מהרהר ביום - רש"י) מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רו
נה ע"ב54 אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבופרי חיים סו"ד ח
נה ע"ב54 אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבואבן פינה עמ' 104
נה ע"ב54 אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבוישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 212,213
נה ע"ב54 והחלומות מעין המחשבותאורחות צדיקים שער אמת עמ' קלב
נה ע"ב54 מראין לאדם חלום מהרהורי לבופירוש המכבי שמות עמ' צה
נה ע"ב54 כל החלומות הם הרהורי דיומאיד אהרן עמ' ק
נה ע"ב לימודים בעבודת האדם מכל מיני מאורעותס' ג' תמוז תשנד עמ' קנה
נה ע"ב מאירי ברכותפירושי ראשונים
נה ע"ב מהרש"א חלום של שחריתילקוט הגרשוני ח"א דף טו
נו ע"א27 אל תקרא לעם אחר אלא לאם אחר עטרת צבי (טאקסין) דף פה ע"א
נו ע"א52 וכ"ש רבא דבדינא וכו'דברי שלום ח"ו סי' יב
נו ע"א53 גלות מכפרת אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שעא ע"א
נו ע"א53 גלות מכפרת עון שערי תשובה (עם שערי חיים) שער רביעי מאמר א
נו ע"א פתרון חלומותמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
נו ע"ב26 הרואה נהר בחלום, רואה שלום ארץ החיים (ליברזון) סי' רמג
נו ע"ב27 שלש שלומות הן נהר וכו'מכתב סופר דף יז ע"ג
נו ע"ב28 הרואה קדירה בחלום יצפה לשלוםתורת חסד עמ' רצ
נו ע"ב32 הרואה קדירה בחלום ישכים ויאמר ה' תשפות שלום לנואמרי השכל עמ' 40
נו ע"ב39 הרואה תגלחת בחלום ישכים ויאמרתורת חסד עמ' קב
נו ע"ב39 הרואה תגלחת בחלוםדרשות אל עמי דרוש לב
נו ע"ב39 הרואה תגלחת בחלוםילקוט הגרשוני ח"א
נו ע"ב42 הרואה קנה בחלום יצפה לחכמהאור הצבי עמ' 213
נו ע"ב44 אין מראין לאדם דלועין וכו'תורת חסד עמ' שב
נו ע"ב46 הרואה בחלום שנגפודברי שלום ח"ו סי' תקסו
נו ע"ב48 הרואה חמור בחלום יצפה לישועה שנאמר עני ורוכב על חמוראמונה ודעת דף נה ע"א, נט ע"א
נו ע"ב53 הרואה גמל בחלום אוהב ישראל דף ל ע"ב
נו ע"ב53 הרואה גמל בחלום אמרי יוסף בראשית דף קלו ע"ג
נו ע"ב53 הרואה גמל בחלום, מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה נועם אלימלך דף כב ע"ג
נז ע"א08 המניח תפילין בחלום יצפה לגדולהתורת חסד עמ' שכב
נז ע"א12 הבא על אמו בחלום יצפה לבינה וכו'אור הצבי עמ' 127, 208
נז ע"א17 הבא על אחותו בחלום וכו'מכתב סופר דף יז ע"ג
נז ע"א15 תורה צוה לנו משה מורשהתאיר נרי עמ' יז
נז ע"א16 אל תקרי מורשה אלא מאורסה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשמט
נז ע"א16 אל תקרי מורשה אלא מאורסה מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רב
נז ע"א16 אל תקרי מורשה אלא מאורסהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 294
נז ע"א16 אל תקרא מורשה אלא מאורסה מי מרום ח"ב עמ' רלג
נז ע"א16 אל תקרא מורשה אלא מאורסה מי מרום חי"ב עמ' רנב
נז ע"א19 הבא על אשת איש בחלום מובטח לו שהוא בן עולם הבאפנים יפות על תהלים עמ' שעז
נז ע"א25 הרואה גפן טעונה אין אשתו מפלת נפליםתורת חסד עמ' קז
נז ע"א27 הרואה תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 258
נז ע"א29 הרואה רימונים בחלום, אם עם הארץ הוא יצפה למצוותאור הצבי עמ' 109
נז ע"א30 אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרמון עשרה למאה סי' מז
נז ע"א30 אפילו ריקנין מלאין מצוות כרמון אור יהל ח"א עמ' קכה
נז ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרמון קרני אורה עמ' צב
נז ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון ס' הזכרון לחתם סופר עמ' מח
נז ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון ס' החיים (תשנג) עמ' קלג
נז ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמוןנועם אלימלך דף ז ע"ג, עז ע"ג, קט ע"ב
נז ע"א30 אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמוןנשמת אדם עמ' קז
נז ע"א30 הריקנין שבך מלאים מצוות כרימוןישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 89
נז ע"א30 ישראל ריקנין שבה מלאים מצות כרימוןבני יששכר ח"ב דף נג ע"ג
נז ע"א32 הרואה זית בחלומו יצפה לברכה מי מרום ח"ט עמ' רמט
נז ע"א33 הרואה שמן זית וכו'דברי שלום ח"ו סי' תפט
נז ע"א33 הרואה תמרים בחלום וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
נז ע"א38 הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה מדבר קדש בראשית ח"א עמ' קמב
נז ע"א38 הרואה אווז בחלום יצפה לחכמהאבן שוהם עמ' 17
נז ע"א38 הרואה אווז בחלום יצפה לחכמהאור הצבי עמ' 239-240
נז ע"א38 הרואה אווז בחלום יצפה לחכמהמכתב סופר דף קטז ע"ג
נז ע"א38 הרואה אווז בחלום יצפה לחכמהקדושת לוי דף קג ע"א
נז ע"א46 העומד ערום בחלום, ורש"יכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 334
נז ע"א54 הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רנב
נז ע"א56 הרואה יין בחלום וכו'דברי שלום ח"ו סי' רא
נז ע"א רש"י ד"ה יצפהפירושי ראשונים
נז ע"ב03 הרואה את דוד בחלום - יצפה לחסידותאור הצבי עמ' 234
נז ע"ב16 הרואה בן זומא בחלום יצפה לחכמהדרשות שבט הלוי עמ' קנג
נז ע"ב22 כל מיני צבעונין יפין לחלום חוץ מן התכלתראשית חכמה, קדושה פרק ו אות כה
נז ע"ב26 ג' דברים מעין עוה"ב שבת ושמש ותשמיש... תשמיש נקביםראשית חכמה, אהבה פרק ו אות סה-סז, חופת אליהו פרק ג אות ו
נז ע"ב26 שלשה מעין עוה"בכור לזהב ח"א
נז ע"ב27 שבת מעין עוה"ב אוהב ישראל דף קסה ע"ב
נז ע"ב27 תשמיש אחד מששים בעה"בנתיבות עולם ח"ב עמ' רכה
נז ע"ב29 ג' דברים מרחיבים דעתו של אדםמרפא לשון עמ' נג
נז ע"ב29 ג' דברים מרחיבין דעתו וכו' ארץ החיים (ליברזון) סי' קכג
נז ע"ב29 ג' דברים מרחיבין דעתו של אדם גנזי ישראל ח"א דף פ ע"ב
נז ע"ב29 ג' דברים נאים מרחיבים דעתו של אדם, דירה נאה אישה נאה וכלים נאיםאור הצבי עמ' 215, 256
נז ע"ב29 ג' מרחיבין דעתו של אדם, דירה נאה ס' החיים (תשנג) עמ' קנו*
נז ע"ב29 דירה, כלים, אשה, נאים מרחיבין דעתו של אדם משמיע שלום עמ' קלד
נז ע"ב29 שלשה מרחיבין דעתו של אדם, דירה נאה וכו'נר ישראל חלק ב דף פג
נז ע"ב30 ה' דברים נאמרו שכל א' מהם א' מששים אש דבש שינה חלום שבתראשית חכמה, חופת אליהו פרק ה אות ב
נז ע"ב31 אש של עוה"ז אחד מס' מאש של גיהנוםשבט מוסר עמ' רה
נז ע"ב32 אחד מששים בעוה"במבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
נז ע"ב32 דבש אחד מששים במן ילקוט דברי חכמים שמות סי' רטו
נז ע"ב32 דבש אחד מששים למןדברי מנחם - מנחם ציון דף סג ע"ב
נז ע"ב32 השינה אחד מס' מהמיתהשבט מוסר עמ' רא
נז ע"ב32 שבת א' מס' לעוה"ברב טוב דף פז ע"א
נז ע"ב32 שבת אחד מס' מעולם הבאאור חדש למטיפים עמ' 30
נז ע"ב32 שבת אחד משישים בעולם הבאבני יששכר ח"א דף כד ע"ג
נז ע"ב32 שבת אחד משישים לעולם הבא מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' רסח
נז ע"ב32 שבת אחד מששים לעוה"ב דעת שבת עמ' רסב, רע, שמז, שפ, תכט בהערה
נז ע"ב32 שבת אחד מששים לעולם הבאראשית חכמה, קדושה פרק ב אות כב
נז ע"ב32 שבת אחד מששים לעולם הבאשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 222
נז ע"ב32 שבת טעם אחד משישים בגן עדןיד אהרן עמ' י
נז ע"ב32 שינה אחד מס' במיתה ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מד
נז ע"ב32 שינה אחד מששים למיתה דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שח
נז ע"ב32 שינה אחד מששים למיתה מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רסז
נז ע"ב32 שינה אחד מששים למיתה מי מרום ח"ו עמ' קנד, ח"ח עמ' יח, קמ
נז ע"ב32 שינה אחד מששים למיתהדרך חיים עמ' שכח
נז ע"ב32 שינה אחד מששים למיתהראשית חכמה, אהבה פרק ג אות יט, קדושה פרק ז אות כ
נז ע"ב32 שינה אחד מששים ממיתה תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנז, רנט
נז ע"ב32 שינה היא חלק ממיתהדברי שלום ח"ו סי' תרא
נז ע"ב33 החלום אחד מששים מנבואה תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנט
נז ע"ב33 חלום א' מששים של נבואה מי מרום ח"ח עמ' קנג
נז ע"ב33 חלום אחד משישים בנבואהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 213
נז ע"ב33 חלום אחד מששים בנבואה ס' העיקרים (מישור) עמ' רצז
נז ע"ב33 חלום אחד מששים לנבואהנועם אלימלך דף כג ע"ג, מט ע"ג
נז ע"ב38 ו דברים מרפאין את החולה ורפואתו רפואה... ו' דברים סימן יפה לחולה וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות יג
נז ע"ב43 שני גוים בבטנך, שני גייםתאיר נרי עמ' י
נז ע"ב44 שלא פסקו מעל שלחנם לא חזרת וכו' אמרי יוסף בראשית דף קכ ע"ב
נז ע"ב48 הרואה מקום שנעקרה ע"ז אהלי יעקב (הוסיאטין) דף רסז ע"א
נז ע"ב50 ובחוץ לארץ אין צריךפירושי ראשונים
נז ע"ב50 והשב לב עובדיהןפירושי ראשונים
נז ע"ב50 תפלה על ישראל רשעיםהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רכט
נז ע"ב56 רהיטי צדיקי למעבד רעותא דמרייכואור הצבי עמ' 197
נח ע"א02 נתקללה שומרון נתברכו שכניהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 210
נח ע"א07 אוכלוסא - השגחת ה' לפי ריבוי ישראלשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 31
נח ע"א07 הרואה אוכלוסי ישראל - ברוך חכם הרזיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 248-249
נח ע"א07 הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזיםדרך חיים עמ' תפה
נח ע"א07 הרואה אוכלוסי ישראל מברך ברוך חכם הרזים מן הבאר עמ' 91
נח ע"א07 הרואה אוכלוסי ישראל, אומר: ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נו
נח ע"א07 הרואה אוכלסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' נט
נח ע"א07 הרואה אוכלסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קב
נח ע"א07 הרואה אוכלסיא מברך ברוך חכם הרזיםאור הצבי עמ' 153
נח ע"א07 הרואה אוכלסיא מברך ברוך חכם הרזיםאור הצבי עמ' 269
נח ע"א10 אין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 247
נח ע"א10 אין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 197
נח ע"א10 ברוך חכם הרזים שאין דעתם דומה זה לזה מערכי לב עמ' 101
נח ע"א10 כשם שאין דעתם שווה כך אין פרצופם שווה מי מרום ח"ג עמ' סד
נח ע"א10 כשם שאין פרצופותיהן שוות כך אין דעתן שוות חובת התלמידים מאמר שני עמ' ריח
נח ע"א10 שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קמ, רסה, ח"ב עמ' קפג
נח ע"א10 שאין דעתן דומה זה לזהאמת ליעקב עה"ת עמ' תנו
נח ע"א11 בן זומא הי' עומד וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנ
נח ע"א11 בן זומא היה עומד על הר הבית והיה רואה ישראלהחברה והשפעתה מאמר 13 פרק ו
נח ע"א11 בן זומא ראה אוכלוסא בהר הבית אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלה לשמשני עטרת צבי (טאקסין) דף יג ע"ב
נח ע"א11 בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית, אמר ברוך חכם הרזים וברוך שברא כל אלו לשמשני פרי הארץ (ויטבסק) עמ' צה
נח ע"א11 בן זומא ראה אוכלוסא... ברוך חכם הרזים... לשמשנילבני ישראל (הישן) דרוש ג
נח ע"א11 בן זומא ראה אוכלסא וכו' וברוך שברא כל אלו לשמשנידרשות שבט הלוי עמ' קנג
נח ע"א12 ברוך חכם הרזים, וברוך שברא כל אלה לשמשנימשך חכמה דברים פ' ו פס' ה
נח ע"א12 ברוך שברא כל אלה לשמשניאורחות צדיקים שער הקדמה עמ' א
נח ע"א12 וברוך שברא כל אלו לשמשני מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' כט, אור תורה סי' קלד
נח ע"א12 כל הברואים נבראו לשמשני דרשות הרא"ש דף סג ע"א דרוש סה
נח ע"א13 כמה יגיעות יגע אדה"ר עד שמצא פת לאכולאור הצבי עמ' 312
נח ע"א13 כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלט
נח ע"א13 כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכולמשך חכמה דברים פ' כח פס' מח, פ' לב פס' ג
נח ע"א13 כמה יגיעות יגע אדם הראשוןפירוש מן על פרקי אבות עמ' שכד
נח ע"א13 כמה יגיעות יגע אדם ראשון עד שמצא פת לאכולדרשות אל עמי דרוש כב
נח ע"א14 ואני משכים ומוצא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקפז
נח ע"א17 אורח טוב מהו אומר וכו' אורח רע מהו אומר וכו' ס' החיים (תשנג) עמ' צב
נח ע"א17 אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעה"ב בשבילי וכו'ראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות ח
נח ע"א17 אורח טוב מהו אומר?משך חכמה במדבר פ' טז פס' לג
נח ע"א17 אורח טוב מהוילקוט הגרשוני ח"א דף יא
נח ע"א18 כל מה שטרח בעה"ב לא טרח אלא בשבילי ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שכד
נח ע"א23 אוכלוסא - ששים רבואהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תמג, תרז-תרח
נח ע"א23 אוכלוסא ששים רבואכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 6, 196
נח ע"א23 הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו וכו' מלכי ישראל אומר כו' מכבודורב טוב דף קכח ע"ב
נח ע"א23 הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו ליראיוראשית חכמה, אהבה פרק ו אות לח
נח ע"א23 הרואה חכמי ישראלנתיבות עולם ח"א עמ' נט, סח
נח ע"א23 הרואה חכמי ישראלנתיבות עולם ח"ב עמ' לה
נח ע"א24 הרואה מלכי ישראל אומר דעת שבת עמ' קב בהערה, קט
נח ע"א24 הרואה מלכי ישראל וכו'דברי שלום חלק ד עמ' סב, סד
נח ע"א24 הרואה מלכי ישראל, הרואה מלכי עכו"םדרך חיים עמ' תיא
נח ע"א24 שחלק מחכמתו ליראיושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 290
נח ע"א26 לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל דעת שבת עמ' קכג
נח ע"א26 לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל וכו'ראשית חכמה, אור עולם פרק יג
נח ע"א26 לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכים... יזכה יבחין שמועה טובה דף יב ע"א
נח ע"א27 רב ששת היה סגי נהור מי מרום ח"י עמ' קטו
נח ע"א27 רב ששת סגי נהור הוה. הוו קאזלי כולי עלמא לקבולי אפי מלכא, וקם זל בהדייהו רב ששת, אשכחיה ההוא צדוקי, אמר ליה: חצבי לנהרא, כגני לייא, אמר ליה: תא חזי דידענא טפי מינך כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שפח
נח ע"א28 חצבי לנהרא כגני לייאתורת חסד עמ' שיב
נח ע"א32 א"ל אתא מלכא, א"ל אין השתא אתא, א"ל מנא ידעתאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קעח
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע ברכות אבי דף כט ע"א
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע גנזי ישראל ח"א דף עד ע"א
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא דברי שמואל (תשיג) עמ' ב
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא דברי שמואל (תשנח) עמ' יב
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' לב, סח, שלט
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעאאבן יהושע עמ' 1
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעאאבן פינה עמ' 40
נח ע"א32 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעאאהל רחל עמ' 672
נח ע"א32 מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעאמשך חכמה הפטרת וילך
נח ע"א32 מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעאבינה לעתים דרוש סג עמ' תכב
נח ע"א37 נתן בו עיניו קדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נ
נח ע"א37 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות ילקוט דברי חכמים בראשית סי' ה, נט (הקדמה)
נח ע"א37 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תע
נח ע"א37 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותנשמת אדם עמ' קלג
נח ע"א37 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותקדושת לוי דף לה ע"ד
נח ע"א37 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותשבט מוסר עמ' מב, שיז
נח ע"א37 נתן עיניו בו ושלט הדין ונעשה גל עצמותראשית חכמה, קדושה פרק ח אות כב
נח ע"א45 מי עביד רחמנא ניסא לשקראהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כב, סב
נח ע"א47 אם בא להרגך השכם להרגופירוש המכבי דברים עמ' תכב
נח ע"א47 הבא להרגך השכם להורגו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף עז ע"ב
נח ע"א47 הבא להרגך השכם להרגומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 492
נח ע"א48 לך ד' מגדולה זו מע"בגבורות ה' עמ' יח
נח ע"א48 לך ה' הגדולה זו מ"בלבני ישראל (הישן) דרוש ד
נח ע"א49 והתפארת - זו חמה ולבנהאור הצבי עמ' 56
נח ע"א53 אין השם שלם ואין הכסא שלם מדבר קדש מועדים ח"א עמ' לב
נח ע"א53 לך ה' הממלכה זו מלחמת עמלק אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קפא ע"א, קפב ע"ב, קפז ע"א, קפט ע"א
נח ע"א53 לך השם הממלכה זו מלחמת עמלק דעת שבת עמ' תיג, תכב בהערה
נח ע"א54 אפילו ריש גרגותא מן שמיא מנו ליה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קצג, שצ
נח ע"א54 אפילו ריש גרגיתא מן שמיא דרשות הרא"ש דף עו ע"ב דרוש פ
נח ע"א55 לך ה' הגדולה זו קריעת ים סוףאבן יהושע עמ' 100
נח ע"א55 לך ה' הגדולה... וההוד זה ביהמ"קאוצר הכבוד
נח ע"א55 רבי עקיבא הכריז 'והנצח - זו ירושלים'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 509
נח ע"א55 ריש גרגותא מן שמיא מוקמיהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפג
נח ע"א56 התפארת זו מתן תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 203
נח ע"א56 והנצח זו ירושליםאבן שוהם עמ' 95
נח ע"א56 והתפארת זו מתן תורה שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 165 ,132 ,60
נח ע"א56 והתפארת זו מתן תורהבני יששכר ח"א דף כד ע"א, סה ע"א
נח ע"א56 והתפארת זו מתן תורה דעת שבת עמ' רמא, רמו
נח ע"א56 והתפארת זו מתן תורהתפארת ישראל עמ' ו
נח ע"ב01 בתי ישראל בישובןהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסח
נח ע"ב01 הרואה בתי ישראל שפת אמת - ואלה מסעי עמ' 124
נח ע"ב01 הרואה בתי ישראל ביישובן מברך ברוך מציב גבול אלמנהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 200
נח ע"ב01 הרואה בתי ישראל בישובן, אומר: 'ברוך מציב גבול אלמנה'שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 288
נח ע"ב01 הרואה בתי ישראלפירושי ראשונים
נח ע"ב05 עולא ור"ח אזלו באורחא וכו' ס' הזכרון לחתם סופר עמ' נד
נח ע"ב05 עולא ור"ח הוו וכו'דברי שלום חלק ה סימן קנט
נח ע"ב09 אנחה שוברת חצי גופו של אדם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שעא
נח ע"ב11 אף כל גופו של אדםפירושי ראשונים
נח ע"ב13 ביתא דהוו בה שיתין אפייתא ביממא וכו' נפל בחלא ולא אתנחס' החיים (תשנג) עמ' צה
נח ע"ב14 ולא שקל ידאפירושי ראשונים
נח ע"ב14 לא שקל ידא מן כיסא וכו'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קמו
נח ע"ב16 ותו הוו פתיחין ליהפירושי ראשונים
נח ע"ב19 מיום שחרב בהמ"ק נגזר על בתיהם של צדיקים שיחרבואבן פינה עמ' 118
נח ע"ב19 מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקיםתורת חסד עמ' קיב
נח ע"ב25 דיו לעבד להיות כרבו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לא
נח ע"ב25 דיו לעבד להיות כרבוראשית חכמה, קדושה פרק טו אות צט, ענוה פרק ו אות ס, אור גדול פרק כ אות ב
נח ע"ב25 הרואה קברי ישראל אומר ברוך אשר יצר אתכם בדין וכו'אלומת יוסף דף ו ע"ב
נח ע"ב25 הרואה קברי ישראלאוצר הכבוד
נח ע"ב26 ברוך אשר יצר אתכם בדיןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 66-67
נח ע"ב35 ברכינן עלך תרתיכור לזהב ח"ב
נח ע"ב36 אמר להו כיוון דקחזתינייכו חשיבתו בעיני כשיתין ריבוא ובריך עליהו תלתא וכו'אמונה ודעת דף לה ע"ב
נח ע"ב44 ברכה על בריות נאותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 203
נח ע"ב44 הרואה בריות נאות מברך ברוך שככה לו בעולמובני יששכר ח"א דף קלה ע"ד
נח ע"ב44 ראה בריות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו פרי הארץ (ויטבסק) עמ' לז
נח ע"ב44 ראה בריות טובותפירושי ראשונים
נח ע"ב45 אומר ברוך שככה לו בעולמומשך חכמה במדבר פ' כג פס' כג-כד
נח ע"ב45 ועל הזיקין מאי זיקין... כוכבא דשביטמסתרי ים התלמוד עמ' 28
נח ע"ב46 אמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא משמיע שלום עמ' קצב
נח ע"ב46 נהירין לי שבילי דרקיעא כשבילי דנהרדעאכוזרי מאמר ד סי' כט
נח ע"ב46 נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא ס' העיקרים (מישור) עמ' תסג
נח ע"ב46 נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעאיערות דבש ח"א עמ' צד
נח ע"ב52 אילמלא חמה של כסילדברי שלום ח"ו סי' תרפא
נח ע"ב רש"י - כגון בישוב בית שנישיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 288
נט ע"א06 קטיגור נעשה סניגור שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 372 ,203 ,197
נט ע"א10 ועל הזוועות מאי זוועות... גוההמסתרי ים התלמוד עמ' 34
נט ע"א10 מאי זוועות, בשעה שהקב"ה זוכר את בניו וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 4
נט ע"א13 בשעה שהקב"ה זוכר את בניו שרויים בצער בין או"ה מוריד דמעות אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קמח
נט ע"א13 בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער אמרי יוסף בראשית דף ריז ע"ב
נט ע"א14 דמעות של ה'מבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
נט ע"א14 דמעות של ה'מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסא
נט ע"א22 ועל הרעמים מאי רעמים, ענני בגלגלאמסתרי ים התלמוד עמ' 38
נט ע"א22 מהיכן רעמים יוצאים גנזי ישראל ח"ב דף קצו ע"א
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב מי השילוח (מישור) ח"א עמ' סו
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב קול שמחה פ' וארא סי' יא
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 147
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלבראשית חכמה, יראה פרק יא אות לא, אהבה פרק ה אות לט
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלא לפשט כו'כרם פתחיה גפן יד שריג א
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלאילקוט הגרשוני ח"א
נט ע"א39 לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שכו
נט ע"א40 הרואה את הקשת וכו'דברי שלום חלק ד עמ' לד
נט ע"א40 הרואה את הקשת צריך שיפול על פניו במערבא לייטי עלהאמרי השכל עמ' 160
נט ע"א40 הרואה את הקשתדברי שלום ח"ו סי' תרעח, תרעט
נט ע"א49 הרואה רקיע בטהרתו אומר ברוך עושה בראשית מערכי לב עמ' 50
נט ע"א52 מיום שחרב ב"ה לא נראית רקיע בטהרתהמכתב סופר דף קטו ע"ד
נט ע"ב01 הרואה חמהכתבי רבנו בחיי עמ' קסה
נט ע"ב01 הרואה לבנה בחידושהאוצר הכבוד
נט ע"ב04 מחזורמבוא התלמוד פל"א עמ' שמג
נט ע"ב18 ניידי עינייהו משום דדיירי בבית אפלאבני שהם (רובינשטיין) דף לח ע"א
נט ע"ב19 על הגשמים מברך וברש"י ד"ה ה"ג יד יצחק עמ' קכח ס"ק ד [הלכה]
נט ע"ב42 ברכת הטוב והמטיב על ירידת גשמים על שדה משותפת שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 258
נט ע"ב43 על שלו הוא אומר יד יצחק עמ' קכו ס"ק א [הלכה]
נט ע"ב50 ברכת 'הטוב והמטיב' על הייןאדיר במרום ח"א פ' שטז
נט ע"ב50 על שנוי יין צריך לברך "הטוב והמיטיב"משך חכמה דברים פ' ח פס' י
נט ע"ב51 דאיכא בני חבורה יד יצחק עמ' קכז ס"ק ב [הלכה]
נט ע"ב רש"י ד"ה שבתאיאמת ליעקב עה"ת עמ' שב
נט ע"ב תוד"ה הטוב יד יצחק עמ' קכד ס"ק ה [הלכה]
נט ע"ב תוד"ה התם יד יצחק עמ' קכו ס"ק א [הלכה]
ס ע"א20 מברך על הרעה היכי דמיקול יעקב (שאול) קונטרס השאלות דף ג ע"ד
ס ע"א20 מברך על הרעהילקוט הגרשוני ח"א
ס ע"א23 יהי רצון שתלד כו' ה"ז תפלת שואאמת ליעקב עה"ת עמ' תו
ס ע"א23 שתלד אשתי זכר ה"ז תפלת שוא כו'דרשות שבט הלוי עמ' שח
ס ע"א24 דנה לאה דין בעצמהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
ס ע"א24 לאה התפללהרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' רסב
ס ע"א26 אין מתפללין על נסים ברכות אבי דף קכה ע"א
ס ע"א30 איש מזריע תחלה - יולדת נקבה, אשה מזרעת תחלה - יולדת זכרכתונת פסים פרשת בלק מה ע"א
ס ע"א30 איש מזריע תחלה - יולדת נקבה, אשה מזרעת תחלה - יולדת זכרנועם אלימלך דף נז ע"א, ס ע"א
ס ע"א31 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראוצר הכבוד
ס ע"א31 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קל, אור תורה סי' תלד
ס ע"א31 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראדיר במרום ח"ב פ' קמח
ס ע"א31 אשה מזרעת תחלה רוח חיים (חיד"א) עמ' סח
ס ע"א31 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צ
ס ע"א32 הלל שמע קול צווחה בעיר וכו' מובטח אני שאין זה בביתי עשרה למאה סי' מ
ס ע"א32 ושמע קול צווחה בעיראור הרעיון עמ' קפח
ס ע"א32 כששמע קול צוחה בעיר אמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתיבינה לעתים דרוש ב עמ' יד, דרוש יד עמ' קיז
ס ע"א32 מעשה בהלל הזקן וכו' מובטח אני שאין זה בתוך ביתייערות דבש ח"א עמ' קמד
ס ע"א32 מעשה בהלל הזקןנתיבות עולם ח"ב עמ' רלב
ס ע"א33 מובטח אני שאין זה בתוך ביתיאור החיים (שיטץ) עמ' 28
ס ע"א33 מובטח אני שאין זה בתוך ביתידבש לפי מע' ע אות ב
ס ע"א33 מובטח אני שאין זה בתוך ביתימרפא לשון עמ' קו
ס ע"א33 מובטחני שאין זה בתוך ביתי עטרת צבי (טאקסין) דף טז ע"א
ס ע"א37 אמר ליה חטאה את דברי שמואל (תשיג) עמ' קמב
ס ע"א37 אמר ליה חטאה את דברי שמואל (תשנח) עמ' קמח
ס ע"א37 אמר ליה חטאה אתמסילת ישרים עמ' שכח
ס ע"א37 חזייה דקמפחיד וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
ס ע"א37 חזייה דקא מפחד - א"ל חטאה אתאבן פינה עמ' 81
ס ע"א37 חזייה ר' ישמעאל בר"י קא מפחדנתיבות עולם ח"ב עמ' רלא
ס ע"א37 חטאה את דכתיב פחדו בציון חטאים פרי הארץ (ויטבסק) עמ' ק, קכו
ס ע"א37 חטאה את דכתיב פחדו בציון חטאיםפנים יפות על תהלים עמ' קעז
ס ע"א37 חטאה את שנאמר פחדו בציון חטאיםאודה ה' דף מה ע"ב
ס ע"א37 פחדו בציון חטאיםאור הרעיון עמ' רז
ס ע"א38 אשרי אדם מפחד תמיד - ההוא בד"ת כתיבמסילת ישרים עמ' ריב, תרכח
ס ע"א38 אשרי אדם מפחד תמיד - ההוא בדברי תורה כתיב דברי יהושע מאמר ג פ"ד עמ' קל
ס ע"א38 אשרי אדם מפחד תמיד ההוא בדברי תורה כתיבראשית חכמה, יראה פרק יד אות ל
ס ע"א47 הנכנס לבית המרחץ וכו'דברי שלום חלק א עמ' פח
ס ע"א49 לעולם אל יפתח אדם פיו לשטןהחברה והשפעתה מאמר 10 פרק ט
ס ע"א53 הנכנס להקיז דםפירושי ראשונים
ס ע"א56 מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות ילקוט דברי חכמים שמות סי' רצה
ס ע"א56 ניתנה רשות לרופא לרפאות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 361
ס ע"א56 ניתנה רשות לרופא לרפאותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 114
ס ע"ב01 הנכנס לבית הכסא אומר: התכבדו מכובדיםכוזרי מאמר ג סי' יא
ס ע"ב01 התכבדו מכובדים דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רמט
ס ע"ב09 אשר יצר את האדם בחכמה... רופא כל בשר ומפליא לעשותכוזרי מאמר ג סי' יא
ס ע"ב15 ומפליא לעשותרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תעא
ס ע"ב17 הנכנס לישן על מטתו... ואומר ברוך המפיל וכו' תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רנג, רנה
ס ע"ב23 ואל תביאני לידי חטאדרך חיים עמ' רפב
ס ע"ב27 אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא אתה עתיד... ולהחזירה בי לעתיד לבאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 193
ס ע"ב27 כד מיתער משינתיהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
ס ע"ב27 נשמה שנתת בי טהורה דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רעה
ס ע"ב31 המחזיר נשמות לפגרים מתים דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שח
ס ע"ב35 כד מסיים מסאנה אומר ברוך שעשה לי כל צרכיאהל רחל עמ' 557
ס ע"ב39 כי מנח תפילין אדרעיה לימא כו' ארישיהאמת ליעקב עה"ת עמ' תעט
ס ע"ב39 כי מנח תפיליןילקוט הגרשוני ח"א דף טו
ס ע"ב39 שי"ן של תפיליןכתבי רבנו בחיי עמ' תמו
ס ע"ב41 כי משי ידיה אומר ברוך אקב"ו ענט"י חלקת יהושע עמ' צז הערה קמז, עמ' קא
ס ע"ב42 כי משי אפיה לימא ברוך המעביר שינה קדושת עיניים סי' תקנו
ס ע"ב46 חייב אדם לברך על הטובה כשם שמברך על הרעהאור הצבי עמ' 96
ס ע"ב46 חייב אדם לברך על הרעהאוצר הכבוד
ס ע"ב46 חייב לברך על הרעההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רל
ס ע"ב46 חייב לברך על הרעהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 20
ס ע"ב47 חייב אדם לברך על הרעה ליהודים היתה אורה עמ' קיב
ס ע"ב47 מאי חייב אדם לברך על הרעה ליהודים היתה אורה עמ' קיב
ס ע"ב49 לא נצרכה אלא לקבולניהו בשמחה אהלי יעקב (הוסיאטין) דף כד ע"א, לט ע"א
ס ע"ב49 לא נצרכה אלא לקובולינהו בשמחהדרך חיים עמ' שסב
ס ע"ב49 לקבולינהו בשמחהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 137, 141
ס ע"ב49 לקבולינהו בשמחהאור הרעיון עמ' קפז-קפח
ס ע"ב49 לקבולינהו בשמחההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 22
ס ע"ב49 לקבולינהו בשמחה, (ברכת דיין האמת)החברה והשפעתה מאמר 25 פרק יא
ס ע"ב50 אם חסד - אשירה, ואם משפט - אשירהנועם אלימלך דף קג ע"ד
ס ע"ב50 אם חסד אם משפטדברי שלום ח"ו סי' קפט
ס ע"ב50 אם חסד אשירה ואם משפט אשירההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 203
ס ע"ב50 אם חסד לך אשירה אם משפט אשירהמשך חכמה בראשית פ' לה פס' א, דברים פ' לג פס' ב
ס ע"ב50 אם לחסד אשירה ואם למשפט אשירה מי מרום ח"ט עמ' קנה
ס ע"ב50 חסד אשירה משפט אשירה מי מרום ח"ז עמ' קה
ס ע"ב50 מאי קרא חסד ומשפטפירושי ראשונים
ס ע"ב52 ר"ת אמר מהכא - צרה ויגון אמצא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שלה ע"א
ס ע"ב54 כל דעבדין מן שמיא לטבנתיבות עולם ח"ב עמ' רלב
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטב מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קסא
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטב עביד משמיע שלום עמ' קפב, קפד
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטב עבידאור הרעיון עמ' קפז
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטב עבידמכתבי מרום עמ' לב
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטב עבידנר ישראל חלק ב דף פג, חלק ג דף קח
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטבילקוט הגרשוני ח"א דף כא
ס ע"ב54 כל דעביד רחמנא לטבשערי תשובה סה"י אות נד
ס ע"ב54 כל מאי דעבדין מן שמיא, לטבדעת תבונות פ' קסח; קל"ח פתחי חכמה פ' כז
ס ע"ב54 כל מאי דעבידדברי שלום ח"ו סי' רצה, תפח
ס ע"ב54 כל מה דעבד רחמנא לטב עבד ילקוט דברי חכמים בראשית סי' צב, ויקרא סי' קכ
ס ע"ב54 כל מה דעבד רחמנא לטב עבדאורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע
ס ע"ב54 כל מה דעביד רחמנא לטב אבידשפע חיים ח"ו עמ' רנו
ס ע"ב54 כל מה דעביד רחמנא לטב עביד עשרה למאה סי' מ
ס ע"ב54 לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עבידמסילת ישרים עמ' תקמז
ס ע"ב54 לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעבדין מן שמיא לטבראשית חכמה, אור עולם פרק ד
ס ע"ב54 מה דעביד רחמנא לטב עביד אור יהושע דף לח ע"ב
ס ע"ב54 ר' עקיבא היה אומר כל מאן דעביד רחמנא לטב עבידאבל מצרים ח"ב דף כג ע"ב
ס ע"ב55 דר"ע דהוה קאזיל באורחא וכו' כבייא לשרגא כו' אכלי' לחמרא אמר כל דעביד רחמנא לטב מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' סח, אור תורה סי' קעה
ס ע"ב55 מעשה דר"ע - כל מאי דעביד רחמנא ליהודים היתה אורה עמ' קיב
ס ע"ב55 עובדא דר"ע בנר ותרנגול וחמור ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קכ
סא ע"א02 לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקב"הראשית חכמה, אור עולם פרק טו
סא ע"א02 לעולם יהיו דבריוילקוט הגרשוני ח"א
סא ע"א02 לעולם יהיו דבריופירושי ראשונים
סא ע"א08 וייצר - שני יצרים ברא הקב"ה יצר טוב ויצר רעדרך חיים עמ' רלז
סא ע"א10 והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטה!משך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
סא ע"א11 אוי לי מיצרי או לי מיוצרי אור יהל ח"א עמ' קכד
סא ע"א11 אוי לי מיצרי וברש"י שםמרפא לשון עמ' קנח
סא ע"א11 אוי לי מיצרידברי שלום ח"ו סי' תקד
סא ע"א12 דו פרצופין ברא הקב"ה באדה"ר וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסה, קסח, רנד, אור תורה סי' י, יא, צט, רסב, תט, תפד
סא ע"א12 דו פרצופין ברא הקב"ה באדם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שנג
סא ע"א12 דו פרצופין נבראו משמיע שלום עמ' קסח
סא ע"א14 ח"א פרצוף וח"א זנב אמרי יוסף דברים דף פח ע"ב
סא ע"א14 חד אמר פרצוף וחד אמר זנב אור יהל ח"א עמ' ק-קא
סא ע"א14 רב ושמואל חד אמר פרצוף וח"א זנב וכו'מטה יששכר עמ' רלח
סא ע"א16 אחור וקדם צרתני - אחור לכל מעשה בראשית וקדם במחשבהאהבת דוד (וועגער) עמ' 14
סא ע"א16 אחור למעשה בראשית וקדם לפורענותנועם אלימלך דף עט ע"ג
סא ע"א16 אחור למעשה בראשיתנתיבות עולם ח"ב עמ' קא
סא ע"א21 ובקללה מתחילין מן הקטןאמת ליעקב עה"ת עמ' רסו, רפא
סא ע"א29 בתחלה עלה במחשבה לברוא שניםכרם פתחיה גפן יח שריג א
סא ע"א29 כיצד בתחלה עלה במחשבה לבראותקדושת לוי דף קח ע"א
סא ע"א29 עלה במחשבה לבראות שניםרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' עב
סא ע"א33 ויבן את הצלעכור לזהב ח"ב
סא ע"א33 ויבן ה' אלקים את הצלעאוצר הכבוד
סא ע"א34 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדםיערות דבש ח"א עמ' קפח
סא ע"א34 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה כמו כלה והביאה לאדם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' מו
סא ע"א40 דגברא סגי ברישא וכו' מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסח
סא ע"א41 לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפי' אשתו וכו'ראשית חכמה, יראה פרק ה אות יד, אור עולם פרק כ
סא ע"א41 לא יהלך אדם אחורי אשה וכו' קדושת עיניים סי' תסד, תסה
סא ע"א41 לא יהלך אדם אחורי וכו'דברי שלום חלק ב עמ' ד
סא ע"א42 המרצה מעות לאשה כדי להסתכל ביופייה אינו ניצל מדין גיהינוםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלט
סא ע"א42 המרצה מעות לאשה כו' להסתכל בה כו' לא ינקה מדינה של גיהנםשערי תשובה סה"י אות עג
סא ע"א42 המרצה מעות לאשה מידו לידה וכו' קדושת עיניים סי' תסו
סא ע"א42 המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה לא ינקה מדינה של גיהנםמסילת ישרים עמ' שעו
סא ע"א42 המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה לא ינקה מדינה של גיהנםראשית חכמה, הקדמה פרק כד
סא ע"א42 המרצה מעות לאשהטהרת יו"ט ח"ט עמ' נט
סא ע"א42 המרצה מעות לאשהנתיבות עולם ח"ב עמ' קטו
סא ע"א42 המרצה מעות מידו לידהטהרת יו"ט ח"ח עמ' קיא
סא ע"א42 יד ליד לא ינקה רע כל המרצה מעות מידו לידה וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 26
סא ע"א43 אחורי ארי ולא אחורי אשהדרך חיים עמ' קכז
סא ע"א43 אחורי ארי ולא אחורי אשהנר ישראל חלק ג דף קט
סא ע"א44 מנוח ע"ה היה כו' אחרי האיש ולא לפני האידאמת ליעקב עה"ת עמ' קלה
סא ע"א44 מנוח עם הארץ היהבינה לעתים דרוש יא עמ' פט, דרוש יז עמ' קלב
סא ע"א44 מנוח עם הארץ היהבני יששכר ח"א דף קנו ע"א
סא ע"א45 דכתיב וילך אלקנהפירושי ראשונים
סא ע"א45 וילך אלקנה אחרי אשתומבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
סא ע"א52 היושב במפתחי הלבשערי תשובה סה"ת
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב אהלי יעקב (הוסיאטין) דף קעח ע"א
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב ויושב בין ב' מפתחי הלברב טוב דף לג ע"א
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' כז
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלבנפש החיים עמ' 113
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב ויושב במפתח לבו של אדםנר ישראל חלק ג דף קיח
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב ויושב על ב' מפתחי הלבמרפא לשון עמ' שכה
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבובאוצר הכבוד
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבובדברי שלום ח"ו סי' רט
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבובילקוט הגרשוני ח"א
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבובלבני ישראל (הישן) דרוש ה
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבובנתיבות עולם ח"ב עמ' קכו
סא ע"א52 יצה"ר דומה לזבוב, ושמואל אמר כמין חיטה הואאור הצבי עמ' 249
סא ע"א52 יצה"ר כמין חטא הוא אהלי יעקב (הוסיאטין) דף שג ע"ב
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב וכו'אור הצבי עמ' 242
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב וכו'אור הצבי עמ' 93
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלבאור חדש למטיפים עמ' 80
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלבאמרי השכל עמ' 113
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבוב ויושב על שני מפתחות הלב חוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצו
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבוב ויושב על שני מפתחי הלבאהבת דוד (וועגער) עמ' 42
סא ע"א52 יצר הרע דומה לזבובפירושי ראשונים
סא ע"א52 שני מפתחי הלבאדיר במרום ח"א פ' רמא
סא ע"א53 ב' כליות יועצותאוצר הכבוד
סא ע"א53 ב' כליות יש בו באדם ליהודים היתה אורה עמ' לג
סא ע"א53 שתי כליות אחת יועצת לטובה ואחת לרעההמעשה והמדרש עמ' קט
סא ע"א53 שתי כליות אחת יועצתו לטובה ואחת לרעהאור הרעיון עמ' פב
סא ע"א53 שתי כליות יועצות לו לאדם אחד לטוב ואחד לרעאור הצבי עמ' 158
סא ע"א53 שתי כליות יש באדם אחת יועצתו לטובה וכו'אודה ה' דף כד ע"ב
סא ע"א53 שתי כליות יש בו באדםפרי חיים דרוש ה אות ב
סא ע"א53 שתי כליות יש לו לאדם א' יועצתו לטוב וא' יועצתו לרעאור הצבי עמ' 249
סא ע"א54 ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלואור הצבי עמ' 112
סא ע"א55 הלב מביןאדיר במרום ח"א פ' רמא
סא ע"א55 הלב מבין, הכליות יועצותפנים יפות על תהלים עמ' קצב, שמו
סא ע"א55 כליות יועצות מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קנח, אור תורה סי' קנ
סא ע"א55 כליות יועצות לב מבין ליהודים היתה אורה עמ' לג
סא ע"א55 כליות יועצות לב מביןשבט מוסר עמ' ב
סא ע"א55 כליות יועצותמשך חכמה בראשית פ' א פס' ה
סא ע"א55 כליות יועצותנר ישראל חלק ג דף קט
סא ע"א55 כליות יועצותראשית חכמה, אהבה פרק יא אות מח, קדושה פרק ז אות יא
סא ע"א55 כליות יועצות, לב מבין...נועם אלימלך דף א ע"א
סא ע"א55 כליות יועצות... כבד כועס... טחול שוחק... קיבה ישינהכוזרי מאמר ד סי' כה
סא ע"א55 לב מבין מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' קסד, רנד, אור תורה סי' קעט, ר, רג
סא ע"א55 לב מביןראשית חכמה, יראה פרק ג אות ז, פרק ה אות כה, אהבה פרק ו אות ב, קדושה פרק ו אות ד, פרק ז אות ו
סא ע"א תוס' הרגיל לעבור אחרי אשהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעה
סא ע"ב01 כבד כועס מרה זורקת כו' מכמני אשר עמ' צז
סא ע"ב01 כבד כועסאור הצבי עמ' 215
סא ע"ב02 טחול שוחקבני יששכר ח"א דף מו ע"ג
סא ע"ב06 צדיקים - יצר טוב שופטן טללי אורות עמ' קיט
סא ע"ב06 צדיקים - יצר טוב שופטן...רשעים - יצר רע שופטן... כגון אנו - בינונים!נועם אלימלך דף טז ע"ג, מה ע"ב, מט ע"ד, צג ע"ד
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטן רשעים יצ"ר שופטן בינוני זה וזה שופטןדברי מנחם - מנחם ציון דף כה ע"ב
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטן רשעים יצה"ר שופאןקדושת יו"ט ח"א דף מט ע"א
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטן רשעים יצה"ר שופטן וכו' ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רצז
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטןדרשות שבט הלוי עמ' ג
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטןמטה יששכר עמ' פא
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטןפרי חיים, רמ"ץ דרוש ו
סא ע"ב06 צדיקים יצ"ט שופטן... רשעים יצ"ר שופטן מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שעב
סא ע"ב06 צדיקים יצה"ט שופטןהמעשה והמדרש עמ' קי
סא ע"ב06 צדיקים יצר הטוב שופטן רשעים יצה"ר שופטן כתונת פסים פרשת אחרי טז ע"ג, שלח לט ע"ג, בלק מו ע"ג
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב וכו'דברי שלום ח"ו סי' רחצ, רצט, שא
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטם רשעים יצה"ר שופטם בינונים זה וזה שופטם מי מרום ח"ז עמ' כו
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים יצה"ר שופטם וכו' גנזי ישראל ח"ב דף קס ע"א
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטן שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קלב
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטן וכו'. רשעים, יצר רע שופטן וכו'. בינונים, זה וזה שופטן מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' תפט
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטןאוצר הכבוד
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטןיד אהרן עמ' קמז
סא ע"ב06 צדיקים יצר טוב שופטןנתיבות עולם ח"ב עמ' קלב
סא ע"ב08 רשעים יצר הרע שופטן פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלא
סא ע"ב10 בינונים זה וזה שופטןדרשות אל עמי דרוש כ
סא ע"ב10 בינונים אלו ואלו שופטן שנאמר כי יעמוד לימין אביון עטרת צבי (טאקסין) דף מח ע"א
סא ע"ב10 בינונים זה וזה שופטן שנאמר כי יעמוד לימין באיון להושיע משופטי נפשואור הצבי עמ' 212
סא ע"ב11 אמר רבה כגון אנו בינונים א"ל אביי לא שביק מר חיי וכו'ראשית חכמה, יראה פרק ו אות יא, קדושה פרק ו אות עא
סא ע"ב11 אמר רבה כגון אנו בינוניםמשך חכמה דברים פ' ל פס' כ
סא ע"ב15 לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הואדרך חיים עמ' תשנא
סא ע"ב16 לא אברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי וכו' דגלי יהודה דרוש א אות י
סא ע"ב16 לא נברא העוה"ז אלא לאחאב דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רנח, תקט
סא ע"ב16 לא נברא מעולם הזה אלא לאחאב וחבריונתיבות עולם ח"ב עמ' קכט, קעט
סא ע"ב18 לאחאב העוה"זהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רצח
סא ע"ב20 אם נאמר בכל נפשך קול ששון (גולדברג) פתיחה
סא ע"ב20 אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך וכו'אוזן שמואל דף מא ע"ב
סא ע"ב20 אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך וכו'אמרי השכל עמ' 99
סא ע"ב20 אם נאמר בכל נפשך למה נאמרילקוט הגרשוני ח"א
סא ע"ב23 יש אדם שגופו חביב עליו מממונו מי מרום חי"ב עמ' רכח
סא ע"ב23 יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך וכו'ראשית חכמה, אהבה פרק ד אות כח
סא ע"ב25 אדם שממונו חביב עליו מגופונפש החיים עמ' 53
סא ע"ב25 יש לך אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שפו
סא ע"ב25 יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו מי מרום חי"ג עמ' פב
סא ע"ב25 יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סג
סא ע"ב25 יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופופירוש המכבי שמואל עמ' שה
סא ע"ב27 אפילו נוטל את נפשךפירוש המכבי דברים עמ' שכ
סא ע"ב27 בכל נפשך - אפ' הוא נוטל את נפשך טללי אורות עמ' קמט
סא ע"ב27 בכל נפשך אפי' נוטל את נפשךדרשות שבט הלוי עמ' ג
סא ע"ב27 בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשךפנים יפות על תהלים עמ' שס
סא ע"ב27 'ובכל נפשך' - אפילו נוטל את נפשךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 122
סא ע"ב27 ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשךראשית חכמה, אהבה פרק א אות י, טו, כא
סא ע"ב28 מעשה וגזרה מלכותילקוט הגרשוני ח"א
סא ע"ב28 פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה כו', מה עשה רבי עקיבא היה מקהיל קהילות ברבים ועסק בתורה מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' ח
סא ע"ב28 פעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף פא ע"א
סא ע"ב28 פעם אחת גזרה מלכותכתבי רבנו בחיי עמ' לא-לב
סא ע"ב28 פעם אחת גזרה מלכות, ובמהרש"א ליהודים היתה אורה עמ' מד
סא ע"ב29 בא פפוס בן יהודה ומצאו לר"ע שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורהבינה לעתים דרוש נח עמ' שעה
סא ע"ב33 משל השועל והדגיםמכמני עוזיאל עמ' קד
סא ע"ב33 משל לשועלמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלז-שלח
סא ע"ב38 ומה במקום חיותנו אנו מתיראים במקום מיתתנו לא כל שכןנתיבות עולם ח"א עמ' סב
סא ע"ב38 ומה במקום חיותנו אנחנו מתייראים וכו'אור הצבי פתחא זעירא אות ה
סא ע"ב38 ומה במקום חיותנו כך במקום מיתתנו עאכ"ונפש החיים עמ' 171
סא ע"ב40 ישראל כיון שפורשים מן התורה מיד מתים מי מרום ח"ו עמ' קסו
סא ע"ב42 בזמן שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה וכו'אור הצבי עמ' 253
סא ע"ב42 בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגהאוזן שמואל דף מג ע"א
סא ע"ב42 בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה... מתי יבוא לידי ואקיימנו?כוזרי מאמר ג סי' סה
סא ע"ב42 בשעה שהוציאו את ר"ע להריגה... א"ל תלמידיו עד כאן...שמועה טובה דף מו ע"א
סא ע"ב42 בשעה שהוציאו את רע"ק להריגה... הי' מאריך באחד וכו'דברי מנחם - מנחם ציון דף פד ע"א
סא ע"ב42 כשהוציאו לר"ע להריגהאהבת עולם דף סא
סא ע"ב42 כשהוציאו רע"ק להריגה זמן ק"שילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קכא-ב
סא ע"ב43 המעשה בר"ע שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל מי מרום ח"ט עמ' שסב
סא ע"ב43 והיו סורקין בשרו במסרקות של ברזלטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
סא ע"ב43 ק"ש של יעקב, ק"ש של ר"עלבני ישראל (הישן) דרוש ג
סא ע"ב43 רע"ק בשעה שהוציאוהו להריגה קרא ק"ש ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקנד
סא ע"ב44 אמר ר"ע כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה... ועכשיו שבא לידי לא אקיימנוראשית חכמה, הקדמה פרק כב
סא ע"ב44 אמרו תלמידיו עד כאן וכו' דרשות הרא"ש דף כא ע"א דרוש יח
סא ע"ב44 דברי רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטערמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 380
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי ואקיימנהקדושת יו"ט ח"א דף יג ע"א-ע"ב
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער על הפסוק הזהנתיבות עולם ח"ב עמ' לט
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער על פס' זה בכל נפשך אפילו נוטל נשמתךמי מרום ח"ב עמ' טז, ח"ז עמ' קכו, ח"ט עמ' צד, חי"ג עמ' מו
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה וכו'שבט מוסר עמ' י
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער על פסוק זהאור הרעיון עמ' קצ
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה...נועם אלימלך דף פב ע"א
סא ע"ב44 כל ימי הייתי מצטער... בכל נפשך אור יהל ח"א עמ' י
סא ע"ב44 מתי יבא לידי ואקימנו ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיח
סא ע"ב44 מתי יבא פסוק זה לידי ואקיימנומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 163
סא ע"ב44 מתי יבוא לידי ואקיימנהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 128
סא ע"ב44 רבינו עד כאןילקוט הגרשוני ח"א
סא ע"ב44 שאלו תלמידיו רבינו עד כאןאמרי חמד ח"א דף כא ע"א
סא ע"ב45 היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד ברכות אבי דף מה ע"ב
סא ע"ב45 היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה ב"ק ואמרה אשריך רבי עקיבא וכו'נר ישראל חלק ב דף פד
סא ע"ב45 היה מאריך באחדילקוט הגרשוני ח"א
סא ע"ב45 יצאה נשמתו באחד אוהב ישראל דף רלא ע"ב, שיז ע"א
סא ע"ב46 אמרו מה"ש לפני הקב"ה זו תורה וזו שכרה דגלי יהודה דרוש א אות י
סא ע"ב46 אשריך ר"ע שיצתה נשמתך באחדאהבת עולם דף קח ע"ב
סא ע"ב46 אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחדהחברה והשפעתה מאמר 6 פרק ה, מאמר 12 פרק ב
סא ע"ב46 זו תורה וזו שכרהאור הצבי עמ' 261
סא ע"ב46 זו תורה וזו שכרהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 107
סא ע"ב46 יצתה בת קול ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שנד
סא ע"ב48 מזומנים לחיי העולם הבא ס' העיקרים (מישור) עמ' תרכ
סא ע"ב50 ובזמן שהשכינהפירושי ראשונים
סא ע"ב רש"י ד"ה ממתיםפירושי ראשונים
סא ע"ב רש"י ד"ה לרשעיםפירושי ראשונים
סב ע"א01 תניא אר"ע פעם א' נכנסתי אחר ריב"ל לבית הכסאאודה ה' דף ו ע"א
סב ע"א04 שאין נפרעין מעומד כו' אין מקנחין בימין כו'שערי תשובה סה"י אות טז
סב ע"א07 תורה היא וללמוד אני צריךראשית חכמה, דרך ארץ פתיחה פרק ז
סב ע"א27 סמא דיסורים שתיקותא פרי הארץ (ויטבסק) עמ' כח
סב ע"א40 כשם כו' נפרעין מן הספדנין כו'שערי תשובה סה"י אות נג
סב ע"א40 כשם שנפרעים מן המת כך נפרעים מן הספדנים ומן העונים אחריהםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' קכד
סב ע"א40 כשם שנפרעין מן המתים כך נפרעים מן הספדניןאבן פינה עמ' 80
סב ע"א40 כשם שנפרעין מן המתים כך נפרעין מן הספדניםמשך חכמה דברים פ' לד פס' ח
סב ע"א רש"י: ירגיל אדם עצמו לשתוק בבית הכסא שזוהי צניעותאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא
סב ע"ב01 כל משכב שכב חוץילקוט הגרשוני ח"א
סב ע"ב01 על כל משכב שכב וכו'דברי שלום חלק ד עמ' עו
סב ע"ב05 בר קפרא הוא מזבן מלה בדינר דברי שמואל (תשיג) עמ' פג
סב ע"ב05 בר קפרא הוה מזבין מילי בדינריאור הצבי עמ' 156
סב ע"ב06 עד דכפנת אכול, עד דצחית שתי שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 196
סב ע"ב06 עד דרתיחא קדרך שפוךדברי שלום ח"ו סי' תרצו
סב ע"ב09 כי עיילתו בשבילי דמחוזא וכו' קדושת עיניים סי' קלז
סב ע"ב25 אל תיקרי אדם אלא אדוםאהבת דוד (וועגער) עמ' 49
סב ע"ב25 ואמר להרגך ותחספירושי ראשונים
סב ע"ב25 'ואתן אדם תחתיך' - אל תקרי אדם, אלא אדוםנועם אלימלך דף סט ע"ג
סב ע"ב25 ואתן אדם תחתיךתאיר נרי עמ' יח
סב ע"ב25 לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם - אל תקרי אדם אלא אדוםאהבת דוד (וועגער) עמ' 14
סב ע"ב26 אמר דוד לשאול מדין תורה מותר להרגך מאי טעמא רודף אתה וכו'ראשית חכמה, ענוה פרק ז אות לא
סב ע"ב26 בן הריגה אתה שהרי רודף אתהפירוש המכבי שמואל עמ' קלח
סב ע"ב27 מאי צניעות היתה בו בשאולנתיבות עולם ח"ב עמ' קד
סב ע"ב27 צניעות שהיתה בך היא חסה עליך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' רעז
סב ע"ב27 צניעות שהיתה בך היא חסה עליךראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות יב
סב ע"ב27 צניעות שהיתה בך, היא חסה עליךפירוש המכבי שמואל עמ' קלח
סב ע"ב30 המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהם ברכת משה דף יד ע"א
סב ע"ב30 כל המבזה את הבגדים אמרי יהודה עמ' נג
סב ע"ב30 כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהםפירוש המכבי שמואל עמ' קלו
סב ע"ב32 א"ל הקב"ה לדוד מסית קרית לי וכו' מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף מה
סב ע"ב32 הרי אני מכשילך בדבר שתשב"ר יודעין אהלי יעקב (הוסיאטין) דף צג ע"א
סב ע"ב32 הריני מכשילך בדבר שאפילו תנוקות של בית רבן יודעים אותומשך חכמה הפטרת במדבר, ובמדבר פ' כו פס' ד
סב ע"ב37 ויאמר למלאך המשחית א"ל הקב"ה למלאךחלקם בחיים דף ט ע"ג
סב ע"ב38 אמר ליה הקב"ה למלאך טול לי רב שבהםדרך חיים עמ' תי
סב ע"ב38 טול הרב שבהםמרפא לשון עמ' קעה
סב ע"ב38 טול לי רב שבהם מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' כא
סב ע"ב38 טול לי רב שבהם שיש בו כדי להפרע מכמה חובותאהבת דוד (וועגער) עמ' 37
סב ע"ב38 טול לי רב שבהם שיש בו לפרע מהם מכמה חובותאהל רחל עמ' 608
סב ע"ב38 טול רב שבהם וכו' חלק יעקב (קנטור) דרוש ו
סב ע"ב38 טול רב שבהם שיש בו להפרע כמה חובותאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 63
סב ע"ב39 שקול כרובה של סנהדריןפירוש המכבי שמואל עמ' קנז
סב ע"ב44 לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו ולא במנעלו שברגליו וכו'אמרי השכל עמ' 89
סג ע"א04 רקיקה ומנעל בהר הבית אסור ובביהכ"נ מותר קול ששון (גולדברג) אות מ
סג ע"א07 וכל כך למה, שאין עונין אמן במקדשאור הצבי עמ' 101
סג ע"א07 כל חותמי ברכות שהיו במקדשאוצר הכבוד
סג ע"א08 אין עונין במקדש חיים וחסד סי' תמא
סג ע"א15 והתקינו שיהא אדם שואל בשלום לחבירו בשםאוצר הכבוד
סג ע"א15 התקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם... עת לעשות לה' הפרו תורתךאמונה ודעת דף פ ע"ב
סג ע"א20 עת לעשות לה' הפרו תורתיךלבני ישראל עמ' יא
סג ע"א20 עת לעשות לה' הפרו תורתךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 291
סג ע"א20 עת לעשות לה' הפרו תורתך, אמר רבא: האי קרא מרישיה לסיפיה מדריש, מסיפיה לרישיה מדריש כו' מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' מב
סג ע"א20 עת לעשות לה'ילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א23 עת לעשות - ר' נתן ות"קכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 394
סג ע"א24 הפרו תורתך - עת לעשות לד'מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 295
סג ע"א26 בשעת המכנסיםפירושי ראשונים
סג ע"א27 אם ראית דור שהתורה חביבה עלה פזר וכו'בני יששכר ח"ב דף עט ע"ג
סג ע"א27 אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר וכו'אהל רחל עמ' 703
סג ע"א32 באתר דלית גבר תמן הוי גברדרך חיים עמ' רטו
סג ע"א34 דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בהאבן פינה עמ' 151
סג ע"א34 דרש בר קפרא זלת קבוץאהבת עולם דף יד
סג ע"א35 איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה כו'סדורו של שבת דף ג, קלט
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה וכו' בכל דרכיך דעהו ברכות אבי דף נו ע"ב
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה - בכל דרכיך דעהואמונה ודעת דף סח ע"א
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה - בכל דרכיך דעהואמרי חמד ח"א דף ג ע"ב
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה דעת שבת עמ' נז
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה, בכל דרכיך דעהו וגו'דרשות שבט הלוי עמ' צט
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוים בה בכל דרכיך דעהוראשית חכמה, דרך ארץ, פתיחה אות א, אור גדול פרק כ
סג ע"א35 איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה? 'בכל דרכיך דעהו...' שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 198 ,182
סג ע"א35 פרשה קטנה - בכל דרכיך דעהוראשית ביכורים (בורוכוב) ח"א עמ' קיח-קיט
סג ע"א35 פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בהמוסר המקרא והתלמוד עמ' צג
סג ע"א35 פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בהדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקפד
סג ע"א36 אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי גנב אפום מחתרתא רחמנא קרי (ע"פ גירסת העין יעקב) מבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קצד, תקלא
סג ע"א36 אמר רבא אפילו לדבר עבירהמשך חכמה ויקרא פ' ו פס' כג
סג ע"א36 אפילו לדבר עברה מי מרום ח"א עמ' כו
סג ע"א36 בכל דרכיך דעהו אפילו לדבר עבירהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצב
סג ע"א36 בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה ס' העיקרים (מישור) עמ' תיב
סג ע"א36 בכל דרכיך דעהואור הרעיון עמ' קפא
סג ע"א36 בכל דרכיך דעהו, ואפי' לדבר עבירה מי השילוח (מישור) ח"א עמ' עג
סג ע"א36 גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא (בעין יעקב) עטרת צבי (טאקסין) דף יב ע"א
סג ע"א36 גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריאמרכבת המשנה (ליפשיץ) יז ע"ב
סג ע"א36 גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריה (בע"י)בינה לעתים דרוש סג עמ' תכד
סג ע"א36 והוא יישר אורחותיך ואפי' לדבר עבירהבינה לעתים דרוש עג עמ' תצה
סג ע"א38 לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתוראשית חכמה, אור עולם פרק יז
סג ע"א39 אל ימנה אדם אפטרופוס בתוך ביתו רוח חיים (חיד"א) עמ' קיט
סג ע"א39 לעולם אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו... לא בא לאותו דברראשית חכמה, אור עולם פרק י
סג ע"א40 למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין פרי הארץ (ויטבסק) עמ' פג
סג ע"א40 שכל הרואה סוטה בקלקולהפרי חיים סו"ד ח
סג ע"א40 תניא רבי מאיר אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה... דברי יהושע מאמר ב פ"ו עמ' פג
סג ע"א41 נסמכה פ' סוטה לפ' תרו"מ אוהב ישראל דף שכ ע"א
סג ע"א42 כל שאינו נותן מתנותי' נצרך ע"י אשתוכרם פתחיה גפן יז שריג פרט הכרם ב
סג ע"א42 כל שיש לו תרו"מ ואינו נותנן לכהן, סוף נצרך וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קסה
סג ע"א44 אם נותנין סוף מתעשרילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א46 כל המשתף ש"ש בצערו כופלין לו פרנסתורב טוב דף סו ע"א
סג ע"א46 כל המשתף שם שמיים בתפילתו כופלים לו פרנסתו, מעופפת לו כציפוראמונה ודעת דף מא ע"ב
סג ע"א46 כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתואבן פינה עמ' 24
סג ע"א46 כל המשתף שם שמים בצערונפש החיים עמ' 72
סג ע"א48 כל המרפה עצמו מד"ת אין בו כח לעמוד ביום צרהאודה ה' דף י ע"א
סג ע"א48 כל המרפה עצמו מד"ת אין לו כח לעמוד ביום צרהמרפא לשון עמ' ק
סג ע"א50 מעבר שנים וקובע חדשים בחו"ל... יהא בנדויבינה לעתים דרוש מו עמ' רצג
סג ע"א מהרש"א, חידושי אגדות - דעהו ידיעה אמיתית במציאותואור הרעיון עמ' קפא
סג ע"ב01 אם שומעין מוטב כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' עט, קיח
סג ע"ב07 כי מציון תצא תורההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 145
סג ע"ב13 כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרי יהודה עמ' כה
סג ע"ב13 כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' נז
סג ע"ב13 כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה וכו' פתחו כולם בכבוד אכסניא וכו', פתח ר"י בכבוד תורה ובמהרש"אדרשות שבט הלוי עמ' ריב
סג ע"ב15 פתחו כולם בכבוד התורהנתיבות עולם ח"א עמ' מח
סג ע"ב16 בכבוד אכסניאמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
סג ע"ב16 ר"י ראש המדברים בכ"מ וכו', ודרש ומשה יקח את האהל וכו' ברש"י, מהרש"א, רש"שדרשות שבט הלוי עמ' ריג
סג ע"ב19 ומה הארון שלא היה רחוק אלא י"ב מיל וכו'אהל רחל עמ' 681
סג ע"ב30 הסכת ושמע ישראל וכו'דברי שלום חלק ד עמ' מה-מז, נו
סג ע"ב30 ועוד פתח ר"י וכו' ודרש הסכת ושנע ישראל וכויערות דבש ח"ב עמ' נד
סג ע"ב32 חביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מסינימערכי לב עמ' 112
סג ע"ב32 ללמד שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיניאלומת יוסף דף א ע"א
סג ע"ב32 שחביבה תורה על לומדיה אמרי יהודה עמ' כד
סג ע"ב33 תדע שהרי אדם קורא ק"שאור חדש על ציון דף נו ע"א-ע"ב, נז ע"ב
סג ע"ב34 אין התורה נקנית אלא בחבורה חוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסב
סג ע"ב34 אין תורה נקנית אלא בחבורההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 247
סג ע"ב34 הסכת - עשו כתות כתות ועסקו בתורהאור הצבי עמ' 239
סג ע"ב34 הסכת, עשו כתות כתות ועסקו בתורהמרפא לשון עמ' שיט
סג ע"ב34 כתות כתות, בד בבדמכמני עוזיאל עמ' רנד
סג ע"ב34 עשו כיתות כיתות ועיסקו בתורהאמונה ודעת דף כח ע"ב
סג ע"ב34 עשו כתות ועסקו בתורהנתיבות עולם ח"א עמ' כו
סג ע"ב34 עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורהדרשות שבט הלוי עמ' קפה, קצא
סג ע"ב34 שאין תורה נקנית אלא בחבורהילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"ב34 שאין תורה נקניתפירושי ראשונים
סג ע"ב35 חרב אל הבדים - חרב על שעוסקין בתורה בד בבד דברי יהושע מאמר ג פ"ב עמ' קטז
סג ע"ב35 חרב אל הבדים ונואלו - אלו ת"ח שעוסקים בד בבד בתורהאחרית לאיש שלום דף ו ע"א
סג ע"ב35 חרב אל הבדים ונואלואדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 55
סג ע"ב35 חרב אל הבדים ונואלו... חרב על שונאיהן של ת"ח וכו'אהל רחל עמ' 682
סג ע"ב35 מאי דכתיב חרבפירושי ראשונים
סג ע"ב36 ולא עוד אלאפירושי ראשונים
סג ע"ב36 חרב על שונאיהם וכו'דברי שלום ח"ו סי' י, תעב-תעז
סג ע"ב36 חרב על שונאיהם של מ"ח שיושבים בד בבד ועוסקים בתורהדרך חיים עמ' צז
סג ע"ב36 חרב על שונאיהם של ת"ח שיושבים בד בבד ועוסקים בתורהטללי אורות עמ' קח
סג ע"ב36 חרב על שונאיהם של ת"ח שעוסקים בתורה בד בבדשבט מוסר עמ' קעז
סג ע"ב36 שנים ששונים ולא בד בבד מי השילוח (מישור) ח"א עמ' רכג
סג ע"ב38 הסכת ושמע ישראל - כתתו עצמכם על דברי תורה וכו חוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' צ
סג ע"ב38 הסכת ושמע ישראל כתתו עצמכם על דברי תורה מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנט
סג ע"ב38 כתת רגלך לילך מעיר לעיר וממדינה למדינה ואחר כך ושמעאהל רחל עמ' 681
סג ע"ב38 כתתו עצמכם על ד"תדברי שלום ח"ו סי' תעח-תצד
סג ע"ב39 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תח
סג ע"ב39 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עלי'שפע חיים ח"א עמ' קמא
סג ע"ב39 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה משמיע שלום עמ' קצב
סג ע"ב39 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליו אהלי יעקב (הוסיאטין) דף לא ע"א, שנ ע"א
סג ע"ב39 אין דברי תורה מתקיים אלא כמי שממית עצמו עליה שנא' זאת התורה אדם כי ימות באהל עטרת צבי (טאקסין) דף נח ע"ב
סג ע"ב39 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה פרי הארץ (ויטבסק) עמ' עד
סג ע"ב39 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהנר ישראל חלק ג דף קסח
סג ע"ב39 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהשפע חיים ח"ד עמ' קפז
סג ע"ב39 אין התורה מתקיים אלא במי שממית עצמו עליהשבט מוסר עמ' רא
סג ע"ב39 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכח
סג ע"ב39 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהאמת ליעקב עה"ת עמ' תמג, תקמב
סג ע"ב39 אלא במי שממית עצמו עליהפירוש המכבי דברים עמ' שכב
סג ע"ב39 ממית עצמו על התורהירים (רמח"ל) פ' רטז; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' רלג; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שמט; גנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' קז
סג ע"ב39 מניין שאין ד"ת מתקיימים אלא אמרי יהודה עמ' ל
סג ע"ב39 מניין שאין ד"ת מתקיימין אלא...קדושת לוי דף קמ ע"ד
סג ע"ב39 שאין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהדרך חיים עמ' תלד
סג ע"ב39 שאין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה שנ' זאת התורה וכו'מכתב סופר דף צו ע"ב
סג ע"ב39 שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהנועם אלימלך דף פא ע"ב
סג ע"ב39 שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהראשית חכמה, תשובה פרק ג אות לג, תוצאות חיים פרק נט
סג ע"ב39 שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה אמרי יוסף שמות דף קכה ע"ד
סג ע"ב40 הסכת ושמע הס ואחר כך כתתנתיבות עולם ח"א עמ' כה
סג ע"ב40 הסכת ושמע ישראל, הס ואח"כ כתתדרשות שבט הלוי עמ' רכז
סג ע"ב41 לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יהגהשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 158
סג ע"ב42 במי אתה מוצא חמאה של תורהדרשות שבט הלוי עמ' קצא
סג ע"ב42 במי אתה מוצא חמאה של תורה, במי שמקיא עליה חלב וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עד
סג ע"ב43 כל הכועס עליו רבו פעם אחת ושותן זוכה להבחין... ומדיני נפשותאורחות צדיקים שער כעס עמ' עט
סג ע"ב47 אם נבלת על דברי תורה סופך להתנשא אורח לצדיק עמ' ק
סג ע"ב47 המנבל עצמו על ד"ת סופו להתנשאדרך חיים עמ' תסא
סג ע"ב47 כל המנבל עצמו על דברי תורה מתנשאנפש החיים עמ' 149
סג ע"ב48 פתח ר' נחמיה בכבוד אכסניאעולת חודש ח"א בהקדמה
סג ע"ב48 פתח ר"נ בכבוד אכסניא ודרשקול יעקב (שאול) דף סא ע"ג
סג ע"ב50 המארח ת"ח בתוך ביתו ס' החיים (תשנג) עמ' לא
סג ע"ב55 ומה ארון שלא אכלדברי שלום ח"ו סי' רב, רו
סג ע"ב57 זו אשתו ושמונה כלותיה שילדו שישה שישה בכרס אחדמשך חכמה במדבר פ' טו פס' מ
סג ע"ב רש"י ד"ה המנבלפירושי ראשונים
סד ע"א03 וכל הנדחה מפניפירושי ראשונים
סד ע"א04 דר' יוסף סיני רבה עוקר הריםמכתב סופר דף קיד ע"ג
סד ע"א04 סיני ועוקר הרים אוהב ישראל דף קפב ע"א
סד ע"א04 סיני ועוקר הרים הי מינייהו עדיף דברי שמואל (תשיג) עמ' קיז
סד ע"א04 סיני ועוקר הריםמכמני עוזיאל עמ' קלא
סד ע"א06 סיני ועוקר הרים - סיני קודםשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 157
סד ע"א07 ר' יוסף דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתי שניןאור הצבי עמ' 76
סד ע"א09 מ"ד יענך ה' ביום צרהאוצר הכבוד
סד ע"א09 מאי דכתיב יענךפירושי ראשונים
סד ע"א10 יענך ה' גו' אלקי יעקב ולא אלקי אברהם ויצחק מכאן לבעל הקורה שיכנס בעובי של קורה מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רט
סד ע"א12 הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינהדרך חיים עמ' רצז
סד ע"א12 הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה כנהנה מזיו השכינה מי מרום ח"ט עמ' קלד, קמז
סד ע"א12 כל הנהנה מסעודה וכו'דברי שלום חלק ה סימן עו-עט
סד ע"א12 כל הנהנה מסעודה של ת"ח שוהין בתוכה כנהנה מזיו השכינהמי מרום ח"ט עמ' קכג
סד ע"א12 כל הנהנה מסעודה שת"ח מיסב בה כאילו נהנה מזיו השכינהברכות אבי דף יא ע"ב, כ ע"א
סד ע"א12 כל הנהנה מסעודה שת"ח מסב בה כאלו נהנה מזיו השכינה מי מרום ח"ו עמ' נא
סד ע"א12 כל הנהנה מסעודה שת"ח מסובין בה וכו' קדושת עיניים סי' תשלה
סד ע"א12 כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזין שכינהמשך חכמה שמות פ' יח פס' יב
סד ע"א14 אכלו בסעודה שמשה שרוי בתוכהמשך חכמה שמות פ' יח פס' יב
סד ע"א14 וכי לפני אלקים אכלו אוהב ישראל דף קח ע"א
סד ע"א16 אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםפירוש המכבי שמואל עמ' רמט
סד ע"א16 הנפטר מחבירו אל וכו'דברי שלום חלק ג עמ' עח
סד ע"א16 הנפטר מחבירו אל יאמר וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרטו-תרכ
סד ע"א16 הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלו' רוח חיים (חיד"א) עמ' קטו
סד ע"א16 הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלוםראשית חכמה, דרך ארץ פרק ג אות כו
סד ע"א16 לך לשלום, לך בשלום דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תסח, תעז
סד ע"א17 יתרו אמר למשה לך לשלום הי' חי עשרה למאה סי' כג
סד ע"א20 היוצא מביהכנ"ס ונכנס לביהמ"ד וכו' מוצל מהאש (הלברשטם) דף רלט ע"ב
סד ע"א20 היוצא מביהכנ"ס לביהמ"ד ועוסק בתורה זוכה להקביל פני שכינהאור חדש למטיפים עמ' 66
סד ע"א20 כל היוצא מבהכנ"ס ונכנס לבהמ"דארצות החיים (פלג'י) דרוש ב
סד ע"א22 אין להם מנוחה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' לג, לז, קפ, ריב, ריח, רכ, רסד
סד ע"א22 צדיקים אין להם מנוחה מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קמח
סד ע"א22 צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב חיים וחסד סי' תקלג
סד ע"א22 צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב מי מרום ח"ט עמ' רסח
סד ע"א22 צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבאפנים יפות על תהלים עמ' פג, פד, של
סד ע"א22 צדיקים אין להם מנוחהמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ו ע"ב
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה וכו' ברכת משה דף נא ע"א
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה וכו'דברי שלום ח"ו סי' תטו, תפה, תש
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה וכו'דברי שלום חלק ה סימן פד-פז
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעה"ז ולא בעה"בנשמת אדם עמ' קלח
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעה"ז ולא בעוה"ב שנ' ילכו מחיל וכו'מכתב סופר דף לח ע"ב
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ברכות אבי דף כו ע"ב, צ ע"ב
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב גנזי ישראל ח"ב דף קצט ע"א
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב דעת שבת עמ' סז
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב מוצל מהאש (הלברשטם) דף רלט ע"ב
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב מי מרום ח"ו עמ' עט
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"באהל רחל עמ' 553
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בדברי מנחם - מנחם ציון דף לא ע"א
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בדרשות שבט הלוי עמ' רנד
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחה לא בעולם הזהנתיבות עולם ח"א עמ' ?
סד ע"א22 ת"ח אין להם מנוחההדר איתמר - פתיחה
סד ע"א22 תלמידי חכמים אין להם מנוחה בעולם הזה ובעולם הבאמשך חכמה בראשית פ' לב פס' א-ב, פ' נ פס' י
סד ע"א22 תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב מי מרום ח"ט עמ' סא
סד ע"א22 תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"בבינה לעתים דרוש נד עמ' שנג
סד ע"א22 תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבאאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' לו
סד ע"א22 תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא...שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 276
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולם מי מרום ח"ג עמ' פב
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולם וכו' קול ששון (גולדברג) אות יז
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםאור הרעיון עמ' סו, קלו
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםדברי שלום ח"ו סי' תז-תכו
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםדרך חיים עמ' תרצו
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםדרשות שבט הלוי עמ' רי, שו
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםנשמת אדם עמ' מב
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםנתיבות עולם ח"א עמ' ?
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום בעולםתאיר נרי עמ' יט
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלום וכו'דברי שלום חלק ה סימן פח-צב
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלוםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 18
סד ע"א23 ת"ח מרבים שלוםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ה ע"ד, ו ע"א
סד ע"א23 ת"ח... וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רנג, אור תורה סי' קעט, תנה
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 59
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ילקוט דברי חכמים שמות סי' רכט
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 418
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' י
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאהל רחל עמ' 686
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' עו
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםבני יששכר ח"א דף קסה ע"א, ח"ב דף קיז ע"ב
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 334
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםנועם אלימלך דף קז ע"ד
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםראשית חכמה, דרך ארץ פרק א אות כא
סד ע"א23 תלמידי חכמים מרבין שלום מאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פד
סד ע"א24 אל תקרא בניך אלא בוניךטהרת יו"ט ח"י עמ' לו
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בונייךאמונה ודעת דף עא ע"א, פ ע"ב
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניך אוהב ישראל דף קמה ע"א
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניך אור יהושע דף ז ע"ב, לא ע"ב
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניך אור יהל ח"א עמ' קי
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניך גנזי ישראל ח"ב דף רו ע"א
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניך דעת שבת עמ' שיב
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךדרשות שבט הלוי עמ' כ, סב, עג, קצ, רלז, רלט
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 185
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 167
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךלבני ישראל (הישן) דרוש ז
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךמרכבת המשנה (ליפשיץ) יז ע"ב
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךנועם אלימלך דף פ ע"ד
סד ע"א24 אל תקרי בניך אלא בוניךנפש החיים עמ' 5
סד ע"א24 אל תקרי בניךמבוא התלמוד פכ"ה עמ' שלא
סד ע"א24 וכל בנייך למודי ה' אל תקרי בניך אלא בונייךאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 32
סד ע"א24 וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניךשבט מוסר עמ' שיד
סד ע"א24 ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניךשפע חיים ח"ד עמ' צב, רנג
סד ע"א רש"י - סיני... בקי בברייתות הרבה. עוקר הרים... מחודד יותר בפלפולשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 157

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK
SERVICE

PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY
PARSHA
| CONTACT US