Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת פסחים (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת פסחים
דפים קי-קכא

דפים ב-מח דפים מט-סט דפים ע-קט

לשון הגמראמראה מקום הביאור
קי ע"א01 ענין זוגות עין איה ברכות פ"ז פסקא נו {טעם הקלקול שיש בזה}
קי ע"א01 אסור לאכול תרי משום סכנת מזיקים וכשפיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 230, 231
קי ע"א01 מקפידים על זוגותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 139 {לכן אין להתחיל בדבר שמחה ביום שני, ו"בכר" הוא עולם הנפרדים של ס"מ}
קי ע"א02 לא לאכול ולא לשתות זוגותבישורון מלך ח"א עמ' שפד
קי ע"א06 ראה פני השוק לא הוי כזוגותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתנו
קי ע"א09 לא אמרן אלא לצאת לדרך אבל בביתא לאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות שב
קי ע"א17 עשרה אין בהם משום זוגותשם יחזקאל עמ' תקנח
קי ע"א17 עשרה כוסות אין בהן משום זוגות וכו' אבל תמניא יש בהן משום זוגות וכו' שלום לטובה מצטרף לרעה לא מצטרף אבל שיתא יש בהן משום זוגותשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כה אות יט
קי ע"א21 כוס שלום לטובה מצטרף לרעה אין מצטרףתורת חסד (סופר) עמ' טו
קי ע"א21 לטובה מצטרף לרעה לא מצטרףאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קד
קי ע"א21 שלום לטובה מצטרף וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קפד
קי ע"א21 שלום לטובה מצטרף ולרעה אין מצטרףדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קפז
קי ע"א21 שלום לטובה מצטרףלוח ארז פרשת שמיני דף יא
קי ע"א21 שלום לטובה מצטרףמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעט
קי ע"א21 שמונה אין בו משום זוגות וכו' וכו'אפיקי ים עמ' פא
קי ע"א24 וישמרך לטובה מצטרף לרעה לא מצטרף אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' רסו
קי ע"א25 איתזיק משום דאותבן בפירקאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ש
קי ע"א25 לא חשתשבי (תשסה) עמ' קי שורש חש
קי ע"א25 רבא היה בטוח שרבא בר לואי לא הוזק בגלל זוגות אלא משום שציערו בקושיותמצווה ועושה ח"ב עמ' תשס
קי ע"א26 אמר לי יוסף שידאמנחת קנאות עמ' כז
קי ע"א26 אמר לי יוסף שידא אשמדאי מלכא ממונה על כולי זוגייגל יעקב (תשנג) מקץ אות קעד
קי ע"א26 אמר רב יוסף א"ל יוסף שידא וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קס, קסב, קפו
קי ע"א26 אמר רב יוסף אמר לי יוסף שידא וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קכט
קי ע"א26 אשמדאי מלכא דשידי וכו' פורץ גדרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמב(פב) {הוא תואר עצמיי במלכות}
קי ע"א26 אשמדאי מלכא דשידי ממונה אכולהו זוגיס' קרניים (תשסו) עמ' צג
קי ע"א26 אשמדאי מלכא דשידי ממונה אכולהו זוגישם יחזקאל עמ' תקנח
קי ע"א26 אשמדאי ממונה אכולהו זוגי קפיד אמאן דשתי זוגיס' חסידים סי' תתשמו
קי ע"א26 אשמדאי ממונה אכולהו זוגיס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ט
קי ע"א26 הזוגות הם רשות לשדיםתורה בציון עמ' שסט {לכן ביום שלישי שבו מזל מאדים משמש בשעות זוגיות אין להקיז - שבת קכט ע"ב}
קי ע"א26 יוסף שידאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 128
קי ע"א26 יוסף שידאפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קעה
קי ע"א26 רב יוסף אמר כמה דברים שאמר לו יוסף שידאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רכב
קי ע"א27 ומלכא לא איקרי מזיקשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפב
קי ע"א28 מלך פורץ גדרשמן ראש סוכות ח"א עמ' שב
קי ע"א28 מלך פורץ גדר וכו' ואין מוחין בידותורת מנחם חמ"ח עמ' 211, 238
קי ע"א28 מלך פורץ גדר וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 72
קי ע"א28 מלך פורץ גדר כו' ואין מוחין בידותורת מנחם חלק ס עמ' 94
קי ע"א28 מלך פורץ גדר לעשות לו דרךחכמת התורה וישלח עמ' תקמו
קי ע"א28 מלך פורץ גדרלקוטי שיחות חל"ו עמ' 84
קי ע"א28 מלך פורץ גדר+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקל
קי ע"א28 מלך פורץ גדרתורת מנחם ח"ב עמ' 136, חכ"ד עמ' 285
קי ע"א28 מלך פורץ גדרתורת מנחם חל"ו עמ' 113
קי ע"א28 מלך פורץ גדרתורת מנחם חנ"ג עמ' 271, 464
קי ע"א28 מלך פורץ גדרתפארת צבי שמות עמ' יח
קי ע"א28 מלכא מאי דבעי עביד ואין מוחין בידומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תלג
קי ע"א28 שהמלך פורץ גדר ואין מוחין בידולקוטי מאמרים עמ' 239, מחשבות חרוץ סי' יב (עמ' 93), דובר צדק עמ' 108
קי ע"א28 שהמלך פורץ גדר וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 16
קי ע"א28 שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקמח, שמות עמ' תתקעו, ויקרא עמ' רמז, במדבר עמ' תצב, דברים עמ' מז, סז, שכב, תתא
קי ע"א28 שהמלך פורץ גדרתורת מנחם חמ"ו עמ' 113, 354
קי ע"א31 מאי תקנתיה לינקוט זקפא דידיה דימיניה וכו' אתון ואנא הא תלתאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקטז
קי ע"א31 מאי תקנתיה לנקיט זקפא דידיה דימינא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רסו
קי ע"א35 אמר מאה ואחד ופקע שידאארז ישעיהו דף כ
קי ע"א35 אמרה לי רישתינהי דנשים כשפניותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות לט
קי ע"א35 הוה עובדא עד מאה וחד ופקע שידאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רא
קי ע"א35 הוה עובדא עד מאה וחד ופקע שידאמרפא לנפש בראשית עמ' רלח
קי ע"א35 הוה עובדא עד מאה וחד ופקע שידאתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תלה
קי ע"א35 הוה עובדא עד ק"א ופקע שידאצמח דוד (סקאליע) עמ' תנח
קי ע"א35 הוי עובדא עד מאה וחד פעמים ופקא שידאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קלב
קי ע"א35 עד מאה וחד רגל ישרה עמ' רי {עד מאה יש לשדים כח ולא יותר}
קי ע"א35 עד מאה וחד פקע שידאמגלה עמוקות (תשסח) אופן קו
קי ע"א36 האי מאן דפגע בהו וכו' קרח קרחייכו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנד
קי ע"א36 נשים כשפניותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תמט {נשים רחוקים מע"ז וקרובים לכשפים}
קי ע"א37 פרח פרחייכו ט' פרחא זיקאס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ט
קי ע"ב04 במערבא לא קפדי אזוגישו"ת עזרת כהן סי' ז עמ' ט {בדברים שיש בהם גדר של קפידא מצד מזל [נידונו - לצוואת ר' יהודה החסיד] וכיו"ב יש מקום להקל בא"י יותר מבחו"ל, שהיא ארץ אשר ה' אלהים דורש אותה, ומופקעת משליטת המזלות לגמרי [והביא ראיות מהזוהר]}
קי ע"ב04 במערבא לא קפדי אזוגישם יחזקאל עמ' תקסא
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהדיהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נב, מהד' ו סי' נד
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהדיהמבשרת ציון ח"ג עמ' ע, ק, תג
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדי בהדיה וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת קדושים
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדי בהדיהס' חסידים סי' תנט
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדי בהדיהשל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות כה
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדייערות דבש ח"א עמ' רב
קי ע"ב06 כל דקפיד קפדינן בהדי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רד
קי ע"ב06 כללא דמילתא כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהריהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תסח
קי ע"ב06 כללא דמילתא כל דקפיד קפדי בהדיהדורש טוב (פודור) עמ' 261
קי ע"ב06 מאן דקפיד קפדינן בהדיהנחמד ונעים (תשסח) ויצא ד"ה והנה בזה
קי ע"ב08 כי אתא רב רימי אמר שתי ביצים ושתי אגוזין שתי קישואין ודבר אחר הלכה למשה מסינישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקטו
קי ע"ב08 שני ביצים שני אגוזים הלכה למשה מסיניפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פט
קי ע"ב26 כללא דמילתא כל שגמרו בידי אדם אין בהן משום זוגות וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קז
קי ע"ב29 חנות אין בהן משום זוגותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות לח
קי ע"ב30 אשה אין בה משום זוגות ואי אשה חשובה חיישינןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות שב
קי ע"ב35 איכא דאמרי ספק סכנת זוגות לקולאאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסא
קיא ע"א04 ארבעה דבריםשערי שיש יהושע ח"א עמ' רב-רג
קיא ע"א04 ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו ומתחייב בנפשו וכו' והשותה מים שאולין וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קמז
קיא ע"א04 ד' דברים העושה אותן דמו בראשו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קנא, קנב
קיא ע"א07 השותה מים שאולין וכו'אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' פב, פג
קיא ע"א07 והעובר על מים שפוכים וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' נ
קיא ע"א08 הנפנה בין דקל לכותל לא אמרןשערי שיש יהושע ח"א עמ' רג
קיא ע"א22 ג' אין ממצעין דקל כלב ואשה ואם מצעו מאי תקנתיה וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קיז אות י
קיא ע"א22 ג' אין ממצעין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' נא-נג
קיא ע"א22 ג' לא ממצעין ולא מתמצעיןאור הצבי עמ' 182
קיא ע"א22 לא ממצעין ולא מתמצעיןפי' רקנטי (שה) פרשת משפטים
קיא ע"א22 שלשה אין ממצעין וכו' והאשהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
קיא ע"א22 שלשה אין ממצעין וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כט
קיא ע"א22 שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין וכו' נפתח בא-ל וכו' בלאלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שט
קיא ע"א22 שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין וכו' נפתח באל ונפסיק באל וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קמז בהגה"ה
קיא ע"א22 שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין ואלו הן הכלב והדקל והאשהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ריח
קיא ע"א22 שלשה אין ממצעין ולא מתמצעין ואלו הן הכלב והדקל והאשהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' פח
קיא ע"א23 לא לעבור בין שתי נשיםפני מלך ויקרא עמ' קנב
קיא ע"א24 הני בי תרי דמצעא להו אשה נדהתורת אליהו עמ' תנג
קיא ע"א25 אם סוף נידתה היא מריבה עושה ביניהןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקיז
קיא ע"א25 בתחילת נדתה הורגת אחד מהםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשג
קיא ע"א26 הני תרתי נשי דיתבן בפרשת דרכים וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כז ע"ב
קיא ע"א26 ואי ממצעין מאי תקנתיה נפתח באלאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נח ע"א
קיא ע"א26 מאי תקנתיה נפתח באל ונפסיק באלס' החיים (תשנג) עמ' קנב
קיא ע"א26 נפתח באל ונפסיק באלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעה ד"ה מאשפות
קיא ע"א31 האי מאן דפגע באתתאפרפרת התורה עמ' קמ
קיא ע"א35 הישן בצל דקל יחידי בחצר והישן בצל לבנה רמו בראשושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קמז בהגה"ה
קיא ע"א37 אלא הא דתניא וכו' שמע מינה וכו' שמע מינהזכור לדוד עמ' עה
קיא ע"א רש"י ד"ה נפתח - לא איש אל עד ולא יקימנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש קיז אות י
קיא ע"א רשב"ם - אל מוציאם ממצרים וכו'נפש חיים דף קי"ב ע"ב (דף קע"ג ע"ב, מערכת כ' אות ל"ו)
קיא ע"א רשב"ם - שד נמצא בין דקל לכותלס' חסידים סי' תתשמו {דרך הילוכו בצידי רה"ר}
קיא ע"א תוס' ד"ה נפתח בא-לבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקעה
קיא ע"ב07 חמשה טולי בישיפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קסג
קיא ע"ב15 פרחי רוחי דבי זרדתאשיחת מלאכי השרת עמ' 83
קיא ע"ב19 זרדתא דהוה סמיך למתא עלו ביה שיתין שידי וכו', ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תקסג
קיא ע"ב19 זרדתא דהוה סמיך למתא עלו ביה שיתין שידי וכו', ורש"יברית שלום (תעח) דף פח ע"א
קיא ע"ב20 ההוא בר קשא דמתא וכו' בדיקנא ביה במר דלא ידע ברוך וכו', ורש"י ד"ה בדקנוה, ורשב"ם ד"ה ה"ג סודריה דברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' לו
קיא ע"ב20 ההוא בר קשא דמתאמנחת קנאות עמ' כז
קיא ע"ב23 סודריה דמר כי צורבא מדרבנןפרי צדיק ויחי אות יב, פ'שקלים אות א, נצבים אות יא
קיא ע"ב23 סודריה דמר כי צורבא מדרבנןצדקת הצדיק סי' רסג
קיא ע"ב23 סודריה דמר כי צורבא מרבנן בדיקנא ביה במר דלא ידע ברוךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יב
קיא ע"ב26 קטב מרירי תרי קטבי הוו חד מקמי טיהרא וכו'הר המוריה עמ' קה
קיא ע"ב29 אביי אזיל באורחא ר' פפא מימיניה ור' הונא משמאליה חזייא לקטב מרירייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמא, רמג
קיא ע"ב29 אביי הוי שקיל ואזיל וכו' חזייה לההוא קטב מרירי וכו', ורשב"םברית שלום (תשסח) עמ' תקסד
קיא ע"ב29 אביי הוי שקיל ואזיל וכו' חזייה לההוא קטב מרירי וכו', ורשב"םברית שלום (תעח) דף פח ע"ב
קיא ע"ב32 אמר אביי לרב פפא את שעתא קיימא לךדברי שאול במדבר עמ' ל
קיא ע"ב32 קטב מרירי מחד בתמוז וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קז
קיא ע"ב37 תלאי בביתא קשי לעניותא כדאמרי אינשי תלא סילתא תלא מזוני וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שכח
קיא ע"ב40 איסרא דמזוני נקיד שמיהתפלת דוד (אדר"ת) עמ' פז
קיא ע"ב40 הממונה על עניות נכנס בבית שנוהגין בזיון בפתס' חסידים סי' תתשמו
קיא ע"ב41 איסרא דעניותא נבל שמיהמגדל עוז (תשעח) עמ' תעז
קיא ע"ב41 מאן דשתי מיא בצעי קשי לברוקתינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות כז
קיא ע"ב41 נבל הוא שרא דעניותאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רי
קיא ע"ב41 שר דעניות נבל שמיהאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קמז
קיא ע"ב41 שר של עניות נבל שמותורת יחיאל בראשית עמ' ש, שח
קיא ע"א רשב"ם - עבודת המזיקים בחושךלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 725
קיב ע"א03 קציצת ציפרניםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רלא {כי משם יניקת חיצונים}
קיב ע"א06 אוכלין ומשקין תחת המטה רוח רעה שורה עליהןס' חסידים סי' תנח
קיב ע"א06 אוכלים ומשקים תחת המטה וכו'לב חיים חלק א (סימן סו דף פד ע"ד (ד"ה אבל)
קיב ע"א06 אוכלין ומשקין תחת המטה וכו' רוח רעה שורה עליהןברית עולם (תשסט) עמ' קעד
קיב ע"א06 אוכלין ומשקין תחת המטה וכו' רוח רעה שורה עליהןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכא
קיב ע"א06 אוכלין ומשקין תחת המטה וכו' רוח רעה שורה עליהןתורת חיים עה"ת עמ' שז-שח, שלא {כי השינה אחד מס' במיתה ורוח טומאה שורה על הישן והוא מאהיל על המאכלים}
קיב ע"א06 אוכלין ומשקין תחת המיטהמבשרת ציון ח"ג עמ' עו, עז
קיב ע"א06 לא יניח שום דבר מאכל תחת המטה בלילהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ריג*
קיב ע"א06 לא יתן תבשיל תחת המטהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלה
קיב ע"א06 תנא אוכלין ומשקין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' ח-יא
קיב ע"א09 שתה דמו בראשומשנת חיים בראשית עמ' תקט
קיב ע"א11 לימא שבעה קולות שאמר דוד על המיםפרדס מנחם עמ' קכז
קיב ע"א14 קול ה' בהדרשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שיח
קיב ע"א20 פלניא בר פלניתארמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עב
קיב ע"א20 פלניא וכו' פלניתאשומע תפלה ח"א עמ' קלו
קיב ע"א22 לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים בלילה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק יא
קיב ע"א22 לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמיםתעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף קלא ע"ב
קיב ע"א26 ואפי' מן התמחויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קפב
קיב ע"א26 ואפי' מן התמחויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכט
קיב ע"א26 לא נצרכא אלא אפילו לר"ע דאמר עשה שבתך חולרנת יעקב עמ' קמז, קמח
קיב ע"א26 פשיטא וכו'בית אהרן (קריספין) דף ד ע"ד
קיב ע"א27 אפי' לר"ע דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות הכא משום פרסומי ניסא מודירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריט
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותשמחת יוסף עמ' פה
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרכז
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותילקוט אוהב ישראל עמ' צז
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמא
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשי*, תשפא
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותפתחי שערים ח"א עמ' רצה
קיב ע"א27 עשה שבתך חולאות לישועה דף לז ע"ב
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך וכו'פרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לט פסוק לג
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תטו, תקיא, תרמח
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותאהל נפתלי עמ' קה
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עד
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותבאר שבע (שעד) באר מים חיים דף קיט ע"א
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כא
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותגנזי צדיקים (תשסב) עמ' פג
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלח
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותלקחת מוסר ח"ב עמ' יא
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' פח
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותעטרת יהושע ויקרא עמ' כט
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותעטרת יהושע שמות עמ' קפד
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותעטרת ישועה (תשסד) אות קמז לשבועות
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותעטרת מנחם (תשסג) עמ' קצח
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותפניני יחזקאל עמ' תרלט
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותצפנת פענח (תשסו) עמ' שז, שלה, שצט
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תח, תעח
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שעג
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נז, סו, שצו, שצח, תמא
קיב ע"א27 עשה שבתך חול ואל תצטרךס' הבוטח ח"ב עמ' קכו, קכז
קיב ע"א27 עשה שבתך חול וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות יד
קיב ע"א27 עשה שבתך חולאוהב ישראל דף שנז ע"ב
קיב ע"א27 עשה שבתך חולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפו
קיב ע"א27 עשה שבתך חולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' צא
קיב ע"א27 עשה שבתך חולטהרת יו"ט ח"י עמ' תלה
קיב ע"א27 עשה שבתך חולילקוט הגרשוני ח"א
קיב ע"א27 עשה שבתך חולכהיום תמצאון עמ' רצח
קיב ע"א28 אע"פ וכו' עשה שבתך חול וכו' כסא דהרסנא וכו', הוי עז כנמר וכו', לעשות רצון אביך שבשמים, רש"י, רשב"םלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תד
קיב ע"א28 אף על פי שאמר רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' פא
קיב ע"א28 חיוב ד' כוסות משום פרסומי ניסאשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' כב
קיב ע"א28 משום פרסומי ניסא מחזר על הפתחיםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סח {וכן ברמב"ם גבי נר חנוכה חייב לחזר על הפתחים וכן בנר שבת והאור שמח שם דנר שבת קודם וכו'}
קיב ע"א28 פירסומא ניסאפחד יצחק פורים קונטרס רשימות יט
קיב ע"א28 פירסומי ניסא פחד יצחק פסח מאמר עג
קיב ע"א29 מאי נינהו אמר רב פפא כסא דהרסנאהר המוריה עמ' רנב
קיב ע"א29 אמר רב פפא כסא דהרסנאנצח ישראל (הרטמן) עמ' תצג הערה 101
קיב ע"א30 הוי עז כנמר וקל כנשר וכו' לעשות רצון אביך שבשמיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצד
קיב ע"א30 הוי עז כנמר וקל כנשר וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יז דף כא/פא ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצח ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בהר סיני דף רא ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תזריע דף קעט ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בהר דף נז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"א; של"ה (תט) מסכת תענית דף רי ע"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף פג ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ה דף קל ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ה דף נ ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף ריג ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ה דף פה ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פה ע"ב
קיב ע"א30 הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 111
קיב ע"א30 הוי עז כנמרפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ב
קיב ע"א30 הוי עז כנמרפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
קיב ע"א31 וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיםאור תורה השלם (מזריטש) סי' עד
קיב ע"א31 וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' עד
קיב ע"א31 ז' דברים צוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן יט-כ
קיב ע"א31 ז' דברים צוה ר' עקיבא וכו' הוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' צב
קיב ע"א31 ז' דברים צוה ר"ע וכו' הוי משתדל עם אדם שהשעה וכו', ורש"י ורשב"םברית שלום (תעח) דף טו ע"א
קיב ע"א31 צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו וכו' ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קמו
קיב ע"א31 שבעה דברים ציוה ר"ע וכו' ואל תמנע מנעלים מרגליךאור אברהם דברים עמ' רנ
קיב ע"א31 שבעה דברים ציוה ר"ע לבנו ר' יהושעגנא דפלפלי עמ' קמג
קיב ע"א31 שבעה דברים ציוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו וכו' אל תיכנס לביתך פתאום וכל שכן לבית חבירךחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' קפב
קיב ע"א31 שבעה דברים ציוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו וכו' אל תיכנס לביתך פתאום וכל שכן לבית חברךחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שמה
קיב ע"א32 אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קג
קיב ע"א32 אל תדור בעיר שראשיה ת"חדברי יואל פ' משפטים דף קנא ע"ב
קיב ע"א32 אל תשב בגבהה של עיר ותשנהמגדל עוז (תשעח) עמ' שכג
קיב ע"א32 אל תשב בגובהה של עיר ותשנהאור אברהם במדבר עמ' רנח
קיב ע"א32 אל תשב בגובהה של עירפירות מפוזרין עמ' ה
קיב ע"א32 לא תשב בגובהה של עיר ותשנהצדקת הצדיק סי' כה
קיב ע"א32 עיר שראשיה ת"חילקוט הגרשוני ח"א
קיב ע"א33 אל יכנס לבית חבירו פתאוםחיי שלמה עמ' ר
קיב ע"א33 אל תיכנס לביתך פתאום, ורשב"םדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' קצט
קיב ע"א33 אל תכנס לביתך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' נג
קיב ע"א33 אל תכנס לביתך פתאום כ"ש לבית חבירךס' החיים (תשנג) עמ' קצג
קיב ע"א33 אל תכנס לביתך פתאום כ"ש לבית חברךשערי תשובה סה"י אות פג
קיב ע"א33 אל תכנס לביתך פתאוםגור אריה שמות פכ"ח הערה 133
קיב ע"א33 אל תכנס לביתך פתאוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ז
קיב ע"א33 אל תכנס לביתך פתאום, ורשב"םאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' עו
קיב ע"א33 אל תמנע מנעלים מרגליךדבר צבי - קדושת השבת עמ' כא
קיב ע"א33 ואל תכנס לביתך פתאום כ"ש לבית חבירךנועם אליעזר בראשית עמ' רמו ע"א
קיב ע"א33 ואל תכנס לביתך פתאוםהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ה
קיב ע"א33 ואל תכנס לביתך פתאוםכתונת פסים (תשמה) פרשת ויקרא א ע"ב
קיב ע"א33 ואל תמנע מנעלים מרגליךאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' קסח
קיב ע"א33 ואל תמנע מנעלים מרגליךאור אברהם - רות עמ' רעא
קיב ע"א33 ואל תמנע מנעלים מרגליךמבשרת ציון ח"ג עמ' מה
קיב ע"א33 שלא יכנס לבית חברו פתאוםכתונת פסים (תשעא) עמ' ג
קיב ע"א35 הוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לודברי חנינא - מזלות עמ' קנז
קיב ע"א35 הוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפח
קיב ע"א35 הוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לויוסף לקח כרך א ח"א עמ' צז
קיב ע"א35 והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו, ורש"יצלח רכב עמ' פג
קיב ע"א37 והשתא דאמר רב שמואל בר יצחק וכו' כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך אפילו למיזבן מיניה ולזבוני ליה שפיר רמיכתב סופר אגדות כאן
קיב ע"א38 איוב כל הנוטל פרוטה ממנו מתברךשבט מישראל (קרמניץ) פרק א פסוק ג
קיב ע"א38 הנוטל פרוטה מאיוב מתברךצדקת הצדיק סי' רמט
קיב ע"א38 הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכג
קיב ע"א38 הנוטל פרוטה מאיוב מתברךתורת מנחם ח"ד עמ' 231
קיב ע"א38 הנוטל פרוטה מאיוב מתברךתורת מנחם חנ"א עמ' 246
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רלז
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלב
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךדברי יואל פ' ויצא דף לח ע"ב
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךדעת תורה בראשית עמ' פח, ערה
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף מ ע"ב
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רפ
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נז
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תסג
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךס' ג' תמוז תשנד עמ' סה
קיב ע"א38 הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תל
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךעטרת יהושע שמות עמ' קע
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךפאר יעקב ח"א עמ' רעו
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךפתחי שערים ח"א עמ' רצג
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךצלח רכב עמ' שעז
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רמו
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' מו
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלד
קיב ע"א38 כל הנוטל פרוטה מאיובדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כו פסוק יג
קיב ע"א39 בשעה שנחבש ר"ע בא לפניו רשב"י ללמוד תורה ממנו וכו' יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' פג
קיב ע"א39 ה' דברים צוה ר"ע את רשב"י כשהיה חבוש בבית האסורים א"ל רבי למדני תורה וכו' א"ל יותר ממה שהעגל רוצה לינוק וכו'מאמר הנפש השלם עמ' סו
קיב ע"א39 ה' דברים צוה ר"ע את רשב"י כשהיה חבוש בבית האסורים וכו'להורות נתן ויקרא עמ' שע
קיב ע"א39 ה' דברים צוה ר"ע לרשב"יודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצה
קיב ע"א39 חמישה דברים צווה ר"ע את רשב"י, ורשב"םגבורת יצחק שבועות עמ' צד
קיב ע"א39 חמשה דברים צוה ר' עקיבא וכו' אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכותחיים שיש בהם זמירות עמ' רסו
קיב ע"א39 חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעון בן יוחי וכו' אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקאור אברהם (זוועהיל) עמ' ו
קיב ע"א39 חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעוןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' יט
קיב ע"א39 חמשה דברים צוה ר"ע את רשב"י כשהיה חבוש בבית האסוריםתורת איש ח"ב עמ' שלב
קיב ע"א39 חמשה דברים צוה ר"ע את רשב"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
קיב ע"א39 חמשה דברים צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי וכו' אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
קיב ע"א39 חמשה דברים ציוה ר' עקיבא את רשב"ימבשרת ציון ח"א עמ' קנז
קיב ע"א39 כשהיה חבוש בבית האסורים א"ל רבי למדני וכו' אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחאי אבא ומוסרך למלכותמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קנח {כשרע"ק התכונן למות עק"ה, רצה רשב"י שרבו ירצה לחיות כדי ללמד לתלמידים, שאל"כ יוחאי בצדקתו ימסרנו לשכינה}
קיב ע"א40 שאל רשב"י את ר' עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים וכו' למדהו בספר מוגה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמז
קיב ע"א40 א"ל ר' שמעון לר' עקיבא אם אין אתה מלמדני תורה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' נב
קיב ע"א40 א"ל רבי למדני תורה אמר איני מלמדך א"ל אם אינן אתה מלמריני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכותשרגא המאיר מועדים עמ' קז
קיב ע"א40 אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכותמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 337
קיב ע"א40 אמר איני מלמדך, ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שי
קיב ע"א40 אמר לו רבי למדני תורה אמר איני מלמדך, אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שנב
קיב ע"א40 אמר ליה רבי למדני תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' עג
קיב ע"א41 אומר ליוחאי אבאמקוה המים (שטעגר) עמ' פז {קרא לאביו בשמו}
קיב ע"א41 אני אומר ליוחאי אבא ומוסרך למלכותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רו
קיב ע"א41 אני אומר ליוחאי אבא ומוסרך למלכותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיא
קיב ע"א41 אני אומר ליוחאי אבאמבשרת ציון ח"ג עמ' שיז
קיב ע"א41 דמו את מי שלא זכה ללמד תורהמערכי לב (בר שאול) עמ' 93
קיב ע"א41 יוחאי אבא מוסרך למלכותדרשות לחם שלמה עמ' רכז
קיב ע"א41 יותר מה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקזרע קודש - מועדים עמ' קו
קיב ע"א41 יותר מה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקתורת יחיאל בראשית עמ' קח
קיב ע"א41 יותר ממה וכו' פרה רוצה להניק אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 100
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל הפרה רוצה להניקמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קע
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מ פסוק יח, פרק קיט פסוק עג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה וגו'כנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' כא
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה כומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' של
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' כח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רנט
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרטז
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקבית יעקב (תשסא) עמ' קכא
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רפ
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקפניני יחזקאל עמ' תקכט, תקל, תקעד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוקעיונים במשלי עמ' תצו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה ליניק פרה רוצה להניקשירי משכיל כלל ד פרט ב
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקאור השמש (תשסח) עמ' נח, עו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 900-899
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקבארות המים (תשסב) עמ' ריג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקעח, אלף קכ
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקבת עין (תשסז) עמ' שפ
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקדברי אש (כץ) עמ' רכח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקהישר והטוב (תשסג) עמ' תמד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' ריח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקמי מרום ח"ז עמ' קמב
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקנצח ישראל (הרטמן) עמ' לב הערה 80
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקעמק תפלה (תשסו) עמ' עד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' פג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נג, ח"ב עמ' מג, רמד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצית להניקקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' יג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמא
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק וכו'תורת מנחם חט"ו עמ' 12
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק כו'ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' ו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק וכו' אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקאור לשמים (תשסג) עמ' קכט, רלח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקאור תורה השלם (מזריטש) סי' כד, ס, סד, קמג, קצט, רנה, תסו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקאמרי פנחס השלם - שער התפילה סי' מ
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצז, דברים עמ' שסה, תקסז, תרפה
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פח ע"א
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקברכת טוב עמ' שלא, שנו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקגור אריה דברים פל"ב הערה 32
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תנה
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רכב (הגה)
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רל
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקזאת זכרון (תשנב) אות קמא
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנא, קעד, שו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות ז, קונטרסים לחכמת אמת אות פז, קסט, קפב, רטו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צא, צב, שמות עמ' מג, דברים עמ' מח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקמאור עינים (תשעה) עמ' תנא, תשא
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' כח, קיז, קסו, קסח, קעד, אור תורה סי' כד, סד, קמג, קצט, רנה, תסו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תסו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקנחלת שמעון (אשכנזי) וישב יט, בהעלותך סז
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקעבודת עבודה (תשסד) עמ' רפג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקעקבי אבירים (תשסה) עמ' שצו, תיא
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקפאר יעקב ח"א עמ' צו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקפנים יפות על תהלים עמ' רכו
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקפרדס המלך (תשסט) אות נט
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקפרי הארץ (ויטבסק) עמ' י
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקצדקת יוסף עמ' ש
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 196
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקשיחות ר' ראובן עמ' נז
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שמד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ד
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ו הערה יח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק רוצה הפרה להניקמי מרום ח"ט עמ' רנח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינקאור זרוע לצדיק עמ' 38, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 64), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 66), צדקת הצדיק סי' כ, עט, ריד, דובר צדק עמ' 23, 188
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינקאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ג פסוק יא מס' 1
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינקבני יששכר ח"א דף כח ע"א, ח"ב דף מא ע"ג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינקמאכסניא של התורה סי' סח
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגלנפש הרב עמ' כז
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקעת לעשות חלק א כלל ט שאלה פג
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכז
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגל רוצהזכור לאברהם (וייס) פ' תזריע
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקדברי דוד (טשורטקוב) עמ' יז, עז
קיב ע"א41 יותר ממה שהעגלתורת חיים (קאסוב) עמ' קיז
קיב ע"א41 יותר ממה שהתינוק רוצה לינק האשה רוצה להניקדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 382, פ"ג הערה 808, פ"ד הערה 217, 48, 528
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק כו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יא
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקבנין שאול עמ' יא
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקברכת אברהם (תשנד) עמ' עה, קמא
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקדרך ה' השלם עמ' שי - עיונים
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קכב
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקקריאה בקריה ח"ג עמ' לה
קיב ע"א41 יותר ממה שעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נד
קיב ע"א41 יותר ממה שרוצה העגל לינוק פרה רוצה להניקגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ע ע"ב
קיב ע"א41 יותר ממה שרוצה העגל לינק פרה רוצה להניקשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קח
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקעח, א'קכ, תורת שלום עמ' 152
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סב, קמד, רמא
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקס' המאמרים (ריי"צ) תש"ג עמ' 192
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקאור יחזקאל - מדות עמ' קכו
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינוק רוצה הפרה להניקעירין קדישין השלם עמ' קס
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינוקדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' מג
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקאור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' רמא
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקחכמה ומוסר ח"ב עמ' עב
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקמאורות האריז"ל עמ' קצד אות ג
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כד {ע"כ הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים}
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקברית אברם עמ' תרלה
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקילקוט דברי חכמים בראשית סי' לח
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תי
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקקול ששון (גולדברג) פתיחה וחתימה
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות ט
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינקאגרת חמודות עמ' 36
קיב ע"א41 יותר משהעגל רוצה לינקוזאת התורה עמ' רו
קיב ע"א43 אם ביקשת ליחנק היתלה באילן גדולגור אריה ויקרא פי"ט הערה 318
קיב ע"א43 אם ביקשת ליחנק וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' ל
קיב ע"א43 אם בקשת וכו'תורת מנחם ח"ג עמ' 285
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1056
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולדרך חיים (לונזאנו) עמ' ח
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1107, פ"ה הערה 887
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה מה שהביא כבוד
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' עא
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול, ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעו, שסב, תמד, תסא-תסז
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנק התלה באילן גדול, ורש"י מים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשנט
קיב ע"א43 אם בקשת ליחנקתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צח, רה, רטז, ח"ב עמ' מ
קיב ע"א43 אם רצית להחנק התלה באילן גדולחכמת התורה בראשית עמ' קיב
קיב ע"א43 אם רצית להיחנק היתלה באילן גדולחכמת התורה ויקהל עמ' כא
קיב ע"א43 יתלה באילן גדולפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשלא
קיב ע"א43 הרוצה ליחנק יתלהדרכי חושן עמ' שעז [הלכה]
קיב ע"א43 לימד רבי עקיבא לרשב"י שילמד בנו בספר מוגה, אמר רבא בחדתא, דשבשתא כיון דעל עלתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנו
קיב ע"א44 בחדתא דשבשתא כיון דעל עלתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' פו
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עלאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קיז
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עלאמרי מאיר (מאירי) קהלת פי"ב פסוק יג
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עלדעת תורה ויקרא עמ' קכח
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עלחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות א
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עלכסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צא ע"א
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עללקט שיחות מוסר ח"א עמ' ח
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל עלנחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה ואגב זה
קיב ע"א44 שבשתא כיון דעל על, ור"חאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' א
קיב ע"א45 אל תבשל בקדרה שבישל בה חברךפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רכז
קיב ע"א45 אל תבשל בקדרה שבישל בה חברךפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רלה
קיב ע"א45 לא תבשל בקדירה שבישל בה חבירך מאי ניהו גרושה בחיי בעלה וכו'מגילת סמנים עמ' כט
קיב ע"א45 לא תבשל בקדירה שבישל בה חבירךחיי נפש ח"א עמ' צב ע"ב
קיב ע"א45 לא תבשל בקדרה שבשל בה חברךמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
קיב ע"א45 מי שגירש והחזיר וגירשתשובות ר' איסר יהודה עמ' פג
קיב ע"א46 ארבע דעות במטהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשפט
קיב ע"א רש"י - בחדתא - כשהתינוק מתחיל ללמוד מחדשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנו
קיב ע"א רש"י ד"ה הוי עז - התחזק יותר משהיכולת בידךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכד
קיב ע"א רשב"ם - ויקח מנעלים לרגליו שגנאי הדבר לת"ח שילך יחףהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף ג ע"ב
קיב ע"א רשב"ם - כי הוה עייל לביתא הוה מנענעשיחות מוסר (תשסב) עמ' כא
קיב ע"א רשב"ם - לעולם ימכור אדם וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנה
קיב ע"א רשב"ם - לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליוהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף ג ע"ב
קיב ע"א רשב"ם ד"ה ר' יהושע בן קרחהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קצט
קיב ע"א רשב"ם ד"ה ר' יהושע בן קרחה, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
קיב ע"א רשב"ם ד"ה רבימשק ביתי סימן תנט דף ריט ע"א
קיב ע"א תוס' - עלה קרח לשון ביזויבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
קיב ע"א תוס' ד"ה צוה רבי עקיבא - ר"ע קרח היה כדאמרינן בבכורות שהיה בן עזאי אומר כל חכמי ישראל דומין לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח הזהדרכי התשובה עמ' קיד
קיב ע"א תוס' ד"ה צוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלה
קיב ע"ב01 אין כל אצבעות שוותילקוט עטרת צבי עמ' קמז
קיב ע"ב01 אין כל אצבעות שוותתשבי (תשסה) עמ' כה שורש אצבע, עמ' רכז שורש צבע ב'
קיב ע"ב01 אין כל האצבעות שוותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כא
קיב ע"ב01 לא כל האצבעות שוותאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קעו
קיב ע"ב01 שאין כל אצבעות שוותאור תורה השלם (מזריטש) סי' שצה
קיב ע"ב01 שאין כל אצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלד
קיב ע"ב01 שאין כל אצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנג
קיב ע"ב01 שאין כל אצבעות שוותברית עולם (תשסט) עמ' קכה
קיב ע"ב01 שאין כל אצבעות שוותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' פג, אור תורה סי' שצה
קיב ע"ב01 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לח
קיב ע"ב01 שאין כל האצבעות שוותפוקד עקרים סי' ד (עמ' 20)
קיב ע"ב01 שאין כל האצבעות שוותתורת העולה (תשעה) עמ' שעז
קיב ע"ב01 שאין כל האצבעות שוותתורת העולה ח"ג פרק כט
קיב ע"ב01 מצוה וגוף גדולאגודות אזוב מדברי דף יח ע"ד
קיב ע"ב02 וגוף טהור נושא אשה וגו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ד
קיב ע"ב02 מצוה וגוף טהור נושא אשה ולא בניםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרפ
קיב ע"ב03 ד' דברים וכו' אל תדור בשכנציב משום דליצגי נינהו ומשכו לך בליצנותא וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שח
קיב ע"ב03 ד' דברים צוה רבינו וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רלד, דברים עמ' כה
קיב ע"ב04 אל תדור בשכנציב דליצני הוו ומשכי בליצנותא וכו'אפיקי ים עמ' תקלז
קיב ע"ב04 אל תדור בשכנציב משום דליצני הוו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקטז
קיב ע"ב04 אל תדור בשכנציב משום דליצני הוו ומשכו לך בליצנותאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 883
קיב ע"ב04 אל תדור בשכנציב+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף רג
קיב ע"ב04 אל תדור בשכנציב משום דליצנידובר צדק עמ' 153
קיב ע"ב04 אל תדור בשכנציב משום דמשכי לך בליצנותאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קה
קיב ע"ב05 ואל תשב על מטת ארמית וכו' משום מעשה דרב פפאעין איה ברכות פ"א פסקא קז
קיב ע"ב05 ואל תשב על מטת ארמית איכא דאמרי דלא תיגני בלא קרית שמעאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שנא, שנד
קיב ע"ב05 ומשכו לך בליצנותאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 313
קיב ע"ב05 לא תשב על מטת ארמיתעבודת יצחק בראשית עמ' קצח
קיב ע"ב05 לצנותא משכא דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 757
קיב ע"ב05 לצנותא משכא תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתסו הערה 86
קיב ע"ב09 ואל תבריח עצמך מן המכס כו'שערי תשובה סה"י אות פ
קיב ע"ב09 ואל תבריח עצמך מן המכסזכר דוד על התורה עמ' רסג
קיב ע"ב11 אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם וכו' ביומא דניסן, ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שעד
קיב ע"ב11 אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם וכו' ביומא דניסן, ורש"יברית שלום (תעח) דף נח ע"ד
קיב ע"ב11 מרחיקין משור שחור בימי ניסן מפני שהשטן מרקד בין קרניוקב הישר (תשנט) ח"ב פרק פח עמ' תנה
קיב ע"ב12 השטן מרקד בין קרני השור כשעולה מהים בניסןתורת העולה (תשעה) עמ' תצז
קיב ע"ב12 השטן מרקד בין קרני השור כשעולה מהים בניסןתורת העולה ח"ג פרק נט
קיב ע"ב13 להרחיק משור שחור בימי ניסןלקוטי מאמרים עמ' 156
קיב ע"ב13 צריך להרחיק משור שחור ביומא דניסןחיים וחסד סי' תנח
קיב ע"ב13 שור ביומי ניסןטוב טעם שמות עמ' קע
קיב ע"ב13 שור שחור ביומי ניסןמנחת יהודה (פתיה) עמ' 87
קיב ע"ב13 שור שחור בימי ניסןאמת ליעקב (ניניו) מערכת ת במהדורא בתרא אות י
קיב ע"ב14 מרחיקין משור תם [ביומי ניסן] נ' אמהמגלה עמוקות (תשסח) אופן קו
קיב ע"ב14 מרחיקין משור תם חמשים אמהכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' צד
קיב ע"ב14 שור תם מרחיקין ממנו חמישים אמהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ש במהדורא בתרא אות ט
קיב ע"ב17 נזהא דתורא הן הןקול ששון (גולדברג) אות כג
קיב ע"ב17 נזהא דתורא הן הן נזהא דאריה זא זא אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שמו
קיב ע"ב17 ניזהא דשור הן הן ניזהא דאריה זה זהעבודת חיים ח"א עמ' צג
קיב ע"ב17 ניזהא דתורא הן הןמשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
קיב ע"ב17 ניזהא דתורא הן הן וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמז
קיב ע"ב17 ניזהא דתורא הן הן וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רי
קיב ע"ב17 ניזהא דתורא הן הןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תס
קיב ע"ב17 ניזהא דתורא וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' רסה
קיב ע"ב22 דג שיבוטא ביומי ניסןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ה
קיב ע"ב28 לא ניעול בה איניש בלא מסאנימבשרת ציון ח"ג עמ' מז
קיב ע"ב32 ג' דברים צוה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' ד
קיב ע"ב32 ג' דברים צוה ר"י וכו' אל תעש מום בעצמך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות יג
קיב ע"ב32 שלשה דברים צוה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שנ
קיב ע"ב32 שלשה דברים צוה רבי ישמעאל ברבי יוסי את רבי טק"ש סימן וכו'מגילת סמנים עמ' מב
קיב ע"ב34 אל תעמוד על המקח בשעה שאין לך דמיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' לז
קיב ע"ב34 אל תעמוד על המקחתשבי (תשסה) עמ' סט שורש דם
קיב ע"ב34 אשתך טבלה אל תזדקק להדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת חיי שרה
קיב ע"ב34 אשתך טבלה אל תזקק לה לילה ראשונהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כו
קיב ע"ב34 לא יעמוד על המקח כשאין לו כסףמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפד
קיב ע"ב36 ג' דברים צוה ר"י את רבי אל תצא יחידי בלילה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות טז
קיב ע"ב36 ג' דברים ציוה ר' יוסי ברבי יהודה את רבי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' סג
קיב ע"ב36 ג' דברים ציוה רבי יוסי בן רבי יהודה את רבי וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קצו
קיב ע"ב37 אל יצא יחידי בלילהמנחת קנאות עמ' כז
קיב ע"ב37 לא יצא אדם יחידי בלילהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסח
קיב ע"ב37 לא יצא אדם יחידי בלילהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמג
קיב ע"ב37 לא יצא יחידי בלילהגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 16
קיב ע"ב37 לא יצא יחידי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' ו
קיב ע"ב37 לא יצא יחידידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיד
קיב ע"ב37 לא יצא יחידידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעט
קיב ע"ב37 לא יצא יחידימשנת חיים בראשית עמ' תקט
קיב ע"ב38 כמה אמר ריב"ל עד שנים עשר חדשזכור לדוד עמ' מה
קיב ע"ב38 עד כמה אמר ר' יהושע בן לוי עד שנים עשר חדשהר המוריה עמ' רנ
קיב ע"ב39 אסור לשמש לאור הנראגרת הטיול (תשעה) עמ' ריא
קיב ע"ב39 המשמש מיטתו לאור הנר הויין ליה בנים נכפיםמאורות האריז"ל עמ' קמ אות ד
קיב ע"ב40 המשמש מיטתו על מיטה שתינוק ישן עליהמגדל עוז (תשעח) עמ' עד
קיב ע"ב43 אל יצא יחידי בלילהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' ט
קיב ע"ב43 אל תצא יחידי בלילההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נח
קיב ע"ב43 אל תצא יחידי בלילהלהוגה דעות פ"ה ה"ט
קיב ע"ב43 אל תצא יחידי בלילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' כח
קיב ע"ב44 לא יצא אדם יחידי בלילה לא בלילה רביעית וכו'מעשי ה' (שמג) חלק א פרשת ב דף ה ע"ב; זהר פרשת ויקהל דף רה ע"א
קיב ע"ב44 לא יצא יחידי בליל רביעי ובליל שבת מפני המזיקיןבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 491
קיב ע"ב44 לא יצא יחידי בלילה וכו' מפני שאגרת בת מחלת וכו'רחמי הרב עמ' קכג
קיב ע"ב44 לא יצא יחידי לא בלילי רביעיות וכו' שאוגרת בת מחלת וכו' ובמהרש"אדרשות שבט הלוי ח"א עמ' מג, רנז
קיב ע"ב44 לא ללכת בשוק בערבי רביעיותמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
קיב ע"ב45 אגרת בת מחלתעולם ברור פרק כט
קיב ע"ב45 שאגרת בת מחלת היא וכו'דרך ה' השלם עמ' רצב - מראה דרך
קיב ע"ב47 אביי ור"ח בן דוסא בין מזיקים ליושביםשיחת מלאכי השרת עמ' 83
קיב ע"ב47 אי לאו דמכרזי עלך ברקיעהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קעב
קיב ע"ב47 אי לאו דמכרזן עלך ברקיע הזהרו בחנינאמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצב
קיב ע"ב48 הזהרו בחנינא ותורתודברי חנינא - מזלות עמ' קנב
קיב ע"ב48 הזהרו וכו' ובתורתוצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלב
קיב ע"ב49 גוזרני עלייכו שלא תעבורי ביישוב לעולםדרך ה' השלם עמ' רצג - מראה דרך
קיב ע"ב49 ר' חנינא בן דוסא גזר על אגרת בת מחלת שלא תעבור בישוב רק בלילי רביעיות ובלילי שבתותס' חסידים סי' תקיז, תתשפ
קיב ע"ב49 ר"ח בן דוסא גזר על השדים חרם שלא ישבו בישובחוט של חסד (תרכה) פ' משפטים דף עג ע"ד {לכן זובח לאלהים יחרם - הזובח להם כמותם}
קיב ע"ב49 רבי חנינא בן דוסא גזר על מזיקים שלא יעברו בישובתורת יחיאל דברים עמ' קמח
קיב ע"ב50 ותו חדא זימנא פגעה ביה באביי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 268
קיב ע"ב50 חדא זמנא פגעה ביה באביי וכו'הר המוריה עמ' קו
קיב ע"ב50 ניתן רשות לחבל בלילי רביעיות ובלילי שבתותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רסא
קיב ע"ב50 שבק לה לילי רביעיות ולילי שבתותמנחת קנאות עמ' כז
קיב ע"ב50 שבק לה לילי שבתות ולילי רביעיותאור הצבי עמ' 313
קיב ע"ב51 הזהרו בנחמני ובתורתושם יחזקאל עמ' תקפא
קיב ע"ב51 הזהרו בנחמני ובתורתושמחת הנפש עמ' נא
קיג ע"א02 לא תדור במתא דלא נבח כלבאמאכסניא של התורה סי' מא
קיג ע"א02 לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא ולא נבח בה כלבאברכת אברהם (תשנד) עמ' לא
קיג ע"א03 לא תדור בעיר דריש מתא אסיאדברי שאול שמות עמ' רצג
קיג ע"א05 אמר ליה רב לרב כהנא וכו' פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קג
קיג ע"א05 אמר ליה רב לרב כהנא פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריותשבט מישראל (קרמניץ) פרק טו פסוק ד
קיג ע"א06 הפוך בנבילתא ולא תיפוך במיליאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' מ
קיג ע"א06 הפוך בנבלתא ולא תהפוך במיליאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעט
קיג ע"א06 ולא תיפוך במיליתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיד
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריות וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' יח
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1029
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריותנתיבות עולם ח"ב עמ' רל
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריותס' השיחות (ריי"צ) ת"ש עמ' 135
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריותעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון א
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוק ואל תצטרך לבריותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמו
קיג ע"א07 פשוט נבילה בשוקדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מ
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות מג
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ואל תצטרך לבריותנזר הקדש ח"ב עמ' עה
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וטול אגרא ולא תימא גברא רבא אנא וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קכה
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו' ולא תימא כהנא אנא וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 223
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו' ולא תימא כהנא אנאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פד
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו' ולא תימא כהנא אנאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' פו
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמה ד"ה ועל זה
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 305
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שז
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שנד
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא אנא וגברא רבא אנא וסניא בי מילתאחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות מב
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא אנא וגברא רבא אנא וסניא בי מלתאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רטו
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימר גברא רבא אנאמסילת ישרים עמ' תנא
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגראלהורות נתן ויקרא עמ' רמא
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגראמצווה ועושה ח"א עמ' ריח
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא, ולא תימא כהנא אנוואותו תעבוד עמ' קלה
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקאדבש השדה עמ' קסח
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כו ע"א
קיג ע"א07 פשוט נבילתא בשוקאמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' צב
קיג ע"א07 פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריותאמרי נועם (מועדים) סי' ב ליומא דהילולא יא באייר
קיג ע"א07 פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעג, רנ
קיג ע"א07 פשוט נבלה בשוק וקביל אגראצמח צדיק (תשסז) עמ' שיט
קיג ע"א07 פשוט נבלה בשוק ושקיל אגראאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 50
קיג ע"א07 פשוט נבלתא בשוק ושקול אגראאוהב שלום עמ' 39
קיג ע"א07 פשוט נבלתא בשוקא ושקיל אגרא וכו'שפע חיים ח"ד עמ' קלא
קיג ע"א07 פשוט נבלתא בשוקאהצניעות והקדושה (תשסט) הקדמה אות יד, פי"ח אות ח
קיג ע"א07 פשוט נבלתא בשוקאשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קפ
קיג ע"א08 ואל תאמר כהנא אנאנטריקן (תשעד) עמ' כב {אהוב המלאכה}
קיג ע"א08 ולא תימא כהנא אנא ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שמג {רב כהנא כהן היה}
קיג ע"א08 ולא תימא כהנא אנא וגברא רבה אנאדובר צדק עמ' 176
קיג ע"א09 אזלית לאיגרא שירותך בהדךאגרא דכלה ח"א עמ' רכא
קיג ע"א09 כי סלקת לאיגראבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
קיג ע"א10 מאה קרי במתאפירושי ראשונים
קיג ע"א12 ולא תעקר ככאלקוטי שיחות חי"א עמ' 293
קיג ע"א12 ולא תעקר ככאלקוטי שיחות חל"א עמ' 258
קיג ע"א12 לא תעקר ככאכרם פתחיה גפן כה שריג ט
קיג ע"א12 לא תשוור ניגרא, ור"חכרם פתחיה גפן כה שריג ו
קיג ע"א13 אין מתקנאין בתלמיד קטןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רכג
קיג ע"א13 ג' אין מתקנאין בהן ואלו הן נכרי קטן ונחש קטן ותלמיד ורשב"ם קטן ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' שיח
קיג ע"א13 ג' אין מתקנאין כהם ואלו הן נכרי קטן וכו'גבורות אליהו יו"ד סי' מג אות א
קיג ע"א13 שלשה אין מתקנאין בהן ואלו הן נכרי קטן ונחש קטן ותלמיד קטן וכו' דמלכותייהו אחורי אודנייהו קאיאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפד
קיג ע"א14 גוי קטןתורת מנחם חלק ס עמ' 192
קיג ע"א14 הזהר בגוי קטןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רכד, רנז
קיג ע"א14 הזהרו בגוי קטן שמלכותייהו וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' קפז
קיג ע"א14 מ"ט דמלכותייהו בתר אודנייהואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רכא
קיג ע"א14 מלכותייהו בתר אודנייהו כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר שושן בית ב
קיג ע"א15 א"ל רב לאייבו בריה כל מילי זביןרוח חיים (חיד"א) עמ' רמד
קיג ע"א15 א"ר לאיבו בריה טרחי בך בשמעתאדובר צדק עמ' 153
קיג ע"א15 אמר ליה רב לאיבו בריה טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע מילתא וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' עו
קיג ע"א15 טרחי בך בשמעתתא וכו'תוכחת חיים (תר) חלק א (סדר ויצא) דף נג ע"ב (ד"ה ממוצא)
קיג ע"א15 טרחי בך בשמעתתאתוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' קכט
קיג ע"א15 טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע מילתא תא אגמרך מילי דעלמאברכת אברהם (תשנד) עמ' קכז
קיג ע"א15 רב נתן עצות לאיבו בנו כיצד למכור סחורהדברי חנינא - מזלות עמ' פח
קיג ע"א15 תא אגמרך מילי דעלמאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכב ע"א
קיג ע"א15 תא אגמרך מילי דעלמאשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' סח
קיג ע"א16 אדחלא אכרעיך זבינך זביןחוסן יהושע מאמר ב פ"ו עמ' רמא
קיג ע"א17 קבא מארעא ולא כורא מאגראחוסן יהושע מאמר ב פ"ז עמ' רמב
קיג ע"א17 קבא מארעא ולא כורא מאיגראאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רא
קיג ע"א17 קבא מארעא ולא כורא מאיגראאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שעא, שעב
קיג ע"א17 קבא מארעא ולא כורא מאיגראמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צ
קיג ע"א17 קבא מארעא ולא כורא מאיגראתהלה לדוד (והרמן) פרק קב פסוק כה הערה מא
קיג ע"א17 שרי כיסך פתח שקיךגור אריה בראשית פמ"ג הערה 26
קיג ע"א18 תמרא בחלוזך לבית סודנא רהיטאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ריט
קיג ע"א19 אי לא דרמאי שיכראס' הבוטח ח"ב עמ' נה
קיג ע"א19 אי לא רמאי שיכרא לא איעתרידברי חנינא - מזלות עמ' מא
קיג ע"א20 מאי סודנא סוד נאה וגמילות חסדיםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קלד
קיג ע"א20 מאי סודנא סוד נאהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 299
קיג ע"א21 כל אשראי ספק אתי ספק לא אתי ודאתי מעות רעות נינהואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קנב
קיג ע"א24 הוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לוראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ד אות ג
קיג ע"א25 אל תרבה בגנות משום מעשה שהיהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תעב
קיג ע"א25 אמר ריב"ל משום אנשי ירושליםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
קיג ע"א25 ג' דבריםילקוט הגרשוני ח"א דף סד
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן להאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קסו
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן להדרש משה (קלנברג) ח"ב דף נא
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן לההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קצג, ר
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן להלישרים תהלה (תשסד) עמ' קטז
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן להמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצה
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן להמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קנט
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדך ותן להשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קסב
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדךזכות ישראל - עשר צחצחות פרק א אות פד
קיג ע"א26 בתך בגרה שחרר עבדךתשבי (תשסה) עמ' רסא שורש שחרר
קיג ע"א26 בתך נעשה בגרות שחרר עבדךפעולת גבר עמ' רפו ד"ה ונלענ"ד
קיג ע"א27 הוה זהיר באשתך וכו'ים שמחה עמ' קה
קיג ע"א27 והוי זהיר באשתך מחתנה הראשוןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צז
קיג ע"א27 והוי זהיר מאשתך מחתנה הראשוןשבט מוסר עמ' קכב
קיג ע"א28 ג' הם מנוחלי עוה"ב דמשייר מקידושא לאבדלתאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שח
קיג ע"א28 ג' הם מנוחלי עוה"ב וכו' המבדיל במוש"קגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קסז ע"א
קיג ע"א28 ג' הן מנוחלי העוה"בדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף עב ע"ד
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העה"ב הדר בא"י ומגדל בניו לת"תלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלח ע"א
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"ב הדר בארץ ישראל והמגדל בנו לת"ת והמבדיל על הייןראשית חכמה (תשמד) - גידול בנים פרק יז, חופת אליהו פרק ג אות ו
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"ב וכו' והמבדיל על היין במו"שס' החיים (תשנג) עמ' קו
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"ב וכו' והמבדיל על היין במו"שספר החיים (תשנג) עמ' קו
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"ב כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסז ע"א
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"באוצר הכבוד
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"בדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צט
קיג ע"א28 ג' מנוחלי העוה"בילקוט הגרשוני ח"א
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב הדר באר"י וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' פט
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב וכו' דמשייר מקידושתא לאבדלתאכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שיז
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב וכו' הדר בא"ימאמרי שלמה ח"א עמ' קצב
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב וכו' המבדיל על הייןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קנח {במוצ"ש, ומשייר מקידושא לאבדלתא תכלית שבת וי"ט להרבות תורה, וצריך לשייר מק' שבת לימות החול}
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב וכו' והמבדיל על היין במוצ"ש דמשייר מקידושא לאבדלתאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שו, תרו, תרנח
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב וכו' והמגדל בניו לת"תכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רפ
קיג ע"א28 ג' מנוחלי עוה"ב וכו'דרך ישרה עמ' תנא
קיג ע"א28 מנוחלי העוה"ב כו' והמגדל בניו לת"לשערי תשובה סה"י אות עה
קיג ע"א28 שלושה הם נוחלי עוה"בנצח ישראל (הרטמן) עמ' קז הערה 315
קיג ע"א28 שלושה מנוחלי העוה"ב אלו הן הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1104
קיג ע"א28 שלושה מנוחלי העוה"בשער החצר (תשעב) סי' לג, נז
קיג ע"א28 שלושה מנוחלי עולם הבא הם הדר בארץ ישראל המגדל בניו לתלמוד תורה המבדיל על היין במוצאי שבתותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' נט
קיג ע"א28 שלושה מנוחלי עולם הבא המגדל בניו לתלמוד תורהקרן לדוד בראשית עמ' רכ
קיג ע"א28 שלושה מנוחלי עולם הבא מאן דמשייר מקדושיה לאבדלתיהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלב
קיג ע"א28 שלשה הן מנוחלי עוה"ב הדר בא"י והמגדל בניו לת"ת והמשייר מקידושא לאבדלתאהישר והטוב (תשסג) עמ' תעז, תעח
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב וכו' דמשייר מקידושא לאבדלתאהדרש והעיון בראשית מאמר יד
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העולם הבא אלו הן הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבתותכתב סופר אגדות כאן
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב אלו הן הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תנה בהגה"ה
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב הדר בא"י וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רד
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב הדר בא"יפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרלג
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב וכו' והמבדיל על היין במוצ"ש וכו' דמשייר מקידושא לאבדלתאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שכא, תתקלה-ו, ויקרא עמ' קנה
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תקמט
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' רלו
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העוה"ב, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ו, ז
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העולם הבא אלו הן הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתותשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות נה
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העולם הבא אלו הן הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתותאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' קלח
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי העולם הבא וכו' הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתות מאי היא דמשייר מקידושא לאבדלתאדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' כד
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי עה"ב הדר בארץ ישראל וכו'מכתב סופר דף קיח ע"ג
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי עוה"ב הם הדר בא"י והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתותחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תלט
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי עולם הבא אלו הן הדר בארץ ישראל וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצו דף קלח ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נג ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לד ע"ב
קיג ע"א28 שלשה מנוחלי עולם הבאשפת אמת - אלה מסעי עמ' 56
קיג ע"א28 שניים מנוחלי עוה"ב וכו' המבדיל על היין במוצ"שלקחת מוסר ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' קעא
קיג ע"א29 איזהו בן עולם הבא זה המגדל בניו ובנותיו לתלמוד תורהפרדס המלך (תשסט) אות ש
קיג ע"א29 הדר בא"ידרישת ציון (תשסב) עמ' 155
קיג ע"א29 הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 18
קיג ע"א29 הדר בארץ ישראל מן נוחלי עולם הבאדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 97
קיג ע"א29 הדר בארץ ישראלנתיבות עולם ח"א עמ' מה
קיג ע"א30 איזה בן עוה"ב המשייר מקדושה לאבדלתאדבר צבי - קדושת השבת עמ' סט
קיג ע"א30 איזהו בן עוה"ב זה המשייר מקידושא לאבדלתאכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' יא, ריז
קיג ע"א30 איזהו בן עולם הבא המשייר מקדושה לאבדלתאדרשות דבר צבי מועדים עמ' רא
קיג ע"א30 בן עוה"ב המשייר מקידושא לאבדלתאמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קלט
קיג ע"א30 ג' הקב"ה מכריז עליהםנתיבות עולם ח"ב עמ' קכח
קיג ע"א30 ג' הקב"ה מכריז עליהן בכל יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטא וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' קפה
קיג ע"א30 ג' הקב"ה מכריז עליהן וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צב ע"ב
קיג ע"א30 ג' מכריז עליהן הקב"ה בכל יום וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק יד אות סד
קיג ע"א30 ג' מכריז עליהן הקב"ה בכל יום על רווק הדר בכרך וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ד אות א
קיג ע"א30 דמשייר מקידושא לאבדלתאאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"א פסוק יז
קיג ע"א30 דמשייר מקידושא לאבדלתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנו
קיג ע"א30 דמשייר מקידושא לאבדלתאשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלח
קיג ע"א30 דמשייר מקידושא לאבדלתאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלא
קיג ע"א30 דמשייר מקידושא לאבדלתא, ורשב"םאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' סב
קיג ע"א30 המשייר מקידושא לאבדלתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנב
קיג ע"א30 מי שמשייר מקידושא לאבדלתא הוא מנוחלי עוה"בשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קעד
קיג ע"א30 עוה"ב בזכות קדוש והבדלהבעקבי יעקב עמ' קנ
קיג ע"א30 שלשה הקב"ה מכריז עליהם בעצמו בכל יום על רווק הדר בכרך וכו'חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ד דף לה ע"ב
קיג ע"א30 שלשה הקב"ה מכריז עליהן בכל יום וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תתנו
קיג ע"א30 שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפט
קיג ע"א30 שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום וכו'דרך ישרה עמ' תנד
קיג ע"א30 שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום כו' ועל עני המחזיר אבידה לבעליה וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תקטז
קיג ע"א30 שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטא וכו' ומומתייהו הכי בחייהן רבנן קרישי דבארעא דישראלמחזה עינים (לוויטאן) עמ' רכה
קיג ע"א30 שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום על רווק הדר בכרך וכו', אמר ליה רבא לאו כגון מר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שי
קיג ע"א31 הקב"ה משתבח ברווק הדר בעיר ואינו חוטאקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצ אות א
קיג ע"א31 עני המחזיר אבידהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תמג
קיג ע"א31 רווק הדר בכרך ואינו חוטאשמן ראש - ימים נוראים עמ' תמד
קיג ע"א31 רווק הדר בכרך ולא חטאגנת אגוז (תשעב) אות פח
קיג ע"א31 רווק הדר בכרך וכו'שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 40
קיג ע"א31 רווק הדר בכרךאגודות אזוב מדברי דף לו ע"א-ע"ב
קיג ע"א31 רווק הדר בכרךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעג
קיג ע"א32 כל העושה מצוה לשמה ומעשר פירותיו בצנעאמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמג
קיג ע"א32 רב ספרא רווק הדר בכרך הוהחכמה מאין דף יט ע"ג
קיג ע"ב01 צהבו פניובני יששכר ח"ב דף טז ע"ד
קיג ע"ב01 צהבו פניונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"א
קיג ע"ב02 אלא כגון ר"ח ור"א דהוו אושפכיהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' מד
קיג ע"ב03 ר"ה ור' אושעי' הוי אשפכיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
קיג ע"ב03 רבי חנינא ורבי אושעיא דהוו אוכשפידברי חלומות סי' ו (עמ' 182), לקוטי מאמרים עמ' 115
קיג ע"ב06 לא מדלי עינייהומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעד
קיג ע"ב07 רבנן קדישי דבארעא דישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 293
קיג ע"ב07 בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראלטובך יביעו ח"ב עמ' שמה
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רה
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבן וכו' שאינו משתכררסיסי לילה סי' נח (עמ' 179)
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שטו
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' תיח
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות א, חופת אליהו פרק ג אות י, אור גדול פרק טו
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבןאפוד בד דף עב ע"ד
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבןגבורת יצחק שבועות עמ' שטו
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבןנצח ישראל (הרטמן) עמ' קכג הערה 434
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבןנתיבות עולם ח"ב עמ' רלז
קיג ע"ב08 ג' הקב"ה אוהבןרנת יצחק תהלים עמ' לו
קיג ע"ב08 שלושה שהקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמט
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבם וכו' מי שאינו כועסאורחות צדיקים שער כעס עמ' עח
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן וכו' ומי שאינו מעמיד על מדותיואוצרות חיים - יושר המידות עמ' קעא
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' תמה
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן וכו'דרכי חיים פרק ו' משנה ו' (דף קעד ע"ב ד"ה כט)
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס ואינו משתכר ומי שאינו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף יח, רסה
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס ואינו משתכר ומי שאינו וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' יח, רסה
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קנה, קנו, קס
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' נו
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יג דף יג ע"ג
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קל
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר, ואינו מעמיד על מדותיורוח נכון עמ' צח, קכט, קלז
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו מתשכר וכו' ארבעה אין הדעת סובלתן ואלו הן דל גאה ועשיר מכחש וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קיז
קיג ע"ב08 שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס מי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מדותיוויחי עוד דף צא ע"ב
קיג ע"ב09 הקב"ה אוהב מי שאינו משתכראור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' כא
קיג ע"ב11 אחד בפה ואחד בלבביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ד פסוק כד
קיג ע"ב11 אחד בפה ואחד בלבמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפג
קיג ע"ב11 אחד בפה ואחד בלבשמחת הנפש עמ' לח
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונא אותםגור אריה בראשית פל"ז אות ט
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאם וכו' דל גאה עשיר מכחש וזקן מנאףהמוסר והדעת בראשית עמ' קכ
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו' דל גאה עשיר מכחש זקן נואףקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלח
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלבבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשל, במדבר עמ' תשכז
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו' אי מהימן לרביה כבי תרי שרי למימר ליהצמח צדקה עה"ת עמ' יג
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו' דל גאהאור יחזקאל - מדות עמ' קפו
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו' דל גאהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קט
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו'אהבת חיים (דייטש) עמ' רב
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קסג
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו'אור יחזקאל - מכתבים עמ' רלד
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמט
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1699
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו'להורות נתן בראשית עמ' תלא
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו' עשיר מכחש דל גאה זקן מנאףכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קפד
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאן וכו' עשיר מכחשאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קפב
קיג ע"ב11 ג' הקב"ה שונאןארץ החיים (ליברזון) סי' שמג
קיג ע"ב11 המדבר אחד בפה ואחד בלבאור הרעיון עמ' פח
קיג ע"ב11 המדבר אחד בפה ואחד בלבולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' עה
קיג ע"ב11 הקב"ה שונא למי שמדבר אחד בפה ואחד בלבחנן אלקים עמ' נב, נג
קיג ע"ב11 הקב"ה שונאןתאומי צביה עמ' קע
קיג ע"ב11 והמדבר א' בפה וא' בלבתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ח, ח"ב עמ' פח
קיג ע"ב11 שלושה הקב"ה שונאםברכת אבות עמ' שצז
קיג ע"ב11 שלושה הקב"ה שונאןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' י
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאם וכו' דל גאה ועשיר מכחש כו'תורת אביגדור ח"ב עמ' קח
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאםקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' כא
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן המדבר א' בפה וא' בלבתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נא {אם רשאים הבריות לשנוא אותו}
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רסב
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן המדבר אחד בפה ואחד בלב וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קעב
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן ואני איני אוהבןחנן אלקים עמ' רנד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכד, קכו
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו' דל גאה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' צה
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו' דל גאה עשיר מכחש וזקן מנאףאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קלה
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו' והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידילב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו' שם רע בעלמא קא מפקת ביהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תנג
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נא
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב טז ע"ד
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאן וכו' והרואה דבר ערוה בחבירו ומעידו כו' מותר לשנאותו וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' פה
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלג
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאןנתיבות עולם ח"ב עמ' קצא
קיג ע"ב11 שלשה הקב"ה שונאןפרפרת משה ח"ב עמ' פו
קיג ע"ב12 מי שיודע עדות לחבירו ואינו מעידמשך חכמה ויקרא פ' ה פס' א
קיג ע"ב13 דבר ערוההכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק ד
קיג ע"ב13 הרואה דבר עבירה בחבירוויקרא יעבץ עמ' כד
קיג ע"ב13 הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי מלקין אותו מכת מרדותשערי תשובה שער ג אות ריט, רכ
קיג ע"ב13 הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפא
קיג ע"ב13 הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד יחידי נענשאור אברהם ויקרא עמ' קנג
קיג ע"ב13 הרואה דבר ערוה בחברונשמת חיים (ברלין) עמ' פא
קיג ע"ב13 הרואה דבר ערוה ומעיד בו יחידיקול ששון (גולדברג) אות יד
קיג ע"ב13 הרואה יחידי דבר ערוה בחברו וכו' מותר לשנאותו וכו' רנב"י אמר מצוה לשנאותו שנאמר יראת ה' שנאת רע, ותוס' שםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' מא
קיג ע"ב13 הרואה שחבירו עובר עבירה וראהו ביחידות וא"א להעיד עליו בב"ד מותר לשנאותו ולחד מ"ר מצוה לשנאותומרפא לנפש בראשית עמ' שכג, שכח, שצא
קיג ע"ב13 והרואה דבר ערוה בחבירו וכו' רנב"י אמר מצוה לשנאתונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
קיג ע"ב13 והרואה דבר ערוה בחבירו וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ד
קיג ע"ב13 והרואה דבר ערוה בחבירו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנב
קיג ע"ב13 והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי כי הא דטוביה חטא וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ריט, רכ
קיג ע"ב13 והרואה דבר ערוה בחבירו כו' מותר לשנאותו וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 217
קיג ע"ב13 ומעיד בו יחידימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפו
קיג ע"ב13 ומעיד בו יחידירנת יצחק ישעיה עמ' תלח
קיג ע"ב13 ראה בו דבר ערוהפרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יט פסוק יז
קיג ע"ב13 שראה בו דבר עבירה, ותוס'פרפרת התורה עמ' צו
קיג ע"ב15 המעיד על חבירו יחידי מכין אותו מכות מרדותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות לא
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדלקוטי משלי פרק כד פסוק כח
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קלט
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדתורת מנחם חלק לא עמ' 124
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מנגידכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קכח
קיג ע"ב16 טוביה חטא זיגוד מנגידמגדל עוז (תשעח) עמ' שפו
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזגוד מינגדמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שכח
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגד וכו'חקקי לב חלק א (סימן מו) דף ע"ט ע"א (ד"ה וראיתי)
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדאגרא דכלה ח"ג עמ' לד, צ
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדאגרא דפרקא (תשסה) עמ' פד
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קז
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מא
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק כח
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדביאור הגר"א על משלי פרק כד פסוק כח
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כו
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עג
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדמי השלוח (מישור) ח"א עמ' סז
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגד+מי השלוח (תשסז) ח"א דף סז
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' נג
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדעיני שמואל (ראבין) עמ' א
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק י
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדשם דרך דברים עמ' ל
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רע
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגידאור אברהם בראשית עמ' רכט, רלז
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מינגידנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רצ
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מנגידבית יעקב (תשסא) עמ' קח, קעז, רמג
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מנגידדעת תבונות - עת לעשות מע' ה אות עד
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מנגידעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכב, קכד
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגוד מנגידפרדס מרדכי עמ' תקד
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזיגודתפארת משה עמ' ו
קיג ע"ב16 טוביה חטא וזינוד מנגידשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפא
קיג ע"ב16 טוביה חטא וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מ
קיג ע"ב16 טוביה חטא זיגוד מינגדקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קכו
קיג ע"ב16 טוביה חטא זיגוד מנגדס' חרדים (שסא) דף לד ע"ב
קיג ע"ב16 טוביה חטא זיגוד מנגידארץ צבי (תשע) עמ' רפב
קיג ע"ב16 טוביה חטא זיגוד מנגידחנן אלקים עמ' נב, קעה, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' מט
קיג ע"ב20 אם ראה בחבירו דבר עבירה מותר לשנאותו כו'פרדס המלך (תשסט) אות תנז
קיג ע"ב20 אם רואה בו דבר ערוה מותר לשנאותוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
קיג ע"ב20 אנשים שמותר לשנוא בשל מעשיהםשיחות לספר בראשית עמ' קיט
קיג ע"ב20 דעביד איסורא מותר לשנאותואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מג ע"א, רמח ע"א, רסג ע"ב, שכג ע"ב, שסג ע"א
קיג ע"ב20 העובר עבירה מותר לשנאותופאר יעקב ח"א עמ' שי
קיג ע"ב20 הרואה דבר עבירה בחבירו מותר לשנאותונחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' סב
קיג ע"ב20 הרואה דבר עבירה יחידי ואינו יכול להעיד מותר לשנואצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תט
קיג ע"ב20 הרואה דבר עבירה יחידי מותר לשנאתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכה
קיג ע"ב20 הרואה דבר ערוה בחבירו יחידי מותר לשנאתו, ורשב"ם להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' לז
קיג ע"ב20 הרואה דבר ערוה בחבירו מותר לשנאותוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסד
קיג ע"ב20 הרואה דבר ערוה בחבירו מותר לשנאותושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעג
קיג ע"ב20 הרואה דבר ערוה בחבירו מותר לשנאתו, ותוס' קדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קה, קעד
קיג ע"ב20 כי תראה וכו' עזוב תעזב עמופרפרת התורה עמ' עו
קיג ע"ב20 כי תראה חמור וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן כז
קיג ע"ב20 כי תראה חמור וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' כה
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שונאך היכי דמי אי דעביד איסורא שרי למסניי' כו'פרדס המלך (תשסט) אות תט
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שונאך וכו' בישראל מומר הכתוב מדברמנחת עני (תשעב) עמ' נד
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שונאך וכו' דחזא ביה איהו דבר ערוהמצור דבש עמ' קיז
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שונאך מי שונא כו' ומי שריא למסניה וכו', ותוס'בגדי חמודות שמות פרק כג פסוק ה
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שונאךלב אליהו (תשסה) שמות עמ' פ
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שונאךעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלד
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שנאך וכו' מאי שונאלב המשפט ח"א שיעור ח [הלכה]
קיג ע"ב20 כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי שונאאור מאיר ח"א עמ' רמד
קיג ע"ב20 מותר לשונאו אם ראה בו דבר ערוהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קכב-קכג
קיג ע"ב20 מותר לשנאותו שנאמר כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וכו' ומי שרא למסניה והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ז
קיג ע"ב20 מותר לשנאתו וכו' דחזיא ביה איהו ד"עדברי סופרים סי' כז (עמ' 20), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 166)
קיג ע"ב20 מותר לשנאתו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקכו
קיג ע"ב20 מותר לשנאתו שנאמר כי תראה חמור שנאךמצווה ועושה ח"ב עמ' תקיג
קיג ע"ב20 מותר לשנאתו, מצוה לשנאתורנת יצחק משלי עמ' כ
קיג ע"ב20 מי שרואה את חבירו שחטא מותר ואף מצוה לשנואקריאה בקריה ח"א עמ' קמג, ח"ג עמ' יד
קיג ע"ב20 מנין לרואה דבר ערוהויקח אברהם דף כה ע"ד
קיג ע"ב20 רשע מותר לשנאותו בגלויקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תד
קיג ע"ב21 חמור שונאך שראה בו דבר עבירהדרך חיים (תשלה) עמ' תעט
קיג ע"ב21 חמור שונאך דחזא ביה דבר עבירה יחידיצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כו ע"ג
קיג ע"ב21 חמור שונאך שראה בו דבר ערוהליהודים היתה אורה עמ' ס
קיג ע"ב21 חמור שנאך היינו שראה בו דבר עבירהדברי אמונה שמות עמ' קפ
קיג ע"ב21 חמור שנאךמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 89, 5, 362
קיג ע"ב21 שונא דאורייתאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ה
קיג ע"ב24 אי דלא עביד איסורא מי שרי למסנייהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יג
קיג ע"ב24 בשונא יהודימוסר המקרא והתלמוד עמ' סב
קיג ע"ב24 והכתיב לא תשנא את אחיך וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' קפ
קיג ע"ב24 ומי שרי למיסני וכו' כגון שראה בו דבר עבירה ותוסקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כד
קיג ע"ב24 ומי שרי למיסנייהמוסר המקרא והתלמוד עמ' צט
קיג ע"ב24 ומי שרי למסניהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קסו
קיג ע"ב24 ומי שריא למסניה ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עט
קיג ע"ב24 ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' עו
קיג ע"ב24 ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' עח
קיג ע"ב24 ומי שריא למסניהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כז
קיג ע"ב24 ומי שריא לסנויי והא כתי' לא תשנא כו'ברכת פרץ פ' קדושים
קיג ע"ב24 מי שרי למסניהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' עג
קיג ע"ב24 שנאת ישראלאור הרעיון עמ' צו
קיג ע"ב25 אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא, תוס' - כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו וכו' ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יער שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רג
קיג ע"ב25 דאיכא סהדי דעביד איסוראתפארת צבי ויקרא עמ' רכד
קיג ע"ב25 כולא עלמא נמי מיסנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שטז
קיג ע"ב26 דחזי ביה איהו דבר ערוה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כז ע"ב
קיג ע"ב26 דחזיא ביה איהו דבר ערוה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רכז
קיג ע"ב26 דחזיא ביה איהו דבר ערוהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1735-1736
קיג ע"ב26 דחזיא ביה איהו דבר ערוההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפז
קיג ע"ב26 דחזיא ביה איהו דבר ערוה מצוה לשנאותוגנזי ראי"ה חנוכה עמ' קנא; שמונה קבצים קובץ ח פסקא רכח
קיג ע"ב26 ראה בו שעבר עבירהמשך חכמה דברים פ' כב פס' ד
קיג ע"ב26 שונאך דחזי ביה איהו דבר ערוהדברי יואל פ' וישב דף שז ע"ב
קיג ע"ב27 אם ראה דבר ערוה בחבירו מצוה לשנאתופרפרת התורה עמ' קפט
קיג ע"ב27 אם רואה דבר ערוה מצוה לשנאתופאר יעקב ח"ג עמ' רלב
קיג ע"ב27 הרואה ד"ע בחבירו מצוה לשנאותומרפא לשון עמ' שכב
קיג ע"ב27 הרואה דבר עבירה בחבירו מצוה לשנאותוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסא
קיג ע"ב27 הרואה דבר עבירה בחבירו מצוה לשנאותופנים יפות על תהלים עמ' קלח
קיג ע"ב27 הרואה דבר ערוה בחבירו מצוה לשנאותודברי חנינא - מזלות עמ' ר, רב, רג
קיג ע"ב27 הרואה דבר עבירה בחבירו וכו' מצוה לשנאתודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכא
קיג ע"ב27 יראת ה' שנאת רעשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לח, נ, קלו
קיג ע"ב27 יראת ה' שנאת רעשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קמז
קיג ע"ב27 מצוה לשנאותו שנאמר יראת ה' שנאת רעלהוגה דעות פ"ו ה"ג
קיג ע"ב27 מצוה לשנאותודברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' כח
קיג ע"ב27 מצוה לשנאותומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מו
קיג ע"ב27 מצוה לשנאתו וכו'זכור לדוד עמ' ק
קיג ע"ב27 מצוה לשנאתו וכו'של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות נט
קיג ע"ב27 מצוה לשנאתו מהו למימרא ליה לרביה כו'שערי תשובה שער ג אות רכ, סה"י אות נא
קיג ע"ב27 מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רע, ותוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלב, תלד
קיג ע"ב27 מצוה לשנוא רשעכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 182
קיג ע"ב27 מצווה לשנא אדם רשעמצוה ולב ח"א עמ' 172
קיג ע"ב27 רשע מצוה לשנאותו חיי נפש ח"ב עמ' קעא, קעב {כשהתרו בו}
קיג ע"ב27 שראה בו דבר ערוה מצוה לשנאתויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמח
קיג ע"ב28 אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי לימא ליה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכ
קיג ע"ב29 ג' אין חייהם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעתראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות יא
קיג ע"ב29 ג' חייהם אינם חייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה
קיג ע"ב29 ג' חייהם אינם חייםכרם פתחיה כרם ב גפן עב
קיג ע"ב29 ג' חייהם אינם חייםמצת שימורים (תשסא) עמ' רנז
קיג ע"ב29 ג' חייהם אינם חייםפרדס מרדכי עמ' קכא
קיג ע"ב29 ג' חייהם אינם חייםתורת יחיאל בראשית עמ' שעח
קיג ע"ב29 ג' חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רס
קיג ע"ב29 חייהם אינם חייםלהוגה דעות פתיחה, פ"ב ה"ג
קיג ע"ב29 שלושה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעתבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קכג
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חיים הרתחנין הרחמנין וכו'זרע שמשון (תשסג) ויגש אות יא
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חייםחיים לגופא (תשסה) עמ' מא
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חייםכוכבי אור (תשלד) עמ' לח
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חייםמצווה ועושה ח"א עמ' רלט
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חייםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכג
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חייםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ריא
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינם חייםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צד
קיג ע"ב29 שלשה חייהם אינן חייםחכמת התורה בראשית עמ' רכב
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינם חיים הרחמנים והרתחנין ואניני הדעת ואמר רב יוסף כולהו איתנהו ביאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קמ
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעתהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עב אות ה
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין ואניני הדעתמבשר טוב - ספר החיים עמ' יב
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינם חיים וכו' ואמר רב יוסף כולהו איתנהו בימחזה עינים (לוויטאן) עמ' עא
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינם חייםדברי סופרים סי' ו (עמ' 5)
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינן חיים אלו הן הרחמנין וכו'מצת שימורים (תכ) דף נג ע"ד
קיג ע"ב29 שלשה חייהן אינן חייןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צו, רט, רלב
קיג ע"ב30 אמר רב יוסף כולהו איתנהו ביהדרת אפרים ח"ב עמ' קעג
קיג ע"ב30 הכועס נקרא רתחןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1330
קיג ע"ב30 הרחמנים חייהם אינם חייםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 249
קיג ע"ב30 הרתחנים חייהם אינם חייםס' חסידים סי' קמה
קיג ע"ב30 ומי שרגיל בכעס אין חייו חייםאורחות צדיקים שער כעס עמ' פא
קיג ע"ב30 כעסן חייו אינם חייםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תל
קיג ע"ב30 מי שרגיל לכעוס חייו אינם חייםרוח נכון עמ' מח
קיג ע"ב30 קפדן חייו אינם חייםמקוה המים (שטעגר) עמ' קל
קיג ע"ב30 רחמן חייו אינם חייםאודה ה' בהקדמה
קיג ע"ב31 ג' שונאים זה את זהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תיא
קיג ע"ב31 ג' שונאין זה את זהכור לזהב ח"ב
קיג ע"ב31 ג' שונאין זה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן עא, עב
קיג ע"ב31 הכלבים שונאים זה את זהפרפרת הפרשה פרשת בא פרק יא פסוק ז
קיג ע"ב31 כלבים שונאין זה את זהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלג
קיג ע"ב31 שלושה שונאין זה את זה הכלבים והתרנגולין והחברין וי"א אף הזונותלבושי בדים סעיף קצט
קיג ע"ב31 שלשה שונאים זא"ז וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 103
קיג ע"ב31 שלשה שונאים זה את זה הכלבים התרנגולים והחבריםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1019
קיג ע"ב31 שלשה שונאים זה את זהנתיבות עולם ח"א עמ' נג
קיג ע"ב31 שלשה שונאין זה את זה וכו' אף תלמידי חכמים שבבבלאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קפד
קיג ע"ב32 ג' אוהבים זא"זגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קב
קיג ע"ב32 ג' אוהבים זה את זהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצא
קיג ע"ב32 ג' אוהבים זה לזה העורבים והעבדיםאור הצבי עמ' 73
קיג ע"ב32 ג' אוהבין זא"ז וכו' גריםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מד
קיג ע"ב32 גרים אהובים זה לזהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 175
קיג ע"ב32 הגרים אינם מתקנאים וכו' ואוהביםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קצט, רעו
קיג ע"ב32 שלשה אוהבים זה את זהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקו
קיג ע"ב32 שלשה אוהבין זה את זה הגרים ועבדים ועורביןלחמי תודה דף קס ע"א
קיג ע"ב32 ת"ח שבבבל שונאים זה את זהביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכג-תכד
קיג ע"ב32 ת"ח שבבבל שונאים זה את זהנצח ישראל (הרטמן) עמ' קלח הערה 546
קיג ע"ב32 ת"ח שבבבל שונאים זה את זהנתיבות עולם ח"ב עמ' לח
קיג ע"ב32 ת"ח שבבבל שונאים זה את זהפניני שבח עמ' רנז
קיג ע"ב32 ת"ח שבבבל שונאין זה לזהדובר צדק עמ' 53
קיג ע"ב32 תלמידי חכמים שבבבל שונאים זה את זהאש דת (אסאד) עמ' שצה
קיג ע"ב33 דל גאה - אחד משנואי השי"ת דברי יהושע מאמר ב פ"ה עמ' עט
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתםמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קסז
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה וכו'מכתב סופר דף כד ע"א
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחנםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנו
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחנםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצ
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחינםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שני מאמר ז
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאהמצווה ועושה ח"א עמ' תצז
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאהמשך חכמה ויקרא פ' יד פס' כט
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה וכו'חיים לגופא (תשסה) עמ' ח
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף וכו'לחמי תודה דף קיא ע"ב, קכא ע"ב, ריט ע"ב
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחנםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' צ, ת
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה זקן מנאף וכו'דעת תורה שמות עמ' קפב, ויקרא עמ' רסא
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאהימי דוד (תשסז) עמ' לז, רל
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה זקן מנאף וכו'קרן לדוד בראשית עמ' מח, עט, קכו
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן ואלו הן דל גאה וכו'דברי אש (כץ) עמ' קעו
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן ואלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבוריגל יעקב (תשנג) נשא אות יט, וזאת הברכה אות קמט
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן וכו' אלו הן דל גאה עשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הצבור בחנםכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מ ע"ב
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן וכו' דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאהתהלה לדוד (והרמן) פרק קה פסוק לז הערה כה
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן וכו' ופרנס מתגאה על הצבור בחנםשרתי ח"א עמ' ריז
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן וכו'אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסז
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתן וכו'דרך ישרה עמ' תנב, תנה
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קג
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קדושים י
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןדולה ומשקה - חנוכה עמ' כ
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רי
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןלבית יעקב דרוש טו
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןפרי אהרן (פסין) עמ' 72
קיג ע"ב33 ארבעה אין הדעת סובלתןשערי תשובה שער ב אות ז
קיג ע"ב33 ארבעה דברים אין הדעת סובלתן ואחד מהן זקן מנאףברית אברם עמ' תקלג
קיג ע"ב33 ד' אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כד דף מב ע"ג
קיג ע"ב33 ד' אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמו
קיג ע"ב33 ד' אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קס, קפא
קיג ע"ב33 ד' אין הדעת סובלתן דל גאה ועשיר מכחש וכו'ושב ורפא לו עמ' עו
קיג ע"ב33 ד' אין הדעת סובלתן דל גאה ועשיר מכחשאפיקי יהודה (תשנט) עמ' סד
קיג ע"ב33 ד' אין הרעת סובלתן דל גאה וכו'חדרי בטן פרשת עקב אות כב
קיג ע"ב33 ד' אין הרעת סובלתן דל גאה עשיר מכחש וזקן מנאף וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' צג
קיג ע"ב33 ד' דברים שאין הדעת סובלתן וכו' דל גאהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רכה
קיג ע"ב33 ד' דברים שאין הדעת סובלתן וכו' עשיר מכחשכתונת פסים (תשעא) עמ' שי
קיג ע"ב33 דל גאה אין בני אדם סובלתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכד
קיג ע"ב33 דל גאה אין הדעת סובלתומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תיב
קיג ע"ב33 דל גאה אין הדעת סובלתוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יט
קיג ע"ב33 דל גאה וכו' שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 40
קיג ע"ב33 דל גאה עשיר מכחש וזקן מנאףיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שמב, תעט
קיג ע"ב33 דל גאהאור ישרים (תשסב) עמ' קסא
קיג ע"ב33 דל גאהאילנא דחיי (תשסז) עמ' קיז
קיג ע"ב33 דל גאהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' פו ד"ה טוב
קיג ע"ב33 דל גאהמשיבת נפש עמ' כ, לז, ריא, רכה
קיג ע"ב33 דל גאהערבי נחל (תשסד) עמ' תתריט
קיג ע"ב33 דל גאהתורת מנחם חי"ג עמ' 336
קיג ע"ב33 עשיר מכחש אין הדעת סובלתומשמרת איתמר (תשסה) עמ' קפו
קיג ע"ב33 עשיר מכחש אין הדעת סובלתומשמרת איתמר (תשסז) עמ' ריט, רכג
קיג ע"ב33 שלשה אין הדעת סובלתןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
קיג ע"ב34 פרנס המתגאה על הציבורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שצו
קיג ע"ב36 אהבו זא"ז ואהבו את הגזל ואהבו את הזמה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצז
קיג ע"ב36 אהבו זא"ז ואהבו את הגזלשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רעג
קיג ע"ב36 אהבו זה את זה ואהבו את הגזל אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קע
קיג ע"ב36 אהבו זה את זה ואהבו את הגזלאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קמג
קיג ע"ב36 אהבו זה את זה ואהבו את הגזלגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפה
קיג ע"ב36 ה' דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזימה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ריט
קיג ע"ב36 ה' דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזימה וכו'דעת תורה שמות עמ' רלו, ויקרא עמ' קז
קיג ע"ב36 ה' דברים צוה כנען את בניו וכו' ואהבו את הזימהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 657
קיג ע"ב36 ה' דברים צוה כנען לבניו וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עז
קיג ע"ב36 ה' דברים צוה כנען לבניותורת יחיאל בראשית עמ' עה, קטז, קכז
קיג ע"ב36 ה' דברים ציוה כנען וכו' אהבו זה את זהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צט
קיג ע"ב36 חמישה דברים ציוה כנען את בניו, ורשב"םדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' תיא
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזלאור האורות עמ' לה
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו' אהבו את הזמה ואל תדברו אמתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תז
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו' ואהבו את הגזל ואהבו את הזימה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תיא, שמות עמ' תתסו, במדבר עמ' קצב, דברים עמ' קכב, יהושע-שמואל עמ' קלה
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו' ואהבו את הגזל וכו' ואל תדברו אמתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 727
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו' ואהבו את הזמה ושנאו את אדוניכםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות לז
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תי
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קעו
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען את בניודברי מנחם (היימליך) עמ' רעט
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנען לבניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' מד
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנעןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 299
קיג ע"ב36 חמשה דברים צוה כנעןעולם ברור פרק צז
קיג ע"ב36 חמשה דברים ציוה כנען את בניו אהבו זה את זה וכו' ואל תדברו אמת, ורשב"םמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רה, תשנב
קיג ע"ב36 חמשה דברים ציוה כנען את בניומכתב מאליהו ח"ג עמ' 95
קיג ע"ב36 כנען צוה לבניו אל תדברו אמתברכת אברהם (תשנד) עמ' צה
קיג ע"ב36 כנען ציוה את בניו אהבו את הזימהעבודת יצחק בראשית עמ' צט
קיג ע"ב36 כנען ציוה לבניו לא לדבר אמתאגרא דכלה ח"א עמ' רמז
קיג ע"ב36 צוה כנען את בניו וכו' אהבו את הזמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכד
קיג ע"ב36 ציוה כנען את בניו וכו' ואהבו את הזימהפרי צדיק פ' זכור אות יא
קיג ע"ב36 ציוה כנען את בניו וכו' ואהבו את הזימהרסיסי לילה סי' נב (עמ' 122), מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 71), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 28 (סי' יט)
קיג ע"ב37 אהבו את הגזל ואהבו את הזימהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' עה
קיג ע"ב37 אל תדברו אמתמוסר המקרא והתלמוד עמ' קפב
קיג ע"ב37 ואהבו את הזמהמסילות הנביאים שופטים עמ' ו
קיג ע"ב37 עבדים יש בהם כל המידות רעותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רמ
קיג ע"ב38 הסוס גאה שבבהמותתורת אליהו עמ' שיח
קיג ע"ב38 הסוס הוא בעל גאוהשבט מישראל (קרמניץ) פרק לב פסוק ט
קיג ע"ב38 הסוס יש לו תאוות זנות ביותרתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קכב
קיג ע"ב38 הסוס רוחו גסהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קה
קיג ע"ב38 ו' דברים נאמרו בסוס וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמז
קיג ע"ב38 ו' דברים נאמרו בסוסדרשות מהר"ם בנעט עמ' רלח
קיג ע"ב38 ו' דברים נאמרו בסוספרדס מרדכי עמ' רצא, תרכט
קיג ע"ב38 מדת הסוס להתגאותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסט
קיג ע"ב38 סוס אוהב את הזנותתורת יחיאל בראשית עמ' קפ
קיג ע"ב38 סוס וכו' רוחו גסהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תמז
קיג ע"ב38 סוס רוחו גסהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עה
קיג ע"ב38 סוס מתגאה תפארת ישראל (שינקמן) עמ' סו {ומצרים עצמם מתגאים ולכן נאמר "כי גאה גאה"}
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרו בסוס אוהב את הזימהויגד יעקב עמ' פח
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרו בסוס וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף לג
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרו בסוסמאורות האריז"ל עמ' קלז אות ד
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרו בסוסשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 40
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרו נאמרו בסוסשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלו
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרים בסוס אוהב את הזנותישראל קדושים עמ' 18, 126, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), צדקת הצדיק סי' רס, לקוטי מאמרים עמ' 164, קדושת השבת סי' ז (עמ' 54)
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרים בסוס אוהב את הזנותפרי צדיק ויחי אות יז
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרים בסוס וכו' ורוחו גסה ומואס את השינה וכו' ויש אומרים אף מבקש להרוג בעליושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יט אות ה
קיג ע"ב38 ששה דברים נאמרים בסוס כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מ
קיג ע"ב39 הסוס הורג בעליו במלחמהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעג
קיג ע"ב40 בלעדי זה הוא כמנודה לשמיםחוסן יהושע מאמר ב פ"י עמ' רנב
קיג ע"ב40 ז' מנודים וכו' שאינו מיסב בחבורה של מצוהנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קח
קיג ע"ב40 ז' מנודין לשמים וכו' והמונע מנעלים מרגליועשרה מאמרות (תשס) עמ' תנ
קיג ע"ב40 ז' מנודין לשמים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן כא
קיג ע"ב40 ז' מנודין לשמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קכח
קיג ע"ב40 ח' כמנודין לשמים אלו הן מי שאין לו אשה וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן כב דף קכב ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק י דף ריב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קא ע"ד
קיג ע"ב40 ח' מנודין לשמיםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146
קיג ע"ב40 כל השרוי בלא אשה ובנים ה"ה כמנודהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, א (עמ' 3)
קיג ע"ב40 מי שאין לו אשה מנודה לשמיםבנין שאול עמ' קצה
קיג ע"ב40 מי שאין לו אשהדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תו
קיג ע"ב40 מנודה לשמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תסח
קיג ע"ב40 שבעה הם כמנודים לשמים וכו'דרך ישרה עמ' תנח
קיג ע"ב40 שבעה כמנודים לשמים וכו' ומי שאין לו אשהבישורון מלך ח"א עמ' שנט
קיג ע"ב40 שבעה כמנודין לשמים ואחד מהם מי שאין לו אשהמעדני אשר נישואין עמ' יד
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים אלו הן יהודי שאין לו אשה וכו' ומי שאין לו תפילין וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות לט, נה, מצוות פרק ב אות יב
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים וכו' והמונע מנעלים מרגליוהדרש והעיון דברים מאמר כו
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים וכו' ויש אומרים אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סא
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים וכו' ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וכו'אש דת (אסאד) עמ' עב
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים וכו' ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות יד
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים וכו' ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמב
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמים שאין לו אשהדובר צדק עמ' 62
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמיםמרפא לשון עמ' רפד
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ
קיג ע"ב40 שבעה מנודין לשמיםפירושי ראשונים
קיג ע"ב40 שבעה מנודיןפירושי ראשונים
קיג ע"ב40 שמונה כמנודים מי שיש לו אשה ואין לו בניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמח
קיג ע"ב40 שמונה כמנודין לשמים וכו' ומי שאין לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצא
קיג ע"ב42 אל ימנע מנעלים מרגליו וכו'לב חיים חלק א (סימן נ"ט) דף ע"ה ע"ב (ד"ה אלא)
קיג ע"ב42 ההולך בלי מנעלים על רגליו הר"ז מנודה לשמיםהדרש והעיון שמות מאמר א
קיג ע"ב42 ההולך בלי נעליים מנודה לשמיםצמח מנחם דף סח ע"א
קיג ע"ב42 המונע מנעלים מרגליורנת יצחק תענית עמ' קפב
קיג ע"ב42 והמונע מנעלים מרגליומבשרת ציון ח"ג עמ' מה
קיג ע"ב42 כל המונע מנעלים מרגליו וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' יט
קיג ע"ב42 מי שאין לו ציצית בבגדו מנודה לשמיםויואל משה מאמר ב סי' ח עמ' רה, סי' סט עמ' רסו
קיג ע"ב43 אף מי שאין מסבפירושי ראשונים
קיג ע"ב43 ואין מיסב בסעודת מצוהפרי נפש חיה ח"ב עמ' רטז
קיג ע"ב43 ויש אומרים אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תפח ד"ה והנה
קיג ע"ב43 מי שאין מיסב בסעודת מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיח
קיג ע"ב43 מי שאינו מיסב בחבורה של מצוהפרדס מנחם עמ' עט
קיג ע"ב44 אין שואלים בכלדייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תפו
קיג ע"ב44 אין שואלין בכלדיים (בעלי אוב, ערש"י) שנא' תמים תהיהס' חסידים סי' תתשלב
קיג ע"ב44 אסור לשאול בחוזים בכוכביםדברי חנינא - מזלות עמ' צג
קיג ע"ב44 אסור לשאול בכלדאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רכא
קיג ע"ב44 מניין שאין שואלים בכלדיים, ורשב"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסב
קיג ע"ב44 מניין שאין שואליםפירושי ראשונים
קיג ע"ב44 מניין שאין שואלין בכלדיים וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תמו
קיג ע"ב44 מניין שאין שואלין בכלדיים שנא' תמים תהי' ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קנה
קיג ע"ב44 מניין שאין שואלין בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיךנחלת שמעון (תשסו) עמ' ז
קיג ע"ב44 מניין שאין שואלין בכלדיים, רש"י - חוזה בכוכבים וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רפח
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלים בבלדייםאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסה
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלים בכלדייםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שכה
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלים בכלדייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קיט
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלים בכלדייםמבשרת ציון ח"ג עמ' קז-קט, קיב
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלים בכלדייםנתיבות עולם ח"ב עמ' רז
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלים בכלדייםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מא
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלין בכלדיים וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"ב
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלין בכלדיים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מב
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלין בכלדיים שנא' תמים תהיה וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) לך ז
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלין בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיךשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קמב
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלין בכלדייםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 321
קיג ע"ב44 מנין שאין שואלין בכלדייןס' הבוטח ח"ב עמ' ה, תפו
קיג ע"ב44 שאין שואלין בכלדייםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנז
קיג ע"ב44 שואל בכלדייםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קה
קיג ע"ב45 היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפי' דבר אחד שחייב לנהוג בו כבודראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות כט
קיג ע"ב45 היודע בחבירו שהוא גדול ממנו וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' לט
קיג ע"ב45 ומנין היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבודמסילת ישרים עמ' תרד
קיג ע"ב45 ומנין היודעפירושי ראשונים
קיג ע"ב45 כל היודע בחבירו שגדול ממנו בדבר אחדמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קסו, תצה
קיג ע"ב45 מנין היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבודקריאה בקריה ח"א עמ' קיז
קיג ע"ב45 מנין ליודע בחבירו שגדול ממנו שחייב לנהוג בו כבודישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סו
קיג ע"ב45 מנין ליודע בחבירו שגדול ממנואפוד בד דף צב ע"ב
קיג ע"ב45 מנין ליודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבודמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קא ע"ד
קיג ע"ב45 תמים תהי' וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 69
קיג ע"ב45 תמים תהיה עם ה' א-להיךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' פא
קיג ע"ב45 תמים תהיה עם ה' שלא תחקור אחר עתידותהמוסר והדעת בראשית עמ' מד
קיג ע"ב45 תמים תהיה שלא ישאל בכלדיים וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תכד
קיג ע"ב48 הרבה שמות לאדם אחדתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קז {הלכות קטנות הסביר שמפני השמד היו משנים}
קיג ע"ב48 הוא איסי בן גור אריה הוא איסי בן יהודה וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קצא {דברי ההלק"ט שהיו משנים מפני השמל}
קיג ע"ב רשב"ם ד"ה צוהשביתת שבת סי' ו (עמ' 90)
קיג ע"ב תוס' - אוהב לפרוק ושונא לטעון וכו' כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' שי, ח"ב עמ' תשלג
קיג ע"ב תוס' - אוהב לפרוק ושונא לטעוןחנן אלקים עמ' ב
קיג ע"ב תוס' - אוהב לפרוק ושונא לטעוןקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שנב
קיג ע"ב תוס' - אפילו לסעודת מצוה אין ליסב עם ע"השמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכו
קיג ע"ב תוס' - במשה שהיה תאב ליכנם לארץ אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קכ
קיג ע"ב תוס' - בראה דבר ערוה מצוה לשנאותופאר יעקב ח"ג עמ' תרה
קיג ע"ב תוס' - וציצית בבגדו וכו' יש לו לחזר ולהביא עצמו לידי חיובאסופת מערכות דברים עמ' קי
קיג ע"ב תוס' - כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו ובאין לשנאה גמורה ושייך כפיית היצרמרפא לנפש בראשית עמ' שכח, שכט, שס
קיג ע"ב תוס' - כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכא
קיג ע"ב תוס' - כיון שהוא שונאו שראה בו דבר ערוה גם חבירו שונאו דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורהפתח טוב עמ' קפא
קיג ע"ב תוס' - כמים הפנים לפניםדברים אחדים (קלצקין) עמ' קצט {ע"י שעושים רצון ה' אפשר לפעול על עבריינים}
קיג ע"ב תוס' - לכוף יצרו עדיף אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רב
קיג ע"ב תוס' - מצוה בשונא כדי לכוף את יצרו דכיון שהוא שונא אותו וכו' ובאים בתוך כך לשנאה חמורה דשייך ביה כפיית יצר+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב, מח
קיג ע"ב תוס' - מצוה בשונא לכוף את יצרוחנן אלקים עמ' קעה
קיג ע"ב תוס' - מצוה בשונא, אף שמצוה לשנאותושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קסד
קיג ע"ב תוס' ד"ה הכלמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכו
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואי וכו'ברכת אבות עמ' תקצ
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואין לואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכז
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואיןויואל משה מאמר ב סי' ח עמ' רה, סי' סט עמ' רסו, סי' עד עמ' רעג
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואיןלהורות נתן במדבר עמ' קעו
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואיןלהורות נתן דברים עמ' קפ
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואיןלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 63
קיג ע"ב תוס' ד"ה ואיןמשיב צדק סי' ו (עמ' 6)
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - אין מצוה גמורה לשנוא עובר עבירה דסוף שיבא הדבר לשנאה גמורהמרפא לנפש בראשית עמ' שכג, שצא
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - דכיון דהוא שונאו גם חבירו שונא אותומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רטו
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - השונא חבירו בשביל שראה בו דבר עבירה יכול להמשך מזה גם שנאה עצמיית+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שמא
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - כיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותומטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - משפטים עמ' רח
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - כיון שהוא שונאו גם חבית שונא אותולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' לז
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - כיון ששונא אותו גם חבירו שונא אותו וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תט
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - שמכיון שהוא שונאו גם חבירו שונא אותו וכו' ובאין מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצרדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שכא
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה בו דבר ערוה - ר' ירוחם פישל פערלאקריאה בקריה ח"א עמ' קמד
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה בו דבר ערוהקריאה בקריה ח"א עמ' קמד
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה כמים הפנים לפניםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 70
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שסג ע"א
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהדברי שאול שמות עמ' רנד, רנה
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהחנן אלקים עמ' נה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכו
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 210
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהמגדל עוז (תשעח) עמ' תרלו
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקלג, ח"ג עמ' תמט
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהשם דרך במדבר עמ' שז
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - כיצד מותר לשנואשיחות לספר בראשית עמ' קכ
קיג ע"ב תוס' - הלא הכתוב מדבר שונא במצות, והלא מצוה לשנאותו מפני מעשיו הרעים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
קיד ע"א01 ר' יצחק בן אחא דשמעתא הוא ר' יצחק בן פנחס דאגדתא וסימניך שמעוני אחי ועמימגילת סמנים עמ' ח, מג
קיד ע"א04 אכול בצל וכו' ויהא לבך רודףישראל קדושים עמ' 79
קיד ע"א04 אכול בצל ושב בצל וכו'דרך ישרה עמ' ריז
קיד ע"א04 אכול בצל ושב בצל ולא תיכול אווזין ותרנגולין וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' כח ליום א דסוכות
קיד ע"א04 אכול בצל ושב בצל ומאן דאכל וכו' אקוקלי דמתא יתיבאגרא דכלה ח"ג עמ' עדר
קיד ע"א04 אכול בצל ושב בצלאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רז
קיד ע"א05 יהא לבך רודף עליך פחות ממיכלך וממשתיך ותוסיף על דירתךאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רכג
קיד ע"א06 פחות ממיכלך וממשתייך ואוסיף על דירתךיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצט
קיד ע"א06 פחות ממיכלך וממשתיך ותוסף על דירתךאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' צז
קיד ע"א06 פחות ממיכלך וממשתיךנזר הקדש ח"א עמ' שצז
קיד ע"א08 אכל אליתא טשי בעלייתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רסז
קיד ע"א10 מוזגין לו כוס ראשון וכו' גומר את ההללפחד יצחק פסח מאמר עג
קיד ע"א10 מזגו לו כוס ראשוןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' יג
קיד ע"א10 מזגו לו כוס ראשוןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ג
קיד ע"א12 ברכת בפה"ג קודמת לברכת הקידושאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שעו
קיד ע"א12 ברכת היין קודמת לקידוש היוםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קצה
קיד ע"א13 תנו רבנן כו' שהיום גורם ליין שיבא וכו' וברשב"םאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריח
קיד ע"א26 אין משגיחין בבת קולאגרות הראיה כרך ב אגרת תסז (קא), תרצ (רצה); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' נ {גדרים שיש בזה, מתי יש לשמוע}
קיד ע"א27 הביאו לפניו וכו' ב' תבשיליןלקוטי שיחות ח"ז עמ' 257
קיד ע"א27 הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפתערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' סג
קיד ע"א27 הביאו לפניו מטבל בחזרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמב
קיד ע"א27 הביאו לפניו מטבל בחזרתפאר יעקב ח"ג עמ' מט
קיד ע"א27 הביאו לפניו מטבל בחזרתשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קטז
קיד ע"א27 מטבל בחזרת, רש"י ורשב"ם ותוס' ענין טיבול ראשוןשירת הפסח אות כז
קיד ע"א27 לפניו חזרתהכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
קיד ע"א28 הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנ
קיד ע"א28 הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קצד
קיד ע"א28 הביאו לפניו מצה וחזרת וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 44
קיד ע"א28 הביאו לפניו מצה וכו', רש"י ורשב"ם ותוס' זמן הבאת השולחןשירת הפסח אות כד
קיד ע"א28 הביאו לפניו מצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכ
קיד ע"א29 אין חרוסת מצוה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קו, מקראי קדש (תשנג) עמ' תמג {ובאה משום קפא}
קיד ע"א29 אין חרוסת מצוה ראב"צ אומר מצוהשירת הפסח אות כז
קיד ע"א29 אע"פ שאין בחרוסת מצוה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קטז
קיד ע"א29 אע"פ שאין חרוסת מצוה ר"א בר צדוק או' מצוהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט, קמח
קיד ע"א29 מצוה להביא לפניו חזרת, ורשב"םחיי נפש ח"א עמ' עג ע"א
קיד ע"א30 חרוסת וכו' מצוההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ז
קיד ע"א30 חרוסת מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמב
קיד ע"א31 במקדש היו מביאין לפניו גופו של פסחאוצר המאמרים (תשס) עמ' רמה
קיד ע"א31 גופו של פסחדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 670
קיד ע"א31 היו מביאין לפניו גופו של פסחוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עג
קיד ע"א31 ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסחרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ח, שלז
קיד ע"א31 ובמקדש וכו' מביאים לפניו גופו של פסחשיחות לספר במדבר עמ' מז
קיד ע"א31 מביאין לפניו גופו של פסח, ומאירי - הבאת החגיגה על השולחןשירת הפסח אות כה, לו
קיד ע"א רש"י - טיבול ראשון הוא כדי שיכיר תינוק וישאל לפי שאין רגילין בני אדם לאכול ירק קודם סעודהפאר יעקב ח"ג עמ' מט
קיד ע"א רש"י, רשב"ם - כל מאכלם היה על ידי טיבול אור אברהם - הגדה של פסח עמ' ס, קצח
קיד ע"א רש"י ורשב"ם - השינוי בטיבול ראשון אינו הטיבול אלא אכילת ירק קודם הסעודהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' יג
קיד ע"א רש"י ורשב"ם ד"ה שמעומגילת סמנים עמ' מב
קיד ע"א רשב"ם - מצות ומרורים יאכלוהו, קודם מצהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שסח
קיד ע"א רשב"ם ד"ה זאת אומרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצט
קיד ע"א רשב"ם ותוס' ומאירי - הבאת השולחן אם הוא קודם או אחר טיבול ראשוןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ז, יד, רא
קיד ע"א תוס' - היינו סעודת מילה, וסעודת נישואין בתלמיד חכם, ובת כהן לכהןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכח
קיד ע"א תוס' - טיבול ראשון אי"צ בחרוסת אלא בחומץ או במי מלחרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט, קמט
קיד ע"א תוס' - מחזירין המצה והחזרת אחר טיבול ראשוןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קנ
קיד ע"א תוס' - מצה ומרור לפניו לומר מצה זו וכו'שירת הפסח אות מד
קיד ע"א תוס' - צריך שלחן לפניו כשאומר ההגדה אור אברהם - הגדה של פסח עמ' כט, מז, קצח
קיד ע"א תוס' - צריך שתהא המצה לפניו בהגדהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיא
קיד ע"א תוס' ד"ה אע"פצמח צדקה עה"ת עמ' קיז
קיד ע"א תוס' ד"ה הביאו שפע חיים ח"ב עמ' קא
קיד ע"א תוס' ד"ה הביאוימי דוד (תשסז) עמ' רלו, רלח, רלט
קיד ע"א תוס' ד"ה הביאושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנז
קיד ע"א תוס' - עקירת השולחן הוא כדי שישאל הבן אור אברהם - הגדה של פסח עמ' נט, סד
קיד ע"א תוס' ד"ה ואין - המיטב בסעודת מילה ניצול מדינה של גיהנםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קכו
קיד ע"א תוס' ד"ה ואין - כל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמיםשם יחזקאל עמ' צז, תקיד
קיד ע"א תוס' ד"ה ואין - סעודת מילה דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנםדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' מב
קיד ע"א תוס' ד"ה ואין מיסב וכו' - היינו סעודת מילה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תג, דברים עמ' תתמה
קיד ע"א תוס' ד"ה ואין מיסבוזאת התורה עמ' כד
קיד ע"א תוס' ד"ה ואיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ
קיד ע"א תוס' ד"ה ואיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנב*
קיד ע"א תוס' ד"ה צריך - לא למד ממנו כלום מחיוב בכיבוד לקום מחיוב גדול משאר בני אדםמצווה ועושה ח"ב עמ' לט
קיד ע"א מאירי - הנחת בשר חגיגה על השולחן בזמן הביתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ח
קיד ע"א מאירי - טיבול ראשון בחרוסתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט
קיד ע"א מאירי - מצניעין את שאר הפסח לסוף הסעודהשירת הפסח אות קפב
קיד ע"א רא"ש ומרדכי - בטעם ג' מצותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 30
קיד ע"ב01 אמר ר"ל זאת אומרת מצות צריכות כוונהעצי חיים - מועדים עמ' שפו
קיד ע"ב01 אמר ר"ל מצוות צריכות כוונהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תש
קיד ע"ב01 אמר ריש לקיש זאת אומרת מצוות צריכות כוונהאמרי נועם (מועדים) תשובה ג
קיד ע"ב01 אר"ל ז"א מצות צריכות כוונה כו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' שכג
קיד ע"ב01 ז"א מצות צריכות כוונהחלק יעקב (קנטור) דרוש יב
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קנח
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהבני שלשים עמ' קל
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהברכת אבות עמ' קסב
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהישא מדברותיך - מגילה עמ' קצ
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהמקראי קדש (תשנג) עמ' רג, רכח
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהפנים מסבירות עמ' רנח
קיד ע"ב01 מצוות צריכות כוונהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' לה
קיד ע"ב01 מצוות צריכות סוכהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקצד
קיד ע"ב01 מצות צריכות כוונהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תצח
קיד ע"ב01 מצות צריכות כוונהילקוט עטרת צבי עמ' רכד
קיד ע"ב01 מצות צריכות כוונהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ע
קיד ע"ב01 מצות צריכות כונה וכו' ממאי דילמא לעולם מצות אין צריכות כונה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' טו
קיד ע"ב01 מצות צריכות כונה כו' היכא דליכא אלא מרור כו'חיי עולם (בולה) דף כה
קיד ע"ב01 מצות צריכות כונהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצ, תכא
קיד ע"ב01 מצות צריכות כונהויגד יעקב עמ' תקעה
קיד ע"ב01 מצות צריכות כונהנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
קיד ע"ב01 פלוגתא אי מצוות צריכות כוונהנטריקן (תשעד) עמ' מב
קיד ע"ב06 בעינן תרי טיבוליודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנד
קיד ע"ב06 והא טביל לי' חדא זימנאנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
קיד ע"ב06 תרי טיבולי וכו' דליהוי היכירא לתינוקותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצד ד"ה שאלה, עמ' שכה ד"ה ובזה
קיד ע"ב06 תרי טיבולי וכו' היכירא לתינוקותשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפז
קיד ע"ב06 תרי טיבולי למה לי כי היכא דלהוי היכירא לתנוקותפרי צדיק פסח אות ב
קיד ע"ב08 מצוות אין צריכות כוונה ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' נב
קיד ע"ב08 מצוות אין צריכות כוונהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לד פסוק א בהערה
קיד ע"ב08 מצוות אינן צריכות כוונהגור אריה במדבר פי"ט הערה 3
קיד ע"ב09 כי היכי דליהוי ביה היכרא לתינוקותשיחות מוסר (תשסב) עמ' רפד
קיד ע"ב09 כי היכי דליהוי היכירא לתינוקותרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' יג
קיד ע"ב09 כי היכי דתהוי היכרא לתינוקותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תפה
קיד ע"ב09 שני טיבולים הוא להיכירא לתינוקותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקיב
קיד ע"ב16 אכלן דמאי יצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפה
קיד ע"ב17 אכל המרור לחצאין יצא ובלבד שלא ישהה יותר מכדי אכילת פרסאמרי נועם (מועדים) תשובה ג
קיד ע"ב17 אכלו לחצאין יצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנה
קיד ע"ב17 אכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
קיד ע"ב17 אכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמז
קיד ע"ב17 לא ישהה יותר מכדי אכילת פרסולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמב
קיד ע"ב17 ובלבד שלא ישהה יותר מכדי אכילת פרסערבי נחל (תשסד) עמ' תקג {אכל חצי זית מצה וחזר ואכל חצי זית מצה ביותר מכדי אכילת פרס אין מצטרפין}
קיד ע"ב19 קסבר רבי יוסי מצות צריכות כוונהחיי נפש ח"א עמ' רכ ע"א
קיד ע"ב21 דילמא קסבר רבי יוסי מצות אין צריכות כוונה וכו' אם כן מאי מצוהשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות כב
קיד ע"ב22 ממאי דילמא קסבר רבי יוסי מצות אין צריכות כונהלמדנות (תשנח) פ' פנחס אות ק
קיד ע"ב24 מאי שני תבשילין אמר רב הונא סילקא וארוזא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קע ד"ה והנה
קיד ע"ב24 מאי שני תבשילין אפי' סילקא וארוזא רבא הוה מהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפק מפומה דרב הונאהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קג
קיד ע"ב24 מאי שני תבשילין וכו' הואיל ונפיק מפומיהשעורי דעת ספר ב עמ' קסח
קיד ע"ב24 מאי שני תבשילין וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' ז
קיד ע"ב25 רבא הוה מהדר אסילקא וארוזאפרי צדיק שושן פורים אות ב, פסח אות טז
קיד ע"ב25 רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשל
קיד ע"ב25 רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות לג
קיד ע"ב25 רבא הוי מהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנאשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קעא
קיד ע"ב25 רבא מהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמו
קיד ע"ב25 רבא מהדר אסילקא וארוזאמקראי קדש (תשנג) עמ' קו
קיד ע"ב32 אמר רב יוסף צריך שני מיני בשר אחד זכר לפסח וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קיב
קיד ע"ב32 ב' תבשילים א' זכר לפסח וא' זכר לחגיגהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקיב
קיד ע"ב37 היכא דליכא רק חסא מאימקראי קדש (תשנג) עמ' תמב
קיד ע"ב37 לית ליה שאר ירקי מברך אמרור בפה"א ואכיל והדר מברך על אכילת מרורמקראי קדש (תשנג) עמ' קח
קיד ע"ב תוס' - אין חשש טעות כשיבנה ביהמ"ק דאז יהיו משה ואהרן עמנודברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפז
קיד ע"ב תוס' - כשיבנה ביהמ"ק משה ואהרן יהא עמנו וליכא למיטעימצווה ועושה ח"ב עמ' תקעב
קיד ע"ב תוס' - משה ואהרן יהא עמנותורת מנחם חנ"ט עמ' 125
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - דליכא למיחש כו' אך הבא להניח כו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 86
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - וכשיבנה משה ואהרן יהא עמנוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קלו, קנא, תקסח, תריא
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - וכשיבנה משה ואהרן יהא עמנולקוטי שיחות חט"ז עמ' 68
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - וכשיבנה משה ואהרן יהא עמנולקוטי שיחות חל"ז עמ' 106
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - וכשיבנה משה ואהרן יהא עמנוס' ג' תמוז תשנד עמ' רפו
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - כשיבנה משה ואהרן עמנולקוטי שיחות חל"ט עמ' 392
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - לא חששו שיגרום טעות לכשיבנה בית המקדש וכו' משה ואהרן יהא עמנו וכו'דברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רנה, זכור עמ' תכג, ח"ז פרה עמ' קנא, קצב
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד זכר לפסח - שמא יבנה בית המקדש וכו' וכשיבנה משה ואהרן יהא עמנו וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף תי ע"א
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד זכר לפסח ואחד לחגיגהבנין שאול עמ' רי
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחדויואל משה מאמר א סי' נה עמ' ע
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחדימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שכב, שסז
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחדמקראי קדש (תשנג) עמ' קו
קיד ע"ב תוס' ד"ה אכלן דמאימקראי קדש (תשנג) עמ' תמד
קיד ע"ב תוס' ד"ה זאת בקרא דעל מצות ומרוריםיציב פתגם - פסח עמ' קצג
קיד ע"ב תוס' ד"ה זאתוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פג, פו
קיד ע"ב תוס' ד"ה זאתמקראי קדש (תשנג) עמ' רד
קיד ע"ב תוס' ד"ה שנימקראי קדש (תשנג) עמ' רנז, תמ
קיד ע"ב רא"ש - בעינן למיכל כזית מרור משום דמברך על אכילת מרור וסתם אכילה בכזיתדרשות שמן רוקח עמ' יז
קיד ע"ב רא"ש בדין מרורמנחת מרדכי עמ' קיא
קיד ע"ב רא"ש פ"י כ"ה - מרור בכזית משום דמברך על אכילת מרורשירת הפסח אות קעח
קטו ע"א01 אחר שמילא כריסו הימנו חוזר ומברך עליה, ותוס'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רצד
קטו ע"א01 לאחר שמילא כריסו הימנו האיך חוזר ומברךאור אברהם - הגדה של פסח עמ' רט
קטו ע"א01 לאחר שמילא כריסו הימנו חוזר ומברך עליה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קעא
קטו ע"א01 לאחר שמילא כריסו הימנו חוזר ומברך עליופרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קעה
קטו ע"א02 אמר רב חסדא מעיקרא מברך עליה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 20
קטו ע"א08 אמר רבינא לא ליכרוך מצה ומרורמקראי קדש (תשנג) עמ' רס
קטו ע"א10 אמר הלל משמיה דגמרא לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וכו'הר המוריה עמ' קלו
קטו ע"א10 לא ליכול אינש מצה ומרור בהדדי ערבי נחל (תשסד) עמ' תקז {דמשום חורפיה דמרור מבטל למצה ולא היא אין מצות מבטלות זו את זו}
קטו ע"א10 לא ליכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדיפרפרת התורה עמ' תע
קטו ע"א10 לא ליכרך איניש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצה
קטו ע"א10 לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וכו'אמרי נועם (מועדים) תשובה ג
קטו ע"א10 לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול כו' ואתי מרור דרבנן ומבטיל לי' למצה דאורייתאתורת מנחם חי"ד עמ' 16
קטו ע"א10 לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי כו' מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאו', ורש"י ורשב"םרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שיט
קטו ע"א10 לא ניכרוך איניש מצה ומרורוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פו, פז
קטו ע"א10 לא ניכרוך אינש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול וכו'ברית שלום (תעח) דף מב ע"ג
קטו ע"א10 לא ניכרך משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נג
קטו ע"א10 לא נכרוך אינש מצה ומרור בהדי הדדי וניכולבני יששכר ח"א דף צ ע"ג
קטו ע"א10 לא נכרוך אינש מצה ומרור בזה"ז דמצה דאורייתא וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף קטו ע"ב, רה ע"ב
קטו ע"א12 מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנןבנין שאול עמ' רי
קטו ע"א12 מצה בזמן הזה דאורייתאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסו עמ' יז
קטו ע"א12 מצה בזמן הזה דאורייתאקהלת יעקב פסח ח"א עמ' פב
קטו ע"א12 מצה דאורייתא מרור דרבנן וכו'חיים לראש דף ס"ג ע"א (דף רכ"ז ע"א ד"ה ואל)
קטו ע"א12 מרור בזמן הזה דרבנןדברי שאול ויקרא עמ' רצד
קטו ע"א12 מרור בזמן הזה דרבנןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפח
קטו ע"א13 אתי מרור דרשות וכו'מנחת מרדכי עמ' קיג
קטו ע"א13 יבוא מרור דרבנן ויבטל מצה דאורייתאפניני יחזקאל עמ' תקיד
קטו ע"א13 מרור דרבנן מבטל מצה דאורייתאפני מלך מועדים עמ' רמו
קטו ע"א14 ואפי' למ"ד מצות אין מבטלות זא"ז ה"מ וכו' אבל דאורייתא ודרבנן וכו'מכשירי מצוה עמ' קלב
קטו ע"א14 מצוות אין מבטלות זה את זהלבני ישראל (הישן) דרוש ד
קטו ע"א14 מצוות אין מבטלות זו את זוויגד יעקב עמ' תצה, תקלז
קטו ע"א14 מצוות מבטלות זא"זשירת הפסח אות קעח
קטו ע"א14 מצות מבטלות זא"זדרכי צדק עמ' מב
קטו ע"א14 מצות מבטלות זו את זוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 36
קטו ע"א17 מאן תנא דשמעת ליה מצות אין מבטלות זא"ז הלל היא כו' כורכן בב"א ואוכלן כו', ובחי' הר"ןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שלד
קטו ע"א19 אמרו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן לקיים מה שנא' על מצות ומרוריםאלומת יוסף דף מח ע"ב
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל הזקן שהי' כורכן בבת אחת ואוכלן שנא' על מו"מ יאכלוהוחמודי צבי מועדים עמ' תקלח, תקסב
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל הזקן שהי' כורכן בבת אחתחיי נפש על ההגדה עמ' קמא, רפא
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל הזקן שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קג
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהי' כורך פסח מצה ומרורבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קמו אות ב
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהי' כורכן כו' על מצות ומרורים יאכלוהובגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ח
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בב"א ואוכלן שנאמר על מצות ומרורים יאכליהופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה פד
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בב"א ואוכלןכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' סה, סז
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בב"אוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עח, צ
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן שנאמר על מצות ומררים יאכלהובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' לח
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, שנאמר 'על מצות ומרדים יאכלוהו'כתב סופר אגדות כאן
קטו ע"א19 אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת וכו'שבח נעורים עמ' פ
קטו ע"א19 היה כורך פסח מצה ומרור ואוכלן ביחדשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תא
קטו ע"א19 הלל הזקן היה כורך פסח מצה ומרור ואוכלם ביחדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' כט
קטו ע"א19 הלל הי' כורך מצה ומרורשפע חיים ח"ב עמ' קד, קז, קח, קיד, קיז, קכ, קכו, קלט, קמא, קסב, קפג, קפה
קטו ע"א19 הלל הי' כורך פסח מצה ומרור ואוכלם ביחדויגד יעקב עמ' תקי
קטו ע"א19 הלל הי' כורך פסח מצוה ומרור ואוכל ביחד לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהוהדרש והעיון שמות מאמר פו {מדוע תפס המקרא הזה שנאמר בפסח שני, ולא המקרא שנאמר בפסח ראשון "ומצות על מרורים יאכלוהו"}
קטו ע"א19 הלל הי' כורכן ביחד שנ' על מצות ומרורים וכו'ברית שלום (תעח) דף מב ע"א
קטו ע"א19 הלל הי' כורכן ביחד שנ' על מצות ומרורים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסה
קטו ע"א19 הלל הי' עושה וכורך מצה ומרור ואוכל ביחדהישר והטוב (תשסג) עמ' שלט
קטו ע"א19 הלל היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחדשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' עדר
קטו ע"א19 הלל היה כורך מצה ומרור ואוכלן בבת אחתאור אברהם - הגדה של פסח עמ' ר
קטו ע"א19 הלל היה כורך פסח מצה ומרור ביחדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שג
קטו ע"א19 הלל היה כורכן בב"א, ורש"י ורשב"ם יציב פתגם - פסח עמ' לג, לה, קצג
קטו ע"א19 הלל היה כורכן בבת אחת ואוכלןאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלב
קטו ע"א19 הלל היה כורכן וכו' על מצות ומרורים יאכלוהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסד
קטו ע"א19 כורךעולת ראיה ח"ב רפט
קטו ע"א19 כורכן בבת אחת ואוכלןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רעד
קטו ע"א19 כן עשה הלל וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנג
קטו ע"א19 שהיה כורכן בב"א ואוכלן שנאמר על מצות וגו'פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה פד
קטו ע"א19 שהיה כורכן בבת אחת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעט
קטו ע"א19 שהיה כורכן פסח מצה ומרור וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קיח
קטו ע"א20 על מצות ומרורים יאכלוהונשמת חיים (ברלין) עמ' סו
קטו ע"א21 אמר ר"י חולקין עליו חביריו על הלל וכו' ת"ל על מצות ומרורים יאכלוהו וברשב"ם מביא ראיה ע"זלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' צ
קטו ע"א22 יכול יהא כורכן וכו' כדרך שהלל אוכלן ת"ל וכו' צלי אש ומצות וכו'דובר שלום (תשסג) אות שצד
קטו ע"א24 אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו יצאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטז
קטו ע"א24 פסח מצה ומרור כל אחד בפני עצמוחכמת התורה ויקרא עמ' קמ
קטו ע"א29 השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנןוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' צ
קטו ע"א29 השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קו
קטו ע"א29 השתא דלא איתמר לא כהלל ולא כרבנןבי חייא ח"א עמ' רלז
קטו ע"א30 מברך על אכילת מצה ואכיל והדר וכו' מרורשפע חיים ח"ב עמ' קיד
קטו ע"א31 והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהללרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רלז, שכג
קטו ע"א32 זכר למקדש כהלל שהיה כורכן כאחתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עב
קטו ע"א32 זכר למקדש כהללאשל חיים ח"א עמ' יז-יח
קטו ע"א32 זכר למקדש כהללמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' צא
קטו ע"א32 זכר למקדש כהלל, ורש"י - זכר למה שהיה עושה הלל בזמן שביהמ"ק קיים שהיו אוכלים פסחיהםעקבי אבירים (תשסה) עמ' רי
קטו ע"א32 זכר למקדשכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 77
קטו ע"א32 כל שטיבולו במשקה צריך נט"י, ותוס' נט"י לכרפסשירת הפסח אות כד
קטו ע"א32 כל שטיבולו במשקה צריך נטילה, תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רלו
קטו ע"א32 כל שטיבולו במשקהמשיבת נפש עמ' רעט
קטו ע"א32 כל שטיבולומי רביעית סי' קנח סעיף ד סקי"א [הלכה]
קטו ע"א33 נטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה, תוס'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שצח
קטו ע"א רש"י ד"ה ומבטל לה לטעם מצה דאורייתאוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פז
קטו ע"א רש"י ד"ה כורכןמקראי קדש (תשנג) עמ' רנח
קטו ע"א רש"י ורשב"ם - הלל היה כורך פסח מצה ומרור ביחדרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שכח
קטו ע"א תוס' - דין כורך להלל אינו לעיכובא אלא לכתחילהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שכד, שלו
קטו ע"א תוס' - תקיעות דמיושב כדי לערבב את השטן אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' כב
קטו ע"א תוס' ד"ה אלא אמר ר' אשיוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פז
קטו ע"א תוס' ד"ה אלא אמר רב אשי - מחלוקת הלל בכריכת הפסחבני יששכר ח"א דף צא ע"א
קטו ע"א תוס' ד"ה אלא אמר רב אשילשון ערומים לשונות הרמב"ם דף ג ע"ג
קטו ע"א תוס' ד"ה אלא מברךמכשירי מצוה עמ' קלב
קטו ע"א תוס' ד"ה אלא, מהרש"אקהלת יעקב פסח ח"א עמ' רח
קטו ע"א תוס' ד"ה והדר אכל חסאתורת איש ח"א עמ' תלח
קטו ע"א תוס' ד"ה כדיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפ
קטו ע"א תוס' ד"ה כלמי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"א, סעיף ד סק"ז, סעיף ה סק"ב, סעיף ז סק"א, סק"ב, סק"ט [הלכה]
קטו ע"א תוס' ד"ה מתקיף - לענין ברכה על אכילת מרור כשאין לו כרפסעטרת חן ח"ב עמ' כב, קטז
קטו ע"א תוס' ד"ה מתקיף וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פב, פד, פו
קטו ע"א תוס' ד"ה מתקיףדרשות הצל"ח השלם עמ' תי
קטו ע"א תוס' ד"ה מתקיףמקראי קדש (תשנג) עמ' קח
קטו ע"א תוס' - מברכין על תקיעות דמיושב אף דעיקר המצוה במעומד אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רי
קטו ע"א בעה"מ - כזית במרור שבכורךשירת הפסח אות קעח
קטו ע"א רש"ש ד"ה גמרא אמרו עליו - למה הובא הפסוק על מצות ומרורים יאכלוהו הנאמר בפסח שניחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח לד
קטו ע"ב01 משום קפאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשמא
קטו ע"ב01 צריך לשקועיה בחרוסתבית אהרן (קריספין) דף כב ע"א {על פרי חדש סי' תעה}
קטו ע"ב01 צריך להטביל את המרור בחרוסתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רנ
קטו ע"ב01 צריך למתק המרור בחרוסת משום קפאדובר צדק (זילבר) עמ' קיח, קכא
קטו ע"ב01 קפא לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קנב {הוא הארס שבמרירות}
קטו ע"ב06 לא לשהי מרור בחרוסתמקראי קדש (תשנג) עמ' תמג
קטו ע"ב06 לא נישהי אינש מרור בחרוסת דילמא אגב חלייה דתבלין מבטיל ליה למרוריה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שכז
קטו ע"ב09 נטל לטיבול ראשוןמי רביעית סי' קנח סעיף ג סק"א, סי' קסד סעיף ב סק"ו [הלכה]
קטו ע"ב17 כיון דבעי למימר אגדתא דלמא אסחגבורות ה' עמ' רפג
קטו ע"ב18 אגדתא והלילאמי רביעית סי' קסד סעיף ב סק"ז [הלכה]
קטו ע"ב18 אסוחי אסחיהמי רביעית סי' קסב סעיף ב סק"ג סק"ד וסק"ה [הלכה]
קטו ע"ב19 בלע מצה וכו'גבורות אליהו יו"ד סי' טז אות ו
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שה
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאהיהדות הלאומית עמ' 199
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאחיים שיש בהם אבות עמ' תקצג
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטז, מקראי קדש (תשנג) עמ' צ, רנג
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאתורת מנחם חי"ד עמ' 5, 30
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא, ורשב"ם ומאירירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סב, שיט, שכו
קטו ע"ב19 בלע מצה יצא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קעו
קטו ע"ב19 בלע מצה יצאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמב
קטו ע"ב19 בלע מצה יצאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' מו
קטו ע"ב19 בלע מצה יצאפני מלך שמות עמ' צא
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאבינת ישראל (תשסו) דף עה ע"ב
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קס, לב
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' ב
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רלב
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאעירין קדישין השלם עמ' תקט
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאעמק המלך (תשסג) עמ' 472
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שסח
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קיח, ריח
קטו ע"ב19 בלע מרור לא יצא, ורשב"םטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כא
קטו ע"ב20 בלע מצה ומרור ידי מצה יצא ידי מרור לא יצאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רכא
קטו ע"ב20 כרך מצה ומרור ובלעןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלא
קטו ע"ב23 מצה לפני כל אחד ומרור לפני כל אחדמקראי קדש (תשנג) עמ' קו, תמב
קטו ע"ב25 לפני מי שאומר הגדהשירת הפסח אות לא
קטו ע"ב27 למה עוקרים את השלחן כדי שיכירו תינוקות וישאלואור אברהם - הגדה של פסח עמ' מז
קטו ע"ב27 למה עוקרין את השולחן אמרי דבי רבי ינאי כדי שיכירו תינוקות וישאלושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות מב
קטו ע"ב27 למה עוקרין את השלחן כו' כדי שיכירו תינוקות וישאלו כו' פטרתן מלו' מה נשתנה, ותוס'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' מא
קטו ע"ב27 למה עוקרין השולחן וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רפד
קטו ע"ב27 למה עוקרין השלחן אמרי דבי ר' ינאי כדי שיכירו תינוקות וישאלו למה עוקרין השלחן קודם אכילה, ורש"י ורשב"ם ותוס' ד"ה כדיימי דוד (תשסז) עמ' רלה, רלט
קטו ע"ב27 עוקרין את השולחן כדי שיכירו תינוקות וישאלודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 705
קטו ע"ב28 כדי שיכירו תינוקות וישאלושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קפב
קטו ע"ב28 כדי שיכירופחד יצחק פסח מאמר מז
קטו ע"ב29 אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא דמדלו תכא ותוס' ד"ה כדימקראי קדש (תשנג) עמ' קז
קטו ע"ב299 אביי הוה יתיב קמיה רבה וכו' א"ל עדיין לא קאכלינן וקא מיעקרי תכא מיקמן, א"ל רבה פטרתן מלומר מה נשתנה, ורשב"ם באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שמח
קטו ע"ב32 פטרתן מלומר מה נשתנהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' נב, נה, סד
קטו ע"ב32 פטרתן מלומר מה נשתנהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 260
קטו ע"ב32 פטרתן מלומר מה נשתנה, ורשב"ם ותוס'שירת הפסח אות מה
קטו ע"ב33 לחם עוני - ב' פירושים תורת מנחם חי"א עמ' 226
קטו ע"ב33 לחם עוני וכו' שעונים עליו דברים הרבה וכו' מה דרכו של עני וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' רכו
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונים עליו דבריםשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר מצות סיפור יציאת מצרים
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבהעקבי אבירים (תשסה) עמ' ו, תלג
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונים עליו דברים הרבהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' לג
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונים עליו דברים הרבהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' עז {כשיצאו בני ישראל ממצרים לאחר ארבע מאות שנה חישבו לאחור במה זמן שהו במצרים, ולכן 'עני' עולה מאה ושלושים כמנין השנים שהתחיל הגלות, ולאחר שיצאו היו ישראל עונין דברים הרבה על כל הזמן ששהו במצרים עד יציאתם}
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רמח
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' פ
קטו ע"ב33 לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קמה, קנג, קנו, קנח, קסו, קסט, קעה, קפה, קצו, רד, רז, רי, רלט
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה ד"א מה עני דרכו בפרוסהמאמרי שלמה ח"ב עמ' רסה
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונים עליו דברים הרבהבני יששכר ח"א דף נז ע"ג, נד ע"ג, נה ע"ג, נו ע"ב
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונים עליו דברים הרבהמקראי קדש (תשנג) עמ' ס
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונים עליו דברים הרבהקריאה בקריה ח"ב עמ' ל
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונים עליו דברים הרבהשירת דוד (תשסז) עמ' רסה, רצח
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה וכו' מה עני דרכו בפרוסה וכו' מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שלח
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כג
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבההמאור הגדול (גר"א) עמ' שנב
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהזרע קודש - מועדים עמ' טז, יז
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהחמודי צבי מועדים עמ' תקכד
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהיציב פתגם - פסח עמ' קצו
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהישא מדברותיך - מגילה עמ' רלח
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 58
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' עז
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' נג
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהתורת מנחם חנ"ו עמ' 51
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהתפארת צבי ויקרא עמ' קצז
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליו דברים, ור"ח - או' עליו הגדה מצה זו שאנו אוכלין כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' כב, קכו-קכז, שיח
קטו ע"ב33 לחם עוני שעונין עליוגבורות ה' עמ' ריח, רכ
קטו ע"ב33 לחם עוניאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רטז, שלה
קטו ע"ב33 לחם עוניאמרי אש (טאוב) עמ' שכו, תקיב
קטו ע"ב33 לחם עוניכתונת פסים (תשעא) עמ' לז
קטו ע"ב33 לחם עונימפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' מג
קטו ע"ב33 לחם עוניפניני יחזקאל עמ' רז
קטו ע"ב33 לחם שעונים עליו דברים הרבהאמרי נפתלי ח"א עמ' מד
קטו ע"ב33 לחם שעונים עליו דברים הרבה+אמרי נפתלי עמ' מד
קטו ע"ב33 לחם שעונים עליו דברים הרבה, ורש"י ור"ח ומאירישירת הפסח אות לא, לג, לד, קמח, קצו
קטו ע"ב33 לחם שעונין עליו דברים הרבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצא ד"ה ובזה
קטו ע"ב33 לחם שעונין עליו דברים הרבהדבש השדה עמ' פו
קטו ע"ב33 לחם שעונין עליו דברים הרבהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קעו
קטו ע"ב33 לחם שעונין עליו דברים הרבהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קטו
קטו ע"ב34 עונים עליו דברים הרבה, רש"י עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' יג
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהאבני אש (אויש) מועדים עמ' לו
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קסב, קעב
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ד
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהתורת מנחם חט"ז עמ' 193
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהתורת מנחם חכ"ח עמ' 16
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהתורת מנחם חלק ס עמ' 83
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבהתורת מנחם חמ"ט עמ' 307
קטו ע"ב34 שעונין עליו דברים הרבה, ומאירי - היינו הגדה ותחילת הללרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' כג, כט, נ, קכו-קכז, קנד, שו, שיד
קטו ע"ב35 דבר אחר וכו' מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה דבר אחר וכו' הוא מסיק ואשתו אופהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות מד, מז, קנב, תח
קטו ע"ב35 לחם עוני מה עני שדרכו בפרוסהקדושת לוי (תרצט) דף סא ע"ב
קטו ע"ב36 דרכו של עני בלחם עוני ובפרוסהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' סא
קטו ע"ב36 דרכו של עני בפרוסהאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' פב
קטו ע"ב36 דרכו של עני בפרוסהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סז
קטו ע"ב36 לחם עוני הוא מצה פרוסהבת עין (תשסז) עמ' רמח
קטו ע"ב36 לחם עוני עני כתיב מה עני דרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה, ורש"י - לברך על אכילת מצהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' יח, כה
קטו ע"ב36 לחם עוני עני כתיבבנין שאול עמ' ריא
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן פרוסהפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קמה, קנג, קנח, קסו, קסט, קעה, קפה, קצ, קצח, רי
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסה וכו'עירין קדישין השלם עמ' רה
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסהאמרי רבי שפטיה עמ' קכד
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסהחכמת התורה יתרו עמ' כא
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רעח
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעח
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסהמקראי קדש (תשנג) עמ' סא
קטו ע"ב36 מה דרכו של עני בפרוסהקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קנח
קטו ע"ב36 מה עני דרכו בפרוסה, ורש"ישירת הפסח אות כח, מא, מב
קטו ע"ב36 מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' כד, כח
קטו ע"ב36 מה עני שדרכו בפרוסהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכא
קטו ע"ב36 דרכו של עני בפרוסהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קנה
קטו ע"ב רש"י ד"ה אסחיהמי רביעית סי' קסד סעיף ב סק"ב [הלכה]
קטו ע"ב רשב"ם ד"ה בלע מרור לא יצא, ותוס'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פו, פז
קטו ע"ב תוס' - בלע דבר רשות ודבר מצוה יחד אין הרשות מבטל המצוהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סג
קטו ע"ב תוס' - נטילה ראשונה לדבר שטיבולו במשקה אור אברהם דברים עמ' שיח
קטו ע"ב תוס' - נטילת ידים לפירות אינה לשום קדושה אור אברהם במדבר עמ' שסג
קטו ע"ב תוס' ד"ה אסוחימי רביעית סי' קנח סעיף ז סק"א וסק"ד, סי' קסד סעיף ב סקט"ו [הלכה]
קטו ע"ב תוס' ד"ה מצה - טעימה תיכף לברכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצב
קטו ע"ב תוס' ד"ה כדי שיכיר והגהות מהר"ב רנשבורגשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רג
קטו ע"ב תוס' ד"ה כלמי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"א עמ' ח [הלכה]
קטו ע"ב תוס' ד"ה צריךמי רביעית סי' קנח סעיף ג סק"א וסק"ב, סי' קסד סעיף ב סקי"ג וסקי"ד [הלכה]
קטו ע"ב ר"ן ד"ה מצה - פסח מצרים לא היה רק יום אחד בלבד והז' ימים היו לדודות ולא במצריםמאמץ כח (תשעה) עמ' שעט
קטז ע"א01 אף כאן נמי בפרוסה, וקרבן נתנאל אות בפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה מג
קטז ע"א01 דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה, רש"יאור אברהם דברים עמ' קנו
קטז ע"א01 כך דרכו של עני ליקח עיסה ולש ואשתו אפהדובר שלום (תשסג) אות רצד
קטז ע"א01 מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה, ורשב"םימי דוד (תשסז) עמ' רכט, רצט
קטז ע"א01 מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' ל, לט
קטז ע"א01 מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שו ד"ה ועל
קטז ע"א01 מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלג אות ב
קטז ע"א01 מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופהבני יששכר ח"א דף קז ע"ג, נז ע"א, נח ע"ב, נח ע"א
קטז ע"א01 מה דרכו של עני הוא מפיק ואשתו אופהנטריקן (תשעד) עמ' יא
קטז ע"א01 מה דרכו של עני וכו'דבש השדה עמ' פו
קטז ע"א03 אע"פ שאין חרוסת וכו' אדהכי והכי נימא הכי קפא קפא דכירנא לך ולשב בנתיך ולתמני כלתךזכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' קמג
קטז ע"א03 אע"פ שאין חרוסת מצוהצמח צדקה עה"ת עמ' קטז
קטז ע"א04 ואי חרוסת לא מצוה משום מאי מייתי להאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קצד
קטז ע"א05 קפא דחסא וכו' לימא דכירנא לך וכו'אפיקי ים עמ' תקפח
קטז ע"א08 קפא קפא דכירנא לך ולשב בנתיךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תט ד"ה והנה
קטז ע"א09 ר' אלעזר בר צדוק אומר אף חרוסת מצוה זכר לתפוח, ורש"יימי דוד (תשסז) עמ' רלב
קטז ע"א09 רבי אלעזר בר' צדוק אומר מצוהכתר תורה (תשסז) עמ' פא
קטז ע"א10 זכר לתפוח שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שנז {שהיו יולדות שם בניהם בלא עצב וכו'}
קטז ע"א10 זכר לתפוח וכו' זכר לטיטהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ז, קנב
קטז ע"א10 זכר לתפוחאמרי נפתלי ח"א עמ' מג
קטז ע"א10 זכר לתפוח+אמרי נפתלי עמ' מג
קטז ע"א10 חרוסת זכר לתפוח וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 51
קטז ע"א10 חרוסת זכר לתפוח ולטיט, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמז
קטז ע"א10 חרוסת ר' לוי אמר זכר לתפוח, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קצט
קטז ע"א10 מאי מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמב
קטז ע"א10 מהו מצות חרוסתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפח
קטז ע"א10 ר' לוי אומר זכר לתפוח ור' יוחנן אומר זכר לטיטכתר תורה (תשסז) עמ' פב
קטז ע"א11 הלכך תרווייהו בעינן דצריך לקהויי' וצריך לסמוכי' וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קטז
קטז ע"א11 זכר לטיט לקט אמרי קודש - מועדים עמ' רכח {מטבילים המרור בחרוסת זכר לאשה ובעלה שהיו דורסים בחומר ובלבנים}
קטז ע"א11 זכר לטיטחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' קמב
קטז ע"א11 חרוסת הוא זכר לטיט ותבןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רי
קטז ע"א11 חרוסת שהוא זכר לטיטתורי זהב (תשעג) עמ' תע
קטז ע"א12 החרוסת יהא בתפוח ועב וצריך לקהוייה ובתבליןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקיא
קטז ע"א12 צריך לקהוייה וצריך לסמוכיהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' נד
קטז ע"א17 מוזגין לו כוס שני וכאן הבן שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילותדרשות דבר צבי מועדים עמ' קנ, רו
קטז ע"א17 מוזגין לו כוס שני וכאן הבן שואלפאר יעקב ח"ג עמ' מט
קטז ע"א17 מוזגין לו כוס שניתשבי (תשסה) עמ' קנה שורש מזג א'
קטז ע"א17 מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל מה נשתנה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' מב, נא, נה
קטז ע"א17 מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל מה נשתנה, ורש"יימי דוד (תשסז) עמ' רלה
קטז ע"א17 מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל מה נשתנה, רש"י ורשב"ם - מה נשתנה עכשיו שמוזגין כוס שני קודם אכילה כו'ימי דוד (תשסז) עמ' רלט, רמ
קטז ע"א17 מזגו לו כוס שניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצה
קטז ע"א17 מזגו לו כוס שניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמג
קטז ע"א17 מזגו לו כוס שניפרפרת משה ח"א עמ' תיא
קטז ע"א18 אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקי
קטז ע"א18 אם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנהשירת הפסח אות פט
קטז ע"א18 אם אין דעת בבן אביו מלמדוימי דוד (תשסז) עמ' רכד
קטז ע"א18 הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדומי מרום ח"ד עמ' ל
קטז ע"א18 ואם אין דעת בבן אביו מלמדו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כא, כו, ל, מאורן של ישראל ח"ב עמ' ו
קטז ע"א18 ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רסט
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל אביו וכו' חכם בנו שואלו, ורש"י ורשב"םשירת הפסח אות מה-מו, עא
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל את אביושפע חיים ח"ב עמ' קיב
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל וכו'כסא דוד (תקנד) דף קי ע"ב
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' ג
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילותתפארת צבי ויקרא עמ' רלה
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל מה נשתנה וכו'אור אברהם ברכות עמ' שצו
קטז ע"א18 וכאן הבן שואלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסב
קטז ע"א18 וכאן הבן שואלדברי משה (שהם, תשמח) עמ' ריז
קטז ע"א18 וכאן הבן שואלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפה
קטז ע"א18 וכאן הבן שואללקט אמרי קודש - מועדים עמ' רלח, רלט
קטז ע"א18 וכאן הבן שואלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קסז
קטז ע"א18 וכאן הבן שואל, ורשב"ם יציב פתגם - פסח עמ' יד
קטז ע"א18 כאן הבן שואל (ארבע שאלות)עולת ראיה ח"ב רסו
קטז ע"א18 כאן הבן שואל וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' רב
קטז ע"א18 כאן הבן שואל וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' קצה
קטז ע"א18 סדר אמירת ההגדהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קמז
קטז ע"א18 סיפור יצי"מ דרך שאלה ותשובהכרם טוביה עמ' רנג
קטז ע"א18 סיפור יציאת מצרים הוי דרך שאלה ותשובהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תיד
קטז ע"א18 שאלה ותשובהשירת דוד (תשסז) עמ' רסו
קטז ע"א19 אביו מלמדו מה נשתנהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף מז ע"ג
קטז ע"א19 מה נשתנה לוח ארז פרשת בשלח דף יז {הלילה הזה כולנו מסובין}
קטז ע"א19 מה נשתנה הלילה הזה וכו'קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שצט
קטז ע"א19 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו' בכל הלילות וגו' והלילה הזה כולו מצהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תכ, תפב
קטז ע"א19 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קנט, קסג, קפז
קטז ע"א19 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילותמאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' נז; טוב ראי פסחים עמ' שצה-שצו; עולת ראיה ח"ב עמ' רסו-רסז
קטז ע"א19 מה נשתנה הלילה הזהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תריב
קטז ע"א19 מה נשתנה הלילה הזהתורת חיים (קאסוב) עמ' קלב
קטז ע"א19 מה נשתנה והתשובהמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלג
קטז ע"א19 מה נשתנהאחרית לאיש שלום דף יא ע"א
קטז ע"א20 בכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצהשירת הפסח אות מו בסופו
קטז ע"א20 שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצ ד"ה שבכל, עמ' רצא ד"ה אי, עמ' רצב ד"ה עבדים, עמ' שח ד"ה ולע"ד
קטז ע"א20 שבכל הלילות אנו אוכליןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קכה, קסח, רצה
קטז ע"א21 הלילה הזה כולו מצהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קעא
קטז ע"א21 שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצד ד"ה השאלה
קטז ע"א23 בשר צלוי שלוקפרפרת משה ח"א עמ' תקצ
קטז ע"א23 שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 71
קטז ע"א23 שבכל הלילות אנו אוכלים צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כלו צליימי דוד (תשסז) עמ' רלח, רמג
קטז ע"א23 שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צליהר המוריה עמ' קלב-קלג
קטז ע"א23 שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צליפאר יעקב ח"ג עמ' נא
קטז ע"א24 הלילה הזה כולו צלילקוטי שיחות חל"א עמ' 53
קטז ע"א24 הלילה הזה כולו צלימקראי קדש (תשנג) עמ' פא
קטז ע"א24 הלילה הזה כולו צלי, ומאירישירת הפסח אות כה
קטז ע"א24 שבכל הלילות אנו מטבילין וכו' ומלכי בקדש ותי"ט ותוספות חדשיםפני דוד (תקנב) דף מד ע"א
קטז ע"א24 שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחתמקראי קדש (תשנג) עמ' תמג
קטז ע"א26 הלילה הזה שתי פעמיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצד ד"ה שאלה, עמ' שכה ד"ה ובזה
קטז ע"א26 ולפי דעתו של בן אביו מלמדובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלה
קטז ע"א26 ולפי דעתו של בן אביו מלמדורנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ס, סא
קטז ע"א26 ולפי דעתו של בן אביו מלמדושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רג
קטז ע"א26 לפי דעתו של בן אביו מלמדו וכו'אור אברהם ברכות עמ' שנא
קטז ע"א26 לפי דעתו של בן אביו מלמדולקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנ
קטז ע"א26 לפי דעתו של בן אביו מלמדומן הבאר עמ' 231
קטז ע"א26 לפי דעתו של בן אביו מלמדוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רס
קטז ע"א26 לפי דעתו של בן אביו מלמדו, ותלמיד הרשב"אשירת הפסח אות ע, פו, פח, צא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות וכו' בעי לאודויי ולשבוחי וכו', ורשב"ם עטרת מנחם (תשסג) עמ' קצה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות וכו' כל שלא אמר שלשה דברים וכו'למחר אעתיר עמ' קכה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 299
קטז ע"א27 מתחיל בגנות וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 284
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו' ודורש מארמי וגו'שפע חיים ח"ב עמ' קטו, קנ
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תו
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רסז ד"ה שבכל
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'פחד יצחק פסח מאמר יז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רב
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' עג, פב, פג
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאבן יהושע עמ' 86
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאבן ישפה עמ' 20
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשטז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רכ
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאור אברהם - הגדה של פסח עמ' סט, קה, קמח
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שכ
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאור אברהם דברים עמ' קנז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאור חדש (הרטמן) פ"א אות 29, 81, הקדמה אות 242, פתיחה אות 108
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאורחות דוד עמ' צח
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאורחות דוד עמ' רכז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כב אות א
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 67, באר ה הערה 494, 534
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחבישורון מלך ח"א עמ' ת
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחגור אריה דברים פכ"ו אות יב
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רב
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחדובר צדק עמ' 87
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות צה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחדעת תורה דברים ח"ב עמ' לה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1644
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלח
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפ
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מו
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחזרע קודש - מועדים עמ' יט
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחזרע שמשון (תשסג) בא אות עה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחחלקת יהושע עמ' כז הערה מז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחים שמחה עמ' תה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' רסא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשס
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף פב
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמכתב מאליהו ח"ב עמ' 21
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמכתב מאליהו חלק ב עמ' 21
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמנחת ישראל עמ' שכו
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמפניני הרב עמ' קיד
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קמז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' לא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחנצח ישראל (הרטמן) עמ' ח
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחעולת ראיה ח"ב עמ' רס {יש אופן שהגנות הזו היא הגורמת לשבח}
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' יג
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחפאר יעקב ח"ג עמ' נד, עה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחפניני יחזקאל עמ' תקיח
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחפניני שבח עמ' רלט
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחפרפרת משה ח"ב עמ' שיז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחפתגמי אורייתא ח"א עמ' רפג
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחקהלת יעקב - אלול עמ' קמז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תכז
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' כה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשירת דוד (תשסז) עמ' פ, רצ, רפו, רעא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשירת הפסח אות נא, פג, קד, קעא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשם דרך במדבר עמ' יב
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רפא
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תמח, תנט
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קמ, קפא, שלב
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפח, שז, שכט, שנב, שנט
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחשרגי טובא דרוש ה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבח, רשב"םאור אברהם - תשובה עמ' רלה
קטז ע"א27 מתחיל בגנות ומסיים בשבחמי מרום ח"ד עמ' קיב
קטז ע"א27 מתחיל בגנותבית ישי (תשסד) דרשות עמ' נח
קטז ע"א27 מתחיל בגנותבני יששכר ח"א דף נג ע"א
קטז ע"א27 מתחיל בגנותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכג ד"ה לא
קטז ע"א27 מתחיל בגנותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעו
קטז ע"א27 מתחיל בגנותחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' ז
קטז ע"א27 מתחיל בגנותרוח חיים (חיד"א) עמ' ב, קנט
קטז ע"א27 מתחיל בגנותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קנה, קצא, שג, תפא, תקיג
קטז ע"א27 מתחיל בגנותתורת מנחם ח"ה עמ' 114, חי"ד עמ' 10
קטז ע"א27 מתחיל בגנותתורת מנחם חנ"ב עמ' 249
קטז ע"א27 מתחיל וכו' ומסיים בשבחעולת ראיה ח"ב רס
קטז ע"א27 פותחין בגנות ומסיימין בשבחלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קצה
קטז ע"א28 ארמי אובד אבימפניני הרב עמ' קיא
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אבי וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קנא
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אבי וכו'דעת חיים עמ' פב
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רנה
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשהחמודי צבי מועדים עמ' תקמב
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אביבי חייא ח"א עמ' שלה
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אבישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קע
קטז ע"א28 ודורש מארמי אובד אביתורת אליהו עמ' עג
קטז ע"א28 ומסיים בשבחילקוט הגרשוני ח"א דף נז
קטז ע"א28 וקורא מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולהשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר מצות סיפור יציאת מצרים
קטז ע"א28 מארמי אובד אבי עד שיגמור הפרשהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' ח
קטז ע"א28 מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' דש
קטז ע"א28 מתחיל בארמי אובד אבידרשות מהר"ם בנעט עמ' קנג
קטז ע"א29 עד שיגמור כל הפרשה כולה, ומאירישירת הפסח אות קלט-קמב
קטז ע"א30 אם הבן חכם שואל ואם לאו אשתו שואלתו וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' קטז
קטז ע"א30 אם יש לו בן הבן שואל ואם לא - אשתו שואלתומי מרום ח"ט עמ' פ
קטז ע"א30 אשתו שואלתו ואם לאו שואל לעצמושיחות מוסר (תשסב) עמ' רפג, תיג
קטז ע"א30 אשתו שואלתוישא מדברותיך - מגילה עמ' רמב
קטז ע"א30 אשתו שואלתו וכו' תלמידי חכמים שואלין זה את זה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' רמא, רמה
קטז ע"א30 בנו שואלו וכו' הוא שואל לעצמולקוטי שיחות חי"ב עמ' 43
קטז ע"א30 ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמומכשירי מצוה עמ' פז
קטז ע"א30 חכם בנו שואלווזאת התורה עמ' פא
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו וכו' הוא שואל לעצמויציב פתגם - פסח עמ' יד
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' מז, נג
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמוימי דוד (תשסז) עמ' רנ
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתועולת ראיה ח"ב עמ' רסו-רסז {ביאור סדר השאלות}
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו ואם אינו חכםגבורות ה' עמ' ל
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו ואם לאו שואל את עצמועלי שור ח"ב עמ' שצד
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו וכו' אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו, ואפי' שני ת"ח וכו' שואלין זל"זחכמה ומוסר ח"ב עמ' שנ
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו וכו' ואפי' ב' ת"ח שיודעין בהלכות הפסח שואלין זל"זלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קצה, רד
קטז ע"א30 חכם בנו שואלו וכו' ואפילו שני ת"ח שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזהשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר מצות סיפור יציאת מצרים
קטז ע"א30 חכם בנו שואלואיש אמונים דף ז ע"א
קטז ע"א31 אם לאו הוא שואל לעצמועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעט
קטז ע"א31 אם לאו הוא שואל לעצמופחד יצחק פסח מאמר ד
קטז ע"א31 אפי' שני ת"ח שיודעין בהל' הפסחשירת הפסח אות נג
קטז ע"א31 אפי' שני ת"חפחד יצחק פסח מאמר יז {אפילו חכם המסיב לבדו}
קטז ע"א31 אפילו ב' ת"ח שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזהמערכי לב (בר שאול) עמ' 14
קטז ע"א31 אפילו ב' ת"ח שיודעין הלכות הפסח שואלין זה את זהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' נג, נז
קטז ע"א31 אפילו שני ת"ח וכו' שואלים זה לזהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' טו
קטז ע"א31 אפילו שני ת"ח שואלין זה לזהלקוטי מאמרים עמ' 98
קטז ע"א31 אפילו שני ת"ח שואלין זה לזהפרי צדיק פסח אות ב
קטז ע"א31 אפילו שני ת"חמכמני עוזיאל עמ' רסט
קטז ע"א31 ב' ת"ח שיודעים בהלכות פסח שואלין זא"זשעורי דעת ספר א עמ' רצג
קטז ע"א31 הוא שואל לעצמואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 614
קטז ע"א31 הוא שואל לעצמומכתב מאליהו ח"ד עמ' 249
קטז ע"א31 ואם אין אשתו עמו שואל את עצמואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תנח
קטז ע"א31 ואפ' שני ת"ח שיודעים בה"פנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קעז
קטז ע"א31 ואפילו שני תלמידי חכמים וכו' לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קע {ואפי' כולנו חכמים וכו' מצוה עלינו לספר}
קטז ע"א31 ואפילו שני תלמידי חכמים וכו' שואלין זה לזהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצה ד"ה ועל
קטז ע"א31 שואל את עצמו וכו' פחד יצחק פסח מאמר מז, סב {דרך שאלה ותשובה דוקא}
קטז ע"א31 שואל לעצמואור אברהם - הגדה של פסח עמ' לב
קטז ע"א38 אין אנו חייבים לטבל כו' מתקיף לה ר"ס חיובא לדרדקי, ורשב"םרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ט-י
קטז ע"א38 אין אנו חייבין לטבל וכו', ורשב"םשירת הפסח אות כז
קטז ע"א40 חיובא לדרדקי אלא אין אנו מטבילין וכו'היהדות הלאומית עמ' 163
קטז ע"א40 חיובא לדרדקי וכו'שירת הפסח אות כז
קטז ע"א40 חיובא לדרדקידברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלח
קטז ע"א40 חיובי לדרדקילקוטי שיחות חל"ה עמ' 67
קטז ע"א42 מתחיל בגנות וכו' מאי בגנות וכו'עולם ברור פרק לו, לז, צ
קטז ע"א42 מתחיל בגנות וכו' מתחילה עובדי ע"זשירת הפסח אות צו
קטז ע"א42 מתחיל בגנות וכו' מתחילה עע"ז היו אבותינוישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כ, לב, מב
קטז ע"א42 מתחיל בגנות וכו' עבדים היינושירת הפסח אות מט, קיא, קיד, קמט
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו' מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינוכרם טוביה עמ' שכד
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו' מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רלג
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו' מתחלה עוע"ז היו אבותינו וכו' פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר עבדים היינוהישר והטוב (תשסג) עמ' שלה
קטז ע"א42 מתחיל בגנות וכו' מתחילה עע"ז היואהל משה (וינברג) פתח האהל דף ה ע"ב, י ע"ג
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות וכו' מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו וכו'שפע חיים ח"ו עמ' מט
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות וכו'אמרי השכל עמ' 1
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות וכו'בי חייא ח"ב עמ' רסג
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות רב אמר מתחילה עובדי ע"ז היינורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שג
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו [ושמואל] אמר עבדים היינושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קעה, רנט, רעד, תכז
קטז ע"א42 מתחיל בגנות ומסיים בשבח מתחלה עבדיםלבני ישראל (הישן) דרוש ג
קטז ע"א42 מתחיל בגנות רב אמר מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשלה
קטז ע"א42 מתחיל בגנות רב אמר מתחלה עוע"ז היו כו' ושמואל אמר עבדים היינובאמונה שלמה עמ' קסא, תקמא
קטז ע"א43 מאי בגנות מתחילה עובדי ע"ז עבדים היינו, ור"ח ורי"ף ומאירישירת הפסח אות מח, צח
קטז ע"א43 מאי בגנות ר"א מתחלה עובדיהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמה
קטז ע"א43 מאי בגנות רב אמר מתחילה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכד
קטז ע"א43 מאי בגנות רב אמר מתחילה עובדי ע"ז וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלה
קטז ע"א43 מאי בגנות רב אמר מתחילה עע"ז וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קי
קטז ע"א43 מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינוצוף דבש (לוין) מאמר י
קטז ע"א43 רב אמר מתחילה עובדי ע"ז כו' ושמואל אמר עבדים היינו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קז, רנה
קטז ע"א43 מתחיל בגנות וכו' רב ושמואל אור חדש על ציון דף לח ע"א
קטז ע"א44 מתחילה עובדי ע"ז מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קלט {אז עבד אברהם אבינו לחמה}
קטז ע"א44 מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינורנת יצחק יהושע עמ' קצד
קטז ע"א44 מתחילה עובדי ע"ז היואשל חיים ח"א עמ' יב
קטז ע"א44 מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו דרשות באר יצחק עמ' קצט, רכ, רכג
קטז ע"א44 מתחילה עובדיפירושי ראשונים
קטז ע"א44 מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצריםארץ צבי (תשע) עמ' יג
קטז ע"א44 מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רסח
קטז ע"א44 מתחלה עובדי עבודה זרה וכו' מסילות הנביאים יהושע עמ' רצא {ואקח את אביכם וכו'}
קטז ע"א44 מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכג ד"ה לא
קטז ע"א44 מתחלה עוע"ז היו אבותינודרשות מהר"ם בנעט עמ' טו
קטז ע"א45 א"ל ר' נחמן לדרו עבדיה וכו', ורשב"ם ד"ה פתח ואמריציב פתגם - פסח עמ' יד, יז
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדי' עבדא דמפיק לי' מרי' לחרות כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ט
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדאזאת ליעקב שמות עמ' ט
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדי' עבדא דמפיק לי' מרי' לחירות ויהיב לי' כספא ודהבא מאי בעי למימר לי' וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 314
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדי' עבדא דמפיק לי' מרי' לחירות וכו' א"ל פטרתן מלומר מה נשתנהפאר יעקב ח"ג עמ' נב
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדיה עבדא דמפיק כו' פתח ואמר עבדים היינו, ורשב"םרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נט, רפג
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדיה עבדא דמפיק ליה מריה לחירותאבן יהושע עמ' 83
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדיה עבדא דמפיק ליה מריה לחרות וכו' פתח ואמר עבדים וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רפט, שנט-שס
קטז ע"א45 א"ל ר"נ לדרו עבדיהרוח חיים (חיד"א) עמ' קנג
קטז ע"א45 א"ל רב נחמן לדרו עבדי וכו', והגהות מהר"ב רנשבורגשפע חיים ח"ב עמ' קנא
קטז ע"א45 א"ל רב נחמן לדרו עבדיה וכו' ופתח ואמר עבדים היינושמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר מצות סיפור יציאת מצרים
קטז ע"א45 אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה וכו'אור אברהם בראשית עמ' רטז
קטז ע"א45 אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה עבדא דמפיק ליה מאריה לחירותזכירה לחיים חלק ב' [על הגדה של פסח] דף ה ע"ד (דף ק ע"א ד"ה ובזה)
קטז ע"א45 אמר ר"נ לדרו עבדיה עבדא דמפיק ליה מריה לחירותא ויהיב ליה כספא ודהבאאמרי נועם (מועדים) סי' עה לפסח
קטז ע"א45 עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו וכו'זרע שמשון (תשסג) בא אות עא
קטז ע"א45 עבדים היינו לפרעה במצריםמאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' ס-סא; עולת ראיה ח"ב עמ' רסז-רסח
קטז ע"א45 עבדים היינו לפרעהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ח ע"ד
קטז ע"א45 עבדים היינודברי פני אריה דף לא ע"ב
קטז ע"א45 עבדים היינוילקוט הגרשוני ח"א
קטז ע"א45 עבדים היינוכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"ב
קטז ע"א46 לדרו עבדיהילקוט הגרשוני ח"א דף נז
קטז ע"א46 עבדא דאפיק ליה מריה לחירותבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' נ
קטז ע"א46 עבדא דאפיק ליה מרא לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא מאי בעי למעבד, וכו' א"ל פטרתן מלומר מה נשתנהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תצז
קטז ע"א46 עבדא דאפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא וכו' בעי לאודויי ולשבוחישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קפז-קפח
קטז ע"א46 עבדא דאפקיה לחירותדרשות מהר"ם בנעט עמ' כג, קכח
קטז ע"א46 עבדא דמפיק לי' מרא לחרותאשרגי טובא דרוש ה
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מאריה לחירות וכו' א"ל פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר עבדים היינו לפרעהימי דוד (תשסז) עמ' רכד
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מאריה לחירות וכו' פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר עבדים היינובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' נד
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תב
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספאפרי צדיק ר"ח ניסן אות ב
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה וכו', ורשב"םשירת הפסח אות מז, קנג
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחירות וכו' בעי לאודויי ולשבוחיאור אברהם שמות עמ' צז
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחירות וכו' מאי בעי למימר ליהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' כג, קיא, רכו
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחירות וכו' מאי בעי למימר ליהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קכד
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחירות כו' בעי לאודויי ולשבוחי א"ל פטרתן מלומר מה נשתנהבאמונה שלמה עמ' קס
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחירות מאי בעי למימר ליהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' פט
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריה לחרות ויהיב ליה כספא ודהבא וכו' בעי לאודויי ולשבוחיאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קי
קטז ע"א46 עבדא דמפיק ליה מריהזאת ליעקב דברים עמ' רצ
קטז ע"א46 עבדא דשחרריה מריה וכו' בעי לאודויי ולשבוחי וכו' פתח ואמר עבדים היינואסופת מערכות דברים עמ' רא
קטז ע"א46 עבדיה דמפיק לי' מרי' לחרות ויהיב לי' כספא וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רכב
קטז ע"א47 ויהיב ליה כספא ודהבאשירת הפסח אות קיא
קטז ע"א48 בעי לאודויי ולשבוחיה, וברשב"םשירת הפסח אות לב, קנה, קפו
קטז ע"א48 לאודיי ולשבוחיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפ
קטז ע"א49 א"ל רבה פטרתן מלומר מה נשתנהתורת מנחם חלק ס עמ' 65
קטז ע"א49 פטרתן מלומר מה נשתנה פתח ואמר עבדים היינועם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' יג
קטז ע"א49 פטרתן מלומר מה נשתנהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קסה, רג
קטז ע"א49 פטרתן מלומר מה נשתנה, ורשב"םשירת הפסח אות מה
קטז ע"א50 אמר ר"ג כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא יד"חאהל רחל עמ' 634, 638
קטז ע"א50 אמר רבן גמליאל כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' עז
קטז ע"א50 אר"ג כל שלא אמר ג' דברים וכו' מצה צריך להגביהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רפד
קטז ע"א50 רג"א כל של"א ג"ד אלו בפסח לא יצא י"ח וכו'ידו בכל סי' עט
קטז ע"א50 ר"ג אומר כל מי שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצאויחי עוד דף יט ע"ב, ק ע"א
קטז ע"א50 ר"ג אומר כל מי שלא אמר וכו' לא יצא ידי חובתומקראי קדש (תשנג) עמ' עד, קד, קו, קיא, קיד
קטז ע"א50 ר'"ג אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' צח, קה, קיג, קכא
קטז ע"א50 ר"ג אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"ח וכו'ברכת דוד עמ' צג
קטז ע"א50 ר"ג אומר כל שלא אמר ג' דברים וכו' פסח מצה ומרור וכו'חמודי צבי שמות עמ' יב
קטז ע"א50 ר"ג אומר כל שלא אמר וכו', ורשב"ם ותוס' ומאירי ור"ן ומהרש"א וצל"חשירת הפסח אות קמג-קמה
קטז ע"א50 ר"ג אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו' ואלו הן פסח מצה ומרוראמרי נועם (מועדים) סי' סא לפסח
קטז ע"א50 ר"ג הי' אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"ח ואלו הן פסח מצה ומרורדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פח ע"א
קטז ע"א50 ר"ג הי' אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו לא יצא וכו' פסח מצה ומרורעצי חיים על התורה עמ' קכא
קטז ע"א50 ר"ג הי' אומר כל שלא אמר ג' דברים פסח וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' שפה
קטז ע"א50 ר"ג הי' אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וכו'הדרש והעיון שמות מאמר צג
קטז ע"א50 ר"ג היה אומר וכו'יציב פתגם - פסח עמ' טז, ע
קטז ע"א50 ר"ג היה אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח יצא יד"ח וכו'דברי אש (כץ) עמ' קפב
קטז ע"א50 ר"ג היה אומר כל שלא אמר ג' דברים האלו בפסה לא יצא יד"חדרשות הצל"ח השלם עמ' תנז
קטז ע"א50 ר"ג היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורתורת אביגדור ח"ד עמ' רמד
קטז ע"א50 ר"ג היה אומר כל שלא אמרזאת ליעקב שמות עמ' קמט
קטז ע"א50 ר"ג היה אומרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שמא
קטז ע"א50 רבן גמליאל אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רלג
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר וכו' על שום שפסח המקום על בתי אבותינו וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ע
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קעא, קפו
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ורשב"ם - שלא פירש טעמןימי דוד (תשסז) עמ' רסו
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל מי שלא אמר שלשה דברים הללובי חייא ח"א עמ' קצה
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכד ד"ה או, עמ' תח ד"ה רבן
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו' על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצריםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רצח
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורשם יחזקאל עמ' תלג
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור וכודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעז
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שג, תכח
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתודרשות דבר צבי מועדים עמ' ריח
קטז ע"א50 רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורכתב סופר אגדות כאן
קטז ע"א50 רבן גמליאל וכו'בריכות המעיין עמ' רנג
קטז ע"א50 רג"א כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קטז, קלג, קצז
קטז ע"א50 רג"א כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסחלבני ישראל (הישן) דרוש א
קטז ע"א50 רג"א כל שלא אמר ג' דברים אלו וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' קסה
קטז ע"א51 כל מי שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תף
קטז ע"א51 כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו' לא יצא ידי חובתו זרע שמשון (תשסג) בא אות פג
קטז ע"א51 כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסחשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' עט, תמד, תצט
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו' לא יצאאור אברהם שמות עמ' סז, צ
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו' פסח מצה ומרור וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמז, קעה
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שכג
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תי
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' נט, סד, קנו
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא י"חחמודי צבי מועדים עמ' תקמז
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"ח ואלו הן פסח מצה ומרורכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' סה
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"ח וכו' פסח מצה ומרורדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רנא
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"ח פסח מצה ומרורדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קטו
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"חבארות המים (תשסב) עמ' סד
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"חדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפג עמ' קטז, דרוש קפח עמ' קמא, דרוש קצ עמ' קמז, דרוש קצה עמ' קסה, דרוש קצז עמ' קעה, דרוש רא עמ' קפט, דרוש רב עמ' קצד, דרוש רג עמ' קצח
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"חטל חיים (פרידלנדר) עמ' קנו
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא יד"חרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ד, קכא
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור, ורשב"םאור ישראל (תרס) דף כח ע"א
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וכו' פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים וכו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' רח
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וכו', ורשב"ם נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סג
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 37
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתואלומת יוסף דף מד ע"ב
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתואמרי חמד ח"א דף כו ע"א
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתואמרי חמד ח"ב דף לא ע"ב
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קלג
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתולקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנה, רנו
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתותפארת צבי ויקרא עמ' נ, סג
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסחנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קעא
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסחשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קע
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' תיא, תיד, תקלא
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים אלו לא יצא ידי חובתובני יששכר ח"א דף קה ע"ד, צא ע"ד
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים בפסחדרשות לחם שלמה עמ' שט
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים הללו בפסח לא יצא ידי חובתומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קנה
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים הללו לא יצא ידי חובתו וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ק
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים הללודרשות מהר"ם בנעט עמ' י
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דברים הללותולדות נח (רבינוביץ) דף צא ע"ד ואילך
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דבריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' פ
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג' דבריםרוח חיים (חיד"א) עמ' קסא
קטז ע"א51 כל שלא אמר ג"ד אלו בפסח לא יצא ידי חובתושרגי טובא דרוש יד
קטז ע"א51 כל שלא אמר וכו', ומאירילקוטי שיחות חט"ז עמ' 216
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח וכו'למחר אעתיר עמ' קכה
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וכו'מנחת ישראל עמ' עב
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתואמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצאדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 92
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו' פסח על שום שפסח המקום וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרנג-תרנד
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' לב
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכה, קלח
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תד, תכב, תכח
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא יד"חפנים מסבירות עמ' רנח
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורשרתי - קונטרס הנרות עמ' לח
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרוראור ישראל סי' ח
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו פסח מצה ומרורבינה לעתים (תשנד) דרוש כה עמ' קעד
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יד אות לא
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתוויגד יעקב עמ' תעא, תפט, תקטז
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 170
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא, ר"ןאור אברהם ברכות עמ' סה, רסט
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסחבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר סב אות א
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסחשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ר, רמב
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים אלו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 178, 117
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים הללו לא יצא ידי חובתו פסח מצה ומרורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תתח
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דברים וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 48
קטז ע"א51 כל שלא אמר שלשה דבריםמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"ד, ח ע"א
קטז ע"א רש"י - היו יולדות בניהן בלי עצבאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קכ
קטז ע"א רשב"ם - קושית צלי היה שואל בזמן שהמקדש קיים אור אברהם - הגדה של פסח עמ' סא
קטז ע"א רשב"ם ד"ה אלאמשק ביתי סי' שה דף קנא ע"א
קטז ע"א רשב"ם ד"ה פתח ואמרשפע חיים ח"ב עמ' קי
קטז ע"א תוס' - אמירת מצה זו מרור זה מקרא דואמרתםשירת הפסח אות נו
קטז ע"א תוס' - ז' הודאות כנגד ז' רקיעיםשירת הפסח אות קנו
קטז ע"א תוס' - ישנם מדרשים חלוקים אם ירד המן ביו"טרנת יצחק תפלה לשבת עמ' פח
קטז ע"א תוס' - מדכתיב 'ואמרתם' זבח פסח צריך להיות באמירהפאר יעקב ח"ג עמ' קא, קג
קטז ע"א תוס' - מדרשים חלוקים אם ירד המן ביו"טגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כג
קטז ע"א תוס' - ממצות הפסח ומצה ומרור שיאמר פסח זה שאנו אוכלין כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קכב
קטז ע"א תוס' ד"ה ואמרתם - פירוש באמירה וכו'חיים לראש דף נט ע"ב (דף רי"ט ע"א ד"ה ואם)
קטז ע"א תוס' ד"ה ואמרתםאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף נ ע"א
קטז ע"א תוס' ד"ה מה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכ
קטז ע"א תוס' ד"ה מה דרכולקוטי שיחות חל"ו עמ' 80, 78
קטז ע"א תוס' ד"ה מהבעקבי יעקב עמ' קס
קטז ע"א תוס' ד"ה מהוזאת התורה עמ' ח
קטז ע"א תוס' ד"ה מהמשנת חיים שמות עמ' קכד
קטז ע"א תוס' ד"ה צריך - למה מכניסים שקדים לחרוסתמקראי קדש (תשנג) עמ' סב
קטז ע"א תוס' ד"ה צריךנצח ישראל (הרטמן) עמ' שפה הערה 39
קטז ע"א רי"ף - ופירשו רבנן דביו"ט נמי בעינן לבצוע על שתי ככרות כשבת וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 78
קטז ע"א רמב"ם בפיהמ"ש - אברהם אבינו לא עבד ע"זאור אברהם בראשית עמ' קע
קטז ע"א ר"ן - פסח מצריםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נ
קטז ע"א ר"ן - פסח מצריםאבן ישראל על התורה עמ' לד
קטז ע"א ר"ן - ברכת אשר גאלנו על כוס שנישירת הפסח אות קעא
קטז ע"א ר"ן - הלל של מועדים הוא הלל של קריאה ושל ליל פסח הוא הלל של שירהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכח
קטז ע"א ר"ן בשם רה"ג - הלל דליל פסח מדין שירה שכך שנינו ר"ג אומר וכו' לפיכך ואין מברכין עליושירת הפסח אות ט, ל, לג, קנז, קסא-קסו, קעה, קצב, קצד, קצה
קטז ע"א רא"ש - נוסח מה נשתנהשירת הפסח אות יד
קטז ע"א מהרש"א - ענין ההתחלה בגנותשירת הפסח אות לב, מח, צו
קטז ע"א מהרש"א ד"ה מצה זו על שום מהבנין שאול עמ' רי
קטז ע"א תוי"ט בשם הר"ןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פו
קטז ע"א תוס' יום טוב - מחוייבין בלחם משנהבני יששכר ח"ב דף תשרי לט ע"ג
קטז ע"א אור חדש ד"ה וכאן הבן שואל - מצה זכר לחרות וזכר לעבדותפני דוד (תקנב) דף מה ע"ג
קטז ע"ב01 לא יצא יד"ח, ור"ןתורת מנחם חנ"א עמ' 227
קטז ע"ב01 לא יצא ידי חובתו, ר"ן - למצוה מן המובחר אור אברהם - הגדה של פסח עמ' ריח
קטז ע"ב01 שלושה דברים אלוישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 394
קטז ע"ב02 מצה ומרורעולת ראיה ח"ב רעא, רפב, רפח
קטז ע"ב02 על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכח
קטז ע"ב02 פסח זו שהיו אבותינו אוכלין וכו' כי גרשו ממצרים וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תצו
קטז ע"ב02 פסח מצה ומרור וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קצב
קטז ע"ב02 פסח מצה ומרורזרע שמשון (תשסג) בא אות סז
קטז ע"ב02 פסח מצה ומרורפרפרת אליעזר פרשת ראה פרק טו פסוק ז
קטז ע"ב02 פסח מצה ומרורצידה ברוך דרוש בענין יציאת מצרים
קטז ע"ב02 פסח מצה ומרורתאומי צביה עמ' שלו
קטז ע"ב02 פסח מצה ומרור, ותוס' ד"ה ואמרתם, ור"ןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמ
קטז ע"ב02 פסח על שום מה וכו' מצה על שום מה וכו' יציב פתגם - פסח עמ' קצג {ובגי' שבמשניות}
קטז ע"ב02 פסח על שום מה על שום שפסח המקום וכו'אור אברהם ברכות עמ' שלח
קטז ע"ב02 פסח על שום שפסח המקום וכו' מצה על שום שלא הספיק וכו' כשנגאלו אבותינו ממצרים וכו' מרור על שום שמררו המצריים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' לג
קטז ע"ב02 פסח על שום שפסח המקום וכו' מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים וכו' מרור על שם שמררו המצריים את חיי אבותינו במצריםמדבר שור דרוש טז עמ' קנא-קנג; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' קצ-קצב; טוב ראי עמ' שצג-שצה
קטז ע"ב02 פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצריםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שטז
קטז ע"ב02 פסח על שם שפסח המקום וכו'בני יששכר ח"א דף פא ע"ג
קטז ע"ב02 פסח על שם שפסח הקב"ה את בתי אבותינו במצרים במכת בכורותנחמד ונעים (תשסח) בא ד"ה קומו צאו
קטז ע"ב02 פסח על שם שפסח הקב"ה על בתי וכו'עטרת מנחם (תשסג) עמ' קצה
קטז ע"ב02 פסח שאוכלין על שום שפסח וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלא
קטז ע"ב02 פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שביהמ"ק קיים וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קס
קטז ע"ב02 פסח שהיו אבותינו אוכלים על שום מהאור אברהם על ספר המצוות עמ' שכד
קטז ע"ב03 פסח הקב"ה על בתי אבותינו ואת בתינו הצילפחד יצחק פסח מאמר עה
קטז ע"ב05 אכילת מצה הוא על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץבית יצחק (ויינברגר) עמ' קסז
קטז ע"ב05 מצה זו אנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ור"ןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' שז
קטז ע"ב05 מצה זו על שום מהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שעה
קטז ע"ב05 מצה זו שאנו אוכלים וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קכא
קטז ע"ב05 מצה זו שאנו אוכלים על שום מה וכו'זרע שמשון (תשסג) בא אות סב
קטז ע"ב05 מצה זו שאנו אוכלין על שום מהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נח, קיז
קטז ע"ב05 מצה זו שאנוילקוט הגרשוני ח"א
קטז ע"ב05 מצה זו, ומהרש"אדרשות מהר"ם בנעט עמ' ט
קטז ע"ב05 מצה ע"ש שנגאלו שנאמר ויאפופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רא
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלו אבותינו במצריםשפע חיים ח"ב עמ' קמח
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים וכו' מרור על שום שמררו המצריים וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' סט-ע, שמג-שמד
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כט ע"א
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצריםשרתי - קונטרס הנרות עמ' נד
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים, ורא"ש ומרומי שדהשירת הפסח אות קמח, קנ
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלו וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' טו
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלואהל משה (וינברג) פתח האהל דף ז ע"ב-ע"ג
קטז ע"ב05 מצה על שום שנגאלוזבחי צדק (דיסקין) עמ' קיד
קטז ע"ב05 מצה על שם שנגאלו אבותינו וכו', ור"ן ותוי"ט פ"ה מ"יבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק לט
קטז ע"ב05 מצה על שם שנגאלו אבותינו ממצריםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קצח {ויש גירסא - במצרים}
קטז ע"ב07 מרור זה כו' על שם שמררו המצרים כו'כתר תורה (תשסז) עמ' פב
קטז ע"ב07 מרור זה שאנו אוכלין על שום מהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' פא
קטז ע"ב07 מרור ע"ש שמררו המצרים את חיי אבותינו במצריםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שנז
קטז ע"ב07 מרור על שום שמרת המצרים את חיי אבותינו כמצריםתורה בציון עמ' תפח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' הוא יצא ממצריםתורת מנחם חמ"ט עמ' 369
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' יצא ממצריםתורת מנחם חי"א עמ' 214, 250, חי"ד עמ' 34, 225, חכ"ה עמ' 209
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' כאילו הוא יצא ממצרים אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרכג
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' כאילו הוא יצאהדרת אליהו דרוש ט סי' א ד"ה אמנם דף קמב ע"א
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' לפיכך אנחנו וכו' וחותם בגאולה, ותוס' ד"ה לפיכך ותי"טעולם ברור פרק לז, מ
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' לפיכך אנחנו חייביםשירת הפסח אות קסב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו' לפיכך וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קנב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו'כסא דוד (תקנד) דף כח ע"ד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' קכ
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם וכו' יצא ממצריםתורת מנחם חכ"ט עמ' 309, חלק ל עמ' 268
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם וכו' צריך שיאמר ואותנו הוציא משםדברי ברוך ח"ב סי' ד אות ב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קצב, ח"ג עמ' יח, כט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםויחי עוד דף כה ע"א
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו וכודברים אחדים (תשמו) עמ' תיט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שנח, שסד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםגור אריה שמות פי"ג אות ח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רנז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קח, קלח, קנב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםויגד יעקב עמ' יג, תעו, תסד, תעח, תפג, תצו, תקב, תקלה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםטל חיים (פרידלנדר) עמ' רעז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםנועם אליעזר שמות דף פט ע"ב, קסב ע"ב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםעלי שור ח"א עמ' שו
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קכה, קצז, רמח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלא, רצו
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' ס
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 337
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאילו יצא ממצריםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קנא, שלא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאלו הוא יצא ממצריםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלט, תפא, תפט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"ע כאלו יצא ממצריםמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שלג
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות א"עמאמרי הריי"צ באידיש עמ' 153, תש"א עמ' 55
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קסב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' פא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'אור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' מה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'אור אברהם שמות עמ' פז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'ואותו תעבוד עמ' רמט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'למחר אעתיר עמ' קפד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' עז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' סט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' ריא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדברי דוד (טשורטקוב) עמ' לב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנא' והגדת לבנך וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאבני אש (אויש) מועדים עמ' קנא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ג ד"ה פתיחה, עמ' כה ד"ה והנה ידוע, עמ' שסז ד"ה מה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קמח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםחיי שלמה עמ' לא, קלט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםים שמחה עמ' תד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםמאור עינים (תשעה) עמ' תקג
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםמאור עינים (תשעט) עמ' תק
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםמאור עינים (תשנח) עמ' רצט
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםעבודת עבודה (תשסד) עמ' רלז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' יד, ויקרא-במדבר עמ' צד, קנב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' יב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רעז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' צג
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשרגא המאיר על התורה עמ' קעה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשרתי ח"א עמ' רלח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםתפארת צבי שמות עמ' שב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא וגו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רצח, שד, שלו-שמא, ויקרא עמ' תנד, תקח, במדבר עמ' תקיב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדרשות באר יצחק עמ' קפג
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםתורי זהב (תשעג) עמ' שמח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםתפארת צבי ויקרא עמ' ריא, תיג
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאמונה ודעת דף פא ע"א
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצאהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצריםברכת דוד עמ' קא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצריםמאמרי שלמה ח"א עמ' רמז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמודמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 92, 105
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמודמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 73, 78, 80, 83, 87
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' צד, ק
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רצז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קמז, קנד, רסח, שב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' צ, קב, קכג, קעח, רכא, רעב, רפד, רצה, שיז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות וכו', ורי"ף ורשב"ם ורא"ששירת הפסח אות טו, מ, קנב-קנד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו וכו'פחד יצחק פסח מאמר עו
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםזכרון משלי עמ' קלט אות תסב
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קצו, רז
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלה
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאלו הוא יצא ממצריםלדור ולדורות ח"ג עמ' שפא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עו
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדםעיונים במשלי עמ' רל
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב אדםרנת יצחק ה' מגילות עמ' קמו
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב וכו' כאילו הוא יצא ממצריםלקוטי שיחות ח"א עמ' 269, ח"ז עמ' 261, ח"י עמ' 286, חי"ב עמ' 39, חי"ז עמ' 61, חכ"ב עמ' 261, חכ"ט עמ' 69
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםחלקת יהושע עמ' כג הערה כג, עמ' רכג הערה תא
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חייב לראות את עצמו וכו'יד יחזקאל עמ' רנח
קטז ע"ב09 בכל דור ודור חיים אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםלדור ולדורות ח"א עמ' צד
קטז ע"ב09 בכל דור ודור כו' הוא יצא ממצריםתורת מנחם חמ"ו עמ' 228
קטז ע"ב09 בכל דור ודורעולת ראיה ח"ב רפג
קטז ע"ב09 בכל דור חייב אדם וכו' לפיכך אנחנו חייבים להודותלבני ישראל (הישן) דרוש ד
קטז ע"ב09 בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1181
קטז ע"ב09 בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קלד
קטז ע"ב09 בכל דור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רי
קטז ע"ב09 בכל דור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצריםימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' כב
קטז ע"ב10 חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםחומת אנך (תקסא) ח"א דף עב ע"ב
קטז ע"ב10 חייב אדם להראות עצמו כאילו יצא ממצריםחומת אנך (תקסא) ח"א דף עב ע"ב
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 303
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצרים כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קכד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' סב
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תצא
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצריםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קכג, קלא
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו וכו'אור שרגא עמ' סז
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות א"ע כאילו יצא ממצריםמאיר נתיבות ח"א עמ' רסח, רעא-רעב, ח"ג עמ' רלד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר י
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' מב, נה, שיב
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאורח לצדיק עמ' קכה
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצח
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאמרי רבי שפטיה עמ' קכ, קנה
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות א
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדברי אש (כץ) עמ' שנ
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדברי טובה שופטים ח"א עמ' שסד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קסד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםחכמה ומוסר ח"ב עמ' קיט
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםלב אביגדור עמ' כט
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםלב דוד (תשסט) עמ' קז
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםעטרת חן ח"ב עמ' רטז
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםפחד יצחק פסח מאמר ע
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שג
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו וכו'שמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כה
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצריםאור אברהם ברכות עמ' עח, רצה, שמח
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצריםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קג, רנד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצריםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 90, 92
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצריםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קיד, קכא
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצריםצמח דוד (סקאליע) עמ' תמח
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמוקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקנד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות את עצמושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רפ
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות וכו'משנת חיים שמות עמ' קכא
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות כאילותורת חיים (קאסוב) עמ' יח
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו וכו'פני מלך מועדים עמ' רנ
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קט
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםעלי שור ח"ב עמ' רעד, רחצ, שצ, שצד
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםקהלת יעקב שבועות עמ' תטז
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מצריםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תכב
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו כאילו וכו'שיחות לספר במדבר עמ' רפא
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמו כאלו יצא ממצריםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקנו
קטז ע"ב10 חייב אדם לראות עצמובין המשפתים שמות עמ' סד
קטז ע"ב10 חייב לראות עצמו כאילו יצא ממצריםמכתבי מרום עמ' נא
קטז ע"ב10 כאילו הוא יצא ממצריםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קב
קטז ע"ב10 כאילו הוא יצא ממצריםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעו
קטז ע"ב10 כאילו הוא יצא ממצריםפני מלך שמות עמ' נז
קטז ע"ב10 להראות עצמו כאילו יצא ממצריםחומת אנך בא אות ב, ישעיהו אות סג
קטז ע"ב11 שנאמר והגדת לבנךוזאת התורה עמ' פא
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו וכו' ונאמר לפניו הללויהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות מט, נא
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבים וכו' ונודה לך שיר חדשאסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' לט
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבים וכו' למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכו, קלח
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבים להודות וכו' ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תצ
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קסו
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל וכו'אור אברהם ברכות עמ' צו
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' קכ, שלח
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייביםתשבי (תשסה) עמ' ריג שורש פי
קטז ע"ב13 לפיכך אנחנו חייבין להודות להללגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צט
קטז ע"ב13 צריכים להודות ולברך לאלקינו שהוציאנו ממצריםצדקת יוסף עמ' עה
קטז ע"ב13 מצוה לספר ביציאת מצריםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תכח
קטז ע"ב14 לברך לעלה ולקלסתשבי (תשסה) עמ' רלז שורש קלס
קטז ע"ב16 הוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאבל ליום טובאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 256, 264
קטז ע"ב16 מיגון לשמחה מעבדות לחרותאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ח ע"א-ע"ג
קטז ע"ב16 מיגון לשמחהרנת יצחק תהלים עמ' נו
קטז ע"ב16 מעבדות לחירות מאפילה לאור גדולדברי סופרים סי' לב (עמ' 25)
קטז ע"ב16 מעבדות לחרות וכו' ומאפלה לאור גדול וכו'דרך ה' (באום) ח"ד פ"ח אות נ
קטז ע"ב17 ומאפילה לאור גדוללקוטי שיחות חי"ט עמ' 449
קטז ע"ב18 ומשעבוד לגאולהרנת יצחק יהושע עמ' קפט, שמואל עמ' שלד
קטז ע"ב18 ונאמר לפניו הללויהשירת הפסח אות קנז
קטז ע"ב18 ונאמר לפניו שירה חדשה הללויהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כז
קטז ע"ב18 ונאמר לפניו שירה חדשה, ותוס'תורת מנחם חנ"ה עמ' 226
קטז ע"ב18 ונאמר לפניו שירה חדשה, תוס'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קסט
קטז ע"ב18 עד היכן אומרים הלל בש"א עד אם הבנים שמחה ובה"א עד חלמיש למעינו מיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקי
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד אם הבנים שמחה וב"ה אומרים עד חלמיש למעינו מיםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנז
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר בית שמאי אומרים עד אם הבנים שמחה ובית הלל אומרים ער חלמיש למעינו מיםתורת מנחם חמ"ט עמ' 382, 399
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר בית שמאי אומרים עד אם הבנים שמחה ובית הלל אומרים עד חלמיש למעינו מים וחותם בגאולהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות נא
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר בש"א וכו' וב"א וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 69
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר בש"א וכו'שירת הפסח אות קנח, קסא
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר בש"א עד אם הבנים שמחה ובה"א עד חלמיש למעינו מיםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שד
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר בש"א עד אם הבנים שמחהבנין שאול עמ' ז
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר ההללשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' סז, פד, קכו
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומר עד חלמיש למעינו מיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רנח, תנו
קטז ע"ב18 עד היכן הוא אומרשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצא
קטז ע"ב18 עד היכן וכו' בש"א עד אם הבנים שמחה ובה"א עד חלמיש וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מד
קטז ע"ב20 אשר גאלנו וגאל את אבותינואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשז
קטז ע"ב20 אשר גאלנו וכו'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 175
קטז ע"ב20 ברכת אשר גאלנוישא מדברותיך - מגילה עמ' פח
קטז ע"ב20 וחותם בגאולה וכו' כן ה' אלוקינו וכו" וברשב"םשירת הפסח אות קעא
קטז ע"ב20 וחותם בגאולה ר"ט אומר וכו' ר"ע אומר וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קפז
קטז ע"ב20 וחותם בגאולהזאת ליעקב שמות עמ' ער
קטז ע"ב21 כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכא ד"ה ופירשתי, עמ' רלג ד"ה אשר
קטז ע"ב21 כן ה' אלקינו יגיענו למועדיםמצווה ועושה ח"א עמ' תקמז
קטז ע"ב21 כן וכו' יגיענו כו' שמחים בבנין עירך כו' ונאכל שם כו' הפסחיםתורת מנחם חלק ס עמ' 49, 86, 97
קטז ע"ב23 ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחיםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קפד
קטז ע"ב23 ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחיםאור אברהם דברים עמ' קמט
קטז ע"ב23 ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחיםאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלב
קטז ע"ב23 ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחיםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 117
קטז ע"ב23 מן הפסחים אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קפה {אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון}
קטז ע"ב23 מן הפסחים ומן הזבחיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קע
קטז ע"ב23 מן הפסחים ומן הזבחיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' פב
קטז ע"ב24 ואותנו הוציא משם, ומהר"ם חלאווה - אין אדם מברך על נס שנעשה לאבותיו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רצו
קטז ע"ב24 צריך לומר ואותנו הוציא משםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף טו ע"ד
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קיד, קסז
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שלו-ח
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משםויגד יעקב עמ' תסה
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסו
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שעח, תנג
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משםשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' ריב
קטז ע"ב24 צריך שיאמר ואותנו הוציא משם, ורשב"ם ומהר"ם חלאוהשירת הפסח אות נז, קנב-קנד, קסב
קטז ע"ב25 בשר א"צ להגביה שנראה כאוכל קדשים בחוץאור אברהם ויקרא עמ' נה
קטז ע"ב25 בשר אין צריך להגביהמקראי קדש (תשנג) עמ' תמב
קטז ע"ב25 מצה צריך להגביה וכו' בשר אין צריך וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' עח
קטז ע"ב25 מצה צריך להגביה וכו', ורשב"םשירת הפסח אות קמג
קטז ע"ב25 מצה צריך להגביה מרור אין צריך להגביה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רפח
קטז ע"ב25 מצה צריך להגביהזאת ליעקב שמות עמ' קמט
קטז ע"ב25 מצה צריך להגביה, ורשב"םקרן פני משה ח"א עמ' נו
קטז ע"ב26 אמר רב אחא בר יעקב סומא פטור מלומר הגדה וכו' איני והאמר מרימר שאלתינהו לרבנן דבי רב יוסף מאן דאמר אגדתא בי רב יוסף אמרו רב יוסף מאן דאמר אגדתא בי רב ששת אמרו רב ששתדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נד, מהד' ט סי' פו
קטז ע"ב26 סומא פטור מהגדה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' רמה
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר אגדהמשך חכמה שמות פ' יג פס' ח
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר הגדה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלח
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר הגדה כו' מצה בזה"ז דרבנן כו', ורשב"ם ומאירירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ר, רעח, רצב
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר הגדה כתיב הכא והגדת לבנך וכו'דברי אש (כץ) עמ' קפד
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר הגדההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רפז
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר הגדהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמו
קטז ע"ב26 סומא פטור מלומר כו'דגלי יהודה דרוש ב אות ח הגהה ט
קטז ע"ב28 מאן אמר אגדתא בי רב יוסף ובי רב ששתמבשרת ציון ח"ב עמ' שמד
קטז ע"ב28 מאן אמר הגדה בי רב יוסףמקראי קדש (תשנג) עמ' צא
קטז ע"ב29 מאן אמר אגדתאשירת הפסח אות לא {בעה"ב אומר ההגדה}
קטז ע"ב29 ר"ש ור"י הוציאו אחרים בהגדה ש"פודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיב
קטז ע"ב30 אחד מצה ואחד מרור בזה"ז דרבנןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קד
קטז ע"ב30 מצה בזה"ז דרבנןפני מלך מועדים עמ' רמז
קטז ע"ב30 ר' יוסף ור' ששת סברי דמצה והגדה בזמה"ז דרבנןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' עט
קטז ע"ב32 כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקוןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קצב
קטז ע"ב32 כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקוןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רפ
קטז ע"ב35 אלא בעבור מצה ומרורמערכי לב (חזן) ח"א דרוש סב דף קסב ע"ד
קטז ע"ב רש"י ד"ה בשר א"צ להגביה - כשהוא אומר פסח שהיו אבותינו במצרים אוכלים וכו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' רח
קטז ע"ב רשב"ם - ר"ש ורב יוסף מאור עיניים הוותפארת ציון (אבא שאול) עמ' רז - ר"י אבא שאול
קטז ע"ב רשב"ם - רב יוסף ורב ששת היו סומיםקדושת עינים (תשעא) פרק ה אות לה, פרק יד אות עז
קטז ע"ב רשב"ם - רב יוסף סומא היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפה
קטז ע"ב תוס' - ונודה לך שיר חדשדעת תפלה עמ' שעט
קטז ע"ב תוס' - גאולה העתידה בל' זכרלקוטי שיחות חל"ב עמ' 185
קטז ע"ב תוס' - דהכי תניא במכילתאעקבי אבירים (תשסה) עמ' סז, קח-קט, ריז, שסח
קטז ע"ב תוס' - ה"ג ונאמר לפניו שירה חדשה כו' נודה לך שיר חדש על גאולתנו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קמד
קטז ע"ב תוס' - הקדמת זבחים לפסחים באשר גאלנושירת הפסח אות קעג
קטז ע"ב תוס' - ונודה לך שיר חדשציץ השדה - שדי יער בפתיחה
קטז ע"ב תוס' - כל הנסים יש אחריהם צער חוץ מלעתיד שאין אחריה צער וכו'קדושת יצחק עמ' קא
קטז ע"ב תוס' - כל השירות ל' נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכרתורת מנחם חנ"ב עמ' 313,281
קטז ע"ב תוס' - כל השירות לשון נקבה חוץ וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסט
קטז ע"ב תוס' - כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד כלשון זכרמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קסא
קטז ע"ב תוס' - כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד לבוא, דלשון זכראסופת מערכות שמות ח"א עמ' קנט, קע
קטז ע"ב תוס' - כל השירות לשון נקבהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' עט, תד, תלד
קטז ע"ב תוס' - כל השירות נאמרו בלשון נקבהאהבת חיים (דייטש) עמ' רסג
קטז ע"ב תוס' - כלומר שהנקבה יש לה צער לידה וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 338
קטז ע"ב תוס' - נוסח שיר חדש ושירה חדשהשירת הפסח אות קיד, קנד, קנה, קנז
קטז ע"ב תוס' - צריך לומר "ונודה לך שיר חדש"ציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עח
קטז ע"ב תוס' - רשות יכול להוציא בר חיובא דרבנןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רפ
קטז ע"ב תוס' - שיר חדש לשון זכר וכו'תורת מנחם חכ"ח עמ' 51
קטז ע"ב תוס' (ממכילתא) - כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד לשון זכרתורת מנחם ח"כ עמ' 127, חכ"ה עמ' 210
קטז ע"ב תוס' בשם המכילתא - כל השירות בלשון נקיבה חוץ משירה דלעתידרנת יצחק תפלה עמ' קסז
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג - דהכי תניא במכילתא כל השירות לשון נקבה וכו' כל הנסים יש אחריהם צער חוץ מלעתיד שאין אחריה צער וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצב, רה, רפו
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג - ה"ג 'ונאמר לפניו שירה חדשה' וכן 'נודה לך שיר חדש על גאולתנו', דהכי תניא במכילתא כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכראמרי נועם (מועדים) סי' יג לשבת הגדול
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג - וכן יסד הפייט בזולת אי פתרוס שירות אלה לשון נקבה מיוסדים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכד ד"ה ועד"ז
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג - שירה דלעתיד וכו' לשון זכר וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 237, חכ"ג עמ' 234, חכ"ה עמ' 414
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג ונאמר - גאולה העתידה אין אחרי' גלותלקוטי שיחות חל"ז עמ' 168
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג ונאמר - גאולה העתידה אין אחרי' גלותלקוטי שיחות חל"ח עמ' 233
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג ונאמר - שירה דלעתיד וכו' ל' זכר וכו' אין אחרי' צערלקוטי שיחות חל"ט עמ' 352
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג ונאמר וכו' - תניא במכילתא כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכר וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה וביותר
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג ונאמרדברי שאול שמות עמ' קכו, קכט
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג כי לעת"ל תהיה גאולה שלימה וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שסז
קטז ע"ב תוס ד"ה ה"גאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקה
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"גתולדות שלמה - רות עמ' קי
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמר - הגאולה היא בחינת עיבורגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ריח
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמר - כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקמ ד"ה אם
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמר - שירות אלה לשון נקבה מיוסדים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תכא ד"ה ובקינה ובהערה
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמר וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לט
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמרדרשות ר"י מסלוצק עמ' צב
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמרנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקפח הערה 26
קטז ע"ב תוס' ד"ה ונאמרפחד יצחק פסח מאמר י
קטז ע"ב תוס'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמב
קטז ע"ב ר"ח - סומא פסול מלומר הגדה ואסקינא דכשר הוא לומר הגדה וכו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רב, רעט
קטז ע"ב ר"ן - ההלל דליל פסח הוא מדין שירה אור אברהם - סידור התפילה עמ' ריא
קטז ע"ב ר"ן - הלל בליל פסח הוא אמירת שירה אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קסט, רכה
קטז ע"ב ר"ן - הלל בליל פסח הוי אמירת שירה ולא קריאת הלל אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עז, פא
קטז ע"ב ר"ן ד"ה מצה על שום - ולמחר היו מותרין במלאכהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 107
קטז ע"ב מאירי - צריך שיהא מצה ומרור מונחין לפניו בשעת אמירת מקצת הללרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' כט
קטז ע"ב מהרש"א ד"ה כל - לא מצינו בשאר מצות דבעיא שיאמר על שום מה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שכד ד"ה או
קטז ע"ב מהרש"א ד"ה מצה זו - במצרים למה יאכלו אז מצה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שח ד"ה ובזה
קטז ע"ב מהרש"א ד"ה מצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שדמ
קיז ע"א01 אופן כתיבת "כס י-ה" - תיבה אחת או ב' תיבות כו'תורת מנחם חלק לג עמ' 206
קיז ע"א01 הללויה וידידיה אחת הןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיט, קכה
קיז ע"א01 הללויה וכס י-ה וידידיה שם אח' הןבית מועד (רבא, שסה) דרוש כט בנסים דף קמט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קא ע"ד
קיז ע"א01 הללויה וכסיה וידידיה אחת הןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שיט, שלא
קיז ע"א01 הללויהעין איה ח"א 47
קיז ע"א02 כסי' ומרחבי' אחת הן כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת נשא ב
קיז ע"א02 מרחב יה אי תיבה אחת היאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסו
קיז ע"א05 אמר רב ידידיה נחלק לשניםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 298
קיז ע"א05 נחלק לשנים לפיכך ידיד חול י-ה קודשאוצר הכבוד
קיז ע"א11 בעשר לשונות של שבח ובעשרה מיני ניגוןפחד יצחק - ראש השנה מאמר ה
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות ספר תהילים וכו'נתיבות עולם ח"א עמ' צג
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים וכו' גדול מכולן הללויה שכולל שם ושבח בבת אחתפרי צדיק במדבר אות ז
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים וכו'יסוד ושורש העבודה שער השיר פ"ה
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהיליםאור הצבי עמ' 32
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח וכו'רנת יעקב עמ' שנג
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים וכו' גדול מכולן הללוי-ה שכולל שם ושבח בבת אחתדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעז
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים וכו' גדול מכולן הללויהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 77
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהליםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פב, פד
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהליםדעת תפלה עמ' שסד, שסח
קיז ע"א11 בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהליםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שי
קיז ע"א11 בעשרה מיני זמר נאמר ספר זה וכו'ויחי עוד דף מה ע"ד
קיז ע"א11 בעשרה מיני זמרגבורות ה' עמ' רעד
קיז ע"א11 בעשרה מיני לשונות נאמרה ספר תהלים, גדול שבכולם הללויה לפי שכולל השם והשבח כאחדשבט מישראל (קרמניץ) פרק יח פסוק א, פרק קד פסוק לה
קיז ע"א11 עשרה מאמרות של שבח בתהליםשירת הפסח אות קנו
קיז ע"א11 עשרה מיני זמרשלטי הגבורים (תשע) עמ' מו
קיז ע"א12 דוד אמר ספר תהילים בשירקשוטי כלה (תשסג) עמ' מד
קיז ע"א14 גדול מכולן הללויה וכו'שירת הפסח אות קפה
קיז ע"א14 גדול מכולן הללוי-הבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קט
קיז ע"א14 גדול מכולן הללויהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' ש
קיז ע"א14 גדול מכולן הללוי-הפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנט
קיז ע"א14 הללויה שמא ושבחא כחדערבי נחל (תשסד) עמ' תתמו
קיז ע"א16 שיר שבתורה וכו' אמרוהו בשעה שעלו מן הים, ורש"ישירת הפסח אות קכז
קיז ע"א16 שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש כז לז' של פסח דף קמג/קפג ע"ג
קיז ע"א17 אותו הלל מי אמרוחנן אלקים עמ' רמד
קיז ע"א17 הלל ציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קפב-קפה {בתורת שירה}
קיז ע"א17 הלל וכו' נביאים שביניהם תקנו שיהו אומרים אותו וכו' על כל צרה שלא תבאבני יששכר ח"ב דף קי ע"ג
קיז ע"א17 הלל זה וכו' נביאים וכו' תקנו וכו' שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרק וכו' שלא תבא עליהן ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןדעת תורה בראשית עמ' רסח
קיז ע"א17 הלל זה וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקמט
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו וכו' וכו' ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןמבשר טוב - חנוכה עמ' קלד
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש י
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף צה ע"א
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קה
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו וכו'שבח נעורים עמ' רטז
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו וכו', ורשב"ם ומהרש"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' ק, קא, קג
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו נביאים שביניהם תקנו להם לישראלרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רעה
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרקבן מלך - שבת עמ' רמז
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להם לישראל וכו' וכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קצו
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יג אות א
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרומאיר בת עין (ביקיאם) דף סז ע"ב
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרומאיר בת עין (תשסו) עמ' 616
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרומאיר נתיבות ח"א עמ' קסד
קיז ע"א17 הלל זה מי אמרורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כג, קלג
קיז ע"א17 הלל זה נביאים שביניהם תקנו שיאמרו אותו לשנגאלין מצרותיהןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 181
קיז ע"א17 הלל זה תיקנוהו וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' קמט
קיז ע"א17 הלל לדורותברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמו
קיז ע"א17 הלל נביאים שביניהם תקנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קא
קיז ע"א17 והלל זה מי אמרו נביאים שביניהם תקנואור הצבי עמ' 28
קיז ע"א17 והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן וכו', ורש"י ד"ה ועל כלעטרת חן ח"ב עמ' טו, עח
קיז ע"א17 והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו וכו'אור אברהם ברכות עמ' ט, קה, שנח
קיז ע"א17 והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל וכו' ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות קטו
קיז ע"א17 והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רצד, דש
קיז ע"א17 והלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהיו אומרין אותו וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' יג
קיז ע"א18 הלל נתקן לאומרו על כל פרק ועל גאולה מצרהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רכ
קיז ע"א18 נביאים שבהם תקנו לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמו
קיז ע"א18 נביאים שביניהם תיקנו הלל על כל צרה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רעד
קיז ע"א18 נביאים שביניהם תיקנו לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרהקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קטו
קיז ע"א18 נביאים שביניהם תיקנו שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה וכו', ורש"י ורשב"םשירת הפסח אות ט, קסא, קסב, קסד, קסה, קצה
קיז ע"א18 נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהו אומרים הלל על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה וגו' לכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןבאר שרים פרשת עקב דרוש א אות ז
קיז ע"א18 נביאים שביניהם תקנו לישראל לומר הלל זה על כל צרה וצרה שלא תבוא לכשנגאלין אומרין אותו על הגאולהדברי יואל מועדים ח"ד דף תעו ע"ב
קיז ע"א18 נביאים שביניהם תקנו על כל צרה שלא תבא וכו' וכשנגאלין אומרין הלל על גאולתןמרפא לנפש בראשית עמ' סד
קיז ע"א18 נביאים תיקנו הלל בשעה שעלו מן היםאור אברהם שמות עמ' צא
קיז ע"א18 נביאים תיקנו הלל על כל פרק וגאולה, מאיריאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' ד
קיז ע"א18 נביאים תיקנו הללמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ז ע"ג
קיז ע"א18 נביאים תיקנו וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' תקלב
קיז ע"א18 נביאים תיקנו לומר הלל על כל פרק ופרק וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' פד, קכג, קכו, שפט
קיז ע"א18 נביאים תיקנו לומר הללאור אברהם ויקרא עמ' קכג
קיז ע"א18 נביאים תיקנו על כל פרק וצרה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' צד-צה, צח, קא
קיז ע"א18 נביאים תקנו הלל על כל פרק ועל כל צרה שלא תבא ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןמרפא לנפש בראשית עמ' ס
קיז ע"א18 נביאים תקנו לישראל לומר הלל על כל צרה וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קנא
קיז ע"א18 נביאים תקנו לישראל לומר הללאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פא
קיז ע"א18 תיקנו שיאמרו הלל על כל צרהרנת יצחק משלי עמ' רצט
קיז ע"א18 תקנו הלל על כל פרק ועל כל צרה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמה {דין הלל דנס והלל דפרקים}
קיז ע"א18 תקנו לומר הלל לפרקיםפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק כו
קיז ע"א18 תקנת אמירת הללאור אברהם שמות עמ' צו
קיז ע"א18 תקנת נביאים בדין הללפרפרת משה ח"א עמ' תכג
קיז ע"א19 ועל כל צרה וצרהס' הבוטח ח"ב עמ' שכח
קיז ע"א19 ועל כל צרה, ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמו, רמח
קיז ע"א19 חובת קריאת ההלל על גאולה ובמועדיםאור אברהם בראשית עמ' רטו
קיז ע"א19 חובת קריאת הלל במועדים וגאולהאור אברהם במדבר עמ' רצה
קיז ע"א19 על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרהאור הצבי עמ' 27
קיז ע"א19 שיהו אומרין אותו כו' על כל צרה וכו' ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 168
קיז ע"א20 ולכשנגאלין אומרים וכו'משנת חיים שמות עמ' קכ
קיז ע"א21 בספר תהלים כולן דוד אמרןרנת יצחק שמואל עמ' תפה
קיז ע"א21 כל שירות ותושבחות האמורות בספר תילים דוד אמרן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף ח ע"ב
קיז ע"א21 כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהלים כולם דוד אמרןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' יז, ח"ג עמ' קכו
קיז ע"א21 כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קפא
קיז ע"א21 כל שירות ותשבחות שאמר דוד וכו'זכר דוד על התורה עמ' רכא
קיז ע"א21 כל שירות ותשבחות שאמר דודרנת יעקב עמ' קפה
קיז ע"א21 כל שירות שאמר דודמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף לב ע"ג
קיז ע"א21 שירות ותשבחות שאמר דוד וכו' ניצוח וניגון לעתיד לבאאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' תמה
קיז ע"א21 שירות שאמר דוד וכו'שומע תפלה ח"א עמ' סח
קיז ע"א22 אל תיקרי כלו אלא כל אלודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תלד ד"ה לשלמה
קיז ע"א22 אל תיקרי כלו אלא כל אלושיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 96
קיז ע"א22 אם נאמר ההלל במצריםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' עז
קיז ע"א22 ביציאת מצרים אמרו הלל על היםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קסט
קיז ע"א22 בשעה שעלו ישראל מהים אמרו אז ישיר והללאור אברהם שמות עמ' קנט
קיז ע"א22 בשעה שעלו מן הים אמרו גם הללאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קצט
קיז ע"א22 הלל זה מי אמרו וכו' משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן היםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שפב
קיז ע"א22 הלל זה מי אמרו משה וישראל אמרוהומאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ג
קיז ע"א22 הלל זה מי אמרו משה וישראל כשעלו מן היםאור אברהם ויקרא עמ' קכ
קיז ע"א22 הלל משה וישראל אמרוהו וכו'עוז לו בך סי' א אות ו
קיז ע"א23 אלעזר בני אמרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקלג
קיז ע"א23 הלל זה משה וישראל אמרו על היםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשעז
קיז ע"א23 הלל זה משה וישראל אמרוהדרת אליהו דרוש י סי' א ד"ה והנה חוץ
קיז ע"א23 ישראל קוראים הללדרשות מהר"ם בנעט עמ' ה
קיז ע"א23 כשעלו ישראל מן הים אמרו שירת הים והללאור אברהם - רות עמ' שלד
קיז ע"א23 משה וישראל אמרו הלל בשעה שעלו מן היםאור אברהם - סידור התפילה עמ' ריא
קיז ע"א23 משה וישראל אמרו הלל כשעלו מן היםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פא
קיז ע"א23 משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן היםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תמב ד"ה וזדים
קיז ע"א23 שעלו מן היםהכתב והקבלה בראשית פל"ט פסוק יא
קיז ע"א24 אפשר ישראל שוחטין פסחיהן ונוטלין לולביהן ולא אמרו שירהשירת הפסח אות קצה
קיז ע"א24 אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' לז
קיז ע"א24 אפשר ישראל שחטו פסחיהםגבורת יצחק סוכות עמ' מה
קיז ע"א24 אפשר ישראל שחטו פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירהרנת יצחק תהלים עמ' פו
קיז ע"א24 אפשר שחטו ולא אמרו שירהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 384
קיז ע"א25 הרי פסלו של מיכה עומד וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיז ע"א25 ונטלו לולביהן ולא אמרו שירהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פא
קיז ע"א25 פסל מיכה עומד בבכי וישראל אומרים הללאור הצבי עמ' 107
קיז ע"א25 פסלו של מיכה עבר ביםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ע
קיז ע"א25 פסלו של מיכה עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ריב
קיז ע"א26 כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהלים כנגד עצמו דוד אמרןאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלב
קיז ע"א27 סתם דברי דוד אמורים כלפי כנס"י או כנגד עצמו אמרןנזר הקדש ח"ב עמ' לז, פה, קמ, קמט
קיז ע"א27 כל מה שדוד אמר הוא כנגד המלכותטוב טעם דברים עמ' קנח הערה ו
קיז ע"א28 יש מהן כנגד עצמו ויש כנגד ציבורדעת תפלה עמ' שסד בהערה
קיז ע"א29 כל מזמור שנאמר בו משכיל וכו'תשבי (תשסה) עמ' רפד שורש תרגם
קיז ע"א30 דוד המלך חיבר ספר תהלים ברוח הקודשמבשרת ציון ח"ב עמ' קי
קיז ע"א30 היה אומר מזמור ברוח הקדשמילי דשמיא פ"ח אות ב עמ' יד
קיז ע"א30 לדוד מזמור או מזמור לדודאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יג אות ח
קיז ע"א30 לדוד מזמור מזמור לדודדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סט
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד וכו' מזמור לדוד מלמד וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' דש
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קלב, רנ, ח"ג עמ' רמז, ח"ד עמ' פ, ח"ו עמ' סג
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' לא
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 533, 542
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהשיח דוד (תשסד) עמ' קיא
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהשיח דוד (תשסח) עמ' קלא
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' פד
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינהשל"ה (תשנז) פרשת נח אות ח, יד
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירהאמרי נועם (מועדים) סי' מא לפורים
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירהבן מלך - שבת עמ' תקסז
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירהברכת טוב עמ' קיט
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירהצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"ג; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה וכו' ומהר"ש אלגאזי והרי"ף ומהרש"א בהא דנתעלמה ממנו הלכה וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף רעז ע"א ורעח ע"ב
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 175
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינהלקוטי מאמרים עמ' 128
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינהמתנת חיים - קנינים עמ' קלג
קיז ע"א30 לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 280
קיז ע"א30 לדוד מזמור ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכד
קיז ע"א30 לדוד מזמור ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סו
קיז ע"א30 לדוד - שרתה עליו רוה"קרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רנד
קיז ע"א30 לדוד מזמור, מזמור לדודאדיר במרום ח"א פ' פ
קיז ע"א30 לדוד מזמור, מזמור לדודמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 192
קיז ע"א30 מזמור לדוד וכו' שירה ואח"כ שרתה שכינהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ה
קיז ע"א30 מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עו
קיז ע"א30 מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רז
קיז ע"א30 מזמור לדוד שאמר מזמור ואחר כך שרתה עליו שכינהשבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק טז, פרק סג פסוק ג
קיז ע"א30 מזמור לדודישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 482
קיז ע"א30 מזמור לדור מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות י
קיז ע"א30 מזמור קודם לדוד שבתחלה הי' מזמור כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרטו
קיז ע"א30 פעם אמר לדוד מזמור ופעם אמר מזמור לדוד כי לפעמים היה דוד מכין את עצמו תחלה ואחר כך שרה עליו רוח קדושה ולפעמים קדמה התעוררות מלמעלה להכינו אל רוח הקודש וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמב
קיז ע"א30 שרתה שכינה ואחר כך אמר שירהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רפט
קיז ע"א31 אין הנבואה באה לא מתוך עצלות ועצבות כי אם מתוך שמחהדודי נתן בראשית עמ' ריח
קיז ע"א31 אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה וכו'מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 7 עמ' צג
קיז ע"א31 אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קנא, רפז
קיז ע"א31 אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהרוח חיים (חיד"א) עמ' קנג
קיז ע"א31 אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קכט
קיז ע"א31 אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחהמי מרום ח"א עמ' לא
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצוהבן מלך - שבת עמ' תקסו
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאז תתחזק עמ' שפד, שפו
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רג
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קעח
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רסו
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהויגד יעקב עמ' שלא
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהחכמת התורה ויגש עמ' תכב
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מד
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תיב
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהפני חיים (פלג'י) עמ' קפב ע"ב
קיז ע"א31 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשם יחזקאל עמ' קטו, רסה
קיז ע"א31 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קל
קיז ע"א31 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קט, קצז
קיז ע"א31 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחהכד הקמח (מישור) עמ' תמט
קיז ע"א31 אין השכינה שורה וכו'כתבי רבנו בחיי עמ' שעט
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' כד
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך דבר שמחהגנת אגוז (תשמט) עמ' רטז
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך שמחהכד הקמח (תשנו) עמ' קפא
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוה, וכן לדבר הלכה וכן לחלום טובעין איה שבת פ"ב פסקאות צט-ק
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רצג
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רעד
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך שחוק וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' פ
קיז ע"א31 אין השכינה שורה לא מתוך שחוק וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן מה עמ' מ ד"ה והנה
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' ד
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהטיול בפרדס ח"א עמ' תיח
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבות וכו'שמחת הנפש עמ' נז
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבותחכמת התורה תולדות עמ' תרמז
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' נג, שצח
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבותעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נח
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבותפרדס מרדכי עמ' סד
קיז ע"א31 אין השכינה שורה מתוך עצבותשבט מישראל (קרמניץ) פרק נז פסוק ו, פרק סג פסוק ג
קיז ע"א31 אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלה, קעא, קעד
קיז ע"א31 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחהמשיבת נפש עמ' קכב,קמג,קמד
קיז ע"א31 אין שכינה שורה אלאמילי דשמיא פ"ח אות ב עמ' יד
קיז ע"א31 ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רג
קיז ע"א31 ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבותעקדת יצחק (שלג) שער לא דף פז ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת ויחי; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק י דף קכב ע"א
קיז ע"א31 ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבותשארית מנחם - מאמרים עמ' רנב
קיז ע"א31 ללמדך שאין השכינה שורהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' עה
קיז ע"א31 ללמדך שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קמא
קיז ע"א31 מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' תד ע"ב, תז ע"ב
קיז ע"א31 שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחהלקוטי מאמרים עמ' 129
קיז ע"א31 שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחהפרי צדיק תולדות אות ב, בשלח אות ג, ר"ח אדר אות ב
קיז ע"א31 שאין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה וכו'דעת חיים עמ' קיט
קיז ע"א31 שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו רוח הקודש וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רא
קיז ע"א31 שכינה רק מתוך שמחה של מצוהשיחות לספר בראשית עמ' רכב
קיז ע"א32 השראת השכינה היא דייקא ע"י שמחה של מצוהעטרת יהושע ויקרא עמ' י
קיז ע"א32 לא מתוך עצבותשמחת יוסף עמ' קיא
קיז ע"א33 שמחה של מצוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכא
קיז ע"א33 שמחה של מצוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מב
קיז ע"א35 לדבר הלכה נצרך שמחה של מצוהעטרת יהושע שמות עמ' קפח
קיז ע"א36 כל ת"ח היושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהזך ונקי עמ' צא
קיז ע"א36 כל תלמיד חכם היושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קיג
קיז ע"א36 ת"ח היושב כו' שפתותיו נוטפות מר כו' כי הא דרבהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 72
קיז ע"א37 אל תקרי שושנים אלא ששוניםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קלג
קיז ע"א39 כי הא דרבה מיקמי דפתח להו רבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחו רבנן וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קנב
קיז ע"א39 מקמי דפתח רבה להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1114
קיז ע"א39 רבה אמר מילתא דבדיחותאדרשות לחם שלמה עמ' רכז
קיז ע"א39 רבה וכו' מלתא דבדיחותאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתלז
קיז ע"א39 רבה מיקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחו רבנן ולבסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צז, מהד' ב סי' סז, מהד' ה סי' סט
קיז ע"א39 רבה מקמי דפתח וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' צט
קיז ע"א39 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחו רבנןאגרת הטיול (תשעה) עמ' צ
קיז ע"א39 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 216, ח"ט עמ' 41
קיז ע"א39 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יג
קיז ע"א40 בעמדם על הים אמרו לא לנו ה' לא לנו, משיבה רוה"ק למעני למעני אעשהעלי שור ח"ב עמ' תקיז
קיז ע"א40 בשעה שעמדו על הים הם אמרו לא לנו ה' וכו' משיבה רוה"ק וא"ל למעני למעני אעשהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' עז, רח
קיז ע"א40 הלל זה וכו' אמרוהו בשעה שעמדו על הים, ורשב"םשירת הפסח אות קכז
קיז ע"א40 הלל זה מי אמרו וכו' חזקיה וסייעתו אמרוהו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שנב
קיז ע"א40 הלל זה מי אמרו ר' אליעזר אומר משה וישראל אמרוהו וכו'לחמי תודה דף כח ע"א
קיז ע"א40 הלל זה מי אמרו רבי אליעזר אומר משה וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים וכו'שרתי - קונטרס הנרות עמ' לט
קיז ע"א40 כשיצאו ממצרים אמרו ההלל כ"י אמרו לא לנו ה' לא לנו משיבה רה"ק ואמר למעני למעני אעשהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רח
קיז ע"א41 הם אמרו לא לנו ה' לא לנו משיבה רוח הקודש ואמרה להן למעני וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקלט ד"ה אמרו
קיז ע"א41 הם אמרו לא לנו משיבה רוח הקודשתקנת השבין סי' י (עמ' 84)
קיז ע"א45 דעת רבי עקיבא דהלל אמרוהו חנניה מישאל ועזריה על נס הצלתםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 175
קיז ע"א45 לא לנו ה' וכו' אמרו חנניה מישאל ועזריהמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה מצאנו
קיז ע"א46 מרדכי ואסתר אמרוהו בשעה שעמד עליהם המן הרשע וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 169
קיז ע"א52 שעומדים בבית ה', ותוס' - קמ"ז מזמורי תהלים כנגד שנות יעקבמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסד
קיז ע"א54 עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד בצאת ישראל ממצריםפרי צדיק שבת הגדול אות ד
קיז ע"א תוס' - דהע"ה תיקן מזמורי תהלים נגד שנותיו של יעקבעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' פח
קיז ע"א תוס' - מזמורי תהלים בנגד שנותיו של יעקבאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יא אות ב
קיז ע"א תוס' - מזמורי תהלים כנגד שנותיו של יעקבשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רכה
קיז ע"א תוס' - מזמורי תהלים נגד שנות יעקבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקד, תקכה
קיז ע"א תוס' - קמ"ז מזמורי תהלים כנגד שנות יעקבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תט
קיז ע"א תוס' - קמ"ז מזמורים שבתהליםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שט
קיז ע"א תוס' - שנותיו של יעקב כנגד מזמורי תהליםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קנב
קיז ע"א תוס' ד"ה ה"ג - קמ"ז מזמורים יש בספר תהלים כנגד שנות יעקבמרפא לנפש בראשית עמ' תיא, תטו
קיז ע"א ר"ח - כמו שעשה רבא לתלמידיו וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 50
קיז ע"א רמב"ן ד"ה עוד - לילה של פסח כו' הלל שעל עשיית מצות, וד"ה ותמה - שאין לך הלל חובה וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 109
קיז ע"א מהרש"א - במה שהתפללו ישראל לא לנו ה' לא לנו לשון כפללחמי תודה דף כח ע"א
קיז ע"ב03 הטעם שאמרו אחר אכילת פסח בצאת ישראלבנין שאול עמ' ז
קיז ע"ב16 דצלותא גואל ישראל מ"ט דרחמי ננהופרי צדיק בראשית אות י
קיז ע"ב16 דצלותא גואל ישראל, ורשב"םבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרס, תשמא, דברים עמ' תרמד, תתצא
קיז ע"ב16 החילוק בין גאל ישראל לגואל ישראל, ורשב"ם דולה ומשקה - חנוכה עמ' ח
קיז ע"ב20 הזכרת יצי"מ בקידוש היוםציץ השדה ח"ד עמ' מח, נג
קיז ע"ב20 וצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםפאר יעקב ח"ג עמ' סד
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יצ"מ בקידוש היום וכו'אור אברהם ברכות עמ' פו, רעג
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יצ"מ בקידושדעת שבת עמ' רא
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יצ"מ וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נח
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יצי"מ בקידוש היוםדברי יואל פ' שמות דף כו ע"א
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יצי"מאמרי יוסף דברים דף כט ע"ג, ל ע"א
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםפאר יעקב ח"ב עמ' תעד
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 222
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום וכו'לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קצג
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב הכא וכו'מכשירי מצוה עמ' פ
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםאור אברהם על ספר המצוות עמ' נא
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קמו
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' נג
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רחצ ד"ה אי
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצריםדרשות הר"ן (תשסג) עמ' נד
קיז ע"ב20 וצריך שיזכיר יציאת מצריםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ה, תרעו
קיז ע"ב20 יצי"מ בקידוש היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעז
קיז ע"ב20 יציאת מצריםמדבר יהודה (תשסב) עמ' קמה {כל המועדים זכר יציאת מצרים}
קיז ע"ב20 צריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםבן מלך - שבת עמ' שסו
קיז ע"ב20 צריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 57
קיז ע"ב20 צריך שיזכור יציאת מצרים בקידוש היוםאור אברהם - סידור התפילה עמ' רד, רמז, תיא
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יצי"מ בקידוש היום, ותוס' - ל"ט מלאכות כנגד עבודת פרך במצריםשירת הפסח אות ה, יז, קלג
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יצי"מ בקידושבני שלשים עמ' עט
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב הכא למען תזכור את יום צאתך וגו', וכתיב התם זכור את יום השבת לקדשודברי יואל מועדים ח"ט עמ' יח, קצו
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםאור אברהם - הגדה של פסח עמ' יז, פו
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםאור אברהם - רות עמ' שצג
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםאור אברהם דברים עמ' נט, קס
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 336, הקדמה אות 165
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםבן מלך - שבת עמ' קמה, תעו, תצז
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםמצווה ועושה ח"ב עמ' רלב
קיז ע"ב20 צריך שיזכיר יציאת מצריםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קג
קיז ע"ב21 וכתיב התם זכור את יום השבת לקדשולקוטי מאמרים עמ' 137
קיז ע"ב21 כתיב הכא למען תזכור וכתיב התם זכור את יום השבתאור הצבי עמ' 150
קיז ע"ב22 בתפילה אומרים מצמיח קרן ישועה ובהפטרה מגן דודגנת אגוז (תשעב) אות צז
קיז ע"ב22 דצלותא מצמיח קרן ישועה דאפטרתא מגן דודאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' פה
קיז ע"ב23 דאפטרתא מגן דודשל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות טו
קיז ע"ב23 ועשיתי לך וכו' זה שאומרים מגן דודאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שטו
קיז ע"ב23 ועשיתי לך וכו' כשם הגדולים תני ר' יוסף זה שאומרים מגן דודחנן אלקים עמ' רכד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסח
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול וגו' זהו שאומרים מגן דוד וכו' זהו שאומרים אלקי יצחקאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצא
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול וכו' ז"ש מגן דודמגלה עמוקות (תשסח) אופן ר
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול וכו' זה שאומרים מגן דודתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו/ז דף רפג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול וכו' זהו שאומרים מגן דודבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קיא, תלז
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול כו' ואעשך לגוי גדולרנת יצחק תפלה עמ' קע, קעא
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול כו' תני ר"י זהו שאומרים מגן דודסוכת דוד (שירירו) דף טו/סו ע"א
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ זהו שאומרים מגן דודשבט מישראל (קרמניץ) פרק סא פסוק א
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ תני רב יוסף זהו שאומרים מגן דודשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ט
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים זהו שאומרים מגן דודס' חסידים סי' שנו
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם גדולאוצר הכבוד
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם וגו' תני רב יוסף זה שאומרים מגן דודחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קעט ע"א
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם כשם הגדולים וכו' מגן דודאור אברהם - מגילת אסתר עמ' שלו
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם כשם הגדולים וכו' מגן דודדעת תפלה עמ' שסו
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם כשם הגדולים וכו', ורי"ף ומהרש"אמקור ברוך (פייתוס) דף טו ע"ג
קיז ע"ב23 ועשיתי לך שם כשם הגדולים זהו שחותמין מגן דוד ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' פו
קיז ע"ב23 כשם הגדולים וכו' זהו שאומרים מגן דודלקוטי מאמרים עמ' 134
קיז ע"ב23 כשם הגדולים וכו' זהו שאומרים מגן דודפרי צדיק לך לך אות ט, וירא אות ג, פקודי אות ח
קיז ע"ב23 שם גדול וכו' שאומרים מגן דודפירוש המכבי שמות עמ' רצג
קיז ע"ב23 תני רב יוסףעולם אחד פרק עו
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך זהו שאומרים אלקי אברהם ויצחק ויעקבתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ק
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול ואברכך וכו' זהו שאומרים אלהי אברהם כו' יכול יהיו חותמין בכולן כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קיב
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' קמה
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול וכו' אלקי אברהםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכד
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול וכו' בך חותמין ולא בהםדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' טו, טז, יח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול ז"ש אלוקי אברהםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקנד
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול ז"ש אלקי אברהם ואברכך ז"ש אלקי יצחקבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 448
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרי' אלהי אברהם ואברככה זו שאומרי' אלהי יצחק וכו' יכול יהא חותמין בכולןברכת שמואל (תמב) ח"א דף ט' ע"א
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים א' אברהם וכו'למחר אעתיר עמ' לח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהם וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' קסז
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהםחכמת התורה ויגש עמ' שמז
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהםלבית יעקב דרוש כ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלוקי אברהםבשבילי התלמוד ח"א ברכות מ ע"ב
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם ואברכך זה שאומרים אלקי יצחק וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' כג, כו
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו' בך חותמין ואין חותמים בכולםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמא, קמב, קנה, קסד, דברים עמ' ח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו' ואגדלה שמך זה שאומרים אלקי יעקב יכול וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כו, כח, כט
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו' יכול חותמים בכולם וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קע, קצב, תשיג, ח"ג עמ' כ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ג עמ' קב
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' ג
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רו, רפא
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריא
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהםניבי זהב עמ' מב
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהםקדושת לוי (תרצט) דף ה ע"א
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהםתורה אור (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף צג ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת לך לך דף כה ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וירא דף ח ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת לך לך דף יא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת לך לך דף יח ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור מ"א דף לח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצה דף שה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף עו/ז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף יד ע"ב
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים א' אברהם וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) לך ג
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים א"אכרם פתחיה גפן יג שריג ה, גפן יז שריג ה
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם ואברכך וכו' יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמיןמאור עינים (תשעט) עמ' שפא
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם ואברכך וכו' יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמיןמאור עינים (תשנח) עמ' רכז
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו' בך חותמין ואין חותמין בכולןשל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות טו, ויצא אות יג
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו' בך חותמין ואין חותמין בכולןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שצה, ת, תא, תיב, תלג
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו' יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין וכו' קיז
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו' יכול יהיו חותמין בכולן וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו' תלמוד לומר והיה ברכה בך חותמיןמאור עינים (תשעה) עמ' שפג
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם יצחק ויעקבעטרת יהושע שמות עמ' לד, סח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ז
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהםארז ישעיהו דף טו
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהםחכמת התורה בשלח עמ' שמד
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהם וכו'רנת יצחק תפלה עמ' כט
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהםרנת יצחק - פרק חלק עמ' שפח, שפט, שצ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו' אלקי יצחק וכו' אלקי יעקב וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכח-של, שלה-שלו, דברים עמ' תקצ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו' בך חותמין ואין חותמין בכולןמרפא לנפש בראשית עמ' עה, תכח
קיז ע"ב24 'ואעשך לגוי גדול' זהו שאומרים אלקי אברהם וכו' יכול יהו חותמין בכולן ת"ל 'והיה ברכה'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' מב, תרא, מועדים עמ' רלא
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו' יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולןפאר יעקב ח"א עמ' עו
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו' יכול יהיו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולןלב אליהו (תשלב) עמ' רמה
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו'אור הצבי עמ' 171
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' ח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם כו'תורת אביגדור ח"ב עמ' סד
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1390
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםאור הישר בראשית דף ז ע"ב
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' פ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' כז ע"א
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםדברי שמואל (תשנח) עמ' כא
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםדברי שמואל (תשנח) עמ' כא
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' יח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים וכו' בך חותמיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ריב-ריג
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' מ
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומריםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 39, 53
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדולאות לישועה דף קז ע"א
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדולילקוט הגרשוני ח"א דף נח
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדוללב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' תז
קיז ע"ב24 ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק וכו' יכול יהו חותמין בכולן וכו'נחלת שמעון (תשסו) עמ' ג
קיז ע"ב24 זה שאומרים מגן דודמשך חכמה הפטרת חיי שרה
קיז ע"ב24 זה שאומרים אלהי אברהם ואברכך זה שאומרים אלהי יצחק, ואגדלה שמך זה שאומרים אלהי יעקבבת עין (תשסז) עמ' יט
קיז ע"ב24 זה שאומרים אלקי אברהם וכו' אלקי יצחק וכו' אלקי יעקב וכו' בך חותמין זכו'פחד יצחק סוכות מאמר כ
קיז ע"ב24 זה שאומרים אלקי אברהםאמרי נפתלי ח"א עמ' ט
קיז ע"ב24 זה שאומרים אלקי אברהם+אמרי נפתלי עמ' ט
קיז ע"ב24 זה שאומרים אלקי אברהםדרשות מהר"ם שיק עמ' כא, שדמ, שמו
קיז ע"ב24 זה שאומרים אלקי אברהםמהר"ם שיק בראשית עמ' נז-נט, סא
קיז ע"ב24 זה שאומריםעולם אחד פרק צ
קיז ע"ב24 זהו שאומרים אלהי אברהם יצחק ויעקבעטרת יהושע בראשית עמ' סא, פ, קמט
קיז ע"ב24 זהו שאומרים אלהי אברהםחומת אנך לך לך אות א
קיז ע"ב24 זהו שאומרים אלהי אברהםנתיבות יצחק ח"ג עמ' רנז
קיז ע"ב24 זהו שאומרים מגן דוד וכו' בך חותמין, ורשב"םמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קע
קיז ע"ב24 זהו שאומרים מגן דודאמרי מאיר (מאירי) שמואל ב' פ"ז פסוק ט
קיז ע"ב24 זהו שאומרים מגן דודחומת אנך דברי הימים א פרק יז
קיז ע"ב24 לגוי גדולהכתב והקבלה בראשית פי"ב פסוק ב
קיז ע"ב24 שאומרים מגן דודדרשות מהר"ם בנעט עמ' ד
קיז ע"ב25 אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקבציץ השדה - שדי יער עמ' קכא
קיז ע"ב25 אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקבציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' כד-כה, קנד
קיז ע"ב25 אלקי אברהםילקוט הגרשוני ח"א
קיז ע"ב25 ואברכך זה שאומרים אלהי יצחקחכמת התורה בראשית עמ' סג
קיז ע"ב25 ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחקפרי צדיק לך לך אות *ב, *ט, יא
קיז ע"ב25 ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחקקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' *36 (סי' לא), 37-36 (סי' לב)
קיז ע"ב25 ואברכך זהו שאומרים אלוקי יצחקגבורת יצחק אבות עמ' רמג
קיז ע"ב25 ואגדלה שמך וכו' בך חותמים מגן אברהםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' צג, קלט, קעח, ריט
קיז ע"ב25 ואגדלה שמך זה שאומרים אלוקי יעקב וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ח
קיז ע"ב25 ואגדלה שמך זהו שאומרים אלוקי יעקבאגרא דכלה ח"א עמ' רסט
קיז ע"ב25 ואגדלה שמך זהו שאומרים אלקי יעקבאמרות ה' השלם ח"א עמ' ריד
קיז ע"ב25 ואגדלה שמך זהו שאומרים אלקי יעקבשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיד
קיז ע"ב25 ואגדלה שמך שאומרים אלקי יעקבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קיט, קכב
קיז ע"ב25 זה שאומרים אלקי יצחקגור אריה בראשית פי"ב אות ה
קיז ע"ב25 זהו שאומרים אלקי יצחק וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מא
קיז ע"ב26 באברהם חותמין ולא בשאר האבותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 687
קיז ע"ב26 בך חותמין ואין חותמין בכולםדרך חיים (תשלה) עמ' תשלא
קיז ע"ב26 בך חותמין ואין חותמין בכולםדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' רמו
קיז ע"ב26 בך חותמין ואין חותמין בכולןאמרי אש (טאוב) עמ' רפח, שצ
קיז ע"ב26 בך חותמין ואין חותמין בכולןפירוש המכבי דברים עמ' תלא
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםאמרות ה' השלם ח"א עמ' רטו
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםדברי שאול בראשית עמ' קטז, במדבר עמ' רכג
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1811-1812
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםדרשות מנחת יצחק עמ' קעה, רלג
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםיחל ישראל אבות ח"א עמ' נב
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תכב הערה 67
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםשם ישראל עמ' כה
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקמז
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צא, קמ
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכב, קנו, תקכ
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בהםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ריג
קיז ע"ב26 בך חותמין ולא בכולםטיול בפרדס ח"ב עמ' רעט
קיז ע"ב26 בך חותמין מגן אברהם שנא' והיה ברכהאגרא דכלה ח"א עמ' שטז
קיז ע"ב26 בך חותמיןאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קנב
קיז ע"ב26 בך חותמיןאמרי נועם (מועדים) סי' י ליום א דסוכות, סי' ד, ה, לשמ"ע
קיז ע"ב26 בך חותמיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך ג
קיז ע"ב26 בך חותמיןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסד, קפא
קיז ע"ב26 בך חותמיןהתורה והעולם ח"א עמ' כ
קיז ע"ב26 בך חותמיןזרע קודש - מועדים עמ' קלו, רנה, רעד
קיז ע"ב26 בך חותמיןמהר"ם שיק בראשית עמ' קנו
קיז ע"ב26 בך חותמיןמנחת ישראל עמ' רלג, רנה
קיז ע"ב26 בך חותמיןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כד
קיז ע"ב26 בך חותמיןנטעי אשל בראשית עמ' פב, שעא, תפו
קיז ע"ב26 בך חותמיןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ת
קיז ע"ב26 בך חותמיןשופרא דישראל (תשסו) עמ' יט, שלא
קיז ע"ב26 בך חותמיןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פה
קיז ע"ב26 בך חותמיןתורת יחיאל בראשית עמ' פח
קיז ע"ב26 בך חותמיןתפארת משה עמ' קלח
קיז ע"ב26 והיה ברכהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצז
קיז ע"ב26 והיה ברכהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שכז
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תנב
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמים ולא בכולםמי מרום ח"ח עמ' נ, ס
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמים ואין חותמין בכולםניבי זהב עמ' מג
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמיםאורות י, קיח
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין וכו'אפיקי ים עמ' תס
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין ולא בהםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יא
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין ולא בהםדובר צדק (זילבר) עמ' לט, עו
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין ולא בהםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1869-1870
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין ולא בהםחכמת התורה לך לך עמ' סג, פו, צג, צז, תיב
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין ולא בכולןתשואות חן (תשסח) עמ' כו, לג
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמין לומר מגן אברהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות עב
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמיןגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קסב ע"ב
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רצ
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמיןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קיט עמ' שס, ח"ב דרוש קפד עמ' קיט
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמיןעטרת ישועה (תשסד) אות טז לשמ"ע
קיז ע"ב26 והיה ברכה בך חותמיןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' נב
קיז ע"ב26 והיה ברכהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שכז
קיז ע"ב26 חותמין מגן אברהםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2019
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולם וכו' בך חותמים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כ
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולם וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכב, שנג
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכו-שכז, של, שלו, תל-תלא, ויקרא עמ' תרלח, דברים עמ' רמג-רמד, תקצ
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והי' ברכה בך חותמיןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצב
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות צא
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולןשמועות ראי"ה (תרצט) לך לך עמ' לא-לח; טוב ראי פסחים עמ' שנו-שנז {שבחו של אברהם}
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולןדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיז
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' ד
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פורים עמ' רצד
קיז ע"ב26 יכול יהו חותמין בכולן תלמוד לומר והיה ברכה בך חותמין ולא בהםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רכז
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמים בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמיםאורות אלים דף כא ע"ב
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמים כולם ת"ל והיה ברכה בך חותמים ולא בכולםאמרי השכל עמ' 66
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמין בכולם וכו' בך חותמין וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' יא
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמין בכולםנשמת חיים (ברלין) עמ' ב
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכה בך חותמין ולא בהםפניני דעת עמ' כו
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמין בכולן ת"ל והיה ברכהלחם רב על סדור התפילה אות תתז
קיז ע"ב26 יכול יהיו חותמין בכולן תלמוד לומר והיה ברכה בך חותמיןשארית מנחם ח"ב עמ' מו
קיז ע"ב26 מגן אברהםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 355
קיז ע"ב26 מגן אברהםתורת חיים (קאסוב) עמ' יח
קיז ע"ב27 אמר רבא אשכחינהו לסבי דפמבדיתא דיתבי וקאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקידושא כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סא
קיז ע"ב27 אמר רבא אשכחתינא לסבי דפומבדיתא דיתבי וקאמרי וכו' ביומא טבא בין בצלותא ובין בקידושא מקדש ישראל והזמניםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקעט
קיז ע"ב27 אשכחינהו לסבי דפומבדיתא דיתבי וקאמרי בשבתא בין בצלותא בין בקידושא מקדש השבת כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פב
קיז ע"ב27 בשבתא מקדש השבת, ביומא טבא מקדש ישראל והזמניםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רפב
קיז ע"ב27 מקדש השבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רלא {רמב"ן קדושין ז ע"ב - שקידש את ישראל בקדושת שבת}
קיז ע"ב29 מקדש ישראל והזמניםדברי הרב עמ' רצג
קיז ע"ב29 מקדש ישראל והזמניםדברי שאול בראשית עמ' תקכח
קיז ע"ב30 ביו"ט מברכים מקדש ישראל והזמנים ובשבת מקדש השבת דהיא קביעא וקיימאתפארת צבי ויקרא עמ' עג, פב, ר, שטז, שלו
קיז ע"ב30 ביום טוב מקדש ישראל והזמנים דישראל קדשינהו לזמניםבן מלך - שבת עמ' שסט
קיז ע"ב32 אטו שבת ישראל מקדשי ליה וכו' מקדשאפרי צדיק פדיון הבן אות ג, משפטים אות ו, בהר אות ו, ואתחנן אות ח
קיז ע"ב32 אטו שבת ישראל מקדשי ליה וכו' מקדשארסיסי לילה סי' נא (עמ' 115), דברי סופרים סי' לז (עמ' 35)
קיז ע"ב32 ההבדל בין קדושת השבת לקדושת יו"טתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תיד הערה 61
קיז ע"ב32 חותמים בשבת מקדש השבת וביו"ט חותמים מקדש ישראל והזמנים, בשביל ישראל דקדשינהו לזמניםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' סה
קיז ע"ב32 יו"ט דישראל קבעי ליה וכו'שירת הפסח אות כב
קיז ע"ב32 יו"ט ישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשניאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' פו
קיז ע"ב32 יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשניפרי צדיק פורים אות ז, שבת הגדול אות ג, פסח אות יט, לד, אמור אות ח, בהר אות ד, חג השבועות אות ט, ר"ח תמוז אות ג, ר"ח אב אות ב
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא בין בצלותא בין בקדושא מקדש השבתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 272
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא בקדושתו של הקב"המאורות נריה אלול ותשרי עמ' 68
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא וכו' יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי שנילקט אמרי קודש - ויקרא עמ' עז
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא וכו' יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכז הערה 109
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא וכו' מקדש השבת יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשני מקדש ישראל והזמניםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וארא, קדושים ד, נשא ב, עקב א
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא וכו' מקדש השבת יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשני מקדש ישראל והזמניםישרש יעקב (טננבוים) סוכות אות ד
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימא יומא טבא וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' ט
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימאאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 266
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימאבן מלך - שבת עמ' קנז
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימאמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימאפרי צדיק בראשית אות ט, חנוכה אות כה, ויחי אות ז, בא אות ט, פדיון הבן אות ג, יתרו אות ה, ט, משפטים אות ו, ר"ח אדר אות ג, תרומה אות ד, פ' זכור אות ג, פורים אות ז, כי תשא אות ו, פקודי אות ד, שבת הגדול אות ה, י, אחרי מות אות ד, אמר אות ג, ח, בהר אות ו, בחוקותי אות ב, יב, חג השבועות אות ד, נשא אות ט, פנחס אות יג, ר"ח אב אות ב, ואתחנן אות ה, סוכות אות לו
קיז ע"ב32 שבת דקביעא וקיימאקדושת השבת סי' ב (עמ' 5), לקוטי מאמרים עמ' 115, 137, דובר צדק עמ' 5, 51
קיז ע"ב32 שבת דקביעה וקיימא וכו' יומא טבא וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' א
קיז ע"ב32 שבת משמיא מקדשי ליהמנחם ציון (תשסד) עמ' קח
קיז ע"ב32 שבת קבועה וקיימתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כה
קיז ע"ב32 שבת קביע וקיים מששת ימי בראשיתנחלה לישראל (תשעא) עמ' טו
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאבני יששכר ח"א דף נ ע"ד, קכה ע"ב
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאדעת שבת עמ' כ, לד, ריז, שמה, שפח
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קצה
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאפאר יעקב ח"ג עמ' מב
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאצדקת יוסף עמ' קפט
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תה
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימארנת יעקב עמ' פו, קמז
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' נט
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאשיחות לספר ויקרא עמ' רפד
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאשם יחזקאל עמ' תקסו
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמא
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקיימאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' ז
קיז ע"ב32 שבת קביעא וקימאמי מרום ח"ט עמ' קעז, חי"ג עמ' קעג
קיז ע"ב32 שבת קביעה וקיימאגור אריה שמות פכ"ג הערה 67
קיז ע"ב33 ישראל קדשינהו לזמניםמי מרום ח"י עמ' צז
קיז ע"ב33 ישראל הם המקדשים את קדושת יו"טדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 169
קיז ע"ב33 ישראל קדשינהו לזמניםאורחות דוד עמ' ס
קיז ע"ב33 מקדש ישראל דקדשינהו לזמניםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קפט
קיז ע"ב33 מקדש ישראל והזמנים דישראל דקבע ליהבני יששכר ח"א דף יב ע"ג
קיז ע"ב33 מקדש ישראל והזמנים ישראל דקדשינהו לזמניםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצה
קיז ע"ב42 מזגו לו וכו'פחד יצחק פסח מאמר יא
קיז ע"ב42 מזגו לו כוס ג' מברך על מזונובני יששכר ח"א דף סג ע"ד
קיז ע"ב42 מזגו לו כוס שלישי מברך וכו' ש"מ ברכת המזון טעונה כוס וכו'הר המוריה עמ' ריח
קיז ע"ב42 מזגו לו כוס שלישיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמח
קיז ע"ב43 בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה בין ג' לד' לא ישתהתורת מנחם חי"ד עמ' 17
קיז ע"ב43 בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתהתורת מנחם חל"ט עמ' 355,231,230
קיז ע"ב43 בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קמב
קיז ע"ב43 בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קסה
קיז ע"ב43 בין הכוסות הללו אם רוצה לשתות ישתה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קסה
קיז ע"ב43 בין כוסות הללוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמז
קיז ע"ב43 בכוס רביעיישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 384
קיז ע"ב43 גומר את ההלל מהר"ם שיק שמות עמ' מג {שלא נאכל בלילה הזה אלא באמצע הלל חציו לפניו וחציו לאחריו}
קיז ע"ב43 ואומר ברכת השירגבורות ה' עמ' ש
קיז ע"ב43 רביעי גומר עליו את ההללר"ן סביב הרי"ף פרק י דף רנה ע"ב; הרי"ף פרק י דף רכד ע"ב
קיז ע"ב43 רביעי גומר עליו את ההללשירת הפסח אות קנה, קסא, קסג
קיז ע"ב43 רביעי גומר עליו את הללפאר יעקב ח"ב עמ' תקכ
קיז ע"ב43 רביעי גומר עליו את הללרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסב
קיז ע"ב44 בין ג' לד' לא ישתהמערכי לב (בר שאול) עמ' 203
קיז ע"ב44 בין כוס שלישי לרביעי לא יפסיקכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' ב
קיז ע"ב44 בין שלישי לרביעי לא ישתהמקראי קדש (תשנג) עמ' תמ
קיז ע"ב44 בין שלישי לרביעי לא ישתהשארית מנחם - מאמרים עמ' רלא
קיז ע"ב44 בין שלישי לרביעי לא ישתהשארית מנחם ח"ב עמ' קסב
קיז ע"ב44 בין שלישי לרביעי לא ישתהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שמא
קיז ע"ב44 בין שלישי לרביעי לא ישתה, ומפרשיםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 206
קיז ע"ב44 בין שלישי לרביעי לא ישתה, ורשב"ם - כדי שלא ישתכר, ומאירי - שלא ישכח לו' הללרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קנג
קיז ע"ב45 ארבע כוסות תיקנו רבנן דרך חירות וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' רצא
קיז ע"ב45 ארבע כוסות תקנו רבנן דרך חירות וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' טו, טז, כה
קיז ע"ב45 ארבע כסי תיקנו רבנו דרך חירות וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' לה, רס
קיז ע"ב45 ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ב, לה, קנט, רלט, רמז, רעד
קיז ע"ב45 ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות, ומפרשיםלקוטי שיחות חי"א עמ' 19
קיז ע"ב45 ד' כוסות תיקנו רבנן דרך חירות וכו'אור אברהם דברים עמ' קסד
קיז ע"ב45 ד' כסי תיקנו רבנן וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' צד
קיז ע"ב45 ד' כסי תקינו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוהשירת הפסח אות מ, קנה, קסג
קיז ע"ב45 ש"מ ברהמ"ז טעונה כוסשירת הפסח אות קנה
קיז ע"ב45 שמע מינה ברכת המזון טעונה כוס וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' מז
קיז ע"ב רשב"ם - כל חד וחד נעביד ביה מצוה כלומר ראוי שיעשה בו מצוה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רמ
קיז ע"ב רשב"ם ד"ה צריךמכשירי מצוה עמ' פ
קיז ע"ב רשב"ם ד"ה שבתאבעקבי יעקב עמ' קנח
קיז ע"ב תוס' - טעם שקבעו לומר בנוסח הקידוש זכר ליציאת מצריםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' צג, שט, שטז, שפב, תמח
קיז ע"ב תוס' - שבת זכר ליציאת מצריםמצווה ועושה ח"ב עמ' רלג
קיז ע"ב תוס' ד"ה במצרים - פרך בא"ת ב"ש וג"ל שהם מלאכות מ' חסר א'עצי חיים על התורה עמ' שפז
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - במצרים עבדו בהם בישראל בפרך, ופר"ך בא"ת ב"ש הוא אותיות וג"ל וכו' דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קא
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - בפרך בא"ת ב"ש וג"ל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ריד
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - בפרך בא"ת ב"ש וג"ל ל"ט מלאכות וכו'דברי יואל פ' שמות דף כו ע"א
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - בפרך בא"ת ב"ש, וג"ל וכו'ברית שלום (תעח) דף לג ע"ד
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - ושמעתי מהר"מבי חייא ח"א עמ' רלט
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - לכך קבעו זכר ליציאת מצרים וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסז, קצו
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - למה אומרים בשבת קודש זכר ליצי"מיערות דבש ח"ב עמ' קלח
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - פרך בא"ת ב"ש וג"ל שהיא בגימטריא ל"ט מלאכות וכשנגאלו ממצרים הזהירם על השבתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצ
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - פרך בא"ת ב"ש וג"לפירוש המכבי שמות עמ' לג
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - 'פרך' בא"ת ב"ש 'וגל' שהם ל"ט מלאכותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות טז
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען - קבעו להזכיר יציא"מ בקידוש היום לפי שבמצרים עבדו בהם בישראל בפרךוכו' פתגמי אורייתא ח"א עמ' קעב
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען זאת ליעקב דברים עמ' קכו
קיז ע"ב תוס' ד"ה למען קידש ידיד דף פג ע"ג
קיז ע"ב תוס' ד"ה למעןקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שפח
קיז ע"ב תוס' רי"ד - יוצאים למצות קידוש היום במה שמזכירו בתפלה אור אברהם - סידור התפילה עמ' רו
קיז ע"ב מאירי - ד' כוסות לא לברכות נתקנו אלא שהברכות נתקנו להןשירת הפסח אות יד
קיז ע"ב מאירי - הלל בביהכ"נ בליל פסח זכר להלל דשחיטת הפסחשירת הפסח אות ט
קיז ע"ב ר"ן - למה אין מברכין ברכה על הלל דהגדה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קנז
קיז ע"ב ר"ן (כו ע"ב בדפי הרי"ף) - אין מברכין על הלל שבלילי פסחים, שאין קורין אותו אלא בתורת שירהאסופת מערכות דברים עמ' רא
קיז ע"ב ר"ן - למה אין מברכין על הלל דהגדה אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' מד
קיז ע"ב ר"ן - שאין אנו קורין אותו אלא לתורת שירהציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' יז
קיז ע"ב רא"ש פ"י ל"ב - הלל בליל פסח בשלשהשירת הפסח אות קסג
קיז ע"ב מהרש"א - ביאור ענין שם אלוקיםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' ז
קיח ע"א01 ברכת השיר יהללוך ה', ורשב"ם ותוס' ורמב"ן ור"ן ומאירי ורבינו דוד - בגדר ברכת יהללוךשירת הפסח אות קסג
קיח ע"א01 מאי ברכת השיר אר"י נשמת כל חילקט אמרי קודש - מועדים עמ' רסו, רסז, ליקוטים עמ' פא, פב
קיח ע"א01 מאי ברכת השיר ר"י אומר יהללוך ובר"ן בשם רב האיפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסד
קיח ע"א01 מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ה' אלהינו ורבי יוחנן אמר נשמת כל חישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רצד
קיח ע"א01 מאי ברכת השיר רב יהודה אמר יהללוך ורבי יוחנן אמר נשמת כל חיבן מלך - שבת עמ' תקיא
קיח ע"א03 הלל הגדולגנת אגוז (תשמט) עמ' תכא
קיח ע"א03 הלל הגדולדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמב
קיח ע"א03 הלל הגדולכתבי רבנו בחיי עמ' שג-שד, שכד
קיח ע"א03 ואומר הלל הגדול וכו' מפני שהקב"ה יושב ברומו של עולםאוצר המאמרים (תשסג) עמ' פח
קיח ע"א03 ואומר הלל הגדול, ורי"ף - חמישי אומר עליו הלל הגדול, ובעה"מ ורמב"ן וראב"ד ור"ןשירת הפסח אות קלט
קיח ע"א03 רביעי תורת מנחם חל"ו עמ' 286 {חמישי לגירסת הגאונים}
קיח ע"א03 רביעי גומר עליו את ההלל ואומר הלל הגדול וכו' מהיכן הלל הגדול וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עז
קיח ע"א03 רביעי גומר עליו את ההלל וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שצב
קיח ע"א03 רביעי גומר עליו את ההללנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קנו {י"ג חמישי}
קיח ע"א03 רביעי גומר עליו את ההלל, ורי"ףרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלח
קיח ע"א04 מהיכן הלל הגדול מהודו לה' וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קכו
קיח ע"א04 ר' טרפוןפרפרת הפרשה פרשת וארא פרק ו פסוק ו-ח
קיח ע"א08 ולמה נקרא הלל הגדוללב אביגדור עמ' קכ
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדול וכו' וכי מאחר דאיכא הלל הגדול וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ל אות ח
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדול וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' סו, רלה
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדול וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"א
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדול מפני שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלקפרי צדיק שבת הגדול אות ט, פסח אות נ
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדולימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קלט
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדולמכתב סופר דף כו ע"ד
קיח ע"א08 ולמה נקרא שמו הלל הגדולמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קז
קיח ע"א08 למה נקרא הלל הגדול וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קסא
קיח ע"א08 למה נקרא שמו הלל הגדול אמר רבי יוחנן לפי שיושב הקב"ה ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריותיוכד הקמח (תשנו) עמ' קמ, קנב
קיח ע"א08 למה נקרא שמו הלל הגדול וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קפג-קפד
קיח ע"א08 למה נקרא שמו הלל הגדול וכו', ורש"י ורשב"םהר יראה מאמר ו
קיח ע"א08 למה נקרא שמו הלל הגדול שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריהבן מלך - שבת עמ' תקד
קיח ע"א08 למה נקרא שמו הללשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' פו
קיח ע"א08 מפני מה נק' הלל הגדול שהקב"ה יושב ברומו של עולם כו'המדרש והמעשה דברים פרשת תבא
קיח ע"א08 מפני מה נקרא שמו הלל הגדולאמרי השכל עמ' 196
קיח ע"א08 נקרא הלל הגדולקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קפט
קיח ע"א09 הלל הגדול ע"ש הלחםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קטז
קיח ע"א09 הקב"ה יושב בעולמו ומחלק מזון לכל בריהזאת זכרון (תשנב) אות פד
קיח ע"א09 הקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזון לכל בריהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ל
קיח ע"א09 הקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזון לכל בריהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שכז הערה 85
קיח ע"א09 הקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 520, 686, פ"ד אות 409
קיח ע"א09 הקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 831, 7-6, באר ו הערה 669
קיח ע"א09 הקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 440
קיח ע"א09 הקב"ה יושב ברומו של עולם כשמחלק מזוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 464
קיח ע"א09 שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריותיוכד הקמח (מישור) עמ' שמז, שעד
קיח ע"א09 שהקב"ה יושב וכו' ומחלק מזונות לכל בריהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקנ, ויקרא עמ' תקמז, במדבר עמ' תג, דברים עמ' תתנ
קיח ע"א10 הני וכו' כל"ח וכו' כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו' בחסדו וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שיט
קיח ע"א10 הני וכו' כל"ח וכו' כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו' בחסדו וכו'בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קנה, שיט
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד כ"ו דורות וכו'מצור דבש עמ' פח
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד כ"ו דורות וכו', ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' קלא-קלב
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מד
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמומדבר קדש מועדים ח"ב עמ' רפד
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד כ"ו דורות שלא קבלו התורה עדיין וזן אותם בחסדושכר שכיר בראשית שיחה ד
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו' וזן אותם בחסדו+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסג, רסו
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' עד, פד
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו'ואותו תעבוד עמ' שז
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שמ
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו וכו'אלומת יוסף דף יד ע"א
קיח ע"א10 הני כ"ו הודו לה' כנגד כ"ו דורותבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קצב
קיח ע"א10 הני כ"ו הודורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' סו
קיח ע"א10 הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורות קודם מתן תורה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רכד, ח"ב עמ' תיד
קיח ע"א10 הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורותדעת תפלה עמ' רפה
קיח ע"א10 הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורותרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קעה
קיח ע"א10 הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורות, ורש"יגבורת יצחק שבועות עמ' קסז
קיח ע"א10 הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) שבת חולו של מועד של פסח דף קצד ע"א
קיח ע"א10 הני כ"ו כי לעולם חסדו נגד כ"ו דורות שזן בחסדו כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קכב
קיח ע"א10 הני כ"ו כל"ח כנגד וכו'מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שלד
קיח ע"א10 הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד וכו'אור אברהם ברכות עמ' קעא
קיח ע"א10 הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלו
קיח ע"א10 הני עשרים וששה הודו כנגדדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 9
קיח ע"א10 הנך כ"ו כי לעולם חסדו כנגד כ"ו דורות מבריאת העולם עד מ"תגור אריה שמות פכ"ד הערה 21
קיח ע"א10 ומחלק מזון לכל כריהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 464
קיח ע"א11 הלל הגדול כנגד כ"ו דורותקסת הסופר (תשעו) עמ' שסב {נחור כנגד "ויהרוג מלכים"}, שצה {הפסוקים שכנגד אדם, שת ואנוש}
קיח ע"א11 העשרים וששה דורות וכו'פחד יצחק פסח מאמר מז
קיח ע"א11 הקב"ה נתן את התורה לכ"ו דורותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנ הערה 5
קיח ע"א11 כ"ו דורות וזן אותם בחסדולקוטי שיחות ח"ט עמ' 191, 71, חט"ו עמ' 66, חי"ט עמ' 383
קיח ע"א11 כ"ו דורות לנתינת התורהתורה בציון עמ' קטז
קיח ע"א11 כ"ו דורות עברו מבריאת שמים וארץ עד מתן תורהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קטז
קיח ע"א11 כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף עג ע"ב
קיח ע"א11 כ"ו הודו דהלל הגדול כנגד כ"ו דורות עד קה"תדרש משה (קלנברג) ח"ב דף לה
קיח ע"א11 כ"ו הודו כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמוזאת ליעקב שמות עמ' תנא
קיח ע"א11 כ"ו הלולים של הלל הגדול המה נגד כ"ו דורות עד מ"תעטרת ישועה (תשסד) אות מא, מו לשבועות
קיח ע"א11 כנגד כ"ו דורות וכו' וזן אותם בחסדודברי ברוך ח"ב סי' ג אות ג
קיח ע"א11 כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו, ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קפא-קפב
קיח ע"א11 כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רס, ח"ג עמ' קמו
קיח ע"א11 כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' כב
קיח ע"א11 כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורהשביב אור עמ' שסב
קיח ע"א11 כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה וכו' וזן אותם בחסדובית אלהים שער ב עמ' קעו
קיח ע"א11 כנגד עשרים וששה דורות וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' תקסז
קיח ע"א11 כנגד עשרים וששה דורות וכו'פחד יצחק שבועות מאמר טו
קיח ע"א11 כנגד עשרים וששה דורות שברא הקב"ה וכו' וזן אותם בחסדופחד יצחק פסח מאמר מח
קיח ע"א11 כנגד עשרים וששה דורות שמבריאת העולם עד מתן תורהכד הקמח (מישור) עמ' שעא
קיח ע"א11 מתן תורה היה כ"ו דורות לאחר בריאת העולםאור אברהם - סידור התפילה עמ' תו
קיח ע"א11 ניתנה לכ"ו דורתורת מנחם חלק ס עמ' 130
קיח ע"א11 עשרה וששה הודו כנגד עשרים וששה דורות שברא הקב"ה ולא נתן להם תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1937
קיח ע"א11 עשרים וששה הודו וכו' כנגד כ"ו דורות וכו' וזן אותם בחסדו אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תקסב, במדבר עמ' א'קיא
קיח ע"א11 עשרים וששה הודו כנגד מי וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קצז
קיח ע"א11 עשרים וששה הודו כנגד מי וכו'תורת העולה ח"ב פרק כב
קיח ע"א11 עשרים וששה הודו כנגד עשרים וששה דורותפרי צדיק לחנוכה אות יד, בא אות י, תרומה אות יג, ויקרא אות ז, פסח אות נ, לחג השבועות אות ז
קיח ע"א11 עשרים וששה וכו' הם כנגד וכו' וזן אותם בחסדופחד יצחק פסח מאמר מו
קיח ע"א11 עשרים וששה וכו' הם כנגד וכו' וזן אותם בחסדופחד יצחק פסח מאמר נה
קיח ע"א11 עשרים וששה פעמים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר ח
קיח ע"א12 הודו לד' כי טוב שגובה חובתו בטובתו של אדם כו'פרדס המלך (תשסט) אות מז
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו' אלמנה בתרנגולתהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תיד
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב הודו למי שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בעשרו, עני בשיואור ישראל סי' ל חלק ה
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב וכו' עשיר בשורו ואת עני בשיומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכג
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב שגובה חובתו של אדם בטובתו לעשיר בשורו וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' קנא
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו וכו'אור ישראל (תרס) דף מז ע"א
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב שגובה חובתו של אדם בטובתודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רס
קיח ע"א12 הודו לה' כי טוב שגובה חובתו של אדם בטובתומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שצג
קיח ע"א12 הודו לה' כי טובנשמת חיים (ברלין) עמ' שלה
קיח ע"א12 הודו לה'דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלג
קיח ע"א12 הודו לה'דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רז
קיח ע"א12 הודו לה'ילקוט הגרשוני ח"א
קיח ע"א12 הקב"ה זן בחסדופחד יצחק - ראש השנה מאמר ד פרק א אות ד עמ' מח
קיח ע"א12 זן בחסדומורשה - שיחות למועדים עמ' קסד, קעו {ואחר מתן תורה הוא לפי מדת הדין}
קיח ע"א12 וזן אותם בחסדוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צד
קיח ע"א12 וזן אותם בחסדוליהודים היתה אורה עמ' ט
קיח ע"א12 וזן אותם בחסדו, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' תקעד
קיח ע"א12 מאי דכתיב הודו לד' כי טוב הודו לד' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו'קדושת יצחק עמ' קלט
קיח ע"א12 מאי דכתיב הודו לה' כי טוב הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתואור אברהם (זוועהיל) עמ' עג
קיח ע"א12 מאי דכתיב הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו עני בשיו יתום בביצתותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שיא
קיח ע"א12 מאי דכתיב הודו לה' כי טובהשיר והשבח ח"א עמ' קסג
קיח ע"א12 ניזונין בחסדו של הקב"התורת מנחם ח"ד עמ' 110
קיח ע"א13 גובה חובו עשיר בשורו עני בשיויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תמד
קיח ע"א13 גובה חובתו של אדם בטובתומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' קח
קיח ע"א13 גובה חובתו של אדםס' הבוטח ח"ב עמ' רעה
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו' אלמנה בתרנגולתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תכב ד"ה ראה
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רכו, ח"ה עמ' נו, ח"ו עמ' קכא, שב
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עא
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו'צלח רכב עמ' קי
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רצב
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ואת עני בשיו יתום בביצתו כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' מו
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו וכו'ס' חסידים סי' קכג
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו וכו', ורש"י ר"ח ורשב"םרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קלב
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו כו', ור"ח ורש"י ורשב"םרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קפב-קפג
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו עני בשיו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות לט
קיח ע"א13 הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורודרכי ציון עמ' צח
קיח ע"א13 הודו למי שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו' עשיר בשורו עני בשיו וכו'זרע שמשון (תשסג) מצורע אות י
קיח ע"א13 הודו למי שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיח ע"א13 הורו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו ועני בשיודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ה
קיח ע"א13 הורו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתואוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' סז
קיח ע"א13 הקב"ה גובה חובתו של אדם בטובתומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' פה
קיח ע"א13 וגובה מן העשיר בשורו ומן העני בביצתוחכמת התורה משפטים עמ' קלט
קיח ע"א13 יתום בביצתופני מלך ויקרא עמ' קנג
קיח ע"א13 עשיר בפרתו יתום בביצתומנחת יהודה (פתיה) עמ' 190
קיח ע"א13 עשיר בשורו אלמנה בתרנגולתה יתום בביצתותורי זהב (תשעג) עמ' לה, סח
קיח ע"א13 עשיר בשורו ועני בשיו יתום בביצתו אלמנה בתרנגולתהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רצא
קיח ע"א13 עשיר בשורו עני בשיו יתום בביצתו ואלמנה בתרנגולתהילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתכט
קיח ע"א13 עשיר בשורודרשות ר"י מסלוצק עמ' צב
קיח ע"א13 שגובה חובתו בטובתו וכו'דרך ישרה עמ' תנד
קיח ע"א13 שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורודברי סופרים סי' ו (עמ' 5), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 31), קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
קיח ע"א13 שגובה חובתו של אדם בטובתובית אלהים שער ב עמ' קיב, קלה
קיח ע"א13 שגובה חובתו של אדם בטובתודברי חנינא - מזלות עמ' קכב
קיח ע"א13 שגובה חובתו של אדם בטובתורנת יצחק תהלים עמ' תקעה
קיח ע"א14 אלמנה בתרנגולתה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמא
קיח ע"א14 פרנסה היא עליונה על הכלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1811
קיח ע"א14 קשים מזונותיו וכו'אפיקי ים עמ' כו
קיח ע"א14 קשים מזונותיו כפליים מלידהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
קיח ע"א14 קשים מזונותיו ש"א וכו'אם הבנים ח"א דף יא ע"א
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של אדם כפליים כיולדהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צה
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של אדם כפלים כיולדהבמסילה נעלה עמ' רסג
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של אדםמהר"ם שיק בראשית עמ' קז, קיא
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של אדםעמק המלך (תשסג) עמ' 522
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של אדםרמז הרומז (תשסח) עמ' עו
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של אדםשער החצר (תשעב) סי' סט
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של האדםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' עח, קה
קיח ע"א14 קשים מזונותיו של האדם, ורשב"םאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קלז
קיח ע"א14 קשים מזונותיובעקבי יעקב עמ' עח
קיח ע"א14 קשים מזונותיורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיח
קיח ע"א14 קשים מזונתיו של אדםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 45
קיח ע"א14 קשין מזונותיו פירושי ראשונים
קיח ע"א14 קשין מזונותיו וכו' כיולדה וכו' כקריעת ים סוףביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רכח ע"ד
קיח ע"א14 קשין מזונותיו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן צז
קיח ע"א14 קשין מזונותיו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קיב, קיד, ח"ב עמ' רמז, רנח, ח"ג עמ' שיד
קיח ע"א14 קשין מזונותיו כפלים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן צח
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת מ במהדורא בתרא אות יט
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן צג-צו
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' מח
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף לב ע"א
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) וירא יג
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'פרפרת אליעזר פרשת בשלח פרק יד פסוק טו
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רעד
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה וכו' במזונות כתיב בעצבוןדברי טובה יהושע ח"א עמ' סד בהרחב דברים
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה וכו' רש"שדבר טוב עמ' ריח
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שפט
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' לז
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדהנועם אליעזר שמות דף קסא ע"א
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדהפרי צדיק כי תשא אות ו
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תכט
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפלים כיולדה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שמו, ח"ג עמ' שפח, תמט, ח"ה עמ' קעב, ח"ו עמ' סט, רכו, רלה
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפלים כיולדה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ד' להודאה דף קטו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"א
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדם כפלים כיולדהנועם אליעזר בראשית עמ' פד ע"א, רמב ע"ב
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' מז, פ
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםאוצר הכבוד
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםאמרי יוסף בראשית דף עז ע"ב, רלח ע"א
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםזרע קודש - מועדים עמ' קלא
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נא
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קח
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםמכתב מאליהו ח"א עמ' 179
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםנחלת שמעון (תשסו) עמ' יג
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםרב שלום (אדלר) עמ' עג
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםשופרא דישראל (תשסו) עמ' ג, שנט
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רצ
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קעז, ח"ב עמ' מג, קנד
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםתורת חסד (סופר) עמ' קצה
קיח ע"א14 קשין מזונותיו של אדםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' טו
קיח ע"א14 קשין מזונותיודבש לפי (תקסא) דף קז ע"ב
קיח ע"א14 קשין מזונותיוויקח אברהם דף מ ע"ב
קיח ע"א14 קשין מזונותיוילקוט הגרשוני ח"א
קיח ע"א14 קשין מזונותיו אדם כפליים כיולדהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ל, צב
קיח ע"א14 קשין מזונותיופרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
קיח ע"א15 גדולה פרנסה יותר מן הגאולהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 779
קיח ע"א15 גדולה פרנסה יותר מן הגאולהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצז, תתפא הערה 176
קיח ע"א15 קשים מזונות של אדם יותר מן הגאולהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תא הערה 23
קיח ע"א15 קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה וכו'באר מים חיים (עובדיה) עמ' לב ד"ה מבואר
קיח ע"א15 קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 224
קיח ע"א15 קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 470
קיח ע"א15 קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהנתיבות עולם ח"א עמ' קלב
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' פה
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קיט
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה ביאורי הזוהר (צמח צדק) עמ' מא
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהבאור החיים (תשמט) עמ' קא
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהלקוטי שיחות חי"ג עמ' 230
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"א
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהעלי שור ח"א עמ' שטז
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהפעולת גבר עמ' עג ד"ה ויברך
קיח ע"א15 קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהפרי צדיק ויחי אות טו
קיח ע"א18 אדם הראשון זלגו עיניו דמעות שהוא ובהמתו אוכלים באבוס אחדאור יהל ח"א עמ' קלט
קיח ע"א18 אמר אדם אני וחמורי נאכל באבוס אחד וכו'דרכי חיים פרק ג' משנה כא (בית אבות דף ק"ט ע"ב ד"ה ואמר (השני)); תנופה חיים דף יב ע"א (סדר בראשית אות סו ד"ה א"נ)
קיח ע"א18 אמר לפניו אני וחמורי נאכל באבוס אחדהמוסר והדעת בראשית עמ' כו
קיח ע"א18 אמר לפניו רבונו של עולם אני וחמורי נאכל באבוס אחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' עג הערה 33
קיח ע"א18 אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחדבעקבות משה שמות עמ' שצ
קיח ע"א18 אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחדדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 594, 1715
קיח ע"א18 אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחרתורת אביגדור ח"ג עמ' קפא
קיח ע"א18 בשעה שא"ל הקב"ה לאדה"ר וקוץ וגו' זלגו עיניו דמעותלוח ארז פרשת בראשית דף יא
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדה"ר וקוץ ודרדר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קכה
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדה"ר וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות וכו' כיון שא"ל בזעת אפך תאכל לחם נתקררה דעתופאר יעקב ח"ד עמ' קטז
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדה"ר וקוץ ודרדרתנופה חיים דף ב/כ ע"א
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם הראשון וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעותיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמא ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר צט דף לד ע"ד
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם הראשוןבית שלום מרדכי עמ' קלה
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם וכו' זלגו עיניו דמעות, ומהרש"אהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' יז, שפג, ויקרא עמ' קסב
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר וכו' אני וחמורי נאכל באבוס אחד כיון שאמר לו בזעת אפיך תאכל לחם נתקררה דעתושמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קכ
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר וכו' אני וחמורי נאכל באבוס אחד כיון שאמר לו בזיעת אפך תאכל לחם נתקררה דעתוישראל באדם פרק כ
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר וכו' אני וחמורי נאכל באבוס אחד אר"ל אשרינו אם עמדנו בראשונהמרפא לנפש בראשית עמ' לה
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר וכו' אשרינו אם עמדנו בראשונה ועדיין לא פלטינן מינה דקא אכלינן עיסבי דדבראאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רכ
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר כו' זלגו עיניו דמעותשביב אור עמ' תג
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם קוץ ודרדר תצמיח לך וכו' זלגו עיניו דמעותבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סה
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם קוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות, ומהרש"ארנת יצחק תפלה עמ' רעב
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם קוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קד פסוק יד
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם קוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעותחשב סופר על התורה עמ' ד
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה לאדם קוץ ודרדראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צו
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"ה למשה קוץ ודרדראם הבנים ח"א דף י ע"ד
קיח ע"א18 בשעה שאמר הקב"הפירושי ראשונים
קיח ע"א18 זלגו עיניו דמעות אמר רבש"ע אני וחמורי נאכל מאבוס אחדאור הצבי עמ' 311
קיח ע"א18 זלגו עיניו דמעות אני וחמורו נאכל באבוספרי צדיק וירא אות א, לט"ו בשבט אות א, פסח אות א, ב, נשא אות י
קיח ע"א18 זלגו עיניו דמעות וכו' כיון שאמר לו בזעת אפך תאכל לחם נתקררה דעתומבשר טוב - חנוכה עמ' ח, י
קיח ע"א18 זלגו עיניו דמעות ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתעח, א'פד
קיח ע"א18 זלגו עיניו דמעותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קח
קיח ע"א18 זלגו עיניו של אדם הראשון דמעותחכמת התורה בראשית עמ' שסה, תקפב
קיח ע"א18 כשאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו וכו'פרדס מרדכי עמ' יד
קיח ע"א18 קוץ ודרדר תצמיח לך וכו'באר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות ג
קיח ע"א18 קוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעותדברי שאול בראשית עמ' מו
קיח ע"א19 אני ובהמתי נאכל באבוס אחדמאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ח
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדבין המשפתים ויקרא פ' אח"מ אות ג
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדדברי חנינא - מזלות עמ' עט
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רא
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדהשיר והשבח ח"א עמ' כ
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדמאיר נתיבות ח"א עמ' פב
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לט
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדמסילות הנביאים שופטים עמ' קעג
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' יב
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדשבח נעורים עמ' קכב
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדשיחות לספר ויקרא עמ' רסה
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ל, מו
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל באבוס אחדשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפו
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל מאבוס אחדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עח {מדוע לא איכפת לו שהוא וחמור נושמים אותו אויר}
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל מאבוס אחדדברי שאול בראשית עמ' כג, שמות עמ' רסח
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל מאבוס אחדנחל חיים סי' ב אות ב
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכל מאבוס אחדקסת הסופר (תשעו) עמ' קסה
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכלראש דוד (תקלו) דף קנ ע"א
קיח ע"א19 אני וחמורי נאכלראש דוד (תשמו) עמ' תקסז ע"ב
קיח ע"א19 אני וחמוריבעקבי יעקב עמ' רפה, רפז
קיח ע"א19 בזיעת אפיך תאכל לחםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רמב
קיח ע"א19 כיון שאמר לו בזיעת אפך תאכל לחם נתקררה רעתותורת אביגדור ח"ב עמ' פב
קיח ע"א19 רבש"ע אני וחמורי נאכל מאבוס אחדמאורי שערים עמ' קסח
קיח ע"א20 אמר ר"ש בן לקישפירושי ראשונים
קיח ע"א20 אשרינו אם עמדנו בראשונהשביב אור עמ' תד בהערה
קיח ע"א20 ועדיין לא פלטינן מינה דקא אכלינן עיסבי דדבראמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' פו, פט
קיח ע"א22 קריעת ים סוף היה קשה לפני ה'חכמת התורה בשלח עמ' תעט
קיח ע"א22 קשה כקריעת ים סוףחכמת התורה בשלח עמ' קנג
קיח ע"א22 קשה כקריעת ים סוףתורת מנחם חמ"א עמ' 291
קיח ע"א22 קשה מזונותיו וכו' כקריעת י"סבישורון מלך ח"א עמ' רנא, רנב, שכג, שסו
קיח ע"א22 קשה מזונותיו ש"א כקי"ס וכו'דרשות הרא"ש דף נא ע"ב דרוש נ
קיח ע"א22 קשה מזונותיו של אדם כקי"סבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' ו, סב, עז, פח
קיח ע"א22 קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדרשות דבר צבי מועדים עמ' קסח, קצח
קיח ע"א22 קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות מח, עט, פו, פרק ז אות לד, פרק ח אות לג
קיח ע"א22 קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיערות דבש ח"א עמ' יז
קיח ע"א22 קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמראה יחזקאל (תשסד) עמ' צג, רכב
קיח ע"א22 קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנג, רכט, רצ, תז
קיח ע"א22 קשה מזונתיו של אדם כקריעת ים סוףלב אריה הגדה של פסח אות כט
קיח ע"א22 קשה פרנסה כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצח
קיח ע"א22 קשה פרנסתו של אדם כקי"סקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות מט
קיח ע"א22 קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוףויגד יעקב עמ' תרע, תשמא
קיח ע"א22 קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוףפאר יעקב ח"א עמ' קפ, רטז, תלז, ח"ג עמ' עט
קיח ע"א22 קשה קריעת ים סוףקהלת יעקב חנוכה עמ' ה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו כקריעת ים סוףאבני אש (אויש) מועדים עמ' ט
קיח ע"א22 קשים מזונותיו כקריעת ים סוףמנחת אליהו (תשנט) עמ' רלה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו ש"א כקרי"סחמודי צבי שמות עמ' קז
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקי"סמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ובזה אמרתי
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקי"סמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קפה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקרי"סברית אברם עמ' תקג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקרי"סברכת דוד עמ' פט
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקרי"סדרשות מהר"ם חביב עמ' קנג, קנז
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקרי"ספלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קפא, קפד, פג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקרי"סקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קטז, קכה, קכט, קלא, קלב, קלד-קלו
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקרי"סשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קעד
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רנח, רצב, שפז, שפט, ח"ב עמ' רפג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שנז, שנח
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבינה לעתים (תשנד) דרוש כט עמ' קצה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדברי חנינא - מזלות עמ' ה, ט, קמב, קפג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו כקריעת י"סשומע תפלה ח"א עמ' יב, קנא, ח"ב עמ' קפא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףכד הקמח (תשנו) עמ' קמג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדברי שאול בראשית עמ' שא
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדרכי צדק עמ' פו
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףזרע שמשון (תשסג) תולדות אות כח
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףחבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף נ ע"א ודף קב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמז ע"ד; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ב דף ו/ז ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה דף מט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נא דף קצט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ב
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףילקוט דברי חכמים שמות סי' קיז, קנה, קנט, קסב, תכד
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' י, שי, תפט, תצ, תצא
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףכרם טוביה עמ' כז
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאיר בת עין (ביקיאם) דף סז ע"ג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאמץ כח (תשעה) עמ' שצד
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רכז
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' צג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעטרת יהושע שמות עמ' קסה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעקבי אבירים (תשעא) עמ' לג, קנח
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קע
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעשרה למאה (תשסג) עמ' ט
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףפרדס מרדכי עמ' רעו
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףפתחי שערים ח"א עמ' רנח
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףצמח צדיק (תשסז) עמ' קפו
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקרבן מנחה (תשעד) עמ' מה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות עב
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 7
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשים שלום עמ' קיד
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמלת אליעזר ח"א עמ' יט, מה
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רכח
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסג
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לה, צד
קיח ע"א22 קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורי זהב (תשעג) עמ' שסד
קיח ע"א22 קשים מזונתיו של אדם כקריעת ים סוףמצווה ועושה ח"א עמ' קמח
קיח ע"א22 קשין וכו' כקי"סלקוטי שיחות ח"ה עמ' 361, ח"כ עמ' 100
קיח ע"א22 קשין וכו' כקריעת ים סוףדרשות מהר"ם שיק עמ' תמג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו כקרי"סבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רמד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו כקריעת ים סוףמאיר בת עין (תשסו) עמ' 617
קיח ע"א22 קשין מזונותיו כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תכ, תנט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקי"ס וכו', ומהרש"אעולם אחד פרק מט, נ, נא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקי"סאשיב אברהם עמ' כב, מב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקי"סבני יששכר ח"א דף קז ע"ג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקי"סמקור ברוך (פייתוס) דף פז ע"א
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקי"סספר החיים (תשנג) עמ' פב, צה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקי"סקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות מא, מב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סאוהב ישראל דף קטו ע"א
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סאור אלימלך עמ' קכד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצז, ח"ו עמ' נד, ק
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סאמרי אש (טאוב) עמ' רפד, תיח, תרטז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סברכות אבי דף לב ע"ב, מא ע"ב, מג ע"א, מד ע"א, קל ע"א
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קיג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קכא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סנועם אליעזר שמות דף קנ ע"ב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סנר ישראל חלק א דף עא, חלק ב דף צו, חלק ג דף קל, קפב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סס' החיים (תשנג) עמ' פב, צה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סעירין קדישין השלם עמ' צח, קסו, קסז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות נ, נו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סרגל ישרה עמ' רה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"סשערי אורה (מילר) ח"א עמ' צא, קמב, קמה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקרי"ס, ורשב"ם - ונ"ט למבעי רחמימצור דבש עמ' נח, צד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת י"סבינת ישראל (תשסו) דף כב-כג, עו ע"ב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת י"סחיים שיש בהם מועדים עמ' שסג, זמירות עמ' רכב, אבות עמ' פג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת י"סישראל קדושים עמ' 107, קדושת השבת סי' ז (עמ' 49), דברי סופרים סי' ל (עמ' 24), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 117)
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת י"ספרי צדיק לחנוכה אות ג, ויחי אות ג, כי תשא אות ו, שבת הגדול אות ג, פסח אות נ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף דכתיב 'נותן לחם לכל בשר' וסמיך ליה 'לגוזר ים סוף לגזרים'כתב סופר אגדות כאן
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף דכתיב נותן לחם לכל בשר וסמיך ליה לגוזר ים סוף לגזריםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות י
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'בגדי חמודות שמות פרק טז פסוק ו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קצ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שטו, שנה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' פ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תלג ד"ה ה', עמ' תמ ד"ה כי
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שצ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאורחות דוד עמ' צט, קכד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאז שמח עמ' שמט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כג אות ב, סדרות סי' יז אות ד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' מ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עט, פ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבת הגדול, סי' ו ליום ו דפסח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא כ, בשלח א, אמור יח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רט, רכד, ויקרא עמ' תקמו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבי חייא ח"א עמ' רי
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבית יעקב (תשסא) עמ' רב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבך יברך ישראל (תשסח) עמ' עד, עה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבת עין (תשסז) עמ' קמד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףגבורות שמונים (תשסג) עמ' נב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' נו ע"א, קסו ע"ב, קסח ע"ב, קעט ע"ב, רא ע"ב, ח"ב דף קכ ע"א, קצב ע"ב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' עח, רלו, רלח, רמה, רעו, ש, תקכט, תרנא, תרע, תרפו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדברי אש (כץ) עמ' קכד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדברי יואל פ' בשלח דף תו ע"א
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' לט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדובר שלום (תשסג) אות רלא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדורש טוב (פודור) עמ' 206
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדעת חיים עמ' צג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדעת תורה ויקרא עמ' רסד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדרכי אמונה דרך י
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלד עמ' תלב, ח"ב דרוש קעג עמ' סד, דרוש קצז עמ' קעב, דרוש רלד עמ' שיג, דרוש רנח עמ' שצו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדרשות מעבר יבק עמ' קנב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףהישר והטוב (תשסג) עמ' שמד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףזאת זכרון (תשנב) אות קכט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףזכרון משלי עמ' עא אות קצח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףחיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' רסד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות טו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףחשב סופר על התורה עמ' קנא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףטיול בפרדס ח"ב עמ' שע
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיגל יעקב (תשנג) בשלח אות עא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיגל יעקב (תשנג) בשלח אות סט, עז, פ, מצורע אות נ, ראה אות מט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שנב, שנד, שסד, ח"ב עמ' רה, תמג, תקכז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיושב אהלים עמ' סב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףילקוט דברי חכמים במדבר סי' יב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףילקוט עטרת צבי עמ' קד, קי, קפד, קפו, רעז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קלא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' יח, ויקרא עמ' מו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףכד הקמח (מישור) עמ' שנב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףכנסת מרדכי בראשית עמ' יז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףלב אביגדור עמ' קכ
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףלחמי תודה דף כח ע"א, לב ע"ב, קב ע"ב, קמ ע"ב, רכא ע"א, רלז ע"א
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכה ע"ד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאור עינים (תשנח) עמ' תעו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאור עינים (תשעה) עמ' תשפא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאור עינים (תשעט) עמ' תשפד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמגדל עוז (תשעח) עמ' רעז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' י, נג, קב, קנא, קנז, קפז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' ריד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יא, תעו, תקטז, תקמב, תקמד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמכתב מאליהו ח"א עמ' 179
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות מה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמרפא לנפש בראשית עמ' שלט, שנז, תנו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמשמרת איתמר (תשסה) עמ' נז, קצח, תט, תס, תקד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמשמרת איתמר (תשסז) עמ' סז, עז, רל, רלג, תיב, תעד, תקא, תקלד, תקפד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ב, פז ע"ד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףנועם אלימלך (תשסא) עמ' רפ, שנו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעטרת ישועה (תשסד) אות ז, יד להגדה ש"פ, אות יב לשביעי ש"פ, אות ג ליום ב דחוהמ"פ, אות ד לל"ג בעומר, ליקוטים לשבועות אות ה, אות ז לליל ר"ה קודם קידוש
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיד, רכב, שעא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף+עשרה למאה סי' ז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףפני יהושע (תשסא) עמ' יח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קיא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקרן לדוד בראשית עמ' ר
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' מט, נא, נד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות כא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףרב טוב דף מ ע"ב, סו ע"א, קח ע"ד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשבט מישראל (קרמניץ) פרק יא פסוק ה, פרק פט פסוק י, פרק קיא פסוק ד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשדה יעקב עמ' נח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות צז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנג בהגה"ה
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות יח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשם ישראל עמ' קסב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמועת יצחק - חז"ל אות כד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נט, קצב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קמד, רנז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שפח, ת, תיד, תעה, תפח, תקז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קצה, רג, שסח, תפב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קעט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשרגא המאיר על התורה עמ' קעט, קצג, שכו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתודת אהרן - אומר לציון עמ' קיד, קיח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורת אביגדור ח"א עמ' ט
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורת אביגדור ח"ב עמ' קמח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורת אביגדור ח"ד עמ' רפז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורת הרא"ם עמ' פג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורת מהרש"ל עמ' נו
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתפארת משה עמ' עז
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתפארת צבי בראשית עמ' תמד
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתפארת צבי שמות עמ' קצז, רלב
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' סא
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, ורשב"ם - נס גדול עושה לו הקב"ה למי שנותן לו מזונות פתגמי אורייתא ח"ב עמ' קנה, שנח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, מהרש"אלחמי תודה דף רכא ע"א
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כקריעתזבחי צדק (דיסקין) עמ' קיח
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של ארם כקריעת ים סוףתורת מהרי"ם שמות עמ' עג
קיח ע"א22 קשין מזונותיו של אדם כיום המיתה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ד {כך גירסתו}
קיח ע"א23 קשים נקביו ש"א כיום המיתהאם הבנים ח"א דף צג ע"ב
קיח ע"א23 קשין נקביו ש"אשומע תפלה ח"א עמ' סד
קיח ע"א23 קשין נקביו של אדם ביום המיתה ובקריעת י"סעלי שור ח"ב עמ' רצז
קיח ע"א23 קשין נקביו של אדם כיום המיתה וכקריעת ים סוף שנאמר מהר צואה להפתחשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות יא
קיח ע"א25 המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קעד
קיח ע"א25 המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זים שמחה עמ' קפד, תז
קיח ע"א25 המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשנח
קיח ע"א25 המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זשערי תשובה שער ג אות קמו, אגה"ת אות לח
קיח ע"א25 המבזה את המועדות כאלו עובד ע"זשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לה
קיח ע"א25 המבזה את המועדותכור לזהב ח"ב
קיח ע"א25 המבזה את המועדותשער החצר (תשעב) סי' לב
קיח ע"א25 המבזה המועדות כאילו עובד ע"זמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלג
קיח ע"א25 המחלל את המועדותתורת יחיאל בראשית עמ' יט
קיח ע"א25 ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה וכו'זכור לדוד עמ' י
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות וכו'אגרת הפורים (לאער) עמ' מב
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רל, ח"ה עמ' פג
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות וכו'דרכי חיים פרק ג' משנה ט"ו (בית אבות דף צ"ט ע"א)
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קעב
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות וכו'שבח נעורים עמ' קנח
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו כופר בעיקרהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רמז
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זזך ונקי עמ' רנז
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זמדבר יהודה (תשסב) עמ' קמה
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זפרי נפש חיה ח"ב עמ' קב
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמו
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהאמונה ודעת דף פא ע"א
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קסג-קסד
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קל
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קנא
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהלחמי תודה דף ז ע"א, יב ע"א, כה ע"א, לג ע"א, לו ע"א, מא ע"ב, מט ע"א, סט ע"א, צד ע"א, ריא ע"א
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהמקראי קדש (תשנג) עמ' מד
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהפאר יעקב ח"ב עמ' תתלב
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאלו כפר בעיקר, ורש"יכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע"זתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כו פרק [דרש] ב לחול המועד דף קלח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קב דף לה ע"ג
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כאלו עובד עבודה זרהימי דוד (תשסז) עמ' רצה
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כו'מראה הגדול ח"א דף א ע"ג
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדות כעובד ע"זדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
קיח ע"א25 כל המבזה את המועדותיחל ישראל אבות ח"ג עמ' רפז
קיח ע"א25 כל המבזה אתפירושי ראשונים
קיח ע"א25 כל המחלל את המועדות כאילו עובד ע"זוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' ק
קיח ע"א25 כל המחלל את המועדות כאילו עובד עבודה זרהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' יט
קיח ע"א26 כאילו עובד ע"זבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' שיז {האוכל חמץ בפסח}
קיח ע"א26 כאילו עובד עבודה זרהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רעז
קיח ע"א26 כעובד ע"זחנן אלקים עמ' קעח {האוכל חמץ בפסח}
קיח ע"א26 סמיכת הפסוקים אלהי מסכה לא תעשה לך ואת חג המצות תשמורעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' מא
קיח ע"א27 האומר לה"ר והמקבלו והמעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלביםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלב
קיח ע"א27 המוציא דיבה ראוי להשליכו לכלבים וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש י אות ד
קיח ע"א27 המספר לה"ר כו' המקבל כו' לא תשא שמע שואשערי תשובה שער ג אות מב, אגה"ת אות יב, סה"י אות נז
קיח ע"א27 המספר לה"ר ראוי להשליכו לכלביםשער החצר (תשעב) סי' שעד
קיח ע"א27 המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קמח
קיח ע"א27 המספר לשון הרע וכו' והמעיד עדות שקר לחבירו ראוי להשליכו לכלביםחיי נפש ח"ב עמ' קעו
קיח ע"א27 המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםמסילות הנביאים שופטים עמ' רכה*
קיח ע"א27 המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםספרי המגיד מקאזניץ עמ' פו
קיח ע"א27 המספר לשון הרעכלי יקר (תשמח) עמ' קיב
קיח ע"א27 כל המספר והמקבל לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמז
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלביםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פ אות לט
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלביםנטעי אשל בראשית עמ' שכב
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר וכל המקבל לה"ר וכו'הר המוריה עמ' רלה
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר וכל המקבל לה"ר ראוי להשליכו לכלביםמנחת אליהו (תשנט) עמ' קט בהגה
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר ראוי להשליכו לכלבים וכו'אפיקי ים עמ' תלב, תעה
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר ראוי להשליכו לכלבים וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קה, קכה
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר ראוי להשליכו לכלביםדרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
קיח ע"א27 כל המספר לה"ר ראוי להשלים לכלביםשעורי דעת ספר ב עמ' רנד
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר והמקבל לשה"ר וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלביםחמודי צבי בראשית עמ' שצא
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלבים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רי
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלביםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעד
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר וכל המקבל לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלבים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רעז
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר וכל המקבל לשה"ר וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלביםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנב
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלבים וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפ
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםאבן פינה עמ' 134
קיח ע"א27 כל המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםתולדות הגר"א (תשס) עמ' קכב
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלבים וכו'ברית שלום (תעח) דף כז ע"א
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלבים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קסט
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רלה
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת אמור דף יז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישב דף סו ע"ד, ופרשת משפטים דף קלג ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישב דף לא ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תזריע דף קכט ע"ג
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרכז, תרמב
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםפאר יעקב ח"ב עמ' תקעא, תשלא
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכו'+עשרה למאה סי' נו
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלביםשם יחזקאל עמ' תקלג
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל והמעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלביםמשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלביםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות יז, נו
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכו' וכתיב בתריה לא תשא שמע שואתפלת דוד (אדר"ת) עמ' סא, קכו
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחטרו ראוי להשליכו לכלביםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק טז
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלביםדודי נתן בראשית עמ' שלא
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםמנחת אליהו (תשסא) עמ' קכא
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםתורה בציון עמ' תקטו
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 204
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםואותו תעבוד עמ' צח
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםים שמחה עמ' קסא
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםנתיבות עולם ח"ב עמ' ע, עח
קיח ע"א27 כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פו
קיח ע"א27 כל המספר לשון וכו' ראוי להשליכו לכלביםטהרת יו"ט ח"י עמ' מב, מד
קיח ע"א28 אסור לקבל לשון הרעחכמת התורה לך לך עמ' שיא
קיח ע"א28 אסור לקבל לשון הרע, ורשב"ם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
קיח ע"א28 וכל המעיד עדות שקר על חברו ראוי להשליכו לכלביםניבי זהב - מבוא עמ' א
קיח ע"א28 כל המעיד עדות שקר ראוי להשליכו לכלביםתורה בציון עמ' תקיז
קיח ע"א28 כל המקבל לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לה
קיח ע"א28 מקבל לשה"רטוב טעם שמות עמ' קעט
קיח ע"א29 לא תשא - לא תשיאאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כו אות ד
קיח ע"א29 לא תשא שמע שוא אזהרה למקבל לשון הרעס' חסידים סי' סד
קיח ע"א30 אנן מ"ט אמרינן האי משום שיש בו ה' דברים הללו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 180
קיח ע"א30 אנן מאי טעמא אמרינן מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן ממנודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפו עמ' קלא
קיח ע"א30 וכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מאי טעמא אמרינן האי וכו'יפה עינים (שצא) פ' שופטים דף קסד ע"א
קיח ע"א30 וכי מאחר דאיכא הלל הגדול מ"ט אמרינן האיחיי נפש ח"ב עמ' צג
קיח ע"א30 וכי מאחר דאיכא הלל הגדולאוצר הכבוד
קיח ע"א30 מאי טעמא אמרינן האי משום שיש בו חמשה דברים וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עח-עט
קיח ע"א30 משום חמישה דבריםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 385
קיח ע"א30 משום שיש בו חמשה דברים הללובאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש ב בפתיתה
קיח ע"א31 בהלל איכא ה' דברים, יציאת מצרים וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קנט
קיח ע"א31 בהלל יציאת מצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה, תחיית המתים וחבלו של משיחלבני ישראל (הישן) דרוש ד
קיח ע"א31 בהלל יש בו ה' דברים הללו, יצ"מ וכו'אור אברהם ברכות עמ' קו
קיח ע"א31 הלל המצרי יש בו ה' דברים וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' ס
קיח ע"א31 חמשה דברים בהלל יציאת מצרים, קרי"ס, מתן תורה, תחיית המתים וחבלו של משיחדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1118
קיח ע"א31 יציאת מצרים וכו' לקוטי שיחות חל"ו עמ' 212 {פרקים הראשונים דהלל שייכים ליצי"מ ופרקים האחרונים לגאולה העתידה}
קיח ע"א32 קריעת ים סוף דכתיב הים ראה וינוסשירת הפסח אות קע
קיח ע"א33 ההרים רקדו כאילים, מתן תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שז
קיח ע"א33 תחיית המתים פניני יחזקאל עמ' רכב
קיח ע"א34 אתהלך לפני ה', חבלו של משיחכתנות אור עמ' קכב
קיח ע"א34 לא לנו ה', בזמן חבלי של משיחאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' עח
קיח ע"א35 זו שעבוד גלויות, זו מלחמת גו"מאור הרעיון עמ' תכו
קיח ע"א39 חנניה מישאל ועזריה אמרו כןחכמת התורה אחרי מות עמ' לח
קיח ע"א39 לא לנו אמר חנניהגבורות ה' עמ' רצ, רצט
קיח ע"א39 לא לנו ה' אמר חנניהנחלי מים (מלאח) עמ' קכ
קיח ע"א40 בעלייתן הללו את ה' כל גויים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קג ע"ב
קיח ע"א40 עלייתן מכבשן האשלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפה {חנניה מישראל ועזריה טיילו בכבשן האש עם המלאך ושמחו על כך שהם חיים}
קיח ע"א41 הללו את ה' כל גוים אמר חנניה שבחוהו כל האומים וכו'לחמי תודה דף קלד ע"ב
קיח ע"א41 כי גבר עלינו חסדוכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כו
קיח ע"א42 ואמת ה' גבריאל אמרואהבת עולם דף צד ע"ב
קיח ע"א42 ואמת ה' לעולם אמרו כולם וי"א גבריאל אמרוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נג אות ב
קיח ע"א42 ואמת ה' לעולם גבריאל אמרו בשעה וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' תריא
קיח ע"א42 ואמת ה' לעולם גבריאל אמרו וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קיא
קיח ע"א42 ואמת ה' לעולם גבריאל אמרוחנן אלקים עמ' רלד
קיח ע"א42 ואמת ה' לעולם גבריאל אמרושבט מישראל (קרמניץ) פרק קיז פסוק א
קיח ע"א42 ואמת ה' לעולם הללויה גבריאל אמרו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצב דף צה ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וארא מאמר ח דף א, ופרשת תצוה דף קע ע"ב
קיח ע"א43 אברהם באור כשדיםכוזרי מאמר ד סי' יז
קיח ע"א43 אברהם בכבשן האשאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שצו {מסר את נפשו והפיל עצמו לכבשן האש}
קיח ע"א43 אברהם בכבשן האשדברי הרב עמ' רנג
קיח ע"א43 אברהם השליכו נמרודרוח חיים (חיד"א) עמ' קנד
קיח ע"א43 אברהם ניצל מכבשן האששפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ו
קיח ע"א43 אברהם נשלך לכבשן האשמים רבים (פרנקל) פרשת לך לך אות ג
קיח ע"א43 בהצלתו בכבשן האש נתגלה גבריאליגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סח
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד את אברהם אבינו אמר הקב"ה נאה ליחיד להציל היחידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפ הערה 19
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד את אברהםחכמת התורה נח עמ' קי, תב
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את א"א בכבשן האש אמר גבריאל לפני הקב"ה כו'עדן גנים דרוש ט קול ו
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את א"א לכבשן האשפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ט
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את א"א לתוך כבשן האש וכו'בי חייא ח"א עמ' רט
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו וכו' בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע וכו' עמד יורקמו שר הברד לפני הקב"ה אמר לפניו רבש"ע ארד ואצנן את הכבשן וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קמ
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו וכו' נאה ליחיד להציל את היחידדעת תורה בראשית עמ' רה, ויקרא עמ' מה, נה, קכה, דברים ח"א עמ' רסו
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו וכו'צלח רכב עמ' כח
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך בבשן האש אמר גבריאל לפני הקב"ה רבש"ע ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש וכו'שרתי ח"א עמ' נו
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 197
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האשתורה אור (באנדי) עמ' תכו
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינואבן ישפה עמ' 9
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם וכו' אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמוימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' ל
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע וכו' ארד אצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש וכו' חנניה מישאל ועזריה וכו' עמד יורקמי שר הברדנשמה של שבת עמ' 59-60 {הלימודים השונים משני הסיפורים}
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע וכו' ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר תזכה ותציל שלשה מבני בניואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קסב
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד הרשע וכו' עמד יורקמו שר הברדימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רי, תקיד
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד וכו' אמר גבריאל ארד וכו' אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי וכו'זרע שמשון (תשסג) נח אות כ
קיח ע"א43 בשעה שהפיל נמרוד לאברהם אבינו לכבשן האש אמר גבריאל ארד ואצילוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סו
קיח ע"א43 כיון שהושלך אברהם לכבשן האש וכו' עמד יורקמומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף מח
קיח ע"א43 כשהשליך נמרוד את אברהםגבורות ה' עמ' רצו
קיח ע"א43 כשירד א"א לכבשן האש אמר גבריאל וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קיט
קיח ע"א43 נמרוד הפיל את אברהם אבינו לכבשן האשדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רפד
קיח ע"א43 שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש וכו' נאה ליחיד להציל את היחידנועם אלימלך (תשסא) עמ' תנה
קיח ע"א44 אמר גבריאל אלך ואצנן ואציל את הצדיק מן האשיגל יעקב (תשנג) וירא אות נא
קיח ע"א44 אמר גבריאל ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר הקב"ה אני יחיד והוא יחיד נאה ליחיד להציל את היחידנזר הקדש ח"ב עמ' רצד, רצה, תנז
קיח ע"א44 אמר לפניו רבש"ע ארד ואצנן הכבשן וכו'תפארת משה עמ' קיז
קיח ע"א44 ארד ואצנן ואצילכור לזהב ח"א
קיח ע"א44 ארד ואצנןכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קכד
קיח ע"א44 גבריאל היה רוצה להציל אברהם מכבשן האשרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' צו
קיח ע"א44 הצלת אברהם אבינו מכבשן האשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 453-454
קיח ע"א45 א"ל הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו וכו' ואעפ"כ איני מקפח שכרך וכו'חמודי צבי מועדים עמ' סא
קיח ע"א45 אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להצל את היחידבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות ב
קיח ע"א45 אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחידאמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קמד
קיח ע"א45 אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחידדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רד
קיח ע"א45 אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמועלי שור ח"ב עמ' תיד
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחידבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 390
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחידנועם המוסר עמ' לז
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שלד, שמו-ז, יהושע-שמואל עמ' קכח, רמט
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמוגדולי מוסר עמ' רה
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפו עמ' קלג
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמוהחברה והשפעתה מאמר 6 פרק א
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמופרי צדיק ראש השנה אות יב
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמורסיסי לילה סי' מו (עמ' 92)
קיח ע"א45 אני יחיד בעולמיאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' צט
קיח ע"א45 אני יחיד ואברהם יחידאור הרעיון עמ' רפג
קיח ע"א45 כשם שהוא יחיד בעליונים כך אדם יחיד בתחתוניםמי מרום ח"ב עמ' רכ
קיח ע"א46 אברהם יחיד ואני יחידחכמת התורה לך לך עמ' שפח, תסח
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' סח
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר בריהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חנוכה כח
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ואפילו שיחה נאהפרי צדיק תולדות אות ב
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ואפילו שיחהישראל קדושים עמ' 72
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה ובריהרנת יעקב עמ' רסא
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תלד
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההתרגשות הלב (תשסח) עמ' קכח
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהחכמת התורה נח עמ' שיב
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהחכמת התורה תולדות עמ' תקכז
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמאמץ כח (תשעה) עמ' תכד, תעב
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמנחת קנאות עמ' יב
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שמא
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תס
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שעב
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהתפארת צבי ויקרא עמ' קמב
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכר שום ברי'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' מא
קיח ע"א46 אין הקב"ה מקפח שכרמהר"ם שיק בראשית עמ' קלו
קיח ע"א46 הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רנג
קיח ע"א46 הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהס' העיקרים (מישור) עמ' תיד
קיח ע"א46 הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תמו
קיח ע"א46 הקב"ה אינו מקפח שכר שום בריהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ד
קיח ע"א46 הקב"ה הבטיח למלאך גבריאל בשעה שהפיל נמרוד את אברהם אבינו לכבשן האש שיוציא בעצמו את ישראל ממצריםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' סו
קיח ע"א46 הקב"ה ירד בעצמו להציל את אברהם אבינו מכבשן האשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 448
קיח ע"א46 ולפי שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה וכו' ותציל שלשה מבני בניותהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה ד
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידגור אריה בראשית פ"ג אות לז
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1075
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסד
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידלבושי בדים סעיף קפה
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידפירוש המכבי דברים עמ' שסח
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רסו
קיח ע"א46 נאה ליחיד להציל את היחידשבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק טז, פרק קי פסוק ז, פרק קיג פסוק א, פרק קיז פסוק ב
קיח ע"א46 שהקב"ה אינו מקפח שכר כל ברי'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 167
קיח ע"א46 שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהדרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות סג
קיח ע"א46 שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהצלח רכב עמ' תפה
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נ"נ וכו' עמד יורקמי של הברד וכו'אפיקי ים עמ' תנז
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נ"נ לחנניה מישאל ועזרה וכו' א"ל גבריאל וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' ע, עא, עד, פ
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניא מישאל ועזריה בכבשן אמרו ירוקמי שר הברדלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף לד ע"ב
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש אמר יורקמי שר הברד לפני הקב"ה וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כב ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סימן יג דף לד ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער טו דף מ ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ראה דף נה ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק א דף קיב/קיג ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה יח דף מב ע"א
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רעא
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האשערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 129
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה וכו' אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה וכו' ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נסדעת תורה שמות עמ' קפ
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע וכו' עמד יורקמו שר הברד וכו'רבש"ע ארד ואצנן את הכבשן וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות עא
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה וכו' ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נסבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קמד הערה 36
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש עמד יורקמו שר הברד לפני הקב"ה ואמר ארד ואצנןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תח
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש וכו' אמר לו גבריאל וכו' אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קבב
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר וכו' בא יורקמי שר הברד וכו' אמר גבריאל וכו' אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רצד, רצה
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' לו
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקלו
קיח ע"א47 בשעה שהפיל נבוכדנצר חנניה מישאל ועזריה בתוך כבשן האש וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קמג
קיח ע"א47 כשהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש עמד יורקמו שר הברד וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' ל
קיח ע"א47 שהפיל נבוכדנצר את חמ"ו לתוך כבשן האשחכמת התורה תולדות עמ' רצט, תרמו
קיח ע"א48 אמר יורקמי שר הברד אני ארד ואצנןחכמת התורה לך לך עמ' נו
קיח ע"א48 אמר שר הברד כו' ואקרר מבפניםנטע שורק פרשת מקץ
קיח ע"א48 אמר שר הברד לפני הקב"ה ארר ואצנןקהלת יעקב חנוכה עמ' קב
קיח ע"א48 ביקש יורקמו שר הברד לירד ולצנן התנורחכמת התורה ויגש עמ' רסז, שכט
קיח ע"א48 יורקמו שר הברד אמר שירד ויצילחכמת התורה וארא עמ' תטז
קיח ע"א48 יורקמו שר הברדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף כט ע"א
קיח ע"א48 עמד יורקמו שר הברד לפני הקב"ה וקו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רס
קיח ע"א48 רצה יורקמי שר הברד לצנן את האורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נג
קיח ע"א50 אין גבורתו של הקב"ה בכךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרח
קיח ע"א50 אמר לו גבריאל אין גדולתו של הקב"ה בכך ואעשה נס בתוך נסזרע שמשון (תשסג) נח אות כא
קיח ע"א50 אתה שר של ברד וכו' אני שר של אש וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' רעט
קיח ע"א51 א"ל גבריאל וכו' ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץמכתב סופר דף כד ע"ב
קיח ע"א51 אני שר של אש ארד ואקרר בפנים ואקדיח מבחוץפנים מסבירות עמ' לח
קיח ע"א51 אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 678
קיח ע"א51 אני שר של אשתורת חיים עה"ת עמ' לג-לד {ובידו מסורה להט החרב המתהפכת}
קיח ע"א51 ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קמא
קיח ע"א51 ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץישרש יעקב (אבולפיה) ברכות ד ע"ב עמ' ד {עשה גבריאל שתי שליחויות}
קיח ע"א51 אש דגבריאל דחה האש בכבשן האשאמרות ה' השלם ח"א עמ' שז, ח"ג עמ' רנד
קיח ע"א51 גבריאל שר האש קירר הכבשןרנת יצחק משלי עמ' רסד
קיח ע"א51 גבריאל שר של אש ארד ואקרר מבפניםדובר צדק עמ' 27, 93, דובר צדק עמ' 145, שיחת מלאכי השרת עמ' 67
קיח ע"א51 גבריאל שר של אש ארד ואקרר מבפניםפרי צדיק וירא אות ד
קיח ע"א51 גבריאל שר של אשדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף י ע"ב
קיח ע"א51 ירד גבריאל משמים לקרר האש מבפנים שלא ישרפו הצדיקים והקדיח מבחוץ לשרוף את הזורקים אותם לתוך הכבשןבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' מז
קיח ע"א51 מלאך גבריאל הוא שר של אששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפב
קיח ע"א51 מלאך גבריאל שר של אששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכה
קיח ע"א51 שר של אש ירד ויעשה נס בתוך נסביאורי הראי"ה על אבות עמ' תמא {צ"ע הרי לפעמים אומרים שלמעט בנס עדיף? אם הנס נעשה לתועלת עבדי ה', טוב למעט הנס ולהשתמש ברדכי הטבע, ואם הוא כדי לזכות את ישראל ולקרב לבותיהם לאביהם שבשמים, טוב להגדיל את הנס [אמר ר' משה צואריאל - מקור לחילוק זה נמצא ברלב"ג, מלחמות השם מאמר ו פי"ב]}
קיח ע"א51 שר של אשס' העיקרים (מישור) עמ' קסה
קיח ע"א רשב"ם - איסור מלאכה בחוה"מ הוא מה"תגור אריה שמות פכ"ג הערה 28
קיח ע"א רשב"ם - חסד הוא עושה לעולם בכי טוב, כלומר בטוב שנותן לו, עשיר בשורו עני בשיו, מפסידו ממון ומכפר על גופותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שיא
קיח ע"א רשב"ם ד"ה וקרי ביה לא תשיאעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעו-קעח
קיח ע"א תוס' ד"ה ר' יוחנן - היו אומרים נשמת בשבת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שג
קיח ע"א רמב"ן - אין לך הלל חובה כאכילת פסחים שהוא שעת גאולהשירת הפסח אות קסב, קסג, קצד
קיח ע"א רמב"ן - אמירת הלל בנעימהשירת הפסח אות קסג
קיח ע"א רמב"ן - הלל דליל פסח נתקן להפסיק בושירת הפסח אות קסג
קיח ע"א רמב"ן - וכ"ת והא בגמרא דילן כו' דהתם הלל שעל עשיית מצוה לא קתנירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שח
קיח ע"א רמב"ן ד"ה וחוץ וכו' - ההלל בזה"זעטרת חן ח"ב עמ' יז
קיח ע"א רמב"ן ור"ן - בהא דלא נמנה הלל דליל פסח בשאר ימים טוביםשירת הפסח אות ט, קסא, קצד
קיח ע"א רמב"ן ור"ן - מפני מה בהגדה מברכין לאחר הללאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצה
קיח ע"א מהר"ם חלאוה - גדר הלל דליל פסחשירת הפסח אות קסג
קיח ע"א ר"ן ד"ה מאי - לילה של פסח כו' הלל שעל עשיית מצותלקוטי שיחות חט"ז עמ' 109
קיח ע"א ר"ן(כ"ו א' בהרי"ף) הא דלא מני ר"י הלל דליל פסחעטרת חן ח"ב עמ' עז, פא
קיח ע"א ר"ן(כ"ו ב' בהרי"ף) הלל של אכילת פסח - הלל של שירהעטרת חן ח"ב עמ' קז
קיח ע"א ר"ן(כ"ו ב' בהרי"ף) לענין ברכה על הלל דליל פסחעטרת חן ח"ב עמ' טו
קיח ע"א רא"ש פ"י ל"ג - חייב אדם לעסוק בהל' פסח וביצי"מ כל הלילה עד שתחטפנו שינהשירת הפסח אות נג, נז, צא
קיח ע"א רא"ש פ"י ל"ג - ר"א וחכמים סיפרו כל הלילה דזהו זמן הפסחשירת הפסח אות נז, סב
קיח ע"א ראב"ד - אע"ג דהד' כוסות סמכום באגדה עד ד' לשונות של גאולה וכו' , כבר גם כעת והבאתירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שג
קיח ע"א רבינו דוד - הלל דליל פסח הוא עיקר ההלל והשיר בשעת הגאולהשירת הפסח אות קסא-קסג, קצד
קיח ע"א רבנו דוד - אין מברכין לפני ההלל שבלילי פסחים שהרי מפסיקין אותו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' דש
קיח ע"ב01 נס בתוך נסבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
קיח ע"ב01 נס בתוך נספני מלך מועדים עמ' קצג
קיח ע"ב02 פתח גבריאל ואמר ואמת ה'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' ריא
קיח ע"ב03 ואמת ד' לעולם דגים שבים אמרוהו וכו' כך מצריים עולים מצד אחר וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות ח
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים אמרוהויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קי, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעא
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים אמרוהוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנט ע"א
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עו/ז ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן כא דף לד ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בשלח דף קנא ע"ב
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהו וכו'נתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רז
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רנח
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהוידו בכל סי' עז
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהולב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כא דף לה ע"ד
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהומאורי אור (אתרוג) עמ' לד, תוספת אור הערה 73, מלואים אות ג (הגה ד)
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהותורת חכם (הכהן, תיד) דף קנא ע"ב
קיח ע"ב03 ואמת ה' לעולם שר של ים אמרוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קסג
קיח ע"ב04 דגים שבים אמרוהולחם רב על סדור התפילה אות א' תרמד
קיח ע"ב04 דגים שבים אמרוהועץ הדעת טוב (תשסח) סי' טז
קיח ע"ב05 ישראל באותו הדור מקטני אמנה היונתיבות יצחק ח"ג עמ' שלג
קיח ע"ב05 ישראל מקטני אמונה היואור הרעיון עמ' רח
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו דור מקטני אמנה היו וכו'למחר אעתיר עמ' רפו-רפז
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמונה היה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' סא
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמונה היו וכו' שהמרו על ים סוף וכו'דרכי צדק עמ' שמ
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמונה היורנת יצחק תפלה עמ' קז
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו ואמרו כשם שאנו עולים מצ"א כך המצריים עולים מצד אחר כף, וברשב"םרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שלז, שעו
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכו' ואמרו כשם שאנו עולים מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחר וכו'אור ישראל (תרס) דף סז ע"א
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכו' ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד כף מצריים עולים מצר אחר וכו'כתב סופר אגדות כאן
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכו' כשם שאנו עולים מצד אחד, כך מצריים עולים מצד אחרחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שעג, על התורה תנינא עמ' תקפח
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכו' פלוט אותם ליבשהשירת הפסח אות קכז
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קג
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכה ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עז ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן כא דף לד ע"ד
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היויחל ישראל אבות ח"ה עמ' סב
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היוכוכבי אור (תשלד) עמ' מז
קיח ע"ב05 ישראל שבאותו הדור מקטני אמנהקדושת לוי (תרצט) דף מד ע"ג
קיח ע"ב06 וימרו על ים בים סוף וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 5
קיח ע"ב06 וימרו על ים בים סוף ישראל קטני אמנה היורוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קסא
קיח ע"ב06 וימרו על ים בים סוף מלמד שהמרו ישראל וכו' מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו אותןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' שמה, תטו
קיח ע"ב06 וימרו על ים בים סוףאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' נב
קיח ע"ב06 וימרו על ים בים סוףאבן ישראל על התורה עמ' לז
קיח ע"ב06 וימרו על ים בים סוףאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' יז אות א
קיח ע"ב06 וימרו על ים שאמרו כשם שאנו עולין מצד זה וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ערב, רעח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קז
קיח ע"ב06 מ"ד וימרו על ים בי"ס מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחר וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 247
קיח ע"ב06 מ"ד וימרו על ים בים סוף מלמד שהמרו ישראל וכו' ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחראוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' קסד
קיח ע"ב06 מאי דכתיב 'וימרו על ים בים סוף'השיר והשבח ח"א עמ' קלח
קיח ע"ב07 ישראל המרו ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחרתפארת צבי שמות עמ' רט
קיח ע"ב07 ישראל יראו ואמרו גם המה יעלו בצד השניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח כו
קיח ע"ב07 מלמד שהמרו וכו' כשם שאנו עולים וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נא
קיח ע"ב07 מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קפ, קצח
קיח ע"ב07 מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצרים עולין מצד אחרפאר יעקב ח"ג עמ' קכ
קיח ע"ב07 מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' תעד
קיח ע"ב07 מלמד שהמרו ישראל באותה שעהרנת יצחק תהלים עמ' תפד
קיח ע"ב08 אמרו ישראל כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרכסף נבחר (מרגליות) עמ' רפג
קיח ע"ב08 אמרו כשם שאנו עולים מצד אחד כך מצרים עולים מצד אחר, וברשב"םרנת יצחק תפלה עמ' קד
קיח ע"ב08 כך מצריים עולים מצד אחרשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קטז
קיח ע"ב08 כשם שאנו עולים מצד זה כך הםדברי שאול שמות עמ' קכד, קכח, קמ
קיח ע"ב08 כשם שאנו עולים מצד זה כך המצרים עולים מצד אחרדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 160
קיח ע"ב08 כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסט, תפא
קיח ע"ב08 כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תמב ד"ה וזדים
קיח ע"ב08 כשם שאנחנו עולים בצד זה כך הם עולים בצד אחרבגדי חמודות שמות פרק טו פסוק יב
קיח ע"ב08 כשם שעלינו אנחנו מן הים מצד זהחכמת התורה בשלח עמ' שלח
קיח ע"ב09 א"ל הקב"ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה, ורשב"ם - זכו לקבורה משום שאמרו כי ה' נלחם להם במצריםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קעה
קיח ע"ב09 א"ל הקב"ה לשר של ים פלוט וכו' אמר לפניו רבש"ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלו ממנוכרם טוביה עמ' רלא
קיח ע"ב09 א"ל הקב"ה לשר של יםלקוטי שיחות ח"כ עמ' 544
קיח ע"ב09 א"ל הקב"ה לשרו של ים פלוט אותם ליבשה וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' כה
קיח ע"ב09 אומר לשר של ים פלוט אותם ליבשההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' צז
קיח ע"ב09 אמר הקב"ה לים שיפלוט את הנטבעים וכו' והבטיח לו שישלם לו יותר אחד ומחצה במלחמת סיסראהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' עד
קיח ע"ב09 אמר הקב"ה לשר של ים פלוט אותם ליבשה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קח
קיח ע"ב09 שר של יםגור אריה בראשית פל"ב הערה 51
קיח ע"ב10 א"ל רבש"ע יש עבד שנותן לו רבו מתנה ולוקחהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רעט
קיח ע"ב10 יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר בוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קנג ע"ד
קיח ע"ב10 יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנז
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שנותן לו רבו וכו'שני אליהו דף סג ע"ג-ע"ד, סד ע"א
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנופאר יעקב ח"ג עמ' קכ
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה ממנוקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שלג
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנהתקנת השבין סי' ד (עמ' 15)
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שנתן לו רבו מתנהחכמת התורה נח עמ' שיב
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שרבו נותן לו מתנה וחוזר ונוטלו ממנועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קעו
קיח ע"ב10 כלום יש עבד שרבו נותן לו מתנה ונוטלהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' עג
קיח ע"ב10 כלום יש עבד, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' תכב
קיח ע"ב10 פלוט אותן ליבשהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תסג
קיח ע"ב10 שרו של ים טען להקב"ה כלום יש אדון שנותן מתנה לעבדו ונוטלו וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' רמט
קיח ע"ב11 יש עבד שתובע את רבובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 407
קיח ע"ב12 הים פלט את המצריים יבין שמועה (לעוו) עמ' ריא {היו חיים כשפלטם ושם מתו}
קיח ע"ב12 בשעה שפלט הים וכו' אז נחל קישון נעשה ערב וכו'ברית שלום (תעח) דף ז ע"ב
קיח ע"ב12 בשעה שפלט הים וכו' אז נחל קישון נעשה ערב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' מב
קיח ע"ב12 מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו אותן וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' ריא
קיח ע"ב12 נחל קישון וכו' פלוט אותם וכו' יש עבדידו בכל סי' תב
קיח ע"ב12 נחל קישון יהיה ערבחנן אלקים עמ' רכד
קיח ע"ב12 נחל קישון נעשה ערב לים טוףאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעט
קיח ע"ב13 וירא ישראל את מצרים מת יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רס {זה שרו של מצרים}
קיח ע"ב14 בפרעה כתיב שש מאות רכב, ואילו בסיסרא כתיב תשע מאותבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קנט
קיח ע"ב14 החזיר הקב"ה לים אחד ומחצה של מצריםרסיסי לילה סי' מו (עמ' 94)
קיח ע"ב15 כי אתא סיסראבית ישי (תשסד) דרשות עמ' נב
קיח ע"ב16 כוכבי השמים לוחמים בסיסראשיחות לספר בראשית עמ' שלה
קיח ע"ב17 כיון דנחיתו כוכבי דשמיא אקדירולבני ישראל (הישן) דרוש ד
קיח ע"ב18 א"ל הקב"ה לקישון לך והשלם ערבונך וכו', ורשב"ם ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' פד
קיח ע"ב18 אמר לו הקב"ה לנחל קישון לך והשלם ערבונך, מיד גרפם נחל קישון והשליכם לים וכו'חיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקפח
קיח ע"ב19 נחל קישון גרפם וכו' כשעברו ישראל את הים היו אומרים כשם שאנו עולים מצד זה מצרים עולים מצד אחר וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלז
קיח ע"ב19 נחל קישון גרפם שהנחל ערב לים סוף מה שפלט חיל מצרים והחזיר לו הקב"ה בשכרן חיל סיסראדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פב ע"ב
קיח ע"ב19 נחל קישון גרפם דברי טובה שופטים ח"א עמ' רז-רח {הצליח בכך רק משום שירדו להתקרר}, שה {תוס' - איך ירדו הכוכבים}, שי {ביאורים סדר הפסוקים לפי זה}
קיח ע"ב20 נחל קדומים, נחל שנעשה ערב מקדםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רל
קיח ע"ב21 מ"ד מושיבי עקרת הביתאוצר הכבוד
קיח ע"ב21 מאי דכתיב מושיבי עקרת הבית אמרה כנס"י לפני הקב"ה שמוני בניך כחולדה זו וכו'פאר יעקב עמ' קה
קיח ע"ב21 מושיבי עקרת הבית אמרה כנס"י שמוני בניך כחולדה הדרה בעיקרי בתיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצה {כנס"י, מלכבות, אם הבנים}
קיח ע"ב21 מושיבי עקרת הבית אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם שמוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקרי בתים, ורשב"ם ד"ה שמוני בניך - מרוב חטאם בגלות, ומהרש"א - דלמעליותא קאמר דמדמה לה לחולדה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סד
קיח ע"ב21 מושיבי עקרת הבית אמרה כנסת ישראל שמוני בניךמאיר בת עין (ביקיאם) דף סז ע"ד
קיח ע"ב21 מושיבי עקרת הבית עשוני בניך כחולדה וכו', רשב"םלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלז
קיח ע"ב21 מושיבי עקרת הבית שמוני בניך כחולדה הדרה בעקרי הבתיםמכתב סופר דף כז ע"א
קיח ע"ב21 מושיבי עקרת הביתמאיר בת עין (תשסו) עמ' 617
קיח ע"ב22 אמרה כנס"י ילקוט הגרשוני ח"א
קיח ע"ב22 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם שמוני בניך כחולדה זו הבאהפרי צדיק מצורע אות ו
קיח ע"ב22 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם שמוני בניך כחולדה זופרי צדיק ל"ג בעומר אות ו
קיח ע"ב22 אמרה כנסת ישראל שמוני בניך כחולדה הדרה בעיקרי הבתיםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קסא
קיח ע"ב22 חולדה שדרה בעיקרי הבתיםמנחם ציון (תשסד) עמ' קלג
קיח ע"ב22 חולדהבעקבי יעקב עמ' קכט
קיח ע"ב22 כחולדה הדרה בעיקרי בתיםמשך חכמה דברים פ' לא פס' יז
קיח ע"ב22 כחולדה הדרה בעיקרי בתיםציץ השדה - שדי יער עמ' שסח, שסט
קיח ע"ב22 כחולדה זו הדרה בעיקרי בתיםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פב ע"ב
קיח ע"ב22 כחולדה זו הדרה בעיקרי הבתיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' צט
קיח ע"ב22 כנסת ישראל עקרת הביתדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסו
קיח ע"ב22 עשאוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקר בתיםאור הצבי עמ' 52, 85, 208
קיח ע"ב22 רבונו של עולם שמוני בניך כחולדה זו שדרה בעיקרי בתיםמשך חכמה שמות פ' ג פס' יג-יד, הפטרת פקודי, דברים פ' לא פס' יז
קיח ע"ב22 שמוני בניך וכו' שדרה בעיקרי בתים וכו'אפיקי ים עמ' פג
קיח ע"ב22 שמוני בניך כחולדה הדרה בעיקרי הבתיםבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ו
קיח ע"ב22 שמוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקרי בתיםברכת אברהם (תשנד) עמ' פו
קיח ע"ב22 שמוני בניך כחולדה זו הדרה בעקרי בתיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ערה
קיח ע"ב23 אהבתי כי ישמע ה' אימתי אני אהובה לפניךחכמה מאין דף נג ע"א
קיח ע"ב23 אהבתי כי ישמע ה' אמרה כ"י לפני הקב"ה אימתימגן אברהם (לניאדו, שסג) דף צד ע"א
קיח ע"ב23 אהבתי כי ישמע ה' אמרה כנס"י רבש"ע וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תכז, יהושע-שמואל עמ' תכז
קיח ע"ב23 אהבתי כי ישמעמאיר בת עין (תשסו) עמ' 618
קיח ע"ב23 אמרה כנס"י אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנונילחם רב על סדור התפילה אות תתקלב
קיח ע"ב23 אמרה כנס"י לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך בשעה שתשמע קול תחנוניאלומת יוסף דף יא ע"א
קיח ע"ב23 אמרה כנס"י לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רצה
קיח ע"ב23 אמרה כנס"י רבש"ע אימת אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנוניפאר יעקב ח"ג עמ' קו
קיח ע"ב23 אמרה כנסת ישראל אימתי אני אהובה לפניךחכמת התורה משפטים עמ' קפו
קיח ע"ב23 אמרה כנסת ישראל וכו' אימת אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנוניאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קטו
קיח ע"ב23 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניבני יששכר ח"ב דף קיג ע"ב
קיח ע"ב23 מ"ד אהבתי כי ישמע ה' אמרהקדושת לוי (תרצט) דף צג ע"ב
קיח ע"ב23 מ"ד אהבתי כי ישמע ה' לקול תחנונימאיר בת עין (ביקיאם) דף סח ע"א
קיח ע"ב23 מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה'חכמת התורה בשלח עמ' תריט
קיח ע"ב23 מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני אמרה כנס"י לפני הקב"ה רבש"ע אימתי אני אהובה לפניך, בזמן שאתה שומע קול תחנונישם יחזקאל עמ' תעה
קיח ע"ב23 מאי דכתיב אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני אמרה כנסת ישראל אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע את קול תחנונישבט מישראל (קרמניץ) פרק קטז פסוק א
קיח ע"ב24 אימת אני אהובה בזמן שתשמע קול תחנוניתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק א הערה א
קיח ע"ב24 אימת אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנונינצח ישראל (הרטמן) עמ' קעז הערה 133
קיח ע"ב24 אימת אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנונינאוה תהלה עמ' תיג
קיח ע"ב24 אימת אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנוניקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קטו, קפח
קיח ע"ב24 אימת אני אהובה לפניך כשתשמע קולתקנת השבין סי' ו (עמ' 52)
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה וכו'שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף צג ע"א
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפני הקב"ה כשהוא שומעשמן הטוב (תשסו) עמ' תקלה
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע את קולי תחנונידרשות שמן רוקח עמ' כה, קמג, תמז
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכג
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנונידבר צבי - קדושת השבת עמ' קצה
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניקהלת יעקב יוה"כ עמ' קפב
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניתורת אביגדור ח"ג עמ' קמג
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך בשעה שאתה שומע קול תחנוניצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרצו-תרצח
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניך וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק ה לנעילה דף פז ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ד להודאה דף צד ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקתי דף שג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קג ע"ד, ודרוש ה [ראש השנה] פרק א דף קלז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסא ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דרוש ה/ח דף קכז ע"א, ותהלים דף קיו/ז ע"ג
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניךגבורות ה' עמ' רצד
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניךחכמת התורה ויצא עמ' שעז
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניךקהלת יעקב סוכות עמ' לג
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובה לפניךתהלות ישראל (קלוגר) עמ' ע, קסח, תתשפד, תתשפה, תתשפח
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובהשומע תפלה ח"א עמ' רמג
קיח ע"ב24 אימתי אני אהובהשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף צג ע"א
קיח ע"ב24 אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנונימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' לד
קיח ע"ב24 בזמן שאתה שומע קול תחנוניקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקלט
קיח ע"ב24 בזמן שאתה שומע תחנונישומע תפלה ח"ב עמ' צה
קיח ע"ב25 אמרה כנס"י אע"פ שדלה אני במצוות לי ראוי להושיעאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 207
קיח ע"ב25 אמרה כנסת ישראל וכו' אע"פ שדלה אני במצות לך אני ולי נאה להושיע+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפט
קיח ע"ב25 אמרה כנסת ישראל וכו' אע"פ שדלה אני במצותנועם אליעזר בראשית עמ' קיח ע"ב25
קיח ע"ב25 אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אע"פ שדלה אני מן המצות לך אני ולי נאה להושיע, ורשב"םרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כט
קיח ע"ב25 אע"פ שאני דלה מן המצוותמאיר בת עין (תשסו) עמ' 618
קיח ע"ב25 אע"פ שדלה אני במצוות לך אני וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ל עמ' רלה, דרוש לא עמ' רמו
קיח ע"ב25 אע"פ שדלה אני במצות לך אניפרי צדיק סוכות אות כט
קיח ע"ב25 אע"פ שדלה אני במצות לך אניתקנת השבין סי' ו (עמ' 43, 52), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 22), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 35), יב (עמ' 91), יד (עמ' 110)
קיח ע"ב25 אע"פ שדלה אני מן המצות לך אני ולי נאה להושיע, ורשב"ם - יותר מכל האומות כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסט
קיח ע"ב25 אע"פ שדלה אני במצות לי נאה להושיעלחמי תודה דף פ ע"א
קיח ע"ב25 אף על פי שדלה אני במצוות לך אני ולי נאה להושיעאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 205
קיח ע"ב25 אף על פי שדלה אני מן המצות לך אני ולי נאה להושיעאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רכה
קיח ע"ב25 דלה אני מן המצוותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קצ
קיח ע"ב25 דלה אני מן המצותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיג פסוק ז
קיח ע"ב25 דלותי ולי יהושיע אמרה כנסת ישראל אף על פי שאני דלה מן המצותמאיר בת עין (ביקיאם) דף סח ע"ב
קיח ע"ב25 דלותי ולי יהושיע אמרה כנסת ישראל וכו' אע"פ שדלה אני מן המצות לי נאה וכו'זרע שמשון (תשסג) בא אות נו
קיח ע"ב25 דלותי ולי יהושיעדרשות מהר"ם בנעט עמ' קנא
קיח ע"ב25 דלתי ולי יהושיע אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם אף על פי שדלה אני במצות לך אני ולי נאה להושיעתפארת צבי במדבר עמ' לב
קיח ע"ב25 דלתי ולי יהושיע אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם אף על פי שדלה אני במצות לך אני ולי נאה להושיעתפארת צבי בראשית עמ' ח
קיח ע"ב26 כשחלה ר' ישמעאל ברבי יוסי שלח לו רבי אמור לנו שנים ושלשה דברים וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלא
קיח ע"ב26 כשחלה ר"יפרי חיים (קנולר) פרשת ראה
קיח ע"ב26 כשחלה רבי ישמעאל בר' יוסי שלח לו רבי אמור לנו שנים ושלשה דברים שאמרת לנו משום אביך, ורשב"ם מים חיים (קרייסווירטה) עמ' קיא
קיח ע"ב26 לי נאה להושיע, ורשב"םרנת יצחק תהלים עמ' תקכג
קיח ע"ב26 לך אני ולי נאה להושיע, ורשב"םבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמח, דברים עמ' תקמד
קיח ע"ב28 אומ"ה מאי עבידתייהותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרכז, תתתב, תתשצט
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהו (לשבוחי)קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' ריד
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהו וכו' אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו וכו' ורש"ישירת הפסח אות קפז
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהו לשבוחי משום דעלינו גבר חסדו הא עלן לשבוחיהדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' דש
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהובאר שרים בראשית פ' חיי שרה דרוש ז אות ב
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהודברי שאול בראשית עמ' תקטז {ראובן בשמחת שמעון מה איכפת ליה}
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהוהדרת אליהו דרוש ב סי' ו ד"ה ובזה
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהוילקוט אוהב ישראל עמ' צ
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהופניני יחזקאל עמ' (רכא)
קיח ע"ב28 אומות העולם מאי עבידתייהושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנט
קיח ע"ב28 אומות מאי עבידתייהו דישבחוגבורות ה' עמ' רצו
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גויים אומות העולם מאי עבידתייהו ה"ק הללו את ה' כל גויים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו כ"ש אנן דגבר עלינו חסדו, ורש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שנב
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גויים וגו', אומות העולם מאי עבידתייהואור אברהם שמות עמ' צט
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גויים וכו' אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהונטעי אשל בראשית עמ' רג
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גויים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קג ע"ד
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גוים אומות העולם מאי עבידתייהונאוה תהלה עמ' תיז
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גוים וכו' או"ה מאי עבידתייהואור אברהם בראשית עמ' ריד
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גוים כי גבר עלינו חסדו אוה"ע מאי עבידתייהו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יב, תשסה, ח"ב עמ' שמח
קיח ע"ב28 הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים אוה"ע מאי עבידתייהו כו'עקבי אבירים (תשסה) עמ' שמב
קיח ע"ב28 הללו את ה'ילקוט הגרשוני ח"א
קיח ע"ב28 כל גוים וכו' אומות העולם מאי עבידתייהוקהלת יעקב פסח ח"א עמ' ריד, תקיב, תקלד
קיח ע"ב28 למה יהללו הגוים מה שגבר עלינו חסדוקהלת יעקב שבועות עמ' צט
קיח ע"ב28 למה יהללו הם במה שגבר עלינו חסדוחכמת התורה אחרי מות עמ' לח
קיח ע"ב28 מ"ד הללו את ה' כל גוים או"ה מאי עבידתייהוקדושת לוי (תרצט) דף ל ע"ב, סט ע"ג, קלו ע"ב
קיח ע"ב28 מ"ד הללו את ה' כל גוים וכו' אגבורות וכו' כ"ש אנןידו בכל סי' אלף קלו
קיח ע"ב28 מאי דכתיב הללו את ה' כל גוים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תכז ד"ה תהלים
קיח ע"ב28 מאי דכתיב הללו כל גוים אומות העולם מאי עבידתייהוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סז
קיח ע"ב28 מאי דכתיב הללופירושי ראשונים
קיח ע"ב28 משום כי גבר עלינו חסדו יהללו הגויםזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף יב ע"ג
קיח ע"ב29 אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קלט
קיח ע"ב29 אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' קנ
קיח ע"ב29 ה"ק הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו כ"ש אנו דגבר עלינו חסדורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' לה
קיח ע"ב29 הללו את ד' וכו' כש"כ אנו וכו'דברי יואל פ' בשלח דף שע ע"א
קיח ע"ב29 הללו את ד' וכו' כש"כ אנו וכו'דברי יואל פ' נשא דף קפז ע"א
קיח ע"ב29 הללו את ה' אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהורנת יצחק שמואל עמ' תפא, ישעיה עמ' קנ, תהלים עמ' עג, שיח, תקכח
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גויים אגבורות דקא עבידשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רמ
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גויים אגבורות וכו'אור אברהם - רות עמ' שלו
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גויים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהורנת יצחק תפלה עמ' קטו
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גויים אגבורות ונפלאות דקא עביד להו וכו' כל שכן אנן כי גבר עלינו חסדוזרע שמשון (תשסג) בא אות נח
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גויים אניסים דעבד עמנו וכש"כ אנן דגבר עלינו חסדועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריד
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעבד בהדייהודברי יואל פ' אמור דף רפא ע"ב
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפו עמ' קלא
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהוטל חיים (פרידלנדר) עמ' לה
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהולקט אמרי קודש - בראשית עמ' קסד
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קס
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות וכו'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפז
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים וגו' אגבורות ונפלאות וכו', רש"יאור אברהם - הגדה של פסח עמ' רכד
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים וכו' כ"ש אנו דגבר עלינו חסדורנת יצחק תפלה עמ' נז
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים וכו' כל שכן אנו דגבר עלינו חסדובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתט, ויקרא עמ' תקמז
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' קעו
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים כו' כ"ש אנו דגבר עלינו חסדו, ורש"י ורשב"םרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעד-קעה, רפג, רחצ
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים מה דעביד עמהון וכל שכן אנן כי גבר עלינו חסדובני יששכר ח"ב דף פד ע"א
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים על הנסים דעביד בהדייהו וכ"ש אנן וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' ק
קיח ע"ב29 הללו את ה' כל גוים על נסים דעביד בהדייהומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלה
קיח ע"ב29 וכל שכן אנו שגבר עלינו חסדוכד הקמח (מישור) עמ' קכא
קיח ע"ב29 כל שכן אנו דגבר עלינו חסדורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רסב
קיח ע"ב30 ועוד עתידה מצרים שתביא דורון למשיחניבי זהב עמ' תקיא
קיח ע"ב30 מלכי עכו"ם עתידין להביא דורון למלך המשיח וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' קה
קיח ע"ב30 עתידה מצרים שתביא דורון למשיח וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 242
קיח ע"ב30 עתידה מצרים שתביא דורון למשיחבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רמח, רנט
קיח ע"ב30 עתידה מצרים שתביא דורון למשיחברכת אברהם (תשנד) עמ' פט
קיח ע"ב30 עתידה מצרים שתביא דורון למשיחדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רסח
קיח ע"ב30 עתידה מצרים שתביא דורון למשיחדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תעט
קיח ע"ב30 עתידה מצרים שתביא דורץ למשיחשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רטו
קיח ע"ב31 המצריים נתנו אכסניא לבנ"יאמרי מאיר (מאירי) משלי פל"א פסוק כו
קיח ע"ב31 קבל מהם אכסניא עשו לבני במצריםפירוש המכבי שמות עמ' קעח
קיח ע"ב34 נשאה מלכות [רומי] קל וחומר בעצמה וכו' געור בחיה שכל מעשיה נבתבין בקולמוס אחדאוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שב
קיח ע"ב35 אמר הקב"ה לגבריאל גער חית קנה וכו', געור חית קנה שדרה בין הקנים דכתיב יכרסמנה חזיר מיעראוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תלד
קיח ע"ב35 אמר לו הקב"ה לגבריאל גער חית קנה וגו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
קיח ע"ב36 געור חית קנה שדרה בין הקניםברית שלום (תעח) דף ק ע"ב
קיח ע"ב36 געור חית קנה שדרה בין הקניםברית שלום (תשסח) עמ' תרמא
קיח ע"ב36 גער חית קנה געור חיה וקנה לך עדהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נד ע"ד
קיח ע"ב36 גער חית קנה געור חיה וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' ריט
קיח ע"ב36 גער חית קנה גער חיה שדרה בין הקנים וכו'אפיקי ים עמ' קטז
קיח ע"ב36 גער חית קנה הדרה בין הקניםיפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לה דף קפב ע"ג
קיח ע"ב36 גער חית קנה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 39, 273, 115
קיח ע"ב36 גער חית קנהכור לזהב ח"ב עמ' 156
קיח ע"ב36 גער חית קנהכרם פתחיה גפן יא
קיח ע"ב36 לגבריאל גערילקוט הגרשוני ח"א
קיח ע"ב36 לעת"ל המשיח לא יקבל דורון ממלכות רומינצח ישראל (הרטמן) עמ' תשלב הערה 59
קיח ע"ב37 יכרסמנה חזיר מיער זו רומילבני ישראל (הישן) דרוש ד
קיח ע"ב38 געור בחיה שכל מעשי' נכתבין בקולמוס אחד וכו'ברית שלום (תעח) דף יז ע"ב
קיח ע"ב38 געור בחיה שכל מעשי' נכתבין בקולמוס אחד וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קז
קיח ע"ב38 געור בחיה שכל מעשיה נכתבים בקולמוסנצח ישראל (שנט) פרק לח דף מח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לה דף קפא ע"ג
קיח ע"ב38 גער חית קנה געור בחיה שכל מעשיה נכתבין בקולמוס אחדאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רפז
קיח ע"ב38 גער חית קנה וכו' געור בחיה שכל מעשיה נכתבין בקולמוס אחדאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' תכג
קיח ע"ב38 גער חית קנה וכו' געור בחיה שכל מעשיה נכתבין בקולמוס אחדאוצרות חיים - מצוות עמ' רנד
קיח ע"ב38 כל מעשיה נכתבין בקולמוס אחדנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשלא
קיח ע"ב39 עדת אבירים בעגלי עמים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 74
קיח ע"ב40 מתרפס ברצי כסף שפושטין יד לקבל ממון וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קה
קיח ע"ב40 מתרפס ברצי כסףפירושי ראשונים
קיח ע"ב40 פזר עמים מי גרם להם לישראל שיתפזרו קריבות שהיו חפצין לאוה"עאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפז
קיח ע"ב40 פזר עמים קרבותפירושי ראשונים
קיח ע"ב41 בזר עמים קרבות יחפצון מי גרם להם לישראל שיתפזרו ביה"א וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רמו
קיח ע"ב41 מי גרם להם לישראל שיתפזרו וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קג
קיח ע"ב41 מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין או"ה קריבות שהיו חפצין בהןאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רכז
קיח ע"ב41 מי גרם להם לישראל שיתפזרואגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' ב, פט
קיח ע"ב41 מי גרם לישראל שיתפזרו בין אומות העולם וכו', ומהרש"א דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שסה
קיח ע"ב41 מי גרם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם, ומהרש"אדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שפח
קיח ע"ב41 מי גרם לישראל שנתפזרו בין האומות קריבות שהיו חפצים בהןמגדל עוז (תשעח) עמ' שכג
קיח ע"ב42 שלש מאות וס"ה שווקים יש בכרך גדול וכו'נצח ישראל (שנט) פרק יח דף כח ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כג דף צה ע"א
קיח ע"ב42 שלש מאות וששים וחמשה שווקים בכרך גדול של רומי וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' טז
קיח ע"ב42 שס"ה שווקים בכרך גדול של רומיבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 441
קיח ע"ב42 שס"ה שווקים יש בכרך גדול של מלכות רביעיתנצח ישראל (הרטמן) עמ' ת
קיח ע"ב42 שס"ה שווקים שברומיכור לזהב ח"ב
קיח ע"ב46 כגון את וחברך וכו' כי ליושבים לפני ה' יהיה ישמח חיים (תשסה) מע' ל אות לט
קיח ע"ב46 כגון את וחברך וכו' כי ליושבים לפני ה'דרכי חיים פרק ג' משנה ד (דף צ"א ד"ה אבל)
קיח ע"ב46 לך ולחברך ולחברי חברך וכו'ראה חיים חלק ב דף נט ע"ג (דף ק"א ע"א ד"ה עוד)
קיח ע"ב47 ליושבים לפני ה'אמרי אמת (אמדו) דף נג ע"ב
קיח ע"ב48 מאי כי ליושבים לפני ה' אר"א זה המכיר מקום חברו בישיבה איכא דאמרי זה המקבל פני חברו בישיבה, במהרש"אשם דרך דברים עמ' שג
קיח ע"ב48 מאי כי ליושבים לפני ה' אר"א זה המכיר מקום חברו בישיבה, במהרש"אשם דרך - הישר והטוב עמ' קג
קיח ע"ב רש"י ד"ה ואקדיח מבחוץ - לשרוף את הזורקים אותן לתוך האור וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכא
קיח ע"ב רשב"ם - זכו המצרים לקבורה בזכות שאמרו כי ה' נלחם להם במצריםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שיא, שלט
קיח ע"ב רשב"ם ד"ה יאתיופירושי ראשונים
קיח ע"ב רשב"ם ד"ה נחל - שגרפם ליםרנת יצחק יהושע עמ' רפ
קיח ע"ב רשב"ם - פרנסה לדגיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסד {מה שיש בים הצפוני הוא רק פרנסה לדגים - ע"פ פדר"א פ"ג שרוח צפון אינו גמור}
קיח ע"ב מהרש"א לענין תחנוניםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' מב, פח
קיח ע"ב חתם סופר ד"ה שמוני - אכן כל שביבשה טמא בים טהור וכן בהיפך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תטו ד"ה ונראה
קיט ע"א01 המכיר מקום חבירו בישיבהדובר צדק עמ' 49, 57, 66, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 51 (סי' נו)
קיט ע"א01 המכיר מקום חבירו בישיבהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקסז
קיט ע"א01 המכיר מקום חבירו בישיבהשערי הישיבה ח"א עמ' סד
קיט ע"א01 המכיר מקום חברו בישיבה, רש"י ומהרש"אשם דרך - כתר תורה עמ' קצט
קיט ע"א01 זה המכיר מקום חבירו בישיבה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' שפד, תנז
קיט ע"א01 זה המכיר מקום חבירו בישיבהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנא
קיט ע"א01 זה המכיר מקום חבירודברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרפט
קיט ע"א02 המקבל פני חבירו בישיבהשערי הישיבה ח"א עמ' רסט, רעד
קיט ע"א02 המקבל פני חבירומשמרת איתמר (תשסז) עמ' קיד
קיט ע"א02 המקבל פני חברו בישיבה, מהרש"אשם דרך - כתר תורה עמ' סט, קסו
קיט ע"א02 מאי ולמכסה עתיקאוצר הכבוד
קיט ע"א02 מאי למכסה עתיק וכו' זה המכסה כו'טוב ירושלים דברים פכ"ב פסוק ו
קיט ע"א02 מאי למכסה עתיק זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לב
קיט ע"א02 מאי למכסה עתיק זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעו
קיט ע"א02 מאי למכסה עתיק זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומיןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מד ע"ב
קיט ע"א02 מאי למכסה עתיק זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומין, ומאי נינהו סתרי תורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רנג-רנד, תשכב, במדבר עמ' תקפב
קיט ע"א03 דברים עתיקים שכיסה עתיק יומיןמנחת קנאות עמ' קפו
קיט ע"א03 דברים שכיסה עת"י הן סתרי תורה ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' ט
קיט ע"א03 דברים שכיסה עתיק יומין ומאי נינהו סתרי תורהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ט, יב
קיט ע"א03 דברים שכיסה עתיק יומיןביאור הגר"א על משלי פרק כה פסוק ב
קיט ע"א03 דברים שכיסה עתיק יומיןתורת מנחם חנ"ד עמ' 293
קיט ע"א03 דברים שכיסה עתיק יומיןמנחת קנאות עמ' כד
קיט ע"א03 המכסה דברים שכיסה עתיק יומיןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שעג
קיט ע"א03 זה המכסה דברים שכיסה עתיק יומיןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' נ
קיט ע"א03 ולמכסה עתיק וכו'טוב טעם בראשית עמ' ה
קיט ע"א03 ולמכסה עתיקאורות התורה י, ג
קיט ע"א03 למכסה עתיק זה המכסה דברים שכסה עתיק יומין ומאי ניהו סתרי תודהשירי משכיל כלל ט פרט ט
קיט ע"א05 המגלה דברים שכסה עתיק יומין ומאי ניהו טעמי תורהפרי צדיק בראשית אות ד, נח אות ז, וישב אות ט, ויגש אות ז, פדיון הבן אות א, קדושים אות ז, ל"ג בעומר אות ח, בהר אות יג, בחוקותי אות ד, שבועות אות ב, קרח אות ו, חוקת אות יא, פנחס אות יד, עקב אות ב, שופטים אות ט, כי תצא אות ה, טו, ראש השנה אות ב, האזינו אות ג
קיט ע"א05 ואיכא דאמרי זה המגלה דברים וכו' מאי נינהו טעמי תורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רנד, מלכים עמ' כ
קיט ע"א05 ואיכא דאמרי זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי תורהבן מלך - חכמה ומוסר עמ' עט
קיט ע"א05 זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין מאי נינהו טעמי תורהזכור לדוד עמ' לט
קיט ע"א05 זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומיןפירוש המכבי דברים עמ' צב
קיט ע"א06 ומאי נינהו טעמי תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלז
קיט ע"א07 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו וכו', ורש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יז
קיט ע"א07 בא וראה שלא כמדת וכו' הקב"ה נוצחין אותו ושמח שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניודרכי התשובה עמ' קעט
קיט ע"א07 בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם בשר ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמחמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קדושים לא
קיט ע"א07 בא וראה שלא כמידת הקב"ה מדת בו"ד בו"ד מנצחין אותו ועצב אבל הקב"ה מנצחין אותו ושמח וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עח ע"א
קיט ע"א07 בשעה שישראל מנצחים את הקב"ה וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קמ
קיט ע"א07 זמרו לאדון שמנצחין אותו ושמחתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרעו
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחים אותו ושמחאחרית לאיש שלום דף כ ע"ב
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחים אותו ושמחאמרי חמד ח"ב דף ד ע"ב
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחים אותו ושמחימים אחדים דף נב ע"ד
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחים אותו ושמחקומץ המנחה (צונץ) דרוש ג אות ד
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחין אותו ושמחבמסילה נעלה עמ' שמז
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחין אותו ושמחלישרים תהלה (תשסד) עמ' קל
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחין אותו ושמחקרן לדוד בראשית עמ' עג, שמג
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחין אותו ושמחשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קא, שיא
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחין אותו ושמחשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנג
קיט ע"א07 זמרו למי שמנצחין אותו ושמחשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכא
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחים אותו והוא שמחשבט מישראל (קרמניץ) פרק נא פסוק ו
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמח שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'תפארת צבי במדבר עמ' כה
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ערה, שמות עמ' תתקסד, תתקסו, ויקרא עמ' ת, במדבר עמ' שכא
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחבינה לעתים (תח) דרוש ד דף יא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף סד ע"ב
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שפא ד"ה אבל
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחימי דוד (תשסז) עמ' י, יד
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחלהורות נתן ויקרא עמ' עח
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלב
קיט ע"א07 זמרו למי שנוצחין אותו ושמחשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
קיט ע"א07 למי שנוצחין אותו ושמחקול ששון (גולדברג) אות לב
קיט ע"א07 למנצח הקב"ה מנצחין אותו והוא שמחנטריקן (תשעד) עמ' סו
קיט ע"א07 למנצח למי שמנצחים אותו ושמחראה חיים ח"ב דף סו ע"ג [רלא ע"א ד"ה אבל]
קיט ע"א07 למנצח למי שנוצחים אותו ושמחערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 400, 359
קיט ע"א07 למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמחפרי צדיק פורים אות ה
קיט ע"א07 למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמחשרתי ח"א עמ' רע
קיט ע"א07 מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שמנצחין אותו ושמחלהורות נתן דברים עמ' רלו
קיט ע"א07 מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמח וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תה
קיט ע"א07 מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמחאור מאיר ח"ב עמ' רמא
קיט ע"א07 מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמחהכנה דרבה (תשסט) עמ' לא
קיט ע"א07 מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמחישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמח
קיט ע"א07 מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמחשארית מנחם - מאמרים עמ' רמא
קיט ע"א07 נוצחים אותו ושמחמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט
קיט ע"א08 אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמחס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רטז
קיט ע"א08 בשר ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמחשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סד, קסו
קיט ע"א08 הקב"ה נוצחין אותו ושמח שנאמר וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' מא-ב, ויקרא עמ' רלח
קיט ע"א08 הקב"ה נוצחין אותו ושמחנועם אלימלך (תשסא) עמ' שנה
קיט ע"א11 הקב"ה חותר חתירה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שעא
קיט ע"א11 הקב"ה חותר חתירה מתחת כסא הכבוד לבע"תמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' מא, מב
קיט ע"א11 וידי אדם ברכת מועדיך לחיים ח"א דף קלז ע"ג [תצב ע"א ר"ה וזה] {שידי אדם שעושים צדקה}
קיט ע"א11 וידי אדם וכו' זה ידו של הקב"ה וכו'נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לג
קיט ע"א11 וידי אדם וכו' זה ידו של הקב"ה שפרושה תחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובהנחלה לישראל (תשעא) עמ' נ
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת זה ידו של קב"ה שהיא פרושהצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קה ע"א
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהם וידו כתיב מלמד שידו של הקב"ה פרושה מתחת כנפי החיות לקבל את השביםכסף נבחר (מרגליות) עמ' ח, יא
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 212, ח"ב עמ' 127
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהם ידו כתיב וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף קמ"ח ע"ד (דף תקלד ע"א ד"ה ידוע)
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהם ידו כתיב זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדיןבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קפד
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהם ידו כתיבשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' י, קכ
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהםמאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' מט {לעניני תשובה, בחינת יושר ובחינת עיגולים}
קיט ע"א11 וידי אדם מתחת כנפיהם ידו כתיבברכת מועדיך לחיים ח"א דף קמח ע"ד [תקלד ע"א ד"ה ידוע]
קיט ע"א11 וידי אדם פרוסות לבעלי תשובהביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק יט
קיט ע"א11 וידי אדם תחת כנפיהם זה ידו של הקב"ה וכו' לקבל בתשובהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לג, עז
קיט ע"א11 וידי אדם תחת כנפיהם ידו כתיברסיסי לילה סי' נד (עמ' 148), תקנת השבין סי' יב (עמ' 112), טו (עמ' 164)
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה הפרושה תחת כנפי החיות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ו עמ' מו, דרוש ו עמ' מח
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בע"ת מפני מדה"דמכתב מאליהו ח"ד עמ' 76
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' פט
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפט ד"ה ואיש
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהאור הצבי עמ' 44, 318
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהאיש צעיר דף כו ע"ב
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מידת הדיןראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק א אות סו
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' כו, נה
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"האמרי יוסף בראשית דף פו ע"ב
קיט ע"א11 זה ידו של הקב"ההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' קצה, קצח
קיט ע"א11 זו ידו של הקב"ה שפרוסה וכו' לקבל בעלי תשובהחלק יעקב (קנטור) דרוש ג
קיט ע"א11 יד הקב"ה פרושה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכו, רנז, שכד
קיט ע"א11 ידו כתיב זה ידו של הקב"האמרי יוסף שמות דף קסח ע"א
קיט ע"א11 ידו כתיבתקנת השבין סי' יב דף נז ע"ב {יד ימין מידת חסד}
קיט ע"א11 ידו פרוסה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קנז, רנד
קיט ע"א11 ידו פרוסה מתחת כנפי החיותשמן ראש סוכות ח"א עמ' ל, שכב
קיט ע"א11 ידו פרושה תחת כנפי החיותעטרת תפארת דף כח ע"ד, כט ע"א
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ה
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכה, תטו
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קא
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלה, שמב
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה לקבל שביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שיח
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהאוצר המאמרים (תשס) עמ' ח
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהלחמי תודה דף פז ע"ב
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהספר החיים (תשנג) עמ' קלח
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהס' החיים (תשנג) עמ' קלח
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' כ, ויקרא-במדבר עמ' שב, דברים עמ' לא, קפא
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרושה לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפז
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרושה מתחת כנפי החיות וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ד, לא, עד
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרושה מתחת כנפי החיותמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תמה, תקלד, תרצו
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרושה תחת כנפי החיותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רצ
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרושה תחת כנפי השכינהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קא
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה פרושהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמח, קפז
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה שהיא פרוסה לקבל בעלי תשובהדרשות הצל"ח השלם עמ' סב, סד, קפג
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה שהיא פשוטה תחת כנפי החיותנתיבות עולם ח"ב עמ' קע
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה שפרוסה וכו' לקבל בעלי תשובה מיד מדה"דבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרנט, מלכים עמ' שסה
קיט ע"א11 ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רעח, דברים עמ' נג
קיט ע"א11 ימין הקב"ה פשוטה לקבל שביםזכרון דברים (תשנט) עמ' עו
קיט ע"א11 מאי דכתיב וידי אדם וגו' זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדיןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עח ע"א
קיט ע"א11 מאי דכתיב וידי אדם וכו' זה ידו של הקב"ה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף קל"ז ע"ג (דף תצב ע"א ד"ה וזה)
קיט ע"א11 מאי דכתיב וידי אדם וכו' זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדיןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קנ
קיט ע"א11 מאי דכתיב וידי אדם תחת כנפיהםלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שו דף צה/צח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפב ע"ב; ס' הכוונות (שפ) דף מה ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף נז ע"ב
קיט ע"א11 מאי דכתיב וידי אדםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 250
קיט ע"א12 כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדה"ד וכו'אפיקי ים עמ' מ
קיט ע"א12 פשוטה לקבל שביםחקל יצחק (תשסג) עמ' קיח
קיט ע"א12 שפרושה תחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובהמדבר יהודה (תשסב) עמ' נ
קיט ע"א13 אוצרות יוסףישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 425
קיט ע"א13 יוסף הביא את כל העושר של העולם למצריםבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות ג
קיט ע"א13 כל הכסף וזהב לקט יוסףזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות נה
קיט ע"א13 כל כסף וזהב וכו' וכשעלו ישראל ממצרים וכו'מתנת חיים מאמרים ח"א עמ' סה
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם וכו'משנת חיים שמות עמ' סא, פב
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים וכו' בשאר ארצות מנין כו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שצט
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים וכו' וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן וכו' ועדיין מונח ברומיפאר יעקב ח"א עמ' צו, שנט, ח"ג עמ' תקצ
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים וכו' וכשעלו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רסה
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצריםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעא עמ' מה, דרוש קפט עמ' קמו
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצריםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יד דף תמט ע"ד
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצריםמשך חכמה בראשית פ' מא פס' כא
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטואמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קצח
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קפ
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקעה
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם כו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 153
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם ליקט יוסף וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 237
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם לקט יוסףשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כד
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם לקטו יוסף והביאו למצריםעטרת יהושע בראשית עמ' רנד
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם לקטו יוסף והביאו למצריםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קב
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם לקטו יוסף והביאו למצריםרביד יוסף (תשסא) עמ' 4
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולם לקטו יוסף וכו' ישראל העלוהו עמהםשירת הפסח אות קי-קיב
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולםתורת מנחם חלק ל עמ' 276
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שבעולםתורת מנחם חנ"ט עמ' 256
קיט ע"א13 כל כסף וזהב שיש בעולם יוסף לקטו והביאו למצריםאבן יהושע עמ' 81
קיט ע"א13 כל כסף שבעולם לקט יוסףמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קפו
קיט ע"א13 ליקט יוסף כל כסף וזהב שבעולםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעח
קיט ע"א14 וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא, אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען בשאר ארצות מנין וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' צד
קיט ע"א14 כסף מצריםבעקבי יעקב עמ' קצז
קיט ע"א15 בשאר ארצות נזר הקדש ח"ג עמ' שפו {בעת הרעב במצרים היה רעב בכל העולם}
קיט ע"א16 וינצלו את מצרים עשו אותה כמצולה שאין בה דגים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף לז ע"א
קיט ע"א16 וינצלו את מצרים עשאוה כמצודה זו שאין בה דגןשם יחזקאל עמ' שלו
קיט ע"א16 כשעלו ישראל ממצרים העלו עמהן אוצרות יוסףדברי יואל פ' ויגש דף תכא ע"א
קיט ע"א16 כשעלו ממצרים העלו עמם את הזהבפרפרת התורה עמ' רסז
קיט ע"א17 כמצודה, כמצולהעולם ברור פרק לט
קיט ע"א17 עשאוה כמצודה זו וכו' ר"ש אמר כמצולה שאין בה דגיםמדבר קדמות (תשסח) עמ' נ
קיט ע"א17 עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן וכו' כמצולה שאין בה דגיםדרשות מעבר יבק עמ' מט
קיט ע"א17 עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן ר"ש אמר כמצולה שאין בה דגיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תכט ד"ה ואסיים
קיט ע"א18 כמצולה שאין בה דגיםזכרון אליעזר עמ' קס
קיט ע"א18 כמצולה שאין בה דגיםיד אהרן עמ' קי
קיט ע"א18 עשאוה כמצולה זו שאין בה דגיםמגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) דרוש נ סימן קסג דף א ע"ב [?]; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קד ע"ב, וברכות פרק א דף יז ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בא דף פה ע"ג
קיט ע"א18 עשאוה כמצולה שאין בה דגיםמרפא לנפש בראשית עמ' שפח
קיט ע"א18 שעשאוה ישראל למצרים כמצולה שאין בה דגיםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בא מאמר טו
קיט ע"א21 אסא משלם שוחד גדולשיחות לספר שמות עמ' קנא
קיט ע"א21 בא אסא ונטלו וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קסג, דברי הימים עמ' קצג
קיט ע"א22 בא יהושפט ונטלו מבני עמוןרנת יצחק מלכים עמ' שכו
קיט ע"א24 באו כשדיים ונטלוהו מצדקיהורנת יצחק ישעיה עמ' תסא
קיט ע"א26 ג' אוצרות אצר יוסף וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רצא
קיט ע"א26 ג' אוצרות הן וכו'אהל אלימלך עמ' צה
קיט ע"א26 ג' מטמוניות אצר יוסף וא' גנז לצדיקים לעתיד לבאצמח צדיק (תשסז) עמ' קיב
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף א' נתלגה לקרח וא' נתגלה לאנטונינוס וא' גנוזה לצדיקים לעת"לדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רעז
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצריםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 391
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצריםגור אריה בראשית פ"ב הערה 45
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצריםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קנט
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצריםמגלה צפונות ח"א פרשת מקץ
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצריםתורת מנחם חכ"א עמ' 125, חכ"ו עמ' 122
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים, אחת נתגלה לקרח, ואחת נתגלה לאנטונינוס ואחת גנוזה לצדיקים לעת"לשם יחזקאל עמ' שלו
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 315
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שנד
קיט ע"א26 ג' מטמוניות הטמין יוסף וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתעא-תתעב
קיט ע"א26 ג' מטמוניות וכו' א' נתגלה לקורחהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכג
קיט ע"א26 ג' מטמוניות כו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 193
קיט ע"א26 היו ג' אוצרותמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' קכג
קיט ע"א26 מטמוניות הטמין יוסף במצריםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קיד ע"א
קיט ע"א26 מטמוניותתורת מנחם חכ"ט עמ' 266
קיט ע"א26 שלוש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלתה לקורחמנחת ישראל עמ' קמד
קיט ע"א26 שלוש מטמוניותפירושי ראשונים
קיט ע"א26 שלש מטמונות הטמיןדרשות הרא"ש דף לז ע"א דרוש לה
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף אחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס ואחת נגנזה לצדיקים לעתיד לבואעטרת צבי (טאקסין) דף לד ע"ב
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף אחת נתגלה לקורח וכו' ואחת גנוזה לצדיקים לעת"לשרגא המאיר על התורה עמ' שעו, תסט
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת וכו'דרשות מעבר יבק עמ' מט
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרח ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כה ע"א
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרח וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' קסג, ח"ה עמ' רעג
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרחאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קטו
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרחהר יראה מאמר נג
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים ואחת גנוזה לצדיקים לעת"לבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שצז
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים וכו' ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבאברית אברם עמ' תקל
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצריםבית העוזיאלי (שסד) פרשת קורח דף עט ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עו ע"ד
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצריםניבי זהב עמ' שעא
קיט ע"א26 שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים, ורשב"םגבורת יצחק שבועות עמ' קכב
קיט ע"א26 שלש מטמוניות וכו' אחת נתגלה לקרחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעו, ח"ב עמ' עב
קיט ע"א26 שלש מטמוניות וכו' לעת"לתורת מנחם חכ"ז עמ' 251
קיט ע"א26 שלש מטמוניות וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רנא
קיט ע"א26 שלש מטמוניות טמן יוסףיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעח
קיט ע"א26 שלשה אוצרות הןתפארת צבי בראשית עמ' תתכב
קיט ע"א26 שלשה מטמוניות וכו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' ק
קיט ע"א27 ה' זימן לקורח את אוצרות יוסףבין המשפתים בראשית עמ' קח
קיט ע"א27 לקרח נתגלה אחד ממטמונות של יוסףימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רטו
קיט ע"א28 גנזו לצדיקים לעתיד לבואספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעז
קיט ע"א28 יוסף הצדיק גנז אוצר לישראל ולעתיד לבוא יתגלהאור לשמים (תשסג) עמ' רטו
קיט ע"א28 עושר שמור וכו' זו עשרו של קרחהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קכג
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו זה עשרו של קרחרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תי
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קורחאור לפני הדורשין עמ' 39
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קרחפניני יחזקאל עמ' שמו
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קורח, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קמד
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קרחיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב סי' ח דף ר ע"ג
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קרח, ורשב"םרנת יצחק - פרק חלק עמ' תסד
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זו עשרו של קרחס' חסידים סי' תסח
קיט ע"א28 עושר שמור לבעליו לרעתו זו עשרו של קרחשרתי - חבר הקיני עמ' כד
קיט ע"א28 עשרו של קרח שמורשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קלז
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה הממוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק ג
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם המעמידו על רגליויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצח, ח"ב עמ' מב
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליובן פורת יוסף (תשעא) עמ' רסט
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' לח
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלב
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תכט
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'ריא
קיט ע"א29 היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רצ
קיט ע"א29 היקום וכו' זה ממונו של אדם שמעמידופרי צדיק קרח אות ח
קיט ע"א29 היקום וכו' זה ממונו של אדם שמעמידורסיסי לילה סי' נב (עמ' 123)
קיט ע"א29 ואת היקום אשר ברגליהם אלו ממונו של אדם שמעמידים אותו על רגליהםאמרי השכל עמ' 98
קיט ע"א29 ואת היקום אשר ברגליהם זה הממוןעמק תפלה (תשסו) עמ' קה
קיט ע"א29 ואת היקום זהו הממון שמעמידו על רגליוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רטז
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם אמר ר' אלעזר זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודרכי ציון עמ' קי
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם אמר רבי אלעזר זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות כט
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליושרתי ח"א עמ' רנ
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שלח
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליובית יצחק (ויינברגר) עמ' רכט
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליולחמי תודה דף יט ע"א, פו ע"ב, קיא ע"ב, קכד ע"א
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ריג
קיט ע"א29 ואת כל היקום אשר ברגליהם זהו ממונו של אדםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכד
קיט ע"א29 ואת כל היקום וגו' אר"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיד
קיט ע"א29 ואת כל היקום וגו' זה ממונו של אדם וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלא, ח"ו עמ' רנה
קיט ע"א29 ואת כל היקום וגו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 597, פ"ג הערה 1319, פ"ד הערה 80
קיט ע"א29 ואת כל היקום וכו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוילקוט דברי חכמים שמות סי' רצא
קיט ע"א29 ואת כל היקום וכו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומשמרת איתמר (תשסה) עמ' סה, שנז
קיט ע"א29 ואת כל היקום וכו' זהו ממונו של אדם שמעמידו על רגליודברי יואל פ' לך לך דף שטז ע"א
קיט ע"א29 ואת כל היקום זה ממונו של אדםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קעט
קיט ע"א29 וכל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומאור עינים (תשעה) עמ' קצ, תצז
קיט ע"א29 וכל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומאור עינים (תשעט) עמ' קצב
קיט ע"א29 וכל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומאור עינים (תשנח) עמ' קטז
קיט ע"א29 זה עושרו של קורחפרפרת התורה עמ' תקלב
קיט ע"א29 יקום זה ממונו שמעמידו על רגליוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' פ, קפא
קיט ע"א29 כל היקום אשר ברגליהם זה הממוןחכמת התורה תולדות עמ' שסג
קיט ע"א29 כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדםתורת איש ח"ב עמ' לח
קיט ע"א29 כל היקום אשר ברגליהם זהו ממונו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' י
קיט ע"א29 כל היקום אשר וכו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלד
קיט ע"א30 הממון מעמיד את האדם על רגליולקחת מוסר ח"א עמ' תרכו
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם המעמידו על רגליונועם אליעזר בראשית עמ' רכו ע"ב
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם המעמידו על רגליופרדס מנחם עמ' קט
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליואור חדש (הרטמן) פ"א אות 656, 41
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליואמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' מז
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודברים אחדים (תקמח) דף ס ע"א
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודברים אחדים (תשמו) עמ' רי
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליוזאת זכרון (תשנב) אות קעח
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תסא
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליועולם ברור פרק לג
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליופרדס המלך (תשסט) רמזי חנוכה אות ב
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריג
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותהלה לדוד (והרמן) פרק קיג פסוק ז הערה י
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותורת יחיאל בראשית עמ' ש
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותורת מנחם חמ"ג עמ' 127
קיט ע"א30 זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקעז הערה 88, תרצו הערה 37
קיט ע"א30 זהו ממונו של אדם המעמידו על רגליועטרת יהושע בראשית עמ' קצא
קיט ע"א30 ממון נקרא יקוםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קיג
קיט ע"א30 ממון נקרא יקוםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קטז
קיט ע"א30 ממונו של אדם המעמידו על רגליועירין קדישין השלם עמ' קיז
קיט ע"א30 ממונו של אדם המעמידו על רגליופתגמי אורייתא ח"א עמ' ט
קיט ע"א30 ממונו של אדם המעמידו על רגליותורי זהב (תשעג) עמ' קצד
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידו על רגליואמרי נועם (מועדים) סי' ז, יז, כ, לשבועות [מבן המחבר], סי' יד לחנוכה [מבן המחבר]
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידו על רגליוגור אריה במדבר פכ"א הערה 167
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידו על רגליומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנה, קפא
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידו על רגליועטרת ישועה (תשסד) אות ב, כג, כו, מט, קכא לשבועות, אות ב לליל ר"ה קודם קידוש, אות לה, מה בנוסח הקפות לשמח"ת, שמן ששון לחנוכה פ"א אות א, פרט ועוללות לחנוכה אות ב
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידו על רגליושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכג
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידו על רגליושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' עז
קיט ע"א30 ממונו של אדם מעמידין אותו על רגליוברכות אבי דף קטז ע"א
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליו מפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני כו
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) משפטים יח
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליובישורון מלך ח"א עמ' ריט
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליודבש השדה עמ' קלה
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליומצווה ועושה ח"א עמ' קפא
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליומשמרת איתמר (תשסז) עמ' נה, עז, ריב, שלא, תטו, תרמב
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליועמוד הימיני (קלינמן) עמ' נא, צה, קכד
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפ, שצ
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קא, תקכה
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רה
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רפ
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמג, רפז
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, ורש"ישירת הפסח אות קיא
קיט ע"א30 ממונו של אדם שמעמידואשל חיים ח"א עמ' צח
קיט ע"א30 משאוי ש' פרדותכור לזהב ח"ב
קיט ע"א30 משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח וכולהו אקלידי וקליפי דגלדאאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' מה
קיט ע"א30 משאוי שלש מאות פרדות לבנותניבי זהב עמ' שעד
קיט ע"א30 ש' מאות גמלי טועני אקלידו דקרחיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תנו
קיט ע"א30 ש' פרדות לבנותמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
קיט ע"א32 אודך כי עניתני אמר דוד וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשנא
קיט ע"א32 אודך כי עניתני אמר דוד וכו'נאוה תהלה עמ' תכב
קיט ע"א32 אודך כי עניתני אמר דוד וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' שסד
קיט ע"א32 אודך כי עניתני ותהי לי לישועה, אמר דוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שסג
קיט ע"א32 דוד אמר אודך כי עניתני וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שפ {בשעה שנמשח למלך}
קיט ע"א32 דוד התפלל אודך כי עניתני ותהי לי לישועהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קנה {בשעה שנמשח}
קיט ע"א32 דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן וכו', אודך כי עניתני וכו'מגילת סמנים עמ' מג
קיט ע"א33 אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה אמר ישיכדת נפש משיבת עמ' קטז בהערה
קיט ע"א33 אבן מאסו וכו' אמר ישי וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' קלד
קיט ע"א33 אמר דוד אבן מאסו הבונים היתה לראש פנהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' שנה
קיט ע"א33 אמר ישי אבן מאסו הבונים וכו' ואחיו אמרו מאת ד' היתה זאת וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעט {כשנמשח דוד}
קיט ע"א34 אנא ה' הושיעה נא אמרו אחיו, אנא ה' הצליחה נא אמר דודבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעח
קיט ע"א34 הושיעה והצליחה נאפני מלך מועדים עמ' קכח
קיט ע"א34 שמואל אמר זה היוםרוח חיים (חיד"א) עמ' קעו
קיט ע"א37 מקום שנהגו וכו' לברך אחריו [דהלל] יברך הכל כמנהג המדינה אמר אביי לא שנו אלא לאחריו אבל לפניו [מצוה] לברך דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתןחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח יט
קיט ע"א רש"י - לולי משה בחירו - אלמא משתבח ביה קרא במשה וכו' אלמא שמח הוא בכךדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עח ע"א
קיט ע"א רש"י - מפני מדת הדין שמקטרגת ואומרת לא תקבלם והוא מקבלם בסתרדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עח ע"א
קיט ע"א רש"י ד"ה למנצח - מפני מה"דצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קד ע"ד
קיט ע"א רשב"ם - על ידי רוב עשרו נתגאה קרחשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעא
קיט ע"א רשב"ם בעניין מספר שלש מאותמחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88), שיחת מלאכי השרת עמ' 45
קיט ע"א רשב"ם בעניין מספר שלש מאותפרי צדיק ויגש אות יב, תרומה אות יב, קרח אות יז
קיט ע"א רשב"ם ד"ה אבןפירושי ראשונים
קיט ע"א תוס' ד"ה כמצודההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק לו
קיט ע"א מהרש"א - אחד מקנייני התורה הוא דיבוק חבריםדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' לא
קיט ע"ב03 באמירת הלל בדילוג אפשר לסיים בברכת יהללוךמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 152
קיט ע"ב04 כל המצות מברך עליהן עובר לעשיתןלקוטי מאמרים עמ' 104
קיט ע"ב06 עובר לישנא דאקדומי הואתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כד, פרק קיד פסוק ז הערה טז
קיט ע"ב13 דרש רב עוירא ויגדל הילדויחי יעקב דף מה ע"ב
קיט ע"ב13 דרש רב עוירא וכו' ויגדל הילד ויגמלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כח
קיט ע"ב13 דרש רב עוירא וכו' מאי דכתי' ויגדל הילד ויגמל וכו'מקור חיים (ויטאל) פרשת בא דרוש א דף נט ע"ג, ס ע"ד
קיט ע"ב13 דרש רב עוירא וכו' מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל וכו'עמודיה שבעה עמ' רעט
קיט ע"ב13 דרש רבי עוירא וכו' אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקראבן פורת יוסף (תשעא) עמ' נא, שלה
קיט ע"ב15 ביום הגדול שעתיד הקב"ה לעשות סעודהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שמח
קיט ע"ב15 המשתה ביום הגמל את יצחקמי מרום ח"ו עמ' מא
קיט ע"ב15 הסעודה לעת"ל מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' כח {יהיה לויתן ושור הבר}
קיט ע"ב15 הקב"ה עתיד וכו' זרעו של יצחקאמונה ודעת דף ח ע"א
קיט ע"ב15 ויגדל הילד הגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחקמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קנט {בכל מעבר בחיים צריך להודות, ואאע"ה הודה ביום הגמל בנו, וסימן לבניו שהקב"ה יגמלם ויעשה להם סעודה}
קיט ע"ב15 ויגדל הילד ויגמל וכו' עתיד הקב"ה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלה
קיט ע"ב15 ויגדל הילד ויגמל וכו' עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' נותנין כוס של ברכה לאברהםצור יעקב (יעבץ) בהר
קיט ע"ב15 ויגדל הילד ויגמלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלא
קיט ע"ב15 ויגדל הילד ויגמל וכו' עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק וכו'שלחן של ארבע (תשנו) עמ' כד
קיט ע"ב15 ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםניבי זהב עמ' קד, קנח
קיט ע"ב15 לעשות סעודהכתבי רבנו בחיי עמ' קפז-קפח, תקז-תקח
קיט ע"ב15 לעת"ל וכו' לאחר שאוכלין ושותין וכו' אומר לו ליעקב טול וברך א"ל איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה התורה לאסורחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תלט
קיט ע"ב15 לעתיד לבא סעודה שהקב"ה עושה לצדיקים וכו'אור אברהם - רות עמ' שמז
קיט ע"ב15 לעתיד לבוא יעשה משתה כיון שאכלו ושתו יתן כוס של ברכה לאברהם וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לד פסוק ב, פרק קמה פסוק א
קיט ע"ב15 מ"ד ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עו
קיט ע"ב15 מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל וכו' איני מברך שיצא ממני ישמעאל אומר לו ליצחק וכו' ליעקב וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קנב
קיט ע"ב15 מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קיג, קכא
קיט ע"ב15 מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל וכו'טוב לב עמ' מה
קיט ע"ב15 מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קפה
קיט ע"ב15 מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסרו לזרעו של יצחק וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רמד
קיט ע"ב15 מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אמר דוד אני מברך ולי נאה לברךלהורות נתן דברים עמ' שו
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה וכו' א"ל לדוד טול וברך א"ל אני אברך וכו'נאוה תהלה עמ' עה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה וכו' לי נאה לברך וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בשלח כא ע"ד
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות משתה ביום שיגמול זרעו של יצחקגנת אגוז (תשעב) אות קיח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה ביום שיגמל חסד לזרעו של יצחק וכו'אהל אברהם (תשסג) בהקדמה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקכתר תורה (תשסז) עמ' לח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה בשעה שיגמול חסדו לזרעו של יצחקאור הצבי עמ' 40
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה גדולה ביום שיגמל חסד לזרעו של יצחקמדבר קדש בראשית ח"א עמ' רד
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה גדולה וכו'אפיקי ים עמ' סב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה וכו' ודוד אומר לי נאה לברךברכות אבי דף לא ע"א
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לזרע יצחקמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לזרעו של יצחקערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 388
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרעו של אברהםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעא
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחקמנחת אליהו (תשנט) עמ' ג בהגה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחקנזר הקדש ח"ב עמ' תקיא
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחקשלחן ארבע (שנו) שער ד דף יז ע"ד; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף פב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מא דף קיח ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק לא דף מד ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת צו דף קיד ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב להספד דף קז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת חיי שרה דף לח ע"ג; של"ה (תט) פסחים דף קע ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן לא דף יא ע"ג, ואות טו דף א, ואות ד דף קכה ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קד ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תפט דף קפג ע"ג; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף פז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ג פרק כד דף קלו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף נח ע"א
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יב דף קז
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תמא
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסד עם זרעו של יצחקנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרלד
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' נ
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' תסח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קלט
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ת-תא, תה, תכז, תצב, תקו, תקמח, ויקרא עמ' שפב-שפד, מלכים עמ' סה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקהר המוריה עמ' רלז
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקזך ונקי עמ' רצו
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקפרי צדיק לך לך אות ד, תרומה אות יב, פורים אות ב, קדושים - הבדלה, פנחס אות ו, דברים אות ח, סוכות אות *יא, לו, מה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקשארית מנחם - מאמרים עמ' צט
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקתהלות ישראל (מג'לד) עמ' יד
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו' נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה וכו' ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך שיצא ממני עשודודי נתן בראשית עמ' רה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקיב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יב אות ב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ודוד המלך יברך בהמ"זקב הישר (תשנט) ח"ב פרק פז עמ' תנ
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' א"ל לדוד טול וברך וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קעא
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אומר לו לדוד טול וברךנחלת יעקב (תשעג) עמ' רס, תצד
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אומר לו ליעקב טול וברך אומד להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלידברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אומר לו ליעקב טול וברך, אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהןעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רעג
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אומרים לו לדוד טול אתה וברךימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רז
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' איני מברך שיצא ממני ישמעאלאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' לו
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' איני מברך שנשאתי ב' אחיות וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קסג-קסד, קפז
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אני אברך ולי נאה לברך וכו'תורת מנחם חכ"ג עמ' 229,40
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקראבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רכה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' דוד אומר אני מברך ולי נאה לברךדברי משה (שהם, תשעג) עמ' ריח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' דוד אומר אני מברך ולי נאה לברךדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רט
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' נותנים לו לאברהם כוס לברך וכו' דוד המלך וכו' אני אברך ולי נאה לברך שנא' כוס ישועות וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קטז
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' נותנין לו כוס של ברכה לאברהם לברך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ל
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' נותנין לו לאברהם וכו' אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' תנז, תנט
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'אור אברהם - תשובה עמ' רלט
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'דברי יואל פ' מצורע דף תמב ע"ב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'שבח נעורים עמ' לג
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שעג
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים כו' נותנין לו לאברהם כוס של ברכה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' לא, לב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים לאחר שאוכלין וכו' אומר לדור טול וברך אומר אני אברך ולי נאה לברךתפארת צבי במדבר עמ' לב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים לאחר שאוכלין ושותין וכו' אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברךתפארת צבי שמות עמ' תקצ
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים לעת"לחיי נפש ח"א עמ' רו ע"ב
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםאיתן האזרחי עמ' שמו
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםארץ החיים (ליברזון) סי' שכה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםחכמת התורה וירא עמ' תקמח
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםישראל קדושים עמ' 92, דברי חלומות סי' כא (עמ' 192), לקוטי מאמרים עמ' 121, מחשבות חרוץ סי' *יט (עמ' 162, 164), דברי סופרים סי' לג (עמ' 27)
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםכד הקמח (מישור) עמ' קצז
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםלקוטי שיחות חט"ו עמ' 420
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' קנא
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' תקכד
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםתורת יחיאל בראשית עמ' רצט
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודההדרת אליהו דרוש ט סי' ב ד"ה הנה
קיט ע"ב15 עתיד הקב"ה לעשות סעודההשיר והשבח ח"א עמ' קנה
קיט ע"ב16 סעודה דלע"ללקוטי שיחות חל"ט עמ' 335
קיט ע"ב16 סעודה לזרעו של יצחקציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' כב
קיט ע"ב16 סעודה לצדיקים כו' כוס של ברכה כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 212
קיט ע"ב16 סעודה לצדיקים לע"לכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קמ
קיט ע"ב16 סעודת לויתןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנג
קיט ע"ב17 לאחר שאוכלין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך וכו' אומר לו לדוד טול וברך א"ל אני אברך ולי נאה לברךמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רפב, שב, תרלו
קיט ע"ב17 לזרעו של יצחקבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קסז, רב, רנט, שלא
קיט ע"ב17 לזרעו של יצחקס' גימטריאות עמ' כט
קיט ע"ב18 יתנו כוס של ברכה להאבות ולא ירצו לקבלשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלו
קיט ע"ב18 נותנים כוס של ברכהפרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא
קיט ע"ב18 נותנים לאאע"ה לברך ואומר איני מברך שיצא ממני ישמעאל וכו'ברכות אבי דף לא ע"א
קיט ע"ב18 נותנים לו לאברהם כוסרנת יצחק תהלים עמ' תקכה
קיט ע"ב18 נותנין כוס של ברכה לברךמשכנות יעקב (נעים) דף רכז ע"ב
קיט ע"ב18 נותנין לאברהם כוס של ברכה וכו' לדוד נאה לברךפירוש המכבי שמות עמ' קיד
קיט ע"ב18 נותנין לו כוס של ברכה לא"א לברך וכו' נותנין לדוד וא"ל אני אברך ולי נאה לברךחמודי צבי בראשית עמ' קסו
קיט ע"ב18 נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך ואמר להן איני מברך כו' אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 127
קיט ע"ב19 אברהם ויצחק לא ירצו לברך על כוס של ברכה דלעתידאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלב-שלג
קיט ע"ב19 אברהם וכו' שיצא ממנו ישמעאל דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 126, 376
קיט ע"ב19 אברהם יצא ממנו ישמעאל ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רסד
קיט ע"ב19 אברהם לא רצה לברך כיון שיש בזרעו פסולפרפרת התורה עמ' קפג
קיט ע"ב19 בסעודה העתידה להיות לצדיקים אברהם ויצחק אינם מברכיםגור אריה במדבר פט"ז הערה 23
קיט ע"ב19 בסעודה שתהיה לעתיד לבוא לא יברך אברהם כוס של ברכהגור אריה בראשית פמ"ט הערה 35, 36
קיט ע"ב19 שיצא ממני ישמעאל כו' שיצא ממני עשיו כו' לי נאה לברך כו', ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעא
קיט ע"ב19 שיצא ממני ישמעאל, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' תקכה
קיט ע"ב20 אומר לו ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך שיצא ממני עשוס' קרניים (תשסו) עמ' קנט
קיט ע"ב20 אומרים לוילקוט הגרשוני ח"א
קיט ע"ב21 א"ל ליעקב טול ובריך א"ל איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהןבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פד
קיט ע"ב21 אומר לו ליעקב וכו' איני מברך שנשאתי שתי אחיות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תטז
קיט ע"ב21 אומר לו ליעקב טול וברך אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלי וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' ע
קיט ע"ב22 איני מברך מפני שנשאתי ב' אחיותמאורי אור (אתרוג) מלואים אות לד
קיט ע"ב22 איני מברך שנשאתי ב' אחיותרנת יצחק תהלים עמ' תקכו
קיט ע"ב22 איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאסרן עלירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קעב
קיט ע"ב22 איני מברך שנשאתי שתי אחיותאשל חיים ח"א עמ' צו
קיט ע"ב22 איני מברך שנשאתי שתי אחיותבנין שאול עמ' קמד
קיט ע"ב22 איני מברך שנשאתי שתי אחיותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תסא-תסב
קיט ע"ב22 אמר יעקב איני מברך שנשאתי ב' אחיותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פג
קיט ע"ב22 אמר יעקב לא נאה לי לברך משום איסור ב' אחיותבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות סד
קיט ע"ב22 אני איני מברך שנשאתי שתי אחיותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שפו
קיט ע"ב22 יאמר יעקב איני מברך שנשאתי ב' אחיות שעתידה תורה לאוסרן עליפלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' *נט
קיט ע"ב22 יעקב אינו מברך שכן נשא שתי אחיות בחייהןעבודת חיים ח"א עמ' סג
קיט ע"ב22 יעקב אינו ראוי לברךדברי שאול בראשית עמ' תסח
קיט ע"ב22 יעקב אמר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן עלישמועות ראי"ה (תרצט) ויגש עמ' קטו
קיט ע"ב22 יעקב יאמר שאינו מברך כי נשא שתי אחיותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רבב, ח"ב עמ' תרנב
קיט ע"ב22 יעקב לא יברך כי נשא שתי אחיותבית אליהו מרדכי עמ' 56-57
קיט ע"ב22 יעקב לא יברך משום שנשא ב' אחיותמים רבים (פרנקל) פרשת ויגש אות ה
קיט ע"ב22 יעקב לא יברך משום שנשא ב' אחיותתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפט(כד) {רק ממדת חסידות}
קיט ע"ב22 יעקב לא מברך כי נשא שתי אחיותגנא דפלפלי עמ' תל
קיט ע"ב22 יעקב נשא שתי אחיות וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף ל ע"א
קיט ע"ב22 יעקב נשא שתי אחיותמאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שלה
קיט ע"ב22 יעקב שנשא ב' אחיות גנאי הוא לוגור אריה בראשית פי"א הערה 45, פל"ב אות ו, פמ"ו אות ה, ויקרא פ"כ הערה 104
קיט ע"ב22 כוס ליעקבבעקבי יעקב עמ' ב
קיט ע"ב22 לא היה רוצה יעקב לברך מפני שנשא ב' אחיותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפה, רפה הערה 29
קיט ע"ב22 לא ירצה יעקב לברך כיון שנשא ב' אחיותאגרא דכלה ח"א עמ' תקעח
קיט ע"ב22 עתידה תורה לומר ואשה אל אחותה לא תקח לצרורעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ס
קיט ע"ב22 עתידה תורה לומר ואשה אל אחותה לא תקחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיז
קיט ע"ב22 שלא היה רוצה יעקב לברך שנשא ב' אחיותתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ס, סג
קיט ע"ב22 שנשאתי שתי אחיות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 4
קיט ע"ב24 טול וברך וכו' שלא זכיתי ליכנס לא"י לא בחיי ולא במותינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כב אות ז, סי' כד אות ג
קיט ע"ב24 נותנים למשה לברך כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ט דף כג ע"ב
קיט ע"ב25 איני מברך שלא זכיתי להכניסם לארץחכמת התורה וארא עמ' רכב
קיט ע"ב26 אומרים ליהושע ברך אומר כיוון שלא זכה לבן אינו מברךאודה ה' דף ג ע"א
קיט ע"ב27 יהושע בן נון לא עסק בפריה ורביהמחשבה למעשה עמ' קכג
קיט ע"ב29 אומר לדוד טול וברךתורת יחיאל בראשית עמ' קסו
קיט ע"ב29 אומר לו לדוד וכו' אני אברך ולי נאה לברךאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' לה
קיט ע"ב29 אומר לו לדוד טול וברך א"ל אני אברך ולי נאה לברךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכז, תקפו, ויקרא עמ' שפג, יהושע-שמואל עמ' שסד, תפז, מלכים עמ' סה
קיט ע"ב29 אומר לו לדוד טול וברך אומר אני אברך ולי נאה לברךאור הצבי עמ' 35
קיט ע"ב29 אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקראשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכז, תסא
קיט ע"ב29 אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברךאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שצג
קיט ע"ב29 אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברךעשרה מאמרות (תשס) עמ' [ז, סח]
קיט ע"ב29 אומרים לו לדוד טול וברך וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' לג
קיט ע"ב29 אמר דוד אני אברךדברי שאול בראשית עמ' שפה
קיט ע"ב29 אמר דוד לי נאה לברךגנת אגוז (תשעב) אות רה
קיט ע"ב29 אמר לדוד טול וברך א"ל אני אברך לי נאה לברך וברמגלה עמוקות (תשסח) אופן לא, ר
קיט ע"ב29 אמר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא וכשם ה' אקראשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קפא
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקראפאר יעקב ח"ב עמ' תקכא, תרע, ח"ג עמ' קיב
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברךאהבת דוד (תקנט) דף פח ע"ג
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברךיוסף תהלות (תקיד) דף קז ע"א
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברךס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ט
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברךעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קסג
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברךציץ השדה חנוכה עמ' טז
קיט ע"ב29 אני אברך ולי נאה לברךתורת חכם (הכהן, תיד) דף לח ע"ג
קיט ע"ב29 דוד אומר אני אברך ולי נאה לברךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסד, תריז, תריח
קיט ע"ב29 דוד אומר אני אברך ולי נאה לברךמאורות הראי"ה שבועות עמ' רעט {ההסבר מדוע הוא ראוי יותר מהאחרים}
קיט ע"ב29 דוד אומר אני אברך ולי נאה לברךקומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ד
קיט ע"ב29 דוד אומר אני אברךויואל משה מאמר ב סי' יז עמ' ריד
קיט ע"ב29 דוד המלך יאמר לי נאה לברךיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קפא
קיט ע"ב29 דוד המלך יאמר לי נאה לברךלהורות נתן במדבר עמ' רלד
קיט ע"ב29 דוד המלך יברך לעתיד לבאמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רי
קיט ע"ב29 דוד ישא כוס של ברכהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' כב, כג
קיט ע"ב29 דוד כוס של ברכהעמק המלך (תשסג) עמ' 1096, 784
קיט ע"ב29 דוד מברך בסעודה דלעת"לגנא דפלפלי עמ' פ
קיט ע"ב29 דוד מברךזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
קיט ע"ב29 ולי נאה לברךמה שהיה הוא שיהיה עמ' מג
קיט ע"ב29 יאמר דוד לי נאה לברךאגרא דכלה ח"א עמ' קיא
קיט ע"ב29 יאמר דוד לי נאה לברךבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קיא
קיט ע"ב29 יאמר דוד לי נאה לברךנזר הקדש ח"א עמ' תו
קיט ע"ב29 יברך דוד ברכת המזון וכו', לי נאה לברך וכו'לחמי תודה דף קס ע"א, רלו ע"ב
קיט ע"ב29 יתנו לדוד כוס לברךזרע קודש - מועדים עמ' שטו
קיט ע"ב29 ינתן כוס של ברכה לברך רק לדודראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות סו
קיט ע"ב29 לי נאה לברך וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' קסב
קיט ע"ב29 לי נאה לברךאור השמש (תשסח) עמ' סא
קיט ע"ב29 לי נאה לברךבני יששכר ח"א דף כט ע"ב
קיט ע"ב29 לי נאה לברךיוסף תהלות (תקיד) דף כו ע"א
קיט ע"ב29 לי נאה לברךישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלד
קיט ע"ב29 לי נאה לברךלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' פג
קיט ע"ב29 לי נאה לברךס' הבוטח ח"ב עמ' רפא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן וכו' שלא יעקרו מחבורה לחבורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות פב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן וכו', ורש"י ורשב"ם ומאירישירת הפסח אות עח, קפב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןאבן ישפה עמ' 48
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןאשל חיים ח"א עמ' כא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שמו, במדבר עמ' תקי-תקיא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןבני שלשים עמ' סג
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןבריכות המעיין עמ' רנג
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןברכות אבי דף קכח ע"ב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ריא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' מד
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רי, רכב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדברי משה (שהם, תשעג) עמ' רה
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קצח
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעג עמ' סב, דרוש קצו עמ' קע, דרוש קצז עמ' קעה
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצט ד"ה חכם, עמ' שב ד"ה ועל דרך, עמ' שמט ד"ה וזהו, עמ' שסב ד"ה אי
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 130
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שטז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קצח
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןזקן אהרן (פריד) עמ' ע
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןחיי נפש ח"א עמ' רס ע"א
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןחיי נפש ח"ד עמ' שסב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןחיי נפש על ההגדה עמ' רפא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןחמודי צבי מועדים עמ' תקכב, תקלז, תקנט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןכרם יהושע (ולרשטיין) דף יז ע"ג
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןכתב סופר אגדות כאן
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 965
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמאור עינים (תשנח) עמ' שעט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמאור עינים (תשעה) עמ' תרלט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמאור עינים (תשעט) עמ' תריט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמבשרת ציון ח"ב עמ' רי, שמ
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' קעו
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ס
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסו
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמי מרום ח"ד עמ' לב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ח ע"א
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רה
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמקראי קדש (תשנג) עמ' ס, פט, תמה
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קסא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קיב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןעטרת יהושע ויקרא עמ' כה, פב
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןצמח צדיק (תשסז) עמ' תלט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תמו, תס, תסט, תעו, תפא, תצא, תצג, תקכ
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קעו
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שעח-ט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןתפארת צבי שמות עמ' קעז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןתשבי (תשסה) עמ' כו שורש אפיקומן, עמ' ריב שורש פטר
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ור"ןתודת אהרן - אומר לציון עמ' קכו
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, ורשב"ם - כדי שישאר טעם מצה בפיולקט אמרי קודש - מועדים עמ' רכו, רמז, רמח
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, רשב"ם - אפיקו מנייכו, הוציאו והביאו מיני מתיקהמרפא לנפש בראשית עמ' רל, רלה
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, רשב"םאור אברהם - הגדה של פסח עמ' צ
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, רשב"םאור אברהם על ספר המצוות עמ' שטז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפקומןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תף
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסחדרשות לחם שלמה עמ' ריג
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסחיד דוד (אופנהיים) עמ' קכא
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסחשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ג, לו, מו, פה, קב, קס
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר פסח אפיקומן וכו'יציב פתגם - פסח עמ' ל, לג, פה, קסז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר פסח אפיקומןפאר יעקב ח"ג עמ' סט
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר פסח אפיקומןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רכח
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןעירין קדישין השלם עמ' קנח
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחרי אפיקומןכלי יקר (תשמח) עמ' רז
קיט ע"ב30 אין מפטירין אחרי הפסח אפיקומןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תלח - ר"א שאלתיאל
קיט ע"ב30 אין מפטיריןעשרה מאמרות (תשס) עמ' תמז
קיט ע"ב30 אפיקומן אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תסא {מרמז על סעודה לעת"ל}
קיט ע"ב31 אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון אורדילאי לידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסט ד"ה בעל
קיט ע"ב31 אפיקומן, רשב"ם - אפיקו מיני מתיקהויגד יעקב עמ' תסח
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן א"ר שלא יעקרו מחבורה לחבורה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לב
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה ושמואל אמר כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא וכו' כגון תמרים קליות ואגוזיםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קעא, שסא
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רמב ד"ה חכם
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה, ורשב"םימי דוד (תשסז) עמ' רנה, רנז
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן וכו' וגוזליא לאבא, ורשב"םכנסת מרדכי בראשית עמ' יד
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קסו
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן שלא יעקור מחבורה לחבורה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' פו, פט
קיט ע"ב31 מאי אפיקומן שלא יעקרו מחבורה לחבורהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כד
קיט ע"ב32 ארדיליא וגוזלייאמחיר יין (תשעט) עמ' קיג
קיט ע"ב32 ורב חנינא בר שילא ור' יוחנן אמר כגון תמרים קליות ואגוזיםהר המוריה עמ' רנב
קיט ע"ב34 אין מפטירין אחר מצה אפיקומן וכו'נאוה תהלה עמ' רג
קיט ע"ב34 אין מפטירין אחר מצה אפיקומן כו', ומאירירנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעג
קיט ע"ב34 אין מפטירין אחר מצה אפיקומןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' רז
קיט ע"ב34 אין מפטירין אחר מצה אפיקומןקדושת לוי (תרצט) דף לו ע"ב
קיט ע"ב34 אין מפטירים אחר מצה אפיקומןויגד יעקב עמ' תקי
קיט ע"ב34 אין מפטירין אחר מצה אפיקומן, ורשב"ם - שצריך לאכול מצה בגמר סעודתו זכר וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קיב
קיט ע"ב36 לא מיבעיא אחר מצה דלא נפיש טעמייהו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסה
קיט ע"ב רש"י - אין מפטירין אחר פסח אפיקומן שלא יפקע הטעם ממנו וישאר בפיופאר יעקב ח"ג עמ' סט
קיט ע"ב רש"י ורשב"ם - קיום מצות אכילת מצה הוא באכילת האפיקומןרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קנב
קיט ע"ב רש"י ורשב"ם - שהאפיקומן הוא זכר למצה הנאכלת עם הפסח. וברא"שלקוטי שיחות חל"ו עמ' 212
קיט ע"ב רש"י ורשב"ם - שיוצאים יד"ח מצה ע"י אכילת האפיקומן דוקאתורת מנחם חי"ד עמ' 17
קיט ע"ב רש"י, רשב"ם - מצה שאוכלין באחרונה הוי עיקר לשם מצות מצה אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רט
קיט ע"ב רשב"ם - אכילת פסח על השובעשירת הפסח אות קיא
קיט ע"ב רשב"ם - הפסח נאכל על השובע אור אברהם - הגדה של פסח עמ' מב
קיט ע"ב רשב"ם - הפסח נאכל על השובעעטרת ישועה (תשסד) אות מ להגדה ש"פ
קיט ע"ב רשב"ם - הפסח צריך לאכלו על השובע כדין הקדשים כדכתיב למשחה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעג, שלט
קיט ע"ב רשב"ם - כדי שישאר טעם מצה בפיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסב
קיט ע"ב רשב"ם - נאכל על השובע שישאר טעם פסח בפיובית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קיח
קיט ע"ב רשב"ם - עיקר מצות מצה הוא האפיקומןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תט
קיט ע"ב רשב"ם - שיהא טעם הפסח או המצה בפיורנת יצחק - הגדה של פסח עמ' סב
קיט ע"ב רשב"ם ד"ה אין מפטירין אחר מצה אפיקומןוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' פד
קיט ע"ב רשב"ם ד"ה כגון - פסח נאכל על השובע מדין למשחהרנת יצחק שמואל עמ' לז, ק
קיט ע"ב רשב"ם ד"ה כגון ארדילאילקוטי שיחות חל"א עמ' 58
קיט ע"ב תוס' ד"ה אמר - אבל מצה לא אשכחן בשום דוכתא דליתסר בשתי מקומות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רפט ד"ה ועל
קיט ע"ב תוס' ד"ה אמר רבמקראי קדש (תשנג) עמ' רנט, רס
קיט ע"ב תוס' ד"ה מפטירין - הטעם דאין מפטירין אחר הפסח משום דחיישינן לשבירת עצמותדרשות דבר צבי מועדים עמ' קפב
קיט ע"ב השגות הראב"ד על בעה"מ כו ע"ב מדפה"ר ד"ה אמר אברהם אין אומרים - דוקא כשחל עליו הנדר קודם איסור תורה שכבר נכלל האיסור עם ההיתר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ה ד"ה ואולי
קיט ע"ב מהר"ם חלאוה - סדר אכילת פסח ומצה בזמן המקדששירת הפסח אות סא
קיט ע"ב מרדכי - היו אוכלים מצה עשירה לסעודתן ולבסוף כזית מצהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 123
קיט ע"ב רא"ש - מצה שאוכלין באחרונה הוי רק זכר לפסח אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רי
קיט ע"ב רא"ש פ"י ל"ד - אפיקומן זכר לפסח שנאכל על השובעשירת הפסח אות קפב
קיט ע"ב מהרש"א - לי נאה לברךברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קנג ע"א [תקפ ע"ב ד"ה אי]
קכ ע"א05 מפטירין אחר מצה אפיקומןחכמת התורה בא עמ' תקעט
קכ ע"א16 אמר רבא וכו', ותוס' ד"ה כל בן נכריציב פתגם - פסח עמ' לז, קצד
קכ ע"א16 אמר רבא מצה בזה"ז דאו' וכו'יציב פתגם - פסח עמ' לג, עז, קצג, קצד
קכ ע"א16 אמר רבא מצה בזה"ז דאורייתא וכו' בערב תאכלו מצותוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' עז
קכ ע"א16 אמר רבא מצה בזה"ז דאורייתא ומרור דרבנןבני יששכר ח"א דף פו ע"ג
קכ ע"א16 אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן וכו' ורב אחא בר יעקב אמר אחד זה ואחד זה דרבנןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רעח
קכ ע"א16 אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פח ד"ה ובזה, עמ' תח ד"ה רבן
קכ ע"א16 אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא מרור דרבנן מאי שנא מרור דכתיב על מצות ומרורים וכו'כתב סופר אגדות כאן
קכ ע"א16 מצה בזה"ז דאורייתא ומרור דרבנן וכו' ומ"ש וכו' מצה מיהדר הדר בי' קרא בערב תאכלו מצותחמודי צבי מועדים עמ' תקלח
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתא מרור דרבנןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שלט
קכ ע"א16 מצה בזה"ז דאורייתא מרור דרבנןשירת דוד (תשסז) עמ' רצח
קכ ע"א16 מצה בזה"ז מבערב תאכלו מצות ומרור דרבנןשירת הפסח אות מא, סא, קמג, קמח, קעח
קכ ע"א16 מצה בזמה"ז דאורייתא ומרור דרבנןאור אברהם - הגדה של פסח עמ' מה, קצא
קכ ע"א16 מצה בזמה"ז דאורייתא ומרור דרבנןאור אברהם על ספר המצוות עמ' קי, של
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתא או דרבנןוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סה
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן וכו'דובר שלום (תשסג) אות שצד
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קיב
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן וכו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נח, רלז, רצ, רצב
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנןויגד יעקב עמ' תקמח
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתאישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כה
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה דאורייתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפד
קכ ע"א16 מצה בזמן הזה מדאורייתאלקחת מוסר ח"ב עמ' קמו
קכ ע"א16 מצה בזמן הזהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קפח
קכ ע"א16 רבא ס"ל מצה בזה"ז דאורייתאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רטז, מקראי קדש (תשנג) עמ' עט, קיד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' רסז
קכ ע"א17 מרור [בזה"ז] דרבנןבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ח
קכ ע"א17 מרור בזמן דאיכא פסחדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמ
קכ ע"א17 מרור בזמן הזה דרבנןדברי שאול שמות עמ' צו
קכ ע"א18 כאשר אינו מקריב קרבן אינו חייב במרורגור אריה במדבר פ"ט הערה 34
קכ ע"א19 מצה מיהדר הדר ביה קרא בערב תאכלו מצתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פז ד"ה והשתא, עמ' רט ד"ה ובזה
קכ ע"א20 אע"ג דכתיב על מצות ומרורים מיהדר הדר ליה קרא בערב תאכלו מצותימי דוד (תשסז) עמ' רלא
קכ ע"א21 אהדריה קרא למילתא קמייתאמקראי קדש (תשנג) עמ' קח
קכ ע"א22 אחד זה ואחד זה דרבנןחיי נפש על ההגדה עמ' רנ
קכ ע"א22 ראב"י אמר וכו' דרבנןמה שהיה הוא שיהיה עמ' קמב
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף כד ע"א
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף כל הימים רשותנאות דשא (תשסח) עמ' קפד
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף כל ששה ימיםדברי שאול דברים עמ' קכא
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותאחרית השנים עמ' פג
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותאמרי רבי שפטיה עמ' קמב
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קסח
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קנו, קפג, קפד, קפז, קפט
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותפרי צדיק שושן פורים אות ב, פסח אות טז, כא, מ, מב
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותשפע טוב (טייטלבוים) עמ' שכב
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותתורת מנחם חל"ט עמ' 351
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששת ימים אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תשמא, תשמט; ביאורי הזוהר (צמח צדק) עמ' צה
קכ ע"א33 מה שביעי רשות אף ששי רשותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' סז
קכ ע"א33 מה שביעי רשות וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכב-תכג
קכ ע"א33 מה שביעי רשות כו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 33
קכ ע"א33 מה שביעי רשות כך ששה רשות ס' המאמרים (רש"ב) תרסח עמ' קסט; תרעח עמ' רמו
קכ ע"א34 דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צו, קב, קיח, קמג, קנו, קפא, ריח, רמא, רסא, רצד, שיב
קכ ע"א34 דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצאברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 38, 52, 58, 84, 99, 100, 102
קכ ע"א34 דבר שהי' בכלל ויצא מן הכלל ללמד על חבירו יצאהדרש והעיון בראשית מאמר רנ
קכ ע"א40 הכתוב קבעו חובהנשמת חיים (ברלין) עמ' סו
קכ ע"א40 לילה הראשונה חובה וששת ימים רשותחכמת התורה משפטים עמ' רכו
קכ ע"א40 מצה בלילה הראשונה חובה וששת ימים רשותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קנא
קכ ע"א40 מצה נאכלת כל שבעה ובראשון חובהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שט
קכ ע"א41 ישנו מקצתם וכו'לב חיים חלק א (סימן ס"ט) דף פ"ו ע"ד (ד"ה וכן)
קכ ע"א41 ישנו מקצתן יאכלו וכו' הפיגול והנותר וכו', ורש"י ורשב"םשירת הפסח אות קפ
קכ ע"א41 ישנו מקצתן יאכלו ישנו כולן לא יצאומקראי קדש (תשנג) עמ' פב, רו
קכ ע"א41 ישנו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו, ורשב"ם - דנראה כאו' פסחו בב' מקומותרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעג
קכ ע"א רש"י ד"ה מהגור אריה שמות פי"ב אות לג
קכ ע"א רשב"ם ד"ה ישנו - והוא הדין נמי במצה בזמן הזה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רפט ד"ה ועל
קכ ע"א תוס' - הפסח נאכל על השובע אור אברהם - הגדה של פסח עמ' מב
קכ ע"א תוס' - טעם שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן אור אברהם - הגדה של פסח עמ' רז
קכ ע"א תוס' - מצה נאכל על השובעבנין שאול עמ' רי
קכ ע"א תוס' - נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוציםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקטו
קכ ע"א תוס' - שלא יצא משולחן רבו רעב אור אברהם על ספר המצוות עמ' שיז
קכ ע"א תוס' - שלא יצא משלחן רבו רעב אור אברהם - הגדה של פסח עמ' צג
קכ ע"א תוס' ד"ה באחרונהמקראי קדש (תשנג) עמ' רנח
קכ ע"א תוס' ד"ה כל בן נכרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ז
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטירין - אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כדי שיהא הפסח נאכל על השובעדברי יואל מועדים ח"ט עמ' נח
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטירין - הטעם שנאכל על השובע משום ועצם לא תשברו בולקט אמרי קודש - בראשית עמ' קיג
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטירין - שלא יצא משלחן רבו רעבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רצט ד"ה חכם
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטירין הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריג
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטירין וצל"חלקוטי שיחות חל"א עמ' 54
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטיריןחמודי צבי מועדים עמ' תקנט, תקכג, תקכד, תקלה, תקלז
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטיריןמקראי קדש (תשנג) עמ' סה, תמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רסב
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטיריןפני מלך מועדים עמ' רלד
קכ ע"א בעה"מ - אכילת הפסח על השובע לומר הלל בכרס מלאהשירת הפסח אות ס
קכ ע"א בעה"מ ומאירי - מצה כל שבעהשירת הפסח אות קצו
קכ ע"א מאירי - הישן בתוך הסעודה לא יאכל - אם הוא דין דוקא בק"פ או גם במצהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעג
קכ ע"א ר"ן - בשעה שאמר להם משה תעבדון כו' מכאן קבעו חכמים לספה"עלקוטי שיחות חל"ו עמ' 10
קכ ע"א ר"ן (כח ע"א בדפי הרי"ף) - לענין מנין הימים והשבועות בספיה"עעטרת חן ח"ב עמ' לב
קכ ע"א ר"ן - בהגדה אמרו בשעה שאמר להם משה 'תעבדון את האלקים על ההר הזה' וכו' והיו מונים כל אחד ואחד לעצמו וכו' מחשבין חמישים יום לשמחת התורה, כמו שמנו ישראל באותו זמןמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קצא
קכ ע"א ר"ן ושא"ר - ספה"ע בזה"ז הוא זכר למקדשלקוטי שיחות חל"ח עמ' 9
קכ ע"ב01 נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו וכו' וכי מדכרי ליה מדכר, ורשב"םמבשר טוב - ספר החיים עמ' קכז
קכ ע"ב01 ר' יוסי אומר נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו וכו'זכור לדוד עמ' קיב
קכ ע"ב02 הפסח אחר חצות וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ג
קכ ע"ב02 הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו'בני יששכר ח"א דף פו ע"ד
קכ ע"ב02 הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף כא
קכ ע"ב02 הפסח אחר חצות מטמא את הידיםחיי נפש ח"ד עמ' מט, נא
קכ ע"ב02 פסח אחר חצות מטמא את הידיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכ {הוא נותר גמור, שלא כטורי אבן}
קכ ע"ב02 הפסח אחר חצות מטמא את הידים הפגול והנותר מטמאין וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רח, ריז
קכ ע"ב02 הפסח אחר חצות פוסל את הידים, ורשב"םשירת הפסח אות ח
קכ ע"ב03 הנותר מטמא את הידיםפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפד
קכ ע"ב03 הפגול והנותר מטמאיםערבי נחל (תשסד) עמ' תשפד
קכ ע"ב05 ה"ד נים ולא נים אי קרי ליה ועני קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכב {שינה הוא דקרי ולא עני ליה}
קכ ע"ב05 היכי דמי מתנמנם וכו' דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סבראאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שפד
קכ ע"ב05 היכי דמי מתנמנם נים ולא ניםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ב, מקראי קדש (תשנג) עמ' פב
קכ ע"ב05 נים ולא נים וכו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כד פסוק לג
קכ ע"ב05 נים ולא נים כגון דקרו ליה וענירסיסי לילה סי' כט (עמ' 41)
קכ ע"ב05 נים ולא נים תיר ולא תיראמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קפד, תנ
קכ ע"ב05 נים ולא נים תיר ולא תירהתורה והעולם ח"ב עמ' עה
קכ ע"ב05 נים ולא נים תיר ולא תירתורת מנחם חנ"א עמ' 385
קכ ע"ב05 נים ולא ניםביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ד, פרק כד פסוק לג
קכ ע"ב05 נים ולא ניםבת עין (תשסז) עמ' צא
קכ ע"ב05 נים ולא ניםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שמד
קכ ע"ב05 נים ולא ניםתורת מנחם ח"ח עמ' 84
קכ ע"ב12 אלמא מחצות הו"ל נותר וכו'שירת הפסח אות קפ
קכ ע"ב13 ואכלו את הבשר בלילה הזה וכו'יציב פתגם - פסח עמ' קנט
קכ ע"ב13 ואכלו את הבשר בלילה הזהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קכו
קכ ע"ב14 מח' ר"ע וראב"ע אימתי אכלו הפסח וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' קי
קכ ע"ב14 מחלוקת ראב"ע ור"ע אם פסח נאכל עד חצותמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קלח-קלט
קכ ע"ב14 מחלוקת ראב"ע ור"ע בסוף זמן אכילת הפסחאור אברהם - הגדה של פסח עמ' ע, פ
קכ ע"ב14 מחלוקת תנאים אם הפסח נאכל כל הלילהפחד יצחק פסח מאמר עב
קכ ע"ב14 פלוגתא דר' עקיבא ור' אלעזר בן עזריה באכילת קרבן פסחכסף נבחר (מרגליות) עמ' קכו
קכ ע"ב14 פלוגתא דר"ע וראב"ע אי פסח עד חצות או עד עלוה"שברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קלז
קכ ע"ב14 ראב"ע אומר נאמר כאן בלילה הזה וכו' אמר לו רבי עקיבא והלא נאמר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עה ד"ה בספרי
קכ ע"ב14 רבי אלעזר בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה וכו' מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעו
קכ ע"ב14 רבי אלעזר בן עזריה ס"ל דאחר חצות מטמא ידיםדרשות דבר צבי מועדים עמ' רז
קכ ע"ב16 זמן אכילת הפסחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רמב
קכ ע"ב16 מה להלן עד חצות אף כאן עד חצותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רי ד"ה ואגב, עמ' ריט ד"ה כל
קכ ע"ב16 נאכל רק עד חצותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שט
קכ ע"ב16 פסח אינו נאכל אלא עד חצותפאר יעקב ח"ג עמ' נד
קכ ע"ב16 פסח מחצות הוי נותר לראב"עעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנ
קכ ע"ב16 פסח נאכל עד חצותבני שלשים עמ' קה
קכ ע"ב16 קרבן פסח נאכל עד חצותאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נג
קכ ע"ב18 אכילת פסחים הוי כל הלילהחכמת התורה בא עמ' תקז
קכ ע"ב18 קרבן הפסח נאכל עד הבקראור הרעיון עמ' קעג
קכ ע"ב20 הפסח בלילה נאכל ולא ביוםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שכג
קכ ע"ב21 אי לאו קרא דבלילה הזה הוה אמינא דפסח נאכל לב' לילות ויום א'ויגד יעקב עמ' תקיא
קכ ע"ב27 לא תותירו [ממנו] עד בוקרלב חיים חלק א (סימן ב) דף ג ע"ב (ד"ה אך)
קכ ע"ב31 אכל מצה אחר חצותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפז
קכ ע"ב31 אכל מצה בזה"ז אח"צ לראב"ע לא יצא יד"חדרש משה (קלנברג) ח"ב דף י
קכ ע"ב31 אכל מצה בזה"ז אחר חצות לראב"ע לא יצא יד"חוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' מ
קכ ע"ב31 אכל מצה בזה"ז אחר חצותבנין שאול עמ' רי
קכ ע"ב31 אכל מצה בזמה"ז לאחר חצות וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שיד
קכ ע"ב31 אכל מצה בזמה"ז לראב"ע לא יצאאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קצ
קכ ע"ב31 אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לראב"ע לא יצא ידי חובתובני יששכר ח"א דף פז ע"א
קכ ע"ב31 זמן מצה ומרור, מחלוקת ר"ע וראב"עאור אברהם שמות עמ' עג
קכ ע"ב31 לר"ע מ"ע לאכול מצהמקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
קכ ע"ב31 אמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עו ד"ה ובזה יש, עמ' שיח ד"ה ואתא כלבא
קכ ע"ב31 זמן אכילת מצהמבשרת ציון ח"ב עמ' שמב
קכ ע"ב33 הוקש מצה לפסחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפח
קכ ע"ב33 מקיש מצה לפסח לאכילה עד חצותשירת הפסח אות ח, נז, סב
קכ ע"ב35 קמשמע לן דכי אהדרה קרא למילתיה קמייתא אהדריהמשך חכמה שמות פ' יג פס' יד
קכ ע"ב רשב"ם ד"ה יכול - כשאר קדשים ביום שחיטתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עז ד"ה ובזה
קכ ע"ב רשב"ם ד"ה ר"א - והאי דכתיב לא תותירו ממנו עד בקר לשריפה אתא דעד בקר לאו בר שריפה הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עט ד"ה והנה
קכ ע"ב תוס' ד"ה אמר רבא וכו'פרפרת התורה עמ' רמו
קכ ע"ב תוס' ד"ה אמר רבאחיי נפש ח"ד עמ' נג
קכ ע"ב תוס' ד"ה אמרלהורות נתן ויקרא עמ' נח
קכ ע"ב תוס' ד"ה אמרפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נז
קכ ע"ב תוס' ד"ה מלא - אע"ג דדרשינן מיניה וכו' אית מאן דמפיק ליה וכו' מדוכתא אחרינאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עו ד"ה ובזה יתיישב
קכ ע"ב ר"ן על הרי"ף כז ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה גרסינן - ואיכא מ"ד דהכי קי"ל כיון דסתם לן תנא וכו' (כל הדיבור שם)דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עו ד"ה ובזה יש
קכ ע"ב רא"ש פ"י סל"ח - לכאורה נראה דהלכה כר' אלעזר דסתם מתני' כוותיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עו ד"ה ובזה יש
קכ ע"ב מהרש"א ד"ה תוס' - ומאי קושיא דההיא דבוקר שני לשריפתו מבוקר בתרא נפקא ליהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' עט ד"ה על
קכ ע"ב חת"ס - דעת ראב"ע אם תחומין דאורייתאבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
קכא ע"א04 מאן דאמר כזית כאיסורוזכור לדוד עמ' קכז
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר של זבחמקראי קדש (תשנג) עמ' עג, רנח
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבח בירך את של זבח לא פטר את של פסחרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שלו
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבח וכו' רע"א וכו'חיי נפש ח"ד עמ' לו, לח, מא, מד, מט, נא
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבח וכו'אור אברהם ברכות עמ' רסא
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבח וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרלג
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבח וכו', ורשב"ם וצל"חשירת הפסח אות קעט
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבחבי חייא ח"ב עמ' לב
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמא
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר את של זבחלקוטי שיחות חל"א עמ' 54
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 291
קכא ע"א05 בירך ברכת הפסח פטר של זבחמאכסניא של התורה סי' לח
קכא ע"א05 בירך על של פסח פטר של זבחאור אברהם על ספר המצוות עמ' שיט
קכא ע"א05 ברכת הזבח וברכת הפסחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קמט
קכא ע"א06 בירך ברכת הזבח וכו'רנת יצחק שמואל עמ' קא
קכא ע"א06 בירך על של זבח, ורש"י - על אכילת שלמיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכו
קכא ע"א09 לדברי ר' ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה ולכ"עחיי נפש ח"ד עמ' לו, מד
קכא ע"א10 זריקה בכלל שפיכה וכו'אור אברהם ברכות עמ' קעח
קכא ע"א רש"י ד"ה ברכת הפסחמשנת חיים דברים עמ' שכב
קכא ע"א רש"י ורשב"ם ד"ה באיסורוזכור לדוד עמ' קכג
קכא ע"א רש"י ר"ה ברכת - מברכין על אכילת שלמיםדרך מצותיך (חב"ד) דף צא ע"א
קכא ע"א רשב"םבנין אפרים עמ' קפב [הלכה]
קכא ע"א תוס' ד"ה כשתמצא - וי"ל דודאי ר' ישמעאל אית ליה תרתי וניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מה ד"ה בתחלה ניישב
קכא ע"א תוס' ד"ה כשתמצא חיי נפש ח"ד עמ' מה
קכא ע"א ר"ן - על ספה"ע ומ"תלקוטי שיחות חל"ז עמ' 137
קכא ע"א ר"ן - בטעם ספה"ע ובמה שא"א זמן בספה"עלקוטי שיחות חי"ז עמ' 240, חי"ט עמ' 372, חכ"ב עמ' 114
קכא ע"א רא"ש - שכן דרך המקרא כשמגיע לסכום עשירית פחות אחת וכו' ואינו משגיח על חסרון האחדלקוטי שיחות ח"כ עמ' 218
קכא ע"א רא"ש סימן לט - הכתוב אינו משגיח על חסרון אחד מהחשבוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכד(מ)
קכא ע"ב01 איקלע לפדיון הבן וכו' כהן מברך או אבי הבןנועם הברכה עמ' קפד
קכא ע"ב01 אשר קדשנו במצותיו וציונו על פדיון הבן, אבי הבן מברךכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טו ע"ד
קכא ע"ב01 בעו מיניה וכו' והלכתא דאבי הבן מברך שהחיינוכתב סופר אגדות כאן
קכא ע"ב01 ברכת פדיון הבן וברכת שהחיינולקוטי שיחות חל"א עמ' 232
קכא ע"ב01 על פדיון הבן אבי הבן מברך ברוךפרי צדיק פדיון הבן אות א
קכא ע"ב01 על פדיון הבן אבי הבן מברך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ריא
קכא ע"ב01 על פדיון הבן כהן מברך וכו' או אב מברךדברי יואל פ' בחוקותי דף שפו ע"א
קכא ע"ב01 פדיון הבןלקוטי שיחות ח"כ עמ' 186 {עניין המסכת - פדיון "בני בכורי ישראל" (יצי"מ), וסיומה בענין פדה"ב, סמיכותה למס' שקלים}
קכא ע"ב01 פדיון הבןתורת חיים (קאסוב) עמ' פא
קכא ע"ב01 פשיטא על פדיון הבן אבי הבן מברך, שהחיינו מי מברך וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 37
קכא ע"ב01 פשיטא על פדיון הבן וכו'מנחת מרדכי עמ' רצ
קכא ע"ב01 פשיטא על פדיון הבן כו' אבי הבן מברך כו' והלכתא אבי הבן מברך שתיםתורת מנחם חכ"ג עמ' 301
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדה"ב וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 42
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה וכו' לא הוה בידיההר המוריה עמ' קמט
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' בעי מיניה פשיטא וכו' ברוך שהחיינו וכו' ובצל"חשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקמד
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' נ
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקלח*
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדיון הבןויגד יעקב עמ' תרי
קכא ע"ב01 ר' שמלאי איקלע לפדיון הבןפעולת גבר עמ' צא ד"ה וכל בכור אדם
קכא ע"ב01 ר"ש איקלע לפדה"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיד
קכא ע"ב01 ר"ש איקלע לפדיון הבןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפז
קכא ע"ב01 רב שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' והלכתא אבי הבן מברך שתים, ור"ן בשם המאורעקבי אבירים (תשסה) עמ' רצא, תלא-תלב
קכא ע"ב01 רב שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קנא
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיני' פשיטאוכו'חיי נפש ח"ג עמ' ריב
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה וכו' והילכתא אבי הבן מברך שתיםשרגא המאיר מועדים עמ' רמה
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' אבי הבן מברך שתיםתורת מנחם חלק לג עמ' 288, 389
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' והלכתא אבי הבן מברך שתים הדרן עלך מסכת פסחים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קלח
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' והלכתא אבי הבן מברך שתיםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים א, ג, ד
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' והלכתא אבי הבן מברך שתיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' והלכתא אבי הבן מברך שתים הדרן עלך מסכת פסחים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שלב
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' שאיל בי מדרשא אמרו ליה אבי הבן מברך שתיםשם יחזקאל עמ' תמג
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רלח, במדבר עמ' תלו
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכג
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן כו', צל"חמכמני אשר עמ' ק
קכא ע"ב01 רבי שמלאי איקלע לפדיון הבןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כד אות ז
קכא ע"ב02 ברוך שהחיינו וקיימנו וכו' כהן מברך או אבי הבן מברך וכו'הר המוריה עמ' קלה
קכא ע"ב02 ברכת שהחיינו מי מברך וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' רמח
קכא ע"ב02 כהן מברך דקמטי הנאה לידי' או אבי הבן מברך דקא עביד מצוה וכו' אבי הבן מברך שתיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנז
קכא ע"ב02 מברכין זמן על פדיון הבןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פז
קכא ע"ב02 מי מברך שהחיינואשל חיים ח"א עמ' קד-קה
קכא ע"ב02 מי מברך שהחיינודברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' יז-יט
קכא ע"ב02 שהחיינו בפדיון הבן כהן או האבמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שיב
קכא ע"ב02 שהחיינו בפדיון הבןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 271, 267, 264
קכא ע"ב02 שהחיינו וכו' כהן מברך או אבי הבןפרי צדיק פדיון הבן אות א, ב
קכא ע"ב02 שהחיינו כהן מברך או אבי הבןמנחת מרדכי עמ' קע
קכא ע"ב03 אבי הבן מברך ב'מי מרום חי"ג עמ' קנב
קכא ע"ב03 אבי הבן מברך שתיםתורת מנחם חלק לא עמ' 84
קכא ע"ב04 הלכתא אבי הבן מברך שתיםפנים מסבירות עמ' קפה

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
קי ע"א יוסף שידאשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 296 ,310
קי. מהרש"א ד"ה שלוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יד (מו) {בענין שניות}
קי. מלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין מוחין בידושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קמח, קנ
קי. שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין מוחין בידולילה כיום יאיר (באום) עמ' 283
קי: במערבא לא קפדי אזוגות נפש יוסף (תשעד) עמ' שכט
קי: דההוא גברא דגרשיה לדביתהו ארשות החיים עמ' רעא
קי: כשפים שולטין רק בזוגותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מט, רמט, רצא {דשניהם ענין שניות}
קי: מלך פורץ גדר זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עז, פ
קי: שני ביצים הלכה למשה מסיני דהוו סכנתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד {אבל כשמערב לדבר מצוה אין לחוש}
קיא ע"ב עיקר אהבת ה' בבית הכנסתיערי עם דבשי ח"א עמ' קסו
קיא. נתחיל בא-ל ונסיים בא-ל, ורשב"ם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מז, מח
קיא: שרא דעניותא נבל שמיה וכו' ושורה במקום מיאוסמאור ושמש (תשסט) עמ' תרז
קיא: תוס' ד"ה ואזיל ר"פ מימיני' אש דת (תשמח) עמ' ס
קיב ע"א הוי עז כנמרדבר יום ביומו - סדר היום
קיב ע"א חמשה דברים צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין אמר לו רבי למדני תורה, אמר איני מלמדך, אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רי
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סג
קיב ע"א כשהיה ר"ע בבית האסורין, אמר לו ר"ש למדני תורה, א"ל איני מלמדך וכו' ומהרש"א נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קסה, קפב
קיב ע"א שבעה דברים ציוה ר' עקיבאשיעור ליום השבת עמ' קסב
קיב ע"ב נזהה דתורא הן הןשרי המאה ח"א עמ' 131
קיב. הוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק כ
קיב. הנוטל פרוטה מאיוב מתברך דברת שלמה (תשעא) עמ' סא
קיב. יותר מה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקמאור ושמש (תשסט) עמ' רכד, תרכג
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק נפש יוסף (תשעד) עמ' תסח
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' ב
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקגל עיני ח"א עמ' קי
קיב. יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכד
קיב. יותר משהעגל רוצה לינק וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' סז
קיב. כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךמטר השמים - עמודי העולם עמ' תסג
קיב. רבי שמעון בר יוחאי בקש מר׳ עקיבא שילמדנו תורה וכסרב אמר לו רשב"י אם לא תלמדני אמסרך למלכות הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קסא
קיב. שיראה אדם לדבק ולהשתתף עם מי שהשעה משחקת לו דברת שלמה (תשעא) עמ' סא
קיב: אל תדור בשכנציב משום דליצני הוו ומשכו לך בליצנותאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסא
קיב: אל תדור בשכנציב משום דליצני הוימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לג
קיב: ג' דברים צוה ר' ישמעאל בר' יוסי את רבישם אליעזר דף פו ע"ג, פח ע"א
קיב: מרחיקין משור שחור ביומי דניסןמאור ושמש (תשסט) עמ' תסו
קיב: צוואת רבינו הקדוש שלא להבריח את המכםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות כ
קיב: שידה שזמנה בלילי שבתות ולילי רביעיותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכב (קמד) {במדרש נקט לילי שבתות לחוד}
קיג ארבעה אין הדעת סובלתןהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
קיג ג' הקב"ה שונאן המדבר אחד בפה וא' בלב דעת קדושים (תשנ) עמ' קיח
קיג ע"א הדר בארץ ישראל מנוחלי עולם הבאהסתרים באסתר עמ' 263, 264
קיג ע"א מהרש"א ד"ה ג' מכריז עליהן כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קיג ע"א עשה שבתך חוליערי עם דבשי ח"א עמ' קח
קיג ע"א עשה שבתך חוליערי עם דבשי ח"א עמ' קח
קיג ע"א פשוט נבילתא בשוקא וכו' ולא תימא כהנא אנא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רמא
קיג ע"א שלשה אין מתקנאין בהן ואלו הן נכרי קטן ונחש קטן ותלמיד קטן, מאי טעמא דמלכותייהו אחורי אודנייהו קאי אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רכב
קיג ע"א שלשה הקב"ה מכריז עליהם בכל יוםפרשת דרכים (תשסה) עמ' שכט
קיג ע"א שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' כג
קיג ע"א שלשה מכריז עליהן הקב"ה בכל יום כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קיג ע"ב אוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא כדי לכוף יצרו, תוס' - דכיון שהוא שונא אותו מסתמא גם חברו שונאו ובאים בתוך כך לשנאה חמורה דשייך ביה כפיית יצרהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
קיג ע"ב בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראלראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קיג ע"ב ג' הקב"ה אוהבן, מי שאינו כועסרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רפג
קיג ע"ב והרואה דבר עבירה בחבירו ומעיד יחידירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעה
קיג ע"ב חמשה דברים צוה כנען את בניושיעור ליום השבת עמ' שצג
קיג ע"ב טוביה חטא וזיגוד מינגיד כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' יד
קיג ע"ב טוביה חטא זיגוד מינגידעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קנט
קיג ע"ב מהרש"א ד"ה בחיי רבנן קדישיראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קיג ע"ב מותר לשנאו שנאמר 'כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאר וכו' והכתיב 'לא תשנא את אחיך בלבבך'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 265 ,326 ,341 ,377 ,390 ,405 ,425
קיג ע"ב מצוה לשנאתו כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעה
קיג ע"ב עני המתגאה אין הדעת סובל אותו מהר"ם שיק ויקרא עמ' כב
קיג ע"ב רב חנינא ורב אושעיא דהוו אושכפי בארעא דישראל וכו' ומומתייהו הכי בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלג
קיג ע"ב רש"י ד"ה כלדיים יקרא דשכבי (דוד) דרוש קכד דף ריג ע"א
קיג ע"ב שבעה מנודין למקום וכו' המונע מנעלים מרגליורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לט עמ' 12
קיג ע"ב שלשה אין הדעת סובלתץ דל גאה וכו' ועשיר מכחש בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תולדות עמ' כה, פ' שלח עמ' קעה, פ' פנחס עמ' קצו
קיג ע"ב שלשה הקב"ה שונאן כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קיג תוס' - אוהב לפרוק ושונא לטען מצוה בשונא, משום כיון שהוא שונאו גם חברו שונא אותו דכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצרהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
קיג. אמר רב פפא, אלמלא לא דרמאי שיכרא, לא אעתרי דברת שלמה (תשעא) עמ' סו
קיג. אמר רבי יוחנן שלשה מנוחלי העוה"ב אלו הן הדר בארץ ישראל וכו' כשלג ילבינו - מאמר בשבח ארץ ישראל
קיג. בתך בגרה שחרר עבדך ותן להירך יעקב (פיתוסי) דף סד ע"ג
קיג. ג' מנוחלי עולם הבא הדר בא"יבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף כ ע"ב
קיג. והמבדיל על היין במוצאי שבתותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צט {ר' יוחנן לטעמיה בברכות לג ע"א}
קיג. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קא
קיג. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קמו
קיג. רווק הדר בכרך ואינו חוטא הקב"ה מכריז עליו בכל יוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רו
קיג. תא ואגמרך מילי דעלמאלב הארי עמ' רמא
קיג: אי לא דרמאי שיכרא לא איעתראמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תנח
קיג: ארבעה אין הדעת סובלתן דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רפח
קיג: ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס המתגאה על הציבורפתח עינים (ויינברגר) עמ' קלט
קיג: ג' אוהבים זה את זה אלו הם גרים ועבדיםתורת אברהם עמ' 402
קיג: ג' דברים צוה כנען את בניו וא' מהם הוא אל תדברו אמתמאור ושמש (תשסט) עמ' קח, תתקכ
קיג: המונע מנעלים מרגליו וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' סו, עו
קיג: הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי וכו' מותר לשנאותו וכו' ותוס' ד"ה שראה אש דת (תשמח) עמ' מג
קיג: חמישה דברים ציוה כנען את בניו דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תכז
קיג: מנין שאין שואלין בכלדיים וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' ערב
קיג: מנין שאין שואלין בכלדיים וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תלו
קיג: רנב"י אמר מצוה לשנאתותורת אברהם עמ' ח, 100, 314, קס
קיג: שבעה מנודין לשמים וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' י
קיג: שלושה שונאים זה את זה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תל
קיג: תוס' - שונא לטעון מצוה בשונאתורת אברהם עמ' 470
קיג: תוס' ד"ה שראה, השונא חבירו בשביל שראה בו דבר עבירה יכול להמשך מזה גם שנאה עצמייתמטר השמים - עמודי העולם עמ' שמא
קיגמעינות האמונה (תשסב) עמ' עב
קיד ע"א חרוסת, ר"א ברבי צדוק אומר מצוה ברכת השיר (צינץ) עמ' פו(46, 36)
קיד ע"א תוס' ד"ה הביאו לפניו יקרא דשכבי (דוד) דרוש קג דף קפח ע"ד
קיד ע"ב היכירא לתינוקות וכו'משוש הארץ עמ' רמב
קיד ע"ב רא"ש סי' כה משום דמברך על אכילת מרור צריך לאכול כזית ברכת השיר (צינץ) עמ' פה
קיד ע"ב רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב הונא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מ
קיד ע"ב תוס' ד"ה אחד - משה ואהרן עמהםמגולה לגאולה עמ' 204
קיד ע"ב תוס' ד"ה ב' מיני בשר כו'באר מים חיים (הלוי) חידושי מסכתות דף פט ע"ג-ע"ד, צ ע"א
קיד ע"ב תוס' ד"ה שני מיני יקרא דשכבי (דוד) דרוש קג דף קפט ע"א
קיד ע"ב תנאי היא, דתניא ר' יוסי אומר אף על פי שטיבל בחזרת וכו' בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ו אות א
קיד תוס' - הלא הכתוב מדבר שונא במצות, והלא מצוה לשנאותו מפני מעשיו הרעיםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מח
קיד. אכל קקולי ואקיקלי דמתא שכיבאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רא
קיד. אמר רבה בב"ח אכול בצל ושב בצל ואל תאכל אווזים ותרנגולים ויחי ויתן דף קג ע"ד
קיד. בליל פסח מטבילין ב' פעמיםשבילי פנחס (תשעט) עמ' רפג
קיד. תוס' ד"ה ואין מיסב - ודוקא שיש שם בני אדם מהוגניןתורת אברהם עמ' 144
קיד: אר"ל ז"א מצות צריכו' כונהייטב פנים ח"א דף קג, ח"ב עמ' עא
קיד: הקפיד לקחת ירק מסוים למרור כיון ששמע כך מרבומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות לח
קיד: טיבול ראשון - "כרפס" - להתמיה את התינוקות כדי שישאלולילה כיום יאיר (באום) עמ' 45
קיד: מצוות צריכות כוונהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צז
קיד: תוס' ד"ה אחד - כשיבנה בית המקדש משה ואהרן יהא עמנו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שמח
קיד: תוס' ד"ה אחד, כשיבנה בית המקדש משה ואהרן יהא עמנותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמג (קכב) {אם תחיית המתים קודם לבנין המקדש}
קטו ע"א דרכו של עני, ורשב"ם ור"ןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעד, קעה
קטו ע"א ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא ברכת השיר (צינץ) עמ' קו
קטו ע"א 'יאכלוהו' אפי' זה בפני עצמו וזה בפני עצמו ברכת השיר (צינץ) עמ' פה
קטו ע"א מצוות אין מבטלות זו את זובית אולפנא ח"א עמ' קלו
קטו ע"א מצוות אין מבטלות זו את זובית אולפנא ח"א עמ' קלט
קטו ע"א מצות אין מבטלות וכו'מועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' לט
קטו ע"א צריך לשקועיה בחרוסתיערי עם דבשי ח"ד עמ' סז
קטו ע"א שחיה כורכן בב"א שנאמר על המצותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רכב
קטו ע"א תוס' ד"ה והדרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסו
קטו ע"ב בלע מצה יצארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת י עמ' 37
קטו ע"ב לחם עוני שעוניןיקרא דשכבי (דוד) דרוש יז דף מב ע"ג-ע"ד
קטו ע"ב ר"ן - טפי עדיף לברוכי המוציא בפרוסה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסו
קטו ע"ב שעונים עליו דברים הרבהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנז
קטו ע"ב תוס' ד"ה כדי שיכירו התינוקות יקרא דשכבי (דוד) דרוש יז דף מב ע"ב-ע"ג
קטו. הלל היה כורך פסח מצה ומרור יחד באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכח, שעט
קטו. הלל היה כורכן בב"א ואוכלן שנא' על מצות ומרורים יאכלוהוייטב פנים ח"ב דף קד, קיד
קטו. והדר אכיל ומצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנד {מקור אמירת 'זכר למקדש כהלל'}
קטו. טיבול בחרוסת מפני הסכנהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 221
קטו. כורך - "זכר למקדש"לילה כיום יאיר (באום) עמ' 228
קטו. כריכה זכר למקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ר (תכז) {לר"ן עביד לה אפילו ממצה דלא מינטרא, והטעם}
קטו. מצוות אין מבטלות זו את זותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנג (רמז) {דכל מצוה כלולה מכל המצוות}
קטו. מצוות אין מבטלות זו את זותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רד-רה {מצה של חדש בכריכה עם פסח ומרור, אם יש ביטול לחצאין}
קטו. פסח מצה מרור בכריכה להללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלט {דמיון לסוכות}
קטו. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי בו', הלילה הזה כולו צליייטב פנים ח"ב דף קא
קטו: בלע מצה - יצא, בלע מרור - לא יצאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 159, 216
קטו: בלע מצה יצאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריז (תפז) {דהמצוה הוא מעשה האכילה ולא ההנאה}
קטו: בלע מצה יצאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רל {כיון דראויה לטעום בה טעם מצה}
קטו: בלע מצה יצאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלא (תקנד, תקנז) {אם הוי דרך אכילה}
קטו: חלייה דתבליןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסב (תקכד) {'חלי' לשון מתיקות}
קטו: לחם עוני וכו' שעונים עליו דברים הרבה, ד"א עני כתי' וכו' בפרוסהייטב פנים ח"ב דף עג, קכז
קטו: 'לחם עוני' מה עני דרכו בפרוסהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 45, 263
קטו: 'לחם עוני' שעונין עליו דברים הרבהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 364
קטו: לחם עוני, שעונין עליו דברים הרבה יד שלום (פרידמן) על הגדה של פסח עמ' כח, לה
קטו: מה עני שדרכו בפרוסה אף כאןשבילי פנחס (תשעט) עמ' רפב
קטו: מלחם עוני עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קנד
קטו: רשב"ם ד"ה בלע, רק לכתחלה בעינן טעם מצהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רל {צ"ע מברכות לח: דמעכב בדיעבד}
קטז בכל דור ודור חייב אדםבית אולפנא ח"א עמ' ו, יא, נה
קטז חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצריםפחד יצחק פסח מאמר ע עמ' רמד
קטז מרור זה וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף עז ע"ב
קטז ע"א אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ברכת השיר (צינץ) עמ' קד
קטז ע"א וכאן הבן שואל וכו' בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ג אות ד
קטז ע"א חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו הוא שואל לעצמו, ואפילו שני ת"ח שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלו, קסא
קטז ע"א כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצאאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כח עמ' 90
קטז ע"א מאי בגנות וכו'משוש הארץ עמ' רמד
קטז ע"א מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואלשרי המאה ח"ד עמ' 173
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי אובד אבי וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קסד
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבחרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצ-שצא
קטז ע"א רבן גמליאל היה אומר וכו' מצה על שום שנגאלואמרי טל מאמר לח
קטז ע"א תוס' ד"ה מה דרכורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ה
קטז ע"ב בשר א"צ להגביהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנז
קטז ע"ב ואם לאו שואל את עצמו מה נשתנהשארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 35
קטז ע"ב כאילו הוא יצא ממצריםחכמת התורה במדבר עמ' ע
קטז ע"ב כאילו הוא יצא ממצריםחכמת התורה חוקת עמ' סט, קעט
קטז ע"ב כל שלא אמר ג' דברים אלו כו' פסח מצה ומרורפנינים על התורה ומועדים עמ' רכז, רכט-רל
קטז ע"ב לראות עצמו כאלו הוא יצא ממצריםחכמת התורה בהעלותך עמ' קפח
קטז ע"ב מהרש"א כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו, למה לא סגי בברכתם ברכת השיר (צינץ) עמ' רח
קטז ע"ב מצה על שום שנגאלו - בלא תיבת זו ברכת השיר (צינץ) עמ' רי
קטז ע"ב מרור זה שאנו אוכלין על שוםחכמת התורה בלק עמ' רלג
קטז ע"ב מתחיל בגנות ומסיים בשבחשם דרך שמות עמ' רסט
קטז ע"ב פסח על שום מה וכו' ומהרש"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנח
קטז ע"ב פסח על שום שפסח הקב"ה - בלא 'שהיו אוכלין אבותינו' ברכת השיר (צינץ) עמ' רד, ריב(536)
קטז ע"ב צל"ח - ואני תמיה שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 14
קטז ע"ב ר"ן כה ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה מצה פסח מצרים לא נהג אלא לילה ויום ולמחר היו מותרין במלאכה ובחמץ ברכת השיר (צינץ) עמ' ריג(מלואים ז)
קטז ע"ב ר"ןפנינים על התורה ומועדים עמ' רכו
קטז ע"ב רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר ג' אלו לא יצא ידי חובתו, ר"ן על הרי"ף שםשם דרך שמות עמ' עט, שי
קטז ע"ב תוי"טפנינים על התורה ומועדים עמ' רכה
קטז עבדים היינו לפרעה במצרים פעולת צדיק (בריש) דרוש מא
קטז פסח מצה ומרורירך יעקב (פיתוסי) דף כה ע"א
קטז. אם אין לו בן ישאל לעצמו גל עיני ח"ב עמ' קפב
קטז. אמר ליה רב נחמן לדרי עבדיה עבדא דמפיק ליההרי בשמים (בדרשי) דף יב ע"ד
קטז. ההגדה שצריכה להאמר כתשובה לשאלה דוקאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 45, 362
קטז. התבלין שבחרוסת הוא זכרלילה כיום יאיר (באום) עמ' 221
קטז. ואם לאו שואל את עצמו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלד
קטז. חכם בנו שואלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רחצ {מצוה דסיפור יציאת מצרים לבנו בקטן שיש בו דעת להבין}
קטז. כל שלא אמר ג"ד אלו בפסח לא יצא יד"ח וכו' פסח מצה ומרורייטב פנים ח"ב דף צג, קלו
קטז. כל שלא אמר פסח מצה ומרור לא יצא יד"ח דולה ומשקה פסח עמ' קפח
קטז. כל שלא אמר שלשה דברים אלו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' תיא
קטז. לפי דעתו של בן אביו מלמדולילה כיום יאיר (באום) עמ' 3
קטז. לפי דעתו של בן אביו מלמדותורת אברהם עמ' קלד
קטז. מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצב (תשנה) {מה שהאשה לעזר הבעל ומתאחד השניות, זהו ענין גאולת מצרים}
קטז. מזגו לו כוס ראשון וכאן הבן שואל אביו וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' רמה
קטז. מזגו לו כוס ראשון וכאן הבן שואל אביו וכן'שבילי פנחס (תשעח) עמ' רמ
קטז. מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל נפש יוסף (תשעד) עמ' קיג
קטז. מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' רפא
קטז. מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל וכו' מה נשתנהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 262
קטז. מצוה להכניס בחרוסת דבר חמוץלילה כיום יאיר (באום) עמ' 222
קטז. מרור צריך למתקו בחרוסת משום קפא אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שעב
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבח באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלח
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו׳ ודברת בם (מרזל) עמ' 131
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, רב אמר מתחלה עועבו״ז היו אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינו יד שלום (פרידמן) על הגדה של פסח עמ' צב
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבחייטב פנים ח"ב דף קל
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבחלילה כיום יאיר (באום) עמ' 17, 364, 273, 262
קטז. פותח בגנות ומסיים בשבח דולה ומשקה פסח עמ' קפה
קטז. צריך לכתוש את החרוסת היטב שתהיה עבה כטיטלילה כיום יאיר (באום) עמ' 221
קטז. ר"ג אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתולב הארי עמ' רפה
קטז. רב אמר מתחלה עובדי עבודה זרה היה אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצ {שיעבוד ועבודה זרה שניהם שניות}
קטז. רב אמר מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפא {שיעבוד ועבודה זרה שניהם שניות}
קטז. רבי לוי אומר זכר לתפוח ורבי יוחנן אומר זכר לטיטלילה כיום יאיר (באום) עמ' 221
קטז. תוס' ד"ה צריך דברי נפתלי ח"ג עמ' ע
קטז. תוס' ד"ה צריךשבילי פנחס (תשעט) עמ' רפו
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםייטב פנים ח"ב דף קפז
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כשלג ילבינו - מאמר זכר ליציאת מצרים
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 45, 108, 218, 258, 348, 358, 361
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשבילי פנחס (תשעא) עמ' רפא
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשבילי פנחס (תשעד) עמ' שי
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשבילי פנחס (תשעו) עמ' קלג, קמט, רפה, רצג
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשבילי פנחס (תשעז) עמ' רמ
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםשבילי פנחס (תשעח) עמ' קלו
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קטו
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצריםתורת אברהם עמ' סג, 406
קטז: ותוס' ד"ה ונאמר לפניו שיר לשון זכר ושירה לשון נקבה דולה ומשקה פסח עמ' שצט
קטז: חייב אדם ליראות כאלו הוא יצא ממצריםדרכי איש דף ל ע"ב
קטז: חייב אדם לראות א"ע כאילו יצא ממצריםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' פג
קטז: חייב אדם לראות את עצמו באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שצד
קטז: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נט {שלא יהיה הראש משועבד לתאוות הגוף}
קטז: חייב אדם לראות עת עצמו כאילו יצא ממצרים דולה ומשקה פסח עמ' קב, קפ
קטז: מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצריםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 59, 111
קטז: מרור על שום שמרת המצרים את חיי אבותינו במצריםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 59, 159
קטז: סומא פטור מלומר ההגדה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שפב
קטז: פסח ע"ש שפסח וכו' מצה ע"ש שנגאלו וכו' מרור ע"ש שמררו וכו'ייטב פנים ח"ב דף קכז
קיז אין שכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצוהמעינות האמונה (תשסב) עמ' קלח
קיז ע"א ודורש מארמי וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעא
קיז ע"א 'לדוד מזמור' מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה, 'מזמור לדוד' מלמד שאמר ואחר כך שרתה עליו שכינהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 155
קיז ע"א מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואח"כ שרתה עליו שכינהאמרי טל מאמר קה
קיז ע"א מזמור לדוד, לדוד מזמור כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' מד
קיז ע"א פסל מיכה עומד בבכיפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רפח
קיז ע"ב ברכת המזון טעונה כוס וכו'משוש הארץ עמ' קכג, קל
קיז ע"ב ואעשך וגו' זה שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זה שאומרים וכו' ואגדלה שמך וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' צט, קמד
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול - זה אברהם, ואברכך - זה יצחק וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רל
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלוקי יעקב וכו' בך חותמיןשיחות חכמה ומוסר מאמר מו אות א
קיז ע"ב ועשיתי לך שם גדול וכו' שאומרים מגן דודאגרת על הבטחון (תשע) עמ' לו
קיז ע"ב לדוד מזמור ופעם מזמור לדודחכמת התורה בהעלותך עמ' תמב
קיז ע"ב שבת דקביעא וקיימא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יז
קיז ע"ב שבת דקביעא וקיימאשיעור ליום השבת עמ' קפג
קיז ע"ב תוס' ד"ה ונאמרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנא
קיז. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמג
קיז. אין השכינה שורה מתוך עצבות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קעה
קיז. אמר שירה ואח"כ שרתה עליו שבינה וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' קיא
קיז. אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין אומרים הללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמ (תקפט)
קיז. אפשר ישראל שחטו את פסחיהן ולא אמרו שירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלה (קצא) {הלל ענינו שירה}
קיז. בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים וכו' גדול מכולן הללוי-ה שכולל שם ושבח בבת אחתלילה כיום יאיר (באום) עמ' 265
קיז. וכן לחלום טובמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות מ
קיז. ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 265
קיז. זה שאומרים אלקי אברהם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נב
קיז. כל ת"ח היושב לפני רבו ואין שפתיו נוטפות מרתורת אברהם עמ' פג, 166, 172
קיז. לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה כו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פז, צב (נד) {דדוד בחינת המלכות וספירת המלכות נקראת שכינה}
קיז. לדוד מזמור שרתה עליו רוח הקודש ואחר כך אמר שירהתורת אברהם עמ' 162, פג
קיז. מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה וכו' זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' צג
קיז. נביאים שביניהן תקנו להן לישראל שיהו אומריםתורת אברהם עמ' י, קכז
קיז. שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו ישראל מן הים והלל זה מי אמרו אש דת (תשמח) עמ' עט
קיז. תוס' ד"ה ה"ג שעומדים - קמ״ז מזמורי תהלים כנגד שנותיו של יעקב נפש יוסף (תשעד) עמ' לב
קיז: בין שלישי לרביעי לא ישתהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 282, 311
קיז: הלל - כשעמדו על היםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שעב
קיז: ואעשך לגוי גדול - זהו שאומרים אלקי אברהם וכו'גל עיני ח"א עמ' כג
קיז: ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' צז
קיז: ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פתיחה
קיז: ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם אור גדליהו בראשית דף כב ע"ד
קיז: וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםתורת אברהם עמ' 332, 336
קיז: זה שאומרים אלקי אברהם זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' טו
קיז: יכול יהא חותמין בכולם וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכב, שנג
קיז: יכול יהו חותמין בכולם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נד
קיז: יכול יהיו חותמים בכולם ת"ל והיה ברכה בך חותמים דברי נפתלי ח"ג עמ' רצט
קיז: צריך להזכיר יציאת מצרים בקידושתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צא-צג {אם הוא מן התורה}
קיז: צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידושתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צג-צד (שכו-שכז) {אם מנהג המובא בירושלמי חולק על זה}
קיז: רשב"ם - יין לפני המזון אינו משכר שהרי מותר לשתות בין כוס ראשון לשני נפש יוסף (תשעד) עמ' שמא
קיז: רשב"ם ד"ה צריך, ובהגהות מראה כהןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צג (שכו) {אם בתפלות השבת יש להזכיר יציאת מצרים}
קיז: תוס' ד"ה למען, שביתת שבת הוא זכר ליציאה ממצרים ששיעבדו בהם בל"ט מלאכותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלא (ע) {עפי"ז מובן הירושלמי דשביעי של פסח משלים ל"ט מלאכות שבתורה}
קיח כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע״ז נפש יוסף (תשעד) עמ' קכד
קיח נאה ליחיד להציל את היחיד שער התפלה (תשמט) שער מבוא השער פי"א
קיח ע"א אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רכד
קיח ע"א אריב"ל הני כ"ו הודו כנגד מי כנגד כ"ו דורותאמרי טל מאמר מ, קלב
קיח ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאדם הראשון וכו' כיון שאמר לו הקב"ה וכו' וביאר המהרש"א וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רמט
קיח ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלב
קיח ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחדמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קט, שנא (בהערה)
קיח ע"א בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם לתוך כבשן האש אמר גבריאל וכו' אמר לו הקב"ה וכו' נאה ליחיד להציל את היחיד נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קנז
קיח ע"א הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו וכו' עשיר בשורו עני בשיו אלמנה בביצתה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' דברים עמ' ריד
קיח ע"א המספר לשה"ר וכו' ראוי להשליכו לכלביםשרי המאה ח"ב עמ' 130
קיח ע"א ואומר עליו ברכת השיר ברכת השיר (צינץ) עמ' עח
קיח ע"א ולפי שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' מג
קיח ע"א יורקמי שר של ברדדבר יום ביומו - סדר היום
קיח ע"א כ"ו דורות מבריאת העולם עד מתן תורה הקב"העיוני הפטרה ח"א עמ' 28
קיח ע"א כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צז, קכב
קיח ע"א כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קמא, קפב, קצא
קיח ע"א לא לנו ה', בזמן חבלי של משיחאגרת על הבטחון (תשע) עמ' פג
קיח ע"א למה נקרא שמו הלל הגדול, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנו
קיח ע"א מתן תורה, דכתיב ההרים רקדו כאיליםמגולה לגאולה עמ' 252
קיח ע"א קשה הפרנסה כפליים כיולדהחכמת התורה במדבר עמ' רכב
קיח ע"א קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סד
קיח ע"א קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשרי המאה ח"ג עמ' 26
קיח ע"א קשין מזונותיו ש"א כפלים כיולדה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף נז ע"ב
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעח
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וירא עמ' יח, פ' תולדות עמ' כז
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' עא בהערה, קז
קיח ע"א שגובה חובתו של אדם בטובתו, ורש"י ור"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעז
קיח ע"א שהקב"ה יושב ברומו של עולם, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קעז
קיח ע"ב אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מד, פד
קיח ע"ב אימת אני אהובהיערי עם דבשי ח"א עמ' קסו
קיח ע"ב אני ארד ואקררלקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קמו-קמז {פעולות מלאכים ע"י שפע הקב"ה}
קיח ע"ב הללו את ה' כל גויים וכו' הודו לה' על דעביד בהדייהו וכל שכן אנו כי גבר עלינו חסדו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בא עמ' סט
קיח ע"ב המכיר מקום חברו בישיבה וכו' המקבל פני חברו בישיבה, מהרש"אשם דרך ויקרא עמ' שג
קיח ע"ב ומהרש"א ואמת ה' לעולם גבריאל אמרו - בכל המאמר ברכת השיר (צינץ) עמ' רנח-רס
קיח ע"ב ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היושם דרך שמות עמ' קא
קיח ע"ב כל המשנה את המועדות ורשב"םבית מועד (גטיניו) דף א ע"א
קיח ע"ב מהרש"א - הודו לה׳ על דעביד בהדייהו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בא עמ' סט
קיח ע"ב קריעת ים סוף ונחל קישוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' עא
קיח ע"ב רשב"ם ד"ה פלוט אותן ליבשהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צב
קיח קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקניני קדם ח"א עמ' 165
קיח. אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמז
קיח. אלך ואקרר מבפנים וכו' כדי שיהיה נס בתוך נס דרשות הר"ן (מישור) עמ' עט
קיח. אסור לקבל לשון הרע, ורשב"םמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
קיח. הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' תלז
קיח. הני כ"ו הודו כנגד מי וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' קנב
קיח. ולמה נקרא שמו הלל הגדול שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 267
קיח. יעקב זכה לקפיצת הדרך דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' נו
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה, ורש"ישבילי פנחס (תשעה) עמ' רנב
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהשבילי פנחס (תשעג) עמ' שלד
קיח. כל המספר או מקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עו {עדות שקר נחשב יחד עם לשון הרע}
קיח. כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלבים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמו
קיח. כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםעזר מיהודה (תשנט) עמ' שכ
קיח. כל המספר לשון הרע ראוי לזרוק בו חצים וכו' שנאמר כמתלהלה היורה חיצים וכו' וראוי לזורקו לכלבים דברת שלמה (תשעא) עמ' שכג
קיח. כקריעת ים סוף באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלא
קיח. למה נקרא שמו הלל הגדולתורת אברהם עמ' 252, קכז, 438
קיח. מאי דכתיב הודו לה' כי סוב הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתושבילי פנחס (תשעג) עמ' נט, תכח
קיח. מאי טעמא אמרינן הלל, מפני שיש בו חמשה דבריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ח {נגד חמשה חלקי הנפש}
קיח. מהרש"א - למה אתקש דוקא לקי"ס דברת שלמה (תשעא) עמ' שפ
קיח. נתקררה דעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עב (רנ) {שמתקררת ומתיישבת דעתו עליו מפני שמחה}
קיח. עשרים וששה דורות וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שכט
קיח. קשים מזונותיו של אדם כפלים כיולדה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כ פסוק ו
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקרי"ס דולה ומשקה פורים עמ' תלג
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף נפש יוסף (תשעד) עמ' קלב
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמגדנות אליעזר עמ' קעד, שכו, שמג
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות ה
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעט) עמ' רפב, רפח
קיח. קשין (זיווגו) מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףייטב פנים ח"א דף נג, ח"ב עמ' קלה, קסב, קסג
קיח. קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תד
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקי"סנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רכא
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקרי"ס דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' מו, ריג
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים וסמיך ליה נותן לחם לכל בשר דברת שלמה (תשעא) עמ' שפ
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעג) עמ' קסד, רנט
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעה) עמ' קנז
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשבילי פנחס (תשעז) עמ' קנד, תעג
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' שפו
קיח. רי"ף כו:, חמשה כוסות בפסחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ח (כו, ל) {נגד חמשה חלקי הנפש דנתגלו במצרים}
קיח. תוס' ד"ה ר' יוחנן, היו אומרים נשמת בשבתמטר השמים - עמודי העולם עמ' שג
קיח: אומות העולם מאי עבידתיהו לשבח את ה' נפש יוסף (תשעד) עמ' ק
קיח: אע"פ שדלה אני במצוות, לך אני, ולי נאה להושיעלילה כיום יאיר (באום) עמ' 280
קיח: אף על פי שדלה אני במצוות לך אני ולי נאה להושיע נפש יוסף (תשעד) עמ' ריד
קיח: דרש רבא וכו' דלותי ולי יהושיע אמרה כנ"י לפני הקב"ה רבש"ע אע"פ שדלה אני במצות לך אני ולי נאה להושיעצוף דבש (סופר) עמ' קעא
קיח: הללו את ד' כל גוים אומות העולם מאי עבידתייהו ה"ק הללו את ד' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהושם אליעזר דף צט ע"א
קיח: הללו את ד' כל גוים וגו' ניסים דעביד בהדייהו כל שכן אנן דגבר וכו'מגדנות אליעזר עמ' קלח, קמו
קיח: כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנהירך יעקב (פיתוסי) דף כה ע"ג
קיח: מ"ד אהבתי כו' אימתי אני אהובה לפניךפעולת צדיק (בריש) דרוש מג
קיח: מי גרם להם לישראל שיתפזרו בין האומות קרבות שהיו חפצים, ומהרש"אעל הגאולה ועל התמורה הקדמה עמ' יב, סי' מז עמ' פט
קיח: פלט אותן ליבשה אור החיים שמות פרק טו פסוק יב
קיח: רשב"ם ד"ה אמרה כנסת ישראל, זקנים וחשובים קרוים כנסת ישראלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מז (קסב)
קיט ע"א אודך כי עניתנישיעור ליום השבת עמ' תסא
קיט ע"א אלו ידיו של הקב"ה הפרושות תחת כנפי החיות מהר"ם שיק דברים עמ' קצה
קיט ע"א זה ידו של הקב"ה שפרוטה תחת כנפי החיות כדי לקבל וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קכב, קכח, קלב, קסו
קיט ע"א מצא חלק מהאידרות שהטמין יוסף במצרים נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קל
קיט ע"ב א"ל לדוד טול וברוךשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רפד
קיט ע"ב אומר יעקב איני מברך יקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלא ע"ג
קיט ע"ב אומר לו לדוד וכו' אני אברך ולי נאה לברךאגרת על הבטחון (תשע) עמ' לד
קיט ע"ב אומרי' לו לדוד טול וברךברך את אברהם דף נח ע"ב
קיט ע"ב אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנא-קנב
קיט ע"ב אין מפטיריןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנט
קיט ע"ב ושמואל אמר כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא, ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן אמרו כגון תמרים קליות ואגוזים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלז
קיט ע"ב יעקב מסרב לברך משום שנשא שתי אחיותפרשת דרכים (תשסה) עמ' כא
קיט ע"ב מאי אפיקומן וכו'משוש הארץ עמ' רלח
קיט ע"ב מאי אפיקומן, אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קיח, קכח
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםמגולה לגאולה עמ' 76
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםקניני קדם ח"ב עמ' 150
קיט ע"ב רשב"ם ד"ה כגון ארידלאירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכד
קיט ע"ב תוס' ד"ה אמרשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קנז
קיט. אוצרות שנתן אסאפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שנא
קיט. אמר דוד אני אברך ולי נאה לברךירך יעקב (פיתוסי) דף פא ע"א
קיט. אמר רשב"ל מאי דכתיב וירי אדם מתחת כנפיהם וגו' זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מידת הדיןצוף דבש (סופר) עמ' ל
קיט. אנא ד' הושיעה נא אמרו אחיו של דוד אש דת (תשמח) עמ' עח
קיט. הקב"ה חותר חתירה מתחת כסא הכבוד לקבל בעלי תשובהעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' יב
קיט. וידי אדם מתחת כנפיהם וכו' ידו של הקב"ה שפרוסה וכו' לקבל שביםייטב פנים ח"א דף פט
קיט. וינצלו את מצרים שעשאוה כמצולה שאין בה דגיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תתכה
קיט. כל הרעב שהיה הי' סיבות וגלגולים שיבוא כל הכסף מכל המדינות לאמ"צ וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' רטו
קיט. מאי ולמכסה עתיק שמגלין לו טעמי תורה אש דת (תשמח) עמ' צג
קיט. ממונו של אדם מעמידו על רגליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיח (צב) {שעושה מצוות בממונו}
קיט. ממונו של אדם שמעמידו על רגליותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קא (פ) {דע"י שנותן מממונו למצוות מייחס הכל לו יתברך, וזה מקיים הנבראים}
קיט. עושר שמור לבעליו לרעתו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סז
קיט. שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרח וכו' עושר שמור לבעליו לרעתו ארשב"ל זו עושרו של קרחשבילי פנחס (תשעב) עמ' שכא
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 264
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשבילי פנחס (תשעב) עמ' רכו
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשבילי פנחס (תשעט) עמ' רפג
קיט: אין מפטירין אחר מצה אפיקומןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלו-רלח (תקעט, תקפב) {לרבי אלעזר בן עזריה דזמן מצה עד חצות, אם מותר לאכול אחר חצות}
קיט: אין מפטירין אחר מצה אפיקומןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלז (תקעח) {ענינו משום הידור המצוה}
קיט: איני מברך, שנשאתי ב' אחיותנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קפב
קיט: אפיקו מנייכומאור ושמש (תשסט) עמ' תעד
קיט: בעל המאור כו:, למה אין מברכין על אכילת מצה כל שבעהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסב-קסג (רפג) {דאם אוכל מקיים מצוה אלא דאינו חובה}
קיט: הסופגנין כו' ממלא אדם כריסו מהן ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונהייטב פנים ח"ב דף קלו
קיט: כל היקום וגו' זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליומגדנות אליעזר עמ' תמה
קיט: לאחר שאוכלין ושותין נתנו לו לאברהם לברך כו' אמר לו לדוד טול וברוך אמר אני מברך ולי נאה לברך פעולת צדיק (בריש) דרוש מד
קיט: לע"ל אינו מברך יעקב ברכה שנשא ב' אחיותטירת כסף דף נח ע"ד
קיט: מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו' א"ל לדוד טול וברך א"ל אני אברך ולי נאה לברך דכתיב כוס ישועות אשא ובשם ה' אקראשבילי פנחס (תשעה) עמ' לח, לט, מה, נ
קיט: מה דכתי' ויגדל הילד ויגמלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלז
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדי' ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקייטב פנים ח"ב דף ריד
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שט
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אומר לו לדוד טול וברך אומר להם אני אברך ולי נאה לברךשבילי פנחס (תשעב) עמ' שמב
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים כו' לאחר שאוכלין ושותין נותנין כוס של ברכה לאברהם לברךפעולת צדיק (בריש) דרוש כד
קיט: עתיד הקב״ה לעשות סעודה לצדיקים נפש יוסף (תשעד) עמ' קה
קיט: צהבו פניו דר"ס דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' טל
קכ מצה בזמן הזה דאורייתא מרור דרבנן וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"א דף לד ע"ב
קכ ע"א מחלוקת לגבי מצה ומרור בזמן הזהשארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 58
קכ ע"ב ואכלו את הבשר בלילה הזה ראב"ע אומר עד חצות ברכת השיר (צינץ) עמ' קיח
קכ. בו אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור היינו רשותמאור ושמש (תשסט) עמ' תפג
קכ. חיוב אכילת מצה היא רק ביו"ט ראשון דולה ומשקה פסח עמ' תעז
קכ. מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות מ
קכ. מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותשם אליעזר דף פב ע"ג
קכ. מצה בזמן שאין הפסח נוהג בדרבנןמאור ושמש (תשסט) עמ' תפג
קכ. מצה ומרור בזמן הזה דאורייתא או דרבנןייטב פנים ח"ב דף צד
קכ. מרור בזמן הזה הוא מדרבנןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 232
קכ. רשב"ם ד"ה ישנו, דמאחר שישנו הסיחו דעתן לאכול עוד וחשיב ליה תנא כאכילת שני מקומותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נד'דעת' הוא בחינת מקום (קצג)
קכ. ששת ימים תאכל מצות וכו' רשותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסב {דאם אוכל מקיים מצוה אלא דאינו חובה}
קכ. ששת ימים תאכל מצות וכו' שבעת ימים וכו' מה שביעי רשות אף ששי רשות וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תפב
קכ. תוס' ד"ה מפטירין, חגיגה הבאה עם הפסח אינה נאכלת על השובעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמד {ומשום שלא יצא משלחן רבו רעב לא שייך, דלאו משלחן גבוה קזכי, וצ"ע מש"ס}
קכ. תוס' ד"ה מפטירין, למ"ד חגיגה אית בה משום שבירת עצם, למה אינה נאכלת על השובעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפה {במהרי"ל תירץ משום דעיקר שבירת עצם לא כתיב רק גבי פסח}
קכ. תוס' ד"ה מפטירין, פסח נאכל על השובע כדי שלא יבא לידי שבירת עצםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמג-קמד {ולא משום שלא יצא משלחן רבו רעב, דבפסח לאו משלחן גבוה קזכי, וצ"ע מש"ס}
קכ: אכל מצה בזמן הזה אחר חצות וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רפט
קכ: אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לראב"ע לא יצא ידי חובתוייטב פנים ח"ב דף צד
קכ: מצה איתקש לאכילת פסחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכח-רכט (תקמז, תקמח) {וה"ה דאינו נאכל בתוספת יום טוב מלפניו}
קכ: מצה איתקש לפסחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכ-רכא {איתקשו האכילות, אבל לא מאי דנוהג בפסח מפאת היותו קרבן וקדושת הגוף}
קכ: רא"ש סימן לח, מצות מצה עד חצותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמב
קכא ע"ב ר"ןפנינים על התורה ומועדים עמ' רלג
קכא ע"ב רא"ש סי' מ'יערי עם דבשי ח"ב עמ' ל
קכא: ר' שמלאי אילקע לפדיון הבןטהרת יו"ט חי"ח עמ' קמו {לכן זכה לתקן פגם ברית, בזוהר ויקרא דף עה, כי פדיון הבן מתקן את פגם הברית}
קטו ע"א מצה בזמן שאין הפסח נוהג היא רק מדרבנן וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שמב
קטו. הלל היה כורך פסח מצה ומרורעמק החכמה עמ' קכא
קטו: לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהעמק החכמה עמ' קכד
קטז ע"א בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רח
קטז ע"א בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קמא
קטז ע"א כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ור"ןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלט
קטז ע"א לפי דעתו של בן אביו מלמדובצור ירום ח"ד עמ' ד
קטז ע"א צריך לומר בפסח ג, דברים פסח מצה ומרוראפסי ארץ (תשנט) עמ' שצא
קטז ע"א שני ת"ח שואלין זה לזהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שסב
קטז ע"ב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםבצור ירום ח"ו עמ' מא הערה 39
קטז ע"ב בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' עט
קטז ע"ב חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קפב
קטז ע"ב לא את אבותינו בלבד גאל הקב"האמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקה
קטז ע"ב מאי בגנות וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקכג, תקכד
קטז ע"ב מהרש"א כל שלא אמר יעשהמכתם לדוד משלי עמ' צ
קטז ע"ב מצה זומכתם לדוד משלי עמ' פט
קטז ר"ג אומר כל מי שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו'נחלת אבות (הכהן) בית גליא סימן ה דף עז ע"ג
קטז. ואפילו ת"ח שואלין זה את זהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קצ
קטז. ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצט
קטז. כל שלא אמר ג' דבריםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קפז
קטז. מאי בגנות רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינותורה ודעת תשע-תשעא עמ' תכח
קטז. מה דרכו של עני - הוא מסיק ואשתו אופהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריב
קטז. מצה זו שאנו אוכלין על שום מהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רצט
קטז. מתחיל בגנות עבדים היינו לפרעהאשד הנחלים (נחמולי) דף קט ע"ד
קטז. מתחיל בגנות עבדים היינו לפרעה, ומסיים בשבח ברוך המקוםשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' י, קלו
קטז: בדעת בית הלל במשנהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' נד
קטז: כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רפח, שג
קי ע"א עד מאה וחד פקע שידאעטרת יהושע דברים עמ' לא
קי. עשרה כוסות אין בהם משום זוגותתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רס
קיא ע"ב עתידין הצדיקים להיות מחיצתן לפנים ממלאכי השרתמאור ושמש (תשנב) עמ' קצ
קיא ע"ב שר דעניותא נבל שמיהמאור ושמש (תשנב) עמ' תמז
קיא: תלא סילתא תלא מזונימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קס
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' סד, קנ, רמט
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינוק פרה רוצה להניקמאור ושמש (תשנב) עמ' קמ, ריט
קיב ע"א יותר משהעגל מצה לינוק רוצה הפרה להניקמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קטו, רפג
קיב ע"א יותר משהעגל רוצה לינוק וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמ, קה, קלז
קיב ע"ב ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו אל תשב על מטת ארמית איכא דאמרי, דלא תיגני בלא קרית שמעבצור ירום ח"ה עמ' ח
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינוקבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסט
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיא
קיג ע"א פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ולא תימא כהנא אנא וגברא רבה אנאבצור ירום ח"ה עמ' קמט
קיג ע"א פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא, ולא תימא גברא רבא אנאבצור ירום ח"ח עמ' יג, לה
קיג ע"ב ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שכז
קיג ע"ב בחינת דל גאהעטרת יהושע דברים עמ' רכט
קיג ע"ב דל גאה שהוא מד' שאין הדעת סובלתןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עא
קיג ע"ב ה' דברים כנען צוה לבניו אל תדברו אמתמאור ושמש (תשנב) עמ' נא, תרצט
קיג ע"ב ומי שכיח למסניהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצט
קיג ע"ב יחיד שראה דבר ערוה, ותוס'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רכז, רכח
קיג ע"ב מי שאין לו ציציתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכו
קיג ע"ב מי שרואה בהכירו שחטא מצוה לשנאותו וגם לומר לרבו שישנאהובצור ירום ח"ח עמ' קסד
קיג ע"ב ראה בו דבר ערוה מותר לשנאותומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' פג
קיג ע"ב ששה דברים נאמרים בסוס, ויש אומרי, אף מבקש להרוג בעליו במלחמהבצור ירום ח"ד עמ' קכ הערה 13
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה - דכיון דהוא שונאו גם חבירו שונא אותומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכב
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה בואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצט
קיג. ברווק הדר בעיר ואינו חוטאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נז אות ה
קיג. ג' מנוחלי העוה"ב מי שמגדל בניו לת"תשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נ
קיג. נ' מנוחלי העוה"ב הדר בא"י וכו'שם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קפא
קיג: ארבעה אין הדעת סובלתן, וחדא מינייהו ועשיר מכחשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תיז
קיג: הסוס מתגאה מאודבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רכו
קיג: הקב"ה אוהב את מי שאינו משתכרמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תסח
קיג: הקב"ה שונא דל גאה ועשיר מכחשדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נו אות ו
קיג: שאין שואלין בכלדייםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שצג
קיג: שלשה אוהבים זה את זה, אלו הם, הגרים והעבדים והעורביםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפח
קיג: שלשה אוהבים יש לאדםנחלת אבות (הכהן) סימן א דף ב
קיג: שלשה הקב"ה שונאן וכו', והרואה דבר ערוה בחבית ומעיד בו יחידישמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלד
קיג: שלשה חייהם אין חיים וכו' הרתחניםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקלט
קיד: מברך אשאר ירקות וכו' והדר מברך על אכילת מרור ואכיל וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריא
קיז ע"א חכמים תקנו הלל על כל צרהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסה {מש"כ רמב"ן דברים פ"י פסוק כא שהלל הוא מצוה דאורייתא הוא להלל כל יום שהקב"ה אלקינו והשגחתו עלינו}
קיז ע"א כי הא דרבה (לפי גירסת ר"ח - רבא) מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא, ובדחו רבנן ולבסוף יתיב באימתא, ופתח בשמעתאבצור ירום ח"ד עמ' עה הערה 7
קיז ע"א נביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרין אותו כו', ורש"י וברשב"םגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' פה, פט, צא, צב, צו
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול - זהו שאומרים אלקי אברהם, וכו' יכול יהו חותמין בכולן תלמוד לומר "והיה ברכה" - בך חותמין, ואין חותמיו בכולובצור ירום ח"ג עמ' לג
קיז ע"ב צריך שמכיר יציאת מצרים בקידוש היוםדברי שלום (הלברשטם) עמ' רמ
קיז. הלל זה מי אמרו נביאים שביניהן תיקנו להן לישראל, שיהו אומרין אותו על כל פרק ופרקתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קב
קיז. תוס' - שנותיו של יעקב כנגדן יש קמ"ז מזמורים בתהליםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקפח
קיז: וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקדושת היוםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' פט
קיז: זה שאומרים אלוקי אברהםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רצו-רצח, שטו, שיז
קיז: יזכיר יצי"מ בקידוש היוםאשד הנחלים (נחמולי) דף קב/קכ ע"ג
קיז: תוס' ד"ה למען - וכשנגאלו ממצרים הזהירם על השבת לשבות מאותם ל"ט מלאכותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' פט
קיח מ"ד הודו לה' כ"ט שגובה חובתו וכו'בן יאיר דף קכה ע"ד
קיח ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאדם "וקוץ ודרדר תצמיח לך", זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו רבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד'בצור ירום ח"ד עמ' רמג
קיח ע"א הודו לה' שגובה חובתו בטובתו וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קל
קיח ע"א הני עשרים וששה הודו כנגד מי כנגד עשרים וששה דורות שברא הקב"ה בעולמו, ולא נתן להם תורה, וזן אותם בחסדובצור ירום ח"ב עמ' מו
קיח ע"א הקב"ה גובה חובתו של אדם בטובתומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פט
קיח ע"א כל המבזה את המועדות כאילו עע"זאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תלו הערה א
קיח ע"א כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלביםהדרש והעיון ויקרא מאמר רנה אות לח
קיח ע"א מאי ברכת השיר א"ר יוחנן נשמת כל חימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכב
קיח ע"א מהיכן הוא הלל הגדול מהודו לה, כי טוב עד על נהרות בבלאפסי ארץ (תשנט) עמ' רלח
קיח ע"א נאה ליחיד להציל יחידאמרי יצחק בראשית עמ' פד הערה סג
קיח ע"א קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאפסי ארץ (תשנט) עמ' שעז
קיח ע"א קשים מזונותיו של אדם בקריעת ים סוףעטרת יהושע דברים עמ' רמז
קיח ע"א קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ז סי' א ד"ה קשה {משום שהוא לראוי ושאינו ראוי}
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבית אברהם (שטיינר) עמ' מח
קיח ע"ב אגבורות דעביד בהדייהו, ורש"ינחלת דבש (ברייזכר) עמ' קלז
קיח ע"ב אומות העולם מאי עבידתייהו לשבוחי משום דעלינו גבר חסדומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' נט
קיח ע"ב הללו את ה' כל גרים אוה"ע מאי עבידתייהו כו', ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קלג, קמו, השסד (?)
קיח ע"ב ישראל מקטני אמנה היונחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקלו-תקלז
קיח ע"ב רמז לשרו של ים והקיאם ליבשה וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' קכו
קיח תוס' ד"ה מאיתורה ודעת תשסח עמ' קמה
קיח. אריב"ל בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות, אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל באבוס אחד, כיון שאמר לו בזעת אפיך תאכל לחם נתקררה דעתודברי יונה ח"ב עמ' רג
קיח. ולמה נקרא שמו הלל הגדול, אמר ר"י מפני שהקב"ה יושב ברומו של עולם, ומחלק מזונות לכל בריהתורה ודעת תשסח עמ' קמז
קיח. מאי ברכת השירתורה ודעת תשסח עמ' קמה
קיח. קשה פרנסתו כקריעת ים סוףשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ו
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קמו
קיח. קשין מזונות כקי"סבכורי אביב (ביק) בשלח אות ב {בב' אופנים לבאר ענין הדמיון המבהיל ומיושבת קו' מהרש"א במאי דילפי' מלגוזר י"ס לגזרים דכתי' בהדי נותן לחם לכל בשר והא מכת בכורות ושאר עניני נמי התם כתיבי}
קיח. רביעי גומר עליו את ההלל, ואומר הלל הגדול דברי ר"ט וי"א ה' רועי לא אחסרתורה ודעת תשסח עמ' קמז
קיח: אמרה כ"י אימתי אני אהובהאשד הנחלים (נחמולי) דף לא ע"ג
קיח: בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה וכו' לכבשן האש וכו' אמר לו הקב"ה רדדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קג אות א
קיח: בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש וכו' ואעשה נס בתוך נסשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קכד
קיט ע"א הקב"ה גובה חובתו של אדם - בטובתומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' עב
קיט ע"א ממונו של אדם שמעמידו על רגליודברי שלום (הלברשטם) עמ' כו
קיט ע"א שלש מטמוניות הטמין יוסף ואחת נתגלתה לקרחאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קמא
קיט ע"ב מפני שנשאתי ב' אחיותנחלת דבש (ברייזכר) עמ' סא
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך וכו' אומר לו לדוד טול וברך, אומר להן אני אברך, ולי נאה לברך וכו'בצור ירום ח"ג עמ' קמו
קיט. הקב"ה שמח כאשר צדיקים מנצחים אותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' עא
קיט. וינצלו את מצרים - כמצולה שאין בה דגים, או כמצודה שאין בה דגןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' עא, פ
קיט. זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין - ורשב"ם, ומי שמגלה אותן זוכה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' יז
קיט. ידו של הקב"ה פרוסה כדי לקבל בעלי תשובהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקלז
קיט. כל הסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצריםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קה
קיט. ממונו של אדם שמעמידו על רגליומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' נ
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שכו
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' לו, שה
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןעמק החכמה עמ' קלב
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו' אומר לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברךשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קמ
קכ ע"א נתנמנם נים ולא נים תיר ולא תירמאור ושמש (תשנב) עמ' רעו
קכ ע"א ששת ימים וגו' שבעת ימים וגו' מה שביעי רשות אף ששי רשות וכו' הכ' קבעו חובהמאור ושמש (תשנב) עמ' שמא
קכ. אמר רבא מצה בזה"ז דאורייתאעמק החכמה עמ' קסד
קכא ע"ב פשיטא על פדיון הבן מברך אקב"ו על פדיון הבןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קט
קכא ר' שמלאי איקלע לפדיון הבןשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ג ע"א
קי ע"א אמר עולא עשרה כוסות אין בהם משום זוגותדורות הראשונים כרך ה עמ' 138
קי ע"א הוה עוברא ער מאה וחדבתורתו יהגה ח"א עמ' קצד
קי. ליל המשומר מן המזיקין - זוגותאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' יד
קי: כל דקפיד קפדי בהדיההאיר ממזרח - יהושע עמ' ער
קיא ג' אין ממצעין ולא מתמצעין כלב דקל ואשהבינת יששכר (תשמח) עמ' צב
קיא ע"א בצל דקלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צ, קנא
קיא ע"א הישן בצל לבנההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קלד
קיא. נפתח בלא ונפסיק בלאאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' טז
קיב אע"פ שאני דלה מהמצוות לי נאה להושיעאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רג, ח"ה עמ' מו
קיב אר"י א"ש אין מפטירין אתה"פ אפיקומןאמר יצחק דף לח ע"ג
קיב הוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' ד, שה
קיב הנוטל פרוטה מאיוב מתברךאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' דש, שה
קיב יותר משהעגל רוצה לינק וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קלד
קיב ע"א איני מלמדךבתורתו יהגה ח"א עמ' פז
קיב ע"א אל תשב בגבהה של עיר ותשנהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלח
קיב ע"א אל תשב בגובהה של עיר ותשנההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פד
קיב ע"א חמשה דברים צוה ר"ע את רשב"י כשהיה חבוש בבית האסורין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 659
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק, פרה רוצה להניקברכת שלום "שמעתי" מאמר קנג
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה ליצק פרה רוצה להניקברכת שלום מכתבים מאמר מט, עג
קיב ע"א לא ישב בגובהה של עיר וישנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכב
קיב ע"א מאי סכנה רוח רעהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שכז
קיב ע"א עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותבתורתו יהגה ח"ב עמ' קנה
קיב. אל תדור בשכנציבהאיר ממזרח - אבות עמ' עז
קיב. אל תשב בגובהה של עירהאיר ממזרח - יהושע עמ' ערב
קיב. דמסוכר ולא משי ידי' וכו' דשקיל מזיי' ולא משי ידי' וכו' דשקיל טופרי' ולא משי ידי' מפחיד חד יומא ולא ידע וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק יב ברכת אברהם אות קנא
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שנ
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינק וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' סא
קיב. יתלה באילן גדולהאיר ממזרח - אבות עמ' קנ
קיב: לא יצא יחידי וכו' מפני שאגרת בת מחלת וגו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכג
קיג חמשה דברים צוה כנען את בניו וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רטז
קיג ע"א אל תדור בעיר דריש מתא אסיאבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצב
קיג ע"א עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותברכת שלום מכתבים מאמר כא
קיג ע"א פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריותברכת שלום מכתבים מאמר כא
קיג ע"ב אין שואלין בכלדייםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפ
קיג ע"ב אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רלה, רסה
קיג ע"ב וי"א אף הזונותהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שט
קיג ע"ב כלבים שונאים זה את זההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שט
קיג ע"ב מצוה בשונא כדי לכוף את יצרופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' רח
קיג ע"ב סוס אוהב הזנותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שנח
קיג ע"ב ציוה כנען לבניו אהבו את הגזלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לו
קיג ע"ב קבא מארעא ולא כורא מאיגראאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רנ
קיג ע"ב ראה בו דבר ערוה ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפח
קיג ע"ב שבעה כמנודין לשמים וכו' אין לו ציצית בבגדואשל אברהם (בוטשאטש) סי' טז ס"ק ד ברכת אברהם אות עא
קיג ע"ב תוד"ה שראה בו דבר ערוהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רעט
קיג ע"ב תוד"ה שראה בו דבר ערוהאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רעט
קיג. אהבו את הגזלהאיר ממזרח - אבות עמ' כט
קיג. יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' סד
קיג: אהבו את הזימההאיר ממזרח - אבות עמ' צא
קיג: אחד מאותן שה' שונאם הוא דל גאהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תמט
קיג: אסור להעיד יחידיאמירה נעימה (בלוך) עמ' יז
קיג: ג' חייהם אינם חיים הרתחנים וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קא
קיג: ד' אין הדעת סובלתן וכו' דל גאהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' רעז
קיג: דל גאה ועשיר מכחשאשר חנן עמ' צט
קיג: כי תראה חמור שונאךהאיר ממזרח משלי עמ' שעב
קיג: כמים הפנים לפנים גם הצדיק שונא את הרשעאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' מ
קיג: סוס מבקש להרוג אדוניו במלחמההאיר ממזרח משלי עמ' שכו-שכז
קיד ע"א הביאו לפניו מצה וחזרת וכו' ר' אלעזר בר' צדוק וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 721
קיד ע"ב מצוות אין צריכות כוונהברכת שלום "שמעתי" מאמר מב
קיד. אכול בצל ושב בצלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכב
קטו ע"א אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא כל שטיבולו במשקה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 131
קטו ע"א מאן תנא דשמעת ליה מצות אין מבטלות זו את זו וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 559
קטו ע"א מצות מבטלות זו את זודברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שפג ד"ה (ב) תוס', עמ' שפה ד"ה בירושלמי
קטו ע"ב אדבריה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 124
קטו ע"ב למה עוקרין את השולחן אמרי דבי ר' ינאי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 446
קטו ע"ב מה עני שדרכו בפרוסהבאר בשדה עמ' קמא
קטו. אמר רבינא אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן הכי אמר הלל משמיה דגמרא לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול וכו' השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן מברך על אכילת מצה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהללבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריד
קטו. אמר רבינא וכו' לא נכרוך איניש מצה ומרור בהרי הדרי וניכול וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלב
קטו. הלל היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקז
קטו. לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול משום דס"ל מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור ומבטיל ליה למצה דאורייתא וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקז
קטו: אמר שמואל 'לחם עוני' שעונין עליו דברים תניא נמי הכי 'לחם עוני' שעונין עליו דברים הרבה דבר אחר 'לחם עוני' 'עני' כתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה דבר אחר מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן הוא מסיק ואשתו אופהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכט, קלב, קלג, קלח, רנג
קטו: לחם שעונין עליו דברים וכו' דרכו של עני הוא מסיק וכו' ורי"ףבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצז, שצד
קטז ע"א א"ד אלעזר ב"ר צדוק כך היו אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 721
קטז ע"א כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר עא
קטז ע"א מה דרכו של עני הוא מסיקבתורתו יהגה ח"ב עמ' מה, מו
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות וכו'ברכת שלום מכתבים מאמר סה
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבחבאר בשדה עמ' רמב
קטז ע"ב בכל דור ודור חייב אדם לראות א"עפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' פז
קטז ע"ב טומא פטור מלומר הגדה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פז
קטז ע"ב לפיכך אנחנו חייבים וכו' עד היכן וכו' ב"ש וכו' וברשב"םדורות הראשונים כרך ג עמ' 257
קטז ע"ב עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים וכו' וב"ה אומרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 222
קטז. אפי' מי שאין לו מי שישאלנו הוא שואל לעצמו מה נשתנהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שפג
קטז. דרו עבדיה דרב נחמןהאיר ממזרח משלי עמ' קעח
קטז. כל מי שלא אמר דברים האלו בפסח לא יעא ידי חובתו וכו'דרושי מהר"ם בריסק עמ' צח
קטז. כל שלא אמר ג' דברים הללו לא יצא ידי חובתובני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלו, שפח
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכה
קטז. מתחיל בגנות לומר מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינובני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצא
קטז. מתחיל בגנותהאיר ממזרח - יהושע עמ' שנז
קטז. מתחלה עוע"זבית אולפנא ח"ד עמ' קג
קטז. רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רטז, רמח
קטז. תוס' ד"ה מה דרכובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שמב
קטז. תנו רבנן חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה מה נשתנה הלילה הזהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רמה
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קפז
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכו
קטז: כל שלא אמר שלשה דברים הללו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שסט, שצח, תיא, תסז, תעח
קטז: פסח שהיו אבותינו אוכלין על שום מהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רחצ
קיז זהו שאומרים אלוהי אברהםאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' סו
קיז ע"א ועל כל צרה וצרהבתורתו יהגה ח"א עמ' תקכו
קיז ע"ב אמר רבינא אנא איקלעי לסורא קמיה דמרימר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 597
קיז ע"ב בך חותמיןאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קלד
קיז ע"ב בקידוש של יום צריך להזכיר יצי"מאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות סג
קיז ע"ב מזגו לו כוס שלישי מברך על מזונו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 259
קיז ע"ב ק"ש והלל גאל ישראל, דצלותא גואל ישראל, מאי טעמא דרחמי נינהואשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ב ברכת אברהם אות כה
קיז. בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהליםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קיא
קיז. הלל תקנו הנביאים לאומרה על כל צרה שלא תבואבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רד
קיז. ספר תהליםהאיר ממזרח - אבות עמ' ערה
קיז. תניא היה רבי מאיר אומר כל תושבחות האמורות בספר תהלים כלן דוד אמרן וכו' הלל זה מי אמרו רבי יוסי אומר אלעזר בני אומר משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן היםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קיט
קיז: אמר לו רב חנן לרבא שמע מינה ברכת המזון טעונה כוס אמר לו ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות כל חד וחד נעביד ביה מצוהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קנא
קיז: בך חותמיןהאיר ממזרח - אבות עמ' קי
קיז: והיה ברכה וכו' יכול יהיו חותמין בכולם ת"ל והיה ברכה בך חותמיןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' של, תקנה
קיז: ישראל דקדשינהו לזמניםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' מג, קפג
קיז: מזגו לו כוס ג' וכו' ש"מ ברהמ"ז טעונה כוסבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רלג
קיז: שבת דקביעא וקיימא בין בצלותא ובין בקידושא מקדש השבת יומא טבא דישראל הוא דקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשני מקדש ישראל והזמניםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' כו, קכ
קיז: שבת קביעא וקיימאבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' ג
קיח ע"א וזן אותם בחסדובתורתו יהגה ח"א עמ' רחצ
קיח ע"א ומחלק מזונות לכל בריהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קט, קמט
קיח ע"א וקוץ ודרדר וכו'חסד ומשפט דף קסב ע"ב
קיח ע"א למה נקרא הלל הגדול מפני שיש בו נותן לחם לכל בשראמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלה
קיח ע"א קשים מזונותיו ש"א כקי"ס שנא' וכו'חסד ומשפט דף רכה ע"ד
קיח ע"א קשים מזונותיו של אדם כקרי"ספרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכו, קפא
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' לז, ח"ה עמ' רה
קיח ע"ב יש עבד שרבו נותן לו מתנה ונוטלה ממנוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שמ
קיח ע"ב יש עבד שתובע את רבוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צח
קיח. אמר גבריאל אני שר של אשהאיר ממזרח - הושענות עמ' נד
קיח. הוא יחיד בעולמוהאיר ממזרח - הושענות עמ' יד
קיח. המבזה את המועדותהאיר ממזרח - אבות עמ' קלט
קיח. יורקמי שר של ברדהאיר ממזרח - יהושע עמ' קנג, קנה
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' כ
קיח. עשיר בשורו ואת עני בשיובינת יששכר (תשמח) עמ' רפב
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףהאיר ממזרח - אבות עמ' קמט
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תמד
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רפד
קיח. ר' יוחנן אמר נשמת כל חיהאיר ממזרח - אבות עמ' לח
קיח. תוס' ד"ה בפני סתם אב מלמד בנו תורההאיר ממזרח - אבות עמ' נד
קיח: 'אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני' אמרה כנסת 'ישראל רבונו של עולם אימתי אני אהובה לפניך בזמן שתשמע קול תחנוניבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קכה
קיח: אימתי אני אהובה וכו' שאתה שומע קול תחנוניבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' ריג
קיח: כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וכו'האיר ממזרח - שיר השירים עמ' פג
קיח: מאי דכתיב 'הללו את ה' כל גוים' אומות העולם מאי עבידתייהו הכי קאמר הללו את ה' כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו כל שכן אנו דגבר עלינו חסדובני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' נז
קיח: מי גרם להם לישראל שיתפזרו בין אוה"עהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמו
קיח: נחל קישון גרפם וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים - פתח עינים עמ' נה
קיט ע"א יעקב אמר איני ראוי לברך שנשאתי שתי אחיותאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ער
קיט ע"ב מאן דמחוור לבושי' ולא נטיר לי' תמניא יומי וכו' בריין הנך כניםאשל אברהם (בוטשאטש) סי' כא ס"ק א ברכת אברהם אות ד
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נו
קיט. איזה פסוקים נאמרו ע"י שמואל ישי ובניו ודוד בשעה שנמשחאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קיב
קיט. ואת כל היקום זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודרושי מהר"ם בריסק עמ' רכד
קיט. זמרו למי שנוצחים אותו ושמחאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' כג
קיט. שלש מאות פרדות ורשב"םהאיר ממזרח - יהושע עמ' סא
קיט: אומרים למשה טול ובריך וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ח ע"ב
קיט: אפיקומןבית אולפנא ח"ג עמ' קיא
קיט: לי נאה לברךבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קג
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו' אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברךבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' סח
קיט: צריך להשאיר טעם פסח בפיודרושי מהר"ם בריסק עמ' קד
קכ לא שפיכה בכלל זריקהבית אולפנא ח"ב עמ' יג
קכ ע"א רש"י ששת ימים רשותדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רלח ד"ה אציע
קכ. מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ומאי שנא מרור דכתיב על מצות ומררים בזמן דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא פסח ליכא מרור מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים מצה מיהדר הדר ביה קרא בערב תאכלו מצותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסז, רה
קכ: אמר לו רבי עקיבא והלא נאמר חפזון עד שעת חפזון אם כן מה תלמוד לומר בלילה יכול יהא נאכל כקדשים ביום תלמוד לומר בלילה בלילה הוא נאכל ואינו נאכל ביום וכו' אמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו פשיטא דכיון דאיתקש לפסח כפסח דמי מהו דתימא הא אפקיה קרא מהיקישא קמשמע לן דכי אהדריה קרא למילתא קמייתא אהדריהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסח, רה
קכ: הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו' אלמא מחצות הוה ליה נותר מאן תנא אמר רב יוסף רבי אלעזר בן עזריה הוא דתניא ואכלו את הבשר בלילה הזה רבי אלעזר בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות אף כאן עד חצותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסז, רה
קכא ע"ב על פדיון הבןבאר בשדה עמ' שצ
קכא ע"ב רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' יג ד"ה ובזה, עמ' צח ד"ה ואקדים
קכא ע"ב רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן, בעו מיניה, פשיטא על פדיון הבן אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן אבי הבן מברך וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' רצ ד"ה בסוף מסכת
קיב ע"א כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךחכמת התורה דברים עמ' שכח
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקלקוטי אהבת ישראל עמ' קצג, תכא, תקז
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינקולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קעב, שצב
קיב. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותלקוטי אהבת ישראל עמ' פ, רפד, תנב
קיב. עשה שבתך חולכתבי מא"ה עמ' ד
קיג כל מילי זבין ואתחרטודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריג
קיג ע"ב בשונא ישראל ולא שונא עובד כוכביםהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"כב פסוק ד
קיג ע"ב דעביד איפוראהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"כב פסוק ג
קיג ע"ב הרואה דבר עבירה בהכירו אסור להעיד יחידיהעמק דבר דברים פ"ה פסוק יז
קיג ע"ב חמשה דברים צוה כנען את בניוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"ט פסוק כד
קיג ע"ב מהימן כבי תרי רשאי להעירהעמק דבר דברים פ"יט פסוק טו
קיג ע"ב שלשה הקב"ה שונאן, דל גאהחכמת התורה שופטים עמ' קמו
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהזאת ליעקב במדבר עמ' קלב
קיג ע"ב תלמיד שראה דבר עבירההעמק דבר שמות פ"כג פסוק א
קיג פשוט נבילתא בשוקא וכו' ולא תימא כהנא אנא וכו'וילקט יוסף אות קכב
קיג. אין הדעת סובלתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
קיג: ז' מנדרין לשמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקלט
קיג: פשוט נבילתא בשוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכח
קיג: שלשה הקב"ה שונאן ואחד מהם הרואה דבר עבירה בחברו ומעיד בו יחידילקוטי אהבת ישראל עמ' רלד
קיג: שלשה הקב"ה שונאןולאשר אמר - תהלים עמ' שכד
קיג: שלשה שונאים זה את זהולאשר אמר - תהלים עמ' תכו
קיד. מפני שהיין גורם לקידושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' נג
קטו ע"א אמרו עליו על הלל שהי' כורכןהעמק דבר שמות פ"יב פסוק ח
קטו ע"א יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלןהעמק דבר שמות פ"יב פסוק ח
קטו ע"א מה עני הוא מפיק ואשתו אופההעמק דבר דברים פ"טז פסוק ג
קטו. אתי דרבנן ומבטל ליה לדאורייתאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלג
קטו. ד' קושיותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפז
קטו. תוד"ה כלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלו
קטו: בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רלז
קטו: בלע מרור לא יצאולאשר אמר - תהלים עמ' כז, תשיג
קטו: בלע מרור לא יצאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שעג
קטו: כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה לא יצאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלב
קטז ע"א כל שלא אמר ג' דבריםהעמק דבר דברים פ"טז פסוק ג
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבחחזון ברוך עמ' קנח
קטז ע"א שיהא הוא מפיק ואשתו אופההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יב פסוק כא
קטז ע"ב צריך שיאמר ואותנו הוציא משםחזון ברוך עמ' קע
קטז. כל שלא אמרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפד
קטז. מה דרכו של עניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכו
קיז ע"א בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים, מהרש"אזאת ליעקב במדבר עמ' שמו
קיז ע"ב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש ותוס'חזון ברוך עמ' צח
קיז. אמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינהולאשר אמר - תהלים עמ' שעט
קיז. בעשרה מאמרות נאמר ספר תהליםולאשר אמר - תהלים עמ' א
קיז. ניצוח וניגון לעתיד לבואלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שז
קיז: בך חותמין ולא בהםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכא, קלה, תקעא
קיז: ועשיתי לך שם זה שאומרים מגן דודלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רג
קיז: יצ"מ בקידוש היוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שפד
קיח דרש ר"ש חשילוני בשעה שהפיל נבוכדנאצר הרשע את חמו"ע לתוך כבשן האש וכו' רבש"ע ארד ואצנן וכו'מדרש שמעוני עמ' נא
קיח ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' צד
קיח ע"א ואילו במזונות כתיב האלקים הרועה אותימטה אהרן (קרייזר) עמ' קנח
קיח ע"א כ"ו דורות שלפני מתן תורה וזן אותם בחסדוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כז פסוק א
קיח ע"א כוס חמישי אומר עליו הלל הגדול (לגי' הרי"ף)העמק דבר שמות פ"ו פסוק ו
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' צד, קנז
קיח ע"א ראוי ליחיד להציל את היחידחכמת התורה ואתחנן עמ' שכח
קיח ע"ב שטען השר של יםחכמת התורה ואתחנן עמ' תכד
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףכתבי מא"ה עמ' רב
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףלקוטי אהבת ישראל עמ' לא, צח, קג, שח, תסט
קיח. קשים מזונותיו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכה
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףולאשר אמר - תהלים עמ' תתסג
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תמו
קיח: אומות העולם מאי עבידתייהוולאשר אמר - תהלים עמ' תקנו, תשסב
קיח: מלמד שהמרו ישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכו
קיט למי שנוצחין אותו ושמחולאשר אמר - תהלים עמ' תכט
קיט ממונו שמעמידו על רגליוולאשר אמר - תהלים עמ' רז, שד, תמג, תקנח
קיט ע"א אלי אתה ואודך אמר דודהעמק דבר שמות פ"טו פסוק ב
קיט ע"א זמרו למי שמנצחין אותו ושמחחכמת התורה שופטים עמ' רצג
קיט ע"ב אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןהעמק דבר שמות פ"יב פסוק ח
קיט. כל היקום אשר ברגליהם זוז ממונו של אדם שמעמידו על רגלולקוטי אהבת ישראל עמ' לא, מו
קיט. ממונו של אדם שמעמידו על רגליוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמג
קיט: דוד המלך יאמר לי נאה לברךלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קכד
קכ ע"א תוס' ד"ה מפטירין בשם הירוש'העמק דבר שמות פ"יב פסוק ח
קכ. מה שביעי רשות אף ששה רשותלקוטי אהבת ישראל עמ' תסט
קי ע"א ופקע שידאפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיב
קיא ע"ב את שעתא קיימת לךפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלב
קיא ע"ב תרי קטכי הוו חד מקמי טיהרא וחד מבתר טיהראפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קז
קיב ע"א א"ל רב לאיבו בריה וכו'אות היא לעולם ח"א דף א ע"ג
קיב ע"א חמשה דברים צוה ר"עניצוצי אהרן עמ' קמט
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקפני מנחם חיי שרה עמ' קכ, שבת הגדול עמ' לח
קיב ע"ב אי לאו דמכרזן עלך ברקיע הזהדו בנחמני ובתורתופני מנחם נח עמ' מט
קיב ע"ב דילמא מיכריך כיה חויא ולא ידעפני מנחם חנוכה עמ' רצד, ש
קיב ע"ב שאגרת בת מחלת היא ושמונה עשרה רבוא של מלאכי חבלהפני מנחם וישב עמ' רלה
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקנפש יוסף (תשפא) עמ' תרסו
קיג ע"א דמשייר מקידושא לאבדלתאפני מנחם שבת הגדול עמ' לז, במדבר עמ' יד
קיג ע"א מהרש"א ד"ה ולא תיפוך במילי - ולא יעסוק הרבה בדברים דמתוך זה יבוא לניבול פהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיח
קיג ע"א על רווק הדר בכרך ואינו חוטאפני מנחם וישב עמ' רלח, נצבים עמ' קסח
קיג ע"א פשוט נבילתא בשוק ושקיל אגראעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 126
קיג ע"א פשוט נבילתא בשוקאפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיח, בהעלותך עמ' סט, עז, נישואין ושבע ברכות עמ' קמה
קיג ע"ב התרנגוליןשני המטות - מטה הלוי עמ' פט
קיג ע"ב ומי שאינו משתכרפני מנחם נח עמ' מח
קיג ע"ב חמשה דברים צוה כנען את בניופני מנחם נח עמ' לג, פינחס עמ' קעז
קיג ע"ב טוביה חטא וזיגוד מינגידהדרום כרך טו עמ' 68
קיג ע"ב מותר לשנאתו שנאמר כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאופני מנחם כי תצא עמ' קכ, קכח, קלא
קיג ע"ב מצוה לשנאתו שנאמר יראת ה' שנאת רעפני מנחם פינחס עמ' קעז
קיג ע"ב רב חנינא ורב אושעיא דהוו אושכפי בארעא דישראלפני מנחם חנוכה עמ' רצד, שביעי של פסח עמ' עג
קיג ע"ב רבינו חננאל - ויש אומרים אף מי שאינו יושב בחבורת מצוה כגון קידוש וכיוצאפני מנחם קידושא רבא עמ' לו
קיג ע"ב שלשה הקב"ה שונאןפני מנחם נח עמ' מח
קיג. א"ר יוחנן שלשה מנוהלי העולם הבאנחל עדה עמ' תצה
קיג. בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה'אבני גזית עמ' 86
קיג. בתך בגרה שחרר עבדך ותן להנפש יוסף (תשפא) עמ' תרפו
קיג. שלשה הקב"ה מכריז עליהםפרשת דרכים (תשנב) עמ' רלג
קיג: אלא דחזיא ביה איהו דבר ערווהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 95
קיג: ארבעה אין הדעת סובלתןנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 166
קיג: דחזיא ביה דבר ערווהנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 124
קיג: ובאים מתוך כך לידי שנאה גמורהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 96
קיג: עשו קיים כיבוד או"א בא"ינאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 134
קיג: פשט נבילתא בשוקא ולא תימא וכו'נאות דשא (שניאור) שמות עמ' 193
קיג: שבוק יד דבלבךנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 97
קיד ע"א תוס' ד"ה ואין מיסב בסעודת מצוה - היינו סעודת מילה דאמר במדרש דניצול מדינה של גיהנםפני מנחם ברית מילה עמ' יב
קיד ע"ב רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב התאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קעט
קטו ע"א לא ניכריך איניש מצא ומרור בהדי הדדיהדרום כרך יז עמ' 4, כרך לז עמ' 19
קטו ע"ב כרכן בסיב ובלען אף ידי מצה נמי לא יצאפני מנחם בשלח עמ' פו
קטז ע"א ואם לאו הוא שואל לעצמופני מנחם ערב פסח עמ' מו
קטז ע"א כך היו אומרים תגרי חרך שבירושליםפני מנחם לך לך עמ' סה, החודש עמ' רנח
קטז ע"א מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רנה/רנח ע"ד
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים כשבחפני מנחם לך לך עמ' סא, עה, כי תבוא עמ' קנא
קטז ע"א פטרתו מלומר מה נשתנההדרום כרך מא עמ' 37
קטז ע"א פטרתן מלומר מה נשתנהניצוצי אהרן עמ' קנא
קטז ע"א רש"י ורשב"ם ד"ה תגרי חרך - כמו מציץ מן החרכיםפני מנחם לך לך עמ' סה
קטז ע"ב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםפני מנחם שמות עמ' כד, כה, שמיני עמ' צב
קטז ע"ב סומא פטור מלומר הגדההדרום כרך לז עמ' 22
קטז. ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפי' וכו'עטרת חן ח"א עמ' מא
קיז ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים א"א וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' כז
קיז ע"א והלל זה מי אמרופני מנחם חנוכה עמ' רסה, שו, שיא, בא עמ' נו, סט, ערב פסח עמ' מד
קיז ע"ב ארבעה כסי תקינו רבנןהדרום כרך כט עמ' 171
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםפני מנחם לך לך עמ' עה, עז, סג, עז, וירא עמ' קה
קיז ע"ב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היוםהדרום כרך כו/לו עמ' 51
קיז ע"ב קריאת שמע והלל גאל ישראל דצלותא גואל ישראלפני מנחם שבת הגדול עמ' לז, ואתחנן עמ' מג, ראה עמ' עא, פח
קיז ע"ב שבת דקביעא וקיימאפני מנחם ויצא עמ' קנט, מקץ עמ' שמה
קיז: ואעשך לגוי גדול וכו' ז"ש אלהי אברהם וכו' בך חותמיןפי שנים - זכרון יהודה דף כו פרק יז
קיז: זהו שאומרים אלקי אברהםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' נח
קיח ע"א אלא אני שר של אשפני מנחם וישב עמ' רכ, רמב, שמות עמ' יז
קיח ע"א אמר לו הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמופני מנחם לך לך עמ' נח, שביעי של פסח עמ' עב
קיח ע"א אני וחמורי נאכל באבוס אחדפני מנחם שבת חול המועד פסח עמ' נד, במדבר עמ' יא, כ, עקב עמ' מט, סג, סו, בר מצוה עמ' נח, נישואין ושבע ברכות עמ' קעה
קיח ע"א אשרינו אם עמדנו כראשונהפני מנחם בר מצוה עמ' נ
קיח ע"א ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדופני מנחם בראשית עמ' יח
קיח ע"א כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהפני מנחם החודש עמ' רנא, רנב, שביעי של פסח עמ' עח, בלק עמ' קמב, קנד
קיח ע"א מפני שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנםפני מנחם החודש עמ' רנב, שביעי של פסח עמ' עז
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףפני מנחם בשלח עמ' פב, שביעי של פסח עמ' סג, עה, שידוכין עמ' סא, נישואין ושבע ברכות עמ' קל
קיח ע"ב אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהופני מנחם בא עמ' נו
קיח ע"ב ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהופני מנחם שביעי של פסח עמ' נז, סח, סט, פ, פד, פט
קיח ע"ב שמוני בניך כחולדה זו הדרה כעקרי בתיםפני מנחם החודש עמ' רנח, שביעי של פסח עמ' סח, עב, עו
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עע"זאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"א
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףנפש יוסף (תשפא) עמ' רמו
קיח. ר"ן בענין הלל בליל פסחעטרת חן ח"א עמ' קעא, קעו
קיח: אמר לו הקב"ה לגבריאל גער חית קנהנחל עדה עמ' קטז
קיח: אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותן ליבשהנחל עדה עמ' פט
קיח: בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' נט, רסא
קיח: הני למן לך ולחברך ולחברותךנחל עדה עמ' רלח
קיט ע"א זה ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובהפני מנחם בראשית עמ' יח, בשלח עמ' פד, חוקת עמ' קלח, שבת תשובה עמ' רד, האזינו עמ' רכח
קיט ע"א כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצריםפני מנחם וישב עמ' רכח, מקץ עמ' שמא, שמב, שמה, בא עמ' נב, סו, סט, שביעי של פסח עמ' עד, עה, פז, שבת תשובה עמ' רא
קיט ע"א רש"י ד"ה כמצודה - שפורסים לעופות לצוד ואין בה דגן ואין עוף נפנה אליהפני מנחם בא עמ' סו
קיט ע"א תוס' ד"ה כמצודה - דרך ציידי עופות להשים דגן במצודהפני מנחם בא עמ' נב
קיט ע"ב אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןניצוצי אהרן עמ' צא
קיט ע"ב איני מברך שיצא ממני ישמעאלפני מנחם וירא עמ' פט
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקיםפני מנחם שידוכין עמ' סד
קיט עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים כו'סגולת ישראל בראשית עמ' לט
קיט. זה עשרו של קורח, לרעתונאות דשא (שניאור) דברים עמ' 61
קיט. שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' קסו
קיט: איני מברך שנשאתי שתי אחיותפרשת דרכים (תשנב) עמ' ט
קיט: יעקב יאמר שלא יברך כי נשא ב' אחיותנפש יוסף (תשפא) עמ' קכ
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'נחל עדה עמ' קו
קכ ע"א מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותפני מנחם שביעי של פסח עמ' סז, פח
קכא ע"א בירך ברכת הפסח פטר את של זבח וכו' רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זופני מנחם ויקרא עמ' כא, פדיון הבן עמ' כו
קכא ע"א זריקה בכלל שפיכההדרום כרך טו עמ' 46
קכא ע"ב כהן מברך דקמטי הנאה לידיה או אבי הבן מכדך דקא עביד מצוהפני מנחם פדיון הבן עמ' כה, כו, כט, בר מצוה עמ' נד
קכא ע"ב על פדיון הבן וכו' אבי הבן מברךהדרום כרך טו עמ' 52
קכא ע"ב ר"ן (פח ע"א בדפי הרי"ף) ד"ה וכי היכי - והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומרפני מנחם בשלח עמ' פג, בהר-בחוקותי עמ' קסד, במדבר עמ' י
קכא ע"ב רא"ש (פ"י סי' מ) - דתנו רבנן בקמה תחל לספור אל תקרי בקמה אלא בקומהפני מנחם במדבר עמ' ט
קכא ע"ב רשב"ם ד"ה רבי שמלאי - משום דאיירי מתניתין כשני מיני ברכות באדם אחד ומעשה אחד התלוי זה בזהפני מנחם פדיון הבן עמ' כה
קי ע"א הוי עבדא עד מאה וחד פעמים ופקע שידאשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קמו
קי ע"א חשש לזוגות רק עד מאה ולא יותרדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 115
קי ע"א מלך פורץ גדרתורת מנחם חס"ה עמ' 218
קי ע"א פורץ גדר כו' ואין מוחין בידותורת מנחם חע"ב עמ' 42
קי ע"א שהמלך פורץ גדר כו' ואין מוחין בידותורת מנחם חע"ד עמ' 120, חע"ו עמ' 248
קי. מלך פורץ גדר לעשות לו דרךלמטה יששכר עמ' י
קי: כל המקפיד מקפידין עליומוסר מלכים אות רמ
קי: כללא דמילתא כל דקפיד קפדישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צח
קיא ע"א נפתח באל וכו' ונסיים באלדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ה ע"א
קיא ע"ב למאי נפקא מינה לקמיעאמאור מרדכי שמות עמ' עז
קיב ע"א אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול, ורש"יתורת מנחם חס"ג עמ' 299
קיב ע"א אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול, ורש"יתורת מנחם חע"ז עמ' 227
קיב ע"א אפילו מן התמחוימועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' י
קיב ע"א השכם ואכול בקיץ מפני החמה, ובחורף מפני הצינהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קלח
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקקדושת לוי (תשנח) עמ' מז, נא, פח, קכו, קכח, קלח, קנד, שטז, שצט, תח, תלג, תמד, תקל, תשא, תשיד
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' סז, תמו, ח"ב עמ' קה, קכו, קל, קמה, קעא, קעה, רב, רנז(לד, ח, ד)
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקתורת מנחם חס"ה עמ' 54
קיב ע"א יותר ממה שרוצה העגל לינק פרה רוצה להניקשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קכ
קיב ע"א לא תבשל בקדירה שבישל בה חברך, מאי ניהו, גרושה בחיי בעלהפלאות עדותיך ח"א עמ' שסד
קיב ע"א עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תנו, תקלב
קיב ע"א צוואת רבי עקיבא לבנו, שלא יכנס לביתו פתאוםפלאות עדותיך ח"א עמ' כו
קיב ע"ב חמור שונאך מאי שונא וכו' דחזי ביה דבר עברהדרשות אל עמי ח"ג דרוש ז
קיב עייולי יומא מקדמינןאות היא לעולם ח"ב דף קפה ע"א
קיב. אל יכנס לתוך פתח ביתו פתאוםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קנד
קיב. אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכותשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רנז
קיב. אע"פ שאמר ר"ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותפרדס דבש פרק ו
קיב. חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסוריןפרדס דבש פרק נא, פה, קכח
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניקנר לצדיק במדבר עמ' פט
קיב. כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תצד
קיב. עשה שבתך חול ואל כו'בנין שלמה (בן אברהם) פרשת בשלח
קיב. עשה שבתך חולאשר אמר עמ' קלג
קיב. רבי עקיבא היא דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותפרדס דבש פרק פט
קיב. רשב"ם ד"ה ר' יהושע בן קרחהפרדס דבש פרק ק
קיב. שבעה דברים צוה ר' עקיבא את רבי יהושע בנופרדס דבש פרק כב, נו, נח, נט, צו, קכ
קיב. תוס' ד"ה צוה רבי עקיבאפרדס דבש פרק פא
קיב. תנדב"א אע"פ שאמר ר"ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שצ
קיב: אל תצא יחידי בלילהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמ
קיב: לא יצא יחידי בלילי שבתותלמטה יששכר עמ' ח
קיב: שאגרת בת מחלתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פב
קיג ע"א אי לאו דרמאי שכר לא איעתריפלאות עדותיך ח"ב עמ' יג, טז
קיג ע"א אל תתגרה בגוי קטןתורת מנחם חע"ד עמ' 271
קיג ע"א פשוט נבילתא בשוקא וכו' ולא תימא כהנא אנא, גברא רבה אנאמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה טז עמ' קלד {הדרכת חז"ל, שלא להימנע אפילו ממלאכה בזויה עקב חמדת הכבוד. להנצל ממידה זו צריך לעבודת הנקיות}
קיג ע"א רשב"ם - בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראלפלאות עדותיך ח"ב עמ' נ, שפה
קיג ע"א שלושה הקב"ה מכריז עליהם בכל יוםפלאות עדותיך ח"ב עמ' מט, סא, שפד
קיג ע"א תוס' ד"ה עשה שבתך חולהאשל ברמה (תשעב) עמ' שצ
קיג ע"א תמרי בחלוזך, לבי טודנא רהוטפלאות עדותיך ח"ב עמ' יב
קיג ע"ב אסור להעיד יחידי שאין ב"ד מענשין עליומאור מרדכי בראשית עמ' עדר
קיג ע"ב ארבעה אנשים אין הדעת סובלתםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 14
קיג ע"ב דן לכף זכותדרשות הרז"ה עמ' תתקמא
קיג ע"ב חבית עובר עבירהדרשות הרז"ה עמ' תרמה
קיג ע"ב חמישה דברים ציוה כנען את בניודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 432
קיג ע"ב לא תשנא את אחיך בלבבך, לשנוא בעלי עבירהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 371
קיג ע"ב מאי שונאדרשות הרז"ה עמ' א'קד
קיג ע"ב מנין היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ח עמ' רלה {לכבד כל אדם - מהנהגות הענוה}
קיג ע"ב שלושה הקב"ה אוהבןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 321
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראה בו כיון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 370
קיג. אמר ר' יוחנן שלשה מכריז עליהם הקב"ה בכל יוםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תצו
קיג. ג' הקב"ה מכריז עליהם בכל יום, על רווק הדר בכרך ואינו חוטא וכו'מוסר מלכים אות רנב
קיג. ג' הקב"ה מכריז עליהם עני המחזיר אבידה בדבר חשוב עשיר המעשר פירותיו בצינעאאהל יעקב (שפירא) דף עד ע"ג-ע"ד
קיג. שלשה דברים אמר רבי יהושע בן לוי משום אנשי ירושליםפרדס דבש פרק קכח
קיג. שלשה דברים הקב"ה בעצמו מכריז עליהםאהל יעקב (שפירא) דף ב ע"א
קיג. שלשה מנוחלי העולם הבא וכו' המבדיל על היין במוצאי שבתות וכו דמשייר מקידושא לאבדלתאלמטה יששכר עמ' לד, עד
קיג: ארבעה אין הדעת סובלתן דל גאה עשיר מכחש זקן מנאף ופרנס המתגאה על הציבור בחנםלמטה יששכר עמ' קכה
קיג: ג' חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעתמוסר מלכים אות רנא
קיג: ג' חייהם אינם חיים הרתחנין הרחמנין וכו'זרע שמשון (תקלח) ויגש
קיג: ד' אין הדעת סובלתן, דל גאה וכו'מוסר מלכים אות רכט
קיג: טובי' חטא וזיגוד מנגידבית פרץ עמ' לא, קפג
קיג: שלשה חייהן אינם חייםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קלב
קיג: שלשה שונאין זה את זה אלו הן וכו' וי"א אף תלמידי חכמים שבבבלפרדס דבש פרק קח
קיג: שנאת העורבים זא"זאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' מא
קיד ע"א אכול בצל ושב בצלפלאות עדותיך ח"ב עמ' קא
קיד ע"ב מצוות צריכות כוונהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' פד
קיד ע"ב מצוות צריכות כוונהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תרסא
קיד ע"ב מצות צריכין כוונהקדושת לוי (תשנח) עמ' נח
קיד ע"ב תוס' - כשיבנה משה ואהרן יהא עמנותורת מנחם חע"ה עמ' 267
קיד. הביאו לו מטבל בחזרתבית פרץ עמ' כו
קיד. מזגו לו את הכוס, רש"י ורשב"ם אות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ד
קיד. פחות ממכלך והוסף על דירתךמוסר מלכים אות רמא
קטו אביי הוה יתיב קמיהאות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ג
קטו ע"א אין לו ירקותמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' מה
קטו ע"ב לחם עוני עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שצו
קטו ע"ב עדיין לא קא אכלינן אתו קא מעקרי תכא מיקמן כו' פטרתון מלומר מה נשתנהתורת מנחם חס"ח עמ' 113, 132, 166
קטו ע"ב שעונין עליו דברים הרבהתורת מנחם חס"ח עמ' 128
קטו תוס' ד"ה כדי שיכיראות היא לעולם ח"ב דף קסב ע"ד
קטו. אמרו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלןלמטה יששכר עמ' קלד
קטו. אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת וכו'אוצר הזמנים (תשעו) עמ' רכט
קטו. זכר למקדש כהלללמטה יששכר עמ' שלט
קטו. מצות אין מבטלים זא"זנר לצדיק במדבר עמ' רמג
קטו. רשב"ם ד"ה והשתא דלאאוצר הזמנים (תשעו) עמ' רכט (255)
קטו. רשב''ם ד''ה יאכלוהואוצר הזמנים (תשעו) עמ' רל (256)
קטו. תוס' ד"ה אלא אמראוצר הזמנים (תשעו) עמ' רכט (255)
קטו. תוס' ד"ה אלא מברךאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קנ
קטו: אם בלע המרור לא יצאחלק שמעון עמ' ה
קטו: אמר רבא בלע מצה יצא בלע מרור לא יצאשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קכג
קטו: לחם עוני, עני כתיב, מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסהלמטה יששכר עמ' קח
קטו: משום קפאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ע אות מג
קטז ברכת אשר גאלנו מאפילה לאור גדול וכו' שיר חדשתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קנח
קטז מה נשתנה הלילה הזה כו' בכל הלילות אין אנו מטבילין וכו' שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ או מצה כו' שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות וכו' שבכל בלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 117, 132, 168
קטז מרור זה שאנו אוכלים על שום מהארוכת בת עמי ח"ז עמ' 229
קטז ע"א אמר לי' רב נחמן לדרו עבדי' עבדא דמפיק לי' מרי' לחירות ויהיב לי' כספא ודהבא כו' אמר לי' פטרתון מלומר מה נשתנה וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 436, חס"ח עמ' 113, 132, 166
קטז ע"א לחם עני' מה דרכו של עני בפרוסהקדושת לוי (תשנח) עמ' רעד
קטז ע"א מה דרכו של עני, הוא מסיק ואשתו אופהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 376
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבחימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' כ
קטז ע"א מתחיל בגנותמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' שצח
קטז ע"א רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ושמואל אמר עבדים היינודרשות אל עמי ח"ג דרוש כו
קטז ע"ב בכל דוד ודור כו' יצא היום ממצריםתורת מנחם חע"ו עמ' 94
קטז ע"ב בכל דור ודור וכו' כאילו הוא יצא ממצריםתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קנג, קעח, קפב
קטז ע"ב בכל דור ודור וכו' ממצריםתורת מנחם חס"ג עמ' 246
קטז ע"ב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםתורת מנחם חס"ו עמ' 371, חס"ז עמ' 43, חס"ח עמ' 101, 114, 127, 143, 276, 286, חס"ט עמ' 112
קטז ע"ב בכל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצריםתורת מנחם חע"ב עמ' 10, 175
קטז ע"ב ומאפילה לאור גדולתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קנח
קטז ע"ב חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שטו
קטז ע"ב חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שלב
קטז ע"ב יגיענו למועדים אחרים כו'אמרי רצון דרוש כח
קטז ע"ב לראות עצמו כאילו הוא יצאמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' ריז, שצח
קטז ע"ב מצה שלא הספיק בצקם להחמיץקדושת לוי (תשנח) עמ' תקפה
קטז ע"ב מרור שמרדו את חייהםקדושת לוי (תשנח) עמ' תקפה
קטז ע"ב נאמר לפניו שיר חדש, ותוס'תורת מנחם חס"ג עמ' 311
קטז ע"ב פותחים בגנות רב אמר כו'אמרי רצון דרוש כח
קטז ע"ב תוס' - בנוגע לנוסח ההגדה - נודה לך שיר חדשתורת מנחם חס"ז עמ' 165
קטז ע"ב תוס' (ממכילתא) - כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכרתורת מנחם חע"א עמ' 93, חע"ב עמ' 40
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג - שירה דלעתיד וכו' ל' זכרתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קנח, קסא
קטז עבדים היינו לפרעה במצריםחזון למועד (ולריו, שמו) דף צה ע"א
קטז. חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו וכו'למטה יששכר עמ' קיט
קטז. מה דרכו של ענישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ס
קטז. מוזגין לו כוס שני וכאן הבן שואללמטה יששכר עמ' קיט
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבחאשר אמר עמ' קפד
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבחזרע שמשון (תקלח) בא
קטז. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אלקינו וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 136, 122
קטז. עבדים היינו לפרעה במצריםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' קמז, קנ-קנב, קנג-קנד, קנו
קטז. עבדים היינו לפרעה במצריםתורת מנחם חע"ב עמ' 6-8, 54-55, 57
קטז: בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קיז ע"ב
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםדברים טובים (אלישיב) עמ' 149
קטז: כל שלא אמר ג' דברים אלו וכו'דברים אחדים (תקמח) דף קטו ע"ג, קטז ע"א-ע"ב, קמט ע"א
קטז: כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וברשב"םלמטה יששכר עמ' קכח
קטז: כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קיד, רכב
קטז: עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד אם הבנים שמחה וב"ה אומרים עד חלמיש למעינו מיםלמטה יששכר עמ' קלב
קטז: רבן גמליאל היה אומר מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצריםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קסז
קיז ע"ב ישראל במצרים היו מקטני אמנהקדושת לוי (תשנח) עמ' קמח, רא
קיז ע"א אין שכינה שורהדרשות הרז"ה עמ' תקפז
קיז ע"א בך חותמיןימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שלד
קיז ע"א כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחו רבנןתניא (תשעד) עמ' קעג
קיז ע"א כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר וכו'תורת מנחם חס"ד עמ' 131
קיז ע"א נביאים שביניהםמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' סא
קיז ע"א תוס' ד"ה שעומדים בבית ה' - מאה ארבעים ושבע מזמורים בתהיליםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 391
קיז ע"א תלמיד וכו' לפני רבו וכו' שפתותיו נוטפות מרתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רכד, רלה
קיז ע"ב בין כוס שלישי לרביעי לא ישתהקדושת לוי (תשנח) עמ' רמג
קיז ע"ב בין שלישי לרביעי לא ישתהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שנד
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלה-י אברהם וכו' ת"ל והיה ברכה בך חותמין ולא בהםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' לא
קיז ע"ב זה שאומרים אלהי אברהם, ואברכך זה שאומרים אלהי יצחק וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' כ
קיז ע"ב קביעת המועדיםקדושת לוי (תשנח) עמ' רצד
קיז ע"ב שבת דקביעא וקיימא וכו' יומא טבא דישראל הוא רקבעי ליה דקמעברי ירחי וקבעי לשניקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תו
קיז ע"ב שבת קבוע וקיימאקדושת לוי (תשנח) עמ' קסז, רפב
קיזשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כא
קיז. איבעי' לר"ח מרחב יה כו'בנין שלמה (בן אברהם) פרשת תרומה
קיז. וחותם בגאולה רבי טרפון אומר אישר גאלנו וגאל את אבותינו וכו' רבי עקיבא אומר כן ה' אלקינו יגיענו וכו'למטה יששכר עמ' קלג
קיז. עד היכן הוא אומר ב"ש אומרים עד בצאת ישראל וב"ה אומרים עד לא לנולמטה יששכר עמ' קלב
קיז: ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירותאוצר הזמנים (תשעו) עמ' קל
קיז: ואעשך לגוי גדול זה שאומרין אלהי אברהםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף יג ע"ב
קיח כל המספר לשון הרע וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' נו
קיח ע"א אמר לפניו רבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחדדברים טובים (אלישיב) עמ' 271
קיח ע"א אני וחמורי נאכל באבוס אחדמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' עה
קיח ע"א בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 310
קיח ע"א גער בחי' שכל מעשי' נכתבים בקולמוס אחדאמרי רצון דרוש ה
קיח ע"א היו ניזונין בחסדו של הקב"התורת מנחם חס"ט עמ' 179
קיח ע"א הני כ"ו הודו כנגד מיימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קז, קיב, קל, קלה, קנח, קסו
קיח ע"א הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק טז פסקה ג עמ' קפד {יש שכר דם לעבודת ה' שאינה טהורה לגמרי}
קיח ע"א ואומר הלל הגדול וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רעא, שפט
קיח ע"א כ"ו דורות כו' בחסדותורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שטו
קיח ע"א כ"ו הודו וכו' כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדותורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קנב
קיח ע"א כ"ו הודו וכו' כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדותורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' ז
קיח ע"א כ"ו הודו וכו' כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדותורת מנחם חס"ז עמ' 170
קיח ע"א מזונותיו קשין כקריעת ים סוףמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קעב*, רט*
קיח ע"א ניזונין בחסדו של הקב"התורת מנחם חס"ג עמ' 256
קיח ע"א עמד יורקמו שר הברדימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' כח
קיח ע"א עשרים וששה דורות שברא הקב"ה בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדותורת מנחם חס"ב עמ' 92
קיח ע"א קשה כו' כקריעת ים סוףתורת מנחם חע"ד עמ' 175
קיח ע"א קשה כקריעת ים סוףתורת מנחם חס"ה עמ' 122
קיח ע"א קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רנו, שכא, תנה
קיח ע"א קשין כו' כקרי"סתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' קנה
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רב
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קה-קו, קיד-קטו, קנח-קנט
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדםימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רפג
קיח ע"א שהקב"ה יושב ברומו של עולם כו'אמרי רצון דרוש א
קיח ע"ב אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה אמר לפניו רבש"ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רנ
קיח ע"ב אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אימתי אני אהובה לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוניקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קנט
קיח ע"ב אניסים ונפלאות דעביד בהדייהו כו'קדושת לוי (תשנח) עמ' קלו-קלז
קיח ע"ב אנסים נפלאים דעביד בהדייהוקדושת לוי (תשנח) עמ' תרו
קיח ע"ב הגויים צריכים להלל לה' על הניסים שעשה עמהםפלאות עדותיך ח"א עמ' יז
קיח ע"ב הכי קאמר הללו את ה' כל גויים אגבורות ונפלאות דעביד בהדייהו וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קצג, תנב, ח"ב עמ' שפז, שצב (כב)
קיח ע"ב ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו וכו' ואמרו כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחרקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רצ(כח)
קיח ע"ב כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנומאור מרדכי שמות עמ' תב
קיח ע"ב לא ביקש הים לפלטן עד שרמז לו הקב"הקדושת לוי (תשנח) עמ' קעה
קיח ע"ב מאי דכתיב הללו את ה' כל גוים, אומות העולם מאי עבידתייהו וכו' (ורש"י ורשב"ם)תורת מנחם חס"ב עמ' 91
קיח ע"ב שלחו לו אמור ב' או ג' דברים שאמרת לנו בשם אביך שלח להם וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תרב, שיא
קיח קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעשרה למאה (תשיג) סי' ז
קיח. בשעה שהפיל נבוכדנצר לדניאל וחבירו וכו'חזון למועד (ולריו, שמו) דף מב ע"ב
קיח. בשעה שהפיל נבוכדנצר לח"מו לכבשן האששנות חיים (חזן) דף יד ע"א
קיח. בשעה שהפיל נמרוד וכו' אמר גבריאל ארד וכו' אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי וכו'זרע שמשון (תקלח) נח
קיח. הודו למי שגובה חובו של אדם בטובתו וכו' עשיר בשורו עני בשיו וכו'זרע שמשון (תקלח) מצורע
קיח. הלל המצרי יש בו חמשה דברים הללושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' צ
קיח. הללו את ה' כל גויים אגבורות ונפלאות דקא עביד להו וכו' כ"ש אנן כי גבר עלינו חסדוזרע שמשון (תקלח) בא
קיח. ואמת ה' לעולם גבריאל אמרושנות חיים (חזן) דף צו ע"ב
קיח. ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהולמטה יששכר עמ' קנא
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"זאהל יעקב (שפירא) דף נד ע"א
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקי"סזרע שמשון (תקלח) תולדות
קיח. קשים מזונותיו של אדםאשר אמר עמ' קסז
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קח
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, וברשב"םלמטה יששכר עמ' קמט, קנא, קנז
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שנאמר "נותן לחם לכל בשר' וסמיך ליה "לגוזר ים" וכו'נר מערבי (עטיאה) עמ' 74
קיח. רביעי גומר עליו את ההלללמטה יששכר עמ' קלב
קיח: א"ל גבריאל אין גדולתו של הקב"ה בכך ואעשה נס בתוך נסזרע שמשון (תקלח) נח
קיח: אימתי אני אהובה לפני קב"ה כשהוא שומעזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קטז/קיז ע"ג
קיח: דלותי ולי יהושיע אמרה כנסת ישראל וכו' אע"פ שדלה אני מן המצות לו נאה וכו'זרע שמשון (תקלח) בא
קיח: נחל קישון גרפם אמר לפניו רב"שע כלום יש עבד שתובע רבויד יוסף (צרפתי, שעו) דף קכה ע"ג
קיח: נטית ימינך וגו'פרדס דבש פרק קי
קיט זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליודברים אחדים (תקמח) דף ס ע"א
קיט ע"א בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם בשר ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמחקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' פח, שא
קיט ע"א דברים שכיסה עתיק יומיןתורת מנחם חס"ג עמ' 192
קיט ע"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותורת מנחם חס"ה עמ' 192
קיט ע"א זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליותורת מנחם חע"ו עמ' 56
קיט ע"א מאי דכתיב וידי אדם וגו' זה ידו של הקב"ה וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' תה
קיט ע"א מדת בשר ודם מנצחין אותו והוא עצב, מדת הקב"ה מנצחין אותו והוא שמחקדושת לוי (תשנח) עמ' סא, רח, תמד, תסה
קיט ע"א שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 432
קיט ע"ב איני מברך, שנשאתי שני אחיות שעתידה התורה לאסרן עליאדבר בם עמ' לח
קיט ע"ב איני מברך, שנשאתי שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עלימאור מרדכי בראשית עמ' שיד
קיט ע"ב אני אברך ולי נאה לברך וכו'תורת מנחם חע"ב עמ' 93
קיט ע"ב אני אברך ולי נאה לברךתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' נא
קיט ע"ב ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחקקדושת לוי (תשנח) עמ' נא
קיט ע"ב ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחקקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' עג
קיט ע"ב בסעודת הצדיקים לעתיד לבוא יכובד אברהם לברך ולא ירצה בי יצא ממנו ישמעאל, ויצחק לא ירצה כי יצא ממנו עשיו, ויעקב לא ירצה כי נשא שתי אחיותאדבר בם עמ' לז
קיט ע"ב ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רל
קיט ע"ב נותנים למשה לברך פי'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ט דף מד ע"ד
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקמאור מרדכי בראשית עמ' קנב
קיט ע"ב צריך שיטעום טעם מצה באחרונהקדושת לוי (תשנח) עמ' קסג
קיט ע"ב רב אמר שלא יעקרו מחבורה לחבורה ור' יוחנן אמר כגון תמרים קליות ואגוזיםדרשות אל עמי ח"ג דרוש כג
קיטשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כא
קיט. ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליולמטה יששכר עמ' קיב, תמז
קיט. למנצח מזמור לדוד, זמרו למי שנוצחין אותו ושמח וכו'חלק שמעון עמ' פא
קיט. מ"ד וידי אדם מתחת כנפיהם ידו כתיב זה ידו של הקב"ה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רעח
קיט. מ"ד וידי אדם פרושה תחת כנפיהם וידו כתיב מלמד וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נג ע"ב
קיט. מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו והוא שמחאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד, נח ע"ג-ע"ד
קיט. מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו והוא שמחאהל יעקב (שפירא) דף סב ע"א
קיט. מידת בשר ודם נוצחין אותו והוא עצב אבל הקב"ה נוצחין אותו והוא שמחאהל יעקב (שפירא) דף ס ע"ג-ע"ד
קיט. שלשה מטמוניות הטמין יוסףאשר אמר עמ' קנו
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןלמטה יששכר עמ' קלו
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' רנד-רנז, רסב-רסד
קיט: אפיקו מןלמטה יששכר עמ' קיח, קלו
קיט: יתן הקב"ה לעתיד לבוא כוס של ברכה לברך ולא יוכל לברך אחד מאבות רק דוד לבדו יאמר לי נאה לברךבית פרץ עמ' פג, צו
קכ בירך ברכת הפסח פטר את של זבח בירך את של זבח לא פטר את של פסח דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו. בגמרא - כשתמצא לומר לדברי ר"י זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה לדברי ר"ע לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה (וברשב"ם, תוס' וצל"ח, מראה כהן, אור חדש, וברכת אברהם, חוט המשולש, לפלגות ראובן ונזר הקודש)תורת מנחם חס"ח עמ' 89, 91, 92, 96, 183, 196
קכ ע"ב נים ולא נים כו' כגון דקרי לי' ועני וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 244
קכ. מה שביעי רשות וכו' מ"ט הוי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וכו'למטה יששכר עמ' קלד
קכ. ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלקיך מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותאוצר הזמנים (תשעו) עמ' רכא (246)
קכ: זמן אמירת ההלל בליל פסחשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נ
קכא והלכתא אבי הבן מברך שתיםתורת מנחם חס"ח עמ' 101
קכא כהן מברך שהחיינו או אבי הבןעת לכל עמ' מד, מו
קכא ע"ב על פדיון הבן מברכין שהחיינודרשות אבן ישראל עמ' לו
קכא ר"ן בטעם ספה"עתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' ריד
קיא ע"א לא תשב אשה בין שני אנשיםמחנה ראובן ח"ג עמ' שיט
קיב ע"א עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותמשנת לוי עמ' רפב
קיב ע"א שבעה מנודין לשמיםמחנה ראובן ח"ב עמ' כה, לו
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניקדרכי האמונה עמ' כא, מח
קיב: מרחיקין וכו' משור מועד כמלא עיניומאמרי ר' ראובן עמ' עח
קיג ע"ב אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערוההרופא לשבורי לב בראשית עמ' קמט*
קיג ע"ב ה' דברים צוה כנען את בניו אהבו זה את זה ואהבו את הגזל ואהבו את הזימה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שצ
קיג ע"ב הוא יוסף איש הוצל הוא יוסף הבכלי וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' שיג
קיג ע"ב הרואה את חברו חוטאכרם לשלמה עמ' 360
קיג ע"ב הרואה דבר ערוהכרם לשלמה עמ' 359
קיג ע"ב טוביה חטא ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה דר"פ נגדיה לזיגודהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קנז
קיג ע"ב כנען ציוה את בניו וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' סא
קיג ע"ב רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לשנאתוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קצג*
קיג ע"ב ששה דברים נאמרים בסוס וכו' ויש אומרים אף מבקש להרוג בעליו במלחמההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שסא, שסו
קיד ע"א אין משגיחין בבת קולהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תעד
קיד ע"א אכול בצל ושב בצלמחנה ראובן ח"ג עמ' שעא
קיד ע"ב זאת אומרת מצות צריכות כוונה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שעו
קיד ע"ב רש"י ד"ה אחר - ובשיבנה משה ואהרן יהא עמנו וליבא למיטעיהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרנח*
קטז ע"א ולפי דעתו של בן אביו מלמדוהרופא לשבורי לב שמות עמ' קמח, שכד*
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבחכרם לשלמה עמ' 400
קטז ע"א פסח מצה ומרורכאיל תערוג עמ' נה
קטז ע"ב בכל ד|ור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםחלון התבה ח"א עמ' קצא
קטז ע"ב בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא וכו'ויוסף ישראל עמ' עד
קטז ע"ב כאלו הוא יצא ממצריםכאיל תערוג עמ' קא
קטז עבדים היינו לפרעה במצרים וכו' ואילו לא הוציא הקב"ה וכו' הרי אנו ובנינו וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קלז
קטז עבדים היינו לפרעה במצרים וכו' ואילו לא הוציא הקב"ה וכו' הרי אנו ובנינו וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שצה
קטז. פתח בגנות וסיים בשבחדרכי האמונה עמ' תקצז
קטז: סומא פטור מהגדהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' רעד
קיז ע"א אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהזריזותא דאברהם עמ' נ
קיז ע"א בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהליםהרופא לשבורי לב שמות עמ' קכה
קיז ע"א כסיהכאיל תערוג עמ' ע
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהםמחנה ראובן ח"ג עמ' כג
קיז ע"ב ועשיתי לך שם גדול כשם הגדלים תני רב יוסף זהו שאומרים מגן דודהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תיא, תכה
קיז ע"ב ועשיתי לך שם גדול כשם הגרלים וכו' זהו שאומרים מגן דודהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קמג
קיז ע"ב שבת דקביעא וקיימא, יומא טבא, דישראל הוא דקבעי ליה, דקמעברי ירחי וקבעי לשניחלון התבה ח"ב עמ' קמ, קפ
קיז. אין השכינה שורה מתוך עצבותדרכי האמונה עמ' רטז
קיז: אלהי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקבהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קמג
קיז: ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק, ואגדלה שמך זהו שאומרים אלהי יעקבדרכי האמונה עמ' יח, תמג
קיח ע"א הודו לה' שגובה חובתו וכו' העשיר בשורו עני בשיומאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' מ
קיח ע"א ולפי שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריההרופא לשבורי לב שמות עמ' רלב
קיח ע"א חבלו של משיחהרופא לשבורי לב שמות עמ' יד
קיח ע"א כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהמחנה ראובן ח"ג עמ' תקח
קיח ע"א קשה מזונותיו של ארם כקריעת ים סוףזריזותא דאברהם עמ' קמד
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם בקריעת ים סוףהרופא לשבורי לב שמות עמ' קעד, רלא, רמד, רנב, רסד
קיח ע"ב ביזר עמים קרבות יחפצוכרם לשלמה עמ' 444
קיח. קשין מזונותיו של אדםדרכי האמונה עמ' תעא
קיט ע"א וינצלו את מצרים וכו' עשאוה כמצודה זו שאין כה דגן וכו' כמצולה שאין בה דגיםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרח
קיט ע"א משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' רפה
קיט ע"א עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן וכו' במצולה שאין בה דגיםהרופא לשבורי לב שמות עמ' מב, סא, תרפח
קיט ע"א עשירותו של קורחמחנה ראובן ח"א עמ' תא
קיט ע"א קרח עשיר גדולחלון התבה ח"ב עמ' קכה
קיט ע"ב כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקטז
קיט. ואת כל היקום אשר ברגליהם זו ממונו של אדם שמעמידו על רגליודרכי האמונה עמ' תצא
קיט. ממון נקרא כל היקום אשר ברגליהםדרכי האמונה עמ' קלט
קיט: נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך ואומר להן איני מברך וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' י
קכא ע"ב שהחיינו(בפדיון הבן) כהן מברך או אבי הבן מברךויוסף ישראל עמ' כו
קטו ע"ב מה עני דרכו בפרוסה וכו'עצי עדן (תשעח) עמ' קכז
קטו. אמר רבינא אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן הכי אמר הלל משמיה דגמרא לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול משום דס"ל מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' שא
קטו. מחלוקת הלל ורבנן אי צריך לאכול המצה בכריכהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רעח
קטו. תוס' - הא דצריך בזמן הזה לאכול שניהן בפנ"ע תחלה הוא משומ דמספקא לן אי הלכה כב"ה או כרבנן וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' שג
קטו. תוס' - להלל בזה"ז הרי ראוי למיעבד וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' שו
קטו. תוס' - מנא לן סבר הלל מצות אין מבטלות זא"ז, דלמא שאני הכא דגלי קרא, אבל בעלמא אה"נ שמצות מבטלות זא"ז וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' שב
קטו: ביאורים במה שנקרא המצה 'לחם עוני'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 129
קטו: לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהנר לצדיק ויקרא עמ' שלד
קטז ע"א מה שרבן גמליאל מונה ג' דברים שלא אמרם - לא יצא ידי חובה - הוא שיותר מג' דברים, לא יוכל האדם לתפוס בלילה אחד, ויהיה בבחינת תפסת מרובה - לא תפסתעל כן קרא שמו - שבועות
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ח,טז,לז,נ
קטז ע"א רש"י - מוזגין לו כוס שני וכן הבן שואל כמו כן' בנות צלפחד דוברותבנתיבות שם עמ' תפו
קטז ע"ב בכל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים - היציאה מההגבלות ומהמיצרים של האדם אינה יכולה להיות פעולה חד פעמיתעל כן קרא שמו - כי תצא
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבחבן אברהם (תשעד) עמ' רעא
קטז. מתחיל בגנות ומסיים בשבחדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 863
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות כאילו הוא יצא ממצריםדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' מד
קטז: כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצה ומרורעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קיג
קטז: לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצריםבן אברהם (תשעד) עמ' שלב
קטז: פסח על שום שפסח ה' על בתי ישראלדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 186
קטז: רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרורנר לצדיק ויקרא עמ' שיז, שכ
קטז: תוס' - גאולה העתידה יהי' בבחי' ונאמר לפניו שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' פב
קי ע"ב במערבא לא קפדי אזוגותהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרעה
קי ע"ב כללא דמילתא כל דקפיד קפדי בהדיה ודלא קפיד לא קפדי בהדיהואביטה ארחותיך עמ' רצב
קיב ע"א ואל תכנם לביתך פתאום כל שכן לבית חבירךפחד יצחק (גאגין) עמ' קעד
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רפא
קיב ע"ב אמר רב, ניזהא דתורא הן הן וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלה
קיב. אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול, ורש"י - אם בקשת לומר דבר שישמע לבריות ויקבלו ממך למוד בפני רב ואמור שמועותיו משמובנין חיים עמ' ח"ב עמ' רסא
קיב. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק פרה רוצה להניקדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 511
קיב. כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךנר לצדיק שמות עמ' רה
קיב: ארבעה אין הדעת סובלתן ואחד מהם הוא זקן מנאףנר לצדיק בראשית עמ' שעט
קיב: לא כל האצבעות שוותבן אברהם (תשעד) עמ' רמא
קיג ע"א אמר רב פפא אי לא דרמאי שכרא לא איעתריערך לחם (צאלח) עמ' רמג
קיג ע"א ג' הקב"ה מכריז עליהן בכל יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטאבנין אברהם בראשית עמ' תנז
קיג ע"א תוס' ד"ה עשההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקג
קיג ע"ב ארבעה אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה ועשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הצבור בחנםואביטה ארחותיך עמ' רי
קיג ע"ב ארבעה אין הדעת סובלתן וכו' דל גאהבנין אברהם בראשית עמ' קעב
קיג ע"ב הרואה דבר ערווה בחבירודודאי יעקב עמ' רפא
קיג ע"ב ומי שריא למסני' והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך, דחזי בי' דבר ערוה, ותוס'בנין אברהם בראשית עמ' עד
קיג ע"ב ת"ח שבבבל שונאיך זה את זהבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסד
קיג. ג' מנוחלי עוה"ב ואלו הן הדר בא"י וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שעח
קיג. ג' מנוחלי עוה"ב וכו' המשייר מקדושא לאבדלתאבנין חיים עמ' ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' כד, שעה
קיג: אהבו זא"ז וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קמח
קיג: חמשה דברים צוה כנען את בניושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רז
קיג: טוביה חטא וזיגוד מנגידברכת שמואל (תשעז) נח עמ' נח
קיג: מי שיודע שהוא חוטא מותר לשנאותו ולא מקרי אחיך וכו'ברכת שמואל (תשעז) ואתחנן עמ' תקצא
קיג: שלשה הקב"ה אוהבן וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 496
קיג: שלשה הקב"ה שונאן, המדבר אחד בפה ואחד בלבדודי נתן שמות עמ' תד
קיג: שלשה שונאין זה את זה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 858
קיד. בצל ושב בצל ואל תאכל אווזים ותרנגוליםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ד פסוק ה
קיד: אכל מרוון של דמאי יצאנר לצדיק ויקרא עמ' ער
קיד: תוס' - אכל מרור של דמאי יצא אבל ודאי טבל לא יצא, אע"ג דמעשר ירק הוי דרבנן, כיון דגבי מצה בטבל דאורייתא מפקינן מלא תאכל חמץ וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' ער
קיז ע"א בכל מקום שכתב לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירהבנין אברהם בראשית עמ' קכח
קיז ע"ב בך חותמיןבנתיבות שם עמ' תי
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלקי יצחק, ואגדלה שמך זהו שאומרים אלקי יעקבבנין אברהם בראשית עמ' קט
קיז. הלל זה תיקנוהו וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' רב
קיז. ואעשך לגוי גדול - זהו שאומרים אלהי אברהם ואברכך - זהו שאומרים אלהי יצחק ואגדלה שמך - זהו שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמין בכולן - תלמוד לומר והיה ברכה - בך חותמין ואין חותמין בכולןקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 15
קיז. כל מקום שנאמר משכיל על ידי תורגמן נאמראגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק צ
קיז. פסלו של מיכה עומד בבכי וישראל אומרים את ההללשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קט
קיז: ארבע כסי תקינו רבנן וכו' מזגו לו כוס שלישי וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1736
קיז: ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק, ואגדלה שמך זהו שאומרים אלהי יעקב, יכול יהו חותמין בכולן תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין ולא בהםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קלא
קיז: ואעשך לגוי גדול זו שאומרים וכו'ברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' סד, וארא עמ' ריז
קיז: ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלהי אברהםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' נז
קיח כשאמר הקב"ה לאדם הראשון וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעותדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רסט
קיח ע"א בשעה שאמר לו הקב"ה לאדה"ר קוץ ודרדר תצמיח לך וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רסא
קיח ע"א הודו לה' שגובה חובו בחסדודודאי יעקב עמ' תסד
קיח ע"א הני כ"ו הודו לה' וכו' כנגד כ"ו דורות וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יח, קסט
קיח ע"א ולפי שהקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהפחד יצחק (גאגין) עמ' תקכה
קיח ע"א חז"ל תקנו לומר בשבת ברכת השירבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלד
קיח ע"א כ"ו דורות שלפני מתן תורהדודאי יעקב עמ' סט
קיח ע"א מאי דכתיב הודו לה' כי טוב, הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלט-רמ
קיח ע"א מאי דכתיב הללו את ה' כל גוים אומות העולם מאי עבידתייהוהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' שעו
קיח ע"א רביעי גומר עליו את ההלל ובר"ן שם בשם רב האי גאוןבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מג
קיח ע"א רי"א ואמת ה' לעולם הללויה גבריאל אמרו, שבשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם לכבשן האש אמר גבריאל להקב"ה ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רג, רז
קיח ע"ב געור בחיה שכל מעשיה נכתבין וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רצג
קיח ע"ב עתידה מצרים שתביא דורון למשיח וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קצג
קיח ע"ב עתידה מצרים שתביא דורון למשיח וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסד
קיח. אר"ש משום ראב"ע כל המספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רט
קיח. אריב"ל בשעה שאמר הקב"ה לאדם וקוץ ודרדר וכו' זלגו עיניו דמעות וכו' כיון שא"ל בזיעת אפיך תאכל לחם נתקררה דעתו וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' רנב
קיח. בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש אמר גבריאל וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1941
קיח. הודו לה׳ שגובה חובתו של אדם בטובותיו עשיר בשורו עני בשיו יתום בביצתו אלמנה בתרנגולתהפרי תבונות פרשת בשלח
קיח. כי גבר עלינו חסדונשמת חיים (אבולעפיא) דף כ ע"א
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהדרשות דבר צבי בראשית עמ' נא
קיח. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קפד
קיח. כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלביםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תל
קיח. קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףנר לצדיק ויקרא עמ' שלא
קיח. קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוףדרשות חלק לוי עמ' נא, שע
קיח. קשים מזונותיו וכו'בן אברהם (תשעד) עמ' קמד
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףדרשות דבר צבי בראשית עמ' יז
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףהתורה והעולם ח"ג עמ' קה
קיח. קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 781
קיח. קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקמד
קיח. קשין מזונותיו של אדם כפלים כיולדהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תצג
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקרי"סבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שיט, שלג
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףבן אברהם (תשעד) עמ' קלט
קיח. קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףנר לצדיק שמות עמ' קעט
קיח. רש"י - כל המבזה את המועדות שעושה מלאכה בחול המועד כאילו עובד עבודה זרהדרשות דבר צבי בראשית עמ' נא
קיח: הני למאן, לך ולחברך ולחברותךשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' תה
קיח: עתידה מצרים שתביא דורון למשיח וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2149-2152
קיט ע"א מאי למכסה עתיק וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מט
קיט ע"ב אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןבנין אברהם בראשית עמ' רטו
קיט ע"ב אין מפטירין אחר הפסחבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ז
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה וכו' אני אברך וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פח, קצב-קצג, רל
קיט ע"ב עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רצד
קיט. אמר רבי חמא ברבי חנינא שלשה מטמונים הטמין יוסף, אחת נתגלה לקרח, אחת לאנטונינוס ואחת נגנזה לצדיקים לעתיד לבואדרשות חלק לוי עמ' קלא
קיט. ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגלונר לצדיק ויקרא עמ' קפב
קיט. ואת כל היקום אשר ברגליהם זה ממונו של אדם שמעמידו על רגלותולדות ישראל עמ' יז, מא
קיט: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא וכו' כגון תמרים קליות ואגוזיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רעח
קיט: אמר דוד לי נאה לברךברכת שמואל (תשעז) וארא עמ' ריט
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה וכו'ברכת שמואל (תשעז) וארא עמ' ריט
קכ. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומןתולדות ישראל עמ' קנח, קסד
קכ. מה שביעי רשות אף ששה רשותנר לצדיק ויקרא עמ' רפא
קכ. מה שביעי רשות אף ששת ימים רשותבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רעו
קכא: פשיטא אקב"ו על פדיון הבן אבי הבן מברך, שהחיינו מי מברך אבי הבן דקעביד מצוה או כהן דמטי הנאה לידיה וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' עג
קכא: ר' שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו' כהן מברך או אבי הבן מברך וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שלו
קכא: רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעי מיניה פשיטא על פדיון הבן אשר קדשנו במצותיו וצונו אבי הבן מברך וכו'תולדות ישראל עמ' פ
קי. אמר אמימר אמרה לי רישתינהי שנשים בשפניותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות לט
קי. אמר עד מאה ואחד ופקע שדמזבח אליהו דף עז ע"א
קי. בענין ד' כוסות דלית בהו ליתא דזוגימזבח אליהו דף עז ע"א
קי. זוגותחלקת אפרים - נשא (ב)
קי. לזוגות יש תקנה ע"י פסו' ברכת כהנים שלא יזוקמזבח אליהו דף קנג ע"א
קי: מלך פורץ גדר ואין מוחה בידופחד דוד ח"א עמ' מט, תסד
קיא. ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו ומתחייב בנפשונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קא אות ג
קיא. הישן בצל לבנה דמו בראשונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צו אות יג
קיא: מאן דשתי מיא בצעי קשי לברוקתינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות כט
קיא: סודריה דמר בי צרבא מרבנן בדיקנא ביה במר דלא ידע ברוךנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סט אות יב
קיב ע"א אוכלין ומשקין תחת המטהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שמג
קיב ע"א אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדוליחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' רצה
קיב ע"א אפי' לר"ע דאמר עשה שבתך חולימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תע
קיב ע"א יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניקעטרת משה ימים נוראים - אלול אות לו, ר"ה אות מו, יו"כ אות קכב
קיב ע"א כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברךעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תב
קיב. אוכלין תחת המטה רוח רעה שורה עליוחלקת אפרים - ואתחנן (ב)
קיב. חמשה דברים צוה ר"ע את רשב"י כשהיה חבוש בבית האסוריןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות יד
קיב. יהושענחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות כט
קיב. כל הנוטל פרוטה מתברךמזבח אליהו דף כח ע"ד
קיב. כשהיה חבוש בבית האסורין אמר לו רבי למדני תורה אמר איני מלמדך אמר לו וכו' אני אומר ליודוי אבא ומוסרך למלכותמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קמז
קיב. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' צא
קיב. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות לב
קיב. ת"ר שבעה דברים צוה ר"ע את ר' יהושע בנונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ל
קיב. תוס' ד"ה צוה רבי עקיבאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ל
קיב: ארבעה דברים צוה רבינו הקדוש את בניו וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לח אות ד
קיב: עור דג וכוס וכו' בולן קשין לדבר אחרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קו אות ד
קיג ע"א אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדולעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות כד
קיג ע"ב והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידיכלביא שכן עמ' שעה
קיג ע"ב כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי שונא אילימא שונא נכרי וכו' אלא פשיטא שונא ישראל ומי שריא למסניה והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא וכו'עטרת משה ימים נוראים - תשובה אות נח
קיג ע"ב כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי שונא וכו' אלא פשיטא שונא ישראל ומי שריא למסניהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תצג
קיג ע"ב תוס' ד"ה שראהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תצג
קיג. א"ר שלשה דברים א"ר יהושע בן לוי משום אנשי ירושליםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות טז
קיג. אמר ריב"ל משום אנשי ירושליםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לז אות ו
קיג. שלשה מנוהלי העוה"ב, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צד אות ו, ז
קיג: אחד בפה ואחד בלבפחד דוד ח"א עמ' קמ, שיג, ח"ב עמ' רפו, שלד, ח"ג עמ' ו, מז, צב, קסא, שלו
קיג: וי"א אף תלמידי חכמים שבבבלנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ד
קיג: חמור שונאך, זה הרואה דבר עבירה בחבירוחלקת אפרים - נצבים
קיג: טובי' חטא וזיגוד מינגדחלקת אפרים - נצבים
קיג: טוביה חטא וזיגוד מינגידפחד דוד ח"ב עמ' שמ
קיג: מיסב בסעודת מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ערה
קיג: מניין שאין שואלין בכלדאיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א
קיג: פיו ולבו שויןפחד דוד ח"ג עמ' י
קיג: רואה דבר ערוה בחבירו אסור להעיד יחידיחלקת אפרים - וישב
קיג: שבעה מנודין לשמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות א, כ, סי' לג אות כ, סי' פח אות א
קיג: שונא ישראל וכו'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קד, קמב
קיג: שלשה הקב"ה שונאן המדבר א' בפה ואחד בלב וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ב
קיג: תוס' ד"ה שראהמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' קנג
קיד ע"ב תוד"ה אחד, משה ואהרן יהא עמנוימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רמז
קטו ע"א אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלןיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קי, קיא
קטו ע"א לא ניכרוך איניש מצה ומרורימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תעח
קטו ע"א תוד"ה אלא מברך אמצהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תעט
קטו ע"ב בלע מצה יצאימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תעח
קטז אין מפטירין אחר הפסח וכו'נתיבות שמואל דרוש סה
קטז חייב אדם לראות עצמו וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' תג
קטז מה נשתנה, עבדים היינונתיבות שמואל דרוש סג
קטז מתחיל בגנות ומסיים בשבח מתחילה עוע"ז היו אבותינו - למה גם אינו מתחיל בשבח, הוראה לדורות דישראל עלול לחליפות ממצב רע מאד לטוב מאד, בין בעניני רוח ובין בעניני גשם, רצון השי"ת היה, שיציאת מצרים תהי' מכור העוני לרכוש גדול, ומתועבת מצרים לקדושת הר סיני ולגילוי שכינהנתיבות שמואל דרוש סד
קטז ע"א ואפי ע"ב ת"ח שיודעין וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תצ
קטז ע"א כל שלא אמר שלשה דברים, ר"ןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תסה
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולהיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' רצג
קטז ע"א מתחיל בגנות ומסיים בשבחימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תצג
קטז ע"א מתחיל בגנות עבדים היינו לפרעה ומסיים בשבחיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' יז, צו
קטז ע"ב בכל דור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצריםימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' כא
קטז ע"ב חייב אדם לראות את עצמו וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' יב, רג, רד, רכ, רעד
קטז ע"ב מהרש"א - ח"א ד"ה מצה כי אותיות מ"צ תחלת אותיות מצוה המה בא"ת ב"ש י"ה שהוא תחלת שם של ד' אותיות ואותיות ו"ה הם גמר אותיות הוא רמז דעיקר מצוה גמרא וכו'משחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קלב
קטז ע"ב סומא פטור מלומר ההגדהימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תסז
קטז ע"ב תוס' ד"ה ה"ג ונאמו לפניו שיוה חדשה ובסוף גוסינן ונודה לך שיו חדש על גאולתנו, דהכי תניא במכילתא כל השירות לשון נקבה חוץ משירה דלעתיד דלשון זכר כלומר שהנקבה יש לה צער לידה אף כל הנסים יש אחריהם צער חוץ מלעתיד שאין אחריה צער וכן יסד הפייט בזולת אי פתרוס שירות אלה לשון נקבה מיוסדים כי תשועתם כיולדה וגו' תוקף שיר אחרון כזכרים לא יולדים שירו לה' שיר חדש כו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות לג, ר"ה אות נט-סא, עא, קב, קג, קצט, עשי"ת אות ה, יו"כ אות סו, קנ
קטז פסח מצה ומרורנתיבות שמואל דרוש סו
קטזנתיבות שמואל דרוש סד
קטז. כל שלא אמר ג' דברים לא יצא יד"ח ור"ן ומאירימשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' לז
קטז. מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עח אות ד
קטז. מוזגין כוס שני ורשב"םמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' לה
קטז. רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רצא
קטז. ת"ר חכם בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כג אות ב
קטז. תוס' ד"ה ואמרתם ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' לז
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםפחד דוד ח"א עמ' רז, תרלג, ח"ב עמ' סב, סד, שיא, ח"ג עמ' פג
קטז: בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תכד
קטז: ואותנו הוציא משםמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' קלב
קטז: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםכלביא שכן עמ' תלב
קטז: לא את אבותינו בלבד גאל הקב״ה ממצרים אלא אף אותנו גאל עמהם וכו'פחד דוד ח"א עמ' תרצג
קטז: מאור עינים היהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עב אות ד
קטז: מאפלה לאור גדול - הפסח הוא זכרון על יציאה מאפלה לאור גדולנתיבות שמואל דרוש ע
קטז: קול הרמ"ז ד"ה מרור, אם מרור הוא מורה על שום המרירות היה לו להקדימו אל המצה. ולקרא נמי קשה. ונראה לי כמ"ש בזוהר בפרשת בשלח דמ"ה ע"א וז"ל, בר נש כד איהו שביק פולחנא כדין ידע תבירו דגרמוי תבירו דרוחיה, ע"כ. ולכן אחר הגאולה שנרמזה במצה מיד הרגישו בעבודה שהוא המרורעטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכח
קטז: רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו כפסח וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-1 עמ' קיט
קיז ע"א אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוקיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' רלח
קיז ע"א הללוקה וכו' אחת הןימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קלח
קיז ע"א כל שירות ותושבחות שאמר דוד וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קלד
קיז ע"א לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' תסט
קיז ע"א שיהו אומרים אותו על כל פרקימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תסג
קיז ע"ב בך חותמין ואין חותמין בכולםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' ריט
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלהי אברהםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' סח, ח"ב עמ' נט
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' ח
קיז ע"ב ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק ואגדלה שמך זהו שאומרים אלהי יעקב יכול יהו חותמין בכולן תלמוד לומר והיה ברכה בך חותמין ואין חותמין בכולןעטרת משה ימים נוראים - אלול אות לו, נז
קיז ע"ב ק"ש והלל גאל ישראל וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רלג, רלו
קיז ע"ב שבת דקביעא וקיימאעטרת משה ימים נוראים - סליחות אות מו, ר"ה אות שעב
קיז. אלהי יעקב ולא ישראלאשל אברהם (חיות) דף ג/ד ע"ג
קיז. כתיב לדוד מזמור וכתיב מזמור לדוד וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רנג
קיז. מזמור לדוד מלמד שאמר שירה ואח"ב שרתה עליו שבינהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לג אות י
קיז: ואעשך לגוי גדול אר"ל זה שאומ' אלהי אברהםפני יצחק (פראנסיס) דף יד ע"ג
קיז: ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם, ואברכך זה שאומרים אלקי יצחק וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' לב, לו
קיז: ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו'סם חיי (עשאל) דרשות דף ה ע"ג
קיז: ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם וכו'פחד דוד ח"א עמ' קס, רסח
קיז: כל חר וחד נעביד ביה מצוהמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' לו
קיז: צריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש של שבתחלקת אפרים - יתרו
קיז: רשב"ם, מ"ט אין חותמין ברכת את צמח דוד בא"י מגן דודחלקת אפרים - חיי שרה (ב)
קיז: תוס' ד"ה למעןמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' ערה
קיח ע"א אני וחמורי נאכל באבוס אחדימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רכג
קיח ע"א בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש אמר גבריאל לפני הקב"ה רבונו של עולם ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש אמר לו הקב"ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו נאה ליחיד להציל את היחידעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות מט
קיח ע"א בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם וכו' בשעה שהפיל נבוכדנצר וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' כו
קיח ע"א בשעה שהפיל נמרוד וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' מא
קיח ע"א הני כ"ו הודו כנגד מי וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' כא, כה, לב, לט, קכה, קצב, ריג, ריז, רנא, שיד, שלד
קיח ע"א הני כ"ו הודו כנגד מיימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רעג
קיח ע"א ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלבים שנאמר לכלב תשלכון אתו וכתיב בתריה לא תשא שמע שוא וקרי ביה לא תשיאעטרת משה ימים נוראים - עשי"ת אות כ
קיח ע"א וכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מאי טעמא אמרינן האי משום שיש בו חמשה דברים הללו יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה ותחיית המתים וחבלו של משיח וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קיד
קיח ע"א ולמה נקרא שמו הלל הגדול אמר רבי יוחנן מפני שהקב"ה יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריהעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קיד
קיח ע"א ולמה נקרא שמו הלל הגדולימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שג, שמט
קיח ע"א כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו לכלביםיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תפט
קיח ע"א כנגד כ"ו דורות שברא הקב"ה וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' עח, שסח, תצד
קיח ע"א עמד יורקמו שר הברד וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תקח
קיח ע"א קשים מזונותיו של אדם כפלים כיולדהיחי ראובן (קרלנשטיין) ויקרא עמ' שיח
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףכלביא שכן עמ' תמט
קיח ע"א קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףעטרת משה ימים נוראים - אלול אות ג, יו"כ אות רכב
קיח ע"א שגובה חובתו של אדם בטובתוימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' קיח, תח
קיח ע"ב כלום יש עבד שנותן רבו מתנה וחוזר ונוטלה הימנויד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ב עמ' רי
קיח. אין הקב״ה מקפח שכר כל בריה ובריהפחד דוד ח"א עמ' קיט
קיח. כ"ו דורות שברא הקב"השעורי הרב (לייבל) עמ' 243
קיח. כשהושלכו חמ"ו לכבשן אמר יורקמי שר הברד וכו'מזבח אליהו דף יח ע"א
קיח. מספר לשה"ר ראוי להשליכו לכלביםחלקת אפרים - וישב
קיח: אהבתי כי ישמע ה' אמרה כ"י לפני הקב"הפני יצחק (פראנסיס) דף קיג ע"ג
קיח: אמרו ישראל כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחרכסף נבחר (תשפ) עמ' שפט
קיח: בלום יש עבד וכו' ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' פט
קיח: גובין מן האדם בטובתו עשיר בשורו ועני בשיוחלקת אפרים - בלק
קיח: כל דור ודור חייב אדם לראות עצמו יצא ממצריםחלקת אפרים - חג הפסח (ב)
קיח: לעת"ל יביא מצרים דורן למלך המשיחחלקת אפרים - מסעי
קיט ע"א אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה אמר ישי מאת ה' היתה זאתיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קצט
קיט ע"א אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד זמרו למי שנוצחין אותו ושמח בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם בשר ודם מנצחין אותו ועצב אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמח שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניועטרת משה ימים נוראים - אלול אות לו, ר"ה אות קעג
קיט ע"א לקרח נתגלה אחד ממטמונות יוסףימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קנב
קיט ע"א 'עשר שמור לבעליו לרעתו' זה עשרו של קרחיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' רעב
קיט ע"א שלש מטמוניות הטמין יוסף במצריםיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תרצד, במדבר עמ' רכ, רסה
קיט ע"ב דוד אני אברך ולי נאה לברךיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' קיח
קיט ע"ב נתנו למשה וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפח ע"ג {לא אמר שהפגם שלו הוא שחותנו היה עובד ע"ז}
קיט. א"ר לוי משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרחנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' טז אות א
קיט. הקב״ה ידו פרוסה תחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובהפחד דוד ח"א עמ' שפ
קיט. ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליופחד דוד ח"א עמ' קפה, תרמט, ח"ב עמ' שסה, ח"ג עמ' יג
קיט. וידי אדם מתחת כנפיהם, וידו כתיב, מלמד שידו של הקב"ה פרושה מתחת כנפי החיות לקבל את השביםכסף נבחר (תשפ) עמ' יא, טו
קיט. מאי ליושבים לפני ה' אמר רבי אלעזר זה המכיר מקום חבירו בישיבה וכו'פחד דוד ח"א עמ' תרנא
קיט. משוי שלש מאותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קי אות ג
קיט. קרח לא עמד בנסיון העושר ונטרד מן העולםפחד דוד ח"א עמ' קפה
קיט. שלש מטמוניות הטמין יוסף במצריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ו אות ה
קיט: אומר לו למשה טול וברךנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סב אות ט, סי' סה אות ו
קיט: אני לא אברך שכבר יצא ממני ישמעאל וכו' אומרים לו לדוד טול אתה וברך אומר להם אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא וכו'גור אריה (קאליש) פרשת וזאת הברכה
קיט: לא חטא יעקב במה שנשא שתי אחיותמזבח אליהו דף מ ע"ב
קיט: לעתיד לבוא דוד המלך יברך בסעודהפחד דוד ח"ד עמ' סב
קיט: מאי אפיקומן, פליגי רב ושמואלחלקת אפרים - חג הפסח (ב)
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחקנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' מג אות ב
קיט: רשב"ם ד"ה כגוןמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' מד
קיט: רשב"ם, אפיקומן זהו עיקר חובת מצה בליל פסחחלקת אפרים - חג הפסח (ב)
קיט: תוס' ד"ה ברום, נגרע קומת אדם הראשון ונשאר גבוה שלש אמותכסף נבחר (תשפ) עמ' פז
קכ: פלוגתא דר' עקיבא ור' אלעזר בן עזריה באכילת קרבן פסחכסף נבחר (תשפ) עמ' קעג
קכא. בירך ברכת הפסח פטר וכו'משחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' מד
קכא. לא פטר את של פסח דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' נב
קכא: רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן וכו'חלקת אפרים - כי תשא (ב)
קכא: רבי שמלאי איקלע לפדיון הבןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קג אות ז
? לא יניח העיסה בלי עסק אפילו רגע אחדדרשות אל עמי ח"ב דרוש יב
?הזכרת שם אביואוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' קכא
?פרק תמיד נשחט אשת ר' מאירשני המטות - מטה הלוי עמ' קג
?תוס' ד"ה היו דבמ"ע פטורות הנשים אפי' מדר'בתי כנסיות - בית האסופים דף כח ע"א
?פ"ק תרי קראי כתיבי מן הבהמה, מהרש"אטירת כסף דף סו ע"ג
?הלל היה כורךבית אולפנא ח"א עמ' קלט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US