Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

(ללקט ביאורי אגדות על המסכת (עם טקסט מלא של המקורות

מסכת חולין
דפים ב-צ - בקובץ זה
לדפים צא-קמב - לחץ כאן
ב ע"א01 הכל שוחטין וכו' חוץ מחרש שוטה וקטןאור אברהם בראשית עמ' רעח
ב ע"א01 הכל שוחטין ושחיטתן כשירה וכו' הכל שוחטין לכתחילה ושחיטתן כשירה דיעבד, וכל הכל לכתחילה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רח
ב ע"א01 הכל שוחטין ושחיטתן כשירה וכו' וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות א
ב ע"א01 הכל שוחטין ושחיטתן כשירהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצט
ב ע"א01 הכל שוחטין ושחיטתן כשרה וכו' והא תניא טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כב
ב ע"א01 הכל שוחטין ושחיטתן כשרה וכו' רבינא אמר הכל שוחטין מומחין ואע"פ שאינן מוחזקין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קע
ב ע"א01 הכל שוחטין ותוס' ד"ה הכל שוחטיןשמחה לאיש דף מז ע"ב
ב ע"א01 הכל שוחטין חוץ מחרש שוטה וקטןנועם הברכה עמ' שכט
ב ע"א01 הכל שוחטיןאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלב*
ב ע"א01 הכל שוחטיןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רסג
ב ע"א01 שם המסכת וסידורה בסדר קדשיםלקוטי שיחות חי"ט עמ' 206
ב ע"א02 חוץ מחש"ו וכו' כשרהמשנת חיים דברים עמ' רנג
ב ע"א02 חשו"ק כשאחרים רואין אותםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמג
ב ע"א03 הכל שוחטין לכתחילהאיתן האזרחי עמ' תנז
ב ע"א07 וכל הכל לכתחילה, תוס' ד"ה וכתיב טובדרשות מהר"ם חביב עמ' תז
ב ע"א12 ואם המיר סופג את הארבעים - תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תפז
ב ע"א15 טוב אשר לא תידורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלג
ב ע"א15 טוב אשר לא תדור אם לא תשלםרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קמו
ב ע"א15 טוב אשר לא תדור משתדור וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' רמב
ב ע"א15 טוב אשר לא תדור משתדור וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' תלא
ב ע"א16 וטוב משניהם שאינו נודר כללידי משה (תשמו) קהלת עמ' קסא
ב ע"א16 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי רבי מאיר וכו'למדנות (תשנח) פ' בחוקותי אות פב
ב ע"א16 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר ובתוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רעא
ב ע"א16 טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קפח
ב ע"א16 טוב מזה ומזה שאינו נודר כלל ורש"י ותוס'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שע
ב ע"א16 טוב מזה ומזה שאינו נודררב שלום (אדלר) עמ' שלא
ב ע"א תוס' ד"ה וסופגתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכח
ב ע"א תוס' - נשים שוחטות לכתחלהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלו
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - נשים לא ישחטושם יחזקאל עמ' צה
ב ע"א תוס' ד"ה הכל שוחטין וכו' כתוב בהלכות א"ייציב פתגם - ימים נוראים עמ' נא
ב ע"א תוס' ד"ה הכלאור שרגא עמ' שנה
ב ע"א תוס' ד"ה הכלאמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - כתב ההלכות ארץ ישראל דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכג
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - אשה שוחטתחמודי צבי ויקרא עמ' קמז
ב ע"א תוס' ד"ה הכל - כתוב בהלכות ארץ ישראל וכו' דנשים שוחטות לכתחלה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - גיטין א, מנחות ב
ב ע"א תוס' ד"ה התם כדקתני טעמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ש
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג ארבעים - הל"ל סופג שמונים, דהתם תרי לאוי כתיבי, ותרצו דחד בשלו וחד בשל חבירוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רח-רט
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג את ארבעיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רצט, שא
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג את הארבעיםתפארת ראובן עמ' קח
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג וא"ת הול"ל וסופג שמונים ובמהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' צב
ב ע"א תוס' ד"ה וסופגהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק י
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג - אמאי אינו סופג שמונים גבי תמורה הלא תרי לאוין הוי לא יחליפנו ולא ימירגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שיח
ב ע"א תוס' ד"ה וסופג, ומהרש"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב, תקח
ב ע"א תוס' ד"ה סופגעולת חודש ח"ג מאמר קמט, קנג, קנח
ב ע"א תוס' ד"ה שמא יקלקלו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכז, רכח
ב ע"א תוס' ד"ה שמה יקלקלו - וי"מ דגרס לקמן רבה אבל רבא לא דייק בין יקלקלו לקלקלו, כי היכי דלא חייש בהא דלא קתני ואם שחטוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קס, קסא
ב ע"א תוס' - נשים לא ישחטופרדס מרדכי עמ' קסז
ב ע"א פירוש הרמב"ם - עובדי ע"זשבט סופר - שערי שמחה ח"א פרשת נח עמ' מח
ב ע"ב01 נדר הוא הרי עליגור אריה ויקרא פכ"ב אות כד
ב ע"ב13 הכל שוחטין ואפי' טמא בחוליןחלקו של יוסף (אמאדו) דף כט ע"ב
ב ע"ב13 הכל שוחטין ואפילו טמא בחולין וכו' כיצד הוא עושה מביא סכין ארוכה ושוחט בה כדי שלא יגע בבשרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רלד
ב ע"ב13 הכל שוחטין ואפילו טמא וכו' בחולין שנעשו על טהרת הקדששל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כב
ב ע"ב14 אכילת חולין בטהרה - רש"יאור אברהם בראשית עמ' קפט
ב ע"ב14 אכילת חולין בטהרה - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסה
ב ע"ב15 חולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש דמישמלת אליעזר ח"א עמ' תעד
ב ע"ב15 חולין שנעשו על טהרת קדש, אכילת חולין בטהרה - רש"יאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצז
ב ע"ב18 שמא יגע בבשר, ורש"ימשנת חיים במדבר עמ' רצב
ב ע"ב18 שמא יגעזכור לדוד עמ' סד
ב ע"ב רש"י ד"ה תרתימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיג ע"ב
ב ע"ב תוס' - אזהרה לבני ישראל שיאכל חוליהן בטהרהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקלג, תקסו
ב ע"ב תוס' - אזהרה לבני ישראל שיאכלו חוליהן בטהרהאור אברהם ויקרא עמ' קס
ב ע"ב תוס' - אזהרה לבני ישראל שיאכלו חוליהן בטהרהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שכז
ב ע"ב תוס' - אזהרה לבני ישראל שיאכלו חוליהן בטהרהאור אברהם ברכות עמ' רמד
ב ע"ב תוס' - אסור לאכול חולין טמאים, שמטמא את גופו ואסור לטמא את גופו באוכלין טמאיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנג
ב ע"ב תוס' - איך אכלו ישראל בשר במדברשיחת מלאכי השרת עמ' 96
ב ע"ב תוס' - והתקדשתם מצוה לאכול חוליהן בטהרהתפארת צבי בראשית עמ' שכא
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - איך אפשר טוב מזה ומזה שאינו נודר, והא יעקב נדרכתנות אור עמ' קז
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - איך נדר יעקב והלא הנודר כאילו בנה במהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פד
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - לרבי מאיר שטוב מזה ומזה אינו נודר הא כתיב וידור יעקב נדר וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסט
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - לרבי מאיר שטוב מזה ומזה אינו נודר כל עיקר א"כ איך אכלו ישראל שלמים במדברגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסט
ב ע"ב תוס' - לאמר מכאן שנודרים בעת צרהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסה
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - נדר בעת צרהעיוני רש"י במדבר עמ' שנט
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - שנודרין בעת צרהלקט אמרי קודש - דברים עמ' מד
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - בשעת צרה שרי כו' שיהיו נודרים בעת צרהרנת יצחק שופטים עמ' קמו
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - שיהיו נודרין בעת צרהשומע תפלה ח"א עמ' קצה
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל - מכאן שנודרין בעת צרהאהבת חיים (דייטש) עמ' רצא
ב ע"ב תוס' ד"ה אבלאפוד בד דף עד ע"ד
ב ע"ב תוס' ד"ה אבלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רלג
ב ע"ב תוס' ד"ה טמא - והתקדשתם וכו' שיאכלו חוליהן בטהרה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
ב ע"ב תוס' ד"ה טמא בחוליןהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז = ויקרא פי"א פסוק ח
ב ע"ב תוס' ד"ה טמא כו' אזהרה לבנ"י שיאכלו חוליהן בטהרהרנת יצחק שופטים עמ' קעז
ב ע"ב תוס' ד"ה טמאמשנת חיים בראשית עמ' רלז
ב ע"ב רמב"ן וריטב"א ד"ה ואם שחטלקוטי שיחות חי"ג עמ' 61
ב ע"ב רמב"ן סוד"ה ואם, וריטב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קד
ג ע"א02 לטמייה לסכין ואזל וטמיתיה לבשרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ז ע"א, מהדו"ב ח"א דף לו ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שכה
ג ע"א03 אלא דאיטמי בשרץמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף כה ע"ב
ג ע"א04 כגון שבדק קרומית של קנה ושחט בהאשר ליהודה עמ' יט
ג ע"א09 אם שחט כותי חותך כזית בשר ונותן לותיבת גמא (תשסז) עמ' צג
ג ע"א09 כותי ששחט חותך כזית בשר ונותן לוחכמת התורה ויגש עמ' תטז
ג ע"א10 חותך כזית ונותן לותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יא, רכח, שה
ג ע"א14 וכולן ששחטו אהייא, אילימא אחרש שוטה וקטן עלה קאי, ואם שחטו מבעי ליהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קס, קסא
ג ע"א18 אי השומר צריך להיות יושב ומשמרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצה
ג ע"א24 בא ומצא ששחט חותך כזית בשר ונותן לוחכמת התורה בראשית עמ' קפה
ג ע"א24 בא ומצאו ששחט חותך כזית בשר ונותן לו וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סג ע"ב
ג ע"א32 רב אשי אמר הכי קתני הכל שוחטין ואפילו ישראל מומרהר המוריה עמ' רנב
ג ע"א33 הכל שוחטין ואפילו ישראל מומר מומר למאי וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כב
ג ע"א35 ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבוןבנין שאול עמ' רכט
ג ע"א35 מומר אוכל נבילות לתיאבון ישראל בודק סכין ונותן לואמרות ה' השלם ח"א עמ' תלה
ג ע"א רש"י ד"ה ואפילועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשדמ
ג ע"א תוס' ד"ה כגון - דהקריבהו נא לפחתךשיחת מלאכי השרת עמ' 104
ג ע"א תוס' ד"ה כגון - סכין ששוחטין קדשים אפילו קדשים קלים בעי| כלי שרת ואם שחט בסכין חול פסולערבי נחל (תשסד) עמ' תתשס, תתשסה
ג ע"א תוס' ד"ה כגוןמשנת חיים בראשית עמ' רפ
ג ע"א תוס' - קדשים בעי כלי שרתאמרות ה' השלם ח"א עמ' קד
ג ע"ב14 הכל שוחטין הכל מומחין שוחטין ואף על פי שאין מוחזקיןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כב
ג ע"ב28 ששחטו לפנינו ב' וג' פעמיםפירושי ראשונים
ג ע"ב30 חיישינן שמא יתעלףאגרא דכלה ח"א עמ' תקד
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןשבט מוסר עמ' רצא
ג ע"ב47 רוב מצויים אצל שחיטה מומחין הןחמודי צבי ויקרא עמ' קמח
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןמקראי קדש (תשנג) עמ' תפו
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק מו
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צו
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןשערי תשובה שער ג אות צו
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הםחכמת התורה מקץ עמ' תטז
ג ע"ב47 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנו
ג ע"ב50 גירי אריותדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שח
ג ע"ב52 ת"ר שחיטת כותי מותרת, ורש"י ותוס'כתנות אור עמ' שנו
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברקרן פני משה ח"א עמ' קה
ג ע"ב תוס' ד"ה מ"ט לא אמר בשמעתיהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עב
ג ע"ב תוס' ד"ה קסבר כותיםגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנט
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עג
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברלקוטי שיחות חי"ח עמ' 166
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברמשנת חיים בראשית עמ' קפא, שנז
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברמשנת חיים דברים עמ' רסב, רסט
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כו אות ה
ג ע"ב תוס' ד"ה קסברתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קה
ג ע"ב תוס' ד"ה קסבר - פסול מומר לשחיטהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כח
ג ע"ב תוס' ד"ה רובעולת חודש ח"ג מאמר תעד
ג ע"ב תוס' - הטעם דאינו בר זביחה שחיטתו נבלהאור אברהם ויקרא עמ' שמו
ג ע"ב תוס' - שחיטת עכו"ם נבילהכרם טוביה עמ' קסה
ג ע"ב תוס' ד"ה קסבר - שחיטת עכו"ם פסולה מוזבחת מה שאתה זובח אתה אוכל, אותו שהוא בר זביחה לאפוקי עכו"ם, ובד' הפוסקים בזהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קלד
ד ע"א13 סימן מכני"ס איזמ"ל בזכרי"םמגילת סמנים עמ' קיח
ד ע"א16 ודלמא סברי אין שחיטה לעוף וכו'לבית יעקב דרוש טז
ד ע"א20 אחזיק ולא אחזיק תנאי היאאיתן האזרחי עמ' תנח
ד ע"א21 מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסחאות זכרון הקדמה עמ' 7
ד ע"א21 מצת כותי מותרת וכו' ורש"יעטרת חן ח"ב עמ' ט
ד ע"א24 כל מצוה שהחזיקו בה כותין מדקדקין בה יותר מישראלמקראי קדש (תשנג) עמ' קפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ד
ד ע"א24 כל מצווה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראלאבן פינה עמ' 147
ד ע"א33 היכא דאחזוק בדלא כתיביחכמת התורה ויגש עמ' תטז
ד ע"א35 ישראל מומר אוכל נבילותויקח אברהם דף ט ע"ד, יד ע"א
ד ע"א35 ישראל מומר וכו' בודק סכין ונותן לומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סד ע"א
ד ע"א35 מומר אוכל נבילות לתאבון בודק סכין וכו' לא שביק היתירא ואכיל איסוראאור ישראל סי' אגרת המוסר בהערה
ד ע"א35 מומר אוכל נבלות לתאבון בודק וכו'לבית יעקב דרוש טז
ד ע"א35 משומד אוכל נבילות לתיאבון ישראל בודק סכין ונותן לוחנן אלקים עמ' רכט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סז
ד ע"א35 מומר לנבילות לענין שחיטהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' עג
ד ע"א35 מומר לתיאבון לא הוה מיןפחד יצחק פסח מאמר נג
ד ע"א37 לא שביק היתירא ואכיל איסורא וכו'לחמי תודה דף קלה ע"ב
ד ע"א38 חמצן של עוברי עבירה לאחר הפסח מותריןמקראי קדש (תשנג) עמ' שצג, תד
ד ע"א38 חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפיןחכמה ומוסר ח"א עמ' תיז
ד ע"א38 חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין, ורש"י ד"ה מפניאור ישראל (תרס) דף נד ע"א38
ד ע"א38 חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותרערבי נחל (תשסד) עמ' תקלג
ד ע"א38 חמצן של עוברי עבירה וכו'ואותו תעבוד עמ' שצו
ד ע"א38 חמצן של עוברי עבירה וכו'לבית יעקב דרוש טז
ד ע"א רש"י - ואע"ג דהשתא נמי איסור הוא לגביה דהא מתהני מחמץ שעבר עליו הפסח וכו' אפילו הכי כל מה דמצי למעבד בהתירא פורתא עבירגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קט
ד ע"א תוס' ד"ה מכניסמגילת סמנים עמ' קיח
ד ע"א תוס' ד"ה מצת כותיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכא
ד ע"א תוס' ד"ה מצת כותי - וא"ת והאיך יוצא בה שמא לא שמר לשם מצוהרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 64
ד ע"ב01 חילופי איסורי הנאהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפח
ד ע"ב01 סברוה הא מני ר' יהודה היא דאמר חמץ אחר הפסח דאורייתא וכו'לחמי תודה דף קלו ע"ב
ד ע"ב11 הכל שוחטין אפילו ישראל מומרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקג
ד ע"ב11 הכל שוחטין ואפי' כותי ואפי' ערל ואפי' ישראל משומדשערי תשובה אגה"ת אות מה
ד ע"ב13 ערל שמתו אחיו מחמת מילהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפז
ד ע"ב14 מומר לערלותנטריקן (תשעד) עמ' קלח
ד ע"ב15 וקא סבר מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה כולהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קמג
ד ע"ב15 מומר לדבר אחד לא הוי מומר לכל התורה כולהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קלו
ד ע"ב15 מומר לדבר אחד מומר לכל התורה+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' כד, סא
ד ע"ב15 מומר לדבר אחד מומר לכל התורהאמרי יחזקאל עמ' כד, סא
ד ע"ב15 מומר לדבר אחדשערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ו
ד ע"ב15 משומד לדבר אחדהשיר והשבח ח"א עמ' קסא
ד ע"ב15 משומד לדבר אחדשערי תשובה שער א אות ו
ד ע"ב17 האי מומר ה"ד אי מומר לכל התורה כולה היינו רישא וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רה
ד ע"ב18 מומר לאותו דברדרכי התשובה עמ' עו
ד ע"ב21 מומר לעבודה זרהמבשרת ציון ח"ג עמ' כה
ד ע"ב22 אמר רב ענן מומר ישראל וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קנט
ד ע"ב22 אמר רב ענן ישראל מומר לע"ז מותר לאכול משחיטתוחנן אלקים עמ' רכט
ד ע"ב22 אמר שמואל ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמח ד"ה והנה
ד ע"ב22 דאמר רב ענן אמר שמואל ישראל מומר לעכו"ם מותר לאכול משחיטתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תט, תטו
ד ע"ב22 אמר ר"ע אמר שמואל מומר לעכו"ם מותר לאכול משחיטתואיתן האזרחי עמ' תנח
ד ע"ב22 ישראל מומר לעכו"ם מותר לאכול משחיטתוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' כד, רלב
ד ע"ב22 מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תנז, ויקרא עמ' שצה, תקצה, מלכים עמ' ה, תטז
ד ע"ב22 מומר לעכו"ם מותר לאכול משחיטתו וכו' ע"פ הדיבור שאנימאורי אור (טייטלבוים) עמ' שמה
ד ע"ב24 ישראל מומר לע"א מותר לאכול משחיטתו שכן מצינו ביהושפט שנהנה מסעודת אחאבאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקיד
ד ע"ב25 מומר לע"ז לא הוי מומר לכל התורה כולה, מהא דיהושפט שנהנה מסעודת אחאבחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפז
ד ע"ב25 מומר לע"ז מותר לאכול משחיטתו שכן מצינו ביהושפט שנהנה מסעודתו של אחאברנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קמד
ד ע"ב26 שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה שנהנה מסעודת אחאב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תטז
ד ע"ב26 שכן מצינו ביהושפט שנהנה מסעודת אחאברנת יצחק - פרק חלק עמ' שג
ד ע"ב26 שכן מצינו וכו' מאחאבפחד יצחק חנוכה מאמר י
ד ע"ב31 אין הסתה אלא באכילה ושתיהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 664
ד ע"ב31 אין הסתה אלא באכילה ושתיהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קפ
ד ע"ב31 אין הסתה אלא באכילה ושתיהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ריא
ד ע"ב31 אין הסתה אלא באכילה ושתיהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' של
ד ע"ב31 אין הסתה אלא באכילה ושתיהפנים מסבירות עמ' ד
ד ע"ב31 אין הסתה אלא באכילה ושתיחשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קח
ד ע"ב31 אין הסתה אלא מתוך אכילהתורת יחיאל בראשית עמ' תכו
ד ע"ב31 אין הסתה בדברים וכו' באכילה ושתיהצדקת הצדיק סי' קפו, רנה, מחשבות חרוץ סי' יז (עמ' 133), יט (עמ' 157)
ד ע"ב31 אין הסתה בדברים ולא והכתיב כי יסיתך אחיך באכילה ובשתיהפאר יעקב ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' תקכג
ד ע"ב31 אין הסתה בדבריםערבי נחל (תשסד) עמ' תשח
ד ע"ב31 כי יסיתך אחיך, באכילה ובשתיהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקכט
ד ע"ב43 במה הסיתו בזביחהשמלת אליעזר ח"א עמ' תס
ד ע"ב48 דילמא גברי דאחאב הוי מעלי וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' פה
ד ע"ב48 ודלמא גברי דאחאב הוו מעלי לא ס"ד דכתיב מושל מקשיב על דבר שקר וכו'עצי חיים על התורה עמ' פה
ד ע"ב48 ודלמא גברי דאחאב הוו מעלי לא ס"ד, ובהגרעק"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שט
ד ע"ב49 לא ס"ד דאנשי מלך רשע יהיו צדיקיםדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות מ
ד ע"ב49 לא ס"ד דכתיב מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעיםפאר יעקב ח"א עמ' קמו, קעה
ד ע"ב49 מושל מקשיב על דבר שקר וכו' הא לדבר אמת משרתיו צדיקים ודלמא זבוחמים חיים (קרייסווירטה) עמ' ריט
ד ע"ב49 מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שכז, ח"ב עמ' קכה
ד ע"ב49 מושל מקשיב ע"ד שקרחלקו של יוסף (אמאדו) דף יד ע"ג
ד ע"ב50 ודלמא עבדי דיהושפט לא מעליישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמד
ד ע"ב50 כל משרתיו רשעים ובגליון הש"סרנת יצחק תענית עמ' קצב
ד ע"ב53 מדמושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים, הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםערבי נחל (תשסד) עמ' רד
ד ע"ב55 הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםצדקת הצדיק סי' קס, *רלז, רלט
ד ע"ב55 כל משרתיו צדיקיםצמח צדקה עה"ת עמ' קסג
ד ע"ב55 מושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ט אות ב
ד ע"ב55 מושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםחכמת התורה תולדות עמ' שצ
ד ע"ב55 מושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםנזר הקדש ח"ב עמ' תרכג
ד ע"ב55 מושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםצמח דוד (סקאליע) עמ' קנו, תקלא
ד ע"ב55 מושל מקשיב על דבר צדק כל משרתיו צדיקיםרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסג
ד ע"ב55 מקשיב לדבר אמת משרתיו צדיקיםקרן לדוד בראשית עמ' קטו
ד ע"ב55 משרתיו צדיקיםדרכי התשובה עמ' מז
ד ע"ב רש"י - אחאב וסיעתוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' שו-שז
ד ע"ב רש"י - הממונין בבית אחאב לא היו יראין מאיזבל דהא עובדיה ממונה על ביתו וצדיק גמור היהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפג
ד ע"ב רש"י - חליפי ערלה וכלאי הכרם מותרין לאחרים אבל לא לדידיהערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
ד ע"ב רש"י - מפני שהן מחליפין, השתא נמי איסור היא לגביה וכו' דאי לא דיהיב ליה איסור הנאה לא הוי יהיב ליה חליפיןעצי חיים - מועדים עמ' שכז
ד ע"ב רש"י ד"ה אלא ובשטמ"קתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תטו
ד ע"ב רש"י ד"ה מומר לערלותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רפט
ד ע"ב רש"י ד"ה מפני שהן מחליפיןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קפד
ד ע"ב רש"יהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
ד ע"ב תוס' - מתו אחיו מחמת מילהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 19)
ד ע"ב תוס' ד"ה מומר - בענין שחיטת מומרקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' נ
ד ע"ב תוס' ד"ה מותרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסה
ד ע"ב תוס' ד"ה מותרערבי נחל (תשסד) עמ' תתתיז
ד ע"ב רשב"א ור"ןהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק ד
ה ע"א06 יושבים וכו' בגורן פתח שער שומרון כישיבת סנהדרין, ורש"י - היו ישבים בחיבה ובריעות ובאגודה א' כסנהדרין שאין חושדין זה את זהשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר שנאת חנם הארס הפנימי
ה ע"א08 אטו שער שומרון גורן היהילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א10 סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה ורש"יחיי נפש ח"א עמ' לד
ה ע"א12 היאך אכל אליהו בשר מהעורביםגנא דפלפלי עמ' רב
ה ע"א12 והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, ואמר רב יהודה אמר רב מבי טבחי דאחאבאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שנא
ה ע"א12 והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כד אות ב
ה ע"א12 והעורבים מביאים לו לחם ובשר וכו' ע"פ הדיבורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קלג
ה ע"א14 מאי עורבים וכו' עורבים ממשילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"א14 מבי טבחי דאחאב ע"פ הדיבור שאני ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כ ע"ב
ה ע"א14 ע"פ הדיבור שאניחמודי צבי מועדים עמ' תצו
ה ע"א15 עורבים ממשכור לזהב ח"ב
ה ע"א16 ודילמא שם אנשים עורביםדבש לפי מע' ע אות יח
ה ע"א17 ויהרגו את עורב בצור עורבדברי טובה שופטים ח"א עמ' תצה {מדוע לא הביאו את תחילת הפסוק}
ה ע"א22 קטנה דמן נעורןצמח צדקה עה"ת עמ' קפט
ה ע"א24 הכל שוחטין וכו' ואפילו ישראל מומרשיחת מלאכי השרת עמ' 95
ה ע"א26 ישראל ערל כשר לשחיטהנפש הרב עמ' רמד
ה ע"א27 מומר לערלותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רלג
ה ע"א29 מומר לע"זמשנת חיים בראשית עמ' שנב
ה ע"א29 שחיטת מומר לע"ז כשרהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קסו
ה ע"א32 הכופר בע"ז כמודה בכל התורה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעא, תיא, תיח
ה ע"א32 הכופר בע"ז וכו' מודה בכל התורהאור יהל ח"א עמ' נד
ה ע"א32 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשם יחזקאל עמ' תקעו
ה ע"א32 חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהשרגא המאיר על התורה עמ' כב, תקפג
ה ע"א32 חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה, והמשומד לעבודה זרה משומד לכל התורה כולהשערי תשובה שער ג אות רב
ה ע"א32 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה וכו' מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולהדרכי התשובה עמ' עו
ה ע"א32 חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל תורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רב
ה ע"א32 ככופר בכל התורהתורת אליהו עמ' קנד
ה ע"א32 כל הכופר בה כמודה בכל התורהדגלי יהודה דרוש א אות כא דף מט ע"א
ה ע"א32 כל הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כולהמי מרום ח"ו עמ' קח
ה ע"א32 כל הכופר בע"ז כמודה בכל התורה כולהמי מרום ח"ד עמ' פו
ה ע"א32 כל המודה בע"ז ככופר בכל התורהנחלת צבי (פאליי) עמ' קפח
ה ע"א32 ע"ז שקולה כנגד כל התורה כולהפירוש המכבי דברים עמ' קמא
ה ע"א32 שקולה ע"ז בכל התורה כולהתפארת צבי שמות עמ' תקעו
ה ע"א33 אדם כי יקריב מכם וכו' בני אדם הדומין לבהמהחכמה מאין דף קיא ע"ג-ע"ד ואילך
ה ע"א33 אדם כי יקריב מכם להוציא את המומרברכת מועדיך לחיים ח"ב דף נב ע"ג [קצא ע"ב ד"ה ואפשר]
ה ע"א33 אדם כי יקריב מכם מכם ולא כולכם להוציא את המומראור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מט
ה ע"א33 אדם כי יקריב מכם להוציא את המומרפניני יחזקאל עמ' שמח
ה ע"א33 אין מקבלין ממומרים נדרים ונדבות אע"פ שמקבלין מעכו"םילקוט דברי חכמים שמות סי' שנה
ה ע"א33 אין מקבלין קרבן ממומרברכת מועדיך לחיים ח"א דף צו ע"א [שמג ע"ב ד"ה והנה]
ה ע"א33 אין מקבלין קרבן ממומרפנים מסבירות עמ' פה
ה ע"א33 בכם חלקתי ולא באומותדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק א פסוק ב
ה ע"א33 בכם חלקתי ולא באומותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלא
ה ע"א33 כי יקריב מכם מכם ובכם חלקתי ולא באומות, שמקבלין קרבנות מן הגוים ולא מן המשומדיןפלח הרמון עמ' נח
ה ע"א33 בכם חלקתי ולא באומותמשנת חיים ויקרא עמ' ד
ה ע"א33 כי יקריב מכם ולא כולכם להוציא את המומרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריט
ה ע"א33 להוציא את המומרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעו ד"ה אדם, ח"ג עמ' רצ ד"ה ונראה
ה ע"א33 להוציא את המומרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תו, תיז
ה ע"א33 להוציא את המשומדגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 33
ה ע"א33 מיתיבי מכם ולא כולכם וכו' האי מומר וכו' אלא לאו וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' פט
ה ע"א33 מכם בכם חילקתי ולא באומותמשנת חיים במדבר עמ' רעט, תיח
ה ע"א33 מכם בכם חילקתיאפוד בד דף לא ע"א
ה ע"א33 מכם בכם חלקתי ולא באומה"ע ורש"ירב טוב דף עב ע"ב
ה ע"א33 מכם בכם חלקתי ולא באומותיושב אהלים עמ' קיט
ה ע"א33 מכם ולא כולכם וכו' מכם בכם חלקתי ולא באומותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"א33
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומר מכם בכם חלקתי ולא באומותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס-סא
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומר מכם בכם חלקתי ולא באומותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא מומר לעבודת כוכבים וכו' חדא בחטאת וחדא בעולהכרם חמד (תשסו) עמ' כז
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומר וכו'מגילת סמנים עמ' כז
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומרבי חייא ח"ב עמ' א
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומרחמודי צבי ויקרא עמ' ו, רלב
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומרכרם חמד (תשסו) עמ' פב, פו
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומרשפתי רננות דף מז ע"ב
ה ע"א33 מכם ולא כולכם להוציא את המומר, ותוספותשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מא
ה ע"א33 מכם ולא כולכםמחשבת מוסר ח"ג עמ' שב
ה ע"א33 מכם ולא כולכםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רז
ה ע"א33 מכם ולא כולכםתפארת צבי ויקרא עמ' ד
ה ע"א33 מכם ולא כלכםחלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ה ע"א33 מכם להוציא את המומר וכו' והמחלל שבתות וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' טו, רפא
ה ע"א33 מכם להוציא את המומראמרות ה' השלם ח"ד עמ' כו
ה ע"א33 מכם להוציא את המומראמרי רבי שפטיה עמ' רנט
ה ע"א33 מכם להוציא את המשומדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ג, י, לג, קמז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' פג
ה ע"א33 מכם להוציא מומרדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכז
ה ע"א34 בנ"א שדומים לבהמה וכו' מקבלין קרבנות מפושעי ישראלמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רא {דמיון פושעים לבהמה, עפי"ד אוה"ח דכשעובר עבירה נעשה בהמה, לכן מתכפר בקרבן בהמה}
ה ע"א34 בני אדם שדומים לבהמהשמן ראש סוכות ח"א עמ' לה
ה ע"א34 דימו חז"ל עם הארץ לבהמהיושב אהלים עמ' סג
ה ע"א34 מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פד
ה ע"א34 מן הבהמה וכו' מכאן אמרו מקבלים קרבנות מפושעי ישראלדרשות שמן רוקח עמ' שכ
ה ע"א34 מן הבהמה ורש"יאות לישועה דף יג ע"א
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בנ"א שדומין לבהמהרב טוב דף צא ע"ג
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם הדומים לבהמהנחלי מים (מלאח) עמ' קיט, ריד
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמהאור אברהם בראשית עמ' רמב
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם שדומין לבהמה וכו' חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיאערבי נחל (תשסד) עמ' תנא, תקנד, תתקצט
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם שדומין לבהמהדברי מנחם (היימליך) עמ' רפו
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם שדומין לבהמהעירין קדישין השלם עמ' תערב
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמהשרגא המאיר מועדים עמ' שנז
ה ע"א34 מן הבהמה בני אדם הדומים לבהמהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' י, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמה
ה ע"א34 מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנה
ה ע"א34 מן הבהמה וכו' מלמד שמקבלים קרבנות מפושעי ישראלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמח
ה ע"א34 בני אדם שדומים לבהמהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
ה ע"א34 מקבלים קרבנות מן הנכרים וכו' מן הפושעים וכו' להוציא וכו'היהדות הלאומית עמ' 175
ה ע"א34 עכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראלפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ק
ה ע"א35 מקבלים קרבנות מפושעי ישראל וכו' חוץ וכו' ממחלל שבת בפרהסיה, ורש"י - טעם דהוי מחלל שבת כעכו"םבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פז
ה ע"א35 מקבלין קרבנות מפושעי ישראל חוץ מן המומר וכו' והמחלל שבתותמנחת ישראל עמ' קל
ה ע"א35 מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה חוץ מן המומר וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות כג
ה ע"א35 מקבלין קרבנות מפושעי ישראלאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנט, קעה
ה ע"א35 מקבלין קרבנות מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יג
ה ע"א35 מקבלין קרבנות מפושעי ישראל וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' ז
ה ע"א36 ומחלל שבת בפרהסיאמשנת חיים דברים עמ' ג, רסב, ער
ה ע"א36 מחלל שבת בפהרסיאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תד
ה ע"א36 מחלל שבת בפרהסיאמבשרת ציון ח"ג עמ' כב
ה ע"א36 מחלל שבת בפרהסיא כגוי גמורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' א
ה ע"א36 מחלל שבת בפרהסיא כגוי גמורחיי נפש ח"א עמ' שח ע"א
ה ע"א36 מחלל שבת כמומר לכל התורהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תטו, תנג
ה ע"א36 מחלל שבת נחשב למומר לכל התורה כולהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ב
ה ע"א36 מחלל שבתות בפרהסיא וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
ה ע"א37 והדר תני מקבלין קרבנות מפושעי ישראל וכו'תשובה מיראה עמ' סג, עו
ה ע"א41 אלא לאו הכי קאמר חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת קדושים ב
ה ע"א41 המשומד לחלל שבתות משומד לכל התורהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח
ה ע"א41 העובד עבודה זרה והמחלל שבתות בפרהסיא הוא משומד לכל התורה כולה ושחיטתו נבלהשערי תשובה שער ג אות קמב
ה ע"א41 העובר על שבת וע"ז הוי מומר לכל התורה כולהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 968
ה ע"א41 חוץ מן המומר לחלל שבתות בפרהסיאדעת שבת עמ' יב, כ, קכד בהערה
ה ע"א41 חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמב
ה ע"א41 חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיאמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקעה
ה ע"א41 חוץ מן המומר לנסך יין ולחלל שבתות בפרהסיאשיחות ר' ראובן עמ' קטו
ה ע"א41 מומר דינו כעכו"םנפש הרב עמ' רפב
ה ע"א41 מומר כעכו"םתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רנ
ה ע"א41 מומר לע"ז שחיטתו פסולה וכו' כמומר לכל התורה כולהפחד יצחק פסח מאמר עה
ה ע"א41 שבת הוי כע"ז ומומר לשבת הוי מומר לכל התורה כולה, ורש"י ד"ה אלא לאואמרות ה' השלם ח"ג עמ' תמז, תנ, ח"ה עמ' קמא, רסא, ח"ו עמ' קג
ה ע"א41 שתי מצוות העובד עליהן דינו כמומר לכל התורה וכו'פחד יצחק שבת מאמר ד
ה ע"א42 מומר לע"ז הוי מומר לכל התורה כולהאורחות צדיקים שער לה"ר עמ' קמב
ה ע"א42 מומר לעבודה זרה הוה מומר לכל התורה כולהשם יחזקאל עמ' תקעד
ה ע"א42 מומר לע"ז מומר לכל התורה כולהארץ החיים (ליברזון) סי' י
ה ע"א42 מומר לע"ז הוה מומר לכל התורה כולה וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כד
ה ע"א42 מומר לעכו"ם הוי מומר לכל התורהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תנה
ה ע"א42 אסור לאכול משחיטת מומר לע"זאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקעב {איך יצחק אכל משחיטת עשו}
ה ע"א רש"י - הא תנא חמירא ליה שבת כע"ז דכופר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשיתדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד, קעט
ה ע"א רש"י - האי תנא חמירא לי'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
ה ע"א רש"י - האי תנא חמירא ליה שבת כעבודה זרהתיבת גמא (תשסז) עמ' שז
ה ע"א רש"י - המחלל את השבת כעובד עבודת כוכביםבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 151
ה ע"א רש"י - המחלל את השבת כעובד עבודת כוכביםגור אריה שמות פכ"ג הערה 41
ה ע"א רש"י - שבת חמור כעבודה זרהשמלת אליעזר ח"ב עמ' נג
ה ע"א רש"י - המחלל שבת בפרהסיא כעובד ע"זשרגא המאיר על התורה עמ' כב
ה ע"א רש"י - המחלל שבת הוי כאילו כופר בכל התורה כולהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קסט
ה ע"א רש"י - המחלל שבת כאילו עבד ע"זמרפא לשון עמ' ריא
ה ע"א רש"י - המחלל שבת כעובר על כל התורהפרדס מרדכי עמ' תמד
ה ע"א רש"י - המחלל שבת כופר בתורהכרם פתחיה גפן ו שריג ה
ה ע"א רש"י - המחלל שבת כעובד ע"זרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שנ
ה ע"א רש"י - העובד עבודת כוכבים כופר בהקב"הלקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
ה ע"א רש"י - וכל המחלל שבת קודש כאלו עובד ע"זקרן לדוד בראשית עמ' מ
ה ע"א רש"י - חמורה שבת כע"זעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רח
ה ע"א רש"י - כל המחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה כולהשם עולם (תשסו) עמ' ח
ה ע"א רש"י - כל המחלל שבת כאילו כופר בכל התורה כולהאהל רחל עמ' 615
ה ע"א רש"י - מחלל שבת ככופר במעשה בראשיתמתנת חיים שבת ור"ח עמ' פט, קפח
ה ע"א רש"י - מחלל שבת כע"זבנין אפרים עמ' רנו [הלכה]
ה ע"א רש"י - מחלל שבת כעכו"םדברי הרב עמ' רפ
ה ע"א רש"י במחלל שבתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תנג, תנד
ה ע"א רש"י ד"ה אלא לאו - האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת קדושים ב
ה ע"א רש"י ד"ה אלא לאו - האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים וכו'פאר יעקב ח"א עמ' רלט, ח"ב עמ' תתו, ח"ג עמ' רפא, רחצ, ח"ד עמ' עו
ה ע"א רש"י ד"ה אלא לאו המחלל שבת כופר במעשה בראשיתפחד יצחק פסח מאמר ז
ה ע"א רש"י ד"ה אלא לאומשנת חיים בראשית עמ' יט
ה ע"א רש"י ד"ה אלא לאומשנת חיים שמות עמ' קפו
ה ע"א רש"י ד"ה אלמא - האי תנא וכו' והמחלל שבת וכו' במעשה בראשיתמתנת חיים שבת ור"ח עמ' פט
ה ע"א רש"י ד"ה אלמא - העובד ע"ז כופר בהקב"הלקוטי שיחות ח"ח עמ' 98
ה ע"א רש"י ד"ה מכםגור אריה ויקרא פ"א הערה 125
ה ע"א רש"י ד"ה שיהודברי חנינא - ת"ת עמ' כח
ה ע"א רש"י המחלל שבת כופר במעשי ה'גור אריה ויקרא פי"ט הערה 35
ה ע"א רש"י רהעכו"ם כופר בהקב"הגור אריה במדבר פט"ו הערה 103
ה ע"א רש"י שבת חמור כעבודה זרהקב חיים עמ' יח
ה ע"א רש"י - שבת כע"ז וכו' והמחלל שבת וכו' כופר וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 94, חכ"ח עמ' 93
ה ע"א רש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רו
ה ע"א רש"יעיני שמואל (ראבין) עמ' מה
ה ע"א רש"י ד"ה אלא - המחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשיתשם עולם (תשסו) עמ' ז
ה ע"א רש"י ד"ה אלאקרבן מנחה (תשעד) עמ' קא
ה ע"א תוס' ד"ה מכם - בריש לולב הגזול דרשינן מיניה להוציא את הגזולגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריט
ה ע"א תוס' ד"ה על פי הדיבורטובך יביעו ח"א עמ' סה
ה ע"א תוס' ד"ה על פינזר הקדש ח"ב עמ' עד
ה ע"א ריטב"א - בשר הנשלח ע"פ הדיבור אי שריגנא דפלפלי עמ' רב
ה ע"ב01 מעם הארץ פרט למומרכרם חמד (תשסו) עמ' פב
ה ע"ב01 מעם הארץ פרט למומר, ותוס'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כט
ה ע"ב01 פרט למומרצמח צדקה עה"ת עמ' קצג
ה ע"ב02 אשר לא תעשינה וכו' השב מידיעתו ורש"ישמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות כט
ה ע"ב03 השב מידיעתו מביא קרבןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קב
ה ע"ב03 שב מידיעתורוח חיים (חיד"א) עמ' סד
ה ע"ב03 שב מידיעתו, ורש"יתורת מנחם חמ"ד עמ' 213
ה ע"ב05 אמר רב המנונא מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם איכא בינייהוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריט
ה ע"ב05 מומר לאכול חלב אינו מביא קרבן על הדםבנין שאול עמ' רכט
ה ע"ב05 מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם איכא בינייהומגילת סמנים עמ' כז
ה ע"ב07 חדא בחטאת וחדא בעולה וצריכי דאי אשמעינן חטאת משום דלכפרה הוא אבל עולה דרורון הוא וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' טו
ה ע"ב12 וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא היא והכתיב וכו' הכא בהמה לחודיה כתיבכתב סופר אגדות כאן
ה ע"ב12 וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא היא וכו' התם כתיב אדם ובהמה הבא בהמה לחודיה כתיב וכו' התם הא חלקיה קרא זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחודתפארת צבי שמות עמ' קנה
ה ע"ב12 וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא היא וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעו
ה ע"ב12 וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא היאילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב13 אדם בזכות בהמה תושיע ה'נזר הקדש ח"א עמ' תקלב
ה ע"ב13 אדם ובהמה אלו בנ"א שהם ערומים בדעת וכו'אסופת מערכות ימים נוראים עמ' קטו
ה ע"ב13 אדם ובהמה אלו בנ"א שהם ערומים בדעתלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רנד
ה ע"ב13 אדם ובהמה בני אדם שמשימין עצמן כבהמהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קז
ה ע"ב13 אדם ובהמה וכו' אלו בנ"א ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמח
ה ע"ב13 אדם ובהמה וכו' שערומין בדעת ועושים עצמם כבהמהשפת אמת (רייז) סוכות עמ' סו, צ
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהמה ערומים בדעת כאדם הראשון, ומשימין עצמן כבהמהשירי משכיל כלל י פרט ד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהחכמה ומוסר ח"א עמ' תנד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהכתב סופר דרשות ח"א עמ' רט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בנ"א שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהכוכבי אור (תשלד) עמ' נב, לא, עג
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בנ"א שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהמנחת ישראל עמ' רצט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם הערומים בדעת וכו'עלי שור ח"א עמ' רכב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהימלא פי תהלתך ח"א עמ' עד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שנט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שדומין לבהמהלחמי תודה דף פח ע"ב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' מא
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהם ערומים בדעתצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלה
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהם ערומים בדעתשמלת אליעזר ח"א עמ' תכב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומים בדעת וכו'עירין קדישין השלם עמ' תרעב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהברית אברם עמ' שסו
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמם כבהמה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמב, קס, רנו, תרלד, שמות עמ' תתרג, ויקרא עמ' רו, תמא, דברים עמ' תרנ, תשצו, יהושע-שמואל עמ' תמט, מלכים עמ' נט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רכו
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם עצמם כבהמהמאמרי שלמה ח"ב עמ' קפד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדעת תורה במדבר עמ' לא, קנד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמהאור לשמים (תשסג) עמ' נה, סג, קמא {אין העולם מתקיים אלא בזכותו}
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שערומים בדעת כאדם הראשון ומשימים עצמם כבהמהלקט אמרים (שכטר) עמ' קנד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שערומים בדעת כאדם ומשימים עצמם כבהמהיורה חכימא (תשעא) עמ' קכא, קפ, רכו
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו וכו' ערומים וכו'קול ששון (גולדברג) אות מג
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אר"י א"ר אלו בני אדם שערומים בדעתאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קמב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' ואמר רב יהודה אמר רב אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהעקבי אבירים (תשסה) עמ' קעה, קצה
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' ואמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שפא
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בנ"א וכו'קדושת לוי (תרצט) דף סה ע"ג
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהאור ישראל (תרס) דף צב ע"א
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת וכו' זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחודשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות ח, פרק כה אות כ
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' יט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהנועם אלימלך (תשסא) עמ' רכח
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהמחשבת מוסר ח"א עמ' קפד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אנשים הערומים בדעת כאדם הראשוןלבית יעקב דרוש ט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו' בנ"א שערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהרב טוב דף ו ע"ד
ה ע"ב13 אדם ובהמה שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' ח, מו, צח
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בנ"א שהם ערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' נו
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' נא
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רלט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'אמרי יוסף בראשית דף קסב ע"ד
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'זכרון יהודה (מונק) דף צז ע"ב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'ילקוט הגרשוני ח"ב
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'כתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 232
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'משמרת איתמר (תשסז) עמ' צד, שלח, שסא
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'נתיבות עולם ח"ב עמ' רח
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' מח
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תכט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רנט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמהשם עולם (תשסו) עמ' קמט
ה ע"ב13 אדם ובהמה תושיע ה'תשואות חן (תשסח) עמ' קלג
ה ע"ב13 אמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעתמחזה עינים (לוויטאן) עמ' קלג
ה ע"ב13 והכתיב אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהנועם אליעזר שמות דף רצה ע"ב
ה ע"ב13 והכתיב 'אדם ובהמה תושיע ה" ואמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהכתב סופר אגדות כאן
ה ע"ב14 אלו ב"א שהם ערומים בדעת כו'נטע שורק פרשת ויקרא
ה ע"ב14 אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה, ורש"י - דכאי רוחתורת מנחם ח"ד עמ' 63, ח"כ עמ' 124, חכ"ג עמ' 258, חכ"ה עמ' 110
ה ע"ב14 אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהדעת תורה בראשית עמ' קצד, שמות עמ' שלט, שס, ויקרא עמ' לב
ה ע"ב14 אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהחכמה ומוסר ח"ב עמ' פב
ה ע"ב14 אלו בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהתורת מנחם חמ"א עמ' 84, חמ"ד עמ' 13
ה ע"ב14 אלו בני אדם הערומים בדעתמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 240
ה ע"ב14 אלו בני אדם ערומין בדעתבנין שאול עמ' רא
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהם ערומים בדעת וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שכא
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהם ערומין בדעתאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ה אות ט
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהם ערומין בדעתהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ובמה
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמהדעת חיים עמ' קכה
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהגדולי מוסר עמ' כז
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שנט ד"ה אמנם, ח"ד עמ' סב ד"ה אמנם, ח"ה עמ' שפד ד"ה והנה
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קיח
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רכז
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נו ע"ד
ה ע"ב14 אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהתפארת צבי ויקרא עמ' שט, שיב
ה ע"ב14 אלו בני אדם שמשימין עצמם כבהמהאור יהל ח"א עמ' קיט
ה ע"ב14 אלו בני אדם שעושין עצמן כבהמהטיול בפרדס ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' פה
ה ע"ב14 אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהים שמחה עמ' רכב
ה ע"ב14 אלו בני אדם שערומים בדעתנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמח
ה ע"ב14 אלו בני אדם שערומין בדעתנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קלה
ה ע"ב14 ישראל ערומים הם בדעה ומשימים עצמם כבהמהאמרי יחזקאל עמ' נח
ה ע"ב14 אלו הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה ע"אאמרי השכל עמ' 148
ה ע"ב14 אלו שערומים בדעת כאדם וכו'כתב סופר - דרשות עמ' קל
ה ע"ב14 בנ"א שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמהשביב אור עמ' שסד
ה ע"ב14 בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 374
ה ע"ב14 בנ"א שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה, ורש"יהר יראה מאמר נב
ה ע"ב14 בנו אדם הערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קב, קג
ה ע"ב14 בני אדם הערומים בדעת וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' פב, קכז, רכה, תכז
ה ע"ב14 בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהפנים יפות על תהלים עמ' קמ, קמא
ה ע"ב14 בני אדם ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהיסודי הדעת (תשסב) עמ' רכא
ה ע"ב14 בני אדם שהם ערומים בדעתשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלו
ה ע"ב14 בני אדם שהם ערומין כבני אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לד
ה ע"ב14 בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנג
ה ע"ב14 בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמם כבהמהמחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 59), דובר צדק עמ' 30
ה ע"ב14 בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמם כבהמהפרי צדיק עקב אות א, ג
ה ע"ב14 בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן בבהמהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכט
ה ע"ב14 בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהאש דת (אסאד) עמ' עו, עט
ה ע"ב14 בני אדם שמשימין עצמם כבהמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ב
ה ע"ב14 בני אדם שערומין בדעת וכו'בין המשפתים שמות עמ' לז
ה ע"ב14 ישראל ערומים הם בדעה ומשימים עצמם כבהמה+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' נח
ה ע"ב15 ומשימין עצמן כבהמהרב שלום (אדלר) עמ' קעז, תצח
ה ע"ב15 כבהמה, רש"י - דכאי רוחויגד משה (גרין) מאמר כז ד"ה ומצינו בחז"ל
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה - גר"אקריאה בקריה ח"א עמ' קפב
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' צב
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' לב, צה, קמא, קנה, קסב, קפה, קפח
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' ד, עא, ק
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהעבודת חיים ח"א עמ' קנב
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיח
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' צד, קי
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' יד, קעח
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהקריאה בקריה ח"א עמ' קפב
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תח
ה ע"ב15 ערומים בדעת כאדם ומשימין עצמם כבהמהקשוטי כלה (תשסג) עמ' קכה
ה ע"ב15 ערומים בדעת כבנ"א ומשימים עצמם כבהמההתורה והעולם ח"א עמ' קלב
ה ע"ב15 ערומים בדעתביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק ז, פרק ד פסוק כה
ה ע"ב15 ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהאמרות חיים עמ' יד, רכו
ה ע"ב15 ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהבין המשפתים בראשית עמ' עג, קפז
ה ע"ב15 ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קסז
ה ע"ב15 ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהעיוני רש"י במדבר עמ' שג
ה ע"ב15 ערומין בדעת כבנ"א ומשימין עצמן כבהמהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלב
ה ע"ב15 ערומין בדעתקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' צה
ה ע"ב15 האבות היו ערומין בדעת וכו'בין המשפתים שמות עמ' רכה
ה ע"ב15 ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קכה, קכז
ה ע"ב15 שמשים עצמו כבהמהנתיבות יצחק ח"ג עמ' לא, קכד {אין העולם מתקיים אלא בזכותו}
ה ע"ב15 משימים עצמם כבהמהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' יז
ה ע"ב17 וכל היכא דכתיב אדם ובהמה מעליותאילקוט דברי חכמים בראשית סי' סב
ה ע"ב18 וזרעתי את בית ישראל וגו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תמד
ה ע"ב20 סימן נקלף א"ר חנן א"ר יעקב בר אידי וכו'מגילת סמנים עמ' קיח
ה ע"ב22 ר"ג ובית דינו נמנו על שחיטת כותי ואסרוההר המוריה עמ' רכו
ה ע"ב22 רבן גמליאל ובית דינו נמנו על שחיטת כותי ואסרוהו וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות כ
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה וכו' ובתוס'בי חייא ח"א עמ' עו
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכו
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן ותוס' ד"ה צדיקיםמצווה ועושה ח"א עמ' קפ
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כ"שהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רכג, רכד
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רטו
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כל שכןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קיא
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כ"שעקבי אבירים (תשסה) עמ' כח, קלב, קלד
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ירן צדיקים עצמן לא כ"שפאר יעקב ח"א עמ' קעד
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלהאור אברהם בראשית עמ' קפז
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסד
ה ע"ב37 השתא בהמתן של צדיקים וכו'זכות ישראל - עשר צחצחות - פתיחה
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה וכו'חנן אלקים עמ' רסב, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רסט
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה ע"י בהמתן של צדיקיםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קיב
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה וכו' ותוס' ד"ה צדיקיםפרדס מנחם עמ' מג
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקים עצמן לא כ"שאלשיך על חמש מגילות עמ' ק
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהןעצי חיים על התורה עמ' תיח, תיט
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמם וכו'זרע שמשון (תשסג) נשא אות ד
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםבני יששכר ח"ב דף מד
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים כל שכןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רצו
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמם לא כ"שמצווה ועושה ח"ב עמ' תשד
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שז ד"ה למען
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןטוב דעת עמ' שכח
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןנזר הקדש ח"ב עמ' תרמו, תרמז
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ירןוזאת התורה עמ' רעח
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקיםמרגניתא דבי רבנן עמ' ל
ה ע"ב38 ומה בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנה
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה לבהמתן של צדיקיםיד דוד (אופנהיים) עמ' ל
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה לבהמתן של צדיקיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש ו אות א
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה ע"י בהמתן של צדיקיםהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' צח
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה ע"י בהמתן של צדיקיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עח
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה ע"י בהמתן של צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלז
ה ע"ב38 בבהמתו של צדיק וכו' תקלת אכילהצמח צבי אגרת יט
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםקריאה בקריה ח"ב עמ' פג
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןתורת חיים עה"ת עמ' פא-פב {משמע שהקב"ה הוא שעושה שינהגו כן, ולא שיש בהן עצמו מעלה זו}
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןאור האורות עמ' קעג
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ס {ר"א מזרחי כתב שזה דוקא היכא דלא קביע הזיקא}
ה ע"ב38 בהמתם של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלהמחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 182), צדקת הצדיק סי' פו, קצז
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקיםמנחת מרדכי עמ' לג
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן לא כ"שברית אברם עמ' קלה, תה, תנז, תקמט
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןמצווה ועושה ח"א עמ' קפ
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןתיבת גמא (תשסז) עמ' מו
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכןצניף מלוכה (רייז) עמ' נה
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןמצווה ועושה ח"א עמ' קפ
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים וכו' צדיקים עצמן לא כש"כנטריקן (תשעד) עמ' ע
ה ע"ב38 השתא בהמתן של צדיקים וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' עב
ה ע"ב38 ומה בהמתן של צדיקים וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' יב
ה ע"ב38 מה בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן ק"ו צדיקים עצמןפניני יחזקאל עמ' תה
ה ע"ב38 בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קח
ה ע"ב38 אין הקב"ה מביא תקלה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכד, קעח
ה ע"ב39 הקב"ה שומר הצדיקים לבל יכשלו בדבר איסורשמלת אליעזר ח"א עמ' שיא
ה ע"ב39 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה ע"ימאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קב
ה ע"ב39 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' פב
ה ע"ב39 אין ה' מביא תקלה לצדיקיםמי מרום ח"ג עמ' ק
ה ע"ב39 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםמחשבת מוסר ח"ג עמ' רלה
ה ע"ב39 אין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקיםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקפב
ה ע"ב39 צדיקים אין תקלה על ידםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רכו
ה ע"ב39 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםדברים אחדים (קלצקין) עמ' מז
ה ע"ב39 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםתפארת צבי בראשית עמ' תרט
ה ע"ב39 אין הקב"ה מביא תקלה ותוס'שפתי רננות דף סה ע"א-ע"ב
ה ע"ב39 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן ובתוס'חדרי בטן פרשת דברים אות יג
ה ע"ב39 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןרוח נכון עמ' קצד
ה ע"ב39 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסד
ה ע"ב39 צדיקים אין הקב"ה מביא תקלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שכט, שצט, תו
ה ע"ב רש"י - וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא היא, דאוקמת לעיל דפושעים קרי בהמהתפארת צבי שמות עמ' קנה
ה ע"ב רש"י - זבח רשעים תועבהאור אברהם - תשובה עמ' כב
ה ע"ב רש"י - משימין עצמן כבהמה, דכאי רוחתפארת צבי ויקרא עמ' שט, שיב
ה ע"ב תוס' - אם הראשונים כמלאכים וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קעא
ה ע"ב תוס' - דוקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות ו
ה ע"ב תוס' - הא דאמרו אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים היינו דוקא במידי דאכילהתפארת צבי בראשית עמ' תרט
ה ע"ב תוס' - מה שמצינו בכמה תנאים ואמוראים נכשלו אף שאמרו אין הקב"ה מביא אמנם זה דוקא בענין אכילה שזה יותר גנאימצווה ועושה ח"ב עמ' תשד
ה ע"ב תוס' - צדיקים עצמן לא כ"ש וכו' ואור"י דדוקא במידי ראכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידן שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסורפאר יעקב ח"א עמ' קעד
ה ע"ב תוס' ד"ה אינו שב מידיעתובנין שאול עמ' רל
ה ע"ב תוס' ד"ה אינו - מאי צריך למעט לאינו שב מידיעתו הא הוי זבח רשעים תועבהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכ
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקיםמשנת חיים ויקרא עמ' שצט
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקיםשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' כו
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים - אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים רק לגבי מידי דאכילהעצי חיים על התורה עמ' תיח, תיט
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים - דוקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידםעצי חיים - מועדים עמ' פז, קיט
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים - הא דאמרינן דצדיקים לא נכשלין הוא רק באיסור עצמוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' צו
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים - רק במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידןמצווה ועושה ח"א עמ' תקסז
ה ע"ב תוס' - רק בדבר אכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידןנטריקן (תשעד) עמ' ע
ה ע"ב תוס' - זבח רשעים תועבה הוא רק בלא שב על העבירה שעליה הקרבןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עב
ו ע"א05 רשב"א שדריה ר"מ לאתויי חמרא מבי כותאיישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמג
ו ע"א06 אשכחיה ההוא סבא א"ל ושמת סכין בלועך וכו' רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שסד
ו ע"א06 אשכחיה ההוא סבאברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נג
ו ע"א06 ההוא סבא א"ל ושמת סכין בלועך וכו' הלך וכו' דמות יונה מצאו להם וכו' וגזר עליהםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רא {אם ההוא סבא הוא אליהו, קשה הרי לא בשמים היא? ויתבאר עפי"ד חת"ס שכשאליהו מתגלה בלבוש גופו, הוא כא' מחכמי ישראל}
ו ע"א06 ההוא סבא ותוס'תורת העולה (תשעה) עמ' פז
ו ע"א07 ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ש
ו ע"א10 גזרו על יינם מפני שמצאו להם דמות יונהמי מרום ח"י עמ' נח
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזיםילקוט הגרשוני ח"ב
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזיםפירושי ראשונים בהשמטות
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' כב
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להםתורת העולה (תשעה) עמ' קסד
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להםתורת העולה ח"ב פרק ז
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותהמגילת סמנים עמ' נע
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותהשל"ה (תשנז) פרשת ראה אות כ
ו ע"א10 מצאו דמות יונהכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמז
ו ע"א10 דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותהתורת חיים עה"ת עמ' פז {ותוס' בשם המדרש שהיא עכו"ם שהטמין יעקב בהר שכם, וביאור מהיכא נפקא ליה}
ו ע"א10 דמות יונה מצאו, ותוס'בית ישי - דרשות עמ' שכט
ו ע"א11 ר' מאיר חייש למיעוטאויגד יעקב עמ' תשלט
ו ע"א14 בתלמיד היושב לפני רבודברי חנינא - ת"ת עמ' נו
ו ע"א14 בתלמיד היושב לפני רבוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצג
ו ע"א14 בתלמיד היושב לפני רבוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצט
ו ע"א14 פשטיה דקראהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק טז
ו ע"א15 כי תשב ללחום בתלמיד היושב לפני רבוחכמה מאין דף פז ע"א-ע"ב
ו ע"א15 כי תשב ללחום וכו' אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לא
ו ע"א17 אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין ואם לאו תבין את אשר לפניךמצווה ועושה ח"א עמ' תסט
ו ע"א17 אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם בין ואם לאו תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועךאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 701
ו ע"א17 אם יודע תלמיד ברבו שיכול להחזיר לו טעם ביןבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 190-184
ו ע"א30 ולא חייש מר לתערובת דמאיויגד יעקב עמ' תשמד
ו ע"א31 אפשר גזרו על התערובת דמאי ומסתייע מילתא דרב אסי למיכל איסורא, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לז-לח
ו ע"א31 אפשר גזרו על תערובת דמאימי מרום ח"ח עמ' ג
ו ע"א32 השתא בהמתן של צדיקים וכו' צדיקים עצמן לא כש"כראה לעיל ה ע"ב38
ו ע"א39 כיון דאמר לי עשי משליכי כמאן דעריב בידיה דמימקראי קדש (תשנג) עמ' תפה
ו ע"א40 שאני שאור וכו'בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ד
ו ע"א41 הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן להנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ו
ו ע"א41 מלתא דעבידא לטעמא, כגון תבלין, אף באלף לא בטלחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רז
ו ע"א תוס' - בהר גרזים טמן יעקב עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קיט
ו ע"א תוס' ד"ה אינואיש מבין ח"א דף קלו ע"ד
ו ע"א תוס' ד"ה אינובית אהרן (קריספין) דף ס ע"ד
ו ע"א תוס' ד"ה אשכחיהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יד
ו ע"א תוס' ד"ה אשכחיה - ההוא סבא היינו אליהו הנביאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
ו ע"א תוס' ד"ה אשכחיה - יש מפרשים דכל מקום שהוא מזכיר ההוא סבא הוא אליהו וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז, קלז
ו ע"א תוס' ד"ה אשכחיה - ההוא סבא הוא אליהופרי צדיק לך לך אות ג, תצוה אות יב, פ' פרה אות ז (אחר הבדלה)
ו ע"ב01 המתאכסן אצל ע"ה צריך לעשרדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רמה
ו ע"ב06 אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץישועה ורחמים עמ' נא
ו ע"ב12 העיד רבי יהושעפנים מסבירות עמ' קלג {עד אחד נאמן באיסורין}
ו ע"ב12 העיד רבי יהושע בן זרוז בן חמיו של רבי מאיר לפני רבי על רבי מאיר שאכל עלה של ירק בבית-שאן והתיר רבי את בית-שאן כולה על ידולב המשפט ח"ב שיעור כט [הלכה]
ו ע"ב14 ר"מ אכל עלה ירק בבית שאןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' יז
ו ע"ב14 רבי מאיר אכל עלה ירק בבית שאן והתיר רבי את בית שאן כולה על ידושער החצר (תשעב) סי' שצו
ו ע"ב15 התיר רבי בית שאןמקראי קדש (תשנג) עמ' תסט
ו ע"ב18 וכתת נחש הנחושת אשר עשה משה אפשר בא אסא ולא ביערו בא יהושפט ולא ביערו אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שנז
ו ע"ב18 וכתת נחש הנחושת אשר עשה משה וכו' אפשר בא אסא ולא ביערו וכו' אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בואוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' שסט
ו ע"ב18 וכתת נחש הנחושת וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קסט
ו ע"ב21 אפשר בא אסא וכו' מקום הניחו לו אבותיו וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קנ
ו ע"ב21 אפשר בא אסא ולא ביערו וכו' אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדרבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שלז
ו ע"ב21 אפשר בא אסא ולא ביערו, בא יהושפט ולא ביערו וכו'יערות דבש ח"א עמ' רצאו
ו ע"ב21 בא אסא ולא בערו וכו' מקום הניחו לנוחנן אלקים עמ' רפ
ו ע"ב תוס' ד"ה והתיר בשם ירושלמיצמח צבי אגרת כז
ו ע"ב תוס' ד"ה והתירנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ג
ו ע"ב תוס' ד"ה והתירשיחת מלאכי השרת עמ' 104
ז ע"א01 הניחו לו אבותיו להתגדר בותורת אביגדור ח"ג עמ' קכא, קעח
ז ע"א01 הניחו לו מקום להתגדראור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שכ
ז ע"א01 מקום הניחו להתגדר בוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמד
ז ע"א01 מקום הניחו להתגדר ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ה
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו וכו' ורש"י ותוס' ומהר"םשיחות מוסר (תשסב) עמ' שפב
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' יט
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בואור אברהם - סידור התפילה עמ' קז
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בואמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעח
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בודברי חנינא - ת"ת עמ' נט
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בושער החצר (תשעב) סי' שצו
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדרדברים אחדים (קלצקין) עמ' נד {מדוע לא נחשב פגיעה בכבוד אבותיו}
ז ע"א01 מקום הניחו לו אבותיו להתגדרמגלה עמוקות (תשסח) אופן מג
ז ע"א01 מקום הניחו לו להתגדר בוגור אריה במדבר פ"י הערה 102
ז ע"א02 מכאן לת"ח שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותודבר טוב עמ' תל
ז ע"א02 מכאן לת"ח שאמר דבר הלכה וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' 16
ז ע"א02 מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה וכו' משרבו זחוחי הלב, רבו מחלוקות בישראלחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות כט
ז ע"א02 מקום הניחו לי אבותי להתגדר בועקבי אבירים (תשסה) עמ' שעו, שפד
ז ע"א02 מקום הניחו לי אבותי להתגדר בושביב אור עמ' קב
ז ע"א02 מקום הניחו לי אבותי להתגדרקשוטי כלה (תשסג) עמ' קנג, קנד
ז ע"א02 מקום הניחו לי להתגדרתפארת צבי בראשית עמ' תתסח
ז ע"א03 תלמיד שאומר דבר הלכה אין מזניחין אותומצווה ועושה ח"א עמ' סג
ז ע"א03 תלמיד שאמר דבר הלכה אין מזחיחין אותוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' כעח
ז ע"א04 אין מזניחין אותואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' י
ז ע"א05 אין מזחיחיןהכתב והקבלה בראשית פל"ט פסוק יא = שמות פל"ב פסוק א
ז ע"א08 משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראלאגרת הטיול (תשעה) עמ' מט, סג, שב
ז ע"א08 משרבו זחוחי הלבדברי חנינא - ת"ת עמ' סו
ז ע"א08 משרבו זחוחי הלבראה חיים ח"ב דף נד ע"ג [קצא ע"א ד"ה גדול]
ז ע"א08 משרבו זחוחי לב רבו מחלוקת בישראלטיול בפרדס ח"א עמ' כט, קעד, רסג, ח"ב עמ' ר, שכ
ז ע"א12 ולא הוריש מנשה את בית שאן וכו' וברגמ"הרנת יצחק שופטים עמ' כא
ז ע"א12 ולא הוריש מנשה רש"ידברי טובה שופטים ח"א עמ' נה
ז ע"א16 הרבה כרכים כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קח
ז ע"א17 וקסבר קדושה ראשונה וכו'כתב סופר אגדות כאן
ז ע"א17 קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבאעוז לו בך סי' ו אות טו
ז ע"א17 קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבאלקוטי מאמרים עמ' 211, דובר צדק עמ' 194, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז (עמ' 42)
ז ע"א23 אין הקב"ה מביא תקלה לבהמתן של צדיקיםראה לעיל ה ע"ב 38
ז ע"א26 לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקףשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
ז ע"א28 חזי מאן גבראדברי הרב עמ' רלד
ז ע"א29 דר' פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויןישראל קדושים עמ' 33
ז ע"א29 דר' פנחס בן יאיר הוה קאזילמכתב מאליהו ח"ה עמ' 367, 105
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר היה קאזיל לפדיון שבוייואור מאיר ח"א עמ' קפח
ז ע"א29 דר' פנחס בן יאיר וכו' אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה ספק עושה ספק אי אתה עושהימי דוד (תשסז) עמ' רכז
ז ע"א29 דר' פנחס בן יאיר פגע בי' בגינאי נהרא וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' עא ע"א
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכא
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' סא
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים וכו' אלא כמשה ושתין רבווןמבשר טוב - חנוכה עמ' יב, קכה
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תפג, תפד
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם, חלק ליהעקבי אבירים (תשסה) עמ' ע, קח, ריא, רכו
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' דלא לימא כך עושים לבני לויהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצה
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו'של"ה (תשנז) פרשת כי תצא אות יד בהגה"ה
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' שמע רבי נפק לאפיה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תפג
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין פגע ביה בגינאי נהרא אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' נז
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין, פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה גינאי חלוק לי מימיך ואעבור בך וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קט ע"ד
ז ע"א29 דרבי פנחס בן יאיר וכו' אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל וכו' ואתם מאכילין אותה טבליםאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תפז
ז ע"א29 הלך רבי פנחס בן יאיר למצוות פדיון שבוייםנתיבות מוסר עמ' מט
ז ע"א29 מאי בהמתן של צדיקים דרפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויין כו' אם אי אתה חולק גוזרני עליך כו' (ורש"י)תורת מנחם חי"א עמ' 42, חי"ג עמ' 264, חי"ט עמ' 58
ז ע"א29 מאי בהמתן של צדיקים דרפב"י וכו' רמו ליה שערי לחמריה לא אכלמדבר קדמות (תשסח) עמ' קנז
ז ע"א29 מעשה בר' פנחס בן יאיר שהיה הולך לקיים מצות פדיון שבוייםאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' לו
ז ע"א29 מעשה ברבי פנחס בן יאיר וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעג
ז ע"א29 מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה הולך לקיים מצות פדיון שבויים, והגיע לנהר גינאידרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רל
ז ע"א29 מעשה ברבי פנחס בן יאיר שחלק את נהר גינאי במעשה נסשם דרך דברים עמ' רמו
ז ע"א29 מעשה דר' פנחס בן יאיר בגינאי נהראכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בשלח עמ' קח
ז ע"א29 מעשה דר' פנחסדרשות ר"י מסלוצק עמ' פט
ז ע"א29 מעשה דרפב"י ונהר גינאישירת הפסח אות קסט
ז ע"א29 מעשה מר' פנחם בן יאיר שנבקע הים בשבילו כמה פעמיםעבודת עבודה (תשסד) עמ' לט
ז ע"א29 מעשה עם רבי פנחס בן יאירישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 442
ז ע"א29 עובדא דר' פנחס בן יאירמצווה ועושה ח"ב עמ' קסה
ז ע"א29 עובדא דרפב"י ונהר גינאיחנן אלקים עמ' רנה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' סז, רמד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלב, רעג, רצא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קכד
ז ע"א29 עובדא דר' פנחס בן יאירשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שלח
ז ע"א29 פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבוייםזכרון אליעזר עמ' קיז
ז ע"א29 פנחס בן יאיר שאזל לפדיון שבויים וכו' אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם וכו'חמודי צבי שמות עמ' קסז
ז ע"א29 ר' פב"י הוה קאזיל לפדיון כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש סה דף קמח ע"ג
ז ע"א29 ר' פנחם בן יאיר הוי קאזיל לפדיון שבויין פגע בי' בגינאי נהרא אמר לי' גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ה אות ה
ז ע"א29 ר' פנחס ב"י הוה קאזיל לפדיון שבוייםשעורי דעת ספר ב עמ' רכו
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר אזיל לפדיון שבוייםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קנב
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר אזיל לפדיון שבוייןילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשכז
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים פגע בגינאי נהרא וכו' גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' מג
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' תנב
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר היה עוסק בפדיון שבויםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי ז
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר הלך לפדיון שבויםתפארת משה עמ' פא
ז ע"א29 ר' פנחס בן יאיר וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' צט, שה, תטו, תקסו
ז ע"א29 רבי פנחס אזל וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' כד
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קא אזיל לפדיון שבויים וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קכ
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים וכו' גינאי נהרא וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 365, חכ"ח עמ' 121
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים וכו' שמע רבי נפק לאפיה וכו'ארץ החיים (ליברזון) סי' קעה
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קעו
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיוןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עה אות ב, מאמר צח אות א
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפריון שבוים, פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור בךמחשבת מוסר ח"א עמ' קצו
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבוייןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עח
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הוי קאזיל לפדיון שבוייםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קצז
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר אזיל לפדיון שבוייםגבורות ה' עמ' קנד
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר הלך לפדיון שבוים חלק נהר גינאיקרן לדוד שמות עמ' קד
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר והנהרדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רמב
ז ע"א29 רבי פנחס בן יאיר וכו' גינאי חלוק לי מימיך וכו'תורת איש ח"ב עמ' רכא
ז ע"א29 רפב"י הוה אזיל לפדיון שבוייםדרשות מהר"ם חביב עמ' קמח
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל וכו' א"ל גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך וכו' חלק ליה ולכל המתלווים עמו, רש"י ותוס'שפתי חיים ח"ב עמ' תד
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפד"ש פגע ביה בגינאי נהרא וכו'נועם אליעזר שמות דף קיג ע"ב, קטז ע"ב, רמא ע"ב, ש ע"ב
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויים וכו' ודילמא הכא נמי חדא זימנה וכו' ובתורת חייםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קצ, ח"ב עמ' תל, תקסו
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויים פגע ביה בגינאיאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' קנו
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבוייםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסט
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' כך עושים לבני לויה, חלק ליהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא לח
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קעט, רטז
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבוייןאמרי אש (טאוב) עמ' ד, רל
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבוייןנועם המוסר עמ' קכב
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבוים פגע ביה בגינאי נהרא א"ל וכו' אתה ספק עושה וכו' אני ודאי עושה וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רי
ז ע"א29 רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויםילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"א29 רפב"י הלך לפדיון שבויים ופגע בנהר א"ל חלוק לי מימך וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צה
ז ע"א29 רפב"י הלך לפדיון שבוייםמי מרום חי"א עמ' קכב
ז ע"א29 רפב"י וכו' כמה נפיש גברא ממשה ושיתין ריבווןחמודי צבי בראשית עמ' כד, כה
ז ע"א29 רפב"י וכו' פגע בי' בגינאי וכו' חלוק מימך ואעבור בך וכו' כמה נפש גברא ממשה וס' ריבואחמודי צבי מועדים עמ' תקעה
ז ע"א29 רפב"י וכו' פגע בי' בגינאי נהרא וכו' גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק לי'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' י, רלד-רלה, רלט, אור תורה סי' פט
ז ע"א29 רפב"י וכו' פגע בי' בגינאי נהרא וכו' גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק לי'אור תורה השלם (מזריטש) סי' פט
ז ע"א29 רפב"י כו' חלוק לי מימך ואעבור בךאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ש
ז ע"א29 רפב"יבית שלום מרדכי עמ' קכז, רעג
ז ע"א30 הוה קאזיל לפדיון שבוייםס' הבוטח ח"ב עמ' ר
ז ע"א30 פגע ביה בגינאי נהראהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לו
ז ע"א30 פגע ביה בגינאי נהראהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לו
ז ע"א30 פגע ביה בגינאי נהראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' דש
ז ע"א30 ר' פנחס ב"י פגע בגינאי נהרא וכו'אפיקי ים עמ' תקסג
ז ע"א30 רפב"י וגינאי נהראשיחות מוסר (תשסב) עמ' קעב, רנא
ז ע"א30 רפב"י והנהרכרם יהושע (ולרשטיין) דף ט ע"ב-ע"ג
ז ע"א30 רפב"י פגע ביה בגינאי נהרא וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרצו
ז ע"א30 רפב"י פגע בנהר גינאי א"ל חלוק לי וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רב {תמוה על הנהר שסירב להחלק, משל לזה, כי הברואים חפצים להמשיך בטבעם שנבראו צדיק יכול לגזור על הברואים}
ז ע"א30 בגינאי נהראבן מלך - חכמה ומוסר עמ' קלג
ז ע"א30 בנהר גינאי וכו' כמה נפיש גברי ממשה וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' שמג
ז ע"א31 א"ל גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך וכו' א"ל אתה ספק עושה ספק אי אתה עושהלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
ז ע"א31 א"ל גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך וכו' א"ל אתה ספק עושה ספק אי אתה עושהטל חיים (פרידלנדר) עמ' קכו, קנד, קנז, רפט
ז ע"א31 א"ל גינאי חלוק לי מימך וכו' אם אי אתה חולק גוזרני עליך וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שפא, תלט-מ
ז ע"א31 א"ל גינאי חלוק לי מימך, ותוס' ד"ה אמרשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קס, תיט
ז ע"א31 אמר ר' פנחס בן יאיר חלוק לי מימךחכמת התורה בשלח עמ' שו, שח, שט, תשמג
ז ע"א31 גינאי גינאי גוזרני עליך שתחלקרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רעג
ז ע"א31 גינאי חלוק וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 86
ז ע"א31 גינאי חלוק לו מימיךמאיר נתיבות ח"א עמ' רסז
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימיך ואעבור בךאז שמח עמ' רט
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימיךאהבת דוד (וועגער) עמ' 49
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימיךדרך מצותיך (חב"ד) דף קב ע"ב
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימך וכו'יציב פתגם - פסח עמ' צח, קיז, קכו, קכט, קלו, קמט
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסט
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימךשמחת הנפש עמ' מט
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימךתורת הרא"ם עמ' ט
ז ע"א31 גינאי חלוק לי נהראלקוטי שיחות חלק ל עמ' 95
ז ע"א31 גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך א"ל אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קונידרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסח עמ' כח, דרוש קפא עמ' קז, דרוש קפד עמ' קכ, דרוש ר עמ' קפו, דרוש רג עמ' קצז, דרוש ריג עמ' רמו
ז ע"א31 גינאי נהרא ותוס' ד"ה אמר ליהאש דת (אסאד) עמ' קל
ז ע"א31 חלוק לי מימיך ואעבור בךאמרי אש (טאוב) עמ' תרטז
ז ע"א31 חלוק לי מימיךאהבת חיים (דייטש) עמ' רלז
ז ע"א31 חלוק לי מימיךבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רסג
ז ע"א31 חלוק לי מימיךחכמת התורה וישלח עמ' רי, ריג-ריד
ז ע"א31 חלוק לי מימיךטיול בפרדס ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' ח, תסא
ז ע"א31 חלוק לי מימיךשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רמח
ז ע"א31 חלוק לי מימך א"ל אתה הולך לעשות רצון קונך וכו'עצי חיים על התורה עמ' קלה
ז ע"א31 חלוק לי מימך ואעבור בךשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תפז
ז ע"א31 חלוק לי מימך וכו'אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' שיג-שטו
ז ע"א31 חלוק לי מימך וכו'דרשות הרא"ש דף יב ע"א דרוש י
ז ע"א31 חלוק לי מימךהר יראה מאמר ח
ז ע"א31 חלוק לי מימךחקל יצחק (תשסג) עמ' רנה
ז ע"א31 חלוק לי מימךשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קכד, קע, קפד, רנז, שעט
ז ע"א31 חלוק לי מימךשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תנא
ז ע"א31 פלוג לי מימךצמח צדיק (תשסז) עמ' קפה
ז ע"א31 ר' פנחס בן יאיר אמר לנהר פלוג לי מימךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רז
ז ע"א31 ר"פ בן יאיר פלוג לי מימך כו' דנפיש חילא ממשה וס"ר כו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' שיב-ג
ז ע"א31 רבי פנחס בן יאיר בא לחלוק את גינאי נהראדרך ה' השלם עמ' ס - דרך לחיים, קג - עיונים, שיד - דרך לחיים
ז ע"א32 אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך אתה ספק ואני ודאיפאר יעקב ח"ב עמ' תריט
ז ע"א32 אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' קכז בהגה
ז ע"א32 אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוניכוכבי אור (תשלד) עמ' עח
ז ע"א32 אתה הולך לעשות רצון קונך וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד, יח
ז ע"א32 גינאי נהרא אמר אני הולך לעשות רצון קוניפרי צדיק לחג השבועות אות יב
ז ע"א32 גינאי נהרא אמר אני הולך לעשות רצון קוניצדקת הצדיק סי' קעב, מחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 68), דובר צדק עמ' 136, 189, ישראל קדושים עמ' 33
ז ע"א32 ויכוח רבי פנחס בן יאיר עם הנהר שיבקע בפניואגרא דכלה ח"א עמ' עז
ז ע"א32 ויכוח רפב"י עם הנהר גינאידרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ג
ז ע"א32 ויכוח רפב"י עם נהר גינאימבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח-שלט
ז ע"א33 אני הולך לעשות רצון קוניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפד
ז ע"א33 אני הולך לעשות רצון קוניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעג
ז ע"א33 אני הולך לעשות רצון קונילב אביגדור עמ' קו
ז ע"א33 אתה ספק עושה ואני ודאי עושהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קפג
ז ע"א33 אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה אני ודאי עושהברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' שנג
ז ע"א33 אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה אני וודאי עושהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קד
ז ע"א33 אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה ואני ודאי עושהטוב דעת עמ' שנו
ז ע"א33 אתה ספק עושה ספק אי אתה עושהנתיבות מוסר עמ' נ
ז ע"א33 אתה ספק עושה ספק אינך עושה ואני ודאי עושהאלומת יוסף דף מז ע"ב
ז ע"א33 אתה ספק עושה, ורש"י - שמא לא יתנו לך בפדיוןעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קפג
ז ע"א33 נהר גינאי וכו' אני עושה רצון קוניאהל רחל עמ' 640
ז ע"א33 רצון קוני - כל הנחלים הולכיםפירושי ראשונים
ז ע"א35 אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק ליהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שו
ז ע"א35 אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' כב
ז ע"א35 אם לאו גוזרני עליך שלא יעבור בך מים לעולםשבט מוסר עמ' רסג
ז ע"א35 אם אין אתה חולק גוזרני עליך וכו'טוב דעת עמ' שנו
ז ע"א35 גוזרני עליך שלא יעברו בך מיםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' יח
ז ע"א35 רבי פנחס בן יאיר גזר על הנהר שייבשמחשבת מוסר ח"ב עמ' ערב
ז ע"א36 בקיעת הנהר אצל רפב"ימי מרום ח"ח עמ' פח, חי"ב עמ' קמח, חי"ג עמ' סה
ז ע"א36 גינאי נהרא נחלק ג' פעמים באמירת ר' פנחס בן יאירנשמת אדם עמ' קלג
ז ע"א36 הנס שקרה לר' פינחס בן יאירתורת מנחם חנ"ב עמ' 233
ז ע"א36 חלק לו גינאי נהרא וכו'פחד יצחק פסח מאמר מ
ז ע"א36 מעשה דר' פנחס בן יאיר שנחלק לו נהר גינאי, ובתוס'ימלא פי תהלתך ח"א עמ' סו, סט, רא
ז ע"א36 נהר גינאי נחלק בעבור עושי מצוהגור אריה במדבר פל"ג הערה 16
ז ע"א36 נקרע הנהר לר"פ בן יאירלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' צו
ז ע"א36 נקרע נהר גינאימבוא התלמוד פכ"ח עמ' שלה, שלז
ז ע"א36 פנחס בן יאיר נחלק לו נהר גינאימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קעד
ז ע"א36 קריעת הנהר ע"י רפב"ימערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קכו
ז ע"א36 ר' פנחס בן יאיר בקע גינאי נהרא וכו' כמה נפיש גברא כמשה ושתין רבווןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמג אות ו
ז ע"א36 ר' פנחס בן יאיר הבקיע נהר גינאידברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כב, קכז
ז ע"א36 ר' פנחס בן יאיר חלק את נהר גינאיגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קנא ע"ב
ז ע"א36 ר' פנחס בן יאיר חלק לנהר גינאישם יחזקאל עמ' תעא
ז ע"א36 רבי פנחס בן יאיר חלק גינאי נהראבאמונה שלמה עמ' ל
ז ע"א36 רבי פנחס בן יאיר חצה את הנהר והפך אותו ליבשה - מהר"לקריאה בקריה ח"ב עמ' רמט
ז ע"א36 רבי פנחס בן יאיר חצה את הנהר והפך אותו ליבשהקריאה בקריה ח"ב עמ' רמט
ז ע"א36 רבי פנחס בן יאיר שנחלק לו גינאי נהרא כו', כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוא, דאלו התם חדא זמנא והכא תלתא זימניערבי נחל (תשסד) עמ' תתרד
ז ע"א36 רפב"י חלק את הנהר גינאיהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנה
ז ע"א37 ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפסחא וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' לז
ז ע"א38 כי במצוה עסיקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רפד
ז ע"א39 ההוא וכו' דלווה בהדייהו אמר לי' חלוק לי' נמי להאי כו' בני לוי', חלק לי'תורת מנחם חי"ט עמ' 60
ז ע"א40 וכי כך עושין לבני לויהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפא
ז ע"א40 וכי כך עושין לבני לויהחכמת התורה ויגש עמ' שמו
ז ע"א40 וכי כך עושין לבני לויהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רל
ז ע"א40 כך עושים לבני לויההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קפז, חנוכה-פורים עמ' ק
ז ע"א40 כך עושים לבני לויהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רצב
ז ע"א40 כך עושין לבני לויהחכמת התורה נח עמ' שד
ז ע"א42 כמה נפיש גברא כמשה ושתין רבווןקהלת יעקב פורים עמ' לד
ז ע"א42 כמה נפיש גברא כמשה ושתין רבווןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רנד
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה וכו' דאילו התם חד זימנא והכא תלתא זימניןס' החיים (תשנג) עמ' לו
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה וכו' דאילו התם חד זימנא והכא תלתא זימניןספר החיים (תשנג) עמ' לו
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' ריח
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושיתא רבווןתפארת משה עמ' פב
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושיתין רבווןאמרי רבי שפטיה עמ' קכח
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושיתין רבווןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' יח
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושיתין רבווןחכמת התורה בשלח עמ' רפב
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבווןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסג, שמות עמ' תלט
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבווןברכות אבי דף קכז ע"ב
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבווןשם יחזקאל עמ' נא
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבווןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תכח
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון, דאילו התם חד זימנא והכא תלתא זימנין, ודלמא הכא נמי חדא זימנא, אלא כמשה ושתין רבווןאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' תפו
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשהאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רל
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קמא ע"ב
ז ע"א42 כמה נפיש גברא ממשהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תפט
ז ע"א42 כמה נפיש ממשהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתג
ז ע"א42 כמה נפיש האי גברא ממשה וששים רבוא דאילו התם חד זימנא ואילו הכא תלתא זימנאאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יב אות לא, לב, פרק יג אות יז, יח
ז ע"א42 נפיש האי גברא ממשה ושתין רבואדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסח
ז ע"א42 ר' פנחס בן יאיר נפיש זכותיה כמשה ושתין רבביןתורת הרא"ם עמ' סב
ז ע"א44 ודלמא הכא נמי חדא זמניכתב סופר אגדות כאן
ז ע"א45 איקלע לההוא אושפיזא רמי ליה שערי לחמריה לא אבל וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסח
ז ע"א45 אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל וכו'נועם אליעזר שמות דף קיז בהג"ה
ז ע"א45 כמשה ושיתין ריבווןשיחות מוסר (תשסב) עמ' רנא
ז ע"א46 חמור של רבי פנחס לא אכל בלא מעשררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפז
ז ע"א46 חמורו לא אכלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנח {תורת חיים עירובין ק כותב שה' נתן בה דעת כדי ללמדנו}
ז ע"א46 חמורו לא רצה לאכול שאינו מעושרחכמת התורה נח עמ' רעז
ז ע"א46 חמורו של ר' פנחם בן יאיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' טז
ז ע"א46 חמורו של ר' פנחס בן יאירגור אריה בראשית פכ"ד אות ז {לא היה אוכל מן הגזל}
ז ע"א46 חמורו של ר"פ בן יאיר לא רצה לאכול טבלדבר צבי - קדושת השבת עמ' סט
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחם בן יאיראהל אברהם (תשסג) עמ' יט
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחם בן יאיראורחות דוד עמ' שנג
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחס בן יאיר וכו'בין המשפתים בראשית עמ' צה
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אכל דמאישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פה, שג
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחס בן יאיר שהרגיש ולא אכל דמאי שלא הופרשודעת תורה שמות עמ' עג
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחס בן יאירנחלת יעקב (תשעג) עמ' יג, צד
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחס בן יאירקרן לדוד בראשית עמ' סט
ז ע"א46 חמורו של רבי פנחס בן יאירתורת יחיאל בראשית עמ' עו
ז ע"א46 חמורו של רפב"י לא אכל בלא מעשראמרות ה' השלם ח"א עמ' עג
ז ע"א46 חמורו של רפב"י שלא רצה לאכול מן הטבלשרגא המאיר על התורה עמ' ע
ז ע"א46 חמרא של ר' פנחסשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמב
ז ע"א46 רמו ליה שערי לחמרי' לא אכל כו' עשרינהו ואכלאור תורה השלם (מזריטש) סי' קיב
ז ע"א46 רמו ליה שערי לחמרי' לא אכל כו' עשרינהו ואכלמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קיב
ז ע"א46 רמו ליה שערי לחמריה לא אכל וכו' עשרינהו ואכלתורת חיים עה"ת עמ' פא-פב, רעב, ערה-רעו {לא שידע החמור שאינן מעושרין, אלא שעשה הקב"ה שלא יאכלן}
ז ע"א46 רמו ליה שערי לחמריה לא אכלאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תצד, שער תורת האדם סי' מו
ז ע"א46 רמו ליה שערי לחמריה לא אכלשמחת הנפש עמ' קיז
ז ע"א46 רצו להאכיל חמורו של ר' פנחס בן יאיר דמאי ולא אכלימלא פי תהלתך ח"א עמ' סח
ז ע"א46 חמורו של רפב"י לא אכל שעורים שאינם מעושריםנטריקן (תשעד) עמ' טז, ע
ז ע"א46 חמריה דרפב"י לא רצה לאכול שאינו מעושרפרדס המלך (תשסט) אות קפ
ז ע"א רש"י ד"ה דבמצוהמקראי קדש (תשנג) עמ' תטז
ז ע"א רש"י ד"ה דילמא - אלא מתיירא הי' שלא יחזרו המיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמג אות ו
ז ע"א רש"י ד"ה מקום הניחו - כשיבאו בנינו אחרינו אם לא ימצאו מה לתקן במה יגדל שמםתורת אביגדור ח"ג עמ' קעח
ז ע"א תוס' - שר של יםמחשבת מוסר ח"ב עמ' קלו
ז ע"א תוס' ד"ה אמר - הרים וגבעות בקשו עלי רחמיםמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלח
ז ע"א תוס' ד"ה אמר - שמא שר של ים השיבמחשבת מוסר ח"ג עמ' לב
ז ע"א תוס' ד"ה אמר ליה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עה
ז ע"א תוס' ד"ה והתיר רביתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קיז, קכג, קכה, קצח
ז ע"א חידושי החת"ס ד"ה קדושה ראשונהלקוטי שיחות חכ"א עמ' 156
ז ע"א מהרש"א - יראה שהיתה התשובה בזה שהספק שלי התלוי בבחירה שלי טוב מודאי שלך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' כג ד"ה והנה
ז ע"ב02 דילמא לא מעשרן עשרינהו ואכלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קכה
ז ע"ב03 עניה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילים אותה טבליםאור הצבי עמ' 197
ז ע"ב03 עניה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילים אותה טבליםראשית דעת (קורח) סי' ט
ז ע"ב03 ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה טבלים וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכג
ז ע"ב04 ומי מחייבא והתנן הלוקח לזרע ולבהמה וכו' פטור ובמהרש"אבי חייא ח"א עמ' עו
ז ע"ב13 שמע רבי וכו' בכה רבי ואמר מה בחייהן כך במיתתן עאכו"כ, מהרש"אימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רב
ז ע"ב13 שמע רבי נפק לאפיה א"ל רצונך סעוד אצלי א"ל הן וכו' כי אתא וכו' אמר מלאך המות בביתו של זה ואני אסעוד אצלופאר יעקב ח"א עמ' קעג
ז ע"ב14 צהבו פניו של רביאור תורה השלם (מזריטש) סי' תלט
ז ע"ב14 צהבו פניו של רביכור לזהב ח"א
ז ע"ב14 צהבו פניו של רבימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קלט, אור תורה סי' תלט
ז ע"ב14 צהבו פניו של רביתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שסב ע"א
ז ע"ב14 צהבו פניו של רבי, ותוס' ד"ה וישאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנח ע"א
ז ע"ב14 רצונך סעוד אצלי וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' ל
ז ע"ב15 יש רוצה ואין לו וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' תקכא
ז ע"ב15 יש רוצה ואין לו יש שאינו רוצה ויש לומי מרום חי"א עמ' קכג
ז ע"ב15 יש שרוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהכתב סופר - דרשות עמ' עג
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש הרוצה ליתן ואין לו ויש מי שיש לו ואינו רוצהפניני יחזקאל עמ' (רס), רעט-רפ, תרכה
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רו
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהאור יהל ח"א עמ' קמג
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהתורת הרבי רבי זושא סי' קלד
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו וכו' ותוס'אהל אלימלך עמ' צו
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש שיש לו ואינו רוצה ויש שרוצה ואין לועטרת צבי (טאקסין) דף פה
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש שיש לו ואינו רוצה יש שרוצה ואין לוקרן לדוד בראשית עמ' שכב-שכג
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש שיש לו ואינו רוצהדובר שלום (תשסג) אות רכט
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש שיש לו ואינו רוצהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' לח
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם יש שרוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בא כב, כי תשא יד
ז ע"ב15 ישראל קדושים הם שרוצה ואין לושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סז
ז ע"ב15 ישראל קדושים הםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' פו ע"א, ח"ב דף צה ע"א
ז ע"ב15 ישראל קדושים הםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' ס
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן וכו'לחמי תודה דף צד ע"א
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש מי שרוצה ואין לו וכו'אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 9
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רעו ד"ה כתיב, ח"ד עמ' תריח ד"ה איפה
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהכתב סופר אגדות כאן
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהתורת איש ח"ב עמ' ע
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהתורת מהרי"ם בראשית עמ' רג
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה, ובתוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפו, במדבר עמ' תשפו, דברים עמ' תקפח
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 291
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 186
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לואמרי אש (טאוב) עמ' רפא
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לוילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה וכו' ויש שיש לו וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 100
ז ע"ב15 ישראל קדושים הן יש רוצה וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 304, חכ"ח עמ' 301
ז ע"ב15 ישראל קדושים הןאוצר המאמרים (תשס) עמ' קיט
ז ע"ב15 ישראל קדושים הןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפד
ז ע"ב15 ישראל קדושים הןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רלג
ז ע"ב15 ישראל קדושים הןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקלד
ז ע"ב15 ישראל קדושים הןשמן ראש - ימים נוראים עמ' יד
ז ע"ב15 ישראל קדושים יש רוצה ואין לו ויש וכו' ותוס'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קל, רכה
ז ע"ב15 ישראל קדושים יש רוצה ואין לו וכו'אשל חיים ח"א עמ' קלז-קלח
ז ע"ב15 ישראל קדושים יש רוצה ואין לו יש שיש לו ואינו רוצהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רד {הקדושה בזה, דמעשיית המצוה נברא גוף של מלאך, ומהכוונה נשמת המלאך, והקב"ה מצרפם; בברכה אם אין מי שיענה אמן, המלאך עונה}
ז ע"ב15 ישראל קדושין הן יש רוצה ותוס' ד"ה וישישראל קדושים עמ' 13, *111,36-35, רסיסי לילה סי' מז (עמ' 98), תקנת השבין סי' ו (עמ' 61), לקוטי מאמרים עמ' 218
ז ע"ב15 ישראל קדושין הן יש רוצה ותוס' ד"ה וישפרי צדיק בראשית אות י, ר"ח מרחשון, בא אות יא, פדיון הבן אות א, תרומה אות ד, כי תצא אות ז, ראש השנה אות יב, האזינו אות ז
ז ע"ב15 ישראל קדושין הןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ל ע"א
ז ע"ב15 כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אניאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלב
ז ע"ב15 כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אניכתב סופר אגדות כאן
ז ע"ב16 יש שיש לו ואינו רוצה ליתןלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' לב
ז ע"ב19 אתרמי על בההוא פיתחא דהוו קיימין ביה כודניתא חיורתא, אמר מלאך המות בביתו של זה ואני אסעוד אצלודעת תורה שמות עמ' רג
ז ע"ב19 כי אתא איתרמי על בההוא פתחאילקוט הגרשוני ח"ב
ז ע"ב19 על בההוא פיתחא דהוי קיימין ביה כודנייתא וכו' שמע רבי נפק לאפיה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסח
ז ע"ב19 רפב"י איקלע לבי רבי וכו' מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיהדברי יונה ח"א עמ' לד
ז ע"ב20 מלאך המות בביתא דדיןדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא
ז ע"ב20 מלאך המות בביתו וכו' למכת פרידה אין תרופהדובר צדק עמ' *168-167, ישראל קדושים עמ' 39
ז ע"ב20 מלאך המות בביתו של זהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מה
ז ע"ב22 א"ל עקרנא להו וכו' קטילנא להו וכו' ורש"י ד"ה עקרנאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שטו
ז ע"ב22 איכא צער בע"חשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ט
ז ע"ב22 עקרנא להופירושי ראשונים
ז ע"ב22 עקרנא להו איכא צער בעלי חייםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכו
ז ע"ב23 איכא בל תשחיתדרכי חושן עמ' רכט [הלכה]
ז ע"ב23 הוה קא מבטש ביה טובא גבה טורא בינייהו בכה רבי וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 29
ז ע"ב23 הוה קא מבטש ביה טובא גבה טורא בינייהואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' ריד
ז ע"ב23 צער בעלי חיים - ר"ןמנחת מרדכי עמ' שב
ז ע"ב23 קטילנא להו איכא בל תשחיתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קעד
ז ע"ב24 בכה רבי ואמר מה בחייהן כך וכו' ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליומבשר טוב - ספר החיים עמ' צח, קא, שכז
ז ע"ב24 מה בחייהן כך במיתתן על א' כו"כחיי נפש ח"ב עמ' רס
ז ע"ב24 נעשה נס לרפב"י שלא יהנה משלחן אחריםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש א אות ד
ז ע"ב25 אמר רבי חמא בר חנינא גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם וכו' ודילמא לקיומי ברכתא של אליהו וכו' ורש"י ותוס'דברי שמואל (מודליאנו) עמ' טז ד"ה ועל, עמ' כא ד"ה ויאמר
ז ע"ב25 גדולים במיתתן יותר מבחייהםתורת מנחם חנ"ט עמ' 21
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פתיחה אות לז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםאוזן שמואל דף לב ע"ב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםאורחות דוד עמ' שלט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםאמרי רבי שפטיה עמ' קס, רנד, שה
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יז ע"ד [סג ע"א ד"ה וכבר] {היינו בעשיית נסים}
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדברי דוד (טשורטקוב) עמ' קלה
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדרשות מנחת יצחק עמ' קפח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' יח, כד, כז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםואני תמיד עמך עמ' רפה
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםוזרח השמש על התורה עמ' שמג
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםויגד יעקב עמ' תיט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' טו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםמגלה עמוקות (תשסח) אופן יב, כא, רנב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רעז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שמט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםערבי נחל (תשסד) עמ' שיב, שכא, תרפח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קיב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםתפארת משה עמ' נה
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כה פסוק כט(2), פרק נ פסוק י, אבל כבד
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתםנטריקן (תשעד) עמ' קד, קנד
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתםפני חיים (פלג'י) עמ' קנט ע"א
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםאור אלימלך עמ' כט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםאמרי קדוש (תשסא) עמ' צו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר כג
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםזרע שמשון (תשסג) נשא אות כד
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רמב-רמג
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםמבשרת ציון ח"ד עמ' רטו, רלג, רמא, רנו, שכ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשסט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםנועם הברכה עמ' רנד
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםנפש החיים (תשמג) עמ' 149
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםעצי חיים - מועדים עמ' קפח, רפ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםעצי חיים על התורה עמ' מא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםשער המלך (תשנז) עמ' תרח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםתפארת ראובן עמ' רכ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שכח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן שנאמר וכו' ודילמא לקיומי ביה ברכתא דאליהו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תמד
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ח, יב, כג, קפז, קצ, ריב, רכה
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' טז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 97 {יותר מבחיי רשעים}
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 166, פ"ד אות 383
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שלח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאור ישרים (תשסב) עמ' ריח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 33
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןבינת משה (תשסב) עמ' יא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןבנין שאול עמ' קכא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןברית אברם עמ' יב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכא ד"ה ואתה, ח"ד עמ' תקטז ד"ה אמנם אחר
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמד, רסג
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תד
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחיי שלמה עמ' עד, קצ, ריב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה בראשית עמ' כ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה ויגש עמ' שלח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה ויצא עמ' קצט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה חיי שרה עמ' רעא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה תולדות עמ' כא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחלקת יהושע עמ' א
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןכסף נבחר (מרגליות) עמ' פו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןלחמי תודה דף כב ע"א, ס ע"ב, קלג ע"ב, קסב ע"ב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' צט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רעז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 246, 347
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 468
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמצווה ועושה ח"ב עמ' תרעב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןנזר הקדש ח"ב עמ' רז, ח"ג עמ' קפ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןנחלה לישראל (תשעא) עמ' קלא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןנצח ישראל (הרטמן) עמ' ריח הערה 150
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןעטרת ישועה (תשסד) אות ב ליומא דהלולא ח' תמוז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןעקבי אבירים (תשסה) עמ' שמב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןפאר יעקב ח"ב עמ' תתיג, ח"ד עמ' רסה
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסד {כוחם גדול גם לאחר פטירתם לקרב בני אדם שבחייהם לא זכו להתקרב לתורה ולאחר פטירתם מתקרבים וזוכים לתשובה}
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שלד {באשר הצדיק בעולם הזה אי אפשר לגשת בתמידות לבקש ולשטוח בקשה, אולם כאשר הצדיק נפטר מעלמא הדין יוכל כל אדם לגשת לבית מועד כל חי, להתפלל תמיד בעת הצורך על כל צרה שלא תבוא}
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןפרדס מרדכי עמ' ריג, תסא
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ב, דרוש קלו אות א
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' צ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשם יחזקאל עמ' קכח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשמע יעקב (זיידא) עמ' פג
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןתורה בציון עמ' רטו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןתורת מנחם ח"ב עמ' 204
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןתורת מנחם חמ"ד עמ' 206
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןתפארת צבי שמות עמ' טו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, שנאמר ויהי הם קוברים איש וכו' רש"ידברי שמואל (מודליאנו) עמ' טז ד"ה רש"י
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרעח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןאהבת עולם דף קטז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 1, שמות פי"ג פסוק יט מס' 2, קהלת פ"ד פסוק ב
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שנ
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןטוב טעם דברים עמ' רט
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןמאיר נתיבות ח"א עמ' כא, ח"ב עמ' טו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שמז
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןרב שלום (אדלר) עמ' קפח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתןתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' יח
ז ע"ב25 גדולים צדיקים וכו' שנאמר אל נא תהי כמת, ורש"י - בצרעת מרים כתיבעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסו
ז ע"ב25 גדולים צדיקים וכו'הקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף סה ע"ב
ז ע"ב25 גדולים צדיקיםעבודת יצחק בראשית עמ' כג {שבמיתתן נקראים חיים}
ז ע"ב25 גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןגור אריה בראשית פכ"ה הערה 24
ז ע"ב25 צדיקים במיתתםצמח מנחם דף עב ע"ב
ז ע"ב25 צדיקים במיתתן קרויין חייםקרן לדוד שמות עמ' רמה
ז ע"ב25 צדיקים במיתתן קרוים חיים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף צ ע"ג, צא ע"ד, ח"ב ז ע"ד
ז ע"ב25 צדיקים במיתתן קרוים חייםכתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קמט
ז ע"ב27 אמר ליה רב פפא לאביי ודילמא לקיומי ביה ברכתא דאליהו וכו'זכור לדוד עמ' יא
ז ע"ב28 לקיומי ביה ברכתא דאליהוס' העיקרים (מישור) עמ' תקנא
ז ע"ב29 על רגליו עמד ולביתו לא הלךרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנז
ז ע"ב31 ימים אלו פרדותגנא דפלפלי עמ' קלד
ז ע"ב31 נקראו ימים שאימתן מוטלת על הבריותנזר הקדש ח"ג עמ' רסט
ז ע"ב31 נקראו ימים שאימתן מוטלת על הבריותדברי יונה ח"א עמ' לד {פרדים שהרביע חמור על סוס}
ז ע"ב32 מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רלט
ז ע"ב32 מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסט
ז ע"ב33 והא קחזינא דחיי וכו'זכור לדוד עמ' כח
ז ע"ב33 לא נתרפא אדם מחמורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עח
ז ע"ב34 אין עוד מלבדוחכמת התורה וישב עמ' תמד
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו א"ר חנינא אפילו לדבר כשפיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמד
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו א"ר חנינא ואפי' כשפים וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף ו ע"ב
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אמר ר' חנינא אפי' כשפים והא"ר יוחנן וכו' שאני ר"ח וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק יט אות כא
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אמר ר' חנינא ואפי' כשפים וכו' שקולי לא מסתייעא מילתיך וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק יז
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אמר ר"ח ואפילו כשפיםשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רפו
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא ואפילו כשפים וכו'שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תכו, ח"ב עמ' י, תמה
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפי' כשפיםדברי חנינא - מזלות עמ' צז
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפי' כשפיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמו
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפי' כשפיםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רעא
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפילו כשפיםבאר ראי (רוזן) תורה סי' יא אות ג; אגדה סי' א כולו
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפילו כשפיםנזר הקדש ח"א עמ' קמג
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפילו כשפיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכז
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אפילו כשפיםקריאה בקריה ח"א עמ' רסה
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אר"ח אפי' כשפיםוזרח השמש על התורה עמ' רצא
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אר"ח אפי' כשפיםנפש החיים (תשמג) עמ' 104 ,103
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אר"ח ואפי' כשפיםבאר מחוקק (תשעה) עמ' קעט
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אר"ח ואפי' כשפיםחלק יעקב (קנטור) דרוש יא
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו אר"ח ואפילו כשפיםליהודים היתה אורה עמ' קנא
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפים וכו' למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצב
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםאבן ישפה עמ' 50
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםדרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות פט, ח"ד פ"ד אות יח
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםדרך ה' השלם עמ' רמו - דרך לחיים, רנא - דרך לחיים
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםדרך ה' השלם עמ' רסט - דרך לחיים
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שכג
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), שיחת מלאכי השרת עמ' 77, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 53 (סי' נט)
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםפרי צדיק וארא אות יב
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסד
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פה
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו ואר"ח אפילו כשפיםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' תכג
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו וכו' והאר"י למה נקרא שמן כשפים שמכחישין כו' שאני ר"ח דנפיש זכותיהנפש החיים (תשמג) עמ' 104
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו וכו'דרך ה' השלם עמ' רסו - דרך לחיים {ע"י הכרת אין עוד מלבדו אין לרע שליטה}
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו וכו' אפילו כשפיםשער החצר (תשעב) סי' תנא
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו וכו' ואפי' כשפיםלקוטי שיחות ח"ו עמ' 126, חי"ט עמ' 224
ז ע"ב34 אין עוד מלבדו וכו' ואפילו כשפים וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תרטז
ז ע"ב34 אין עוד מלבדואוצר הכבוד
ז ע"ב34 אין עוד מלבדוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' טו, רמג
ז ע"ב34 אין עוד מלבדוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפט
ז ע"ב34 אין עוד מלבדוחכמת התורה תולדות עמ' שפב
ז ע"ב34 אין עוד מלבדוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקל
ז ע"ב34 אין עוד מלבדוס' הבוטח ח"ב עמ' רצז
ז ע"ב34 אין עוד מלבדופרדס המלך (תשסט) אות תקי
ז ע"ב34 אפי' כשפים כו' שמכחישין פמליא של מעלהתורת מנחם חנ"א עמ' 132, 179
ז ע"ב34 ר' חנינא אמר אין עוד מלבדו כתיבחכמת התורה חיי שרה עמ' תעו
ז ע"ב35 האי איתתא דהות קא מהדרת למישקל עפרא מתותיה כרעיה דר' חנינא וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמ, רמא
ז ע"ב35 האי אתתא דהוי קמהדרא וכו' והאמר ר"י למה נקראו שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלה, שאני ר"ח דנפיש זכותי'טל חיים (פרידלנדר) עמ' שמב
ז ע"ב35 האי אתתא דהוי קמהדרא לשקול עפרא מתותיה כרעא דר"ח א"ל שקולי לא מסתייעא מלתך אין עוד מלבדו כתיבלקט אמרי קודש - שמות עמ' לא, ליקוטים עמ' ע
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהוה קא מהדרא למישקל עפרא מתותי כרעא דר"ח וכו'עצי חיים על התורה עמ' סה, צח, תמ, תמה
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהוה קמהדרא לשקל עפרא מתותיהפניני דעת עמ' קיא
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא וכו' אין עוד מלבדו כתיב וכו' שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהפאר יעקב ח"א עמ' רפ, ח"ג עמ' תקעד
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' מב
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דר"חבי חייא ח"א עמ' מט
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דר"חמכשירי מצוה עמ' סט
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהות קמהדרא למשקל עפרא ורש"ישעורי דעת ספר ב עמ' מד
ז ע"ב35 ההיא איתתא וכו' שאני רבי חנינא דנפישא זכותיהשל"ה (תשנז) פרשת בלק אות יב
ז ע"ב35 ההיא איתתא וכו' שקולי לא מסתייעא מילתא אין עוד מלבדו כתיבדובר שלום (תשסג) אות רעג
ז ע"ב35 ההיא איתתא דהות מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעא דר' חנינאשם ישראל עמ' שב
ז ע"ב35 ההיא אתתא דהות מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא וכו' שאני ר"ח דנפישי זכותיהערבי נחל (תשסד) עמ' תעט
ז ע"ב35 ההיא אתתא דהות קא מהדרא למשקל עפרא וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכז
ז ע"ב35 ההיא אתתא דהות קמהדרא למשקל עפרא מתותיה כרעיה דר"ח א"ל שקולי לא מסתייעא מילתיךנפש החיים (תשמג) עמ' 104
ז ע"ב35 קא מהדרא למישקל עפרא מתותי כרעאטוב ירושלים בראשית פל"ב פסוק כג
ז ע"ב36 א"ל שקילי לא מסתעי' מלתך אין עוד מלבדו כתיב וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' שסא
ז ע"ב36 לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיבבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ט אות ג
ז ע"ב36 לא מסתייעא מלתך אין עוד מלבדו כתיבמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' רעא
ז ע"ב36 ר' חנינא אמר דאינו מתיירא מכשפיםחכמת התורה מקץ עמ' רמג
ז ע"ב36 ר"ח אמר למכשפה שקולי עפראאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
ז ע"ב36 שקולי אין עוד מלבדוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' טז
ז ע"ב36 שקולי לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיבחכמה ומוסר ח"א עמ' קכד
ז ע"ב37 כשפים המכחישים פמליא של מעלהערבי נחל (תשסד) עמ' תעט, תפג
ז ע"ב37 כשפים מכחישים פמליא של מעלהדברים נחמדים (תשסה) עמ' קא
ז ע"ב37 כשפים מכחישים פמליא של מעלהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסה
ז ע"ב37 כשפים מכחישין פמליא של מעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקטו
ז ע"ב37 כשפים שמכחישים פמליא של מעלהדרך ה' השלם עמ' קפח
ז ע"ב37 כשפים שמכחישים פמליא של מעלהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 364
ז ע"ב37 כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדרשות ר"י מסלוצק עמ' ה
ז ע"ב37 כשפים שמכחישין פמליא של מעלהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 254
ז ע"ב37 כשפים שמכחישין פמליא של מעלהפרי צדיק וארא אות יב, פ'שקלים אות א
ז ע"ב37 כשפים שמכחישין פמליא של מעלהקהלת יעקב פורים עמ' רצד
ז ע"ב37 כשפים שמכחישין פמליא של מעלהילקוט דברי חכמים שמות סי' קלב
ז ע"ב37 כשפים שמכחישין פמליא של מעלהרסיסי לילה סי' טו (עמ' 17), אור זרוע לצדיק סי' ג (עמ' 11), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ב (עמ' 54), לקוטי מאמרים עמ' 109, 231,173, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 46), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 15 (סי' פה), 53 (סי' נט), קדושת השבת סי' ב (עמ' 5), דובר צדק עמ' 106
ז ע"ב37 לא היה יכול המכשף להזיק לרבי חנינא משום דנפיש זכותיהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפה
ז ע"ב37 למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלהשם דרך דברים עמ' צב
ז ע"ב37 למה נקרא שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלהבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רנ
ז ע"ב37 למה נקרא שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלהיערות דבש ח"א עמ' פח
ז ע"ב37 למה נקרא שמם כשפיםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קכח, ח"ב עמ' קצו, רצז
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים וכו'קדושת לוי (תרצט) דף לח ע"ד
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים מפני שמכחישין פמליא של מעלהקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמג
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליא של מעלהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ר, שס
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין וכו'קול ששון (גולדברג) אות לה
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה וכו'טוב ירושלים דברים פי"ח פסוק ט
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהאז שמח עמ' רלג
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קפה
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדרך ה' (באום) ח"ג פ"ב אות פט
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהנפש החיים (תשמג) עמ' 103
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפו
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קמ
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהתורת חיים עה"ת עמ' צז {עיקר יסוד הכישוף במצרים, ולכך יש לחרטומיהם כח להכחיש פמליא של מעלה}
ז ע"ב37 למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנד
ז ע"ב37 מכחישין פמליא של מעלהבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ט אות ה
ז ע"ב37 נקרא שמן כשפיםטוב טעם שמות עמ' מד, דברים עמ' צט
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפיש זכותיה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף כ ע"א
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפיש זכותיהבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש א אות ג
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפיש זכותיהחכמת התורה ויגש עמ' תנה
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' כ
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהס' החיים (תשנג) עמ' ל*
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהספר החיים (תשנג) עמ' ל*
ז ע"ב37 שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' לא
ז ע"ב37 שאני ר' חנניא דנפיש זכותיהוזרח השמש על התורה עמ' רצב
ז ע"ב37 שאני ר"ח דנפיש זכותיה, ובמהר"לרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רעא
ז ע"ב37 שאני רבי חנינא דנפיש זכותיהראה חיים ח"א דף סב ע"א [רט ע"א ד"ה וכן]
ז ע"ב37 שאני רבי חנינא דנפיש זכותיהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלד
ז ע"ב37 שמכחישין כח פמליא של מעלהחכמת התורה תולדות עמ' רי
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבע למטה אא"כ מכריזים עליו מלמעלהמי מרום ח"ב עמ' קלט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבע מלמטה אא"כ גוזרין עליו מלמעלהבישורון מלך ח"א עמ' שמג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו למעלהבן מלך - מידת הביטחון עמ' כ
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבע מלמטה וכו'לב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רל, דש
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבע מלמטה וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ט, לח, תי
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהראשית דעת (קורח) סי' כה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו אלא א"כ נגזר עליו מלמעלהערבי נחל (תשסד) עמ' תשעב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו אלא אם כן מכריזין עליושמן ראש סוכות ח"א עמ' קלב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו וכו'זאת זכרון (תשנב) הנהגות אות ד
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' לא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו וכו'תשובת השנה עמ' קו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזים עליו מלמעלהמי מרום ח"ז עמ' כב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהבי חייא ח"א עמ' טו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהכרם טוביה עמ' קצז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהתורת מנחם חלק לב עמ' 69
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהדברי חנינא - מזלות עמ' פד, צא, קכא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא א"כ נגזר עליו מלמעלהדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קצב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהמאורי אור (טייטלבוים) עמ' כה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' שנח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכ, קסב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' עד
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה עד שמכריזין עליו למעלהימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטה עד שמכריזין עליו מלמעלהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות כח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטהבאר מחוקק (תשמט) עמ' שז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כ, קלו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ גוזרין עליו מלמעלהנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ועוד נ"ל, תזריע ד"ה ונראה לי
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזים עליו מלמעלהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רלז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' קנא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין וכו'דעת תורה בראשית עמ' ס, קכה, במדבר עמ' קלט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו למעלהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהאור ישרים (תשסב) עמ' רפז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק א אות מט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 195
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהבינת ישראל (תשסו) דף יב ע"א
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהגור אריה בראשית פ"א הערה 134
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהוזרח השמש על התורה עמ' מא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהחכמה ומוסר ח"א עמ' שיג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהילקוט דברי חכמים בראשית סי' סט, תסו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקטו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' מו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תתכ הערה 53
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהפאר יעקב ח"ג עמ' קפה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות לא, פרק ה אות לז, תוצ' חיים פרק קעא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצג בהגה"ה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהתורת מנחם חנ"ה עמ' 319
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהתורת מנחם חל"ה עמ' 249
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהתפארת צבי שמות עמ' קעד
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהתשואות חן (תשסח) עמ' ע
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזיןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזיןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' עו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזיןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שסב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהרוח נכון עמ' קיז, קפ, שמב, תד
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהזכרון אליעזר עמ' קלח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהטוב דעת עמ' יט, רפג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רסה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' רע
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקכד, תקמז, תקסח, תקפב, תרכה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' פ, קד, שנו, שסט, תלג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 34, תי, ח"ב עמ' יא, שיט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהתפארת צבי בראשית עמ' מ
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ נגזר עליו מלמעלהעבודת עבודה (תשסד) עמ' קח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהשם עולם (תשסו) עמ' כב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעג, רטז, תס
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גוזרין עליו מלמעלהקרן לדוד בראשית עמ' י, רמה, שמג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהבית יצחק (ויינברגר) עמ' ריז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רנב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהבאמונה שלמה עמ' קטז, קמט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 251
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהמחשבת מוסר ח"ב עמ' עו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהמחשבת מוסר ח"ג עמ' קעג, קפ, שלג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהמחשבת זקנים עמ' שכז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יד, שנאה אות י
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהספר המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יד, שנאה אות י
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שנב {האדם אינו יכול להשמיע דבריו מעצמו אלא אם כן יצא כרוז מלמעלה}
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' לא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, רש"ישם דרך דברים עמ' רלט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא שמכריזין עליו מלמעלהשמע יעקב (זיידא) עמ' נח, סה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'אור אברהם - תשובה עמ' קצג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' צב, קפה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'אחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כח אות ב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' כח, קי
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכד, תרו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'למחר אעתיר עמ' צ-צא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קלט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' ג, צה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'שבח נעורים עמ' לו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' צח, ח"ב עמ' רנט, שמו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'שמן ראש - ימים נוראים עמ' קלט
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לב, צד, שכז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכ
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלהנתיבות מוסר עמ' פח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהאור הרעיון עמ' שמד
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהאמרי אש (טאוב) עמ' יט, רנג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ב אות א
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ב אות ד
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהויגד יעקב עמ' יד, תקכה
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קנו, רנח
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קו
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו מלמטהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנט, שפא
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעו למטהאשיב אברהם עמ' ב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעואור יהל ח"א עמ' לז
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעואמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ב פסוק א, במדבר פי"ט פסוק ב
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעוהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רפג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעויין לבנון (תשסג) עמ' 248
ז ע"ב38 אין אדם נוקף אצבעומערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ריג, ח"ג עמ' קסא, קעג
ז ע"ב38 אין אדם נוקף ברגלוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 151
ז ע"ב40 א"ר אליעזר דם נקוף מרצה כדם עולה וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ח
ז ע"ב40 אמר רבי אלעזר דם ניקוף מרצה כדם עולהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכז
ז ע"ב40 דם מכה מרצה כעולהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ב אות ג
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולה וכו' והוא דקאזיל לדבר מצוה וכו'ברית שלום (תעח) דף סו ע"ג
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולה וכו' והוא דקאזיל לדבר מצוה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכה
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולה וכו' ורש"י ורגמ"ה ומאירישיחות מוסר (תשסב) עמ' עד, עו, קלז
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהאבן פינה עמ' 23
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ז פסוק כב מס' 1
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רה {הכונה שהמוסר נפשו במחשבתו, ה"ז ממש כדם עולה; המגיד אמר להרב"י שישרף, והיה ע"י מסי"נ במחשבתו; סיפור מיהודי שאכל הרבה ע"מ למסו"נ לה'}
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קו, קיד, רמ
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קמח
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לח ע"א
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כדם עולהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי ש"ס אות מב, מג
ז ע"ב40 דם ניקוף מרצה כעולהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קמב
ז ע"ב41 אמרו עליו על ר' פנחס בן יאיר מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלושמלת אליעזר ח"א עמ' כ
ז ע"ב41 גדלות ר' פנחס בן יאיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרמט
ז ע"ב41 מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שלז
ז ע"ב41 מימיו לא פרס על פרוסה שאינו שלותורת חסד (סופר) עמ' של, שלט
ז ע"ב41 ר' פנחס בן יאיר היה נוהג בקדושה יתירהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' כד
ז ע"ב41 ר' פנחס בן יאיר סירב לקבלנחלת יעקב (סאלנעק) בראשית פי"ג פסוק ג (יט ע"ג)
ז ע"ב41 רבי פנחס בן יאיר לא בצע על פרוטה שאינה שלומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קסה, קפו
ז ע"ב41 רבי פנחס בן יאיר לא היה נהנה מאחרים כללישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פ
ז ע"ב41 רבי פנחס בן יאיר לא נהנה מאחריםפרדס מרדכי עמ' קמה, קצא
ז ע"ב41 רבי פנחס לא רצה ליהנות משום אדםקב הישר (תשנט) ח"א פרק כו עמ' קכו
ז ע"ב41 רפב"י לא בצע על פרוסהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצא
ז ע"ב41 רפב"י לא נהנה משום סעודהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 189
ז ע"ב42 מיום עמדו על דעתו וכו'עלי שור ח"א עמ' סג
ז ע"ב רש"י - והא ליכא למימר דמזבין להו לעכו"םגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רפא
ז ע"ב רש"י ד"ה כשפיםאגודת אזוב (יעבץ) דף ט ע"ד
ז ע"ב רש"י ד"ה קובריםבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לד עמ' 245
ז ע"ב רש"י והתניא - בניחותאפירושי ראשונים
ז ע"ב תוס' ד"ה גדוליםדברי שמואל (מודליאנו) עמ' טז ד"ה תוספות
ז ע"ב תוס' ד"ה גדוליםבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש לד עמ' 246-248
ז ע"ב תוס' ד"ה הא אתמר - אלא השיב להם דמחמרא אנפשהפרי צדיק משפטים אות ו
ז ע"ב תוס' ד"ה ויששערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קמה
ז ע"ב תוס' ד"ה וישתורת איש ח"ב עמ' עא
ח ע"א01 ליבן סכין ושחט בה כשרה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קכ
ח ע"א01 ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשרהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' יב
ח ע"א01 ליבן סכין ושחט בההשיר והשבח ח"ב עמ' יד
ח ע"א06 שחין ומכוה מטמאין בשבוע אחרגור אריה ויקרא פי"ג הערה 136
ח ע"א08 מקצת גריס שחין ומקצת מכוה אין מצטרפיןחנן אלקים עמ' קטז
ח ע"א09 איזה שחין ואיזה מכוהגור אריה ויקרא פי"ג אות כא
ח ע"א29 אמר רב נחמן סכין של עבודה זרה מותר לשחוט בוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיא
ח ע"א29 אר"נ ארבב"ח סכין של עכו"ם מותר לשחוט בהאבן ישפה עמ' 76
ח ע"א29 אר"נ סכין של ע"ז מותר לשחוט בוחנן אלקים עמ' קמא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יט
ח ע"א30 השוחט בסכין של ע"ז ובתוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רד-רה
ח ע"א30 סכין של ע"ז מותר לשחוט בה מקלקל הואברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קז
ח ע"א30 סכין של עבודה זרה אסור לחתוך בה בשר מתקן הוא וכו' (וברא"ש ומהרש"א)לחמי תודה דף רנד ע"א
ח ע"א30 סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בה וכו' פעמים שהשוחט אסור במסוכנתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנט {דאז נהנה ממשמשי עבודת כוכבים}
ח ע"א30 סכין של עו"ג מותר לשחוט בהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קלו
ח ע"א34 באטמי דקיימין לקורבנא וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף ד ע"ב
ח ע"א34 באטמי דקיימין לקורבנא וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' כג
ח ע"א34 שחיטת מסוכנת בסכין דעבודה זרהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קי {מכח מצוות לאו ליהנות ניתנו}
ח ע"א34 השוחט מסוכנת בסכין של ע"זמנחת מרדכי עמ' שיג {מללה"נ}
ח ע"א רש"י - כגריס הקלקי הוא חצי פולנטריקן (תשעד) עמ' קכט
ח ע"א רש"י ד"ה שחיןגור אריה ויקרא פי"ג אות כ
ח ע"א תוס' ד"ה בחמי - ע"ד חמי טברי'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 29
ח ע"א תוס' ד"ה בחמי טבריא - אפילו לר' יוסי דחשיב ליה תולדות אור משום דחלפי אפיתחא דגיהנם מודה דאינו נידון משום מכוהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעא
ח ע"א תוס' ד"ה מותר לשחוט בה מקלקל הוא וכו'לחמי תודה דף רנד ע"א
ח ע"א תוס' ד"ה מותרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קע
ח ע"א תוס' ד"ה מותר - אמאי חייב משום שבת הא מקלקל הואגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיב
ח ע"א תוס' ד"ה שלבנה - אמאי בעי ליבון וגבי חמץ סגי בהגעלהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכב
ח ע"א תוס' - חמץ התירה בלעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסו
ח ע"ב02 משמשי עבודת כוכבים אינן אסורין עד שיעבדוערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
ח ע"ב06 השוחט בסכין של גוים רב אמר קולף וכו'מגילת סמנים עמ' קיח
ח ע"ב02 בית השחיטהצמח צבי אגרת סא
ח ע"ב11 איידי דטריד למפלט לא בלעלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' סט, ריט
ח ע"ב11 איידי דטרידי סימנים לאפוקי דם לא בלעיאור ישרים (תשסב) עמ' רטו
ח ע"ב11 איידי דטרידי סימנין לאפוקי דם וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכג
ח ע"ב14 אגב דוחקארוח חיים (חיד"א) עמ' רב
ח ע"ב17 בליתא דפרסא למיכפריהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמז
ח ע"ב17 ואי איכא בליתא דפרסא למיכפריה לא צריךמגילת סמנים עמ' נה
ח ע"ב17 ואי איכא בליתא דפרסא למיכפריה, ורש"י חתיכה בלויה וכו' למכפריה - לקנחו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות טז
ח ע"ב17 ואי איכא בליתא דפרסא למיכפריה, לא צריך, ורש"י ד"ה בליתא ובד"ה למיכפריה שםדרכי התשובה עמ' קכה
ח ע"ב17 מכפר ליה בכליתא דפרסאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 240
ח ע"ב19 דהתירא נמי בלעה אמה"חתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכט
ח ע"ב24 בסכין שמנקרין בו את הבשר מן החלבשערי תשובה אגה"ת אות סג
ח ע"ב תוס' ד"ה שלבנה - ליבון כלי אשתורת יחיאל במדבר עמ' תו
ט ע"א03 ג' דברים צריך ללמוד שחיטה ומילה וכתיבהראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות כב
ט ע"א03 ת"ח צריך שילמד ג' דברים כתב וכו'אהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרכו
ט ע"א03 ת"ח צריך שילמוד וכו' קשר של תפיליןשבח נעורים עמ' רלח
ט ע"א03 ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' פח
ט ע"א03 ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תכד
ט ע"א03 ת"ח צריך שלמוד ג' דברים כתב שחיטה מילהנטריקן (תשעד) עמ' מד
ט ע"א03 תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילהמצווה ועושה ח"א עמ' שיח
ט ע"א03 תלמיד חכם צרך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילההר המוריה עמ' קסו
ט ע"א05 קשירת תפילין (תוס')ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסא
ט ע"א05 קשר של תפיליןאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ח פסוק י מס' 2
ט ע"א06 ואידך הני שכיחןפירושי ראשונים
ט ע"א06 וברכת חתנים וכו' שכיחן טפי ממילהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ב, א (עמ' 16)
ט ע"א07 אמר רב יהודה אמר שמואל כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתושמלת אליעזר ח"ב עמ' רלא, רלו, רסא
ט ע"א07 כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול משחיטתולב אביגדור עמ' ס
ט ע"א09 אלו הן הלכות שחיטה וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' ריא
ט ע"א09 אלו הן הלכות שחיטה שהיה דרסה חלדהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ש הערה 32
ט ע"א09 ואלו הן הלכות שחיטה שהיה דרסה חלדה הגרמה ועיקורפתח טוב עמ' מז
ט ע"א09 שהייה דרסה חלדה הגרמה עיקור (ורש"י - חלדה, כחולדה זו התחובה בחורין)תורת מנחם ח"ח עמ' 231
ט ע"א11 לא צריכא ששחט לפנינו ב' וג' פעמיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלב
ט ע"א15 הטבח צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטהתפארת משה עמ' קלה
ט ע"א15 הטבח צריך שיבדוק בסימניםשערי תשובה שער ג אות צו
ט ע"א15 צריך שיבדוק בסימניםמשנת חיים ויקרא עמ' שסד
ט ע"א21 לא בדק בסמנים אי שחט רובאברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' צו
ט ע"א23 טריפה ואסורה באכילהבנין אפרים עמ' קמז [הלכה]
ט ע"א27 נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפהלחמי תודה דף קצט ע"ב
ט ע"א31 בהמה בחזקת איסור עומדתמנחת מרדכי עמ' ריז
ט ע"א31 בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטהחמודי צבי מועדים עמ' שיב
ט ע"א31 בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטהחמודי צבי ויקרא עמ' קמח, קנ
ט ע"א31 בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעא
ט ע"א31 בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 69
ט ע"א34 נשחטה הותרה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נה
ט ע"א36 בא זאב ונטל בני מעיים וכו' מי חיישינן שמא במקום נקב ניקבחמודי צבי מועדים עמ' צז, קעו, תג
ט ע"א36 בא זאב ונטל בני מעיים וכו' והחזירןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
ט ע"א רש"י ד"ה בהמה בחייהוזאת התורה עמ' נו
ט ע"א רש"י ד"ה בהמהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמ
ט ע"א תוס' ד"ה ואידךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנד ע"א
ט ע"א תוס' ד"ה ואידךנפש הרב עמ' מו
ט ע"א הגהות אשר"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפ
ט ע"א מהרש"א ד"ה כתב שחיטה ומילה וכו' מ"מ ירגילו הת"ח בכתיבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות א
ט ע"ב02 חמירא ספק סכנתא מספק איסוראמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תו
ט ע"ב03 ספק סכנתא לחומראבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
ט ע"ב03 בסכנה לא הולכים אחר הרובאשל חיים ח"א עמ' פט
ט ע"ב04 ולא שאני בין איסורא לסכנתא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' צג, קעו, תג
ט ע"ב07 הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה ברשות היחיד אף טומאה ברשות היחידבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קטז
ט ע"ב07 הלכתא גמירי לה מסוטה מה סוטה ברשות היחיד אף טומאה ברשות היחידבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעט
ט ע"ב09 למדים ספק איסור מטומאה דמותר וברשב"א שםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסב
ט ע"ב15 צלוחית שהניחה מכוסה ומצאה מגולה פסולמקראי קדש (תשנג) עמ' שעח
ט ע"ב רש"י ד"ה אםמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה [הלכה]
ט ע"ב תוס' ד"ה התם - הוכיח דברה"י ספיקו טמא ואפי' היכא דליכא חזקת טומאה וברה"ר ספיקו טהור ואפי' היכא דליכא חזקת טהרהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריא
ט ע"ב תוס' ד"ה התם - דספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור אפילו בדליכא חזקת טהרהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסב
י ע"א06 בסכנה אין הולכין אחר הרובאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפה
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסורא לחוש אפילו למיעוטאספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 51)
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קסא
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראחלקת יהושע עמ' ריא הערה רצח
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראלבושי בדים סעיף רטו
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראלקוטי שיחות חל"ה עמ' 224
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראמבשרת ציון ח"ג עמ' עד
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שמח
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראפקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריז
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כו, קמו, קסג בהגה"ה, ריא
י ע"א06 חמירא סכנתא מאיסוראתורת מנחם חנ"א עמ' 388
י ע"א07 ג' משקין אסורין משום גלוי מים ויין וחלבשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק יא
י ע"א13 איתמר השוחט בסכין ונמצאת פגומה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקל ד"ה ועד"ז
י ע"א13 השוחט בסכין ונמצאת פגומה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג, רי
י ע"א27 העמד טמא על חזקתובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' צד
י ע"א35 ואינו יודע אם קודם שחיטה - ר"ן ורשב"א בדין ספק טריפה בשם ר' יונהבנין אפרים עמ' קמז [הלכה]
י ע"א חידושי הר"ן ד"ה סכין - שאפשר שאף על פי שהיה סכין פגום בשעת שחיטה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקל ד"ה ועד"ז
י ע"ב18 עד אחד נאמן באיסורין - רש"י, רשב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקלו, תקלז
י ע"ב21 מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיהלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
י ע"ב21 מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקתהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעג
י ע"ב21 מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקתיהפרדס מרדכי עמ' תכז
י ע"ב21 מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא בתר חזקהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 424
י ע"ב21 מנא הא מלתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
י ע"ב21 מנא הא מלתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' קכה
י ע"ב21 מנה"מ דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקתי' וכו' ויצא הכהן וגו' דילמא עד דנפק ואתא בציר להו שיעורא ותוס' ד"ה אלאחמודי צבי ויקרא עמ' פג, קנב
י ע"ב21 מנלן דאוקמיה אחזקהתיבת גמא (תשסז) עמ' קנז
י ע"ב21 סוגיא דרוב וחזקהאור שרגא עמ' שנו
י ע"ב22 אוקי מילתא אחזקתיהאיש מבין ח"א דף קכז ע"ג
י ע"ב22 חזקה דאורייתאאור הישר בראשית דף י ע"ב, יג ע"ב
י ע"ב23 אמר קרא ויצא הכהן וגו' ודילמא וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלט
י ע"ב23 דין חזקה ילפינן מנגעי בתיםאור אברהם ויקרא עמ' קצ
י ע"ב23 ילפינן חזקה מנגעי בתיםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמג
י ע"ב23 ילפינן מקרא דאוקי אחזקהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכד
י ע"ב24 והסגיר את הבית שבעת ימים וכו' משום דאמרינן אוקי אחזקיהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנח
י ע"ב25 דילמא אדנפק בצר ליה שיעורא, וברשב"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפד
י ע"ב25 דילמא עד דנפיק ואתא וכו'מנחת מרדכי עמ' רטז
י ע"ב27 ראב"י וכו' רש"י ד"ה תניא, ורבינו גרשוםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמג, תפ, ח"ב עמ' רצט, שב
י ע"ב30 יציאה דרך אחוריו לא שמה יציאהגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' טז-יז
י ע"ב32 בית אפל אין פותחין חלונותחכמת התורה בראשית עמ' תלג
י ע"ב38 תניא דלא כרב אחא בר יעקבחמודי צבי מועדים עמ' תקב
י ע"ב38 תניא דלא כרב אחא בר יעקב וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפא ד"ה עלינו
י ע"ב41 ומנין שאם הלך לתוך ביתו והסגיר שהסגירו מוסגר ת"ל והסגיר את הבית מכל מקוםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנח
י ע"ב43 ורב אחא בר יעקב אמר כגון דקיימי דרא גברא ואמרי כדקאי קאיגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנט
י ע"ב רש"י ד"ה עד - כל יחיד ויחיד האמינתו תורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכז
י ע"ב רש"י ד"ה יכול ובמהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נט
י ע"ב רש"י ד"ה עד אחדזכור לדוד עמ' טז
י ע"ב רש"י ד"ה עד אחד, ומהרצ"חתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעט
י ע"ב רש"י ד"ה תניא והכא ודאי איכסי נגע מיניהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נט
י ע"ב תוס' ד"ה אלאתורה אור (באנדי) עמ' שיז
י ע"ב תוס' ד"ה ודילמאחמודי צבי מועדים עמ' תקב
י ע"ב תוס' ד"ה ודילמאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלט
י ע"ב תוס' ד"ה ודלמא - תינח היכא דליכא ריעותא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
י ע"ב רמב"ן ד"ה תניא - וקשה לי דודאי רב אחא בר יעקב לא פליג וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפא ד"ה עלינו
יא ע"א02 אזלינן בתר רובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שעז
יא ע"א02 אזלינן בתר רובמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קנט
יא ע"א02 אזלינן בתר רובאאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פ
יא ע"א02 אזלינן בתר רובאאבן ישראל על התורה עמ' נח
יא ע"א02 אזלינן בתר רובאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפז
יא ע"א02 בכל התורה כולה הולכים בתר רובאבני אש (אויש) מועדים עמ' קה
יא ע"א02 דאזלינן בתר רובאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רמ, ויקרא-דברים עמ' רלד, שנב
יא ע"א02 זיל בתר רובאאיש מבין ח"א דף מט ע"ד, קכז ע"ג
יא ע"א02 זיל בתר רובאמנחת מרדכי עמ' שלא, שסו
יא ע"א02 מה"מ דאמור רבנן זיל בתר רובאבנין שאול עמ' רח
יא ע"א02 מה"מ דאמר רבנן דאזלינן בתר רובאתורה אור (באנדי) עמ' שיז
יא ע"א02 מה"ת אזלינן בתר רובאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלב
יא ע"א02 מנ"ל דאזלינן בתר רובא וכו'תורת מנחם חנ"ד עמ' 92
יא ע"א02 מנ"ל דאזלינן בתר רובאזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף יב ע"ד
יא ע"א02 מנא ה"מ דאזלינן בתר רובא וכו'תפארת ראובן עמ' נז, צז
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאזלינן בתר רובאאור אברהם - רות עמ' סג
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאזלינן בתר רובאאור אברהם שמות עמ' קפ
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאזלינן בתר רובאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צז ע"ב
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו' אתיא מפרה אדומה וכו' אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאכתב סופר אגדות כאן
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו' כי קא מיבעיא לן רובא דליתי' קמן כגון קטן וקטנה מנלןפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קעז
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסב, ח"ה עמ' שכז
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו'אשר ליהודה עמ' שס
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנג
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובאלמדנות (תשנח) פ' שופטים אות קיט
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא, ותוס' ד"ה אתיא מפרה אדומהלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא, תוס' ד"ה חטאת קרייה רחמנאכרם חמד (תשסו) עמ' קכו
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמר רבנן זיל בתר רובא ותוס' ד"ה אבלכרם חמד (תשסו) עמ' י, קיד
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמרו רבנן זיל בתר רובא וכו' אתיא מעגלה ערופה וכו' מהורג את הנפש וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצד
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמרו רבנן זיל בתר רובאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קס
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמרי רבנן זיל בתר רובא וכו' מעגלה ערופה וכו'ברית שלום (תעח) דף קטז ע"ד
יא ע"א02 מנא הא מילתא דאמרי רבנן זיל בתר רובא וכו' מעגלה ערופה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמז
יא ע"א02 מנלן דאזלינן בתר רובא וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיב, תקלו
יא ע"א02 מנא הא מילתאעולת חודש ח"ג מאמר תפה
יא ע"א02 מנא הא מלתא דאמור רבנן זיל בתר רובאשער המלך (תשנז) עמ' שעט
יא ע"א02 מנא לן דאזלינן בתר רובאאיש צעיר דף כב ע"א
יא ע"א02 מנא לן דאזלינן בתר רובאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריג
יא ע"א02 מנא לן דאזלינן בתר רובאפני חיים (פלג'י) עמ' קלד ע"א
יא ע"א02 מנא לן דאזלינן בתר רובא, ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ריז, רסד
יא ע"א02 מנה"מ דא"ר זיל בתר רובא וכו'חיי נפש ח"ו עמ' קס
יא ע"א02 מנלן דאזלינן בתר רובאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלו
יא ע"א02 מנלן דאזלינן בתר רובאמקראי קדש (תשנג) עמ' שפב, תפו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצט
יא ע"א02 מנלן דאזלינן בתר רובאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' טז
יא ע"א02 רובא דאורייתאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 277
יא ע"א02 זיל בתר רובאברכת שלמה חו"מ עמ' י [הלכה]
יא ע"א03 אחרי רבים להטות דאזלינן בתר רובאחכמת התורה בראשית עמ' קיב
יא ע"א03 אחרי רבים להטותגור אריה במדבר פי"ט הערה 31
יא ע"א03 אחרי רבים להטותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כג
יא ע"א04 ט' חנויות וסנהדרין לא קמבע"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רז
יא ע"א04 סנהדרין, מרדכי - פסק ב"ד לא הוי כקבוע אלא כפרישאור אברהם שמות עמ' קפא
יא ע"א05 רובא דליתא קמן מנלן וכו'שבח נעורים עמ' קלה, קמג
יא ע"א06 סימן זמן שבח מכנש, אתיא מרישא של עולה וכו'מגילת סמנים עמ' קיח
יא ע"א07 אתיא מרישיה של עולהתיבת גמא (תשסז) עמ' רז, רכא
יא ע"א07 אתיא מרישיה של עולהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' צג, קלב
יא ע"א07 ילפינן רובא מרישא דעולהרביד יוסף (תשסא) עמ' 44
יא ע"א07 מרישא של עולהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמה
יא ע"א08 אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחיהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לד
יא ע"א09 ולא נתחיה לנתחיםמשנת חיים ויקרא עמ' צח
יא ע"א09 וניחוש דלמא ניקב קרום של מוח וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קנג
יא ע"א11 רוב בהמות כשרות הןבני יששכר ח"ב דף קלו ע"ג
יא ע"א15 אתיא משבירת עצם בפסח ותוס' ד"ה אבלמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קע
יא ע"א26 הכליות הם אברים היועצותתפארת צבי בראשית עמ' תכו
יא ע"א29 אתיא מעגלה ערופה וכו' כפרה כתיב בה בקדשיםהר המוריה עמ' קו, קז
יא ע"א29 אתיא מעגלה ערופה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנג
יא ע"א29 אתיא מעגלה ערופהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"ב
יא ע"א30 הערופה כשהיא שלימהאהבת חיים (דייטש) עמ' נב
יא ע"א31 וניחוש דילמא טריפה הוא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' פז, קח
יא ע"א31 ניחוש דלמא טריפה הוא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאחמודי צבי בראשית עמ' תיג
יא ע"א34 פסול טריפה בעגלה ערופהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
יא ע"א34 רבה בר רב שילא אמר אתיא מפרה אדומה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יד, שנה
יא ע"א34 רבה בר שילא יליף מפרה אדומה, דאמר רחמנא ושחט ושרף וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמז
יא ע"א35 אזלינן בתר רובא מפרה אדומהתיבת גמא (תשסז) עמ' רד
יא ע"א35 אתיא מפרה אדומה דאמר רחמנא ושחט ושרף מה שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שמא
יא ע"א35 אתיא מפרה אדומה וכו' אתיא משעיר המשתלחתפארת ראובן עמ' קכה
יא ע"א35 אתיא מפרה אדומה כו'משנת חיים במדבר עמ' שעג
יא ע"א35 אתיא מפרה אדומהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עה
יא ע"א35 אתיא מפרה אדומה, ותוס'תפארת ראובן עמ' קכד, קכו
יא ע"א35 אתיא מפרהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנה אות א
יא ע"א35 מפרה אדומה נלמד שהולכין אחר הרוב וכו'תפארת משה עמ' קלה
יא ע"א36 ושחט ושרףברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מד
יא ע"א36 ושחט ושרף מה שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימהשם יחזקאל עמ' רכה
יא ע"א36 מה שחיטה כשהיא שלימה אף שריפה כשהיא שלימהדבר טוב עמ' קעא
יא ע"א40 חטאת קרייה רחמנאתורת מנחם חט"ז עמ' 183
יא ע"א40 חטאת קרייה רחמנאתורת מנחם חנ"ב עמ' 190
יא ע"א40 חטאת קרייה רחמנאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקכד
יא ע"א40 טריפה פסולה בה כחטאתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריח
יא ע"א40 טריפה פסולה בפרת חטאתאור אברהם במדבר עמ' רד
יא ע"א40 ראב"י אמר אתיא משעיר המשתלחתפארת ראובן עמ' צא, צג
יא ע"א41 אתיא משעיר המשתלח וכו' וכ"ת דבדקינן ליה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ו ע"א, נ ע"ב, נא ע"א, מהדו"ב ח"ב דף לז ע"א-ע"ב, ח"ג דף כא ע"א
יא ע"א41 שעיר המשתלח - הא אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי לשםחיי נפש ח"ו עמ' קל, קס
יא ע"א רש"י ד"ה אתיא מרישא של עולהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נא ע"א
יא ע"א תוס' - מספק נמי אמר רחמנא דלדחי שבת מצות קרבןדבר צבי - קדושת השבת עמ' ריז
יא ע"א תוס' ד"ה אבל - נילוף רובא מכל הקרבנות דדוחים את השבת ולא חיישינן שמא ימצא הקרבן טריפהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסד
יא ע"א תוס' ד"ה אבלדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לה, נ
יא ע"א תוס' ד"ה אבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שפז
יא ע"א תוס' ד"ה אתיא (חזקה שלא נתבררה)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צה, קח, רכב, ח"ב עמ' נג, עז
יא ע"א תוס' ד"ה אתיא מפרה אדומה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יד
יא ע"א תוס' ד"ה אתיא מפרהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמה
יא ע"א תוס' ד"ה אתיאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפא
יא ע"א תוס' ד"ה אתיא, חקה שלא נתבררה אפי' שעה אחת לא אזלינן בתראתיבת גמא (תשסז) עמ' קנט
יא ע"א תוס' ד"ה הערופה - הא דכתב הערופה צריך לילפיתא אחריתי הערופה כשהיא שלמהכסף נבחר (מרגליות) עמ' לז, ריג
יא ע"א תוס' ד"ה הערופהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צז ע"ב
יא ע"א תוס' ד"ה חטאת - פרה שנפדיתבנין אפרים עמ' ריט [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה מנא הא מילתאחמודי צבי מועדים עמ' תקב
יא ע"א תוס' ד"ה מנא ובמהרש"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמג, ח"ב עמ' עח, רצט, שב, תפ
יא ע"א תוס' ד"ה מנאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רלו
יא ע"א רגמ"ה - בעגלה ערופה צריך שלא יהי' בה מום וכו'לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 442
יא ע"א תורת חיים - דנילף מכהן שעובד, וראש יוסףתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רצד
יא ע"א מהרש"א תוס' ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עה
יא ע"ב01 אלא לאו זיל בתר רובאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח
יא ע"ב01 דילמא חד מינייהו טריפה הוא וכו' ותוס' שם ד"ה ודילמאאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
יא ע"ב02 וכי תימא מאי נפקא לן הא אין גורל קבוע לעזאזאל אלא בדבר הראוי לשםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסד
יא ע"ב03 אין הגורל קובעדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שסג
יא ע"ב06 רב מרי אמר אתיא ממכה אביו ואמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פב, קעא, קפב
יא ע"ב06 רב מרי אמר אתיא ממכה אביו ואמותפארת ראובן עמ' נה
יא ע"ב07 אתיא ממכה אביו ואמו וכו' אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ג ד"ה וכי
יא ע"ב07 אתיא ממכה אביו ואמו וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רעד
יא ע"ב07 אתיא ממכה אביו ואמו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קכב
יא ע"ב07 אתיא ממכה אביו ואמו ותוס' ד"ה כגוןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כט ע"ב
יא ע"ב07 אתיא ממכה אביו ואמותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג, רד
יא ע"ב07 אתיא ממכה אביומשנת חיים ויקרא עמ' שנא
יא ע"ב07 במכה אביו - הג' הרד"לתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כד
יא ע"ב07 דכתיב מכה אביו ואמו ודלמא לאו אביו הואעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רה
יא ע"ב07 ילפינן דאזלינן בתר רוב ממכה אביו ואמושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפא
יא ע"ב07 ילפינן רוב ממכה אביו דדילמא לאו אביו הוא וכו'אור אברהם - רות עמ' סג, קח
יא ע"ב07 מכה אביו ואמו דאמר רחמנא קטליה משום דאמרינן זיל בתר רובאמצווה ועושה ח"א עמ' רפ
יא ע"ב07 ממכה אביו ואמו דא"ר קטליה ולא חיישינן דילמא לאו אביו היאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תיח
יא ע"ב07 ממכה אביו ואמו וליחוש דלמא לאו אביויציב פתגם על התורה עמ' קיד
יא ע"ב07 ממכה אביו ואמו רא"ר קטלי' וליחוש דילמא לאו אביו אלא לאו משום דאזלינן בתר רובאחמודי צבי ויקרא עמ' קנד
יא ע"ב07 ממכה אביו ואמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות ו
יא ע"ב08 דילמא לאו אביו הואאז תתחזק עמ' תקיא
יא ע"ב08 דילמא לאו אביו הואבנין שאול עמ' קנ
יא ע"ב08 דילמא לאו אביו הואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ריט, רצג
יא ע"ב08 ודילמא לאו אביו הואמבשרת ציון ח"ד עמ' יא
יא ע"ב08 ודילמא לאו אביו הואשני המאורות (תשסח) עמ' יד
יא ע"ב08 ודילמא לאו אביו הואשרגא המאיר על התורה עמ' לא
יא ע"ב08 ודלמא לאו אביו הואמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רצז, ח"ב עמ' פו
יא ע"ב08 ודלמא לאו אביו הואמצווה ועושה ח"ב עמ' קכט
יא ע"ב08 ודלמא לאו אביו הואתפארת צבי במדבר עמ' טו
יא ע"ב08 ודלמא לאו אביו הואתפארת צבי ויקרא עמ' רעו
יא ע"ב08 וליחוש דלמא לאו אביו הוא אלא לאו משום דאמרינן זל בתר רובאלמדנות (תשנח) פ' יתרו אות מ
יא ע"ב09 רוב ביאות אחר הבעלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תכט
יא ע"ב09 רוב בעילות אחר הבעל (לב"נ)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יח
יא ע"ב09 רוב בעילות אחר הבעלדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קג
יא ע"ב09 רוב בעילות אחר הבעלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעא, ריט
יא ע"ב10 כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסוריןתורה אור (באנדי) עמ' שלו, שמט
יא ע"ב12 אין אפוטרופוס לעריותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעב
יא ע"ב12 אין אפוטרופוס לעריותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעז
יא ע"ב12 אין אפוטרופוס לעריותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תעט
יא ע"ב13 יליף מהורג נפשכסף נבחר (מרגליות) עמ' ריח
יא ע"ב13 ילפינן הא דהולכים תמיד בתר רוב ממה דההורג נפש קטלי' לרוצח וממה דבשר מותר ע"י שחיטהיד דוד (אופנהיים) עמ' כא
יא ע"ב14 וניחוש דילמא טריפה הוא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאחמודי צבי מועדים עמ' יב, נה, קג, רנג, שי, תכה
יא ע"ב16 וכ"ת משום איבוד נשמה דהאי נינוולי'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכט
יא ע"ב18 אתיא מעדים זוממין וכו' הרגו אין נהרגין ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כח ע"א
יא ע"ב18 רבינא אמר אתיא מעדים זוממין וכו' וליחוש דלמא הך דאסהידו ביה טרפה הוא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' מח
יא ע"ב18 רבינא אמר אתיא מעדים זוממין וכו' וליחוש דלמא הך דאסהידו ביה טרפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סט
יא ע"ב18 רבינא אמר אתיא מעדים זוממין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יב
יא ע"ב18 רבינא אמר אתיא מעדים זוממיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
יא ע"ב22 והתניא ברבי אומרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רסד
יא ע"ב23 כאשר זמם ולא כאשר עשהס' הבוטח ח"ב עמ' קצה
יא ע"ב23 רב אשי אמר אתיא משחיטה עצמהתפארת ראובן עמ' פח
יא ע"ב24 אתיא משחיטה עצמה, ורשב"א ד"ה רב אשיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קז
יא ע"ב24 יליף דאזלינן בתר רובא משחיטהתיבת גמא (תשסז) עמ' נו
יא ע"ב25 דילמא במקום נקב קשחיטתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצז
יא ע"ב25 ליחוש שמא במקום נקב קא שחיט אלא לאו וכו' זיל בתר רובאשבח נעורים עמ' קטז
יא ע"ב30 דאי לא תימא הכי לר"מ דחייש למיעוטא ה"נ דלא אכיל בישראפלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' לא
יא ע"ב31 דחייש למיעוטא הכי נמי ללא אכל בישראתורה אור (באנדי) עמ' שסז
יא ע"ב31 לר' מאיר דחייש למיעוטא איך אכיל בישראשם יחזקאל עמ' כז
יא ע"ב31 לר' מאיר דחייש למיעוטא היכי אכלינן בשר דלמא במקום נקב קשחיטכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמז
יא ע"ב31 לר"מ דחייש למיעוטא ה"נ לא אכיל בישראברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' צה
יא ע"ב31 לר"מ דחייש למיעוטא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פג
יא ע"ב31 לר"מ דחייש למיעוטא הכי נמי דלא אכיל בישרא וכו' היכא דלא אפשר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכא
יא ע"ב31 רבי מאיר דחייש למיעוטא האיך אנו אוכלין בשראשמלת אליעזר ח"ב עמ' רעז
יא ע"ב31 ר"מ היכי אכיל בישרא וכו' ותוס' ד"ה פסחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צה, תמא
יא ע"ב רש"י - עד א' נאמן באיסורין מהפסוק וזבחתתיבת גמא (תשסז) עמ' קלז
יא ע"ב רש"י ד"ה הכי נמי - דילמא במקום נקב קא שחיטימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכא
יא ע"ב תוס' - לר"ע חייש למעוטאשיחת מלאכי השרת עמ' 96
יא ע"ב תוס' ד"ה אבלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
יא ע"ב תוס' ד"ה אין נהרגין - כאשר זמם ולא כאשר עשהמצווה ועושה ח"א עמ' תקסא
יא ע"ב תוס' ד"ה וכי תימאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד, רכו
יא ע"ב תוס' ד"ה ודילמא הך וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יג
יא ע"ב תוס' ד"ה חטאתמשנת חיים במדבר עמ' שנד
יא ע"ב תוס' ד"ה כגון - העמד האם בחזקת צדקתתיבת גמא (תשסז) עמ' נג, פד, קצא, רנו
יא ע"ב תוס' ד"ה כגון שהיו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פג
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןאיש מבין ח"א דף קכט ע"ב
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןגור אריה שמות פ"ב הערה 77
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןחיי נפש ח"ד עמ' שו
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןחמודי צבי ויקרא עמ' קנד
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צו, קעב, קצד, רצו, תמו, תסה
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש - אילו היינו בסנהדרין לא היה אדם נהרג וכו' ר' עקיבא לטעמיה דחיישינן למיעוטאאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קצה
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש - בשם ר"ת דאי לא שיילינן לעדים קטלינן ליה דסמכינן ארובאגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסו
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש - ר"ע חייש למיעוטאתיבת גמא (תשסז) עמ' קסט
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש דלמא - ותי' ר"ת וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' קסה
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש דלמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פב, רפג, שפב, תה
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש דלמא טריפה הוההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתיט
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רפב
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושחמודי צבי ויקרא עמ' קיט, קנג
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושחמודי צבי מועדים עמ' תקב, תקיז, תקפה
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושחמודי צבי שמות עמ' מא, פב
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סב
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושמשנת חיים ויקרא עמ' שמ, שנא
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכט
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רצג, תפ, ח"ב עמ' ש
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש בשם ר"ת - לענין איזה מיתה יומת לא אזלינן בתר רובחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפ
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש - כתב ר"ת דממיתה למיתה לא אזלינן בתר רובשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלב
יא ע"ב תוס' ד"ה לר"ממכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרעד
יא ע"ב תוס' - נלמד ממה שלא חוששים שהרוצח הוא טריפהדברי חנינא - רפואה עמ' ע
יא ע"ב תוס' ד"ה ודילמא - רבינא סבר טריפה חיהאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
יא ע"ב תורת חיים ד"ה וליחוש - וניחוש שמא זינתה אמו ולאו כהן הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ג ד"ה אבל, עמ' ד ד"ה והנה
יא ע"ב מהרש"א אם אין אפטרופוס לעריות לא אמרינן העמד האם בחזקת צדקתתיבת גמא (תשסז) עמ' קצא
יא ע"ב מהרש"א תוס' ד"ה כגוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' כד
יב ע"א01 לר"מ דחייש למעוטא איך אפשר לאכול פסח וקדשיםתיבת גמא (תשסז) עמ' נג
יב ע"א01 פסח וקדשים מאי איכ"ל אלא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר ל"אחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שעא
יב ע"א01 פסח וקדשים מאי איכא למימרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסו
יב ע"א02 במקום דלא אפשר לא חייש ר' מאיר למיעוטאלחמי תודה דף ריב ע"ב
יב ע"א02 היכא דלא אפשר לא אפשרמשנת חיים במדבר עמ' שעו
יב ע"א02 היכא דלא אפשר לא אפשרמשנת חיים ויקרא עמ' שנב
יב ע"א09 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הםחיי נפש ח"ד עמ' קע
יב ע"א09 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןלב המשפט ח"ב שיעור כד [הלכה]
יב ע"א09 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פו
יב ע"א09 רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נא
יב ע"א09 רוב מצוייןהכתב והקבלה ויקרא פכ"ז פסוק לב
יב ע"א10 מי לא תניא הרי שמצא שחוט וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רי
יב ע"א19 בעא מר"נ האומר לחבירו שחוט לי ומצאו שחוטמקראי קדש (תשנג) עמ' שפג
יב ע"א22 האומר לשלוחו צא ותרום לי ושמע איניש אחרינא ואזל ותרםאיש אמונים דף ס ע"א
יב ע"א26 לכי תיכול עלה כורא דמלחאאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כט אות ב
יב ע"א26 לכי תיכול עלה כורא דמלחאגור אריה ויקרא פי"ט הערה 144
יב ע"א34 אבדו גדייו ותרנגוליו וכו' ותוס' ד"ה הרידרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רנט
יב ע"א רש"י - ואהא מילתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טריפות ונקיבת הריאה משום דשכיח בה ריעותא בדקינןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסז
יב ע"א רש"י ד"ה פסחחמודי צבי מועדים עמ' עה, תה
יב ע"א רש"י ד"ה פסחמשנת חיים דברים עמ' שיח
יב ע"א רש"י ד"ה פסח שאין בודקין אחר כל ח"י טרפות דסמכינן ארובאאבני אש (אויש) מועדים עמ' קה
יב ע"א רש"י - אכילת בשר הקרבן הוי חלק מהכפרהאור אברהם - סידור התפילה עמ' סט, שכט
יב ע"א רש"י - ואכלו אותם אשר כופר בהםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קכז, שכה, תצב, תקצח
יב ע"א רש"י - ואכלו אותם אשר כופר בהםאור אברהם - תשובה עמ' רלא, תג
יב ע"א רש"י - ואכלו אותם אשר כופר וגו', הכפרה תלויה באכילהאור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכח
יב ע"א רש"י - מצות אכילת קדשיםאור אברהם ברכות עמ' סו, רסב
יב ע"א רש"י ד"ה פסחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' טז, צו
יב ע"א תוס' ד"ה פסח וקדשים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שפב
יב ע"א תוס' ד"ה הרי בשם תוספתאשיחות מוסר (תשסב) עמ' נ
יב ע"א תוס' ד"ה פמח וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' קנח
יב ע"א תוס' ד"ה פסח וקדשים וכו'ברית שלום (תעח) דף מג ע"ב
יב ע"א תוס' ד"ה פסח וקדשים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רעג
יב ע"א תוס' ד"ה פסחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמא, ח"ב עמ' עה
יב ע"א תוס' ד"ה פסח - הקשה דלא פריך מבשר תאוהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קסז
יב ע"א רמב"ן - בדיקת סירכותנפש הרב עמ' רכח
יב ע"ב07 שמא קלקלו לא קאמר זאת אומרת אין מוסרין להם חולין לכתחילהיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תא
יב ע"ב10 מאן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה וכו' רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלין וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - מנחות א
יב ע"ב11 דלא בעינן כונה לשחיטהמשנת חיים דברים עמ' רסג
יב ע"ב11 שחיטת חולין אינה צריכה כונהשמלת אליעזר ח"א עמ' רצ, ח"ב עמ' לב
יב ע"ב13 זרק סכין לנעוצה בכותלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ת
יב ע"ב13 זרק סכיןהכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
יב ע"ב18 קטן יש לו מחשבה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כה
יב ע"ב18 קטן יש לו מחשבה, ורש"י - כגון בשחיטת קדשיםצמח צדקה עה"ת עמ' לז
יב ע"ב20 קטן וכו' יש לו מעשהלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 433
יב ע"ב20 קטן יש לו מעשה ואין לו כוונהלקוטי שיחות חל"ג עמ' 117
יב ע"ב20 קטן יש לו מעשה ואין לו מחשבהויגד יעקב עמ' שה
יב ע"ב20 קטן יש לו מעשה אך אין לו מחשבהגור אריה ויקרא פ"א הערה 130
יב ע"ב20 קטן יש לו מעשה ואין לו מחשבהלקוטי מאמרים עמ' 209
יב ע"ב20 קטן יש לו מעשה וכו' ובתד"ה ותיבעיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עא
יב ע"ב21 קטן אין לו מח' (היינו מחו"ד דמח')תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קל ע"א
יב ע"ב21 קטן אין לו מח'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קכט ע"א
יב ע"ב21 קטן וכו' אין לו מחשבהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קס
יב ע"ב24 מפני שיש להן מעשה ואין להם מחשבהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקצב
יב ע"ב תוס' ד"ה לר"מתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמב
יב ע"ב תוס' - וי"ל שגדול עומר ע"ג היינו שמלמדים אותם ומזהירים אותם לעשות לשמהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רלד
יב ע"ב חידושי רע"א - א"א רוב בממוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכב, ח"ב עמ' ו
יג ע"א01 קטן אין לו מחשבהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשפה, שמות עמ' קכו, תתרט, במדבר עמ' תקסח, דברים עמ' סה
יג ע"א03 מחשבה ומעשה המוכיחדרשות מהר"ם בנעט עמ' נט
יג ע"א03 מחשבתו ניכרת ממעשיו חשוב כמעשהדברי סופרים סי' לה (עמ' 31), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ח (עמ' 160)
יג ע"א03 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רצב
יג ע"א03 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיוחכמת התורה תולדות עמ' תרמח
יג ע"א03 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיולקט אמרי קודש - מועדים עמ' קלח
יג ע"א03 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיופחד יצחק חנוכה מאמר ח
יג ע"א04 אין הקטן ראוי לעבודהאור אברהם על ספר המצוות עמ' רח
יג ע"א16 קטן יש לו מעשה או אין לו מעשה וכו' דתנן אין להן מחשבה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים וכו' לרצונכם תזבחוהו, לדעתכם זבוחובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נז-נח, שי
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות יט
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול שנאמר וכו' לעכב מנין א"ל לרצונכם תזבחוהו לדעתכם זבוחופקודת אלעזר (תשסד) עמ' רב
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול שנאמר ושחט את בן הבקר שתהא שחיטה לשם בקרשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנז
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול שנאמר ושחט את בן הבקר וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכז
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסולחיי שלמה עמ' רנב
יג ע"א26 מנין למתעסק בקדשים שהוא פסולשמלת אליעזר ח"א עמ' תקא
יג ע"א26 מתעסק בקדשיםמצווה ועושה ח"ב עמ' תקס, תקצא {קטן ששחט קרבן פסול משום דהוי מתעסק}
יג ע"א26 מתעסק פסולנפש הרב עמ' שטו
יג ע"א29 לרצונכם לדעתכם זבוחושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סג
יג ע"א29 לרצונכם מכאן למתעסק בקדשים שהוא פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
יג ע"א29 לרצונכם תזבחוהו לרעתכם זברחו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק ה
יג ע"א30 שחיטת גוי נבילה - רא"ש ור"ןלקוטי שיחות חי"ח עמ' 166
יג ע"א30 שחיטת גוי נבילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קעד
יג ע"א30 שחיטת גוי נבלה ומטמאה במשאשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות
יג ע"א30 שחיטת נכרי נבילהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכב
יג ע"א30 שחיטת נכרי נבלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' טז, קצד
יג ע"א30 שחיטת עו"כ נבילהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 181
יג ע"א30 שחיטת עכו"ם נבילהטוב טעם שמות עמ' י, קמח
יג ע"א30 שחיטת עכו"ם נבילהלחמי תודה דף טו ע"ב
יג ע"א30 שחיטת עכו"ם נבילהמפניני הרב עמ' שפט
יג ע"א30 שחיטת עכו"ם נבילהקרן פני משה ח"א עמ' קה
יג ע"א30 שחיטת עכו"ם נבלהאור אברהם ויקרא עמ' שמו
יג ע"א30 שחיטת עכו"ם פסולהגנא דפלפלי עמ' קעד, רי
יג ע"א31 נבילה אין איסור הנאה לא דלא כר"א דאמר סתם מחשבת כותי לע"זגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיב
יג ע"א31 נבלה אין איסור הנאה לא מאן תנא דלא כר"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קו ע"ב
יג ע"א36 סתם מחשבת כופר לע"זלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שעב
יג ע"א39 ספריו ספרי קוסמיןבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 806
יג ע"א רש"י - שחיטת קדשים לשם חוליןאור אברהם ויקרא עמ' מא
יג ע"א תוס' - האוכל פת כותי דהוי כאילו אוכל בשר חזיר אעפ"כ אינו חייב מלקות רק מכות מרדותדבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
יג ע"א תוס' ד"ה בעא מיניה שמואלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות י
יג ע"א רשב"א בשם הרמב"ן - כל מילתא דליתא בשליחות לא מהני גדול עומד על גביומתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רסא
יג ע"ב01 מין בניו ממזריםפנים מסבירות עמ' קמח
יג ע"ב02 וניחוש שמא מין הואפירושי ראשונים
יג ע"ב04 אין מינין באומותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ס
יג ע"ב04 אמר ר"י ב"מ א"ר נחמן אין מינים באומותאיתן האזרחי עמ' תנט
יג ע"ב05 אין רוב עובדי כוכבים מיניןבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 225
יג ע"ב06 סבר לה וכו' נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן, אלא מנהג אבותיהן בידיהןכתב סופר אגדות כאן
יג ע"ב07 גויים בחו"ל מעשה אבותיהם בידיהםאור יהל ח"א עמ' כו
יג ע"ב07 גויים שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם הן אלא מנהג אבותיהן בידיהןאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות כא
יג ע"ב07 גויים שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם הן אלא מנהג אבותיהן בידיהןס' החיים (תשנג) עמ' סה
יג ע"ב07 גויים שבחוצה לארץ אינם עובדי ע"ז אלא שמנהג אבותיהם בידיהםאור חדש פתיחה אות 68
יג ע"ב07 גוים שבחו"ל אינם עובדי עע"זגור אריה בראשית פי"ט הערה 13
יג ע"ב07 גוים שבחוץ לארץ אינם עובדי עבודה זרה וכו'פחד יצחק פורים ענין יט
יג ע"ב07 גוים שבחוץ לארץ לאו עובדי עבודה זרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב א
יג ע"ב07 נכרים בזמן הזה לאו עובדי עבודה זרה הםפנים יפות על תהלים עמ' שסט
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל וכו' מנהג אבותיהן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערב, שיג
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לא עובדי עכו"ם הןאור אברהם בראשית עמ' קע
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לאו עובדי ע"ז הם אלא מנהג אבותיהםנחל חיים סי' מט
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לאו עובדי ע"ז הםתורת יחיאל במדבר עמ' קכז
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לאו עובדי ע"זצמח צדקה עה"ת עמ' קנג
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם אלא מנהג אבותיהןפוקד עקרים סי' ו (עמ' 51)
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם הן אלא מנהג אבותיהן בידיהןספר החיים (תשנג) עמ' סה
יג ע"ב07 נכרים שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם הן אלא מנהג אבותיהן בידיהןרוח נכון עמ' מג
יג ע"ב07 נכרים שבחוץ לארץ לא עע"ז נינהושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' ס
יג ע"ב07 נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי ע"ז הןשל"ה (תשנז) פרשת ראה אות ג
יג ע"ב07 גוים עתה לאו עוע"ז הם אלא מנהג אבותיהם בידיהםערבי נחל (תשסד) עמ' רצא
יג ע"ב07 עובדי ע"ז מנהג אבותיהם בידיהםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' סה
יג ע"ב07 עכו"ם שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם נינהו אלא מנהג וכו'ברית שלום (תעח) דף כד ע"א
יג ע"ב07 עכו"ם שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם נינהו אלא מנהג וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קנא
יג ע"ב08 מנהג אבותיהם בידיהםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכט
יג ע"ב08 מנהג אבותיהם בידיהםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רפא
יג ע"ב08 מנהג אבותיהם בידיהםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קפט
יג ע"ב08 מנהג אבותיהם בידיהםמצוה ולב ח"א עמ' 66 {כופר כזה לא נחשב כופר}
יג ע"ב08 מנהג אבותיהם בידיהןגור אריה בראשית פכ"ה אות יט, פכ"ו הערה 76, שמות פי"ד אות יד, דברים פ"כ הערה 100
יג ע"ב08 מנהג אבותיומצוה ולב ח"ב עמ' 112
יג ע"ב15 אין מקבלים נו"נ ממומריםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מו
יג ע"ב20 איש איש לרבות את הנכריםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' סה
יג ע"ב20 איש איש לרבות גויםתשובה מיראה עמ' סג, עו
יג ע"ב20 איש איש לרבות הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראלכרם חמד (תשסו) עמ' כז
יג ע"ב20 איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יא
יג ע"ב20 איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות בישראלשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק י אות ט, פרק טז אות כח
יג ע"ב20 איש איש לרבות העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראלשרתי ח"א עמ' רלד
יג ע"ב20 איש איש לרבות הגוים שנודרים נדרים ונדבות כישראלשל"ה (תשנז) פרשת בא אות ט, יג, יט, ויקרא אות ג
יג ע"ב20 איש איש לרבות העכו"ם שנודרים נדרים ונדבות כישראלחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמב
יג ע"ב20 איש איש לרבות העכו"ם שנודרים נדרים ונדבות כישראלנועם אליעזר שמות דף כח ע"ב
יג ע"ב20 איש איש לרבות העכו"םודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלד
יג ע"ב20 איש איש לרבות נכרים שנודרים ונודבים כישראלרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רח
יג ע"ב20 איש איש לרבות עכו"ם שנודרים נדרים ונדבות כישראלשם יחזקאל עמ' קב, קיח, שה
יג ע"ב20 איש איש לרבות עכו"םאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' יט
יג ע"ב20 איש איש לרבותמשנת חיים בראשית עמ' סז, עב
יג ע"ב20 איש לרבות הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראלחיי נפש ח"ד עמ' קצח, רסד
יג ע"ב20 העכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראלשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' טו
יג ע"ב20 לרבות את הנכרים שנודרים כישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפג
יג ע"ב20 לרבות הנכרים שנודריםדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק א פסוק ב
יג ע"ב20 לרבות עכו"ם שנודרים נו"נ כישראלדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעב
יג ע"ב20 מקבלים קרבנות מן הגויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שי
יג ע"ב20 מקבלים קרבנות מן הגויצמח צבי אגרת סג
יג ע"ב20 מקבלין מנכרים נדרים ונדבות כישראלחכמת התורה צו עמ' צא
יג ע"ב20 מקבלין קרבנות מן העכו"םאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצד
יג ע"ב20 עו"כ שנודרים נדרים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 28
יג ע"ב20 עובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' עו הערה 17
יג ע"ב20 עכו"ם נודרין נדרים ונדבות כישראלפאר יעקב ח"ב עמ' תקס
יג ע"ב20 עכו"ם נודרין נדרים ונדבותחקל יצחק (תשסג) עמ' תפט
יג ע"ב20 עכו"ם שנודרים נדרים ונדבות כישראללקוטי שיחות חי"ב עמ' 3
יג ע"ב20 שנודרין נדרים ונדבות כישראלמשנת חיים במדבר עמ' תיח
יג ע"ב20 שנודרין נדרים ונדבותמשנת חיים ויקרא עמ' ד, רצו, שכה
יג ע"ב25 לתקרובת של ע"זמשנת חיים דברים עמ' רסז
יג ע"ב25 עבודה זרה מטמא באהל כמתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רפז
יג ע"ב25 תקרובת ע"ז מטמאה באוהלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקל
יג ע"ב31 מנין לתקרובת ע"א שהיא מטמאה באהל שנא' ויצמדו לבעל פעור וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות לב
יג ע"ב31 מנין לתקרובת עבודת כוכבים שהיא מטמאה באהל וכו'הר המוריה עמ' רטז
יג ע"ב31 מנין לתקרובת עבודת כוכבים שהיא מטמאה באהל שנאמר ויצמרו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק ג
יג ע"ב רש"י ד"ה ולא בעכו"ם בענין מאי קמ"ל - מתניתא היאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רסו, רצו
יג ע"ב רש"י ד"ה כספרי קוסמיןאש דת (אסאד) עמ' שמג
יד ע"א01 השוחט בשבת וביוה"כ אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה, ובתוספות שם ד"ה השוחטלב המשפט ח"ב שיעור כה [הלכה]
יד ע"א01 השוחט בשבת וביוה"כודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רב
יד ע"א01 השוחט בשבת וביוהכ"פ אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרהצוף דבש (לוין) מאמר א דף ו ע"ד
יד ע"א01 השוחט בשבת וביוהכ"פ שחיטתו כשרה ותוס'גנא דפלפלי עמ' רפג
יד ע"א01 השוחט בשבת וביום הכיפוריםשערי שיש יהושע ח"א עמ' רב
יד ע"א01 השוחט בשבת ויום הכיפורים שחיטתו בשרהפרדס מרדכי עמ' צט
יד ע"א01 השוחט בשבת וביום הכפורים כו' אסורה באכילה ליומא וכו' שהיה לו חולה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקל
יד ע"א01 השוחט בשבת וכו' שחיטתו כשירהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ל ע"א, סז ע"ב, עד ע"א, מהדו"ב ח"א דף סד ע"א
יד ע"א01 השוחט בשבת שחיטתו כשירהאור אברהם - רות עמ' שפ
יד ע"א01 השוחט בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כג
יד ע"א01 השוחט בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלד
יד ע"א01 השוחט בשבת, ור"ןויגד יעקב עמ' רמב
יד ע"א14 בהמה בחייה לאכילה עומדתקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קלה
יד ע"א רש"י - מתניתין דפירשה רב אסורה באכילה ליומא משום דקסבר מתניתין ר"י היא וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תטו
יד ע"א תוס' ד"ה השוחט בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלא
יד ע"א תוס' ד"ה השוחט בשבת - אפילו בשר חי לאכול אומצא צריך מליחהלחמי תודה דף ר ע"א
יד ע"א תוס' ד"ה השוחטאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תה
יד ע"א תוס' ד"ה השוחטמשנת חיים דברים עמ' רסב
יד ע"א תוס' ד"ה השוחטשופרא דישראל (תשסו) עמ' רפח
יד ע"א תוס' ד"ה השוחט, וראשוניםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קד
יד ע"א תוס' ד"ה ונסביןגבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ב
יד ע"א תוס' ד"ה ונסבין - איך שרי באכילה לרבנן דרבי יהודה הא לא נמלח וי"ל דעבר ומלחערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלא
יד ע"א רמב"ן - תרומה תרי מה, מכאן ששיעור תרומה הוא אחד מחמשיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פט
יד ע"ב זיתים וענבים עומדים למשקיםויגד יעקב עמ' רמד
יד ע"ב רש"י ד"ה היא עצמהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכב
טו ע"א05 המבשל בשבת בשוגג וכו' יאכל במוצאי שבתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קצד
טו ע"א05 המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל וכו'מנחת יואל עמ' מה
טו ע"א05 המבשל בשבת בשוגגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמד
טו ע"א05 מותר לאחרים לאכול ממאכל שבישלו בשבתגור אריה דברים פי"ד הערה 50
טו ע"א11 ונוקמה במזיד ור"ממאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סד ע"א
טו ע"א23 תני תנא קמיה דרב המבשל בשבת וכו' ומשתיק ליה רבכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ב
טו ע"א31 כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו כר' מאירנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
טו ע"א31 כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו כר"מ וכי דריש בפירקא דריש כר"י משום עמי הארץהר המוריה עמ' ריז
טו ע"א32 הדורש דרש לאיסור כדי שלא יזלזלומבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלא
טו ע"א32 וכי דריש בפירקא דריש כרבי יהודה משום עמי הארץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' רסח ד"ה אלה
טו ע"א32 כשדרש רב ברבים דרש כרבי יהודה משום עמי הארץמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 305
טו ע"א32 מפני שאינם בני תורהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 294
טו ע"א43 כי שרי ר"מ כגון שהיה לו חולה מבעוד יום וכו'חיי נפש ח"ג עמ' נ
טו ע"ב השוחט לחולה בשבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רטו
טו ע"ב השוחט לחולה בשבת מותר אף לבריאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לב
טו ע"ב שוחטין לחולה בשבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לב {ולא נאכילנו נבילות}
טו ע"ב השוחט במגל יד במגל קציר וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקסז
טז ע"ב השוחט במגל יד בצור בקנהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עב
טו ע"ב הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה והשינים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכ
טו ע"ב תלוש ולבסוף חיברומשנת חיים בראשית עמ' רפט
טו ע"ב רש"י - בלי הקרבתה ע"ג המזבח שחיטתה תאסר כשחוטי חוץגור אריה ויקרא פ"ג הערה 47
טו ע"ב תוס' ד"ה אלאמשנת חיים ויקרא עמ' עד
טו ע"ב תוס' ד"ה כאן במחובר מעיקראברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עב
טו ע"ב תוס' ד"ה כגוןחיי נפש ח"ג עמ' מט, נא
טו ע"ב תוס' ד"ה להודיעך כחו דרביברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' ע
טז ע"א04 סרנא דפחראמי רביעית סי' קנט סעיף ט סק"א [הלכה]
טז ע"א05 שחיטה על ידי בידקא דמיאאור אברהם - סידור התפילה עמ' ד
טז ע"א11 יתיב רב אחוריה דרבי חייאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לב
טז ע"א12 ויתיב רבי וקאמר מנין לשחיטה שהוא בתלוש שנאמר ויקח וכו'הר המוריה עמ' קפה
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהוא בתלוש וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שלו
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהוא בתלוש וכו'ברית שלום (תעח) דף יג ע"ב, סו ע"ב
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהוא בתלוש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכג, פב
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהוא בתלוש וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' תה
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהוא בתלוש שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תקסז
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהיא בתלוש שנא' ויקח את המאכלתמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רו {עי' פלפול בישמח משה פ' וירא}
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהיא בתלושיוסף לקח כרך א ח"א עמ' עד
טז ע"א12 מנין לשחיטה שהיא בתלושילקוט הגרשוני ח"ב
טז ע"א13 דיני הקרבנות ילפינן מיצחקערבי נחל (תשסד) עמ' שמג
טז ע"א13 ויקח את המאכלת לשחוט את בנו מכאן לשחיטה שהיא בתלושגבעת פנחס (ביליצר) עמ' כה
טז ע"א13 שהיא בתלושמשנת חיים בראשית עמ' רסב, ערב, רעו, רפח
טז ע"א15 א"ל ר"ח לרב וא"ו אאופתא כתב לךכתנות אור עמ' שעד
טז ע"א16 זריזותא דאברהםמנוחת אשר ח"א - דברי חכמה ומוסר ד"ה עוד יש
טז ע"א16 זריזותיה דאברהם קמ"לבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרג, תרפו
טז ע"א16 זריזותיה דאברהם קמ"ליד דוד (אופנהיים) עמ' נא
טז ע"א16 זריזותיה דאברהם קמ"לפרי צדיק לך לך אות ז, חיי שרה אות ז, תולדות אות א, שמות אות ה, ויקרא אות א, ה, תזריע אות ד, חקת אות טז, ר"ח אדר שני אות א, חקת אות טז, בלק אות יב, ר"ח אלול אות ג, כי תצא אות ד, וילך אות יא, סוכות אות ד, כו
טז ע"א16 זריזותיה דאברהםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שלא
טז ע"א16 זריזותיה דאברהםהתורה והעולם ח"א עמ' לג
טז ע"א17 אמר רבא פשיטא לי תלוש ולבסוף חברו וכו'הר המוריה עמ' סו
טז ע"א36 בעי רבא תלוש ולבסוף חיברו וברא"ש סב"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' ע
טז ע"א תוס' ד"ה אר"א תברא כו'מראה הגדול ח"א דף מה ע"א-ע"ב
טז ע"א תוס' ד"ה מניןתורת איש ח"א עמ' שפז
טז ע"ב01 תלוש ולבסוף חיברו לענין שחיטה ובר"ןברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' לד
טז ע"ב01 תלוש ולבסוף חיברו לענין שחיטה, ובחידושי הר"ןברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' י
טז ע"ב07 תא שמע במחובר לקרקע שחיטתו בשרה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכז
טז ע"ב11 ל"ש אלא שהסכין למעלהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' עא
טז ע"ב32 הכל שוחטין ולעולם שוחטין, הכל בשחיטה ואפילו עוף וכו'לחמי תודה דף קסז ע"א
טז ע"ב33 לעולם שוחטין מאן תנא אמר רבה וכו' ותוס'יערות דבש ח"ב עמ' רפג
טז ע"ב33 לעולם שוחטין מאן תנא וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תטז
טז ע"ב33 מאן תנא א"ר ר' ישמעאל הואאמרי יוסף דברים דף נא ע"ב
טז ע"ב35 דתניא כי ירחיב ה' אלקיך את גבוליך וגר ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה וכו' ר' עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיז
טז ע"ב35 כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך וכו' להתיר להם בשר תאוה שבתחלה נאסר להם וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק טז אות כ
טז ע"ב35 כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך וכו' להתיר להם בשר תאוה וכו' ר' עקיבא אומר וכו' לאסור להן בשר נחירה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנד
טז ע"ב35 כי ירחיב ה"א את גבולך פלוגתא דר"י ור"עברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' ריב
טז ע"ב35 כי ירחיב ה"א את גבולך, רי"א לא בא הכתוב אלא להתיר בשר תאוה וכו' ותוס' ד"ה ר"עחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רפח
טז ע"ב36 ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר וכו'יציב פתגם על התורה עמ' ריט
טז ע"ב36 ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה שבתחלהפרי צדיק ראה אות ה
טז ע"ב36 ר' ישמעאל אומר לא בא הכתובשערי שיש יהושע ח"א עמ' עה-עו
טז ע"ב36 ר' ישמעאל וכו' להתיר להם בשר תאוה וכו' ר' עקיבא וכו' לאסור להן בשר נחירהלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1108, ח"ה עמ' 76
טז ע"ב36 ר"י אומר וכו' שבתחילה נאסר להם בשר תאוה משנכנסו לארץ הותר להם בשר תאוהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' ק
טז ע"ב36 רי"א לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוהתפארת ראובן עמ' סג
טז ע"ב36 ר"י סבר לא בא הכתוב להתיר להם אלא בשר תאוה ורע"ק סבר לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' שלט
טז ע"ב37 לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוהגור אריה ויקרא פ"ג הערה 46
טז ע"ב37 לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוהתורת מנחם חלק לד עמ' 227
טז ע"ב37 לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצו הערה 35
טז ע"ב37 להתיר להם בשר תאוהתורת אליהו עמ' שי
טז ע"ב38 איסור בשר תאוה במדבראור אברהם בראשית עמ' לז
טז ע"ב38 איסור בשר תאוה במדבר, ותוס' ד"ה שבתחלהדרשות מהר"ם בנעט עמ' פא
טז ע"ב38 איסור בשר תאוהדברי משה (שהם, תשמח) עמ' רכ
טז ע"ב38 בשר תאוה האם הותר לישראל במדברמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפה
טז ע"ב38 בשר תאוה הותר רק בא"יבנין שאול עמ' קפ
טז ע"ב38 בשר תאוה שלכתחלה נאסר להם לזמןפחד יצחק חנוכה מאמר י
טז ע"ב38 בשר תאוהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמא
טז ע"ב38 דור המדבר אם נאסר להם בשר תאוהנזר הקדש ח"א עמ' תכא, תכב, ח"ב עמ' קד
טז ע"ב38 רבי ישמעאל סובר שכל בהמה שראוי להקרבה היה מותר לאכול רק על ידי הקרבה למזבח, והיה טעון שחיטהשמלת אליעזר ח"א עמ' רעח
טז ע"ב38 לר' ישמעאל בשר תאוה נאסר להם במדברלחמי תודה דף קסח ע"ב, ריח ע"ב
טז ע"ב38 מחלוקת ר' ישמעאל ור"ע בכתוב אשר ישחט וגו' במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנהדעת תורה ויקרא עמ' קלה
טז ע"ב38 מחלוקת ר"ע ור"י אם במדבר נאסר להם בשר תאוה וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 52
טז ע"ב38 מחלוקת ר"ע ור"ימשנת חיים דברים עמ' רמו, רנב
טז ע"ב38 מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל אם במדבר אחרי מתן תורה היה לישראל דין שחיטהשמלת אליעזר ח"א עמ' רפח
טז ע"ב38 לדור המדבר הי' אסור בשר תואהעצי חיים על התורה עמ' תלז
טז ע"ב38 מחלוקת ר"ע ור"י אי אתסר בשר במדברשיחת מלאכי השרת עמ' 96
טז ע"ב38 מתחלה נאסר להם בשר תאוה משנכנסו לארץ הותר להןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסט
טז ע"ב38 נאסרו ישראל בבשר תאווה כל זמן היותם במדברדברי משה (שהם, תשעג) עמ' ריז
טז ע"ב38 פלוגתת ר"י ור"ע אם במדבר נאסר להם בשר תאוה או הותר להם בשר נחירהתורת מנחם חכ"ו עמ' 216
טז ע"ב38 שבתחלה נאסר להם בשר תאוה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ז פסוק ב
טז ע"ב38 שבתחלה נאסר להם בשר תאוהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תלז ד"ה ועד"ז
טז ע"ב38 שבתחלה נאסר להם בשר תאוהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנו
טז ע"ב38 שבתחלה נאסר להם בשר תאוהרחמי הרב עמ' כג
טז ע"ב38 במדבר היה אסור להם בשר תאוה לר"יאור אברהם ברכות עמ' רכא
טז ע"ב38 במדבר נאסר להם בשר תאוהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א אות ד
טז ע"ב38 בשר תאוה הי' אסור במדברתורת יחיאל בראשית עמ' רמה
טז ע"ב38 בשר תאוה נאסר במדברמתנת חיים שבת ור"ח עמ' עו
טז ע"ב38 בשר תאוה נאסר במדבררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רצו
טז ע"ב38 דור המדבר לא הותר להם אלא בשר שלמיםשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנב
טז ע"ב39 היתר שחיטה משנכנסו לארץאור אברהם בראשית עמ' ק
טז ע"ב39 היתר שחיטה משנכנסו לארץאור אברהם שמות עמ' רז, רסא
טז ע"ב40 יכול יחזור הדבר לאיסורואיש אמונים דף נד ע"ב
טז ע"ב רש"י ד"ה נאסר להן בשר תאוהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שעד
טז ע"ב רש"י ד"ה נאסרגור אריה ויקרא פי"ז אות א
טז ע"ב תוס' - אין חיוב כרת על אכילת בשר תאוהגור אריה ויקרא פי"ז הערה 7
טז ע"ב תוס' ד"ה שבתחילהגור אריה ויקרא פי"ז הערה 5
טז ע"ב תוס' ד"ה שבתחילהתפארת ראובן עמ' קמב
יז ע"א04 וזבחת לאסור בשר נחירהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכב
יז ע"א04 וזבחת מבקרך וגו' לא בא הכתוב אלא לאסור להם בשר נחירה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכד, שסט
יז ע"א04 ר' עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעו
יז ע"א04 ר"ע אומר לא בא הכתוב אלא לאסור בשר נחירהחנן אלקים עמ' רכה, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מב
יז ע"א04 רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לאסור להם בשר נחירה שבתחלה הותר להם וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיז
יז ע"א05 בשר נחירהמשנת חיים בראשית עמ' תכה
יז ע"א05 לא בא הב' אלא לאסור להן בתר נחירה שבתחילה הותר להןחמודי צבי שמות עמ' ת
יז ע"א05 לא בא הכתוב אלא לאסור להן בשר נחירה שבתחילה הותר להם וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שמד
יז ע"א06 במדבר היה מותר לבני ישראל בשר נחירהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' כ
יז ע"א06 לר' עקיבא בשר נחירה הותר להם במדברלחמי תודה דף טו ע"ב
יז ע"א06 לר"ע במדבר הותר בשר נחירהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכז {לכן שחיטה היתה פסולה בזר במדבר כי רק כשהיתה חובת שחיטה בחולין לא נחשבה עבודה}
יז ע"א06 מצוות שחיטה לא נהגה במדבראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רסג
יז ע"א06 קודם שנכנסו לארץ ישראל מותר בשר נחירהערבי נחל (תשסד) עמ' תצ
יז ע"א07 על שחיטת חולין נצטוו בכניסתן לארץאור אברהם על ספר המצוות עמ' קכ
יז ע"א09 במאי קמיפלגי ר"ע סבר בשר תאוה לא איתסר כללילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א10 בשר תאוה ובשר נחירה במדברקרן פני משה ח"א עמ' קכח
יז ע"א10 לר' עקיבא בשר תאוה לא איתסר כלללחמי תודה דף רנה ע"א
יז ע"א10 סובר דלא נאסר להם בשר תאוהיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' מ
יז ע"א17 נחירה כו' היא שחיטהמשנת חיים דברים עמ' רעא
יז ע"א17 נחירתן זו היא שחיטתןמשנת חיים במדבר עמ' תכו
יז ע"א18 בשלמא לר' ישמעאל היינו דתנןילקוט הגרשוני ח"ב
יז ע"א20 אלא לר' עקיבא אמאי פטור מלכסות הואיל ואיתמר איתסרזכור לדוד עמ' סה
יז ע"א25 לא אסרה תורה בשר תאוה במדבר אלא בבהמה הראויה להקרבהגור אריה ויקרא פ"ג הערה 47
יז ע"א25 צבי ואיל דפסול להקרבה הותר להם לאכול בשר תאוהשמלת אליעזר ח"א עמ' פ
יז ע"א26 אברי בשר בחירה שהכניסו ישראל לארץ מהואור אברהם - הגדה של פסח עמ' רמז
יז ע"א26 אברי בשר נחירה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נו, קיב
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהחניסן ישראל עמהן לארץאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ריז, תצ
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץ מהו וכו' השתא דבר טמא אישתרי להו וכו' כתלי דחזירי וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תטז, ח"ג עמ' שטז, ח"ה עמ' רטו, דש, ח"ו עמ' קמ
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץ מהוחכמת התורה יתרו עמ' תלט
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץחכמת התורה וארא עמ' רלה
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לא"י מהו, אימת אלימא בשבע שכבשו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רפא
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהושער החצר (תשעב) סי' תמ
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהיחיי נפש ח"ב עמ' קנ
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קלט
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שנכנסו לארץ ישראליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מג, מקראי קדש (תשנג) עמ' שנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' עא, צד, קפט
יז ע"א26 אברי בשר נחירה שנשתיירומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קצא
יז ע"א26 אברי בשר נחירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסה
יז ע"א26 אברי בשר נחירהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסה
יז ע"א26 אברי בשר נחירה, כתלי דחזיריחיי נפש ח"ב עמ' קנ-קנא
יז ע"א26 בעי רבי ירמיה אברי בשר נחירה שהכניסו ישר' לארץ מהו ורש"י והרא"ש דחה דבריואיש אמונים דף קכח ע"ד
יז ע"א26 בעי רבי ירמיה אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קט ד"ה מה
יז ע"א26 בעי רבי ירמיה אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפז
יז ע"א26 בעי רבי ירמיה איברי בשר נחירה שהכניסו ישראל וכו'תפארת ראובן עמ' קמה
יז ע"א27 בשבע שכבשו אפילו דבר טמא אישתרי להו דכתיב ובתים מלאים כל טוב וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שצד
יז ע"א27 בשבע שכבשו וכו' אישתרי להו וכו' כתלי דחזיריבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קלב,
יז ע"א27 בשבע שכבשוהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק יח
יז ע"א27 בשעת מלחמה הותר בשר נחירהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שנב
יז ע"א27 השתא בר טמא אישתרי להו דכתיב ובתים מלאים וכו'טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק י
יז ע"א27 השתא דבר טמא אישתרי להו דכתיב ובתים מלאים כל טוב ואמר ר' ירמיה בר אבא אמר רב כתלי דחזירי בשר נחירה מבעיאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמח
יז ע"א27 השתא דבר טמא אישתרי להו וכו' כתלי דחזירי וכו'טוב ירושלים במדבר פל"א פסוק כג
יז ע"א27 השתא דבר טמא אישתרי להו וכו'דעת חיים עמ' קד
יז ע"א28 א"ר ירמיה א"ר כותלי דחזירי התיר להםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' כט
יז ע"א28 אפילו קדלי דחזירי אשתרי להושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קצד
יז ע"א28 אפילו קדלי דחזירי אשתרי להושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיד
יז ע"א28 אפילו קדלי דחזירי הותרו בשעת מלחמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנג
יז ע"א28 בתים מלאים כל טובהשיר והשבח ח"א עמ' שלב
יז ע"א28 דכתיב ובתים מלאים כל טובתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קט
יז ע"א28 ובתים מלאים כל טוב - כותלי דחזירי התיר להםקריאה בקריה ח"ב עמ' רכח
יז ע"א28 התירו כתלי דחזירי בכיבוש ארץ ישראלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצז
יז ע"א28 ובתים מלאים וכו' קדלי דחזירי וכו'בני יששכר ח"ב דף קסה ע"א
יז ע"א28 ובתים מלאים כל טוב ואמר ריב"א אמר רב כתלי דחזירילמדנות (תשנח) פ' ואתחנן אות קיב
יז ע"א28 ובתים מלאים כל טובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכז
יז ע"א28 ובתים מלאים כל טובשמלת אליעזר ח"א עמ' רצו
יז ע"א28 כתלי דחזירי בשר נחירהפני יהושע (תשסא) עמ' קג
יז ע"א28 כתלי דחזירי הותרו בכיבוש הארץפנים מסבירות עמ' רמז
יז ע"א28 כתלי דחזירי התירתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלד
יז ע"א28 כתלי דחזיריפירושי ראשונים
יז ע"א28 קדלי דחזירי אישתרי להורוח נכון עמ' קעה
יז ע"א28 קדלי דחזירי אישתרי להוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רנז, רפא
יז ע"א28 קדלי דחזירי התירו להםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשד
יז ע"א28 קדלי דחזיריאלשיך על חמש מגילות עמ' תיא
יז ע"א28 קדלי דחזיריחיי נפש ח"ו עמ' לה, נו
יז ע"א28 קדלי חזירים אשתרו להוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רסה
יז ע"א29 ואיבעית אימא לעולם בשבע שכבשו וכו'טוב ירושלים דברים פ"ו פסוק י
יז ע"א31 אמר רבה שנית הכל שוחטין ולעולם שוחטין וכו'תפארת ראובן עמ' קמה
יז ע"א רש"י - אבוה דשמואל פגם ושרר, שדר לא"י לידע איזה אסורה ואיזה כשרהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיח
יז ע"א רש"י - איברי בשר נחירה שהכניסו לארץ משום דרוש וקבל שכרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיז
יז ע"א רש"י - הואיל ואישתרי אישתרישער החצר (תשעב) סי' תמ
יז ע"א רש"י ד"ה אך כאשר יאכלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שח
יז ע"א רש"י ד"ה בשר תאוהגור אריה בראשית פ"א הערה 312
יז ע"א רש"י ד"ה שהכניסו - מי אמרינן כי אסר רחמנא בשר נחירה לאחר ביאה וכו' ודרוש וקבל שכר הוא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כא
יז ע"א רש"י ד"ה שהכניסו ישראלחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רפא
יז ע"א רש"י ר"ה שהכניסו - ודרוש וקבל שכר הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קי ד"ה ובזה
יז ע"א תוס' ד"ה וכ"שאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שעד
יז ע"א תוס' ד"ה ר' עקיבא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תיז
יז ע"א תוס' ד"ה ר"עתפארת ראובן עמ' קמב
יז ע"א תוס' ד"ה רבי עקיבא סבר בשר תאוה לא איתסר כלללחמי תודה דף רנה ע"א
יז ע"א תוס' ד"ה רבי עקיבאקרן פני משה ח"א עמ' רכג
יז ע"א רא"ש פ"א סכ"ג - ולא נהירא לי דדוקא למיסבר קראי דרשינן אע"פ שכבר עבר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קי ד"ה ובזה
יז ע"א רא"ש פ"א סכ"ג - ונראה לי דנפקא מינה בבעיא זו לאדם שאסר עצמו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' צט ד"ה והנה
יז ע"ב01 פגימת הסכין היא ע"י שאין הסכין חלקהגור אריה בראשית פכ"ז הערה 12
יז ע"ב06 מורשא דסכינארוח חיים (חיד"א) עמ' קה
יז ע"ב10 אמר רבא ג' מדות בסכיןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיב
יז ע"ב16 דמיא לסאסאה, ורש"יס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פ
יז ע"ב17 אמר רב חסדא מנין לבדיקת סכין מן התורהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלו
יז ע"ב17 אמר רב חסדא מנין לבדיקת סכין מן התורה וכו'הר המוריה עמ' מ
יז ע"ב17 אמר רב חסדא מנין לבדיקת סכין מן התורה שנאמר ושחטתם בזה ואכלתםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נה
יז ע"ב17 אמר רב חסדא מנין לבדיקת סכין מן התורה שנאמר ושחטתם בזה ואכלתםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמא, רכה
יז ע"ב17 אמר רב חסרא מנין לבדיקת סכין מה"ת וכו' פשיטא כיון דכי נקב טריפהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיז
יז ע"ב17 ושחטתם בזהעבודת יצחק בראשית עמ' נד
יז ע"ב17 מנין לבדיקת סכין מה"תתפארת משה עמ' ל
יז ע"ב18 דכי נקב טריפהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 177
יז ע"ב19 כבודו של חכםצמח צבי אגרת מא
יז ע"ב20 במערבא בדקי לה בשימשא וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עד
יז ע"ב20 במערבא בדקי לה בשמשא בסורא וכו'דבר טוב עמ' שמד
יז ע"ב20 במערבא בדקי לה בשמשאשמלת אליעזר ח"א עמ' תעה
יז ע"ב21 רב אחא בר יעקב בדק לה בחוט השערההר המוריה עמ' מ
יז ע"ב21 רב ששת בדיק בריש לישניהמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רו
יז ע"ב21 רב ששת בדק לה בריש לישגיהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נג
יז ע"ב21 רב ששת בדק לה בריש לישניהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קלט
יז ע"ב22 צריכה בדיקה אבישרא ואטופרא ותוס' ד"ה אבישראבי חייא ח"א עמ' קנה
יז ע"ב23 בדיקה אבישרא ואטופרא וכו' בריש לישני'תורת מנחם ח"ד עמ' 93
יז ע"ב25 אבשרא ואטופרא ואתלת רוחתאאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תר
יז ע"ב34 אמר רבי שמעון בן לקיש שלש פגימות הןשמלת אליעזר ח"א עמ' שכה, שלג, תעב
יז ע"ב34 שלש פגימות הן וכו' אף פגימת סכין וכו' וכולן פגימתן כדי פגימת המזבחבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קמג
יז ע"ב34 שלש פגימות הן וכו' אף פגימת סכין וכו' וכולן פגימתן כדי פגימת המזבחבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נז
יז ע"ב34 שלש פגימות הן וכו' וכולן פגימתן כדי פגימת המזבחתורת מנחם חנ"ח עמ' 81
יז ע"ב34 שלש פגימות הן וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שסב
יז ע"ב34 שלש פגימות הן פגימת עצם בפסח וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עה
יז ע"ב רש"י ד"ה בישראס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עו
יז ע"ב רש"י ד"ה כל היכאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
יז ע"ב תוס' ד"ה אבישראס' הזכרונות (אבוהב) עמ' עה
יז ע"ב תוס' ד"ה פגימת אוזןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רעא, ח"ו עמ' רח
יז ע"ב תוס' ד"ה פגימתלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 155
יח ע"א01 אם נמצא פגם במזבח, אפילו כדי חגירת הצפורן הוא פסולקדושת יצחק עמ' קמז
יח ע"א01 וכמה פגימת המזבח וכו' ר"א בן יעקב אומר כזיתזכור לדוד עמ' קכח
יח ע"א01 וכמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורן (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 154
יח ע"א01 חגירת צפורן לא הי' בואמרות ה' השלם ח"ב עמ' קכו
יח ע"א01 חגירת צפורןבני יששכר ח"ב דף קי ע"ד
יח ע"א01 כמה פגימת המזבח כדי שיחגר בו צפרןשער המלך (תשנז) עמ' תקלד
יח ע"א01 פגימה באבנים כחגירת צפורן פסולהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קסב
יח ע"א01 פגימת המזבח כדי שתחגור בה צפורןחכמה ומוסר ח"ב עמ' רפ
יח ע"א01 אם הי' המזבח פגום, כל הקרבנות שהקריבו עליו הם פסוליםקדושת יצחק עמ' קמז
יח ע"א01 שיעור פגימת המזבחהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ל
יח ע"א02 כמה פגימת המזבח רשב"י אומר טפחמקראי קדש (תשנג) עמ' רפב
יח ע"א05 האי טבחא דלא סר סכינאדרכי שלום (מרגונאטו) דף קט ע"ב
יח ע"א05 טבחא דלא סר סכינא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נא
יח ע"א05 טבחא דלא סר סכינא קמי חכם משמתינן ליהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רנז
יח ע"א05 טבחא דלא סר סכינא קמי חכםס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פז
יח ע"א11 ההוא טבחא דלא סר סכינאחכמת התורה ויגש עמ' שכו
יח ע"א24 השוחט במגל קציר בדרך הליכתה וכו' לא הכשירו אלא לטהרה מירי נבילהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קטז
יח ע"א34 בשחיטה יש גבול בוושט וקנהנטריקן (תשעד) עמ' קיא
יח ע"א רש"י - כדכתיב אבנים שלמותמשנת חיים דברים עמ' תצג
יח ע"א תוס' ד"ה וכמה - ע"י השמיר א"א שהאבנים יהיו חלקותהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' ל
יח ע"א תוס' ד"ה וכמהלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 153
יח ע"א תוס' ד"ה וכמה - מהיכן בנו מזבחעץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' לה
יח ע"ב03 העיד רבי חנינא בן אנטיגנוסשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנז
יח ע"ב09 כי סליק ר"ז אכל וכו' ותוס'אות לישועה דף כו ע"ד
יח ע"ב09 כי סליק רבי זירא אכל מוגרמתמבשרת ציון ח"א עמ' פז
יח ע"ב09 מוגרמת דר' זיראמקראי קדש (תשנג) עמ' תע, תעח, תפח
יח ע"ב12 אין לסמוך על שמועותיו של רב יוסףמבשרת ציון ח"א עמ' עא
יח ע"ב12 יוסף בר חייא מכולי עלמא גמירפירושי ראשונים
יח ע"ב14 ר"י אפי' ספיקי דגברי גרסקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמג
יח ע"ב24 רב אשי אמר רבי זירא אין דעתו לחזור הוהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תכט
יח ע"ב25 היכא דדעתו לחזורצמח צדקה עה"ת עמ' יח {לכן בנימין לא היה מחויב לנימוסי מצרים שגנב נמכר לעבד כי היה דעתו לחזור לא"י}
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצה
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהבנין שאול עמ' קעח
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שנ
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהמבשרת ציון ח"ד עמ' קפז
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקעח
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהפירושי ראשונים
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהתורת מנחם חי"ז עמ' 62, חי"ח עמ' 103
יח ע"ב29 נהרא נהרא ופשטיהתפארת צבי בראשית עמ' תתב
יט ע"א אנא לא חילק ידענא ולא בילק יד'פירושי ראשונים
יט ע"א לא חילק - ולא כר' יוסיפירושי ראשונים
יט ע"א לא חילק ידענא ולא בילק ידענאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 29
יט ע"א הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש כשרהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רנ
יט ע"א הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש, ר"ה א"ר כשרה וכו' כי נפקא חיותא בשחיטה קא נפקאתורת חיים עה"ת עמ' קנז, קנט {אע"ג דלא הוה רובא בשחיטה, ס"ל כיון דיציאת נשמתה בטהרה ולא ע"י סט"א - כשרה}
יט ע"ב09 בעינן שחיטה מפורעתשל"ה (תשנז) פרשת וארא אות יד
יט ע"ב10 סימן בכ"ד, יתיב רבי אבא אחוריה דרב כהנא וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
יט ע"ב15 שחט במקום נקב מהושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קס
יט ע"ב24 השוחט מן העורף שחיטתו פסולה המולק מן העורף מליקתו כשרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צח הערה 6, קטז הערה 18, תתקכא הערה 8
יט ע"ב24 השוחט מן העורף שחיטתו פסולהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
יט ע"ב26 כשר בשחיטה פסול במליקהחכמת התורה וירא עמ' תרלד
יט ע"ב26 מה שכשר בזה פסול בזהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' צח
יט ע"ב26 נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה וכו' מאי לאו למעוטי מחזיר סימנין לאחורי העורףשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קל
יט ע"ב30 מול הרואה את העורףדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק יח פסוק טו
יט ע"ב33 עורף דקרא הוא כנגד הפניםגור אריה ויקרא פ"א הערה 412
יט ע"ב34 מחזיר סימנים אחורי עורףכתנות אור עמ' תעב
יט ע"ב רש"י ד"ה ויתיבמגילת סמנים עמ' קיט
כ ע"א עיקור סימנים בעוףנטריקן (תשעד) עמ' קיא
כ ע"א אי הגרמה במליקה כשרנטריקן (תשעד) עמ' קיא
כ ע"א אין שחיטה לעוף מן התורהאמרות ה' השלם ח"א עמ' תלה
כ ע"א תוס' - במליקה איכא גם כן איסור טריפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נו
כ ע"א תוס' - ד"ה לא אמרן, אפי' למ"ד לא בעי שחיטה מן התורה אבל נחירת סימן ודאי בעיפאר יעקב ח"ג עמ' רנ
כ ע"א תוס' ד"ה אילימא אי יש עיקור במליקהנטריקן (תשעד) עמ' קיא
כ ע"א תוס' ד"ה לא אמרןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סד ע"ב
כ ע"א תוס' ד"ה לאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נו
כ ע"א תוס' ד"ה לאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רה
כ ע"ב08 אמר רבינא א"ל רב"ק הא דאמר רב"י דאין שחיטה לעוף מן התורהכתנות אור עמ' תעד
כ ע"ב13 אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלה אמר רב חסדא אף אנן נמי תנינא מטמא בגדים וכו' אמר רבא אי קשיא לי הא קשיא לישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
כ ע"ב13 נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלהגור אריה ויקרא פ"א הערה 415
כ ע"ב17 מפני שהוא דורס ומחלידנטריקן (תשעד) עמ' קיא
כ ע"ב18 מאי חלדה כחולדה הדרה בעיקרי בתיםאור הצבי עמ' 208
כ ע"ב19 אמר לך חלדה היכי דמי כחולדה הדרה בעיקרי בתיםפרי צדיק מצורע אות ו
כ ע"ב רש"י ד"ה וכיגור אריה ויקרא פ"א הערה 417
כא ע"א02 חותך המפרקת ולא רוב בשר עמהגור אריה ויקרא פ"א אות נט
כא ע"א12 לר' אלעזר בר' שמעון בעולת העוף סגי ברוב שניםלחמי תודה דף קכז ע"א, רנז ע"א
כא ע"א16 נשברה מפרקתו וכו' הרי זה מטמאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו
כא ע"א22 א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן קרעו כדג מטמא באהלהר המוריה עמ' רנ
כא ע"א24 חלק בהמה לשניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לו
כא ע"א39 כמשפט חטאת בהמה מה חטאת וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תי
כא ע"א39 כמשפט חטאת בהמהאור אברהם ויקרא עמ' מג
כא ע"א44 מה חטאת בהמה אינו באה אלא מן החולין אף עולת עוף כןגור אריה ויקרא פ"ה אות יד
כא ע"א רש"י - מדאורייתא כל הסימנים לכתחילהפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מב
כא ע"א תוס' ד"ה כמשפטמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כו ע"א
כא ע"א תוס' ד"ה כמשפטמשנת חיים ויקרא עמ' קסו
כא ע"ב עולת העוף של נדבה נמלקת בשני סימניןגור אריה ויקרא פ"ה הערה 88
כא ע"ב רש"י אבל בסימן שני אפילו מצוה לכתחילה ליכאגור אריה ויקרא פ"ה הערה 80
כא ע"ב רש"י ולא ממעות מע"שגור אריה ויקרא פ"ה הערה 85
כא ע"ב תוס' ד"ה ואינומפניני הרב עמ' תיג
כב ע"א14 אשר לו משלו ולא משל מעשררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נא
כב ע"א15 ביום מביום צותו נפקא, כדי נסבא - רשב"אאור אברהם על ספר המצוות עמ' תטו
כב ע"א16 ידו הימנית מדרבה בר בר חנה נפקא וכו' אצבע לא בעי בהונהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריד, רכט
כב ע"א16 מביום צוותו נפקא - הרשב"אאור אברהם ויקרא עמ' מד
כב ע"א16 מביום צוותו נפקאמשנת חיים ויקרא עמ' קסה
כב ע"א22 כשר בתורים פסול בבני יונה כשר בבני יונה פסול בתורים תחלת הציהוב פסול בזה ובזהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלו
כב ע"א22 כשר בתורין פסול בבנ"יבנין אפרים עמ' רכט [הלכה]
כב ע"א22 כשר בתורין פסול בבני יונה כשר בבני יונה - פסול בתורין. תחלת הציהוב - בזה ובזה פסולנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עג ע"ד
כב ע"א22 כשר בתורין פסול בבני יונה וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לח
כב ע"א22 כשר בתורין פסול בבני יונהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תכא
כב ע"א22 כשר בתורין פסול בבני יונה, כשר בבני יונה פסול בתורין, תחלת הציהוב בזה ובזה פסולנועם אלימלך (תשסא) עמ' רצח
כב ע"א22 כשר בתורין פסול בבני יונהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קל
כב ע"א24 תחילת הציהוב פסולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלא
כב ע"א25 תורים גדולים ובני יונה קטניםתורת העולה (תשעה) עמ' קכט
כב ע"א25 תורים גדולים ובני יונה קטניםתורת העולה ח"ב פרק א
כב ע"א25 תורים כשרים גדולים ולא קטניםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכב
כב ע"א25 תורים גדוליםמנחת מרדכי עמ' רז {בעולה עדיף להביא תור, בחטאת אפשר להביא בן יוננה ולכן בחטאת הקדימה התורה בן יונה}
כב ע"א26 יונה כשר רק קטניםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קמט
כב ע"א רש"י ד"ה משלו - ואפילו לר"י דאמר מעשר ממון הדיוט וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' נב
כב ע"ב דלא לשתמיט קרא דלכתוב בשום דוכתאגור אריה ויקרא פי"א הערה 131
כב ע"ב אף תורים גדולים ולא קטניםגור אריה ויקרא פ"א אות נד
כב ע"ב מאימתי התורים כשרים משיזהיבוסימנא דחיי (תשסה) עמ' ח
כב ע"ב רש"י דהא בני קטנים משמעגור אריה ויקרא פ"א הערה 397
כב ע"ב תוס' - הגיע ליד כהן ובגהש"ס שםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שטו
כב ע"ב תוס' ד"ה והביא תחלתגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' סז
כב ע"ב תוס' ד"ה והביאמשנת חיים בראשית עמ' עז, קיא, קלד, קלה
כב ע"ב תוס' ד"ה והביאמשנת חיים שמות בריש הספר
כב ע"ב תוס' ד"ה והביאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ג
כב ע"ב תוס'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קנד
כג ע"א01 אצטריך קרא למעוטי נרבע ונעבד בעופותמנחת מרדכי עמ' ז
כג ע"א01 למעוטי נרבע ונעבדגור אריה ויקרא פ"א הערה 401
כג ע"א01 מן התורים להוציא את הנרבעאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לח
כג ע"א09 מקום שאין המום כו'משנת חיים שמות עמ' קנא
כג ע"א09 שאין המום פוסלמשנת חיים בראשית עמ' קכ
כג ע"א14 בעו הנודר מן הכבשים או מן האלים והביא פלגסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג
כג ע"א19 או לרבות הפלגסיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכ
כג ע"א רש"י - בדין מחוסר אבר בעוףלקוטי שיחות חל"ה עמ' 26
כג ע"א רש"י - אלא מומין גדולים כגון מחוסר אברגור אריה ויקרא פ"א הערה 396
כג ע"א רש"י ד"ה בבהמהשיחת מלאכי השרת עמ' 104
כג ע"א רש"י דבין השחתה בין מום פוסלים בהםגור אריה ויקרא פ"א הערה 403
כג ע"א תוס' ד"ה כי איצטריךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
כג ע"א תוס' ד"ה כי תיבעי לךברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קלז
כג ע"א תוס' ד"ה פרהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קטו
כג ע"א תוס' ומדמחוסר אבר פסול ש"מ שאין שאר מום פסול בוגור אריה ויקרא פ"א אות נג
כג ע"ב הרי עלי להביא תודה מחמץ או מצה והביא שיאור מאיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקמ
כג ע"ב האומר הרי עלי לחמי תודה יביא תודה ולחמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פג
כג ע"ב כשר בפרה פסול בעגלה וכו' ותוס' ד"ה ותהאכסף נבחר (מרגליות) עמ' צב, ריב
כג ע"ב כשר בפרה פסול בעגלהדרך מצותיך (חב"ד) דף קיא ע"ב
כג ע"ב תוס' - חולין וקדשים כשרים בעריפה אף בלא שחיטה מק"ו מעגלה ערופהכסף נבחר (מרגליות) עמ' לו
כג ע"ב תוס' ד"ה ותהא - נקט פרה ועגלה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 128
כד ע"א02 וכל היכא דכתיב ביה חוקה לא דרשינן ק"ו והא גבי יום הכפורים וכו'זכור לדוד עמ' ג
כד ע"א16 משנה ופיה"ממשנת חיים שמות עמ' ב
כד ע"א17 כשר בכהנים פסול בלויים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ריא, רסג
כד ע"א17 כשר בכהנים פסול בלוים וכו' וכל העניןס' הזכרון לחתם סופר עמ' ז
כד ע"א17 כשר בכהנים פסול בלווים, פיהמ"ש להרמב"םגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנג
כד ע"א18 כהנים במומים פסולין וכו'אוצר הכבוד
כד ע"א18 כהנים במומין פסולין בשנים כשריםתורה אור (באנדי) עמ' רצח
כד ע"א18 כהנים במומין פסולים וכו' לוים במומין כשרים בשנים פסוליםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כא
כד ע"א19 בלויים פוסל שניםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כא
כד ע"א19 בלויים פוסל שניםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פג
כד ע"א19 בלויים פוסל שניםאבן ישראל על התורה עמ' נט
כד ע"א19 בשנים כשרים לוים כו' פסוליןמשנת חיים במדבר עמ' מב, קצו, רכב
כד ע"א19 ושנים פוסלין בומשנת חיים שמות עמ' ב
כד ע"א19 לויים נפסלין בשנים בזמן שנושאין המשכן ולדרות אין נפסלין אלא בקולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נא
כד ע"א19 לוים במומים כשרים וכו'טוב טעם במדבר עמ' טו
כד ע"א19 פסול לוים בעבודה הוא בשניםגור אריה במדבר פ"ד אות כב
כד ע"א33 יכול אף בשילה ובבית עולמים כן וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ח פסוק כה
כד ע"א33 יכול אף בשילה ובית עולמים כןגור אריה במדבר פ"ח אות כא
כד ע"א33 יכול אף שילה ובית עולמים וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' קלא
כד ע"א33 יכול בשילה ובבית עולמים כןתורה אור (באנדי) עמ' ש
כד ע"א40 הכינו הלוים חמש שנים ללמוד העבודהיושב אהלים עמ' קלו
כד ע"א40 הלויים מתחילין ללמוד מבן כ"ה שניםאמרות ה' השלם ח"ה עמ' פ
כד ע"א40 כ"ה ללמוד ול' לעבודהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמו
כד ע"א40 עשרים וחמש ללמוד ושלושים לעבודהאשר ליהודה עמ' שלט
כד ע"א40 מבן כ"ה ללמוד ומבן ל' לעבודהיד דוד (אופנהיים) עמ' לז
כד ע"א40 מבן כ"ה ללמוד ושלשים לעבודהדרשות שמואל עמ' קלח
כד ע"א40 מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שיא
כד ע"א40 מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שניםדובר צדק עמ' 12
כד ע"א40 עשרים וחמש ללמוד ושלשים לעבודהמשנת חיים במדבר עמ' קפב
כד ע"א41 כל שלא ראה ה' שנים ברכה במשנתו וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קכה
כד ע"א41 כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שנים שוב אינו רואהנזר הקדש ח"ג עמ' ב
כד ע"א41 כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות א
כד ע"א41 שאינו רואה סימן יפה במשנתודברי חנינא - ת"ת עמ' נז, צו, קא
כד ע"א41 תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים שוב אינו רואהראשית דעת (אטון) עמ' קי
כד ע"א41 תלמיד שלא ראה סימן יפה ה' שנים, שוב אינו רואהאור אברהם במדבר עמ' קח
כד ע"א45 כהן משיביא שתי שערות וכו' בעל קרי שטבל וכו'ברית שלום (תעח) דף קכט ע"ב
כד ע"א45 כהן משיביא שתי שערות וכו' בעל קרי שטבל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתכז
כד ע"א45 כהן משיביא שתי שערות עד שיזקין, כשר לעבודהפני חיים (פלג'י) עמ' קמא ע"ב
כד ע"א45 קטן פסול לעבודהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצא
כד ע"א48 בד"א באהל מועד שבמדבר אבל בשילה ובבית עולמים וכו'זכור לדוד עמ' סה
כד ע"א49 בבית עולמים היו הלוים נפסלים בקולגור אריה במדבר פ"ח אות כא
כד ע"א49 בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקולשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות ב
כד ע"א49 ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקול, ורש"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנב
כד ע"א50 אין נפסלין אלא בקולמשנת חיים במדבר עמ' קפג
כד ע"א50 הלוויים נפסלים בקולתורת העולה (תשעה) עמ' רמו
כד ע"א50 הלוים נפסלים בקולמגלה עמוקות (תשסח) אופן קעו
כד ע"א50 לוי נפסל בקול לעבודת השירגור אריה שמות פ"ב הערה 39
כד ע"א50 נפסלין אלא בקולמשנת חיים שמות עמ' א
כד ע"א רש"י - בביהמ"ק היתה עבודת שירה ונעילת שעריםגור אריה במדבר פ"ח הערה 107
כד ע"א רש"י - שאין אחריה היתר במותגור אריה שמות פכ"ה הערה 147
כד ע"א רש"י ד"ה דתקיפיןמשנת חיים במדבר עמ' קפב, קפה
כד ע"א רש"י ד"ה לויים בשנים פסוליםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכ
כד ע"א רש"י ד"ה שאני הלכות עבודה דתקיפיןראשית דעת (אטון) עמ' קיא
כד ע"ב01 להשמיע קול אחדמשנת חיים שמות עמ' ג
כד ע"ב03 עד שירתתגור אריה ויקרא פ"ד הערה 8
כד ע"ב06 ילד עד כמה וכו' כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלואשר ליהודה עמ' קכד
כד ע"ב07 עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלואבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' מד
כד ע"ב08 ר' חנינא היה בן שמונים שנה והיה עומד על רגל אחת ואמר חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי עמדה לי בזקנותידברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קמג
כד ע"ב08 אמרו עליו על רבי חנינא שהי' בן שמונים שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
כד ע"ב10 אמר רבי חנינא חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בזקנותידרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' פג
כד ע"ב11 חמין ושמן שסכו לי בילדותישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקטו
כד ע"ב11 חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותימעדני אשר נישואין עמ' סח
כד ע"ב11 חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותיפתח טוב עמ' רעא
כד ע"ב11 חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי עמדו לי בימי זקנותידבר טוב עמ' תמו
כד ע"ב11 חמין ושמן שסכתני אמיבנתיבות האיש עמ' רמד
כד ע"ב11 חמין ושמן שסכתה לי אימיתאומי צביה עמ' קלד
כד ע"ב11 שמן שסכו לי בילדותי עמד לי בזקנותי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' עא
כד ע"ב11 שמן שסכתה לי אמי בילדותי עמדה לי בזקנותיאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קכד
כד ע"ב11 שמן שסכתה לי אמי בילדותיכלי יקר (תשמח) עמ' תרי
כד ע"ב11 שמן שסכתני אמי בילדותי הם שעמדו לי בזקנותיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתיט
כד ע"ב11 שמן שסכתני אמי בילדותי עמדו לי בזקנותיטללי אורות עמ' סא
כד ע"ב12 נתמלא זקנו ראוי להיות ש"ץ ולישא את כפיואור אברהם ויקרא עמ' קמט
כד ע"ב12 נתמלא זקנו ראוי להיות ש"ץפני חיים (פלג'י) עמ' קעג ע"א
כד ע"ב12 נתמלא זקנו ראוי ליעשות ש"צ, תוס' ד"ה נתמלאדרשות מהר"ם חביב עמ' נה
כד ע"ב12 נתמלא זקנו ראוי ליעשות שליח ציבורשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק י אות כז
כד ע"ב12 קטן שנתמלא זקנו ראי ליעשות שליח ציבוראור אברהם - סידור התפילה עמ' שעח
כד ע"ב13 שליח צבור כו' עד שיהא בן עשריםמשנת חיים במדבר עמ' טו
כד ע"ב14 קטן פסול לעבודה בקרבןפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מה, עב
כד ע"ב14 קטן פסול לעבודהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 197, במדבר פכ"ה הערה 45
כד ע"ב15 כהן פחות מבן כ' אי מותר לעבודאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רטו
כד ע"ב20 בכ"ד מקומות נקראו כהנים לוייםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמא
כד ע"ב20 בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויים וזה אחד מהן והכהנים הלויים בני צדוקימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסג
כד ע"ב20 כ"ד פעמים נקראו כהנים לוים וכו'ברית שלום (תעח) דף סז ע"א
כד ע"ב20 כ"ד פעמים נקראו כהנים לוים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תכז
כד ע"ב21 נקראו כהנים לוויםבית ישי - דרשות עמ' תלג
כד ע"ב22 איש וכו' מכאן וכו' קטן פסול לעבודהמשנת חיים במדבר עמ' קצח
כד ע"ב22 איש וכו' קטן פסול לעבודהמשנת חיים דברים עמ' רטו
כד ע"ב22 איש מזרעך לדורותםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצא
כד ע"ב26 מניחין אותו לעבוד עד שיהא בן כ'משנת חיים במדבר מכתב א
כד ע"ב32 אויר כלי חרש טמא וגבו טהור אויר כל הכלים טהור וגבן טמאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קפא ד"ה וזה אני
כד ע"ב33 וגבו טהור ובתוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפב
כד ע"ב33 כלי חרס אינו מטמא מגבוגור אריה במדבר פי"ט אות יח
כד ע"ב36 תוכו ואע"פ שלא נגעגור אריה ויקרא פי"א הערה 137
כד ע"ב רש"י - ואני שמעתי לשון לוים שמשיםעיוני רש"י במדבר עמ' קיח
כה ע"א02 ויהא כלי חרס ומהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קנב
כה ע"א13 תוכו של זה ולא תוכו של אחרגור אריה במדבר פי"ט אות יז
כה ע"א14 ארבעה תוכו כתיביברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קנד
כה ע"א29 גולמי כלי עץ טמאיןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 262, 264
כה ע"א29 גולמי כלי עץ טמאיןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות רכג
כה ע"א29 פשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסא
כה ע"א30 גולמי כלי מתכות טהורין וכו' כל שעתיד וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 32
כה ע"א30 כלי כאשר הוא גולם אין לו שם כליגור אריה שמות פכ"א הערה 293, ויקרא פי"ט הערה 129
כה ע"א30 כלי כאשר הוא גולם אין לו שם כליתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שס הערה 65, תשפז הערה 26
כה ע"א30 לגולם אין שם כליבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 68, 34
כה ע"א33 ואלו הן גולמי כלי עץ וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כה
כה ע"א38 כל שעתיד לשוף כו' אינו מקבל טומאהס' ג' תמוז תשנד עמ' ר
כה ע"א רש"י - פירוש צמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
כה ע"א רש"י - כלים שאינם של חרס קרוים כלי שטף ע"ש שיש להם טהרה במקוהגור אריה במדבר פל"א הערה 79
כה ע"א רש"י - ללמוד על הכלי שיקבל טומאה מן האויר אע"פ שלא נגע בו השרץגור אריה ויקרא פי"א הערה 152
כה ע"ב10 וכל מעשה עיזים, לרבות קרנים וטלפיםעיוני רש"י במדבר עמ' תקסג
כה ע"ב14 שקדים מרים ושקדים מתוקיםלקוטי שיחות חל"ג עמ' 194
כה ע"ב16 שקדים הם מרים בקטנותםפרדס המלך (תשסט) אות תקל
כה ע"ב16 ת"ר שקדים המרים גדולין פטורים ממעשר, ובתוס' מפני שמרים ביותרכרם חמד (תשסו) עמ' קכו
כה ע"ב27 האחין השותפין כשחייבים בקלבון וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יג
כה ע"ב רש"י ד"ה הואיל ולכבוד עשוייןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שיא
כה ע"ב תוס' ד"ה מכללמקראי קדש (תשנג) עמ' רנ
כו ע"א תוס' ד"ה בשהחמיץמשנת חיים דברים עמ' שכד
כו ע"א תוס' ד"ה וטעמאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עח
כו ע"ב06 מיא יקירי פירי קפיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עט
כו ע"ב23 כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף ער
כו ע"ב24 יו"ט שחל להיות בשבת תוקעין שש תקיעותאבן יהושע עמ' 5
כו ע"ב25 כיצד מבדילין המבדיל בין קודש לקודשתורה אור (באנדי) עמ' תמה
כו ע"ב34 יו"ט שחל להיות באמצע שבתדעת שבת עמ' רפו
כו ע"ב רש"י - והבדלה דכתיבה באורייתא בקודש וחול כתיבאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלא
כו ע"ב תוס' ד"ה הכאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
כז ע"א01 בהמה בב' סימנים קנה וושטשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמט
כז ע"א01 החילוק שבין עוף לבהמה, וחדא"ג מהרש"א - הבהמה וכו' מחומר גס וכו' בב' סימנים כו' עופות שנבראו מרקק צריך זיכוך בסימן א'תורת מנחם ח"ג עמ' 48
כז ע"א01 השוחט א' בעוף ושניים בבהמה כו' אומר עד שישחוט את הוורידיןלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1294, ח"ז עמ' 69
כז ע"א01 עוף ניתר בסימן אחדשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמט {איידי דזוטרא חיותא קליל טפי}
כז ע"א01 עופות די להם בשחיטת סימן אחדאגרא דכלה ח"א עמ' קז
כז ע"א01 שני סימנים בבהמה וחיה, ובעוף סימן א'נטריקן (תשעד) עמ' קיא
כז ע"א02 ברוב שחיטת סימן אחד כשר העוף שנשחטגור אריה ויקרא פ"ה אות יב
כז ע"א02 השוחט רוב סימניםמפניני הרב עמ' תיג
כז ע"א02 סגי לשחוט רוב הסימניםפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה מב
כז ע"א03 השוחט את העוף צריך לשחוט את הוורידיןשערי תשובה אגה"ת אות כט
כז ע"א03 עד שישחוט את הוורידיןבני יששכר ח"ב דף קט ע"ב
כז ע"א03 ר"י אומר עד שישחוט את הוורידיןאגרא דכלה ח"א עמ' תקבב
כז ע"א04 שחיטת בעוף חצי סימן אסור וחוט השערה יותר מותראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קה
כז ע"א06 השוחט דיעבד אין לכתחלה לא וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצד {בעוף לכתחילה צריך שני סימנים}
כז ע"א06 השוחט וכו' שנים בבהמה לכתחלה לא עד כמה לשחוט וליזולגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיג
כז ע"א10 כמ"ש סימן, א"ר כהנא מנין לשחיטה שהיא מן הצואר וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
כז ע"א11 מנין לשחיטה מן הצואראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שלד
כז ע"א11 מנין לשחיטה שהיא מן הצואר וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' צח
כז ע"א11 מנין לשחיטה שהיא מן הצוארשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלא, רלב
כז ע"א11 מנין לשחיטה שהיא מן הצווארודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קכט
כז ע"א11 שחיטה מן הצואר מנין וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכד
כז ע"א11 שחיטת בהמה מן הצואר - ממקום ששח חטהואחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ט אות א עמ' מא {ענין של דיבורים}
כז ע"א12 ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטהותורת חיים עה"ת עמ' קנט {נקט לשון טהרה, כי עיקר השחיטה כדי שתצא נשמת הבהמה בטהרה ולא יטמאה מלה"מ}
כז ע"א12 ושחט במקום ששח חטאהושמלת אליעזר ח"ב עמ' רנ
כז ע"א12 ושחט ממקום ששח חטהו, ורש"י ד"ה הטהו - טהרהוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכ
כז ע"א12 ממקום ששח הטהודובר שלום (תשסג) אות קנד
כז ע"א12 ממקום ששח חטהופירושי ראשונים
כז ע"א13 חטהו לישנא דדכויי דכתיב וחטא את הביתלקוטי שיחות חי"א עמ' 198
כז ע"א18 שהייה דרסה חלדה והגרמה ועיקורשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק ד
כז ע"א19 ה' הלכות שחיטה הלכה למשה מסיניולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכה
כז ע"א19 חמשה דברים הפוסלים את השחיטהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' מד
כז ע"א19 חמשה דברים הפוסלים את השחיטהויגד יעקב עמ' סא
כז ע"א21 דלא לישוי גיסטרא, ורש"ימשנת חיים ויקרא עמ' קלז
כז ע"א22 וזבחת, ממקום שזב חתהומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפה
כז ע"א29 ושחט במקום שסח - חטהושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שמד, תמט
כז ע"א29 ממקום שסח חטהואמרי פנחס השלם - שער סדר היום סי' סד
כז ע"א42 הראש שכבר הותז, ותוס'משנת חיים ויקרא עמ' צח, קלז
כז ע"א42 מנין לרבות את הראש שכבר הותז שנאמר וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קעד
כז ע"א רש"י - בנתחים הנפשטים משמעגור אריה ויקרא פ"א הערה 329
כז ע"א רש"י - ובכלל הפשטה אינוגור אריה ויקרא פ"א הערה 329
כז ע"א רש"י ד"ה דלא לישוויה גסטראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ל
כז ע"א רש"י ד"ה וקרא למאי אתיאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תפט
כז ע"ב02 חופה את הפדר על בית השחיטהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצב
כז ע"ב04 תניא זאת תורת הבהמה והעוף, וכי באיזה תורה שוותה בהמה לעוףכרם חמד (תשסו) עמ' צא
כז ע"ב11 יש מצות שחיטה לעוף מהתורהשמלת אליעזר ח"א עמ' רצ, ח"ב עמ' לג
כז ע"ב24 לחייבו שני סימנין אי אפשרגור אריה ויקרא פ"ה הערה 80
כז ע"ב27 דגים אינם טעונים שחיטהגור אריה בראשית פ"ז הערה 72, ויקרא פי"א הערה 33
כז ע"ב27 דגים אינן צריכים שחיטה ובאסיפה סגישמלת אליעזר ח"א עמ' ד, ח"ב עמ' רמט
כז ע"ב27 דגים אסיפתן היא טהרתן והתרתןעירין קדישין השלם עמ' תרמו
כז ע"ב27 דגים אסיפתן זו היא טהרתןעקבי אבירים (תשסה) עמ' פז
כז ע"ב27 דגים אסיפתן מטהרתןאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' טז אות א, דרשות סי' ט אות א
כז ע"ב27 דגים באסיפה בעלמא סגי להומדבר קדש בראשית ח"א עמ' יט
כז ע"ב27 דגים דלאו בני שחיטה נינהו מנלן וכו'שבח נעורים עמ' קיז
כז ע"ב27 דגים הכשרם בולא כלוםאדיר במרום ח"א פ' רצד
כז ע"ב27 דגים וכו' באסיפה בעלמא סגי להו וכו' אר"י וכו' אין שחיטה לעוף מה"ת וכו' ר"א הקפר וכו' מד"ס וכו' רבי אומר וכו' מלמד שנצטווה משה וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1294
כז ע"ב27 דגים אין להם שחיטהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 151, באר ו הערה 1205
כז ע"ב32 התם לא כתיבא אסיפה במקום שחיטה דאחריני הכא כתיבא וכו'מגילת סמנים עמ' נח
כז ע"ב33 אסיפה במקום שחיטהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 206
כז ע"ב34 בהמה בעי שני סימנים ולא עוףאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ט אות א עמ' מא
כז ע"ב34 בהמה הוכשרה בב' סימנים דגים בלא כלום עוף בסימן אחד וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קז
כז ע"ב34 בהמה וכו' דגים וכו' עוף שנברא מן הרקק וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1295, חכ"ה עמ' 12
כז ע"ב34 בהמה וכו' הכשרה בשני סימנים, דגים וכו' הכשירן בולא כלום, עוף וכו' הכשרו בסימן אחדתורת חיים עה"ת עמ' קנז-קנח {השחיטה מונעת הטומאה מלחול, וכל מין צריך שיעור שחיטה לפי עניינה}
כז ע"ב34 דגים שנבראו מן המים הכשירן בלא כלוםדרשות מנחת יצחק עמ' שג
כז ע"ב34 בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים דגים שנבראו מן המים הכשירן בולא כלום עוף שנברא מן הרקק הכשרו בסימן אחדימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכא
כז ע"ב34 בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימניםבי חייא ח"א עמ' כו, ח"ב עמ' סז
כז ע"ב34 בהמה שנבראת מן היבשהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לג
כז ע"ב34 בהמה שנבראת מן העפר צריכה ב' סימנין וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש עא אות ב
כז ע"ב34 דרש עובר גלילאה בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בב' סימנים וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קמ
כז ע"ב35 העוף נברא מהרקקאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסב
כז ע"ב35 מן הרקק נבראוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ב
כז ע"ב35 מן הרקק נבראוטוב טעם בראשית עמ' כו
כז ע"ב35 עוף שנברא מן הרקק הכשרו בסי' אחדברית שלום (תעח) דף צג ע"ג
כז ע"ב35 עוף שנברא מן הרקק הכשרו בסי' אחדברית שלום (תשסח) עמ' תקצט
כז ע"ב35 עוף שנברא מן הרקק וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק כ
כז ע"ב35 עופות מן הרקק נבראומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כט
כז ע"ב35 עופות מן הרקק נבראותורת יחיאל בראשית עמ' נא
כז ע"ב35 עופות נבראו מן הרקקאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קטו
כז ע"ב36 תדע שהרי עופות יש להן קשקשת ברגליהם כדגיםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 168
כז ע"ב37 ישרצו המיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ע
כז ע"ב37 כתוב אחד אומר ישרצו המים וכתיב וייצר ה' אלקים מן האדמהויגד יעקב עמ' תרז
כז ע"ב38 וכתיב וייצר ה' אלהים מן האדמה וכו' קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש וכו'כתב סופר אגדות כאן
כז ע"ב39 אמר לו מן הרקק נבראו א"נ מן המים נבראויוסף לקח כרך א ח"א עמ' ז
כז ע"ב39 שרצים מן הרקק נבראואמרות ה' השלם ח"א עמ' עט-פ
כז ע"ב40 ראה תלמידים מסתכלים זה בזהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
כז ע"ב41 ולמה הביאן אל האדם לקרות להן שםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' מא
כז ע"ב41 לאויבי דחיתי בקשטל חיים (פרידלנדר) עמ' שכה
כז ע"ב41 לאלו דחית בקשמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' צז
כז ע"ב44 אין שחיטה לעוף אבל צריך נחירהאור אברהם ויקרא עמ' שנ
כז ע"ב44 אין שחיטה לעוף מה"ת שנא' ושפך וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קנג
כז ע"ב44 אין שחיטה לעוף מה"תאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסח
כז ע"ב44 אין שחיטה לעוף מן התורה - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' שמז
כז ע"ב44 אין שחיטה לעוף מן התורהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנו
כז ע"ב44 אין שחיטה לעוף מן התורהשרגא המאיר על התורה עמ' שד
כז ע"ב44 אם יש שחיטה לעוף מה"תמטה יששכר עמ' עח
כז ע"ב45 מה בהמה בשחיטה אף חיה בשחיטהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלג
כז ע"ב47 סימן נתנבל דם במליקה, מיתיבי השוחט ונתנבלה בידו וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
כז ע"ב49 נחירתן היינו שחיטתןים שמחה עמ' שנט
כז ע"ב רש"י - אלא הפדר למה ליגור אריה ויקרא פ"א הערה 331
כז ע"ב רש"י - רקק שיש בה מים ויבשהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 168
כז ע"ב רש"י - רקק שיש בה מים ויבשהנצח ישראל (הרטמן) עמ' שצא הערה 88
כז ע"ב תוס' ד"ה תדענזר הקדש ח"א עמ' קמ
כח ע"א08 אך כאשר יאכלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שז
כח ע"א08 ר"א הקפר ברבי אומר מת"ל כאשר יאכל את הצבי ואת האילכתנות אור עמ' תקעה
כח ע"א09 וכי מה למדנו מצבי ואילגור אריה דברים פי"ב אות כט
כח ע"א10 מקיש צבי ואיל לפסולי המוקדשין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"א
כח ע"א13 אין שחיטה לעוף מן התורהשבח נעורים עמ' קיח
כח ע"א15 וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' , רס
כח ע"א15 וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה בעל פה הלכות שחיטהשמלת אליעזר ח"א עמ' רצ, שפח, ח"ב עמ' לב, רכז, רל, רלב, רלה
כח ע"א15 וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיג
כח ע"א15 וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על פה על רוב א' בעוף ועל רוב ב' בבהמהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רכט
כח ע"א15 וזבחת כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על רוב א' בעוףחיי נפש ח"ג עמ' קנג
כח ע"א15 רבי אומר וזבחת וכו' מלמד שנצטווה משה על הושט וכו'טוב ירושלים דברים פי"ב פסוק כא
כח ע"א15 רבי הוא וכו' שנצטווה משה וכו' ועל רוב אחד בעוף וכו'חיי נפש ח"ד עמ' תנב
כח ע"א16 היכן מצינו שנצטוה משה על השחיטה, מלמד שנצטוה על פהשם עולם (תשסו) עמ' י
כח ע"א16 הלכות שחיטה וכו' נכללין בקרא וכו'פחד יצחק פסח מאמר לו
כח ע"א16 מלמד שנצטוה משה בע"פ בהלכות שחיטהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכב
כח ע"א16 מלמד שנצטוה משה בע"פ בהלכות שחיטהגור אריה שמות פט"ו הערה 184, דברים פ"ה אות ד
כח ע"א16 מלמד שנצטוה משה על רוב אחד וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיב
כח ע"א16 מלמד שנצטווה משה על הושטאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רסג
כח ע"א16 נצטוה משה על רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מד
כח ע"א16 שנצטוה משה וכו'משנת חיים דברים עמ' מז, רס
כח ע"א19 רב אדא בר אהבה ס"ל דשחיטה בושט ולא קנהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנח
כח ע"א20 ר"נ סבירא ליה או ושט או קנהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסו
כח ע"א22 סימן שחט חצאין גרגרת פנימה דחטאת העוף, מיתיבי שחט וכו'מגילת סמנים עמ' קיט-קכ
כח ע"א29 כל ספק בשחיטה פסולהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
כח ע"א31 שני חצאי סימנים בעוףנטריקן (תשעד) עמ' קיא
כח ע"א35 שחט חצי גרגרת ושהה בה כדי שחיטה אחרת וגמרה שחיטתו כשרהלחמי תודה דף רנו ע"א
כח ע"א45 במליקה חותך סימן א'נטריקן (תשעד) עמ' קיב
כח ע"א48 ההוא בר אווזא דממסמס קועיה דמאנטריקן (תשעד) עמ' קיב
כח ע"א49 ממסמס קועיה ורש"י ותוס'תפארת ראובן עמ' פט
כח ע"א49 ממסמסהכתב והקבלה במדבר פכ"ה פסוק ד
כח ע"א רש"יבנין אפרים עמ' קנא [הלכה]
כח ע"א תוס' ד"ה אתא וכו' ממסמס קועיא לענין דרסהנטריקן (תשעד) עמ' קיב
כח ע"א תוס' ד"ה רבידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמח
כח ע"א תוס' סד"ה אתאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לא ע"ב
כח ע"ב01 דלמא במקום נקב קשחיט ורש"י ותוס'תפארת ראובן עמ' נח, פט
כח ע"ב06 חכים ברי בטריפות כר' יוחנןצמח צדקה עה"ת עמ' פו
כח ע"ב08 עד שישחוט את הורידין וכו' להוציא מהן דםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנה
כח ע"ב09 ואם לא עשה כן צריך לחתוך את העוף אבר אבר בין לצלי בין לקדירהשערי תשובה אגה"ת אות כט
כח ע"ב16 לנקבן בשעת השחיטהשערי תשובה אגה"ת אות כט
כח ע"ב33 האם מחצה על מחצה כרובחכמת התורה תצוה עמ' קעג
כח ע"ב33 מחצה על מחצה כרוב וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיב
כח ע"ב33 מחצה על מחצה כרוב הכי אמר ליה רחמנא למשה, לא תשייר רובא וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 339
כח ע"ב34 גבי שחיטה בעינן רוב משום דאי אפשר לצמצם, ותוס' ד"ה לפי שא"אכסף נבחר (מרגליות) עמ' צג
כח ע"ב39 חצי אחד בעוף וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' קפד, קפז
כח ע"ב39 סימן חצי קטינא גרגרת פגימה, תנן חצי אחד בעוף וכו'מגילת סמנים עמ' קכ
כח ע"ב42 אי אפשר לצמצםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמא, תתשעז
כח ע"ב42 חלקו לשנים והן שוין שניהם טמאין לפי שא"א לצמצםלקוטי שיחות ח"ז עמ' 70, חי"ג עמ' 111
כח ע"ב42 לפי שאי אפשר לצמצםמכשירי מצוה עמ' קלה
כח ע"ב רש"י - חכים יוסף ברי בטריפות, דשדר ליה שמואל תליסר גמלי וכו' ל"א כרבי יוחנן בכל מיליגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמה
כח ע"ב תוס' ד"ה אתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קז
כח ע"ב תוס' ד"ה אתא - ניקב זה בלא זה כשרשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות מב
כח ע"ב תוס' ד"ה לפי - בשחט מחצה איכא ג' ספיקי, ובהא פליגי רב ורב כהנא במחצה על מחצה אי כרוב אי כמיעוט, דלמ"ד מחצה כרוב יש ב' ספיקות להתיר ולאידך הוי ב' ספיקות לאיסורערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנח
כח ע"ב תוס' ד"ה לפי שא"א לצמצם וכו'ברית שלום (תעח) דף מג ע"ב
כח ע"ב תוס' ד"ה לפי שא"א לצמצם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רעו
כח ע"ב תוס' ד"ה לפי שאי אפשר לצמצם - אפילו בידי אדם נמי אי אפשר לצמצםלחמי תודה דף קסח ע"א
כח ע"ב תוס' ד"ה לפימכשירי מצוה עמ' קלה
כח ע"ב תוס' ד"ה לפימשנת חיים שמות עמ' שלב
כט ע"א10 דבעינן רוב הנראה לעיניים וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק מז
כט ע"א22 רובו של אחד כמוהוערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצא
כט ע"א23 הכש פשח סימן, אמר רב הושעיא חדא בחולין וכו'מגילת סמנים עמ' קכ
כט ע"א39 אא"ב בחולין שפיר אא"א בקדשים אמאי פליגי רבנן עליה הוא עצמו לדם הוא צריךצפנת פענח (תשסו) עמ' רפד
כט ע"א41 השוחט ב' ראשין כאחד שחיטתו כשרה וכו' בחולין אפילו לכתחלה נמימכשירי מצוה עמ' רלט
כט ע"א43 אין שנים שוחטין זבח אחדחכמת התורה שמיני עמ' רי
כט ע"א43 שלא יהיו שנים שוחטים זבח אחדדרשות יעב"ץ עמ' לד, מה
כט ע"א43 תזבח שלא יהיו שנים שוחטים זבח אחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריד
כט ע"א43 תזבחהו שלא יהא שנים שוחטיןעצי חיים - מועדים עמ' רצה
כט ע"א44 תזבחהו שלא יהא אחד שוחט ב' זבחיםמכשירי מצוה עמ' רלט
כט ע"א44 תזבחהו שלא ישחוט שני ראשין כאחדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסג
כט ע"א47 הביאו לו את התמיד קרצו ומירק אחר שחיטתו על ידוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' לה
כט ע"א48 ומירק אחר שחיטה על ידו - תוס'אור אברהם - תשובה עמ' מו
כט ע"א תוס' ד"ה א"כ - ת"ל דאין שנים שוחטים זבח אחרגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעט
כט ע"א תוס' ד"ה איש - כאן לא ממעטינן רק כל הקהל או רובו ואלו גבי עיר הנדחת נמי איכא איש למעט וממעטינן רק שבט או רובוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שלד
כט ע"ב05 ומאחר דאפי' בדרבנן ליכאפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קמא עמ' קפ
כט ע"ב06 מצוה למרק (ורש"י ותוס')לחמי תודה דף קכו ע"ב
כט ע"ב08 ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוףלחמי תודה דף קסח ע"א
כט ע"ב09 גם למ"ד אין שחיטה אלא לבסוף אם התחיל נכרי פסולפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה נח, עג
כט ע"ב09 שחט עכו"ם סימן א' וסימן א' ישראלגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנט
כט ע"ב14 שכן עשה בו מעשה חטאת העוףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קב
כט ע"ב15 בסימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים חייב אשחוטי חוץערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
כט ע"ב37 אי קשיא לי הא קשיא לי למ"ד אינה לשחיטה אלא בסוף וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סה ע"א
כט ע"ב41 אמר רב יוסף תרי גברי בחד זיבחא קאמרת וכו'לחמי תודה דף רנה ע"א
כט ע"ב רש"י - בסימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים חייב אשחוטי חוץ זה איירי בעוףערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
כט ע"ב תוס' ד"ה אם כן הו"ל עבודה באחר וכו'לחמי תודה דף רנו ע"ב
כט ע"ב תוס' ד"ה אתאתורה אור (באנדי) עמ' שסז
כט ע"ב תוס' ד"ה כגון ששחט סימן אחד בחוץ וכו' (ובמהרש"א)לחמי תודה דף רנה ע"ב
ל ע"א אבל חכמים אומרים ב' שוחטים זבח אחדמכשירי מצוה עמ' רמ
ל ע"א מדמי פסח מי אדחי, וכ"ת בעי העמדה והערכה, והתנן שחט ב' או רוב ב' ומפרכסת, הרי היא כחיהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסב
ל ע"א שחט שנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה לבל דבריהנטריקן (תשעד) עמ' קיב
ל ע"א השוחט בשנים ושלשה מקומות שחיטתו כשרה וכו' ותוס' שםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' לד
ל ע"א רש"י - קדשי מזבח שנשחטו יוצאין לחולין על ידי פדיון אם אינם ראוים לקרבן, דכיון שנשחטו אין מום גדול מזהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסב
ל ע"א תוס' ד"ה מדמי - ממה נפשך אידחי גם מדמי פסח דאם לאחר פדיון גומר שחיטתו הוי ליה חולין בעזרה ואסורה באכילהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שסה
ל ע"ב21 החליד במיעוט סימניםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מו
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 228
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמא
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךויגד יעקב עמ' תרטז
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת שמיני
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכא
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1294, 1112, חי"ז עמ' 421, חי"ט עמ' 206, חכ"ג עמ' 99, חכ"ז עמ' 271, חכ"ט עמ' 484
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךלקוטי שיחות חל"א עמ' 181
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רו
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמח-רמט
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךשפע טוב (טייטלבוים) עמ' פז
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךתורת מנחם ח"ג עמ' 48, ח"ה עמ' 159, ח"ח עמ' 230, חי"ד עמ' 257, חט"ו עמ' 165
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךתורת מנחם חל"ו עמ' 136
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךתורת מנחם חלק לד עמ' 256
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךתורת מנחם חנ"ח עמ' 86
ל ע"ב34 אין ושחט אלא ומשךשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלא
ל ע"ב37 רבא בדק גירא ושחט עופא בהדי דפרחיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תקמו
ל ע"ב37 רבא בדק גירא לר"י וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' רנב
ל ע"ב37 רבא הוה בריק ליה גירא לר' יונה בר תחליפא ושחט בה עופא בהדי דפרח ודלמא עביר חלדה חזינן גידפי דמיפרמישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קד
ל ע"ב37 רבא הוי בדיק גיראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ת
ל ע"ב38 ושחט בה עופא בהדי דפרחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קז
ל ע"ב38 שדי גירא ושחיט עופא בהדי דפריחפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעה
ל ע"ב38 שחט עופא בהדי דפרחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' צח
ל ע"ב רש"י ד"ה תיקוגבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ה
ל ע"ב תוס' ד"ה החליד במיעוט סימנין מהועטרת חן ח"ב עמ' קנג
ל ע"ב תוס' ד"ה החליד - אי נימא דאין שהייה פוסלת במיעוט קמא לא משכחת שהייה בעוף אלא מדרבנןערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסו, תתשסח
ל ע"ב תוס' ד"ה החליד - תוספתא דס"ל יש שהייה במיעוט קמאערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסח
לא ע"א30 נפלה סכין ושחטה אע"פ ששחטה כדרכה פסולהלמדנות (תשנח) פ' ראה אות קיב
לא ע"א30 נפלה סכין ושחטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ת
לא ע"א30 נפלה סכין ושחטהחלקו של יוסף (אמאדו) דף לט ע"א
לא ע"א30 נפלה סכין ושחטהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 96
לא ע"א30 סכין שנפלה ושחטהטיול בפרדס ח"ב עמ' רצד, שיד
לא ע"א33 טעמא דנפלההכתב והקבלה בראשית פי"ז פסוק יג
לא ע"א34 כוונה בשחיטת חוליןאור אברהם בראשית עמ' רעח
לא ע"א36 זרק סכין וכו' והלכה ושחטהמשנת חיים דברים עמ' רס
לא ע"א47 נדה שנאנסה וטבלה וכו' טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכו
לא ע"א47 נדה שנאנסה וטבלה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקעא
לא ע"א49 טבילת ידים לקודש בעי כונהפני חיים (פלג'י) עמ' רמה ע"ב
לא ע"א50 עון כרת הותר עון מיתה לאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפב
לא ע"א51 א"ל בעלה חולין הן וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ד
לא ע"א51 וחולין לא בעי כוונה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצב, שצח
לא ע"א51 חולין א"צ כוונהנפש הרב עמ' שטו
לא ע"א51 לחולין לא בעי כונה, אבל לתרומה שהיא קודש, בעי כונהפני חיים (פלג'י) עמ' רמה ע"א, רסא ע"ב
לא ע"א51 מקוה לא בעי כוונה ונדה שטבלה בלי כוונה טהורהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יב
לא ע"א53 דלמא ביושב ומצפה אימתי יתלש הגלאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצה
לא ע"א רשב"א - סגי ברצון נותן המים להכשירפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה ק
לא ע"ב16 טבל ולא הוחזק כאילו לא טבלמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' מח
לא ע"ב16 טבל ולא הוחזק כאלו לא טבלראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות א
לא ע"ב36 מדגלי רחמנא גבי קדשים מתעסק וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצה
לא ע"ב39 בהא זכנהו ר' נתן לרבנן, מי כתיב וחתכת וזבחת כתיב וכו'לחמי תודה דף קסז ע"א
לא ע"ב42 ה"ד נדה שנאנסה וטבלה אילימא דאנסה חברתה ואטבלה וכו'מכשירי מצוה עמ' קיז
לא ע"ב42 היכי דמי נדה שנאנסה וטבלה אילימא דאנסה חברתה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רס-רסא
לא ע"ב43 אשה שהפילוה למים הוי טבילה בלא כונהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה עט
לא ע"ב49 אמר רבא שחט פרהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קל
לא ע"ב49 שחט פרה אדומה עם בהמה אחרת כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קסג
לא ע"ב49 שחט פרה ושחט בהמה אחרת עמה לרברי הכל פסולה וכו'לחמי תודה דף קסו ע"א
לא ע"ב תוס' ד"ה הואמי רביעית סי' קנח סעיף ז סק"ג סק"ד וסק"ח [הלכה]
לא ע"ב רשב"א ד"ה פירותגור אריה ויקרא פי"א הערה 214
לב ע"א01 נשחטה בהמה אחרת עמה לרבי נתן פרה פסולה בהמה כשרהמכשירי מצוה עמ' רלט
לב ע"א04 ושחט אותה אמר רחמנא ולא אותה וחבירתה וכו'זכור לדוד עמ' יג
לב ע"א04 לרבי נתן איצטריכא ליה וכו' ובמהרש"אמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ד ע"א
לב ע"א04 סד"א ושחט אותה אמר רחמנא ולא אותה וחבירתה וכו'מכשירי מצוה עמ' כד, רמ, רמז
לב ע"א05 אותה ולא אותה וחברתהמנחת מרדכי עמ' רמח
לב ע"א27 השוחט בסכין רעה אפי' כל היוםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קז
לב ע"א30 שהה במיעוט סימנים, תיקוערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסו
לב ע"א34 שחט את הוושט וכו' נבלה וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 69
לב ע"א34 שחט את הוושט ופסק את הגרגרת וכו' והודה לו רבי עקיבאבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נא
לב ע"א39 כלל א"ר ישבב וכו' כל שנפסלה בשחיטתה נבלה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' פה
לב ע"א40 כל שנפסלה בשחיטתה נבילהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכב
לב ע"א40 כל שנפסלה בשחיטתה נבלהשערי תשובה שער ג אות צו
לב ע"א42 והודה לו רבי עקיבאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קפג
לב ע"א רש"י ד"ה במיעוט סימניםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א
לב ע"א רש"י ד"ה במיעוטגבורות אליהו יו"ד סי' ו אות ה
לב ע"א רש"י ד"ה קמ"למכשירי מצוה עמ' רמב
לב ע"א תוס' - נבילה חל גם על טריפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נו, קמא, ריח
לב ע"א תוס' ד"ה אבל פרהמכשירי מצוה עמ' כד, רמז
לב ע"א תוס' ד"ה אבלגור אריה ויקרא פט"ז הערה 127
לב ע"א תוס' ד"ה ורמינהו מיירי לאחר שחיטה מדתני כל שאין כמוה חיהנטריקן (תשעד) עמ' ע
לב ע"א תוס' ד"ה ורמינהוטבעות זהב ח"א דף סד ע"ד [הלכה]
לב ע"א תוס' ד"ה ורמינהו - מאי טעמא נקט כל שאין כמוה חיהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמג
לב ע"ב נקובת הושט ששחטה הוי נבלה וכו' שחטה במקום חתךערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסח
לב ע"ב כמאן דמנחא בדיקולא דמיאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיט
לב ע"ב בני מעיים כמאן דמנחא בדיקולאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכט
לג ע"א07 ש"מ מדר"ל מזמנין לישראל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בני מעייםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ד
לג ע"א07 ש"מ מדרשב"ל מזמנין ישראל על בני מעיים ואין מזמנין גוים על בני מעיים וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קפג
לג ע"א08 אין מזמנים עכו"ם על בני מעייםנטריקן (תשעד) עמ' קעח
לג ע"א08 אין מזמנין לגוי על בני מעיםחקל יצחק (תשסג) עמ' רמח, רמט
לג ע"א08 אין מזמנין נכרי על בני מעייםדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק נ פסוק טז
לג ע"א08 אין מזמנין עכו"ם על בני מעיים מ"ט ישראל דבשחיטה תלי' מלתא וכו' מי איכא מידי וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' לג
לג ע"א08 אין מזמנין עכו"ם על בני מעייםלחמי תודה דף קפד ע"ב, ר ע"ב
לג ע"א08 ואין מזמנין גוים על בני מעייםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קעא
לג ע"א08 מזמנים ישראל על בני מעיים ואין מזמנין נכרידרשות שמן רוקח עמ' תקא
לג ע"א08 מזמנים ישראל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' צא, צד
לג ע"א08 מזמנים ישראל על בני מעים ואין מזמנים גוי על בני מעים וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לד
לג ע"א08 מזמנין ישראל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בני מעייםאבן יהושע עמ' 32
לג ע"א08 מזמנין ישראל על בני מעייםבנין שאול עמ' קנה
לג ע"א10 ישראל דבשחיטה תליא מילתא וכו' גוי וכו' כאבר מן החי דמודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' יב
לג ע"א10 מפרכסת כשירה לישראל ואסורה לעכו"ם משום אבר מן החייד דוד (אופנהיים) עמ' פג {ריאה שהוציאה מן הבהמה בעודה מפרכסת}
לג ע"א10 מפרכסת לישראל שרי ולגוי אסורבנין שאול עמ' קנב
לג ע"א10 מפרכסת שרי לישראל ואסור לבן נחכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכ
לג ע"א11 לב"נ מפרכסת אסור משום אבר מן החיערבי נחל (תשסד) עמ' תצ
לג ע"א11 מפרכסת אסור לבני נח משום אבר מן החיכרם חמד (תשסו) עמ' יא
לג ע"א11 מפרכסת אסורה לבני נח ומותרת לישראלאור אברהם בראשית עמ' רכג, רלא, רפב
לג ע"א11 מפרכסת אסורה לבני נחאור אברהם ויקרא עמ' שמט
לג ע"א11 האם מפרכסת אסורה לגוידברי מנחם (היימליך) עמ' רא
לג ע"א11 האם מפרכסת אסורה לגויאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנב
לג ע"א11 מפרכסת לבני נחברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג {וכן לישראל קודם מתן תורה}
לג ע"א11 בן נח אסור במפרכסתבנין שאול עמ' קנב {לכן בן פקועה אסור לב"נ}
לג ע"א11 בן נח אסור במפרכסתילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשעא
לג ע"א11 עובדי כוכבים דבנחירה סגי להו וכו' כאמה"ח דמישם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מו
לג ע"א13 אמר רב פפא הוה יתיבנא קמיה דרב אחא בר יעקב וכו'מגילת סמנים עמ' טו
לג ע"א14 ובעי דאימא ליה מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורמכשירי מצוה עמ' קסד
לג ע"א15 ליכא מידיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יז, תמד
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' א, קנו, ח"ב עמ' קפט, רו, שדמ
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולב"נ אסוראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' ריז, שפז
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולגוי אסורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כב
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסורבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 550
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורגור אריה בראשית פל"ז אות ט, שמות פכ"א הערה 460, 624, ויקרא פ"א הערה 387, דברים פכ"א הערה 57
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורחמודי צבי מועדים עמ' מו
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורלחמי תודה דף קפד ע"ב, קצט ע"א
לג ע"א15 מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם מותרמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קו ע"א
לג ע"א15 מי איכא מידי דלעכו"ם אסורחקל יצחק (תשסג) עמ' קי
לג ע"א15 מי איכא מידי דשרי לישראל ואסיר לבני נחערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסה
לג ע"א15 מידי דשרי לישראל ואסור לב"נמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יז
לג ע"א16 דאמינא הא טעמא קאמרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ב
לג ע"א18 חותך כזית בשר מבית השחיטהתיבת גמא (תשסז) עמ' כג
לג ע"א20 וממתין לה עד שתצא נפשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' א
לג ע"א21 א' ישראל וא' נכרי מותרין בו דמי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רל
לג ע"א24 בהמה טהורה ששחטה ישראל וחתכה בעודה מפרכסתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיט
לג ע"א24 הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית השחיטה וכו' ומניחו עד שתמותחמודי צבי מועדים עמ' י, נא, תס
לג ע"א24 הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית השחיטה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תמ
לג ע"א24 הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית השחיטה קודם שתצא נפשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפד
לג ע"א24 הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית שחיטתה של בהמה וכו'מגילת סמנים עמ' קכא-קכב
לג ע"א24 הרוצה שיבריא חותך כזית בשרתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ס
לג ע"א24 הרוצה שיבריא חותך כזית מבית השחיטה וכו'חמודי צבי שמות עמ' לח
לג ע"א24 הרוצה שיבריא יחתוך וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קנב, ח"ב עמ' קפט
לג ע"א28 השוחט ולא יצא מהן דםמי רביעית סי' קנח סעיף ד, סקי"א [הלכה]
לג ע"א28 השוחט בהמה וחיה ולא יצא דם, כשריםשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיא
לג ע"א28 השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם כשרים וכו'הר המוריה עמ' קפט
לג ע"א33 ידים שניותמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"ז [הלכה]
לג ע"א35 חיה בקדשים מי איכאמשנת חיים בראשית עמ' קמד
לג ע"א44 חיבת הקודש מכשיראמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה
לג ע"א רש"י - אסור לאכול מבהמה שנשחטה כ"ז שמפרכסתגור אריה שמות פכ"א הערה 624
לג ע"א תוס' - אבר מן החי מטמאים לא הותר לישראלתיבת גמא (תשסז) עמ' רלה
לג ע"א תוס' ד"ה א' עכו"םאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שיז
לג ע"א תוס' ד"ה אחד - בן נח בעינן נמי כזיתתיבת גמא (תשסז) עמ' כג, צג
לג ע"א תוס' ד"ה אחד - כשיש טעם לא אמרינן מי איכא מידיתיבת גמא (תשסז) עמ' כט, רלה
לג ע"א תוס' ד"ה אחד - מ"מ אסירא ליה משום טמאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כג
לג ע"א תוס' ד"ה אחד - ר"ל לית ליה האי כללא מי איכא מידיתיבת גמא (תשסז) עמ' כא
לג ע"א תוס' ד"ה אחד (אבמה"ח בטמאים)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רו
לג ע"א תוס' ד"ה אחד (לב"נ יש שיעור כזית)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' י, רכז
לג ע"א תוס' ד"ה אחד (ליכא מידי במצוות)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לא, ריד
לג ע"א תוס' ד"ה אחד נכריחמודי צבי בראשית עמ' סח, צד
לג ע"א תוס' ד"ה אחד עובד כוכביםתורה אור (באנדי) עמ' שע
לג ע"א תוס' ד"ה אחד עכו"ם דבמידי דאסור בלא"ה לישראל לא שייך מי איכא מידי ע"שדרושים ואגדות חתם סופר עמ' יט
לג ע"א תוס' ד"ה אחד עכו"ם ואחד ישראלבנין שאול עמ' קלז
לג ע"א תוס' ד"ה אחדברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כה, ס
לג ע"א תוס' ד"ה אחדדגלי יהודה דרוש א אות טז
לג ע"א תוס' ד"ה אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
לג ע"א תוס' ד"ה אחדחכמת התורה בראשית עמ' רפג
לג ע"א תוס' ד"ה אחדמכשירי מצוה עמ' קסה
לג ע"א תוס' ד"ה אחדתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנט
לג ע"א תוס' ד"ה אחד - איסור הריגת עוברין בישראלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ה
לג ע"א תוס' ד"ה אחד, ורשב"א ד"ה אמינאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ב, כט
לג ע"א תוס' ד"ה אחד נכריחמודי צבי מועדים עמ' מז, תסא
לג ע"א תוס' ד"ה אחדגור אריה שמות פכ"א הערה 461
לג ע"א תוס' ד"ה אחדדרושים ואגדות חתם סופר עמ' יט
לג ע"א תוס' ד"ה אחד (ליכא מידי לריש לקיש)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ו
לג ע"א מהר"ם שיףתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ב, ל, נח
לג ע"א ביאור למהר"ם שיף אות בתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ג
לג ע"א רש"ש תוס' ד"ה אחדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ב, ג, ל
לג ע"ב08 תחב לו חבירו בפיופנים מסבירות עמ' קיג
לג ע"ב09 הכא בידים תחילותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קנז
לג ע"ב16 הכניס ידיומי רביעית סי' קסד סעיף ב סקט"ז [הלכה]
לג ע"ב18 ביאה במקצת לא שמה ביאה (ותוס' ד"ה דכולי)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 245
לג ע"ב25 וליהויין נמי שניות דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר שני עושה שלישי בחולין וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ח אות ה
לג ע"ב32 חולין שנעשו על טה"קמי רביעית סי' קנח סעיף ז סק"ו [הלכה]
לג ע"ב רש"י ד"ה כל הטעוןמי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ד [הלכה]
לג ע"ב תוס' ד"ה דכו"ע ביאה במקצת לא שמה ביאהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קכו
לג ע"ב תוס' ד"ה והא נגיעה ובמהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קנז
לג ע"ב תוס' ד"ה ודלמא אע"ג דנקט לשון דלמא לא גרים ודלמא בשום ספרברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קנו
לד ע"א אף אני לא אמרתי אלא בתרומהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קס
לד ע"א רש"י ד"ה מפני חיישינן שמא ישבה עליהן אשתו נדהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קס
לד ע"ב תוס' ד"ה והשלישימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כח ע"א
לה ע"א רש"י ד"ה דליכא - היכי ספינן ליה מידי דפסיל לגופיה לתרומה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפא ד"ה ונלע"ד
לה ע"א רש"י - כהנים אסורים מה"ת באכילת טומאהגנא דפלפלי עמ' קנד
לה ע"ב אמר רב אסי אומר היה ר"ש שחיטתו מכשרת ולא דם וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסג
לה ע"ב דם שחיטה מכשירעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצט
לה ע"ב לישמעינן דם שחיטה וכל שכן דם המתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות לט
לה ע"ב ההוא למישרי דם של פסולי המוקדשין בהנאה הוא דאתיא, תוס' ד"ה למישרי, ולר"א הוה מצי למימר למישרי כל דם בהנאה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רנג
לה ע"ב אי לאו קרא הו"א שהדם יאסר אף בהנאהגור אריה דברים פי"ב הערה 119
לה ע"ב תוס' ד"ה למישרימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קז ע"א
לה ע"ב תוס' ד"ה למישרי, הוי מצי למימר דאיצטריך קרא לדם בהמה דלא בעי כיסויגבעת פנחס (ביליצר) עמ' תיח
לה ע"ב תוס' ד"ה למשרי דמן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שסג
לו ע"א03 ודם חללים ישתה פרט לדם קילוחפרדס מרדכי עמ' פו
לו ע"א03 ודם חללים ישתהעיוני רש"י במדבר עמ' תלד
לו ע"א04 דם שחיטה לענין הכשרברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סא
לו ע"א08 בואו ונסמוך על דברי ר"שברכת שלמה חו"מ עמ' נה [הלכה]
לו ע"א13 ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוףשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפח
לו ע"א14 אינה לשחיטה אלא לבסוףשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ג
לו ע"א21 ואין דבריו של אחד במקום שניםהר המוריה עמ' ריא
לו ע"א21 ואין דבריו של אחד במקום שניםמגילת סמנים עמ' טז
לו ע"א31 צריד של מנחות וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' כט
לו ע"א31 צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני וכו' ובתוס' שםמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף כב ע"ב
לו ע"א38 רשב"ל הכי קמיבעיא ליה חבת הקדש כאוכל הבא במים דמי או לא וכו'מגילת סמנים עמ' כו
לו ע"א תוס' ד"ה ודםגור אריה דברים פי"א הערה 23, פי"ב הערה 180
לו ע"א תוס' ד"ה ס"ד אמינאעיוני רש"י דברים ח"א עמ' ש
לו ע"א תוס' ד"ה צריד כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלג
לו ע"א תוס' ד"ה צרידאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' צה
לו ע"א ר"ן ד"ה תנא רבי ר"יגור אריה דברים פי"ב הערה 180
לו ע"ב02 מכל אוכל אשר יטמא - במתגור אריה ויקרא פי"א אות לא
לו ע"ב23 מכלל דחיבת הקודש דאורייתא מנא לן וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' עד
לו ע"ב39 והבשר לרבות עצים ולבונה וכו' חיבת הקודש מכשרה להו וכו'חמודי צבי שמות עמ' שמ
לו ע"ב39 לרבות עצים ולבונהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצג
לו ע"ב41 חבת הקודש מכשרא להו ומשויא להו אוכלגור אריה דברים פי"ב הערה 106
לו ע"ב41 חיבת הקדש מכשרא להובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקל
לו ע"ב רש"י ד"ה של זבחיאחרית השנים עמ' צה*
לו ע"ב תוס' ד"ה והבשרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף כז ע"א-ע"ב, לד ע"א
לו ע"ב תוס' ד"ה ועדיין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רלג
לז ע"א14 מסוכנת ממאי דשריאשארית מנחם ח"ב עמ' ל
לז ע"א16 חיה אכולחקל יצחק (תשסג) עמ' שסו
לז ע"א21 דלמא היינו נבילה היינו מסוכנתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמא
לז ע"א25 ודלמא לעולם היינו נבילה היינו מסוכנת מחיים בעשה ולאחר מיתה בלאוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמב
לז ע"א27 אלא מדאמר רחמנא טרפה לא תאכל מכלל דמסוכנת שריאפאר יעקב ח"ב עמ' תשלא
לז ע"א37 למאי הילכתא אמרה תורה יבוא איסור נבילה ויחול על איסור חלב וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תנא
לז ע"א37 למאי הילכתא אמרה תורה יבוא איסור נבילה ויחול על איסור חלבחמודי צבי ויקרא עמ' יג, סב, קפה
לז ע"א38 יבא איסור נבלה ויחול על איסור חלבמנחת מרדכי עמ' רד
לז ע"א רש"י - אין איסור חל על איסורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נב
לז ע"א רש"י - דלא תימא אין איסור חל על איסורגור אריה ויקרא פ"ז הערה 162
לז ע"א תוס' ד"ה ודלמא - אמאי לא אמר לעבור עליו בעשה ולא תעשהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמב
לז ע"א תוס' ד"ה כימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף כא ע"ב
לז ע"ב06 מסוכנת לאו טריפה מקריולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נה
לז ע"ב19 הנה נפשי לא מטומאה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סז ע"א
לז ע"ב19 הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום וכו' ולא בא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם וכו'דעת תורה בראשית עמ' רג
לז ע"ב19 הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שא ד"ה ויש
לז ע"ב19 הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שפח
לז ע"ב19 יחזקאל הנביא לא בא לו הרהור כללזאת זכרון (תשנב) אות קנ
לז ע"ב19 לא הרהר ביום כדי לבא לידי טומאה בלילהיושב אהלים עמ' קסח
לז ע"ב19 לא הרהרתי ביום ובאתי וכו'חומת אנך יחזקאל פרק ד
לז ע"ב19 לא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילהפרי צדיק וישב אות ז, פ' זכור אות ז, צו אות ג, ר"ח אייר אות ב
לז ע"ב19 נפשי לא מטומאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלו
לז ע"ב19 שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסו
לז ע"ב21 ונבילה וטריפה לא אכלתי שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רלז
לז ע"ב21 ונבלה וטרפה לא אכלתי וכו'טוב טעם בראשית עמ' רא
לז ע"ב21 ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולםפאר יעקב ח"ב עמ' תשלא
לז ע"ב21 שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולםאמרות ה' השלם ח"א עמ' תלה, ח"ה עמ' קפא
לז ע"ב21 שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולםכוזרי מאמר ג סי' מט
לז ע"ב21 שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולםקול ששון (גולדברג) הקדמה
לז ע"ב22 ולא בא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק מד
לז ע"ב22 ולא בא בפי בשר פגול וכו' שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלח
לז ע"ב22 ולא בא בפי בשר פיגולגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רלח
לז ע"ב22 ולא בא בפי בשר פיגולוצוה הכהן עמ' קנד-קנד
לז ע"ב22 כוס כוסרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פח
לז ע"ב22 לא בא בפי בשר פיגולודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרא
לז ע"ב23 מעלת מי שאינו אוכל מבהמה שהורה בה חכם להתירה לאכילהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קיא
לז ע"ב23 לא אכל מבהמה שהורה בה חכםחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 100
לז ע"ב23 לא אכל מבהמה שהורה בה חכםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' סח
לז ע"ב23 לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיב
לז ע"ב23 לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםתורת מנחם חמ"א עמ' 88
לז ע"ב23 לא בא בפי בשר שהורה בו חכםזכות ישראל - עשר קדושות פרק ח אות מג
לז ע"ב23 שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםמסילת ישרים עמ' תפג
לז ע"ב23 שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםמרפא לשון עמ' קלא
לז ע"ב23 שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ל
לז ע"ב24 ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיהראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ, פתיחה אות ז
לז ע"ב24 לא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נב
לז ע"ב תוס' ד"ה ומה מחיים - מגו דחייל אהאי חייל נמי אאידךערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עו
לז ע"ב תוס' ד"ה שלא הרהרתי - מאי רבותיה דיחזקאל והלא כל אדם נמיפרי צדיק ר"ח אייר אות ג
לז ע"ב תוס' ד"ה שלאמשנת חיים דברים עמ' שפה
לז ע"ב תוס' ד"ה שלא - לרבי יוחנן דס"ל דהוי כאוכל טבלים מאי רבותיה דיחזקאלגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רלז
לח ע"א איצטריכא ליה לאבאפירושי ראשונים
לח ע"א היתה ידה כפופה ופשטתה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רצט {נבראה בזה הבהמה בטבע האדם, כדי שילמד ממנה מוסר ויזכור המיתה}
לח ע"א שור או כשב או עז וגו' פרט ליתוס' זה פורש למיתה וזה פורש לחיים, ותוס' ד"ה אלאכסף נבחר (מרגליות) עמ' צג
לח ע"א רש"י - אבא לשון חשיבותמצווה ועושה ח"ב עמ' קלז
לח ע"א רש"י ד"ה לאבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קו
לח ע"א תוס' ד"ה איצטריך - שמואל היה קורא לרב בשם אבא אע"פ שגם אביו של שמואל היה שמו אבאאמרי נועם (מועדים) תשובה טו [מבן המחבר]
לח ע"א תוס' ד"ה איצטריךמגילת סמנים עמ' טז
לח ע"ב02 כי יולד פרט ליוצא דופןגור אריה ויקרא פ"א הערה 181
לח ע"ב02 כי יולד פרט ליוצא דופןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ערב, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה
לח ע"ב02 כי יולד פרט ליוצא דופןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"ב
לח ע"ב02 פרט ליוצא דופןמשנת חיים ויקרא עמ' שלא
לח ע"ב22 השוחט לגוי שחיטתו כשירה ר"א פוסל וכו' דכו"ע אית להו שבעלים מפגליןצמח צדקה עה"ת עמ' לו, רא
לח ע"ב23 השוחט לעכו"ם אסור משום דסתם מחשבת עכו"ם לע"ז ואמרינן זה מחשב וזה עובדלחמי תודה דף קצט ע"א
לח ע"ב24 סתם מחשבת גוי לע"זמפניני הרב עמ' שפט
לח ע"ב31 שמעתי מרבותי שהבעלים יכולים לפגל בעבודת הכהן וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קלז
לח ע"ב38 זה מחשב וזה עובד לא אמרינןויגד יעקב עמ' רנד
לח ע"ב38 זה מחשב וזה עובד לא אמרינןמכשירי מצוה עמ' קיז
לח ע"ב38 זה מחשב וזה עובד לא אמרינןפנים מסבירות עמ' מב
לח ע"ב38 זה מחשב וזה עובדגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמד
לח ע"ב תוס' ד"ה אלא - חילוק בין מוות להריגה בחיי העוברגנא דפלפלי עמ' קצו
לט ע"א04 השוחט את הבהמה על מנת לזרוק דמה לעבודה כוכבים, ר' יוחנן אמר פסולה ריש לקיש אמר מותרת וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכ
לט ע"א07 אי מחשבין מעבודה לעבודה, ותוס' ד"ה אלאמטה יששכר עמ' קח
לט ע"א תוס' ד"ה אלא - אי כשבעינן דיבור סגי אפי' במחשבהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה ע
לט ע"א תוס' ד"ה אלא זביחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה
לט ע"א תוס' ד"ה חוץ קשיא לר"יגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמה
לט ע"א תוס' ד"ה ריש לקיש - על מנת לזרוק דמה לעבודה זרה ודאי לא מימלך כיון דעביד מעשהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכ
לט ע"א תוס' ד"ה ריש לקיש אמר מותרתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכז
לט ע"ב ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים הרי אלו זבחי מתיםעת האוכל עמ' 236 (סי' ו)
לט ע"ב הכותב נכסיו לאחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' טז {רמב"ן על הסכמה בסוף בחובה}
לט ע"ב זיכה ע"י אחרנפש הרב עמ' רמו {איך פועלת הסכמת המקבל בסוף}
לט ע"ב השוחט לשם הריםאוצר הכבוד
מ ע"א01 שנים אוחזיןויקהל משה (וייס) עמ' קכו הערה ו [הלכה]
מ ע"א04 השוחט וכו' לשום מיכאל השר הגדול, לשום שילשול קטן, ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' עו
מ ע"א06 השוחט לשם מיכאל השר הגדול הרי אלו זבחי מתיםחמודי צבי שמות עמ' שעג
מ ע"א06 מיכאל השר הגדול ורש"יגור אריה במדבר פל"ה הערה 34 עמ' תקנו {כי מיכאל הוא חסד וחסד הוא גדול}
מ ע"א11 היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים כיון ששחט בה סימן אחד אסרה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קב
מ ע"א15 ע"י מעשה אדם אוסר דבר שאינו שלופרדס מרדכי עמ' תקמה
מ ע"א15 במעשה אדם אוסר דבר שאינו שלומקראי קדש (תשנג) עמ' רצו
מ ע"א16 השוחט חטאת בשבת בחוץ חייב ג' חטאות - בחטאת העוףערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנה
מ ע"א16 השוחט חטאת בשבת בחוץ לע"ז חייב ג' חטאות ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צט ע"ב, מהדו"ב ח"ב דף כב ע"א
מ ע"א16 השוחט חטאת בשבת בחוץ לע"ז חייב שלשה חטאותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לד
מ ע"א תוס' ד"ה רבוצה - גזלן לאיסור תקרובת, ורש"יבנין אפרים עמ' רל [הלכה]
מ ע"א תוס' ד"ה רבוצהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב
מ ע"א תוס' - אין עשה דקרבן יחיד דוחה ל"ת דשבתויגד יעקב עמ' שצא
מ ע"א תוס' ד"ה הא דאמר להר וכו'ברית שלום (תעח) דף לה ע"ד
מ ע"א תוס' ד"ה הא דאמר להר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רכז
מ ע"א תוס' ד"ה האאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' לט, רנה
מ ע"א תוס' ד"ה האמשנת חיים דברים עמ' קעו
מ ע"א תוס' ד"ה חייב שלש חטאות וכו'דברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' כז, רט
מ ע"א תוס' ד"ה חייבחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רסט
מ ע"א תוס' ד"ה רבוצהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף צח ע"ב
מ ע"א תוס' ד"ה רבוצה - אין הגזלן קונה בהגבהה אלא להתחייב באונסיןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש כא
מ ע"א תוס' ד"ה רבוצה - הקשו על רש"י איך קנאו בהגבההלחמי תודה דף רלב ע"ב
מ ע"א תוס' ד"ה האנצח ישראל (הרטמן) עמ' שפז הערה 54
מ ע"ב01 א"ר פפא הכא בחטאת העוף עסקינןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ח
מ ע"ב04 מעשה כל דהו וכו' מעשה רבהלקוטי שיחות חי"א עמ' 148
מ ע"ב05 באומר בגמר וביחה הוא עובדה וכו'טוב ירושלים שמות פל"ד פסוק טו
מ ע"ב07 הכא במאי עסקינן כגון שהיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כלשהו וגמרו וכו'לחמי תודה דף רנד ע"א
מ ע"ב17 נעץ סימן, רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי וכו'מגילת סמנים עמ' קכ
מ ע"ב17 רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי אין אדם אוסר דבר שאין שלורישומי דברים עמ' י
מ ע"ב18 אין אדם אוסר דבר שאינו שלו וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קב
מ ע"ב18 אין אדם אוסר דבר שאינו שלושבח נעורים עמ' מו
מא ע"א01 אדם אוסר דבר שאינו שלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רה
מא ע"א06 דאית לי' שותפות בגווי'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפט
מא ע"א06 אם יש שותפות לגוי אוסרה ע"י שעובדה כע"זעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנז
מא ע"א07 המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייבתורה אור (באנדי) עמ' שעה
מא ע"א08 מנסך יין חבירופנים מסבירות עמ' שמט
מא ע"א11 ר' יהודה בן בתירא ור' יהודה בן בבאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קג
מא ע"א17 גוי שניסך יינו של ישראל מותר מפני שאין אדם אוסר דבר שאינו שלולחמי תודה דף קצט ע"א
מא ע"א17 ישראל לצעורה קא מכווןאבן פינה עמ' 19
מא ע"א22 הכא נמי בישראל מומר וכו'הר המוריה עמ' רנב
מא ע"א24 התרו בו וקבל עליו התראה מאי וכו'לחמי תודה דף רלב ע"א
מא ע"א24 מאי קבלת התראה שמתרין בופירושי ראשונים
מא ע"א25 המקבל התראה נעשה מומרפחד יצחק - יום הכפורים מאמר יח
מא ע"א25 התיר עצמו למיתה אין לך מומר גדול מזהאבן פינה עמ' 79
מא ע"א28 לתוך עוגה של מיםפירושי ראשונים
מא ע"א29 אין שוחטין לגומאגור אריה ויקרא פי"ט הערה 257
מא ע"א31 שלא יחקה את המיניםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' סט ד"ה ואמרתי
מא ע"א רש"י ד"ה מאיגור אריה במדבר פט"ו הערה 104
מא ע"א רש"י - משעה דאגביהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקיב
מא ע"א תוס' ד"ה תא שמע - לענין שיעשה הסכין שאינו שלו משמשי עבודת כוכבים דאינו נעשה אלא בסימן שלםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסג
מא ע"ב04 לבבואה קא שחיטמסילות הנביאים שופטים עמ' ריד
מא ע"ב08 ובשוק לא יעשה כןטהרת יו"ט ח"י עמ' קמח
מא ע"ב22 השוחט לשם עולה וכו'משנת חיים דברים עמ' רלד
מא ע"ב22 השוחט לשם עולה שחיטתו כשרהכוכבי אור (תשלד) עמ' מ
מא ע"ב23 שוחט חולין בחוץ לשם פסח שחיטתו פסולהפנים מסבירות עמ' שפה
מא ע"ב26 השוחט לשם אשם כשרפנים יפות על תהלים עמ' קכא
מא ע"ב26 השוחט לשם חטאת שחיטתו כשרה ורש"ידרשות הצל"ח השלם עמ' שסח
מא ע"ב26 השוחט לשם חטאת שחיטתו כשרהדרשות אל עמי דרוש יט
מא ע"ב26 השוחט לשם חטאתאהבת ציון דרוש ב
מא ע"ב27 השוחט לשם דבר הנידר ונידב שחיטתו פסולהאור פני משה דף א ע"א
מא ע"ב28 חטאת אינה באה בנדר ובנדבהגור אריה ויקרא פי"ב הערה 68, במדבר פ"ו אות 26
מא ע"ב28 חטאת ואשם אינן באין נדבהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 6
מא ע"ב29 מני ר"א כו' מתנדב אדם כו'משנת חיים ויקרא עמ' קמז
מא ע"ב30 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום - רש"יאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קצ
מא ע"ב30 מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תט
מא ע"ב34 השוחט לשם חטאת וכו' שחיטתו כשרה וכו' אר"י ל"ש אלא שאינו מחויב חטאתחמודי צבי ויקרא עמ' לט
מא ע"ב רש"י - מי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו מחפה עלי' כדי שיתבייש ומתכפר לואור ישראל (תרס) דף סט ע"ב
מא ע"ב רש"י - יש קול למי שיש לו זבח בביתו ותוס'צמח צדקה עה"ת עמ' מג
מא ע"ב רש"י - ורבי שמעון מכשיר, דלא חייש למראית עיןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעז
מא ע"ב רש"י - חוטא בשוגג לא מחפה עליהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמה
מא ע"ב רש"י - מי שבא לידו דבר עבירה אינו מחפה עליה וכו'אהבת ציון (תשסד) דרוש ה עמ' סה
מא ע"ב רש"י - מי שבא לידו דבר עבירה אינו מחפה עליה וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רעא
מא ע"ב רש"י ד"ה לא שנו - מי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ויתכפר לומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קכד
מא ע"ב רש"י ד"ה לא שנו וכו' דמי שבא לידו דבר עבירה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לח-לט
מא ע"ב רש"י ד"ה לית להותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נד
מב ע"א03 נקובת הוושט וכו' ריאה שניקבהאור שרגא עמ' שסד {טעם שינוי הלשון - "ניקב" בא למעט ניטל, שכשר, וזה לא שייך בוושט וגרגרגת}
מב ע"א03 נקובת הושט וכו' כל שאין כמוה חיה, רש"י - נקב במשהוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמג
מב ע"א03 נקב בוושט כל שהוא טריפהגור אריה ויקרא פ"א אות נט
מב ע"א03 נקובת הוושט וכו' ריאה שניקבהבנין אפרים עמ' קמח [הלכה] {לא נקט "נקובת הריאה" כי מה שאוסר טריפה הוא המעשה שנעשה בה, ואילו נקובת הוושט היא נבילה}
מב ע"א03 נקובת הושט במשהו טריפת הקנה ברובודרושים ואגדות חתם סופר עמ' מד
מב ע"א04 המוח אפילו ניקב רק הקרום, ניקב הלב עד חללושפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קפה
מב ע"א04 ופסוקת הגרגרתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמד
מב ע"א04 ניקב קרום של מוח טריפהערבי נחל (תשסד) עמ' דש
מב ע"א05 ניקב הלב לבית חללובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' צט
מב ע"א05 ניקב הלב לבית חללוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמד
מב ע"א06 נפסק חוט השדרה טרפהאור הישר בראשית דף מט ע"א
מב ע"א07 הריאה שניקבה או שחסרה טריפהשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיא
מב ע"א07 הריאה שניקבה ניקבו הדקין טריפהאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קפב
מב ע"א07 הריאה שנקבהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמה
מב ע"א07 לר"ש ניקבה הריאה אינה טריפה עד שתינקב לבית הסימפונותדובר שלום (תשסג) אות כט
מב ע"א07 ר"ש אומר עד שתנקוב לבית הסמפונותקול ששון (גולדברג) אות כה
מב ע"א07 ריאה שניקבה טריפה, ר' שמעון אומר עד שתינקב לבית הסימפונותמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נג
מב ע"א09 ניקבה המרה טריפהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תלד
מב ע"א13 נשתברו רוב הצלעות מיטרףערבי נחל (תשסד) עמ' דש
מב ע"א16 זה הכלל כל שאין כמוה חיה טריפהשמלת אליעזר ח"א עמ' שב
מב ע"א16 זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפהברית שלום (תעח) דף סח ע"ד
מב ע"א16 זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפהברית שלום (תשסח) עמ' תלט
מב ע"א16 זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפהשמלת אליעזר ח"א עמ' שח
מב ע"א16 כל שאין כמוה חיה טריפהאש דת (אסאד) עמ' שיז-שיח
מב ע"א16 כל שאין כמוה חיה טריפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פד, תקלד, תקלה
מב ע"א16 כל שאין כמוה חיה טריפהנטריקן (תשעד) עמ' ע
מב ע"א17 אמר ר' שמעון בן לקיש וכו'שמלת אליעזר ח"א עמ' שט
מב ע"א17 אמר ריש לקיש רמז לטריפה מן התורה מנין וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנג
מב ע"א17 ארשב"ל רמז לטריפה מה"ת מנין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמד
מב ע"א17 ארשב"ל רמז לטריפה מן התורה מנין וכו' אלא רמז לטריפה שאינו חיה מן התורה מניןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעג
מב ע"א18 רמז לטריפה מה"ת מנין וכו' אלא רמז טריפה וכו' מכלל דטריפה אינה חי'חמודי צבי ויקרא עמ' סב
מב ע"א18 רמז לטרפההכתב והקבלה שמות פכ"ב פסוק ל
מב ע"א19 אלא רמז לטריפה שאינה חיה מן התורה מנין וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנג
מב ע"א19 רמז לטריפה שאינה חיה, מן התורהשמלת אליעזר ח"א עמ' יז, קה
מב ע"א20 טריפה אינה חיהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיב
מב ע"א20 טריפה אינה חיהבת עין (תשסז) עמ' קב
מב ע"א20 טריפה אינה חיהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ר ס"ק ד
מב ע"א20 טריפה אינה חיהשם יחזקאל עמ' רנא
מב ע"א20 טריפה לא חיה י"ב חודששיחת מלאכי השרת עמ' 12
מב ע"א20 טרפה אינה חיה מנ"ל דכתיב וזאת החיה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מח ע"א
מב ע"א20 טרפה אינה חיהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יז אות מב
מב ע"א20 מחלוקת אם טרפה חיהשמלת אליעזר ח"א עמ' קו
מב ע"א22 דכתיב זאת החי'ויגד יעקב עמ' תרצה
מב ע"א22 מנ"ל דכתיב וזאת החיהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תא
מב ע"א23 וזאת החי' אשר תאכלו, חי' אכול שאינה חי' לא תאכלעצי חיים על התורה עמ' רז, תיט
מב ע"א23 זאת החיה אשר תאכלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנח
מב ע"א23 חיה אכול שאינה חיה לא תאכלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ריט
מב ע"א24 למ"ד טריפה חיה מנ"לגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קס
מב ע"א29 תדר"י זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכולפניני יחזקאל עמ' תצט
מב ע"א29 תדר"י זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין וכו'כתנות אור עמ' תיא
מב ע"א29 תנא דבי ר' ישמעאל זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשהשמלת אליעזר ח"א עמ' תכא, תכז, תכט
מב ע"א30 הביא הקב"ה כל החיות אל משה רבינוחכמת התורה שמיני עמ' תיט
מב ע"א30 זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה למשהנחלה לישראל (תשעא) עמ' נח, קי
מב ע"א30 זאת החיה וכו' מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכולאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' פו
מב ע"א30 מלמד שתפס הקב"ה ותוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קכה
מב ע"א30 מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרלב
מב ע"א30 מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה וכו'ברית שלום (תעח) דף צח ע"ד
מב ע"א30 מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לאאלומת יוסף דף לז ע"ב
מב ע"א30 תפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשהשמלת אליעזר ח"א עמ' קנד
מב ע"א30 תפשו הקב"ה למשה וא"ל את זה תאכלו וכו'טוב טעם במדבר עמ' לו
מב ע"א31 היה הקב"ה מראה למשה כל חיה וחיהחכמת התורה שמיני עמ' תלא
מב ע"א35 בין חי' הנאכלת וגו' אלו י"ח טריפותברית שלום (תעח) דף סט ע"ב
מב ע"א35 בין חי' הנאכלת וגו' אלו י"ח טריפותברית שלום (תשסח) עמ' תמב
מב ע"א35 בין החיה הנאכלתמנחת ישראל עמ' קיד {במדרש פירשו "בין טמא לטהור" - בין נשחט חצי קנה לנשחט רובו, כי הפרש בין "טמא" ל"טהור" בגימטריא הוא קס"ד, כגימטריא של "קהנה"}
מב ע"א35 בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכלשמלת אליעזר ח"א עמ' שפג
מב ע"א36 אלו י"ח טריפות שנאמרו למשה מסיניכתב סופר אגדות כאן
מב ע"א36 אלו שמונה עשרה טרפות שנאמרו למשה מסינישמלת אליעזר ח"א עמ' פג
מב ע"א38 ותו ליכא והא איכא בסגר ושב שמעתתא וכו'מגילת סמנים עמ' קכא
מב ע"א רש"י ד"ה כל שאין שלקתה מכה וכו' שאין בהמה לקוי' כמותה ראויה לחיותנטריקן (תשעד) עמ' עא
מב ע"א תוס' - אלא שתמה (משה) על הדבר וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 267, חי"ט עמ' 120
מב ע"א תוס' - אלא שתמה על הדבר מה יוכל אדם ליתן כופר נפשותורת מנחם חכ"ז עמ' 386
מב ע"א תוס' - זאת החי' והא דלא חשיב בהני ג' דברים שנתקשה משה וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' תב
מב ע"א תוס' - שתמה על הדבר מה יוכל אדם ליתן כופר נפשותורת מנחם חנ"ה עמ' 268
מב ע"א תוס' ד"ה דרוסת הנץ (הב') - לא משום דסופו לינקבלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
מב ע"א תוס' ד"ה דרוסתבנין אפרים עמ' קמט [הלכה]
מב ע"א תוס' ד"ה זאת - שתמה על הדבר מה יוכל אדם ליתן כופר נפשושם יחזקאל עמ' תקנז
מב ע"א תוס' ד"ה זאת - ולא חשיב נמי הא דאמר במדרש כמין מטבע של אשנחלה לישראל (תשעא) עמ' נח
מב ע"א תוס' ד"ה זאת - ל"ל חשיב השקלים בהדי שלשה דברים שנתקשה מרע"המנחת יואל עמ' קעט
מב ע"א תוס' ד"ה זאת - מטבע אש וכו' לא נתקשה וכו' שתמה וכו' מה יוכל אדם ליתןלקוטי שיחות ח"א עמ' 178, ח"ג עמ' 923, חט"ז עמ' 383, חכ"ו עמ' 229
מב ע"א תוס' ד"ה זאת - שתמה על הדבר מה יוכל אדם ליתן כופר נפשו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' י ד"ה אם, עמ' כא ד"ה זה
מב ע"א תוס' ד"ה זאת החיה וכו' כמין מטבע של אש הראהברית שלום (תעח) דף נד ע"ג, נז ע"ב
מב ע"א תוס' ד"ה זאת החיה וכו' כמין מטבע של אש הראהברית שלום (תשסח) עמ' שסה
מב ע"א תוס' ד"ה זאת החיה כו' ושמא לא חשיב כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לג דף עא ע"ב
מב ע"א תוס' ד"ה זאת החיהדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צא
מב ע"א תוס' ד"ה זאת החיהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שעג
מב ע"א תוס' ד"ה זאתדרשות מהר"ם חביב עמ' קעז
מב ע"א רמב"ן - מדוע לא עשו ניסוי לברר אם טריפה חיהנפש הרב עמ' יז {ראיה שחכמי ישראל מתעסקים בעבודה בידיים, שלא כפילוסופים היוונים שעסקו רק במופשטות}
מב ע"ב05 יכולה ליכוות ולחיותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנד
מב ע"ב18 בוקא דאטמא דשף מדוכתיהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שע, תקפג
מב ע"ב18 דשף מדוכתיהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצז
מב ע"ב18 דשף מדוכתיהביאור הגר"א על משלי פרק ז פסוק ט
מב ע"ב18 דשף מדוכתיהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רכ, אור תורה סי' תצז
מב ע"ב20 לקתה בכוליא טרפהברית שלום (תעח) דף מז ע"ב
מב ע"ב20 לקתה בכוליא טרפהברית שלום (תשסח) עמ' ש
מב ע"ב תוס' ד"ה ואמר ר' יהודה וכו'ברית שלום (תעח) דף נז ע"ב, קלח ע"ג
מב ע"ב תוס' ד"ה ואמר ר' יהודה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שצח, שסה
מג ע"א02 מיני טריפות וכו' לאפוקי לקותא דרכיש בר פפאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מח ע"א
מג ע"א02 שמונה מיני טריפות נאמרו למשה מסינישמלת אליעזר ח"א עמ' קסג
מג ע"א04 לאפוקי לקותא דרב"פשני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 16
מג ע"א05 ח' טריפות יש בנקובה אם תאמר ט' מרה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' רכ
מג ע"א08 ניקבה המרה ה"ז טרפה וכו' אין מזכירין מעשה ניסיםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קפה
מג ע"א09 הלכות חבר כזית מרה וקורקבן סימן, א"ר יצחק בר' יוסף א"ר יוחנן וכו'מגילת סמנים עמ' קכא
מג ע"א14 אדם טריפה אינו חי יותר מי"ב חודששבות יעקב (אבולפיה) עמ' סד
מג ע"א14 אין מזכירין מעשה נסיםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1150
מג ע"א14 אין מזכירין מעשה נסיםבאר שרים בראשית פ' ויגש דרוש ה אות ב
מג ע"א21 אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנהזכור לדוד עמ' נד*
מג ע"א23 אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנ
מג ע"א30 בוושט יש שני עורות אחד אדום ואחד לבןשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמט
מג ע"א30 וושט מבפנים לבן ומבחוץ אדוםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות ג, קדושה פרק טו אות צה
מג ע"א30 שני עורות יש לושטצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרמט
מג ע"א31 למה לי למימרחיי שלמה עמ' רנב {כי חז"ל לא סבלו דיבור בלי תועלת מעשית}
מג ע"א31 ניקב הוושט בעור אחד כשירה וכו' קורקבן בעור אחד וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קה
מג ע"א42 קרום שעלה מחמת מכה בוושט ובריאה אינו קרוםיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' שעב
מג ע"א42 קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרוםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שנב
מג ע"א42 קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרוםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ש
מג ע"א42 קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרוםשמן ראש סוכות ח"א עמ' קיא, קנד
מג ע"א42 קרום שעלה מחמת מכה בושט אינו קרוםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' טז
מג ע"א43 ושט אין לו בדיקה מבחוץתפארת ראובן עמ' פט
מג ע"א רש"י ד"ה אינו קרוםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
מג ע"א רש"י ד"ה למעוטי לקותא דרכישצמח צבי אגרת י
מג ע"ב01 ההיא ספק דרוסא דאתאי לקמי' דרבה כו' ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעי, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 280
מג ע"ב02 בדק רבה ושט מבחוץתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
מג ע"ב06 ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעיתורת יחיאל בראשית עמ' רסה
מג ע"ב06 לחדודי לאבייתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
מג ע"ב07 אין חוששין, רש"י - ואני שמעתי והבריאפירושי ראשונים
מג ע"ב07 אין חוששין שמא ניקב הושטלבית יעקב דרוש טז
מג ע"ב07 ישב לו קוץ בוושט אין חוששין שמא הבריאעטרת ישועה (תשסד) אות ב לסליחות לער"ה
מג ע"ב07 ישב לו קוץ בוושט וכו' ולעולא מ"ש מספק דרוסהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף מח ע"ב
מג ע"ב07 ישב לו קוץ בושט אין חוששין שמא הבריא ורש"יברית שלום (תעח) דף נ ע"ג
מג ע"ב07 ישב לו קוץ בושט אין חוששין שמא הבריא ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' שכ
מג ע"ב08 דרס חתיכות בסכין טמאה סימן, ולעולא מ"ש מספק דרוסה וכו'מגילת סמנים עמ' קכא
מג ע"ב15 וליטעמיך, נידמייה לספק טומאה ברשות הרבים, דספקו טהור, אלא התם הלכתא גמירי לה מסוטהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קטז
מג ע"ב15 וליטעמיך, נידמייה לספק טומאה ברשות הרבים, דספקו טהור, אלא התם הלכתא גמירי לה מסוטהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעט
מג ע"ב48 תרי קולי דסתרי אהדדי הוי חוטא, תרי חומרי דסתרי אהדדי נקרא כסילערבי נחל (תשסד) עמ' תפז
מג ע"ב תוס' ד"ה קסברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ר
מג ע"ב תוס' ד"ה קסבר - ואמאי נימא נשחטה הותרה וכו' נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קפז
מג ע"ב ר"ןדברי חנינא - ת"ת עמ' כט
מד ע"א01 העושה כחומרי ב"ש וכחומרי ב"ה עליו נאמר הכסיל וכו'אבן יהושע - הקדמה דף א ע"ב
מד ע"א01 העושה מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר והכסיל בחשך הולךבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קח
מד ע"א01 העושה תרי חומרי דסתרי אהדדי עליו נאמר והכסיל בחושך הולךלחמי תודה דף מה ע"ב
מד ע"א02 הכסיל בחושך הולךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קלו-קלז, קסב
מד ע"א02 הכסיל בחושך הולךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' צח, קמז
מד ע"א17 עד היכן תרבץ הוושט עד מקום שישעיראור הצבי עמ' 228
מד ע"א17 עד כדי שישעירמאורי שערים עמ' שכ
מד ע"א26 סימנים שנעקרוקרבן מנחה (תשעד) עמ' קפד
מד ע"א34 איקפל איקפולי רש"ידבר טוב עמ' תפב
מד ע"א תוס' ד"ה ור' יהושע - הטעם שהיו צריכין לבת קול דהלכה כבית הלל, אף דקיי"ל אחרי רבים להטות, משום דב"ש הוו מחדדי טפישם יחזקאל עמ' רסג, תקט
מד ע"א תוס' ד"ה ר"י כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסב
מד ע"ב05 שדריה לקמיה דרבה בר בר חנה וכו'הר המוריה עמ' קכה
מד ע"ב08 חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהרמבשרת ציון ח"א עמ' עה
מד ע"ב10 וכיון דאורי בה חכם היכי אכל מינה וכו'כתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב10 וכיון דאורי בה חכם היכי אכל מינה ותוס' רא"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרא
מד ע"ב11 רבב"ח אכל מבהמה שהורה בה חכם וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"א
מד ע"ב11 רבב"ח אכל מבהמה שהורה בה חכם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמ
מד ע"ב14 לא מטומאה שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילהפרי צדיק וישב אות ז
מד ע"ב17 ולא בא בפי בשר פיגולשמלת אליעזר ח"א עמ' קמח
מד ע"ב18 לא אכל מבהמה שהורה בה חכםמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' סח
מד ע"ב18 לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםבני יששכר ח"ב דף קלו ע"ג
מד ע"ב18 שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נ
מד ע"ב18 שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קטז-קיז
מד ע"ב18 שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות סו
מד ע"ב22 ותיפוק ליה משום חשדאכתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב23 דן את הדיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לג
מד ע"ב25 אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לולב אליהו (תשלב) עמ' צ
מד ע"ב25 אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לושארית מנחם - מאמרים עמ' שטו
מד ע"ב25 אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות פ ס"ק ה, אות ק ס"ק סד
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורמי מרום ח"ב עמ' קו
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לואוצר המאמרים (תשסא) עמ' שז
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לואור אברהם - תשובה עמ' יב
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לואור אברהם על ספר המצוות עמ' תכב
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לובאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 218
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לומבשרת ציון ח"ג עמ' קסו
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קיז
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לוראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות כ, קדושה פרק יז אות עז
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לותורה בציון עמ' ריא
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעוראור חדש (הרטמן) פ"א אות 52
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורבית שלום מרדכי עמ' ט
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורגור אריה במדבר פ"ג הערה 19
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 27
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רצ
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורשיחות מוסר (תשסב) עמ' פט
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעורשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנה
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קטז
מד ע"ב25 הרחק מן הכיעור ומן הדומה לואורחות צדיקים שער תשובה עמ' קפ
מד ע"ב33 איזה ת"ח הרואה טריפה לעצמונתיבות עולם ח"א עמ' כ
מד ע"ב33 איזה ת"ח הרואה טריפה לעצמונתיבות עולם ח"ב עמ' רכד
מד ע"ב33 איזה ת"ח הרואה טריפה לעצמורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קלג, קמ
מד ע"ב33 איזהו ת"ח הרואה טריפה לעצמועמוד העבודה (תשעג) דרוש השמח בחלקו יב
מד ע"ב33 איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קעג
מד ע"ב33 איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מד אות א
מד ע"ב33 איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמוערבי נחל (תשסד) עמ' קז
מד ע"ב33 איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה לעצמו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נד
מד ע"ב33 איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה לעצמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שעח
מד ע"ב33 איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה לעצמושרגא המאיר מועדים עמ' קנח
מד ע"ב33 איזהו תלמיד חכם כל הרואה טריפה לעצמואילנא דחיי (תשסז) עמ' פח
מד ע"ב33 אמר רב חסדא איזהו תלמיד חכם זה הרואה טריפה לעצמוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שע
מד ע"ב33 ורואה טרפה לעצמו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלט ד"ה וזה
מד ע"ב34 איזהו שונא מתנות יחיה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמה ד"ה ועל דרך
מד ע"ב34 איזהו שונא מתנות יחיה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שסט
מד ע"ב34 איזהו שונא מתנות יחיהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמב
מד ע"ב34 ושונא מתנות יחיהפנים מסבירות עמ' שלב
מד ע"ב34 שונא מתנות יחיהמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קפד
מד ע"ב36 כל הקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו ושימש ת"חאבל מצרים ח"א דף יג ע"ב
מד ע"ב36 כל מי שקורא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קד
מד ע"ב36 כל מי שקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו וכו' אשריך בעוה"ז וטוב לך לעוה"במטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רסה
מד ע"ב37 שימוש ת"חדברי חנינא - ת"ת עמ' א
מד ע"ב38 יגיע כפיך כי תאכל וכו' זוכה ונוחל שני עולמותחמודי צבי בראשית עמ' קב
מד ע"ב38 יגיע כפיך כי תאכל זה הרואה טריפה לעצמוישמח חיים (תשסה) מע' א אות נו
מד ע"ב39 רב זביד אמר זוכה ונוחל שני עולמות העולם הזה והעולם הבא וכו'כתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב42 ר' אלעזר כי הוו משדרי לי' וכו' מידי לא שקילשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קח
מד ע"ב42 ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה וכו' רבי זירא כי משדרי ליה וכו' אתייקורי הוא דמתייקרו ביכתב סופר אגדות כאן
מד ע"ב42 ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל וכו' אתייקורי הוא דמתייקרי ביבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קפח
מד ע"ב42 ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל וכי הוו מזמני ליה לא אזיל וכו' דכתיב ושונא מתנות יחיהפאר יעקב ח"א עמ' פא
מד ע"ב42 ר' אלעזר כי הוו משדרי מבי נשיאה לא הוה שקילקול יעקב (שאול) דף סא ע"ד
מד ע"ב42 ר"א כי הוו משדרי לי' מבי נשיאה לא שקיל וכו'שפע חיים ח"ד עמ' כב
מד ע"ב42 ר"א כי הוו משדרידברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' עא
מד ע"ב42 ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקילאבני אש (אויש) מועדים עמ' שה
מד ע"ב42 ר"א כי הוו משדרי ליה לא שקיל אמר לא ניחא לכו דאחיהילקוט דברי חכמים שמות סי' שנד
מד ע"ב45 ר"א כי הוי משדרי ליה מתנתא לא שקיל, אמר לא בעי דליהוי כי שונא מתנות יחיהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רמב
מד ע"ב44 לא בעי מר דאחיה דכתיב שונא מתנות יחיהערבי נחל (תשסד) עמ' תשסח
מד ע"ב44 לא בעי מר דאיחי דכתיב ושונא מתנותישראל קדושים עמ' *35-34
מד ע"ב44 לא ניחא להו דאחיהנתיבות עולם ח"ב עמ' רכג
מד ע"ב45 ר' זירא כי הוה משדרי ליה לא רצה לקבל וכי הוה מזמני ליה אזילאורות אלים דף טז ע"ב
מד ע"ב45 רבי זירא וכו' כי הוו מזמנין ליה אזיל, אמר אתייקורי הוא דמתייקרו ביאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קלח
מד ע"ב45 רבי זירא כי משדרי ליה לא שקיל וכו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' צה
מד ע"ב46 אמר אתייקורי הוא דמתייקרו ביאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קלב
מד ע"ב46 כי מזמנו ליה הוי אזיל, אמר אתייקורי דמתייקר בי, וא"כ ודאי זכה בו המקבלאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 252
מד ע"ב46 אזיל אמר אתייקורי הוא דמתייקרי ביישראל קדושים עמ' 36
מד ע"ב רש"י - לשימושה של תורההחברה והשפעתה מאמר 4 פרק י
מד ע"ב תוס' ד"ה היכי, הא חכם שאסר אין חבירו רשאי להתירגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שלג
מה ע"א01 אתייקוריאגודת אזוב (יעבץ) דף טז ע"א
מה ע"א01 איתיקורי הוא דמיתייקרו ביערבי נחל (תשסד) עמ' תתנז
מה ע"א01 קבלת אדם חשוב היא כנתינההקדמת אמרי יוסף (תשנח) עמ' ל
מה ע"א24 כל הצואר כולו כשר לשחיטה וכו' אנסה עצמה מהומאורי שערים עמ' שכב
מה ע"א28 איזהו חזה זה הרואה את הקרקעתורה אור (באנדי) עמ' תכז
מה ע"א29 חותך שתי צלעות, ורש"י ותוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריח
מה ע"א30 ניקב קרום של מוח - קרמא עילאה וכו' כנגדו בביצים ניכרכוזרי מאמר ד סי' לא
מה ע"א30 ניקב קרום של מוח רא"שדבר טוב עמ' שמז
מה ע"א31 ניקב קרום העליוןקסת הסופר (תשעו) עמ' צג
מה ע"א32 וסימניך חייתא דמתנח ביה מוחאמגילת סמנים עמ' קכא
מה ע"א32 חייתא דמתנח ביה מוחאערבי נחל (תשסד) עמ' תרא
מה ע"א36 כמין שני פולין יש, מונחים על פי הקדירהכוזרי מאמר ד סי' לא
מה ע"ב06 לבית חלל קטן או לבית חלל גדולאור הצבי עמ' 249
מה ע"ב16 תלתא קני הוו חד פריש ללבא וחד פריש לכבדא וחד פריש לריאהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קסה
מה ע"ב16 תלתא קני הוו חד פריש לכבדאערבי נחל (תשסד) עמ' תרא
מה ע"ב27 נתמרך חוט שדרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' עז
מה ע"ב33 אמר אביי לא לומר שאינו מולידשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קלא
מה ע"ב33 נתמזמז מוחיה דריןישמרו דעת עמ' ג
מה ע"ב33 נתמזמז מוחיה דדיןערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכו
מה ע"ב34 עד היכן חוט השדרה וכו' עד הפרשות ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' קנט
מה ע"ב34 עד היכן חוט השדרהברית שלום (תעח) דף כה ע"ב
מה ע"ב רש"י - דואג היה עליו ואומר אוי לו לזה שנתמזמז מוחוישמרו דעת עמ' ג
מה ע"ב רש"י ד"ה כל חלבגור אריה ויקרא פ"ג הערה 40 עמ' עא
מו ע"א12 ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלום טריפה, אבל אם נשתייר כזית כשרויברך דוד עמ' קלד
מו ע"א12 ניטל הכבדאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרעא
מו ע"א12 ניטל הכבד וכו' וסימניך עשירין מקמציןמגילת סמנים עמ' קכא
מו ע"א17 וסימנד עשירין מקמציןכתב סופר אגדות כאן
מו ע"א17 וסימנך עשירים מקמציןבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' פו
מו ע"א17 וסימנך עשירים מקמציןילקוט אוהב ישראל עמ' צט
מו ע"א17 וסימנך עשירין מקמציןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' של
מו ע"א17 עשירים מקמציםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תשכ
מו ע"א17 עשירים מקמציםאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' רעא
מו ע"א17 עשירים מקמציםאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' עב
מו ע"א17 עשירים מקמציםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' נב
מו ע"א17 עשירים מקמציןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נא
מו ע"א17 עשירין מקמציןנצח ישראל (הרטמן) עמ' עח הערה 42
מו ע"א17 עשירין מקמציןאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 529
מו ע"א17 עשירין מקמציןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 402
מו ע"א17 עשירין מקמציןגור אריה שמות פכ"ה הערה 53
מו ע"א17 עשירין מקמציןלב אביגדור עמ' יב
מו ע"א17 עשירין מקמציןנתיבות עולם ח"ב עמ' רכח
מו ע"א18 האי פולמוסא דאתא לפומבדיתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רמז
מו ע"א18 ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא, ורש"י, ובתוס'ויברך דוד עמ' קלד
מו ע"א18 ההוא פולמוסא דאתא וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' צא ע"א, קמ ע"ב
מו ע"א18 ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא וכו' כזית במקום מרהחיי נפש ח"ד עמ' ריט
מו ע"א18 ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' יא ד"ה הנה
מו ע"א18 ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא ערקו רבה ורב יוסף פגע בהו רבי זירא אמר להו ערוקאי וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' עא
מו ע"א18 ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא, ערקו רבה ורב יוסף, פגע בהו ר' זירא אמר להו ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' שיח
מו ע"א18 ההוא פולמסא דאתא לנהרדעא, ערקו רבה ור"י וכו'כתנות אור עמ' תלה
מו ע"א18 הנהו פולמסא דאתי לפומבדיתא וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' לו
מו ע"א19 ערקו רבה ור' יוסף פגע בהופירושי ראשונים
מו ע"א20 במקום מרה, במקום שהיא חיהכוזרי מאמר ד סי' לא
מו ע"א20 כזית שאמרו במקום מרהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' עב
מו ע"א20 כזית שאמרו במקום מרהתורת יחיאל במדבר עמ' שפ
מו ע"א20 ערוקאי כזית וכו'דבש לפי מע' ע אות כ
מו ע"א20 ערוקאי כזית שאמרו במקום מרה כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקעו
מו ע"א20 ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהאגודת אזוב (יעבץ) דף צא ע"א
מו ע"א20 ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהחומת אנך ירמיהו פרק טז
מו ע"א20 ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות סח
מו ע"א20 ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהתקנת השבין סי' טו (עמ' 166)
מו ע"א20 ערוקאי כזית שאמרו וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קלט
מו ע"א21 כזית במקום חיותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכט
מו ע"א22 כזית מקום מרה ובעינן כזית במקום שהיא חיהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רג
מו ע"א26 נדלדלההכתב והקבלה ויקרא פי"ח פסוק ו
מו ע"א29 הריאה שניקבה רב ושמואל וכו' כאהינא סומקא כשרה גופא אמר רבא האי ריאה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ער
מו ע"א29 הריאה שניקבה וכו' וסימניך כיתונא דורדא דמנחא ביה ריאהמגילת סמנים עמ' קכב
מו ע"א30 קרמא עילאה ואמרי לה קרמא תתאה פשיטא אי אינקב עילאה ולא אינקב תתאה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נה
מו ע"א רש"י ד"ה זריקמגילת סמנים עמ' קכא
מו ע"א רש"י ד"ה לית להו בריקותאלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 308
מו ע"ב01 ריאה אינה נטרפת עד שינקבו ב' הקרומיםדבר טוב עמ' שמח
מו ע"ב05 האי ריאה דאוושא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נט
מו ע"ב13 אהיני סומקא דיבש גילדי סימן וכו' האי ריאה דאיגליד כאהינא וכו'מגילת סמנים עמ' קכב
מו ע"ב16 ריאה שהאדימה מקצתה כשירה וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף סט ע"ב
מו ע"ב16 ריאה שהאדימה מקצתה כשירה וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תמב
מו ע"ב16 ריאה שהאדימה מקצתהכוזרי מאמר ד סי' לא
מו ע"ב17 הדרא בריאעטרת ישועה (תשסד) אות יט להגדה ש"פ
מו ע"ב18 שאר שקצים עד שיצא מהם דםמקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
מו ע"ב32 גילדי גילדי אוכמי אוכמיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נח, נט
מו ע"ב33 אין מקיפין בבועיילקוט עטרת צבי עמ' נג
מו ע"ב33 אין מקיפין בבועירב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תז
מו ע"ב33 אין מקיפין בבועישיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
מו ע"ב33 אין מקיפין בבעוידרך חיים (תשלה) עמ' תו
מו ע"ב33 מקיפין בבועידרכי אמונה דרך נז
מו ע"ב תוס' ד"ה אוכמי אוכמי וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"ג
מו ע"ב תוס' ד"ה אוכמי אוכמי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמג
מו ע"ב תוס' ד"ה וא"למים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נה
מו ע"ב תוס' ד"ה והלכתא מגיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נו
מז ע"א05 חמש אונות אית לה לריאהזכרון דברים (תשנט) עמ' טז
מז ע"א05 ששה כנפי ריאה עם העינוניתא דוורדאאמרי פנחס השלם - שער התפילה סי' כז
מז ע"א07 יתירתא דאונאחכמה ומוסר ח"ב עמ' מט
מז ע"א14 ההוא ביני ביני דאתא לקמיה דרב אשיתורה אור (באנדי) עמ' שסג
מז ע"א16 כל הני חויא ברייתא הכי אית להוגבורות אליהו יו"ד סי' קכג
מז ע"א17 עינוניתא דוורדאאור תורה השלם (מזריטש) סי' קפא
מז ע"א תוס' ד"ה כל - נשתנו הטבעיםחיי נפש ח"ו עמ' שד; שו"ת דברי מלכיאל ח"ב סי' נג; שו"ת תורת חסד אורח חיים סימן לד אות ו
מז ע"ב07 האי שחור אדום הוא אלא שלקה וכו'אפיקי ים עמ' תקפה
מז ע"ב07 שחור אדום הוא אלא שלקהתשובה מיראה עמ' כג
מז ע"ב07 שחור אדום הוא אלא שלקהכוזרי מאמר ד סי' לא
מז ע"ב09 ר' נתן אומר פעם אחת הלכתי וכו' והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמיכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' יז
מז ע"ב09 ריאה אדומה כשירה מדר' נתן וכו' ובדש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף סט ע"ב
מז ע"ב09 ריאה אדומה כשירה מדר' נתן וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תמג
מז ע"ב12 הביאו לפני ר' נתן תינוק שהי' כולו אדום ולא רצה למולואמרות ה' השלם ח"א עמ' תה
מז ע"ב13 המתינו עד שיבלע דמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קמא
מז ע"ב13 המתיני לו עד שיבלע בו דמו המתינה לו ומלה אותו וחיה ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקצד
מז ע"ב13 המתיני עד שיבלע בו דמועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פז
מז ע"ב22 א"ר כהנא ככבדא כשרה כבשרא טרפה וסימניך ובשר בשדה טרפהמגילת סמנים עמ' קכב
מז ע"ב24 האי ריאה דדמיא ככשותא וכמוריקא וכו'גבורות אליהו יו"ד סי' קכג
מז ע"ב25 אלא ירוקה דכשרה ה"ר ככרתי, ובתוס'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נז
מז ע"ב32 ריאה דאוושא צריך בדיקהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נה
מז ע"ב42 חסרון מבפנים לא שמיה חסרוןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 756-755
מז ע"ב57 ניטלה שלפוחית שלה כשרהדבר טוב עמ' תצא
מח ע"א02 מעשה בעסיא ועלו עליה שלש רגלים וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק יא אות טז
מח ע"א02 עלו שלשה רגליםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306 {דוגמה למתינות בפסיקת הלכה - לא פסקו מיד}
מח ע"א04 ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין להכוזרי מאמר ד סי' לא
מח ע"א12 רב נחמיה בריה דרב יוסף בדיק לה בפשורי וכו'גבורות אליהו יו"ד סי' ד אות ג
מח ע"א23 ריאה שניקבה במקום רביתא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נו
מח ע"א23 ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סב
מח ע"א23 ריאה שניקבה ודופן סותמתהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 308, חל"ו עמ' 271 {אפשריות עקירת החולי מעיקרו - טריפה חוזרת להכשירה}
מח ע"א28 והוא דסביך בבשראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעו
מח ע"א49 רבי יהודה בר שמעון חבירו דרבי יוחנןגנא דפלפלי עמ' סב
מח ע"א51 ולי' לא סבירא לי'תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רנד
מח ע"א תוס' ד"ה אמר רבינאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נז
מח ע"ב05 אתמר מחט שנמצאת בריאה ר"י ור"א ור"ח מכשרי וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קיח
מח ע"ב22 אילימא מבחוץ היינו ניקבה, אלא לאו מבפניםכוזרי מאמר ד סי' לא
מח ע"ב28 הדורא דכנתאדבר טוב עמ' תפ
מח ע"ב29 אין אומרים בטריפות זו דומה לזומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 97
מח ע"ב29 אין מדמין בטריפותפנים יפות על תהלים עמ' סו
מח ע"ב רש"י ד"ה דלמאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נז
מח ע"ב רש"י ד"ה והלכתאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלא
מח ע"ב תוס' ד"ה אימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמז
מט ע"א13 למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העיניםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמה
מט ע"א13 למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העיניםדברי מנחם (היימליך) עמ' רס
מט ע"א13 למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העיניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות כה
מט ע"א13 למה נקרא שמה ריאה שמאירה את העיניםנחמד ונעים (תשסח) בחקותי ד"ה אות הקדחת
מט ע"א13 למה נקרא שמה ריאה שמאירה העינייםנטריקן (תשעד) עמ' ע
מט ע"א15 אווזא בזוזא וריאה דידה בארבעה וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכ
מט ע"א16 ריאה שלה בארבעהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו, תשובות סי' ו
מט ע"א17 אינקבה הריאה היכי דממשמש ידא דטבחאשופרא דישראל (תשסו) עמ' שו
מט ע"א17 אינקבה ריאה היכא דממשמשא ידיה דטבחא תלינן או לא תלינןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמו
מט ע"א36 חלב שע"ג קבה כהנים וכו' וסימניך ישמעאל כהנא מסייע כהנימגילת סמנים עמ' קכב
מט ע"א36 חלב שע"ג קיבה כהנים נהגו בו היתר כר"י שאמר משום אבותיו וסימנך ישמעאל כהנא מסייע כהני מאי היא כו' (ובפרש"י ותוס')תורת מנחם חנ"ב עמ' 215
מט ע"א36 חלב שעל גבי קבה כהנים נהגו בו היתר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו וסימניך ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שלט
מט ע"א37 אר"א חלב שעל גבי הקיבה כהנים נוהגים בו היתר כר"יכתנות אור עמ' תקכז
מט ע"א38 וסימניך ישמעאל כהנא מסייע כהני מאי היא דתניא כה תברכו וכו'זכור לדוד עמ' קב
מט ע"א38 וסימניך ישמעאל כהנא מסייע כהניס' הזכרון לחתם סופר עמ' מה
מט ע"א38 וסימנך ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו' למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, לכהנים עצמן לא למדנו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שפט
מט ע"א38 וסימנך ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו'הר המוריה עמ' רמח, רסד
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהנא וכו' רי"א למדנו הברכה לישראל וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תקס, קצז
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהנא וכו' רי"א למדנו הברכה לישראל וכו' ובתוס'ברית שלום (תעח) דף לא ע"ב, פז ע"ג
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהנא וכו'גבעת שאול (בראך) עמ' רג
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו' כה תברכו וכו' למדנו ברכה לישראל וכו' לכהנים עצמן וכו' ותוס' ד"ה והקב"ה וד"ה ואברכה ומהרש"א ורי"ף שבעין יעקבשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קח, קיא-קיג
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו' כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברך לכהניםתורת חיים עה"ת עמ' קפב-קפג {והיינו עדיפא, כי הכהנים מתברכים באותה ברכה שבירכו ולא בברכה סתם}
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו'זרע שמשון (תשסג) לך לך אות יא
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהני כו' דמוקי לה לברכת כהנים במקום ברכה דישראל (ובפרש"י ותוס')תורת מנחם חנ"ד עמ' 320, 323
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהני מאי היא וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מב
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע כהנאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כט
מט ע"א39 ישמעאל כהנא מסייע לכהני וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קעג
מט ע"א39 כה תברכו את בנ"י רי"א וכו' לכהנים עצמן לא למדנוילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"א39 כה תברכו את בני ישראל רבי ישמעאל וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' קעח
מט ע"א39 'כה תברכו את בני ישראל' רבי ישמעאל אומר וכו' ומאי מסייע כהני דמוקי לה לברכת כהנים במקום ברכה דישראלכתב סופר אגדות כאן
מט ע"א39 כה תברכודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ק
מט ע"א39 כהנא מסייע כהניתורת מנחם חמ"ו עמ' 374
מט ע"א39 ר"י וכו' כהנא מסייע כהנילקוטי שיחות ח"ו עמ' 123, חי"א עמ' 107, חי"ב עמ' 52
מט ע"א39 דתניא כה תברכו את בני ישראל, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קנא
מט ע"א39 דתניא 'כה תברכו את בני ישראל'חפץ יהונתן בראשית פ"יב פסוק ג
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רא
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל לכהנים לא למדנואודה ה' דף א ע"א
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מכהניםאוצר הכבוד
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מכהנים לכהנים עצמן לא למדנו, כשהוא אומר וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קיא
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מפי הכהנים כו'מראה הגדול ח"א דף מג ע"ד
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מפי כהנים וכו' ותוס' ד"ה והקב"ה מסכיםשפע חיים - נישואין עמ' רז
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים לא למדנוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלט
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מפי כהניםדרשות מהר"ם חביב עמ' שנה
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמן לא למדנואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתפג
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראלראש דוד (תשמו) עמ' שצג ע"א
מט ע"א40 למדנו ברכה לישראל ברכה לכהנים מניןחכמת התורה שמיני עמ' רכא
מט ע"א40 מחלוקת ר"ע ור"י בענין ברכת כהניםאור אברהם במדבר עמ' פח, צ
מט ע"א40 מנין שהכהנים עצמם מתברכין מהקב"השם ישראל עמ' דש
מט ע"א40 פלוגתא דר"י ור"ע בכוונת ואני אברכםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' נט, ח"ה עמ' ס
מט ע"א40 רבי ישמעאל אומר וכו' כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברך לכהנים ר"ע אומר וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
מט ע"א40 רבי ישמעאל אומר וכו' רבי עקיבא אומר למדנו ברכה לישראל וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 62
מט ע"א40 רי"א כהנים וכו' והקב"ה מברך לכהנים רע"א כהנים וכו' והקב"ה מסכיםמכשירי מצוה עמ' יט
מט ע"א41 ואני אברכם - ב' פירושיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 380379-
מט ע"א41 ואני אברכם - לכהניםכד הקמח (מישור) עמ' עד
מט ע"א41 ואני אברכם - שני פירושיםתורת מנחם חי"ב עמ' 61
מט ע"א41 ואני אברכם וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 37, חכ"ד עמ' 580
מט ע"א41 ואני אברכם כו' ח"א לכהנים כו' וח"א לישראל וכו'רב טוב דף קיד ע"ד, קטו ע"ב
מט ע"א41 ואני אברכםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ו אות ו
מט ע"א41 ואני אברכםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 93
מט ע"א41 ואני אברכםמשנת חיים במדבר עמ' קיג
מט ע"א41 כהנים מברכים לישראל והקב"ה מברך לכהניםתורת מנחם ח"ו עמ' 110
מט ע"א41 כהנים מברכין את ישראל והקב"ה מברך את הכהניםטיול בפרדס ח"א עמ' קצד
מט ע"א41 כהנים מברכין ישראל והקב"ה מברך כהניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפא
מט ע"א41 כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברך לכהניםלקוטי שיחות חי"ח עמ' 207
מט ע"א41 כהנים מברכין לישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמח
מט ע"א41 כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברך לכהניםאגרא דכלה ח"ג עמ' צב
מט ע"א41 כשהוא אומר ואני אברכם הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברך לכהנים וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' ריג
מט ע"א42 והקב"ה מברך כו' מסכיםמשנת חיים דברים עמ' שו
מט ע"א42 והקב"ה מברך לכהניםאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רצ
מט ע"א42 כהנים מתברכין מהקב"הרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלג
מט ע"א42 ברכה לכהנים מפי הגבורהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' לח
מט ע"א42 רע"א מפי הגבורה לא למדנוילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"א43 ואני אברכם לישראל ואסכים עם הכהניםתפארת צבי במדבר עמ' עח, פד
מט ע"א43 ואני אברכם לישראל ולכהניםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רנה
מט ע"א43 ואני אברכם לישראלחכמת התורה ויחי עמ' שסא
מט ע"א43 ואני אברכם ר"ע דריש שה' מסכים על ידםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' יט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
מט ע"א43 ואני אברכם כהנים מברכים והקב"ה מסכים על ידםעיוני רש"י במדבר עמ' צז
מט ע"א43 ואני אברכם כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםאור אברהם - סידור התפילה עמ' שס, שעג
מט ע"א43 ואני אברכם וה' מסכים לברכתםשם ישראל עמ' לג
מט ע"א44 והקב"ה מסכים על ידם (תוס')ילקוט הגרשוני ח"ב
מט ע"א44 כהנים מברכים לישראל והקב"ה מסכים על ידםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפ
מט ע"א44 כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםלחמי תודה דף רלט ע"ב
מט ע"א44 כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכיםפירוש המכבי שמות עמ' קמז
מט ע"א44 כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 61
מט ע"א44 לר"ע ברכה לכהנים מנלן ותוס' ד"ה ואברכהחנן אלקים עמ' ח
מט ע"א44 רבי עקיבא ברכה לכהנים מנא ליה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרו ד"ה אבל
מט ע"א45 ברכה לכהנים מנ"ל ואברכה מברכך, ותוס'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שסג
מט ע"א45 ברכה לכהנים מנא ליה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מב
מט ע"א45 ברכה לכהנים מנא ליה וכו' מואברכה מברכיךבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קמ, יהושע-שמואל עמ' קפח
מט ע"א45 ברכה לכהנים מנא ליהמשיב צדק סי' סד (עמ' 39)
מט ע"א45 ברכה לכהנים מנא לן מואברכה מברכיךברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר ג
מט ע"א45 המברך מתברךדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קיט
מט ע"א45 הקב"ה מברך הכהנים המברכים את ישראל, ונלמד מואברכה מברכיךשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קעא, קעה
מט ע"א46 מסייע כהני דמוקי לה לברכת כהנים במקום ברכך דישראללקוטי שיחות ח"ה עמ' 424
מט ע"א רש"י ד"ה ואיןמשיב צדק סי' ח (עמ' 7)
מט ע"א תוס' - אמר לו מלתך כבר אמורהדברי חנינא - מזלות עמ' קנח {מדוע המתברך צריך לומר "וכן למר" הרי המברך מתברך ממילא מטעם "ואברכה"}
מט ע"א תוס' - ירושלמי בגוי שנתן שלום לר' ישמעאלשערי אורה (מילר) ח"א עמ' לג
מט ע"א תוס' - ואברכה מברכיךמבשר טוב - חנוכה עמ' רעג
מט ע"א תוס' - פי' איני צריך להחזיר לך שלום שברכתך כתובה מואברכה מברכיךתורת מנחם חכ"ד עמ' 190
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכה - ביאור הירושלמי "מלתך כבר אמורה"תורת אביגדור ח"א עמ' לא
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכהלקוטי שיחות ח"ה עמ' 427
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכהשם ישראל עמ' שכט
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכהשרגא המאיר על התורה עמ' תקעח
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכה - מלתך כבר אמורה מואברכה וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' יג
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכה - ההוא גוי דיהיב שלמא לר"י א"ל כבר מלתך אמורהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קכו
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכה - מלתך כבר אמורה פירוש איני צריך להחזיר לך שלום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרו ד"ה אבל ובהערה
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכם - אפילו נכרים המברכים לישראל מתברכיםבארות המים (תשסט) עמ' כט
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכם - מלתך כבר אמורה וכו' שברכתך כתובה מ'ואברבה מברכיך'כתב סופר אגדות כאן
מט ע"א תוס' ד"ה והקב"הלקוטי שיחות ח"י עמ' 42
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכה - מילתך אמורה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שג, שלח
מט ע"א מהרש"א - ואברכה מברכיך הוא ברכה כללית כו'רב טוב דף קיד ע"ד
מט ע"ב01 להביא חלב שעל גבי הדקיןגור אריה שמות פכ"ט אות יד
מט ע"ב01 מחלוקת ר"י ור"ע בחלב שעל הקיבה ושעל הדקין כו', ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 213
מט ע"ב01 נחלקו תנאים גבי חלב שעל הקיבהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 47
מט ע"ב06 מה חלב שעל הקרב תותב קרום ונקלףגור אריה ויקרא פ"ג אות ז
מט ע"ב06 תותב קרום ונקלףטוב טעם ויקרא עמ' טו
מט ע"ב07 אף כל תותב קרום ונקלףגור אריה שמות פכ"ט אות כא, ויקרא פ"ג הערה 7
מט ע"ב13 חלב טהור סותם טמא אינו סותם בעי ר' זירא חלב חיה מהושני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 16
מט ע"ב13 חלב טהור סותם טמא אינו סותםכוזרי מאמר ד סי' לא
מט ע"ב21 חלב טמא נמי סותם ועוד התורה חסה על ממונם של ישראלעצי חיים על התורה עמ' תנט
מט ע"ב22 התורה חסה על כו', ורגמ"המשנת חיים במדבר עמ' שצב, שצו
מט ע"ב22 התורה חסה על ממונם של ישראלכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קא
מט ע"ב22 התורה חסה על ממונם של ישראלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתנה
מט ע"ב22 התורה חסה על ממונם של ישראלפירושי ראשונים
מט ע"ב22 חסה תורה על ממונם של ישראלשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רכג
מט ע"ב25 מנימין בנדוקא איגלי ליה וכו' רבי שמעון וסכנת נפשות וכו' ממונם של ישראל וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יב אות יב, פרק יג אות א
מט ע"ב37 טרפשא דליבאמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 9 עמ' נז
מט ע"ב40 אמר רב טבות וסימניך יפה כח הבן מכח האבמגילת סמנים עמ' קכב
מט ע"ב40 יפה כח הבן מכח האבויגד יעקב עמ' תרפט
מט ע"ב40 יפה כח הבן מכח האבפירות מפוזרין עמ' כ
מט ע"ב רש"י - אותו חלב הדקין מחובר בקרום שקורין טיל"אגור אריה שמות פכ"ט אות יד
מט ע"ב רש"י ד"ה טרפשא דליבא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נו
מט ע"ב רש"י - חתיכות חתיכות הוא אדוקגור אריה שמות פכ"ט אות כא
מט ע"ב רש"י - סתם ר"ש הוא רשב"יגנא דפלפלי עמ' ת
מט ע"ב רש"י - קרום דק יש על החלב שעל הקרבגור אריה ויקרא פ"ג אות ב
מט ע"ב תוס' ד"ה היינותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נו
מט ע"ב תוס' - ואת החלב המכסה את הקרב למעט חלב הדפנותגור אריה שמות פכ"ט אות יד
נ ע"א חלב דאייתרא מותר מן התורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכג
נ ע"א מקיפים בבני מעייםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
נ ע"א מקיפין בבני מעיים וכו' מקיפין בריאהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קס
נ ע"א רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו מקיפים בריאהרישומי דברים עמ' ד
נ ע"א מקיפין בריאהדרכי אמונה דרך נז
נ ע"א מקיפין בריאהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רכב
נ ע"ב א"ר נחמן בר יצחק נפל כרסא בביראמגילת סמנים עמ' לג
נ ע"ב נקדרה כסלע טרפה וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף נז ע"ג, קלח ע"ג
נ ע"ב נקדרה כסלע טרפה וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תתצג, שסו
נ ע"ב נמצא עליו קורט דם - בידוע שלפני שחיטהכוזרי מאמר ד סי' לא
נא ע"א04 המוציא מחברו עליו הראיהדרכי שלום (מרגונאטו) פרשת מטות דף קח ע"ב
נא ע"א20 אם אין שם מכה קורט דם מניןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ס, קמט
נא ע"א23 אמר רב הונא הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק איברים להשהותה מעל"עגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיט
נא ע"א24 הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטה אין חוששין משום ריסוק אברים וכו' משום דאמדה נפשהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רסב
נא ע"א24 הניח בהמה למעלה ובא ומצאה למטהבאר שרים בראשית פ' וישלח דרוש ו אות ג
נא ע"א31 קפצה מהגג מעיקרא אמדה נפשהתפארת צבי שמות עמ' תקמט
נא ע"א43 הני דכרי דגנבי גנבי, כי שדו להו אמתנייהו שדו להו וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קכח {והא דאמרו (ב"ק עט:) "שה שהרכיבו על כתיפו - ארבעה", היינו רק בחצר הגנב, אבל אח"כ מרהיטו על רגליו}
נא ע"א50 א"ר נחמן בית הרחם אין בו משום ריסוק איבריםמקראי קדש (תשנג) עמ' תצח
נא ע"א50 אר"נ בית הרחם אין בו משום ריסוק איברים ובתוס' שםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' מו
נא ע"א50 בית הרחם אין בו משום ריסוק אבריםתפארת ראובן עמ' קא
נא ע"א רש"י - מעיקרא אמדה נפשה אם גבוה לה יותר מדאי אינה קופצתתפארת צבי שמות עמ' תקמט
נא ע"א רש"י - מעיקרא אמדה נפשה אם גבוה לה יותר מדאי אינה קופצתתפארת צבי ויקרא עמ' תקמט
נא ע"ב ת"ר עגל שנולד ביו"טתפארת ראובן עמ' קב
נא ע"ב בהמה שנפלה והלכה לא חיישינן לריסוק אבריםטיול בפרדס ח"א עמ' קנו
נא ע"ב נחבט ע"פ המיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קס
נא ע"ב עוף שנחבט על פני המים אם שט מלמטה למעלה כשרשארית מנחם ח"ד עמ' שסט
נא ע"ב קיטמא נהילי בכברהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' ריז
נב ע"א אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן וחוליא קיימת מהו וכו' ליבעי מיניה חדא דפריש לן תרתישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנז
נב ע"א נעקר צלע מכאן וכו' וחוליא קיימת מהו וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף ג ע"ג
נב ע"א נעקר צלע מכאן וכו' וחוליא קיימת מהו וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' יח
נב ע"א גסטרא קאמריתוחנן אלקים עמ' פה, קצג, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סט, קט, קיב, קעח, קפח, קצז, ח"ב עמ' לג, רט, כרך ב ח"א עמ' מח, ער, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פח, מקראי קדש (תשנג) עמ' עו, קמו, קסא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו, ל, סא, עח, צא, רצב, כרך ב ח"א עמ' מד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעב, קסה, שפט
נב ע"א מרתח קרתחשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעח
נב ע"ב09 כי איתשיל לענין טומאה איתשילתורה אור (באנדי) עמ' שעג
נב ע"ב21 דרוסת הזאב בבהמה מן הזאב ולמעלהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רט
נב ע"ב33 דרוסת חתול ונמייה בגדיים וטלאים, ודרוסת חולדה בעופותכוזרי מאמר ד סי' לא
נב ע"ב39 במקום שיש מצילין יש דרוסה לחתולשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קמא {לכן בפרק שירה חתול אומר "ארדוף אויבי ואשיגם" (פירוש "פרק בשיר" על פרק שירה שם) כי אינו מתייאש מלהשיג את מטרתו}
נב ע"ב39 במקום שיש מצילין יש דרוסהערבי נחל (תשסד) עמ' ער
נב ע"ב40 ההיא תרנגולת דהואי בי רב כהנא דרהט חתול בתרה ועל וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קד
נג ע"א01 יש דרוסה לחתול וכו' אין דרוסה וכו' לכלבמכתב מאליהו ח"ד עמ' 355 בהערה
נג ע"א17 אין דרוסה לשועל וכו' אין דרוסה לכלב וכו'כוזרי מאמר ד סי' לא
נג ע"א37 אריה שנכנס בין השוורים חוששין שמא דרס לכולןויקרא יעבץ עמ' סז
נג ע"א38 רוב אריות דורסין ומיעוטן אין דורסיןנטריקן (תשעד) עמ' קעג
נג ע"א48 הדורס דכיון דקטע חד נח רוגזאחכמת התורה וארא עמ' ריב
נג ע"א48 קטע רישא דחד מנייהו נח ריתחיהבשבילי אמונה ח"א עמ' קלב
נג ע"ב ספק דרוסות דאתא לקמיה דרבחנן אלקים עמ' ער, מקראי קדש (תשנג) עמ' תפו
נג ע"ב דרוסה שאמרו, רש"י ותוס'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צד
נג ע"ב כבר פירשה רבה בר בר חנה וכו'הר המוריה עמ' קכה
נג ע"ב רש"י ד"ה צריכהבנין אפרים עמ' קמט [הלכה]
נג ע"ב תוס' ד"ה אתיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסח
נג ע"ב תוס' ד"ה אתי - מאי שנא משיחלא קמא דמשהינן ליה ולא חיישינן לתקלהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנח
נד ע"א14 א"ל ר"ל מנו רב וכו' א"ר יוחנן ולא נהירא ליה לאותו תלמיד וכו'מגילת סמנים עמ' טו
נד ע"א14 אמר ליה מנו רב ומנו רב ולא ידענא ליה אמר רבי יוחנן ולא נהירא ליה לאותו תלמיד ששימש את רבי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצב
נד ע"א15 ולא נהירא ליה לאותו תלמיד ששימש את רבי רבה ורבי חייאמבשרת ציון ח"ג עמ' שנח
נד ע"א16 ששימש את רבי רבה ור"חטובך יביעו ח"א עמ' שיט
נד ע"א17 כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' כג, נה
נד ע"א18 אני שמשתי בעמידהחוט המשולש - ברכי יוסף דף עא ע"ב, עב ע"ב
נד ע"א18 רבי יוחנן היה תלמידו של רביבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 55-54
נד ע"א19 פתח ריש לקיש ואמר ברם זכור אותו האיש לטוב וכו'דבר טוב עמ' שפו
נד ע"א27 דבי יוסף רישבא מחו בגידא נשיא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תלד
נד ע"א29 וכי להוסיף על הטרפות וכו' גמירי דאי בדרי לה סמא חייאלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
נד ע"א34 גמירי דאי בדרי לה סמא חיישמלת אליעזר ח"א עמ' קו
נד ע"א34 גמירי דאי בדרי לה סמא חייאאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
נד ע"א35 ואלו כשרות בבהמה וכו' ניטלה הכבד ונשתייר הימנה כזיתכוזרי מאמר ד סי' לא
נד ע"א35 ואלו כשרות בבהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעב
נד ע"א35 ואלו כשרות בבהמה וכו' ניטלו הכליותשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קא
נד ע"א36 רבן שמעון בן גמליאל אומר עד כאיסר האיטלקיהר המוריה עמ' רנ
נד ע"א40 ניטל הכבד אינו טריפה אם נשאר כזיתשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קפה
נד ע"א40 ניטל הכבד ניטל הטחול וכו'אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קפב
נד ע"א43 הרחם נקרא אםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שלג
נד ע"א44 הגלודה וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 144
נד ע"א רש"י ד"ה ניביהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עז
נד ע"ב12 חבל היוצא מן המטה וכו' ורש"י - לקשור בהמה דקה למטהתורת העולה (תשעה) עמ' תס
נד ע"ב12 חבל היוצא מן המטה וכו' ורש"י - לקשור בהמה דקה למטהתורת העולה ח"ג פרק נג
נד ע"ב12 חבל היוצא מן המטה וכו' מה' טפחים טמא וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ד
נד ע"ב12 חבל היוצא מן המטה וכו' מה' טפחים טמא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנז
נד ע"ב14 דינר קורדיקניהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קא
נד ע"ב14 דינרא קוררינאה ופרש"יחפץ יהונתן בראשית פ"ח פסוק ד
נד ע"ב14 כפשיטא זוטרתילקוטי שיחות חל"ט עמ' 220
נד ע"ב16 אמר רבי חנא פתוראה עילא מינאי הוה קאי בר נפחא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תסג
נד ע"ב19 אומניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעב
נד ע"ב19 אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת"ח (ורש"י ותוס' ד"ה אין)לקוטי שיחות ח"א עמ' 189, חי"א עמ' 71, חי"ז עמ' 246
נד ע"ב19 אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים וכו'כתב סופר אגדות כאן
נד ע"ב20 רשאין (ורש"י ותוס')תורת מנחם חכ"ב עמ' 117
נד ע"ב24 א"ר יוחנן מפניהם עומדים מפני ת"ח אין עומדיםמצווה ועושה ח"א עמ' קכז
נד ע"ב26 בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקפג
נד ע"ב26 בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתהס' הזכרון לחתם סופר עמ' מט
נד ע"ב31 איתיביה רבא לרב נחמן חבל היוצא מן המטהדברי טובה יהושע ח"ב עמ' תנח
נד ע"ב36 הדקין דבכלי חרס הן וקרקרותיהןפירושי ראשונים
נד ע"ב רש"י - נטלו צאן וקשרו בכרעי המטהיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תטז
נד ע"ב רש"י - פועל אצל אחרים אסור לעמוד בפני ת"ח אבל עובד לעצמו צריך לקום מפניומצווה ועושה ח"ב עמ' מח
נד ע"ב רש"י - בו קושרין את הפסחים זכר לפסח דכתיב והיה לכם למשמרתרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכ
נד ע"ב רש"י - קושרין הפסחים זכר לפסח מצרים וכו'שירת הפסח אות קפב
נד ע"ב תוס' ד"ה כסלע כיתר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסה
נד ע"ב תוס' ד"ה כסלע כיתר וכו'ברית שלום (תעח) דף נז ע"ב
נה ע"א כל שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגריס של כתמים להקלשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנט
נה ע"א כל שיעורי חכמים להחמיראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפז ע"ב
נה ע"א רב עוירא - ניקב טחולויגד יעקב עמ' שצג
נה ע"ב06 דלא אשתייר ביה כעובי דינר זהבאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תשכג
נה ע"ב06 ניקב הטחול בסומכיה טריפהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנ
נה ע"ב06 ניקב הטחול ונשתייר כעובי דינר זהב כשירהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קב
נה ע"ב16 הכוליא שהקטינה בדקה עד בפול בגסה עד כענבה בינוניתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנט
נה ע"ב19 חרותה בידי שמים וכו'כוזרי מאמר ד סי' לא
נה ע"ב19 חרותה בידי שמים כשירהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ה
נה ע"ב20צמקה הריאה מפחד בני אדםהתורה והעולם ח"ב עמ' נא
נה ע"ב20 צמקה ריאה שלה בידי שמים כשרה, בידי אדם טרפהאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עה
נה ע"ב28 הגלודה וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 144
נה ע"ב28 הגלודה שפסולה וכו' אם נשתייר בו כסלע כשרה וכו' על פני השדרה כולהברית שלום (תשסח) עמ' תתצג
נה ע"ב28 הגלודה שפסולה וכו' אם נשתייר בו כסלע כשרה וכו' על פני השדרה כולהברית שלום (תעח) דף נז ע"ג, קלח ע"ג
נו ע"א06 נפלה לאור ונחמרו בני מעיהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפו
נו ע"א17 אמר זעירי וכו' כי סליק לנהרדעא שלח להו דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
נו ע"א18 חולדה וכו' ששיני' וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 351
נו ע"א42 כל טריפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוףויגד יעקב עמ' שצג
נו ע"א43 הואיל ואין לו קרום אין לו קרום סלקא דרעתך אלא אימא הואיל וקרומו רךשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יב
נו ע"ב01 אווזות דידן כעוף המיםנטריקן (תשעד) עמ' קיב
נו ע"ב25 אדומים ששלקו והוריקו אסוריןמקראי קדש (תשנג) עמ' תפו
נו ע"ב28 רעותא דלא חזינן לא מחזקינןמסילת ישרים עמ' שלג
נו ע"ב31 ואלו כשרות בעוף וכו' יצאו בני מעיה ולא ניקבוכוזרי מאמר ד סי' לא
נו ע"ב31 ואלו כשרות נשתברו גפיהישראל קדושים עמ' י (עמ' 9)
נו ע"ב39 הורה בטרפחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' י
נו ע"ב48 אבל היפך בהן טריפהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' סו
נו ע"ב49 הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כונניות באדם (ורש"י)ס' החיים (תשנג) עמ' מז
נו ע"ב49 הוא עשך ויכוננך מלמד שעשה הקב"ה כונניות באדםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 300
נו ע"ב49 הוא עשר ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כונניות באדם שאם נהפך אחת מהן אינו יכול לחיותחכמה ומוסר ח"ב עמ' פא, שכה
נו ע"ב49 השמירה שעשה הקב"ה למעי האדםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 97
נו ע"ב49 מלמד שברא הקב"ה כונניות באדם וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקסג
נו ע"ב49 מלמד שברא הקב"ה כונניות באדםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 67
נו ע"ב49 מלמד שעשה הקב"ה כונניות באדםדגלי יהודה דרוש א אות ט
נו ע"ב49 שברא הקב"ה כונניות באדם שאם נהפכה אחת מהן איהו יכול לחיותכוזרי מאמר ד סי' לא
נו ע"ב49 שברא הקב"ה כונניות באדםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות נג
נו ע"ב51 תניא היה רבי מאיר אומר הוא עשך ויכוננו, כרכא דכולה ביה, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלכיו, שנאמר ממנו פנה ממנו יתר וגו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' כג
נו ע"ב52 הוא עשך ויכוננך כרכא דכולה ביה, ממנו כהניו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקעא
נו ע"ב52 כרכא דכולא ביהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפג
נו ע"ב52 כרכא דכולא ביה ממנו כהנים וכו'אוהב ישראל דף שיט ע"ב
נו ע"ב52 כרכא דכולא ביהאור השמש (תשסח) עמ' קכה
נו ע"ב52 כרכא דכולא ביהגור אריה במדבר פט"ז הערה 4
נו ע"ב52 כרכא דכולא ביהנצח ישראל (הרטמן) עמ' כו
נו ע"ב52 כרכא דכולא ביהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשפה
נו ע"ב52 כרכא דכולה ביה ממנו כהניו ממנו נביאיו וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תקמח
נו ע"ב52 כרכא דכולה ביהאמרי מאיר (מאירי) תהלים פקי"ט פסוק נט
נו ע"ב52 כרכא דכולה ביהמכמני עוזיאל עמ' רנא
נו ע"ב52 כרכא דכולה ביה ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלכיופנקסי הראי"ה ח"א עמ' קטז
נו ע"ב52 כרכא דכולה ביה ממנו כהניופרי צדיק חיי שרה אות א, תרומה אות א, כי תצא אות ז
נו ע"ב52 ממנו כהניו ממנו מלכיו וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' סא
נו ע"ב52 עשך ויכוננך כרכא דכולא בי'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' רפב
נו ע"ב54 ממנו יתד ממנו פינה+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רלח
נו ע"ב54 ממנו פינה ממנו יתדדברי סופרים סי' כד (עמ' 18), קדושת השבת סי' ז (עמ' 51)
נו ע"ב54 ממנו פינה ממנו יתדפרי צדיק תרומה אות א, תצוה אות ז, אמור אות ז
נו ע"ב55 ההוא רומאה דחזיי' לההוא גברא דנפל מאיגרא לארעא, פקעיה כריסיה וכו'נר ישראל חלק א דף לא
נו ע"ב55 ההוא רומאה דחזא לההוא גברא דנפליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכח
נו ע"ב55 ההוא רומאה דשחט לבנו באחיזת עיביםכוכבי אור (תשלד) עמ' קל
נו ע"ב רש"י - זפק, כיס שהאוכל נקבץ שםחפץ יהונתן ויקרא פ"יא פסוק יג
נז ע"א אינגיד ואיתנחאהל יהושע (הלר) עמ' 4
נז ע"א מדבריו של בריבי ניכרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפא {מדיבורו של אדם ניכר מה שבלבבו}
נז ע"א רש"י ד"ה נהרא אין מנהג המקומות דומותבנין שאול עמ' קעח
נז ע"א תוס' - איעכל ניביהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עז
נז ע"ב29 שנקדר קנה שלה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נד
נז ע"ב33 אמרו עליו על רבי שמעון בן חלפתא שעסקן בדברים היה וכו' אמר איזיל איחזישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות ט
נז ע"ב33 אמרו עליו על רבי שמעון בן חלפתא שעסקן בדברים היה וכו'של"ה (תשנז) פרשת שלח אות יד בהגה"ה
נז ע"ב33 אמרו עליו על רשב"ח שעסקן בדברים הי'תורת מנחם חנ"ה עמ' 35, חנ"ז עמ' 203
נז ע"ב33 ר"ש בן חלפתא וכו' עסקן בדברים הי'חכמה ומוסר ח"ב עמ' קסז, רפג
נז ע"ב33 ר"ש בן חלפתא שעסקן בדברים היהלקוטי שיחות חי"ב עמ' 197
נז ע"ב35 ניטלה הנוצה בעוף וכו' במידי דמיטרפא ביה הגדילה כנפים ראשונים יותר מן האחרוניםערבי נחל (תשסד) עמ' תשנה
נז ע"ב38 במידי דמיטרפא בהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נד
נז ע"ב39 מאי עסקן בדברים וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קנז
נז ע"ב39 מאי עסקן בדברים ורש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ג
נז ע"ב39 ר"ש בן חלפתא רצה לחקוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' כו
נז ע"ב40 אין לה קצין שוטרלקוטי משלי פרק ו פסוק ו
נז ע"ב40 אין לנמלה בפרט קצין ושוטרנתיבות עולם ח"ב עמ' קפב
נז ע"ב40 תכין בקיץ לחמהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנג
נז ע"ב41 אזל בתקופת תמוז פרסיה לגלימיה וכו' ובתוס'חדרי בטן פרשת בלק אות ב-ד
נז ע"ב41 איזיל איחזי אי לית להו מלכא וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רמו
נז ע"ב43 נפל טולאנטריקן (תשעד) עמ' ס
נז ע"ב44 נמלים הורגין על שקראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קטו, תצב, תרלא, תרנו
נז ע"ב48 אפילו למ"ד טריפה חיה מצי סבר שאינה יולדתגור אריה ויקרא פי"ד הערה 15
נז ע"ב48 טריפה אינה חיה י"ב חודשכתנות אור עמ' תנא
נז ע"ב48 טריפה אינה חיה י"ב חודששמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיג
נז ע"ב48 טריפה אינה חיה י"ב חודששפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רכג
נז ע"ב48 טריפה אינה חיה יותר מי"ב חודששם יחזקאל עמ' רנב
נז ע"ב48 טריפה אינה יולדתגנא דפלפלי עמ' קפו
נז ע"ב48 טריפה אינה יולדתשם יחזקאל עמ' רנא
נז ע"ב48 סימן לטריפה י"ב חודש (ורש"י ד"ה י"ב חודש)לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
נז ע"ב48 סימן לטריפה י"ב חודשמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עו
נז ע"ב48 סימן לטריפה י"ב חודששני המאורות (ריינס) ח"א עמ' 15
נז ע"ב48 סימן לטריפה שנים עשר חדש וכו' משם ראיה ימות החמה היה וכיון שעברו עליו ימות הצנה מיד מתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות יג
נז ע"ב53 מעשה בענבול באחד שנפחתה גולגלתו ועשה לו חידוק של קרויה וחיה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' עו
נז ע"ב55 א"ר אחא בר יעקב הלכה טרפה יולדת ומשבחת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יג
נז ע"ב55 אמר רב אחא בר יעקב הלכה טרפה יולדת ומשבחת וכו' רבינא לא סבר לה כדרב אחא בר יעקבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סט
נז ע"ב55 הלכה טרפה יולדת ומשבחתאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
נז ע"ב55 ראב"י ס"ל טריפה יולדתחיי נפש ח"ו עמ' קס
נז ע"ב רש"י - טרפה אינה חיה י"ב חודש משום דיש מכה שימות הצנה קשה לו, ויש מכה שהיא נבערה ומת מתוך חום, הלכך בעינן ימות החמה וימות הצנה דהיינו י"ב חודששם יחזקאל עמ' רנג
נז ע"ב רש"י ד"ה תנאי היאמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף לא ע"ב
נז ע"ב תוס' ד"ה ודילמאיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' קעא
נח ע"א01 שיחלא קמא אסיראשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
נח ע"א18 רבינא לא סבר לה כדרב אחא בר יעקבבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' מח
נח ע"א28 ר' אליעזר סבר עובר ירך אמוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנב
נח ע"א28 ר"א סבר עובר ירך אמו הוא ור"י סבר עובר לאו ירך אמו הואדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמד
נח ע"א29 אם עובר ירך אמו הוא או לאחכמת התורה תזריע עמ' מו
נח ע"א29 עובר ירך אמו הואבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרפז
נח ע"א29 עובר ירך אמוברכת טוב עמ' קפו
נח ע"א29 עובר ירך אמופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה סד
נח ע"א29 עובר ירך אמומנחת מרדכי עמ' רמח
נח ע"א37 בריה שאין בה עצם אינו מתקיים י"ב חודששמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' לה
נח ע"א37 בריה שאין לה עצם אינה מתקיימת י"ב חודשישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
נח ע"א37 כל בריה שאין בה עצם אינו מתקיים י"ב חדשאפיקי ים עמ' תקח
נח ע"א37 כל בריה שאין בה עצם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קכה
נח ע"א37 כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חדשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלז
נח ע"א37 כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חודשנר ישראל חלק ב דף קיח
נח ע"א37 כל בריה שאין לו עצם אינו מתקיים י"ב חודשבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1222, 1164-1163
נח ע"א40 קישות שהתליע באיביהגור אריה שמות פכ"ב הערה 226
נח ע"א תוס' ד"ה והלכתאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמא
נח ע"א ר"ן (יט ע"א מדפי הרי"ף) ד"ה ולענין ולדשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ריב
נח ע"ב01 תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שרייןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ת
נח ע"ב02 לית בקא בת יומא ולית דידבא בת שתאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' כז
נח ע"ב04 אמרי אינשי שב שני אימרא בקתא מבקא וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' צא
נח ע"ב04 בקא ובקתאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תיא
נח ע"ב04 שב שני אימרא בקתא מבקא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קסז
נח ע"ב04 שב שני אימרא בקתא מבקא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' שנג
נח ע"ב04 שב שני אימרא בקתא מבקא ורש"י שםברית שלום (תעח) דף ו ע"ב
נח ע"ב04 שב שני אימרא בקתא מבקא ורש"י שםברית שלום (תשסח) עמ' לו
נח ע"ב04 שב שני אימרא בקתא מבקאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רטז
נח ע"ב08 שיתין מאני דפרזלא תלו לה בקורנסיהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 120, 122
נח ע"ב08 שיתין מאני דפרזלא תלוי ליה בקורנסיהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
נח ע"ב08 שיתין מני דפרזלאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
נח ע"ב08 שיתין מני פרזלא וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שלג, שלד {דרך התלמוד למינקט שישים כמספר רב משום שכל דבר בטל בו}
נח ע"ב14 יתיר רגלחכמה ומוסר ח"ב עמ' מט
נח ע"ב14 כל יתר ברגל הוי טרפהקרן פני משה ח"א עמ' קמ
נח ע"ב15 כל יתר כחסר דמיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' מה הערה 97, רמ הערה 31, תתקצב הערה 85
נח ע"ב15 כל יתר כנ"דאיש מבין ח"א דף נא ע"ג
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 215, 216, פ"ג אות 414, 542, 316, פ"א אות 489, 1096
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קנד
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 303, 504, באר ה הערה 218, באר ז הערה 49
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיגור אריה בראשית פמ"א הערה 131, שמות פ"ו הערה 67, במדבר פכ"א אות לג
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמימי מרום ח"י עמ' מ
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיגנת אגוז (תשמט) עמ' רד
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמידרך חיים (תשלה) עמ' תרפז
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמידרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' יב, שעח
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיהחברה והשפעתה מאמר 4 פרק טו
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיחיי שלמה עמ' עו
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמייסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות מא
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' צ
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמימי מרום ח"ד עמ' קכד, ח"ט עמ' יא, חי"ג עמ' רכג
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מט ע"ג
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמינחלת שמעון (אשכנזי) ואתחנן קג
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמינטריקן (תשעד) עמ' עא
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמינצח ישראל (הרטמן) עמ' תקיד הערה 75
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמינתיבות עולם ח"ב עמ' רכו
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכז
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמישמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קכד
נח ע"ב15 כל יתר כנטול דמיתורת מנחם חנ"ט עמ' 390
נח ע"ב15 כל יתר כנטולמדבר יהודה (תשסב) עמ' עדר
נח ע"ב15 כל יתר כניטל דמיעטרת ישועה (תשסד) אות יח לפורים
נח ע"ב15 כל יתר כניטל דמישם יחזקאל עמ' ח
נח ע"ב39 בהמה שאכלה ארס אסור לנואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסג
נח ע"ב39 הכישה נחש מותרת משום טריפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תלא
נח ע"ב39 הכישה נחש מותרתשמלת אליעזר ח"א עמ' ט
נח ע"ב רש"י ד"ה אימראדבר טוב עמ' תפח
נח ע"ב רש"י מהזפק ער הקורקבן יש קנה של מעים אחדגור אריה ויקרא פ"א הערה 424
נט ע"א10 ההוא בר טביא דאתי לבי ריש גלותא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
נט ע"א10 ההוא בר טביא וכו' לא חייש מר לניקורישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יב אות ט
נט ע"א10 ההוא בר טביארוח חיים (חיד"א) עמ' צא
נט ע"א17 קרי רב עליה דשמואל כל רז לא אניס לךאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' דש
נט ע"א17 קרי רב עליה דשמואלטובך יביעו ח"ב עמ' כג-כד
נט ע"א18 כל רז לא אנס לךשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצג
נט ע"א18 סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה אבל סימני העוף לא נאמרואור פני משה דף א ע"א
נט ע"א19 סימני העוף לא נאמרו אבל אמרו חכמיםחפץ יהונתן ויקרא פ"יא פסוק יג
נט ע"א20 אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס טמא כל שיש לו אצבע יתירה וזפק וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' שנא
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יג
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' צג
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמאהמאור הגדול (גר"א) עמ' רלא
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צה
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמאמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שנה
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמאתורת אליהו עמ' קצח
נט ע"א20 כל עוף הדורס טמא, כל שיש לו אצבע יתירה, וזפק, וקורקבנו נקלף, טהורזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רלט
נט ע"א20 כל עוף שדורס ואוכל טמא הואכרם טוביה עמ' שכה
נט ע"א20 סימני עוף נאמרו ע"י חכמיםגור אריה שמות פי"ט הערה 218
נט ע"א21 ד' סימני טהרה בשרץ העוףרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרט
נט ע"א21 ד' סימנים טהורים בצפור טהור אצבע יתירה וזפק וקורקבנו נקלף ואינו דורס ואוכלנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות מו
נט ע"א21 כל שיש לו אצבע יתירה וזפק וכו'למחר אעתיר עמ' קצד
נט ע"א21 סימני טהרה בעוףשמלת אליעזר ח"א עמ' עו
נט ע"א23 כל עוף החולק את רגליו טמא, ורש"י ד"ה טמאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
נט ע"א24 ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וארבעה כנפים וקרצולים וכנפיו חופין את רובואוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רצד
נט ע"א24 ובחגבים כל שיש לו ארבע רגליםשמלת אליעזר ח"א עמ' רסה
נט ע"א26 סימני הדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת טהורשמלת אליעזר ח"א עמ' ה
נט ע"א28 ואלו הן קשקשין הקבועין בו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ח
נט ע"א28 קשקשין הקבועין בו וסנפירים הפורח בהןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות מא
נט ע"א30 אלו הן סימני בהמהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריב
נט ע"א31 כל בהמה וחיה שהיא מעלת גרה אין לה שינים בלחי העליוןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לד
נט ע"א31 כל בהמה שמעלת גרה בידוע שאין לה שינים וכו' ניבי אית ליה וכו'של"ה (תשנז) פרשת שמיני אות ו בהגה"ה
נט ע"א42 היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפרסותיה חתוכות בודק בפיה כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלה
נט ע"א42 הי' מהלך במדבר ומצא בהמה וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' כב
נט ע"א49 שליט בעולמו יודע וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 364
נט ע"א49 שליט בעולמו יודעשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 249 ,248 ,245 ,244 ,227 ,202
נט ע"א49 שליט בעולמו יודעשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 54 ,53
נט ע"א51 היה מהלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום בודק בפרסותיה כו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלה
נט ע"א51 שפיה גמוםהכתב והקבלה שמות פ"ח פסוק יז
נט ע"א54 כל בהמה שמפרסת פרסה היא מעלת גרה חוץ מן החזירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכז
נט ע"א58 בחיה מפרסת פרסהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רלד
נט ע"א58 חיה בכלל בהמהפנים יפות על תהלים עמ' קפב
נט ע"א תוס' ד"ה אלו הן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשלב
נט ע"ב01 סימני חיה קרנים וטלפיםמקראי קדש (תשנג) עמ' רא
נט ע"ב03 כל שיש לה קרנים יש לה טלפיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
נט ע"ב14 ההיא עיזא כרכוז דהואי בי ריש גלותא וכו' ר"ש בריה דרבי אבהו אכל מיניה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קד
נט ע"ב14 עיזי דכרכוזמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פא
נט ע"ב23 אמר רב כהנא תשע אמהתא וכו'אפיקי ים עמ' תקסד
נט ע"ב25 אמר רב יוסף שיתסר אמהתא וכו'אפיקי ים עמ' תקסה
נט ע"ב26 א"ל קיסר וכו' אלקיכם כאריה מתיל וכו'אפיקי ים עמ' תקסו
נט ע"ב26 א"ל קיסר לר"י בן חנניה אלקיכם לאריה מתיל וכו' א"ל כאריה רבי עילאי וכו' בעי רחמי דלהדר לדוכתיהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רו {האלקים עשה שיראו מלפניו ולזה ברא בריות לאיים על בנ"א; "אריה" הוא בחי' חסד ואותיות "יראה"}
נט ע"ב26 א"ל קיסר לריב"ח אלהיכם כאריה מתיל וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קיט-קכ
נט ע"ב26 אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן לוי וכו' לאריה דבי עילאי, א"ל בעי דאחזייה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תשפב, תתטו
נט ע"ב27 אלהיכם כאריה מתילתורה בציון עמ' רנג
נט ע"ב27 אלקיכם כאריה מתיל מהרש"אודע מה שתשיב סי' עה-עו
נט ע"ב28 אריה שאג מי לא ירא מאי רבותיה פרשא שקיל אריהתיבת גמא (תשסז) עמ' רצז
נט ע"ב28 אריה שאג מי לא יירא וכו' אריא דבי עילאי וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' כה
נט ע"ב29 פרש קטיל אריהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיח, תטז
נט ע"ב29 פרשא קטיל אריאס' החיים (תשנג) עמ' קכ
נט ע"ב30 כאריא דבי עילאי וכו' כי הוה מרחיק ארבע מאה פרסי ניהם חד קלא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכז
נט ע"ב30 כאריה דבי עילאהטוב טעם בראשית עמ' קמד
נט ע"ב35 אריה דבי עילאי כאשר נהם נפלה חומת רומימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' יא
נט ע"ב37 נתור שינא וככאמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
נט ע"ב40 אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה בעינא דאיחזי לאלהיכו וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמב עמ' תעה
נט ע"ב41 בעינא דאחזי לאלקייכו - מהרש"אודע מה שתשיב סי' עז-עח
נט ע"ב41 בעינא דאיחזי לאלקיכודרשות מהר"ם שיק עמ' שיט
נט ע"ב49 אמר ליה קיסר לריב"ח בעינא דאחזי לאלקיכו+מי השלוח (תשסז) ח"א עמ' ער, ח"ב עמ' עז
נט ע"ב תוס' ד"ה אלו הן וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ב
נט ע"ב תוס' ד"ה והרימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פב
ס ע"א02 אמר לו ר' יהושע בן חנניה להביט על השמש והשיב לו שאינו יכול וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' מו
ס ע"א03 יומא דחד משמשי דקיימי קמי דקב"ה אמרת לא מצינא לאיסתכלא ביה, שכינה לא כל שכןילקוט עטרת צבי עמ' מח
ס ע"א05 אמר ליה קיסר לרבי יהושע בן חנניה בעינא דאיצבית ליה נהמא לאלהיכו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכח
ס ע"א05 אמר ליה קיסר לריב"ח בעינא דאיצבת נהמא לאלקיכו+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רעא
ס ע"א12 זלוחאי וכתושאיכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 233
ס ע"א14 א"ל בת קיסר לריב"ח אלהיכון נגרא הוא וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' עב-עג
ס ע"א14 אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה וכו' אימא ליה דנעביד לי חדא מסתוריתאאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכט
ס ע"א25 אלקא דידן מיהב יהיב מישקל לא שקילימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' טו
ס ע"א25 אלקא דידן מיהב יהיב משקל לא שקילאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 561, פ"א אות 704, פ"ו אות 470
ס ע"א25 אלקא דידן מיהב יהיב משקל לא שקילבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 459
ס ע"א25 אלקא דידן מיהב יהיב משקל לא שקילתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסד הערה 125, תתקי הערה 21
ס ע"א25 אלקא דידן מיהב יהיבדרשות מהר"ם שיק עמ' לו
ס ע"א25 משמיא מיהב יהבילקוטי דיבורים עמ' 1037
ס ע"א26 משקל לא שקילאור לשמים (תשסג) עמ' קמז
ס ע"א29 אדה"ר הקריב שור פרגור אריה ויקרא פ"א הערה 133
ס ע"א29 אמר רב יהודה שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחואוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רכד, רכו
ס ע"א29 שהקריב אדה"רלקוטי שיחות חי"ב עמ' 6
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר נברא בששת ימי בראשיתגנא דפלפלי עמ' רסד
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר קרן אחד היתה לו במצחובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקלז
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת הי' לו במצחותפארת צבי בראשית עמ' צו
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחו ובמהר"לאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שלז
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחו וכו' קרנותיו דומות לפרסותיותורת חיים עה"ת עמ' כח-כט {ובקרבנו המיוחד הזה תיקן כפירתו בעיקר ואמונתו בקדמות העולם}
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת וכו'יציב פתגם - פסח עמ' יא, סא
ס ע"א29 שור שהקריב אדה"ר, מהרש"אשם ישראל עמ' ריד
ס ע"א29 שור שהקריב אדם היה קרן במצחו וקרניו קדמו לפרסותיותורת העולה (תשעה) עמ' תצו, תקצט, תר
ס ע"א29 שור שהקריב אדם היה קרן במצחו וקרניו קדמו לפרסותיותורת העולה ח"ג פרק נט, עב
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשון נברא על ידי הקב"ה בעצמואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' יח
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת הי' לו במצחופאר יעקב ח"א עמ' תב, ח"ג עמ' יב
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו וכו'אש דת (אסאד) עמ' סח
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' טז
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשוןאוצר הכבוד
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשוןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תיב
ס ע"א29 שור שהקריב אדם הראשוןטוב טעם בראשית עמ' נז, שמות עמ' רנב, ויקרא עמ' יז, קיז
ס ע"א29 שור שהקריב אדםמשנת חיים בראשית עמ' מה, פג
ס ע"א29 שור שהקריב אדםרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' של
ס ע"א30 קרן אחת במצחותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תב
ס ע"א30 קרן אחת היה לו במצחואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיז
ס ע"א30 קרן אחת היתה לו במצחודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ש ד"ה כל
ס ע"א31 שור פר מקרין מפריסכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסט
ס ע"א33 שור שהקריב אדה"ר קרניו קודמת לפרסותיונועם אליעזר בראשית עמ' טו ע"א
ס ע"א33 שור שהקריב אדם הראשון קרנותיו קודמות לפרסותיו, משום דבקימתן נבראועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' ד
ס ע"א33 שור שהקריב אדם הראשון קרנותיו קודמין לפרסותיוברית אברם עמ' תנו
ס ע"א33 שור שהקריב אדם הראשון קרניו קודמת לפרסותיויד דוד (אופנהיים) עמ' ריג
ס ע"א33 שור שהקריב אדם הראשון קרניו קודמות לפרסותיו וכו'אש דת (אסאד) עמ' סג, סח
ס ע"א33 שור שהקריב אדם הראשון קרניו קודמין לפרסותיו וכו' מעשי בראשית בקומתן נבראוערבי נחל (תשסד) עמ' תקצו
ס ע"א35 מקרין ברישא והדר מפריסבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קעז
ס ע"א37 בקומתן ובצביונןהתורה והעולם ח"ג עמ' ח
ס ע"א37 בקומתן ובצביונןרוח חיים (חיד"א) עמ' א
ס ע"א37 בקומתן וכו' נבראואור חדש על ציון - דורש לציון דף ח ע"ב
ס ע"א37 כל מע"ב בקומתן וכו' בצביונם נבראומגלה עמוקות (תשסח) אופן קסב
ס ע"א37 כל מע"ב בקומתן נבראוגור אריה בראשית פ"א הערה 254
ס ע"א37 כל מעשה בראשות לצביונם נבראושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תפד
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בדעתם בצביונם בקומתן נבראוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרז
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בצביונם נבראושמועות ישראל שמות עמ' קע
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בצביונם נבראותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רלט הערה 29
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתם נבראועבודת חיים ח"א עמ' פו
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן בדעתן ובצביונם נבראודרך חיים (תשלה) עמ' תשמב
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתן נבראו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קמו ד"ה לעיני (א)
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתן נבראוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ש
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתן נבראו, בצביונם נבראו, ורש"י - לדעתם שהודיעם שיבראם והם ניאותו לצביונם בדמות שבחרו להםדעת תורה שמות עמ' פז, ויקרא עמ' רעג, דברים ח"ב עמ' קה, קעו
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו'דרך הקודש (תנעמי) עמ' רכב
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו בצביונם נבראודרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות כ
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו בצביונן נבראוושב ורפא לו עמ' קצ
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראואור חדש (הרטמן) פ"א אות 439, 929, פ"ג אות 603
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 120
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראובנין שאול עמ' קסט
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' צט, תפד
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראונתיבות מוסר עמ' כט
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראופירושי ראשונים
ס ע"א37 כל מעשה בראשית בקומתן נבראותאיר נרי עמ' ט
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתם נבראושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קעד
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתם נבראושמן ראש סוכות ח"א עמ' קלט
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתם נבראושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכג
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו ובצביונם נבראושם יחזקאל עמ' לו
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו לצביונם נבראוכד הקמח (מישור) עמ' תעב
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתן נבראו לצביונם נבראוכד הקמח (תשנו) עמ' קצ
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתן נבראודרך ה' השלם עמ' קל
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתן נבראומי מרום ח"ו עמ' רפו, רפח, שכז
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לדעתן נבראוס' העיקרים (מישור) עמ' ר
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לצביונם נבראוימלא פי תהלתך ח"א עמ' סה
ס ע"א37 כל מעשה בראשית לצביונם נבראולקט אמרי קודש - ויקרא עמ' לא
ס ע"א37 כל מעשי בראשית בצביונן נבראוערבי נחל (תשסד) עמ' מה
ס ע"א37 כל מעשי בראשית לקומתן נבראו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יד, יט
ס ע"א37 מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ל, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמה
ס ע"א37 מעשה בראשית לדעתם נבראושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קלח
ס ע"א37 מעשה בראשית לדעתם נבראושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמה, תקכא
ס ע"א37 מעשה בראשית לדעתן נבראומי מרום ח"ד עמ' צט, ח"ח עמ' קיג, ח"י עמ' יט, חי"א עמ' פא
ס ע"א38 אל תיקרי צבאם אלא צביונם, שבצביונם נבראודובר שלום (תשסג) אות רצג
ס ע"א38 אל תקרי צבאם אלא צביונםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תנח
ס ע"א38 בדעתן נבראו בצביונם נבראו ורש"ימדבר קדמות (תשסח) עמ' פ
ס ע"א38 בהמות נבראו בדעתןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקל
ס ע"א38 ויכלו השמיםהכתב והקבלה שמות פל"ח פסוק ח
ס ע"א38 לדעתם נבראוטוב טעם דברים עמ' קכא
ס ע"א38 לדעתן נבראו לצביונם נבראו ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ו
ס ע"א38 לצביונם נבראוקסת הסופר (תשעו) עמ' נו, פט, קסד
ס ע"א39 דרש ר"ח בר פפא מה דכתיב יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, פסוקיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' קמ, תקד
ס ע"א39 יהי כבוד ה' וכו' פסוק זה שר העולם אמרו וכו' ואמר יהי כבוד וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ריט
ס ע"א39 יהי כבוד ה' וכו' פסוק זה שר העולם אמרו וכו'אפיקי ים עמ' תקסו
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם וכו' פסוק זה שר העולם אמרואמרי נועם (מועדים) סי' כ לשמ"ע
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם וכו' שר של עולם אומרו וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף נא ע"ג, נח ע"א, עג ע"ג, קכה ע"ג, קכז ע"ב
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם וכו' שר של עולם אומרו וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תתד, תסט, שסט
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'דעת תורה בראשית עמ' יא
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שטז
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרודרכי אמונה דרך לח, מח
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו, בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' נו, רי
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם פסוק זה שר העולם אמרושם דרך - כתר תורה עמ' לב
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם שר העולם אמרתורת חסד (סופר) עמ' נט, סא, קלב, שטו
ס ע"א39 יהי כבוד ה' לעולם שר העולם אמרומי מרום ח"ז עמ' קכד, חי"ג עמ' נ
ס ע"א39 ישמח ה' במעשיובית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה באילנות למינהו נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' יח
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות וכו'אבן יהושע עמ' 109
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' סה
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' ז, צו
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' כא
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמןימלא פי תהלתך ח"א עמ' קעד
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמןשם ישראל עמ' ו
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו וכו' יהי כבוד ד' לעולם ישמח ד' במעשיודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כא
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו וכו' מיד כל אחד ואחד יצא למינוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' א
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עב-עג, ח"ד עמ' נח
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו וכו' יהי כבוד ה' לעולם וגו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכד, שמות עמ' תתקג-תתקד, תתקפא, ויקרא עמ' קע, רלד, תסד, במדבר עמ' שמד
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים קל וחומר בעצמן וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' נ
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו הדשאים ק"ו בעצמן וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סג
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנותבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר פט אות ב, מאמר קע אות ב
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהו וכו' מיד כאו"א יצא למינו פתח שר העולם ואמר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלה
ס ע"א40 בשעה שאמר הקב"ה למינהושעורי דעת ספר א עמ' נב
ס ע"א40 למינהוהכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק יא
ס ע"א40 פסוק זה שר העולם אמרו ביום ג' שיצאו הדשאיםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 220
ס ע"א40 פסוק זה שר העולם אמרו וכו'אור הצבי עמ' 277
ס ע"א40 פסוק זה שר העולם אמרו וכו'של"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות יט
ס ע"א40 פסוק זה שר העולם אמרואוצר הכבוד
ס ע"א40 פסוק זה שר העולם אמרואור הצבי עמ' 33
ס ע"א40 פסוק זה שר העולם אמרויריעות שלמה (אוזאן) פ' פינחס
ס ע"א40 שר העולםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות לג
ס ע"א40 שר העולםס' העיקרים (מישור) עמ' קסא
ס ע"א41 בריאת כל מין בפ"עלקוטי שיחות חלק ל עמ' 262
ס ע"א41 דשאים למדו ק"ו בעצמן ויצא כל אחד למינואגרא דכלה ח"א עמ' פח, צ, ח"ב עמ' לט
ס ע"א41 דשאים נשאו ק"ו לעצמם מאילנותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שכו
ס ע"א41 דשאים נשאו קל וחומר בעצמןשם יחזקאל עמ' שע
ס ע"א41 דשאים שמעו ונשאו ק"ואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ד, רפא, תרכט, תרנז
ס ע"א41 דשאיםגור אריה דברים פל"ב הערה 3
ס ע"א41 דשאין לא יצאו בערבוביא שנשאו קל וחומר וכו'פרדס המלך (תשסט) אות לט
ס ע"א41 למה יצאו הדשאין למיניהםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' א אות א
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו בעצמן מה אילנות שאין דרכן וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יג לר"ה בנוסח התפלה, אות כד להו"ר בנוסח הושענות, אות ב לר"ח שבט
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו בעצמן פתח שר העולםאבן יהושע עמ' 116
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו בעצמן שלא יצאו בערבוביאיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תקו, תקי
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו בעצמןאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו בעצמןאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו וכו' ואמר יהי כבוד ד' לעולםיערות דבש ח"א עמ' צא, קנד
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו וכו'אפיקי ים עמ' נח
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ו מאילנותיוסף לקח כרך א ח"א עמ' א, ג
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כז
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"וטוב טעם בראשית עמ' מד
ס ע"א41 נשאו דשאים ק"ושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ט
ס ע"א41 נשאו דשאים קל וחומר בעצמן אם רצונו של הקב"ה בערבוביא, למה אמר למינהו באילנותאור מאיר ח"ב עמ' קט
ס ע"א41 נשאו דשאים קל וחומר בעצמן וכו'זכור לדוד עמ' עו
ס ע"א41 נשאו דשאים קל וחומר בעצמןאבן יהושע עמ' 48
ס ע"א41 נשאו דשאים קל וחומר בעצמןאיש צעיר דף כג ע"א
ס ע"א41 נשאו דשאים קל וחומר בעצמןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' כב ד"ה או
ס ע"א41 נשאו דשאין ק"ו בעצמןפניני יחזקאל עמ' תקסח
ס ע"א42 ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביאילקוט דברי חכמים בראשית סי' קב
ס ע"א42 ומה אילנות שאין דרכןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שטז
ס ע"א42 מה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב"ה למינהו וכו'ברכות אבי דף קכד ע"א
ס ע"א42 מה אילנותחקל יצחק (תשסג) עמ' ז
ס ע"א43 כל אחד ואחד יצא למינושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קה
ס ע"א43 פתח שר העולם ואמר יהיה כבוד ה' וכו'זרע שמשון (תשסג) בראשית אות טו
ס ע"א43 פתח שר העולם ואמר ישמח ה' במעשיוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנד
ס ע"א43 פתח שר העולם, ותוס' ד"ה פסוקטוב טעם בראשית עמ' מד, רכג בטוב טעם
ס ע"א44 בעי רבינא הרכיב שני דשאים לרחב"א מהוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכ
ס ע"א44 הרכיב ב' דשאים זה ע"ג זה וכו'טוב ירושלים בראשית פ"א פסוק יא
ס ע"א44 הרכיב שני דשאים זה על גב זה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' ע
ס ע"א44 הרכיב שני דשאים זעג"ז וכו' ובתוס'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מא
ס ע"א44 הרכיב שני דשאיםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נז
ס ע"א44 הרכיב שני מיני דשאים וכו'אגרא דכלה ח"ב עמ' קסח
ס ע"א רש"י - בצביונו נבראו כו' בדמות שבחרו להםערבי נחל (תשסד) עמ' מה
ס ע"א רש"י - לפי שיש להם ענפים מתפשטים לכל צדגור אריה בראשית פ"א אות לו
ס ע"א רש"י ד"ה לצביונםגור אריה בראשית פ"א אות נח
ס ע"א תוס' - חנוך נהפך למלאךמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צב
ס ע"א תוס' - מלאך מט"ט נקרא בשם נע"רשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קו
ס ע"א תוס' ד"ה אלגור אריה בראשית פ"א הערה 252
ס ע"א תוס' ד"ה הרכיבלקוטי שיחות חלק ל עמ' 274
ס ע"א תוס' ד"ה פסוק - שר העולם הוא מטטרוןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תרומה יז, כט
ס ע"א תוס' ד"ה פסוק - חנוך נהפך לשר מט"ט שנהפך לאש מבשרמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' מח
ס ע"א תוס' ד"ה פסוק זה שר העולם אמרו וכו'פניני דעת עמ' רט
ס ע"א תוס' ד"ה פסוק זה - חנוך זה מטטרון וכו' דהוא שר העולם וכו' פסוק זה שר העולם אמרודרכי אמונה דרך מח
ס ע"א תוס' ד"ה פסוקאור חדש על ציון דף לט ע"ב
ס ע"א תוס' - שר העולםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רח
ס ע"ב04 בתחלה קורא שניהם גדולים ואח"כ קורא לאחד מהם מאור הקטןנחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה עוד באותו פסוק
ס ע"ב04 ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכו' שוים נבראו ונתמעט הלבנה ע"ש שאמרה א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאור לשמים (תשסג) עמ' רלא
ס ע"ב04 ויעש אלקים את שני המאורותאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק טז
ס ע"ב04 ויעש אלקים את שני המאורות הגדוליםילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"ב04 ויעש את שני המאורות הגדוליםמכתב מאליהו ח"א עמ' 127
ס ע"ב04 המאורות הגדוליםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נח
ס ע"ב04 כתיב ויעש א' את שני המאורות הגדולים, וכתיב המאור הגדול וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' א
ס ע"ב04 כתיב ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכו' הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות כה, מס' פסחים אות ב, קי, מס' שבועות אות ריז
ס ע"ב04 כתיב ויעש אלהים את שני המאורותקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קמו
ס ע"ב04 כתיב ויעש וגו' וכתיב ואת המאור וגו' אמרה ירח לפני הקב"ה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רנג, רפ
ס ע"ב04 כתיב וכו' שני המאורות הגדולים וכתיב וכו' את המאור הקטן וכו' ליקרי צדיקי בשמיךכתב סופר דרשות ח"א עמ' ד
ס ע"ב04 ר' שמעון בן פזי רמי כתיב את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הקטן מתחילה וכו'פניני יחזקאל עמ' ג, שפח
ס ע"ב04 ר' שמעון בן פזי רמי כתיב ויעש א' וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' יט
ס ע"ב04 ר"ש בן פזי רמי וכו' אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' כא, סב, קג
ס ע"ב04 ר"ש בן פזי רמי וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקעט
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמי וכו' אמר לה לכי ומעטי את עצמךשמחת מרדכי (רוזנמן) פסח - מאמר החדש הזה לבם
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמי וכו' אמרה ירח לפני הקב"ה וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' ג
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמי וכו' אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחר וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' כב, פא, צב, צו, קמא, קסה
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמי וכו'מזקנים אתבונן עמ' קכב
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמי כתיב ויעש אלהים וכו' הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחכתב סופר אגדות כאן
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמיתורת אליהו עמ' ד
ס ע"ב04 רבי שמעון בן פזי רמי כתיב את שני המאורותתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' קעז
ס ע"ב04 רמי כתיב וכו' המאורות הגדולים וכתיב ואת המאור הקטן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' י
ס ע"ב04 רמי כתיב וכו' המאורות הגדולים וכתיב ואת המאור הקטן וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
ס ע"ב04 רשב"פ רמי כתיב ויעש וכו' המאורות הגדולים וכו'לבני ישראל (הישן) דרוש ז
ס ע"ב05 את שני המאורות הגדולים וכו' אמרה הלבנה א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תמ
ס ע"ב05 המאורות הגדולים שווים נבראונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יז
ס ע"ב05 שני המאורות הגדולים חמה ולבנה שוים נבראו והיו משתמשים בכתר אחד וכו'עירין קדישין השלם עמ' קעא, תנא
ס ע"ב06 אמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ו
ס ע"ב06 אמרה הירח א"א לשני מלכים להשתמש בכתר אחדעצי חיים על התורה עמ' ערב
ס ע"ב06 אמרה הירחתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנד הערה 38
ס ע"ב06 אמרה הלבנה א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף מז ע"א
ס ע"ב06 אמרה הלבנה אי אפשר לב' מלכים וכו' א"ל לכי מעטי עצמך וכו' אמר צדיקים יקראו על שמךבית יצחק (ויינברגר) עמ' קיא
ס ע"ב06 אמרה הלבנה אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד, ואמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמךערבי נחל (תשסד) עמ' תקצט
ס ע"ב06 אמרה הלבנה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' שכה {השמש שמעה קטרוג הלבנה ולא השיבה דבר}
ס ע"ב06 אמרה הלבנה וכו' וכי אפשר לב' מלכים וכו'מנחת יואל עמ' שה
ס ע"ב06 אמרה ירח א"א לשני מלכים להשתמש וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שכה
ס ע"ב06 אמרה ירח וכו' אפשר לשני מלכים וכו' לכי וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 340, 49
ס ע"ב06 אמרה ירח וכו' אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל לכי ומעטי את עצמך וכו' יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' קו, קנו, שעא, שעה
ס ע"ב06 אמרה ירח וכו' לכי ומעטי וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 8
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה אי אפשר לב' מלכים להשתמש בכתר אחדדברי יונה ח"א עמ' רלב
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר ב' מלכים וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' צו, אמור
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קלה
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמיתורת חיים עה"ת עמ' ו
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שכט
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה וכו' אמר לה לכי ומעטי את עצמךאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 113
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה וכו' ליקרי צדיקים בשמיך כו' אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה כו' (ובחדא"ג מהרש"א ורש"ש ומהר"ם שיף)תורת מנחם חנ"ו עמ' 13
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' זיל לימנו בך ישראל וכו'של"ה (תשנז) פרשת שמות אות א, בא אות ג, ראה אות יג, כי תבוא אות ב בהגה"ה
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל לכי ומעטי את עצמךבינת ישראל (תשסו) דף לד ע"ב, עט ע"א
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' הביאו לפני כפרה על שמיעטתי את הירחנזר הקדש ח"א עמ' קכב
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לב' מלכים וכו'תורת איש ח"ב עמ' ג
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחדובר צדק (זילבר) עמ' יז
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי עצמך וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' ב, שמט
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים וכו'דברי שמואל (תשנח) עמ' יא
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כו ע"א, מהדו"ג ח"א דף פג, קטו, קטז
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים וכרס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' צו, דש-שה, שסא
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדים שמחה עמ' קכא
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'אש דת (אסאד) עמ' כג-כד, קצא, רכט-רל
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל לכי ומעטי את עצמךשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נה
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחפאר יעקב ח"א עמ' יג, טו, ח"ג עמ' קסה, ח"ד עמ' תכג
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאמונה ודעת דף ד ע"א
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רס בהגה"ה, רפח, עשרה מאמרות אות יג הגה"ה ב
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עד, ח"ג עמ' קמא, ח"ד עמ' פו, ח"ו עמ' רסה
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"האמרי אמת (אמדו) דף לג ע"ב
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ההמאור הגדול (גר"א) עמ' יג
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"הנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קעז
ס ע"ב06 אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקכז, תרפד
ס ע"ב06 אמרה ירחהכתב והקבלה בראשית פ"א פסוק טז
ס ע"ב06 אמרה ירחרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' לה, ח"ג עמ' רד-רו
ס ע"ב06 אמרה לבנהמבוא התלמוד פכ"ט עמ' שלט
ס ע"ב06 ביום רביעי קטרגה הלבנהכד הקמח (מישור) עמ' שיט
ס ע"ב06 הויכוח בין המאורותבשבילי אמונה ח"א עמ' יג, כ
ס ע"ב06 הלבנה אמרה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד ונענשה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רנז
ס ע"ב06 הלבנה אמרה אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ט
ס ע"ב06 הלבנה אמרה לפני הקב"ה א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד ומיעטהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שסז
ס ע"ב06 הלבנה טענה שאי אפשר לב' מלכים להשתמש בכתר אחדמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שלא
ס ע"ב06 הלבנה קטרגה ואמרה וכו' דוד הקטן שמואל הקטןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צא
ס ע"ב06 הלבנה קטרגה על השמש ונתמעטה - מאיריאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רנז
ס ע"ב06 הלבנה קיטרגה ואמרה איך אפשר לשני מלכים וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' שי
ס ע"ב06 הלבנה קיטרגה שאי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמךלחמי תודה דף מג ע"ב, רנא ע"א
ס ע"ב06 המאור הקטן וכו' הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחנטע שעשועים (תשסה) עמ' ו
ס ע"ב06 המאור הקטן וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תלו
ס ע"ב06 טענה הירח וכי אפשר לשני מלכים לשמש בכתר אחדהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' יא
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'תורת העולה ח"א פרק ח, ח"ג פרק כב, מז, מט
ס ע"ב07 א"א לב' מלכים להשתמש בכתר אחדמגלה עמוקות (תשסח) אופן א, רכו
ס ע"ב07 א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א'חיים וחסד סי' תקלב
ס ע"ב07 א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א' וכו' וכו'אפיקי ים עמ' תקכ
ס ע"ב07 א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א'אוהב ישראל דף קמח ע"א
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים להשתמש בכתר אחדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רי, רנז, שלד, שלח, שעו, שעח, שפו, תפה, תקיח
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים להשתמש בכתר אחדעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כב
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים להשתמש בכתר אחדפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' כז, רנז
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'ברית שלום (תעח) דף כג ע"א
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קמג
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קסב
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעז
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמרפא לשון עמ' רמו
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שמו
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדתורת מנחם חלק ס עמ' 180
ס ע"ב07 א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' שמואל הקטן דוד הקטןעטרת ישועה (תשסד) אות כא לשביעי ש"פ, אות מד, נד לשבועות, אות יג לליל ר"ה קודם קידוש, אות יג לר"ה בנוסח התפלה, אות כא לסוכות
ס ע"ב07 אי אפשר לב' מלכים להשתמש בכתר אחדבני יששכר ח"א דף מד ע"א, מה ע"ג
ס ע"ב07 אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א' וכו' לכי ומעטי את עצמך וכו'עמודיה שבעה עמ' נח, *רמג
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים בכתר אחדפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תכה
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 97
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר א'מאמר הגאולה פ' פא, אדיר במרום ח"א פ' קעג
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר א'מי מרום ח"ז עמ' רלח, ח"ח עמ' קע, ח"י עמ' מח, חי"א עמ' קכה, חי"ב עמ' ע
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחדאור חדש (הרטמן) פ"א אות 133, פ"ג אות 537, פ"ד אות 6, פתיחה אות 284-285, פ"ח אות 359
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחדשם ישראל עמ' לה
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל לכי ומעטי את עצמך וכו'לקט אמרי קודש - בראשית עמ' עו
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' מג, שנד, תלד, תמז
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאור השמש (תשסח) עמ' פט
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדבארות המים (תשסב) עמ' קלה
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדבארות המים (תשסט) עמ' שעא
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדדברי שמואל (תשיג) עמ' א
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדחכמת התורה בא עמ' שצו
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רעג
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לג, קכט
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' שכד
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות עד
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדפנים יפות על תהלים עמ' ל, רסה
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רסג
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשם יחזקאל עמ' תקעה
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשמן ראש סוכות ח"א עמ' יד
ס ע"ב07 אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יג הערה 76, שיד הערה 10, תקג הערה 27, תקכה הערה 9, תקעו הערה 85, תריט הערה 63, תרלב הערה 133
ס ע"ב07 אי אפשר שב' מלכים ישתמשו וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' ל
ס ע"ב07 אין ראוי שיהיו שני מלכים משתמשים בכתר אחדגור אריה שמות פכ"ב הערה 261
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רעד
ס ע"ב07 אין שני מלכים בכתר אחדחכמת התורה בראשית עמ' פז, צא, קסז
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 531, 254-253, באר ד הערה 250, באר ו הערה 435, 474, 1007, 447-445, באר ז הערה 272
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדבין המשפתים בראשית עמ' קיז
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדגור אריה בראשית פ"א אות מה, שמות פי"ז אות יג, במדבר פכ"ח אות יא, דברים פל"ג הערה 35
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדלמחר אעתיר עמ' ערה
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדנצח ישראל (הרטמן) עמ' רט הערה 70, שפו הערה 45, תתקכד הערה 51
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדפחד יצחק חנוכה מאמר טו
ס ע"ב07 אין שני מלכים משתמשין בכתר אחדאור אברהם שמות עמ' קכא
ס ע"ב07 אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ער
ס ע"ב07 אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א'מי מרום חי"א עמ' עה
ס ע"ב07 אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א'מי מרום חי"ג עמ' ריח, רלג
ס ע"ב07 אפשר שני מלכים ישתמשו בכתר אחדשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ריח, תסז
ס ע"ב07 אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א'שיחות מוסר (תשסב) עמ' א, רמז
ס ע"ב07 אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 200
ס ע"ב07 אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדבנין שאול עמ' ריב
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אהדבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' י, כז
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים וכו' בכתר אחד וכו' לכי ומעטיבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' ריב, ח"ג עמ' אלף רח
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחדהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכו, קנג
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר א'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 15
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל לכי ומעטי את עצמךשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קכז, רס, רסב, רצג
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמךברכת טוב עמ' רנח
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כז ע"ד, לט ע"ד, צא ע"ב, צב ע"ב
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' לכי ומעטי את עצמך וכו' הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קד, מועדים (תשנט) עמ' קלח, ריז
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' לכי ומעטי את עצמךשרתי - קונטרס הנרות עמ' יא
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' לכי ומעטי את עצמךתפארת צבי שמות עמ' יג, קסט
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' סא, עב
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנ
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאור אברהם - מסכת מגילה עמ' ריז
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדאמרי אש (טאוב) עמ' רפז
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצב
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמו
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדדרך חיים (תשלה) עמ' רפו
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צו
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' כה
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשיחות ר' ראובן עמ' קצג
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' מג, נה, קס, תנז
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדתולדות הגר"א (תשס) עמ' עא
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכים שישתמשוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' נה
ס ע"ב07 אפשר לשני מלכיםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 64-63
ס ע"ב07 ב' מלכים בכתר אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תצה
ס ע"ב07 היאך אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדחכמת התורה משפטים עמ' שלב
ס ע"ב07 וכי אפשר לב' מלכים להשתמש בכתר א'מי מרום ח"ז עמ' רג
ס ע"ב07 קטרגה הירחתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשנו הערה 75
ס ע"ב07 קטרגה הלבנה א"א לשני מלכים וכו'אגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ח
ס ע"ב07 קטרוג הירח ועונשהפרי חיים - רמ"ץ דרוש א, דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש א אות ב
ס ע"ב07 קטרוג הלבנהמדבר יהודה (תשסב) עמ' קעג
ס ע"ב08 אמר הקב"ה ללבנה לכי ומעטי את עצמךאור אברהם - סידור התפילה עמ' שעט
ס ע"ב08 אמר הקב"ה ללבנה לכי ומעטי עצמךילקוט דברי חכמים שמות סי' קט
ס ע"ב08 אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך ואחר כך פייסהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' מ
ס ע"ב08 אמר לה לכי ומעטי את עצמךאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קלא
ס ע"ב08 אמר לה לכי ומעטי את עצמךאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 206
ס ע"ב08 אמר לה לכי ומעטי את עצמךבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכז-רכח, שמות עמ' שכג, ויקרא עמ' רפד, במדבר עמ' תקעב, יהושע-שמואל עמ' קפז
ס ע"ב08 אמר לה לכי ומעטי את עצמךמכתב סופר דף ז ע"ב, דף לז ע"ג
ס ע"ב08 אמר לה ה' לכי ומעטי עצמךמי מרום חי"א עמ' לה
ס ע"ב08 אמר לה לכי ומעטי את עצמךתורת חיים עה"ת עמ' ו {קלקלתה - תקנתה, שע"י מיעוטה חדשי הלבנה ניכרין וישראל קובעין המועדות ומקריבין שעיר חטאת לכפרה ובזה מיתבה דעתה}
ס ע"ב08 ביום רביעי נתמעט אור הלבנה בחטאהאבני אש (אויש) מועדים עמ' ב
ס ע"ב08 לכי ומעט את עצמךבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר י אות א
ס ע"ב08 לכי ומעטי א"ע וכו'לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 311, חכ"ט עמ' 255
ס ע"ב08 לכי ומעטי א"עתורת חיים (ר' דובער) שמות דף נז ע"א
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמך אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קעד
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךאהל רחל עמ' 547
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמג ע"א
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נב, סג
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךאוצר הכבוד
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קכ
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךאור לשמים (תשסג) עמ' רלח
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךגור אריה בראשית פ"א אות מו
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךדרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"ב
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות פח
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךמי מרום ח"ו עמ' סד
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךעבודת יצחק בראשית עמ' צב
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךצמח דוד (סקאליע) עמ' קטז, קסט
ס ע"ב08 לכי ומעטי את עצמךתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' טו
ס ע"ב08 לכי ומעטי עצמךשני המאורות (תשסח) עמ' קנו
ס ע"ב08 לכי ומעטי עצמךקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קמד
ס ע"ב08 לכי מעטי עצמךמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ב ע"ד
ס ע"ב08 מיעוט הירחבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 209, 250, 258
ס ע"ב08 מיעוט הירחדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות עא
ס ע"ב08 מעטי עצמךעמק תפלה (תשסו) עמ' קכז
ס ע"ב08 נתמעטה הלבנה מפני שקטרגהפעולת גבר עמ' ב ד"ה ויעש, עמ' קמו ד"ה ונראה
ס ע"ב09 אמרה הלבנה וכי בשביל שאמרתי דבר הגון לפניך אתמעט אמר הקב"ה הביאו עלי כפרהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צד אות ד
ס ע"ב09 הואיל ואמרתי לפניך דבר הגוןכרם יהושע (ולרשטיין) דף נט ע"ג
ס ע"ב09 רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעט את עצמיילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"ב11 הקב"ה פייס ללבנהדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' מא {הרבה צבאיה להפיס דעתה - לכן לא נאמרה "עשייה" בכוכבים}
ס ע"ב11 הקב"ה פייס ללבנהנתיבות יצחק ח"ג עמ' תח, תמג
ס ע"ב11 לכי ומשול ביום ובלילה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שי
ס ע"ב11 פייס הקב"ה את הלבנה אחר מיעוטה שתהא מושלת ביום ובלילהאגרא דכלה ח"א עמ' קב, קו, ח"ב עמ' קפו, רכג
ס ע"ב11 פייס הקב"ה את הלבנהבאר שרים במדבר פ' בלק דרוש ד אות ו {פייסה בכוכבים}
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 241
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא מאי אהניאור תורה השלם (מזריטש) סי' סז, צה, קיד, תצב
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא מאי אהניבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שסט, שצג, תקסח, ח"ב עמ' תשלד, תתצב
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא מאי אהנילקוטי מאמרים עמ' 166, צדקת הצדיק סי' יג, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 31 (סי' כה)
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא מאי אהנימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צב, רמב, רמז, אור תורה סי' סז, צה, קיד, תצב
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא מאי אהניתורת מנחם חלק מ עמ' 113
ס ע"ב12 דשרגא בטיהרא מאי מהנישל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות ב
ס ע"ב12 זיל לימנו בך ישראל וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 325
ס ע"ב12 זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' א
ס ע"ב12 ישראל מונים ללבנהשער ראובן עמ' רלב
ס ע"ב12 ישראל מונין ללבנהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ב
ס ע"ב12 לימנו בך ישראלתורת העולה (תשעה) עמ' כז
ס ע"ב12 לימנו בך ישראלתורת העולה ח"א פרק ה
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רכ
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניאמרי אש (טאוב) עמ' קצב
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניגור אריה בראשית פי"ט אות לב
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהנידמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כח פסוק טו
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהנידרכי ציון עמ' קיט
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהנימבשרת ציון ח"ד עמ' רה
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהנימפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תצד
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ס, ריז
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניפחד יצחק פורים ענין לד
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכג
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניתורת מנחם חכ"ז עמ' 435
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניתורת מנחם חלק לא עמ' 201
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אהניתורת מנחם חמ"ח עמ' 31
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי אוזניכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פ
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהנידרכי אמונה דרך לט
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהניזרע קודש - מועדים עמ' רסד, רסז, רעו
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהנינחמד ונעים (תשסח) בראשית ד"ה ויעש אלקים, פרקי אבות אות עד
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהניעמוד הימיני (קלינמן) עמ' פט
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהניצמח דוד (סקאליע) עמ' רמו
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהניתפארת צבי במדבר עמ' קסג
ס ע"ב12 שרגא בטיהרא מאי מהניתפארת צבי בראשית עמ' תקעח
ס ע"ב12 שרגא בטיהראתורת מנחם ח"ה עמ' 65
ס ע"ב12 שרגא בטיהרה מאי מהניתורת יחיאל בראשית עמ' קעו
ס ע"ב13 אף לחמה נמנים המועדיםגור אריה בראשית פ"א אות מב
ס ע"ב13 דכתיב והיו לאותות ורש"יברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' יט
ס ע"ב13 המועדים נמנים לחמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנט הערה 32
ס ע"ב14 הצדיקים נקראים על שם הלבנה דוד הקטן שמואל הקטןאבני אש (אויש) מועדים עמ' יט
ס ע"ב14 זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רלה ד"ה בצפנת
ס ע"ב14 זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קיא
ס ע"ב14 זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן, שמואל הקטן, דור הקטןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נב
ס ע"ב14 זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב מקטן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק א אות ו
ס ע"ב14 זיל ליקרו צדיקי בשמךלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' פא
ס ע"ב14 זיל ליקרי צדיקי בשמך יעקב הקטןתפארת צבי במדבר עמ' רח
ס ע"ב14 זיל ליקרי צדיקי בשמך יעקב הקטןתפארת צבי בראשית עמ' קיג
ס ע"ב14 זיל ליקרי צדיקי בשמך יעקב הקטןתפארת צבי בראשית עמ' תשפט, תתקסא
ס ע"ב14 זיל ליקרי צדיקי בשמךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ג
ס ע"ב14 זיל קרו ליקרי צדיקיילקוט הגרשוני ח"ב
ס ע"ב14 יעקב הקטןאור השמש (תשסח) עמ' קג {בחינת קטנות}
ס ע"ב14 יעקב הקטןשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות טז
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נו, עד
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף ריא
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמיךמה שהיה הוא שיהיה עמ' סב
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמיךתורת מנחם חל"ט עמ' 180
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמיך, יעקב הקטןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקע, תרכא, תרלד, תרפ, תשז, שמות עמ' תתנא, תתקכה, ויקרא עמ' עב, תקכז, במדבר עמ' רמג, תלג, תמה, תרעט, דברים עמ' תשסב
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמך וכו' דוד הקטןדובר צדק עמ' 163
ס ע"ב14 ליקרו צדיקי בשמך יעקב הקטן כו' (וחדא"ג מהרש"א - הטעם לכך שישראל מונין ללבנה)תורת מנחם ח"ז עמ' 357, חכ"ה עמ' 160
ס ע"ב14 ליקרו צדיקים בשמךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נג, סג
ס ע"ב14 ליקרו צדיקים בשמךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ד
ס ע"ב14 ליקרי צדיקי בשמך יעקב הקטן שמואל הקטןצפנת פענח (תשסו) עמ' כב, צו
ס ע"ב14 ליקרי צדיקי בשמך יעקב הקטןלקוטי שושנים (תשמו) עמ' מג
ס ע"ב14 ליקרי צדיקים בשמךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמג ע"ב
ס ע"ב14 צדיקים יקראו בשמהגבעת שאול (בראך) עמ' עה
ס ע"ב14 צדיקים יקראו בשמך יעקב הקטן וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' פג
ס ע"ב14 צדיקים יקראו בשמךאור לשמים (תשסג) עמ' רלב
ס ע"ב14 צדיקים יקראו על שמך יעקב הקטן וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קג
ס ע"ב14 צדיקים יקראו על שמך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצ
ס ע"ב14 צדיקים יקראו על שמךבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 257-255, באר ו הערה 687
ס ע"ב14 צדיקים ליקרו על שמךיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קפב
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנז
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח וכו' מה נשתנה שעיר של ראש חדש וכו' כפרה על שמיעטתי את הירחצניף מלוכה (רייז) עמ' קסו, רצז
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח וכו' שעיר ר"חימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רכד
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחמכתב מאליהו ח"ג עמ' 24
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב, קצז
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירחדברי אברהם דף מו ע"א
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחמכתב מאליהו ח"ה עמ' 466
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנד ד"ה והנה עתה
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחגור אריה במדבר פכ"ח אות יא
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעה
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחתורת מהרש"ל עמ' נג
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' ז, ח
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויצא מג
ס ע"ב15 אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח, וזהו חטאת לה'בת עין (תשסז) עמ' שעט
ס ע"ב15 דוד הקטן שמואל הקטןאור לשמים (תשסג) עמ' רלח
ס ע"ב15 דוד הקטןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתכה, שמות עמ' קלא, ויקרא עמ' קנא, במדבר עמ' קז, תלג
ס ע"ב15 הביא עלי כפרה שמיעטתי את הירחיציב פתגם - ימים נוראים עמ' י
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' סט
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירחטל חיים (פרידלנדר) עמ' רטו
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירחמי מרום ח"ט עמ' ריד, רכ
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירחמי מרום חי"א עמ' קכה קלא
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירחפניני דעת עמ' ט
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי על שמעטתי וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קלה (2)
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחדרשות מהר"ם שיק עמ' תקעו
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחדרשות מנחת יצחק עמ' פג
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחמאמרי שלמה ח"ב עמ' קנה
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחפרי הארץ (ויטבסק) עמ' א
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קטו, שיז, שלא
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמיעטתי הירחמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קכד
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירחבארות המים (תשסט) עמ' שעא
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירחחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כה
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירחמשמיע שלום עמ' כה
ס ע"ב15 הביאו כפרה עלירב שלום (אדלר) עמ' תנו
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ז, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רכז, רכח
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחילקוט דברי חכמים שמות סי' קז
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחנאות דשא (תשסח) עמ' קכט
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחפרדס המלך (תשסט) אות רמב, שפט
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחפרי צדיק לחנוכה אות א, ר"ח אדר -י, ר"ח תמוז אות ג
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שכה
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי הירחאהבת חיים (דייטש) עמ' רסא
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמיעטתי הירחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רב ע"ב, רמד ע"א
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחדובר שלום (תשסג) אות קנ
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחחכמת התורה וארא עמ' תקסג
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחחכמת התורה נח עמ' תיח
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחתיבת גמא (תשסז) עמ' רסב
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נב, סג
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לג, סח, קכט
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחמבשרת ציון ח"ב עמ' רמב
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיח
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחתורת יחיאל במדבר עמ' שפח
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחאור לשמים (תשסג) עמ' קעח
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קעו
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרה שמעטתי הירחמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' פב
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרהטיול בפרדס ח"א עמ' שפג
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שעב
ס ע"ב15 הביאו עלי כפרהתורת חיים (קאסוב) עמ' קח
ס ע"ב15 חזי דלא מיתבא דעתה, אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קפב
ס ע"ב15 ר"ח יום כפרהמאמרי שלמה ח"ב עמ' רנג, רנט {אומרים בתפלת ר"ח תשועת נפשם מיד שונא זכרון לכולם יהיה}
ס ע"ב16 אמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לחטאת לה' וכו'באר הגולה (הרטמן) הקדמה 99, באר ד הערה 208-207
ס ע"ב16 אמר ר"ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנא' בו לה' אמר הקב"ה, "שעיר זה יהא כפרה עלי שמיעטתי את הירח"נועם המוסר עמ' ג
ס ע"ב16 כפרה למיעוט הירחפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ס
ס ע"ב16 כפרה על מיעוט הירחמבוא התלמוד פכ"ז עמ' שלד
ס ע"ב16 מה נשתנה שעיר ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהי' עלי כפרה שמיעטתי את הירחדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כד
ס ע"ב16 מה נשתנה שעיר של ר"ח וכו'מרפא לשון עמ' שי
ס ע"ב16 מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו חטאת לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הריחתורת אביגדור ח"ד עמ' ריא
ס ע"ב16 מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחעצי חיים - מועדים עמ' מט
ס ע"ב16 מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה', אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי יז
ס ע"ב16 שמיעטתי את הירחטוב טעם במדבר עמ' קסב, קסו
ס ע"ב16 שעיר דר"ח לחטאת לה'בני יששכר ח"א דף מה ע"א
ס ע"ב17 לחטאת לה' על חטא ישראליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלב
ס ע"ב17 אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחעצי חיים על התורה עמ' קט, קנג, קנז
ס ע"ב17 אמר הקב"ה שעיר זה יהי' עלי כפרה שמיעטתי את הירחדבר צבי - קדושת השבת עמ' מג
ס ע"ב17 שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחיושב אהלים עמ' ב
ס ע"ב17 שעיר זה יהא כפרה עלי על שמיעטתי הירחדעת שבת עמ' קסה
ס ע"ב17 שעיר זה יהא כפרה עלי שמיעטתי את הירחבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכז-ח
ס ע"ב17 שעיר זה יהא כפרה עלי שמעטתי את הירח וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' א
ס ע"ב17 שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירחעירין קדישין השלם עמ' קיז, קעא, שז, תנא
ס ע"ב17 שעיר זה יהיה כפרה עלי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ח אות מז
ס ע"ב17 שעיר זה יהיה מכפר על שמיעטתי את הירחפנים יפות על תהלים עמ' כט
ס ע"ב17 שעיר של ר"ח יהא לכפרה על שמיעטתי את הירחפנים מסבירות עמ' שכד
ס ע"ב17 שעירי ר"ח הם כפרה על מיעוט הלבנהמזקנים אתבונן עמ' קכב
ס ע"ב18 ותוצא הארץ בתלת בשבתאאור חדש על ציון דף עד ע"ב, עה ע"ב, עו ע"א
ס ע"ב18 ותוצא הארץ דשא, רש"י ומהר"ם שיףאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' א
ס ע"ב18 ותוצא הארץ דשא, רש"י ומהר"ם שיףאבן ישראל על התורה עמ' א
ס ע"ב18 כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכו'אמרי אש (טאוב) עמ' סג
ס ע"ב18 ר' אמי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב וכל שיח טרם יהי' בארץ במעלי שבתא וכרעשרה למאה (תשסג) עמ' ח
ס ע"ב18 ר"א רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פח
ס ע"ב18 רב אסי רמי וכו' ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים וכו'הר המוריה עמ' קסג
ס ע"ב19 העשבים נבראו ביום ג' ויצאו לפועל ביום ו'אגרא דכלה ח"א עמ' פח, צד
ס ע"ב19 יצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע וכו' ובקש עליהם רחמים וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מח
ס ע"ב19 יצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע ולא צמחו עד שבא אדם וביקש רחמים וירדו גשמים וצמחוערבי נחל (תשסד) עמ' לו, קצח, תתכח
ס ע"ב19 יצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדה"ר וכו'עצי חיים על התורה עמ' רסא
ס ע"ב19 יצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' יד
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים וכו' ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' כח-כט, דברים עמ' שע, יהושע-שמואל עמ' תיז, מלכים עמ' סז, קמ-קמא, ריח
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ב פסוק ה
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקעמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 38
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעד
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדה"ר ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםלב אביגדור עמ' סג
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קעה
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעה
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעעשרה למאה סי' ה
ס ע"ב19 מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעשעורי ופניני דעת עמ' עד
ס ע"ב19 מלמד שיצאו צמחים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדה"ר והתפללפניני דעת עמ' קלו
ס ע"ב19 עמדו דשאים על פתח הקרקע עד שהתפלל עליהם אדם הראשון ויצאומי מרום חי"א עמ' כב
ס ע"ב19 שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקעלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' 64
ס ע"ב19 שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם הראשון וביקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחותפארת צבי שמות עמ' רלח
ס ע"ב19 שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנו
ס ע"ב19 יצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' יח, רסא
ס ע"ב20 אדם הראשון התפלל וירדו גשמיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' טו, ל
ס ע"ב20 בא אדם ובקש רחמים וירדו גשמיםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' לג, קכח, רנה, רעו, רפב
ס ע"ב20 גשמים ירדו לעולם לאחר שאדה"ר ביקש רחמיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשלז הערה 120
ס ע"ב20 גשמים ירדו לעולם רק לאחר שבא אדה"ר ובקש רחמיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצא הערה 42
ס ע"ב20 עד שבא אדה"ר וביקשס' הבוטח ח"ב עמ' שב
ס ע"ב20 עד שבא אדה"ר ובקש עליהם רחמים וירדו גשמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 591
ס ע"ב20 עד שבא אדם הראשון ובקש רחמים עליהם וירדו גשמים וצמחותפארת צבי בראשית עמ' פה
ס ע"ב20 עד שבא אדם הראשון וכו'חפץ יהונתן בראשית פ"ב פסוק ו {מה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין}
ס ע"ב20 עד שבא אדם וביקש רחמיםמאיר נתיבות ח"ב עמ' סד
ס ע"ב20 עד שבא אדם וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קנו, שיג {מה טעם לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד}
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםקריאה בקריה ח"ב עמ' שיז
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםדרך ה' השלם עמ' רפו - דרך לחיים
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כא
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ע ע"א
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאור אברהם - סידור התפילה עמ' קו
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קעז
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכז
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםנועם אלימלך (תשסא) עמ' קג, קח
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםערבי נחל (תשסד) עמ' קצח, תשעז
ס ע"ב21 הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתפארת צבי ויקרא עמ' תא
ס ע"ב21 ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקיםחכמת התורה בשלח עמ' תריט
ס ע"ב21 ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפילתם של צדיקים ורש"יאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קנ
ס ע"ב21 ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תי
ס ע"ב21 ר' נחמן בר פפא וכו' שדי בי ביזרני ולא צמח וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתח
ס ע"ב21 ר' נחמן בר פפא וכו' שדי בי ביזרני ולא צמח וכו'ברית שלום (תעח) דף קכו ע"ב
ס ע"ב21 ר"נ בר פפא שדא ביזרני כו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שכט, שמד, שמח
ס ע"ב21 רב נחמן בר פפא הויא ליה ההוא גינתא וכו' ולא צמח, בעא רחמי אתא מיטרא וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שעב
ס ע"ב21 שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםהתרגשות הלב (תשסט) עמ' צד
ס ע"ב21 שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםהר יראה מאמר יא
ס ע"ב22 בעא רחמי ואתי מיטראמאיר נתיבות ח"ב עמ' סד
ס ע"ב23 השסועה ברי' בפני עצמה וכו' ותד"ה וכי משה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשלא
ס ע"ב23 השסועה ברי' בפני עצמה וכו' ותד"ה וכי משה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ב
ס ע"ב23 השסועה בריה בפני עצמה וכו'תורת העולה ח"ג פרק טז
ס ע"ב23 השסועה בריה בפני עצמה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' שלט
ס ע"ב23 השסועה בריה בפני עצמה שיש לה שני גבין ושני שדראותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פט
ס ע"ב23 שסועה בריה בפני עצמה וכו' וכי משה רבנו קניגי היה או בליסטרי היה מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמיםחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' לב
ס ע"ב24 וכי משה קניגי היהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צו
ס ע"ב24 וכי משה קניגי היהקסת הסופר (תשעו) עמ' רצב {עוד דוגמה לרוחב הידיעות בתורה}
ס ע"ב24 וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי היהמתנת חיים - קנינים עמ' רד
ס ע"ב24 וכי משה רבינו קניגי היהגור אריה בראשית פ"ז הערה 7
ס ע"ב24 מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמיםפירושי ראשונים
ס ע"ב26 זיל כתוב קניגי ובליסטרי באגדתיך ופרשהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צד
ס ע"ב26 חמשת סרני פלישתים וגו' אמר חמשה וחשיב שיתא וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ג
ס ע"ב26 חמשת סרני פלישתים וגו' אמר חמשה וחשיב שיתא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפה
ס ע"ב26 ספרא דאגדתאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1067
ס ע"ב28 אמר ר' יונתן ארונקי שלהן חמשה וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקסב-תקסד
ס ע"ב28 ארוקני שלהם חמשה וכו'נזר הקדש ח"א עמ' תקי
ס ע"ב28 כתוב ארונקי באגדתיך ופרשהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קלט
ס ע"ב32 אמר ריש לקיש הרבה מקראות וכו' מדאשבעיה אברהם לאבימלך וכו'דברי טובה יהושע ח"ב עמ' תקסב
ס ע"ב32 אר"ל הרבה מקראות שראויין לשרוף (באש) וכו'ברית שלום (תעח) דף פא ע"ב
ס ע"ב32 אר"ל הרבה מקראות שראויין לשרוף (באש) וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקכ
ס ע"ב32 הרבה כתובים ראויים לישרףיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלא
ס ע"ב32 הרבה מקראות שראויין להשרף הן הן גופי תורהקרני אורה עמ' עז
ס ע"ב32 הרבה מקראות שראויין לישרף והן הן גופי תורה וכו' והיינו דאמר רב פפא עמון ומואב טיהרו בסיחוןפאר יעקב ח"ג עמ' תקמו
ס ע"ב32 הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 231
ס ע"ב32 הרבה מקראות שראויין לשרוףפירושי ראשונים
ס ע"ב32 הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' כד
ס ע"ב32 הרבה מקראות שראוין לשרוף והן הן גופי תורה, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קכז
ס ע"ב32 מקראות שנראים כראויים לישרףמכמני עוזיאל עמ' נד
ס ע"ב35 ליתו כפתורים וליפקו מעויםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' צה, צו, ח"ב עמ' צג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סה, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עט
ס ע"ב35 עוים שהם אדום טהרו בכפתוריםערבי נחל (תשסד) עמ' תתכא
ס ע"ב35 שטחים מסויימים הגיעו אלינו רק בעקיפין בגלל הסכם אברהם אבינו עם פלישתיםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 451
ס ע"ב36 כי חשבון עיר סיחון וכו' ליתי סיחון ליפוק ממואב, וליתי ישראל וליפקו מסיחון וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תצז
ס ע"ב38 אמר הקב"ה ליתי סיחון וליפוק ממואב וכו'ברית שלום (תעח) דף קו ע"ג
ס ע"ב38 אמר הקב"ה ליתי סיחון וליפוק ממואב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרפא
ס ע"ב38 אמר הקב"ה ליתי סיחון ליפוק ממואב וליתי ישראל וליפקו מסיחוןשרתי ח"א עמ' ריב
ס ע"ב38 ליתי ישראל וליפקו מסיחוןפנים מסבירות עמ' רמז
ס ע"ב39 אמר רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחוןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' שסב
ס ע"ב39 טהרו בסיחוןטוב טעם במדבר עמ' קכד
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחון ליתי סיחון וליפוק ממואב, וליתי ישראל ולפקו מסיחוןבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 230
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןאבן פינה עמ' 64
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' צו, כרך ב ח"א עמ' קלג, קלד, קלו, רמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קח, ח"ב עמ' ג, קנה
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןמסילות הנביאים שופטים עמ' שנו
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עה
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתיג, תתכא
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קנז
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רמ
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןשנות ימין דף קנח ע"ב
ס ע"ב39 עמון ומואב טהרו בסיחוןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נו
ס ע"ב40 תנא שניר ושריוןזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רפח
ס ע"ב43 עמון ומואב טיהרו בסיחון דא"ל הקב"ה לישראל אל תצר את מואב וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קצה
ס ע"ב43 ואת העם העביר אותו לערים שלא יחרפו את ישראל שעתידין להיות גרים ביניהםילקוט דברי חכמים שמות סי' שב
ס ע"ב43 ואת העם העביר אותו לעריםפירושי ראשונים
ס ע"ב43 ואת העם העביר אותו לערים, דלא ליקרו לאחיו גלוותאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קעג
ס ע"ב43 ואת העם העביר יוסף מעיר לעירשם דרך - הישר והטוב עמ' צו {לזיכרון שאין להם עוד חלק בארץ}
ס ע"ב43 יוסף העביר את העם לערים כדי שלא יאמרו על ישראל שהם גריםנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות סז
ס ע"ב43 מאי נפק"מ דלא ליקרו לאחיו גלוותאהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קס
ס ע"ב43 מאי נפק"מ רלא ליקרו לאחיו גלוותאהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קנח
ס ע"ב44 דלא ליקרא לאחיו גלוותאתורת יחיאל בראשית עמ' תא
ס ע"ב44 דלא ליקראון גלוואידמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק מז פסוק כא
ס ע"ב44 דלא ליקרו לאחיו גלוותאנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קמג
ס ע"ב44 דלא ליקרו לאחיו גלוותאתורת חיים עה"ת עמ' צא-צב {ביאור הנהגת יוסף עם מצרים כהכנה לגאולת ישראל משם}
ס ע"ב44 דלא ליקרו לאחיו גלוותאתורת מנחם חי"א עמ' 188
ס ע"ב44 דלא ליקרי לאחיו גלוותאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמה
ס ע"ב44 דלא לקראו גלוותאילקוט דברי חכמים בראשית סי' תנז {שלא יתבישו ישראל שעתידין להיות גרים ביניהם }
ס ע"ב רש"י - היינו דר' יוסי, שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםעצי חיים על התורה עמ' רסא
ס ע"ב רש"י ד"ה ליתוגור אריה דברים פ"ב הערה 32
ס ע"ב תוס' ד"ה עויםהכתב והקבלה דברים פכ"ה פסוק ב
ס ע"ב מאירימים חיים (קרייסווירטה) עמ' נח
סא ע"א01 וזפק ואין קורקבנו נקלףאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סג
סא ע"א01 מה נשר דלית ליה וכו' אף כל כיוצא בו טמא+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רכו
סא ע"א01 רק נשר יש כל ד' סימני טומאהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
סא ע"א06 סימני עופות לא נזכרו בתורה אלא נמסרו לחכמיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
סא ע"א07 עוף הבא בסימן אחד טהור לפיש אינו דומה לנשראור פני משה דף א ע"א
סא ע"א07 עוף הבא בסימן אחד טהורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקיב
סא ע"א רש"י ד"ה עוף הבא - וכל שכן אם בא בשנים או שלשהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' מה
סא ע"א תוס' ד"ה כל הדורסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תק
סא ע"א תוס' ד"ה כל עוף הדורס - ואי הלכה למשה מסיני הואברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' מז
סא ע"א תוס' ד"ה כל עוף וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ג
סא ע"א תוס' ד"ה כל עוף וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשלב
סא ע"א תוס' ד"ה כל שיש לו - כיון שיש ג' סימנים אלו בידוע שאינו דורסצמח צדקה עה"ת עמ' פד
סא ע"א תוס' ד"ה כלמשנת חיים בראשית עמ' קכט, קלג
סא ע"א תוס' ד"ה כלמשנת חיים שמות בריש הספר
סא ע"א תוס' ד"ה לא נאמרו - וקשה לפירושוברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' מט
סא ע"ב07 מה נשר דלית ביה סימן כללאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמ
סא ע"ב13 מכדי עשרים וארבע עופות טמאים הוואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' סד
סא ע"ב16 גמירי עשרים וארבע עופות טמאים הווקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 31 (סי' כד)
סא ע"ב23 אבל קשה מתוריןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' מו
סא ע"ב תוס' ד"ה מכדי - בא"ד ובכולהו איכא ג' סימני טהרהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' מט
סב ע"א01 בקי בהן ובשמותיהןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 77
סב ע"א01 היה בקי בהן ובשמותיהן וכו' עורב ותו לא והתניא וכו' ובלב אריהשפע חיים - נישואין עמ' רסב
סב ע"א02 אם לא היה בקי בהן - בסימן אחד טמאחפץ יהונתן ויקרא פ"יא פסוק יג
סב ע"א03 בשני סימנין טהרה טהור והוא שיכיר עורבקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 31 (סי' כד)
סב ע"א04 עורב זה עורב למינו ר' אליעזר אומר להביא את הזרזיראש דת (אסאד) עמ' קטו
סב ע"א05 למינהוהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
סב ע"א05 למינו רא"א להביא את הזרזיר וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ריב
סב ע"א13 הלכתא עוף הבא בסימן אחד טהור והואחפץ יהונתן ויקרא פ"יא פסוק יג
סב ע"א17 פרס ועזניה ליתניהו בישוב וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יג
סב ע"א18 עוף המסרט כשר לטהרת המצורע וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
סב ע"א18 עוף המסרט כשר לטהרת מצורע וזו היא סנונית לבנה וכו' ורש"י ד"ה מר זוטראאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמא
סב ע"א20 בחוורתי כו"ע לא פליגי דשרימקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
סב ע"א20 בחיורא כרסה כולי עלמא לא פליגי דשריתורה אור (באנדי) עמ' שסג
סב ע"א30 תסיל פסול משום תוריןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' צח, תקלז
סב ע"ב04 הני כופשני צוצייאניאהבת דוד (חיד"א) עמ' נח ע"ב
סב ע"ב15 ברדא אסיר וסימניך בר מיניהמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב19 עופות טהורים קורקבנן נקלף וטמאין אין קורקבנן נקלף וכו'הר המוריה עמ' יב
סב ע"ב21 ההיא בר אווזא דהוה בי מר שמואל וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צג
סב ע"ב25 אמר אביי תרנגולא דאגמא חד משמונה ספיקות היא וכו' עמוני ולא עמונית ורש"יצמח צדקה עה"ת עמ' פד
סב ע"ב27 אמר רב פפא תרנגולא דאגמא אסירא תרנגולתא ראגמא שריא וסימניך עמוני ולא עמונית וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ח אות ז
סב ע"ב28 תרנגולתא דאגמא שריא וסימניך עמוני ולא עמוניתמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב31 פירוז אנדרפטא אסור וסימניך פירוז רשיעאמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב33 פרוא אסיר וסימניך פרואה אמגושאמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב35 סגיד ואכיל אסור וסימניך לא תשתחוה לאל אחרמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב36 שתיא חמרא אסירא וסימניך שתויי יין פסולין לעבודהמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב38 מזגא חמרא אסירא וכו' וסימניך יפה כה הבן מבח האבמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב רש"י ד"ה עמונימגילת סמנים עמ' קלא
סב ע"ב רש"י ד"ה פוסליןמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה [הלכה]
סב ע"ב רש"י ד"ה פירוזמגילת סמנים עמ' קכב
סב ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתא - אין לפרש שהנקבה מותרת והזכר אסור וכו' ובין בזה הזכר והנקבה שויןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכט
סג ע"א02 שקיטנא אריכי שקי וסומקי שריא וסימניך מורזמאמגילת סמנים עמ' קכב
סג ע"א03 גוצי וסומקי אסירי וסימניך ננוס פסולמגילת סמנים עמ' קכב
סג ע"א04 אריכי שקי וירוקי אסירי וסימניך ירוקין פסוליןמגילת סמנים עמ' קכב
סג ע"א06 השלךתורת יחיאל בראשית עמ' נא
סג ע"א06 שלך וכו' דוכיפת כו' (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ז עמ' 57, 54
סג ע"א06 שלך זה השולה דגים וכו' כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 63, ח"ט עמ' 181, חי"ג עמ' 164, חכ"ג עמ' 157
סג ע"א06 שלך זה השולה דגים מן הים וכו' ר' יוחנן כי הוי חזי שלך וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צד-צה
סג ע"א07 דוכיפת שהודו כפותאמרות ה' השלם ח"ד עמ' צח
סג ע"א08 שהודו כפות, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 347
סג ע"א09 כי הוה חזי השלך אמר משפטיך וכו'ברית שלום (תעח) דף ב ע"א
סג ע"א09 כי הוה חזי השלך אמר משפטיך וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' ז
סג ע"א09 כי הוה חזי שלךשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קמב
סג ע"א09 ר' יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה, כי הוה חזי נמלה אמר צדקתך כהררי אל (ובפרש"י)ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תפו-תפח
סג ע"א09 ר' יוחנן כי הוי חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה ורש"יאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ה אות מט
סג ע"א09 ר' יוחנן כי הוי חזי שלך וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 149
סג ע"א09 ר"י כי הוה חזי שלך אמר כו', ורש"יתורת מנחם חלק נ עמ' 47
סג ע"א09 ר"י כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה וכו'אור הצבי עמ' 88
סג ע"א09 ר"י כי הוה חזי שלך אמר משפטך תהום רבה, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 346, חנ"ג עמ' 48
סג ע"א09 ר"י כי הוי חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה (ורש"י - משפטיך אף בתהום רבה שזמנתה שלך כו' להמית המזומנים למות)תורת מנחם ח"ד עמ' 157, חי"ח עמ' 211
סג ע"א09 ר"י כי חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה כי חזי נמלה אמר צדקתך כהררי א-ללקט שיחות מוסר ח"ג עמ' ק
סג ע"א09 רבי יוחנן וכו' כי הוה חזי נמלה אמר 'צדקתך כהררי א-ל'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 443 ,246 ,226
סג ע"א09 ר' יוחנן וכו' כי הוה חזי נמלה אמר 'צדקתך כהררי אל'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 243
סג ע"א09 רבי יוחנן וכו' כי הוה חזי נמלה וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 182
סג ע"א09 רבי יוחנן כי הוה חזי שלך אמר 'משפטיך תהום רבה' כי הוה חזי נמלה אמר: 'צדקתך כהררי אל'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 165
סג ע"א09 ר"י כד הוי חזי שלך ששולה דגים מהים היה אומר משפטיך תהום רבהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קסה
סג ע"א09 ר"י כי הוי חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' צד
סג ע"א10 ומשפטיך אף בתהום רבהפירושי ראשונים
סג ע"א10 משפטיך תהום רבהאור הצבי עמ' 73 {שמזונותיו קשין עליו}
סג ע"א11 לקני ובטני שריין ובתוס'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לט
סג ע"א12 שקנאי ובטנאייוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לט
סג ע"א20 צא ולמד מי"ג מדות וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכה
סג ע"א21 דבר הלמד מענינוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנו
סג ע"א29 קיפוף, ורש"יתורת מנחם חנ"ב עמ' 346
סג ע"א30 אר"י רחם זו שרקרק, ולמה נקרא שמה רחם אר"י כיון שבא רחם וכו'כתנות אור עמ' תקנז
סג ע"א30 רחם זו שרקרק א"ר יוחנן למה נקרא שמו רחם וכו' ורש"י ד"ה רחמיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' עט, רו, ח"ד עמ' צא, צה, צז
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו' וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא, שנא' אשרקה להם ואקבצםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רסח
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו' וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק, אתא משיחאשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 435
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו' כיון שבא רחם באו רחם באו רחמים לעולם וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קנה-קנו {שפע הרחמים בעוה"ז בבחי' נקבה ובעוה"ב בבחי' זכר}
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו' כיון שבא רחם באו רחם באו רחמים לעולם וכו' דיתיב אמידי ועביד שרקרקתורת חיים עה"ת עמ' קנו-קנז {שריקה היא קריאת בשורה, וכשהוא יושב ושורק שלא בדרכו ה"ז סימן לבשורה}
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו' שבאו רחמים לעולםשים שלום עמ' קפ-קפא
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצא, תרנד
סג ע"א30 רחם זו שרקרק וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רעד, רפו
סג ע"א30 רחם זו שרקרק ולמה נקרא שמה רחם וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' תיח
סג ע"א30 רחם זו שרקרקבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קיז אות א
סג ע"א30 רחם זו שרקרקהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יח
סג ע"א30 רחם זו שרקרקיוסף לקח כרך א ח"א עמ' כז, רמה
סג ע"א30 רחם זו שרקרקילקוט הגרשוני ח"ב
סג ע"א30 רחם זו שרקרקשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 314
סג ע"א30 שרקרק, ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיד
סג ע"א31 כיון שבא רחם בא רחמים לעולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשלד
סג ע"א31 כיון שבא רחם בא רחמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רלג
סג ע"א31 כיון שבא רחם באו רחמים לעולםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 505
סג ע"א31 כיון שבא רחם באו רחמים לעולםס' החיים (תשנג) עמ' קפה
סג ע"א31 כיון שבא רחם באו רחמים לעולםספר החיים (תשנג) עמ' קפה
סג ע"א31 למה נקרא שמו רחם בא רחמים לעולם ורש"יידו בכל סי' קנו
סג ע"א31 למה נקרא שמו רחם וכו' דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקסז
סג ע"א31 למה נקרא שמו רחם וכו' וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק אתי משיחאמכתב סופר דף יג ע"ג
סג ע"א31 למה נקרא שמו רחם, כיון שבא רחם באו רחמים לעולםאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' עו, קד
סג ע"א31 למה נקרא רחם כיון שבא רחם בו רחמים לעולםטיול בפרדס ח"א עמ' שס
סג ע"א33 דיתיב אמידי ועביד שרקרקתורת אליהו עמ' ר
סג ע"א33 והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' קפו
סג ע"א33 והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרקישראל קדושים עמ' 23, לקוטי מאמרים עמ' 126
סג ע"א33 והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרקפרי צדיק בא אות ב
סג ע"א34 אי יתיב אארעא ושריקהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' כז
סג ע"א34 אי יתיב ושריק אתי משיחא, אשרקה להם ואקבצםשים שלום עמ' קפ, קפב, קפה
סג ע"א34 וגמירי דאי יתיב אארעא ועביד שרקרקילקוט הגרשוני ח"ב
סג ע"א34 וגמירי דאי יתיב לארעא וקא עביד שרקרק אתי משיחאאמרי השכל עמ' 168
סג ע"א34 וגמירי דאי עביד שרקרק וכו' ההוא בדאי הויזרע קודש - מועדים עמ' רנה
סג ע"א34 יתיב אארעא ושריקמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכז
סג ע"א34 כאשר העוף שנקרא רחם מצפצף בקולו - משיח באבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1020
סג ע"א34 כי יתיב אארעאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיג
סג ע"א36 ההוא רחם דקאי על עמידי וכו'ברית שלום (תעח) דף עו ע"ג
סג ע"א36 ההוא רחם דקאי על עמידי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תפח
סג ע"א37 עורב זה עורב את כל העורב להביא עורב העמקי למינו להביא עורב הבא בראשי יוניםמגילת סמנים עמ' צ
סג ע"א37 עורב זה עורב וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רטו
סג ע"א39 אטו קמן קאידגלי יהודה דרוש ב אות ח הגהה ט {ראיה ש"זה" משמעותו על דבר שלפניו}
סג ע"א41 כמראה חמה העמוקה מן הצלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרמד
סג ע"א42 איכא בעורבא דדמיא ליונהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכו
סג ע"א44 החסידה היא דיה לבנה שעושה חסד עם חברותיהאור הצבי עמ' 73
סג ע"א44 החסידה זו דיה לבנהאגרא דכלה ח"ג עמ' שעז
סג ע"א44 ואת החסידההשיר והשבח ח"א עמ' ריט
סג ע"א44 ולמה נקרא שמה חסידהאור האורות עמ' לג
סג ע"א44 חסידה זו דיה לבנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנט
סג ע"א44 חסידה שעושה חסד עם חברותיהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרמז
סג ע"א44 חסידה שעושה חסידות עם חברותיההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רסא
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיהדברי יונה ח"א עמ' ריח
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קעו, רה
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קעו, רה
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיהעירין קדישין השלם עמ' קעב
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיהמצווה ועושה ח"ב עמ' תמח
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיהתורת חסד (סופר) עמ' ה
סג ע"א44 למה נקרא שמה חסידהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ו
סג ע"א44 למה נקראת שמה חסידה וכו'אהל אלימלך עמ' רטז
סג ע"א44 חסידה שעושה חסד עם חברותיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רמה
סג ע"א44 למה נקראת חסידה שעושה חסד עם חברותיהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' תמב
סג ע"א44 שעושה חסידות עם חברותיהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שו ע"א
סג ע"א44 שעושה חסידות עם חברותיהמסילות הנביאים שופטים עמ' שפז
סג ע"א45 למה נקרא שמה אנפהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסא
סג ע"א רש"י - דאי יתיב אארעא, ואינו עומד אלא יושב ומעפעף, סימן בשורה הואצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסז
סג ע"א רש"י - דאפילו נמלה אית ליה חיותא כגדולהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 165
סג ע"א רש"י - ועביד שרקרק, בשהוא מצפצף נשמע כאומר שרקרקצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסז
סג ע"א רש"י - רחמים, מטר. אמידי, על שום דברצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסז
סג ע"א רש"י בדייא הוה - שקרן הואאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קטו
סג ע"א רש"י ד"ה ומשפטיךאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רנב
סג ע"א רש"י ד"ה חסידותטובך יביעו ח"ב עמ' קיג
סג ע"א רשב"א ור"ןהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
סג ע"ב01 מכדי משנה תורה לאסופי קאתיגור אריה שמות פ"כ אות יד, פכ"א אות כ, ויקרא פי"א אות יב, דברים פ"ה אות ג, הערה 95, פי"ד אות ח
סג ע"ב01 משנה תורה לאוסופא אתימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכב
סג ע"ב01 משנה תורה לאוסופי אתיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסה, תרסח, תרעט, תרעט הערה 15, תרצג, תשא, תתקכז הערה 32
סג ע"ב03 מין ראה ודאה אחת היאאור תורה השלם (מזריטש) סי' קע
סג ע"ב03 מין ראה ודאה אחת היאמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רלא, אור תורה סי' קע
סג ע"ב03 ראה זו דאההשיר והשבח ח"א עמ' ריז
סג ע"ב11 רבי אומר אקרא אני איה דיה למה נאמר שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק שלא תהא אתה קורא איה והוא קורא דיהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמח
סג ע"ב17 למה נשנו בבהמה מפני השסועה ובעופות מפני וכו'טוב ירושלים דברים פי"ד פסוק ג
סג ע"ב20 פלוגתא דרב חנן ור' אבהו אי ראה ודיה ואיה ודיה מין אחתאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קעד
סג ע"ב21 למה נקרא שמה ראה וכו' עומדת בבל ורואה נבלה בא"יצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קלה
סג ע"ב21 למה נקרא שמה ראה וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' סה
סג ע"ב21 למה נקרא שמה ראה מפני שרואה ביותר, עומדת בחוץ לארץ ורואה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קפג
סג ע"ב21 למה נקרא שמה ראה שרואה ביותר, תנא עומדת בבבל ורואה נבילה בא"יפתח טוב עמ' ו
סג ע"ב21 למה נקרא שמה ראה שרואות מרחוק וכו'אהל אלימלך עמ' שלד
סג ע"ב21 למה נקרא שמו ראה שרואה ביותר וכו' עומדת בבבל ורואה נבילה בארץ ישראלבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 554-553, באר ו הערה 372
סג ע"ב21 למה נקרא שמו ראה שרואה ביותר תנא עומד בבל ורואה נבילה בא"ישפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' תכד
סג ע"ב21 ראה זו איה ולמה נקרא שמה איה שרואה ביותרשער החצר (תשעב) סי' תקצו
סג ע"ב21 ראה זו איה ולמה נקרא שמה ראה שרואה ביותרפרי צדיק סוכות אות כד
סג ע"ב21 ראה זו איההכתב והקבלה בראשית פ"ט פסוק כב
סג ע"ב23 איה עומדת בבל ורואה נבילה בארץ ישראלתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שע
סג ע"ב23 הראה עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראלמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כז
סג ע"ב23 הראה שעומדת בבבל ורואה נבילה בא"י+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שפא
סג ע"ב23 עומדת בבבל ורואה בא"יאור אלימלך עמ' קכו
סג ע"ב23 עומדת בבבל ורואה נבילה בארץ ישראלפרדס מנחם עמ' קיא
סג ע"ב23 עומדת בבבל ורואה נבילה בארץ ישראלגנזי צדיקים (תשסב) עמ' ק
סג ע"ב23 עומדת בבבל ורואה נבלה בא"יארץ החיים (ליברזון) סי' קצג
סג ע"ב23 עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראלאור תורה השלם (מזריטש) סי' קע
סג ע"ב23 עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראלמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רלא, אור תורה סי' קע
סג ע"ב23 ראה עומדת בבבל וראה נבלהניבי זהב עמ' תד
סג ע"ב33 מאה עופות טמאים יש במזרח וכולן וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ו פסוק יט
סג ע"ב33 מאה עופות טמאין יש במזרח וכו' ובתוס'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
סג ע"ב33 מאה עופות טמאין יש במזרח וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צד
סג ע"ב33 ק' מיני עופות טמאים יש במזרח וכולם מין אחד הםנזר הקדש ח"ב עמ' לג
סג ע"ב35 במיני דגים טמאיםמשנת חיים בראשית עמ' קלב
סג ע"ב35 ז' מאות מיני דגים הן וח' מאות מיני חגבים ולעופות אין מספרשמלת אליעזר ח"א עמ' רסג, רסה
סג ע"ב35 ז' מאות מיני דגים הןגבורות אליהו יו"ד סי' ט
סג ע"ב35 ז' מאות מיני דגים וח' מאות מיני חגביםאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות כו
סג ע"ב35 ז' מאות מיני דגים וכו' ולעופות אין מספר וכו' עופות טמאים כ"ד הוו וכו'עירין קדישין השלם עמ' כו
סג ע"ב35 ז' מאות מיני דגיםמשנת חיים שמות בריש הספר
סג ע"ב38 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות, לפיכך מנה הכתוב בטהורה וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' ל
סג ע"ב38 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםבנין שאול עמ' קסט
סג ע"ב38 גלוי וידועהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
סג ע"ב38 תניא רבי אומר גלוי וידוע וכו'זכר דוד על התורה עמ' יד
סג ע"ב38 תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם וכו'כתנות אור עמ' תי
סג ע"ב38 תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםשמלת אליעזר ח"א עמ' תנ
סג ע"ב38 תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות לפיכך מנה הכתוב בטהורה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנט
סג ע"ב38 תניא רבי אומר וכו'דרשות ר"י מסלוצק עמ' קפה {לכן בויקרא פ"כ פסוק טו נאמר "והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור" - בכל אחד הקדים את הכתוב}
סג ע"ב39 בהמה טמאה מרובה מן הטהורות כו' לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהתורת מנחם חמ"ה עמ' 136
סג ע"ב39 כל מקום שהטמאים מרוביםדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמא
סג ע"ב41 גלוי וידוע דעופות טהורות מרובותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח
סג ע"ב41 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהורים מרובים מטמאים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסה
סג ע"ב41 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהורים מרובים מטמאים, לפיכך פרט הכתוב הטמאים, ובבהמות דמרובים הטמאים פרט הטהוריםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קנא
סג ע"ב41 גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהוריןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפג
סג ע"ב42 בעופות מנה הכתוב בטמאין וכו'תורת מנחם חי"ב עמ' 101
סג ע"ב42 העופות הטהורים מרובים מן הטמאיםשמלת אליעזר ח"א עמ' תנא
סג ע"ב42 העופות מעוטם טמאות ורובן טהורותגור אריה בראשית פ"ז אות ג
סג ע"ב42 שעופות טהורין מרובין על הטמאיןגבורות אליהו יו"ד סי' ט
סג ע"ב43 מנה הכתוב בעופות את הטמאים שהם מיעוטמצווה ועושה ח"א עמ' צא
סג ע"ב43 פרט לך הכתוב בטמאיםרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסא
סג ע"ב43 רק כ"ד עופות הנמנים בתורה טמאיםחפץ יהונתן ויקרא פ"יא פסוק יג
סג ע"ב45 ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרהפרדס המלך (תשסט) אות קטז
סג ע"ב45 ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנג
סג ע"ב45 לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפ
סג ע"ב45 לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תמג
סג ע"ב45 לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שלח
סג ע"ב45 לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהלקוטי שיחות ח"כ עמ' 88
סג ע"ב45 לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רל
סג ע"ב46 נאמן צייד לומר עוף זה התיר לי רבי הציידתורת מנחם ח"א עמ' 183
סג ע"ב46 עוף טהור נאכל במסורתתפארת צבי ויקרא עמ' קכו
סג ע"ב52 באומר של עוף פלוני טהור וכו'גבורות אליהו יו"ד סי' לד
סג ע"ב רש"י דכתיבא למינה אדיה וגרעה למינה דאיהגור אריה דברים פי"ד הערה 76
סג ע"ב תוד"ה ודלמא - כיון דעופות טהורים רובא נינהו ניזל בתר רובא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' פה
סג ע"ב תוס' ד"ה ודילמאגבורות אליהו יו"ד סי' ט, יא
סד ע"א02 ראשה אחד כד וראשה אחד חד טהורהשלשלת הקודש עמ' רו
סד ע"א03 ב' ראשיה כדין או חדין טמאין כו' ביצת השרץאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
סד ע"א11 ביצה הטרופה בקערהיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רלה
סד ע"א12 אין לוקחים מהם ביצים טרופותעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות יג
סד ע"א16 סימנין לאו דאורייתאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פב
סד ע"א26 מתקיף לה רבינא ודלמא דנחש היאהר המוריה עמ' רנב
סד ע"א27 ודלמא דנחש היא אלא אמר רבא שאם ריקמה וכו' ובתוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף עט ע"ב
סד ע"ב03 ביצה מוזרת הנפש היפה תאכלנהמאורי שערים עמ' קב
סד ע"ב03 ביצים המוזרות וכו' נמצא עליה קורט דם זורק את הדם ואוכל את השארגבורות אליהו יו"ד סי' ה
סד ע"ב08 נמצא על חלמון שלה אפי' ביצה אסורה מ"ט דשדא תכלא בכולהגבורות אליהו יו"ד סי' ה
סד ע"ב10 דשדי תכלא בכולהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קטו
סד ע"ב10 שדא תיכלא בכולאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רלז
סד ע"ב10 שדא תכלא בכולהתורת מנחם חכ"ז עמ' 61
סד ע"ב10 שדי תיכלא בכולאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יא
סד ע"ב10 שדא תכלא בכולה (ורש"י - לשון שיכול וריעותא)תורת מנחם ח"י עמ' 263, חכ"ו עמ' 103
סד ע"ב12 אמר חזקיה מנין לביצת טמאה שהיא טמאה, מן התורה וכו'לבושי בדים סעיף פד
סד ע"ב13 מנין לביצה טמאה שאסורה מה"תיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
סד ע"ב13 מנין לביצת טמאה שהיא אסורה מן התורה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' לא
סד ע"ב13 מנין לביצת טמאה שהיא אסורהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תיא
סד ע"ב13 מנין לביצת טמאההכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק טז
סד ע"ב21 וכי ביצה בת מימר שירה היאקרן פני משה ח"א עמ' יט
סד ע"ב22 בת היענה דפסק ספרא בתרתי תיבות וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכה
סד ע"ב תוס' ד"ה והואטוב טעם ויקרא עמ' לג
סה ע"א01 אלא מעתה את כדרלעמר כו' דתרתי שמי נינהואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' צ
סה ע"א02 כדרלעומר בשני תיבות פסיק להומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיט
סה ע"א03 תרתי שמות נינהו כדר לעומרחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק א
סה ע"א06 כל עוף הדורס טמאמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קז, קטז
סה ע"א10 אם חולק את רגליו שתים לכאן ושתים לכאן - טמאכוזרי מאמר ד סי' לא
סה ע"א13 כל עוף הקולט מן האויר טמאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
סה ע"א13 כל עוף הקולט מן האויר טמאלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' שה
סה ע"א13 כל עוף הקולט מן האויר טמא, ציפרתא נמי מקלט קלטה, אמר אביי, קולט ואוכלזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רלט
סה ע"א15 שכן עם טמאים טמאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
סה ע"א16 עוף שכן לטהור - טהורברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 299
סה ע"א17 הלך זרזיר אצל עורבאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קמג
סה ע"א17 לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינואמרות ה' השלם ח"א עמ' רפב, ח"ד עמ' קיט, קנב
סה ע"א17 לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינואש דת (אסאד) עמ' קטו
סה ע"א17 לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינודרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצא
סה ע"א17 לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' שטז
סה ע"א17 לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצג
סה ע"א17 לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' פט
סה ע"א17 לא לחנםהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק יג
סה ע"א22 שאין לו עכשיוהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק כא
סה ע"א24 אשר לא כרעים, אע"פ שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמןאמרי נועם (מועדים) סי' מ לפורים
סה ע"א24 אשר לא כרעים, אף שאין לו עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן מותראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן טו
סה ע"א27 חרגל זה ניפולאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסו
סה ע"א תוס' ד"ה אע"פ ג' א כתיבי בא' וקרי וכו'ברית שלום (תעח) דף פד ע"ג
סה ע"א תוס' ד"ה אע"פ ג' לא כתיבי בא' וקרי' ב'ברית שלום (תשסח) עמ' תקלט
סה ע"א תוס' ד"ה אע"פברית עולם (תשסט) עמ' קלט
סו ע"א ומרבי כל דדמי ליה בחד צד וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות סג
פו ע"א אין לו סנפיר וקשקשת עכשיו ועתיד לגדל לאחר זמן ה"ז מותרדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' צג
סו ע"א יש דג שיש לו קשקשים רק כשהוא בתוך המיםטיול בפרדס ח"ב עמ' עז
סו ע"א אע"פ שהדג עתיד להשיר את סימני טהרה במים, טהורמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
סו ע"א רש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תפ
סו ע"א תוס' ד"ה כל שיש לו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמב
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירקרבן מנחה (תשעד) עמ' קיז
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 247 ,227
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפו
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שיא
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חי"ח עמ' 107, חכ"ג עמ' 53
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו' יגדיל תורה ויארירשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות מא
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קנג
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'יגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' כז
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' עז, עח
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר כו' יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חנ"ב עמ' 64
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר כו' כדי להגדיל תורה ויאדירפרדס המלך (תשסט) אות שצא
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלו
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראור פני משה דף כה ע"ב
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירתורת יחיאל בראשית עמ' תיד
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשתאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף יט ע"א
סו ע"ב02 כל שיש לו קשקשתהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק ט
סו ע"ב06 וליכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפירכתנות אור עמ' ב
סו ע"ב06 וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חמ"ד עמ' 220
סו ע"ב06 וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לו, ויקרא עמ' תרעה, דברים עמ' קצ, תתקכ-כא
סו ע"ב06 וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפירשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 227
סו ע"ב06 ולכתוב רחמנא קשקשת וכו' יגדיל תורה ויאדירלקוטי שיחות ח"ב עמ' 306, חט"ו עמ' 233, חי"ז עמ' 409, ח"כ עמ' 177, חכ"ג עמ' 147
סו ע"ב11 ממאי דקשקשת לבושא היא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק ח
סו ע"ב15 יגדיל תורה ויאדירלקוטי שיחות חל"ט עמ' 398
סו ע"ב15 יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חל"ה עמ' 193
סו ע"ב23 שרצים הגדילים בבורות מותריםגור אריה ויקרא פי"א אות י
סו ע"ב36 במים חזר וכללגור אריה ויקרא פי"א הערה 100
סו ע"ב תוס' - הספק אם גם לדגים קרא אדה"ר שמותתורת מנחם חכ"ד עמ' 165
סו ע"ב תוס' ד"ה יגדיל - הרבה אמר לנו טעמים לידע מהו קשקשתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסט ד"ה בש"ס
סו ע"ב תוס' ד"ה כל שיש לו - אם אדה"ר קרא שמות גם לדגיםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 1
סו ע"ב תוס' ד"ה כל שיש לולקוטי שיחות ח"ד עמ' 1247, ח"י עמ' 310
סו ע"ב תוס' ד"ה כלברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סט
סו ע"ב תוס' ד"ה כלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקנז
סו ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים בראשית עמ' קלב
סו ע"ב תוס' ד"ה כלמשנת חיים שמות בריש הספר
סז ע"א דבי ר' ישמעאל תני במים במים שתי פעמים אין זה כלל ופרט וכלל וכו'אור הצבי עמ' 320
סז ע"א מרבה אני חריצין ונעיציןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לז
סז ע"א שרצים הגדילים בבורות שסיננן אסוריםגור אריה ויקרא פי"א אות י
סז ע"א יבחושין - מין יתושין דקיןפירושי ראשונים
סז ע"א לרבות יבחושין שסיננן ובפרש"י וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יא
סז ע"א רש"י ארוכים וקצריםגור אריה ויקרא פי"א הערה 98
סז ע"ב11 פרשה מהו וכו' לאויר העולם מהו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק יא
סז ע"ב15 קוקיאני אסיריפירושי ראשונים
סז ע"ב22 תולעים דרנא דבשראדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמ
סז ע"ב23 דרני דבשרא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' ס
סז ע"ב31 הולך וכו' זה נחש כל לרבות וכו' ואת הדומה כו' ורי"ף ודק"סלקוטי שיחות חי"ז עמ' 118
סז ע"ב31 הולך על גחון זו נחשחיים לגופא (תשסה) עמ' מט
סז ע"ב31 הולך על גחון זה נחשמה שהיה הוא שיהיה עמ' פב
סז ע"ב31 כל הולך על גחון זה נחש וכו'טוב טעם ויקרא עמ' נו
סז ע"ב35 עד כל לרבות את הדומה ואת הדומה לדומהערבי נחל (תשסד) עמ' תקע, תרסג
סז ע"ב35 עד כל לרבות את הדומה ואת הדומה לדומהזכור לדוד עמ' לג
סז ע"ב36 ר' יוסי בן דורמסקית אומר לויתן דג טהור הואנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כ אות א
סז ע"ב37 לויתן דג טהור הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' פט, ח"ד עמ' צב
סז ע"ב37 לויתן דג טהור הואימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קב
סז ע"ב40 לויתן פורח בסנפיריו, ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקכג
סז ע"ב רש"י ד"ה באביה ותוס' ורמב"ן ד"ה דייקאס' הזכרונות (אבוהב) עמ' צו
סח ע"א בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירו מותר באכילהכתנות אור עמ' תצג
סח ע"א יצא ראשו הרי הוא כילודחנן אלקים עמ' רנח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רב
סח ע"א ואבר עצמו אסור, מ"ט דאמר קרא ובשר בשדה טריפה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרעג
סח ע"א ובשר בשדה טרפההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלו
סח ע"א ובשר בשדה כיון שיצא חוץ למחיצתו נאסררב טוב דף כט ע"ז
סח ע"א בשר שיצא חוץ למחיצתו אסור שנאמר ובשר בשדה טריפהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קח = נפש יהונתן פ' שופטים
סח ע"א לא נצרכה אלא למקום חתךאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תסח
סח ע"א למקום חתךלקוטי שיחות ח"כ עמ' 98
סח ע"א מקום חתך נמי אסוראמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנד
סח ע"ב מאן יהיב לן מעפריה ומלינן עייניןדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' צח
סח ע"ב ר"ש מתיר קלוט במעי פרהנפש הרב עמ' רצב
סח ע"ב פסול יוצאקרן פני משה ח"א עמ' רמב
סח ע"ב בשר בשדה טרפה וכו' כיון שנטרפה שוב אין לה היתרלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 309
סח ע"ב והוציא ידו אסור משום אבר מן החישבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצג
סח ע"ב צל"ח ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כג
סט ע"א14 הוציא עובר את ידותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' כב
סט ע"א14 עובר שהוציא אבר אחד לחוץתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלז
סט ע"א23 חוששין לזרע אבחכמת התורה שמיני עמ' קז
סט ע"א23 בן פקועהרמב"ן שמות פט"ו פסוק י {נקרא כך כי האם נבקעה והוציאוהו, ו-פ מתחלף ב-ב}
סט ע"א24 ולד בן פקועה אי יש לו תקנהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנד
סט ע"א25 אבר מוליד אברקסת הסופר (תשעו) עמ' קלד
סט ע"א25 אבר מוליד אברשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ב
סט ע"א25 אבר מוליד אברשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנא, קעד, עשרה מאמרות אות ג, רל
סט ע"א33 חלב בעלמא לאו כאבר מה"חשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' עט
סט ע"א33 מהו לגמוע את חלבותיבת גמא (תשסז) עמ' קנז
סט ע"א36 חותך מעובר שבמעיה מותר באכילה מנלן דכתיב וכל בהמה וכו' לרבות את הולדמכשירי מצוה עמ' רמה
סט ע"א37 תמורה דוקא בבהמה שלמהמנחת מרדכי עמ' רמט
סט ע"א39 וכל בהמה לרבות את הולדאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 163
סט ע"א רש"י - בהמה בבהמה תאכלוגור אריה ויקרא פי"א אות ו
סט ע"א רש"י ד"ה אותהמכשירי מצוה עמ' רמה
סט ע"ב03 היוצא מן הטהור בפרסה אחת כשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנב
סט ע"ב03 היוצא מן הטהור טהורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמא
סט ע"ב27 המבכרת המקשה לילד מחתך אבר אברפנים מסבירות עמ' תב
סט ע"ב27 המבכרת המקשה לילד מחתך וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ס
סט ע"ב28 במעי אמו לא שייך קדושת בכורהלחמי תודה דף קצג ע"ב
סט ע"ב28 יצא רובו ה"ז יקברתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קצה
סט ע"ב28 עובר שהוציא ידו חותכין אותויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמח
סט ע"ב28 עודו ברחם אינו קדושזנפש הרב עמ' שה
סט ע"ב30 יצא שליש ומכר לנכרידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיב
סט ע"ב30 יצא שליש ומכרו לנכריפנים מסבירות עמ' תכח
סט ע"ב37 יצא שליש דרך דופן ושני שלישי דרך רחםאז שמח עמ' תצא
ע ע"א26 כרכו בסיב וכו' הדביק שני רחמים תיקויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רל, רלח, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פ
ע ע"א26 כרכו סיבגור אריה דברים פי"ב הערה 100
ע ע"א31 בלעתהו חולדה וכו' והוציאתו והכניסתו והקיאתו ויצא מאליו מהו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שפז
ע ע"א32 נכנס חולדה והוציאתו והכניסתו מהובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 577
ע ע"א32 נכנס חולדה והוציאתו והכניסתואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 220
ע ע"א34 יצא מרחם זה ונכנס ברחם אחראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 220
ע ע"א34 יצא מרחם זה ונכנס ברחם אחרבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 577
ע ע"א34 יצא מרחם זה ונכנס ברחם אחרגור אריה במדבר פי"ט אות כ
ע ע"א44 נגממוהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לה
ע ע"א47 עומד מרובה על הפרוץמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תכג
ע ע"ב בהמה שמת עוברה בתוך מעיה והושיט הרועה את ידו ונגע בה טהורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' פט, צד
ע ע"ב חיה בכלל בהמהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רנו, שב
ע ע"ב למדנו חיה בכלל בהמהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נח
ע ע"ב רש"י אלמא בהמה בכלל חיהגור אריה ויקרא פי"א הערה 44
ע ע"ב תוס' ד"ה קלוט במעי קלוטהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכט
עא ע"א03 חבל על בן עזאי וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' קסד, רעז
עא ע"א03 חבל על בן עזאי שלא שימש את ר"ידברי חנינא - ת"ת עמ' מט, צח
עא ע"א03 חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ז
עא ע"א03 חבל על בן עזאיבית שלום מרדכי עמ' כו
עא ע"א04 חיה בכלל בהמה בהמה בכלל חיה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לז עמ' רלט
עא ע"א04 חיה בכלל בהמהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לה
עא ע"א04 חיה בכלל בהמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כה
עא ע"א04 חיה בכלל בהמהגור אריה ויקרא פ"ה הערה 7
עא ע"א04 חיה בכלל בהמהנחמד ונעים (תשסח) צו ד"ה כי כל אוכל
עא ע"א04 חיה בכלל בהמהתורת יחיאל בראשית עמ' נב
עא ע"א07 בהמה בכלל חיה מנלן, דכתיב זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה וגו', הא כיצד, בהמה בכלל חיהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רלח
עא ע"א07 בהמה בכלל חיהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 149
עא ע"א07 בהמה בכלל חיההכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק יג
עא ע"א07 בהמה בכלל חיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ז
עא ע"א07 בהמה בכלל חיהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 66
עא ע"א08 פתח בחיה וסיים בבהמהברכות אבי דף סג ע"א
עא ע"א24 האשה שמת ולדהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קלז
עא ע"א24 האשה שמת עוברה בתוך מעיה טהורה וביציאתו לחוץ מטמאה בנגיעהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' נג
עא ע"א27 טומאה בלועה אינה מטמאהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלג
עא ע"א27 טומאה בלועה מנייןאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 104
עא ע"א27 טומאה בלועההכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק מ
עא ע"א28 טהרה בלועה אינה מטמאה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מא עמ' רסג
עא ע"א28 טהרה בלועה אינה נטמאתגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 12
עא ע"א31 דאכל סמוך לשקיעת החמהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמז
עא ע"א רש"י ד"ה שלא בפניוצמח צבי אגרת סה
עא ע"א תוס' ד"ה מיגור אריה ויקרא פי"א אות לח
עא ע"א תוס' ד"ה מימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סא ע"א
עא ע"ב כלי חרס אין מטמא מגבו אלא מתוכושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תסא
עא ע"ב פת חטים ולא פת שעוריםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קעה
עא ע"ב טומאה בלועה דתנן בלע טבעת טמאה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מד, מה
עא ע"ב רש"י שאין משא אלא למי שהטומאה יוצאה ממנו כגון מת ונבילה ומעיינות הזב אבל טמא מת וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' שפז
עא ע"ב תוס' ד"ה כי קאמרלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 204
עב ע"א10 עובר במעי אימו שמת אם מטמאגנא דפלפלי עמ' רד
עב ע"א16 וכל אשר יגע וכו' להוציא עובר במעי אשה וכו' רע"א לרבות גולל ודופק וכו'טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק טז
עב ע"א16 על פני השדה - לרבות גולל ודופקאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קצב
עב ע"א18 גולל הקבר מטמא כמת עצמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפה
עב ע"א18 גולל ודופקעיוני רש"י במדבר עמ' שכב, שכג
עב ע"א18 לרבות גולל ודופקגור אריה במדבר פי"ט אות כ
עב ע"א24 דם מן המתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רח {כהן אסור ליטמא לו}
עב ע"א24 רביעית דם הבא מן המתעיוני רש"י במדבר עמ' שטו, שטז
עב ע"א24 רביעית דםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רז {היא חיותו של אדם}
עב ע"א24 רביעית דם שהחיות תלוי בואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצז
עב ע"א25 בנפש להביא רביעית דם מן המתגור אריה ויקרא פכ"א אות כ
עב ע"א25 בנפש האדם זו רביעית דםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט-קכ
עב ע"א25 הנוגע במת בנפש האדם וכו' זו רביעית דםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצד
עב ע"א27 ור"ע לטעמיה דאמר אף רביעית דם הבא משני מתים מטמא באהלמגילת סמנים עמ' עו
עב ע"א רש"י ד"ה במת בנפשהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יג
עב ע"א תוס' ד"ה שתיגור אריה ויקרא פכ"א אות כ
עב ע"ב01 בטריפה ששחיטתה מטהרתהתורת חיים עה"ת עמ' קנח, קנט {כי שחיטה מונעת הטומאה מלחול, ואיסור אכילתה לאו משום שהיא כמתה אלא גזה"כ}
עב ע"ב01 שחיטת טרפה מטהרתה מידי נבלהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכא
עב ע"ב05 מנין לטריפה ששחיטתה מטהרתהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 69
עב ע"ב07 אין שחיטה מועלת בטומאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
עב ע"ב16 טומאת בית הסתריםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיז
עב ע"ב28 העומד לחתוך כחתוך דמיפרדס מרדכי עמ' רפב
עב ע"ב28 וכל העומד לחתך כחתוך דמיתורת מנחם חנ"ג עמ' 465
עב ע"ב28 כל העומד לחתוך כחתוך רמיתורת מנחם חמ"ז עמ' 183
עב ע"ב רש"י ד"ה שיש במינה שחיטההכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק מב
עג ע"א ידות הכלים מטמאין וכו'דברי יונה ח"א עמ' רסז
עג ע"א חבורי אוכלין כמאן דמפרתי דמיפנים מסבירות עמ' שלג
עג ע"א חיבורי אוכלין דמפרתי דמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רח
עג ע"א טריפה מטמאה במוקדשין מדרבנןבנין אפרים עמ' קנב [הלכה]
עג ע"א וחכמים אומרים שחיטת אמו מטהרתותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' א
עג ע"ב ובשר בשדה טריפה להביא אבר ובשר המדולדליןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קיט
עד ע"א32 וכי ימות מן הבהמה, להוציא את הטריפהשם יחזקאל עמ' רנא
עד ע"א32 מקצת בהמה מטמאהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקכב
עד ע"א33 ואיזו זו טריפה ששחטה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תנב
עד ע"א35 שחט בן ט' חי במעי אמוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעט
עד ע"א46 השוחט את הבהמה וכו' ומצא בה וכו' שחיטת אמו מטהרתהדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ו
עד ע"א46 השוחט את הבהמה וכו' מצא בן תשעה חי וכו'תורת איש ח"ב עמ' נ
עד ע"א46 השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנהבנין שאול עמ' קנב, קנה
עד ע"א46 השוחט את הבהמה ומצא בה עובר חיגנא דפלפלי עמ' קעה, רלט, רכא, רכה, רמ, תיב
עד ע"א46 השוחט בהמה ומצא בה בן תשעהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמ
עד ע"א47 קורעו ומוציא את דמויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מד
עד ע"א47 שחיטת האם מתיר הולדמפניני הרב עמ' שנח
עד ע"א47 קורעומקראי קדש (תשנג) עמ' שעז {בן פקועה שוחטין אפילו בסכין פגומה}
עד ע"א48 בן פקועה כשירה לאכול בלא שחיטהדובר צדק (זילבר) עמ' קל
עד ע"א48 בן פקועה מה"ת מותר באכילה בלא שחיטהגור אריה שמות פכ"א אות סו
עד ע"א48 בן פקועה מותרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קד
עד ע"א48 בן פקועה ניתר בשחיטת אמואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רפא
עד ע"א48 בן בן פקועה א"צ שחיטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ט
עד ע"א48 בענין היתרים ואיסורים בבן פקועתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלד
עד ע"א48 התיר בן פקועהתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' כב, כט
עד ע"א48 עובר ניתר בשחיטת אמואגרא דכלה ח"א עמ' רכ {כי עובר ירך אמו}
עד ע"ב09 חלב בן פקועה מותרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קה הערה 55
עד ע"ב20 אוסר בדמותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפה
עד ע"ב31 מהו לפדות פטר חמור בבן פקועהתיבת גמא (תשסז) עמ' יז
עד ע"ב35 ורהיט ואתי שה קרינא ביהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
עד ע"ב35 כיון דרהיט ואזיל שה קרינא ביהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' א, ה
עד ע"ב47 אלא לדידך וכו' הא איתכשר בדמא דאמיהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ב ע"א
עד ע"ב רש"י בן פקועה פסול למזבחגנא דפלפלי עמ' ריא, תמח
עד ע"ב רש"י ד"ה דגמר ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף ג ע"ב, מהדו"ג ח"א דף קצב
עד ע"ב רש"י ד"ה חלבואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"א
עד ע"ב רש"י ותוס' ד"ה דגמרמשנת חיים ויקרא עמ' סט, שלא
עד ע"ב רש"י ר"ה דגמר היוצא אחר מות אמו חשיב יוצא דופןגנא דפלפלי עמ' תב
עד ע"ב תוס' ד"ה דגמר שה שהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קכט
עד ע"ב תוס' ד"ה למעוטי רובעובנין שאול עמ' קנב
עה ע"א15 נולדו בדגים וכו' ורש"יבנין אפרים עמ' קנב [הלכה]
עה ע"א15 נולדו בדגים סימני טריפהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פד
עה ע"א44 שחט טריפה ונמצא בה בן פקועהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נט
עה ע"ב18 בן פקועה צריך שחיטה מפני מראית העיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עד, צח
עה ע"ב21 הנולד מבן פקועה כבשר בדיקולא ותוס'גנא דפלפלי עמ' קיד
עה ע"ב21 וולד דבן פקועהבנין אפרים עמ' קמז [הלכה]
עה ע"ב22 אמר אביי הכל מודים בקלוט בן פקועה שמותר וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 65
עה ע"ב23 מילתא דתמיה מדכר דכירי אינשימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' כח
עה ע"ב23 מילתא דתמיהא מדכר דכירי אינשישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקיז
עה ע"ב23 מילתא דתמיהה מידכר דכיראמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שבועות יז
עה ע"ב23 מילתא דתמיהי מידכר דכירי אינשיויגד יעקב עמ' סד
עה ע"ב23 מילתא דתמיהי מידכר דכירי אינשיצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נ
עה ע"ב25 בן פקועה אם הוא קלוט בן קלוטה דתרי תמיהא מידכר דכירי אינשיקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תכד
עה ע"ב25 הכל מודים בקלוט בן קלוטההדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ואמ' עוד זכר
עה ע"ב26 תרי תמיהי מידכר דכירי אינשיפאר יעקב ח"ג עמ' מט
עה ע"ב26 תרי תמיהי דכירי אינשייוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריט, כרך ב ח"א עמ' עח, קיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' כח, נד, קלא, קמב, רכד, רכח, רלו, ערב, כרך ב ח"ב עמ' ד, יא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רב
עה ע"ב26 תרי תמיהי מדכר דכירי אינשישמן ראש סוכות ח"ב עמ' רמד
עה ע"ב26 תרי תמיהי מידכר דכירי אינשיפרדס המלך (תשסט) אות מב
עה ע"ב26 תרי תמיהי מידכר דכירי אינשישם יחזקאל עמ' רסה
עה ע"ב26 תרי תמיהי מידכר דכירי אינשישרגא המאיר מועדים עמ' שלב
עה ע"ב29 ולדות בני פקועה פטורים לעולם משחיטהגנא דפלפלי עמ' קעה, ריא, רלט
עה ע"ב29 תרי תמיהי מדכראמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רח
עה ע"ב29 ר"ש שזורי הי' מתיר בנו ובן בנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלא
עה ע"ב רש"י ד"ה הפריסשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פד
עו ע"א01 בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמטה כשרהעירין קדישין השלם עמ' תרלח
עו ע"א01 בעקב אינו אינו פוסל שום טריפהאז תתחזק עמ' קנט
עו ע"א08 הרגל נמכר עם הראשיד אהרן עמ' קנה
עו ע"א31 צומת הגידין במקום שהן צומתין הם קשים ומתפשטים לבשר ונעשו רכיםשער המלך (תשנז) עמ' שפג
עו ע"ב01 מר בר רב אשי אמר כיון דזיגי אף על גב דלא חוורישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסח
עו ע"ב02 ג' חוטי הוו א' אלימא וב' קטיני וכו' ובאפסיק קטיני כשר שנשאר רוב בניןצמח דוד (סקאליע) עמ' קכב
עו ע"ב03 חד אלימא ותרי קטיני וכו' איפסק קטינא אזדא רוב מנין מר בר רב אשי וכו' איפסק קטינא האיכא רוב בניןפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' ס {במחלוקת רב זביד ומר בר רב אשי, הלכה כרב זביד לקולא, וביאור הענין כאשר יש מצות מועטות וזעירות כמו רוב מנין, אך עבירות חמורות כמו רוב בנין, או להיפך שיש מצות גדולות כמו רוב בנין, ועבירות קטנות ומעטות כרוב מנין, אפשר ללמד זכות על הרשעים כמו סדום}
עו ע"ב27 נשבר מן הארכובה ולמטה כשריד אהרן עמ' כה
עו ע"ב31 מתקיף לה רב נחמן לשמואל יאמרו אבר ממנה מוטל באשפה ומותרתמגילת סמנים עמ' מ
עו ע"ב41 ת"ר נשבר העצם ויצא לחוץ אם עור ובשר חופין את רובו כשר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מט עמ' שיט
עו ע"ב42 אם עור ובשר חופין רוב עביו והקפו כשר דהדרא בריאאלשיך על חמש מגילות עמ' רמד
עו ע"ב42 נשבר העצם ואין עור ובשר חופין את רובו טריפהחנן אלקים עמ' ריח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' טו
עו ע"ב45 מצטרףדברי יונה ח"א עמ' שח {צירוף שייך כשמצרפים ב' חצאים}
עו ע"ב רשב"א ד"ה איכאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קעז
עז ע"א ההוא נשבר העצם ויצא לחוץנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כ אות א
עז ע"א שהייה תלתא רגילימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306 {בעיות לא נפתרות בבת אחת}
עז ע"א זיל קמי' דרבא בדריב"ח דחריפא סכיניהברית שלום (תשסח) עמ' תרחצ
עז ע"א זיל קמי' דרבא בדריב"ח דחריפא סכיניהברית שלום (תעח) דף קט ע"ב
עז ע"א מפלת שיליא אין קוברין אותה בפרשת דרכיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצג
עז ע"א דרכי האמורי, ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 284
עז ע"א תוס' ד"ה בלשוןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט, קלו
עז ע"ב עור ששלקו והשליא שחישב עליה מטמאין טומאת אוכליןהר המוריה עמ' קפב
עז ע"ב דרכי האמוריכד הקמח (מישור) עמ' רפז
עז ע"ב דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמוריאבן פינה עמ' 164
עז ע"ב כל דבר שיש בו רפואה, אין בו משום דרכי האמורי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קי,קנא, קנב
עז ע"ב אין בו רפואה יש בו משום דרכי האמורישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קד
עז ע"ב אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבניםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רסח
עח ע"א02 דליחזיוה אינשי וליבעי רחמיהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צט, דברים עמ' קכד, קסא
עח ע"א05 מי שאירע בו דבר צריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמיםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות מו
עח ע"א09 אותו ואת בנוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נח
עח ע"א11 אותו ואת בנו נוהג בקדשיםלחמי תודה דף לט ע"א, מ ע"א
עח ע"א11 נוהג במוקדשיןמשנת חיים בראשית עמ' ד
עח ע"א13 קדשים בחוץ שניהם פסוליםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
עח ע"א15 חולין שנשחטו בעזרה ליכא מלקותעצי חיים - מועדים עמ' שכב
עח ע"א17 אותו ואת בנו פסול לקרבןגנא דפלפלי עמ' פב
עח ע"א32 מנין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשין ת"ל וגו' ותוס' ד"ה מניןחמודי צבי ויקרא עמ' קסה
עח ע"א32 מנין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשין ת"ל שור או כשב או עז וגו'חמודי צבי מועדים עמ' תקעב
עח ע"א32 מנין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשין וכו' שור הפסיק הענין וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות יד, פרק טז אות יז
עח ע"א32 ת"ר מנין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' עד
עח ע"א38 הו"א אין אותו ואת בנו נוהג במוקדשיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה
עח ע"א42 שה כתיב ואמר רבאדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלב
עח ע"א תוס' ד"ה מנין לאותו ואת בנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רסב
עח ע"א תוס' ד"ה ועוד דאי משבת ילפינן א"כ שה דכתב רחמנא למה ליברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' רל
עח ע"א תוס' ד"ה ועודמשנת חיים ויקרא עמ' של
עח ע"א תוס' ד"ה מנין ותורת חייםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' שח
עח ע"א תוס' ד"ה מניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קלח
עח ע"א תוס' ד"ה מניןחמודי צבי מועדים עמ' תקעב
עח ע"א תוס' ד"ה מניןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכו
עח ע"א תוס' ד"ה מנין - ואין לומר דאיצטריך שאם צריך לפסח וכו' דהא במחוסר זמן איכא לאו ועשהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קפד
עח ע"ב02 או לרבות את הכלאיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' תג
עח ע"ב02 או לרבות את הכלאיםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 112
עח ע"ב12 איש אשר יקלל את אביו ואמו (מחלוק' ר' יונתן ור' יאשי' וכו')חיי נפש ח"ב עמ' יג
עח ע"ב12 איש אשר יקלל את אביו וגו' אין ליחיי נפש ח"א עמ' רז ע"ב, רכה ע"א
עח ע"ב13 היכי דלא כתיב או הוי ליה כמאן דכתיב יחדיושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנו
עח ע"ב15 או לחלק צריך קרא דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' עו
עח ע"ב17 עד שיפרוט לך הכתוב יחדיוגור אריה שמות פכ"א הערה 489
עח ע"ב18 או"ב נוהג בנקבות ולא בזכרים לרבנןחפץ יהונתן ויקרא פ"כב פסוק כח
עח ע"ב18 אותו ואת בנו אם נוהג רק בנקבות או גם בזכריםנזר הקדש ח"ג עמ' קמו, קמח
עח ע"ב18 אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים חנניה אומר נוהג בין בזכרים ובין בנקיבותחיי נפש ח"ד עמ' שכג
עח ע"ב19 נוהג בנקבות בלבדרמב"ן ויקרא פ"ג פסוק יב {ודרך התורה לומר "שור" על נקבה"}
עח ע"ב20 אותו ואת בנו נוהג בזכרים ובנקבותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה
עח ע"ב20 חוששין לזרע האבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ס
עח ע"ב21 יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין וכו' ת"ל אותו א' ולא ב'מכשירי מצוה עמ' רמו
עח ע"ב24 אף כאן בנקבות ולא בזכריםגור אריה ויקרא פכ"ב אות לד
עח ע"ב32 בנה כרוך אחריהמשיבת נפש עמ' קפג
עח ע"ב32 מי שבנו כרוך אחריודברי חנינא - רפואה עמ' פט
עח ע"ב רש"י - מה לי זכרים ומה לי נקבותגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 138
עח ע"ב תוס' ד"ה עד שיפרוטהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק י
עח ע"ב תוס' ד"ה עד שיפרוט - בסברת ר' יאשיה דגם אי לא כתיב "יחדיו" משמע שניהם כאחדשם יחזקאל עמ' נט
עט ע"א05 דאמר רב יהודה כל הנולדין מן הסוס אע"פ שאביהן חמוראיתן האזרחי עמ' קלו
עט ע"א07 הנולדין מן החמור עם הנולדין מן הסוס אסוריןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צא
עט ע"א07 שתי פרדות זו בת סוסיא וזו בת חמורה שני מינים הן ואסור להנהיגן יחדשערי תשובה שער ג אות צא
עט ע"א09 אין חוששין לזרע האבאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצט
עט ע"א09 אין חוששין לזרע האבגור אריה ויקרא פכ"ב אות לד
עט ע"א10 אי חוששין לזרע האביציב פתגם - ימים נוראים עמ' קמז
עט ע"א10 חיישינן לזרע האבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיט
עט ע"א11 הפרד הוא בן כלאים של חמור וסוסהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 644
עט ע"א15 לר"י דאין חוששין לזרע האב וכו'טוב ירושלים ויקרא פכ"ב פסוק כח
עט ע"א30 פרדה שתבעה אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא מינהשארית מנחם - מאמרים עמ' פח
עט ע"א30 פרדה שתבעה זכר אין מרביעין עליה לא סוס ולא חמור אלא פרד שהוא מינהשערי תשובה שער ג אות צא
עט ע"א30 פרידה שתבעה אין מרביעיןחלק יעקב (קנטור) דרוש ה
עט ע"א36 ולבדוק בסימנין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קו
עט ע"א40 הכא במאי עסקינן באילמת וגידמתמכשירי מצוה עמ' קפז
עט ע"א44 א"ל ר' אבא לשמעיה אי מעיילת לי כודנייתא בריספק עיין להנך דדמיין להדדי ועייל לי וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצב
עט ע"א44 א"ל ר' אבא לשמעיה אי מעיילת לי כודנייתא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ערה
עט ע"א45 כי עיילית לי כודניתא בריספק עיין בהני דדמיין להדדימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רכח, רלב
עט ע"א תוס' ד"ה עייל, בדעת אונקלוסחפץ יהונתן ויקרא פ"כב פסוק כח
עט ע"ב01 סימנין דאורייתאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רעט
עט ע"ב09 הכל מודים בהיא צביה ובנה תישאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפה
עט ע"ב10 מותר בחיה לשחוט אותו ואת בנותפארת ישראל (הרטמן) עמ' קד
עט ע"ב17 שה ואפי' מקצת שהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצח
עט ע"ב26 כיסוי הדם נוהג רק בחיהגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 146
עט ע"ב רש"י ד"ה זרועגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 147
עט ע"ב תוס' ד"ה בין - הו"א נתערבו דם בהמה בחיה אין מכסים ביו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
פ ע"א01 רבנן סברי שה אפי' מקצת שהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מג
פ ע"א26 כוי בריה בפני עצמה היא ולא הכריעו האם חיה או בהמהאגרא דכלה ח"א עמ' קנח
פ ע"א26 כוי בריה בפני עצמהמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסב
פ ע"א26 כוי בריה בפני עצמואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כד
פ ע"א26 כוי וכו' לא הכריעו בה חכמיםאמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' מה
פ ע"א31 עזי דבאלא כשרות לגבי מזבחפירושי ראשונים
פ ע"א31 עיזי דבאלאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פ
פ ע"א40 שור הברעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שנג
פ ע"א40 שור הבררוח חיים (חיד"א) עמ' קי
פ ע"א42 מדמתרגמינן תורבלאפירושי ראשונים
פא ע"א08 הא כיצד לילה לקדושה ויום להרצאהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ב
פא ע"א10 אומר הי' ר"ש אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים וכו'חיי נפש ח"ג עמ' רמב
פא ע"א37 התראת ספק לא שמה התראהלחמי תודה דף קפז ע"א
פא ע"א תוס' ד"ה הנחמשנת חיים ויקרא עמ' תקלד
פא ע"א תוס' ד"ה הנחהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט = ויקרא פכ"ז פסוק י
פא ע"א תוס' ד"ה הנחחמודי צבי ויקרא עמ' רכט
פא ע"ב03 אכילת מזבח שמה אכילהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' סד, סו, ליקוטים עמ' כח
פא ע"ב04 ואם האכל יאכל וכו' א' אכילת אדם וא' אכילת מזבחברית שלום (תשסח) עמ' כו
פא ע"ב04 ואם האכל יאכל וכו' א' אכילת אדם וא' אכילת מזבחברית שלום (תעח) דף ד ע"ד
פא ע"ב05 בשתי אכילות הכתוב מדבר אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח וכו'זכור לדוד עמ' קכד
פא ע"ב07 אוא"ב בטריפהגנא דפלפלי עמ' רפד
פא ע"ב07 שחיטה שאינו ראויהחקל יצחק (תשסג) עמ' תלט
פא ע"ב08 שוחט אותו ואת בנו לע"זעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיד
פא ע"ב11 הנוחר והמעקר פטורילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנג
פא ע"ב11 הנוחר והמעקר פטורכסף נבחר (מרגליות) עמ' רכ
פא ע"ב14 ראשון לשולחנו ושני לע"זמשנת חיים דברים עמ' רסב
פא ע"ב19 התרו בו משום אותו ואת בנו ולא התרו בו משום ע"זיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קעו
פא ע"ב תוס' ד"ה הואיל - חיותה מטהרתהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 245
פב ע"א10 ירידתה לנחל איתן אוסרתהחקל יצחק (תשסג) עמ' תכד
פב ע"א21 שנים שלקחו פרה ובנהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
פב ע"א24 הרי זה זריז ונשכר וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' פט
פב ע"א28 לרבנן אינו לוקה שמונים אלא ארבעיםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פו
פב ע"א29 שחטה ואת בת בתה ואחר זה שחט בתה לוקה ארבעיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
פב ע"א31 לסומכוס השוחט שני בניה ואח"כ את האם עובר בב'לאויןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פז
פב ע"א35 אותו ואת אמו מנין וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קלב
פב ע"א35 בנו ואותו מניןגור אריה ויקרא פכ"ב אות לה
פב ע"א35 לא תשחטו הרי כאן שניםחכמת התורה וישלח עמ' קפב
פב ע"א תוס' ד"ה עגלה ערופה - עריפה זו היא שחיטה וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 123
פב ע"א תוס' ד"ה עגלהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סו ע"א
פב ע"א תוס' ד"ה עגלה, עריפת עגלה חמבין משום אותו ואת בנורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נד
פב ע"ב02 ליכא למימר לא ישחטויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צה, צז
פב ע"ב08 שני זיתי חלב בהעלם אחדבנין אפרים עמ' קיח-קיט [הלכה] {השוואה מלקות לחטאות}
פב ע"ב14 הואיל וגופין מוחלקיןמשנת חיים ויקרא עמ' שמז
פב ע"ב22 אמרו לו אל תשתה והוא שותה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
פב ע"ב32 דכי זרע חטההכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק ט
פב ע"ב תוס' - חרצן לאו מין זרע הואעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפ
פג ע"א01 בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה וכו' ורש"יחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפב
פג ע"א02 אין לוקין על נותרגור אריה שמות פי"ב הערה 148 עמ' קצט
פג ע"א04 לאו שאין בו מעשה אין לוקיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר כו
פג ע"א14 בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' עה
פג ע"א14 בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קכז
פג ע"א14 בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כג
פג ע"א14 בארבעה פרקים בשנה וכו' עיו"ט האחרון של חגדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קטז ד"ה או
פג ע"א14 בארבעה פרקים בשנה וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 64
פג ע"א14 בד' פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תצד
פג ע"א14 בד' פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף עז ע"ב
פג ע"א14 בד' פרקים בשנה המוכר בהמה לחבית צריך להודיעו וכו' אורח ארעא למיטרח בי חתנא טפי מבי כלתאחיי נפש ח"ד עמ' רל
פג ע"א14 ד' פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו וכו' וערב עצרת וכו'תורת חיים עה"ת עמ' רטז {משמע שהיו מרבים לאכול בשר בעצרת, ואין לחוש למנהג אכילת מאכלי חלב}
פג ע"א17 אף ערב יוה"כ בגליל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקכו, תקכז, תקלב
פג ע"א17 וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפוריםפרי צדיק ערב יוכ"פ אות ו, ח
פג ע"א20 בארבעה פרקים אלו משחיטין את הטבח בע"כדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' צ ד"ה תן (ב)
פג ע"א20 בארבעה פרקים בשנה כו' וכופין אותו לשחוט וליתן הבשר ללוקחתורת מנחם חל"ו עמ' 135
פג ע"א20 בארבעה פרקים משחיטין הטבח וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קסב
פג ע"א20 בד' פרקים מעות קונותטבעות זהב ח"א דף ל ע"ד [הלכה]
פג ע"א25 מלתא אגב אורחיה קמ"לנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות ד
פג ע"א29 וכגון שזיכה לו ע"י אחר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפה
פג ע"א32 דבר תורה מעות קונותמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תקכב
פג ע"א34 אסור לשחוט אחד בשחרית ואחד במנחהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קד
פג ע"א34 בחולין היום הולך אחרי הלילה ובקדשים הלילה הולך אחרי היוםדרשות אל עמי דרוש כד
פג ע"א34 בישראל היום הולך אחר הלילה משא"ב בקדשיםתפארת צבי ויקרא עמ' צח
פג ע"א34 בישראל היום הולך אחר הלילהדובר צדק (זילבר) עמ' יח
פג ע"א34 בישראל היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מג, רעח
פג ע"א34 בישראל היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קלז, קסב, רכג, רכו, שנח, תצא
פג ע"א34 בישראל היום הולך אחר הלילהתפארת צבי שמות עמ' נ
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילה חוץ מקדשיםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיד
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' מט
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר לג אות ב
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהדבר טוב עמ' סד
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהדברי שמואל (תשנח) עמ' קמה
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תלה
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהחכמת התורה מקץ עמ' תנב
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהטיול בפרדס ח"א עמ' נג, צא, קפה, רפה, תיא, ח"ב עמ' שז
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהמנחת יואל עמ' ריג
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהפנים מסבירות עמ' ו
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהציץ השדה - שדי יער עמ' שצט
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ה, רנט, תפה, תפו
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קצ {באומות העולם הלילה הולך אחר היום}
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' סד, סט, שע, תלד, תקיג
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ס, שצד, תסב
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ה, רמט, תעה
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קמו, קנה
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהתורת מנחם חי"א עמ' 193
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילה ובקדשים הלילה הולך אחר היוםשם יחזקאל עמ' שה
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילה ובקדשים לילה הולך אחר היוםתורת מנחם חמ"ח עמ' 310, חמ"ט עמ' 399
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילה ובקדשים לילה הולך אחר היוםתורת מנחם חנ"א עמ' 141
פג ע"א34 היום הולך אחר הלילהאודה ה' דף ו ע"ב
פג ע"א34 היום הולך אחר וכו'משנת חיים בראשית עמ' ד
פג ע"א34 היום נמשך אחר הלילה שעברמנחת יהודה (פתיה) עמ' 22
פג ע"א34 הלילה שייך ליום המחרתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' תג
פג ע"א34 יום א' האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה וכו' את זו דרש ר"ש בן זומא וכו' ובקדשים לילה אחר היוםחמודי צבי מועדים עמ' תקעא
פג ע"א34 יום א' האמור באותו ואת בנו וכו'אור אברהם ברכות עמ' ב
פג ע"א34 יום אחד האמור אצל אותו ואת בנו הלך אחר הלילהאגרא דכלה ח"א עמ' סא
פג ע"א34 יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה וכו' נאמר במעשה בראשית וכו' אף יום אחד האמור באותו ואת בנושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ו אות יז
פג ע"א34 יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה וכו'לחמי תודה דף מ ע"א
פג ע"א34 יום אחד האמור באותו ואת בנו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפו
פג ע"א34 יום אחד האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה, את זו דרש בן זומא וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצט
פג ע"א34 יום אחר האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' קסד
פג ע"א35 את זו דרש בן זומא וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קלה
פג ע"א35 את זו דרש ר"ש בן זומא וכו' אף יום א' האמור באותו וא"ב היום הולך אחר הלילהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכו
פג ע"א35 את זו דרש ר"ש בן זומא נאמר במעשה בראשית יום א' ונאמר באותו ואת בנו יום א' וכו' היום הולך אחר הלילהחיי נפש ח"ד עמ' תמה
פג ע"א35 את זו דרש רבי שמעון בן זומא וכו' מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה וכו' אף יום אחד האמור באותו ואת בנוכרם חמד (תשסו) עמ' סח
פג ע"א35 נאמר במעשה בראשית 'יום אחד', ונאמר באותו ואת בנו 'יום אחד' וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות צ להגדה ש"פ
פג ע"א36 במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה ובקדשים להיפךצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תכ
פג ע"א36 במעשה בראשית היום הולך אחר הלילהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף ב, אלף קלב
פג ע"א36 מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילהשרגא המאיר מועדים עמ' קעט
פג ע"א38 ת"ר את זו דרש ר"ש בן זומא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפו
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היום - רש"יאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תלד
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קפ
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםאור אברהם - סידור התפילה עמ' מג, ריח
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםאור אברהם ברכות עמ' ד, קלו, קע, שצג
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יב אות ה
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםגור אריה שמות פי"ב הערה 479
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםויגד יעקב עמ' קמ, תד
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצב
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לז
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשירת דוד (תשסז) עמ' קיח
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש - ימים נוראים עמ' קצה, קצו
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפ
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רכט
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תח
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קיג
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' טז, כג, רסה
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםתורת מנחם ח"ז עמ' 102, חט"ו עמ' 66, 111, חי"ז עמ' 65
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםתורת מנחם חכ"ח עמ' 79
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר יום שלפניואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' כב
פג ע"א39 בקדשים הלילה הולך אחר היוםעטרת ישועה (תשסד) אות פט להגדה ש"פ
פג ע"א39 בקדשים לילה הולך אחר היום וכו' במע"ב היום הולך אחר הלילהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 126
פג ע"א39 בקדשים לילה הולך אחר היום וכו' במעשה בראשית היום הולך אחר הלילהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלז, תלט, תמ
פג ע"א39 בקדשים לילה הולך אחר היוםברית שלום (תעח) דף יז ע"ב
פג ע"א39 בקדשים לילה הולך אחר היוםברית שלום (תשסח) עמ' תצד, קז
פג ע"א39 בקדשים לילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצז, תקיג, תקלו
פג ע"א39 בקדשים לילה הולך אחר היוםתורת מנחם חכ"ט עמ' 52, 87
פג ע"א39 הלילה הולך אחר היוםדברי משה (שהם, תשמח) עמ' לא
פג ע"א39 הלילה הולך אחר היוםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' ג
פג ע"א39 ובקדשים לילה הולך אחר היוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכו ד"ה והנה, ח"ד עמ' תכב ד"ה ומצינו
פג ע"א39 ובקדשים לילה הולך אחר היוםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת ראה
פג ע"א39 ובקדשים לילה הולך אחר היוםלקוטי שיחות ח"ג עמ' 977
פג ע"א39 לילה הולך אחר היוםתורת מנחם חנ"ו עמ' 300
פג ע"א39 לענין אכילת קדשים הלילה הולך אחר היוםבי חייא ח"ב עמ' קפד
פג ע"א39 לקדשים הלילה הולך אחר היוםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קכא
פג ע"א רש"י - ברישא ערב והדר בוקרגור אריה שמות פי"ב הערה 108
פג ע"א רש"י - ויהי ערב ויהיה בוקרשני המאורות (תשסח) עמ' קלא
פג ע"א רש"י - שמחה בבשרישא מדברותיך - מגילה עמ' קיט
פג ע"א תוס' ד"ה וכדברי ריה"גתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריא
פג ע"ב01 יום אחד יום המיוחד טעון כרוז וכו' בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעותורת חיים עה"ת עמ' קעא {אח"ד רמז לד' הפרקים}
פג ע"ב01 רבי אומר יום המיוחד טעון כרוז מכאן אמרו בד' פרקים בשנהאודה ה' דף ו ע"ב
פג ע"ב04 כסוי הדם נוהג בארץ וכו' אבל לא במוקדשין וכו' השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ז אות יג, פרק כד אות ד
פג ע"ב09 במוקדשין מאי טעמא לאתפארת ראובן עמ' פח
פג ע"ב09 כיסוי הדם אינו נוהג במוקדשין כי צריך עפר למטה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרמח
פג ע"ב11 השוחט צריך שיתן עפר למטה עפר למעלהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' שפז
פג ע"ב11 השוחט צריך שיתן עפר למטהתורה בציון עמ' תקט
פג ע"ב16 אין יכולים להוסיף על המזבחפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נא
פג ע"ב16 הכל בכתב מיד ה' עלי השכילימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' עב
פג ע"ב22 כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בולחמי תודה דף קפז ע"א
פד ע"א01 וליפרקינהו ולכסינהוערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסב {אף דבעת ששחט הקדשים נאסרו בהנאה מ"מ כשפודה אותם אח"כ נעשית השחיטה למפרע כשרה}
פד ע"א11 ושפך וכיסה וכו' יצא זה שמחוסר שפיכה פדי' וכיסוילקוטי שיחות חל"ז עמ' 52
פד ע"א18 חיה אין במינה קודשגור אריה דברים פי"ב הערה 113
פד ע"א18 מה חיה שאין במינה קודשגור אריה שמות פכ"א הערה 706
פד ע"א22 קי"ל חיה בכלל בהמה לסימניןגור אריה דברים פי"ב הערה 123
פד ע"א22 אמריתו בהמה בכלל חיה לסימנים ליבעי נמי כיסויכתנות אור עמ' תקעו
פד ע"א23 בהמה בכלל חיה לכיסויעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצח
פד ע"א24 על הארץ תשפכנו כמיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצז
פד ע"א34 אין לי אלא ציד, אווזין ותרנגולים מנין, תלמוד לומר צידקרן לדוד בראשית עמ' רכח
פד ע"א34 אשר יצודהכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק יג
פד ע"א34 ת"ר אשר יצוד כו' נצודין ועומדין מאליהן וכו'דבר טוב עמ' מה
פד ע"א34 ת"ר אשר יצודנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
פד ע"א37 דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנהחכמת התורה תולדות עמ' ריג
פד ע"א37 לא יאכל בשר אלא בהזמנהאהבת חיים (דייטש) עמ' ריז
פד ע"א37 לא לאכול בשר בלי הזמנהכלי יקר (תשמח) עמ' שעז
פד ע"א37 למדה תורה ד"א שלא יאכל וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' יב
פד ע"א37 למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם אלא בהזמנהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קיח
פד ע"א37 למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאתפאר יעקב ח"א עמ' קיח
פד ע"א37 למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה וכו'נחלת שמעון (אשכנזי) ויקרא מט
פד ע"א37 שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאתפירושי ראשונים
פד ע"א37 שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנהעת האוכל עמ' 235 (סי' ה)
פד ע"א38 כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך למדה תורה דרך ארץ וכו' יכול יזבח כל בקרו ויאכל, כל צאנו ויאכל וכו'של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קלב
פד ע"א38 'כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך' למדה תורה דרך ארץ וכו' צריכין אנו לחוש לדברי זקןכתב סופר אגדות כאן
פד ע"א38 כי ירחיב ה' גבולךהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ז
פד ע"א38 ת"ר כי ירחיב ה' אלקיך את גבלך למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבוןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק י
פד ע"א38 ת"ר כי ירחיב ה' אלקיךאמרי יוסף דברים דף נ ע"ג
פד ע"א39 למדה תורה ד"א שלא יאכל אדם אלא לתאבון וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנג
פד ע"א39 למדה תורה ד"א שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון וכו' אבא ממשפחת בריאים הוה וכו' כגון אנו לווין ואוכליןפאר יעקב ח"א עמ' סה
פד ע"א39 למדה תורה ד"א שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבוןמערכי לב (בר שאול) עמ' 175
פד ע"א39 למדה תורה ד"א שלא יתאווה לאכול בשר וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' קצו
פד ע"א39 למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבוןס' העיקרים (מישור) עמ' שכח
פד ע"א39 למדתך תורה דרך ארץ שלא יאכל בשר אלא מתוך רחבת ידיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' סז
פד ע"א39 למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל בשר כי אם מתוך עושרמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רט
פד ע"א40 אסור לאדם לאכול בשר כי אם כשיתאוהגור אריה בראשית פ"א אות עב
פד ע"א40 יכול יקח אדם מן השוקיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' ר
פד ע"א40 שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבוןהמאור הגדול (גר"א) עמ' שמז
פד ע"א40 שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבוןשפע חיים - נישואין עמ' רכא
פד ע"א41 וזבחת מבקרך ומצאנך יכול יזבח כל בקרו ויאכל וכו' ת"ל מבקרך ולא כלפרי צדיק ראה אות ה
פד ע"א44 אין לאכול בשר אלא מי שהוא עשיראבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
פד ע"א44 מי שיש לו מנה יקח לפסו ליטרא ירק וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שצז
פד ע"א44 מי שיש לו מנה יקח לפסו ליטרא ירקשמחת הנפש עמ' קס
פד ע"א44 מי שיש לו מנה יקח לפסו ליטרא ירקתולדות הגר"א (תשס) עמ' קט
פד ע"א44 שלא יאכל בשר כי אם מתוך עושרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמה
פד ע"א44 שלא יתאוה אדם לאכול בשר אלא מתוך רחבת ידים ועושרגור אריה דברים פי"ב אות כח
פד ע"א45 ואינך אימת מערב שבת לערב שבתפרי צדיק לך לך אות ג
פד ע"א45 מי שיש לו וכו' יקח לפסו ליטרא בשרדובר צדק עמ' 92
פד ע"א45 מי שיש לו וכו' יקח לפסו ליטרא בשרפרי צדיק לך לך אות ה, ראה אות ה
פד ע"א45 מי שיש לו חמשים מנה יקח לפסו ליטרא בשראמרות ה' השלם ח"ב עמ' ריח
פד ע"א46 אמר רב צריכין אנו לחוש לדברי זקןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כ
פד ע"א46 אמר רבי יוחנן אבא ממשפחת בריאים הוה, אבל כגון אנו מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו, יריצנה לחנווניילקוט עטרת צבי עמ' קעט
פד ע"א47 אבא ממשפחת בריאים הוה אבל כגון אנופרי צדיק לך לך אות ה
פד ע"א47 אבא ממשפחת בריאים הוה כו' א"ר נחמן כגון אנו לווין ואוכליןתורת יחיאל דברים עמ' קעב
פד ע"א47 אבא ממשפחת בריאים הוהזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ב אות נ
פד ע"א47 אבא ממשפחת בריאים הוהפירושי ראשונים
פד ע"א48 א"ר נחמן כגון אנו לווין ואוכליןדובר צדק (זילבר) עמ' נח
פד ע"א48 אמר רב נחמן כגון אנו לווין ואוכליןקרן לדוד שמות עמ' סו, ויקרא-במדבר עמ' קלז
פד ע"א48 אמר רב נחמן כגון אנו לוין ואוכליןשם יחזקאל עמ' שמא
פד ע"א48 אמר רב נחמן כגון אנו לווין ואוכליןחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות יד
פד ע"א48 אנו לוין ואוכליןזכור לאברהם (וייס) פ' שלח
פד ע"א48 כבשים ללבושך מגז כבשים יהא מלבושךדרך חיים (לונזאנו) עמ' רנה
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף לז ע"א
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןברכות אבי דף פה ע"א
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןדרשות שמן רוקח עמ' נד
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןחקל יצחק (תשסג) עמ' רעז
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' ר, תסט
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןס' הבוטח ח"ב עמ' קל
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכליןתפארת צבי שמות עמ' שמ
פד ע"א48 כגון אנו לווין ואוכלין, ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקיז
פד ע"א49 לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים ואל ימכור עתודים ויקח שדהראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק יב
פד ע"א49 לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים ולא ימכור עתודים ויקח שדה מפני שעתודים מעשרות את בעליהןנחמד ונעים (תשסח) ויצא ד"ה ויובן ע"פ
פד ע"א49 לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודיםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קמג
פד ע"א49 לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודים, ואל ימכור עתודים ויקח שדהגנזי צדיקים (תשסב) עמ' טז
פד ע"א51 לחמך קודם ללחם ביתךפירושי ראשונים
פד ע"א52 וחיים לנערותיך וכו' תן חיים לנערותיך מיכן למדה תורה דרך ארץ וכו'מגילת סמנים עמ' כד
פד ע"א52 תן חיים לנערותיךפירושי ראשונים
פד ע"א53 דרך ארץ שלא ילמד אדם בנו בשר וייןנזר הקדש ח"א עמ' שצז
פד ע"א53 שלא ילמד אדם את בנו בשר וייןישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מח
פד ע"א רש"י - כלומר לא יאכל בשר תדיר שלא יעניגור אריה ויקרא פי"ז הערה 39
פד ע"א רש"י - לבני ביתך למד דרכי חיים להסתפק במזונות קליםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מח
פד ע"א תוס' - יום א' נותן לאורחים אווזין ותרנגולים יום ב' דגים יום ג' בשר וכו' עד שלבסוף נותן רק קטניותפאר יעקב ח"ג עמ' מח
פד ע"א תוס' ד"ה בעינןחמודי צבי ויקרא עמ' קנא
פד ע"א תוס' ד"ה בעינןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סו ע"ב
פד ע"א תוס' ד"ה בעינןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ב
פד ע"א תוס' ד"ה עשרה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ב
פד ע"א תוס' ד"ה עשרה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשלא
פד ע"ב01 א"ר חסדא מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קעא, קצ
פד ע"ב01 הרוצה להתעשר יעסוק בגידול בהמה דקהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 52 עמ' קכד
פד ע"ב01 הרוצה שיתעשר וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות יא
פד ע"ב01 הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' עט
פד ע"ב01 הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהחנן אלקים עמ' קלו
פד ע"ב01 הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ו
פד ע"ב01 הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעט
פד ע"ב01 הרוצה להתעשר יעסוק בבהמה דקהידו בכל סי' תתקסז
פד ע"ב02 ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קמג
פד ע"ב02 ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קצט, תרכח
פד ע"ב02 ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שצט
פד ע"ב02 ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןרסיסי לילה סי' כה (עמ' 33), לקוטי מאמרים עמ' 157
פד ע"ב02 ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןשארית מנחם - מאמרים עמ' רצא
פד ע"ב02 למה נקרא שמם עשתרות שמעשרות את בעליהןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פז, רסט, שעו
פד ע"ב02 למה נקרא שמן עשתרות שמעשירות את בעליהןתורת העולה (תשעה) עמ' קעב, תנח
פד ע"ב02 למה נקרא שמן עשתרות שמעשרות את בעליהןבני יששכר ח"א דף סח ע"ב
פד ע"ב02 למה נקרא שמן עשתרות שמעשרות בעליהןתורת העולה ח"ג פרק נג
פד ע"ב02 למה נקרא שמן עשתרות שמעשרותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רנז
פד ע"ב02 למה נקראו עשתרות שמעשרות את בעליהםזקן אהרן (פריד) עמ' צב
פד ע"ב02 מאי דכתיב ועשתרות צאנך - שמעשירות את בעליהןאלומת יוסף דף מה ע"א
פד ע"ב02 מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהן וכו'טוב ירושלים דברים פ"א פסוק ד
פד ע"ב02 מאי דכתיב ועשתרות צאנןבנין שאול עמ' רד
פד ע"ב02 עשתרות - שמעשרותביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק א
פד ע"ב02 עשתרות שמעשירות את בעליהןאור לשמים (תשסג) עמ' לח, שיא
פד ע"ב02 עשתרות שמעשירות את בעליהןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קפב
פד ע"ב02 עשתרות שמעשירות את בעליהןתורת אליהו עמ' יט
פד ע"ב02 עשתרות שמעשרות את בעליהןחכמת התורה וישלח עמ' קיז
פד ע"ב03 שמעשירות את בעליהןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכב
פד ע"ב03 שמעשירות את בעליהןגור אריה דברים פ"ז אות ט
פד ע"ב03 שמעשרות את בעליהןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קז, ריט
פד ע"ב10 הרוצה לאבד מעותיו ישכור פועלים ולא ישב עמהםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעא
פד ע"ב10 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו' וישכור פועלים ואל ישב עמהןמאמר אסתר (תשסב) עמ' רו
פד ע"ב10 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדןידו בכל סי' תתקע
פד ע"ב10 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדןפירושי ראשונים
פד ע"ב10 מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנ
פד ע"ב15 דרש ר' עוירא מאי דכתיב טוב איש חונןאהבת עולם דף צא
פד ע"ב15 דרש רב עוירא זמנין אמר לה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נט
פד ע"ב15 דרש רבי עוירא מאי דכתיב טוב איש חונן ומלוה לעולם יאכל אדם וישתהצדקה חיים דף סד ע"א [רכו ע"א]
פד ע"ב17 מאי דכתיב טוב איש חונן ומלוה וכו' והוא תלוי במי שאמר והיה העולםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקח
פד ע"ב17 מאי דכתיב טוב אישאיש מבין ח"א דף קכו ע"ב
פד ע"ב18 טוב איש חונן וגו' לעולם וכו' ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תתמג
פד ע"ב18 טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קפ
פד ע"ב18 טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לג, מ
פד ע"ב18 טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפטנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כז
פד ע"ב19 כיצד צריכה להיות הנהגת האדם בנוגע לאכילה ושתי' ולבושים וכבוד אשתו ובניותורת מנחם חי"ח עמ' 286
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממהעת לעשות חלק ב כלל ז שאלה מה
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רנו
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה במה שיש לובן מלך - מידת הביטחון עמ' קז
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם וכו' במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1253
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם פחות ממה שיש לו וילבש כפי מה שיש לו ויכבד אשתו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק י
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם פחות ממה שיש לומאיר נתיבות ח"ג עמ' רמו
פד ע"ב19 לעולם יאכל אדם פחות ממה שיש לועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פב
פד ע"ב19 לעולם יאכל פחות ממה שיש לופני חיים (פלג'י) עמ' עד ע"ב
פד ע"ב21 אשתו ובניו תלוין בו וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' קפט
פד ע"ב21 הם תלוין בותורת יחיאל בראשית עמ' נג
פד ע"ב21 המכבדה יותר מגופואשל חיים ח"א עמ' פג
פד ע"ב21 הן תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב אות ג
פד ע"ב21 ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' צח, רעד
פד ע"ב21 ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן תלוין בושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנט
פד ע"ב21 ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לודעת חיים עמ' סו
פד ע"ב21 ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו, שהן תלויין בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תקד
פד ע"ב21 יותר ממה שיש לוס' הבוטח ח"ב עמ' קכט
פד ע"ב21 יותר ממה שיש לותורת מנחם חלק לב עמ' 306
פד ע"ב21 יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהן תלויין בו והוא תלוי כמי שאמר והי' העולםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קלג
פד ע"ב21 יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לואוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רלה
פד ע"ב21 יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנה
פד ע"ב21 יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לופני חיים (פלג'י) עמ' שג ע"ב
פד ע"ב21 יכבד אשתו יותר ממה שיש לומשיבת נפש עמ' קנו
פד ע"ב21 לעולם יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לועלי שור ח"ב עמ' רל
פד ע"ב21 שהם תלוים בו והוא במי שאמר והיה העולםמאיר נתיבות ח"ג עמ' רמו
פד ע"ב21 שהן תלויין בושער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' יג, ח"ב עמ' לג
פד ע"ב22 הוא תלוי במי שאמר והיה העולםקריאה בקריה ח"א עמ' שט
פד ע"ב22 והוא תלוי במי שאמר והיה העולםדברי סופרים סי' יב (עמ' 10)
פד ע"ב22 מי שאמר והיה העולם - בן יהוידעקריאה בקריה ח"א עמ' שט
פד ע"ב23 דרש רב עינא אפתחא דבי ריש גלותא וכו'הר המוריה עמ' קמט
פד ע"ב23 דרש רב עינא השוחט לחולה בשבת וכו, , ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מ
פד ע"ב רש"י - וטוב המכלכל דבריו במשפט לפי יכולתו הוא עומד על צרכיו ולא בכל תאות ליבובטחון איש פי"ח אות ה
פד ע"ב רש"י - נשים התוקעות יש משום גזירה שמא יתקן כלי שירמצווה ועושה ח"ב עמ' תרו
פד ע"ב רש"י ד"ה פחות ממה שיש לוקריאה בקריה ח"א עמ' שט
פד ע"ב רש"י ד"ה שודאה דוחה שבתבנין שאול עמ' קמ
פד ע"ב תוס' ד"ה בזוגיתא משחרב ביהמ"ק בטלה זכוכית פי' לא לגמרי אלא דאינה מצוי'דברי יונה ח"א עמ' קט, רסב
פד ע"ב תוס' ד"ה הרוצהאיש מבין ח"א דף קמג ע"ב
פה ע"א03 אין בנות ישראל סומכותפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מח
פה ע"א17 כיסוי הדם בטריפהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קסז
פה ע"א20 השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור מלכסותמגילת סמנים עמ' קיט
פה ע"א22 ראה רבי דברי ר' מאיר באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמיםלחמי תודה דף לט ע"ב
פה ע"א26 גמר שחיטה שחיטה משחוטי חוץ וכו' אבל איכא דדמי ליה ילפינןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות מח
פה ע"א27 שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטהכרם חמד (תשסו) עמ' צא
פה ע"א30 טבוח טבח והכן - מה להלן שחיטה ראויה אף כאן שחיטה ראויהשמלת אליעזר ח"א עמ' קנט {מסירות נפש של יוסף לאכול משחיטה כשרה}, קסא, ח"ב עמ' רלה
פה ע"א30 מה התם שחיטה ראויה אף כאן שחיטה ראויהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה יח
פה ע"א39 אשר יאכל כתיבמקראי קדש (תשנג) עמ' שלו
פה ע"א39 אשר יאכל כתיבמשנת חיים דברים עמ' שפח
פה ע"א40 למעט עוף טמאמשנת חיים ויקרא עמ' שכח
פה ע"א תוס' ד"ה ואיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קה ע"ב
פה ע"ב ולא לכל אמר ר"ש שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה וכו'הר המוריה עמ' רנח
פה ע"ב חולין שנשחטו בעזרה ישרפוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצח
פה ע"ב אלא אי אמרת דרבנןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסד
פה ע"ב רבי חייא נפל ליה יאניבא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
פה ע"ב רבי חייא נפל ליה יאניבא בכיתניה וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קצא
פה ע"ב נצטווה משה על הושט, הקנה, רב א' בעוף ורב ב' בבהמהטללי אורות עמ' כג
פה ע"ב תוס' ד"ה איןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסד
פה ע"ב תוס' ד"ה היינומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' רסד
פו ע"א15 משעלו בני הגולה פסקו הזיקין והזוועות והרוחות והרעמים ולא החמיץ יינם ולא לקה פשתנם, ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניואוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' ריא
פו ע"א15 משעלו בני הגולה פסקו הזיקין והזועות והרוחות והרעמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 617
פו ע"א15 משעלו בני הגולה פסקו הזיקין והזועותתורת יחיאל במדבר עמ' צט
פו ע"א15 משעלו בני הגולה פסקו הזיקין וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפ, רסג
פו ע"א18 כי מהניא זכותיהו אעלמא אדידהו לאס' העיקרים (מישור) עמ' תקנג
פו ע"א18 כי מהניא זכותייהו אעלמא אדידהו לאברית עולם (תשסט) עמ' קצג
פו ע"א19 זכות הצדיקים מועיל להשפיע טוב לכל העולם ולא לעצמם בעוה"זדברי חנינא - מזלות עמ' קנז
פו ע"א19 מהני זכותיה אעלמא אדידהו לאשומע תפלה ח"ב עמ' יד
פו ע"א21 בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבתשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קע
פו ע"א21 בכל יום ויום בת קול יוצאת וכו' בקב חרובין מערב שבת לערבי שבתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת כא
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבתשרגא המאיר על התורה עמ' רלז, קנט, רפו
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' לה, קסח
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרוביןשרגא המאיר מועדים עמ' שצז
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לע"שתורת חיים עה"ת עמ' טו-יז {אבל הוא לא נהנה בעוה"ז, כי ההנהגה עמו במידת הדין, ולכן אכל דווקא חרובין}
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בניאור אברהם בראשית עמ' רמב
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בנימכתב סופר דף נה ע"ג
פו ע"א21 כל העולם כולו ניזון וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' סו, צה, שסא
פו ע"א21 כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנה, ח"ב עמ' מד
פו ע"א21 כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרוביןחיי נפש ח"ד עמ' רג
פו ע"א21 כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' צז
פו ע"א21 כל העולם ניזון בשביל חנינא בניאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מט
פו ע"א21 כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, ובמהרש"אפניני שבח עמ' יח, כ
פו ע"א21 כל העולם ניזון וכו'דרשות הרא"ש דף לח ע"א דרוש לו
פו ע"א21 כל העולם ניזון כו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנז
פו ע"א22 בשביל חנינא בני, במהרש"אאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קיג
פו ע"א22 העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבתדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' ערה
פו ע"א22 וחנינא בני די לו בקב חרוביןדרשות מהר"ם שיק עמ' קכט
פו ע"א22 וחנינא בני די לו בקב של חרובין ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קנב
פו ע"א22 חנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבתאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' רנב
פו ע"א22 חנינא בני די לוכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 25
פו ע"א24 חרש שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואין אותן חייב לכסותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעד
פו ע"א24 חש"ו ששחטוברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מג
פו ע"א50 ורבי מאיר חייש למיעוטאדובר שלום (תשסג) אות שנג
פו ע"א50 רבי מאיר חייש למיעוטאשמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות קלט
פו ע"א51 תינוק שנמצא בצד העיסהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' עה
פו ע"א רמב"ן - בתינוק בצד העיסהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמב, ח"ב עמ' עח
פו ע"א רש"י ד"ה חנינא בני - הוא רבי חנינאבנין שאול עמ' יט
פו ע"א רש"י ד"ה מאיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמ
פו ע"א תוס' ד"ה מאי - למעוטא דמעוטא לא חייש ר"מעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ג
פו ע"ב01 אם אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק איסור להתירמגילת סמנים עמ' לד
פו ע"ב01 סמוך מיעוטא לחזקה ואיתרע ליה רובא וכו'הר המוריה עמ' טז
פו ע"ב15 החזרה על הלימודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתעה הערה 144
פו ע"ב19 שחט מאה חיות במקום אחד כסוי אחר לכולן וכו' שחט חיה יכסנה, ואח"כ ישחוט את העוףשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קצט
פו ע"ב30 הכי קאמרי ליה רבנןהכתב והקבלה ויקרא פ"כ פסוק ט
פו ע"ב32 מודה היה רבי יהודה וברא"ש וברמב"ןמאורי שערים עמ' שיח-שיט
פו ע"ב35 רב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב, הוו יתבי בסעודתא וכו' כיון דאמר הב ליבריך איתסר ליה למשתי חמראשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קצד
פו ע"ב רש"י ד"ה כיוןמי רביעית סי' קסד סעיף ב סקי"ט [הלכה]
פו ע"ב תוס' ד"ה אסור וברא"שיד יצחק עמ' קנו ס"ק ב [הלכה]
פו ע"ב תוס' ד"ה סמוךתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תמא, ח"ב עמ' עה, עו
פז ע"א03 אם לא כסה הדם וראהו אחר חייב לכסותאור אברהם ויקרא עמ' שנ
פז ע"א03 שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסותהר המוריה עמ' קצז
פז ע"א03 שחט ולא כסה וראהו אחר חייב לכסותלמדנות (תשנח) פ' אחרי מות אות סז
פז ע"א06 ושפך וכסה מי ששפך הוא יכסנו וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שז
פז ע"א06 ושפך וכסה מי ששפך יכסה תניא אידך במה ששפך יכסה שלא יכסנו ברגלגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעב
פז ע"א06 ושפך וכסה מי ששפך יכסהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שנב
פז ע"א06 ושפך וכסהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריט
פז ע"א06 מי ששחט הוא יכסהדרכי שלום (מרגונאטו) דף פה ע"ג
פז ע"א06 מי ששפך יכסהאוצר הכבוד
פז ע"א06 מי ששפך יכסהוזאת התורה עמ' קס
פז ע"א06 מי ששפך יכסהפנים מסבירות עמ' קמג
פז ע"א06 שפך וכיסה מי ששפך הוא יכסה השלה"ג שםאיש אמונים דף לה ע"ב
פז ע"א09 במה ששפך בו יכסה שלא יכסנו ברגל וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 48
פז ע"א09 במה ששפך יכסהאיש מבין ח"א דף א ע"ג {לכן אומר ויקאא רבה פרשה כו "צדקה שעושים ביד"}
פז ע"א09 במה ששפך יכסהואותו תעבוד עמ' קסג
פז ע"א09 במה ששפך יכסהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' ק
פז ע"א09 וכסהו בעפר במה ששפך יכסה שלא יכסה ברגל כדי שלא יהיו המצות בזויות עליוראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ד אות ב
פז ע"א09 ושפך וכסה שלא יכסנו ברגלפנים מסבירות עמ' קמז
פז ע"א09 ושפך וכסה במה ששפך בו יכסהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ס
פז ע"א09 תניא אידך ושפך וכסה במה ששפך בו יכסה, שלא יכסנו ברגל, שלא יהיו מצות בזויות עליושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו, קסז
פז ע"א10 שלא יכסה ברגלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 18
פז ע"א10 שלא תהא מצוות בזויות עליומאורי שערים עמ' קכב
פז ע"א11 מי ששפך הוא יכסנו מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' זהוביםבית ישראל (טויסיג), תליתאה, ח"ב, עמ' קל
פז ע"א12 מעשה אחד ששחט וקדם חבירו וכיסה וכו' וחייבוהו י' זהוביםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות עד
פז ע"א12 מעשה בא' ששחט וקדם חבירו וכיסהילקוט הגרשוני ח"ב
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וכו' וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' זהוביםמדבר קדמות (תשסח) עמ' יח
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' מא
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וכסה חבירו וחייבו ר"ג עשרה זהוביםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נח
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו ר"ג ליתן לו י' זהובים וכו'מכשירי מצוה עמ' לז, קנג
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' יט
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהוביםרישומי דברים עמ' כ
פז ע"א12 מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' זהובים וכו'. כוס של ברכה ישוה ארבעים זהוביםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שפא
פז ע"א12 מעשה באחר ששחט וקדם חבירו וכסהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עד
פז ע"א12 שחט וקדם חבירו וכיסהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תקב
פז ע"א13 אם אחר חטף הברכה מחבירו חייב לשלם לו עשרה זהוביםפאר יעקב ח"ג עמ' רצ, ח"ד עמ' טז
פז ע"א13 החוטף מצוה מחבירו חייב לשלם לו עשרה זהוביםפני חיים (פלג'י) עמ' רה ע"ב, רל ע"א
פז ע"א13 וחייבו עשרה זהוביםאיש מבין ח"א דף עא ע"ד {קנס עשרה זהובים קנס או מהדין, ונ"מ אם ישלם לפי צדקותו של הנחטף}
פז ע"א13 וקדם חבירו וכיסההר המוריה עמ' קצט
פז ע"א14 איבעיא להו שכר מצוה או שבר ברכה וכו'הר המוריה עמ' קצט
פז ע"א14 איבעיא להו שכר מצוה או שכר ברכה למאי נפק"מ לברהמ"זברכות אבי דף עט ע"א
פז ע"א14 איבעיא להו שכר מצוה או שכר ברכה למאי נפקא מינה לברכת המזוןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעג, ת
פז ע"א14 שכר ברכה הוא עשרה זהוביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תצט
פז ע"א14 שכר ברכה ותוס' ד"ה אויד יצחק עמ' רלא ס"ק ה [הלכה]
פז ע"א17 א"ל ההוא צדוקי וכו' מי שברא הרים לא ברא רוחמרפא לשון עמ' רעג
פז ע"א17 א"ל ההוא צדוקי מי שיצר הרים לא ברא רוח וכו'אפיקי ים עמ' תקסז
פז ע"א17 א"ל צדוקי לרבי מי שיצר הרים לא ברא רוחודע מה שתשיב סי' עט
פז ע"א17 שאל האי מינא לרבי מי שברא הרים לא יצר רוח וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקלב
פז ע"א25 וקא מבשר לרבי בשורה טובה א"ל כוס של ברכה אתה נוטל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתכג
פז ע"א25 וקא מבשר לרבי בשורה טובה א"ל כוס של ברכה אתה נוטל וכו'ברית שלום (תעח) דף קכח ע"ג
פז ע"א31 יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה ישוה ארבעים זהוביםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קסב
פז ע"א31 יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה ישוה ארבעים זהוביםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמב
פז ע"א31 יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה ישוה ארבעים זהוביםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קכג
פז ע"א31 יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה שוה ארבעים זהוביםשלחן של ארבע (תשנו) עמ' יב
פז ע"א31 כוס של ברכה ישוה ארבעים זהוביםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קכט
פז ע"א31 כוס של ברכה שוה ארבעים זהוביםכד הקמח (מישור) עמ' עב
פז ע"א31 כוס של ברכה שוה ארבעים זהוביםמבשרת ציון ח"ב עמ' מא
פז ע"א31 כוס של ברכה שוה מ' זהוביםתפארת משה עמ' כ
פז ע"א36 אפילו מאה פעמיםבנין אפרים עמ' קצט [הלכה]
פז ע"א36 מאי שנא מהשבת אבידהבנין אפרים עמ' רא [הלכה]
פז ע"א38 כיסהו הרוח וחזר ונתגלהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקעח
פז ע"א38 כסהו הרוח וחזר ונתגלהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסח
פז ע"א39 אם כסהו הרוח פטורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנ
פז ע"א40 אין דיחוי במצותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 52
פז ע"א40 אמר רב פפא זאת אומרת אין דיחוי אצל מצותשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רפו
פז ע"א42 דם שנתערב במים אם יש בו מראה דם חייב לכסותשער המלך (תשנז) עמ' תצח
פז ע"א רש"י - ארבעים, שכר ארבע ברכות שענה אחריהם אמןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעד
פז ע"א תוס' ד"ה אודבר טוב עמ' רסב
פז ע"א תוס' ד"ה משתאמי רביעית סי' קסד סעיף ב סקי"ז [הלכה]
פז ע"א תוס' - תפילין הוי ב' מצותאור אברהם על ספר המצוות עמ' פ
פז ע"ב שאין שם אלא הואמשנת חיים ויקרא עמ' שלב
פז ע"ב בצללתא דדמאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יט
פז ע"ב כל משקה המת טהורין - והרי דמעת עין ותוס'להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קסט
פז ע"ב תוס' - טבול יום גם במשקה של קודש אינו מטמא אלא פוסלשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכד
פז ע"ב תוס' - משקה טבול יום הא דשלישי דטבול יום עושה רביעי היינו מדרבנן, ובפסחים דקרי ליה פסול היינו מדאורייתאערבי נחל (תשסד) עמ' תנו, תס
פז ע"ב תוס' ד"ה תנן התםזכור לדוד עמ' עו
פח ע"א וכסהו מלמד שדם הניתז ושעל הסכין חייב לכסותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' מו
פח ע"א וכסהוהכתב והקבלה ויקרא פי"ז פסוק יג
פח ע"א כל דמו כו' מקצת דמומשנת חיים ויקרא עמ' שלב
פח ע"א וכסהו יכול יכסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי תלמוד לומר בעפרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות עב
פח ע"א בעפר אין לי אלא עפר מנין לרבות חול וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' צא
פח ע"ב03 כלי מתכות אינו מגדל צמחיםמקראי קדש (תשנג) עמ' רמ
פח ע"ב09 אימא וכסהו כלל עפר פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות עא
פח ע"ב14 אין מכסים אלא בדבר שזורעין בו וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קיא ע"ב
פח ע"ב14 אין מכסים אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח וכו' ת"ר אין מכסין אלא בעפר דברי ב"ש, וב"ה אומרים מצינו אפר שקרוי עפרשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעח
פח ע"ב14 אין מכסין אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח וכו' הי' מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' צו
פח ע"ב14 אין מכסין הדם אלא במה שזורעין בו מצמיחחכמת התורה וירא עמ' סג
פח ע"ב18 היה במקום שאין לו עפר ושחט שוחק דינר זהב ומכסה בו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק ה אות ב
פח ע"ב18 מי שאין לו עפר לכסות שוחק דינר זהב ומכסהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קי
פח ע"ב18 עפר המדבר אינה נקראת עפר וכו' שוחק דינר זהב ומכסה בוכסף נבחר (מרגליות) עמ' קיב, קיג
פח ע"ב22 זהב כעפר לענין כסוי הדםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תצ
פח ע"ב25 אפר ועפר חד נינהואמרות ה' השלם ח"ה עמ' מו
פח ע"ב25 אשכחן אפר דאיקרי עפרבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' ס
פח ע"ב25 מצינו אפר שקרוי עפר וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שפז
פח ע"ב27 עפר שרפה איקרי עפר סתמא לא איקריאהבת דוד (חיד"א) עמ' נז ע"ב
פח ע"ב28 הוסיפו עליהן השחור וכו' וי"א אף הזרניך וכו'טוב ירושלים שמות פט"ז פסוק יד
פח ע"ב30 אמר רבא בזכות שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעלנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קפז
פח ע"ב30 אתה אמרת ואנכי עפר ועפר חייך שאני נותן לבניך כפרה בהם וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רסג
פח ע"ב30 בזכות שאמר אברהם ואנכי עפר וכו'מנוחת משה דף קט ע"א
פח ע"ב30 בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפ
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכה לעפר סוטה ולאפר פרהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רב
פח ע"ב30 בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר וכו' אפר פרהלבני ישראל (הישן) דרוש ז
פח ע"ב30 בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר זכה לאפר פרה ועפר סוטהאור הצבי עמ' 148
פח ע"ב30 בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר זכו בניו לאפר פרה ולעפר סוטהרב טוב דף קל ע"ד
פח ע"ב30 בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצוות אפר פרה ועפר סוטהחמודי צבי בראשית עמ' קסב
פח ע"ב30 בשכר שאמר א"אמשנת חיים בראשית עמ' רלט
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם "ואנכי עפר ואפר", זכו בניו לב' מצות אפר פרה ועפר סוטהלב אליהו (תשלב) עמ' רלז
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינו אנכי עפר ואפר ניתן אפר פרה לבניושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצו
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' צו, צז
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצוות אפר פרה ועפר סוטהלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 79
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצוות אפר פרה ועפר סוטהפאר יעקב ח"ג עמ' תקכט
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רלב
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינואוצר הכבוד
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם אבינוויגד משה (גרין) מאמר יח ד"ה ואיתא בחז"ל
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצוות לאפר פרה ועפר סוטהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שעט
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפרחכמה מאין דף עא ע"ב
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' לה
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם עפר ואפר זכו לעפר סוטה ואפר פרהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ב
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהם וכו' זכו בניו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' לד
פח ע"ב30 בשכר שאמר ואנכי עפר ואפר זכו בניו לעפר סוטה ואפר פרהפאר יעקב ח"ג עמ' תכט
פח ע"ב30 בשכר שאמר אברהםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' יג
פח ע"ב30 בשכר שאמר וכו' אפר פרהמשנת חיים במדבר עמ' שלו, שמ, שפב
פח ע"ב31 'ואנכי עפר ואפר'כתב סופר אגדות כאן
פח ע"ב31 ואנכי עפר ואפרלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קמו
פח ע"ב31 זכו בניו לשתי מצוותנתיבות יצחק ח"ג עמ' נב, סה, קפ, רנז
פח ע"ב31 זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קנה
פח ע"ב31 זכו בניו לשתי מצותדרשות מהר"ם שיק עמ' קעח
פח ע"ב31 זכו בניי לשני מצוות וכו'טוב דעת עמ' שסב
פח ע"ב32 ולחשוב נמי עפר כיסוי הדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעו
פח ע"ב32 וליחשוב נמי עפר כיסוי הדם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קסב
פח ע"ב33 התם הכשר מצוה איכא הנאה ליכאלמדנות (תשנח) פ' אחרי מות אות סז
פח ע"ב34 אברהם זכה לבניו לציצית ולתפיליןציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קנג, קנז
פח ע"ב34 דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועה של תפיליןדובר צדק (זילבר) עמ' מח
פח ע"ב34 בזכות שאמר אברהם 'אם מחוט ועד שרוך נעל' זבו בניו לשתי מצות לתכלת ותפילין, תפילין כתיב 'וראו כל עמי הארץ' וכו' וציצית תכלת דומה לים וכו'כתב סופר אגדות כאן
פח ע"ב34 בני אברהם זכו לב' מצוות - חוט תכלת ורצועת תפיליןמי מרום ח"ה עמ' מח
פח ע"ב34 בשכר שאמר א"א אם מחוט וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יא
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט וגו' זכו בניו וכו' לחוט של תכלתאמרות ה' השלם ח"א עמ' קצז
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןדעת סופר עמ' יח ע"א
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות, לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קכא, קכו
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שלא, שמז
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט עוד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות וכו'אלומת יוסף דף נה ע"ב
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו ע"ה אם מחוט ועד שרוך נעל זכו לשני מצות חוט של תכלת וחוט של תפליןשרגא המאיר על התורה עמ' מג
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו לאפר וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' ש
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לשתי מצות, לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןתורת חיים עה"ת עמ' קי-קיא {תפילין ורצועת מנעלים תליי הא בהא, וגוים גוזרים על שניהם, וע"י שניהם מתאבלים הקב"ה וישראל על החורבן}
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם וגו' זכו בניו לב' מצוות לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןחמודי צבי בראשית עמ' קלא, קלב
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' לג
פח ע"ב34 וא"ר בשכר שאמר א"א אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות וכו'נועם אליעזר שמות דף צג ע"ב
פח ע"ב34 בזכות א"א זכו לטליתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' יז
פח ע"ב34 בזכות שאמר אברהם אבינו אם מחוט עד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצוות לתפילין ולתכלתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שטז
פח ע"ב34 בזכות שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו למצות ציצית ולמצות תפיליןברכת דוד עמ' סא
פח ע"ב34 בזכות שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל וכו'פרדס מרדכי עמ' נח
פח ע"ב34 בשכר שאמר א"א אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו וכו'בי חייא ח"א עמ' לג
פח ע"ב34 בשכר שאמר אאע"ה אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט תכלת ורצועת תפיליןמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רז {הקשר שיש לשרוך נעל לתכלת ותפילין, כי ציצית ותפילין שומרי האדם, ואאע"ה נשמר לא להנות מהרשע הנאה הכי קטנה, שלא יעשה בו רושם, לכן זכה לשומרים הק'}
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שלט
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןפאר יעקב ח"א עמ' צא
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות כב
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אבינו מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לרצועה של תפיליןתפארת צבי בראשית עמ' שיט
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעלישראל קדושים עמ' 28
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעלפרי צדיק וישלח אות ו
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעלשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צד
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם אם מחוטשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' נט
פח ע"ב34 בשכר שאמר אברהם למלך סדוםבית שלום מרדכי עמ' ריב
פח ע"ב34 בשכר שאמר אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצותשם ישראל עמ' כט
פח ע"ב34 בשכר שאמר מחוט ועד שרוך נעל זכו לחוט של תכלתלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רס
פח ע"ב34 הואיל ואמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לציציתיד דוד (אופנהיים) עמ' רמ
פח ע"ב34 ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לשתי מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תנז
פח ע"ב תוס' ד"ה מצינו אפר כו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תרפא
פח ע"ב תוס' - כשהיו ישראל במדבר, מצמיחולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קו, רע, שכ
פח ע"ב תוס' ד"ה אלא - כשהיו ישראל במדבר הי' המדבר מצמיחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיד
פח ע"ב תוס' ד"ה אלא בדבר שזורעין בו ומצמיחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסב
פח ע"ב תוס' ד"ה אלאאילנא דחיי (תשסז) עמ' קכז
פח ע"ב תוס' ד"ה אלאמשנת חיים במדבר עמ' תב
פח ע"ב תוס' ד"ה אלאמשנת חיים דברים עמ' תלט
פח ע"ב תוס' ד"ה אלא - שמא כשהיו ישראל במדבר הי' מצמיחאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעא
פח ע"ב תוס' ד"ה שחיקת - דאפי' ע"ז של מתכת צריכה שריפהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכב
פח ע"ב תוס'הכתב והקבלה דברים פ"ז פסוק כה
פח ע"ב תוס' ד"ה שחיקת - כל ע"ז בעי שריפה תחילהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכז
פח ע"ב חת"ס - ביאור מה שאומרים ונפשי כעפר לכל תהיהבאר שרים במדבר פ' במדבר דרוש א אות ו
פט ע"א01 אם מחוט ועד שרוך נעלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
פט ע"א01 אם מחוט ועד שרוךדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קח, קט
פט ע"א01 אם מחוט ועד שרוך, ורש"י שלא רצה ליהנות מן הגזלרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' נג
פט ע"א01 אם מחוט ועד שרוך נעלגור אריה בראשית פ"ט אות טז
פט ע"א01 זכו לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןמחשבת מוסר ח"ג עמ' לח
פט ע"א01 זכו למצות ציציתפני חיים (פלג'י) עמ' כז ע"ב
פט ע"א01 מחוט ועד שרוך נעלאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כט אות א
פט ע"א01 שרוך נעל זכות לתפיליןאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' י אות ד
פט ע"א02 חוט של תכלת וגליון הש"סציץ השדה פורים - ימי הפורים עמ' ד-ה
פט ע"א02 חוט של תכלת ורצועה של תפיליןציץ השדה חנוכה עמ' כט, לה, לו
פט ע"א02 תפילין שבראש ותכלת שבציציתציץ השדה - שדי יער עמ' ו
פט ע"א03 בשלמא רצועה של תפיליןילקוט הגרשוני ח"ב
פט ע"א04 שם ה' נקרא עליך - תפיליןציץ השדה ח"ד עמ' יב
פט ע"א05 אלו תפילין שבראשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעה
פט ע"א05 אלו תפילין שבראשזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנא
פט ע"א05 ויראו ממך אלו תפלין שבראששרגא המאיר על התורה עמ' מג
פט ע"א06 חוט של תכלת מאי היא ורש"יטוב דעת עמ' שסד
פט ע"א06 רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת וכו' ואבן ספיר דומה לכסא הכבודשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תנז
פט ע"א07 מה נשתנה התכלת מכל צבעונים מפני שהתכלת דומה לים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ז אות כד
פט ע"א07 מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין וכו' דומה לים וכו'אור אברהם במדבר עמ' קסז
פט ע"א07 מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קמט
פט ע"א07 מה נשתנה תכלת מכל מיני הצבעונין וכו' ואבן ספיר דומה לכסא הכבודאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכז
פט ע"א07 מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו'למחר אעתיר עמ' רנד, רסח
פט ע"א07 מה נשתנה תכלתאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פא
פט ע"א08 ומראית דמו דומה ליםשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כח
פט ע"א08 תכלת מזכיר כסא הכבודתפארת משה עמ' רנד
פט ע"א08 מפני שהתכלת דומה לים כו' ורקיע דומה לכסא הכבוד, ורש"יתורת מנחם חמ"ד עמ' 138
פט ע"א08 מפני שתכלת דומה לים וכו' וספיר דומה לכסא הכבודגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שסה
פט ע"א08 שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו'קדושת לוי (תרצט) דף מט ע"ד
פט ע"א08 שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' ג ד"ה ואנחנו, עמ' ח ד"ה נחזור
פט ע"א08 שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לאבן ספיר ואבן ספיר דומה לכסא הכבודשל"ה (תשנז) פרשת שלח אות ג
פט ע"א08 שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ה עמ' יח, דרוש יד עמ' פו, דרוש כא עמ' קמ
פט ע"א08 שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לז עמ' מז, דרוש נו עמ' קפט
פט ע"א08 שתכלת דומה ליםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמד
פט ע"א08 שתכלת דומה ליםתורת חיים עה"ת עמ' קצב-קצג {ולכן בזכות מצוה זו אין הים עובר "מלא חוט חול" לשטוף את העולם}
פט ע"א08 שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכסא הכבודזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רפט
פט ע"א08 תכלת דומה לדומה לכסא הכבודציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קנג
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' קמו
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רלה, רלז
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע וכו'עצי חיים על התורה עמ' רמד
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודדעת תורה שמות עמ' רנו, רעג, ויקרא עמ' מד, במדבר עמ' קלב
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבודתורת מהרי"ם בראשית עמ' קפא
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיעבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ו אות א
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיעקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 75 (סי' עט)
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבודבת עין (תשסז) עמ' שנז
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבודשם יחזקאל עמ' קכז
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודמכתב מאליהו ח"א עמ' 131
פט ע"א08 תכלת דומה לים וים לרקיעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקמ
פט ע"א08 תכלת דומה לים וכו' לכסא הכבוד וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' נט
פט ע"א08 תכלת דומה לים וכו' עד כסא הכבודטוב דעת עמ' עג, רס, שסד
פט ע"א08 תכלת דומה לים וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רט
פט ע"א08 תכלת דומה לים וכו'אפיקי ים עמ' שצח
פט ע"א08 תכלת דומה לים וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תצוה עמ' רמא
פט ע"א08 תכלת דומה לים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות לה
פט ע"א08 תכלת דומה לים ורקיע לכסא הכבודברית אברם עמ' תרה
פט ע"א08 תכלת דומה ליםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' מד
פט ע"א08 תכלת דומה ליםכלי יקר (תשמח) עמ' ה, לג, תמט
פט ע"א08 תכלת דומה ליםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת קרח עמ' רכט
פט ע"א08 תכלת דומה ליםשמן ראש סוכות ח"א עמ' ח
פט ע"א08 תכלת דומה לים, רש"י - שהחלזון מן הים הוא עולה וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כג, כח, רפו
פט ע"א08 תכלת דומה לכסא הכבודציץ השדה - שדי יער עמ' קנ
פט ע"א08 תכלת דומה לכסא הכבודציץ השדה ח"ד עמ' יב
פט ע"א08 תכלת דומה לכסא הכבודציץ השדה חנוכה עמ' פא
פט ע"א08 תכלת דומה לרקיע וכו'אור יהושע דף צו ע"ב
פט ע"א08 תכלת דומה לרקיעשמן ראש - ימים נוראים עמ' קכא
פט ע"א10 דכתיב ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו וגו', וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסאאור מאיר ח"א עמ' רמח
פט ע"א12 א"ר אבא קשה גזל הנאכל וכו' שנא' בלעדיימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שלב
פט ע"א12 א"ר אבא קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אין יכולים להחזיר שנאמר בלעדי רק אשר אכלו הנערים+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יא
פט ע"א12 אמר רבי אבא קשה גזל הנאכלמחשבת מוסר ח"ג עמ' לט
פט ע"א12 אר"א קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים וכו'כתנות אור עמ' מח
פט ע"א13 גזל הנאכל קשה להשיבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רא
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל וכו' בלעדי רק אשר אכלו הנעריםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' מח
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' פג
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל וכו'+אמרי יחזקאל (תשסו) עמ' קלא
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל וכו'אמרי יחזקאל עמ' קלא
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' קו
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רסו
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפי' צדיקים גמורים אין יכולים לעמודיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' סב
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפי' צדיקים גמורים אינם יכולים לעמודאוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' רפד
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים א"י להחזירופרי צדיק וישלח אות ו
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירופניני דעת עמ' לא
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירושם יחזקאל עמ' סה
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפב
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרצה
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלויגד יעקב עמ' תרלד
פט ע"א13 קשה גזל הנאכליציב פתגם - ימים נוראים עמ' קטז
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלכד הקמח (מישור) עמ' קנ
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלכד הקמח (תשנו) עמ' סג
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ז, קסא
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קנט
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' צ
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלשמן ראש - ימים נוראים עמ' תפא
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' שד
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכט
פט ע"א13 קשה גזל הנאכלשמן ראש סוכות ח"ב עמ' פ
פט ע"א13 קשה גזל נאכל שאפילו צדיקים גמורים א"י להחזירופרי צדיק וישלח אות ו
פט ע"א13 קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירו, שנאמר 'בלעדי רק אשר אכלו הנערים'כתב סופר אגדות כאן
פט ע"א15 אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר בר' שמעון כל מקום שאתה מוצא דבריונתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמ
פט ע"א15 אר"י משום ראבר"ש וכו' שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שצג
פט ע"א16 כל מקום שאתה מוצא דבריו וכו' עשה אזניך כאפרכסתשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קלה
פט ע"א16 כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר' אליעזר בנו וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קיב
פט ע"א16 כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר"א בנו של ר"י הגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסת וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' עח
פט ע"א16 כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה עשה אזניך כאפרכסתאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' תיט
פט ע"א16 כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות ו
פט ע"א16 כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אלעזר ברבי יוסי הגלילי באגדה, עשה אזנך כאפרכסתבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1109
פט ע"א17 דברי ר"א בר"י באגדהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכ
פט ע"א18 עשה אזנך כאפרכסתכלי יקר (תשמח) עמ' תקמג
פט ע"א18 עשה אזנך כאפרכסת וכו' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם וכו'משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רח {התודה שאנו יכולים להביע לה' כי זבחי אלקים רוח נשברה, רמב"ן - שזו כונת בתי כנסיות לומר "בריותך אנחנו"}
פט ע"א19 לא מרבכם וגו' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם, נתתי גדולה לאברהם וכו'דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מד, קפה, ר, מועדים (תשנט) עמ' מב
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים וכו' חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'נועם אליעזר שמות דף לט ע"א, מד ע"א, רלה ע"ב
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים חשק ד' בכם וגו' וכו' חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנישיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 234 ,184
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' אתם ממעטין עצמכם לפנישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קכ
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'אמרות חיים עמ' מט, קפא
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' אתם ממעטין עצמכם לפנידעת תורה דברים ח"א עמ' רנב
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'של"ה (תשנז) פרשת בהעלותך אות טו, עקב אות ד, יט, כד
פט ע"א19 לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט וגו', ורש"י - לפי שאין אתם מרבין עצמכם אלא ממעטין וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רב
פט ע"א19 לא מרובכם וכו' אמר הקב"ה וכו'ליהודים היתה אורה עמ' כה
פט ע"א19 לא מרובכם וכו' ורש"ידרכי החיים ח"א עמ' שצח
פט ע"א19 לא מרובכם וכו' כי אתם וכו' ממעטים וכו'אור שרגא עמ' רפח
פט ע"א19 לא מרובכם חשק וכו' א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו'אוצר המאמרים (וייס, תשסג) עמ' שג
פט ע"א19 לא מרובכם כו' אמר הקב"ה חושקני בכם שאפי' כשאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני משא"כ אומה"ע כו'רב טוב דף יא ע"ב, קכג ע"א, קכד ע"ד, קנד ע"ב
פט ע"א19 לא מרובכם כו' חושקני בכםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ט אות ו
פט ע"א19 לא מרובכם מכל העמים וגו', א"ל הקב"ה חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רפב, שכו, שסג
פט ע"א19 לא מרובכם מכל העמים וכו' אתם ממעטין אתכם לפנישמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, סוכות - מאמר פרי החג מתמעטין והולבין
פט ע"א19 לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' לפרעה אמר מי ה' כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קפד
פט ע"א19 לא מרובכם מכל העמים כו' נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעת ולא איש, אבל אומות העולם וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ה, קי, קנז, קצז, רכב, רמב, שה, תקסא, תריב, תתקז, תתריג, תתרכג, תתרכה
פט ע"א19 לא מרובכם מכל העמים, לא מפני שאתם מתגאים עצמכם לפניצמח דוד (סקאליע) עמ' סו, צא, קכ, ריא, שמז, תלז, תצא
פט ע"א19 לא מרובכםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף מד ע"ב [קסא ע"ב ד"ה ואמרו]
פט ע"א20 א"ל הקב"ה לישראל אפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעיטין עצמכםברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 119
פט ע"א20 א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו' לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב אדמה לעליוןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' צה
פט ע"א20 א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו' באברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפרבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מד, ח"ב עמ' ד
פט ע"א20 א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'שם יחזקאל עמ' תפד
פט ע"א20 א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עג, שעח, שפד, שפח, תנ, תנו
פט ע"א20 א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שנט, ח"ב עמ' יב, שיג, ח"ג עמ' קמז
פט ע"א20 אמר ה' לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 381-382, 378, פ"י אות 15
פט ע"א20 אמר הקב"ה אני חושק בכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רלא
פט ע"א20 אמר הקב"ה חושק אני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםעלי שור ח"א עמ' קפ
פט ע"א20 אמר הקב"ה חושקני בכם וכו' אתם ממעטין עצמכם לפנימגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שסא
פט ע"א20 אמר הקב"ה חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםעצי חיים על התורה עמ' עה*, קמג*, קעח*, רמט, תיט
פט ע"א20 אמר הקב"ה חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפנישרגא המאיר על התורה עמ' קסז
פט ע"א20 אמר הקב"ה חושקני בכם שאפילו משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמה, דש
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו' מפני שהקב"ה נותן לכם גדולה וממעטים עצמכםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ג אות מד
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניתפארת צבי במדבר עמ' י
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניתפארת צבי ויקרא עמ' א, כב, סב
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' יד ע"ב
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קנו, קפח
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נו
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמיכם לפני וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קיט
פט ע"א20 אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה וכו' אתם ממעטים עצמכםהמוסר והדעת בראשית עמ' רסד
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנישבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קפג
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו' מושב אלקים ישבתי בלב ימיםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רסז, שמז, תמד, תסב
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו'בעקבות משה שמות עמ' שז
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו'פרדס מרדכי עמ' תרטו
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמיכם לפני+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שסח
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנישמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' כד, קטו
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנימצווה ועושה ח"א עמ' רפג
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנג
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםזאת זכרון (תשנב) אות קמ
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנימטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וארא עמ' קנח
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין את עצמכםמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' צח-צט
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני, ורש"י - לפי שאין אתם מרבין עצמכם וכו' ממעיטין עצמכם בענוהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שלח
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה וכו'אחרית לאיש שלום דף א ע"א
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכםגור אריה ויקרא פ"ב הערה 136
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכםהשיר והשבח ח"א עמ' מט, קמא
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכםנצח ישראל (הרטמן) עמ' ה הערה 20, תלח הערה 31
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכםנתיבות עולם ח"ב עמ' ה
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לבם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'של"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קפז, מס' שבועות אות ריז בהגה"ה ב'
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל כו' נתתי גדולה לאברהם וכו' לדוד אמר ואנכי תולעת ולא אישבאמונה שלמה עמ' צט
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צג
פט ע"א20 אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם כו'אור לשמים (תשסג) עמ' קנד
פט ע"א20 הקב"ה מתפאר עם ישראל שהם ענוים ומשפילין את עצמן בשעת גדולהמנחת אליהו (תשנט) עמ' ס בהגה
פט ע"א21 אפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםנחלי מים (מלאח) עמ' קנט
פט ע"א21 אפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' פה, קמז
פט ע"א21 אפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה וכו' לנבוכדנצר אמר אעלה על במתי עב וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פו, קה, קעג
פט ע"א21 אפי' בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם וכו'קב חיים עמ' קב
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנישפתי חיים מועדים ח"א עמ' ריט
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפנימי מרום ח"ט עמ' רח
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ד, כג, עג, קנ, שמג, תה, תעו, תרל
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 910
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רמח, דברים עמ' רעב
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלח, סח
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם, נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמז, שלז, תיא
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה וכו'שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפג
פט ע"א21 אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' כב, קצו, ריח
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע גדולה אתם ממעטין עצמכם וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שנב
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים את עצמיכםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 64 עמ' קי
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים את עצמיכםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 41 עמ' קו
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' מח, תמב
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםמחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 25), יד (עמ' 109), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 218
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםפרי צדיק וירא אות א, וישלח אות ד, שמות אות ה, בשלח אות יא, ויקהל אות ה, ויקרא אות א, פסח אות מב, נצבים אות ה, ערב יוכ"פ אות ו
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מו, סו, קפט, תנד
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע לכם גדולה וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' עב, צא
פט ע"א21 בשעה שאני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטים עצמכםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' צו, אמור
פט ע"א21 בשעה שאני נותן גדולה לפניכם אתם ממעטיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפה
פט ע"א21 בשעה שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכםזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ח אות לג
פט ע"א21 חושקני בכם וכו' אתם ממעטים עצמכם לפני וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קב
פט ע"א21 חושקני בכם וכו' נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר, למשה, לדוד וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' תשסג
פט ע"א21 חושקני בכם וכו' שאתם ממעטים עצמכם לפניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשיד
פט ע"א21 חושקני בכם וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' מה ע"א
פט ע"א21 חושקני בכם וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' טו, ריג
פט ע"א21 חושקני בכם לפי שאתם ממעטים את עצמכםחכמה מאין דף כח ע"ב
פט ע"א21 חושקני בכם מפני שאתם ממעטין עצמכם לפני נתתי גדולה לאברהם אמר אנכי עפר ואפר וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קנג אות ד
פט ע"א21 חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רעא
פט ע"א21 חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמיכםקדושת יו"ט ח"ב דף לא ע"ד
פט ע"א21 חושקני בכם שאפי' בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' שמא, שמב, שצג, ח"ב עמ' תעט
פט ע"א21 חושקני בכם שאפי' בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' יב
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע גדולה אתם ממעטין עצמכםבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ד אות ג
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם וכו' ואנכי עפר ואפר וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ח
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםעלי שור ח"ב עמ' כב, שט
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםמסילת ישרים עמ' תקפח
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' יא
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנח, תכט, תלג, שמות עמ' קצ, רעח, תא, תיד, תקלא, ויקרא עמ' יט, קו, קעו, שפז, תמו, במדבר עמ' פו, רח, שה, שעח, תיא, תפד, תרלו, דברים עמ' סו, רלו-רלז, תרכ, תשז, תתטו-תתיח, תתסב, יהושע-שמואל עמ' נה, שכו, מלכים עמ' שמד
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנידרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קכו, פ"ו אות צה
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' נט, רפ, תל
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניאגרת הטיול (תשעה) עמ' פז, קמט, רלד
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניפאר יעקב ח"א עמ' שנד, ח"ב עמ' תקלב, תרלט, תרצא, ח"ג עמ' צג, שכא, תצב, ח"ד עמ' פג, תיט
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנידעת תורה בראשית עמ' קל
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנירחמי הרב עמ' קכ
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנימפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רמג, פניני חסידות בראשית ד, וישלח יג, סוכות כב
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רנד ע"א
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפנימעדני אשר נישואין עמ' נד
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעהאמרי אש (טאוב) עמ' קסח, תנא
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו כשאני משפיע לכם גדולה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קעט
פט ע"א21 חושקני בכם שאתם ממעטין את עצמכםפני חיים (פלג'י) עמ' רצב ע"א
פט ע"א21 חושקני בכם שאתם ממעטין עצמכםשמן ראש - ימים נוראים עמ' טו, שעד
פט ע"א21 חושקני בכם שבשעה שאני נותן גדולהאהבת חיים (דייטש) עמ' שיב
פט ע"א21 חושקני בכם שבשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםטיול בפרדס ח"א עמ' נו, עד, קצג, רי, שיט, שמא, שמה, תכה, ח"ב עמ' יב, לה, נה, ריא, רלה, רסו, רסח, תס
פט ע"א21 חושקני בכםדעת שבת עמ' רעב
פט ע"א21 חושקני בכםהדרת אליהו דרוש ב סי' ב ד"ה ובזה, דרוש ב סי' ד ד"ה ומה מאוד
פט ע"א21 חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' יז
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעיטין עצמכם לפני, נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפרמבשר טוב - ספר החיים עמ' רטו
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 333 ,124
פט ע"א21 חושקני בכם שאפילו כשאני משפיע עליכם גדולה אתנו ממעטים עצמכםס' המדות (דובנא, תשסו) שער גאוה אות ו
פט ע"א21 עיקר חשיקת ה' בישראל הוא מחמת שהם מקטינים את עצמן וכו' כי אתם המעט מכל העמיםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קג
פט ע"א21 שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' סא, רסג
פט ע"א21 שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שו ד"ה כרחוק, ח"ג עמ' כה ד"ה לכאורה, ח"ד עמ' רצג ד"ה והתשובה, עמ' שנב ד"ה במתי
פט ע"א21 שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניתורת מנחם חמ"ד עמ' 294
פט ע"א21 שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קצד, רצג
פט ע"א21 שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטים עצמכםמרפא לשון עמ' רכז
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר וכו'בת עין (תשסז) עמ' רלט
פט ע"א22 אתם ממעטים את עצמכםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קנד, רב, רעט, שו, תכו, תרל
פט ע"א22 אתם ממעטים עצמכםבנין שאול עמ' יח, כד
פט ע"א22 אתם ממעטים עצמכםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קמט
פט ע"א22 אתם ממעטין את עצמכםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקמג
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'פירוש המכבי דברים עמ' כז, תכ
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכם לפניאור הרעיון עמ' כד
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכם לפניהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שדמ, ויקרא עמ' כו
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכם לפניפירוש המכבי שמות עמ' יא
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכם לפנישיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 288 47
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכם לפניתורת מנחם חנ"ז עמ' 269
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכםדרשות מהר"ם שיק עמ' כו, קלט, קעד
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכםיסודי הדעת (תשסב) עמ' רכח
פט ע"א22 אתם ממעטין עצמכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפא, תלב, תסב
פט ע"א22 בזכות שאתם ממעטין את עצמיכםחכמת התורה נח עמ' תפ
פט ע"א22 ביטול הדעת היותר עליון וכו'פחד יצחק סוכות מאמר יז
פט ע"א22 בשביל שאתם ממעטים עצמכם לכך חשק ה' בכםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 231, באר ה הערה 535
פט ע"א22 בשביל שאתם ממעטין עצמכם וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' יד
פט ע"א22 בשביל שממעטין את עצמם נתתי גדולה לאברהםחכמת התורה צו עמ' כט
פט ע"א22 בשביל שממעטין את עצמןחכמת התורה וישב עמ' סא
פט ע"א22 בשביל שממעיטין את עצמיכםחכמת התורה תולדות עמ' תריג
פט ע"א22 בשביל שממעיטין את עצמכםחכמת התורה בא עמ' תלד
פט ע"א22 גדולה נתתי לאברהם אמר ואנכי עפר ואפרשרגא המאיר על התורה עמ' יח
פט ע"א22 השפעתי טובה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלד
פט ע"א22 חשבו שלשה ענוים שהם זה למעלה מזה, דוד ואברהם ומשהעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ד
פט ע"א22 ישראל ממעטים א"עכלי יקר (תשמח) עמ' רנד
פט ע"א22 ישראל ממעטין עצמםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 413
פט ע"א22 ישראל מקטנים עצמםגור אריה בראשית פט"ו הערה 52
פט ע"א22 כי אתם המעט בשביל שממעטין את עצמםקהלת יעקב ראש השנה עמ' שז
פט ע"א22 כי אתם המעט וכו' אתם ממעטין עצמכם לפנישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פז
פט ע"א22 כי אתם המעט וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפו
פט ע"א22 כי אתם המעט מכל העמים וכו' אבל גוים אינן כן וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' קמה
פט ע"א22 כי אתם המעט מכל העמים נתתי גדולה לאברהם אמר אני עפר ואפר וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רסט
פט ע"א22 כי אתם המעט מכל העמיםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סג, מע' ע אות מא
פט ע"א22 כי אתם המעט מכל העמים הממעטים עצמיכםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שסה
פט ע"א22 כי אתם המעט מכל העמים שאתם ממעטין עצמיכם לפניבת עין (תשסז) עמ' נא, צה, קיג, קכב, קכח, קפה, קצח, ריג, רלט, רסט, רצט, שיג, שעח, שפד, תמו
פט ע"א22 כי אתם המעט ממעטין עצמכםפניני יחזקאל עמ' תקיט
פט ע"א22 כי אתם המעט ממעטין עצמם וכו'שפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' פג, קא, קמא, קפד
פט ע"א22 כי אתם המעט שממעטים עצמכםסימנא דחיי (תשסה) עמ' ו
פט ע"א22 כי אתם המעט שממעטין עצמיכםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' נח, קב
פט ע"א22 כי אתם המעטגבורות ה' עמ' מט
פט ע"א22 כל גדולה שמוסיף ה' לישראל - הם ממעטים עצמם לפניומי מרום ח"ו עמ' שלה
פט ע"א22 כל מה שאני מוסיף לפניהם גדולה הם ממעטים עצמם לפנימי מרום ח"ז עמ' קסג
פט ע"א22 כל מה שמוסיפים להם גדולה יותר ממעטים עצמםמי מרום ח"ג עמ' עב
פט ע"א22 כל מה שנתתי גדולה לאבות יותר היו משפילים עצמםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב ח
פט ע"א22 לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע לכם טובהפניני יחזקאל עמ' תקעו
פט ע"א22 לפי שאין אתם מגדילים עצמכםנתיבות יצחק ח"ג עמ' לז
פט ע"א22 ממעטים עצמכם לפני וכו' תולה ארץ על בלימהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסד-קסה, קסח
פט ע"א22 ממעטין עצמכם לפנימאיר נתיבות ח"א עמ' קעט, ח"ג עמ' רל
פט ע"א22 ממעטין עצמכם לפניתורת מנחם חלק לא עמ' 119
פט ע"א22 ממעטין עצמכםלקוטי שיחות חכ"א עמ' 341
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר "ואנכי עפר ואפר" נתתי גדולה למשה ואהרן וכו'תורת אביגדור ח"ד עמ' קעא
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר אנכי עפר ואפרכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת לך עמ' יז
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר נתתי גדולה למשה ואהרן אמרו ונחנו מהפניני יחזקאל עמ' קיז
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפריגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' שא
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפרשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רעז
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר, נתתי גדולה למשה אמר ונחנו מה, נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעת ולא אישבת עין (תשסז) עמ' קכא
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר וכו' לפרעה אמר מי ה' וכו'אמרות חיים עמ' קצח
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר למשה ואהרן אמרו ונחנו מה וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' יב
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפב, שעא, תכח-תמא, במדבר עמ' פה, תצג, יהושע-שמואל עמ' תלז
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפרמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רנג
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפרמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תיח
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפרפרי צדיק חיי שרה אות ט, שמות אות ה, בשלח אות יא, פ' שקלים אות ז, ויקרא אות א, צו אות א, פסח אות מב, בהעלותך אות י, כי תצא אות טו, נצבים אות ה, ערב יוכ"פ אות ו
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תמו
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם וכו'ראה חיים ח"א דף קכא ע"ד [תטו ע"ב ד"ה ואשר]
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהם כו'משנת חיים במדבר עמ' שלו
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהםאמרי אש (טאוב) עמ' קמו
פט ע"א22 נתתי גדולה לאברהםמחשבות חרוץ סי' יד (עמ' 110)
פט ע"א22 צדיקים כל זמן שמוסיפין להם גדולה מקטינים עצמםפרדס מרדכי עמ' קמב
פט ע"א22 שאתם ממעטים ומקטינים עצמכם לפניקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' נט
פט ע"א22 שאתם ממעטים עצמכם לפנידרשות מהר"ם בנעט עמ' כז, סו, ע, ק, קעא, רעג, רעז
פט ע"א22 שממעטים עצמכם לפניגבורות שמונים (תשסג) עמ' יב, יד
פט ע"א23 אברהם אבינו היה ענוחיים לגופא (תשסה) עמ' ס
פט ע"א23 אברהם אבינו ואנכי עפר ואפראחרי ראי (תשסד) זמנים סי' ל אות ג
פט ע"א23 אברהם אבינו שאמר ואנכי עפר ואפרעיוני רש"י דברים ח"א עמ' טו
פט ע"א23 אברהם אמר ואנכי עפר ואפרשמן ראש סוכות ח"א עמ' נד, רסג
פט ע"א23 שלשה ענווים אברהם דוד משהאש דת (אסאד) עמ' רפה
פט ע"א24 אף שנתתי גדולה למשה ואהרן לא נתגאונחלי מים (מלאח) עמ' קלה
פט ע"א24 דוד אמר ואנכי תולעת אברהם אמר וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' רלב
פט ע"א24 דוד היה בעיני עצמו כתולעתאור לשמים (תשסג) עמ' ד
פט ע"א24 דוד היה ממעיט את עצמוגור אריה ויקרא פי"ד הערה 36
פט ע"א24 ונחנו מהמי מרום חי"ג עמ' קמב
פט ע"א24 לדוד, אמר ואנכי תולעת ולא אישבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' צג, במדבר עמ' תרסז, דברים עמ' רמד, יהושע-שמואל עמ' תלז, תמא
פט ע"א24 למשה ואהרן, אמרו ונחנו מהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' יט, במדבר עמ' פה, תצג
פט ע"א24 משה ואהרן אמרו ונחנו מהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלז
פט ע"א24 נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעתבנין שאול עמ' יד
פט ע"א24 נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כט
פט ע"א25 אבל גוים אינן כן, נתתי גדולה לנמרוד אמר וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תכט, תשעז, שמות עמ' קצ, תקלז
פט ע"א25 ואנכי תולעת ולא אישמסילות הנביאים שופטים עמ' שב
פט ע"א25 כשהשפיע גדולה לאומות העולם בעטו בו וכפרו בעיקרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' יח
פט ע"א26 נתתי גדולה לנמרודרסיסי לילה סי' נא (עמ' 114)
פט ע"א27 גסי הרוח נבוכדנצר וסנחריב וכו'רוח חיים (חיד"א) עמ' קס
פט ע"א29 אעלה על במתי עב אדמה לעליוןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רכד
פט ע"א29 אעלה על במתי עבאמרות חיים עמ' מח
פט ע"א29 חירם מלך צור שעשה עצמו אלוהבת עין (תשסז) עמ' רנג
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן וכו'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ב, כד
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן וכו'כוונת הלב עמ' לט, קלח
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן ונחנו מה, ממה שנאמר באברהםאשל חיים ח"א עמ' מט, קמה
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן יותר מאברהםפרדס מרדכי עמ' ע, שיג, תכה
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםחיי נפש ח"ג עמ' רלא
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן יותר ממש"נ באברהם וכו' ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' סו
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן מאברהםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכח
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהם וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רצא-ב
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שע
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה ואהרןאהבת חיים (דייטש) עמ' מז, קצה
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה יותר מאברהם ודודאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לז
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה יותר מאברהםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא יד
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה יותר מאברהםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' צד
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהם אבינו וכו'תשואות חן (תשסח) עמ' סו, קנז
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהם וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רצט
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה מבאברהם באברהם כתיב ואנכי אפר ואפר ובמשה כתיב ונחנו מהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות ד, ה, טז
פט ע"א31 גדול הנאמר במשה מבאברהם באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ובמשה כתיב ונחנו מהאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ד אות לו
פט ע"א31 גדול מ"ש במשה ממ"ש באברהם ודודכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת פרה עמ' קסו, ויקרא עמ' קסט, חקת עמ' רלג, מטות עמ' רמח, ראה עמ' רסו
פט ע"א31 גדול מ"ש במשה ממש"נ מאברהםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצח ע"ב
פט ע"א31 גדול מה שנאמר אצל משה ממה שנאמר אצל אברהם וכו'פניני יחזקאל עמ' שמח
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנא' לאברהם וכו'שפתי חיים ח"ג עמ' צט, קי
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנוכי עפר ואפר, ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קלז, רמט
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמג
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם, דבמשה ואהרן כתיב ונחנו מהלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב, גוף הספר דף כז ע"ב, סב ע"ב, עט ע"א, קכב ע"ב, קעד ע"א, ריב ע"ב
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן מאברהםיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"א עמ' שעז
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםפאר יעקב ח"ג עמ' תכט
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנז, תצט
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהם, דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר, ובהנהו כתיב ונחנו מהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קיב, רחצ
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ואהרןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שנו
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהם וכו'גבורות שמונים (תשסג) עמ' יא
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר באברהםחכמת התורה וירא עמ' סג
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר בדודפנים יפות על תהלים עמ' ל
פט ע"א31 גדול מה שנאמר במשהדעת שבת עמ' רנב
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' מא
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפרנפש החיים (תשמג) עמ' 106
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהדעת תורה בראשית עמ' עד, ויקרא עמ' קס
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם וכו' ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' כה, קיז
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעה
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם וכו'ברית שלום (תעח) דף קכא ע"א
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן מא"אכלי יקר (תשמח) עמ' שסג, תס
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן ממה שנא' באברהםעלי שור ח"ב עמ' עד
פט ע"א31 גדול שנא' במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צז
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן וכו' ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהאמרות חיים עמ' כב, נ, רכט
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן וכו'בין המשפתים ויקרא פ' שמיני אות א
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' מב
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קמו בהג"ה
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' עג
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהאור תורה השלם (מזריטש) סי' עג
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נה, קעא, שעח
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהישמרו דעת עמ' קסב
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהברית אברם עמ' עט, שז, תכג
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב 'ואנכי עפר ואפר', ואילו במשה ואהרן כתיב 'ונחנו מה'כתב סופר אגדות כאן
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ע ס"ק ד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' פט
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סח
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתלט
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםברכת טוב עמ' מ
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםטיול בפרדס ח"א עמ' כ
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קיח
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםמחשבת מוסר ח"ב עמ' מט
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםפרי צדיק שמות אות ה, בשלח אות א, יא, פ' שקלים אות ז, פ', זכור אות ט, פסח אות מב, קרח אות ו, כי תצא אות טו
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רפד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן מבאברהםשמן ראש סוכות ח"א עמ' כ, קה
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהעצי חיים על התורה עמ' רמג
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהם כו' ונחנו מהפניני דעת עמ' קפב
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר רטז אות ב
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' ז ע"א, צד ע"א
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםמאורי שערים עמ' קיד
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרןאמרי אש (טאוב) עמ' רו
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרןאמרי מאיר (מאירי) שמות פט"ז פסוק ח
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ואהרןדרשות מהר"ם שיק עמ' קעז
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ממה שנאמר באברהםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
פט ע"א31 גדול שנאמר במשה ממה שנאמר באברהםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רעא
פט ע"א31 גדול שנאמר במשההכתב והקבלה שמות פל"ג פסוק כב
פט ע"א33 ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהנועם אליעזר שמות דף קח ע"ב, רלו ע"א
פט ע"א35 אין העולם וכו' אלא בשביל משה ואהרןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצד
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בזכות משה ואהרןיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' תריג
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל וכו'ולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ה, תנח
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן וכו' בשביל מי שבולם את עצמו במריבהרוח נכון עמ' קיא
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן וכו' בשביל מי שבולם את עצמו כשעת מריבה וכו' על בלימהכתב סופר אגדות כאן
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן כתיב הבא ונחנו מה וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' קמא
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסא, במדבר עמ' תשמב
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרןלחמי תודה דף רמט ע"א
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן, כתיב הכא ונחנו מה וכתיב התם תולה ארץ על בלימהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קנו
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן, כתיב הכא ונחנו מה וכתיב התם תולה ארץ על בלימהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רמט
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא בשביל, ורש"יאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כז מס' 1, פ"ט פסוק טז
פט ע"א35 אין העולם מתקיים אלא על משה ואהרן כו'חיים וחסד סי' תקלג
פט ע"א35 אין העולם מתקיים וכו' אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינונועם אליעזר בראשית עמ' צז בהג"ה
פט ע"א35 אין העולם מתקיים וכו' רבי אבהו אמר מי שמשים עצמו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' פו
פט ע"א35 אין העולם קיים אלא בשביל משה וכו' ונחנו מה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשעד
פט ע"א35 אין העולם קיים אלא בשביל משה וכו' ונחנו מה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיב ע"ג
פט ע"א35 אלא בשביל משה ואהרן שאמרו ונחנו מהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קכח
פט ע"א35 העולם נברא בשביל משהמנחת אליהו (תשנט) עמ' מט
פט ע"א35 העולם נברא בשביל משהמנחת אליהו (תשסא) עמ' סג
פט ע"א36 וכתיב התם תולה ארץ על בלמהפירושי ראשונים
פט ע"א37 א"ר אילעא אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנה
פט ע"א37 א"ר עילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' כ
פט ע"א37 א"ר עלאי אין העולם מתקיים אלאיגל יעקב (וארשאנו) דף יט ע"ב
פט ע"א'37 אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה וכו' מה אומנותו של אדם בעולם הזה וכו' תלמוד לומר צדק תדברוןדרכי אמונה דרך ג, כח
פט ע"א37 תולה ארץ על בלימה על מי שבולם פיו בשעת מריבהמסילת ישרים עמ' תלג
פט ע"א37 תולה ארץ על בלימה - תכלית הבריאה בשביל מי שהוא בחי' מהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רכח
פט ע"א37 תולה ארץ על בלימהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 689 {ג' דעות לבאר בזכות מי}
פט ע"א37 תולה ארץ על בלימה על הבולם פיו וכו'שפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכג
פט ע"א37 תולה ארץ על בלימהיריעות שלמה (אוזאן) פ' שופטים
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבההתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכ
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם פיו במריבהדרשות שמן רוקח עמ' שלו
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא במי שבולם פיו בשעת מריבהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' נח
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל הבולם פיויריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מז ע"ב
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם א"ע בשעת מריבה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שסח
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קעג, קעח
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכ, רנ
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קעז
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמח
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהאור מאיר ח"א עמ' עא
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רלב-רלג
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהבי חייא ח"א עמ' רפח
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמא
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבההמוסר והדעת בראשית עמ' ריא
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רד
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהצפנת פענח (תשסו) עמ' שלד
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קיג
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהתורה בציון עמ' תקיז
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תלה ארץ על בלימהרחמי הרב עמ' קלט
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו וכו'ואותו תעבוד עמ' קד
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו וכו'מצור דבש עמ' רא
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמונתיבות עולם ח"א עמ' רכה
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את פיו בשעת מריבהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ג אות ט, פרק ד אות מג
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם בשעת מריבהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קעד, רלד
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהלקט אמרים (שכטר) עמ' סו, קמא
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' ק
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף ק
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבהעלי שור ח"ב עמ' רכג
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולםילקוט הגרשוני ח"ב
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם את עצמו בשעת מריבהיגל יעקב (תשעד) עמ' ח"ב עמ' יז, תעז
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם עצמו במריבה וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 7
פט ע"א38 אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם עצמו בשעת מריבהדגלי יהודה דרוש א אות ח
פט ע"א38 אין העולם מתקיימת אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלב
פט ע"א38 אין עולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהפרי צדיק בשלח אות יא
פט ע"א38 בשביל מי שבולם א"ע בשעת מריבההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רמ
פט ע"א38 בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ריא
פט ע"א38 בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהמסילות הנביאים שופטים עמ' שלד*
פט ע"א38 בשעת מריבה בלום פיךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קמט
פט ע"א38 הבולם פיו בשעת מריבהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסה
פט ע"א38 העולם אינו מתקיים אלא על מי שבולם בשעת מריבהזכות ישראל - עשר קדושות פרק ז אות יא
פט ע"א38 העולם מתקיים על הבולם פיורוח חיים (חיד"א) עמ' פט
פט ע"א38 מי שבולם עצמו בשעת המריבהאור הרעיון עמ' קלז
פט ע"א38 מי שבולם פיו בשעת מריבהגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' תב
פט ע"א38 מי שבולם פיו בשעת מריבהס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות ח
פט ע"א38 על מי שבולם את פיו בשעת מריבהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קי
פט ע"א39 אין העולם מתקיים אלא במי שמשים וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' כד
פט ע"א39 אין העולם מתקיים אלא במי שמשים וכו'שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קפג
פט ע"א39 אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו במי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולםחיים תחלה (תשסא) אופן ז עמ' ו ד"ה וקרוב
פט ע"א39 אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כאינואפיקי ים עמ' תצא
פט ע"א39 אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינורוח נכון עמ' קטו
פט ע"א39 אין העולם מתקיים אלא על מי שמשים עצמו כמי שאינועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצג
פט ע"א39 אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאינואור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קכ
פט ע"א39 במי שמשים עצמו כמו שאינונתיבות יצחק ח"ג עמ' קכד
פט ע"א39 למי שמשים עצמו כשיריםשלחן של ארבע (תשנו) עמ' כד
פט ע"א39 מי שמשים עצמו כמי שאינו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרפא, תתכה, דברים עמ' רנד, רס, תתכ
פט ע"א39 מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' טו
פט ע"א39 מי שמשים עצמו כמי שאינואור הרעיון עמ' כד
פט ע"א39 מי שמשים עצמו כמי שאינופירוש המכבי דברים עמ' תכ
פט ע"א39 מי שמשים עצמו כמי שאינושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנה
פט ע"א39 רבי אבהו אמר מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רנ
פט ע"א40 א"ר מ"ד אמנם אלם צדק תדברון מישרים וכו' מה אמנותו של אדם בעוה"ז וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנ
פט ע"א40 אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק מה אומנותו של אדם בעולם הזהצדקה חיים דף ס ע"א [ריב ע"א]
פט ע"א40 אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון וכו' תלמוד לומר 'צדק תדברון'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 238 ,127 ,126 ,97 ,93
פט ע"א40 אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון וכו' תלמוד לומר צדק תדברוןשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות רכא
פט ע"א40 'האמנם אלם' - אמנותו של אדם בעולם הזה, שיעשה עצמו כאלםשירי משכיל כלל ה פרט ב
פט ע"א40 האמנם אלם וכו' יכול יגיס דעתוכתר שם טוב (תשסד) סי' ט-ב
פט ע"א40 האמנם אלם וכו' ישים עצמו כאלם יכול אף לד"ת וכו' יכול יגיס דעתו וכו'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1187
פט ע"א40 האמנם אלם מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו'עבודת עבודה (תשסד) עמ' קכח
פט ע"א40 'האמנם אלם' מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם, יכול אף בד"ת כן ת"ל 'צדק תדברון'עטרת ישועה (תשסד) אות קנא לשבועות, אות ו לפרשת החודש
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון וכו'מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלה
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון ולא לדברים בטליםאור השמש (תשסח) עמ' צט
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו באלם יכול אף לדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברוןבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמ-רמא
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' ז
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון מה אומנותו של אדם וכו' כאלם, יכול אף לד"ת וכו' יכול יגיס דעתו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קעג, רטו, רמא, שכד, שלד
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רמה
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רעד
פט ע"א40 האמנם אלם צדק תדברון מה יעשה אדם בעולם הזה, כאלם יהי', יכול אף בדברי תורה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' לג, שסט
פט ע"א40 האמנם אלם צדקברכת מועדיך לחיים ח"ב דף צא ע"א [שלה ע"א ד"ה ובזה]
פט ע"א40 האמנם אלםאגודת אזוב (יעבץ) דף א ע"ג
פט ע"א40 ומתחת זרועות עולםנפש חיים (פאלאג'י) דף לה ע"א [נג ע"א ד"ה וזה]
פט ע"א40 מ"ד האמנם אלם צדק תדברון וכו' מה אומנתו של אדם וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קיג
פט ע"א40 מ"ד האמנם אלם צדק תדברון וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' כד ע"א
פט ע"א40 מאי דכתיב "האמנם אלם צדק תדברון" - מה אומנותו של אדם בעולם הזה - ישים עצמו כאילם, יכול אף לדברי תורה - תלמוד לומר "צדק תדברון"חוסן יהושע מאמר א פ"ה עמ' רא
פט ע"א40 מאי דכתיב האומנם אלם צדק תדברון, מה אומנותו של אדם בעוה"ז וכו' יכול אף בדברי תורה כן ת"ל יצדק תדברוןערבי נחל (תשסד) עמ' לח, תלד, תרנא
פט ע"א40 מאי דכתיב האמנם אלם וכו' מה אומנתו של אדם - ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' רנא
פט ע"א40 מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם - מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםאור מאיר ח"א עמ' עב
פט ע"א40 מתחת זרועות עולםדרשות מהר"ם בנעט עמ' כט
פט ע"א41 אדם בעוה"זנפש הרב עמ' כז
פט ע"א41 אומנות הוא להיות אלםבארות המים (תשסט) עמ' קז
פט ע"א41 אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאילםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ח
פט ע"א41 אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכ
פט ע"א41 אומנותו של אדם בעוה"ז לשים עצמו כאלםימלא פי תהלתך ח"ב עמ' פד, צ, שלה, תרמד, תרס
פט ע"א41 אומנתו של אדם בעוה"זכרם פתחיה גפן טו שריג פא
פט ע"א41 אומנתו של אדם בעולם, יעשה עצמו כאלםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יח
פט ע"א41 איזה אומנות יקח האדם כדי להנצל מלה"ר וכו'שבט מוסר עמ' קמו
פט ע"א41 מאי אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם יכול אף לד"ת.אמרי חמד ח"ב דף כו ע"ב
פט ע"א41 מאי אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםתורת אביגדור ח"ג עמ' קי
פט ע"א41 מה אומנותו וכו' ישים עצמו כאלם, יכול אך לדברי תורה כן, ת"ל צדק תדברוןלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' פ, קנו, רח
פט ע"א41 מה אומנותו ישים עצמו כאילםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שמא
פט ע"א41 מה אומנותו ש"אאיש מבין ח"א דף כג ע"ג
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעה"זהדרת אליהו דרוש ח סי' ב ד"ה ובאופן
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז וכו'מאורי שערים עמ' רסב
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו אילםשער החצר (תשעב) סי' קץ
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו אלםעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לד
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםדברי שמואל (תשיג) עמ' קל
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם, יכול אף לד"ת, ת"ל צדק תדברוןברית אברם עמ' רצא
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילם וכו'לב דוד (תשסט) עמ' פו
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילםאוצר המאמרים (תשס) עמ' קמד, קמז
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילםדברי שמואל (תשנח) עמ' קלו
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו' יכול אף לד"תזרע שמשון (תשסג) וירא אות לח
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' קה
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםדברי מנחם (היימליך) עמ' לד
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםמי מרום ח"ב עמ' צט
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםמי מרום ח"ו עמ' קעג
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםעלי שור ח"ב עמ' לה
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםפרי צדיק שלח אות ה
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםצדקת הצדיק סי' פח-פט
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רנא
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם, יכול אף לד"תאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתכט
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקפב-ג, במדבר עמ' תשלג
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"זשירת דוד (תשסז) עמ' לה
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז, ישים עצמו אלם כו' יכול יגיס דעתו, ת"ל משרים תשפטו בנ"אתורת מנחם חכ"ה עמ' 261
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעוה"ז, ישים עצמו כאילםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רט {"אומנות" גדולה היא לשתוק ואיך ומתי ואיך להגיב כששומע זילותא דרבנן}
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילםאור הצבי עמ' 130
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלם וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' לד
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה בן ת"ל צדק תדברוןכד הקמח (תשנו) עמ' קעד
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלםרוח נכון עמ' כח
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאילםאלומת יוסף דף יח ע"א
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאילם, יכול אף לדברי תורה? תלמוד לומר 'צדק תדברון'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 302
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם וכו' מישרים תשפטו בני אדםכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני י ע"ב, מצורע יג ע"ג, בלק מט ע"ב
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' כו
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה כן, תלמוד לומר צדק תדברוןמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' סד, פניני חסידות מצורע יט, נשא כ
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קי, רפז, שו
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קעו
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםמאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ה
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלג
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ע
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 128
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם וכו' יכול אף לד"תראשית דעת (אטון) עמ' שמט
פט ע"א41 מה אומנותו של אדם וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קפו, שכט
פט ע"א41 מה אומנתו בעוה"זולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' מה, תכז, תקסח, תקעה
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעה"'ז וכו'חומת אנך תהלים פרק נח
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעה"ז יעשה עצמו כאלםיסוד ושורש העבודה שער העליון פי"א, המים פ"ד, צוואה פי"ח
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שמ
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאילםתפארת משה עמ' לג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תלא
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רצט
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם יכול אף לד"ת וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' מב, מג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם יכול אף לד"ת כןויגד יעקב עמ' קיט
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מז
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קיח
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קעו
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קל
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםנועם אליעזר בראשית עמ' סא בהג"ה
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קצז
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קי
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםשרגא המאיר על התורה עמ' תקצג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישום עצמו כאלםמנחת יואל עמ' מז, קכא, קסו, שסב
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תטז
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילםמרפא לשון עמ' ב
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו' יכול אף לד"ת כן וכו' יכול יגיס דעתו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קצה, תקמה, תרלט, ח"ד עמ' ג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קט, קנה
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק י אות יז, פרק יא אות לד
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לד"ת ת"ל וכו'הר יראה - חסד חיים מאמר ח
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברון וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קטו
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברוןתפארת צבי בראשית עמ' תשי
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברוןתפארת צבי ויקרא עמ' קצג, רצט
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברוןבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' לג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"זאהבת חיים (דייטש) עמ' שנג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"זפניני יחזקאל עמ' תקיז
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"זרוח חיים (חיד"א) עמ' מג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תמו
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזה וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' כה
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלםטיול בפרדס ח"א עמ' קיז, רכ, ח"ב עמ' פה, רעו
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה כן וכו'קרן לדוד בראשית עמ' תה, ויקרא-במדבר עמ' כו, קד, דברים עמ' רעב
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאילםתורת איש ח"ב עמ' יג
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםשמלת אליעזר ח"א עמ' צז
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם, יכול אף לדברי תורה, ת"ל צדק תדברודעת תורה ויקרא עמ' קח, במדבר עמ' צג, קעד
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כו אות ב
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם בעולם הזהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ריח, קסא
פט ע"א41 מה אומנתו של אדם יעשה עצמו כאלםתורת אביגדור ח"ד עמ' רלא
פט ע"א41 מה אומנתו של אדםתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' מא
פט ע"א41 מה אמנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם וכו'אפיקי ים עמ' תקצב
פט ע"א41 מה אמנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםעת לעשות חלק א כלל ד שאלה לט, וכלל ח שאלה עג*
פט ע"א41 מה יעשה אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קו
פט ע"א41 מה יעשה אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קכד
פט ע"א41 מה יעשה אדם ויחיה יעשה עצמו כאלם וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קכח, תקטז
פט ע"א41 מה יעשה האדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קמב, קעה
פט ע"א42 יכול אף לד"ת כן ת"ל צדק תדברוןגבעת שאול (בראך) עמ' תצה
פט ע"א42 יכול אף לדברי תורה כן ת"ל צדק תדברוןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קג
פט ע"א42 יעשה עצמו אלםדבש לפי מע' ש אות ו
פט ע"א42 יעשה עצמו אלםככר לאדן (תשנ) עמ' קסח
פט ע"א42 יעשה עצמו כאילם יכול אף לד"תקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רצ
פט ע"א42 יעשה עצמו כאילם יכול אף לדברי תורהאמרי חמד ח"א דף ה ע"ב
פט ע"א42 יעשה עצמו כאילם יכול אפילו בדברי תורה ת"ל וכו'אהל אלימלך עמ' רצב
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' נה, ליקוטים - שער הקדושה סי' י
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רמב, תקיז
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קכא
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםרוח חיים (חיד"א) עמ' רלב
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש - ימים נוראים עמ' צט
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' כא, תנז
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריז, רעו
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רלא, תרב
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שמט, תלז, תסג, תעה
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ה
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' מד
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קצ, רכו
פט ע"א42 יעשה עצמו כאלםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שצא
פט ע"א42 ישים עצמו כאילם יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קג
פט ע"א42 ישים עצמו כאילםמאיר נתיבות ח"ב עמ' קפא
פט ע"א42 ישים עצמו כאלם ולא לדברי תורהפירוש המכבי דברים עמ' תכ
פט ע"א42 ישים עצמו כאלםאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רצו
פט ע"א42 ישים עצמו כאלםאור יחזקאל - מכתבים עמ' רעג
פט ע"א42 ישים עצמו כאלםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' סח ע"ב, קכה ע"א
פט ע"א42 ישים עצמו כאלםדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלט
פט ע"א42 ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה, ת"ל צדק תדברוןחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קו
פט ע"א42 ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה, ת"ל צדק תדברוןמשמיע שלום עמ' קו
פט ע"א42 לעולם יעשה אדם עצמו אילםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' תכב
פט ע"א42 לעולם יעשה אדם עצמו בעוה"ז כאלםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' ריג, שכ
פט ע"א42 לעולם יעשה אדם עצמו בעולם הזה כאלםפרדס המלך (תשסט) אות קטו
פט ע"א42 לעולם יעשה אדם עצמו כאלם וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' רכה, תשפו
פט ע"א42 לעולם יעשה אדם עצמו כאלםארץ החיים (ליברזון) סי' קעד
פט ע"א42 לעולם ישים אדם עצמו כאלםקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסד
פט ע"א42 צדק תדברוןמאיר נתיבות ח"א עמ' קצט, שסט
פט ע"א43 יכול אפילו הגיס דעתו - תלמוד לומר "מישרים"חוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפח
פט ע"א43 יכול יגיס את עצמורוח חיים (חיד"א) עמ' עט
פט ע"א43 מישרים שהם ענויםרוח חיים (חיד"א) עמ' רלד
פט ע"א44 בעפר עיר הנדחתעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמז
פט ע"א44 מכסין בעפר עיה"נמקראי קדש (תשנג) עמ' רטז, ריז
פט ע"א44 מכסין בעפר עיר הנדחת וכו' מצות לאו ליהנות ניתנופאר יעקב ח"א עמ' שלו-שלח
פט ע"א44 מכסין בעפר עיר הנידחת וכו' ואמאי איסורי הנאה הוא וכו' מצוות לל"נחמודי צבי מועדים עמ' רנז
פט ע"א44 מכסין בעפר עיר הנידחת ואמאי איסורי הנאה הוא, אמר רבא מצוות לאו ליהנות ניתנוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ריא, תטז
פט ע"א47 ורבא אמר מצות לאו להנות ניתנוכתב סופר אגדות כאן
פט ע"א47 מצות לאו ליהנות ניתנוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קכח, שמו
פט ע"א47 עפר עיה"נ לא נאסר משום דמחוסר תלישהמקראי קדש (תשנג) עמ' שיח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קיח
פט ע"א48 שופר של ע"ז אם תקע בו לא יצאעצי חיים על התורה עמ' תס
פט ע"א50 בתוקע בשל ע"ז יצאפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קו
פט ע"א רש"י ד"ה ורבא אמרגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' יג
פט ע"א תוס' ד"ה והתניא - הא דאמר בשופר של ע"ז לא יצא, היינו קדם הביטולעצי חיים על התורה עמ' תס
פט ע"א תוס' ד"ה והתניא - למה אמר הטעם בשופר של עיר הנדחת דלא יצא דכתותי מיכתת שיעוריה הול"ל משום דמללה"נעצי חיים - מועדים עמ' צג*
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג בא"י ובחו"למנוחת אשר ח"ב דף עא ע"ג
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג בארץ ובחוץ לארץשער המלך (תשנז) עמ' תקצא
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג בארץ וכחו"לודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עה
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג וכו' בבהמה ובחיה וכו' אינו נוהג בעוף, מפני שאין לו כףכוזרי מאמר ד סי' לא
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג וכו' במוקדשין ובגמ'ברית שלום (תעח) דף ד ע"ד
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג וכו' במוקדשין ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' כה
פט ע"ב03 גיד הנשה נוהג וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כט
פט ע"ב03 גיה"נ נוהג וכו' במוקדשין, פשיטא וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תלב
פט ע"ב03 דיני גיד הנשהחיי נפש ח"ב עמ' כד
פט ע"ב04 גיד הנשה נוהג בחולין ובמוקדשין ובגמ'ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' פז
פט ע"ב05 גיד הנשה נוהג במוקדשיןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יז
פט ע"ב05 גיד הנשה נוהג בקדשיםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' כ
פט ע"ב05 גיד הנשה נוהג בקדשיםכתנות אור עמ' קמח
פט ע"ב05 האוכל גיד הנשה של מוקדשין והאם יש בו בנותן טעםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה יח
פט ע"ב06 אינו נוהג בעוףמפניני הרב עמ' שנז
פט ע"ב06 גיד הנשה נוהג בירך של שמאל ג"כחכמת התורה מקץ עמ' תח
פט ע"ב06 עוף שאין לו כף הירך גידו מותרלקוטי שיחות חלק ל עמ' 148
פט ע"ב08 ואין הטבחין נאמנין על גיה"נ דברי ר"מ וחכ"א נאמניןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף רב
פט ע"ב11 במוקדשין פשיטא משום דאקדשיה פקע איסור גידאיתן האזרחי עמ' תס
פט ע"ב11 מוקדשין פשיטאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קו
פט ע"ב13 ואתי איסור מוקדשין וחייל אאיסור גידגבעת פנחס (ביליצר) עמ' מט
פט ע"ב13 יש בגידין בנותן טעם או לאחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' עב
פט ע"ב13 יש בגידין בנותן טעםלחמי תודה דף צה ע"א
פט ע"ב15 אין בגידין בנו"טדרך מצותיך (חב"ד) דף יד ע"א
פט ע"ב15 אין בגידין נו"ט דמוקדשין איסור גיד איכא ואיסור מוקדשין ליכאפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה כד
פט ע"ב רש"יהכתב והקבלה בראשית פי"ח פסוק י
פט ע"ב תוס' ד"ה איסור - דלמא ס"ל יש בגידין בנותן טעם וס"ל שאין איסור חל על איסור אפילו בכוללגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נ
פט ע"ב תוס' ד"ה אלאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' נב
פט ע"ב תוס' ד"ה אם יש בהחכמת התורה מקץ עמ' תטו
פט ע"ב תוס' ד"ה בוולדות קדשיםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' פח
פט ע"ב רשב"א ד"ה אלא עובר לא חשיב בהמהגנא דפלפלי עמ' קצו, תיב
צ ע"א12 לא שנו אלא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כט
צ ע"א21 רבנן סברי הכל לרבות גידין המותרים וכו'ברית שלום (תעח) דף ד ע"ב
צ ע"א21 רבנן סברי הכל לרבות גידין המותרים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' כג
צ ע"א רש"י ד"ה אלא הכאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שיב
צ ע"א רש"י ד"ה מידי דהוימשנת חיים ויקרא עמ' צט
צ ע"א תוד"ה אלמא - כיצד חל איסור גידיציב פתגם על התורה עמ' נג
צ ע"א תוס' ד"ה אלמא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ק
צ ע"א תוס' ד"ה אלמאחמודי צבי בראשית עמ' שלח
צ ע"א תוס' ד"ה אלמאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כ ע"ב, כא ע"א
צ ע"א תוס' ד"ה אלמאס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ג, א (עמ' 35)
צ ע"א תוס' ד"ה קדשים - גיד הנשה חל מחייםתיבת גמא (תשסז) עמ' סז
צ ע"א תוס' ד"ה קדשיםחמודי צבי בראשית עמ' שלח
צ ע"א תוס' ד"ה קדשיםכתנות אור עמ' קמח
צ ע"א תוס' ד"ה קדשיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ס, קלו
צ ע"ב02 ורבנן ממשקה ישראלפירושי ראשונים
צ ע"ב02 ממשקה ישראל, מן המותר לישראלשם יחזקאל עמ' שח
צ ע"ב03 מידי דהוה אחלב ודם וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפה
צ ע"ב03 מידי דהוי אחלב ודםמשנת חיים ויקרא עמ' קז
צ ע"ב05 גיד הנשה חולצו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כט
צ ע"ב05 גיד הנשה של עולה חולצו לתפוחאור אברהם ויקרא עמ' סג
צ ע"ב05 גיד הנשה של עולה חולצו לתפוחאור אברהם על ספר המצוות עמ' שנד
צ ע"ב05 גיד הנשה של עולה חולצו לתפוחברית שלום (תעח) דף כה ע"ד
צ ע"ב05 גיד הנשה של עולה חולצו לתפוחשם יחזקאל עמ' שח
צ ע"ב06 א"ר חסדא מרי דיכי וכו' ור"ה ממשקה ישראלברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כ
צ ע"ב06 אמר רב חסדא מרי דיכיהר המוריה עמ' רנא
צ ע"ב08 ור"ה ממשקה ישראל כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נד
צ ע"ב15 תפוח היה באמצע המזבח פעמים היה עליו כשלש מאות כור וכו'מגילת סמנים עמ' קכז
צ ע"ב15 תפוח היה באמצע המזבח פעמים היה עליו כשלש מאות כורפרי צדיק צו אות ב, שמיני אות ט
צ ע"ב16 שלש מאות כור דשן היה על המזבחתורת העולה ח"ג פרק ה
צ ע"ב16 שלש מאות כור דשן היה על המזבח, דרך גוזמאתורת העולה (תשעה) עמ' שג
צ ע"ב16 שלש מאות כור+מי השלוח (תשסז) ח"א דף יח
צ ע"ב17 גוזמאתורת אליהו עמ' קע
צ ע"ב19 דברה תורה בלשון הבאי דברו נביאים בלשון הבאישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצד
צ ע"ב19 דברה תורה בלשון הבאיאמרי יוסף דברים דף לח ע"ב
צ ע"ב19 דברה תורה לשון הבאי, דברו נביאים לשון הבאי, דברו חכמים לשון הבאיאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קפז
צ ע"ב19 דברה תורה לשון הבאי, ערים גדולות ובצורות בשמיםכתנות אור עמ' שעז
צ ע"ב19 דברה תורה לשון הואי (ומסורת הש"ס ודק"ס)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 17, חכ"ג עמ' 39
צ ע"ב19 דברה תורה לשון הואידרשות מהר"ם שיק עמ' תקנט
צ ע"ב19 דברו נביאים בלשון הואיפירושי ראשונים
צ ע"ב19 דיברה תורה לשון הבאימשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רי {כ' רמ"ע מפאנו "הבאי" ר"ת ה'נה ב'רכו א'ת י' שאין ח"ו דבר בטל בתורה ובדחז"ל}
צ ע"ב19 דיברו הכתובים לשון הבאיגור אריה במדבר פי"ג הערה 130
צ ע"ב20 דברו חכמים בגוזמאפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
צ ע"ב20 דברו חכמים בגוזמאפחד יצחק שבועות מאמר לח
צ ע"ב20 דברו חכמים גוזמאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שלט-שמ
צ ע"ב20 דיברו חכמים בגוזמאגור אריה שמות פכ"ט הערה 13
צ ע"ב22 ערים גדולות ובצורות בשמיםפירות מפוזרין עמ' יג
צ ע"ב25 בג' מקומות דברו חכמים לשון הואי גפן תפוח ופרוכתשיחת מלאכי השרת עמ' 45
צ ע"ב27 גפן של זהב עשה פירותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמג
צ ע"ב32 עוביה טפח וכו' וג' מאות כהנים מטבילין אותההמאור הגדול (גר"א) עמ' רה, רו
צ ע"ב33 פרוכת היתה ארוגה מע"ב נימין וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצב, ח"ג עמ' שמ
צ ע"ב35 נוהג בירך של ימין ושל שמאלחכמת התורה וישלח עמ' שג
צ ע"ב35 שלש מאות כהנים מטבילין אותהחשבון הנפש (תשעה) עמ' קס {דרך חז"ל דנקטו לפעמים איזה מספר לגוזמא על הריבוי וכן יש לשאול האם יש בדווקא מ"ט שערי בינה, אבל בכל מקרה מראים איזו דרגת בינה גבוהה היתה למשה}
צ ע"ב36 אינו נוהג אלא בימיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עו
צ ע"ב36 מחלוקת ר"י ורבנן בגיד הנשה אם איסורו בשל ימין או של שמאל, ובטעמיהן דעכו"ם נדמה לו או כת"חבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' צה
צ ע"ב36 מתני' דלא כר' יהודהאמרי יוסף בראשית דף קע ע"ג
צ ע"ב37 גיד הנשה נוהג בימיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרפג
צ ע"ב37 והדעת מכרעת וכו' דעת תורהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו, קכח, דברים עמ' פב, מלכים עמ' מט
צ ע"ב38 דעת תורה או דעת נוטהדעת שבת עמ' נה
צ ע"ב38 דעת תורהדברי חנינא - ת"ת עמ' צו
צ ע"ב רש"י ד"ה לשון הואיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעד
צ ע"ב רש"י והוא נקרא תפוחגור אריה ויקרא פ"ו הערה 96
צ ע"ב תוס' ד"ה מותרמקראי קדש (תשנג) עמ' תה
צ ע"ב מהרש"א בשם הערוך לפרש ערים וכו' בשמיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' סב

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב לא חש"ו כו' ותוס' ד"ה שמאצפיחית בדבש סי' מא דף צט ע"ג
ב ע"א אל תהי רגיל בנדריםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלא
ב ע"א הכל שוחטין ושחיטתן כשרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שפט
ב ע"א טוב אשר לא תדור, ובריטב"ארנת יצחק ישעיה עמ' נד
ב ע"א טוב מזה וטוב מזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בחוקותי עמ' כה
ב ע"א טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרחכמת התורה בחוקותי עמ' שיב
ב ע"א שאינו נודר כל עיקררנת יצחק ה' מגילות עמ' רסא
ב ע"א תוס' ד"ה אבלדברי שאול בראשית עמ' שטו
ב ע"ב ד"ה דליתיה קמן דנשייליהטהרת יו"ט חי"ח עמ' עג, מז, רמה
ב ע"ב ד"ה שמא יגע בבשרטהרת יו"ט חי"ח עמ' יא
ב ע"ב חולדהבעקבי יעקב עמ' קכט
ב ע"ב תוס' ד"ה אבלרנת יצחק תהלים עמ' שנג
ב ע"ב תוס' ד"ה אבלתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קכח
ב ע"ב תוס' ד"ה אבל וכו'ברכת אבות עמ' רסח
ב ע"ב תוס' ד"ה טמא, איסור לטמא גופו באוכלין טמאיםרנת יצחק יהושע עמ' שס, שמואל עמ' קצו, תצז, דברי הימים עמ' מ
ב ע"ב תוס' ד"ה שמא יגע, אפי' טהור גמור כבן זומא אינו נכנס לביהמ"ק בלא טבילהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"ו עמ' קלג
ב ע"ב תוס', איסור אכילת חולין טמאיןגבורת יצחק סוכות עמ' קכב
ב תוס' ד"ה וסופג ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' בחקתי
ב. טעם מצות שחיטה וכיסוי הדםהנפש החכמה סי' סג
ב. אלא מעתה הכל מעריכין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סג
ב. הכל שוחטיןפרפרת משה ח"ב עמ' קנט
ב. הכל שוחטין ובכל שוחטין ובכל שוחטין וכו'ברכת שמואל ח"ב דף ז ע"ב
ב. הכל שוחטין ושחיטתן כשרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ל
ב. הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן וכולן אם שחטו ואחרים רואיו אותן שחיטתן כשרהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלז
ב. הכל שוחטיןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כג ע"ג
ב. טוב מזה ומזה וכו' דברי ר"מ, רי"א וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלט
ב. טוב מזה ומזה שאינו גודר כל עיקרדברי יואל פ' ויחי דף תפז ע"ב
ב. טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקרדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כ
ב. טוב שלא תדור משתדור ולא תשלםויואל משה מאמר ב סי' עז עמ' רעו
ב. תוס' - שחיטת נשיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלא
ב. תוס' ד"ה הכלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סד*
ב. תוס' ד"ה וסופגיבין שמועה (לעוו) עמ' שפה
ב. תוס' הכל שוחטיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמד
ב: אדם ובהמה תושיע ד' אלו בנ"א שמערימים בדעת ומשימים עצמם כבהמהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקיד
ב: טמא ששחט במוקדשין שחיטתו פסולהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קא, קה
ב: רש"י ד"ה ובמוקדשיןלהורות נתן ויקרא עמ' סז
ב: תוס' ד"ה אבלויואל משה מאמר ב סי' עה עמ' רעד
ב: תוס' ד"ה אבליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' מא
ב: תוס' ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקכו, תרמ
ב: תוס' ד"ה אבל אמר הרי עלי, בשעת צרה שרי לנדורדברי יואל פ' מטות דף קעו ע"ב
ב: תוס' ד"ה אבל, בעת צרה מותר לנדורדברי יואל פ' ויצא דף לז ע"א, קס ע"א, פ' ויחי דף תצד ע"א
ב: תוס' ד"ה אבל, בעת צרה מותר לנדור כמו שמצינו ביעקבתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפז
ב: תוס' ד"ה אבל, יעקב נדר מצוה בעת צרתו, מהו לאמר לדורות דשרי לנדור בעת צרתןמרפא לנפש בראשית עמ' רנח, רס
ג הכל שוחטין משמע לכתחלה וכו' מאי הוי דלמא בסכין פגומה קא שחיט קשיאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלז
ג הרשב"א והר"ן והריטב"אשמחה לאיש (אלישר) דף ב ע"ג
ג ותוס' ד"ה כגון דמשמע דסתראי נינהושמחה לאיש (אלישר) דף ד ע"א
ג ע"ב בודקין אותו אם יודע לומר הלכות שחיטה מותר לאכול משחיטתוס' חסידים סי' תרמב
ג ע"ב חזקה בדבר העשוי להתבררשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ט
ג ע"ב רש"י ד"ה מותרמשק ביתי דף קלט ע"ב
ג ע"ב רש"י ר"ה חוץ וכו'ברכת אבות עמ' שכז
ג ע"ב תוס' ד"ה בודקמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
ג ע"ב תוס' ד"ה קסבר וכו'ברכת אבות עמ' שכא
ג ע"ב תוס' ד"ה קסבר, מעולם לא נתגיירו לגמרירנת יצחק מלכים עמ' שסז
ג תוס'כרם יהושע (ולרשטיין) דף כב ע"ב
ג. אין השומר צריך להיות יושב ומשמה אלא אע"פ שיוצא ונכנס מותר כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמח
ג. הרב הרי הוא כחללמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
ג. חרב הרי הוא בחלל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרמה
ג. מומר אוכל נבלות לתיאבון ישראל בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו אפילו בינו לבין עצמו דלא שביק היתרא ואכיל איסוראבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלו
ג. רש"י - מומר אוכל נבלות לתיאבון ישראל בודק סכין ונותן לו ומותר לאכול משחיטתו אפילו בינו לבין עצמו דלא שביק היתרא ואכיל איסורא אלא כיון שלא משכה סכין כשר לא טרח להדורי בתרי' ועל כן מהני בדיקת סכין כיון שנתונה בידו סכין יפה בודאי ישחוט בובן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלו
ג. תוס' ד"ה אין השומר 'צריך' הוא לכתחילה כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמח
ג. תוס' ד"ה כגוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מט
ג: חותך כזית וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצז-קצט
ג: רוב מצוין אצל שחיטה מומחין הןכתר תורה (תשסז) עמ' שכג
ג: תוס' ד"ה קסברלהורות נתן בראשית עמ' ריד
ג: תוס' ד"ה קסבר, פסול עכו"ם לזביחה משום שאינו בר זביחהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסה(כו)
ד נערה קטנה קטנה דמן נעורן וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף ס/פ ע"ד
ד ע"ב אחאב היה מומר לע"זיחי המלך עמ' טז
ד ע"ב אמר רב ענן אמר שמואל ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו וכו' לימא מסייע ליה והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ואמר רב יהודה אמר רב מבי טבחי דאחאב על פי הדבור שאנידברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' ט, י
ד ע"ב הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קטו פסוק יב הערה ד
ד ע"ב הא מושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפט
ד ע"ב ודלמא גברי דאחאב הוו מעלו לא ס"ד דכתיב מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים ודלמא גברי דיהושפט נמי לא הוו מעלו וכו' לא סלקא דעתך מדמושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' יז
ד ע"ב ודלמא גברי דאחאב הוו מעלוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רז
ד ע"ב ועשתרות צאנך, שמעשרות את בעליהןתודת אהרן - אומר לציון עמ' צז
ד ע"ב ישראל מומר לעכו"ם מותר לאכול משחיטתו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רלא
ד ע"ב מומר לדבר אחדאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קל
ד ע"ב מושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםחכמת התורה אמור עמ' קמד
ד ע"ב מושל מקשיב על דבר שקר וגו'רנת יצחק ישעיה עמ' עט
ד ע"ב מצינו ביהושפט שנהנה מסעודת אחאברנת יצחק מלכים עמ' רה, ריג, רחצ, דברי הימים עמ' קצט
ד ע"ב רש"י ד"ה גברי דאחאב, הממונין על בית אחאב לא יראו מאיזבלרנת יצחק מלכים עמ' קעח
ד ע"ב רש"י ר"ה אלא וכו'ברכת אבות עמ' שכט
ד. בהמתן של צדיקים הקב"ה אינו מביא תקלה על ידןדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שפד
ד. הבריאה משרתת את האדם השלםדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' רכט
ד. כל מצוה שהחזיקו בה גרים וכותים מדקדקין בה כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מו
ד. מומר לע"זמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ו
ד. רש"י ד"ה מפני שהן מחליפיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפב
ד: אין אדם נוקף אצבעו למטה וכו'דולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תצה, ח"ב עמ' קמב
ד: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מבריזין לו מלמעלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' מג
ד: הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תכז
ד: וקא סבר מומר לר"א לא הוי מומר לכה"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רטז
ד: יהושפט מלך יהודה נהנה מסעודת אחאבויואל משה מאמר ב סי' נא עמ' רנב, סי' קנה עמ' שסח
ד: יהושפט שנכנה מסעודת אחאב וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' סז
ד: מומר לדבר אחדאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' שה
ד: מומר לדבר אחדדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1435
ד: מומר לדבר אחדשיחות לספר ויקרא עמ' שא
ד: מומר לע"ז מותר לאכול משחיטתוויואל משה מאמר א סי' קכא עמ' קלא
ד: מומר לעבודה זרה ילפינן מפסוקים, רהוי כמומר לכל התורה כולהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' סג
ד: מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים וכו'ויואל משה מאמר א סי' קנד עמ' קנה, מאמר ב סי' קכז עמ' שלז, סי' קלד עמ' שמט
ד: מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים, מכלל דמושל מקשיב על דבר צדק כל משרתיו צדיקים וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תא
ד: רש"י ד"ה אלא מומר, פסול שחיטתו מחמת חששתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסד
ה אם מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סג ע"ב
ה ודילמא שם אנשים עורביםדבש לפי (תקסא) דף נו ע"א
ה והעורבים מביאים לו לחם וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' רלג
ה והעורבים מביאים לו לחם וכו'כסא דוד (תקנד) דף נה ע"ב
ה יש שיש לו ואינו רוצה וכו'מרפא לנפש ח"ד סי' צד אות ח
ה כל הכופר בע"ז כמודה בכל התו' כולהכבוד לאיש דף סח ע"ג
ה מבני אדם שדומים וכו'דבש לפי (תקסא) דף ח ע"ב
ה ע"א אדם כי יקריב מכם - בכם חלקתי ולא באומותס' חסידים סי' תתשמ
ה ע"א אדם כי יקריב מכם - להוציא את המומרברכת מועדיך לחיים חלק א דף צ"ו ע"א (דף שמ"ג ע"ב ד"ה והנה), חלק ב דף נב ע"ב (דף קצ"א ע"ב ד"ה ואפשר)
ה ע"א אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תצ
ה ע"א בכם חלקתי ולא באומותברכת אבות עמ' שכב
ה ע"א בני אדם הדומין לבהמהעולם ברור פרק מה
ה ע"א בני אדם שדומים לבהמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' כט, שא
ה ע"א בני אדם שדומין לבהמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכט
ה ע"א והעורבים מביאים לו לחם ובשר וכו' מבי טבחי דאחאבצלח רכב עמ' תנא
ה ע"א ולחלל שבתות בפרהסיא ורש"י ד"ה אלמארנת יצחק ישעיה עמ' ת
ה ע"א חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים וכו' והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית (רש"י)שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלח
ה ע"א כגון שמתו אחיו מחמת מילהתורת משה (אלמושנינו) עמ' רלח
ה ע"א כגורן דתנן סנהדרין היתה כחצי גורן וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רכד, דברי הימים עמ' רא
ה ע"א מבי טבחא דאחאבפרי חיים (קנולר) פרשת מסעי
ה ע"א מבי טבחי דאחאברנת יצחק מלכים עמ' קע
ה ע"א מומר לחלל שבתחיים ושלום חלק ב (סימן מ"ז) דף צ"ט ע"א (ד"ה תשובה), ודף קל"ו ע"ב (ד"ה תשובה, סימן צ"ו)
ה ע"א מומר לע"א וכו'עולם הפוך פרק פז
ה ע"א מכם ולא כולכם להוציא את המומר וכו'אחי וראש דרושים דף ד ע"ג-ע"ד
ה ע"א מכם ולא כולכם להוציא את המשומד כו'סוכת דוד (שירירו) דף קנה ע"ד
ה ע"א מכם להוציא את המומרדברי שאול ויקרא עמ' ג, ה
ה ע"א מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה, מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מו ע"א
ה ע"א מן הבהמה, בני אדם הדומין לבהמהכתונת פסים (תשעא) עמ' ד
ה ע"א מקבלין קרבנות מפושעי ישראל וכו' חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז, מהד' ד סי' קיא, מהד' ה סי' סו, מהד' ו סי' פד, קז, מהד' ט סי' ו
ה ע"א מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובהדורש טוב (פודור) עמ' 139
ה ע"א סנהדרין כחצי גורן עגולהיחי המלך עמ' טז
ה ע"א צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםס' חסידים סי' מד
ה ע"א רש"י ד"ה "אלא לאו"בעקבי יעקב עמ' כ
ה ע"א רש"י ד"ה אלא, האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נז, מהד' ד סי' קיא, מהד' ה סי' סו, מהד' ו סי' פד, קז, מהד' ט סי' ו
ה ע"א רש"י המחלל שבת כעובד עבודה זרהדורש טוב (פודור) עמ' 117
ה ע"א תוס' ד"ה על פי הדבור שאני, וא"ת ולמאי דס"ד דלא הוי ע"פ הדבור תקשי דהא אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור וכו' ויש לומר דזה היה יודע שהיה סומך ע"פ הדבור דלאו משל עובד כוכבים קא מייתי אבל לא ס"ד שבא הדבור להתיר האיסור שחיטת טבחים דאחאבדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' י
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' - אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קכד
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' הם בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמהמאור עינים (תשעה) עמ' ריח
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' ואמר רב יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח, צט
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע וכו' אלו בצי אדם שהן ערומין בדעתס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תעו; תרעב עמ' תח
ה ע"ב אלה בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 58
ה ע"ב אלו בנ"א שערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהרנת יצחק תפלה לשבת עמ' רד
ה ע"ב אלו בני אדם שהם ערומים בדעתדברי שאול שמות עמ' שסח, ויקרא עמ' שטו
ה ע"ב בנ"א שערומיס בדעת כאדם ומשימין עצמם כבהמהתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' ר
ה ע"ב בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמהבית יעקב (תשסא) עמ' צד
ה ע"ב בני אדם שהן ערומין בדעתעיונים במשלי עמ' רנג, שסג, תא
ה ע"ב בני אדם שערומין בדעת ומשימין עצמם כבהמהרנת יצחק תהלים עמ' קלג, משלי עמ' נו
ה ע"ב וצריכא דאי אשמועינן חטאתלב חיים חלק א (סימן ל"ג) דף מ"א ע"ג (ד"ה אלא)
ה ע"ב כל היכא דכתיב בהמה לחודיה גריעותא הואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מו ע"א
ה ע"ב ערומים בדעתביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק ז, פרק ד פסוק כה
ה ע"ב תוס' ד"ה מע"ה פרט למומר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף סג ע"ד, סד ע"א
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקיםרנת יצחק משלי עמ' נז
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים כו'שעת הכושר דף ז ע"ב
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים עצמן לא כ"ש, תימה דהא אשכחן וכו' ור' ישמעאל שקרא והטה וכו' ואור"י דדוקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידן שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור וכו' ובר"ה דאמר כמה בסים תבשילא דבבלאי בצומא רבא דמערבא ובערבי פסחים ר' ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי ואשתלי וטעם קודם הבדלה אע"ג דמיתתו באסכרה התם אכילת היתר הוא אלא שאוכל בשעה האסורה ובבראשית רבה גרס ר' ירמיה דשדר לר' זירא כלכלה דפירי בין דין לדין אתאכיל פירי בטבלייהו ומיהו ההוא עובדא איתא במסכתא שקלים וקאמר עלה ר' זירא אם הראשונים כמלאכים אנו כבר אינש ואם הראשונים כבני אינש אנו כחמורים ולא כחמורו דר' פנחס בן יאירדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קה, קלד, מהד' ה סי' עו, מהד' ו סי' פו
ה ע"ב תוס', דווקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ע, רסה
ה ר"פ בן יאיר הוי אזיל לפדיון שבוייםכרם יהושע (ולרשטיין) דף ט ע"ג
ה שחין מכוה הטמאיםסמוכים לעד (האיתמרי) דף נח ע"ד
ה. אדם כי יקריב מכם וגו' מכם ולא כולכם להוציא את המומר, מכם בכם חלקתי ולא באומות מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לח
ה. האי תנא חמירא ליה שבת כעבודה זרהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צז
ה. המחלל את השבת כעובד ע"זבן מלך - שבת עמ' יז
ה. והעורבים מביאים לו כו' מבי טבחי דאחאב, ותוס' ד"ה עלגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ט, סי' ע ס"ק ח
ה. והעורבים מביאים לו לחם ובשר וכו' מבי טבחי דאחאב וכו'דברי יואל פ' אמור דף רכט ע"ב, ערב ע"ב
ה. והעורבים מביאין לו וכו' מאי עורבים וכו' ובתוס' ד"ה עורבייםעקבי אבירים (תשעא) עמ' יח
ה. להביא בני אדם שדומין לבהמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' טו
ה. מבי טבחי דאחאבדברי יואל פ' נח דף קמ ע"א
ה. מבי טבחי דאחאב מביאין לו וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יו/יז דף ס ע"ג; כלי יקר דף תנח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לו ע"א, ופרשת לג דף ו/ז ע"ג
ה. מומר לחלל שבת בפרהסיא הוי מומר לבל התורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלג
ה. מכם ולא כולכםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ח
ה. מכם ולא כולכם להוציא את המומרדברי יואל פ' בא דף רצה ע"ב
ה. מכם ולא כולכם להוציא את המומרלקחת מוסר ח"א עמ' תסג
ה. מכם ולא כולכם להוציא את המומר וברש"י ד"ה מכםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' כג
ה. מכם, בכם חלקתי ולא באומותדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף יט ע"א
ה. מן הבהמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשסז
ה. מן הבהמה אלו בני אדם שדומין לבהמה מכאן אמרו מקבלים קרבנות מפושעי ישראללהורות נתן ויקרא עמ' כד, כה
ה. מן הבהמה בני אדם הדומים לבהמהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תכה
ה. מן הבהמה להביא בנ"א הדומין לבהמהדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תריז ע"א
ה. מן הבהמה להביא בני אדם הדומין לבהמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קלג, א'רעח
ה. מקבלין קרבנות מפושעי ישראלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' כד
ה. על פי הדבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסב, קלב
ה. עפ"י הדיבור שאנידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף פה ע"ב
ה. פושעי ישראל אין מקבלין מהן קרבןפרי נפש חיה ח"ב עמ' מג
ה. רש"י - המחלל שבת כופר בהקב"ה ומעיד עדות שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשיתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צז
ה. רש"י - השומר שבת כאילו קיים כל התורה כולהמרפא לנפש בראשית עמ' כח
ה. רש"י - מחלל שבת כאלו עובד עכו"םדברי מנחם (היימליך) עמ' לז
ה. רש"י ד"ה אלאערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קיז
ה. רש"י ד"ה אלא לאופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצא
ה. רש"י ד"ה אלא לאומי מרום חלק יז עמ' ו
ה. רש"י ד"ה מכם - מדכתיב האי מיעוטא בישראל ולא באומות כו' שמע מינה בכם חלקתי שכשרין מביאין ולא המומרץ ולא באומות שכולן מתנדבין מקבלין מהםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לח
ה. רש"י ד"ה עםלקחת מוסר ח"א עמ' שעד
ה. שחיטת מומר אסורה וכנבילה דמיאמרפא לנפש בראשית עמ' רלג
ה. תוס' ד"ה אינו שבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רפג
ה. תוס' ד"ה ברי שיחזרו - הא ראמרו שמקבלין קרבנות מפושעי ישראל, דלאו טעמא דקרא קא דריש, אלא נותן טעם לדבר כו' דמומר לדבר אחד בקל יחזור בתשובה ולכך מקבלין מהם כדי שיחזרודברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לח
ה. תוס' ד"ה מכםלהורות נתן בראשית עמ' שמב
ה. תוס' ד"ה מכםלקחת מוסר ח"א עמ' שעג
ה. תוס' ד"ה ע"פ הדבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריא
ה. תוס' ד"ה עפ"י הדיבורויואל משה מאמר א סי' קכא עמ' קלא
ה. תוס' ד"ה עפ"י הדיבור שאנידברי יואל פ' אמור דף רל ע"א
ה. תוס' על פי הדיבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכג
ה: א"ר אסי אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי וכו'עקבי אבירים (תשעא) עמ' קיא
ה: אדם ובהמה אלו בני אדם שהם ערומים כבהמה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיז, ח"ב עמ' נז
ה: אדם ובהמה בני אדם שדומין לבהמהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תכ
ה: אדם ובהמה תושיע ה'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תסב
ה: אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רצ
ה: אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שטו
ה: אין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקים, ורש"ילהורות נתן ויקרא עמ' ל-לג
ה: אין הקב"ה מביא תקלה על ידן של צדיקיםדברי אמונה שמות עמ' קעט
ה: אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תנח דף קו ע"א
ה: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 71
ה: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהשיח דוד (תשסח) עמ' קלג
ה: אלו בני ארם הערומין בדעתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שנז
ה: בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תיולה ע"ישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קצג
ה: בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכז
ה: בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, ותוס' ד"ה צדיקיםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טו
ה: בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמהלוח ארז פרשת אמור דף ל
ה: הלוקח זרע מעם הארץ וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקצג
ה: השתא בהמתן וכו', צדיקים עצמם לא כ"שדברי יואל פ' שלח דף תכח ע"ב
ה: השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן וכו'דברי יואל פ' אמור דף רל ע"ב
ה: והעורבים מביאים לו לחם, מבי טבחא דאחאבדברי יואל פ' מסעי דף ריא ע"ב
ה: חושב עצמו לבהמהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפג
ה: מכם ולא כולכם להוציא המומר מכם בכם חלקתי ולא באומותפרי נפש חיה ח"ב עמ' מב
ה: מן הבהמה להביא בני אדם הדומין לבהמהמנחה בלולה (שנד) פרשת ויקרא דף קב ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא דף מד ע"א; באר שבע (שעד) חולין דף עט ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף יט ע"ב
ה: ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' של
ה: צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסג-רסו(כג) {אין אכל יצחק משחיטת עשו}
ה: צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסה-רסו(כז) {בשוגג ובמדת חסידות}
ה: צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שמב
ה: צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שנג(ב) {אם דוקא במידי דאבללה}
ה: תוס' ד"ה אינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' יד
ה: תוס' ד"ה צדיקיםויואל משה מאמר א סי' קנא עמ' קנב
ה: תוס' ד"ה צדיקיםלהורות נתן במדבר עמ' סה
ה: תוס' ד"ה צדיקיםלהורות נתן ויקרא עמ' כט, לג
ה: תוס' ד"ה צדיקיםעקבי אבירים (תשעא) עמ' קיא
ה: תוס' ד"ה צדיקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפ, ח"ג עמ' רפג
ה: תוס' ד"ה צדיקים עצמן, במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידןדברי יואל פ' אמור דף רל ע"ב
ה: תוס' ד"ה צדיקים, דדוקא במידי דאכילהדברי יואל פ' שלח דף תכח ע"ב
ה: תוס' ד"ה צדיקים, רק באכילה אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים משום דמאי הואמרפא לנפש בראשית עמ' קסז, רטז, רלג
ה: תוס' ד"ה צדיקין וכו' התם אכילת היתר הוא אלא שאוכל בשעה האסורהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמ
ה: תוס' צדיקים - צדיק לא נכשל באוכלשיחות לספר ויקרא עמ' קלב-קלג
ה׳, יד נאמןמראית העין (תשכ) דף קג ע"ב
ו אין הקב"ה מביא תקלה על ידי כו'תולעת שני דף יט ע"ד
ו ע"א אל תתאו למטעמותיו, פסוק זה נאמר נגד יצה"רדרשות באר יצחק עמ' כד
ו ע"א אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם - בין, ואם לאו - תבין את אשר לפניך וכו' פרוש הימנוס' חסידים סי' תתקמ
ו ע"א אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם ביןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנד
ו ע"א בתלמיד היושב לפני רבועיונים במשלי עמ' תקו
ו ע"א ר' שמעון בן אלעזר שדריה ר' מאיר לאתויי חמרא מבי כותאיס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנד
ו ע"א רש"י - אל תתאו למטעמותיו, פסוק זה נאמר נגד יצה"רדרשות באר יצחק עמ' כד
ו ע"ב אין אדם נוקף אצבעו וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קיד
ו ע"ב אין עוד מלבדוברכת אבות עמ' מג, נב
ו ע"ב העיד רבי יהושע בן זרוז בן חמיו של רבי מאיר לפני רבי על ר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן והתיר רבי את בית שאן כולה על ידודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עח
ו ע"ב השליכוהו בקבר אלישעברכת אבות עמ' קצג
ו ע"ב התיר רבי בית שאןסמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ה ע"ג (ד"ה והנה)
ו ע"ב כתת נחש הנחושתמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ד
ו ע"ב למה נקרא שמם כשפיםעיונים במשלי עמ' תקצא
ו. אם בעל נפש אתה פרוש הימנומוריה גל' קסז עמ' עא-עד
ו. אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם וכו'באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ב
ו. אשכחיה ההוא סבא א"ל ושמת סכין בלועך וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שיט/שכו דף קמב ע"ב; שו"ת ר"א מזרחי (שכא) סי' נ דף עז ע"ב; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף ז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קפג ודף קצו/קצז
ו. בר בי רב ליכול חמימאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רל
ו. גזרו על הכותיםפרפרת משה ח"א עמ' קפז
ו. דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזיםתורת העולה (פראג של) חלק ב דף כז/פז [?]
ו. דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזיםדברי יואל פ' וישלח דף קס ע"ב, קסב ע"ב
ו. חברו עליו אחיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קיא
ו. כי תשב ללחוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלד
ו. פשטא דקרא במאי כתיבויואל משה מאמר ג סי' טו עמ' תיט
ו. ת"ח צריך ללמוד ג' דברים כתב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקעז
ו. תוס' ד"ה אשכחיהנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פ, פו
ו: אפשר בא אסא ולא ביערו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יח דף תקלח ע"ג; יפה מראה (שנ) דמאי פ"ב דף עא ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת חקת דף כד ע"ד; דרשות מהר"ל (שנג) בהקדמה דף ה ע"א
ו: מקום הניחו להתגדרפני מלך ויקרא עמ' רלד
ו: תוס' ד"ה בראש, במדרש יש שהוא ע"ז שהטמין יעקב תחת האלהדברי יואל פ' וישלח דף קס ע"ב, קסב ע"ב
ז א"ר יוסף כמה נפיש גברא ממשה ושתין ריבוון וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רעה
ז אין הקב"ה מביא תקלה על צדיקיםמרפא לנפש ח"ד סי' פב אות ב
ז בעובדא דאמרתי' דר"פ בן יאיר ותוס'המדרש והמעשה בראשית פ' חיי
ז גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשרגי טובא דרוש ב
ז גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשרגי טובא דרוש ו בנהור שרגא
ז גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויגש
ז גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמערכות ישראל (גורדון) דרוש עלית אליהו עמ' 132-136
ז התווכחות ר' פנחס ב"י עם הנהר גנאיפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יג
ז ובתוכה בה צדיקיויחי יעקב דף לח ע"ד
ז ודלמא לקיומי ביה ברכתא דאליהו כו' ויהי נא פי שנים ברוחך כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש א
ז חמורו של ר' פנחם בן יאירשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלה, קלז
ז חמורו של רבי פינחס בן יאירשיחות לספר ויקרא עמ' קלב
ז יש שיש לו ואינו רוצה וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ב ע"ב
ז לא נהנה מאחריםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' כח
ז למה נקרא שמים כשפים שמכחשיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף לא ע"א
ז ע"א אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ה אות ב
ז ע"א אמר רבי פנחם בן יאיר לנהר גינאי חלוק לי מימךבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לב
ז ע"א אתה הולך וכו'עולם הפוך פרק לח
ז ע"א אתה הולך לעשות רצון קונך וכו' אתה ספק עושה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תמח
ז ע"א אתח ספק עושה ספק אי אתה עושה וכו'רנת יצחק מלכים עמ' רמו
ז ע"א בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן וכו'נאוה תהלה עמ' קלט
ז ע"א גינאי חלוק וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכה ע"א
ז ע"א גינאי חלוק לי מימךאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קנה
ז ע"א גינאי חלוק לי מימךרנת יצחק יהושע עמ' לח
ז ע"א גינאי חלוק לי מימך וכו' חלוק יליה נמי להאיתהלה לדוד (והרמן) פרק עז פסוק כ הערה טו
ז ע"א גינאי חלוק מימךאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' מט
ז ע"א גינאי נהרא חלוק לי מימיךס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רנג, ח"ו עמ' מז
ז ע"א דאלו במשה משה וששים רבואדברי שאול שמות עמ' קיז
ז ע"א דאמר לגנאי חלוק לי מימיךדברי שאול שמות עמ' כו, קיט
ז ע"א דרפב"י הוה קאזיל כו' פגע ביה בגינאי נהרא וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רעח
ז ע"א הרבה כרכים כבשו עולי מצריםפורים בציון עמ' שעד
ז ע"א השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקים לא כל שכןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תלב
ז ע"א חלוק לי מימיןס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רסג
ז ע"א חלוק לי מימךמהר"ם שיק בראשית עמ' ד
ז ע"א חמורו של ר' פנחס בן יאירישועות משיחו (תשעח) עמ' 149
ז ע"א חמורו של ר' פנחס בן יאירמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 179
ז ע"א כמה גדול רבי פנחס בן יאיראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קפ
ז ע"א כמה נפיש גברא כמשה ושתין רבווןרנת יצחק יהושע עמ' מא
ז ע"א מאי בהמתן של צדיקים דרבי פנחס בן יאיר וכו' אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל חבטינהו לא אכל נקרינהו לא אכל אמר להו דלמא לא מעשרן עשרינהו ואכל אמר ענייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילין אותה טבליםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עב, מהד' ה סי' עט
ז ע"א מעשה בחמורו של רבי פנחס בן יאירמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תלג
ז ע"א מעשה דרבי פנחס בן יאיראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' ריא
ז ע"א מקום הניחו לי אבותי להתגדר בורנת יצחק מלכים עמ' שעג
ז ע"א משרבו זחוחי הלבראה חיים חלק ב דף נד ע"ג (דף קצ"א ע"א ד"ה גדול)
ז ע"א נפיש גברא ממשה ושתין ריבוון וכו' אלא כמשה ושתין ריבווןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רצח
ז ע"א ר' פנחס בן יאיר ברקע את הנהרמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 108
ז ע"א ר' פנחס בן יאיר וכו' א"ל גנאי חלוק לי מימיך וכו' חלק ליהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עד, פ"ה מ"יא עמ' קיב
ז ע"א ר' פנחס בן יאיר, גינאי נהראישועות משיחו (תשעח) עמ' 123
ז ע"א רפב"י אמר לגיגאי חלוק לי מימך וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' קפו
ז ע"א ת"ח שאמר דבר הלכהפרי חיים (קנולר) פרשת תצוה
ז ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת ואתחנן
ז ע"ב איכא צעב"חברכת אבות עמ' רמב
ז ע"ב איכא צער בעלי חייםדורש טוב (פודור) עמ' 44
ז ע"ב אין אדם נוקך אצבעו וכו' טכריזין עליו מלמעלהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תפח
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ כו׳מאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' ג
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהמנות הלוי (תשסב) עמ' רנא
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק א
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהשם דרך בראשית ח"א עמ' קג
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזים עליו מלמעלהתורת משה (אלמושנינו) עמ' רג, רטו
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהפרי חיים (קלוגר) עמ' מח*
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תנב
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' לג, ריח
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' תמא
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכט
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמעלה אא"כ מכריזים עליו וכו'בית אלהים שער ב עמ' קיח
ז ע"ב אין עוד מלבדו ואפילו כשפיםמאור עינים (תשעה) עמ' תתמט
ז ע"ב אין עוד מלבדו, אפילו כשפיםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שס
ז ע"ב אליהו ואלישעימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שט
ז ע"ב אמר ר' חנינא לההיא רשעה שקולי לא מסתייעא מילתין אין עוד מלבדו כתיבלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פג ע"ג, צב ע"ב
ז ע"ב בעובדא דרבי פנחס בן יאירברכת מועדיך לחיים חלק ב דף יז ע"ד (דף ס"ג ע"א ד"ה וכבר)
ז ע"ב גבה טוראבעקבי יעקב עמ' לג
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתםתורת השרף ממאגלניצא עמ' עח, קט, רו, רמה
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר טבחייהםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות עב, ויחי אות ז
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםעטרת יהושע במדבר עמ' לט
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםעטרת יהושע בראשית עמ' רו
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ו, כט, פה, קח
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדרך ה' השלם עמ' לא - מראה דרך
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהןס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 274
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהן וכו׳ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קסט
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתםעיונים במשלי עמ' רכו
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתןתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תכד
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן וכו'כבוד לאיש דף כו ע"ד, ל ע"ג, לג ע"ג
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שלט
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםדרשות באר יצחק עמ' ק, רלד, רסז
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' עה, קיח, מהד' ה סי' ח
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה אמור עמ' תנג
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמאור עינים (תשעה) עמ' קו
ז ע"ב ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי וכו' שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תי
ז ע"ב ההיא איתתא דהיתה רוצה לעשות כשפים לרבי חנינאהכתוב לחיים דף ו ע"ב (מזמור ד פסוק ט בשלום יחדיו)
ז ע"ב ההיא איתתא דמהדרא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קסה, תפז
ז ע"ב ואני אסעוד אצלודורש טוב (פודור) עמ' 46
ז ע"ב ודילמא לקומי ביה ברכתא דאליהורנת יצחק מלכים עמ' רמו
ז ע"ב ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנז
ז ע"ב חי' הכותב ד"ה הרשב"אדברי שאול שמות עמ' קמו
ז ע"ב ישראל קדושיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 336, 215
ז ע"ב ישראל קדושים הם וברש"י ובתוס'עיונים במשלי עמ' תמח
ז ע"ב ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה וכו'שם דרך במדבר עמ' פח
ז ע"ב כשפים מכחישין פמליא של מעלהמאור עינים (תשעה) עמ' תתמט
ז ע"ב כשפים שהם מכחישים פמליא של מעלהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 45
ז ע"ב כשפים שמכחישים פמליא של מעלהדברי שאול שמות עמ' קסז, במדבר עמ' רח, ריג
ז ע"ב כשפים-שמכחישים פמליא של מעלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 252
ז ע"ב למה נקרא שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלהבאר שרים פרשת יתרו דרוש א אות ג
ז ע"ב למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליא של מעלהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
ז ע"ב למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צג
ז ע"ב מעשה בר' חנינא בן דוסא עם המכשפהמנחת קנאות עמ' כ
ז ע"ב על כישוף אמר אין עוד מלבדותהלות ישראל (קלוגר) עמ' תכג
ז ע"ב קטילנא להו איכא בל תשחיתדורש טוב (פודור) עמ' 55
ז ע"ב קטילנא להו איכא בל תשחית+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קעד
ז ע"ב ר' פנחם בן יאיר מיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביוס' חסידים סי' תקמט
ז ע"ב ר"פ כי בעא למזמניה ר' נפק לאפיהסוכת דוד (שירירו) דף קלב ע"ד
ז ע"ב רש"י ד"ה עקרנארנת יצחק יהושע עמ' קו, שמואל עמ' שנח
ז ע"ב שאני ר' חנינאעולם הפוך פרק פב
ז ע"ב שאני ר' חנינא דנפיש זכותיהדברי שאול בראשית עמ' שלט
ז ע"ב שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
ז ע"ב שאני רבי חנינא דנפיש זכותיהראה חיים חלק א דף ס"ב ע"א (דף ר"ט ע"א ד"ה וכן)
ז ע"ב שהם מכחישים פמליא של מעלהיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קמג
ז ע"ב שמע רבי ונפק לאפיהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנז
ז ע"ב שמע רבי נפק לאפיה [דר' פינחס בן יאיר] אמר ליה רצונך סעוד אצלי אמר לו הן וכו' כי אתא איתרמי על בההוא פיתתא דהוו קיימין ביה כודנייתא [פרידות] חוורתא אמר מלאך המות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' כה
ז ר' פנחס הוה קאזיל וכו'אם הבנים ח"ב דף פ ע"ב
ז רפב"י הלך לפדיון שבויםתולדות נח (רבינוביץ) דף נה ע"ג ואילך
ז. אין אדם נוקך אצבעו אא"כ מכריזיןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סט, קמט
ז. אין אדם נוקף אצבעו מלמטהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסז, רעב
ז. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רצד
ז. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתכא
ז. אין אדם נוקף באצבעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריג
ז. אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' תקעה, תקצד
ז. אין הקב"ה מביא תקלה ע"י בהמתן של צדיקיםמאורות האריז"ל עמ' ל אות ז
ז. אין הקב"ה מביא תקלה על ידי צדיקיםויואל משה מאמר א סי' קנא עמ' קנב
ז. אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קמב
ז. אם בחייהן כךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריא
ז. אני הולך לעשות רצון קונישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעה
ז. אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכל חבטינהו לא אכל נקרינהו לא אכל אמר להו דלמא לא מעשרן עשרינהו ואכל, ותוס'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמ
ז. אתה ספק עושה אני וודאי עושהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 396
ז. בהמתו של רפב"י לא אכלה מפירות שלא הופרש מהם מעשרדברי אש (כץ) עמ' קסח
ז. בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידןדעת תבונות - עת לעשות מע' א אות קיד
ז. בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמם לא כש"כ כו' רמו ליה שערי לחמריה לא אכל וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יב-יג
ז. בהמתן של צדיקים הקב"ה לא מביא תקלהפרפרת משה ח"א עמ' קלב
ז. בית שאן לאו מארץ ישראלפני מלך בראשית עמ' קעו
ז. במעשה דר' פינחם בן יאירתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תטז - ר"ש פנחסי
ז. גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןזכרון משלי עמ' ט אות כב, עמ' קלח אות תס
ז. גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשיחות לספר דברים עמ' ריא, ריד
ז. גוזרני עליך שלא יעברו בך מיםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' צב
ז. גינאי חלוק לי מימך ואעבור בךמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' קיב
ז. גינאי חלוק לי מימך וכו'דברי יואל פ' בראשית דף צג ע"ב, פ' ויצא דף כג ע"ב
ז. דר' פנחס בן יאיר הוה קאזיל כו' רמו ליה שערי לחמריה לא אכל כו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ה, סי' פ ס"ק יב
ז. דר' פנחס בן יאיר הוי קאזיל לפדיון שבויים וכו' חלוק לי מימךחיי נפש על ההגדה עמ' רלג
ז. דרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין פגע ביה בגינאי נהרא א"ל גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך א"ל אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני אתה ספק וכו' אני ודאי עושה א"ל אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פד
ז. דרבי פנחס בן יאיר היה קאזיל לפדיון שבוייןדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 119
ז. הנהר נבקע לר' פנחס בן יאירפרפרת התורה עמ' רו
ז. הנהר נקרע לר' פנחס בן יאירפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ד פסוק לא, הפטרת שמיני
ז. ועל נהר גינאי - לרבי פנחס בן יאירדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנה
ז. חלוק לי מימיךקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קלז, תש
ז. חלוק לי מימך ואעבור בךשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' יא, קעג
ז. חמורו דרבי פנחס בן יאיר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקצג
ז. חמורו של ר׳ פנחס בן יאיראור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רד
ז. חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אכל טבלזכרון משלי עמ' קג אות רצו
ז. חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא רצתה לאכול דבר שלא היתה מעושרתדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לט
ז. חמורו של רפב"י לא אכל טבלעקבי אבירים (תשעא) עמ' רכד
ז. כמה גפיש גברא ממשה ושיתין רבווןדברי יואל פ' בראשית דף י ע"ב, פ' לך לך דף שג ע"ב
ז. כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבווןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סו
ז. כמה נפיש האי גברא כמשה ושתין רבווןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנב
ז. כמה נפיש האי גברא כמשה ושתלן רבווןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסג
ז. למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמלי' של מעלהילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלב
ז. מה בהמתן של צדיקים וכו' וברמב"ןבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק ב
ז. מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה הולך לקיים מצות פריק שבוים וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קכט, רכז
ז. מעשה דר' פנחס בן יאיר בקריעת הנהרשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלה פסוק ו
ז. מעשה דרבי פינחס בן יאירנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קפג
ז. נהר גינאי לא רצה להבקע לרבי פנחס בן יאירדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 398
ז. פנחס בן יאיר עבר נהר גינאישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קז
ז. ר' פנחס בן יאירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יט
ז. ר' פנחס בן יאיר גזר על הנהרפרפרת משה ח"א עמ' תיט, תכח
ז. ר' פנחס בן יאיר חלק את נהר גינאיגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רטו
ז. רבי מאיר אכל עלה של ירק בבית שאןלהורות נתן ויקרא עמ' לב
ז. רבי פינחס בן יאיר הלך לפדות שבויים וכו' חלוק את מימיך וכו' אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' א, על התורה תנינא עמ' קנח
ז. רבי פינחס בן יאיר, הלך לקיים מצות פדיון שבויים, הגיע לנהר גינאי וכו' חלוק לי מימך וכו' גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם וכו', כמה גדול כחו של רבי פנחס בן יאיר יותר ממשה רבינו וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' נב, ח"ב עמ' לב
ז. רבי פנחס בן יאיר אמר לנהר גינאי שיחלוק מימיויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קיב
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה קא אזיל לפדיון שבויים וכו'דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג דף שב/שכ; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פ' כג דף פג ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף נב/צב ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ב ודף קמו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מ דף קיג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לד ע"ד, ופרשה ה דף שסא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יד דף עו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קח ע"א; יפה מראה (שנ) דמאי פרק א דף סט ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בשלח דף לו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רג דף סח ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קט דף סו/שו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר פח דף לג ע"א, ומאמר שכה דף ר ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרש' שמיני פ"ג
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויים ואיקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכלאור אברהם (זוועהיל) עמ' כח
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין, פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה, גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך, וכו' אמר ליה אם אי אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם חלק ליה וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' תד
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפריון שבויין פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך וכו' חלק ליה הוה ההוא גברא רהוה רארי חיטי לפיסחא, אמר ליה חלוק ליה נמי להאי רבמצוה עסיק, חלק ליה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעג
ז. רבי פנחס בן יאיר שנפק רבי לאפיה ואמר לו רצונך שתסעוד אצלי אמר לו הן, צהבו פניו של רבי, אמר לו כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני, ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצה ליתןאור אברהם (זוועהיל) עמ' קטו
ז. רמו ליה שערי לחמריה (של ר' פנחס בן יאיר) לא אכל וכו' עשרינהו ואכלדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעו ע"ב
ז. רמי לי' שערי לחמרי' דרפב"י ולא אכל עשרינהו ואכלדברי יואל פ' ויצא דף כח ע"א
ז. רפב"י אמר לגינאי נהרא שאם אינו חולק לו יגזור עליו שלא יעברו בו מיםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קנג
ז. רפב"י אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמרי' לא אכל וכו'דברי יואל פ' תזריע דף ער ע"ב
ז. רפב"י גזר על הנהר גינאי שיחלוק מימיועקבי אבירים (תשעא) עמ' יג
ז. רפב"י וכו' גנאי חלוק לי מימך ואעבור וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קיב, שמט
ז. רפב"י קאזיל לפריון שבוייםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' יג
ז. רש"י - אינך ודאי עושה שמא לא יתנו לך בפדיוןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תד
ז. רש"י - כל הנחלים הולכים אל הים בגזירת המלךדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תד
ז. תוס' - השר של ים השיב לו כךדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תד
ז. תוס' ד"ה אמרפרפרת התורה עמ' כה
ז. תוס' ד"ה אמר ליהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נה, קה
ז. תוס' ד"ה אמר ליהפרפרת אליעזר פרשת בלק פרק כב פסוק כח
ז. תוס' ד"ה חלוק לי מימך וכו' שר של ים השיב לו כךדברי יואל פ' ויצא דף כג ע"ב, פ' מקץ דף שלט ע"ב
ז. תלמיד שאמר דבר הלכה אין מזחיחין אותוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קיט
ז: אדם נוקף אצבעו כשמכריזין עליו מלמעלהפרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק א פסוק יא
ז: אין אדם נוקף אצבעו אא"כ מכריזין עליושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רסט
ז: אין אדם נוקף אצבעו אא"כ מכריזין עליו מלמעלהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמא
ז: אין אדם נוקף אצבעו למטה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יג
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קכ, רצג
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנח
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין מלמעלהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תס
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהדברי אמונה שמות עמ' רעג, רפח
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1588, פ"ד הערה 241
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה וכו'פתחי שערים ח"ב עמ' קלח
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרמ
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'אור ה' (שטו) מאמר ב כו דף פ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת משפטים דף קי ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפג ע"א
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו׳אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רעט
ז: אין ארם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קסז
ז: אין עוד מלבדו כתיבקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקסז
ז: אין עוד מלבדו, ואפילו כשפיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסח
ז: אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהפרפרת משה ח"א עמ' תצח
ז: אמרו עליו על ר' פנחס בן יאיר מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' יג
ז: במעשה דר' פנחס בן יאירפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לד פסוק כח, פרשת בשלח פרק יד פסוק כז, פרק טו פסוק כו, פרשת ויקהל פרק לה פסוק לג, פרשת נשא פרק ד פסוק כא פרק ז פסוק מח, פרשת מסעי פרק לו פסוק יא, פרשת וישב פרק לז פסוק י
ז: גדולים צדיקים במיתתם וכו' ורש"י והתוס'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כח ע"א
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםאורחות דוד עמ' סא, קז
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כו, שקלים עמ' רטז
ז: גדולים צדיקים במיתתןערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שעה
ז: גדולים צדיקים במיתתןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצד
ז: גדולים צדיקים במיתתןשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמו, רטז, שיח
ז: גדולים צדיקים במיתתן וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת נ אות א
ז: גדולים צדיקים במיתתן וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מה, סה, שסב
ז: גדולים צדיקים במיתתן וכו' ורש"י ותוס'אהבת עולם (תשס) עמ' תשמז
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםמפעלות אלקים (תשנג) עמ' רעט
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםמרפא לנפש בראשית עמ' כג, שצח, תיח
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדברי יואל פ' תולדות דף תרכט ע"א, פ' ויחי דף תקנד ע"ב
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדגל מחנה יהודה עמ' קצז
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 854, פ"ד הערה 272, פ"ו הערה 729
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןהישר והטוב (תשסג) עמ' רעג
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןויואל משה מאמר ב סי' צח עמ' שב
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כג
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' סט, פו
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' סג, פב
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפה, רע
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלב
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעו - ר"א אבא שאול
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרסד, מועדים עמ' ריד
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 13, טז, כא
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןטוב שם (שסו) דף יז ע"א; מפעלות אלקים (שנב) מאמר י פרק ט דף פא ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכז ע"ד; אהבת עולם (קושטא, תב) דף קמה וקמו
ז: דאמר ר' חנינא לאשה אחת שהיתה רוצה ליקח עפר מתחת המקום שהיה יושב כדי לעשות לו כישוףתורי זהב (תשעג) עמ' רס
ז: ההוא איתתא וכו' אין עוד מלבדו וכו' למה נקרא שמן כשפים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' שיט
ז: ההיא איתתא דהוה מהדרא למשקל עפרא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרכ
ז: ההיא איתתא דהוה קא מהדרא למשקל עפרא וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ד דף כה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיד ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קי ע"א
ז: ההיא איתתא דהותקא מהדרא למישקל עפרא מתותיה ברעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי, לא מסתייעא מילתיך, אין עוד מלבדו כתיב וכו' שאני ר' חנינא דנפישא זכותיהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שפז
ז: חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא אבל רק מתבואה שניטל ממנה מעשר וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שמח
ז: חמורו של רפב"ימאורות האריז"ל עמ' עו אות ט
ז: יש רוצה ואין לושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכח
ז: יש שישלו ואינו רוצהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' סט, קלז
ז: ישראל קדושים הםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצב
ז: ישראל קדושים הם וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שכה
ז: ישראל קדושים הם וכו' ותוס'נטעי אשל בראשית עמ' תנד
ז: ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לודברי אש (כץ) עמ' קמח, שמד, שנד
ז: ישראל קדושים הם יש רוצה ואין לו וכו'דברי יואל פ' קדושים דף קיג ע"א
ז: ישראל קדושים הם יש שיש לו ואינו רוצה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רנה
ז: ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קכא, תצ
ז: כמה נפיש האי גברא ממשה וכו'דברי אש (כץ) עמ' רפט
ז: כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל פ' בחוקותי דף תכב ע"א
ז: כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל פ' שמות דף סד ע"א
ז: כשפים שמכחישין פמליא של מעלהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעג
ז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רצט
ז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל פ' נח דף קפח ע"א, פ' לך לך דף רנז ע"א, פ' חיי שרה דף תעט ע"א
ז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדברי יואל פ' שלח דף תכ ע"א, פ' בלק דף קז ע"א
ז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדרשות הר"ן (שנו) ד"ד דף כה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים דף קיז ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סימן צב
ז: לקחן מתחילה לאדם ונמלך לבהמהפרפרת משה ח"ב עמ' תב
ז: מלה"מ בביתו של זה ואני אסעוד אצלודברי יואל פ' תולדות דף תקעג ע"ב
ז: עקרנא להו איכא צער בע"ח וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תנט
ז: פנחס בן יאיר מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שאינה שלוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 253
ז: רבי פינחס בן יאיר הי' עוסק בחיים חיותו במצות פדיון שבוייםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קמג
ז: רפב"י מעולם לא בצע על פרוסה שאינה שלודברי יואל פ' תרומה דף רלה ע"א
ז: רש"י - לעשות לו כשפים להמיתודברי יואל מועדים ח"ח עמ' שפז
ז: רש"י ד"ה ויגע האישגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרסד
ז: שאני ר' חגיגא דנפיש זכותיהדברי יואל פ' חיי שרה דף תפ ע"ב, פ' ויצא דף ל ע"א, נט ע"ב, פ' מקץ דף שסט ע"א
ז: שמע רבי נפק לאפיה אמר ליה רצונך סעוד אצלי אמר לו הן צהבו פניו של רבי אמר לו כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה וכו' ואתה רוצה ויש לך מיהא השתא מטרהיבנא דבמלתא דמצוה קא טרחנא בי הדרנא אתינא עיילנא לגבך כי אתא איתרמי על בההוא פיתחא דהוו קיימין ביה בודנייתא חוורתא אמר מלאך המות בביתו של זה ואני אסעוד אצלואור אברהם (זוועהיל) עמ' כט
ז: תוס' ד"ה וישמגדל עוז (תשעח) עמ' רנה
ז: תוס' ד"ה ויש: ואפ"ה איקרו קדושים שמזמן את חבירו לאכול אצלו מפני הבושתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קכא
ז: תוס' ד"ה יש לו ואינו רוצה, ואפ"ה מזמן את חבירו מפני הבושתדברי יואל פ' קדושים דף קיג ע"א
ח השוחט בסכין של ע"זברכת אבות עמ' של
ח ע"א כמה פגימת המזבחשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכד
ח ע"א סכין של ע"ז מותר לשחוט בה וכו' מקלקל הוא, ותוס'צלח רכב עמ' רמה
ח ע"ב איידי דטריד למיפלט לא בלעביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כא ע"ד
ח. איבעיה להו ליבן שפודקול שמואל (קונפורטי) דף נא ע"ב
ח. אמר ר' זירא ליבן סכין ושחט בה שחיטתו כשירה, חידודה קודם לליבונהחיים שיש בהם מועדים עמ' רעד
ח. ליבן סכין ושחטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פה
ח. מותר לשחוט בהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כז, פד
ח. סכין של ע"זמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצ
ח. סכין של ע"ז וכו' פעמים שהשוחט אסורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרמו
ח. רש"י ד"ה מקלקל, בחייה עומדת לגדל ולדות ולחרישה ולאכילהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עג {אם נקרא אוכל}
ח: איידי דטרידי לאפוקי דם לא בלעידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1224
ח: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהשיח דוד (תשסד) עמ' קיג
ח: אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שלשה סכינין אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחת שמחתך בה חלבים. וליתקן לי חדא וליחתך בה בשר והדר ליחתך בה חלבים מירח שמא יחתוך בה חלבים ואח"כ בשר השתא נמי מיחליף לי כיון דאיצרכינהו תרי אית לי הכיראבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמא
ח: אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף מז
ח: רש"י - אחת ששוחט בה - ולא יחתוך בו דבר אחר שלא תיפגום ותתקלקל ופעמים שיבוא לידי איסור שישחוט בלי בדיקהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמא
ח: רש"י - היכירא אית ליה - עושה בה סימןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמד
ח: רש"י - וניתקו חדא - לחלבים ובשר ויחתוך בה בשר ואח"כ חלביםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמא
ח: תוס' ד"ה וליתקן חדא ועל הסכין ששחט בה לא פריך שישחוט והדר יחתוך דסכין ששוחטין בה רגילים לשומרה שלא תתקלקל ולעניו שבת נמי אמר דכיתד של מחרישה דמיבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמא
ח: תוס' ד"ה וליתקן מה שיחתוך חלב ואח"כ ישחוט בהמה אחרת ג"כ אין חשש דודאי יהיה זכור להכשירה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמג
ח: תוס' ד"ה וליתקן 'צריך' הוא לכתחילה כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמח
חביבין ישראל שאומרים שירה בכל שעהדעת תפלה עמ' ג, רמא, רמה, שפ
חלדה פוסלת בשחיטהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 30
חשובין ישראל יותר ממה"שכרם יהושע (ולרשטיין) דף מב ע"ד
ט זמנין דשהי ודריסצפיחית בדבש סי' מא דף צט ע"ג
ט ע"א בהמה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נכשרה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
ט ע"א ג' דברים צריך ת"ח לידע וכו'דרך ישרה עמ' תנג
ט ע"א היכא דממשמשא ידא דטבחא וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יג
ט ע"א ואמר רב יהודה אמר רב תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים כתב שחיטה ומילה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' פא
ט ע"א חמשה דברים האוסרים בשחיטה, דרסה וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שלג
ט ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראוזאת ליעקב דברים עמ' תקב
ט ע"א רש"י ד"ה ל"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
ט ע"א תלמיד חכם צריך שילמוד קשר של תפליןהדרש והעיון שמות מאמר ק
ט ע"ב א"א לשני מלכים להשתמש וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' כו, רמט
ט ע"ב הביאו עלי כפרה שמעטתי הירחמהר"ם שיק בראשית עמ' צב
ט ע"ב רש"י ד"ה ספק מים מגוליןלב חיים חלק א (סימן ס"ב) דף ע"ח ע"ד (ד"ה ומה)
ט. דרסה וחלדהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רנ
ט. זאב נטל בני מעייםפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק א פסוק טו
ט. חמירא סכנתא מאיסוראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קל
ט. יצחק צוה את עשו הל' שחיטהפרפרת משה ח"א עמ' קס
ט. רש"י - זבחי מתים ליאסר בהנאה כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנה
ט. שהייה פוסלת בשחיטהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 30
ט. שר העולם אמר יהי כבוד ה' לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פ
ט. ת"ח צריך שידע קשר של תפיליןהדרש והעיון דברים מאמר מד, מה
ט. ת"ח צריך שילמד כתב שחיטה ומילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' פ
ט. ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה, ורש"יויואל משה מאמר ג סי' ג עמ' תו
ט. תוס' - הדוק תפיליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכו
ט. תוס' ד"ה אידךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסא-תקסג
ט. תלמיד חכם צריך שידע שלשה דברים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יב דף יג ע"ד
ט. תלמיר חנם, צריך שירע קשר של תפיליןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שפח
ט: הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' טו
ט: ספק טומאה הלכתא גמירי מסוטהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קא
ט: ספק סכנתא לחומראדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1429
ט: תוס' - אוקי האם בחזקת צדיקתדברי יואל פ' במדבר דף תלה ע"ב
י אין פותחין חלונות לראות את נגעועולה ליפה סי' ה
י חמירא סכנתא מאיסוראשיחות לספר במדבר עמ' שטו
י ספק שהה ספק דרסצפיחית בדבש סי' מא דף צט ע"ג
י ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת ראה
י ע"א ג' משקין אסורין משום גלוי מים וכו'דרך ישרה עמ' תמא
י ע"א העמד דבר על חזקתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
י ע"א חמירא סכנתא מאיסוראכתונת פסים (תשעא) עמ' שדמ
י ע"א חמירא סכנתא מאיסוראשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' סג
י ע"א טבל ועלה אף על פי שנתעסק באותו המין כל היום כולוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נו
י ע"א מצאה מגולהלב חיים חלק א (סימן ס"ב) דף ע"ט ע"א (ד"ה ועוד)
י ע"ב הנ"מ היכא דלא איתחזק וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כב
י ע"ב חזקה ילפינן מנגעיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות ו, וישלח אות עב
י ע"ב יציאה דרך אחוריו לא שמיי יציאהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות עב
י ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקתיה וכו' ותוס'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ט
י ע"ב רש"י ד"ה דלא אתחזקעשרה מאמרות (תשס) עמ' כב(ד)
י ע"ב תוס' ד"ה אלא לאושו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
י. חמירא סכנתא מאיסוראויואל משה מאמר ב סי' כ עמ' ריז
י. תוס' ד"ה סכין אם נמצאת הסכין פגומה לאחר שחיטה ספק בעצם מפרקת נפגמה ואת"ל בעור נפגמה שמא לא נשחט הסימן במקום פגימה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלד, תקמו
י: אוקמינן אחזקת טהרה דמעיקראגנת אגוז (תשעב) אות שנז
י: בישראל אזלינן בתר חזקהלהורות נתן בראשית עמ' קיד
י: הלכתא רב חסדא דדווקא בשיבר עצמות כשר בסכין שנפגמהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמו
י: מנ"ל דאזלינן בתר חזקהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנ
י: רש"י ד"ה עד אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לג
י: תוס' ד"ה ודילמאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנ
י: תוס' ד"ה ודלמאמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
י: תני דלא כר' אחא בר יעקב וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צ
יא מה"מ דאמור רבנן זיל בתר רובאאם הבנים ח"א דף ז ע"ב
יא ע"א דאזלינן בתר רובאדברי שאול דברים עמ' קסד
יא ע"א ודלמא לאו אביו הואחכמת התורה אמור עמ' תכח
יא ע"א כליות יועצותדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' קו
יא ע"א מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תסה
יא ע"א מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא, ותוס'נאוה תהלה עמ' פט, תמג
יא ע"א מנה"מ דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו', ותוס' ד"ה אבלצלח רכב עמ' כז, תצד
יא ע"א משום דאמרינן זיל בתר רובא (אף ברובא דליתא קמן)תהלות ישראל (מג'לד) עמ' נד, נח
יא ע"א ר"מ חייש למיעוטאדברי שאול במדבר עמ' ו
יא ע"א תוס' ד"ה אבל היכא דיליףדרכי איש דף סט ע"ב
יא ע"ב אין הגורל קובע לעזזאל אלא בדבר הראוי לה'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קכ
יא ע"ב ודילמא לאו אביו הואפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קו
יא ע"ב ודלמא לאו אביו הואדברי שאול במדבר עמ' ג
יא ע"ב ודלמא לאו אביו הואחכמת התורה קדושים עמ' רסו
יא ע"ב ילפינן רוב מעגלה ערופהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויגש אות מה
יא ע"ב ילפינן רוב משעיר המשתלחבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות נד
יא ע"ב מנ"ל דאזלינן בתר רובאברכת אבות עמ' קלח
יא ע"ב מנא הא מילתא דאמור רבנן ניזיל בתר רובא ובדברי התוספות והראשוניםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
יא ע"ב רב מרי אמר [הא דאזלינן בתר רוב] אתיא ממכה אביו ואמו דאמר רחמנא קטליה וליחוש דלמא לאו אביו הוא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא ורוב בעילות אחר הבעל ממאי דלמא כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורין אפילו הכי אין אפוטרופוס לעריות רב כהנא אמר אתיא מהורג את הנפש דאמר רחמנא קטליה וליחוש דלמא טרפה הוה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא דבדקינן ליה הא קא מינוול וכי תימא משום איבוד נשמה דהאי נינווליה וכו' אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא וכו' ודלמא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ד, מהד' ד סי' צב
יא ע"ב רב מרי אמר אתיא ממכה אביו ואמומאכסניא של התורה סי' כב
יא. אזלינן בתר רובא לא ילפינן מחלבו האליה תמימהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לט
יא. אין הגורל קובע לעזאזל אלא בראוי לה'פרפרת משה ח"ב עמ' נג
יא. אף שריפתה כשהיא שלימהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רטז
יא. אתיא ממכה אביו ואמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעה
יא. ה"נ דלא אכיל בשראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכג
יא. היכא דלייףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנד
יא. ודילמא חד טריפה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שפה
יא. והא קא מנוולי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעח
יא. וכי תימא מאי נפקא מינהפרפרת משה ח"ב עמ' סג
יא. ונתח אותה לנתחי' ולא נתחי' לנתחיםישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מב
יא. ושחט ושרף מה שחיטתה כשהיא שלימה אף שריפתה כשהיא שלימה וליחוש דלמא טריפה היא וכו'דברי אש (כץ) עמ' כט
יא. זיל בתר רובאפרפרת משה ח"א עמ' תקה, פרפרת משה ח"ב עמ' נ
יא. זמן שבח מבנש (סימן)נטעי אשל בראשית עמ' תמד
יא. יליף דאזלינן בתר רובא מרישא של עולהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יח
יא. ילפינן מפרה אדומה דאזלינן בתר רובאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קעא, קפז
יא. כפרה כתיב ביה כקדשיםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלח
יא. מה שחיטתה כשהיא בשלימות אף שריפתה כךשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כא
יא. מנ"ל דאזלינן בתר חזקה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שפג
יא. מנא הא מילת' דאזלי' בתר רוב'קול שמואל (קונפורטי) דף מח ע"ב
יא. מנא הא מילתא דאזלינן בתר רובאשארית יעקב (אלגזי) דף ד ע"א, יא
יא. מנא הא מילתא דאמרו רבנן זיל בתר רובאדברי יואל פ' קרח דף יז ע"א, יח ע"ב, פ' חוקת דף סא ע"ב, צג ע"ב
יא. מנא הא מילתא דאמרו רבנן זיל בתר רובאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' כו
יא. מנא הא מילתא חזקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמ
יא. מנא הא מילתא ראמור רבנן זיל בתר רובא, מנלן, רכתיב אחרי רבים להטות, רובא דאיתא קמן כגון ט' חניות וסנהדרין לא קא מיבעיא לן וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צה, קיב
יא. מנא הני מילי דאמרו רבנן זיל בתר רובאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קד ע"ד
יא. מנא לן הא מילתא דא"ר זיל בתר רובאדברי יואל פ' חיי שרה דף תע ע"ב
יא. מנלן דאזלינן בתר רובפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סה*, ע*, ח"ג עמ' שלה
יא. שמא ניקב קרום של מחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רטו
יא. תוס' - מנא הא מילתא, ולמאי דמפרש רבינו חיים דהא דרובא עדיף מחזקה לא ילפינן מסברא, אלא מפרה אדומהדברי יואל פ' קרח דף יז ע"א, פ' חוקת דף סא ע"ב
יא. תוס' - פרה אדומה דטרפות פוסל בה נפקא לי' מדכתיב תמימהדברי יואל פ' חיי שרה דף תע ע"ב
יא. תוס' ד"ה אבלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סא*, ח"ג עמ' תיד
יא. תוס' ד"ה אתיא - מנא לן למילף ראזלינן בתר רובא, דלמא היינו טעמא רידעינן ביה דלאו טרפה הוא, דכיון דפרה בת שתי שנים כשנקרבת, אוקמיה אחזקה שאינו טרפה למ"ד טרפה אינה חיה, אבל לא מטעם דבעלמא אזלינן בתר רובאדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צה
יא. תוס' ד"ה אתיאלקחת מוסר ח"א עמ' שפב
יא. תוס' ד"ה מגא - ברוב המתנגד לחזקה, אי אפשר ללמוד משאר הילפותות ונשאר לנו רק ילפותא ררבה בר רב שילא שלמדה מפרה אדומה וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קיב
יא: אין אפטרופוס לעריותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קעח*
יא: וכי תימא משום איבוד נשמה דהאי נינווליה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיד-תטו
יא: ממכה אביו ואמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תנד
יא: מנ"ל דאזלינן בתר רובאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שפה
יא: מנלן דאזלינן כתר רוב וכו'להורות נתן במדבר עמ' טז
יא: ר"מ חייש למיעוטא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלד*-תקלה*, תקמב*
יא: שמא במקום נקב וכו' היכא דלא אפשר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפה
יא: תוס' ד"ה וכי תימאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצו
יא: תוס' ד"ה ליחושפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ע, תשז-תשי, ח"ב עמ' שסו-שסז, תמז, תנה, תקכא
יא: תוס' ד"ה לרבי מאירלהורות נתן ויקרא עמ' קמה
יב ע"א קטן אין לו מחשבהפורים בציון עמ' רה
יב ע"א רש"י ד"ה פסח, ודאי הלכה למשה מסיני הא דסמכינן ארובא אפי' היכא דאפשר אי נמי אחרי רבים להטות משמע בין רובא דאיתיה קמן בין רובא דליתיה קמן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ד
יב ע"א תוס' ד"ה השוחט בשבתדרכי איש דף עט ע"ד
יב ע"ב ר' נתן הואטהרת יו"ט חי"ח עמ' כז
יב ע"ב שחיטת חש"ומקראי קדש (תשנג) עמ' רמז
יב. דין המוצא תרנגולות גנובות שחוטותדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קפג
יב. לכי תיבול עלה בורא דמלחאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' 5
יב. לכי תיכול עלה כורא דמילחאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קלה, ח"ג עמ' סב
יב. ספיקא דגבריפרי חיים (קנולר) אבות פרק ו
יב. פסח וקדשים מאי איכא למימרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלד*, תקמב*
יב. רש"י ד"ה פסחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנג
יב. תוס' ד"ה ותבעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
יב. תוס' ד"ה פסחלהורות נתן ויקרא עמ' לב
יב: חוץ מחשו"ק זאת אומרת אין מוסרין להם חולין לכתחילהיגל יעקב (תשנג) משפטים אות קיז
יג ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
יג ע"א קטן אין לו מחשבהמאור עינים (תשעה) עמ' רעא
יג ע"א שחיטת עכו"םברכת אבות עמ' שכא
יג ע"ב איש איש מלמד שהגוים נודרין נדרים ונדבות כישראלחיי נפש ח"ב עמ' רנא
יג ע"ב איש מה ת"ל איש איש לרבות הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראלערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 298
יג ע"ב ע"ז מטמא באוהל כמתבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לו
יג שחיטת עכו"ם נבילהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תיב
יג. אצל קטן אמרינן דדיבור בעלמא בלא מעשה לא הוי כלוםדרשות דבר צבי עמ' קיז
יג. לרצונכם תזבחו לדעתכם זבוחודעת תפלה עמ' תד
יג. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, והגהות מהרש"םתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ריח(יח)
יג. קטן אינו יכול לשחוט קדשיםדרשות דבר צבי עמ' קיג
יג. שחיטת עכו"ם נבילהדברי יואל פ' נח דף קמו ע"ב
יג. שחיטת עכו"ם נבילהויואל משה מאמר א סי' קכח עמ' קלה
יג. תוס' - מעשיו של קטןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קי, שלה
יג: א"ר יוחנן נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן אלא מנהג אבותיהן בידיהןדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעז ע"ב
יג: אין מינין באומותמגדל עוז (תשעח) עמ' קנד
יג: אין מינין בעכו"םדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רנז ע"ב, רעז ע"א
יג: אין מינין בעכו"םדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקד ע"ב
יג: אין מינין בעכו"ם, ורש"י ותוס'ויואל משה מאמר א סי' קה עמ' קטז
יג: איש איש וגו' לרבות הנכרי וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' טו
יג: איש איש וגו', מה תלמוד לומר איש איש, לרבות העוברי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שנד
יג: איש איש לרבות את הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראללהורות נתן בראשית עמ' פט, צ, תיג
יג: איש איש לרבות הגוים שנודרים נדרים ונדבות כישראלצדקת יוסף עמ' קצה
יג: איש איש לרבות נכרישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קג
יג: איש מה תלמוד לומר איש איש, לרבות העוברי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראלדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לח
יג: גוים שבחו"ל לאו עובדי ע"ז הןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קס
יג: לרבות הנכרים שנודרים נדרים ונדבות בישראלדברי יואל פ' תרומה דף רכ ע"א
יג: מקבלין קרבנולז מכאו"א ואפילו מן הנכרידברי יואל מועדים ח"ה עמ' פג
יג: נכרים שבחו"ל וכו' מעשה אבותיהן בידיהןדברי יואל פ' מקץ דף תו ע"ב
יג: נכרים שבחו"ל לאו עובדי ע"ז הםלקחת מוסר ח"א עמ' תריח
יג: נכרים שבחו"ל לאו עובדי עכו"ם הן אלא מנהג אבותיהם בידיהםויואל משה מאמר א סי' קכח עמ' קלה, מאמר ב סי' קמט עמ' שסא
יג: עכו"ם נודרים נדבות כישראללהורות נתן ויקרא עמ' כה
יג: קטן אין לו מחשבהלהורות נתן דברים עמ' ס
יג: תוס' ד"ה נכריםויואל משה מאמר ב סי' קמט עמ' שסא
יד ע"א השוחט בשבת וביום הכפורים, ותוס' ד"ה השוחטלב חיים חלק ג (סימן ע"ה) דף ע"ד ע"ב (ד"ה תשובה)
יד. השוחט בשבת וביו"במשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג
יד. השוחט בשבת וביוה"כפרפרת משה ח"ב עמ' קעג
יד. תוס' ד"ה השוחטלקחת מוסר ח"א עמ' שעד
טו. המבשל בשבת בשוגג יאכלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 343
טו: אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שנט
טו: הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין חוץ ממגל קציר והשניים, מפני שהם חונקיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעד
טז ע"א באיסור קשר תאוהמנחת קנאות עמ' רכ
טז ע"א מנין לשחיטה שהיא בתלושדברי שאול בראשית עמ' רא
טז ע"א מנין לשחיטה שהיא בתלושהדרש והעיון בראשית מאמר פה
טז ע"א מנין לשחיטה שהיא בתלושעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 66, 16
טז ע"א שחיטה בתלושברכת אבות עמ' לח
טז ע"ב ה' דברים נאמרו בקרומותפרי חיים (קנולר) פרשת דברים
טז ע"ב ר' ישמעאל אומר וכו'עולם ברור פרק פ
טז. בסיבוב ראשוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יב
טז. השוחט במגל יד במגל קציר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקז
טז. וי"ו אאופתא וכו' זריזותיה דאברהם קמ"לפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שנה
טז. מנין לשחיטה בתלושפרפרת הפרשה פרשת וירא פרק כב פסוק ז
טז. מנין לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקה את המאכלת לשחוט וגו' קרא זריזותיה דאברהם קמ"לשיח דוד (תשסח) עמ' יח
טז. מנין לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט וגו' קרא זריזותיה דאברהם קמ"לשיח דוד (תשסד) עמ' יז
טז. שהיסה בתלוש למידין מאברהםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצד {הא אין למידין מקודם מתן תורה}
טז. תוס' ד"ה מניןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקו, תקז
טז: אם בשר תאוה נאסר לישראל במדברלהורות נתן ויקרא עמ' ריא, ריב
טז: המקנח בדבר שהאור שולטת בו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקז
טז: חמשה דברים נאמרו בקרומית של קנה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' ט
טז: כי ירחיב וכו' לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאווה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תסח
טז: נאסרו ישראל בבשר תאווה כל זמן היותם במדברדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רח
טז: עביד צריכותא ל"ל לעולם שוחטיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעה
טז: רבי ישמעאל סבירא לי' בשר תאוה נאסר במדבר, ומשנכנסו לארץ ישראל הותר, ועכשיו שגלו יכול יחזרו לאסורן, לכך שנינו לעולם שוחטיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעז, תקעה
טז: תוס' ד"ה שבתחילהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תג
יז אבר בשר נחירה וכו' והרא"שכסא דוד (תקנד) דף ג ע"א
יז אברי בשר נחירה וכו' והראשכסא דוד (תקנד) דף ג ע"ד, ד ע"ג
יז ארי בשר נחירה וכו' ודברי הרא"שכסא דוד (תשנ) עמ' ט, יא
יז בעית רמי בר חמאשמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"ג
יז ע"א במדבר לא הותר בשר תאוהדברי שאול במדבר עמ' רעא
יז ע"א בעי ר"י אברי בשר נחירהתושע יאודה דף לט ע"א
יז ע"א בשלמא לרבי ישמעאל היינו דכתיב הצאןדברי שאול במדבר עמ' סד
יז ע"א היתר בשר נחירה עד שבאו לארץדברי שאול בראשית עמ' תסז
יז ע"א השתא קדלי דחזירי הותר להםדברי שאול דברים עמ' נ
יז ע"א ובתים מלאים כל טוב אפילו קתלי דחזיריראשון לציון (תשסח) עמ' עט, פד
יז ע"א ובתים מלאים כל טוב כתלי דחזיריראשון לציון (תשעח) עמ' קל
יז ע"א קדלי דחזירי אשתרי להושם דרך במדבר עמ' קס
יז ע"א רש"י ד"ה אלא לאחר וכו'ברכת אבות עמ' רצז
יז ע"א רש"י דכתב בד"ה ושחטדברי שאול במדבר עמ' סה
יז ע"א שלל דידן מה שאנו עושין לא אשתרידברי שאול במדבר עמ' עדר
יז ע"ב דמיא לסאסאה מאי, ורש"יצלח רכב עמ' תנד
יז ע"ב פגימת סכין כפגימת מזבחבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קצז הערה 38
יז ע"ב רב ששת בדק בריש לישניהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מג
יז ע"ב שתי פגימות בסכין, אוגרת ומסוכסכתפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שלג
יז ר"ש בדק בלישני'בינת יששכר דף יא ע"ב
יז. אבעיא אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהם לארץ מהומרפא לנפש בראשית עמ' קע
יז. אברי בשר נחירה שהוכנסו לארץ ישראל האם מותרים, ורא"ש סימן כגתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצז(כג), שנא(יח)
יז. איברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהם לארץ מהודברי יואל פ' תרומה דף קפה ע"א
יז. במאי קמפליגי ר"ע סבר בשר תאוה לא איתסר כלל ור"י סבר בשר נחירה לא אישתרי כלליגל יעקב (תשנג) בהעלותך אות מו
יז. במדבר הותר להם בשר נחירה ולא היו צריכין לחולין שחיטהכתר תורה (תשסז) עמ' צג
יז. בעי רבי ירמי' אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהו, ואיבעית אימא לעולם בשבע שכבשו, כי אשתרי להו שלל של עובדי כוכבים דידהו לא אישתרי תיקו. מה דהוי הויתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעז
יז. בעי רבי ירמיה איברי בשר נחירה שהכניסו ישר'קול שמואל (קונפורטי) דף א ע"א
יז. בפלוגתא בבשר תאוהפרפרת משה ח"ב עמ' עד
יז. בשבע שכבשו אישתרי להו דבר טמא דכתיב ובתים מלאים כל טוב, ואמר ר' ירמיה בר אבא אמר רב כתלי דחזירי וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
יז. בשבע שכבשו השתא דבר טמא אישחרי להודברי יואל פ' אמור דף רעז ע"ב
יז. בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץבני שלשים עמ' נד
יז. התר בשר נחירהפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק כד
יז. נחירתן זו היא שחיטתןלקחת מוסר ח"א עמ' תרו
יז. קדלי דחזירי אשתרי להודברי יואל פ' מטות דף קפח ע"א
יז. קדלי דחזירי אשתרי להולהורות נתן במדבר עמ' שו
יז. קדלי דחזירי הותר בשבע שכבשושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רכט
יז. קדלי דחזירי הותר בשבע שכבשושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ה
יז. רש"י - שהכניסו, אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהו, מה דהוי הוי - דרוש וקבל שכרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעז
יז. רש"י ד"ה בשר תאוהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תג
יז: ובתים מלאים כל טוב, אפי' קדלי דחזרידברי יואל מועדים ח"ד דף תעח ע"א
יז: רב ששת בדיק בלישנאתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רנד
יח ע"א האי טבחא דלא סר סכין קמי חכם משמתינן ליהס' חסידים סי' מג
יח ע"א חד סכינא קמי חכםמשא חיים דף יד ע"א (דף נ"ב ע"ב, הסכמות אות ל"ב)
יח ע"א פגימת המזבחשלטי הגבורים (תשע) עמ' קכד
יח ע"ב איבעיא להו פגע ונגעדברי שאול בראשית עמ' שמט
יח ע"ב נהרא נהרא ופשטיהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לד
יח ע"ב רבי מנקבות דבית דוד, תוד"ה כיוןיחי המלך עמ' מה
יח. אמרה ירח אי אפשר לשני מלכים וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת י אות סה
יח. הגרמה מעל הטבעת הגדולהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 30
יח. מוגרמת דרב ושמואלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלד
יח. עד היכן ריבוע המזבחשיחות לספר בראשית עמ' שכח
יח: שייר בחיטי כשרהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טו
יט ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
יט. שחיטתו פסולה, רש"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כז, פד
יט: השוחט מן העורף שחיטתו פסולהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יא
יט: צריך לשחוט בצוארפרפרת הפרשה פרשת כי-תבוא פרק כו פסוק ח
יט: רש"י ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כ ע"א תוס' ד"ה לא אמרן וכו'ברכת אבות עמ' שכד
כ ע"ב חלדה היכי דמי כחולדה הדרה בעיקרי בתים דמכסיא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סד
כ ע"ב מלק בסמן וכו'. ואי אמרת טרפה הויא מליקתה זו היא שחיטתה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
כ. קוצץ ויורדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלח
כ. רש"י ד"ה וכימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כז
כ. תוס' ד"ה לאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תע-תעב
כ. תוס' ד"ה לא למעוטימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סה
כ: אין אדם נוקף אצבעו מלמעלה עד שמכרלין עליו מלמעלהאורחות דוד עמ' כח
כ: עיקור סימנים בעוף לשחיטה ולמליקהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלח
כ: תני דחזקי' ורבי אלעזר וזעירי נשברה מפרקת ורוב בשר עמה נבלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכו
כא ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כא ע"ב ויפגע במקום שתיקן תפילת ערביתעטרת יהושע בראשית עמ' קעג
כא: רש"י ד"ה ואינו מבדילמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כא: תוס' ד"ה כמשפטמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כא: תוס' ד"ה מה חטאת ורש"ימנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כב כשר בזה פסול בזהתועפת ראם (גטיניו) דף ס ע"ג
כב ע"א בני יונה קטניםתהלה לדוד (והרמן) פרק ב פסוק ז הערה ג
כב ע"א תוס' ד"ה והקריבומנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כב ע"ב תוד"ה והביא, במת ב"נ א"צ הפשט וניחוחגבורת יצחק שבועות עמ' עג
כב תורים ובני יונהתועפת ראם (גטיניו) דף נה ואילך
כב. חטאת בהמה דאינה באה אלא מן החולין מנלן וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שנא
כב. כל מקום שנאמר כהונה אינה אלא ימיןדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 632
כב. כשר בתורים פסול בבני יונהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סג
כב. רש"י ד"ה משלויבין שמועה (לעוו) עמ' שנא
כב. תוס' ד"ה שיכול ובמהרש"איבין שמועה (לעוו) עמ' שא
כב. תורים גדולים ולא קטנים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' ש
כב. תורים גדולים כשרים קטנים פסולים ובני יונה קטנים כשרים וגדולים פסוליםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קיט
כב: רש"י ד"ה ואימאיבין שמועה (לעוו) עמ' שב
כב: רש"י ד"ה מאי תלמודאיבין שמועה (לעוו) עמ' ש, שא
כב: תוס' ד"ה איצטריךלהורות נתן ויקרא עמ' עג
כב: תוס' ד"ה הביאלהורות נתן בראשית עמ' פו
כב: תוס' ד"ה לא לשתמיטיבין שמועה (לעוו) עמ' ש
כג ע"א האומר הרי עלי עולת בהמה מן האיל ומן הכבש, ורש"יגבורת יצחק סוכות עמ' קיד
כג ע"ב רש"י ד"ה ומה עגלהמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כג ע"ב תוס' ד"ה ותהאמנחה חדשה (חן טוב) פ' ראה
כג רש"י - דאי ספיקא הוא לא מרבה קרא וד"ה מייתי ומתניתועפת ראם (גטיניו) דף צה ע"ב
כג רש"י ד"ה בבהמה ותוס' ד"ה תמות וזכרותתועפת ראם (גטיניו) דף נד ע"ג-ע"ד
כג. או לאיל לרבות את הפלגסמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עח
כג. תוט' ד"ה איצטריךיבין שמועה (לעוו) עמ' שכח
כד ע"א אמרו עליו על ר"ח וכו' שמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותידברי איש דף ה ע"א
כד ע"א בן לוי מבן ל' ועד בן נ' כשר לעבודה ושנים פוסלים בו בד"א באהל מועד שבמדבר וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' צג
כד ע"א בן לוי מבן שלשים וכו'רנת יצחק משלי עמ' רצז
כד ע"א יכול אף בשילה ובית עולמיםרנת יצחק שמואל עמ' כב
כד ע"א כהנים במומין פסוליםשלטי הגבורים (תשע) עמ' ע
כד ע"א למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא מתוך רחבהדרך ישרה עמ' תמ
כד ע"א רבי פנחס בן יאיר שחלק את נהר גינאי במאמרושם דרך במדבר עמ' רפה
כד ע"א רש"י ד"ה יכול, שאין עבודת לויים אלא שוערים ומשורריםרנת יצחק שמואל עמ' כג
כד ע"א שאני הלכות עבודה דתקיפןדברי שאול במדבר עמ' מה
כד ע"א שאני עבודת המקדשותדברי שאול במדבר עמ' מד
כד ע"א ת"ר כהן משיביא ב"שדרכי איש דף נא ע"ד
כד ע"א תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתויחל ישראל אבות ח"ה עמ' שנה
כד ע"א תן חיים לנערותיך מכאן למדה תורה ד"א שלא ילמד אדם את בנו בשר וייןדרך ישרה עמ' ריז
כד ע"ב אמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן שמונים שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו אמר רבי חנינא חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותידברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' נג
כד ע"ב חמין ושמן שסכתני אמי בילדותימחיר יין (תשעט) עמ' קטו
כד ע"ב כלי חרס מטמא אחרים באוירובשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
כד ע"ב להשמיע קול אחד ורש"ירנת יצחק דברי הימים עמ' קנב
כד ע"ב מ"ד טוב איש חונן ומלוה וכו' לעולם יאכל אדם וישמח בפחות ממה שיש לו וכו'דרך ישרה עמ' ריז
כד ע"ב נתמלא זקנו ראוי ליעשות ש"ץ ולירד לפני התיבהס' חסידים סי' תשפה
כד ע"ב ר' חנינא שהיה כן פ' שנה וכו' חמין ושמן שפכתני אמי וכו'תורת לוי יצחק עמ' רמו
כד ע"ב רש"י ד"ה והא האי קרארנת יצחק משלי עמ' רחצ
כד ע"ב רש"י ד"ה לכשיטיל מים טמאטהרת יו"ט חי"ח עמ' לח
כד ע"ב תנו רבנן נתמלאה זקנו, ותוס' ד"ה נתמלאהנשמת כל חי חלק א (סימן א) דף א ע"א (ד"ה נתמלאה)
כד. אחיו הכהנים לא היו מניחים אותו לעכור עד שיהיה בן כ'להורות נתן במדבר עמ' לב
כד. אמרו עליו על ר' חנינא שהי' בן שמונים שנה כו'יחי המלך עמ' נב
כד. בן לוי מבן חמשים ישוב מצבא עבודת המקדשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רסה
כד. כ"ה לגמרא ושלשים לעבודהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תסד
כד. כל שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שנים שוב אינו רואהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רצה
כד. כל תלמיד שאינו רואה סימן יפה במשנתו ה' שנים וכו'ויואל משה מאמר ג סי' כא עמ' תכה
כד. לוי נפסל לשיר בקולמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכג
כד. קול אחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנא
כד. שוב אינו רואהתשבי (תשסה) עמ' רס שורש שוב
כד. תלמיד שלא ראה סימן יפהפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק ח פסוק כד
כד. תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שנים שוב אינו רואהדברי יואל פ' לך לך דף רעט ע"א
כד: אמרו עליו על רבי חנינא, שהיה בן שמונים שנה, והיה עומד על רגלו אחת, וחולץ מנעלו ונועל מנעלו וכו' חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' ז, שמד, תכו
כד: בכ"ד מקומות נקראו הכהנים לויים, ורש"יבגדי חמודות שמות פרק ד פסוק יד
כד: חמין ושמן שיסכתני אמי בילדותישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רטז
כד: חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי, הם עמדו לי בזקנותיחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שנט, תרא, ח"ב עמ' קמ
כד: חמין שסכתני בילדותי עמדה לי בזקנותידרשות דבר צבי עמ' קכז
כד: ילד עד כמהפני מלך שמות עמ' יג
כד: ילד עד כמהעל ישראל גאותו עמ' ר
כה כלי חרס אינו מק"ט מגבוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיד
כה ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת שמיני
כה ע"א אשר אין צמיד פתיל עליובשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
כה ע"א כלי חרס אינו מטמא מגבו אלא מתוכופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רצו
כה ע"א כלי חרס מטמא אוכלין שנכנס באויר הכליבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
כה ע"א כלי מתכות פשוטיהן טמאיןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלח
כה ע"א כלי שטומאתו קודמת לפתחוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלו
כה ע"ב דבר הבא מן העזים וכו' ושאר בהמה וחיהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלז
כה תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' ה
כה. פשוטי כלי מתכותפרפרת אליעזר פרשת פקודי פרק לט פסוק ג
כה. קנה וושטתשבי (תשסה) עמ' פז שורש וושט
כהן שקבע מטבחיים חייב לתת מתנותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 63
כומנחה חדשה (חן טוב) פרשת קרח
כו ע"א אבל בשילה ובבית עולמים אין נפסלין אלא בקולרנת יצחק משלי עמ' רחצ
כו: בין שבת ליו"ט מבדילין בין קדש לקדשפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רפו
כז ושפך וכסה וכו' כוס של ברכה מ' זהוביםכסא דוד (תשנ) עמ' רטו
כז ע"א רש"י ד"ה דלא לשוויה גיסטרא וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ד
כז ע"א שחיטה מן הצואר דכתיב ושחט, ממקום ששח חטהומאור עינים (תשעה) עמ' שצג
כז ע"ב בהמה כו' עוף שנברא מן הרקק וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' רלד
כז ע"ב דגים נבראו מן המיםס' חסידים סי' תעה
כז ע"ב העופות נבראו מן הרקקפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' סב
כז ע"ב השוחט וצריך לדםדורש טוב (פודור) עמ' 49
כז ע"ב לאויבי דחיתי בקשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ד
כז ע"ב עופות מן הרקקבעקבי יעקב עמ' צט
כז. דגים באסיפה בעלמא סגי להודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 429
כז. דגים שנבראומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד
כז. כ"ה ללמוד וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רלז
כז. ממקום שסח חטהוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קט
כז. מן הרקק נבראו וכו'תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בראשית דף ד ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף י ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מו ע"ד, ודף קיו/ז ע"ג-ע"ד
כז. מנין לשחיטה מן הצואר וכו' אלא גמרא גמירא להודברי יואל פ' ויקרא דף צד ע"ב
כז. מנין לשחיטה שהיא מן הצוארדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' נג, זכור עמ' רפב, ח"ז החודש עמ' רפ
כז. מקום השחיטה כשהבהמה מושכת צוארהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 30
כז. סימן אחד בעוף ושני סימנים בבהמהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 27, 30
כז. עד כמה לישחט וליזלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפה
כז. עוף שחיטתו בסימן אחדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קטו, קסד, שלח
כז. עופות מן הרקק נבראויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנד
כז. רבי יהודה אומר עד שישחוט את הורידןנטעי אשל בראשית עמ' רעח
כז. רש"י - ממקום ששח חטהו הכשירהו לאכילה וטהרהודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' נג
כז: אין לשחיטה לעוף מן התורה או יש שחיטהלהורות נתן ויקרא עמ' קעג
כז: בהמה שנבראה מן היבשה הכשרה בב' סימניםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סג
כז: בהמה שנבראה מן היבשה הכשרה בב' סימנים וכו' ומהרש"א שםדברי יואל פ' וישלח דף קסד ע"ב, פ' וישב דף שג ע"ב
כז: דגים א"צ שחיטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלא
כז: דגים אין צריכין שחיטהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קסה
כז: דגים אינם צריכים שחיטהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שעג
כז: דריש עובר גלילאה בהמה שנבראת מיבשה הכשירה בשני סימניו, דגים שנבראו מן המים הכשירן בלא כלום וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעה
כז: דרש עובר גלילאה בהמה שנבראת ביבשה הכשירה בג' סימניםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנה
כז: דרש עובר גלילאה בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימניםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קז
כז: השוחט וצריך לדם חייב לכסותו וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תרמב
כז: ישרצו המיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיב
כז: כ' א' אומר ישרצו המים וכו' אלמא ממיא איברידברי יואל פ' וישלח דף קסה ע"א
כז: כתוב אחד אומר ויאמר אלקים ישרצו המים וכו' אלמא ממיא איברו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תד
כז: מה בהמה בשחיטה אף עוף בשחיטהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קנה
כז: מסתברא משום דסליק מיניהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעא(קלו)
כז: עוף שנברא מן הרקק, רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' כז - אור לציון
כז: עופות מן הרקק נבראוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סג
כז: ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה, אמר להם קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקשדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2104
כח ע"א בחיה דקא בעי ליה לדמיה ללכאדורש טוב (פודור) עמ' 50, 51
כח ע"א ר"א הקפר ברבי אומר מה ת"ל אך כאשר יאכל את הצבי וגו' וכי מה למדנו מצבי ואיל מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש צבי ואיל לפסולי המוקדשין מה פסולי המוקדשין בשחיטה אף צבי ואיל בשחיטה ועוף אין לו שחיטה מדברי תורה אלא מדברי סופריםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קג
כח ע"א רש"י - יש ציווי בזביחה היאך ישחוטעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 255
כח. הלכה למשה מסיני שני סימנים בבהמהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קט, קיא
כח. הלכות שחיטה הל"מברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסה {רמוז בצורת אות א}
כח. יש שחיטה לעוף מן התורהכתר תורה (תשסז) עמ' כה
כח. מלמד שנצטוה משה על הלכות שחיטה בעל פהלקחת מוסר ח"א עמ' תרו
כח. עוף הכשרו בסימן אחדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכח
כח. שחיטה - כאשר צוויתיךצידה ברוך פרשת ואתחנן
כח. שחיטת שני סימנים מהלכה למשה מסיניברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מג-מד
כח. שני סימנים קנה וושטברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמו
כח: תוס' ד"ה אתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפו
כט. א"א בשלמא רישא בחולין, היינו דפליגי רבנן עליה דרבי יהודה וסבירא להו א"צ לשחוט ורידיו, אא"א רישא בקדשים אמאי פליגי רבנן עליה, הא כל עיקרו לדם הוא צריך וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תל
כט. כל העסוקין בפרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פה
כט. שחיטת קדשים הוא עצמו לדם הוא צריךלהורות נתן ויקרא עמ' קעג
כט: תוס' ד"ה והרי צבייבין שמועה (לעוו) עמ' שעז
כל מי שתפי' בראשו וציצית ומזוזה מוחזק שלא יחטאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קכז ע"ב
כתיב ויקח מאבני המקוםדברי יוסף (הכהן) דף ה ע"ב
ל ע"ב אין ושחט אלא ומשךמאור עינים (תשעה) עמ' שצג
ל. והתנן שחטו בה שנים או רוב שניםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קסד
ל. שנים שוחטין זבח אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' לב
ל: אל יתיז את הראש בבת אחתתשבי (תשסה) עמ' מ שורש בת א'
ל: ר"ז בדק גירא ושחט עופא בהדי דפרחיגל יעקב (תשנג) תולדות אות צג
ל: רבא בדיק גירא ושחט בה עופא בהדי דפרחלהורות נתן בראשית עמ' שלג
לא ע"א סתם טבילה לחולין אין צריך כוונהדרשות באר יצחק עמ' ע
לא ע"א רש"י ד"ה ומנא תימראטהרת יו"ט חי"ח עמ' כז
לא ע"א שחיטה בעי כוונהברכת אבות עמ' קמד
לא ע"ב רש"י ד"ה נגזור ראשון אטו כיפין, דתנן מטבילין כליםטהרת יו"ט חי"ט עמ' קמו
לא שנו אלא שלא היפך בהן וכו'לוח ארז פרשת האזינו דף קנג
לא. במקום שאתה זובח שם אתה אוכלנטעי אשל בראשית עמ' קיד
לא. גל שנתלש ובו מ' סאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצ
לא. מקיש תכבוסתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנב
לא. נדה שאנסוה לסבולפרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יג פסוק נח
לא. נדה שירדה להקרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שמח
לא. נדה שנאנסה וטבלהבני שלשים עמ' קל
לא. נדה שנאנסה וטבלה טהורה לביתה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שנד
לא. נפלה סכין ושחטהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קיא
לא: אמר רבא שחט פרהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רב
לא: מתעסק בקדשים פסולאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רמא
לב ע"א השוחט בסכין רעה אפילו כל היום כולוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נו
לב. אותה ולא אותה ואת חברתהכתר תורה (תשסז) עמ' צג
לב. אחד ששחט שני זבחיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קי
לב. השוחט בסכין רעה אפי' כל היום כולו כשרהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יז
לב. רש"י ד"ה לרבנןלהורות נתן במדבר עמ' לא
לב. שחיטת חולין לא בעי כוונהכתר תורה (תשסז) עמ' צג
לב: והודה לו ר"ע וכו' ורמינהו וכו' דנבילה דמטמאה מחיים לא קתני וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכה
לב: תוס' - איירי למטה מבין הפרשות דלא מיטרף שם פסיקת החוט וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכו
לב: תוס' - מה פריך ליחשב דרבי אלעזר ניטלה הירך וכו' הא הוא בכלל בהמה שנחתכה רגלי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכו
לג ע"א בשר מפרכסת מותר לישראלמהר"ם שיק בראשית עמ' קסג
לג ע"א כיון דאיכא שחיטה מעלייתאברכת אבות עמ' שכה
לג ע"א מפרכסת מותר רק לישראל ולא לבן נחבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות פט, ויגש אות לח
לג. הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולחו יפה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רלג
לג. השבטים היו חותכים בשר מבית השחיטה בעודה מפרכסת וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קג
לג. מזמנים ישראל על בני מעייםפרפרת הפרשה פרשת שמות פרק א פסוק טו
לג. מזמנין עבו"םמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד
לג. מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמ-קמג(לז)
לג. משכחת בשחיטה יבשתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פה
לג. תוס' ד"ה אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפה-קפז, ח"ב עמ' רפט
לג. תוס' ד"ה אחד, מי איכא מידי הוא מחלוקת ר"י ור"לתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנח-רנט(ח)
לד: תוס' ד"ה והשלישיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנה
לה. דם המת אינו מכשירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
לה. רש"י ד"ה דליכאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצג
לה: לר"ש שדם שחיטה אינו מכשיר מה עם הפסוק על הארץ תשפכנוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לה
לו לא הרהרתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קח ע"א
לו ע"א תוס' ד"ה צריך, חיבת הקודש לא שייך רק בנתקדש בכלי שרת קדושת הגוףבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
לו ע"ב בקדשים חיבת הקודש טשוי אף עץ לאוכלאבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לב
לו ע"ב חיבת הקודש אי מטמא אחרים הוא איבעיא דלא איפשטאבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לא
לו. תוס' ד"ה כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפה
לו. תוס' ד"ה ס"דערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' לה
לו. תוס' ד"ה צריךפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' מט
לו: רש"י ד"ה שלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפו
לז לא הרהרתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קח ע"א
לז ע"ב אין אדם ניצול מהרהורי עבירה אם לא גדול כיחזקאל, ותוס'פי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ע
לז ע"ב נבלה גרוע מטריפהדברי שאול שמות עמ' רנג
לז ע"ב שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רמד
לז. אין איסור חל על איסוריבין שמועה (לעוו) עמ' שיז
לז. בהמה מסוכנתתשבי (תשסה) עמ' קפג שורש סבן ב'
לז. יבוא איסור נבלה וטרפה ויחול על חלבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפז
לז. שלא הרהרתי ביוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מה
לז. שלא הרהרתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילהעקדת יצחק (שלג) שער סא דף קעד ע"א
לז. תוס' ד"ה דילמאיבין שמועה (לעוו) עמ' שכו
לז. תוס' ד"ה השתאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלב
לז. תוס' ד"ה שאינהיבין שמועה (לעוו) עמ' שכה
לז: חלב נבילה לא מטמאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסו
לז: יחזקאל החמיר על עצמופרפרת הפרשה פרשת כי-תצא פרק כג פסוק י
לז: יחזקאל הנביא ניצול מהרהור עבירהמרפא לנפש בראשית עמ' יח, פד
לז: לא הרהרתי ביוםתשבי (תשסה) עמ' פד שורש הרהר
לז: שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולםדגל מחנה יהודה עמ' ריב
לז: שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולם וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קצה
לז: שלא הרהרתי ביום ולא באתי לידי טומאה בלילהדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרמז ע"ב
לז: תוס' ד"ה ומהיבין שמועה (לעוו) עמ' שכז
לח ע"א מתני' השוחט לכותי שחיטתו כשרה ור"א פוסליד שלמה (עזרא) דף לט ע"ד
לח ע"א תוס' ד"ה איצטריךשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ז
לח ע"א תוס' ד"ה אצטריךדברי שאול במדבר עמ' סח
לח. השוחט לכותימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסה
לח: זה מחשב וזה עובדלהורות נתן בראשית עמ' צד
לח: יוצא דופן אימעוט מכי יולדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה
לח: יתום פסולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קצא
לח: יתום, נדמה וכלאים פסוליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכג
לט ע"ב גבי הנהו טייעי, רש"ידברי שאול בראשית עמ' תסז
לט ע"ב הוכיח סופו על תחלתותהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כב, פרק צ פסוק ט הערה ג
לט. תוס' ד"ה אלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
מ ע"א איתיביה ר"ן לר"ה השוחטדרכי איש דף ס/פ ע"א
מ ע"א הא דאמר לגדא דהררנת יצחק שמואל עמ' צ
מ. איתיביה ר"נ לר"ה השוחט בשבת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שנא
מ. גדא דהרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנט
מ. דומיא וכו' ורש"יבגדי חמודות שמות פרק ח פסוק כב
מ. השוחט להרלישרים תהלה (תשסד) עמ' ס
מ. חמשה דברים הפוסלים את השחיטהצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' מד
מ. חצי קנה פגוםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פז
מ. רש"י - כתב, שידע לחתום שמוויואל משה מאמר ג סי' ג עמ' תו
מ. שנים אוחזין בסכין ושוחטין אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר שחיטתו פסולה: גמרא פסולה אין זבחי מתים לא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנה
מ: אין ארם אוסר דבר שאינו שלודברי יואל מועדים ח"ט עמ' טז
מא ע"א קבל התראה אין לך מומר גדול מזהרנת יצחק שמואל עמ' תמז
מא ע"ב ל"ש אלא שאינו מחויב חטאתפרי חיים (קנולר) פרשת נצבים
מא ע"ב שניים שאחזו בסכיןברכת אבות עמ' קנא
מא. ג' רגלים ליבנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
מא: השוחט לשם עולה לשם פסח שחיטתו פסולה לשם חטאת לשם אשם כשרה זה הכלל דבר הנידר ונידב השוחט לשמו אסור וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנה
מא: שנים שאחזו כסכין ואחד התכוון לשם דכר פסוללהורות נתן במדבר עמ' מט
מא: רש"י - לשם עולה - טעם איסור שוחט לשם פסח משום דנראה כמקדיש בהמתו ושוחט קדשים בחוץבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנה
מב ע"א אין מזכירין מעשה ניסיםרנת יצחק משלי עמ' קפו
מב ע"א אלו טרפות בבהמה וכו' הריאה שניקבה או שחסרה ר"ש אומר עד שתינקב לבית הסמפונות וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ה
מב ע"א אלו טרפות וכו' ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' רצז, שלד
מב ע"א נקיבת הושט במשהו, רש"יס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ז עמ' קפו
מב ע"א תוס' - מפני מה לא חשיב בהקומץ רבה מחצית השקלעטרת יהושע ויקרא עמ' יב
מב ע"א תוס' ד"ה זאת החיהלקוטי שיחות ח"א עמ' 178
מב ע"ב דשף מדוכתיהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ז פסוק ט
מב. זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכוללהורות נתן ויקרא עמ' קיב
מב. כל שאין כמוה חיה טריפהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסז
מב. מאן דאמר טריפה אינה חיה יליף מזאת החיה אשר תאכלויבין שמועה (לעוו) עמ' שכה
מב. מלמד שתפש הקב"ה מכל מין ומין ומראה לו למשה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף ו ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף צב ע"ב
מב. ניקב הוושטברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכח {רמז למפסיק מלימודו מעט}
מב. פסוקת חוט השדרהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכו
מב. רמז לטריפה שאינה חיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ע*
מב. רמז לטרפה מן התורה מניןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
מב. תוס' ד"ה ואםלקחת מוסר ח"ב עמ' קח, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לח
מב. תוס' ד"ה זאתלקחת מוסר ח"א עמ' שנ
מב. תנא דבי רבי ישמעאל י"ח מיני טריפותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכה, תרמב
מב: תוס' ד"ה ואמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קצב
מב: תוס' ד"ה זאתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרפג
מג ע"א וסימניך עשירין מקמציןתהלה לדוד (והרמן) פרק קיג פסוק ז הערה ז
מג ע"א טריפה אינה חיהס' חסידים סי' תק
מג ע"א י"ח טרפותס' חסידים סי' קנח
מג ע"ב ורבה נמי לחדודי לאביי הוא דבעיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
מג ע"ב שב שמעתתאמנחת קנאות עמ' נו
מג ע"ב תורבץ הושטלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 321
מג. אין מזכירין מעשה ניסיםדברי יואל פ' בראשית דף קב ע"א
מג. אין מזכירין מעשה נסיםדברי יואל מועדים ח"ב קמה ע"ב, קעב ע"א
מג. אין מזכירין מעשה נסיםויואל משה מאמר א סי' מו עמ' סא
מג. בארבעה פרקים משחיטין את הטבח בע"כדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כז
מג. זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה ואמר לו זאת אכולדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קעא
מג. מה שנשאר איוב בחיים היה מעשה נסים, לפי שהיה בו מכה של חלל שאי אפשר לחיות עודדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שד
מג. ניסא שאני דכתיב את נפשו שמורדברי יואל מועדים ח"ד דף שעז ע"ב
מג: לשחוט בסכין שאינו פגומההנפש החכמה סי' סג
מד איזה ת"ח כל הרואה טריפה לעצמו ומהרש"א שםדרש משה (קלנברג) ח"ב דף נג
מד הרחק מן הכיעורפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' י
מד ע"א אין משגיחין בב"קפרי חיים (קנולר) פרשת חקת
מד ע"א דאיגום איגומי [כשר]לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' צד
מד ע"א לאיקפל איקפולישלטי הגבורים (תשע) עמ' קעח
מד ע"ב איזה שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צט
מד ע"ב איזהו שונא מתנות זה הרואה טריפה לעצמוסוכת דוד (שירירו) דף קנז ע"א
מד ע"ב איזהו ת"ח וכו' איזהו שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמותהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק א הערה ח, פרק קכח פסוק ב הערה א
מד ע"ב איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמוסוכת דוד (שירירו) דף נח ע"ד
מד ע"ב אר"ח איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמו, ורש"י ד"ה הרואה טריפהאיש מבין ח"ב דף קיא ע"ג
מד ע"ב הרחק מן הכיעור ומן הדומה לומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קיג, קנז
מד ע"ב הרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעורמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ב
מד ע"ב יגיע כפיך - זה הרואה טריפהישמח חיים דף ג ע"ב (דף י"ג ע"ב, מערכת א' אות נ"ו)
מד ע"ב כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצד
מד ע"ב כל הנהנה מיגיעויחל ישראל אבות ח"ב עמ' לה
מד ע"ב נפשי לא מטומאה - שלא הרהרתי ביום ובאתי לידי קרי בלילהס' חסידים סי' טו
מד ע"ב נפשי לא מטומאה - שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילהס' חסידים סי' טו
מד ע"ב פסוקת הגרוגרתכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יג
מד ע"ב ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל וכי הוו מזמני ליה לא אזיל אמר לא קא בעי מר דאיחי דכתיב ושונא מתנות יחיהדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מח
מד ע"ב ר' אלעזר כי משדרי ליה מבי נשיאה לא שקיל וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' נח
מד ע"ב ר' זירא אמר לא ניחא ליה דאחיהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרסו
מד ע"ב ר"ז כי הוו משדרי ליה לא מקבל כי הוו מזמני ליה כו'סוכת דוד (שירירו) דף קלב ע"ג, קלג ע"ב
מד ע"ב רב זירא כי הוי משדר ליי מבי נשיאה לא שקיל אמר שונא מתנות יחי'בנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נד
מד ע"ב רב חסדא שבי בוכרא ולא זבין מיניהמנחת קנאות עמ' לה
מד ע"ב רש"י ד"ה הרחק מן הכיעור. שלא יאמרו בשביל כך זיכהו לזה שיתננה לו בזולמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קנז
מד ר"א כי הוו משדרי ליה מידיאם הבנים ח"א דף צח ע"א
מד. הכרס הפנימיתשבי (תשסה) עמ' קמד שורש כרס
מד. הרחק מן הכיעורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כ
מד. לא תימא כולו אלא רובופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קטז
מד. תוס' - יצתה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל ומסייע לו קרא דאחרי רבים להטות, כיון דבית הלל רובא הוי, אלא דמעיקרא מספקא לן משום דבית שמאי מחודדים טפידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' צו
מד. תוס' ד"ה הלכה כב"ה, קרא מסייע להו לב"ה דכתיב אחרי רבים להטותדברי יואל פ' חוקת דף צג ע"ב
מד. תוס' ד"ה ור"ימאמר אסתר (הורוויץ) עמ' ה
מד: איזה תלמיד חכם, הרואה טרפה לעצמודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1233
מד: איזהו בן עוה"ב הרואה טריפה לעצמונוה צדק דף עח ע"ד
מד: איזהו שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמודרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' יח
מד: איזהו תלמיד חכם זה הרואה טריפה לעצמועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר א כג דף י ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף צו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפ שני ע"ב
מד: אם זכה אדם נוחל ב' עולמותמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף רו/ז
מד: כולן רשאין ליקח, אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 18
מד: כל מי שקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויצא דף יד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפ שני ע"ב
מד: ר' זירא - אתייקורי הוא דמתייקרו בישיחות לספר בראשית עמ' קלג
מד: ר' זירא כד הוה מזמנין לי' הוה אזיל אמר אתייקורי הוא דאתייקרי בימרפא לנפש בראשית עמ' פד
מד: ר' זירא כי משדרי לי' לא שקיל כי הוו מזמני ליה אזיל אמר אתייקורי הוא דמתייקרי בידברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תשה ע"ב
מד: ר"א כי הו' משדרי לי' מבי נשיאה מידי לא שקולדברי יואל פ' לך לך דף ריד ע"א
מד: ר"א כי הוי משדרי ליה מידי לא שקיל וכי הוו מזמני לי' לא אזיל אמר לא קא בעי מר דאיחייגל יעקב (תשנג) נשא אות כח
מד: ר"ז כי הזו מזמני ליה מבי נשיאה הוה אזיל וכו' אתייקורי הוא דמתייקרי בידברי יואל פ' בהר דף שב ע"ב
מד: רבה שרא טריפתא וזבן מינה בשראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפה
מד: רבי אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקילחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפ שני ע"א
מד: רואה טרפה לעצמו וכו' זוכה ונוחל שני עולמותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1059
מד: רואה טרפה לעצמו וכו' יגיע כפיך כי תאכלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 13
מד: רש"י - אתייקורי הוא דמתייקרי בי, מתכבדים הם במה שאני סועד אצלם והנאתם היא ואין זו מתנהדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תשה ע"ב
מד: תלמיד חכם שרואה טריפה לעצמו וכו' זוכה ונוחל שני עולמותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 109
מה ע"ב כמין שני פולין מונחין על פי הקדירהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' תתקצט
מה ע"ב נתמסמס פסול נתמזמז כשר וכ'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 300
מה ע"ב תלתא קני הוו חד פריש לליבא וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף פה ע"ב
מה ע"ב תלתא קצה הוי חד פריש ללבא וחד פריש וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' קנד
מה. נסדק לאורכוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכח {רמז למפסיק מדבקותו באמצע הלימוד}
מה. רש"י - הנאתם היא, ואין זו מתנהשיחות לספר בראשית עמ' קלג
מה: תלתא קניברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' לט
מו ההוא פולמוסא דאתא וכו'אהבת דוד (תקנט) דף נב ע"א, עו ע"א
מו ההוא פולמוסא, ותוס' והר"ןשמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף ח ע"ב, ט ע"א
מו ההוא פולמסא דאתא לפומבדיתא... ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהמערכות ישראל (גורדון) דרוש קץ כופרא עמ' 144-148
מו ע"א ההוא פולמוסא של ליסטים דאתא לפומבדיתאיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רנה
מו ע"א כזית שאמרו במקום מרהצלח רכב עמ' קכד
מו ע"א עשירים מקמציןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תכח
מו ע"א עשירין מקמציןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יח
מו ע"ב ברית אברהםרנת יצחק שמואל עמ' שנה
מו ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף סט ע"א
מו ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף סט ע"א, דבש לפי (תקסא) דף נז ע"ב
מו. האי פולמוסא דאתא לפומבדיתא וכו'פתחי שערים ח"א עמ' רסג
מו. ההוא פולמוסא דאתא וכו'אהבת דוד (תקנט) דף עו ע"א
מו. ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא ערקו רבה ורב יוסף וכו'להורות נתן בראשית עמ' רטז
מו. ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא, ערקו רבה ורב יוסף פגע בהו ר' זירא, אמר להו, ערוקאי, כזית שאמרו, במקום מרהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רעח
מו. וסימנין עשירין מקמציןדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' קו
מו. וסימנך עשירין מקמציןדברי יואל פ' חיי שרה דף תכא ע"ב
מו. וסימנך עשירין מקמציןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קסד
מו. כזית במקום מרהפתחי שערים ח"א עמ' רסד
מו. ערוקאי כזית במקום מרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרלד
מו. ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהדברי יואל פ' וישלח דף קיג ע"ב
מו. עשירין מקמציןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1049, 1511, פ"ג הערה 1284, פ"ד הערה 142, 1281, פ"ו הערה 1732
מו. תוס' והר"ןשמחת הרגל (תקמב) ח"א דף ט ע"א
מו: אין מקיפין בבועידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 378-377, 372
מו: אמר רבא ריאה דקיימי גילדי גילדי אוכמי אוכמי כשרהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסב
מו: אפילו בטרפא דאסאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעט
מו: כדי שתינקב ואינה מוציאה טפת דםעולה ליפה סי' סט
מו: ריאה שיבשה וכו' יבשה שאינו מוציאה דם וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסג
מו: רש"י - אין סירכא בלי נקבתשבי (תשסה) עמ' קצד שורש סרך
מו: תוס' ד"ה אובמי פי' רש"י אוכמי שחורות וקשה הא כדיותא אמרינן דטריפה ומסקי התוספות דאוכמי היינו ככוחלא דהוא מראה כשרה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסב
מז ע"ב המתיני עד שיבלע דמו וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' צד
מז ע"ב לויתן דג טהור הוארנת יצחק משלי עמ' רמח
מז ע"ב פ"א הלכתי לכרכי הים באתה אשה אחת לפני וכו'צלח רכב עמ' עט
מז ע"ב רש"י ד"ה המתינו לו וכו'ברכת אבות עמ' קסד
מז ע"ב שחור אדום הוא אלא שלקהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עא
מז. חמש אונות בריאה ואומא ועינוניתאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' סב {רמז של חמשה אוירים}
מז. חמש אונות שלש מימין ושנים משמאלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכח
מז. חמשה אונות יש לראהתשבי (תשסה) עמ' רמו שורש ראה ב'
מז: מראה בריאה כדיותא טריפהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסב
מז: שחור אדום הוא שלקהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' כה {כשמידת הדין לוקה ואינה פועלת ביושר}
מז: תוס' ד"ה אבל נקב קמט כשרה בכל גווניבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקסב
מח אר"ן ריאה שניקבה ודופן חותמתה כשירה והר"ןשמחה לאיש (אלישר) דף כח ע"ג
מח ע"א אמר ליה לית לי פריטיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכה
מח ע"א וליה לא סבירא ליהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכב
מט ואני אברכם ללמד ברכה לכהניםכה תברכו (תרמא) דף רמח ע"ב
מט חלב קיבה ודקין ורש"ישער יוסף (תקיז) דף קז ע"א
מט למדנו ברכה לישראלראש דוד (תקלו) דף צז ע"ב
מט למדנו ברכה לישראלראש דוד (תקלו) דף צז ע"ב
מט מסייע כהני מאי היאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ג ע"ג
מט ע"א ברכה לכהצים מצין, מחלוקת רי"ע ור"עתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' קנא
מט ע"א ברכת כהניםפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
מט ע"א כ"ת את בנ"י רי"א למדנו לו' רע"א כו'שעת הכושר דף מז ע"ד, מח ע"ב
מט ע"א כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםתורת מהרי"ם במדבר עמ' לג
מט ע"א כשהוא אומר ואני אברכם, הוי אומר כהנים מברכין לישראל, והקב"ה מברך לכהניםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רעא
מט ע"א ר' ישמעאל פהנא מסייע כהני וכו' ואני אברפם וכו' הקב"ה מכרך לבהניםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שעא
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכה מברכך ואפי'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ג ע"ג
מט ע"א תוס' ד"ה והקב"ה מסכיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ג ע"ג
מט ע"א תניא כה תברכו את ב"י רי"א למדנו ברכה לישראל כו'סוכת דוד (שירירו) דף יד ע"א, קמא ע"ד
מט ע"ב אינהו מיכל אכלי לדידן מסתם נמי לא סתיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יב בהערות
מט ע"ב איסור גלוי במשקיןפרי חיים (קנולר) פרשת קדושים
מט ע"ב יפה כח הבן מכח האבבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות טז
מט ע"ב תוס' ד"ה מאי שאין דרך לקרות האדם על שם מעשה שעשה רק פעם אחתהדרש והעיון בראשית מאמר קכט
מט פליגי רבי עקיבא ורבי ישמעאל אם ברכת כהנים הם מברכים והקב"ה מסכים על ידם או שכהנים מברכים בצווי ה' והקב"ה מברך לכהניםהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קיג
מט ר"ע אומר והקב"ה מסכים ע"יצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ג ע"ג
מט תוס' ד"ה ואברכה ואפי' נכרים המברכים את ישראל וכו'כה תברכו (תרמא) דף רמז ע"ב
מט. ביאור ואני אברכםלקחת מוסר ח"א עמ' תמב
מט. בפלוגתא דר' ישמעאל ור' עקיבאכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקיג-תקיד
מט. ה' מברך לכהנים והכהנים מברכים את ישראלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קפו
מט. ואברכה מברכך, ותוס'פרפרת הפרשה פרשת וירא פרק יח פסוק טו, פרשת נשא פרק ו פסוק כו
מט. כה תברכודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קנז
מט. כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידם וכו'דברי יואל פ' שמיני דף רמו ע"א
מט. כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רס, מועדים עמ' שכח
מט. למדנו ברכה לישראל מפי כהנים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמו; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכד דף קמה ע"א
מט. למדנו ברכה לישראל מפי כהנים וצו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקסו
מט. למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים עצמם לא למדנו וכו' ישמעאל כהנא מסייע כהנאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שב, ויקרא-במדבר עמ' שסז
מט. ר"י ס"ל ואני אברכם קאי על הכהנים ור"ע ס"ל דקאי על ישראל שהקב"ה מברכם אחר ברכת כהנים וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' צ, צב
מט. תוס' - אברכה מברכיך קאי גם אאוה"עמרפא לנפש בראשית עמ' צ
מט: יפה כח הבן מכח האב וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק לד
מט: רש"י ד"ה התורהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמז
מט: תותב קרום ונקלףברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 59
נ ע"א לא שנו אלא באותה ערוגה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 58
נ ע"ב סאני דובישלטי הגבורים (תשע) עמ' רלז
נ. אקפינהו ואידמודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 372
נ. הצלעות נקראים דפנותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תכ
נ. רש"י - בתר בני בבל אנן גרירןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצז
נ. רש"י - כי פליגי דאקשתא פסק, בכל איכא דאמרי, בשל תורה הלך אחר המחמיר, ובשל סופרים אחר אחרוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנו
נא. הגליד פי המכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכח
נא. לבע"ח יש זהירות טבעית מסכנהשיחות לספר בראשית עמ' רלז
נא. עמדה והלכה אינה צריכה בדיקהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 99
נב ישראל קדושיםתוכחת חיים (תשלח) בראשית עמ' קלז
נב ע"א ישראל קדושיםתוכחת חיים (תר) בראשית דף נח ע"א
נב. א"ל רב כהנא לרב נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן מהו ופריך ותיבעי ליה חדא ומשני חדא דשמעית מיניה תרתי מיבעי ליה דא"כ מירתח הוי רתח וכו' הא קאמרי ליה ולא רתח ומשני כיון דקאמר גיסטרא קאמריתו היינו ריתחאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלב
נב. רש"י - ד"ה כיון - כיון דקאמר להו לשון בתמיה היינו ריתחא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקלב
נב: ודרוסת הזאב - אמר רב יהודה אמר רב בקהמה מן הזאב וכו'על ישראל גאותו עמ' שלח
נג ע"א נח מריתחיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תפה
נג ע"ב שברא הקב"ה כונניות באדםתהלה לדוד (והרמן) פרק קמז פסוק ח הערה לא
נג. אין דריסה אלא ביד ובציפורןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפה
נג. בהדי דשליף שדי זיהריהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא {וכן עקירת הסומאת בעת עלליתו מהמים}
נד ע"א אמר רבי יוחנן ולא נהירא ליהשיחות עבודת לוי סי' קטז אות א
נד ע"א בן כ"ה שנה נכנס ללמודמנחת קנאות עמ' קנט
נד ע"א קנה נקובתו בכאיסרלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' כד, תורת לוי יצחק עמ' רסח
נד ע"ב דאי בדרא לה סמאפרי חיים (קנולר) פרשת אמור
נד ע"ב רש"י - שבו קושרין את הפסחים זכר לפסח מצרים דכ' והיה לכם למשמרת כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריד
נד ע"ב שב בני שבשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצב
נד. יכול יהיו פסולין בשניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שמא*
נד. ניטלה האם כשירהכתר תורה (תשסז) עמ' שיב
נד: חבל היוצא מהמטהפני מלך מועדים עמ' רמט
נד: חבל היוצא מן המטהפרפרת משה ח"א עמ' שעז
נד: עד ועד בכלל או ולא עד בכללפרפרת משה ח"א עמ' תקצג
נד: תוס' ד"ה איןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפג
נה ע"א אמר רכיש בר פפא משמיה ררב לקתה בכוליא אחתערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 93
נה ע"א ירקשלטי הגבורים (תשע) עמ' שפ
נה ע"ב כל יתר כנטול דמילקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 731
נה תוס' וא"ת אליעזר היאך ניחשתועפת ראם (גטיניו) דף עח ע"ג
נה. טחול שניקב אי אשתייר כדינר זהבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרמה
נה. מלוג ועד סאה ברביעית, מסאה ועד סאתיים בחצי לוגדברי יואל מועדים ח"ד דף רלט ע"ב
נו מלמד שברא הקב"ה כונניות באדםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף ק ע"ג-ע"ד
נו ע"ב כרכא דכולא ביהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק יא
נו ע"ב ממנו כהנים ממנו לויםדברי שאול דברים עמ' רפד
נו ע"ב שברא הקב"ה כונניות באדםדברי שאול דברים עמ' רעה, רעט, רפא
נו ע"ב תניא היה רבי מאיר אומר הוא עשך ויכוננך כרכא דכולה ביה ממנו כהניו ממנו נביאיו ממנו , שריו ממנו מלכיו וכו'דברי תורה (שפירא) הקדמה מהדורא א
נו. הוא עשך ויכוננך ברכה דכולא ביה וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לו/לז דף קפה ע"ב
נו: ברא הקב"ה כונניות באדםיבין שמועה (לעוו) עמ' כז
נו: הוא עשך ויכוננך כרכא דכולה בי' ממנו כהניו ממנו נביאיו ממנו שריו ממנו מלכיויגל יעקב (תשנג) לך לך אות מה, וזאת הברכה אות קח
נו: מלמד שברא הקב"ה כונניות באדםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רעב
נו: ממנו כהניו ממנו נביאיו ממנו מלכיומגדל עוז (תשעח) עמ' קסח
נז איזיל אי חזי אי לית להו מלכא וכו'דברים אחדים (תקמח) דף ע ע"א
נז ע"א אבא חלפתא הוה עסקן בדבריםדברי שאול דברים עמ' קיד
נז ע"א נהרא נהרא ופשטיהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' לד
נז ע"ב איזל ואחזי אי ודאי היא דלית ליה מלכאדברי שאול בראשית עמ' כ
נז ע"ב אמרו עליו על ר'י שמעון בן חלפתא שעסקן בדברים הוהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לה
נז ע"ב מעשה בענבולפרי חיים (קנולר) פרשת אמור
נז ע"ב נפלו עליה וקטליה ומהרש"אתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מג
נז ע"ב רבי שמעון בן חלפתא היה עסקן וחקר על הנמלהדברי שאול במדבר עמ' צח
נז תורה שם אע"ג דכה"ג משיב מזלזל וכו'דברים אחדים (תקמח) דף ע ע"א
נז. רש"י שאינו עומד מפני החמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעב
נז: בריה שאינה חיה י"ב חודש היא טריפהדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' צג
נז: עסקן בדברים היהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ג
נז: ר׳ שמעון חלפתא עסקן היהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קצה
נז: תוס' ד"ה איזילפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נו*
נז: תוס' ד"ה ודילמא - שבורה אינה מקבלת זכריגל יעקב (תשנג) וישלח אות קכח
נח אבל חסר ויתר ברגל טרפה נמי הויא מאי טעמא כל יתר כנטול דמידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 265
נח ע"א כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חודשבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לט, נא, ע, עב
נח ע"א כל בריה שאין לה עצם אינה מתקיימת י"ב חרשמפעלות אלקים (תשנג) עמ' קעד
נח ע"ב אכלה סם המותלב חיים חלק א (סימן ס"ב) דף ע"ח ע"ב (ד"ה ויש)
נח ע"ב כל יתר כנטולשלטי הגבורים (תשע) עמ' רלט
נח ע"ב כל יתר כנטול דמימאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שסא
נח. בקא, רש"י - מין זבוב ונושכת כצרעהמרפא לנפש בראשית עמ' רנג, תיג
נח. כל בריה שאין בו עצם אינו מתקיים י"ב חודשדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' צג
נח. כלי חרס מסאה ועד סאתיים, שבריהם נטהרו בפחות מחצי לוגתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכא
נח. נטרפה ולבסוף נתעברהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעז
נח. עובר ירך אמו הואלהורות נתן ויקרא עמ' רצא
נח: אכלה סם מותרת משום טריפה ואסורה מסכנהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' יח
נח: בהמה שיש לה ג' רגלים טריפה רכל יתר כנטול דמילהורות נתן דברים עמ' מו
נח: בענין שכל תוספת כנטול דמידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1988
נח: יתר כנטול רמיהישר והטוב (תשסג) עמ' ה
נח: כל יתר כנטול דמיברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קיא
נח: כל יתר כנטול דמידברי יואל פ' וישלח דף קיט ע"ב
נח: כל יתר כנטול דמידרך חיים (תשע) פ"א הערה 871, 1501, פ"ב הערה 693, 694, 706, 716, 735, 737, 792, 1549, פ"ג הערה 696, 1059, 1967, 2074, 2076, פ"ד הערה 813, 1865, 1997, פ"ה הערה 1949-1950, פ"ו הערה 614-615
נח: כשם שחיסרון הוא מום כך כל יתור ותוספות כנטול דמידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 328
נח: ליכא בקא בר יומאמרפא לנפש בראשית עמ' רנג, תיג
נח: רב אמר, הזבוב ששמו "בקא", מוצץ דם מבני אדם, ואינו חי יותר מיום אחד וכו' שבע שנים מרדה בקתא וכו' בשני דידהוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' ק
נט בעינא דאיצבית נהמאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"א
נט מאי רבותא פרשא קטיל אריא וכו' בעינא למיחזימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ד
נט ע"א אלו הן סימני בהמהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 165
נט ע"א אצבע [יתירה] וזפק וקרקבנו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 204
נט ע"א ההוא בר טבי דאתי לבי דיש גלותאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פב
נט ע"א היה מהלך במדברשלטי הגבורים (תשע) עמ' רלח
נט ע"א חזיר מפריס פרסהשלטי הגבורים (תשע) עמ' רלד
נט ע"א כל בהמה שמעלת גרה בידוע שאין לה שינים למעלה וכו' גמל ניבי אית ליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמח
נט ע"א סנפיר וקשקשת רי"א שני קשקשין ופנפיר א'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצח
נט ע"ב אלקיכם כארי' מתיל וכו' כארי' דבי עילאי מתילאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תסו
נט ע"ב אלקיכם כאריה מתיל דכתיב "אריה שאג מי לא יירא"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קסט
נט ע"ב אריא דבי עילאיכתונת פסים (תשעא) עמ' קלז
נט ע"ב ההוא עיזא כרכוז דהואי בי ריש גלותאס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיח
נט ע"ב הזהרו ברבינו אחאי שמאיר עיני הגולהחיי וחמרא דף ב ע"ב (דף ה' ד"ה וכן)
נט ע"ב קרששלטי הגבורים (תשע) עמ' רמ
נט ע"ב קרש טביא דבי עילאי טגרס אריא רבי עילאיתהלה לדוד (והרמן) פרק מט פסוק יג הערה ב
נט ע"ב תוס' צבי כשהוא ישן עין אחת קמוצה ואחת פתוחהלחם רב על סדור התפילה אות קלד, תקנב, תר, תתקפד
נט. אצבע יתירה וזפק וקורקבנו נקלףמאורות האריז"ל עמ' קכט אות ח
נט. אצבע יתירה זפק וקורקבנו נקלףברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 26
נט. ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמה ע"א
נט. ואלו הם קשקשים הקבועים בו וסנפירין הפורח בהןיבין שמועה (לעוו) עמ' שכח
נט. רב ניצל מניקורימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמד
נט: א"ל קיסר לריב"ח אלקיכם כאריה מתילמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רחצ
נט: אמר קיסר לריב"ח בעינא דאיחזי לאלקייכו ןכו' אזל ואוקמי' להדי יומא בתקופת תמוז וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שנב
נט: בעינא דאחזי לאלקייכו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף עט ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יב דף עג ע"ב
נט: מין חיה שיש לה קרנייםמגדל עוז (תשעח) עמ' תרחצ
נט: קרניים מפוצלות ובליעי חירקייהוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכז, קכח {רמז בצורת אות ש}
ס א"א לשני מלכים להשתמש בכתר אחדאגרת חמודות עמ' 39
ס אמר הקב"ה לירח צדיקים יקראו על שמךלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קפב ע"א
ס אמר הקב"ה ללבנה צדיקים יקראו בשמך וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תנב
ס אמרה ירח וכו'דרשת חידוש הלבנה (לר' יו"ט ליפמן הלר) בתוך הלכות קידוש החודש (מהד' מכון חכמת שלמה, תשעז) עמ' קטו-קלג
ס אמרה ירח לפני הקב"השרגי טובא דרוש ד
ס אמרה ירח לפני הקב"ה א"א לשני מלכיםכרם יהושע (ולרשטיין) דף נט ע"ג
ס אפשר שני מלכים משמשים בכתר אחדמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"א
ס בקומתן לדמותן לצביונן נבראועולה ליפה סי' טז
ס הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחמצרף השכל (אבולעפיא) עמ' קז-קח
ס הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחסתרי תורה (אבולעפיא) עמ' 48
ס הביאו עלי כפרהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"א
ס מקרין מפריס, רש"י - תרי משמעכסא רחמים (תקסג) דף עא ע"ג
ס מקרין מפריס, רש"י - תרי משמעכסא רחמים (תקסג) דף עא ע"ג
ס נשאו דשאים ק"ומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ל ע"ג
ס ע"א אדם הראשון הקריב פרמנחת קנאות עמ' רכ
ס ע"א אלהא דידן מיהב יהיב משקל לא שקילמהר"ם שיק שמות עמ' קסז
ס ע"א אלקיכן נגראבעקבי יעקב עמ' סב
ס ע"א אפשר לשני מלכים וכו' בכתר אחד וכו' לכי ומעטיקונטרס ומעיין עמ' 74; ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' סט, רז; תרעא עמ' קצט; תרעב עמ' ריב, א'רח
ס ע"א בצביונן ובקומתן נבראומהר"ם שיק בראשית עמ' ג, כא
ס ע"א בקומתן נבראוס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תצה
ס ע"א בשעה שאמר הק' למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 240, 162, 241, ח"ג עמ' 40
ס ע"א בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים קו"ח בעצמן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלו
ס ע"א בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים קו"ח בעצמן וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קנה
ס ע"א בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים קל וחומרבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מה
ס ע"א דשרגא בטיהרא מאי אהניס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שצג, תקסז, תשלד, תתצב
ס ע"א ואמר רב יהודה שור שהקריב ואמר ר"י ומהרש"אעולם ברור פרק נט-סג
ס ע"א ורבותינו נתנו קרבן לאדם הראשון מפסוק ותיטב לה' וגו'דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' פא
ס ע"א ותוס' - אם חנוך הוא המלאך מטטרוןמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות ח
ס ע"א יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, פסוק זה שר העולם אמרושם דרך במדבר עמ' קפג
ס ע"א יהי כבוד וכו' ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרותהלה לדוד (והרמן) פרק קכו פסוק ג הערה יג
ס ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בצביונם נבראומאמץ כח (תשעה) עמ' סא, רצ
ס ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לצביונם נבראוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 240, ח"ג עמ' 110
ס ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונם נבראועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 223, 79
ס ע"א כל מעשה בראשית לצביונן נבראוכתונת פסים (תשעא) עמ' קסט
ס ע"א לדעתן נבראומהר"ם שיק בראשית עמ' כו
ס ע"א מעשי בראשית בקומתןבעקבי יעקב עמ' קב, קמ-קמא, קפו
ס ע"א משמיא מיהב יהבילקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1037
ס ע"א נשאו דשאים ק"ו בעצמםתורת שמואל (מהר"ש) תרכט עמ' ה
ס ע"א נשאו דשאים קו בעצמםקונטרסים (ריי"צ) עמ' שעב
ס ע"א פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולםס' חסידים סי' תתרכ
ס ע"א קרניו קורמין לפרסותיודברי שאול בראשית עמ' שצג
ס ע"א שור שהקריב אדה"רבעקבי יעקב עמ' קב, דש
ס ע"א שור שהקריב אדה"רעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלה
ס ע"א שור שהקריב אדם הראשון וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רלז
ס ע"א שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת וכו'שמח תשמח (תרנז) עמ' 46
ס ע"א שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רנו
ס ע"א תוד"ה פסוקשם דרך בראשית ח"א עמ' כח
ס ע"א תוס' ד"ה פסוקדברי שאול בראשית עמ' עה
ס ע"ב א"א לשני מלכים לשמש בכתר אחדתהלות ישראל (קלוגר) עמ' צא
ס ע"ב א"ל רב חסדא לרב תחליפא וכו' כתוב קניגי וכו' באגדתיה וכו' והעוים וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנב
ס ע"ב אי אפשר לב' מלכים להשתמש בכתר אחדימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רז
ס ע"ב אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדדברי שאול בראשית עמ' י, יג, שסה, במדבר עמ' רנד
ס ע"ב אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדחכמת התורה קדושים עמ' לה
ס ע"ב אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדלחם רב על סדור התפילה אות תקלב
ס ע"ב אין שום השפעה יורדת ללא תפילהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' נא
ס ע"ב אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קסז, ש
ס ע"ב אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ח, שיג
ס ע"ב אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדתפלה למשה (בנימין) עמ' קצ
ס ע"ב אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנא ע"א, קנג ע"ב ואילך
ס ע"ב אמר הקב"ה ללבנה צדיקים יקראו על שמךדברי שאול בראשית עמ' טו
ס ע"ב אמר הקבה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחמאור עינים (תשעה) עמ' טו, תשעח, תשעט
ס ע"ב אמרה ירח וכו' אמרה לפניו וכו' אמרה ליה וכו' הביאו עלי כפרהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמט, שנב
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לח, שצט
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה כו'יחי המלך עמ' ג, לו
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כז ע"ב, נד ע"ב, סו ע"ב, קנב ע"ג
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך אמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר לה וכו' ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צג
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' מט הערה 16
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"העיונים במשלי עמ' תסא
ס ע"ב אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדעשרה מאמרות (תשס) עמ' רד, שמד, שמז
ס ע"ב אפשר לשני מלבים שישתמשו בכתר אחדשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריז
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדלחם רב על סדור התפילה אות א' תתקעא
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו'מסילות הנביאים יהושע עמ' קפא
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' ליקרו צדיקים בשמיךתהלה לדוד (והרמן) פרק עב פסוק ז הערה א
ס ע"ב ב' מלכים משתמשים בכתר אחדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנח ע"ד
ס ע"ב ב׳ מלכים בכתר אחדמגדל דוד (תשסז) עמ' מד
ס ע"ב בקטרוג הלבנה שאמרה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחדחן טוב (תשסה) בראשית עמ' צו
ס ע"ב בשביל שאמרה הלבנה דבר הגון אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי עצמך וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קפו, קפט, רסד
ס ע"ב הביאו כפרה עלי וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' קנו
ס ע"ב הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחדברי שאול במדבר עמ' רנה
ס ע"ב הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחעשרה מאמרות (תשס) עמ' ק, רפא, שיד, שנד
ס ע"ב הביאו כפרה עלי, ורי"ף(שבועות דף א ע"ב מדפי הדי"ף)עשרה מאמרות (תשס) עמ' שסד-שסה
ס ע"ב הביאו עלי כפרהחיבור התשובה (מהד' צוריאל) עמ' תכה, תצ
ס ע"ב הביאו עלי כפרה וכו'תורת השרף ממאגלניצא עמ' כד
ס ע"ב הביאו עלי כפרהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תסג
ס ע"ב הירח אמרה א"א לשתי מלכים שישתמשו בכתר אחדעטרת יהושע בראשית עמ' צח
ס ע"ב הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כד, קנד
ס ע"ב הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פט ע"ב, קנג ע"ב
ס ע"ב השסועה בריה בפני עצמה היא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 103
ס ע"ב וכי משה רבינו קניגי היהערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 59, ח"ג עמ' 68
ס ע"ב וכי משה רבעו קניגי היה או בליסטרי היה הכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלד
ס ע"ב חזייה דלא קא מיתבא דעתהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסא
ס ע"ב טענת הירחבעקבי יעקב עמ' צב
ס ע"ב יעקב הקטןביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עו ע"ד
ס ע"ב יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 42
ס ע"ב יצאו דשאיםבעקבי יעקב עמ' קעג
ס ע"ב כל הצמחים והעשבים לא יצאו אלא על פתח הקרקעפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' עא
ס ע"ב כפרה עלימגדל דוד (תשסז) עמ' קכד
ס ע"ב כשבא אדה"ר נעשה מדשא עשבפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שיז
ס ע"ב כתיב את המאורת הגדולים ואח"כ כתיב המאור הקטןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מו-מז
ס ע"ב כתיב את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול וכו'הדרש והעיון בראשית מאמר יח
ס ע"ב לבי ומעטי את עצמךאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קנ
ס ע"ב לימנו בך ישראל ימים ושניםעשרה מאמרות (תשס) עמ' שנג
ס ע"ב ליקרו צדיקי בשמיךעשרה מאמרות (תשס) עמ' שנד, שסג(כד), שסט, תקכה
ס ע"ב ליקרו צדיקי בשמיך וכו' הביאו כפרה עליעשרה מאמרות (תשס) עמ' שעא-שעג
ס ע"ב ליקרו צדיקים בשמךמסילות הנביאים יהושע עמ' צא*
ס ע"ב ליתו כפתורים ליפקו מעויםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רמז
ס ע"ב ליתי סיחון ליפוק ממואב וכו'צלח רכב עמ' שיא
ס ע"ב לכי ומיעטי את עצמךמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רמג
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמךדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' עא
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמךכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' ה
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמךלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קז ע"א, קיג ע"ד
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמךפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' נח
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמך כו' הביאו כפרה עלי כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רנב-רנג
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמך כו' לכי ומשול ביום כו' שרגא בטיהרא כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שמט
ס ע"ב לכי ומעטי עצמךדברי שאול בראשית עמ' קלט, שמות עמ' רסז
ס ע"ב לכי מעטי את עצמךעשרה מאמרות (תשס) עמ' שס, שפו
ס ע"ב לפי שאדם אין אדם לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמיםשם דרך בראשית ח"א עמ' שז
ס ע"ב מה נשתנה שעיר ראש חודשבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות עד
ס ע"ב מיעוט הירחבעקבי יעקב עמ' פח, צ
ס ע"ב עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לט ע"ג
ס ע"ב עמדו דשאים על פתח הקרקע ולא צמחו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 203
ס ע"ב קטרוג הירח, מיעוטה ופיוסהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שלד
ס ע"ב קטרוג לבנה וקטנותהפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
ס ע"ב ר' שמעון בן פזי רמי וכו'(קיטרוג הירח, עונשה, פיוסה והכפרה)עשרה מאמרות (תשס) עמ' שדמ-שעג
ס ע"ב ר"ש בן פזי רמי כתיב את שני המאורותתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף עח ע"ב
ס ע"ב רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב את שני המאורותתוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר מסעי) דף ע"ח ע"ב (ד"ה ומתוך)
ס ע"ב רבש"ע איך אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנה ע"א-ע"ב
ס ע"ב רבש"ע וכי מפני שאמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנה ע"ג
ס ע"ב שהקב"ה מתאוה לתפלתןרחמים לחיים דף י ע"א (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן נ)
ס ע"ב שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קטז פסוק א הערה ז
ס ע"ב שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקיםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 240
ס ע"ב שניר ושריון מהרי א"ילקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רמח
ס ע"ב שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירחעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 145
ס ע"ב שרגא בטיהרא מאי אהניפרי חיים (קלוגר) עמ' קכח
ס קרן אחת במצחועולה ליפה סי' סח
ס. א"א לשני מלכים וכו' מעטי את עצמךברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' פב-פג
ס. א"ל קיסר ור"י בן חנניה בעינן דאחזייה לאלקייכו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רסט
ס. א"ל קיסר לר"י בן חנניאבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רלב
ס. אדם הראשון הקריב קרבןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' י
ס. אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחדפרפרת התורה עמ' תקסז
ס. אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שלד
ס. אי הוי כתיב למינהו בדשאים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פו, פז
ס. איך הקריב אדם הראשון קרבן, הא לא הוי ממשקה ישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סט-עב
ס. אין שני מלכים משמשים בכתר אחדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1529
ס. אלקכון נגרא הואיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף ב/כ ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצד ע"א
ס. אמר הקב"ה ללבנה לכי ומעטי את עצמךברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רמ
ס. אמרה ירח א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א'ברכת שמואל ח"א דף כ ע"ג
ס. אמרה ירח לפני הקב"האמרי אמת (אמדו) דף לג ע"ב
ס. אמרה ירח לפני קב"ה רבש"ע אי אפשר לשני מלכיםבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יד דף קיג
ס. אע"פ שלא נאמר למיבהו בדשאים בצווייהן שמעו שנצטוו האילנות על כך ונשאו ק"ו בעצמן כו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף כו
ס. בעניין הפסוק יהי כבוד ה' לעולםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 139
ס. בצביונם נבראומצת שימורים (תשסא) עמ' רכט
ס. בקומתן נבראופרפרת אליעזר פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
ס. בשעה שא' הקב"ה למינהו באילנות וכו'דברי יואל פ' בראשית דף יג ע"ב, פו ע"ב, צג ע"ב
ס. בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות כו'שם שלמה דף יב ע"ג
ס. בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן עם רצונו של הקב"ה בערבוביא למה אמר למינהו באילנות, ועוד ק"ו ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב"ה למינהו אנו עאכו"כ, מיד כאו"א יצא למינו פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיומרפא לנפש בראשית עמ' תלז
ס. בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו הדשאים ק"ו וכו'דברי אש (כץ) עמ' סד
ס. דאמר ריב"ל כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתן נבראו בצביונם נבראודודי נתן בראשית עמ' סח
ס. הרכיב ב' דשאים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כז
ס. הרכיב שני דשאיםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' פט
ס. השסועה בריה בפני עצמה היאפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף רנב/רצב ע"ג
ס. ואת חמשת סרני פלשתים אמר חמשה וחשיב שיתא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע יג דף לט ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סימן לז דף כח/פח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/כז דף קעח ע"ד
ס. 'יהי כבוד ה' לעולם' פסוק זה שר העולם אמרוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרפו
ס. יהי כבוד ה' לעולם, פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שהקב"ה אמר למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמןיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלח, בחוקותי אות פט, עקב אות לז
ס. יוסף מגלה המצרים להקל על אחיושיחות לספר בראשית עמ' רצ
ס. ישמח ה' במעשיו שר העולם אמרוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף טו ע"ד
ס. כיון דהסכים אידייהו כמאן דכתיב בהו למינהותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כב
ס. כל מעשה בראשית בקומתן נבראודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1560
ס. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רכג, רעט, שמות עמ' שכב, דברים עמ' קנ
ס. כל מעשה בראשית לקומתן נבראו וכו׳קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שעב
ס. כל מעשה בראשית נבראו בקומתן וכו'פרפרת משה ח"א עמ' כג
ס. כל מעשה כראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונם נבראודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2020-2021
ס. כשנבראו האילנות במעשה בראשית לא יצאו בעירבוביה, אלא כל אילן גדל במקומו וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' כח
ס. מיהב יהבי משקל לא שקליהישר והטוב (תשסג) עמ' רעה
ס. מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף י ע"א ודף יב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יא דף פ ע"ב
ס. משמים מיהב יהבי משקל לא שקליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסא
ס. נשאו דשאים ק"ו וכו' כיון דלא כתיב למינהו לא חייבפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רמב
ס. נשאו דשאים ק"ו מאילנות וכו'נטעי אשל בראשית עמ' יח
ס. נשאו דשאין ק"ופרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק א פסוק יא
ס. נשאו הדשאים ק"ודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צא
ס. עשבים דרכם לצאת בערבוביאשבט מישראל (קרמניץ) פרק צב פסוק ח
ס. פסוק זה שר העולם אמרופרפרת משה ח"א עמ' כח
ס. פסוק זה שר העולם אמרו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפז דף קלה ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ג ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קו/קז ע"ג
ס. פסוק זה שר העולם אמרו, ותוס'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' ד, יט, ח"ב עמ' שמה
ס. פתח שר העולם ואמר "יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו"דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2026
ס. פתח שר העולם וכו'נטעי אשל בראשית עמ' מ
ס. קטרוג הלבנה ומעוטהשיחות לספר בראשית עמ' לו, קפד, שיחות לספר ויקרא עמ' רפה
ס. רבי יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהאוהב משפט (שמט) דף כה ע"א
ס. רחם זו שרקרק וכו'נצח ישראל (שנט) פ' לח דף מט ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף עד ע"ב ודף צג ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פח ע"ד
ס. רש"י ד"ה לדעתםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רכג, רעט
ס. שאלה ברתיה דקיסר וכו' אלקיכם נגרא הוא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ד
ס. שור שהקריב אדה"ר כו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טז
ס. שור שהקריב אדה"ר קרניו קודמותשיחות לספר שמות עמ' קצג
ס. שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלה ע"א
ס. שינתה ארץ שלא הוציאה עץ ופריו שויו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שנח
ס. תוס' ד"ה חוקיםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פז
ס. תוס' ד"ה פסוקיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' טו
ס. תוס' ד"ה פסוקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תריא
ס. תוס' ד"ה פסוק, דחנוך זה מטטרוןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקמו
ס. תוס' ד"ה פסוק, שמות של מט"טתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלא(תלא)
ס: א' הקב"ה ליתי כפתורים ליפקו מעוים וליתי ישראל ליפקו מכפתוריםדברי יואל פ' לך לך דף רצז ע"ב
ס: א"א לשני מלכים וכו' יביאו כפרה על שמיעטתי את הירחברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמ
ס: א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ל
ס: א"ל חמה נמי אי אפשר דלא מנו בהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שו(יד) {ישראל מונין ללבנה ולחמה}
ס: א׳׳ל הקב"ה ללבנה עתידים צדיקים שיקראו בשמךזכרון משלי עמ' קי אות שכז
ס: אדה"ר הכיר בטובתן של גשמיםפרפרת משה ח"א עמ' מב
ס: אדה"ר התפלל על הגשמים וירדופרפרת התורה עמ' תיג, תקצו
ס: אדם הראשון בקש רחמים וירדו גשמים, ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כג-כד
ס: אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחדכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' ה
ס: אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ר, שז
ס: אין שני מלכים משתמשים בכתר אחדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 407, פ"ב הערה 1390, פ"ג הערה 245-244, 294, 495, פ"ד הערה 762
ס: אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחדברי יואל פ' בחוקותי דף תיא ע"ב
ס: אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכח, קכט, קנ
ס: אמר הקב"ה לירח לכי ומעטי את עצמך וכו' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' מג
ס: אמר הקב"ה ליתי כפתורים ויפקו מעוים וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 61
ס: אמר הקב"ה ללבנה שצדיקים יקראו על שמהדברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז השמטות עמ' תכב
ס: אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחדעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות רב, רג, מע' ד אות שכו
ס: אמרה הלבנה א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד והשיב הקב"ה לכי ומעטי את עצמך וכו' הביאו עלי כפרהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ג, קד, קכח, רב, שה
ס: אמרה הלבנה וכו' אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א' וכו' לכי ומעטי א"ע וכו' הביאו עלי כפרה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' נט, קמו, רנג, רנה, רצב, שיז
ס: אמרה ירח לפני ה' א"א לב' מלכים להשתמש בכתר אחד וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' עד, קכח
ס: אמרה ירח לפני הקב"החגוי הסלע (הורוביץ) עמ' צב
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר א', אמר לה לכו' ומעטי את עצמך וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנט ע"א
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחר וכו'הדרש והעיון דברים מאמר סז
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א', א"ל לכי ומעטי את עצמך, א"ל זיל צדיקי יקראו בשמך יעקב הקטן שמואל הקטןמרפא לנפש בראשית עמ' יז
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' לכי ומעטי עצמךדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' יג
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד וכו' לכי מעטי את עצמךחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' יט
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לב' מלכים שישתמשו נכתר אחדנטעי אשל בראשית עמ' כ
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמךלישרים תהלה (תשסד) עמ' רג
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תד
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה, רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה לכי ומעטי את עצמך וכו' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שד, שנו
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים וכו' דוד הקטן וכו' הביאו עלי כפרה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מו, נז, עא, קח, קט, רלח, שא, שעו, תפה, תתכה, תתפד, תתקפג
ס: אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדמאמר הנפש השלם עמ' קעח, קצא
ס: אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחדהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פז, צה
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכ {שמש וירח שהם תפארת ומלכות נקראים מלכים}
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמךמאור עינים (תשעט) עמ' תשעה, *עא
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמךמאור עינים (תשנח) עמ' תעא, תעג, תקמד
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טו
ס: ב' מלכים בכתר אחדמצת שימורים (תשסא) עמ' ג
ס: ביאור הא דישראל מביאין כפרה על מיעוט הירחתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כד-כו
ס: בריה שיש לה שני גבין ושני שדראותתשבי (תשסה) עמ' רס שורש שדרא
ס: בשביל שאמרתי דבר הגון וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ל*, לד-לה
ס: בשביל שאמרתי לפניך דבר הגון אמעיס את עצמיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' דש {דרך ענוה אמרה}
ס: דיברה לפני הקב"ה אי אפשר לשני מלכים וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ז
ס: דין השסועהמגדל עוז (תשעח) עמ' תרנח
ס: הביאו כפרה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תט
ס: הביאו כפרה עליאסף המזכיר (מאזוז) מע' ה - הביאו
ס: הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קו
ס: הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחמאור עינים (תשעט) עמ' תשעט
ס: הביאו עלי כפרהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' פא
ס: הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחעקבי אבירים (תשעא) עמ' קנז
ס: הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לד
ס: הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ח ע"א
ס: החמה והלבנה שוים נבראו ונתמעטה הלבנה וכו' ולפי שמיעט את הלבנה הרבה צבאיה להפיס דעתהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יב
ס: הלבנה היתה שוה לחמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2014
ס: המתין הקב"ה עד שבא אדם וביקש רחמים על הגשמים וכו' הקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפ, שצז
ס: הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסט
ס: הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קלו, קנד, קפו
ס: ואדם אין לעבוד את האדמהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' תלח
ס: ואת העם העביר אותם לערים, טלטלם כדי שלא יחרפו את ישראל שעתידים להיות להיות גרים ביניהםמאורות האריז"ל עמ' מח אות ד
ס: ואת חמשת סרני פלשתים אמ חמשה וחשיב שיתאלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף פח ע"ב
ס: ואת חמשת סרני פלשתים וכו' אמר חמשה וחשיב שיתא וכט'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרכב
ס: והן הן גופי תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2123
ס: ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' מה
ס: זיל לימנו בך ישראל ימים ושניםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ל
ס: זיל ליקרו צדיקי בשמיך יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן וכו' הביאו כפרה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' כד-כה
ס: חטאת לה', אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירחדברי יואל מועדים ח"א השמטות לראש השנה דף תמו ע"א
ס: יצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרי
ס: ישראל מרנין ללבנה ועכו"ם לחמהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמז-קמח(כד)
ס: כאו"א מאוה"ע הלך ובנה לו כרך וכו' והעלה לו שם על הרי א"ידברי יואל פ' אחרי מות דף צו ע"א
ס: כי לא המטיר ה' על הארץ וגו' כי לא צמחו עד שבא אדם והתפלל וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסה
ס: כתיב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קכח
ס: כתיב שני המאורות הגדולים ושוב קרי ליה המאור הקטן וכו' אמר לה השי"ת לכי ומעטי את עצמך וכו' הביאו עלי כפרה וכו' דוד הקטן שמואל הקטןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' נג, שמות עמ' קלב, רנב, ויקרא-במדבר עמ' שמה, תקלה
ס: לא צמחו עד שהתפלל אדםאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ה ע"ג
ס: לבנה נקרא קטןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעב {ספירת מלכות}
ס: ליקרו צדיקי בשמיךמאמר הנפש השלם עמ' קעט-קפ, קפא
ס: ליתי סיחוןרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' סו
ס: לכי והקטיני את עצמןפרפרת אליעזר פרשת בא פרק יב פסוק ב, פרשת פנחס פרק כח פסוק טו, פרשת בראשית פרק א פסוק טז
ס: לכי ומעטי את עצמךפרפרת משה ח"א עמ' כד, לג
ס: לכי ומעטי את עצמך וכו' לכי ומשול ביום וכו' שרגא בטיהרא וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קעט
ס: לכי ומעטי עצמךבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קצא
ס: לכי ומשול ביום ובלילהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' עט
ס: לכי מעטי את עצמךפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק א פסוק טז
ס: לכי מעטי את עצמךמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קכא
ס: ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על אומות העולםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 516
ס: מדאשבעיה אבימלך לאברהם אם תשקור לי ולניני ולנכדי אמר הקב"ה ליתו כפתורים ליפקו מעוים דהיינו פלשתים וליתו ישראל ליפקו מכפתוריםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ח
ס: מה טעם לא המטיר לפי שאדם איןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רע
ס: מה טעם לא המטיר, לפי שאדם איןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנא
ס: מה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבודשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קצה
ס: מיעוט החמה ופיוסהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כג-כד
ס: מרישא משמע שהיו שניהם גדולים בשוה, ומסיפא משמע שהיה אחד גדול ואחד קטן וכו' יקראו צדיקים על שמךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמה
ס: על שמיעטתי את הירחפני מלך בראשית עמ' ד
ס: צדיקים נקראו ע"ש הלבנהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קלז
ס: רב אסי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב וכל שיח השדה טרם יהי' בארץ במעלי שבתא, מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע עד שבא אדה"ר ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו, ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמרפא לנפש בראשית עמ' קפג
ס: רב אסי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכתיב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ במעלי שבתא מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדה"ר ובקש עליהם רחמים וכו' ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' נא
ס: רבי שמעון בן פזי רמי ויעש אלהים את שני המאורות הגדוליםדודי נתן בראשית עמ' כא
ס: רבי שמעון בן פזי רמי כתיב את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך אמרה רבש"ע בשביל שאמרתי דבר הגון אמעט את עצמי אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה שרגא בטיהרא מה מהני אמר לה לימני בך ימים ושנים אמרה לדידיה נמי וכו' אמר לה ליקרי צדיקים על שמך שמואל הקטן דוד הקטן חזי דלא מיתבא דעתה אמר הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירח וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' סה, פט, קמח, רכז, תלט, תנ, תקא
ס: רבי שמעון בן פזי רמי כתיב ויעש אלקים את שני המאורות וכו' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנט ע"א
ס: רמי כתיב את שני המאורות הגדולים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כט
ס: שרגא בטיהרא מאי אהניזכרון משלי עמ' קז אות שיד
ס: שרגא בטיהרא מאי אהנייפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלב
ס: שרגא בטיהרא מאי מהניתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רצח
ס: תוס' ד"ה עויםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קנ
סא ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדלב אריה פרשת משפטים אות יז
סא ע"א נשר דלית ליה כלל הוא דלא תיכול וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 204
סא. סימני העוף לא נאמר פירושן מד"ת אלא מד"סדברי יואל פ' נח דף קכ ע"ב
סב הני כופטאני צוציואניאהבת דוד (תקנט) דף ל ע"ד
סב הני כופשני צוצייאניאהבת דוד (תקנט) דף ל ע"ד
סב ע"א אמימר הלכת' עוף הבא בסימן אחד וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 204
סב ע"א סנוניתבעקבי יעקב עמ' עג
סב ע"א שרגא בטיהרא מאי אהנימאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרפט
סב פירוז רשיעאהמדרש והמעשה במדבר פרשת במדבר ב
סב. כל עורב למינו ונמשך דעתו אחר איש שכמותובן פורת יוסף (תשעא) עמ' שצד
סב. סימני טהרה בעופותפני מלך ויקרא עמ' ס
סב. שיטת רש"י תרנגולת דאגמא הזכר אסור והנקבה מותרתיגל יעקב (תשנג) נח אות כח
סב: רש"י - ד'ה הך תרנגולתא דאגמא וכו'דברי יואל פ' נח דף קלב ע"א
סב: רש"י - חזיוה דדרסה ואכלה, דהא הך וכו' היו מחזיקין בה בטהורה ולאחר זמן ראוה שדורסת, וכו'דברי יואל פ' נשא דף קפג ע"א
סב: תדנגולתא דאגמא אסורה חזיוה דדרסה ואכלהדברי יואל פ' שמיני דף רנו ע"א, רסב ע"א
סב: תרנגולא דאגמא אסיראמגדל עוז (תשעח) עמ' תשה
סב: תרנגולתא דאגמא אסורה חזיוה דדרסה ואכלהדברי יואל פ' נשא דף קפג ע"א
סב: תרנגולתא דאגמא אסירא חזיוה דדרסה ואכלהדברי יואל פ' נח דף קלב ע"א
סב: תרנגולתא דאגמא. ותוס'פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק יא פסוק ד
סג למה נשנו בבהמה וכו'ברית אברהם (בושערה) דף קנז ע"א
סג ע"א כיוון שבא רחם בא רחמים לעולםלחם רב על סדור התפילה אות שנא
סג ע"א למה נקרא שמו רחם שכיון שבא רחם בא רחמים לעולםלחם רב על סדור התפילה אות צה, שנא
סג ע"א מראה חמה עמוקה מן הצלדברי שאול ויקרא עמ' ע
סג ע"א ר' יוחנן כי הוה חזי נמלהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 344, 268, 10
סג ע"א שלך זה השולה דגים ר"י כי הוה חזי וכו'עולם הפוך פרק ק
סג ע"א שרקרקמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 164
סג ע"א תוס' ד"ה הא בחיוורידברי שאול ויקרא עמ' עא
סג ע"א תרנגול הבר הוא הדוכיפת, שהוא מעופות הטמאיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
סג ע"ב א"ר אבהו ראה זו איה ולמה נקרא שמה ראה שרואה ביותר וכו' תנא עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראלדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פד
סג ע"ב בהמה טמאה מרובה מן הטהורות וכו' שעופות טהורין מרובין על הטמאיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלה
סג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעופות טהורים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 51
סג ע"ב הבהמות הטהורות נזכרו בתורה מפני שהן המעטותפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קמג
סג ע"ב ז' מאות מיני דגים הןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מו ע"א
סג ע"ב טמאים מרובים על הטהוריםדברי שאול בראשית עמ' צו
סג ע"ב לעולם ישצה אדם לתלמידו דרך קצרהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רסו
סג ע"ב לעופות טהורים אין מספרלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף מה ע"ד
סג ע"ב מאה ועשרים מיי עופות טמאים יש במזרח וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' ריא
סג ע"ב מאה עופות טמאין וכולן מין אי-ה. ז' מאות מיני דגים. ח' מאות מיני חגבים. ולעופות (טהורים) אין מספרתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' שפז
סג ע"ב עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראלמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 32
סג ע"ב פרשה נאמרה ונשנית בשביל דבר אחד שנתחדש בהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות עג
סג ע"ב תני אבימי בריח דר' אבהו שבע מאות מיני דגים וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 50
סג ר"י כי הוה חזי שלך נמלה א' צדקתךצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פב ע"ב
סג שלך ששולה דגיםברכת אבות עמ' רמח
סג. חסידה - שעושה חסידות עם חברותיהשיחות לספר ויקרא עמ' רי
סג. למה נקרא חסידה שעושה חסד עם חברותיהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פא
סג. למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותי'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יד אות ג
סג. לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף רנב ע"ב
סג. לקני ובטני שריין לגמרי בכל דוכתאמגדל עוז (תשעח) עמ' תשד
סג. נאות שבעופות קיפוףיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תעב
סג. עושה חסד עם חברותיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסה
סג. פרשה כולה נשנית בשביל דבר שנתחדש בהמרפא לנפש בראשית עמ' קעד
סג. קאת זו הקוקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפו
סג. קאת זו הקוק וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסד
סג. רחם זו שרקרק באו רחמים לעולםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף ריח ע"ד
סג. רחם זו שרקרק וכו'אמת ליעקב (ניניו) קונטרס שפת אמת אות סח
סג: גלוי וידוע וכו' שבהמה טמאה מרובה מן הטהורות וכו'דברי יואל פ' נח דף קכח ע"ב
סג: גלוי וידוע שטמאים מרובים מטהוריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קנז
סג: ולמה נקרא שמה ראה שרואה ביותר וכו' תנא עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראללישרים תהלה (תשסד) עמ' קב, קסא
סג: ולמה נקרא שמה ראה שרואה ביותרמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קכב
סג: ח' ספיקות הן וכו' תושלמיפני מלך בראשית עמ' כו
סג: כדי ליתן פתחון פהתשבי (תשסה) עמ' קלג שורש כדי
סג: משנה התורה לאוסופי אתידרך חיים (תשע) פ"א הערה 610
סג: ראה ודיה אי' ודי' אחת היאדברי יואל פ' וישלח דף קמה ע"ב
סג: ראה שעומדת בבבל ורואה נבילה בא"ימגדל עוז (תשעח) עמ' תרנד
סג: תוס' ד"ה עופותמגדל עוז (תשעח) עמ' תשיב
סג: תוס' ד"ה תרנגולתאמגדל עוז (תשעח) עמ' תרנד
סד ע"א חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה וההפך טמאהדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' פו
סד ע"א תוס' ד"ה שאם רקמה וכו'ברכת אבות עמ' שמח
סד ע"ב ביצה בת מימר שירה היאמאורי אור (אתרוג) מלואים אות ג
סד. לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפא
סד. תוס' ד"ה אחוי לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צט
סד. תוס' ד"ה שאםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמ
סד: ואת בת היענה יכו' איזו זו ביצהלישרים תהלה (תשסד) עמ' קמב
סד: מנין לביצת טריפה שאסורה שנא' ואת בת היענהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסב
סה ע"א לא לחינםבעקבי יעקב עמ' עז
סה ע"א תוס' ד"ה אע"פדברי שאול שמות עמ' רלה
סה. החגב למינהו להביא יוחנא ירושלמית וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקצ
סו ע"ב כל שיש לו קשקשת וכו' לבושא וכו' יגדיל תורהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצח
סו ע"ב סנפיר וקשקשתבעקבי יעקב עמ' רטז
סו. רש"י ד"ה הפורחיבין שמועה (לעוו) עמ' שכח
סו: וליכתוב רחמנא קשקשת ולא ליכתוב סנפיר, אמר רבי אבהו וכו' יגדיל תורה ויאדירדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 182
סו: כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שכח
סו: כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלא-קלב {כי התורה נקראת מים אדירים}
סו: ממשמע שנאמר אכול מה שיש לו וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' לח
סו: סנפיר דכתב רחמנא משום יגדיל תורה ויאדירמגדל עוז (תשעח) עמ' תשי
סו: תוס' ד"ה אימאיבין שמועה (לעוו) עמ' לח
סו: תוס' ד"ה כליבין שמועה (לעוו) עמ' שכט
סז ע"א ואת נבלתם תשקצו לרבות יבחושין שסינןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 51
סז ע"ב לויתן דג טהור הואלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף לו ע"ב, מה ע"ד, קמט ע"ב
סז ע"ב לויתן דג טהור הוא שג' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 114, 101
סז: א"ל לרבינא לאימיה אבלע לי ואנא איכולנטעי אשל בראשית עמ' עח
סז: דרנא דבישרא אסירי דכוורא שרילהורות נתן במדבר עמ' קמ
סז: רש"י ד"ה נדלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפ
סח. רש"י ד"ה לעולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עח*
סח. תוס' ד"ה אדםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שכב
סח: מאן יהיב לן מעפריהפרפרת הפרשה פרשת בהעלותך פרק י פסוק לא
סח: רב אמר יש לידה לאברים ורי"א אין לידה לאבריםמאמר הנפש השלם עמ' ז
סט להתיר שליל בשחיטת אמוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכח-קכט
סט ע"א למ"ד חוששין לזרע האב בן פקועה שגדל ובא על בהמה דעלמא וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות נג
ע ע"א הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו דידיה פטר דלאו דידיה לא פטר או דלמא דלאו דידיה נמי פטר תיקודברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' נג
ע ע"ב חיה בכלל בהמהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' לב, שעא
ע ע"ב חיה בכלל בהמהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' עג
ע ע"ב חיה בכלל בהמהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קמב
ע ע"ב חיה בכלל בהמהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רמח, רצב
ע: אמר רבי יונתן, נמתי לו לבן עזאי וכו' נם לי ומה ישמעאל אומר בדבר הזהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 888
עא ע"א בהמה בכלל חיהרנת יצחק ישעיה עמ' קמא
עא ע"א חיה בכלל בהמהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"א
עא. ויותר יעקב לבדו, מכאן שהצדיקים חסים על ממונםמאורות האריז"ל עמ' מב אות ב
עא. טומאה רצוצה בוקעת ועולה ויורדתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 48
עא. תוס' ד"ה למאי הלכתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכט, רצט
עא. תוס' ד"ה למאי הלכתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
עא: רש"י ד"ה כי קאמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריט
עב ע"א תוס' ד"ה גזירהדברי שאול שמות עמ' ט
עב. ג' על ג' שנחלקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפז
עב. חביבה מצוה בשעתה וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' סג
עב. לעולם לבעו רחמי אתכליא על עליאדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' עא
עב. על פני השדה לרכות גולל ודופקלהורות נתן במדבר עמ' קצט
עב. תוס' - לא נפקע הקדושה באכילהבשבילי התלמוד ח"א פסחים עז ע"א
עג ע"ב אריוך מנו שמואלתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק יט הערה מב
עג. אבר מדולדלתשבי (תשסה) עמ' יב שורש אבר, עמ' סט שורש דלדל
עד ע"א בן פקועה לאחר שנשחטה אמו לישראל שריאבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות נד
עד ע"ב צריך האדם לכבד את אשתו יותר מגופובנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות נ
עד. בן שמונה ניתר בשחיטת אמו ובעיא דר' אושעיאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט
עד: מהו לפדות בבן פקועה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה(עט) {מוכח דנחשב כשוחט העובר}
עד: מחטט אחריו דגיד הגשה, על ישראל לעתיד לבא שיהיו חשובים ויקרים בין האומות כאבני נזר המתנוססותמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' צז
עד: רש"י ד"ה דגמר, פסול בן פקועה משום יוצא דופןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה(עח-עט)
עד: תוס' ד"ה דגמר, פסול בן פקועה משום שחוטהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה(עח-עט)
עה בן פקועה אין בו איפור אבמה"ח, מ"מ אם הפריס על גבי קרקע טעון שחיטה משום מראית עיןדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קז
עה ע"א הושיט ידו למעי בהמה וחלש חלב כו' רי"א חלבו כו' רשב"ל כו'שעת הכושר דף לג ע"ב-ע"ג
עה ע"א חדשים ואוירא גרמיברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט
עה ע"ב ד' סימנים אכשר ביה רחמנאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט
עה ע"ב תרי תמיהי דכירי אינשיכבוד לאיש דף נב ע"א, נד ע"ד
עה ע"ב תרי תמיהי מידכר דכירי אינשייוסף תהלות (תקיד) דף קיב ע"א
עה. אבל דגים דלא נפישמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד
עה. בן פקועה לרבנן לא חשיב אובל מפאת שהוא חיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עג
עה. בעי רב חסדאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כה
עה. רש"י ד"ה מקרטעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד
עה. שחיטת בן פקועהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמד
עה: מילתא דתמיהי מידכר דכירי אינשיצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נ
עה: רש"י ד"ה אין לו תקנה ותוס' ד"ה בן פקועהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלה(עט) {מוכח דנחשב כשוחט העובר}
עה: תרי מילתא דתמיהה מידכרי דכירי אינשישבט מישראל (קרמניץ) פרק נט פסוק יב
עה: תרי תמיהי מדכר דכירי אינשיערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שעא, שעב
עה: תרי תמיהי מידכר דכירי אינשיחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שכד
עו ע"א ורש"י שם גידין שסופן להקשותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכח
עו ע"ב רש"י ד"ה אריוךמשק ביתי סימן פ דף כו ע"ב
עו ע"ב תוס' ד"ה "ור' יהודה"בעקבי יעקב עמ' קל
עו: אריוך מנו שמואלגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק ג
עו: ג' חוטי בצומת הגידין הוו וכו' ובאיפסק קטיני כשר שנשאר רוב בניןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'פו
עו: רש"י ד"ה אריוךגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק ח
עז ע"א א"ל רב פפא לרבהמשק ביתי סימן תמב דף רט ע"א
עז ע"א שליא של מוקדשין אין קוברין אותה בפרשת דרכיםמנחת קנאות עמ' כח
עז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ נגזר עליו מלמעלהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' כו
עז. אילן המשיר פירותיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רז
עז. שליא נפש היפה תאכלנהמגדל עוז (תשעח) עמ' תרנג
עז: אילן שמשיר פירותיו, טוענו באבניםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רפ
עח ע"א להודיע צערו לרביםדברי שאול ויקרא עמ' פב
עח ע"ב בנו מי שבנו כרוך אחריוצלח רכב עמ' סב
עח ע"ב וי"ו מחלקת או וי"ו נוספתבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נט
עח ע"ב רש"י ד"ה כרי"ודברי איש דף ו ע"ד
עח ע"ב תרי תמיהי מדברי אינשי ולא משתכחיעטרת יהושע במדבר עמ' לט
עח. אילן שמשיר פירותיו, סוקרו בסיקרא כדי שיראו זאת בני אדם, ויבקשו רחמים עליוחיים שיש בהם אבות עמ' רו
עח. ורבים מבקשים עליומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רג
עח. לרבות את הכלאים לאותו ואת בנוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 52
עח. צריך להודיע צערומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עג
עח. שה כתיב ואמר רבאדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רו
עח. תוס' ד"ה למאי הלכתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלב
עח. תוס' ד"ה מניןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שסט
עח: בבהמה אין חוששין לזרע האבפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כא פסוק ב
עח: מי שבנו כרוך אחריוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 52
עח: רש"י ד"ה לאעשהלהורות נתן דברים עמ' קעט
עח: תרי תמיהי דכירי אינשיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצג
עט אמ"ל ד"א לשמעיה כי מעלית לי כודינתארוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף טז ע"ג
עט ע"א אמר ליה רבי אבא לשמעיה כי מעלית לי כודינתארוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ט"ז ע"ג (אה"ע סימן יז אות לח ד"ה ועוד אף אי נימא)
עט ע"ב אין חוששין לזרע האבבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות נג
עט. דדמיין להדדיפני מלך בראשית עמ' קסד
פ ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתאתושע יאודה דף נח ע"ב
פ ע"א כוי מין חיהשלטי הגבורים (תשע) עמ' רמו
פ ע"א שחיטת קדשים שחיטה ראויהחכמת התורה אחרי מות עמ' רלח
פ ע"א תוס' ד"ה דכמהחכמת התורה אחרי מות עמ' רמ
פ ע"ב ולילקי נמי משום לאו דמחוסר זמן כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קמב
פ. אל תקרא צבאם אלא צביונםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רפב
פ. תוס' ד"ה ולא הכריעופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקפט
פ: אמרה ירח וכו' אפשר לשני מלכים וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' כ, כו
פ: אמרה ירח לפני הקב"ה אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדאמונת חכמים (תשעו) עמ' מח
פ: שרגא בטיהרא מאי אהניעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שס
פ: תוס' ד"ה הנחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תעד, ח"ג עמ' תקלט
פא מומר לע"ז מותר לאכול משחיטתופני דוד (תקנב) דף יח ע"ב
פא ע"א תוס' ד"ה כלשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שכב
פא ע"ב אכילת מזבח שמה אכילהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות נ
פא. תוס' ד"ה לא אתי חד עשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נג
פב ע"א אחד השוחט את הפרה ואחד השוחט את אמה ואחד השוחט את בנה שנים האחרונים חייביןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 52-53
פב ע"א תוס' ד"ה עגלה, דעריפה זו היא שחיטה כדאמרי' בריש פ' שני שעירי גבי שעיר המשתלח דחייתו לצוק היינו שחיטתו וחייב משום אותו ואת בנו ובפ' חטאת העוף אמרינן דעריפה מטהרת מידי נבלה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
פב. אותו ואת אמו מנין וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרכב
פג בכל מקום היום הולך אחר הלילהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תג
פג דם חיה ועוף טעונין כיסוי שאין מקריבין ממנו ע"ג המזבחפרי נפש חיה ח"ב עמ' עו
פג היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעג
פג יום אחרי הלילה שלא כקדשיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 52-53
פג ע"א בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה וכו' בארבעה פרקים אלו משחיטין את הטבח בעל כרחו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' ס
פג ע"א בד' פרקים בשנה משחיטין את הטבחשמחה לאיש (אלישר) דף צט ע"ד
פג ע"א במעשה בראשית היום הולד אחר הלילהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'ב, א'קלב
פג ע"א במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה וכו' בקדשים הלילה הולך אחר היוםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתע, ויקרא עמ' יג
פג ע"א בערב עצרת משחיטין הטבח בעל כרחופורים בציון עמ' שלג
פג ע"א בקדשים הלילה אחר היוםפרי חיים (קנולר) פרשת תולדות
פג ע"א בקדשים הלילה הולך אחר היוםפתגמי אורייתא עמ' קכב
פג ע"א היום הולך אחר הלילהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' ג
פג ע"א היום הולך אחר הלילהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפ
פג ע"ב כסוי הדםס' חסידים סי' שעב
פג. בד' פרקים משחיטין את הטבח בעל כרחוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נ
פג. בישראל היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמח, שיג, תלה, תלז, תנז
פג. בישראל היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' סז, קמז
פג. בישראל היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ט
פג. בקדשים הלילה הולך אחר היוםהישר והטוב (תשסג) עמ' קנו, תנ
פג. בקדשים הלילה הולך אחר היוםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קעח-קעט
פג. בקדשים הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' סו
פג. בקדשים הלילה הולך אחר היוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמב-קמג
פג. בקדשים לילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מו, שנו
פג. היום הולך אחר הלילהפני מלך בראשית עמ' לה
פג. היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עח
פג. הלילה הולך אחר היוםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' רנח
פג. הלילה הולך אחר היוםכנסת מרדכי בראשית עמ' ה, ח, עט
פג. המוכר בהמה צריך להודיעבני שלשים עמ' קע
פג. חסידה מחלקת מזונותיהפני מלך ויקרא עמ' סב
פג. יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה. את זו דרש בן זומא נאמר במעשה בראשית יום אחד וכו' ונאמר באותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פט
פג. יום אחד האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. נאמר במעשה בראשית יום אחד ונאמר באותו ואת בנו יום אחד וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנ
פג. יום אחד היום הולך אחר הלילהלהורות נתן בראשית עמ' כט, קיט
פג. יפה כח הבן מכה האבשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קעה
פג. כי הוי חזי שלך וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קיז
פג. למה נקרא שמה חסידה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תסז
פג. פרס ועזניהפני מלך ויקרא עמ' סא
פג. רש"י - קרי בי' לא תשחיטומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסה
פג. רש"י ד"ה בקדשיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנג
פג. רש"י ד"ה רבי אומרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שו
פג. שמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1
פג. תוס' ד"ה אין בילהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צב
פג: אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד יום המיוחד טעון כרוזלהורות נתן בראשית עמ' קטו
פג: בכתב מיד ה' - ללא שיקול אישישיחות לספר שמות עמ' שסג
פג: כיסוי הדם נוהג בארץ ובחו"לויואל משה מאמר ב סי' צז עמ' שא
פד אימא בהמה בכלל חיה לכסוימשכנות יעקב (נעים) דף נב ע"א
פד לימדה תורה ד"א שלא יאכל בשר אלא בהזמנהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ב
פד ע"א בשר מליל שבת לליל שבתעבודת הקודש (תשסד) עמ' קצד
פד ע"א דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קצז
פד ע"א לחמך קודם ללחם ביתךאוצרות חיים שבת עמ' רחצ
פד ע"א מנהג בעל הבית באורחבאר שרים פרשת משפטים דרוש ו אות ס
פד ע"א רש"י ד"ה אמרמשק ביתי סימן תל דף רו ע"א
פד ע"א שלא יאבל אדם בשר אלא לתאבוןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 94
פד ע"א שלא יאכל בשר אלא בהזמנהפרי חיים (קנולר) פרשת אחרי
פד ע"ב אמר רב חסדא מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' לו
פד ע"ב ויכבד אשתו ובניורנת יצחק יחזקאל עמ' קכ
פד ע"ב ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו וכו'צלח רכב עמ' עג
פד ע"ב לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו וכו'להוגה דעות פ"ה ה"י
פד ע"ב מאי דכתיב טוב איש חונן ומלוהצדקה חיים דף סד ע"א (דף רכ"ו ע"א ד"ה אלא)
פד ע"ב עשתרות על שם שמעשרות בעליהןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 418
פד ע"ב עשתרות שמעשרות את בעליהןתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רה
פד ע"ב עשתרת - שמעשרות את בעליהםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כב פסוק א
פד ע"ב ר' יוסי אומר כוי אין שוחטין אותו ביום טוב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 184
פד ע"ב שהן תלוין בו וכו' ומהרש"אעולם ברור פרק כו, ל
פד. אווזין ותרעולין מנין ת"ל ציד מכל מקום וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קמב
פד. בענין יעקב מנאהפרי חיים (קנולר) אבות פרק ו
פד. דיו לבריא שיאכל בשר מערב שבת לערב שבתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קכא
פד. יכול יקה אדם מן השוק וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפד, קפט
פד. כגון אנו לווין ואוכליםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסח
פד. כגון אנו לווין ואוכליןגנת אגוז (תשעב) אות תקכא
פד. כגון אנו לוין ואוכליןשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק כא, פרק נא פסוק יב
פד. למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא בהזמנה הזאת ונו׳ אמר רבי יוחנן אבא ממשפחת בריאים הוה וכו׳ א״ר נחמן כגון אנו לווין ואוכליןנחלת שמעון (תשסו) עמ' מו
פד. למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון וכו' שלא ילמד אדם את בנו בשר וייןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תצח
פד. למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתיאבון וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ראה דף נח ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רצ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמג ע"ב
פד. למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל בשר אלא לתיאבוןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שעז, דברים עמ' צ
פד. מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןמנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קע ע"ב
פד. מי שיש לו פרוטה בתוך כיסו יריצנה לחנוני א"ר נחמן כגון אנו לוין ואוכליןיגל יעקב (תשנג) ראה אות מו
פד: אשתו ובניו תלוין בו והוא תלוי במי שאוה"עמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שפב
פד: הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצג
פד: ומכבדה יותר מגופויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קצא
פד: יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שכד
פד: יכלכל דבריו במשפט, לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רנו, רנט, רסא
פד: לעולם יאכל אדם וישתה פחות וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תקפז
פד: לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וכו'אהבת עולם (קושטא, תב) דף קיד
פד: לעולם יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עה
פד: מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1320
פד: מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו' ישכור פועלים ואל ישב עמהן וכו' בתורי דנפיש פסידייהודברי יואל מועדים ח"ט עמ' צו
פד: מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כו ע"ב
פד: עיני בני ביתך תלוים עליך ועיניך תלוים במי שאמר והיה העולםתורי זהב (תשעג) עמ' שמט
פד: רש"י - ישכור פועלים וימסור להן שוורים שלו לחרוש, והם יכחישו השוורים ויסקבום ביערות ובכרמים, והמלאכה לא תעלה לכלום שאינן חוששין לכךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' צו
פה ע"א מה להלן שחיטה ראויהדברי שאול בראשית עמ' תסז
פה ע"ב אמר צא נחורדורש טוב (פודור) עמ' 49
פה ע"ב ר' חיא נפל ליה יאניבא בכיתניה וכו' שקול עופא ושחוטס' חסידים סי' תרסד
פה. סימני העוף לא נאמרו בתורהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' עז
פה. שחוטי חוץ הוא שחיטה שאינה ראויהלהורות נתן ויקרא עמ' ריא
פה: ר"ח נפל ליה יאניבא בכיתניה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תרמב
פו ע"א כל העולם כול ואינו ניזון אלא בשביל חנינא בניעטרת יהושע במדבר עמ' רכז
פו ע"א כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' ריד
פו ע"א כל העולם כולו בנחתדברי שאול בראשית עמ' ער, שמות עמ' קפה, דברים עמ' שכ
פו ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' קב
פו ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובץ וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' כח
פו ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' ק, קעב
פו ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מע"ש לע"שתורת משה (אלמושנינו) עמ' קלה
פו ע"א כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרוביןבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות לו
פו ע"א סמוך מיעוטא לחזקה ואתרע ליה רובאנאוה תהלה עמ' תקה
פו ע"א רבי מאיר חייש למיעוטאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צג
פו. צדיקי לאחריני מהנו לדידהו לא מהנויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קפה, תקסה
פו. רוב מעשיהן מקולקליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקלז*, תקמג*
פו. תוס' ד"ה ור"יויואל משה מאמר ב סי' לה עמ' רלו
פו: בענין כסוי הדםפרפרת משה ח"ב עמ' פ
פו: ר"ש כל תלתין יומין מהדר לתלמודיהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קמא ע"א
פז ושפך וכסה וכו' כוס של ברכה ארבעים זהוביםכסא דוד (תקנד) דף נא ע"ב, דבש לפי (תקסא) דף פא ע"א
פז ושפך וכסה וכו' כוס של ברכה מ' זהוביםכסא דוד (תקנד) דף נא ע"ב
פז יעשה עצמו אלםככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"א
פז ע"א איבעיא להו שכר מצוה וכו' רש"י ותוספותשער יוסף (תקיז) דף כ ע"ב
פז ע"א ושפך וכסה במה ששפך יכסהאיש מבין ח"ב דף יט ע"ד
פז ע"א יצתה ב"ק ואמר כוס של ברכה שוה מ' זהוביםדרך ישרה עמ' ו
פז ע"א מעשה באחד ששחט וכו' וחייבו ר"ג ליתן לו י' זהוביםצלח רכב עמ' סט, שפז
פז ע"א עשרה זהוביםנשמת כל חי חלק ב (סימן ו) דף י ע"ג (ד"ה יש)
פז ע"א שכר מצוד, עשרה זהוביםבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות עה
פז ע"ב דגים באסיפה בעלמא סגי להופורים בציון עמ' ב
פז ע"ב תוס' ד"ה תנןמשק ביתי סי' קטו דף מ ע"א
פז עפר שריפה אקרי עפר סתמא לא אקריאהבת דוד (תקנט) דף לו ע"ב
פז תוס' ד"ה וחייבו ר"גשארית יעקב (אלגזי) דף ו ע"ב
פז. אמר ההוא מינאה לרבי מי שיצר הרים לא ברא רוח וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לא
פז. אמר המכחיש לר' מי שיצר הרים לא ברא רוחלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלג ע"ב
פז. בעינן שלא יהא רושם הדם ניכרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיט-קכ {במו בהבל}
פז. החוטף מצוה מחבירופרפרת הפרשה פרשת תזריע פרק יב פסוק ג
פז. ושפך וכסה וכו' שלא יהו מצוות בזויות עליודברי יואל פ' תרומה דף רל ע"א
פז. ושפך מי ששפך הוא יכסנוקרבן אהרן (שסט) פרשת אחרי מות דף קצד ע"א
פז. כוס של ברכה שוה ארבעים זהוביםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לט
פז. כוס של ברכה שוה ארבעים זהוביםשלחן ארבע (שנו) שער א דף ט ע"ב
פז. מי שיצר הרים לא ברא רוח וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפא דף קלג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו ע"ד
פז. מי ששפך יכפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תח
פז. מעשה באחד ששחט, וקדם חבירו וכיסה את הדם, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהוביםחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' לח
פז. תוס' וחייבו ר"גמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכג
פז: המאורות הגדוליםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צא
פז: לויתן דג טהורפני מלך ויקרא עמ' נה
פז: תוס' אבל דם לתוך מים וכו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף כג ע"ד
פח אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ג
פח בזכות שאמר אברהם ואנכי עפר ואפרמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ב
פח בזכות שאמר מחוט עד שרוך נעלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ב
פח בשכר שאמר אאע"ה ואנכי עפר ואפר זכו בניו כו'משכנות יעקב (נעים) דף קעג ע"ד
פח בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצותשרגי טובא דרוש ה
פח יעשה עצמו אלםככר לאדן (תקסא) דף רפו/רפז ע"א
פח מה אומנותו של אדםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ג
פח מים ראשונים מצו'בינת יששכר דף כ ע"ב
פח ע"א חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמיכם לפניעטרת יהושע שמות עמ' לב, סג
פח ע"א קשה גזל הנאכלפרי חיים (קנולר) פרשת לך
פח ע"ב אין מכסים אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח וכו' הי' מהלך במדבר וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק צח
פח ע"ב בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפרטהרת יו"ט חי"ח עמ' כד
פח ע"ב ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו וכו' זכו בניו וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' יז
פח ע"ב זכו לאפר פרה ולעפר סוטהדברי שאול בראשית עמ' קעז, קעח
פח ע"ב עפר הוא דבר שזורעין בו ומצמיחדרשות באר יצחק עמ' קלט
פח ע"ב תוס' - דכל ע"ז בעי בתחילה שריפה דומיא דעגלרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קיג
פח ע"ב תוס' ד"ה אלאדברי שאול במדבר עמ' קיד
פח ע"ב תוס' ד"ה אליו, שכתבו שבזמן שהיו ישראל במדבר הי' המדבר מגדל צמחיםהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קמ
פח ע"ב תוס' ד"ה שחיקת, כל ביעור ע"ז תחילתה בשריפהרנת יצחק מלכים עמ' קנז
פח עפר שרפה איקרי עפר סתמא לא איקריאהבת דוד (תקנט) דף ל ע"ב
פח קשה גזל הנאכלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ג
פח תולה ארץ על בלימהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כב ע"ג
פח. כולי' בעי כיסוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רכז
פח. רש"י ד"ה הנאהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שנח
פח. תוס' ד"ה אלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עו
פח: אם מחוט ועד שרוך נעל, זכו בניו לשתי מצותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' נה
פח: בזכות שאמר אאע"ה עפר ואפר ניתן לנו אפר פרה ועפרמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קפב
פח: בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות, לחוט של תכלה ורצועה של תפיליןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' כט
פח: בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצוות אפר פרה ואפר סוטהפתחי שערים ח"א עמ' צ
פח: בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוותדברי יואל פ' לך לך דף ריב ע"א
פח: בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לב' מצות אפר חטאת ועפר סוטהמרפא לנפש בראשית עמ' קלד
פח: בשכר שאמר אברהם וכו' זכו בניו לשתי מצוותדברי יואל פ' תרומה דף רכח ע"א
פח: הי' מהלך במדבר ואין לו עפר לכסות וכו'הדרש והעיון דברים מאמר קמ
פח: חול של עפר הוא דבר נפרד, משא"כ חול הים הוא דבר ששייך בו גיבולתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסט
פח: מצינו אפר שקרוי עפר וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קפב
פח: מצינו אפר שקרוי עפר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכג
פח: תוס' ד"ה אלא בזמן שהיו ישראל במדבר היו זורעים ומצמיחבשבילי התלמוד ח"א שבת צו ע"ב
פח: תוס' ד"ה אלא, הצמיחה במדבר היה ע"י נסתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמד(מג)
פט אין העולם מתקיים אלא על מי שבולם עצמו כו'משכנות יעקב (נעים) דף קפו ע"ד
פט אמר עולא אין העולם מתקיים אלא במי שבולם את פיו בשעת מריבהתנופה חיים דף ח ע"ד
פט האמנם אלם וכו' יכול אף בד"ת כן וכו'ברית אברהם (בושערה) דף נג ע"ד
פט האמנם אלם צדק תדברון וכו'כסא דוד (תקנד) דף יא ע"ג
פט חושקני בכםתולעת שני דף לא ע"ב, קעה ע"ב
פט חושקני בכם וכו' שאתם ממעטים עצמכםאהבת דוד (תקנט) דף כג ע"ב
פט חושקני בכם שאתם ממעטין עצמכםכסא דוד (תקנד) דף כג ע"ב
פט כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר"י הגלילי וכו' משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם וגו' ומהרח"אמקור ברוך (פייתוס) דף קנג ע"ג
פט מ"ד האמנם אלם צדק תדברון וכו'אהבת דוד (תקנט) דף יא ע"ג
פט נתתי גדולה לאברהם וכו'כסא דוד (תקנד) דף יח ע"ג
פט נתתי גדולה לאברהם וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' רז
פט נתתי גדולה לאברהם וכו'כסא דוד (תקנד) דף יח ע"ג, מט ע"ג
פט נתתי גדולה לאברהםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' א, כב-כג
פט ע"א א"ר יוחנן משום ר' אליעזר בר שמעון וכו' עשה אזניך כאפרכסתערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 132
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא במי שבולם וכו', ומהרש"אזאת ליעקב דברים עמ' קפ
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא במי שבולם פיו בשעת מריבהתנופה חיים דף ח ע"ד (סדר בראשית אות לד ד"ה ובזה)
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל וכו' מי שמשים עצמו כמי שאינואור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' תתקח, דברים עמ' א'תתעט
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהנאוה תהלה עמ' תקיא
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' צג, שעח
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנא' תולה ארץ על בלימהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קמג
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו במריבהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 177
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' סח
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינופתגמי אורייתא עמ' ריג, רמב
פט ע"א אין העולם מתקיים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף כח ע"ג
פט ע"א אמר הקב"ה חושקני בכם, דאפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמיכם לפני וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' רט, שמט
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניפתגמי אורייתא עמ' ז
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראלאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נד
פט ע"א אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה רבי אבהו אמר מי שמשים עצמו כמי שאינו שנאמר ומתחת זרועות עולםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צח, צט
פט ע"א אמר רבי יצחק, מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון וגו', מה יעשה האדם בעולם הזה, יעשה עצמו אלם יכול אף בדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברון, יכול יגוס דעתו תלמוד לומר משרים תשפטו בני אדםכתונת פסים (תשעא) עמ' יב, עו, עז, קו, שסח
פט ע"א ארי משו' רשב"ה כ"מדרכי איש דף לו ע"ב, מד ע"ב
פט ע"א אתם ממעטים עצמכם לפנידברי שאול שמות עמ' רסז
פט ע"א אתם ממעטים עצמכם לפני וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קמט, תהלים עמ' ע
פט ע"א ברבינו גרשום, דשיעור שופר הוא שיראה טפח לכל צדגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לו
פט ע"א בשביל שממעטין את עצמםחכמת התורה אמור עמ' ריט
פט ע"א בשביל שממעטין את עצמםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתרע
פט ע"א בשכר שאמר אברהם אם מחוט וכו' זכו בניו לב' מצוות וכו', ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' רלג, רמה
פט ע"א בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצוות חוט של תכלת ורצועה של תפיליןשם דרך במדבר עמ' ע
פט ע"א בשכר שאמר אברהם וכו' ומהרש"אשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' עדר
פט ע"א בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםמסילות הנביאים יהושע עמ' סז
פט ע"א בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםיחל ישראל אבות ח"ד עמ' סא
פט ע"א גדול הנאמר במשה ואהרוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צז
פט ע"א גדול הנאמר במשה ואהרן יותר מאברהם, חי' לב אריהדברי שאול בראשית עמ' קעז, במדבר עמ' עו, עז, צד
פט ע"א גדול מה שנאמר במשה ואהרון, ממה שנאמר באברהםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 190, 127
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםמאורי אור (אתרוג) עמ' קלז, תוספת אור הערה 17
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםפתגמי אורייתא עמ' פא
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רטז
פט ע"א האומנם אלם צדק תדברון מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם יכול אף לדברי תורה כן תלמוד לומר צדק תדברוןמאור עינים (תשעה) עמ' עה, תפב
פט ע"א זכו בניו לחוט של תכלתדברי שאול בראשית עמ' קלד
פט ע"א זכו למצות צצית ותפיליןמהר"ם שיק בראשית עמ' עב
פט ע"א חושקני בכם וכו' אתם ממעטין עצמכם לפניתהלה לדוד (והרמן) פרק ע פסוק א הערה ב, פרק קג פסוק יב הערה ב, פרק קיב פסוק ח הערה לב
פט ע"א חושקני בכם שאף בגדולתכם אתם ממעטין עצמכם לפנימעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' יב, קנג
פט ע"א חושקני בכם שאפילו בשעה שאני וכו' אתם ממעטין עצמכם לפנינאוה תהלה עמ' תקיא
פט ע"א חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה את ממעטים עצמכםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריט, רסח
פט ע"א חושקני בכס שאפי' בשעה שנתתי לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניעטרת יהושע בראשית עמ' קטו
פט ע"א חירם עשה עצמו אלוהמים רבים (פרנקל) פרשת וישב אות ד
פט ע"א יכול אף לד"ת כןטהרת יו"ט חי"ח עמ' רפו
פט ע"א ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה ת"ל צדק תדברוןס' חסידים סי' לט
פט ע"א ישראל ענויםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 4, 6, 23, 214, 285, 288, 352, 336
פט ע"א כל הבריאה היתה בשביל משה רבינו ע"הדרשות באר יצחק עמ' קמד
פט ע"א לא מרובכם וכו' כי אתם המעט אפילו כשאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים את עצמכםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קצא
פט ע"א לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט מכל העמים, אמר הקב"ה חושק אני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה תמעטו עצמכםדרשות באר יצחק עמ' קכט, קלא
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה - ישים עצמו כאילםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קפב הערה 14
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזהברכת מועדיך לחיים חלק ב דף צ"א ע"א (דף של"ה (תשנז) ע"א ד"ה ובזה); צדקה חיים דף ס ע"א (דף ריב ע"א ד"ה ובזה); תורה וחיים (פלאג'י) אות ג'
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםשם דרך בראשית ח"ב עמ' שס
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם וכו'נאוה תהלה עמ' קצה
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף בדברי תורה וכו'דרך ישרה עמ' שלד
פט ע"א מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאילםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נט
פט ע"א מה נשתנה תכלת וכו' דומה ליםאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תמד
פט ע"א מהרש"א - היה דוד ראוי להיות נפליחי המלך מבוא
פט ע"א מי שבולם עצמו בשעת מריבהרנת יצחק משלי עמ' רז
פט ע"א מישרים תשפטו, יכול יגיס דעתונפש כל חי דף לט ע"א (מערכת ע' אות ל)
פט ע"א משום שאתם ממעטין עצמכם לפניברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 70
פט ע"א נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפרנפש כל חי דף לט ע"ד (מערכת ע' אות מ"ב)
פט ע"א נתתי גדולה לאברהם וכו'ראה חיים חלק א דף קכ"א ע"ד (דף תט"ו ע"ב ד"ה ואשר)
פט ע"א נתתי גדולה לאברהם, אמר לפני ואנכי עפר ואפרשיחות עבודת לוי סי' ט אות א
פט ע"א נתתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו עיר, לפרעה אמר מי ה' וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תכד
פט ע"א נתתי גזולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר, למשה ואהרן אמרו ונחנו מהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנ ע"ג
פט ע"א על פסוק ומתחת זרועות עולםנפש חיים דף לה ע"א (דף נ"ג ע"א, מערכת ג' אות ו' ד"ה וזה)
פט ע"א על פסוק לא מרובכםברכת מועדיך לחיים חלק ב דף מד ע"ב (דף קס"א ע"ב ד"ה ואמרו)
פט ע"א פשיטא דמבלבל זרעיהזאת ליעקב שמות עמ' שצב
פט ע"א ציצית שתכלת דומה ליםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' סט
פט ע"א קשה גזל הנאכלתהלה לדוד (והרמן) פרק ט פסוק יא הערה כד
פט ע"א קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינם יבולים להחזירושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעה
פט ע"א קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים איע יכולין להחזירו, ורש"ישם דרך בראשית ח"א עמ' רמו
פט ע"א קשה גזל הנאכל, שאפי' צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קעב, במדבר עמ' קצ
פט ע"א רש"י ד"ה תולה ארץ - על זכות אותן שנחשבו לבלימהאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תרעא
פט ע"א תולה ארץ על בלימה - העושה את עצמו מה ובולם פיו בשעת מריבהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 70
פט ע"א תכלת דומה ליםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כא
פט ע"א תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכסא הכבודזמנים לששון עמ' צ
פט ע"א תתי גדולה לנמרוד אמר הבה נבנה לנו וכו'צלח רכב עמ' קד
פט ע"ב ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה ת"ל צדק תדברוןס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיג, קפו
פט ע"ב מה אומנתו של האדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם יכול אף לד"ת כן ת"ל צדק תדברוןלהוגה דעות פ"ב ה"ד
פט ע"ב רשב"א ד"ה אלא בולדותדברי שאול בראשית עמ' תסט
פט צדיקים ממונם חביב עליהםמרפא לנפש ח"ד סי' קמב אות ז
פט. אומנותו אלםיוסף תהלות (תקיד) דף נה ע"ב
פט. אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאילםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רמה, ח"ב עמ' נט, סה
פט. אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם עצמו בשעת מריבהיבין שמועה (לעוו) עמ' תעז
פט. אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינושבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ג, פרק לז פסוק כב, פרק עח פסוק לה, פרק ק פסוק א, פרק קכא פסוק א, פרק קלא פסוק א, פרק קמט פסוק ד
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שבולם עצמו בשעת מריבה שנ' תולה ארץ על בלימהיגל יעקב (תשנג) חקת אות עט
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים את עצמו כמי שאינוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר פו דף לט ע"ג
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינויגל יעקב (תשנג) וזאת הברכה אות קפו
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שעושה עצמו מהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקכא
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם א"ע בשעת מריבהמרפא לנפש בראשית עמ' כז
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהדברי אמונה שמות עמ' קפ
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהלישרים תהלה (תשסד) עמ' עז
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו וכו'גל של אגוזים (שנג) דף מא ע"ג
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 326
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 326
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן כתיב הכא ונחנו מה וכתיב התם תולה ארץ על בלימהיגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות צא
פט. אין העולם מתקיים אלא על משה ואהרן וכו'גנת אגוז (תשעב) אות כ
פט. אם מחוט ועד שרוךדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קע, קעא
פט. אם מחוט, רש"י - שלא רצה להנות מן הגזלמרפא לנפש בראשית עמ' צח
פט. אמר הקב"ה חושקני בכםשארית יעקב (אלגזי) דף לג ע"א
פט. אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמיכםיגל יעקב (תשנג) מקץ אות קסו, בא אות סא, יתרו אות ק, נשא אות יט
פט. אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בהםבעל הטורים (ונציה שד) פרשת ואתחנן דף נו ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק י דף נט ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"ה דף נה ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ה דף כח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קס ע"ג ודף קסד ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שע ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת קדושים דף צו ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' עא דף מב ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף יא ע"א
פט. אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו'ילקוט דברי חכמים במדבר סי' קעב
פט. אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםלהורות נתן בראשית עמ' קמה
פט. אמר ר׳ יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם, מאי אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו באלםדודי נתן בראשית עמ' קעו
פט. אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדיק תדברוןדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 67
פט. אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון יכול יגיס דעתו ת"ל מישרים תשפטו בני אדםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' פב, קנז, שמא, שצח
פט. יכול יגיס דעתו ת"ל משרים תשפטוחומת אנך (תקסא) ח"ג דף כא ע"ב
פט. אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון, מה יעשה אדם עצמו בעולם הזה, יעשה עצמו כאלם, יכול אף בדברי תורה, ת"ל צדק תדברון, יכול יגיס דעתו, ת"ל משרים תשפטו בני אדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רנו, שכא, של, שסב, תצה, תקט
פט. אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמיכםדברי יואל פ' שמות דף קכז ע"ב
פט. אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנה
פט. אפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטין עצמיכםדברי יואל פ' במדבר דף לו ע"ב
פט. אתם המעט מכל העמים שאתם ממעטים עצמיכם לפניתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ר, רנח, שצה, תמג, תמד
פט. אתם המעט, שאתם ממעטים עצמיכם לפני בענוהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שעב
פט. אתם ממעטין עצמכםלישרים תהלה (תשסד) עמ' נא
פט. אתם ממעטין עצמכם כשאני משפיע לכם גדולהבני שלשים עמ' עא
פט. במי שמשים עצמו כמי שאינותפארת ציון (אבא שאול) עמ' תט - ר"ב פינקל
פט. בענין שפס' ואנכי עפר ואפר מורה על. ענוונותו של אברהם אבינודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1939
פט. בשביל שאתם ממעטים עצמכם לכן חשק ה' בכםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1748
פט. בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' ס
פט. בשכר שאמר א"א מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות לחוט של תכלת ולרצועה של תפילין, בשלמא רצועה של תפילין דכתיב וראו כו' אלו תפילין שבראש אלא חוט של תכלת מאי היא, דתניא ר"מ אומר תכלת דומה לים כו' לכסא הכבודמרפא לנפש בראשית עמ' צז, צח
פט. בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לציצית ותפיליןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קסח
פט. בשעה שאני משפיע לכם גדולהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסג
פט. ג׳ ענוים בעולם כו׳ וגדול מש"נ במשה רבינו יותר מבאברהם ודוד וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נט, קלו
פט. גבי הא דתנן התם ג' לוגין ומחצה למנורה חצי לוג לכל נר וכו', רש"י ותוס'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' סג
פט. גדול הנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם, באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהמרפא לנפש בראשית עמ' מח, קלד
פט. גדול הנאמר במשה ובאהרן יותר מה שנאמר באברהם וכו'פתחי שערים ח"א עמ' צ
פט. גדול הנאמר במשה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תיב
פט. גדול הנאמר במשה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקכט
פט. גדול הנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהםדברי יואל פ' יתרו דף יג ע"ב, פ' תרומה דף רכח ע"ב
פט. גדול הנאמר במשה ממה שנאמר באברהם וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שלב
פט. גדול מה שב' במשה ואהרן מאברהם וגדול נזה שנ' באברהם ממה שנ' בדוד ואנכי תולעת ולא אישיגל יעקב (תשנג) בשלח אות פט
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרןשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנח
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמד - ר"ע יוסף
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שיט - ר' יצחק כהן
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםדגל מחנה יהודה עמ' רב
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קטז, על התורה תנינא עמ' ריז
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'להורות נתן ויקרא עמ' ב
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' פו
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם, ראילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר, ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שסט
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםילקוט דברי חכמים במדבר סי' מח, קיח
פט. גדול מה שנאמר במשה יותר ממשה שנאמר באברהם וכו'דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' רלב
פט. גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר בדודשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צג
פט. גדול מה שנאמר במשה נאמר באברהםהישר והטוב (תשסג) עמ' ר, שעג
פט. גדול שנאמר במשה ואהרןשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יח, קכו
פט. גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםצדקת יוסף עמ' רמו
פט. גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ח דף מד ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יט דף ט ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מא ע"ג
פט. האמנם אלם - האומנות היא לשתוקשיחות לספר שמות עמ' שלב
פט. האמנם אלם צדק וכו' מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברוןשבילי פנחס עמ' קסז
פט. האמנם אלם צדק תדברון יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברוןלהורות נתן ויקרא עמ' קסט, קעא
פט. האמנם אלם צדק תדברון מה אומנתו של אדם בעולם הזה וכו' משרים תשפטו בני אדם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעא, שלא, תקלז, תקמו, תרג, תרנא, תרנז, תרסה, תתפז
פט. העולם מתקיים בשביל מי שמשים עצמו כאיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פ
פט. הקב"ה חשק בישראל, שאפילו בשעה שמשפיע עליהם גדולה ממעטים עצמם לפניודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1883
פט. ואמר רבא ואיתימא רבי יוחנן אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן כתיב הכא ונחנו מה וכתיב התם תולה ארץ על בלימה. אמר רבי אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קסד
פט. חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני, נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפרמרפא לנפש בראשית עמ' תכו
פט. חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנידברי יואל פ' נח דף קנה ע"א, פ' לך לך דף רי ע"א
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטיםצדקת יוסף עמ' סה
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני נותן גדולה לכם אתם ממעטין עצמיכםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק א, פרק קלא פסוק א
פט. חושקני בכם שאתם ממעיטים עצמכםדעת תפלה עמ' שמה, שנה
פט. חירם מלך צור עשה עצמו אלוהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נח
פט. יכול אף בד"ת ת"ל צדק וגו'ישמח ישראל (אלכסנדר) פתיחה
פט. יכול אף לדברי תורה וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קל
פט. ים דומה לרקיעמרפא לנפש בראשית עמ' רצד
פט. ים דומה לרקיע ורקיע דומה דומה לכסא הכבודתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תסב
פט. יעשה עצמו אלם, יכול אף לד"ת כן ת"ל צדק תדברוןתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קג, קעט, שנד, שנה
פט. יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכז
פט. יעשה עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מג, שסא
פט. ישים עצמו באלםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלב
פט. ישים עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קיג
פט. ישים עצמו כאלםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שכו
פט. ישראל, אפילו כשמשפיע להם ה' גדולה ממעטים עצמם לפניודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1490
פט. כי אתם המעט וכו' אתם ממעיטים עצמכם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' טז, כד, לח, פא, שמות עמ' יג, כ, כח, לד, ויקרא עמ' לד, סו, עד, במדבר עמ' ד, ו, ח, יז, כז, דברים עמ' מ, סא, פה
פט. כי אתם המעט מכל העמים שממעטים עצמכם לפניהישר והטוב (תשסג) עמ' פט, שיח, תט
פט. כי אתם המעט, שאתם ממעטים עצמכם לפניעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קצט
פט. כשאני משפיע לכם אתם ממעטין עצמכםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לה, קנט
פט. כשאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קמד, שנט, ח"ב עמ' ה
פט. לא מפני שאתם מתגאים חושקני בכם רק מפני שאתם ממעטים עצמכם לפניתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עה, ריז
פט. לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' וברש"י ד"ה כיערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רד, שמות עמ' סב, פט, תכא, תכד, ויקרא-במדבר עמ' צח, שכ, שמה, שעד
פט. לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם כי אתם המעט, שממעטין עצמכם אברהם אמר אנכי עפר ואפר משה אמר מי אנכי לא כנבוכדנצר שאמר אדמה לעליוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רנב, א'א, א'קטז, א'רכב, א'רסט
פט. לא מרובכם מכל העמים חשק וגו' כי אתם המעט לפי שאין אתם מגדילים עצמיכם רק ממעטין עצמכם כגון משה ואהרן שאמרו ונחנו מה לא כנבוכדנצר שאמר אדמה לעליון סנחריב אמר וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצו, שנא, תקצא
פט. לכסא הכבוד, רש"י - וכשהקב"ה מסתכל בכה"כ שלו נזכר במצוה זו שהוא כנגד כל המצותמרפא לנפש בראשית עמ' צז
פט. מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון וגו', מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה כן ת"ל צדק תדברוןמאור עינים (תשעט) עמ' עו, תעח
פט. מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון וגו', מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם יכול אף לדבדי תורה כן ת"ל צדק תדברוןמאור עינים (תשנח) עמ' מז, רפה
פט. מה אומנותו של אדם בעה"ז ישים עצמו כאילם, יכול אף לד"ת תלמוד לומר 'צדק תדברון'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תמו, תקמ, מועדים עמ' מח, שכד
פט. מה אומנותו של אדם בעוה"ז וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' צ
פט. מה אומנותו של אדם בעוה"ז וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסא - ר"ר סגל
פט. מה אומנותו של אדם בעוה"ז וכו', ח"חתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפ - ר"י זכאי
פט. מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו באלם יבול אף לדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברוןאור אברהם (זוועהיל) עמ' סד, קמה
פט. מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תמז
פט. מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם וכו'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' סה
פט. מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם, יכול אף לד"ת ת"ל צדק תדברוןמרפא לנפש בראשית עמ' תכא
פט. מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' צב, רנז, שמות עמ' פ, קפ, שנא, ויקרא-במדבר עמ' ג, תז, דברים עמ' קעה
פט. מה אומנתו של אדם יעשה עצמו אלםשבט מישראל (קרמניץ) פרק נח פסוק ב
פט. מה יעשה אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קכא
פט. מי שבולם את עצמו בשעת מריבהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנג
פט. מכסין בעפר עיר הנדחת, ואמאי איסורי הנאה הוא וכו' ורבא אמר מצות לאו ליהנות ניתנודברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רמב ע"ב, סוכות דף רמד ע"א
פט. מכפין בעפר עיר הנדחהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תז
פט. ממעטים עצמכם לפניעל ישראל גאותו עמ' קכז
פט. מצינו אפר שקרוי עפרמרפא לנפש בראשית עמ' קלד
פט. נפל שלא נתקשרו איבריומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפט
פט. נתתי גדולה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפרתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ר
פט. נתתי גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפריגל יעקב (תשנג) וארא אות כה
פט. נתתי גדולה לאברהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלח
פט. נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' מו
פט. נתתי גדולה למשה ואהרן אמרו ונחנו מהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' יח
פט. על בלימה למי שמשים עצמו לבלימהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 19, 101
פט. על מי תולה ארץ על בלימהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נט
פט. קשה גזל הנאכלשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רפה
פט. קשה גזל הנאכל וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רמו
פט. קשה גזל הנאכל וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יו ע"ג
פט. קשה גזל הנאכל שאפי' צדיקים גמורים אין יכולין להחזירומרפא לנפש בראשית עמ' נב
פט. קשה גזל הנאכל שאפי' צדיקים גמורים אין יכולין לעמודיגל יעקב (תשנג) לך לך אות מה
פט. קשה גזל הנאכל שאפי' צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירונטעי אשל בראשית עמ' תכח
פט. קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' פה
פט. רש"י - אם מחוטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מט
פט. רש"י - מישרים תשפטו בני אדם, כמישור כארץ חלקה שנוחה לידרסתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנז
פט. רש"י - שהתכלת דומה לים, כשהקב"ה מסתכל בכסא הכפוד נזכר במצו' זודברי יואל פ' לך לך דף ריב ע"ב
פט. שם א"ר אבהו אין העולם מתקייםתולעת שני דף קעג ע"א, קעה ע"א
פט. תולה ארץ על בלימה זה הבולם פיו בשעת מריבהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקט
פט. תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבודכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' כז, קסא
פט. תכלת דומה לים וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' מה
פט. תכלת דומה לים ים לרקיע וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעג
פט: אין בגידין בנותן טעםלהורות נתן בראשית עמ' תה
פט: אתם ממעטים עצמכם לפני ואילו הגוים אמרו אדמה לעליוןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 14
פט: גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר באברהםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קס
פט: גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שנו, תפט
פט: גיד הנשה נוהג וכו' בירך של ימין ובירך של שמאלקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסא
פט: רשב"א ד"ה אלא בולדות, למה גיד חל על אבר מן החיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שח
פט: תוס' ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרטו
צ ע"א תוס' ד"ה אלמא, הקשו איך חל איסור גיד על אבר מן החי, ותירצו דאבר מן החי אינו חל עד שיולדבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות עב, עה, עו, ויגש אות כב, ויחי אות יח
צ ע"א תוס' ד"ה קדשיםדברי שאול בראשית עמ' תסח
צ ע"א תוס' ד"ה קדשיםברכת אבות עמ' ד
צ ע"א תוס' ד"ה קדשים, לאומות העולם לא נאסר גידבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות עה, ויגש אות כב
צ ע"ב בשלשה מקומות דברה תורה דברי הבאידברי שאול דברים עמ' ט
צ ע"ב בשלשה מקומות דברה תורה לשון הבאי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 361
צ ע"ב דברה תורה לשון הואי ערים גדולות ובצורות בשמיםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קכט]
צ ע"ב דברו נביאים לשון הואי ותבקע הארץ לקולםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [תקלו]
צ ע"ב לשון הבאישלטי הגבורים (תשע) עמ' פד
צ ע"ב רש"י ד"ה לשון הואיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכו
צ. בשלשה מקומות דברו חכמים בלשון הבאי וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ח דף קמט ע"ד; שו"ת הרמ"ע מפאנו (שס) סימן עג דף סח ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד דף לב ע"ג
צ. גיד חמור ממוקדשין הואיל ונוהג בב"נתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נז {וה"ה מצרה הנוהגת גם בב"נ}
צ. חלב ודם מצותו בכךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
צ. מצוותן בכך שאנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפה
צ: א" ר אמי דברה תורה לשון הבאי וכו', ערים גדולות ובצורות בשמיםדברי יואל פ' דברים דף לא ע"ב
צ: בשלשה מקומות דברו בגוזמאפרפרת הפרשה הפטרת שמיני
צ: בשמים סלקא דעתך אלא גוזמאתשבי (תשסה) עמ' עו שורש הבאי
צ: דברה תורה בלשון הבאיפרפרת אליעזר פרשת דברים פרק א פסוק כח
צ: דברה תורה בלשון הבאיקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שעד
צ: דברה תורה בלשון הבאי דכתיב ערים גדולותלקחת מוסר ח"א עמ' תקמח
צ: דברו הכתובים לשון הבאידרך חיים (תשע) פ"ג הערה 540
צ: דברו נביאים לשון הואי ותבקע הארץ לקולםמאמר הנפש השלם עמ' [קלו ח]
צ: דיברה תורה לשון הבאידברי יואל פ' ויצא דף יד ע"ב
צ: חולצו וכו' ורש"יפרפרת משה ח"ב עמ' י
צ: מפשט פשיטא ליה ומאי דעת דעת תורהדעת תפלה עמ' תי
צ: רי"א אינו נוהג אלא באחת וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קסו
צ: רש"י - לשון הבאי, לשון הדיוט שאינו מדקדק בדבריו וכו'דברי יואל פ' דברים דף לא ע"ב
צ: תוס' ד"ה בשלשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרכא
ב דקא מכווין לשחיטה כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
ב ע"א ובתוס' ד"ה אבל טוב אשר לא תדור, ועת צרה שאניברכת השיר (צינץ) עמ' רנה
ב ע"א טוב מזה ומזה נודר ומשלםחכמת התורה מטות עמ' כ, מח
ב ע"א לא שאדם רשאי להמירכתנות אור (תשעג) פ' בחוקתי אות א
ב ע"א תוס' בשם הלכות א"י - נשים לא ישחטודבר יום ביומו - ר"ח תמוז
ב ע"ב תוס' ד"ה טמאיערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
ב. הכל שוחטין ושחיטתן כשרה חוץ מחרש שוטה וקטן וכו'עזר מיהודה עמ' קיב
ב. תוס' ד"ה הכלפתח עינים (ויינברגר) עמ' רנז
ב: תוס' - בשעת צרה שרי לנדורדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רפג
ג ע"א אוכל נבלות לתאבוןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמב
ד ע"א וטמא טמא יקרא צריך להודיע לרביםדעת קדושים (תשנ) עמ' לה
ד ע"ב מומר לדבר אחדכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קכט
ד ע"ב מושל מקשיב על דבר שקר וכו'עשות משפט עמ' פז
ד: אין אדם נוקף אצבעו למטהדולה ומשקה פורים עמ' שצג
ד: מומר לדבר אחדדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' צז
ד: מכלל דמושל מקשיב על דבר אמת כל משרתיו צדיקיםארצות השלום (תשנה) עמ' צח
ה משומד לע"ז מותר משחיטתוטירת כסף דף קמב ע"ב
ה ע"ב אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קלד
ה ע"ב אלו בני אדם שמשימין עצמן כבהמהתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' נט
ה ע"ב שב מידיעתו מביא קרבן על שגגתודעת קדושים (תשנ) עמ' לב, נז
ה ע"ב תוס' על ר' ישמעאל שקרא והטהתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' קו
ה. אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה, להביא בני אדם שדומים לבהמה וכו'עזר מיהודה עמ' שפה
ה. מומר לעבודת גלולים הוי מומר לכל התורה כולהאם לבינה (פאפא) עמ' תרנד
ה. שבת שקולה ככל התורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכו
ה: אדם ובהמה אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמהדברי נפתלי ח"ג עמ' כג
ה: אדם ובהמה תושיע ה' אמר ה' אמר ר"י א"ר אלו בני אדם שהם ערומים בדעתהרי בשמים (בדרשי) דף לג ע"ג-ע"ד
ה: אדם ובהמה תושיע ה' ואמר רב יהודה אמר רב אלו הן בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהכשלג ילבינו - מאמר ארבעה מינים
ה: אלו בנ"א ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרנו
ה: בני אדם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהדולה ומשקה פסח עמ' רמא
ה: בני אדם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ל
ה: בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמם כבהמהמגדנות אליעזר עמ' יד.
ה: תוס' ד"ה צדיקים: גנאי לצדיק לאכול דבר איסורשפת אמת (הלוי) משלי פרק יג פסוק ג
ו הנותן לפונדקיתדרישה מחיים דף י ע"ב
ו ע"א הנותן לחמותודבר יום ביומו - ר"ח תמוז
ו ע"א תוס' ד"ה אשכחיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קז
ו ע"א תוס' ד"ה אשכחיהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' לח
ו ע"ב אמרו לו מקום שאבותיךבית אולפנא ח"ו עמ' י
ו ע"ב וכתת נחש נחשתיערי עם דבשי ח"ב עמ' מד
ו ע"ב כל אחד יש לו חלק לעוה"במעינות האמונה (תשסב) עמ' קעב
ו. פשטיה דקרא בתלמיד היושב לפני רבושפת אמת (הלוי) משלי פרק כג פסוק א
ו: אין אדם נוקף אצבעו למטה וכו'דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תקנו
ו: מעשה ברבי חנינא שלא שלטו בו הכשפיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רצד, שצג
ז כשפיםמעינות האמונה (תשסב) עמ' מז, נג
ז מה בחייהן כך במיתתן על אכו"כדרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
ז ע"א בנהר גינאי, מהרש"אמהר"ם שיק דברים עמ' קנג, רעח
ז ע"א גינאי חלוק לי מימך ואם לאו גוזרני עליךברכת השיר (צינץ) עמ' רכו
ז ע"א הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא, אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עסיק וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלג
ז ע"א המעשה ברפב"ידבר יום ביומו - כב תשרי
ז ע"א חלוק נמי להאי דבמצוה עסוקחכמת התורה נשא עמ' ח
ז ע"א חמורו של פנחס בן יאיר שלא אכל ממה שאינו מעושרנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רצז
ז ע"א מבואר שהנהר נחלק לרבי פנחס בן יאיר בלי תנאי וכו' א"כ למה בקריעת ים סוף לא הועילה וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קב
ז ע"א מעשה בחמורו של פנחס בן יאירעולת שבת בשבתו עמ' לד
ז ע"א נקרע הנהר לפני ר' פנחס בן יאיר כשהלך לפדיון שבויים וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ד
ז ע"א ר' פנחס בן יאיר ונהר גינאיעולת שבת בשבתו עמ' פ
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חוקת עמ' קפב
ז ע"ב אין עוד מלבדו אפי' כשפיםמעינות האמונה (תשסב) עמ' צט
ז ע"ב אין עוד מלבדו אר"ח ואפילו כשפים וכו' ההיא איתתא וכו' למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהנפש החיים (תשעז) עמ' קנה
ז ע"ב אינו נוקף אצבע מלמטהיערי עם דבשי ח"א עמ' כד
ז ע"ב גבה טורא בינייהו, בכה רבי ואמר מה בחייהן כך במיתתן על אחת כמה וכמהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קעז
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 106
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה פנחס עמ' רסב
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסז, קסט, קעז
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קצג
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, ותוס'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כז, כט, לז, מז, ס, סט
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן מבחייהןחכמת התורה חוקת עמ' פב, פה
ז ע"ב דם ניקוף מרצה כדם עולה וכו' והוא דקאזיל לדבר מצוהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' עט
ז ע"ב דרכי חומין לרפב"ידרישה מחיים דף יב ע"ב
ז ע"ב לא מסתייע מילתא אין עוד מלבדו כתיב וכו' שאני ר"ח דנפישי זכותיהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תשא עמ' פח
ז ע"ב רבי נהג בפרדות לבנותמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' תכג (בהערה)
ז ר"פ בן יאיר הוה קאזיל לפדיוןדרכי הים דף מ ע"א
ז. אין אדם נוקף אצבעו למטה עד שמכריזין עליו מלמעלהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קפג
ז. אם לא יבקע הנני גוזר עליך שלא יעברו בך מים לעולםתורת המצרף עמ' קלג
ז. במעשה דר' פנחס בן יאיראשכבתיה דרבי ח"א עמ' סח, רנח, שי, ח"ב עמ' פח
ז. גבה טורא בינייהומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כב
ז. דרפב"י וכו'אור החיים שמות פרק יד פסוק כז
ז. השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ירם צדיקים עצמם לא כל שכןהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' סא
ז. חמורו של ר' פנחס בן יאירגל עיני ח"ב עמ' קלה
ז. חמורו של רפב"י לא אבל דמאיאור גדליהו ויקרא-דברים דף קפג ע"א
ז. ישראל קדושים הן וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות נ
ז. מעשה בגינאי נהראנפש יוסף (תשעד) עמ' קלא
ז. עשה דוחה לא תעשהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות לו
ז. ר' פב"י אמר חלוק לי מימיך ועבר גם הנכרימגדנות אליעזר עמ' קנב
ז. ר' פנחס בן יאיר לא בצע מימיו על פרוסה שאינה שלונפש יוסף (תשעד) עמ' פ
ז. רפב"י הוה קאזיל כו' פגע ביה בגינאי נהרא א"ל גינאי חלוק לי מימך וכו' חלק ליהאור גדליהו בראשית דף עא ע"ג
ז. רפב"י חצה את נהר גינאידולה ומשקה פסח עמ' כט, רנב
ז. ת"ח שאמר דבר הלכה אין מזיחין אותואבן יעקב (ניימרק) על אבות הקדמה
ז: אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' ק, קב, רלד
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקטו
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהדברי אמונה השלם בראשית עמ' צו, קלב, קלג
ז: במעשה רבי חנינא והמכשפהאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' נ
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםאם לבינה (פאפא) עמ' נו, תרכז
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםאש דת (תשמח) עמ' קיא
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןאשכבתיה דרבי ח"א עמ' קמד
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדברי אמונה השלם בראשית עמ' רנו
ז: ההיא איתתא וכו' לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כ' והאמר ר"י למה נקרא שמו כשפים שמכחישין פמליא של מעלה שאני ר"ח דנפיש זבותיהאור גדליהו מועדים דף מד ע"ג, שמות דף יד ע"ד
ז: יסורים מכפרין כקרבן וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מד
ז: ישראל קדושים אפי' יש להם ואינם נותניםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קפא, קפט, רלז, רנד, שד
ז: למה נקרא שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדרשות הר"ן (מישור) עמ' צג
ז: פנחס בן יאיר לא רצה לאכול אצל רבי וגבה טורא בינייהואשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קלד
ז: רבי פנחס בן יאיר הוה קא אזיל לפדיון שבויםהרי בשמים (בדרשי) דף לג ע"ג-ע"ד
ז: שאני ר' חנינא דנפיש זכותיהדרשות הר"ן (מישור) עמ' צג, רצח
י ע"א סכנתא חמירא מאיסוראאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר עמ' 79
י ע"ב בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעופרשת דרכים (תשסה) עמ' רנח
י. השוחט בסכין ונמצאת פגומה וכו'עזר מיהודה עמ' תסט
י: ויצא הכהן מן הבית מכאן דאזלינן בתר חזקהמגדנות אליעזר עמ' רכא
יא ע"ב ובתוס' ד"ה כגון דלמא לאו אביו הוא ש"מ דאזלינן בתר רובאברכת השיר (צינץ) עמ' קצה
יא ר"ע חייש למעוטאטירת כסף דף רפא ע"ב, רפג ע"א
יא תוס' - אי אזלינן בר' דמשכחת להטירת כסף דף רפא ע"ב
יא. מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו', אתיא משחיטה וכו'עזר מיהודה עמ' לה
יא. מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובאדרשות הר"ן (מישור) עמ' רפו
יא: כאשר זמם ולא כאשר עשהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעב
יא: רב כהנא יליף לה מהורג את הנפש וכו' ותוס'עזר מיהודה עמ' לז
יא: תוס' ד"ה כגון - טעמא דלא חישינן שמא לאו אביו הואנפש יוסף (תשעד) עמ' רד
יב ע"ב קטן כו' יש לו מעשהפנינים על התורה ומועדים עמ' קג
יב. לכי תיכול עלה כורא דמילחאאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' צח
יג ע"א שחיטת מין לע"ז ורש"ימעינות האמונה (תשסב) עמ' רנד
יג קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבהדרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
יג. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיולילה כיום יאיר (באום) עמ' 333
יג: נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכביםדולה ומשקה פסח עמ' נ
טז ע"א תוס' ד"ה מנין לשחיטה וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ה ע"ג
טז ע"ב בשר תאוה אסור במדברמהר"ם שיק ויקרא עמ' פב
טז ע"ב לעולם שוחטין וכו' במאי קמפלגי וכו'יקרא דשכבי (דוד) דרוש יד דף לד ע"ד ודף לה ע"א-ע"ב
טז ע"ב מאי לעולם שוחטיןיערי עם דבשי ח"ב עמ' עט
יז בעי ר"י איברי נחירהטירת כסף דף רמח ע"ג, רנז ע"ב
יז וכ"ש השתה דארחיקו טפיטירת כסף דף קכ ע"ג
יז כיון דהיו קרובים למשכן נאסר ב"ח דכתיב ואל פתח, רש"יטירת כסף דף קכ ע"א
יז ע"א איברי בשר נחירה שנכנסו עם ישראל לארץ מהופרשת דרכים (תשסה) עמ' קלח
יז ע"א אפילו קדלי דחזיריפרשת דרכים (תשסה) עמ' קלח
יז ע"א מי אמרינן כיון דאשתרי אשתרי או לא וכו'יערי עם דבשי ח"ב עמ' פ
יז תוס' ד"ה ר"מ ס' ל בת' לא נאסרטירת כסף דף כד ע"ב
יז. איברי בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץ מהואש דת (תשמח) עמ' רח
יז. קודם שנכנסו ישראל לארץ אישתרי להו בשר נחירהעזר מיהודה עמ' לו
יז. תוס' ד"ה רבי עקיבאשפת אמת (הלוי) משלי פרק יא פסוק א
יז: העמים עתה לאו עובדי עבודת גלילים הם אלא מנהג אבותיהם בידיהםאם לבינה (פאפא) עמ' תסט
יח ע"א תוס' ד"ה וכמהברית יצחק דף טו ע"ד
כ ע"א יקבלו הרובץ את תשובתןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כו
כ ע"ב רש"י ד" ה וכיפנינים על התורה ומועדים עמ' צ
כא ע"א וכו' וזבחת כאשר ציויתיך וכו'משוש הארץ עמ' קכא
כד ע"א זאת אשר ללוים ואין אחרת ללויםחכמת התורה בהעלותך עמ' קפה
כד. כתוב אחד אומר מבן חמש ועשרים שנה וכתוב אחד אומר וכו'ארשות החיים עמ' תקנא
כד: חמין ושמן שסכתני אמי בילדותימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות מז
כד: שמן שסכו לי בילדותי עמדה לי בזקנותימטר השמים - עמודי העולם עמ' עא
כה כל תלמיד שלא ראה סימן יפה בתלמודו ה' שניםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מ"ג
כה ע"ב תוס' ד"ה ותהאדרכי הים דף סב ע"א
כז ע"ב בריאת העוף מן הרקקמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' לט, קלד (בהערה)
כז: אין שחיטה לעוף מן התורהעזר מיהודה עמ' קיד
כז: דגים דלאו בני וכו'אור החיים ויקרא פרק יא פסוק מו
כח. משה נצטווה על הושט והקנה ועל רוב אחר בעוף ושניים בבהמהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רג
כח: דאי אפשר לצמצםדברות חיים (תשעה) עמ' טו
ל ע"ב נבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולם וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יט
ל. אוזן כלימפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קמח
ל. והתנן שחט בה שנים או רוב שנים וכו' ותוס' ד"ה והתנןארשות החיים עמ' נב
לא נדה שנאנסה וטבלהדרישה מחיים דף קפג ע"ב
לא ע"ב הטובל במקוה נטהר לחוליןנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קעו
לא: מכה אביו חייב דאזלינן בתר רוב ולא אמרינן דלמא לאו אביומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות פו
לב ע"ב רש"י ד"ה אבל בבני מעיים לאפנינים על התורה ומועדים עמ' צ
לג ע"א מפרכסת אית בה משום אבר מן החי לראב"יפרשת דרכים (תשסה) עמ' לב
לג. בן נח אסור במפרכסתנפש יוסף (תשעד) עמ' קלו
לג. הרוצה שיבריא חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולחו יפה יפה וכו'עזר מיהודה עמ' שכ
לג. מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסורארשות החיים עמ' מז
לג. ניקבו בני מעים לאחר שחיטת הקנהנפש יוסף (תשעד) עמ' קמ
לג. תוס' ד"ה אחד - בן נח מצווה על העובריןנפש יוסף (תשעד) עמ' קמא
לג. תוס' ד"ה אחדארשות החיים עמ' נ
לג: נכרים שבחו"ל לאו עובדי זרה הןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות ב
לה: חולין שנעשו על טה"ק וכו'אש דת (תשמח) עמ' קסה
לז ע"א תוס' ד"ה שלא הרהרתי ביוםטהרת יו"ט חט"ז עמ' טו
לז ע"ב הנה נפשי לא מטומאה שלא הרהרתי ביום וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נא
לז: בהמה מסוכנת - כל שמעמידין אותה ואינה עומדתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות קיד
לז: לא הרהרתי ביום ולא באתי לידי טומאה בלילהמגדנות אליעזר עמ' קמב, קסח
לח כל איסורין שבתו' בס'דרישה מחיים דף לד ע"ד
לח: אמר ראב"י שמעתי שהבעלים מפגלין וכו' ואתא ר"א למימר ילפי' חוץ מפניםאש דת (תשמח) עמ' קלח
מ ע"ב טריפה אינה חיה י"ב חודשברכת השיר (צינץ) עמ' פו
מ. תוס' ד"ה רבוצה וכו'דברות חיים (תשעה) עמ' פד
מ: אין אדם אוסר דבר שאינו שלודברות חיים (תשעה) עמ' פט
מא. תוס' ד"ה תא שמע וכו'דברות חיים (תשעה) עמ' פג
מב במתני' אלו טרפות בבהמה וגמ' ורש"ידרך איש דף ב ע"ג
מב ע"א זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יד, יז
מב ע"א תוס' ד"ה זאתפנינים על התורה ומועדים עמ' רח
מב. אלו טרפות בבהמה, נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת וכו'עזר מיהודה עמ' תט
מב: תוס' ד"ה וכן לטריפהפתח עינים (ויינברגר) עמ' רה
מג העושה כחומרי ב"ש וב"ה הרי הוא כסילנפש יוסף (תשעד) עמ' פב
מג ע"א והאמ' רבב"חאהל ישרים דף ט ע"ג
מג ע"א רש"י ד"ה אמוראי נינהואהל ישרים דף ט ע"ג
מג ע"ב הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה כדברי ב"ה עושהפרשת דרכים (תשסה) עמ' לא
מד ע"ב אתייקורי היא דמתייקרי ביחכמת התורה בהעלותך עמ' רנז, רסח
מד ע"ב הרחק מן הכיעור ומן הדומה לואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כא
מד ע"ב ורואה טרפה לעצמו, ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש מב דף צה ע"א
מד ע"ב כל מי שקורא ושונאבן פדהצור דף פז ע"ד, פט ע"א
מד: באחד שקבל דורון א"ל לא סבר מר ושונא מתנות יחיה, א"ל אתייקירו הוא דאיתייקרו בידברת שלמה (תשעא) עמ' קצג
מד: לא בעי מר דאחיה, דכתיב שונא מתנות יחיהאם לבינה (פאפא) עמ' תרסה
מה אומנתו של אדם בעוה"זאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מי"ב
מה. מפולין ולבנים וכו' ופולין עצמו איני יודעאור גדליהו ויקרא-דברים דף רמ ע"א
מה: תלתא קני הוו חד פריש לכבדאאם לבינה (פאפא) עמ' שמב
מו ההוא פולמוסאטירת כסף דף נה/צה ע"א
מו ע"א וסימנך עשירים קמצניםמהר"ם שיק דברים עמ' ק
מו. בעי ר"י מתלקט מהוארשות החיים עמ' ריג בהגהות, ריז, ריח
מז ע"ב קרום שעלה מחמת מכה בריאהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שסג
מט חלב שעל הקבה כהנים נהגו היתרטירת כסף דף רכז/רנז ע"ב
מט למדנו ברכה לישראל מפי הכהנים, רצוף אהבהטירת כסף דף רכה ע"ג
מט למדנו ברכה מפי הכהניםטירת כסף דף רכה ע"ג
מט ע"א ישמעאל כהנא מסייע כהנא וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נשא עמ' קסב
מט ע"א כה תברכו את בגי ישראלבנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' ה אות ג
מט ע"א למדנו ברכה לישראל, ברכה לכהנים מניןחכמת התורה נשא עמ' קלג, קמ, קצב, קצד, רג, ריז, רכ, רלא, רמא, רמד, רעו
מט ע"א ר' ישמעאל כהנא מסייע כהנאכתנות אור (תשעג) פ' לך לך אות א
מט ע"א ר"י כהנא מסייע כהנאחכמת התורה נשא עמ' קמד, קעו, קעט, קפה, קצז, רא, ריט, רמד
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' נשא עמ' קסב
מט. ה' מסכים עם הכהנים בברכתםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תכ
מט. ישמעאל כהנא מסייע כהנא מאי היא וכו' דמוקי לה דברכת כהנים במקום ברכה לישראלאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' עט
מט. ישמעאל כהנא מסייע כהניתורת המצרף עמ' רכג
מט. כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברך לכהניםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' כד
מט. למדנו ברכה לישראל מפי הקב"החוט המשולש (דיוואן) דרשות דף נ ע"ב
מט. ר' ישמעאל אומר וכו' כשהוא אומר ואני אברכם וכו' והקב"ה מברך לכהנים רע"ק אומר וכו' ותוס' ד"ה והקב"האש דת (תשמח) עמ' קפח
מט. רש"י - לר' ישמעאל מתברכין הכהנים ביחד עם ישראל וזהו עדיף טפיאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' עט
נד ע"א אין בעלי, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 179
נד ע"ב אין עלי, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 179
נד ע"ב בעלי מלאכה אין רשאין לעמוד בפני ת"ח כשעוסקין במלאכתשארית ישראל (תשעד) דרוש י עמ' 179
נד. ניטל האםשפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כו
נו ע"ב אתא שחטיה לבריה קמיה באחיזת עינים אינגד ואיתנחברכת השיר (צינץ) עמ' קסט
נח ע"ב כל יתר כנטול דמיכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמו
נח: כל היתר כנטול דמישפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ו
נט ע"א כל עוף הדורס טמאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קלט
ס אי אפשר לב' מלכים וכו' הביאו עלי כפרהשער התפלה (תשמט) שער ניפול פי"ג
ס ואת חמשת אמר ה' וחשיב ו'טירת כסף דף רסא ע"א
ס וליתו ישראל ולמ"ד עוים, רש"יטירת כסף דף רסא ע"ב
ס לכי ומעטי את עצמךנפש יוסף (תשעד) עמ' רמב
ס מ"ד יהי כבוד ד' לעולם כו' פסוק זה שר העולם אמרופעולת צדיק (בריש) דרוש לא
ס מ"מ נאמר כשעיר של ר"ח חטאת לד'אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"א
ס ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנ
ס ע"ב אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדחכמת התורה קורח עמ' קכב
ס ע"ב אי אפשר לשני מלכים שישתמשו ככתר אחד כו' לכי ומעטי עצמךבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסח
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר א'עולת שבת (אלמושנינו) עמ' יג
ס ע"ב אפשר לשני מלבים שישבו בכתר אחד?עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 121
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רפג
ס ע"ב דלא ליקרו לאחיו גלוותאעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 193
ס ע"ב הביאו עלי בפרה שמעטתי את הירחעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 18
ס ע"ב הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחמהר"ם שיק במדבר עמ' קמו, קמז
ס ע"ב הרבה מקראות שראוי לישרף והן הן גופי תורהפרשת דרכים (תשסה) עמ' קל, קמו
ס ע"ב וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי היהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יז
ס ע"ב עוים מתימן באופרשת דרכים (תשסה) עמ' קלא
ס ע"ב עמון ומואב טהרו בסיחוןחכמת התורה בלק עמ' יח, מט, נא
ס ע"ב עמון ומואב טהרו בסיחון ורש"י וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קפד, קפט
ס ע"ב רב אסי וכו' ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכו' עמדו על פתח קרקע עד שבא וכו' ובקש רחמים וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קד
ס רשב"פ רמי כתיב ויעש אלקים את שני המאורות וכי אפשר לשני מלכיםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"א
ס. אמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן חנניה אלהכון נגרא הוא א"ל דיעביד לי חדא מסתוריתאדברת שלמה (תשעא) עמ' קלג
ס. יהי כבוד ד' לעולם שר העולם אמרודברת שלמה (תשעא) עמ' קלח
ס. יהי כבור ד' לעולם פסוק זה שר העולם אמרו בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמם וכו' פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולםמגדנות אליעזר עמ' ריא
ס. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו ובצביונם נבראועזר מיהודה עמ' לו
ס. כתוב זה שרו של עולם אמרו וכו'תורת המצרף עמ' קיח
ס. שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחועזר מיהודה עמ' לו
ס: א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמטר השמים - עמודי העולם עמ' שעז
ס: אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירחאור גדליהו שמות דף יט ע"ד, נט ע"א
ס: אמרה ירח אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה לכי ומעטי את עצמךדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סח
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר א' א"ל לבי ומעטי עצמךאור גדליהו מועדים דף סד ע"ב
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמט
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדכשלג ילבינו - מאמר ימים טובים בהלל והודאה
ס: הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רסב, שמט, שפא
ס: הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הלבנהמגדנות אליעזר עמ' שמז
ס: ויעש אלדים את ב' המאורות רשב"פ רמי כתי' ויעש אלדיםחוזה דוד מזמור קלו
ס: כתיב את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן וכו'עזר מיהודה עמ' יח, תצ
ס: מהרש"א - על שמיעטתי את הירחגל עיני ח"א עמ' צז
ס: עמון ומואב טהרו בסיחוןנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קא
ס: רבש"ע אי אפשר לשני מלכים בכתר אחדדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רצט
ס: שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםאם לבינה (פאפא) עמ' קנא
ס: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח, ומהרש"אגל עיני ח"א עמ' צז
סב הני כופפני צונייניטירת כסף דף רמד ע"א
סג כיון שבא רחם באו רחמים וכו' דאי יתיב אארעא וכו' אתי משיחאשער התפלה (תשמט) שער ניפול פמ"ב
סג. חסידה שעושה חסד עם חברותיהלב שלום בראשית עמ' צד
סג. ר"י כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהנפש יוסף (תשעד) עמ' רצז
סג: הראה שעומדת בבבל ורואה נבילה בא"ימטר השמים - עמודי העולם עמ' שפא
סג: ז' מאות מיני דגים הןנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' כח
סג: עוף ששמה ראה עומדת בבבל ורואה נבלה באר"ייד שלום (פרידמן) על הגדה של פסח עמ' ג
סד מקרין מפריס, ורש"י - תרי משמעכסא רחמים (תשסג) עמ' רלא
סו ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירכתנות אור (תשעג) פ' ראה אות ד
ע ת"ח צריך שידע כתב ומילה ושחיטה ובכתי' נחלקודרך איש דף יז ע"א
ע: חבל על בן עזאי שלא שימש את ר"יאשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסז
עא ע"א חבל על בן עזאי שלא שימש את ר' ישמעאל, רש"יעולת שבת בשבתו עמ' רמו
עא ע"א מהרש"א ד"ה על פכיםחכמת התורה מטות עמ' רפח
עא ע"א רש"י ד"ה שנשתייר, גליון בשם הרי"ףחכמת התורה מטות עמ' רפז
עא. טומאה רצוצה בוקעת ועולה עד לרקיעגור אריה במדבר פי"ט הערה 110
עד ע"א בן פקועה נאכל בלא שחיטהפרשת דרכים (תשסה) עמ' לג
עד. צומת הגידיןדברת שלמה (תשעא) עמ' קצ
עה: בן פקועה שהפדיס ע"ג קרקע אסור מדרבנןמגדנות אליעזר עמ' פב
עז. מתלקט מהו וכו'ארשות החיים עמ' ריג
עז: דרכי האמורידרשות הר"ן (מישור) עמ' רצו
עח: אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכריםארשות החיים עמ' קעא
עט א"וב נוהג בכלאיםדרכי הים דף קלה ע"ג
פ"ג מ"בפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' נב הערה 75
פ"ד מ"ומשוש הארץ עמ' ריט
פג ע"ב תוס' ד"ה שחט חיהברך את אברהם דף רי ע"ב
פג. בקדשים הלילה הולך אחר היוםעזר מיהודה עמ' תפא
פד. כגון אנו לוין ואוכליןאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שלא
פד. לחמך קודם ללחם ביתךמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות נד
פד. תוס' ד"ה בעינן העמדה והערכהארשות החיים עמ' נד
פד: הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 104
פד: לעולם ימכור אדם שדה ויקח עתודיםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 104
פד: עשתרות שמעשירות את בעליהןלילה כיום יאיר (באום) עמ' 104
פו קשה להשיב גזל הנאכלטירת כסף דף כ ע"א
פו. חנינא די לו בקב חרובין מע"ש לע"שנפש יוסף (תשעד) עמ' לה
פו. לכו"ע מגנא ולדידיה לאאשכבתיה דרבי ח"ב עמ' ט
פז יצאתה ב"ק ואמרה כוס של ברכה שוה מ' זהובים וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת במדבר
פז מי ששפך וכיסהדרישה מחיים דף פח ע"ג
פז ע"א שלא יהיו מצוות בזויות עליואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' נח
פז ע"ב רב אשי מגהגרביל א' בצללתא דדמאיקרא דשכבי (דוד) דרוש טו דף לח ע"א
פז. על מין אחד שאמר מי שברא אור לא ברא חושךדברת שלמה (תשעא) עמ' קכז
פז. רש"י - גדול העונה יותר מן המברךדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רסד
פז. שכר ברכה אחת היא י' זהובים מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רסג-רסד
פחמעינות האמונה (תשסב) עמ' כז
פח בשכר אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפיליןנפש יוסף (תשעד) עמ' שעח
פח ע"א תוס' ד"ה ורבנן סבריאהל ישרים דף יז ע"ג-ע"ד
פח ע"ב בשכר שאמר אברהם וכו' זכו לאפר פרהמהר"ם שיק במדבר עמ' קיא
פח: בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפלין וכו'יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תפב
פח: בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו למצות פרהאור גדליהו מועדים דף נח ע"א
פט א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
פט ע"א א"ר אבא, קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אין יכולים להחזיר שנאמר בלעדי רק אשר אכלו הנעריםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יא
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינופרשת דרכים (תשסה) עמ' רכה, רנא
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רא
פט ע"א אמר רבי יצחק מאי דכתיב האומנם אלם וכו' מה אומנותו וכו' ישים עצמו כאלםנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' נ
פט ע"א אתם ממעטים עצמכם לפי שאין אתם מגדילין עצמכםמהר"ם שיק דברים עמ' מט
פט ע"א גדול הנאמר במשה ואהרןמעינות האמונה (תשסב) עמ' קכד
פט ע"א גדול מה שנאמר במשה ממה שנאמר באברהםחכמת התורה בהעלותך עמ' תעא, תעג-תעה
פט ע"א גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממה שנא' באברהם וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קנט
פט ע"א גדולה ענוה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' חוקת עמ' קפג
פט ע"א ונחנו מהעולת שבת בשבתו עמ' ריז
פט ע"א חושקני בכם כי אתם ממעטים עצמיכםמהר"ם שיק במדבר עמ' טז, כא, צז
פט ע"א כי אתם המעט מכל העמים בשכר שאתם ממעטין עצמכם חשק ה' בכםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' צו עמ' קא, פ' שלח עמ' קעה
פט ע"א כל מקום שאתה מוצא דברי של ר"א בנו של ריה"ג באגדה עשה אזנך כאפרכסתפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמט
פט ע"א מ"ד האמנם אלם צדקברך את אברהם דף רכה ריש ע"ג
פט ע"א מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון וגו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' יב
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מ, צ, קלז
פט ע"א מה אומנותו של אדם וכו'עשות משפט עמ' קטו ד"ה והנה
פט ע"א מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםתורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סט
פט ע"א מצות לאו ליהנותקול יהודה (ישראל) דף ס ע"ד
פט ע"א מר אומנותו של אדם בעוה"זמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 24
פט ע"א נתת גדולה לאברהםכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' צג
פט ע"א נתתי גדולה לפרעהדבר יום ביומו - כח אדר
פט ע"א תולה ארץ על בלימהמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 68
פט ע"א תולה ארץ על בלימה שהעולם מתקיים על מי שבולם עצמו וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רסו
פט ע"ב כאשר אני נותן לכם גדולה אתם משפילים עצמיכםשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 185
פט ע"ב מהו אומנותו של אדם בעולם הזה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' סז
פט. אומנתו של אדם בעוה"ז לשום עצמו כאלםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' ר
פט. אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים עצמו כמי שאינושפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק טז
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כמו שאינומגדנות אליעזר עמ' טו
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם א"ע בשעת מריבהמטר השמים - עמודי העולם עמ' שסח
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבהדברי נפתלי ח"ג עמ' רעח
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינושפת אמת (הלוי) משלי פרק יב פסוק ז
פט. אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמיכם לפנימטר השמים - עמודי העולם עמ' שסח
פט. אפי' כשאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' ק
פט. גדול הנאמר במשה ואהרן מהנאמר כאברהם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קכ
פט. גדול הנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהם וכו'תורת המצרף עמ' רמ
פט. גדול מה שנ' במשה ממה שנ' באברהםאור גדליהו ויקרא-דברים דף קמח ע"א
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' רעח
פט. גדול שנאמר משה ואהרן יותר מאברהםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות פז
פט. האמנם אלם צדק אר"י מה אומנותו של אדם בעוה"זחוזה דוד מזמור כח/נח
פט. השפעתי טובה לאברהם אמר ואנכי עפר ואפר וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קלד
פט. והאיש משה עניו מאד מכל האדם אפילו מהאבותדברת שלמה (תשעא) עמ' קיט
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכםנפש יוסף (תשעד) עמ' קפו, ערב, רחצ
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנילילה כיום יאיר (באום) עמ' 144, 363
פט. כשאני נותן לכם גדולה אתם ממעטים עצמיבםמגדנות אליעזר עמ' יג
פט. מה אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאלםדברות חיים (תשעה) עמ' נה
פט. מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו כאלם יכול אף לד"ת וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' מב-מג
פט. מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלםעזר מיהודה עמ' קיג
פט. מה אומנתו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו אלםאם לבינה (פאפא) עמ' ט
פט. מה אומנתו של אדםבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שעג
פט. נתתי גדולה לאומות העולם נבוכדנצר ופרעה המה מגדילין את עצמם, נתתי גדולה לישראל מקטינין את עצמםדברת שלמה (תשעא) עמ' מח, נח, נט, קמט, קצה
פט. תכלת דומה לים וים דומה לרקיעזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רכד
פט. תכלת דומה לים וכו'אור גדליהו מועדים דף מב ע"א
פט: אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קעא
פט: גיד הנשה נוהג בארץ ובחוצה לארץ וכו'עזר מיהודה עמ' ש
פט: מה אומנותו של אדם בעוה"ז, ישים עצמו כאלםאשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסה
צ ע"ב מידי דהוה אחלב ודם ורש"ייקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ז ע"א-ע"ב
ב ע"א הכל שוחטין חוץ מחדש שוטה וקטןשרי המאה ח"ב עמ' 301
ב. הכל שוחטין כו' חוץ מחש"ו כו' וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשרהייטב פנים ח"ב דף קיד
ב. וכל הכל לכתחילה הוא אלא מעתה הכל ממירין אחד האנשים ואחד נשים וכו'ייטב פנים ח"א דף קצז
ב. טוב מזה, ורשב"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצא
ב. תוס' ד"ה התםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פ
ג ע"ב תוס' ד"ה קסבררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ריב
ג. ישראל מומר אוכל נבלות לתיאבון בודק סכין ונותן לותורת אברהם עמ' 460
ג: תוס' ד"ה בודק סכין - ולא חיישינן שמא ישהא וידרוסתורת אברהם עמ' 460
ד ע"ב ישראל מומר לע"ז מותר לאכול משחיטתורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלא
ד ע"ב שנהנה מסעודת אחאבשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיח
ד: מושל מקשיב וכו' המקשיב לדבר אמת כל משרתיו צדיקיםמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקל
ד: מי קתני שאני אומר החליפו מפני שמחליפין קתניתורת אברהם עמ' 460, רלא
ד: רש"י - מותר לכשרים לאבל מחמצו מידתורת אברהם עמ' 460
ה ע"א ומנסך את היין ומחלל שבתותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קלא
ה ע"א מכם ולא כולכםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ג, ד
ה ע"ב אלו בני אדם שהם ערומים מדעתהסתרים באסתר עמ' 245
ה ע"ב 'וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה וכו' זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 426
ה ע"ב מעם הארץ פרט למומררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ג
ה ע"ב ערומין בדעת כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שה, שיז
ה ע"ב ר"ג ובית דינו נמנו על שחיטת כותי ואסרוהתורת חז"ל עמ' 54
ה. אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמהשבילי פנחס (תשעח) עמ' שנט
ה. אדם כי יקריב וכו' מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראלשבילי פנחס (תשעז) עמ' רנו
ה. הביאו לו בשר מבי טבחי דאחאבלב הארי עמ' יט
ה. ולחלל שבתות בפרהסיאתורת אברהם עמ' רכ
ה. יוהשפט מתחבר לאחאבפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' שנט
ה. מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה וכו' מקבלים קרבנות מפושעי ישראלשבילי פנחס (תשעח) עמ' כג, כד, כו, רסה, שנט
ה. מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה מכאן אמרו מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובהשבילי פנחס (תשעב) עמ' תיג
ה. רש"י - המחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקרתורת אברהם עמ' רכ
ה. רש"י ד"ה אלא, מחלל שבת כעובד עבודה זרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קט (שעו) {על כן נקרא אלישע 'אחר'}
ה. רש"י ד"ה אלמא, המחלל שבת כופר במעשה בראשיתשם אליעזר דף ל ע"א
ה: אדם ובהמה תושיע ד' אלו בני אדם שהן ערומין בדעתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שכד (קטז) {עיקר שם 'אדם' הוא על שם הדעת}
ה: אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתפו, תתצא
ה: אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומין בדעתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ס (ד, ה), קצח (תיח) {שם אדם עצמו מורה על הדעת}
ה: אדם ובהמה תושיע ה' אר"י א"ר אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהשבילי פנחס (תשעז) עמ' רכו, רלג
ה: אדם ובהמה תושיע ה' כר' ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהייטב פנים ח"א דף פח, ח"ב עמ' יד, כג
ה: אדם ובהמה תושיע ה'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לה/לח
ה: ר"ג וב"ד נמנו על שחיטת כותי ואסרוה כו' שאין ישראל עומד על גבוייטב פנים ח"א דף טז/עז
ה: תוס' ד"ה צדיקים [אכילת איסור לצדיק גנאי הוא ביותר וכו']ייטב פנים ח"ב דף עז, קצה
ה: תוס' ד"ה צדיקים, דדוקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידןשם אליעזר דף ס ע"ב
ה: תוס' ד"ה צדיקים, הא דא"ר זירא אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם הראשונים כבנ"א אנו כחמוריםשם אליעזר דף לט ע"ג, נב ע"ג
ו. כיון דקאמר לה עשי לי משליכי כמאן דעריב בידים דמיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נח (רא)
ז ישראל קדושים הםגיא חזיון ח"ב דף כח ע"ב
ז למה נקרא שמן כשפים שמכחישים פמליא של מעלההמדרש והמעשה פ' צו ח"ב
ז נחלק נהר גינאי לרבי פנחס בן יאירייטב פנים ח"ב דף עב
ז ע"א בהמתן של צדיקים דרבי פנחס בן יאיר וכו' רמו ליה שערי לחמריה וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 177
ז ע"א חמורו של ר"פ בן יאירשרי המאה ח"א עמ' 278
ז ע"א מאי בהמתן של צדיקים דרפב"י הוה קאזיל לפדיון שבוים כו' פגע ביה בגינאי נהרא א"ל גינאי חלוק לי כו'אמרי טל מאמר קז
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו למטהשיעור ליום השבת עמ' קט
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהשם דרך שמות עמ' פט, ק, קסה
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' עא, עג, צח
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםשרי המאה ח"א עמ' 227
ז ע"ב יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהשרי המאה ח"ב עמ' 283
ז ע"ב כשפים מכחישים פמליא של מעלהשם דרך ויקרא עמ' קל
ז ע"ב נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהלקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קעט {מה הכוונה מכחישין}
ז ע"ב רש"י ד"ה לפני עורמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יד ע"ד
ז ע"ב שאני ר' חנינא דנפישא זכותי'אגרת על הבטחון (תשע) עמ' יז, נא
ז ע"ב שריפא צרעת נעמן שהיא שקולה כמתראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ב
ז ר"פ בן יאיר פגע בגינאי נהרא א"ל חלוק לי מימיך וכו' גוזרני עליך וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יח ע"א
ז תוס' - שמא שר של ים השיב לו כךאמרי טל מאמר קז
ז. בעובדא דר' פנחס בן יאירשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קעח
ז. האי טייעא שעבר הים וכו'שם אליעזר דף מט ע"ד
ז. הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהותורת אברהם עמ' קלח
ז. חמורו של רבי פנחס בן יאירתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמח (רנד) {ממונו של אדם יש לו שייכות אל האדם}
ז. מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בותורת אברהם עמ' קפב
ז. רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבוייםתורת אברהם עמ' רלב
ז. רש"י - כל הנחלים הולכים אל הים בגזרת המלךתורת אברהם עמ' רלב
ז: אין אדם נוקף אצבע וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קמו
ז: אין אדם נוקף אצבעו למטה אא"ב מכריזין עליו מלמעלהתורת אברהם עמ' 38, 168, 430
ז: אין עוד מלבדו ואר"ח אפילו כשפיםשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' ער
ז: בל תשחיתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצו
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהןשם אליעזר דף ו ע"א, י ע"א
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןייטב פנים ח"א דף פ
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשבילי פנחס (תשעו) עמ' שעט
ז: ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא וכו' שאני ר' חנינא דנפושי זכותי'לב הארי עמ' קפו
ז: ההיא איתתא דהות קא מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דרבי חנינא וכו' למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שעב, שעח, תנד
ז: ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תנח
ז: ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרמד
ז: ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קפג
ז: ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהשבילי פנחס (תשעו) עמ' ריט
ז: למה נקרא שמם כשפים וכו'לב הארי עמ' קנד
ח ע"א חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפח
ט ע"ב אמר הקב"ה ליתי סיחון ליפוק ממואבשיעור ליום השבת עמ' כד
ט ע"ב יכולה חולדה לשתות ממנה פסולה, ורש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנז
ט. ולימא נשחטה הותרהשם אליעזר דף פד ע"ג
י ע"א סכנה חיישינן למעוטימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כה
י ע"ב יכול ילך לביתו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קד
י ע"ב יציאה דרך אחוריו ל"ש יציאהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קד
י ע"ב מנין שאם עמד בתוך הבית והסגיר, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קג, קד
י: היכא דאתחזק אתחזקמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמט
י: מנא הא מילתא דאוקי אחזקהשם אליעזר דף עט ע"ג
יא מנלן דאזלינן בתר רובא וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עב ע"ב, ק ע"ב
יא ע"א מנה"מ דאמר רבנןבית אולפנא ח"א עמ' קלו
יא ע"ב ודלמא לא אביו הואשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' עח
יא ע"ב מה"מ דאמור רבנן זיל בתר רובאעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 17
יא. אתיא מרישא של עולהשם אליעזר דף נג ע"ב
יא. ועצם לא תשברו בו וניחוש שמא ניקב קרום של מוח וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפג {הא אפשר לשבור על ידי שנים ולבדוק}
יא. זיל בתר רובאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
יא. חטאת קרייה רחמנאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כב (פא)
יא. מנא הא מילתא דאזלינן בתר רובאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יא, לו
יא. מנלן דאזלינן בתר רובא וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפב (רס) {אם בבני נח לא אזלינן בתר רובא}
יא. רוב בהמות כשרים המהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' ח
יא. רובא דאיתא קמן עדיף מדליתא קמןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סו {ידיעה בלי ראיה קליש מראיה}
יא. תוס' ד"ה מנא, אם יש ללמוד רוב מקל וחומר מחזקהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלב (ריח)
יא: לא חיישינן דלמא טרפה הויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכט (ריד) {אם על זמן העתיד לא אמרינן רוב}
יא: לא חיישינן שמא במקום סייף נקב הוהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכז (רז)
יא: תוס' ד"ה ליחוש, ר"ע סובר דאפשר לאוקמי קרא כשהיה קרום מוח מגולהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפד (תשכה) {לטעמיה דשבקינן לקרא דאיהו דחוק ומוקים אנפשיה}
יב רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עב ע"א
יב. רש"י ד"ה פסחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלב
יב. רש"י ד"ה פסח, בשלמים הכפרה תלויה אף באכילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קלז (קצט) {גם בשלמים שייך ענין כפרה}
יב. תוס' ד"ה פסח וקדשים מאי איכא למימר, מבשר תאוה לא פריך משום תראה דמדאורייתא לא חייש ר"מ למיעוטא אלא מדרבנןשם אליעזר דף נג ע"ב, עח ע"ד
יב: וכולן ששחטו ואחרים רואין כו' מאן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטהייטב פנים ח"ב דף קיג, קיד, קעד
יב: תוס' ד"ה ותיבעימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צו
יג ע"א מחשבה הניכרת מתוך מעשהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' ע
יג: איש איש לרבות העובדי כוכביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצ (ג) {גוי אינו בכלל 'איש'}
יג: נכרים שבחו"ל מנהג אבותיהם ברדרהםתורת אברהם עמ' 76, נג, 154, 274
יד ע"א תוס' ד"ה השוחט בשבתרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפט, תז
יד ע"ב סו' דברירהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מג ע"ג
יד. השוחט בשבת וביוה"כמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסג, רעד
יד. השוחט בשבת שחיטתו כשרהשם אליעזר דף קכד ע"א
יד. רוב בהמות כשרותילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קד
יד. תוס' ד"ה ונסבין, כגון שעבר ומלחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיא (קיד) {בשבת לט: כתבו דמסתמא לא מיירי בדעבדי איסורא}
יד: תוס' ד"ה כגון [רגילות לחולה לחזור לחליו]ייטב פנים ח"א דף עח
טז ע"ב שבתחלה נאסר להם בשר תאוה, ורש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנח
טז. מנין לשחיטה שהוא בתלוש וכו'ייטב פנים ח"א דף לו
יז ע"א ובתים מלאים כל טוברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמב
יז ע"א תוס' ד"ה וכ"ש השתארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנט
יז ע"א תוס' ד"ה ר"ערנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנח
יז ע"ב בדיק אלישני' ואטופרי'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ט עמ' 6
יז ע"ב ג' פגימות הן וכו' דמיא לסאסא מאישרי המאה ח"א עמ' 19
יז. אילימא בשבע שכבשומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ס
יז. לרבי עקיבא בשר חולין הותר בנחירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצו (כו) {אם גם בחניקה}
יז: בדיקת סכין ע"י חכםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רמא
יז: מנין לבדיקת סכין מן התורה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעה {מזה למדו גם לענין חיוב בדיקת חמץ}
יז: פשיטא כיון דכי נקיב טריפה בעיא בדיקהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעז (שמו) {הוא הדין לבדיקת חמץ מן התורה, דחמץ גם כן מצוי כפגימת סכין}
כא ע"א תוס' ד"הכמשפטשם דרך ויקרא עמ' יז
כב ע"ב הרי עלי עולה מן התורים או מן בני יונה ותוס' ד"ה והביאשם דרך ויקרא עמ' קמו
כב ע"ב והביא תחלת הצהוב, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' י
כב ע"ב תוס' ד"ה והביארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעא, שמז
כד ע"א יכול אף בשילה ובית עולמיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצה, ריז, ריח
כד ע"א מנין לתלמיד שלא ראה סימן יפה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קצג
כד ע"א רש"י ד"ה יכולרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ריח
כד ע"א שלא ראה סימן יפה ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפא
כד ע"ב אויר כלי חרש טמא, רש"י ור"גרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עט
כד ע"ב חמין ושמן שסכתני אמי בילדותישרי המאה ח"ג עמ' 128
כז ע"א השוחט א' בעוף ושנים בבהמה וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג עמ' 6
כז ע"א מקום השחיטה - היכןתורת חז"ל עמ' 35
כז ע"ב דגים שנבראו מן המים הכשרן בולא כלוםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג ס"ב, ס"ו
כז ע"ב עוף שנברא מן הרקקרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג עמ' 6
כח ע"א וזבחת כאשר צויתיךתורת חז"ל עמ' 4
כח ע"א עד שישחוט את הורידיןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג עמ' 14
כח: כיון דלדם הוא צריך, מצוה למרק וצריך לשחוט הורידיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנט
כח: תוס' ד"ה אתא כי ממסמס קועיה דמא, א"נ הכי פירושו וכ"ת דלא הוי אכל בלי בדיקה פסח וקדשים מאי איכא למימרשם אליעזר דף סח ע"ג
כח: תוס' ד"ה לפימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעו
כט ע"ב שלא יהו שנים שוחטיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יד
כט. מחצה על מחצה הוי כמו רובשם אליעזר דף מט ע"ב
כט: אסור לשנים לשחוט זבח אחד בקדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכח-קל {א"כ איך מותר לשחוט פסח אחד בשליחות כמה אנשים}
כט: שחט סימן אחד חוץ וסימן אחד בפנים וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רלב) {אם עוקר בחול ומניח בשבת חייב}
כט: תוס' ד"ה כגוןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעב
ל ע"ב ואין ושחט אלא ומשךרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג עמ' 13, חוברת קח סי"א
לג ע"א אין מזמנין עכו"ם על בני מעייםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמב
לג. אחא בר יעקב לית ליה סברא דמי איכא מידיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלב {לשיטתו}
לג. ואין מזמנין עכו" ם על בני מעייםשם אליעזר דף קכד ע"א
לג. מזמנין לישראל על מי מעייםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסג, קסד
לג. מי איכא מידי דלישראל שרימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצג
לג. תוס' ד"ה אחד, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ב'מי איכא מידי'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח-רלא {לשיטתייהו}
לג. תוס' ד"ה אחד, סתם אכילה בכזיתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסז (קצח)
לג. תוס' ד"ה אחד, פחות מכזית אינו נחשב אכילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסו (שיז)
לז ע"ב שלא הרהרתי ביום ל"ל טומאה בלילהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
לז. השתא מסוכנת דלא מחסרא אסירא טריפה מיבעיאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קל (תמ) {פסול טריפה משום חסרון}
לז: אלא מדכתב רחמנא נבלה מכלל דטרפה לאו היינו מסוכנתשם אליעזר דף נג ע"ג
לז: רש"י ד"ה מכלל, אי אשמעינן טריפה משום דמיחסרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קל (תמא) {פסול טריפה משום חסרון}
לז: שהרי שיבח יחזקאל את עצמו שלא אכל מבהמה מסוכנתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קמא (תפא)
לח: זה מחשב וזה עובדמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צו
מ. רש"י ד"ה כביצהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' סד
מ. שחוטי חוץ מדאורייתא לא נאסרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעז
מ. תוס' ד"ה חייב, חייב בחוץ על כל הפסולין שאם עלו לא ירדותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכד (קנ) {דדיעבד מיקרי ראוי}
מ: חצי קנה פגוםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעו
מא ע"ב הא מני ר"א היא דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יוםאמרי טל ליקוט מ
מב ע"א תוס' ד"ה זאת - מה יוכל אדם ליתן כופר נפשורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלז סכ"ז
מב. טריפה אינה חיהשם אליעזר דף נד ע"ב
מב. טריפה אינה חיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכט {טעם דאפילו חיה י"ב חודש טריפה}
מב. כל שאין כמוהו חיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלא {אך שחי בנס לא חשיב חי}
מב. ניטל הכבד ולא נשתייר הימנו כלוםשם אליעזר דף נב ע"א
מג. אין מזכירין מעשה נסיםעל הגאולה ועל התמורה הקדמה עמ' יד, סי' כ עמ' נב
מג. אין מזכירין מעשה נסיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלא (תמב) {אימתי חוששין למעשה נסים}
מג. והאמר רבב"ח אר"י, מסורת הש"סמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' נב
מד ע"ב ולא בא בפי בשר פיגולשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קפז
מו ע"א וסימניך עשירין מקמציןבית אולפנא ח"א עמ' לה
מו. ניטלה הכבד ונשתייר הימנו כזיתשם אליעזר דף נב ע"א
מז: אלא ירוקה דכשרה ה"ד ככרתי, ותוס'שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' סז
מח. כיון דכבר נאסר אין פסול חוזר להכשירותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלב
מט ע"א דמוקי לח לברכת בחנים במקום ברכה דישראל, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רט
מט ע"א והקב"ה מסכים על ידםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רח
מט ע"א למדנו ברכה לכהנים לר"י מיאני אברכם ולר"א מואברכה וגו'אמרי טל ליקוט נ
מט ע"ב רש"י ד"ה התורה חסהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יח
מט. ואני אברכם לישראלילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קסד
מט. כהנים מברכין לישראל והקב"ה מברכן על ידםעל הגאולה ועל התמורה סי' פח עמ' קמ
נ. רש"י ד"ה כי פליגישבילי פנחס (תשעה) עמ' שנה
נב. תוס' ד"ה קטניות, חימצי וחפצי לא הוו בכלל קטניותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמז (תריא)
נד: רש"י ד"ה לא חמשה, אסרו חג בעבותים רומז על קרבן פסחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קא
נז: חידושי הרץ ד"ה אמר, רבי יהושע מתלמידי בית הללתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפה (שעב)
נח ע"ב אכלה סם המות וכו' מותרת משום טריפהשרי המאה ח"ו עמ' 247
נט ע"א וליבדוק בפרסותיהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פב
נט ע"א ומצא בהמה שפיה גמוםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' פב
נט ע"ב טביארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לב עמ' 11
ס א"א לשני מלכים שישמשו בכתר א'גיא חזיון ח"א דף ע ע"א
ס אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחדהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"ב
ס והדשאים נשאו קו"ח בעצמם שלא לצאת בערבוביהגיא חזיון ח"א דף ד ע"א
ס מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקעהמדרש והמעשה פ' אמור ח"א
ס נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'ייטב פנים ח"ב דף קח, קלט
ס ע"א באותה שעה פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיושם דרך שמות עמ' עג
ס ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו וכו'לקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קפ
ס ע"א שר העולם אמרולקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קפ {יישוב קושיית תוס'}
ס ע"ב אין שני מלכים משמשים בכתר אחדעיוני הפטרה ח"א עמ' 166
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה, רבש"ע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה, לכי ומעטי את עצמך וכו' אמר הקב"ה תבא כפרה עלי על שמיעטתי את הירחהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש ס
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדהסתרים באסתר עמ' 324, 339
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדעיוני הפטרה ח"ב עמ' 527, 495, 681
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשרי המאה ח"ד עמ' 126
ס ע"ב העויםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רח
ס ע"ב השמש והירח נבראו שוויםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 60
ס ע"ב כתיב ויעש א' את שני המאורותבית אולפנא ח"א עמ' מח
ס ע"ב כתיב שני המאורות הגדוליםבית אולפנא ח"א עמ' ע
ס ע"ב לכי ומעטי את עצמךמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' פד
ס ע"ב עמון ומואב טהרו בסיחוןעיוני הפטרה ח"א עמ' 146
ס ע"ב עמון ומואב טהרו בסיחוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קעז-קעח
ס ע"ב רלא ליקרו לאחיו גלוותא, ורש"י רלא ליקרו מצרים לאחיו לאח"ז גולים בני גולים לכך הגלם ובנחלת יעקב שהחשש על הדור הבא ולא על אחיו של יוסףשיחות חכמה ומוסר מאמר נו אות א
ס שור שהקריב אדה"ר קרנותיו קודמות לפיסותיוהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"א
ס. יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו וכו' נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' יז, רפ
ס. תוס' ד"ה פסוקשבילי פנחס (תשעג) עמ' ל, לא
ס. תוס' ד"ה פסוקשבילי פנחס (תשעט) עמ' תקכו
ס: אמר הלבנה א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א' וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' ער, שס, שסג, תמ, תקב, תקצה, תשיא, תשיד, תתקעג
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד א"ל הקב"ה לכי ומעטי את עצמך וכו' שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחשבילי פנחס (תשעה) עמ' שע, שעז
ס: אמרה ירחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה (קנז) {בלשון נקיבה, במדתה 'מלכות' 'נוקבא'}
ס: הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פו (מג) {ישראל תולדות המלכות, וכשאין מטיבים מעשיהם צריכים לכפרה על המיעוט שהיה עבורם}
ס: הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחשבילי פנחס (תשעו) עמ' רפ
ס: הביאו עלי כפרה על שמיעטתי הירחמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' י
ס: הקב"ה אמר הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחמאור ושמש (תשסט) עמ' ק, קא
ס: וכי משה קניגי היהמאור ושמש (תשסט) עמ' תנה
ס: חמה נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עד {ישראל מונין ללבנה וגם לחמה}
ס: כתיב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וכו' אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד וכו' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי על שמיעטתי את הירחשבילי פנחס (תשעג) עמ' תפח, תצ, תצא
ס: רב אפי רמי כתיב ותוצא הארץ דשא כו' מלמד שיצאו דשאים ועמדו וכו'ייטב פנים ח"ב דף עב
ס: רש"י ד"ה היינו [דרב אסי] שהקב"ה מתאוה לתפלת' של צדיקיםייטב פנים ח"ב דף עב
ס: רשב"פ רמי כתיב ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' נג
ס: תוס' ד"ה אמרה ירח, בלשון תורה לשון זכר הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מה (קנז) {גם בלשון האמוראים מצינו כן}
סב אמר לה לכי ומעטי את עצמךשרי המאה ח"א עמ' 85
סג ע"א משפטך תהום רבהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת סח עמ' 6
סג ע"א רחם זו שרקרק וכו' וגמירי דאי יתיב אארעא ושריק אתא משיחא וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 432
סג ע"א שלך זה השולה דגים מן הים, רש"י רבנו גרשוםשם דרך שמות עמ' פג
סג ע"ב עומדת בבבל ורואה נבלה בא"ישרי המאה ח"ו עמ' 139
סג. למה נקראת חסידה שעושה חסד עם חברותיהשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' רצב
סו ע"ב דסנפיר אמר קרא יגדיל תורהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לט עמ' 7
סו ע"ב וליכתוב רחמנא קשקשת ולא לכתוב סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירמגולה לגאולה עמ' 329
סו ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 202
סו: תנן התם כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפא
סז ע"ב הבי השתא בחמה בשחיטה הוא דמשתריא, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עז
סז ע"ב תוס' ד"ה לרבות דמיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עח
סז: לרבות את הדומה ואת הדומה לדומהשם אליעזר דף קב ע"ב
סז: תוס' ד"ה רבא (בענין טעם כעיקר, אי הוי דאורייתא, או דרבנן)ייטב פנים ח"ב דף פט
סח ע"ב הבשר מגע נבלהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עט
סח. ביציאת ראש העובר של בהמה חשיב כילודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ס (ה) {הראש מפאת חשיבותו חשיב כלל הגוף}
סח. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו וכו' כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסרייטב פנים ח"ב דף קלד
סח. יצא ראשו או רובו הרי זה כילודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנח (רפט)
סח: טריפה אין חוזרת להכשירהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלב
סט. עובר בהמה מיקרי בהמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלד (תקסג) {אבל לא מיקרי שם הפרטי דאותה בהמה}
ע ע"ב חבל על בן עזאישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצ
ע ע"ב רש"י ד"ה חבל על בן עזאישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפז-רפח
עא ע"א טהרה בלועה אינה מטמאהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' ה
עא. חיה בכלל בהמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מו
עא. ללמד שבהמה בכלל חיהמאור ושמש (תשסט) עמ' תנט
עא. רש"י ד"ה שלאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ער (שכח) {לעיסה ובליעה מבטלים מתורת אוכל}
עא: תוס' ד"ה למאי, בגדים שהוא לבוש בטילים אגביהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שי {סתירות בזה}
עב ע"א הבשר מגע נבלהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עט
עב תוס' ד"ה בשעת פרישתןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סט ע"ב
עה פלו' דת"ק יר"ש בבן פקועה וכו' תרי תמיהי דכירי אינשימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סח ע"ב
עח ע"א מנין לאו"ב שנוהג במוקדשין, ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמה
עט: פלוגתא אי מקצת שה קרוי שהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסז (שיט) {אינו ענין לפלוגתת איסור חצי שיעור}
עט: פלוגתא אי מקצת שה קרוי שהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסז (שיח) {השוואות}
פ ע"ב לילקי נמי משום לאו דמחוסר זמן ורש"י ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף סח ע"א
פ ע"ב עשר בהמות מנה הכתוברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לב עמ' 10
פ: הכתוב נתקו לעשה, רש"י ותוס'רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמד
פא. תוס' ד"ה עולהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנח (תקלה) {אם אכילת איסור שמה אכילה}
פב. אמר רב יוסף לענין דינא תנןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רג (קמד)
פג ע"א בחולין היום הולך אחרי הלילה ובקדשים הלילה הולך אחרי היוםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש נט
פג ע"א במעשה בראשית היום הולך אחר הלילהשרי המאה ח"ו עמ' 98
פג. אף ערב יום הכיפורים בגלילתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שה-שח {דמעלתם 'חכמה' שהוא מהות בית המקדש ויום כפורים}
פג. במשנה, היום הולך אחר הלילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכ {דישראל מונין ללבנה ולכן הלילה עיקר}
פג. בקדשים הלילה הולך אחר יום שעברתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עט {הקדשים מתייחס יותר לחמה ועל כן היום ממשלת החמה עיקר}
פג. בקדשים לילה הולך אחר היוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קכא-קכב {אם ליל אכילת פסח נמשך אחר יום העבר}
פג. בקרבן הלילה הולך אחרי היוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיח (תה)
פד ע"א חמשים מנה יקח לפסו ליטרא בשרשרי המאה ח"ב עמ' 45, ח"ו עמ' 65
פד ע"א רבי היאתורת חז"ל עמ' 118
פד ע"ב הרוצה לאבד מעותיובית אולפנא ח"א עמ' יב {למה השמיט שיחבר חיבור}
פד. אלא בהזמנה הזאת, ורש"י ורגמ"השערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצג
פד. ולימדה תורה דרך ארץ וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלד
פד. תוס' ד"ה בעינן, היכא דע"י שחיטה ניתרת באכילה מפרכסת לא הוה כחישם אליעזר דף עא ע"ג
פד. תקיעת שופר בגבוליןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קכד
פד: לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וכו' ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לולב הארי עמ' רלז
פד: רש"י - פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה לפי היכולת שלא יתביישלב הארי עמ' רלז
פד: תוס' ד"ה תקיעת שופרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' צב, קכד
פה. רש"י ד"ה סומכות ולא אמרינן עבודה עובדת [דאשה] בקדשיםייטב פנים ח"א דף קכח
פה. תוס' ד"ה נשים [סומכות רשות] באקופיי ירא וכו' אבל בכל כוחה מודה ר"י דאסורייטב פנים ח"א דף קכח
פו ע"א בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מע"ש לע"ש, ובתורת חיים ביאור העניןשיחות חכמה ומוסר מאמר נו אות ב
פו ע"א רש"י ד"ה די לו בקב חרוביןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלא
פו. כל יום יוצאת בת קול ומכרזת כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וכו'גיא חזיון ח"א דף עה ע"א
פז תוס' ד"ה וחייבו ר"גשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יח
פז. אר"נ כגון אנו לווין ואוכליןשבילי פנחס (תשעז) עמ' רלג
פח ע"ב בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצותמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מט ע"ג
פח ע"ב תוס' ד"ה אליורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כט עמ' 7
פח ע"ב תוס' ד"ה שחיקת כלי מתכותרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמג
פח שלשה דברים הלכה עוקרת את המקרא וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מט ע"ב
פח. 'דמו' ואפילו מקצת דםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רסז (שיח) {השוואות}
פח: חילר מעפר שזורעין בו ומצמיח לאפר כו'ייטב פנים ח"ב דף לד
פח: רש"י ד"ה האי בורכאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצב (צח), רנו (רפג)
פח: תוס' ד"ה אלא (בענין אפר שאינו מצמיח)ייטב פנים ח"ב דף לד
פח: תוס' ד"ה אלא, כשהיו ישראל במדבר היה העפר מצמיחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעג (רכו) {מזה ראיה דמלאכה הפועלת בדרך נס חשובה מלאכה}
פח: תוס' ד"ה אלא, כשהיו ישראל במדבר היה מצמיחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלב (תמה) {דלא כתוס' במנחות מה: ורש"י בקידושין לח.}
פח: תוס' ד"ה אלא, כשהיו ישראל במדבר היה מצמיחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלב {זריעה במדבר נחשב מלאכה אך דהיה מצמיח דרך נסיי}
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו' אברהם וכו' משה דודשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 33 ,56 ,152 ,194 ,366 ,416
פט ע"א אתם ממעיטים עצמכם לפניהסתרים באסתר עמ' 287
פט ע"א גדול הנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 91
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםשיחות חכמה ומוסר מאמר נב אות ג
פט ע"א האמנם אלם צדקבית מועד (גטיניו) דף נה ע"ב
פט ע"א ישים עצמו כאילםמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' פב
פט ע"א כל מקום שאתה מוצא דבריו בהגדה עשה אוזניך כאפרכסתעיוני הפטרה ח"ב עמ' 675
פט ע"א רש"י ד"ה אם מחוטרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מב, מה
פט. (שם) ומראית דמו דומה ליםשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' לה
פט. אמר הקב"ה חושקני בכםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צו
פט. אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנישבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תנא
פט. גדול מה שנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב ואנכי עפר ואפר ואילו במשה כתיב ונחנו מהשם אליעזר דף א ע"א
פט. חושקני בכם שאפי' בשעה שאני נותן לכם גדולה אתם ממעטין וכו'ייטב פנים ח"א דף מז, קצט, ריא, ח"ב עמ' קנו, קפד, קפט
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' שד
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנישבילי פנחס (תשעו) עמ' יז
פט. לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם וכו' חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' רעא
פט. לפי שאתם ממעטים עצמיכםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשעה
פט. מי שבולם פיו בשעת מריבהלב הארי עמ' תקו
פט. תכלת דומה לים, רש"י שהחלזון מן הים הוא עולה וכו'שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' כט
פט: מעלת השתיקהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קעא
צ ע"א תוס' ד"ה אלמארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' עט
צ ע"ב בג' מקומות דברו חכמים לשון הבאישם דרך ויקרא עמ' ו
צ ע"ב דברו חכמים בלשון גוזמאשרי המאה ח"ב עמ' 33
צ: והדעת מכרעת את של ימיןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לא (קיז) {הדעת הוא מכריע}
צ: והדעת מכרעתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קא, שכג {ההכרעה מתייחסת אל הדעת}
צ: מי כתיב על כן לא יאכל המזבחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכג-רכד (תקכב) {דמיונות רבות ללימוד זה}
ב ע"א הכל שוחטין ושחיטתן כשרהבית אברהם (שטיינר) עמ' צט, קצד
ב ע"א טוב מזה ומזה נודר ומשלםמשך חכמה דברים פ"כד פסוק טו
ב ע"א מקבלים קרבן אפילו ממומר לדבר אחדמשך חכמה דברים פ"ל פסוק ב
ב. תוס' ד"ה הכל שוחטיןעמק החכמה עמ' רמז
ב: רש"י ד"ה במוקדשין - מוזהר מן התורה שלא יטמא בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רעו
ב: תוס' ד"ה אבלעמק החכמה עמ' ריד
ג: תוס' ד"ה קסברעמק החכמה עמ' נב
ד ע"א גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםעטרת יהושע דברים עמ' סה, סח
ד ע"ב דם ניקוף מרצה כדם עולהדברי חנינא - הספדים עמ' קכח
ד ע"ב מדמושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים, הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםבצור ירום ח"ב עמ' קיד הערה 52
ד ע"ב מושל מקשיב וגו' המקשיב לדבר אמת כל משרתיו צדיקיםמאור ושמש (תשנב) עמ' תשו
ד. גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כה דף סד ע"ב
ד: אליהו אכל מבי טבחא דאחאב ע"פ הדיבור אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קצא
ד: ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפד
ה בני אדם ערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמה אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' רי, ח"ד עמ' צז
ה ע"א אדם ובהמה תושיע ה' אלו בנ"א שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהמאור ושמש (תשנב) עמ' תרעא, תרעה
ה ע"א המחלל שבת כופר כמעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשיתמשך חכמה דברים פ"ה פסוק טו
ה ע"א חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבת בפרהסיאאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קטז
ה ע"א רש"י ד"ה בגורןיפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק יא סי' א ד"ה אלא {במדרש מבואר שהיו יושבין כגורן ממש דלא כדברי רש"י}
ה ע"ב אדם ובהמה אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן בבהמה אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רכג
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן בבהמה ברכת שלום מכתבים מאמר ג
ה ע"ב אין מביאין תקלה לצדיקים ותוס' ד"ה צדיקיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קפה
ה ע"ב אלו בני אדם שהמה ערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמהעטרת יהושע דברים עמ' רסא
ה ע"ב אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהבצור ירום ח"ו עמ' מב
ה ע"ב השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכןבצור ירום ח"ד עמ' קכג
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים - גנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסורבצור ירום ח"ה עמ' קל
ה ע"ב תוספות רא"ש - דוקא במילתא דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, דגנאי הוא לצדיקים שאוכלים דבר איסור, דכתיב 'לא יאונה לצדיק כל און", גימטריא 'כל און' 'אוכל טמאבצור ירום ח"ד עמ' רט
ה. אין מזיחין ואין מזחיחין ואין מזניחיןדברי שלום (הלברשטם) עמ' תקלו
ה. אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תסג, תפז
ה. הכופר בע"ז כמודה בכל התורהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קיא
ה. העורבים הביאו לחם ובשר לאליהו מב"ט דאחאב אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' מב, נא
ה. חמירא ליה שבת כעובדי כוכביםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' יז
ה. מקבלים קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' כה
ה. מקום הניחו לו אבותי להתגדר בודברי שלום (הלברשטם) עמ' ח, תסז
ה. על פי הדבור שאני אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' כג
ה: אדם ובהמה תושיע ה', אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה אמירה נעימה (בלוך) עמ' עו
ה: אלו בני אדם שערומין בדעת ומשימין עצמם כבהמה [כבהמה - דכאי רוח - רש"י]תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' עג
ה: אפילו בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן אמרי משה (פודהורצר) עמ' ט
ה: בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שסג***
ה: בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' נ
ה: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדברי שלום (הלברשטם) עמ' ה, תשסח
ה: מחלל שבת בפרהסיא דינו כמומרבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ש
ה: שאני ר' חנינא דנפיש זכותיהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקסו
ה: שקולה ע"ז כנגד כל העבירותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רפז
ה: תוס' ד"ה צדיקים אמרי משה (פודהורצר) עמ' יא
ו ע"א כי הא דר"ש בן אלעזר שדריה ר"מ לאתויי חמרא מבי כותאי, אשכחיה ההוא סבא, א"ל ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתהבצור ירום ח"ג עמ' רצה
ו ע"א כי הא דר"ש בן אלעזר שדריה ר"מ לאתויי חמרא מבי כותאי, אשכחיה ההוא סבא, א'ל ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתהבצור ירום ח"ה עמ' קל
ו: בר בי רב ליכול חמימא ואנא איכול קרירא בינת יששכר (תשמח) עמ' קמד
ז גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםנחלת אבות (הכהן) סימן לג דף נא ע"ד
ז גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רצג
ז ע"א אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוניבצור ירום ח"ו עמ' רג
ז ע"א בעל נפש יחמיר על עצמובאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק כב
ז ע"א גינאי חלוק לי מימיך ואעבור בךמשך חכמה במדבר פ"טז פסוק לג
ז ע"א כמה נפיש גברא ממשה ושיתין רבווןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' יט
ז ע"א נבקע הנהר בשבילו אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות סו
ז ע"א רבי פנחס בן יאיר בנהר גינאימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' סו
ז ע"א רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין וכו' ברכת שלום "שמעתי" מאמר קלו
ז ע"א רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין, פגע ביה בגינאי נהרא אמר ליה, גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך וכו'בצור ירום ח"ד עמ' קצ
ז ע"א רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויים וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות יח
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהבצור ירום ח"ה עמ' קכח
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' סח
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטהנחלת דבש (ברייזכר) עמ' קא
ז ע"ב אין עוד מלבדו וכו' ואפילו כשפים ברכת שלום "שמעתי" מאמר קד
ז ע"ב אין עוד מלבדו, אמר רבי חנינא, ואפילו כשפים ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא, אמר לה שקולי וכו'בצור ירום ח"ו עמ' פה
ז ע"ב אמר ר' חנינא, מימי לא שאלני אדם על מכת פרידה לבנה וחיה, והא קחזינא דחיי אימא וחייתבצור ירום ח"ד עמ' נב הערה 30
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן ברכת שלום מכתבים מאמר כא, לה
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןדברי חנינא - הספדים עמ' ריט
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' שא
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רכ, רלא
ז ע"ב דם ניקוף מרצה כדם עולה חסד ומשפט דף קסא ע"א
ז ע"ב דם ניקוף מרצה כדם עולהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קי, קיח, רמח
ז ע"ב דם ניקוף מרצה כדם עולהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' נד, סג, עב, עח
ז ע"ב יש שיש לו ואינו רוצה בתורתו יהגה ח"ב עמ' רסה
ז ע"ב למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רא
ז ר' פנחס בן יאיר מיום עמדו על דעתו לא נהנה ממעות אביו אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רמד
ז רש"י, לשון גבוהי הלב שלא דקדק מפי רבו כל צרכו כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפא
ז. אמר ר' פנחס בן יאיר לנהר גינאי פלוג נמי להאי וכו' אמרי משה (פודהורצר) עמ' סו
ז. אני ודאי עושה ואתה ספק אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' לה
ז. בהמתו של רבי פנחס בן יאיר לא אכלה דמאימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שכו
ז. גינאי פלוג לי מימךבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ריג
ז. גינאי פלוג לי מימךבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תכח
ז. גינאי פלוג לי מימךבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קלז, קמד, רכח
ז. גינאי פלוג לי מימךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קכז, רג, רנח, שכד
ז. כמה נפיש גברא ממשה וששים רבואדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות ה, סי' יז אות יג
ז. נהר גינאי טען אני הולך לעשות רצון קוני אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נ
ז. ר' פנחם בן יאיר בקע הנהרדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות ב, סי' עז אות יג
ז. רבי פנחס בן יאיר חוה קאזיל לפדיון שבוייםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכא
ז. תמי' על מהרש"א בהא דדם ניקוף שהרכיב תי' הרהור עברה ושכיח היזקא דלא כגמ' דאייתי מינה משילהי מס' דשכיח היזקא לחוד מהני לשליחות מצוה - וישוב קושיתו היכי איתזק באזיל לדבר מצוהבכורי אביב (ביק) וישב אות ד
ז: אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' לג
ז: אין אדם נוקף אצבעו אא"כ מכרזין מלמעלה אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קט
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין על כך מלמעלה בית אולפנא ח"ב עמ' מג
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קמו
ז: אמר ליה גנאי חלוק למימךשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תפ, תצז
ז: אמר רבי חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תמג
ז: גבה טורא ביניהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' נה
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מה אות ב
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' סג, קכז, קלט
ז: ישראל קדושים הם יש שרוצה ואין לו, ויש שיש לו ואינו רוצהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קטז
ז: מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' דש
ז: צהבו פניו בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רנד
ז: תוס' ד"ה ויש בינת יששכר (תשמח) עמ' שלא
ח ע"א חידודה קורם לליבונהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמא
ח ע"ב איידי דטריד למיפלט לא בלעמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנא
ח. ליבן סכין ושחט בה אמירה נעימה (בלוך) עמ' ג
ח. סכין של עבודה זרה מותר לשחוט בה וכו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' ב
ט ע"א בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה נשחטה הרי היא בחזקת היתר עד שיודע לך במה נטרפהבצור ירום ח"ד עמ' פא
ט ע"א ת"ח צריך שילמוד ג׳ דברים כתב שחיטה ומילה בתורתו יהגה ח"א עמ' קא
ט ע"א ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה מילה אוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' קנה
טז ע"א ותוס' ובמהר"ץ חיות, שחיטה רק בתלוש אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמח
טז ע"א מנין לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' ר
טז ע"א שחיטה לחולין טעון דבר תלוש לא מחוברמשך חכמה בראשית פ"כב פסוק ז
טז ע"ב בתחילה נאסר להם בשר תאוהמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק ג, במדבר פ"יא פסוק ד
טז ע"ב הכל שוחטין ולעולם שוחטיןמשך חכמה הקדמת ספר ויקרא
טז ע"ב המקנח בדבר שהאור שולטת בו וכו' אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ב ברכת אברהם אות יח
טז ע"ב ותוס' ד"ה שבתחילה אם במדבר נאסר בשר תאוה או לא אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קסג, רמח
טז ע"ב ישראל היו מותרין באכילת נבילות קודם מתן תורהמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כז
טז ע"ב כי ירחיב וכו' אוכלה בשר ור"י וכו' ורש"י ד"ה נאסר ותוס' ד"ה שבתחלה יע"שמשען המים דף סד ע"ב
י ע"א חמירא סכנתא מאיסוראדברי שלום (הלברשטם) עמ' שכח
י ע"ב מתקיף לה רב אחא בר יעקב, ודילמא כגון שיצא דרך אחוריומשך חכמה דברים פ"יג פסוק ו
יא ע"א לא משכ"ל אביו ידוע דאין אפוטרופים לעריות אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
יא ע"א תוס' ד"ה אבל באר בשדה עמ' רסד
יא ע"ב לא הרגו נהרגין הרגו אין נהרגיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכא
יא. רוב בהמות כשרות הן בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רצה
יא: חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרתאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קעו
יא: סמכינן ארובא ולא חיישינן שמא במקום נקב שחטמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שנב
יב ע"א רש"י ד"ה פסח - הלמ"מ דסמכינן ארובא ולא בדקינן טרפות חוץ מריאה אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק א ברכת אברהם אות כ
יב ע"ב שחיטה בעי כוונה ורש"י ותוס'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ז
יג ע"א סתם מחשבת עכו"ם לעבודת כוכביםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עא
יד השוחט בשבת, רמב"ם בפיה"מבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כא ע"א
יד ע"א אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהם לארץ, מהומשך חכמה דברים פ"ב פסוק כח
יד ע"א השוחט בשבת באר בשדה עמ' תעב
יד ע"א השוחט בשבת וביוה"כ אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרהבית אברהם (שטיינר) עמ' קצא
יד ע"א השוחט בשבת וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף כא ע"א
יז ע"א איברי בשר נחירה בתורתו יהגה ח"א עמ' קסו
יז ע"א אף שלל דידהו אשתרי בשכע שכבשו ושבע שחילקומשך חכמה דברים פ"יב פסוק כא, פ"יח פסוק ג
יז ע"א אפילו כתלי דחזיריבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק כה-כו
יז ע"א במלחמות שבע אומות אישתראו אף קדלי דחזירימשך חכמה דברים פ"ב פסוק כח, פ"ו פסוק יא, פ"כ פסוק יד
יז ע"א בשר נחירה הותר במדברמשך חכמה בראשית פ"לא פסוק נד, שמות פ"כט פסוק לח
יז ע"א כל זמן שהיו ישראל במדבר אסורים בכשר תאוהמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק יב, פ"טז פסוק ג, פ"יט פסוק ה ופסוק כו
יז ע"א כתלי דחזירי באר בשדה עמ' רפג, שנט
יז ע"א לרבי ישמעאל בשר נחירה לא הותר במדברמשך חכמה ויקרא פ"ג פסוק א
יז ע"ב שלוש פגמות הןמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק ה
יז. במדבר נאסר להם בשר תאוה ובשר נחירה אמירה נעימה (בלוך) עמ' מג
יז. בעי רבי ירמיה אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהן לארץ מהו וכו' תיקו בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שנט
יז. בשר נחירה שהיה להם לישראל בכניסתם לארץ וכו' ורא"ש דנ"מ אף לזה"ז בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קי
יז. ובתים מלאים כל טוב ואמר ר' ירמיה בר אבא אמר רב כתלי דחזירי בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' רמג
יז. ובתים מלאים כל טוב וגו' היינו קדלי דחזירי בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שצג
יז: בדיק לה בחוט השערהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עה
יז: בדיק לה בריש לישניהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עז
יז: במערבא בדיק לה בשימשאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עו
יז: שלוש פגימות הןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עה
יח ע"א מר סבר בטפח ומר סבר בכזיתמשך חכמה שמות פ"כז פסוק א
יט: עורף למול פניםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' צג
כב ע"ב תוס' ד"ה והביא באר בשדה עמ' תצט
כג ע"א או לאיל לרבות את הפלגס לנסכיםמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק ד
כג ע"א היכי דפסול מום פוסל עבודה זרהמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ה
כד חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בזקנתי אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' נב
כד ע"א בבית עולמים אין פוסל אלא הקולנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רעו
כד ע"א הלווים בבית עולמים וכשילה אינם נפסלים אלא כקולמשך חכמה במדבר פ"ד פסוק מט, פ"ח פסוק כד, פ"י פסוק ח
כד ע"א יכול יהיו הכהנים פסולים בשניםמשך חכמה במדבר פ"ח פסוק כד
כד ע"א מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה׳ שנים בתורתו יהגה ח"א עמ' כב
כד ע"ב חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותי - מה שעזר לו בזקנותו לעמוד בפני כל הקשיים והנסיונות הרוחניים שבאו עליו זה מה שבילדותו אמא שלו השקיעה רבות בחינוכו' תמיד היתה מלמדת אותו עוד איזה הנהגה טובה, ומספרת לו עוד סיפור או מעשה שיש בו לימוד לקח חשוב כי מה שאדם מקבל בבית כשהוא קטן, זה מה שנשאר איתו לאחר שהוא גדלבצור ירום ח"ט עמ' רד
כד. כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים שוב אינו רואה אוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' נח
כד. תלמיר שלא ראה סימן יפהפני מלך במדבר עמ' יא
כד: חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי אשר חנן עמ' שסד
כה ע"א לויים - במומין כשריןמשך חכמה ויקרא פ"א פסוק ה
כה ע"ב שקרים מתוקים גדולים חייבים במעשר וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' כב
כו ע"ב איידי דמיא יקירי שכני תתאי ופירא קפי מלעיל ולא קא סלקא להו השקה למיאדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרסז
כו ע"ב התמד עד שלא החמיץ, משיקו במיםמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק לא
כז ע"ב אין שחיטה לעוף מן התורהמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק יג, דברים פ"יב פסוק כג
כז ע"ב בהמה שנבראת מן היבשה וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' ריב
כז ע"ב בעל המדרש ס"ל דמסברא ידעינן דעוף סגי לשחוט סימן אחד, ופליג בזה על הגמראיפה ענף על מדרש קהלת פרק ז פסוק כג סי' ד ד"ה מפני מה
כז ע"ב עופות נבראו מן המיםמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק לו, פ"כב פסוק כח
כז. עד שישחוט את הורידין בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קצח
כז. רבי יהודה אומר עד שישחוט את הוורידין בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קטז
כז: בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימניםתורה ודעת תשסח עמ' קלח
כז: להם דחית בקש ולנו מה אתה משיבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קמו, ח"ג עמ' שעז
כח ע"א סימן שחט חצאין גרגרת פגימה דחטאת העוףדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלה
כח ע"ב סימן חצי קטינא גרגרת פגימהדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלו
כט ע"א אין שנים שוחטים זבח אחדמשך חכמה ויקרא פ"יט פסוק ה
כט ע"א הכש פשח סימןדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלו
כט ע"א והשוחט דיעבד אין לכתחילה לאמשך חכמה ויקרא פ"ט פסוק ד
כט ע"ב לרבנן שנים שוחטין זכח אחדמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק ב
כט ע"ב תזבחהו שלא יהא אחד שוחט שני זבחיםמשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק ג
כט. מדוע בחולין מותר לשחוט אפילו לכתחלה שני ראשין כאחד, ובקדשים אין לשחוט שני זבחים כאחדהדרש והעיון ויקרא מאמר רא אות ב
כט. שנים שוחטים זבח אחד, אם יש חילוק בין חול לשבתהדרש והעיון ויקרא מאמר טו אות ג
ל ע"ב רבא הוה בדיק להו גירא אמר יצחק דף לב ע"ג
לא ע"א בעלה חולין הוא, וחולין לא בעי כוונהמשך חכמה במדבר פ"יט פסוק י
לא ע"ב טבל לחולין והוחזק לחולין אסור למעשרמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק יט
לב ע"א והודה לו רבי עקיכאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קצ
לג ע"א ותוס' ב"נ חייב רק על כזית אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות י
לג ע"א מי איכא מירי דלישראל מותר וכו' ולכן לאחר מ"ת ניתר לב"נ בני מעיים אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמח
לג ע"א מפרכסת לישראל דבשחוטה תליא מותרתמשען המים דף ח ע"ד
לג ע"א מפרכסת לישראל שרי ולנכרי אסור ותוס' ד"ה אחר נכרימשען המים דף ט ע"א, יא ע"ב
לג ע"ב ביאה במקצת לא שמה ביאהמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יג
לג. מזמנין ישראל על בני מעיים ואין מזמנין עכו"ם על בני מעיים דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קסא
לג. תוס' ד"ה אחר, מי איכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור, ואין להקשות מהא דאמר עכו"ם ששבת חייב מיתה וכן העוסק בתורה וכו'דברי יונה ח"ב עמ' נד
לה ע"ב ההוא למישרי דמן דפסולי המוקדשין כהנאהמשך חכמה דברים פ"יב פסוק טז
לו ע"א כמים מה מים מותרים בהנאה אף דם מותר בהנאהמשך חכמה דברים פ"יב פסוק טז
לז ע"ב בשר כוס כוסמכתם לדוד משלי עמ' ריב
לז ע"ב תוס' ד"ה שלא הרהרתי ביוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' נב הערה ז
לז: שלא אכל מבהמה שהורה בה חכםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' צא
לח ע"ב דזה מחשב וזה עובדמשך חכמה בראשית פ"לא פסוק נד
לט ע"ב השוחט לשם הרים באר בשדה עמ' תפב
לט ע"ב שחטה ואח"כ חישב עליה זה היה מעשה בקיסרי וכו'בית אברהם (חנניה) עמ' יג
מ השוחט לשם הרים לשם גבעות, ותוס' ד"ה הא דאמר להר וכו'בן יאיר דף קלא ע"א
מ ע"ב א"א אוסר דבר שאינו שלו באר בשדה עמ' תע
מ ע"ב אין אדם אוסר דבר שאינו שלומשך חכמה בראשית פ"כב פסוק ב
מ: רב ששת בדיק לה בריש לישניה בינת יששכר (תשמח) עמ' מה/מח
מא ע"ב ושחטו אחד לשם הרים באר בשדה עמ' תעט
מא ע"ב מי שבאה עבירה לידו בשוגגמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קא
מא ע"ב רש"י ד"ה לא שנו - מי שבא לידו דבר עבירה בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ומתכפר לומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קכח
מא: רש"י ד"ה לא שנו דמי שבא לידו עבירה בשוגג אינו מחפה עליה כדי שיתבייש ויתכפר לודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פג אות א, סי' קח אות ב
מב ע"א זאב אית ליה דריסה בדקה דוקאיפה ענף על מדרש קהלת פרק ג פסוק טו סי' ב ד"ה מפני ארי
מב ע"א חי' חת"סאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלו הערה ג
מב ע"א כשרות הכבד תלוי בכזית במקום מרה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שכג
מב ע"א מלמד שתפש הקב"ה כל מין ומין והראה למשה בתורתו יהגה ח"א עמ' קא
מב ע"א משה נתקשה במחצית השקל אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קסא
מב ע"א תנא דבי רבי ישמעאל "זאת החיה אשר תאכלו" - מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשה, ואמר לו זאת אכול וזאת לא תיכולבצור ירום ח"ד עמ' קכ
מג ע"א ח' מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיניבצור ירום ח"ג עמ' רל
מד ע"ב הרחק מן הכיעור ומן הדומה לובצור ירום ח"ה עמ' רטז
מד ע"ב כי הוא מזמינן ליה אמר אתייקרו הוא דמיתקרי ביה אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קעז, תכט
מד: איזו תלמוד חכם הרואה טריפה לעצמודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מ אות יא
מד: ונבלה וטרפה לא אכלתי שלא אכלתי בשר כוס כוס מעולם ולא בא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קפ
מד: לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רצה
מו ע"א כזית במקום חיותא אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שכג
מו ע"א כזית שאמרו במקום מרה בתורתו יהגה ח"ב עמ' תצב
מו ע"ב אהיני סומקא דיבש גילדי סימןדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלז
מו. ערוקאי, כזית כבד שאמרו במקום מרהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' יט, רב
מז ע"ב האי שחור אדום הוא אלא שלקהמאור ושמש (תשנב) עמ' תלו
מח ע"א עלו שלוש רגלים ליבנהמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ח
מט ברכה לכהנים עצמן אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' סג
נ ע"א חכים יוסף ברי בטריפות כרבי יוחנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רמט
נג ע"א ארי שנכנס לבין השוורים ונמצא צפורן בגבו וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קצב
נג ע"א ספק דרוסה דאתיילד רעותא מחיים דמדרבנן חוששיןמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק מז
נד ע"א כל אותם שנים ששמש רב בישיבהדברי חנינא - הספדים עמ' עו
נו ע"ב ואלו כשרות בעוף וכו' נשתברו גפיהבצור ירום ח"ב עמ' א
נו ע"ב ואלו כשרות בעוף וכו' נשתברו גפיהבצור ירום ח"ה עמ' קצד
נו ע"ב ואלו כשרות בעוף וכו' נשתברו גפיהבצור ירום ח"ו עמ' ד
נח ע"א דתנן ולד טריפה וכו'משך חכמה דברים פ"יז פסוק א
נח ע"ב אכלה סם המות או שהכישה נחש, מותרת משום טרפה ואסורה משום סכנת נפשות, קושית התפארת ישראל - אמאי נאמר מותרת משום טרפה, כיון שבכל אופן אסורה משום סכנההדרש והעיון ויקרא מאמר ה אות ב
נח ע"ב חכים יוסף ברי בטריפות כרבי יוחנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רמט
נח ע"ב מעשה דבקא ובקתאאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' רכו
נט ע"א אבל אמרו חכמים כל עוף הדורס - טמאבצור ירום ח"ד עמ' עב הערה 3
נט ע"א ר' יוסי סבר בעי שיהא שמו חגבמשך חכמה דברים פ"יד פסוק כ
נט ע"ב אמר ליה קיסר לר' יהושע בן חנניה, אלקיכם כאריה מתיל, דכתיב "אריה שאג מי לא יירא" מאי רבותיה פרשא קטיל אריאבצור ירום ח"ד עמ' קפו הערה 8
נט. בסימני טהרה בבהמות חיות עופות ודגים וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מו
ס אל תקרי צבאם אלא צביונם אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' נו
ס אלהא דילן מיהב יהיב משקל לא שקיל אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רנט
ס מאור הגדול וכו' 'אמרה ירח לפני הקב"ה א"א שני מביכים וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' מט
ס ע"א כל מעשה בראשית בקומתן נבראו פסוק לדעתן נבראו פסוק בצביונם נבראומשך חכמה דברים פ"ה פסוק יד
ס ע"א נשאו דשאים ק"ו בעצמן אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ה
ס ע"ב אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחמאור ושמש (תשנב) עמ' מז, תפ
ס ע"ב אמרה הלבנה וכו' א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר אחד, א"ל לכי מעטי את עצמךמאור ושמש (תשנב) עמ' קעו, רמט, שו, שנח, תלז, תקכט, תשמז
ס ע"ב הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירחמשך חכמה במדבר פ"כח פסוק טו
ס ע"ב ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםבצור ירום ח"ג עמ' פ הערה 33
ס ע"ב משה הי' אוחז בחיה ומראה אותה, זאת תאכלו וזאת לא תאכלו, וכי משה קניגי הי'מאור ושמש (תשנב) עמ' שיט
ס ע"ב שרגא בטיהרא מאי מהני - נר הדולק בצהרים - מה התועלת שיש בו הרי אורו לא מורגש כללבצור ירום ח"ט עמ' כז
ס. אלהא דידן מיהב יהיב משקל לא שקיל בינת יששכר (תשמח) עמ' פז
ס. בעי רבינא הרכיב שני דשאים זה על גב זה מהו וכו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' נב
ס. בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים קל וחומר בעצמן אם רצונו של הקב"ה בערבוביא למה אמר למינהו באילנות ועוד ק"ו וכו' בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תקב
ס. הרבה מקראות ראוין לישרף והן גופי תורה וכו' דיוק ל' הגמ' ורש"י שאמרו מנ"מ בכולם חוץ מחרמון ודיוק מ"ש רש"י דלא ליקרו לאחיו לאחר זמן גולים בני גולים מה כוונת האריכות הזובכורי אביב (ביק) ויגש
ס. יהי כבוד ה' לעולם וגו', פסוק זה שר העולם אמרו וכו' אמירה נעימה (בלוך) עמ' נא
ס. ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קלה ע"ב
ס. משמיא מיהב יהיב משקל לא שקילמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' עב
ס. נשאו דשאים ק"ו בעצמן בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שנב
ס. קודם חטא אדה"ר נבראו הכל בקומתןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קי
ס. שרגא בטיהרא מאי אהני ליהדברי יונה ח"ב עמ' רצה
ס. תוס' - בענין הרכיב ב' דשאים זה ע"ג זה אמירה נעימה (בלוך) עמ' נב
ס: אי אפשר לשני מלכים להשתמשבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' תג
ס: אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמירה נעימה (בלוך) עמ' לז
ס: אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' רסח
ס: אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמעטתי את הירח דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' פז
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך וכו' חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קד, קו, קז
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדתורה ודעת תשע-תשעא עמ' שמט
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה, רבש"ע א"א לב' מלכים שישתמשו בכתר א', אמד לה לכי ומעטי עצמך, א"ל רבש"ע בשביל שאמרתי לפניך דבר הגון אמעיט עצמי וכו', אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירחדברי יונה ח"ב עמ' נב
ס: אפילו הרי ארץ ישראל חביבין על אומות העולםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' כה
ס: הרבה מקראות כו' עמון ומואב טיהרו כו'בן אברהם (אשטרושא) דף צו ע"ב
ס: השסועה בריה בפני עצמה היאתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מז
ס: כיון שמיעט הקב"ה את הלבנה נתן לה שיהיו ישראל מונין לה אמירה נעימה (בלוך) עמ' לז
ס: מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קמב
ס: עתידים צדיקים שיקראו בשמה של הלבנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' סז
ס: עתידין צדיקים שיקראו ע"ש יעקבבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רצ
ס: רק אחר שמת אברהם בירך אלקים את יצחקמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רעז
ס: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' נד
ס: שרגא בטיהרא למאי אהנימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רעח, שמט
סב אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, וא"ל הקב"ה לכי ומעטי את עצמך וכו', צדיקים ליקרו בשמך וכו' ולא מייתבא דעתא, עד שאמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחאפסי ארץ (תשנט) עמ' שיא, שיח, שלא, תשמו
סב ע"א מאי איכא, משום פרס ועזניה - ליתנהו בישובבצור ירום ח"ד עמ' עב הערה 3
סב: ר"פ התיר תרנגולתא דאגמא ולאח"ז אסרוה רבנן שדורסת, רש"י אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' כו
סג ע"א החסידה נקראת כן משום שהיא עושה חסד עם חברותיה - ובכל זאת היא אסורה באכילה, כי היא עושה חסד אך ורק עם חברותיה ולא עם אחרים, ואת זה הקב"ה לא אוהבבצור ירום ח"ח עמ' קנא
סג ע"ב גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולםמשך חכמה בראשית פ"ז פסוק ג
סג ע"ב לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה בתורתו יהגה ח"א עמ' לב
סג. ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם, אר"י קאת זו הקוק רחם זו שרקרק, אר"י למה נקרא שמו רחם, כיון שבא רחם באו רחמים לעולם, ארבב"א והוא דיתיב אמידי ועביד שרקרק וכו'דברי יונה ח"ב עמ' קיא
סג: אי יתוב שרקרק אארעא ושריק אתא משיחא אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רלו
סג: למה נשנו, בבהמה - מפני השסועה, ובעופות - מפני הראהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' שא
סד: נפש יפה תאכלםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שלח
סו ע"א יגדיל תורה ויאדיר אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קמב
סו ע"ב יגדיל תורה ויאדיר בתורתו יהגה ח"א עמ' תלא, תמח
סו ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירמאור ושמש (תשנב) עמ' תשנג
סז ע"ב רש"י ד"ה קוקייאני תולעים שבכבדבריכות מים דף נד ע"א
סח ע"א בהמה המקשה לילד באר בשדה עמ' תקכב
סח ע"ב חטאת היא דפרט רחמנא וכו' כיון דהדור - שרימשך חכמה דברים פ"טז פסוק ז
סח ע"ב חטאת שיצתה חוץ למחיצתה באר בשדה עמ' תקיט
סח ע"ב לידה לאיברים באר בשדה עמ' תקכד
סח ע"ב עובר שהוציא ידו באר בשדה עמ' תקכב
סח ע"ב תוס' ד"ה הוציא באר בשדה עמ' תקלא
סט ע"א הוציא עובר את ידו בעזרה באר בשדה עמ' תקכד
סט ע"א מהו לגמוע את חלבו באר בשדה עמ' תקכ, תקלו
סט. למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, לכהנים עצמן לא למדנושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכח
ע ע"א בלעתו חולדה בתורתו יהגה ח"א עמ' קסז
ע ע"ב למדנו נבלת בהמה טהורה שמטמאהמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק כו
עא ע"א זאת החי' וגו' ללמד שבהמה בכלל חי'מאור ושמש (תשנב) עמ' שכב
עא. רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה לאו שאין בו מעשה דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' נא
עג ע"ב מיתה עושה ניפול באבר המדולדל והוי כאבר מן החימשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק כו
עד ע"א אבר המדולדל, אם יכול לחזור ולחיות אינו מטמא באבר מן החימשך חכמה שמות פ"כג פסוק טז
עד ע"א אין האורחין רשאין ליתן ממה שלפניהם לבנו ולבתו של בעל הבית אלא אם כן נטלו רשות מבעל הביתדברי שלום (הלברשטם) עמ' תשמד
עד ע"א בן פקועה אינו טעון שחיטהמשך חכמה בראשית פ"יח פסוק ו, ויקרא פ"כב פסוק כט-ל
עה ע"א בהמת קדשים שנמצא בה ולד, אינו רשאי להקריב חלב השלילמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כז
עה ע"א כי פליגי היכא דהושיט ידו למעי בהמהמשך חכמה ויקרא פ"ז פסוק כג
עה ע"ב מילתא דתמיה מדכר דכירי לה אינשימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ל
עה: תרי תמיהי מדכר דכירי אינשי אשר אחון עמ' קמב
עח ע"ב ת"ל "אותו" - אחד ולא שנייםמשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק ו
עח: חוששין לזרע האב [-באותו ואת בנו]תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ב
פ"ז מ"ו פירוש המשניות לרמב"םאמרי יצחק בראשית עמ' פג הערה ס
פ. בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים קל וחומר בעצמןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קמ
פ: אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרלו
פ: בדברי האברבנאל בפרשת אמור, שמה שאסרה תורה להקריב קרבן קודם יום השמיני ללידה משום שנחשב כבעל מוםהדרש והעיון ויקרא מאמר רמד
פ: לכי ומעטי את עצמך בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קלא (הערה), קנט, קסב, קסד
פא ע"ב אלא ששחט ראשון לעבודה זרה ושני לשולחנומשך חכמה ויקרא פ"כד פסוק יב
פג ע"א בקדשים לילה הולך אחרי היום בתורתו יהגה ח"ב עמ' רסג
פג ע"א יום אחד האמור באותו ואת כנו היום הולך אחר הלילהמשך חכמה מגילת אסתר פ"ט פסוק לא
פג ע"א כדברי ר' יוסי הגלילי אף ערב יום הכיפורים בגלילמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק כח
פג ע"א צריך להודיע אמה מכרתי היוםמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק לב
פג ע"א צריך להודיעו אמה מכרתינחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקט
פג ע"ב היכי ליעביד ליתיב וליבטליה קמוסיף אבניןמשך חכמה הפטרת שקלים
פג. בישרא' היום הולך אחר הלילה, ובאוה"ע הלילה הולך אחר היוםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' פח
פג. בקדשים היום הולך אחר הלילהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' פט
פד ע"א אבא ממשפחת בריאים הוה בתורתו יהגה ח"א עמ' רמט
פד ע"א למדה תורה דרך ארץ שלא יתאוה אדם לאכול בשראמרי יצחק בראשית עמ' קעה
פד ע"א מה חיה אינו קדש אף עוף אינו קדשמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק יג
פד ע"ב כסא דחרשין ולא כסא דפושריןבצור ירום ח"ד עמ' קצב
פד ע"ב שאין ודאה דוחה שבתמשך חכמה ויקרא פ"כה פסוק ט
פד ע"ב שהן תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולםבצור ירום ח"ב עמ' קכו הערה 24
פד. אשר יצוד ציד חיה למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אלא בהזמנה בנאות דשא (לייפר) עמ' טו
פד. לא יאכל אדם בשר אלא בהזמנהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קכ
פד: הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקהאברהם אנכי ח"א דף קסט ע"ג-ע"ד
פד: ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לותורה ודעת תשסח עמ' רכד
פד: זמן הכניסה לעבודהפני מלך במדבר עמ' יט
פד: לחמך קודם ללחם ביתךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תקב
פד: למה נקרא שמן עשתרות שמעשרות את בעליהן בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנ
פד: מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהן בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קסא
פה ע"א אי שחיטה שאינה ראוי' שמה שחיטה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמח
פה ע"א רבי מאיר מחייבמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק יג
פה ע"ב השוחט לע"ז אם חייב בביסוי אוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רנג
פו כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, ותורת חיים - בענין מיתת צדיקיםנחלת אבות (הכהן) סימן כה דף מ ע"ב
פו ע"א כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו' ותורת חייםמשען המים דף ב ע"ד
פו: שחט מאה חיות וכו' מאה עופות וכו' בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רלא
פח בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפראברהם אנכי ח"א דף יט ע"ג
פח ע"ב בשכר שאמר אברהם "ואנכי עפר ואפר"משך חכמה בראשית פ"יד פסוק כג, פ"יח פסוק כז
פח: בשכר שאמר אברהם 'ואנכי עפר ואפר' זכו בניו לאפר פרה ועפר סוטהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שז
פט אמר הקב"ה חושקני בכם אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שמב
פט ע"א א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שז
פט ע"א א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שכז
פט ע"א אילו במשה ואהרן כתיב "ונחנו מה"משך חכמה דברים פ"לד פסוק ח
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימהבצור ירום ח"ד עמ' רנב
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן, כתיב הכא "ונחנו מה" וכתיב התם "תולה ארץ על בלימה"בצור ירום ח"ט עמ' כד הערה 22
פט ע"א אין התורה מתקיימת אלא בשביל מי שמשים עצמו במי שאינו אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' כו, קעד
פט ע"א אמר הקב"ה חושקני בכם שבשעה וכו' אתם ממעטין עצמכם אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' ריא
פט ע"א אמר הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יז
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קכא, קל
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראל, חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניבצור ירום ח"ד עמ' סה, קסא הערה 24
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניבצור ירום ח"ט עמ' כ, כד הערה 22
פט ע"א אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן, גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'בצור ירום ח"ט עמ' פז הערה 27
פט ע"א בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועות של תפיליןדברי שלום (הלברשטם) עמ' רכ
פט ע"א גדול הנאתו במשה יותר ממה שנאמר באברהם אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' יג
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו' אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' מב
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםבצור ירום ח"ב עמ' קכה
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן ממה שנאמר באברהםעטרת יהושע דברים עמ' רכה
פט ע"א האבות מיעטו עצמםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קעד
פט ע"א העולם מתקיים על מי שבולם פיו בשעת מריבהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכג
פט ע"א חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםעטרת יהושע דברים עמ' רכה
פט ע"א חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםאמרי יצחק בראשית עמ' שסח הערה ו
פט ע"א ישים עצמו כאילם וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קסד, קסה
פט ע"א מה אומנותו וכו' ישים עצמו כאלם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמ
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה - ישים עצמו כאילםבצור ירום ח"ד עמ' לד הערה 7
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאילםבצור ירום ח"ו עמ' קי הערה 12, עמ' קיב
פט ע"א מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישום עצמו כאילם יכול אך לד"ת וכו' אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רפה
פט ע"א מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קכז, קכח, קלא
פט ע"א מה אומנתו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאלםמכתם לדוד משלי עמ' קמה
פט ע"א מה אומנתו של ארם בעוה"ז יעשה עצמו כאלםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קלו
פט ע"א מי שבולם את עצמו בשעת מריבה בתורתו יהגה ח"ב עמ' תפד
פט ע"א נתתי גדולה לנמרוד - אמר הבה נבנה לנו עיר, לפרעה - אמר מי ה' לסנחריב - אמר מי בכל אלהי הארצות וכו'בצור ירום ח"ו עמ' סא
פט ע"א קשה גזל הנאכלמשך חכמה בראשית פ"יד פסוק כד
פט ע"א קשה גזל הנאכלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ז, קסז
פט ע"א קשה גזל הנאכלמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' סב
פט ע"א רש"י ומתחת זרועות עולם מי שנדרס תחת הכל הוא זרועות עולם אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' כו, סב, קעד
פט ע"ב גיד הנשה נוהג במוקדשין אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמח
פט תולה ארץ על בלימה על הבולם פיו וכו' אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' עו
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינו אמירה נעימה (בלוך) עמ' פו
פט. בשכר שאמר אברהם מחוט וגו' זכו בניו לב' מצות וכו' אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כד
פט. בשכר שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפילין בנאות דשא (לייפר) עמ' ה
פט. בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפנימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שסט, תב, ח"ב עמ' עדר
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרןבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קז
פט. גדול שנאמר במשה ואהרן יותר מבאברהםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קסו
פט. גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שסג
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקצה, תעא
פט. לא מרובכם מכל העמיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשטז
פט. מה אומנותו של אדם בעוה"ז, ישים עצמו כאלםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' פו, רכז
פט. קשה גזל הנאכל בינת יששכר (תשמח) עמ' קטו
צ ע"א ורבנן מצותן בכךמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק י
צ ע"א מידי דהוי אחלב ודםמשך חכמה ויקרא פ"ד פסוק י
צ ע"ב אמר רב הובא גיד הבשה של עולה חולצו לתפוחמשך חכמה ויקרא פ"יז פסוק י
צ ע"ב דברה תורה כלשון הבאידברי חנינא - הספדים עמ' פח
צ ע"ב חי' חת"סאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' נ הערה מה
צ: מידי דהוי אחלב ודםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כ
ב ע"א הכל שוחטין לכתחילה וכו' א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכו' ותוס'דורות הראשונים כרך ו עמ' 81
ד ע"א חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 666 הערה יא
ה ע"ב א"ר חנן א"ר יעקב וכו' ר"ג ובי'ד נמנו על שחיטת כותי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 799, כרך ה עמ' 23
ה ע"ב דמי האי מרבנן כדלא גמירי שמעתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429 הערה צד
ה: אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסה
ו ע"ב העיד ר' יהושע בן זרוז וכו' על ר"מ שאכל עלה של ירק וכו' אלא מקום הניחו לו אבותיו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 797
ו. אם יודע תלמיד ברבו וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שמז
ו. תוס' ד"ה אשכחיה ההוא סבאהאיר ממזרח - אבות עמ' ער
ו: אבותיך נהגו בו איסור וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' נו
ז ע"א ואני הולך לעשות רצון קוניפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' לט
ז ע"א לשם הרים ותוס'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלג
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכא
ז ע"ב ניקוף שיני באצבעו דקאזיל לדבר מצוה מרצה כדם עולהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כז הערה 11 עמ' נב
ז. אין אדם נוקף אצבעו וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שו
ז. חלוק מימיךהאיר ממזרח - יהושע עמ' נז, עא
ז. מקום הניחו לי אבותיהאיר ממזרח - אבות עמ' נו
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלההאיר ממזרח - אסתר עמ' קנב
ז: בהמתו של רפב"י לא אכלה שעורים דמאיהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמח
ז: למה נקרא שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלה ורשב"א שבעין יעקבדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רטז, רכו
ח ע"א לקה בחמי טבריא זהו שחין וכו' דתוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפא
ח ע"א סכין של ע"ז מותר לשחוט בהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רעז ד"ה שאלה
ח ע"ב אגב דטדיד למפלטדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 164 עמ' לו
ט ע"א גופא אמר רב הונא וכו' נשחטה בחזקת היתר וכו' כדבעא מיניה ר' אבא מרב הונאדורות הראשונים כרך ה עמ' 140, 302 הערה כב
ט ע"א לא בדק סימנים מאידברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רפז ד"ה ועל מה
י ע"ב א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי רב כהנא מצריך בדיקותא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 519, כרך ו עמ' 84
יא ע"א מנלן א"ר אלעזר אתיא מרישא של עולה וכו' רב אשי אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 561
יא ע"א רובדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תח ד"ה בגמ'
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחוש וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 800
יא: תוס' ד"ה וכי, הא מ"מ הו"ל התראת ספקדרך השער (תשנו) עמ' לב
יג ע"ב גויים בחו"ל מנהג אבותיהן בידיהןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קצט
יג ע"ב דתניא ר' יהודה בן בתירא אומר מנין לתקרובת עכו"ם ותוס' ד"ה תקרובת וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 502
יג: נכרים שבחו"ל מנהג אבותיהן בידיהןהאיר ממזרח - יהושע עמ' שנח
יד ע"א אמר רב הונא וכו' ונסבין חברייא למיימר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 124, כרך ה עמ' 460
יד ע"א תוס' ד"ה ונסביןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' ו הערה 20 עמ' ט
יד ע"א תוס' ד"ה ונסביןדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כו הערה 10 עמ' מט
יד ע"ב אי הוה לי איגרתאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רפה
יד ע"ב כותבי הלכות כשורפי התורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפג, קפו
יד ע"ב מילתא חדתא שאניבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפה
יד ע"ב עת לעשות לה׳בתורתו יהגה (תשעב) עמ' קפז
יד. תוס' ד"ה א"ר רב הונא משמיה דרבהאיר ממזרח - אבות עמ' רמו
טו ע"א והאמר רב חנן בר אמי כי מורי רב לתלמידיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 219
טו ע"ב הכל שוחטין ולעולם שוחטין וכו' חוץ ממגל וקציר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 210
יז ע"א אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהם לארץ וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ערב
יז ע"א אברי בשר נחירההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שכו
יז ע"א בתים מלאים כל טובהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ערב, שסה
יז ע"א רבינא ורב אחא בריה דרבא הוו יתבי קמיה דרב אשי אייתו סכין וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
יז ע"ב ג' פגימות הןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיט
יז ע"ב ושחטתם בזה ואכלתםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שפד
יז. אברי בשר נחירההאיר ממזרח - אבות עמ' ר
יז: סכין בדק להםהאיר ממזרח - יהושע עמ' עג
יז: רב ששת בריק בריש לישניההאיר ממזרח - סליחות עמ' קכט
יח ע"א אמר רב הונא האי טבחא דלא סר סכיניה קמיה חכם וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 92
יח ע"א השוחט במגל וקציר ב"ש פוסלין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 210
יח ע"א פגימת מזבחהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קיט
יח ע"א תוס' ד"ה וכמה חלוקי אבנים של נחלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קכ
יח ע"ב א"ל אביי לרב יוסף והא רבנן דאתו ממחוזא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 414
יח ע"ב אמר אמימר בר מר ינוקא הוה קאימנא קמיה דר' חייא בריה דרב אויא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 73
יח ע"ב כי סליק ר' זירא אכל מוגרמת דרב ושמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 306 הערה כד, עמ' 385, 388, 508
יח ע"ב מר בר רב אשי אמר פגע בחיטי כשירה שייר בחיטי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 146
יט ע"א הגרים שליש ושחט וכו' רב הונא אמר רב כשידה וכו' איקלע ר"נ לסורא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 419
יט ע"א תוס' ד"ה אמר רב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 233
יט ע"ב יתיב ר' אבא אחוריה דרב כהנא ויתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 303
כ: חלדה בחולדה הדרה בעיקרי בתיםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קצא
כא ע"א מאי הותזו וכו' ר' אסי אמר ר' מני כהבדלת עולת העוף וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 27, 362
כב. ורש"י חיטי וכל דמינייהוהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קס
כג. כל מקום שנא' השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכביםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסה
כד ע"ב אמרו עליו על ר' חנינא שהיה בן שמונים והיה עומד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 268
כד ע"ב ילד עד כמההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עב
כד: חמין ושמן שסכתני אמי בילדותי הן עמדו לי בעת זקנותידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שה
כו ע"א נפלה לאור ונחמרו בני מעיההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפא
כו ע"ב היכי תוקע וכו' רב אסי אמר וכו' אתקין רב אסי בהוצל כשמעתיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 182, 236
כו ע"ב כל מקום שיש תקיעה אין הבדלה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 337
כז ע"א אמר רב כהנא מנין לשחיטה שהוא מן הצוואר וכו' וכל הטוגיאדורות הראשונים כרך ד עמ' 500
כח ע"ב חכים יוסף ברי בטריפות כר' יוחנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 478
כח ע"ב ר' יהודה אומר עד שישחוט וכו' ת"ש א"ל לר' יהודה מאחר שלא הוזכרו וורידין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 259
כח: תוס' ד"ה לפידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קלד
כט: כל שיש לה קרניםהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יז
ל ע"א וכי תימא בעי העמדה והערכה וכו' ותוס'דורות הראשונים כרך ד עמ' 878
ל ע"א מתיב ר' אלעזר שנים אוחזין בסכין וכו' א"ל ר' ירמיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
לא ע"א בעלה חולין הוא וחולין לא בעי כוונה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 876
לא ע"א נפלה סכין ושחטה וכו' טעמא דנפלה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 301
לב ע"א מאי כדי שחיטה וכו' אמר רב כדי שחיטת בהמה אחרת וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 803, כרך ה עמ' 22 הערה ג
לב ע"א שחט את הושט וכו' ר' ישבב אומר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 238, כרך ג עמ' 309, כרך ד עמ' 442
לב ע"ב גופא אמר רשב"ל וכו' אמר רבא לא אמר וכו' א"ל רב אחא בר רב לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 389, 590
לג ע"א תוס' ד"ה אחד מצות שביתה לישראלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קעט
לו ע"ב מתיב רב יוסף ר' שמעון וכו' א"ל אביי עשואוהו כהכשר מים וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 456
לז ע"א השוחט את המסוכנת ר"ג אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 807
לז ע"ב אשכחינהו שמואל לתלמידי דרב וכו' אמר להו איצטריכא לאבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 485
לט ע"ב א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי לר"א יהיב ליה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 584
מ ע"א לשום כוכבים ומזלות וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלג
מ. לגדא דהרהאיר ממזרח - אבות עמ' קפב
מא ע"א א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי התרו ביה וקבל וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
מא ע"א אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה וכו'דורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 60
מא. תוס' ד"ה ובשוקדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שכח
מב ע"א והא איכא בסגר ושב שמעתתא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 874
מב ע"א רמז לטריפה מהתורה מניןדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' קצב ד"ה וכענין זה
מג ע"ב אמר רבא רמינא עליה חומרי דרב וכו' איגלגל מילתא מטאי לקמיה דר' אבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 483
מג. מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה וכו' הכסיל בחושך הולךדרך השער (תשנו) עמ' נד
מד ע"א דכי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתו להני כללי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 570
מד ע"א והאמר רבינא אמר גניבא משמיה דרב טפח בושט וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 539 הערה קנד
מד. הרואה טריפה לעצמוהאיר ממזרח - אבות עמ' נה
מד: רב חסדא כהן הוההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מא
מה ע"א אמרוה רבנן קמיה דר' יוחנן אמר וכו' אמרוה קמיה דר' יוחנן משמיה דר' יונתן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 297
מה ע"ב ניקב הלב לבית חללו בעי ר' זירא וכו' א"ל אביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 388
מו ע"א בעא מיניה ר' זריקא מר' אמי נדלדלה כבד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 511
מו ע"א כזית שאמרו במקום מרהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיב
מו ע"א נטלה הכבד וכו' אמר ר' יוסף וכו' ההוא פולמסא דאתא לפומבדיתא וכו' פגע בהו ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 304, 448, כרך ו עמ' 124
מו ע"א תוס' ד"ה ואמרי להדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רמב ד"ה (ד) במסכת
מו ע"ב האי ריאה דאוושאדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רצב ד"ה במסכת
מו ע"ב תוס' ד"ה היינו רביתייהו וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 5
מז ע"א ההוא יתירתא דאתאי לקמיה דמרימר הוה יתיב רב אחא אבבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 66
מז ע"א תוס' ד"ה שלישידברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רמב ד"ה (ה) תוס'
מז ע"ב אמר רב סמא בריה דרבא האי ריאה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 21
מז ע"ב אמר רבא והוא דקיימי סמפונות א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 84
מז ע"ב דתניא ר' נתן אומר פעם אחת הלכתי לכרכי הים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 625
מז ע"ב ר' חנניה חלש על לגביה ר' נתן וכל גדולי הדור וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 191
מח ע"א אמר ר' יוסף בר מניומי אמר ר"נ ריאה הסמוכה לדופן וכו' א"ל מר זוטרא בריה דרב הונא וכו' לרבינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 591
מח ע"א גופא אמר ר' יוסף בר מניומא אמר ר"נ ריאה שניקבה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 4
מח ע"א התליע כבד שלה זה היה מעשה ועלו עליה בני עסיא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 45, 342
מח ע"ב ההוא מחטא דאישתכח בחיתוכא דריאה אייתוה לקמיה דר' אמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 362
מט ע"א אינקבא ריאה היכא דממשמשא ידא דטבחא וכו' (ר' אדא בר נתן) רב אחא בריה דרב וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 75, 98
מט ע"א אמר רב שמואל בריה דר' אבהו אבא מרישי כלי דרפרם הוה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 87
נ ע"א אמר רבא שמעית מיניה דר"נ תרתי חימצא ובר חימצא וכו' שמעיה דר' חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 208
נ ע"ב אמר ר' חייא בר אבא לדידי מפרשא לה מיניה דגניבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 477 הערה קכב
נ ע"ב אמר ר' יהודה אמר רב העיד נתן בר שילא ריש טבחיא דציפורי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 819
נ ע"ב בנהרדעא עבדי כרבה בר רב הונא א"ל רב אשי לאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 71
נג ע"א בעי רב אשי שאר עופות טמאין יש להן דרוסה וכו' א"ל רב הלל לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 519
נג ע"ב אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אייתו קמן ההיא ריאה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 547
נג: אמר אמימר הלכתא חוששין לספק דרוסה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 70
נד ע"א דבי יוסף רישבא מחו בגידא נשיא וכו' אתו לקמיה דר' יהודה בן בתירא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 691
נד ע"א ואלו כשרות בבהמה ניקבה הגרגרתדורות הראשונים כרך ד עמ' 866
נד ע"א כי סליק ר' חייא בר יוסף אשכחינהו לר' יוחנן ור"ל דיתבי וקאמרי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 321 הערה לו
נד. שימשתי אני בעמידההאיר ממזרח - אבות עמ' כג
נה ע"א אמר ר' עוירא אמר רבא לא שנו אלא ניטל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462
נה ע"ב אמר ר' נחוניא שאילתינהו לכולהו טרופאי דמערבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 578
נה ע"ב וכבר העיד ר' אושעיא בנו של ר' יהודה הבשם לפני ר"ע משום ר"ט וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 442
נה: ניטל הטחולהאיר ממזרח - אבות עמ' יד
נו ע"א אמר זעירי אין בדיקה לחולדה וכו' כי סליק לנהרדעא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 243
נו ע"א והתני לוי טריפות שמנו חכמים בבהמה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 135
נו ע"ב מעשה בר' סימאי ור' צדוק שהלכו לעבר שנה בלוד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 65
נו ע"ב ר' יהושע בן לוי הוה ליה ההוא תרנגלותא שדרה לקמיה דר' אליעזר הקפר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 294
נז ע"א אמר רב הונא אמר רב שמוטת ירן וכו' והא רבנן דאתו וכו' א"ל ברי נהרא נהרא ופשטיה וכו' ורש"ידורות הראשונים כרך ה עמ' 209
נז ע"א כי סליק ר' אבא אשכחיה לר' זירא דיתיב וקאמר וכו' א"ל חיי דמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 302, 458
נז: לך אל נמלה עצל וכו'האיר ממזרח משלי עמ' פ
נז: רש"י שומשמניהאיר ממזרח - הושענות עמ' מט
נח ע"א אמר אמימר הני ביעי דטריפה וכו' איתביה רב אשי לאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 72, 85
נח ע"ב אחוזת הדם וכו' אכלה סם המות וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' רצב ד"ה במשנה
נט ע"א אין לך מפריס פרסה וכו' אלא חזירהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שיא
נט ע"א ובחגבים כל שיש לו ארבע רגלים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 852
נט ע"א סימני בהמה חיה ועוף נאמרו מן התורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 515, 526
נט ע"ב א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה אלקיכם כארי' וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 432
נט ע"ב ההיא עיזא כרכוז דהואי בי ריש גלותא וכו' רב אחאי אסר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 60, 145
נט: לא מצית חזית ליההאיר ממזרח - סליחות עמ' קכו
ס ע"א ישמח ה' במעשיופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' צ
ס ע"א נשאו דשאין ק"ו בעצמןפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קעה
ס ע"ב וכל שיח השדה טרם יהיה בארץפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' לד
ס ע"ב עמון ומואב טיהרו בסיחוןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רל
ס ע"ב שניר וחרמוןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סט
ס. חמה בתקופת תמוזהאיר ממזרח - אבות עמ' קנב
ס. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בדעתם נבראו בצביונם נבראו ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסא, שיז
ס. נשאו דשאים ק"ו בעצמןהאיר ממזרח - הושענות עמ' כב
ס. שור שהקריב אדה"רהאיר ממזרח - אבות עמ' קצג
ס. תוס' ד"ה הרכיב, א"נ לבני נח קמיבעיא ליה וכו'דרך השער (תשנו) עמ' מח
ס: יעקב הוא הקטןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסז
ס: כל הרואה אותם אוחזתו חלחלההאיר ממזרח - יהושע עמ' קצג
ס: רש"י ד"ה מהו, להרכיב זה בזה, ומהרש"אדרך השער (תשנו) עמ' מח
ס: שניר וחרמון מהרי א"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קיט
סב ע"א אמר אמימר הלכתא עוף הבא בסימן אחד וכו' א"ל רב אשי לאמימר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 516, כרך ו עמ' 70
סב ע"א והתניא עורבפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכז
סב ע"א זו היא סנונית לבנהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קטז
סב: כרזי דבי חילפי וכו' ורש"י ותוס'האיר ממזרח - הושענות עמ' מט
סב: כרזי דביני חילפיהאיר ממזרח - יהושע עמ' קיג
סג ע"א למה נקרא שמה חסידהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכב
סג ע"א רחם זו שדקדקפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קלז
סג ע"ב אמר ר' יצחק עוף טהור נאכל במסורת וכו' ארי' והוא שבקי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 680
סג ע"ב ראה זו איה שרואה ביותרהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רכ
סג. ראה זו איה ולמה נקרא שמה ראה וכו'האיר ממזרח - אסתר עמ' עד
סג: ח' מאות מיני חגבים ותוס' ד"ה עופותהאיר ממזרח - הושענות עמ' מח
סד ע"ב ביצה בת מימר שירהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' 45
סד ע"ב תוס' ד"ה גיעולי ביצים וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 23
סד ע"ב תני דוסתאה אבוה דר' אפטוריקי וכו' א"ל רב גביהא מבי כתיל לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 566, כרך ו עמ' 5 הערה א, עמ' 157
סה ע"א את אלה מהם תאכלו וכו' דבי ר' ישמעאל תנא אלו כללי כללות וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 118
סה ע"א להביא צפורת כרמיםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קלט
סה ע"ב פריך רב אחאי מה להנן שכן אין ראשן ארון וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 118 הערה יט
סה. לא לחינם הלך זרזיר אצל עורבהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמז
סה: לא ראי ארבה כראי חרגול וכו' ותוס' ד"ההאיר ממזרח - הושענות עמ' נ
סו ע"א והא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 37
סו ע"א כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יא
סו ע"א ממאי דקשקשת לבושא הוא וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יב
סו ע"ב חריצין ונעיצין וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעד
סו ע"ב יגדיל תורה ויאדירהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' יא
סו. כל שיש לו קשקשת וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רפא
סו: יגדיל תורה ויאדירהאיר ממזרח - אבות עמ' רפ
סז ע"א אמר שמואל קישות שהתליעה באיביה אסורדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 90 עמ' לד
סז ע"ב א"ל רב משרשיא בריה דרב אחא לרבינא מאי שנא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 99
סז ע"ב תוס' ד"ה דיקאדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 91 עמ' לד
סז: תולעת שבעקרי גפניםהאיר ממזרח - הושענות עמ' נ
סח ע"ב מאן יהיב לן מעפריה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצב
ע ע"א א"ר יוחנן נמתי לו לבן עזאי למדנו נבלת בהמה טהורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 678
ע ע"ב כל הולך על כפיו ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שיב
ע. חבל על בן עזאי וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קנז
ע: דיברה תורה לשון הבאיהאיר ממזרח - יהושע עמ' ריט
עג ע"ב דתניא ובשר בשדה טריפה לא תאכלו להביא וכו' א"ר יוחנן אין בהם וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 512
עד ע"א יתיב רב יוסף קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר וכו' אמר להו ההוא מרבנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 486
עה ע"א אמר רב חסדא השוחט את הטריפה ומצא בה וכו' כי סליק ר' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
עה ע"ב משתא הוה שתיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רפא
עה: מילתא דתמיהא מדבר דכירא אינשידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצב
עה: משתא הוה שתיהאיר ממזרח - הושענות עמ' צ
עו ע"ב אמר מר בר רב אשי הוה קאימנא קמיה דאבא דאייתו לקמיה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 94
עו ע"ב הנהו גידין רכין דאתו לקמיה דרבא אמר רבא למאי ניחוש וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 513
עו ע"ב מסייע ליה לרבינאי דאמר רבינאי אמר שמואל צומת הגידיןדורות הראשונים כרך ה עמ' 570
עז ע"א א"ל רבינא לרבא מתלקט מהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 542
עז ע"א אמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי איבעי לן נקדר כמין טבעת וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 547
פא. אין עוף טהור דורסדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רצט
פא: נשר אי ילפינן מפרס ועזניהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רצז
פב ע"א אמר רב אשי כי הוינן בי רב פפי קשיא לן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 547
פג ע"א את זו דרש רבי שמעון בן זומאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רנג
פג: הכל בכתב מיד ה' וגו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יב
פד ע"א אמר ר"נ כגון אנו לוין ואוכלין וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 93
פד. ימכור שדה ויקח עתודיםהאיר ממזרח משלי עמ' תלד
פד. יקח ליטרא דגים וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קצד
פד. כבשים ללבושךהאיר ממזרח משלי עמ' תלג
פד. ליטרא דגים ליטרא בשרהאיר ממזרח - אבות עמ' סט
פד. מי שיש לו מנה יקח ליטרא ירקהאיר ממזרח משלי עמ' נ
פד: הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקה
פד: יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לוהאיר ממזרח משלי עמ' נ
פו ע"א והאמר ובין בר אבא וכו' משעלו בני הגולה פסקו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 673, כרך ה עמ' 290
פו ע"ב הורה רבי כר"מ וכו' ת"ש דר' אבא בריה דר' חייא בר אבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 351
פו. בעא מיניה אבא בריה וכו' א"ל ובינא לרב אשי ודילמא מינא דתאו וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 92
פז ע"א החוטף מצוה מחבירודברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שמז ד"ה אחדשה"ט
פז ע"א ת"ש דאמר ליה ההוא מינא לרבי מי שיצר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 173
פח ע"ב היה מהלך במדבר וכו' ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עד
פח ע"ב תוס' ד"ה אלא יין לנסכים במדברהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' לט
פט ע"א אין בגידין בנותן טעםדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תיג ד"ה במסכת
פט ע"א ישים עצמו כאלםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קסג
פט. אומנתו של אדם בעוה"זהאיר ממזרח - אבות עמ' קמה
פט. אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם פיו וכו'האיר ממזרח - הושענות עמ' כג
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה שנא' תולה ארץ על בלימהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב
פט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לא, עז, קעח
פט. מה אומנותו של אדם בעולם הזה וכו'האיר ממזרח - רות עמ' קנו
פט. מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כד
פט: מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עמו כאילםהאיר ממזרח - אסתר עמ' ק
צ ע"ב תנן התם תפוח היה באמצע המזבח וכו' אמר רבא גוזמא וכו' אמר ר' אמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 465
ב ע"ב ובמוקדשים לא ישחוט שמא יגע בבשרפני מנחם ויקרא עמ' כא
ב ע"ב תוס' ד"ה אכל אמר הרי עלי לא - דבשעת צרה שריפני מנחם ויצא עמ' קפא
ב. הכל שוחטיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קפ
ב. חי' הרשב"א - האשה נאמנת בכל האיסוריןיטב לב (חזן) דף קח ע"ד
ב. רא"ש לענין שחיטה כנשתתקעטרת חן ח"א עמ' קי
ב. רא"ש סי' ג, הג' אשריעטרת חן ח"א עמ' קיד
ב: תוס' ד"ה אבלנפש יוסף (תשפא) עמ' קי
ג: רוב מצויין אצל שחיטה טומחין הןמקור ברוך (הגר) עמ' נא
ד ע"א חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפיןפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצח
ד ע"ב אין הסתה אלא באכילה ושתיההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"לז פסוק יב
ד ע"ב אין הסתה אלא באכילה ושתיההעמק דבר דברים פ"יג פסוק ז
ד ע"ב הא לדבר אמת משרתיו צדיקיםפני מנחם חנוכה עמ' רפז
ד. תוס' ד"ה מצת - הקשו והאיך יוצא בה ושמא לא שמר לשם מצה, דהא חשידי אלפני עורכתבי מא"ה עמ' סג
ה ע"א מבט ולא כולכםהעמק דבר דברים פ"יב פסוק כא
ה ע"א רש"י ד"ה אלא לאוזאת ליעקב ויקרא עמ' קצט
ה ע"א רש"י ד"ה אלאזאת ליעקב במדבר עמ' רצב
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' אלו בני אדם שערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רכה ע"ב
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים עצמן לא כל שכן - דדוקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידןפני מנחם ערב פסח עמ' מו
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקיםהעמק דבר דברים פ"ו פסוק י
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקיםהעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק מד
ה. מומר ומחללי שבתות בפרהסיאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קא, קצה, רטז
ה: אדם ובהמה תושיעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' טז
ה: והכתיב אדם ובהמה תושיע ה' וכו'עטרת חן ח"א עמ' קפח
ו. פשטיה דקרא במאי כתיב בתלמיד היושב לפני רבונחל עדה עמ' כו
ו: טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ וכו' עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכןנחל עדה עמ' קסח
ז ע"א גינאי חלוק לי מימך ואעבור בךזאת ליעקב במדבר עמ' שכו
ז ע"א דארי חיטי לפסחאפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכד
ז ע"א דרבי פינחס בן יאיר הוה קאזיל לפריון שבויין וכו'פני מנחם צו עמ' כה, לא, ערב פסח עמ' מב, מג, שביעי של פסח עמ' סב, סד, נשא עמ' נב, נט, נישואין ושבע ברכות עמ' קמב
ז ע"א מאי בהמה וכו' דר"פ בן יאיר וכו' אמר לי' גינאי חלוק ל' מימך וכו' אתה הולך לעשות רצון קונך וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף ריח ע"ב
ז ע"א מקום הניחו לי אמתיפני מנחם שבועות עמ' לג, ראה עמ' עא, פח
ז ע"א עובדא דר' פנחס בן לאירמטה אהרן (קרייזר) עמ' רד
ז ע"א תוס' ד"ה אמר ליה אתה הולך לעשות רצון קונך - שמא שר של ים השיג לו כךפני מנחם שביעי של פסח עמ' פד
ז ע"ב אבל לקחן מתחילה לאדם ונמלך עליהם לבהמה חייב לעשרפני מנחם תרומה עמ' קמו
ז ע"ב אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא ואפילו כשפיםזאת ליעקב במדבר עמ' שיח
ז ע"ב אין עוד מלבדו אמר רבי חנינא ואפילו כשפיםפני מנחם בלק עמ' קמב, קנד
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןחכמת התורה דברים עמ' קעג
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןפני מנחם וירא עמ' פח
ז ע"ב ישראל קדושים הן יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצהפני מנחם לך לך עמ' עה, ויחי עמ' שצח, שקלים עמ' קל, צו עמ' כח, בהעלותך עמ' סב, עג
ז ע"ב לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיבזאת ליעקב במדבר עמ' ריז
ז ע"ב תוס' ד"ה גדולים צדיקים במיתתן - ושם לא היה לו רשות להתעכב אצלופני מנחם שופטים עמ' ק, קיב
ז ע"ב תוס' ד"ה ויש שיש לו ואינו רוצה - שמזמן את חכירו לאכול אצלו מפני הבושתפני מנחם לך לך עמ' עה, שקלים עמ' קל, קלא, קלה, צו עמ' כח, אחרי מות-קדושים עמ' קלד, קמב
ז. אין מביא תקלה על ידןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קפב
ז. בהמתם של צדיקים, אין תקלהנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 159
ז. בהמתן של צדיקיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עג
ז. גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כח, תסא
ז. השתא בהמתן של צדיקיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רמד
ז. נהר גינאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תמג
ז. רפב"י אקלע לההוא אושפיזא רמי ליה שערי לחמריה לא אכל וכו' עשרינהו ואכל וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' כו, רפט
ז. ת"ח צריך להיות בקי בשחיטהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עו
ז: אין אדם נוקף אצבעו אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלהולאשר אמר - תהלים עמ' קעא, רלב, רעח, תפ, תקמג
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטהאהבת אמת דף יב ע"ג-ע"ד
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' לה, שמד
ז: אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים ולבהמתםלקוטי אהבת ישראל עמ' שסה
ז: אין נוקף אצבעו אא"כ מכריזין עליוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלד, תיז
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםולאשר אמר - תהלים עמ' רעד
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 98
ז: גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםנפש יוסף (תשפא) עמ' תרלו
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםכתבי מא"ה עמ' לו, עב, צ
ז: למה נקרא שמם כשפים שמכחישים בלפי שמיאלקוטי אהבת ישראל עמ' קכה
ז: שמע רבי שבא ר' פנחס בן יאיר יצא לקראתו אמר ליה רצונך סעוד אצלי וכו' דהוי קיימין ביה כודנייתא חוורתא וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' רפח
י ע"א כדי שיצא מתחת אוזן כלי וישתהפני מנחם ויחי עמ' תה
י ע"ב דילמא עד דנפיק ואתי בצר ליה שיעוראהעמק דבר ויקרא פ"יד פסוק לד
י. ויצא הכהן מן הביתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעז
י: בית אפל אין פותחין בו חלונותפרשת דרכים (תשנב) עמ' קפא
יא ע"א אתי' משעיר המשתלחהעמק דבר ויקרא פ"טז פסוק י
יא ע"א דלמא ניקב קרום של מוחחכמת התורה ראה עמ' קפד
יא ע"א וליחוש דלמא טרפה היא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאזאת ליעקב במדבר עמ' קפה
יא ע"א חטאת קרייה רחמנאפני מנחם כי תשא עמ' רז, פרה עמ' רכה-רכז
יא ע"ב דאמר רחמנא קטלישני המטות - מטה הלוי עמ' קמו
יא ע"ב ורוב בעילות אחר הבעלזאת ליעקב ויקרא עמ' קנד
יא ע"ב משום דאמרינן זיל בתר רובאהדרום כרך כ עמ' 152
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושזאת ליעקב ויקרא עמ' קנה
יא. אמר רחמנא ושחט ושרף מה שחיטתה כשהיא שלימה אך שריפתה כשהיא שלימה וליחוש דילמא טריפה היא אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובאמקור ברוך (הגר) עמ' קלה
יא. מנלן דאזלינן בתר רובא וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' קנב
יא: מכה אביו ואמו מות יומת וליחוש דילמא לאו אביו וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שלז
יא: תוס' ד"ה כגוןנפש יוסף (תשפא) עמ' שלז
יג ע"ב איש איש לרבות את הגויםבתי כנסיות - בית האסופים דף יד ע"א
יג. שחיטת נכרי נבילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלו
יג. שחיטת עכו"ם נבילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' עג
יד השוחט בשבתיטב לב (חזן) דף קח ע"א
יד. השוחט בשבת וביום הכיפורים אע"פ שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרהמקור ברוך (הגר) עמ' שטז
טו ע"ב בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנהפני מנחם מטות-מסעי עמ' ריא
טז ע"ב בשר תאוה לר"ע היה מותר במדברהעמק דבר ויקרא פ"יז פסוק ג
טז ע"ב שבתחילה נאסר להם בשר תאווהמטה אהרן (קרייזר) עמ' כט
טז ע"ב שוחטין ואוכלין מיבעי לי'העמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יז פסוק ג
טז: ר' ישמעאל אומר לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוהנחל עדה עמ' קעה
יז ע"א אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהןהדרום כרך לח עמ' 105
יז ע"א איברי בשר נחירה שהכניסו ישראל לארץחכמת התורה ראה עמ' רעו
יז ע"א השתא דבר טמא אישתרי להופני מנחם שלח עמ' צא, נישואין ושבע ברכות עמ' קנז
יז ע"א ובתים מלאים כל טוב וגו' אפילו כתלי דחזיריהעמק דבר דברים פ"ו פסוק י
יז ע"א פלוגתא דר"י ור"ע בבשר נחירההעמק דבר במדבר פ"יא פסוק כב
יז. אפילו קדלי דחזיריפרשת דרכים (תשנב) עמ' צו
יז. הואיל ואשתרי במדבר גם בארץ אישתרי וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"א דף ו
יט ע"ב שכל העורף כשר למליקה וכל הצואר כשר לשחיטהפני מנחם האזינו עמ' רכו, רלג
יט: שאמר ונעשה רצונוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תסט
כא ע"ב כמשפט חטאת העוף מה חטאת העוף ממול עורף אף עולת העוף ממול עורףפני מנחם האזינו עמ' רכו, רלג
כג ע"א תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופותפני מנחם חנוכה עמ' שיז
כג ע"ב תוס' ד"ה דאמרהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"טו פסוק ו
כד ע"א הא כיצד כ"ה ללמוד ושלשים לעבודהזאת ליעקב במדבר עמ' עא
כד ע"א כשר בכהנים פסול בלוים כשר בלוים פסול בכהניםפני מנחם אמור עמ' קמד, בהעלותך עמ' סג, עד, נישואין ושבע ברכות עמ' קמד
כד ע"א שאני הלכות עבודה דתקיפיןפני מנחם ראה עמ' עח
כד ע"ב חמין ושמן שסכתני אמיפני מנחם שופטים עמ' קטז, קידושא רבא עמ' לח
כד ע"ב מאי קרא ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחדפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמד
כד. מאימתי כשר לעבודה עד שיהא בן כ'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רמח
כז ע"א הפדר תחלה לנתחיםהעמק דבר ויקרא פ"ח פסוק כ
כז ע"א הקטרת הראש קודם להנתחיםהעמק דבר ויקרא פ"א פסוק ח, פ"ט פסוק יג
כז ע"ב להקיש עוף לבהמה לשחיטההעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק מו
כז. כסהו ונתגלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קלד
כז. עוף שחיטתו בסימן אחד דחלש חיותאמקור ברוך (הגר) עמ' קח
כח תוס' ד"ה אתה כל שנפל ס' בטרפיות בקרבן בושט אין להפשיט עורובתי כנסיות - בית האסופים דף כ ע"ד
כט: מלאכה פוסלת בפרהלקוטי אהבת ישראל עמ' קלה
לב ע"א תוס' ד"ה ורמינהיהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
לב ע"ב פסוקת הגרגרת ברובוהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
לב ע"ב שחט שלא במקום חתך אינו פסול בשחיטההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
לג ע"א ליכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסורזאת ליעקב בראשית עמ' תכ
לג. רב אחא בר יעקב, לישראל שרי ועכו"ם אסורפרשת דרכים (תשנב) עמ' טו
לג. תוס' - אף בבן נח צריך שיעורולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עב
מ ע"א היתה בהמת חבירו רבוצה כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קמז ע"ד
מא ע"א רש"י ד"ה שניסךהעמק דבר דברים פ"לב פסוק לז-לח
מב ע"א אי טריפה חיה או אינו חיההעמק דבר שמות פ"כב פסוק ל
מב ע"א ושאינו חיה לא תאכלהעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק ב
מב ע"א זאת החיה אשר תאכלו מלמד שתפס הקב"ה מכל מין ומין והראה לו למשהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיג
מב ע"א זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
מב ע"א תוס' ד"ה דרוסת הנץ - מדרס הגס ונץ אפרוחים קרוציםפני מנחם כי תצא עמ' קלה
מב. תוס' - נתקשה משה במחצית השקלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכד
מג ע"א אמר עולא ח' מיני טריפותהעמק דבר שמות פ"כב פסוק ל
מג ע"ב ניקב תודבק הושטהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
מג ע"ב ספק דרוסההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
מג: מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה כסיל בחושך הולךפרשת דרכים (תשנב) עמ' טו
מד: איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמו וכו' איזה שונא מתנות יחיה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תרפה
מד: להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רעו
מד: רבי זירא כי משדי ליה לא שקיל וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תצד
מד: רבי זירא כי משדרי לי' לא שקיל, כי הוו מזמנין לי' אזיל, אמר אתייקורי הוא דמתייקרו ביכתבי מא"ה עמ' מד, קנט
מו ע"א ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רטו
מו ע"א רש"י ד"ה ערוקאיזאת ליעקב ויקרא עמ' רטו
מו ע"ב גופת הקדיש ואכלו אחרים כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף צה ע"ג
מו. ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא עקרו רבה ורב יוטף וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' מב
מח ע"א בכוליא מלא מוגלא דטריפההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
מט. דמוקי לכהני' במקום ברכה דישראל, כהני' בהדי ישראל מתברכי'פי שנים - זכרון יהודה דף טז ע"ד
מט. למה נקרא שמה ריאה, שמאירה העיניםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' יב, שיב
נב ברבי אומריטב לב (חזן) דף כה ע"ג
נב ע"א רש"י ד"ה בוכנא ואסיתאהדרום כרך מא עמ' 90
נד ע"א גמירי דאי בדרי לה סמא חייהעמק דבר שמות פ"כב פסוק ל
נד ע"ב נחפרה הגולגולתהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
נו ע"ב מלמד שעשה הקב"ה כונניות באדםהעמק דבר דברים פ"לב פסוק ו
נז ע"א מדבריו של כריכי ניכר שאינו בקי כתרנגוליןפני מנחם כי תצא עמ' קכג
נז ע"ב א"ר יופי בן המשולם וכו'העמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
נז ע"ב נקודה הקנההעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
נח. כל בריה שאין בה עצם אינה מתקיימת י"ב חודשכתבי מא"ה עמ' קפב
נט ע"א היה מהלך במדברהעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק מז
נט ע"א כל עוף הדורס טמאפני מנחם כי תצא עמ' קכג
ס אמרה הלבנה לפני הקב"ה א"א לשני מלכים שישמשו בכתר אחדאבני יעקב עמ' לג, פ
ס אמרה ירח וכו' אפשר לשני מלכים להשתמש וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' י
ס ודוד הוא הקטןתהלה לדוד (מוספיה) דף קסט ע"א
ס נכפול ונשלש איש לרעהו בברכה שלימהאבני יעקב עמ' יב
ס ע"א יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיוזאת ליעקב בראשית עמ' יג
ס ע"א פסוק זה שר העולם אמרו וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רכא
ס ע"א רש"י ד"ה ישמחזאת ליעקב ויקרא עמ' רכא
ס ע"ב אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדחכמת התורה דברים עמ' קעב, קפג
ס ע"ב אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיז, קכד, קרח עמ' קג, ר"ה עמ' קפ
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדפני מנחם ויחי עמ' שפו, קרח עמ' קג
ס ע"ב הרבה מקראות שראויין לשרוף והן הן גופי תורהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיג
ס ע"ב וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי היהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיג, קיד
ס ע"ב כיון דלא כתב בהו למינהוהעמק דבר בראשית פ"א פסוק יא
ס ע"ב כתיב ויעש אלקים את שני וכו'חזון ברוך עמ' עח
ס ע"ב כתיב ותוצא הארץ דשא וכתיב וכל עשבהעמק דבר בראשית פ"ב פסוק ה
ס ע"ב מתחלה היו שניהם שוין ואח"כ הקטין הלבנההעמק דבר בראשית פ"א פסוק יח
ס ע"ב עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחופני מנחם בראשית עמ' כא, תזריע-מצורע עמ' קיד
ס ע"ב עוים מתימן כו'העמק דבר דברים פ"ב פסוק כג
ס ע"ב רש"י ד"ה הרבה מקראות - וגנאי הוא לחברן עם הקדושהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיג
ס ע"ב שרגא בטיהרא מאי אהניניצוצי אהרן עמ' ריד
ס ר"ש בן פזי רמי כתיב שני המאורות הגדוליםאבני יעקב עמ' פ
ס. א"ל ריב"ח לקיסר יומא דחד משמי דקיימי קמי דקוב"ה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' נב
ס. אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמיעטתינאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 129
ס. נשאו דשאים קל וחומר בעצמןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ס
ס. שלא יהיו קורים אותם גוליםנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 185
ס: אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדולאשר אמר - תהלים עמ' פז
ס: הביאו בפרה עלי על שמיעטתי את הירחולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שנו
ס: הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירחלקוטי אהבת ישראל עמ' שפו
ס: הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחולאשר אמר - תהלים עמ' פז
ס: המאורות הגדולים שוות נבראונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' כא
ס: ותוצא הארץ דשא וכו' מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע ער שבא אדם הראשון וביקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' לב, שט
ס: זיל לימנו בך ישראלמקור ברוך (הגר) עמ' רלא
ס: כתיב ותוצא הארץ דשא בתלת בשבתא וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' עה, תרפ
ס: ליקרו צדיקים בשמיךולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תיב
ס: לכי ומעטי את עצמךמקור ברוך (הגר) עמ' פה
ס: לכי ומעטי את עצמךנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 216
ס: ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדוקיםנחל עדה עמ' תנז
ס: עוים היושבים בחצרים עד עזהפרשת דרכים (תשנב) עמ' פט, קב
ס: עוים מתימן באופרשת דרכים (תשנב) עמ' צ
ס: רבי שמעון בן פזי רמי כתיב ויעש אלקיס את שני המאורות הגדולים וכתיב וכו'נחל עדה עמ' כט
ס: שרגא בטיהרא מאי אהנינאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 225
סב ע"ב תרנגולא דאגמא אסיראהעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק יד
סג ע"ב כל מי שקורא וכו' ורואה טרפה לעצמו וכו' עליו הכתוב אומר יגיע כפיך וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנח ע"ד
סג. שעושה חסידות עם חברותיהולאשר אמר - תהלים עמ' קכב
סה ע"א תוס' ד"ה אע"פהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כא פסוק ח
סה. לא לחנם הלך הזרזיר אצל עורבולאשר אמר - תהלים עמ' יא
סו ע"א ההוא פולמסא דאתא לפומבדיתא וכו' ערוקאי כזית שאמרו במקום מרה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שה ע"א
סח. המקשה לילדאבני גזית עמ' 75
סט ע"א אבר היוצאהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כב פסוק ל
ע: חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיהלקוטי אהבת ישראל עמ' טז, תצה
עג ע"א האי אית ליה תקנתא בחזרההעמק דבר ויקרא פ"ה פסוק ב
עג ע"א טרפה ששחטה ומטמאה במוקדשיןהעמק דבר ויקרא פ"ה פסוק ב
עה ע"ב תרי תמיהי מדכר דכירי אינשימשיב צדק סי' עט (עמ' 47)
עו ע"א רש"י ד"ה בגמל ניכר - ושם בולט עצם בירך בגמלפני מנחם חיי שרה עמ' קכב
עו. אין טריפות למעלה מהארכובהולאשר אמר - תהלים עמ' תקיג
עז ע"א רש"י ד"ה דרבי האמוריהעמק דבר שמות פ"כג פסוק כד
פ ויקח מאבני והמקום וכו' אר"י מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים וכו' וכולן נבלעו באחדמדרש שמעוני עמ' קכט
פ ע"ב עד שבא אדה"ר וביקש עליהם רחמיםהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כג פסוק כא
פ: אמרה הלבנה א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר א'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שמא
פא ע"א ליל שמיני לקדושה ויום להרצאההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כב פסוק כז
פג. היום הולך אחר הלילהולאשר אמר - תהלים עמ' רמב
פג. היום הולך אחר הלילהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קי, תכה, תע, תרנד
פג. חסידה, שעושה חסד עם חברותיהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקע
פג: בהמה טמאה מרובה מן הטהורותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תסב
פד ע"א דרך ארץ שלא יאכל אדם בשרחכמת התורה ראה עמ' קצט, ריט
פד ע"ב ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לוהעמק דבר דברים פ"כב פסוק ו
פד. ואמרת אכלה בשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסב
פד. קודם ללחם ביתךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפו
פד: ביצה בר מימרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכא
פו ע"א כי מהניא זכותייהו אעלמא אדידהו לא כדרב להודה אמר רב וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קנט
פו ע"ב מודה היה ר' יהודה לענין ברכההדרום כרך כו עמ' 89
פו. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בנינאות דשא (שניאור) דברים עמ' 51
פו. כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרוביןנפש יוסף (תשפא) עמ' כט, ריב, תקכט, תרעא
פז ע"ב תוס' ד"ה תנן התםהדרום כרך מא עמ' 91
פז. ודר ושפך וכסה מי ששפך יכסהמקור ברוך (הגר) עמ' קלה
פז. תוד"ה וחייבוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיד
פח בשכר שא מר א"א ואנכי עפר ואפר וכו' פרה וכו'סגולת ישראל בראשית עמ' 74
פח ע"ב בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצותפני מנחם שלח עמ' פב
פח ע"ב זכו בניו לחוט של תכלת ורצועה של תפילין וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קלג
פח: שורף טליתו ומכסהכתבי מא"ה עמ' קפז
פח: תוס' - במדבר היה מצמיח להם כארץולאשר אמר - תהלים עמ' שלה
פח: תוס' - במדבר היו זורעין ומצמיח להםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קלט
פט ע"א אני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטים עצמכםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 72
פט ע"א אתם ממעטין עצמכם לפניפני מנחם וירא עמ' פד, קד, חנוכה עמ' רחצ, עקב עמ' נד
פט ע"א בשביל שממעטין את עצמכםחכמת התורה דברים עמ' קצא
פט ע"א בשביל שממעטין את עצמםחכמת התורה ואתחנן עמ' שסד, תקח, תקט
פט ע"א בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצותפני מנחם לך לך עמ' נו, עג, עז, וירא עמ' פג, חוקת עמ' קלח
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםפני מנחם וירא עמ' פד, קד
פט ע"א חוט של תכלת ורצועות של תפיליןהעמק דבר בראשית פ"יד פסוק כג
פט ע"א יכול יגיס דעתו וכו'העמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ח פסוק טו
פט ע"א מה אומנתו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלםפני מנחם נח עמ' מא, נ, שמות עמ' יג, שבועות עמ' מט, נישואין ושבע ברכות עמ' קפ
פט ע"א קשה גזל הנאכל שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירופני מנחם לך לך עמ' נה, סט
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים וכו'פרשת דרכים (תשנב) עמ' קנח
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמופרשת דרכים (תשנב) עמ' קעו
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכג, תרכז
פט. אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם מטעטין עצמכם לפנימקור ברוך (הגר) עמ' פח, קנב
פט. אמר רבי יצחק מאי דכתיב האמנם אלם צדק תדברון, מה אומנותו של ארם בעולם הזה ישים עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה ת"ל צדק תדברוןמקור ברוך (הגר) עמ' קסו, קעז
פט. אנוכי עפר ואפרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלג
פט. אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםולאשר אמר - תהלים עמ' שעו, תקפז, תתסג
פט. אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' פא, צא, ק, קיא, קיב, קסב, רכד, שפא, תיא, תקמג
פט. בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצוות וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שצה
פט. גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רנא
פט. חושקני בכם, שאתם ממעטים עצמכם לפנינאות דשא (שניאור) דברים עמ' 20
פט. ים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבודולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קעה
פט. ישים עצמו כאלםולאשר אמר - תהלים עמ' שעח, תיא, תקכז, תקכח, תרמה, תשעא
פט. ישים עצמו כאלםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקא
פט. כי אתם המעטפרשת דרכים (תשנב) עמ' קעה
פט. כל מקום שאתה מוצא דבריו באגדה עשה אזנך כאפרכסתאבן תושיה עמ' 78
פט. כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר"אאבן תושיה עמ' 26
פט. לא מרובכם וכו' שממעטץ את עצמכםלקוטי אהבת ישראל עמ' ח
פט. מה אומנותו של האדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רמט, תפט
פט. מה אומנתו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלם יכול אף לדברי תורה כן ת"ל צדק תדברוןלקוטי אהבת ישראל עמ' יב, סז, ק, קז, תצה
פט. מי שבולם את עצמו בשעת מריבהולאשר אמר - תהלים עמ' שס, תכז
פט. מי שמשים עצמו כמי שאינוולאשר אמר - תהלים עמ' שצב
פט. מכסין בעפר עיר הנדחת וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקס
פט. נתתי גדולה לאברהם וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' קמח, תפז
פט. קשה גזל הנאכלמקור ברוך (הגר) עמ' יח
פט. שמים דומים לספיר וספיר לכסא הכבודנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 74
פט. תוס' ד"ה והתניאנפש יוסף (תשפא) עמ' תקסא, תקסט
פט. תכלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבודלקוטי אהבת ישראל עמ' נג
פט: א"ל הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםנפש יוסף (תשפא) עמ' לח
צ ע"א תוס' ד"ה קדשיםזאת ליעקב בראשית עמ' שפב
צ: גיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל וכו' ור' יהודה אומר אינו נוהג אלא באחת והדעת מכרעת את של ימין וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' רכט
צ: גפן של זהב היה עומד על פתחו של היכל וכו'פי שנים - זכרון יהודה דף לד פרק כו
ב ע"א וכולן ששחטודרשות הרז"ה עמ' תנ
ב תוס' - מכאן שנודרין בעת צרהארז ישעיהו דף עח ע"ג
ב. פלוגתא באם טוב שתדור הגם שתשלם וסובר רבי מאיר הגם שישלם אעפ"כ אינו נכון שידור וכו'נר לצדיק במדבר עמ' קס
ג ע"א תוס' ד"ה כגוןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ערה, רעט
ג. תוס' ד"ה וסופג ומהרש"אנחלת עזריאל (גרין) עמ' קלד
ד ע"א מצת כותידרשות הרז"ה עמ' תתכד
ד ע"ב אמרינן אין הסתה בדבריםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' עא
ד ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדרשות אבן ישראל עמ' רכב, רכה, רלב, רלז, רמד, רנה, רעז, רצו, שד
ד ע"ב הא על דבר אמתדרשות הרז"ה עמ' תסח
ד ע"ב כל משרתיו צדיקיםדרשות הרז"ה עמ' קנו, תתסז, תתקנא
ד ע"ב לדבר אמת משרתיו צדיקיםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קצג
ד ע"ב מומר לע"זדרשות הרז"ה עמ' תתקנה
ד ע"ב תוס' ד"ה מפניערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צה, צו, דברים עמ' שכז
ד. תוס' ד"ה מותר מידערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צד
ד: אי משרתיו של אדם כמותואוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' לב
ה ישראל שהוא מומראות היא לעולם ח"ב דף קיא ע"ב
ה ע"א אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי בהמתן של צדיקיםפלאות עדותיך ח"א עמ' תח
ה ע"א בנ"א שדומין לבהמהדרשות הרז"ה עמ' תקמד, תקנ
ה ע"א ולא כולכםדרשות הרז"ה עמ' תקמ
ה ע"א מכם ולא כולכם להוציא את המומרדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ה ע"א
ה ע"א מכר ולא וכו'אות היא לעולם ח"א דף עג ע"ד
ה ע"א רש"י ד"ה שכלדרשות הרז"ה עמ' תתקנה
ה ע"א תוס' ד"ה צדיקים לענין אכילת איסור גנאי הוא לצדיקים שיכשלו אפילו בשוגגפלאות עדותיך ח"א עמ' תח
ה ע"ב אין הקב"ה מביא תקלהדרשות הרז"ה עמ' א'נו
ה ע"ב מכם להוציא את המומראות היא לעולם ח"ב דף קיט ע"ב
ה ע"ב ספקו של רבי זירא, מדוע רבי יוחנן ורבי אסי אכלו משחיטת כותיפלאות עדותיך ח"א עמ' תכד
ה ע"ב ע"פ איש אישאות היא לעולם ח"ב דף קיח ע"ג
ה ע"ב ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' רפה, תפ, תרכ
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקים ביאור בענין שגגתו של רבי זירא באכילת תאני טבלפלאות עדותיך ח"א עמ' תטו
ה ע"ב תוס' ד"ה צדיקיםדרשות הרז"ה עמ' א'נו
ה. חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותרערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צד
ה. מכם ולא כולכם להוציא את המשומדשנות חיים (חזן) דף קה ע"ב
ה. רש"י ד"ה מכםאות היא לעולם ח"א דף עג ע"ד
ה. תוס' ד"ה מכםאות היא לעולם ח"א דף עג ע"ד
ה: בני אדם שמשימין עצמם כבהמהקדושת לוי (תשנח) עמ' רצג, שעט, תרעח
ה: מומר לעבודת כוכבים הוי מומר לכל התורה כולהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' צה
ו ע"א מעשה ברבי זירא שנמנע מלאכול ביצים המצומקות בייןפלאות עדותיך ח"א עמ' תכב
ו ע"ב נדון אם בית שאן נחשבת כארץ ישראל לגבי מעשרותפלאות עדותיך ח"א עמ' תכג
ו. בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה העל ידם צדיקים עצמם וכו'זרע שמשון (תקלח) נשא
ו. השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן צדיקים עצמן על אחת כמה וכמהאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נד ע"ב
ו: אפשר בא אסא ולא ביערום יהושפט ולא ביערום אלא הניחו לו אבותיו מקום להתגדר בואהל יעקב (שפירא) דף ו ע"א
ז ע"א גינאי חלוק מימךימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קעח
ז ע"א דברי רבי זירא, כי לא יתכן שרבי מאיר נכשל באכילת טבלפלאות עדותיך ח"א עמ' תכג
ז ע"א ההוא טייעאדרשות הרז"ה עמ' שכז
ז ע"א השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קכ
ז ע"א יש להן ירושהדרשות הרז"ה עמ' תתלה
ז ע"א נהר גינאי לר' פנחס יאירקדושת לוי (תשנח) עמ' קעד
ז ע"א רבי פנחס בן יאיר עבר בנהר גינאי שנחלק בפניוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קלג
ז ע"ב גדולים צדיקים בחייהןדרשות הרז"ה עמ' קסב
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםדרשות אבן ישראל עמ' רנא, שה
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' ה, במדבר עמ' נב
ז ע"ב ההיא אתתא דהויה מהדרא למשקל עפרא מתותי כרעיה דר' חנינאערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' לט
ז ע"ב חלוק לי מימךדרשות הרז"ה עמ' רעח, שלה, שנד
ז ע"ב ישראל קדושים יש רוצה ואין לו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עט ע"ד
ז ע"ב שקולי לא מסתייע מילתיך 'אין עוד מלבדו' כתיבמאור מרדכי בראשית עמ' רסא, רסה
ז. מעשה דר' פנחס בן יאיר דהוה קאזיל לפדיון שבויים וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף סו ע"ד
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה אזיל לפדיון שבויים פגע בגינאי נהרא אמר לו גינאי חלוק מימך ואעבורנר מערבי (עטיאה) עמ' 321
ז. רבי פנחס בן יאיר פגע בגינאי נהרא וכו' חלק ליהלמטה יששכר עמ' קסב
ז: אין אדם נוקף אצבעו אלא אם כן נגזר עליו מלמעלהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קלא
ז: גדולים צדיקים במיתתםנר מערבי (עטיאה) עמ' 189
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםזרע שמשון (תקלח) נשא
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםנר לצדיק במדבר עמ' ק, קנד
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםשנות חיים (חזן) דף מד ע"א, נט ע"א
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןלמטה יששכר עמ' תנז
ז: ישראל קדושים הן, ותוס'למטה יששכר עמ' תנ
ז: למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלהאהל יעקב (שפירא) דף לה ע"ג-ע"ד
ז: תוס' ד"ה ודילמא לקייומה ברכתא דאליהושנות חיים (חזן) דף קכז ע"א
ז: תוס' ד"ה צדיקים במיתתן יותר מבחייהןשנות חיים (חזן) דף ס ע"א
ח ע"א להביא בני אדם שדומים לבהמה, מכאן אמרו מקבלים קרבנות מפושעי ישראלדרשות אל עמי ח"ג דרוש כד
ח ע"א מומר לעבודת גילולים הוי מומר לכל התורה כולה ודינו כנכריערבי נחל (תשסט) דברים עמ' כג
ח ע"א מן הבהמה להביא בני אדם שדומין לבהמהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' ח, דברים עמ' קכח
ח. אמר רב נחמן סכין של עבודת כוכבים מותר לשחוט בהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעד
ט. בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רעז
טו ע"א תני תנא קמיה דרב השוחט בשבת כרבי מאיר ומשתיק ליהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' סב
טז הכל בידי שמים חוץ מיר"שזרע יעקב (ניניו) עמ' שסז
י ע"ב יציאה מאחריודרשות הרז"ה עמ' שז
י. חמירא סכנתא מאיסורהאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נד ע"ב
י: אביי ס"ל יציאה דרך אחוריו לא הוי יציאה ורבא ס"ל דחשיב דרך יציאהנר לצדיק במדבר עמ' רלב
י: מנא הא מלתא דאמר רבנן אוקי מילתה אחזקיה, ארשב"נ אר"י אמר קרא ויצא הכהן מן הבית וכו' דלמא אדנפיק ואתא בצר ליה שיעורא אלא לאו משום דאמרי' אוקי אחזקיה, מתקיף לב ראב"י ודלמא כגון שיצא דרך אחוריו, דקא חזי לי' כי נפק, א"ל אביי שתי תשובות בדבר וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רלב
י: תוס' - ר"ה כה"ג ביום הכפורים יוכיח, תימה דבפ' ידיעות הטומאה אמרי' הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו אפי' כולו מבפנים חוץ מחוטמו טהור, והבא אל הבית אמר רחמנא, דרך ביאה אסרה תורה, ויש לחלק בין כניסה ליציאה דאורחא דמילתא ביציאה כתלמיד הנפטר מרבונר לצדיק במדבר עמ' רלג
יא יליף דאזלינן בתר רוב ממכה אביואמר יוסף דף קנ ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה מנאדרשות הרז"ה עמ' שיח
יא ע"ב זיל בתר רובאדרשות הרז"ה עמ' תלה-תלז
יא ע"ב תוס' ד"ה כגוןדרשות הרז"ה עמ' תלה
יא ע"ב תוס' ד"ה ליחושדרשות הרז"ה עמ' תלו
יאאמר יוסף דף קמג ע"ד
יא. מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא וכו' אתיא מפרה אדומה וכו'חלק שמעון עמ' סה
יג מכר חלקואות היא לעולם ח"ב דף כט ע"ד
יג ע"א מחשבתו ניכרתדרשות הרז"ה עמ' תנא
יג ע"א מתעסק בקדשיםדרשות הרז"ה עמ' סה
יג ע"א קטן יש לו מחשבהדרשות הרז"ה עמ' תנא
יג ע"ב נכרים שנדריםדרשות הרז"ה עמ' תקלט
יג ע"ב רש"י ד"ה מכםאות היא לעולם ח"א דף כא ע"ד
יג ע"ב תניא איש אישאות היא לעולם ח"א דף כא ע"ב
יג: גוים מקדישים קרבנות ואינם נודריםדרושי בדבר מלך עמ' קצ-ר
יג: תוס' ד"ה אבל בא"ה כלל כלל לאשנות חיים (חזן) דף קח ע"ב
יד ע"א תוס' ד"ה השוחטדרשות הרז"ה עמ' תקמד
יד ע"א תוס' ד"ה ונסביןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' סג
יד. השוחט בשבת וביום הכיפוריםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' סב
יז ע"א כותלי דחזירידרשות הרז"ה עמ' תשצ
יז ע"א קודם שנכנסו לארץ ישראל מותר בשר נחירהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' נ
כג ע"ב הרי עלי לחמי תודה וכו' והביא שיאור מהומאור מרדכי שמות עמ' קיט, קכט
כג. תוס' ד"ה בינחלת עזריאל (גרין) עמ' ק
כד דאין מאה"ש מזכירין את השם רק לאחר ג' תיבותדברי יצחק (רבינוביץ) דברי חיים דרוש יז
כד ע"א אינו רואה סימן יפהדרשות הרז"ה עמ' תשכא
כד ע"א שנים פוסלים בלויםדרשות הרז"ה עמ' תשלד
כד ע"א ת"ר זאת אשר ללוייםדרשות הרז"ה עמ' תשכו
כד ע"א ת"ר כהן משיביאדרשות הרז"ה עמ' תתכז
כד ע"א ת"ר נאמר בכהנים בעלי מומיןדרשות הרז"ה עמ' תשכו
כד ע"א תוס' ד"ה אין ידאות היא לעולם ח"א דף כד ע"א
כד ע"א תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שניםדרשות אבן ישראל עמ' טו
כד ע"ב אמר רבי חנינא שמן שסבתה לי אמי בילדותידרשות אבן ישראל עמ' שלו
כה ע"ב אם חס המקום על ממונםדרשות הרז"ה עמ' תשצא
כה ע"ב רש"י ד"ה כשחייביןדרשות הרז"ה עמ' תתלח
כו ע"ב ופירא קפי מלעיל ולא קא סלקא להו השקה למיאמאור מרדכי שמות עמ' ער
כז ע"א רובו של אחד כמוהוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קכ
כז ע"ב אין שחיטה לעוף מן התורהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעא
כז ע"ב כל העופותדרשות הרז"ה עמ' תשסו
כח ע"ב אי אפשר לצמצםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רנז
כח ע"ב תוס' ד"ה לפיערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעג
כח. צריך רוב בשחיטה כי א"א לצמצםאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נב ע"א
כט ע"א שוחטין זבח אחרדרשות הרז"ה עמ' תקעג
כט ע"ב דפליגי ר"י ור"ל אי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או לאערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעו
כט ע"ב שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים חייב שהרי עשהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעג, רעח
כט. אמר רב שאני טריפה דבעינא רוב הנראה לעיניםאהל יעקב (שפירא) דף עה ע"ג-ע"ד
ל ע"ב תוס' ד"ה החלידערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפ, רפא
לא ע"א נפלה סכין ושחטהדרשות הרז"ה עמ' סה
לב ע"ב נקובת הושט ששחטהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפב
לב. שחט את הוושט ופסק את הגרגרת או פסק את הגרגרת ואח"ב שחט הוושטפרדס דבש פרק קכח
לג ע"א אין מזמנין עובד כוכבים על בני מעלםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעא
לג ע"א בהמה שנתנבלה, הריאה והבני מעיים אסורים משום אבר מן החי ותוס'מאור מרדכי בראשית עמ' קצג
לג ע"א מפרכסת לבני נחערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעט
לג ע"א תוס' ד"ה אחדדרשות הרז"ה עמ' קעז
לז ע"ב בהמה מסוכנת נקרא בשר "כוס כוס", ורש"ימאור מרדכי בראשית עמ' טז
לז ע"ב הנה נפשי לא מטומאה וגו' שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ולא אכלתי מבשר כוס-כוסמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יד פסקה ב עמ' קנא {הימנעות מאכילת בהמה שהורה בה חכם ומבשר "כוס-כוס" (שממהרים לשוחטה פן תמות) - דוגמא לפרישות בדינים}
לז ע"ב שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' כד
לח שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו פרט ליתוםאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נב ע"א
לט מעוכב גט שחרוראות היא לעולם ח"ב דף צג ע"ד
לט ע"ב שוחט לשם הרים, שחיטתו פסולה, פסולה אין זבחי מתים לא ומותרת בהנאהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעד
מ ע"א רש"י ד"ה דאמר ותוס' ד"ה האערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעד
מ ע"א תוס' ד"ה חייב שלש חטאותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפג
מ ע"ב השוחט חטאת בשבת בחוץ בחטאת העוף מייריערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רע
מ ע"ב רש"י ד"ה מחתךערבי נחל (תשסט) דברים עמ' ערב, רעד
מ ע"ב תוס' ד"ה מאי איריאערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעג
מ. רבוצהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעא
מא ע"א לציעורי קמכווןדרשות הרז"ה עמ' תתנט
מא ע"א רש"י ד"ה פטוראות היא לעולם ח"א דף ע ע"ד
מא ע"א תוס' ד"ה תא שמעערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעז
מב ע"א ניקב קרום של מוח ודכוותייהוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רפח
מג ע"ב אמר להו רב פפי, מר לא אמר הכי, ומנו רב ביבי בר אבייפלאות עדותיך ח"א עמ' תקטו
מד ונבלה וטרפה לא אכלתי שלא אכל מבהמה שהורה בה חכםדרשות אל עמי ח"ג דרוש יב
מד ע"א לא אסרה תורהדרשות הרז"ה עמ' תתק
מד ע"ב פלוגתא דר"א ור"ז לענין הגדר בקבלת מתנות דצריך אדם להרחיקדברי יצחק (רבינוביץ) דברי חיים דרוש א
מד ע"ב רבי זירא היה נמנע מלקבל מתנותפלאות עדותיך ח"א עמ' תכה
מד: איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה לעצמואבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כ ע"ב
מד: ר' זירא כי הוו משדרו ליה מתנות לא הוה שקילישמח משה (גאלופוליטי) דף פט ע"ב
מד: ר' זירא לא הוה מקבל מתנות וכי הוה מזמני ליה הוה אזילאהל יעקב (שפירא) דף לז ע"ג-ע"ד
מד: שלא הרהרתי ביום וכו'נר לצדיק במדבר עמ' קמא
מה ע"א איתיקורי הוא דמיתייקרו ביערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' ריא
מה ע"א חייתא דמתנח ביה מוחאערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קסא
מה ע"א ריאה שניקבהדרשות הרז"ה עמ' שיח
מה ע"ב איזהו ת"ח זה הרואה טריפה לעצמוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ק
מה ע"ב לא בעי מר דאחיה, דכתיב שונא מתנת יחיהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קכז
מה ע"ב נתמזמז מוחיה דדיןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קנג
מה ע"ב תלתא קני הוו, חד פריש לכבדאערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קסא
מה. אמר ר' יצחק לדידי מפרשא לי מקפלו ומניחואהל יעקב (שפירא) דף עה ע"ג-ע"ד
מו ע"א ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהאמרי רצון דרוש ו
מו ע"א ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהדרשות אל עמי ח"ב דרוש יב
מו ע"א רבי זירא קרא לרבה ורב יוסף ערוקאי, בבורחם מפני השלטוןפלאות עדותיך ח"ב עמ' רסט
מו ע"א תוס' ד"ה ערוקאי רבי זירא היה מקורב לשלטון בגלל אביופלאות עדותיך ח"ב עמ' רסט
מו: אין מקיפין בבועינר לצדיק במדבר עמ' קיד
מט ע"א כאשר האווז שווה זוז, ריאתו שווה ארבעה זוזיםפלאות עדותיך ח"א עמ' תק
מט ע"א תוס' ד"ה ואברכהדרשות הרז"ה עמ' כד
מט ע"ב יפה כח הבןדרשות הרז"ה עמ' תל
מט. ישמעאל כהנא מסייע כהני וכו'זרע שמשון (תקלח) לך לך
מט. למדנו ברכה לישראל מפי כהנים לכהנים לא למדנושנות חיים (חזן) דף קנ ע"ב
מט. תוס' ד"ה ואברכה מברכך ואפילו גויםשנות חיים (חזן) דף קנא ע"א
מט. תוס' ד"ה והקב"ה מסכים על ידםשנות חיים (חזן) דף קנא ע"א
מט. תוס' ד"ה מסייע כהנישנות חיים (חזן) דף קנא ע"א
נ ע"א עובדא דר"פאות היא לעולם ח"ב דף קמה ע"ב
נב ע"ב במקום שיש מצילין יש דרוסהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רנו
נד בא וראה כמה גדולאות היא לעולם ח"ב דף צא ע"א
נה. פחות מחצי לוג אינו מטמאבית פרץ עמ' שלה
נו ע"ב אחזוקי ריעותא - לא מחזיקנומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ט פסקה ו עמ' פו {אין לחשוש מדבר שאינו ניכר ונראה - לפי כלל זה ינהג האדם גם בהישמרו מנזקים ומפגעים, ולא בשמירה מוגזמת - שהיא ממפסידי הזריזות}
נו ע"ב כרכא דכולא ביהדרשות אבן ישראל עמ' קפב
נו ע"ב כרכא דכולא ביהדרשות הרז"ה עמ' תסז
נז איזיל איחזי אי לית להו מלכא וכו', ותוס' אע"ג דכה"ג חשיב מלגלג וכו'דברים אחדים (תקמח) דף ע ע"א
נז ע"ב במידי דמיטרפא ביה, הגדילה כנפיה האחרונים יותר מן הראשוניםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קיח
נז ע"ב בענין ניטלה הנוצה בעוף שטרפהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קטו
נח ע"א זה וזה גורםדרשות הרז"ה עמ' יג
נח ע"ב יתר כנטולמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' כו
נח ע"ב לית בקא בר יומאדרשות הרז"ה עמ' תיט
נח. במחלוקת הנ"ל פליגי אי זה וזה גורם אסור או לאחלק שמעון עמ' עו
נח. והלכתא בזכר י"ב חודשנחלת עזריאל (גרין) עמ' ב
נח. ולד טריפה ר' אליעזר אומר לא יקרב לגבי מזבח, ר' יהושע אומר יקרב, ופליגי אי עובר ירך אמו או לאחלק שמעון עמ' יא
נט ע"ב אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה אלהיכון כאריה מתילערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קמ, קעא
נט ע"ב בעינא דאיחזי אלקייכואמרי רצון דרוש לד
נט ע"ב פרשא קטיל אריהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קנט
ס הרבה מקראות ראוין לישרף ורש"יאמר יוסף דף קמח ע"ד
ס מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקעעשרה למאה (תשיג) סי' ה
ס ע"א מהר"ם שי"ףדרשות אבן ישראל עמ' קסד
ס ע"א בקומתן נבראוערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קנו
ס ע"א יהי כבוד ה' וכו' פסוק זה שר העולם אמרוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רז
ס ע"ב אין שני מלכים משתמשין בכתר אחדקדושת לוי (תשנח) עמ' תעו
ס ע"ב אמרה ירח לפני הקב"ה, רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדמאור מרדכי בראשית עמ' יב, יג
ס ע"ב אמרה ירח רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכ"אברכת חיים (מרנלנדר) דף ד ע"ב
ס ע"ב אמרה לבנה אי אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קנט
ס ע"ב הביאו עלי כפרה שמיעטתי את הירחדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קו ע"ג
ס ע"ב הלבנה באה לפני הקב"ה וטענה שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קלב
ס ע"ב הלבנה טענה שאין שני מלכים משתמשים בכתר אחד ונתמעטהפלאות עדותיך ח"א עמ' תקכה
ס ע"ב הצדיקים נקראים בשם יעקבקדושת לוי (תשנח) עמ' רלט
ס ע"ב הקברה מתאוה לתפלתן של צדיקיםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' לב
ס ע"ב זיל לימנו בך ישראל ימים ושניםדרשות אל עמי ח"ג דרוש יט
ס ע"ב יצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע ולא צמחו, עד שבא אדם ובקש רחמיםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קפז
ס ע"ב מואב בעצמו לא יכלו ישראל להורישקדושת לוי (תשנח) עמ' שמח
ס ע"ב עד שבא אדה"ר ובקש עליהם רחמיםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תרמא
ס ע"ב עמון ומואב טהרו בסיחוןערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קסט
ס ע"ב ר"ש בן פזי רמי וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קצט
ס ע"ב רב נחמן בר פפא שדא ביזרני ולא צמח, בעא רחמי, אתא מטרא וצמחערבי נחל (תשסט) שמות עמ' יד, לב
ס ע"ב שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תרלט
ס. א"ל בת קיסר לר' יהושע אלהכן נגרא הואיד יוסף (צרפתי, שעו) דף כ ע"ג
ס. אי אפשר לשני מלכים בכתר אחדדורש טוב (קלאר) עמ' ש
ס. בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות נשאו דשאים ק"ו בעצמן וכו' מיד כל אחד ואחד יצא למינולמטה יששכר עמ' נט, שנח
ס. פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' וכו'זרע שמשון (תקלח) בראשית
ס. שני המאורותדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' לד
ס: אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחלמטה יששכר עמ' פד, פח
ס: אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך וכו'נר לצדיק במדבר עמ' פח
ס: את שני המאורות הגדוליםלמטה יששכר עמ' קסב
סא. עוף הבא בסימן א' טהורשנות חיים (חזן) דף ו ע"א
סב: תרנגולא דאגמא אסור תרנגולתא דאגמא שרי וסימנך עמוני ולא עמוניתאהל יעקב (שפירא) דף עז ע"ג-ע"ד
סג ע"א בעופות למה נקרא שמה חסידהדרשות אבן ישראל עמ' קיד
סג. למה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיהלמטה יששכר עמ' קג
סג. ר' כד הוה חזי שלך הוה אמה משפטיך תהום רבה וכו'אוהב משפט (שמט) דף כה ע"א
סג. רש"י ד"ה אבוה דאמךפרדס דבש פרק כה
סג: בקדשים הלילה הולך אחר היוםלמטה יששכר עמ' תנז
סג: זה ברחם זה שרקרקפרדס דבש פרק כא
סד ע"א ביצים הטרופות בקערהקדושת לוי (תשנח) עמ' תרפה
סד. עורבפרדס דבש פרק כא
סו: תוס' ד"ה כלנחלת עזריאל (גרין) עמ' קיד
סז ע"ב לרבות את הדומה והדומה לדומהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קלא, במדבר עמ' כז
סז ע"ב לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפניםמאור מרדכי שמות עמ' קכ
סט. חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכםלמטה יששכר עמ' תקנט
עה ע"ב הנהגת ריש לקיש להשתהות שעה אחת ואחר כך להקשות על רבי יוחנןפלאות עדותיך ח"ב עמ' קנו
עה ע"ב רש"י - ריש לקיש היה משתהה שעה אחת לראות אם רבי יוחנן יחזור בופלאות עדותיך ח"ב עמ' קנו
עז ע"א קרא אסמכתא בעלמאפלאות עדותיך ח"ב עמ' יט
עז. השוחט את הבהמה ומצא בה שליא נפש היפה תאכלנה, ורש"ילמטה יששכר עמ' נב
עח. מנין לאותו ואת בנו שנוהג במוקדשין וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נז ע"ב
עח. תוס' ד"ה מניןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קכג
עט. חוששין לזרע האבדורש טוב (קלאר) עמ' רו
עט: אלא בצבי הבא על התיישהנחלת עזריאל (גרין) עמ' קכה
פ ע"ב רש"י ד"ה הרבהדרשות הרז"ה עמ' מו
פ"ח מ"א תוי"טנחלת עזריאל (גרין) עמ' קלז
פא מ"ט דאמר קראאות היא לעולם ח"ב דף צו ע"ג
פב. אין לי אלא אותו ואת בנונחלת עזריאל (גרין) עמ' קכג
פב. רש"י ד"ה לעניןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קכה
פג ע"א אין הבין לאדםדרשות הרז"ה עמ' תתצג
פג ע"א ארבעה פרקיםמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' ז
פג. אם מכר האב לחתן והבן לכלה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לה ע"ב
פג. בקדשים הלילה הולך אחר היוםחלק שמעון עמ' פח
פד כי ירחיב ה' אלקיך את גבולךישמח משה (נאס) דף כב ע"א
פד: אמר ר' הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף טו ע"א
פד: לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לושנות חיים (חזן) דף קלט ע"א
פה אז תוס' ד"ה בעינןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רעז
פו ע"ב הכא אפשר דשחיט בחרא ומכסי בחראמאור מרדכי שמות עמ' שכז-שכח
פו. חרש שוטה וקטן ששחטו וכו' בינן לבין עצמן, פטורים מלכבות וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רה
פו: ת"ש דשלח רבי אלעזר לגולה הורה רבי כרבי מאירפרדס דבש פרק כה
פח ע"א תוס' ד"ה משקה טבול יוםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' יד, טז
פח: עפר שריפת החטאת והלא אפר הוא ונקרא עפרמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק יח
פט חושקני בכם שאפי' בשעה שאני משפיע וכו'דברים אחדים (תקמח) דף עז ע"א
פט ע"א אין העולם מתקיים, אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר "תולה ארץ על בלימה"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יג עמ' קכט {מעלת העוצר את כעסו לבל יתפרץ (כדי להנצל ממידת הכעס - צריך לעבודת הנקיות)}
פט ע"א בזכות שאתם ממעטין עצמכם לפני חשקתי בכםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קפו, רי, רכט, ויקרא עמ' קכב, קעא, דברים עמ' לח, קמא, קנ
פט ע"א גדול הנאמר במשה ממה שנאמר באברהם וכו'ערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רפט
פט ע"א דוד דמה עצמו לתולעתערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ד
פט ע"א העולם מתקיים על הבולם פיו בשעת מריבהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שנו
פט ע"א ישראל כשנותן להם גדולה הם מקטינים את עצמוקדושת לוי (תשנח) עמ' שיא
פט ע"א לא באברהם וכו' אלא כמשהקדושת לוי (תשנח) עמ' שצב, תכב
פט ע"א לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם אמר להם הקב"ה לישראל בני, אני חושק בכם, שאפילו שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטין עצמכם לפני. מתתי גדולה לאברהם - אמר "ואנוכי עפר ואפר" נתתי גדולה למשה ואהרן - אמרו "ונחנו מה'" נתתי גדולה לדוד - אמר "ואנכי תולעת ולא איש"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה ד עמ' רכח {מעלת הענוה בעם-ישראל ובגדוליו}
פט ע"א מה אומנותו של אדם בעוה"ז יעשה עצמו אלםערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' לה, שמות עמ' קכג, במדבר עמ' יז
פט ע"א מכסין בעפראות היא לעולם ח"ב דף כד ע"ג
פט ע"א קשה גזל הנאכלדרשות הרז"ה עמ' תתקסח
פט ע"א שלשה ענוים משה אברהם ודודערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קמח
פט ע"א שתכלת דומה לים וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף לו ע"ג
פט. כל מקום שאתה מוצא דבריו של ר' אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי בהגדה עשה אזנך וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף מב ע"ב
פט. מ"ד האמנם אלם צדק תדברון ישים עצמו כאלםשנות חיים (חזן) דף קכג/קפג ע"ב
פט. מה אומנותו של אדם בעה"ז ישים עצמו כאלם וכו' יכול אף לד"תזרע שמשון (תקלח) וירא
פט. מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם, שנאמר האמנם אלם, יכול אף לדברי תורה ת"ל צדק תדברון וכו'נר לצדיק במדבר עמ' קיד
פט. קשה גזל הנאכל שאפי' צ"ג לא יכול לעמוד עליושנות חיים (חזן) דף יב ע"ב
צ ע"ב גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכלפלאות עדותיך ח"ב עמ' קטז
צ ע"ב מאירי - מה שנאמר על הכהנים שנשאו גפן זהב, נאמר בדרך גוזמאפלאות עדותיך ח"ב עמ' קיז
צ ע"ב רבנו גרשום - מה שנאמר על הכהנים שנשאו גפן זהב, נאמר בדרך גוזמאפלאות עדותיך ח"ב עמ' קיז
ב ע"א ישוב קושית מהרש"א על תוס' ד"ה לא שהאדםיפה עינים (תשעב) עמ' תיג
ג ע"א בקרומית של קנהכאיל תערוג עמ' רמד
ג ע"ב אדרבה התם עיקר דבקדשים קאי, ישוב א"כ למה לא מקשי התם דאיטמי במאייפה עינים (תשעב) עמ' שיג
ג ע"ב ישוב על קושית התוס' ד"ה דליתיה קמן דלבדקיהיפה עינים (תשעב) עמ' עד
ג ע"ב רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הםמחנה ראובן ח"ב עמ' קכז
ג: רוב מצויין אצל שחיטה מומחיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פג
ד. מקבלין קרבנות מפושעי ישראלשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נו
ד. עוף אינו טעון שחיטהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רסח
ה ע"א ולחלל שבתות בפרהסיא אלמא וכו' הוה מומר לכל התורה כולההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקנו*
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תכב, ח"ב עמ' ק
ה ע"ב אדם ובהמה תושיע ה' וכו' אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהתורת מנחם חס"ה עמ' 182, 214
ה ע"ב והא מהכא נפקא מהתם נפקא וכו' מאי בינייהו וכו'יפה עינים (תשעב) עמ' רב
ה ע"ב ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה, ורש"י - דכאי רוחתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' טו
ה רש"י לבאר הדמיון בין מחלל שבת ועובד ע"ז ששניהם דומין זה לזה, שהעובד ע"ז כופר בקב"ה בעצמו, והמחלל את השבת הרי הוא כאומר שהקב"ה לא שבת מכל מלאכתו ביום השביעי וממילא גם כל מעשי הבריאה אינה אמתאדבר בם עמ' קסו
ה. מכם להוציא את המומריןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' א
ה. רש"י - שבת דומה לעבודה זרהחמדה יקרה במדבר עמ' קעו
ה. רש"י - שבת עיקרו מעשה בראשיתיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קפד, קפא
ה: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהמאמרי ר' ראובן עמ' לז
ה: תוס' ד"ה צדיקים עצמן לא כ"ששערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
ו ע"ב תוס' ד"ה והתיר - ומיהו במקום אחר מצא ר"י בירושלמי במסכת חלההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקסב
ו. אי לשחיטה וליין נסךשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פד אות א
ו: אין עוד מלבדו, אפילו כשפים, וכמעשה דרבי חנינא דאמר לא מסתייעך אין עוד מלבדו כתיב, ומקשי והאמר ר' יוחנן למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלה, שאני רבי חנינא דנפיש וכותיהדרכי האמונה עמ' רט, תפז
ז ע"א אקלע לההוא אושפיזא רמו ליה שערי לחמריה לא אכלהרופא לשבורי לב בראשית עמ' לח
ז ע"א גינאי נהרא חלוק לי מימיך וכו' אני הולך לעשות רצון קוני, ותוס'תורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' נט, קצב
ז ע"א דר' פנחס בן יאיר וכו' א"ל גינאי חלוק מימךקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רמז
ז ע"א חלוק לי מימך ואעבור בךמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רסג
ז ע"א חמורו של רבי פנחס בן יאירמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' קסו
ז ע"א רמו ליה שערי לחמריה לא אכל אמר להו דלמא לא מעשרן עשרינהו יאכלהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תיד
ז ע"א רפב"י הוה קאזיל וכו' פגע ביה בגינאי נהרא א"ל גינאי חלוק לי מימך וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' קצט, רה
ז ע"א רפכ"י הוה קאזיל וכו' פגע כיה בגינאי נהרא א"ל גינאי חלוק לי מימך וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקו
ז ע"א תוס' - שמא שר של ים השיב לו כךהרופא לשבורי לב שמות עמ' קפ, קצט, רה
ז ע"ב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 286
ז ע"ב אמרו עליו על רפב"י ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעו
ז ע"ב גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהםויוסף ישראל עמ' פג, פרקי אבות עמ' קב
ז ע"ב ואפי' כשפים וכו' שמכחישין פמליא של מעלהתורת מנחם חע"ד עמ' 176
ז ע"ב רבי חנינא אינו חושש לכשפיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 284
ז. בהמתן של צדיקים וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות מד
ז. דרבי פנחס בן יאיר וכו' א"ל גינאי חלוק לי מימך וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' קכט
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל וכן'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' שלט
ז. רפב"י הוה קאזיל לפדיון שבויין פגע ביה בגינאי נהרא וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רכד
ז. רש"י - מסתייעא מילתא משום יגעתי ומצאתימאמרי ר' ראובן עמ' לח
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלהמאמרי ר' ראובן עמ' קכז
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלהדרכי האמונה עמ' רט
ז: אין אדם נוקף אצבעושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות ה
ז: אמר מלאך המות בביתושערי חיים (רוטר) ח"ג פתיחה
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןהאשל ברמה (תשעב) עמ' לט, מז
ז: גדולים צדיקים במיתתןאשר אמר עמ' קצג
ח העובד ע"ז והמחלל את השבתות הרי אלו משומדין לכל התורה כולהאדבר בם עמ' קסו
ח: וליתקן ליה חדאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עה
ט. בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לו במה נשחטה בחזקת שאינו זבוחדרכי האמונה עמ' שלד
ט. רש"י ד"ה בהמה מחזקינן מאיסור לאיסור, היינו בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לו במה נשחטה בחזקת אבר מן החידרכי האמונה עמ' שלד
ט. ת"ח צריך שילמוד ג' דבריםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פג
ט: לאומצאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פט
י ע"ב עד אחד נאמן באיסוריןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תיג
י. חמירא סכנתא מאיסוראשערי חיים (רוטר) ח"ג פתיחה
י. טבל ועלה ונמצא עליושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צז
יא ע"א זיל בתר רובאכאיל תערוג עמ' צח
יא ע"א כליות יועצותהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קעו
יא ע"א כליות יועצותהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלז
יא ע"א לעומת העצה אמר רחמנא מקום שהכליות יועצותהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קא
יא ע"א מנא הא מילתא דאזלינן בתר רובא אתיא מפרה אדומה וכו' ניחוש דילמא טריפה היא, ותוס'יפה עינים (תשעב) עמ' י
יא ע"א רבה בר רב שילא אמר אתיא מפרה אדומה וכו' חטאת קרייה רחמנאתניא (תשעד) עמ' תרפד
יא. רש"י - מחלל שבת ככופר בע"זיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קפא
יב. תוס' ד"ה הרי שאבדו לו גדייושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יב
יג. ספרי מינים הם ספרי קוסמיםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רמא
יג. שחיטת מין לעכו"םשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פד אות א
יג: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין מינים באומות עובדי כוכביםקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רמד
יד. תוס' ד"ה ונסכיןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פז, פט
טו. כי מורי להו רב לתלמידיהשערי חיים (רוטר) ח"ג בשער, סי' נא אות יב
טז מניין לשחיטה שהוא בתלוש שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, מאי קאמר וכו' והא קרא קאמר, זריזותיה דאברהם קמ"לאדבר בם עמ' נח
טזשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ל
טז. השוחט במוכנישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ס
טז. רש"י ד"ה בכח ראשוןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' י
יז ע"ב רש"י - כל היכא דאמר משמי' דפלוני כו' אלא מאחרים שמע שקבלוה ממנותורת מנחם חס"ג עמ' 357
יז. בשר נחירה במדבריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רסח
יז: כבודו של חכםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פג
יח. האי טבחא דלא סר סכינאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פג
יט. ר"ן - הריגת עובר מדרבנןיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קסט
כב: תוס' ד"ה איצטריך - כל ספק דאורייתא מדאורייתא אסור, רק במקום דהיה לו חזקת היתרדרכי האמונה עמ' שכט
כד: אין מניחין אותו לעבוד וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נז
כז ע"א הטיל הכתוב עוף בין בהמה לדגיםמחנה ראובן ח"ב עמ' תכד
כז ע"א ושחט במקום שסח חטהושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' שפג, תק
כז ע"א ישוב קושית התוס' ד"ה מנין לרבות את הראשיפה עינים (תשעב) עמ' קצח
כז ע"ב בהמה שנבראת מן היבשה הכשרה בשני סימנים כו' עוף שנברא מן הרקק הכשרו בסימן אחד, ורש"יתורת מנחם חע"א עמ' 145
כז ע"ב עופות בריאתם מן הרקקזריזותא דאברהם עמ' רמו
כז ע"ב שאלו קונטריקין את רבן גמליאל וכו' א"ל מן הרקק נבראו וכו'ויוסף ישראל עמ' קפא
כח ע"א מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנהמחנה ראובן ח"ב עמ' תכה
כח ע"א תוס' - תירוץ קושיית התוס'דרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 430
כח: חכים ברי יוסף בטריפותשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
לג ע"א האם ישנו דבר שמותר לישראל ואסור לגוידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 329
לג ע"ב ביאה במקצת לא שמה ביאהתורת מנחם חע"א עמ' 68
לג תוס' ד"ה אחד עכו"ם, הא איכא עוברים, דבן נח נהרג על העוברים וישראל אינו נהרגאדבר בם עמ' סז
לז ע"ב הנה נפשי לא מטומאה וכו' שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםהרופא לשבורי לב שמות עמ' שעו
לז ע"ב הנה נפשי לא מטומאה וכו' שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' עב
לז: שלא אכלתי מבהמה שהווה בה חכםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
מא: שחט בהמת חולין בחוץ ואמר שזו היא לשם חטאת שחיטתו פסולהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' תיד
מב ע"א תוס' - תמה על הדבר מה יוכל אדם ליתן כופר נפשותורת מנחם חע"א עמ' 199
מג ע"ב הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה וכדברי ב"ה עושה מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה עליו הכתוב אומר הכסיל בחושך הולךזריזותא דאברהם עמ' רי
מד ע"א אין משגיחין בבת קולהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תעד
מד ע"ב הנה נפשי לא מטומאה וכו' שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' עב
מד ע"ב רבי זירא כו' כי הוו מזמנין לי' אזיל אמר אתייקורי הוא דמתייקרו בי, ורש"יתורת מנחם חס"ג עמ' 253
מד: ונבילה וטריפה לא אכלתישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
מד: כל ת"ח שקורא ושונא ומשמש ת"חאשר אמר עמ' רצא
מד: שדריה לקמיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קב
מה ע"ב אין אומרין בטרפות זו דומה לזוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרכד
מו ע"א עשירים מקמציםמחנה ראובן ח"ב עמ' תנט
מז ע"א שלא בדרי דאונאתורת מנחם חס"ד עמ' 339
מז. עינוניתא דוורדאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עה
מז ע"א חמש אונות לריאהחלון התבה ח"א עמ' ער
מז: האי ריאה דדמיא ככשותאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
מח ע"ב טרפוה קא מדמי להדדי אין אומרין בטרפות זו דומה לזו וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפא
מח. משדר להו לקמיהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קב
מח. סביך סריךדרכי האמונה עמ' שצג
מח: הדרא דכנתאדרכי האמונה עמ' רחצ
מט ע"א הוי אומר כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסבים על ידםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קכח*
מט ע"א כהנא מסייע כהניתורת מנחם חס"ח עמ' 101
מט ע"א ר"י אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים כו' כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםתורת מנחם חס"ה עמ' 165
מט. כהנים מברכין לישראל והקב"ה מסכים על ידםשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' יח
נ. מקיפין בבני מעייםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
נ: רש"י ד"ה סניא דיבישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צה
נב. רש"י ד"ה בתרי גפי אסורשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח, פא
נה ע"ב אין אומרים בטרפות זו דומה לזוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרכד
נה ע"ב טרפות קא מדמית להדדי אין אומרים בטרפות זו דומה לזוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפא
נו ע"א נטלו אגפיה כשרהתניא (תשעד) עמ' רפג
נו ע"ב כרכא דכולה ביהכרם לשלמה עמ' 438
נז. ניכר שאינו בקי בתונגוליןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
נח ע"א עובר ירך אמו, עובר לאו ירך אמוהרופא לשבורי לב שמות עמ' לו
נח ע"ב כל יתר כנטול דמיתורת מנחם חס"ד עמ' 342
נח: העיד נתן וכו' רב טבחיא דציפורישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
ס ע"א להודיען שבחו של יוסף שנתכוין להסיר חרפה מעל אחיומחנה ראובן ח"ג עמ' סו
ס ע"א נשאו דשאים קל וחומרלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 18! [?]
ס ע"א שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שמ
ס ע"א שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו וכו'תורת מנחם חס"ו עמ' 110
ס ע"ב אי אפשר לשני מלכים שיהיו משמשים בכתר אחדדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 362
ס ע"ב אמר לה לכי ומעטי את עצמךחלון התבה ח"א עמ' מט
ס ע"ב אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחדקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רמג
ס ע"ב בפרה על מיעוט הירחמפי כהן במדבר עמ' 101
ס ע"ב הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירחזריזותא דאברהם עמ' צ
ס ע"ב ואת העם העביר אותו לערים מאי נפקא מינה דלא ליקרו לאחיו גלוותאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשכב
ס ע"ב יעקב הקטן כו' דוד הקטןתורת מנחם חס"ב עמ' 257
ס ע"ב ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקיםחלון התבה ח"ב עמ' רסג
ס ע"ב מאי נפקא לן מינה כו' עמון ומואב טיהרו בסיחון צידונים יקראו לחרמון שריון כו' ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על האוה"ע כיו"ב ואת העם העביר אותו לערים וכו'תורת מנחם חע"ג עמ' 125
ס ע"ב מיעוט הירח נולד על ידי קיטרוגהזריזותא דאברהם עמ' קד
ס ע"ב מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמיםמשנת לוי עמ' קי
ס ע"ב מלמד שיצאו רשאים יעמדו על פתה קרקע עד שבא אדה"ר ובקש עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רמט, שצו
ס ע"ב שרגא בטיהרא מאי אהניתורת מנחם חס"ג עמ' 9
ס ע"ב תפילה קודמת להורדת שפעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 7
ס. דרש רבי חנינא בר פפא יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו פסוק זה שר העולם אמרו וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' טז
ס. כל מעשה בראשית בקומתן נבראושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נז
ס: אפשר לב' מלכים שישתמשו בכתר אחדשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' שעו
ס: בשביל קיטרוג הלבנה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד. על כן נאמר לה לכי ומעטי את עצמךדרכי האמונה עמ' קסב, קפ, קפב, רל
ס: זיל צדיקים יקראו על שמיך דוד הקטןדרכי האמונה עמ' קפו, רפו
סב: תרנגולתא דאגמאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
סג ע"א באו רחמים לעולםכרם לשלמה עמ' 356
סג ע"א ר"י כי הוה חזי שלך אמר כו', ורש"יתורת מנחם חס"ד עמ' 265
סג ע"א רחם זו שדקדקכרם לשלמה עמ' 92
סג ע"ב לעופות טהורים אין מספרתורת מנחם חס"ד עמ' 122
סג ע"ב סימני ביצה טהורהמחנה ראובן ח"ב עמ' תפא
סג. ר' יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קצד
סג. רחם זו שרקרק וגמירי דאי יתיב אארעא הוי אתי משיחאשאגת ירושלים דרוש א
סג: אר"א ראה זו איה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שמ
סג: אר"י עוף טהור נאכל במסורתהאשל ברמה (תשעב) עמ' קכא
סג: רש"י - עוף טהור נאכל במסורת אם זכור הוא באדם כשר שאכלו או שמסר לו רבו או צייד חכם שהוא טהורהאשל ברמה (תשעב) עמ' קכא
סד ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מער"ש לער"שהרופא לשבורי לב בראשית עמ' לה, מו, קה, תקצט, תשכט
סד ע"ב מאי טעמא דשדא הבלא בכולההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' יב
סה ע"א זאת תורת הבהמה כמשמעה וחיה בכללמחנה ראובן ח"ב עמ' תפא
סו ע"ב יגדיל תודה ויאדירתורת מנחם חע"ה עמ' 125
סו ע"ב יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חע"ב עמ' 338, חע"ג עמ' 66
סו ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חס"ז עמ' 371, חס"ח עמ' 72, חס"ט עמ' 97
סו ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר כו' יגדיל תורה ויאדירתורת מנחם חס"ד עמ' 69
עא ע"ב כלי חרם אין מטמא מגבו אלא מתוכושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקיד
עד ע"א אין אומרין בטרפות זו דומה לזוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרכד
עה: בן פקועה דנפל דובא עליהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' צה
עו ע"א טרפות קא מדמיה להדדי אין אומרין בטרפות זו דומה לזוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קפא
עו ע"א מן האדבובה ולמעלה פסולה וכן שניטל צומת הגידיןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' מב
עו ע"א מן הארכובה ולמעלה פסולה וכן שניטל צומת הגידיןהרופא לשבורי לב שמות עמ' ריז, שסה
עז ע"א והאמר רבא הלכתא כוותיה רר"ש בן לקיש כהני תלתהרופא לשבורי לב שמות עמ' רצג
עז. דבר זה שאלתי לחכמים ולרופאיםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פא
פ: ר"א ס"ל לפום שיטתי' דר"ש אין אותו ואת בנו נוהג בקדשים וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שלה
פא. אמר רבא היא חולין ובנה עולה לא מיבעיא שחט חולין ואח"ב שחט עולה דפטור וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' עב
פא: השוחט ונמצא טרפה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' עב, שלה
פב: רש"י - כל ספק דאורייתא מדאורייתא אסור, רק במקום דהיה לו חזקת היתרדרכי האמונה עמ' שכט
פג ע"א בקדשים הלילה הולך אחר היוםתורת מנחם חס"ז עמ' 166, חס"ט עמ' 253
פג ע"א בקדשים לילה הולך אחר היוםתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קסז
פג ע"א בקדשים לילה הולך אחר היוםתורת מנחם חס"ה עמ' 195
פג ע"א הלילה הולך אחר היום וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 21, 81
פג ע"א הלילה הולך אחר היום וכו'תורת מנחם חע"ד עמ' 118, 74, חע"ה עמ' 13, חע"ז עמ' 319
פג ע"א ובקדשים לילה הולך אחר היום וכו' מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רלה
פג. מה אותו ואת בנו האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה וכו'אדבר בם עמ' ט
פד ע"ב לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לומחנה ראובן ח"ג עמ' שעא
פד. תוס' ד"ה עשרהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות קמו
פה ע"א ישוב קושית התוס' על רש"י, דר"ש דאמר השוחט את הפסח על החמץ בי"ד שלא לשמו פטור משום דהוי שחיטה שאינה ראויה, הוי ליה למילף משחוטי חוץ רשמה שחיטה דהוי קדשים מקרשיםיפה עינים (תשעב) עמ' עא
פה ע"ב היא נופא גזירה ואנן ניקום וניגזר גזירה לגזירההרופא לשבורי לב במדבר עמ' פו
פה: ר"ח נפל ליה יאניבא בכיתניה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שכח
פו ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרוביןהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקנז
פו ע"א כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרוביןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רצז
פז. א"ל ההוא צדוקי לרבי מי שיצר הרים לא ברא רוח ומי שברא רוח לא יצר הרים וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שכ
פז. אין דיחוי אצל מצותשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נב אות ו
פח. בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שמז
פח: בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפשר זכו בניו לשתי מצות אפר פרה ועפר סוטה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שלז
פח: בשכר שאמר אברהם וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ד
פח: ואמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט וכו'וענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' לג
פט ע"א אברהם היה בענוה שאמר ואנכי עפר ואפרזריזותא דאברהם עמ' נ
פט ע"א אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 331
פט ע"א אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפניקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תנג
פט ע"א אתם הממעטין עצמכםחלון התבה ח"א עמ' מט
פט ע"א גדול הנאמר במשה יותר מהנאמר באברהםמחנה ראובן ח"ב עמ' תריז
פט ע"א גדול מה שנאמר במשה יותר ממה שנאמר באברהםמחנה ראובן ח"ג עמ' שלא
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' מה, מז, עא, פ, קז, קטו, קצד
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' תמח
פט ע"א גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהםהרופא לשבורי לב בראשית עמ' מא, רלא
פט ע"א ואילו במשה ואהרן כתיב ונחנו מהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קכ
פט ע"א וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וכו' אלו תפילין שבראשהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרצח
פט ע"א זכו לחוט שלכרם לשלמה עמ' 19
פט ע"א חושקני בכםכאיל תערוג עמ' צו
פט ע"א חושקני בכםכרם לשלמה עמ' 313
פט ע"א חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטין עצמכם לפנידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 17, 47
פט ע"א ישראל ענוים המה וממעטים את עצמםזריזותא דאברהם עמ' עא, שפב
פט ע"א מה אומנותו של האדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 273, 284
פט ע"א מה יעשה האדם בעולם הזה יעשה עצמו כאלםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קנז, קצו
פט ע"א מהרש"א - הי' ראוי להיות נפל ביצירתותורת מנחם חס"ח עמ' 243
פט ע"א ממעטים עצמכם מרוב ענווהמחנה ראובן ח"ב עמ' קצז
פט ע"ב מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילםמחנה ראובן ח"ב עמ' שכ, תקיג
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם פיואשר אמר עמ' צז
פט. אמר מה אומנותו של אדם בעולם הזהוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רלח
פט. האמנם אלם צדק תדברון, מה תקנתו של ארם בעולם הזה יעשה עצמו כאלם, יכול אף בדברי תורה, תלמוד לומר צדק תדברוןדרכי האמונה עמ' שנח, תפו, שצט
פט. מ"ד האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בנ"א מה אומנותו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שמט
צ ע"א לינת יעקב בהר המוריה, שהקדימה השמש לשקועדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 300
צ ע"א עלי יניח צדיק זה ראשודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 300
צ ע"א רש"י - לינת יעקב בהר המוריה, שהקדימה השמש לשקועדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 300
צ ע"ב תפוח היה באמצע המזבח פעמים היה עליו כשלש מאות כור אמר רבא גוזמא וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב
צ. ויותר יעקב לבדו ששכח פכים קטניםהאשל ברמה (תשעב) עמ' רג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
02-6521259 'בטל
02-6537516 פקס

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE | RARE BOOK
SERVICE

PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA |
CONTACT US