Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת שבת (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת שבת
דפים כו-נד

דפים ב-כה דפים נה-פז דפים פח-פט דפים צ-קה דפים קו-קיח דפים קיט-קלח דפים קלט-קנז

לשון הגמראמראה מקום הביאור
כו ע"א01 מפני שהוא עףתשואות חן (תשסח) עמ' קכא
כו ע"א03 ההיא חמתא דהוה סניאה לכלתא א"ל זילי איקשיט במשחא וכו' אינפח בה נוראמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צ {חמותה שנאה לכלתה מפני שראתה בה דבר ערוה, שקישטה עצמה להכשיל בנ"א, והזכירה זאת הגמ' להזהיר לא להתבשם יותר מדי}
כו ע"א03 ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יד אות יד
כו ע"א03 ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה אמרה לה זיל איקשיט במשחא דאפרסמא וכו'חי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר יב אות א
כו ע"א09 מלקטי אפרסמון מעין גדי ועד רמתאדובר צדק עמ' 146, שיחת מלאכי השרת עמ' 80
כו ע"א10 אלו ציידי חלזון מסולמות של צור ועד חיפהפורים בציון עמ' שעה
כו ע"א10 יוגבים אלו ציידי חלזון, פרש"י והניחם נבוזראדן ללבושי המלך - והרי עולה רק אחת לשבעים שנהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' ג, כב, מ, קלז, קסא
כו ע"א10 ציידי חלזון מסולמא דצור עד חיפהדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתמט
כו ע"א11 אין מדליקין בטבל טמאוזאת התורה עמ' רכב, רכה
כו ע"א11 אין מדליקין בטבל טמא א"ק ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי בשתי תרומות הכ' מדבר וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קלט
כו ע"א11 אין מדליקין בטבל טמא בחול ואצ"ל בשבתלחמי תודה דף קצא ע"ב
כו ע"א20 גופא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מדליקין בצרי וכו'זכור לדוד עמ' ח
כו ע"א23 רבי ישמעאל אומר כל היוצא מן העץ אין מדליקין בוזכור לדוד עמ' כא
כו ע"א39 ולא מסיימי והכא אמאי מסיימימקראי קדש (תשנג) עמ' רו
כו ע"א רש"י ד"ה יוגבים - ל' יוקבים שעוצרין ופוצעין את החלזוןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נד {אם רש"י חולק על תוס' (לקמן עה.) וס"ל דם חלזון מיבלע בלועי}
כו ע"א תוס' ד"ה אין מדליקיןחמודי צבי מועדים עמ' קלח
כו ע"א תוס' ד"ה רבי ישמעאלזכור לדוד עמ' כא
כו ע"ב סתם בגדים הוא צמר ופשתןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיג
כו ע"ב טומאה בנגעים ישנה רק בצמר ופשתיםמזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' צז
כו ע"ב שיעור בגד גע"ג אצבעותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיג
כו ע"ב שיעור בגד הוא ג' אצבעות על ג' אצבעותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ואתחנן יג
כו ע"ב תוס' ד"ה אתי בק"ו מפרש הר"ר פורת ובמהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נז
כו ע"ב תוס' ד"ה תרי מיעוטי וי"ל דאי לאו ריבויא דוהגגדברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' נה
כו ע"ב תוס' ישניםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
כז ע"א שרץ מטמא בכעדשהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ק
כז ע"א שלשה על שלשה טפחיםכסף נבחר (תשסג) עמ' לב {סתם מטלית שלשה על שלשה טפחים}
כז ע"א סלקא דעתך אמינא הני מילי דרך לבישה אבל בהעלאהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קלט
כז ע"ב04 מין כנףתורת אליהו עמ' רמח
כז ע"ב13 וראיתם אותו פרט לכסות לילהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקנה
כז ע"ב13 וראיתם אותו פרט לכסות לילהפרי צדיק ר"ח תמוז אות א
כז ע"ב13 וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו' ותוס' ד"ה מסתברא קאי בצמר ופשתים וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קסג
כז ע"ב13 וראיתם אותו פרט לכסות לילה וכו' מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה שאינה בראיה אצל אחריםבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רכה
כז ע"ב19 שישנה בראיה אצל אחריםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמג
כז ע"ב31 כל היוצא מן העץ אין מדליקין בוגנא דפלפלי עמ' מז
כז ע"ב31 כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ד
כז ע"ב32 אוהל מפשתן הוא עצמו טמא ולא אוהל מעץברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עג, קלד-קלה, שו-שז, שיד
כז ע"ב32 טומאת אוהל מפשתןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 48
כז ע"ב32 היוצא מן העץדרשות מהר"ם חביב עמ' קצה
כז ע"ב32 כל היוצא מן העץ אינו מטמאהדרת אליהו דרוש ד סי' ד ד"ה או יאמר
כז ע"ב32 כל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שו
כז ע"ב34 מנלן דפשתן איקרי עץ אמר מר זוטרא וכו'דברי טובה יהושע ח"א עמ' סא
כח ע"א02 ויפרוש את האהל כו' של פשתן, ותוס'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 454
כח ע"א09 ועשית את הקרשים למשכן משכן קרוי משכן ואין הקרשים קרויין משכןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכט
כח ע"א10 ואין קרשים נקרא משכןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפג
כח ע"א10 משכן קרוי משכן ואין קרשים קרויין משכן, ריטב"א - הא כתיב ואת המשכן תעשה עשר יריעותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכט
כח ע"א12 מכסה לא אקרי אהלתורת אליהו עמ' קפח
כח ע"א13 אוהל מעור - האוהל עצמו נטמאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שטו
כח ע"א13 עור בהמה טמאה מהו שיטמא טומאת אוהליםעצי חיים על התורה עמ' תיא*
כח ע"א23 תחש שהי' בימי משה וכו' לא הוכשרו למלאכת שמים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיג, שטז, ח"ד עמ' קמג
כח ע"א23 תחש שהיה בימי משהאמרי יוסף שמות דף קטז ע"א
כח ע"א23 תחש שהיה בימי משה קמיבעיא ליהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיז
כח ע"א23 תחש שהיה בימי משה קמיבעיא ליה טמא היה או טהור היה וכו' והא תלא אילן טמא הוא, ובפירש"י חיה טמאה היאצמח צדקה עה"ת עמ' ל
כח ע"א25 לא הוכשרו למלאכת שמים אלא בהמה טהורהמקראי קדש (תשנג) עמ' ר
כח ע"א25 לא הוכשרו למלאכת שמים אלא טהורה בלבדדברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעא
כח ע"א25 לא הוכשרו למלאכת שמים אלא טהורים ומותרים בפיךתורת מנחם חמ"ב עמ' 202
כח ע"א27 ר"י אומר שני מכסאות היו וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קלד
כח ע"א27 ר' יהודה אומר שני מכסאות היו וכו' ר' נחמיה אומר מכסה אחר היהפרדס מנחם עמ' פא
כח ע"א27 ר' יהודה אומר שני מכסאות היומשך חכמה שמות פ' כו פס' יד
כח ע"א27 ר' יהודה אומר שני מכסאות וכו' ר' נחמי' וכו', ורש"י ד"ה תלא אילןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיח, תנט, תס
כח ע"א27 ר"י אומר שני מכסאות היו כו' ר"נ אומר מכסה אחד הי'תורת מנחם חמ"ז עמ' 275
כח ע"א27 שני מכסאות היואמרי יוסף שמות דף קיד ע"ג
כח ע"א30 כמין תלא אילן הוא וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רס-רסב
כח ע"א30 כמין תלא אילן הוא שיש בו גוונין הרבהלקוטי שיחות חל"א עמ' 136
כח ע"א31 תחש יש לו הרבה גוונין ומתפאר בגוונין שלוצפנת פענח (תשסו) עמ' רצב
כח ע"א33 היינו דמתרגמינן ססגונאאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תס
כח ע"א34 ססגונא, ששש בגוונים הרבהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רצז
כח ע"א34 ששש בגוונין הרבהלהורות נתן במדבר עמ' לח
כח ע"א41 לא ראי זה כראי זהדברי שמואל (תשיג) פ' ויקהל עמ' צה
כח ע"א רש"י ד"ה מכסה אחד ותוס' ד"ה איעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רחצ, רצט
כח ע"א רש"י ד"ה תלא אילןפירושי ראשונים
כח ע"א תוס' - דעומד או יושבבנין אפרים עמ' רכא [הלכה]
כח ע"א תוס' ד"ה ואין קרשיםדרשות מהר"ם חביב עמ' קצה
כח ע"א תוס' ד"ה ויפרוששערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפה
כח ע"א תוס' ד"ה ויפרוש את האוהל - תימה לר"י, ומהרש"אברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קצד
כח ע"ב04 ואלא הא דתני ר"י וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' מו
כח ע"ב04 ואלא הא דתני רב יוסף לא הוכשרו למלאכת שמים אלא בהמה טהורה בלבד, למאי הלכתא, ותוס' שמהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קלג
כח ע"ב04 לא הוכשר במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 275
כח ע"ב04 לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורהחיי נפש ח"ד עמ' תמח
כח ע"ב04 לא הוכשרו למלאכת שמים אלא בהמה טהורה בלבדפנים מסבירות עמ' עח
כח ע"ב04 לא הוכשרו למלאכת שמים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קיב
כח ע"ב04 לא הוכשרו מלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, גהש"ס ורש"שבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שנז
כח ע"ב04 לא הותר למלאכת שמים אלא בהמה טהורהגור אריה שמות פכ"ה אות ט
כח ע"ב04 תני רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבדחיי נפש ח"ו עמ' רכב
כח ע"ב06 אין כותבין תפילין על עור בהמה טמאה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שעד
כח ע"ב07 למען תהי' תורת ה' בפיך מן המותר בפיךשארית אהרן דף קכו ע"א
כח ע"ב07 למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיךגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיג
כח ע"ב07 למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיךמצווה ועושה ח"א עמ' שכג
כח ע"ב07 'למען תהיה תורת ה' בפיך' מן המותר בפיךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' צח, רכא
כח ע"ב07 תפילין בהדיא כתיב בהו למען תהיה תורת ה' בפיך וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' ק
כח ע"ב08 ממין המותר בפיךחכמת התורה בראשית עמ' תל
כח ע"ב08 מן המותר בפיךשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מח
כח ע"ב08 מן המותר בפיךחלקת יהושע עמ' קלה הערה ו
כח ע"ב08 מן המותר בפיךלקוטי שיחות ח"ה עמ' 224
כח ע"ב08 מן המותר בפיךלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יד
כח ע"ב08 מן המותר בפיךשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יט
כח ע"ב08 מן המותר בפיךתורת מנחם חמ"ט עמ' 162
כח ע"ב08 מן המותר בפיךתורת מנחם חנ"ד עמ' 213, חנ"ה עמ' 97, 201, 246
כח ע"ב08 מן המותר בפיך וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שטז, שסז-שסח
כח ע"ב08 מן המותר בפיךצמח צבי אגרת מא
כח ע"ב09 אלא לכרכן בשערןככר לאדן (תשנ) עמ' קד, קעח
כח ע"ב09 והאמר אביי שין של תפילין הלכה למשה מסיני אלא לכורכן בשערן ולתופרן בגידן. הא נמי הלכה למשה מסיני הואשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות פו, מס' חולין אות פה
כח ע"ב09 שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני, וכן לכורכן בשערן, ולתופרן בגידין, ריבוען, ורצועות שחורות נולהו הלכה למשה מסיניחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' לב
כח ע"ב09 שי"ן של תפלין הלכה למשה מסיניכד הקמח (מישור) עמ' תקכט
כח ע"ב13 צריך שיהיו הרצועות שחורותכד הקמח (מישור) עמ' תקלג
כח ע"ב13 רצועות שחורות הלכה למשה מסיניראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נא
כח ע"ב14 מאי הוי עלה דתחשמאיר בת עין (ביקיאם) דף לו ע"ג
כח ע"ב14 מאי הוי עלה דתחשמאיר בת עין (תשסו) עמ' 555
כח ע"ב14 מאי הוי עלה דתחש וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שטז-שיח, תס
כח ע"ב16 תחש בימי משה ברי' בפני עצמה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"ב
כח ע"ב16 תחש בימי משה ברי' בפני עצמה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשלב, תשעג
כח ע"ב16 תחש בריה בפ"עעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רס-רסב
כח ע"ב16 תחש בריה בפ"ע הי' ולא הכריעו בו חכמים וכו'תפארת ראובן עמ' סג-סד
כח ע"ב16 תחש הי' רק בימי משהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיג
כח ע"ב16 תחש היה בימי משה בריח בפני עצמה היתה ולפי שעה נזדמן לולהורות נתן במדבר עמ' לח
כח ע"ב16 תחש שהי' בימי משה ברי' בפ"ע הי'בנין שאול עמ' קסט
כח ע"ב16 תחש שהי' בימי משה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפו
כח ע"ב16 תחש שהי' בימי משה לא הכריעו בה וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 135
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משהגנא דפלפלי עמ' רמה
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משהלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שס
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה וכו' וקרן אחת היה לו במצחואוצרות חיים - בהמ"ק עמ' נה
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היהיפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף פו ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תרומה דף קכד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תרומה דף עו/עז ע"ד
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמו היה ולא הכריעו בו חכמים אי מין חיה הוא או מין בהמה הואחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קלב
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק עב
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה וכו' וקרן אחת היתה לו במצחו וכו' שמע מינה טהור היהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסא ד"ה ותחש
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה וכו' קרן אחת היה לו במצחומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כח ע"א, מהדו"ג ח"א דף צ
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תר
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה טהור היהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קפג
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה כו' ולפי שעהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שכז
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה לפי שעה נזדמן להםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רצג
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משה לשעה היהדברי שמואל (תשיג) עמ' פב
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משהטוב טעם שמות עמ' קצט
כח ע"ב16 תחש שהיה בימי משהכור לזהב ח"א
כח ע"ב17 לא הכריעו חכמים אם חיה או בהמהחכמת התורה תרומה עמ' רו
כח ע"ב19 וקרן אחת הי' לו במצחו, חי' מהר"י בכרךנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כו אות ג
כח ע"ב19 לפי שעה נזדמן לו למשהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תפד
כח ע"ב19 קרן אחת היתה לו במצחוחכמת התורה תרומה עמ' רח
כח ע"ב19 תחש לא היתה אלא לשעהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רלו, רמ
כח ע"ב19 תחש לפי שעה נזדמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנזהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תל
כח ע"ב19 תחשים לא היתה אלא לשעההשיר והשבח ח"א עמ' קעט
כח ע"ב19 תחשים לפי שעה היה ונגנזדברי שמואל (תשנח) עמ' צד
כח ע"ב22 אדם הראשון הקריב קרבןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ז
כח ע"ב22 פר שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחוחכמת התורה ויקרא עמ' קסז
כח ע"ב22 קרבן של אדם הראשוןקסת הסופר (תשעו) עמ' רה
כח ע"ב22 קרבנו של אדה"רכלי יקר (תשמח) עמ' יז
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיז
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"רלקוטי שיחות חי"ב עמ' 6, חכ"ב עמ' 2
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר היתה לו קרן אחת במצחופלח הרמון עמ' נט
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שלז, ח"ד עמ' כז, עג
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר וכו'חמודי צבי בראשית עמ' נה
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון וכו'בת עין (תשסז) עמ' פ
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחד במצחועטרת תפארת דף מט ע"א
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת הי' לו במצחוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רא
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היה לוחכמת התורה בראשית עמ' תטו
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לואגרא דכלה ח"ב עמ' נט
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' ה, יג, תסה
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחומנחת אליהו (תשנט) עמ' קי
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רנב
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחו שנא' ותיטב לד' משור פר מקרין מפריסילקוט דברי חכמים בראשית סי' סד
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן היה לוחכמת התורה נח עמ' רלב
כח ע"ב22 שור שהקריב אדה"ר קרן היתה לו במצחוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם היה לו קרן במצחו וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק נט, עב, פא
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם היה לו קרן במצחו וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תצו, תקצט, תרסא
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשוןדרשות מהר"ם שיק עמ' תשיז, תשכה
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשוןמצת שימורים (תשסא) עמ' רכט
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון היה לו קרן אחת במצחושער החצר (תשעב) סי' קלד
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן א' היה לו במצחונוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ד דף קנח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כו/כז ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קנז ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) בהקדמה דף ג ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בראשית דף ה ע"ג ופרשת ויקרא דף נב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יד ע"ד ופרשת אמור דף קעט ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ד ע"א ופרשת וירא דף יח ע"א ופרשת ויקרא דף פה ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף עא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יז ע"ג ופרשת אחרי מות דף קפא ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק עב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) ע"ז סימן רצו דף קלג ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יב ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חולין דף קה/קח ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת צו דף צ ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנא דף ע ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפו דף קלה ע"א; מצת שימורים (תכ) דף מח ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת צו דף צד ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ז דף נה/נח ע"א
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחד היתה במצחומנחת אליהו (תשסא) עמ' קכב
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היה לו במצחויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' פט
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היה לו במצחולהורות נתן ויקרא עמ' יג
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היה לו במצחוצמח צדיק (תשסז) עמ' רכח
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה במצחושמלת אליעזר ח"א עמ' תצה
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה במצחוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות צו
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לואמרי נועם (מועדים) סי' ג, טו, לפר' פרה, תשובה ט [מבן המחבר]
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מז
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שיח
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקרא ג
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחוצניף מלוכה (רייז) עמ' רלט
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תלב, מס' תענית אות קכא
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחושל"ה (תשנז) פרשת וישב אות כח, מו, משפטים אות טז, כי תשא אות יא, ויקרא אות ג, נשא אות יב
כח ע"ב22 שור שהקריב אדם הראשוןאוצר הכבוד
כח ע"ב22 תחש מין טהור היהתפארת ראובן עמ' סד-סח, ע
כח ע"ב24 שור פר מקרין מפריס קאי על שור של אדם הראשוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק סט פסוק לב
כח ע"ב27 קרש הוא חיה טהורה וקרן אחת במצחהאור לשמים (תשסג) עמ' קלו
כח ע"ב29 פתילת הבגד שקיפלהנועם הברכה עמ' יט
כח ע"ב29 פתילת הבגד שקיפלה ולא היבהבהתורה בציון עמ' קסה
כח ע"ב29 פתילת הבגד שקיפלהדבר טוב (רוזנברג) עמ' תפא
כח ע"ב29 פתילת הבגד שקפלה ולא הבהבהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קלב
כח ע"ב רש"י - אותיות "שדי" מקומטיןמצת שימורים (תשסא) עמ' קעח
כח ע"ב רש"י - שם שד"י בתפיליןמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 3 עמ' קל
כח ע"ב רש"י - תפילין חשוב תורת ה' משום השי"ןבישורון מלך ח"א עמ' רג
כח ע"ב תוס' ד"ה למאי הלכתא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפו
כח ע"ב תוס' לא צריכא - אמאי נקיט עורגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיג
כט ע"א גוי שחקק קב בבקעת ישראל אסורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
כט ע"א בפתילה שאינה מחורכתככר לאדן (תשנ) עמ' קה
כט ע"א מסיקין בכליםתיבת גמא (תשסז) עמ' רפא
כט ע"א רש"י ד"ה לבוכיהפירושי ראשונים
כט ע"א רשב"א ד"ה והאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמא
כט ע"ב11 מאי אריא דתני פתילת הבגד ליתני וכו'נועם הברכה עמ' יט
כט ע"ב13 לא יקוב אדם שפופרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצז
כט ע"ב13 לא יקוב אדם שפופרתוזאת התורה עמ' קלא
כט ע"ב13 לא יקוב אדם שפופרת וימלאנה שמן ויתננה על פי הנרחנן אלקים עמ' קפא
כט ע"ב13 לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמןדברי יואל מועדים ח"ד דף רמח ע"א
כט ע"ב26 אי שתיקי לך וכו' נפיק מיני' חורבאויואל משה מאמר א סי' מ עמ' נב
כט ע"ב27 גרר ספסלאויקהל משה (וייס) עמ' ב' ריש סי' א [הלכה]
כט ע"ב28 אי שתוקי לך כדשתיקו ליה חבריא לרבי יהודה נפיק מיניה חורבא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה ומילתא
כט ע"ב29 ריש כנישתא דבצרה גרר ספסל לעילאחנן אלקים עמ' כג
כט ע"ב29 ריש כנישתא דבצרה גרר ספסלא וכו' דאמר עולא מחלוקת בקטנים אבל בגדולים דברי הכל מותר, ורש"י ד"ה דבצרה - שם מקום, כי זבח לה' בבצרהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ק
כט ע"ב32 גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכויןאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 174
כט ע"ב32 גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכויןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמא, תרמא הערה 15
כט ע"ב32 גורר מטה וספסל ובלבד שלא יתכויןחנן אלקים עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
כט ע"ב32 דבר שאין מתכוין מותראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנז
כט ע"ב32 דבר שאינו מתכווןחיי נפש ח"ד עמ' רנד
כט ע"ב33 קתני גדולים וקתני קטניםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ל - לא זו אף זו
כט ע"ב36 מוכרי כסות מוכרין כדרכן וכו' והצנועין מפשילין במקל לאחוריהן והא הכא וכו' וכי לא מתכוין שרי רבי שמעון לכתחלהדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' צט
כט ע"ב37 והצנועין מפשילין במקל, ורש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפה
כט ע"ב39 המכבה את הנרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסה
כט ע"ב39 המכבה את הנר וכו' מפני רוח רעה וכו' פטורתהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק י הערה ב
כט ע"ב39 המכבה את הנר וכו' מפני רוח רעהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לג
כט ע"ב39 המכבה את הנר מפני וכו' רוח רעהשיחת מלאכי השרת עמ' 83
כט ע"ב39 המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני גויים וכו'אור לפני הדורשין עמ' 61
כט ע"ב39 המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני גוייםשער המלך (תשנז) עמ' תרל
כט ע"ב39 המכבה את הנר מפני שהוא מתירא וכו' מפני שהוא עושה פחםאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' לו
כט ע"ב39 המכבה את הנר שלא ישרףחנן אלקים עמ' כד
כט ע"ב40 ואם בשביל החולה שלא ישן פטורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח
כט ע"ב40 כחס על הנרויקהל משה (וייס) עמ' רי ריש סי' י [הלכה]
כט ע"ב40 כחס על הנר כחס על השמןנשמת חיים (ברלין) עמ' עו
כט ע"ב40 כחס על הנר כחס על השמן כחס על הפתילה חייבהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרד
כט ע"ב40 כחס על השמן או על הפתילהשופרא דישראל (תשסו) עמ' שמז
כט ע"ב רש"י - לא יקוב אדם, ויתקיים הנר שתהא השמן מטפטף כל שעה לתוך הנרדברי יואל מועדים ח"ד דף רמח ע"א
כט ע"ב תוס' ד"ה גזירההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפ
כט ע"ב תוס' ד"ה ה"ג מחלוקת - ול"ג ד"ה אסור דבפרק כל שעה משמע דטפי שרי היכא דלא אפשר מהיכא דאפשרדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' ק
כט ע"ב תוס' ד"ה ובלבדויקהל משה (וייס) עמ' מ [הלכה]
כט ע"ב תוס' ד"ה ובלבדמקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
ל ע"א01 רישא במאי עסיקנא אי בחשיב"ס מותר וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 349
ל ע"א02 מצוה לחלל שבת בשביל פיקוח נפשכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' רמא
ל ע"א02 פקוח נפש דוחה שבתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנג
ל ע"א04 ובדין הוא דליתני מותר ואיידי דבעי למתני סיפא חייב וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
ל ע"א08 שאול שאילה וכו' מהו לכבות וכו' פתח ואמר אנת שלמה אן חכמתך וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רפ
ל ע"א08 שאול שאילה זו וכו' פתח ואמר אנת שלמה וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שג
ל ע"א08 שאול שאילה זו לעילא מר' תנחום דמן נוי וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסט
ל ע"א08 שאול שאילה זו לעילא מר' תנחום וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' מט
ל ע"א08 שאול שאילה זו לעילא מרבי תנחום דמן נוי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיד ד"ה בפרק
ל ע"א08 שאול שאילתא זו לעילא מן רבי תנחום וכו' מוטב תכבה נרו של בשר ודם מפני נרו של הקב"ה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצו, קצט
ל ע"א08 שאיל שאילתא זו לעילא מר' תנחום וכו' אלא שדבריך סותרים זה את זה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קמו, תשצח
ל ע"א08 שאיל שאילתא לעילא מר' תנחוםמבוא התלמוד פכ"ו עמ' שלב
ל ע"א08 שאילא וכו', ורש"י - באישאיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קכה
ל ע"א09 לעילא מר' תנחוםהכתב והקבלה בראשית פכ"ג פסוק ג
ל ע"א09 לעילא מר' תנחום, רש"יפירושי ראשונים בהשמטות
ל ע"א09 מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תיח
ל ע"א09 מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתאצפנת פענח (תשסו) עמ' קלז
ל ע"א09 מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמיה באושא בשבתאיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז סי' ג דף קכ ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ניצבים דף רעג ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף צח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד
ל ע"א09 מהו לכבויי בוצינא מקמי באישאאוצר הכבוד
ל ע"א09 מהו לכבות בוצינא דנהורא מקמי באישא בשבתאספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלא
ל ע"א09 מהו לכבות בוצינא דנוראביאור הגר"א על משלי פרק טו פסוק כג
ל ע"א09 מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרה
ל ע"א09 מהו לכבות בוצינא דנוראילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"א09 מהו לכבות בוצינא דנוראמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ג
ל ע"א09 מהו לכבות נר מפני חולה וכו'מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה בהקדמה
ל ע"א09 ר' תנחום דמן כו'פירושי ראשונים בהשמטות
ל ע"א10 פתח ואמרדברים נחמדים (תשסה) עמ' מט
ל ע"א10 פתח ואמר אנת שלמה אן חכמתך אן סוכלתנותך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רלח
ל ע"א10 פתח ואמר ובהגר"אאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' ג
ל ע"א11 אנת שלמה אן חכמתך אן סכלנותךדרשות אל עמי דרוש ג
ל ע"א11 אנת שלמה אן חכמתך אן סוכלתנותך וכו' ובמהרש"אדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' מה
ל ע"א11 לא דייך שדבריך סותרין דברי דוד אביךבית העוזיאלי (שסד) פרשת לך לך דף ו/ז ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ב דף עג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד
ל ע"א14 ואת אמרת ושבח אני את המתים שכבר מתו וחזרת ואמרת כי לכלב חי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכא ד"ה ואתה
ל ע"א14 ושבח אני את המתיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רסא
ל ע"א14 ושבח אני את המתים, ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' רנה
ל ע"א14 ושבח אני את המתים שכבר מתו וכו'אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 97
ל ע"א14 ושבח אני את המתים שכבר מתו וכו'חיי נפש ח"ב עמ' רנט, רצד
ל ע"א14 ושבח אני את המתיםצוף דבש (לוין) מאמר ב דף ח ע"א
ל ע"א16 לא המתים יהללו י-ה לעולם אדם יעסוק בתורה ומצות קודם שימותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שכו
ל ע"א17 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימות וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קעח
ל ע"א17 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימות שכיוון שמת בטל מן התורה ומן המצוות ואין להקב"ה שבח בושם עולם (תשסו) עמ' קנה[י], קסב
ל ע"א17 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימותדבר טוב (רוזנברג) עמ' שצח
ל ע"א17 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות קודם שימות שכיון שמת וכו' ואין להקב"ה שבח בוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רג
ל ע"א17 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצותתאומי צביה עמ' שלז
ל ע"א18 שכיון שמת בטל מן התורה ומן המצוותלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קי
ל ע"א18 שכיון שמת בטל מן התורהאור הרעיון עמ' ק
ל ע"א18 שכיון שמת בטל מן התורהפירושי ראשונים בהשמטות
ל ע"א20 במתים חפשי אר"י כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק א אות כה
ל ע"א20 במתים חפשי וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סח
ל ע"א20 במתים חפשי וכו' חפשי מן התורה ומן המצותדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצו
ל ע"א20 במתים חפשי וכו' מן המצותפרדס המלך (תשסט) אות תג
ל ע"א20 במתים חפשי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפג, תריט
ל ע"א20 במתים חפשי חפשי מן המצות וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקנט
ל ע"א20 במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו' מן המצותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיב
ל ע"א20 במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 61
ל ע"א20 במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותחיי נפש ח"א עמ' שסג ע"א
ל ע"א20 במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מתורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלו
ל ע"א20 במתים חפשי כיון שמת נעשה חפשי מהמצותתורי זהב (תשעג) עמ' שא
ל ע"א20 במתים חפשיילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"א20 דכתיב במתים חפשיפירושי ראשונים
ל ע"א20 במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רעט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קצו
ל ע"א20 המת הוא חפשי מן המצוותמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתסט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצוותשארית מנחם ח"ד עמ' תקמא
ל ע"א20 כיוון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותמי מרום ח"י עמ' צד
ל ע"א20 כיוון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותאור חדש למטיפים עמ' 53
ל ע"א20 כיוון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותאור לפני הדורשין עמ' 28
ל ע"א20 כיון שאדם מת נעשה חפשינחלת צבי (פאליי) עמ' קג
ל ע"א20 כיון שאדם מת נעשה חפשי מן התורהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רמב
ל ע"א20 כיון שאדם מת נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותלב אבות (הלוי, שכה) בהקדמה דף ג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מז ע"ב
ל ע"א20 כיון שאדם מת נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותתורת חסד (סופר) עמ' רטז
ל ע"א20 כיון שאדם מת נעשה חפשי מן התורה ומן המצותכרם חמד (תשסו) עמ' קט
ל ע"א20 כיון שמת אדם בטל מן התורה ומן המצוותשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לה, סג
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' שכ
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מהמצוותקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מט
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מהמצותתורת יחיאל בראשית עמ' תה
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותגור אריה בראשית פמ"ו הערה 106
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעא עמ' תסו
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקכד
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצה
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותמנחת ישראל עמ' קצח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' לח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותתורת מנחם חל"ז עמ' 238
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קעו
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותלמחר אעתיר עמ' ריח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותפחד יצחק פסח מאמר נג
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותאור אברהם במדבר עמ' רח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותאור אברהם דברים עמ' תפד
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותאמרות ה' השלם ח"ה עמ' שיט
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותאפיקי ים עמ' ריד
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שסב ע"א
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותחכמת התורה ויגש עמ' שכג
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותלחמי תודה דף לב ע"ב, קלג ע"א
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותעצי חיים - מועדים עמ' שפא
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכד אות א, דרוש קנט אות א
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' סח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותשם יחזקאל עמ' קטז
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותחיי נפש ח"ב עמ' רנט
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התוהמ"צתורת מנחם ח"א עמ' 192
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורהפרדס מרדכי עמ' פו, תכא
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיח, רטז
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה והמצותאגרא דכלה ח"ג עמ' קלה
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קלג
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלו
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותתורת אביגדור ח"ב עמ' סח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כ הערה 106, שו הערה 64
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותתפארת צבי שמות עמ' כא
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנו
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותמנחת יהודה (פתיה) עמ' 95, 142
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותבית יצחק (ויינברגר) עמ' לד, קפ
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותברית עולם (תשסט) עמ' רח
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלה, ח"ב עמ' פג
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותמנחת יואל עמ' שמו
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותס' חסידים סי' תתשכט
ל ע"א20 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנד
ל ע"א20 כיון שמת בטל מן התורה ומן המצוות ואין להקב"ה שבח בו וכו' במתים חפשי וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקצ, ויקרא עמ' רכז, דברים עמ' קג, קה, תתריד
ל ע"א20 כיון שמת האדם הוא חפשי מן המצותאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 258
ל ע"א20 כיון שמת האדם נעשה חפשי מן התורה ומצותתאומי צביה עמ' שיח
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מהתורה ומהמצוותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לז
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי ממצותויגד יעקב עמ' תרפט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצוותזכרון משלי עמ' נג אות קכט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצוותלקחת מוסר ח"ב עמ' קמט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצוותשבט מוסר עמ' קלז
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצותעצי חיים על התורה עמ' קמח, רפה, שמ
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצותשמן ראש - ימים נוראים עמ' רצה, שפג, שצט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצותשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמז, קעה, רסה
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן המצותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויצא עמ' מח
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תפו, תרלו
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' נג, תצד
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יב, כב, רפח, תיג
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רסז, שלג, שעה, תקמט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קה, קלז, קסד, רכו, רמז, תיט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קיט, קפ, רנח, שטו
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תט
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קיד
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קנב
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לז
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש סוכות ח"א עמ' ס, קלד, קמו, רד, רכט, שכז
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורה והמצותמצווה ועושה ח"ב עמ' רלז
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורה וכו'ברכות אבי דף כו ע"ב
ל ע"א20 כיון שמת נעשה חפשי מן התורה ומן המצותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רכט
ל ע"א20 כשמת אדם נעשה חופשי מן התורה ומן המצוותשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ו
ל ע"א20 למתים חפשי מן המצוותתורת השרף ממאגלניצא עמ' רמא
ל ע"א20 מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות ה בהגה"ה
ל ע"א20 מת חפשי מן המצותברכת אברהם (תשנד) עמ' עב
ל ע"א20 מת נעשה חפשי מהמצוותדרשות מהר"ם בנעט עמ' ה, קפד
ל ע"א20 מת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לא, עז, פ, קה, קכג
ל ע"א20 מת פטור מן המצותבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 72
ל ע"א20 מת פטור מן המצותחכמת התורה תולדות עמ' תקמט, תקפח
ל ע"א21 חפשי מן המצותדרך מצותיך (חב"ד) דף לט ע"ב
ל ע"א21 ודקאמר שלמה ושבח אני את המתים וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רמג
ל ע"א22 ושבח אני את המתים זה אמר משה בשעת העגלחכמת התורה שמות עמ' קס
ל ע"א22 כשחטאו ישראל במדבר עמד משה לפני הקב"ה ואמר כמה תפלות לפניו ולא נענה וכשאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ל
ל ע"א22 שכשחטאו ישראל במדבר עמד משה לפני הקב"ה ואמר כמה תפלות ותחנונים לפניו ולא נענה וכשאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענהפאר יעקב ח"ב עמ' תשצה, תתטו
ל ע"א23 עמד משה והתפלל ולא נענהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקד
ל ע"א24 וכשאמר "זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך" מיד נענהמשך חכמה שמות פ' כב פס' ל
ל ע"א24 וכשאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך מיד נענה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עב עמ' תפט
ל ע"א24 זכור לאברהם וכו' מיד נענהשומע תפלה ח"א עמ' קפ
ל ע"א26 ושבח אני את המתים וכו' מנהגו של מלך בשר ודם וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מג
ל ע"א27 ושבח אני את המתי' מנהגו של עולם מלך ב"ו גוזר גזרה ספק מקיימו וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף ק ע"ב
ל ע"א27 מלך בו"ד גוזר גזרה ספק מקיימין אותה וכו' ואילו משה רבינו גזר כמה גזירות וכו' וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמיםתהלה לדוד (והרמן) פרק קכג פסוק ג הערה ג
ל ע"א27 מלך בשר ודם גוזר גזרה ספק מקיימים אבל משה רבינו וכו'אור לפני הדורשין עמ' 19
ל ע"א27 מלך בשר ודם גוזר גזרה ספק מקיימים אותה ספק אין מקיימים וכו'אור חדש למטיפים עמ' 17
ל ע"א27 מלך בשר ודם גוזר גזרה ספק מקיימין אותה ספק אין מקיימין אותהקהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ו/ז דף ק ע"ב
ל ע"א27 מנהגו של עולם מלך בשר ודם גוזר גזרה ספק מקיימים אותהאוזן שמואל דף מז ע"א
ל ע"א30 ואילו מרע"ה גזר כמה גזירות וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש טז
ל ע"א30 ואילו משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולםפרי צדיק כי תצא אות טו, סוכות אות מז
ל ע"א30 ואילו משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות והן קיימות לעולםבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנג
ל ע"א30 משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנותפנים מסבירות עמ' קעב
ל ע"א30 משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וכו', ופי' ר"נ גאוןתורת מנחם חנ"א עמ' 349
ל ע"א31 ושבח אני אה"מ מ"ד עשה עמיאיש מבין ח"ב דף נג ע"ג
ל ע"א31 מ"ד עשה עמי אות לטובה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קפה ע"ב-ע"ג
ל ע"א31 מ"ד עשה עמי אות לטובה כו'מראה הגדול ח"א דף א ע"ג
ל ע"א31 מאי דכתיב עשה עמי אות לטובה וכו' כיון שאמר וכו' זכרה לחסרי דוד עברך מיד נענהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יא אות כט
ל ע"א32 אמר דודאבן ישראל על התורה עמ' קט
ל ע"א32 אמר דוד וכו' מחול לי על אותו עוןלקחת מוסר ח"ב עמ' רנו
ל ע"א32 אמר דוד כו' רבש"ע מחול לי על אותו עוןלקוטי שיחות חי"א עמ' 219
ל ע"א32 אמר דוד לפני ה' מחל לי על אותו עווןמי מרום ח"ז עמ' רנה
ל ע"א32 אמר דוד לפני ה' מחל לי על אותו עווןמי מרום ח"ז עמ' תיח
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עיןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנב
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"הרנת יצחק תהלים עמ' קנא
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי וכו' באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רנט
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עוון וגו'דברי יואל פ' פקודי דף תכה ע"ב
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עוון וכו' נהפכו פני כל שונאי דור כשולי קדירה וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב"ה על אותו עווןבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' יא
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עוןדברי יואל פ' קרח דף ל ע"ב
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי על אותו עוןנאוה תהלה עמ' קיא
ל ע"א32 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי על אותו עון א"ל מחול לו א"ל עשה עמי אות בחיי א"ל בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנך אני מודיעדרכי התשובה עמ' ק-קא
ל ע"א32 אמר דוד רבש"ע מחול לי וכו' עשה עמי אות בחיימשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צ {כל ענין דוד בא לו רק שיורה תשובה, כי לבו היה חלל, ולכן ביקש להודיע זאת לבנ"א, כדי ללמדם תשובה}
ל ע"א32 בקש דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עון וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' צו
ל ע"א32 מחול לי וכו' עשה לי אות בחיי כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' קכח, קכט
ל ע"א32 מחול לי על אותו עווןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ג
ל ע"א32 מחול לי על אותו עווןצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רצז ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים דף תכג ע"ג ודף יא ע"א/ב; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת שמיני דף נח ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קפה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו/מז ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ח' דף נח ע"א ופרשת מד דף ריב ע"ג
ל ע"א32 מחול לי על אותו עוןנתיב התשובה עמ' יב הערה 68
ל ע"א32 מחול לי על אותו עוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תיד
ל ע"א32 מחול לי על אותו עוןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' כו
ל ע"א32 עשה עמי אות לטובהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רעח
ל ע"א32 עשה עמי אות לטובהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תעב
ל ע"א32 עשה עמי אות לטובה שידעו שונאי שמחול ליארץ צבי (תשע) עמ' קע
ל ע"א32 רבונו של עולם מחול לי על אותו עוון וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 82
ל ע"א32 רבש"ע מחול לי על אותו עווןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קסח עמ' כה
ל ע"א32 רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' בחיי שלמה בנך אני מודיע וכו'אהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
ל ע"א33 א"ל עשה עמי אות בחיי אמר לו בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנך אני מודיע וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תא
ל ע"א33 אמר דוד לפני הקב"ה עשה עמי אות בחיי וכו' בחיי בנך אני מודיעחדרי בטן פרשת ויגש ראשון אות טו
ל ע"א33 אמר לו בחייך איני מודיעפירושי ראשונים בהשמטות
ל ע"א33 בחיי שלמה בנך אודיעחכמת התורה תרומה עמ' רמד, שיב
ל ע"א33 בחיי שלמה בנך אני מודיעהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' כב
ל ע"א33 בחיי שלמה בנך אני מודיע+מי השלוח (תשסז) ח"ג עמ' רמג {ובאותה שעה חיה דוד}
ל ע"א33 בחיי שלמה בנך אני מודיעךאור הצבי עמ' 59
ל ע"א33 בחייך אין אני מודיע בחיי שלמה בנך אני מודיעשבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק א
ל ע"א33 בחייך איני מודיע בחיי שלמה אני מודיעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלו
ל ע"א33 בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנךתקנת השבין סי' א (עמ' 4), ב (עמ' 9), דובר צדק עמ' 140, קדושת השבת סי' ו (עמ' 35), תקנת השבין סי' ד (עמ' 20), י (עמ' 90), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 185), צדקת הצדיק סי' קלח, רמד
ל ע"א33 בחייך איני מודיע לךתאומי צביה עמ' קנז
ל ע"א33 בחייך איני מודיעך בחיי שלמה בנך אני מודיעךאור הצבי עמ' 94
ל ע"א33 בחייך איני עושה אות רק לאחר מיתתךנאות דשא (תשסח) עמ' קמח
ל ע"א33 ביקש דוד מהש"י להודיע לבאי עולם שמחל לו על אותו עוןבני יששכר (תשמג) ח"א דף כט ע"ב (הגה)
ל ע"א33 כשעשה שלמה הארוןתורת חכם (הכהן, תיד) דף רצז ע"ב
ל ע"א33 כשבנה שלמה את ב"ה ביקש להכניס הארון וכו' כ"ד רננות ולא נענהמגלה עמוקות (תשסח) אופן לט, רח
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בה"מ ובא להכניס את הארון וכו'דרך ישרה עמ' קמט
ל ע"א33 כשבנה שלמה את ביהמ"ק ביקש להכניס ארון וכו' זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהעקבי אבירים (תשסה) עמ' תו, תי
ל ע"א33 כשבנה שלמה את ביהמ"ק וכו' דבקו שערים זב"זנועם הברכה עמ' כב
ל ע"א33 כשבנה שלמה את ביהמ"ק וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' פד
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדשבנין שאול עמ' קעו
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' תיג
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' צה, תסז, ויקרא-במדבר עמ' עו, דברים עמ' עה
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון וכו' כיון שאמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכג
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קצט
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה עד שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהפאר יעקב ח"א עמ' שפד
ל ע"א33 כשבנה שלמה את בית המקדש וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קסז
ל ע"א33 כשבנה שלמה ביהמ"ק ביקש להכניס ארון לקה"ק וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריב, ש, שז
ל ע"א33 כשבנה שלמה בית המקדש ביקש להכניס הארון דבקו שערים זה בזה עד שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך ונענהתפארת צבי במדבר עמ' קעו
ל ע"א33 כשבנה שלמה בית המקדש ביקש להכניס הארון דבקו שערים זה בזה עד שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך ונענהתפארת צבי ויקרא עמ' כט, צד
ל ע"א33 כשבנה שלמה בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית ק"קרוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ט דף תכג ע"ג; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רה/רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ח דף נח ע"א ופרשת מד דף ריב ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קצה [מסומן קפה] ע"א
ל ע"א33 כשבנה שלמה המלךאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קלב
ל ע"א33 כשבנה שלמה המלךאבן ישראל על התורה עמ' צב
ל ע"א33 כשבנה שלמה המלך את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזהשם דרך - הישר והטוב עמ' קב
ל ע"א33 כשבנה שלמה כו' כיון שאמר והזכיר חסדי דוד עבדך מיד נענהפניני דעת עמ' קעח
ל ע"א33 עשה אות בחיי א"ל בחייך איני מודיעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח
ל ע"א33 עשה עימי אות לטובה וכו' בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנךפרי צדיק לחנוכה אות יב, יתרו אות יג, בלק אות יג, וילך אות כא, סוכות אות לט
ל ע"א33 עשה עמי אות בחיישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רסט
ל ע"א33 עשה עמי אות בחיישמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצג
ל ע"א33 עשה עמי אות וכו' בחיי שלמה וכו' בעבור דוד וכו'דברים אחדים (תשמו) עמ' רכט
ל ע"א34 אמר שלמה כ"ד רננות ולא נענהכתנות אור עמ' שעח
ל ע"א34 ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשיםתקנת השבין סי' י (עמ' 92)
ל ע"א34 ביקש להכניס הארון לבית קדה"ק דבקו שערים זב"ז וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד אבי נענהחמודי צבי מועדים עמ' לד, לה
ל ע"א34 בענין פתיחת השעריםמי מרום ח"ז עמ' רסג
ל ע"א34 בקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזהאור הצבי עמ' 276
ל ע"א34 בקש להכניס הארון לפני ולפנים דבקו וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף טז ע"א
ל ע"א34 בשעה שבא שלמה להכניס ארון לק"ק דבקו שערים וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' רפ
ל ע"א34 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון לבית קדשי קדשים דבקו שערים זה בזה עד שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך וכו'לחמי תודה דף כד ע"ב, פז ע"א, צב ע"ב, קכב ע"א, רמא ע"א
ל ע"א34 בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים זה בזה וכו'להורות נתן דברים עמ' רמט
ל ע"א34 בשעה שביקש שלמה להכניס את הארון אמר שאו שערים וכו'אגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ז ע"ב וע"ד
ל ע"א34 בשעה שבנה שלמה וכו' דבקו שערים וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 470
ל ע"א34 בשעה שהכניס שלמה הארון לקה"קשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפט, רא
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלט
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' סח
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהציץ השדה חנוכה עמ' נז
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמו
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהרוח חיים (חיד"א) עמ' קעה
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהשמן ראש - ימים נוראים עמ' שלב
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקטז
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזה וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדךאור אברהם - סידור התפילה עמ' צו
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזה וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכז-קכט
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהכרם יהושע (ולרשטיין) דף סב ע"א
ל ע"א34 דבקו שערים זה בזהציץ השדה - שדי יער עמ' שעט, שפא
ל ע"א34 דבקו שערים זה לזה עד שאמר שלמה זכרה לחסדי דוד עבדךאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רצא
ל ע"א34 הארון וכו'פחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ה
ל ע"א34 כאשר הכניס הארון דבקו שערים וכו' באותה שעה נהפכו פני שונאיו כשולי קדירהשבט מישראל (קרמניץ) פרק עא פסוק כ
ל ע"א34 כשביקש שלמה להכניס הארון לבית קודש הקדשים אמר כ"ד רננות ולא נענהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תנט
ל ע"א34 לא יכל שלמה להכניס הארון לקודש הקדשים עד שאמר זכרה לדודנאות דשא (תשסח) עמ' קצו
ל ע"א34 לא רצו השערים להיפתח בימי שלמה וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' ער
ל ע"א34 ננעלו השערים ולא נפתחו עד שאמר זכור נא חסדי דוד אביאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רטו, רס
ל ע"א34 שלמה המלך אמר כ"ד רננות ולא נענה עד שהזכיר חסדי דודערבי נחל (תשסד) עמ' קצג
ל ע"א35 רהטו בתריה למבלעיהמקוה המים (שטעגר) עמ' קלח
ל ע"א35 רהטו בתריה למיבלעיה אמרו מי הוא זה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תל ד"ה תהלים
ל ע"א35 רהטו שערים אבתריה למבלעיהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שא
ל ע"א35 שלמה אמר ב' פעמים שאו שערים ראשיכםנאות דשא (תשסח) עמ' ריג
ל ע"א37 בשבת תמותציץ השדה ח"ד עמ' קע
ל ע"א37 ולא נענה כיון שאמר וכו' זכרה לחסדי דוד עבדךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קיט
ל ע"א37 כיון שאמר ה' אלהים וגו' זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהנאוה תהלה עמ' תמא
ל ע"א37 כיון שאמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קפ ד"ה והענין
ל ע"א37 כיון שאמר ה"א אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד וכו' וידעו וכו' שמחל לו הקב"הבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקכט
ל ע"א37 כיון שאמר זכרה לחסדי וכו' מיד נענה באותה שעה נהפכו פני אויבי דוד כשולי קדרהדרך ישרה עמ' קנט
ל ע"א37 כשאמר שלמה זכור ה' לדוד וכו' נהפכו פני שונאי דודאבל מצרים ח"ב דף ד ע"א
ל ע"א38 באותה שעה וכו' וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו [לדוד] הקב"ה על אותו עוןבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 599
ל ע"א38 באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירהנאוה תהלה עמ' י
ל ע"א38 באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קלט
ל ע"א38 באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירהתורת אביגדור ח"ב עמ' עו
ל ע"א38 באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירהלחמי תודה דף קסה ע"ב
ל ע"א38 בחינוך ביהמ"ק נמחל החטאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד, תקפב
ל ע"א38 כשדוד הכניס התורה עמו ונפתחו השערים נתביישו שונאיוספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריב
ל ע"א38 הכניס שלמה ארון הבריתישועות משיחו (תשעח) עמ' 195
ל ע"א38 הכנסת הארון לקה"ק היתה מודעה לדוד על מחילת החטאנשמת אדם עמ' קפו
ל ע"א38 הראה לו הקב"ה לדוד בחיי שלמה בנו פתיחת השערים וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' לב
ל ע"א38 השראת השכינה במקדש בזכות דודהל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' קכה (עמ' קמג במהד' תשסב)
ל ע"א38 זכרה לחסדי דוד עבדךזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ, ואתחנן
ל ע"א38 זכרה לחסדי דוד עבדךשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שי
ל ע"א38 כשהכניסו הארון לבק"ק נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירהמנחת אליהו (תשנט) עמ' רנו
ל ע"א38 לחסדי דוד עבדך מיד נענהרנת יצחק תהלים עמ' צח
ל ע"א38 נהפכו פני כל שונאי דודרנת יצחק תהלים עמ' תי
ל ע"א38 נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדרהמנחת אליהו (תשסא) עמ' רמג
ל ע"א38 נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדרההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לז
ל ע"א38 נהפכו שונאי דוד כשולי קדירהדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(2)
ל ע"א38 שערי בהמ"ק נפתחו בזכות דוד המלךבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
ל ע"א38 שערי ביהמ"ק נפתחו רק בזכות דודבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 599
ל ע"א38 שערים לא נפתחו אלא בזכות דודבית מועד (זלזניק) - דביר הבית
ל ע"א39 וידע כל העם שמחל לו הקב"המכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תקמד
ל ע"א39 וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב"ה על אותו עוןאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תג
ל ע"א41 וילכו לאהליהם שמחים וגו' שנהנו מזיו השכינהבי חייא ח"א עמ' רכא
ל ע"א41 וילכו לאהליהם שמחים וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
ל ע"א41 וילכו לאהליהם שמחים שנהנו מזיו השכינהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כט
ל ע"א41 וילכו לאהליהם שמצאו נשותיהם בטהרהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ט דף תכג ע"ג; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף יא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"א
ל ע"א41 חזרו לאוהליהם ומצאו נשותיהם בטהרהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקמט הערה 86
ל ע"א41 כאשר חזרו ישראל מחגיגות בנין המקדש חזרו לאהליהם ומצאו נשותיהם בטהרהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 74
ל ע"א41 כולן מצאו נשותיהן בטהרהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיז
ל ע"א41 שמחה הוא כשנהנין מזיו השכינהדרכי אמונה דרך לח
ל ע"א41 שמחה נקרא כשנהנים מזיו השכינהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות ס
ל ע"א41 שמחים שנהנו מזיו השכינהשירת הפסח אות קעב
ל ע"א41 שמחים שנהנו מזיו השכינהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שב
ל ע"א41 שמצאו נשותיהן בטהרה וכו' שנתעברו נשותיהו של כאו"א וילדה זכרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' קז ד"ה וילכו
ל ע"א41 שנהנו מזיו השכינהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' תי
ל ע"א42 בחינוך הבית נתעברו כולם זכריםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפד
ל ע"א42 טוב לב נקרא מי שאשתו יולדת זכרישמח חיים (תשסה) מע' ט אות ז
ל ע"א42 לדוד עבדו וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' כה
ל ע"א42 שמחים וטובי לב וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' ריג
ל ע"א42 'שמחים וטובי לב' מלמד שמצאו נשותיהם מעוברותעטרת ישועה (תשסד) אות ד, סב לשבועות
ל ע"א42 שמחים וטובי לב, שמחים שנהנו מזיו השכינהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ריד
ל ע"א42 שמחים וטובי לב שנתעברה כל אחת וילדה זכריגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקג
ל ע"א42 שמחים וטובי לב שנתעברו נשותיהם בן זכרשים שלום עמ' רלח
ל ע"א42 שמחים וטובי לב שנתעברו נשותיהם וכל אחת ילדה זכרויגד יעקב עמ' שלד
ל ע"א42 שמחים וטובי לב שנתעברו נשותיהן של כאו"א וילדה זכריגל יעקב (תשנג) בא אות מז
ל ע"א42 שנתעברו נשותיהןילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"א43 דאחיל להו העון שעשו חנוכת המקדש ביום הכיפוריםתורת העולה (תשעה) עמ' תערב
ל ע"א43 דאחיל להו עון דיום הכפוריםתורת העולה (תשנב) ח"ג פרק פג
ל ע"א44 הודיעני ד' קציהר יראה מאמר ל
ל ע"א44 הודיעני ה' קציחלקו של יוסף (אמאדו) דף לז ע"ד
ל ע"א44 הודיעני ה' קצי וכו' דבר זה נעלם מכל חי וכו' א"ל הקב"ה בשבתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רפו
ל ע"א44 הודיעני ה' קצימאיר בת עין (תשסו) עמ' 552
ל ע"א44 הודיעני ה' קצישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמ
ל ע"א44 הודיעני ה' קצי א"ל בשבת תמות וכו' סליק ובחיש באילני נפק למיחזי ונח נפשי'דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריג, שכה
ל ע"א44 הודיעני ה' קצי וכו' אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תכ, תכו, תכח
ל ע"א44 הודיעני ה' קצי וכו' גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלב עמ' תכא
ל ע"א44 הודיעני ה' קציצוף דבש (לוין) מאמר ב דף ח ע"א
ל ע"א44 מאי דכתיב הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היאמאיר בת עין (ביקיאם) דף לה ע"א
ל ע"א44 מאי דכתיב הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא וכו'תורה בציון עמ' תנד
ל ע"א44 מאי דכתיב הודיעני וגו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שפו, ויקרא עמ' כח, דברים עמ' קלה
ל ע"א44 מאי דכתיב הודיעני וכו'דרשות הרא"ש דף כג ע"ב דרוש כא
ל ע"א45 אדעה מה חדל אניילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"א45 אמר דוד הודיעני ה' וגו' בשבת תמות וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' יט
ל ע"א45 אמר דוד הודיעני ה' קציחן וכבוד דף קטז ע"ב
ל ע"א45 אמר דוד הודיעני ה' קצימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רפט
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קצי וכו'יערות דבש ח"א עמ' שח, שיח
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קצי וכו'יערות דבש ח"ב עמ' נו, קסג, קפט
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קציאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תפח
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קציהגיד מרדכי דרוש כז
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קצי א"ל גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של אדםלחמי תודה דף כח ע"א, עח ע"א, קסה ע"ב, ריז ע"ב
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קצי וכו' אמות בע"ש, ורש"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שנח
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני מדת ימי וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מ
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' א"ל בשבת תמותפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסח
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' אמות באחד בשבתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שצ ד"ה אמרו
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה וכו' הודיעני ה' קצידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיד ד"ה כבר
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם הודיעני ה' קציברכת טוב עמ' קנז
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם הודיעני ה' קצי וכו'איתן האזרחי עמ' רצה
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קיצי וכו' מידה היא מלפני שאין מודיעים מידת ימיו של אדםדרשות באר יצחק עמ' קט
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קציטיול בפרדס ח"ב עמ' מו
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי אמר לו גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם וכו'זכר דוד (אנציקלופדיה) כרך ג עמ' רעז
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי אמר לו גזירה היא מלפני שאין מודיעים קצו של בשר ודם וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' פ-פא
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי וכו' א"ל בשבת תמות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמג
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכא
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי וכו'מאורות האריז"ל עמ' מט אות א
ל ע"א45 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קציס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כד דף קכג ע"ב
ל ע"א45 דוד ביקש להודיעו קיצו השיב הש"י גזירה היא שאין מודיעין קיצו של בשר ודםשבט מישראל (קרמניץ) פרק לט פסוק ה
ל ע"א45 רבש"ע הודיעני ה' קצי א"ל גזרה היא מלפני וכו'נאוה תהלה עמ' קמא
ל ע"א45 שאל דוד באיזה יום אמות, ומהרש"אהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קנה
ל ע"א45 שאל דוד באיזו שנה ימותאברהם את ידו ח"ב דף קלג ע"ד
ל ע"א46 אין מגלין לאדם קיצוכתנות אור עמ' קכו {כדי שיהיה כל ימיו בתשובה}
ל ע"א46 אין מגלין לאדם קץ ימיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שמח
ל ע"א46 אין מודיעים לאדם ימיו ושנותיופרדס מרדכי עמ' תרסא
ל ע"א46 אין מודיעין לאדם ימיו ושנותיוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' רמד
ל ע"א46 אין מודיעין לאדם ימיו ושנותיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמא
ל ע"א46 אין מודיעין לאדם מדת ימיוחכמת התורה תולדות עמ' תכה, תכז
ל ע"א46 אין מודיעין קיצו לבשר ודם כמו בדוד המלך ע"התורי זהב (תשעג) עמ' שטז, שסג
ל ע"א46 אין מודיעין קצו של אדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפח
ל ע"א46 אין מודיעין קצו של בשר ודםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יד, קמא
ל ע"א46 גזירה הוא מלפני ה' שאין מודיעין קצו של בשר ודםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסח
ל ע"א46 גזירה היא מלפני הקב"ה שאין מודיעין לאדם קיצונחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות ג
ל ע"א46 גזירה היא מלפני שאין מודיעים קצו של בשר ודםמגלה עמוקות (תשסח) אופן ק
ל ע"א46 גזירה היא מלפני ה' שאין מודיעים קצו של אדםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשעה
ל ע"א46 גזירה היא שאין מודיעין זמן קיצו של אדםיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרסח
ל ע"א46 דוד המלך בקש מדת ימיואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
ל ע"א46 כמה ימי חיישמן ראש - ימים נוראים עמ' קכב
ל ע"א46 שבועה היא שאין מגלין יום המיתה לשום נבראכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - פורים עמ' קסד
ל ע"א47 א"ל בשבת תמותברית שלום (תעח) דף עח ע"א
ל ע"א47 א"ל בשבת תמותברית שלום (תשסח) עמ' תצט
ל ע"א47 א"ל בשבת תמות אמות בא' בשבת וכו' טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורה מאלף עולות וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צא {חשיבות יום א' תורה אין לשער; חיי דוד היו כקרבנות; אם דוד המלך היה בונה ביהמ"ק לא היה נחרב}
ל ע"א47 א"ל כבר הגיע מלכות שלמהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רצד
ל ע"א47 אמות באחד בשבת א"ל כבר הגיע מלכות שלמה בנך וכו' אמות בערב שבתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסח עמ' תמו
ל ע"א47 אמר ה' לדוד בשבת תמותפנים יפות על תהלים עמ' שלא
ל ע"א47 אמר הקב"ה לדוד בשבת אתה מת וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' שכג
ל ע"א47 אמר הקב"ה לדוד המלך כבר הגיע מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתהשער המלך (תשנז) עמ' רב
ל ע"א47 אמר לו בשבת תמותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קע
ל ע"א47 אמר לו בשבת תמות וכו' כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריסדרך חיים (לונזאנו) עמ' רחצ
ל ע"א47 באיזה יום אמותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שכא
ל ע"א47 באיזה יום אמות בשבת תמות וכו'הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צו
ל ע"א47 בשבת תמותלקוטי שיחות ח"ח עמ' 199, 21
ל ע"א47 דוד המלך ביקש יום חיים נוסףאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קצג
ל ע"א47 דוד המלך מת בשבתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכה {נולד ונפטר בעצרת ושבת}
ל ע"א47 דוד המלך מת בשבתחכמת התורה בראשית עמ' קנז
ל ע"א47 דוד המלך נפטר בשבתאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שעג
ל ע"א47 דוד המלך נפטר בשבתאור אברהם - רות עמ' רצ
ל ע"א47 הסתלקות דוד המע"ה בשבתמצווה ועושה ח"ב עמ' רנד
ל ע"א47 הקב"ה גילה לדוד שימות בשבתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' סה
ל ע"א47 כבר הגיעה מלכות שלמה בנךפני חיים (פלג'י) עמ' קנט ע"ב
ל ע"א47 כבר הגיעה מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתהס' חסידים סי' תקנח
ל ע"א47 כבר הגיעה מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 97
ל ע"א47 כבר הגיעה מלכות שלמה בנךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עז
ל ע"א48 א"ל הקב"ה טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה וכו'אמרי יחזקאל עמ' רנב
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתהארץ החיים (ליברזון) סי' צה
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתהבארות המים (תשסט) עמ' שנד
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתהבעקבות משה שמות עמ' עח, ריט
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמז
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימאנזר הקדש ח"ג עמ' תסח, תע
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עד
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימאחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ט דף קעו/קעז ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וילך
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 34
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקעה
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' פז, תט
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימאצדקת הצדיק סי' פ
ל ע"א48 אין מלכות נוגעת וכו' טוב יום כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רכה
ל ע"א48 אמות בערב שבתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' ס
ל ע"א48 אמות בערב שבת טוב לי יום אחד בחצירך וכו'קול ששון (גולדברג) אות מ
ל ע"א48 אמר הקב"ה לדוד טוב לי יום אחד וכו'גנת אגוז (תשעב) אות צ
ל ע"א48 אמר לו טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות וכו'זך ונקי עמ' קכט
ל ע"א48 ביקש דוד המלך שיפטר מן העולם כמה ימים קודם זמנו ולא ימות בשבתאור אברהם (זוועהיל) עמ' לח
ל ע"א48 דוד ביקש אמות בערב שבתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקנו
ל ע"א48 כי טוב יום בחצריךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצד
ל ע"א48 כי טוב יום בחצריך מאלף טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפנימתוק מדבש (פרחי) עמ' קמא
ל ע"א48 כי טוב יום בחצרך מאלף טוב לי יום אחד וכו' מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחחכמה ומוסר ח"ב עמ' שלט
ל ע"א49 דוד המלך עסק בתורהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' כט
ל ע"א49 חביב עלי יום שאתה עוסק בתורהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלט
ל ע"א49 חביב עלי יום שאתה עוסק בתורהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקא
ל ע"א49 טוב יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולותפניני שבח עמ' קנט
ל ע"א49 טוב יום אחד של דוד בתורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלז
ל ע"א49 טוב יום בחצרך מאלף עולות שעתיד שלמה בנך וכו'אורח לצדיק עמ' צה
ל ע"א49 טוב יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולותחכמת התורה תולדות עמ' סט, שכ
ל ע"א49 טוב יום שאתה עוסק בתורה מקרבנות שלמהעיניים למשפט קידושין בהקדמה
ל ע"א49 טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורה מאלף עולותמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנד
ל ע"א49 טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה להקריבוצוה הכהן עמ' נ
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קלח
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצג
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה וכו'בני אתה עמ' קפח
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבחחוסן יהושע מאמר א פ"ב עמ' קעד
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף וכו'אור אברהם ברכות עמ' קלט
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' צז
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשה
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסא, רסז
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבחתורת אביגדור ח"ד עמ' רד
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמב
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחשרתי ח"א עמ' רמה
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולותמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר ע
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' קנח
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולותמצווה ועושה ח"א עמ' תקמט
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולותבאר שרים במדבר פ' בהעלותך דרוש ו אות ג
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולותבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ד אות ב
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד בנך להקריבלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכ
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפנישער המלך (תשנז) עמ' תלח
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ג
ל ע"א49 טוב לי יום אחר שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני ע"ג המזבחלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שיא
ל ע"א49 טוב לי יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה להקריבטיול בפרדס ח"א עמ' ה
ל ע"א49 טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלףשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' כט
ל ע"א49 תורה יותר מאלףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
ל ע"א49 מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכו ע"ב
ל ע"א49 שאתה יושב ועוסק בתורהרנת יצחק שמואל עמ' תכח
ל ע"א רש"י - לעילא מר' תנחום, כמו שרפים עומדים ממעל לו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קלט
ל ע"א רש"י - באישא, חולה, תרגום של רעה בישתאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשצח
ל ע"א רש"י - היינו רעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצט
ל ע"א רש"י - כך היו רגילין לפתוח באגדה תחילהתורת מנחם חנ"ג עמ' 448
ל ע"א רש"י - כמו שרפים עומדים ממעל לו, כלומר רחוק ממנו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קצט
ל ע"א רש"י - לעיל היינו לפניישמח חיים (תשסה) מע' ל אות לז
ל ע"א רש"י ד"ה לעילא - שרפים עומדים ממעל לו, מחמת יראה ופחד עומדים למרחוקגנת אגוז (תשעב) אות תסט, תקעו
ל ע"א רש"י ד"ה מדת ימי - כמה ימי חיימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמד
ל ע"א רש"י ד"ה מה חדל אני - באיזה יום אני חדל ובטל מן העולםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמד
ל ע"א רש"י ד"ה קיצי - העתידות לבא עלימגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמד
ל ע"ב01 דוד בכל שבת היה עוסק בתורה ולא היה שולט בו מלאך המות בשעת לימודותורי זהב (תשעג) עמ' שטז
ל ע"ב01 דוד המלך כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס וכו' ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' שס
ל ע"ב01 דוד המלך למד כל יום השבת כדי שמלאך המות לא יוכל להמית אותוקריאה בקריה ח"א עמ' רעח
ל ע"ב01 דוד המלך עסק בתורה ביום השבתבישורון מלך ח"א עמ' קנז
ל ע"ב01 דוד ידע שימות בשבת וכל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומאשם יחזקאל עמ' שמג
ל ע"ב01 דוד כל יומא דשבתא הוה גריסהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קס
ל ע"ב01 דוד כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא ולא היה למלאך המות שליטה עליולחמי תודה דף ע ע"א, קסא ע"ב
ל ע"ב01 דוד כל יומא דשבתא יתיב וגריסכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לא
ל ע"ב01 דוד עסק בתורה ולא הוי יכול מלאך המות ליהילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קסא
ל ע"ב01 ההוא יומא דבעי למינח נפשיה דדודמאורי שערים עמ' רמב
ל ע"ב01 ההוא יומא דבעי למינח נפשיה וכו'שביב אור עמ' ס, שעד
ל ע"ב01 ההוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכול ליה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלה
ל ע"ב01 ההוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכול ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסאשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קו
ל ע"ב01 ההוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסאשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות ו
ל ע"ב01 הוה יתיב וגריס כולא יומאפניני שבח עמ' קנט
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה גריס ולא פסיק פומא מגירסאאור הצבי עמ' 176
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה גריסהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קא
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס וכו'שבח נעורים עמ' סז
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' לח דף יא ע"ד
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומאויגד יעקב עמ' תשיא
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומאתהלות ישראל (מג'לד) עמ' מז
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שצג ד"ה על
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא וכו'ים שמחה עמ' שפב
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומאמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר ע
ל ע"ב01 כל יומא דשבתא יתיב וגריסמבשרת ציון ח"ד עמ' שכו
ל ע"ב02 דוד המלך כשלמד תורה לא הי' מה"מ שולט בולקוטי שיחות חכ"ו עמ' 5
ל ע"ב02 דוד המלך לא פסיק גירסא מפומיה ולא היה מלאך המות יכול ליקרב אצלומנחת אליהו (תשנט) עמ' קצב בהגה, רסז
ל ע"ב02 דוד המלך שכ"ז שהי' דבוק התורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' מ, שלו, שמה, שסז
ל ע"ב02 דוד המלך, מלאך המות לא יכיל ליה כשעסק בתורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמג הערה 28
ל ע"ב02 דוד הצילתו התורה ממות לחייםמנחת יואל עמ' קלד
ל ע"ב02 דוד לא הוה מצי מלאך המות למקרב גביהתפלה למשה (בנימין) עמ' תו
ל ע"ב02 החושב תמיד בתורה אין כח חיצוני יוכל לשלוט בותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסד
ל ע"ב02 ולא הוה יכיל ליה דלא הוה פסיק פומיה מגירסאשבט מוסר עמ' שטו
ל ע"ב02 ולא יכיל ליה דלא הוה פסיק פומיה מגירסאפתח טוב עמ' יז
ל ע"ב02 ולא יכיל ליה מלאך המות שלא פסק פומיה מדירסאדרך חיים (תשלה) עמ' שיח
ל ע"ב02 כל זמן שאדם עוסק בתורה אין מלאך המות שולט בותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שסד הערה 88, תשנג הערה 61
ל ע"ב02 כל זמן שעוסק בתורה לא יכיל מלאך המות למקרב גביהבאר שרים פרשת משפטים דרוש ב אות ה
ל ע"ב02 כל עוד היה דוד עוסק בתורה לא יכל מלאך המות למשול בואלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
ל ע"ב02 לא יכול ליה דלא פסק פומיה מגירסאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעז
ל ע"ב02 לא יכיל ליה דלא הוה פסיק פומיה מגירסאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעו
ל ע"ב02 מלאה"מ קמיה ולא יכיל ליהס' הבוטח ח"ב עמ' רסה
ל ע"ב02 קם מלאך המוות קמיה ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסאאור חדש (הרטמן) פ"א אות 958, פ"ג אות 610, הקדמה אות 196
ל ע"ב02 קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' רח
ל ע"ב02 קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסאיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קכב
ל ע"ב02 קם מלאך המוות קמיה ולא יכיל ליה דלא פסיק פומיה מגירסארנת יצחק - פרק חלק עמ' תז
ל ע"ב02 קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה דלא הוה פסק פומיה מגירסאשיחות ר' ראובן עמ' ט, כט
ל ע"ב02 קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' עג
ל ע"ב02 קם מלאן המות קמיה ולא יכיל ליהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תלב
ל ע"ב02 קם מלה"מ ולא יכיל ליהדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' מט
ל ע"ב03 דוד המלך לא פסק מתורתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמב
ל ע"ב03 כל היום לא פסק פומיה מגרסיה להנצל ממלאך המות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קסה
ל ע"ב03 לא פסיק פומי' מגירסאתורת מנחם חנ"ד עמ' 337
ל ע"ב03 לא פסיק פומיה מגירסאשמן ראש - ימים נוראים עמ' כט
ל ע"ב03 לא פסק פומיה מגירסיהדרשות באר יצחק עמ' קמה
ל ע"ב04 אתי מלאך המות סליק ובחיש באילני וכו'שלשלת הקודש עמ' מח
ל ע"ב04 אתא מה"מ בחיש באילנא [דדוד] וכו' איפחית דרגיה מתותיה ונח נפשיהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמד
ל ע"ב05 הוה סליק בדרגא איפחית דרגא תחותיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' טו
ל ע"ב05 סליק בחיש באילנאדברים נחמדים (תשסה) עמ' נ
ל ע"ב05 סליק ובחיש באילנא וכו' איפחית דרגא מתותיהקול ששון (גולדברג) אות לט
ל ע"ב05 סליק ובחיש באילניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תע
ל ע"ב06 ביומא דנח נפשיה אשתמיט דרגא מתותיהכד הקמח (תשנו) עמ' רג
ל ע"ב06 איפחת דרגאמנחת יואל עמ' לב, קס
ל ע"ב06 איפחת דרגא מתותיה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קפה
ל ע"ב06 איפחת דרגא מתותיה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' שו
ל ע"ב06 ביומא דנח נפשיה אשתמיט דרגא מתותיהכד הקמח (מישור) עמ' תקג
ל ע"ב06 דוד מת בשבתס' חסידים סי' שנו
ל ע"ב06 נח נפשיה שלח שלמה המלך לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעביםדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' טו
ל ע"ב07 אבא מת וכלבים של בית אבא רעביםרגל ישרה עמ' קצד
ל ע"ב07 אבא מת וכלבים של בית אבא רעביםאור שרגא עמ' קטז
ל ע"ב07 אבא מת וכלבים של בית אבא רעביםבית אליהו מרדכי עמ' 30-31
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקטו ד"ה אמנם
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפא
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמה וכו'דובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' סא
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמה וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כב ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמ דף פא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף מז ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ט ע"א
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמה וכלבים וכו' רעביםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמ
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעביםאיתן האזרחי עמ' שה
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים מה אעשה וכו'נאוה תהלה עמ' תצח
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעביםאלומת יוסף דף יז ע"ב
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמהילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב07 אבא מת ומוטל בחמהכור לזהב ח"ב
ל ע"ב07 שלח שלמה אבא מוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתפח
ל ע"ב07 שלח שלמה אבא מת ומוטל בחמה וכו'יערות דבש ח"ב עמ' תז
ל ע"ב07 שלח שלמה וכו' אבא מת וכו' וכלבים של בית אבא רעבים וכו'ס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר ג
ל ע"ב07 שלח שלמה וכו' חתוך נבלה לפני הכלבים ואביך הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לח
ל ע"ב07 שלח שלמה לב"מ אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים וכו', כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המתחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנא
ל ע"ב07 שלח שלמה לבהמ"ד אבא מת ומוטל בחמה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עג ע"א
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מתאור הישר בראשית דף ע ע"ב
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת וכלבים של בית אבא צועקיןיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קל
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרה
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תלג
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רמד
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכו' הנח עליו ככר או תינוק וטלטלושל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סח
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכו'אמרי השכל עמ' 31
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעביםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 385
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמהדרשות באר יצחק עמ' רמז
ל ע"ב07 שלח שלמה לבי מדרשא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיד ד"ה בפרק
ל ע"ב07 שלח שלמה לביהמ"ד אבא מת ומוטל בחמה וכו'כתנות אור עמ' שעה
ל ע"ב07 שלח שלמה לשאול אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים וכו' הנח עליו עוד ככר ותינוקפתחי שערים ח"א עמ' רמד, רמה
ל ע"ב08 וכלבים של בית אבא רעביםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקטז ד"ה והכי
ל ע"ב08 וכלבים של בית אבא רעביםצמח צדקה עה"ת עמ' קט
ל ע"ב08 כלבים של בית אבא רעביםבנין שאול עמ' כ
ל ע"ב08 כלבים של בית אבא רעביםברית אברם עמ' תקח
ל ע"ב08 שלחו ליה חתוך נבילה לפני הכלבים ואביך הנח ככר ותנוק וטלטלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסד
ל ע"ב09 הנח עליו ככר או תינוק וטלטלוס' החיים (תשנג) עמ' נה
ל ע"ב10 ולא יפה אמר שלמה כי לכלב חי טוב מאריה מתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' פא
ל ע"ב10 כי לכלב חי טוב מן האריה המתשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קמו
ל ע"ב11 ולענין שאילה דשאילנא וכו' נר קרויה נר וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שג
ל ע"ב12 דשאילנא קדמיכוןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צ
ל ע"ב12 דשאילנא קדמיכוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קסא
ל ע"ב12 ונשמתו של אדם קרויה נרכתר שם טוב (תשסד) סי' שפ
ל ע"ב12 ונשמתו של קרויה נרדעת שבת עמ' קפו בהערה, שסז
ל ע"ב12 נשמתו של אדם קרויה נרשמן ראש - ימים נוראים עמ' קמט
ל ע"ב12 נשמתו של אדם קרויה נרמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ג-ע"ד
ל ע"ב13 מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקב"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקיז ד"ה נמצא
ל ע"ב13 מותר לכבות נר בשביל החולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצא
ל ע"ב13 תכבה נרו של בו"ד מפני נרו של הקב"השערי אורה (מילר) ח"א עמ' קי
ל ע"ב14 אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב וכו'זכור לדוד עמ' ט
ל ע"ב15 ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זא"זשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' רמב
ל ע"ב15 ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קמז עמ' תצה
ל ע"ב15 ביקשו חכמים לגנוז קהלתהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 223-224
ל ע"ב15 ביקשו לגנוז ספר קוהלתמרפא לשון עמ' סט
ל ע"ב15 ביקשו לגנוז קהלתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שטו
ל ע"ב15 ביקשו לגנוז קהלת ומשלימכמני עוזיאל עמ' נא
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ס' קהלתתורת חכם (הכהן, תיד) דף רעה ע"ג
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמ ע"ב
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 65
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רצא
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתהדרת אליהו דרוש ה סי' א ד"ה ואמרנו
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רעט
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתמי השלוח (מישור) ח"א עמ' רו
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רו
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 159
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעז
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמז
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלה
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו' ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחלתו דברי תורה וסופו ד"ת וכו'לב אליהו (תשלב) עמ' רלז
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו' כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק י אות ח
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו' קודם שמש יש לוכתב סופר אגדות כאן
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' א, כו, כז
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זהידי משה (שנז) בהקדמת קהלת דף קלו/קלז ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש א דף י ע"ג, וקדש ישראל דרוש יח דף רכג ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק ו/ז דף קמז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קדושים דף רעח ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת הברכה דף קכ ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) לשבת חול המועד דף סו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) קהלת דף ט ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש לסכות דף נג/צג ע"ד
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותריןדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 84, 86
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זא"זמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מא
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' עו
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 63
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכ
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכד
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתויקהל משה (אלפלס) דף כ ע"ב
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב15 בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתנתיבות עולם ח"ב עמ' לז
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ס' קהלתדברי פני אריה דף פט ע"א
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ס' קהלת ע"י שמצאוקהלת יעקב (אבן ברוך) - קדש ישראל דף רכג ע"ד
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלתאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' יח אות א
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלתחכמת התורה בא עמ' שצ
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלתכד הקמח (תשנו) עמ' יג
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלתשארית מנחם ח"ד עמ' שסו
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלת וכו' סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדםקריאה בקריה ח"ב עמ' ריג
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלת וכו' סוף דבר הכל נשמעכד הקמח (מישור) עמ' לא
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלת וכו' שכתוב בו מה יתרון וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שכה, של
ל ע"ב15 בקשו לגנוז ספר קהלתעטרות סופרים עמ' נ
ל ע"ב15 בקשו לגנוז קהלתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' לח ע"ב
ל ע"ב15 לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותריםקהלת יעקב (אבן ברוך) דף ט ע"ג
ל ע"ב16 לא גנזו ספר קהלת שתחילתו וסופו ד"תלקוטי מאמרים עמ' 219, דובר צדק עמ' 20, 87
ל ע"ב16 מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תעז ד"ה ועד"ז
ל ע"ב17 תחילתו ד"תילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב17 תחילתו של ספר קהלת דברי תורה וכו' תחת השמשבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 114
ל ע"ב18 בכל עמלו שיעמול תחת השמש אין לו יתרוןגור אריה שמות פי"ג אות ח, שמות פי"ח אות א
ל ע"ב18 בכל עמלו שיעמל תחת השמש אין לו יתרון אבל לא בדבר שהוא על השמשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צט הערה 11, תשפח הערה 29
ל ע"ב18 בעמל שתחת השמש הוא דאין יתרון אבל בעמל שקודם השמש וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רכא
ל ע"ב18 בעמל תחת השמש אין יתרון אבל בעמל שקודם השמש יש לו יתרוןלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קכח
ל ע"ב18 מה יתרון בכל עמלו תחת אשר השמש קודם שמש יש לו, סופו דברי תורהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצה
ל ע"ב18 מה יתרון וגו' אשר יעמול תחת השמש וכו' אבל למעלה מן השמש יש יתרוןכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' סג
ל ע"ב18 מה יתרון וגו' תחת השמש אבל למעלה מן השמש יש יתרוןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רסד
ל ע"ב18 מה יתרון וכו' שיעמול תחת השמש וכו' קודם שמש יש לו, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קד, תשעה, שמות עמ' קלו, תרי, ויקרא עמ' תקכד, תרנג-תרנד, במדבר עמ' תשעט, דברים עמ' תסז
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם בכל עמלו וכו'שביב אור עמ' מא
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם בכל עמלו וכו' תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו, ורש"יס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רפ-רפא, רפז-רפח
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש אמרי דבי רבי ינאי תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף רצה ע"א
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש ואמרי דבי רבי ינאי תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיד
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש כו' תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לובאמונה שלמה עמ' תק
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם וכו' קודם השמש יש לורשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' רכט
ל ע"ב18 מה יתרון לאדם וכו' תחת השמש הוא דאין לו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' צ
ל ע"ב19 תחת השמש אין יתרון אבל למעלה מן השמש יש יתרוןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלו עמ' תמא
ל ע"ב19 תחת השמש אין יתרון אבל מעל השמש יש יתרוןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויצא מאמר ב
ל ע"ב19 תחת השמש אין לו יתרוןאשיב אברהם עמ' סח, קה, קיב
ל ע"ב19 תחת השמש אין לו יתרון אבל למעלה מן השמש איכא יתרוןקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות יב
ל ע"ב19 תחת השמש אין לו קודם השמש יש לושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קט
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו [יתרון] קודם השמש יש לוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלח
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו וקודם השמש יש לוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קפב
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו יתרון וכו'בית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קסא, רפט
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו קודם השמש יש לושבח נעורים עמ' קצז
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרכה
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לואש דת (אסאד) עמ' קצא, שח
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו סופו דברי תורהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רא, מועדים (תשנט) עמ' רסז, רסח
ל ע"ב19 תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לואור הישר בראשית דף יא ע"א
ל ע"ב20 אבל למעלה מן השמש יש יתרוןכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קעט
ל ע"ב20 אבל למעלה מן השמש יש יתרוןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשכא
ל ע"ב20 אם יעמול בתורה שקדמה לשמש יש יתרוןאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קפה
ל ע"ב21 ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם וכו' כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שסב
ל ע"ב21 סוף דבר הכל נשמעאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ח
ל ע"ב21 סוף דבר הכל נשמעאבן ישראל על התורה עמ' ה
ל ע"ב22 כי זה כל האדם אר"א כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהדובר צדק (זילבר) עמ' טו
ל ע"ב22 כי זה כל האדם כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 43
ל ע"ב22 כי זה כל האדםילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב22 מאי כי זה כל האדם א"ר אלעזר כל העולם כולו לא נברא וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' קמז
ל ע"ב22 מאי כי זה כל האדם אמר ר' אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהאור ישראל סי' ל חלק א
ל ע"ב22 מאי כי זה כל האדם וכו' כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהאור ישראל (תרס) דף מא ע"א
ל ע"ב22 מאי כי זה כל האדם וכו' כל העולם כולו לא נברא וכו' אלא לצוות לזהנועם אליעזר בראשית עמ' ד ע"א
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהברכת טוב עמ' רכג
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמז, שסו
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פה
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהצפנת פענח (תשסו) עמ' רמא
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' לב
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריח
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעו, שעט
ל ע"ב23 כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לח דף כג ע"א; עין יעקב (שפב) ברכות פרק א סימן כא; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ה דף ה/ס ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש א דף טו/טז ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וילך דף קנד ע"ג; של"ה (תט) בית חכמה דף ב/כ ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף ב/כ ע"א
ל ע"ב23 כל העולם לא נברא אלא בשביל זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קסה
ל ע"ב23 כל העולם לא נברא אלא בשביל זההר יראה מאמר סב
ל ע"ב23 כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צד הערה 49
ל ע"ב23 כל העולם לא נברא אלא בשבילידרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קיא
ל ע"ב23 כל העולם נברא בשביל זהאור הרעיון עמ' י
ל ע"ב24 שקול זה כנגד העולם כלודרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף לה ע"א
ל ע"ב26 העולם לא נברא אלא לצוות לזהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קעז
ל ע"ב26 ומאי דבריו סותרין זא"זילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב26 ומאי דבריו סותרין זה את זהשערי שיש יהושע ח"א עמ' ע
ל ע"ב26 כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' ל, לא
ל ע"ב26 כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רנז
ל ע"ב26 כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קמח
ל ע"ב26 כל העולם לא נברא אלא לצוות לאדםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' נה
ל ע"ב26 כל העולם לא נברא אלא לצוות לוהאמרי נפתלי ח"א עמ' יב
ל ע"ב26 כל העולם לא נברא אלא לצוות לזהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קט
ל ע"ב26 כתיב טוב כעס משחוק וכו'שמחת הנפש עמ' קכא
ל ע"ב26 כתיב טוב כעס משחוק וכתיב לשחוק אמרת מהולל ל"ק טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לו
ל ע"ב26 כתיב טוב כעס משחוק וכתיב לשחוק אמרתי מהולללבושי בדים סעיף שנט
ל ע"ב26 לא נברא העולם אלא לצוותאמתנת חיים - קנינים עמ' קי
ל ע"ב26 לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות מז
ל ע"ב26 לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף ק ע"ג
ל ע"ב26 לצוות לזההכתב והקבלה שמות פכ"ד פסוק יב
ל ע"ב26 לצוות לזהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' לג
ל ע"ב27 ולשמחה מה זה עושהלקוטי שיחות חי"א עמ' 338
ל ע"ב27 ולשמחה מה זו עושהאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יג אות ה
ל ע"ב27 ולשמחה מה זו עושהאהבת ציון (תשסד) עמ' צג
ל ע"ב27 'ולשמחה מה זו עושה' וכתיב 'ושבח אני את השמחה', לא קשיא הא בשמחה של מצוה הא בשמחה שאינה של מצותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 820
ל ע"ב27 'ושבחתי אני את השמחה' וכתיב ולשמחה מה זה עושה לא קשיא כאן שמחה של מצוה וכאן שמחה שאינה של מצוה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קטז
ל ע"ב27 טוב כעס משחוק טוב כעס שהקב"ה כועס על הצדיקים בעוה"ז משחוק שמשחק עם הרשעים בעוה"זמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שפד
ל ע"ב27 טוב כעס משחוק טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים משחוק שמשחק על הרשעיםעצי חיים על התורה עמ' קעו
ל ע"ב27 כתיב ושבחתי אני את השמחה וכו' בשמחה של מצוה ושבחתי אני וגו' ולשמחה שאינו של מצוה ולשמחה מה זו עושהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קמז
ל ע"ב27 כתיב ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זה עושהאור מאיר ח"א עמ' שמא
ל ע"ב27 כתיב ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זו עושהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 75
ל ע"ב27 כתיב ושבחתי אני את השמחהרב שלום (אדלר) עמ' תקט
ל ע"ב28 טוב כעס שהקב"ה כועס על הצדיקים בעוה"זתולדות שלמה - רות עמ' רמ
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקיםשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שב
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"זחכמת התורה וארא עמ' שע
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רלט
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז וכו'אפיקי ים עמ' יג
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים על הרשעים בעוה"זקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעב
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז משחוק שמשחק על הרשעיםתורת מהרי"ם בראשית עמ' קצ
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"זחכמת התורה בראשית עמ' תקז
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים בעולם הזהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קמה, קסה
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים בעולם הזהדרכי התשובה עמ' קלז
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קעה
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה משחוק שמשחק וכו'זרע שמשון (תשסג) קהלת אות כג
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים וכו'ידי משה (תשמו) קהלת עמ' ריג
ל ע"ב28 טוב כעס שכועס וכו', ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רו
ל ע"ב28 טוב כעס שכעס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה משחוק שמשחק עם הרשעים בעולם הזהקרן לדוד בראשית עמ' שע
ל ע"ב29 ושבח אני את השמחה זו שמחה של מצוהקרן לדוד בראשית עמ' שטז
ל ע"ב29 ושבח אני את השמחה זו שמחה של מצוהשרגא המאיר על התורה עמ' תקכ
ל ע"ב29 ושבח אני את השמחה זו שמחה של מצוה ולשמחה מה זו עושה זו שמחה שאינה של מצוהדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רכד, שנד
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחהגור אריה בראשית פ"ו הערה 63
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלז
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות י
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה וכו' בשמחה של מצוה, ובכור שוראמרות ה' השלם ח"א עמ' קיד, ח"ו עמ' רמד, רפב
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה וכו' זו שמחה של מצוה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צו
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זה שמחה של מצוהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קטז
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחהשמן ראש סוכות ח"א עמ' שכט, שסח
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהבישורון מלך ח"א עמ' תיא, ח"ב עמ' פו
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תפב
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהמתנת חיים - קנינים עמ' סה
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תנט, תקיב
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהס' חסידים סי' סח
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צ
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קמח
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עושה שמחה שאינה של מצוהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיב, שלה
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה ולשמחה מה זו עושה זו שמחה שאינו של מצוהקדושת יצחק עמ' מג, קכט, קסד
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוהאוצרות חיים שבת עמ' נד, נו
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רצז
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוהמנחת יואל עמ' קג
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמו, ויקרא-במדבר עמ' שצה, דברים עמ' צא
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוהפרדס מרדכי עמ' תרכד
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עשה זו שמחה שאינה של מצוהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנז
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זו עושה שמחה שאינה של מצוהמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שפג
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ורש"ירנת יצחק תענית עמ' רלג
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה זכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רסו, ויקרא עמ' שפח, דברים עמ' תתלט-תתמג
ל ע"ב29 ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוהבינה לעתים (תשנד) דרוש יז עמ' קלז
ל ע"ב29 ושבחתי את השמחה זו שמחה של מצוהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ב
ל ע"ב29 ושבחתי את השמחה שמחה של מצוהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ב ע"ב, תד ע"א, תה ע"א, תז ע"ב, תיא ע"ב, תיב ע"א
ל ע"ב29 ושבחתי את השמחהחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 380
ל ע"ב29 ושבחתי וכו' שמחה של מצוה ולשמחה מה זו עושה שמחה שאינה של מצוהדרשות מנחת יצחק עמ' קכה
ל ע"ב29 שבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצווהמצוה ולב ח"ב עמ' 197
ל ע"ב29 שמחה של מצוהדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כד
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קז
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קיח
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהבינה לעתים (תשנד) דרוש נא עמ' שכט
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות וכו'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' פז
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמו, קמח
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה לא מתוך עצבותהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 211, 79
ל ע"ב30 אין הנבואה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קז, ש
ל ע"ב30 נבואה צריך שמחה של מצוהאפיקי ים עמ' תמה {והיא שמחת חתן וכלה}
ל ע"ב30 אין הקב"ה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' ריד
ל ע"ב30 אין הקב"ה שורה על האדם לא מתוך עצבות וכו'בנין משה (מייזליש) ח"א עמ' נז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קסט
ל ע"ב30 אין השכינה כו' אלא מתוך שמחהדרכי החיים ח"ב עמ' מ, מא, קפ
ל ע"ב30 אין השכינה שורהאיש מבין ח"א דף סב ע"ב
ל ע"ב30 אין השכינה שורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאמרי רבי שפטיה עמ' עב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותמאיר נתיבות ח"א עמ' קלט, רמה
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קס
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא במקום שמחהלחמי תודה דף נ ע"ב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשמן ראש סוכות ח"א עמ' לט, צו, קפו, קצב, רפד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רפו, שב, דש, שח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' סא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהאורות ונתיבות ח"ה פרק כג אות כב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהאורחות דוד עמ' קמב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יא אות ג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהבאר מחוקק (תשמט) עמ' עז, רפא, רצג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהבאר מחוקק (תשעה) עמ' שנב, שפז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהבישורון מלך ח"ב עמ' נא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהברית אברם עמ' תרכב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהחכמת התורה ויצא עמ' לח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהחכמת התורה תולדות עמ' תל, תקסו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהטיול בפרדס ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' רט, שח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהים שמחה עמ' קמה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהכוונת הלב עמ' כט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' קסז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' נב, קנח, ח"ב עמ' מד, שיא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשם יחזקאל עמ' קטו, קעט, רסה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קסד, שנז, שצ
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קיג, רעז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קב, קנח, רעו, תקצט, תרכד, תרצג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ק
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קיב, שסד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שמד, תקיט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סז, עד, שלו, שנט, שע, תטז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסב, תי
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' עד, קכ, קמ, קנג, רכא, רסט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' עדר, ח"ה עמ' נג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 422, פ"א אות 981
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק א אות יז, שער ה פרק ב אות מו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' פח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאמרי נועם (מועדים) סי' מא לפורים
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהבאר שרים פרשת וארא דרוש ז אות ד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהבשבילי אמונה ח"ב עמ' תו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהילקוט דברי חכמים בראשית סי' שסה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תפח הערה 23, ש הערה 221
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהשם דרך - כתר תורה עמ' מד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קו, שז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהנחלי מים (מלאח) עמ' נו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהעלי שור ח"א עמ' רנו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווהטללי אורות עמ' פה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהאורחות צדיקים שער שמחה עמ' סט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהיערות דבש ח"א עמ' רנה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהנתיבות עולם ח"א עמ' עה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' עט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהבשבילי אמונה ח"א עמ' קלג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קפה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהשמחת יוסף עמ' סו, קיב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' ריא-רטז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה כו' אלא מתוך שמחהתורת מנחם חמ"א עמ' 47
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבותמאמרי שלמה ח"א עמ' קח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' עז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצוהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קמו, שפח, תרסח, דברים עמ' תשמח, מלכים עמ' לה, שג-שד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחהתפארת צבי בראשית עמ' רנט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות פ, קסח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רי
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'ארץ צבי (תשע) עמ' רסא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'לחם רב על סדור התפילה אות תשצא, תתקצד, א'תקכז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'קב חיים עמ' ק
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קכב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהלישרים תהלה (תשסד) עמ' כב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נט {לכן קבעו נס חנוכה רק לשנה אחרת כי בשנה הראשונה שלא היה להם שמן להדליק רק ליום אחר היו שרויים בצער שלא יוכלו לקיים הפסוק להדליק נר תמיד}
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רכח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שכז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהאוצר המאמרים (תשסג) עמ' מ
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהצמח דוד (סקאליע) עמ' קעב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה של מצוהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שכא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ועצלות וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבות כו' אלא מתוך שמחה של מצוהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קפג, רנא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבותויקח אברהם דף ב ע"ד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצבותמרפא לשון עמ' ריט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רצג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ז ס"ק ב בהגה"ה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך עצלותשמחת יוסף עמ' קכג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך שחוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה לא מתוך שחוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' קנד
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' צא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותגבורות שמונים (תשסג) עמ' לו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשיג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותחכמה ומוסר ח"ב עמ' רט
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותחכמת התורה וישלח עמ' תקנו
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' לג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותמאור עינים (תשנח) עמ' תקכח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותמאור עינים (תשעה) עמ' תתסג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותמאור עינים (תשעט) עמ' *מה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותפרדס מרדכי עמ' סד, קצז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעז, שח
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ח, לח, מג
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהבית יעקב (תשסא) עמ' לג, מח, נ, נה
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהדבר צבי - קדושת השבת עמ' סא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' עד, פניני חסידות חיי שרה כד, תולדות נב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה כו'+עשרה למאה סי' לז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' טו, לא, צ, קכד, קכז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהקרן לדוד בראשית עמ' רלז, שצב
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהפרדס מנחם עמ' עו, קא
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצבותיד אהרן עמ' קז
ל ע"ב30 אין השכינה שורה מתוך עצלותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקפט
ל ע"ב30 אין נבואה חלה אלא מתוך שמחהחיי נפש ח"ו עמ' קצ
ל ע"ב30 אין רוח הקודש שורה מתוך עצבותמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 189
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף נד ע"א
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצוהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' נב
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחהדובר צדק עמ' 84
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחהמשיבת נפש עמ' ח, צ, קמג, קמד
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחהקשוטי כלה (תשסג) עמ' יז, קז
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קצח ע"א
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהדרשות הצל"ח השלם עמ' רלג, שמה
ל ע"ב30 אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהפרי צדיק תולדות אות ב, בשלח אות ג, ר"ח אדר אות ב
ל ע"ב30 אין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשיחות מוסר (תשסב) עמ' קסא
ל ע"ב30 אין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 414
ל ע"ב30 אין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה וכו' וכן לדבר הלכהתורת מנחם חי"ג עמ' 132, חי"ד עמ' 58, חכ"ד עמ' 15, 262
ל ע"ב30 אין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהמצור דבש עמ' קמד
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבותאור ישרים (תשסב) עמ' רסו
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבותאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' נז, שער הענוה סי' יט, שער תורת האדם סי' סד
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבותגור אריה בראשית פל"ז הערה 255, במדבר פי"א הערה 72
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבותהשיר והשבח ח"ב עמ' קפח
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבותנועם אלימלך (תשסא) עמ' רעו
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצוהאגרת הטיול (תשעה) עמ' סז, פט
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'זאת זכרון (תשנב) אות קצג
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה 'של מצוה וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצ, רעב
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו' וכן לדבר הלכהתודת אהרן - אומר לציון עמ' קכד, קפ
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהקדושת יצחק עמ' קכט
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רלה
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תב
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו' וכן לדבר הלכהאוצר המאמרים (תשס) עמ' שי
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ע, קיט, מהד' ג סי' עז, מהד' ד סי' כ, מט, מהד' ו סי' יד, מהד' ז סי' לז, מהד' ח סי' פז
ל ע"ב30 אין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך רבר שמחה של מצוהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיב, שעא
ל ע"ב30 אין שכינה שורה מתוך עצבותאמרי אש (טאוב) עמ' פד, קכד, קפד
ל ע"ב30 אין שכינה שורה מתוך עצבותחוקת עולם עמ' 427
ל ע"ב30 אינה שורה מתוך עצבותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעט
ל ע"ב30 הא בשמחה של מצוה הא בשמחה שאינה של מצוהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 890-889
ל ע"ב30 השכינה אינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהבני יששכר (תשמג) ח"ב דף מ ע"ג
ל ע"ב30 השכינה שורה לא מתוך עצבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרלא
ל ע"ב30 ואין השכינה שורה מתוך עצבותתורי זהב (תשעג) עמ' קפח
ל ע"ב30 זו שמחה של מצוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קכא
ל ע"ב30 זו שמחה של מצוהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' מב
ל ע"ב30 זו שמחה של מצוהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' סא
ל ע"ב30 כאן בשמחה של מצוהויגד יעקב עמ' תרכט
ל ע"ב30 כאן בשמחה של מצוהמאיר נתיבות ח"ג עמ' רה
ל ע"ב30 כאן בשמחה של מצוה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' רצו
ל ע"ב30 כאן בשמחה של מצוה כאן בשמחה שאינה של מצוהאמרי רבי שפטיה עמ' עג
ל ע"ב30 ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהאור מאיר ח"א עמ' שמב
ל ע"ב30 ללמדך שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קמא
ל ע"ב30 ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבותדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 65
ל ע"ב30 ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קט, קטו, שז
ל ע"ב30 ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלותעקדת יצחק (שלג) שער לא דף פו/פז ע"א
ל ע"ב30 ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבותמסילת ישרים עמ' תקנב, תקעח
ל ע"ב30 ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבותמשך חכמה בראשית פ' מה פס' יב
ל ע"ב30 לשמחה מה זה עושה זו שמחה שאינה של מצוהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קסא עמ' תקמה
ל ע"ב30 רוה"ק אינה שורה אלא מתוך שמחהפירוש המכבי שמואל עמ' שיח
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 84, 86
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשדה יעקב עמ' צא
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה וכו'דעת חיים עמ' קיט
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה וכו' וכן לדבר הלכהתורת מנחם חנ"ח עמ' 176
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'ישמרו דעת עמ' קיב
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ב אות כב, פרק י אות ב, כ, פרק יא אות יא, פרק יב אות כה, קדושה פרק ז אות טו
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' קמג
ל ע"ב30 שאין השכינה שורה מתוך עצבותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קיז, קפה, תכג, תסב, תקפט
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' עט ד"ה אבל
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה וכו' אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן כו', וע"יתורת מנחם חל"ט עמ' 47, 50
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדברי יואל פ' יתרו דף עז ע"ב
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קלט
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהפאר יעקב ח"א עמ' תיח, ח"ב עמ' תשצג, ח"ג עמ' קמט
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות כז, שופטים אות ל
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו'ואותו תעבוד עמ' ס
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהאור תורה השלם (מזריטש) סי' רג
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהזכרון משלי עמ' כז אות מא
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רג
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחהאז שמח - שמחת חיים
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהרוח נכון עמ' קצח, רו
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' וכן לדבר הלכהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ריא ד"ה ונ"ל, ח"ה עמ' תסז ד"ה בהפטרה
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' וכן לחלום טובדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקו ד"ה עוד
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'טוב ירושלים ויקרא פט"ז פסוק א
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קיב, קע
ל ע"ב30 שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות כו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהעקבי אבירים (תשסה) עמ' נג, קב, קנד, ריב, שמד, שסד, תמד
ל ע"ב30 שמחה של מצוהוזאת התורה עמ' ס
ל ע"ב30 שמחה של מצוה וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' ז
ל ע"ב31 ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר 'ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה"כתב סופר אגדות כאן
ל ע"ב32 אלא מתוך דבר שמחה של מצוהעוז לו בך פורים מאמר ד אות יא
ל ע"ב32 אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו' וכן לדבר הלכהאש דת (אסאד) עמ' רמה
ל ע"ב32 אלא מתוך שמחה של מצווהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 1 עמ' קנד
ל ע"ב32 אלא מתוך שמחה של מצווהמילי דשמיא - טעם לשבח עמ' צג הערה 7, 9
ל ע"ב32 אלא מתוך שמחהטוב טעם בראשית עמ' כז, קע
ל ע"ב32 השכינה שורה מתוך שמחהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סז
ל ע"ב32 השכינה שורה מתוך שמחהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפג
ל ע"ב32 השכינה שורה מתוך שמחהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קיג
ל ע"ב32 השכינה שורה מתוך שמחהדרשות באר יצחק עמ' רכא
ל ע"ב32 ויהי כנגןשירת דוד (תשסז) עמ' תצז {אלישע נסתלקה הנבואה ממנו}
ל ע"ב32 מתוך דבר שמחה של מצוהבני אתה עמ' קכב
ל ע"ב32 נבואה שורה מתוך שמחהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמט
ל ע"ב32 רוח הקודש שורה מתוך שמחהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 165
ל ע"ב32 שכינה שורה וכו' שמחה של מצוההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קכח, חנוכה-פורים עמ' קעז
ל ע"ב32 שכינה שורה מתוך שמחהבעקבות משה שמות עמ' רפה
ל ע"ב32 שכינה שורה מתוך שמחה וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רא, קצו
ל ע"ב32 שכינה שורה מתוך שמחה של מצוהאור הרעיון עמ' קפז
ל ע"ב32 שכינה שורה על ידי שמחהמילי דשמיא פכ"ו אות א עמ' צג
ל ע"ב33 אין תורה נקנית אלא מתוך שמחהאורחות צדיקים שער שמחה עמ' נח, שער תשובה עמ' קעב {לכן כל זמן שאדם שרוי בצער לא יוכל ללמוד}
ל ע"ב33 וכן לדבר הלכהדרכי החיים ח"א עמ' רכא
ל ע"ב33 וכן לדבר הלכהמאיר נתיבות ח"א עמ' רמו
ל ע"ב33 וכן לדבר הלכהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לט
ל ע"ב33 וכן לדבר הלכהתורת מנחם חכ"ט עמ' 145
ל ע"ב33 תורה צריכה שמחה של מצוהאפיקי ים עמ' רלא
ל ע"ב33 לדבר הלכה צריך בדיחה ושמחה וכן לחלוםשבט מישראל (קרמניץ) פרק ו פסוק ז
ל ע"ב33 לחלום טוב צריך שמחה של מצוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלו
ל ע"ב34 אין שפתותיו נוטפות מור תכוינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שעט
ל ע"ב34 כל ת"ח היושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מרפעולת גבר עמ' קמא ד"ה עפי"ד
ל ע"ב34 כל ת"ח שאין שפתותיו וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק יח פסוק כג
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושבאפוד בד דף צב ע"א
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' עח
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מורבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ט אות ב
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור תכוינהשיחות ר' ראובן עמ' לט
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור תכוינה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמב
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפז
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 318
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 304,296, חמ"ג עמ' 139, חמ"ד עמ' 94
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קלח
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהעטרת יהושע בראשית עמ' קכא
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קצג(הגה)
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'תב
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריג
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נטפות מרדרך חיים (תשלה) עמ' תרפח
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותין נוטפות מר תכוינהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רעז
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתיו נוטפות מור תכוינהאבן פינה עמ' 165
ל ע"ב34 כל ת"ח שיושב לפני רבו כו' ורש"לשם שלמה דף ז ע"ב
ל ע"ב34 כל תלמיד היושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה וכו' אל תקרי מור עובר אלא מר עוברמאור עינים (תשעה) עמ' רצד
ל ע"ב34 כל תלמיד היושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהשמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר אלו קרבנו לפני הר סיני
ל ע"ב34 כל תלמיד וכו' אין שפתותיו מרס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' יג; תרעב עמ' תקצה
ל ע"ב34 כל תלמיד וכו' אין שפתותיו מרבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תקצה
ל ע"ב34 כל תלמיד וכו' אין שפתותיו נוטפות מר וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 394
ל ע"ב34 כל תלמיד וכו' שפתותיו שושנים וכו' ששונים וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ב פרק לז
ל ע"ב34 כל תלמיד וכו' שפתותיו שושנים וכו' ששונים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' רמ
ל ע"ב34 כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכווינהשער החצר (תשעב) סי' תקעו
ל ע"ב34 כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהלחמי תודה דף א ע"א
ל ע"ב34 כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ד ע"ד
ל ע"ב34 כל תלמיד שאין שפתותיו וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יח פסוק כג
ל ע"ב34 כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ג
ל ע"ב34 כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מר תכוינהאמרי נועם (מועדים) סי' ז לט"ו בשבט
ל ע"ב34 כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מר תכוינהעטרת ישועה (תשסד) אות קו להגדה ש"פ, אות יז ליום ד דחוהמ"פ, אות עז לשבועות
ל ע"ב34 כל תלמיד ששונה ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהמתנת חיים - קנינים עמ' מד
ל ע"ב34 נוטפות מור עובר אל תקרי מור עובר אלא מר עוברנועם אלימלך (תשסא) עמ' טו, ריב
ל ע"ב34 נוטפות מור עובר וכו' כל תלמיד היושב וכו' ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר שפתותיו שושניםמאור עינים (תשעט) עמ' רצג
ל ע"ב34 נוטפות מור עובר וכו' כל תלמיד היושב וכו' ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר שפתותיו שושניםמאור עינים (תשנח) עמ' קעו
ל ע"ב34 שפתותיו נוטפות מורתורת מנחם חמ"ט עמ' 373
ל ע"ב34 שפתותיו נוטפות מרתורת מנחם חל"ז עמ' 138
ל ע"ב34 שפתותיו נוטפות מרתורת מנחם חל"ח עמ' 131, חל"ט עמ' 385
ל ע"ב34 שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר אל תקרי מור עובר אלא מר עוברפתח טוב עמ' קי
ל ע"ב34 שפתותיו שושנים נוטפות מור עוברתאיר נרי עמ' כא
ל ע"ב34 ת"ח כו' שפתותיו נוטפות כו' דרבה, ורש"ילקוטי שיחות חי"ז עמ' 72
ל ע"ב34 ת"ח לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מוראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרמב
ל ע"ב34 ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מרשערי הישיבה ח"א עמ' קפה
ל ע"ב34 ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהעטרת יהושע במדבר עמ' קמז
ל ע"ב34 ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהשביב אור עמ' קצד
ל ע"ב34 תלמיד ששפתותיונפש הרב עמ' ט
ל ע"ב35 א"ת מור עובר אלא מר עוברכתר שם טוב (תשסד) סי' שיט
ל ע"ב35 אל תיקרי שושנים אלא ששוניםמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 28 עמ' קנט
ל ע"ב35 אל תיקרי שושנים אלא ששונים וכו'מנחת יואל עמ' רנג
ל ע"ב35 אל תקרי מור אלא מר וכו' אל תקרי שושנים אלא ששוניםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צה
ל ע"ב35 אל תקרי מור אלא מר וכו' שושנים וכו' ששוניםילקוט אוהב ישראל עמ' צו
ל ע"ב35 אל תקרי מור עובר אלא מר עוברצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשס
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםכתונת פסים (תשעא) עמ' פח
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' יז
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' עה
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תז
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' ו
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםפני חיים (פלג'י) עמ' רכג ע"ב
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקצב
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקנו
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' נד, קלו, קצט
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםתורת מנחם חס"א עמ' 179
ל ע"ב35 אל תקרי שושנים אלא ששוניםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' ו
ל ע"ב35 ששונים בתורהתורת מנחם ח"כ עמ' 233
ל ע"ב36 בתחלת הלימוד הוי אמרי בדיחותיהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' נה
ל ע"ב36 דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקז ד"ה והנה
ל ע"ב36 דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאמצווה ועושה ח"א עמ' תסג
ל ע"ב36 דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' כה
ל ע"ב36 מקמי דפתח אמר מילתא דבדיחותאמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' צא
ל ע"ב36 מקמי דפתח וכו' אמר מילתא דבדיחותאתורת מנחם חכ"ד עמ' 262
ל ע"ב36 מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאשביב אור עמ' קצה
ל ע"ב36 מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יב פרק כא
ל ע"ב36 מתחילים במילי דבדיחותא וכו' לשמוע מילי דבדיחותא לפתוח הלבאורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע, שער עצלות עמ' צז
ל ע"ב36 פתח בשמעתא במילתא דבדיחותאחכמת התורה שמיני עמ' תנט, תסב
ל ע"ב36 פתח שמעתא אמר מלתא דבדיחותאקהלת יעקב סוכות עמ' רסח
ל ע"ב36 צריך להקדים שמחה ללימודחכמת התורה יתרו עמ' ריח
ל ע"ב36 קודם הלימוד אמרו מלתא דבדיחותא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רעא, תרפ
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח שמעתתא אמר מילתא דבדיחותא וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קו
ל ע"ב36 רבה פתח באגדתא דליבדרו רבנןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ערב
ל ע"ב36 רבה וכו' אמר מילתא דבדיחותאבישורון מלך ח"ב עמ' קא
ל ע"ב36 רבה כו' מילתא דבדיחותא כו'שערי תשובה סה"י אות נז בהע'
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח אמר מילתא דבדיחותאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קטו
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח בשמעתא אמר מילתא דבדיחותאדברים נחמדים (תשסה) עמ' צח
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח בשמעתתא וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' מב
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח וכו' אמר מילתא דבדיחותא וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' כא, מט
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קפה, תא
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאדרך ה' השלם עמ' רלו - מראה דרך
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' פג
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלב
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאלחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף קנא ע"ב
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאעלי שור ח"ב עמ' רמב
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאפרדס מרדכי עמ' ג
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנןדעת תורה בראשית עמ' עה
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רצט, שכד
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לבסוף פתח בשמעתתאפתח טוב עמ' קי
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאשרתי ח"א עמ' עח
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקלג
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' קעב
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' לז, עז, שסו
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 59
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח לרבנן אמר מילתא דבדיחותאפנים מסבירות עמ' שכג
ל ע"ב36 רבה מקמי דפתח שמעתתא אמר מילתא דבדיחותאחיי נפש ח"א עמ' שיז ע"א
ל ע"ב36 רבה מקמיה דפתח בשמעתתא, ורש"יויגד יעקב עמ' תרג
ל ע"ב36 רבה מקמיה דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאאגרא דכלה ח"ב עמ' קב, ח"ג עמ' רפח
ל ע"ב36 רבה מקמיה דפתח לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן ולבסוף יתיב באימתא וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צג {הבדיחותא הי' רק משמחת מצוה, בפלפול לשמח הלב, ובאגדה למשוך הלב; זה שייך גם ביחיד, ואיך שיפתח לבו}
ל ע"ב36 רבה פתח את שיעורו במילתא דבדיחותאשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 20
ל ע"ב36 רבה פתח במילי דבדיחותאאז תתחזק עמ' שנה, תט, תי
ל ע"ב37 אמר מילתא דבדיחותאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיט
ל ע"ב37 אמר מילתא דבדיחותאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצו
ל ע"ב37 אמר מילתא דבדיחותאמכתב מאליהו ח"ה עמ' 25
ל ע"ב37 אמר תחילה מילתא דבדיחותא ובדחי רבנןחכמת התורה ויקרא עמ' קמז
ל ע"ב37 הוי אמר מלתא דבדיחותאקהלת יעקב פסח ח"א עמ' פו
ל ע"ב37 מילתא דבדיחותאתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
ל ע"ב37 התנאים נהגו לומר מילתא דבדיחותא קודם הלימודצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קעב
ל ע"ב37 התנאים נהגו לומר מלתא דבדיחותא קודם הלימודצפנת פענח (תשסו) עמ' קכב
ל ע"ב37 ואף משלי בקשו לגנוזכור לזהב ח"א
ל ע"ב37 ואף ספר משלי ביקשו לגנוזעיונים במשלי עמ' ז
ל ע"ב37 ואף ספר משלי בקשו לגנוזדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמ ע"ב
ל ע"ב37 ואף ספר משלי בקשו לגנוז, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' קז
ל ע"ב37 והדר יתבי באימה ויראהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעו
ל ע"ב37 חכמים הראשונים היה דרכם לומר מלתא דבדיחותא קודם לימודדרשות שמן רוקח עמ' צו
ל ע"ב37 יתיב באימתא ופתח בשמעתתאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' פ
ל ע"ב37 יתיב באימתא ופתח שמעתאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קפה
ל ע"ב37 מלתא דבדיחותא שקודם הלימודתשואות חן (תשסח) עמ' קסג
ל ע"ב37 צריך למיתב באימתאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' צט
ל ע"ב37 רבה אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנןצדקת הצדיק סי' רס, עת האוכל עמ' 236 (סי' ח)
ל ע"ב37 רבה הוה אמר מילתא דבדיחותא וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קה ע"א
ל ע"ב39 אל תען כסיל בד"תביאור הגר"א על משלי פרק כו פסוק ד
ל ע"ב39 אל תען כסיל כאוולתו בדברי תורהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4
ל ע"ב39 אל תען כסיל כאוולתו וכו' א"ל רצונך שתשתה כוס של יין שתה ופקעדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שא
ל ע"ב39 אל תען כסיל כאולתושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעג
ל ע"ב39 וכתיב ענה כסיל כאולתו לא קשיא הא בד"ת הא במילי דעלמאדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפה עמ' קכה
ל ע"ב39 כתיב אל תען וכו' הא בדברי תורה וכו'דובר צדק עמ' 23
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצא
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל וכו' כאן בד"ת וכו'אור שרגא עמ' רעח
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב ענה וגו' ל"ק הא בדברי תורה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצז
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב ענה כסיל כאולתו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק נח פסוק ג
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב 'ענה כסיל כאולתו' לא קשיא הא בדברי תורה הא במילי דעלמאכתב סופר אגדות כאן
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב ענה כסיל כאולתו לא קשיא הא בדברי תורה הא במילי דעלמאדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' צד
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב ענה כסיל כאולתו לא קשיא הא בדברי תורה הא במילי דעלמאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעה
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב ענה כסיל כאולתו לא קשיא הא בד"ת הא במילי דעלמאאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שנז, שנח
ל ע"ב39 כתיב אל תען כסיל כאולתוחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעו/רעז ע"א-ע"ב
ל ע"ב39 ענה כסיל וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 96
ל ע"ב39 ענה כסיל כאולתו בדברי תורה אל תען כסיל במילי דעלמאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1297-1296
ל ע"ב39 ענה כסיל כאולתו ההוא בדברי תורה כתיבשארית מנחם ח"ד עמ' רסו
ל ע"ב39 ענה כסיל כאולתו וכו' בדברי תורהאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קכא
ל ע"ב39 ענה כסיל כאולתו וכו' הא בדברי תורהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קיד
ל ע"ב39 ענה כסיל כאולתועיונים במשלי עמ' תקטז
ל ע"ב40 אמר לו אשתך אשתי ובניך בני אמר לו רצונך שתשתה כוס של יין, שתה ופקעאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמח
ל ע"ב40 במילי דעלמא אל תען כסיל כאולתואמרי רבי שפטיה עמ' קל
ל ע"ב40 במילי דעלמא אל תען כסיל כאולתומרפא לשון עמ' רעג
ל ע"ב40 דההוא דאתא לקמיה דרבי וכו' ההוא דאתא דקמיה דרבי חייא אמר ליה אמך אשתי ואתה בני וכו'ראשית דעת (קורח) סי' לח
ל ע"ב40 הא בדברי תורה הא במילי דעלמאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרו
ל ע"ב40 הא בדברי תורה הא במילי דעלמאספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפה
ל ע"ב40 ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל אשתך אשתי וכו' שתה ופקע וכו'לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קעה
ל ע"ב40 מעשה באל תען לכסיל כאולתואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 205
ל ע"ב41 אשתך אשתי וכו' אמך אשתיס' חסידים סי' תרנ
ל ע"ב42 א"ר חייא אהני לי צלותיה לרבי דלא לשווי' ממזראאיתן האזרחי עמ' שה
ל ע"ב44 בדברי תורה וכו' כי הא דיתיב וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 8
ל ע"ב44 דיתיב ר"ג וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום שנאמר הרה ויולדת יחדיוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שא, שב, שיט
ל ע"ב44 כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יוםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' צו
ל ע"ב44 כי הא דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יוםשל"ה (תשנז) פרשת נח אות ו, ויצא אות לז
ל ע"ב44 לעת"ל תהיה האשה הרה ויולדת יחדיואגרא דכלה ח"ג עמ' כא
ל ע"ב44 לעתיד יולידו בכל יוםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שכט
ל ע"ב44 לעתיד תלד אשה בכל יוםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ז, תפז
ל ע"ב44 עתידה אשה ללדת בכל יוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' צו, רסט, רעא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצז
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלדוזאת התורה עמ' קנא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלדמאיר בת עין (תשסו) עמ' 556
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכ"ייהל אור עמ' תריט; מאמר גנתא (צמח צדק) סעיף ה
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קעז
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 576
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תצ
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםביאורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתכז
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רלא ע"ג
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםברית אברם עמ' תקב
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםגבורות שמונים (תשסג) עמ' נא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמט
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםדברי חנינא - מזלות עמ' כט
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםדברי יואל פ' במדבר דף לד ע"ב, פב ע"ב
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםחכמת התורה בא עמ' שצ
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםישועות משיחו (תשעח) עמ' 198
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כח, רל, רפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצט
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםלחמי תודה דף קד ע"ב
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תקפג
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםמאמרי שלמה ח"ב עמ' פו
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שנד
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שמז
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםנצח ישראל (הרטמן) עמ' פד הערה 92, תתיא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםעלי שור ח"ב עמ' תד, תנה
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' קמה
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםקשוטי כלה (תשסג) עמ' צא, לד
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קסא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםרנת יצחק ישעיה עמ' רלט, שסז, שצח, משלי עמ' קצו, דברי הימים עמ' נב
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פא
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קעד
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםתורת העולה (תשנב) ח"ב פרק יח
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםתורת מנחם חלק לג עמ' 117
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום וכו'אפיקי ים עמ' תקא, תקעו
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רצב, שעג, ח"ב עמ' קכב
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום וכו' אותו תלמיד שלגלג וכו' ואחוי לי' תרנגולפחד יצחק פסח מאמר סט
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום וכו' עתידין אילנות להוציא פירות בכל יוםנזר הקדש ח"ב עמ' קכג, קל
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום לגלג עליו וכו' דוגמתה בעוה"ז תרנגולתמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צג {אשה תתעבר בבת אחת כמו תרנגולת ומזה תלד בכ"י; ולעת"ל לא יהי' צורך במלאכות בלחם ובבגד לברר הקדושה מהפסולת}
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום לגלג עליו וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' כו
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום שנאמר הרה ויולדת יחדיובן מלך - שבת עמ' שמג
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום שנאמר הרה ויולדת יחדיו וכו'אוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שג, שנט
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' צג
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםאור הצבי עמ' 87, 117, 150
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםילקוט הגרשוני ח"א
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף יא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו/טז דף פה ע"ד; נצח ישראל (שנט) פ' מה דף נד ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן ו/ז דף קיח ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רצג ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף נו/נז ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ב
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםמסתרי ים התלמוד עמ' 111
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יוםתורת העולה (תשעה) עמ' קפט
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד בכל יום, ורש"יאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רטו
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רכד-רכה
ל ע"ב44 עתידה אשה שתלד כל יוםמי מרום ח"ט עמ' כא, ח"י עמ' מח
ל ע"ב44 ר"ג אומר עתידה אשה שתלד בכל יוםמאיר בת עין (ביקיאם) דף לז ע"א
ל ע"ב44 ר"ג הוה יתיב ודריש עתידה אשה שתלד בכל יוםשמן הטוב (תשסו) עמ' תקכג
ל ע"ב45 ליגלג עליו אותו תלמיד אמר אין כל חדש תחת השמשאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 305
ל ע"ב46 בא ואראך דוגמתן בעולם הזהזרע קודש - מועדים עמ' רכב
ל ע"ב46 הראה לו דוגמתו בעולם הזהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרצט
ל ע"ב46 יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום וכו' ליגלג עליו אותו תלמיד וכו' אמר לו בא ואראך דוגמתם בעולם הזה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שיד, שטו, שיט
ל ע"ב46 עתידים אילנות להוציא פירות בכל יוםלהורות נתן ויקרא עמ' רמו
ל ע"ב46 עתידים אילנות שבארץ ישראל שיעשו פירות בכל יום וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' כז
ל ע"ב46 עתידים אילנות שמוציאים פירות כו'מראה הגדול ח"א דף קנט ע"ב
ל ע"ב46 עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יוםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 79
ל ע"ב46 עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יוםשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ה
ל ע"ב46 עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום שנאמר ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יוםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יז
ל ע"ב46 עתידים אילנות להוציא פירות כל יוםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 12
ל ע"ב46 עתידין אילנות להוציא פירות כל יוםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלב ע"ג
ל ע"ב46 עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםויואל משה מאמר א סי' סו עמ' פב
ל ע"ב46 עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רנב
ל ע"ב46 עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםרנת יצחק יחזקאל עמ' קפד
ל ע"ב46 עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שסח
ל ע"ב46 עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף יא ע"ב
ל ע"ב48 ותו יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תכז
ל ע"ב48 יתיב ר"ג ודריש עתידה א"י שתוציא גליסקאות וכו'כתנות אור עמ' יא
ל ע"ב48 יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצד
ל ע"ב49 א"י מגדלת כלי מילת וגלוסקאותמי מרום ח"י עמ' קיז קיח קכז
ל ע"ב49 הארץ יוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק פא פסוק טז, פרק פד פסוק ב, פרק קח פסוק ח, פרק קכו פסוק ה
ל ע"ב49 והארץ תוציא גלוסקאות וכלי מילתברכות אבי דף פד ע"ב
ל ע"ב49 לעתיד לבא עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות יפותתורת מהרש"ל עמ' לג
ל ע"ב49 עתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתאורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות ה
ל ע"ב49 עתידה א"י להוציא גלוסקאותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעב, רלט, שד, תמו
ל ע"ב49 עתידה א"י להוציא גלוסקאות וכלי מילתארץ החיים (ליברזון) סי' רצח
ל ע"ב49 עתידה א"י להוציא גלוסקאות וכלי מילתבינת ישראל (תשסו) דף ד ע"א
ל ע"ב49 עתידה א"י להוציא גלוסקאותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 5, 270-271, 279
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' מח
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותגבורות שמונים (תשסג) עמ' נא
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותדרשות שמן רוקח עמ' קלג, שעה
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותערבי נחל (תשסד) עמ' צ
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותקומץ המנחה (צונץ) דרוש יח אות ב, דרוש קעד אות ב
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותרנת יצחק תהלים עמ' שכג, תעא, משלי עמ' קח
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תסד
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 6
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תמג
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתלהורות נתן ויקרא עמ' שמ {כמו שעד חטא אדם הראשון לא היה מוץ ותבן}
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתטיול בפרדס ח"ב עמ' רסב, שע
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שכז
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתלחם רב על סדור התפילה אות א' ר
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמי מרום ח"ו עמ' רעא שלח
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמי מרום ח"ז עמ' ער
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמי מרום ח"ט עמ' קטז
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמי מרום חי"ג עמ' קמד
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתקהלת יעקב עשי"ת עמ' שצו
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתקרבן מנחה (תשעד) עמ' תטו
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתתהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק י הערה יג
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רמז
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ח
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתאהל רחל עמ' 552
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 168
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שב, שטו, תנא
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתכתר שם טוב (תשסד) סי' שצו
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמכתבי מרום עמ' מ
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתצוף דבש (לוין) מאמר ב דף יא ע"א
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשלחן ארבע (שנו) שער א דף ה ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור עב דף קמח ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קדושים דף יד ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יד ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ג דף ל ע"א; עין יעקב (שפב) ברכות פרק א סימן א [?]; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב סימן כג דף נב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סד דף כב ע"ג; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קד דף קג ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף פו/פז ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יז למילה דף סח ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בהר דף נח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קח ע"א-ע"ב
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאות יפות וכלי מילתאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תכג
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 102, 466, רנא
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותכרם טוביה עמ' כד
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותתיבת גמא (תשסז) עמ' כד
ל ע"ב49 עתידה אר"י שתוציא גלוסקאותאמרי אש (טאוב) עמ' פט, שע
ל ע"ב49 עתידה אר"י שתוציא גלוסקאותדברי יואל פ' תצוה דף רסה ע"ב
ל ע"ב49 עתידה אר"י שתוציא גלוסקאותחכמת התורה בראשית עמ' שנט
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאותמאור עינים (תשעה) עמ' שמח, תפח, תשלא
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יח, ויצא אות ל, וישב אות יג, עקב אות יג
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשפא
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותדרכי ציון עמ' צה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותילקוט דברי חכמים שמות סי' קצו
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותמחשבות חרוץ סי' ט (עמ' 76)
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותתולדות שלמה - רות עמ' עט
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכו'בארות המים (תשסב) עמ' פ
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תסא
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 329, ח"כ עמ' 56, 90, חכ"א עמ' 229, חכ"ב עמ' 248
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתאגרת הטיול (תשעה) עמ' שנה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקפט, תתרטו, ויקרא עמ' תקעו, במדבר עמ' תקלז
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבי חייא ח"א עמ' קיט
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבית יצחק (ויינברגר) עמ' סא
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתברכת טוב עמ' קצו
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתדעת תורה דברים ח"א עמ' קפא
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קכט ד"ה בהפטרה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתחכמת התורה קדושים עמ' לד
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתלהורות נתן בראשית עמ' נט
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתלחמי תודה דף ה ע"א, לו ע"א, קכ ע"א, קמ ע"ב, קנג ע"א, קע ע"ב, רכז ע"ב
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמבשר טוב - ספר החיים עמ' סז
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רס
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצא
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתפאר יעקב ח"א עמ' שכח
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתצמח דוד (סקאליע) עמ' רמה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רנג, רסט, שעב
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתתורי זהב (תשעג) עמ' קפד
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתתפארת צבי ויקרא עמ' שנב, שנה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו' לגלג עליו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נז, שעג, שעד, ח"ב עמ' תקא, ח"ג עמ' ערב
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת מתוקנים תיכףדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותמנחת יהודה (פתיה) עמ' 96
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותנפש החיים (תשמג) עמ' 63
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותנתיבות עולם ח"א עמ' קכט
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותפרי צדיק וירא אות ח, לר"ח שבט אות ג, ה, לט"ו בשבט אות א, תצוה אות ו, שבת הגדול אות ג, פסח אות א, בהר אות ב, בחוקותי אות י, סוכות אות כה
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותמסילות הנביאים שופטים עמ' קעד
ל ע"ב49 עתידה א"י שתוציא גלוסקאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תפב
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאותפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמד
ל ע"ב49 עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשמועות ישראל במדבר עמ' קעז
ל ע"ב49 עתידה ארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתאגרא דכלה ח"א עמ' קעח, ח"ג עמ' נו
ל ע"ב49 עתידה ארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעה
ל ע"ב49 עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילתמי מרום חי"א עמ' לו
ל ע"ב49 עתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכו'נזר הקדש ח"א עמ' עז
ל ע"ב49 עתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' כב, תקנג; תרעב עמ' תשפא
ל ע"ב49 עתידה שתוציא הארץ גלוסקאותהמוסר והדעת בראשית עמ' כו
ל ע"ב51 הלל היה עניו גדולרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' נד
ל ע"ב51 ואל יהא קפדן כשמאילהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סא
ל ע"ב51 ואל יהי קפדן כשמאיאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכו
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסג ד"ה ובענין
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאיארז ישעיהו דף יד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללאוצר המאמרים (תשסג) עמ' קמ
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קעח
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' קט
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צב, רעד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צג, רפ
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רעח
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמג
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללמכתב מאליהו ח"ה עמ' 214
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללנחלת צבי (פאליי) עמ' כז, קסא
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קסא
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללעבודת חיים ח"א עמ' לד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קנג, קפט
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריג
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קז, רכא
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' לג
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצב
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תנז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאיבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שא {ביאור הגרי"ס באור ישראל ע"ז}
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאיישמרו דעת עמ' קכט, רמט
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאימחשבת מוסר ח"ג עמ' קיא
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי וכו' והלל לא יקפידאור ישראל סי' כו, כח
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי מעשה בשני בנ"א וכו' אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוז וכו' מעשה וכו' וכו'אור ישראל (תרס) דף לה ע"ב, לח ע"א, נח ע"א, פט ע"א
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהי קפדן כשמאידעת תורה שמות עמ' קעא, במדבר עמ' צד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהי' קפדן כשמאישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' כו
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל וכו'לחמי תודה דף פ ע"א
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל וכו' כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז והלל לא יקפידבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פו
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ולא יהא קפדן כשמאידברים נחמדים (תשסה) עמ' נ
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 7
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' רסב
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעא
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללמכתב סופר דף סא ע"ד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללתורת הרבי רבי זושא סי' סז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פא
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צג
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עה, רלה
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללדברי יהושע מאמר א פ"ה עמ' לו
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללשיחות מוסר (תשסב) עמ' קנא, שצב
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קיב
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאיאמרות חיים עמ' פט, קפב, רמח
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאישפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' ריז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל ואל יהי' קפדן כשמאיעלי שור ח"ב עמ' רלח
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל ואל יהי קפדן כשמאירוח נכון עמ' יט, קצג, קנ, רכז, רנז, רסט, רפז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' לב
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל ולא קפדן כשמאיערבי נחל (תשסד) עמ' תקכ, תר
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 44, 39
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללמסילת ישרים עמ' תקצז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם עניו כהלל ולא קפדן כשמאיראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ד
ל ע"ב51 לעולם יהא ענוותן כהללשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קפב
ל ע"ב51 לעולם יהא ענוותן כהללשמן ראש סוכות ח"ב עמ' מח
ל ע"ב51 לעולם יהא ענוותן כהלל ולא יהא קפדן כשמאיאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רלה
ל ע"ב51 לעולם יהא ענוותן כהלל ומעשה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעב
ל ע"ב51 לעולם יהא ענותן כהללשעורי דעת ספר ב עמ' עה
ל ע"ב51 מדת ב"ש וב"הדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' כג
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם וכו' כל מי שילך ויקניט וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שכו
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ב עמ' ו
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מט
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, ובו'שמועת יצחק - חז"ל אות טו
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 38
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם שהמרו זהשערי שיש יהושע ח"א עמ' צט
ל ע"ב51 מעשה בשני בני ארם שהמרו זה את זה וכו' מי כאן הללחדרי בטן פרשת חקת אות יז-כה
ל ע"ב51 ענוותן כהללאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' לד
ל ע"ב51 ענוותן כהלללב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קעח
ל ע"ב51 ענוותן כהללמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו, קסח
ל ע"ב51 קפדנותו של שמאיבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 363, באר ו הערה 313
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן בהלל ולא יהא קפדן כשמאי וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קיד
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלללהורות נתן דברים עמ' רנה
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רע
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קפב
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנו
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ולא יהא קפדן כשמאי ומעשה בשני בני אדם שהתערבו זה עם זה וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' ר
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהללהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרז
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענותן כהלל ולא קפדןלקוטי מאמרים עמ' 232, דובר צדק עמ' 53, 57
ל ע"ב51 לעולם יהא אדם ענוותן כהלל וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' יג, כט
ל ע"ב51 מעשה בב' בני אדם שהמרו זה את זה וכו' ובמהרש"אקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות קמ
ל ע"ב51 מעשה בב' בני"א שהמרו זא"זשעורי דעת ספר ב עמ' עה
ל ע"ב51 מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל וכו' אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשושל"ה (תשנז) - מס' שבת אות יא
ל ע"ב51 שנים שהמרו זה את זה מי יקניט את הללצמח צדקה עה"ת עמ' מו
ל ע"ב51 שמאי הי' קפדן והלל הי' ענוותןתורת מנחם חכ"ו עמ' 159
ל ע"ב51 שמאי הרבה להתכעס בעניני דתהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 49
ל ע"ב רש"י - אם שמח קודם שכיבה מראין לו חלום טובשבט מישראל (קרמניץ) פרק ו פסוק ז
ל ע"ב רש"י - לא נברא אלא לצוות לזהמאיר נתיבות ח"ג עמ' רכא
ל ע"ב רש"י ד"ה הא בד"ת - בדברי תורה מותר לענות כאולתודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמ ע"ב
ל ע"ב רש"י ד"ה הרה - ביום שהרה זה יולדת ולד אחר כמו תרנגולת וכיון שמשמשת בכל יום נמצאת יולדת בכל יום וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שא
ל ע"ב רש"י ד"ה ובדחי - נפתח להם מחמת השמחהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקלג
ל ע"ב רש"י ד"ה מוטב תכבה נריאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פו ע"א
ל ע"ב רש"י ד"ה קודם שמש - אם יעמול בתורה שקדמה לשמש יש יתרוןדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף רצה ע"א, שמ ע"ב
ל ע"ב רש"י ד"ה קחו לי מנגן קחו לי מנגן - מצוה היא להשרות עליו שכינהאור מאיר ח"א עמ' שמב
ל ע"ב רש"י ד"ה שחוק - שאין דעת שוחק מיושבת עליו, ואפילו אינו של לצון, מכל מקום אין בו יישובדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' א
ל ע"ב רש"י ד"ה שמחה של מצוה - כגון הכנסת כלהראשית דעת (אטון) עמ' רעג
ל ע"ב מהרש"אלקוטי שיחות חי"ב עמ' 178
לא ע"א01 המרו זה את זה מי שילך ויקניט את הלל יטול ת' זוז וכו' והלל לא יקפידרוח נכון עמ' רס, קמט, רסט
לא ע"א01 כל מי שילך ויקניט את הלל וכו' א"ל שאל בני וכו' והלל לא יקפידראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות יט
לא ע"א01 כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוזאוצרות חיים - יושר המידות עמ' קס
לא ע"א01 מי שיקניט את הלל יטול ד' מאות זוז כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רכא
לא ע"א01 מעשיות מענותנותו של הללבנין שאול עמ' ט
לא ע"א03 אותו היום ע"ש היה והלל חפף את ראשו וכו'זכור לדוד עמ' פד, פה
לא ע"א04 אמר מי כאן הלל מי כאן הללאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' עו
לא ע"א04 מעשה בקנתרן שבא לפני הלל וכו' בני שאלה גדולה שאלתלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רד
לא ע"א05 מי כאן הללהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קסט
לא ע"א06 מי כאן הלל וכו' אתה נשיא בישראלאברהם את ידו ח"א דף קל ע"ג {הלל נענש בזה על מה שזלזל בבני בתירא בפסחים סו ע"א, שהאיש הקניט אותו כי קינטר את בני בתירה, אמר לו "אתה נשיא לא ירבו כמותך" כי אמר להם "אהיה נשיא עליכם", אמר "מי כאן הלל" כי אמר להם "מי גרם לכם"}
לא ע"א06 מעשה דהלל שקרא לאיש בניתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסה
לא ע"א06 בניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמג {ראיה שמותר לקרוא לאדם זר "בני"}
לא ע"א07 ההוא דא"ל להללברכת אבות עמ' שעג
לא ע"א07 שאלה יש לי לשאולשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נו
לא ע"א08 מפני מה ראשיהם של בבל סגלגלים וכו' מפני מה עיניהן של תרמודיין טרוטות וכו' מפני שדרין בין בצעי המיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצב, שיב, תתקסט, א'נד
לא ע"א08 מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלותאמרי יוסף דברים דף נ ע"ב
לא ע"א08 מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלותמדבר קדמות (תשסח) עמ' סז
לא ע"א08 מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כב עמ' קמט
לא ע"א11 מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רב
לא ע"א11 מפני מה עיניהם של תרמודיים תרוטות וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' רמז
לא ע"א11 מפני מה עיניהם של תרמודיים תרוטות וכו', ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' פח, צ, צג
לא ע"א11 מפני מה עיניהם של תרמודיין תרוטותדבר טוב (רוזנברג) עמ' תצג
לא ע"א11 מפני מה עיניהן של תרמודיים תרוטות וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כב עמ' קנא
לא ע"א11 מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' לו הערה 54
לא ע"א11 מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
לא ע"א11 מפני מה עיניהן של תרמודין תרוטותאור תורה השלם (מזריטש) סי' רצג
לא ע"א11 מפני מה עיניהן של תרמודין תרוטותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רצג
לא ע"א12 מפני שדרין בין החולות, ומהרש"אדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' קנז
לא ע"א15 מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סו
לא ע"א15 מפני מה רגליהן של אפרקיים רחבות וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כב עמ' קנב
לא ע"א15 רגליהם של אפרקיים רחבות וכו' מפני שדרין בין בצעי המיםתורת מהרי"ם בראשית עמ' רלה
לא ע"א17 הלל הזקן לא הקפיד על זולתו כללפני חיים (פלג'י) עמ' קסא ע"ב
לא ע"א17 כל שאלות שיש לך לשאול שאלשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רג
לא ע"א20 אמר לו הוי זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' עג
לא ע"א20 הוי זהיר ברוחךביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק לב
לא ע"א20 הוי זהיר ברוחך וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק לב
לא ע"א20 כדאי הוא הללאור לשמים (תשסג) עמ' שנט
לא ע"א20 כדאי הוא הלל שתאבד ע"י ד' מאות זוזקשוטי כלה (תשסג) עמ' קסד
לא ע"א20 כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות זוז וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' סב
לא ע"א20 כדאי הוא הלל שתאבד על ידו וכו' והלל לא יקפידקול ששון (גולדברג) אות יז
לא ע"א20 כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד' מאות זוז וד' מאות זוזדברים נחמדים (תשסה) עמ' נ
לא ע"א21 בנכרי שבא להתגייר שבא לפני שמאימאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קא
לא ע"א21 הגרים שבאו אל שמאידרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ז אות ג
לא ע"א21 ההוא דאתא לקמיה דהלל ואמר גיירנינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ד
לא ע"א21 והלל אינו מקפידלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' סג
לא ע"א21 והלל לא יקפידדרכי החיים ח"ב עמ' קעג
לא ע"א21 והלל לא יקפידתורת יחיאל בראשית עמ' תכג
לא ע"א21 והלל לא יקפיד כו' ענוותנותו של הללשערי תשובה סה"י אות נה
לא ע"א21 והלל לא יקפידילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א21 וכן מצינו בהלל הנשיא באחד שביזהו בדביו וכו' ולא הקפידאורחות צדיקים שער ענוה עמ' כב
לא ע"א21 מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי וא"ל גיירני וכו'ארז ישעיהו דף ד
לא ע"א21 נכרי שאל לשמאי כמה תורות ישודע מה שתשיב סי' יד
לא ע"א21 מעשה בגוי א' שבא לפני שמאי א"ל כמה תורות יש לכםשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לו ע"ד
לא ע"א21 מעשה בגוי שבא להתגייר בא אצל שמאי וא"ל גיירני ע"מ שאלמוד תורה שבכתב והוציאו בנזיפה בא אצל הלל וכו'צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קלו, קסב
לא ע"א21 מעשה בגוי שבא לפני שמאי א"ל גיירני וכו'חדרי בטן פרשת תצוה ד"ה או אפשר
לא ע"א21 מעשה בגוי שבא לפני שמאי וא"ל גיירני כו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף ל ע"ג
לא ע"א21 מעשה בגוי שבא לפני שמאי והללזכות ישראל - עשר צחצחות פרק ה אות כט
לא ע"א21 מעשה בגר שבא לפני שמאי ואמר לו כמה תורות יש לכם וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' כד
לא ע"א21 מעשה בנכרי א' וכו' גיירני ע"מ שתלמדני תושב"כ וכו' בא לפני הלל א"ל א"ב ג"ד וכו'חמודי צבי שמות עמ' רמה
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחדהשיר והשבח ח"א עמ' קעג
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצ
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ו פסוק ח
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד וכו' בא לפני הלל וגייריהדברי יואל פ' יתרו דף מ ע"א
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תכא
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא אצל שמאיבנין שאול עמ' ו
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרז
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאינתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קס
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני וכו'אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' סג
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות וכו' על רגל אחת דחפו וכו' ואידך פירושא הוא זיל גמורדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לט, קלג, מהד' ד סי' נד, מהד' ט סי' סד
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי והללבית שלום מרדכי עמ' נז, קנח
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' צב, קלד
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מז
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'אש דת (אסאד) עמ' לז, עו, רכב, רלא, שלח
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' ג, סא
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' ריט, תקמה
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' בא לפני הלל גייריה וכו'מגילת סמנים עמ' נא
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' גיירני וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קצב, תפ
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' גער בו והוציאו בנזיפה וכו' שוב מעשה בנכרי אחד וכו' דחפו באמת הבניןאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפד
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' גער בו והוציאו בנזיפה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפה
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'דבש השדה עמ' לא
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'שמחת מרדכי (גיפטר) עמ' פו-פז
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאימשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל כמה תורות יש לכם וכו'אור הצבי עמ' 51
לא ע"א21 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאיאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלה
לא ע"א21 בא' שבא לפני שמאי ואמר גיירניחיים וחסד סי' תמד
לא ע"א21 מעשה בנכרי וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ח
לא ע"א21 מעשה בנכרי וכו' בא לפני הלל א"ל ענוותן הלל וכו' ינוחו לך ברכות על ראשך וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ע
לא ע"א21 מעשה בנכרי שבא להתגייר לפני שמאי וכו' בא לפני הלל וגיירודברי יואל פ' פנחס דף קסז ע"א
לא ע"א21 מעשה בנכרי שבא לפני הלל להתגייר וכו'אור אברהם - רות עמ' צב, תב
לא ע"א21 מעשה בנכרי שבא לפני שמאי ואמר גיירני ע"מ שתלמדני רק תורה שבכתב וכו'פניני יחזקאל עמ' קפז, שמט, שצ
לא ע"א21 מעשה בנכרי שבא לשמאי ואמר לו גיירניכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסו
לא ע"א21 מעשה בשמאישפת אמת - אלה מסעי עמ' 11
לא ע"א21 מעשה דגר שבא להתגייר על מנת שילמוד תורה שבכתב כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קנח
לא ע"א21 מעשה דהלל והגרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצא
לא ע"א21 מעשה הגר שבא לפני שמאי ואמר תורה שבכתב אני מאמינך ושבע"פ לאבשבילי אמונה ח"ב עמ' ריט
לא ע"א21 גוי בא לפני שמאי ואמר גיירני על מנת שאלמוד וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' שכט
לא ע"א21 נכרי שבא לפני שמאי והלל להתגיירמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' לו
לא ע"א21 שבא לפני שמאירב שלום (אדלר) עמ' רנב
לא ע"א22 שתי תורות - שבכתב ושבע"פמוסר המקרא והתלמוד עמ' קט
לא ע"א22 תורה שבכתב ותורה שבעל פהאור השמש (תשסח) עמ' מ
לא ע"א23 א"ל שבכתב אני מאמינךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סד
לא ע"א23 בכתב מאמין שבעל פה אינו מאמיןחכמת התורה יתרו עמ' שפא
לא ע"א23 גיירני ע"מ שתלמדני תורה שבכתב וכו' דעל פה נמי סמוך עלי, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נז
לא ע"א23 גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתבאור מאיר ח"א עמ' רז
לא ע"א23 גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתבישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ר
לא ע"א23 גיירני על מנת שתלמדניבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קב אות ב, מאמר קלד אות א, מאמר קלה אות א
לא ע"א24 בא לפני הלל גיירוהושמן ראש - ימים נוראים עמ' רנו
לא ע"א24 בא לפני הלל גייריהרב שלום (אדלר) עמ' קלו, רעז
לא ע"א24 הגר שבא להללמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 204
לא ע"א24 הגר שבא לפני הללפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רצה
לא ע"א24 הגר שבא לפני הללפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שה
לא ע"א25 אמר ליה א' ב' ג' ד'שערי הישיבה ח"ב עמ' קצב
לא ע"א25 יומא קמא א"ל אבג"דבית ישי (תשסד) דרשות עמ' פח
לא ע"א25 יומא קמא אמר ליה א"ב ג"דשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכט
לא ע"א25 יומא קמא אמר ליה א"ב ג"ד למחר אפיך ליהתפארת צבי בראשית עמ' עג, פא
לא ע"א25 יומא קמא אמר ליה א"ב ג"ד למחר אפיך ליה וכו' דעל פה נמי סמוך עלידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' עב ד"ה והנה, ח"ג עמ' קצז ד"ה ואמרתי
לא ע"א25 יומא קמא אמר ליה אב"ג למחר אפיך לו וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף מט ע"א
לא ע"א26 לאו עלי דידי קא סמכת בעל פה נמי סמוך עלימשך חכמה דברים פ' לד פס' א-ב
לא ע"א26 לאו עלי דידי קא סמכת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רמז
לא ע"א27 א"ל גיירני ע"מ שתלמדני את כל התורה כולה על רגל אחתלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' לז
לא ע"א27 א"ל גיירני ע"מ שתלמדני תורה על רגל אחת וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קד, קיז
לא ע"א27 אותו שאמר גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה וכו' על מנת שתשימני כ"ג וכו' וגיירם הללאגרות הראיה ח"ה עמ' תלט
לא ע"א27 אמר לו גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחת אמר לו מה דעלך סאני לחברך לא תעבידעירין קדישין השלם עמ' שנב, שנג
לא ע"א27 אמר ליה גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' אמר לו דעלך סני לחברך לא תעבידשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות יז, נה
לא ע"א27 נכרי שאל לשמאי ללמדו כל התורה על רגל אחתודע מה שתשיב סי' טו
לא ע"א27 מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני על מנת שתלמדני תורה על רגל א' וכו'ויחי עוד דף יא ע"ג, קז ע"ד
לא ע"א27 בא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה וכו' על רגל אחת וכו' א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' ו, קפח
לא ע"א27 בא לפני שמאי אמר לו כו' למדני כל התורה כולה כו' בא לפני הלל וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 156, חי"ט עמ' 54, חכ"ו עמ' 159
לא ע"א27 באחד שבא לפני שמאי וכו' אמר הלל דעלך סני לחברך לא תעבידשמלת אליעזר ח"א עמ' תקיז, ח"ב עמ' קפד, קפה
לא ע"א27 בגר שבא וכו' למדני כה"ת כולה על רגל אחת וכו' מאן דעלך סאני לחברך ל"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תמט
לא ע"א27 בהאי גר שבא לפני שמאי למדני כה"ת כולה על רגל אחתיגל יעקב (תשנג) נח אות יח, במדבר אות ג, קד
לא ע"א27 בנכרי א' וכו' גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל א' וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רטז
לא ע"א27 גוי אחד שבא לפני שמאי ואמר גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת וכו' ואידך פירושא הוא זיל גמורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קפב, רו, רעט, שנד, שסז, תמט, תריט
לא ע"א27 גוי שבא וכו' גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וענה לו הילל דעלך סני לחברך לא תעבידחיים שיש בהם מועדים עמ' קצה
לא ע"א27 גוי שביקש ללמוד כל התורה על רגל אחתנחלת צבי (פאליי) עמ' קס
לא ע"א27 גיירני וכו' כשאני עומד על רגל אחתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רמט, שכד
לא ע"א27 גיירני ע"מ וכו' מאן דעלך סאני וכו' ואידך פירושא הואחמודי צבי בראשית עמ' תל
לא ע"א27 גיירני ע"מ שילמדני כל התורה כלה על רגל אחת וא"ל מאן דעלך סאני לחברך לא תעבידחמודי צבי שמות עמ' שז
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני וכו' מה דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קטו, רלד, רלז
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני וכו' על רגל א' וא"ל ואהבת לרעך וכו'עצי חיים על התורה עמ' פו, רטו, תו
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני וכו' על רגל אחת ודחפו באמת הבנין שבידודרשות מנחת יצחק עמ' נא
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת כולה כשאני עומד על רגל אחד וכו'דברי יואל פ' משפטים דף קמב ע"ב, פ' תרומה דף רמו ע"ב, רנח ע"א
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת כולה כשאני עומד על רגל אחתדברי יואל פ' בחוקותי דף תיד ע"א
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רנד ע"ב
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת כולה על רגל אחת וכו' א"ל מה דעלך סאני לחברך לא תעבידבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' צו
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת על רגל א'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכב-שכג
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת על רגל אחדלוח ארז פרשת ויקרא דף א
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כהת"כ כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעביר וכו'שדה יעקב עמ' פא
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צד {א) רצה לקיים כל התורה בכדי שלא יתגלגל שנית; ב) לימדו לעבוד לה' מהכרת הטוב; ג) שאל טעם שמיני עצרת, וא"ל קשה עלי "פרידתכם"; ד) השתוקק הגר למדרגת יחוד קוב"ה ושכינתי'; ה) ביקש ללמדו דרך שלא יצטרך לרדת לעומקא דקלי' להעלות נשמות מצוצות; ו) ביקש לעלות שלא בהדרגה; ז) לתורה לשמה אפשר לעלות בבת אחת; ח) בזוה"ק שהלל מצד הרחמים, ושמאי מצד הדין}
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א' א"ל מאי דעלך סאני לחברך ל"תחמודי צבי ויקרא עמ' קצד
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א' דחפו כו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קעה, תנא
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א' דחפו כו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' סז-סח, אור תורה סי' קעה, תנא
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד וכו'דברי יואל פ' במדבר דף יח ע"א
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבניןדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קנז(הגה), שמא
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידוכתונת פסים (תשמה) פרשת שמיני יא ע"ב, מצורע יד ע"א, אמור כא ע"א, קרח מ ע"ד
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קמא, ח"ד עמ' קצז, רג
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' מה דעלך שני לחברך לא תעבידבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיד
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' יד
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רסח
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו'ברית שלום (תעח) דף קל ע"ג, קלו ע"א
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתלה, תתעד
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחתתפארת צבי במדבר עמ' קכה
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחדכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' סז
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחתדברי אברהם דף מד ע"א
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפו
לא ע"א27 גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחתהתורה והעולם ח"ב עמ' פז
לא ע"א27 גיירני על מנת ללמוד תורה על רגל אחד וכו' מה דסני לך לחברך לא תעביד וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רלז, רצו, תז, תצח, תקיב, תקיג, תקפד, תתקי, תתקפ, תתקפט {והיינו ואהבת לרעך כמוך}
לא ע"א27 גיירני על מנת שאקיים כל התורה על רגל אחתכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תסט
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורהאהבת חיים (דייטש) עמ' קצד
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א'עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ב
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קצא, רצב
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' ואידך פירושא הוא זיל גמורפתגמי אורייתא ח"א עמ' שיז
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' אמר לו דעלך סני לחברן לא תעביד וכו'ישרש יעקב (טננבוים) לקוטים אות א
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קמח, רמח, תקיח, מועדים עמ' יג, מד, רמט
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' ואידך פירושה הוא זיל גמורבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' מה, נח, קא, קנ, קצח
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שעט, ח"ב עמ' ח, רנד
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלא
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צט, קב
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתפרדס המלך (תשסט) אות סד
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רלו, רצז, שנא, שצז
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחתילקוט דברי חכמים שמות סי' רז
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רז, שמות עמ' תרמג, תשיד-תשטו, ויקרא עמ' דש, תה-תו, תח-תט, תיד, דברים עמ' רכה, תפג
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחתפנים יפות על תהלים עמ' קכט, רלא
לא ע"א27 גיירני על מנת שתלמדני תורה על רגל אחת דחפו באמת הבניןשם ישראל עמ' שמו
לא ע"א27 גיירני שאלמד את כל התורה כולה על רגל אחדשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקסא
לא ע"א27 גיירני שתלמדני כל התורה על רגל אחת וכו' מה דעלך סני לחברך לא תעבידויגד יעקב עמ' עז, רד, שפח, תרלו, תקלד
לא ע"א27 גר בא להלל ואמר לו למדני תורה כשאני עומד על רגל אחתשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קעו
לא ע"א27 גר בא לפני שמאי וכו' ואידך זיל וגמורערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רז, רטו, שצז, תמב, ויקרא-במדבר עמ' תקמ
לא ע"א27 גר שאמר למדני כל התורה על רגל אחת שמאי דחפו באמת הבנין והלל למדו מה דעלך סני לחברך לא תעבידכתונת פסים (תשעא) עמ' לט, פה, קי, קנב, קפה, קצ, רסז, רעה, שיג
לא ע"א27 הגר שבא לפני שמאי למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א' וכו' כל מאי דעלך סני לחברך לא תעבידיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' כה, שצא, ח"ב עמ' ד, י, קכג
לא ע"א27 ההוא דאתי קמיה בית שמאי א"ל למדני תורה על רגל א' דחפו באמת הבנין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפב
לא ע"א27 העמידני על רגל אחדצפנת פענח (תשסו) עמ' קמג, קפז, רמד
לא ע"א27 כל התורה כולה כשאני עומד על רגך אחתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתעג
לא ע"א27 כל התורה כולה על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה, ורש"ישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קנג, רעה
לא ע"א27 כל התורה כולה על רגל אחתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצג
לא ע"א27 כל התורה כלהתורי זהב (תשעג) עמ' ג
לא ע"א27 כל התורה על רגל אחתתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקמז
לא ע"א27 כל התורה על רגל אחתילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א27 כשאני עומד על רגל אחתשמן ראש - ימים נוראים עמ' פז
לא ע"א27 למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחתאמרי קדוש (תשסא) עמ' פא
לא ע"א27 למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחתלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' צא
לא ע"א27 למדני התורה כולה על רגל אחתתורת העולה (תשנב) ח"א פרק טז
לא ע"א27 למדני התורה כולה על רגל אחתתורת העולה (תשעה) עמ' עז
לא ע"א27 למדני התורה על רגל אחתאהבת ציון (תשסד) עמ' קמט
לא ע"א27 למדני וכו' על רגל אחתתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שיד
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחדמאור עינים (תשנח) עמ' קמז, תקמט
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחדמאור עינים (תשעט) עמ' רמה, *פא
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לז
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתקול ששון (גולדברג) חתימה
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת א"ל דעלך סבי לחברך לא תעבידדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כא
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה על רגל א'תפארת ראובן עמ' רכז, רע
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה על רגל אחתאור אברהם במדבר עמ' צה
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שצ
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה על רגל אחתבני יששכר (תשמג) ח"א דף קכה ע"א, ח"ב דף קכט ע"ג
לא ע"א27 למדני כל התורה כולה על רגל אחתמכתבי מרום עמ' ה
לא ע"א27 למדני כל התורה כולו על רגל אחת והשיב לו ואהבת לרעך כמוךדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' ד
לא ע"א27 למדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחתדגל מחנה יהודה עמ' ט, שיב
לא ע"א27 למדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רצב
לא ע"א27 למדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת והשיב לו הלל ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה כולה ואידך פירושא זיל גמורשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכה
לא ע"א27 למדני כל התורה על רגל אחתספרי המגיד מקאזניץ עמ' מג
לא ע"א27 למדני כל התורה על רגל אחת וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מט, קכז
לא ע"א27 למדני כל התורה על רגל אחת וכו' א"ל דעלך סני לחברך לא תעבידדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קא
לא ע"א27 למדני כל התורהכלי יקר (תשמח) עמ' שפז
לא ע"א27 למדני תורה וכו' מאי דסאני עלך לחברך לא תעבודצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תז, תקלא
לא ע"א27 למדני תורה על רגל א'ככר לאדן (תשנ) עמ' קסג
לא ע"א27 למדני תורה על רגל אחתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קצד
לא ע"א27 מעשה באחד שבא לפני שמאי ואמר גייריני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד וכו' מה דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קא, קח
לא ע"א27 מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחת וכו' בא לפני הלל גייריה, א"ל דעלך סני לחברך לא תעבידפרי הארץ (ויטבסק) עמ' טו, כה, קטו, קכ
לא ע"א27 מעשה בגוי ואמר גיירנו על רגל אחת וכו' א"ל הלל דעלך סני לחברת לא תעבד וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש יב עמ' קה
לא ע"א27 מעשה בגוי שבא לפני הלל הזקן ואמר למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחדלב אריה פרשת קדושים אות כד
לא ע"א27 מעשה בגוי שבא לפני שמאי וכו' מאי דעלך סני לחברך לא תעבידואני תמיד עמך עמ' קט, קיב, קיג
לא ע"א27 מעשה בגר א' שאמר למדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחד ודחפו באמת הבניןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' כה, עט, פב, שיד
לא ע"א27 מעשה בגר אחד שבא להתגייר ע"מ שילמדוהו כל התורה על רגל א'אודה ה' דף לא ע"א
לא ע"א27 מעשה בגר שבא לידי שמאי וכו' בא לידי הלל וכו' מאי דעלך סני וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שצח, שצט, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' טז
לא ע"א27 מעשה בגר שבא לפני שמאי ואח"כ להלל שיגיירו וכו' מאי דעלך סני לחברך לא תעבידלהורות נתן בראשית עמ' סח, רנח
לא ע"א27 מעשה בגר שבא לפני שמאי ואמר לו למדני כל התורה על רגל אחת וכו' דחפו באמת הבנין ובו', והלל א"ל 'ואהבת לרעך כמוך' זה כלל גדול בתורהעטרת ישועה (תשסד) אות לה, קכז, קלא, קלב לשבועות, אות ב לנתינת ס"ת, שמן ששון לחנוכה פ"ג אות ב
לא ע"א27 מעשה בגר שביקש מהלל למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחדמאור עינים (תשעה) עמ' רמה, תתצא
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' וכו' א"ל הלל דעלך סני לחברך לא תעבידפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' רלו
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' וכו' בא לפני הלל א"ל כל מאן דעלך סאני לחברך לא תעבידחיי נפש ח"ד עמ' שנא
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' וכו' גיירני ע"מ וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמא ע"א
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' וכו' גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידפאר יעקב ח"ג עמ' רלז, רלח
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כה"ת כשאני עומד על רגל אחת וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 113
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א' וכו' דעלך סני לחברך לא תעבירמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקלה
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו' בא לפני הלל א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'דרכי צדק עמ' מו
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל א' דחפו באמת הבנין שבידו וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' טו ע"א, סו ע"ב
לא ע"א27 מעשה בנכרי א' שבא לפני שמאי כו' ואידך פירושה היא זיל גמורעקבי אבירים (תשסה) עמ' נו, עא, רסח
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' ואידך פירושה הואאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' שיא; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' כח
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורכתב סופר אגדות כאן
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' רטז
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו'צל הכסף (פריד, תשסג) עמ' ס
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידבינת ישראל (תשסו) דף נא ע"א
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'נועם אליעזר שמות דף קצג ע"ב
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' ואידך פירושה הוא זיל גמור ורש"ירחמי הרב עמ' יט, כ
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד וכו' למדני על רגל אחת א"ל דעלך סני וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כג, ל, שמות עמ' כו, מה, ויקרא עמ' ו, כד, לז, במדבר עמ' טו, טז, דברים עמ' נא, עט, מאורן של ישראל ח"ב עמ' לו
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא להתגייר על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, אמר לו דעלך סני לחברו לא תעבידבית יצחק (ויינברגר) עמ' קעז
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידברית אברם עמ' תרב-תרג, תקסז
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני וכו' דחפו באמת הבנין שבידומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצד
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עד
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רעז עמ' תק
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על דגל אחת וכו' בא לפני הלל גייריה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' פא
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קמז, שב, שכ, שעז, תיח
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר ליה גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת וכו' ואידך זיל גמורפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רעג {הלל לא אמר לגר ואהבת לרעך כמוך כי באומות העולם אין שייך אהבה אמיתי, כי אם מן השכל שלא לצער חבירו אולם אהבה רק שייך בכלל ישראל}
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר ליה גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רפה
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וא"ל גיירני ע"מ שתלמדני וכו'תורת איש ח"א עמ' קכז, ח"ב עמ' קעט
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידלחמי תודה דף כד ע"א, קיב ע"ב
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריהשארית מנחם - מאמרים עמ' שלז
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רנב
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' קסו-קסח, קפז-קצ
לא ע"א27 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי כו' בא לפני הלל גיירי' א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורתפארת צבי ויקרא עמ' רמ
לא ע"א27 מעשה בנכרי כו' גיירני כו' הלל גיירי' וכו' דעלך סני וכו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 321, חט"ז עמ' 315, חי"ז עמ' 354, ח"כ עמ' 52
לא ע"א27 מעשה בנכרי שבא להתגייר וכו' מאי דעלך סני לחברך לא תעבידיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקפ
לא ע"א27 מעשה בנכרי שבא להתגייר ע"מ ללמוד כל התורה כולה על רגל אחדנר ישראל חלק ב דף טו, פו, חלק ג דף קכג, קכח
לא ע"א27 מעשה בנכרי שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתמאמרי שלמה ח"ב עמ' רלט
לא ע"א27 מעשה בנכרי שבא לפני שמאי וכו' דחפו באמת הבנין והלל וכו' מה דעלך סאני לחברך לא תעבידחיי נפש ח"ג עמ' רצד
לא ע"א27 מעשה בעכו"ם אחד שבא לפני הלל אמר ליה גיירני על מנת שתלמדני התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קמח
לא ע"א27 מעשה דגר שרצה ללמוד כל התורה על רגל אחדאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר ב, תבא כב
לא ע"א27 נכרי אחד בא לפני שמאי א"ל גייריני וכו' דחפו באמת הבנין בידושפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' ריח
לא ע"א27 ע"מ שתגייריני על רגל אחתקדושת יו"ט ח"ב דף מח ע"ג
לא ע"א27 ע"מ שתלמדנו כל התורה על רגל אחדחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
לא ע"א27 ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תנז
לא ע"א27 על מנת שמלמדו כל התורה כולה על רגל אחתנחל חיים סי' כח
לא ע"א27 שוב מעשה בנכרי אחדאמרי יוסף שמות דף קכה ע"ג
לא ע"א27 שוב מעשה בנכרי אחד א"ל גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתלב אביגדור עמ' מד
לא ע"א27 שוב מעשה בנכרי אחר שבא לפני שמאי וכו' בא לפני הלל וכו' ואידך פירושה הוא זיל גמורכתב סופר אגדות כאן
לא ע"א27 שוב מעשה בנכרי אחר שבא לפני שמאי וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צו
לא ע"א27 שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת כו' דעלך סני לחברך לא תעביד כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 404
לא ע"א2727 מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתמאור האגדה פרק ג
לא ע"א28 ב"ש דחפו באמת הבניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריב
לא ע"א28 בא לפני הלל גייריה א"ל דעלך סני לחברך לא תעבדיגל יעקב (תשנג) יתרו אות צט
לא ע"א28 בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא בל החודה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ב ס"ק א
לא ע"א28 באמת הבניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצא
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלה-ו, תשטו
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תפ
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' מח
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןמנחם ציון (תשסד) עמ' עד
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןמנחת ישראל עמ' קמד
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שנח
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 84
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין שבידובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר כד אות ג
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין שבידוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' צד
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין שבידוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צה
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין שבידוחכמת התורה וישלח עמ' שמח
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין שבידוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שפא
לא ע"א28 דחפו באמת הבנין שבידולבית יעקב דרוש ב
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' מז
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ד
לא ע"א28 דחפו באמת הבניןפי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 17
לא ע"א28 דחפו שמאי באמת הבניןבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ד אות ד
לא ע"א28 על רגל אחתחקל יצחק (תשסג) עמ' תפו
לא ע"א28 על רגל אחתתורת חיים (קאסוב) עמ' נ
לא ע"א28 שמאי בנאי היהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
לא ע"א28 שמאי דחה באמת הבנין כשבאו אותן הגריםדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פו
לא ע"א29 אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ג אות ל, לא
לא ע"א29 אמר לו הלל מה דעלך סני לחברך לא תעבידשם ישראל עמ' קצג
לא ע"א29 דסני עלך לחברך לא תעבידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תל
לא ע"א29 דסני עלך לחברך לא תעבידמצור דבש עמ' רנד
לא ע"א29 דעלך סאני לחברך לא תעבידאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קז
לא ע"א29 דעלך סאני לחברך לא תעבידאיתן האזרחי עמ' רסב
לא ע"א29 דעלך סאני לחברך לא תעבידהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רכח, רמג
לא ע"א29 דעלך סני וכו' זו היא כל התורהמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קסט
לא ע"א29 דעלך סני וכו' זו כל התורהמוסר המקרא והתלמוד עמ' לג
לא ע"א29 דעלך סני וכו'אור חדש על ציון דף פו ע"ב, פט ע"א
לא ע"א29 דעלך סני לא תעביד לחברךנשמת חיים (ברלין) עמ' ד
לא ע"א29 דעלך סני לחבריך לא תעבידהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצג
לא ע"א29 דעלך סני לחבריך לא תעביד, ומהרש"אלקוטי משלי פרק א פסוק ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך וכו'אור שרגא עמ' רעט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבדבן שמואל (שפב) דרוש כו דף צד ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כח דף קפ ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מו/מז דף קלב ע"ב ושער צח דף רעד ע"ג; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת יתרו דף מט ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק לו דף קלח ע"ד; אור ה' (שטו) מאמר ב פרק כו דף פ ע"א; יפה מראה (שנ) נדרים פרק ט דף רסב ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רנו/רנז דף לה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקכו/תקכז דף קפה ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קדושים דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קדושים דף צא ע"ד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צב ע"ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור אברהם - סידור התפילה עמ' כח, שעב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור אברהם ויקרא עמ' רפח, רצא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור אלימלך עמ' לו
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 24), לקוטי מאמרים עמ' 108, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 244, קדושת השבת סי' ו (עמ' 34), דובר צדק עמ' *54-55, 67, קדושת השבת סי' א (עמ' 2)
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פו, קצא, רצו, רצט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קעט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' קלג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ט פסוק יח
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאמרי רבי שפטיה עמ' ג, רצא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידבאר מחוקק (תשמט) עמ' קכב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידבאר מחוקק (תשעה) עמ' קנב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידבי חייא ח"ב עמ' סב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידברכת משה דף צ ע"א
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידדברים אחדים (תשמו) עמ' שטז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידדורש טוב (פודור) עמ' 153
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידדרך מצותיך (חב"ד) דף כח ע"א
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידדרשות הצל"ח השלם עמ' רסח, שעא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קנח ד"ה אבל, ח"ג עמ' שס ד"ה אך ובהערה
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמה
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמו
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קנו, ויקרא עמ' עג, קמח
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיח, רסה, רסט, תנו, תקצט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ר
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידכתב סופר דרשות (תשל) עמ' קלה
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תנד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידלקוטי שיחות חל"ז עמ' 131
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצא, רצה, שח
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמחשבת מוסר ח"א עמ' קסט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמחשבת מוסר ח"ב עמ' תסז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמחשבת מוסר ח"ג עמ' רמב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמי מרום ח"ח עמ' מב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמי מרום ח"י עמ' כא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' ריג, ח"ג עמ' רסח, שיח
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמצוה ולב ח"א עמ' 168
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמשיבת נפש עמ' קפד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קיב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' מג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידקרן לדוד בראשית עמ' קיב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שפא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידרוח חיים (חיד"א) עמ' רכג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשביב אור עמ' שסא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשמועה טובה דף פג ע"ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצח, רנו
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשפתי חיים ח"ג עמ' ק
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידתורה בציון עמ' תפג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידתורת אביגדור ח"ב עמ' קלא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידתורת מנחם חל"ה עמ' 265
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידתורת מנחם חלק לד עמ' 84
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידתפארת צבי במדבר עמ' שסד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך זיל גמוראדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 60
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושה זיל גמוראביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' מז, רלז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' קמט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רפט ע"ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' ואידך פירושא הואאורחות דוד עמ' טו, קכב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' ואידך פירושה הוא זיל גמורלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' נז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' ואידך פרושה זיל גמורתהלה לדוד (והרמן) פרק קמח פסוק ח הערה טו
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהדעת תורה ויקרא עמ' קעה, דברים ח"ב עמ' רכב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קפז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהלישרים תהלה (תשסד) עמ' כו
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הואדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעח ד"ה אמרו (א)
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הואשרתי ח"א עמ' קכג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורבינת ישראל (תשסו) דף ט ע"א
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' צז, ח"ג עמ' קכג, קלז, פניני חסידות נח מ
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הואאמרות חיים עמ' לט, קלח
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'נתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 84, חי"א עמ' 150, חי"ט עמ' 191, חכ"א עמ' 98, חכ"ו עמ' 161
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמורמבשר טוב - ספר החיים עמ' קיד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה, רש"י ומהרש"אנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' כז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זו כל התורהתורת אביגדור ח"ג עמ' סז, קסח
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורהמי מרום ח"ו עמ' קעא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולהאבן פינה עמ' 2, 91
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד כו' ואידך פי' הוא, ורש"יתורת מנחם חכ"ז עמ' 440, חכ"ח עמ' 132
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד כו' ואידך פירושה הוא ורש"יתורת מנחם חנ"ח עמ' 166, חלק ס עמ' 294
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד כו' ואידך פירושה הוא זיל גמורתורת מנחם חמ"ב עמ' 161,142
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד כו' כל התורה כו', ומהרש"אלקוטי שיחות ח"ב עמ' 435, 321, ח"ד עמ' 1287, ח"ז עמ' 151, חי"ד עמ' 39, חי"ז עמ' 219, 348, חכ"ג עמ' 278, חכ"ד עמ' 290
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאבן יהושע עמ' 32
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ט ע"ג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאוזן שמואל דף לט ע"א
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור הרעיון עמ' טז, נח, נט, סט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאור לפני הדורשין עמ' 20, 36
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאורחות צדיקים שער אהבה עמ' לז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאמרי חמד ח"א דף ג ע"ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידאמרי חמד ח"ב דף יא ע"ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' יב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידהתורה והעולם ח"ב עמ' פז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמכתב מאליהו ח"א עמ' 142
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמרפא לשון עמ' רנג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידמשך חכמה ויקרא פ' יח פס' ד-ה, דברים פ' ל פס' יא-יד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידנשמת אדם עמ' כד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידפרי צדיק פורים אות א, פ' החודש אות ט, קדושים אות יא, מסעי אות ח, ר"ח אב אות ב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' כז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מג, קלה
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות א
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשערי תשובה סה"י אות צב
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, ומהרש"אאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קצד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, ומהרש"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצב, תא
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, ורש"י - גניבה וגזילהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רפ
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, ורש"י - רעך ורע אביך אל תעזוב זה הקב"הברית אברם עמ' תקיד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, ורש"י - רעך ורע אביך וכו' שהרי עליך שנאוי שיעבור חברך על דבריךהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' טז
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, ורש"י ומהרש"אשיחות מוסר (תשסב) עמ' כג
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, מהרש"אאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שעט
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעביד, מהרש"אעטרת חן ח"ב עמ' רכ
לא ע"א29 הלל אמר לגוי מה דעלך סני לחברך לא תעבידזקן אהרן (פריד) עמ' קכו
לא ע"א29 הלל אמר לגר מה דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא הוא זיל וגמורפתחי שערים ח"א עמ' רמז, ח"ב עמ' סו, פט
לא ע"א29 הלל לימד הגר מאי דסאני עלך לחברך לא תעבידישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קה
לא ע"א29 ואהבת - זה כל תורהבית אליהו מרדכי עמ' 41, 54, 55
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוךשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' לח, עו
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוךשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פה
לא ע"א29 ואהבת וכו' זהו כל התורה ואידך פירושאתורת חיים (ר' דובער) שמות דף מה ע"ד
לא ע"א29 ואהבת לרעך כללו של תורה ואידך פירושאיסודי הדעת (תשסב) עמ' רו
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שפז
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוךמכתבי מרום עמ' כג {זה כלל גדול בתורה}
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוךמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קז {זה כלל גדול בתורה}
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רפז, א'רצה
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך ואידך זיל גמוררנת יצחק מלכים עמ' קכג, משלי עמ' יט
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך ואידך פירושא הואאגרא דכלה ח"א עמ' יב
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך ואידך פירושא הוא זיל גמורחכמת התורה בהר עמ' קמא
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך ואידך פירושא זיל גמורשם דרך - הישר והטוב עמ' קלה
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך ואידך פירושא זיל גמוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסז
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך ואידך פרושא זיל גמוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כו, שנג
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך וכו' כל מה דעלך סאני וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' קט, קיג, קיח, קנד
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כל התורהחכמת התורה קדושים עמ' קמט
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה ואידך פירושאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שסד
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהדגל מחנה יהודה עמ' שטז
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהתפארת משה עמ' צ
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה וכו'מאורי שערים עמ' עא, קכ
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהכרם טוביה עמ' קסז, רנז, רס, שיט
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהכתב וחתם סופר - חתם סופר עמ' מז
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, ורש"י ד"ה רעךשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קד
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זה כלל כל התורהחכמת התורה ויקהל עמ' נג
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זהו קיצור כל התורה ואידך פירושא הואערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכט
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זו היא כל התורה כולהיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות רמג
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך זו כל התורה כולהשבט מוסר עמ' קע, שב
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוךכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פו {כלל גדול בתורה}
לא ע"א29 ואהבת לרעך כמוך, דעלך סני לחברך לא תעבידדעת תורה שמות עמ' רכב
לא ע"א29 זה כל התורהפחד יצחק שבועות מאמר טו
לא ע"א29 זהו כל התורה כולה וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 333, חלק מ עמ' 320
לא ע"א29 זו היא כל התורה כולהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' ל
לא ע"א29 זו כל התורה כולה ואידך פירושא זיל גמוראור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכה
לא ע"א29 זוהי כל התורה כולהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 288, 35
לא ע"א29 זוהי כל התורההתורה והעולם ח"ב עמ' קו
לא ע"א29 כל התורה ואהבת לרעך כמוך, ואידך פירושא זיל גמוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כד
לא ע"א29 כל התורה כולה ואידך זיל גמורכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלג
לא ע"א29 כל התורה תלויה בהזכות ישראל - עשר עטרות פרק ד אות י
לא ע"א29 מאי דסאני עלך לחברך לא תעבידמזקנים אתבונן (קסטילניץ) עמ' צו
לא ע"א29 מאי דסני לךבעקבות משה שמות עמ' קפב
לא ע"א29 מאי דסני לך לא תעבידחשבון הנפש (תשעה) עמ' קעב {מתוך הכרה בטובות ה' מגיע ציווי מעשי להיטיב לאחרים}
לא ע"א29 מאן דעלך סני לחברך לא תעבידויחי עוד דף קו ע"א
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עד
לא ע"א29 דעלך סני לחברך לא תעבידשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' פב
לא ע"א29 מאי דסני עלך לחברך לא תעבידאור יהל ח"א עמ' קטו-קיח
לא ע"א29 מאי דסני עלך לחברך לא תעבידלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רפו, פט
לא ע"א29 מאי דסני עלךכרם יהושע (ולרשטיין) דף לט ע"א
לא ע"א29 מאי דסני עלךמוסר המקרא והתלמוד עמ' קד, קכב, קנ
לא ע"א29 מאי דעלך סאני לחברך לא תעבידאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רד
לא ע"א29 מאי דעלך סאני לחברך לא תעבידאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' יב, רמז
לא ע"א29 מאי דעלך סני וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רצא
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידיד יחזקאל עמ' קע
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידלב אביגדור עמ' עג
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידמכתב מאליהו ח"א עמ' 118, 142, ח"ד עמ' 33
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידמכתב מאליהו ח"ה עמ' 49
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקמב
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידמנחת ישראל עמ' קו
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידנזר הקדש ח"א עמ' תעב
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידצפנת פענח (תשסו) עמ' קכח
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושא היא, זיל גמור+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידאהבת דוד (וועגער) עמ' 54
לא ע"א29 מאי דעלך סני לחברך לא תעבידאור חדש למטיפים עמ' 77
לא ע"א29 מאי דסאני עלך לחברך לא תעבידאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלד
לא ע"א29 מאי דעלך סאני לחברך לא תעביד ואידך פירושא וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שנו
לא ע"א29 מאי דעלך סאני לחברך לא תעבידחיי נפש ח"ב עמ' קעב
לא ע"א29 מה דסאני עלך לחברך לא תעבידגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קעג ע"א
לא ע"א29 מה דסני לך לחברך לא תעבידגנת אגוז (תשעב) אות תמה
לא ע"א29 מה דסני לך לחברך לא תעבידמצווה ועושה ח"ב עמ' תלא, תלט, תע, תעג, תפ
לא ע"א29 מה דסני לך לחברך לא תעבידשמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות נג
לא ע"א29 מה דסני לך לחברך לא תעבידנטריקן (תשעד) עמ' כא
לא ע"א29 מה דסני עלך לחברך לא תעבידבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ה אות ד
לא ע"א29 מה דסני עלך לחברך לא תעבידודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תנו
לא ע"א29 מה דסני עלך לחברך לא תעבידאהל יששכר (ליכטנשטיין) דף ה ע"א
לא ע"א29 מה דעלך סנימשמרת איתמר (תשסז) עמ' כה, ע, שיד, שמט, תרסה
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעביד - כלל כל התורה, ורש"ישערי אורה (מילר) ח"א עמ' צה, קז, קסד
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידאור אברהם דברים עמ' סח, צד
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ה
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידבת עין (תשסז) עמ' תמט
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידדרשות שמן רוקח עמ' נט, תסג
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידחיי שלמה עמ' קמו, קצה
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידטיול בפרדס ח"א עמ' נה
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידמגדל עוז (תשעח) עמ' רמא, רמז, שעז
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידמי מרום חי"ב עמ' קפט
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידמלכי בקודש (תשסב) עמ' קמג
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידמצווה ועושה ח"ב עמ' קא, תלח
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידמשמרת איתמר (תשסה) עמ' נט, ער, שא, תקעה
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידנועם הברכה עמ' מו
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידס' חסידים סי' תע, תרכח
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידס' חסידים סי' תרכח
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שיז
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידעבודת עבודה (תשסד) עמ' קיט
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידעטרת יהושע במדבר עמ' קצב
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידעטרת יהושע שמות עמ' עה, רסו
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידעמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כד
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידערבי נחל (תשסד) עמ' שיז
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידקומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ה, דרוש קס אות ד
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' נח, רו
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תכו
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כז, רכט
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' ואידך פירושה הוא וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"ו עמ' 197,140, חנ"ז עמ' 81
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעביד ורש"ישני המאורות (תשסח) עמ' קמו
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לא תעבידמרפא לעצם עמ' לו
לא ע"א29 מה דעלך סני לחברך לאיין לבנון (תשסג) עמ' 228, 278
לא ע"א29 מה דעלך סניעיונים במשלי עמ' תכה
לא ע"א29 מה דעלך שנוא לחברך לא תעבידתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' לה
לא ע"א30 אידך פרושא הואקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' מה)
לא ע"א30 בגר א' וכו' ואלה הבגדים אשר יעשו וכו' גייריני ע"מ שאעשה כה"ג וכו' בא לו אצל הלל וגיירי' ושם ששיבחו למעשה הללדרושים ואגדות חתם סופר עמ' פט, ריג
לא ע"א30 ואידך זיל גמוראשל חיים ח"א עמ' יז-יח
לא ע"א30 ואידך פירושא הואמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 223
לא ע"א30 ואידך פירושהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכב
לא ע"א30 מעשה בגוי אחד וכו' ושמע קול סופר ואלו הבגדיםמקראי קדש (תשנג) עמ' קסד
לא ע"א30 מעשה בנכרי א' כו' גיירני ע"מ שתשימני כה"ג כו' גיירי' א"ל וכו' הלך וקרא וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 389, חלק ס עמ' 415
לא ע"א30 מעשה בנכרי א' שהי עובר אחורי ביהמ"ד וכו' כיון שהגיע והזר הקרב יומת א"ל מקרא זה על מי נאמר וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' שמא
לא ע"א30 מעשה שבא עכו"ם לפני שמאי ואמר גיירני על מנת שתשימני כהן גדול, דחפו באמת הבנין שבידו, בא לפני הלל גייריה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשסב, תשעו, תשפד, א'קט
לא ע"א30 נכרי כו' בא לפני שמאי א"ל גייריני ע"מ שתשימני כהן גדולתורת מנחם חלק מ עמ' 232
לא ע"א30 נכרי שעבר אחורי ביהכ"נודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסו
לא ע"א31 ואלה הבגדים אשר יעשוילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א31 ואלה הבגדים מעשה בגוי א'ידו בכל סי' תקג
לא ע"א33 אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדולמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' לד
לא ע"א33 אתגייר ע"מ שישמני כ"גכלי יקר (תשמח) עמ' רצא
לא ע"א34 גייר הלל גר על תנאי שיהי' כה"גיושב אהלים (מנטרוז) עמ' צג
לא ע"א34 גיירני ע"מ שתשימני כהן גדול דחפו באמת הבנין וכו' הלל גייריהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צח {סברת הגר שהוא כקטן שנולד וראוי לכה"ג; מזוה"ק שנשמת ישראל יותר עליונה; י"ל שהגר לא חשב להיות כה"ג ממש, אלא שישיג ההשגות של כה"ג, אבל לכל עליה יש גבול}
לא ע"א34 ע"מ שאהיה כה"ג וכו' ענוותנותו של הללנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רסח
לא ע"א34 גיירני על מנת שתעשוני כהן גדולחכמת התורה תצוה עמ' קא
לא ע"א34 גיירני על מנת שתשימני כהן גדולאהל אברהם (תשסג) עמ' קלז
לא ע"א34 גיירני על מנת שתשימני כהן גדולויואל משה מאמר ב סי' עח עמ' רעח
לא ע"א34 גיירני על מנת שתשימני כהן גדולאור הצבי עמ' 45
לא ע"א34 גיירני על מנת שתשימני כהן גדולשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עו ע"א
לא ע"א34 גר שבא לפני הלל וכו' על מנת שתשימני כהן גדולצפנת פענח (תשסו) עמ' עב
לא ע"א34 הנכרי שבא לשמאי לגיירו להיות כהן גדולודע מה שתשיב סי' טז
לא ע"א34 ההוא דאתא לקמיה דהלל ואמר גיירני על מנת לעשות כהן גדול וגיירותורי זהב (תשעג) עמ' רמג
לא ע"א34 ע"מ שיהא כה"ג וגייריה הללרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעו
לא ע"א35 הלל קירב לגר שנתגייר כדי שיעשה כהן גדול וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פז
לא ע"א37 אפי' על דוד מלך ישראלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רסב
לא ע"א37 מקרא זה על מי נאמר וכו' אפילו על דוד וכו' נשא הגר ק"וישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סט
לא ע"א38 בנים למקוםברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' סב
לא ע"א38 ומה ישראל שנקראו בנים למקוםרנת יצחק ישעיה עמ' קמו
לא ע"א38 ומה ישראל שנקראו בנים למקוםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' סו
לא ע"א38 ישראל נקראו בניםלחם רב על סדור התפילה אות רצג
לא ע"א38 ישראל נקראו בנים למקוםדברי מנחם (היימליך) עמ' א
לא ע"א38 ישראל נקראו בנים למקוםזאת זכרון (תשנב) אות נד
לא ע"א38 ישראל נקראים בנים למקוםתפארת צבי במדבר עמ' רמ
לא ע"א38 ישראל נקראים בנים למקוםתפארת צבי שמות עמ' פז, תקט
לא ע"א38 ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקנד
לא ע"א42 בא לפני הלל א"ל ענוותן הלל ינוחו לך ברכות על ראשך וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' עד
לא ע"א43 ב"ש מצד הגבורה והלל ענוותנןנזר הקדש ח"א עמ' רלג
לא ע"א43 לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד אמרו קפדנותו של שמאי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפו
לא ע"א43 קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קמב
לא ע"א43 קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם ענתנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ה אות נ
לא ע"א43 קפדנותו של שמאי בקשה לטורדני וכו' תחת כנפי השכינהכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' צח
לא ע"א43 קפדנותו של שמאי בקשה לטרדנו מן העולם ענותנותו של הלל וכו'אורחות צדיקים שער כעס עמ' פ
לא ע"א43 קפדנותו של שמאי וכו' וענותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהברכת דוד עמ' יב
לא ע"א43 קפדנותו של שמאי וענותנותו של הללקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצז
לא ע"א43 שיטות שמאי והלל בעבודת האדם לקונולקוטי שיחות חלק ל עמ' 302
לא ע"א43 שמאי היה קפדןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קלג
לא ע"א43 שמאי היה קפדןמקוה המים (שטעגר) עמ' קל
לא ע"א44 ענותנותו של הללקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ח
לא ע"א44 ענותנותו של הלל וכו', וגליון הש"סלקוטי שיחות חל"ח עמ' 44-45
לא ע"א44 הלל [חכם וענו]כוזרי מאמר ג סי' סה
לא ע"א44 מ"ד והיה אמונת עתיך וכו' אמונת סדר זרעים עתך זה סדר מועדמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יא דף לה ע"ב וחלק ב פרק ט דף עב ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק י דף יא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תבא דף ריו ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף נא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת משפטים דף עט; באר הגולה (שנח) באר ו דף לו ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סב ע"ד
לא ע"א44 מ"ד והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו' אמונת זה סדר זרעיםדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רפח
לא ע"א44 מאי דכתיב והי' אמונת וכו' ואפ"ה וכו', אמר רבה בר רב הונא וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ד אות ז, סי' יג אות א
לא ע"א44 מאי דכתיב והי' אמונת עתיך גו' ואפ"ה יראת ה' היא אוצרותורת מנחם חלק לד עמ' 137
לא ע"א44 מאי דכתיב והי' אמונת עתיך וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' סג
לא ע"א44 מאי דכתיב והי' אמונת עתיך וכו' ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרוימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' עד, פ, תקנח, תרכט
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיךבין המשפתים שמות עמ' קלט
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וגו' אמונת זו סדר זרעים וכו'פתח טוב עמ' רנו
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וגו' זה סדר זרעים וכו'דברי יהושע מאמר ג פ"א עמ' קיג
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו'אסופת מערכות פסח-בין המצרים עמ' קפז
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקכח, יהושע-שמואל עמ' סד
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קמא
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' דעת זה סדר טהרות וכו' אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' מד, רנא, שמה, שמות עמ' תכט, תלו, תלז, ויקרא-במדבר עמ' יג, רטז, דברים עמ' קט
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרודברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צז, צח, צט, מהד' ו סי' עד
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועותדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 59
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' פה
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתיךיחוסן ישועות חכמת ודעת וגו'מצווה ועושה ח"א עמ' ריג, ריד
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתך וגו' חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידבן פורת יוסף (תשעא) עמ' מו, קד, רלה, תיד
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתך וכו'דרך ישרה עמ' קע
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתך חוסן ישועותספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיא
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה אמונת עתךתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' לד
לא ע"א44 מאי דכתיב והיה וכו' ואפ"ה יראת ה' היא אוצרוברית עולם (תשסט) עמ' קכט, קמה
לא ע"א44 מה דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' ודעת זה סדר טהרותמאור עינים (תשעה) עמ' תתלז
לא ע"א44 ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהבאר שרים פרשת וישלח דרוש ו אות ב
לא ע"א44 ענוותנותו של הללדרך חיים (תשלה) עמ' קנא
לא ע"א44 ענותנותו של הלל קרבנושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' יד
לא ע"א44 ענותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהנועם אליעזר בראשית עמ' קט ע"א
לא ע"א44 ענותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהס' חסידים סי' קמה
לא ע"א44 ענותנותו של הללבני יששכר (תשמג) ח"א דף קמז ע"א
לא ע"א45 אמונה הוא סדר זרעיםאילנא דחיי (תשסז) עמ' פט
לא ע"א45 אמונה זה זרעים, ותוס' - שמאמין בחי עולמים וזורעקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תעא
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעיםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עט, רג
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעיםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רה, ח"ב עמ' רכו
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעיםשירת דוד (תשסז) עמ' קלח
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעים וכו' ודעת זה סדר טהרותחמודי צבי ויקרא עמ' ג
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רו
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעים וכו'מאורי שערים עמ' יג, תמא
לא ע"א45 אמונה זה סדר זרעיםתשואות חן (תשסח) עמ' עא
לא ע"א45 אמונה זו זרעים חכמת זה נשים ודעת זה טהרותאגרא דכלה ח"ב עמ' קנא, ח"ג עמ' יא, קסז, רנט
לא ע"א45 אמונה זו סדר זרעיםשם יחזקאל עמ' קנה
לא ע"א45 אמונה זו סדר זרעים וכו' אי איכא יר"ש אין אי לא לאבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יג, נא, קלז, קסז
לא ע"א45 אמונה נקרא סדר זרעיםישמח חיים (תשסה) מע' א אות ע
לא ע"א45 אמונת זה זרעים וכו' ותוס'טיול בפרדס ח"א עמ' צז, קלט, רלה, רצב, רצו, ת, ח"ב עמ' ר
לא ע"א45 'אמונת' זה סדר זרעים 'עתיך' זה סדר מועד וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רלו, מועדים עמ' שיב
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, ותוס' - שמאמין בה' וזורעשים שלום עמ' מט
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רס ע"ב
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ח אות כח
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קצט, רנט
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קסז ע"א
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםהמוסר והדעת בראשית עמ' כא
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצא, רצח
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יג
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםילקוט דברי חכמים שמות סי' קסד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מח, במדבר עמ' ג, דברים עמ' עז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קלו
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםלקט אמרי קודש - דברים עמ' ל
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' צט הערה 213
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכט, קלז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תצג
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםנתיבות יצחק ח"ג עמ' רז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםעבודת יצחק בראשית עמ' קכג, קעה, רז
לא ע"א45 'אמונת' זה סדר זרעיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקכו
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםפתחי שערים ח"א עמ' קיב
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםצמח צדיק (תשסז) עמ' ג
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' קנא
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםרוח חיים (חיד"א) עמ' קכד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםרנת יצחק ישעיה עמ' קא
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםרסיסי לילה סי' ה (עמ' 4), לקוטי מאמרים עמ' 227, צדקת הצדיק סי' רנט, דובר צדק עמ' 18, 20, 52, 61, עת האוכל עמ' 236 (סי' ז), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ו, א (עמ' 137)
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תנז, תקלד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו'ברית שלום (תעח) דף קלח ע"א
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתצ
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ה
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' עט, תעט
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סב
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ואפ"ה אי יראת ה' אוצרו אין, אי לא לאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ג, לט, קח
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ואפ"ה יראת ה' היא אוצרובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמו, שמות עמ' תתקכג-תתקכד, ויקרא עמ' תקעד, דברים עמ' שב, תת, תתקכח, מלכים עמ' לח-מ
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ואפ"ה יראת ה' היא אוצרומצווה ועושה ח"ב עמ' תרמו
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ודעת זה סדר טהרותאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' עז, נ"ך עמ' תנה-תנו
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ודעת זה סדר טהרותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלח, קמו, רמב, רמג רמז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רעג
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו' ישועות זה סדר נזיקיןפרי צדיק בראשית אות ב, ויצא אות ז, לחנוכה אות יד, לערב יוכ"פ אות ב, ז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קמ ע"ג
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים ותוס'לדור ולדורות ח"א עמ' רכב
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קנט
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים ותוס'רנת יצחק תענית עמ' קצג-קצד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים ותוס' ומהרש"אבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' קלה
לא ע"א45 'אמונת' זה סדר זרעים כו'זכרון דברים (תשנט) עמ' טז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועדחלקת יהושע עמ' קיב הערה ר, עמ' קנד הערה קנו, עמ' קפז הערה קלה
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנח, קס הערה 38, קסא הערה 45
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנג
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' כה/כח
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו' ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' פט, צג, תעא, תקמד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו' ודעת זה סדר טהרותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' מח
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו' ודעת זה סדר טהרותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קה
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 15
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'אור הצבי פתחא זעירא אות ד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שכא
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 190
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםמזכרת אהבה עמ' 14
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםנר ישראל חלק ג דף ח
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רמז
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעיםתורת חסד (סופר) עמ' שכה
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, ותוס' - מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורעלקוטי שיחות חל"ב עמ' 159
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, ותוס' - שמאמין בחי העולמים וזורעלקוטי שיחות ח"א עמ' 216, 240, חי"א עמ' 56, חי"ב עמ' 23, חט"ו עמ' 370, חי"ח עמ' 295, חכ"ד עמ' 203
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצא, שמות עמ' שטו, ויקרא עמ' תנז, תקפב, דברים עמ' שיד
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, ותוס'תורת מנחם חמ"ט עמ' 201
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, רש"יאור אברהם ברכות עמ' 22, רחצ
לא ע"א45 אמונת זה סדר זרעים, תוס'דרשות מהר"ם שיק עמ' לז
לא ע"א45 אמונת זו סדר זרעיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצו
לא ע"א45 אמונת זו סדר זרעים עתיך זו מועד כו'תפארת צבי במדבר עמ' לו
לא ע"א45 אמונת זו סדר זרעים, תוס'אור אברהם במדבר עמ' שח
לא ע"א45 אמונת סדר זרעים עתיך סדר מועדחיים תחלה (תשנג) עמ' עא
לא ע"א45 אמונת עתיך חוסן ישועות וכו' אם יראת ה' אוצרו אין, אי לא לא וכו' משל וכו' העלה לי כור חיטין וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' קלב, ריד
לא ע"א45 אמונת עתיךילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א45 והי' אמונת וגו' זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועדחיי נפש ח"ד עמ' קסב
לא ע"א45 והי' אמונת וכו' ואעפ"כ יראת ה' היא אוצרו וכו'אפיקי ים עמ' קנב
לא ע"א45 והי' אמונת עיתך וכו' אמונת זה סדר זרעים וכו'עלי שור ח"ב עמ' תצ
לא ע"א45 והי' אמונת עתיך וכו' ואפילו הכי אי איכא יראת ה' היא אוצרו אין ואי לא לאדברים נחמדים (תשסה) עמ' קכט
לא ע"א45 והי' אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו' ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' כג, רלז
לא ע"א45 והי' אמונת עתיך חוסן ישועותלקוטי משלי פרק א פסוק ז
לא ע"א45 והי' אמונת עתיך כו' משל לא' כו' עירבת לי בהן קב חומטין כו', ורש"י - ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליעתורת מנחם ח"ב עמ' 121, ח"ד עמ' 61, ח"ו עמ' 69, חי"ג עמ' 30, 84, חכ"ב עמ' 157, חכ"ה עמ' 264
לא ע"א45 והיה אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועדמקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
לא ע"א45 והיה אמונת זה סדר זרעיםכרם פתחיה גפן טו שריג ב
לא ע"א45 והיה אמונת עתיךרוח חיים (חיד"א) עמ' קא
לא ע"א45 'והיה אמונת עתיך' וגו' 'אמונת' זה סדר זרעים וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות יט ליום ב דפסח, אות קנ לשבועות, אות א ליום ז דחנוכה, אות ח, טו לחנוכה
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רט {רומז על כל הש"ס}
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו' אמונה זה סדר זרעים עתיך זה מועד וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמא
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו' אמונת זה סדר זרעיםמתנת חיים - קנינים עמ' נ
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו' זה סדר זרעים וכו'תורת איש ח"א עמ' שיט, ח"ב עמ' שצ
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו' חכמת זה סדר קדשיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב יב
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו' חכמת זה סדר קדשיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כו
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו' חכמת זה סדר קדשיםראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק מז
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך ותוס'דרשות ר"י מסלוצק עמ' מג
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך זה סדר זרעיםדברי יונה ח"א עמ' רפט
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך זה סדר זרעיםתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' רפו
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן וגו' אמונת זה סדר זרעים וכו' אף על פי כן אי איכא יראת ה' אין, אי לא לאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' נב, רב
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן וכו' אמונת זה סדר זרעיםבי חייא ח"א עמ' קי
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות וגו'אמרי נועם (מועדים) סי' ד לחודש אלול, סי' ג לשבת חנוכה, סי' יד לחנוכה [מבן המחבר] {רומז על ששה סדרי משנה}
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות וגו' אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' רמז
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *יז
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקי
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו' וכו' ישועות זה סדר נזיקיןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קנב
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וכו'משמיע שלום עמ' קנב
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וכו' ואפ"ה יראת ד' היא אוצרולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רחצ, תרד
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חוסן ישועת חכמת ודעתשער המלך (תשנז) עמ' תכב
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת ישנו רמז לששה סדרי משנהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רסז
לא ע"א45 והיה אמונת עתיךכתבי רבנו בחיי עמ' קצה
לא ע"א45 והיה אמונת עתךפני חיים (פלג'י) עמ' קלו ע"ב
לא ע"א45 והיה אמונת עתך אמונת זה סדר זרעיםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קח
לא ע"א45 והיה אמונת עתך וכו'בעקבות משה שמות עמ' שצז
לא ע"א45 והיה אמונת עתך וכו' אמונת זה סדר זרעים וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שצט
לא ע"א45 והיה אמונת עתך וכו' עתיך זה סדר מועדדעת תורה ויקרא עמ' ריב
לא ע"א45 והיה אמונת עתך זה סדר זרעיםתפארת יעקב יוסף עמ' כב
לא ע"א45 והיה אמונת עתך חוסן וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קעב
לא ע"א45 והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמה ודעת וגו' מוטב שלא העליתדעת תורה בראשית עמ' קעח, שמות עמ' רמח, ויקרא עמ' כב, במדבר עמ' כח, רטז, דברים ח"א עמ' קצא, דברים ח"ב עמ' פה
לא ע"א45 והיה אמונת עתך חסן וכו' אעפ"כ יראת ה' היא אוצרו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קפו
לא ע"א45 והיה אמונת עתיך וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רלד {נגד ששה סדרי משנה}
לא ע"א45 חוסן זה סדר נשיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' עד, שנא
לא ע"א45 חוסן זה סדר נשיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שפו
לא ע"א45 חוסן זה סדר נשים, ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתקסה-תתקסו
לא ע"א45 חוסן זה סדר נשים, ורש"יס' החיים (תשנג) עמ' נז
לא ע"א45 חוסן ישועותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסז
לא ע"א45 חוסן ישועות וגו' יראת ה' היא אוצרו משל לקב חומטין וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תט
לא ע"א45 חוסן ישועות וכו' יראת ה' היא אוצרו משל וכו' קב חומטין וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רסט
לא ע"א45 חוסן נקרא סדר נשיםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות כו
לא ע"א45 סדר זרעים וכו' טהרות וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 56
לא ע"א45 סדר זרעים נקרא אמונהגור אריה בראשית פ"ב הערה 48, דברים פל"ב הערה 12
לא ע"א45 עתיך זה סדר מועדדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצה
לא ע"א45 עתיך סדר מועדישמח חיים (תשסה) מע' א אות ע
לא ע"א46 אפ"ה יראת ה' אוצרומאורי שערים עמ' ז, סח
לא ע"א46 אפ"ה יראת ה' היא אוצרושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' לח, שכו, תקפב
לא ע"א46 אפילו הכי יראת ה' היא אוצרושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קפט
לא ע"א46 דעת הוא טהרותגנת אגוז (תשעב) אות רחצ
לא ע"א46 דעת הוא טהרותשמלת אליעזר ח"א עמ' שס
לא ע"א46 דעת זה טהרותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רפג
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפט ע"ב, רצב ע"א
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותאוצר המאמרים (תשס) עמ' קכב
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנט
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותטל חיים (פרידלנדר) עמ' ריט
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קמא, רו
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותנועם אליעזר בראשית עמ' מז ע"א
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותעבודת יצחק בראשית עמ' כ, מט, פב, צח
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותתורת מנחם חמ"ה עמ' 307
לא ע"א46 דעת זה סדר טהרותמרפא לשון עמ' פג
לא ע"א46 דעת זו טהרותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 427
לא ע"א46 דעת זו טהרותדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' לב
לא ע"א46 דעת זו טהרותמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קג, קעב, שיב, שמג, שסח, שפח, תד, תטו, תנא, תקמח, תקנד
לא ע"א46 דעת זו סדר טהרותאורחות דוד עמ' קכב
לא ע"א46 דעת זו סדר טהרותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קג, רלה
לא ע"א46 דעת זו סדר טהרותעירין קדישין השלם עמ' תקלד
לא ע"א46 דעת זו סדר טהרותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיא
לא ע"א46 דעת זו סדר טהרותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ג
לא ע"א46 ואעפ"כ יראת ה' היא אוצרוחכמת התורה שמיני עמ' קכה
לא ע"א46 ואפ"ה יראת ה' היא אוצרו וכו'ואותו תעבוד עמ' ע
לא ע"א46 ואפ"ה יראת ה' היא אוצרו, ורש"י ד"ה היא אוצרומצווה ועושה ח"א עמ' ריח, תפה
לא ע"א46 ואפי"ה יראת ד' אוצרו אין אי לא לאאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רכה
לא ע"א46 ואפי"ה יראת ד' היא אוצרואור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קנא, רפה
לא ע"א46 ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רסד
לא ע"א46 ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תסו, תקלו, תקלט
לא ע"א46 ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף לג ע"ג
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותפני מלך בראשית עמ' רכב
לא ע"א46 ודעת זה טדר טהרותחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קפט
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותאור ישרים (תשסב) עמ' קנז
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקג, ויקרא עמ' רפט, רצג-ד, שסה, תלט, תקכד, מלכים עמ' סא
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותבינת ישראל (תשסו) דף לה ע"א
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, לא
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' טז
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותלישרים תהלה (תשסד) עמ' פב
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותמשמיע שלום עמ' קפט
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קמב
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויקרא
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' ערה
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותרחמי הרב עמ' צג
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנח הערה 38
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' י
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עו
לא ע"א46 ודעת זה סדר טהרת ואפ"ה יראת ה' הוא אוצרו וכו' אי לא לאיגל יעקב (תשנג) משפטים אות קד, בהעלותך אות לט
לא ע"א46 ודעת זו טהרותדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שסז, ח"ב עמ' שיא
לא ע"א46 ודעת זו טהרותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' עה, שיא, ריט
לא ע"א46 ודעת זו טהרותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעט, רצד, שיב, שכד, שלה, שנב, שסב, שצח, תיז, תכז, תנ, תסט, תפג, תקכג, תריא, תרלו, תרמב
לא ע"א46 ודעת סדר טהרותחיים לגופא (תשסה) עמ' נו
לא ע"א46 והי' אמונת עתיך אמונת סדר זרעיםס' המאמרים (רש"ב) תרנב עמ' נו
לא ע"א46 חכמת - קדשים, דעת - טהרותתבואת יקב (פרידמן) עמ' קע
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1119, 1173
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ב, שמות עמ' תשט, תתקג, ויקרא עמ' רפט, שסג
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםבין המשפתים ויקרא פ' צו אות ב
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנז
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםלהורות נתן במדבר עמ' קצד, רצה
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמ
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קמג
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשים+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קמג
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםמנחת ישראל עמ' ריד
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קב
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםפני מלך ויקרא עמ' כח
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפח
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שז, שלג
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שלה
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםשערי הישיבה ח"א עמ' קלא
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםתאומי צביה עמ' שמה
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשים ודעת זה סדר טהרותאילנא דחיי (תשסז) עמ' קמט
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשים ודעת זה סדר טהרותעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכה, שג
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריז
לא ע"א46 חכמת זה סדר קדשיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ג
לא ע"א46 חכמת זה קדשים, ודעת זה טהרותפני חיים (פלג'י) עמ' פו ע"ב, רס ע"ב
לא ע"א46 חכמת סדר קדשיםישמח חיים (תשסה) מע' ח אות נז
לא ע"א46 חכמת סדר קדשיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרמז
לא ע"א46 חכמת סדר קדשיםדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ח
לא ע"א46 יראת ד' היא אוצרובעקבות משה שמות עמ' ט
לא ע"א46 יראת ה' אוצרודרכי החיים ח"א עמ' שמ
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרו וכו' אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדלקוטי משלי פרק ב פסוק ה
לא ע"א46 יראת ה' אוצרו וכו' כור חיטים וכו' מוטב שלאפרי צדיק וירא אות א, וישלח אות א, ויגש אות יב, כי תבא אות טו
לא ע"א46 יראת ה' אוצרו וכו' כור חיטים וכו' מוטב שלארסיסי לילה סי' כד (עמ' 30), תקנת השבין סי' ו (עמ' 32), דברי סופרים סי' יג (עמ' 11), צדקת הצדיק סי' קלב, *קלג-קמז, רכה, רסג, דובר צדק עמ' 45
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרובמי התורה עמ' רד
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרודעת שבת עמ' קטז
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרי
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפח, תי
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרומשמרת איתמר (תשסז) עמ' סב, תקס, תרסט
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרושמלת אליעזר ח"ב עמ' ריא
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרו וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' קנד
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרו וכו' אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדרחמי הרב עמ' פב
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרו וכו' משל לאדם וכו' עירבת בהן קב חומטין כו'אסופת מערכות שמות ח"א עמ' תנב
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרו וכו' משל לקב חומטיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' תולדות
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרו כו' א"ל עירבת לי בהן קב חומטון א"ל לאו א"ל מוטב אם לא העליתהבאמונה שלמה עמ' תח
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרוטוב טעם דברים עמ' קנא
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרונפש החיים (תשמג) עמ' 124
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שטז {יראת שמים הוא הלהב שבזה מלהיבים לבות בני אדם להשי"ת, בלי זה התורה אינו מתקיימת}
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רט
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קנח
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קע
לא ע"א46 יראת ה' היא אוצרותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ה
לא ע"א46 ישועות זה סדר נזיקיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רלא, תשיט, במדבר עמ' תקעט, דברים עמ' תשצז
לא ע"א46 ישועות זה סדר נזיקיןדרשות לחם שלמה עמ' צ
לא ע"א46 ישועות זה סדר נזיקין וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' שלח
לא ע"א46 ישועות זה סדר נזיקיןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רנו
לא ע"א46 ישועות זה סדר נזיקיןשרתי ח"א עמ' קכה
לא ע"א46 מן הצורך להקדים יראה לתורהאגרא דכלה ח"א עמ' יח
לא ע"א46 סדר קדשים נקרא "חכמת"תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רז הערה 54, תתרכב הערה 32
לא ע"א46 סדר קדשים נקרא חכמהגור אריה ויקרא פכ"ו הערה 79
לא ע"א46 תורה ויראהגבורות שמונים (תשסג) עמ' פב
לא ע"א47 בשעה שאדם בא לדין אומרים לו צפית לישועהקריאה בקריה ח"ב עמ' שא
לא ע"א47 בשעה שמכניסיןדרכי שלום (מרגונאטו) דף סט ע"א
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדיןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר ד
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו וכו'שפע טוב (טייטלבוים) עמ' כט
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורהלקט אמרים (שכטר) ח"א עמ' פד
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 14
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקי
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' ואין בו יראת שמים וכו' בהי עיילאורחות צדיקים שער יראת שמים עמ' קצה
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עו, קי, רכו
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו צפית לישועהמי מרום חי"ג עמ' קו
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' לו, קלב
לא ע"א47 בשעה שמכניסים אדם לדין שואלים אותו נשאת ונתת באמונה וכו' אי איכא יראת ה' אין וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רצו, תפג
לא ע"א47 בשעה שמכניסים את האדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'דרך ישרה עמ' קסח, רלט
לא ע"א47 בשעה שמכניסים האדם לדין אומרים לו כלום נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק לג
לא ע"א47 בשעה שמכניסים האדם לדיןנתיבות עולם ח"ב עמ' כד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' כח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק כח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןדרשות ר"י מסלוצק עמ' מ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןהבן יקיר (לניאדו) דרוש ד לפרשת שמות
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןילקוט דברי חכמים במדבר סי' קסח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' ר
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' לא, סא, רצא, רצב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל וכו' עירבת לי בהן קב חומטין א"ל לאו א"ל מוטב אם לא העליתהאור ישראל (תרס) דף לו ע"ב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל וכו' קבעת עתים לתורה צפית לישועה וכו' ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאנתיב מצותיך (תשסח) עמ' ד, יב, לא
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל נו"נ באמונה קבעת עיתים לתורה וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קי, קלג, קנה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל נשאת ונתת באמונהאמרי נועם (מועדים) סי' ה לר"ח אדר
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל נשאת ונתת באמונהישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהאוצר המאמרים (תשס) עמ' לט, נו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהעצי חיים על התורה עמ' תמח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו'אור אברהם דברים עמ' שח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' הבנת דבר מתוך דבראוצרות חיים - מעלות התורה עמ' צא
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' הבנת דבר מתוך דבראוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רסז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' הבנת דבר מתוך דברילקוט עטרת צבי עמ' רמט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכ, תרנח, תשכה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' פלפלת בחכמהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ריד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' פלפלת בחכמהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שלד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' ציפית לישועהשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 100
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שיב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהילקוט עטרת צבי עמ' קעח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהס' החיים (תשנג) עמ' קס
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהעטרת ישועה (תשסד) אות עב לפורים
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 111
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהמאורות האריז"ל עמ' קעא אות ו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 487
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קלט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורהאור אברהם - סידור התפילה עמ' יד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורהשפתי חיים ח"ב עמ' סח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורה וכו'אש דת (אסאד) עמ' שיט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' פה, קיז, קצה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהאמרי קדוש (תשסא) עמ' ק
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תמד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ל
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' צ, קז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פח, קה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהזכרון משלי עמ' מג אות קיב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהים שמחה עמ' קעא, קפז, רט, ערב, תפו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהמאכסניא של התורה סי' מט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהנתיבות יצחק ח"ג עמ' מג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות לח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות יז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהתורת מנחם חנ"ה עמ' 305
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'נועם אליעזר שמות דף קפח ע"א
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'דברי שמואל (מודליאנו) עמ' כג ד"ה איתא {טעם לבעל הטורים שלא הביאם כסדר התלמוד}
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'אור ישראל (תרס) דף כו ע"א
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רכה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'כתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קנה, ח"ב עמ' מ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'מגילת סמנים עמ' ד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 127
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' אמר לו מוטב אם לא העליתפתגמי אורייתא ח"א עמ' לח, פד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' הבנת דבר מתוך דברהכנה דרבה (תשסט) עמ' טו, כז, ל, נז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' הבנת דבר מתוך דברחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יא, מאמר הלקוטות אות לט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' הבנת דבר מתוך דבר, ורש"י ד"ה צפית לישועה - לדברי הנביאיםדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' הבנת דבר מתוך דברמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שסז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' פלפלת בחכמהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות לב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' פלפלת בחכמהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רמב, תמד, תנג, תנה, תעד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' צפית לישועהאור ישרים (תשסב) עמ' קנ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר וכו'דעת תורה דברים ח"א עמ' קפה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' צפית לישועהלישרים תהלה (תשסד) עמ' קפג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף סח ע"ד, ח"ב דף קכ ע"ב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'הר יראה מאמר נ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'נשמת אדם עמ' קסו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' לב {שאלת עסקת בפריה ורביה הכוונה אם האדם חידש בדברי תורה}
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות ח, מט, צד בהגה"ה, מס' שבועות אות כא
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתיםמצווה ועושה ח"א עמ' פח, קנג, קע, תמו, תמח, תנ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהבאר שרים פרשת בא דרוש א אות פ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועהשארית מנחם - מאמרים עמ' רכה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהמאור עינים (תשעט) עמ' תרנ, *כ, *קנב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה, ומהרש"אמבשר טוב - ספר החיים עמ' קסט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה צפית לישועה פלפלת בחכמה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' א, נו, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כג, כה, כח, נט, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נא
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שפב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' כט, סז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תיא, ויקרא עמ' תקפא, תקפה, דברים עמ' תתקכח, יהושע-שמואל עמ' ס
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קלו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהמאור עינים (תשנח) עמ' שצו, תקיב, תקצא
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהלחמי תודה דף יא ע"ב, מא ע"א, מו ע"א, נו ע"ב, נז ע"א, עז ע"א, קלב ע"ב, קמח ע"א, קנד ע"א, רמד ע"א, רמו ע"א, רנא ע"ב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' פט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהנר ישראל חלק ב דף פו
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש ט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו פלפלת בחכמהפתח טוב עמ' מב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו פלפלת בחכמה וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' יז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו צפית לישועהאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ה אות ח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו צפית לישועהאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ו אות ב, ג, טו, מב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו צפית לישועהדעת תורה בראשית עמ' רסח, שמות עמ' כ, סה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורהעטרת יהושע בראשית עמ' קכג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורהפתח טוב עמ' רמב, רע, רפג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רמ ד"ה והנה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'ואותו תעבוד עמ' נד, רמד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' סג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריג, רכ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תעד, תקיב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' א"ל מוטב אם לא העליתהאמרות חיים עמ' רג, רנה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאמסילות בלבבם (קוט) - מסילה ג אות יט, מסילה כד אות קעא, מסילה כה אות קעט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' אי יראת ה' היא אוצרו אין, אי לא לאכתב סופר אגדות כאן
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' אי יראת שמים היא אוצרו איןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' פ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' מוטב אם לא העליתהאור ישראל סי' ו, כז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' נשאת ונתת באמונהתורת מנחם חנ"א עמ' 37, חנ"ב עמ' 35
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' עסקת בפרי' ורבי'ילקוט עטרת צבי עמ' קפה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' פלפלת בחכמהילקוט עטרת צבי עמ' קפב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' פלפלת בחכמה וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' לב, נח, פ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' צפית לישועהדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ט עמ' נד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'מאורי שערים עמ' כה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'נר ישראל חלק ג דף קמז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין שואלים אותו קבעת עתים לתורהעבודת עבודה (תשסד) עמ' קנא, קסד, רסט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' רפג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו נשאת ונתת באמונה פלפלת בחכמהאורחות צדיקים שער תורה עמ' קצג
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןאוצר הכבוד
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדם לדיןדרך חיים (תשלה) עמ' שכב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין אדםשערי שיש יהושע ח"א עמ' מ
לא ע"א47 בשעה שמכניסין את האדם לדיןפני חיים (פלג'י) עמ' קכה ע"ב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין את האדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מה
לא ע"א47 בשעה שמכניסין את האדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו' ואפילו הכי אי יראת ד' היא אוצרו אין אי לאו לא וכו'קדושת יצחק עמ' קז
לא ע"א47 בשעה שמכניסין את האדם לדין וכו' משל לאדם שאומר לשלוחועמוד הימיני (קלינמן) עמ' יט, קלט
לא ע"א47 בשעה שמכניסין את האדם לדין נשאת וכו'שמן ראש (שאקי) דף לז ע"ג, מד ע"ב
לא ע"א47 בשעה שמכניסין את האדם לדין, ותוס'לבית יעקב דרוש כא
לא ע"א47 בשעה שמכניסין האדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקעח
לא ע"א47 בשעה שמכניסין האדם לדין וכו'אוהב ישראל דף רנא ע"ב
לא ע"א47 בשעת דינו שואלין לו לאדם נשאתי ונתת באמונהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' רכג, פורים עמ' רצא
לא ע"א47 בשעת הדין שואלין לאדם נשאת ונתת באמונהטיול בפרדס ח"א עמ' מ, צו
לא ע"א47 כאשר עומד אדם לדין שואלין אותו נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' שצג
לא ע"א47 כשבא לדין שואלים אותו וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' לו, רנח
לא ע"א47 כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשער המלך (תשנז) עמ' תלט
לא ע"א47 כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה ואחר כך עסקת בתורהתפארת צבי בראשית עמ' תקעג
לא ע"א47 כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'מצור דבש עמ' סז
לא ע"א47 כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהלבושי בדים סעיף מא
לא ע"א47 כשמכניסין אדם לדין שואלין אותו נשאת ונתת באמונה וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קמא
לא ע"א47 כשנכנס אדם לדין שואלין אותו נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך לד, בלק יא, עקב ח
לא ע"א47 לעתיד לבוא שואלין לו לאדם קבעת עתים לתורהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לג
לא ע"א47 נו"נ באמונה קבעת עתים לתורה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רס
לא ע"א47 נושא ונותן באמונהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קנב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהמאור עינים (תשעה) עמ' תתמ
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רלז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רס
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאגרא דכלה ח"ב עמ' קח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קי
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' יא, לח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאור האורות עמ' רטו
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאורות ונתיבות ח"ה פרק ג אות מב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאילנא דחיי (תשסז) עמ' ריז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ו פסוק ט מס' 3
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהבארות המים (תשסב) עמ' קנח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהבארות המים (תשסט) עמ' תיד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ב פסוק טז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהביאור הגר"א על משלי פרק ב פסוק טז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסט
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהגבורות אליהו יו"ד סי' מג אות א
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהגור אריה בראשית פ"ו הערה 149
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' נ
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' י
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קמט
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' ח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדעת תורה בראשית עמ' ריט
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדרשות מהר"ם שיק עמ' קמז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רמה, שמות עמ' י, דברים עמ' קסה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלו
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהחלקת יהושע עמ' רו הערה רעג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהילקוט דברי חכמים שמות סי' ש
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהילקוט עטרת צבי עמ' קכו, רד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' ה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ער
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' רעד, שיא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהלקוטי שיחות חל"ד עמ' 112
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רכח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהמנחם ציון (תשסד) עמ' קצה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהמנחת ישראל עמ' פא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קפג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהס' חסידים סי' שצה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהעלי שור ח"א עמ' ק
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהפאר יעקב ח"ב עמ' תשח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהפרדס המלך (תשסט) אות ריב, תשה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קעה, רלט
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רלד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהרנת יצחק ישעיה עמ' קב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשארית מנחם ח"ד עמ' רפח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קצג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמחת הנפש עמ' ע
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קצט { השאלה הראשונה לעתיד לבא}
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רא, רכז, שיא, תסב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קמו, רצט, תצד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעח, תקיג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' צח, רכז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' יח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלו
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהשער החצר (תשעב) סי' קלח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהתורת אליהו עמ' רפו
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' מו, מט, ח"ו עמ' מ
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה וכו'מראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' מז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה וכו' הבנת דבר מתוך דבר ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' טז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה וכו' קבעת עתים לתורהדברי יואל פ' בראשית דף לד ע"א
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 54-56
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה עסקת בפריה ורביה וכו'אהל נפתלי עמ' שלג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה עסקת בפריה ורביה צפית לישועהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה עסקת בתורהדרכי אמונה דרך כה, ז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהאגרא דכלה ח"ג עמ' כז, עד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהחוסן יהושע מבוא עמ' קנא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהמאור עינים (תשעה) עמ' תרסד, תתקנד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהשירת דוד (תשסז) עמ' קלח, קמה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק ל הערה ס
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורה כו'אוזן שמואל דף ע ע"א
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהאבן יהושע עמ' 22
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהאוזן שמואל דף לח ע"ב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהאור הצבי עמ' 192, 204, 271
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהאיש צעיר דף כה ע"א
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות לב, לג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רצ ע"ב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שנ
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדרשות שמן רוקח עמ' רמז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהויאמר מרדכי - דרשות עמ' רפה
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' עט, אור תורה סי' תא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהמחשבת מוסר ח"א עמ' שסא, תז, תכא
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהעטרת יהושע במדבר עמ' יג, נ, רג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהעטרת יהושע שמות עמ' קנג, קצח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רסט
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה וכו'מתוק מדבש (פרחי) עמ' כב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' סא, סז, פז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה צפית לישועה פלפלת בחכמה ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו איןיגל יעקב (תשנג) תצוה אות קמ
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מט דף פה ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ו/ז דף פד ע"ב ודרוש יג דף קנח ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ח דף ה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תכג דף קמז ע"א; נצח ישראל (שנט) פרשת נה/נח דף מ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תבא דף ריו ע"ב; תוס' ס' פרק דקדושין; בית יוסף טור אורח חיים סימן קנה דף צה ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פ' כה דף כב ע"ד וחלק ב פרק כד דף מב ע"ד; של"ה (תט) מס' שבועות דף קפא ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף נא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סג ע"א ומשלי דף קצט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כו ע"ג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפד
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאהבת דוד (וועגער) עמ' 54
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' עז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקנג
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 265
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' לז ע"א
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהדבש השדה עמ' קכח
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 207-208
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהכרם פתחיה גפן כ שריג פרט הכרם ז
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהנטריקן (תשעד) עמ' עו
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר קפו, שעב
לא ע"א47 נשאת ונתת באמונהפרי צדיק שמות אות א, ג, ויקרא אות ו
לא ע"א47 עסקת בפו"רשומע תפלה ח"ב עמ' רעב
לא ע"א47 עסקת בפו"ר צפית לישועהבית שמאי (פרידמן) דף לט ע"ג {האם עסקת בפו"ר כדי שיכלו כל הנפשות שבגוף ובן דוד יבוא}
לא ע"א47 עסקת בפו"רילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א47 עסקת בפריה ורביהאור אברהם דברים עמ' רל
לא ע"א47 עסקת בפריה ורביהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רפו, פט
לא ע"א47 עסקת בפריה ורביהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות סח
לא ע"א47 עסקת בפריה ורביהתורת יחיאל במדבר עמ' שנו
לא ע"א47 עסקת בפריה ורביה וכו'פרדס מרדכי עמ' קפט, תצ
לא ע"א47 עסקת בפריה ורביה, מהרש"אנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות ט
לא ע"א47 עסקת בתורה נשאת ונתת באמונהאהבת דוד (וועגער) עמ' 8
לא ע"א47 עסקת בתורה פלפלת בחכמהכד הקמח (מישור) עמ' שלא
לא ע"א47 ציפית לישועהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שצז
לא ע"א47 ציפית לישועהבמי התורה עמ' רכג
לא ע"א47 ציפית לישועהמורשה - שיחות למועדים עמ' רכד
לא ע"א47 ציפית לישועהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 101
לא ע"א47 ציפית לישועהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קעג
לא ע"א47 ציפית לישועהשירת דוד (תשסז) עמ' שכד, שמג
לא ע"א47 ציפית לישועהשמלת אליעזר ח"ב עמ' קצה
לא ע"א47 ציפית לישועהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 278
לא ע"א47 צפית לישועהמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' מו
לא ע"א47 צפית לישועהאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קטז
לא ע"א47 צפית לישועהאור אברהם - רות עמ' שעג
לא ע"א47 צפית לישועהאור אברהם בראשית עמ' שיד
לא ע"א47 צפית לישועהאור יחזקאל - אמונה עמ' רפח
לא ע"א47 צפית לישועהאורות ונתיבות ח"ה פרק א אות י
לא ע"א47 צפית לישועהאורות ונתיבות ח"ה פרק כא אות כד
לא ע"א47 צפית לישועהבית יעקב (תשסא) עמ' סד
לא ע"א47 צפית לישועהבית יצחק (ויינברגר) עמ' קמב
לא ע"א47 צפית לישועהבמי התורה עמ' סו
לא ע"א47 צפית לישועהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' קכב
לא ע"א47 צפית לישועהגנת אגוז (תשעב) אות כב {ציפית לחכמה}
לא ע"א47 צפית לישועהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' סט, קלב, קנח, החודש עמ' תח
לא ע"א47 צפית לישועההמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' עד, רה
לא ע"א47 צפית לישועההתרגשות הלב (תשסט) עמ' קעג
לא ע"א47 צפית לישועהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תסו
לא ע"א47 צפית לישועהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קעד
לא ע"א47 צפית לישועהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קסג
לא ע"א47 צפית לישועהלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 76
לא ע"א47 צפית לישועהלקט אמרי קודש - בראשית עמ' מג
לא ע"א47 צפית לישועהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בראשית עמ' יז
לא ע"א47 צפית לישועה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רעח
לא ע"א47 צפית לישועהמי מרום ח"ו עמ' רמא
לא ע"א47 צפית לישועהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' ריח
לא ע"א47 צפית לישועהמנחת ישראל עמ' רלג
לא ע"א47 צפית לישועהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' שיח
לא ע"א47 צפית לישועהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תעא, פניני חסידות מסעי ח
לא ע"א47 צפית לישועהמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קג
לא ע"א47 צפית לישועהמשנה למלך (תשסח) עמ' רכח
לא ע"א47 צפית לישועהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 87, 101, 387
לא ע"א47 צפית לישועהמתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' ערב
לא ע"א47 צפית לישועהס' הבוטח ח"ב עמ' ג, כג
לא ע"א47 צפית לישועהס' העיקרים (מישור) עמ' תשיד
לא ע"א47 צפית לישועהפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קעו
לא ע"א47 צפית לישועהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז) פ' ויגש
לא ע"א47 צפית לישועהשומע תפלה ח"ב עמ' שו
לא ע"א47 צפית לישועהשעורי דעת ספר א עמ' עד
לא ע"א47 צפית לישועהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קכד
לא ע"א47 צפית לישועהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' ח
לא ע"א47 צפית לישועה פלפלת בחכמהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רפז
לא ע"א47 צפית לישועההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קסב
לא ע"א47 צפית לישועהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנו
לא ע"א47 צפית לישועהפחד יצחק פורים ענין י
לא ע"א47 צפית לישועהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות ג
לא ע"א47 צפית לישועהפירוש המכבי דברים עמ' קע
לא ע"א47 צפית לישועהפרי צדיק בראשית - הבדלה
לא ע"א47 צפית לישועהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 43
לא ע"א47 צפית לישועה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' ריב, תשעה, תתכז-תתלב, במדבר עמ' דש, דברים עמ' צט, תתפב
לא ע"א47 צפית לישועה, קאי על הבטחוןאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' ט
לא ע"א47 קבעת עיתים לתורהישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צד
לא ע"א47 קבעת עיתים לתורהלקוטי מאמרים עמ' 228, דובר צדק עמ' 58
לא ע"א47 קבעת עיתים לתורהשערי הישיבה ח"א עמ' שכא
לא ע"א47 קבעת עיתים לתורה פלפלת בחכמהאוזן שמואל דף כד ע"א
לא ע"א47 קבעת עיתים לתורהאבל מצרים ח"א דף יד
לא ע"א47 קבעת עיתים לתורהפרי צדיק שמות אות ג, ויקרא אות ו
לא ע"א47 קבעת עתים בתורהתפארת צבי ויקרא עמ' ל, שכב
לא ע"א47 קבעת עתים בתורהתפארת צבי שמות עמ' רלו, רסב, שנו
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' מח
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהאמרי יוסף בראשית דף רנט ע"ג
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהאשיב אברהם עמ' עט
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 109
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהגנת אגוז (תשעב) אות תקפג
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהדברי הרב עמ' קעו
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהדברי חנינא - ת"ת עמ' צג
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהדרכי החיים ח"ב עמ' פו, קסד
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהדרשות ר"י מסלוצק עמ' לו
לא ע"א47 קבעת עתים לתורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרח
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהויגד יעקב עמ' קצ, ריב, רטז
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהוצוה הכהן עמ' ק
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהחקל יצחק (תשסג) עמ' ח, רד, שמו
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קמב
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהכנסת מרדכי בראשית עמ' ג
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רעט
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהלחם רב על סדור התפילה אות קסד
לא ע"א47 קבעת עתים לתורה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' סב
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רמח
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקא
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קכז
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעד
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רמג, רנז
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהצמח דוד (סקאליע) עמ' קעט, תכג
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהקרן לדוד בראשית עמ' לה
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהרנת יצחק יהושע עמ' יד, ישעיה עמ' קב
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשומע תפלה ח"ב עמ' רעט
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשם דרך - כתר תורה עמ' רד
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יח
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שא
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קסג, תג
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנז
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' עא
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' כא
לא ע"א47 קבעת עתים לתורה וכו' פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסז ד"ה והיינו
לא ע"א47 קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה וכו'לחמי תודה דף יח ע"ב
לא ע"א47 קבעת עתים לתורה פלפלת בחכמה אפ"ה אי יראת ד' היא אוצרו אין אי לא לאלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנד
לא ע"א47 קבעת עתים לתורה ציפית לישועהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 246
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 125
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהחוקת עולם ח"א עמ' 20
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהחוקת עולם ח"א עמ' 20
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהמכמני עוזיאל עמ' רנה
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהפנים יפות על תהלים עמ' ב
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמח, רלז
לא ע"א47 קבעת עתים לתורהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנט, רס, רסד
לא ע"א47 קבעת עתים לתורה, רש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' שעו, תקמו
לא ע"א47 שואלים את האדם אחר פטירתו צפית לישועההערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קלה
לא ע"א47 שואלים לאדם בדין נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהפתחי שערים ח"א עמ' קנז, קנח, שמז
לא ע"א47 שואלין אותו ביום הדין נשאת ונתת באמונהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפ
לא ע"א47 שואלין אותו בעולם הבא עסקת בתורהדרשות באר יצחק עמ' קנד
לא ע"א47 שואלין אותו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהבהיֹת הבֹקר עמ' תקסח
לא ע"א47 שואלין את האדם בדינו פלפלת בחכמה וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' עט-פ
לא ע"א47 שואלין את האדם ביום הדין צפית לישועהדברי יואל פ' נשא דף קעב ע"ב
לא ע"א47 שואלין בדין נשאת ונתת באמונה פלפלת בחכמה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ב, רמו-רמז
לא ע"א47 שואלין לאדם בשעת הדין נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורהשם עולם (תשסו) עמ' צד, קיד
לא ע"א47 שואלין לאדם בשעת הדין צפית לישועהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רלה
לא ע"א47 שואלין לאדם לאחר מיתה בשעת דינו צפית לישועהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר סד
לא ע"א47 שואלין לאדם נשאת ונתת באמונה צפית לישועה פלפלת בחכמהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קכב, שנז, תיד, תקלא
לא ע"א47 שואלין לאדם פלפלת בחכמה צפית לישועהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קעד
לא ע"א47 שואלין לאדם צפית לישועהשם יחזקאל עמ' תקכד
לא ע"א47 שואלין לאדם קבעת עתים לתורהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רי
לא ע"א47 שואלין לו לאדם בשעת דינו נשאת ונתת באמונה וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' קצט
לא ע"א47 שואלין לו לאדם בשעת הדין צפית לישועהשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' עו
לא ע"א47 תחילה שואלין אותו נשאת ונתת באמונהלחם רב על סדור התפילה אות תתפה
לא ע"א47 תחילת דינו של אדםפרי אהרן (פסין) עמ' 61
לא ע"א47 תחילת דינו של אדם (ד"ת, משא ומתן)ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנג
לא ע"א47 תחילת דינו של אדם וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנה
לא ע"א47 תחילת דינו של אדם על ד"ת, נשאת ונתת באמונהתיבת גמא (תשסז) עמ' קד
לא ע"א47 תחילת דינו של אדם קבעת עתים לתורהתורת חסד (סופר) עמ' קכה
לא ע"א48 אי איכא יראהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תסט
לא ע"א48 אי איכא יראת ד' איןגנת אגוז (תשעב) אות שלא, תכה, תקפא
לא ע"א48 אי איכא יראת ד' אין אי לא לאפרדס המלך (תשסט) אות צג, תקלז(ה), תקלח
לא ע"א48 אי איכא יראת ד' אין ואי לא לאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישלח ט, וארא יא, עקב ליקוטים אות ב
לא ע"א48 אי איכא יראת ה'חקל יצחק (תשסג) עמ' תלד
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' איןבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' נב, ריג
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' אין אי לא לאמאור עינים (תשעה) עמ' תתמה
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' אין אי לא לאערבי נחל (תשסד) עמ' תקס
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' אין אי לא לאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רכז
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' אין ואי לא לאפירוש המכבי דברים עמ' קסו
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' אין וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך ד, תולדות לד, נצבים ז
לא ע"א48 אי איכא יראת ה' הן וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כ
לא ע"א48 אי איכא יראת ה'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תכז
לא ע"א48 אי איכא יראת שמים אין אי לא לאעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מג
לא ע"א48 אי איכא יראת שמים אין ואי לא לאעבודת עבודה (תשסד) עמ' רי
לא ע"א48 אי יראת ה' אוצרו איןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמג
לא ע"א48 אי יראת ה' אוצרו אין ואי לא לאקרן לדוד שמות עמ' רפד
לא ע"א48 אי יראת ה' אוצרו אין וכו'תורת יחיאל דברים עמ' א
לא ע"א48 אי יראת ה' הוא אוצרו אין וכו' מוטב אם לא העליתהתורת אביגדור ח"ד עמ' עב
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרואמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 2
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו איןהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קצו
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו איןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רפא, שפט, תלט, תקפח
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו איןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ר, רמ, שט, תקנג
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו איןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שיט
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאארץ חמדה (הורוויץ) עמ' לא
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאגבורות שמונים (תשסג) עמ' יד
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקעא
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תרצד
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאמחשבת מוסר ח"א עמ' תקלא
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קעז, קפה
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא משל לאדם וכו'מצור דבש עמ' שסח
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמד
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו' קב חומטיןדעת חיים עמ' נה
לא ע"א48 אי יראת ה' היא אוצרו איןאור הרעיון עמ' יא
לא ע"א48 אם יראת ה' היא אוצרו הן, ואי לא, לאבין המשפתים בראשית עמ' קעג
לא ע"א48 אם יש לו יראת שמים א"ל לאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפט
לא ע"א48 אפ"ה אי יראת ה' אוצרו אין וכו'אוהב ישראל דף שלד ע"ב
לא ע"א48 אפ"ה אי יראת ה' אוצרו אין, ורש"ירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שיא, שכא, שכד, שכו, שלד
לא ע"א48 אפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין ואי לא לא, ורש"יהר יראה מאמר לד, סב
לא ע"א48 אפילו הכי אי יראת ה' הוא אוצרו אין וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תלב, תקמח, ח"ב עמ' כח, ל, לא, קכח
לא ע"א48 אפילו הכי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא, ורש"יאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' לו, עג
לא ע"א48 הבנת דבר מתוך דברתורת יחיאל במדבר עמ' תו
לא ע"א48 ואפ"ה אי איכא יראת ה' וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' פח-פט, ח"ה עמ' עד
לא ע"א48 ואפ"ה אי היא אוצרו אין אי לאקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' פז
לא ע"א48 ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רט
לא ע"א48 ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא, ורש"י - הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרוןחכמה ומוסר ח"א עמ' שנב, שסב, שצ
לא ע"א48 ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו' א"ל מוטב אם לא העליתהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פד, קיב
לא ע"א48 ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא משל לאדם וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' צו, קנ
לא ע"א48 ואפילו הכי אם יראת ה' אוצרו וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
לא ע"א48 ואפילו הכי אי יראת ה' אוצרו אין אי לא לאויגד יעקב עמ' רצו, תרמד
לא ע"א48 ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שב, מלכים עמ' מ
לא ע"א48 יראת ד' אוצרו אין אי לא לאאור יחזקאל - מכתבים עמ' רכח, רנו, שז, שכג
לא ע"א48 יראת ד' היא אוצרו אין וכו' מוטב שלא העליתאור יחזקאל - אמונה עמ' קצב
לא ע"א48 יראת ה' היא אוצרו אי איכא יראת ה'אורחות דוד עמ' סו
לא ע"א48 יראת ה' היא אוצרו אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאבית יצחק (ויינברגר) עמ' רל
לא ע"א48 משל האומר לשליח העלה לי כור חטין, ורש"שבין המשפתים בראשית עמ' קעד, קפח, רלא
לא ע"א48 משל כור חיטיןדרשות ר"י מסלוצק עמ' י
לא ע"א48 משל לאדם שאומר לשלוחו העלה לי כור חטין לעליהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קי
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שכו
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי וכו'אסופת מערכות חנוכה עמ' מח
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי חטיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קנח, קסד
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי חטים בעלייה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רו
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי חטים לעלייה וכו'דרך ישרה עמ' קסו
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטיןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קכ
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין וכו' אמר לו עירבת לי בהן קב חומטין וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 641, 639-638
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייהמצווה ועושה ח"א עמ' ריד
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייהס' החיים (תשנג) עמ' כד, כו
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ד
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' צח
לא ע"א48 משל לאדם שאמר לשלוחו וכו'מנחת יואל עמ' ריא, רמח
לא ע"א48 משל למי שאמר לעבדו העלה לי כור של חיטיןחכמת התורה שמיני עמ' קכו
לא ע"א48 משל לקב חומטיןבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ה אות ה
לא ע"א48 משל לקב חומטין וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' של
לא ע"א48 פלפלת בחכמהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כב
לא ע"א48 פלפלת בחכמהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' סג
לא ע"א48 פלפלת בחכמההמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כה, דברים עמ' ריח
לא ע"א48 פלפלת בחכמהויגד יעקב עמ' תשז
לא ע"א48 פלפלת בחכמהחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שטו
לא ע"א48 פלפלת בחכמהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - חנוכה עמ' רעא
לא ע"א48 פלפלת בחכמהמפניני הרב עמ' רו
לא ע"א48 פלפלת בחכמהשערי הישיבה ח"ב עמ' קסו
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברדברי חנינא - ת"ת עמ' ו, נז
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' סב
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברעטרת יהושע שמות עמ' קפ
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר וכו' מוטב אם לא העליתהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' נ, נב, נז, צ, קסח
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברפרי צדיק פ' שקלים אות א
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קנ, ט, קעב
לא ע"א48 פלפלת בחכמה וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה וזה, ד"ה ומי
לא ע"א48 פלפלת בחכמהילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"א48 פלפלת בחכמהכתבי רבנו בחיי עמ' רצא
לא ע"א48 פלפלת בחכמהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כא ע"ב
לא ע"א48 פלפלת בחכמהנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ג
לא ע"א48 פלפלת בחכמהעבודת הקודש (תשסד) עמ' קסג {סתרי תורה}
לא ע"א48 פלפלת בחכמהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמח
לא ע"א48 פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבראור הצבי עמ' 211
לא ע"א48 שאמר לשלוחו וכו' מוטב אם לא העליתהתורת אליהו עמ' שמז
לא ע"א49 א"ל עירבתה לי בהן קב חומטיןשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' כז
לא ע"א49 א"ל ערבת לי בהן קב חומטוןרנת יצחק משלי עמ' ד
לא ע"א49 אם לא ערבת וכו' מוטב שלא העליתמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יח
לא ע"א49 יר"ש היא כקב חומטיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כא
לא ע"א49 יראה היא קב חומטיןקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' צג, צח
לא ע"א49 מוטב אם לא העליתהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקנא
לא ע"א49 עירבת בהן קב חומטיםנפש החיים (תשמג) עמ' 127
לא ע"א49 עירבת לי בהן קב חומטוןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' כה
לא ע"א49 עירבת לי בהן קב חומטיןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רנג
לא ע"א49 עירבת לי בהן קב חומטיןתורת מנחם חכ"ז עמ' 129
לא ע"א49 עירבת לי בהן קב חומטין א"ל לאו א"ל מוטב אם לא העליתהאגרא דכלה ח"א עמ' כב, סו, פז, ח"ג עמ' שו
לא ע"א49 עירבת לי בהן קב חומטין וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' ריז
לא ע"א49 עירבת לי בהן קב חומטין וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"א פסוק לג
לא ע"א49 ערבת בה קב חומטיןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שי
לא ע"א49 ערבת בהן רב חומטיןרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' שלה
לא ע"א49 ערבת לי בהן קב חומטין [יר"ש] וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 58
לא ע"א49 קב חומטוןעבודת הקודש (תשסד) עמ' סט
לא ע"א49 קב חומטין - יראת שמיםמחשבת מוסר ח"א עמ' מח, קנט
לא ע"א49 קב חומטין - יראת שמיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' רמז, שא, תנא
לא ע"א49 קב חומטיןדרכי החיים ח"א עמ' שנ
לא ע"א49 קב חומטיןמחשבת מוסר ח"ג עמ' סז, פ, קכד
לא ע"א49 קב חומטיןתורת מנחם חל"ה עמ' 216
לא ע"א49 קב חומטיןתורת מנחם חמ"ח עמ' 431
לא ע"א49 קב חומטיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסג
לא ע"א49 קב חומטין מקיים כור חיטיםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מו
לא ע"א49 קב חומטיןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עד
לא ע"א49 קב חומטןבני יששכר (תשמג) ח"ב דף ב ע"ד
לא ע"א49 קב חמטיןשירי משכיל - הקדמה (עי"ש שי"ח), כלל א פרט ה
לא ע"א49 תורה עם יראת שמים, נקרא קב חומטיןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ש, תנ
לא ע"א50 אדם שי"ב תורה ואין בו י"ש דומהמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' נח, עז
לא ע"א50 אדם שיש בו תורה ואין בו יר"שמאיר בת עין (תשסו) עמ' 557
לא ע"א50 אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש ורש"ימאורי שערים עמ' ק, קפד
לא ע"א50 אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכח
לא ע"א50 אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו, בהי עיילס' חסידים סי' יג
לא ע"א50 אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'פירוש המכבי דברים עמ' שצה
לא ע"א50 אדם שיש בו תורה ולא יראת שמים דומה לגזבר וכו'אור הצבי פתחא זעירא אות טז
לא ע"א50 אין בו ירא"ש דומה לגזבר וכו'אהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רכג
לא ע"א50 הלומד תורה ללא יראה דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיותלקט שיחות מוסר ח"א עמ' כב, רצד
לא ע"א50 יש בו תורה וא"ב יר"ש דומה לגזבר וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנב ע"א, שעח ע"א
לא ע"א50 יש בו תורה ואין בו י"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ולא חיצונותעלי שור ח"ב עמ' תצב
לא ע"א50 יש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימית ולא החיצוניות בהי עיילקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות יא
לא ע"א50 יש בו תורה ואין לו יראת שמים וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קע, קפג
לא ע"א50 כל אדם דאית ליה תורה ול"ל יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ומפתחות חיצוניות לא מסרו לו בהי ניעול+מטר השמים - עמודי העולם עמ' פב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורהמאמרי הריי"צ באידיש עמ' 42
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו י"ש דומה לגזבר וכו'עלי שור ח"א עמ' קנג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"שאפיקי ים עמ' ה
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"שולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצד, רלג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ששמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיד
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה וכו'מנחת יואל עמ' יג, ריא, רנה, רמח, שפח
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר וכו'דברי יואל פ' מצורע דף שעח ע"ב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כג, ויקרא עמ' נג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' א, ג-ד, הקדמה לח"ב עמ' א, ג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר וכו' ומפתחות הפנימיות וכו' והחצוניות לא מסרו לוראשית חכמה (תשמד) - יראה, פתיחה אות ב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו בהי עייל (ורש"י - באיזה פתח נכנס לפתוח את הפנימיים)תורת מנחם ח"ד עמ' 58, ח"ז עמ' 48, חי"ג עמ' 135, חט"ו עמ' 90
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' צא
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לודברי יואל פ' לך לך דף רסג ע"ב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ולא חיצוניותמי מרום ח"ב עמ' רנא
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ולא חיצוניותאמרי נועם (מועדים) סי' יד לחנוכה [מבן המחבר]
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש וכו'שמן ראש סוכות ח"ב עמ' קלז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש וכו' חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידאמרות חיים עמ' רד
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"שעיונים במשלי עמ' רצג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםבנין שאול עמ' לד
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 114
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםמכתב מאליהו ח"ה עמ' 21
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשמלת אליעזר ח"ב עמ' ריג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רנז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שא
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה כו' בהי עיילפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ו, צ, קט
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזברישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלה
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזברמאיר בת עין (ביקיאם) דף לז ע"ג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזברנתיבות יצחק ח"ג עמ' מה, שעו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר בהי עיילדרך מצותיך (חב"ד) עמ' 336
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' לז, מ
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ג ע"א ופרק ה דף יו ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק י דף יא ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וילך דף קנד ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תזריע דף קיא ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק כה דף כח ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פ' כה דף כב ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף מח ע"ד
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר וכו', ורש"י - כך אם יר"ש הוא נעשה חרד לשמור ולעשות וכו'אור ישראל סי' כז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החצוניות לא מסרו לופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רס {יראת שמים רמז על פנימיות הלב שמסור ללב שהוא מפתח הפנימי, ואילו תורה רמו על מפתחות החיצוניות שהלימוד הוא בחוץ}
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לופתח טוב עמ' צח
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו בהי עייל, ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' יא, רלז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עיילמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שיז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עיילשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קנא
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עיילשרתי ח"א עמ' לא, קסו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עייל, ורש"יאור ישראל (תרס) דף ה ע"א, ט ע"ב, לז ע"א
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עייל וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' עו, רלז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' ריט
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות וכו'עטרת יהושע שמות עמ' פט, קכד, קמח, קפט, רכב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ולא מסרו לו מפתחות פנימיותעטרת ישועה (תשסד) אות טו לחנוכה, אות נז לליל ר"ה
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצא, שלא, תי
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ד אות ו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'דברי יואל פ' שמות דף פט ע"ב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'ואותו תעבוד עמ' ע
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' פז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'זך ונקי עמ' מז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'זכרון דברים (תשנט) עמ' מז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקז, תקי, תקיח
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מג
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רצו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' א, רב, דברים עמ' קט
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו' דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד ורש"ידעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קב
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו' ותרעא לדרתא עביד, ורש"י - יר"ש דומה לפתחים חיצונים וכו' אינו חש לתורתודעת תורה שמות עמ' רמב, רמח, ויקרא עמ' כד
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו' חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קנט, ריד, א'קעט, א'קפז
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו', ורש"יבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' עב, שב, שו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, ורש"ינחלת צבי (פאליי) עמ' קלט
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין יראת שמים דומה וכו' חבל על דלית וכו'תורת איש ח"ב עמ' כח, שסח, שעו
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש כא
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' סד
לא ע"א50 כל אדם שישיבו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיותלחם רב על סדור התפילה אות תתקכח
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שה
לא ע"א50 כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שנמסרו לו מפתחות הפנימית וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' תא
לא ע"א50 כל מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות החיצוניות ולא מסרו לו מפתחות הפנימיותשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תעד
לא ע"א50 כל מי שיש בידו תורה ואין בו יראת שמיםמי מרום ח"ז עמ' יד
לא ע"א50 כל שיש בו תורה ואין בו יר"ששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצה, רג, תמא, תקלט
לא ע"א50 כל שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר וכו' ותרעא לדרתא עבידאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' לח
לא ע"א50 כל שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות החיצוניות וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצד
לא ע"א50 כל שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שנמסרו לו מפתחות הפנימיות וכיאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לח
לא ע"א50 כל שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' צו
לא ע"א50 כל תלמיד חכם שאין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק כה פסוק ד
לא ע"א50 מי שיש בו חכמה ואין בו יר"ש למה הוא דומה וכו'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסו
לא ע"א50 מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיא, קמד
לא ע"א50 מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשערי הישיבה ח"א עמ' רפט
לא ע"א50 מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' קיח
לא ע"א50 מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' טו, ע
לא ע"א50 מי שיש בו תורה ואין יר"שאמרי נפתלי ח"א עמ' קג
לא ע"א50 מי שיש בידו תורה ולא יראת שמים דומה למי שנמסרו לו מפתחות הפנימיות ולא החיצוניותשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קמח, רא
לא ע"א50 מי שיש לו תורה ואין לו יראת שמים דומה למי שנמסרו לו מפתחות הפנימיות ולא נמסרו לו מפתחות החיצוניים וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רמז
לא ע"א50 מערב אדם קב חומטין בכור של תבואה ואינו חוששאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שא
לא ע"א50 מערב אדם קב חומטין וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' 3
לא ע"א50 יש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות וכו'עצי חיים על התורה עמ' לב
לא ע"א50 תורה בלי יראת שמים דומה לגזבר שיש לו מפתחות הפנימיות ואת החיצוניות אין לוכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' יד
לא ע"א50 תורה בלי יראת שמיםאהל משה (וינברג) בהקדמה
לא ע"א50 תורה ואין בו יר"שלקוטי שיחות ח"י עמ' 237, 228, 227
לא ע"א50 ת"ח שאין בו יראת שמיםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
לא ע"א רש"י - אפיך ליה, כגון תשר"קתפארת צבי בראשית עמ' עג, פא
לא ע"א רש"י - דעלך סני לחברך לא תעביד - חברך ממש כגון גזילה גניבה ניאוף וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רלז
לא ע"א רש"י - דעלך סני לחברך לא תעביד, זהו הקב"ה שנקרא ריע, שלא יעבור על דבריותפארת צבי ויקרא עמ' רמ
לא ע"א רש"י - דעת הוא חכמת הכליותדובר צדק עמ' 51
לא ע"א רש"י - דעת עדיף מחכמהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קפה
לא ע"א רש"י - ה' נקרא רעךמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 2 עמ' נו
לא ע"א רש"י - היא אוצרו - הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרוןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צז, צח, צט
לא ע"א רש"י - היינו מצות ואהבת לרעך כמוךצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שנה
לא ע"א רש"י - הקב"ה נקרא רעךבאר ראי (רוזן) מועדים סי' ט אות ד
לא ע"א רש"י - ואהבת לרעך היינו הקב"הפאר יעקב ח"ג עמ' רלח
לא ע"א רש"י - ורוב המצותלקוטי שיחות חל"ט עמ' 35
לא ע"א רש"י - טרוטות - רכותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצב
לא ע"א רש"י - יודע הי' הלל בהן שסופן להיות גרים גמוריםדברי יואל פ' פנחס דף קסז ע"א
לא ע"א רש"י - יראת ה' - אוצר סגולהמצווה ועושה ח"ב עמ' תרמו
לא ע"א רש"י - יראת ה' היא אוצרו - הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור ולעשות סגולה לזכרוןחכמה ומוסר ח"ב עמ' שכ, שנז
לא ע"א רש"י - לחברך לא תעביד - רעך זה הקב"ה רעך וריע אביך וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנד
לא ע"א רש"י - עירבת לי בהם קב חומטין, לפי שהמעט חומטין שהוא ארץ מלחה משמרת את החטין מהתליעקדושת יצחק עמ' קח
לא ע"א רש"י - ציפית לישועה - לדברי הנביאיםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 43
לא ע"א רש"י - קב חומטון - ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליעתפארת צבי במדבר עמ' לו
לא ע"א רש"י - קב, כי היא משמרת התבואה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכה
לא ע"א רש"י - רעך זה הקב"השפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' 22
לא ע"א רש"י - רעך זה הקב"התורת חיים (קאסוב) עמ' קמד
לא ע"א רש"י - רעך זה הקב"ה ל"א חבירך ממש וכו'תורת מנחם חי"ט עמ' 191, חכ"ו עמ' 161
לא ע"א רש"י ד"ה גיירהפירושי ראשונים
לא ע"א רש"י ד"ה גיירי' - סמך על חכמתו וכו' הובטח וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 44
לא ע"א רש"י ד"ה גייריה - דלא דמיא הא לחוץ מדבר אחד וכו'; ד"ה דעלך סני - ריעך וריע אביך אל תעזוב זה הקב"ה וכו' לשון אחר חבירך ממש וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קלג
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך - דעלך סגי היינו גזל וניאוףקומץ המנחה (צונץ) דרוש לה אות ה
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך - ואהבת לרעך כמוך קאי על הקב"הכסף נבחר (תשסג) עמ' ריט
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך - זה הקב"ה אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שס ד"ה אך
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך - ריעך וריע אביך אל תעזוב, זה הקב"הדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנב ד"ה ויובן
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך סנידרכי החיים ח"א עמ' שלא
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך סני לחברך לא תעבדעיוני רש"י במדבר עמ' נג
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך סני ריעך וריע אביך זה הקב"ה וכו'ים שמחה עמ' תלט
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך סניפירושי ראשונים
לא ע"א רש"י ד"ה דעתטל חיים (פרידלנדר) עמ' רג
לא ע"א רש"י ד"ה הוציאו - גר וכו' חוץ מדבר א' אין מקבלין אותולקוטי שיחות חל"ח עמ' 44
לא ע"א רש"י ד"ה היא אוצרוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' כג, עט
לא ע"א רש"י ד"ה חברך ממשקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מג
לא ע"א רש"י ד"ה קב חומטין - ומשמרת את הפירות מלהתליעמנחת יואל עמ' יג
לא ע"א רש"י ד"ה קבעת עתיםפירושי ראשונים
לא ע"א רש"י ר"ה ציפית וכו'ברכת אבות עמ' מח
לא ע"א רש"י ר"ה קבעת עתיםלקחת מוסר ח"ב עמ' ד
לא ע"א תוס' - אדם מאמין בחי עולמים וזורעבאר שרים פרשת בשלח דרוש ב אות ס
לא ע"א תוס' - זורע ומאמין בחי עולמיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סה
לא ע"א תוס' - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חל"ו עמ' 259, חל"ז עמ' 165
לא ע"א תוס' - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חל"ט עמ' 443,295
לא ע"א תוס' - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חמ"ב עמ' 110
לא ע"א תוס' (מהירושלמי) - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חמ"ז עמ' 257
לא ע"א תוס' (מירושלמי) - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חנ"ד עמ' 113, חנ"ו עמ' 121
לא ע"א תוס' (מירושלמי) - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חס"א עמ' 67
לא ע"א תוס' בשם הירושלמי - מאמין בחיי עולם וזורע+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תעט
לא ע"א תוס' בשם הירושלמי - מאמין בחיי עולם וזורעמנחת ישראל עמ' שז
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת - מאמין בחי העולמים וזורעבאמונה שלמה עמ' מט
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת - מאמין בחי העולמים וזורעלקוטי שיחות חל"ד עמ' 151
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת - שמאמין בחיי העולמים וזורערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ש
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסב ע"א
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתאילנא דחיי (תשסז) עמ' מז, ריז
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' צד
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתתורת איש ח"ב עמ' שעד
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת (מירושלמי) - שמאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם חי"ט עמ' 171, 238, 270
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתצמח צבי אגרת ב
לא ע"א תוס' ד"ה שהמרו - דיני אסמכתא מפורש במקום אחרדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מט
לא ע"א תוס' - מאמין בחי עולמים וזורעבאר שרים פרשת וישב דרוש ב אות ד
לא ע"א חידושים המיוחסים לר"ןדרך אמונה ובטחון עמ' לח, קלב
לא ע"א מהרש"א - על לימוד הגר לפני גירותולקוטי שיחות חל"ה עמ' 67
לא ע"א מהרש"א חידושי אגדות ד"ה דעלך - והיינו דכתיב בתורה ואהבת לרעך כמוך וגו' אמאי שינה לומר לו בלשון שלילה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' לט, קלג, מהד' ד סי' נד
לא ע"ב01 אף אם יש לו מפתחות פנימיות הואיל ואין לו מפתחות החיצוניות האיך יכנוסלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכז
לא ע"ב01 בעניני יראת שמיםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ח אות א
לא ע"ב01 גזבר שמסרו לו מפתחות פנימיותשירת דוד (תשסז) עמ' קא, תסז
לא ע"ב01 דומה לגזבר שמוסרין לו מפתחות פנימיות ומפתחות חיצונות לא מסרו לוברכת אברהם (תשנד) עמ' קפא
לא ע"ב01 דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפ נימיות וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' רפה
לא ע"ב01 דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימייםס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ח עמ' סה
לא ע"ב01 דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' עט
לא ע"ב01 יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לוישראל קדושים עמ' 44, דובר צדק עמ' 41, 46, רסיסי לילה סי' ז (עמ' 6), תקנת השבין סי' י (עמ' 92), טו (עמ' 167), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 217, צדקת הצדיק סי' קלג, קסז, רטו
לא ע"ב01 יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחותפרי צדיק פ' החודש אות ה, ר"ח ניסן אות ה, פסח אות מג, שופטים אות א, וילך אות יא
לא ע"ב01 יראת שמים וכו' מפתחות החיצוניותאור תורה השלם (מזריטש) סי' קפד
לא ע"ב01 יראת שמים וכו' מפתחות החיצוניותמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קפד
לא ע"ב01 יראת שמים מפתחות החיצוניותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יד אות ו
לא ע"ב01 יראת שמים נמשל למפתחות חיצוניות וכו'אמרי יחזקאל עמ' רג
לא ע"ב01 לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רנה
לא ע"ב01 משל לגזבר שמסרו לו מפתחות החיצוניותאור הצבי עמ' 264
לא ע"ב01 שני המפתחותבת עין (תשסז) עמ' רמא
לא ע"ב01 שקיבל המפתחות הפנימיות ולא קיבל החיצוניות, בהי עיילראשית דעת (קורח) סי' ראשית דבר
לא ע"ב02 יראה היא מפתח החיצוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קעט, א'קפז
לא ע"ב02 יראה מקרי מפתחות החיצונותעמק תפלה (תשסו) עמ' לו
לא ע"ב02 מפתחות החיצונות כו' מפתחות הפנימיותתורת מנחם חל"ה עמ' 218
לא ע"ב02 מפתחות החיצוניות ומפתחות הפנימיות וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 208, 209
לא ע"ב03 בהי עיילס' חסידים סי' יג
לא ע"ב03 דלית ליה דרתאילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"ב03 וי דלית לה דרתא ותרעא לדרתא עבידשירי משכיל כלל ב פרט ד (שי"ח)
לא ע"ב03 וי דלית ליה דרתא וכו'אבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף ל ע"א
לא ע"ב03 וי למאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידדרשות שמן רוקח עמ' רכג
לא ע"ב03 חבל אמאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידויגד יעקב עמ' שכד
לא ע"ב03 חבל דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידבינת משה (תשסב) עמ' ז
לא ע"ב03 חבל על דל"ל דרתאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רפא
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף נב ע"ב
לא ע"ב03 חבל על דלית דרתא ותרעא לדרתא קעבידיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קיח
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצ
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא ותדעא לדרתא עבידישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' יד
לא ע"ב03 חבל על דלית לי דרתא ותרעא לדרתא עבידכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמב
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידעטרת יהושע בראשית עמ' לב, מז, צד, קעב, רמב
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידעמוד הימיני (קלינמן) עמ' יז
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידצמח דוד (סקאליע) עמ' שלט, תיב
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' א'ריט
לא ע"ב03 חבל על דלית לי' דרתא כו'פרדס המלך (תשסט) אות רלה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה ביתא ותרעא לביתא עבידתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קסז, קסז הערה 73, 76, 77
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רנז, תרמה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתאקשוטי כלה (תשסג) עמ' קיא
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תלט
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתאשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' טז, קעא
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא וכו' לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניוראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק ה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתאישראל קדושים עמ' 44, דברי סופרים סי' יג (עמ' 11), תקנת השבין סי' ב (עמ' 6)
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבדאורח לצדיק עמ' יט, פב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' טל
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סז ע"א, שעח ע"א
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ג
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאור ישרים (תשסב) עמ' רלו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאורחות דוד עמ' קיג
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לג
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידברית אברם עמ' תקצו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידברית עולם (תשסט) עמ' קכו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ערה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פב, קיב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קלג
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידהתרגשות הלב (תשסט) עמ' צו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' לט, א'קפה, א'קפז
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידצפנת פענח (תשסו) עמ' רה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' דש
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידזרע קודש - מועדים עמ' קלה, קצג, רפ
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' ג, ריב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידחכמה ומוסר ח"ב עמ' רע
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידחכמת התורה ויגש עמ' תל
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידחלקת יהושע עמ' עא הערה יב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידילקוט דברי חכמים שמות סי' רעב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידכתונת פסים (תשעא) עמ' רפד
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לז ע"ב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידלישרים תהלה (תשסד) עמ' קיב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רא, רה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידלקחת מוסר ח"א עמ' א, ג
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רחצ
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמאור עינים (תשנח) עמ' עו, קמא, קמב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמאור עינים (תשעה) עמ' קכו, רלד, רלה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמאור עינים (תשעט) עמ' קכד, רלד, רלו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' סא
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רה, תע, ח"ב עמ' רלב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' א, ה, הקדמה לח"ב עמ' א, ד
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא כ
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידנזר הקדש ח"ב עמ' קיח, ח"ג עמ' סב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידעטרת יהושע במדבר עמ' טו, יח, כז, ע, קח
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידעטרת יהושע שמות עמ' ב, פט, קלט, קמח, קנא
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידערבי נחל (תשסד) עמ' מד
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' א, רב, רצא, שנז, ויקרא-במדבר עמ' תט, דברים עמ' קג, קט
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קכ
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידקרן לדוד בראשית עמ' ג, ו, שעג, דברים עמ' קנו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תסח, תע, תצח, תקלג
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רל
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלד
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סח
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תקב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידתורת מהרש"ל עמ' לה
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאור הצבי פתחא זעירא אות טז
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ב ע"ב ופרק ה דף יח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סד דף קפד ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שופטים דף ריד ע"ב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידנחלי מים (מלאח) עמ' טו
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידפרי צדיק חנוכה אות ה, ר"ח ניסן אות ב, פסח אות מג, שופטים אות א
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתיה עבידזרע שמשון (תשסג) עקב אות טז
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לררתא עבידלחמי תודה דף פח ע"ב
לא ע"ב03 חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לררתא עבידשדה יעקב עמ' מו
לא ע"ב03 חבל על מאן דלית ליה דרתאחכמת התורה תרומה עמ' ת
לא ע"ב03 חבל על מאן דלית ליה דרתאתהלות ישראל (קלוגר) עמ' יד
לא ע"ב03 חבל על מאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידקהלת יעקב עשי"ת עמ' מט
לא ע"ב03 מכריז רבי ינאי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רח
לא ע"ב03 מכריז רבי ינאי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' ריד
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל וכו' לא ברא הקב"ה וכו'דברי ברוך ח"ב סי' ד אות ו, סי' יג אות א, סי' מד אות ב
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידילקוט דברי חכמים בראשית סי' תרסד
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנט
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי דרתא ותרעא לדרתא עבידפתח טוב עמ' צח, קפד
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' יא
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית ליה דרתאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשע
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא וכו'בני יששכר (תשמג) ח"א דף קמז ע"א
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידבי חייא ח"א עמ' קא
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי חבל על מאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידעצי חיים - מועדים עמ' קצ, רטו
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאיעיונים במשלי עמ' תרד
לא ע"ב03 מכריז ר' ינאי, ומהרש"א ורי"ףאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 1
לא ע"ב03 מכריז ר"י חבל על דלית ליה דרתא וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שטז
לא ע"ב03 מכריז רב ינאי על דלית דרתא ותרעא לדרתא עבידזאת זכרון (תשנב) אות עב
לא ע"ב03 מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קלו, מהד' ד סי' עה
לא ע"ב03 מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד אמר ר"י לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקלט
לא ע"ב03 מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתיה עבידמחשבת מוסר ח"ב עמ' תנ
לא ע"ב03 מכריז רבי ינאי חבל על מאן דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רנז, תקפד
לא ע"ב04 דרתא לתרעאתורת חיים (קאסוב) עמ' סט
לא ע"ב04 ותרעא לדרתא עבידקול שמחה פ' וירא סי' כא
לא ע"ב04 ותרעא לדרתא עבידשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקסב, תקסח
לא ע"ב04 שער מורה על מדת היראהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רעג
לא ע"ב04 תרעא לדרתאדעת שבת עמ' קיט
לא ע"ב04 תרעא לדרתאדרשות מהר"ם בנעט עמ' רמא
לא ע"ב04 תרעא לדרתאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קפט, קצ, ועמ' שא, דש, שו, שכה
לא ע"ב04 תרעא לדרתאתורת מנחם חי"ד עמ' 252
לא ע"ב04 תרעא לדרתא עבידדברי שמואל (תשנח) עמ' עו
לא ע"ב05 כדי שייראו מלפניובעקבות משה שמות עמ' רפז
לא ע"ב05 כדי שייראו מלפניוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רצב
לא ע"ב05 כדי שייראו מלפניוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 1-2
לא ע"ב05 כל העולם נברא בשביל יראהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פ, שפב
לא ע"ב05 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא שיראו מלפניותורת אביגדור ח"א עמ' טז, קד
לא ע"ב05 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא שיראו מלפניותורת אביגדור ח"ב עמ' קז, קמד
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' נח
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניואוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצה
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שט
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניומגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שי
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניומה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 34
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניומחשבת מוסר ח"א עמ' תקלא
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניומצווה ועושה ח"א עמ' ריג
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניופתגמי אורייתא ח"ב עמ' נה
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר 'והאלהים עשה שיראו מלפניו'פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רמו
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר והאלוקים עשה שייראו מלפניומסילות בלבבם (קוט) - מסילה ג אות יח
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו שנאמר וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעו
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מפניוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 322
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניוזקן אהרן (פריד) עמ' יט
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניומנחת יואל עמ' רנה
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניושמחת הנפש עמ' נד
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניושמלת אליעזר ח"ב עמ' רט
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצו
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניו וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן כח עמ' כז ד"ה וע'ט
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניו וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' יא
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שיראו מלפניופרי צדיק בראשית אות ד, נח אות ד, וירא אות א, לחנוכה אות כה, לר"ח אדר אות ב, שמיני אות ג, נשא אות ח, חקת אות ה, בלק אות יג, ר"ח אלול אות א, ב, ראש השנה אות כב, סוכות אות א
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא שייראו מלפניותורת אביגדור ח"ד עמ' רח
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה את עולמו אלא שייראו מלפניופרי צדיק בראשית אות ד, נח אות ד, וירא אות א, שמיני אות ג, נשא אות ח, בלק אות יג, ראש השנה אות כב, סוכות אות א
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה העולם אלא שיראו מלפניותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קעט, א'קפה, א'קפז
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנה
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה עולמו אלא כדי שייראו מלפניועלי שור ח"ב עמ' תפב, תצה
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה עולמו אלא שייראו מלפניואור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קנ, קנד
לא ע"ב05 לא ברא הקב"ה עולמו אלא שייראו מלפניובאר ראי (רוזן) אגדה סי' ה כולו
לא ע"ב05 עיקר בריאת העולם היה בשביל היראהבת עין (תשסז) עמ' לב
לא ע"ב06 והאלוקים עשה שיראו מלפניוקריאה בקריה ח"א עמ' קב
לא ע"ב07 ר' סימון ור' אלעזר הוו יתבי חלף ואזיל ר' יעקב בר אחא אמר ליה חד לחבריה ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאין הואקול שחל (אשקוטי) דף לח ע"ד
לא ע"ב07 ר' סימון ור' אלעזר וכו' ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנ
לא ע"ב07 ר' סימון ורב אלעזר הוו יתבי חליף ואזלקול יעקב (שאול) דף פד ע"א
לא ע"ב07 רבי סימון ורבי אלעזר הוו יתבי וחליף אזיל ר' יעקב בר אחא וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנ
לא ע"ב07 רבי סימון ורבי אלעזר הוו יתבי וכו' אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא וכו' הן יראת ה' היא חכמה וגו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב
לא ע"ב08 א"ל חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רצג
לא ע"ב08 א"ל חד לחבריה ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רטו
לא ע"ב08 א"ל ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא א"ל אידך ניקום מקמיה דגבר בר אוריין הואפתח טוב עמ' קיב
לא ע"ב08 חד אמר ניקום מקמיה דאיהו גבר דחיל חטאין ואידך אמר ניקום מקמיה דאיהו בר אורייןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פז
לא ע"ב08 חובת קימה בפני ת"ח ירא שמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' ס
לא ע"ב08 ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הואהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' שא
לא ע"ב08 ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הואהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' שז
לא ע"ב08 ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' יא, קפג
לא ע"ב08 ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא כו'שערי תשובה שער ג אות קסד
לא ע"ב08 ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין היא וכו' ניקו מקמיה דגבר בר אוריין וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' מא
לא ע"ב08 ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין וכו' בר אוריין הואראשית דעת (אטון) עמ' תו
לא ע"ב08 ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאיןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קו
לא ע"ב08 ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאיןדברים אחדים (תשמו) עמ' רנא
לא ע"ב08 ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאין וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' שלג
לא ע"ב08 ניקום מקמיה דגברא דחיל חטאין הוא וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כג ע"ד
לא ע"ב08 ניקום מקמיה דדחיל חטאין הואישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעא
לא ע"ב09 דחיל חטאיןדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רפד
לא ע"ב09 דחיל חטאין או בר אורייןבמי התורה עמ' קצח
לא ע"ב09 דחיל חטאיןמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ד
לא ע"ב09 ניקו מקמיה דגבר בר אוריין הואדובר צדק עמ' 56, שיחת מלאכי השרת עמ' 8
לא ע"ב10 א"ל אמינא לך אנא דגברא דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הואגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רצב
לא ע"ב10 אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הואקול ששון (גולדברג) הקדמה
לא ע"ב10 אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הואשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קסו
לא ע"ב10 אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואת אמרית לי בר אוריין הואאור חדש למטיפים עמ' 52
לא ע"ב10 אמינא לך אנא דחיל חטאין וכו'דרכי החיים ח"א עמ' שמא
לא ע"ב10 אמינא לך גבר דחיל חטאין וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' עג
לא ע"ב14 אין הקב"ה בעולמו רק יראת שמיםנתיבות עולם ח"א עמ' נז
לא ע"ב14 אין לה' בעולמו אלא יראת שמיםמי מרום חי"ג עמ' קעט
לא ע"ב14 אין להקב"ה אלא יראת שמיםהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 2
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יר"ש וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' רכא
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יר"ש וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שכ, שנג
לא ע"ב14 אין להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות לז
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמואמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 1
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"שתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תשז
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"שתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רכד ע"ד
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמיםס' המאמרים (רש"ב) תרפ עמ' צג
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא י"ש וכו' הן יראת ה' היא חכמה, הן בלשון יונית אחתעלי שור ח"ב עמ' תקיג
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבדאוהב ישראל דף קצה ע"א, שג ע"א, שלד ע"ב
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבדימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' תכג
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תעג
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדאלומת יוסף דף 6
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםנתיבות עולם ח"ב עמ' כג, לז
לא ע"ב14 אין להקב"ה בעולמו כו' י"שתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רכה ע"ד {תיווך במארז"ל הכל בידי שמים חוץ מיר"ש}
לא ע"ב14 אין להקדוש ברוך בעולמו אלא יראת שמים בלבדדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' פט
לא ע"ב14 אין לו וכו' אלא יראת שמים וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 368
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה אלא אוצר של יר"שאור יהל ח"א עמ' לה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה אלא אוצר של יר"שדברי יונה ח"א עמ' רנט
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה אלא אוצר של יר"ששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תמה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה אלא אוצר של יר"ששעורי דעת ספר ב עמ' פה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה אלא יר"ש בלבדעיונים במשלי עמ' נט
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה אלא יראת שמים בלבדשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קלה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"שאור יהל ח"א עמ' כח
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדלחמי תודה דף כז ע"א
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדעטרת יהושע במדבר עמ' לט
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדתורת מנחם ח"י עמ' 231
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדמאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פו
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדפחד יצחק סוכות מאמר כא
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדפחד יצחק פסח מאמר נד
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדפחד יצחק שבת מאמר ב
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ששומע תפלה ח"ב עמ' קא
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבדגור אריה דברים פ"י הערה 39
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבד וכו' הן יראת ה' היא חכמה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק לט
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבד וכו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הןאורחות צדיקים שער יראת שמים עמ' קצה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"שמאורי שערים עמ' קפד
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא ירא"ש בלבדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםאמת ליעקב (ניניו) מערכת י אות קיא
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ז אות א; אגדה סי' ה אות ג
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רסו
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדאז שמח עמ' רמח
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' עג, שח, שיז, יהושע-שמואל עמ' תמח
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדגנזי צדיקים (תשסב) עמ' עה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קלח
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רטז
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קנא
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדויחי עוד דף פא ע"ג
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדחכמה ומוסר ח"א עמ' שסה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדיגל יעקב (תשנג) כי תבוא אות פב
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תסט
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קז, קט
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעטרת יהושע במדבר עמ' ע
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעטרת יהושע בראשית עמ' קיח
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעטרת יהושע שמות עמ' קפט, רכב
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעצי חיים על התורה עמ' לב
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' מח
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדתהלה לדוד (והרמן) פרק כ פסוק ו הערה כד, פרק לא פסוק כ הערה כד
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד וכו'דרך ישרה עמ' קסו
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד וכו' וכתיב וכו' הן יראת ה' היא חכמה וגו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הןדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' פב
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד וכו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קז ד"ה ובזה
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד וכו' שכן בלשון יוני קורין לאחת הןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות כא, עשרה מאמרות אות קמג
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וכו'של"ה (תשנז) פרשת וישב אות לא
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדשל"ה (תט) תורה שבכתב דף ש ע"א
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםנפש החיים (תשמג) עמ' 127
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה בעולמו כי אם אוצר יראת שמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כח אות ז
לא ע"ב14 אין לו להקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנא
לא ע"ב14 אין לו לקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"שמרפא לשון עמ' רנ
לא ע"ב14 אין לו לקב"ה בעולמו אלא יר"שישראל קדושים עמ' 44, דובר צדק עמ' 6, 40, דברי סופרים סי' יג (עמ' 10), קדושת השבת סי' א (עמ' 1)
לא ע"ב14 אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםפרי צדיק בראשית אות ד, חיי שרה אות י, ויגש אות יב, פ' שקלים אות א, פ' החודש אות ה, בחוקותי אות ב, מסעי אות ט, כי תבא אות טו
לא ע"ב14 אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמיםשירת דוד (תשסז) עמ' תסז
לא ע"ב14 אין לקב"ה בעולמו רק יראת שמיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רכב הערה 56
לא ע"ב15 אלא יראת שמים בלבדתורת אליהו עמ' שב
לא ע"ב17 הן יראת ד' היא חכמה, הן פי' אחתמאמרי שלמה ח"א עמ' קפ {כי התורה קשורה ביראת שמים דבוקים ואחודים זה בזה}
לא ע"ב17 הן יראת ד' היא חכמה וכו'הר יראה מאמר לו
לא ע"ב17 הן יראת ד' היא חכמה שכן בלשון יוני קורין לאחת הןהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יז, קנז
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה - הן אחת בלשון יונימחשבת זקנים עמ' קמב, רסז, ער
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה - הן אחת בלשון יונימחשבת מוסר ח"א עמ' רז, שצא, תב, תקכו
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמהבנין שאול עמ' לד
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמהדרכי החיים ח"א עמ' שמב
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמהדרכי החיים ח"ב עמ' רנז
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' סח
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קיז
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קיז
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו' אחת הןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רצא, תצב, תקיט
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו' היא לבדה חכמה שכן בלשון יווני קורין לאחת הןתורת אביגדור ח"ד עמ' נב
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו' הן אחתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קי
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו' הן אחת היאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קט
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה וכו' הן אחתמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 43
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יוני קורין לאחת הןטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלב
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יוני קורין להן אחתאור יהל ח"א עמ' קנז
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יונית קורין לאחת הןישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ס
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 141
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה, הן אחתנתיבות מוסר עמ' נב
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה, הן אחת היאהמוסר והדעת בראשית עמ' נה
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה, הן אחת היאיסודי הדעת (תשסב) עמ' קפג, קפו
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה, הן בל' יוונית אחתעלי שור ח"א עמ' צג, רפט
לא ע"ב17 הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יוני קורין לאחת הן, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' צט, שמות עמ' תשלט, ויקרא עמ' קיז, דברים עמ' ט, דש, שח
לא ע"ב17 ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יווני קוראין לאחת הןשפתי חיים ח"ב עמ' סז, סט
לא ע"ב17 יראת ה' היא חכמה הן אחתשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' טז
לא ע"ב18 בלשון יווני קוראים לאחת הןבין המשפתים בראשית עמ' קלד
לא ע"ב18 בלשון יווני קורין לאחת הןמאור עינים (תשעה) עמ' תתמה, תתעב
לא ע"ב18 בלשון יון קורין לאחת הןאור לשמים (תשסג) עמ' נב
לא ע"ב18 בלשון יוני קוראים לאחת הןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יט הערה 103
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחד הןאגרא דכלה ח"א עמ' רנד, ח"ג עמ' שנט
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרי
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןמגלה עמוקות (תשסח) אופן עג
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תנ
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכב
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןשם יחזקאל עמ' לג
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' כז
לא ע"ב18 בלשון יוני קורין לאחת הןבני יששכר (תשמג) ח"א דף קסג ע"ב
לא ע"ב18 הן בלשון יוונית אחדנצח ישראל (הרטמן) עמ' שלא הערה 111
לא ע"ב18 קורין לאחת הןתורת מנחם חי"ז עמ' 78
לא ע"ב18 שכן ביווני קורין לאחת הןבת עין (תשסז) עמ' שצח
לא ע"ב18 שכן בלשון יוניאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 1
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני וכו'אמרי יוסף ויקרא-במדבר דף נח ע"ד
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קוראין לאחת הןדעת שבת עמ' שכח
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קוריו לאחת הןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קעט
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין ל"אחת" הןתורת אביגדור ח"ב עמ' מד
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קז
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןמחשבת מוסר ח"ב עמ' קח
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 296
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלב
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןנתיב התשובה עמ' ב הערה 2
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןפרי הארץ (ויטבסק) עמ' לג
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןתהלה לדוד (והרמן) פרק כ פסוק ו הערה יד
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קסג
לא ע"ב18 שכן בלשון יוני קורין לאחת הןמסילת ישרים עמ' כח
לא ע"ב19 דרש וכו' אל תרשע הרבה וכו'מכתב סופר דף קא ע"ג
לא ע"ב19 דרש רב מאי דכתיב אל תרשע הרבה וכו'מרפא לשון עמ' צ
לא ע"ב19 דרש רבא בר רב עולא וכו'זכר דוד על התורה עמ' ריא
לא ע"ב19 הן אחתמחשבת מוסר ח"ג עמ' רנד
לא ע"ב19 הן אחת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' צט
לא ע"ב19 הן היא אחתדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק כ פסוק ח(2)
לא ע"ב19 לאחת, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 75
לא ע"ב19 מאי דכתיב אל תרשע הרבה הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע אלא מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל וכו'קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קמב
לא ע"ב19 מאי דכתיב אל תרשע הרבה וגו' הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע, אלא מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודףדעת תורה בראשית עמ' נג
לא ע"ב19 מאי דכתיב אל תרשע הרבה וגו', הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע אלא מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחושל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קכב
לא ע"ב20 אל תרשע הרבה וכו' מי שאכל שום וכו'צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעד ע"א
לא ע"ב20 אל תרשע הרבה וכו' מי שאכל שום וריחו נודף וכו', ורש"ימשנה למלך (תשסח) עמ' רנו
לא ע"ב20 אל תרשע הרבה מי שאכל שום וריחורסיסי לילה סי' נה (עמ' 154)
לא ע"ב20 הרבה הוא דלא לירשעקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפב
לא ע"ב21 אוכל שום וריחו נודףהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרי
לא ע"ב21 מי שאכל שום וכו'שמחת הנפש עמ' עח
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודףנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' שלא
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף וכו'אז תתחזק עמ' שכה
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף וכו'ואני תמיד עמך עמ' שפב
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' רעט
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ריג הערה 94
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחרברית אברם עמ' שעא
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודףמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רנב
לא ע"ב21 מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודףאבן פינה עמ' 144
לא ע"ב23 כי אין חרצובות למותם ובריא אולם אמר הקב"ה וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' לט
לא ע"ב23 כי אין חרצובות למותם וגו' אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועעבין וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' עה
לא ע"ב23 כי אין חרצובות למותם לא דיין לרשעים שאין חרדין מיום המיתה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' סז
לא ע"ב23 כי אין חרצובות למותם רשעים אפי' זוכרין יום המיתה אינן עושין תשובהבית יצחק (ויינברגר) עמ' ה
לא ע"ב23 מאי דכתיב כי אין חרצבותרנת יצחק תהלים עמ' שכז
לא ע"ב23 מאי דכתיב כי אין חרצבות למותם וכו' אלא שלבם בריא להן כאולםשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קסג
לא ע"ב23 מאי דכתיב כי אין חרצובות למותםכתנות אור עמ' קכו
לא ע"ב23 מאי דכתיב כי אין חרצובות למותם וגו' אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינם חרדים ועצבים וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) דף סט ע"ג
לא ע"ב23 מאי דכתיב כי אין חרצובות למותם וכו' ת"ל ואחריהם בפיהם ירצו סלהדעת תורה שמות עמ' סח
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאין חרדים ועצבים מיום המיתהאוזן שמואל דף ח ע"ב
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאין חרדים ועצבים מיום המיתהאוזן שמואל דף יא ע"א
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינם חרדים מיום המיתה וכו'דברי פני אריה דף נה ע"ב
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבים מיום המיתה אלא שלבם בריא להם כאולםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יב אות א
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבים מיום המיתה וכו'תורת הרבי רבי זושא סי' קיא
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להן כאולםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקנ
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' תנב
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שפ, שפז, תכג
לא ע"ב24 אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאינן חרידין ועצבין מיום המיתה וכו', ורש"יבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' טו
לא ע"ב24 הרשעים אינם חרדים מיום המיתהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצה
לא ע"ב24 הרשעים אינם יראים מהמיתהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקלא
לא ע"ב24 לא די להם לרשעים שאין חרדים ועצבים וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' סח
לא ע"ב24 לא דיין לרשעיםתאומי צביה עמ' שלז
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים וכו' אלא שלבם בריא כאולםס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יד
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים וכו' שליבם בריא להם כאולםאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' נב, קכב, רכא
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאין חרדין ועצבין ליום המיתה וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' שיא
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאין חרדין מיום המיתהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רפ
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאין חרדיןדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם וכו'אור שרגא עמ' רנד
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צג
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדיםליהודים היתה אורה עמ' לג
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדים וכו'שמחת הנפש עמ' סד
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדים ועצבים מיום המיתה וכו'זרע שמשון (תשסג) תולדות אות יג
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדים ועצבים מיום המיתה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רעח
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדיןתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קכח
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדין ועצביןישראל קדושים עמ' 22, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 28)
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינם חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להם כאולםדרשות שמן רוקח עמ' כח
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבים מיום המיתה אלא שליבם בריאאור הצבי עמ' 123
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבים מיום המיתה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תס
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבים מיום המיתה וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' רכ
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדים מיום המיתה וכו' שדרכם למיתה וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רכו
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תנ
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תסה
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבן בריא להן כאולםחכמה ומוסר ח"ב עמ' שיא
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה וכו' ואחריהם בפיהם ירצו סלהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תצח
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה וכו' ואעפ"כ אינן חוזריןמבשר טוב - ספר החיים עמ' שז
לא ע"ב24 לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתהמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף ס ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש ד דף י ע"ב; קהלת יעקב (+אבן ברוך) שרש ה דף סט ע"ג
לא ע"ב24 רשעים אינם חרדים ועצבין מיום המיתהאבן פינה עמ' 50
לא ע"ב24 רשעים אינם חרדים מיום הדין והמיתה, ולבם בריא אולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמז, א'קד {והם ג"כ תמיד שמחים, הרוג בקר ושחוט צאן וכו'}
לא ע"ב24 רשעים אינן חרדין ועצבין מיום המיתהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' רמז
לא ע"ב25 זה דרכם כסל למולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' נא, שמות עמ' נה
לא ע"ב25 זה דרכם כסל למו וכו'אפיקי ים עמ' צ
לא ע"ב25 זה דרכם כסל למו יודעים רשעים שדרכם למיתהמרפא לשון עמ' צב, קמב
לא ע"ב25 זה דרכם כסל למו יודעים רשעים שדרכן למיתהאודה ה' דף כג ע"ב
לא ע"ב25 זה דרכם של רשעים וכו' שמא תאמר שכוחה מהם ת"ל ואחריהם בפיהם כו'רב טוב דף נ ע"ג
לא ע"ב25 זה דרכם של רשעים שסופם אבודים וכו' ואחריהם בפיהם ירצומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חקת לז
לא ע"ב25 לבם בריא להם כאולםאור הרעיון עמ' פא
לא ע"ב25 ליבם של רשעים בריא להם כאולםאגרא דכלה ח"ב עמ' כז
לא ע"ב25 מ"ד זה דרכם כסל למו ורש"יאיש אמונים דף כח ע"א
לא ע"ב25 מאי דכתיב זה דרכם כסל למו וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קעו
לא ע"ב25 מאי דכתיב זה דרכם כסל למו וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קלו
לא ע"ב25 מאי דכתיב זה דרכם כסל למו יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' רג
לא ע"ב25 מאי דכתיב זה דרכם כסל למו יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם וכו'אור ישראל (תרס) דף יז ע"א, כט ע"א
לא ע"ב25 רשעים לבן בריא להם כאולם וכו' יודעין רשעים שדרכם למיתהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קכא, רעד
לא ע"ב26 יודעים הם הרשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קז
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שאחריתם למיתה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' ריד
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שדרכם למיתהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קד, רמא, שמות עמ' פד, קסח, רפח, ויקרא-דברים עמ' קנח, ר, רעח
לא ע"ב26 יודעין הרשעים שדרכם למיתה אלא שחלב מונח להם על כסלםושב ורפא לו עמ' ע, קמא
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שדרכם למיתה אלא שחלב להם על כסלםלב אליהו (תשלב) עמ' קיד
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלםמאמרי שלמה ח"א עמ' רמו
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שדרכם רע ומרמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' מט, סז, קמג
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שסופם למות וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קעב
לא ע"ב26 יודעים הרשעים שסופן למיתה ויש להם חלב על כסלם כו'עטרת צבי (טאקסין) דף ו ע"ב
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שא
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' יט, רעא
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתהאור יחזקאל - מכתבים עמ' צב, קה, שלח
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 48, 83, 168
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שלב
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלג
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתה אלא וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 47, ח"ד עמ' 160, 262
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלםמחשבת מוסר ח"א עמ' עח
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם, שמא תאמר שכחה היא מהן ודל וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רלד, תנא
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תת
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם למיתה וכו' שמא תאמר שכחה היא מהן וכו'אור ישראל סי' ט, אגרת המוסר
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם לשאולה אלא שיש להם חלב על כסלםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רמא
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם שאולהבין המשפתים שמות עמ' פד
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם שאולה וכו'אור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קיג, קפב, שפב
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם שאולה וכו'אור יחזקאל - ימים נוראים עמ' רפה
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם שאולה וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' כו, רצא
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכם שאולה וכו'אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קפט, רט, רכח, רעח, שלה, שנד
לא ע"ב26 יודעים רשעים שדרכן וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' כב
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' יב
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתהמחשבת מוסר ח"ג עמ' קצ
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רה
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלםשיחות ר' ראובן עמ' לח
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלםשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' סד
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה וכו'שפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקיד
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה וכו' שמא תאמר שכחה היא מהן ת"ל ואחריהם בפיהם ירצו סלהדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' עו
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה כו' שמא תאמר שכחה היא מהן ת"ל ואחריהם בפיהם וגו'באמונה שלמה עמ' רלז
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה, ורש"ירנת יצחק תהלים עמ' רט, ה' מגילות עמ' רפט
לא ע"ב26 יודעין רשעים שדרכם למיתה, ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' שנא, תי, תס
לא ע"ב26 הרשעים יודעים שדרכם למיתהבית שלום מרדכי עמ' עז
לא ע"ב26 רשעים שדרכם למיתה וכו' ואחריהם בפיהם ירצו סלהחיי נפש ח"ג עמ' קו
לא ע"ב26 שמא תאמר שכוחה היא מהםחלק יעקב (קנטור) דרוש ה
לא ע"ב26 שמא תאמר שכחה היא מהן וכו'אור ישראל (תרס) דף נב ע"ב
לא ע"ב26 שמא תאמר שכחה היא מהן ת"ל ואחריהם בפיהם ירצו סלהחכמה ומוסר ח"ב עמ' כח
לא ע"ב26 שמא תאמר שכחה היא ת"ל ואחריהם בפיהםמחשבות חרוץ סי' ג (עמ' 8), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 44 (סי' מו)
לא ע"ב27 ואחריהם בפיהם ירצו סלהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקסו {גם זכרון יום המיתה אינו מועיל}
לא ע"ב27 ר' יוסי כמאןויקהל משה (וייס) עמ' רי ריש סי' ו [הלכה]
לא ע"ב27 רשעים זוכרים תמיד יום המיתה שנאמר ואחריהם בפיהם ירצו סלהלחמי תודה דף מד ע"ב
לא ע"ב29 אמר עולאויקהל משה (וייס) עמ' ריא [הלכה]
לא ע"ב29 וקסבר ר' יוסי סותר על מנת לבנות במקומו הוי סותר וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קצד
לא ע"ב29 כסותר ע"מ לבנות במקומואור אברהם על ספר המצוות עמ' קיג
לא ע"ב29 כסותר על מנת לבנות במקומו דמימי השלוח (מישור) ח"א עמ' קלה
לא ע"ב29 כסותר על מנת לבנות במקומו דמי+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קלה
לא ע"ב29 סותר ע"מויקהל משה (וייס) עמ' ריא [הלכה]
לא ע"ב29 סותר ע"מ לבנות במקומומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קב
לא ע"ב29 סותר ע"מ לבנות במקומונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' ל
לא ע"ב29 סותר ע"מ לבנות במקומו הוי סותר כו' מכדי כו' ממשכן והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הוא כו' (ורש"י - שהיו סותרים כו' ונוסעים למקום אחר כו' ומקימין אותו), כיון דכתיב ע"פ ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמי (ובר"ח - ויתכן שיאמר להם שובו חנו במקום שסרתם כו')תורת מנחם חי"ד עמ' 186
לא ע"ב29 סותר ע"מ לבנות במקומו הוי סותר כו', ותוס' - שהבנין שאחר הסתירה הוא גבוה יותר וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 223
לא ע"ב29 סותר ע"מ לבנות כו' במקומולקוטי שיחות חכ"ט עמ' 12
לא ע"ב29 סותר ע"מ לבנותצוף דבש (לוין) מאמר ד {מוחק על מנת לכתוב}
לא ע"ב29 סותר על מנת לבנותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצג
לא ע"ב29 סותר על מנת לבנותשל"ה (תשנז) פרשת שמות אות כ, בלק אות ב
לא ע"ב29 סותר על מנת לבנות במקומו הוי סותרתקנת השבין סי' ו (עמ' 61)
לא ע"ב29 סותר על מנת לבנות במקומו הוי סותר שלא במקומו לא וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תק
לא ע"ב29 סותר על מנת לבנותחנן אלקים עמ' רכ {הוי מלאכת מחשבת}
לא ע"ב29 סותר על מנת לבנותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות פנחס יט {חשיב בונה}
לא ע"ב29 ר"י סובר סותר ע"מ לבנות שלא במקומו פטור וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קד ע"ב, קיז ע"ב
לא ע"ב30 א"ל רבהויקהל משה (וייס) עמ' ריב [הלכה]
לא ע"ב30 סותר ע"מ לבנות שלא במקומו פטורעצי חיים על התורה עמ' סב, צו, רכג, שסג, תלו
לא ע"ב30 סותר על מנת לבנות במקומו דכיון דכתיב על פי ה' יחנו כמקומו דמיימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ו
לא ע"ב30 סותר על מנת לבנות שלא במקומו פטור וכו' ע"פ ה' יחנו וע"פ ה' יסעו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיערבי נחל (תשסד) עמ' תשב
לא ע"ב31 כל מלאכה שלא היה במשכן אינה מלאכהאור השמש (תשסח) עמ' פא
לא ע"ב31 כל מלאכות ילפינן להו ממשכןצלח רכב עמ' רנו
לא ע"ב31 מכדי כל מלאכות ילפינן להו ממשכן וכו'להורות נתן ויקרא עמ' צט
לא ע"ב31 מכדי כל מלאכות שבת ילפינן להו ממשכן וכו' כיון דכתיב על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו, כסותר על מנת לבנות במקומו דמישם יחזקאל עמ' שיא
לא ע"ב32 במשכן היה סותר על מנת לבנות במקומולהורות נתן במדבר עמ' קג
לא ע"ב32 כיון דכתיב ע"פ ד' יחנו כסותר ע"מ וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קלט
לא ע"ב32 כיון דכתיב ע"פ ה' כסותר ע"מ לבנותאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
לא ע"ב32 כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיאור אברהם במדבר עמ' ה, שנא
לא ע"ב32 כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיעטרת יהושע במדבר עמ' מ, נח, קנו
לא ע"ב32 כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיהמוסר והדעת בראשית עמ' רכח
לא ע"ב32 כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמיבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש א אות ב
לא ע"ב32 כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשסב-תשסג
לא ע"ב32 כיון דכתיב עפ"י ד' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמידברי יואל פ' בהעלותך דף רסב ע"ב
לא ע"ב32 כיון דכתיב עפ"י ד' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמידברי יואל פ' בא דף רסט ע"ב
לא ע"ב32 כיון דכתיב עפ"י ה' יחנו כמקומו דמיויואל משה מאמר א סי' סד עמ' עח
לא ע"ב32 מדכתיב על פי ד' יחנו ועל פי ד' יסעו כמקומו דמיגנת אגוז (תשעב) אות פו
לא ע"ב32 על פי ה'חקל יצחק (תשסג) עמ' תקנו
לא ע"ב32 על פי ה' יחנו, כסותר ע"מ לבנות במקומושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רסא
לא ע"ב32 שאני התםויקהל משה (וייס) עמ' ריב [הלכה]
לא ע"ב32 שאני התם דכתיב על פי ה' יחנו וכו' דקתני שהוא עושה פחםחיי נפש ח"ב עמ' שלו
לא ע"ב32 שאני התם כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמיוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' לח
לא ע"ב32 שאני התם כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמיחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רסו
לא ע"ב33 ור' יוחנן אמרויקהל משה (וייס) עמ' ריג [הלכה]
לא ע"ב34 בפתילה שצריך להבהבהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' לז
לא ע"ב35 מתקן מנאויקהל משה (וייס) עמ' ריד [הלכה]
לא ע"ב36 ג' עבירות שנשים מתות בשעת לידתןמנחת עני (תשעב) עמ' תפח
לא ע"ב36 הנשים מתות בשעת לידתן על הדלקה"נלקוטי שיחות חלק ל עמ' 276
לא ע"ב36 נשים מתות בשעת לידתןשארית מנחם ח"ב עמ' לב, לג
לא ע"ב36 נשים מתות בשעת לידתןילקוט הגרשוני ח"א
לא ע"ב36 על ג' דברים נשים מתותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קע
לא ע"ב36 על ג' דברים נשים מתותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסא
לא ע"ב36 על ג' עבירות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 34
לא ע"ב36 על ג' עבירות וכו' על שאינן זהירות וכו' ובהדלקת הנרתהלה לדוד (והרמן) פרק קכח פסוק ב הערה יב
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן כט
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתותחמודי צבי מועדים עמ' קטז
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בלידהדברי חנינא - רפואה עמ' קמא
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לדתן וכו' שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנו
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידה על נדה חלה והדלקת נראגרא דכלה ח"א עמ' קעד, ח"ג עמ' כה
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןגור אריה בראשית פכ"ד הערה 168
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןדרשות מהר"ם חביב עמ' רנד
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןכתנות אור עמ' קכד
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' סג
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ד
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קז
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנראמרי נועם (מועדים) סי' נג לחנוכה
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רפ
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןמאורי שערים עמ' רב
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות וכו'נועם אליעזר שמות דף קנב ע"ב
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רכד
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתות וכו' על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכג
לא ע"ב36 על ג' עבירות נשים מתים בשעת לידתן וכו' א"ר נפל תורא חדד לסכינא ר"ח אמר שבקי' לרויא דמנפשי' נפולדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצו
לא ע"ב36 על ג' עברות נשים מתותחמודי צבי בראשית עמ' שנד
לא ע"ב36 על שלוש עבירות נשים מתותתורת אליהו עמ' ט
לא ע"ב36 על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לדתןבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יד להספד דף קיג ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תצוה דף צח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סה דף כב ע"ג ומאמר קלא דף מד ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף פו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כו ע"ג
לא ע"ב36 על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתןדורש טוב (פודור) עמ' 397
לא ע"ב36 על שלוש עבירות נשים מתות וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' לא
לא ע"ב36 על שלוש עברות נשים מתות בשעת לידתןמאור עינים (תשעה) עמ' תקסט
לא ע"ב36 על שלש עבירות וכו' ובהדלקת הנראמרות ה' השלם ח"א עמ' שכ, ח"ג עמ' שמט
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתותרנת יצחק שמואל עמ' טו
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' שמ
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןלוח ארז פרשת חיי שרה דף כט
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןמאור עינים (תשנח) עמ' שמב
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןמאור עינים (תשעט) עמ' תקסה
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו'ים שמחה עמ' קטו
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו'להורות נתן בראשית עמ' רצא
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ו בהגה"ה
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן חלה נדה והדלקת הנריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרא
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינו זהירות בנדה בחלה ובהדה"נכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בלק עמ' רמא
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנרמאמץ כח (תשעה) עמ' תקעח
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרגאולת ישראל עמ' יג, יד
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרשרגא המאיר מועדים עמ' שה
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנרבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קד
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנרפתחי שערים ח"א עמ' שמא
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנרבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קצד
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשנט
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 161
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנרשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעו
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןאבני אש (אויש) מועדים עמ' רסט
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןאחרית לאיש שלום דף ח ע"א
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןלבני ישראל (הישן) דרוש ח
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתות וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שפח
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ב וע"ד
לא ע"ב36 על שלש עבירות נשים מתותפרי צדיק נח אות *ד
לא ע"ב36 על שלש עבירותעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר רנז
לא ע"ב36 על שלש עברות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות וכו'שער המלך (תשנז) עמ' ג
לא ע"ב36 על שלש עברות נשים מתות בשעת לידתןעת לעשות חלק א כלל ב שאלה כה
לא ע"ב36 על שלש עברות נשים מתות יולדותאמרי חמד ח"ב דף מ ע"ב
לא ע"ב36 על שלשה דברים נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנראור חדש (הרטמן) הקדמה אות 434
לא ע"ב36 על שלשה דברים נשים מתות בשעת לידתןרב שלום (אדלר) עמ' תפג
לא ע"ב36 שלש מצות ניתנו לאשה, חלה נדה והדלקת הנרשם יחזקאל עמ' קלח
לא ע"ב37 חלה נדה הדלקת הנררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' כז
לא ע"ב37 חלהפניני יחזקאל עמ' מו {בזכות מצות חלה יולדות הנשים בנקל}
לא ע"ב37 נדה חלה והדלקת הנרבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקלו-תקלז
לא ע"ב37 על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרדרשות מהר"ם שיק עמ' רנה
לא ע"ב37 נדה מאי טעמאככר לאדן (תשנ) עמ' קה {שאלת הגמרא היא למה צריך זהירות}
לא ע"ב38 היא קלקלה בחדרי בטנה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שנד
לא ע"ב38 היא קלקלה בחדרי בטנה לפיכך תלקה בחדרי בטנהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 434
לא ע"ב38 היא קלקלה בחדרי בטנה לפיכך תלקה בחדרי בטנהפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
לא ע"ב39 דרש ההוא גלילאה וכו' אמר הקב"ה רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמז
לא ע"ב39 דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא אמר הקב"ה רביעית דם נתתי בכם וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תקע
לא ע"ב39 כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא וכו'של"ה (תשנז) פרשת חיי שרה אות ו בהגה"ה
לא ע"ב40 אמר הקב"ה רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכם כו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' א
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם וכו'אפיקי ים עמ' ו
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם על עסקי דםתקנת השבין סי' טו (עמ' 168)
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות ד
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכם וכו'ברית שלום (תעח) דף נו ע"ד, סד ע"א, סה ע"ג
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסב, תט
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכםמאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפד ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ו דף לא ע"ד
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכם על עסקי דםפרי צדיק נח אות ה
לא ע"ב40 רביעית דם נתתי בכםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"א
לא ע"ב רש"י - אם רשעת מעטקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפב
לא ע"ב רש"י - הן יראת ה', יחידה היא היראה בעולםצמח דוד (סקאליע) עמ' תעב
לא ע"ב רש"י - העוסק בתורה ואין בו י"ש אינו חש לתורתועלי שור ח"ב עמ' קו
לא ע"ב רש"י - יר"ש דומה לפתחים חיצונים שדרך להם נכנסים לפנימייםעצי חיים על התורה עמ' לב
לא ע"ב רש"י - מלאכה שאצל"ג פטורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שסה
לא ע"ב רש"י - סתירת בנין הוא מקלקלנחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' מג
לא ע"ב רש"י ד"ה אפילוויקהל משה (וייס) עמ' רי [הלכה]
לא ע"ב רש"י ד"ה יראת - יראת שמים דומה לפתחים חיצונים, שדרך להם נכנסים לפנימייםאמרי נועם (מועדים) סי' יד לחנוכה [מבן המחבר]
לא ע"ב רש"י ד"ה יראת - יראת שמים דומה לפתחים חיצונים, שדרר להם נכנסים לפנימייםעטרת ישועה (תשסד) אות טו לחנוכה
לא ע"ב רש"י ד"ה יראת שמים וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יג אות א
לא ע"ב רש"י ד"ה לעולםוזאת התורה עמ' קיד
לא ע"ב רש"י ד"ה שהיאויקהל משה (וייס) עמ' ריג, ריט ענף ב [הלכה]
לא ע"ב תוס' - וא"תויקהל משה (וייס) עמ' רטז [הלכה]
לא ע"ב תוס' - וא"ת לר"שויקהל משה (וייס) עמ' רטו [הלכה]
לא ע"ב תוס' - וי"לויקהל משה (וייס) עמ' רטו, ריז [הלכה]
לא ע"ב תוס' - וכי מכבהויקהל משה (וייס) עמ' ריא [הלכה]
לא ע"ב תוס' ד"ה וסותר - כגון בפתילהויקהל משה (וייס) עמ' ריד [הלכה]
לא ע"ב תוס' ד"ה וסותרמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף מא ע"א
לב ע"א01 על עסקי ראשית הזהרתי אתכם, ורש"י ד"ה הריני נוטלאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קלח
לב ע"א01 עסקי ראשיתזאת זכרון (תשנב) אות א {בראשית ברא בשביל ישראל שנקראו ראשית}
לב ע"א01 ראשית קראתי אתכםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רפב, מלכים עמ' תל
לב ע"א01 ראשית קראתי אתכםזאת זכרון (תשנב) אות א
לב ע"א01 ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכםאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רמח
לב ע"א01 ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכםשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 162
לב ע"א01 ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי אתכם וכו'ארוחת תמיד עמ' תקפה ע"ב ד"ה וזהו
לב ע"א02 נשמה שנתתי בכם קרויה נרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קל
לב ע"א02 נשמה שנתתי בכם קרויה נראור הישר בראשית דף לט ע"א
לב ע"א02 נשמה שנתתי בכם קרויה נרמכתב סופר דף פ ע"ג
לב ע"א02 נשמה שנתתי בכם קרויה נרפרי צדיק נח אות ה, ויקהל אות ו
לב ע"א02 נשמתו של אדם קרויה נרנחלת צבי (פאליי) עמ' שפח
לב ע"א02 ענין הדלקת הנרחיי נפש ח"ב עמ' מה
לב ע"א03 על עסקי נר הזהרתי אתכםדעת שבת עמ' קכט, קפז
לב ע"א03 על עסקי נר הזהרתי אתכםפנים מסבירות עמ' שצג
לב ע"א05 גזר דין מצפה לשעת פרעונוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 280
לב ע"א05 ומ"ש בשעת לידתן א"ר נפל תורא חדד לסכינא וכו', ורש"יחיי נפש ח"ד עמ' רא
לב ע"א05 ומאי שנא בשעת לדתן נפל תורא חדד לסכינאלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תפז דף קפ ע"א
לב ע"א05 מדוע על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןדברי חנינא - מזלות עמ' קסב, קסח
לב ע"א05 נפל תוראדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ג פסוק יז
לב ע"א05 נפל תורא וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' רמא
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאאור חדש (הרטמן) פ"ז אות 156-158
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכ
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאחכמת התורה וארא עמ' שמא
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעו
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאמי מרום חי"ב עמ' קמב
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאתורי זהב (תשעג) עמ' קו {כשאדם בסכנה דנין אותו למעלה}
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' צ
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' מג
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאדבר בעתו (בוגין) דף כב ע"א
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינאלבית יעקב דרוש ט
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינא, ורש"ימתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רג
לב ע"א05 נפל תורא חדד לסכינא, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 287
לב ע"א05 נפל תורא חדד סכינאס' המדות (דובנא, תשסו) שער תפלה אות ד
לב ע"א05 נפל תורא חדד סכינאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריא
לב ע"א06 תפיש תירוס אמתאקסת הסופר (תשעו) עמ' רעח, רפג
לב ע"א08 מנפשיה עבידנטריקן (תשעד) עמ' קכח
לב ע"א08 שבקיה לרויא דמנפשיה נפילדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' ריא
לב ע"א08 שבקיה לרויא דמנפשיה נפילילקוט דברי חכמים שמות סי' שו
לב ע"א08 שבקיה לרויא דמנפשיה נפילשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רכו
לב ע"א08 שבקיה לרויא דמנפשיה נפלכלי יקר (תשמח) עמ' תקנג
לב ע"א08 שבקיה לרויה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קנה ע"ג
לב ע"א09 רעיא חגרא ועזי רהטןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כד
לב ע"א09 רעיא חגרא ועיזי רהטן וכו' ורש"ימאורי שערים עמ' רב
לב ע"א09 רעיא חגרא ועיזי ריהטן אבב חוטרא מילי ואבי דרי חושבנאפרי צדיק אמור אות יג
לב ע"א10 אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמידברי יואל פ' תרומה דף קעה ע"ב
לב ע"א10 אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכו
לב ע"א10 אבב חנוותא נפישי אחי ומרחמי ואבב בזיוני לא אחי ולא מרחמיעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קטו
לב ע"א10 אבב חנותא נפישי אחי ומרחמי אבב בזיוני לא אחי ולא מרחמי וגו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' סט
לב ע"א11 גברי היכי מבדקי ובשעה שעוברין על הגשרתקנת השבין סי' י (עמ' 100), פוקד עקרים סי' א (עמ' 3), דברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
לב ע"א11 גברי מבדקי בשעה שעוברים על הגשרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצא
לב ע"א11 וגברי היכא מיבדקי אמר ריש לקיש בשעה שעוברים על הגשרמכשירי מצוה עמ' כה
לב ע"א11 וגברי היכא מיבדקי וכו' בשעה שעוברים על הגשר וכו' כעין גשר וכו' ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוחכמה ומוסר ח"א עמ' קפג
לב ע"א11 וגברי היכא מיבדקי וכו' בשעה שעוברים על הגשרעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק י דף טו ע"א
לב ע"א11 וגברי היכי מיבדקידברי חנינא - מזלות עמ' קסג
לב ע"א13 לא עבר במברא וכו'ראש דוד (תשמו) עמ' תמט ע"א
לב ע"א13 רב לא אזל במברא דאית בה נכריחכמת התורה מקץ עמ' שע
לב ע"א13 רב לא הוה עבר במברא דאית בה גוי וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' שלב
לב ע"א13 רב לא עבר במברא דיתיב ביה גוי וכו' שמואל לא עבר אלא במברא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תלא ד"ה והנה במסכת
לב ע"א13 רב לא עבר במברא דיתיב ביה נכרי וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קב
לב ע"א13 רב לא עבר במברא עם עכו"םעיוני רש"י במדבר עמ' תיז
לב ע"א13 רב לא עבר במעברא דאית ביה עכו"םחכמת התורה כי תשא עמ' שג
לב ע"א14 שמואל לא עבר אלא במברא כו'מכמני אשר עמ' צח
לב ע"א14 שמואל לא עבר במברא אלא דאית ביה עכו"םנועם הברכה עמ' מז
לב ע"א14 שמואל לא עבר במברא דאית ביה גויתורת איש ח"א עמ' קיג
לב ע"א15 השטן מקטרג בשעת הסכנהחכמת התורה שמיני עמ' תסג
לב ע"א15 השטן מקטרג בשעת הסכנהיושב אהלים (מנטרוז) עמ' מה
לב ע"א15 רבי ינאי לטעמיה דאמר לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא איך עושיך לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוכתב סופר אגדות כאן
לב ע"א15 שטנא בתרי אומא לא שליטתורת יחיאל בראשית עמ' רכז
לב ע"א15 שטנא בתרי אומי לא שליטדרך ישרה עמ' שכט, תמא
לב ע"א15 שטנא בתרי אומי לא שליטמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' צט
לב ע"א15 שטנא בתרי אומי לא שליטאוהב משפט (שמט) דף כט ע"ב
לב ע"א15 שיטנא בתרי אומי לא שליטאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רח
לב ע"א15 שיטנא בתרי אומי לא שליטשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' צח
לב ע"א16 אין לו להכניס עצמו לעשות בהפך כדי שיעשו לו נס, כי שמא אינו ראוי לכךמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' שי
לב ע"א16 אין סומכין על הנסחכמת התורה וארא עמ' קפג
לב ע"א16 אין סומכין על הנסחכמת התורה ויגש עמ' קז, שלד
לב ע"א16 אין סומכין על הנסחכמת התורה ויחי עמ' תיג
לב ע"א16 אין סומכין על הנסחכמת התורה וירא עמ' תפה
לב ע"א16 אין סומכין על הנסלקוטי שיחות חל"א עמ' 172
לב ע"א16 אין סומכין על הנסקהלת יעקב חנוכה עמ' קיא, שלט
לב ע"א16 אין סומכין על הנסשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לה
לב ע"א16 אל יסמוך אדם על הנסחכמת התורה ויצא עמ' פ, קה, קיב, קלד, קסג, רנ, שעג
לב ע"א16 אל יסמוך אדם על הנסחכמת התורה לך לך עמ' קכב, קכג, רסו, רפו, שצז, תו, תקנח, תקסג, תקסח, תקסט
לב ע"א16 אל יסמוך אדם עצמו על הנסחכמת התורה וישלח עמ' ז, פג, קד, קסו, שנט, שצ, שצב, תח, תכו, תפא, תפב, תצב, תצג
לב ע"א16 אל יסמוך אדם עצמו על הנסחכמת התורה יתרו עמ' ק, קצ
לב ע"א16 אל יסמוך אדם עצמו על הנסחכמת התורה מקץ עמ' יב, מד, מו, נא, נט, סז, עו, רסז, שפד, תלג
לב ע"א16 אל יעמוד אדםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיח
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קלט ע"ב
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' עג
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהלחם רב על סדור התפילה אות תתס, א'כז
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קי
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהרנת יצחק מלכים עמ' קצט
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפט
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' שמא אין עושין לו נסאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' צח
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' שמא אין עושין לו נסתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה טו
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קלו
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו'שערי תשובה סה"י אות פ
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו' ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קכח
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ג
לב ע"א16 אל יעמוד אדם במקום סכנהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נד, צד
לב ע"א16 אל יעמוד אדםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפד
לב ע"א16 אל יעמוד במקום סכנהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קנז, קנח, קסג, ח"ב עמ' קמה, קמט
לב ע"א16 אל יעמוד במקום סכנהפני מלך בראשית עמ' רד
לב ע"א16 אל יעמוד במקום סכנהפני מלך שמות עמ' כו
לב ע"א16 אל יעמוד במקום סכנה וכו' ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות סח
לב ע"א16 אל יעמוד האדם במקום סכנה ויאמר שעושים לו נסס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות א
לב ע"א16 אסור לאדם להביא עצמו לידי סכנהגור אריה בראשית פט"ו הערה 2, שמות פ"ד הערה 78
לב ע"א16 במקום סכנה וצריך לנס אין הקב"ה מאריך אףצמח צדקה עה"ת עמ' צו
לב ע"א16 בשעת הסכנה יש לשטן רשות לקטרגדרך ה' (באום) ח"ב פ"ו אות לו {הטעם}
לב ע"א16 העובר במקום סכנהנזר הקדש ח"ג עמ' קלא, קנה {מזכירין לו עוונותיו}
לב ע"א16 לא יעמוד אדם במקום סכנהדברי חנינא - מזלות עמ' פו
לב ע"א16 לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר שעושים לי נסדברי חנינא - מזלות עמ' סד, סו, קסג
לב ע"א16 לא יעמוד במקום סכנה ויאמר עושים לי נסמגדל עוז (תשעח) עמ' רלג, רצט
לב ע"א16 לא יעמוד ליד קיר נטויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רב
לב ע"א16 לעולם אל יסמוך אדם על הנסחכמת התורה בא עמ' תלז
לב ע"א16 לעולם אל יסמוך אדם עצמו על הנסחכמת התורה בהר עמ' קסט
לב ע"א16 לעולם אל יסמוך אדם עצמו על הנסקהלת יעקב סוכות עמ' נח
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 261
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהאמרי אש (טאוב) עמ' לב
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רי
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהיד יחזקאל עמ' פב
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' רלד, תצט
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהלחם רב על סדור התפילה אות תתס
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהמבשרת ציון ח"ב עמ' פב
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קצה
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שלז
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ק
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס וכו'דרך ישרה עמ' תמב
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכה
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קיג
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' ואם עושים לו נס מנכין לו מזכיותיו אר"ח מאי קרא קטנתי מכל החסדיםלב אליהו (תשלב) עמ' קסד
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיותפלת דוד (אדר"ת) עמ' יג
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו וכו' מאי קראה קטנתי מכל החסדים וגו'אור ישראל (תרס) דף סה ע"א
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' שמא אין עושין לו נסשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קיג, קיז
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' שמא אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוס' חסידים סי' קג, קצו
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נסעצי חיים על התורה עמ' עח
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נסשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תנג
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נסתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקעב הערה 71
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלז
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק יג
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רא
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נסמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיד
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לי נס וכו' אם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיושפתי חיים ח"ב עמ' שיט
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה שמא אין עושין לו נסאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קד
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהלמדנות (תשנח) פ' נח אות יב
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מו ע"א
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד במקום סכנה ויאמר וכו'חיי נפש על ההגדה עמ' רצה
לב ע"א16 לעולם אל יעמוד כו' סכנה כו' נס מנכין לו מזכיותיולקוטי שיחות ח"ה עמ' 396, ח"ח עמ' 281, חט"ו עמ' 486, ח"כ עמ' 166
לב ע"א16 צדיקים אין סומכין על הנס, ואם עושין להם נס מנכין מזכויותיהןברית אברם עמ' ס
לב ע"א16 שמא אין עושין לו נסזכרון אליעזר עמ' קכג
לב ע"א16 שמא אין עושין לו נס וכו' מנכין מזכויותיוצדקת הצדיק סי' קמ, שיחת מלאכי השרת עמ' 70
לב ע"א16 שמא אין עושין לו נס וכו' מנכין מזכויותיופרי צדיק לחנוכה אות יד, מקץ אות י, פסח אות לב
לב ע"א16 שמא אין עושין לו נסהר יראה מאמר עו
לב ע"א17 אם יעשו לו נס מנכין לו מזכיותיומכתב מאליהו ח"א עמ' 199
לב ע"א17 אם נעשה לו נס מנכין לו מזכויותיופנים יפות על תהלים עמ' רכג
לב ע"א17 אם עושים לאדם נס מנכין לו מזכיותיותורת יחיאל בראשית עמ' קלה, קפד
לב ע"א17 אם עושין לאדם נס מנכין לו מזכויותיועטרת יהושע שמות עמ' נב
לב ע"א17 אם עושין לאדם נס מנכין לו מזכיותיובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' עו
לב ע"א17 אם עושין לאדם נס מנכין לו מזכיותיואבני אש (אויש) מועדים עמ' קעח
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שפח
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכיןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 69
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיואמרי אש (טאוב) עמ' קיט
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיונועם אליעזר בראשית עמ' קעט ע"ב
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיומדבר יהודה (תשסב) עמ' קמ
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוחכמת התורה תולדות עמ' קמב, רז, שלג, תסד
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיויציב פתגם - פסח עמ' כב
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קסט, קע, קצב
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סז, ע, רסו, רסז
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוערבי נחל (תשסד) עמ' קכג
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכז
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' פא, קג
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שב
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' ע, קז, קכא
לב ע"א17 אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש ח אות ג, דרוש קפא אות ו
לב ע"א17 הניצול בנס מנכין לו מזכויותיוגנא דפלפלי עמ' קמב
לב ע"א17 העושה לו נס מנכין לו מזכויותיועטרת יהושע במדבר עמ' קמא
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לוחקל יצחק (תשסג) עמ' קמב
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכויותיולהורות נתן בראשית עמ' ב, שצח, תמה
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכותיוטיול בפרדס ח"ב עמ' רמח
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכיותיוטיול בפרדס ח"א עמ' קנד
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכיותיועצי חיים על התורה עמ' ג, קיא, קטו, רנו
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תנח, תסד, תפט
לב ע"א17 העושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קסג, רמב, רנא
לב ע"א17 העושין לו נס שמנכין לו מזכיותיותפארת צבי ויקרא עמ' רמח
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיומכתב מאליהו ח"א עמ' 199
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיואלה הדברים (ברודנא) עמ' 83
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 368
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיואגרת הטיול (תשעה) עמ' רכב, רנז, שג
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1147
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיודברי יואל פ' בשלח דף תלח ע"ב
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיופניני דעת עמ' פח
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש סוכות ח"א עמ' רנג
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אמר רבי הנין מאי קראה קטנתי מכל החסרים ומכל האמתשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות טז
לב ע"א17 ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשט
לב ע"א17 כל העושין לו נס מנכין לו מזכיותיועצי חיים - מועדים עמ' ריז, רכ, רכח
לב ע"א17 כל מי שעושים לו נסים מנכין לו מזכיותיומנחת אליהו (תשנט) עמ' שח
לב ע"א17 כשעושין לאדם נס מנכים לו מזכיותיו בעוה"בברכות אבי דף קכ ע"א
לב ע"א17 מאי קראה קטנתי מכל החסדים ומכל האמתלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קמח
לב ע"א17 מי שנעשה לו נס מנכים לו מזכויותיודברי חנינא - מזלות עמ' ב, ד, ה, ט, ל, לח, סז
לב ע"א17 מי שנעשה לו נס מנכין מזכויותיויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רנה, ח"ג עמ' קמו
לב ע"א17 מי שנעשה לו נס מנכין מזכויותיונזר הקדש ח"ב עמ' ערה, ח"ג עמ' קס
לב ע"א17 מי שעושין לו נס מנכין לו מזכיותיואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רלג
לב ע"א17 מי שעושין לו נס מנכין לו מזכיותיופאר יעקב ח"ב עמ' תרכה, ח"ג עמ' תפ, תרד, ח"ד עמ' שיג
לב ע"א17 מי שעושין לו נס מנכין לו מזכיותיותפלה למשה (בנימין) עמ' כד
לב ע"א17 מי שעושים לו נס מנכין לו מזכויותיופתגמי אורייתא ח"ב עמ' שנח
לב ע"א17 מנכין לו מזכויותיותורת מנחם ח"א עמ' 129
לב ע"א17 מנכין לו מזכויותיו בעושין לו נסברכת אבות עמ' נג
לב ע"א17 מנכין לו מזכיותיותורת מנחם חמ"א עמ' 336
לב ע"א17 מנלן מיעקבאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תרפו
לב ע"א17 נס מנכה לו משכרוחכמת התורה נח עמ' שפד
לב ע"א17 נעשה לו נס מנכים לו מזכויותיולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תפה
לב ע"א17 נתמעטו זכיותיפניני יחזקאל עמ' (ל)
לב ע"א17 ע"י נס מנכין לו משכרועטרת יהושע בראשית עמ' ע, רכד
לב ע"א17 עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוחמודי צבי מועדים עמ' תקלב
לב ע"א17 עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שנא, תקלו, תקצח
לב ע"א17 עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תלו
לב ע"א17 קטונתי מכל החסדים ומכל האמתדברי חנינא - מזלות עמ' סג
לב ע"א17 קטנתי מכל החסדים נתמעטו זכיותיילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשכז
לב ע"א19 יבקש אדם רחמים שלא יחלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרכג
לב ע"א19 יבקש אדם רחמים שלא יחלהמאורי שערים עמ' רג
לב ע"א19 יבקש קודם שיחלהרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' נט
לב ע"א19 יבקש רחמים שלא יחלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקלב
לב ע"א19 יתפלל שלא יחלה, ובבן איש חיטובך יביעו ח"ב עמ' קכט
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים טרם שיחלהבית יעקב (תשסא) עמ' קפה
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים טרם שיחלהשמועת יצחק - עקב א
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים עד שלא יחלהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' רמח
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריג
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפו
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צב
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהילקוט עטרת צבי עמ' קט, קי
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהלחם רב על סדור התפילה אות שיג, א' יג
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כד
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשמן ראש - ימים נוראים עמ' יח, מב, נב, עו
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' יג
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סח
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קמז
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' י
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסב
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' נד
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהתורת אביגדור ח"ד עמ' קפד
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שפד, מלכים עמ' קנב
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'דברי יואל פ' בשלח דף שעט ע"א
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רעא
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש ח עמ' סא
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק כ
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם חלה אומרים לו הבא זכותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצה הערה 35, תתקעב הערה 71
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה א"ל הבא זכות והפטרדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' דש
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה א"ל הבא זכות ותפטרעצי חיים על התורה עמ' שכד*
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכותשם דרך דברים עמ' רמז
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמח
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שפח ד"ה ואמר
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכותס' חסידים סי' רסד
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטראוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רפב
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרדעת תורה שמות עמ' קלט
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרמחשבת מוסר ח"ג עמ' קנז
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' צב
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו זכות והפטרפאר יעקב ח"ב עמ' תרמג
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהחיי נפש ח"א עמ' ריז ע"א
לב ע"א19 לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהטוב שם (שסו) פרק א דף ג ע"ב
לב ע"א19 לעולם יבקש שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות ותפטרמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפ
לב ע"א19 לעולם יתפלל אדם שלא יחלהמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כג דף סו ע"ד
לב ע"א19 לעולם יתפלל אדם שלא יחלהשומע תפלה ח"א עמ' סג
לב ע"א19 שאם יחלה אומרים לו הבא זכותהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובזה
לב ע"א19 שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרגור אריה שמות פט"ו הערה 213
לב ע"א19 שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תפז
לב ע"א19 נפל למשכב צריך זכות הרבה לינצלרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מג
לב ע"א20 הבא זכות והפטרשומע תפלה ח"א עמ' קפט
לב ע"א21 כי יפול הנופל - הנופל ובא מששת ימי בראשיתס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ז, יראה אות יד
לב ע"א21 כי יפול הנופלגנא דפלפלי עמ' קעה
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו וכו' שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבשל"ה (תשנז) פרשת נח אות ה בהגה"ה, וישב אות טו, מסעי אות ט, כי תצא אות יח
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפולאור תורה השלם (מזריטש) סי' קעו
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפולמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קעו
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול וכו'מכשירי מצוה עמ' מא
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתמאור עינים (תשעט) עמ' תקפ
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות סו
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שעד
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל אלא שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רצז, רחצ
לב ע"א21 כי יפול הנופל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, שהרי לא נפלבן מלך - מידת הביטחון עמ' כח
לב ע"א21 כי יפול הנופל ראוי זה ליפול מו' ימי בראשיתפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסג ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שט ע"א; של"ה (תט) בית הבחירה דף כט ע"א
לב ע"א21 כי יפול הנופל ראוי זה ליפול מששתלקוטי מאמרים עמ' 218, קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
לב ע"א21 כי יפול הנופל שהיה ראוי ליפול מששת ימי בראשיתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קכט
לב ע"א21 כי יפול הנופל שראוי ליפולמאור עינים (תשעה) עמ' תקפז
לב ע"א22 ראוי היה זה ליפולס' העיקרים (מישור) עמ' תפא
לב ע"א22 ראוי זה ליפולס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיב
לב ע"א22 ראוי זה ליפול וכו'טוב טעם דברים עמ' קכא
לב ע"א22 ראוי זה ליפול וכו', ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקח
לב ע"א22 ראוי זה ליפול משי"ב וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 154, חי"ט עמ' 208, חכ"ד עמ' 143
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימישער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קד
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקעח
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתעלי שור ח"ב עמ' תרז
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשצא
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית אלא שמגלגלין חובה על ידי חייבלב אביגדור עמ' קפז
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית וכו'תורת מנחם חל"ח עמ' 90
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופלשיחות ר' ראובן עמ' קכג
לב ע"א22 ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופלחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תמו
לב ע"א23 אין מגלגלין חובה כי אם ע"י חייבאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 32-33
לב ע"א23 חלה אדם ונטה למות אומרין לו התודה שכן דרך כל המומתין מתודיןכד הקמח (תשנו) עמ' סט
לב ע"א23 חלה אדם ונטה למות אומרין לו התורה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' קסו
לב ע"א23 מגלגלים זכות על ידי זכאיפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קסא
לב ע"א23 מגלגלים חוב על ידי חייבדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תסא
לב ע"א23 מגלגלים חובה ע"י חייבאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שמג
לב ע"א23 מגלגלים חובה ע"י חייבדברי חנינא - מזלות עמ' פט, קעח
לב ע"א23 מגלגלים חובה ע"י חייבמנות הלוי (תשסב) עמ' כח, רלד
לב ע"א23 מגלגלים חובה ע"י חייבהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 278, 286
לב ע"א23 מגלגלים חובה ע"י חייבפירוש המכבי שמואל עמ' קלט
לב ע"א23 מגלגלין חוב על ידי חייבשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ט
לב ע"א23 מגלגלים חובה על ידי חייבמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' מ
לב ע"א23 מגלגלין זכות וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' לב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תעט
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאימגדל עוז (תשעח) עמ' שה
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאימשמרת איתמר (תשסה) עמ' רטז
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאימשמרת איתמר (תשסז) עמ' רנג
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' סב, קלז
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאיעירין קדישין השלם עמ' תקב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאיקרן לדוד בראשית עמ' שסו, שצט
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאישבח נעורים עמ' רי
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחוב ע"י חייבאורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ו אות יח
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחוב ע"י חייבנזר הקדש ח"א עמ' תקה, ח"ג עמ' שסח
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחוב ע"י חייבשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכב פסוק ב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחוב ע"י חייבתשואות חן (תשסח) עמ' קמב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבאמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' סב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1201, באר ז הערה 73
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבגור אריה בראשית פי"ח הערה 26, במדבר פל"א הערה 37
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבנצח ישראל (הרטמן) עמ' לה הערה 101, קטז הערה 389
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבס' חסידים סי' מה
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבס' חסידים סי' מה
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבקומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות א
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' שעו, שפו, תלז
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה על ידי חייבאמרי אש (טאוב) עמ' קנג
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תקו
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' שד
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וכו'הטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מ
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' צב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאי וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקב
לב ע"א23 מגלגלין זכות ע"י זכאיחכמת התורה מקץ עמ' קצב
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 617, פתיחה אות 302, פ"א אות 1159
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאיברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קכג
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייבתורת העולה (תשעה) עמ' תרלה
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבדרכי התשובה עמ' קו, קמט
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קל
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאייד אהרן עמ' קל
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאילב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כב דף נד ע"א
לב ע"א23 מגלגלין זכות על ידי זכאישמועות ישראל שמות עמ' רלב
לב ע"א23 מגלגלין חוב ע"י חייבחכמת התורה מקץ עמ' שטו, תעב
לב ע"א23 מגלגלין חוב ע"י חייבלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רל
לב ע"א23 מגלגלין חוב על ידי חייבספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קפה, רז
לב ע"א23 מגלגלין חוב על ידי חייבשמן ראש - ימים נוראים עמ' קמא
לב ע"א23 מגלגלין חוב על ידי חייבשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמא
לב ע"א23 מגלגלין חובה ע"י חייבדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כב פסוק כא
לב ע"א23 מגלגלין חובה ע"י חייבהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רעג
לב ע"א23 מגלגלין חובה ע"י חייבטוב לב עמ' קכד
לב ע"א23 מגלגלין חובה ע"י חייבמכתב מאליהו ח"ד עמ' 95
לב ע"א23 מגלגלין חובה ע"י חייבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפ
לב ע"א23 מי שחלה א"ל התוודהכור לזהב ח"ב
לב ע"א23 מי שחלה וכו' עלה למיטה וכו' כמו שהעלוהו לגרדום כו' אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלו
לב ע"א23 מי שחלה ונטה וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' ז
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למותחן וכבוד דף קסא ע"ב
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודהבית אלהים שער ב עמ' ערב
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודהנתיב התשובה עמ' פג הערה 48
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה וכו'תורת חיים עה"ת עמ' קעג {כי התשובה צריך שתהא בשעת מיתה, שלא יבעט במיתתו ותכפר}
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה וכו' פרקליטין גדולין של אדם תורה ומעש"טראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יא אות יח
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תיח
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודהתורת חסד (יעבץ, שנג) פ' פדה נפשו מעבור בשחת דף טו ע"ב
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודה, שכן כל המומתין מתודיןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות פב, קב
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות אומרין לו התודהמצווה ועושה ח"ב עמ' שה
לב ע"א23 מי שחלה ונטה למות כו' אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול ואלו הן פרקליטין של ארם תשובה ומעשים טובים וכו'נועם המוסר עמ' כא
לב ע"א23 מי שחלהילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"א23 נטה למות אומרים לו התודהמבשרת ציון ח"ד עמ' ל
לב ע"א23 נטה למות אומרים לו התוודהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 86
לב ע"א23 שמגלגלין וכו' וחובה ע"י חייבנועם אלימלך (תשסא) עמ' תנז
לב ע"א23 שמגלגלין זכות ע"י זכאיאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצז
לב ע"א23 שמגלגלין זכות ע"י זכאימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רכ, אור תורה סי' תצז
לב ע"א23 שמגלגלין זכות על ידי זכאיצדקת הצדיק סי' קכו, דובר צדק עמ' 183
לב ע"א23 שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנט, קפו
לב ע"א23 שמגלגלין זכות על ידי זכאיפרי צדיק מצורע אות ז
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' יז
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהא דומה בעיניו כמו שנמסר לסרדיוטלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהי בעיניו כאילו נמסר לסרדיוטאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים ו
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהי בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קיד
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטבן מלך - מידת הביטחון עמ' קכג
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קסא, קעד
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקנב, תרז
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהיה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטעירין קדישין השלם עמ' יב
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהיה דומה כאילו נמסר לסרדיוטאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רכ
לב ע"א24 אדם יוצא לשוק יהיה דומה לו כנמסר לסרדיוטטל חיים (פרידלנדר) עמ' קיב
לב ע"א24 יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' טו
לב ע"א24 יצא לשוק יהא דומה בעיניו כמו שנמסר לסרדיוטשרגי טובא דרוש ח
לב ע"א24 יצא לשוק יהא דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטלב אביגדור עמ' ל
לב ע"א24 כל המומתין מתודיןלחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
לב ע"א24 כל המומתין מתודיןתקנת השבין סי' ו (עמ' 56), טו (עמ' 149, 163)
לב ע"א24 כל המומתין מתודיןפרי צדיק משפטים אות יא, שלח אות ו, פנחס אות יא, כי תצא אות ד, ה
לב ע"א24 כל המומתין מתוודיןדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסו
לב ע"א24 כל המומתין מתוודיןחקל יצחק (תשסג) עמ' יב
לב ע"א25 העולה למיטהמורשה - שיחות למועדים עמ' ריד
לב ע"א25 חולה דומה כעולה לבמה לידוןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קפא
לב ע"א25 כיון שנפל למיטה אם יש פרקליטין גדולים ניצולדרשות שמן רוקח עמ' שעא, תב
לב ע"א25 מי שחש בראשו וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' קנד
לב ע"א25 עלה למטה ונפל כמו שהעלוהו לגרדום לידוןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכח
לב ע"א25 עלה למטה ונפלאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' י
לב ע"א25 עלה למטה ונפל וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רצא
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידוןגבורות אליהו יו"ד סי' כח
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידוןחמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות יט
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קנט
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון שכל העולה לגרדום לידון אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואם לאו אינו ניצול ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' יג
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כב דף ק ע"א ודף קא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ד דף יא ע"ג
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהי דומה עליו כאילו העלהו לגרדום לידון וכו' אפי' תתקצ"ט באותו מלאך לחובה ואחד לזכות נצולבינה לעתים (תשנד) דרוש ב עמ' יח
לב ע"א25 עלה למטה ונפל יהיה דומה עליו כאלו העלוהו לגרדום לידוןטיול בפרדס ח"א עמ' צו
לב ע"א25 עלה למטה כאילו נמסר לגרדוםתורת יחיאל בראשית עמ' קסא
לב ע"א25 עלה למטה כאלו נתון בקולר לדוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ג
לב ע"א25 עלה למיטה ונפל בחולי יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדוםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' מא
לב ע"א25 עלה למטה וכו' אפילו אחד מאלף ממלאךמאיר נתיבות ח"א עמ' נו {בגלל גודל ערך החיים}
לב ע"א27 א"א לזכות בדין של מעלה אלא ע"י מצוותצדקת הצדיק סי' קלו
לב ע"א27 אלו הם פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טוביםקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות יא
לב ע"א27 אלו הם פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצולמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' מט, תקכד
לב ע"א27 אלו הן הפרקליטים של האדם, ומהרש"א - ממצוה נברא מלאךלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קעה, קעו
לב ע"א27 אלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ואפילו תתקצ"ט מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצולאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נז
לב ע"א27 אם יש לו פרקליטים גדולים ניצולמכתב מאליהו ח"ג עמ' 235
לב ע"א27 אם יש לו פרקליטין גדולים ניצולשערי הישיבה ח"ב עמ' לג
לב ע"א27 אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול ואפילו אחד מלמד עליו זכות מיד הוא ניצולשבט מישראל (קרמניץ) פרק מא פסוק ג
לב ע"א27 אם יש פרקליטים גדוליםכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 172
לב ע"א27 ואלו הם פרקליטיו של אדם תשובה ומעשים טוביםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תרכח, ח"ב עמ' רפד
לב ע"א27 ואלו הם פרקליטין של אדם וכו' אפילו תשע מאות תשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול שנאמר מליץ אחד מני אלףמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קיח
לב ע"א27 ואלו הן פרקליטין של אדם תורה ומע"טדרשות שמן רוקח עמ' תסח
לב ע"א27 ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעש"ט וכו'שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רלא
לב ע"א27 ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טוביםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' י
לב ע"א27 ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טוביםניבי זהב עמ' צ, תסח
לב ע"א27 ואלו הן פרקליטין תשובה ומע"טרנת יצחק משלי עמ' רכה
לב ע"א27 פרקליטין של אדם תשובה ומע"טשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קמז
לב ע"א28 אחד מלמד עליו זכות ניצלמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קפא, רעח, ח"ב עמ' תרל
לב ע"א28 אפי' יש לאדם מלאך מליץ אחד וכו'תורת אביגדור ח"א עמ' כה
לב ע"א28 אפילו אחד מאלף מלמד זכות וניצלשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' תקח
לב ע"א28 אפילו אחד מלמד עליו זכות ניצולשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רפב
לב ע"א28 אפילו אם יש תתקצ"ט שמלמדים עליו לחובה ואחד לזכות ניצול וכו', ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קנג
לב ע"א28 אפילו ט' מאות וצ"ט מלאכים לחוב וא' לשבח יחונןזקן אהרן (פריד) עמ' קצב
לב ע"א28 אפילו יש תשע מאות ותשעים ותשעה מלאכים לחובה ואחד לזכות ניצלהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מט
לב ע"א28 אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה וא' מלמד עליו זכות נצוליפה מראה (שנ) קדושין פרק א דף רסט ע"ב-ע"ג; מקור חיים (הכהן, תטו) הלכות תפילין דף סו ע"ב
לב ע"א28 אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' רצא
לב ע"א28 אפילו תשע מאות ותשעים מלמדים חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצולפרי נפש חיה ח"ב עמ' כו
לב ע"א28 אפילו תשע מאות מלאכים לחובה ואחד לזכות וכו' אפילו במלאך הזה יש תשע מאות ותשעים ותשעה חלקים לחובה ואחר לזכות יתכן שינצלהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קכז
לב ע"א28 אפילו תשע מאות תשעים ותשע וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 73
לב ע"א28 אפילו תתקצ"ט לחובה ואחד לזכות ניצולישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלה
לב ע"א28 אפילו תתקצ"ט מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכותויגד יעקב עמ' פז
לב ע"א28 אפילו תתקצ"ט מלמדין עליו חובה ואחד מלמד זכות ניצלדבר המלוכה - הבה תמים סי' קפד-קפה
לב ע"א28 ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצולדרך ה' השלם עמ' קלג - דרך לחיים
לב ע"א28 ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' קנח
לב ע"א28 ואפילו תתקצ"ט מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' שיא, תקמז
לב ע"א28 תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' ריט
לב ע"א29 אחד מלמד עליו זכות ניצולהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריא
לב ע"א29 אם יש מלאך מליץ אחד מני אלףשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כח, קכד
לב ע"א29 אם יש מלאך מליץיין לבנון (תשסג) עמ' 305, 307
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץאור יהל ח"א עמ' א
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק יא
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק יא
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץ אחד וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צג
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלףדברי חנינא - מזלות עמ' קע
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלףשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעג
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף וכו'פתח טוב עמ' ד
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץ וגו' אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' רמו
לב ע"א29 אם יש עליו מלאך מליץ וכו', ורש"י ומהרש"אהר יראה מאמר עו
לב ע"א29 אחד מני אלף המלמד זכותבין המשפתים בראשית עמ' פג {הקב"ה דואג להציל את החוטא}
לב ע"א29 ואחד לזכות ניצולרנת יצחק משלי עמ' רכו
לב ע"א29 ואחד מלמד עליו זכות ניצולשמן ראש - ימים נוראים עמ' שמה
לב ע"א29 מליץ אחד מני אלףמאיר נתיבות ח"א עמ' נו
לב ע"א30 פדעהו מרדת שחתדרכי החיים ח"ב עמ' רפ
לב ע"א31 אפי' תשע מאות וצ"ט באותו מלאך לחובה ואחד לזכות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עג עמ' תצד
לב ע"א31 אפי' תשע מאות וצ"ט באותו מלאך למיתה ואחד לחיים ניצולרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 5
לב ע"א31 אפילו ט' מאות וצ"ט באותו מלאך לחובהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 491, 295
לב ע"א31 אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמו ד"ה וצריך
לב ע"א31 אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצולתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פג
לב ע"א31 אפילו תשע מאות תשעים ותשע באותו מלאךמכתב מאליהו ח"ג עמ' 231, ח"ד עמ' 199
לב ע"א31 אפילו תתקצ"ט באותה מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול וכו'ראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות פג
לב ע"א31 אפילו תתקצ"ט באותו מלאך לחובהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עה)
לב ע"א31 אפילו תתקצ"ט באותו מלאך לחובהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שנה, שפד
לב ע"א31 אפילו תתקצ"ט באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצולבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתנה, במדבר עמ' קמד
לב ע"א31 אפילו תתקצ"ט באותו מלאך לחובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' תכט
לב ע"א31 מלאך אחד מני אלף באותה מצוהערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקמז, דברים עמ' קצג
לב ע"א31 תשעים ותשעה באותו מלאך וכו', ובמהרש"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שסד
לב ע"א32 בעון ג' דברים נשים מתות וכו' ילדותפתחי שערים ח"ב עמ' קטז, רפד
לב ע"א32 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןנזר הקדש ח"ג עמ' רנז
לב ע"א32 על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רכב
לב ע"א32 על ג' עבירות נשים מתות וכו' יולדותברית שלום (תעח) דף סט ע"ד
לב ע"א32 על ג' עבירות נשים מתות וכו' יולדותברית שלום (תשסח) עמ' תמו
לב ע"א32 על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רט
לב ע"א32 על שלש עבירות נשים מתות י"א על שקורין לארון הק' ארנאיגל יעקב (תשנג) נשא אות כט
לב ע"א32 על שלש עבירות נשים מתות יולדות רבי אלעזר אומר נשים מתות ילדותאוצרות חיים שבת עמ' רלא
לב ע"א32 על שלש עבירות נשים מתות כשהן יולדות וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רמט
לב ע"א33 מפני מה נשים מתות ילדות מפני שקורין לארון הקודש ארנאיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקנז
לב ע"א33 מתות בשעת לידתן, רש"יחכמת התורה נח עמ' מט
לב ע"א33 נשים ועמי הארץ מתים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
לב ע"א34 ויש אומרים על שקורין לארון הקודש ארנאגאולת ישראל עמ' יד
לב ע"א34 על שקורין לארון הקודש ארנאיציב פתגם על התורה עמ' ט
לב ע"א34 על שקורין לארון הקודש ארנאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמט
לב ע"א34 רבי אחא אומר הילדות מתות על עון שמכבסות צואת בניהם בשבתדבר צבי - קדושת השבת עמ' עו
לב ע"א34 רבי אחא אומר הילדות מתות על עון שמכבסות צואת בניהם בשבתדרשות דבר צבי מועדים עמ' רכח
לב ע"א35 בעוון ב' דברים עמי ארצות מתים שקורים לארון הקודש ארנא וכו'אלומת יוסף דף ד ע"א, יא ע"א
לב ע"א35 בעון שני דברים עמי הארץ מתים וכו' ועל שקורין בית הכנסת בית עםמצווה ועושה ח"ב עמ' עו
לב ע"א36 הקריאה לארון הקודש ארנא ולבית הכנסת בית עםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיט
לב ע"א36 הקריאה לבי"כ בית עםצמח צבי אגרת סב
לב ע"א36 שקורין בית כנסת בית העםרנת יצחק ישעיה עמ' תלו
לב ע"א37 ג' בדקי מיתה נבראו באשה - הדלקת הנרנשמת אדם עמ' יט
לב ע"א39 הלכות הקדש תרומות ומעשרות הן הן גופי הלכותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכב
לב ע"א39 הלכות הקדש תרומות ומעשרות הן הן גופי תורהאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קמ
לב ע"א39 הלכות הקדש תרומות ומעשרות הן הן גופי תורהאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רלט
לב ע"א39 הן הן גופי תורהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ח
לב ע"א39 הן הן גופי תורהיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות יט, סג
לב ע"א39 הן הן גופי תורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קמא
לב ע"א39 הן הן גופי תורהעירין קדישין השלם עמ' תקה
לב ע"א39 הן הן גופי תורהדרך חיים (תשלה) עמ' שפב
לב ע"א39 תרומות ומעשרות הן הן נופי תורהמגילת סמנים עמ' קכו
לב ע"א39 תרומות מעשרות והקדשות הן גופי תורה וניתנו לע"הכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קפה
לב ע"א רש"י - בשוק יש בעלי המחלוקת ובעלי דינין, לכך יש לירא שלא יבוא להמרות נגדו ית"ש ח"ולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רב
לב ע"א רש"י - היא כבתה נרו של עולםחכמת התורה תולדות עמ' קלד
לב ע"א רש"י - חוה כיבתה נרו של עולםמבשרת ציון ח"ג עמ' לח
לב ע"א רש"י - מצות הדלקת הנר מוטלת על הנשיםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות יתרו לב
לב ע"א רש"י - על ידי שכבתה נשמתו של אדם הראשוןמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קסח
לב ע"א רש"י ד"ה היינושביתת שבת סי' ה (עמ' 83)
לב ע"א רש"י ד"ה הריני נוטל נשמתכם - ונשים נצטוו על כן וכו' היא איבדה חלתו של עולם וכבתה נרו של עולם ושפכה דמו ועוד כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמח
לב ע"א רש"י ד"ה חש בראשונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כב אות ז
לב ע"א מהר"ל - כאשר עושין לו נס יוצא מסדר הטבעי מנכין לו הבלתי טבעיםדורש טוב (פודור) עמ' 213
לב ע"א מהרש"א ד"ה ואלו הןנזר הקדש ח"א עמ' תמד
לב ע"א מהרש"א ד"ה ראשיתנזר הקדש ח"א עמ' שלא
לב ע"ב01 בעוון נדרים אשתו מתהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שצד
לב ע"ב01 בעוון נדרים אשתו של אדם מתהשיחות מוסר (תשסב) עמ' תטו
לב ע"ב01 בעוון נדרים אשתו של אדם מתהשער החצר (תשעב) סי' רעז
לב ע"ב01 בעוון נדרים אשתו של אדם מתהתורה בציון עמ' רנח
לב ע"ב01 בעוון נדרים ושבועות אשתו ובניו מתיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנו, רלו, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קד, קה, כרך ב ח"א עמ' קכז
לב ע"ב01 בעוון נדרים מתה אשה של אדםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תא
לב ע"ב01 בעוון נדרים מתה אשה של אדםשערי תשובה סה"י אות נה בהע'
לב ע"ב01 בעוון נדרים מתה אשתו של אדםאוזן שמואל דף לה ע"א
לב ע"ב01 בעון נדרים אשה מתה לבעלהחמודי צבי בראשית עמ' תפא
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו או בניו מתיםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרכה
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו ובניו של אדם מתיםנזר הקדש ח"ג עמ' שכב
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו ובניו של אדם מתיםמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נו
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו מתהחכמת התורה חיי שרה עמ' קלז
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו מתהחקל יצחק (תשסג) עמ' קלג
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו של אדם מתהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקעד
לב ע"ב01 בעון נדרים אשתו של אדם מתהשם ישראל עמ' שלב
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מט
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשהמשנת חיים בראשית עמ' תקמג
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשה וכו' בנים מתיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרפז
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשה של אדםדגל מחנה יהודה עמ' קסח
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשה של אדםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצא
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשה של אדםפנים מסבירות עמ' רלו
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשה של אדם וכו' בניו מתים כשהם קטנים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות כז, קדושה פרק יד אות יג, תוצ' חיים פרק קטז
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשה של אדםלבושי בדים סעיף מג
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתוביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק כז
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתושמחת הנפש עמ' קטז
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתו של אדםבי חייא ח"א עמ' קח
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתו של אדםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנב
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתו של אדםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצא
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתו של אדם וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תא, ח"ה עמ' קיט
לב ע"ב01 בעון נדרים מתה אשתו של אדםלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסה דף קסא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מט ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעה ע"ד; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק וגם את רות; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מטות דף רס ע"א
לב ע"ב01 פורענות באה בעון נדריםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפד
לב ע"ב04 בניו מתים כשהן קטניםאור הרעיון עמ' שפב
לב ע"ב04 בנים קטנים מתים בעון אביו ואמומנחת אליהו (תשנט) עמ' קסה
לב ע"ב04 בנים קטנים מתים ונתפסו בעון אביהםבית יעקב (תשסא) עמ' כב
לב ע"ב04 בעוון אבות בנים מתיםאורחות צדיקים שער דאגה עמ' עד
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקעו הערה 7
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםאמרי נועם (מועדים) סי' יב לפר' שקלים
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםכח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ו ע"ב
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםס' החיים (תשנג) עמ' קלט
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתים כשהם קטנים וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר עד
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתים כשהן קטניםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' כז
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםאבן יהושע עמ' 62
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 116
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםשערי תשובה שער ג אות עד, סה"י אות נה
לב ע"ב04 בעוון נדרים בנים מתיםשרשי הים ח"ג הל' גניבה פ"ט דף ו ע"ב-ע"ג
לב ע"ב04 בעון האבות בנים מתים קטניםגור אריה בראשית פי"ד אות כא, בראשית פי"ז אות י, הערה 98
לב ע"ב04 בעון וכו' בנים מתיםס' חסידים סי' תעח
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1235
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםאמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"א פסוק א-ז
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות א
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 69, באר ה הערה 317
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםגור אריה במדבר פי"ד הערה 76, פ"ל הערה 70
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנח
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםחכמה ומוסר ח"ב עמ' רעה
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםלחמי תודה דף קפח ע"ב
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכד
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רנז
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםרנת יצחק ה' מגילות עמ' רסב
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםשמחת הנפש עמ' כו
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים וכו'של"ה (תשנז) פרשת קדושים אות מח, מטות אות ג, כי תצא אות יד בהגה"ה
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים וכו' בעון ביטול תורה וכו'בית אלהים שער ב עמ' קיב, קמד
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים וכו' בעון ביטול תורה וכו'פרי חיים (קלוגר) עמ' קמז
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים וכו' ר"י הנשיא אומר בעון ביטול תורה וכו' חד אמר בעון מזוזהדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמה, שטז
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים וכו' רבי יהודה הנשיא אומר בעון ביטול תורה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קא
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםדברי חנינא - מזלות עמ' קטו
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםמנחת ישראל עמ' קפו
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלא
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קטז פסוק יד-טו
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםמאמץ כח (שמח) דרוש י דף פו/פז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסה דף קסא ע"ב וסימן תסו דף קסב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישלח דף מב ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת מטות; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מו/מז ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת מטות דף ב ע"ג ופרשת נצבים דף קג ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פר' מטות דף קעה ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מטות דף קי ע"ב
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםפני חיים (פלג'י) עמ' רעג ע"א
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסו
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר אל תתן את פיד להטיא אב בשרךבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' לה, סח
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרךבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' צא-צב
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קלו
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםלבושי בדים סעיף מג
לב ע"ב04 בעון נדרים בנים מתיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנו
לב ע"ב04 בעון נדרים וביטול תורה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רסד
לב ע"ב04 בעון נדרים מתים קטניםחכמת התורה וישלח עמ' קעח
לב ע"ב04 מפני מה בניו ובנותיו מתיםזכרון יהודה (מונק) דף יא ע"ד
לב ע"ב04 מפני מה בניו של אדם מתיםבני נפתלי דרוש ד דף ט ע"ב
לב ע"ב04 מפני מה בנים מתים כשהם קטניםחכמת התורה תולדות עמ' תמד-תמה
לב ע"ב04 קטנים מתים בעוון אבותיהםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עג
לב ע"ב04 קטנים מתים בעון אבותיהםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' סו
לב ע"ב05 אל תתן וכו' אלו מעשי ידיו של אדםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנו
לב ע"ב06 ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמד ד"ה אמנם
לב ע"ב07 וחבל את מעשה ידיו אלו בנים קטניםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עה, קיז
לב ע"ב07 וחבל את מעשה ידיך איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדםברית אברם עמ' שסב
לב ע"ב07 וחבל את מעשה ידיך אלו בניו ובנותיו של אדםתפלה למשה (בנימין) עמ' יח
לב ע"ב07 וחבל את מעשה ידיך אלו הבניםחכמת התורה נח עמ' לו
לב ע"ב07 'וחיבל את מעשה ידיך' אלו בניו ובנותיו של אדםס' חסידים סי' תקכ
לב ע"ב07 וחיבל את מעשי ידיך אלו הבניםבאר שרים פרשת פקודי דרוש ג אות ד
לב ע"ב08 איזה הם מעשה ידיו בניו ובנותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תיט
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו בניו ובנותיוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צא, רד
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלג
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם בניו ובנותיושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' צט
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם בניו ובנותיושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קלט
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רסח, תקלב
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' לא, לה, מב
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיושדה יעקב עמ' קא
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדםאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 428
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדםפאר יעקב ח"א עמ' רכד
לב ע"ב08 איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסו, תקכא
לב ע"ב08 איזהו מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניושמן ראש סוכות ח"א עמ' ס
לב ע"ב08 איזו מעשה ידיו של אדםברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' עט
לב ע"ב08 בנים נקראו מעשה ידיו של אדםפני חיים (פלג'י) עמ' שו ע"ב
לב ע"ב08 מעשה ידיו אלו בניו ובנותיולקט אמרי קודש - שמות עמ' יט
לב ע"ב08 מעשה ידיו של אדם בניו ובנותיושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקעב
לב ע"ב08 מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שכ
לב ע"ב08 מעשה ידיך אלו הבניםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סו
לב ע"ב08 מעשה ידיך והם הבניםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 42
לב ע"ב08 מעשי ידיו של אדם הם בניו ובנותיוגור אריה שמות פכ"א הערה 254
לב ע"ב09 בנים מתים וכו' בעון ביטול תורה וכו' חד אמר בעון מזוזה למאן דאמר בעון מזוזה מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלח
לב ע"ב10 אמר ר"י הנשיא בעון ביטול תורה בניו של ארם מתיםפרי נפש חיה ח"ב עמ' יט
לב ע"ב10 ר"י הנשיא אומר בעון ביטול תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נב
לב ע"ב10 ריה"נ אומר בעון ביטול תורהדרך חיים (לונזאנו) עמ' רטז
לב ע"ב11 ביטול תורה גורם הצרותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' דש
לב ע"ב11 בעוון בטול מזוזה וציצית בנים מתים כשהן קטניםקב הישר (תשנט) ח"א פרק מו עמ' רכב
לב ע"ב11 בעוון ביטול ת"ת בנים מתיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפג
לב ע"ב11 בעוון ביטול תורה בניו ובנותיו של אדם הקטנים מתיםאמונה ודעת דף עב ע"א
לב ע"ב11 בעוון ביטול תורה בניו של אדם מתיםפרי נפש חיה ח"ב עמ' לח
לב ע"ב11 בעוון ביטול תורה בניו של אדם מתיםיסודי הדעת (תשסב) עמ' קסד
לב ע"ב11 בעוון ביטול תורה בנים מתיםמרפא לשון עמ' רצב
לב ע"ב11 בעוון ביטול תורה וכו' דכתיב וכו' מוסר לא לקחובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקלד, ויקרא עמ' יט, סד, במדבר עמ' תפד, דברים עמ' כד, תתכד
לב ע"ב11 בעון בטול תורהשמחת הנפש עמ' קטז
לב ע"ב11 בעון בטול תורה בנים מתיםעת לעשות חלק א כלל ח שאלה עד
לב ע"ב11 בעון ביטול תורהמשנת חיים דברים עמ' נח
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה בניו מתיםמצווה ועושה ח"א עמ' תנו
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה בניו של אדם מתיםרנת יצחק ישעיה עמ' רפו
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה בנים מתיםאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 234
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה בנים מתיםאש דת (אסאד) עמ' רסג
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה בנים מתים, בעון חלה אין ברכה במכונס וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלג, תסה
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה בנים קטנים מתיםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריד
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה מתו בניםבי חייא ח"ב עמ' רעח
לב ע"ב11 בעון ביטול תורה פוגע תיכף בנפשתורי זהב (תשעג) עמ' תעה
לב ע"ב11 בעוון ביטול תורהאוזן שמואל דף לה ע"ב
לב ע"ב13 לשוא הכיתי את בניכםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רסח
לב ע"ב13 לשוא הכיתי את בניכם היינו ת"תעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריט
לב ע"ב13 לשוא הכיתי את בניכם וגו' על עסקי שואדרשות הצל"ח השלם עמ' רלה
לב ע"ב18 הדר רבי לגבי ראב"שישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט
לב ע"ב19 בעוון מזוזה בנים מתיםעולת חודש (תקנג) ח"א מאמר קסג
לב ע"ב19 בעון מזוזה בניו מתיםמצווה ועושה ח"א עמ' תד
לב ע"ב19 בעון מזוזה בנים מתיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצג
לב ע"ב19 בעון מזוזה בנים מתים וכו' בעון ביטול תורה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיג ע"ג
לב ע"ב19 בעון מזוזה בנים מתים וכו' בעון ביטול תורה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכז
לב ע"ב19 בעון מזוזה בנים מתים כשהם קטניםשער המלך (תשנז) עמ' ה, ז
לב ע"ב19 בעון מזוזה וכו'שמחת הנפש עמ' כו
לב ע"ב19 בעון מזוזה מתים בנים קטנים וח"א בעון ביטול תורהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיב
לב ע"ב19 בעון מזוזה, בעון ביטול תורהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמז
לב ע"ב19 ח"א בנים מתים בעון מזוזה וח"א בעון ביטול תורהמצווה ועושה ח"ב עמ' קסט
לב ע"ב19 חד אומר בעון מזוזה וחד אומ' בעון בטול תורהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסז דף קסב ע"ב
לב ע"ב19 חד אמר בעוון מזוזה וחד אמר בעוון בטול תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
לב ע"ב19 חד אמר בעון מזוזה בנים מתים וחד אמר בעון ביטול תורה וכו' מקרא נדרש לפניו ולפני פניושם יחזקאל עמ' תמ
לב ע"ב19 חד אמר בעון מזוזה וחד אמר בעון ביטול תורהכסף נבחר (תשסג) עמ' עז, קעא
לב ע"ב21 מקרא נדרש לפני פניותורת מנחם חמ"ב עמ' 261
לב ע"ב21 מקרא נדרש לפני פניו או רק לפניוערבי נחל (תשסד) עמ' תרלו, תרמז
לב ע"ב21 מקרא נדרש לפניוגור אריה דברים פי"ב הערה 191
לב ע"ב21 מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנז
לב ע"ב21 מקרא נדרש לפניו ולפני פניושירת הפסח אות קי
לב ע"ב21 מקרא נדרש לפניו ולפני פניותורת מנחם חנ"ב עמ' 254
לב ע"ב23 בניו של אדם מתים, ח"א בעוון מזוזה וודא בעוון ציציתתולדות הגר"א (תשס) עמ' סג
לב ע"ב23 בנים מתים בעון ציצית - מזוזהכלי יקר (תשמח) עמ' תנא
לב ע"ב23 בנים קטנים וכו' בעון מזוזה וכו' בעון ציציתבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רסו
לב ע"ב24 בנים מתים כשהם קטנים וכו' וחד אמר בעון ציציתאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קיג
לב ע"ב24 בעוון ציצית בנים מתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקג
לב ע"ב24 בעוון ציצית בנים מתיםיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רפא
לב ע"ב24 בעוון ציצית בנים מתיםשער החצר (תשעב) סי' תצז
לב ע"ב24 בעוון ציצית בנים מתיםשער החצר (תרכב) סי' תצז
לב ע"ב24 בעון ציצית בנים מתיםגור אריה בראשית פל"ח אות ט
לב ע"ב24 בעון ציצית בנים מתיםמצווה ועושה ח"א עמ' שעב
לב ע"ב24 בעון ציצית בנים מתיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפז הערה 145
לב ע"ב24 בעון ציצית בנים מתים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קס
לב ע"ב24 בעון ציצית בנים מתים, ותו"ישיח דוד (תשסד) עמ' קו
לב ע"ב24 בעון ציצית בניס מתים, ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' רפז
לב ע"ב25 מזוזה דכתיב וכתבתם וכו' למען ירבולקוטי שיחות חי"ט עמ' 121
לב ע"ב26 למען ירבו אי קאי אלפני פניושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסח
לב ע"ב26 למען ירבו ימיכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרכב
לב ע"ב28 למ"ד בעון מזוזה נמי מהכא דכתיב לא במחתרת מצאתים שעשו פתחים כמתתרתשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קיד
לב ע"ב28 רב נחמן בר יצחק אמר למאן דאמר בעון מזוזה נמי מהכא, דכתיב לא במחתרת מצאתיםשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות מ
לב ע"ב29 אלף ות"ק עבדים למקיימי מצות ציציתרמז הרומז (תשסח) עמ' א
לב ע"ב29 הזהיר במצוות ציצית זוכה ומשמשים לפניו ב' אלפים ות"ת עבדיםאור הצבי עמ' 28
לב ע"ב29 הזהיר במצות ציצית וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ש אות פו
לב ע"ב29 הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים לו אלפים ושמונה מאות עבדיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' קא
לב ע"ב29 הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו אלפיים ות"ת עבדיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק עה פסוק יא
לב ע"ב29 הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רצד
לב ע"ב29 הזהיר במצות ציצית זוכה לב' אלפים עבדיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמב
לב ע"ב29 הזהיר בציצית זוכה ומשמשין וכו'זכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות פז
לב ע"ב29 הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' צב
לב ע"ב29 הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קעה
לב ע"ב29 הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים וכו'זכור לדוד עמ' נב
לב ע"ב29 הזהיר בציצית זוכה שמשמשין לו ב' אלפים ושמונה מאות עבדיםכסף נבחר (תשסג) עמ' כ
לב ע"ב29 הזהיר בציצית משמשין לו כ"ח אלפי עבדיםקדושת השבת סי' ז (עמ' 61)
לב ע"ב29 הזהיר בציצית משמשין לו כ"ח אלפי עבדיםפרי צדיק וירא אות א
לב ע"ב29 כל הזהיר במצות ציציתתורת אליהו עמ' רמח
לב ע"ב29 כל הזהיר במצות ציצית וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנג
לב ע"ב29 כל הזהיר בציציתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעד
לב ע"ב29 כל הזהיר בציציתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 61, 33
לב ע"ב29 כל הזהיר בציציתרנת יצחק יחזקאל עמ' שס
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 177
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה וכו'דרך ה' השלם עמ' קב - מראה דרך
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה וכו'נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נא
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםילקוט עטרת צבי עמ' קצח
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תכו
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רלט
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםמצווה ועושה ח"א עמ' שעג
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםתורת אביגדור ח"ד עמ' קד
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםתורת אביגדור ח"א עמ' עו
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםתורת אביגדור ח"ג עמ' פג
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקכט
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ה עמ' 130
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים ות"ת עבדיםדרך ישרה עמ' כד
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים ות"ת עבדיםמצת שימורים (תכ) דף כא ע"א
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו וכו'ברית שלום (תעח) דף צה ע"ד, קכט ע"א
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתכו
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדיםאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קכא
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עז
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעז ד"ה ממלכת
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים וכו', ורש"יתורת מנחם חלק לא עמ' 121
לב ע"ב29 כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' נה
לב ע"ב29 עשו פתחים כמחתרתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לב
לב ע"ב29 עתידים אוה"ע שיתלו בכנפי ציצית של כל ישראל אלף ות"ת מאותאמרי חמד ח"ב דף ג ע"א
לב ע"ב29 עתידין לכל אחד מישראל שקיים מצות ציצית משמשין לו אלף ות"ת עבדיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש סא אות ד
לב ע"ב30 לעתיד לבא כל אחד מישראל יהיו נאחזים גרים בכנפי ציציותיוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קסח
לב ע"ב30 לעתיד לבוא הגוים יהיו עבדים לישראלדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות לג
לב ע"ב30 שני אלפים ות"ת עבדיםמצת שימורים (תשסא) עמ' עט
לב ע"ב31 הגוים יחזיקו בכנף איש יהודידברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קח
לב ע"ב32 סי' שנא חלה תרומה ננזלת דינא שבועה שיפוכתא גילויא ונבלותא וכו'מגילת סמנים עמ' כח
לב ע"ב33 בעבור שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתודרך אמונה ובטחון עמ' ריט
לב ע"ב33 בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדםאבן שוהם (פינסק) עמ' 8
לב ע"ב33 בעון שנאת חנםאמרי מאיר (מאירי) איכה פ"א פסוק ח
לב ע"ב33 בעון שנאת חנםשמחת הנפש עמ' קטז
לב ע"ב33 בעון שנאת חנם מריבה בתוך ביתו של אדם וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רלה
לב ע"ב33 בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תנג
לב ע"ב33 בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם וכו' וכו'באר הגולה (הרטמן) הקדמה 34
לב ע"ב33 בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ז אות כח, ענוה פרק ד אות ט
לב ע"ב33 בעון שנאת חנם מריבה רבה וכו'בית אלהים שער ב עמ' קכג
לב ע"ב33 בעון שנאת חנם מריבה רבהנתיבות עולם ח"ב עמ' סב, ר
לב ע"ב35 בעוון חלהדרך חיים (תשלה) עמ' תקעג
לב ע"ב35 בעון חלה אין ברכה במכונסשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 162
לב ע"ב35 בעון חלה אין ברכה במכונס בעון בטול תרומות ומעשרות וכו' עינוי הדין וכו' ובצורת באאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נה
לב ע"ב35 בעון חלה אין ברכה במכונס וכו' בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין וכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעו
לב ע"ב35 בעון חלה אין ברכה במכונס וכו' ואם נותנין מתברכיןחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קיט
לב ע"ב35 בעון חלה אין ברכה במכונס וכו' ואם נותנין מתברכין וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רמו, רמז
לב ע"ב35 בעון חלה אין ברכה במכונס וכו'מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף קצב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מט ע"ד
לב ע"ב35 בעון חלה וכו' בעון ביטול תרומות וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ו בהגה"ה
לב ע"ב37 והפקדתי עליכם בהלהתאיר נרי עמ' יד
לב ע"ב38 אל תיקרי בהלה אלא בחלהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסב
לב ע"ב38 אל תקרי בהלה אלא בחלההמאור הגדול (גר"א) עמ' רסד
לב ע"ב38 אל תקרי בהלה אלא בחלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלו
לב ע"ב38 אל תקרי בהלה אלא בחלהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יד
לב ע"ב38 אם נותנין חלה מתברכין, להניח ברכה אל ביתךתפארת צבי ויקרא עמ' רמו
לב ע"ב38 אם נותנין מתברכיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקטו
לב ע"ב38 ואם נותנין חלה מתברכיןגור אריה בראשית פכ"ד הערה 169
לב ע"ב38 ואם נותנין מתברכיןמשנת חיים דברים עמ' קס
לב ע"ב38 מתברך המפריש את החלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרכ הערה 66
לב ע"ב40 אם חטאו, גשמים מאחרים לבואדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' לג
לב ע"ב40 בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' נה
לב ע"ב40 בעוון תרומות ומעשרות טל ומטר נעצריןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' ס
לב ע"ב40 בעון ביטול תרו"ממשנת חיים דברים עמ' קס
לב ע"ב40 בעון ביטול תרו"מ וכו'איש מבין ח"א דף קלז ע"ב {כל העונשים הללו הם רק חוטאים כל ישראל או רובו}
לב ע"ב40 בעון ביטול תרו"מ שמים נעצריםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסא
לב ע"ב40 בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרו וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רמח
לב ע"ב40 בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצריםנזר הקדש ח"ג עמ' קב
לב ע"ב40 בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצריםמדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף קצב ע"א
לב ע"ב40 בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין וכו' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קכה
לב ע"ב40 רעב באה לעולם בעון ביטול מעשרכסף נבחר (תשסג) עמ' צד
לב ע"ב41 ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין מגיעיןתורת אליהו עמ' רכג
לב ע"ב41 ובני אדם רצין אחרי פרנסתן ואין מגיעיןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רנז
לב ע"ב42 בשביל דברים שצויתי אתכם בימות החמה וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיכתב סופר אגדות כאן
לב ע"ב44 ואם נותנין (מעשר) מתברכיןמנחת ישראל עמ' קצה
לב ע"ב46 בלי די וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קלז
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רנח
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רנח, רס, ערה
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה עד בלי די וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' רלו
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימאור עינים (תשנח) עמ' שמו, שנ
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימאור עינים (תשעט) עמ' תקעב, תקעח
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיאור לשמים (תשסג) עמ' רג
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תפח
לב ע"ב46 והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דידבר טוב (רוזנברג) עמ' קפט
לב ע"ב46 והריקותי לכם וכו' עד שיבלו שפתותיכםדובר צדק עמ' 53, 70, לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245
לב ע"ב46 והריקותי לכם וכו' עד שיבלו שפתותיכםפרי צדיק פ' החודש אות ט
לב ע"ב46 מאי עד בלי די אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימאמץ כח (תשעה) עמ' תעח
לב ע"ב46 מאי עד בלי די וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישיחות ר' ראובן עמ' עו
לב ע"ב46 'עד בלי די' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קנו
לב ע"ב46 עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפד ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלאכי דף קמב ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מט ע"ד ותענית פרק א דף קנ/קצ ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ראה דף קלה ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לה דף יד ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נה ע"א
לב ע"ב46 עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' טז
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיהם מלומר דידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' מה
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיהם מלומר דישמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ז
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסב
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכםחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסא
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רלו, תיב
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שלג, שלז
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיאור תורה השלם (מזריטש) סי' מד, רמד
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קצד
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיברכות אבי דף נה ע"ב
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דילחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימאור עינים (תשעה) עמ' תקפג
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קיח, אור תורה סי' מד, רמד
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פ, ע
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימכתב מאליהו ח"ב עמ' 222
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכה
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימשיבת נפש עמ' ע, רנט
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיפרדס המלך (תשסט) אות תקסא
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנ
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רלג
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' עג
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' כו
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תעה
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיתהלה לדוד (והרמן) פרק כ פסוק ו הערה טז, פרק צז פסוק יא הערה יג
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיתורת מנחם חט"ו עמ' 169, חט"ז עמ' 162, ח"כ עמ' 90
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיתורת מנחם חנ"א עמ' 61, חנ"ב עמ' 70
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיתפארת צבי במדבר עמ' קעו
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיתפארת צבי בראשית עמ' תשטו
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיבינה לעתים (תשנד) דרוש נו עמ' שעב
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיפחד יצחק פסח מאמר מו
לב ע"ב46 עד שיבלו שפתותיכם מלומר ריתורת מנחם חלק לג עמ' 296
לב ע"ב47 בעוון גזלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שצא
לב ע"ב47 בעוון גזל וכו' ובני אדם אוכלים בשר בניהם ובנותיהםאמרי רבי שפטיה עמ' שלד
לב ע"ב47 בעוון גזלאות לישועה דף טו ע"ב
לב ע"ב47 בעון גזל בנ"א אוכלין בשר בניהן ובנותיהןתאיר נרי עמ' כ
לב ע"ב47 בעון הגזל הגובאי עולה והרעב הווה ובני אדם אוכלין וכו'ראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק יב
לב ע"ב48 שמעו וגו' פרות הבשן וכו' כגון הני נשי דמחוזא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפד, ח"ה עמ' קסג
לב ע"ב49 אמר רבא כגון הני נשי דמחוזא דאכלן ולא עבדןאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קעו
לב ע"ב49 כגון הני נשי דמחוזא דאכלן ולא עבדןאבן פינה עמ' 114
לב ע"ב49 נשי דבני מחוזאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמב
לב ע"ב רש"י - כל שנאה שלא התירה הכתוב הוי חנםשמן ראש - ימים נוראים עמ' צט
לב ע"ב רש"י - שנאת חנם, שלא הותרהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רעג
לב ע"ב רש"י - שנאת חנם, שלא ראה בו דבר עבירהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יג
לב ע"ב רש"י - שנאת חנם, שלא ראה בו עבירהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שפ
לב ע"ב רש"י ד"ה שנאת חנםפירושי ראשונים
לב ע"ב רש"י לשוא הכיתיפירושי ראשונים בהשמטות
לב ע"ב תוס' ד"ה בעון (תוספות ישנים)ויואל משה מאמר ב סי' ח עמ' רו, סי' סט עמ' רסו
לג ע"א03 ויגזור על ימיןפירושי ראשונים בהשמטות
לג ע"א04 איש בשר זרועו יאכלועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמה
לג ע"א04 אל תקרי בשר זרועו אלא בשר זרעומאור עינים (פינטו, תג) דף כ/נ ע"ב
לג ע"א05 בעוון עינוי הדין וכו' בצורת באאיש מבין ח"ב דף ג ע"ג
לג ע"א05 בעון בטול תורה חרב וביזה רבה ודבר ובצורת בא ובני אדם אוכלין ואינן שבעיםעטרת צבי (טאקסין) דף מז ע"א
לג ע"א05 בעון ביטול תורה אוכלין ואין שבעיןים שמחה עמ' שמז
לג ע"א05 בעון עינוי הדין וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תנב
לג ע"א05 בעון עינוי הדין וכו' בעון שבועת שוא וכו'מגילת סמנים עמ' כח
לג ע"א05 בעון עינוי הדין ועוות הדין וקלקול הדין וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כד דף כה ע"ד
לג ע"א05 בעון עינוי הדין ועיוות הדין וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפב
לג ע"א05 בעון עינוי הדין ועיוות הדין וכו' חרב וכו' באשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלד
לג ע"א05 בעון עינוי הדין ועיוות הדין חרב בא לעולםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ר
לג ע"א05 בעון ענוי הדין ועוות הדין דבר ובצורת וכו' בא לעולםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שג
לג ע"א05 בעון ענוי הדין חרב באה לעולם דכתיב והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם בריתזרע שמשון (תשסג) יתרו אות עב
לג ע"א05 בעון ענוי הדיןנתיבות עולם ח"א עמ' קד
לג ע"א05 חרב באה לעולם על ביטול תורהנחלת צבי (פאליי) עמ' עח, שמ
לג ע"א05 עינוי הדין, ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שצ ע"ב
לג ע"א05 על עוון ביטול תורה חרב בא לעולםאור מאיר ח"א עמ' שכד
לג ע"א05 על עוון ביטול תורה וחילול שבת חרב וביזה בא לעולםאדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 54
לג ע"א05 על עון ביטול תורה וחילול שבת חרב וביזה בא לעולםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קיב
לג ע"א06 ואוכלין לחמם במשקלפירושי ראשונים בהשמטות
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תיז
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רעב ע"ב
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שכו
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' רל
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' צו
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהס' המאמרים (ריי"צ) תרצ"ט עמ' 26
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מח
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרסו הערה 46
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהתפארת צבי במדבר עמ' שכו
לג ע"א07 אין ברית אלא תורהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קכז, קסג
לג ע"א07 אין ברית אלא תורה, שנא' אם לא בריתי וגו'ברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 199, 89
לג ע"א07 התורה המכונה בשם בריתתשואות חן (תשסח) עמ' פט
לג ע"א07 התורה נקרא בריתרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קעג
לג ע"א07 התורה נקרא בריתתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' לו
לג ע"א07 ואין ברית אלא תורהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' כח
לג ע"א07 ואין ברית אלא תורההדרת אליהו דרוש ד סי' ג ד"ה זכות
לג ע"א07 ואין ברית אלא תורהס' הבוטח ח"ב עמ' שיב
לג ע"א07 ואין ברית אלא תורהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עט ע"ד
לג ע"א07 ואין ברית אלא תורהפירושי ראשונים בהשמטות
לג ע"א07 והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם בריתדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 128
לג ע"א07 נקם ברית על עוון ביטול תורהמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קיט
לג ע"א07 תורה נקראת בריתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' יב, מא, קס, קעח
לג ע"א08 אם לא בריתי וגו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 58
לג ע"א08 אם לא בריתי יומם ולילה - התורהכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 287
לג ע"א09 בעוון שבועת שווא ושקר חיה רעה רבהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רלו
לג ע"א09 בעון שבועת שואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תז
לג ע"א09 בעון שבועת שוא וחילול השם חי' רעה רבהבנין שאול עמ' רכד
לג ע"א09 בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם וחילול שבת וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קצב
לג ע"א09 בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השםמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' יב, פ' כו פס' כא
לג ע"א09 בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחלול ה' וכו' חיה רעה רבהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלד
לג ע"א09 בעון שבועת שוא ושבועת שקרמאור עינים (פינטו, תג) דף נ ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עח ע"א
לג ע"א09 בעון שבועת שוא חיות רעות באותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עא
לג ע"א10 בעון חילול שבת חיה רעה באהטיול בפרדס ח"א עמ' סה
לג ע"א10 חיה באה לעולם וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רעט
לג ע"א11 ואם באלה לא תוסרותאיר נרי עמ' יד
לג ע"א13 ולא תחללו את שם קדשי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' רעט
לג ע"א15 בעון שפיכות דמים בית המקדש חרבצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסח ע"ג
לג ע"א15 בעוון שפיכות דמים ביהמ"ק חרבמאמרי שלמה ח"א עמ' רג
לג ע"א15 בעון שפיכות דמים וכו' בעון גילוי עריות וכו'דברי ברוך ח"ב סי' יב אות ז
לג ע"א15 בעון שפיכות דמים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תלו
לג ע"א15 בעון שפיכות דמים ביהמ"ק חרבתקנת השבין סי' י (עמ' 100), דברי סופרים סי' יד (עמ' 12)
לג ע"א15 בעון שפיכות דמים ביהמ"ק חרבאוצר הכבוד
לג ע"א15 השכינה מסתלקת מישראל משום שפיכות דמיםאורחות צדיקים שער שתיקה עמ' קיט
לג ע"א16 ולא תטמא את הארץ וגו' הא אתם מטמאים אותה אינכם יושבים בהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקסב
לג ע"א16 ולא תטמאו את הארץ אשר אתם יושבים וכו'כתנות אור עמ' תיא
לג ע"א18 בא על הנדה מביא גזרותרוח חיים (חיד"א) עמ' קפה
לג ע"א18 בעוון ג"ע וע"ז ושמיטין ויובלות גלות בא לעולםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שכז
לג ע"א18 בעוון ג"ע וע"ז והשמטת שמיטים ויובלות גלות בא לעולםאור הצבי עמ' 208
לג ע"א18 בעוון ג"ע וע"ז והשמטת שמיטין ויובלות גלות באהמנחת ישראל עמ' כט, קכו
לג ע"א18 בעוון ג"ע ע"ז וכו' גלות בא לעולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רג
לג ע"א18 בעוון שמיטה גלו ישראל מהארץולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמ
לג ע"א18 בעון ג"ע וע"ז והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולם ומגלין אותן וכו'נועם המוסר עמ' קעג
לג ע"א18 בעון ג"ע וע"ז וכו' גלות בא לעולםשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מא ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עח ע"ב
לג ע"א18 בעון ג"ע וע"ז ושמיטין ויובלות גלות בא לעולם ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבין במקומןיגל יעקב (תשנג) בהר אות עט
לג ע"א18 בעון גלוי עריות גלות בא לעולם שנא' "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה"מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תעא
לג ע"א18 בעון גלוי עריות וע"גאוצר הכבוד
לג ע"א18 בעון השמטת שמיטין ויובלות גלות באשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעה, תפ
לג ע"א18 בעון השמיטות גלו ישראלעצי חיים על התורה עמ' ריא-ריב
לג ע"א18 בעון וכו' השמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולםאוצר המאמרים (תשס) עמ' רסד
לג ע"א18 בעון וכו' והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולםבינת משה (תשסב) עמ' סח
לג ע"א18 בעון שמיטה גלו ישראליגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקמח
לג ע"א18 בעון שמיטה גלות בא לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ש
לג ע"א18 בעון שמיטה גלות באהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצא ע"ב, רצד ע"א, רצח ע"א
לג ע"א18 בעון שמיטה גלות באהמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סז
לג ע"א18 בעון שמיטה נחרב בית המקדשחכמת התורה בהר עמ' ג, מא, מד
לג ע"א18 בעון שמיטות גלו ישראלתורי זהב (תשעג) עמ' קפג, רא
לג ע"א18 בעון שמיטין ויובלות גלות בא לעולםתורת אליהו עמ' רכה
לג ע"א18 בעון שמיטין ויובלין גלות בא לעולםחיי נפש על ההגדה עמ' רפב
לג ע"א18 בשביל עון שמיטה ישראל גוליןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שיז
לג ע"א18 בשביל שביטלו ישראל שמיטה ויובל גלו מהארץקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קעא
לג ע"א18 גלות בא לעולם על עבודה זרהישמח חיים (תשסה) מע' פ אות כו
לג ע"א18 ועל שמיטת הארץדרכי החיים ח"ב עמ' שעג
לג ע"א18 חיוב מצות שמיטה גורם גלותשירת דוד (תשסז) עמ' קמב
לג ע"א18 טעם הגלות שעברו על שמיטהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רמא
לג ע"א18 עיקר התוכחות בא על ביטול השמיטותפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' תכב
לג ע"א21 ארץ ישראל אינו סובל עוברי עבירהפאר יעקב ח"ג עמ' רכא
לג ע"א22 שבעים שנה גלו כנגד השמיטותחכמת התורה בהר עמ' סז
לג ע"א24 בחומר נבלות הפהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר כא
לג ע"א24 בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' מה
לג ע"א24 בעוון ניבול פה הצרות רבות וגזרות קשות מתחדשותאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריד
לג ע"א24 בעוון ניבול פה יתומים צועקיםבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 7
לג ע"א24 בעוון ניבול פה צרות מתחדשות וכו'באר שרים פרשת כי תצא דרוש ד
לג ע"א24 בעוון ניבול פה צרות רבותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלו
לג ע"א24 בעון נבלות הפה צרות רבות וגזירות קשות וכו' אלא כל המנבל פיו אפילו חותמין גז"ד של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעה וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיט
לג ע"א24 בעון נבלות הפה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשותראש מר דרור (הכהן, שעה) פ' אחרי מות דף סד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סה/סח דף קעא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נ ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיה ט דף נד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כה ע"א
לג ע"א24 בעון נבלות הפה צרות רבות ורעות וכו' מתחדשות בעולם וכו' כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות מח, תוצ' חיים פרק קה
לג ע"א24 בעון נבלות הפה צרות רבות מתחדשותשמן ראש סוכות ח"א עמ' שצא
לג ע"א24 בעון נבלות פה בחורי ישראל מתים אלמנות ויתומים צועקין ואינן נעניןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' כד
לג ע"א24 בעון נבלות פה וכו'שמחת הנפש עמ' קטז
לג ע"א24 בעון נבלות פה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפט
לג ע"א24 בעון נבלות פה וכו' ובחורי שונאי ישראל מתיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תפח ד"ה ראשית
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרנב
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שו
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות וכו'מכשירי מצוה עמ' ר
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותמסילת ישרים עמ' שעט
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותצוף דבש (לוין) מאמר ו
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשותעת לעשות חלק א כלל ד שאלה לז
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רבות מתחדשותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רכו
לג ע"א24 בעון נבלות פה צרות רמת וגדרות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים יתומים ואלמנות צועקץ ואינן נענץ וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק כא
לג ע"א24 בעון נבלות פהנתיבות עולם ח"ב עמ' קט
לג ע"א24 בעון נבלת פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ד, מג, רנו
לג ע"א24 בעון ניבול פה וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רסד
לג ע"א24 בעון ניבול פה צרות רבות וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' ו, צט, שלח
לג ע"א24 בעון ניבול פה צרות רבות מתחדשותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' סד
לג ע"א24 עוון נבלות הפה מן העבירות החמורות שמחריבות את העולםשערי תשובה אגה"ת אות כא
לג ע"א25 ובחורי שונאי ישראלתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קנא
לג ע"א25 ובחורי שונאי ישראלתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רפב
לג ע"א28 הכל יודעי' כלה למה נכנסת לחופה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך) - קדש ישראל דף קכט ע"ד
לג ע"א28 הכל יודעים כלה וכו'בני יששכר (תשמג) ח"ב דף מ ע"ד
לג ע"א28 הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סה עמ' תמא
לג ע"א28 הכל יודעים כלה למה נכנסת לחופה אלא כל המנבל פיו כו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ריד
לג ע"א28 הכל יודעים למה כלה וכו'גנת אגוז (תשעב) אות קנה
לג ע"א28 הכל יודעין וכו' אלא כל המנבל את פיו וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' רז
לג ע"א28 הכל יודעין כלה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קלח
לג ע"א28 הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטו
לג ע"א28 הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נא
לג ע"א28 הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופהקהלת יעקב (+אבן ברוך) קדש ישראל דרוש י דף קכט ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לד ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרעח דף תכה ע"א
לג ע"א28 הכל יודעין כלה למה נכנסת לחופה אלא כל המנבל פיו אפי' חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' רכו
לג ע"א28 הכל יודעין למה כלה וכו'אש דת (אסאד) עמ' שצז
לג ע"א28 הכל יודעין למה נכנסת כלה לחופההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
לג ע"א29 אלא כל המנבל את פיו אפי' חותמין עליוניבי זהב - מבוא עמ' א
לג ע"א29 אלא כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של ע' שנה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפו
לג ע"א29 אפי' חותמין עליו גז"ד של שבעים שנה לטובה וכו'שביב אור עמ' רמח
לג ע"א29 אפילו נגזר עליו שבעים שנה לטובהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 36 עמ' קכב
לג ע"א29 כל המנבל את פיוקריאה בקריה ח"א עמ' מא
לג ע"א29 כל המנבל את פיו אפילו נגזר וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שכח
לג ע"א29 כל המנבל את פיו אפילו נגזר עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה נהפך עליו לרעהשערי תשובה שער ג אות רכט
לג ע"א29 כל המנבל את פיו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסז
לג ע"א29 כל המנבל את פיומאורי שערים עמ' פז
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפי' חותמים עליו גז"ד של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהאמרות חיים עמ' קעח
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפי' חותמין עליו גזר דין של ע' שנה לטובה הופכין עליו לרעהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכח
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו גז"ד של ע' שנה נהפך לרעהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' כט
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גז"ד של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעהדעת תורה במדבר עמ' ריג
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' שלט
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהרחמי הרב עמ' מו
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' עז
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהעת לעשות חלק ב כלל א שאלה ו*
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכט
לג ע"א29 כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהמסילת ישרים עמ' שעט
לג ע"א29 כל המנבל פיו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תסה
לג ע"א29 כל המנבל פיומבוא התלמוד פ"כ עמ' שכה
לג ע"א29 כל המנבל פיומשיבת נפש עמ' עו, רמג, רסא
לג ע"א29 המנבל את פיושמן ראש - ימים נוראים עמ' רצ
לג ע"א30 המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנם כו' שומע ושותקשערי תשובה סה"י אות עג
לג ע"א30 המנבל פיו מעמיקים לו גהנםמכמני עוזיאל עמ' רס
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנום שנאמר שוחה עמוקה פי זרותראשון לציון (תשעח) עמ' ריח
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנום שנאמר שוחה עמוקה פי זרותראשון לציון (תשסח) עמ' קל
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' שכט
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 173
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ד
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםרחמי הרב עמ' מו
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםשרגי טובא דרוש יג
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תריז
לג ע"א30 כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםמסילת ישרים עמ' שעט
לג ע"א30 כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנםטוב טעם ויקרא עמ' נח
לג ע"א30 כל המנבל פיו מעמיקין לו גהינםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכד
לג ע"א30 כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםילקוט דברי חכמים ויקרא סי' צט
לג ע"א30 כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמח
לג ע"א30 כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' כט
לג ע"א30 כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' מג, רכח, רנז
לג ע"א31 אף השומע ושותקאור הצבי עמ' 117
לג ע"א31 אף שומע ושותקשמן ראש - ימים נוראים עמ' רלד
לג ע"א31 אף שומע ושותקדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עא
לג ע"א31 מעמיקין לו גיהנםדעת חיים עמ' קלט
לג ע"א31 רנב"י אמר אף השומע ושותקמסילת ישרים עמ' שעט
לג ע"א32 זעום ה' - גיהנםביאור הגר"א על משלי פרק כב פסוק יד
לג ע"א32 כל הממרק את עצמו לדבר עבירה וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רכג ע"ב
לג ע"א32 כל הממרק עצמו לעבירה חבורות ופצעין יוצאין בוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלב
לג ע"א32 כל הממרק עצמו לעבירה חבורות ופצעין יוצאין בו שנאמר חבורות פצע תמרוקדרכי התשובה עמ' קיב
לג ע"א32 כל הממרק עצמו לעבירותאיש מבין ח"ב דף כד ע"ג
לג ע"א35 ג' מיני הדרוקן הם של עבירה עבה של רעב תפוח של כשפים דק וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קט פסוק כד
לג ע"א35 ג' מיני הדרוקן הן וכו' ושל רעב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיז
לג ע"א35 סימן לבעל עבירה הדרוקןשם יחזקאל עמ' שמח
לג ע"א35 סימן לבעלי עבירה הדרוקן וכו'תשואות חן (תשסח) עמ' סב {מה תקנתי' לישתי כוס של עיקרין}
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיא
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' לד
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןאור תורה השלם (מזריטש) סי' תו
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיז
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ד, אור תורה סי' תו
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קב
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלז, קנג
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצב
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקן וכו' אביי חש ביה אמר רבא ידענא ביה בנחמני דמכפין נפשיהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מח
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקן סימן לשנאת חנם ירקוןדרך חיים (לונזאנו) עמ' ו
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןטוב טעם שמות עמ' רכז
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןנטריקן (תשעד) עמ' לה
לג ע"א35 סימן לעבירה הדרוקןתיבת גמא (תשסז) עמ' פג
לג ע"א35 סימן לעבירה הררוקן וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"כ פסוק ט
לג ע"א35 סימן לעבירה ירקוןשני המאורות (תשסח) עמ' יח
לג ע"א35 סימן לעבירה ירקוןראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות לט
לג ע"א35 סימן לשנאת חנם ירקון (גירסת עין יעקב)אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תנד = בן יהוידע כאן
לג ע"א35 שלושה מיני הדרוקן הן וכו'אור הצבי עמ' 147
לג ע"א35 שלשה הדרוקן על רעב עבירה וכשפיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב
לג ע"א36 מי מפיס, ורש"י - לפי שהסימנים משתנים ואין הכל מכירין בהם, יאמרו שאני בעל עבירה, לכן איתסישבט מישראל (קרמניץ) פרק קט פסוק כד עמ' פח
לג ע"א36 אביי חש בהדרנוקאמאכסניא של התורה - הקדמה
לג ע"א36 אביי חש ביה אמר רבא ידענא ביה בנחמני דמכפין נפשיהמצווה ועושה ח"א עמ' תקכא, תקכג
לג ע"א36 אביי חש ביהזכור לדוד עמ' כט
לג ע"א36 איתסי אביי חש ביה אמר רבא ידענא ביה בנחמני וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תצד
לג ע"א37 אביי מכפין נפשיהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות נז
לג ע"א37 אמר רבא ידענא ביה בנחמני וכו'שם יחזקאל עמ' תקפא
לג ע"א37 והא רבא הוא דאמר נפישי קטילי קדר מנפיחי כפן שאני רבא דאנסי ליה רבנן בעידניה בעל כורחיהשל"ה (תשנז) - מס' תמיד אות ל
לג ע"א37 ידענא ביה בנחמני דמכפין נפשיהצדקת הצדיק סי' רנח
לג ע"א38 רבא היה משהה נקביו בשביל ללמוד עם תלמידיםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשסא
לג ע"א38 שאני רבא דאנסי ליה רבנן בעידניה בע"כהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קטז
לג ע"א39 ד' סימנין הן סימן לעבירה הדרוקןגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כד דף מב ע"ד
לג ע"א40 אסכרה באה לעולם על המעשרנתיבות עולם ח"ב עמ' עח
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותאמרי מאיר (מאירי) דברים פ"י פסוק יב מס' 1
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תב
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותברית אברם עמ' שיח
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רעד
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותחכמה ומוסר ח"ב עמ' קה
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותכסף נבחר (תשסג) עמ' קצד
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותלחמי תודה דף קנא ע"ב, קעז ע"א
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותלישרים תהלה (תשסד) עמ' לב
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותמכתב מאליהו ח"ה עמ' 150
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותמצווה ועושה ח"א עמ' תצ
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותפתגמי אורייתא ח"א עמ' שלא
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותשבט מישראל (קרמניץ) פרק קלא פסוק א
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותאבן שוהם (פינסק) עמ' 12
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותיין לבנון (תשסג) עמ' 75
לג ע"א40 סימן לגסות רוח עניותאור ישרים (תשסב) עמ' קסא
לג ע"א40 סימן לגסי הרוח עניותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קפו, קפט, תלו
לג ע"א40 סימן לגסי הרוח עניותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נד
לג ע"א40 סימן לגסות הרוח עניותאזכרון דברים (תשנט) עמ' לב
לג ע"א40 סימן לגסי רוח עניותשער המלך (תשנז) עמ' רפב
לג ע"א40 סימן ליהירותא עניותאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קלא, קלד, קלח, קלט, רמה, ער, רעג, רעז, רצ, שלא, שפ, שפה, שצ, תי, תלא, תפב, תצד, תקטו, תקכב, תקלה
לג ע"א40 סימן ללשון הרע אסכרהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שצז
לג ע"א40 סימן ללשון הרע אסכרהאור אברהם במדבר עמ' קמ
לג ע"א40 סימן ללשון הרע אסכרהתורה בציון עמ' פב
לג ע"א40 סימן ללשון הרע אסכרהרסיסי לילה סי' נו (עמ' 155)
לג ע"א40 סימן לעניות גסות הרוחמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רלב, רצו, שכז, שלא, שלה, תטז, תכו, תמד, תנ, תסא
לג ע"א40 סימן לעניות גסות הרוחקרן לדוד בראשית עמ' שמ
לג ע"א40 אסכרה באה לעולם על המעשרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ריג
לג ע"א40 אסכרה באה על המעשרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט, נב
לג ע"א רש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קעו
לג ע"א רש"י ד"ה שבועותפירושי ראשונים
לג ע"ב01 אסכרההכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק א
לג ע"ב01 חולי מעיים בא בעון לשון הרעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רלג
לג ע"ב07 בית המדרש מכונה בשם כרםקרן לדוד בראשית עמ' פ
לג ע"ב09 אסכרא מפני מה מתחלת במי המעיים וגומרת בפהגור אריה בראשית פ"א הערה 146
לג ע"ב09 מכה זו מפני מה וכו' שמבטלין את אביהן, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפג
לג ע"ב10 נענה רבי יהודה ברבי אלעאי ראש המדברים בכל מקום וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסו
לג ע"ב10 ר' יהודה כו' ראש המדברים וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 25
לג ע"ב10 ר' יהודה מונה על ידי רומי להיות ראש המדברים בכל מקוםבאר שרים פרשת משפטים דרוש ד אות א
לג ע"ב10 רבי יהודה בר אלעאי ראש המדברים בכל מקוםמבשרת ציון ח"א עמ' יט
לג ע"ב12 אף על פי שכליות יועצות וכו'אור הצבי עמ' 250
לג ע"ב12 הפה גומראור הצבי עמ' 290
לג ע"ב12 הפה גומרנתיבות עולם ח"ב עמ' קי
לג ע"ב12 כליות יועצות ולב מבין וכו'תפארת משה עמ' סט
לג ע"ב12 כליות יועצות לב מבין וכו'אור הצבי עמ' 274
לג ע"ב12 לב מביןעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה לז {לבו הוא בנוי לשכל}
לג ע"ב12 פה גומר+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסז
לג ע"ב14 אסכרה בא על ביטול תלמוד תורהשפתי חיים ח"ג עמ' מז
לג ע"ב14 אסכרה באה על ביטול תורהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכב
לג ע"ב14 אסכרה בעון ביטול תורה נשים יוכיחוויואל משה מאמר ג סי' מה עמ' תמט
לג ע"ב14 אסכרה וכו' בעון ביטול תורהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 278
לג ע"ב14 בעוון ביטול תורהאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' קט
לג ע"ב14 בעון ביטול תורהדרך חיים (לונזאנו) עמ' רחצ
לג ע"ב14 בעון ביטול תורה נשים מתיםאש דת (אסאד) עמ' רסג
לג ע"ב14 בעון ביטול תורהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצו
לג ע"ב14 מיתת אסכרה על ביטול תורהמשיבת נפש עמ' רז,רנט
לג ע"ב14 שאוכלין בה דברים שאינם מתוקניםאור הצבי עמ' 232
לג ע"ב15 אסכרה בא על בטול ת"תנתיבות עולם ח"א עמ' נג
לג ע"ב15 בשביל ביטול ת"ת וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שסו
לג ע"ב15 גויים יוכיחו מבטלין לישראל תנוקות מבטלין לאביהםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט
לג ע"ב18 אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים וכו'בית אלהים שער ב עמ' קפ
לג ע"ב18 אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדורברית אברם עמ' תקסג
לג ע"ב18 אין צדיקים בדור תשב"ר נתפסים על עוון הדוראמונה ודעת דף עא ע"ב
לג ע"ב18 אין צדיקים בדור תשב"ר נתפסין על עוון הדוראבן יהושע עמ' 115
לג ע"ב18 אין צדיקים תשב"ר נתפסין על הדורהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' כו
לג ע"ב18 בזמן שאין צדיקים בדור תשב"ר נתפשים בעוון מדורמרפא לשון עמ' קפא, רצד
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדוראור חדש (הרטמן) פ"ד אות 304
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות ב
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורברית אברם עמ' תקפה
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסו ד"ה במסרה, ח"ה עמ' מג ד"ה נחזור
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קלב
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורכתב סופר אגדות כאן
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קסא
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורפרי חיים (קלוגר) עמ' ס
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קסא
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק י
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות מ
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור אין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים על הדורחיים שיש בהם זמירות עמ' רנד
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ז
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורלמדנות (תשנח) פ' מקץ אות כה
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פז ע"א
לג ע"ב18 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסין על הדור אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שט, שנג
לג ע"ב18 בזמן שיש צדיקים בדור צדיקים נתפסים בעון הדור אין צדיקים ברור תשב"ר נתפסיםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תנד
לג ע"ב18 בזמן שצדיקים בדור הם נתפסים בעוון הדורחכמת התורה שמיני עמ' רפג
לג ע"ב18 בזמן שצדיקים בדור הצדיקים נתפסים על הדור וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רלו
לג ע"ב18 בזמן שצדיקים בדור נתפסיםאהבת ציון דרוש ז
לג ע"ב18 בעון הדור הצדיק נתפסדרשות באר יצחק עמ' סח, קו, רלג, רמ, רמו, רנא, רס
לג ע"ב18 בעון הדור נתפס הצדיקצפנת פענח (תשסו) עמ' קמז
לג ע"ב18 הצדיק נענש בעון הדורדרשות שמן רוקח עמ' קלה
לג ע"ב18 הצדיק נתפס בעון הדורערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכו
לג ע"ב18 הצדיק נתפס בעון הדורצמח דוד (סקאליע) עמ' קב
לג ע"ב18 הצדיק נתפס בעון הדורכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קו, קלט {מפני הרעה נאסף הצדיק}
לג ע"ב18 הצדיק נתפס בעון הרשעכסף נבחר (תשסג) עמ' שטז
לג ע"ב18 הצדיק נתפס על עון הדור וכו'דרך ישרה עמ' ע
לג ע"ב18 הצדיקים נתפסים בעון דורםלקחת מוסר ח"א עמ' פד
לג ע"ב18 הצדיקים נתפסים בעון הדורמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקכג
לג ע"ב18 יש צדיקים בדור הן נתפסין בעון הדור, אין צדיקים בדור תנוקות של בית רבן נתפסין בדורשבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק יד, פרק קטז פסוק יד
לג ע"ב18 כשאין צדיקים בדור תשב"ר נתפסים על הדורדברי חנינא - מזלות עמ' קיז
לג ע"ב18 מיתת הצדיק נתפס תחת דורו כי בעון הדור נתפס הצדיקצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעב
לג ע"ב18 נוטל צדיק אחד ומכפר על הדורמבשרת ציון ח"ג עמ' תעט
לג ע"ב18 נתפסין בעון הדוראהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שיב
לג ע"ב18 צדיק נתפס בעוון הדורשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקלט
לג ע"ב18 צדיק נתפס בעון הדורבית יעקב (תשסא) עמ' קעו
לג ע"ב18 צדיק נתפס בעון הדורדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלט עמ' תסא, ח"ב דרוש רסו עמ' תלב, דרוש ער עמ' תנט, דרוש רעה עמ' תפה, דרוש רעו עמ' תצב, דרוש רעז עמ' תצח, דרוש רעח עמ' תקג
לג ע"ב18 צדיק נתפס בעון הדורדרשות הרא"ש דף כז ע"א דרוש כד, דף נג ע"א דרוש נב
לג ע"ב18 צדיק נתפס בעון הדורטיול בפרדס ח"א עמ' שח, שעא, ח"ב עמ' שפא
לג ע"ב18 צדיק נתפס בעון הדורתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' פט
לג ע"ב18 צדיקים בדור הם נתפסים בעון הדור אין צדיקים בדור תשב"ר נתפסיםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלה, ראה עמ' רעג
לג ע"ב18 צדיקים ותשב"ר נתפסים על הדוראור הרעיון עמ' קיז
לג ע"ב18 צדיקים מתים בעון הדורמדבר יהודה (תשסב) עמ' רמג
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעוון הדורמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' תד
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעוון הדורקב הישר (תשנט) ח"ב פרק צח עמ' תקיג
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעוון הדורמרפא לשון עמ' רפג
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעוון הדורעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר רפו, תצו
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדוראורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יא, קנב
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדוראמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצו
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורדברי ברוך ח"ב סי' מז אות ו
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורלחמי תודה דף קסב ע"א
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורמכתב מאליהו ח"ג עמ' 247, ח"ד עמ' 86, 98
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורס' חסידים סי' קיג
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רסו
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שנט
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדוררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רפג {לבו הוא בנוי לשכל}
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים בעון הדורכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת חקת עמ' רלד
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדוראגרת הטיול (תשעה) עמ' לז
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורדברי יואל פ' אמור דף קפט ע"ב
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורחמשה מאמרות (תשסט) - מאמר הלקוטות אות ז
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסב
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורמכתב מאליהו ח"ה עמ' 277
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורנשמת חיים (ברלין) עמ' מה
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורס' חסידים סי' קיג
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדוררנת יצחק ישעיה עמ' רנה, תהלים עמ' קיא
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות יז
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורתודת אהרן - אומר לציון עמ' עג
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדורתורת חיים עה"ת עמ' טו-טז, יט {משום שהם שקולין כנגד כל הדור, וזוהי הנהגה של "רחמן ומלא רחמים"}
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדוראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לו, קז
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדוראור שרגא עמ' קצד
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ה
לג ע"ב18 צדיקים נתפסים על הדור, ומהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' עז
לג ע"ב18 צדיקים נתפסין עבור עון הדורחכמת התורה נח עמ' שנב
לג ע"ב18 צדיקים נתפסין על הדורפרדס מנחם עמ' קיא
לג ע"ב18 תינוקות של בית רבן נתפסיןחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
לג ע"ב18 תשב"ר נתפסים על הדורפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קל
לג ע"ב18 תשב"ר נתפסים על הדוררנת יצחק ישעיה עמ' רפו, ה' מגילות עמ' קנב, רנה
לג ע"ב21 גדיים הממושכנים על הרועיםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רנג, רסד
לג ע"ב21 על משכנות הרועים - אלו גדיים המתמשכנים על הרועיםאמונה ודעת דף עא ע"ב
לג ע"ב22 יתבי ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון ויתיב ר' יהודה בן גרים גבייהוצוף דבש (לוין) מאמר ח בתחלתו
לג ע"ב22 יתבי רבי יהודה ורבי יוסי וכו' נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן וכו' איתרחיש ניסא וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קיג
לג ע"ב22 יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהותורה בציון עמ' רלו
לג ע"ב22 יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון וכו' הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשתן וארבעה פירוקי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קג, קיח, מהד' ב סי' כה, מהד' ג סי' מח, מהד' ד סי' לה, פד, מהד' ו סי' כה, ק, מהד' ח סי' ע, מהד' ט סי' לט
לג ע"ב22 יתיב ר' יהודה ר' שמעון ור' יוסי וכו'אור הצבי עמ' 99
לג ע"ב22 יתיב ר"י ור"ל ור"ש וכו' נענה ר"ש וכו' וגזרו על ר"ש שיהרגנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכ
לג ע"ב22 מעשה בר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון ויהודה בן גרים וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קכז
לג ע"ב22 מעשה בר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון וכו' על מעשיה של מלכות רומא וכו'אמרי משה (פינטו) ח"א עמ' קלב
לג ע"ב22 מעשה בר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון וכן' פתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיה של אומה זאת וכו'דרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' ריז
לג ע"ב22 מעשה דר' יהודה בן גרים וגזירת קיסרקדושת השבת סי' ז (עמ' 45)
לג ע"ב22 ר' יהודה רבי יוסי ור' שמעון ישבו ביחד וכו' ר' יהודה ששיבח יתעלהחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' מו
לג ע"ב23 כמה נאה אומה זו תקנו שווקיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכח
לג ע"ב23 כמה נאה מעשיהם של אומה זו תקנו שווקים תקנו מרחצאותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רסד
לג ע"ב23 כמה נאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תמב
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא, רעז
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהם של אומה זו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו שווקים וכו'פאר יעקב ח"א עמ' רפט
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו שווקיםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נו/ז ע"ד
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהן של אומה זופנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעו
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו' כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמןאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלד, קפג
לג ע"ב23 כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו'ויאמר מרדכי - דרשות עמ' קמה
לג ע"ב23 פתח ר' יהודה כמה נאים מעשיהם של אומה זונועם הברכה עמ' לה
לג ע"ב23 פתח ר"י ואמר כמה נאים כו'המאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קכה, קלו, קמ, רי
לג ע"ב23 פתח ר"י כמה נאים מעשיהם וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קעה, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עה
לג ע"ב23 פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהם של אומה זו וכו' נענה ר' שמעון וכו'בי חייא ח"ב עמ' שסב
לג ע"ב23 פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן וכו' גשרים ליטול מהן מכסמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה לב
לג ע"ב23 פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקמ ד"ה והנה במזמור
לג ע"ב24 הרבה גשרים גשרו הרבה שווקים תקנו וכו'היהדות הלאומית עמ' 14
לג ע"ב24 כמה מרחצאות תקנו וכו'לקט אמרי קודש - שמות עמ' ח
לג ע"ב24 נענה ר"ש כל מה שתקנו לצורך עצמןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט
לג ע"ב24 נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רלא ד"ה איתא, עמ' רסג ד"ה הנה
לג ע"ב24 נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן זונות כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שטו
לג ע"ב24 נענה רשב"י כו' הלך יהודה בן גרים וסיפר וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 39
לג ע"ב24 רומיים עשו גשרים ומרחצאותבשבילי התלמוד ח"א ברכות סג ע"ב
לג ע"ב24 תקנו שווקים גשרים ומרחצאותקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 25 (סי' יג), *56 (סי' סא-סב)
לג ע"ב24 תקנו שווקים וכו' לצורך עצמן וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 424
לג ע"ב24 תקנו שווקים ותקנו מרחצאותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קנח
לג ע"ב24 תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קג
לג ע"ב25 תקנו שווקים להושיב בהן וכו'לדור ולדורות ח"א עמ' רז
לג ע"ב25 כל מה שתיקנו לצורך עצמן תיקנואמרי רבי שפטיה עמ' קס
לג ע"ב25 כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן וכו'אבל מצרים ח"ב דף כד ע"ב
לג ע"ב25 לא תקנו אלא לצורך עצמןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רפד ע"ב
לג ע"ב25 לא תקנו אלא לצורך עצמןשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרצה
לג ע"ב25 לא תקנו אלא לצורך עצמןעיונים במשלי עמ' קכה, שכז
לג ע"ב25 מרחצאות לעדן עצמןאפיקי ים עמ' קיח {עינוגים של רשעים הם נהר דינור שיוצק על ראשם}
לג ע"ב25 מעשה ברשב"י ובנונתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' פב
לג ע"ב25 מעשה דרשב"י ורבי אליעזרמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' סא
לג ע"ב25 רשב"י אמר כל מה שתקנו לצורך עצמם תקנותורה בציון עמ' רצב
לג ע"ב25 רשב"י אמר כל מעשיהם הם לעצמםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכז
לג ע"ב26 הלך יהודה ב"ג וסיפר דבריהם למלכותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנא ע"ב, רעט ע"א
לג ע"ב26 הלך יהודה בן גרים וסיפר למלכות וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' שסז
לג ע"ב26 הלך יהודה בן גרים וסיפרפירושי ראשונים בהשמטות
לג ע"ב26 יהודה בן גרים הלך וסיפר דבריהם למלכות, ורש"י - לתלמידים או לאביו ולאמו וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכא
לג ע"ב26 יהודה בן גרים הלך וסיפר הדברים וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קעה, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עו
לג ע"ב26 יהודה בן גרים הלך וסיפר למלכותארצות החיים (עטייה) עמ' 56
לג ע"ב27 יהודה שעילה יתעלהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריג
לג ע"ב28 הרומאים דנו את רשב"י להריגהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 337 {היה איש צבא}
לג ע"ב28 אזל הוא ובריה וכו' אזלו טשו במערתאחכמה ומוסר ח"א עמ' תנג
לג ע"ב28 אזל הוא ובריה וכו' וטשו במערתאמאכסניא של התורה סי' נט
לג ע"ב28 ברח מפני הרומאים שגזרו עליו מיתה על שגינה את מעשיהםתורה בציון עמ' רפה
לג ע"ב28 ברח עמו בנו ר"אאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' צח
לג ע"ב28 יוסי ששתק יגלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד
לג ע"ב28 יוסי ששתק יגלה לציפוריאור הצבי עמ' 117
לג ע"ב28 רבי שמעון בן יוחאי הוצרך לברוח ממלכות רומי וכו' איכא מילתא דבעי לתקוני וכו' וטיהר רשב"י את טבריה כולה וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רצז
לג ע"ב28 שמעון שגינה יהרג וכו' אזלו טשו במערתאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 292
לג ע"ב30 אשה דעתה קלהלב אביגדור עמ' קיב
לג ע"ב30 דעת של נשים קלהרמז הרומז (תשסח) עמ' כה
לג ע"ב30 דעתן של נשים קלותבך יברך ישראל (תשסח) עמ' לב
לג ע"ב30 נשים דעתם קלה עליהםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רסה {הקב"ה צוה לנשים רק על מצות לא תעשה, כי במצות קום ועשה יש יצר הרע והם לא יוכלו להלחם נגד יצרם הרע}
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קמט
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 132, פ"ב אות 44, פ"ח אות 294
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהאור יהל ח"א עמ' קא
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' רמא
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהברכת טוב עמ' רסו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתפד
לג ע"ב30 נשים דעתן קלההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכה
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהחכמת התורה תזריע עמ' ג, יז
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סז
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 73
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' נ, תיט, תפח, תקמט, תקנה
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נט, תפו, תקסו, תקפז, תרלו, תרמד
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' ק
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קנה-קנו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהפרדס מרדכי עמ' קסז, תקעח
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהצמח דוד (סקאליע) עמ' מה, תקלו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ט, תכא, תקסג
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' מה
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שסו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהתורת חיים (קאסוב) עמ' קנט
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהתורת מנחם חכ"ז עמ' 474
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהתורת מנחם חל"ז עמ' 77
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהתורת מנחם חלק לב עמ' 155
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהםאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רכד, ערב, שמות ח"א עמ' קלב
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' צז
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסח
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןרסיסי לילה סי' נב (עמ' 131), לקוטי מאמרים עמ' 187
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רמו, עשרה מאמרות אות רט
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות י, בא אות ח, עקב אות לא
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןתהלה לדוד (והרמן) פרק כג פסוק ו הערה כג, פרק לג פסוק יא הערה יט, פרק נא פסוק י הערה ו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתנח הערה 35
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ד אות ג, כב
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכ
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 315
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןכתר שם טוב (תשסד) סי' קנב-א
לג ע"ב30 נשים דעתן קלה עליהןפרי צדיק נצבים אות ב
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהאודה ה' דף ו ע"א
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהבני יששכר (תשמג) ח"א דף נח ע"א
לג ע"ב30 נשים דעתן קלההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סא
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהמשיבת נפש עמ' מא
לג ע"ב30 נשים דעתן קלהס' חסידים סי' תריט {ויגלו הסוד}
לג ע"ב30 נשים דעתן קלות+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקפד
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שעז ע"ד {בקו א' לבד}
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רמג; תרעב עמ' תתפד
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותגור אריה שמות פי"ז אות ד, במדבר פל"א אות ד, דברים פ"א אות כט
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותדגל מחנה יהודה עמ' צו, רמה
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותזכרון דברים (תשנט) עמ' טז
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותחכמת התורה תולדות עמ' סג
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותילקוט דברי חכמים במדבר סי' צח
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכב
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' תק, מאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' יח, מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שכד
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קפח
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מח, קב
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותערבי נחל (תשסד) עמ' צה
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות נד, רנג, רס
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רי, רעו, רצ
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותשרגא המאיר על התורה עמ' תקמו
לג ע"ב30 נשים דעתן קלות עליהןאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עה
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותחכמת התורה בראשית עמ' רצ
לג ע"ב30 נשים דעתן קלותכרם טוביה עמ' כד
לג ע"ב31 אזלו [רשב"י ובנו] טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצו
לג ע"ב31 אזלו טשו במערתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רנד
לג ע"ב31 אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' ריח
לג ע"ב31 אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' סא
לג ע"ב31 אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא וכו' איתבו תריסר שני וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תקכא
לג ע"ב31 אזלו טשו במערתא וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שעט, ויקרא עמ' קנח, קנט
לג ע"ב31 אזלו טשו במערתאמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 48 {זה המקור של המג"א שמותר לברוח כשיש סכנת נפשות אפילו שמתוך זה גורם צער לחבירו}
לג ע"ב31 איברא להו חרובאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שיח
לג ע"ב31 איברו להו חרובא ועינא דמיאשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכו
לג ע"ב31 איברו ליה חרובא ועייני דמיאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרצז
לג ע"ב31 איברי להו חרובאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנד
לג ע"ב31 איברי להו חרובאתורת יחיאל בראשית עמ' שסו
לג ע"ב31 איברי להו חרובא ועינאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
לג ע"ב31 איברי להו חרובא ועינא דמיאבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקלד
לג ע"ב31 איברי להו חרובא ועינא דמיאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצב
לג ע"ב31 איברי להו חרובא ועינא דמיא וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 54
לג ע"ב31 איברי להו חרובא ועינא דמיא וכו' איכא מילתא דבעי לתקוני וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ג עמ' 76
לג ע"ב31 איברי להו חרובא, מהרש"אראשית דעת (אטון) עמ' שסד
לג ע"ב31 רשב"י במערה אכל רק חרובים ומיםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קיח {זכו לתורה כי הפקיעו מעצמם מלהיות בני עוה"ז}
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאבי חייא ח"ב עמ' סה
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאדורש טוב (פודור) עמ' 183
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאמצווה ועושה ח"א עמ' קסא
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאשרתי ח"א עמ' פד
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאתורה בציון עמ' רפז
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא ואיברא להו חרובאמכתב מאליהו ח"א עמ' 197
לג ע"ב31 איתרחיש ניסא ואיברי להו חרובא ועינא דמיאהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 292
לג ע"ב31 איתרחש ניסא ואיברא להו חרובא ועינא דמיאמכתב מאליהו ח"א עמ' 197
לג ע"ב31 אתרחיש להו ניסא ואיברי להו חרובא ועינאלהורות נתן ויקרא עמ' שנא
לג ע"ב31 חרוב במערת רשב"יפני מלך ויקרא עמ' רכח
לג ע"ב31 חרובא ועינא דמיא וכו' כל היכא דהוה מחי ר"א הוה מסי ר"שתורת מנחם חל"ט עמ' 444
לג ע"ב31 טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמח
לג ע"ב31 ישב במערה ונטמן בחולכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 94-95
לג ע"ב31 כלכל את רשב"י במערהחוסן יהושע מאמר א פ"ד עמ' קצב
לג ע"ב31 לרשב"י נעשה מעין ועץ במערהמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה ובזה אמרתי
לג ע"ב31 מעשה דרשב"י שהתחבא במערהימלא פי תהלתך ח"ב (תשסה) עמ' כג, קצו, ריח, רעד, רצב
לג ע"ב31 נברא לרשב"י במערה עץ חרוביםעקבי אבירים (תשעא) עמ' נב
לג ע"ב31 ר' שמעון בן יוחאי ור' אלעזר בנו נחבאו במערה י"ג שנה והוו יתבי עד צואריהו בחלא כוליה יומא וגרסי וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' רד
לג ע"ב31 ר"ש ור"א בריה הוו יתבי במערתאאוצר הכבוד
לג ע"ב31 רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו ישבו במערה שתים עשרה שנה וכו' כמה חביבין מצוות על ישראל וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תקס
לג ע"ב31 רבי שמעון בר יוחאי ובנו ניזונו במערה בדרך נםקרן לדוד בראשית עמ' שלא
לג ע"ב31 רבי שמעון ברח מאימת מלכות רומי וישב במערה י"ג שניםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תעד
לג ע"ב31 רבי שמעון וכו' יוחאי ורבי אלעזר ברחו והטמינו במערהצמח דוד (סקאליע) עמ' תב
לג ע"ב31 רשב"י הטמין עצמו במערה י"ג שנהציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' מב, מד
לג ע"ב31 רשב"י היה י"ג שנים במערהס' חסידים סי' תקל
לג ע"ב31 רשב"י ואלעזר בנו במערהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא ה
לג ע"ב31 רשב"י ובנו ברחו והסתתרו במערה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' ריג
לג ע"ב31 רשב"י ובנו היו במערה ואח"כ בכל מקום שנתנו עיניהם נשרףברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' לך לך מאמר א
לג ע"ב31 רשב"י ובנו היו במערה י"ב שנה וכו' וחזו ההוא סבא דהוי נקט תרי מדאני אסא וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קיד, קכו, רכב
לג ע"ב31 רשב"י ובנו היו במערה עד שהעלה גופן חלודהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קכז, קלד
לג ע"ב31 רשב"י ובנו טשו במערה י"ב שניםאמרי יוסף בראשית דף קלח ע"ג
לג ע"ב31 רשב"י ובנו טשו במערתא אתרחיש להו ניסא ואיברי חרובא ועינא דמיאחיי נפש ח"ד עמ' שפה
לג ע"ב31 רשב"י ובנו ישבו במערה אחת י"ג שנה וניזונו ע"י אכילת חרוביןראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות מג, ס
לג ע"ב31 רשב"י ובנו ר"א ברחו למערה וכו' בהדי פניא דמעלי שבתא וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' יט, כב
לג ע"ב31 רשב"י ובנו ר"א שישבו במערה י"ג שניןויגד יעקב עמ' תשכג
לג ע"ב31 רשב"י ור' אלעזר בנו נתחבאו במערה י"ג שנה וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקד
לג ע"ב31 רשב"י ור"א בנו במערהתורת יחיאל בראשית עמ' ו, שעו
לג ע"ב31 רשב"י ור"א בנו היו י"ג שנים במערהס' חסידים סי' תקל, תריא, תשמז
לג ע"ב31 רשב"י חי במערה י"ג שנים ונעשו לו ניסים גלוייםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קטז
לג ע"ב31 רשב"י ישב במערה ונברא לו חרוב וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קפד, ח"ב עמ' סב
לג ע"ב31 רשב"י נחבא במערה ואיברא להם חרובא ועינא דמיאחיי נפש על ההגדה עמ' רסז, רצו
לג ע"ב31 רשב"י נסתגף במערהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' ז, קצד
לג ע"ב31 רשב"י נסתגף במערהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' ז, ר
לג ע"ב31 רשב"י עם ר"א בנו והשהי' במערה וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 381, חמ"ז עמ' 76, 170
לג ע"ב32 היו יושבים בחול עד הצוארשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקמג
לג ע"ב32 והוו יתבי עד צוארייהו בחלאים שמחה עמ' תכה
לג ע"ב32 והוו משלחי מנייהו והוו יתבו עד צוארייהו בחלא כולי יומאבי חייא ח"א עמ' י
לג ע"ב32 כולהו יומא הוו גרסי ובעידן צלויי לבשו ומכסולקחת מוסר ח"ב עמ' קעו, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עט
לג ע"ב32 כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מכסי ומצלויפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ז ע"א
לג ע"ב32 כולי יומא הוו גרסי בעידן צלויי לבשו ומיכסו ומצלונחלה לישראל (תשעא) עמ' קכה
לג ע"ב32 ר' שמעון ובנו היו פושטים בגדיהם ונטמנים בתוך החול שבמערה עד צווארם ועוסקים בתורהדרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' קכח
לג ע"ב32 רשב"י ישב במערה י"ג שנה ללא בגדלהורות נתן ויקרא עמ' שכז, שעא
לג ע"ב33 בעידן צלויי כו' ומצלולקוטי שיחות חי"ז עמ' 357
לג ע"ב33 בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלוציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' מו
לג ע"ב33 בעידן צלויי מכסו ומצלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לט
לג ע"ב34 איתבו תריסר שנה במערתא כו'פרדס המלך (תשסט) אות קפז
לג ע"ב34 איתבו תריסר שני במערתאשערי הישיבה ח"ב עמ' רכב
לג ע"ב34 איתיבו תריסר שני במערתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ט אות א
לג ע"ב34 אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתאהמאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קג
לג ע"ב34 אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמט
לג ע"ב34 אתא אליהו וקם אפיתחא וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קעו, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עט
לג ע"ב34 אתא אליהו קם אפיתחא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסרנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכו
לג ע"ב34 מאן לודעי לבר יוחאיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תעה
לג ע"ב35 אנשי דקא כרבי וזרעי וכו' מניחים חיי עולםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 292
לג ע"ב35 חזו אינשי דקא כרבי וזרעיאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' ק
לג ע"ב35 חזו אינשי דקא כרבי וזרעימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קטו
לג ע"ב35 חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' צט, קא
לג ע"ב35 חזו אינשי דקא כרבי וזרעי וכו' להחריב עולמושעורי דעת ספר ב עמ' פא, קסג
לג ע"ב35 חזו אינשי דקא כרבי וזרעי, ורש"י ד"ה ועוסקין - דאפשר ע"י נכריםנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכו
לג ע"ב35 יצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערהתורה בציון עמ' קפו
לג ע"ב35 כי נפקו ממערהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צג
לג ע"ב35 נפקו וכו' כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף וכו' חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתאשרגא המאיר מועדים עמ' קיד
לג ע"ב35 נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהזכור לדוד עמ' עג
לג ע"ב35 נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שסד
לג ע"ב35 נפקו חזו אינשי דקא כרבי וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קעח
לג ע"ב35 נפקו חזי אינשי דקא כרבי וכו' כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קצב, רמג, שמד
לג ע"ב35 נפקו כו' יצתה בת קול ואמרה להם כו' חזרו למערתכםכתר שם טוב (תשסד) סי' שב-ג
לג ע"ב35 נפקו חזו אינשי דקא כרבידעת שבת עמ' שנג
לג ע"ב35 ר' שמעון בן יוחאי ביציאתו מהמערהבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ח אות ד
לג ע"ב35 ר' שמעון בן יוחאי ור' אלעזר בנו כשיצאו מן המערהבני יששכר (תשמג) ח"א דף יח ע"א
לג ע"ב35 ר"ש בצאתו מן המערה כו' מניחין חיי עולם וכו'גנא דפלפלי עמ' רסז
לג ע"ב35 רבי שמעון בר יוחאי ביציאתו מן המערהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כט אות ד
לג ע"ב35 רשב"י ובנו כשיצאו מהמערה וכו' להחריב העולם יצאתם וכו' ההוא סבא דנקיט תרי טרפי דאסא וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' ת, תיד, תקמז
לג ע"ב35 רשב"י ובנו כשיצאו מהמערה וראו שעוסקין וכו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קט
לג ע"ב35 רשב"י ובנו כשיצאו מהמערה וראו שעוסקין וכו'משמיע שלום עמ' קט
לג ע"ב35 רשב"י ובנו כשיצאו מהמערה ורפב"יבית שלום מרדכי עמ' כט, מד, רסא, רנא
לג ע"ב35 רשב"י ובנו כשיצאו מהמערה חזו אינשי דקא כרבי וזרעי וכו' א"ל לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתיהעירין קדישין השלם עמ' עא, קכד
לג ע"ב35 רשב"י ור"א בנו וכו' חזו אינשי דקא כרבי וזרעי וכו' כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףתורת מנחם ח"ג עמ' 97, חי"ד עמ' 157
לג ע"ב35 רשב"י ור"א יצאו מהמערה וכו' מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמגדל עוז (תשעח) עמ' שיב
לג ע"ב36 אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהם מיד נשרף וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' עה
לג ע"ב36 אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףתפארת צבי ויקרא עמ' שכה
לג ע"ב36 אמרו מניחים חיי עולם ועוסקין בחיי שעהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' מה
לג ע"ב36 חיי עולם זה לא חיי שעהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 193
לג ע"ב36 כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרףתורת מנחם חכ"ז עמ' 54
לג ע"ב36 כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף וכו'תורת איש ח"ב עמ' תמז
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהם מיד נשרףאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' יג
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מידזבחי צדק (דיסקין) עמ' לח
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'רצא
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףלקוטי דיבורים עמ' 1167
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףקדושת עינים (תשעא) פרק ד אות עג
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףתורת חיים עה"ת עמ' קצח, רלא {מקור כה זה מליבם שדבוק היה בהקב"ה ושורייני דעינא בליבא תליא}
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף וכו'תורת מנחם חלק נ עמ' 56
לג ע"ב36 כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף, ותוס'בשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף רצא
לג ע"ב36 כל מקום שנתנו עיניהם בו נשרףהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 292
לג ע"ב36 כל מקום שנתנו עיניהם נשרףאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רלז
לג ע"ב36 כל מקום שנתנו עיניהן מיד נשרףשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שנז
לג ע"ב36 כשיצא ר"ש בן יוחאי ממערתאאהבת ציון דרוש י
לג ע"ב36 כשיצא רשב"י מהמערה כל מקום שנתן עיניו בו מיד נשרףאור יהל ח"א עמ' קו
לג ע"ב36 כשיצא רשב"י ממערתא ואתעביד ליה ניסאאהבת ציון (תשסד) עמ' קכט
לג ע"ב36 כשיצאו מהמערה יצתה בת קול ואמרה להחריב עולמי באתם, חזרו למערתכםצניף מלוכה (רייז) עמ' קיז
לג ע"ב36 כשיצאו מהמערה ראו אינשי דקא כרבי וזרעי וכו' די לעולם אני ואתהלהורות נתן ויקרא עמ' שנא, שעא, שעב
לג ע"ב36 כשיצאו רשב"י ובנו מהמערה וכו' חזרו למערתכםאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' מד, רל
לג ע"ב36 כשיצאו רשב"י ור"א בנו מן המערה אחר תריסר שני נפקו וחזו אינשי דקא כרבי וזרעי וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' עה
לג ע"ב36 כשיצאו רשב"י ור"א מהמערה תמהו שמניחין חיי העולם ועוסקין בחיי שעהצפנת פענח (תשסו) עמ' רסד, רעג, שנח
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רפב
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפח {המתלהב מהתורה עוזב את ענייני עוה"ז}
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהדברי חנינא - מזלות עמ' עא
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' סה
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות עג
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהמי מרום ח"ח עמ' מד, נ
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצט
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה כל מקום שנתנו עיניהם נשרףאמרי חמד ח"א דף יב ע"א
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 180
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קצ
לג ע"ב36 מניחים חיי עולם ועוסקין בחיי שעהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קכז
לג ע"ב36 מניחים חיי עולםאור חדש על ציון דף ו ע"ב
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעהאורות אלים דף כח ע"ב
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעהאלה הדברים (ברודנא) עמ' 48
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רע ע"א, רעה ע"ב
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קנה
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקב
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהחכמה ומוסר ח"א עמ' קנד
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהכנסת מרדכי בראשית עמ' קכ
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 363, 309
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהנחל חיים סי' לה
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רס, רסה
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהפאר יעקב ח"ד עמ' קטו
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשט
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שסח
לג ע"ב36 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהחיי נפש ח"ד עמ' ג
לג ע"ב36 מעשה ברשב"י ובנו שיצא מהמערה וכל מקום שנתנו בו עיניהם מיד נשרףשם דרך דברים עמ' רנד
לג ע"ב36 נתנו עיניהם ונשרףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלז
לג ע"ב36 רבי שמעון בן יוחאי אחר שיצא מן המערה כל מקום שהביט היו נעשה גל עפרבית יצחק (ויינברגר) עמ' רנא
לג ע"ב36 רשב"י כל מקום שנותנין עיניהם נשרףפרי צדיק לך לך אות ג, ואתחנן אות ח
לג ע"ב36 רשב"י כל מקום שנותנין עניהם נשרףצדקת הצדיק סי' קנה, רכד, קדושת השבת סי' ד (עמ' 22)
לג ע"ב37 חזרו למערתכם וכו' הדר אמר כמה חביבין מצות על ישראל ויתיב דעתיהתפארת צבי ויקרא עמ' רסב, רצה, שלה, שלז, שעג
לג ע"ב37 יצאה בת קול וכו' להחריב את העולם יצאתםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 292
לג ע"ב37 יצאה בת קול חזרו למערתכם כו'פרדס המלך (תשסט) אות רמ
לג ע"ב37 יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכםשרתי ח"א עמ' ר
לג ע"ב37 יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רב
לג ע"ב37 להחריב את עולמי יצאתם חיזרו למערתכםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' סח
לג ע"ב37 להחריב עולמי באתם חזרו למערתכםלקחת מוסר ח"ב עמ' קעו, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עט
לג ע"ב37 להחריב עולמי יצאתם חזרו למערתכםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תרנה
לג ע"ב37 להחריב עולמי יצאתםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רסז, רצט
לג ע"ב37 להחריב עולמי יצאתםתבואת יקב (פרידמן) עמ' קסה-קסו
לג ע"ב38 אזול איתבו תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשאור הצבי עמ' 114
לג ע"ב38 אמרי משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדשמאמץ כח (תשעה) עמ' רפד
לג ע"ב38 דין האדם בגיהנם י"ב חודשגור אריה בראשית פל"ו אות מג
לג ע"ב38 החוטאים יותר מדאי אינם יושבים שם יותר מי"ב חדשיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' שיד
לג ע"ב38 הרשעים נדונים בגיהנם רק י"ב חודשבית יצחק (ויינברגר) עמ' שיד
לג ע"ב38 חזרו וישבו שם עוד י"ב חודשראשית דעת (אטון) עמ' רנה
לג ע"ב38 משפט רשעים בגהינם י"ב חודשחכמת התורה נח עמ' שצט
לג ע"ב38 משפט רשעים בגהינם י"ב חודשילקוט חדש (תיז) דף מו ע"ג
לג ע"ב38 משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכ
לג ע"ב38 משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רל
לג ע"ב38 משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשס' חסידים סי' מו
לג ע"ב38 משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשעצי חיים על התורה עמ' קסב
לג ע"ב38 משפט רשעים בגיהנם י"ב חודשכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות ט
לג ע"ב38 משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חודששמלת אליעזר ח"ב עמ' סז
לג ע"ב39 בשעה שיצאו רשב"י ובנו מהמערה וכו' כמה חביבין מצות על ישראל, יתיב דעתייהותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכט, קלא, קנט, קסב, קעב, רי, א'שמא, א'שפא
לג ע"ב39 היכא דהוה מחי ר"א הוה מסי ר"שלקוטי שיחות ח"ג עמ' 1004, ח"ד עמ' 1237, חי"ז עמ' 363, 309, ח"כ עמ' 152, חכ"ב עמ' 141
לג ע"ב39 יצאה בת קול וכו' צאו ממערתכםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 292
לג ע"ב39 יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' נה
לג ע"ב39 יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריא
לג ע"ב39 כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוה מסי ר' שמעוןתורת מנחם חנ"ח עמ' 129
לג ע"ב39 כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוה מסי ר"שמכתב מאליהו ח"ד עמ' 192
לג ע"ב39 כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוי מסי רבי שמעוןתורת מנחם חנ"ג עמ' 122
לג ע"ב39 כל היכא דהוה מחי ר"א הוי מסי ר"שתורת מנחם חל"ז עמ' 171
לג ע"ב39 כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז
לג ע"ב39 כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון כו' די לעולם אני ואתהתורת מנחם חלק לג עמ' 407
לג ע"ב39 כל היכא דהוי מחי ר"א הוי מסי ר"שס' חסידים סי' תפד
לג ע"ב39 כל היכא דהוי מחי ר"א מסי ר"שלקחת מוסר ח"ב עמ' קעו, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פ
לג ע"ב39 כל היכי דמחי ר' אלעזר הוי מסי ר' שמעוןחכמת התורה וארא עמ' רצד
לג ע"ב39 כשיצאו רשב"י ובנו ר"א מן המערה היה אחד מקלל ואחד מברך מה שקילל הראשוןס' חסידים סי' תפד
לג ע"ב39 מאי דמחי רבי אליעזר מסי רבי שמעוןקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 51 (סי' נז)
לג ע"ב39 נפקו וכו' די לעולם אני ואתהלקוטי שיחות חי"ז עמ' 363, 309
לג ע"ב39 צאו ממערתכםנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז
לג ע"ב39 רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר כשיצאו מהמערה מעלות רשב"י בפעם שנית שיצא מן המערה כו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ס, קמו
לג ע"ב39 רשב"י ור"א יצאו מהמערה וכו' ראו חד דהוי נקיט תרי מדאני אסא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רצ
לג ע"ב39 רשב"י יצא מהמערה וראה גברא דרהיט וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק מח
לג ע"ב39 רשב"י יצא מהמערה וראה גברא דרהיט וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תלח
לג ע"ב40 אמר לו בני די לעולם אני ואתהתורת חיים עה"ת עמ' סא, קה {כי היה הקב"ה מצטרף להם ועל שלשה היה העולם יבול להתקיים}
לג ע"ב40 אמר ר"ש די לעולם אני ואתהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ו
לג ע"ב40 בהדי פניא דמעלי שבתא וכו' ורהיט בין השמשותצלח רכב עמ' תכו
לג ע"ב40 בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת הדברים דף קכא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ס ר"פ דף פח ע"ב
לג ע"ב40 בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא וכו' חד כנגד זכור וחד כנגד שמור וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות א
לג ע"ב40 בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא וכו' חד כנגד זכור וחד כנגד שמורשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות מא
לג ע"ב40 בהדי פניא מעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק כז
לג ע"ב40 בני די לעולם אני ואתהלקחת מוסר ח"ב עמ' קעז, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פ
לג ע"ב40 בני די לעולם אני ואתה ורש"י בעוסקי תורה אני ואתהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז, קכט
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ב
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלב
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריז
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סז
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קסג
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהשמן ראש סוכות ח"א עמ' צא
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתההמעשה והמדרש עמ' ו-ז, טז
לג ע"ב40 די לעולם אני ואתהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יז
לג ע"ב40 רשב"י אמר לבנו די לעולם אני ואתהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שלט
לג ע"ב41 דהוה נקיט תרי מדאני אסא כו' א"ל לכבוד שבת כו' חזי כמה חביבין מצות על ישראלבאמונה שלמה עמ' שצח
לג ע"ב41 האי סבא נקיט תרי אסאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ב, יג ע"ג
לג ע"ב41 ההוא סבא דהוו נקיט תרי מדאני אסאבן מלך - שבת עמ' נג
לג ע"ב41 ההוא סבא שהביא הדסיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקמג
לג ע"ב41 הוה נקיט תרי מדאני אסא, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ה
לג ע"ב41 היו נוטלים שני בדי הדס בכל ע"שתורת מנחם חכ"א עמ' 60
לג ע"ב41 חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאנישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצ, שצט
לג ע"ב41 חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' ק
לג ע"ב41 חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכז, קלז
לג ע"ב41 חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין השמשות וכו' אמר ליה לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראלבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקב
לג ע"ב41 חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קעה
לג ע"ב41 חזו לההוא סבא דנקט תרי מדאני אסא לכבוד שבתלהורות נתן ויקרא עמ' שנא, שעב
לג ע"ב41 חזי ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשט
לג ע"ב41 חזי ההוא סבא דהוי נקט תרי מדאנא אסא וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' קעז, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' פ, פו
לג ע"ב41 נקיט תרי מדאני אסאישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' לא
לג ע"ב41 פגע בחד בר נש ותרין בדי הדס בידוצמח צדיק (תשסז) עמ' תפא
לג ע"ב41 תרי מדאני אסא וכו' חד כנגד זכור וחד כנגד שמורבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קטו
לג ע"ב41 תרי מדאני אסא וכו' כנגד זכור ושמורקדושת השבת סי' ה (עמ' 28)
לג ע"ב41 תרי מדאני אסא וכו' כנגד זכור ושמורפרי צדיק לך לך אות ג, תצוה אות יב, ואתחנן אות ח
לג ע"ב41 תרי מדאני אסא חד כנגד זכור וחד כנגד שמורמאורות האריז"ל עמ' קכט אות יא
לג ע"ב41 תרי מדאני אסאציץ השדה ח"ד עמ' יא
לג ע"ב41 בין השמשותציץ השדה ח"ד עמ' רכה-רכו {אז נחה דעתו של רשב"י כי בשעה זו נברא המן שמזין אנשי קודש כמו רשב"י}
לג ע"ב42 אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור"ציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' מב, מט
לג ע"ב42 אמר להו לכבוד שבתנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכח
לג ע"ב42 ב' אגודות כנגד זכור ושמורפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קד
לג ע"ב42 חד כנגד זכור וחד כנגד שמורנחלה לישראל (תשעא) עמ' קכט
לג ע"ב43 חביבין על ישראל מצות כולו האיחכמת התורה ויגש עמ' רצה
לג ע"ב43 חזי כמה חביבים מצוות על ישראלמי מרום ח"ח עמ' סא
לג ע"ב43 חזי כמה חביבין מצות על ישראל ויתיב דעתייהומצור דבש עמ' שכד
לג ע"ב43 כמה חביבין מצוות על ישראלאבן פינה עמ' 156
לג ע"ב43 כשיצאו רשב"י ור"א בנו מהמערה נח דעתם כשראו שבני אדם מחבבין מצותימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' קב
לג ע"ב44 כששמע ר' פנחס בן יאיר חותנו של ר' שמעון בר יוחאי וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכה
לג ע"ב44 עייליה לבי בני הוה קא אריך ליה לבישריה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמה
לג ע"ב44 ר' פנחס בן יאיראדיר במרום ח"א פ' כא
לג ע"ב44 שמע רבי פנחס בן יאיר וכו' אוי לי וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' נא, רנב
לג ע"ב44 שמע רבי פנחס בן יאיר וכו' הוה מפרק ליה רשב"י עשרין וארבעה פירוקישרגא המאיר מועדים עמ' קיב
לג ע"ב44 שמע רפב"י כו' אוי לי שראיתיך בכךבאר מחוקק (תשמט) עמ' קצט
לג ע"ב45 דהוה בי' פילי בגופי' וכו' אוי לי שראיתיך בכך כו' אשריך שראיתני בכך כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ז עמ' 36, 180
לג ע"ב45 חזי דהוה ביה פילי בגופיה הוה קא בכי וכו' א"ל אשריך שראיתני בכך שאלמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כךתפארת צבי ויקרא עמ' ש
לג ע"ב45 רשב"י כשיצא מהמערה כל בשרו הי' מלא בקעים והלך למרחץ וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשסג) עמ' רלג
לג ע"ב46 א"ל אשריך כו' דמעיקרא כי הוה מקשי וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קמד, במדבר עמ' לד
לג ע"ב46 אוי לי שראיתיך בכךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תפ
לג ע"ב46 אוי לי שראיתיך בכך א"ל אשריך שראיתני בכך שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כךאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלח
לג ע"ב46 אמר לו אוי לי שראיתיך בכך, אמר לו אשריך שראיתני בכךתורה בציון עמ' רפה
לג ע"ב46 אמר ליה אשריך שראיתני בכך שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כךאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמז
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכךדגלי יהודה דרוש א אות יא
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכךשמחת הנפש עמ' טו, לז
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכךשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשב
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקמו
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רד
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכך וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' ר
לג ע"ב46 אשריך שראיתני בכך וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 284
לג ע"ב46 רשב"י לרפב"י אשריך שראיתני בכךמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קצג
לג ע"ב47 אלמלא לא ראיתני בכך לא הייתי בכךעירין קדישין השלם עמ' תקסט
לג ע"ב47 דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"ידרכי החיים ח"א עמ' שפא
לג ע"ב47 דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"י קושיא הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקישם דרך - כתר תורה עמ' ריט
לג ע"ב47 דמעיקרא כי הוה מקשי רשכ"י קושיא וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' פח
לג ע"ב47 כי הוה מקשי רשב"י קושיא הוה מפרקי ליה ר' פנחס בן יאיר י"ב פירוקיספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלה
לג ע"ב47 מעיקרא כי הו' מקשי רשב"י קושיא הו' מפרק לי' רפב"י תריסר פירוקי וכו'דברי יואל פ' וישב דף רמח ע"ב
לג ע"ב47 מעיקרא כי הוה מקשי רשב"י קושיא וכו' לסוף כי הוה מקשי רפב"י קושיא הוה מפרק רשב"י עשרין וארבע פירוקיילקוט עטרת צבי עמ' רמא
לג ע"ב48 הוה מפרק ליה רפב"י תריסר פירוקי, לסוף וכו' הוה מפיק ליה רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת חיים עה"ת עמ' שלה {שרשב"י נעשה גדול ממנו בכפליים}
לג ע"ב49 אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קעט
לג ע"ב49 אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רכז
לג ע"ב49 אמר הואיל ואתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' פא
לג ע"ב49 אמר הואיל ואתרחיש ניסא איזיל ואיתקן מילתאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשסד
לג ע"ב49 הוה מפרק לי' רשב"י כ"ד פירוקילקוטי שיחות חכ"ב עמ' 142
לג ע"ב49 הוה מפרק לי' רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת מנחם חלק ס עמ' 143, 264
לג ע"ב49 הוה מפרק ליה רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת חיים עה"ת עמ' שלה {לאו דווקא, אלא כדרך הש"ס למינקט כ"ד לגוזמא}
לג ע"ב50 איזול איתקון מילתאשומע תפלה ח"א עמ' שה
לג ע"ב50 איזיל אתקין מילתאתורת מנחם חלק מ עמ' 321
לג ע"ב50 איזל אתקין מילתא דכתיב וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' נט
לג ע"ב50 הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאתורה בציון עמ' רצג
לג ע"ב50 הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמ
לג ע"ב50 הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קעו
לג ע"ב50 הואיל ואתרחיש ניסא איזיל ואתקין מלתאלמחר אעתיר עמ' הקדמה
לג ע"ב50 הואיל ואתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאלקוטי שיחות ח"ג עמ' 1005
לג ע"ב50 הואיל ואתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תפו
לג ע"ב50 הואיל ואתרחיש ניסא איזיל ואתקין וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קלז
לג ע"ב50 הואיל ומתרחיש ניסאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קו
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלםזבחי צדק (דיסקין) עמ' סז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעח, תקפ
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם אמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומאור עינים (תשעט) עמ' קצו
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם אמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומאור עינים (תשנח) עמ' קיט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם אמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתודרשות באר יצחק עמ' קח, רע
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו בממונו ובתורתואמרות ה' השלם ח"ב עמ' נב, ח"ה עמ' רלו, ח"ו עמ' ריט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו בממונו ובתורתומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ל
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו בממונו ובתורתותפארת צבי במדבר עמ' פו
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו בממנו בתורתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו ובממונו ובתורתומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' ערב
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו ובממונו ובתורתומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רסא
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו וכו' מטבע תיקן להםמגדל עוז (תשעח) עמ' תריז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו שלם בממונוצדקת הצדיק סי' קפ, קדושת השבת סי' ד (עמ' 18)
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו שלם בממונופרי צדיק וישלח אות *ז, *י, פ'שקלים אות א, סוכות אות יד, כא
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם בגופו בממונו ובתורתואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם וא"ר שלם בגופו שלם בממונו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתואגרת הטיול (תשעה) עמ' קעד, ר
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שכד
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומצווה ועושה ח"א עמ' תרה
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק ג
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ז, לח, משפטים אות ב, קרח אות ט, עקב אות ו, כי תצא אות ב
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות יא בהגה"ה, מס' פסחים אות שלג, תפד, מס' סוכה אות סב
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קלז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פג
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושארית מנחם - מאמרים עמ' מו
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקן להם וכו'כתנות אור עמ' קכא
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם וכו' שלם בגופו וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תק, רלח
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם וכו' שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתואוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רכח
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם וכו' שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוס' החיים (תשנג) עמ' קפב*
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם וכו' שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושער החצר (תשעב) סי' קפא
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם עיר שכם וכו' שלם בתורתושרתי ח"א עמ' סט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם עיר שכם ח"א מרחצאות וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קנו, קנט, קפב, ח"ב עמ' שצב
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם עיר שכם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה כג
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו בממונו בתורתושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שעו
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו בממונו ובתורתוהמוסר והדעת בראשית עמ' קפה
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו בממונו ובתורתולהורות נתן בראשית עמ' תח, תט, תטז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו וכו'ראה חיים ח"א דף לא ע"ג [קעג ע"א ד"ה מצורף]
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שיט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתודגל מחנה יהודה עמ' קמא
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נט, קעט, רס
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומנחת ישראל עמ' לז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו וכו' מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור"י אמר מרחצאות תיקן להםדובר צדק (זילבר) עמ' קב
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו, ורש"ימאמרי שלמה ח"ב עמ' כג
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונוניבי זהב עמ' קה
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בתורתומאור עינים (תשעה) עמ' קצד
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בתורתועטרת יהושע שמות עמ' כא
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בתורתו ובממונו וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שז
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בתורתובני יששכר (תשמג) ח"א דף קמז ע"ב, ח"ב דף צה ע"ד
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם שלם בתורתוצמח צדקה עה"ת עמ' ט
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפה
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלםילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם, ומהרש"אבאר מחוקק (תשמט) עמ' נח
לג ע"ב50 ויבא יעקב שלם, ומהרש"אבאר מחוקק (תשעה) עמ' עח
לג ע"ב51 ויחןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עז {לשון חן}
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקן להםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' סח
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקן להם וכו'ברית שלום (תעח) דף יד ע"ד, כד ע"א
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקן להם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' צ, קנ
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקן להם וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רסט ע"ב
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור"י אמר מרחצאות תיקן להםתפארת צבי בראשית עמ' תרסח
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להםאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רצד
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להםשרגא המאיר מועדים עמ' שז
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להםשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות לח
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר וכו' שווקים תיקן להם ור"י אמר מרחצאות תיקן להםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עט
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר מטבע תיקן להםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1137, פ"ג אות 401
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר מטבע תיקן להםאור לשמים (תשסג) עמ' נט
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר מטבע תיקן להםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' לד
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר מטבע תיקן להם שווקים תיקן להם וכו' מרחצאות תיקן להםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרעט
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר מטבע תיקן להם שווקים תיקן להם מרחצאות תיקן להםברכת דוד עמ' מד, מח
לג ע"ב51 ויחן את פני העיר רב אמר מטבע תיקן להםאהבת ציון דרוש ה, י
לג ע"ב51 ויחן את פני העירילקוט הגרשוני ח"א
לג ע"ב51 ושלם בתורתומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"א {מדוע נזכר בסוף}
לג ע"ב51 ח"א מטבע תיקן להם ח"א מרחצאות ח"א שווקיםיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קיז, קמ, קמג
לג ע"ב51 יעקב אבינו תיקן ג' דבריםאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' ג אות ב, ד
לג ע"ב51 יעקב שלם בתורתו בגופו ובממונופי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רפו
לג ע"ב51 מטבע שווקים ומרחצאות תקן להםמן הבאר עמ' 39
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםחכמת התורה וישלח עמ' שנז
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםעטרת יהושע בראשית עמ' קפז
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםפני מלך בראשית עמ' רט
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצו, תקד
לג ע"ב51 מטבע תיקן להם וא"ד מרחצאות תיקן להםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שעז
לג ע"ב51 מטבע תיקן להם ואיכא דאמרי מרחצאות תיקן להםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמט, מג
לג ע"ב51 מטבע תיקן להם וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קיט
לג ע"ב51 מטבע תיקן להם וכו' שווקים תיקן להם וכו' מרחצאות תיקן להםשער החצר (תשעב) סי' קפא
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםאבן פינה עמ' 155
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםחוקת עולם עמ' 382
לג ע"ב51 מטבע תיקן להם, שווקים מרחצאותמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכט
לג ע"ב51 מטבע תיקן להםאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רו ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רצו ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וישלח דף יט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וישלח דף נה ע"א
לג ע"ב51 צרכי רביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קז
לג ע"ב51 רב אמר מטבע תיקן להם וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' סה
לג ע"ב51 רב אמר מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להםדרשות הצל"ח השלם עמ' שפח
לג ע"ב51 רב אמר מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשמט
לג ע"ב51 רב אמר מטבע תיקן להם שמואל אומר שווקים תיקן להם ר' יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מד
לג ע"ב51 רב אמר מטבע תקן להםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קנז
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונוברכת משה דף יג ע"ב
לג ע"ב51 שלם בגופו בממונושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תצג, תקד, תקלח
לג ע"ב51 שלם בגופו בממונו בתורתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תעג
לג ע"ב51 שלם בגופו בממונו ותורתוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף פח ע"ד
לג ע"ב51 שלם בגופו ובממונועבודת יצחק בראשית עמ' קנח
לג ע"ב51 שלם בגופו וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נט
לג ע"ב51 שלם בגופו וכו' בממונו וכו' בתורתותורת מנחם חנ"ח עמ' 195
לג ע"ב51 שלם בגופו וכו' שלם בתורתותורת מנחם חמ"ט עמ' 433
לג ע"ב51 שלם בגופו וכו'פחד יצחק פורים ענין כח
לג ע"ב51 שלם בגופו ממונו בתורתוכלי יקר (תשמח) עמ' קח
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רצט, שמא
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' רי
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' לא, ויקרא עמ' קצג
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קמו, קנב, קנד
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' רסב ע"ב, רסח ע"ב
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתואור יחזקאל - מדות עמ' רס
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתודבר צבי - קדושת השבת עמ' רא
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוחכמת התורה וישלח עמ' תז
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתועטרת יהושע בראשית עמ' קפז
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתופרדס המלך (תשסט) אות תרלח
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוצלח רכב עמ' קי
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוצמח צדיק (תשסז) עמ' ג, צד
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושמלת אליעזר ח"א עמ' קכח
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רסד
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רלא
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתותורת מנחם חכ"א עמ' 180, חכ"ב עמ' 158
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתותורת מנחם חל"ה עמ' 99
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוהיהדות הלאומית עמ' 75
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וירא דף מג ע"א ופרשת ויצא דף סט ע"א ופרשת וישלח דף פד ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נו ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וישלח דף יט ע"ג
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתורנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מה, קיט
לג ע"ב51 שלם בגופו שלם בתורתו וכו'טוב טעם בראשית עמ' ריא
לג ע"ב51 שלם בגופו שנתרפא מצלעתו, שלם בממונו שלא חסר כלום מכל אותו דורון, שלם בתורתו שלא שכח תלמודו בבית לבןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות ס
לג ע"ב51 שלם בגופו, בממונו, בתורתושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסג
לג ע"ב51 שלם בתורתואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תג
לג ע"ב51 שלם בתורתוחקל יצחק (תשסג) עמ' תנו
לג ע"ב51 שלם בתורתושמלת אליעזר ח"א עמ' קכה
לג ע"ב51 שלם בתורתו וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' כז
לג ע"ב51 תיקן צרכי רביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא
לג ע"ב52 מרחצאות תיקן להםצמח צדיק (תשסז) עמ' ח
לג ע"ב52 מרחצאות תיקן להםאבן פינה עמ' 129
לג ע"ב52 מרחצאות תקן להםחכמת התורה וישלח עמ' שנד
לג ע"ב52 שווקים תיקן להםקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קסב
לג ע"ב52 תיקן להם שווקיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 76
לג ע"ב53 איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' צה עמ' רצט, סי' צח עמ' שב
לג ע"ב53 איכא מילתא דבעי לתקוניתורת מנחם חלק לג עמ' 498
לג ע"ב53 איכא מילתא דבעי לתקוני וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 130
לג ע"ב53 איכא מילתא דבעי לתקוני וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 172
לג ע"ב53 איכא מילתא דבעי לתקוני וכו' טהרי'לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1237, חי"ז עמ' 509, 363
לג ע"ב53 אמר איכא מילתא דבעי לתקוני וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 262, 152
לג ע"ב רש"י - בקעים סדקים מחמת החולתפארת צבי ויקרא עמ' ש
לג ע"ב רש"י - כרבי, חורשיםתפארת צבי ויקרא עמ' שעג
לג ע"ב רש"י ד"ה דברים טמאיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קטז
לג ע"ב רש"י ד"ה דברים טמאיםפירושי ראשונים
לג ע"ב רש"י ד"ה ועוסקין בחיי שעה - דאפשר על ידי נכריםדורש טוב (פודור) עמ' 71
לג ע"ב רש"י ד"ה ועוסקיןזכור לדוד עמ' עג
לג ע"ב רש"י ד"ה ועוסקיןפירושי ראשונים
לג ע"ב רש"י ד"ה נשים יוכיחופירושי ראשונים
לג ע"ב רש"י ד"ה שלם בתורתופירושי ראשונים
לג ע"ב רש"י וסיפר דבריהםפירושי ראשונים בהשמטות
לג ע"ב תוס' ד"ה ה"ג - ל"ג גל של עצמות בלשון גנאי אלא נח נפשיהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיב ד"ה ובזה
לג ע"ב מהרש"א - הדסים סגולה לבנים ת"חמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קו
לד ע"א02 ההוא סבאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות יד {אינו אליהו שהרי אליהו נזכר לפני כן בשמו}
לד ע"א04 עבד איהו נמי הכיככר לאדן (תשנ) עמ' קה
לד ע"א04 טיהר רשב"י את השדה ע"י נסשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 62 {איך אפשר לפסוק ע"י רוה"ק}
לד ע"א05 אמר ההוא סבא טיהר בן יוחי בית הקברות וכו' יהב ביה עיניה ונח נפשיהאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' נג
לד ע"א05 רשב"י ורבי אלעזר בנו ציינו את כל הקברים בטבריהקריאה בקריה ח"ב עמ' קג
לד ע"א06 אמר לו רבי שמעון אלמלי היית עמנו וכו'תורה בציון עמ' פו
לד ע"א06 טיהר בן יוחי בית הקברותדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' עג
לד ע"א09 זונות מפרכסות זו את זוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרצד
לד ע"א09 זונות מפרכסות זו את זו ת"ח לא ב"שדרשות שמן רוקח עמ' רכב, רסד
לד ע"א09 זונות מפרכסות זו את זו ת"ח לא כ"שאמרי נועם (מועדים) סי' ו לזאת חנוכה [מבן המחבר]
לד ע"א09 זונות מפרכסות זו את זו ת"ח לא כ"שעטרת ישועה (תשסד) אות י לזאת חנוכה
לד ע"א09 זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכןלחמי תודה דף נג ע"א
לד ע"א09 זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכןקרן לדוד שמות עמ' קמג
לד ע"א09 זונות מפרכסות כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש כו דף קסב
לד ע"א09 זונות מפרכסות ת"ח לכ"שנטריקן (תשעד) עמ' כא
לד ע"א11 יהב ביה עיניה ונח נפשיהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' קצג
לד ע"א11 יהיב ביה עיניה וקטליהבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ג אות א
לד ע"א11 נפק לשוקא חזייא ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולםאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמו
לד ע"א11 נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ו
לד ע"א11 נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
לד ע"א11 נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותעירין קדישין השלם עמ' קפ
לד ע"א12 עדיין יש לזה בעולםאסף המזכיר (מאזוז) מע' ר - רשב"י
לד ע"א12 עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' שיב ד"ה ובזה
לד ע"א12 רשב"י חזייה ליהודה בן גרים וכו' ועשאו גל של עצמותעקבי אבירים (תשעא) עמ' רט
לד ע"א13 גל של עצמותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' סד
לד ע"א13 ועשאו גל של עצמותמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
לד ע"א13 יהיב ביה עינא ונעשה גל של עצמותקדושת עינים (תשעא) פרק א אות עה, צו, פרק ט אות נג, נד, ס, סא, פרק טו אות תצב, תק
לד ע"א13 יהיב ביה עיניה ונעשה גל של עצמותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שלח כח
לד ע"א13 יהיב עיניו בו ונעשה גל של עצמותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קכד
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל עצמותנצח ישראל (הרטמן) עמ' רכז הערה 36
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' נב, שמות ח"א עמ' קצד
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותדרכי אמונה דרך י
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותמחשבת מוסר ח"ב עמ' לט
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות ג, פ"ג אות ב
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קפט
לד ע"א13 נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותמאורות האריז"ל עמ' קט אות כא
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקפד
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פה
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עב
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותברכת טוב עמ' מג, קא
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותדרך ה' (באום) ח"ב פ"ה אות ו
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותשבילי פנחס עמ' רמד
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שנג
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תכא
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרב הערה 66, תשכט הערה 31
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעב
לד ע"א13 נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותנר ישראל חלק ב דף פז
לד ע"א13 נתן עיניו בומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' ע
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל עצמותדרך הקודש (תנעמי) עמ' שכ, רצב
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 486
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותגור אריה בראשית פכ"א הערה 77
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותדובר שלום (תשסג) אות מא
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותילקוט דברי חכמים שמות סי' צו
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותלישרים תהלה (תשסד) עמ' קמג
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותלקוטי דיבורים עמ' 1107
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קסג
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותערבי נחל (תשסד) עמ' שמ
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותעת לעשות חלק א כלל ג שאלה לג
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותקדושת עינים (תשמו) סי' תרמ
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותשעורי דעת ספר ב עמ' פא
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תלח
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותתורת יחיאל במדבר עמ' קכ, קכו
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותיד אהרן עמ' קכא
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותמדבר יהודה (תשסב) עמ' רעז
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות עח
לד ע"א13 נתן עיניו בו ונעשהו גל של עצמותקדושת לוי (תרצט) דף לה ע"ד
לד ע"א13 נתן עיניו בו ועשאו גלרוח חיים (חיד"א) עמ' ה
לד ע"א13 נתן עיניו בו ועשאו גל עצמותשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף יב ע"א
לד ע"א13 נתן עיניו בו ועשאו גל של עצמותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת משפטים מאמר קח
לד ע"א13 נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמותאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שמז
לד ע"א13 נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמותקרבן שבת (תשסח) עמ' *קצח
לד ע"א13 נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמותשבט מוסר עמ' שיז
לד ע"א13 נתן עיניו בוירים (רמח"ל) פ' קעה; אגרות רמח"ל (גינצבורג) פ' קיז; אוצרות רמח"ל (פרידלנדר) פ' שלא
לד ע"א13 רשב"י נתן עיניו בודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שב
לד ע"א13 רשב"י נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותתורת שלום עמ' 249
לד ע"א13 רשב"י נתן עיניו בו ועשאו גל של עצמותברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר סג
לד ע"א14 ג' דברים חייב אדם לומר ע"ש בתוך ביתו עשרתם ערבתם הדליקו את הנרויגד יעקב עמ' רעב
לד ע"א14 ג' דברים צ"ל בערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרלקט אמרי קודש - מועדים עמ' ס
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומרשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנה
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בביתו ע"ש עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרבית יעקב (תשסא) עמ' קמד, רמא
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בע"ש וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שנה
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתוכסף נבחר (תשסג) עמ' קעט
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' נב
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רעו
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיבה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' כט
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיבהחדרי בטן פרשת תולדות ראשון אות ג
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיכה וצריך למימרנהו בניחותאדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' ט, שח
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנראמרי נועם (מועדים) סי' נג לחנוכה
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ער"ש וכו' וידעת כי שלום אהלךבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קע
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבתאור אברהם - תשובה עמ' תצח
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסא, קסח
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שיג
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יז
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' קנג, ח"ב עמ' לב
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו עשרתם וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תד
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר וכו' ע"ש עם חשכה, תוס' ד"ה לא קשיאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר וכו' ער"ש עם חשיכה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לח, סא, ע, פב, שמות עמ' טו, כ, נב, נד, ויקרא עמ' יג, במדבר עמ' יט
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר וכו' עשרתם ערבתם הדליקו את הנרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רב
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר ע"ש עם חשיכה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' תקנט
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר ע"ש עם חשכהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שפה
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר ערב שבת עם חשיכה וכו'שמן הטוב (תשסב) - צפחת השמן אות לב
לד ע"א14 ג' דברים צריך אדם לומר ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תרו, תריב
לד ע"א14 ג' דברים צריך לומר בתוך ביתוהתורה והעולם ח"ג עמ' רז
לד ע"א14 ג' דברים צריך לומר בתוך ביתו, ותפארת ישראלטובך יביעו ח"ב עמ' קצג
לד ע"א14 ג' דברים צריך לומר ער"ש סמוך לחשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרדרשות דבר צבי מועדים עמ' עא, פ
לד ע"א14 ע"ש עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרשפע טוב (טייטלבוים) עמ' פא
לד ע"א14 שלושה דברים צריך אדם לומר בע"ש עם חשיכהארז ישעיהו דף ח
לד ע"א14 שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו'ויאמר מרדכי - דרשות עמ' שכא-שכב
לד ע"א14 שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו'פרדס מנחם עמ' קנה
לד ע"א14 שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכהזכרון משלי עמ' ד אות ה
לד ע"א14 שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרחיים שיש בהם מועדים עמ' פ, זמירות עמ' כד, על התורה תנינא עמ' רט
לד ע"א14 שלושה דברים שאדם צריך לשאול בתוך ביתומשך חכמה ויקרא פ' טז פס' א-ג
לד ע"א14 שלשה דברים וכו' ערבתםאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' יט
לד ע"א14 ג' דברים חייב אדם לומר בתוך ביתוויואל משה מאמר ב סי' ז עמ' רד
לד ע"א14 שלשה דברים צריך האדם לומר בתוך ביתו ע"ש, ורש"י ותוס' ד"ה לא קשיאאיתן האזרחי עמ' תד
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ז אות מז
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שכה ע"ב
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ער"ש עם חשכהבני יששכר (תשמג) ח"א דף טז ע"ד, יז ע"א, כב ע"ג
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' א
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קעא, קעב
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קצ
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות טו, כא, צב
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' לב, עט
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רנח
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה וכו' לא שמיע לי הא דרבה בר רב הונא וקיימתי מסבראדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' פ
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לט
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר ער"שמדבר קדש מועדים ח"א עמ' נג
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומר ערב שבת בין השמשות עשרתם ערבתם הדליקו את הנררב טוב דף צו ע"א
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומרמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ד
לד ע"א14 שלשה דברים צריך אדם לומרעולת חודש (תקנג) ח"ג מאמר רסג
לד ע"א14 שלשה דברים צריך לומר ביה"ש עשרתם ערבתם הדליקו הנריגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצד
לד ע"א14 שלשה דברים צריך לומר בתוך ביתואחרי ראי (תשסד) דרשות סי' א אות ב
לד ע"א14 שלשה דברים צריך לומר בתוך ביתו וכו' בניחותאפרדס מרדכי עמ' פב
לד ע"א15 עשרתם ערבתםאז שמח עמ' שה
לד ע"א15 עשרתם ערבתםשמן ראש - ימים נוראים עמ' שסז, שעג, שעח, שפח, שצז, תז, תלג, תנ
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרדובר שלום (תשסג) אות רלח
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרדרשות מהרי"ץ למועדים עמ' צ
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרלב דוד (תשסט) עמ' עב
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' קכב
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרס' חסידים סי' קנד
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרס' חסידים סי' קנד
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תצב
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנראהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קמה
לד ע"א15 עשרתם ערבתם הדליקו את הנרחיי נפש ח"ג עמ' קלו
לד ע"א15 עשרתם ערבתם וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' סז
לד ע"א15 עשרתם ערבתםהתורה והעולם ח"ג עמ' רז
לד ע"א16 הדליקו את הנרעקבי אבירים (תשסה) עמ' עב
לד ע"א16 הדליקו את הנרהתורה והעולם ח"ג עמ' קצא
לד ע"א16 הדליקו את הנר, מנה"מ, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' קנט
לד ע"א16 הדליקו את הנר וכו' וידעת כי שלום אהלךתהלה לדוד (והרמן) פרק כט פסוק יא הערה יב
לד ע"א16 ספק חשיכהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נו
לד ע"א16 ספק חשיכהמשנת חיים בראשית עמ' יז
לד ע"א16 ספק חשיכה אין מטבילין את הכליםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסח
לד ע"א16 ספק חשיכה ספק אינו חשיכהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער השבת סי' ו
לד ע"א17 אסור להדליק או לעשות כל מלאכה בע"ש אחר שקיעת החמה ונקרא בלשון חכמים בין השמשותשערי תשובה אגה"ת אות לג, ס
לד ע"א17 אין מעשרין את הודאיהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלא
לד ע"א18 אין מדליקין את הנרות וכו'רמ"ע מפאנו, מאמר שבתות ה' (לבוב תרכ"ג), דף א ע"ב-ב ע"א
לד ע"א18 ואין מדליקין את הנרותמשנת חיים שמות עמ' שמה
לד ע"א21 וידעת כי שלום אהלךפני חיים (פלג'י) עמ' קנא ע"א
לד ע"א23 אע"ג דאמור רבנן וכו' צריך למימרינה בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניהרוח נכון עמ' שטו
לד ע"א23 אע"ג דאמור רבנן שלשה דברים וכו' צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק לד
לד ע"א23 אף על גב דאמור רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר וכו' צריך למימרינהו בניחותאשארית מנחם - מאמרים עמ' שלט
לד ע"א23 שלשה דברים שצריך אדם לומר בתוך ביתו דלימרינהו בניחותאערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שפח
לד ע"א24 שלשה דברים צריך לאומרם בניחותאבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ט אות ד
לד ע"א24 הדליקו את הנר צריך לומר בניחותאשארית מנחם ח"ב עמ' קמא
לד ע"א24 למימרינהו בניחותאדרכי החיים ח"ב עמ' רעג
לד ע"א24 צריך למימר בניחותאכרם פתחיה כרם ב גפן נג
לד ע"א24 צריך למימריה בניחותא כי היכי דליקבלו מיניהשבט מוסר עמ' קסו
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותאעלי שור ח"א עמ' רסא
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותאשמן ראש - ימים נוראים עמ' שצט
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תצד
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלי מיניהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רמח
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רעג
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלנהו מיניהפרדס מנחם עמ' קנה
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דלקבלינהו מיניהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רמג, קפד
לד ע"א24 צריך למימרינהו בניחותאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לט, קכד
לד ע"א24 צריך לממרינהו בניחותאמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קצד
לד ע"א31 סימן בגופיא זימרא ציפרא בחבלא דמילתאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנג
לד ע"א31 סימן בגופיא זימרא ציפרא בחבלא דמילתאמגילת סמנים עמ' כח
לד ע"א35 אמרו לו שנים צא וערב עלינו לאחד עירב עליו מבעוד יום ולאחד עירב עליו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצד ד"ה עיין
לד ע"א35 אמרו לו שנים ערב עלינו, ורש"י ותוס' ורמב"ןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג
לד ע"א35 אמרו לו שנים צאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנה
לד ע"א43 אין טומנין בדבר שא"מ הבלאמרי פנחס סי' שיח סעיף ה [הלכה]
לד ע"א43 אמר רבא מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנג
לד ע"א43 וספק דרבנן לקולאתורה בציון עמ' יא
לד ע"א רש"י ד"ה בעירובי תחומיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסו
לד ע"א רש"י ד"ה עשרתםמנחת מרדכי עמ' קכו
לד ע"ב02 גזירה שמא יטמין ברמץודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריט
לד ע"ב04 ביה"ש ס' מן היום ותוס' ד"ה רי"אאיש מבין ח"א דף צב ע"ד, צג ע"א
לד ע"ב04 ביה"ש ספק יום ספק לילהאשל חיים ח"א עמ' סג
לד ע"ב04 ביה"ש ספק מן היום ומןשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנז
לד ע"ב04 בין השמשותמנות הלוי (תשסב) עמ' רסט {טרם יכבה האור, כוכבים יוצאים ומאירים}
לד ע"ב04 בין השמשות ספק אם יום אם לילהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' פה
לד ע"ב04 בין השמשות ספק הואדרשות מהר"ם בנעט עמ' קמט
לד ע"ב04 בין השמשות ספק יום ספק לילהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 378
לד ע"ב04 בין השמשות ספק יום ספק לילהאש דת (אסאד) עמ' סט
לד ע"ב04 בין השמשות ספק יום ספק לילהגור אריה שמות פ"ד אות יד, פי"ב אות יד
לד ע"ב04 בין השמשות ספק יום ספק לילהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רפח
לד ע"ב04 בין השמשות ספק מן היום ומן הלילהמאכסניא של התורה סי' מג
לד ע"ב04 בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה ספק כולה מן היום ספק כולה מן הלילהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רג, אור תורה סי' כז
לד ע"ב04 בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה ספק כולה מן היום ספק כולה מן הלילהאור תורה השלם (מזריטש) סי' כז
לד ע"ב04 בין השמשות ספק מן היום ספק מן הלילהמקראי קדש (תשנג) עמ' תקג
לד ע"ב07 איזהו ביה"ש משתשקע החמה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
לד ע"ב07 איזהו ביה"ש משתשקע חמה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מח
לד ע"ב07 איזהו בין השמשות משתשקע החמה וכו'לחמי תודה דף קח ע"א
לד ע"ב07 איזהו בין השמשות משתשקע החמה וכו' הכסיף העליון והשוה לתחתון זהו לילה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' פד
לד ע"ב07 איזהו בין השמשותאמרי פנחס סי' רסא סעיף ג [הלכה]
לד ע"ב07 ואיזהו בין השמשות משתשקע החמה וכו' זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
לד ע"ב07 ואיזהו בין השמשותדרך חיים (תשלה) עמ' תקנט
לד ע"ב07 זמן בין השמשותדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כד
לד ע"ב08 הכסיף התחתוןדברי אמונה שמות עמ' קעח
לד ע"ב08 הכסיף התחתון ולא הכסיף העליוןטיול בפרדס ח"א עמ' קמא
לד ע"ב08 הכסיף התחתון ולא הכסיף העליוןמנחת יואל עמ' קכז
לד ע"ב08 הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ט
לד ע"ב08 הכסיפו פניה הערב שמשחיים לגופא (תשסה) עמ' ו
לד ע"ב09 הכסיף העליון והשוה לתחתון וכו', ורש"ימנחת יואל עמ' קכז, שלט
לד ע"ב12 ר' יוסי אומר בין השמשות כהרף עיןלחמי תודה דף קפג ע"א
לד ע"ב12 ר' יוסי אומר בין השמשות כהרף עין וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' עז, פב, ויקרא עמ' ט
לד ע"ב12 רבי יוסי אומר בין השמשותשערי שיש יהושע ח"א עמ' קסא
לד ע"ב13 בין השמשות כהרף עין וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קמו
לד ע"ב13 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצאמאור עינים (תשעה) עמ' תרכט
לד ע"ב13 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצאאור הצבי עמ' 314
לד ע"ב13 בין השמשות כהרף עין, ורש"י - כשיעור קריצת עין ברפיון ולא בחזקהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רכ
לד ע"ב17 זב שראה בין השמשות הוא שתי ראיותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שי
לד ע"ב24 כרוך ותני איזהו בין השמשות וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' כט
לד ע"ב34 בין השמשות הוא פחות משיעור מיללחמי תודה דף קפו ע"ב
לד ע"ב34 ג' רבעי מילחמדת ימים - שבת עמ' 132 {זה תוספת שבת}
לד ע"ב34 שלשה חלקי מיל וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' יא
לד ע"ב רש"י ד"ה עליוןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ט
לד ע"ב תוס' ד"ה ספק וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
לד ע"ב תוס' ד"ה רבי יוסי - דר' יוסי נמי מספקא ליה בההוא כהרף עיןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
לד ע"ב רשב"א, ר"ן על הרי"ף - שתי שקיעות הןאור הרעיון עמ' תכז
לד ע"ב רא"ש בשם רבינו יונה - טעם שהלכה כרבה נגד רב יוסףהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קמא
לד ע"ב רא"ש בשם רבינו יונה - טעם שהלכה כרבה נגד רב יוסףהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קמג
לה ע"א12 אביי חזיה לרבא דקא דאוי למערב וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מט
לה ע"א14 מי סברת פני מזרח ממש וכו' וסימניך כוותאמגילת סמנים עמ' כח
לה ע"א15 פנים המאדימין את המזרחתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ט
לה ע"א15 רבא חזי לאביי דקא דאווי וכו', ורש"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ט
לה ע"א18 ר' נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע חמה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מט
לה ע"א20 הרוצה לידע שיעורו של ר' נחמיה יניח חמה בראש הכרמל וכו'מקראי קדש (תשנג) עמ' תקה
לה ע"א20 יניח חמה בראש הכרמלבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ג
לה ע"א20 עומד על ראש הכרמל או רואה חמה בראש הכרמל, וראשוניםבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ג
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מריםמאיר בת עין (ביקיאם) דף לז ע"ב
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מריםקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' רפה
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מריםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתשסא
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מרים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קטו
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' רמח
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הר כרמל ויצפה וכו' אמר רב מעין המטלטל טהור וזהו בארה של מריםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסז
לה ע"א22 הרוצה לראות בארה של מתם יעלה לראש הכרמל ויראה כמין כברה בים כו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' רלד
לה ע"א23 בארה של מריםמאיר בת עין (תשסו) עמ' 558
לה ע"א23 בארה של מריםבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יב עמ' 184
לה ע"א25 מעין המטלטלהכתב והקבלה במדבר פכ"א פסוק יז
לה ע"א25 מעין המטלטל טהור וכו' בארה של מריםשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קו
לה ע"א25 מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מריםלהורות נתן במדבר עמ' קטו
לה ע"א25 מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מריםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 340
לה ע"א25 מעין המיטלטל טהור וזו היא בארה של מריםבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקל
לה ע"א27 ביה"ש דר"י כהנים טובלים בואיש מבין ח"א דף צג ע"א
לה ע"א31 דשלים בין השמשות דרבי יהודה והדר מתחיל בין השמשות דרבי יוסיחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
לה ע"א34 הלכה כר' יהודה וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מט
לה ע"א34 הלכה כר' יהודה לענין שבת וכר' יוסי לענין תרומהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קיד ע"א
לה ע"א רש"ישמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"ג
לה ע"א רש"י ד"ה זהו בארה של מדים - שהיה מתגלגל עם ישראל במדבר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסז
לה ע"א רש"י ד"ה טהור - מלקבל טומאה וטובלין בו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסז
לה ע"א רש"י ד"ה פנים המאדימים; וסימנך כוותאמגילת סמנים עמ' כח
לה ע"א תוס' ד"ה תרילקוטי שיחות חי"א עמ' 248
לה ע"א תוס' ד"ה תריאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קנב
לה ע"א תוס' ד"ה תרילהורות נתן ויקרא עמ' עא
לה ע"א תוס' ד"ה תרימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יח ע"ב
לה ע"א תוס' ד"ה תרי - שיטת רבינו תם שיש שתי שקיעות וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' נה, עא
לה ע"א תוס' ד"ה תרי - שיטת רבינו תם שיש שתי שקיעות וכו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כד, החודש עמ' רלז, שצה
לה ע"א תוס' ד"ה תרי - ואמר ר"ת דהתם מיירי בתחילת שקיעהדברי יואל מועדים ח"ד דף קיג ע"א
לה ע"א תוס' ד"ה תריאמרי פנחס סי' רסא סעיף ג [הלכה]
לה ע"א תוס' ד"ה תרי - ואומר ר"ת דהתס מיירי בתחילת שקיעה וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שלה ע"ב
לה ע"א תוס' ד"ה תרי - לר"י מספקא ליה בכל כוכבים הנראים משקיעת החמה עד שהכסיף העליוןחנן אלקים עמ' רעו
לה ע"ב03 כוכב א' יום שנים בין השמשותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' כא
לה ע"ב03 כוכב אחד יוםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נז (1)
לה ע"ב03 כוכב אחד יוםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כט
לה ע"ב03 כוכב אחד יום וכו' א"ר יוסי (ב"ר אבין) לא כוכבים גדולים וכו'וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' כט
לה ע"ב03 כוכב אחד יום שנים ביה"ש שלשה לילהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסו
לה ע"ב03 כוכב אחד יום שנים בין השמשות שלשה לילה וכו' אמר רבי יוסי לא כוכבים גדולים הנראין ביום וכו'של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנד
לה ע"ב03 כוכב אחד יוםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' צב-צג
לה ע"ב03 כוכב וכו' שנים ביה"שלקוטי שיחות חי"א עמ' 247
לה ע"ב04 לענין בית השמשותמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' עט
לה ע"ב05 ג' כוכבים ליציאת שבת בינוניםערבי נחל (תשסד) עמ' תתקפב
לה ע"ב06 לא כוכבים גדולים הנראים ביום ולא קטנים כו' אלא בינוניםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' כד
לה ע"ב08 א"ר יוסי בר' זבידא העושהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנז
לה ע"ב08 העושה מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' סה
לה ע"ב08 העושה מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאתלחמי תודה דף רמח ע"ב
לה ע"ב09 א"ל רבא לשמעיה אתון דלא קים לכון בשיעורא דרבנןמקראי קדש (תשנג) עמ' תקה
לה ע"ב11 אדשימשא אריש דיקלייהל אור עמ' שלה
לה ע"ב11 אדשימשא בריש דקלאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"א
לה ע"ב11 אדשמשא אריש דיקלי אתלו שרגאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נו
לה ע"ב11 להדליק מבעו"י בעוד שהשמש נראיתשערי תשובה סה"י אות צח, אגה"ת אות לה, ס
לה ע"ב11 להדליק נר של שבת בעוד החמה בראש האילנותזכרון דברים (תשנט) עמ' נב
לה ע"ב13 אדאנאקסת הסופר (תשעו) עמ' קמה
לה ע"ב13 בע"ש היו תוקעין שש תקיעות לבטל את העם ממלאכהאמרי נועם (מועדים) סי' סג לפסח
לה ע"ב13 היו תוקעין שש תקיעות להבטיל את העם ממלאכהשם עולם (תשסו) עמ' נד
לה ע"ב13 ע"ש היו תוקעים תקיעה ראשונה להבטיל העם ממלאכתם בשדהמי מרום חי"א עמ' סז
לה ע"ב13 שש תקיעות כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רכה
לה ע"ב13 שש תקיעות תוקעין בערב שבתאוצר הכבוד
לה ע"ב13 שש תקיעות תוקעין וכו' אמר רשב"ג מה נעשה להם לבבליים וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף יט ע"ב
לה ע"ב13 שש תקיעות תוקעין ערב שבתשל"ה (תשנז) פרשת שופטים אות כ
לה ע"ב13 שש תקיעות תוקעין ערב שבת לבטל את העם ממלאכהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עט
לה ע"ב13 שש תקיעות תוקעין ערב שבת ראשונה להבטיל את העם ממלאכה שבשדותפרי צדיק בהעלותך אות א
לה ע"ב14 להבדיל העם ממלאכהמבשרת ציון ח"ד עמ' קא
לה ע"ב19 ותוקע ומריע ותוקע ושובתמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קפח
לה ע"ב19 ותוקע ושובתמשנת חיים בראשית עמ' יט
לה ע"ב20 בבליים שובתין מתוך מריעיןהתורה והעולם ח"ב עמ' קס
לה ע"ב20 מה נעשה להם לבבליים שתוקעין ומריעים ושובתיםפרי צדיק בהעלותך אות ו
לה ע"ב23 שובתין מתוך מריעיןדעת שבת עמ' ריד
לה ע"ב42 חזן הכנסתישמח חיים (תשסה) מע' ח אות לד {הוא השמש}
לה ע"ב42 להוליך שופרו לביתומבשרת ציון ח"ב עמ' קנא
לה ע"ב47 כאן ביחיד כאן בציבורלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' רכו
לו ע"א דאשתנו שמייהו בורסיף בבליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קנט
לו ע"א דאשתנו שמייהו וכו' בורסיף למאי נ"מ לגיטי נשיםנזר הקדש ח"ב עמ' קסה
לו ע"א הנהו דאישתני שמייהו מכי חרב ביהמ"קאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רעח
לו ע"א הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב ביהמ"ק וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קפט
לו ע"א הני תלת מילי אשתני שמייהו וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' סו
לו ע"א הני תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב ביהמ"ק חצוצרתא שופראאבן פינה עמ' 55, 154
לו ע"א הני תלת מילי דאישתני שמייהו חצוצרות וכו'ברית שלום (תעח) דף לג ע"א
לו ע"א הני תלת מילי דראישתני שמייהו חצוצרות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רח
לו ע"א מכי חרב ביהמ"ק חצוצרתא שופראיערות דבש ח"ב עמ' קע
לו ע"א נשתנו שמייהו בי כסי וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שעה
לו ע"א תלת מילי אשתני שמייהו וכו' בבל בורסיףישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רכד
לו ע"א תלת מילי אשתני שמייהו מכי חרב ביהמ"קדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רה, רסב
לו ע"א תלת מילי אשתני שמייהודבר בעתו (בוגין) דף כג ע"ד
לו ע"א פתורה פתורתא פתורתא פתורהגבורות שמונים (תשסג) עמ' קמ
לו ע"ב כירה שהסיקוה, פהמש"נ לרמב"םאמרי פנחס סי' רנג סעיף יא, יד [הלכה]
לו ע"ב כירה שהסקוה בקש ובגבבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריב
לו ע"ב כירה שהסיקוה בקש ובגבבא וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"א פסוק ט
לו ע"ב גרופה וקטומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריב
לז ע"א12 ל"ש אלא ע"ג אבל לתוכה לאאמרי פנחס סי' רנג סעיף ט [הלכה]
לז ע"א19 ב' כירות המתאימותאמרי פנחס סי' רנג סעיף ד [הלכה]
לז ע"א45 חזרה ונתלבתהאמרי פנחס סי' רנג סעיף ג [הלכה]
לז ע"א51 גחלים עוממיםילקוט עטרת צבי עמ' קסו
לז ע"א51 גחלים שעממועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קב
לז ע"א51 גחלים שעממואמרי פנחס סי' רנג סעיף כא [הלכה]
לז ע"ב01 ש"מ מצטמק ויפה לו מותר שאני הבא דקטמהזכור לדוד עמ' כט
לז ע"ב01 ש"מ מצטמק ויפה לואמרי פנחס סי' רנג סעיף ג [הלכה]
לז ע"ב17 אמר רבא תרוייהו תננהי לשהותאמרי פנחס סי' רנג סעיף י [הלכה]
לז ע"ב40 רב נחמן בר יצחק מרי דעובדא הוהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב, מהד' ג סי' לב, מהד' ד סי' קב
לז ע"ב40 רנב"י מרי דעובדא הוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
לז ע"ב41 מרי דעובדאאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 43, הקדמה אות 244, פ"ג אות 643
לז ע"ב41 מרי דעובדאגור אריה בראשית פכ"ה הערה 160, שמות פ"ב הערה 72, דברים פ"א אות כט
לז ע"ב42 אמר רב אשי קאימנא וכו'אמרי פנחס סי' רנד סעיף א [הלכה]
לז ע"ב רש"י ד"ה מרי - מדקדק במעשיודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב, מהד' ג סי' לב
לז ע"ב רש"י ד"ה מרי דעובדאפירושי ראשונים
לז ע"ב רש"י ד"ה שאניזכור לדוד עמ' כט
לח ע"א03 המבשל בשבת בשוגגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמד
לח ע"א13 חמים שהוחמו בשבתנפש הרב עמ' קעא
לח ע"א31 קנסו שוגג אטו מזיד, רמב"ן במלחמותדרכי חושן עמ' תטז [הלכה]
לח ע"א רש"י - המבשל בשבתפירושי ראשונים בהשמטות
לח ע"א תוס' ד"ה עבראחרית השנים עמ' צב
לח ע"ב09 לגרמיה הוא דעבידדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' פד
לח ע"ב26 תנור שהסיקוהו בקש וגבבאאמרי פנחס סי' רנג סעיף י [הלכה]
לח ע"ב52 אין נותנים ביצה בצד המיחםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' כא
לח ע"ב52 אין נותנין ביצה בצד המיחםאמרי פנחס סי' שיח סעיף ב [הלכה]
לח ע"ב54 מעשה שעשו אנשי טבריאאמרי פנחס סי' רנז סעיף ב [הלכה]
לח ע"ב54 צלי בחול ובאבק דרכים הוא בישולגור אריה שמות פי"ב הערה 140
לח ע"ב58 גלגל חייב חטאתמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' כח
לח ע"ב רש"י - קומקום פירושו בכ"מ של נחושתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכא
לט ע"א01 כל שבא בחמיןאמרי פנחס סי' שיח סעיף ו, ז, ח [הלכה]
לט ע"א10 בחמה דכ"ע לא פליגי דשרי ורש"יפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לז
לט ע"א33 חמי טברי' חלפי אפיתחא דגיהנםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 29
לט ע"א33 חמי טבריא דחלפי אפיתחא דגיהנוםילקוט דברי חכמים בראשית סי' קיז
לט ע"א33 חמי טבריא עוברין על פתח גיהנםאור יחזקאל - אמונה עמ' רלב
לט ע"א33 לר' יוסי חשיב ליה חמי טבריא תולדות אור משום דחלפי אפיתחא דגיהנםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעא, תעב
לט ע"א רש"י ד"ה או קולייספירושי ראשונים
לט ע"א רש"י ד"ה דשרימפניני הרב עמ' צד
לט ע"א רש"י ד"ה חוץ מדג וכו' קולייס האיספניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ד
לט ע"ב21 בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לךלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קנט
לט ע"ב21 בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לךלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תלח
לט ע"ב22 אר"י א"ר ינאי אמר רבי וכו'תורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' רצא
לט ע"ב23 הלכה כדברי המכריעס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תלד, תלה
לט ע"ב23 הלכה כדברי המכריעבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקצב
לט ע"ב23 הלכה כדברי המכריעלקוטי שיחות ח"ח עמ' 233, חי"ב עמ' 64, חכ"א עמ' 112
לט ע"ב23 הלכה כדברי המכריעשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תס
לט ע"ב23 הלכה כדברי המכריעתורת מנחם חל"ה עמ' 83
לט ע"ב24 שאע"פ שר"א מחמיר ור"ע מיקל ור"ע מכריע אין הל' כדברי המכריענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ו
לט ע"ב רש"י ד"ה בכלי - ואתי להחם בשבת כגון נותן צונן בחמיםשפע חיים ח"א עמ' יח
לט ע"ב תוס' ד"ה אמרתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מה
לט ע"ב תוס' ד"ה אמרזכור לדוד עמ' נד*
לט ע"ב תוס' ד"ה והאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
לט ע"ב תוס' ד"ה ממעשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
מ ע"א23 אפשר דלא שמעהככר לאדן (תשנ) עמ' קה
מ ע"א32 מעשה במרחץ בבני ברק ונכנס רבי אלעזר ור"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות א
מ ע"א42 התחילו הבלנים להחם בשבת, ור"ן - לאו דווקאשפע חיים ח"א עמ' יח
מ ע"א47 רוחצין בחמי האור ואומרים בחמי טבריהישראל קדושים עמ' 77
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינאאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעב
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמז
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' לו
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנן שרי למקרו ליהרסיסי לילה סי' ז (עמ' 6)
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנן שרי למקרי ליה עבריינאמבשרת ציון ח"א עמ' פג
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנן שרי למקרי ליה עבריינאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקסב הערה 21
מ ע"א50 האי מאן דעבר אדרבנןפירושי ראשונים
מ ע"א רש"י - מכריע - מטה כף מאזניים ומכריע את שכנגדוגור אריה שמות פכ"ג הערה 5
מ ע"א מהרש"א ומהרש"לתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מה
מ ע"ב04 מתחמם אדם כנגד המדורהאמרי פנחס סי' שיח סעיף כה [הלכה]
מ ע"ב07 מחמם אדם אלונתית ונותנה ע"ג מכתו בשבתיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצד
מ ע"ב11 מביא אדם קיתון של מיםאמרי פנחס סי' שיח סעיף כב, כג [הלכה]
מ ע"ב16 אשה סכה ידה בשמן ומחממתהאמרי פנחס סי' שיח סעיף כח, ל [הלכה]
מ ע"ב21 קסבר ת"ק שמן אין בו משום בשול ואתא ר"י למימר וכו'זכור לדוד עמ' כד
מ ע"ב30 א"ר יצחק בר אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ וכו'מגילת סמנים עמ' טו
מ ע"ב34 איסור אמירת ד"ת בבית המרחץס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
מ ע"ב34 בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ וביה"כנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ח אות א
מ ע"ב34 בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ובית הכסאשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ט ס"ק טו, אות ק ס"ק קנה בהגה"ה
מ ע"ב34 כל מקום מותר להרהר חוץ כו' לאפרושי מאיסורא שאניאור תורה השלם (מזריטש) סי' תמו
מ ע"ב34 כל מקום מותר להרהר חוץ כו' לאפרושי מאיסורא שאנימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קפג, אור תורה סי' תמו
מ ע"ב35 במרחץ דברים של חול מותר בלה"קויואל משה מאמר ג סי' ה עמ' תט
מ ע"ב35 דברים של חול מותר לאומרן בלשון הקודש בבית המרחץמגדל עוז (תשעח) עמ' תרא
מ ע"ב35 דברים של חול מותר לאמרם בלשון הקודש בבית המרחץמאכסניא של התורה סי' סב
מ ע"ב35 דברים של חול מותר לדבר בבית המרחץ גם בלשון הקודש, ודברים של קודש אסור לדבר אפי' בשאר לשונותפאר יעקב ח"ד עמ' יב
מ ע"ב36 ד"ת לאפרושי מאיסורא מותר גם בבית המרחץלקוטי שיחות חל"ה עמ' 223
מ ע"ב36 לאפרושי מאיסוראתורת מנחם חנ"ב עמ' 256
מ ע"ב36 לאפרושי מאיסורא שאנילקוטי שיחות חי"א עמ' 162
מ ע"ב36 לאפרושי מאיסורא שאניתורת מנחם חמ"א עמ' 47
מ ע"ב40 המבשל בחמי טבריא בשבתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעא
מ ע"ב42 המבשל בחמי טבריא בשבת חייב רק מכת מרדותלחמי תודה דף קצט ע"א
מ ע"ב42 המבשל בחמי טבריה לוקה מכת מרדותמקראי קדש (תשנג) עמ' תסו, תעז
מ ע"ב42 מאי חייב דקאמר מכת מרדותויגד יעקב עמ' תשלח
מ ע"ב רש"י ד"ה ר"ש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכג
מ ע"ב תוס' ד"ה וש"מתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רכג
מא ע"א05 האוחז באמה וכו' כאילו מביא מבול לעולםס' חסידים סי' קסז
מא ע"א05 כל האוחז באמה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנה
מא ע"א05 כל האוחז באמה וכו' כאילו מביא מבול לעולםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכה
מא ע"א13 כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהםשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קפא בהגה"ה
מא ע"א15 הא כי דנחית הא דסליקחלקת יהושע עמ' רטז הערה שמג
מא ע"א18 ר' זירא הוה משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל וכו'שפע חיים ח"ד עמ' קנז
מא ע"א18 ר' זירא הוה קא משתמיט מדר"י דבעי למיסק לארעא דישראל וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
מא ע"א18 ר"ז הוה קא משתמט מדר"י דבעי למיסק לא"יאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קלז
מא ע"א18 ר"ז הוי משתמט מר"י וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' קנב
מא ע"א18 רבי זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראלאגרא דפרקא (תשסה) עמ' כה
מא ע"א18 רבי זירא קבעי למיסק לארעא דישראלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רצה
מא ע"א18 רבי זירא רצה לעלות לארץ ישראל והוי מטמיר עצמו מן רב יהודה דאמר העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קו
מא ע"א19 דא"ר יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה וכו'מגילת סמנים עמ' לא
מא ע"א20 העולה מבבל לא"י עובר בעשהחכמת התורה ויחי עמ' פב
מא ע"א20 כל העולה מבבל לא"י עובר בעשהויואל משה מאמר א סי' א עמ' כא
מא ע"א20 כל העולה מבבל לא"י עובר בעשהשו"ת מהרי"ט (תב) כתובות דף קכב ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת אמור דף קצ ע"ד
מא ע"א25 פתחו פומייכו ואפיקו הבלא, כי הבלא מפיק הבלאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצד
מא ע"א25 פתחו פומייכו ואפיקופירושי ראשונים
מא ע"א26 אלמלא באתי אלא לשמוע דבר זה דימגלה עמוקות (תשסח) אופן רנא
מא ע"א26 אלמלא באתי רק למשמע דא דיחיים תחלה (תשנג) עמ' א
מא ע"א30 הבלא מפיק הבלאבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רה
מא ע"א30 הבלא מפיק הבלאלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קצד
מא ע"א31 אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרקבתאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קנח
מא ע"א31 אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרקבת וזהו תחילת ריח רעאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שלב
מא ע"א31 אכל ולא הלך ד' אמות אכילתו מרקבתס' חסידים סי' תתקמח
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דםס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שע
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דםבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שע
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דםס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שסו
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דםס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ז עמ' קפז, תש"ה עמ' 101
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דםתורת מנחם חלק לא עמ' 137
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעייםאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קד
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעייםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' קצג
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעייםשבילי פנחס עמ' שלג
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דם וזהו תחילת חולי מעיים אכל ולא הלך ד' אמות אכילתו מרקבת וזו תחילת ריח רע וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רי
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דם וכו'דרך ישרה עמ' רג
מא ע"א31 אכל ולא שתה אכילתו דם וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות יד
מא ע"א31 אכל ולא שתה וכו' זוהי תחילת חולי מעייםאבן פינה עמ' 148
מא ע"א32 הנצרך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו ע"ג אפרו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנה, רי
מא ע"א32 הצריך לנקביו ואכל דומה לתנור שהסיקוהו ע"ג אפרו והוא תחילת ריח הפהדרך ישרה עמ' רכ
מא ע"א33 רחץ בחמין ולא שתה מהן דומה לתנור שהסיקוהו מבחוץ ולא הסיקוהו מבפניםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצח
מא ע"א34 רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קטז
מא ע"א35 רחץ ולא סך דומה למים על גבי חביתאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קיז
מא ע"א35 רחץ ולא סך דומה למים על גבי חביתאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' ג
מא ע"א36 מוליאר הגרוףאמרי פנחס סי' רנז סעיף ה, סי' שיח סעיף כא [הלכה]
מא ע"א37 תנא מים מבפניםפירושי ראשונים
מא ע"א רש"י ד"ה כאילו מביא מבול לעולםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקצח
מא ע"א רש"י ד"ה כאלופירושי ראשונים
מא ע"א רש"י ד"ה שנחושתהפירושי ראשונים
מא ע"ב01 בפלוגתא דר' יהודה ור' שמעון בדבר שאין מתכויןצוף דבש (לוין) מאמר ח בתחלתו
מא ע"ב01 דבר שאינו מתכוון מותר בשבתגור אריה שמות פי"ב הערה 262 עמ' ריא, ויקרא פ"ו הערה 213 עמ' קלה {בשם תפארת ישראל פרק מא}
מא ע"ב01 דבר שאין מתכוין מותרלחמי תודה דף רכז ע"א
מא ע"ב01 דבר שאינו מתכויןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטז
מא ע"ב01 דבר שאינו מתכויןשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות נג {אפילו פסיק רישא דלא ניחא ליה שרי}
מא ע"ב01 דבר שאינו מתכוין מותר בשבתאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 174
מא ע"ב01 דבר שאינו מתכוין מותר בשבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמ
מא ע"ב01 מחלוקת ר"י ור"ש בדבר שאינו מתכויןתורת מנחם חנ"ח עמ' 401
מא ע"ב01 ר' שמעון היא דאמר דבר שאין מתכוין מותרחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ב"ק-ב"מ ג
מא ע"ב01 ר"ש וכו' דבר שאין מתכוין מותר וכו' ר"י וכו' אסורלקוטי שיחות ח"ז עמ' 190
מא ע"ב01 רבי שמעון וכו' אמר דבר שאין מתכוין מותרדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' עד
מא ע"ב תוס' ד"ה מיחםויקהל משה (וייס) עמ' לב, לג [הלכה]
מא ע"ב תוס' ד"ה מיחםחיי נפש ח"ד עמ' רנד
מא ע"ב תוס' ישנים ד"ה לא שנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
מב ע"א01 למימרא דשמואלויקהל משה (וייס) עמ' ג, רכ [הלכה]
מב ע"א02 והאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברה"ר בשביל שלא יזיקו בה רביםחיי נפש ח"ו עמ' נה
מב ע"א02 מכבין גחלים של מתכת וכו' ואי ס"ד ס"ל כר"ש אפילו של עץ נמיחיי נפש ח"ד עמ' טו
מב ע"א02 מכבין גחלת של מתכת ברה"רדברי חנינא - רפואה עמ' קמג
מב ע"א02 מכבין גחלת של מתכת ברה"רדורש טוב (פודור) עמ' 72
מב ע"א02 מכבין גחלת של מתכת ברה"ר בשביל שלא יזיקו בה רביםחיי נפש ח"ג עמ' מב, נז
מב ע"א05 בדבר שאין מתכוון ס"ל כר"ש וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קעח
מב ע"א06 במשאצל"ג ס"ל כר' יהודאחיי נפש ח"ד עמ' מט
מב ע"א06 מלאכה שאינה צריכה לגופהתורת מנחם חלק לב עמ' 386
מב ע"א06 מלאכה שאינה צריכה לגופהתורת מנחם חמ"ט עמ' 314
מב ע"א08 קוץ ברה"ר מטלטלו פחות פחות מד' אמותיד דוד (אופנהיים) עמ' קלב
מב ע"א10 פלוגתא דב"ש וב"ה אי מותר לתת צונן לתוך חמין בכוסשם יחזקאל עמ' קסז
מב ע"א35 האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין וכו' פלוגתא דר"י ורבנןדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צב
מב ע"א35 האלפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבליןמקראי קדש (תשנג) עמ' תיא
מב ע"א תוס' ד"ה אפילו של עץלקוטי שיחות ח"ז עמ' 191
מב ע"א תוס' ד"ה אפילו של עץחיי נפש ח"ד עמ' טו
מב ע"א תוס' ד"ה נותן אדם חמין - ולמאן דאמר תתאה גבר נמי הא מבשל כדי קליפהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נד ד"ה ובזה
מב ע"א תוס' ד"ה נותן אדם חמין - דחמין לתוך צונן משמע שהצוננין של מטה מרובים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' נב ד"ה התוס'
מב ע"א ר"ן - נזקא דרבים כסכ"נ חשיב לןלקוטי שיחות ח"ו עמ' 354
מב ע"א מהרש"א - בענין אין שבות במקדשמנחת מרדכי עמ' רפט
מב ע"ב08 מלחגור אריה בראשית פכ"ה אות מא {נותן טעם}
מב ע"ב08 מלח הרי הוא כתבליןפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה נג
מב ע"ב08 מלח הרי הוא כתבליןאמרי פנחס סי' שיח סעיף טז, יז [הלכה]
מב ע"ב12 בישול המלח כבשרא דתוראמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' לג
מב ע"ב12 מלח אפילו בכלי ראשון לא בשלהמקראי קדש (תשנג) עמ' תיא
מב ע"ב13 בשר בקר מצריך בישול ממושךגור אריה שמות פל"ד הערה 100
מב ע"ב18 אין נותנים כלי תחת הנר לקבל השמןכתנות אור עמ' שעו
מב ע"ב18 אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן, ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' קעה
מב ע"ב19 נרעקבי אבירים (תשסה) עמ' רנז {היינו הכלי שמניחים בו את השמן והפתילה}
מב ע"ב29 התניא נשברה לו חבית של טבל, ותוס' ד"ה הצלהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סח ע"ב
מב ע"ב רש"י - כלי שני אינו מבשלמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות נד
מב ע"ב תוס' ד"ה והיינו - לרש"י באיכא דאמרי, בשל תורה הלך אחר המחמיר, ובשל סופרים אחר אחרון, ולריב"א איכא דאמרי טפל ללישנא קמאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנו
מג ע"א05 נותנין כלי תחת הדלףמקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
מג ע"א05 נותנין כלי תחת הדלף בשבת וכו'לחמי תודה דף רכד ע"ב
מג ע"א10 טבל מובן הוא אצל שבת שאם עבר ותיקנו מתוקןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רט
מג ע"א10 טבל בשבת אם עבר ותיקנו מתוקןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסז, קסח
מג ע"א20 איתקצאי לביה"ש איתקצאי לכולי יומאתורת מנחם חמ"ח עמ' 182
מג ע"א20 דאתקצאי לבין השמשותגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' ריט
מג ע"א29 פורסין מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת וכו' תינה בימות החמה וכו' לא נצרכה אלא לאותן שתי חלות וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריח
מג ע"א תוס' ד"ה בעודןחיי נפש ח"ג עמ' קעה
מג ע"א תוס' ד"ה דמבטלחיי נפש ח"ד עמ' יד, כב
מג ע"ב08 ר' שמעון לית ליה מוקצהלחמי תודה דף קע ע"ב
מג ע"ב36 שמעתי שמצילין את המת וכו'מגילת סמנים עמ' צג
מג ע"ב36 שמצילין את המת מפני הדליקה וכו' ככר או תינוקשדה יעקב עמ' צד
מג ע"ב37 מצילין את המת מן הדליקה ע"י כיכר ותינוקמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקכט
מג ע"ב40 אדם בהול על מתואור חדש (הרטמן) פ"ג אות 458
מג ע"ב40 אדם בהול על מתופרדס מרדכי עמ' תסה
מג ע"ב תוס' ד"ה דכו"עמגילת סמנים עמ' נ
מג ע"ב תוס' ד"ה דכו"עבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ה [הלכה]
מג ע"ב תוס' ד"ה כברס' הזכרון לחתם סופר עמ' סה
מד ע"א01 אי לא שרית ליה אתי לכבויימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 285 {גמישות ההלכה}
מד ע"א06 מטלטלין נר חדששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תלד
מד ע"א06 מטלטלין נר חדש אבל לא ישן וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף רא ע"ב [שו ע"א ד"ה ואתה]
מד ע"א06 מטלטלין נר חדש אבל לא ישן וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצט, רב
מד ע"א06 מטלטלין נר חדש ולא ישן וכו' חוץ מן הנר הדולק בשבתצפנת פענח (תשסו) עמ' של
מד ע"א06 מטלטלין נר חדש ולא ישן ר"ש אומר כל הנרות מטלטלין חוץ מן הנר הדולק בשבתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקד
מד ע"א06 מטלטלין נר חדש כו' ר"ש אומר כו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שפ
מד ע"א06 נר חדשמשנה למלך (תשסח) עמ' קכג
מד ע"א27 מותר השמן שבנרצמח צדיק (תשסז) עמ' תצז
מד ע"א27 מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתירדברי יואל מועדים ח"ד דף שסט ע"ב
מד ע"א רש"י - הוקצה למצותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קלז
מד ע"א תוס' ד"ה שבנראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' פו ע"ב
מד ע"א תוס' ד"ה שבנר - מ"ש מנר חנוכה וכו' ליל ח' עושה לו מדורה בפני עצמו מפני שהוקצה למצותודברי יואל מועדים ח"ד דף שסט ע"ב
מד ע"ב תוס' ד"ה האנפש הרב עמ' קעא
מה ע"א מניחין נר ע"ג דקל בשבת ואין מניחין נר ע"ג דקל ביו"ט, ורש"יתורת מנחם חכ"ד עמ' 113
מה ע"א מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא מקמי חברי בשבתאמי מרום ח"ח עמ' רפז {חברי גזרו לא להדליק נר ע"י הפתח - רוצים להפסיק את פרסום הנס}
מה ע"א מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא מקמי חברי בשבתאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רל {אומה הרשעה נהגה כבוד בקדשי ישראל, משא"כ בימינו}
מה ע"א כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' לט
מה ע"א אין מוקצה לר"ש אלא גרוגרות וצמוקין בלבדמקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
מה ע"א אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצימוקין בלבדדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כב
מה ע"א רש"י - גזרו שלא להדליקהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רמז
מה ע"א רש"י ד"ה מקמי חברי - שלא יראוהו בחצרחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות רנה
מה ע"א תוס' ד"ה מקמימשיב צדק סי' ב (עמ' 4)
מה ע"א תוס' ד"ה מקמי חברי - דשעת הסכנה דלעיל לאו סכנת חברים קאמר אלא סכנת גזירה שגזרו שלא להדליק נר חנוכהחי' מהרצ"א הל' חנוכה מאמר א אות קצא
מה ע"ב ר' יוסי ור' אחא איקלעו לבי ר' אבא ונפל מנרתא על גלימא דר' אמי ולא טילטלה וכו' ורש"יכסף נבחר (תשסג) עמ' רצ
מה ע"ב מנורה הניטלת בידו אחת מותר לטלטלה וכו' הואיל ואדם קובע לה מקוםחיי נפש ח"ו עמ' מט
מה ע"ב ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא בנר כר"ש אבל מנורהחיי נפש ח"ג עמ' שט
מו ע"א04 חוליות בין גדולה בין קטנהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסח
מו ע"א04 חוליות בין גדולה בין קטנה אסור לטלטלהשרתי ח"א עמ' קצה
מו ע"א04 מנורה של חוליות אסור לטלטלה, ורש"י ותוס'כרם חמד (תשסו) עמ' קמח
מו ע"א05 איסור טילטול במנורה קטנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלג
מו ע"א09 הלכה כסתם משנהלחמי תודה דף פד ע"א
מו ע"א09 הלכה כסתם משנהמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
מו ע"א24 רבי אבהו כי איקלע לאתריה דריב"ל הוה מטלטל שרגא וכו', ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כו
מו ע"א27 ר"א אי הוה ס"ל כר"י לא הוה מטלטל שרגאמקראי קדש (תשנג) עמ' תעד, תעה
מו ע"א33 רב אויא איקלע לבי רבא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ז, סי' לח אות לא
מו ע"א34 איקפד רבא בעא לצעוריה וכו' בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא לרב אויאזכור לדוד עמ' קא
מו ע"א רש"י ד"ה איקפד רבאזכור לדוד עמ' קא
מו ע"א תוס' ד"ה דחוליות- ותירץ ר"י התם מיירי שהחוליות מחוברים יחד וכו'כסף נבחר (תשסג) עמ' רצ
מו ע"א תוס' ד"ה הורהדבר טוב (רוזנברג) עמ' תצא
מו ע"ב05 בריך רחמנא דלא כסיפיה רבא לרב אויאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ג
מו ע"ב11 אדם יושב ומצפה אימתי תכבה נרולחמי תודה דף קצג ע"א
מו ע"ב11 יושב ומצפהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
מו ע"ב16 מי יימר דמזדקק ליה חכםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות ב
מו ע"ב16 מי יימר דמזדקקי ליהברכת שלמה חו"מ עמ' מה [הלכה]
מו ע"ב17 מפירין נדרים בשבתתורת מנחם חלק לד עמ' 200
מו ע"ב21 כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתלמחר אעתיר עמ' שה
מו ע"ב24 לר"ש כבתה מותר לטלטלהחנן אלקים עמ' רו
מו ע"ב26 גורר אדם מטה וכו' ובלבד שלא יתכויןתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קכז
מו ע"ב26 דבר שאין מתכוין מותרתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קכז
מו ע"ב26 דבר שאינו מתכוין בשבת שהרי גורר אדםדעת שבת עמ' עו
מו ע"ב29 מוכרי כסות מוכרין כדרכן וכו' והצנועין מפשילין במקל לאחוריהןהר המוריה עמ' קמב
מו ע"ב29 מתיב רבא מוכרי כסות וכו'מקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
מו ע"ב06 רמי ליה אביי לרב יוסף מי אמר רבי שמעון כבתה מותר לטלטלה וכו'זכור לדוד עמ' כה
מו ע"ב רש"י ד"ה איסוראויקהל משה (וייס) עמ' קכא אות ג [הלכה]
מו ע"ב תוס' ד"ה דכל היכאחיי נפש ח"ג עמ' נח
מז ע"א01 בסיס לדבר האסורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעט
מז ע"א01 בסיס לדבר האסורברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וירא מאמר י עמ' קלה {העושה עבירה גופו נעשה בסיס לדבר אסור}
מז ע"א01 הנח לנר שמן ופתילה והואיל דנעשה בסיס לשלהבתדברי שמואל (תשנח) עמ' לג
מז ע"א25 אמרו לו שפיר דמיפירושי ראשונים
מז ע"א28 המחזיר קני המנורה בשבת חייב חטאת ורש"י שם ד"ה חייבחיי נפש ח"ו עמ' מד
מז ע"א28 המרכיב קני מנורה בשבת חייב חטאתאבן יהושע עמ' 120
מז ע"א רש"י ד"ה לדברשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פתיחה
מז ע"א תוס' ד"ה בגלילאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריא
מז ע"ב08 נותניןויקהל משה (וייס) עמ' קז [הלכה]
מז ע"ב08 נותנין כלי תחת הנר לקבל נצוצות, ולא יתן לתוכו מים מפני שהוא מכבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תסט
מז ע"ב22 אין טומנים בזבלישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' מט
מז ע"ב22 אין טומניןהכתב והקבלה ויקרא פ"ב פסוק יג
מז ע"ב22 אין טומנין בזבלמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וישלח עמ' פח
מז ע"ב22 אין טומנין בזבל+מטר השמים - עמודי העולם עמ' צח
מז ע"ב22 במה טומנין וכו' ולא בגפתאמרי פנחס סי' רנז סעיף ו [הלכה]
מז ע"ב31 קופה שטמן בהאמרי פנחס סי' רנז סעיף יג [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה מפניויקהל משה (וייס) עמ' קח, קי [הלכה]
מז ע"ב תוס' ד"ה במהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ריט
מח ע"א03 ההוא עבדא דאנח כוזא דמיאאמרי פנחס סי' רנח סעיף א, סי' שיח סעיף יב, כב, כג [הלכה]
מח ע"א05 מאי שנא ממיחם על גבי מיחםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קפג
מח ע"א06 אולודי קא מולידאמרי פנחס סי' רנח סעיף ג [הלכה]
מח ע"א06 התם אוקמי קא מיקם הכא אולודי קא מולידהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריא
מח ע"א07 חזייה דפרס דסתודר אפומא דכובא וכו' נזהיה רבהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' טז, לט
מח ע"א31 הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאתאז שמח עמ' עח
מח ע"א תוס' ד"ה הא בחדתאבריתי יצחק עירובין סי' י ס"ק כג [הלכה]
מח ע"ב01 זה חיבור וזה אינו חיבורלקוטי שיחות חל"א עמ' 260, 258
מח ע"ב15 כל המחובר לו הרי הוא כמוהובאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 334, באר ז הערה 24
מח ע"ב15 כל המחובר לו הרי הוא כמוהוגור אריה שמות פכ"ה הערה 151, דברים פכ"ה הערה 15
מח ע"ב15 כל המחובר לו הרי הוא כמוהותפארת ישראל (הרטמן) עמ' מה הערה 96
מח ע"ב31 בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאהצוף דבש (לוין) מאמר ז
מט ע"א04 איבעיא להו לחין מחמת עצמןאמרי פנחס סי' רנז סעיף ז [הלכה]
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקיאור לשמים (תשסג) עמ' קפו
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקיכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' סא
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקי, ותוס'אות לישועה דף נב ע"ב
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקי כאלישעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלז
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיםצדקת הצדיק סי' רכ
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיםפרי צדיק בשלח אות ו, צו אות ח, ר"ח אלול אות א
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקי, חת"סתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' לג
מט ע"א18 תפילין צריכים גוף נקי, חת"סתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' פז
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנו
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיאפוד בד דף צח ע"ג, צט ע"א
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקידובר שלום (תשסג) אות יח
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קפז
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רא
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקינצח ישראל (הרטמן) עמ' קצא
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקינתיבות יצחק ח"ג עמ' קצ
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקינתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' פז
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיעבודת יצחק בראשית עמ' רמח
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיפני יהושע (תשסא) עמ' קל
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכ הערה 97
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים, ותוס' ד"ה כאלישעאור ישרים (תשסב) עמ' רעג
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםאמרי חמד ח"א דף לב ע"א
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רפז
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שעג
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםכתנות אור עמ' תקע
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםשם יחזקאל עמ' קכד
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים ואמאי קרי להו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' ע
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"א
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ו אות נו, עו
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםיפה עינים (שצא) פרשת ראה דף קנד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צ; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ו דף ריג ע"ב
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע, ותוס'דברי יואל פ' בהעלותך דף שו ע"א
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקי כו' שלא יפיח כו' שלא ישןשערי תשובה סה"י אות כה-כו
מט ע"א18 תפילין צריכין גוף נקיטהרת יו"ט ח"ח עמ' יד
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקנא
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' ס
מט ע"א19 אלישע בעל כנפים וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' סא
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריב
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רלז
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםחקל יצחק (תשסג) עמ' כה
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםמאכסניא של התורה סי' מט
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 234
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםציץ השדה חנוכה עמ' לד
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רפט
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםתאומי צביה עמ' רי
מט ע"א19 אלישע בעל כנפים היה זהיר מאוד בקדושת תפיליןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) יתרו יז
מט ע"א19 אלישע בעל כנפים וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקכט
מט ע"א19 אלישע בעל כנפים וכו' כנפי יונה (ורש"י)לקוטי שיחות ח"ו עמ' 277
מט ע"א19 אלישע בעל כנפים מסר נפשו על התפיליןמגדל עוז (תשעח) עמ' קכט
מט ע"א19 אלישע בעל כנפיםכתבי רבנו בחיי עמ' תמה
מט ע"א20 המניח תפלין לא יפיח בהםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רלח
מט ע"א20 המניח תפלין לא יפיח בהםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רמו
מט ע"א20 שלא יישן בהם ולא יפיח בהןכד הקמח (מישור) עמ' תקכט
מט ע"א21 אמאי קרי ליה בעל כנפיםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רכו
מט ע"א21 מעשה אלישעישמח חיים (תשסה) מע' י אות כח
מט ע"א21 מעשה באלישע בעל כנפיםנשמת אדם עמ' סח
מט ע"א21 מעשה דאלישע בעל כנפיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קפב, ח"ד עמ' צ, קפ
מט ע"א21 עובדא דאלישע בעל כנפים, תוס' ד"ה כנפיה ור"ן ד"ה ומקשודרשות מהר"ם חביב עמ' כז
מט ע"א21 פ"א גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין וכו' אף ישראל מצוות מגינות עליהן, ודק"סתורת מנחם חנ"א עמ' 373
מט ע"א21 פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל וכו'כד הקמח (תשנו) עמ' ריג
מט ע"א21 פעם אחת גזרה מלכות רומי גזירה וכו' כיון שהגיע אצלו הקסדור נטלן מראשו ואחזן בידו וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמח
מט ע"א21 שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין וכו'תורת חיים עה"ת עמ' נב {העכו"ם גוזרין על תפילין כי הן מפילין עליהם פחד}
מט ע"א21 שפעם אחת גזרה מלכות רומי וכו' שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קסה
מט ע"א22 מלכות רומי גזרה שכל המניח תפילין ינקרו מוחואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' יט, כ
מט ע"א23 והיה אלישע מניחם ויוצארנת יצחק תהלים עמ' קעז
מט ע"א23 והיה אלישע מניחם ויוצא לשוקמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קצ
מט ע"א23 והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצ, רג
מט ע"א23 והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק ובו' פשט את ידו ונמצאו כנפי יונהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' עו
מט ע"א26 מה זה בידך א"ל כנפי יונה וכו' מה יונה מגינות וכו' ותוס'ברית שלום (תעח) דף קטו ע"ד
מט ע"א26 מה זה בירך א"ל כנפי יונה וכו' מה יונה מגינות וכו' ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תשמ
מט ע"א28 אלישע שנעשו לו תפילין כנפי יונהגנת אגוז (תשמט) עמ' ריג
מט ע"א28 באלישע שנמצאו במקום התפילין כנפי יונהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קכב
מט ע"א28 כנפי יונה וכו' ישראל מצות מגינותלקוטי מאמרים עמ' 138, 183
מט ע"א28 לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפיםבנין שאול עמ' כה
מט ע"א29 ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות וכו' אף ישראל מצוות מגינות עליהןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקמט
מט ע"א30 אמתיל כנסת ישראל ליונהס' חסידים סי' תתשנא
מט ע"א30 אמתיל כנסת ישראל ליונהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכב
מט ע"א30 אמתיל כנסת ישראל ליונה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' סג
מט ע"א30 דאמתיל כנסת ישראל ליונה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף ריט
מט ע"א30 דאמתיל כנסת ישראל ליונה וכו' מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל וכו' ותוס' ד"ה כנפיהמאמר אסתר (תשסב) עמ' קב
מט ע"א30 ישראל נמשלו ליונהאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ט אות א
מט ע"א30 כנס"י נמשלו ליונהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסח
מט ע"א30 כנסת ישראל אימתיל ליונהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ל, מד, נב
מט ע"א30 כנסת ישראל ליונה אמתילאקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 31 (סי' כד)
מט ע"א30 כנסת ישראל ליונה אמתילאפרי צדיק צו אות ח
מט ע"א30 כנסת ישראל ליונה אמתלאאבן פינה עמ' 50
מט ע"א30 כנסת ישראל נמשלה ליונהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' נג
מט ע"א30 כנסת ישראל נמשלה ליונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' פג
מט ע"א30 כנסת ישראל נמשלה ליונה, ותוס'רנת יצחק תהלים עמ' רצב
מט ע"א30 כנסת ישראל נמשלת ליונהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' כב
מט ע"א30 למה נמשלו ישראל ליונהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ז
מט ע"א30 מצות תפילין נמשלו ליונהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קכב
מט ע"א30 נמשלה ישראל ליונהאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ה ע"א-ע"ב
מט ע"א30 נמשלו ישראל ליונהתורה בציון עמ' רפו
מט ע"א31 מה יונה זו כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רל
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליההמאור הגדול (גר"א) עמ' תריג
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצוות מגינות עליהםרנת יצחק - פרק חלק עמ' קכט
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצוות מגינות עליהםטללי אורות עמ' צו
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצוות מגינות עליהןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רסח
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןאוצרות חיים - מצוות עמ' נה, קמט, ריז, רלח
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןאמרי נועם (מועדים) סי' ו ליומא דהילולא יא באייר
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רנ
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןתהלה לדוד (והרמן) פרק סח פסוק יד הערה כג
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה וכו'אפיקי ים עמ' תנה
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' מט
מט ע"א31 מה יונה כנפיה מגינות עליה כך ישראלמצווה ועושה ח"א עמ' ק
מט ע"א32 ישראל מצות מגינות עליהןאגרא דכלה ח"א עמ' רלז
מט ע"א43 יתיב ר"י בן עכנאי וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"ב
מט ע"א ר"ן - לא אמרו אלא לעבור על מצות ל"ת אבל לא דגזרו לבטל מ"עלקוטי שיחות חל"ה עמ' 171, 172
מט ע"א ריטב"א - בחיוב הנחת תפיליןמנחת מרדכי עמ' שמז
מט ע"א רמב"ן - לענין אלישע בעל כנפיםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 172
מט ע"א תוס' - א' שהפקיד מעותיו אצל א' שהי' מניח תפילין וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 315
מט ע"א תוס' - מעשה בתלמיד א' שהפקיד מעותיו אצל א' שהי' מניח תפילין וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 275
מט ע"א תוס' - מעשה בתלמיד אחד שהפקיד מעותיו אצל אחד שהי' מניח תפילין וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 96, 162
מט ע"א תוס' ד"ה טומניןמקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
מט ע"א תוס' ד"ה כאלישע - אדם אחד שהיה לו ממון רב, והלך לבית הכנסת וראה אחד בתפילין מאריך בתפלתו והפקידם אצלו וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קט פסוק ז
מט ע"א תוס' ד"ה כאלישע - מפני מה לא החזיקו בהן מפני הרמאיןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכה
מט ע"א תוס' ד"ה כאלישעמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' קלח
מט ע"א תוס' ד"ה כנפיהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ש, ויקרא-במדבר עמ' קיח, תיב
מט ע"א תוס' ד"ה כנפיהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסט
מט ע"א תוס' ד"ה נטלם - היאך נטל אלישע התפילין מראשו הא קיי"ל דבשעת הגזירה אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבור וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קמח
מט ע"א תוס' ד"ה שלאלקוטי שיחות חי"ג עמ' 61
מט ע"ב01 אבא שלחא הוימגדל עוז (תשעח) עמ' תרטז
מט ע"ב01 ר' יוסי היה מעבד עורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרלה
מט ע"ב06 עורות עבודיןמאמרי אדמו"ר הזקן תקסט עמ' כא {זה פירוש "עבודה"}
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלז
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו' כנגד עבודות המשכןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קעד
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו' כנגד עבודות המשכןדברי יואל פ' ויקהל דף שצו ע"ב
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו' כנגד עבודות המשכן וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 162
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכ
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי אמר להו רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכןבן מלך - שבת עמ' קנא
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנח, שעג
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי וכו' כנגד עבודות המשכן וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 57
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי וכו'חיי נפש ח"ד עמ' ו, ז, לא, רכב
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מיצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
מט ע"ב17 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד עבודות המשכןדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קא {שאלו שנעשו במשכן נקראו אבות מלאכות, ויש שאסורים רק משום עוברא דחול}
מט ע"ב17 אבות מלאכות וכו' כנגד עבודות המשכןישרש יעקב (טננבוים) ויקהל אות א
מט ע"ב17 אבות מלאכות וכו' כנגד עבודות המשכןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 189
מט ע"ב17 אבות מלאכות וכו' כנגד עבודות המשכןשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 389 ,388 ,376
מט ע"ב17 אבות מלאכות כנגד וכו' שבתורהלקוטי שיחות חי"ח עמ' 15
מט ע"ב17 אבות מלאכות כנגד מי, תוס' ד"ה כנגדדרשות מהר"ם חביב עמ' רכ, רכו
מט ע"ב17 אבות מלאכות כנגד מלאכה שבתורהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעט
מט ע"ב17 אבות מלאכות כנגד עבודות המשכןפנים מסבירות עמ' עב
מט ע"ב17 אבות מלאכות כנגד עבודות המשכן, ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ב ע"א
מט ע"ב17 אבות מלאכות מ' חסר אחת וכו' כנגד עבודת המשכן, ורש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמז
מט ע"ב17 אבות מלאכות מ' חסר אחת כנגד עבודת המשכןדעת שבת עמ' עד
מט ע"ב17 הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי, א"ל רחב"ח כנגד עבודות המשכןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רטז, ריט
מט ע"ב17 ל"ט מלאכותאגרא דכלה ח"ב עמ' קמח
מט ע"ב17 ל"ט מלאכות בשבת נגד ל"ט פעמים מלאכתואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי כו
מט ע"ב17 ל"ט מלאכות כנגד המלאכות שבמשכןפירוש המכבי שמות עמ' לג
מט ע"ב17 ל"ט מלאכות כנגד ל"ט פעם שמוזכרת המילה 'מלאכה' בתורהבאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ד
מט ע"ב17 ל"ט מלאכות כנגד מלאכה ומלאכתו שבתורהפרי צדיק וישב אות ב, משפטים אות ו
מט ע"ב17 ל"ט מלאכות נלמד ממעשה המשכןשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' רטז
מט ע"ב17 ל"ט מלאכות של שבת כנגד עבודות שבמשכןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכד
מט ע"ב18 ארבעים חסר אחת כנגד מי וכו' נגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורהמדבר קדמות (תשסח) עמ' קמ
מט ע"ב18 הני ל"ט מלאכות כנגד ל"ט מלאכות שבמשכןשער החצר (תשעב) סי' שיז
מט ע"ב18 הני ל"ט מלאכות כנגד מי וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' קצו, ריב
מט ע"ב18 הני ל"ט מלאכות כנגד מי וכו'תפארת ראובן עמ' קצב
מט ע"ב18 הני ל"ט מלאכות כנגר מי וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף לא ע"א
מט ע"ב19 ילפינן כל המלאכות ממשכןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא, שיד, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כא
מט ע"ב19 ילפינן ממשכןחקל יצחק (תשסג) עמ' כא
מט ע"ב19 כל דהוי במשכן קריא אב מלאכהשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לז
מט ע"ב19 כנגד עבודות המשכןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיא
מט ע"ב19 למדו מלאכות האסורות בשבת ממלאכת המשכןתורת העולה (תשנב) ח"א פרק ה
מט ע"ב19 למדו מלאכות האסורות בשבת ממלאכת המשכןתורת העולה (תשעה) עמ' כח
מט ע"ב19 מה דלא הוי במשכן לא הוי מלאכהחכמת התורה ויקהל עמ' כ
מט ע"ב19 מלאכות שבת כנגד עבודות המשכןפניני דעת עמ' רלז
מט ע"ב19 מלאכת שבת ילפינן ממלאכת המשכןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנ
מט ע"ב19 מלאכת שבת נלמד מהמשכןמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שכב
מט ע"ב21 כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה ארבעים חסר אחת בעי רב יוסף ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הואברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 106
מט ע"ב21 כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה וכו', ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 116
מט ע"ב21 מלאכת שבת הוא כנגד מלאכה ומלאכתו שבתורהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רמה
מט ע"ב23 איבעיא להו ויבא יוסף לעשות מלאכתוטהרת יו"ט ח"ז עמ' יז, כא, קמז
מט ע"ב23 בעי רב יוסף ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא או לא וכו' או דילמא ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסא
מט ע"ב23 בעי רב יוסף ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא או לא וכו'פלח הרמון - לקוטים חדשים עמ' סג
מט ע"ב23 ויבא יוסף הביתה לעשות מלאכתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קח
מט ע"ב23 ויבא יוסף לעשות מלאכתודובר צדק עמ' 83
מט ע"ב23 ויבא יוסף לעשות מלאכתופרי צדיק וישב אות ב
מט ע"ב23 לעשות מלאכתו ממנינא הואהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' שכא
מט ע"ב25 וליתי ס"ת ולימניאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסה
מט ע"ב27 א"ל כי קא מספקא לי משום דכתיב וכו' והא כמ"ד לעשות צרכיו נכנס וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קח
מט ע"ב28 והמלאכה היתה דים ממנינא הוא, ורש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסח, תסט
מט ע"ב29 לעשות צרכיו נכנסחכמת התורה וישב עמ' תקטו, תקלב
מט ע"ב29 לעשות צרכיו נכנסחכמת התורה קדושים עמ' רסח
מט ע"ב31 והאי והמלאכה היתה דים הכי קאמר דשלים ליה עבידתאפרי צדיק וישב אות ב, בחוקותי אות ח
מט ע"ב31 והמלאכה היתה דים דשלימא עבידתאלב יוסף (גפן) עמ' 116-117
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיו"ב היתה במשכןתורת מנחם חנ"ט עמ' 298
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכןאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קצג
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכןדבר צבי - קדושת השבת עמ' רטו
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכןפנים מסבירות עמ' רו
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכןשיח דוד (תשסד) עמ' נט
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכןתורת מנחם חמ"ט עמ' 139
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן הם זרעו ואתם לא תזרעו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמז
מט ע"ב34 אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן הם זרעו ואתם לא תזרעו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריא
מט ע"ב34 כל המלאכות בשבת ילפינן ממלאכת המשכן הם זרעו ואתם לא תזרעוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיז
מט ע"ב36 הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחידשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סה בהגה"ה
מט ע"ב39 כך אתם לא תפיקו מרשות היחידחקל יצחק (תשסג) עמ' קצ
מט ע"ב רש"י - דמות דיוקנו של אביוחכמת התורה תצוה עמ' קע
מט ע"ב רש"י - נראית לו דמות דיוקנו של אביואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' עה ע"ב
מט ע"ב רש"י ד"ה כנגד - נסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן ללמד הימנהשיח דוד (תשסד) עמ' ס
מט ע"ב רש"י ד"ה כנגד עבודות ותוס' ד"ה כנגד כל הט"ל מלאכותכתנות אור עמ' שכב
מט ע"ב תוס' ד"ה הני ל"ט וכו'ברית שלום (תעח) דף לא ע"ב
נ ע"א20 יוצאין בפקורין ובציפאחיי נפש ח"ו עמ' רסא
נ ע"א32 פעם אחד הלך רבי חנינא בן עקיבא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
נ ע"א45 בכל חפיןנפש הרב עמ' קסח
נ ע"א45 תני חדא כלי כסף מותר לחוף בנתר וחולמקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
נ ע"ב01 נזיר חופף ומפספס אבל לא סורקישראל קדושים עמ' 28
נ ע"ב03 האי תנא אליבא דר"י סבר גריר והאי תנא אליבא דר"י סבר לא גרירזכור לדוד עמ' כה
נ ע"ב06 פניו ידיו ורגליומקראי קדש (תשנג) עמ' רסג {שערות פניו ידיו ורגליו אין נושרות מהר}
נ ע"ב09 כוספא דיסמין שרי וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק יד
נ ע"ב20 אייתו לקמייהו ברדאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסז
נ ע"ב20 אמימר ור"א משו ומר זוטרא לא משאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' יד ע"ב, רנח ע"א
נ ע"ב24 מגרד אדם גלדי מכה וכו' רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונוצמח צדקה עה"ת עמ' יג
נ ע"ב24 מגרר אדם בשביל צערומאיר נתיבות ח"ג עמ' עה
נ ע"ב24 מגרר אדם גילדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו, תוס' ד"ה בשביל צערונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
נ ע"ב24 מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכהוזאת התורה עמ' מט
נ ע"ב26 ליפות אסור וכו' רוחץ אדם בכל יום פיו"ר וכו' ורש"יתורת העולה (תשנב) ח"ב פרק ב, מא, ח"ג פרק עא
נ ע"ב26 ליפות אסור משום לא ילבש וכו' רוחץ אדם בכל יום פניו ידיו ורגליו וכו' ורש"יתורת העולה (תשעה) עמ' קמא, רנו, תקצד
נ ע"ב27 רוחץ אדם וכו' בכל יום וכו' כל פעל ה' למענהואורחות צדיקים שער גאוה עמ' יב
נ ע"ב27 רוחץ אדם ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונותורת חסד (סופר) עמ' נא
נ ע"ב27 רוחץ אדם כו' בכל יום, ורש"י וע"ילקוטי שיחות חט"ז עמ' 279
נ ע"ב27 רוחץ אדם לכבוד קונואחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ג אות ז
נ ע"ב27 רוחץ אדם פיו"ר לכבוד קונותשובות ר' איסר יהודה עמ' קצח
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו בכל יום לכבוד קונוערבי נחל (תשסד) עמ' תתפד
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליומבשרת ציון ח"ב עמ' קלט
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלז
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונואור ישרים (תשסב) עמ' רעג
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונובן מלך - שבת עמ' תקמב
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונודברים נחמדים (תשסה) עמ' נא
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונולב אליהו (תשסה) שמות עמ' שלח
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונונועם אלימלך (תשסא) עמ' לו
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ק
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' כ
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונושיחות ר' ראובן עמ' סה
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונושם דרך - הישר והטוב עמ' צא
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונושמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קעג
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רצט
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שעה, דברים עמ' ע
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו וכו' כל פעל ד' למענהו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיב, תמו
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו משום שנאמר כל פעל ה' למענהושמע יעקב (זיידא) עמ' קמז
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף י ע"ב
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, ורש"ימחשבת מוסר ח"א עמ' תצד
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, ורש"ישערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קלט
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, משום שנאמר כל פעל ה' למענהואור מאיר ח"ב עמ' רכז
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצה, רד, רסב
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונידגל מחנה יהודה עמ' רצט
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום וכו' שנאמר כל פעל ה' למענהושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק טו
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 184
נ ע"ב27 רוחץ אדם פניו ידיופירושי ראשונים
נ ע"ב27 שרי להתייפות ע"י רחיצה כדכ' כל פעל ה' וגו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' צח, קיט
נ ע"ב29 כל פעל ה' למענהומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"א
נ ע"ב32 הכל מודים שאם נתקלקלה וכו'מגילת סמנים עמ' כח
נ ע"ב רש"י - לכבוד קונהו דכתיב כי בצלם וכו' ועוד דהרואה בריות נאות אומר וכו'שיחות ר' ראובן עמ' סה
נ ע"ב רש"י ד"ה אבל - במסרק ודאי משיררנת יצחק יהושע עמ' שעו
נ ע"ב רש"י ד"ה ומפספס כו' ול"ד לפ"ר ולא ימותרנת יצחק שופטים עמ' קצה
נא ע"א04 כסהו ונתגלהאמרי פנחס סי' רנז סעיף ח, ט [הלכה]
נא ע"א05 ממלא אדם קיתון ונותנו תחת הכראמרי פנחס סי' רנז סעיף י [הלכה]
נא ע"א19 בא וראה כמה מחבבים זה את זהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רעה
נא ע"א19 בא וראה כמה מחבבין זה את זהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרעד
נא ע"א19 כמה מחבבין זא"זדרכי החיים ח"ב עמ' שג
נא ע"א20 שאילו ר' יוסי קיים היה כפוף, ותוס'ישראל קדושים עמ' 42
נא ע"א21 כפוף ויושב לפני רביצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תלה
נא ע"א22 ממלא מקום אבותיובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 735
נא ע"א22 ממלא מקום אבותיודרכי אמונה דרך כג
נא ע"א22 ממלא מקום אבותיונצח ישראל (הרטמן) עמ' שעז הערה 64, תנג הערה 86
נא ע"א22 ממלא מקום אבותיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנו הערה 48
נא ע"א23 אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רס
נא ע"א25 רב אמי קפיד על רב נחמן ששתה מים שחימם קפילא ארמאהמגדל עוז (תשעח) עמ' קמ
נא ע"א32 אדם חשוב שאניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרא
נא ע"א32 אדם חשוב שאנימבשרת ציון ח"ג עמ' רצ
נא ע"א32 אדם חשוב שאנימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרכב
נא ע"א32 אדם חשוב שאנישל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות ראה, שער האותיות אות ק ס"ק ריח
נא ע"א32 לאדם גדול אף דבר שנאכל כמות שהוא חי אסור משום בישולי עכו"םערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רפד
נא ע"א רש"י ורשב"אמפניני הרב עמ' צו
נא ע"ב02 מניחים מיחם ע"ג מיחםאמרי פנחס סי' רנז סעיף ג, רנח סעיף א, סי' שיח סעיף יב [הלכה]
נא ע"ב08 אין מרסקין לא את השלגאמרי פנחס סי' שיח סעיף ל [הלכה]
נא ע"ב12 במה בהמה יוצאת וכו'לקוטי דיבורים עמ' 1197
נא ע"ב13 נאקה בחטםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות א
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאים בשירדעת שבת עמ' תלט בהערה
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשירמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קיג
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ח עמ' צא
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאין בשירבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתכח
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאין בשירדובר צדק עמ' 6
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאין בשיר וכו'אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 58, 1028, תקפה, שמות עמ' ב'קסז, דברים עמ' א'תתסט; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' קמא
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירישרש יעקב (טננבוים) ואתחנן אות ו
נא ע"ב14 וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר ומזין עליהן וטובלין במקומןעירין קדישין השלם עמ' תיד
נא ע"ב14 כל בעלי השיר וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף קמא ע"א
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיראור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' יז
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיראור אברהם (זוועהיל) עמ' פח
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשירמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעד
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שעט
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשירתורת שמואל (מהר"ש) תרכח עמ' ו, תרל עמ' קעז
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' שה; תרסח עמ' צה; תרעב עמ' תתכח
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיראגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצב
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירלקוטי דיבורים עמ' תנו
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תנז
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירתורת מנחם חט"ז עמ' 72, חכ"ג עמ' 107
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירתורת מנחם חכ"ז עמ' 302
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר ומזין עליהן וטובלין במקומןמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצד
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 374
נא ע"ב14 כל בעלי השיר יוצאין ונמשכין בשירס' המאמרים (ריי"צ) תש"ב עמ' 48
נא ע"ב14 כל בעלי שיר יוצאים וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תנא ע"ד
נא ע"ב14 כל בעלי שיר יוצאין בשירמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרסד
נא ע"ב22 למימרא דנגרי דחמרידברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קעא
נא ע"ב42 לוי בריה דרב הונא בר חייא וכו' הוו קאזלי באורחא וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' צד
נא ע"ב42 לוי בריה דרב הונא בר חייא ורבה בר רב הונא הוו קאזלי באורחא וכו' חלש דעתיה דרבה בר רב הונא וכו'של"ה (תשנז) - מס' סוכה אות סט
נא ע"ב42 לוי ורבה בר רב הונא הוו קאזלי באורחא וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שפב
נא ע"ב44 קדים חמרא דלוי לחמרא דרבה בר רב הונא וחליש דעתיהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שמג
נא ע"ב44 קדמה חמרא דלוי לחמרא דרבה וכו' (ותוס' שם)וצוה הכהן עמ' קעח, קפ
נא ע"ב תוס' ד"ה במהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעא, שא, ח"ב עמ' קנה
נא ע"ב תוס' ד"ה במה, ופנ"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצח-רג
נא ע"ב תוס' ד"ה קדמיה - איך כיבד אברהם המלאכים הא אין מכבדים בדרכיםאגרא דכלה ח"א עמ' שנו
נב ע"א תנן התם ולא ברצועה שבין קרניה וכו'זכור לדוד עמ' ז
נב ע"א מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהןישראל קדושים עמ' 37
נב ע"א מולאות של בית רביטוב טעם שמות עמ' רנ
נב ע"א מולאות של בית רבי יוצאות וכו'טוב ירושלים שמות פל"ב פסוק א
נב ע"א מולאות של בית רביבני יששכר (תשמג) ח"א דף י ע"ב
נב ע"ב מולאות של בית רבישמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שצב
נב ע"ב מוליתאבאר שרים פרשת בשלח דרוש ו אות ה {פרידה כעין סוס}
נב ע"ב01 בבאין מנוי אדם, רש"י ותוס'בנין אפרים עמ' קט [הלכה]
נב ע"ב09 כיון דריתכן, ומגיני שלמהבנין אפרים עמ' קח [הלכה]
נב ע"ב12 כל הכלים עולין מטומאתן בשינוי מעשהאבן יהושע עמ' 70
נב ע"ב35 הא תרגמא אביי אליבא דרבא בגלמישל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות כ
נב ע"ב36 חמור יוצא במרדעתישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' נ
נב ע"ב36 חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קסח
נב ע"ב36 חמור יוצא במרדעת שלושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פא
נב ע"ב37 רחלות יוצאות שחוזותמגילת סמנים עמ' לז
נב ע"ב רש"י ד"ה טמאהבנין אפרים עמ' קי [הלכה]
נב ע"ב תוס' וגלה"שבנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
נג ע"א10 אף באוכף ובלבד שלא יקשור לו מסריכןדבר טוב (רוזנברג) עמ' תכט
נג ע"א28 כי סליק רבי זיראפרדס המלך (תשסט) אות ו
נג ע"א31 אריוךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצד
נג ע"א31 אריוך מנו שמואלתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' ל
נג ע"א31 וכן תרגמה אריוך בבבל אריוך מנו שמואלתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק יט הערה מב
נג ע"א31 שמואל - אריוךקסת הסופר (תשעו) עמ' שפג {מלך אלסר - אין הלכה כמותו באיסורי}
נג ע"א31 שמואל נקרא אריוךשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיג
נג ע"א39 חמור אפילו בתקופת תמוז קרירא ליהמגדל עוז (תשעח) עמ' תר
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא להאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2242
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופה תמוז קרירא לי'תורת מנחם חל"ז עמ' 153
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוד קרירא לי'תורת מנחם חכ"ח עמ' 163
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא לותורת מנחם חנ"ג עמ' 63
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא ליהמבשרת ציון ח"ד עמ' קעח
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא ליהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תסא
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא ליהתורת שמואל (מהר"ש) תרלו עמ' קכו, תרלז עמ' צט
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירה להס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שסח
נג ע"א39 חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירה להבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שסח
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קריר להכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' כ
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קריר לי'דברים נחמדים (תשסה) עמ' נא
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא להחוסן יהושע מאמר א פ"ו עמ' רח
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לי'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 462
נג ע"א39 'חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לי'תורת מנחם ח"א עמ' 109, ח"ט עמ' 16
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לי'תורת מנחם חלק מ עמ' 157, 249
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לי'התורה והעולם ח"א עמ' לא-לד
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפא, תרעה, דברים עמ' תרעא
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליהדובר צדק עמ' 22
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליהמבשר טוב - חנוכה עמ' קמח, קסה
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קיט, ועמ' שע
נג ע"א39 חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קיב
נג ע"א רש"י ד"ה אבאלקוטי שיחות ח"ה עמ' 202
נג ע"א תוס' ד"ה והואבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ט, י [הלכה]
נג ע"א תוס' ד"ה והוא שקשורה - ועוד י"ל דבאינה קשורה מע"ש מיחזי במתכווין להוצאת מרדעתדברי מנחם (היימליך) עמ' שעח
נג ע"ב07 אדם אית ליה מזלאאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 347, הקדמה אות 152
נג ע"ב07 אדם אית ליה מזלאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וירא ג
נג ע"ב07 אדם אית ליה מזלאחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעב
נג ע"ב07 אדם אית ליה מזלא בהמה לית ליה מזלאלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכו
נג ע"ב07 אדם דאית לי' מזלא וכו' בהמה דלית לה מזלאאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תתו
נג ע"ב07 אדם דאית ליה מזלאחכמה ומוסר ח"ב עמ' עג
נג ע"ב07 אדם דאית ליה מזלאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קעו
נג ע"ב07 אדם דאית ליה מזלארסיסי לילה סי' מג (עמ' 81), תקנת השבין סי' א (עמ' 3), שיחת מלאכי השרת עמ' 60, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 59), דובר צדק עמ' 155, *180-179
נג ע"ב07 אדם דאית ליה מזלאאור הישר בראשית דף ע"ב ע"ב
נג ע"ב07 אדם דאית ליה מזלאישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 85
נג ע"ב07 אדם דאית ליה מזלאפרי צדיק וירא אות ד, בא אות ב
נג ע"ב08 בהמה לית ליה מזלאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלג
נג ע"ב17 אדם נראה כמיקרהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצח
נג ע"ב17 נראה כמיקרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסז
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו והניח הבן לינקעקדת יצחק (שלג) שער יג דף לה ע"ד; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמב ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קפט ע"ב
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' ונעשה לה נסחיי נפש ח"ד עמ' שפה
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' ונעשה לו נס וכו' כמה גדול אדם זה וכו' כמה גרוע אדם זה וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קיג
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו והניחה לו בן לינוק וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' י
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו וכו' בא וראה כמה גדול אדם שנעשה לו נס כזה וכו'שמע יעקב (זיידא) עמ' קמז
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו וכו' ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקלב
נג ע"ב31 מעשה בא' שמתה אשתו וכו' ונעשה לו נס ונפתחו לו שני דדים אר"י כמה גרוע אדם זה וכו'עצי חיים על התורה עמ' שפד
נג ע"ב31 מעשה באדם אחד שמתה אשתוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלב
נג ע"ב31 מעשה באדם אחד שמתה אשתוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלג
נג ע"ב31 מעשה באדם אחד שמתה אשתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ק
נג ע"ב31 מעשה באדם אחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינקלדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קמד
נג ע"ב31 מעשה באדם אחד שמתה אשתו וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' סד
נג ע"ב31 מעשה באדם אחד שמתה אשתו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קעח
נג ע"ב31 מעשה באדם שמתה אשתו ולא היה לו מנקת ונעשה לו נסיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רא, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מ
נג ע"ב31 מעשה באדם שנבראו לו דדים כאשה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' עז, קמח, תקפח
נג ע"ב31 מעשה באחד וכו' ונעשה לו נס ואמר אביי כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתעצי חיים - מועדים עמ' רד*, רי*, ריז, רכט
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והיה לו בן לינוק וכו' נעשה לו נס ונעשו לו דדים וכו' כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' עב
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בןאהבת חיים (דייטש) עמ' מב
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינוקפרדס מרדכי עמ' תצו
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינקבן אברהם דף ז ע"ב
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינקדברי חנינא - מזלות עמ' ה, ז, סט, קמב, קמג
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינקמכתב מאליהו ח"א עמ' 201
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' כמה גדול אדם זה שנעשה לו נסאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרכט, קד
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קכט
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו'למחר אעתיר עמ' רפ
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס וכו'שמחת מרדכי (רוזנמן) חנוכה - מאמר מאי חנוכה
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נם ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קלה
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינק וכו'מצור דבש עמ' מז
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינק וכו' אמר אביי כמה גרוע אדם זה וכו', מהרש"א - לפי שיש חשש שמנכין לו מזכיותיולחמי תודה דף ריז ע"ב
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינק ונפתחו לו דדיםלב אריה פרשת וירא אות ד
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינק כו'עדן גנים דרוש ג קול ה
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' מז
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו וכו' ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו וכו' אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכ
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו וכו' כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נספאר יעקב ח"א עמ' נב, קב, שכג, ח"ג עמ' קטז
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו וכו' כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתמבשר טוב - חנוכה עמ' ה, יד, קכט
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתו ונעשה לו שני דדין כאשהיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלג
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתוילקוט הגרשוני ח"א
נג ע"ב31 מעשה באחד שמתה אשתומכתב מאליהו ח"א עמ' 201
נג ע"ב31 מעשה באחר שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו'תורת אביגדור ח"א עמ' ז
נג ע"ב31 מעשה באחר שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתכתב סופר אגדות כאן
נג ע"ב31 מעשה באחר שמתה אשתו והניחה לו בן לינק וכו'לחמי תודה דף ריז ע"ב
נג ע"ב31 מעשה בחסיד אחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו'בי חייא ח"ב עמ' קכא, קל
נג ע"ב32 אדם א' נעשה לו נס ונפתחו לו דדיןנחלי מים (מלאח) עמ' ט
נג ע"ב32 אחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שיז
נג ע"ב32 אחד שמתה אשתו והניח בן לינקאמרי אש (טאוב) עמ' קכא
נג ע"ב32 אחד שמתה לו אשתו והניחה בן לינק וכו' ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין וכו', מהרש"אקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שיז
נג ע"ב32 אחד שנעשה לו נס להניק וכו'דרשות הרא"ש דף כט ע"ב דרוש כז, דף ס ע"א דרוש ס
נג ע"ב32 באיש שנעשה לו דדים להניק בנומאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' קיב
נג ע"ב32 ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 297, 317
נג ע"ב32 נעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשהבן מלך - מידת הביטחון עמ' צב
נג ע"ב32 נעשה לו נס וצמחו לו דדים וכו' כמה מגונה איש זהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"ב
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זהמכתב מאליהו ח"א עמ' 202
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה או כמה גרוע אדם זהקהלת יעקב חנוכה עמ' ח, לא, סט, עט, קט, קיא, קנב, רמב
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה וח"א כמה גרוע אדם זהחכמת התורה תולדות עמ' קכט, תסא, תסד
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 129
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה וכו' כמה גרועחכמת התורה נח עמ' פז, שמז
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה שנעשה לו נסשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רפט
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזהחכמת התורה וישלח עמ' תקלד
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תפג
נג ע"ב33 כמה גדול אדם זה שנעשו לו נס וכו'מעדני אשר נישואין עמ' צח
נג ע"ב33 כמה גדול או גרוע אדם שנעשה לו נסחכמת התורה ויגש עמ' קסט, שלד
נג ע"ב33 כמה גדול שנעשה לו נס וח"א כמה גרוע אדם זהחכמת התורה וירא עמ' תצח, תקא, תקיד
נג ע"ב33 כמה חשוב הוא שנעשה לו נס או כמה גרוע הוא אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' מה
נג ע"ב34 אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתתורת מנחם חלק נ עמ' 267
נג ע"ב34 אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטו
נג ע"ב34 אדרבה כמה גרוע אותו אדם שנשתנו עליו סדרי בראשיתאבן יהושע עמ' 60
נג ע"ב34 אמר ליה אביי אדרבה במה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתשל"ה (תשנז) פרשת לך לך אות לד
נג ע"ב34 גדול אדם זה או גרוע אדם זהחכמת התורה לך לך עמ' עז, צא, קלד, קפב, תקלו, תקנה, תקסז
נג ע"ב34 גדול או גרוע שנעשה לו נסחכמת התורה ויצא עמ' לט, רמג, שעו, תנח, תקה
נג ע"ב34 גרוע אדם שנעשה לו נסחכמת התורה אמור עמ' תכו
נג ע"ב34 וחד אמר כמה גרוע אדם זהחכמת התורה וארא עמ' קנב, רטו, תפ
נג ע"ב34 כמה אדם זה מגונה וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' א
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שנא
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעב
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' כג, ע, קכט, שלט
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קסג, רמב, רנא
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדר בראשיתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רפא
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה וכו' שנעשה לו נסיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קסח {שמנכין לו מזכיות}
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנעשה לו נס כזהחכמת התורה מקץ עמ' תלג
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנה לו סדריגור אריה בראשית ויקרא פי"ט הערה 270
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנה עליו סדרי בראשיתשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' דש
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו בשבילו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' סח, רמח
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשיתאלומת יוסף דף מח ע"א
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לודברי סופרים סי' ח (עמ' 6), טז (עמ' 13), שיחת מלאכי השרת עמ' *71-70
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתאגרא דכלה ח"א עמ' קטו
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רעג, עדר
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רעא
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' סה
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדברי יואל פ' לך לך דף רו ע"ב, פ' ויצא דף מ ע"א, נב ע"א
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדובר צדק (זילבר) עמ' קמ
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדורש טוב (פודור) עמ' 213
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' מ
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תעד ד"ה אמנם
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתטיול בפרדס ח"ב עמ' תג
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - וארא עמ' קסד
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתקרבן מנחה (תשעד) עמ' יב
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתקרן לדוד בראשית עמ' קמב, שמז
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתרנת יצחק מלכים עמ' רעו
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תד
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתשמן ראש סוכות ח"א עמ' רנד
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתתפארת צבי שמות עמ' קצב, ת
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתבני יששכר (תשמג) ח"א דף כט ע"ד
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' סב
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו לופרי צדיק מקץ אות י
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתדברי יואל מועדים ח"ד דף ה ע"ב
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קכו
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתלב אביגדור עמ' לז
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתקהלת יעקב פסח ח"א עמ' קלא
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתשם ישראל עמ' עג
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' לא, רטו
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתאבן פינה עמ' 96
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 91
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות י
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת מקץ עמ' סג
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם זהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ה
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם שנשתנו לו סדרי בראשיתשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שסו, שפח
נג ע"ב34 כמה גרוע אדם שנשתנו לו סדרי בראשיתדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רחצ
נג ע"ב34 כמה גרוע האי גברא שנשתנו לו סדרי בראשיתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רכו
נג ע"ב34 כמה גרוע האי גברא שנשתנו לו סדרי בראשיתברכות אבי דף קכה ע"א
נג ע"ב34 כמה גרוע האיש הזהכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 286, 287
נג ע"ב34 כמה גרוע ההוא גברא שנשתנו עליו סדרי בראשיתיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' יב
נג ע"ב34 כמה גרוע שנשתנו עליו סדרי בראשיתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' קכז
נג ע"ב34 כמה מגונה אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלז
נג ע"ב34 כמה מגונה אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' נה
נג ע"ב34 כמה מכוער אדם זה שנשתנה בשבילו סדרי בראשיתיושב אהלים (מנטרוז) עמ' ה, עד
נג ע"ב34 כמה מכוער אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סד עמ' קפו, ח"ב דרוש קע עמ' מב, דרוש קצה עמ' קסב, דרוש ריז עמ' רסד
נג ע"ב34 מגונה אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתרנת יצחק מלכים עמ' קצט
נג ע"ב34 נשתנו לו סדרי בראשית ובתו"יאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רצא
נג ע"ב34 שנשתנו לו סדרי בראשיתאהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות עמ' רלד
נג ע"ב34 שנשתנו לו סדרי בראשיתאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רס, שיז, תתה
נג ע"ב34 ה' משנה את הטבע רק לצורך הכרחילקוטי שיחות חי"ג עמ' 39
נג ע"ב35 כמה קשין מזונותיו של אדםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 520
נג ע"ב35 כמה קשים מזונותיו של אדםדברי חנינא - מזלות עמ' ה
נג ע"ב35 כמה קשים מזונותיו של אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 3
נג ע"ב37 אותה אשה שהיתה גידמת ולא הכיר בה בעלה וכו' כמה צנוע איש זה שלא הכיר באשתואורחות צדיקים שער תשובה עמ' קעב
נג ע"ב37 באדם שנשא אשה גידמת ולא הכיר בהס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, א (עמ' 13)
נג ע"ב37 ולא הכיר בהדרכי החיים ח"ב עמ' שלג
נג ע"ב37 מעשה באדם א' שנשא אשה גידמת וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' קיג
נג ע"ב37 מעשה באדם אחד וכו' כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתוראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ו אות עז
נג ע"ב37 מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת וכו'מנחת יואל עמ' שכו
נג ע"ב37 מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ב אות קט, פרק ג אות יא
נג ע"ב37 מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת וכו' זו דרכה בכך וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק א
נג ע"ב37 מעשה באדם אחד שנשא אשה חיגרתשמחת הנפש עמ' קעד
נג ע"ב37 מעשה באדם שנשא גידמתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 196-195
נג ע"ב37 מעשה שלא הכיר באשתו גדמיתתורת יחיאל בראשית עמ' קיט
נג ע"ב38 בא וראה כמה צנועה אשת זו שלא הכיר בה בעלה וכו'הר המוריה עמ' קמד
נג ע"ב39 כמה צנוע אדם זהגור אריה בראשית פל"ז הערה 90
נג ע"ב42 משום דמסגו בריש עדראאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קפ
נג ע"ב43 דזכר סגי ברישאחלקת יהושע עמ' קלט הערה מב
נג ע"ב44 אלא משום דזקפי חוטמייהו ומסגו כי דוופרי צדיק ר"ח שבט אות ד
נג ע"ב46 הרחלים יוצאות שחוזותספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
נג ע"ב רש"י - שנשתנו עליו סדרי בראשית, ולא זכה ליפתח לו שערי שכרדברי יואל פ' ויצא דף מ ע"א
נג ע"ב רש"י ד"ה ולא אקרילהורות נתן בראשית עמ' רמא
נג ע"ב תוס' ישנים - שנפתחו למרדכי שני דדין כדדי אשהמבשר טוב - חנוכה עמ' ה
נד ע"א06 ארץ כבולדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתכט
נד ע"א11 כיון דעתירי ומפנקי לא עבדי עבידתאחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקמב
נד ע"א20 ושמואל אמר הלכה ברבי יוסימגילת סמנים עמ' קכ
נד ע"א30 במה בהמה אינה יוצאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מד
נד ע"א30 לא יצא הגמל במטולטלתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסה
נד ע"א30 לא יצא הגמל לא עקוד ולא רגול וכו' אמר רב יהודה עקוד וכו'קול שחל (אשקוטי) דף יח ע"א
נד ע"א35 עקוד, עקידת יד ורגל כיצחק בן אברהםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תסו, ויקרא עמ' תקב
נד ע"א42 דאזיל לחינגאויקהל משה (וייס) עמ' רצא הערה א [הלכה]
נד ע"א42 חינגאאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קא
נד ע"א42 לא שנו אלא לענין כלאיםתורת אליהו עמ' שכז
נד ע"א43 אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוךברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 86
נד ע"א46 אמר שמואל ובלבד שלא יצא וכו' והא תנא דבי שמואלהר המוריה עמ' רמט
נד ע"א47 אמר אביי השתא דאמר שמואל טפח ותנא דבי שמואל טפחיים וכו'מגילת סמנים עמ' נ, סה
נד ע"א רש"י ד"ה אי נימא כלאים דאדםעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפד
נד ע"א רש"י ד"ה הא נמיגבורות אליהו יו"ד סי' סג
נד ע"א רש"י ד"ה רישא - דלא קרי עקוד אלא וכו'חפץ יהונתן בראשית פ"כב פסוק ט
נד ע"א רש"י - עקוד כיצחק בן אברהםגור אריה בראשית פכ"ב הערה 11
נד ע"א רש"י - כעקידת יצחק קשר יד ורגלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' סח
נד ע"ב04 ולא בזוג אע"פ שהוא פקוקמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' לט
נד ע"ב04 ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק משום דמיחזי כמאן דאזיל לחינגאהר המוריה עמ' רטו
נד ע"ב08 אין הרחלות יוצאות חנונותמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות חיי שרה נח
נד ע"ב08 ואין הרחלים יוצאות חנונות וכו' מניחין לה על פדחתה וכו' א"כ עשית מר עוקבאבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמג
נד ע"ב10 פרתו של ראב"עראה שורה 46
נד ע"ב46 פרתו של ר' אליעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמיםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רנח {ובירושלמי אמרו הושחרו שיניו בתענית}
נד ע"ב46 פרתו של ר' אליעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועהדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 63
נד ע"ב46 פרתו של ר' אליעזר בן עזריה וכו' שנקראת על שמואור יחזקאל - מדות עמ' רעט
נד ע"ב46 פרתו של ר' אליעזר היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה וכו'מנחת ישראל עמ' קכ
נד ע"ב46 פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמיםדעת תורה בראשית עמ' רג, ויקרא עמ' רלו, דברים ח"ב עמ' קפה {ובירושלמי - פעם אחת יצאה והשחירו שיניו מן הצומות}
נד ע"ב46 פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת וכו' ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שפז
נד ע"ב46 פרתו של ר"א בן עזרי' יצאהס' חסידים סי' תריז
נד ע"ב46 פרתו של ר"א בן עזריהמפניני הרב עמ' פב
נד ע"ב46 פרתו של ר"א היה יוצאת ברצועה שבין קרניהבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קעא
נד ע"ב46 פרתו של ר"א וכו' של שכנתותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ערב, ח"ב עמ' קנה, שעג, שעח
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע ברצועהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיג
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היה יוצאת בשבת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' תנא
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמיםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ד; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף צט ע"א
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניהאבן שוהם (פינסק) עמ' 18
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' יב, טז
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאה וכו' ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמורחמי הרב עמ' ל
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאה וכו' ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רעה
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא כרצון חכמיםמערכי לב (בר שאול) עמ' 96
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ברצועה שבין קרניהחיי נפש ח"א עמ' לב
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע היתה יוצאת וכו'ס' חסידים סי' תריז
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעז
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' ל
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע וכו' לא שלו היה אלא של שכנתו, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמובאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פד
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע וכו' של שכנתו היתה ולא מיחה בהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' צט {א) בספיקו של רעק"א אם נשים מצוות על שביתת בהמתן; ב) חקירה בחיוב תוכחה אם משום ערבות, או כדי לאפרושי מאיסורא; ג) ראב"ע התענה עד "שהושחרו שיניו", ביאורו}
נד ע"ב46 פרתו של ראב"ע יוצאת ברצועהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נו
נד ע"ב46 פרתו של ראב"עברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 49
נד ע"ב46 פרתו של ראב"עמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"א
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריא היתה יוצאה וכו', ולא שלו היתה אלא של שכנתוקרן לדוד בראשית עמ' תה
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריהחנן אלקים עמ' רעד
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קכט, רמב
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריהשמן ראש - ימים נוראים עמ' רלב
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תנט
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נח
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים וכו' מתוך שלא מיחה נקראת על שמוחיים שיש בהם מועדים עמ' סג
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת וכו'שיחות ר' ראובן עמ' נח
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריה וכו' לא שלו היתה אלא מפני שלא מיחה נקראת על שמוואני תמיד עמך עמ' תסו
נד ע"ב46 פרתו של רבי אלעזר בן עזריה וכו' תנא לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה ומתוך שלא מיתה בה נקראת על שמודברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' נא
נד ע"ב47 וכי פרה אחת היתה לובאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
נד ע"ב48 אלפי עגלי הוה מעשר ראב"ע כל שתאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמז
נד ע"ב48 הוה מעשרככר לאדן (תשנ) עמ' קה
נד ע"ב48 רבי אליעזר בן עזריה עשיר היהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 454
נד ע"ב48 רבי אלעזר בן עזריה היה נותן מעשר תריסר אלפי עגלים כל שנהדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' קכה
נד ע"ב48 תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צא
נד ע"ב48 תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' ט
נד ע"ב49 היה בידם למחות ולא מיחודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק ג, פרק כב פסוק א
נד ע"ב49 ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמופני יהושע (תשסא) עמ' קלט
נד ע"ב49 חובת מחאההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 255, 286
נד ע"ב49 לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תט ד"ה והנה ידוע
נד ע"ב49 לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמומסילת ישרים עמ' תקנה
נד ע"ב49 לא שלו היתה אלא של שכנתו וכו'בית אלהים שער ב עמ' קמ
נד ע"ב49 לא שלו היתה וכו' ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו וכו' ולא מיחה נתפס על אנשי ביתושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רנז, רעה, שו, שי, שיג, תקד
נד ע"ב49 מתוך שלא מיחה בה וכו' כל מי שאפשר למחות וכו', ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רפט
נד ע"ב49 מתוך שלא מיחה בה נקראת ע"ש וכו' כל מי שאפשר למחות וכו' ולא מיחה נתפס, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 333, 335
נד ע"ב49 מתוך שלא מיחה בה נקראת על שמודברי יואל פ' נח דף קעה ע"א
נד ע"ב49 מתוך שלא מיחה בה נקראת על שמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמד
נד ע"ב49 נענשו על שלא מיחו בהןחכמת התורה נח עמ' קלד
נד ע"ב49 פרת שכנתו של ר' אלעזר בן עזריאמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכז
נד ע"ב49 פרת שכנתו של ר' אלעזר בן עזריהמנות הלוי (תשסב) עמ' עה
נד ע"ב49 פרתו של רבי אלעזר בן עזריה וכו' נקראת על שמו אפי' שהיתה של שכנתומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קכ
נד ע"ב49 פרת שכנתו היתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצט-רא
נד ע"ב49 פרת שכנתו של ראב"עמחנה חיים חו"מ, ח"ב, סי' כ עמ' מא
נד ע"ב49 שהיה בידם למחות ולא מיחואור אברהם - תלמוד תורה עמ' שפח
נד ע"ב49 שכנתושביתת שבת סי' ז (עמ' 96) {שביתת בהמתו נוהג בנשים}
נד ע"ב49 שכנתואור אברהם ברכות עמ' קכח {אשה חייבת בשביתת בהמתה}
נד ע"ב49 של שכנתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקרא על שמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עב
נד ע"ב50 רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו וכו'מגילת סמנים עמ' קלא
נד ע"ב51 השבטים מחויבים להרחיק זא"ז מעבירהבנין שאול עמ' קפז
נד ע"ב51 כ"מ שאפשר למחות וכו' באנשי עירו נתפס על אנשי עירודברי יואל פ' נח דף קצ ע"א
נד ע"ב51 כל מי שאינו מוחה נתפס על אותו עוןגור אריה בראשית פי"ט אות י
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחהאור חדש למטיפים עמ' 10
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה וכו'בית אלהים שער ב עמ' קי, ריב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה וכו'ים שמחה עמ' שפא
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מיחה, נתפסהחברה והשפעתה מאמר 17 פרק ט
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו נתפס על אנשי ביתויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצב, רי, רכב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות ולא מחהעלי שור ח"א עמ' רעז
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחות על אנשי ביתו וכו' נתפס על אנשי ביתו וכו' וכשלו איש באחיואורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלז
נד ע"ב51 כל מי שאפשר לו למחותכתבי רבנו בחיי עמ' רפו
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחותאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרנה
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רטז
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות באנשי ביתואחרי ראי (תשסד) דרשות סי' א אות ב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות באנשי ביתושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' נד, שמז
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס וכו'חמודי צבי שמות עמ' רנו
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו וכו'קרן לדוד שמות עמ' קכט, ויקרא-במדבר עמ' צד, שכ, שמד, שצח, דברים עמ' ד
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות באנשי עירו [ולא מחה] נתפס על אנשי עירובאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 154
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' פב, ריא
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו'ואותו תעבוד עמ' לב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו'נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' נז
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו'שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפג
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצה
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו' בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולודרך ה' השלם עמ' צז - מראה דרך
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו' ולא מיחה נתפס וכו'שמועות ישראל ויקרא עמ' נז, קב, דברים עמ' עט
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו' ולא מיחה נתפסהר יראה מאמר מג
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו' נתפס על אנשי ביתומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רלו, רמא
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות וכו'פירוש המכבי דברים עמ' קפט
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתואמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"א
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתואמרי מאיר (מאירי) דברים פכ"ט פסוק ט מס' 2
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו או באנשי עירו או בכל העולם כולו ולא מיחה נענש על עבירות שבידןבית יצחק (ויינברגר) עמ' פט, רמא
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קכג
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו וכו' בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ד, שער האותיות אות ד ס"ק כב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתושם עולם (תשסו) עמ' מט[טז], קעז
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתוברית אברם עמ' שסג
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צו, מהד' ד סי' א, סג, מהד' ו סי' כה, לג, מהד' ז סי' פו, צה, מהד' ח סי' מ, נא, מהד' ט סי' ב, כה
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פג, ח"ג עמ' רסד, רצ
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קנו
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' סב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'של"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכט
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחותפירושי ראשונים
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מב
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מב
נד ע"ב51 כל מי שבידו למחות וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' ט, קסח, קע, קעד, רנא
נד ע"ב51 כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו' באנשי עירו וכו'תהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קנח הערה קץ
נד ע"ב51 כל שיש בידו למחות הוא נתפס ח"וקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסג
נד ע"ב51 כל שיש בידו למחות ואינו מוחהחכמת התורה וישלח עמ' קכט
נד ע"ב51 מי שבידו למחותטוב טעם ויקרא עמ' יט
נד ע"ב51 כל מי שיכול למחות באנשי ביתואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עט
נד ע"ב51 כל מי שיכול למחות וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לב
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו להוכיח ואינו מוחה נתפס על אותה עבירהבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ה אות ב
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף לא ע"א
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ולא מיחה וכו'מרפא לשון עמ' קע
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות בבני ביתו נתפס על כל וכו' וכל מי שיש בידו למחות בכל העולם נתפס על וכו'מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שיב
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס וכו'מאורות האריז"ל עמ' כח אות ד
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נענש עליוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות כה
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות וכו'דרשות באר יצחק עמ' קטז {אשמת העם תלוי בראשיהם}
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רנה
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות וכו'שמן ראש - ימים נוראים עמ' קטו, קכט, רכט, רמז, שז
נד ע"ב51 כל מי שיש בידו למחות ולא מיחה נתפסרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כח
נד ע"ב51 כל שאיפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתוכסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת האזינו דף קצו ע"ג; שו"ת מהר"י וייל (שט) סימן קנז; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"א
נד ע"ב51 כל שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא מחה נתפס על אנשי ביתומצוה ולב ח"ב עמ' 151
נד ע"ב51 כל שאפשר לו למחות ולא מיחהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' צב, תרעז
נד ע"ב51 כל שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתודרשות הצל"ח השלם עמ' רנח
נד ע"ב51 כל שאפשר למחות ולא מיחה נתפסולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קפט, שלח
נד ע"ב51 כל שאפשר למחות לאנשי ביתו, עירו, כל העולםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עב
נד ע"ב51 כל שאפשר למחותנתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
נד ע"ב51 כל שבידו למחות ואינו מוחה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' כג, כה {צדיקים נתפסין בעון אנשי הדור}
נד ע"ב51 כל שיש בידו למחות וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קג, קסה
נד ע"ב51 כל שיש בידו למחות ולא מיחה נתפס וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפב
נד ע"ב51 כל שיש בידו למחות חייבתיבת גמא (תשסז) עמ' רצא
נד ע"ב51 כל שיש בידו למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו' בבני דורו ואינו מוחה נתפס עליהם וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשיד, תתצז, א'קלג, א'רפו
נד ע"ב51 מי שאפשר לו למחותדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כז
נד ע"ב51 מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפש וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכג
נד ע"ב51 מי שאפשר לו למחות וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 185
נד ע"ב51 מי שאפשר לו למחותדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מג
נד ע"ב51 מי שאפשר למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס בעונםדרך ישרה עמ' תמה
נד ע"ב51 מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה וכו'שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' מז
נד ע"ב51 מי שאפשר למחות וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שכד
נד ע"ב51 מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ואינו מוחה נתפס וכו'פרדס מרדכי עמ' תסז
נד ע"ב51 מי שאששר למחות וכו' נתפס וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עו, רנד
נד ע"ב51 מי שבידו למחות ואינו מוחהדרשות מהר"ם בנעט עמ' לא
נד ע"ב51 מי שבידו למחות ואינו מוחה וכו'תורת העולה (תשנב) ח"ג פרק סט
נד ע"ב51 מי שבידו למחות ואינו מוחה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקעג
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה וכו' באנשי עירו וכו' בכל העולם ואינו מוחה נתפש על כל העולםשערי תשובה שער ג אות קצה, קצו, סה"י אות עא
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות באנשי ביתו וכו' על אנשי עירו וכו' על כל העולם וכו' נתפש על כולםס' חסידים סי' ה
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות באנשי ביתו נתפס בעדם אם אינו מוחהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' שד, רא
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות בכל העולם ולא מיחה נתפס עליהםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסג אות ב
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ואינו מוחהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' נח
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נענשפירוש המכבי שמואל עמ' רנה
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפסשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רה
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס באותו חטאדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ו
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס על כל העולםחנן אלקים עמ' קעב, קפט, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ר, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' דש
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ואינו מוחהדרשות באר יצחק עמ' רס {לעון גדול תחשב לו}
נד ע"ב51 מי שיש בידו למחות ולא מוחה וענין שמואל ורב יהודהס' המדות (דובנא, תשסו) שער יראה אות יג
נד ע"ב51 מי שיש לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה וכו'בית אלהים שער ב עמ' שג
נד ע"ב51 מי שיש לו למחות באנשי ביתומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה
נד ע"ב51 שאפשר לו למחותכתבי רבנו בחיי עמ' רפו
נד ע"ב52 נתפס על אנשי ביתודרכי החיים ח"ב עמ' שלג
נד ע"ב52 נתפס על אנשי ביתומשפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מג ע"ג
נד ע"ב53 הגדול נתפס בעון הדורפני חיים (פלג'י) עמ' קע ע"ב
נד ע"ב53 כל מי שאפשר למחות בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולוברית אברם עמ' תקלט, תקפה
נד ע"ב53 כל מי שיש בידו למחות בכל העולם נתפס וכו'רנת יצחק יהושע עמ' קפט, ישעיה עמ' תסא
נד ע"ב53 כל מי שיש בידו למחות על אנשי עירועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שט
נד ע"ב53 כל שבידו למחות על אנשי עירו ואינו מוחה נתפס על אנשי עירופני חיים (פלג'י) עמ' שיד ע"ב
נד ע"ב53 כל שיש בידו להוכיח אנשי עירוחכמת התורה וישלח עמ' תצד
נד ע"ב53 שלא מיחה בידםמשיבת נפש עמ' יב
נד ע"ב53 צדיק נענש על שלא מיחה באחריםאלשיך על חמש מגילות עמ' רנג
נד ע"ב53 צדיק נתפס בעון הדוראמרי מאיר (מאירי) שמות פל"ב פסוק לב
נד ע"ב54 דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמאדרך חיים (תשלה) עמ' קמה
נד ע"ב54 הנו דבי ריש גלותא נתפסים על כולי עלמאברית אברם עמ' שצ, תפ
נד ע"ב54 הני דבי ריש גלותא אכולא עלמא מיתפסושבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ב, פרק לט פסוק ט
נד ע"ב54 הני דריש גלותא מתפסי אכולי עלמאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפה
נד ע"ב54 והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תנח
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים במאי חטאואמרי בינה (שיפמאן) עמ' קיח
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאואבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נז
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאואש דת (אסאד) עמ' שסה
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאודרשות שמן רוקח עמ' קצה
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסה
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' פט
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאואמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שפג
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאו+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נא ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כג ע"ב
נד ע"ב55 אם שרים חטאו זקנים מה חטאו, אלא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' שכג
נד ע"ב55 במשפט יבוא עם זקני עמובני נפתלי דרוש ח דף כב ע"ג
נד ע"ב55 ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו אם שרים חטאו זקנים מה חטאויגל יעקב (תשנג) פנחס אות קח
נד ע"ב55 מאי דכתיב ה' במשפט אם שרים חטאו זקנים מה חטאואהבת עולם דף מח-מט
נד ע"ב55 מאי דכתיב ה' במשפט יבא עם זקני עמו על זקנים שלא מיחויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קפה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מא
נד ע"ב מהרש"א - היה לך להעמיד שומרים שיפקחו בדבריםפירוש המכבי דברים עמ' קפט
נד ע"ב תוס' ד"ה הוה - לא היה בשעת חורבן הבית לכל היותר כי אם בן י"ד או ט"ו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שפט ד"ה אמר
נד ע"ב תוס' ד"ה הויויואל משה מאמר ג סי' לח עמ' תמ

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
כו כל האומר דוד חטאדרישה מחיים דף קמ ע"ג
כו ע"א אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, עמד ר' יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשומין וכו'הדרש והעיון שמות מאמר רכט
כו ע"א אין מדליקין אלא בשמן זית לבדעין איה שבת פ"ב פסקא עו; עולת ראיה ח"ב עמ' כד {נר של שבת הוא רמז להארת אור השכל, והרמז כאן כי בשבת יש לעסוק בתורה בלבד, ולא בשאר חכמות, וכדברי רמב"ם בפירוש המשנה פכ"ג מ"ב}
כו ע"א אלא בשמן זית בלבדשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכה
כו ע"א ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתה וכו'עין איה שבת פ"ב פסקא עד {הנמשל: יש לאומתנו שונאים הנראים כאוהבים, המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, וסוף העצות הרעות הללו להבעיר אש במחנה ישראל, להבעיר כל קודש}
כו ע"א לכורמים וליוגבים וכו' אלו מלקטי אפרסמון, אלו ציידי חלזוןעין איה שבת פ"ב פסקא עה
כו ע"א מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשומיןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' יז
כו ע"א מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין? ואנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים? ואנשי אלכסנדריא וכו'עין איה שבת פ"ב פסקא עז {יש כאן נמשל לאנשים פחותי דרגא שלא הגיעו לדרגת "שמן זית" ללמוד מכל דבר קטן שבתורה, ומכל דיוק הלכה, ומכל רסיס ורסיס הם מגיעים לאור גדול בנפש, ויש בזה ארבע דרגות נמוכות, [א] המבינים רק פשוטי הדברים, קושיא ותירוץ בעיון המעשי [דומים הם לשומשומין] [ב] העוסקים בהלכות יבשות בלי לראות הקשר ביניהן [דומים לאגוז] [ג] עניי הדעת שכדי להשכילם צריכים להביא משל או מליצה [דומים לצנון] [ד] אלו שהתרגלו בחכמות המורגשות אצל האומות, שצריכים להמשיך אותם עם הצעות לקוחות מהחכמות ההן[דומים לנפט], אנשים אלו שחינוכם כל כך נמוך שאין לחם ידיעה כי אם בטבעיות ובמדיניות, מלאים דמיונות, לכל אלו המוזכרים אין להזניחם אלא יש לקרבם}
כו ע"א מפני שהוא עףמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כא
כו ע"א תוס' ד"ה ולימאמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כב, כג
כו ע"א תוס' ד"ה חדאמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כב
כו. יוגבים אלו ציידי חלזון, רש"י והניחם נבוזראדן ללבושי המלך והרי עולה רק אחת לשבעים שנהשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' ז, קנט
כו. רש"י ד"ה יוגבים - ל' יוגבים שעוצרין ופוצעין את החלזון, אם רש"י חולק על תוס' (לקמן עה.) וס"ל דם חלזון מיבלע בלועישפוני טמוני חול (תשכג) עמ' סג
כו. תוס' ד"ה אין בוארשות החיים עמ' תפד
כו: בגד מטמא ג' על ג'פרפרת אליעזר פרשת פקודי פרק לט פסוק ג
כו: עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביו"טנחלת שמעון (תשסו) עמ' צג
כז ע"ב כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן, וכל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' כג
כז ע"ב כל היוצא מן העץ אין מרליקין בו אלא פשתןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כב ס"א
כז ע"ב פשתןבעקבי יעקב עמ' שטז
כז: אינו מטמא טומאת אוהליםתשבי (תשסה) עמ' קכא שורש טפש
כז: וראיתם אותו פרט לכסות לילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יב-יג (מא, מג-מה) {אם מחויבין בציצית בלילה לאור הנר}
כז: לילה לאו זמן ציציתעזר מיהודה (תשנט) עמ' תמז
כח אלא לברכן בשערןככר לאדן (תקסא) דף קעח ע"א
כח ע"א בענין התחששו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
כח ע"א בענין מכסה תחשפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
כח ע"א לא הוכשר למלאכת שמיםדברי שאול שמות עמ' רעו
כח ע"א לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קלט, קמד
כח ע"א מה להלן של פשתן קרוי אהלרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסז
כח ע"א ר"י אומר שתי מכסאות היו, ר' נחמיה אומר מכסה אחד היהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 233
כח ע"א רש"י ד"ה משכן קרוי משכןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסז
כח ע"א תחש שהיה בימי משהשלטי הגבורים (תשע) עמ' רמ, שמה
כח ע"ב אדם הראשון שהקריב לה' שור פר מקרין מפריסשם דרך בראשית ח"א עמ' רעב
כח ע"ב הלכה למשה מסיניעשרה מאמרות (תשס) עמ' תסד
כח ע"ב למען תהיה תורת ה' בפיך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 41
כח ע"ב מדקא מתרץ ראב"א אליבא דר"יקול יהודה (ישראל) דף צט ע"ב
כח ע"ב קרש מין חיהשלטי הגבורים (תשע) עמ' רמא
כח ע"ב רצועות שחורות הלכה למשה מסיניכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' קכט, ח"ד סי' ד
כח ע"ב שור שהקריב אדם הראשוןמהר"ם שיק בראשית עמ' כט
כח ע"ב תוס' ד"ה תפיליןיקרא דשכבי (דוד) דרוש טו דף לז ע"ג
כח ע"ב תוס' ד"ה תפלין וכיון דמצריךצפיחת בדבש סי' יט דף מה ע"א
כח ע"ב תחש שהיה בימי משהעין איה שבת פ"ב פסקאות עח-פח {הרע שיש בעולם יש גם לו תפקיר במציאות הכללית [הערת ר"מ צוריאל: עיין מהר"ל, גבורות השם, פרק תמיש, וכן כתב ראי"ה "מדבר שור" דרוש יד עמ' קיד], ואע"פ שיש לחוש שנאה ובוז להרע, נכון הוא להכיר שהרע גברא לצורך [ואמנם אין לזה השלכות מעשיות "לגבול המוסר המעשי לא יגש"], ועור התחש בו נכללו גוונים מרובים מחולפים (שבת כח, א) ללמדנו על הצורך לכולם}
כח ע"ב תחשבעקבי יעקב עמ' לד
כח ע"ב תפילין הל"מ נכרכות בשער וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 62
כח ע"ב תפילין שכותבים על קלף רק מן המותר בפיךחבש פאר דרוש ב עמ' נו {כדי שישפיעו התפילין השכליים על חומריות גופו של אדם, יש להשתמש בעור שיש בו איכות כחנית שיהיה הוא ממש גופו של אדם}
כח ע"ג נכרכות בשערן ונתפרות בגידין הלכה למשה מסינילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
כח תחשתועפת ראם (גטיניו) דף מה/סה ע"א-ע"ב
כח. אייה היינו דמתרגמינן ססגונא שני לוחות הברית בגוונין הרבהשבילי פנחס (תשעד) עמ' ריג
כח. לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלה
כח. מאי תיבעי לי' תנינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלד
כח. משכן קרוי משכן ואין קרשים קרויין משכן, ותוס'בגדי חמודות שמות פרק כו פסוק יג
כח. משכן קרוי משכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
כח. ססגונא ששש בגוונין הרבהשבילי פנחס (תשעה) עמ' קפא
כח. ססגונא ששש בגוונין הרבהשבילי פנחס (תשעז) עמ' קפא, שח
כח. רש"י - תלא אילן חיה טמאה היא, ומנומרת בגווניןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלג
כח. תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה הוא וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' ריג
כח. תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היאשבילי פנחס (תשעז) עמ' קפא
כח. תחש שהיה בימי משהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפה
כח. תחשפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תקפח-תקצ
כח: איך הקריב אדם הראשון קרבן, הא לא הוי ממשקה ישראלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סט-עב
כח: התחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה וכו', ולפי שעה נזרמן לו למשה ועשה ממנו משכן ונגנז וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלא, רלג
כח: התחש שלקחו מעורו למלאכת המשכן ותכונתוהדרש והעיון שמות מאמר רי
כח: לא הוכשרו למלאכת שמים אלא וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכ
כח: למען תהיה תורה ה' בפיך מן המותר בפיךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלב
כח: מן המותר בפיךתורת אברהם עמ' 334
כח: פתילת הבגד שקיפלהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ז
כח: צריך שיהיה מן המותר בפיך וכו'הנפש החכמה סי' ט
כח: שור מקרין שהקריב אדה"ר קרן אחד היה לו במצחונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קנא
כח: שור שהקריב אדם הראשון וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף ו ע"א
כח: שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחוהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' לב
כח: שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קלד
כח: שי"ן של תפילין הלכה למ"מ דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רסד
כח: שין של תפילין הלכה למשה מסיניייטב פנים ח"א דף קלד
כח: תהי' תור' ה' בפיך מן המותר בפיךייטב פנים ח"ב דף קד, קמג
כח: תחש נברא רק לצורך המשכןהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' צט
כח: תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היתה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' קפא
כט בפתילה שאינה מחורכתככר לאדן (תקסא) דף קעח ע"א
כט ע"ב בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע כו' ורש"ירנת יצחק תפלה עמ' קלב
כט ע"ב דבר שאינו מתכוין מותר וכו'לב חיים חלק ב (סימן קע"ח) דף קכ"ב ע"א (ד"ה תשובה)
כט ע"ב דעדיין בגד הואמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' פא
כט ע"ב המכבה את הנר וכו'לב חיים חלק ב (סימן ס"א) דף ל"א ע"א (קטע ראשון)
כט ע"ב המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני גויםפרשת דרכים (תשסה) עמ' רצג
כט ע"ב המסתפק חייב משום מכבה ורש"י ד"ה שתהאמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כד
כט ע"ב מפני החולה שישן פטוריד שלמה (עזרא) דף כו ע"ד
כט. מוכרי כסות, תוס'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
כט. רש"י ד"ה ובלבד שלא יתכווןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
כט. רש"י ד"ה ובלבד שלא יתכווןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנב
כט: המכבה את הנר וכו' מפני החולה שיישן פטורארשות החיים עמ' קע
כט: המכבה את הנר מפני שהוא מתייראלחם שלמה (הלוי, שנז) דף צז ע"ב
כט: לר' שמעון דבר שאין מתכון פטורמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קכח
כט: מחלוקת בקטניםארשות החיים עמ' תעט
ל א"ל אמות בערב שבת דרכי נועם (הרנזון) דרוש יא
ל אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים כו' הנח עליו ככר ותנוק וטלטלוישראל באדם פרק כ
ל אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשין ממנולחם שלמה (הלוי, שנז) דף קיג ע"ב
ל אין השכינה שורה לא מתוך עצבות כו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
ל אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב הודיעני ה' וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' לד
ל אמר"י אמר רב כו'מחושקים כסף דף צה ע"א
ל ביקש דוד לידע באיזה יום ימות וכו'כבוד לאיש פתיחה דף ד ע"א
ל דבקו השערים זה בזהטירת כסף דף ריג ע"ג-ע"ד
ל דוד המלך נח נפשיה בשבתשמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף ו ע"א
ל דוד נח נפישה בשבתשמחת הרגל (תקמב) על רות דף ו ע"א
ל הגיעה זמן מלכותו של שלמה כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת בהעלתך
ל ההוא עכו"ם שהיה עובר אחורי ב"ה וכו' ואמר גיירני ע"מ שאתמנה כ"גמקור ברוך (פייתוס) דף רח ע"ד
ל הרה ויולדת יחדיו, הריון ולידה ביום אחדדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1425
ל ואין השכינה שורה מתוך עצבותישראל באדם פרק יא
ל ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר שבתטירת כסף דף יא ע"ד
ל טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורהמשכנות יעקב (נעים) דף קכו ע"א
ל כי נח נפשיה דדוד ושלח לשלמה לבי מדרשא, אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים, מה אעשה, שלחו ליה, חתוך נבלה לפני הכלבים, ואביך הנח עליו ככר או תינוק וטלטלוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לח
ל כיון שמת אדם נעשה חפשי מהתורה ומהמצותעולה ליפה סי' לג
ל כלבים של בית אבא רעביםמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
ל למדני תורה על רגל א'ככר לאדן (תקסא) דף רפב ע"א
ל לעולם יעסוק אדם בתומ"צ קודם שימות שכיון שמת בטל מן התורה וכו'ייטב פנים ח"א דף קנה
ל מאי דעלך סני לחברך לא תעבדאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מי"ב
ל מחול לי על א"עטירת כסף דף ריד ע"ב
ל נעשה חפשישם הגדולים (תקלד) ח"א דף ג ע"ג
ל ע"א א"ל כי טוב יום אחד בחצריך כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שלג, שלה
ל ע"א אבא מת ומוטל בחמהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנה
ל ע"א אין מודיעין קצו של בו"דדבר יום ביומו - שבת
ל ע"א אין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימאכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' לו
ל ע"א אין מלכות נוגעת בחברתהיחי המלך עמ' לו
ל ע"א אין מלכות נוגעת בחברתהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רז
ל ע"א אמר דוד וכו' מחול לי וכו' עשה עמי אות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תסח
ל ע"א אמר דוד לפני הקב"ה מחול לי על אותו עון וכו' בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנך אני מודיע וכו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רסז
ל ע"א אמר לו בשבת תמות וכו' כל יומא דשבתא הוה יתיב וגרים כולי יומאזמנים לששון עמ' קי
ל ע"א אן חכמתך אן סכלתנותךלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' פ
ל ע"א בחולה שיש בו סכנהפרשת דרכים (תשסה) עמ' רצג
ל ע"א במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קצח
ל ע"א בקש דוד מהקב"ה למות בערב שבת כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קפ
ל ע"א בשעה שחטאו ישראל בעגל אט' משה כמה תפילות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 547
ל ע"א גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שא
ל ע"א הודיעיני ה' קלי בקש דוד המלך ע"ה באיזה יום ימותמקוה מים (עזריאל) ח"א דף מא ע"ג
ל ע"א הודיעני ה' קיצי א"ל גזירה היא מלפנידברי שאול ויקרא עמ' רלט
ל ע"א הודיעני ה' קצי וכו' אבא מת מוטל בחמה וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות נג-סג
ל ע"א ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קיז
ל ע"א ושבח אני את המתים האבותחכמת התורה שלח עמ' קכט
ל ע"א זכרה לחסדי דוד עבדך נפתחו השעריםדברי שאול ויקרא עמ' קלד
ל ע"א טוב יום שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שיעלה שלמהחכמת התורה בלק עמ' תסג
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' ריט
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפנישיחות חכמה ומוסר מאמר סא אות ב
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"ח אלפאנדארי דרוש ב
ל ע"א ירדה שכינהשלטי הגבורים (תשע) עמ' עב
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי מה"ת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' רסב
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שסז
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ס ע"א
ל ע"א כיון שמת בטל מן התורה ומן המצות ואין להקב"ה שבח בולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ס ע"א
ל ע"א כיון שמת חפשי מן המצותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות סה
ל ע"א כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומאיחל ישראל אבות ח"ג עמ' קמא, קפא
ל ע"א כשבנה שלמה את ביהמ"ק וכו' דבקו שערים זה בזהרנת יצחק תפלה עמ' נב
ל ע"א כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשיםלפרקים (תשסב) עמ' תקמד
ל ע"א לגלג עליו וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנז
ל ע"א לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימותיחל ישראל אבות ח"ד עמ' שמב
ל ע"א מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישתא בשבתא וכו' אנת שלמה מלכא אן חכמתך וכו' לא המתים יהללו יה וכו' ושבח אני את המתים וכו' מלך בשר ודם גוזר גזירה ספק מקיימין אותה ספק אין מקיימיןעין איה שבת פ"ב פסקאות לג-לח; מאורות הראי"ה חנוכה עמ' נט-ס; מאורות הראי"ה שבועות עמ' קמה-קמז
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגיןאם הבנים ח"ב דף לד ע"ד
ל ע"א מחול לי על אותו עוון ברכת השיר (צינץ) עמ' רמח
ל ע"א מיד נענהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיח
ל ע"א משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות וקיימות הם לעולם ולעולמי עולמיםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קל
ל ע"א עשה עמי אות לטובה, אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' כשבנה שלמה את בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית קדש הקדשים, שאו שערים ראשיכם וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות לט-נא; עולת ראיה ח"א עמ' שיד-שיח
ל ע"א עשה עמי אות לטובה, אמר דוד רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו' כשבנה שלמה את בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית קדש הקדשים, שאו שערים ראשיכםמאורות הראי"ה שבועות עמ' רסו {כאשר אדם חוטא נפגמים בזה שכלו וכן מדותיו, וכאשר בזכותו של דוד חזר הארון [שם שכל התורה] אל המקדש, ידעו שתשובתו הושלמה}
ל ע"א פיון שמת נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותשרי המאה ח"ב עמ' 261
ל ע"א רהטו בתריה למבלעיהדברי שאול שמות עמ' סב
ל ע"א שלח שלמה לבי מדרשאברך את אברהם דף רמו ע"א
ל ע"א שמצאו נשותיהן בטהרהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 189
ל ע"א ששאל שילמדנו התורה על רגל אחת אמר לו פסוק ואהבת לרעך כמוךמלכי יהודה (תשע) עמ' פה
ל ע"ב אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' פג
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשם דרך במדבר עמ' ג
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהשם דרך שמות עמ' שמז
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 258
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' ר
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תקג
ל ע"ב אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לו
ל ע"ב אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תקיא
ל ע"ב אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוה, וכן לדבר הלכח, וכן לחלום טובעין איה שבת פ"ב פסקאות צט-ק
ל ע"ב אין השכינה שורה מתוך עצבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות פא
ל ע"ב אין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קפ, תקא, תקכט
ל ע"ב איפחית דרגא מתתותיה (דדוד המלך ע"ה) אישתיק ונח נפשיהזאת ליעקב דברים עמ' קיט
ל ע"ב אל תען כסיל כאיולתו, ענה כסיל כאיולתו (כאן באפיקורוס ישראל, כאן באפיקורוס נכרי [הערת המלקט: פירוש זה העתיק הרב מספר חסידים, כת"י פארמא, סי' תתתתשעא, ע"פ ההלכה בסנהדרין לח ע"ב])אורות האמונה עמ' 45 [21]; שמונה קבצים קובץ ח פסקא רד
ל ע"ב אלא מתוך דבר שמחה של מצווהיחל ישראל אבות ח"ו עמ' קל
ל ע"ב אלא מתוך דבר שמחהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' פח
ל ע"ב אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן וכו'דעת קדושים (תשנ) - הקדמה
ל ע"ב אר"י וכן לדבר הלכהאמרי טל מאמר פב, פה
ל ע"ב בדחי רבנןמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 104
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות פט-צב {יש חכם האומר דברים אמתיים, אבל אינם מובנים לבני דורו, יש לגנוז עד יבוא דור ויבין}
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורח, תחילתו 'מה יתרון לאדם בכל עמלו שתחת השמש' אבל קודם השמש יש לו יתרון, וסופו, 'סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצוותיו שמור'נשמה של שבת עמ' 75-76 {יש ב' חלקי לימוד התורה, [א] מה שאינו נוגע למעשה אלא מוסיף קדושה לאדם הלומד ודבקות בבוראו [ב] מה שמכין אותו לקיום המצוות כי לומד כיצר לקיימן ובזה מקדש את אבריו, זהו תחילת ספר קהלת להקנות לנשמתו מעלה הנ"ל, וסופו להכינו לקיים כל המצוות בפועל}
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת שדבריו סותריןעיוני הפטרה ח"א עמ' 249
ל ע"ב בקשו לגנוז קהלת ומשלימאורי אור (אתרוג) פ"א ה"ד
ל ע"ב דבריו סותרים זה את זה, טוב כעם משחוק, לשחוק אמרתי מהוללעין איה שבת פ"ב פסקא צה; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קנא-קנג {יחם של כעם, ויחם של שחוק, הם פנים של ניגוד מול מקרי החיים שאינם תדיריים, אבל השמחה היא הראויה להיות נמצאת בטבע האדם תמיד}
ל ע"ב דיתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידה אשת שתלד בכל יום וכו' עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות קט-קיא
ל ע"ב דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מג
ל ע"ב ההוא דאתא לקמיה דרבי אמר ליה, אשתך אשתי ובניך בני וכו' ההוא דאתא ואמר, אמך אשתיעין איה שבת פ"ב פסקאות קו-קח
ל ע"ב ההוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליהשם דרך בראשית ח"ב עמ' סא
ל ע"ב השראת השכינה מתוך שמחהמעינות האמונה (תשסב) עמ' קט, קלז, קלט
ל ע"ב ואף ספר משלי בקש ולגנוז, אל תען כסיל כאיולתו, ענה כסיל כאיולתועין איה שבת פ"ב פסקאות קד-קה
ל ע"ב ובדחי רבנןמעינות האמונה (תשסב) עמ' קלח
ל ע"ב ולא יכיל ליה דלא הוה פסיק פומיה מגירסאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' סח
ל ע"ב ולא יכיל ליהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קע
ל ע"ב ולשמחה מה זו עושהפנינים על התורה ומועדים עמ' ריב
ל ע"ב ושבחתי אני את השמחה - שמחה של מצוהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שעג
ל ע"ב ושבחתי אני את השמחה היינו שמחה של מצוה מהר"ם שיק במדבר עמ' עג
ל ע"ב ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה כו' כל ת"ח כו' תכוינה כו' ומהרש"לאמרי טל מאמר פב
ל ע"ב טוב כעם משחוק, לשחוק קראתי מהולל וכו' ושבחתי אני את השמחה, זו שמתה של מצוהעין איה שבת פ"ב פסקאות צה-צח
ל ע"ב ירא שמיםבעקבי יעקב עמ' יט
ל ע"ב כאן קודם דפתח כאן לאחר שפתחחכמת התורה קורח עמ' קעא
ל ע"ב כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנןשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 384
ל ע"ב כי זה כל האדם, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, אלא צוות לזה וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות צג-צד
ל ע"ב כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המתעין איה שבת פ"ב פסקא נב {גם בעת קבורתו של אדם גדול ואנו מכבדים אותו מאד ומרבים לספר בשבחו, אין זה מגיע לכבודו האמתי של האדם החי, הפועל פעולות טובות, כי חכבוד שאנו מתארים הוא בחיצוניות, עת שהכבוד האמתי הוא לפי פנימיותו וזה לאין- ערוך יותר ממה שנוכל לתאר, הוא הדין מה שהאומות משבחים את ערכיהם, אין זה מאומה מול הכבוד הפנימי והאמתי של העובדים את הקב"ה}
ל ע"ב כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
ל ע"ב כל ההוא יומה הוה גריסדרכי איש דף יג ע"ב
ל ע"ב כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רנז
ל ע"ב כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, שקול זה כנגד כל העולם, העולם גברא לצוות לזהעין איה ברכות פ"א פסקא סה {ביאור ג' שיטות}
ל ע"ב כל יומא דשבתא, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלה
ל ע"ב כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכווינה וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות קא-קג
ל ע"ב כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינחעין איה שבת פ"ב פסקא קא, ברכות פ"ט פסקא שדמ; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תעט {"נואלו מאד אותם שרוצים לעשות את כל מדריגות הלימודים לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים, לא באופן זה תבוא חכמה בלב עיר פרא האדם בהולדו", ורבנו עוד מסביר מה ההבדל בין הנהנה ממחזה השושנה לבין המריח את המור}
ל ע"ב כשבנה שלמה בהמ"ק דבקו שעריםישיר משה דף סב ע"ג
ל ע"ב כתיב ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זו עושה כו'גבורת יצחק סוכות עמ' קעה
ל ע"ב ל"ק הא בדברי תורה הא במילי דעלמאשרי המאה ח"ו עמ' 177
ל ע"ב ללמדך שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"יג עמ' מד
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאיעין איה שבת פ"ב פסקא קיב; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קמז-קנא {ביאור מדוע אצל שמאי עצמו זו מדה טובה, כי חיה אדם גדול, ולא אצל אחרים}
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהלליחל ישראל אבות ח"א עמ' רסט
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהללשם דרך בראשית ח"ב עמ' קפז
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהללשם דרך ויקרא עמ' שנה
ל ע"ב לעולם יהא ענוותן כהללשרי המאה ח"א עמ' 11, ח"ב עמ' 288
ל ע"ב מאי כי זה כל האדם וכו', לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריד
ל ע"ב מה דעלך סני לחברך לא תעבידנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' יא
ל ע"ב מהרש"א - מעשי עוה"ז נקראו תחת השמש שהוא ראש למזלותרנת יצחק תפלה עמ' עב
ל ע"ב מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוזוכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות קיג-קלד
ל ע"ב מקמא דליפתח בגירפא יש לשמוחעטרת יהושע ויקרא עמ' קלז
ל ע"ב מקמי דפתח בשמעתתא אמר מילתא דבדיחותאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שלה
ל ע"ב ענותנותו של הלל הזקןדבר יום ביומו - כט כסלו
ל ע"ב עתידה א"י להוציא גלוסקאות וכלי מילתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסה, רלט, רנ, רסג
ל ע"ב עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' ש
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות מן הארץרנת יצחק תפלה עמ' רעב
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות מהר"ם שיק דברים עמ' ד
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלב
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נח ע"ד
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 320, 318
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קג
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יום כו'סוכת דוד (שירירו) דף קטו ע"א
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות פה, ויחי אות כז
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמט
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קיב ע"ב
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 319, 147
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' יז
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםרנת יצחק תפלה עמ' סו
ל ע"ב עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יוםעיוני הפטרה ח"א עמ' 289
ל ע"ב עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יוםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 472
ל ע"ב עתירה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמנחת קנאות עמ' רז
ל ע"ב עתירה אשה שתלד בכל יוםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 104 {ואז יתבטלו חבלי לידה}
ל ע"ב פטירת דהע"הדבר יום ביומו - שבת
ל ע"ב קהלת תחילתו וסופו דברי תורהמנחת קנאות עמ' ר
ל ע"ב קהלת תחילתו וסופו דברי תורהמנחת קנאות עמ' רנט, רסב
ל ע"ב רבא מקמי בפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 97, 79
ל ע"ב רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא רבדיחותא וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' רמב
ל ע"ב רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מלתא דבדיחותא ובדחי רבנןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שצח
ל ע"ב רצו לגנוז את ספר משלייחל ישראל אבות ח"ב עמ' שעט
ל ע"ב רש"י ד"ה הוה יתיב וגריסדברי שאול דברים עמ' רמט
ל ע"ב שכינה מתוך שמחהבעקבי יעקב עמ' צו
ל ע"ב שכינה שורה מתוך שמחהמהר"ם שיק בראשית עמ' ד, קכב
ל ע"ב שלח שלמה לבי מררשא אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים וכו' חתוך נבילה והנח לפני הכלבים ואביך הנח עליו ככר וכו' כי לכלב חי הוא טוב מן האריה ורש"י שהקדימו חכמים תשובת הכלבשיחות חכמה ומוסר מאמר סא אות ב
ל ע"ב שמחה של מצוה מהר"ם שיק דברים עמ' רס
ל ע"ב תחת השמש אין יתרון אבל קודם שמש יש לושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקס
ל ע"במעינות האמונה (תשסב) הקדמת הרמב"ם עמ' יג
ל עשה עמי אות וכו' בחיי שלמה וכו' בעבור דוד וכו'דברים אחדים (תקמח) דף סה, קפב ע"א
ל פטירת דודפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ז-ח
ל שאמר דוד אמות בערב שבתטירת כסף דף לג ע"א
ל"ל אומר הקב"ה לאברהם בני חטאו א"ל ימתוהון רב דף קסה ע"א וקסט ע"ב
ל. אבא מת ומוטל בחמה וכו' לכלב החי הוא טוב מהאריה המתאגודות אזוב מדברי דף קד ע"ג
ל. אין מודיעין לאדם ימיו ושנותיופרפרת הפרשה פרשת וילך פרק לא פסוק ב
ל. אין מלכות נוגעת בחברתהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסב
ל. אמונת זה סדר זרעים וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפח
ל. אמר דוד המלך אמות בע"ש, א"ל הקב"ה כו' טוב לי יום א' שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב ע"ג המזבחמרפא לנפש בראשית עמ' תנז
ל. אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם הודיעני ה׳ קצי אמר לו גזרה היא מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר ודםדודי נתן בראשית עמ' תקל
ל. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי על אותו עון וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תעד
ל. אמר לו הקב"ה לדוד בחייך איני מודיעבני אברהם דף יג ע"ג
ל. באותה שעה נהפכו פני אויבי דוד כשולי קדירה אש דת (תשמח) עמ' קיח
ל. ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו וילכו לאהליהם שמצאו נשותיהן בטהרה שמחים שנהנו מזיו השכינה וטובי לב שנתעברו נשותיהן של כל אחד ואחד וילדה זכרקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכה
ל. בענין שכשאדם מת נעשה חפשי מן התורה והמצותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1757
ל. בשעה שביקש שלמה וכו' דבקו שערים וכו' כיון שאמר זכרה 'לחסדי' דוד וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלט {חסד מוביל אל המקום הנבחר להקדשי קדשים}
ל. גזירה היא מלפני וכו' אור החיים במדבר פרק יד פסוק כד
ל. גזירה היא מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר ודם שפת אמת (הלוי) משלי פרק ה פסוק ג
ל. גזרה היא מלפניתשבי (תשסה) עמ' נא שורש גזרה א'
ל. דבקו שערים זה בזה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' פד
ל. דבקו שערים זה בזהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קיז
ל. דבקו שערים זה בזהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מז
ל. דוד המלך ביקש לדעת מתי ימותדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קסו, קסט
ל. דוד המלך מת בשבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ד
ל. דוד המלך נפטר בשבתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פב(רסז) {אע"ג דבשבת אין עונשין}
ל. דוד כל זמן שעסק בתורה לא הוה יכיל ליה מה"מ אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שיח
ל. הא בדברי תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' סט
ל. הודיעני ה' קיציפרפרת אליעזר פרשת וילך פרק לא פסוק ב
ל. הודיעני ה' קיציפרפרת התורה עמ' נט
ל. הודיעני ה' קצי וכו' טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' יט
ל. וילכו לאהליהם שמחים שמצאו נשותיהם בטהרהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תפד
ל. וכשאמר זכור לאברהם וכו' מיד נענההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לא
ל. חפשי ממצוותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמד
ל. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריבהישר והטוב (תשסג) עמ' מו
ל. טוב לי יום אחר שאתה עוסק בתורהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יב, מ
ל. טוב לי יום אףד שאתה יושב ועוסק בתורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' פו
ל. כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלט {שהחסד מוביל אל הקדשי קדשים}
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותמאור ושמש (תשסט) עמ' תשכו
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשימרפא לנפש בראשית עמ' יט
ל. כיון שמת נעשה חפשי מן המצוותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמז, קסט
ל. כיון שמת נעשה חפשי מן התורהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מו, צב, שנו
ל. כיון שמת נעשה חפשיפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמט, שעג
ל. כל יומי רשבתא הוי יתיב וגרים וכו' תורת המצרף עמ' מז
ל. כשבנה שלמה את ביהמ"ק דבקו שעריםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעו - ר"צ סימן טוב
ל. כשבנה שלמה את ביהמ"ק וביקש להכניס הארון לקה"ק דבקו שערים זה בזה וכו'דברי אש (כץ) עמ' רצד
ל. כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון וכו' זכרה לחסדי דוד עבדך וכו' באותה שעה נתהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' שפג, שפד
ל. כשבנה שלמה המלך הבימ"ק בקש להכניס ארון לבית קדשי קדשים דבקו שערים וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' פה
ל. כשמת נעשה חפשי מן המצותפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כא פסוק ב
ל. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2052
ל. מ"ד הודיעני ד' קצי כו' אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע כו' אמר לו בשבת תמות פעולת צדיק (בריש) דרוש יג
ל. מ"ד עשה עמי אות לטובהרני ושמחי דף כה ע"א
ל. מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבעל הגאולה ועל התמורה סי' פח עמ' קמא
ל. מהו לכבות בוצינא וכו' אן חכמתך וכו' גזירות משה קיימות לדורות וכו' אין מודיעין את הקץ של אדםאגודות אזוב מדברי דף קד ע"א-ע"ג {אם מדובר בפיקוח נפש או לא; הקדמת החכמה לתבונה; טעם שביקש דוד לדעת את קצו}
ל. מהו לכבות בוצינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנה
ל. מזמור חנוכת הבית נאמר כשהכניסו את הארון למקומו דולה ומשקה פסח עמ' שעא
ל. משה גזר כמה גזירות וקיימות לעולםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' מו
ל. משה רבינו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות (ומהרש"א ד"ה ואלו, ומהר"ץ חיות רש"י ד"ה ותקן)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רח (תס) {איזה גזירות ותקנות, וצ"ע על המבי"ט}
ל. מתים פטורים מן המצוותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1456, פ"ו הערה 673, 784
ל. עמד משה וכו' כמה תפילות ולא נענה וכו' הזכיר המתים מיד נענהבגדי חמודות שמות פרק לב פסוק יג
ל. עמד משה לפני הקב"ה ואמר כמה תפלותארשות החיים עמ' תפו
ל. עשה עמי אות בחיישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מז
ל. עתידים אילנות שמוציאים פירות בכל יוםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 34
ל. פתח ואמר שאו שערים ראשיכם וכו' באותה שעה נהפכו שונאי דוד וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לג
ל. רבש"ע מחול לי על אותו עוון דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיא
ל. שבח המתים על החיים ביחס למשה רבינו דולה ומשקה פסח עמ' תסה
ל. שכיון שמת בטל מן התורה ומן המצוותדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1724
ל. שכל אחד נתעברה אשתו אש דת (תשמח) עמ' קיט
ל. שנתעברו נשותיהן של כל אחד ואחדשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלו
ל: אבא מת ומוטל בחמה מה אעשהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נט
ל: אבא מת ומוטל בחמהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסה
ל: אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה דרשות הר"ן (מישור) עמ' מח
ל: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא במקום שיש שמחה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' נב
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמג, רמג
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה דברי נפתלי ח"ג עמ' קצח
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוההישר והטוב (תשסג) עמ' עח
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצורשבילי פנחס (תשעה) עמ' שצט
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהבית אולפנא ח"א עמ' לו
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהצדקת יוסף עמ' פג, קמד
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' מה
ל: אין השכינה שורה כו' אלא מתוך שמחה של מצוהכתר תורה (תשסז) עמ' קצג
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדברי אש (כץ) עמ' קו, שט
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות דברי אמונה השלם בראשית עמ' קלב
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבותשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רמד
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהמרפא לנפש בראשית עמ' קפה, שצט, תלז
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות כב, מאמר עב אות ג
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבות וכו' ושבחתי אני את השמחה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רס, שפז
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמה, תתלא
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותעזר מיהודה (תשנט) עמ' תט, תיד
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' עז
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קנ
ל: אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"ש אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפח
ל: אין שכינה שורה אלא מתוך שמחהאבני שיש (שוורץ) עמ' מ
ל: אין שכינה שורה מתוך עצבותפרפרת הפרשה פרשת שמיני פרק י פסוק ט
ל: אל תקרי שושנים אלא ששוניםדברי אש (כץ) עמ' עז, פ
ל: אם אינו מתפעל משמיעת דברי חכמים נקרא מלגלגמרפא לנפש בראשית עמ' קכח
ל: אתא מלאך המות וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרנג
ל: אתי מלאך המות סליק ובחישאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' תקנג
ל: ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2448
ל: ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'שבילי פנחס (תשעב) עמ' תמח
ל: בעמלו שיעמול תחת השמש אין לו יתרון אבל בתורה שהיא על השמש יש לו יתרוןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2132
ל: בקשו חכמים לגנוז את ספר קהלתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2446
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו', ואף ספר משלי בקשו לגנוז וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמד
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תצז
ל: בקשו לגנוז ספר קהלת מפני מה לא גנזוהו מפני שתחלתו דברי תורה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' סו
ל: דוד המלך ניצל ממלאך המות כל זמן שעזק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2437
ל: דוד המלך תורתו הגינה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ריז
ל: דלא היה פסיק פומיה מגירסאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 691
ל: דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכ
ל: הודיעני ה' קצישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסה
ל: הוה יתיב וגרים כולי יומא וכו' איפחית דרגא וכו' אישתיק ונח נפשי'אור גדליהו ויקרא-דברים דף נו בהגה"ה
ל: הנח עליו ככר או תינוקשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמ
ל: השכינה שורה מתוך שמחהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תיב
ל: ולא יכיל ליה דלא היה פסיק פומיה מגירסאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' כז - אור לציון
ל: ולשמחה מה זו עושה - שמחה שאינה של מצוהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1212
ל: ולשמחה מה זו עושה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תפב
ל: ושבח אני את השמחה זו שמחה של מצוהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תלו-תלז
ל: ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה וכו' שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהשבילי פנחס (תשעב) עמ' תכא, תכג, תכח, תמט
ל: ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוה, ולשמחה מה זו עושה זו שמחה שאינה של מצוה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רעו
ל: ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה, ולשמחה מה וכו' אינה של מצוהייטב פנים ח"א דף קלד, קפב
ל: טוב כעם שהקב"ה וכו'נתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קל, קלב
ל: טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז וכו'ארצות השלום (תשנה) עמ' עג
ל: יתיב ר"ג וקא דריש עתידין אלנות שמוציאין פירות בכל יום וכו' בא ואראך דוגמתן בעוה"ז וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף עז ע"ב
ל: כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאאורחות דוד עמ' שיא
ל: כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תעו
ל: כיון שאדם מת נעשה חפשי מן המצותלב הארי עמ' קז
ל: כיון שמת נעשה חפשישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמג, רמח, תלז, תנו
ל: כל העולם כולו וגו'דרכי איש דף עג ע"א
ל: כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות לזהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1311
ל: כל העולם לא נברא אלא לזהתפארת ישראל (שינקמן) עמ' יא
ל: כל העולם לא נברא אלא לצוות לזהאגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ג ע"ג
ל: כל זמן שדוד המלך עסק בתורה מלאך המות לא היה יכול לודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 388
ל: כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומאשבילי פנחס (תשעז) עמ' יט
ל: כל יומא דשבתא יתיב וגריס כולי יומאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 858-857, 1704-1703, 1838
ל: כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר וכו' אל תקרי שושנים אלא ששוניםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעז, שכ
ל: כתוב ושבחתי אני את השמחה וכתוב ולשמחה מה זו עושה וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רסב
ל: כתיב אל תען כסיל כאולתו, וכתיב ענה כסיל כאולתו, לא קשיא הא בדברי תורה הא במילי דעלמא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ג
ל: לא היה פסיק פומיה מגירסיהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1693
ל: לא שרתה שכינה על יעקב משנמכר יוסףודברת בם (מרזל) עמ' 28
ל: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1336
ל: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאירנת יעקב עמ' רכז
ל: לעתיד לבוא ההריון והלידה יבואו ביחדלילה כיום יאיר (באום) עמ' 126
ל: מאי "כי זה כל האדם", אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1987, 1982, 2079
ל: מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקב"ה, ומהרש"אארשות החיים עמ' צה
ל: מוטב תכבה נרו של בשר ודם מנרו של הקב"הפרפרת משה ח"ב עמ' שיד
ל: מלאך המות לא שלט בדוד המלך כי עסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1239
ל: מעזי פנים ומעזות פניםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תרנג
ל: נבואה מתוך שמחהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קסד
ל: נשמתו של אדם קרויה נר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסא
ל: עובדא דדוד שכל זמן שעסק בתורה לא יכול לו המלאך המותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנד
ל: ענוותנותו של הללדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1327-1326
ל: עניינים שיהיו באחרית הימים ושורשם כבר כיוםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רפא
ל: עתיד א"י שתוצי' גלוסקאר וכלי מילתייטב פנים ח"ב דף סה, ריד
ל: עתיד אשה שתלד בכל יוםירך יעקב (פיתוסי) דף מא ע"ב
ל: עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשבילי פנחס (תשעג) עמ' תמב
ל: עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשבילי פנחס (תשעה) עמ' רפד
ל: עתידה א"י שתוציא הארץ גלוסקאות וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ריז, שעה
ל: עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קז
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתארצות השלום (תשנה) עמ' נג, צב
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותמאור ושמש (תשסט) עמ' תקכב
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקלד
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מא
ל: עתידה אשה שתלד בכל יום דולה ומשקה פורים עמ' ריט
ל: עתידה אשה שתלד בכל יוםדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קמז
ל: עתידה אשה שתלד בכל יוםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' י
ל: עתידה אשה שתלד בכל יוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' יז, פה (מב) {עניני הלידה והעיבור בשורשם בגבהי מרומים הם יחד ממש}
ל: עתידה אשה שתלד כל יוםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קיח
ל: עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קטז
ל: עתירה אשה שתלד בכל יוםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רלט
ל: פתיחת שיעור במילתא דבדיחותאשיחות לספר שמות עמ' קל
ל: קודם הלימוד הוי אמרי מילתא דבדיחותאמאור ושמש (תשסט) עמ' רלו
ל: קם מלאך המות קמיה ולא יכול ליה דלא הוה פסק פומיא מגירסאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1360, פ"ג הערה 85
ל: קפדנותו של שמאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1346-1345, 1329
ל: רבא מקמי דפתח להו לרבנן אמר להו מלתא דבדיחותאצדקת יוסף עמ' קמד
ל: רבא מקמי דפתח שמעתתא אמר מילתא דבדיחותא וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' קו
ל: רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאדברי אש (כץ) עמ' קצז
ל: רבה מקמי דפתח לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 682
ל: שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכ, שכב, תקפב
ל: שורש השפע כבר קיים בבריאהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קח
ל: שכינה אינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחהדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רפז, שסד
ל: שמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1
ל: תחת השמש אין יתרון אבל למעלה מן השמש יש יתרוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1181, פ"ג הערה 442, פ"ה הערה 2337
ל: תחת השמש אין יתרון הא למעלה יש נפש יוסף (תשעד) עמ' נה
ל: תלמיד שיושב לפניט רבו ואין שפתיו נוטפות מור אין רואה סימן טוב במשנתודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 646-647
לא אין חרצובות למותם וכו' לא דיין לרשעים שאינם חרדים ליום המיתההמדרש והמעשה פ' קדושים
לא אמינא לך דחיל חטאין כסא רחמים (תשסג) עמ' שכה, שכו
לא אמינא לך דחיל חטאיןכסא רחמים (תקסג) דף צח ע"ב-ע"ג
לא בגרים הבאים לשמאי והללפרי חיים (קנולר) אבות פרק א, ג
לא בשעה שמכניסין אדם לדיןפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כה
לא בשעה שמכנסין אדם לדיןטירת כסף דף רג ע"ב
לא גזר כמה גזירותתורת חז"ל עמ' 48
לא דעלך סני לחברך לא תעבידדברים אחדים (תקמח) דף פב ע"א
לא הודיעני ה' קצימחושקים כסף דף צו ע"א-ע"ג
לא והי' אמונת עתיך וכו' אמונה זו סדר זרעיםהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
לא והיה אמונה עתך זה ס' זרעיםתוכחת חיים (תר) ויקרא-דברים דף קל ע"א
לא ולדעת זה סדר טהרותמקוה מים (עזריאל) ח"א דף עז ע"א
לא חבל על דלית לי' דרתאפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' י
לא כחס על הפתילהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפד
לא כל מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושא היא, זיל גמורהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לו
לא לעולם יהא דאדם ענוותן כהללפעולת צדיק (בריש) דרוש ח
לא מ"ד והיה אמונת עתך ודעת זה ס' טהרותרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קס ע"ד
לא מעשה בנכרי שבא לפני שמאי וכו' דעלך סני וכו' שער התפלה (תשמט) שער נאקה פ"ה
לא ניקום מקמיה דגברא דחיל חטאיםדברים אחדים (תקמח) דף ע ע"ד, כסא דוד (תקנד) דף עח ע"ד, לב דוד (תקנג) דף פב ע"א
לא נשאת ונתת באמונה ותוס'ויחי יעקב דף יח ע"ב, עז ע"ב
לא ע"א א"ל כמה תורות כו' תשב"כ ותשבע"פראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ד
לא ע"א א"ר בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהאמרי טל מאמר פד, קכט
לא ע"א אי איכא יראת שמים אין וכו'דרכי חיים דף לח ע"א (הקדמת המחבר ד"ה הי"ד)
לא ע"א אי יראת שמים אוצרו אין אי לא לא וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסד
לא ע"א אמונה זו סדר זרעים וכו' מאמין בחיי העולמים וזורערשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת סח עמ' 7
לא ע"א אמונת זה סדר זרעים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלג
לא ע"א אמונת זה סדר זרעיםתורת חז"ל עמ' 119
לא ע"א אמונת עתיך זה סדר זרעים, ותוס' בשם הירושלמימחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שח
לא ע"א אמונת רמז לסדר זרעיםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' תכז
לא ע"א אר"ל מ"ד אמונת עתך וגו' אמונה זה ס' זרעים כו'אמרי טל מאמר קכט
לא ע"א בא לפני הלל, אמר לו ינוחו לך ברכות על ראשךעין איה שבת פ"ב פסקא קנא; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' צ {מדוע הדגיש דוקא ראשו?}
לא ע"א בהגר שבא להתגיירפרי חיים (קנולר) פרשת קדושים
לא ע"א במה שבקש שלמה זכרה לחסדי דוד עבדךגבורת יצחק סוכות עמ' קפא
לא ע"א במעשה בנכרי שבא להתגייר לפניו מהר"ם שיק ויקרא עמ' קח
לא ע"א בשעה כו' ק"ע לחודהשעת הכושר דף סו ע"ג
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין א"ל נו"נ באמונה קבעת עיתים לתורהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' מא
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 413 ,420 ,457
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנא
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורהתורת מהרי"ם שמות עמ' קמד
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רטו, רמא
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה?מאמרי הראי"ה עמ' 198 {תוספות בסנהדרין ז ע"א שאלו הרי שם הסדר מתחיל "תחילת דינו של אדם על דברי תורה", עונה הרב לחלק בין מי הוא הנידון, בן תורה, או אדם העוסק בדרך ארץ ורק קובע עתים לתורה, ועוד תירוץ נוסף}
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו נשאת ונתת וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קמב
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לועין איה שבת פ"ב פסקאות קס-קסה {ביאור המושג של ההכנסה אל הדין, ומי הוא האומר לו, ותוכן שאלות אלו}
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין, נשאת ונתת באמונהמאמרי הראי"ה קצח-קצט, שעג; מאורות הראי"ה שבועות רסד-רסה; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 163; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תכז-תכח {אבל בסנהדרין ז ע"א "אין תחילת דינו של אדם נירון אלא על דברי תורה" וקושית התוספות שם על הסתירה, והראי"ה מיישב}
לא ע"א גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבניןבמסילה נעלה עמ' תה
לא ע"א גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבניןשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תקלא
לא ע"א גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קצז
לא ע"א גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולהיחל ישראל אבות ח"א עמ' רח
לא ע"א גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחד כו' א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמות עמ' נו
לא ע"א גיירני על מנת שתשימני כהן גדוליחל ישראל אבות ח"א עמ' רח
לא ע"א דחפו באמת הבנין שבידועולה ליפה סי' יח
לא ע"א דעלך סאני לחברך לא תעבידלפרקים (תשסב) עמ' רצ, שסז
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד - זו היא כל התורה כולהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 409
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא זיל גמורשיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ט, מאמר מז אות ג
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה בולה וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רסב
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמו
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפו
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כה, עז, ר
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'תורת מהרי"ם שמות עמ' נב
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהתורת מהרי"ם ויקרא עמ' קלג
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד כו' זהו כה"ת כולה ואידך וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קא
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד, מהרש"אדברי שאול שמות עמ' קעד, רפה, ריא, ויקרא עמ' קיג, קיד, במדבר עמ' רמח, דברים עמ' מד, נב
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידלהוגה דעות פ"ו ה"ג
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 199
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכד
לא ע"א האם צפית לישועהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שכט, תכט
לא ע"א הבנת דבר בתוך דברשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנט
לא ע"א ההוא נכרי דאתא לקמי' דשמאיבית אולפנא ח"א עמ' קנו
לא ע"א העלה לי כור חטים לעלייה וכו' מערב אדם קב חומטיןעין איה שבת פ"ב פסקאות קסז-קסח
לא ע"א ואפ"ה יראת ה' היא אוצרוראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר א
לא ע"א ודעת זה סדר טהרותראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
לא ע"א והי' אמונת עמךדבר יום ביומו - טז ניסן
לא ע"א והיה אמונת עתיך וכו' אמונת זה סדר זרעים וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפו
לא ע"א והיה אמונת עתיך זה סדר זרעים וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף ק"ס ע"ד (השמטות שבסוף הספר ד"ה ועוד נ"ל); תוכחת חיים (תר) חלק ג (פרק נ"ז - לשבת קודש) דף ק"ל ע"א
לא ע"א והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ד' היא אוצרו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' כז, קיד
לא ע"א והיה אמונת עתך וכו' יראת ה' היא אוצרונשמה של שבת עמ' 55 {אם אין יראת ה' גם האמונה אינה מבוססת כראוי}
לא ע"א והיה אמונת עתך וכו'(ששה סדרי משנה) ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרועין איה שבת פ"ב פסקאות קנג-קנט
לא ע"א והיה אמונת עתך חוסן ישועות כו' אמונה זה סדר זרעיםסוכת דוד (שירירו) דף נ ע"ב
לא ע"א והיה אמונת עתךדרכי איש דף עה ע"ד
לא ע"א חוסן, זה סדר נשיםעין איה שבת פ"ב פסקא קנה {"הלימוד המעמיד את חיי המשפתה על יסוד טהרתו, הוא הנותן את החוסן והעוז אל החיים לבל יהיו רפים ונובלים וכו', ואם יזדמנו פרעות ועיכובים באיזה משך של תקופת הזמן, העתיד עומד לתקן הכל, והטוב יתגבר ע"פ ההדרכה הטהורה וכו' והם המה הלימודים אשר בסדר נשים"}
לא ע"א חכמה זה סדר קדשים ודעת זה סדר טהרות, רש"י ומהרש"אשאלת הכהנים תורה (תשנ) - הקדמה עמ' ט
לא ע"א חכמה זה סדר קדשיםמנחת קנאות עמ' קנט
לא ע"א חכמת זה סדר קדשיםשיחות עבודת לוי סי' קי אות א
לא ע"א יראת ה' היא אוצרועין איה שבת פ"ב פסקא קסו {ביאור של המושג: יראת ה'}
לא ע"א יש בו תורה ואין בו יראת שמיםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ר, שח
לא ע"א ישראל בניו של מקום וגוים עבדיםלפרקים (תשסב) עמ' תקד
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מח
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו בידו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו בהי עיילשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסו
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נב, רלא
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה כו' מפתחות פנימיות כו' ורש"יעשרה מאמרות (תשס) עמ' ע-עב
לא ע"א כל אדם שיש בו תורהשיעור ליום השבת עמ' תיח
לא ע"א כל מי שילך ויקניט את הלליחל ישראל אבות ח"א עמ' רה
לא ע"א לחברך לא תעבידשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנט
לא ע"א מ"ד והיה אמונת עיתך, ובתוס' ד"ה אמונתגבורת יצחק שבועות עמ' קפז
לא ע"א מאי דסני עלך לחברך לא תעבידתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קסח
לא ע"א מאן דלך סני לחברך לא תעבידכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמט
לא ע"א מאן דעלך סני לחברך לא תעבידרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כ עמ' 36
לא ע"א מה דסני עלך לחברך לא תעבידתורת חז"ל עמ' יג
לא ע"א מה דעלך סני לחברך לא תעבידעטרת יהושע ויקרא עמ' קכח
לא ע"א מה דעלך סני לחברך לא תעבידשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלח
לא ע"א מערב אדם קב חומטון בכור של תבואה ואינו חוששנפש החיים (תשעז) עמ' קצ
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפני הלל לגיירו על מנת שיהא כהן גדולמהר"ם שיק שמות עמ' קכב
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו', בא לפני הלל, גייריהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נה הערה 28
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאישיעור ליום השבת עמ' קמ
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שהי' עובר אחורי בית המדרשמהר"ם שיק שמות עמ' קכא
לא ע"א מעשה בנכרי אחדתורת חז"ל עמ' 3
לא ע"א מעשה בנכרי אחר בא להתגייר מהר"ם שיק ויקרא עמ' קו
לא ע"א מעשה בנכרי אחר שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם?עין איה שבת פ"ב פסקאות קלה-קלט
לא ע"א מעשה בנכרי שבא לפני שמאי וכו' כמה תורות יש לכם וכו' בא לפני הלל וגייריה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קלט
לא ע"א מעשה בנכרילב חיים חלק ג (סימן כ"ח) דף ל"ז ע"ב (ד"ה תשובה)
לא ע"א מעשה בשני בנ"א שהמרו זה את זה אמרו מי שילך ויקניט את הלל וכו'חי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"יב עמ' כ
לא ע"א מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל - יטול ארבע מאות זוזבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נז הערה 29
לא ע"א מעשה בשני בני אדם שעמרו והמרו זא"זמאורי אור (אתרוג) עמ' קפו ד"ה והמר
לא ע"א מפני מה ראשיהם של בבליים וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' קפח ד"ה מפני מה
לא ע"א מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' נו
לא ע"א משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלי' וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קטו
לא ע"א משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קפט
לא ע"א משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה, הלך והעלה לו, אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון, אמר לו לאו, אמר לו מוטב אם לא העליתה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קסא
לא ע"א משל לאדם שאמר לשלוחו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנט-רס
לא ע"א נשאת ונתת באמונה מהר"ם שיק במדבר עמ' סג
לא ע"א נשאת ונתת באמונה וכו'דרכי חיים פרק קמא משנה ט"ו; תוכחת חיים (תר) חלק ב פרק כ"ג (סדר פקודי, דף קכט ע"ב ד"ה וכמה)
לא ע"א נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' רצה
לא ע"א נשאת ונתת באמונהדבר יום ביומו - ט סיון
לא ע"א נשאת ונתת באמונהדברי שאול ויקרא עמ' קיג
לא ע"א נשאת ונתת באמונהיקרא דשכבי (דוד) דרוש צא דף קעה ע"ד
לא ע"א נשאת ונתת באמונהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכג
לא ע"א נשאת ונתת באמונהשיחות עבודת לוי סי' עו אות ד
לא ע"א נשאת ונתת באמונהשיעור ליום השבת עמ' ס
לא ע"א נשאת ונתת באמונהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כו, שמה
לא ע"א נשאת ונתת באמונהתוכחת חיים (תר) שמות פרק כג
לא ע"א נשאת ונתת באמונהתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' רמז
לא ע"א ע"מ שתלמדני על רגל אחת וכו' בא לפני הלל גייריהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"יב עמ' כא, פ"ב מ"יב עמ' מג
לא ע"א עירבת לי בהן קב חומטון אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' מט
לא ע"א ענוותנותו של הלל הזקןמאורי אור (אתרוג) פ"טו ה"ב
לא ע"א עסקת בפ"ו ציפית לישועהסוכת דוד (שירירו) דף ז ע"א
לא ע"א עסקת בפו"רשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תו
לא ע"א פלפלת בחכמה צפית לישועהעין איה שבת פ"ב פסקא קסה; אורות הקודש ח"ג רפח; שמונה קבצים קובץ ו פסקא ריא {פירושו של "פלפול", ככל שהאדם מצפה יותר לישועה כך ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו ביותר}
לא ע"א פלפלת בחכמהשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שמד
לא ע"א צפית לישועה ורש"י ומהרש"אשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' נט
לא ע"א צפית לישועה ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רכז, רסה
לא ע"א צפית לישועה, פלפלת בחכמהאורות עמ' קסג(סוף ו) {אדם האומר שקבל מילוי אור התורה והמצוות מצד מצב ההווה, אל תשמע לו, כי בלי "צפית לישועה" אין הצלחה ב"פלפלת בחכמה"}
לא ע"א צפית לישועה, קאי על הבטחוןאגרת על הבטחון (תשע) עמ' ג
לא ע"א צפית לישועהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 59 {התשוקה הגדולה לכבודם של ישראל וישועתם, מרוממת לכל הכחות הרוחניים הקדושים, ההרגשה הלאומית תפעל}
לא ע"א צפית לישועהמאמרי הראי"ה עמ' 257; עולת ראיה ח"א עמ' רעט-רפ {ולא אמרו "קוית", כי "צפיה" מגזירת צפה, תפקיד הצופה להשתמש בכל מאורע שהוא להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה, כך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם, שעל ידם תוכל לצמוח תשועה לישראל}
לא ע"א צפית לישועהמגולה לגאולה עמ' 128
לא ע"א צפית לישועהמעינות האמונה (תשסב) עמ' תקסח,שפא
לא ע"א צפית לקץ ישועהיערי עם דבשי ח"א עמ' קנ
לא ע"א קבעת עתים וכו' פלפלת בחכמהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שלו
לא ע"א קבעת עתים לתורהבמסילה נעלה עמ' צח
לא ע"א קבעת עתים לתורהיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קעו
לא ע"א קבעת עתים לתורהעולת שבת בשבתו עמ' רב
לא ע"א קבעת עתים לתורהעטרת יהושע ויקרא עמ' קכה, קפח
לא ע"א קבעת עתים לתורהשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רסא
לא ע"א קבעת עתים לתורהשם דרך במדבר עמ' ריא
לא ע"א קבעת עתים לתורהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעט
לא ע"א קפדנותו של שמאי בקשה לטורדני וכו'כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קעה
לא ע"א קפדנותו של שמאי הזקןמאורי אור (אתרוג) פ"טו ה"ג
לא ע"א קפדנותו של שמאי וכו' ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינהעין איה שבת פ"ב פסקא קנב
לא ע"א רבי, כמה תורות יש לכםיחל ישראל אבות ח"א עמ' רז
לא ע"א רש"י ד"ה קבעת עתים לתורהיקרא דשכבי (דוד) דרוש סו דף קמא ע"ב-ע"ג
לא ע"א שוב מעשה בנכרי וכו' בשביל שישימוני כהן גדול וכו' בא לפני חלל וכו' ינוחו לך ברכות על ראשךעין איה שבת פ"ב פסקאות קלה-קנא
לא ע"א שוב מעשה בנכרי וכו' שתלמדני כל התורח כולח כשאני עומד על רגל אחתעין איה שבת פ"ב פסקאות קמ-קמב
לא ע"א שוב מעשה בעכו"ם אחד שבא לפני שמאי כו' א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כו'אמרי טל מאמר פג
לא ע"א שוב מעשה וכו' א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מח
לא ע"א שמאי לחומרא והלל לקולאימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפא
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתדברי שאול שמות עמ' קנג
לא ע"א תוס' ד"ה אמונתשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' לד
לא ע"א תוס' ד"ה עבר ודרוש וחידושמנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו
לא ע"ב א"ל להקב"ה אלא י"ש כו'שעת הכושר דף צ ע"ג
לא ע"ב אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר יראת שמיםדברי שאול בראשית עמ' ג שמות עמ' ב, קפח-קפט, דברים עמ' עט, רג
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדעין איה שבת פ"ב פסקא קעה
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבדמעינות האמונה (תשסב) עמ' רצג
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רעד, תקכט-תקל
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדשיחות חכמה ומוסר מאמר ב אות ג
לא ע"ב אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 223
לא ע"ב אל תרשע הרבה, הרבה הוא דלא לירשע הא מעט לירשע?עין איה שבת פ"ב פסקא קעו
לא ע"ב אלא כדי שיראו מלפניודברי שאול ויקרא עמ' שיט
לא ע"ב אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא, אמרת לי את דגבר בר אוריין הוא וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות קעב-קעה
לא ע"ב אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הואגבורת יצחק אבות עמ' קיח
לא ע"ב אמינא לך אנא רגבר רחיל תטאין הוא אמרת לי את דגבר בר אוריין הואביאורי הראי"ה על אבות עמ' קלד-קלה {מעלת דחיל חטאין היא רק אם הגיע לה מחמת לימודו השכלי, אבל אם הוא מתרחק מהחטא מפני שמכיר חולשת נפשו, ולא הבין בשכלו, אין בזה מעלה כל כך}
לא ע"ב בחלה ובהדלקת הנרעולה ליפה סי' לג
לא ע"ב בלשון יוני קורין לאחת 'הן'אמרי נועם (מועדים) סי' יב לשבת הגדול
לא ע"ב בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לוגבורת יצחק שבועות עמ' רעו
לא ע"ב דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות חיצוניות לא מסרו לועין איה שבת פ"ב פסקא קסט
לא ע"ב הן יראת ה' היא חכמהמוסר אביך פרק א פסקא ב עמ' יז-יח; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קח-קיא {חכמת יראת השם היא יחידאית במה אפשר למסור בקיצור את השורש, אבל השומע לא יבין כל הפרטים אם הוא עצמו לא טרח בלימודם}
לא ע"ב וקסבר ר' יוסי סותר ע"מ לבנותזאת ליעקב שמות עמ' קעג
לא ע"ב ותרעא לדרתא עביר אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' נג
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד (דהתורה נקרא חצר) תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סו
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תבא עמ' רמב
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידעטרת יהושע ויקרא עמ' מא, צח, רכב
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידעין איה שבת פ"ב פסקא קע
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
לא ע"ב יש בידו את המפתחות הפנימייםיחל ישראל אבות ח"ג עמ' ריט
לא ע"ב כי אין חרצובות למותם וכו' זה דרכם כסל למועין איה שבת פ"ב פסקא קעז-קעח
לא ע"ב כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמישם דרך במדבר עמ' רי
לא ע"ב כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' יג, עז, קיט, קלב, רכב
לא ע"ב כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיזאת ליעקב דברים עמ' תקנז
לא ע"ב לא ברא הקב"ה אל עולמו אלא כדי שייראו מלפניועין איה שבת פ"ב פסקא קעא
לא ע"ב לא ברא הקב"ה אע"א כדי שייראו מלפניוראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
לא ע"ב לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רעד, תקכט
לא ע"ב לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניושיחות חכמה ומוסר מאמר ב אות ג, מאמר ל אות ב
לא ע"ב לא דיין לרשעים שאין חרידין ועציבין מן המיתה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 419
לא ע"ב למדני כל התורה כולה מהר"ם שיק ויקרא עמ' קח
לא ע"ב מאי דכתיב זה דרכם כסל למו כו'רנת יצחק תפלה עמ' רפו
לא ע"ב מאי דכתיב כי אין חרצובות למותם וכו' מאי דכתיב זה דרכם כסל למו וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קמו {רש"י הוכיח שאינם שוגגים}
לא ע"ב מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחרשיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות א
לא ע"ב מי שיש בו תורה ואין בו יר"ש לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ולא חיצוניות נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' כז, לא, לב, רל
לא ע"ב מכריז ר' ינאי וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רס
לא ע"ב מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רטז
לא ע"ב סותר ע"מ לבנות במקומועולת שבת בשבתו עמ' קמב
לא ע"ב על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' פג
לא ע"ב על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנרמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שמז
לא ע"ב על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנרעולה ליפה סי' לט
לא ע"ב על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתןעין איה שבת פ"ב פסקא קעט-קפה; עולת ראיה ח"ב עמ' כה
לא ע"ב פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קסט, רא
לא ע"ב רשעים וכו' ויש להם חלב על כסלםדעת קדושים (תשנ) עמ' קלז
לא ע"ב שאני התם כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמי אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קל
לא ע"ב שייראו מלפניושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ה
לא ע"ב שכן בלשון יוני קורין לאחת "חן"עין איה שבת פ"ב פסקא קעה {כאשר לשון יונית היא מיוחדת להוציא את המושגים אל הפועל החיצוני, להציגם בעולם המורגש, שזהו יסוד היופי המקנן בה}
לא ע"ב שלש עבירותבעקבי יעקב עמ' רלח, רעט
לא ע"ב שלשה מצות הנשים נר נדה חלה מהר"ם שיק דברים עמ' רב
לא ע"בככר לאדן (תקסא) דף קעח ע"ב
לא קבעת עתים לתורהעולה ליפה סי' יט
לא קפדנותו של שמאי בקש לטורדינואבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מט"ו
לא ר"ה הוה חליף אפתחא דר"א חזיי דהוו רגילי בשרגא טובאבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף יח ע"ד
לא ר"י אמר ר"אעולה ליפה סי' ה
לא רביעית דם נתתי לכםטירת כסף דף קעא ע"ג
לא רש"י - ג' עבירות כו'באר מים חיים (הלוי) דרושים דף יח ע"ב
לא רש"י - ל"א חבירך ממש כגון גזילה גנבהאמרי טל מאמר פג
לא שוב מעשה בעכו"ם א' שבא לפני שמאי א"ל גיירני וכו' על רגל א'ברית אברהם (בושערה) דף יז ע"ג
לא. אבדתי על ידך ארבע מאות זוזדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 151
לא. אדם שיש בו תורה ואין בר יראת שמיםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עז
לא. אחד בא לפני שמאי שיגיירו על מנת שילמד כל התורה על רגל אחת וכו' דברי נפתלי ח"ג עמ' רצה
לא. אי איכא יראת ד' אין וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' סב
לא. אי איכא יראת ה' אוצרו אין ואי לא לא שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ד
לא. אי איכא יראת ה' אין ואי לאו לאושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רנג
לא. אי יראת ד' אוצרו אין אי לא לא שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק ז
לא. אי יראת ד' היא אוצרו אין, אי לא לאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלה (קמו) {השוואות דתורה בלי יראה אינה כלום}
לא. אי יראת ה' אוצרו אין ואי לא לאמגדנות אליעזר עמ' דש
לא. אי יראת שמים אוצרו אין וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' ר, רכד
לא. אין קיום לתורה בלי יר"שדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' קנט, תלא
לא. אלך ואתגייר בשביל שישימוני כה"ג אש דת (תשמח) עמ' קצז
לא. אמ"ר בשעה שמכניסין אדם לדין וישב אברהם - שמו יצחק דף קד ע"ב
לא. אמונה זה סדר זרעיםאורחות דוד עמ' קפג
לא. אמונה זו סדר זרעים ובתוס' מירושלמי שמאמין בחי עולמים וזורעאור גדליהו ויקרא-דברים דף קיז ע"ב
לא. אמונת זה סדר זרעים דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שלג, תק
לא. אמונת זה סדר זרעים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנז
לא. אמונת זה סדר זרעים וכו' ואפייה אי יראת ה' היא אוצרו איןשבילי פנחס (תשעח) עמ' רצד
לא. אמונת זה סדר זרעים וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' עט, תעט
לא. אמונת זה סדר זרעים, ותוס'שבילי פנחס (תשעט) עמ' קסב, שטז
לא. אמונת זה סדר זרעיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 173
לא. אמונת זה סדר זרעיםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקטו
לא. אמונת זה סדר זרעיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסט, שג
לא. אמונת זה סדר זרעיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עח
לא. אמונת סדר זרעיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפז
לא. אמר האי גר לשמאי למדני כל התורה על רגל אחת ודחפו בא להלל א"ל מה דעלך סנאי לחברך לא תעביד ואידך פירושא הוא זיל גמורמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קפד
לא. אמר הגר להלל למדני תורה על רגל אחת אמר לו מה דעלך סני לחברך לא תעבידילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' עה
לא. בגדר דחיל חטאיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלג
לא. בחת"ס ביאור מעלת חסידים הראשוניםדולה ומשקה - סגולות התורה עמ' רח
לא. בני ישראל נקראים רעים להקב"המפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' תכז
לא. בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ובתת באמונה קבעת עתים לתורהדברי אש (כץ) עמ' רג, שכג, של, שנב
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה וכו' ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא, ומהרש"אקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכג, תפד, תקמט
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2114
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרלו
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' פלפלת בחכמה וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' לב, נח, פ
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרנו
לא. בשעה שמכניסין האדם לדין אומרים לו נו"נ באמונה קבעת עתים לתורה, ובסנהדרין אמרו בהיפך, ותירוץ הגר"אדרש משה (קלנברג) ח"א דף כו, מג
לא. בשעה שמכניסין וכו' צפית לשועהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסא - ר"מ צדקה
לא. בשעה שמכניסין וכו' קבעת עתים לתורהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלג - ר"ב בן חיים
לא. גבי האי גר שבא לפני הלל ללמדו, ואמר לו דעלך סני לחברך לא תעבידשם אליעזר דף יג ע"ג
לא. גוי שנתגייר על ששמע ואלה הבגדים אשר יעשומגלה צפונות ח"ב פ' תצוה
לא. גיירני כשאני עומד על רגל אחדמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לא
לא. גיירני ע"מ שתלמדיני כל התורה וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפד
לא. גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל א' דחפו באמת הבנין וכו' מה דעלך סני לחברך לא תעבידהישר והטוב (תשסג) עמ' כד, רנד, שי, שמא, שצא, תכו
לא. גיירני על מנת שתלמדני התורה על רגל אחדשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלה
לא. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' א"ל דעלך סני לחברך לא תעבידשבילי פנחס (תשעד) עמ' שסא
לא. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומר על רגל אחתעל ישראל גאותו עמ' ר
לא. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחד שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק יט
לא. גער בו והוציאו בנזיפה, בא לפני הלל וגייריהעזר מיהודה (תשנט) עמ' תמה
לא. דחפו באמת הבנין שבידודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1346
לא. דחפו באמת המיןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תסא
לא. דעלך מני לחברך לא תעביד זו היא כה"ת כולה ואידך פירושאייטב פנים ח"ב דף קצה, רכג
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד נפש יוסף (תשעד) עמ' מג
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשצב, תתלו-תתלז, ח"ג עמ' תנח
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא בל התורה כולהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' לט
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהתורת אברהם עמ' 96
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1291, 1299
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסד
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות ט
לא. דעלך סנימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ריח
לא. דעלך פני לחברך לא תעביד היא כל התורה כולהכשלג ילבינו - מאמר בראותם יחד
לא. דעת זה סדר טהרותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' רלד
לא. דעת זה סדר טהרותמרפא לנפש בראשית עמ' רמ
לא. דעת זה סדר טהרותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צה
לא. דעת זה סדר טהרותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לד {דעת ענינו טהרה}
לא. הבנת דבר מתוך דברבינת יששכר דף לד ע"ג
לא. הבנת דבר מתוך דברשבילי פנחס (תשעג) עמ' יח
לא. הוציאו בנזיפהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 330
לא. הלל היה מפורסם בענוותנותודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תכד
לא. הנכרי ביקש להתגייר ובא לפני שמאיפרפרת התורה עמ' רצב
לא. ואהבת לרעך במוך, ואידך גמרא זיל גמור דרשות הר"ן (מישור) עמ' קט
לא. ואהבת לרעך זהו כל התורהשארית יעקב (אלגזי) דף קנז ע"ד
לא. ואהבת לרעך זהו כל התורהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תקכא
לא. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תרא
לא. 'ואהבת לרעך כמוך' זה כלל גדול בתורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יט {דתורה ענינה 'אחדות'}
לא. ואהבת לרעך כמוךמטר השמים - עמודי העולם עמ' שפז
לא. ואידך פירושה הוא זיל גמורתורת אברהם עמ' קמב
לא. ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו, אין ואי לא, לאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 932-931, 938
לא. והי' אמונת וגר זה סדר זרעים וכו' אי איכא יראת ה' אין אי לא לאהישר והטוב (תשסג) עמ' סט, רו, שלא, תמא, תקד
לא. והיה אמונת וגו' דעת זה סדר טהרותמגדנות אליעזר עמ' פז
לא. והיה אמונת עת' חופן ישועות חכמות ודעת וכו' זה סדר מחדותייטב פנים ח"ב דף ה
לא. והיה אמונת עתיך וכו' יראת ה' היא אוצרושבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' כו, כז
לא. והיה אמונת עתך אי יראת ה' היא אוצרו וכו' נפש יוסף (תשעד) עמ' סג
לא. והלל לא יקפידגלגולי נשמות (תשסא) סי' ו ס"ק א
לא. זר העובד במקדש חייב מיתהשיחות לספר ויקרא עמ' מה
לא. חוסן זה סדר נשיםנטעי אשל בראשית עמ' קיד
לא. חכמה זה סדר קדשיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמז(א) {חכמה הוא בחינת מחשבה, ורק בקדשים מחשבה פוסלת}
לא. חכמת - סדר קדשיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 239
לא. 'חכמת' זה סדר קדשיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2296, פ"ו הערה 61
לא. 'חכמת זה סדר קדשים'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמז (קפא) {ענין קדשים במחשבה (חכמה) שהיא דקה וגבוה}
לא. יומא קמא א"ל א"ב ג"ד למחר אפיך וכו' לאו עלי דידי קסמכת וכו'ייטב פנים ח"ב דף רכה
לא. ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינהשם אליעזר דף צט ע"א
לא. יראת ד' היא אוצרושם אליעזר דף כז ע"א
לא. ישועות זה נזיקיןדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 181
לא. ישראל נקראים בנים למקום נפש יוסף (תשעד) עמ' קצח
לא. כדאי הוא וכו' והלל לא יקפידפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תתמג
לא. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שלה
לא. כל אדם דאית לי' תורה ול"ל יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות ומפתחות חיצוניות לא מסרו לו בהי ניעולמטר השמים - עמודי העולם עמ' פב
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תיד, תקנג, תשסב
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"שלב שלום בראשית עמ' תו
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קד, קצג
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו בהי עיילשבילי פנחס (תשעב) עמ' קפ
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' סד
לא. כמאן דקביע דמימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנד
לא. כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1387
לא. כשמכניסין אדם לדין שואלין אותו פלפלת בחכמהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1127
לא. להתגייר ע"מ שילמדו תורה שהוא עומד על רגל אחתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' קצא, פניני חסידות פ"ב אות קמב, פ"ג אות עג
לא. לימוד תורה ללא יראת ה'שיחות לספר שמות עמ' נה, שיחות לספר במדבר עמ' רצב
לא. למדני כל התורה וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קנח, ח"ב עמ' תרפז
לא. לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שכב
לא. לעולם יהא ארם ענוותן כהלל וכו'חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' תא-תב
לא. מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרושבילי פנחס (תשעא) עמ' כז
לא. מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' יראת ה' היא אוצרושבילי פנחס (תשעז) עמ' רג, תיז
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידשבילי פנחס (תשעא) עמ' תיט
לא. מאן דעלך סנימסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' עח
לא. מה דעלך סני וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצג, רכו
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידמגדנות אליעזר עמ' קנח
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' מד
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידמרפא לנפש בראשית עמ' תנג
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' רנח, רפג
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רט
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמח
לא. מעשה בגוי א' שהיה עובר אחורי ביהמ"ד וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תנ
לא. מעשה בגר שבא לפני שמאי והללקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תצו
לא. מעשה בגרים שבאו לפגי שמאי ואמרו לו גירינו וכו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ד
לא. מעשה בנכרי א' שבא לפני שמאי א"ל גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתשבילי פנחס (תשעט) עמ' תקלה
לא. מעשה בנכרי אחד וכו' על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כט אות ד
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' רכב
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו וכו' גיירני על מנת שתלמדני תורה שבכתב גער בו והוציאו בנזיפהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שע
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידשבילי פנחס (תשעח) עמ' רנח
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' והלל גיירו ואמר מה דעלך סני לחברך לא תעבידפתח עינים (ויינברגר) עמ' עט, קצ-קצג, רז, רמו
לא. מעשה בנכרי וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שא
לא. מעשה בנכרי שבא לפני שמאי ואמר גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' נט
לא. מעשה דהלל עם אותו הגרמאור ושמש (תשסט) עמ' שעה
לא. מעשה דשמאי והלל עם הגר נפש יוסף (תשעד) עמ' תה
לא. מעשה לגוי אחד שבא לשמאיצדקת יוסף עמ' ע
לא. מפני מה עיניהם של תרמודאים טרוטותעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' מג
לא. משא ומתן כאמונהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' א
לא. משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 939, 940
לא. ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאין וכו'כסא דוד (תקנד) דף עח ע"ד
לא. נכרי שבא לפני שמאי, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פד, קעד, רכט, שפז
לא. נשאת ונתת באמונה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנח
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורה ורש"יבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכו, שכז, שסה
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קמז ע"א
לא. נשאת ונתת באמונה, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש מא דף צ ע"ב
לא. נשאת ונתת באמונהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1240
לא. נשאת ונתת באמונהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רנה
לא. נשאת ונתת באמונהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות א
לא. נשאת ונתת באמונהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תפח, תצא
לא. נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נב, עב, שצב
לא. נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צ, רפ
לא. נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רכז
לא. נשאת ונתת באמונהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קלא
לא. נתת ונשאת באמונהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' קטו*
לא. סדר קדשים הוא סדר החמישיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיט {הקרבנות ומקדש מדריגה חמישית}
לא. ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' סז
לא. על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רצז
לא. ענוותן כהללדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1202-1201
לא. עסקת בפ"ור ציפית לישועהברית אברהם (אמריליו) דף קד ע"ב
לא. פלפלת בחכמהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רפט
לא. פלפלת בחכמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ג
לא. פלפלת בתורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמה
לא. ציפית לישועהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תל
לא. צפית לישועה וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קח
לא. צפית לישועהאור גדליהו בראשית דף עד ע"א
לא. צפית לישועהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכ, תעב
לא. צפית לישועהמטר השמים - עמודי העולם עמ' רעח
לא. צפית לישועהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שס
לא. קב חומטין וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשטו*
לא. קב חומטיןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1873
לא. קבעת עיתים לתורהאורחות דוד עמ' קלט
לא. קבעת עיתים לתורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות עג
לא. קבעת עתים לתורהאור גדליהו שמות דף יט ע"א
לא. קבעת עתים לתורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1448
לא. קבעת עתים לתורההישר והטוב (תשסג) עמ' קכח
לא. קבעת עתים לתורהילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' רו
לא. קבעת עתים לתורהמטר השמים - עמודי העולם עמ' סב
לא. קבעת עתים לתורהנטעי אשל בראשית עמ' קצ
לא. קבעת עתים לתורהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שמט
לא. קבעת עתים לתורהשבילי פנחס (תשעז) עמ' לד
לא. קבעת עתים לתורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעב
לא. רש"י - מה דעלך סני לחברך לא תעביד, ריעך וריע אביך וכו' זה הקב"ה אל תעבור על דבריו ל"א חברך ממש וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תכו
לא. רש"י - ריעך ורע אביך אל תעזוב זה הקב"התורת אברהם עמ' 96
לא. רש"י - שמאמין בהשי"ת וזורעמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקטו
לא. רש"י ד"ה דעלך סני לחברך לא תעביד, הקב"ה נקרא רעךשם אליעזר דף טז ע"ג, ל ע"ב-ע"ג
לא. רש"י ד"ה דעלך סני לחברך לא תעביד, זה הקב"השם אליעזר דף יג ע"ג
לא. רש"י ד"ה דעלך סני, ניאוף עבירה שבין אדם להכירותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קעח(יז)
לא. רש"י ד"ה דעלך ריעך וכו' זה הקב"ה וטי. ל"א חבירך ממשייטב פנים ח"ב דף רכג
לא. רש"י ד"ה דעלךיבין שמועה (לעוו) עמ' שעא
לא. רש"י ד"ה לאו עלך מנין אתה יודע שזה אלף וזו בית וכו'ייטב פנים ח"ב דף רכה
לא. שואלים לאדם בדין נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה פלפלת בחכמהשבילי פנחס (תשעח) עמ' שיא, תיב
לא. שואלין לו תחילה נשאת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת עתים לתורהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיג
לא. תוס' בשם הירושלמי, מאמין בחיי עולם וזורעמטר השמים - עמודי העולם עמ' תעט
לא: אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםהדרש והעיון דברים מאמר מד
לא: אי איכא יראת ה' מוטב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שכח
לא: אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד שנאמר "ועתה ישראל מה ד' שואל מעמך"הערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' מז
לא: באדם יש רביעית דם שבו הנפש תלוימגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תעה
לא: דרש רבא בר עולא מ"ד כי אין חרצובות למותם אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שאין חרדין ועצביןפעולת צדיק (בריש) דרוש יד
לא: הן אחתמטר השמים - עמודי העולם עמ' צט
לא: 'הן' הוא אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סו
לא: 'הן' הוא אחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלח (קנט) {מבאר בזה הפסוק הן א-ל כביר לא ימאס}
לא: הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יוני קוראין לאחת הןתורת אברהם עמ' 364
לא: הן יראת השם היא חכמה הן אחת אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רט, ח"ב עמ' ב
לא: הרשעים אינן חרדין ועצבין מיום המיתהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1328
לא: ואחריהם בפיהם ירצו סלה אם לבינה (פאפא) עמ' רכה
לא: ווי למאן דעביד דרתא ותרעא לדרתא לא עבידמגדנות אליעזר עמ' דש
לא: חבל על דלית ליה דרתא וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקיז
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידאור גדליהו שמות דף ט ע"א
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמאור ושמש (תשסט) עמ' קמה, תקפו, תשסא
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידנטעי אשל בראשית עמ' ריט
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כ, קצג
לא: יודעים הם הרשעים שסופם למיתה אלא שחלב מונח להם על כסלם אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' יד
לא: יודעים הם שימותו ואחריהם בפיהם ירצו סלהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קפג
לא: יודעים רשעים שדרכם למיתהתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קפ - ר"ש אטון
לא: יודעין רשעים שדרכם לגהינום דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' לו
לא: יראה תרעא לדרתאדעת תפלה עמ' שנד, שנז
לא: כיון דכתיב על פי ד' יחנו כסותך על מנת לבנות במקומו דמיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עז (כב) {כי הקדושה הרוחנית מאוחדת ואחת היא בכל מקומותיה}
לא: כיון דכתיב על פי ד' יחנו, כסותר על מנת לבנות במקומו דמיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' א (ד) {כל המקומות הוי כמקום אחד}
לא: כיון דכתיב 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסער כסותר על מנת לבנות במקומו דמי אם לבינה (פאפא) עמ' שפה
לא: כל דעלך סאני לחברך לא תעבידדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 100
לא: לא ברא הקב"ה את העולם אלא בשביל שיראו מפניודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2448, פ"ו הערה 1982
לא: לא ברא הקב"ה את עולמו אלא בדי שייראו מלפניו דרשות הר"ן (מישור) עמ' קנה
לא: לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניושבילי פנחס (תשעט) עמ' רכד
לא: לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניותורת אברהם עמ' 406
לא: לא די להם לרשעים שעושין וכו'הנפש החכמה סי' ע
לא: לא דיים לרשעים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1490
לא: לא דיין לרשעים שאינן חרדים ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 738
לא: לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתהצדקת יוסף עמ' רפח
לא: לו דיין לרשעים שאינם חרדיםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' עו
לא: מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנז
לא: מלשאצל"גמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסד, רטו
לא: משכן סותר על מנת לבנות במקומו הוישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכה
לא: נדה חלה והדלקת הנרנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קג
לא: נדה, חלה והדלקת הנרפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' טו
לא: ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאה הואאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קצד
לא: נכרי שבקש להתגיירפרפרת הפרשה פרשת במדבר פרק א פסוק נא
לא: סותר ע"מ לבנות במקומומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצב
לא: סותר ע"מ לבנות במקומושיחות לספר שמות עמ' תלד, שיחות לספר במדבר עמ' מה
לא: סותר על מנת לבנות במקומו חייב דהו"ל מקלקל על מנת לתקן, ובמשכן היה ג"כ כסותר על מנת לבנות במקומועזר מיהודה (תשנט) עמ' שצג
לא: על ג' עבירות נשים מתות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קו
לא: על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן, דשטן מקטרג בשעת הסכנהמרפא לנפש בראשית עמ' מ
לא: על ג' עבירות נשים מתות בשעתהון רב דף ק ע"ד
לא: על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 268
לא: על שלש עבירות נשים מתות בשעת לדתן על שאינןבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יד דף קיג
לא: על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות וכו'צוף דבש (סופר) עמ' נד
לא: על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, ובהדלקת הנררנת יעקב עמ' קנ
לא: על שלש עבירות נשים מתות כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לב ע"ג
לא: על שלשה דברים נשים מתות בשעת לידתןעיוני הפטרה ח"א עמ' 85
לא: קבעת עתים לתורהמרפא לנפש בראשית עמ' רכו
לא: ר"י אומר סותר ע"מ לבנות במקומו הוי סותר וכו'דברי אש (כץ) עמ' רמב
לא: ר"י בשם ר"א דחיל חטאין עדיף מבר אורייןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלג (קמד) {רבי יוחנן ס"ל ג"כ כן מדאמרו בשם רבי אלעזר, והשוואות לזה}
לא: ר"ש ור"ט הוו יתבי וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קעב
לא: שכן בלשון יווני קוראין לאחת הינאדעת תפלה עמ' תכג
לא: שכן בלשון יוני קורין לאחת הןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פז, צד
לא: שלוש מצות לנשים שהם נדה חלה והדלקת הנר אדם הראשון דמו של עולםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף כג ע"ב
לאברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פב ע"א
לב א"ת בהלה אלא בחלהירך יעקב (פיתוסי) דף מו ע"ד, מז ע"א
לב איזה הן מעשה ידיו של אדם - הן בניו ובנותיודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1507
לב בעון גילוי עריות וגוי גלות בא לעולםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רעג
לב בעון נדרים בניו של אדם מתיםירך יעקב (פיתוסי) דף מ ע"ג
לב בעון שמכבסית צואת בניהם בשבת נשים מתות יולדות או ילדותישראל באדם פרק ז
לב בקשו חכמים לגנוז ס' קהלתלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קטו ע"ב
לב וגברי היכא מיבדקי בשעה שעוברין על הגשרמערכות ישראל (גורדון) דרוש יבדלו החיים מן המתים עמ' 77-83
לב והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיהמדרש והמעשה פ' תזריע ח"ב
לב חד אמר בעון מזוזה וחד אמר בעון בטול תורה בנים קטנים מתיםישראל באדם פרק ז
לב חד אמר בעון מזוזה וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף עו ע"ב
לב לא עבר במברא וכו'ראש דוד (תקלו) דף קיח ע"ג
לב לא עבר מברא וכו'ראש דוד (תקלו) דף קיט ע"ג
לב לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' פ
לב מ"ש בשעת לידתן א"ר נפל תורא חדד סכינאלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קנ ע"ב
לב מי שחלה ונטה למות אומרים לו התוודה שכן כל המומתין מתוודיןמערכות ישראל (גורדון) דרוש אומרים לו התוודה עמ' 44-47
לב ע"א אדם יוצא לשוק יהיה דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' לד
לב ע"א אדם יוצא לשוק, יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט וכו' חש בראשו וכו' עלה למטה וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות רו-רח
לב ע"א אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' שמא אין עושין לו נסאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קג
לב ע"א אל יעמיד עצמו אדם במקום סכנה ברכת השיר (צינץ) עמ' רי
לב ע"א אלו הם פרקליטין של אדם וכו' אפילו תשע מאות ותשעים מלמדים עליו הובה וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות רט-ריא; מדבר שור דרוש י עמ' פז-פח; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' קעה {צ"ע הרי יש כלל "אחרי רבים להטות"?}
לב ע"א אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רלד
לב ע"א אמר רבא נפל תורא חדד לסכינא וכו' תפיש תירוס וכו' שבקיה לרויא וכו' רעיא חגרא וכו' אבב חנותאהעין איה שבת פ"ב פסקאות קפה-קפט
לב ע"א בעוון נדרים מתה אשתו של אדםשרי המאה ח"ב עמ' 255
לב ע"א בערן שני דברים ע"ה מתים על שקוריץ לבית הכנסת בית עם וקורין לארון הקודש ארנא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בלק עמ' קפה
לב ע"א הלכות הקדש תרומות ומעשרות וכו' הן הן גופי תורה ונמסרו לעמי הארץעין איה שבת פ"ב פסקא ריב {הה יהיה לנו מקום לימוד שלא להתיאש כלל אם נראה נפילה וזלזול תורה ומצוות בדור מן הדורות, לומר שחלילה נפל כח קדושתה של תורח בישראל, שלא כן הדבר, שלכתחילה הכין השי"ת הגנה באלה החלקים העלולים להיות מרופים אצל מי הארץ וכו' ע"י ת"ח השומרים כראוי, והמשפיעים ג"כ על עמי הארץ חבת קדושה}
לב ע"א המוסר עצמו על מנת לעשות לו נםדברי שאול בראשית עמ' רמב
לב ע"א השטן מקטרג בעת הלידהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות לה
לב ע"א ואחד מלמד עליו זכות ניצוליחל ישראל אבות ח"ד עמ' קצז
לב ע"א ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ק
לב ע"א ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קנד
לב ע"א וגברי היכא מיבדקי כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כג
לב ע"א וגברי היכי מובדקפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
לב ע"א וגברי היכי מיבדקי בשעה שעוברין על הגשר בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שופטים עמ' רלד
לב ע"א וגברי היכי מיבדקי? בשעה שעוברים על הגשר וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות קצ-קצב
לב ע"א חלה ונטה למות אוט' לו התוודה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 261
לב ע"א יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום לידוןשיחות עבודת לוי סי' פו אות א
לב ע"א כי יפל הנפל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכא
לב ע"א כי יפל הנפל ממנו ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית וכו׳פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכא
לב ע"א כל העושין לו נם מנכין לו מזכיותיושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' סז, ח"ב עמ' קנא
לב ע"א לעולם אל יסמוך אדם על הנסחכמת התורה מסעי עמ' לו, מא, נה
לב ע"א לעולם אל יסמוך אדם עצמו על הנסחכמת התורה בהעלותך עמ' שנב
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו' מנכין לו מזכיותיו וכו' קטונתי מכל החסדים וכו' ביומא דשותא לא נפיק לביני דיקליעין איה שבת פ"ב פסקאות קצג-קצו
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שעו
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נסשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קעו, שעב
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נסחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"ד עמ' נג
לב ע"א לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר וכו' כי יפול הנופל ממנועין איה שבת פ"ב פסקאות רג-רד
לב ע"א לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש טז עמ' 264
לב ע"א לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מט עמ' 93,105
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מקץ עמ' מה, פ' פנחס עמ' רב
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבהסתרים באסתר עמ' 386
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבמהר"ם שיק שמות עמ' נח
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי ולא ע"י חייבבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות א
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאיחכמת התורה חוקת עמ' תעז
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאימהר"ם שיק שמות עמ' טז
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאימעינות האמונה (תשסב) עמ' תמז
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאיעיוני הפטרה ח"א עמ' 278
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאיעיוני הפטרה ח"ב עמ' 547, 401
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאיעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 195
לב ע"א מי שחלה ונטה למות אומרים לו: התודה, שכן כל המומתים מתודיםעין איה שבת פ"ב פסקא רה; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' שנז {כל ימי חי האדם תנועותיו וציוריו מתחלפים, כיון שהוא עומד לסיים חייו, להגיע למצב בלתי מתחלף, בעת ההיא כח החיים הפנימי מתעורר, והרגשת היושר האמתי מתגברת, וקובע את רצונו לפי טבע אלוהי שבו}
לב ע"א מי שחלה ונטה למות אומרין לו התודה שכן דרך המומתין מתודין, ורש"יגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמד, רמה
לב ע"א מפני מה נשים מתות בשעת לידתן וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תמט
לב ע"א נפל תורא חדד סכינאתורת משה (אלמושנינו) עמ' פו, קצה
לב ע"א נשאת ונתת באמונה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תעג
לב ע"א נשים מתות יולדות ר"א אומר ילדות, בעון שמכבסות צואת בניהם בשבת וי"א על שקורין לארון הקודש ארנאעין איה שבת פ"ב פסקאות קצז-קצט
לב ע"א על שלושה עברות נשים מתות ילדותשארית ישראל (תשעד) דרוש ז עמ' 132
לב ע"א על שקורין לארון הקודש "ארנא", ועל שקורין לבית הכנסת "בית עם"עין איה שבת פ"ב פסקאות קצט-ר; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' רג; מאורות הראי"ה שבת קודש עמ' רלד; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיט; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מד
לב ע"א עלה למטה ונפל יהא דומה לו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 95
לב ע"א קוראים לארון הקודש ארנא ולבית הכנסת בית עםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 177; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' רג {פגם גדול שיש מה}
לב ע"א קוראים לארון הקודש ארנאאורות עמ' קסח (ג) {סיבת העונש על כך}
לב ע"א ראוי זה ליפול משי"ברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 84
לב ע"א ראוי זה ליפול מששת ימי בראשיתעשרה מאמרות (תשס) עמ' שסז
לב ע"א רש"י ד"ה ממנואזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש טז עמ' 264
לב ע"א שלא יכניס אדם עצמו למקום סכנה וכו' ינכו לו מזכויותיו נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' י
לב ע"א שלשה בדקי מיתה, שלשה דבקי מיתה, נדה חלה והדלקת הנרעין איה שבת פ"ב פסקא רא
לב ע"א שקורין לארון הקודש ארונאעולה ליפה סי' נו
לב ע"ב אל תקרי בהלה אלא בחלהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 134
לב ע"ב אמר ר"ל כל הזהיר במצות ציצית זוכה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 207
לב ע"ב אמר רבא כגון הני נשי דמחוזא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שפא
לב ע"ב בזמן שהצדיקים בעיריקרא דשכבי (דוד) דרוש קכ דף רח ע"ב
לב ע"ב בעוון נדרים בניו של אדם מתיםשם דרך בראשית ח"ב עמ' רמד
לב ע"ב בעוון ציצית בנים מתים, ותוס' ישניםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכא
לב ע"ב בעוון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים, ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטניםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קלח הערה 29
לב ע"ב בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין וכו' ואם נותנין מתברכיןמחשבה למעשה עמ' קפו
לב ע"ב בעון ביטול תרומות ומעשרותגבורת יצחק אבות עמ' רס
לב ע"ב בעון ביטול תרומות ומעשרותעין איה שבת פ"ב פסקא רכד-רכו
לב ע"ב בעון גזל הגובאי עולהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' לח
לב ע"ב בעון גזלעין איה שבת פ"ב פסקא רכז
לב ע"ב בעון חלהעין איה שבת פ"ב פסקא רכג
לב ע"ב בעון מזוזה בנים מתים ובעון ביטול תורה בנים מתיםרנת יצחק תפלה עמ' קנד
לב ע"ב בעון מזוזה, בעון ביטול תורה, בעון ציציתעין איה שבת פ"ב פסקאות ריט-רכ
לב ע"ב בעון נדרים אשתו של אדם מתהפרשת דרכים (תשסה) עמ' עב
לב ע"ב בעון נדרים בניו כו'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צו ע"ג
לב ע"ב בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםפרשת דרכים (תשסה) עמ' עד
לב ע"ב בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רס
לב ע"ב בעון נדרים וכו'עין איה שבת פ"ב פסקאות ריג-ריח
לב ע"ב בעון נדרים מתה אשתו של אדםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קפ
לב ע"ב בעון ציצית ומזוזה בניו של אדם מתים ח"וחכמת התורה קורח עמ' שיב
לב ע"ב בעון שנאת חינםעין איה שבת פ"ב פסקא רכב
לב ע"ב בשביל עון נדרים אשתו מתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות מא, וישב אות סו
לב ע"ב הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשים לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' כד, ח"ד סי' נז
לב ע"ב ולמאן דאמר בעון ביטול תורה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 57
לב ע"ב ומשמשים לו ב' אלפים וח' מאות עבדים שנא' כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רעז
לב ע"ב ישבו ר' יהודה ר' יוסי ור' שמעון ויהודה בן גרים וכו' ר' יוסי שתק, נענה רשב"י ואמר לא תקנו אלא לצורך עצמן וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קסב
לב ע"ב כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםעין איה שבת פ"ב פסקא רכא
לב ע"ב כל הרגיל בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפין ות"ת עבדיםצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף טו ע"ד
לב ע"ב מקרא נדרש לפניו ולפני לפניובנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עח
לב ע"ב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיעיוני הפטרה ח"א עמ' 38
לב ע"ב עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמעינות האמונה (תשסב) עמ' תד
לב ע"ב רבה מקמי דפתח לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא וכו'תורת מהרי"ם ויקרא עמ' קלג
לב ע"ב רש"י בתיבת אכיוןויחי יעקב דף פב ע"ב-ע"ג
לב רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן וכו'שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קלח
לב. אבב חנואתא נפישי אחי וכו' אבב בזיוני לא אחיפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תתמד
לב. אדם יוצא לשוק יהא דומה בעיניו כמו שנמסר לסרדיוטאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מי"ג
לב. אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' קנב
לב. אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט, חש בראשו יהי דומה בעניו כמי שנתנוהו בקולר, עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו במי שנתנוהו בגרדוםדודי נתן בראשית עמ' רמא
לב. אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטשבילי פנחס (תשעג) עמ' נט
לב. אדם יוצא לשוק, יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 558
לב. אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 69
לב. אל יעמוד אדם במקום סכנהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' ריז
לב. אל יעמוד אדם במקום סכנהשיחות לספר שמות עמ' מו, שיחות לספר דברים עמ' קלב-קלג
לב. אל יעמוד במקום סכנה שמא אין עושים לו נס ואם עושין לו מנכין מזכיותיו נפש יוסף (תשעד) עמ' שיב
לב. אלו הם פרקליטים גדולים של אדם תשובה ומעשים טוביםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שטו
לב. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, אפילו יש באותו מלאך אחד מני אלף דברת שלמה (תשעא) עמ' שפד
לב. אם עושין לו נם מנכין מזכויותיודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 351
לב. אם עושין לו נס מנכין לו מזכויותיופרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקצח-תקצט
לב. אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוייטב פנים ח"א דף רכז
לב. אפילו תשע מאות וצ"ט באותו מלאך לחובהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות ח
לב. בעון שני דברים עמי הארצות מתים וכו' ועל שקורין לבית הכנסת בית עםעל ישראל גאותו עמ' שטז
לב. בעון שני דברים עמי הארצות מתיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 690, פ"ב הערה 486
לב. בשים חייבות בהדלקהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצז
לב. בשעת לידה נשים נפקדות על עוונותיהםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שצא
לב. גופי הלכותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 670
לב. גם מליץ אחד מני אלף מצילשיחות לספר במדבר עמ' רכה, שיחות לספר דברים עמ' יח
לב. הבא זכות והפטר אור החיים ויקרא פרק כ פסוק ה, במדבר פרק כא פסוק ז
לב. העושים לו נס מנכים לו מזכויותיומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רעה
לב. העושק לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנא
לב. ואם עושין לו נס, מנכין לו מזכויותיודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1490
לב. והן הן גופי תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2123
לב. חש בראשו יהא דומה בעיניו כמי שנמסר לקולראבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ב מ"ט
לב. לא יעמוד אדם במקום סכנה אש דת (תשמח) עמ' פ
לב. לא יעמוד אדם במקום סכנה שמא אין עושין לו נסלב הארי עמ' קפו, קפח
לב. לא יעמוד אדם במקום סכנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רג
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נסנתיבות אמונה - תפלה עמ' קיד
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קז, ריז
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהתורת אברהם עמ' 244
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהטוב שם (שסו) דף ג ע"ב
לב. לעולם יבקש אדם שלא יחלה, שאם יחלה, אומרים לו הבה זכות ותנצלנתיבות אמונה - תפלה עמ' קיד
לב. לעולם יבקש אדם שלא יחלהנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קז
לב. לעולם יבקש רחמים שלא יחלהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפג
לב. לעולם יתפלל אדם קודם שיחלהאורחות דוד עמ' מט
לב. מאי שנא בשעת לידתןלב הארי עמ' קסג, תמט
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבאור גדליהו בראשית דף סא ע"א
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1168, פ"ו הערה 957
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאינתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קג
לב. מגלגלין זכות על ידי זכאי וכו'ייטב פנים ח"א דף עו
לב. מגלגלין חובה ע"י חייבלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף נד ע"א
לב. מי שחלה ונוטה למותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רט
לב. מי שנעשה לו נס מגרעין לו מזכיותיו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' עג
לב. מכה זו של אסכרה מפני מה מתחלת...וגומרת בפה וכו'הגות לב עמ' 180, 181
לב. נפל תורא חדד לסכינאייטב פנים ח"א דף מו
לב. נשמה שנתתי בך קרואה נר על עסקי נר הזהרתי אתכםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 15
לב. נתמעטו זכויותי מכל החסדים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעא
לב. עושין לו נם מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שצ
לב. עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כח, קלה, רח
לב. על ג' עבירות וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמא
לב. עלה למיטה ונפל, יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדום לידוןנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קפח
לב. צדיקים נקראים מלאכיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפו
לב. קטונתי מכל החסדים' בגללםשיחות לספר במדבר עמ' רעד
לב. קטונתי מכל החסדים וגו'צדקת יוסף עמ' לג
לב. ראוי הי' זה ליפול מששת י"בקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שעב
לב. ראשית קראתי אתכםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קפב(לג) {הוקשו ישראל לתרומה}
לב. רב לא עבר במבראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ט
לב. רש"י - היא כבתה נרו של עולם ע"כ תדליק נר בשבתמרפא לנפש בראשית עמ' כח
לב. רש"י - סכנה משום איתרע מזלאלב הארי עמ' תנ
לב. רש"י ד"ה בית עםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תפה
לב. רש"י ד"ה הריני, האדם הוא חלתו של עולםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסב(יט)
לב. תנא רבי רבי ישמעאל כי יפול הנופל ממנו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל וכו' דברי אמונה השלם בראשית עמ' יב
לב. תתקצ"ט מלמדין כו' וא' מלמד עליו זכות ניצול שג' אם יש עליו מלאך אייטב פנים ח"ב דף רכו
לב: אי זה הן מעשה ידיו של אדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסד
לב: איזה הן מעשה ידיו של אדם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שלא
לב: איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומרים בניו ובנותיו של אדםדברי אש (כץ) עמ' קסה
לב: איזה מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו נפש יוסף (תשעד) עמ' תה
לב: אל תקרי בהלה אלא בחלה, ואם נותנין מתברכין דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' נו
לב: אם אין נותנין חלה אין ברכה במכונסדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1174-1175
לב: אם נותנין חלה מתברכיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1182
לב: בנים מתיםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תשנג
לב: בעוון בטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1113, 1184
לב: בעוון ביטול תורה בנים מתיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 818, 1027
לב: בעוון מזוזה בנים מתיםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' שפ
לב: בעוון נדרים בנים מתיםפרפרת אליעזר פרשת תולדות פרק כה פסוק כז
לב: בעוון נדרים בנים קטנים מתיםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשסה
לב: בעוונות של האב והאם בנים מתיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שפז
לב: בעון ביטול תורה בניו של אדם מתיםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קלא
לב: בעון גזר הגובאי עולהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1247
לב: בעון האבות בנים קטנים מתיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2098, פ"ד הערה 1962
לב: בעון מזוזה וכו' דכתיב וכתבתם על מזוזות למען ירבו ימיכם וימי בניכם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רסו
לב: בעון מזוזהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסב ע"ב
לב: בעון נדרים אשתו מתה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק כו
לב: בעון נדרים אשתו של אדם מתה בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסא ע"ב
לב: בעון נדרים אשתו של אדם מתהמגלה צפונות ח"ג פ' מטות
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים וכו' וחבל את מעשה ידיך וכו'צוף דבש (סופר) עמ' נג
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1699, פ"ו הערה 1717
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צט
לב: בעון נדרים מתה אשה של אדםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תצא
לב: בעון נדרים מתה אשתו של אדםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרמ
לב: בעון נדרים מתים בניו ואשתותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צג-צד {דהדיבור הוא תולדתו}
לב: בעון ציצית בנים מתים, ובת"ישיח דוד (תשסח) עמ' קכג
לב: בעון ציצית מתים הבניםמשכנות יעקב (נעים) דף קסח ע"א
לב: בעון שבועת שוא מתים בניו של אדםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קמה
לב: בעון שנאת חנם וכו' ובניו ובנותיו מתים כשהם קטניםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1557
לב: בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 690, פ"ב הערה 1223, 1370
לב: גודל מתן שכרה של מצות ציציתאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קז
לב: הדלקת נר בשנת - ממצוות האשהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות מז
לב: הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' נה
לב: ובחנוני נא בזאת וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קמג
לב: והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די דברת שלמה (תשעא) עמ' שפד
לב: כל הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סג
לב: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשים לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כו, לב, לה, לז
לב: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםמטר השמים - עמודי העולם עמ' רלט
לב: כעון שמיטין יובלות גלו ישראל אש דת (תשמח) עמ' קסט
לב: לכל יהודי יהיו אלפיים ושמונה מאות עבדים דולה ומשקה פורים עמ' שמג
לב: מנין שאין מתפללים על רוב טובהפרפרת משה ח"ב עמ' רפה
לב: מעשה ידיו, בניו ובנותיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלו
לב: מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו אש דת (תשמח) עמ' קפט
לב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר די זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רסז
לב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצו
לב: עוון מיתת הבניםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' י
לב: על ג' עבירות וכו' תורת המצרף עמ' קעד
לב: ר"י הנשיא אמר בעון ביטול תורהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסב ע"א
לג אם עושין לאדם נס מנכין לו מזכיותיודברי יואל מועדים ח"ה עמ' ב
לג הגדיים ממושכנים בעון הדורהמדרש והמעשה דברים הגיונות מוסריים
לג ויבא יעקב שלם שלם בגופו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף לו ע"ב
לג ל"ה מיתתו באסכרהטוב שם (שסו) דף יט ע"ב
לג מאי תיקן רב אמר מטבע תיקן להם, שמואל אומר שווקים תיקן להם ור' יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להםהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' מד
לג מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעהגיא חזיון ח"ב דף לא ע"א
לג נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותמקור ברוך (פייתוס) דף פא ע"א
לג ספק חשיכה ספק אינו חשכה וכו'גיא חזיון ח"ב דף נט ע"א
לג ע"א א"ל בני די לעולם אני ואתהראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
לג ע"א אסכרה עונש על חטא לשון הרעלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 621
לג ע"א ארבעה סימנים הם: סימן לעבירה וכו' סימן לשנאת חינם וכו' סימן לגסות הרוח וכו' סימן ללשון הרעעין איה שבת פ"ב פסקאות רמא-רמה
לג ע"א בעוון גילוי עריות כו' גלות בא לעולםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמ
לג ע"א בעוון נבלות פה, צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז
לג ע"א בעוון ש"ד בית המקדש חרב ושכינה מסתלקת מישראלעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 285
לג ע"א בעון ביטול תורה חרב וביזה ובצורת בא וכי'דעת קדושים (תשנ) עמ' נב
לג ע"א בעון גלוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלותעין איה שבת פ"ב פסקא רלא
לג ע"א בעון וגו' והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ב עמ' לב
לג ע"א בעון נבלות הפה צרות רבות מתחדשות כו'סוכת דוד (שירירו) דף יא ע"א-ע"ב, קצט ע"ב
לג ע"א בעון נבלות פה וכו' מאי ועוד ידו נטויה וכו' כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנם וכו' אף השומע ושותקעין איה שבת פ"ב פסקאות רלב-רלה
לג ע"א בעון עינוי דין ועיוות דין וקלקול הרין וכו'עין איה שבת פ"ב פסקא רכח
לג ע"א בעון שבועת שוא ושבועת שקר וכו'עין איה שבת פ"ב פסקא רכט
לג ע"א בעון שפיכות דמים וכו'עין איה שבת פ"ב פסקא רל
לג ע"א בשביל עון שמיטה גלו ישראל מאדמתן מהר"ם שיק ויקרא עמ' קמג
לג ע"א גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי וכו' נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רד
לג ע"א גלות בא לעולם על ע"ז ג"ע וש"דמאורי אור (אתרוג) פ"לח ה"ד
לג ע"א העושין לו נס מנכין לו מזכויותיוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' יד
לג ע"א ויחן את פני העיר רב אמר מטבע תקן להם וכו'הדרש והעיון בראשית מאמר קסט
לג ע"א חטא עריות מגלה ישראל מן הארץעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 227
לג ע"א חרב בא לעולם על ענוי הדיןמאורי אור (אתרוג) פ"לח ה"ג
לג ע"א כל הממרק עצמו לעבירה וכו' הדרוקן וכו' שמואל הקטן חש ביה וכו' אביי חש ביה וכו' רבא חש ביהעין איה שבת פ"ב פסקא רלו-רמ
לג ע"א כל הסומך על הנס אין עושין לו נסמנחת קנאות עמ' כ
לג ע"א מהרש"א ד"ה א"ל בני די לעולם כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
לג ע"א מטבע תקן להם, שוקים תקן להםקניני קדם ח"א עמ' 63
לג ע"א סימן לעבירה הדרוקןשלטי הגבורים (תשע) עמ' רד
לג ע"ב אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא, וח"א למהר"ל אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רח
לג ע"ב איברי לחו חרוב ועינא דמיא וכו' בעידן צלותא חוו לבשו מיכסועין איה שבת פ"ב פסקאות רסז-רסח {דוקא חרוב, כי הנוטעים אותו דעתם עבור תועלת דורות הבאים [תענית כג ע"א] והוא סמל של יושר מושכל לעשות בשביל הזולת, ומעין מים שלא נגע בזה יד אדם, וביאור מדוע פשטו בגדיהם, ומדוע לבשו בעת תפילתם}
לג ע"ב איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאהעין איה שבת פ"ב פסקאות רפו-רפט {מה המקום בעולם לתיקון הנעשה ע"י ספקות בהלכה, ומה מקום שע"י אורה מבהקת של זהר תורת אמת, לסלק את הספקות}
לג ע"ב אין צדיקים בדור תשב"ר נתפסיןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצז
לג ע"ב אמר הואיל ואתרחיש גיסא איזיל אתקין מילתאעין איה שבת פ"ב פסקא רפג
לג ע"ב אמרו על רשב"י שלאחר שיצא וכו' יעקב כשניצל נאמר בו ויחן וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' צה, קיג, קנח
לג ע"ב אסכרה - משום שהתינוקות מפריעין לאבותיהם בלימוד התורהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' ריג
לג ע"ב אסכרה בא על לשון הרע בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' במדבר עמ' קנט
לג ע"ב אסכרה באה לעולם על המעשר וכו' על לשון הרע וכו' מפני שאוכלים בה דברים טמאים וכו'עין איה שבת פ"ב פסקא רמו-רנג
לג ע"ב אסכרה בעון ביטול תורה וכו' נשים יוכיחו וכו' נכרים יוכיחו, תינוקות של בית רבן יוכיחועין איה שבת פ"ב פסקא רנד-רנז
לג ע"ב אסכרה וכו' על לשון הרע וכו' בעון ביטול תורהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 48
לג ע"ב אתרחיש ניסא אברי להו חרובא ועינא דמיאעשרה מאמרות (תשס) עמ' עט
לג ע"ב בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' טו
לג ע"ב בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסין על הדורשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסו, ח"ב עמ' רלב
לג ע"ב בזמן שיש צדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור, אין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים על הדורעין איה שבת פ"ב פסקא רנו {ההסבר לכך הוא שע"י שאין לדור מעלה רמה, כי אין להם צדיקים, לכן אין על הדור תביעה גדולה, והדור ניצול מן הדין, וטעם שהתינוקות נלקחים, כי ההכרה הטבעית בגדולת מעמדם של ישראל ניכרת יותר אצל הצעירים מאשר אצל המבוגרים, שהמיית החיים הספיקה לערבב הכרה זו}
לג ע"ב בל מקום שצותנין עיניהן מיד נשרףלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1167
לג ע"ב בני די לעולם אני ואתה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רכג
לג ע"ב בני, די לעולם אני ואתה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רט
לג ע"ב דבי הוה רבי פנחס וכו'תורה וחיים (פלאג'י) אות ק"י (ס"ק י)
לג ע"ב די לעולם אני ואתהמהר"ם שיק בראשית עמ' נ
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"י וכו' לסוף כי הוה מקשי רפב"י וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' צחר
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"י כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ריח
לג ע"ב דעתן של נשים קלהכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ה, ח"ג סי' ו
לג ע"ב הואיל ואיתרחיש ניסא כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
לג ע"ב הוה מפרק ליה רשב"י כ"ד פירוקישיחות עבודת לוי סי' צה אות ב
לג ע"ב הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות, ותוס' ד"ה ה"ג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רד
לג ע"ב הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהםעין איה שבת פ"ב פסקא רסב {מודגש כאן "בן גרים", להודיע שאין שרש מחצבתו מישראל ולכן לא היה זהיר כמו שצריך לא לעשות שום דבר חעלול חלילה להזיק להם, אבל ישראל שהוא מצאצאי האומה, אהבה עמוקה וטהורה לעמו חודרת ללבבו}
לג ע"ב המעשה בההוא סבא ביציאת רשב"י ובנו מהמערהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קמ
לג ע"ב הצדיקים נתפסים על עון הדורעטרת יהושע ויקרא עמ' צד
לג ע"ב הצדיקים שבדור נתפסים בעוון הדורשרי המאה ח"ה עמ' 25
לג ע"ב ואמאי קרו ליה ראש המדברים?עין איה שבת פ"ב פסקאות רנט, רסג {כי עם כל דבקותו בתורה, ובקדושתם של ישראל, בכל זאת היה יכול לפנות בלבבו מקום גם לכל טוב הנפגש, אפילו מן אומה רשעה זו}
לג ע"ב והוא מחולל מפשעינו ומת בעון הדורדברי שאול ויקרא עמ' ה, מ, דברים עמ' רכב
לג ע"ב והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא, כולי יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רט
לג ע"ב ויבא יעקב שלם בגופו בממונו ובתורתושבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קסט
לג ע"ב ויבא יעקב שלם, שלם בגופו וכו'ראה חיים חלק א דף ל"א ע"ג (דף קע"ג ע"א ד"ה מצורף)
לג ע"ב ויחן [יעקב] את פני העיר, מטבע, שווקים, מרחצאות תיקן להםאגרות הראיה כרך ג אגרת תשמג(ז); אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 205 {יעקב עסק גם בתורה וגם בתיקון חומרי של הבריות}
לג ע"ב ויחן [יעקב] את פני העיר, מטבע, שווקים, מרחצאות תיקן להםעין איה שבת פ"ב פסקא רפה {יעקב הבין את הצורך לחברה הקיבוצית, על כל אדם להכיר כי ע"י שחבירו נמצא בעולם, וגם לו יש צרכים, עסק השוק יועיל לשניהם, ואין מקום לשנאה ותחרות, כי המבט הפנימי מלמד אותנו שככל שיתרבו בני אדם יועילו זה לזה ע"י התחלפות הכחות, וכן הבין יעקב את הצורך לחנך לרגש הנקיון, ולכן תקן מרחצאות}
לג ע"ב 'ויחן את פני העיר' וכו' מטבע תיקן להם וכו' שווקים תיקן להם וכו' מרחצאות וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 301
לג ע"ב טשו בי מדרשאעין איה שבת פ"ב פסקא רסד {כל עוד שאין העולם יכול לקבל דעות גדולות, יש חסרון במה שמתגלות כי מורידים אותן מכבודן, לכן ההשגחה סידרה שיסתתרו, ועוד טעם יפה על "ריפתא וכהא דמיא"}
לג ע"ב יהודה שעילה יתעלהעין איה שבת פ"ב פסקא רסג {הוא הבין כי בשעת הגלות אם מן שמים המליכו עלינו אומה נכריה זו, עצת ה' היא כדי שנמצא ממנה סיוע מעשי}
לג ע"ב יוסי ששתק יגלה לציפוריעין איה שבת פ"ב פסקא רסג {עצת ה' היא להרחיק אותו מהכרך ולא יראה חי פריצות והוללות של הרומיים}
לג ע"ב יציאת רשב"י מהמערהמשוש הארץ עמ' קמח
לג ע"ב יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רה
לג ע"ב כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי, כי תקיף גזירתא אמר ליה לבריה נשים דעתן קלה עליהן וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רח
לג ע"ב כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףשיחות עבודת לוי סי' ח אות ב
לג ע"ב כל מקום שנתנו עיניהם מיד נשרףרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מח עמ' 11
לג ע"ב כמה נאים וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן נ"ה) דף צ"ה ע"ד (ועוד עלה)
לג ע"ב כמה נאים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקיםשכר שכיר בראשית שיחה טז
לג ע"ב כמה נאים מעשיהן של אומה זויחל ישראל אבות ח"ד עמ' רלז
לג ע"ב מטבע וכו' מרחצאות תיקן להםטהרת יו"ט חט"ז עמ' כא
לג ע"ב מטבע תיקן להם כו' שווקים תיקן להם כו' מרחצאות תיקן להם בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לב
לג ע"ב מטבע תיקן להםעולה ליפה סי' ח
לג ע"ב מטבע תיקן להםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' מא
לג ע"ב מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמ
לג ע"ב נענה ר' יהודה בר אילעאי ראש המדברים בכל מקוםעין איה שבת פ"ב פסקא רנא {שהוא בעל ההלכה, כי "סתם סיפרא הוא ר' יהודה" - שבת קיא ע"א}
לג ע"ב נענה רשב"י כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמםעין איה שבת פ"ב פסקא רסא {כי יסוד הרשע מהפך הכל לרועץ, "תקנו מרחצאות" לא מפני נקיון וטהרה כי אם לשם רדיפת עירונים גסים ופחותים, שמחזיר את המתעדנים לסוף לחשושי ומפונקים, רחוקים מכל עבודה, ריקים מכל גבורה אפילו חומרית}
לג ע"ב נענה רשב"י כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעו; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קצט {"אם על רומי אמר ר' יהודה 'כמה נאים מעשיהן' קל וחומר שיש להתבונן בכל תקוני העולם שאומות העולם עושים ולקלוט את הטוב שבהם, ועל פי מרה זו נעשה אדם ראש המדברים בכל מקום, ועם זה צריכים להמזג עם מדותיו של ר' שמעון, שגינה את התוכן המוסרי המקולקל"}
לג ע"ב נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי, אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף וכו' נפקו, כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון, אמר לו בני די לעולם אני ואתה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריג
לג ע"ב נשים דעתן קלה עליהןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמג, תסג
לג ע"ב נשים דעתן קלותבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות כד
לג ע"ב נשים דעתן קלותעין איה שבת פ"ב פסקא רסו {כיון שכל עיקר בסיס של האשה הוא רגש, ואין כחה בדעת המופשטת, חיא עלולח להשתנות מפני מאורעות חזקים, אבל בעלי הדעת לא יוכלו להזיזם ממקומם כל כוחות היותר חדים ועזים}
לג ע"ב נשים שדעתן קלהשם דרך ויקרא עמ' שמה
לג ע"ב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' כו
לג ע"ב פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות וכו', נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רב
לג ע"ב צדיק נתפס בעוון הדורס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לז, צא, קע, קעג, רנא
לג ע"ב צדיק נתפס בעון הדור בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישב עמ' מ, פ' מצורע עמ' קיח
לג ע"ב צדיקים נתפסים על הדורשיחות עבודת לוי סי' קטז אות ג
לג ע"ב צדיקים נתפסין על עון הדורגבורת יצחק שבועות עמ' לט
לג ע"ב צדיקים נתפסין על עון הדורזכר צדיק (תשנ) עמ' יא
לג ע"ב ר' יוסי שתקעין איה שבת פ"ב פסקא רס {כי למרות שיש איזה צד טוב באומה רשעה, עדיין יש לפחד שלא יתגבר הצד הרע הרבה יותר מהטוב}
לג ע"ב רש"י ד"ה שלם בתורתופנינים על התורה ומועדים עמ' כט-ל
לג ע"ב שלם בגופו שלם בממונו ושלם בתורתו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לב
לג ע"ב שלם בגופו שלם בממנו שלם בתורתועין איה שבת פ"ב פסקא רפד {בנוהג שבעולם שהשלמת הגוף דורשת השלמת הממון, ובסוף חגוף נדחה מפני דרישת הממון שהדמיון הכתב עושה מהממון הטיבה בפני עצמה, ומרוב שקיעה בזה וחרדתו האדם הורם את גופו, ויש שהמוסר הקיצוני מדלדל וגורם לבריחה מהעיסוק בממון עד שהאדם נחלה בגופו, אבל אצל יעקב השלימו זה את זה, וזה ע"י שהיה שלם בתורתו, ללמד שאין שלימות אחת דוחה לחברתה}
לג ע"ב שלם בגופועולם הפוך פרק נ
לג ע"ב שלם בממונו של חסר כלום מכל אותו דורוןשם דרך בראשית ח"ב עמ' פג, רעג
לג ע"ב שמע ר' פנחס בן יאיר חתניה וכו' כ"ד פירוקיעין איה שבת פ"ב פסקאות רעט-רפב
לג ע"ב שמעון שגינה יהרגיחל ישראל אבות ח"ג עמ' עה
לג ע"ב שתקן להם מטבעדברי שאול שמות עמ' רסו, שו
לג ע"ב תריסר שני במערתא וכו' מעשה ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאעין איה שבת פ"ב פסקאות רסט-רעח; עולת ראיה ח"ב עמ' מה-מז
לג ע"ג בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה וכו' ספק כולו מן הלילהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנא ע"ד
לג ע"ג נשים דעתן קלהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ד ע"ד, עו ע"א, פא ע"ד, קמו ע"ב
לג שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתועולה ליפה סי' סו
לג שלם בגופו שלם בממונותפארת ישראל (שינקמן) עמ' לז-לח
לג. אביי היה חולה מחמת רעבשיחות לספר במדבר עמ' קסה
לג. אין ברית אלא תורהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תפח, ח"ג עמ' צט, קכב
לג. אם אתם מטמאים את הארץ אינכם יושבים בה ואיני שוכן בתוכהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1245
לג. אם לא בריתי יומם ולילה על התורה קאיצדקת יוסף עמ' י
לג. אף השומע ושותקשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עא
לג. אפילו גזר דין של שבעים שנה לטובה נהפך עליו לרעה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק יג
לג. בעבור עוון שמיטין ויובלות גלות באהפרפרת משה ח"ב עמ' קנז
לג. בעוון ענוי דין בא חרב לעולםפרפרת התורה עמ' תלג
לג. בעוון שבועת שוא וכו' חיה רעה רבה וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1231, 1227, 2155
לג. בעון ג"ע וכו' גלות בא לעולםמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כא
לג. בעון ענוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה בני אדם אוכלים ואינם שבעיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 293
לג. בעון שמיטה גלות בא לעולם וכו'דברי אש (כץ) עמ' רמה
לג. בעון שמיטין גלות בא לעולם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעד
לג. בעוןן גילוי עריות עבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלות גלות באה לעולםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1244
לג. בעידן צלויי לבשו וטיכסו ומצלושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפב
לג. גדולה מילה שדוחה את הנגעיםמרפא לנפש בראשית עמ' קה
לג. גלו ישראל מהארץ בעון שלא שמרו שמיטהיבין שמועה (לעוו) עמ' שפט
לג. גלות בא לעולם ובאים אחרים ויושבים במקומםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרסא
לג. גלות על החלול השבת וכו'הנפש החכמה סי' יג
לג. הוה מסי ר' שמעוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לח
לג. הממרק עצמו לדבר עבירהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 743
לג. המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תעג
לג. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנט
לג. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית וגו' אין ברית אלא תורה וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קיא
לג. ויבא יעקב שלם, שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומרפא לנפש בראשית עמ' קה, רסא, שז-שט
לג. חיה רעה באה לעולם על חילול השםבגדי חמודות שמות פרק ח פסוק יט
לג. כל הממרך את עצמו לעבירה, חבורות ופצעין יוצאין בודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 67, 569
לג. כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנם שפת אמת (הלוי) משלי פרק כב פסוק יג
לג. מעמידין לו גיהנםטל אורות (מרגליות, תקעא) דף סז ע"א
לג. מעמידין לו גיהנםטל אורות (מרגליות, תרג) דף לו ע"א
לג. סימן לגסות הרוח עניותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עב אות ו
לג. סימן לגסות הרוח עניותהדרש והעיון דברים מאמר קצה
לג. סימן ללשון הרע אסכרהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רמח
לג. סימן לעבירה הררוקן אש דת (תשמח) עמ' יח
לג. על עיוות הדין וביטול תורה באה חרב לעולם דולה ומשקה פסח עמ' רט
לג. שלם בגופו שלם בממונומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' כה
לג. שמיטה לעבודה זרה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעה
לג. תורה נקראת בריתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שב {דאפילו חסר מעות אחת ונענש עליה, עכ"פ נחשב כקיים תרי"ג}
לג. תקן להם מטבעות... שוקים... מרחצאותדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 71
לג: איברי להו חרובא ועינא דמיאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טו, מז, קד
לג: איברי ליה חרובא ועינא דמיאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רלו
לג: איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה וכו' כשיצאו רשב"י ור"א ראו אנשים עוסקים במלאכה אמרו מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף יצתה בת קול להחריב עולמי יצאתם חזרו למערתכם, הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא וכו' כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון אמר לו בני די לעולם אני ואתהשבילי פנחס (תשעב) עמ' רנז, רסא
לג: איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאאורחות דוד עמ' רטז
לג: איתרחיש ניסא איברי להו חרובאתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמז - ר' יוסף כהן
לג: אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רעו
לג: אשריך שראיתני בכךשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רעג
לג: אשריך שראיתני בכךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' יג, יח, כד, נח, סו, עב, עו, צ, קסו
לג: אשריך שראיתני בסךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפא
לג: אתקין מילתא דכתיב ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוכשלג ילבינו - מאמר ברכת יעקב, ארבעה מינים
לג: בהדי פניא דמעלי שבתא וכו' נקיט תרי מדאני אסא וכו'רנת יעקב עמ' סז
לג: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדורשם אליעזר דף מו ע"א
לג: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסג
לג: בזמן שצדיקים נתפסין אין תשב"ר נתפסיןפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תצ
לג: בנו גשרים ליטול בהם מכסעל ישראל גאותו עמ' נו
לג: בעידן צלויי לבשו מיכפו ומצלישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כ
לג: די לעולם אני ואתה דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' מז
לג: די לעולם אני ואתהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קב
לג: די לעולם אני ואתהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תלט
לג: דיון התנאים ביחס למלכות רומיודברת בם (מרזל) עמ' 179
לג: ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפז, רמח
לג: הואיל ואיתרחש לי ניסא איזיל ואתקן מילתא אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קיב
לג: הואיל ואתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קסח
לג: הואיל ואתרחיש ניסא אמיל אתקין מילתאאורחות דוד עמ' קפו
לג: הוה יתבי עד צוארייהו בחולשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' יא, פד
לג: הוי יתבי עד צוארייהו בחולשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קלה
לג: היאך מניחים חיי עולם ועוסקים וכו'שיחות לספר ויקרא עמ' שמב
לג: הצדיק נתפס בעון הדור אם לבינה (פאפא) עמ' תלו
לג: ויבא יעקב שלם בגופו בתורתו ובממונומגלה צפונות ח"א פרשת וישלח
לג: ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוצור יעקב (יעבץ) וישלח
לג: ויבא יעקב שלם שלם בתורתומאור ושמש (תשסט) עמ' קנח
לג: ויבא יעקב שלם, בגופו בממונו בתורתושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נב
לג: ויבא יעקב שלם, שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומרפא לנפש בראשית עמ' מז, רפב, רצז, שח
לג: ויבא יעקב שלם, שלם בתורתומגדנות אליעזר עמ' קע
לג: ויבא יעקב שלםפרפרת אליעזר פרשת וישלח פרק לג פסוק יח
לג: ויחן את פני העיר, רב אמר מטבע תיקן להם ושמואל אמר שווקים תיקן להם ור"י אמר מרחצאות תיקן להםמרפא לנפש בראשית עמ' שט, שיא, שיב
לג: ויחץ את פני העיר אטלס תיקן להם ומוכר בזול מטבע תיקן להם גם מרחצאות תיקן להםמאור ושמש (תשסט) עמ' קסו
לג: חד כנגד זכור וחד כנגד שמורשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שב
לג: חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טו, יח, נ, סז, עח, צו
לג: חזי כמה חביבין מצות על ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שד
לג: יעקב אבינו אדם שלםכשלג ילבינו - מאמר ארבעה מינים
לג: יעקב תיקן לשכם סדרי מסחרשיחות לספר במדבר עמ' רמב, רצ
לג: יצתה בת קול ואמרה להםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 305
לג: יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' שז
לג: כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוה מסי ר' שמעוןגלגולי נשמות (תשסא) סי' ש ס"ק ג
לג: כל מה שתיקנו תיקנו לצורך עצמןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כה, ע, עד, פט
לג: כל מה שתקנו אומה זו גשרים ומרחצאות וכו' לצורך עצמן תיקנודרש משה (קלנברג) ח"ב דף לד
לג: כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפ
לג: כמה חביבות מצוות על ישראלשיחות לספר ויקרא עמ' שמח
לג: כמה נאים מעשיהם של אומה זושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לה
לג: כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות, ר' יוסי שתק, נענה ר' שמעון בן יוחאי וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ר
לג: כשיצאו רשב"י ובנו מן המערה אמרו צריכים אנו לעשות טובה עמדו וטהרו את כל המקומות שהיה בהם ספק טומאת מתהערות אברהם יעקב יצחקי דברים עמ' עח
לג: כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה וכו' נענה רשב"י ואמר וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רעד
לג: מטבע תיקן להם וכו'אורחות דוד עמ' קפה
לג: מטבע תיקן להם, שווקים וכו' מרחצאות וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרכה
לג: מניחין חיי עולם וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קסט
לג: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, וכל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רא
לג: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מ, קנב, תנח
לג: מעשה ברשב"י ובנו שברחו למערהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תס
לג: מעשה דרשב"י אחר שיצא מן המערהמאור ושמש (תשסט) עמ' צה
לג: מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רה
לג: משפט רשעים בגיהנם י"ב חדשטוב שם (שסו) דף כה ע"א
לג: נשים דעתן קלה עליהןדברי אש (כץ) עמ' רלז, שכ
לג: נשים דעתן קלה עליהןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תק, תקצא
לג: נשים דעתן קלהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקמא
לג: נשים דעתן קלותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 301, פ"ו הערה 778
לג: נשים דעתן קלותפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' פה
לג: נשים דעתן קלותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשנב, תשנח, תשסא
לג: נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' לא
לג: סימן ללשון הרע אסכרהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קמט, רה
לג: סימן לשנאת חינם ירקון שפת אמת (הלוי) משלי פרק כ פסוק ו
לג: פיטן ללשון הרע אפכרהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קיא
לג: צדיקים נתפסים על הדורפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' שעג, ח"ג עמ' שה
לג: צדיקים נתפסים על עון הדורלב הארי עמ' קסד
לג: קטונתי מכל החסדים, שמא נתמעטו זכיותימרפא לנפש בראשית עמ' רעו
לג: ר׳ יהודה - ראש המדברים בכל מקוםעל ישראל גאותו עמ' ריג, ריז
לג: ראב"ש ה"ל צערא דמערה בחייו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רצו
לג: רפב"י היה משיב כ"ד תירוצים על קושיות רשב"ידולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רצא
לג: רשב"י ברח בעקבות הלשנהשיחות לספר שמות עמ' שלב
לג: שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך גל עיני ח"ב עמ' מח-מט
לג: שווקים להושיב בהן זונותמרפא לנפש בראשית עמ' שיב
לג: שלם בגופו בממונו ובתורתומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות פה
לג: שלם בגופו שלם בממונה שלם בתורתו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ס
לג: שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קיט
לג: שלם בגופו שלם בממונומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף מג, סט, פד ע"ב
לג: שמעון שגינה יהרג אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא וכו' אזלו טשו במערתאגלגולי נשמות (תשסא) [סי' פ ס"ק מט]
לג: שנתרפא מצלעתו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קכב
לג: תוס' - רבי יהודה בן גרים גברא רבא הוהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כז
לד אסרו להטביל כלים בשבתגיא חזיון ח"ב דף ס ע"א
לד זונות מפרכסות זוא"ז ת"ח לא כש"כהמדרש והמעשה בראשית פ' וישלח
לד מיצל דאו מעוןכסא דוד (תקנד) דף קנג ע"ב
לד ע"א אומרים לו הבא ראיה והיפטרמנחת קנאות עמ' כא
לד ע"א איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה, א"ל ההוא סבא כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה, עבד איהו נמי הכי, כל היכא דהוה קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניה, אמר ההוא סבא טיהר בן יוחי בית הקברות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רטו
לד ע"א אמר רבא אמרו לו שנים וכו'אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קל
לד ע"א אע"ג דאמור רבנן ג' דברים צריך אדם לומר וכו' צריך למימרינהו בניחותאשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקסו
לד ע"א בין השמשות דרבנן הואערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 186
לד ע"א ג' דברים צריך אדם לומר וכו' וצריך למימרינהו בניחותאעין איה שבת פ"ב פסקאות רצב-רצג; עולת ראיה ח"ב עמ' כו-כז
לד ע"א הדליקו את הנר מ', מנה"מ כו' וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא, ומהרש"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ה
לד ע"א הודיעני ה' קצי אמר דודאם הבנים ח"ב דף קכ ע"א
לד ע"א וידעת כי שלום אהלך וכו'משוש הארץ עמ' יז
לד ע"א יהב ביה עיניה ונח נפשיה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריג
לד ע"א יהיב ביה עינוי ועשאו גל של עצמותכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' עז
לד ע"א מה ששנוא עליך אל תעשה וכו' ואידך זיל גמור נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רלג
לד ע"א מנה"מ אריב"ל אמר קרא וידעת כי שלום אהלך, ובר"ח ומהרש"ארנת יצחק תפלה לשבת עמ' נה
לד ע"א מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' ריז
לד ע"א נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמותעין איה שבת פ"ב פסקא רצא {מדוע העניש אותו}
לד ע"א נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסד
לד ע"א נתן עיגיו בו תעשה גל של עצמותלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1107
לד ע"א נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנא עמ' 19
לד ע"א נתן עיניו בואם הבנים ח"ב דף סג ע"ג
לד ע"א ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
לד ע"א ספק חשיכה ספק אינו חשכה אין מעשרין כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רטז-ריז
לד ע"א צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלו מיניהלהוגה דעות פ"ו ה"ז
לד ע"א רשב"י [תיקן עבור הכהנים] ואית להו צערא לכהנים לאקופיאגרות הראיה כרך ג אגרת תשמג(ז) {עסק גם בתורה וגם בתיקון חומרי של הבריות}
לד ע"א שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו וכו'דרכי חיים פרק ה' משנה ח'
לד ע"ב איזהו בין השמשות משתשקע החמה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 224, ח"ב עמ' 76
לד ע"ב איזהו בין השמשותעין איה שבת פ"ב פסקא רצד {הנמשל הוא הזמן שיש עדיין גלות, אבל כח הגאולה מעורב בו}
לד ע"ב בין השמשות ג' ריבעי מיללשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנא ע"ד
לד ע"ב הכסיף העליוןבעקבי יעקב עמ' נז
לד ע"ב משתשקע החמה כ"ז שפני מזרת מאדימין כו' דר"י כו' רי"א כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' רטז-ריח
לד ע"ב משתשקע החמהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' ס
לד ע"ב נתן עיניו בושנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 44
לד ע"ב שיעור בין השמשות הנה שניהם משמשיםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנא ע"ב
לד ע"ב ת"ר בין השמשות הוא מן היום ומן הלילה, ספק כלו מן היום וספק כלו מן הלילה וכו׳ והלכתא כרבי יהודה לעינן שבתמפעלות אלקים (תשנג) עמ' רנח-רנט
לד ע"ב ת"ר בין השמשות מן היום ומן הלילה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 224
לד עבר איהו נמי הכיככר לאדן (תקסא) דף קעח ע"ב
לד עשרתן עירבתןכסא דוד (תקנד) דף נז ע"א
לד עשרתן ערבתן וכו'כסא דוד (תקנד) דף יז ע"א
לד. ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיבה וכו' צריך למימרינהו בניחותא וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' רמב, רמו
לד. זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכןשם אליעזר דף יא ע"ג
לד. יהב בי' עינא אור החיים שמות פרק יא פסוק ה
לד. כשמצא רשב"י את יהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמותשבילי פנחס (תשעא) עמ' שז, שח, שיא
לד. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תרכג, ח"ב עמ' קמא
לד. נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותדברי אש (כץ) עמ' לו
לד. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותמרפא לנפש בראשית עמ' שו
לד. ספיקא דרבנן לקולא דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמז
לד. ספק חשיכה ספק אינה חשיכהתשבי (תשסה) עמ' קצא שורש ספק א'
לד. צריך למימרינהו בניחותאלב הארי עמ' תקלא
לד. רש"י ד"ה עשרתם, מכל שהוא הוי עונגתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסז (רג)
לד. רש"י ד"ה עשרתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ל
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשכההדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ע
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו עשרתם ערבתם וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קצו
לד: בין השמשות הוא ספק יוםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 532
לד: בין השמשות ספק מן היום ספק מן הלילה ספק כולו יום ספק כולו לילהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 889
לד: זמן בין השמשות לרבי יוסי הוא רגע אחד ואי אפשר לעמוד עליודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 955-956
לד: זמן בין השמשותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 933-934
לד: טיהר ר' שמעון בר יוחאיפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' רצג
לד: כהרף עיןתשבי (תשסה) עמ' פד שורש הרף
לד: משתשקע החמה עד שהכסיף העליון והשוה לתחתון יום הואדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שנח
לד: רשב"י טיהר שדה ע"י תורמוסיןנטע שעשועים (שליסל) עמ' יד {איך סמך על נס לפסוק הלכה}
לה מעיין המיטלטל טהור וזהו בארה של מריםהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח
לה ע"א א"ד רבא חזייה לאביי דקא דאוי למזרחערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 424
לה ע"א אמר רב יהודה אמר שמואל בין השמשות דר' יהודה ור' יוסי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 76, 5
לה ע"א הרוצה לראות בארה של מרים וכו' מעיין המיטלטלעין איה שבת פ"ב פסקאות רצה-רצו {ביאור הנמשל}
לה ע"א מעין המטלטל טהורזאת ליעקב שמות עמ' קעד
לה ע"א מריה דאברהםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 209
לה ע"א רש"י - לשון תמיה הואעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 209
לה ע"א תוס' ד"ה וירד כ, בגליון גי' רש"ל וקשה לרשב"א דלפי זה לא היה לו להזכיר עלי, אלא כשיחד ויטבול ותו לאטהרת יו"ט חי"ט עמ' קנח
לה ע"ב א"ל רבא לשמעיה אתון דלא קים לבו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 76
לה ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל כוכב אחד יום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 224, ח"ב עמ' 76, 8
לה ע"ב העושה מלאכה בשני בין השמשות, חייב חטאת וכו' אדשמשא אריש דיקלא אתלו שרגא וכו' ביום המעונן מאי, במתא חזי תרנגולאעין איה שבת פ"ב פסקאות רצז-רצט {ביאור הנמשל}
לה ע"ב ושוהה כדי לצלות דג קטןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' מג
לה ע"ב רבי יהודה אומר, שלישית לחלוץ וכו'חקקי לב חלק א (סימן ב) דף א ע"ג (ד"ה ושו"ר)
לה ע"ב תוקעים שש תקיעות בע"ש לעת ערב שיבטלו ממלאכתםשארית ישראל (תשעד) דרוש ד עמ' 82
לה ע"ג עושה מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קנא ע"ג
לה. הרוצה לראות בארה של מרים וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' שנח
לה. הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויראה כמין כברה בים וכו'שפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' נח
לה. הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 978
לה. ויבן את הצלעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רס
לה. מעין המטלטל טהור וזו בארה של מריםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' שנה
לה. תוס', ר"ת לשטתי' דשתי שקיעות נינהודברי יואל מועדים ח"ה עמ' צב, שפט
לה: הרוצה לראות בארה של מרים וכו'אור גדליהו ויקרא-דברים דף קמב בהגה"ה
לה: תוס' ד"ה תרי - שיטת רבינו תם שיש שתי שקיעות, השקיעה הראשונה הוא תחלת השקיעה וכו' ומתחילת שקיעה זו ועד השקיעה השניה יש שיעור ג' מילין ורביע, שאז עדיין יום גמור הוא והשקיעה השניה היא סוף השקיעה אשר ממנה ועד הלילה אין אלא ג' רבעי מילדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעח
לו ע"א נתהפכו השמות, חצוצרות ושופרותאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 169 {טעם לזה}
לו ע"א שיפורא חצוצרתא חצוצרתא שיפוראעולה ליפה סי' נה
לו ע"א שתי כיתתשרי המאה ח"ב עמ' 304
לו ע"ב תוס' ד"ה כירה שהסיקוה בקשראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יב
לו ערבה צפצפה וכו'עולה ליפה סי' סז(א)
לו פתורא פתירתא וכו'עולה ליפה סי' מה
לו. רבי נחמיה חולק על רבי שמעוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1419
לו: כמאכל בן דרוסאיגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ד
לז ע"ב אתון דמקרביתו לרב ושמואל וכו'משא חיים דף ס"א ע"ג (דף רנ"ב ע"א, תורת המנהגות אות ר"מ ד"ה והנה)
לז ע"ב תרוויהו תנינא וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו
לז. נשים דעתן קלותמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקפד
לז: מרי דעובדאדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 602
לח ע"ב מעשה שעשו אנשי טבריאלב חיים חלק ג (סימן צ"ז) דף פ"ח ע"א (ד"ה תשובה)
לח. מערים חמור ממזידשיחות לספר בראשית עמ' רכ
לח: גלגל מאיפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תרצז
לח: פינן ממיחם למיחם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפב - ר"ש זעפרני
לט ע"א לא ירחץ כל גופו בשבתטהרת יו"ט חי"ח עמ' מה
לט ע"א ספינה ג"י לשבתבעקבי יעקב עמ' יג
לט ע"א שמא יטמין ברמץ וכו'רחמים לחיים דף נ ע"ב (סימן רט"ז ד"ה איברא)
לט ע"ב אמ' רב איקא בר' חנינא להשתטף בהן כל גופו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 183, 182
לט ע"ב תוס' ד"ה אלא א"כ, אע"ג דראויין לשתיה אסרו ב"ש דהו, לית להו מתוךטהרת יו"ט חי"ט עמ' שלט
לט ע"ב תוס' ד"ה וב"ה מתירין, דרחיצה אינה אלא לתענוג וכו' אבל זיעה שוה היא לכל נפשטהרת יו"ט חי"ט עמ' שמא
לט. גזרינן תולדות חמהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לז
לט. חמי טבריה עובר על פתח גיהנםפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) שמות עמ' תרעג*
לט: תודה וב"המועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לב, לה, לט
לט: תוס' ד"ה אלא, והגהת רע"אמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לג
לט: תוס' ד"ה בין, דמסתמא לא מיירי בדעבדי איסוראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קיא (קיד) {סתירות בזה}
לט: תוס' ד"ה ביןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לח
לט: תוס' ד"ה והאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לז
מ אפשר דלא שמעהככר לאדן (תקסא) דף קעח ע"ב
מ ע"א אסרו את החמין והתירו את הזיעהטהרת יו"ט חי"ט עמ' שמא
מ ע"א אסרו להם חמי טבריהתורת חז"ל עמ' 55
מ ע"א בתחילה היו רוחצין בחמין שהוחמו מערב שבת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 183
מ ע"א הלכה כדברי המכריעמשק ביתי סימן קמח דף סו ע"ב
מ ע"א מערב יו"ט כו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' מ
מ ע"א רש"י ד"ה מטייל בהן ולא להזיעטהרת יו"ט חי"ט עמ' שלח
מ ע"א תוס' ד"ה למוצאי שבת, ולאחר גזירה אף ביו"ט אסרוטהרת יו"ט חי"ט עמ' שלז
מ ע"ב איכא בינייהו כלאחר ידפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קצו
מ ע"ב בשביל שיפוג צינתםמנחת קנאות עמ' ק
מ ע"ב דבר שאפשר לאוכלו כמו שהוא אין בו משום בישולשם דרך שמות עמ' קיז
מ ע"ב רש"י ד"ה מעשה דרבי, לאחר גזירה הוה שגזרו על הזיעהטהרת יו"ט חי"ט עמ' שמג
מ. אין מקרא יוצא מידי פשוטוודברת בם (מרזל) עמ' 34
מ. אמבטיאות של כרכין, ורש"י ד"ה מטיילמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לב
מ. אסור לטבול בשבת מפני הבלניםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות לט
מ. בכל מקום מותר להרהרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תיז
מ. דשט באמבטימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
מ. האי מאן דעבר אדרבנ\ שרי למקריי' עבריינא, ודאי עשה תשובה וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' שמח
מ. המבשל בחמי טבריהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
מ. חוץ מבית המרחץמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לב
מ. חמין שהוחמו בע"שמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לח
מ. עברייןתשבי (תשסה) עמ' קצז שורש עבד א'
מ. רחיצת כל גופו אסורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכא
מ. שרי למקרי לי' עבריינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכה
מ. תוס' ד"ה למוצאי שבת(מהרש"ל ומהר"ם)מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לא, לט
מ: אר"י בר אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ובקשתי להניח לו פך של שמן וכו'דברי אש (כץ) עמ' קצז
מ: כלי שני - אינו מבשלשיחות לספר במדבר עמ' פט, שיחות לספר דברים עמ' קז
מא ע"א אכל ולא שתה, אכילתו דם, אכל ולא הלך ד' אמות, אכילתו מרקבת, הנצרך לנקביו ואכל וכו', רחץ בחמין ולא שתה מהם, רחץ בחמין ולא נשתטף בצונן, רחץ ולא סךעין איה שבת פ"ג פסקאות ג-ז {הלימודים המוסריים שיש בהוראות אלו}
מא ע"א אכל ולא שתי אכילתו דםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלב ס"ד
מא ע"א דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר בלאועין איה שבת פ"ג פסקא ב {גם באשר ישראל גלה מארצו, עליו לדעת גדולת עצמיות לאומיותו אשר שם ה' נקרא עליו, בבבל נוסדו הישיבות שהפיצו תורה, לכן אף אדם פרטי שכבר השתלם, כל עוד האומה לא השתלמה, צריך שלא יטושטש ההמשכה של תורה לתקן את כלל ישראל בגלותם}
מא ע"א העולה מבבל וכו'נשמת כל חי חלק א (יו"ד סי' מ"ט) דף פ"ה ע"ב (ד"ה וראיתי)
מא ע"א העולה מבבל לא"י עובר בעשהעין איה ברכות פ"ג פסקא נא {יסוד התמימות והחסידות היא ששלימותו של אדם יחידי לא יתפוש מקום לעומת החשק לשלימות הכלל, וסבר ר' יהודה שאין ליחיד לדרוש שלימותו כל עוד עם ישראל לא זכו לשלימותם, אבל לא כמהו סברו כל צדיקי הדורות}
מא ע"א והתוית תיו של מצחות האנשים ותוס' ד"ה ושמואלדברי איש דף יא ע"ג
מא ע"א כל האוחז באמה ומשתין כאילו הביא מבול לעולם ורש"ימחשבה למעשה עמ' רעב
מא ע"א ר' זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראלעין איה שבת פ"ג פסקא א {יש תורה שהאדם לומר מרבה ויש תורה הנקבעת בלב האדם מפני טבע נפשו האלהית, ואז דזוא נאזר בגבורה להיות גבוה יותר מהשפעת רב ומורה}
מא ע"א רש"י ד"ה כאלו מביא מבול לעולםטהרת יו"ט חי"ח עמ' עב
מא ע"ב תוס' ד"ה מיחם שפינה כו'עבודת ישראל (קמחי, תצז) דף ע ע"א
מא. אכל ועמד מתחייב בנפשומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כד
מא. בחמה שרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנב
מא. מותר לאמרן בלשון הקודשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכג
מא. ר' זירא הוי משתמיט מדרב ייהודה דבעי למיסק לאר״י נפש יוסף (תשעד) עמ' שפז
מא. תוס' ד"ה מוליארפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' קסג
מא: דבר שאינו טתכוין מותרשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' כה, עד, פ, קט
מא: דבר שאינו מתכוין מותרדרך חיים (תשע) פ"א הערה 58
מאי דכתיב וירא העם כי בשש משה א"ת בושש אלא בא שש וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תשא
מאי חנוכה דתנו רבנןצור יעקב (יעבץ) מקץ וחנוכה
מב ע"א נותן אדם וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' מד-מה
מב. גחלת של מתכתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רצא
מב. למימרא דשמואל כר"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
מב. מהרש"א - אין שבות במקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
מב. נותן אדם וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו
מב: ואין ניאותין ממנו, לפי שאינו מן המוכןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 629
מב: מדרוןתשבי (תשסה) עמ' ערב שורש שפע
מברכין על מצות מילהדרכי איש דף סח ע"ד {הרי היא רק גורמת העדר הרע}
מג ע"א גרול המלוה יותר מן העושה צרקה ורש"י לפי שאין העני בוש בדברשיחות חכמה ומוסר מאמר לו אות ד
מג ע"ב לאותן שתיחלותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלב ס"ג
מג. למיימינים בה אורך ימיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נב
מג. מת המוטל בחמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנט
מד כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וכו' לע"ל א"ל הקב"ה לאברהם בניך חטאו ליצור יעקב (יעבץ) האזינו
מד מותר השמן שבנר ושבקערה אסור ור"ש מתיר, ותוס' ד"ה שבנרדברי יואל מועדים ח"ה עמ' שנא
מד ע"א מטלטלין [נר חדש] וכו'נפש חיים דף ר"א ע"ב (דף שו ע"א, מערכה ש' אות כ ד"ה ואמה)
מד ע"א מסתפק מן הנר שכבה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' טז
מד ע"א תוס' ד"ה שבנרמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' טו, יז
מד. רש"י ד"ה נרפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) ויקרא עמ' קסב
מד. תוס' ד"ה דכו"ע, רק המשניות היו שגורות וידועות בפי כלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צ (נא) {השוואות}
מה דכתיב עשה עמי אות לטובה אמר דוד לפני הקב"ה וכו' דבקו שערים זה בזהכרם יהושע (ולרשטיין) דף סב ע"א
מה לילוד אשה בינינושארית יעקב (אלגזי) דף עט ע"ג, קנח ע"א
מה לילוד אשה בינינושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רנד, תקכב
מה נשתנו אלו מאלושארית יעקב (אלגזי) דף קי ראש ע"ג
מה נשתנו אלו מאלושארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שט
מה. הואיל והוקצה למצותופרפרת משה ח"ב עמ' קכד
מה. כל המחובר לו הרי הוא כמוהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שא
מו ע"ב הלכה כסתם משנהתורת חז"ל עמ' 118
מו ע"ב כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרתחכמת התורה מטות עמ' לה
מו ע"ב מפירין נדרים בשבתלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תג
מו. אמר אביי בשל חוליותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט
מו. רש"י ד"ה החופר גומאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יט
מו: אי לא מיזדקק ליה חכם סגיא ליה בג' הדיוטות [דשכיחא]ייטב פנים ח"א דף פא
מו: דבר שאין טתכוין מותרשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רמא
מו: דבר שאין מתכוין מותרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ריד (תעח) {דכנעשה מאיליו נחשב}
מו: התם משום מי יימר דמתרמי ביה מום שפת אמת (הלוי) משלי פרק הקדמה
מו: כל היכא דכי מיכוין איכא איסורא דרבנן כי לא מיכוין שריארשות החיים עמ' תקנו
מז ע"א אמר לך ר"י כו'יד שלמה (עזרא) דף נז ע"ג
מז ע"ב תוס' ד"ה מפני, דהתם ליכא למיחוש שמא יעשה כן בשבת דהא אב מלאכהטהרת יו"ט חי"ט עמ' נח
מז ע"ב תוס' ד"ה מפנימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כג
מז רמי לי' אבייאהל ישרים דף כה ע"ג-ע"ד
מז: אין טומנין בזבלמטר השמים - עמודי העולם עמ' צח
מז: נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, ולא יתן לתוכו מים וכו'ייטב פנים ח"א דף רלט
מח ע"א לאהדורי אודרא לבי סדיא, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן ס"ח) דף ס"ט ע"א (ד"ה תשובה)
מח. אוקומי קא מוקים, אולודי קא מולידנטעי אשל בראשית עמ' כב, שצו
מח. בית הפח ובית התבליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
מח. חזיוהו להאי עבדא וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד (תרו) {עבדים אינם מוחזקים בכשרות}
מח: המחובר לטהור טהוראמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכד
מח: כל המחובר לו, הרי הוא כמוהודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1169, פ"ד הערה 662
מט ויבא הביתה ממניינא הוא, מהרש"אטירת כסף דף עג ע"ג
מט ויבא הביתה ממניינא הואטירת כסף דף עג ע"א
מט ע"א אלישע בעל כנפים ותוס' ד"ה נטלם והר"ןעולם הפוך פרק י
מט ע"א אלישע בעל כנפיםפרי חיים (קנולר) פרשת בהעלותך, ואתחנן
מט ע"א כנסת ישראל ליונה נמשלודברי שאול בראשית עמ' צט
מט ע"א כנפי יונהעין איה שבת פ"ד פסקא ב {טעם שהמצוות נמשלו לכנפי יונה}
מט ע"א מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןאמרי טל מאמר קמז
מט ע"א תפילין צריבין גוף נקי באלישע בעל כנפיםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 88
מט ע"א תפילין צריכים גוף נקיעין איה שבת פ"ד פסקא א {הוא נמשל לטהרתה מדות, מוסר הטבעי, בלעדיהם לא יול לעלות אל הקדושה העליונה שיש בתפילין, וגם עמידת האדם בחזקו ותוקפו גם בעת צרה, תלוי עד כמה הוא מזדהה אם הדבר הקדוש שאליו הוא נושא את נפשו}
מט ע"ב אבא שלחא הוהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קיח
מט ע"ב אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, כנגד מי?עין איה שבת פ"ד פסקאות ב-ו {ודאי שאין מקרה, וגם המספר מכוון נגד מושג אחר בעל המספר ההוא, אבל בכל זאת יש לצרף לכך גם טעם חגיוני לדימוי ההוא}
מט ע"ב הדור יתבי וקא מבעיא להו הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחד כנגד מי וכו'בני ישחק דף לט ע"ב, עג ע"א
מט ע"ב והמלאכה היתה דים ממנינא הוא או לא?עין איה שבת פ"ד פסקא ח
מט ע"ב וליתי ספר תורה ולימני, מי לא אמר וכו' לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאוםעין איה שבת פ"ד פסקא ז {שלשה דרכים יש להתיר כל ספק: קבלה מהדורות הקודמים, חקירה, או ללמוד מהנסיון, במקום שקצרה ידם של שנים אחרונים אלו תועיל לנו הקבלח, אבל חלילה להשתמש באמצעי זה כאשר יש בידינו לברר ע"י אחד משני דרכים אלו}
מט ע"ב יוסף לעשות צרכיו נכנסיערי עם דבשי ח"ב עמ' מג
מט ע"ב כל ימיו של אותו רשעזאת ליעקב שמות עמ' רמז
מט ע"ב ל"ט מלאכות בשבת הם כנגד מלאכה מלאכתו שבתורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות לח
מט תוס' - דאי במכוין להעביר על דת אין מוסר א"ע אלא בשוא"תהמדרש והמעשה שמות פרשת תרומה
מט. א"ר ינאי תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים וכו' ושם תוס' ד"ה כאלישעדרש משה (קלנברג) ח"א דף סט
מט. הדור יתבימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפב
מט. הם זרעומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יט
מט. כאלישע בעל כנפיםארשות החיים עמ' קמג
מט. כאלישע בעל כנפיםשם אליעזר דף מח ע"ב
מט. כנסת ישראל ליונה אימתילא דברי אמונה השלם בראשית עמ' סב
מט. כנסת ישראל ליונה מתילאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' צג {וכן נמשלו ללבנה, ושניהם יש להם מולד בכל חודש, ושניהם הם כינויי ספירת המלכות}
מט. כנסת ישראל נמשלה ליונה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קעז
מט. כנסת ישראל נמשלו ליונהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' נה
מט. קרקפתא דלא מנח תפיליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לז
מט. רש"י ד"ה כנגד עבודת המשכןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט
מט. תוס' - אלישע בעל כנפים כיון תעשה לו נס בתפילין ע"כ שדקדק בו הרבהמרפא לנפש בראשית עמ' קפא
מט. תוס' ד"ה כאלישעעל הגאולה ועל התמורה סי' נז עמ' קב
מט. תוס' ד"ה כנפיה מגינות עליה, אור"י דאמרינן במדרש כל העופות כשהן יגעין נינוחין ע"ג סלע והיונה בשעה שהיא יגעה פורחת באחת ונינוחת באחתשם אליעזר דף מח ע"ב
מט. תוס' ד"ה נטלםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכח
מט. תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים וכו' ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה וכו'שבילי פנחס (תשעא) עמ' כא
מט. תפילין צריכין גוף נקיאור גדליהו שמות דף ל ע"ג
מט. תפילין צריכין גוף נקידרך חיים (תשע) הקדמה הערה 21, פ"ב הערה 484
מט. תפלין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נח
מט. תפלין צריכין גוף נקי כאלישע, ותוס'על הגאולה ועל התמורה סי' נז עמ' קב
מט: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעה
מט: אבות מלאכות מ' חסר א' כנגד עבודות המשכןמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקנז
מט: אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכןשיח דוד (תשסח) עמ' סו
מט: בנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה וכו'נטעי אשל בראשית עמ' שדמ
מט: הם העלו הקרשים מקרקע לעגלהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסג
מט: הם זרעו ואתם לא תזרעותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמד(מג) {אף שצמח ע"י נס}
מט: הם זרעו ואתם לא תזרעותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעג (רכו) {זריעה במדבר היה בעפר שאינו מצמיח בטבע, ומזה ראיה דמלאכה בדרן נס חשובה מלאכה}
מט: המקור למלאכות שבת - משכןשיחות לספר ויקרא עמ' שפד, תז
מט: ובחת"ספרפרת משה ח"א עמ' רמ
מט: ויבא הביתה לעשות מלאכתו בני שלשים (תשסד) עמ' סט
מט: ויבא הביתה לעשות מלאכתובני שלשים עמ' סט
מט: ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא או לאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שדמ-שמה {ר"ע מהפך בזכותיה דיוסף}
מט: ילפינן מלאכת שבת ממשכןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לט-מ(קלה) {טעמו}
מט: כל איסורי שבת מעגלות של משכן ילפינן וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפט
מט: כל המלאכות ממשכן ילפינן, זריעה במדבר נחשב מלאכה אך דהיה מצמיח דרך נסייתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קלב (תמה)
מט: כל המלאכות ממשכן ילפינןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שג (מו-מז) {שבת הוא זכר למעשה בראשית, ומלאכת המשכן כמלאכת בריאת העולם}
מט: ל"ט מלאכות וכו' לעשות צרכיו וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תשצח
מט: רש"י ד"ה כנגד. נסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן ללמד הימנהשיח דוד (תשסח) עמ' סז
נ ע"א תוס' ד"ה ורבמשק ביתי סי' תיג דף קצז ע"ב
נ ע"ב ואם לייפות עצמו, אסורעין איה שבת פ"ד פסקא ט {הנטיה אל היופי, פעם הוא טוב ופעם הוא רע, "יסוד ההצלחה הפנימית היא שידע האדם שאושרו ימצא תמיד בעצמו, בקרב נפשו ולבבו, ולא ילך לבקש אותה אצל אחרים, כי הגטיה ליופי משעבדת את האדם לזולתו"}
נ ע"ב לרחוץ הפנים ולקשטויערי עם דבשי ח"א עמ' קז
נ ע"ב מהו לפצוע זיתים בשבת וכו'לב חיים חלק ב (סימן נח) דף ל ע"ב (ד"ה תשובה)
נ ע"ב נזיר חופף ומפספס, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן יז) דף כב ע"ב (ד"ה ברם)
נ ע"ב רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, משום שנאמר כל פעל ה' למענהולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נא ע"ב
נ ע"ב רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יוםטהרת יו"ט חי"ט עמ' נ
נ ע"ב רש"י ד"ה לא שורק ותוס'עבודת ישראל (קמחי, תצז) דף עג ע"ב
נ ע"ב תוס' ד"ה בשביל צערו דמה שמתבייש האדם וכו'כה תברכו (תרמא) דף קמד ע"א
נ ע"ב תניא רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונושם דרך בראשית ח"ב עמ' קטז
נ ע"ב תניא רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונושם דרך ויקרא עמ' קכד
נ. לר' שמעון דבר שאין מתכון פטורמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קכח
נ: רוחץ אדם פניו בכל יום לכבוד קונו אם לבינה (פאפא) עמ' תרלב
נ: רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונודרש משה (קלנברג) ח"ב דף יז
נא ע"א אדם חשוב שאני אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קכג
נא ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןמפעלות אלקים (תשנג) עמ' קנא
נא ע"א אמר ליח רב נחמן לדרו עבדיה וכו' שמע ר' אמי איקפיד, אדם חשוב שאניעין איה שבת פ"ד פסקא יב {מה היח סבור רב נחמן ומדוע הקפיד עליו רב אמי? אלא בהשפעה של אדם חשוב על בני דורו יש שני ענינים, וכל אחד מהם הוא בניגוד לשני, כיון שהוא אדם חשוב ולומדים ממנו, עליו לנהוג להקל, כי אם יראו שהוא מחמיר בעניניו בחסידות מעשית יותר מהדין, לא יבואו ללמוד ממנו ודוגמת מעשיו, אבל מצד שני, כדי שיעריצו אותו עליו להיות מורם מעם ומדקדק מאד בזהירות מופלגת, וכאן רב נחמן סבור כך, ורב אמי סבר להיפך}
נא ע"א ואייתי לי מייא דאחים וכו'נשמת כל חי חלק א (סימן מ"א) דף מ"א ע"ד (ד"ה וזה)
נא ע"א כבר הורה זקן, בא וראה כמה מתבבין זה את זהעין איה שבת פ"ד פסקאות י-יא {למרות שהוא הידו מיקל, במקום שיש מחמירים, זה עצמו מוסיף קדושה בעם ישראל, שמוסיפים בכבודם של עברי ה'}
נא ע"א תוס' ד"ה אילו היה ר"י כו'יד שלמה (עזרא) דף עד ע"ב
נא ע"ב במה בהמה יוצאת וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1197
נא ע"ב ואין מרסקין וכו'לב חיים חלק ב (סימן קצב) דף קכ"ו ע"ב (קטע ראשון)
נא ע"ב כל בעלי השיר יוצאין בשיר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' צה
נא ע"ב כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 641
נא רש"י - אי לענין טומאה ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף סח ע"א
נא. אדם חשוב צריך להחמיר על עצמודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 439
נא. אטמין לי צונן ואיתי לי מיא דאחים קפילא ארמאהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קסט
נא. ממלא מקום אבותיודרך חיים (תשע) פ"א הערה 61, 678, פ"ד הערה 248
נא: בעלי השיר יוצאין בשיראמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' סג
נא: וכל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשירדעת תפלה עמ' שכח, שסט, שעו בהערה
נא: וכל בעלי השיר יוצאין בשיר וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תמ, תקו
נא: כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיראורחות דוד עמ' ריט
נא: כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירנטעי אשל בראשית עמ' תו
נא: לובדקים בפרומביאפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' רב
נא: רש"י ד"ה כדי, דמי למלאכה שבורא המים האלותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נא {וה"ה למשוח כהן גדול}
נא: שביתת בהמתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמח (רנד) {ממונו של אדם יש לו שייכות אל האדם}
נא: תוס' ד"ה קדמיהפרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' שנז
נב ע"א אין יסורין בלא עווןעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 101
נב ע"ב רחלות יוצאותמשק ביתי סימן תעט דף רכה ע"א
נב: ד' מתו בעטיו של נחשמרפא לנפש בראשית עמ' לה
נג כמה קטין מזונותיו של אדםמשכנות יעקב (נעים) דף קעד ע"א
נג ע"א ד' מתו בעטיו של נחשיקרא דשכבי (דוד) דרוש פו דף קסט ע"ב-ע"ג
נג ע"א חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לי'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לה עמ' 5
נג ע"א חמרא בתקופת תמוז קרירא ליהשרי המאה ח"א עמ' 170
נג ע"א נותנים מרדעת על גבי חמור בשבת וכו' וכן תרגמה אריוך בבבלעין איה שבת פ"ה פסקא א {ר' זירא בבואו לא"י הרגיש שירה עילאית בכל ההלכות, כלומר יש טעם מוסרי לכל הלכה, הוא הבין שעל האדם "לרדת" מרום מחשבותיו האציליות ולחוש על צער בעלי חיים, שהחמור קר לו, וכאשר שמע כי גם בבבל אמרו כך, ייחס לכך כח תרגום בלבד, כמו צל ולא היה בזה האופי המקורי של ההלכה, שהוא הרעיון והמוסר שבו}
נג ע"ב אלא משום רזקפי חוטמייהו ומסגו בי דווערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 424
נג ע"ב אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכט
נג ע"ב כמה גדול אדם זה וכו' כמה גרוע אדם זהעין איה שבת פ"ה פסקא ג {הופעות הנסים בעולם הוא מפני שרירות לבם של הבריות, וסוטים הם מן האמת והשכל הישר, לכן צריכים הם להשפעה מיישרת כזאת, וזה עצמו מראה על גריעות האדם}
נג ע"ב כמה גדול אדם זה שנעשה לו נסדברי שאול במדבר עמ' קפט
נג ע"ב כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתגבורת יצחק אבות עמ' רנ
נג ע"ב כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קעד
נג ע"ב כמה גרוע אדם זה שנשתנודברי שאול שמות עמ' קכ, במדבר עמ' קסח
נג ע"ב כמה גרוע ארם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתתורת מהרי"ם שמות עמ' קטו
נג ע"ב כמה קשין מזונותיו של אדם וכו' דאתרחיש גיסאעין איה שבת פ"ה פסקאות ד-ה {כל סדרי הכלכלה מסודרים הם לפי סיבות עליונות, ומפני צרכי אדם זה העדיפו בשמים לשנות עבורו סדרי בראשית, ולא לשנות הסדרים הטבעיים של הכלכלה, הסדרים הטבעיים נערכו כך למען יעסקו בני אדם בצדק ובמוסר, ולפי בחירה חופשית}
נג ע"ב מלשה באדם שמתה אשתו ובר ונעשה לו נס וכו' והניק את בנו וכו' אמר רב יוסף וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ג
נג ע"ב מעשה באדם אחד שמתה אשתו וכו' ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנועין איה שבת פ"ה פסקא ב {ע"פ האמת אין הבדל בין נס וטבע, וכל דבר בעולם הוא "גדול", הכל בהשגחה, וכן מדוע נבחר דוקא אדם זה למופת זה}
נג ע"ב מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת וכו' כמה צנוע אדם זה שלא חכיר באשתועין איה שבת פ"ה פסקא ו {ארם בעל-מעלח מוצא בעצמו חובה להתייחם למציאות שסביבו בזהירות, שרק החלקים שישפיעו עליו השפעה של הוד והדר יתראו מול עיניו, ומה שיקטין את נפשו בציורים שפלים ופחותי-ערך, אותם יסיר מנגד עיניו, ועוד ביאור על צניעות האשה ועל צניעות האיש}
נג ע"ב מעשה באחד שמתה אשתו וכו' ונעשה לו נם וכו' כמה גרוע אדם זה וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מב, סז, קכה, שמג, ח"ב עמ' קנא
נג ע"ב שאמר כמה גרוע ארם זה שנעשה לו נס כזהחכמת התורה נשא עמ' שסג
נג. אדם דאית לי' מזלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנח
נג. חותמו של הקב"ה אמתתורת אברהם עמ' 316
נג. כמה גרוע אדם זהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצז
נג. קמיע שכתבה מומחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שא
נג. תוס' ד"ה מהו, בסופו, יום טוב בכלל שבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצט)
נג: אין נס זה רגיל שיבראו מזונות לצדיקים בביתם שימצאו חיטין גדילין באוצרותיהםדברי יואל מועדים ח"ה עמ' ה
נג: ההוא גברא דנעשו לו דדים א"ר יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה, א"ל אביי כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתמרפא לנפש בראשית עמ' קכו, רסב, רע
נג: היתה בהמתו עומדת חוץ לתחום קורא לה והיא באהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעט {אין איסור משום שמוציא קולו חוץ לתחום}
נג: כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזהלב הארי עמ' קפו
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רס
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתתורת אברהם עמ' י
נג: כמה גרוע אדם שנשתנו לו סדרי בראשיתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כז
נג: כמה גרוע זה וכו' כמה מעולה זה וכו'פרדס יוסף השלם (פצנובסקי) בראשית עמ' תקצט, ח"ב עמ' מז, קטו
נג: מי שנעשו לו דדים להניק וכו' כמה מגונה שנשתנה עליו וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' קמז
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא הי' לו שכר מניקה ליתן וכו', ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' ד, כט, לז, לט
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינק ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין וכו', א"ר יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה, א"ל אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' שכ
נג: מעשה באחד שמתה אשתו וכו'פרפרת התורה עמ' רעא
נג: מעשה באחד שמתה אשתו כו' ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה כו' אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה וכו' א"ל אביי אדרבה כמה גרוע וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' מ ס"ק ו, סי' ר ס"ק א
נג: נעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנושבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קעח
נד אם שרים חטאו זקנים מה חטאומשכנות יעקב (נעים) דף קעו ע"ד
נד הוה מעשרככר לאדן (תקסא) דף קעח ע"ב
נד כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהברית אברהם (בושערה) דף מב ע"ד, נב ע"ד
נד כל שאפשר לו למחות באנשי עירומשכנות יעקב (נעים) דף קעו ע"ד
נד ע"א הלכה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
נד ע"א הרחלים יוצאות כבולות וכו' מאי ארץ כבול? ארץ חומטוןעין איה שבת פ"ה פסקאות ז-ט
נד ע"א עקוד עקדת יד ורגל ביצחק בן אברהםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 72
נד ע"א עקידת יד ורגל כיצחק בן אברהםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 323
נד ע"ב היכול למחות באנשי ביתו נתפס עליהםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קלז
נד ע"ב היתה יוצאת בשבת ברצועה שבין קרניהיחל ישראל אבות ח"ו עמ' כו
נד ע"ב הני דריש גלותא נתפסין על כולי עלמא וכו'חוקות החיים (סימן צ"ג) דף קנז ע"ב
נד ע"ב והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמאעין איה שבת פ"ה פסקא טו {אע"פ שאין בידי השלטון לשלוט בפועל על כל מעשיהם של העם, אבל יש ביכולתם לדבר, לבטא מחאה}
נד ע"ב כהני דבי ריש גלותא דאתפש אכולא עלמאמנחת קנאות עמ' צ
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות וכו' נתפס על אנשי עירועיוני הפטרה ח"ב עמ' 398
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו' בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' מא
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' רמט
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שפט, ח"ב עמ' שצח, שצט
נד ע"ב כל מי שבידו למחות וכו'חוקות החיים (סימן צ"ג) דף קס"ג ע"ג; חיים ביד (סימן צ"ג) דף ק"ג ע"ג (ד"ה ועוד)
נד ע"ב כל שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קעח, קפו, קצז
נד ע"ב כל שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' צט, זכר צדיק (תשנ) עמ' י
נד ע"ב כל שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה, נתפס וכו' באנשי עירו וכו' בכל חעולם כולו, נתפסעין איה שבת פ"ה פסקא יד {בתוכחה יש ג' מעוררים, קשר טבעי כמו התענינות בשלום בני משפחתו, ולכן אמר כאן "באנשי ביתו", ויש התעוררות רגשית, עבור בני עירו, ויש התעוררות שכלית}
נד ע"ב מי שיש בידו למחות וכו'חיי וחמרא דף א ע"ב (דף ג' ד"ה כי)
נד ע"ב מעשר של ראב"עפרי חיים (קנולר) פרשת תצא
נד ע"ב מתוך שלא מיחה בה נקראת על שמוחכמת התורה במדבר עמ' רמג
נד ע"ב פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלט ע"א
נד ע"ב פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ברצועה וכו' ומתוך שלא מיחה נקראת על שמודעת קדושים (תשנ) עמ' ק
נד ע"ב פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה וכו' (הרעיון שיש בענין, שהציווי "למען ינוח שורך" איננו מפני רגש ורכות לב לצערו של השוד, אלא דקדוק שכלי בהק האלוהי שהוא מרומם ונשגב משכלנו, והאשה הזו לא היתה בדרגא להבין זאת, וגם ראב"ע לא חש להוכיח כי היתה שכנתו, ונתבע על כך)עין איה שבת פ"ה פסקאות י-יב
נד ע"ב פרתו של רבי אלעזר בן עזריא היתה יוצאה וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף נב ע"ב (או"ח סימן ש"ה אות ב)
נד ע"ב פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמיםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נג הערה 21
נד ע"ב פרתו של רבי אלעזר בן עזריהשיחות עבודת לוי סי' כב אות ד
נד ע"ב רב ורב חנינא, ר' יוחנן ור' חביבא מתנו, בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגר חלופי ר' יוחנן ומעייל ר' יונתןעין איה שבת פ"ה פסקא יג {חשיבות הענין של האומר דבר בשם אומרו, כי צריכים להכיר כלליות שיטתו של האומר, רושם היכר זה פועל בגניזה על כל האומה, אבל בסדר מועד ישנם כמה עניני ספק, וגם זח נכנס בחשבון}
נד פרתו של ראב"ע היתה יוצאה בשבתרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף נב ע"ב
נד פרתו של ראב"ע כו'משכנות יעקב (נעים) דף קעז ע"א
נד תוס' ד"ה פרתו - עד ימי ילדותו של ראב"ע נהגו עוד המעשרות בישראלהמדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל דרוש ב
נד תוס' חטא בני עלי, בני שמואלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נב, סד (עיונים), קכח, רכז
נד. א"ת חרות אלא חירות ממלאך המותמגדנות אליעזר עמ' תיד
נד. ד"ה בכל העולםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תה
נד. עקוד עקידת יד ורגל כיצחק בן אברהם, ורש"י ד"ה רישאשבילי פנחס (תשעד) עמ' מג
נד. פרתו של רע"ק לא שלו היתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נה
נד. ר' אלעזר בן עזריה תריסר אלפי עגלים היה מעשר מעדרו כל שתאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 531
נד. רש"י ד"ה כלאים דחבליםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכח
נד. תמה זכות אבותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיג
נד: ד' מתו בעטיו של נחש, וגלהש"סדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שפו
נד: ה' במשפט יבא עם זקני עמוקול שמואל (קונפורטי) דף ה ע"ב
נד: הנהו דבי ריש גלותא נתפשים על כולי עלמא שיש בידם למחותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1021
נד: הני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמאדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1124-1123
נד: כל מי שאפשר למחות וכו' נתפס וכו'לב הארי עמ' קסה
נד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תק
נד: כל מי שיש בידו למחות וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 133
נד: כל מי שיש בידו למחות וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קנז
נד: מי שיש בידו למחות ואינו מוחהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קסב, רסה
נד: מי שלא מחה כאילו חטא בעצמושיחות לספר דברים עמ' קע
נד: מתוך שלא מיחה בה נקראת על שמושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' יג
נד: פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניהגלגולי נשמות (תשסא) סי' פ ס"ק יא
נד: פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ברצועה בין קרניה שלא ברצון חכמיםהערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' קה
נד: פרתו של ראב"ע יצאה ברצועה וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות יד
נד: ר"א ב"ע מעשר בכל שנה י"ג אלפי עגלים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רסז
כו ע"א מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ז
כז ע"א כסות לילה פטור מן הציציתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קיט
כז ע"ב גמר אהל אהל ממשכן, ותוס'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קצב
כח ע"ב הנעלבים ואין עולבין כו'בן אברהם (אשטרושא) דף צב ע"א
כח: ערב שבת היה מתעטף ויושב בסדינין המצוייצין ודומה למלאך ה' צבאותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רסב
כח: תחש שהיה בימי משה בדיה בפני עצמה היה וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רלט
כט ע"ב המכבה את הנר וכו' מפני רוח רעה וכו' - הרמב"ם פירש "רוח רעה" - מין ממיני החולי הבא לבעלי המרה השחורה שלא ינוחו אלא כשישבו בחושך ובהסתרה מבני אדםבצור ירום ח"ח עמ' עד הערה 13
ל ע"א אי איכא יראת ה' אין אי לא לאמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' קלז
ל ע"א אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של עולם, הודיעני ה' קצי אמר לו, גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדםבצור ירום ח"ד עמ' נא הערה 28
ל ע"א אפ"ה אי יראת ה' היא אוצרומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כז, כט
ל ע"א במתים חפשי - כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותבצור ירום ח"ה עמ' רלו
ל ע"א בניהו בן יהוידעאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תנד הערה מו
ל ע"א ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרונחלת דבש (ברייזכר) עמ' רצז
ל ע"א ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפו
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחבצור ירום ח"ד עמ' סה
ל ע"א כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים, דבקו שערים זה בזה וכו'בצור ירום ח"ט עמ' כג הערה 19
ל ע"א לעולם יעסוק אדם בתו"מ קודם שימות שכיון שמת בטל מן התו"מ כו'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצא
ל ע"א מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא אמר להם נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, מוטב תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקב"הבצור ירום ח"ד עמ' קט
ל ע"א רש"י ד"ה ושבח אנייפה ענף על מדרש קהלת פרק ד פסוק ב סי' ב ד"ה על אותה שעה {מתקן הגירסא}
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפד הערה לה
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קצב-קצג
ל ע"ב אין השכינה שורה מחוך עצבותבית אברהם (שטיינר) עמ' קכה
ל ע"ב אין שבינה שורה מתוך עצבותבית אברהם (חנניה) עמ' רעג
ל ע"ב אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהבצור ירום ח"ח עמ' סז, ע הערה 6
ל ע"ב אין שכינה שורה מתוך עצבותדברי שלום (הלברשטם) עמ' ס
ל ע"ב בעון שנאת חנם וכו' ואשתו מפלת נפליםבית אברהם (חנניה) עמ' רסא
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שנד
ל ע"ב הכא כתיב ושבחתי אני את השמחה ולהלן כתיב ולשמחה מה זו עושהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפז
ל ע"ב ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפג הערה לג
ל ע"ב יתיב באימתא ופתח בשמעתתאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פג
ל ע"ב כל העולם לא נברא אלא בשביל זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קעג
ל ע"ב כל העולם לא נברא אלא לצוות לזהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רמא
ל ע"ב כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא ההוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה, דלא הוה פסק פומיה מגירסאבצור ירום ח"ד עמ' נא {שהתורה מגינה ממות}
ל ע"ב כל תלמיד ששונה ואין שפתותיו נוטפות מור תכוינהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעה הערה ח
ל ע"ב לא הוה פסיק פומיה מגירסאדברי חנינא - הספדים עמ' נט
ל ע"ב לפני הלימוד יאמר מילתא דבדיחותאמאור ושמש (תשנב) עמ' קמט
ל ע"ב מילי דבדיחותאמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' מב
ל ע"ב עתידה אר"י שתוציא גלוסקאותמאור ושמש (תשנב) עמ' שעד
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקלד
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםאפסי ארץ (תשנט) עמ' קצד
ל ע"ב רבה היה אומר מילתא דבדיחותא קודם הלימוד ובדחי רבנןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פ
ל ע"ב רבה מקמי דפתח להר רבנן אמר מילתא דבדיחותא וברחו רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאדברי שלום (הלברשטם) עמ' תקז
ל ע"ב רש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפז
ל שאילה לעילא מר' תנחום וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"א דף כו ע"ב = (תרסט) ח"א דף לא
ל. אין מודיעין קצו של בשר ודםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שצט
ל. אמר דוד אמות בע"ששמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יח ע"ב
ל. אמר לו בשבת תמותשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' כד
ל. ביקש דהמע"ה שלא למות בשבתשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יח ע"ב
ל. במתים חפשי כיון שמת אדם געשה חפשי מן המצותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות ג
ל. במתים חפשי, כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רמז, תקמב, תרמט
ל. טוב לי יום אחד שאתה עוסקבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקיד
ל. כשביקש שלמה להכניס ארון לבית קודש הקדשים דבקו שערים זה בזהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקיב, תריב
ל. שאילה זו לעיל' מר"ת וכו' אנת שלמה אן חכמתךשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף ה ע"ב = (תרסט) ח"א דף י
ל: אין השכינה שורה אלאבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ק
ל: אין השכינה שורה אלאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' טו, כ, כג
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קסד, רכח, שטז, ח"ג עמ' צא, קפז
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבות, אלא מתוך דבר שמחהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקלה, תריב, תרלב
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זהאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קלד
ל: בקשו לגנוז ספר קהלת שכתוב בו מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמשדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פב אות יג, סי' קי אות כ
ל: בקשו לגנוז קהלת וכו' ומפני מה לא גנזוהוהמדרש והמעשה פרשת ויקהל עמ' 308
ל: טוב כעם שכועס הקב"ה על הצדיקים, משחוק שמשחק על הרשעיםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קעג
ל: טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז משחוק שמשחק עם הרשעים בעוה"במפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' פ
ל: כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' עא
ל: לעולם יעסוק אדם בתורהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שז
ל: מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רלה
ל: עתידה א"י שתוציא גלוסקאותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רסט
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שנה
ל: ת"ר לעולם יהא אדם ענוותן כהללשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' כז
לא ע"א אי איכא יראת ה'מכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' כב
לא ע"א אמונת - זה סדר זרעים, עתיך - זה סדר מועד וכו', ואפילו הכי "יראת ה' היא אוצרו"בצור ירום ח"ג עמ' רמד
לא ע"א אמונת זה סדר זרעים וכו' ואפ"ה יראת ה' אוצרומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ג, מא, קיב
לא ע"א בא לפני הלל, גייריה, אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמורבצור ירום ח"ג עמ' קעד הערה 7
לא ע"א במאי פליגי הלל ושמאי בקבלת הגריםיפה ענף על מדרש קהלת פרק ז פסוק ח סי' ב ד"ה הוי טוב
לא ע"א בני שאלה גדולה שאלת - הלל ענה על שאלותיו בסבלנות רבהבצור ירום ח"ג עמ' עג
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כז
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה וכו' ואפילו הכי, אי יראת ה' היא אוצרו - אין, אי לא - לאבצור ירום ח"ה עמ' קמז הערה 31
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין לו נשאת ונתת באמונהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקט
לא ע"א גזבר שמסרו לו מפתח פנימי ולא חיצונימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קיב
לא ע"א גיירני על מנת שאהיה כ"גנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שמח
לא ע"א גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' דעלך סני לחברך לא תעבידאפסי ארץ (תשנט) עמ' מ, רסג, תריב, תרלח, תרמ
לא ע"א דעלך סאני לחברך לא תעבידאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רסח הערה לח, עמ' תנד
לא ע"א דעלך סאני לחברך לא תעבידאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תד, תה הערה סג, עמ' תז, תיט
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד - זו היא כל התורה כולהבצור ירום ח"ב עמ' נח הערה 98
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהבצור ירום ח"ו עמ' כ הערה 21
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך זיל גמורגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שנה
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד, ורש"ינחלת דבש (ברייזכר) עמ' תלח
לא ע"א דעת זו סדר טהרותמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' מה
לא ע"א האי גר דאתא לקמיה דשמאי ואמר לו וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קס
לא ע"א ואפילו הכי אי איכא יראת ה' אין אי לא לאמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' רמד
לא ע"א והיה אמונת עתיך וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לא, נו, קכ
לא ע"א ושואלין לאדם ביום הדין צפית לישועהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לח
לא ע"א חי' חת"סאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תכ הערה צז
לא ע"א יומא קמא א"ל א"ב ג"דנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפג, שפד
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"ש וכו', ורש"ימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פז, רכז, רכט
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ג
לא ע"א כל מי שיש לו תורה ואין לו יראת שמים הוא דומה לגזבר שמסרו לו מפתחו' הפנימיים ולא מסרו לו החיצונים בהי עייל, מכריז ר"י חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידאפסי ארץ (תשנט) עמ' ריב
לא ע"א כל שיש בו תורה ואין בו יר"ש דומה למי שהי' לו דרתא ותרעא לדרתא לא עבידמאור ושמש (תשנב) עמ' מ, רצג, תא, תכט
לא ע"א מאי דכתיב והיה אמונת עתך וגו' אמונת זה סדר זרעים וכו', ישועות זה סדר נזיקין, חכמה סדר קדשים וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' תכ
לא ע"א מאי דסאני לך לחבריך לא תעבידבית אברהם (שטיינר) עמ' פ
לא ע"א מה דעלך סני לחברך לא תעבידמכתם לדוד משלי (תשפב) עמ' רלה
לא ע"א מהרש"אאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תכא
לא ע"א מעשה בהאי גר שבא לב"ש למדני כל התורה וכו'משען המים דף כו ע"ב
לא ע"א משל לאדם שאמד לשלוחו תעלה לי כור וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לו
לא ע"א משל למי שאמר לשלוחו העלה לי קב חטון וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' נ
לא ע"א נשאת ונתת באמונהבן אברהם (אשטרושא) דף סט, עא, קיט ע"ד
לא ע"א נשאת ונתת באמונהעטרת יהושע דברים עמ' לב, רמד
לא ע"א צפית לישועהדברי חנינא - הספדים עמ' קצ
לא ע"א צפית לישועה, ורש"ינחלת דבש (ברייזכר) עמ' תלו
לא ע"א קבעת עתים לתורה - מלשון גזילה, והיינו שגם אם אין לאדם זמן פנוי, בכל זאת עליו לגזול מהזמן שלו כדי ללמוד תורהבצור ירום ח"ט עמ' קא
לא ע"א קבעת עתים לתורהעטרת יהושע דברים עמ' כח, נט, רמד
לא ע"א שואלין לו נשאת ונתת באמונהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקט הערה לט
לא ע"א תחילת דינו של אדם על דברי תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמה
לא ע"א תנו רבנן מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'בצור ירום ח"ח עמ' קעא הערה 53
לא ע"ב אין להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יר"ש בלבדמאור ושמש (תשנב) עמ' תרלב
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לג, נו, נז
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיא, קיג
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעטרת יהושע דברים עמ' קב
לא ע"ב דבלשון יוני הן היא אחתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' פז
לא ע"ב דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' פב
לא ע"ב הן אחת היאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לא
לא ע"ב הן יראת ה' היא חכמה וכן קורין לאחת הןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיג
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תקסח, תקסט
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידעטרת יהושע דברים עמ' צא, צה, צז, צח, קב, קט, קנז, רלז, רמב
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עבידבצור ירום ח"ו עמ' קפט
לא ע"ב יודעים רשעים שדרכם למיתהאמרי יצחק בראשית עמ' קסט
לא ע"ב יודעים רשעים שדרכם למיתהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קו
לא ע"ב יודעים רשעים שדרכם למיתהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קעט
לא ע"ב לבם ברי להם כאולםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לד, צח
לא ע"ב מי שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קב, קכז
לא ע"ב מעשה בגר שבא לפני הלל וכו' ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה כולהמאור ושמש (תשנב) עמ' רסא, שצג
לא ע"ב משל למי שנמסרו לו מפתחות הפנימיות ולא נמסרו לו מפתחות החיצוניות בהי עיילבית אברהם (שטיינר) עמ' נ
לא ע"ב נשים מתות בשעת כו'בן אברהם (אשטרושא) דף מה ע"ד
לא ע"ב סותר על מנת לבנות במקומו חייבעטרת יהושע דברים עמ' יח
לא. אי אית ביה יראת ד'באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנז
לא. אמונת זה סדר זרעיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שמד, שנו
לא. אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו', אמונת זה סדר זרעיםדברי יונה ח"ב עמ' לז
לא. אמר הגר ללמדהו תורה על רגל א' דחפו שמאי באמת הבנין ואמר לו הלל מאי דעלך סני ואידך פירושא הואבכורי אביב (ביק) קדושים אות ג {להשלים קומת הנפש בתרי"ג; ישוב שלא יסתור מ"ש שחבקוק העמיד על אמונה; באור מאמר ר"ע ואהבת לרעך זה כלל גדול בתורה שהוא להשלים התורה ע"י אחדות הנפשות}
לא. בשעה שמכניסים את האדם לדיןשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"א
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסד
לא. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחת וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קעז
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קצא
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קל, ח"ג עמ' קכא, קכה
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא זיל גמורדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יב אות ח, יב
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד ורש"יתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קסט
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך זיל גמוראוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' רה
לא. דעת זה סדר טהרותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קי, ח"ד עמ' רנא
לא. דעת זה סדר טהרותשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קכא, קכט, קמו
לא. הנפטר מחבירו אל יפטר אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהואוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' פה
לא. העלית עמה קב חומטיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קו
לא. ואידך פירושא הואשלמי יוסף (גליק) עמ' מט-נ
לא. חמש פעמים כתיב כאן 'אורה' כנגד חמשה חומשי תורה וכו' אמר ריש לקיש מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וכו'תורה ודעת תשע-תשעא עמ' קסה
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות וכו'שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ריג
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עיילתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רמו
לא. למדני בל התורה על תל אחתשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ב
לא. לקבוע עתים לתורהנחלת אבות (הכהן) סימן טז דף כה ע"ד
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קלד
לא. משל למי שמסרו לו מפתחותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קז, רפו
לא. נשאת ונתת באמונהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' מח
לא. ציפית לישועהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רכח
לא. קבעת עיתים לתורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קלו
לא. שואלין לו קודם נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורהדברי יונה ח"ב עמ' ח, צו
לא. תוס' ד"ה אמונת, אמונת זה סדר זרעים, מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורעדברי יונה ח"ב עמ' לז
לא. תחלת דינו של אדם, ציפית לישועהבין המשפתים בראשית עמ' רלט
לא: אין לו להקב"ה בעולמובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שלז
לא: אמר ליה רבה מכדי כל מלאכות ילפינן להו ממשכן והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הואתורה ודעת תשסח עמ' רלא
לא: דעלך סאבי לחברך לא תעבידשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קנד
לא: זה דרכם של רשעים - שסופם אבודיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רצה
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיד, ח"ג עמ' רכז
לא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראה דומה לגזבר שמסרו לו מפתח הפנימי וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יד אות א, סי' פב אות יא
לא: מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שוםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' סז
לא: על ג' עבירות נשים מיתותבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשח
לא: על שלש עבירות נשים מתות וכו' ורש"יעמק החכמה עמ' יא
לב מאיריאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפח הערה מח
לב ע"א אם עושים לאדם נס מנכין לו מזכיותיועטרת יהושע דברים עמ' כא
לב ע"א אם עושין לאדם נס מנכין לו מזכיותיובצור ירום ח"ג עמ' שה
לב ע"א בניהו בן יהוידעאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקלא
לב ע"א הרבה אומרים לחובה ואחד לזכות ניצל מידמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' עט
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עב
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נסמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קיט
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהאמרי יצחק בראשית עמ' רכו
לב ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קעו
לב ע"א מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודהדברי חנינא - הספדים עמ' צח
לב ע"א מי שחלה ועלה למטה ונפלדברי חנינא - הספדים עמ' קנג
לב ע"א מי שעושים לו נס מנכים לו מזכויותיודברי חנינא - הספדים עמ' קעז, ר
לב ע"א מליך אחד מני אלףדברי חנינא - הספדים עמ' ג
לב ע"א נר ה' נשמת אדם אמר הקב"ה אם אתה משמר נרי שבידך אני משמר נרך שבידיאפסי ארץ (תשנט) עמ' תצג
לב ע"א שבקיה לרויא דמנפשיה נפילבצור ירום ח"ה עמ' רכג
לב ע"א שמא נתלכלכתי בחטאאמרי יצחק בראשית עמ' רמח
לב ע"ב אם נותנים חלה לכהן מתברכיםדברי חנינא - הספדים עמ' קעח
לב ע"ב אם עושין לו נס - מנכין לו מזכיותיובצור ירום ח"ב עמ' קיז הערה 4
לב ע"ב בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים, חד אמר בעון מזוזה, וחד אמר בעון ביטול תורה, וחד אמר בעון ציצית וכו'בצור ירום ח"ה עמ' ז הערה 9
לב ע"ב והפקדתי עליכם בהלה אל תקרא בהלה אלא בחלההדרש והעיון ויקרא מאמר שי אות א
לב ע"ב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שלה
לב ע"ב רש"י ד"ה שנאת חנםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רכט
לב. אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמי, אבב בזיוני לא אחי ולא מרחמימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קמז
לב. אדם מהלך בשוק יהיה דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוטדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נ אות ב
לב. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תעח
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקג, ח"ב עמ' קלח
לב. מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תצט
לב. מי שנעשה לו נס מנכין לו זכיותיואוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' נט
לב. שיטנא בתרי אומי לא שליטשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקלג
לב: איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קב
לב: בעון נדרים בנים מתיםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לט אות ט, סי' נ אות יא
לב: מיתת בנים חד אמר בעון ציצית וחד אמר בעון מזוזהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נ אות ג
לב: מרשעים יצא רשע דמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ב אות ו
לב: שעתידין לכל אחד מישראל שקיים מצות ציצית משמשין א אלף ות"ת עבדיםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' טז אות ז, סי' פט אות יג
לג ע"א בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נעניןבצור ירום ח"ד עמ' רכו
לג ע"א בעון עינוי הדין וכו' חרב וביזה בא לעולםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קמה
לג ע"א רש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שמג הערה מו
לג ע"א שלם בתורתואמרי יצחק בראשית עמ' רנ
לג ע"ב א"ל אוי לי שראיתיך בכך, א"ל אשריך שראיתני בכךבצור ירום ח"ב עמ' רכד
לג ע"ב אמר לו אוי לי שראיתיך בכך אמר לו אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך - לא מצאת בי כךבצור ירום ח"ג עמ' ט הערה 15
לג ע"ב והוו יתבי עד צווארייהו בחלא וכו' והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלועטרת יהושע דברים עמ' רמה
לג ע"ב ויבא יעקב שלם - שלם בתורתו שלם בממונימאור ושמש (תשנב) עמ' צ, צג
לג ע"ב נשים דעתן קלות הןמאור ושמש (תשנב) עמ' תשטז
לג ע"ב צדיקים שבדור נתפסים על הדורדברי חנינא - הספדים עמ' קא, קה, קכה
לג ע"ב רשב"י כשיצא מן המערה וכו' ואיפה שהסתכלו נעשה גל של עצמותמאור ושמש (תשנב) עמ' מד
לג: אחד נגד זכור ואחד נגד שמורשמנה לחמו (תרנז) ח"א דף ח ע"א = (תרסט) ח"א דף יב
לג: איתרחיש להו ניסא איברי ליה חרובאשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' פד
לג: הוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שעה
לג: ויבא יעקב שלם - שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ג
לג: חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנג
לג: לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא, הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פירוקיתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסו
לג: לע"ל יהיה לכל אחד אלפיים וח' מאות עבדיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קכג
לג: משפט רשעים גהנום י"ב חודשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קסח
לג: נשים דעתן קלהפני מלך במדבר עמ' רמה
לג: צדיקים נתפסים בעון הדורשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' סח
לג: רשב"י התחבא במערה ביחד עם בנו רבי אלעזר ולמדו שם תורהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלט
לד ע"א אף על גב דאמור רבנן שלושה דברים צריך אדם לומר וכו', צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניהבצור ירום ח"ח עמ' פג הערה 24
לד ע"א נשאת ונתת באמונהאפסי ארץ (תשנט) עמ' קנח
לד ע"א נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות וכו'אפסי ארץ (תשנט) עמ' שכז
לד ע"א נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמותעטרת יהושע דברים עמ' קמז
לד. יהיב ביה עיניה ונעשה גל של עצמותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שכו
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיבהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרכח
לה: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שיב
מ ע"ב רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תפט
מב: כלי שני אינו מבשלמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רכה
מג ע"ב אי רבי יהודה כי לא מתכוון מאי הוי וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' קסט
מד ע"א מסתפק מן הנר שכבה אינו חייב משום מכבה, ורש"יגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' ו
מז: ניצוצות אין בהם ממשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' נג
מט למה נמשלו ישראל ליונה לומר לך מה יונהאברהם אנכי ח"א דף קג ע"ג
מט ע"א פשט את ידו ונמצאו כנפי יונהדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרנט
מט. אלישע בעל הכנפייםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שנז
מט. כנסת ישראל ליונה אימתליבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רמה
מט. כנפי יונה, תוס' - שפורחת בא' ונחה בא'בכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש כתובים אות א {מה ענין מצות לכנפי יונה לפי זה}
נ: רוחץ אדם פניו ידיו ורגליובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נ
נא: במה בהמה יוצאה וכו' ונאקה בחטםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' נב
נא: וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קג
נב ע"א אסור להרצות מעות כנגד נ"ח כו', ובבעל המאור ור"ןגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' צט
נג ע"ב בא וראה כמה צנועה אשה זודברי חנינא - הספדים עמ' קסא
נג ע"ב מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן וכו'בית אברהם (שטיינר) עמ' לג
נג. תדע דמיתרחיש ניסא ולא מיברו מזוניבכורי אביב (ביק) וישלח אות ב {השגה על מהרש"א שהוא משום אין חדש, דא"כ מ"ז ראי' שקשין מזונות}
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשיתשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קע, תעח, תרנו
נד ע"א חותמו של הקב"ה אמתאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשכא
נד ע"ב ה' במשפט וגו' אם שרים חטאו זקנים מה חטאו וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קכב
נד ע"ב חייב אדם למחות בעוברי עבירהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' רנט
נד ע"ב כל מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיתה נתפסאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' פא
נד ע"ב כלי מי שאפשר למחות וכו' נתפס על אנשי ביתומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רמד, רנ
נד ע"ב מי שהיה בידו למחות ולא מחה נתפש באותו עווןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רלה
נד ע"ב מי שיש בידו למחות על אנשי ביתו נתפס על אנשי ביתו וכו'עטרת יהושע דברים עמ' כז, רכט
נד ע"ב נתפס על אנשי ביתודברי חנינא - הספדים עמ' כח, קכה
נד ע"ב על זקנים שלא מיחו בשריםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' פב
נד ע"ב תניא לא שלו היתה אלא של שכנתואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תיב הערה עד
נד: אין הרחלות יוצאות חנונותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ערב
נד: כל מי שאפשר למחותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ריד
נד: כל מי שאפשר למחותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' יב, רמב
נד: כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו נתפס על אנשי ביתו בעירו נתפס על אנשי עירו ותוס'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קטו אות י
נד: כל מי שאפשר למחות, ולא מיחה נתפסשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ח, תקעז
נד: פרתו של ר"א בן עזריהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שח
נד: פרתו של ראב"ע יצאה ברצועה שבין קרניהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' ר, ח"ד עמ' ע
כו: הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמיםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מ, ח"ב עמ' ד, ה, לח, עח, צט
כז תכשיטים בטלים לימות המשיחאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' פד
כח ע"א תחש שהיה בימי משהבתורתו יהגה ח"א עמ' קסו
כט ע"ב המכבה את הנר וכו' מפני החולה שישן פטוראשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מח
כט ע"ב המכבה את הנר כחס על הנר וכו'חסד ומשפט דף שנה ע"א
ל טוב כעס שכעס הקב"ה על הצדיקים בעוה"ז משחוק וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קה, ח"ג עמ' ריט, ח"ה עמ' קסה, רסב
ל כי טוב יום בחצריך שאתה עוסק בתורה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' צג
ל ע"א אמר כ"ד רננותבתורתו יהגה ח"ב עמ' צד
ל ע"א באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' קעג
ל ע"א במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותברכת שלום מכתבים מאמר כח-כט
ל ע"א בנוגע לפטירת דוד בע"שאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רנג
ל ע"א שמחה של מצוהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רטז
ל ע"ב אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהברכת שלום "שמעתי" מאמר מד, פח, רכג
ל ע"ב אין השכינה שורה מתוך עצבותאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קצח, קצט
ל ע"ב הא בדברי תורה הא במילי דעלמאברכת שלום מכתבים מאמר סח
ל ע"ב וכן לדבר הלכהבתורתו יהגה ח"א עמ' תפ, תקו
ל ע"ב וכן לחלום טובבתורתו יהגה ח"א עמ' רסב
ל ע"ב ושבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצוהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' צו
ל ע"ב מילתא דבדיחותאבתורתו יהגה ח"א עמ' תקו
ל ע"ב עתידה הארץ להוציא גלוסקאותאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות י
ל עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רכד, ח"ג עמ' קנ, ח"ד עמ' כט
ל. אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם מחול לי על אותו עוון אמר לו מחול לך אמר לו עשה עמי אות בחיי אמר לו בחייך איני מודיע בחיי שלמה בנך אני מודיע וכו'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' סח
ל. בקש דוד מהש"י להודיע לבאי עולם שמחל לו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קב*
ל. דאחיל להו על עון דיוה"כאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קמה
ל. דבקו שערים זה בזה וכו' פתח ואמר שאו שערים ראשיכם וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קמד
ל. מצאו נשותיהם בטהרה ונהנו מזיו השכינה וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קמז
ל: אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעביםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רסה
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שמו
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רמד
ל: טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים משחוק שמשחק עם הרשעיםדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' ו
ל: כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שא
ל: ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו ידיהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תק
ל: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמו
ל: לעולם יהא אדם ענותן כהללאשר חנן עמ' קיז
ל: עתידה ארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' עג
ל: עתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מב
ל: רבה מקמיה דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' טז
לא ההוא גיורא דאתי לקמיה דשמאיבית אולפנא ח"ב עמ' קנז
לא לא הוה פסיק פומיה מגירסאבאר בשדה עמ' קסו
לא מעשה שבא גוי להתגייר לשמאי ולהלל וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' ריח
לא ניקום מקמיה דגברא דחיל חטאיןאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רא
לא ע"א אמונת זה סדר שרעיםאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רסז
לא ע"א בשעה שמכניסים אדם לדיןבתורתו יהגה ח"א עמ' קכד
לא ע"א דעלך סני להכירך לא תעבידבתורתו יהגה ח"ב עמ' קעט
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידבאר בשדה עמ' קח
לא ע"א חכמת זו סדר קדשיםבתורתו יהגה ח"א עמ' קסג, תסב
לא ע"א ישועות זה סדר נזיקיןבתורתו יהגה ח"א עמ' קסד
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמטרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מטרו לו, בהי עיילברכת שלום מכתבים מאמר נה
לא ע"א למדני כל התורה על רגל אחת א"ל דעלך סני וכו' ואידך זיל גמוראוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' סח
לא ע"א מאי דעלך סני לחברך לא תעבידאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שי
לא ע"א מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות מפני שאין להם חיות פקחותאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' כח
לא ע"א נשאת ונתת באמונהבאר בשדה עמ' פו, קלג, קנט
לא ע"א פלפלת בחכמהבתורתו יהגה ח"א עמ' פט, צו, קמה, שכח
לא ע"א קבעת עתים לתורהבתורתו יהגה ח"א עמ' שלו, שלז
לא ע"ב אל תרשע הרבה הא מעט לירשעאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' שפו
לא ע"ב הן בלשון יונית אחתאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רנז
לא ע"ב חבל (וי) על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עביראמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמ
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתאבתורתו יהגה ח"א עמ' תס
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידברכת שלום מכתבים מאמר נה
לא ע"ב ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הואבתורתו יהגה ח"א עמ' שעא
לא שואלים לאדם נשאת ונתת באמונה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קכג
לא. אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון אמר לו לאו אמר לו מוטב אם לא העליתהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תיד, תפג
לא. אמונה זו זרעים חכמת זה נשים ודעת זה טהרותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תנב, ח"ב עמ' סג
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהבינת יששכר (תשמח) עמ' קטו
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פט, קסב, קסד, רלט, ח"ב עמ' קמא
לא. דרכו של שמאי לדחות גריםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קכב
לא. והיה אמונת עתיך חסן ישועות חכמת ודעת וגו' אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד חסן זה סדר נשים ישועות זה סדר נזיקין חכמת זה סדר קדשים ודעת זה סדר טהרות ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שלא
לא. ישראל נקראו בניםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' כ, שסה
לא. כדאי הוא הלל שתאבד ע"י ארבע מאות זוז והלל לא יקפידבינת יששכר (תשמח) עמ' מא
לא. למדני כל התורה על רגל אחתבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' ג, ח"ג עמ' ער
לא. למדני כל התורה על רגל אחת ודחפו באמת הבניןאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' פט
לא. לעולם יהא אדם ענותן כהלל וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' פז
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידדרושי מהר"ם בריסק עמ' כד, כט, רב, שטז
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רצה, שמו, ח"ב עמ' קסג
לא. מעשה בנכרי שבא לפני שמאי ואמר גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחדאמירה נעימה (בלוך) עמ' ק
לא. נשאת ונתת באמונהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קעב
לא. נשאת ונתת באמונהאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קיט
לא. נשאת ונתת באמונהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רנא
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדרושי מהר"ם בריסק עמ' רמט
לא. עירבת לי בהן קב חומטין א"ל לאו א"ל מוטב אם לא העליתהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קצז, שטז
לא. קבעת עיתים לתורהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קלה, ח"ג עמ' רלז
לא. שאלה שניה לאדם ביום הדין הוא קבעת עתים לתורהבינת יששכר (תשמח) עמ' רז
לא: בלשון יוני קורין לאחד הןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קמט
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' רסח
לא: כיון דכתיב ע"פ ה' יחנו וע"פ ה' יסעו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' נו, קכח, קלג
לא: מכריז ר' ינאי חבל דלית ליה דרתא ותרעא לדרתיה עבירבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' פז
לא: ע"י מצות חלה נשים אינן מתות בשעת לידתןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' כב
לא: שלמה אן חכמנותך ואן סכלנותךאשר אחון עמ' קנג
לב אם יוצא לשוק יהא דומה בעיניו כמי שנמסר וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קיב
לב ע"א הבא זכות והפטרבתורתו יהגה ח"ב עמ' שז
לב ע"א הנעשה לו נם מנכין מזכויותיו ומהרש"אאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' רכה
לב ע"א לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה וכו' הבא זכותאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ב ברכת אברהם אות כט
לב ע"א נפל תורא חדד סכינא וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קו, ח"ה עמ' רעג
לב ע"ב בעוון ביטול תורה בנים מתיםבאר בשדה עמ' קלו
לב ע"ב למ"ד בעוון ביטול תורה מקרא נדרש לפניו ולפני פניובתורתו יהגה ח"א עמ' מב
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' א
לב. לעולם יתפלל אדם קורם שיחלה שאם חלה אומרים לו הבא זכות והפטרבינת יששכר (תשמח) עמ' רסח
לב. מי שעושין לו נס מנכין לו מזכיותיואמרי משה (פודהורצר) עמ' פו
לב: בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצריםאמרי משה (פודהורצר) עמ' סד
לב: בעון ביטול תורה בנים של אדם מתיםבינת יששכר (תשמח) עמ' רג
לב: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ו
לג ע"א חומר עוון ניבול פה והעונש אף לשומע ושותקאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קלז
לג ע"ב אשריך שראיתני בכךבתורתו יהגה ח"א עמ' רמב
לג ע"ב אשריך שראיתני בכךבתורתו יהגה ח"ב עמ' תיט
לג ע"ב בזמן שהצדיקין כדור צדיקים נתפסים עה"דחסד ומשפט דף שכט/שנט ע"א
לג ע"ב בעידן צלויי לבשובתורתו יהגה ח"ב עמ' פה
לג ע"ב מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהבתורתו יהגה ח"ב עמ' פד, צז, תיח
לג ע"ב צדיקים נתפסים בעון הדורבאר בשדה עמ' רי
לג ע"ב תינוקות יוכיחו שמבטלין את אביהןבתורתו יהגה ח"א עמ' כ
לג ע"ב תנוקות יוכיחו שמבטלין את אביהןבתורתו יהגה ח"ב עמ' יג
לג. בעון וכו' והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולםדרושי מהר"ם בריסק עמ' רכא, שטז
לג. הכל יודעין כלה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שמו
לג: בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין השמשות אמרו ליה הני למה לך אמר לחו לכבוד שבת ותיסגי לך בחד חד כנגד זכור וחד כנגד שמור אמר ליה לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מ
לג: ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתובני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמז, ח"ב עמ' פה
לג: ויבא יעקב שלם וכו' שלם בתורתובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' פט, ח"ג עמ' קמט
לג: חד כנגד זכור וחד כנגד שמור, אמר כמה חביבין המעוות על ישראלאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רט
לג: חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סב
לג: נשים דעתן קלה עליהןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רי
לג: נשים דעתן קלה עליהןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קלז
לג: רשב"י תיקן כמו יעקב אבינואמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' סח
לג: שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתואוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קל
לג: שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתודרושי מהר"ם בריסק עמ' סח, סט
לד. אף על גב דאמור רבנן שלשה דברים צריך אדם לומר וכו' צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניה אמר רב אשי אנא לא שמיע לי הא דרבה בר רב הונא וקיימתי מסבראבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לח
לד. ג' דברים צריך אדם לומר (בניחותא) בע"ש עם חשיכהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' נז, נט, עד
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לז, מח
לד: בין השמשות ספק כולה לילהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' ריט
לו: כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה ולכנס"יאמירה נעימה (בלוך) עמ' סא
מב ע"א נותן אדם חמין לתוך צונןבאר בשדה עמ' שמב
מב ע"א תוס' ד"ה נותן אדםבאר בשדה עמ' שמא
מואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' תכד
מט ע"א עורות נקראים שלחיןאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שטו
מט ע"ב ארבעים מלאכות חסר אחת כנגד מיאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכ
מט: אבות מלאכות מ' חסר אחת כנגד מי וכו' והמלאכה היתה דים וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קלט
מט: ל"ט מלאכות ילפי' ממשכןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קכז
נ: רוחץ אדם פניו ידיו ורגליואשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק ו ברכת אברהם אות ס
נב ע"ב מי שאפשר לו למחות ואינו מוחה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רטז, ח"ה עמ' רמב
נב. מולאות של בית רביבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יא
נג מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' ונעשה לו נס וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קיב, ח"ד עמ' קנח
נג ע"א שמואל נקרא אריוךאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' ריא
נג. מולייתות של בית רביבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' כ
נג: גרע - דנשתנו עליו סדרי בראשיתאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קעט
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' יח-כ
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קג
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' סח
נג: מעשה באחד שהניחה לו אשתו בןאשר חנן עמ' לה
נד ע"ב אין הרחלות יוצאות חנונותאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שג
נד ע"ב כל מי שיש בידו למחות וכו'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קע
נד: אין הרחלות יוצאות חנונות, ורע"ב עץ יש ושמו חנוןאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שג
כו ע"א ר' טרפון אומר אין מדליקין וכו' עמד ר' יוחנן בן נורי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 254, כרך ה עמ' 209
כו ע"א תמרי פרסייתאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריח
כז ע"ב כל היוצא מן העץ וכו' אלא פשתן ותוד"ה כלהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רכ
כז: כל היוצא מן העץ וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' לא
כח ע"א רבא אמר עור בהמה טמאה דמטמא וכו' א"ל רבא מברנש וכו' אלא אמר רבא מברנש וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 563
כח ע"ב מקרין תרתי משמע אמר ר"נ בר יצחק מקרן כתיב וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 502
כח: מתעטף ויושב בסדינין המצוייציןהאיר ממזרח משלי עמ' תקיב
כט ע"ב אמר ר' יהודה פעם אחת שבתנו בעליית בית נתזה בלוד וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 368, 371, כרך ד עמ' 654, 783
כט ע"ב לא יקוב אדם שפופרת וכו' ור"י מתירדורות הראשונים כרך ד עמ' 828
ל ע"א דבקו שערים ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפז
ל ע"א הודיעני ה' קצי וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רפא
ל ע"א וילכו לאהליהם וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ק
ל ע"א כי טוב יום בחצריךהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפז
ל ע"א לעילא מר' תנחום ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קג
ל ע"א מצאו נשותיהם בטהרההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מ, קפ
ל ע"א מצאו נשותיהן בטהרההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ער
ל ע"א נתעברו וילדו זכרהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנב
ל ע"ב אחויה לי התרנגולתפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קט
ל ע"ב הנח עליו כיכר או תינוקהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ש
ל ע"ב הרה ויולדת יחדיוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלא
ל ע"ב כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיג
ל ע"ב כלבים של בית אבאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלה
ל. אמר דוד לפני הקב"ה הודיעני ה' קיצי ומדת ימי וכו', ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ריג
ל. ביקש להכניס הארון לבית קדשי הקדשים וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קכ
ל. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' נז, ריב, שא
ל. כשבנה שלמה בהמ"ק ביקש להכניס ארון לבית קה"ק דבקו שערים זה בזה אמר שלמה כ"ד רננות ולא נענה וכו' זכרה לחסדי דויד עבדך מיד נענהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפז, רצד
ל. נפק לבוסתנאהאיר ממזרח - יהושע עמ' שכג
ל: אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיז
ל: אל תען כסיל כאולתוהאיר ממזרח משלי עמ' תג
ל: לסוך יתיב באימתאהאיר ממזרח - אבות עמ' רנד
לא ע"א כיון שהגיע והזר הקרב יומתבתורתו יהגה (תשעב) עמ' מב, מג
לא ע"א מפני מה עיניהן של תרמודיין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 702 הערה כא
לא ע"א נשאת ונתת באמונהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ריד
לא ע"א ראשן של בבליים סגלגל ורש"יהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תח
לא. גיירני וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קסז
לא. דעלך סניהאיר ממזרח - אבות עמ' מט
לא. והיה אמונת עתיך וכו' בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכב, שו
לא. יראת ה' היא אוצרו, אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמה
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכז, רס
לא. כשמכניסין אדם לדון אומרים לו וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רעו
לא. כשמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' נה, ריא, שסב, תלח, תקנח
לא. למדני כל התורה בולה על רגל אחתהאיר ממזרח - אבות עמ' נ
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קכג, קסז, קע, קצב, רב, תמג, תקג
לא. מי כאן הללהאיר ממזרח - אבות עמ' נא
לא. מעשה בגר שבא לפני הלל הזקןהאיר ממזרח - אבות עמ' מח
לא. מעשה בנכרי וכו' בא לפני הלל גייריה א"ל דעלך סאני לחברך לא תעביד, ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ז, קנט, קצט
לא. ענוותנותו של הללהאיר ממזרח - אבות עמ' מו, נ
לא. רש"י ד"ה דעלךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רב
לא. תורה שבכתב אני מאמינךהאיר ממזרח - אבות עמ' רלה
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ערה
לא: עישרתן עירבתן הדליקו את הנרהאיר ממזרח משלי עמ' שט
לב ע"ב פליגי בה ר' חייא בר אבא ור' יוסי חד אמר בעון מזוזה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462 הערה קי"ב
לב: בעוון נדרים בנים מתיםהאיר ממזרח - יהושע עמ' קז
לב: בעוון נדרים וכו'האיר ממזרח משלי עמ' ו
לב: בעון נדרים, בעון בטול תורה, בעון מזוזה, בעון ציצית, שנאת חנם בנים מתים וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצג
לב: דברים שציויתי לכם בימות החמה ולא עשיתםהאיר ממזרח - אבות עמ' ריב
לב: הזהיר במצות ציצית זוכה וישמשו לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' צו
לב: שני אלפים ושמונה מאות עבדיםהאיר ממזרח - אבות עמ' צ
לג ע"א אין ברית אלא תורההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תכד
לג ע"א אסכרה באה לעולם על המעשר וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיז
לג ע"א בעוון בטול תורהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קסב, קסג
לג ע"ב אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רמז
לג ע"ב ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום דיתבי וכו' הלך יהודה בן גרים וכו' יוסי ששתק יגלה לציפורי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 735, 769, 771, 775, 781
לג ע"ב חזא ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני דאסאדרשות מהר"ח אור זרוע סי' י הערה 54 עמ' יד
לג ע"ב מפני שמבטלות את בעליהןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' כה, רלה
לג ע"ב ר' יהודה ראש המדבריםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיז
לג ע"ב ר' שמעון אמר אסכרה באה על עוון ביטול תורההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיז
לג ע"ב ת"ש כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם ר' יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 739, 742
לג. בעוון השמטת שביעית ויובלותהאיר ממזרח - אבות עמ' ריד, רטז
לג. בעוון שבועת שוא ושבועת שקר וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' רטו
לג. בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל וכו' ויתומים ואלמנות צועקין וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצג, שכח
לג. בעון שמיטה גלו ישראל מארצםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצא, שפה
לג. הדרוקןהאיר ממזרח - אבות עמ' קצט
לג. הדרוקןהאיר ממזרח משלי עמ' שיא
לג. כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנום שנא' שוחה עמוקה פי זרותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מב
לג. נפישי קטילי קדר ורש"יהאיר ממזרח משלי עמ' נא
לג: ויבוא יעקב שלם שלם בגופו בממונו ובתורתודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצח, תי
לג: ויחן את פני העירהאיר ממזרח - אבות עמ' עה
לג: חזי אינשי דקא כרבי וזרעיהאיר ממזרח - אבות עמ' קע
לג: כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמןהאיר ממזרח - אסתר עמ' קמח
לג: תיקנו לצורך עצמןהאיר ממזרח - אבות עמ' עד
לד ע"א לזונות מפרכסות זו את זוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שט
לד ע"א שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם, ערבתם הדליקו את הנרדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' שד ד"ה ובזה אמרתי
לד ע"ב שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת וכו'דברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' סב ד"ה ואקדים
לד. אין מטבילין את הכלים וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריז
לד. טיהר בן יוחי בית הקברותהאיר ממזרח - יהושע עמ' רצד
לד. עישרתן עירבתןהאיר ממזרח משלי עמ' קו
לד. רש"י ריב"ז כהן היההאיר ממזרח - אבות עמ' צו
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רנג, רנו
לה ע"א הרוצה לראות בארה של מרים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פו
לה ע"ב ארשב"ג מה נעשה לבבליים שתוקעין ומריעין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 337
לה ע"ב לפי שאין מטלטלין וכו' והתניא שופר וכו' אמר ר' יוסי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462
לה ע"ב שש תקיעות תוקעין ערב שבת וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 337
לה: חצוצרות אינן מיטלטלותהאיר ממזרח - יהושע עמ' ק
לו ע"ב כירה שהסיקוה בקש וכו' ב"ש אומרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 220
לז ע"ב אמר ליה רב עוקבא ממישן לרב אשי וכו' וברא"ש פרק כירה סי' אדורות הראשונים כרך ה עמ' 589
לז ע"ב אמר רב אשי הוה קאימנא קמיה דרב הונאדורות הראשונים כרך ה עמ' 587
לח ע"א ת"ש דאמר שמואל בר נתן וכו' כשהלך ר' יוסי לציפורידורות הראשונים כרך ד עמ' 786
לח: פליגי בה רב דימי ורב שמואל בר יהודה ותרוויחו משמיה וכו' אמר חזקיה משמיה דאביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 466
לט: א"ר ינאי אמר רבהאיר ממזרח - אבות עמ' קנה
מ ע"ב אין סכיןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שכב
מ ע"ב אפרושי מאיסורא שאניבתורתו יהגה (תשעב) עמ' שיח, שכ
מ ע"ב בכל מותר להרהר חוץ מבית המרחץבתורתו יהגה (תשעב) עמ' נג
מא ע"א רחץ בחמין ולא שתה וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריג
מא. רב זירא סליק לא"יהאיר ממזרח - אבות עמ' רכג
מב ע"א אמר רב הונא בריח דרב יהושע חזינא ליה לרבא וכו' א"ל רב הונא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 588
מב. תוס' ד"ה אפילו, ומהרש"אדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ערה, שט
מב: אנא משאי מלא חפני מיאהאיר ממזרח משלי עמ' קלג
מג ע"ב מת המוטל בחמה וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שיג
מג: לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרשהאיר ממזרח - רות עמ' קס
מד. תוס' ד"ה שבנרדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רצא
מה ע"א בעו מיניה דרב מהו לטלטל שרגא דחנוכתא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 63
מו: שומשמנא גמלא דדרי מידיהאיר ממזרח משלי עמ' פא
מז ע"א לוי בר שמואל אשכחינהו לר' אבא וכו' אפיתחא דרב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 596
מז ע"א מיתבי המחזיר קנה מנורה בשבת וכו' ר' סימאי אומר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 53
מח ע"א רבה ור' זירא איקלעו לבי ריש גלותא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
מט ע"א אלישע בעל כנפייםדרשות מהר"ח אור זרוע סי' לא הערה 46 עמ' ס
מט ע"א מה יונה כנפיה מגינות עליה ורש"י ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מו
מט ע"א תוס' ד"ה נטלם ערקתא דמסאנאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מז
נ ע"א דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 546 הערה קנ"ט
נ ע"א כי אתא רבין אמר ר' אסי בן שאול וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462
נא ע"א א"ל רב נחמן לדרו עבדיה אטמין לי צונן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 346
נא ע"א ונאקה בחטםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שפט
נא ע"א כי הא דיתיב רבי וקאמר אסור להטמין את הצונן ורש"י ד"ה היה כפוףדורות הראשונים כרך ה עמ' 34
נג ע"ב אדם אית ליה מזלא ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רצב
נג ע"ב הזכרים יוצאים לבוביןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' מ
נג. חמרא בתקופת תמוזהאיר ממזרח - אבות עמ' קנב
נג: ההוא גברא שמתה אשתו ונעשו לו דדים להניק בנו וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שנח
נג: קמיע מומחההאיר ממזרח משלי עמ' ערב
נד ע"א מאי ארץ כבול אמר רב הונא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 465
נד ע"ב אמר רב יהודה אמר רב תריסר אלפי עגלי הוה מעשר ר' אלעזר בן עזריה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 335
נד ע"ב רב ורב חנינא ר' יוחנן ורב חביבא מתנו בכוליה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 221
נד. עקוד יד ורגל כעקידת יצחק ורש"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קעח
נד. עקוד יד ורגלהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' קג
נד: אפילו מי שיש בידו למחות בכל העולם נפרעים ממנודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לב
נד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' יז
נד: כל שבידו למחות ואינו מוחה נענשדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רלג
נד: עץ אחד יש בכרכי הים וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' קנט
נד: פרתו של ראב"ע וכו', לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה ומתוך שלא מיחה וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קע, ריט
כז: תוד"ה כל היוצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ב
כח ע"א יריעות שש היה נקרא אהלהעמק דבר שמות פ"לט פסוק לג, פ"מ פסוק יח
כח ע"א רש"י ד"ה מכפה אחרהעמק דבר שמות פ"כו פסוק יד
כח ע"א רש"י ד"ה משכןהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"מ פסוק יח
כח ע"א תוס' ד"ה ואיןהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כו פסוק יג
כח ע"א תוס' ד"ה ויפרושהעמק דבר שמות פ"לט פסוק לב
כח ע"ב לכסות אמה דאדנים או דקרשיםהעמק דבר שמות פ"כו פסוק ז
כט ע"ב גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכויןזאת ליעקב ויקרא עמ' קכח
כט ע"ב המכבה את הנר מפני שהוא מתייראהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"ד פסוק ג
כט: מאי פתילת הבגד דעדיין בגד הואמקור ברוך (הגר) עמ' רי
ל כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כוליה יומא וכו' בחיש באלני וכו'מדרש שמעוני עמ' קמט
ל ע"א אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' תסט
ל ע"א אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי וכו', ומהרש"אמטה אהרן (קרייזר) עמ' קצא
ל ע"א ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' קע
ל ע"א גזרה היא מלפני שאין מודיעין קיצו של בשר ודםמטה אהרן (קרייזר) עמ' צז
ל ע"א גזרות משה קימות לעולםהעמק דבר דברים פ"יא פסוק ב
ל ע"א מרע"ה גדר כמה גדרים ותיקן כמה תקנותחכמת התורה ראה עמ' קלט, קס
ל ע"א משה רבינו גזר במה גזירות ותקן כמה תקנותהעמק דבר דברים פ"יא פסוק א
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהללזאת ליעקב ויקרא עמ' קמ
ל. בשבת תמותולאשר אמר - תהלים עמ' מג
ל. דוד לא רצה למות בשבת וכר' כבר הגיע מלכות שלמהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שמא, שנ
ל. כיון שמת נעשה חפשי מן התורהולאשר אמר - תהלים עמ' קפג, רצח, תריט, תתצח
ל. כיון שמת נעשה חפשי מן התורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עח, שכה
ל. שמחל לי הקב"ה על אותו עוןולאשר אמר - תהלים עמ' תתב
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהולאשר אמר - תהלים עמ' שמג, שעח, תרפט
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קנא, רפה
ל: אין שכינה שורה אלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכז
ל: אמר מילתא דבדיחותאולאשר אמר - תהלים עמ' רכד
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תס
ל: ובדחי רבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמה
ל: ושבחתי אני את השמחה זו שמחה של מצוהלקוטי אהבת ישראל עמ' רנו, רנז, תסא, תפ, תקיח
ל: זו שמחה של מצוהכתבי מא"ה עמ' עד, קסה
ל: טוב כעם שכועס ה' על הצדיקיםולאשר אמר - תהלים עמ' תמו
ל: כתיב ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זו ששה לא קשיא ושבחתי אני את השטחה שמחה של מצוה, ולשמחה מה זו ששה זו שמחה שאינה של מצוהמקור ברוך (הגר) עמ' קנו
ל: מילתא דבדיחותאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכה
לא ע"א גיירני ע"מ שתעשני כהן גדולחכמת התורה עקב עמ' תלח
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורהזאת ליעקב במדבר עמ' קיב
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידזאת ליעקב ויקרא עמ' קלח, קמב
לא ע"א ואהבת לרעך כמוך ואידך פירושה הואחכמת התורה עקב עמ' קפז
לא ע"א ואידך פירושא הוא זיל גמורחכמת התורה ואתחנן עמ' תעט
לא ע"א רש"י ד"ה דעלךזאת ליעקב ויקרא עמ' קלח, קצט
לא ע"א רש"י ד"ה יעלוזאת ליעקב במדבר עמ' קיב
לא ע"ב וקסבר רבי יוסי סותר על מנת לבנות וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קיד, קצ
לא ע"ב כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיזאת ליעקב במדבר עמ' ד, שלו
לא. אי יראת ה' הוא אוצרו איןכתבי מא"ה עמ' ח
לא. אם יראת ה' היא אוצרו וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רנט
לא. אמונת זה סדר זרעים וכו' ישועות זה סדר נזיקיןלקוטי אהבת ישראל עמ' קמב, שצט
לא. אמונת זה סדר זרעים וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שיג
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידולאשר אמר - תהלים עמ' תקיא
לא. דעת זה סדר טהרותולאשר אמר - תהלים עמ' ריח, תצא
לא. והיה אמונת, זה סדר זרעיםולאשר אמר - תהלים עמ' רכח
לא. יראת ה' היא אוצרוולאשר אמר - תהלים עמ' קז, תשעב
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יר"שולאשר אמר - תהלים עמ' תשעא
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תו
לא. מעשה בנכרי אחד וכו' גיירני שט שתלמדני כל התורה כולה כשאני שמד על רגל אחת וכו' א"ל דעלך מני לחברך לא תעביד וכו' ואידך פירושה הוא זיל גמורמקור ברוך (הגר) עמ' שו
לא. נכרי בא אצל שמאי ללמוד כל התורה על רגל אחת וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' שצג, תז
לא. נשאת ונתת באמונה וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' קי
לא. נשאת ונתת באמונהנהרי אש לקוטי דברים צח
לא. פלפלת בחכמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלה
לא. קבעת עתים לתורהולאשר אמר - תהלים עמ' תשפח
לא. תלמדנו כל התורה כולה וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' מה
לא: חבל על דלית ליה דרתאולאשר אמר - תהלים עמ' שלט, תרמ
לא: חבל על דלית ליה דרתאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ד, נ, נו, תקא
לא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ד
לא: מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידמקור ברוך (הגר) עמ' לט
לב ע"א אבב חנאתא נפישי אחי ומרחמיזאת ליעקב בראשית עמ' שנד
לב ע"א אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצולמטה אהרן (קרייזר) עמ' צב
לב ע"ב בעון נדרים בנים מתיםזאת ליעקב במדבר עמ' שד
לב. אבב חנואתא נפישי אחי ומרחמיולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רסו
לב. העושין לו נם מנכין לו מזכיותיוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קטז
לב. וגברי היכא מיבדק בשעה שעוברים על הגשר וכו'כתבי מא"ה עמ' קנז
לב. מגלגלין חוב על ידי חייבולאשר אמר - תהלים עמ' תקנו
לב. שמא אין עושין לו נסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' צו
לב: בעוון נדריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנט
לב: בעוון נדריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקעד
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםולאשר אמר - תהלים עמ' קל
לב: זוכה ומשמשין לו ב' אלפיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תצט
לב: כל הזהיר במצות ציציתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תצה
לג ע"א בעון ג"ע וכו' וכתיב ולא תקיאהעמק דבר ויקרא פ"יח פסוק כח
לג ע"א סימן ללה"ר אסכרהזאת ליעקב ויקרא עמ' קלב
לג ע"ב אמר ריש לקיש כל הזהיר בציצית וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קלה
לג ע"ב אשרי שראיתני בכךחכמת התורה ראה עמ' רס
לג ע"ב בעון ביטול תורהזאת ליעקב ויקרא עמ' קלב
לג ע"ב ואמר רב שלם בגופו וכו'חזון ברוך עמ' פה
לג ע"ב צדיק נתפס בעון הדורחכמת התורה שופטים עמ' שמ
לג ע"ב שלם בתורתו שלא שכח תלמודו בבית לבןזאת ליעקב בראשית עמ' שפט
לג. בעון ביטול תורה חרב באולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תעז
לג. בעון נבלות פה צרות רבות מתחדשותולאשר אמר - תהלים עמ' תקכח
לג. בעון שפיכת דמים שכינה מסתלקתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרמה
לג. ג' מיני הדרוקןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסט
לג. זה א-לי ואנוהוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ריז
לג: גלות בא לעולםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשיג
לג: די לעולם אני ואתהכתבי מא"ה עמ' לז
לג: היו רבותינו יושבים בכרם ביבנהלקוטי אהבת ישראל עמ' שלח
לג: ואהבת לרעך כמוךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מח
לג: ויבא יעקב שלם, בגופו ובממונו ותורתוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רס
לג: חזי כמה חביבין מצוות על ישראללב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רפה
לג: רשב"י ור' אלעזר כריה כד נפקו ממערה חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מראני אסא וכו' אמר להו לכבוד שבתמקור ברוך (הגר) עמ' שיט
לד ע"א ספק חשיכה אינה חשכה אין מעשריןהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כג פסוק ג
לד ע"א ספק חשיכה ספק אינה חשיבההעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק מז
לה ע"א הבאר מעיין המיטלטל ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' קצ
לה ע"א מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מריםזאת ליעקב במדבר עמ' עה, שלז
לה ע"א רש"י ד"ה טהורזאת ליעקב במדבר עמ' ה, עה, רב, שלז
לה ע"ב שלשית לחלוץ תפליןהעמק דבר ויקרא פ"כג פסוק ג
לה. בור ספינה אלכסנדריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכו
מא. כל האוחז באמה ומשתיןולאשר אמר - תהלים עמ' שעא, תקעה
מא. כל האוחז באמה ומשתיןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שעה, שעו
מג ע"א בשמאלה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאחכמת התורה ואתחנן עמ' רמא, רנא
מז: הטמנה בדבר המוסיף הבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמד
מט ואמאי קרי ליה בעל כנפים שפ"א גזרה מלכות אדום גזירה על ישראל וכו'מדרש שמעוני עמ' סח
מט ע"א משום דאמתיל כנסת ישראל ליונהזאת ליעקב ויקרא עמ' עו
מט: ל"ט אבות מלאכות של שבת נלמדים ממלאכת המשכן חוץ משני אבות מלאכות המפורשים בקראמקור ברוך (הגר) עמ' עו
נ: תוד"ה בשבילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרסד
נא ע"ב תוס' ד"ה קדמיהזאת ליעקב במדבר עמ' יא
נב. מולאות של בית רביודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכט
נב: נתפס על אנשי ביתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצג
נג מעשה באחד שמתה אשתו וכו' ונעשה לו נם ונפתחו לו דדין וכו' בא וראה כמה גדול אדם זה וכו' אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתמקור ברוך (הגר) עמ' קטז
נג ע"ב כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזהחכמת התורה דברים עמ' שצ
נג. כמה גרוע שנשתנו עליו סדרי בראשיתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קכד
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' פו
נד: בל מי שיש בידו למחותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ל
נד: בשביל שלא מיחה נקראת על שמוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקלא
נד: כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תעה
כז ע"ב וראיתם אותו פרט לכסות לילהפני מנחם כי תצא עמ' קלד
כח ע"ב לא הכריעו חכמים אי תחש מין חיהבתי כנסיות - בית האסופים דף יח ע"ב
כח ע"ב תחש שהי' בימי משה טהור היהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רפא ע"א
כח. מין חיה ולא היתה אלא לשעהנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 107
כח: שין של תפילין הלבה למשה מסינינחל עדה עמ' פז
כט: בשיטת ר"ש בדבר שאינו מתכוון במקום שאי אפשרנפש יוסף (תשפא) עמ' תקנז
כט: המכבה את הנר מפני שהוא מתייראפרשת דרכים (תשנב) עמ' רו
ל ע"א אנת שלמהשני המטות - מטה הלוי עמ' כד
ל ע"א ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קטו, הושענא רבה עמ' רמה, רמח
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולותפני מנחם שבועות עמ' לט
ל ע"א מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבניצוצי אהרן עמ' כד
ל ע"א מהו לכבות בוצינא דנורא וכו'ניצוצי אהרן עמ' קלב
ל ע"א שאל שאילה זו לעילא מר' תנחום זמן נוי מהו לכבות בוצינא דטרא מקמי באישא בשבתא וכו' כל המאמרדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רפז ע"ב
ל ע"ב אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של מצוהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 212
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפניו שדבריו סותרים זה את זהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 291
ל ע"ב כי הא דרבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותאפני מנחם בראשית עמ' כ, בר מצוה עמ' מד, נישואין ושבע ברכות עמ' קסט
ל ע"ב כל ת"ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור תכוינהניצוצי אהרן עמ' קלו
ל ע"ב לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזהפני מנחם נח עמ' מט
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהללניצוצי אהרן עמ' קעא
ל ע"ב שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמד, קסט
ל ע"ב שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמהניצוצי אהרן עמ' קלד
ל ע"ב שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמהפני מנחם בראשית עמ' יא, כו, שבועות עמ' לט
ל ע"ב שפתותיו וכו' אל תקרי מור וכו' אלא מר וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף ת ע"ב
ל ע"ב תחת השמש הוא דאין לו קודם השמש יש לואהבת אמת דף לו ע"ג-ע"ד
ל. מ"ד עשה עמי אות לטובה אמר דוד להקב"הישמח משה (גאלופוליטי) דף סב ע"ד
ל. פתח ואמר אנת שלמה אן חכמתך וכו' לא דייך וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חדר א דף עג ע"ב
ל. רבש"ע, מחול לי על אותו עוןנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 111
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותנפש יוסף (תשפא) עמ' נא
ל: ההוא יומא דבעי למינח נפשיה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שטז
ל: כל העולם לא נברא אלא לצוות לזהנפש יוסף (תשפא) עמ' צג
ל: כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריסישמח משה (גאלופוליטי) דף סב ע"ג
ל: עתידה א"י להוציא גלוסקאותאגדות מרדכי עמ' כז
ל: עתידין אילנות שמוציאין פירות ככל יוםנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 192
לא דסני לך לחברך לא תעבידפי שנים - זכרון יהודה דף עה פרק נו-נז
לא חכמה ודעתמראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף ב ע"ב {כל התורה בחינת קדשים וטהרות}
לא מעשה בנכרי וכו' גירני ע"מ וכו' על רגל אחתסגולת ישראל בראשית עמ' 92
לא מעשה בעובד גילולים אחד שבא לפני שמאי א"ל כמה תורות יש לכםאבן תושיה עמ' 9
לא נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהאגדות מרדכי עמ' 24
לא נשאת ונתת באמונהאבני גזית עמ' 99-100
לא ע"א אמונה זה סדר זרעים וכו'ניצוצי אהרן עמ' קצב, רכה
לא ע"א אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועדפני מנחם בראשית עמ' ו, לך לך עמ' סו, חוקת עמ' קל, נישואין ושבע ברכות עמ' קעח
לא ע"א אמר לו עירבת לי בהן קב חומטוןפני מנחם בראשית עמ' כא, במדבר עמ' יא, עקב עמ' נה, ראה עמ' עח
לא ע"א בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהפני מנחם חנוכה עמ' רצז, ויגש עמ' שסט, תרומה עמ' קמה, נישואין ושבע ברכות עמ' קעח
לא ע"א גר הקל שבא במקלו ובתרמילופני מנחם יתרו עמ' קז
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהפני מנחם ויצא עמ' קפג, חנוכה עמ' רסב, קיג, במדבר עמ' כב, שבועות עמ' לה, ואתחנן עמ' כד, כה, בר מצוה עמ' נט, חופה וקידושין עמ' פ, נישואין ושבע ברכות עמ' קיט
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידניצוצי אהרן עמ' נד
לא ע"א ודעת זה סדר טהרותפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלב
לא ע"א כמה תורות יש לכם ואמר לו [שמאי] שתים, שבכתב ושבעל פהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 204
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך סני - חברך ממש כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצוותפני מנחם במדבר עמ' כב
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך סני - ריעך ורע אביך אל תעזוב זה הקב"הפני מנחם חוקת עמ' קלה, נישואין ושבע ברכות עמ' קיט
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת - מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורעפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסא, כי תבוא עמ' קנ, נישואין ושבע ברכות עמ' קפו
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדפני מנחם ל"ג בעומר עמ' קנט
לא ע"ב אין לו לקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 89
לא ע"ב דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לופני מנחם בראשית עמ' ז, ויצא עמ' קסח, חנוכה עמ' רסא, רסג, רסז, שה, וארא עמ' מו, בשלח עמ' עו, כי תשא עמ' רו, עקב עמ' נה, ראה עמ' עח, פ, צד, כי תבוא עמ' קנח
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא וכו'מראה כהן (אדלר) מהדו"ג הקדמה דף א ע"א, ב ע"ב
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עבידעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 90
לא ע"ב יודעים הרשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 133
לא ע"ב כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמיפני מנחם מטות-מסעי עמ' קפח, רט, סוכות עמ' רמב
לא ע"ב מה ה' אלהיך שואל מעמךבתי כנסיות - בית האסופים דף ד ע"ב
לא ע"ב מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודףפני מנחם פדיון הבן עמ' כט
לא ע"ב שפת אמת ד"ה מכדי - כיון שהיו צריכין ליסע למקום אחר אינו מקלקלפני מנחם מטות-מסעי עמ' קפח
לא. אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תרכח
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לונחל עדה עמ' צז, קיט
לא. ג' מעשיות שבא הגוי לפני שמאי וכו' למדני תורה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חדר ב דף יד
לא. גיירני כשאני עומד על רגל אחתנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' צה
לא. דעלך סני לחברך לא תעבירנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 123
לא. דעלך סני, לחברך לא תעבידנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 17
לא. שוב מעשה בנכרי אחר שבא וכו'עטרת חן ח"א עמ' רג
לא: אמינא לך אנא גברא דחיל חטאין הואנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 111
לא: נשים מתות בשעת לדתןאבני גזית עמ' 18
לא: סותר ע"מ לבנות במקומו הוי סותרנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' נו
לב ע"א רעיא חיגרא ועיזי ריהטןפני מנחם מטות-מסעי עמ' רג, רד
לב ע"ב איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדםפני מנחם ברית מילה עמ' יא, קידושא רבא עמ' לח
לב ע"ב בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםפני מנחם כי תצא עמ' קלו
לב ע"ב בעון נדרים מתה אשה של אדםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קצה
לב ע"ב כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשים לו שני אלפים ושמנה מאות עבדים וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רצה ע"ג
לב ע"ב ר"א אומר בעון חלה כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף צו ע"ג
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהנחל עדה עמ' עו
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאינאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 188
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קס, שמד
לב. מי שנעשה לו נס מנכין לו מזכויותיונפש יוסף (תשפא) עמ' עתר
לב. נפל תורא חדד לסכינאנחל עדה עמ' שעה
לב. שבקיה לרויא דמנפשיה נפל, ר"חנחל עדה עמ' ל
לב. שמא נתלכלכתי בחטאנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 176
לב: בעוון נדרים בנים מתיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שג
לב: בעון נדרים אשתו של אדם מתהפרשת דרכים (תשנב) עמ' נ
לב: בעון נדרים בנים מתיםפרשת דרכים (תשנב) עמ' נא
לב: הזהיר במצות ציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וחי מאות עבדיםנפש יוסף (תשפא) עמ' שצח
לב: הנודר ואינו מקיים גורם למיתת אשתונפש יוסף (תשפא) עמ' שעה
לג דחזי האי סבא דהוי נקט תרי מדני דאסא וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"א דף לד ע"ב
לג ע"א אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהפני מנחם נח עמ' מ, נצבים עמ' קעד
לג ע"ב אזל הוא ובריה טשו בי מדרשאפני מנחם תולדות עמ' קנ
לג ע"ב איזיל אתקין מילתא דכתיב ויבוא יעקב שלםפני מנחם וישלח עמ' קפט-קצא, קצג, קצה, ריב, ריד, רטו
לג ע"ב ויחן את פני העיר א"ר מטבע תיקןתהלה לדוד (אמאדו) דף יד ע"ג
לג ע"ב כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףפני מנחם נח עמ' כח, מד, ויצא עמ' קסג, ויחי עמ' שצד, צו עמ' כד
לג ע"ב עובדא דר' יהודה בן גריםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שעו ע"ב
לג. ד' סימנין הן וכו' סימן לגסות הרוח עניותנחל עדה עמ' לט
לג. כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהאבן תושיה עמ' 17
לג. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 200
לג. נתמעטו זכויותיו ע"י החסדנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 141
לג: כל מקום שנתנו עיניה וכו'תהלה לדוד (מוספיה) דף קיב ע"א
לג: מעשה ברשב"י ובנונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קצד
לג: משפט רשעים בגהינם וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף ו ע"ב
לג: צדיקים נתפסים בעוון הדורנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 94
לד ע"א אמר ההוא סבא טיהר בן יוחאי בית הקברותפני מנחם צו עמ' כד, שמיני עמ' ק, אמור עמ' קמה, קנד
לד ע"א כל היכא דהוה קשי טהריה וכל היכא דהוה רפי צייניהפני מנחם נח עמ' כט, לז, מט, אמור עמ' קנד
לד. ג' דברים חייב אדם לומר ע"ש עם חשכהפי שנים - זכרון יהודה דף יט ע"ב פרק ח
לד. ג' דברים צריך אדם לומר בביתו עם חשיכה וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קכח ע"ד
לה ע"א הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח חמה בראש הכרמלפני מנחם ויצא עמ' קעה
לה: שופר מיטלטל, חצוצרות אינן מיטלטליןנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 219
לו ע"ב גרוף וקטום אין אי לא לאפני מנחם שלום זכר עמ' ז
לט ע"ב וד"ע מכריעשני המטות - מטה הלוי עמ' כד
לט ע"ב רש"י שניהם חלוקיןשני המטות - מטה הלוי עמ' כה
מא ע"א עשאוה כבולשתפני מנחם נשא עמ' סא
מב ע"א קוץ ברשות הרבים מוליכו פחות פחות מארבע אמותפני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסה
מד ע"א כל הנרות מטלטלין אות היא לעולם ח"א דף עט ע"ג
מד. מטלטלין נר חדש אבל לא ישן וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקנג
מו ע"ב רש"י ד"ה לדבר האיסור אות היא לעולם ח"א דף עט ע"ב
מו: מי אמר ר"ש כבתה מותר לטלטלה וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקנו
מז מ"ש מפרוונקא אות היא לעולם ח"א דף ה ע"א
מז ע"ב אין טומנין לא בגפתפני מנחם תצוה עמ' קסא, קסז
מז ע"ב נותנין כלי תחת הנר לקבל ניצוצותפני מנחם חנוכה עמ' רעא
מח רש"י ד"ה דקא עצר אות היא לעולם ח"א דף ה ע"ב
מט ע"א מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןפני מנחם ויצא עמ' קעד, חנוכה עמ' שיד, ויחי עמ' תב, כי תצא עמ' קכג
מט ע"ב אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מיהדרום כרך כב עמ' 159
מט ע"ב כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה ארבעים חסר אחתפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלט, רמ, בהר-בחוקותי עמ' קסב
מט. תפילין צריכין גוף נקי כאלישע וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' רלח, תסח
מט: הביאו שלחין ונשב עליהןנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 193
מט: תוספות ר' יוסי היה רבו של רבנו הקדושנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 193
נא ע"א עסקת בפו"ר פלפלת בחכמהמים קדושים (קריספין) דרשות דף א ע"ג
נא ע"א ר' ישמעאל בר' יוסי כפוף ויושב לפני רביניצוצי אהרן עמ' קכה
נא ע"ב וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצה
נא. כבר הורה זקןנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 194, 87
נב: וחכמים אומרים דא ודא אחת היאאהבת אמת דף לא ע"א
נג ע"ב בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזהפני מנחם חנוכה עמ' ש
נג ע"ב רש"י ד"ה מזליה - מלאך שלו ומליץ עליופני מנחם בר מצוה עמ' מט
נג ע"ב תדע דמתרחיש ניסא ולא אברו מזוניפני מנחם פורים עמ' קצה
נג: חסיד אחד שמתה אשתו כו'אבני גזית עמ' 80
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו וכו' נתפס על אנשי ביתו וכו'ניצוצי אהרן עמ' נו, קעח, רד
נד ע"ב כל מי שיש בידו למחות בכל העולם נתפס על כל העולםעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 223
נד ע"ב תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתאפני מנחם וארא עמ' לז
נד: כל מי שאפשר למחותנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קו, קכב
נד: פרתו של ראב"ע וכו' ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמונחל עדה עמ' פט
כו ע"א שהצדי חלזון נקראים יוגביםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' לג
כח ע"ב איזהו עשיר כל שיש לו נחת רוח בעשרוברכת חיים (מרנלנדר) דף כה/כח ע"ד
ל ע"א אמות בא' בשבתדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף טז ע"ב
ל ע"א ביקש שלמה המלך להכניס ארון לבית קודש הקדשיםדרשות אבן ישראל עמ' קעט, קפד, קפח
ל ע"א במתים חפשי, כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' תיד
ל ע"א גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודםדרשות אבן ישראל עמ' לז
ל ע"א הו"ל בוסתני אחורי ביתאאמרי רצון דרוש כא
ל ע"א ואין מלכות נוגעת בחברתהדרשות הרז"ה עמ' א'כח
ל ע"א וילכו לאהליהם וכו' שנתעברו נשותיהן של כל אחד ואחד וילדה זכרדברים טובים (אלישיב) עמ' 518
ל ע"א וילכו לאהליהם שמחיםאמרי רצון דרוש יח
ל ע"א טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורהדרשות אבן ישראל עמ' רמב, רפא, רפה
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שכה
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שנו
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותדרשות אבן ישראל עמ' שו
ל ע"א עיסוקו התמידי של דוד המלך בתורה בשבת, על מנת להינצל ממיתהפלאות עדותיך ח"א עמ' שכה
ל ע"א שאמר כ"ד רננות ולא נענה, עד שהזכיר חסדי דודערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קפב
ל ע"א שמחים וטובי לב - שנהנו מזיו השכינהמורה צדק (פאם) עמ' ערה
ל ע"א תחת השמש הוא דאין לואמרי רצון דרוש כ
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה י עמ' ר
ל ע"ב אין השכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהדברים טובים (אלישיב) עמ' 200
ל ע"ב אין השכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים - אלא מתוך דבר שמחה של מצוהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כא פסקה ג עמ' רכ {דברים המטרידים את הדעת - מפסידים את השגת החסידות}
ל ע"ב אין שכינה שרוה מתוך עצבותדרשות הרז"ה עמ' נג, תתטז
ל ע"ב חתוך נבלה והנח לפני הכלבים ובאביך הנח עליו ככר או תינוק וטלטלודרשות אל עמי ח"ג דרוש יח
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאיערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' עט, קס
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענותן כהלל וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כב פסקה כ עמ' רלב-רלג {דוגמא לסבילת עלבונות, שהיא מהנהגות הענוה}
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענותן כהללבן חלד מאמר יב
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענותן להלל ואל יהא קפדן וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יג עמ' קכט {חובת ההתרחקות הגמורה ממידת הכעס (וצריך לעבודת הנקיות לזה)}
ל ע"ב עניו כהללקדושת לוי (תשנח) עמ' תקפ
ל ע"ב עתידה א"י שתוציא גלוסקאותערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' פד
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתקדושת לוי (תשנח) עמ' שיג
ל ע"ב עתידה אשה שתלדדרשות הרז"ה עמ' תיט
ל עשה עמי אות וכו' בחיי שלמה וכו' בעבור דוד וכו'דברים אחדים (תקמח) דף סה, קפב
ל. אין מודיעין לאדם זמן קצולמטה יששכר עמ' שטו
ל. אנת שלמה מלכא לא דייך שדבריך סותריןשנות חיים (חזן) דף מד ע"א
ל. בשעה שבנה שלמה את ביהמ"ק ביקש להכניס ארון לבית ק"ק דבקו שערים זה בזהאהל יעקב (שפירא) דף נו ע"א
ל. כיוון שאמר ה' א-לוהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענהאהל יעקב (שפירא) דף סא ע"ג-ע"ד
ל. כיון שאדם מת נעשה חפשי מן המצותשנות חיים (חזן) דף כ ע"ב
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומצותבית פרץ עמ' מט
ל. מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמיה באישא בשבתאשנות חיים (חזן) דף כ ע"ב
ל. מהו לכבויי בוצינא מקמיה באישא בשבתיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רעג ע"א
ל. מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא, פתח ואמר, אנת שלמה מלכא כו'בית פרץ עמ' קלו
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבות אלא מתוך שמחה וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' לז
ל: אפחית דרגא ונח נפשיה שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת מוטל בחמה וכלבי' של בית אבא רעבי'יד יוסף (צרפתי, שעו) דף כב ע"ג
ל: בקשו לגנוז ספר קהלתשנות חיים (חזן) דף כז ע"ב
ל: טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעה"ז משחוק שמשחק וכו'זרע שמשון (תקלח) קהלת
ל: מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקניט את הללפרדס דבש פרק כט
ל: נר קרוי' נר, ונשמתו של אדם קרוי' נר מוטב לכבות נרו של בשר ודם מפני נרו של הקב"הבית פרץ עמ' קלו
ל: ר"ג הוה יתיב ודריש עתידה אשה שתלד בכל יוםזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכד (השני) ע"ב
ל: תחת השמש הוא דאין לו, הא קודם השמש יש לובית פרץ עמ' קסד
לא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וגו'פרח לבנון אות סד
לא דעלך סני לחברך לא תעבידדברים אחדים (תקמח) דף פט ע"א
לא והיה אמונת עתך, בשעה שמכניסין אדם לדיןמוסדי הרים הר שפר ציון ד
לא כי יפול הנופל ממנו הנופל ובא מששת ימי בראשית פרח לבנון אות רצ
לא ניקום מקמיה דגבר דחיל חטאיןדברים אחדים (תקמח) דף ע ע"ד
לא ע"א אי איכא יראת ה' אין, אי לא לאערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קכא
לא ע"א אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקסב
לא ע"א אמונת זה סדר זרעיםאמרי רצון דרוש יא
לא ע"א אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראלדברים טובים (אלישיב) עמ' 152
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' קלד
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לרין אומרים לו וכו'מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שנא
לא ע"א גייריני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל אחתדרשות אבן ישראל עמ' מה
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידדרשות אבן ישראל עמ' לא, מב
לא ע"א ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה ואידך פירושא הואערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קנו
לא ע"א ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרוימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' צח, שנא, תי, תלט, תמב
לא ע"א ישראל נקראו בניםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' מב
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' קלה
לא ע"א למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחדקדושת לוי (תשנח) עמ' ש
לא ע"א לעולם יהא אדם ענותן כהלל וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עז ע"ב, קמה ע"ג
לא ע"א מאן דעלך מני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא היא זיל גמורדרשות אל עמי ח"ג דרוש יח
לא ע"א מה דעלך סני לחברך לא תעבידערבי נחל (תשסט) שמות עמ' א
לא ע"א מעשה בגוי כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש יא דף נז ע"ג
לא ע"א מעשה בעכו"ם אחד שבא לפני שמאי וכו' בא לפני הלל וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש ו
לא ע"א מעשה שלושת הנכרים שביקשו להתגייר, שמאי ריחקם והלל קרבםפלאות עדותיך ח"ב עמ' רלא
לא ע"א נשאת ונתת באמונהדרשות אבן ישראל עמ' רצה, שט
לא ע"א נשאת ונתת באמונהמורה צדק (פאם) עמ' עג, פ
לא ע"א צפית לישועהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תסד
לא ע"א קבעת עיתים לתורהדרשות הרז"ה עמ' תרצז
לא ע"א שואלין אותו נשאת ונתת באמונהקדושת לוי (תשנח) עמ' שמג, תנט, תרנב
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדקול אליהו (הצרפתי) עמ' קלב
לא ע"ב בלשון יוני קורין לאחת הןקדושת לוי (תשנח) עמ' רכה, שסח, תנ, תרמד, תרצב
לא ע"ב הן יראת ה' היא חכמה שכן בלשון יוני קורין לאחת הןמסילת ישרים עם שמחת מרדכי הקדמה פסקה ח עמ' ט {היראה היא חכמה - וע"כ יש צורך בלימוד ועיון לשם השגתה}
לא ע"ב ואחריהם בפיהם ירצו סלה יודעין רשעים שדרכם למיתהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' צו
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתא וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' קלה
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' מא
לא ע"ב לא ברא הקב"ה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' שלד
לא ע"ב ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הואדרשות אבן ישראל עמ' ל, רל, קנו
לא ע"ב ניקום מקמיה דגבר דחל חטאין הוא וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' קלב
לא ע"ב רש"י ד"ה אפילו בפתילהדרשות אבן ישראל עמ' טז
לא ע"ב שואלין ביום דיןדרשות הרז"ה עמ' תרחצ
לא. אמונת זה סדר זרעיםלמטה יששכר עמ' תמ, תמח
לא. גיירני ע"מ שאלמד תורה שבכתב אבל תורה שבע"פ אין אני רוצה ללומדהאהל יעקב (שפירא) דף יג ע"א
לא. גר זה שבא במקלו ותרמילופרדס דבש פרק סד
לא. והיה אמונת עתיך וגו' אי איכא יראת ה' אין אי לא לא וכו'נר לצדיק במדבר עמ' קכו
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידפרדס דבש פרק כה, פח
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני ע"מ שתלמדני כל התורהפרדס דבש פרק כה
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכםפרדס דבש פרק קכח
לא. קבעת עיתים לתורהאוצר לב - לב יהודה חלק ב סי' יט
לא. שואלין בדין נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורהבית פרץ עמ' קמו
לא: בי אין חרצובות למותם ובריא אולם שאין חרידין ועציבין מיום המיתה, ולבם בריא להם כאולםבית פרץ עמ' שיז
לא: דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא רביעית דם שנתתי בכםשארית יעקב (מטלון, שנז) דף לא ע"ד דרוש ו
לא: חבל על דלית ליה ביתא ותרעא לדרתיה עבידזרע שמשון (תקלח) עקב
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידלמטה יששכר עמ' מב, שמה, תטו
לא: לא ברא הקב"ה וכו'נר לצדיק במדבר עמ' סב
לא: לא דיין לרשעים שאינם חרדים ועצבים מיום המיתה וכו'זרע שמשון (תקלח) תולדות
לא: מה דעלך סני לחברך לא תעבידמסורת וחרות עמ' 182
לא: על שלש עבירות נשים מתות יולדותבית פרץ עמ' קלה
לא: רבי שמעון סבירא ליה סותר על מנת לבנות במקומו חייבערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' סו
לב ע"א אם עושין לאדם נס מנכים מזכויותיוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קטז
לב ע"א אסור לאדם לעמוד במקום סכנהפלאות עדותיך ח"א עמ' שיב, ח"ב עמ' ערה
לב ע"א אסור לסמוך על הנסמאור מרדכי בראשית עמ' נב, רנז
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהברכת חיים (מרנלנדר) דף כה ע"ד
לב ע"א לעולם יתפלל אדם שלא יחלה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף טו ע"ד
לב ע"א לעולם יתפלל אדם שלא יחלהמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כג דף קיח ע"ב
לב ע"א לעמוד במקום סכנהדרשות הרז"ה עמ' תשפט
לב ע"א מי שחלה ונטה למותימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רצד
לב ע"א מי שנעשה לו נם מנכין לו מזכויותיופלאות עדותיך ח"ב עמ' קכח, קמא
לב ע"א עלה למיטה ונפלדרשות אבן ישראל עמ' קלו
לב ע"א רב לא עבר במבראדרשות הרז"ה עמ' שד
לב ע"א שאם יחלה אומרים לוימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שסט, שעג
לב ע"א שמא יגרום החטאדרשות הרז"ה עמ' קנג
לב ע"ב אי מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' יג
לב ע"ב בעוון נדרים בנים מתיםדרשות הרז"ה עמ' קטו, תתקעט
לב ע"ב בעון ביטול תורה בנים מתיםדרשות אבן ישראל עמ' קמ
לב ע"ב בשכר מצות ציציתדרשות הרז"ה עמ' תתקלג
לב ע"ב מקרא נדרש לפני פניוערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' ב
לב ע"ב רש"י ד"ה לפנידרשות אבן ישראל עמ' שה
לב עלה למטהתולדות נח ח"ד דרוש יז
לב. אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצולבית פרץ עמ' רעח*
לב. כי יפול הנופל, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, אלא שמגלגלין חוב ע"י חייבבית פרץ עמ' שמד
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאיבית פרץ עמ' ג
לב. מגלגלין זכות על ידי זכאילמטה יששכר עמ' פד
לב. נפל תורא חדד לסכינאבית פרץ עמ' קלה
לב. שטנא בתרי אומי לא שליטאוהב משפט (שמט) דף כט ע"ב
לב: בעוון נדרים בנים מתים וכו'נר מערבי (עטיאה) עמ' 041
לב: בעון נדרים בנים מתיםשנות חיים (חזן) דף קכ ע"א
לב: וחבל את מעשה ידיך, איזה מעשה ידיו של אדם זהו בניו ובנותיו של אדםבית פרץ עמ' מח, שמח
לב: תוס' ד"ה מקרא נדרש לפניו ולפני פניושנות חיים (חזן) דף קכ ע"א
לג והיכן צונו רב נחמיה אמר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לךלמטה יששכר עמ' תטז
לג ע"א בעוון נבלות פה צרות רבות וכו' מתחדשות ובחורי ישראל מתיםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ג עמ' קו {בעריות - לא רק גופו של המעשה בכלל האיסור, אלא גם כל הקרוב, כגון ניבולפה; ע"כ צריך לעבודת הנקיות, כדי לא להכשל}
לג ע"א בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותדרשות אבן ישראל עמ' קמ
לג ע"א הכל יודעים כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ג עמ' קו {בעריות - לא רק גופו של מעשה אסור, אלא גם כל הקרוב, כגון ניבול פה; ע"כ צריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהאיסור}
לג ע"א ואפילו וכו' ואחד מלמד עליו זכות ניצולמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תרסו
לג ע"א ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבין במקומןאמרי רצון דרוש כה
לג ע"א כל המנבל את פיו - מעמיקים לו גיהנםמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ג עמ' קו {בעריות - לא רק גופו של מעשה בכלל האיסור, אלא גם כל הקרוב, כגון ניבול פה; ע"כ צריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהאיסור}
לג ע"א כל המנבל את פיו וכו' - אמר ר' נחמן בר יצחק: אף שומע ושותק, שנאמר "זעום ה' יפול שם"מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ג עמ' קז {בעריות - לא רק גופו של מעשה בכלל האיסור, אלא גם כל הקרוב, כגון שמיעת ניבול פה; ע"כ צריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל מהאיסור}
לג ע"א מחלוקת רבותינו על מה באה אסכרה לעולםפלאות עדותיך ח"א עמ' שפג
לג ע"א רשב"י היה מלומד בניסיםפלאות עדותיך ח"א עמ' שפט
לג ע"ב איתבו תריסר שני במערתאימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תטז, תלו
לג ע"ב בזמן שהצדיקים בדור נתפסים על הדורדרשות אבן ישראל עמ' רסה, רפח
לג ע"ב הצדיק נתפס בעון הדורערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קנב
לג ע"ב חיזרו למערתכםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שעז
לג ע"ב כל הזהיר בציציתימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רסז
לג ע"ב כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמןמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שסה
לג ע"ב כל מקום שנותנין עיניהן - מיד נשרףדברים טובים (אלישיב) עמ' 255
לג ע"ב צדיקים נתפסיםמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' קפח
לג ע"ב שלם בגופומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' כט
לג ע"ב שנאת חנם, רש"י שלא ראה בו וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' עד, ריג, רלא
לג. בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא וכו' חזי כמה חביבין מצוות על ישראל יתיב דעתייהודורש טוב (קלאר) עמ' לז
לג. בעון ענוי הדין חרב וכו' בא לעולם דכתיב והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם בריתזרע שמשון (תקלח) יתרו
לג. כל המנבל פיו מעמיקים לו גהנם, פירוש על פסוק מצרף לכסף וגו' (מהר"ר משה הלוי ערענרייך)מוסר מלכים אות רכח
לג. מפני ג' דברים גלות באה לעולם ע"ז גילוי עריות שמיטין ויובלותאהל יעקב (שפירא) דף מה ע"א
לג: בעון ביטול תורה בא אסכרה וכו' נשים יוכיחו וכו', מפני שמבטלות את בעליהן וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רא
לג: דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתב יהודה בן גרים גבייהופרדס דבש פרק נא
לג: ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא לכבוד שבת, חד כנגד זכור וחד כנגד שמורלמטה יששכר עמ' יד, מג, נא
לג: הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאלמטה יששכר עמ' שח
לג: הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתאפרדס דבש פרק קכה
לג: ויבא יעקב שלם שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתויד יוסף (צרפתי, שעו) דף נו ע"ג
לג: ויבא יעקב שלם, ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתופרדס דבש פרק קיא
לג: ויבא יעקב שלם, שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתולמטה יששכר עמ' ח, כג, קיב, שלז, תנב, תקכג
לג: מטבעות תיקן להםלמטה יששכר עמ' תפג
לג: מיתת צדיקים הם בשביל ערבות הרשעיםבית פרץ עמ' שנא
לג: מרחצאות תיקן להםלמטה יששכר עמ' קטז
לג: ת"ח וצדיקים הם נתפסים בעוון הדוראהל יעקב (שפירא) דף עא ע"א
לד זונות מפרכסות זו את זו ת"ח לא כש"כפרח לבנון אות קפב
לד ע"א אנא לא שמיע לי הא דרבה בר רב הונא, וקיימתי מסבראדברים טובים (אלישיב) עמ' 305, 376
לד ע"א נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותקדושת לוי (תשנח) עמ' קסא
לד ע"א שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו בערב שבת וכו' צריך למימרינהו בניחותאמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יג עמ' קכט {חובת ההרחקה ממידת הכעס, אפילו בדבר מצוה (כדי להנצל ממידה זו - צריך לעבודת הנקיות)}
לד ע"ב מחלוקת רבה ורב יוסף בשיעור בין השמשותמאור מרדכי בראשית עמ' שלט
לד. מנא הני מילי אמר ריב"ל אמר קרא וידעת כי שלום אהלך, ורא"ש ור"ןלמטה יששכר עמ' ו, ז, לז
לד. צריך למימרינהו בניחותאלמטה יששכר עמ' ח, לד, שיד
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב וכו' הדליקו את הנרדברים טובים (אלישיב) עמ' 304, 376
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכהלמטה יששכר עמ' ו, ז, שיד
לד: הכסיף התחתון וכו' בין השמשות הכסיף העליון וכו', ורש"ילמטה יששכר עמ' סט
לה ע"ב ארשמישא בריש דיקולידרשות הרז"ה עמ' תרצד
לה. א"ר חייא הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפהפרדס דבש פרק י
לה. נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותערבי נחל (תשסט) שמות עמ' כד
לה: תוס' ד"ה כאן לאחר ברכה כאן קודם ברכהשנות חיים (חזן) דף רג ע"א
לו ע"א מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן וכו' אמונה זה סדר זרעים וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש כג
לו. שלשה דברים נשתנה שמייהו מכי חרוב בית המקדש, ואחד מהם פתורא פתורתאבית פרץ עמ' קצה
לו: מרי דעובדאלמטה יששכר עמ' שעב
לח ע"ב רש"י ד"ה אין נותניןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רלט
לט: כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה בדברי המכריעפרדס דבש פרק קח
מ. מעשה במרחץ בבני ברק ונכנס רבי אלעזר ורבי עקיבאפרדס דבש פרק כד
מב ע"ב תוס' ד"ה אבלערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' צט
מב. מלאכה שאין צריכה לגופהדורש טוב לשבת עמ' רפו
מג ע"ב מבטל כלי מהיכנואות היא לעולם ח"ב דף קס ע"ב
מג ע"ב רש"י ד"ה מוקצותאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"ב
מד ע"א מטלטלין נר חדשאות היא לעולם ח"ב דף קנט ע"ג
מד ע"א רש"י ד"ה נר חדשאות היא לעולם ח"ב דף קנט ע"ג
מד ע"ב מטה שיחדה למעותאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"א
מד ע"ב פמוט שהדליקאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"א
מד ע"ב רש"י ד"ה בזוטאאות היא לעולם ח"ב דף קנט ע"ד
מד ע"ב רש"י ד"ה פמוט של מתכתאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"א
מה ע"א לחלק בין היכא דדחיה בידים דגרעערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רסט
מו. רב אויא איקלע לבי רבא הוה מאיסן בי כרעיה בטינאפרדס דבש פרק כה
מט ע"א ומ"ש כנפי יונה משום דאמתיל כנ"י ליונהאמרי רצון דרוש כד
מט ע"א פעם אחת גזרה המלכות וכו' אלישע בעל הכנפיםבן חלד מאמר ט
מט ע"א פעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה על ישראל שכל מניח תפילין ינקרו את מוחודרשות אל עמי ח"ב דרוש ג
מט ע"ב הני לט מלאכות כנגדדרשות הרז"ה עמ' תק, תקח
מט. כנפי יונהדבר אליהו (מילייקובסקי) ח"א עמ' רסד
מט. תוס' ד"ה כנפי יונה הרי שלא עבר נפשושנות חיים (חזן) דף קיט ע"ב
מט. תוס' ד"ה כנפיה מגינות עליהשנות חיים (חזן) דף קכ ע"א
מט. תוס' ד"ה נטלן מראשו ואף על גב דבשעת גזרה יהרג ואל יעבורשנות חיים (חזן) דף קיט ע"ב
מט. תפלין צריכין גוף נקי כאלישעשנות חיים (חזן) דף קיט ע"א
מט: אבות מלאכות מ' חסר אחת כנגד כל מלאכה ומלאכה שבתורהאבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף נ ע"א
נ חריות של דקלאות היא לעולם ח"ב דף קנט ע"ב
נ ע"ב רוחץ אדם פניו בכל יום לכבוד קונוערבי נחל (תשסט) דברים עמ' טז
נ רוחץ אדם וכו' כל פעל ה' למענהומראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף קח ע"ב
נ: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו' ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו ד"ת וסופו ד"ת וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש ז
נא ע"א אפסר ופרומביאאות היא לעולם ח"ב דף קלה ע"א
נב ע"א זקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תרצג
נג: מעשה באחד שמת והניח בן לינק ונפתחו לו דדין כשני דדי אשהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רמב ע"ב
נג: מעשה באחד שמתה אשתוימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שפט
נד כל האומר דוד חטא כו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
נד ע"ב בכל שנה היה רבי אלעזר בן עזריה מפריד שנים עשר אלף עגלים למעשרפלאות עדותיך ח"ב עמ' שיב
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות וכו' ולא מיחה נתפס וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יט פסקה י עמ' רב {גודל החובה והאחריות למחות בחוטאים - מדרכי החסידות}
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתודברים טובים (אלישיב) עמ' 350
נד ע"ב מי שיש בידו למחותדרשות הרז"ה עמ' תיג
נד ע"ב פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניהפלאות עדותיך ח"א עמ' תיז
נד ע"ב תוס' ד"ה הוה כיצד ניתן לומר שרבי אלעזר בן עזריה עישר מעדריופלאות עדותיך ח"ב עמ' שיב
נד: אם שרים חטאו זקנים מה חטאושנות חיים (חזן) דף מז ע"ב
נד: ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו אם שרי' חטאו זקני מה חטאויד יוסף (צרפתי, שעו) דף פח ע"ג
נד: פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמיםלמטה יששכר עמ' שיב
כח ע"א לא הוכשר למלאכת שמים אלא טהורים ומותרים בפיךתורת מנחם חס"ה עמ' 147
כח ע"ב לא הוכשר למלאכת שמים אלא טהורים ומתרים בפיךתניא (תשעד) עמ' רסב
כח ע"ב מן המותר בפיךשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' כ
כח ע"ב מן המותר בפיךתורת מנחם חע"ד עמ' 288, חע"ז עמ' 157
כח: הלכה למשה מסיני נכרכות בשערןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ז אות ז
כט: תוס' ד"ה ובלבד וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לד
ל ע"א כשבנה שלמה את ביהמ"ק כו' כיון שאמר ה"א גו' זכרה לחסרי דוד עבדך נענהתורת מנחם חס"ד עמ' 68
ל ע"א פטירת דוד המלך בשבתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 409
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהתניא (תשעד) עמ' רמג
ל ע"ב אין שכינה שורה וכו' וכן לדבר הלכה כו' מילתא דבדיחותאתורת מנחם חס"ו עמ' 119
ל ע"ב אין שכינה שורה כו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה כו' וכן לדבר הלכה כו' אמר מילתא דבדיחותא כו' לסוף יתיב באימתא וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 74
ל ע"ב אמר ר"י ברי' דר"ש בר שילת משמי' דרב כו' ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עושה זו שמחה שאינה של מצוהתורת מנחם חס"ג עמ' 359
ל ע"ב כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 231-230, חס"ד עמ' 106, 246, 317
ל ע"ב מילתא דבדיחותאתורת מנחם חע"ב עמ' 9
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תנו
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתתורת מנחם חס"ז עמ' 176
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יום וכו' עתירה א"י שתוציא גלוסקאות וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' נג
ל ע"ב עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום כו' אחוי לי' צלף כו' יתיב ר"ג וקא דריש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר יהי פסת בר בארץ ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת השמש כו' אחוי לי' כמיהין ופטריות ואכלי מילת נברא בר קורא, ורש"יתורת מנחם חע"ב עמ' 12, 28, 113, 29, 143, 190, חע"ג עמ' 50
ל ע"ב ת"ח שיושב לפני רבו וכו' שפתותיו נוטפות מר וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 167, חע"ב עמ' 212, 263
ל ע"ב תלמיד וכו' לפני רבו וכו' שפתותיו נוטפות מרתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רכד, רלה
ל. אמות בערב שבתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכג, קנה אות קנו
ל. אמות בערב שבתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ע אות עו
ל. אמר לו בשבת תמותשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות נב
ל. במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קח
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות צט
לא ע"א אמונת זה סדר זרעים (ותוס' מירושלמי)תורת מנחם חס"ד עמ' 138, 116
לא ע"א אמונת זה סדר זרעים וכו' דעת זה סדר טהרותתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קסה ואילך, קעד
לא ע"א אמונת זה סדר זרעיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 275
לא ע"א אמונת זה סדר זרעים, ותוס' (מירושלמי)תורת מנחם ח"ע עמ' 131, 101, חע"ב עמ' 28
לא ע"א אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כו' דעלך סני לחברך לא תעביד כו', ורש"יתורת מנחם חע"ד עמ' 307, חע"ז עמ' 271
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהתורת מנחם חס"ח עמ' 67
לא ע"א גיירני שאלמד את כל התורה כולה על רגל אחדשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תרכג
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 298
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' נה
לא ע"א זו היא כל התורה כולהתורת מנחם ח"ע עמ' 268
לא ע"א מאי דכתיב והי' אמונת עודך כו' ודעת זה סדר טהרותתורת מנחם חס"ו עמ' 278
לא ע"א מה דעלך סני לחברך לא תעבידקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' תלח
לא ע"א מעשה בנכרי אחד וכו' אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול וכו' כיון שהגיע והזר הקרוב יומת כו'תורת מנחם חע"ו עמ' 227
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפגי שמאידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 436, ח"ד עמ' 359
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת כו' בא לפני הלל גיירי' וכו'תורת מנחם חס"ה עמ' 74
לא ע"א נשאת ונתת באמונהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' מה
לא ע"א נשאת ונתת באמונהתורת מנחם חס"ב עמ' 308, חס"ג עמ' 313
לא ע"א נשאת ונתת באמונהתורת מנחם חע"ו עמ' 133
לא ע"א נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 385
לא ע"א קב חומטיןתורת מנחם חס"ג עמ' 19
לא ע"א רש"י - ריעך וריע אביך אל תעזוב זה הקב"התורת מנחם חס"ח עמ' 85, 266
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת - אמונת זה סדר זרעים, שמאמין בחי עולמים הורעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 275
לא ע"א תוס' ד"ה אמונת - מאמין בחי העולמים וזורעתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קסו
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קמג
לא ע"ב המשכן נחשב לבנין שנבנה ונסתר באותו מקוםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 7
לא ע"ב ותרעא לדרתא עבידשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תרכד
לא ע"ב חבל על דלית ליה דרתאשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' יח, קצא
לא ע"ב לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' לא (א)
לא ע"ב שק בלשון יונית קורין לאחת הןקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שכז, ח"ב עמ' פד
לא. א"ל א"ב ג"דשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עט
לא. אי איכא יראת ה' אין ואי לא לא וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רטו
לא. אמונה זה סדר זרעיםהאשל ברמה (תשעב) עמ' שי
לא. גיידיה ורש"ישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קט
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קיח
לא. העמידיני על רגל אחת והשיבו מה דסני לך לחברך לא תעבידהאשל ברמה (תשעב) עמ' נא, שסא, שצח
לא. חכמה זה סדר קדשיםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנד
לא. למדני כל התורה כלהאשר אמר עמ' תד
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעבידשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רעז, רפא, שלב
לא. מעשה בשני בנ"א שהמרו זה את זהאשר אמר עמ' רכה
לב ע"א אין סומכין על הנסדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 20, ח"ד עמ' 282
לב ע"א אל יעמוד אדם במקום סכנהתורת מנחם חס"ח עמ' 25
לב ע"א אל יעמוד אדם במקום סכנהתורת מנחם חע"ב עמ' 64
לב ע"א אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלףדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 254
לב ע"א מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 390, ח"ד עמ' 375
לב ע"א עד שיבלו שפתותיכם מלומר דידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 333
לב ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 416
לב ע"ב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקכט
לב ע"ב עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיתורת מנחם חע"א עמ' 129
לב: מי שאכל שום וריחו נודףאשר אמר עמ' רפה
לג א"ר שמעון בעוון ביטול תורה אסכרה באה לעולם, נשים יוכיחו, אלא מפני שמבטלות בעליהןאדבר בם עמ' קנז
לג ע"א בעוון קלקול הדין, חרב באה לעולםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 375
לג ע"א סימן לעבירה הדרוקןתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שיב
לג ע"א תורה נקראת בריתשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' מד, קעח, ר
לג ע"ב איברי להו חרובא, ומהרש"אתורת מנחם חע"ב עמ' 246
לג ע"ב איכא מילתא דבעי לתקוני וכו'תורת מנחם חס"ח עמ' 76
לג ע"ב איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיאתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רז
לג ע"ב בצאת רשב"י ובנו מן המערה, כל מקום שנתנו בו עיניהם נשרףדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 258
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי ר"ש בן יוחי קושיא הוה מפרק לי' ר' פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, לסוף כי הוה מקשי ר"פ בן יאיר קושיא הוה מפרק לי' רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קיט
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי ר"ש בן יוחי קושיא הוה מפרק לי' ר' פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, לסוף כי הוה מקשי ר"פ בן יאיר קושיא הוה מפרק לי' רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת מנחם חס"ז עמ' 33
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא וכו'תניא (תשעד) עמ' תרעג
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"י קושיא הוה מפדק לי' רפב"י תריסר פירוקי לסוף כי הוה מקשי רפב"י קושיא הוה מפרק לי' רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת מנחם חע"ב עמ' 215, 174
לג ע"ב הסיפור אודות תלמיד א' שמסר וכו' נשמעו למלכות וכו'תורת מנחם חע"ב עמ' 192
לג ע"ב חזו אנשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהתורת מנחם חע"ו עמ' 190
לג ע"ב יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים כו' נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן כו' הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 136
לג ע"ב כי הוה מקשי כו' עשרין וארבעה פירוקיתורת מנחם חס"ח עמ' 342
לג ע"ב כי הוה מקשי רבי פינחס בן יאיר קושיא הוה מפרק לי' רשב"י עשרין וארבעה פירוקיתורת מנחם חע"ו עמ' 130
לג ע"ב מטבע תיקן להם וכו'תורת מנחם ח"ע עמ' 268
לג ע"ב צדיק נתפס בעוון הדורשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תר
לג ע"ב צדיקים נתפסים על הדורתורת מנחם חע"ב עמ' 189
לג ע"ב רשב"י במערה י"ב שנהתורת מנחם חס"ד עמ' 71, 255
לג ע"ב שלם בגופו כו' בתורתו (ומהרש"א ועץ יוסף)תורת מנחם חס"ו עמ' 142, 328
לג. בעון גילוי עריות גלות בא לעולםאשר אמר עמ' קפז
לג: איברי להו חרובאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ע אות סב
לג: אשריך שראיתני בכך שאימלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כךשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רלז
לג: הוו יתבי עד צוארייהו בחלא כולי יומא גרסישבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רמו
לג: חזי כמה חביבין מצות על ישראלשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רמד
לג: כשיצא ר' שמעון בן יוחאי מהמערה אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא כו'קול יעקב (טייטלבוים) עמ' צה
לג: צדיקים נתפסים על הדורקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רכב
לג: רשב"י ור"א כל דבר גשמי היו שורפין בהבטת עיניהםהאשל ברמה (תשעב) עמ' פא
לד: ביה"ש ספק מן היום ומן הלילהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נח
לה ע"א בארה של מריםתורת מנחם חס"ו עמ' 299
לה. יניח חמה בראש הכרמל וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קח
לה: שנים בין השמשותשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קז
לט ע"ב הלכה כדברי המכריעתורת מנחם חס"ח עמ' 259
לט. בחמה דכ"ע לא פליגי דשרישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נ
מ ע"ב אפרושי מאיסוראתורת מנחם חע"ז עמ' 131
מ ע"ב לאפרושי מאיסוראתורת מנחם חע"א עמ' 202
מ: בכל מקום מותר להרהרשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' יב
מא ע"א אכל ולא שתה אכילתו דםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' עא
מא ע"א אכל ולא שתה אכילתו דםתורת מנחם חס"ו עמ' 237
מג: שמעתי שמצילין את המתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נז
מד ע"א מטלטלין נר חדששפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תפג
מו: מוכרי כסות מוכרין כדרכןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לד אות ד, סי' לה אות ד
מו: תוס' ד"ה דכל היכא דקמכוין, ופנ"ישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כו
מז. רש"י ד"ה חייב חטאתשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נג
מט ע"א מעשה באלישע בעל כנפייםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 229
מט ע"א תפילין צריכין גוף נקיתורת מנחם חס"ב עמ' 218
מט: וליתי ספר תורה ולימנישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סה
נ: אם בשביל ליפות אסורשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צה
נא ע"ב בעלי השיר יוצאין בשירדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 348
נא ע"ב וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קלד, קמג-קמד
נא ע"ב וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירתורת מנחם חס"ז עמ' 100, 110-109
נא ע"ב כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשירתורת מנחם חס"ז עמ' 130
נא ע"ב כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר, ורש"יתורת מנחם חס"ב עמ' 175
נב ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה, נתפס על אנשי ביתודרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 8
נג ע"א חמרא אפי' בתקופת תמוז קרירא לי'תורת מנחם חע"ז עמ' 15
נג ע"א חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא להתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' מא
נג ע"א חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא להתורת מנחם חס"ו עמ' 101
נג ע"ב רש"י ד"ה שנשתנוהאשל ברמה (תשעב) עמ' קיב
נג. לחממה אית לה צערא לצננה לית לה צעראשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סח אות ה
נג: כמה גרוע אדם זהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות כא
נד ע"א הקב"ה חותמו אמתשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קסז
נד ע"ב ואילך מי שיש בידו למחות ולא מיחה וכו'תורת מנחם חס"ט עמ' 142
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות וכו' ולא מיחה נתפס וכו'תורת מנחם חע"ב עמ' 189, 322
נד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קצ
נד: פרתו של רבי אליעזרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות ס
כח ע"ב שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שמ
ל ע"א יראת ה' היא אוצרותמחנה ראובן ח"ב עמ' פב
ל ע"ב אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחהזריזותא דאברהם עמ' נ
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוהזריזותא דאברהם עמ' רנב
ל ע"ב הוה יתיב וגריסכאיל תערוג עמ' עב
ל ע"ב ולא יכיל ליהכרם לשלמה עמ' 378
ל ע"ב כתיב ענה כסיל וכתיב אל תענה כסיל, הא בדברי תורה והא במילי דעלמאזריזותא דאברהם עמ' רפא
ל ע"ב לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקכז
ל ע"ב לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזההרופא לשבורי לב שמות עמ' רצא
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםמפי כהן במדבר עמ' 109
ל ע"ב תחת השמש הואכרם לשלמה עמ' 377
ל. במתים חפשי, שכיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותדרכי האמונה עמ' תקסה
ל. הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היאוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' רצא
ל. עתידה אשה שתלד בכל יוםדרכי האמונה עמ' תלה
ל: הניחו ככר או טלית כדי שיוכלו לטלטלויקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' ס
ל: עתידה הארץ שתוציא גלוסקאותדרכי האמונה עמ' תכה
לא ע"א אי יראת ה' היא אוצרו אין, אי לא לא, רש"י, מהרש"אחלון התבה על התורה ח"א עמ' ק
לא ע"א אמונה זה סדר זרעיםכרם לשלמה עמ' 105
לא ע"א אמר ר"ל מאי דכתיב והיה אמונת עיתיןמחנה ראובן ח"ב עמ' תרמה
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין שואלים אותו נשאת ונתת באמונהזריזותא דאברהם עמ' קסז, רמח
לא ע"א דגבר דחיל חטאיך הואחלון התבה על התורה ח"א עמ' קב
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושההרופא לשבורי לב במדבר עמ' שלא, שס, תקל
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידהרופא לשבורי לב בראשית עמ' ד
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידכרם לשלמה עמ' 223
לא ע"א דעלן סני לחברך לא תעביר זו היא כל התורה כולה ואידך פירושההרופא לשבורי לב שמות עמ' שעג, שצב, תא, תקי
לא ע"א הלל לימד את הגר כל התורה על רגל אחד, דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'זריזותא דאברהם עמ' קכט
לא ע"א התורה על רגל אחתמפי כהן ויקרא עמ' 236
לא ע"א ודעת דעת זה סדר טהרותחלון התבה על התורה ח"א עמ' קסג
לא ע"א יראת ה' היא אוצרו וכו' העלה לי בור חיטין לעלייה וכו' עירבת לי בהן קב חומטוןהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' רלה*
לא ע"א כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומהחלון התבה על התורה ח"א עמ' קא
לא ע"א מעשה בנכרי אחדלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 270
לא ע"א סדר נזיקין נקרא ישועותזריזותא דאברהם עמ' שכב, שצו
לא ע"א צפית לישועהלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 189
לא ע"א רעלך סני לחברך לא תעביר זו היא כל התורה כולה ואידך פירושההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קסט
לא ע"א שואלין את האדם פלפלת בחכמהזריזותא דאברהם עמ' רסא
לא ע"ב גייריני ע"מ שתשימני כהן גדולמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' שלא
לא ע"ב כיון דכתיב על פי ה' יחנו במותר על מנת לבנות במקומו דמיהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצא
לא ע"ב כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות כמקומו דמיהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רטו
לא ע"ב כל מי שיש בו תורה ואין בו יר"שמחנה ראובן ח"ב עמ' תרמה
לא ע"ב מברי כל מלאכות ילפינן לתו ממשכןהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלה, תרצט
לא ע"ב קבעת עתים לתורה וכו'מחנה ראובן ח"ב עמ' שצ, תנא
לא ע"ב קורין לאחת הןכרם לשלמה עמ' 352
לא. דעלך סני לחבריך לא תעביד זו היא כל התורה כולהמאמרי ר' ראובן עמ' קז, קי, קיא
לא. והיה אמונת זו סדר זרעים, וכר"א זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסדדרכי האמונה עמ' תכו, תלד
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' ריד, שסה
לא. רש"י - דעלך סני לחברך לא תעביד ריעך וריע אביך זה הקב"ה וכו'מאמרי ר' ראובן עמ' קז, קיא
לא. תוס' - מה שזורעים ונותנים תבואה בהקרקע הוא בחינת אמונה, כידוע מהרמב"ם ז"לדרכי האמונה עמ' תלד
לא: דוד המלך ביקש לא למות בשבתחמדה יקרה במדבר עמ' לח
לא: כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמיוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' ס
לב ע"א אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייבהרופא לשבורי לב שמות עמ' קא
לב ע"א אפי' תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה וכו'מחנה ראובן ח"ב עמ' קעו
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סבנה וכו' ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תצב
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנההרופא לשבורי לב בראשית עמ' קנז, קעד, שפט
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנההרופא לשבורי לב שמות עמ' קמד
לב ע"א לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קנו
לב ע"א לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטרהרופא לשבורי לב שמות עמ' קמד*
לב ע"א מגלגלים זכות ע"י זכאימחנה ראובן ח"א עמ' קלז
לב ע"א נפל תודא חדד לסכינאזריזותא דאברהם עמ' קד
לב ע"א סימן ללשון הרע אסכרהזריזותא דאברהם עמ' רמ
לב ע"א שבקיה לרוויא דמנפשיה נפלזריזותא דאברהם עמ' רנט
לב ע"ב בעוון מתזה בניו ובנותיו מתים קטניםמחנה ראובן ח"ב עמ' תרכא
לב ע"ב בעון נדרים אשתו מתה או בניו מתיםזריזותא דאברהם עמ' שמב
לב ע"ב ויבא יעקב שלם - שלם בגופו בממונו ובתורתוזריזותא דאברהם עמ' סח
לב ע"ב כל הזהיר במצוות ציצית זוכה וכו'מחנה ראובן ח"ב עמ' כד
לב ע"ב צדיק נתפס בעון הדורזריזותא דאברהם עמ' קצה
לב. אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אמר רבי חנין מאי קראה קטנתי מכל החסדיםמאמרי ר' ראובן עמ' כ
לב. מגלגלין זכות על ידי זכאיוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"א עמ' ק
לב. מתו במיתת אסכרהחמדה יקרה במדבר עמ' פט
לב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר דידרכי האמונה עמ' שמג
לג ע"א אם לא בריתי יומם ולילה אין ברית אלא תורהמשנת לוי עמ' לה
לג ע"א סימן ללשון הרע אסכרהמחנה ראובן ח"ג עמ' רסז
לג ע"ב אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא וכו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' רלט
לג ע"ב אזלו טשו במערתאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קיא
לג ע"ב אף על פי שכליות יועצותהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קא
לג ע"ב אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כךחלון התבה על התורה ח"א עמ' רעא, ח"ב עמ' עח
לג ע"ב המעשה עם רשב"י ור"א בנו, וגליון הש"סהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קצד
לג ע"ב ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' רצז
לג ע"ב יעקב שלם בגופו, בממונו ובתורתומפי כהן שמות עמ' 107
לג ע"ב כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' קסט
לג ע"ב כליות יועצותהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קעו
לג ע"ב כליות יועצותהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלז
לג ע"ב מטבע תיקן להם וכו' שווקים תיקן להם וכו' מרחצאות תיקן להםחלון התבה על התורה ח"א עמ' קד
לג ע"ב מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה וכו' להחריב עולמי יצאתםחלון התבה על התורה ח"ב עמ' מז
לג ע"ב מעשים מרשב"יהרופא לשבורי לב שמות עמ' ריח
לג ע"ב נפקו חזו אינשי דקא ברבי וזרעי וכו' כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' נ
לג ע"ב פתח ר"י ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו' נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמןהרופא לשבורי לב בראשית עמ' צב, שלג, תרכא
לג ע"ב פתח ר"י ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו' נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שנו, שסה, תקכד
לג ע"ב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוחלון התבה על התורה ח"א עמ' צב, קד
לג. כל המנבל פיווענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' קעד
לד ע"א נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות , וכו'חלון התבה על התורה ח"ב עמ' כז
לד ע"ב בין השמשות וכו' כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל וכו' בהרף עין וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ע
לד ע"ב עיקר הנחמה בבנין ירושליםמפי כהן דברים עמ' 110
לה ע"ב תוס', שיטת ר"ת דיש ב' שקיעותויוסף ישראל עמ' קכז
לט: אין דעת שלישי מכריעדרכי האמונה עמ' תקיז, תקיט
מב ע"א סבר לה ברבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
מה ע"א כדי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פה, קצה
מו: שאלה והפרה ביום טוביקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תטז
מט ע"ב אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה כמשכןהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלה, תרצט
נ: רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו משום שנא' כל פעל ד' למענהומאמרי ר' ראובן עמ' פד
נג ע"ב מעשה באחר שמתה אשתו וכו' ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעו
נד ע"ב כל מ' שאפשר לו למחות ואינו מוחהמחנה ראובן ח"ב עמ' תקלה
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עידו נתפס על אנשי עידו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולוזריזותא דאברהם עמ' קצה, שעד
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיתה וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' לב
נד ע"ב פרתו של ראב"ע היתה יוצאת וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' רמב
נד: כבלא דעבדא תנןחלון התבה על התורה ח"ב עמ' קיא
כו. מה יעשו אלו שאין להם שמן זיתשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שמה
כו: מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמיןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רט
כח ע"ב לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה ורש"שבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שיח
כח ע"ב שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחו וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' סב
ל ע"א אמר שלמה עשרים וארבעה רננות ולא נענה וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' קפז
ל ע"א במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותבנתיבות שם עמ' ו
ל ע"א בשעה שהכניס שלמה הארון לבית קודש הקדשים דבקו שערים זה בזה עד שאמר מי הוא זה מלך הכבוד וגו' באותו שעה נהפכו פניהם של שונאי דוד כשולי קדרהבנתיבות שם עמ' לו
ל ע"א בשעה שהכניס שלמה הארון לקדשי הקדשים דבקו שערים זה לזה וכו' עד שאמר זכרה לחסדי דודתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' פז
ל ע"א היראת שמים שומר על התורה שלא תתקלקל מה שייך קלקול אצל התורה אלא המדות רעות מרחיק את התורה מהאדםפרי תבונות פרשת פקודי
ל ע"א כשבנה שלמה את ביהמ"ק בקש להכניס את הארוןתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קלט
ל ע"א כשבנה שלמה את בית המקדש בקשו להכניס את הארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה וכו' כיון שאמר ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דויד עבדך מיד נענהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' ר
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהבנתיבות שם עמ' שסב
ל ע"ב אין השכינה שורה לא מתוך עצבותהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשסו
ל ע"ב אין השכינה שורה מתוך עצבותבנין אברהם בראשית עמ' תמו, תס
ל ע"ב רש"י ד"ה הוה יתיב וגריסהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תשנד
ל ע"ב שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהפחד יצחק (גאגין) עמ' שיד
ל ע"ב שפתותיו שושנים אל תיקרי שושנים אלא ששוניםבנין אברהם בראשית עמ' שסא, שסב, שסז, שעד
ל. אדעה מה חדל אני א"ל בשבת תמות וכו'תולדות ישראל עמ' ס
ל. במתים חפשי, כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רסג
ל. ואדעה מה חדל אני א"ל בשבת תמותמלל לאברהם (סתהון) דרוש ד לפרשת וירא עמ' 29-38 במהד' תשמא
ל. וטובי לב, שכל אחד ואחד נתעברה אשתו בבן זכרעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' תכא
ל. טוב לי יום א' שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' כא, רנו, רפה
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' קצב
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שלג
ל. כשבקש שלמה להכניס ארון לק"ק דבקו שערים זה בזה וכו' כיון שאמר זכרה לחסדי דוד עברך מיד נענהבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תפה
ל. מאי דכתיב הודיעני ה' קצי וכו' אמר לו בשבת תמות וכו' כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס כולי יומא וכו' קם מלאך המות קמיה ולא יכיל ליה, דלא הוה פסק פומיה מגירסא וכו' אתא מלאך המות סליק ובחיש באילני נפק למיחזי הוה סליק בדרגא, איפחית דרגא מתותיה, אישתיק ונח נפשיהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 282, ח"ב עמ' 95
ל. שאול שאילה זו לעילא מרבי תנחום וכו' מהו לכבות בוצינא נורא מקמי באישא בשבתאתולדות ישראל עמ' רלג
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותבנין חיים עמ' ח"א עמ' קפט
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקנ, תקנז
ל: אין השכינה שורה מתוך עצבותתולדות ישראל עמ' קפג
ל: אין השכינה שורה על האדם אלא מתוך שמחה של מצוהמרפא בכנפיה ח"א עמ' קצא, רצה
ל: אין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוהמרפא בכנפיה ח"ב עמ' יח
ל: ביקשו לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור - הקדמה
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלתשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שי
ל: הוה יתיב וגרים כולי יומאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שלב
ל: ושבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצוהדרשות דבר צבי בראשית עמ' כו
ל: כי זה כל האדם כל העולם וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף פא ע"א-ע"ב
ל: מתוך שמחה של מצוהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' עא
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבן אברהם (תשעד) עמ' קפז
ל: עתידה ארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילתבנין חיים עמ' ח"ב עמ' כה
ל: עתידה אשה שתלד בכל יום וכו'ברכת שמואל (תשעז) בחקותי עמ' תנ
ל: עתידה אשה שתלד בכל יוםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ג פסוק ב
ל: רבא מקמיה דפתח בשמעתא אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן, ולבתר יתיב באימתא וכו'אגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ז פסוק ג
ל: רש"י - ובדחי רבנן, נפתח לבם מחמת שמחהאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ז פסוק ג
לא דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' צא
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שמז
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהערך לחם (צאלח) עמ' מו
לא ע"א גייריני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד כו' אתא לקמיה דהילל גיירו אמר לו כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא היא זיל גמורבנתיבות שם עמ' תקמא
לא ע"א הגר ביקש מהלל ומשמאי שילמדוהו על רגל אחת, אולם היהודי לומד בשלבים, ואף כל חייו, ויוצר בניין מפואר, וזה מה שדחאו שמאי הזקןעל כן קרא שמו - שבועות
לא ע"א הזריעה היא אמונה - שהרי יודע שהגרעין יירקב, וכל מה שהוא עושה זאת הוא כמצווה, בבחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות שאף הוא אינו יודע מה פועלות המצוותעל כן קרא שמו - תזריע
לא ע"א חכמה זה סדר קדשיםבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' ל
לא ע"א מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעתואביטה ארחותיך עמ' רעט
לא ע"א מה דעלך שני לחברך לא תעביד ואידך פירושא זיל גמורבנין אברהם בראשית עמ' כ
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עז
לא ע"א נשאת ונתת באמונה - האם האמונה היתה חלק ממך - או שעשית עמה משא ומתן כמו שאר סחורותעל כן קרא שמו - תרומה
לא ע"א ציפית לישועה - כמו שיש סדר ממונות הדן בפרטי פרטים - כך הציפיה לגאולה היא אינה חד פעמית, אלא בריבוי פרטיםעל כן קרא שמו - כי תצא
לא ע"א צפית לישועהבנין אברהם בראשית עמ' ק
לא ע"א רש"י ד"ה דעלך שיקיים ואהבת לרעך כמוך ובזה יקיים כל התורה כולהבנתיבות שם עמ' תקמא
לא ע"א תחילת דינו של אדם נשאת ונתת באמונהדודאי יעקב עמ' קפז, קצג
לא ע"ב אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבדואביטה ארחותיך עמ' רעו
לא ע"ב יר"ש דומה לגזבר ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' רלד
לא ע"ב שאני התם כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמיבנין אברהם בראשית עמ' קמח
לא. אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאנר לצדיק בראשית עמ' תסד
לא. אי 'יראת ה' היא אוצרו' אין, אי לא לאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' צח
לא. אמונת זה סדר זרעיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תל
לא. אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר מועד ואפ"ה אי יראת ה' אוצרו אין אי לא לאבנין אברהם בראשית עמ' יז
לא. אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר טהרותעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רכב
לא. בדין שואלים לאדם קודם נשאת ונתת באמונהבן אברהם (תשעד) עמ' קנה
לא. בהגוי שבא לפני שמאי ואמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת המין שבידו בא לפני הלל גיירה א"ל דעלך סני לחברך לא תעבידנר לצדיק בראשית עמ' תפה, תקמה
לא. בשעה שמכניסים אדם לדין וכו' עסקת בפריה ורביהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 849
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נתת ונשאת באמונה קבעת עתים לתורהנר לצדיק ויקרא עמ' קעד
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' עסקת בתורה פילפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבראגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ב פסוק יב
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין וכו' קבעת עתים לתורהבנין חיים עמ' ח"א עמ' תכו, ח"ב עמ' שלג, תצא
לא. בתחלה שואלים את האדם נתת ונשאת באמונהנר לצדיק בראשית עמ' תיב
לא. גודל ענוותנותו של הללבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רעט
לא. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתדרשות דבר צבי שמות עמ' שלט
לא. גר בא לפני הלל ואמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת והשיב לו הלל מה דעלך סני לחברך לא תעבידעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' פ, שמג
לא. דימה הזראה לקב חומטון המחזיקים את החטים שיתקיימונר לצדיק שמות עמ' שכז
לא. דעלך סני וכו', ורש"י, רוב מצוות התורה הם בין אדם לחבירומרפא בכנפיה ח"א עמ' שפד
לא. דעלך סני לחבריך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא, זיל גמורקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 132
לא. דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' רפו
לא. ההוא נכרי שבא לפני שמאי וא"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה על רגל א' וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' ע, קכא, קלח, שט, שלא
לא. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורהמשמרת הבית (פרלס) סי' קעט
לא. והיה אמונת עתך וכו' אמונת זה סדר זרעיםאגודת ישראל (תרפג) דף יא ע"א, פג ע"ד
לא. זה כלל גדול בתורהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קנב
לא. זוגיתא חיוורתאנר לצדיק שמות עמ' שלא
לא. ישועות היינו סדר נזיקיןעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תכד
לא. למדני כל תורה ברגל א'משמרת הבית (פרלס) סי' קפ
לא. לעת"ל שואלים לאדם צפית לישועהברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רסו
לא. מאי דסני לך לחברך לא תעבידבן אברהם (תשעד) עמ' שכח
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קיב
לא. מעשה בנכרי אחד וכו' דעלך סני, ורש"י, זה הקב"המרפא בכנפיה ח"א עמ' קנא, קנו
לא. נתת ונשאת באמונה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברמשמרת הבית (פרלס) סי' עא, סי' פז
לא. צפית לישועהאגודת ישראל (תרפג) דף פז ע"א-ע"ב
לא. צפית לישועהאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' ת
לא. שואלים לאדם ביום הדין צפית לישועהבן אברהם (תשעד) עמ' רעג
לא. שואלין את האדם נשאת ונתת באמונהתולדות ישראל עמ' יז
לא: אל תרשע הרבה מי שאכל שום יחזור ויאכל שום ור' שמעון בן חלפתא נתכוון על כל הנאות עולם הזה, כי סוף סוף יצטרך להקיא אותןבן אברהם (תשעד) עמ' שכז
לא: דסותר על מנת לבנות במקומו חייב דהו"ל מקלקל על מנת לתקןעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תקכט
לא: דרש רב עולא אל תרשע הרבהמרפא בכנפיה ח"א עמ' שי
לא: ואחריהם בפיהם ירצו סלה אלו בני אדם שמזכירין יום המיתה בפיהם ואין חרדין ממנואגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ט פסוק ג
לא: לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו וכו'נר לצדיק ויקרא עמ' קסח
לא: רבי ינאי מכריז חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידנר לצדיק שמות עמ' ג, לג
לא: רבי שמעון סבירא ליה סותר על מנת לבנות במקומו חייב, דהוה ליה מקלקל על מנת לתקן, סותר על מנת לבנות שלא במקומו פטור, והמשכן כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר על מנת לבנות במקומו דמיעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שכ
לא: רק סותר על מנת לבנות במקומו הוי סותרמרפא בכנפיה ח"ג עמ' עב
לא: תוס' ד"ה אמונת, מפ' בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורעבנין חיים עמ' ח"ב עמ' לח, קיז, תל
לב ע"א נס מנכין הזכותבנתיבות שם עמ' עז
לב ע"ב בעון חלה אין ברכה במומםתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קלא
לב ע"ב בעון חלה אין ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים וזורעין זרעים ואחרים אוכליןתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קפח
לב ע"ב בעון נדרים מתה אשתו של אדם וכו' בניו מתיםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תקפו
לב ע"ב כל א' מישראל יהי' לו כ"ח מאות עבדיםבנין אברהם בראשית עמ' ריא
לב ע"ב כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין וכו'תפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קמה
לב ע"ב כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני אלפים ושמונה מאות עבדיםתפארת הגרשוני (תשע) עמ' רח
לב ע"ב רבי נתן אומר בעון נדרים מתה אשה של אדם וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תקעא
לב. אין סומכין על הנסקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 23
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'ברכת שמואל (תשעז) כי תצא עמ' תרלו
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 360
לב. על שלוש עברות נשים מתות יולדותשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' צב
לב. רבי זירא ביומא דשותא וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שי
לב: אלו הן מעשה ידיו של אדם בניו ובנותיודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 489
לב: בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצריןדרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 678
לב: בעון נדרים אשתו מתההדרש וההלכה עמ' 66-69
לב: בעון נדרים אשתו של אדם מתהברכת שמואל (תשעז) מטות עמ' תקמט
לב: בעון נדרים בנים מתיםבן אברהם (תשעד) עמ' רצח
לב: והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קב
לב: מעשי ידיו של אדם, אלו בניו ובנותיו של אדםדרשות דבר צבי בראשית עמ' כג
לב: מפני מה בנים מתים וכו' ח"א בעון מזוזה וח"א כעון ביטול תורה וכו'תולדות ישראל עמ' שג
לג ע"א שטנא בתרי אומי לא שליטבנתיבות שם עמ' שפב, תלו
לג ע"ב דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"י קושיא הוה מפרק ליה רפב"י תריסר פירוקיערך לחם (צאלח) עמ' קעב
לג ע"ב נשים דעתו קלה עליהןואביטה ארחותיך עמ' קיב
לג. אין ברית אלא תורה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1538
לג. בעוון עינוי הדין וכו' וביטול תורה חרב וביזה רבה ודבר ובצורת באשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שפ
לג. בעון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתיםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קעג
לג. בעון שמיטה ישראל גוליןבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שטז, שיח
לג. כל המנבל את פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קעז
לג. כל המנבל את פיושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' לב
לג. כל המנבל פיו מעמיקין לו גיהנםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ז פסוק כא
לג: בזמן שהצדיקים בדור הן נתפסין בעון הדור, אין צדיקים בדור תנוקות של בית רבן נתפסיןאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ד פסוק ל
לג: בעוון ביטול תורתאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קל
לג: בעון חילול ה' חי' רעה רבה וכו' ובנ"א מתמעטיןבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קסו, קסז
לג: הצדיק מת בעון הדוראגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש - פתיחה
לג: ויבא יעקב שלם בגופו שלם בתורתומשמרת הבית (פרלס) סי' עז
לג: ויבוא יעקב שלם עיר שכם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתודרשות חלק לוי עמ' סד
לג: ויחן את פני העיר שתקן להם שווקיםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רה
לג: כד נפקו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו ממערתא שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה ונפק לאפיה, עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה, חזי דהוה ביה פילי בגופיה, אמר לו אוי לי שראיתיך בכך, אמר לו אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כךבן אברהם (תשעד) עמ' רנח
לג: מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' פ
לג: צדיק נתפס בעון הדורבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קא, רס
לד ע"א נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותפחד יצחק (גאגין) עמ' קפד
לד ע"א רש"י - ערבתם ערובי תחומין וחצירות וכו'בנתיבות שם עמ' קטו
לד ע"א שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנר וכו' צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניהבנתיבות שם עמ' קטו
לד. ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם חשיבה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תצב
לד: בין השמשות מקצתו מן היום ומקצתו מן הלילהאגודת אזוב (תשעא) תור המעלה פרק א פסוק א
לז ע"ב מצטמק ויפה לו הוא גם ברוחניות כשהאדם אינו מגיב אף במקום שהיה לו לכעוס, ומתכנס בתוך עצמו - הרי זה יפה לתיקון מידותיועל כן קרא שמו - ויצא
מג. טבל מוכן הוא אצל שבת וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קג ע"א-ע"ב
מט ע"א ואמאי קרי ליה אלישע בעל כנפים שפעם אחת גזרו המלכות וגו' ואמאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וגו'הדרש וההלכה עמ' 19-22
מט ע"א יונה כנפיה מגינות עליה ותוס' ד"ה כנפיהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קיח
מט ע"ב ל"ט מלאכות ממשכן גמרינן ותוס' ד"ה כנגד ורמב"ן ורשב"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' כא
מט פ"א מרה מלכות רומי גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחודרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' יב
מט. ישראל נמשלו ליונה שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וכו'דרשות חלק לוי עמ' תיב
מט. פעם גזרה מלכות רומי הרשעה שכל המניח תפילין ינקרו את מוחודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 2210
מט. תפילין צריכין גוף נקידרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1082
מט: אלה הדברים אלה בגימטריא ל"ו וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שיב, תקיז
נ ע"ב רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בשביל קונו וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צב
נא ע"ב קדמיה חמרא דלוי לחמרא דרבה בר רב הונא חלד דעתיה ותוס'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' רס
נא: ממלא מקום אבותיודרשת שבת הגדול (מהר"ל) הערה 1024
נג: העושין לו נס מנכין לו מזכיותיותולדות ישראל עמ' רלו
נג: מעשה בא' שמתה אשתו וכו' ול"ה לו שכר מניקה ונעשה לו נס וכו' כמה גדול וכו' כמה גרוע וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' קמח, תעא
נג: מעשה באדם אחד שמתה אשתומרפא בכנפיה ח"ב עמ' ז
נג: מעשה באדם אחד שמתו לו אשתו ונשתנו לו סדרי בראשית וכו' כמה גרוע אדם זה וכו'תולדות ישראל עמ' רכג
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' נפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו וכו', אביי אמר אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תלא
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינקמרפא בכנפיה ח"א עמ' ריג
נג: שנשתנו לו סדרי בראשיתאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שח
נד ע"ב פרתו של ראב"ע כו' מתוך שלא מיחה נקרא על שמובנין אברהם בראשית עמ' סה
נד. מכבנים אותו וכו'ברכת שמואל (תשעז) וישב עמ' קמט
נד. מתוך שלא מיחה בה נקראת על שמובנין חיים עמ' ח"א עמ' קעה
נד: אלא כי חטאו זקנים שלא מיחו בשריםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ה פסוק יא
נד: מי שאפשר למחות וכו' ולא מיחה נתפס וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' קעה, תיז, ח"ב עמ' קכט, קלו, קעג, רנד, שפד, תלד, תסד
נד: מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נקראת על שמותולדות ישראל עמ' רטו
כו. ההיא חמתא דהות סניאה לה לכלתהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לז אות יד
כז. סתם מטלית שלשה על שלשה טפחיםכסף נבחר (תשפ) עמ' מד
כז: תוס' ד"ה מסתבראנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות יט
כח ע"ב לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רכז
כח ע"ב לפי שעה נזדמן למשהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רסו
כח. לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבדמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' רמג
כח: שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עו אות ג
כח: תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה אם מין בהמהמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תרמד
כט. אמר ליה ר' חייא לרב בר פחתינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סו אות ג
ל ההוא דאתא לקמי' דרבי א"ל אשתך אשתימאסף דרושי ח"א - מילי דרבנן סי' יג - ר' יוסף איצקאוויץ
ל ע"א אבא מת ומוטל כחמה וכלבים של בית אבא רעביםיד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' קלג
ל ע"א גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדםיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' שיז
ל ע"א דאמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני. אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של עולם הודיעני ה' קצי, אמר לו גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם. ומדת ימי מה היא, גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם. ואדעה מה חדל אני, אמר לו בשבת תמות. אמות באחד בשבת, אמר לו כבר הגיע מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא. אמות בערב שבת, אמר לו כי טוב יום בחצריך מאלף וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שנה
ל ע"א הודיעני ה' קצי וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' שיט
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תקנב
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורהימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' רב
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תקעג
ל ע"א מהו לכבויי בוצינא מקמיה באישא בשבת וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ד עמ' קסג
ל ע"א פתח ואמר שאו שעריםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רצח
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קעא
ל ע"ב והאמר רב גידל אמר רב כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר אל תקרי מור עובר אלא מר עובר אל תקרי שושנים אלא ששוניםעטרת משה ימים נוראים - אלול אות טו
ל ע"ב טוב כעס משחוק, טוב כעס שכועס הקב"ה על הצדיקים בעולם הזה משחוק שמשחק הקב"ה על הרשעים בעולם הזהעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות פ
ל ע"ב לעולם יהא אדם ענוותן כהללימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קצא
ל ע"ב מעזי פנים ומעזות פניםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' עב
ל ע"ב סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם מאי כי זה כל האדם וכו', שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה שמעון בן זומא אומר לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזהעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות מט
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קצג, שט
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יום וכו'עטרת משה ימים נוראים - אלול אות קכז, ר"ה אות יט, שט, יו"כ אות קעג
ל. ההוא דאתא לקמיה דהלל ואמר גיירנינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' יט אות ד
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותפחד דוד ח"א עמ' קיח, ח"ב עמ' רעג, ח"ג עמ' קצה, ח"ד עמ' ט
ל. מאי דכתיב הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היאבית אהרן (צורוגון) דף יב ע"ב
ל. נמחל לדוד עוון בת שבעמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רפח ע"ד
ל. עשה עמי אות לטובהבית אהרן (צורוגון) דף יג ע"ד
ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחהפחד דוד ח"א עמ' תרעא
ל: בקשו לגנוז ספר קהלת כיון שאמר ודע כי על כל אלהמזבח אליהו דף קלב ע"א
ל: דוד המלך לא פסיק פומי' מגירסאחלקת אפרים - שלח
ל: הנשמה נקראת נרפחד דוד ח"א עמ' שעג
ל: ושבחתי אני את השמחהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לג אות י
ל: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה לצוות לזהפחד דוד ח"א עמ' לו, ח"ג עמ' עא
ל: כתיב ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זו עושה וכו'משחת שמן (תשעא) במדבר עמ' קלא
ל: לעולם יהא אדם ענותן כהללמשחת שמן (תשעא) שמות עמ' תנ
ל: נוטפות מור עובר א"ת מור אלא מרחלקת אפרים - ואתחנן
ל: עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכו'מזבח אליהו דף ב ע"ג
ל: קודם השמש יש יתרון, ורש"י דזהו תורה מברא קודם השמש - התורה צ"ל נבראת קודם השמש, כי בלא אור התורה אין אור השמש מאיר אלא דוקר, גם שמש ההצלחה בלא אור התורה אינו מאיר להאדםנתיבות שמואל דרוש עא
ל: שלח שלמה לבי מדרשא אבא מת ומוטל בחמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א
לא ע"א א"ל דעלך סאני וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' נט, רסט, שח
לא ע"א אמר ר"ל מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' אמר רבא בשעה שמכניסין וכו'סמיכת חכמים (תשסא) עמ' ט-י, טו
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו וכו' צפית לישועהיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תמה
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהיחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תקפח
לא ע"א דחפו באמת הבנין שבידוסמיכת חכמים (תשסא) עמ' מז
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שע
לא ע"א ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו וכו'ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' קסב, קסח, קסט, קעח
לא ע"א מהרש"א ד"ה וחכמהסמיכת חכמים (תשסא) עמ' יד
לא ע"א מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורעטרת משה ימים נוראים - ט"ו באב אות יז
לא ע"א עסקת בפו"רימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' לט
לא ע"א פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דברסמיכת חכמים (תשסא) עמ' טז
לא ע"א צפית לישועה, רש"י לדברי הנביאיםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' רמח
לא ע"ב יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לויחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' פב
לא ע"ב מכדי כל מלאכות ילפינן להו ממשכן והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הואיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' קיז
לא. בצד ענותנותו של הלל היתה קפדנותו של שמאי, דהאחת היתה משלמת לחברתהנתיבות שמואל דרוש פג
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פח אות י
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו'פחד דוד ח"א עמ' תקב, ח"ב עמ' רה, רלג, ח"ג עמ' קצט, רב
לא. בשעה שמכניסין אדם לדיןפני יצחק (פראנסיס) דף קסה ע"א
לא. גייריני ע"מ שתלמדני כל התורה וכו'ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' צב, צה, קא, טש
לא. גר אמר להלל גייריני ע"מ להיות כה"גחלקת אפרים - יתרו (ג)
לא. גר אמר להלל גייריני ע"מ שילמוד כל התורה ברגל אחתחלקת אפרים - וילך
לא. דעלך סני וכו' ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קמג
לא. דעלך סני לחברך לא תעבדבית אהרן (צורוגון) דף לט ע"ג
לא. ההוא דאתא לגבי הלל הזקן ואמר לו גיירני ולמדני את כל התורה כולה בעמדי על רגל אחת, א״ל מאי דסני לך לחברך לא תעבידפחד דוד ח"א עמ' שכ, תקפח, ח"ב עמ' קצז, רז, רצז, ח"ג עמ' כא, קעא, ח"ד עמ' קנח
לא. ההוא דאתא קמי הלל להתגייר וכו' מה דעלךמזבח אליהו דף פו ע"ב
לא. הלל מאי דעלך סני לחברך ל"ת ואידך פירושא הואנתיבות שמואל דרוש לג
לא. ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרוימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קצה
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' שפה
לא. מאי דעלך סני לחברך לא תעבידנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות ה, כ
לא. מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי ואמר גיירני על מנת שתלמדני התורה על רגל אחדבית אהרן (צורוגון) דף לט ע"ג
לא. מעשה בגוי שבא לפני שמאי אמר כמה תורות יש לכם גער בו וכו'אשל אברהם (חיות) דף מא ע"א
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטו אות יא
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' תמח, דברים עמ' קיח
לא. ענוותן כהלל ולא קפדנא כשמאיחלקת אפרים - חג השבועות
לא. רש"י ד"ה רעליך סני, ואהבת לרעך כמוך קאי על הקב"הכסף נבחר (תשפ) עמ' שא
לא. שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות ז, סי' נה אות א
לא. תוס' ד"ה אלאמשחת שמן (תשעא) דברים עמ' קיח
לא. תוס' ד"ה אמונתמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' קכט
לא: אין לו להקב"ה בעולמו כי אם אוצר יראת שמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א, סי' קיט אות ז
לא: כיון דכתיב על פי ה' יחנו כסותר ע"מ לבנות במקומו דמימשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' רי
לא: מי שאכל שום וריחו נודףנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ד אות יא, סי' כב אות יא
לא: סותר על מנת לבנות במקומו הוי סותרמשחת שמן (תשעא) במדבר עמ' רעט
לא: רביעית דם נתתי לכם על עסקי דם הזהרתי אתכםמזבח אליהו דף קכד ע"א
לב ע"א ואלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טובים ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול וכו', אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות ג
לב ע"א ואפי' אחד מלמד עליו זכותימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' שמט, תכב
לב ע"א חולה אפילו אם יש תתקצ"ט שמלמדים עליו לחובה ואחד לזכות ניצול וכו', ומהרש"אימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קי
לב ע"א כי יפל הנפל ממנר ראוי זה לפול מששת ימי בראשיתיחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' תצ
לב ע"א לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תלב
לב ע"א מי שחלה ונטה ידו אומרים לו התודה, שכן כל המומתין מתוודיןעטרת משה ימים נוראים - תשובה אות כח
לב ע"א שמגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה על ידי חייבעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות מט, סג
לב ע"ב בעון שנאת חנם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם ואשתו מפלת נפלים ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטניםכלביא שכן עמ' רב
לב ע"ב והריקותי לכם ברכה עד בלי די, מאי עד בלי די, אמר רמי בר חמא אמר רב, עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות רכח
לב ע"ב כל הזהיר במצות ציצית וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' מח
לב ע"ב מאי עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תקי
לב ע"ב רבי נתן אומר בעון נדרים מתה אשה של אדם, שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיךעטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קיד
לב ע"ב שנאת חנם, רש"י שלא ראה בו דבר עבירה וכו'ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תלד
לב. בעוון ביטול תורה בנים מתיםפחד דוד ח"א עמ' תקפו, תרצו
לב. לעולם אל יכניס אדם עצמו למקום סכנהפחד דוד ח"ב עמ' קלו, ח"ג עמ' קסב
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהפני יצחק (פראנסיס) דף ק"פ ע"א-ע"ב
לב. מגלגלין זכות על ידי זכאיפחד דוד ח"א עמ' רנ, תרלב
לב. מגלגלין חובה על ידי חייבפחד דוד ח"א עמ' תכט, ח"ג עמ' תסד
לב. פרקליטין של אדם הם תשובה ומעש"טמשחת שמן (תשעא) ויקרא עמ' תנ
לב. ר' זירא ביומא דשותא לא נפיק לביני דיקלאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' טז אות א
לב. רש"י ד"ה חש בראשונחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' פ אות ז
לב. שמואל לא הוה אזיל בארבא דלא הוה גוי בהדיבית אהרן (צורוגון) דף י ע"ב
לב: אתמר מפני מה בנים מתים חד אמר בעון מזוזה וחד אמר בעון ביטול תורהכסף נבחר (תשפ) עמ' קה, רלד
לב: בעון נדרים בנים מתיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות א
לב: הזהיר בציצית זוכה שמשמשין לו ב' אלפים ושמונה מאות עבדיםכסף נבחר (תשפ) עמ' כז
לב: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות יג
לב: מאי עד בלי די עד שיבלו שפתותיהםפני יצחק (פראנסיס) דף קמז ע"ג
לב: מעשי ידיו של אדם אלו בניופחד דוד ח"ב עמ' ריז
לב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר דיפחד דוד ח"ד עמ' ז
לב: רעב באה לעולם בעון ביטול מעשרכסף נבחר (תשפ) עמ' קכח
לב: תוס' ישנים ד"ה בעון ציציתנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות כ
לג ואין ברית אלא תורהמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רצא ע"ב
לג ע"א בעון וכו' והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולם, ומגלין אותן ובאין אחרים ויושבין במקומן וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות שעה, תיד
לג ע"א דכתיב והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית וגו' ואין ברית אלא תורה שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה וגו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות קסא
לג ע"א הכל יודעין כלה למה נכנסת לחופה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' ריד
לג ע"א שבקיה לרויא דמנפשיה נפילעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות צה
לג ע"ב איתבו תריסר שני במערתאימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' תפא
לג ע"ב במעשה דרשב"יימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים עמ' קסה, רעא, שיד
לג ע"ב כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרףיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קד
לג ע"ב כשיצאו רשב"י ור"א בנו מהמערה נח דעתם כשראו שבני אדם מחבבין מצותימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' עה
לג ע"ב נענה רשב"י וכו' חזי כמה חביבין מצוותימלא פי תהלתך על התורה (תשעה) עמ' נ, שכג
לג ע"ב נשים דעתן קלה עליהןסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רנט
לג ע"ב רשב"י כשיצא מהמערה כל בשרו הי' מלא בקעים והלך למרחץ וכו'ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד) עמ' קסג
לג ע"ב שלם בגופו שלם בממונו וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' שנו
לג. אין ברית אלא תורהפחד דוד ח"ב עמ' רפו, של
לג. בעבור שפיכות דמים ושאר עבירות שכינה מסתלקת מישראלפחד דוד ח"ב עמ' שז
לג. בעוון שמיטה ישראל גולין מארצםפחד דוד ח"ג עמ' קע, קפד
לג. כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנםנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות ד
לג: איתיבו תריסר שני במערתאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כד אות א
לג: אשריך שראיתני בכך וכו'משחת שמן (תשעא) בראשית עמ' קלב
לג: בעוון לשון הרע אסכרה באה לעולםפחד דוד ח"ב עמ' שיג
לג: הצדיק נתפס בעון הרשעכסף נבחר (תשפ) עמ' תלה
לג: הצדיקים נתפסים בעוון הדורפחד דוד ח"ג עמ' שעד
לג: ויבא יעקב שלם שלם בגופו בממונו כו'נתיבות שמואל דרוש כב
לג: ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו בממונו ובתורתופחד דוד ח"א עמ' תפה, תקמה, תקסח
לג: כל מה שהרומאים עשו לא עשו אלא לצורך עצמן וכו'פחד דוד ח"א עמ' רג
לג: כמה שווקים עשו רומיחלקת אפרים - מסעי
לג: משפט רשעים בגהינם י"ב חדשמזבח אליהו דף י ע"א
לג: נשים דעתן קלה עליהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ע אות ו
לג: נשים דעתן קלהפחד דוד ח"א עמ' סט, שטז
לג: סימן לגסות הרוח עניותכסף נבחר (תשפ) עמ' רסה
לג: צדיקים נתפסין על עון הדורחלקת אפרים - נצבים
לג: תוס' ד"ה ה"גנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ז אות א
לד. ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע"שפני יצחק (פראנסיס) דף עה ע"ב
לד. ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתוכסף נבחר (תשפ) עמ' רמו
לד. גל מעצמותנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' עב אות ה
לד. יהבי ביה עינייהו ושכיבפחד דוד ח"א עמ' צב
לד. ר' שמעון בן יוחאינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ה אות יד
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרמשחת שמן (תשעא) בראשית עמ' שג
לד. שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה וכו', תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' א אות ה
לו ע"א הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש חצוצרתא שופרא שופרא חצוצרתא למאי נפקא מינה לשופר של ראש השנה וכו'עטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות קכה
לז: מרי דעובדא הוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' צח אות א
לח: פינהו ממיחם למיחםמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' י
לט. קולייס האיספניןנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קו אות ג
לט: כל מקום שאתה מוצא שנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריענחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ו
לט: תוס' - רחיצת כל גופו אינו שוה לכל נפשחלקת אפרים - ויקהל
לט: תוס' ד"ה והאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
לט: תוס' ד"ה ממעשהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לה אות ח
מ ע"א האי מאן דעבר אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינאיחי ראובן (קרלנשטיין) דברים עמ' קצא
מ. מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טובנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות א
מ: בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כז אות א
מ: מביא אדם וכו' ורש"ימשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' יז
מ: מביא קיתון מים למדורה שתפיג צינתןחלקת אפרים - ויקהל
מה. תוס' - גזרו על נר חנוכה לבטלהחלקת אפרים - מקץ
מה: ר' יוסי ור' אחא איקלעו לבי ר' אבא ונפל מנרתא על גלימא דר' אמי ולא טלטלה וכו' ורש"יכסף נבחר (תשפ) עמ' שצט
מו. רב אויא איקלע לבי רבא הוה מאיסן בי כרעיה בטינאנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' כח אות יז, סי' צח אות ג
מו. תוס' ד"ה דחוליות, ותירץ ר"י התם מיירי שהחוליות מחוברים יחד וכו'כסף נבחר (תשפ) עמ' שצט
מח. תוס' ד"ה מאי שנאמשחת שמן (תשסז) ח"ב עמ' יז
מט תפילין נקרא כנפי יונהחי' אבר"ח דרוש ח
מט. אלישע בעל כנפים ותוס' ור"ןמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' ע
מט. ישראל דומה ליונה שאינה זזה מבן זוגה, ישראל דומה ליונה שהביאה אורה לעולם - מביאין אורה לעולם רק אם אין זזין מהקב"הנתיבות שמואל דרוש מט
מט. ישראל נמשלו ליונה, ותוס' - דכשהיא יגעה, פורחת באחת ונחה באחתנתיבות שמואל דרוש סט
מט. מעשה דאלישע בעל כנפייםפחד דוד ח"ב עמ' סז, קד
מט. תוס' ד"ה כנפיה מגינות כו'סם חיי (עשאל) דרשות דף לה ע"א
מט. תפילין צריכין גוף נקי באלישענחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' לא אות כ
נ ע"ב מהרש"אסמיכת חכמים (תשסא) עמ' רצג
נ. פעם אחד הלך ר' חנינא בן עקיבא למקום אחדנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' ק אות ל
נ: בשביל צערו מותרנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' נ אות א
נ: דצה שלפהנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קיב אות א
נ: רוחץ אדם כל יום בשביל קונוחלקת אפרים - בא
נא. אדם חשוב שאנינחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' סא אות א
נג ע"א שלום בין איש לאשתויחי ראובן (קרלנשטיין) במדבר עמ' נד
נג ע"ב היתה עומדת חוץ לתחום קורא לה והיא באה וכו'עטרת משה ימים נוראים - יו"כ אות רנ
נג ע"ב כמה קשים מזונותיו של אדםימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה עמ' דש
נג ע"ב מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה אמר ליה אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתעטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תכד
נג ע"ב מעשה כאחד שמתה אשתו והניחה בן ליגק ונפתחו לו דדין בב' דדי אשה וכו'יד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"ג-2 עמ' קל
נג. והיינו דאמרי אינשי חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא להנחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) סי' קטז אות ד
נג. שמואל נקרא אריוךחלקת אפרים - וישלח
נג: כמה גרוע אדם זה ומהרש"אמשחת שמן (תשסז) ח"א עמ' מב
נד ע"ב אם שרים חטאו זקנים מה חטאויד יוסף (צרפתי, תשסז) ח"א עמ' תקסד
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מחה נתפס על אנשי ביתויחי ראובן (קרלנשטיין) בראשית עמ' תרה, שמות עמ' תל
נד ע"ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולועטרת משה ימים נוראים - ר"ה אות תו
נד ע"ב פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניהיחי ראובן (קרלנשטיין) שמות עמ' תל
נד: ראב"ע הוי מעשר וכו' ותוס'משחת שמן (תשסז) ח"א עמ' קסז
נד: ת"ח שמנהיג הדור נתפס בעון הדורחי' אבר"ח דרוש נח
כח ע"ב שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה במצחואורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' סט, צג
כח. היינו דמתרגמינן ססגונא ששש בגוונין הרבהשארית עזריאל עמ' תקעא
כט: ר"ש ס"ל דבר שאין מתכוין פטורברך משה פסח-שבועות עמ' קפג
ל אתא מלאך המוות וכתיש באילנאבגדי כהונה (פרחיא) דף נח ע"ד
ל הודיעני ה' קציבגדי כהונה (פרחיא) דף נח ע"ד, קיד ע"ד
ל ע"א אמר דוד לפני הקב''ה רבש''ע הודיעני ה' קצי א''ל גזרה היא מלפני וכו'קול אומר קרא ח"א דרוש א בהצעה
ל ע"א אמר דודאבן ישראל (תשסז) עמ' קט
ל ע"א במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותקול אומר קרא ח"ג דרוש טז אות ב
ל ע"א ואין מלכות נוגעת בחברתה כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש ו אות ג
ל ע"א כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותשפתי שלמה בראשית עמ' תט
ל ע"א כשבנה שלמה המלךאבן ישראל (תשסז) עמ' קפד
ל ע"ב אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו לי מנגןקול אומר קרא ח"א טעמא דקרא תולדת אות ב
ל ע"ב יתיב ר''ג וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום לגלג כו' אחוי ליה תרנגולת ותו כו' עתידין אילנות כו' אחוי ליה צלף וכו'קול אומר קרא ח"א דרוש ז אות ב
ל ע"ב סוף דבר הכל נשמעאבן ישראל (תשסז) עמ' ט
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ד {כך היה גם בגן עדן}
ל ע"ב רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאשפתי שלמה בראשית עמ' שיט
ל ע"ב תו יתיב ר''ג ודריש עתידה א''י שתוציא גלוסקאות וכלי מלת כו'קול אומר קרא ח"א דרוש טו אות ז
ל. במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - חנוכת הבית ב
ל. בעת שרצה שלמה להכניס הארון להק"ק דבקו שערים זה בזהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ב הקדמה
ל. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחקול ברמ"א נשמע פרשת צו אות ב, ו
ל. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - פורים אות יא
ל. כי טוב יום בחצריך שאתה יושב ועוסק בתורהברך משה חנוכה עמ' קלג
ל. כשביקש להכניס הארון דבקו שערים זל"ז וכו'ברך משה חנוכה עמ' לז
ל. כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זהקול ברמ"א נשמע פרשת נח אות טו, כי תבא אות א*
ל. מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותקול ברמ"א נשמע פרשת ויחי אות א*
ל. עשה עמי אות בחיי שמחל על אותו עון וכו'ברך משה פסח-שבועות עמ' רפג
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוהשבילי פנחס (תשפ) עמ' תכה
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחהבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קנז
ל: דוד המלך גם לאחר מותו סבל יסוריםתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' רצט
ל: השמחה זו שמחה של מצוה ולשמחה זה שאינה של מצוהברך משה סוכות עמ' קט
ל: ושבחתי את השמחה זו של מצוה ולשמחה מה זו עושה שמחה שאינו של מצוהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' סא
ל: טוב כעם שכועס הקב"ה על הצדיקים משחוק וכו'ברך משה שמות עמ' נה
ל: כתיב כי טוב כעס משחוק וכתיב לשחוק אמרתי מהולל וכו' ושבח אני את השמחהשיח חן פ' כי תבוא דרוש א
ל: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל וכו' מעשה בשני בני אדם וכו' כדאי הוא וכו' והלל לא יקפידשארית עזריאל עמ' שסב
ל: לעולם יהא אדם ענוותן כהללקול ברמ"א נשמע פרשת אמור אות ב
ל: מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנןברך משה במדבר עמ' נו
ל: משבח אני את השמחהבגדי כהונה (פרחיא) דף עח ע"ג
ל: עתידה א"י להוציא גלוסקאותשבילי פנחס (תשפ) עמ' רטו
ל: עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'שארית עזריאל עמ' רכג, תכט, תקכח, תתקנו
ל: עתידה אר"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתברך משה פסח-שבועות עמ' לב
ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילתקול ברמ"א נשמע פרשת ויקהל אות ג
ל: קהלת תחילתו וסופו דברי תורהברך משה סוכות עמ' מו
ל: רבה מקמי דפתח להו לרבנן א' מילתא דבדיחותא לסוף יתיב באימתאברך משה שמות עמ' פא
ל: שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך קלות ראש וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו'שארית עזריאל עמ' קיא, רלד, רלה, תרפט, תשיח, תתקסה
לא חבל מאן דאית ליה דרתא ותרעא לדרתא לא עבדשארית מנחם ח"א בראשית עמ' לב
לא יראת ה' היא אוצרו משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליה וכו'שארית מנחם ח"א בראשית עמ' לב
לא ע"א כל דעלך סני לחברך לא תעבידאורח לחיים (לונטשיץ, תשמח) עמ' כא
לא ע"א מעשה בעובד כוכבים אחד שאמר להלל גיירני ע"מ שתלמדני כשאני עומד על רגל אחד גייריה א"ל דעלך סני לחברך לא תעביד וכו'קול אומר קרא ח"א דרוש ו אות ב
לא ע"א נכרי בא להתגייר לפני הלל ע"מ שתלמדני כה"ת כו' א"ל מה דעלך סגי כו' ואידך פירושא כו'קול אומר קרא ח"ג דרוש כד אות א
לא ע"א נשאת ונתת באמונהאבן ישראל (תשסז) עמ' נב
לא ע"א שוב מעשה וכו' שאמר אלך ואתגייר בשביל שישימוני כה"ג בא לפני הלל גייריה א"ל כלום מעמידין מלך וכו'קול אומר קרא ח"א דרוש י אות ב בהערה
לא ע"ב על ג' עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנראקים את יצחק עמ' שעא
לא. אי איכא יראת ה' אין אי לא לאמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' קנה
לא. אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לאבני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' פב
לא. בא לפני הלל גיירני וכו'שיח חן פ' עקב דרוש א
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' צפית לישועהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - תשעה באב אות יא, הספד אות ב
לא. גיירני וכו' על רגל אחת דחפו באמת הבניין שבידו בא לפני הלל גייריה וכו'שארית עזריאל עמ' תקלט
לא. גיירני ע"מ כשאני עומד על רגל א' וכו' מאן דעלך סני לחברך לא תעבידברך משה במדבר עמ' רעד
לא. גיירני ע"מ שתלמדני תורה שבכתב גער בו וכו' בא לפני הלל גייריה וכו' וברשייי דתניא וכו' חוץ מדבר אחד אין מקבלין אותו וכו' שסופו שירגילנו וכו'שארית עזריאל עמ' קנח
לא. גיירני ע"מ שתשימני כהן גדולשעורים באורייתא שמות עמ' קכח
לא. גר שבא לפני שמאי והלל להתגייר כשעומד על רגל אחתברך משה דברים עמ' קנו
לא. דעלך סגי לחברך לא תעבידרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 9
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 80
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 9
לא. דעת זה סדר טהרותברך משה ויקרא עמ' יז
לא. דעת זו סדר טהרותמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' סו
לא. ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין ואי לא לאברך משה במדבר עמ' פ
לא. והיה אמונת עתיך וכו' אמונת זה סדר זרעים וכו' אי יראת ה' היא אוצרושבילי פנחס (תשפ) עמ' צו
לא. חכמת זה סדר קדשים ורעת טהרותברך משה במדבר עמ' כד, פ
לא. יראת ה' אוצרורעיונות ומסרים לפרשיות השבוע בראשית עמ' 94
לא. כל שיש בו תורה דאין בו יר"ש דומה שלא נתנו לו מפתחות החיצונותברך משה חנוכה עמ' קא, קכט
לא. לימוד התוה"ק צריך להיות מתוך יר"ש ויראת חטאברך משה בראשית עמ' שב
לא. מאי דכתיב והיה אמונת עתיך וכו' ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרושבילי פנחס (תשפא) עמ' שיג
לא. מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו' אמונה זו סדר זרעיםקול ברמ"א נשמע פרשת אמור אות ו, כי תבא אות ו
לא. מאי דכתיב והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו'בני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' פב
לא. מה דעלך סאני לחברך לא תעבידשיח חן פ' בא דרוש ב
לא. מה דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא הוא זיל גמורשיח חן פ' כי תשא דרוש ב
לא. מוטב אם לא העליתה וכו'רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע דברים עמ' 321
לא. מעשה באחר שבא לפני שמאי וכו'בגדי אהרן (תשמז) ח"א עמ' קעח
לא. מעשה בנכרי אחד וכו' בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמורקול ברמ"א נשמע פרשת בראשית אות יד, נח אות ד, תצא אות ה
לא. מעשה בנכרי אחד וכו' בא לפני הלל ואמר ליה מאי דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושה זיל גמורקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב ביאורים ח
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"ב עמ' ח
לא. משא ומתן באמונהאמרי יעקב (שפיצר) עמ' קלט
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהברך משה דברים עמ' לה
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהברך משה ויקרא עמ' סה
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהברך משה פסח-שבועות עמ' קסה
לא. ענוותנותו של הללברך משה דברים עמ' רעב
לא. ציפית לישועהרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 260
לא. ציפית לישועהשמש ומגן ירושלמי פ' בחוקותי דף קנג ע"ב {היכן מצוה זאת כתובה בתורה}
לא. קבעת עתים לתורהברך משה ימים נוראים עמ' רז
לא. רש"י - היא אוצרו, הוא עיקר החשוב בעינו וכו'ברך משה חנוכה עמ' קא
לא. רש"י ד"ה דעלך פני, ריעך וריע אביך אל תעזובברך משה במדבר עמ' רעד
לא. רש"י ד"ה קב חומטין, ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מהתליעברך משה במדבר עמ' פא
לא. שואלין לאדם צפית לישועהברך משה פסח-שבועות עמ' צז
לא. שכשמכניסין אדם לדין שואלים אותו צפית לישועהקול ברמ"א נשמע פרשת וארא אות ד
לא: דלית ליה דרתא ותרעא לדירה עבידרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות דברים עמ' 133
לא: הסותר על מנת לבנות - חייברעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות בראשית עמ' 318
לא: חבל על דלית לי' דרתא ותרעא לדרתא עבידברך משה בראשית עמ' נה, רכח
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידברך משה במדבר עמ' רלו
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידקול ברמ"א נשמע פרשת ראה אות ח
לא: חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידשארית עזריאל עמ' תקי
לא: יש בו תורה ואין בו יר"ש כגזבר שלא מסרו לו מפתחות החיצונותברך משה סוכות עמ' קצט
לא: כיון דכ' על פי ה' יחנו כעל מנת לבנות במקומוברך משה סוכות עמ' קי
לא: לבם בריא להם כאולםשארית עזריאל עמ' מז, נ
לא: סותר על מנת לבנותרעיונות ומסרים לפרשיות השבוע שמות עמ' 199
לא: רש"י - יר"ש דומה, לפתחים חיצונים וכו'ברך משה חנוכה עמ' קא
לב ע"א אם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיושפתי שלמה בראשית עמ' תסד
לב ע"א מפני מה ע"ה מתים מפני שקורין לביהכ"נ בית עמא ולאה"ק קרו ארגאקול אומר קרא ח"ג דרוש יט אות א מחלקה ב
לב ע"א נפל תורא חדד לסכינאעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' תקכו
לב ע"א עלה למיטה ונפלאבן ישראל (תשסז) עמ' יא
לב ע"א תנא דבי אליהו לעולם יתפלל אדם שלא יחלה שאם יחלה או"ל הבא זכות והפטרשמש ומגן ירושלמי דף רנד ע"ב
לב. אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט וכו' כמי שנתנוהו בקולר וכו'שארית עזריאל עמ' תקכז, תקצא, תתקנח
לב. ג' בדקי מיתה באשה נדה וחלה והדלקת הנרברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קט
לב. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיוברך משה במדבר עמ' קצט
לב. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיוברך משה חנוכה עמ' סג
לב. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיוברך משה פסח-שבועות עמ' נה
לב. כל מי שעושין לו נס מנכין לו מזכיותיוקול ברמ"א נשמע פרשת חיי שרה אות א
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס וכו'שארית עזריאל עמ' תרנב, תש
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבאמרי יעקב (שפיצר) עמ' רלז
לב. נפל תורא חדד לסכינאבני יוסף - בני בנימין ח"א עמ' קלד
לב. ר' ינאי בדיק ועברשעורים באורייתא בראשית עמ' ע
לב. רש"י - בדקי מיתה, עוונות שבודקין אותן בשעת סכנהברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול עמ' קט
לב: בעוון חלה אין ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים וזורעין זרעים וכו' אל תקרי בהלה אלא בחלהשארית עזריאל עמ' תרמט
לב: בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרין מלהוריד טל ומטר וכו'שארית עזריאל עמ' תתצז, תתקג
לב: בעון נדרים אשתו של אדם מתהמאסף דרושי ח"ב (תרעב) אות כו
לב: והרקותי לכם ברכה עד בלי די וכו' עד שיבלו שפתותיכם מלומר דישארית עזריאל עמ' רלח
לג בריחת רשב"י למערה למרות שבכבך גרם צער וסכנה לאשתו; לרשב"י לא היה היתר לברוח (אם היו הורגים אותה), כיון שכשהצרה באה רק עליו לא אמרינן ד"חייך קודמים"; בריחת רשב"י עוררה אצל הרומאים נזק מחודש לאשתו שכלל לא הייתה בכלל גזרתםאורי וישעי (יונגרייז) ענין סט
לג ע"ב ויבא יעקב שלמן שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושפתי שלמה בראשית עמ' תלז, תנה, תצ
לג ע"ב חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף וכו' הדור אזול איתיבו י"ב חדש וכו' חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא וכו' א"ל לכבוד שבת וכו' א"ל לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהושפתי שלמה בראשית עמ' תכח
לג ע"ב כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאותקול אומר קרא ח"א דרוש טו אות ד
לג ע"ב תקנו גשרים ליקח מהן מכס מרחצאות לעדן בהם עצמםקול אומר קרא ח"א דרוש יג אות א
לג. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי קאי על ברית של תורהקול ברמ"א נשמע פרשת כי תצא אות ו*
לג. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי קאי על ברית של תורהקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - כללות המועדים אות ג יא, יד
לג. בעון ג"ע וע"ז וכו' גלות בא לעולם וכו'שארית עזריאל עמ' תשעז
לג. בעון שמיטה ישראל גוליםברך משה ויקרא עמ' רי, רטז, ריט, רכג
לג. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית וגו' ואין ברית אלא תורהשארית עזריאל עמ' תרנג
לג. סימן לגסות הרוח עניותברך משה ויקרא עמ' מא
לג. סימן לגסות הרוח עניותשעורים באורייתא ויקרא עמ' מט
לג. שאני רבא דאנסי ליה רבנןשעורים באורייתא ויקרא עמ' לז
לג: אזלו וטשו במערתאשעורים באורייתא שמות עמ' ס
לג: אסכרה באה לעולם על המעשר ר' אלעזר בר' יוסי אומר על לשון הרע וכו' נענה ר' שמעון ואמר בעוון ביטול תורהשארית עזריאל עמ' תכז
לג: אר"ש כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן שווקין להושיב בהן זונות וכו'ברך משה פסח-שבועות עמ' קפב
לג: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורשארית עזריאל עמ' צג
לג: בשעה שיצאו ר' שמעון ור' אלעזר מן המערה כל מקום שנתנו עיניהם מיד נשרףקול ברמ"א נשמע פרשת כי תצא אות ב
לג: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - אבות פ"ב דרושים ב
לג: העובדא דרפב"י וחתני' רשב"י דמעיקרא כי הוה מקשי רשב"י הוה מפרק רפב"י תריסר פרוקיברך משה בראשית עמ' רכג
לג: ויבא יעקב שלם ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתושארית עזריאל עמ' ריט, רכב
לג: ויבא יעקב שלם שלם בגופו בממונו ובתורתוברך משה בראשית עמ' רב, רכג
לג: ויחן את פני העיר וכו' תיקן להם וכו'שארית עזריאל עמ' קעז, רכח, שנב
לג: ויחן את פני העיר רב אמר מטבע תיקן להם וכו'שיח חן פ' וירא דרוש א
לג: טשו הוא ובריה במערתא וכו'שיח חן דרוש לל"ג בעומר
לג: יעקב חוזר שלם מבית לבןתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' רעט
לג: יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם וכו'שארית עזריאל עמ' תשב
לג: כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמםשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' רד-רה
לג: כל מקום שנתן בו רבי אלעזר את עיניו היה נשרף וכו' חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהוקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - נישואין אות א*
לג: כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו שווקים וכו'שיח חן פ' וירא דרוש א
לג: כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם ר"י וראבר"י ור"ש וכו', פתח רבי יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו', נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן וכו', אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג וכו'שבילי פנחס (תשפא) עמ' רסד
לג: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהם מיד נשרף וכו'שבילי פנחס (תשפ) עמ' ריג
לג: מעיקרא כי הוה מקשי רשב"י קושיא הוה מפרק ליה רפב"י תריסר פירוקי וכו'ברך משה פסח-שבועות עמ' קעד
לג: נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף, יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם וכו', כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פירוקישבילי פנחס (תשפא) עמ' רסד
לג: נשים דעתן קלה וכו'שארית עזריאל עמ' תשמ
לג: פתח ר"י ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו וכו' נענה רשב"י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצ"עקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - פורים אות יט
לג: צדיק נתפס בעון הדורקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבועות אות יח
לג: רש"י - שלם בתורתו שלא שכח תלמודו מפני טורח הדרךברך משה בראשית עמ' רכג
לג: רשב"י ובנו נחבאים במערהתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' כב, רכ, רעג
לג: שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתוברך משה סוכות עמ' טו
לד ע"א צריך למימרינהו בניחותא כי היכי דליקבלינהו מיניהאקים את יצחק עמ' שעב
לד ע"א שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה עשרתם ערבתם וכו'אקים את יצחק עמ' קמד, שעב
לד. איכא מילתא רבעי לתקוני וכו'ברך משה פסח-שבועות עמ' קעד
לד. ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו עם חשיכהשבט מישראל (פרידמן) ח"ב עמ' צו
לד. ג' דברים צריך לומר ער"ש עם חשיכה עשרתם ערבתם הדליקו את הנרברך משה ימים נוראים עמ' רה
לד. נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמותברך משה פסח-שבועות עמ' קסג
לה ע"ב כוכב אחד וכו', רבנו חננאל מביא את הירושלמי, מיישב התלמודיםגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 77
לה על שקורין לארון הקודש ארנא וכו'שארית מנחם ח"א בראשית עמ' קי
לה. הרוצה לראות בארה של מרים יעלה וכו' ויראה כמין כברה בים וזו היא בארה של מריםשארית עזריאל עמ' תשטז
לה. שיעור ביה״ש כדי שיניח חמה בכרמל וכו'רעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות בראשית עמ' 205
לו. אמר רב חסדא הני תלת מילי אשתני וכו'שיח חן פ' אמור דרוש א
מא ע"ב מיחם שפינה ממנו וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רכט
מא ע"ב תוס' ד"ה מיחםעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רכט
מו ע"ב גורר אדם כסא מטה וספסל וכו'עבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רכח
מט ע"א אמר להו רבי מנינא וכו', אבא שלחא הוה, ראוי לגרום בשלחא, שעבד אצל האומניםגביעי גביע הכסף (תשעה) עמ' 77
מט ע"א ר"ן (כב.) ד"ה ומקשושפתי שלמה בראשית עמ' שמט*
מט תפיליןשמש ומגן ירושלמי דף פח
מט. אלישע בעל הכנפייםשעורים באורייתא שמות עמ' קנג
מט. אלישע הוריד התפילין ונעשו כנפי יונהשפתי שלמה שמות עמ' רטז
מט. תוס' ד"ה כאלישע, כיון דנעשה לו נס בתפילין היה זהיר בה בגוף נקיברך משה במדבר עמ' רלב
מט. תפילין צריך גוף נקי כאלישע בעל כנפים וכו'ברך משה במדבר עמ' רלב
מט: אבות מלאכות כנגד עבודת המשכןברך משה שמות עמ' ער
נ ע"א בכל חפין את הכלים חוץ מכלי כסף בגרתקוןעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רלג
נ ע"ב רש"י ד"ה אבלעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רמ
נ ע"ב תוס' ד"ה אבלעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' רמ
נ: רוחץ אדם בכל יום בשביל קונוברך משה ויקרא עמ' רס
נא א"ל ר"נ לדרו עבדיה אטמין לי צונןבגדי כהונה (פרחיא) דף יב ע"ד, קנד ע"א
נג מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינקבגדי כהונה (פרחיא) דף ד/כ ע"א
נג. מעשה באחד שמתה אשתו ונעשה לו נסשעורים באורייתא בראשית עמ' עח
נג: אדם דאית ליה מזלא מסייע ליהשבילי פנחס (תשפ) עמ' קכט
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתברך משה פסח-שבועות עמ' נה
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק וכו' ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשהקול ברמ"א נשמע פרשת בא אות ז*
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה לו בן לינקתורה ודעת (פרוור) בראשית עמ' ער
נג: קשים מזונותיו של אדם וכו' דמתרחשי גיסא ולא אברו מזוניברך משה במדבר עמ' ר
נג: רש"י ד"ה דמתרחיש ניסא, ואין נס זה רגיל שיבראו מזונות לצדיקים בביתםברך משה במדבר עמ' ר
נד ע"ב על זקנים שלא מיחו בשריםעבודת ישראל (קמחי, תשפ) עמ' נז
נד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו וכו'קול ברמ"א נשמע פרשת צו אות ו, תזריע אות ד
נד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו וכו'בני יוסף - בני בנימין ח"ב עמ' קיח
נד: כל שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס בעון כל העולם כולוברך משה ויקרא עמ' רח
נד: פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו' מתוך שלא מיחה בה נקראתקול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות - שבת הגדול אות יג
נד: פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו'לקט אמרים (שכטר) ח"ב עמ' כ
כז: וכי לאורה הוא צריך וכו' אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורת בישראל וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' קמח
כח: שור שהקריב אדה"ר וכו' ותיטב לו משור פרדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קנה
כח: שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היתה לו במצחותורת העולה (תשפא) עמ' תס, תקמג, תקצ
כח: תחש שהיה בימי משה טהור היהפרדס שדי עמ' פב
כח: תחש שהיה בימי משהתורת העולה (תשפא) עמ' תקמג
כט ע"ב המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפגי גוים מפני ליסטים מפני רוח רעה מפני החולה שישן פטורעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר קג, קד
כט ע"ב המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפנימועדים (ניסנבוים) עמ' 135
כט. מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, ורשב"אבאר צבי (תשעא) עמ' שיח
ל טוב יום אחד שאתה עוסק בתורהאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' יב
ל ע"א במתים חפשי חפשי מן המצוותדברי חיים (שארין) ח"ב עמ' קצה
ל ע"א גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודםדברי חיים (שארין) ח"ב עמ' א
ל ע"א טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות כו'דברי חיים (שארין) ח"ב עמ' ו
ל ע"א כשבנה שלמה את ביהמ"ק ביקש להכניס ארון לבית קה"ק, דבקו שערים זה בזה אמר שלמה עשרים וארבעה רננות ולא נענה וכו'אור היהדות עמ' צא, קצב, שעה, תב
ל ע"ב אין השכינה שורה כי אם על ידי שמחהשיח יצחק (חבר) עמ' תקיז
ל ע"ב אין שכינה שורה כו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה כו'אור היהדות עמ' נא
ל ע"ב בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה, ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה וכו'אור היהדות עמ' צה
ל ע"ב דוד המלךשיח יצחק (חבר) עמ' תמה
ל ע"ב הא יתיב רבן גמליאל וקא דרש עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםמועדים (ניסנבוים) עמ' 82
ל ע"ב כי הא דרבה מקמי דפתח להוי לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן כו'דברי חיים (שארין) ח"ג עמ' קב, קסג
ל ע"ב עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאותשיח יצחק (חבר) עמ' רפה
ל ע"ב עתידה אשה שתלד בכל יוםמעשה ידי יוצר עמ' רצג
ל ע"ב תחת השמש אין לו יתרוןשיח יצחק (חבר) עמ' רב, שיז
ל. אין מודיעין קיצו של אדםבגד אהרן עמ' לט
ל. אמר דוד אמות בערב שבת אמר לו כי טוב יום בחצריךשמנה לחמו (תשפא) עמ' רלג
ל. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי וגר אדעה מה חדל אניאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תפב
ל. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי וכו'פני חסד עמ' רלב
ל. אמר דוד לפני קב"ה, רבונו של עולם מחול לי על אותו עון, אמר ליה מחול לך וכר, באותו שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב"ה על אותו עוןקהלות ישורון עמ' קד
ל. באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירהוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רעט
ל. ושבח אני את המתיםאורן של חכמים עמ' קפב
ל. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבחוזאת ליהודה (שמיר) ח"א עמ' ריג, רס
ל. טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב וכו'אמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' תפג
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רמה
ל. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצותדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' רח
ל. כיון שמת נעשה חפשי מן המצוותתורת העולה (תשפא) עמ' תקיב
ל. כל העולם לא נברא אלא בשביל זהתפארת נפתלי עמ' צז
ל. לעולם בחולה וכו' אמרי חמודות עמ' 34
ל. נשאת ונתת באמונהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' נ, רכב, רנט
ל. שאול שאילה לעילא מר' תנחוםאורן של חכמים עמ' לז
ל. שאילה זו לעילא מרבי תנחום וכו' אנת שלמה אן חכמתךשמנה לחמו (תשפא) עמ' כב, קטז
ל: אין הנבואה שורה מתוך עצבותבגד אהרן עמ' ז
ל: אין השכינה שורה לא מתוך עצבותאוצר דברי רבינו עמ' עז, קסט, שלח, תא, תקיט
ל: איפסיק דרגא מתותיה וכו'בגד אהרן עמ' עג
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו' תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לודרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קב, קנו
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת וכו'תורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רעט
ל: ושבחתי אני את השמחה וכתיב "ולשמחה מה זה עושה" לא קשיא, כאן שמחה של מצוה, וכאן שמחה שאינה של מצוה, ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו'אמרי שפר (פינטו) דברים בשער
ל: יתיב רבן גמליאל ודרש עתידה אשה שתלד בכל יוםתורת העולה (תשפא) עמ' קפא
ל: כל העולם כולו לא נבדא אלא בשביל זהוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רסד
ל: לעולם יהא אדם ענותן כהללאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' שסד, שעא, ח"ב עמ' לט
ל: לעולם יהא ענוותן כהלל וכו'הארת דרך עמ' תנט
ל: עתידה א"י להוציא גלוסקאות וכלי מילתפרדס שדי עמ' קמז
ל: עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקח
ל: עתידה הארץ שתוציא גלוסקאותבגד אהרן עמ' נו
ל: תלמיד היושב לפני רבו ושפתותיו נוטפות מורתורת העולה (תשפא) עמ' רלא
ל: תלמיד שיושב לפני רבואורן של חכמים עמ' לו
לא ע"א אמונת זה סדר זרעיםשיח יצחק (חבר) עמ' עד
לא ע"א אפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין כו' אין לו להקב"ה בעולמו אלא יר"ש בלבדדברי חיים (שארין) ח"ג עמ' שט
לא ע"א בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו קבעת עתים לתורהעולת חודש (תשעד) ח"ב מאמר קטו
לא ע"א דעלך סני לחברך לא תעבידדברי חיים (שארין) ח"ב עמ' רל
לא ע"א מעשה בגר שבא לפני הלל, גיירני על מנת שבתורה שבכתב אני מאמין, ולא בתורה שבע"פשיח יצחק (חבר) עמ' קעז
לא ע"א מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות וכו' מפני שאין להם חיות פקחותמלכות ישראל ח"ג עמ' עח
לא ע"א קבעת עתים לתורהבית אבות (ספרין) עמ' יז
לא ע"ב כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לואור היהדות עמ' קעג
לא ע"ב קבעת עתים לתורהאליהו זוטא (הצרפתי) עמ' רט
לא. אי איכא יראת ה' אין אי לא לאמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' קנה
לא. אי יראת ה' היא אוצרו וכו' וברש"י ד"ה יראתבדידי הוי עובדא עמ' סא, סב
לא. אמונת זה סדר זרעיםמועדי ה' (לדרמן) עמ' קל
לא. בשעה שמכניסים את האדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונהשמנה לחמו (תשפא) עמ' רמד
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהפרדס שדי עמ' תיח
לא. בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לווזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קסט, רסד, שסג
לא. גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' צד
לא. גר דאתי לקמיה דשמאי והלל, מהרש"אאות לישראל עמ' רעג
לא. דחפו באמת הבניןאוצר דברי רבינו עמ' קנה
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' פה, קח, קי, קכו, רסא, רצד, שב
לא. דעלך סני לחברך לא תעבידפני חסד עמ' קב
לא. דעת זה סדר טהרותאוצר דברי רבינו עמ' תקיב, תקכט, תקמו
לא. דעת זו סדר טהרותמכתם לדוד משלי (תשעג) עמ' סו
לא. האי נכרי דהוי עובר אחורי בית הכנסת וכו', אתא קמיה דשמאי ואמר ליה גייריני על מנת שיעשוני כהן גדול, דחפו באמת הבנין שבידו, אתא לקמיה דהלל גייריה וכו'קהלות ישורון עמ' קכז
לא. הלל הזקןאורן של חכמים עמ' סד
לא. והי' אמונת עתך וכו' זה סדר זרעים וכו'תפארת נפתלי עמ' פח
לא. והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת, אמונת זה סדר זרעיםוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' רצד
לא. חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עבידתפארת נפתלי עמ' קיב
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים וכו' ומפתחות החיצונות לא מסרו לו בהי עיילדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' ק
לא. כל התורה על רגל אחתחלון התבה - מועדים עמ' רכז-רלו
לא. מה דסני לך לחברך לא תעבידתורת העולה (תשפא) עמ' עט
לא. מהרש"א - כל מי שמתגאה הוא שוטה ואין בו חכמהלבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"א עמ' קנא
לא. מעשה בההוא גר שאמר להילל למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחדעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר סז
לא. מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' רמד
לא. מעשה בנכרי שבא לפני שמאי א"ל גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' מאי דעלך סני לחברך לא תעבידהארת דרך עמ' שמא, תריב
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורהמנחת יצחק על המועדים עמ' טז, נח, רב, שיא
לא. נשאת ונתת באמונהבדידי הוי עובדא עמ' רצו
לא. ע"מ שתלמדני כל התורה כולה על רגל אחתדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכט
לא. ענוותנותו של הללשיחה נאה עמ' 268
לא. צפית לישועה כל ישראל חברים עמ' 246
לא. רש"י - דעלך סני לחברך לא תעביד וכו' כגון גזילה גניבה ניאוף ורוב המצותדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' צה
לא. תחלת דינו של אדם נשאת ונתת באמונהפני חסד עמ' סח, עד, קצג
לא: אלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טוביםדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' פח, שז
לא: חבל על דלית דרתא ותרעא לדרתא עבידמנחת יצחק על המועדים עמ' רעו
לא: חבל על דלית ליה דרתאאוצר דברי רבינו עמ' רכג, רעה, תקנא
לא: חבל על דלית ליה דרתאבגד אהרן עמ' נא
לא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיםוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קסט
לא: לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו מלפניושיחה נאה עמ' 337
לא: לא דיין לרשעים שאינן חוזריןאוצר דברי רבינו עמ' כא
לא: מי שאכל שום וריחו נודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודףדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קצג
לא: מפתחות החיצוניותחלון התבה - מועדים עמ' קכח-קלו
לא: על ג' דברים נשים מתות בשעת לידתן וכו'לבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"ב עמ' רעה
לא: קבעת עתים לתורהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קכט
לא: ר' סימון ור"א הוו יתביאורן של חכמים עמ' יד
לב ע"א אלו הן פרקליטין של אדם תשובה ומעשים טוביםפלגי מים (טננבוים) עמ' כ
לב ע"ב בעוון ביטול תורה וכו'דברי חיים (שארין) ח"א עמ' עז
לב ע"ב בעוון גזל בנ"א אוכלים בשר בניהםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' עז
לב ע"ב בעון מזוזה בניו של אדם מתיםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פג
לב ע"ב בעון נדרים בנים מתים כשהם קטניםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פד
לב ע"ב בעון ציצית בניו של אדם מתיםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פה
לב ע"ב בעון שנאת חינם כו' בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטניםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פז
לב. אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' רכ
לב. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיובגד אהרן עמ' צב
לב. העושין לו נס מנכין לו מזכיותיותפארת נפתלי עמ' קיז
לב. ואם עושין לו נם מנכין לו מזכיותיובאר צבי (תשעא) עמ' קז
לב. חש בראשו יהי דומה עליו כמי שנתנוהו בקולר, ורש"ילבושי מרדכי (תשעט) על התורה ומועדים ח"ב עמ' ריד
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו' שמא אין עושין לו נסדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקה
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' נז
לב. מגלגלים חובה על ידי חייבוזאת ליהודה (שמיר) ח"ב עמ' קלה
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייבדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' ל
לב. מגלגלין זכות ע"י זכאיבאר צבי (תשעא) עמ' שצ
לב. מהרש"אבגד אהרן עמ' ח
לב. על שקורין לארון הקודש ארגא וכו'בגד אהרן עמ' ז
לב: איזה הן מעשי ידיו של אדםאוצר דברי רבינו עמ' תקמב, תרל
לב: אין השכינה שורה אלאשיח שלמה עמ' תעה
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים וכו' ח"א בעון מזוזה וח"א בעון ציציתדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' פח, צב
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים, שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, למה יקצף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך. איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדםאמרי שפר (פינטו) סימן מד
לב: בעון נדרים בנים מתיםדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רפא
לב: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדיםדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' קז
לב: כל הזהיר בציצית זונה ומשמשים לו שני אלפים וח' מאות עבדיםדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' עג
לב: מגלגלין זכות ע"י זכאי וחוב ע"י חייבתורת העולה (תשפא) עמ' תקע
לב: רש"י - כמחתרת, שאין לה פצימין הכי אמר קרא וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' פט
לג כל המנבל את פיו וכו' נהפך עליו לרעהאפיקי מים (מלכה) ויקרא עמ' רסד
לג ע"א בעוון חילול השם בנ"א מתמעטיןדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פא
לג ע"א בעון ג"ע וע"ז והשמטת שמיטין ויובלות גלות בא לעולם וכו'אור היהדות עמ' שס
לג ע"א בעון שפיכות דמים בהמ"ק חרב ושכינה מסתלקת מישראלדברי חיים (שארין) ח"ג עמ' רז
לג ע"א וגברי היכא מיבדקישיח יצחק (חבר) עמ' תקלב
לג ע"א סימן לגסות הרוח עניותדברי חיים (שארין) ח"א עמ' שטז
לג ע"א סימן ללשה"ר אסכרהדברי חיים (שארין) ח"א עמ' פג
לג ע"ב מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמלכות ישראל ח"א עמ' סב, ח"ג עמ' רסו
לג ע"ב מפני שאוכלים בה דברים טמאיםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' עו
לג ע"ב צדיק נתפס בעון הדוראילת השחר (טננבוים, תשעג) עמ' צב
לג ע"ב צדיקים נתפסים בעוון הדורדברי חיים (שארין) ח"א עמ' סג
לג. אשריך שראיתני בכךתפארת נפתלי עמ' קיג
לג: אוי לי שראיתיך בכך אשריך שראיתני בכך, שאלמלא בכך לא מצאת בי כך וכו'אמרי חיים (קמיל) ח"ב עמ' רנג
לג: אין צדיקים בדור תשב"ר נתפסים וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' שכג
לג: אין צדיקים בדור תשב"ר נתפסים על הדורדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קפט
לג: אסכרה באה לעולם מכה זו מפני מה מתחלה בבני מעיים וגומרת בפהמועדים (ניסנבוים) עמ' 221, 222
לג: אשריך שראיתני בכךחלון התבה - מועדים עמ' קלז-קמה
לג: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדורדברי אמת (עהרנברג) עמ' תל
לג: די לעולם אני ואתהחלון התבה - מועדים עמ' קלז-קמה
לג: הואיל ואיתרחיש ניסאאוצר דברי רבינו עמ' לב
לג: ויבא יעקב שלם, אמר רב שלם בגופו שלם בתורתו שלם בממונו, ויחן את פני העיר, אמר רב מטבע תיקן להם, ושמואל אמר שווקים תיקן להם וכו'קהלות ישורון עמ' קד
לג: 'חזי כמה חביבין מצוות על ישראל' יהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' רעה-רעח
לג: חלאבאר צבי (תשעא) עמ' לט*
לג: כזמן שהצדיקים בחראורן של חכמים עמ' סח
לג: להחריב עולמי יצאתםחלון התבה - מועדים עמ' קיח-קכז
לג: מסירות נפשם של רבי שמעון ובנו, 'חיזרו למערתכם', 'איזיל אתקין מילתא' - אחריות היחיד למען הציבוריהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' רעה-רעח
לג: מעיקרא כי הוה מקשי רשב"י הוה מפרק ליה רפב"י י"ב פרוקי לסוף כי הוה מקשי רפב"י הוה מפרק רשב"י כ"ד פרוקיאמרי חיים (קמיל) ח"א עמ' קח
לג: נשים דעתן קלה עליהןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' רצט
לג: נשים דעתן קלהבגד אהרן עמ' סט
לג: נשים דעתן קלותתורת כהן (כהנא) ח"א עמ' רמג
לג: פתח רבי יהודה ואמר, כמה נאים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות, רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמןרנו ליעקב עמ' רכה
לג: פתח רבי יהודה ואמר, כמה נאים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות, רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמןרנו ליעקב עמ' רכה
לג: צדיקם נתפסים בעוון הדורוזאת ליהודה (שמיר) ח"א עמ' רמ
לג: ראה גברא דרהיט ונשא תרי מראניתורת העולה (תשפא) עמ' תו
לג: רשב"י אמר, הואיל ואיתרחיש לי ניסא איזול ואיתקין מילתא וכו', א"ל איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערי לכהנא לאקופי וכו'קהלות ישורון עמ' קד
לג: 'שאלמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך', מדוע בכה רבי פנחס בן יאיר יהגה חכמה (פייגלשטוק) חנוכה-שבועות עמ' רסח-רעד
לג: שלם בגופו ובממונומבקש ה' (חאגיז, שנו) דף מג ע"א
לג: שלם מופו שלם בממונו כו'בגד אהרן עמ' עא
לד ע"א ג' דברים צריך אדם לומר ע"ש עם חשיכהבית אבות (ספרין) עמ' סז
לד שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו עם חשכה, עשרתם עברתם הדליקו את הנררנו ליעקב עמ' רסז
לד. ג' דברים צריך לומר בתוך ביתו ע"ש וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קנד, קנו
לד. טיהר בן יוחי בית הקברותאורן של חכמים עמ' סו
לד. נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמותבאר צבי (תשעא) עמ' פה
לו: בעון מזוזה בנים מתיםעולת חודש (תשעד) ח"א מאמר קסג
לו: לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפרבאר צבי (תשעא) עמ' רכח
לז. שתי כירות המתאימות אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומהבאר צבי (תשעא) עמ' רלא
לז. תוס' ד"ה אי אמרתתורת כהן (כהנא) ח"ב עמ' מח
לח. תוס' ד"ה בשלמאתורת כהן (כהנא) ח"ב עמ' מט
לח: מחזירין וכו' אמרי חמודות עמ' 34
לח: תוס' ד"ה מעשהתורת כהן (כהנא) ח"ב עמ' מח
לט ע"ב אע"פ וכו' ור"ע מכריע אין הלכה כדברי המכריע חדא דר"ע תלמיד כו'אור היהדות עמ' תכא
מא. איזיל ואשמע מר"יאורן של חכמים עמ' ס
מא. הבלא מפיק הבלאאוצר דברי רבינו עמ' שמא, תקלד
מב ע"א מלאכה שאין צריכה לגופהאסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות עמ' פט
מב. מהרש"א תוס' ד"ה אפי'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קסה
מד. תוס' ד"ה שבנרבאר צבי (תשעא) עמ' קג
מד. תוס' ר"ה שבנרדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קעו
מד. תנו רבנן מטלטלין נר חדש אבל לא ישן, דר"י, רמ"א, כל הנרות מטלטלין, חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת, רש"א, חוץ מן הנר הדולק בשבת, כבתה מותר לטלטלהקהלות ישורון עמ' קה
מה ע"א שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע, ושמואל אמר משום נטילת נשמהאור היהדות עמ' רז
מה ע"ב כל המחובר לו הרי הוא כמוהודברי חיים (שארין) ח"א עמ' מט, ח"ב עמ' קכפד, ריג, ח"ג עמ' צט
מה: דאית בה וכו' אמרי חמודות עמ' 37
מו: מי יימר וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' שיג
מז אלישע בעל כנפיםיש מאין (שניאור) ח"א עמ' רעט-רפ
מז: תוס' ד"ה במהתורת כהן (כהנא) ח"ב עמ' מח
מט. אמר ר' ינאי תפילין צריכין גוף נקיאוצר דברי רבינו עמ' רמה
מט. ישראל נמשלו ליונה ותורתורת העולה (תשפא) עמ' רט
מט. מה יונה כנפי' מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהןדרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' צ
מט. תוס' ד"ה כנפיה מגינות עליהדרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' עה
מט. תוס' ד"ה נטלםאוצר דברי רבינו עמ' רמו
מט: מלאכות האסורות בשבת ילפינן ממשכןתורת העולה (תשפא) עמ' כו
מט: משה ראה באספקלריא המאירהתורת העולה (תשפא) עמ' פד
נ: רוחץ אדם בכל יום פניו ידיו ורגליותורת העולה (תשפא) עמ' קלב, רמח, תקלט
נא. אמרוה רבנן קמיה דאביי משמי' דר' ירמי' ולא קבלה וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קעב, קפב, קפח, קצו, קצז, ר
נא: אמר רבה וכו' אמרי חמודות עמ' 37
נא: ומזין עליהם וטובלך במקומם וכו' אמרי חמודות עמ' 37
נא: כל בעלי השיר יוצאין בשירפרדס שדי עמ' תקיג
נא: לוי בריה דרב הונא בר חייאאורן של חכמים עמ' נ
נא: למימר דנגרי דחמרא שערי וכו' אמרי חמודות עמ' 38
נא: מיתנאבאר צבי (תשעא) עמ' לט*
נב: כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה ואינן עולין מידי טומאתן אלא בשנוי מעשה הד הזמן - ליל יום כפור
נג. תסתיים דשמואל הוא דאמרבאר צבי (תשעא) עמ' קלג
נג: אדם דאית ליה מזלא מסייע ליה וכו'בגד אהרן עמ' לב
נג: אמר מר וכו' אמרי חמודות עמ' 38
נג: בא' שמתה אשתו וכו' ונעשה לו נסבאר צבי (תשעא) עמ' קה
נג: בהמה שאכלה כרשיניך לא ירצנה וכו' אמרי חמודות עמ' 39
נג: זכריך יוצאיך לבוביך, מאי לבוביך וכו' אמרי חמודות עמ' 40
נג: כמה גרול אדם זה וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' רכ
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשיתתפארת נפתלי עמ' קעד
נג: כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית, ובתוספות ישניםבגד אהרן עמ' צא
נג: מעשה בא' שמתה אשתו והניחה בן לינקאבק סופרים (קונקי) דף קמב ע"א
נג: מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינוק וכו'מועדי ה' (לדרמן) עמ' ריח
נג: תוסי דייה כאן ליבש כאן לחלב וכו' אמרי חמודות עמ' 39
נד ע"ב כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס בעוונםדברי חיים (שארין) ח"א עמ' קנא
נד. מי שיש בידו למחות וכו'פני חסד עמ' קעו
נד. רב אמר ליבש מותר ולא ליחלב וכו' אמרי חמודות עמ' 40
נד: אי הכי זכרים נמי כיוך דמנגחי וכו' אמרי חמודות עמ' 41
נד: ולא פדה וכו' אמרי חמודות עמ' 41
נד: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתודרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' ריג
נד: כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה וכו'דרשות מהר"ם בריסק (תשמז) עמ' קמב
נד: כל מי שיש בידו למחות על כל העולם נתפם וכו'מנחת יצחק על המועדים עמ' כג
נד: מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפס בעון זהתורת העולה (תשפא) עמ' תקכב
נד: של שכינתו היתה ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמומנחת יצחק על המועדים עמ' כד

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY
PARSHA
| CONTACT US