Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת שבת

בעריכת המכון לחקר האגדה

ב ע"א ג ע"א ד ע"א ה ע"א ו ע"א י ע"א י ע"ב יא ע"א יא ע"ב יב ע"א יב ע"ב יג ע"א יג ע"ב יד ע"ב טו ע"א טז ע"א יז ע"א יז ע"ב כא ע"א כא ע"ב כב ע"א כב ע"ב כג ע"א כג ע"ב כה ע"ב כח ע"ב ל ע"א ל ע"ב לא ע"א לא ע"ב לב ע"א לב ע"ב לג ע"א לג ע"ב

לד ע"א לד ע"ב לה ע"א לה ע"ב לו ע"א לט ע"ב מ ע"א מ ע"ב מא ע"א מט ע"ב נג ע"ב נד ע"ב נה ע"א נה ע"ב נו ע"א נו ע"ב סב ע"ב סג ע"א סג ע"ב סד ע"א סה ע"ב סו ע"ב סז ע"א סז ע"ב סט ע"א ע ע"א עג ע"א עה ע"א עז ע"ב פג ע"ב פו ע"א פו ע"ב

פז ע"א פז ע"ב פח ע"א פח ע"ב פט ע"א פט ע"ב צב ע"א צד ע"א צה ע"א צו ע"ב צז ע"א קא ע"א קב ע"ב קג ע"ב קד ע"א קה ע"א קה ע"ב קו ע"א קו ע"ב קז ע"ב קח ע"א קט ע"א קיא ע"א קיב ע"ב קיג ע"ב קיג ע"א קיד ע"א קטו ע"ב קטז ע"א קיז ע"ב

קיח ע"א קיח ע"ב קיט ע"א קיט ע"ב קכ ע"א קכא ע"ב קכז ע"א קכז ע"ב קכח ע"א קכח ע"ב קכט ע"ב קל ע"א קל ע"ב קלג ע"ב קלז ע"ב קלח ע"ב קלט ע"א קלט ע"ב קמ ע"ב קמה ע"ב קמו ע"א קמז ע"ב

קמט ע"א קמט ע"ב קנא ע"ב קנב ע"א קנב ע"ב קנג ע"א קנה ע"ב קנו ע"א קנו ע"ב

ב ע"א

יציאות השבת

[התחיל במלאכת הוצאה, כי כל המלאכות נלמדו מהמשכן, והמלאכה הראשונה שעשו במשכן היתה הבאת התרומות, שנאמר "ויצו משה ויעבירו קול במחנה", שממנו לומדים מלאכת הוצאה (שבת צו).]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סג ע"ג) לטקסט


ג ע"א

הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ

אחר שנתרצה השי"ת ניתנו הלוחות שניות למשה בשליחות לכל ישראל... ובחידושי תורה כתבנו מה שפי' רש"י "ויהי ברדת משה" - שהביא לוחות אחרונות ביום הכפורים, ונראה להבין רצונו בזה, דמה ששינה הכתוב ולא כתיב "ויתן אל משה וירד" כמו בלוחות ראשונות, ועוד כפל הלשון "ברדתו מן ההר", היינו מפני שנצטווה למסור הלוחות לישראל, וכיון שההר היה רשות היחיד כדין תל המתלקט עשרה מתוך ארבע, ומחנה ישראל היה רשות רבים, וקיי"ל דיש עירוב והוצאה ביום הכפורים [כריתות יד ע"א]. לכך כתיב "ויהי ברדת ושני לוחות עדות בידו ברדתו מן ההר", דהיינו שלא ניתן לו עד שהתחיל לירד, וקיי"ל דבהטעינו חבירו אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו אינו חייב כיון שלא היתה עקירה מרשות היחיד.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אחרי אות מה)


ד ע"א

וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך

[לכן טועים אלו שמדברים בלשון לעז כדי לקרב יהודים לתורה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף לח ע"ב) לטקסט


ה ע"א

לפי שאינו דומה לדגלי מדבר

[שבת הוא זכרון לחידוש העולם, שבו שבת מחידוש, וגם הנהגת ה' במדבר היה בנסים גלויים, יש מאין. לכן הלכות שבת נלמדים מהמדבר ומהמשכן, כדי שנתבונן בדרכנו במשכן. כל הנסים יצאו מאין ליש למעלה מהטבע. (לח ע"ב) אינם נתפסים במקום, כמו שמקום הארון אינו מן המדה, ובמשכן עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. וגם שבת מעין עוה"ב. והוא יום השביעי, שבו כלולים כל ששת הימים. הגר"א בביאורו לתיקוני זוהר, תיקון סט, מסביר שלכל דבר יש ששה צדדים, ויש נקודה מרכזית שהוא העיקר, ושש הנקודות שסובבים על קוטבם רודפים לשביעית שמחבר אותן, כמו שכתב הגר"א בביאורו לתיקוני זוהר תיקון יח, שהנקודה האמצעית כוללת כל השש. ומצד ה' שהוא למעלה מהזמן והמקום אינם נתפסים במקום ובזמן. יום השבת היא הנקודה המרכזית שמחבר את ששת הימים שהם כמו שש נקודות. והיא מטרת הבריאה, להתבונן בבורא יחיד באמונת החידוש. ולכן נחים בה. "חמדת ימים" - הימים האחרים חומדים את השבת. לכן יש איסור תחומין, שלא לצאת בחוץ לגבול בלי היכר אלוקות לזכרון.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף לח ע"א) לטקסט


ו ע"א

ת"ר ד' רשויות לשבת: רה"י ורה"ר וכרמלית ומקום פטור. ואיזו היא רה"י? חריץ שהוא עמוק י' ורחב ד', וכן גדר שהוא גבוה י' ורחב ד' זו היא רה"י גמורה..

גבוה י' ורחב ד'. הוא על שם הוי"ה - רוחבו ד' (ארבע אותיות בו) וגובהו, פירוש: במילוי - עשרה (עשר אותיות). על זה הדרך: יו"ד ה"י וא"ו ה"י.

(אור החיים, שמות כו, א)

ארבע רשויות לשבת

אוֹם נְצוּרָה כְּבָבַת. בּוֹנֶנֶת בְּדַת נֶפֶשׁ מְשִׁיבַת... פּוֹרֶטֶת אַרְבַּע רְשׁוּיוֹת בַּשַּׁבָּת.

(הושענות לשבת)

כְּהוֹשַׁעְתָּ מִשְׁפְּטֵי מַשְׂאֹת שַׁבָּת גָּמָרוּ. נָחוּ וְשָׁבְתוּ רְשׁוּיוֹת וּתְחוּמִים שָׁמָרוּ. כֵּן הוֹשַׁע נָא.

(הושענות לשבת)י ע"א

רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי אמר כעבדא קמיה מריה

מנעורי תמהתי למה אין אנו נוהגים להתפלל בזקיפת ידים למעלה כמו שנהגו אבותינו מעולם, כמו שנאמר "הרמותי ידי אל ה' עליון" וגו', ותירגם אונקלוס "ארימית ידי בצלו קדם ה'" וכו'... ולא נעלם מעיני הא דאמרינן... רבא פכר ידיה ומצלי, אמר כעבדא קמי מריה וכו', ולכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות תפלה וז"ל: מניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית ועומד כעבד לפני רבו באימה וביראה וכו' עכ"ל. אמנם כבר תמהני טובא על רבא גופיה וכל הנגררים אחריו, למה לא התפלל ג"כ בזקיפת ידים למעלה כמו אבות העולם? וכי הם לא התפללו ג"כ כעבדא קמי מריה כמו רבא? ולולא דברי הרמב"ם הנ"ל הייתי מפרש דרבא התפלל על כל פנים בזקיפת ידים למעלה, אלא שעם זקיפת ידיה פכר ידיה ומצלי. וקל להבין. ושמא י"ל מאחר שנמצאו נוהגים אומות העולם עכו"ם להתפלל כך בזקיפת ידים למעלה כמפורסם, לכן אין אנו נוהגים עכשיו להתפלל כך. וכהאי גוונא אמרו רז"ל בפסוק "לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך": אף על פי שהיתה אהובה לפני הקב"ה בימי האבות, עכשיו שנאה מאחר שעשאוה אלו כנעניים חוק לע"ז.

(ר' יששכר בער איילנבורג, שו"ת באר שבע, סימן עא)

רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה! [רש"י שם: חיי עולם - תורה, תפלה צורך חיי שעה היא - לרפואה לשלום ולמזונות]

והעניין דמראש הבריאה קבע הקב"ה שיהיה עסק פרנסה שבא בהליכות עולם מעורב בהשגחה עליונה מגיע ע"י מפגיע של עבודה. היינו או קרבנות במקום הראוי לכך. או תפלה בכל מקום. ומש"ה נקראו אלו סתם עבודה יותר משארי מצות שבתורה שהם ג"כ עבודת ה'. היינו ע"ש הכתוב עובד אדמתו ישבע לחם פי' דשארי מלאכות שאדם עושה אפשר שעושה בשביל פרנסה ואפשר בשביל צורך אחר משא"כ עובד אדמתו אינו אלא לשבוע לחם. וכך הוא הבדל כל מצות שבתורה לעבודת קרבנות או תפלה. דשארי מצות ועבודת ה' שכרם שמור לעוה"ב או בעוה"ז אוכל פריו בעושר וכבוד וכדומה מדה כנגד מדה משא"כ קרבנות או תפלה עיקרם באים לפרנסה. כדאיתא (בכתובות דף ז') למה נקרא שמו מזבח שהוא מזין. (ועוד יבואר בפ' פינחס אם יזכני ה') וכן תפלה קבועה דמש"ה נקרא במס' (שבת דף י"ב) חיי שעה (ולהלן מ"ח כ"ב יבואר דיוק מקרא בתפלת שלמה בזה) [כוונת המאמר היא שתפילה עיקר מתן שכרה בפרנסה בעולם הזה ולא לעולם הבא, להבדיל ממצוות אחרות.]

(העמק דבר, בראשית פרק ב פסוק ה)

כי מה המצוה הזאת, ומה טעם יש בה. אם יש להם צער או צורך, יבקשו עליו רחמים אם יצרו, ומאי איכפת ליה להקב"ה אם ישמעו ואם יחדלו.
אמנם הראוי שיודע בזה, הוא שענין התפלות הוא כענין הקרבנות. וזה, כי כמו שהקרבנות עקר כוונתם הוא לתכליות שאם יש בעקרה הרבה צורך ותועלת, אין הכוונה בה לבד אל תועלת עצמה, כי גם אל הענינים הגדולים הנקשרים בה והנמשכים אליה.
והוא, כי התפלה ענינה הוא בקשת דבר בחוזק בטחון, ואי אפשר זולת זה... כי המבקש אותו יתברך בחוזק הבטחון, חוייב שתוקדם אליו הודאתו בשהוא יתעלה נמצא, ושהוא יכול לעשות בקשתו, וכי הוא משגיח, ורוצה טוב מבוקשיו. והם הדברים שצריך האדם לסדרם תחלה לבקשת צרכיו, לפי שמציאותם הכרחי למי שמבקשים ממנו דבר, שאם לא כן מי יתפלל לו. [מקשה, אם התפלה אינה אלא חיי שעה, בקשת צרכים זמניים וחולפים, למה היא מצוה. ומתרץ שהתפלה היא לא רק חיי שעה אלא היא קרבה לה'. והיא כעין הקרבנות, וא"א זולתה.]

(עקידת יצחק, שער נ"ח)

שעה ראשונה מאכל לודים שניה מאכל לסטים שלישית מאכל יורשין וכו' רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל פועלים ששית מאכל תלמידי חכמים

[אלו רמזים לתולדות האנושות. בתקופה הראשונה היו אנשים פראים, לא הכירו במושגי צדק ויושר, לא העריכו חיי אדם, היו נלחמים זה בזה כמו חיות. הלודים, שהם עם שאוכל בשר אדם (רש"י), היו מנהיגי העולם. בתקופה השניה בני אדם התארגנו לקבוצות, והיו להם חוקים שעל פיהם התנהלו, אבל עדיין גזלו ורצחו מי שקם נגדם. מי שהצטיין בשפיכות דמים ובלסטיות נעשה המושל. התקופה השלישית היתה תקופת היורשים. הרוצחים הגדולים נעשו שרים נכבדים, כבשו ערים ומדינות, ובניהם היו אצילים שירשו את זכויות אבותיהם, והם היו בעלי המעמד הגבוה, בעלי ההון והכבוד. בתקופה הרביעית, המעמד הנמוך מרד והפילו את ממשלת האצולה, וגבר רעיון הדמוקרטיה ושוויון הזכויות בין כל בני האדם - "מאכל כל אדם". התקופה החמישית - התעוררות הפועלים להילחם על זכויותיהם, והתנועה הסוציאליסטית שדורשת שהפועלים ישלטו בממשלה. אנחנו מחכים לתקופה השישית, שיתגשמו האידיאלים של תורתנו, ומלאה הארץ דעה את ה', לא תהיה מלחמה, וכל אדם יעשה הטוב והישר בעיני ה' ואדם. אז יכבדו את לומדי התורה, כי יבינו שהם בוני העולם.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 131-132) לטקסט

תנא להו רב חייא בר רב מדפתי, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך, שמשה יושב ודן כל היום כלו, תורתו מתי נעשית, אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כתיב הכא, ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב, וכתיב התם, ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

כמו במעשה בראשית נראה שפע אלוקי בתחתונים, שמאתו נתהוה כל מה שנתהוה, כן כל דיין שדן דין אמת לאמתו ממשיך השפע ההוא, ישלם מצד דינו לגמרי תקון מדיני או לא ישלם, שכמו שבמעשה הקרבנות עם היותם רחוקים לגמרי מן ההקש, היה נראה השפע האלהי, כן במשפטי התורה היה נמשך ושופע, גם כי יצטרך כפי הסדור המדיני תקון יותר אשר היה משלימו המלך. ונמצא שמנוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד, שהם צודקים בעצמם כמו שאמר ושפטו את העם משפט צדק, ומנוי המלך היה להשלים תקון סדר המדיני, וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה.

(דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר)

שואל, מאמר חז"ל זה צריך ביאור, כי כפי הנראה שמראה הערב והבקר שנזכר בב' מקומות אלו אינן דומין זה לזה, כי כאן מתחיל מן הבקר ומסיים בערב, ובמעשה בראשית מתחיל מן הערב ומסיים בבוקר? ותשכיל ותדע, כי זה העולם בכלל אינו מתקיים כ"א בזמן שיש דין למטה או למעלה, כי רצה הקב"ה לברא את העולם במדת הדין, ואע"פ ששיתף לו גם מדת הרחמים, מ"מ גם מדה"ד במקומה עומדת כי מלך במשפט יעמיד ארץ, ובמדרש (דב"ר ה ד) א"ר אלעזר במקום שיש דין אין דין ובמקום שאין דין יש דין כיצד? יש דין למטה אין דין למעלה, אין דין למטה יש דין למעלה, ועל סדר זה העולם נכון שאין שעה פנויה בלא דין כי ידוע שמדה"ד שלמעלה שולטת בלילה דווקא אע"פ שהקב"ה פוסק הדין ביום היינו כשאין דין למטה ביום אז הקב"ה דן גם ביום בין התחתונים על החמס שביניהם אבל אם יש דין למטה ביום מ"מ יש גם דין למעלה בין שרי מעלה, וא"כ זמן דין שלמעלה מערב עד בקר וזמן דין שלמטה מבקר עד ערב, ומטעם זה הדיין שותף להקב"ה במעשה בראשית וחלק כחלק יעמידו יסודות של כל העולמות העומדים על הדין כי מלכו של עולם במשפט יעמיד ארץ ושמים מן הערב עד הבקר ומלכי רבנן במשפט יעמיד ארץ מן הבוקר עד הערב.

(כלי יקר, שמות פרק יח פסוק יג)

כי בזה יתקיימו האנשים על אותו הטבע והאופן שנבראו בו לפי מה שהם עצמם.

(עקידת יצחק, שער מג)

וזהו הענין מה שארז"ל, כל הדן דין אמת לאמיתו כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. וכבר הקשו התוספות (ד"ה זה) ופירשו כפל המלות אמת לאמיתו. ולפי דברינו יבוא על נכון, יש שני מיני דינים וכולם אמת, אך אחד יותר אמת מהאחר. הנה ציוו רז"ל (סנהדרין ז, א) לדיין שיעשה הפשרה כפי יכלתו, ואם עשה כן אז עשה חסד ואמת, והלך בצדק ואמת ובזה יש קיום העולם. כי אי אפשר להעמיד משפט הדת על תלו ואי אפשר להתקיים לעולם, ובפשרת הדין אז כל אחד על מקומו יבא בשלום. וזה נקרא דין לאמיתו, כי אע"פ שהפשרה אינו אמיתית לפי הדין המדוקדק, מכל מקום הענין אמיתי, כי אמת מארץ תצמח (תהלים פה, יב) להעמיד ולקיים העולם לסלק המריבות. אבל אם היו שני הבעלי דינים מבקשים מרכז נקודת הדין אמת הגמור, ואין אחד מהם מכחיש את חבירו וכופר בו רק כולם צדיקים, ואין אחד רוצה לגזול את חבירו רק רוצים לידע מי זוכה מצד הדין, כמו הרבה דינים מציאה וזכיה בהפקר וכיוצא בהם, וששים ושמחים לקבל האמת במה שהוא מרכז האמת, והדיין דן כן, אזי הוא אמת לאמיתו. כי הוא אמת מארץ תצמח קיום העולם להטיל שלום שלא יהא מריבות, כי כן הוא אצלם הם רוצים האמת וכל אחד מהם רוצה שיזכה בזה למי שהוא זוכה, והדיין פוסק מרכז הדין דין אמת, נמצא הוא אמת לאמתו, זהו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. כבר כתבתי בראשית שהוא בתחילה, שם הכל בנעלם ושם שורש הכל, ושם נאמר בראשית ברא אלהים, ובראשית הוא ראשית המחשבה של סוף המעשה, וכתיב ראשית חכמה, כי הוא סוד המחשבה מקום בני עליה, על כן נעשה שותף, כי שם במחשבה מעשה בראשית, כלומר המעשים שהם בסוף הם שם בסוד הראשית שהוא המחשבה, זהו שותף במעשה בראשית. אמנם המעשה במקומו דהיינו בבנין בהתפשטות, אז עולם חסד יבנה, ומשם השתתפות מדת הדין עם הרחמים, והוא לאמתו אבל לא אמת לאמיתו. ועל זה אמר (דברים לב, ד), הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא.

(של"ה, פרשת בראשית, תורה אור אות ג)


י ע"ב

תניא נמי הכי: "לדעת כי אני ה' מקדשכם". א"ל הקב"ה למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל. לך והודיעם..

ולהיות השבת הגדול הזה הוא תכלית הכל והטוב המקווה מכל הפעולות... ועניין ההודעה – הוא מה שימסור להם מיד זה השבת המפורסם, שיהיה סימן בידם אל השבת האחר הצפון תחתיו. משל למטרונה שמסר לה המלך מפתחות גנזיו, שהוא סימן בידה שישליטנה על ההון הרב הצפון בם...
והוא מה שאמרו, ואף על גב דשבת מילתא דעבידא לגלויי, מתן שכרה לא עבידה לגלויי, כי באמת השבת הגדול הזה הוא מתן שכר השבת הראשון והתכלית אליו.

(עקידת יצחק, שער ד)

'בית גנזי' הוא מקום הנקרא גנזי המלך, שהוא בחינת עולם עליון. והנשמה היתרה - מחצבה שם הוא. ולכן תיקרא 'שבת' כאומרם 'ושבת שמה', כשם העולם שממנו היא שנקרא עולם שכולו שבת (ר"ה לא) ועולם זה אין בו עיצבון, ועליו לא בא כדבריהם בו אלא עונג ושמחה.

(אור החיים, שמות לא, טז)

לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין, שנאמר הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. מאי קרובה, אילימא קרובה דמיקרבא וזוטא והא קא חזו לה, אלא מתוך שישיבתה קרובה עונותיה מוצערין. א"ר אבין מאי קרא דכתיב אמלטה נא שמה; נ"א בגימטריא נ' וחד הוי, ושל סדום נ' וב'

הנה נא העיר הזאת - קשה ממה נפשך; אם נתחייבה העיר מה יועיל בקשתו מהם, ועוד רואני כי שמעו לקולו ואמרו נשאתי פניך וגו', ואם לא נתחייבה, מבלי בקשתו של לוט אין להם רשות להשחיתה.
אכן יתבאר הענין על דרך אומרם במסכת שבת (י:) ישיבתה של צוער נ"א שנה ושל סדום נ"ב וכו' ע"כ, וכפי זה דן לוט לפניהם כי עדיין לא נשלמה סאתה, והן אמת כי ישתנה הדין בין קודם שניתן רשות למחבל לאחר שניתן וכו' (ב"ק ס.), שהגם שעדיין לא נשלמה סאתה, אף על פי כן כיון שניתן רשות למשחית אין לה זכות להמלט מהדין, וכפי זה הדבר תלוי ביד המשחית, לזה נתחכם לוט ושאל הדבר ממנו, וקבל דבריו ואמר נשאתי פניך וגו', ותמצא שתיכף הלך לו לוט מצוער כי ירא שיגיע זמן תשלום פורענותה. [מבאר כי העיר צוער עדיין לא התמלאה סאת עוונותיה ולכן היתה אמורה להיחרב רק מצד שכבר ניתנה הרשות למשחית ושוב אינו מדקדק, ובזכות בקשת לוט ניצלה.]

(אור החיים, בראשית יט, כ)

לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים. שבשביל משקל ב' סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו למצריים [תוס': הכי גרסינן נתגלגל הדבר וירדו אבותנו למצריים, ואע"ג דבלאו הכי נגזר, דכתיב "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה"? שמא לא נגזר עלהם עינוי כ"כ]

והקשו התוס' והלא כבר נגזר הגלות בבן הבתרים? ואמרו שיכול להיות במקום אחר שלא היו משתעבדים בו ישראל בכ"כ צער ועינוי, והוא אומרו אשר במצריים - פי" ולבחינה זו של כובד השיעבוד אני רואה כי הגם שלא הגיע עדיין קץ הגאולה, הגיע קץ פרט בחינת העוני אשר מענים ומשעבדים אותם. [לכאורה לא ברור מדוע יש להדגיש בפס" שה" ראה את עוני בנ"י שבמצריים -והרי ברור שבנ"י היו במצריים?! אלא כמו שהגמ" בשבת אומרת שבשביל שהפלה יעקב בן יוסף לאחיו (בצמר משקל שני סלעים) ירדו בנ"י למצריים, והקשו בתוס" שעוד לפני כן נגזרה הגזרה-בברית בן הבתרים? אלא שבגלל מעשה יוסף נגזר עלהם לא סתם שיעבוד אלא שיעבוד קשה-במצריים.]

(אור החיים, שמות ג, ז)

שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו

[חתם סופר הסביר שהטעם שיעקב עשה כך, הוא כי לימד את יוסף את כל מה שלמד משם ועבר, ורצה להסתיר זאת מהאחים, כדי שלא יקנאו, ולכן עשה לו בגד מיוחד, כדי שיחשבו שאינו בן תורה, שהרי ת"ח שאינו בן תורה הולך בבגדים מיוחדים (שבת קמה ע"ב). (עמ' נ) יש להסביר בזה מדוע יוסף הוציא דיבה על אחיו שהם אוכלים אבר מן החי, והסביר פרשת דרכים שאכלו מפרכסת, והם סברו שדינם כישראל שמותר לאכול מפרכסת, ויוסף סבר שהם כבני נח שאסורים במפרכסת. ולכאורה קשה, הרי יוסף הוכיחם על כך, ומדוע לא הסבירו לו את שיטתם? אלא, כי חשבו שאינו בן תורה, ולא יבין גם אם יסבירו לו, ולכן כתוב "לא יכלו דברו לשלום" - לא יכלו להשיב לדברי תוכחתו בשלום. ובזה מובן גם המדרש (בראשית רבה פרשה פד סימן יד) שאמרו האחים "בואו ונשסה בו את הכלבים - כי כלב הוא עני שבחיות (שבת קנה ע"ב), וגם עז (ביצה כה ע"ב), ורצו לדון את יוסף מדה כנגד מדה, כי חשבו שאינו בן תורה, והוא עני בדעת, ובכל זאת העיז פניו להוכיח אותם. (עמ' נא) וזה הטעם שראובן אמר לאחים לשים את יוסף בבור, שהיה ריק בלי מים אבל עם נחשים ועקרבים (שבת כב ע"א) - מדה כנגד מדה, כי הוא היה ריק מתורה, ובכל זאת הוכיח את אחיו, ולכן אמר שהם תלמידי חכמים שצריכים לנקום כנחש (יומא כג).]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' מט-נא) לטקסט

לו ישטמנו וגו' - פירוש דלמא, אלא שאין חבר לה בכל התורה (רש"י), וצריך לדעת למה ידבר הכתוב לשון זה שמשמעותו הרגיל הוא היפך הכוונה, והגם שאין מקום לטעות להבין בו זולת "דלמא", אע"פ כן היה לו לומר לשון צודק "פן" או "אולי". ונראה כי הכתוב דברי עצמו קאמר לו, והכוונה בזה שהם יראו על דבר שהלואי שיהיה כן שיהיה משיב להם, והוא אומרו ישיב לנו את כל הרעה, והיו מצטערים השבטים כשיעור שנצטער יוסף מצדם, ובזה לא היו מתחייבים לבסוף מהגליות ומהצרות בעד חטא זה, כאומרם ז"ל (שבת י:) גלות מצרים וגם בגלות האחרון, וצא ולמד מה היה לעשרה עמודי עולם. [מביא כי האחים רצו שיענישם יוסף תחת חטאם, ובזה יימנעו מכל זרע ישראל הגלויות והייסורים.]

(אור החיים, בראשית נ, טו)

הקשו בתוספות: ואע"ג דבלאו הכי נגזר, דכתיב (בראשית טו) "ועבדום וענו אותם", וע"ש מה שתירצו.
נתבאר העניין בדברי המדרש [מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב סימן ד ויוסף הורד מצרימה, זש"ה "לכו חזו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם" (תהלים סו). א"ר יהושע בן קרחה: אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה את מביאן... מלה"ד? למי שמבקש לגרש את אשתו. כשבקש לילך לביתו, כתב גט. נכנס לביתו, והגט בידו. מבקש עלילה ליתנו לה, אמר לה: מזגו לי את הכוס שאשתה. מזגה לו., כיון שנטל הכוס מידה אמר לה: הרי זה גיטך. אמרה לו: מה פשעי? אמר לה: צאי מביתי, שמזגת לי כוס פשור., אמרה לו: כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור, שכתבת הגט והביאתו בידך...]
כי אע"פ שנגזרה הגזירה של "ועבדום ועינו אותם" הרבה קודם לכן, מכל מקום נשתלב החשבון הפרטי של יעקב ששינה בן בין הבנים לתוך המערכה המוכנה ועומדת.
כך מקיים הקב"ה את תכניותיו. בעלילה, ע"י מעשי בני האדם. ומגלגל על ידם את אשר נגזר מראש.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת ויצא מאמר יג' עמ' נד)

רב חסדא הוה נקיט בידיה תרתי מתנתא דתורא אמר כל מאן דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב יהיבנא ליה ניהליה אמר לו רבא בר מחסיא הכי אמר רב הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו וכו' יהבה ניהליה אמר חביבין עלך שמעתתא דרב כולי האי אמר ליה אין אמר ליה היינו דאמר רב מילתא אלבישייהו יקירא אמר ליה אמר רב הכי בתרייתא עדיפא לי מקמייתא ואי הוה נקיטנא אחריתי יהיבנא לך

[איך ידע רבא בר מחסיא שזה דבר חדש, אולי רב חסדא כבר שמע את זה? י"ל שרבא בר מחסיא לא התכוון להשמיע לו דבר חדש כפי שביקש, אלא שאל אותו, "אולי מישהו יאמר לך דבר חדש בשם רב, בלי ששמע שהבטחת לתת מתנה, ואיך תתן לו, הרי צריך להודיעו, כמו שאמר רב"? ואז רב חסדא נתן לו.
ובדרך אחרת: עוד קשה, מדוע לא אמר לו מיד "חביבין עליך" וכו'? ומדוע לא אמר לו "מילתא אלבושייהו יקירא" מיד? ומדוע רב חסדא שאל אותו "אמר רב הכי" רק על המימרא השנייה? ואיך אמר "בתרייתא עדיפא לי מקמייתא", הרי אסור לומר "שמועה זו נאה וזו אינה נאה" (עירובין סד)? (סד ע"ד) י"ל שרבה בר מחסיא הבין שרב חסדא עוד לא שמע את המימרא הזאת, שהרי אילו שמע, לא היה מבטיח לתת לכל מי שיאמר לו דבר חדש, שהרי ייתכן שיבוא מישהו שלא שמע את הבטחתו ויאמר לו דבר חדש, וזה נגד הכלל שצריך להודיע לו מקודם, ובמיוחד בדברי תורה, שצריך ללמדה בחינם, ואולי יתבייש לקבל ממנו בלי הודעה מראש. ועוד שלא היה ברור מדברי רב חסדא אם התכוון שיתן מתנה אחת או שתיים, ונמצא שגם מי ששמע את הכרזתו לא יודע בבירור מה יקבל, וזה נגד הכלל שצריך להודיע מקודם. והיות שלא ידע אם יתן אחת או שתיים, לא אמר לו מיד "חביבין עליך" וכו', כי אולי רב חסדא התכוון לתת רק אחד. רק אחרי שראה שרב חסדא נתן לו את שניהם, ולא נשאר לו כלום, התפלא ואמר "חביבין וכו'". וגם רצה להבין מדוע לא אמר מראש שיתן את שניהם. וכשרב חסדא אמר לו שדברי רב חביבים עליו, אמר "מילתא אלבושייהו יקירא", שאדם יתן את כל מה שיש לו כדי להשיג מה שיקר לו. ורב חסדא שאל "אמר רב הכי", כלומר שהיה חידוש בעיניו שרב נתן את המשל בבגד ולא באוכל, שהרי נאמר (בבא מציעא נב ע"א) "עשיק לגביך ושוי לכרסיך", כלומר ראוי לשלם הרבה עבור בגד, אבל עבור מאכל, ישלם רק בשוויו, ואלו רב היה אומר את דבריו במשל למאכל, לא היה אפשר להסיק מדבריו שראוי לתת יותר משוויו, אבל כיון שרב נתן משל בבגד, אפשר להסיק מזה שיש לשלם יותר משוויו עבור דבר יקר. (סה ע"א) וא"כ טוב עשה רב חסדא שנתן את שתי המתנות לרבה בר מחסיא. וזה מצדיק גם את מה שנתן לו בלי להודיע מראש, שרק במתנה צריך להודיע מראש, אבל כאן זאת לא מתנה, שהרי קיבל תמורה - את דברי רב. וזה מה שאמר "בתרייתא עדיפא לי מקמייתא" - המימרא השנייה מוכיחה שמתחילה עשה כהוגן, והדגיש "לי". ואמר "ואי הוה נקיטנא אחריתי יהיבנא לך", כי דברי רב שווים לי יותר, לפי מה שאמרת במאמר השני.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סד ע"ג-סה ע"א) לטקסט

הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, שנאמר "לדעת כי אני ה' מקדשכם"

על זה האופן עצמו הוא מה שאמרו: הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים (יבמות סד, א), כדי שיכירו וידעו מה שמתחסד עמהם, ולא יחשבו שהדברים מגיעים מפאת המזל או השתדלות או מדין זכותם.

(עקידת יצחק, שער יז)

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה טז ע"א]

הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו

ומה גם עתה אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה, פירושו כמד"א נ' שערי בינה שהם כוללים החכמה הזאת וניחא למרייהו טובא היותם מצויינים במשנה וגמ' הנכללים בשם הלכה כדלקמן בסי' נ"ג יעויין שם. והוא סוד הנותן פת זה תלמוד במספר שוה לתינוק זה נער ישראל הלומד פשט ההלכה צריך המלמד לצרף לו דבר בעתו הדעת והבינה בנסתרות הגנוזות באותה הלכה וזהו אמרם להודיעו לאמו, שאם אין דעת אין בינה אם אין בינה אין דעת.

(רמ"ע מפאנו, מאמר מאה קשיטה, סימן ז)


יא ע"א

כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה

[מי שבעיניו בתי העיר גבוהים יותר מבית הכנסת, שיותר חשוב לו הבית שהוא גר בו, ומדקדק שיהיה מושלם, אבל את בית הכנסת הוא מזניח ולא מתקן קלקולים בו, כי הוא סומך על אחרים שיתקנו, ובגלל זה אף אחד לא יתקן, כי זה קדירא דבי שותפי, בסוף יחרב. צריך שבית הכנסת יהיה גבוה מבתי העיר, היינו שידאגו לטפל בבית הכנסת יותר משמטפלים בבתים פרטיים.]

(רבי גדליה סילברסטון, מתוק מדבש ח"א, עמ' 24) לטקסט


יא ע"ב

שבת יא: היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה ג ע"א]


יב ע"א

חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה

והטעם שלא יסיח דעתו מהם כלל, כדי שיתן אל לבו שהוא כסא כבוד ומעון לשכינה ויתקדש במעשיו ויטהר במחשביו. והוא אמרם ימשמש במעשיו, ומצד משמושו במעשיו יצדק בו נוח לו שנברא, עד כאן לשון עבודת הקודש.

(של"ה, תולדות אדם - בית דוד (כד))


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ז]

ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו תמיד

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ח ע"א]

חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה אמר רב יוסף הלכתא רבתי לשבת

[עצי חיים ביאר שהכוונה להרהר בתשובה, ונקרא "בגדו" כי מעשי האדם עושים לבוש לנשמה, ורק ע"י תשובה אפשר להרגיש את מתיקות קדושת השבת ("הלכתא רבתי"), כמו שאחרי שאמר קין "עשיתי תשובה", אדם הראשון אמר "מזמור שיר ליום השבת" (בראשית רבה כב, יג)].

(מרפא לנפש (זילבר), סוגיות עמ' ט) לטקסט

תוספות ד"ה שמא יהרוג - דכינה היינו שחורה הקופצת דכתיב והך את עפר הארץ והיה לכנים ודרך שחורה הקופצת לצאת מן הארץ

[קשה, מה הראיה ממכת הכינים, אולי שם היה בדרך נס, שזאת הרוחשת יצאה מעפר הארץ אף שאינה רגילה לצאת מהארץ? התשובה היא שעשר המכות היו "נסים טבעיים", שנעשו ע"י שלוחי הטבע, כמו הארבה והצפרדעים, והנס היה רק בריבויים ובזה שלא הזיקו לישראל. והטעם הוא כדי לתת לפרעה מקום לטעות, אולי אינו מה', כמו שהסביר האלשיך לענין מכת הארבה. ולכן מסתבר שיציאת הכנים מהארץ היתה טבעית. והוכחת התוס' היא ממה שה' עשה את הנס ע"י עפר, כמש"כ "הך את עפר הארץ והיה לכנם", הרי שה' רצה שיצאו הכנים באופן שהם רגילים לצאת בדרך הטבע.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, נס פך השמן (תרנ"ה), דף ח ע"ב) לטקסטיב ע"ב

אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי שאין מלאכי השרת נזקקים לו, לפי שאין מכירין בלשון ארמית

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה לג]

מניין שהקב"ה זן את החולה

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים מ ע"א]

כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר

אמרו במסכת שבת במשנה: ולא יקרא לאור הנר, ולא פירש המשנה הטעם. והברייתא אמרה ולא יקרא לאור הנר שמא יטה. ולכן ע"י שפרשה הברייתא הטעם, אמר ר' ישמעאל אני אקרא ולא אטה, ופעם אחד קרא ר' ישמעאל והטה אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו ולא יקרא לאור הנר, כלומר שכוונה המשנה בסתימת דבריה שלא יסמוך אדם על עצמו, ולכן גדולים דברי חכמים במשנה שלא פירשו הטעם מדוע לא יקרא לאור הנר.
כן שמעתי אומרים בפירוש דבר בשם הגאון מווילנא זצלה"ה.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף ח ע"ב)


יג ע"א

תני דבי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו וכו' בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה (יג:) ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו וכו' בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר וכו' ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב

[קשה מה שנאמר "ששנה הרבה וקרא הרבה", משמע שלא קרא ושנה כל הזמן אלא רק "הרבה" והרי מצוות תלמוד תורה הוא יומם ולילה? י"ל שהוא סובר כדעה במנחות צט שלקיים מצות ת"ת די בפרק אחד ושחרית ופרק אחד ערבית. ותני דבי אליהו לשיטתו בנדה עג ע"א, האומר "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא", משמע שעשה דבר לפנים משורת הדין, כי לקיים מצות ת"ת די בפרק אחד ושחרית ופרק אחד ערבית. עדיין קשה, אמנם הוא מובטח שיהיה בן עוה"ב אבל לא אריכות ימים, ומדוע אשתו התרעמה? י"ל שהוא ע"פ האמור בשבת סג ע"א שלמיימינים בה יש אריכות ימים, ופירש רש"י שמתייגעים בתורה. וכאן הוא שימש ת"ח במאמץ להבין טעמי תורה.
היא הזכירה "שנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה" כדי לשאול, הרי נאמר (קידושין מ ע"ב) "כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא", וא"כ מפני מה מת? אבל היה אפשר לטעון שנענש כי לא לימד לאחרים, כפי שנאמר (סנהדרין צא ע"ב) "כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו". לכן נטלה את התפילין שלו, כדי לרמוז למעשה בב"ק יז ע"א, שר' יוחנן הניח תפילין ורק אח"כ ענה לשאלת תלמידו, שזה מראה שלימוד לאחרים פחות חשוב ממעשה מצוות (לפירוש השאילתות המובא בתוס' שם), וא"כ זה לא סיבה שייענש. ואליהו ענה לה, שהוא לא דרש "ואל אשה" וכו', וזה מראה שלא שימש ת"ח לדעת את הדרשות, וכיון שלא שימש ת"ח, בא לידו מחטא, ולכן מת בחצי ימיו.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 61) לטקסט


יג ע"ב

אין שוטה נפגע

דברו אל בני ישראל ואמרתם וגו' - כל זה מיותר אחר שאמר וידבר וגו' לאמר, ואולי שיכוין לומר על פי דבריהם (בתו"כ) שאמרו בני ישראל מטמאין בזיבה, ואין עכו"ם מטמאין בזיבה, לזה אמר דברו, פירוש לשון קושי שתמצא טומאה בהם יותר מהעכו"ם, ישראל זב מטמא משכב ומושב, ואין העכו"ם זב מטמא משכב ומושב, ואמר ואמרתם, פירוש לשון מעלה על דרך אומרו (דברים כו יז יח) האמרת והאמירך, הכוונה בזה שהגם שהוא מזקיק בהם הטומאה יותר, זה הוא למעלה להם, שהם ישנם בטהרה, ואין עכו"ם בטהרה, והוא סוד אין שוטה נפגע (שבת יג:). [מבאר כי הגויים, כיוון שאינם שייכים בקדושה, כך גם אינם שייכים בטומאה, בדומה לשוטה שאינו נפגע.]

(אור החיים, ויקרא טו, ב)


יד ע"א

והידים מפני שהידים עסקניות הן

[שלמה תיקן נטילת ידים, שצריך לקדש את ידיו לפני אכילה, ויתבונן בלחם שיאכל, שבאות מידים עסקניות, אולי עסקו בגניבה והמאכל גנוב או אסור כערלה וטבל.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף נט ע"ב) לטקסט

כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום סלקא דעתך אלא אימא נקבר ערום בלא מצות וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות מגילה לב ע"א]


יד ע"ב

גזרו טומאה על ארץ העמים

ואמנם רבת בני עמון היה אותו המקום למטה המכוון למעלה אל מקום ישיבת הממונה הוא האלוה שלהם, ולכן היתה עיר המלוכה, כי כשם שיש ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה, כך יש בכל ערי הגוים למטה העיר המכוונת לה למעלה. וז"ש בספר הזוהר רומי רבתא ורומי זעירא (תיקוני זוהר נ ע"ב), שהיא רומי של מעלה ורומי של מטה, והוא הדין בכל שאר הערים. וזה סוד טומאת ארץ העמים וקדושת ארץ ישראל מפני הטומאה והקדושה שמתפשטת מלמעלה למטה כפי המקום, והנה הש"י שהיה רוצה להכניע את השר הממונה על בני עמון ולהורידו ממדרגתו, לפיכך גזר אל הדין שיתריס ויתגבר כנגד רבת בני עמון שהוא מקום ישיבתו של השר הממונה עליהם.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו מט, ב)


טו ע"א

שמאי אומר שלא לסמוך וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה טז ע"א]


טז ע"א

כלי עץ וכו' פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין

האמונה הזאת היא לנו נחלה מורשה מאבותינו, לא מצד החקירה והשכל, שיבוא מחקר אחר ויסתור חקירה זו ויסכל שכל זה... והלואי שנזכה להבין הנגלות, ולקיים המצות ע"פ פשוטיהן. ואומר אני עלינו הדור הזה, "האדם עץ השדה", ואנחנו כלי עץ ופשוטיהן טהורים ומקובליהון טמאים במחשבת פיגול.

(רבי יחזקאל לנדא, דרושי הצל"ח, דרוש לח)


יז ע"א

הבוצר לגת, שמאי אומר: הוכשר. הלל אומר: לא הוכשר. א"ל הלל לשמאי: מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה? א"ל: אם תקניטני גוזרני טומאה אף על המסיקה! נעצו חרב בבית המדרש. אמרו: הנכנס יכנס והיוצא אל יצא! ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל..

כשם שבעגל עשו לשם שמים וטעו ורצו להוריד שפע מצד שמאל, שבמרכבה פני השור הם לשמאל, כך גם ביום בו רצו לפסוק כב"ש נגד ב"ה, שמחלוקתם היא לשם שמים, העדיפו את השמאל על הימין. כי ידוע שב"ה הם המקילים וב"ש מחמירים, כי הלל צד ימין ושמאי צד שמאל.
ואלו דבריו.
ולהבין איך יודמה זה מחלוקת קדושה וקב"ה חדי ביה - לעגל. יובן כי מה שביקשו מאהרן לעשות עגל ותלו כי משה לא ידענו מה היה לו, וכבר העידו כל המפרשים הכוזרי הראב"ע ורמב"ן, שלא היה מהמרי כל כך כמו שיודמה לכאורה, והענין כי שמעו מפי משה שהיה כבוד ה' חונה על הכרובים, כדכתיב [שמות כ"ה כ"ב] ונועדתי וכו', וכרוב הוא פני אדם זוטרא [עיין סוכה ה ע"ב], ושפטו כי השפעה באה ממרכבה קדושה אשר מימין פני אדם, ועל ידי שפעו בא על דמותו, והיותו למעלה אפי רברבי כשיורד מלמעלה למטה נתקטן ונעשה אפילו זוטרא, אבל מכל מקום הוא דמותו פניו משור וזהב, ומשה הוא מימין, כדכתיב [ישעיה ס"ג יב] מוליך לימין משה, וא"כ היה אהרן משמאל כנודע שהיה אז לוי, ובמרכבה מימין פני אדם וכן פני שמאל פני שור, וא"כ שפטו בעוד משה היה - היתה השפעה יורדת מימין מרכבה מפני אדם לפני אדם אשר זו של זהב, אמנם כעת אשר מת משה, והנהגה באהרן היותו משמאל, אם כן יורד שפע משמאל שבמרכבה שהוא שור אל למטה, ושם שור זוטא של זהב שהוא עגל של זהב אשר, שם יהיה כבוד חונה כמו על אפי זוטא של אדם, וזוהיא שאלתם, והם שמעו ונקדשתי בכבודי וכו', כי בעת חינוך מקום שריית שכינה צריך להתקדש במיתת אדם כדאמרינן [ויק"ר פי"ב ב], ואז שראו כדמות משה מת, שפטו שע"י נתקדש אהרן והגיע זמן לעשות מקום חל עליו שפע אלהות. וידוע מ"ש תמיד מקולי בית הלל ומחומרי בית שמאי, כי הלל צד ימין ושמאי צד שמאל.
ובזה יובן שבאותו יום גברו ב"ש על בית הלל, וכמעט שקבעו הלכה כב"ש וגבר צד שמאל על צד ימין, היה אותו יום קשה כיום שנעשה בו עגל, שהיתה גם כן כל כוונתם להגביר צד שמאל ולהוריד שפע משור ולא מאדם שבמרכבה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ח)יז ע"ב

חטה אחת פוטרת כל הכרי

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין נח ע"ב]


כא ע"א

כדי שתהא שלהבת עולה מאיליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר

מוצא כאן רמז לכך,שבזכות המנורה יזכה אל השכר הרוחני לעה"ב,שזכותה גורם להעלות נר אלהים נשמת אדם,וע"כ אמר הקב"ה לישראל מצוה בנרות אלו לאמר להם נרי בידך ונרך בידי (דבר"ר ד ד) אם תשמור נרי שבידך להעלות נר תמיד על המנורה הטהורה גם אני אשמור נר אלהים נשמת אדם שבידי ותהיה עליית הנשמה מאליה כעליית נרות הללו.

(כלי יקר, שמות פרק כה פסוק לא)

פתילות שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מפני שהאור מסכסכת בהן שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן מפני שאין נמשכין אחר הפתילה

[הגוף נמשל לפתילה, והשמן נמשל לתורה, והשלהבת נמשל לנשמה, שנאחזת בגוף ע"י התורה. הדלקת נר שבת משולה להדלקה לתחיית המתים, יום שכולו שבת. יש גופים שאין מדליקים בהם - הגופים ששטופים בקנאה, תאוה וכבוד, מפני שהאור "מסכסכת בהם" - אין דברי תורה נכנסים ללבם בגלל המדות הרעות הללו. ויש שמנים שאין מדליקים בהם, היינו שאר חכמות, שאינם נמשכים אחר הפתילה להטביע בה הישארות נצחית.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף נה ע"א) לטקסט


כא ע"ב

פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה

[נר חנוכה מסמל את התורה. זה מלמד שגם בזמן שרבים מישראל לא מלמדים את בניהם תורה ומצוות, והם כמו שמן (שישראל נמשלו לשמן - שמות רבה פרשה לז) גרוע שאינו נמשך אחר הפתילה, בכל זאת עלינו להדליק את הנר, כי גם אם רק מעטים לומדים, עוד יאיר אור התורה ויגדל. וכן לימוד לא מסודר, בהפסקות, כמו פתילה שהאור מסכסכת בה, עדיף ממי שלא לומד בכלל.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רג) לטקסט

כבתה אין זקוק לה

[נר חנוכה מסמל את התורה. גם בלימוד תורה, גם אם שוכחים את מה שלומדים, בכל זאת יש ללמוד וללמד, כי דברי תורה משאירים רושם בלב האדם.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רג) לטקסט

ואסור להשתמש לאורה

[קבעו שיש בנרות קדושה, לאסור את השימוש בהם, ללמד שהחשמונאים ניצחו מפני שנלחמו נגד משכיחי התורה וקדושת חיי ישראל, וזה מלמד לדורות שהיסוד להצלחת בניין הארץ הוא שמירת קדושת החיים ע"פ התורה. ואילו לא גזרו היונים להשכיחנו את התורה, לא היו החשמונאים נלחמים, כי היו מעטים.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רד) לטקסט

מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק

[בא לרמוז שהזהיר בנר חנוכה יהיו לו בנים ת"ח (לקמן כג ע"ב), ולא יצטרכו לחזר על הפתחים, כמו שנאמר בשבת קנא ע"ב, שת"ח לא מגיע לעוני כזה שיצטרך לחזר על הפתחים. וזה רמוז כאן, "משתשקע החמה" - גם אם תשקע שמש ההצלחה, "תכלה רגל מן השוק" - לא יגיעו לעוני כל כך קשה שיצטרכו ללכת בשוק לחזר על הפתחים.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' סד) לטקסט

נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ

[היוונים רצו להשכיח את התורה ואת המצוות, ולכן לזכר הנס מדליקים נר, רומז לנר מצוה ותורה אור, ודוקא על הפתח, לפרסם את המצוה, כי בשעת הגזירה צריך למסור את הנפש ולא לעשות בסתר.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' נא) לטקסט

בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך וכו' דמעלין בקדש ואין מורידין

[בית שמאי אומרים שהנרות צריכים להזכיר את הנס, ששומרי התורה המעטים, שהלכו והתמעטו מזמן שמעון הצדיק, ניצחו למרות שהיו מעטים. "פוחת והולך" מסמל את התמעטות שומרי התורה עד ימי החשמונאים. ומזה יש ללמוד שגם בימינו, אף שנראה המצב גרוע, יש תקווה לישועה. ואילו בית הלל אומרים שמוסיף והולך כי מעלין בקודש ואין מורידין, ללמד שאין ירידה לקודש, וגם אם הצדיקם מתמעטים, קדושתם מתגברת, בזה שעומדים בנסיון. ביום ראשון מדליקים אחד, סמל לחשמונאים, שבדורם היה האור מועט, והיה אצור בתוכם שפע אור קדושה שנתווספה מיום ליום. וזה מלמד שגם בדורנו, האור האצור בלומדי התורה המועטים יתפשט לכל ישראל.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רב) לטקסט

בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך ובית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

[שמואל אלכסנדרוב, בס' אגדת פך השמן, עמ' 8, הסביר את יסוד המחלוקת: בנס חנוכה היה נצחון כפול, נצחון דתי ונצחון מדיני. הנצחון הדתי מוסיף והולך, שאנחנו עולים במקדש הדת מאז ועד עכשיו, אילו הנצחון המדיני פוחת והולך. בית שמאי היו קנאים לחרות המדינית, ולכן החמירו בפסקיהם, כדי להתרחק מאנשי רומא, ולכן כאן פסקו שפוחת והולך כנגד פרי החג, שהם כנגד שבעים האומות. ואילו בית הלל אוהבי שלום, ולכן פסקו לקולא כדי למשוך חוט של חסד על דת ישראל, ולכן פסקו שמוסיף והולך, כי מעלין בקודש, שדתנו הולכת ועולה מאז ועד עתה.
דבריו תמוהים, שהרי לדבריו צריך לומר שהתורה קבעה שפרי החג מתמעטים והולכים כדי שהאומות יתמעטו (ולכן בית שמאי, שרצו שהאומות יתמעטו, העדיפו את הסימן הזה), וזה תמוה, הרי אם אין צורך באומות, למה בראם הקב"ה? ואם יש בהם צורך, למה יתמעטו? והטעם האמיתי שפרי החג מתמעטים והולכים הוא כפירוש רש"י במדבר כט, לו, בשם מדרש תנחומא, שדרך ארץ שמאכילים אכסנאי כל יום פחות. גם מה שכתב שבית שמאי החמירו כדי להתרחק מהרומאים, הוא דברי שמצה על תנאים אלקיים, שהרי מה שהחמירו הוא לתועלת דתית.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, נס פך השמן (תרנ"ה), דף יח ע"א-יט ע"א) לטקסט

פוחת והולך וכו' כנגד פרי החג

[הסיבה שה' אמר שיפחיתו כל יום בפרי החג, הוא כי ביום הראשון באופן טבעי אדם עושה מצווה בהתלהבות גדולה, אבל אח"כ זה מתקרר, גם בגלל ההוצאה הכספית, ולכן אילו היה צריך להביא כל יום אותו מספר קרבנות, ביום השני היתה פחות התלהבות. לכן ה' קבע שביום השני יתנו פחות, ואז יישאר באותה התלהבות, כי זה דורש ממנו פחות, וכך בכל יום.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף נד ע"ג) לטקסט

בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

'אל מול פני המנורה' סופי תיבות [למפרע] הילל ביו"ד, כלומר הלכה כבית הלל דאמר בפרק במה מדליקין מכאן ואילך מוסיף והולך, ולהכי כותבין הילל ביו"ד, כלומר הלכה כבית הלל.

(נחלת שבעה, שטרות, סימן מו, אות ה)

יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך וכו' יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

[זה רומז לכלל שכשמקרבים מישהו לעבודת ה', צריך לקרב אותו מעט מעט: אם ביום הראשון ידליק שמונה, כלומר שרוצה להדליק באדם את אור התורה בשלהבת גדולה כבר בהתחלה, "מכאן ואילך פוחת והולך", זה לא יצליח. אבל אם "יום ראשון מדליק אחת", כלומר מתחיל לקרב את האדם בצמציום בהתחלה, "מכאן ואילך מוסיף והולך" - יצליח להוסיף אח"כ.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' נח) לטקסט

מאי חנוכה

[מה שאלת הגמרא, והרי היה נס גדול בנצחון במלחמה? שאלו כך כי הנצחון היה בדרך הטבע, ולא נס גלוי שראוי לקבוע עליו הלל וברכה. ייתכן שמעטים ינצחו רבים ע"י סיבה מקרית, בדרך הטבע. לדוגמה יונתן ונושאי כליו ניצחו פלשתים רבים (שמואל א' פרק יד), ולא קבעו על זה הלל וברכה. והשיבו שהיה נס פך השמן, שלא היה בדרך הטבע, וזה מגלה שגם הנצחון במלחמה היה מיד ה'. ומכאן נדחית הדעה שלא היה נס בפך השמן (חיים זליג סלונימסקי, הצפירה תרנ"א, גל' 278). ומה שלא נזכר נס פך השמן בספר החשמונאים הוא מפני שספר זה עוסק רק במלחמה, כסיפור היסטורי, ולא עוסק בנסים שמחוץ לטבע, ועוד שרצו להסתיר את זה מהיוונים.]

(רבי דובער יהודה ליב גינזבורג, אמונת חכמים, דף ב ע"ב) לטקסט

מאי חנוכה וכו' שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום וכו' והדליקו ממנו שמונה ימים

ענין חנוכה... הוא להאיר האור המאיר בימים ההם, כפי התיקונים שנתקנו בם. חנוכה - בתגבורת הכהנים על הרשעים בני יון, שהיו מתכוונים להסיר ישראל מעבודת ה', ונתחזקו הכהנים, ועל ידם שבו לתורה ולעבודה; ובפרט ענין המנורה לפי תיקוניה, שהיו הקיטרוגים נגד ענינם, והחזירום הכהנים על בורים.

(דרך ה' חלק ד פרק ח אות ג)

מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

וכי ידמה נס פך השמן לנס ההצלה של עם ישראל?! על מה ולמה נקבע חג החנובה על נס זה ולא על נס ההצלה?!
אלא יש לומר שישנם נסים שכל תכליתם היא הארת פנים. משל למשפחה שאבד מהם יהלום יקר. לימים מצאו אחד הבנים. עמד אביו ונשקו על ראשו. שמחת המשפחה כולה – רבה, ובכללם שמח אף הבן המוצא, אלא שנוספה לו שמחה פרטית – שמחת הנשיקה שקיבל מאביו.
אף בנס חנוכה כן. נס ההצלה היה "הכרחי", על ידו היתה תקומה לעם ישראל ונתקיימה הבטחת "ולא תישכח מפי זרעו", אך רק בנס פך השמן ניכרה חיבת ה' לישראל, שנס זה הוא בבחינת "מותרות", כדי שיזכו להוסיף מעט בקיום המצוה, היתה בכך הארת פנים מיוחדת לעם ישראל, ובכך נתגלה גודל אהבתו אותם, ועל כך קבעו את שמונת ימי החנוכה.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת וישב מאמר טז עמ' סח-ע)

מאי חנוכה וכו' ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים

[עיקר הנס היה הנצחון על היוונים שעי"ז יכלו לקיים מצוות וללמוד תורה, אבל היו עלולים לחשוב שזה היה בדרך הטבע, כי לפעמים גם בדרך הטבע מועטים מנצחים מרובים, ולכן ה' עשה גם את נס פך השמן, להראות שכמו ששם החזיק המועט את המרובה בנס, כי מה שהמועט ניצח את המרובה במלחמה היה בנס. אבל נס פך השמן היה רק לשעה, ואילו נס הנצחון היה גם לדורות, שגם עתה, אם יתאחדו אנשים רבים יוכלו להשיג את מטרתם. ולכן קבעו אנשי כנה"ג להזכיר ב"על הנסים" דוקא את נס הנצחון, כדי לעורר אנשים להתאחד.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לח ע"א-ע"ב) לטקסט

מאי חנוכה דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון וכו' נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

[מדוע הזכירו בתחילה את האיסור להספיד ולהתענות, הרי קודם היו צריכים לומר את הטעם שקבעו יום זה, ואח"כ את הדינים. ועוד מדוע לא נצטוו על שמחה, כיון שהמרכז הרוחני והעם ניצלו מכליון, בעוד שעל פורים קבעו שמחה אף שהנס היה בחו"ל. ועוד, מדוע לא נזכר הנצחון הצבאי? הנה בפורים לא מת אף יהודי, ואילו בחנוכה מתו הרבה מצבא החשמונאים. (לד ע"ב) לכן לא קבעו שמחה, אלא רק איסור תענית והספד. וזאת שאלת הגמרא, מדוע בחנוכה אין מצוות שמחה אלא רק איסור תענית והספד? והתשובה היא ששמחים רק על נס פך השמן, אבל על הנצחון הצבאי אי אפשר לשמוח כי הרבה נהרגו. והיו מן החכמים שרצו אף לקבוע אבל על ההרוגים. ולכן אמרו "לשנה הבאה קבעום" - כי בשנה הראשונה התאבלו על ההרוגים. (לד ע"ג) לקושיה מדוע קבעו שמונה ימים, הרי יום אחד דלק בלי נס - י"ל שהוא בגלל שמונת ימי מילה, להראות את הנצחון הרוחני של ימי המילה, שישראל מסרו את נפשם מול גזירת היוונים שלא למול, שהרי עד הגזירות על הדת לא מרדו אלא סבלו את שליטת הגשמית של היוונים, ומרדו רק כשגזרו על המילה.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף לד ע"א-ע"ג) לטקסט

עד דכליא רגלא דתרמודאי

ואלו הגולים בחורבנה הם ריגלא דתרמודאי העוברת בשוק עד כלות זמן פרסומי ניסא דהדלקת נרות חנוכה שהוא גם כן על שמירת היחוס. כדפירש רש"י בפרק במה מדליקין (שבת כג.) דגזירת בתולה הנשאת תיבעל לטפסר היה אז, עיין שם, על "שאף הן היו באותו הנס". ולכן היה הנס בכהנים שהם המיוחסים שבישראל, כדאיתא בפרק קמא דכתובות (יב ע"ב), ובנר כמו שאמרו בפרק במה מדליקין (שבת כג ע"ב): הרגיל בנרות הווין ליה בנים תלמידי חכמים.

(ר' צדוק מלובלין, דובר צדק, פרשת אחרי מות אות ד עמ' 241)

[התרמודיים השתתפו בחורבן בית ראשון ובית שני (ירושלמי תענית פ"ד ה"ה). הם לא ראו את ערכו של בהמ"ק, מקום השכינה, שמשם יצאה קדושה והוראה לעולם. הם שנאו את הקדושה ואת דבר ה'. כל מגמתם היתה חיי תאוות. לכן שמים בנר חנוכה, שמדליקים לזכר מנורת המקדש, די שמן שיאירו עד שיכלו התרמודיים, שהשתתפו בחורבן. נר חנוכה מלמד אותנו להתרחק מהתרמודיים שאינם מבינים את ערך הקדושה של בהמ"ק. נר התורה תאיר בנו עד שיתרחקו התרמודיים מתוכנו.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 207) לטקסט

שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל

[גם ליוונים היה אור, אור של יופי, אבל הוא בא משמנים טמאים, טומאת התאווה והזימה, וישראל קדושים בדעותיהם ובחייהם, והיוונים התנגדו לזה ולכן השתדלו לטמא את השמנים, היינו להרוס את אמונת ישראל, לטמא את כוחות הנפש הקדושים שלנו, ע"י שהכניסו לקודש הקדשים את אלילי התאווה שעבדו לפי היופי החיצוני. ]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 40-41) לטקסט

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים

[לכאורה היה לחשמונאים להתרכז בחיזוק הצבא כיון שרוב הארץ עדיין היה בשליטת היוונים, ולא היו צריכים לחפש שמן להדליק. ועוד, מה התועלת בהדלקה ליום אחד, ומדוע לא המתינו עד שיהיה להם די שמן להדליק כל יום? אלא כי המנורה היא עדות שהשכינה שורה בישראל, בכך שהנר המערבי דולק מערב עד ערב אף שניתן בו רק די שמן לדלוק עד הבוקר, נמצא שלא אור השמן האיר בו אלא אורו של אלקי ישראל השוכן בעמו. וע"י שנמלא את רצון ה', וייראה כבוד ה', העם יתעודד ויבטח בה' שיצילנו מאויבינו. ההדלקה באותו יום נועדה להודיע לעם ישראל שה' שוכן בתוכו, ויש לסמוך עליו. ובזה שהנרות דלקו שמונה ימים ידע העם שה' עמהם. ועלינו ללמוד מהם שיש להשתמש בכל אפשרות ללמד תורה לילדי ישראל, כדי להשרות את השכינה בישראל, גם אם ילמדו רק מעט, כי הלימוד מקדש את לב האדם. ואם נעשה כך, ה' יעשה גם לנו נס, ויתקרבו בני ישראל לאבותם ולתורה.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' ר) לטקסט

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים

[היה מי שהוכיח ממה שכתוב "והדליקו" ולא כתוב "ודלק שמונה ימים" מכאן שזה לא היה נס, אלא הדליקו שמינית מהשמן כל יום (חיים זליג סלונימסקי, הצפירה תרנ"א, גל' 278). ואינו ראיה, כי אילו נכתב "ודלק שמונה ימים" היה במשמע שדלק ברציפות בימים ובלילות, ובאמת מצווה להדליק כל יום מחדש.
נראה שבכל יום שמו שמינית מהשמן שבפך בכלי מדה שממנו שמים במנורה, ובכל יום נעשה נס, שכלי המדה התמלא. הבית יוסף כתב, שנתנו במנורה כל יום שמינית מהשמן ודלק כל הלילה בנס. הקשה עליו פרי חדש, שהיו צריכים לשים את הכל ביום הראשון, כיון שמצוותה לדלוק מערב עד בוקר. י"ל שכיון שעצם מציאת השמן היה נס, ידעו שיעשה ה' נס גם שיספיק עד שיעשו שמן טהור.
ברכת שמואל (קיידנובר) פ' מקץ דף כו ע"ד (הובא בס' דברים אחדים, דרוש לב) כתב שהשמן שמצאו היה שמן המשחה, והוא השמן שיצק יעקב אבינו על האבן ששם כמצבה, והוא כד השמן של אליהו הנביא (ע"פ שפתי כהן בראשית לב, כה, שכתב שהשמן של יעקב היה שמן המשחה והיה השמן של אליהו).
(יג ע"א) קשה על מי שכתב שהדליקו רק שמינית מהשמן כל יום, הרי בזה לא קיימו את המצווה, ואיך הדליקו בשבת, שבזה חיללו שבת שלא לצורך מצוה?
(יג ע"ב) ר' יוסף דובער הלוי הקשה מדוע לא עשו פתילות דקות, וידלוק כל הלילה במעט שמן? י"ל ששיעור לוג הוא לעיכובא. עמודי אור סי' מ כתב שאכן בתחילה שמו רק שמינית מהשמן עם פתילות דקות, וכשראו שנתרבה השמן בנס, שמו פתילות עבות.
(יד ע"א) קשה על דברי ברכת שמואל, הרי אסור להשתמש בשמן המשחה לדבר אחר? ועוד, מי אסף את השמן מהקרקע ששם נשפך מהאבן של יעקב? ואיך אליהו הנביא השתמש בו? י"ל שהכוונה היא שמאותו פך שיצק יעקב על האבן, מהשמן הנשאר בפך לקחו לשמן המשחה, ובשמן הנשאר בפך הדליקו החשמונאים.
איך ידעו שהפך טהור, שמא היוונים הסיטו אותו? י"ל שהפך לא היה במציאות כשנכנסו היוונים להיכל, והתגלה רק אח"כ.
לקושיה הרי היה נס רק שבעה ימים, י"ל שגם ביום הראשון היה נס כי עצם השמן שבפך היה נס כמש"כ ברכת שמואל.
פני אריה הקשה מדוע היה חתום בחותמו של כה"ג, וכי כה"ג היה ממונה על השמן? י"ל שגם זה היה חלק מהנס, לרמוז שנצחון המלחמה היה בזכות שמן התורה, כי היוונים גזרו על לימוד תורה, ומתתיהו כה"ג מסר נפשו ללמד תורה, ובזכות זה נצחו.
(טו ע"א) י"ל שכיוון שמצאו שבעה שפודים (כמש"כ בפסיקתא) ראו בזה סימן מהשמים שייעשה להם נס והשמן יספיק עד שיעשו שמן טהור, ולכן חילקו את השמן לשמונה חלקים, והדליקו בו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, נס פך השמן (תרנ"ה), דף יב ע"ב-טו ע"א) לטקסט

בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד

[מדוע לא הדליקו בשמן טמא, הרי טומאה דחויה בציבור? כי ה' רצה לזכות את ישראל שידליקו בטהרה, ולכן עשה נס, שיהיה בפך די שמן לשמונה ימים. כך כתב חכם צבי סי' פז ופני יהושע כאן. (ו ע"ב) אבודרהם מביא ירושלמי, שהשמן בא מחלקו של אשר, שנאמר "וטובל בשמן רגלו", ומשם עד ירושלים מהלך שמונה ימים בהליכה ובחזרה, ולכן היה צורך להדליק שמונה ימים. מדוע היה צורך גדול כל כך שיהיה שמן למנורה שמונה ימים? זה היה כדי להודיע לכל באי עולם ששכינה עמהם, כמו שנאמר בגמרא (שבת כב ע"ב) שלכן היה נס בנר המערבי. ועוד שיש צורך גדול בנרות לחנוכת המקדש מסיבה שאינה ידועה לנו, והראיה, שפסיקתא סוף פ"ג אומר שגם בחנוכה העתידה יהיו נרות.
(ט ע"ב) ברכת שמואל (קיידנובר) פ' מקץ דף כו ע"ד כתב שהשמן שמצאו היה שמן המשחה, והוא השמן שיצק יעקב אבינו על האבן ששם כמצבה, והוא כד השמן של אליהו הנביא. איך זה ייתכן? הכוונה היא שבכל פעם היה נס, שמעט השמן שהיה בכלי נתרבה, אלא שהיתה עילה קדומה לנס הזה, שתתגלה העילה מהנס הזה בכל פעם מחדש. כבר בעת שיצק יעקב את השמן על האבן, נבראה עילה לנס הזה שהשמן יתרבה. ואולי זאת כוונת פרקי דר' אליעזר האומר שהשמן שיצק יעקב ירד מהשמים - שאז נבראה עילה בשמים שמעט השמן יתרבה. וזה לא שאותו שמן שיצק יעקב נתגלגל מדור לדור.
(יא ע"א) ובזה מיושבת הקושיה איך השתמשו בשמן המשחה להדלקת המנורה, הרי זה מיועד רק למשוח? לפי מה שהסברתי מובן, שבכל פעם שנתגלגל הפך נתרבה בו השמן, והיה בו שמן חדש בנס, או שמהשמים ירד בו שמן, או שבעצמותו נתוסף השמן, וזה נחשב שמן חדש ולכן מותר להשתמש בו לדבר אחר.]

(רבי דובער יהודה ליב גינזבורג, אמונת חכמים, דף ד ע"ב, ו ע"ב, ט ע"ב, יא ע"א) לטקסט

מצאו שמן חתום בחותמו של כה"ג ודלק שמונה ימים

[הבחינה הנצחית של ישראל מוסתרת ושום אומה אינה יכולה להגיע אליה, היא חתומה בחותם כה"ג שנכנס למקום הנסתר ביותר ביוה"כ, ולכן אי אפשר לטמא אותה אפילו בהיסט. לישראל יש כוח להוציא דבר לא מוגבל מדבר מוגבל, כמו שהיה הטבע לפני חטא אדם הראשון, ולכן השמן הספיק לשמונה ימים.]

(רי"מ חרל"פ, מי מרום, חלק טז, לחנוכה ופורים, מאמר א עמ' א)

שמן חתום בחותמו של כה"ג

[בגלל גודל הקדושה של כה"ג, לא יכלו היוונים לנגוע בו].

(מרפא לנפש (זילבר), סוגיות עמ' י) לטקסט

ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים

[הקשה בית יוסף, אם כן, הנס היה רק שבעה ימים, ומדוע קבעו שמונה ימי חנוכה? ט"ז, או"ח, סי' תרע, תירץ, שעצם מציאת הפך הטהור היה נס, כי בלעדיו לא היו יכולים להדליק בכלל, כי ה' אינו עושה נס יש מאין, כמו שהסביר הזוהר שלכן אלישע עשה את נס השמן רק על סמך מעט שמן שהיה לאשה כבר. (כא ע"ג) מלוא העומר הסביר בכך את הפיוט "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים" - שהיה מקום לנס לחול בזכות זה שהיה נותר קנקנים, ולכן "בני בינה" - ישראל בחכמתם, "ימי שמונה קבעו" - קבעו יום אחד נוסף בשביל נס מציאת הפך. אפיקי יהודה דחה את הסבר הט"ז, שהרי ה' יכול לעשות נס יש מאין, כמו בריאת העולם, ורק אלישע היה צריך משהו שיחול עליו הנס, כי נס שנעשה ע"י נביא אינו יכול להיות יש מאין, ורק אם יתפלל לה', יעשה לו הקב"ה נס יש מאין. ובזה יש להסביר את הפסוק (בראשית פרק מג פסוק כג) "אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם" - אמנם לא היה שום כסף באמתחותיכם שממנו תצמח ברכה ויתווסף עוד כסף, אבל הרי "אלקיכם" יכול לעשות נס יש מאין.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף כא ע"א-ע"ד) לטקסט

קבעום ועשאום ימים טובים

[היו הרבה נסים לישראל במשך הדורות, ומדוע קבעו יו"ט רק בחנוכה? כי באותה תקופה התרבו המתייוונים, והיוונים האכזרים שלטו, והכריחו את ישראל לעזוב את התורה, והנאמנים לתורה התחבאו במערות, והיתה סכנה לאבדן התקווה. והנה החשמונאים טיהרו את המקדש וניצחו את היוונים, והדליקו את המנורה והראו שה' שוכן בישראל אף שרוב העם עזב את התורה. וזה אות לדורות הבאים שגם אם חלק מהעם בוגד בעמו, העם ימשיך לחיות בארצו כעם חפשי, שומר התורה. ואת זה מזכיר לנו החג הזה, שבו הנרות דלקו שמונה ימים, מה שהראה שהשכינה שורה בישראל.
ולא קבעו יו"ט על כיבוש הארץ בזמן יהושע, כי עוד לא ידעו האם העם יהיה נאמן לתורה, ולא ידעו אם הכיבוש יתקיים, כפי שאמנם קרה אחרי מות יהושע, שהעם עזב את התורה וגוי הארץ השתלטו והציקו לישראל. ודוקא על נצחון החשמונאים קבעו יו"ט, כי הם נלחמו נגד השכחת התורה של היוונים.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רא, רד) לטקסט

נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה

[אף שסוכה מתחת לעשרה טפחים פסולה, זה משום שצריך שהסכך יהיה כמו השכינה, שלא ירדה למטה מעשר ספירות דאצילות, (לט ע"א) ואילו נס חנוכה היה ע"י אשה ואדם, שהם בעשר ספירות התחתונות של בריאה, לכן זכרון הנס הוא דוקא בתוך עשרה טפחים. ודוקא טפחים ולא אמות כי בבית שני ישראל ירדו לדיוטא התחתונה, וכבר פסקה הנבואה.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף לח ע"ב) לטקסט

מעלין בקודש ולא מורידין

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא יב ע"ב]


כב ע"א

נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום וכו' מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו

[סמיכות המאמרים - שאם הנר מעל עשרים אמה, שלא רואים אותו, הוא פסול, כי צריך לפרסם את המצוה, כי בשעת הגזירה צריך למסור את הנפש ולא לעשות בסתר [וחזר על כך בעמ' נד]. וזאת בניגוד לראובן שהציל את יוסף ע"י שהסתיר את כוונתו, שבאמת התכוון להציל את יוסף.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' נא) לטקסט

[הקשר בין המאמרים: לכאורה קשה, הרי ראובן רצה להציל את יוסף, וא"כ למה אמר שישליכו אותו לבור עם נחשים ועקרבים? התשובה היא שאי אפשר להטות את דעתו של אדם מיד מקצה לקצה השני, וצריך לעשות זאת בשלבים. האחים רצו להרוג אותו בידים, וראובן אמר כשלב ראשון שלא יהרגו אותו בידים אלא ע"י השלכה לבור עם נחשים. וזה רמוז גם בדין שנר מעל עשרים אמה פסולה: אם רוצים לקרב מישהו לתורה, צריכים לעשות את זה מעט מעט, אבל אם ינסו להרים אותו בבת אחת לשמים, כמו מעל עשרים אמה, במקום שלא שולטת העין, ששכלו אינו יכול להשיג - פסול, אינו מועיל כלום.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' נח) לטקסט

[טעם סמיכות המאמרים: צריך להניח את הנר במקום שהעין שולטת, כי הנר רומז לשלשת עמודי העולם. תורה - "תורה אור". עבודה - ה'ק אמר לאהרן שהדלקת הנר היא גדולה מקרבנו הנשיאים (רש"י במדבר ח, ב). גמילות חסדים - כי המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדו (ביצה לב) וע"י גמ"ח הוא נותן אור ליושבי חושך. בשלושת העמודים הנ"ל, יש שמחזיקים אותם רק לעצמם - לומד תורה ולא מלמד לאחרים, מתפלל בעד עצמו ולא בעד אחרים, גומל חסד לעצמו כמו שאומר המדרש על הלל שאמר "אגמול חסד לנפשי". והדרך הנכונה היא ללמד תורה לאחרים, להתפלל בעד אחרים, ולגמול חסד לאחרים, ולרמוז לכך צריך להניח את הנר במקום שיראו.
אחי יוסף דנו את יוסף על אמירת לשון הרע, שהיה מביא דיבתם רעה ליעקב. ועונש בעל לשון הרע הוא להשליכו לנחשים, מדה כנגד מדה, ששניהם חוטאים בלי הנאה (ערכין טו ע"ב), ועוד שהנחש היה הראשון לומר לשון הרע. ובאמת יוסף לא חטא בזה, כי יעקב מינה אותו להנהיג את אחיו כשהם מחוץ לבית עם הצאן, כמו שכתוב "היה רועה את אחיו בצאן" - לשון הנהגה, והוא הוכיח אותם ולא צייתו לו ולכן סיפר ליעקב, כי זה היה תפקידו, ולא היה לשון הרע. (עמ' סה) ראובן ידע שיוסף צודק, ולכן השליך אותו לבור עם נחשים, כי ידע שלא יזיקו לו כי "לא הערוד ממית אלא החטא ממית" (ברכות לג ע"א). וזה קשור לדין שנר חנוכה צריך להיות תחת לעשרים אמה, במקום שהעין שולטת, לרמוז כאמור שאדם צריך ללמד אחרים, ולכן יוסף צדק בזה שהוכיח את אחיו. אילו היה בעל לשון הרע לא היה ניצול מהנחשים.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' סד-סה) לטקסט

מאי דכתיב והבור רק אין בו מים ממשמע שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה תלמוד לומר אין בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו

[עיין לקט באורי אגדות חגיגה ג ע"א]

והילכתא משמאל כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין

[כשהיוונים שלטו בא"י, כשיצאו ישראל לרחוב היו אנוסים להיראות כמו יוונים, ורק בתוך הבתים נהגו כיהודים. וכשניצחו החשמונאים, יכלו לנהוג כיהודים גם בחוץ. לכן התקנה היתה להדליק בשמאל הנכנס שהוא ימין היוצא, כדי שכאשר יעקור את רגלו הימנית לצאת, יראה את הנר שמזכיר את חסדי ה' לעמו, שיוכלו לצאת החוצה כיהודים בגלוי. והמזוזה מימין הנכנס מזכירה לו לשמור על התורה גם בתוך הבית, אף שאין רואים, כי ה' רואה גם במסתרים.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' רב) לטקסט


כב ע"ב

מתיב רב ששת: "מחוץ לפרוכת העדות יערוך". וכי לאורה הוא צריך? והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו! אלא עדות היא לבאי עולם, שהשכינה שורה בישראל. מאי עדות? אמר רב: זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים

וצריך תלמוד למה זה עדות ששכינה שורה בישראל, ואם כי היה מופת חוץ לטבע, הלא הרבה מופתים ושנוי טבע שהיו במקדש כנודע.
ואמת כפי מ"ש המחברים, כי לכך היו נרות דולקים בהיכל אף כי הכהן לא היה נכנס רק ביום והיו חלונות שם שלא יהנה בהיכל מאור שכינה שהיה מבהיק מקדש הקדשים להיכל, כמ"ש הרא"ש ביומא בשם ירושלמי, וכשהיה ארון היה הכהן הולך לאורו של ארון, ולכך היו הנרות דולקים כדי שלא יהיה ניכר אור הארון ונהנה, וא"כ א"ש עדות לישראל ששכינה שורה בישראל, כי לולי כן לא צורך אורה, כדאמרינן [שם] וכי לאורה הוא צריך וכו'.
זהו מה שנראה לכאורה, אבל ביותר יש להבין מה ענין זה ממנה היה מתחיל ובה היה מסיים, ונראה כי שבעה נרות הם שבעה חכמות, כי ידוע כי חכמה היא מכונה בשם נר, חכמת אדם תאיר פניו, ושבעה נרות הם חכמת חיצונים, ונר מערבי היא חכמת תורתינו הקדושה, שכינה במערב, וכל החכמות משתלשלות מתורתינו ומשם מקורם ושמה ישובו, כי כולם הם נערות המשרתות את המלכה...
אך תדע כי כל החכמות בנויות על הקדמות, מושכלות ראשונות יולידו שניות, ושניות שלישיות וכן תמיד, והמושכלות ראשונות בנויות על החושים, ולכך יקרה בהן טעות, כי אבות חטאו בנים אינם, הרצון, כי החושים יטעו כאשר יקרה לחוש פתאום קול תוף באזניו, ובאמת אין קול ואין קשב, וכן בעינים לפעמים יראה קרוב והוא רחוק, שחור והוא לבן, ולכן אף התולדות טעות, וזהו הכל מה שמושג על ידי מחקרו, שכל המושג על ידי מופתים והקשים שכליים, לזה צריך הקדמות, כאשר רמז בזה כמה פעמים בצחות לשונו בעל ספר חובת הלבבות. [הכוונה הנסתרת בדברים היא שנר מערבי הוא משל לרוח הקדש. ושאר הנרות מורים על שאר חכמות. ורוח הקדש היא היסוד לכל החכמות, והיא גם תכליתן (וראה בפנים שמאריך להוכיח שכל תחום במדע נועד לשרת עניין מסוים בתורה.). ולכן זוהי עדות ששכינה שורה וחלה על ישראל להאיר להם חשכת השכל.]

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ז)

עוד אפשר שנתכוין בסמיכות פרשת מנורה לפרשת סוכה על דרך מה שאמרו ז"ל (בתו"כ) בפסוק מחוץ לפרוכת העדות, וז"ל: וכי לאורה היה צריך והלא כל הארבעים שנה שהיו במדבר לא הלכו אלא לאורו, ופירשו התוספות (שבת כב:) שלא היו הולכים לאור החמה אלא לאור השכינה שהיו רואים מה שבתוך הטפוח וכו', אלא עדות לבאי עולם וכו', עד כאן. והוא מה שנתחכם ה' בסמיכות זה של מצות המנורה למצות סוכה, כי בסוכות וגו' לומר כי ישראל לצד ענני כבוד, לא היה להם אור השמש, והליכתם היתה לאורו יתברך, אם כן מצות מנורה אינה אלא לפרוכת העדות, עדות לבאי עולם וכו'. [מביא כי לפיכך נסמכה פרשיית המנורה לציווי על חג הסוכות, כדי לבאר שאור המנורה הוא לעדות, שהרי בכל מסעות ישראל היו שרויים בענני כבוד ולא הלכו לאור השמש אלא באור הקב"ה עצמו.]

(אור החיים, ויקרא כד, ב)

עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל

[אם כן, מדוע המנורה היתה צריכה כפתורים ופרחים לקישוט, הרי בלאו הכי כל ישראל ידעו שאור ה' שופע על המנורה? ללמדנו שגם כשמלמדים תורה, צרך ללמד אותה בצורה יפה, בנימוס, ברחשי כבוד לשומעים, כמו כפתור ופרח שהיו קישוט למנורה. ולכן ר' טרפון היה אומר "כפתור ופרח" כשמישהו אמר לו דבר מתוקן (בראשית רבה פרשה צא סימן ט) - היינו דברי תורה בצורה יפה ומנומסת.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קצד) לטקסט

זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים

[הנר המערבי מסמל את התורה. שאר הנרות מסמלים את שאר החכמות, והם פונים לנר המערבי, כי צריך שכל כוחות הנפש יהיו מכוונים לתורה. וממנו מדליקים את שאר הנרות - מהתורה צריך להדליק את כל הדברים שמפיצים אור בחיינו].

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 76) לטקסטכג ע"א

מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה, והיכן צונו? רב אויא אמר מלא תסור, רב נחמיה אמר, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

נראה מכאן, שלא נהיה מצווים לשמוע דברי חכמים אלא מאסמכתא דרבנן שהסמיכו על מקרא זה, ואין ספק כי שאל אביך ויגדך אינו מצות עשה ויהיה הפך ממה שכתבנו. ואין העניין כן, אלא שהיה רב אויא סובר שכשם שכל הגזרות והדינין והסייגים של דבריהם סמוכים על לאו דלא תסור, כמו שמפורש בפרק מי שמתו כך המצות שחידשו, כגון נר של חנוכה סמוכים על אותו הלאו בעצמו. ורב נחמן בר יצחק אומר שאין [סמך] באותו הלאו אלא לדברים שיש בהם עקר התורה סמך, אבל המצות המחודשות מהם, אין להם סמך אלא בפסוק "שאל אביך ויגדך". והטעם, לפי שהדברים שהם מוסיפים במצות התורה עצמן כעין פירוש התורה הוא, שהם ז"ל אומרים כל צמר ופשתים הם כלאים, וכל שבות הוא מלאכה וכיוצא בזה, אבל כשאומרים הדליקו נר של חנוכה, אין אדם יכול להסמיכו על זה בשום עניין, שאין זה [בא] בכלל הכתוב שאמר: כי יפלא ממך דבר למשפט, אלא בכלל "שאל אביך ויגדך", שהיא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל. אבל הגזרות והמשפטים והתקנות שהן במצות התורה, כלם הם בכלל לא תסור, והעובר על אחד מהשבותים כעובר על אחד מהלאוין.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי נוסח ב)

ואם תקשה על דעת זה, ממה שאמר שם במסכת שבת גבי נר חנוכה שצריך לברך אשר קדשנו במצותיו וצונו, ושאלו, היכן צונו רב אויא אמר מלא תסור וגו', רב נחמן אמר שאל אביך ויגדך וגו' יראה מכאן שלא נהיה מצווים לשמוע דברי חכמים אלא מאסמכתא, כי שאל אביך ויגדך אינו מצות עשה אלא אסמכתא, ועל דרך זה יראה דעת רב אויא שאמר מלא תסור.
והתירוץ בזה, שלא נחלקו אלא בנר חנוכה, מפני שהיה רב אויא סובר שכשם שכל הגורות והדינין והסייגים של דבריהם סמוכים על לאו דלא תסור, כמו שמפורש בפרק מי שמתו כך המצות שחדשו סמוכין על אותו הלאו בעצמו. ורב נחמן בר יצחק אמר שאין סמך לאותו הלאו, אלא לדברים שיש להם עקר בתורה, אבל המצות המחודשות מהם אין להם סמך אלא בפסוק שאל אביך ויגדך, והטעם לפי שדברים שהם מוסיפים במצות התורה עצמה, כגון פירוש התורה הוא, שהם ז"ל אמרו כל צמר ופשתים הוא כלאים, וכל שבות הוא מלאכה. אבל כשאומר הדליקו נר חנוכה אין אדם יכול להסמיכו על זה הלאו, בשום ענין. שאין בא בכלל הכתוב שאמר כי יפלא ממך דבר למשפט וגו', אלא בכלל שאל אביך ויגדך הוא שהוא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל. אבל הגזרות והמשפטים והתקנות שיתקנו שהם במצות התורה, כלם הם בכלל "לא תסור", והעובר על אחד מהשבותין כעובר על אחד מהלאוין.

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)

נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס

[הכוונה לנס הנצחון במלחמה, כי בהדלקת הנרות לא השתתפו נשים. היה מי (הצפירה גליון 267) שהביא ראיה מזה שרק נצחון המלחמה היה נס, ולא היה נס בהדלקת פך השמן (אלא חילקו את השמן לשמונה חלקים). רדי"ל גינזבורג כתב שאדרבה, משם ראיה להיפך, שהרי תוס' מגילה ד ע"א (ד"ה שאף) דייקו מלשון "שאף" שהן טפלות במצוה, והרי בנס הנצחון נשים היו עיקר הנס, שהרי עליהן היתה הגזרה שבתולה תיבעל לטפסר תחילה, אלא הכוונה לנס הנרות, שמצות הדלקת הנר היא בגללה, ובנס הנרות הנשים לא היו שייכות אלא שנתחייבו כי עיקר התשועה היתה על ידן.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, נס פך השמן (תרנ"ה), דף טז ע"א) לטקסט

ונימעוט נס נס כל יומי איתיה

[מכאן מוכח שמה שפך השמן דלק שמונה ימים, היה נס ולא כאומרים שהיה בדרך הטבע, שהדליקו רק שמינית מהשמן כל יום. אבל המקשן סבר שעיקר הנס היה הנצחון במלחמה, ולכן די לומר "שעשה נסים" ביום הראשון, והתרצן השיב שמצוות הדלקת הנרות הוא בגלל נס פך השמן, וזה היה בכל יום משמונת הימים.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, נס פך השמן (תרנ"ה), דף יב ע"א) לטקסט


כג ע"ב

אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין

מבאר שאין שכר המצוות בעולם הזה אלא לעזר. וקשה ממאמר זה שמשמע שיש שכר על המצוות? ומבאר שמאמר זה מדבר במצוות מיוחדות שכיל להיפטר מהם ובכל זאת מתאמץ לקיימם. כך ציצית חייב רק בעל בגד של ארבע כנפות ויכול לעשות לו בגד הפטור מציצית וכן מזוזה חייב רק בעל דירה וכן יין לקידוש הרי אם רוצה יכול לפטור עצמו בפת.

(רמב"ן, אמונה ובטחון פרק ז)

דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן דדחיל מרבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנן ואי לאו בר הכי הוא משתמען מיליה כצורבא מרבנן

[הגר"א הופך את הגירסה, וגורס "דדחיל מרבנן הוו ליה חתנוותא רבנן דמוקיר רבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנן". יש שפירשו שהפסוק "ושיננתם לבניך" אינו רק ציווי אלא גם ברכה, שכר על "ואהבת את ה'" - שתזכה שיהיו לך בנים ת"ח. והרי אהבת ת"ח היא כמו אהבת ה', שמתרבה מהמלה "את" ב"ואהבת את ה'", ונמצא שהאוהב ת"ח, יהיו לו בנים ת"ח. ולכן "דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן". השכר על יראת ה' הוא שבתו תשא ת"ח, שהרי אחרי "את ה' אלקיך תירא" כתוב "ובו תדבק", שמפרשים בכתובות קי ע"ב שהוא במשיא בתו לת"ח [ויש לפרש שאינו רק ציווי אלא שכר]. כיון שלר"ע שדורש "א ה' אליך תירא" לרבות ת"ח (קידושין נז ע"א), יראת ת"ח היא כיראת ה', נמצא שהירא מת"ח יהיו לו חתנים רבנן, וזה כגירסת הגר"א. ודמוקיר רבנן, היינו המכבד ת"ח כי הוא כמו התורה עצמו, שהוא כמו ספר תורה, כי כותבים עליו את התורה שבעל פה, שנאמר "כתבם על לוח לבך", א"כ תתקיים בו המשנה (אבות פרק ד משנה ו) "כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות", והיינו יהיה ת"ח או לפחות שישתמעו דבריו כאילו הוא ת"ח, כי הבריות יכבדו אותו.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 29) לטקסט

הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים

[הסביר בספר בית נפתלי, כי "נר מצוה ותורה אור", ע"י נר מצוה של חנוכה באה תורה אור. וזה טעם המנהג (מגן אברהם סימן תרע הקדמה) "נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים" - לעורר שייזהרו בנר ואז יהיו להם בנים ת"ח, ולא יצטרכו לחזר על הפתחים, כמו שנאמר בשבת קנא ע"ב, שת"ח לא מגיע לעוני כזה שיצטרך לחזר על הפתחים. עוד יש לנמק את המנהג, שנר חנוכה רומז על גמילת חסד, כי המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדו (ביצה לב) וע"י גמ"ח הוא נותן אור ליושבי חושך, ולכן מסבבים על הפתחים לעשות גמ"ח.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' סד) לטקסט

[שמע יעקב מקשה, הרי הדלקת הנר באה לכפר על שהאישה כיבתה נרו של עולם (ירושלמי שבת פ"ב), ואיך אותה פעולה יכולה גם לכפר וגם לתת שכר? ותירץ שלכן מדליקים שני נרות, אחד לכפר ואחד לשכר. וזה מה שכתוב "נר" - הדלקת הנר, "לרגלי" - מלשון "לרגל הילדים", "דבריך" - התורה, שע"י הדלקת הנר, הבנים הם ת"ח. "ואור לנתיבתי" - עוד נר הוא לכפרה.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף כד ע"ב) לטקסט

הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין

וכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה לקדשו [ברכות כ ע"ב], רוצה לומר להמשיך אליו הקדש. ומכאן תבין מפני מה תקנו קידוש היום ביין, כי הוא כנגד היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, וכן אמרו רז"ל: כל המקדש על היין בלילי שבתות זוכה וממלא גרבי יין מדה כנגד מדה, וזהו [תהלים קד, טו] "ויין ישמח לבב אנוש".

(ריקאנטי שמות פרק כ, ח)

דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן

[כיוון שבניו וחתניו רואים שהוא אוהב ומכבד ת"ח, גם הם ירצו להיות ת"ח, ובנותיו ירצו להינשא לת"ח.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כא ע"ד) לטקסט

נר ביתו וקידוש היום

צִוּוּי הַדְלָקַת נֵר מַדְלֶקֶת בַּשַּׁבָּת. קִדּוּשׁ הַיּוֹם מְקַדֶּשֶׁת בַּשַּׁבָּת.

(הושענות לשבת)


כה ע"ב

נשיתי טובה... ר' יצחק נפחא אמר זו מטה נאה וכלים נאים שעליה. ר' אבא אמר זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים

ויאהב יעקב את רחל - פירוש לא לצד יופיה אלא לצד מה שהיא רחל בת זוגו. או יאמר על דרך אומרם ז"ל (שבת כה:) בדין זיווג ת"ח, שצריך שתהיה לו אשה נאה כנגד יצה"ר, והגם כי ישתנה יעקב למעליותא שמושלל מיצה"ר, עם כל זה התורה תלמד לאדם דעת.[מביא כי יש ללמוד שטוב שתהיה לת"ח אשה נאה מיעקב אבינו, שאהב את רחל שהיתה יפת תואר.]

(אור החיים, בראשית כט, יח)כו ע"ב

כל בגדים צמר ופשתים הם

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות ד ע"ב]


כח ע"ב

שור שהקריב אדם הראשון

ונראה שמקום לכל אלו הדברים מן פסוק "אשר לוּקח משם", דהיינו ממקום שנאמר בו "מזבח אדמה תעשה לי" (שמות כ, כא), כמו שאמרו חז"ל (בראשית רבה יד, ח): הקדוש ברוך הוא בראו ממקום כפרתו והלואי תהא לו לכפרה. והוא הר המוריה אשר שלחו שם ה' לעבוד את האדמה ולבנות ממנה מזבח אדמה ויקריב עליו קרבן לכפר עליו, ויען כי לוּקח מאותה אדמה, והוא שער שעבד בו [ע"פ כתובות מה ע"ב], כי האדמה נתנה בו חומר עב וגס אשר בסיבתו נפל אל החטא, כמבואר למעלה בפסוק "עץ עושה פרי" (בראשית א, יא), עיין שם. על כן במקום שגרם החטא שם תהיה כפרתו, כי המקום ההוא, דהיינו אותה אדמה, גרמה לו לחטוא, על כן האדמה ההיא חייבת לעזור לו אל הכפרה, על ידי שיעבוד אותה לעשות ממנה מזבח להקריב עליו פר מקרין מפריס.

(כלי יקר, בראשית פרק ג פסוק כג)

שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו

מי שהוא חוטא ורב מרי נמשל לאיש בעל קרנים מנגח כלפי מעלה, בעבירות שבין אדם למקום ברוך הוא... וכן באומות נאמר (דניאל ח, כ) "האיל אשר ראית בעל הקרנים" וגו', כך נשא המשל כאן באיל בעל קרנים זה, כי יש מנגח כלפי מעלה זהו החוטא לשמים. ורוב קרני הבהמות פונין לימין ושמאל, כי כך האדם החוטא לחבירו מזיקו הן באורך ימים שבימינו הן בעושר וכבוד שבשמאלו. לפיכך אדם הראשון, שהיה יחידי בעולם וחטא לשמים לבד, על כן נזדמן לו לכפרה שור שהיה לו קרן אחת במצחו, רצה לומר שמצד היותו במצחו, היה פונה כלפי מעלה, כי במה שחטא יתקן, ומכאן למדו חז"ל לומר כן, שהיה לו קרן אחת ודוקא במצחו, אבל לדורות כל חוטא מביא שור או כשב או עז בעל קרנים לימין ולשמאל, לכפר על אשר חטא לחבירו, כי אפילו החוטא בדברים שבין אדם למקום ברוך הוא, מכל מקום הוא מזיק גם לבריות, הן מצד שכל ישראל ערבים זה בעד זה ורבים נשאו עונש חטאו כנודע, הן מצד שגורם שאחרים לומדים לעשות כמעשיו, על כן דינו להביא בהמות בעלי קרנים לימין ולשמאל לכפר על מה שחטא לבריות והקב"ה מוחל חלקו.

(כלי יקר, בראשית פרק כב פסוק יג)

[זה היה קרבן חטאת, כדין שוגג בלאו שזדונו כרת, והוא עבר על הלאו של אכילה מעץ הדעת, והיה שוגג לגבי העונש של "מות תמות" (כלומר, לא הבין שהעונש היה שיאבד את הבחירה החפשית ויהיה משועבד לטבע [כמבואר שם דף מ ע"ב]), אף שהיה מזיד לגבי הלאו. ובדרך צחות, "קרן אחת" רומז שהיה חייב קרבן רק לר' יוחנן, בשבת סט ע"א, שבשגג בכרת והזיד בלאו חייב חטאת, ולא לריש לקיש שם, שפוטר בזה מחטאת.]

(רבי מנשה מרגליות, שער מעשה בראשית, בתוך: חרוזי מרגליות ח"ב, דף מא ע"ב) לטקסט

שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת היתה לו במצחו, שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס, מקרין תרתי משמע, אמר רב נחמן בר יצחק, מקרן כתיב

מבאר שהשור היה דומה אל האדם,שהיה דומה לקרן א',ר"ל שהיה יחידי בעולם, ולא גזל משום אדם, ולא נתעורר משום אדם, כ"א מעצמו, ע"כ עלה קרבנו לרצון.
אדה"ר היה יחידי בעולם, ולא חטא לשום בריה, בלתי לה' לבדו, ע"כ היה אדם דומה, לצורת פר שיש לו קרן אחת במצחו, כי משם הוא העולה, כלפי מעלה, כי כך עשה הוא מעשה בהמה, וחשב להיות כאלהים יודעי טוב ורע, והיינו נגיחה כלפי מעלה, ע"כ הוצרך להביא תמורתו, פר בעל קרן א', ונזדמן לו כך, לפי שעה כדי שתהיה התמורה דומה מכל צד אל צורת החוטא ורב מרי.

(כלי יקר, ויקרא פרק א פסוק א)

לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד וכו' מן המותר בפיך

תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ב"ה בעוה"ז הגשמי תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות עוה"ז בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, ומקבל חיותה ממנה, שהם כל דברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצוה מעשיית, כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה, וכמאמר רז"ל לא הוכשר למלאכת שמים אלא טהורים ומותרים בפיך, וכן אתרוג שאינו ערלה ומעות הצדקה שאינן גזל וכיוצא בהם. ועכשיו שמקיים בהם מצות ה' ורצונו, הרי החיות שבהם עולה ומתבטל ונכלל באור א"ס ב"ה, שהוא רצונו ית' המלובש בהם, מאחר שאין שם בחי' הסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לז)ל ע"א

דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב "הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני"? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, הודיעני ה' קצי! אמר לו: גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם. "ומדת ימי מה היא", גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם. "ואדעה מה חדל אני". אמר לו: בשבת תמות. אמות באחד בשבת. אמר לו: כבר הגיע מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא. אמות בערב שבת. אמר לו: "כי טוב יום בחצריך מאלף". טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח

ויש להבין מה ביקש בזה, הלא הוא הגבר הקים עולה של תשובה, ואם אינו יודע יום וגבול מיתתו הלא כל ימיו בתשובה, כאמרם [אבות ב' י'] שוב יום אחד וכו', ואם יודע קצו הלא אינו כל כך חפץ בתשובה, בחשבו עוד חזון למועד, וא"כ מה זה שנתאוה?.
אמנם ידוע כי דוד חי ע' שנה, ולא מלך בירושלים רק ל"ג שנים, ובירושלים חטא בבת שבע, וא"כ ודאי עברו רוב שנותיו, ואמרו [יומא לח ע"ב] כיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא, דכתיב רגלי חסידיו ישמור, וא"כ הקושיא שפיר, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דהא רגלי חסידיו ישמור, ואיך לא שמרו ה', ועל כרחך דהקב"ה לא שמרו והניח ליצר הרע לשלוט בו, כדי להורות לתשובה, ולכן דוד ביקש לדעת זה אם היה להורות לתשובה או לא, ואם יחיה ע' שנים, הדבר מוכרח בהנ"ל, אבל אם יחיה מאה שנים וכדומה, אין זה רוב שנותיו, ולכן אמר הודיעני ה' קצי וכו', למען דעת אם כבר עברו (רוב) שנותי ואתה סלקת השמירה או לא. [מדוע ביקש דוד לדעת באיזה יום בשבוע ימות? כי ידע שכיון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא [יומא לח ע"ב], ורצה לדעת אם עברו רוב שנותיו. אם כבר הגיע למחצית השניה של חייו – אזי כל החטא לא בא אלא כדי להורות תשובה לישראל, אך אם טרם הגיע לחצי ימיו, הרי שחטאתו נגדו תמיד, דהיינו זהו חטא פרטי. ובכן, כשחטא היה דוד בן 36 לפחות, שהרי שבעים שנה חי, ובשלושים ושלוש שנותיו האחרונות מלך בירושלים, והחטא התרחש בירושלים. וכעת עליו לדעת את משך חייו. משלא גילה לו ה' את אורך חייו, ביקש דוד לחשב זאת ע"י היום בשבוע בו ימות. דוד נולד בחג השבועות, וכשנולד חל חג השבועות בשבת. לכן ידע שימות בחג השבועות, כי ה' ממלא ימיהם של צדיקים, וכן ידע שימי חייו יהיו שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, שכן בימי דוד נתקצרו ימיו של אדם. ומהו החישוב? לצורך החישוב ניתן להחשיב את מספר הימים בכל שנה לשלוש מאות ששים וחמישה, כמניין ימות החמה (בגלל עיבור השנים והחדשים). בכל שנה, אם כן, יום אחד בשבוע עודף על הקודמת לה. דהיינו אם חל מועד מסוים ביום א', בשנה הבאה יחול ביום ב'. לפיכך אם יחול יום מותו בשבת – סימן הוא שימי שנותיו שבעים שנה. ואם כן – עברו רוב שנותיו, ולא בא החטא אלא כדי להורות תשובה!]

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

ויש להבין על הקדימה ואיחור של דוד, ולמה לא אמר גם כן בה' בשבת או בב' בשבת, דוקא בערב שבת ובא' בשבת, ומה שהשיב לו ה' שחביב לו מאלף עולות, הוי ליה למימר סתם שחביב עלי תורתך, ומנינא למה לי, גם הטעם שהשיב לו על א' בשבת הוא בלתי מובן, אם כבר כלה קיצו בשבת, הל"ל הגיע עת האסף אל עמך, מה אמר שהגיע מלכות שלמה, כי בודאי ימחול שלמה נגד דוד אביו.
...לכך הקריב שלמה אלף עולות, משום דהקב"ה אמר לאדם ביום אכלך מות תמות, והמתין לו הקב"ה יומו שהוא אלף שנים, כנגד זה הקריב אלף.
וזו הכונה, כי דוד חשב שמת בעטיו של נחש, בעבור היותו גלגול אדם הראשון כנודע, וידוע כי בת שבע היתה גלגול חוה, ולכך ביקש מתחלה למות בערב שבת לתקן חטא אדם הראשון, ואמר ה' שמה שהוא עוסק בתורה הוא תיקון לחטא אדה"ר, ולכך אמר חביב לי תורתך שאתה עוסק יום אחד, כי מה שהאדם עוסק יום אחד בתורה, הקב"ה יחשבהו ליומו, כי ידוע ברכתו של הקב"ה הוא אלף, כדכתיב [ועיין דברים א'. יא] יוסף ה' לכם אלף פעמים, ולכך במדה רעה יחשב יום לשנה, ובמדה טובה, כברכתו של הקב"ה, יום לאלף כיומו של הקב"ה, כמבואר במדרש [ב"ר ח', ב] וזוהר [ה"ב קמ"ה ע"ב], ולכך אמר הקב"ה, שחביב יומו שעוסק בתורה יותר מאלף עולות שיקריב שלמה, שהוא כנגד הנ"ל.
והנה חשב דוד, אולי מת בחטא בת שבע, וידוע במדרש כי בת-שבע נלקחה לבית המלך באחד בשבת, דכתיב לעת ערב, ביום שנאמר בו ערב, ולזאת אמר דוד אמות באחד בשבת [שבת ל.] לתקן הקלקול באותו זמן, אמנם ידוע מאמר בת- שבע, כי אם ימלוך אדוניה והייתי אני ובני שלמה חטאים [מל"א א', כא] כי סימן זה היה בידם, שאם ימלוך שלמה, אזי נמחל החטא, וראויה היתה בת שבע לדוד, אבל אם לא ימלוך, ודאי מאת ה' היתה הסיבה זאת שאינו ראוי למלוכה. וזהו שאמרה, שאם ימלוך אדוניה והיינו אני ובני חטאים לה', וזהו שהשיב לו הקב"ה על שאלתו שימות באחד בשבת לתקן חטא בת שבע, וא"ל הקב"ה אין צריך לזה, שכבר הגיע מלכות שלמה בנך שימלוך, וזה לך לאות כי סר עונך וחטאתך תכופר וא"ש.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טז)

מה ביקש בזה, מה איכפת ליה אם יודע באיזה יום מהשבוע שימות או לא. אבל הענין דכמה פעמים מצינו כי המיתה דבר רע, ובמדרש [ב"ר ט', ה] דרשינן, והנה טוב מאד, זה המות. וחילקו המפרשים, כי המת בצדקתו מתוך תשובה שלימה, הוא טוב מאד, שעולה בצרור החיים ונועם עליון מחזה שדי יחזה אשר לא יראהו אדם וחי, ולא מעותד לדאגה בכל יום אולי יחטא ואשם. אבל המת ח"ו בלי תשובה שלימה, המיתה רעה בתכלית, כי ווי להאי כיסופא בעלמא דאתי, ואפשר אם היה חי, היה מרבה בתשובה, או היה מוסיף לסגל מצוות ומעשים טובים, ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא.
...ביקש מה' ליתן לו אות, ולכך לבוא אל בירור, כי לא האמין בנפשו, כדכתיב [תהלים כז, יג] לולי האמנתי וכו', ולכך שאל להודיע לו יום שימות בו, כי אם יאמר לו הקב"ה, ש"מ דעונו סר וחטאתו תכופר, כי זולת זה מיתה לרעה, ולא היה הקב"ה אומר היום, ומשפטיך תהום רבה כנ"ל, אלא ודאי שנמחל, והיא טובה, ולכך יכול לומר כנ"ל. והקב"ה אמר לו, ובזאת הבחין כי נמחל. וכן הדבר, אם מיתתו לרוע, א"כ שפיר יום ההוא איתרע מזלא למאד, אבל אם מיתתו לטובה, אין זה איתרע מזלא כלל. [מדוע בקש לדעת יום מותו? משום שאם יודיעו ה' הרי זה סימן שנמחל לו עוון בת שבע כי יש סיפק בידו לשוב.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יז)

ויש להבין, מה היה חפץ לדוד בזה לדעת יום מימי שבוע בשבת שימות בו, ומה ביקש בזה שביקש למות בערב שבת או בראשון בשבת.
...אבל הענין אמרו בגמרא דשבת [דף קנו ע"א] מאן דנולד בשבת ימות בשבת, משום דחללו עליו שבת, ואמרו קדישא רבא יתקרי, ופירש המהרש"א [ד"ה על דאחילו] לאו בכל אדם הוא, כי רבים הנולדים בשבת ומתו באמצע שבוע, אבל מי שהוא קדוש ימות בשבת, ותלה מהרש"א הטעם, משום דהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, וטעם זה דחוק, דמאי איריא בנולד בשבת, בשאר ימי השבוע נמי. אבל הענין כך, כי הך דחללו עליו שבת באמת הוא רק פקפוק בעלמא, כי התורה התירה לחלל שבת לצורך סכנה, ומה יעשה הולד במעי אמו בכך, ואין כאן רק פקפוק בעלמא. אמנם למען שתהיה נשמתו זכה וברורה בשובה אל בית אביה בנועם וצרור החיים, ולא יהיה בה שום שמץ כתם ורשומו הניכר בשום דבר, ימות בשבת, שיהיה להתם החטא וללבן כתמה, למען תשוב אל אלהים והיא מטוהרה, זכה כשלג ברה כחמה.
אך זהו מי שחף מכל פשעיו ואין שום כתם ושמץ בגופו כלל, אבל מי שבלאו הכי יש לו כתמים רבים ויש בו פגמים מעצמותו ומה יעשה שמץ כתם הלזה, שהוא רק פקפוק בעלמא, הלא רבו כתמיו ופגמיו, וזהו מ"ש, אם קדישא רבא יתקרי, שלא יהיה בו מחמתו שום כתם ושמץ דבר לכבס ראשו מפקפוק הלזה, אבל אם בלאו הכי אינו כל כך קדוש, אינו מת בשבת, כי מה איכפת בכתם הלזה, ואין זה אלא לבני עליה היושבים בדרא ראשונה קמי קב"ה, שצריך שלא יהיה בו שום לכלוך, והנה עוד כתבו, דזהו דוקא במת ליום המוגבל, אבל אם מת ר"ל קודם זמנו, אין זה חוק שימות ביום הולדו, כמ"ש מהרש"א [שם, ד"ה הודיעני].
ואני מוסיף לומר סברא אחת, די"ל הא דמת בשבת בשביל חילול שבת ביום הולדו, שהיתה אמו בחזקת חולה שיש בו סכנה ומחללים שבת עליה כנ"ל, בגין דא ימות הוא גם כן בשבת, היינו אם לא יחלה חולי שימות בו, אבל אם מת בחולי שיש בו סכנה באותה שבת, וא"כ הדר יחללו שבת עבורו, ואתא לתקוני, ונוסף החילול שבת פעמיים, יום המות כיום הולדו, בזה לא אמרינן דמת בשבת.
ואילו מת טרם זמנו, לא הגיעה מלכות שלמה, ועדיין חשב בנפשו, אולי ימות מתוך חולי, וא"כ הדר אין כאן ראייה כנ"ל, ולכך שאל, אמות בערב שבת שלא יצטרכו לחלל שבת בגיני, והשיב לו ה', טוב לי יום שאתה עוסק בתורה וכו', ומזה שפט שלא ימות מתוך חולי, כי אם יהיה בריא אולם לתורת ה', והיתה לו ראיה שקדישא רבה יתקרי, ונמחל אותו עון ויצא נקי מכל פשעים, ושבה נשמתו אל בית אביה זכה וטהורה ומת בנשיקה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ג)

אמר לו בשבת תמות אמות באחד בשבת אמר לו כבר הגיע מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא

[יש להסביר לפי הגמרא (קידושין לח ע"א) "שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש", ופירש מהרש"א: "ר"ל מיום ליום בימי חודש כמו במשה בז' בחודש נולד ובז' בחודש מת וכו', ונראה הא דלא כתיב מספר שנותיך אמלא משום כיון דמיום ליום הוא הרי באותו יום מתחיל שנה אחרת כדמיון במשה שנולד בז' באדר כלו לו ק"ך שנה בו' אדר דבז' באדר מתחיל שנת קכ"א, אבל אמר דהשנים מלאים מיום ליום באותו חודש". לפי זה י"ל שדוד נולד בר"ח ניסן, ואמר לו ה' שימות בשבת, סוף שבעים שנה, ושבת היה כ"ט באדר [שלא כירושלמי חגיגה פ"ב ה"ג, שנפטר בחג השבועות], וביקש למות באחד בשבת, שהוא ר"ח, כמש"כ מהרש"א שצדיק נפטר באותו יום בחודש שבו נולד. ואמר לו ה' "כבר הגיע מלכות שלמה בנך" - שאם ימות בכ"ט באדר ושלמה יתחיל למלוך אז, ייחשב לו שמלך שנה שלמה, כמו שכתוב בראש השנה ב ע"ב, ואם ימות בר"ח ניסן, תחסר לשלמה שנה. ראיה שדוד נולד בר"ח ניסן: אדם הראשון נולד בר"ח ניסן, שהרי העולם נברא בכ"ה באדר [לפי ר' יהושע, ר"ה י ע"ב], והרי אדם הראשון נתן 70 שנה משנותיו לדוד. וה' הדגיש "שלמה בנך", כי משמע בר"ה שם שרק במלך בן מלך, אם מת האב באדר, מונים את השנה לשניהם.]

(רבי אברהם אב"ד זשאוויץ, גדולת אברהם, דף ד ע"א-ע"ב) לטקסט

שאול שאילה זו לעילא מרבי תנחום דמן נוי מהו לכבות בוצינא דנורא מקמי באישא בשבתא, פתח ואמר, אנת שלמה אן חכמתך אן סוכלתנותך, לא דייך שדבריך סותרין דברי דוד אביך, אלא שדבריך סותרין זה את זה, דוד אביך אמר לא המתים יהללו יה, ואת אמרת ושבח אני את המתים שכבר מתו, וחזרת ואמרת כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת..

הסתירה או ההפך הנראה בפשוטו של ענין בקצת מקומות מספרי הנבואה כולם הוא - כפי הסיבה השלישית והרביעית. ואל זה הענין הובאה ההקדמה הזאת כולה. וכבר ידעת רוב אמרם ז"ל, כתוב אחד אומר כך, וכתוב אחד אומר כך, ומבארים הראות הסתירה, ואחר כך יבארו, שהענין חסר תנאי או מתחלף הנושא; כאומרם "שלמה, לא דיך שדבריך סותרין דברי אביך, אלא שהן סותרין זה את זה, וכו'". וזה הרבה בדברי החכמים ז"ל, אבל רוב מה שדיברו בו הוא במאמרי הנבואה הניתלים בדינים או במוסר דרך ארץ. ואנחנו אמנם היה דעתנו להעיר על 'פסוקים' שבהם סתירה בנראה בדעות ובאמונות. והנה אבאר מזה קצת בקצת פרקי זה המאמר, כי זה הענין גם כן מסתרי תורה. ואמנם אם תמצא בספרי הנביאים סתירה לפי הסיבה השביעית - יש בו מקום עיון וחקירה, וצריך שלא יגזור אדם בזה בשיקול הדעת ובסברה מבלתי איזון וחיקור [מבאר שכשם שדברי חז"ל בגמרא הם יסוד ודוגמא לפתרון סתירה בין הפסוקים בנבואות שהפ מפני שאינם תמיד כפשוטם ולעתים הם עמוקים או מפני שחסר תנאי מסויים שלא נתבאר או שהנושאים שונים].

(מורה נבוכים, חלק א הקדמה)

כשבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים דבקו שערים זה בזה וכו' אמרו מי הוא זה מלך הכבוד אמר להו ה' עזוז וגבור חזר ואמר וכו' מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה ולא נענה כיון שאמר ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה

[בתחילה אמר "ה' עזוז וגבור". שם הוי"ה הוא הקו האמצעי וכל השמות והכינויים הם כלבושים אליו, כמו שכתב שערי אורה שער ה. זה היה בחינת משה. אח"כ אמר "ה' צבאות הוא מלך הכבוד" - זה נצח והוד, מקום הנביאים [שראו באספקלריא שאינה מאירה]. וכך אומר שערי אורה שער ג-ד, שהנביאים רומזים בנבואתם "כה אמר ה' צבאות", ואילו משה אינו מזכיר שם זה כי נבואתו למעלה ממקום זה. אח"כ אמר "ה' אלקים אל תשב פני משיחך, זכרה לחסדי דוד עבדך", ואז נענה. כי שערי אורה (שער ח) אומר ש"ה' אלקים" הוא בינה, והספירה הזאת שהיא נכתבת הוי"ה ונקראת אלקים, קושרת 9 הספירות העליונות בקשר אחד, וגם היא סיבה להתאחד העשירית בתשיעית, וממה בא השפע לתשיעית. וממנה המשכת האצילות. וממנה עד מידת יסוד יש שבע ספירות. (מא ע"א) ויסוד נקרא חסדי דוד (שערי אורה שער ב). והיא מקשרת למלכות שהיא מלכות בית דוד, ונקראת חכמת שלמה ובהמ"ק. כשביקש "ה' עזוז וגבור", כח משה שהוא בתפארת וגבורה, לא נענה. אח"כ ביקש את המדרגה השנייה ממשה, מידת הנביאים בנצח והוד, "ה' צבאות", לא נענה. רק כשביקש "ה' אלקים" שהיא בינה, המקשרת ליסוד חסדי דוד, ונקראת חכמת שלמה, נענה כי זאת מדרגתו.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף מ ע"ב-מא ע"א) לטקסט

כיון שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצות

[מי שמת בעוון עצמו נעשה חפשי מהמצוות, ולא יקבל שכר על המצוות שהיה עושה אילו המשיך לחיות, אבל צדיק שמת בעוון הדור, יקבל שכר על המצוות שהיה עושה אילו המשיך לחיות, כי הוא אנוס בזה שאינו יכול לקיים מצוות.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, ציון לנפש יקרה, דף ג ע"א) לטקסט

אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין מ ע"ב]

ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא לח ע"ב]

טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות

[עיין עוד לקט באורי אגדות מכות י]

משה רבינו גזר כמה גזירות

[פירש רש"י - תיקן ששואלים ודורשים בעניינו של יום. מדוע לא הזכיר את תקנת משה את ברכת המזון (ברכות מח)? רש"י לשיטתו במגילה לב ע"א, שכשתיקן משה לדרוש, קיבלו עליהם את המועדים באהבה, ולכן העדיף להזכיר תקנה זו.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ו ע"ג - לטקסט)ל ע"ב

מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא

וזה הכוונה שאמרו חז"ל [שבת ל ע"ב] קודם דנפתח בגרסא - שהוא להתדבק בה' - צריך מילין דבדיחותא לשמח, כדי לבל יתן מקום לסטרא אחרא ח"ו לחול, אבל אחר דפתח וה' למולו, כי אין לה' אלא ד' אמות של הלכה בעולמו, אז צריך להיות שפתותיו נוטפות מור.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יג)

ומה הפחד כולי האי? אך היות כי ד"ת מתוקים מדבש ונופת צופים, ופן ח"ו יהי' נהנה מד"ת (כי גם הנאה זו אסורה [אבות פ"ד מ"ה] , עיין בראשית חכמה בטעם עשרה הרוגי מלכות ותראה שדברינו כנים), לכן הוי יתיב באימתא, כי פחד מבטל הנאה והשמחה.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא קמא, פתיחה, ברכת הודאה)

ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'

וכבר ידעת כי כל כח גופני יחלש וילאה ויפסד עת, ויבריא עת אחרת; וזה הכח המדמה - כח גופני בלא ספק; ולזה תמצא הנביאים, תתבטל נבואתם בעת האבל או בעת הכעס וכיוצא בהם. כבר ידעת אמרם, "אין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות"; ושיעקב אבינו לא באתהו נבואה כל ימי אבלו, להתעסק כוחו המדמה בהפקד יוסף; ושמשה, עליו השלום, לא באתהו נבואה - כבואה מקודם - מאחר תאונת ה'מרגלים', עד שמתו כל דור המדבר, בעבור שנלאה לסבלם לרוב תלונותיהם - ואף על פי שהוא, עליו השלום, לא היה לכח המדמה בנבואתו מבוא, אבל שפע השכל עליו מבלתי אמצעיותו - כמו שזכרנו פעמים, שהוא לא יתנבא במשל, כשאר הנביאים.

(מורה נבוכים, חלק ב פרק לו)

שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה וכו' וכן לדבר הלכה

והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבא לידי עצבות גדולה - לא יחוש. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב "עוז וחדוה במקומו" [דברי הימים א' טז, כז], ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה וכו', אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא היא מבחי' טוב שבנוגה [ולכן כתב האר"י ז"ל שאפי' דאגת העונות אינה ראויה כי אם בשעת הוידוי ולא בשעת התפלה ות"ת שצ"ל בשמחה שמצד הקדושה דווקא], אעפ"כ הרי כך היא המדה, לאכפיא לס"א במינה ודוגמתה... וע"ז נאמר "בכל עצב יהיה מותר" [משלי יד, כג], והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן. אך באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני ה' והתלבשותה בס"א נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש, כי עצבות היא שלבו מטומטם כאבן ואין חיות בלבו, אבל מרירות ולב נשבר אדרבה הרי יש חיות בלבו להתפעל ולהתמרמר, רק שהיא חיות מבחי' גבורות קדושות, והשמחה מבחי' חסדים כי הלב כלול משתיהן... אך שעת הכושר שהיא שעה המיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם היא בשעה שהוא עצב בלא"ה ממילי דעלמא או כך בלי שום סיבה, אזי היא שעת הכושר להפך העצב להיות ממרי דחושבנא הנ"ל... ובזה יפטר מהעצבות שממילי דעלמא, ואח"כ יבא לידי שמחה אמיתית.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)

אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה

[מי שמרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה, ויש לו שמחה מזה שזכה למציאת חן בעיני הקב״ה, צריך לחשוב על שמחת השכינה ולא על שמחת עצמו. עליו לחשוב שעיקר השמחה יהיה בזה שיש עכשיו שמחה למעלה אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את האבר הפרטי שלה אליה, ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. השמחה של הפרט, היא רק חלק מהשמחה של הכלל. נמצא שכל ההשתוקקות צריכה להיות רק לשם שמים.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ה׳ שמעתי שמעך (תשסז), כרך א, מאמר א עמ׳ ד)

שאין שכינה שורה וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה

[השמחה היא עשירות, היינו החזקת התורה בכסף, כמו זבולון ויששכר, שנאמר על זבולון "שמח זבולון בצאתך" - שהוא שמח בעושרו, בידיעתו שיש לו חלק בתורה בלי עמל.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף כג ע"א) לטקסט

שמחה של מצוה

[חתם סופר אמר ששמחת מריעות בסעודה ושמחה של מצוה נותן יסוד וקיום לכל דבר שבקדושה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף יג ע"ב) לטקסט

בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה

אמר במקום אחר "אמרה קהלת", לרמוז לזה השם, שהודיעו שהשכינ' עמו ודבריו נאמרו ברוח הקדש, ואף על פי שנראה שדבריו סותרין אלו את אלו הכל אמת למעיין בדבריו, וכי מה שגינה השמחה במקומות הוא אמת הכל לפי השעה. וכן גינה החכמה והעושר והחיים, וכן אמרו ז"ל: בקשו לגנוז ספר קהלת אלא שראו תחלתו וסופו יראת שמים. תחלתו שנ' "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש". ופרש"י ז"ל: תחת השמש הוא דלית ליה יתרון. ואחרי' דרשו במעשים שנעשו תחת השמש כמו בהבלי העולם הזה דלית ליה שכר, אבל המתעסק בדברים שהם למעלה מן השמש לעשות צדקה ומצות יש לו שכר גדול והטוב הצפון. וסופו "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם". ותימה על זה, וכי על שראו בספר אחד שני דברים מורים עבודת ה', כדאי הם להציל כל הספר? אבל הענין כך הוא באמת, כי הספר נראה לעין שדבריו סותרין אלו לאלו, ובראותנו שבתחלתו ובסופו שדבר בו ביראת שמים עד שדבריו נוכל לתקנן וליישבן כהוגן, על זה ראו לדון כל הספר לכף זכות ושלא לגנוז אותו.

(דרשות ר"י אבן שועיב, דרשה ליום ראשון דסוכות)

בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרין זה את זה ומפני מה לא גנזוהו מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה

[מזה יש ללמוד שאדם שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה, גם אם באמצע דבריו סותרים זה את זה, יימנה בתוך אנשי קודש.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 8) לטקסט

ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עשה זו שמחה שאינה של מצוה

[יש לפרש ע"פ מש"כ בינה לעתים שמי ששמח לשם שמים שמח גם אחרי השמחה, כי הוא שמח על מה ששמח מקודם, אבל מי ששמח שלא לשם שמים מצטער אח"כ על איבוד גופו וממונו שהשקיע בשמחתו. והסביר בזה את הפסוק (תהלים פרק סח פסוק ד) "וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים" - שמחה לשם שמים, "וישישו בשמחה" - גם אח"כ ישמחו על עצם זה ששמחו מקודם. וכן כאן, "ושבחתי אני את השמחה" - אם אני משבח את השמחה שהיה קודם, סימן שהוא שמחה של מצוה, כי איני מתחרט עליה, אבל אם אני אומר "ולשמחה מה זה עושה", כלומר אני מצטער על מה ששמחתי, סימן שזו שמחה שאינה של מצוה. בזה יש לפרש גם את הפסוק (משלי פרק יד פסוק יג) "גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה", ששמחה שאינה של מצוה מגרה את יצר הרע, שלכן אחרי סוכות ופסח צמים תענית בה"ב, כי ע"י אכילה ושתייה מתגבר כח התאוה שבלב, שהלב חומד, ולכן אמר שע"י השחוק בא לכאב לב, היינו חטא מחמת תאוה, וזאת רק בשמחה שאינה של מצוה, שעליה נאמר "ואחריתה שמחה תוגה", שמצטער על השמחה אח"כ. אבל שמחה של מצוה אינה מזיקה.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' קט) לטקסט

מאי כי זה כל האדם אמר רבי (אליעזר) [אלעזר] כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו, שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה שמעון בן זומא אומר, לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה

לצוות לזה, פירוש להסיר עצבונו ושממון יחידותו. ואם כן נתבאר מכל אשר אמרנו, שהכונה בבריאת כל מה שיש בתוך העולם ההוה והנפסד, אינו אלא איש שלם, כולל החכמה והמעשה, כמו שאמרנו.
...מדוע המציא הקב"ה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם, ואנו רואים שרוב בני אדם ערומים מן הערמה, וריקים מן החכמה, מבקשים התאוה, ושהאיש החכם, המואס בעולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות.
התשובה על זה, שהאנשים ההם נמצאי לשתי סבות. האחת, להיותם משמשים לאחד ההוא, שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חכמה ופילוסופיא, נשחת תקון העולם, ואבד מין בעלי חיים מן העולם בימים מועטים. מפני שהאדם חסר מאד, ויצטרך לדברים רבים, והיה נצרך ללמוד החרישה והקצירה, ולדוש ולטחון ולאפות, ולתקן כלים למלאכות האלה, כדי להשלים בהם תקון מזונו. וכך יהיה צריך ללמוד הטויה והאריגה, כדי לארוג מה שילבש, וללמוד בנין, לבנות מקום להסתר שם, ולעשות כלים לכל אלו המלאכות. ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד אלו המלאכות, שהאדם מצטרך במחיתו לכולם צורך מוכרח, ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות חכמה. על כן נמצאו שאר בני אדם, לתקן אלו המעשים, הצריכים אליהם במדינה, כדי שימצא החכם צרכו מזומן, ותתישב הארץ, ותהיה החכמה מצויה.

(רמב"ם, הקדמה לפירוש המשניות)

לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה

ויש להבין זה כל בעל מדע המאמין בה', כי לא יעזוב ה' את חסידיו כורתי בריתו ועוסקים בשעשוע תורתו כל היום, ולא ישפיע להם לפרנס את עצמם אפי' כדי מסת חיותם, אין זה כי אם חפץ ה' בבעלי תורה שלא יתעסקו בשום דבר ויתפרנסו ע"י אחיהם. וזה [שאמרו] שאתה ושלך שלו [אבות פ"ג מ"ז], שכיון שכל העולם לא נברא אלא לצוות לת"ח, כ"ש שכל השפע שתינתן להם הוא בשביל שיספיקו לתלמידי חכמים. על כן לא ירע לבבו בתתו מפקדונו אשר הָפקד אתו מאת ה', ולא יפחות איש איש ממעשרו עד חמשו כמ"ש חז"ל, ובזה יברכהו ה' בברכה עד בלי די.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות מא)

עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת

...שכתוב בילקוט בריש פרשת תזריע: שאל [טורנוסרופוס הרשע] את ר"ע איזה מעשים נאים של הקב"ה או של בשר ודם אמר לו של בשר ודם נאים וכו' אמר לו למה אתם מלים אמר לו אף אני יודע שעל דברים אלו אתה שואל לכך הקדמתי לך ואמרתי לך שמעשי בשר ודם נאים משל הקב"ה. הביא לו שבולים וגלוסקאות אלו מעשי הקב"ה ואלו מעשי בשר ודם אין אלו נאים... יש להבין תשובת ר"ע, דאין לעלות על הדעת שיהיה מעשה בשר ודם נאים יותר ממעשה ה' יתברך. וגם צריך להבין המשל משבולים וגלוסקאות. ונראה לפרש... שקודם חטא אדם הראשון היתה הארץ מוציאה גלוסקאות בלי פסולת, וכן יהיה לעתיד שיתוקן לגמרי חטא אדם הראשון, אמרו חז"ל שעתידה הארץ שתוציא גלוסקאות, אלא לאחר שחטא נתקללה האדמה כדכתיב "קוץ ודרדר תצמיח לך בזעת אפך" וגו', וכמו שאמרו חז"ל: כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת [ברכות נח ע"א], והיינו שהשיב ר' עקיבא במעשה בני אדם נאים, דהיינו לתקן אחר שנתקלקל בעבור האדם וכן הוא המילה לתקן מה שנפגם ע"י חטא אדם.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות כז)

[לא כפשוטו, אלא הכוונה שחיבת א"י והשכינה תהיה גדולה כל כך שנסתפק במועט, מאכלים ובגדים פשוטים, הלחם שנאכל תיחשב בעינינו כגלוסקאות חשובים, והבגדים הפשוטים ייחשבו לנו ככלי מילת יקרים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 25) לטקסט

דוד מת כי פסק מגירסה

תלמידי חכמים שהם עוסקים בתורת ה' שהיא עץ החיים אינם צריכים שחיטה על ידי שום א' מג' מיני סכינים הנזכרים שהם ב' פגומים וא' כשר כנזכר, אלא על ידי אסיפה כדגי הים, דהיינו שהשכינה מתגלית עליהם בסיעת כל הצדיקים שבגן עדן, והוא גווע עצמו מהגשמיות והחומר ומתאסף אל עמו עם השכינה, ואסיפתן אל כבוד ה' מתרת אותם, וענין (אסיפה כדגי) הים היינו ים התורה ואסיפתן מן הים דהיינו דפסיקי גירסא מפומייהו מיד מתים, כענין הים דהיינו דפסיקי גירסא מפומייהו מיד מתים כענין רבה ודוד וכיוצא.

(חסד לאברהם, מעין ג, נהר יז)

מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש ואמרי דבי רבי ינאי תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו

["מה יתרון לאדם" - אדם אינו יכול להשיג אפילו יתרון "מה", אפילו דבר קטן, גם אם יתאמץ בכל עמלו, "תחת השמש" - יותר משה' קצב לו בעשרת ימי תשובה (ביצה טז ע"א). וזאת "תחת השמש", כלומר מה שהוא מנסה להשיג צרכי תאוות חומרו, אבל "קודם שמש", אם יעמול לשם דברים רוחניים, יש לו יתרון, יוכל להשיג יותר, כי יש לו בחירה חפשית, ולא ייתכן שה' יגביל זאת בעשרת ימי תשובה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף כג ע"ד) לטקסט

תחת השמש הוא דאין לו קודם שמש יש לו

ידוע מה שאמרו חז"ל [שמות רבה פרשה כח פסקא ו] בפסוק "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה אתנו היום", שכל הנשמות של ישראל כולם עמדו על הר סיני... ועוד אמרו חז"ל "אין כל חדש תחת השמש" אבל התורה שהיא למעלה מן השמש יכול כל אדם לחדש את חלקו בתורה אשר קיבלה בסיני... על כן ראוי לכל אדם לחדש את חלקו ולהוציאה מכח הנשרש בנשמתו אל הפועל.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כא)


לא ע"א

מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין בצעי המים

[בין האפריקיים שרתה קנאה, כל אחד רצה להתרחב על חשבון חברו, להשיג את גבול רעהו, ולא היתה להם שביעות רצון ממה שהיה להם. זה רמוז ברגליים רחבות, שאינו מוכן לעמוד במקום צר. הטעם הוא שהם דרין בין בצעי המים - אין להם עמדה חזקה של אמונה בה', אין קרקע מוצקה תחת רגליהם, אלא קרקע בוצית. לכן מצבם הגשמי לא מספיק להם. דוד המלך אמר (תהלים מ, ב-ג) "קוה קויתי ה' וכו' ויקם על סלע רגלי כונן אשרי" - כיון שאני בוטח בה', אני עומד על קרקע מוצקה. זה היה חסר לאפריקיים, הם לא האמינו בה' באמת, האמינו רק בעצמם ובאנוכיותם, ולכן כל הזמן התאמצו להתרחב. וזה רומז לריפורמים שאין להם שביעות רצון מהיהדות, ורוצים להתרחב ולקחת גם מהגויים ולהכניס ליהדות, והטעם הוא שאין להם אמונה איתנה. ]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 208-210) לטקסט

מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שאין להם חיות פקחות

[הבבליים לא מצאו מטרה נעלה בחיים, להשיג קניינים רוחניים, אלא אכלו את הלחם כמטרה עצמית, ולא כאמצעי, כאמור בביצה טז ע"א: הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא, אוכלים את הלחם בשביל לאכול לחם. הם אוכלים כדי לחיות, וחיים כדי לאכול. וזה מש"כ "סביב רשעים יתהלכון" (תהלים יב) - כל חייהם הם מסתובבים בעיגול בלי להתקדם, בשונה מאדם שלם שעולה מדרגה לדרגה. ראשיהם סגסגלים - דעותיהם מסתובבות בעיגול, הכל סביב הנאות החיים, בלי להתקדם, בלי לצאת מהמעגל של הנאות ותאוות. והלל ענה שהמיילדות שלהם לא פקחות, והכוונה למחנכים, שהם המיילדים הרוחניים של האדם, כפי שאמר סוקרטס. המחנך צריך ללמד את תלמידיו את יופי החיים בדיבור, בהתנהגות, ובדירה, וגם את טהרת החיים וקדושתם. המחנכים של הבבליים לא חינכו אותם לקדושה ולטהרה ולכן הם חיים מעגל של תאוות והנאות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 205-206) לטקסט

מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות אמר לו בני שאלה גדולה שאלת מפני שדרין בין החולות

[עיניהם היו תרוטות, לא ראו את העתיד, את מה שיקרה כתוצאה ממעשיהם, כי התאוות שלטו עליהם, והיו כמו בהמות שלא רואות את העתיד. התרמודיים השתתפו בחורבן בית ראשון ובית שני (ירושלמי תענית פ"ד ה"ה). הם לא ראו את ערכו של בהמ"ק, מקום השכינה, שמשם יצאה קדושה והוראה לעולם. הם שנאו את הקדושה ואת דבר ה'. כל מגמתם היתה חיי תאוות. ויש גם מבני עמנו שמתחברים למהרסי הדת כי אינם רואים את הנולד, אינם מבינים את תפקיד ישראל להאיר בתורתנו לעולם. הם רואים רק את הנאת הרגע, ולא את עונג הנפש שבמצוות. והסיבה לכך הוא שהם דרים בין החולות - חול במובן ההיפך מקודש. אדם מושפע ע"י סביבתו. גם מי שיש לו התלהבות לאידיאלים נשגבים, היא תתקרר אם יהיה בסביבה שבה מחשיבים רק את דברי החול. לא רק שלא מקדשים את חול, אלא הופכים את הקודש לחול, כגון בדיבור בבית כנסת. לכן עיניהם תרוטות ולא רואים את ערך הקדושה, לא יכולים להתרומם לחזיונות הנעלים של ישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 206-208) לטקסט

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

רצו בו שמי שיקבע בלבו זאת התכונה הטובה יקלו עליו עניני רוב המצוות, וזה החלק רושם הנפש והגוף יחד.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי)

ואמר ואהבת לרעך כמוך, והוא תכלית טוהר הלב ונקיותו שיאהב האדם לזולתו כמותו. והכוונה, שישים אדם אהבת עצמו המדה אשר בה ישער וימדוד אהבת כל בני אדם, עד שלא יקבל שום אחד ממנו מה שלא ירצה הוא לקבלו מזולתו. ולזה אמרו זה כלל גדול בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד (שבת ל"א ע"א) ולפי שהמדה הקרובה אליו הוא ענין האחוה, כי האח אצל האדם הוא כעצמו ובשרו, לזה היה המנהג בתורה להזכיר כלל האנשים בשם אחוה, כי ימוך אחיך (ויקרא כ"ה), ומך אחיך עמו (שם), וחי אחיך עמך (שם), כי ימכר לך אחיך וגו' (דברים י"ו). כמו שיתבאר זה בפרשת בהר סיני (שער ס"ט) ב"ה. ולגודל הענין הזה כלל הלל במצוה הזאת כל המצות כלן ואמר דאידך פירושא הוא (שבת שם). וגם במה שצריך שיובן, שהתנאי ברעך שיהיה כמוך, הוא ענין נכבד מאד, מיוחד אל השכל האנושי ושלמותו.

(עקידת יצחק, שער ס"ה)

נראה,שהגר היה גר צדק, ולא היה מהתל התולים, לומר בדרך שחוק, שילמדו כל התורה בעוד שהוא עומד על רגל אחד ממש, אלא ודאי בקש ממש, שיעמיד לו כל מצות התורה, על יסוד אחד, דהיינו רגל אחד, אשר עליו יעמיד לו כל המצות, כדי שלא יבא לידי שכחה המצויה בגר, אשר לא למד מנעוריו כלום ממצות התורה, ע"כ בקש ממנו שימסור לו, כלל אחד, הכולל כל התורה.
ועל דרך המליצה אמר, כשאני עומד על רגל אחד, וכוונתו למסור לו דבר, הנאמר מהרה, בלשון קצר, והיינו ג"כ יסוד ורגל אחד וע"י שיזכור כלל זה יזכור את כל מצות ה'.
ולמדו פסוק ואהבת לרעך כמוך אני ה', כי כבר ארז"ל (מכות כד.) בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה (חבקוק ב ד) וזה אינו סותר דברי הלל כי כל מצות התורה הם על שני סוגים האחד הוא, המצות שבין אדם למקום ב"ה ויסוד לכולם האמונה בה' השני הוא, המצות שבין אדם לחבירו ויסוד לכלם פסוק ואהבת לרעך כמוך. ומטעם זה היו הכרובים פורשים כנפים למעלה מחוי כלפי מעלה כנגד המצות שבין אדם למקום, ופניהם איש אל אחיו כנגד המצות שבין איש לחבירו, וכשאמר כאן על רגל אחד היינו יסוד אחד לכל סוג וע"כ אמר לו פסוק ואהבת לרעך כמוך ועל רגל זה העמיד לו כל המצות שבין אדם לחבירו, ואמר לו גם סוף הפסוק אני ה' דהיינו היסוד שעליו העמיד חבקוק כל מצות התורה והיינו האמונה בה', ומאמר אני ה' דוגמת דבור אנכי הכולל כל דברות ראשונות שבין אדם למקום ב"ה.

(כלי יקר, ויקרא פרק יט פסוק יח)

...כמו שביאר אבי מורי הגאון שליט"א בחבל יעקב ח"ב (סי׳ טז אות יז) כוונת הגמ׳ בשבת (דף לא) בנכרי שבא להתגייר ואמר לפני הלל למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת ואמר לו הלל ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה ואידך פירושא היא זיל גמור, דהכונה דהבא להתגייר שאל לברר לו היסוד העיקרי שעליו תתקיים כל התורה כולה, ואמר לו ואהבת לרעך כמוך, דכל כמה שלא בא למדה זו להחשיב א"ע לאבר אחד מכל האומה הישראלית,עדיין הוא עומד במחוץ. מידותיו פגומות וחייו רק חיי יצור פרטי, כחיי הבע"ח שהוא חי רק חיים אישיים לבד ואז בלתי אפשר שלא יזיק ויגרום היזק לחבירו בעת שזה דרוש לו למלא תאותו ולתועלתו. אבל כל אחד מישראל עליו לראות את עצמו כאבר אחד מכלל האומה הישראלית, וזהו הבסיס והיסוד לקיום התורה כולה.

(ר' דובר בורוכוב, ראשית ביכורים, ח"א, סי' יח, עמ' קטו-קיט)

ביקש הנכרי שילמדוהו שורש אחד, שעל ידו ישיג את כל התורה, על דרך הנאמר בגמ' מכות כד, א "בא חבקוק והעמידן על אחת", שהעמיד את כל התורה כולה על מצות האמונה בה', שהיא יסוד ושורש, שעל ידה יוכלו להשיג את כל התורה.
ולימדו הלל שורש אחר הראוי לאותו נכרי, מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא שורש כל התורה והמצוות.

(שיחות מוסר, מאמר ו' פרשת נח תשל"ב עמ' כג)

גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת וכו' בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

[מי שאינו מקיים כל תרי"ג מצוות צריך לבוא בגלגול, להשלים מה שחסר, כי רמ"ח מ"ע הן כנגד רמ"ח אבריו, ושס"ה ל"ת כנגד שס"ה גידיו. אבל אם יש אחדות בישראל, כל אחד יש לו חלק במצוות של חברו, ויכול לקיים תרי"ג מצוות באופן זה. דרך אחרת היא ע"י לימוד תורה, כמו שדרשו שהעוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה (מנחות קי ע"א). הגוי ביקש מהלל ללמדו את התורה על רגל אחת, היינו ללמדו איך לא יצטרך לבוא בגלגול ("רגל" מלשון פעם, כמו שלשה רגלים). וענה לו שדרך אחת הוא "דעלך סני", היינו ע"י אחדות בין ישראל. ודרך שניה היא "זיל גמור", לימוד תורה. ובזה יש לפרש את הפסוק (בראשית פרק לז פסוק ד) "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו" - הם רצו שאביהם יפסיק לאהוב את יוסף, ולכן שנאו אותו, כדי שלא יזכה לקיום תרי"ג מצוות ע"י אחדות ישראל, וגם חשבו שאינו לומד תורה, וכיון שאינו מקיים תרי"ג מצוות, יעקב יפסיק לאהוב אותו.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' סז) לטקסט

דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור

ע"י קיום הדברי' הנ"ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה, הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות "ואהבת לרעך כמוך" לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו, והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים, בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד, רק שהגופים מחולקים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו', כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין, וגם להמשיך אור אין סוף ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן, דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא, ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות, דקב"ה לא שריא באתר פגים.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לב)

ואחדות ע"י המצוות משרה השכינה בישראל ע"י כ"ב אתוון דאורייתא, דביה כלולין תרי"ג מצות, שס"ה לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה נגד גידי ואברי האדם. וכן מבואר בס' [בינה לעיתים דרוש מח, וכן פירש שפת אמת, ליום כפור שנת תרנא ולסוכות שנת תרמח] בפירוש פסוק "כי אם עונותיכם מבדילים ביניכם" [ישעיהו נט, ב], כי ע"י המצות הם נאחדים ונאחזים, וע"י העונות נפרדים זה מזה. וזה היה כוונת הלל שאמר להגר "ואהבת לרעך כמוך" ואידך פירושא זיל גמור, פירוש, שאר המצות הם פירושים להאחדות, אשר על ידם יתלכדו בני ישראל ויהיו אחד. וזה מבואר ג"כ במדרש (תנחומא שמיני אות ח) דאמר: וכי מה איכפת ליה לקב"ה אם שוחט כו' הרי לא ניתנו אלא לצרף בהם הבריות, שנאמר "אמרת אלוה צרופה", פירוש, ע"י המצוות יתאחדו בני ישראל.

(שב שמעתתא, הקדמה, אותיות "אריה ליב הכהן", אותיות הן)

[יש שחושבים שדי להיות טוב לחברו, בלי אמונה בה', ומסתמכים על דברי הלל. ובאמת בלי אמונה בה' אי אפשר להיות טוב בינו לחברו, כי גם מי שיש לו אופי טוב כלפי חברו, יש לזה גבול. אדם בלי יראת שמים, גם אם נבחן באמונה על אלף דולר, ונמצא נאמן, אין הוכחה שהוא יהיה נאמן על אלפיים. אולי משקל תאוות הכסף יגבור על אופיו הישר. אבל מי שיש לו יראת שמים נאמן על כל סכום, כי ליראת שמים אין הגבלת משקל. הרי אנו רואים שמי שעשה מצווה לא יהיה מוכן למכור אותה בעד שום הון בעולם, מפני שהוא מרגיש ששכר מצוה גדול מכל הכסף שבעולם. הלל לא התכוון לחלוק על חבקוק שהעמיד את כל התורה על מצוות האמונה (מכות כד ע"א), שהרי ידוע שבלי יראת שמים אי אפשר לסמוך על אדם בין אדם לחברו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נו ע"ד, נז ע"א) לטקסט

[כל התורה היא פירוש של "ואהבת לרעך כמוך", כי מי שאוהב באמת את חברו, לא יעשה שום עבירה, כדי שלא ייענש חברו מצד שישראל ערבים זה בזה. [ובעמ' צו פירש בזה את הפסוק "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" - במצוות שבין אדם לחברו קל לדחות את יצה"ר, כי הן מצוות שכליות. וה' נותן לנו עוז להילחם נגד יצה"ר גם במצוות שבין אדם למקום, בכך שמבינים שגם עבירות שבין אדם למקום פוגעות באחרים מטעם ערבות, ובטענה זו מתגברים על יצה"ר.]]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' פ [ושוב בעמ' צו ובעמ' קיב]) לטקסט

אמונת זה סדר זרעים

[אם אנחנו רוצים לזרוע בשדה היהדות, ושבנינו יגדלו עם ברכה, צריכים להשריש בלבם את האמונה. זה יותר חשוב מללמד אותם ידיעות בענייני היהדות.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 103-104) לטקסט

ודעת זה סדר טהרות

[על פי זה הסביר ר' יעקב יצחק מלובלין את המדרש (ויקרא רבה פרשה א סימן טו) "כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו", שאם אין בו דעת, טהרה, ללכת למקוה כשיצטרך, נבילה טובה ממנו, כי צריך טהרה. ולכן המדרש מוכיח את זה ממשה, שנכנס למשכן רק כשה' קרא לו, כי הוא הקפיד על טהרה, שפירש מאשתו כי השכינה נגלתה אליו תדיר, ולכן הקריאה היתה דוקא אליו, כי ה' לא רוצה לקרוא למי שטמא, כי הוא מאוס ביחס לקדושה, אף שנטמא בהיתר, כמו נבילה שהיא מאוסה.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף לב ע"ד) לטקסט

אמונת זה סדר זרעים עתיך זה סדר מועד חסן זה סדר נשים ישועות זה סדר נזיקין חכמת זה סדר קדשים ודעת זה סדר טהרות ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו

[מדובר על נתינת צדקה. "אמונת זה סדר זרעים" - צריך אמונה שכשזורע פרוטה של צדקה, יוסיף עוד כמו שכתוב "זרעו לכם לצדקה" [כך כתב שם עמ' פד]. "עתיך זה סדר מועד" - לגבי ההמון, רק שבת ויו"ט הוא זמנם, אבל לגבי ת"ח, גם ימי חול בכלל (כמו שפירש השל"ה את הפסוק "ואברהם זקן בא בימים" - שהביא עמו גם ימי חול), ולכן צריך להחזיק ת"ח, כדי שיחלוק עמו כל הימים. "חסן זה סדר נשים" - צריך גבורה מול האשה שעיניה צרה באורחים. "ישועות זה סדר נזיקין" - צדקה היא ישועה נגד כל נזק. (עמ' פו) "חכמת זה סדר קדשים" - צריך חכמה לראות את הנולד ולקדש את עצמו במותר לו, ויצטמצם בצרכי עצמו כדי שישאר לו כסף לתת לצדקה. "ודעת זה סדר טהרות" - מלשון "טהר יומא", רומז ליום המיתה שהוא חושך, שידע שבמותו רק הצדקה תלווה אותו.
כנגד ששת הסדרים הללו אמר דוד (תהלים פרק יט פסוק ח-י) "תורת ה' תמימה" - צריך לקיים את כל תרי"ג מצוות, ואם לא, "משיבת נפש" - צריך לבוא בגלגול, להשלים מה שהחסיר. ולזה צריך "אמונת", לזרוע צדקה לת"ח שע"י לימודו כאילו מקיים את כל המצוות (כמו שנאמר במנחות קי, שהעוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת), ויתחלק עמו. "עדות ה'" - כנגד "עיתיך", מועד, כי שבת ויו"ט הם עדות על חידוש העולם ויציאת מצרים. "נאמנה מחכימת פתי" - כי בשבת ויו"ט כולם יכולים לעסוק בתורה, גם עמי הארץ. "פקודי ה' ישרים" - כנגד חוסן, סדר נשים, אל תדאג שמא לא יהיה לך שלום בית כיון שאשה עיניה צרה באורחים, כי הם "משמחי לב" - גם אם עכשו עיני האשה צרה באורחים, הרי בסוף היא תשמח בגלל מצוות הכנסת אורחים. וכנגד "ישועות", שאמרנו שצדקה מושיעה מנזק, אולי תאמר "למה אתן צדקה כדי להיוושע מהצרה, הרי גם הצרה היא לטובה, כי כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד". לזה אמר "מצות ה'" - היא צדקה, "ברה מאירת עינים" - בזכות הצדקה תראה בעינים את הטובה, ולא תראה את הרעה ותצטרך להאמין שבתוכה יש טובה [בעמ' פז הסביר בזה את הפסוק אצל אברהם "וירא אליו ה' באלוני ממרא" - ה' לשון רחמים, שבזכות הכנסת האורחים שעשה, הוא ראה את הרחמים בבירור, ולא ראה צרות והיה צריך להאמין שהן לטובה]. "יראת ה' טהורה עומדת לעד" - תענוגים הם דברים חולפים, ואילו אם יקדש עצמו ויצטמצם כדי לתת צדקה, היא עומדת לעד, שכר נצחי בעוה"ב. וכנגד מה שאמרנו ש"דעת זה סדר טהרות" הוא לזכור את יום המיתה, שמא תאמר "איני דואג מיום המיתה, כי הנשמה תאמר שלא חטאה, והראיה שמא שנפרדה מהגוף לא חטאה, והגוף יאמר כך גם כן", לזה אמר "משפטי ה' אמת צדקו יחדו" - הרי ה' ירכיב את שניהם יחד וידון אותם יחד (סנהדרין צא ע"ב). "יראת ה' היא אוצרו" - שלא תאמר שכיון שאתה מחזיק ת"ח אתה לא צריך יראת ה', אלא עדיין אתה צריך יראת ה', ומה שאתה מחזיק ת"ח פוטר אותך רק מחובת תלמוד תורה, שאתה לא יכול ללמוד.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' פה-פו) לטקסט

אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו

וזכרו החכמים ז"ל גם כן, שהאדם נתבע בידיעת התורה תחילה, ואחר כך הוא נתבע בחכמה, ואחר כך הוא נתבע במה שראוי עליו מתלמודה של תורה - רצוני לומר, להוציא ממנו מה שראוי לעשות. וכן ראוי שיהיה הסדר, שיודעו הדעות ההם תחילה על דרך קבלה, ואחר כך יתבארו במופת, ואחר כך ידוקדקו המעשים המטיבים דרכי האדם. וזה לשונם ז"ל בהיות האדם נתבע על אלו הענינים השלשה על הסדר הזה - אמרו, "כשאדם נכנס לדין, תחילה אומרים לו, קבעת עתים לתורה? פלפלת בחכמה? הבינות דבר מתוך דבר?" הנה התבאר לך שידיעת התורה אצלם מין אחד, והחכמה מין אחר, והוא - לאמת דעות התורה בעיון האמיתי. [מבאר שיש חילוק בין חכמה לתורה כי יש ידיעה כללית ויש ידיעה מעמיקה של סתריה ועומקיה.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק נד)

בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה

ועיין מה שכתבנו שם עוד דמה שאמרו חז"ל במסכת ר"ה [יז ע"א] שהקב"ה מעביר ראשון ראשון היינו משום שהשי"ת ברחמיו מתחיל תחלת דינו של אדם על דברי תורה כמו שאמרו חז"ל [קדושין מ ב] פוטר מים ראשית מדון, וזה אין ב"ד של מעלה יודעים כי אולי אף בשעה שלא למד הי' דעתו על למודו, דאין הב"ד יודעים מחשבה שבלב ע"כ מעבירו מבית דין שלמעלה.
ובזה מתורץ מה שהקשו התוס' בסנהדרין דף ז ע"א (ד"ה אלא על דברי תורה וכו') דהא אמרינן בשבת שתחלה שואלים אותו נשאת ונתת באמונה ואח"כ קבעת עתים לתורה. וי"ל משום דאמרינן שם בראש השנה: ועון עצמו אינו נמחק דאי איכא רובא עוונות מחשיב בהדייהו. קשה, כיון שהעבירו השי"ת למה חוזר וחושבו, ותו דכיון דהשי"ת יודע שיהי' רובא עוונות למה יעבירו תחלה, והכל גלוי לפניו שיחזור ויחשב אותו. אך הענין הוא שהשי"ת מעביר עבירה ראשונה שהוא ביטול תורה, ואין הב"ד דנין עליו שום עונש ודנין אותו לזכות שבודאי הי' מקיים והיה לומד במחשבה. אבל אחר שרואין כבר דאיכא רובא עוונות, יודעים הב"ד שלא הי' מחשבתו בדברי תורה, שאמרו חז"ל תורה בעידנא דעסיק בה מצלת מן החטא [סוטה כא ע"א], ואם היתה תורתו בלבו לא היה מרבה עוונות. נמצא מתורץ קושיא הנ"ל, דבתחלת דינו באמת היה על דברי תורה, אלא שלא היו יכולים לדון על זה ודנוהו לזכות, ושואלין נשאת ונתת באמונה. אבל כשרואין שלא נשא ונתן באמונה, והרבה עוונות במעשיו, מוכח שלא היתה דעתו בלמודו, שואלים אותו אם עכ"פ קבע עתים לתורה. ואפשר לכוין זה בדבריהם שם וזה לשונם: ששואלים אותו תחלה על משא ומתן באמונה, ומ"מ יקבל דינו תחלה על דברי תורה, והכי דריש ליה לקרא תחלת גלוי דינו במה שנטשו מדברי תורה. ע"כ לשון התוס'. ולפי מה שכתבנו הוא אינו מובן, דלמה באמת כן הוא, אם רוצים לדון על דברי תורה תחלה, ישאלו אותו על דברי תורה תחלה? ותו, מה זה גלוי דינו שכתבו התוס'? ולפי מה שכתבנו אתי שפיר, דבאמת ראוי להקדים דברי תורה, אלא שאין יכולים לידע אותו עד שדנין אותו תחלה על שאר עבירות, וכיון שנודע, ראוי לענוש אותו תחלה על דברי תורה. וזה שכתבו "גלוי דינו" - שנתגלה עוונו.
ויש להבין יותר הטעם מה שנענש תחלה על דברי תורה ע"פ הדברים הנ"ל, דכבר כתבנו דצריך להבין, הלא השי"ת יודע שהיה רובא עוונות, ולמה מעבירו? אלא הענין, דאיתא בסנהדרין דף צב: בדיני נפשות אין מחזירים לחובה ובדיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה. ומצינו במשנה [אבות ד, ט]: כל המבטל תורה מעושר סופו לבטלה מעוני. וצריך להבין מה זה ענין שנענש בביטול תורה בממונו. וי"ל על דרך שכתבנו, דאי אפשר לדון אותו בדיני נפשות הואיל וכבר נידון לזכות בתחלת דינו, אף שנתגלה עוונו אח"כ אין מחזירים לחוב, ודנין אותו בדיני ממונות שמחזירים לחובה ונידון בעוני. נמצא מתורץ קושיא הנ"ל, דכוונת הקדוש ברוך הוא במה שמעבירו, להצילו מדיני נפשות, שיצא לזכות, ונידון בדיני ממונות. ומטעם זה י"ל דנענש תחלה על דברי תורה כמו שכתבו התוס', משום דדינו בממון ואח"כ בשאר עבירות כמו שאמרו חז"ל [ויקרא רבה פרשה יז, ד]: אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה. ולכך דנין אותו תחלה שיענש בדיני ממונות. ועפ"ז פירשנו מ"ש הכתוב [תהלים עט, ח]: "אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד". ולפי מה שכתבנו יש לפרש "עוונות ראשונים" היינו ביטול תורה, ראשית מדון שהעבירו השי"ת ואח"כ נתגלה, ואנו שואלים שלא יזכרהו, אף שאין לדון אלא בדיני ממונות הואיל ונצדק לזכות, גם זה קשה עלינו מאוד כי כבר "דלונו מאוד", על כן "יקדמונו רחמיך" גם בזה.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לו)

בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה עסקת בפריה ורביה צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר מתוך דבר

יש לפרש כל הענין בתלמוד תורה. כבר כתבנו בפתיחה דמסכת כתובות כי הלימוד התורה מתחלק לשני בחינות: לגירסא ולסברא. וכמו שאמרו חז"ל בריש פרק קמא דמגילה: יגעת ומצאת תאמין, לא אמרן אלא לחדודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היא. ושניהם צריכים זה לזה... ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה [משלי לא, טז] "זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם", כי ענין עסק התלמוד והלכותיה נקרא שדה, כדכתיב בקהלת (ה, ח) "מלך לשדה נעבד", פירש רש"י: לבעל תלמוד שהוא מסדר לפניו הוראת איסור והיתר טומאה וטהרה ודינין. ואמר "מפרי כפיה נטעה כרם", היינו משא ומתן של הלכה הדומה לפרי הכרם, כמ"ש: בכרם ביבנה [ברכות סג ע"ב]. ואמר על זה "חגרה בעוז מתניה" על לימוד התלמוד כמתניים המעמידים את האדם. "ותאמץ זרועותיה" - היינו היגיעה והאימוץ במשא ומתן של התורה שהוא חידוד השכל, להבין שורש הלכה. וזהו "ותאמץ זרועותיה", כדאיתא בבבא קמא דף צ"ב גבי יהודה לא הוי ידע למשקל ומיטרח בהדי רבנן - "ידיו רב לו". כי אילולי זאת, גירסתו דומה ללילה. וז"ש "טעמה כי טוב שכרה", פירוש משא ומתן של התורה למען "לא יכבה בלילה נרה"...
והנה בתחלת לימוד האדם, אף שאין עדיין שכלו עולה יפה לישא וליתן בהלכה, אפילו הכי אמרו חז"ל [שיר השירים רבה פרשה ב, א ד] "ודגלו עלי אהבה" - אפילו לגלוגו עלי אהבה. והוא על ידי האמונה כי ברוב הימים יזדכך שכלו להבין אמיתה של תורה, כמ"ש: יגעתי ומצאתי תאמין... ויאמין כי על ידי יגיעה זו ימצא שכל הטוב. וזהו נשאת ונתת באמונה. אמנם עיקר למודו יקבע בגירסא, וזה שאמרו קבעת עיתים לתורה. וכל זה בילדותו, אבל כשיגיע לימי בחרותו, יזכה לחדש כפי חלקו בתורה, כמו שכתוב ותן חלקנו בתורתיך [אבות פ"ה מ"כ], וכמו שנאמר "אין כל חדש תחת השמש", אבל למעלה מן השמש שהיא התורה יש חדש [ויקרא רבה פרשה כח אות א]. וכל מה שישתדל ויהרהר בתורה יזכה להוליד בשכלו לפרות ולרבות בחדושי תורה. ואף על פי כן צריך להתמיד בגירסתו. וכיון שאמרו לאוקמי גירסא סייעתא מן שמים היא, לכך אמר צפית לישועה, דהיינו סייעתא דשמיא להיות תורתו שמור בלבו. וכל זה בימי בחרותו. אך כשיגדל בתורה יזכה שירחיב ה' גבולו בתלמידים להרביץ תורה בפלפול התלמידים. וזה שאמר פלפלת בחכמה, כי אז יזכה להיות מעיין הנובע במקום החכמה. ואף שכבר תורתו משתמר בלבו, צריך לקבוע עת לחזור על למודו, כמו שנאמר "דדיה ירווך", שכל שאתה ממשמש בהם אתה מוצא בהם טעם [עירובין מד ע"ב]. וזה שאמרו הבנת דבר מתוך דבר. הרי כי כל השאלות הם בתלמוד תורה בזמנים שונים. ובזה מתורץ מה שהקשו התוספות שם מהא דאמרינן תחילת דינו של אדם על דברי תורה, דלפי מה שכתבנו קאי הכל על לימוד התורה.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות מ)

נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה

אמרו חז"ל עשה תורתך קבע [אבות פ"א מט"ו] ומלאכתך עראי... שכתב הרא"ש [ברכות פ"א סי' יג] דהא דאין מברכין בתורה כשעוסק במשא ומתן ואח"כ יושב ולומד משום דאף כשהוא עוסק במשא ומתן דעתו על למודו. והוא מה שאמר הכתוב (משלי ג, ו) "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך", שלא יאמר האדם אם לא יסיר דברי תורה מלבו לגמרי ויהי' מחשבתו לשמים אולי יטעה במשא ומתן, על זה אמר "והוא יישר אורחותיך", וחפץ ה' בידו יצליח... אבל בעת עסקו בתורה יעשהו קבע, שתהי' מחשבתו פנויה לעסק התורה. וזהו מה שאמרו חז"ל בפסוק "והיה אמונת עתך", ששואלים נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורה, שבשעת משא ומתן יהי' לבו בטוח באמונת ה' יתברך, ויהי' דעתו על למודו, כמו שכתב הרא"ש, אבל בעת עסקו בתורה יעשנה קבע ויסיר מלבו כל טורד עסקיו.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות לב)

כדי לישב קושיית התוס' (סנהדרין ז ע"א ד"ה אלא; קידושין מ ע"ב ד"ה אין), מתחילת דינו של אדם על דברי תורה (סנהדרין שם), למשא ומתן באמונה, י"ל על פי מה שכתבו הבעלי מוסר (דברי אליהו לגר"א שבת לא; הפלאה בקונטרס פתיחתא זעירא לכתובות אות לה; ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' רפג), קבעת עתים וכו' - לגזול עתים אפילו בעת שלא היה לו פנאי, חק ולא יעבור. אך אם הוא מושכר לאחרים, ודאי איסור גדול הוא, והרי בתפילה וברכת המזון הקילו (ברכות טז ע"א), לזה אמר קבעת עתים לתורה, אך מכל מקום בתחילה צריך לידע אם נשא ונתן באמונה, כי יוכל היות שתחשב לו קביעות עתיו לחטאה ח"ו, רק אם הוא באמונה.

(ראי"ה קוק, מציאות קטן, סי' לה, עמ' מא-מב)

נשאת ונתת באמונה

ראוי היות כל מו"מ באמונה, היינו שיאמין שמה שהוא קונה או מוכר לוה או מלוה, הוא כמשליך זרועתיו בתוך הארץ וע"י חסד הבורא יושלם חפצו, וזה פירוש נשאת ונתת באמונה.

(שב שמעתתא, הקדמה, אות ה)

[שואלים האם עשית מסחר עם האמונה, להשיג על ידה תועלת חומרית, או עשית חובתך לשם שמים? לדוגמה, יש עסקנים בבתי כנסת שמוכרים כסאות וכיבודים, ועושים קונצרטים בשביל כסף, ומשכירים את האולם לצרכים שונים. זה מותר רק אם עושים זאת כדי להחזיק את התורה והאמונה.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 117-118) לטקסט

[האדם צריך לשאת ולתת בעולם הזה. הוא צריך ליהנות מהעולם כדי לחיות, אבל חייב גם להביא הנאה לעולם ע"י מעשיו. הוא מקבל ונותן. שואלים אותו אם נשא ונתן "באמונה", האם קיבלת יותר ממה שנתת או לא?]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 174-175) לטקסט

נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה

[משמע שדי בקביעת עתים, ולא צריך לעסוק בתורה כל היום. וזה כדעת ר' ישמעאל (ברכות לה ע"ב) "הנהג בהם מנהג דרך ארץ". אבל גם לדעתו, כשעוסקים בדרך ארץ צריך שהמחשבה תהיה שהפרטים יהיו ע"פ התורה. ולכן אמר "נשאת ונתת באמונה" - בזמן המשא ומתן צריך לחשוב שיהיו לפי דין תורה. ומה שהקשו תוס' שבסנהדרין ז ע"א אמרו שתחילת דינו של אדם הוא על דברי תורה - לפי הנ"ל זה מיושב, שהרי הכל עולה בקנה אחד, קביעת עתים לתורה משולבת עם המשא ומתן.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף מו ע"א) לטקסט

קבעת עתים לתורה

ויש לפרש מה שאמרו בלשון קבעת עיתים לתורה, שהענין הוא כשאדם שהוא בעל משא ומתן, והוא פונה עת שבו ילמוד שיעורו, דרכו של יצר הרע באותה שעה להזמין לו איזה משא ומתן, ואומר לו: למה תניח את הריוח המזדמן לך בשעה זו? תלמוד אח"כ לכשתפנה. וע"ז הזהירו חז"ל [אבות פ"ב מ"ד]: אל תאמר לכשאפנה אשנה. והוא שדומה לו שגוזל את עצמו, ולשון קבעת הוא לשון גזל, כמו שכתוב "היקבע אדם" וגו' [מלאכי ג, ח], ואמרו חז"ל [ר"ה כו ע"ב] שהוא לשון קבען פלניא, וצריך לקבוע ולגזול עת לתורה. אמנם האמת הוא כי המאמין ובוטח בה' נכסיו מצליחים, כמו... שנאמר בתורה "ושלל לא יחסר" - מה שהיא שוללת בטוח הוא שלא יחסר.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לה)

שמעתי בזה ממורי ורבי אבי זללה"ה שפירש קבעת עיתים לתורה מלשון קבען פלניא (ר"ה כו ע"ב), רוצה לומר שעושה עצמו כאילו הוא גזלן שאינו מרחם על הנגזל, וכן גם הוא גוזל מהזמנים של המשא ומתן שלו, והולך לו לבית המדרש ללמוד תורה ואינו מרחם על בני ביתו ואינו שומע לדברי השטן המסיתו ומדיחו שלא יאבד זמן הרווח של המשא ומתן.

(רבי אהרן מנחם מנדל כהן, אבל מצרים ח"א דף יד ע"ב)

[יש לפרש בזה את הפסוק (תהלים פרק כא פסוק ב) "ה' בעזך" - זה התורה שנקראת עוז, שנאמר "ה עוז לעמו יתן". "ישמח מלך" - זה תלמיד חכם שנקרא מלך (גיטין סב ע"א). "ובישועתך" - אותיות "ובשעותיך", היינו מי שקובע עתים לתורה. "מה יגיל מאד" - יש לו שכר גדול. "ישמח" בעוה"ז, "יגל מאוד" - בעוה"ב כשישאלוהו אם קבע עתים לתורה.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף מז ע"א) לטקסט

קבעת עתים לתורה וכו' צפית לישועה

[יש קשר בין הלימוד לציפייה - לא די בציפיה אלא צריך לחשוב מה צריך לעשות לישועה בשביל א"י, להבין דבר מתוך דבר.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף כג ע"ב) לטקסט

פלפלת בחכמה

ומבואר בחובת הלבבות שער החשבון חשבון פ"ה [שער חשבון הנפש, פרק ג, החשבון החמישי] שישוב עם נפשו בהתאחרה מהבין ספר תורת אלהים ומנוחת נפשו מבלתי עמוד על עניניו, ואינו עושה כן בספר שיגיעהו ממלך, אם הוא מסופק בהבנתו מפני הידמות הכתיבה או המלות, או לעומק ענינו כו', אבל היה נותן כל לבו ושכלו בו לעמוד על ענינו, והיה מצטער צער גדול עד שיבין כוונתו בו כו', כמה הוא חייב לעשות מכפלי זה עד שיבין ספר תורת אלהיו אשר הוא חייו והצלתו כו', והאיך התרת לעצמך אחי להתעלם ממנו ולהסתפק לך ממנו מה שהוא קרוב מענינו ונגלה מפשוטו ותקל בזולתו. עיי"ש. ומזה יתעורר אדם מישראל כמה הוא חייב להשיב על השאלה הנזכרת, פלפלת בחכמה, ולא להסתפק בפשיטות, אלא דהקדמונים ביושר שכלם האמיתי לא היו צריכים כל כך עומקי הפלפול כאשר אנחנו פה היום, ואפילו בימי אמוראים אמרו (עירובין לג ע"א): אנן כאצבע בקירא לסברא, ומכל שכן אנן יתמי דיתמי, כמה אנו צריכים זמן זמנים להבין סברא אחת מקדמונינו ז"ל ולזה צריך פלפול רב.

(שב שמעתתא, הקדמה, אות ה)

צפית לישועה

הנה הצער והאבל על החורבן ממעטים ומקטינים את החורבן, כי כמה שיש זכר לדבר והוא קיים בלב האדם, הרי זה עצמו קיום וחיות הוא לו וכו'. והנה אמר דוד המלך ע"ה (תהלים לא, יג) 'נשכחתי כמת מלב', אבל החי אינו משתכח, וזוהי חיות המקדש שאינו משתכח, וזוהי גם סיבה להקמתו מחדש, ושואלין לאדם ביום הדין ציפית לישועה וכו'. גם פשוט שע"י השתוקקות לקדושת המקדש - בזה מתחזקת הקדושה אצלו, וצערו על העדר ההשגות - הוא הדרך שישיג מה. גם שואב השגות מידיעות העבר, דכשמתבונן במה שהיו בבית המקדש - ולדוגמא בעבודת כה"ג ביוה"כ וההשפעה הגדולה על כל אחד מישראל בראותם לשון של זהורית מלבין, וכשהיו שומעין את השם הנכבד והנורא מפורש יוצא וכו' - הרי שואב קצת רוחניות מבית המקדש.

(רבי אהרן קוטלר, משנת רבי אהרן, ירמיהו ל)

מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז אמר אחד מהם אני אקניטנו אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו...אמר לו אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל אמר לו הן אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל אמר לו בני מפני מה אמר לו מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז אמר לו הוי זהיר ברוחך כדי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז והלל לא יקפיד

למדנו מן המעשה ההיא שצריך אדם להדמות להלל במדה כפי יכולתו שלא יקפיד ולא ירגיז ואפי' על דברים המקניטים, שזו מדה נכבדת מאוד.

(רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר על דרשות חז"ל)

שוב מעשה בנכרי אחד, שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע קול סופר, שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד. אמר, הללו למי, אמרו לו, לכהן גדול, אמר אותו נכרי בעצמו, אלך ואתגייר, בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר ליה, גיירני על מנת שתשימני כהן גדול, דחפו באמת הבנין שבידו, בא לפני הלל, גייריה

יש לשאול, וכי היה כל כך שוטהו שרצה להתגייר בעבור לבישת בגדים אלו?, אלא ודאי ששמע קול סופרים מקרין ואלה הבגדים אשר יעשוו עם פירוש כוונתםו על מה הם מכפרים, כמבואר בערכין טז,א וידע הגר בעצמו, שהוא עבר על כל אלו בגיותו, והוא צריך לכל הכפרות האלו. ונראה שזה היתה גם כוונת אחשורוש שנתלבש בבגדי כהונה כמו שלמדו במסכת מגילה (יב.) בג"ש נאמר כאן תפארת גדולתו ונאמר להלן לכבוד ולתפארת. מה להלן בגדי כהונה אף כאן בגדי כהונה, כי גם הוא טעה בזה לומר שלבישתם יהיה לו לכפרה על כל שמנה ראשי עבירות אלו.

(כלי יקר, שמות פרק כח פסוק לט)

אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה הלך והעלה לו אמר לו עירבת לי בהן קב חומטון אמר לו לאו אמר לו מוטב אם לא העליתה

[י] אפילו עוסק בתורה ומצות וג"ח צריך שמירה והוא היראה, כמו החיטין שצריכין לקב חומטין כמבואר בש"ס. וכל מי שהוא במדרגה זו ודאי כל מעשיו יתיחדו לשמו ית' ובזה שמירת תורתו ומעשיו הטובים. וכן אמר קהלת (יב, יג) "את אלהים ירא ואת מצותיו שמור", פירוש ע"י יראתו לבדה לשמרו מצותיו כמו החטים בקב חומטין, ולולי השמירה אין קיום להתורה ומצות.
[ב] ובמדרש (שמות רבה ל, יד): "יראת ה' היא אוצרו" - משל לאדם שאומר לחבירו: יש לי מאה כור חיטין מאה חביתין שמן מאה חביתין יין. אמר לו: יש לך אפותקאות להשים בתוכן? אמר ליה: לאו. א"ל: אין לך בהם הנאה של כלום. וכתב בטור ברקת דבש"ס דילן הוא משל ליראה פנימית, ובמדרש דקרי לה אפותקאות הוא משל ליראה חיצונית. עיי"ש. והנה ודאי מי שיש לו חיטין או פירות יותר הרבה צריך לחומטין הרבה וצריך אוצרות לתת בתוכן. ולזאת מי שהוא בעל תורה ומצות ומעשים טובים הרבה יותר, צריך לאפותקאות ולחומטין כפי ערך מה שיש לו מתבואה וחביתי יין ושמן, וא"כ צריך יותר יראה דהוא אוצרו. וצריך לזה השתתפות וחברות עם היראים יראי ה', וכמו שמשתתפין בזה למי שיש לו תבואה ואין לו אוצרות, למי שיש לו אוצרות הרבה. ולזה אפשר לפרש "חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פקודיך" [תהלים קיט, סג], כי ע"י היראה משתמר המצות, "ואת אלהים ירא ואת מצותיו שמור", וכמו קב חומטין שמשמר את הפירות.

(שב שמעתתא, הקדמה, אותיות "אריה ליב הכהן", אות י [השני] ואות ב)

אי יראת ה' היא אוצרו אין וכו' עירבת לי בהן קב חומטון

"יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו" [תהלים לד, י]. לכאורה יקשה, דהרי זה מקרי על מנת לקבל פרס? והנה ארמוז למשכילים, ידוע שורש היראה מכח הצמצום הראשון כביכול (כי הנה יראה הוא צמצום, ואהבה התפשטות כנודע [עץ חיים שער יח פ"ה מ"ת]). והנה הצמצום הראשון כביכול, הגם שמשם שורש הדין, ידוע כי הוא לטובת העולם (ובחסד גדול), כי לא היה באפשרי להעולמות לסבול הבהירות מבלעדי הצמצום. והנה ידוע למשכילים שאי אפשר לומר באין סוף ב"ה שום השתנות ח"ו, וכבודו ממלא כל עלמין כמקודם הצמצום ולית אתר פנוי מיניה [תיקו"ז צ"א ע"ב, קכ"ב ע"ב], רק הצמצום הוא בערך עולמות, והבן. והנה הירא מאיזה דבר הוא מחמת חסרונו, אבל הירא את ה' הנה הוא משורש צמצום הראשון, וכמו שהצמצום הוא בלא שינוי ובלא חסרון רק הסתרה מהעולמות לטובתם בכדי שיתקיימו אבל הוא כביכול לא ישתנה, כמו כן לא יגיע להאדם הירא את ה' שום מחסור, רק הכל לטובה, והיראה שהוא ירא את ה' נותן לו כח הקיום כמשל קב חומטין שאמרז"ל.

(רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, בני יששכר, תשרי, מאמר ב, אות ג)

ואפילו הכי אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא

[זה רומז לאשתו של האדם, שכל לימוד התורה של האדם מתקיים רק אם אשתו היא יראת ה', ואז היא אוצרו, כאוצר שמקיים ושומר את כל מה שניתן בתוכו, כפי שנאמר בברכות יז שנשים מקבלות שכר על הבאת בניהן ובעליהן ללימוד תורה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף פא ע"ד) לטקסט

אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא

[יראת ה' היא כמו כלי שמחזיק את התורה. מי ששם יין בכלי שיש בו נקב, היין ילך לאיבוד. חיי האדם בכלל הם כלי שלם, כחבית שמורכבת מנסרים, וכל יום הוא נסר, ואם הוא מבטל יום אחד מתורה ותפילה או מדבר דיבורים אסורים, חסר נסר מהכלי והתורה לא תישמר בתוכו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף נג ע"ב = ציון לנפש יקרה ו ע"ב-ט ע"א) לטקסט

כל אדם שיש בו תורה ואין בו (לא:) יראת שמים וכו' מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד

...ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה, כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית היחוד ברצון העליון ואור אין סוף ב"ה ממש המתגלה בהם, מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמיה וכאין ואפס ממש, עד שאינו מתלבש בתוכם ממש אלא סובב כל עלמין בבחי' מקיף להחיותם עיקר חיותם, רק איזו הארה מתלבשת בתוכם מה שיכולים לסבול שלא יתבטלו במציאות לגמרי. וזה שכתוב "ויצונו ה' את כל החוקים האלה ליראה את ה'" וגו' [ועל יראה גדולה זו אמרו אם אין חכמה אין יראה [אבות פ"ג מי"ז], והתורה נקראת אצלה תרעא לדרתא כמ"ש במ"א]. אלא דלאו כל מוחא סביל דא יראה כזו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק כג)

תוספות ד"ה אמונת זה סדר זרעים - מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורע

והיינו שאינו כעוסקים במשא ומתן ואומרים "כחי ועוצם ידי" כו', כי אם זורע, משליך זרעותיו, ישדד אדמתו ויכסם, שם יאבדו יפסדו וירקבו, עד ירחם ד' עליו, יוריד טללים, ישיב הרוח, ברנה יקצור וישא אלומותיו, ומשום הכי זרעים נקרא "אמונה".

(שב שמעתתא, הקדמה, אות ה)לא ע"ב

מכריז רבי ינאי: חבל על דלית ליה דרתא, ותרעא לדרתא עביד


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עב ע"ב]

דרש רבא בר רב עולא: מאי דכתיב (תהלים עג) "כי אין חרצבות למותם ובריא אולם"? - אמר הקדוש ברוך הוא: לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולם. והיינו דאמר רבה: מאי דכתיב (תהלים מט) "זה דרכם כסל למו"? - יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם. שמא תאמר שכחה היא מהן - תלמוד לומר "ואחריהם בפיהם ירצו סלה"

יודעים רשעים שדרכם למיתה, אך כה נתרגלו לכך, עד כי אין יום המיתה עושה עליהם רושם, שמא שכוחה היא מהם, אם כן יש להם תקנה, כי כשיראו אחד מחבריהם מת, או אם יזכירו להם את יום המיתה אולי ישובו? ת"ל ואחריהם בפיהם ירוצו סלה. סופם ואחריתם המר שגור ומורגל בפיהם תמיד, על כן שוב אין להם תקנה.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת נצבים מאמר צז עמ' תי)

לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה, אלא שלבם בריא להן כאולם. זהו דבר פלא. אם היה אדם רואה בפעם הראשונה מיתת אדם, ודאי שהיה זה עושה עליו רושם עז שהיה מתהפך לבעל תשובה גמור. ואילו הרשעים הרואים בכל יום מיתת אדם – אינה עושה עליהם רושם כלל!
והגמ' עצמה מתרצת: והיינו דאמר רבה: מאי דכתיב (תהלים מט) "זה דרכם כסל למו"? - יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם. שמא תאמר שכחה היא מהן - תלמוד לומר "ואחריהם בפיהם ירצו סלה". וזהו האסון שבדבר. כיוון שתמיד הוא בפיהם, לכן אינו עושה עליהם רושם כלל. והמתעסקים עם המתם וכיחו, שרואים מיתת אדם תדיר, ואינה עושה עליהם רושם כלל.

(שיחות מוסר, לרגל המצב ערב סוכות תשל"ד עמ' תס')

מאי דכתיב כי אין חרצבות למותם ובריא אולם אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם והיינו דאמר רבה מאי דכתיב זה דרכם כסל למו יודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם שמא תאמר שכחה היא מהן תלמוד לומר ואחריהם בפיהם ירצו סלה

[עיקר המיתה באה לעולם בשביל הרשעים, כעונש. אלא שהצדיקים מתים גם כן, שאם לא כן, הרשעים היו חוזרים בתשובה שלא לשמה, רק כדי לא למות. נמצא שהצדיק מת כדי שהרשע ישוב בתשובה לשמה. ולא די שהרשעים לא חרדו מהמיתה, אלא אדרבה לבם בריא כאולם, שכשרואים שצדיק מת, אומרים "אם נשוב, נמות". וזה לא ששכחו את המיתה, אלא אדרבה, מתוך שהם זוכרים את המיתה של הצדיק, הם מוסיפים להרשיע, שלא כמו צדיק, שזכירת יום המיתה מביאה אותו להתגבר על יצר הרע, כאמור בברכות ה ע"א.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף ב ע"ב) לטקסט

כיון דכתיב על פי ה' יחנו - כסותר על מנת לבנות במקומו דמי

הכונה היא כי מקומם של ישראל במדבר היה "על פי ה'", אצל הקב"ה. ולא נשתנה מקומם על ידי שעברו ממקום למקום, אלא לעולם מקומם אצל הקב"ה. כתינוק הנישא בזרועות אימו. גם כשהיא הולכת – הוא בזרועותיה.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת בשלח מאמר לג עמ' קלט)

רביעית דם נתתי בכם

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה ה]


לב ע"א

אמר מר עוקבא מאי קראה כי יפול הנופל ממנו ממנו להביא ראיה תנא דבי רבי ישמעאל כי יפול הנופל ממנו (ממנו) ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב

והנה דוק בלישנא פרק במה מדליקין דלעיל, אמר ראוי היה זה ליפול כו'. יש חילוק בין ראוי למוחזק, כהא דתנן (בכורות נא, ב), הבכור נוטל פי שנים במוחזק ולא בראוי. רצוני לומר, כי כפי פתיחת המקור העליון כן ראוי להיות ההתפשטות והענפים, אבל עדיין אינו מוחזק עד בוא הבחירה. ובבוא הבחירה אזי הידיעה למעלה במוחזק, בידיעת עצמות רצונו יודע ולא בידיעה מחוץ ממנו, דהיינו שנעשה רושם למעלה, הן כשהלך בחשך ופגם לעורר כח הדין, והן כשהלך באור והאיר למעלה ושב הכל ממטה למעלה במקור העליון, אז הידיעה למעלה בידיעת עצמותו בהחלט ובמוחזק. וזהו שאמר הפסוק (בראשית כב, יב), עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה, והנה עתה משמע עתה, וידעתי משמע כבר. אלא הענין עתה במוחזק מה שידעתי כבר בראוי. [השל"ה תמה שכן מאמר זה לכאורה קובע שיש דברים שחייבים להתחולל והיכן היא הבחירה של האדם? ומבאר שאחר חטא האדם ה' הראה לאדם מה יתרחש על פי הרגילות הטבעית כי יש רע וטוב בו ובצאצאיו אמנם אין זה מעכב את הדורות הבאים מלהיות שונים לטוב או לרע ממה שהראהו ה'.]

(של"ה, תולדות אדם - בית הבחירה (ט))

ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו

והנה יש כמה קושיות בענין הזה, הא' למה התחיל הנביא בדברי שבח והודאה וסמך עליהם מיד דברי צעקה וצרה וקללה, ומה ענין זה אצל זה, ועוד למה קילל את היום ואחר כך קילל את האיש שהביא לאביו בשורה טובה, וכן ולא יעשה אפילו מאחד הריקים, וכל שכן מנביא וצדיק. אלא טעם הכל נלע"ד כאשר אפרש, והוא שהנביא הזה בודאי היה צדיק גמור ומודה תמיד להשי"ת על כמה נסים שהיה עושה עמו תמיד בכל יום ויום להצילו מרודפיו ומבקשי נפשו, אלא שקשה לו מאד רוע מזלו להיותו תמיד נרדף מן הכל, ולהיותו צריך אל הנסים שהרי כבר ידוע אמרם ז"ל כי מי שעושין לו נס מנכין לו מזכויותיו, ולכן היה מפשפש בדעתו שרוע מזלו ודרך תולדתו הוא שגרם לו את כל הצרות, ואולי שההולדה מצד אביו היתה ביום רביעי שכתוב בו 'מארת' חסר, והוא לשון קללה, ונמצא שלא קילל את יומו, אלא שסיפר עליו שהוא ארור מצד עצמו, ומזה נמשך רוע מזלו. ועוד שחלקיהו אביו שימש מטתו ביום לברוח מפני מנשה הרשע, וגם זו מדה רעה שהיתה גרמא בנזיקין להרבות את צרותיו. והראיה שלא אמר על היום שילדתו אמו שהוא ארור, כי אולי היה יום אחר ולא יום הרביעי, אלא אמר 'אל יהי ברוך', לפי שנולד להנבא על הדין, ואי אפשר שתהיה ברכה בו, כי אין דין במקום ברכה. גם אפשר שהאיש אשר בישר את אביו, אפשר שהיה עבד כנעני שהוא עצמו בכלל ארור, ונמצא שסיפר את מהותו ולא שתפש לקללו, וז"ש "ארור האיש" אשר בישר את אבי לאמר ילד לך בן זכר שמח שמחהו ולא אמר יהי ארור, כשם שלא אמר גם כן על היום יהי ארור מן הטעם שאמרנו, ונמצא שכוונתו של הנביא היתה להביא שנים עדים על רוע מזלו, והם היום ארור והמבשר ארור.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו כ, יד)

ונראה לפרש... שכל הניסים והנפלאות מנכים הרבה מזכויותיו... וכן מצינו להדיא גבי יעקב אבינו שאמר "קטנתי מכל החסדים", ודבר זה נקבע בלבותם מיעקב אביהם... אולם כבר כתבנו לעיל, שכל הניסים שנעשו לדור המדבר לא נעשו בעבור מעשיהם, ולא ניכו מהם דבר, רק להגדיל שמו הגדול והנורא ולהראות חיבתו לבניו... אצילי בני ישראל שלחו ידם בתרמית ובמרמה, והתלבשו בלבושי היראה ודואגים לאחריתם, וכה אמרו: מה יהיה באחריתנו ובמה נחיה נפשנו? הלא גם אם נגדיל כשרון מעשינו כהנה וכהנה, לא ישאר איתנו מאומה, שכולם ישאו רק על הלחם והמים לבד שהם המן והבאר. לזאת התגברו בבכי מאין הפוגות, והתלקטו כל הדברים והמליצות אלו בקוצר אמרים ואמרו "מי יאכילנו בשר", שאם יותן לפנינו בשר כדרך המן והבאר ע"פ חוקי הניסים, ברוח נברח מהם ולא ניגע בהם. "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם" פירושו בלא מצות, שלא הוצרכנו לשלוח בהם את זכיותינו מפני שהיו בחוקי הטבעיי, "ועתה נפשינו יבשה" - לא נשאר לנפשנו צידה לדרך רחוקה הזאת, "אין כל" - כי לא ישאר מזכיותינו ומכל כשרון מעשינו מאומה, "בלתי אל המן עינינו" - הלא רק על פת לחם לבד נפשע ונשלוח את כולמו.
וזהו דכתיב "ויחר אף ה' מאד", מפני שנודע לפניו רוע מחשבתם, וגם כשיתן להם בשר בחוקי הניסים כמו הבאר והמן יאכלו למלאות תאוותם, ורק מתאנים המה בצעקתם והתחפשו במדי היראה. אבל "בעיני משה רע" - כסבור שמעומק לבבם יצעקו כן, מפני שקיבלו מאביהם שהניסים ממרקים את זכיותיהם. אבל עיקר הדרך לא ישרה גם בעיניו כי לא זהו הדרך אצל הדור הזה וכמ"ש לעיל... ואפשר לפרש שזהו שאמר משה... "כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האומן את היונק" - פירוש שנשתנו לו סדרי בראשית שנפתחו לו דדין וכו' [שבת נג ע"ב - שבגלל זה ניכו לו מזכויותיו], הכוונה שכל שפעם וחיותם הוא רק ע"י ניסים ונוראות, ועל זאת לחמם ושקוים בבכי מסוכות. ומפני שהקב"ה יודע מחשבותם ותעלומת לבותם... לכן השיבהו ה' ואמר "ואל העם תאמר וכו' ונתן ה' לכם בשר", הכוונה שאתן לפניהם בשר כמו המן והבאר בחוקי הניסים, ואעפ"כ כשיגיע לפניהם לא יחדלו ויאכלו...
[ו] והנה הכלכלה די סיפוק לבד, מגיעים מצד הדין והמשפט מן הבורא לנבראים, ואינם נעצרים לולא החטאים, [עיין קידושין פב] ראית מימיך חיה ועוף וכו' אלא שהורעתי מעשי וקפחתי את פרנסתי, ועיין בתוס' יום טוב ברכות פ"ז מ"ג בד"ה נברך וכו' וז"ל: אמנם זה מבואר כי המזון הדין נותן לכלכל את ברואיו ולפיכך תיקנו זה השם (נברך אלקינו) שהוא מידת הדין והוראתו אלהות ואדנות וכו' עכ"ל. וכיון שמגיעים מצד הדין אין בהם ניכוי זכיות כלל. אבל המגיעים בשפע רב, הגם שהם עפ"י סדרי המערכת ותהלוכת הטבעי... אינם יוצאים בלא גרעון ממעשיו אשר מהם חיים ונובעים. עיין סנהדרין [קא ע"א]: כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה וכו', אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו, ועכשיו שאני רואה רבי בצער אני שמח יעו"ש. אולם עודנו באפשרי, שגם השפעה הרבה נותכים הנה בלא נכיון מאומה, כשנשלחו הנה לצרור בהן את אויביו, וה' חפץ לדכאם ולהחליאם עד רדתם, ולמען נקטו נפשם בקרבם ויקוצו בחייהם, וסר עונם וחטאתם תכופר.
ובדמות הדברים הללו נמתקו הכתובים… "בנאות דשא ירביצני" [תהלים כג, ב] - הן המה למשל המזונות הכרחיים כדי סיפוקו לבד… "נפשי ישובב" - שכל צדקותיו וכשרון מפעליו שלמים הם אתו להשארת נפשו בעידון הנצחי… אולם זאת אבקש "תערוך נא לפני שולחן" - הם בדמיון השפעה רבה ביקר וגדולה, באופן שיהיה בבחינה זו שיהיה "נגד צוררי" לרדות בהם צורריו, ובזה יכופר עונם וכסאי יגדל בהשפעה רבה בפנים מסבירות. וז"ש "דשנת בשמן ראשי כוסי רויה" ואזי גם נפשו יבטח, הגם ש"אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" שתתעדן גם בנועם הנצחי, מפני שהשפעה כזאת שעיקרן כדי שיתכפרו עון הצוררים אותו לא יעלו בגרעון מאומה, וכל צדקותיו צרורים ושמורים לנפשו למחיה ולפליטה גדולה בעידון הנצחי.

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש ג, אות ה-ו)

[בזמן הזה שיש הסתר פנים וההנהגה הטבעית שולטת, אם יש צדיק שהטבע והמזל נגדו, ייתכן שזכותו הגדולה תכריע את מזלו (כמו שכתבו תוס' שבת קנו ע"א, שע"י זכות גדולה משתנה המזל), ואז מנכים מזכויותיו, שהוא אוכל מפירות מצוותיו, ולפעמים אוכל אף את הקרן, אם ההשגחה העליונה רואה שיותר טוב לו האושר בעוה"ז כדי לכלכל את תורתו ועבודתו, שיוכל לקיים תורה ומצות בעתיד. אבל יש צדיק שמזלו הוא טוב ואינו זקוק לזכות של מצוות, ואז אין מנכים מזכויותיו, ואוכל את כל פירותיהם בעוה"ב. ואין לשאול מדוע זה נוצר כך וזה נוצר כך, כי שאלה זו אין לה סוף, מדוע זה גבור וזה חלש וכו'.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף ס ע"ד) לטקסט

התודה שכן כל המומתין מתודין

[בס' ארץ חמדה פרשת האזינו דף לח ע"ב, הסביר מדוע צריך גם וידוי וגם תשובה, כי חוטא הוא כמו מזיק, שפוגם במידות העליונות. וכמו ששור תם משלם חצי נזק שהוא קנס ומועד משלם נזק שלם שהוא ממון, כך חוטא בשוגג הוא כמו שור תם, ואם שגג פעמיים הוא חייב שני חצאי נזק, כמו שור מועד. וידוי הוא כמו מודה בקנס שפטור, כמו שכתב בס' עשרה מאמרות. אבל זה מכפר רק על השוגג שהוא כמו שור תם שהוא קנס, אבל על המזיד שהוא כמו מועד, אדרבה בממון הודאת בעל דין מחייבת. ור' יהודה סובר שצד תמות במקומה עומדת (ב"ק לט ע"ב), וא"כ וידוי מכפר רק על החצי שהוא שוגג, והתשובה משלימה את החצי השני. וזה פירוש הפסוקים (הושע פרק יד פסוקים ב-ג) "שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך" - בחטא יש גם צד מזיד, "עוון", וגם צד שוגג, "מכשול". לכן "קחו עמכם דברים" - וידוי, "ושובו אל ה'" - תשובה. "אמרו אליו כל תשא עון" - ובזה נתכפר כל העוון.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף ס ע"ב) 128 לטקסט

ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה ואחד מלמד עליו זכות ניצול שנאמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת וגו'

[משמע שאם כל האלף מלמדים חובה, דנים אותו לחובה. אבל הרי נאמר (בבא קמא קיג ע"א): "ישראל וגוי שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל זכהו ואמור לו כך דינינו, בדיני גוים זכהו ואמור לו כך דינכם". וכך כאן, יש לדון את הנידון לפי איזו מערכת דינים שהיא לטובתו. א"כ גם אם כולם מלמדים חובה, יש לזכותו, כי לפי דיני ב"ד של מטה, הדין הוא (סנהדרין יז ע"א) "סנהדרי שראו כולן לחובה פוטרין אותו". וזה מה אנחנו מבקשים בתפילה "באין מליץ יושר מול מגיד פשע" - אם כולם מלמדים חובה, "תגיד" לב"ד של מעלה "ליעקב" שלישראל בב"ד של מטה יש "דבר חוק ומשפט", הדין שאם כולם מחייבים, פטור, וזה חוק בלי טעם, אלא שנאמרו בזה כמה טעמים, ולכן זה נקרא "חוק ומשפט", ועי"ז "צדקנו במשפט". (פג ע"א) וזה מה שכתוב "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" - על דרך המכוסה ונסתר היום יהפך מיום דין ליום חג, "כי חוק לישראל הוא" - אם יהיו כולם מלמדים חובה, ה' ישתמש בחוק של ישראל שאם כולם מחייבים - פטור, "משפט" - ואם יהיה אחד מליץ טוב, ה' יכריע ע"פ המשפט, "לאלהי יעקב", שאצלו הכלל הוא שאם אחד מליץ טוב, יוצא זכאי.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף פב ע"ג-פג ע"א) לטקסט

[הטעם הוא שכשיש מחלוקת, אלו ואלו דברי אלקים חיים, ואמנם הולכים אחר הרוב כי אדם עלול לטעות, אבל בשמים רואים את האמת, שגם דברי היחיד הם דברי אלקים חיים, ולכן גם היחיד יכול להצילו.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף קכז ע"ב) לטקסט

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו

עי' לקט ביאורי אגדות תענית כ ע"בלב ע"ב

ואם נותנין מתברכין שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די מאי עד בלי די אמר רמי בר (רב) [חמא] אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די


[עיין לקט באורי אגדות מכות כג ע"ב]

פליגי בה רבי מאיר ורבי יהודה, [באיזה עוון בנים מתים] חד אמר, בעון מזוזה, וחד אמר, בעון ציצית, בשלמא למאן דאמר בעון מזוזה, דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך, וכתיב בתריה, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אלא למאן דאמר בעון ציצית, מאי טעמא? אמר רב כהנא ואיתימא שילא מרי, דכתיב גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים. רב נחמן בר יצחק אמר, למאן דאמר בעון מזוזה נמי מהכא, דכתיב לא במחתרת מצאתים, שעשו פתחים כמחתרת

מבאר שטעם לשניהם אחד הוא, לפי ששניהם, ציצית ומזוזה, באו לזכרון, כי המזוזה להיות ה' לנגד עיניו תמיד בבואו ובצאתו, והציצית לזכרון המצות, שנאמר למען תזכרו ועשיתם,וכתיב (הושע ד ו) ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני. כי ע"י שתשכח תולדות המעשים הטובים, אשכח גם סתם תולדותיך, ועוד שהבנים ענף ממנו כציצית שהם ענף מן הבגד ומוסיף שזה מבאר מדוע מתו הטף של קורח ועדתו, כי לפי המדרש במדבר רבה יח, ג הם כפרו ועברו על ציצית ומזוזה.

(כלי יקר, במדבר פרק טז פסוק א מיתת בנים בעוון ציצית ומזוזה)

תניא, רבי נתן אומר: בעון נדרים מתה אשה של אדם, שנאמר "אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך"

בודאי אי אפשר לומר שעוונו של הבעל לבד הוא הסיבה למות אשתו. שהרי אין זה משפט אמת, ח"ו. אלא ודאי שהאישה חייבת מיתה מחמת חטאיה, אולם דינה למות נפסק רק אם גם הבעל יימצא חייב לשאת בצער של מות אשתו, ועוון זה הוא סיבה שבגינה הבעל אף הוא חייב בצער זה, שמאחר שמות האישה הוא עונש גם על בעלה, הרי לולא היה חייב בעונש זה של מיתת אשתו, היה הדבר מעכב את מיתתה, כי יגיע אליו ער שאינו חייב בו, ומשפטי ה' אמת צדקו יחדיו, והכל נלקח בחשבון.

(שיחות מוסר, תשל"ג פרשת האזינו מאמר צח' עמ' תטו)

בעון נדרים מתה אשה של אדם שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך רבי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר וכו' וחבל את מעשה ידיך

ואמרינן בספרי: מה בין נדרים לשבועות? נדרים נודר בחיי המלך, ושבועות נשבע במלך עצמו. ואם אין ראיה לדבר זכר לדבר "חי ה' וחי נפשך". רמזו במלך לתפארת, שבו השבועה. וחיי המלך הוא התשובה המשפעת לבנין ולמלך, וחיי השם הוא עומד, ר"ל נמצא וממציא, וכל הנמצאים נמצאים מאמיתת מציאותו. ו"חי נפשך" בצירי הוא דבוק לנפש, וצריך למציאות חיי הנפש שהוא הבינה שממנה נשתלשל הנפש דרך הבניין. ויש אומרים כי המלך הוא הבינה וחיי המלך הוא חכמה. וסמך לדבר "והחכמה תחיה"...
עוד פרסמו חכמים נבונים כי בעון נדרים בנים קטנים מתים, כי מדה במדה לא בטלה, לך ה' הצדקה. ואני תפלה. (הג"ה) "וחבל את מעשה ידך", מדה כנגד מדה, כי הוא חטא בא"ם הבנים, על כן נלקחים לו בנים. ולמ"ד האשה היא אם הבנים יותר ראויה להעניש. ועוד שאפשר שאשתו הייתה זכר, נדר ולא קיים ונתגלגל בנקבה ונזדווגה עם נדרה, ואינו דין שיתקיימו שניהם כאחד, ידחה הראשון מפני השני. וזהו מאמרם ז"ל אי אפשי באשה נדרנית [כתובות עא ע"א]. וי"א היושבת בירכתי ביתך "למה יקח משכבך מתחתיך".

(ר' מנחם ציוני, ציוני על התורה, פרשת מטות)

בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים שנאמר אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וכו' וחבל את מעשה ידיך

וע"ד רמז ירצה "איש כי ידור" וכו' - הנה אמרו רז"ל על פסוק "אל תתן את פיך" וכו' אלו הנדרים כי בעונם בנים של אדם מתים. וזה שכתוב "וחבל את מעשי ידיך - אלו בניו של אדם ובנותיו. וזה שכתוב "איש כי ידור נדר וכו' לא יחל דברו", האמנם אם לא יחל ואדרבה יקיים נדרו, אז שכרו "כי כל היוצא מפיו יעשה", ירצה במאי שאמר בספר יצירה כי פה של מטה היא מכוונת כנגד פה של מעלה, ולכן פה עליונה הנקראת מילת הלשון ניתנה להכריע בין עשר אצבעות הידים, ופה תחתון שהיא מילת המעור מכרעת בין עשר אצבעות הרגלים. ולכן פה בגי' מילה, כי שתיהן מכוונות. והנה כל אשר מקיים מוצא שפתיו פה עליונה בנדרים ושבועות, מקיים מוצא פה התחתון שהם בניו ובנותיו, והמחלל פה עליון בשבועה, מחלל מוצא פה תחתון. וזה שכתוב "וחבל את מעשי ידיך", וגורם חבלה ומיתה לבניו הקטנים.

(רבי חיים ויטאל, עץ הדעת טוב, פרשת מטות)

לא במחתרת מצאתים שעשו פתחים כמחתרת

[כלומר, חיפשו תחבולות לעבור על רצון ה' בדרך היתר, כגון לעשות פתחים באופן שיהיו פטורים ממזוזה, כמו גנב שבא במחתרת כדי שלא יראוהו בני אדם.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מט ע"א) לטקסט

בעוון ביטול מעשרות שמים נעצרו וכו'

[כי ה' ברא את העולם "בשביל התורה", כי בלי התורה אדם לא יכול להיות שלם, ונמצא שהתורה היא שורש העולם, וכמו שאם יש קלקול בשורש לוקים גם הענפים והפירות, כך אם אדם נוהג שלא ע"פ התורה, מגיע קלקול לארץ.]

(בשמים ראש (הורביץ), הקדמה, עמ' 4) לטקסט

אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ז ע"ב

עד שיבלו שפתותיכם מלומר די

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ט ע"אלג ע"א

אמר רבי חנן בר רבא, הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה, אמר רבה בר שילא, אמר רב חסדא, כל המנבל את פיו, מעמיקין לו גיהנם, שנאמר שוחה עמוקה פי זרות

וכבר ידעת גודל האיסור שבא אצלנו בנבלות הפה, וזה גם כן מחויב. שזה הדיבור בלשון הוא מסגולות בני אדם וטובה, גמלה האלוה לאדם, להבדילו בה משאר בעלי החיים - כמו שאמר, "מי שם פה לאדם?". ואמר הנביא, "אדוני יי נתן לי לשון לימודים" - ואין צריך שנשתמש בטובה ההיא, אשר נתנה לנו לשלמות - ללמוד וללמד - בגדול שבחסרונות ובחרפה השלמה, עד שנאמר מה שיאמרוהו הגוים הסכלים, הזונים, בשיריהם ודבריהם הנאותים בהם - לא במי שנאמר להם, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". וכל מי שישתמש במחשבתו או בדברו בדבר מעניני החוש ההוא אשר הוא חרפה לנו, עד שיחשוב במשתה או במשגל ביותר מן הצריך לו או יאמר בו שירים - כבר לקח הטובה אשר גמלו אלוה אותה והשתמש בה ונעזר בה במרי הגומל אותו ועבור על מצוותיו, ויהיה כמי שנאמר בהם, "וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל".

(מורה נבוכים, חלק ג פרק ח)

כל המנבל את פיו מעמיקין לו גיהנם

[לכל אדם מוכן לפני לידתו מקום בגן עדן ומקום בגיהנום, לפי מידותיו שהן בתולדה, כמה שיוכל להשיג במעשיו הטובים הוכן לו מקום בגן עדן, וכמה שיוכל להשיג במעשיו הרעים הוכן לו מקום בגיהנום. אבל בעד עבירה של ניבול פה לא הוכן לו מקום בגיהנום, כי עבירה זו אינה בכוחותיו מתולדתו, שהרי אין גופו נהנה ממנה, ולכן צריך לחפור לו גיהנום חדש - מעמיקים לו. כך הסביר ר' יהושע העליר.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 33) לטקסט

ואין ברית אלא תורה שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי

[פירשו ש"יומם ולילה" היינו תורה, כמו שכתוב "והגית בו יומם ולילה". היינו, אם לא התורה, לא היה קיום לעולם. ויש לפרש שהמאור שבתורה מחזירו למוטב, כלומר יש אפשרות לקבל את הטוב והעונג, מפני שהתורה תתקן את הרע שבנבראים, שאם לא כן "חוקות שמים וארץ לא שמתי", דהיינו שהיה הכל ללא תועלת והעולם לא יכול להתקיים. מבחינה זו התורה נקראת תרי"ג עיטין היינו עצות איך לקבל את הטוב. ויש עוד בתורה בחינה שנייה, היינו בחינת תרי"ג פקודין, שהם בחינת השמות הקדושים. כי בכל מצוה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת והוא בחינת הפנים של המצוות].

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' ה-ו)

תנו רבנן, ארבעה סימנין הן: סימן לעבירה - הדרוקן, סימן לשנאת חנם - ירקון, סימן לגסות הרוח - עניות, סימן ללשון הרע - אסכרה

הוסיף בכרת "לעיני בני עמם" (פסוק יז), לומר שתמות בנוער נפשם, בענין שיראו ויבינו וישכילו יחד כי יד ה' עשתה זאת וקדוש ישראל גזרה. וטעם עונו ישא, שיהיה החטא ההוא דבק בו, מן העת ההיא מעשיו לא יצליחו ורבצה בו האלה, כי יכהו השם בתחלואים רעים עד השמידו בכרת, כענין שאמרו (שבת לג א) סימן לעבירה הדרוקן. [מבאר שיש ורוצה ה' שהחוטא יוודע עונשו במוחש לעיני הציבור כדי שידעו את משמעות החטא ותוצאותיו הגלויות לענוש אותו.]

(רמב"ן, ויקרא פרק כ)

סימן לעבירה הדרוקן

[עיין לקט ביאורי אגדות יבמות ס ע"ב]


לג ע"ב

דאמר רבי גוריון ואיתימא רב יוסף ברבי שמעיה: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדור, אין צדיקים בדור תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור

לא תשנא וגו'... עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (שבת לג:) בעון הדור נתפסים גדולי עולם, וכן הוא אומר (שה"ש א יד) אשכול הכופר וגו', ולצד זה חש הכתוב שתכנס בלב קרובי ה' הרחקת הלב על מעשה ה' זה, כי יאמרו שאינם מובטחים בחייהם ובשלוותם, הגם כי יפליאו להטיב מעשיהם, לזה בא דבר ה' כאן, ואמר לצדיקיו, לא תשנא את אחיך בלבבך פירוש אחיך זה הקדוש ברוך הוא. ויש לך לדעת שלא לכל ישראל בהשוואה יקרא הקדוש ברוך הוא אח, אלא להקרובים והדבקים בה' כרבי עקיבא וחבריו, וצוה להם שלא יתרחק לבם מה', שהרחקה היא ענף השנאה.
ואם תאמר מה אשיב אל לבי לבטחון בחיי ובשלוותי, לזה אמר הוכח תוכיח את עמיתך ובזה לא תשא אתה עליו פירוש בשבילו חטא, כי כלום טעם תפיסת הצדיק, הוא בשביל עון הדור, אם יוכיחנו הרי הוא ניצול ממה נפשך; אם חזרו בתשובה הרי אין כאן עונות שיתפס עליהם, ואם לא חזרו הרי נפטרת מתפיסה, כמו שגילה סודו ביד עבדיו הנביאים דכתיב (יחזקאל לג ט) ואתה כי הזהרת רשע וגו' הוא בעונו ימות ואתה נפשך הצלת, ולדרך זה נתיישבו כל הדקדוקים שדקדקנו בפסוק. [מביא שהקב"ה מזהיר את הצדיקים שלא יירתעו מגדולתם מפחד שייתפסו בעוון הדור, אלא אדרבה, יוכיחו את הדור ובכך או שיחזירום בתשובה, או שלא ייפגעו בעוונם.]

(אור החיים, ויקרא יט, יז)

ויבא יעקב שלם - ואמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו

ויבא יעקב שלם - צריך לדעת מה כוונתו באומרו "שלם" ורבותינו ז"ל (שבת לג:) אמרו דרשות. עוד צריך לדעת כוונת הכתוב באומרו בבואו מפדן ארם אין ידוע המכוון בזה, ורש"י ז"ל פירש כאדם האומר וכו' יעויין דבריו, ודבר זה ידוע הוא מסיפורים הקודמים.
אכן נראה כי יודיע הכתוב כי מה שחסר מנכסי יעקב אבינו במנחה אשר נתן לעשו השלים ה' חסרונו שחסר מנכסיו שהביא מפדן ארם, והוא אומרו ויבא יעקב שלם וגו' בבואו מפדן וגו', פירוש "שלם בנכסים" כשיעור בואו מפדן ארם, והגם שניכה מהם במנחה גדולה אע"פ כן ה' שלם לו, והוא ברכת "כל" שנתן לו ה' כמו שפירשתי למעלה. [מבאר כי כוונת הכתוב היא שה' השלים לו כל ממונו כביציאתו לדרך, על אף המנחה הגדולה ששלח לעשו.]

(אור החיים, בראשית לג, יח)

[היה שלום בממונו, בגופו ובתורתו, שלום בכל כוחות השבטים. כי מידתו של יעקב - מידת השלום. כך מצאנו שכשהגיע לחרן שאל את הרועים "השלום לו" ללבן? כי אם לבן חי בשלום עם שכניו, הגלות לא תהיה כל כך רעה.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף נז ע"ג) לטקסט

ר"י שיבח את הרומים ור"ש אמר שהתכוונו לצורך עצמם

[ר"י סובר שדנים על עיקר המעשה, ור"ש סובר שדנים לפי הכוונה.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ריד - לטקסט)

נשים דעתן קלה

משליש א' דת"ת דז"א המגולה נעשה ב' כתרים לזו"ן והנה מג"פ דנצח ז"א נעשה קו ימין דנוקבא ג"ס חח"ן. ומג"פ דהוד נעשה קו שמאל שלה בג"ה. ומג"פ דיסוד דיליה שהוא ארוך להותו דכורא לכן ממנו נעשה קו אמצעי דנוק' דת"י שבה... והנה הפנימיות של המוחין שבה נעשה מאותן החסדים המגולים בנ"ה, שבו המיותרין ועודפין כנ"ל. והדעת שבה מה"ג שהיו פקדון ביסוד ז"א כנ"ל. וזה סוד דעת של נשים קלה, פירוש - ק"ל ה', כי ה' גבורות הם ה' הויו"ת [ה' פעמים כ"ו] והם ק"ל. אך דעת הז"א מה' חסדים וה' גבורות, והנוקבא אין לה רק חצי דעת שלו, שהם ה' גבורות לבד, ואח"כ מתפשטים ה"ג שבה מחסד עד הוד שבה ואח"כ כללות כולן נכנסו ביסוד שלה דוגמת ה"ח המתפשטים בז"א.

(רבי חיים ויטאל, עץ חיים, שער הכללים, פרק ז)

...שהקושי עורף, אף שהוא מגונה, הוא סימן לבעלי צורה, לפי שמי שנמשך אחר החומר איננו עומד על דעת אחת, והוא נוח להתפתות כמו החומר שהוא עלול השתנות, משא"כ מי שצורתו גוברת בו, הוא עומד על דעתו בכל תוקף ועוז, כמו הצורה שהוא דבר קיים. וכמו שאמרתי על פסוק פ' עקב [דברים י, טז] "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד", ומשמע שהונח לו בקושי העורף עד עתה, אלא שלא יקשו עוד יותר. ונ"ל ע"פ מה שכתוב בזוהר על מה שאמר משה [שמות לד, ט] "ילך נא אדנ-י בקרבנו כי עם קשה עורף הוא", ואמר שמשה טען שזה עוד מעלה להם, לפי שהם קושי עורף אפי' כל הרוחות שבעולם לא יזיזם ממקומן ומדעתם. ע"כ. ולזה אמר "וערפכם לא תקשו עוד", ר"ל איננו עוד מהצורך. ומשום הכי נשים דעתן קלות, לפי שהם נוטים יותר אל החומר, ולפיכך משלו הראשונים החומר אל האשה.

(רבי יהודה הלר, תרומת הכרי, פתח השער, אות ל)

משפט רשעים בגיהנם - שנים עשר חדש

כי יש טעם נכון לקצבה זו שאמרנו ימים תהיה גאולתו, אחר שנדונו שם ימי הסבוב הגדול שבו נמנו ימי שנותיהם... כי בזה יחשב שנדונו כמספר הימים אשר תרו את הארץ וחטאו עליה בשס"ה אזהרות אשר לא תיעשינה ואשמו בהנה.

(עקידת יצחק, שער סט)לד ע"א

אמר לו אילמלי (לא) היית עמנו ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו תלמידי חכמים לא כל שכן יהב ביה עיניה ונח נפשיה נפק לשוקא חזייה ליהודה בן גרים אמר עדיין יש לזה בעולם נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות

מבאר שהחכמים בהיותם דבוקים במחשבתם בעליונים לכן כל דבר שהיו מחשבים בוומתכוונים אליו באותה שעה היה מתקיים אם טוב אם רע. ומבאר שמכאן סוד התפילה והקרבנות שהוא סוד הדיבוק בעליונים.

(רמב"ן, אגרת הקודש, פרק חמישי)

נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות

[כוחם של חכמים להעניש רמוז בפסוק "רוממות אל בגרונם" - לומדים תורה, "וחרב פיפיות בידם", התורה היא ביד החכמים כמו חרב, ונותנת להם כוח להעניש.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 15) לטקסט


לד ע"ב

...אמר ההוא סבא: טיהר בן יוחי בית הקברות! א"ל: אילמלי (לא) היית עמנו, ואפי' היית עמנו ולא נמנית עמנו, יפה אתה אומר. עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו 'זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן!' יהב ביה עיניה ונח נפשיה. נפק לשוקא, חזייה ליהודה בן גרים. אמר: עדיין יש לזה בעולם? נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות

יהב ביה עיניה ונח נפשיה... נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות. איך תהיה ראות צדיק לרעה?! והלא כתיב (משלי כב ט) "טוב עין הוא יבורך", גם ציין הרשב"י ז"ל (זוה"ק ח"ג ריא) לרע עין המזיק בעינו, כי הוא חלק רע?!
אכן אחר ההשקפה בדקדוק אומרם 'היב עיניה'היה לו לומר 'אה בו בעיניו' אלא להיות כי כל חלק רע שבעולם בהכרח כי יהיה לו דבר המעמיד כל שהוא מהחיוני,שהוא בחינת הטוב.כי חלק הרע -שם מיתה יש לו, ואיך יחיה ויהיה במציאות? ואין צריך לומר שיתנועע וילך כבעלי חיים! לזה בהכרח שיהיה בו חלק כל שהוא מבחינה הנקראת חיים, וזה חלק טוב...
כל מקור ישאף למינו וישאבנו, וזה הוא סוד בחינת בירורי ניצוצי הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם, והצדיקים העצומים קדמונינו יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממנו כח החיוני, שהוא בחינת הטוב, באמצעות הראיה הדקה אשר יביטו בעין החכמה להוציא חלק הטוב ההוא. כי כשיתכוו האדםן למול ענף הקדושה (כלומר כשיתבונן האדם בצדיק) תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לברזל הנקראת קאלמיט"ע בלע"ז (מגנט), שתוציאנו ממקום שנקבע שם בראיה.

(אור החיים, שמות יא, ה)לה ע"א

רבי נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל וכו' הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח חמה בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה וכו' הרוצה לראות בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים

[אבותינו שתו מבארה של ים במדבר, וכן במדבר העמים, האמונה שלמדנו ממרים קיימה אותנו בימי צמאון הדעת. מרים היא סמל לאמונה תמימה שאינה מסופקת. היא שכנעה את אביה להחזיר את אשתו, בטענה שיש להאמין בה' בלב שלם, ועלינו לקיים את עם ישראל בלי לפחד מסכנה, באמונה שלמה. ובעקבות עמרם החזירו כל ישראל את נשותיהם, ובזה הצילה את ישראל מכליון. אותה מדה היתה לאליהו בהר הכרמל, שאמר שאין לפסוח על שתי הסעיפים. אמונה זו קיימה את ישראל בגלות, ונתנה לו את הכוח למסור נפש על התורה ועל העם. וזהו "הרוצה לראות את בארה של מרים" - מי שרוצה להתרומם למדרגה זו של אמונה שלמה, יעלה להר הכרמל, כי שניהם אותה מדרגה. שם רואים את הכוח הגדול שמקיים את ישראל, מה מקור המים החיים. וזה כמו "כברה בים", שכמו שכברה בוררת פסולת מהאוכל, כך מי שיש לו אמונה כמרים, משליך מקרבו את הפסולת, ואין לו תערובת באמונתו.
דברי ר' נחמיה, "שיהלך משתשקע החמה חצי מיל", רומזים על הפוסח על שני הסעיפים, שמשקיעת אמונתו היהודית הוא הולך חצי מיל עם אמונת הגוים, כמו חצי יהודי וחצי גוי. הוא אוהב את בין השמשות, מצב שאינו יום ולא לילה. הוא אינו רוצה לעמוד בראש הכרמל, סמל האמונה השלמה, אלא "יניח חמה", הוא רוצה להניח את אור השמש הברור של האמונה השלמה. הוא טובל בים העמים ועולה כישראל חדש, בלי האמונה השלמה של ישראל, עם המים הזרים על גופו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 143) לטקסטלה ע"ב

אמר לו אם כן נתת דבריך לשיעורין

מה שצריך שתדעו גם כן, שהתורה לא תביט לדבר הזר, ולא תהיה התורה כפי הענין המועט; אבל כל מה שירצה ללמדו, מדעת או מדה או מעשה מועיל, אמנם יכון בו הענינים שהם על הרוב, ולא יביט לענין הנמצא מעט ולא להזק שיבוא לאחד מבני אדם מפני השעור ההוא וההנהגה ההיא התוריית. כי התורה היא ענין אלוהי - ועליך לבחון הענינים הטבעיים, אשר התועלות ההם הכוללות הנמצאות בה יש בכללם, ויתחייב מהם נזקים פרטיים - כמו שהתבאר מדברינו ודברי זולתנו. ולפי זאת הבחינה גם כן אין לתמוה מהיות כונת התורה לא תשלם בכל איש ואיש, אבל יתחיב בהכרח מציאות אנשים לא תשלימם ההנהגה ההיא התוריית - כי הצורות הטבעיות המיניות לא יתנו כל מה שראוי בכל איש ואיש, כי הכל מאל אחד ופועל אחד, "נתנו מרועה אחד". וחילוף זה נמנע - וכבר בארנו שלנמנע טבע קים, לא ישתנה לעולם. ולפי זאת הבחינה גם כן אי אפשר שיהיו התורות נתונות לפי עניני האנשים והזמנים המתחלפים, כדמות הרפואה, אשר רפואת כל איש מיוחדת לפי מזגו הנמצא בשעתו; אבל צריך שתהיה ההנהגה התוריית מוחלטת כוללת לכל - ואף על פי שהיא ראויה לקצת אנשים ולאחרים אינה ראויה - כי אילו היתה לפי האנשים, היה נופל ההפסד בכל ו"נתת דברים לשיעורין". ומפני זה אין ראוי שיקשרו הענינים המכוונים כונה ראשונה מן התורה לא בזמן ולא במקום, אבל יהיה החוקים והמשפטים מוחלטים סתם וכוללים - כמו שאמר ית', "הקהל חוקה אחת לכם". ואמנם יכוון בהם התקנות הכוללות על הרוב - כמו שבארנו. [מבאר שהתורה אינה מביטה על היחיד אלא על הכלל כולו.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק לד)לו ע"א

דא"ר חסדא: הני תלת מילי אישתני שמייהו מכי חרב בית המקדש: חצוצרתא שופרא - שופרא חצוצרתא..

החצוצרות מסמלות את יעקב שהיה בגלות ולא נח ולא שקט, והיה הוא ויוצאי חלציו חלים צ"ח קללות בתורה... וזהו "ח"צ-צרות" שהיה חל עליו ועל זרעו במצרים ובארצות, ואילו השופר מזכיר את יצחק (רה"ש טז).
לפני החורבן היו החצוצרות לזיכרון לפני ה' על כל הסבל שעבר על יעקב וזרעו, ואילו בגלות יצחק הוא המגן בעדנו, כי מפני שיצא ממנו גם עשו, ואף היה אוהבו ושב השטן שידבר בזכות עשו, ולכן אין הוא, השטן מקטרג, אך יצחק מליץ יושר בעדנו, ועל כן הוחלפו תפקידי החצוצרה והשופר.
ואלו דבריו.
במקדש תוקעים בחצוצרות, ובראש השנה תוקעין בשופר, ומה נשתנה? אבל שופר הוא לעורר עקידת יצחק, כמבואר בגמרא [רה"ש טז ע"א], וחצוצרות מורה על יעקב שהיה בגלות ולא נח ולא שקט, והיה הוא ויוצאי חלציו חלים צ"ח קללות בתורה... וזהו "ח"צצרות" שהיה חל עליו ועל זרעו במצרים ובארצות, ולכך תוקעים בחצוצרות להזכיר זכות יעקב והגלות והצער שסבל.
אבל שופר הוא להזכיר יצחק, וביצחק גם לעשו זכות, וא"כ חושב השטן זה יעמוד גם לעשו היותו ג"כ מיצחק ויצחק אהבו, ואינו מקטרג על התקיעה
...ולכך תמיד היה מבטחנו בזכות יעקב שהוא חצוצרות, ולא ביצחק כנודע היותו דין ואוהב עשו...ולכך אמרו חז"ל [שבת לו ע"א] מכי חרב בית המקדש אשתניה שמיה מחצצרתא לשופרא, כי מה שהיו בוטחים בחצוצרות עכשיו קורין שופרא והבן.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

יש תשובה טבעית ותשובה מלאכותית. הטבעית היא שלא להכנס בנסיונות, כשם שעשו אבותינו, להתרחק מלימודים זרים ונימוסים הדורשים לתור אחר היופי החיצוני, וממילא נשאר הלב פנוי לשמים. אמנם בדברים שמתגבר ההכרח שצריך להתערב עם הבריות, על זה צריך תשובה מלאכותית. על כן בבהמ"ק היו חצוצרות ג"כ [ר"ה כו ע"ב], להורות על הענין המלאכותי, ובמדינה בחסרון ביהמ"ק קשה לבא לשלימות בתשובה מלאכותית, על כן העיקר היא התשובה הטבעית... והנה בזמן שביהמ"ק קיים היתה ההתאמה אל החיים בהרחבה - התשובה הטבעית, וההתרחקות מהם - הדבר המלאכותי, אבל בגלות, שרבו המכשולים, הוי להיפך - שההתאמה עם צרכי החיים היא מלאכותית וההרחקה טבעית. על כן אשתני שמייהו בחצוצרתא ושיפורא מכי חרוב ביהמ"ק.

(ראי"ה קוק, ניצני ארץ גל' ג עמ' 16 [נדפס גם במאורות הראי"ה לירח האיתנים, עמ' שט])לט ע"ב

בחמין אסור בצונן מותר

לשון היתר ומותר כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות לה'... מה שאין כן במאכלות אסורות וביאות אסורות שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם עד כי יבא יומם ויבולע המות לנצח.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק ז)מ ע"א

אמר רב יהודה מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טוב למחר נכנס רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא

[בתוספתא שבת פ"ד הגירסה הפוכה, שהקדים את ר"ע. קשה הרי תוס' כתובות קה ע"א כתבו שצריך להקדים את ראב"ע כי היה נשיא וממשפחה מיוחסת? י"ל שר' יהודה היה תלמיד של ר"ע ולכן הקדים אותו. או שזה היה לפני שנתמנה ראב"ע לנשיא. אבל בתוספתא ברכות פ"א ר' יהודה עצמו מקדים את ראב"ע. אולי זה היה אחרי שנתמנה לנשיא. יותר נראה שר' יהודה היה גם תלמיד של ראב"ע כפי שעולה מברכות טו ע"ב, ולכן לא הקפיד על הסדר, לפעמים הקדים את ולפעמים את זה. ותוס' ע"ז מה ע"א כתבו שהגמרא לא מקפידה על הסדר, ולפעמים מביאים את התלמיד לפני הרב. וכ"כ בספר כריתות, שלפעמים הגמרא מזכירה את התלמיד קודם, ונימק, שהתלמיד שמע מהרב בצעירותו, ובזקנותו חזר בו.]

(רבי פנחס מנחם ישעיהו מינצברג, אוצר בלום, דף ב ע"ב-ג ע"א) לטקסט


מ ע"ב

בלשון חול

[היה לישראל לשון מיוחד לדברי חול, וכתב מיוחד לדברי חול, כי אין חובה לדבר בלשון הקודש, ואסור רק לדבר בלשון הגוים, כי עלולים להגיע מזה לעבוד ע"ז.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נב ע"א) לטקסט


מא ע"א

ר' אליעזר אומר: כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם

ודקדק לומר 'ואתם' בתוספת וא"ו, לומר לצד שנשבעתי לכם שלא יכרת עוד כל בשר, גם אתם תקבלו לפרות ולרבות, ומעתה תנאי הוא הדבר.
ולפי זה ידוייק על נכון מאמרם ז"ל (נדה יג.) שאמרו כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם ע"כ, פירוש כיון ששבועת ה' שלא יכרת וכו' היתה בתנאי שיקבלו לפרות וכו', כפי זה המשחית זרעו ביטל התנאי וכאילו מביא מבול וכו' והבן. [מסביר כי כשם שהקב"ה התחייב שלא להביא מבול, כך התנה עם האדם שיפרה וירבה ולא יעשה מעשים הממעטים את הזרע.]

(אור החיים, בראשית ט, ז)מט ע"א

אלישע בעל כנפים

[כשהגיע הקסדור הסיר את התפילין, כי מרוב פחד הסיח דעתו, וכן פחד שזה יביא אותו להפיח (כמו שאסתר הוצרכה לנקביה מהפחד - מגילה טו), א"כ בלאו הכי לא מקיים מצוה, לכן הסיר; ובחליצת התפילין עשה מצוה, כמו שביטול תורה זה יסודה (מנחות צז.); וזה כמו יונה שפורחת בכנף אחד ונחה בכנף האחר (תוס' כאן), שזה שנחה בכנף אחד הוא גופא מאפשר לה לפרוח בכנף האחר, וזה הדמיון ליונה].

(מוסר ודעת, על הרמב"ם, הקדמה, אות ה - לטקסט)

מה זה בידך אמר לו כנפי יונה וכו' ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף וגו' מה יונה כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות מגינות עליהן

[שאר עופות מגינים על עצמם בחרטום או בצפורנים, ויונה אין לו צפורנים חזקות ולא חרטום ארוך, והיא מגינה על עצמה רק בכנפיים, שהיא בורחת בהם. כך ישראל, כשהאויב תוקף, יכול רק לברוח, כמו שאלישע בעל כנפיים ברח מהקסדור. הקסדור שאל "מה זה בידך", כלומר, אם לבשת תפילין מתוך בטחון בה', למה אתה בורח ולא בוטח בה'? והשיב שזה דרך ישראל, כמו יונה. ולכן הגמרא לא שאלה "מאי שנא כנפיים", כי זה מובן שהיו כנפיים להסביר למה ברח, והשאלה היתה רק למה לא היו כנפיים של עוף אחר.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף יח ע"א-ע"ב) לטקסט

משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה

[תוס' מביאים מדרש, שכל העופות כשהם עייפים, הם נחים על הסלע, והיונה כשהיא עייפה, פורחת בכנף אחת ונחה בכנף אחת. מו"ח ר' נחום פירש, שהגוים גם הם עפים בשכל חקירתם בגבהי מרום, אבל כשהם נחים מחקירת שכלם, לעסוק בצרכי גופם, הם נחים על הסלע - נמשכים אחרי התאוות. ואילו ישראל, גם כשאיננו עוסקים ברוחניות, אלא עייפים ומוכרחים לנוח, בחיי עוה"ז, עדיין מתכוונים בזה לשם שמים, כמו שנאמר "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", וזה מכונה שפורחים בכנף אחת ונחים בכנף אחת. (צג ע"ד) וזה פירוש הפסוק (תהלים פרק נה פסוק ז-ח) "מי יתן לי אבר כיונה ואעופה ואשכונה" - להיות פורחת בכנף אחת ונחה בכנף אחת, "הנה ארחיק נדוד" - שגם כשאני נוסע במדבר לצרכי פרנסתי, "אלין במדבר סלה" - ייחשב כאילו אני עוסק בתורה שניתנה במדבר, כי אני מתכוון להתפרנס כדי שאוכל לעסוק בעבודת ה'.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף צג ע"ג-ע"ד) לטקסט

תוספות ד"ה כנפיה - והיונה בשעה שהיא יגעה פורחת באחת ונינוחת באחת

[כך עם ישראל, כשמידלדל מצבו הגשמי של ישראל במדינה אחת, באותו זמן משתפר המצב הגשמי של ישראל במדינה אחרת, והם עוזרים לאלו שבמצוקה, ומתחלקים ביניהם ברוחניות ובגשמיות.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף ע ע"ג) לטקסט


מט ע"ב

בעי רב יוסף: "ויבא הביתה לעשות מלאכתו" ממנינא הוא או לא...כי קא מספקא לי משום דכתיב "והמלאכה היתה דים" ממנינא הוא, והא כמאן דאמר 'לעשות צרכיו נכנס', או דילמא "ויבא הביתה לעשות מלאכתו" ממנינא הוא, והאי "והמלאכה היתה דים" הכי קאמר, דשלים ליה עבידתא. תיקו

אבל הענין, כי יוסף, כאשר הפצירה בו יום יום, לדחות אותה אמר לה כעת אין זמן גורם כי בני ביתו יראו וירגישו בנו, אבל המתיני עד שלא יהיה אדם בבית, אז אמלא חפצך, ובאמת כוונת יוסף היה לדחותה בדברים. ויהי היום, ובאמת איש לא היה בבית ויוסף בא החדרה, תפשה בו לשכב עמה, כי כך היתה הבטחה שלו, ולכך העיזה פניה אח"כ, בא אלי לשכב עמי, כי הלא כה היה מאמרו כנ"ל, ואפשר כי זה אמרו חז"ל יוסף לעשות צרכיו נכנס.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו נכנס

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה לו ע"ב]


נג ע"ב

ת"ר, מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה, והניק את בנו. אמר רב יוסף, בוא וראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה. א"ל אביי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית

הנס איננו גדול כאשר הוא נצרך לספק צרכים. אמנם במקרה זה, שתי הדעות צודקות, כי מבחינת האיש עצמו, הרי שהנס היה נדרש משום שמצבו היה גרוע – ומכאן שאדם זה היה גרוע; אך כיון שהגיע למצב זה, ולא נפתרה בעייתו באופן טבעי, אלא ע"י נס – הרי שבכך האדם גדול.
ואלו דבריו.
"מהנראה מבואר, שלא תגדל מעלת איש על זולתו בשיביאהו צרכו או צורך העם ההולכים לרגלו לשנות סדרי הטבע, לספק צרכם ההכרחי או להצילם מרעתם; רק בשיוכל עשוהו כאשר יהיה דבר מאלו בא אליו...
ועתה ראה, כי למה שלרוע מזלו לא היה לו שום תיקון על המנהג הטבעי בצד מהצדדים, כי אם בשישתנו עליו סדרי בראשית – אמר עליו אביי שהוא גרוע מאוד, וכל שכן שלא תגדל מעלת האיש להצטרכו לזה. אמנם כבר יהיה לו מעלה וכבוד, כי אחר שהורע כוחו, כשלא יושלם תיקונו כי אם בשינוי גדול כזה – שיפה כוחו בשלא יימנע ממנו בהצטרכו אליו – ואל בחינה זו אמר רב יוסף שהיה גדול המעלה, וזה וזה נתקיים.

(עקידת יצחק, שער יג)

אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה אמר לו אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית

ונראה בעליל לכל מעיין בצדק דלא פליגי, ור"י קאמר לגבי מעיקרא, שהיה אדם גדול בכשרון מעשים צדיקים, ואביי קאמר כלפי השתא, שכבר ניכו לו מזכיותיו ונשאר ערום ועריה.

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש ג, אות ג)

[אין מחלוקת ביניהם. משל לרופא שנתן תרופה חריפה לאדם שהיה חולה מאוד, אפשר לומר "כמה גדלה מחלתו של זה", ואפשר לומר "כמה גדלה רפואתו של זה", ושניהם נכונים. כך מה שה' עושה נס גלוי לאדם הוא זכות לו, שבזה יתחזק בעבודת ה', אבל מצד שני זה גריעותא, שהוא צריך נס כזה, ובלי זה לא היה עובד את ה', ועוד, שהיות שיראתו באה מהתפעלות מהנס, ייגרע שכרו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, נס פך השמן (תרנ"ה), דף ז ע"א) לטקסט

כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית

[כי הנהגת הטבע עדיפה על הנהגת הנס, כי הנס משול למי שסטה מהדרך הסלולה מפני שהוא רוצה להסתיר את דרכו מפני הנוסעים בדרך הסלולה. וכן דרך הטבע משול למלך שנותן ארוחה לבנו בפומבי, בלי מעצור, ואילו דרך הנס משול למלך השולח ארוחה לבו בדרך עקלקלה, וזה פחות כבוד לבנו, כי נראה שיש איזו סיבה שמונעת מהמלך לשלוח לבנו את ארוחתו בדרך הישרה. ואמנם בימי קדם היתה הנהגה נסית, וה' עשה לנו נסים רבים, ובזה הראה את חיבתו לישראל, שסלל לנו דרך מיוחדת להנהיג אותנו בה, רק לישראל. אבל בימינו שההנהגה הכללית היא טבעית, נס הוא לגריעותא.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף לח ע"ג) לטקסט

וכי טריחותא היאקמיה שמיא לשנות מן הטבע? והרי הטבע ולמעלה מן הטבע שווים לפניו יתברך?!, ולמה גרוע הוא מי שנשתנו סדרי בראשית עבורו?
סוד הדבר הוא, כי הטבע, כפי אשר בראו וסידרו ה' יתברך עניינו גבוה מאוד. הכל נחקק בדקדוק גדול ונפלא, באופן שכך צריך להיות ולא בעניין אחר. ומשום כך הגורם שישתנו סדרי בראשית עבורו גרוע הוא, ושינוי הסדר הוא טירחה לפניו, כביכול.

(שיחות מוסר, תשל"ג הפטרת כי תשא מאמר נח' עמ' רמח)נד ע"ב

כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו אמר רב פפא והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא

הענין נודע, כי כל ישראל ערבים ואיש בעון חבירו נתפס, ובפרט מי שיש בידו למחות ולא מוחה, ואין פירושו של למחות כמו שחושבים העולם שהוא ידו תקיפה לגעור בעושי עול ולכוף כאגמון ראשם, לא כן הוא, רק כל אדם שרואה שחבירו עושה דבר שלא כהוגן, יש בידו למחות, דהיינו לומר אל בני, לא טוב הדבר, כלך מדרך זו, ואם הוא לא ישמע לו, הרי הוא מנוקה מעון ואפי' מערבותו, אבל אם כובש פנים בקרקע, גם הוא עונו ישא וחטאת הקהל הוא.
דרך משל, אחד גוזל וחבירו גם כן גוזל, א"כ כל אחד נענש בעבור גזלתו ועבור גזילת חבירו ג"כ, היותם שניהם בעבירה, וע"ז נאמר [ויקרא כו, לז] וכשלו איש באחיו, ואם אח"כ אחד חוזר בתשובה, ושני עומד במרדו וברשעתו, זה השני לא זו בלבד שנענש בעבור עצמו, אף גם נענש בעון גזל חברו ג"כ היותו ערב, ואף שחבירו שב, מ"מ הואיל והוא לא שב, אם כן לא נתרצה למעשה חבירו, הרי למולו לא נסלח העון, וחטא הגזל במקומו עומד להעניש אותו, כי לזה שנמחל החטא בתשובה, הוא חמלה מה' מרצון מוחלט בלי טעם, ורחמים גדולים לה' שיסלח לעון כאשר יתחרט, והרי זה נמחל בחמלת ה', אבל להעומדים במרדם, אין כאן חמלה, וחטא חברו במקומו עומד שנענש בעון חבירו. וזהו אמרו, מנקה לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים, הרצון, אותו עון עצמו ששב עליו, הוא מנוקה לאותו איש ששב עליו, אבל מ"מ הוא עומד להפרע לגבי חבירו בשביל ערבות, הואיל ואינו שב, ודברי הגמ' מדוקדקים היטב [מבאר שאף שאדם מקיים מצווה מסויימת ונזהר מעבירה,אך כיון שאינו מוכיח את חברו עליה, הרי על אותה עבירה הוא נענש בגין הערבות שיש לו עם חברו.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)נה ע"א

אמר רב אמי: אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון. אין מיתה בלא חטא - דכתיב הנפש החטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה וגו'. אין יסורין בלא עון דכתיב ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. מיתיבי; אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון? אמר להם: מצוה קלה צויתיו ועבר עליה. אמרו לו: והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו! אמר להם: מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב וגו'! - הוא דאמר - כי האי תנא, דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף משה ואהרן בחטאם מתו, שנאמר יען לא האמנתם בי הא האמנתם בי - עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולם

ואנחנו נאמין שכל אלה הענינים האנושיים הם כפי הדין, והאלוה - חלילה לו מעול - לא יענוש אחד ממנו אלא המחויב והראוי לעונש. זהו הכתוב בתורת משה רבנו, כי הכל נמשך אחר הדין. ועל זה הדעת נמשכו דברי המון חכמינו - שאתה תמצאם אומרים בבאור, "אין מיתה בלא חטא, ולא יסורין בלא עוון", ואמרו, "במדה שאדם מודד - בה מודדין לו", וזה - לשון המשנה. ובארו בכל מקום שהמשפט מחויב בהכרח בחוקו ית', והוא, שיגמול העובד על כל מה שיעשה ממעשי הבור והיושר - ואף על פי שלא צווה בו על ידי נביא - ושיענוש על כל מעשה רע שיעשהו האיש - ואף על פי שלא הוזהר ממנו על ידי נביא - אחר שהוא דבר שהשכל מזהיר ממנו - רצוני לומר, ההזהרה מן העול והחמס. אמרו, "אין הקדוש ברוך הוא מקפח זכות כל בריה", ואמרו, "כל האומר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתותרן מעוהי; אלא, מאריך אפיה וגבי דיליה"; ואמרו, "אינו דומה מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה" - ובארו שהוא - אף על פי שלא צווה - 'נותנים לו שכרו'; ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)

ענין ה'נסיון' גם כן מסופק מאוד, והוא הגדול שבמסופקי התורה; והתורה זכרה אותו בששה מקומות - כמו שאבאר לך בזה הפרק.
ואמנם מה שהוא מפורסם לבני אדם מענין ה'נסיון', והוא - שיביא האלוה מכות ומקרים באיש מבלתי שיקדם לו חטא כדי להרבות שכרו - זאת פינה לא הוזכרה בתורה בלשון מבואר כלל, ואין בתורה מה שיראה פשוטו זה הענין אלא מקום אחד מן הששה מקומות - והנה אבאר אחר זה ענינו. אבל פנת התורה - הפך זה הדעת - הוא אמרו ית', "אל אמונה ואין עול". ולא כל החכמים גם כן רואים זה הדעת ההמוני - שהם כבר אמרו, "אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון". וזה הדעת הוא אשר צריך שיאמינהו כל בן תורה בעל שכל - לא שייחס העול לאלוה - חלילה לו ממנו - עד שיאמן נקוי ראובן מהעול ושלמותו ושלא התחיב מה שחל עליו. [מבאר בעניין הנסיונות לא מקבל את הטענה שה' מייסר כדי להרבות שכרו של המנוסה. ובכל פעם יש הסבר לגופו אם להדגיש אמיתות התורה או להראות לאוה"עגודל דבקות בנ"י בה'.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק כד)

דע שיש מרבותינו שחולקין בזאת המדה, יש מהן מי שאומר אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון, ונדחו דבריו בגמרא (שבת נ"ה א') באין מיתה בלא חטא, שיש מתים בעטיו של נחש הקדמוני, והוא חטאו של אדם הראשון שנגזרה מיתה עליו ועל תולדותיו בשביל חטאו, כענין שנאמר בעלי ובביתו, אבל באין יסורין בלא עון לא נדחו דבריו, ואם תאמר שנדחו בכל, אבל המיתה והיסורין באין על חטא שקדם לאב, כמו עטיו של נחש שהזכיר המקשה, אבל אין מיתה ויסורין חנם בעולם, ואמרו בברכות (ו' א') בקש משה להודיעו דרכיו ונתן לו שנאמר הודיעני נא את דרכך, אמר לפניו רבש"ע מפני מה יש צדיק וטוב לו צדיק ורע לו ורשע ורע לו רשע וטוב לו, א"ל הקב"ה למשה צדיק וטוב לו צדיק גמור, צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור, רשע וטוב לו רשע שאינו גמור, רשע ורע לו רשע גמור, וזה הענין על דרך שפירשנו למעלה בפרעון קצת העונות בעולם הזה לזכותו לגמרי, או להאבידו לעולם הבא, ולשון אחר אמרו בצדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע וכו', ואמרו בגמרא ופליגא דר' מאיר דתנא משמיה דר' מאיר שלא נתנו למשה זו המדה שנאמר וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם אע"פ שאינו הגון, כלומר שאינו הגון לדעת בני אדם, לומר שלא נמסרה המדה הזו לדעתו של אדם. [מבאר שהמסקנה היא שדעה זו דחויה לעניין מיתה שכן יש מיתה בלא עוון כגון כל תולדות אדם שמתים בגלל חטאו אך לגבי יסורין לא נדחו ואין יסורין בלא עוון]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קיח שער הגמול)

כמו שלא יתואר היכולת האלהי לעשות צלע מרובע שוה לקוטר, ולא לקבץ בין ההפכים בנושא אחד בעת אחד, כן לא יתואר בעשות אדם בדמותו וצלמו עד שלא יחטא כלל. וזה, כי אדם ולא יחטא הוא ודאי קבוץ הדברים על הענין ההוא. כי הנקיות מכל חטא דבר מיוחד ומסוגל אל הנמצאים העליונים הנבדלים, די מדרהון עם בשרא לא איתוהי, כי מצד הפשטם מהחמר וממשיגיו הנה שלמותם נמצא קיים בפועל, ותמיד הם קולעין בתמימות פעולותיהם ולא יחטאו. אמנם אדם ילוד אשה אשר בעפר יסודו, עם היותו נברא בצלם, הנה שלימותו הוא כח בגשם, ושלימות כזה אי אפשר שלא יפסק ולא יחלש ביותר שלם שבאנשים, כי אפילו משה רבן של נביאים עליו השלום שהוא אשר התמידו בו ניצולי השפע יותר מכל זולתו מהשלמים, כמו שכתב המורה ז"ל בהקדמתו, הנה אי אפשר שלא היה פוסק עתות מה, בעת התעסקו בצרכי החמר הכרחיים...
והפלא ממה שקבל מהמאמר ההוא שמשה ואהרן לא חטאו כלל, איך לא זכר שנאמר במשה בתחלת עניניו ויחר אף ה' במשה (שמות ד') ובסוף ויפגשהו ה' ויבקש המיתו. ואם אין שם חטא, חרון אף ומיתה למה? וכן אמר כמה פעמים ויתעבר ה' וגו' (דברים ג'). גם בי התאנף יי' (שם א'). ויותר קשה מאהרון, השכח מעשה העגל שנאמר ובאהרון התאנף ה' מאד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא? (שם ט'). והוא מבואר שהקרבנות הראשונים בשמיני למלואים היו לו ולכל ישראל לכפרת עון העגל. ועוד נאמר ותדבר מרים ואהרן במשה וגו' (במדבר י"ב) ונאמר (שם) ויחר אף ה' בם וילך. והוא עצמו אמר אשר נואלנו ואשר חטאנו (שם). סוף דבר, שאין עקר להנחה הזאת, וכמו שיבא...
וזה, כי המחשבות העיוניות המשרתות את פני השכל, כמו שאמרנו למעלה, הם חוקים מפאת השכל ושואלין ודורשין בו, והיו רואים בתחלת עיונם כי אחר שצורת האדם היא שכלית אצולה מטבע העליונים הקיימים, יראה שהיה מהראוי שתגבר טבעה על טבע החמר הכרוך עמה, עד שיתקיים הוא בקיומה לעד, כי יד השלם על העליונה, ועל עמה ואינו יורד. ולזה אמר למה קנסת מיתה על אדם הראשון, כי ראו שהמיתה אינה מן הדין, אבל היא ענין קנס שלא כראוי. והיתה התשובה, הן אמת שהחלק השכלי העליון מטבעו שיגבר על החלק החמרי להחיותו עמו, אבל שזה יהיה כאשר לא יטה כלל אל החומר ולא יפסקו פעולותיו הראויות לו בעצם ותמיד מצד מה שהוא שכל. אמנם בנטות אל החמר בעיניו או במקצתם, הנה אז יחלש כחו ולא יתחזק להחיות זולתו ודי לו שיחיה את עצמו. והוא מה שאמר מצוה קטנה צויתיו ולא יכול לעמוד בה, כי לא די שאדם וכל תולדותיו הם הכרחיים על המין הראשון מהחטא שאמרנו, אבל מדרכם לחטוא באחת מהמצות האנושיות אשר הם אפשריים לעמוד עליהם שהוא המין השני מהחטא. ואחר שהשכל הנתן באדם הוא נוטה כל זה השיעור מטבעו המלאכיי, הנה נתחייבה לו המות הגופיי מן הדין ולא קנס בו, חזר השואל ואמר משה ואהרן שקיימו את התורה כלה מאל"ף ועד תי"ו למה נגזרה עליהם מיתה. ראה שלא אמר שלא חטאו, כמו שאמר החכם הנזכר, שכבר נתבאר שחטא אף במין השני מהחטא, אלא שהיה ענינם בדברים קלים שנתנו למחילה, ואשר הם כן כבר יאמר שקיימו את התורה כלה, שהחוטא ושב בתשובה שלימה כבר קיים התורה, ואם לא היה על זה האופן הרי חסר מצות התשובה ולא קיים התורה כלה. ואם כן היה נראה לו שבאנשים האלה וכיוצא בהם הנה השכל שב לאיתנו, והיה ראוי שחלקם הגופיי יתקיים עמהם ולא יגזר המיתה עליו? וחזרה התשובה מקרה אחד לצדיק ולרשע, שעם היות שקיימו התורה כלה ונחשב להם כאלו לא חטאו בזה המין מהחטא כלל, עם כל זה מהמן הראשון מהחטא אי אפשר להם שלא יחטאו, אפילו היותר שלמים והיותר צדיקים שבמין האדם. ואחר שהנטייה מהטבע המלאכיי היא הכרחית להם, כמו שביארנו ראשונה, הנה כח השכל לא יגבר להחיות החלק הגופיי עמו לבד אבל ישאר על טבעו. והוא אומרו מקרה אחד לצדיק ולרשע, כי אף על פי שלא יהיה האדם רשע במין החטאים אשר אפשר לעמוד עליהם במה שהוא אדם, אבל הוא היותר צדיק שאפשר, כבר יהיה החטא המשולח הכרח בו, עד שיהיה בעבור זה מקרה המות משותף לצדיק ולרשע, כי היותר צדיק שאפשר נחשב לרשע לענין זה החטא, אחר שהוא הכרחי אליו. [מבאר שהאדם בטבעו אי אפשר לו שלא יחטא, שהרי הוא חי בגוף חמרי והחמר מושך אל החטא. וגם משה ואהרן חטאו. והמיתה אינה ענש אלא טבע הגוף כך הוא, כיון שהוא חמרי ואינו יכול לעמוד ברוחניות כל העת, המיתה והחטא הכרחיים לו. לכן בין צדיק ובין רשע מתים.]

(עקידת יצחק, שער פ)

אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון

[מדוע תלה את המיתה החמורה ב"חטא" שהוא שוגג, ויסורין הקלים ב"עוון" שהוא מזיד? כי המות היא הכרחי, כי לפי הטבע, מה שמורכב מדברים שונים, שסופו להיפרד, ולכן היא באה על דבר קל. אבל יסורים אינם הכרחיים ולכן באים רק על עוון חמור.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף ה ע"ב) לטקסט

דאמר רבי אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה, דכתיב ויאמר ה' אליו עובר בתוך העיר בתוך ירושלים, והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה וגו' אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים, תיו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים, תיו של דם, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה, אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו, אמר לה, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו, רבונו של עולם, היה בידם למחות, ולא מיחו, אמר לה גלוי וידוע לפני, שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם [אמרה] לפניו, רבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי, והיינו דכתיב זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלו, וכתיב, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, תני רב יוסף, אל תקרי מקדשי אלא מקודשי, אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו ומיד

ומה שאמרו שמעולם לא חזרה מדה טובה מאת הקב"ה לרעה אלא אותה בלבד (שבת נ"ה) הנה דברו בזה נכונה בלי ספק, כי לא נמצא מדה טובה שחזרה בלא שינוי מעשה המקבל, זולתי זאת שבשעה שאמר הקב"ה והחית חיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים אמר מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו. אמר לה אלו צדיקים גמורים ואלו רשעים גמורים. אמרה לפניו רבש"ע היה להם למחות בידם ולא מיחו אמר לה גלוי וידעו לפני שלא היה בידם למחות אמר לפניו, אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי, מיד וממקדשי תחלו. ועתה ראה כי האל יתברך העיד עליהם שהיו צדיקים והנה בין גזירה ראשונה לשנייה לא שנו מעשיהם, ולזה אמרה שהיא לבדה נמצאת שבלא שנוי מעשה המקבלים תשתנה הגזירה מטובה לרעה, ואפילו אותה על דרך האמת לא היתה חזרה, שלא היה הענין ההוא אלא כעין משא ומתן בין המלמדים זכות ובין המלמדים חובה, ולסוף הכריעה כף חובה. אמנם בבחינת הנביא אין לנו לחפש ולדרוש זולת מה שכתבה התורה בו. ועתה ראה כי האל יתברך העיד עליהם שהיו צדיקים והנה בין גזירה ראשונה לשנייה לא שנו מעשיהם, ולזה אמרה שהיא לבדה נמצאת שבלא שנוי מעשה המקבלים תשתנה הגזירה מטובה לרעה, ואפילו אותה על דרך האמת לא היתה חזרה, שלא היה הענין ההוא אלא כעין משא ומתן בין המלמדים זכות ובין המלמדים חובה, ולסוף הכריעה כף חובה. [אומר שגם מדה טובה חוזרת אם האדם שב מצדקו ועשה רע. וכונת המדרש שמעולם לא חזרה מדה טובה בלי שהאדם שב מצדקו. וגם זה רק מפני שהמדה הטובה לא היתה חתימת גז"ד לטובה אלא משא ומתן בין המסנגרים למקטרגים.]

(עקידת יצחק, שער צ"ו)

טעמו של דבר שהפורענות מתחילה מן הצדיקים, לפי שבידם שבט מושלים, להשיב רבים מעון, ורפו ידיהם מלחזק ידים רפות בתורה, וברכים כושלות באמונה. וע"כ אמרו רז"ל (ר"ה ח ע"ב) מלך נכנס לדין קודם לציבור כו', כי מי יוכל ומי יחוש חוץ ממנו להטיל מורא שמים על הבריות, כי בידו שבט ומחוקק לשום משטרו בארץ. וכן אמרו רז"ל (תנחומא אמור כב) בערב ר"ה הגדולים יצאו לקראתו תחילה ואח"כ יצאו הבינונים כו', ואחר כך כל ישראל ביום כיפורים, לפי שכל החשוב חשוב יותר מזולתו הוא נכנס לדין תחילה והוא קודם ליתן את הדין יען כי אשמת העם תלויה בראשיהם.
על כן סדרם משה במסורת הברית בתחילת פרשת נצבים, על זה האופן, כי מצד שיכנסו בערבות, אז יהיו הגדולים לעולם קודמין ליתן את הדין מן מי שתחתיהם.

(כלי יקר, דברים פרק כט פסוק ט)

זכות אבות

לָכֵן שָׁפַכְתִּי שִֹיחַ פְּנֵי בוֹחֵן לִבּוֹת. בָּטוּחַ אֲנִי בָּאֵלֶּה וּבִזְכוּת שְׁלֹשֶׁת אָבוֹת.

(סליחות ליום חמישי של עשרת ימי תשובה, מנהג פולין, סליחה פב)

תמה זכות אבות

[לכן בתהלים קיח, "אנא ה' הושיעה נא" - שמבקשים שה' יושיענו שוב כמו בגאולת מצרים, אומרים "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו", שאף שתמה זכות אבות, חסדו ורחמיו הם לעולם ולא תמו.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף יג ע"ב) לטקסט

רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי גלוי

[הצדיקים שתקו, כי "מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות סה), ואמנם ספק האם דבריהם יישמעו, אבל ספק מהתורה לקולא (לרמב"ם, הלכות טומאת מת פ"ט הי"ב), ולכן פטורים מלהוכיח. אבל מדת הדין אמרה שמדרבנן ספק דאורייתא לחומרא, והעובר על דברי חכמים חייב מיתה (עירובין כא ע"ב), ולכן היו צריכים להוכיח, והקב"ה הסכים.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סה ע"ג) לטקסט

חותמו של הקב"ה אמת

[עיין לקט באורי אגדות יומא סט ע"ב]


נה ע"ב

ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד

והוי יודע, דאפילו למאן דאמר יש מיתה בלא חטא (שם נ"ה ע"ב), אין הכוונה בלא חטא כלל, שהרי מקרא מלא הוא (קהלת ז') כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. (מצאתי בגליון עיין בתוספות ריש ע"ב כדלקמן). וגם עטיו של נחש שאמרו שם שמתו בו קצת, הרי הוא עון אשר חטא שנאמר עליו כי ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב'), אלא על כרחך הכוונה שיש מיתה בלא חטא משפט מות לפי דיני ארבע מיתות שבתורה, ובהא קא מפלגי, דרבי אמי ותנא דארבעה מתו בעטיו של נחש סברי משה ואהרן חייבי מיתה הוו מדין תורה, כמי שעובר על דברי נבואתו, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, כדאיתא התם (שבת שם). ותנא דמלאכי השרת סברי דלא מחייבי מיתה כהאי גוונא, אלא כמו שאמר וסביביו נשערה מאד (תהלים נ') וכהני דמתו בעטיו של נחש (שבת שם), ולהכי מותיב בה לרבי אמי, אבל לכולי עלמא אין אדם ניצול מהחטא על שני הפנים שאמרנו. [מבאר שאין הכונה בלא חטא כלל, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אלא בלא חטא שחיבים עליו מיתה.]

(עקידת יצחק, שער פ)

ומקשים והלא מקרא מלא [קהלת ז, ב] כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל יובן כי יש ליתן טעם למה אי אפשר שלא יחטא. אבל כבר פירשהו דוד [תהלים נא, ז] הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי, כי תחילת יצירה היה על ידי זיווג ותאות איש לאשה, וזהו על ידי יצר הרע ותאוה חומרית, וא"כ הושרש בנפש הולד חלק מסטרא דיצר הרע ומסאבא, כי בא משורש חימוד ויצה"ר, וא"כ תיכף נחש כרוך בעקבו ומושרש בטבעו, וא"כ א"א שלא יחטא, כי הלא שורשו הוא על ידי חלק רע וחטא.
אך זהו בחטא נחש שהזווג היה על ידי חימוד לתאות יצר הרע, אבל קודם חטא אדם הראשון לא היה ערוה כלל, והיה הזווג בלי יצה"ר כלל, כי אם כמו קיום שאר מצות, וכמו שיהיה לעתיד לבא אי"ה, כאשר יבער רוח טומאה מהארץ, לא יהיה זווג בחלק יצה"ר כלל, כי אם כאשר ירצו לקיים מצות עונה, יתפללו לה' ויתן להם כח זווג להקים תולדות.
...אם כן מה שאמרו שמתו בעטיו של נחש, כי באמת מתו כמ"ש בקרא, אין אדם וכו' ולא יחטא, רק למה היה זה, בעטיו של נחש שגרם כל הזווגים ותולדותיהן מפאת חמדת יצר הרע, ובזה נתעולל שצדיק בארץ חוטא וסוף אדם למות, וא"כ עטיו של נחש ואין אדם צדיק וכו' הכל חד וזה גורם זה, ולכך על ידי יצר הרע דעריות דגורם חימוד הוא הגורם לאין אדם צדיק וכו' וגורם מיתה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ז)

אין הכוונה שלא חטאו כלל, רק מגזירת מיתה על אדם הראשון. דלמ"ד אין מיתה בלא חטא [שבת נה ע"א] מאי איכא למימר? וגם מקרא מלא "אין צדיק בארץ וכו'". אבל הרצון, כי מה שחטאו לא היה בעבור רוע מזג גופם ורוע סדר ענינים, רק הוא כי הנחש כרוך בעקבי התולדות מיום אדם.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש טז)

יש מיתה בלא חטא

והוי יודע, דאפילו למאן דאמר יש מיתה בלא חטא, אין הכוונה בלא חטא כלל, שהרי מקרא מלא הוא (קהלת ז') כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. (מצאתי בגליון עיין בתוספות ריש ע"ב כדלקמן). וגם עטיו של נחש שאמרו שם שמתו בו קצת, הרי הוא עון אשר חטא שנאמר עליו כי ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב'), אלא על כרחך הכוונה שיש מיתה בלא חטא משפט מות לפי דיני ארבע מיתות שבתורה, ובהא קא מפלגי, דרבי אמי ותנא דארבעה מתו בעטיו של נחש סברי משה ואהרן חייבי מיתה הוו מדין תורה, כמי שעובר על דברי נבואתו, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, כדאיתא התם (שבת שם). ותנא דמלאכי השרת סברי דלא מחייבי מיתה כהאי גוונא, אלא כמו שאמר וסביביו נשערה מאד (תהלים נ') וכהני דמתו בעטיו של נחש (שבת שם), ולהכי מותיב בה לרבי אמי, אבל לכולי עלמא אין אדם ניצול מהחטא על שני הפנים שאמרנו. [מבאר שאין הכונה בלא חטא כלל, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אלא בלא חטא שחיבים עליו מיתה.]

(עקידת יצחק, שער פ)

...מיתיבי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון? אמר להם: מצוה קלה צויתיו, ועבר עליה

לאין ספק שמה"ש ידעו כי עבר אדה"ר על מצות ה', רק שאלתם היתה, הלא ה' רחום וחנון איך לא נשא עון אדה"ר, והקב"ה השיב, אילו היה לו לשמור מצות רבות יש בו התנצלות בשגיאות ברב טורח שמירת כל המצות, אבל ביש לו רק שמירת מצוה אחת ולא שמרה אין לו התנצלות, ולכך ראוי לעונש.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ה)

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון אמר להם מצוה קלה צויתיו ועבר עליה

[וכי המלאכים לא ידעו שאדם הראשון חטא? ועוד מדוע ה' קורא לה "מצוה קלה"? שמע יעקב פ' בראשית דף עב, תירץ ע"פ מש"כ יבין שמועה בשם ס' כריתות, שאף שלאו שקדמו עשה לוקין עליו (מכות יד), בכל זאת בגזל לא לוקה אף שהעשה כתוב קודם, כי בזה שמשיב את הגזילה, עוקר את הלאו, שהגזילה כבר אינה בידו, ורק בטמא שנכנס למקדש, העשה "וישלחו מן המחנה" לא מתקן את הלאו של כניסה למקדש, כי כבר נכנס. עשרה מאמרות מקשה מדוע ה' ברא את עץ הדעת, אם הוא אסור, הרי ה' אינו מביא תקלה לעולם? ותירץ שהיה מותר לאוכלו יחד עם שאר פירות, והאיסור היה רק לאוכלו לבדו. לפי זה, הציווי (בראשית פרק ב פסוק טז-יז) "מכל עץ הגן אכל תאכל [היינו גם עץ הדעת עם פירות אחרים], ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" הוא לאו שקדמו עשה. (מה ע"א) המלאכים סברו שגם לאו שקדמו עשה אין לוקים עליו, כפי שמוכח מגזל, ולכן שאלו מדוע אדם הראשון נענש, הרי אחרי שחטא היה יכול לאכול את פרי עץ הדעת עם שאר פירות ובזה יתקן את הלאו? וה' ענה להם, נכון שזה מצוה קלה, שנאסר רק לאוכלו לבדו, אבל כיון שקדמו עשה, העשה לא מתקן את הלאו, כמו שכתב ס' הכריתות, כי העבירה נשארת, שלא כמו בגזילה. ובזה יש לפרש את המדרש (בראשית רבה פרשה כב סימן יג) "פגע בו אדם הראשון א"ל מה נעשה בדינך, א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי, התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד אדה"ר ואמר (תהלים צב) מזמור שיר ליום השבת וגו'", היינו שאדם הראשון חשב שלא תועיל תשובה כי זה לאו שקדמו עשה, שלוקים עליו. אבל כשראה שקין עשה תשובה והתקבלה, אף שעבר על "לא תרצח" שאי אפשר לבטל אותו, לכן חזר בתשובה בעצמו, ואמר "מזמור שיר ליום השבת", "השבת" אותיות "תשובה".]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף מד ע"ב-מה ע"א) לטקסט

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה שנאמר ויהי (כי זקן שמואל ובניו לא הלכו) [ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו] בדרכיו בדרכיו הוא דלא הלכו מיחטא נמי לא חטאו אלא מה אני מקיים ויטו אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסבב ביתאל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן

בני שמואל, עם היות שלא היו חסידים כאביהם, מכל מקום לא היו מעוותי משפט, כמו שאמרו בפרק במה בהמה יוצאה ז: אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, שנאמר: ויהי כי זקן שמואל וכו' ולא הלכו בניו בדרכיו, בדרכיו הוא דלא הלכו הא מחטי לא חטאו, אלא מה אני מקיים: ויטו אחרי הבצע ויקמו שוחד ויטו משפט, שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחור בכל מקומות ישראל ודנם בעריהם, שנאמר: וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל, והם לא עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. וכיון שלא היו מעוותי משפט, ימשך מצד שופטם את ישראל כפי התורה שיחול ענין האלהי בהם. אלא שישראל נטו בעת ההיא יותר לתקון קבוצם המדיני, ואלו שאלו להם מלך בסתם שיאמרו "שימה לנו מלך", או שיבקשוהו לסבת תקון מלחמותיהם, לא ימצא להם בדבר הזה עון אשר חטא, אבל מצוה, אך היה חטאתם באמרם שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים, שרצו שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות לא מצד שופטי התורה.

(דרשות הר"ן, הדרוש האחד עשר)

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחת אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה

תמה איך מצינו שחייבים עונש חמורכל כך על עבירות שלא מצינו עליהם בתורה עונשכזה, כמו המדרש שלפנינו ואםכן מדועאיבדראובן מלכות בכורהוכהונה? והוא משיב:" מצינו שדברי חכמים גדולים מדברי תורה, כך עונש העובר על דבריהם מרובה, כבר אמרו רז"ל כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ויראה זה תמה, היאך אפשר שהעובר על עשה מן התורה לא יתחייב מיתה, והעובר על אחד מן הלאיין לא יתחייב כי אם מלקות ארבעים, והעובר על אחד מהשבותין חייב מיתה?
והתשובה בזה, כי ישראל העובר על דברי תורה מצד אשר יתקפנו היצר, יענש כמשפטי התורה. אבל העובר על דברי חכמים, אחר היותו שומר דברי תורה, לא יהיה זה מתולדת היצר ותקיפתו, אבל מצד הבזיון, ולכן יתחייב מיתה.
והתשובה בכל אלו השאלות: כי העונשים שנאמרו בתורה הם כללים שישיגו לכל אדם, אבל יש עוד עונשים חלוקים כפי הפרטים כי העובר על דברי תורה מצד תולדת היצר יענש על לאו אחד מלקות ארבעים, אבל העובר על דברי דברי תורה מצד היאוש, בזה הוא בוזה דבר ה', ואין לך כל קוץ וקוץ שבתורה, שלא יתחייב העובר בה בכענין זה מיתה. והחלוק בזה, כי העובר על דברי תורה מצד תולדת היצר, אינו חוטא רק באותו המעשה לבד. אבל העובר על דברי תורה, מצד בזותו דבר ה', הנה הוא מבטל באותו המעשה כל התורה כלה. ודבר זה יחלק כפי העוברים, כי יותר יחשב מרד כאשר ימרוד בהש"י חסידו ונאמן ביתו כאשר יחטא, מן האחרים. ולפיכך כל ישראל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי יביאו לזה מאשר הוא בוזה דבר ה', ואינו חוטא בלאו דלא תסור בלבד רק בכל התורה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)

התביעה על ראובן הייתה על הבהילות והחיפזון, אם כן מדוע כינה זאת הכתוב "וישכב"? אלא מידה זו של בהילות מערערת את האדם לגמרי, ועלול הוא להתדרדר עד שאול תחתית, ודיברה תורה על שם סופה של מידה זו.

(שיחות מוסר, תשל"ב שבת זכור מאמר נג' עמ' רכט)

מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי עמד ובלבל את מצעה אחרים אומרים שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת של אביו והיינו דכתיב אז חללת יצועי עלה

ואולי יכנה אותו שם ואם בדרך כנוי יתכן שיהיה העולה יעקב עצמו, כלשון אם אעלה על ערש יצועי (תהלים קלב ג) ויאמר, אז חללת אותי, רק דבר בנסתר דרך כבוד, וכן ובחללו יצועי אביו, כנוי, בחללו העולה על יצועי אביו. [מבאר שהכתוב הצניע את מה שעשה ראובן שבלבל את השכינה ובמקום זה אמר שבלבל את היצוע אך הכוונה למה שעולה על היצוע היינו השכינה].

(רמב"ן, בראשית פרק מט פסוק ד)

לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים

[לזה רומז הפסוק (תהלים פרק טז פסוק ו) "חבלים נפלו לי בנעימים" - בסעודה לעתיד לבוא יפול עלי הגורל לברך (פסחים קיט ע"ב), מפני שנאמר בי "לי", ואומר המדרש (ספרי פרשת בהעלותך פיסקא צב) "בכל מקום שנאמר לי הרי זה קיים לעולם ולעולמי עולמים וכו' במלכות הוא אומר כי ראיתי בבניו לי מלך (שמואל א' טז, א)". ואם תשאל, הרי יש בי עוון של בת שבע? על זה אומר המשך הפסוק "אף נחלת" - אלו הבנים, שנאמר "הנה נחלת ה' בנים", "שפרה עלי" - שיצא ממני שלמה החכם מכל אדם, ואילו היה לי חטא לא הייתי זוכה לבן חכם, שהרי נאמר כאן שמי שחוטא לא יהיה לו בן חכם.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף ה ע"ב) לטקסט

כל האומר בני עלי חטאו וכו' מתוך ששהו את קיניהן

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ט ע"א]


נו ע"א

כל האומר דוד חטא - אינו אלא טועה, שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים "מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע"? שביקש לעשות ולא עשה

שכל החושב שבהיות החכם בדעתו וביישוב שכלו חטא, הוא ודאי חוטא בדעתו וסברתו. [מבאר שההולך בדעת ישרה אינו יכול לחטוא, ואין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות, וודאי דוד ושלמה לא חטאו מתוך ישוב השכל.]

(עקידת יצחק, שער ע"ג)

שואל איך אפשר לומר שלא חטא, הלא הנביא מוכיח אותו על חטאו, והלא נולד בן, אלא שלא חטא לא בעריות ולא בשפיכות דמים, ומצד שורת הדין לא חטא. אבל עשה מעשה מכוער, ולא נהג במדת חסידות הראויה לו, ועקר חטאו של דוד היה חלול השם שנגרם בעיני העם. (ואין כאן המקום להביא את דבריו כי הוא האריך מאד, ועיין שם).

(עקידת יצחק, שער ס"ג)

ובאמת זה גופא צריך ראיה שהשכינה היתה עמו, יען זה היה נס מפורסם שנעשה לאות וראי' מוחלטת שחפץ ה' בו וכי הוא חביב לפני המקום, והוא כי כל חצות לילה היתה רוח צפונית מנשבת בעצמו להקיץ לדוד לעבוד מלאכתו מלאכת השמים, וש"מ כי נרצה פעלו מאוד לפני המקום.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אלא מה אני מקיים מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע שביקש לעשות ולא עשה וכו' כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו

[קשה, אם אוריה נתן גט לאשתו, מדוע נחשב שדוד ביקש לעשות רע? י"ל שבאמת לא כל החיילים נתנו גט, אלא רק המיוחדים שבעם, שביטלו את ענייני ביתם והתמסרו כולם למלחמה, ודוד לא ידע אם אוריה היה כזה, ורק כשבא אוריה ודוד שלח אותו לביתו ואוריה סירב כי רצה ללכת למלחמה, הבין שאוריה מסור לענייני הכלל, ושכתב גט לאשתו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף טז ע"א-ע"ב) לטקסט

כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו

[וזה כדעה שיש ברירה, שהתבר למפרע שהיתה גרושה כשבא עליה. הרי שדוד המלך סובר שיש ברירה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף לג ע"ב) לטקסט

וירב בנחל וכו' על עסקי נחל

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כב ע"ב]

מה חרב בני עמון אין אתה נענש עליו, אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו

[עיין עוד לקט באורי אגדות קידושין מג]


נו ע"ב

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר שלמה חטא - אינו אלא טועה

שכל החושב שבהיות החכם בדעתו וביישוב שכלו חטא, הוא ודאי חוטא בדעתו וסברתו. [מבאר שההולך בדעת ישרה אינו יכול לחטוא, ואין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח שטות, וודאי דוד ושלמה לא חטאו מתוך ישוב השכל.]

(עקידת יצחק, שער ע"ג)

"ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה ויאמר מפיבשת אל המלך גם את הכל יקח אחרי אשר בא אדני המלך בשלום אל ביתו". אמר לו: אני אמרתי 'מתי תבא בשלום' ואתה עושה לי כך? לא עליך יש לי תרעומות, אלא על מי שהביאך בשלום

והדברים תמוהים. אבל יובן, וכדומה שראיתי כן בספר תולדות יצחק, כי אמרו [ד"ר, ח'-י, ועיין ירושלמי פאה פ"א ה"א] בדורו של שאול היו צדיקים אלא שהיו בעלי לשון הרע, ולא הצליחו במלחמה, אבל בדורו של אחאב היו בעלי עבירה ועבודה זרה, רק לא היו בעלי לשון הרע, ולכך הלכו במלחמה ונצחו. וא"כ א"ש דאמר לו מפיבושת, לא עליך אני כועס כי אתה באת בשלום, וא"כ הוכחת דע"כ לא קבלת לה"ר, דאל"כ לא היית מצליח במלחמה, דזהו עונש לה"ר להיות נופל בחרב מלחמה, אמנם על מי אני כועס, על מי שהביאך בשלום, דהוא יודע כי באמת קבלת לה"ר, וא"כ לא היה לו להצליח כעונש בעל לה"ר.

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה

וממה שהקדמנוהו מצורך ההזמנה לנבואה וממה שזכרנו בשתוף שם 'מלאך' תדע שהגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים - כי זה הדיבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות 'בת קול' אשר יזכרוה החכמים תמיד, והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן, ואמנם יטעה בזה שיתוף השם.

(מורה נבוכים, חלק ב פרק מב)

בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה

[יש להסביר ע"פ המדרש (שמות רבה פרשה טו סימן כו): "הלבנה בראשון של ניסן מתחלת להאיר וכל שהיא הולכת מאירה עד ט"ו ימים ודסקוס שלה מתמלא ומט"ו עד שלשים אור שלה חסר, בל' אינה נראית, כך ישראל ט"ו דור מן אברהם ועד שלמה וכו' יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, כיון שבא שלמה נתמלא דיסקוס של לבנה וכו' ומשם התחילו המלכים פוחתין והולכין (דברי הימים א' ג) ובן שלמה רחבעם ובן רחבעם אביה ובנו אסא, יהושפט, יהורם, אחזיהו, יואש, אמציהו, עזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מנשה, אמון, יאשיהו, יהויקים, כיון שבא צדקיהו וכו' חסר אורה של לבנה". (ה ע"ב) יפה תואר מקשה הרי מרחבעם עד צדקיהו יש י"ז מלכים? ברכת שמואל (קוידנבר) פ' בא, תירץ שביום שיצאו ממצרים, היה ארוך כשלושה ימים, נמצא שבאותו חודש היו ל"ב ימים, לכן יש ל"ב מלכים. לפי דבריו ט"ו ניסן שביציאת מצרים היה ארוך שלושה ימים, וכנגדם מלכים טו, טז ו-יז, ולפי זה היה אמור להתחיל לרדת (כמו ירח חסר) אחרי המלך ה-יז. אבל רחבעם היה המלך הט"ז. וצ"ל שירבעם שהתחיל לחלק את המלוכה בימי רחבעם, חולק על הדרש הזה.

(ה ע"ג) יש טעם אחר מדוע ט"ו ניסן היה ארוך כשלושה ימים: הרי ט"ו בניסן של יציאת מצרים היה ביום חמישי בשבוע (שבת פז ע"ב), ואין מפליגים בספינה תוך שלושה ימים לפני שבת (שבת יט ע"א) וכן ביציאה לשיירה במדבר. לכך הוצרך להאריך את יום ט"ו בניסן. אבל שו"ע, או"ח, רמח, א, אומר שלדבר מצוה מותר להפליג בערב שבת. וי"ל שישראל הלכו לדבר מצוה, לגרש את הגוים מא"י, כדי שלא לעבור על "לא תחנם", איסור לתת להם חנייה בקרקע. אבל אפשר לפרש "לא תחנם" - איסור לתת מתנה לגוי, וא"כ לא הלכו ישראל לדבר מצוה, והיו חייבים שט"ו בניסן יהיה ארוך ג' ימים כדי שיהיה מותר להם לצאת. נמצא שבזה שדוד נתן מתנה לציבא שהיה עבד כנעני, הראה שהוא סובר שאין איסור "לא תחנם" על נתינת מתנה לגוי, אלא על נתינת חנייה בקרקע, ולפי זה היה מותר להם לצאת תוך שלשה ימים, ויום ט"ו בניסן לא היה ארוך כשלושה ימים, ולפי זה ירידת מלכות יהודה התחילה כבר בזמן רחבעם, ולכן ירבעם חלק את המלוכה אז.]

(רבי אברהם אב"ד זשאוויץ, גדולת אברהם, דף ה ע"א-ע"ג) לטקסט

בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול [של רומי]

החתם סופר מביא, שהדבר ידוע שנשמת שלמה התגלגלה בירמיהו [עי' גלגולי נשמות להרמ"ע מפאנו אות מח], כדי ששלמה יראה בחורבנו של המקדש וגלותם של יהודה מירושלים, מאחר שהוא גרם לכך בנשאו את בת פרעה. למרות שהיה שוגג בכך, בכל זאת היתה כאן תביעה ובקורת כלפיו שלפי חכמתו הרבה, היה צריך לעמוד על כך שאין זו גירות גמורה [הגירות של בתיה בת פרעה - יבמות עו ע"א], ומשום כך נגזר עליו שיתגלגל בירמיהו הנביא, ויראה בעצמו במו עיניו את החורבן הגדול שהוא היה הגורם הראשון לכך.

(רבי שמואל טרוביץ, מעדני שמואל, הפטרת בהר עמ' שלג)


סב ע"ב

שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ט ע"ב]


סג ע"א

א"ר ששת: מאי דכתיב "אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד... אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד. למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא

למיימינים בה, הרצון שלומד לשם שמים בשביל להכיר ולהחזיק התורה וכח ה' וכחה של תורה, זוכה לתורה על בוריה, שהיא אורך ימים, ועץ חיים למחזיקים בו, אבל המשמאילים, שלומד תורה בשביל חמדת ממון, או שאר כבוד מדומה, אף שכרו כך בעושר וכבוד.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ו)

מביא כהוכחה את המאמר בגמרא לשכר בעוה"ז לרשעים ושכר לצדיקים בעוה"ב, כי לכל אחד מגיע שכר כערך מעשיו.

(מכתב מאליהו חלק א'. באור ענין מידת הרחמים (עמ' 17))

[קשה, מדוע הפסוק לא הזכיר שמי שלומד לשמה יהיה לו גם עושר וכבוד בעוה"ז? אמנם זה נלמד בקל וחומר, אבל היה צריך לכתוב, כמו שבפרשת בחוקותי נכתבו הברכות הגשמיות בעוה"ז, אף שידוע שיהיה שכר לעולם הבא. י"ל כמו שכתב האלשיך שגם במצוות שאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז, ה' לא רוצה שהצדיק יאבד את הפירות בהבלים של עולם הזה ולכן הוא עושה מהפירות קרן לפרוע בעוה"ב בעד הפירות, וזה כוונת דברי חז"ל "לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב" - היינו התיקון שה' הופך את הפירות לקרן לעוה"ב. ולכן הפסוק לא הזכיר עושר וכבוד, כי זה יהפוך לשכר לעוה"ב. ומה שכתוב בפרשת בחוקותי הברכות הגשמיות בעוה"ז, הוא מה שנחוץ לאדם, מזונות מינימליים, אבל לא עושר וכבוד. ואילו מי שלומד שלא לשמה מעדיף את טובות העולם הזה.
עוד יש לפרש, שאין טעם להזכיר עושר וכבוד, כמו מי שמבטיח לחתנו מיליון דינרי זהב, לא צריך להזכיר שיתן לו גם ארוחת בוקר, כי זה לא נחשב כלום בהשוואה למה שהבטיח לו.
עוד יש לפרש, שמי שיש לו תורה אין לו חשק לשום דבר גשמי, ושום הנאה אינה חשובה בעיניו, כי התורה היא התענוג הגדול ביותר. ולכן זה לא נכתב, ללמד שמי שלומד תורה לשמה אין לו תאווה לעושר וכבוד.
עוד יש לפרש, על פי מה שאמרו בפסחים נ ע"ב - לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, א"כ על מה שלמד שלא לשמה בתחילה, יקבל עושר וכבוד, ומלבד זה יקבל שכר בעוה"ב, כי הלימוד הזה הופך להיות לשמה ע"י הלימוד שלמד בסוף לשמה, כמש"כ נועם אלימלך. וכן לפי הפירוש שישמור בסוד את מה שהוא מתכוון לשמה, כי אם היצר הרע ידע שהוא לומד לשמה, יבלבל אותו; וא"כ על זה שהוא מכסה את הלשמה בלימוד שלא לשמה, יקבל עושר וכבוד.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף ד ע"א-ע"ג) לטקסט

עם הארץ חסיד אל תדור בשכונתו

[מובן ע"פ הר"ן, קידושין לג, שכתב שהטעם שיש לעמוד בפני בעל מעשים, הוא כי גדול תלמוד המביא לידי מעשה, הרי שמעלתו של בעל מעשה הוא רק אם המעשה בא כתוצאה מלימוד.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ריג - לטקסט)

רבי אליעזר, אומר תכשיטין הן לו. תניא אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות המשיח? אמר להן, לפי שאינן צריכין, שנאמר לא ישא גוי אל גוי חרב. ותהוי לנוי בעלמא? אמר אביי, מידי דהוה אשרגא בטיהרא. ופליגא דשמואל, דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד גליות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך

הפרישו בכאן בין ימות המשיח ובין העולם העתיד והוא עולם שאחרי התחיה, שאין כל אלו הענינים על עולם הנשמות ההווה. [מבאר שעולם הבא הוא עולם שאחר התחיה ולא עולם הנשמות, ומוכיח מגמרא זו.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכד שער הגמול)

כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא

[חתם סופר הוכיח מכאן שבדורות הראשונים, כשהנער ידע להגות בתורה, פירשו לו את המקרא ע"פ דרשות חז"ל, ולכן רב כהנא לא הכיר את הפשט. ומכאן שתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה הוא כגוף בלי נשמה.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף נז ע"ב) לטקסט

דליגמר איניש והדר ליסבר

ידוע מה שאמרו חז"ל [שמות רבה פרשה כח פסקא ו] בפסוק "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה אתנו היום", שכל הנשמות של ישראל כולם עמדו על הר סיני... ואמרו לגמר אינש והדר לסבור, שבתחלה צריך אדם לגמור ולסדר משנתו משנת חכמים קדמונינו, ואח"כ יתבונן בחסדי ה' עליו, להמציא את חלקו אשר חננו ה'.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כא)

מאי ולחושבי שמו אמר רבי אמי אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

[עיין לקט ביאורי אגדות קידושין מ ע"א]


סג ע"ב

"שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך"... ריש לקיש אמר: עד כאן לדברי תורה, מכאן ואילך למעשים טובים

ונמצא פי' "והלך בדרכי לבך", לפי שאין הילוך עבודת ה' בתמידות של כל ב"א שוין. זה עוסק בתורה ועמלה כל היום, וזה פורש עצמו לעבודה. וזה לגמ"ח. והכל לשם שמים. וגם בתורה עצמה אין כל דרך לימוד שוה. וגם במעשה המצות... וכן בגמ"ח. אין כל העוסקים שוין בהליכות עולמם.
ואם בא אדם לשאול איזהו דרך ישרה שיבור לו בדרך לימודו או במה להיות זהיר טפי, על זה אמר קהלת "והלך בדרכי לבך". מה שלבו נמשך אחריו... אפי' מה שאיננו בכלל מצות התורה כלל, רק שהוא עושה לשם שמים ובדביקות באלהיו – הרי זה טוב.

(העמק דבר, במדבר פרק טו פסוק מא)

שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט עד כאן דברי יצר הרע

[פירש המגיד מדובנא, אהלי יעקב על קהלת, שיצר הרע אומר לזקן "חטאת כל ימיך, מה תוכל לתקן במעט השנים שנשארו? אלא תמשיך בדרכך ותהנה מעולם הזה". (ה ע"ב) ובאמת יכול לתקן ע"י תשובה מאהבה. (ה ע"ג) כי שורש ישראל ממקום קדוש, ונשמתך חלק אלו-ק ממעל.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה דף ה ע"א) לטקסטסד ע"א

"ויקצוף משה על פקודי החיל". אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אמר להן משה לישראל: שמא חזרתם לקלקולכם הראשון? אמרו לו: "לא נפקד ממנו איש"..

"ולא נפקד ממנו איש", לדבר עבירה. לומר שהיו בכל עת בידינו ולא נפקד איש מאחינו אשר בצבא אל מקום אחר לעבור עבירה...

(רמב"ן במדבר לא, מט)סה ע"ב

נהרא מכיפיה מיבריך

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים מ ע"א]


סו ע"ב

שבת סו ע"ב - לאשתא בת יומא לישקול זוזא חיוורא וליזיל למלחתא וליתקול מתקליה מילחא ולצייריה בחללא דבי צואר בנירא ברקא ואי לא ליתוב אפרשת דרכים וכי חזי שומשמנא גמלא דדרי מידי לישקליה ולישדייה בגובתא דנחשא וליסתמיה באברא וליחתמי בשיתין גושפנקי ולברזוליה ולידריה ולימא ליה וכו' טעונאי וטעונך עלך ואי לא לישקול כוזא חדתא וליזיל לנהרא ולימא ליה נהרא נהרא אוזפן כוזא דמיא לאורחא דאיקלע לי וליהדר שב זימני על רישיה ולשדיין לאחוריה ולימא ליה נהרא נהרא שקול מיא דיהבת לי דאורחא דאיקלע לי ביומיה אתא וביומיה אזל

[קדחת בת יום אחד רומזת למחלה של דאגת הפרנסה, שגורמת כאבים כל יום. לצורך פרנסתו אדם מוכן לפגוע באחרים. מחלה זו נובעת מן התאווה לממון. הרפואה היא לקחת מלח במשקל של זוז ולכרוך אותו תחת גרונו. הממון נחוץ כמו שמלח נחוץ למאכל. אבל אכילת מלח לבד מזיקה לגוף. וכן ממון הוא נחוץ לחברה, למסחר, ומאפשר לקנות את צרקכי האדם בלי להכינם בעצמו; אבל אם נשעבד את כל כוחותינו ומחשבותינו לרכישת הממון, והוא יהיה המטרה ולא רק האמצעי, זה יזיק, כמו האוכל מלח לבד. צרירת הצלח ליד הצוואר מזכירה לנו שהממון הוא כמו מלח כאמור. אם האדם יזכור זאת, לא ידאג לפרנסתו, כי יעבוד רק מה שנחוץ לכלכלתו.
דאגת הפרנסה נובעת גם מהרצון לאסוף הון, כדי שתהיה לו מחיה לעת זקנתו. זה רצוי, אבל אין להגזים בזה. נמלה מגזימה בזה - היא אוספת אוכל בכמות הרבה מעבר לצרכיה, שהרי היא חיה רק לזמן קצר. שלמה המלך לימד (משלי ו, ו) "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" - אל תהיה כמו נמלה שמתאמצת לאסוף קניינים ארציים, אם זה גורם לך להתעצל בעבודת הנפש. לכן התרופה כאן היא לקחת נמלה גדולה שנושאת משא, לשים אותה בקנה של נחושת ולחתום אותה בששים חותמות ולומר "טעונאי וטעונך עלך" - רמז לששים מסכתות של התורה, שמלמדת אותנו לבטוח בה' ולרכוש קניינים רוחניים ולא קניינים ארציים. ואומרים לנמלה שהמשא הגדול של איסוף מאכל לימים רחוקים היא עבודת נמלה ולא עבודת אדם.
דאגת הפרנסה נובעת גם מצרכים חדשים שהאדם רואה כל יום. בתחילה אדם מסתפק בבגד ללבוש, דירה ואוכל. אח"כ הוא מתאווה לדברים חדשים, וחושב שאם ישיג אותם, הוא יצליח, ויפסיק להתאוות עוד, אבל בפועל הוא ממשיך להתאוות לדברים חדשים, כמו אורחים חדשים שבאים. התרופה לזה היא לקחת מים מהנהר ולבקש שהנהר ישאיל לו מים לאורח. כמו שנהר אינו מפסיק לעולם כך לא מפסיקה תשוקת האדם לדברים חדשים. גם אם נוציא מים מהנהר, יבואו מים חדשים. וכך אם נמלא תאוות היום, מחר יבואו עוד תאוות. "להדר שבע זימנין על רישיה" - על האדם לחשוב על רעיון זה כמה פעמים, ואז יאמר שהאורח יעזוב אותו - יחלוף הצורך שהתעורר ולא יתאווה עוד למותרות.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 154-156) לטקסט


סז ע"א

אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי הא אין בו משום רפואה יש בו משום דרכי האמורי

דעת הרמב"ם ז"ל בזה כי כל מה שלא יגזרהו העיון הטבעי אסור וזולתו מותר, ופירוש זה שאמרו במסכת שבת בפ' במה אשה יוצאה: אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שהוא משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. נכל דבר שיגזרהו העיון הטבעי הוא שאין בו משום דרכי האמורי, וזולתם יש בו.
...ואחר אלו ההקדמות נאמר שריר וקיים זהו אמרם אביי ורבא דאמרי תרווייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי. אין הכונה שיגזרם העיון הטבעי, אבל הכונה שכל מי שיכוין בו שיהיה פעלו פועל הרפואה, והוא המיר הנמזג אין בו משום דרכי האמורי, כי אלו הדברים כשיהיה סמים או דבורים שישנו הנמזג הפרטי בסגולתם, אין בהם צד איסור ולא משום דרכי האמורי כלל ואפי' עשיית צורה מיוחדת לרפואה על זה מותר, והכי אמרי' בגמרא: יוצאין בסלע שעל גבי הצינית, מאי צינית בת ארעא והקשו מאי שנא סלע, אי דאקושא ליעביד ליה חספא, אלא משום שוכתא ליעביד ליה טסא, אלא משום צורתא ליעביד ליה פולסא, אמר אביי שמע מינה כולהו מעלן לה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השנים עשר)

כל ישראל בני מלכים הם

[כל יהודי מרגיש שהוא בן מלך, יודע את ערכו, יש לו דעה משלו, לבחור את דרכו בחיים, וזה גורם למחלוקות בתוך ישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 98) לטקסט

יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי רבי מאיר וחכמים אוסרין אף בחול משום דרכי האמורי

ולהרחיק מכל מעשי הכשוף הזהיר מעשות דבר מחוקותיהם, ואפילו במה שנתלה במעשי עבודת האדמה והמרעה וכיוצא בהם - רצוני לומר, כל מה שיאמר שהוא מועיל, ממה שלא יגזור אותו העיון הטבעי, אבל נוהג, לפי דעתם, כמנהג הסגולות והכוחות המיוחדות - והוא אמרו, "ולא תלכו בחוקות הגוי", והם אשר יקראום ז"ל, 'דרכי האמורי', מפני שהם סעיפי מעשי המכשפים, שהם דברים לא יגזרם הקש טבעי, אך הם מושכים למעשי הכישוף, אשר הם נסמכים לעניני הכוכבים בהכרח, ויתגלגל הענין להגדיל הכוכבים ולעבדם - ואמרו בפרוש, "כל שיש לו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי" - רוצים בזה, שכל מה שיגזרהו העיון הטבעי הוא מותר, וזולתו אסור. ולכן כאשר נאמר, "אילן שהוא משיר פרותיו טוענו באבנים וסוקרו בסקרא", הוקשה על זה המעשה, "בשלמא 'טוענו באבנים' כי היכי דליכחוש חיליה, אלא 'סוקרו בסיקרא' וגו'?" - הנה התבאר שסקירה בסקרא וכל מה שדומה לזה ממה שלא יגזרהו ההקש אסור לעשותו 'משום דרכי האמורי'. וכן אמרו ב'שליא של מקודשין תקבר' - אמרו, "אין תולין אותה באילן ואין קוברין אותה בפרשת דרכים מפני דרכי האמורי" - ועל זה תעשה הקש. ואל יקשה עליך מה שהתירו מהם, כ'מסמר הצלוב ושן השועל", כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים בהם שהוציא אותם הנסיון והיו 'משום רפואה', והולכים על דרך תלות העשב שקורין בערבי 'פאוניא' על הנכפה, ונתינת צואת הכלבים על מורסות הגרון, והעישון בחומץ מרקשית למורסות המכות הקשות - כי כל מה שנתאמת נסיונו, כאלו, אף על פי שלא יגזרהו ההקש, הוא מותר לעשותו, מפני שהוא משום רפואה, ונוהג מנהג שלשול הסממנים המשלשים. והעלה בידך אלו הנפלאות ממאמרי זה, אתה המעין, ושמרם "כי לוית חן הם לראשך, וענקים לגרגרותיך".

(מורה נבוכים, חלק ג פרק לז)

הרמב"ם ז"ל בפרק ל"ו מחלק השלישי מהמורה, כתב "אל יקשה בעיניך מה שהתירו מהם כמסמר מהצלוב ושן השועל, כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבין שהוציא אותו הנסיון, על דרך תלות העשב שקורין בערבי פיאוניא"ה על הנכפה, כי כל מה שנתאמת בנסיון אע"פ שלא יגזרהו ההקש הוא מותר לעשותו, מפני שהוא משום רפואה ונוהג מנהג הסמים המשלשים אלו דבריו ז"ל. ויתחייב מזה שכל מה שאסרה [אותו] תורה הוא הדברים הבטלים שאין בהם ממש, והם להשיג הרצון המשפיע שהוא דבר אין לו אמתות, אבל להכין המתפעל אם בטבע גלוי או נעלם כמשפטי הסגולות לא אסרה זה התורה כלל.

(דרשות הר"ן, הדרוש הרביעי)

לאשתא תילתא לייתי שבעה סילוי משבעה דיקלי ושבעה ציבי משבעה כשורי ושבעה סיכי משבעה גשורי ושבעה קטימי משבעה תנורי ושבעה עפרי משבעה סנרי ושבעה כופרי משבעה ארבי ושבעה בוני כמוני ושבעה ביני מדיקנא דכלבא סבא

["תילתא" רומז לשלש המדות הרעות - קנאה תאוה וכבוד, שמוציאות את האדם מהעולם. לגבי קנאה, התרופה היא לזכור שמי שאתה מקנא בו בגלל מעמדו או עושרו - אינו מאושר כמו שנדמה לך. זה רמוז ב"שבעה סילוי משבעה דיקלי" - הדקל הוא אילן גבוה ונאה אבל יש בו קוצים מכאיבים. עוד הוא רמוז ב"שבעה ציבי משבעה כשורי" - בביתו של עשיר יש קורות חזקות, והעני מקנא בו, אבל האושר תלוי בעוד דברים קטנים, הרמוזים בקיסמים - שלום בית, בנים, בריאות וכדומה.
לגבי כבוד, יש לזה ערך בחברה, כי מי שיש לו כבוד יש לו השפעה ויכול להגדיל את קרן התורה בעיני הציבור. הכבוד הוא גשר שמוביל את האדם לשלמות. אבל מי שחומד כבוד לשם הכבוד עצמו, הולך על גשר רעוע, בלי יתדות. בגשר המסמל את הכבוד שמטרתו קיום התורה, היתדות הם מצוות ומעשים טובים. לכן התרופה למחלת אהבת הכבוד הוא שבע יתדות משבע גשרים.
לגבי תאווה, אפשר להשקיט אותה ע"י שימת לב למה שתהיה אחריתה. מאש התאווה הבוער באדם יעשו גחלים ויישאר רק אפר. כמו תנור שמשחיר ע"י אש ועשן, כך אדם מאבד את צלמו ואת זוהר פניו ע"י התאווה, ונשאר רק אפר - "קטימי".
"שבעה עפרי משבעה סנרי" - עפר מקברים הוא סגולה טובה נגד מחלת הרדיפה אחר כבוד. בקבר אין כבוד ואין קנאה. הכל שווים שם. הלב שחמד כבוד, הרגליים שרצו אחרי הגדולה, הידיים שאספו הון כדי להתכבד בו, כולן נעשים עפר. שבעת עולמות שאדם רואה בחייו נעשו שבעה עפרים.
"ושבעה כופרי משבעה ארבי" - לפעמים אדם מצטער שמונעים ממנו כבוד, ומשחירים את פניו ומבזים אותו ומבאישים את ריחו, אבל זה באמת לטובתו כמו הזפת שמכסה על הספינה, שיש לה ריח רע ומשחירה את הספינה, ובכל זאת היא מועילה לספינה, שמונעת ממים מלחדור. כשבני אדם מדברים רע על אדם טוב, זה מזרז אותו לבזדוק את עצמו, וכך הוא מתעלה בשלמות, וניצול ממים הזידונים של קלות דעת ועצלות.
"ושבעה בוני כמוני" - כמון הוא חריף וקשה לאוכלו בפני עצמו, אבל כשמערבים אותו בלחם, הוא נותן טעם טוב. כך מי שאחרים משפילים את כבודו, מועילים לו בזה שגורמים לו לפשפש במעשיו ומיטיב את דרכו, ומועיל לו ללחם של תורה.
"ושבעה ביני מדיקנא דכלבא סבא" - זקנה היא תפארת למי שהגיע לזקנה בדרך התורה והמוסר. אבל מי שזקנה קופצת עליו ע"י ריבוי תאוות, זקנתו היא כמו זקנת כלב. כלב זקן אין בו שום תועלת, וזקנתו אינה מהדרת אותו. שערות זקנו של הכלב הזקן יזכירו לבעל התאווה שהוא יגיע לזקנה כזאת.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 156-158) לטקסט

לאשתא צמירתא לישקל סכינא וכו' ולימא וירא מלאך ה' אליו וגו' ולימא ויאמר משה אסרה נא ואראה וכו' ולימא וירא ה' כי סר לראות וגו' ולמחר לימא וירא ה' כי סר לראות ולמחר ויאמר אל תקרב הלום וכו' ולימא הכי הסנה הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני אשרי הקדוש ברוך הוא שכינתיה עלך אלא משום דמייכת מכל אילני אשרי קודשא בריך הוא שכינתיה עלך וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדמוהי כן תחמיניה אשתא לפלוני בר פלונית ותיערוק מן קדמוהי

[אשתא צמירתא רומזת למחלת הגלות, שבוערת בישראל כאש. אנחנו סובלים כאלפיים שנה ממנה. לא הצלחנו להתרפא ממנה ע"י כניעה לעשיו, ע"י בקשה מהשלטונות. הסנה הבוער שמשה ראה רומז לישראל בגלות (מדרש רבה). אנחנו שואפים להבין מדוע הסנה בוער, למה בוערת שנאת הגויים נגדנו, ומה התועלת מהגלות? התשובה היא שיסורי הגלות מזככים את נפשנו, ובגללה היהודי פונה לה' בתפילה, כי אין אחר שעוזר לו. "וירא מלאך ה' אליו" - מלאך ה' נראה לנו באש הגלות ע"י שאש הגלות מזככת אותנו ומקרבת אותנו לה'. כשישראל בשלווה, מלאך ה' רחוק ממנו. "ויאמר משה אסורה נא ואראה" - משה מבין שהאש טובה לישראל, ולכן הוא רוצה לראות אותה, להבין אותה לפרטיה. "וירא ה' כי סר לראות" - כשהצרות מתרבות אנחנו מבינים שרק ה' יושיע אותנו, ורק אם נשמע בקולו. בתחילה רואים רק את המלאך, אבל אח"כ מתקרבים לה' ונכנעים בפניו, סרים למרותו, וזוכים לראות את השכינה ולהבין את דרכי ה'.
"אל תקרב הלום" - ה' אומר למשה שלא יקבל מלכות (כך מבואר בזבחים קב ע"א), שהסיבה שישראל בגלות בלי מלכות וממשלה היא כי הם "אדמת קודש", של התורה והאמונה והמצוות, ואין לו שייכות למלכות וממשלה. זו תרופה למחלת הגלות, להבין מדוע אין לנו ממשלה.
"הסנה הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני" וכו' - זו תשובה לטענת ישראל: הרי אנחנו נושאי דגל התורה והאמונה בה', והיה צריך להרים את כבודנו בגוים כדי להגדיל את כבוד ה'. התשובה היא, שכמו הסנה, ה' לא בחר בישראל כי הוא עם חזק, אלא הוא דווקא המעט מכל העמים. שם ה' לא יתגדל בזה שישראל יהיה עם גדול וחזק עם כוח לכפות על הגוים ללכת ע"פ התורה, כי כבודו של ה' יתגדל דוקא ברוחו, לא בחיל ולא בכוח. אדרבה, העובדה שישראל הוא העם החלש ביותר, ובכל זאת קורא בשם ה', ומקריב את עצמו בכל מקום על קידוש השם, וממשיך לחיות למרות פיזורו בעולם, וממשיך להחזיק בתורתו - זוהי תפארתו של ה'. "וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדמוהי" - כמו שחמו"ע ניצלו מהאש, כך ה' יציל אותנו מאש שנאת הגוים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 158-160) לטקסט

מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד אין בו משום דרכי האמורי

[מי שסובל ואינו יכול לבלוע את הצער, כמו עצם בגרון, "מביא מאותו המין" - יבדוק איזה מין צער הוא, אם מהפסד ממון או פחיתת כבוד, או מחלה, "ומניח ליה על קדקדו" - יבחן בשכלו שאולי הדבר נבע ממעשיו הרעים, אולי הזיק לחבר, אולי לא הקפיד על מאכלות כשרים. "חד חד נחית" - ישקול את מעשיו אחד אחד, כי בכללם ייראו טובים, ואילו אם יבדוק כל מעשה לבדו, ימצא בכל מעשה איזה חלק לא טוב. "נחית בלע בלע" - יאמר לעצמו, שהוא ירד ממדרגתו הגבוהה, כי אינו שלם, ויש לו חטאים, ויבלע את העצם ולא יתלונן על ה'. "אין בו משום דרכי האמורי" - זה לא מדרכי עשו שנקרא אמורי, כי עשו חשב שהוא צדיק ומגיעה לו הברכה, וצעק "צעקה גדולה ומרה" כי חשב שהוא צדיק ומגיעה לו הברכה, כי לא פשפש במעשיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 42) לטקסט


סז ע"ב

האומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי האמורי

[עם ישראל מתנהג למעלה מהמזל. קיומו אינו תלוי בתנאים טבעים כמו כל העמים. אנו קיימים למרות רדיפות השונאים. כוחנו טמון בתורתנו ולא בקנייני חיצוניים. ואילו מי שאומר "גד גדי", התמזל מזלי", שתולה את בטחונו במזל ובתנאים טבעיים, עוזב את דרכי היהדות והולך בדרכי האמורי. רש"י מפרש "מיד האמורי" (בראשית מח, כב) - זה עשיו, שנקרא כך כי צד את אביו באמרי פיו. עשיו תלה את בטחונו בקנינים שהשיג בדרך הטבע, "איש שדה", והיה אומר לאביו שהוא צריך לעבור עבירות כי הוא תלוי במזלו ומוכרח לחיות חיי פראות בשדה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 37-38) לטקסט

דונו דני יש בו משום דרכי האמורי

[הכוונה לאנשים שעושים תחבולות לשבור את גופם של ישראל, ואומרים שכוונתם לחזק את הנפש ע"י שיחזרו בתשובה מתוך היסורים. כך נהג איוב, וכנגדו אמר ה' לשטן "שבור את החבית ושמור את יינה" (ב"ב טז ע"א), כך אנשים אלו שוברים את החביות, את גופי ישראל, ורוצים שהיין - הנפש - יישמר, כאומרים לחביות שיתחזקו. זה דרכו של אמורי - עשו הרשע שנקרא אמורי. גם עמלק נלחמו בישראל כדי שיחזרו לתורה, כמש"כ שבאו "ברפידים" - לפי שרפו ידיהם מהתורה (בכורות ה ע"ב). כך שונאי ישראל בימי הביניים ייסרו אותנו כדי להציל את נשמותינו. וכך הרפורמים אומרים שלא המעשה העיקר אלא הכוונה. הם שוברים את החביות שמכילים את יין התורה, הורסים את המצוות, ואומרים שהעיקר הוא היין, הכוונה הטהורה, ואומרים לחביות שיתחזקו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 40) לטקסט

הוא בשמה והיא בשמו יש בו משום דרכי האמורי

[אסור להחליף בין תפקידי האיש והאשה בבית. החלפת השמות פירושה שהאיש נוהג כאשה ולהיפך. זה דרכי האמורי - עשיו שנקרא אמורי. על עשו כתוב (בראשית לו, ו) "ויקח עשו את נשיו ואת בניו" - הקדים את נשיו לבניו. בביתו הנשים היו שווים לאנשים, ולא שמר על ההבדלה ביניהם.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 41) לטקסט

משום דרכי האמורי

ושכם גרוע מכל ארץ ישראל, כמו שאמרו בפרק חלק (סנהדרין קב ע"א) דהוא מקום מוכן לפורעניות. ובודאי לא בחינם מוכן לכך, רק שאוירו גורם גם אחר שנתקדש אוירא דארץ ישראל בקדושת ארץ ישראל כמו שנתבאר מקודם. ולכן יעקב נתחזק נגד אותו מקום ביחוד. ושם משכן החוי חויא שורש הנחש. ואמר "מיד האמורי" ולא החוי, הוא כמו שכתב בספר מעשי ה' כי אמונתם היתה אמונת האמורי, יעויין שם. ויציבא מילתא מלשון חז"ל בכל מקום דרכי האמורי על חוקי עבודה זרה שלהם.

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות רכג)סט ע"א

אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת

כל חוטא חוטא... ראשית לעצמו, לנפשו הוא, שנפגעה בטהרתה על ידי החטא ומורחקת מקרבת אלהים שבו מקורה ושלהיות קרובה אליו הוא יעודה. וזה אמור בעיקר בחטאים שזדונם מרחיק את האדם מן האושר שלעתיד לבוא, שפוסלים את הנפש מלהתקרב אל ה', וגורמים לה עונש כרת. חוטאים מסוג זה מחויבים להביא קרבן, שמטרתו בעיקר "לחטאת", כלומר לטיהור... יעודן של מתנות הדם היה להשיב לחוטא את קרבת אלהים על ידי טיהור של נפשו וגם של המזבח שנטמא על ידו.

(רבי דוד צבי הופמן, ויקרא ה, יז-יט)ע ע"א

דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות

ומהאי טעמא אמרו ז"ל (שבת עג ע"א) אבות מלאכות מ' חסר אחת, דשבת מלכתא שהוא רומז על פנימיות כמו שאמרו (טור או"ח סי' ר"צ ס"ב) אני בת זוגך, ו"כמשוש חתן על כלה" (ישעיה סב, ה) בפנימיות התורה והמלאכות שהם בגלוי, ולכן מ' חסר אחת. ובזה יש לפרש 'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה'', ודרשו ז"ל דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות, ולכאורה למה דרשו דוקא כאן. ולהנ"ל אתי שפיר, כיון דכתיב 'ויקהל משה את כל עדת' וגו', והיינו בפרהסיא בקהל גדול, לכן 'אלה הדברים אשר צוה' שהוא ל"ט מלאכות ולא יותר, מפני שהוא פרהסיא, ולרמז כנ"ל.

(שו"ת משנה הלכות חלק יט סימן שע)עג ע"א

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת

ואמנם כפי המעלה הזאת שמשיגים ישראל ביום זה, כן ראוי שיהיה התנהגם בו. ואולם הנה העסק בעולם כבר ביארנו למעלה שהוא ממה שמקשר האדם בחומריות, ומשפיל ענינו, ומורידו מן המעלה והיקר שהיה ראוי להם, ומזה צריך שינותק בשבת, כיון שמתעלה ענינו ממה שהוא בחול, ויהיה מחזיק עצמו בערך הראוי למעלה הזאת. ואמנם להינתק לגמרי מן הגופניות ועסקו אי אפשר, שעל כל פנים בעולם הזה הוא וקישורי הגופניות עליו, אבל שיערה החכמה העליונה המדרגה שראוי שיינתק מן הגופניות, והמדרגה שצריך שיישאר בה, והמדרגה שראוי שיינתק ציותה לו שיינתק והזהירה שלא יחדל מלהינתק, וזה כלל המלאכות כולן שנאסרו בשבת.

(דרך ה' חלק ד פרק ז אות ג)


עה ע"א

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב - עליו הכתוב אומר ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות - שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים - הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות

חישוב תקופות ומזלות הוא חכמת התכונה בכלל. ואומרם כל היודע ואינו מחשב, ר"ל, מי שיש ביכלתו להבין אותה ולו שכל טוב וקרא הקדמות זאת החכמה ואינו עוסק בה. ומה שאמרתם מה יצא מזה, כבר באר ר' מאיר בברייתא הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.

(שו"ת הרמב"ם סימן קנ ד"ה התשובה חישוב)

[זה כולל חובה לבדוק לוחות שנה שנדפסים, לוודא שאין בהם טעויות שעלולות להביא חילול ימים טובים ויוה"כ, ואם ימצא טעות, להודיע מיד לרבים.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ס ע"ב) לטקסט

כי היא חכמתכם - תקופות ומזלות

[לא שחשבון תקופות ומזלות היא חלק מהתורה, אלא שהגוים מכירים בחכמה זו, ואינם מכירים בחכמת התורה, שהרי אסור לנו ללמדם תורה. ומתוך שהם מכירים את חכמת ישראל בתקופות ומזלות, מכירים את חכמת ישראל בתורה.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' פג - לטקסט)

איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות

[בשנת תרנ"ד, האפיפיור שלח כאלף כמרים לירושלים לעשות אסיפה לקבוע את החודש בזמנו, וכתב שהלוח העברי מדויק עד דקדוק של דקה יתרון - כך דווח בעיתון "הצבי". ועד עכשו לא הודו הגוים בחכמת ישראל, וקל וחומר למצוות התורה, שהן גבוהות משכל הגוים.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף ח ע"ב) לטקסט


עז ע"ב

אמר ליה מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי אמר ליה כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא

בלי ספק ששאלה זו היתה על צד הרמז, למה האומות קודמין לישראל בהצלחתם, ומתרץ כברייתו של עולם, שמתחלה שימש החשך ואח"כ האור, כך האומות ההולכים בחושך, תשמישם בעה"ז תחלה, ואח"כ ישמש אור ישראל, ואין כאן מקומו להאריך מזה.

(כלי יקר, בראשית פרק לח פסוק יח)

[העזים רומזים לאומות העולם, כמ"ש "והצפיר מלך יוון", "עז משולשת" רומז למלך מדי. ואילו כבשים רומזים לישראל, "שה פזורה ישראל", "צאן קדשים". השאלה היא למה כל דבר טוב בעולם הגוים לוקחים לפני ישראל, וישראל מקבלים רק שנשאר. התשובה היא ע"פ מש"כ כוכב מיעקב פרשת בראשית, שלפעמים יש לישראל חשיבות עצמית מעל הגוים, ואילו כשחוטאים, זה רק חשיבות יחסית, שאנו טובים יותר מהם. כשבהמ"ק היה קיים היתה לנו חשיבות עצמית, וכל השפע היה מגיע לישראל ורק אח"כ הגיע לגוים, כי ישראל לא תלוים במלאך, אין מזל לישראל, "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה", אבל בזמן החורבן שאנחנו בחו"ל, שתלויים בשרי האומות, ויש לנו רק חשיבות יחסית מעל הגוים, ולכן הגוים מקבלים קודם. וזה כמו בבריאת העולם, שה' ברא חושך אף שלכאורה היה עדיף שיהיה אור כל הזמן - מ"מ רצה שנרגיש בטובה של האור, וכך בזמן החורבן, חשיבות ישראל היא רק יחסיית לגוים.]

(רבי יהודה זילברט, תושע יהודה, דף כט ע"א-ע"ד) לטקסט

סוד ד' ליראיו

[עיין עוד לקט באורי אגדות סוטה ד]


פג ע"ב

דאמר ריש לקיש: מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה - שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל

מבאר שיש הבחנה בין חיים ומות ויש הבחנה בין טוב ורע, והם לאו דוקא זהים, ולפעמים דוקא הנראה כמות הוא הטוב, ואדם צריך למאוס בחיי החמר ולבחור בטוב.

(עקידת יצחק, שער קא)

אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה

וצריך ליתן כל כחו וחילו ויגיעתו בה, כמ"ש "אדם כי ימות באהל" - אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ופרשנו בזה מה שאומר הפסוק "וקוי ה' יחליפו כח" [ישעיהו מ, לא] - שהעוסקים בתורת ה' מחליפין כח הגשמי(ת) בכח השכלי.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות כא)

[הזוהר מפרש על כך ש"מיתה" פירושה עוני.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, הקדמה שלישית) לטקסט

לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה כד ע"ב]


פו ע"א

מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפורים

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עו ע"ב]


פו ע"ב

בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל

וזהו בשבועות ע"י קבלת עול התורה והמצות בלב וברצון גמור הנה כמוהם נעשה היחוד למעלה בפעולת הרצון ומרצון הטוב והקבלה הזאת של כל המצות נעשה מעשה למעלה כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. והנה זה ענין ק"ש ואהבת כו' בכל לבבך פי' כאשר תקבל עליך עומ"ש במסירות נפש ותגיע למעלות ואהבת בדביקות הנעלה ההוא על כל התורה ומצות לקיים במסירות נפש בכל לבבך ובכל נפשך ואז עי"כ יהיו כל הדברים שוב בלי חסרון על לבבך כי רחמנא ליבא בעי וזה הי' אצל ר"ע שהיה כל ימיו במסירות נפש על התורה... וזהו הענין שנקבע ענין מתן תורה במס' שבת בפ' ר' עקיבא, כי הוא הרמז להיות כי ר"ע היה בדביקות וברצון הנ"ל.

(רבי שלמה רבינוביץ מרדומסק, תפארת שלמה, מועדים, שבועות)

בשבת ניתנה תורה

[על פי זה, מה שנאמר ב"על הנסים" "עוסקי תורתך" מרמז לזה ששמרו על השבת, כנגד גזירת היוונים שלא ישמרו שבת].

(רי"מ חרל"פ, מי מרום, חלק טז, לחנוכה ופורים, מאמר ב עמ' ג)

ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל

[באותו יום נצטוו על השבת. אז לא היה קשה לשמור שבת, כי כל צרכיהם היו מוכנים להם, וגם המן היה מוכן עוד מיום ששי, וקיבלו את מצוות השבת בשמחה, ושמחו גם לעשות תוספת שבת. אבל לדורות יותר קשה לשמור שבת. ולכן הפסוק אומר בעשרת הדברות "שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך ה' אלקיך" - שמור שבת בשמחה כמו ששמחת בזמן הציווי עליו.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף ג ע"ג) לטקסט


פז ע"א

שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות סב ע"א]

ששי למאי רבא אמר (פז:) לחנייתן רב אחא בר יעקב אמר למסען וקמיפלגי בשבת דמרה דכתיב כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה אמר רב כאשר צוך במרה מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקוד ומר סבר אתחומין נמי איפקוד

[רב אחא בר יעקב צריך לומר שנסעו באחד בשבת, כי לדעתו נאסרו להם תחומין, אבל למה רבא צריך לומר שנסעו בשבת, הרי הוא יכול לומר שנסעו באחד בשבת ובאותו יום הגיעו להר סיני, כמו שלראב"י הספיקו להגיע באותו יום מרפידים לסיני? דורש לציון דרוש יא אומר שטעם מ"ד שלא נצטוו על תחומין במרה, הוא כי לפני מתן תורה היה להם דין בני נוח ובן נוח ששבת חייב מיתה (סנהדרין נח ע"ב), ולכן הותיר להם ה' מלאכה אחת, תחומין, שיהיו מותרים, כדי שלא יתחייבו מיתה. לכן לרבא שהיה מותר להם לצאת חוץ לתחום, היו מוכרחים לצאת חוץ לתחום כדי שלא יתחייבו מיתה. בטעם שה' הותיר דוקא תחומין, יש להסביר ע"פ מש"כ תוס' (ד"ה אתחומין) שהכוונה למלאכת הוצאה, והרי הוצאה היא מלאכה גרועה (תוס' שבת ב ע"א), לכן הותיר רק אותה.]

(רבי אלימלך ב"ר יעקב יהודה לייב, גירסא דינוקא אלימלך, דף כ ע"ב-ע"ג) לטקסט


פז ע"ב

לר' אחא בר יעקב במרה נצטוו גם על תחומין והוצאה ולרבא לא נצטוו

[לר' אחא בר יעקב ביציאת מצרים היתה לנו שבת בשלמות, ולכן הוא אומר בפסחים קיז ע"ב שמזכירים יצ"מ בשבת; אבל הלכה כרבא, שבמרה לא נצטוו על תחומין והוצאה, ולכן אין מזכירים יצ"מ בשבת בתפילה; ורק בקידוש, שמתייחס לאיסור מלאכה, מזכירים יצ"מ כי במרה נצטוו על איסור מלאכה. לרבא מוסבר מדוע בפ' כי תשא נאמר "שבת שבתון" ובפ' יתרו לא נאמר "שבתון" - כי רק אחרי הקמת המשכן נצטוו על שבת בשלמות.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ו ע"ד-ז"א - לטקסט)

כאשר צוך במרה

בשבת קדשנו, אשר נשמת האדם בא אליו מתוך החושך הגמור דאגת ועצבון ימי החול ושליטת בחינת החיצונים, ואם יתראה פתאום באור החזק המאיר ביום שבת קדשנו לא יוכל אדם לסובלו. ועל כן מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית, שמאיר ובא ממדריגה למדריגה, תחילה אור קטן ואחר כך אור גדול וגדול הימנו, שיוכל האדם לסובלו. שעל כן שבת במרה נצטוו, כי לא היו באפשרי שיקבלו פתאום אור התורה בכללות על הר סיני בהיותם יוצאים מחשכת מצרים. ואיך פתאום יראו קולות וברקים האלה ואורות ה' שהיה שופע עליהם בקבלת התורה, וכמבואר בזוה"ק (בשלח ס ע"א) כי לצד שהלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים זו תורה, על כן "ולא יכלו" שוב "לשתות מים" זו תורה "כי מרים הם" בעצמם. וכאשר כתבנו, שאי אפשר להנצפן בחושך לקבל האורה פתאום. ועל כן נתן להם הקב"ה כביכול שם את יום השבת, ובמצוה זו האור בא ועולה מעלה מעלה באופן שיוכל האדם לקבלו, ומזה יריחו ריח טעם מצות ה' ונועם קדושתו יתברך, ויאיר להם אור ה' שיוכלו לעמוד במעמד הקדוש ולקבל עול תורתו ומצוותיו. ותראה שאף על פי כן יצתה נשמתן בשמעם דבר ה', ואכן במצות השבת הקדום להם על כל פנים היו יכולים לעמוד טרם בוא דבר ה' לראות האורות והלפידים ולשמוע את קול שופר, והכל אורות עליונים הם. וכן עד עתה אור שבת מתנוצץ פעם אחר פעם כדי שיהא כח בגוף האדם העכור לקבל האור ההוא, וממנו מתברך בכל ימות השבוע לקבל גם שם אורו יתברך כאשר יוכל על ידי התורה ומצוות ה' שלא יכלה נפשו באור נעימות מצוות ה' להמתענגים בה.

(רבי חיים טשרנוביץ, באר מים חיים, שמות פרק לא, יג)


פח ע"א

"ויתיצבו בתחתית ההר" א"ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. א"ר אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא. אמר רבא: אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב 'קימו וקבלו היהודים' קיימו מה שקיבלו כבר

כיוונו חז"ל אל עוצם ההכרח והכפיה השכלית שהיה שם מחוזק העניינים ההם אשר הקדים אליהם הנאותים להביאם אל ההודאה, ומכח הדברים אשר סידר לפניהם באומרו: אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם וגו', ועתה אם שמוע וגו', והייתם לי סגולה מכל העמים וגו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש – כי הודיעם כי בזה העניין תהיה הבדלתם מכל העמים וסגולה והבדל... ולזה המריצו המליצה שהכריחם בסידור ענייני ומתק שפתיו, כאילו כפה עליהם ההר ההוא כגיגית לאמר: אם תקבלו את התורה – מוטב, שתזכו להיות מסוגלים ונבדלים מכל העמים לחיות חיים נעימים בעולם הזה והשאיר אחריהם ברכה לעולם הנצחי; ואם לאו – אכן כאדם תמותון ושם תקברו, ואחר קבורתכם לא יהיה לכם עוד אחרית ותקוה. ולזה סברו וקיבלו ברצון שלם.
אמנם מפני שהבחינה הזאת היא מיוחדת לבני עליה המכוונים אל השלימות הנפשיי המקווה אחר המוות יותר מההצלחות הזמניות, אמרו שם... מכאן מודעה רבה לתורה – והכוונה להמון העם, כי באשר לא ידעו הודו ובאשר לא הכירו הוסכמו, ואין אונס ואונאה גדולה מזו.
והיתה התשובה שכבר קיימו וקיבלו עליהם בימי מרדכי... והכוונה שלא לבד בבחינת ההצלחה הנפשיית הוכרח לם לעשות, כי גם בבחינת מציאות החיות הזמניי אשר לא ישוער כי אם בהיותם חיים על פי התורה אשר עמה הם בעלי ברית לאלקים ושומר אותם מכל רע ופגע; ושם לזכרון ומשל מה שהצילם בימי מרדכי ואסתר, אשר נגזר עליהם להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים... לולי ה' שהיה לנו. והנה בבחינה זו יחוייב לקבל כולם את אשר החלו לעשות. והנה היה ההכרח – אם מצד הטוב המשותף הזמני ואם מצד הטוב המיוחד הנכסף אל השרידים [הכפיה היתה מכח השכנוע שהקב"ה שכנע את ישראל לקבל את התורה, עד כדי כך שלא יכולים היו לחשוב אחרת. אמנם להמון העם, שלא משתכנעים מהבטחת השכר הנפשי לעולם הבא, לכאורה יש טענת אונס; אלא שגם הם מסוגלים להשתכנע מהשכר הגופני המובטח להם, והוא הקיום בעולם הזה (כפי שהיה בימי מרדכי).].

(עקידת יצחק, שער מד (החלק השלישי))

הלא תראה כי רב אחא בר יעקב תורה על ענין זה הערעור והפקפוק, לא לבנים לבד מהטעם שאמרנו כי גם לאבות עצמם בטענת אונס והכרח שהוא ערעור יותר חזק. והיתה התשובה כבר קבלוה בימי מרדכי ירצה, שלא מכח השבועה, ההיא עמוד עליה, כי אם מהכרח חיותם, שהיא חומרא יתירה הימנה, שאז ראו והכירו שאם ישעור להם לצאץ מתחת ידו ומשמרתו יתעלה היו כללם נכונים להשמד להרג ולאבד רגע אחד, שהפורש ממנו הוא פורש מן החיים ולזה קיימו מה שקבלו הראשונים. והכוונה אל השואל ואל המשיב, להורות שברית התורה והמצוה לא תופר לשום טענה בעולם, שאם לא קובלה מהראשונים היה מן ההכרח לקבלה בכל דור ודור להכרחיות מציאותם, ולפי ההוראה הזאת, קיימו וקבלו היהודם עליהם בכל תוקף לעשות הימים ההם לעולם, כי ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודמם וזכרם לא יסוף מזרעם. [מבאר שיש הבדל בין כפיית הר כגיגית לבין הסתלקות של ה' מהגנת ישראל. כי כפית הר כגיגית היא קבלת תורה בנגוד לרצון. אבל בימי מרדכי קבלו ישראל את התורה מרצונם, כי ראו שללא התורה הם נמכרים להשמיד להרוג ולאבד. ולא מפני שה' מכלה אותם אלא מפני שאינו שומר עליהם. ומכאן שהתורה הכרחית להם ומצד עצמם הם רואים שאינם חיים בלעדיה ומבקשים לקבלה.]

(עקידת יצחק, שער צט)

מבאר שאין הפירוש, שרצה ה' לאנסם, כדי שיהיה להם פתחון פה, דא"כ כשחזר על כל האומות ולא רצו לקבל התורה, למה לא הכריחם?, ועוד הרי כבר קבלו ישראל מרצון טוב ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה?, ועוד בימי יחזקאל כשרצו לפרוק מעליהם עול מלכות שמים ואמרו נהיה ככל הגוים, והשיב להם ה' כי בחימה שפוכה אמלוך עליכם. (יחזקאל כ לב-לג) ואיך היו אנוסים בקבלת התורה, איך היה יכול להכריחם?. אלא ודאי שלטובתם כפה עליהם ההר,להראותם את מעלת התורה, לומר ראו שכל זמן שאין אתם מקבלים התורה הרי אתם חשובים כמתים גם בחייכם, ובמותכם אין לכם שום השארות, אלא שמה תהא קבורתכם, ומתים בל יחיו רפאים בל יקומו, וע"י התורה יהיו חייכם חיים, בזה ובבא.
ורב אחא בר יעקב אמר אע"פ שלא רצה לאנסם על קבלת התורה, מ"מ נמשך נזק מזה, אל הדורות הבאים, שיטעו לומר אנוסים היינו, וזה היה טענתם בימי יחזקאל, ובימי אחשורוש קבלו מה שכבר קיימו ר"ל קבלו עליהם, שלא לטעון עוד טענת אונס כי טענה בטעות היא.
וי"ל עוד שם תהא קבורתכם, שלא תזכו להכנס לא"י, כי הובטחו על נחלת גוים, בתנאי אם ישמרו חקיו, ונקט דווקא הקבורה, לפי שמתי א"י חיין תחילה, ואמר להם אם לא תקבלו התורה, אז ודאי אין לכם בתחיית המתים חלק לעה"ב, ואז אין חילוק בין קבורת א"י לחו"ל, על כן במדבר תמותו ושם תקברו, כי למאי נפקא מינא, ישאו גם עצמותיכם להקבר שמה אם אין לכם חלק לעה"ב.

(כלי יקר, שמות פרק יט פסוק יז)

כי ישראל היו במדבר הכל בדעת פילוסופים קדמונים שהקב"ה מסלק השגחה מתחתונים לרוב גדולת רוממותו, וזהו אומרם [שמות יז ז] היש ה' בקרבנו אם אין, ולא היה לבבם שלם עם ה' כדכתיב [תהלים עח לו] ויפתוהו בפיהם וגו' ולבם לא נכון עמו, כי בלבם היה שאין הקב"ה משגיח כלל בתחתונים.
ולכך אמרו היש ה' בקרבנו אם יודע מה בלבנו [ילק"ש ח"א רמז רס"א], כי חשבו כי אינו מכיר בפרטים, ואין ידיעתו מקיפה כלל בשפלים גשמים תחתונים, ולהסיר ספק זה מלבם באו נסים ונפלאות, ומזה הכירו וידעו כי ה' בקרב ישראל בהשגחה פרטיות אבל לא התמיד, וכאשר עבר הנס זמן מה חזרו לספק כדכתיב [תהלים קו יג] מהרו שכחו, והאמינו שנמסרה השגחה לכוכבי שמים ושרים עליונים, וזו היתה סיבת המרי במלכי ישראל ויהודה, שקטרו לצבאות השמים ועשו טלמסאות.
...וזהו קיימו מה שקבלו כבר, רק מנא ידעו דלמא לבבם עדיין בלתי שלם, ואי שאמרו קיימו, גם בהר סיני אמרו נעשה ונשמע, והכתוב מעיד ויפתוהו בפיהם וכו', ולזה אמר קיימו למעלה מה שקבלו למטה, הקב"ה הסכים שקבלת התורה זו, היא אמת ובלב שלם ידברו, וא"כ זה וזה קיימו מה שקבלו כבר וקיימו למעלה מה שקבלו למטה הכל אחד, ומוכח דברוח הקדש נאמרה, דהסכים הקב"ה לקבלתן ושלבבם שלם עם ה' אלהיהם וא"ש ונכון.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ב)

זו היא הבחירה שבחר בנו, שלא נתן לשלוט בנו המזל, כי אם הגביה אותנו למעלה מהמזל, ובשביל זה קבלנו התורה, כי לא היה ביד המזל להכריע אותנו בשמירת המצות, מה שאין כן אילו הניח אותנו תחת מזל, לא היה לנו אפשר כמעט לקבל תורה, מטעם הכרחיות המזל, ובזו תבין מה שאמרו [שבת פח.] אם אתם מקבלים התורה מוטב וכו' ואם לאו שמה תהיה קבורתכם, דלא היה כמכריח לגמרי, רק כמזהיר ואומר, כי ודאי, לא לחנם פחדו וסרבו ישראל לקבל התורה היקרה מפנינים, רק חשבו כי הם תחת מזל, ואם כן המזל יכריח אותם, ולא יהיה סיפוק בידם לקיים התורה ולשמרה כראוי, ולכך מאנו לקבל התורה, אבל הקב"ה אמר להם כי טועים הם, וכי הם למעלה מהמזל, ואין בהם ממשלת המזל, כי אילו היו הם תחת המזל ודאי יהיו נאבדים ח"ו מהעולם, כי המזל הוא נגדם, וכל משטרי המזל לעקור לישראל ח"ו, וזהו, אם מקבלים התורה מוטב ואם לאו - שתחשבו כי אתם תחת המזל ולכך אין לכם לקבל התורה - שם תהיה קבורתכם, כי המזל לרוע נגדיכם ותאבדו מהר.
וזהו ענין כפיית הר כגיגית, כי המזלות הם ככיפת הרקיע ונמשלים ככופה הר עלינו, כאשר חוש הראות מעיד, ולכך לא כפה על אומות העולם הר, כי הם באמת תחת המזל, ואין המזל נגדם לעקרם ולשרשם, אדרבה הוא לטוב להם, ולכך לא שייך כפית הר כגיגית באומות העולם כי המזל הוא לטוב להם, אך מחמת זה לא קבלו, הואיל והם תחת מזל וכמעט ידיהם אסורות כנ"ל. וזהו יהיה מטענתם לעתיד לבא, כלום כפית עלינו הר כגיגית, הרצון, שהיינו למעלה מהמזל, והיה סיפק בידינו לקיים התורה, בלי מכריח למול התורה מפאת המזל, והנה, אף כי במתן תורה נאמר לישראל והגיעו למדרגה למעלה מהמזל, היינו למעלה מז' כוכבי לכת, אבל עדיין היו ישראל במחשבה, כי גלגל השמיני שהוא י"ב מזלות מושל בם, כי באמת יש לי"ב מזלות קצת ממשלה בישראל, ובאברהם שנאמר לו צא מאיצטגנינות שלך, היינו דקאי צדק במזרח שהוא מז' כוכבי לכת, וא"כ עדיין היה להם פתחון פה כי אי אפשר לקיים התורה, כי מזלות ההמה מכריחים לעשות טוב או רע ח"ו.
ולכך ויפתוהו בפיהם ולבם בל עמהם, כי עדיין היתה תקועה בלבם דעה נפסדה זו, כי הם מוכרחים ע"פ י"ב מזלות, וכן עשו עגל למזל שור, וכל עבודות לעשות כוונים למלאכת שמים בימי בית ראשון היה הכל במחשבה זו, כי י"ב מזלות מושל בם, וכן כל עבודתם, ולכך אמרו [שבת שם] מודעא רבא לאורייתא, כי עדיין יכולים לטעון אנוסים היינו, כי מן השמים אנו אנוסים לעבור פי ה', כי מזל מכריח, וזהו טענתם, ולא סתם ח"ו למרות פי עליון בשאט נפש, וכי זו טענה, אבל הטענה עדיין אנוסים היינו כי המזל אנסנו ומכריח לעשות.
אמנם נודע בהמן, דהפיל פור מיום ליום ומחדש לחדש, כי מתחלה ניסה בז' כוכבי לכת כי הוא מזל היום, כי כל יום מימי שבוע יש לו כוכב מיוחד כנודע, אבל כאשר ראה כי עיקר ישראל תחת י"ב מזלות הפיל פור מחדש לחדש, כי י"ב מזלות הם מזלות החדש, ועלתה לו, כי מזלות הנ"ל היו להרע לישראל, כי צלם שעשה נבוכדנצר היה נעשה בחכמת הקסם והשתעבד הכל לנבוכדנצר, וישראל בהשתחויה נשתעבדו למזלות, והמזלות היו עתידים להרע לישראל, כאשר הצליח המן בגורלו, שהיה עשוי על פי חכמת כוכבים וי"ב מזלות כנודע. אמנם מרדכי התפלל והועיל שהקב"ה שידד מערכות שמים, אף י"ב מזלות השמימיים, ואם כן משם יכירו וידעו כל ישראל, אפילו תחת ממשלת י"ב מזלות אין ישראל יושבים כלל, וכי הם למעלה מכל מזל, וא"כ אין כאן טענה מבלי לקבל התורה בשמחה וטוב לב, כי אין כאן מכריע ומכריח כלל לאומה ישראלית לשמירת ועזיבת התורה כי הם למעלה מכל מזל, ולכך בימי אחשורוש קבלו התורה בכל לבב ונפש בלי פניה ושטנה כלל והבן. [כפיית ההר כגיגית משמעותה להיות למעלה מן ההר. וההר הוא המזלות, שהם ככיפת הרקיע הנמשלת להר. הבחירה שבחר ה' בנו היא שהגביהנו למעלה מן המזל. אך בנ"י עדיין טעו לחשוב שהם תחת שליטת המזלות. ולכן אמר להם ה' 'אם אתם מקבלים התורה מוטב וכו' ואם לאו שמה תהיה קבורתכם'. לא היה כמכריח לגמרי, רק כמזהיר ואומר 'אם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו - שתחשבו כי אתם תחת המזל ולכך אין לכם לקבל התורה - שם תהיה קבורתכם'. ומה שאמרו 'מודעא רבא לאורייתא', כי עדיין יכולים לטעון 'אנוסים היינו, כי מן השמים אנו אנוסים לעבור פי ה', כי מזל מכריח', וזהו טענתם. אך בימי אחשוורוש הוכח שישראל למעלה מן המזל, שכן הפור שהפיל המן התבסס על חכמת המזלות, ונחל מפלה גדולה, ואז קיבלו התורה מרצון.]

(יערות דבש, חלק ראשון – דרוש ח)

ויש להבין: הלא אונס אחשורוש היה יותר מן אונס מתן תורה! כי קבלוהו כי ראו שגזירת המן נחרצה עליהם והם לטבח מוכן, ודוד צווח וא"כ הרי זה יותר אונס, מאונס דסיני שהיה ביד ה'!
אבל כבר כתב מהרי"ק, וכן הוא בשו"ע, אם אחד מעליל על אחד תן לי מאה זהובים, או עשה כך, והוא עשה כך, הרי זה אונס להנצל מן מאה זהובים. אבל אם חייב מאה זהובים, ואמר הרי נתונים לך על מנת שתעשה כך ונתרצה אין זה אונס, כי מי מכריח ליתן לו חובו במתנה. וא"כ א"ש, בשלמא דלא היו ישראל חייבים כליה, שפיר יתכן אונס היה מפחד המן, אבל באמת חייבים כליה, רק הקב"ה וויתר להם על מנת לקבל התורה, אין זה קרוי אונס, וקבלה ברצון מיקרי. [כיצד ניתן לומר שהקבלה בימי אחשורוש נחשבת לקבלה מרצון? הרי שם היו נתונים תחת גזירת המן, אם כן זהו אונס אפילו גדול יותר מאשר כפיית ההר כגיגית. שזו בידי אדם, וזו בידי שמים, וכבר אמר דוד "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה"?! אלא יש להבין מדוע אין זה נחשב אונס. בהגדרת 'אונס' יש להבחין בין מצב בו הנאנס היה חופשי וזכאי מתחילה, לבין מצב בו הנאנס היה מחויב בדין. (אם אחד מעליל על אחד 'תן לי מאה זהובים', או 'עשה כך', והוא עשה כך, הרי זה אונס להנצל מן מאה זהובים. אבל אם חייב מאה זהובים, ואמר 'הרי נתונים לך על מנת שתעשה כך' ונתרצה - אין זה אונס, כי מי מכריח ליתן לו חובו במתנה?) אם לפני האונס היה חופשי ושכאי – האונס נחשב לאונס, וזה היה המצב במעמד הר סיני. אך אם כבר לפני כן היה במצב של חייב, אין זה אונס. וישראל שבאותו בדור היו חייבים כליה (מגילה יב ע"א), על כן אין זה אונס.]

(יערות דבש, חלק ב, דרוש יג)

"ויתיצבו בתחתית ההר - פירש רש"י שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם ההר כגיגית. ויש לחקור לפי מ"ש הרב העשל, דתבור וכרמל נפסלו משום שנעקרו ממקומם, וכל הר עבדו ע"ז, ואין נעבד במחובר, ואלו שנעקרו נפסלו, לא כן הר סיני... א"כ השתא קשה דהר סיני נמי נתלש ממקומו. וי"ל דשאני הר סיני דהואיל ואשתרי אשתרי. ובזה אפשר לפרש מאמרם ז"ל, "למה תרצדון הרים גבנונים" - תרצו דין עם סיני וכו'. והוינן בה, מה משפט הי"ל עם סיני?... ולפי האמור אפשר לומר דזהו הדין שהיה להם לתבור וכרמל, דגם הר סיני נתלש ותו אינו מחובר וכמוהו כמוהם וכלם פסולין, ומה נשתנה הר סיני לזכות? ויאמר ה' כלכם בעלי מומין, דאיברא אתם פסולין דנעבד בתלוש פסול ודאי. אבל הר סיני חמד כבר לשבתו, "וירד ה' על הר סיני", והואיל ואשתרי אשתרי. וכפי זה מה שבאו תבור וכרמל היה בעת שנתלש הר סיני. אמנם רז"ל במדרש בראשית רבה אמר דהר סיני מעולם לא עבדו שם ע"ז.

(חיד"א, פני דוד פרשת יתרו אות ו)

סגולת השופר היא לעורר הכוחות הנרדמים וכמש"כ הרמב"ם בה' תשובה (פ"ג ה"ד), ואצל ישראל הוא לעורר כח הקדושה הצפונה כמו שביארתי כמה פעמים. ומטעם שבתוך עומק הלב רצון של כל אחד מישראל נוטה לקדושה ולטוב מפני קדושת נשמתו וכמש"כ הרמב"ם בה' גרושין (פ"ב ה"כ), על כן מועילה כפי' לדבר מצוה, שבאמת הוא הרצון האמיתי שלו. ע"כ מ"ת שהי' ע"י כפיית הר כגיגית, ורצה השי"ת שיהי' ברצון גמור לשעתו, ע"כ תקע בשופר לעורר קדושה הפנימית של ישראל ויהיו מוכנים בנפש חפצה לקדושת התורה.

(מדבר שור, דרוש יט)

[רביד הזהב פ' יתרו הסביר שלכן ביו"ט שחל בשבת אומרים במוסף "באהבה מועדים לשמחה... באהבה מקרא קודש", פעמיים "באהבה", כי כל המצוות קיבלנו מיראת ההר כגיגית, ושבת קיבלנו באהבה במרה. ולכן ביו"ט בקידוש אומרים "אשר בחר בנו" ובתפלה "אתה בחרתנו", ולא בשבת, כי מצוות יו"ט קיבלנו ע"י ההר כגיגית, ובזה ה' הראה שבחר בנו, משא"כ בשבת שקיבלנו במרה ברצון. ולכן רשב"ם פסחים קיז ע"ב, כותב על דברי ר' אחא בר יעקב "צריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום" שהוא בא לחדש שבשבת צריך להזכיר - כי צריך להזכיר שאת שבת קיבלנו עלינו ביציאת מצרים במרה. אבל כיון שקיבלו הכל ברצון בימי אחשורוש, לא צריך להזכיר את שבת בייחוד, ולכן בתפילת שבת לא מזכירים יציאת מצרים, אלא שבקידוש צריך להזכיר בגלל גזירה שוה "זכור" "תזכור", כמו שהעיר מהרש"א.]

(בנין ירושלים (יעוונין) דף ו ע"ב-ע"ד - לטקסט)


[על זה אנחנו מודים על ש"קרבנו לפני הר סיני" - שכפה עלינו הר כגיגית שזה לטובתנו שנוכל להיפטר בטענת מודעא.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ט ע"א) לטקסט

[על כך אומר הפסוק (שיר השירים א, ד): "משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך", שישראל מבקש מה' למשוך אותנו, להתחיל לקרב אותנו אליו, ואחרי שתתחיל, אנחנו נמשיך, והרי כך עשית בעבר, "הביאני המלך חדריו", שהבאת אותנו בחדרי התורה ע"י כפיית הר כגיגית. מה שאנחנו מבקשים שתתחיל אינו משום שאיננו שמחים לעשות רצונך, שהרי "נגילה ונשמחה בך", אלא אנחנו מבקשים שתתחיל כדי ש"נזכירה דודיך מיין", להזכיר את ידידותך שבעבר, שהתחלת לקרבנו.

(אגדת שמואל (אריפול, של), דף יב ע"א) לטקסט

[לגוים יש רק השגה גלויה, ולישראל יש גם השגה נעלמת, כגון כשהוא סובל יסורים והההשגה הגלויה לא פועלת. ישראל אמרו "נעשה ונשמע" מצד ההשגה הנעלמת, ובזה אין שלטון ליצה"ר וא"צ כפייה, וה' כפה הר כגיגית לענין ההשגה הגלויה].

(מי מרום חלק יז עמ' ד)

[לכאורה היה צ"ל "פה" תהא קבורתכם. י"ל שבא לרמוז שעדיין לא קיבלנו את התורה (והא ראיה, שחז"ל אמרו ישראל עזין שבאומות (ביצה כה ע"ב), אף שהתורה אמורה להפחית את העזות שלנו, כאמור שם), ולכן ההר עדיין כפוי עלינו, שאם לא נקבל, "שם" בין העמים תהא קבורתכם. ועוד [בעמ' 10] שבזה שלא נשמור את התורה נתבולל, וכך ניקבר בין הגוים].

(דברי חשב עמ' 4) לטקסט

[ופירשו תוס' שבכפייה קיבלו גם תורה שבע"פ. וזה מה שאומרים "אשר נתן לנו תורת אמת" - שבכתב, ו"חיי עולם" - תורה שבע"פ, חיות העולם, שאילולא מתן תורה העולם היה נעשה תוהו ובוהו, "נטע בתוכנו" - בכפייה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' מז) לטקסט

[כשישראל ראו את כל הדברים הנוראים והנפלאים במתן תורה, התעלו מאוד, והרגישו את גודל ההכרח שלהם לקבל את התורה, כיון שהרגישו את פנימיות התורה, וראו שבלי התורה לא יוכלו להתקיים, והרגשת ההכרחיות היתה כאילו ה' כפה עליהם. אבל אחרי שהסתלקה השכינה, ירדו ממדרגתם וכבר לא הרגישו שא"א להתקיים בלי התורה, שהרי לפני מתן תורה ראו שהעולם מתקיים בלי התורה. ולכן היתה להם טענת "מודעא", כאילו היו אנוסים. אבל אח"כ הראה להם ה' בכל עת איך קיום העולם תלוי בקיום התורה, שאם חוטאים הארץ לא תתן את יבולה, ואז הבינו שגם במדרגתם הנמוכה הם מוכרחים לקבל את התורה. וזה היה בימי אחשורוש שקיבלו ברצון גמור אף לפי מדרגתם הנמוכה.]

(בשמים ראש (הורביץ), הקדמה, עמ' 6) לטקסט

ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר וכו' בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכו' בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו דכתיב ברכו ה' מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו ברישא עשי והדר לשמע אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב כתפוח בעצי היער וגו' למה נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע

[א] והמאמר הזה תמוה.. דלאיזה ענין נחוצה כפה עליהם ההר ונשתנו סידרי בראשית, כיון שהיו להוטים אחרי קבלת התורה בכל מאוויים והקדימו נעשה לנשמע. וגם לאזהרה גדולה ורבה כזו שאמר להם ואם לאו שם תהא וכו' היה אז שלא לצורך. ב) מ"ש מכאן מודעא רבה לאורייתא, האיך יעלה על דעת שעד שלא קבלוה בימי אחשורוש לא נענשו בשביל טענת מודעא זו, דא"כ אמאי נענו ונחרב הבית ראשון? ודוחק לומר בשביל ע"ז לחוד - יעיין תוס' שם. ג) יש לדקדק אמאי תלוי דבר יקר כזה בימי אחשורוש, ביותר הו"ל למימר הדר קבלוה בימי מרדכי ואסתר. ד) מי גילה רז זה לבני - ובפשטות הדברים לא נדע תכונת הרז הזה. ה) גם במה שהמשילו לתפוח איננו מובן כל כך, דהתם אפשר שיהיה פרי בלא העלין, אבל עשיה זולת השמועה בלתי אפשרי. ו) גם בעיקר הרעש הזה על דבר שהקדימו נעשה לנשמע איננו מובן כלל, דמה קול הרעש הגדול הזה, בשביל שהקדימו תיבה אחת להשנות שלא במשפט המיתון והישרה...
אשר השיבו בני ישראל "ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה", דבהשקפה ראשונה נראה מדבריהם... שכן השיבו... הלא יש לנו שבע מצות שנצטוה אדם הראשון מפי הבורא ית"ש, ועשרה מצות שנצטוו במרה [עיין סנהדרין נ"ו ע"ב], לוּ נחזיק במו ונקיימם. וזהו שהמתיקו בלשונם "ואמרו כל אשר דיבר ה' נעשה", הכוונה אשר דיבר כבר עד כה...
אולם לקושטא יסתעפו דבריהם... שכל מעשה בראשית וגם העולמות עליונים בכללם יתכוננו ויאמצו ע"י המאמינים הצדיקים והישרים והתמימים... שפטן של כל העולמות תלוים עפ"י יצאו וע"פ יביאו. וזהו שענו ואמרו, הן אנחנו להוטים... לקבל את התורה הקדושה הזאת, יען אשר "כל דבר ה' נעשה", הכוונה שכל הנבראים אשר נתהוו עפ"י דיבורו של הש"י (אשר בעשרה מאמרות נברא העולם) יתכוננו ויתאמצו על ידינו, והכל יפנה אחרי למקבלי תורה הקדושה... עד שכל העולמות ושפעם תלוים בהם...
עדיין לא יצא לתכלית הפועל את כוונתם במה שהשיבו למשה "כל אשר דבר ה' נעשה" אם בפן הראשון או בפן השני... עד שאמרו כל עדת בני ישראל מעצמם בשעת כריתות הברית "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע", אזי נתבררה עוצם חמדתם ותשוקתם לקבלת התורה, ועיקר חפצם ורצונם מתחילה ועד סוף באופן השני שכתבנו לעיל.
[ב] ...השי"ת השקיף ממעון קדשו וראה את עוצם בינתם, שירדו כל עדת בני ישראל בעומק עיונם לאמיתן, שכוחה של תורה גדולה ונשגבה עד למכביר, שגם השכליים הנבדלים יתלכדו אחרי המקיימים וההוגים בהם בעיון נמרץ והשגות נשגבות... אולם שיהיה כל עיקר קבלת התורה רק על אופן זה, לא ישרה בעיניו, ועיקר רצונו היה שקבלת התורה יהיה בפלס ובנתיב החיים שחנן הש"י את בני אדם, שיחיו עד עת בא פקודתם בין בעתות הטובה... ובין בעתות הצרות... ובכל אלה חיה יחיה וחלילה לו לשלוח ידו בנפשו עד עת בא חליפתו... ועל עוצם כוונה זו... כפה עליכם הר כגיגית, להראותם שקבלתה הכרחיי, ובשגם כי יתאבכו גאות עשן ורבה העזובה, ותלאו להתהלך ברחבה בעמקי השגה, לא תטו ימין ושמאל מני התורה אשר תשמעון, מפני פחד ה' ומהדר גאונו...
אולם המה לא נתרצו מתחילה, רק שישכנו שליו ושאנן, למען ישכלו ויעלו על במתי עב בעמקי השגות האפשרית. ועל קו זה יסבו דברי ראב"י שאמר מכאן מודעא רבא לאורייתא, כוונתו שיקבלו עליהם גם בעתות שיצר צעדם בהשגות נשגבות, יטו שכמם ויסבלו עול סבלו מתחת אלהים לבד, ע"ז יש להם פתחון פה, שהיו כמוכרחים גם לאופן זה מפני שכפו עליהם ההר. וזה שאמר [דברים כח, מה-מז] "ובאו עליך וכו', והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם, תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל", כלומר כובד ומשא העונשים העצומים האלה אשר יסבבוך, מפני שאין לכם דבר התנצלות וטענות אונס בזה מאומה, שהרי נתתי לכם כל טוב והשפעתי לכם עד בלי די... [האף אומנם שזרעכם אשר יוולדו לכם בעתות הרעות... יש לפניהם טענות מודעא זו, אולם בעון אבותיהם ימקו גם המה, כדכתיב "פוקד עון אבות על בנים על שלישים ועל רבעים"]. ומפני זה אפשר לומר, שהגלות הראשון היה בלתי אפשרי שיתארך כל כך, שהרי לאחר דור רביעי כבר נוקו מעון אבותיהם, ונגד עון עצמם במשך הגלות היה לפניהם טענות מודעא, לא כן עתה שכבר נסתלקו כל הטענות, שהרי הדרו וקיבלוה בימי אחשורוש, שכבדו עליהם עולו עד למדי ואעפ"כ קיבלו עליהם מעצמם...
מ"ש שקשרו להם מלאכי השרת שני כתרים א' כנגד נעשה והשני כנגד נשמע... כאשר אמרו אח"כ "נעשה ונשמע" נתגלה חביון לבבם ועומק עיונים, בדרך נוכחה ומישרה לאמיתן, וראוין להתעלס אתם בשמחות וגיל גם על אשר אמרו מתחילה "כל אשר דבר ה' נעשה", שגם אז הרהיבו בנפשם שע"י קבלת התורה יתכוננו כל מעשה בראשית בגלל שיתהלכו ברחבה בעמקי סודותיה הנפלאים והנוראים... וזהו שכביכול השי"ת בעצמו התפלא ואמר מי גילה רז זה לבני, וזהו שהתחכמו בעומק בינתם שמלאכי השרת משתמשין בו, הכוונה שכל שפעם וכל פעולתן מטוב ועד רע תלוין בו, כלומר בבן אדם, וזהו עצמו הוא הרז שהשיגו בעומק בינתם העצומה מעצמן.
ועל זה מביא ראיה מקרא דכתיב "גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", דלשון זה אינו נופל גבי מלאכי שרת, שאינם עושים גבורות בכח רק ברצון או במאמר, ובעל כרחך צ"ל דהא דכתיב "גבורי כח" קאי על דבר שצריכין להתגבר נגד מחבואי רצונם [והוא כעין שאמרו "איזהו גבור הכובש את יצרו"], שהרי התאמצו מתחילה בכל מעוזם לבלתי ירדו ממעלותם להתלת כל שפעם ומתכונתם בקרוצי חומר ילודי אשה, כמ"ש "תנה הודך על השמים", מה לילוד אשה בינינו [שבת פח ע"ב], "מה אנוש כי תזכרנו" וכו', רק מפי ה' יצאו הדברים ומי יפירם, ובעל כורחם שלא בטובתם נתווכחו לזה. וזהו דכתיב "גבורי כח", שמתגברים נגד רצונם, "עושי דברו" של הקדוש ברוך הוא "לשמוע בקול דברו" של בני אדם ושיהיה הכל תלוי בבני אדם, וכמו שכתבתי. גם מ"ש על פסוק "כתפוח בעצי היער למה נמשלו ישראל לתפוח" וכו', נמשך נמי לכוונה זו, שהרי כל אילנות מתלבטים מתחילה עד שיגיעו לחניטת פרי, לא כן התפוח שפריו קודם לעליו, לדמיון זה נמשלו דור דעה שבאותו הדור שהגיעו להשגה זו מעצמן, בעומק עיונם לבד, דבר אמיתי ונוכחה כזאת, מה שבכל דור ודור צריכין להתלבט ולהתייגע בלמודים שונים בשנים כבירים ובשקידה רבה, עד שיוציאו מלבן תואר פרי הנחמד הלזה, שהשגה האמיתית נמשל לפרי, והיגיעה והחיפוש והלמודים המביאים להשגה ההוא נמשלו לעלין כמובן.

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש ג, אותיות א-ב)

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית

גם בענין החופה והנישואין [בין ישראל להקב"ה] נחלקו המפרשים. יש אומרים שהיה על ידי שכפה עליהם ההר כגיגית, וכמו שכתבנו בחידושי כתובות דף ז ע"ב שזה מה שאמרו חז"ל שאמרו האומות כלום כפית עלינו הר כגיגית [ע"ז ב ע"ב], עיין שם. ומהרש"א ז"ל כתב שם דהחופה הי' על ידי ייחוד השכינה במשכן. ולכאורה נראה דעל כרחך היו הנשואין בכפיית הר סיני, שהרי אמרו חז"ל בפרשת כי תשא בפסוק "וישק את בני ישראל", שנתכוון לבודקן כסוטות [ע"ז מד ע"א], ואם נימא שלא היו הנשואין עד ייחוד המשכן, הא קיי"ל דארוסות לא שותות כדאיתא... [קידושין] כז ע"ב, "תחת אישך אמר רחמנא". אך נראה דהא קשה לפי מה שדרשו חז"ל אשר שברת יישר כחך ששברת[שבת פז ע"א], שעשאן כפנויה, אם כן הרי נתבטל אפילו האירוסין. ונראה דבאמת אמרו בשבת בדף פ"ז [ד]שיבר את הלוחות והסכים הקב"ה על ידו, מאי דרש? אמר: מה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות וכו', ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת, משמע דכוונת משה רבינו ע"ה לא היה לעשותן כפנויה. והטעם על זה כתבנו בחידושי תורה, דסבר משה כסברת רב הונא [קידושין] בדף ה, דחופה קונה מקל וחומר. אם כן, כיון שכפה עליהם ההר כגיגית, כבר היה קדושין גמורים על ידי החופה, וממילא דהוי נמי נישואין כמו שכתב מהרש"א ז"ל דרב הונא יליף דחופה קונה וגומר. לכך השקה אותם כדין נשואה. והטעם בזה, אף דלא קיי"ל כרב הונא דחופה קונה מק"ו, היינו משום דפריך התם: מה לצד השוה שכן ישנו בע"כ, תאמר בחופה שאינו בע"כ. וכיון דהוי סבר דהחופה היה במה שכפה עליהם ההר כגיגית אף שלא היה מדעת ישראל, כמו שאמרו חז"ל אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו וכו', הרי גם החופה הוא בע"כ, וליכא למפרך, [ו]שפיר הוי סבר דקונה וגומר.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות ג)

[קורח טען "כל העדה כולם קדושים", שכולם שמעו מהר סיני אנוכי ולא יהיה לך (רש"י פ' קורח). ומשה עונה לו, אתם קיבלתם את התורה מיראה כי ה' כפה עליכם הר כגיגית, ואילו אהרן האמין בה' מאהבה, כמו שה' אמר עליו "ידעתי כי דבר ידבר הוא" (שמות ד), כלומר אני יודע שהוא ידבר מעצמו, בלי ציווי מה', אלא מאהבת ה' ותשוקתו לקבל תורה בסיני.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 124) לטקסט

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

כל קדושת הר סיני היה בשביל ישראל. אלא שבשעת מתן תורה ששרתה עליו שכינה כדי ליתן התורה לישראל, נתפשט ההר מגשמיות יסוד עפר בזוהר ובהירות וחיות רוחני מאוד, לשכון עליו כבוד ה', כדכתיב "ויתיצבו בתחתית ההר", שהיה בו חיות רב מאוד ונעקר מיסוד העפר ועלה למעלה, כמו שאמרו חז"ל שכפה עליהם ההר כגיגית, וכל זה בשביל קדושת ישראל וקבלת התורה. ובחידושי תורה כתבנו שמה שאמרו חז"ל שכפה עליהם ההר כגיגית אם תקבלו את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתם, אין זה מדין עונש אלא מדרך הטבע, כיון שלא שרתה השכינה על ההר אלא בשביל קבלת התורה, ומכוח זה היה בהר חיות לעמוד באויר למעלה מכל ישראל, שהשי"ת נושא את נושאיו, ואם ח"ו היו ישראל ממאנים וחזרו מקבלת התורה, ממילא היתה השכינה מסתלקת מן ההר והיה ההר חוזר לגשמיותו ליסוד העפר הנופל לארץ, ממילא ח"ו היתה שם קבורתם.

(רבי פינחס הלוי הורוביץ, המקנה, פתחא זעירא, אות מה)

[הרפורמים בורחים מהר סיני, ומשליכים מעליהם עול תורה. הם מקווים שיוכלו להתקרב לגוים, ושהגוים לא יחשדו בהם שהם יהודים, ושיוכלו לחיות כמו כל הגוים. אבל ה' כפה עליהם הר סיני כגיגית, ואינם יכולים לברוח ממנו. כל מקום שהולכים, הר סיני הולך עמהם. הגוים רואים את הר סיני על כתפי היהודים גם כשהיהודים אוכלים עמהם דברים אסורים, והגוי יודע שהוא יהודי ועובר על התורה. הגוי אומר, "הנה היהודי רוצה למשול עלינו עם ההר סיני". בשביל יהודים כאלו, הר סיני מביא לקבורתם, כי הגוים מואסים ביהודים הללו, שונאים אותם ואח"כ רודפים אותם. וכשהיהודים רואים שבגידתם בה' אינה מועילה, הם חוזרים לתורה, כך שהר סיני כופה זאת עליהם. ]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 94) לטקסט

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

[תוס' מקשים, הרי כבר אמרו "נעשה נשמע", ומדוע הוצרכה כפייה? יש לומר שמשה רבינו אמר להם בתחילה שיסוד התורה הוא "ואהבת לרעך כמוך", והשאר הוא פירוש, כמו שאמר הלל לאותו גוי (שבת לא ע"א). ועל זה אמרו "נעשה" - "ואהבת לרעך כמוך", "ונשמע" - את הפירוש. אבל הם חשבו שהפירוש הוא מצוות שכליות בין אדם לחברו, ולא רצו לקבל מצוות שבין אדם למקום, ועל זה הוצרכה כפייה. הערות פאר משה, ר' נפתלי כץ: בקובץ שערי אורה תרצ"ב סי'יב, תירץ שאף שכתוב (שמות פרק יט פסוק ח) "ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה", הרי ט"ז או"ח סי' תקפב כותב ש"כל" אינו דוקא הכל, וי"ל שרק רוב אמרו "נעשה ונשמע", והוצרכה כפייה למיעוט שלא אמר. ובדומה פירוש כתב סופר את הפסוק (שמות כד, יא) "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו", שגדולי ישראל קיבלו את התורה בלי כפייה, והכפייה הוצרכה רק לשאר העם.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' צו [ובקיצור בעמ' קיב]) לטקסט

[תוס' מקשים, הרי כבר אמרו "נעשה נשמע", ומדוע הוצרכה כפייה? כתב סופר תירץ שגדולי ישראל אמרו "נעשה ונשמע", והם קיבלו את התורה ברצון, ורק שאר העם היו אנוסים. והביא ראיה מהפסוק (שמות פרק כד פסוק יא), "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו", ואילו היו אנוסים לא היו מסוגלים לאכול מרוב צער. ובזה יש לפרש את הפסוק (שמות פרק יט פסוק ג) "כה תאמר לבית יעקב" - אמירה רכה לרוב העם, שכיון שהיו אנוסים אינם מחוייבים כל כך בקיום התורה, וה' יסלח להם, "ותגיד לבני ישראל" - לגדולים אמור דברים קשים כגידין, כיון שהם קיבלוה ברצון ולכן ה' ידקדק עמהם כחוט השערה.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' קיג) לטקסט

כפה עליהם הר כגיגית וכו' הדר קבלוה בימי אחשורוש

תחילה ה' יתברך מאיר לאדם, והאדם אין רגיל בזה עדיין, וקשה עליו לקבלו כיתד קבוע במקום נאמן שלא ימוט ומאבדו, ואחר כך האדם נוהה אחריו ומבקשו, וה' יתברך אינו חוזר ופותח לו... אם לא בקושי גדול, כענין: כשרציתי לא רצית, עכשיו וכו' (ברכות ז ע"א). וזה ענין מתן תורה היה בכפיית הר כגיגית, ואחר כך הדר קבלוה בימי אחשורוש ברצון, אבל לא נעשה להם נס בימי עזרא כבימי יהושע בן נון, שגרם החטא, כדאיתא בפרק קמא דברכות (ד ע"א), רצה לומר חטא הקודם. ולא שרתה שכינה בבית שני. ומכל מקום איתא בסוף ספר היכלות שאף על פי שניתנה תורה, מכל מקום כל מעלותיה... לא היו עד הבית שני, ואף על פי שלא שרתה בו שכינה. ועיין עוד שם אחר כך שלא הניחו אבן על אבן בבית שני עד שכפו להקב"ה וגילה להם רזי כל דבר, עיין שם, וכפו הוא נגד כפיית הר כגיגית דמתן תורה.

(רבי צדוק מלובלין, צדקת הצדיק, אות צג)

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

(ב) ונתקשו בזה המפרשים, דהא רצו ישראל בכל לבבם לקבל את התורה, ולמה הוצרך לזה? ואפשר לומר על דרך הפשוט כי ענין האהבה יתחלק לשני פנים: האחד, אהבת איש את רעהו לעשות רצונו למלאות אשר ישאל ממנו וככל היוצא מפיו יעשה - זהו נקרא אהבת רצון לבד ולא אהבה עצמית ואמיתית. והשני הוא אהבת אב לבנו אהבה עצמית, כי הוא עצם מעצמיו, ויחוש בכל נפשו לטובת הבן באמיתות לפי הבנתו, ואף אם יהיה נגד רצון הבן, אשר מחמת חסרון הכרתו בטובת עצמו ימיר רע בטוב. והאב האוהב את בנו יכפהו וייסרהו לפעמים עד שיעמידהו לבחור בטוב האמיתי ולמאוס ברע אשר נטה אליו מחמת רצונו ותאותו הגרועה. והנה ה' יתברך, באהבתו אותנו, אין כל פה אשר יכול לספר רוב טובותיו. אמנם הטובה הגדולה שבכולן היא נתינת תורתו, שהיא חיינו ואורך ימינו. ורצה ה' יתברך להתגלות ולהודיע שאוהב אותנו אהבה עצמית ולא אהבת רצון. על כן כפה עלינו ההר כגיגית, להודיע שלא מחמת אהבת השלמת רצוננו עושה זה, כי אם באהבתו האמיתית לחיותנו ולגדולתנו לעולם. וזהו שאמרו חז"ל בריש ע"ז שיאמרו האומות כלום כפית עלינו ההר כגיגית, באמרם: הרי ראינו בעינינו שאהבתך לישראל הוא אהבה עצמית, ולא מחמת שרצו ואמרו "נעשה ונשמע"...
(ג) והרבה מהמפרשים כתבו כי עיקר שכפה עליהם ההר כגיגית היה בשביל תורה שבעל פה. ולכך היה עונש עדת קרח בבליעת הארץ בחיים, בשביל שכפרו במשה שהוא בתורה שבעל פה, ומתוך זה נשתבשו בעיקרי הדת כמו שאמרו בטלית שכולו תכלת...
(ד) ובפרושי התורה כתבתי דמה שאמרו "לא נעלה המעט כי העליתנו מארץ זבת" וגו', שטענתם היה שמה שכפה להם ההר והכריחם בעונש מיתה לקבל עליהם תורה שבע"פ, היה מחמת שעל מנת כן הוציאם ממצרים, כמו שכתוב "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון אלהים על ההר הזה", וכיון שכפרו בטובה, שאמרו שהי' ארץ מצרים ארץ זבת וגו', א"כ בחנם כפה עליהם ההר להמיתם. וזהו שאמרו "להמיתנו במדבר".
ובזה פרשנו מה שאמר משה "בקר ויודע ה'" וגו', ופירש רש"י: כשם שאי אתם יכולים להפוך בקר לערב וכו'. ענינו מובן על פי מה שכתבנו שם, דטעם שכפה עליהם ההר, כדכתיב "ויוצא משה את העם וגו' ויתיצבו בתחתית ההר", ואמרו חז"ל "ויוצא" בעל כרחם של ישראל שלא רצו לקום בבקר והקימם משה בעל כרחם. נראה משום דקי"ל במסכת מגילה דף כ ע"ב דמעמוד השחר יממא, ונפקא מקרא דנחמיה, והוא הלכתא למשה בסיני ואתא נחמיה ואסמכה אקרא, והם לא רצו בתחלה לקבל ממשה זה, והוציאם בעל כרחם מפני שכבר שרתה השכינה, כפירש"י "לקראת האלהים", לכך מיד ה' יתברך כפה עליהם ההר, שיקבלו תורה שבע"פ מפי משה. וזהו שאמר להם: כשם שאי אתם יכול להפוך בקר לערב, שע"י זה כפה ההר עליהם, כן כל דברי תורה שבעל פה... ובעבור זה היה ענשם של עדת קרח בבליעה כענין שהיה בכפיית ההר, שאמר להם שם תהא קבורתכם.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אותיות ב-ד)

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם וכו' מכאן מודעא רבה לאורייתא וכו' אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר וכו' ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ה"א יתירה למה לי מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

הקשו התוספות (ד"ה כפה) הרי כבר אמרו "נעשה ונשמע" (להלן כד, ז), ולמה הוצרך לזה, ותרצו התוספות דשמא היו חוזרים בהם כשראו האש הגדולה, שיצאתה נשמתם (שבת פח ע"ב). ואין דעתי נוחה בפירוש זה לעשות כל זכות ישראל שהקדימו נעשה לנשמע - לאין, שיחזרו מזכותם הגדול, שהוא לדורי דורות. ואולי התוספות סבירא להו דכיון דמחמת יראה חזרו להם, לא נחשב לחזרה למעט זכותם.
אבל העיקר הפירוש אשר נראה פשוט, כי כפה עליהם ההר כגיגית לומר 'אם לא תקבלו התורה, שם תהא קבורתכם', לומר כי התורה היא הכרחית לקבלה, ואם לא יקבלו התורה - שמה תהא קבורתם [הובא בשב שמעתתא, הקדמה, אות ז ואות ח]. וידוע, כי דברים המוכרחים להיות הם חשובים במעלה יותר, שאי אפשר מבלעדם, ואין קיום לנמצא בזולתם. לכך כפה עליהם ההר כגיגית להודיע מעלת התורה, שאי אפשר מבלעדה כלל. ואם לא היה עושה זה, היו אומרים כי התורה אין הכרחית לעולם, רק ברצון קבלו עליהם, ואם לא קבלו - לא היו צריכין. לכך היה ה' יתברך מפתה ומרצה אותם קודם, וכאשר ראו שעיקר נתינתה על ידי כפיית ההר, היו מוכרחים לומר כי נתינתה מוכרחת, שאין להם קיום זולתה. ולכך הביא שם על המאמר זה "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי" , ה"א יתרה למה לי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שאם לא יקבלו ישראל את התורה יחזור העולם לתוהו ובוהו. וזה המאמר בא לפרש למה כפה עליהם הר כגיגית, לומר כי נתינת התורה היא מוכרחת.
ואפילו הכי קאמר רבא שם 'מכאן מודעה רבה לאורייתא', פירוש שהיה מכריח אותם לקבל התורה, אף על גב דלפי זה לא חזרו מן "נעשה ונשמע", סוף סוף בשעה שקבלו התורה היו מוכרחים, וכיון שהיתה קבלתם בהכרח, יש כאן מודעה רבה לאורייתא.
וקאמר ד'הדר קבלו עליהם בימי אחשורוש', דכתיב "קיימו וקבלו", 'קיימו מה שקבלו כבר'. פירוש, שהיו מקבלים עליהם מצוה אחת ממצות התורה, דהיא קריאת מגילה, ואף על גב דאין כאן אונס, והם מעצמם קבלו עליהם, וכיון דהם מעצמם הסכימו לעשות מצוה זאת, זהו קבלת כל התורה, שאיך יוסיפו עוד מצוה - אם הראשונים הם מוכרחים עליהם, לפיכך קבלת קריאת המגילה הוא קבלת התורה ברצון. ואם לא היה זה, היה מודעה רבא לומר כי קבלת התורה בהכרח, והדברים המוכרחים אינם בעצם. ולפיכך אם היו עוברים התורה יוכלו לומר כי אין התורה ראוי להיות לישראל בעצם, כי הדברים המוכרחים אינם בעצם, ואחר שהתורה אינה בעצם להם, אם כן אין התורה ראוי להם מצד עצמם. ואין חדוש אם יעברו התורה, שאם אין האבן עומד באויר - אין חדוש, מפני שאין טבעו לעמוד שם, והוא עומד לשם בכח ההכרח. וכאשר חדשו ישראל מצוה אחת מן המצות, אז נראה כי התורה לא היה באונס כלל ודבר הכרחי, רק כי התורה להם בעצם גם כן. ואף על גב שהיו מוכרחים תחלה, זה כמו שאמרנו למעלה, כי אי אפשר זולת זה, אבל התורה גם כן מצד שישראל ראוי להם התורה מצד עצמם, הרי התורה לישראל מצד הנותן שרוצה בזה, ומצד המקבל שהם ישראל. וזה נראה כאשר קבלו עליהם מקרא מגילה, הנה התורה להם מצד עצמם, ואין לומר שהתורה הוא אינו לישראל רק מצד הכרחי...
ואף על גב דגם מגילת אסתר ברוח הקדש נאמרה, ואין שייך בזה דהם קבלו מעצמם, פירושו, דברוח הקדש נאמרה שהוא יתברך מסכים על ידי קבלתם, שאם יקבלו הם - הוא יסכים עמהם, אבל סוף סוף התחלה לקבלה הוא מעצמם. וכן דרש התם (מגילה ז ע"א): "קיימו וקבלו" - קיימו למעלה מה שקבלו למטה, נמצא כי התחלת המצווה הוא בידם היה. ובמדרש רות: ג' דברים עשו בית דין של מטה והסכימו עמהם בית דין של מעלה: שאילת שלום בשם, ומגילת אסתר, ומעשרות. וכאשר קבלו עליהם מגילת אסתר, שגם מגילת אסתר מן הכתוב כמו שדרשו ז"ל, היו הם מקבלים את התורה מדעתם. ורש"י פירש שם: מפני אהבת הנס קבלו עליהם את התורה. קשה מאד פירושו, והלא נסים הרבה נעשו לישראל, וזהו הפירוש האמיתי.
ובמדרש מצאתי: כיון שבא הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לישראל, כפה עליהם הר כגיגית, עד שהיו אנוסים לקבל בריתו של הקדוש ברוך הוא, וכתיב אצל אונס (דברים כב, כט) "ולו תהיה לאשה לא יוכל שלחה כל ימיו", ובזה שהיה הקדוש ברוך הוא מאנס אותם, נשארו להקב"ה עד שלא יוכל לשלח אותם לעולם. גם מדרש זה נפלא נרמז בו האונס הזה, ולא שבא לומר כי יהיה כאן דין המאנס את הנערה שלא יוכל לשלחה כל ימיו, דאין ללמוד מדין בשר ודם המאנס את האשה, שזה פועל שעשה בחטאו, אבל הפירוש כך, התורה נתנה למאנס [עונש] "לא יוכל לשלחה כל ימיו", ולא נתן לו עונש אחר, מפני זה כי הגון וראוי לו מצד מעשיו, כי כל מעשה הכרחי הוא פועל יותר, ולא כן הפועל שנעשה ברצון המקבל, שזה אינו פועל כל כך. ומי שמאנס את האשה בהכרח, עשה כאן חבור מוכרחי, וכיון שעשה חבור מוכרח - אין כאן גירושין. כי דבר המוכרח כך צריך שיהיה, אחר שעשה חבור הכרחי. וכך נאמר עשה הקדוש ברוך הוא חבור מוכרחי, שהרי היה מכריח אותם, וכל דבר שהוא מוכרח לא יסולק, אחר שכך מוכרח. ובשביל שלקח הקדוש ברוך הוא ישראל לעולם בברית אשר לא תופר, מן הדין שהיה כאן חבור מוכרח לפי ענין החבור, לא רצוני שהוא יסולק ויוסר. ואף על גב דהקדימו נעשה לנשמע, עיקור החבור הוא מוכרח, ובזה יהיה כאן חבור מוכרח.

(מהר"ל, גור אריה, שמות פרק יט פסוק יז)

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

ותורה זו שבע"פ שנמסרה בסוד ה' אל יראיו לגדולי הדורות ענקי הרוח, ולתלמידים ותיקים, הנובעת כמעין אין סוף, מים זכים כעין הבדולח מלאה חיות ורעננות, היא המורה באצבע על היות התורה שמיימית שאין ערוך לקדושתה ואין חקר לעמקי סודותיה, ועל הכרחיותנו להיות מיוחדים בצביוננו ומקודשים בקדושת דת תורתנו ברצוננו ושלא ברצוננו: "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" (ויקרא כ, כו) - אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו" (רש"י). ולכן כדבר גזירת מלכות, כפה עלינו נותן התורה הר כגיגית על תורה שבע"פ (עיין מדרש תנחומא נח ג), על אף הקדמתנו על הבכתב נעשה לנשמע. להורותנו כתנאי קודם למעשה על הקשר בל ינתק בין הבכתב והבעל פה, שאחת מעידה על השניה, ושתיהן מעידות עלינו, ועל ה"אם לאו שם תהא קבורתכם" אם לא נקבל את התורה כיסוד חיינו ומקור שאיפתנו היחידי, בלי שום שמץ כל שהוא של טמיעה והתבוללות ותערובת זר. והכפיה הזאת היא שהטביעה עמוק עמוק בבתי נפשותינו בסימנים ניכרים את האהבה האין סופית לתורה זו שבע"פ, שמים רבים לא יוכלו לכבותה, כי "יש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה ואין אדם לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאדו" (מדרש תנחומא שם), והיא שגרמה לחשק התמדתנו התדירית להרחבת התורה והאדרתה, ולהעמדתה במרכז בית חיינו לתל תלפיות ולאורים ותומים לפתרון כל השאלות והבעיות הפרטיות והציבוריות המתחדשות יום יום.

(רבי אליעזר יהודה ולדנברג, שו"ת ציץ אליעזר, חלק א, הקדמה)

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר

ויש לדקדק אומרו מלמד שכפה עליהם וכו', מאי מלמד, דקאמר דהמפרשים רגילים לפרש בכל מקום שאומר מלמד דאתא לאשמועינן איזה דין. ותו מה שאמר מודעא רבא... דהול"ל "מכאן מודעא לאורייתא". ותו מה שאמר רבא אעפ"כ, דהוה ליה למימר "אמר רבא הדור קבלוה" וכו'. ואפשר דמודעת זאת דהמפרשים יצאו לטעון דמודעא זו אינה מודעא, דכתב מרן בב"י חו"מ סימן רה, דהיכא דאיכא מיתה או גזרת מלך לא חשיב אונס, והכא הוה אונס מיתה וגזרת מלך. ועוד דכתב הרמב"ם [הלכות גירושין פ"ב ה"כ] טעם דכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, משום דישראל ודאי רוצה לקיים התורה, אך היצר הרע מסיתו, וכשכופין אותו מתבטל היצה"ר וחזר לצור"ו לקיים התורה, וכשיאמר "רוצה אני" הוא בלב שלם... וזה שאמר מלמד שכפה וכו', כלומר אנו למדים דין, דבכה"ג לא מקרי אונס ואין כאן מודעא. והנה בפסחים דף קו קרו לקדוש שחרית שבת "קדושא רבה". וכתב הרב המגיד פכ"ט דשבת דין י, וז"ל: ושם קראוהו קדושא רבא והוא לכינוי כמו שקורין לסמיא סגי נהור עכ"ל. ואפשר דעל דרך זה קראוה כאן מודעא רבא, כלומר שאין כאן מודעא, דהגם דהמון ישראל היו אומרים שהן אנוסים, אין ממשות בדבריהם ואינה מודעא. ועל דברי רבי אבדימי בר חמא שאמר מלמד שכפה וכו', דהכונה כמו שאמרנו ללמד דין דבהאי גוונא אין לטעון טענת אונס, אמר רב אחא בר יעקב מכאן, שאמר רבי אבדימי בר חמא מלמד שכפה וכו', תדע שהוא מודעא רבא שאינה כלום, כמו שכתב הרב המגיד על קדושא רבא. והשתא אתי שפיר מאי דאמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה, כלומר הגם דמזה מוכח דאין מודעא, אעפ"כ עם כל זה, להפיס דעת המון העם המצפצפים והמהגים דיש מודעא, הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב "קיימו" מה שקבלו כבר, דקיימו מה שהיו חייבים מה שקבלו כבר, שהקבלה היתה כדין, ולרווחא דמילתא מפני ההמון הדור קבלוה. ואפס קצה פירוש זה כתב הרב מקראי קדש דף ל"ז ע"ב משם הרב מהר"י קמחי ע"ש...
ובפסיקתא אמרו שהר סיני נעשה כמו חופה. וכן הוא בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על פסוק "ויתיצבו": "ומן יד תלש מאריה דעלמא ית טורא וזקפיה באוירא והוי זייג הי כאספקלריא ואתעתדו תחותי טוורא". ונראה שבתחילה כפה ההר, וכשאמרו שמקבלים נעשה ההר חופה ונכנסו לתוכה, וקי"ל חיבת חופה קונה [כתובות נו ע"א], ואזדא לה המודעא ... אבל ישראל שאמרו "נעשה ונשמע" ואח"כ לא רצו תורה שבע"פ, כפה עליהם ההר....
המון העם אומרים שהיה מודעא. וכתב הרשב"א דבמתנת הארץ ליתא למודעא וכמ"ש "ויתן להם ארצות גוים בעבור ישמרו חקיו". וזהו אם א"י הוא מתנה, אבל אם היא ירושה לא מהני לבטל המודעא. וזה שכתוב "אל תאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת" שהוא ירושה, דאין האמת כן, אלא "הביאני ה'" לארץ ישראל שהוא מתנה, וא"כ ליכא מודעא...
ואפשר לומר... "הביאני" בעל כרחי, על דרך שאמרו "יקריב אותו" בעל כרחו [ר"ה ו ע"א], "אל בית היין" - הר סיני, שכפה ההר, ואח"ז נעשה חופה. וזה שאמר "ודגלו עלי אהבה", והיינו שיעצני לקבל אלהותו.

(חיד"א, אהבת דוד, דרוש יב, ד"ה א"נ אפשר לומר וד"ה נמשך לזה וד"ה ועם זה נרמוז, ד"ה ובו תרמוז)

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם וכו' מכאן מודעא רבה לאורייתא וכו' בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה וכו' מאי דכתיב כתפוח בעצי היער וגו' למה נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע וכו' עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו

וידוע קושיית התוס', שהרי "כתפוח בעצי היער" קאי על הקב"ה, לא על ישראל. ונ"ל ליישב ונקדים הקדמה אחת, דהנה אף שמצד אחד אם מקיימין ישראל התורה אז מעלת ישראל גדולה מאד, שהקדימו נעשה לנשמע, כמבואר בש"ס שאמר הקב"ה מי גילה רז זה לבני לשון שמה"ש משתמשין בו "עושי דברו לשמוע בקול דברו", עיין שם. אך מצד אחר הוא לנו רעה גדולה אם ח"ו אין אנו מקיימין התורה. והיינו ע"פ שאמרו חז"ל "ויתיצבו בתחתית ההר" - שכפה עליהם ההר כגיגית וכו' מכאן מודעא רבא לאורייתא. והקשו המפרשים, מדוע נענשו בגלות ראשון, הרי הי' להם טענת אונס? אך לפי מה שכתוב במדרש תנחומא פ' נח, שרק התורה שבע"פ לא רצו לקבל, אבל תורה שבכתב נתרצו לקבל, א"כ י"ל שהגלות הי' מחמת שעברו על תורה שבכתב, דכ"ז אין להם טענת אונס. אך לכאורה מדברי הש"ס שדרשו "ויתיצבו" וכו' - אמר הקב"ה אם מקבלים אתם את התורה מוטב וכו', מלשון זה משמע שכל התורה לא רצו לקבל.
אך נראה עפ"י מה שהקשו התוס', איך יש מודעא רבא, הא אמרו תחלה "נעשה ונשמע"? ולפי הנ"ל י"ל כך, דהנה ודאי כיון שאמרו "נעשה ונשמע", אין יכולין לחזור בהם כלל. רק מה שאמרו תחלה "נעשה ונשמע", מזה מוכח שלא קבלו עליהם רק תורה שבכתב, שהרי אמרו "כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע", משמע רק מה שדבר ד', אבל לא מה שיאמר להם משה בע"פ. ואח"כ חזרו לגמרי בין מהתורה שבכתב ושבע"פ, והקב"ה כפה עליהם את ההר על הכל. ועל תורה שבכתב כדין כפה אותם, שהרי כבר קבלו עליהם, אבל על תורה שבע"פ יש להם טענת אונס. וא"כ הרי נתבאר שמה שאין לישראל טענת אונס על תושב"כ, אף שגם ע"ז כפה עליהם ההר, מ"מ לא מהני מחמת אמירתם "נעשה ונשמע".
והנה אמרינן שם דהמין שאל לרבא עמא פזוזי דקדמיתו פומייכו לאודנייכו דברישא הוי להו למשמע אי מצי קבלתי וכו' ואמר לו רבא אנן דמסגינן בשלימותא כתיב בן "תומת ישרים תנחם". הרי שאם היו ישראל אומרים תחלה "נשמע" ואח"כ "נעשה", דהיינו שישמעו ברישא אם יוכלו לקבל או לא, אז עדיין לא נחשב קבלה גמורה, והיו יכולין אח"כ לחזור כששמעו הדברות, ואז אם הי' הקב"ה כופה עליהם ההר, מ"מ אם היו עוברין לא היו נענשין בדבר, כי היתה להם טענת אונס. אבל עכשיו שאמרו תחלה "נעשה" ואח"כ "נשמע", אז קבלו עליהם לעשות מכל מקום, ולכך אף שחזרו אח"כ, מ"מ מהני, כי כבר קבלו עליהם, ואם עוברים אח"כ, נענשין, ואין להם טענת אונס כלל. נמצא אף דבחד צד הוא מעלה גדולה מה שאמרו תחלה "נעשה", היינו כשמקיימין התורה, אבל כשאין מקיימין התורה, אז אדרבא גרע מה שאמרו "נעשה" קודם "נשמע", שאז אין להם טענת אונס כלל.
והנה האלשיך ז"ל פירש הפסוק "כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים", היינו שעכשיו בגלות אנו דומין למי שיושב תחת אילן תפוח שצילו מעט, ואדם אחר יושב תחת צלי עצי היער שצילו גדול, ואומר לאותו שיושב במעט צל: מדוע אתה יושב תחת האילן הזה, ואינך הולך לישב תחת עצי היער כמוני? ומשיב: אף שעכשיו צילו מעט, מ"מ כשיבוא ימות הקיץ אז יהי' בזה פירות טובים, משא"כ תחת אילן שלך. כן נמי הקב"ה, עכשיו בגלות אין לנו אלא צל מעט, והאומות העולם אשר המה תחת השרים יושבים שלוים ושקטים בצל רב, עיין שם, אבל לעתיד לבוא, כשיהי' הגאולה, אז יהיו לנו הפירות הטובים של הקב"ה וכו'. והנה נראה שגם רמי בר חנינא פירש הפסוק כמ"ש האלשיך, שקאי על ימות הגלות, ואין לנו כי אם צל מעט מן הקב"ה. רק שהי' קשה לו, אם בא לרמז שאין לנו כיאם צל מעט, מדוע נקט דוקא "כתפוח" ולא שאר אילני פירות, והי' לו למשול הקב"ה לגפן שחשוב יותר וצלו מעט. וזה הי' קשה לו, מאי דכתיב "כתפוח בעצי היער", דהיינו למה לתפוח דוקא. לזה משני דהכתוב בא ליתן לנו טעם באמת למה הוא כך, מדוע בעת שאנחנו בגלות אין לנו כי אם צל מעט, והגוים שלוים ושקטים, הלא גם הם אין מקיימין התורה. ואם נאמר שהם פטורין שלא קבלוה עלייהו אבל אנחנו קבלוהו, הלא בעל כרחנו קיבלנו ויש לנו טענת אונס ומודעא רבא לאורייתא. כך הי' קשה אילו המשיל הכתוב את הקב"ה לפרי אחרת, אבל במה שהמשיל לתפוח יתיישב זה. והוא שאמר תחלה למה נמשלו ישראל לתפוח לומר לך מה תפוח הזה פריו קודם לעליו כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע, וא"כ, אם הקדימו "נעשה" תו אין יכולין לחזור בו, ובדין כפה אותנו הקב"ה, לכך אנו חייבין גלות. ועל כן המשיל את הקב"ה לתפוח, להורות לנו שאם לא המשיכו ישראל את עצמם לתפוח, ולא הי' אומרים "נעשה" קודם ל"נשמע" רק "נשמע" תחלה, גם הקב"ה לא הי' מנהיג עמם בדמות תפוח שלא להיות להם צל כשאינן מקיימין התורה, שהרי יש להם טענה, אבל מחמת שהמשילו ישראל עצמם לתפוח, שהקדימו "נעשה", אז גם הקב"ה נוהג עמם בדמות תפוח בשעה שאין מקיימין שלא להיות להם צל כלל. ובזה נתן לנו הכתוב טעם נכון.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת מהדורא תליתאי ח"ב, בסוף הספר, הוספה בענין מתן תורה)

מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם וכו' בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו

והקשו התוס', הרי כבר אמרו "נעשה ונשמע"? ותירצו: שמא יחזרו מחמת האש הגדולה. ואינו מובן, שהרי משבאו להר סיני פסקה זוהמתן [שבת קמו ע"א], ובמצב גבוה כזה ודאי אין חשש חזרה. וי"ל ע"פ אמרם ז"ל שם, דכשאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקב"ה מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו (עי' תקוני זוהר סוף תיקון ע, ז"ל: מלאכייא דסטרא דימינא ברכו לי' ואמרו נעשה ונשמע כו', הרי דבלשון זה ממש השתמשו מלאכי השרת בשעת בריאת אדם). וי"ל דאע"ג דמעלה גדולה היא לישראל שבאו לדבקות ה' כל כך עד אמרו נעשה ונשמע, שהוא בחי' ביטול היצר ועושה הכל במסירות נפש, והוא בחי' מלאכי השרת שאין להם יצר הרע. אולם לא ניחא ליה למרייהו יתברך בהכי, דחשיבות העבודה הוא דוקא מצד ניגוד היצר, כנודע, ועיקר נצחונו של משה רבינו ע"ה את המלאכים, הי' בטענת "כלום יצה"ר יש ביניכם" [לקמן פט ע"א]. ואם גם בישראל יהי' ביטול יצר לגמרי, הלא ינצחו העליונים... אשר על כן מאת ה' היתה זאת להסב לבם מעט אחורנית, להיות נרתעים לאחוריהם מפני האש הגדולה. ובזה כבר הי' להם ניגוד לקבלת התורה, והוצרכו לכפיית ההר...
ויש לרמז ג"כ בכפיית ההר, דהוא מליצה ומשל על העמיסו יתברך כביכול עלינו את היצה"ר שנדמה לצדיקים כהר [סוכה נב ע"א, כלפי דקודם זה כתי' "ויחן כו' נגד ההר", דאמרו גירא בעינא דשטנא, ואחר שלא היה שום ניגוד, כפה עליהם אותו הר כגיגית, והזהירם אם אתם מקבלים התורה ולא תשמעו ליצה"ר מוטב, גם היצה"ר גופא יחזור למוטב, ואם לא, שם תהא קבורתכם תחת תגרת יד היצר. וכל זה רמוז במ"ש (מלכים א' יח) "ואתה הסיבות את לבם אחורנית", עי' ברכות לב... ולפי מה שכתבתי לעיל י"ל ד"אחורנית" רומז על שנרתעו לאחוריהם במתן תורה.

(רבי דוד שפרבר, שו"ת אפרקסתא דעניא, הקדמה)

אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

[אם אתם מאמינים בתורה מן השמים, שקיבלתם אותה ממני ע"י משה, מוטב, ואם אינכם מאמינים שהיא מן השמים אלא אומרים שהיא מעשי ידי אדם שאפשר לשנותה בהתאם לתקופה, הר סיני יקבור אתכם.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 223) לטקסט

אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש

[לכאורה, עדיף היה שה' יכוף על ישראל לקיים את התורה, היינו לדורות, ולא רק לקבל אותה, היינו ביום מתן תורה. באמת ה' לא רצה לכוף על בריותיו לקיים את התורה. (כב ע"ב) הרי "דרכיה דרכי נועם". אבל הוא ידע שאם יקבלו את התורה, להביט בה, יראו את יופייה ויקיימו. הוא סיבב את התורה על כל העמים אבל הם לא רצו אף להביט בה. לכן כפה על ישראל לקבל אותה, היינו להביט בה, ואם לא תמצא חן בעיניהם, לא יצרכו לקיים אותה, ועל כך לא היתה כפייה. וזהו "מודעא רבה" - זה מראה כמה יפה התורה, שה' היה בטוח שאם אך יביטו ישראל בתורה, ירצו לקיימה. ורבא שאמר שקיבלוה בימי אחשורוש בא לחזק את דברי רב אחא, להראות כמה גדול כוח התורה, שהצילה את ישראל שקיבלו את התורה.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף כב ע"א-ע"ב) לטקסט

מכאן מודעא רבה לאורייתא

לולי דבריהם י"ל דלא שייך מודעא. דהנה קיי"ל תלוהו וזבין זביני' זביני. אך מבואר ברמ"א סי' רה, דאנסוהו לקנות ודאי אינו קנין. והנה לכאורה הוי ראי' מבורר לזה מש"ס הנ"ל, כיון דאמר מודעא רבא לאורייתא, והרי התורה הוי קנין לנו, כמ"ש במדרש פ' תרומה: "כי לקח טוב נתתי לכם" - אל תעזבו את המקח שלכם. ועיין מ"ש במדרש מה דמדמה אותו יתברך למוכר ואותנו ללוקחים. וכן המדרש פ' יתרו הנ"ל [שמות רבה פרשה כח, א] דאמר: יכול תהא כשבויה? ת"ל "לקחת". וא"כ הוי אנסוהו לקנות, ומוכח דלא הוי קנין. אך באמת י"ל דלא שייך בזה מודעא, דהנה באה"ע סי' מב, תמה החלקת מחוקק למה בקדושין קיי"ל באנסוהו לקדש הוי קדושין, ולמה גבי מקח באנסוהו לקנות לא הוי קנין? וכתבנו לחלק עפ"י דברי הסמ"ע סי' רה [ס"ק א], שכתב דהוכיח מדברי הרא"ש והטור דהיכי דהוי אונס גמור עדיף, דאז אגב אונסא וזוזי גמר ומקנה, אבל היכי דלא הוי אונס גמור, ונראה מדעתו דאינה מוכרו ברצון, גריע ולא הוי מכירה. ייע"ש. וזה הוי הטעם בין אנסוהו למכור או לקנות, דודאי ההנאה הוי שוה בקבלת החפץ כמו במעות, רק באנסוהו למכור כוונת הגזלן דמבקש את החפץ, רק דלא מלאו לבו לבקש בחנם, ורוצה לשלם, ואם הי' המוכר נתנו לו בחנם, הוי ניחא לי' טפי, וא"כ הוי האונס על גוף הקנאת החפץ. וא"כ, כיון דהוי אונס ממש, וגם מקבל דמים, לכך גמר ומקנה. אבל באנסוהו לקנות, מה הנאה הוי לגזלן שיקנה חברו החפץ? הרי אין כוונתו רק לעצמו, שמבקש הדמים, רק שלא מלאו לבו ליקח המעות בחנם, ורצה שיקבל החפץ עבור הדמים, ואם הי' נותן לו הדמים בחנם יותר הי' מקבל הדמים, וא"כ בזה נופל עיקר האונס רק על נתינת הדמים ולא על הקנאת החפץ, וא"כ, כיון דאין האונס עיקרו על קנין החפץ, ומ"מ אין הלוקח קונה ברצון, לכך לא מהני להיות גומר ומקנה. ולכך אתי שפיר, דבקדושין, דשם כוונתה על גוף הקדושין להיות בעלה, וכל דהוי אונס על גוף הקנאה, מה לי למכור או לקנות? לכך הוי קדושין.
והנה לפ"ז אם אנסוהו לקבל מתנה, בזה הוי קנין מכוח דאגב אונסא והנאת החפץ גמר וקנה. וא"כ לפ"ז הרי התורה הוי כמתנה ג"כ לנו, כמ"ש במדרש הנ"ל [שמות רבה פרשה כח, א], וא"כ לא שייך טענת אונס. אך זה אם אין הקב"ה מכוין לכבודו, אז אין חייבין ליתן דמים, לכך הוי כמתנה וליכא מודעא. אבל אם הי' הקב"ה מכוין לכבודו ח"ו, אז היו חייבין ליתן דמים, ואז הוי כאנסוהו לקנות ואין קנין. אבל אם אינו מכוין לכבודו א"כ הוי כמתנה ובזה הוי קנין באנסוהו לקנות. והוי מהיפוך אל היפוך: באנסוהו למכור במכירה, לא הוי מודעא וזביני' זביני. ובתלוהו ויהיב, לא הוי מתנה. ובאנסוהו לקנות הוי להיפך: במכירה לא הוי מכירה, ובמתנה הוי מתנה. וזה שאמר המדרש [שמות רבה פרשה כח, א]: יכול יהא חייב ליתן דמים, ויהי' התורה כלקוחה ויהי' מודעא רבא לאורייתא? ת"ל "מתנות", דהוי מתנה ולא שייך בזה טענת אונס. ואתי שפיר.
והנה זה הוי פלוגתת ר' יוחנן ור' ישמעאל בר נחמן [איכה רבה, פרשה א סימן כ], דר' יוחנן ס"ל כמ"ש דלא שייך כלל מודעא לאורייתא, וממילא נענשו על כל המצות, ולכך אמר "כיון שעברו על תנאי שקבלו בסיני לפיכך היתה למס". ור' ישמעאל בר נחמן ס"ל כרבא בש"ס, דשייך מודעה. רק הרי התוס' הקשו דהרי קבלו בימי יהושע, ותירצו דהוי הקבלה רק שלא לעבוד ע"ז. וא"כ עכ"פ על ע"ז ליכא טענת אונס, לכך אמר "כיון שעבדו ע"ז לפיכך היתה למס"...
עיקר כוונת משה הוי להזהיר את ישראל שלא יאמרו שיש מודעא רבא לאורייתא. והתחיל להודיעם כי לא שייך כאן מודעא מכח מתנה, והטעם, כי הוא יתברך אינו מכוין לכבודו. ולזה הביא ב' ראיות כי הוא יתברך אינו מכוין לכבודו: אחד, ממה דהוי מצווה ועושה גדול מאינו מצווה [קידושין לא ע"א], ואם הי' הוא יתברך ח"ו מכוין לכבודו, היה כבוד יותר אם מקיימין בתורת אינו מצווה, אבל אם הוא מוכרח לעשות, אינו כבוד כ"כ אך אם אינו יתברך מכוין לכבודו, רק לטובת האדם, אז שפיר הוי מצווה עדיף, מכח דיצרו עדיף, ולפום צערא אגרא. ועוד ראי' שני' הוא ממה שהצדיק נתפס בעון הדור. והנה במלך בשר ודם, אם ימרדו עליו ח"ו כמה אנשים, היתכן שיקח המלך אוהבו ויהרוג אותו, והמורדים יחיו? זה ודאי אינו. ולמה הקב"ה עושה כן? ובעל כרחך דהוא אינו מכוין לכבודו, רק לטובת האדם, וכדרך האב המצוה לבנו שמייסרו לילך למוטב, אז יתכן שמוציא הוצאות הרבה משלו ושוכר לו מלמד ללמדו כדי להדריכו למוטב. כן הכי נמי הקב"ה מייסר את אוהבו כדי שיקחו מוסר, אם בארזים נפלה שלהבת, וכמאמר הכתוב "בקרובי אקדש" וכו'. וא"כ מזה מוכח ג"כ דאין הקב"ה מכוין לכבודו, וממילא איך שייך בזה מודעא. וזה שאמר כאן ד"ואתחנן אל ה' בעת ההוא", לאחר שכבש סיחון ועוג, ומוכח דמצווה עדיף, ומזה מוכח דאינו מכוין לכבודו. ועוד ראיה, דהרי "ויתעבר ה' בי למענכם" כדי לכפר עליכם, ומוכח ג"כ דאינו מכוין לכבודו. ולכך, "ועתה", אחר ראיות הללו, "שמע ישראל אל החוקים" וכו' - מוכרח אתה לשמוע אל החוקים, ואין בידכם לפטור בטענת מודעא. ולכך "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם", דבאמת אתם מצווין, ותרצו להוסיף על המצות ותאמרו דאינו מצווה עדיף, ותרצו לקיים ההוספה בתורת אינו מצווה - לא תעשו כן, כי ע"י כך "ולא תגרע ממנו", כי המוסיף בזה גורע, כי אם תאמרו אינו מצווה עדיף, תאמרו שהוא יתברך מכוין לכבודו, א"כ שוב יהי' מודעא רבא לאורייתא ותפטרו לגמרי. ולכך "לא תוסיפו" וכו' כדי ש"לא תגרעו ממנו".

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא קמא, פתיחה, פתחי שערים)

עוד יש לומר טעם על מה שקדושה ראשונה בטלה וקדושה שניה לא בטלה וקדושה לעתיד לבא, על פי מה שאמרו מכאן מודע רבה לאורייתא, שטענת אונס היתה להם. והקשה הרשב"א (שבת שם) אמאי נענשו בכל העונשים?! ותירץ, שבשביל התורה נתן להם ארץ ישראל, ואם לא ישמרו, שוב לא שייך להם ארץ ישראל, וכל זמן שהיו בארץ ישראל נענשו בעונשים. אם כן כיון שגלו, שוב פקע קדושת ארץ ישראל דיש להם אונס, ובשביל שפקע מאתם שמירת התורה בחיוב ופקע קבלתה, ואם כן אינו שייך ארץ ישראל להן ובטלה קדושתה. אבל אחרי כן שקיבלוה בימי אחשורוש בלא אונס, אם כן פקע מאתם טענת אונס, ושוב שייך ארץ ישראל להם, וגלות מארץ ישראל הוא עונש ככל עונשים. אבל ארץ ישראל שייך להן ולא פקע קדושתה ודו"ק.

(משך חכמה שמות טו, טז)

"טובה חכמה עם נחלה ויותר לרואי השמש" - אמרו במדרש טובה חכמה של יהושע עם נחלה שהנחיל את הארץ. ואפשר דהכי פירושו: טובה חכמת התורה שקבל ממשה רבינו ע"ה ונתבטלה המודעא עם נחלה שהנחיל את הארץ, כמ"ש הרשב"א ז"ל דבמתנת הארץ בטלה המודעא. "ויותר לרואי השמש" - הצדיקים, דלת"ח לא כפה ההר כמ"ש רעיא מהימנא בח"ג דף קכ"ה דלא כפה ההר על ת"ח אלא על ע"ה.

(חיד"א, חומת אנך קהלת פרק ז אות כו)

[קשה, מה בכך שהיה אונס, הרי דינא דמלכותא דינא? פרשת דרכים, דרוש דרך הערבה, תירץ ע"פ ר"ת, שאומר שמה שמלך גוזר רק על חלק מבני מדינתו אין לו תוקף של דינא דמלכותא, ולכן מה שה' גזר על ישראל לא היה לו דין של דינא דמלכותא. וזה מה שכתוב "מגיד דבריו ליעקב וכו' לא עשה כן לכל גוי" - היות שגזר כך רק על ישראל ולא על כל העמים, לכן "משפטים בל ידעום" - אינם צריכים לחשוש מעונש כי פטורים מטעם אונס. (צב ע"ד) לפי זה שבע מצות בני נח שהן על כל העולם, מחייבות מטעם דינא דמלכותא אף שהיה אונס. (צג ע"א) ומיושבת קושיית הרשב"א למה נענשו בחורבן בית ראשון, לפני שקיבלוה בימי אחשורוש - התשובה היא שנענשו על ע"ז, גילוי עריות ושפיכרות דמים (יומא ט ע"ב), שהם משבע מצוות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף מז ע"ד, ודף צב ע"ד-צג ע"א) לטקסט

[בס' נ"כ מקשה, הרי אנוס פטור רק אם מבטל בלבו את מה שהוא מקבל על עצמו באונס, כמו שנאמר בנדרים כח ע"א לגבי הנודר לשודדים, וישראל לא ביטלו בלבם כשאמרו שהם מקבלים את התורה. וא"כ אין מודעא. ותירץ, שרק בנשבע כלפי אדם צריך לבטל בלבו, כי האדם אינו יודע מה הוא מתכוון, אבל ה' ידע מה כוונתם. (נג ע"ג) ואילו ביטלו בלבם, היה כופה עליהם לבטל את מה שביטלו בלב, ולכן היו אנוסים אף בלי ביטול בלב.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף נג ע"ב-ע"ג) לטקסט

אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב קימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר

ענין חנוכה ופורים הוא להאיר האור המאיר בימים ההם, כפי התיקונים שנתקנו בם... ופורים - לענין הצלתם של ישראל בגלות בבל, וחזרת קבלת התורה, שחזרו וקבלו עליהם לעולם, כמו שאמרו חז"ל: "הדור קבלוה בימי אחשורוש". ופרטי הענינים כפי פרטי התיקון.

(דרך ה' חלק ד פרק ח אות ג)

ואפשר לרמוז "כתוב זאת" - רמז על המגילה בלשון נקבה, "זכרון בספר" - רמז שפורים הוא כנגד כל המועדים, כמ"ש הרב מהר"א הכהן במדרש אליהו משם הרב יד יוסף: פסח מעבדות לחירות, פורים ממות לחיים. שבועות, הדר קבלוה. ראש השנה, ספרי חיים וספרי מתים, ופורים היתה גזרה חתומה. כפור, פורים מכפר ככפור (כמ"ש מדרש אליהו במ"א). סוכות, ענני כבוד, פורים רבים מעמי הארץ מתיהדים ונכנסו תחת כנפי השכינה, עכ"ד.

(נחל קדומים פרשת בשלח אות כ)

משל למלך שהיה לו בן יחיד והיו השרים מתקנאים בו מחמת שראו גודל אהבת המלך עליו, לימים חטא הבן לאביו וגירש אותו ליער, וסבר הבן שאביו עזב אותו ושכח אותו, אבל אביו ברחמיו על בנו היה מתיירא שמא יפגעו בו חיות רעות שביער, או שריו השונאים אותו, מה עשה, שלח את עבדיו המשרתים אותו לתוך היער, אך אמר להם שאל ידע בנו מזה, כדי שיחזור מחטאיו אשר עשה, לימים בא עליו דוב ובא אחד מעבדי אביו והצילו, וסבר הבן שהוא מקרה, אח"כ בא שר אחד משונאיו ועמד אחד מעבדי אביו והצילו מידיו, והבין הבן כי איך אפשר שיהיה מקרה כל כך תכיפה תמיד, והבין שזאת עשה אביו ונתקע אהבת אביו בלבו, וחזר בתשובה שלמה. כך הקב"ה שלח אותנו בגלות, והיה מתיירא שמא יפגעו בנו הדובים הקשים, שלח אתנו עבדיו המשרתים, ועשה לנו נסים על ידיהם אך הוא בהסתר פנים. אך כשמרדכי ואסתר ודורם ראו והבינו שזאת הוא מן השמים, וקבלו עליהם את התורה באהבה רבה.

(פירוש הגר"א על מגילת אסתר)

תמיד אחר מחיית עמלק נתעלו ישראל במדרגת שלימות מוח ולב, כי לעומת שע"י עמלק נפגמו בבחי' מוח ולב ע"כ במחייתו נתעלו בשני אלה. והיינו בראשונה זכו למתן תורה שהיא שלמות השכל, והמשכן שהיא שלמות הלב, שהיא דבקות ישראל באביהן שבשמים באהבה, כמ"ש (שיה"ש ג) "תוכו רצוף אהבה" כמו שפירש רש"י. וכן במחייה שבימי שאול ודוד זכו לתורה, דהיינו חכמת שלמה, שעשה אזנים לתורה, ובנין בית ראשון. וכן בימי מרדכי ואסתר, זכו לתורה, היא עליית עזרא, וכמ"ש (עזרא ז) "הוא עזרא עלה מבבל", ואמרו ז"ל (סנהדרין כא ע"ב): ראוי היה עזרא שתינתן התורה על ידו לישראל אלמלא קדמו משה, כי מה עלייה שנאמרה להלן תורה אף עלייה שנאמרה כאן תורה. וגם היתה קבלה מחדש כמ"ש במגילה קיימו וקבלו, ובנין בית שני. וכן לעתיד לבוא אחר מחיית עמלק במהרה בימינו אמן, כתיב (ישעיהו יא) "כי מלאה הארץ דעה את ה'", וכן כתיב (ירמיהו לא) "נתתי תורתם בקרבם ועל לוח לבם אכתבנה", ובית שלישי. הרי שלעולם אחר מחיית עמלק זוכין ישראל לשלמות השכל והשתוקקות הלב.

(שם משמואל, פרשת תצוה וזכור שנת תרע"ד, עמ' קכח-קכט)

...על קבלת התורה מחדש בפורים מאהבת הנס... ומחמת אהבה רבה זו קבלו עליהם מחדש. ובזה מיושבת קושית המהר"ל בספר אור חדש ליהודים היתה אורה זו תורה, מה צ"ל הלוא כל מעלתן של ישראל אינה אלא התורה, ולהנ"ל ניחא שהגיעו מחמת גודל האהבה לשרשי התורה, כי אורייתא מחכמה עילאה נפקת, והם הגיעו למעלה גדולה נוקבין קודם דכורין.

(שם משמואל, פרשת משפטים - ר"ח אדר שנת תרע"ב, עמ' יד)

קבלת התורה בימי אחשורוש היתה בדרגה גבוהה יותר מאשר בהר סיני.
יתכן שאעפ"י שבסיני היו ישראל 'כאיש אחד בלב אחד', מכל מקום בימי אחשורוש הגיעו לאחדות שלמה ומוחלטת עקב הסכנה האיומה. שהרי בשעת סכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות והתרעומות שבין אדם לחבירו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר לז' עמ' קנו)

[י"ל שהטעם לגזירת המן היה מפני שסירבו לקבל עול תורה בכלל, שבהר סיני היה רק באונס. והתיקון היה "הדר קבלוה בימי אחשורוש". התוצאה מלמדת מה היה הטעם לגזירה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף מח ע"א) לטקסט

הדור קבלוה בימי אחשורוש

[בהר סיני קיבלו את התורה מיראה, ובימי אחשורוש קיבלו אותה באהבה.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף לו ע"א) לטקסט

מה תפוח זה פריו קודם לעליו

[לכן נאמר על יעקב "ריח בני כריח שדה" ופירש רש"י כשדה תפוחים, כי היה תמיד חוזר בתשובה מתוך פחד שמא לא יצא ידי חובתו, ונמצא שחזר בתשובה לפני שחטא].

(מרפא לנפש (זילבר), סוגיות עמ' ט) לטקסט

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום

[ה' רמז בזה שישראל מקבלים שכר עוד לפני שמקיימים מצוות, ולכן קיבלו כתרים אף שעוד לא עשו ולא שמעו, ורק רצו לשמוע ולעשות. (עמ' כד) אבל כשעבדו את העגל, נחשבו כגוים, כי העובד ע"ז ככופר בכל התורה, וגוי אינו מקבל שכר לפני המעשה, ולכן איבדו את הכתרים. [ולפני כן, בעמ' כב, כתב:] וראיה שישראל מקבלים שכר עוד לפני שקיימו, מזה שזכו שה' יוציא אותם ממצרים מפני שבעתיד יקבלו את התורה, אף שעוד לא היתה להם זכות (רש"י שמות ג, יא-יב). ועוד שהעולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית (רש"י בראשית א, א) אף שעוד לא קיבלו את התורה. ועוד שמהרש"א שבת פט ע"ב כותב שנקראו "בני בכורי ישראל" בזכות מה שעתידים לומר נעשה ונשמע.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' כג) לטקסט

לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע

[שני הכתרים הם שני הכלילות, בשבת קנב ע"א: "ינקותא כלילא דוורדא סבותא כלילא דחילפא". בינקות הוא כלילא דוורדא, נאה וחזק, שיכול לעבוד ומביא תועלת לעולם, כמו ורד שנהנים מריחו, וזה כנגד "נעשה", כי בצעירותו הוא בעל מעשה, ובזקנה הוא כלילא דחילפא, שמעלתה הוא שהוא זוכר מה שעבר עליו בשנים רבות, מלשון "חלף עבר", וזה כנגד "נשמע", כי הוא שמע הרבה בחייו ויש לו ידיעות רבות.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, גיא חזיון, עמ' 15) לטקסט

בחורב טענו בחורב פרקו. בחורב טענו, כדאמרן. בחורב פרקו, דכתיב "ויתנצלו בני ישראל וגו'". א"ר יוחנן: וכולן זכה משה ונטלן. דסמיך ליה "ומשה יקח את האהל"

והיא העליה שרמז לו באומרו "לך עלה מזה", פירוש: מזה שעבר. ולזה דקדק לומר גם כן תיבת 'אתה'. שהרי לא היה צריך לומר 'אתה', כיון שעמו היה מדבר. אלא לומר: אתה תעלה, ולא זולתך. שאדרבא, ירידה היתה להם.

(אור החיים, שמות לג, א)

אמר חזקיה: מאי דכתיב "משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה"? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה?, אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כדריש לקיש. דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי"? ה' יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימין. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

האדם בתולדתו בלא מלמד כבהמה שנ' ועיר פרא אדם יולד, ואם דעתו ושכלו של אדם בלא מלמד נותנת לו לחשוב בחדוש, לפי שאין הגלגל מנהיג, אלא זולתו מניע, כמו שהזכרנו, אין אצלו מצוה ולא עבירה, ולא דעת ולא חשבון, ואין אצלו שום מעשה טוב ונרצה יותר מאחר, וכל שכן הימים והשנים שכלם שווים אצלו, נמצא הכל שוה אצלו כמו שהוא שוה אצל הבהמות.
וחשוב בלבך שהב"ה ברא כל השפלים להנאתו ולתשמישו של אדם, שאין לנו טעם ביצירת בעלי חיים השפלים והצמחים שאינם מכירים את בוראם זולתי זה, וברא את האדם שיכיר את בוראו ית', ואם האדם אינו יודע שבראו כלל, וכל שכן שאינו יודע שיש אצל בוראו מעשה נבחר ונרצה ומעשה אחר מרוחק ונמאס, נמצא האדם כבהמה, וכונת בריאתו בטלה, וזהו מה שאמרו חז"ל תמיד, שאלו לא קבלו ישראל את התורה היה מחזיר העולם לתהו ובהו, כלומר שאם לא היו חפצים לדעת וללמוד ידיעת בוראם, ושיש הפרש לפניו בין טוב לרע, נמצא שכונת בריאת העולם בטלה. [מבאר שברא ה' העולם לשימושו של האדם המכיר בבוראו והיודע שיש לו מחוייבות, אך ללא הכרה זו הרי הוא כבהמה נמשל ולא ראוי לברוא עולם.]

(רמב"ן, דרשת תורת ה' תמימה)

כי בעל השכל השלם אשר יש לו היראה השכלית אינו מפחד ממגורות הענושים והבהלות כלל והאיש החמרי אשר הוא יגור מהענושים הנה אין לו מבא ביראה השכלית כלל, כי כמו שאמרנו המאחת היא מפועל הנפש השכלית והשזנית היא הפעלות הנפש החיונית. והוא מבואר כי יראתו של משה רבינו אינה משתתפת עם דבר של אותו פחד ומגור כלל כי יראת האיש השלם היא עצם האהבה השלמה וכמו שאמר אין לך אהבה במקום יראה יראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד. והנה שלא נשתתפה יראתו עם יראת ההמוניים, כמו שלא נשתתפו ההמוניים ביראתו, ולא ביראתו של אברהם אבינו וכיוצא. ואם כן הדרא קושיא לדוכתה כי אם הוא שואל יראת ההמוניים ודאי מילתא זוטרתי היא לגבי כולי עלמא ואיננה כדאי אשר בעבורה יעשה המצוה כמו שאמרנו. ואם היראה השכלית השלמה, אטו מילתא זוטרתי היא, ואף לגבי משה ואף שתהיה מילתא זוטרתי לגבי דידיה, לא תקן כלל ממאמרו...
אמנם הנראה אלי בזאת השאלה, יתבאר אחר שנתעורר על ספק יותר דק ויותר קשה במציאות היראה ומהותה וזה, כי היראה בטוב הבחינה אינה נופלת רק בדבר שהוא אפשרי להיות ואיפשר שלא להיות אבל במה שהוא מחוייב או נמנע יפול עליו צער או עצב, לא יראה כי אנחנו לא נירא מהזקנה או מהמיתה הטבעית או משקיעת השמש או עלייתו אף על פי שיגיע לנו נזק ממנו, אבל נצטער או נתעצב... היראה נמשכת אל היותו יתעלה בורא עולם בחפץ ורצון, ואל היות מנהגו תמיד נמשך אל רצונו. וכן אמר האותי לא תיראו נאם יי' אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים וכו' (ירמיה ה') והכוונה שהוא נקל בידו לקיימו ולבטלו...
וזהו ענין נכבד מאד נותן טוב טעם ודעת בשאלה שאנחנו עליה ובמאמר המצורף אליה. ועתה ישראל מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את יי' אלהיך, כי ודאי זהו סוד האמונה אשר לא באו בה כל הפילוסופים וכל החכמים אשר מעולם, אבל נמסרה לעם יי' אלה בראשית דבריה, כמו שאמרנו ומכחה קבלו כל המצות התלויות ביראה כמו שכתוב בהרבה מהן בפרט ויראת מאלהיך אני יי' (ויקרא י"ט) ועל זה אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (נדה י"ו) ע"ב) כי באמת האמונה בו יתעלה על זה האופן היא ביד המאמין בו ולא בו. ועל זה נאמר באברהם אבינו והאמין ביי' ויחשבה לו צדקה (בראישת ט"ו) כי הוא לבדו מכל הפילוסופים אשר לפניו בא אל זאת האמונה ועליה נאמר עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (שם כ"ב) והוא ענין נכבד מאד ויסוד תורניי נפלא ביאר אותו שלמה החכם ושם אותו פרי כל חקירתו בספר קהלת בשחתם סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור וגו'...
שמי שבא לכלל דעת בא לכלל יראה. וזהו שהפליגו חז"ל לומר אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה (אבות פ"ג). כי מי שאינו יודע וחושש אל הענינים האפשריים איננו ירא מהם, והנה יראתו אותם היא ראיה מופתית לידעתו, אבל אם אינו ירא היא ראיה עצמוה שאין בו חכמה, וכמו שהחליטו המאמר אין בור ירא חטא.
...וזה עצמו מה שיראה מכוונת חז"ל אמרו בפ' רבי עקיבא (שבת פ"ח). מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה (תהלים ע"ו) אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה. אלא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי (בראשית א') מלמד שהתנה הקב"ה תנאי עם מעשה שמים, אם ישראל יקבלו את התורה מוטב, ואם לאו הרי אני מחזיר אתכם תהו ובהו. ויש לתמוה, שהרי מיד שדבר עליהם אמרו כל אשר דבר ה' נעשה (שמות י"ט) ומאי יראה איכא כשהשמיע דין משמים. אלא שכוונו לזה שאמרנו כי מצד שבאו במעמד ההוא לכלל דעת הארץ יראה ממה שלא היתה מרגשת עד הנה, והיא היה הסבה ששקטה ושמחה בידיעת וכמו שאמרו בתחלה יראה ולסוף שקטה. ועתה ראה, כי ביראה הזאת אשר כן תארנוה ואשר אמרו עליה א"ר חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, וכמו שביארנו יצדק מאד מה שאמרו אטו יראה מילתא זוטרתי היא, שעליה יאמר מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך והלא הידיעה הזאת לא הגיעו אליה כל החקירות שבעולם וכלם נבוכו בה, והעולה מכלם הוא ענינים מסופקים מאד, כמו שכתבם הרב המורה (בפרק י"ג י"ד ט"ו מהחלק השני) אמנם היתה התשובה נכונה מאד, אין לגבי משה מילתא זוטרתי היא, שכיון שהגיעה לו זאת הידיעה בהשגת הנבואה, והוא השיגה בעקר מעקרי תורתנו ושמה לאמונה שלימה לכל בני בריתה, הנה מעתה מילתא זוטרתי היא לכל הבאים מכחו זה בלי ספק, עד שכבר נאמר שאפילו השאלה בה היא מותר ודבר שאינו צריך לדבר עליו, ועתה ישראל מה יי' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה, שיראה ששואל דבר ראוי שישאל ואם אינו גדול מאד, ולזה חבא המשל למי ששואלין כלי גדול ויש לו דומה לקטון, כי עם היות דבר גדול בערך החוקרים כלם, כיון שהגיע לו למשה בנבואה הרי הוא כקטן. אמנם מי ששואלין ממנו דבר קטון והוא המסור לו בתורת אמונה, ואין לו מפני שהוא מחוסר אמנה ומפקפק בו, הרי הוא כגדול ולזה יפול עליו השאלה וגם שמחזיקים טובה ושכר על ההודאה. [מבאר שהיראה הרצויה היא היראה הנובעת מידיעה ומהכרה שה' הוא בורא העולם והוא מנהיג אותו כרצונו. והנהגת העולם אינה דבר מחויב מחוקי הטבע אלא היא תלויה ברצון ה' המתחדש בכל עת. לכן הדבר תלוי בדעת, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, והיודע זאת היטב נראה הדבר בעיניו כמלתא זוטרתא. ומטעם זה היראה, האמונה והאהבה חד הם, והם תלויים בשכל ובדעת, והיראה הזאת היא יראה של אהבה ולא יראה מחמת דבר רע.]

(עקידת יצחק, שער צ"ב)

...ששמים וארץ בגדו בה' (שבדור המבול נשמעו למכשפים ולא מילאו את תפקידם) ובנים זרים הם, ביקש להעבירן. רק ישראל בקיום התורה מתקנים הכל, מחזירן לטוב בתקוני ארץ ומצות הנהוגים בארץ.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ד)

[לפני מתן תורה יראה הארץ שמא לא יקבלו ישראל את התורה, ואז העולם יחזור לתוהו ובוהו. ולבסוף, כשכפה עליהם הר כגיגית וקבלוה, שקטה, ולא פחדה שמא לא יקיימוה, כי התנאי היה רק שיקבלו, ולא שיקיימו, כמש"כ תוס' ע"ז ג ע"א.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' נג) לטקסט

מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה וכו' בתחילה יראה ולבסוף שקטה

[כשישראל עומדים בדין כביכול גם הקב"ה תלוי בדין, כי "בכל צרתם לו צר". ובוודאי ה' יצא צודק בדין. ולכן כאשר "משמים השמעת דין", הארץ יראה בתחילה מזה שישראל עומדים בדין, ולבסוף שקטה, כמו שכתוב בהמשך הפסוק (תהלים פרק עו פסוק י) "בקום למשפט אלהים" - כיון שה' עצמו כביכול עוד למשפט, לכן אנו בטוחים "להושיע כל ענוי ארץ סלה" - ישראל ייוושעו בישועת ה'. ועיקר המשפט של ה' הוא שהשכינה תיגאל מהגלות, ועל זה צריכים להתפלל בעיקר בר"ה וביוה"כ.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' לו) לטקסט

מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למה לי, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

הוסיף ה"א בששי, לומר שתנאי התנה הקב"ה עמהם, על מנת שיקבלו ישראל ה' חומשי תורה, ישראל ה' חומשי תורה, או כולכם תלוין עד יום ו' בסיון כי ה"א במלואו עולה ו', וטעמו של דבר, כי העליונים והתחתונים הם שני הפכים, ולא יתקיימו, כי אם ע"י איזה אמצעי המצרף ומחבר שני חלקים הפכיים אלו, וזהו האדם שיש בו חלק גשמי וחלק רוחני חלק אלוה ממעל, והשארות החלק הרוחני, תלוי בקבלת התורה, א"כ אילו לא קבלו ישראל התורה, לא היה כאן שום אמצעי לחבר שני הקצוות ההפכים, והיה ההכרח נותן, להחזיר העולם לתהו ובהו. ואל תשיבני מן הזמן שקודם מתן תורה, כי לעולם היו בעולם צדיקים, עוסקים בתורה, כנח שם ועבר והאבות ודוגמתם והיה עמהם השם הגדול העולה למספר כ"ו, ע"כ עמד העולם כ"ו דורות בלא תורה בכלל ההמון, אבל לאחר כ"ו דורות שנשלם מספר השם לא היה כח ביחידי הדור להעמיד העולמות כי אם ע"י קבלת התורה, לפיכך העוסק בתורה, משים שלום בפמליא של מעלה ושל מטה (סנהדרין צט ע"ב).

(כלי יקר, בראשית פרק א פסוק לא)

מדייק מכאן, שמאחר שאנו רואין כהיום, ששמים וארץ קיימים, ולא הוחזרו לתוהו ובוהו, זה מופת חותך, שקבלו ישראל התורה, וזה"ש על כן העיד בהם שמים וארץ, ומהו העדות שיעידו, שהם קיימים לעולם, כי קיומם נותן עדות ה' נאמנה, שכבר קבלו ישראל התורה, דאל"כ לא היו קיימים ועומדים, אלא היו חוזרים כבר לתוהו ובוהו, וטעמו של דבר שקיום שמים וארץ תלוי בתורה, לפי שהעליונים ותחתונים הם שני הפכים, וצריכים לאמצעי המצרפם, והוא האדם המורכב מן חומר וצורה, והרכבה זו היא ע"י התורה, כי זולת התורה היה האדם נמשל לבהמה, ולא היה בו חלק מן העליונים, לפיכך העוסק בתורה, משים שלום בין פמליא של מעלה ושל מטה, שלא יהיו מתנגדים זה לזה, כי האמצעי מצרפם. זה"ש יערוף כמטר לקחי, כי כל נצוק חיבור, וכמו המטר היורד מן השמים עד לארץ, דומה כאילו הוא מחבר שמים לארץ, כי כל נצוק דומה לחיבור, כך לקחי דהיינו התורה הלקוחה מן השמים לארץ היא מקום דנשקי ארעא ורקיע.

(כלי יקר, דברים פרק לב פסוק א)

[הפסוק "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" הוא הבסיס להשקפה האופטימיסטית, שרואה את הטוב בעולם. והטעם לזה הוא "יום הששי", מתן תורה, שע"י מתן תורה נעשה כל מה שברא ה' טוב מאד. אילו לא קיבלנו את התורה, היה חוזר לתוהו ובוהו, כי בלי תורה א"א לראות את העולם בעין טובה אלא הוא נראה כתוהו ובוהו. אם לומדים תורה ומקיימים מצות, לא נראה דברים רעים בעולם, ונראה בכל דבר את נפלאות ה'.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 181) לטקסט

אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו

[כי התורה אחוזה בעצמות ה', ואיננו יכולים לתפוס אותה בעצמותה, וה' עטף אותה במ"ט פנים לתורה (ירושלמי סנהדרין פ"ד ה"ב) כדי שתוכל לתפוס אותה, וברא את העולם כדי שתהיה אפשרות לתורה בצורתה הנמוכה, ולכן בלי התורה, העולם לא יתקיים.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף לח ע"ד) לטקסט

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים: אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, שנאמר "ויתנצלו בני ישראל את עדיים מהר חורב"... א"ר יוחנן, וכולן זכה משה ונטלן, דסמיך ליה "ומשה יקח את האוהל". אמר ר"ל, עתיד הקב"ה להחזירן לנו, שנאמר"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם" – שמחה שמעולם על ראשם

יתרונן של המצוות המעשיות ("נעשה") על פני ההשגה השכלית ("נשמע") הוא בארבעה דברים: א. מצוות אלו יוצרות קשר בין האדם המקיימן לקב"ה (ואלו הם הכתרים); ב. הקישור הוא קל להשגה וניתן להיעשות ע"י כל העם (ולכן ירדו שישים ריבוא מלאכים, ללמד שלא היה בישראל מי שלא היה זכאי להתקשר לה'), בניגוד להשגה שכלית, שרק מעטים מסוגלים לה; ג. קישור כזה לא עלול להסרה בקלות (ולכן על מנת להסיר את הכתרים היה צורך בכמות כפולה של מלאכים, מאה ועשרים ריבוא), בניגוד להשגה שכלית, שברגע שהיא נפסדת – מופסק הקשר; ד. גם אם קשר זה נפסק ע"י מספר אנשים, עדיין הוא נשאר אצל רבים (וזו הכוונה שמשה נטל את הכתרים והשאירם אצלו), והוא עתיד לשוב לאדם.

(עקידת יצחק, שער מד (החלק השני))

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, שנאמר "ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב"

לזה נאמר: ויתנצלו בני ישראל את עדים שקיבלוהו בחורב, שהוא כנגד נעשה ונשמע – תפילה של יד ותפילה של ראש. ולפי דעתי שאלו הם הכתרים שאמרו ז"ל שנטלו בסיני ושניטלו מידם במעשה העגל.

(עקידת יצחק, שער נג)

...כמ"ש האר"י ז"ל על ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, שהם ב' כתרים מדת הרחמים ומלכיות, ובתשובתם קבלו על עצמם מדת הדין ומלכיות כדי להרבות בסליחה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יב)

ידוע שבכתר דקדושה יש ב' בחי', עתיק יומין ואריך אנפין. וזהו ענין ב' כתרים שקשרו להם אחד כנגד נעשה וא' כנגד נשמע.

(רבי מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), אור התורה, במדבר כרך ב, פרשת שלח, עמ' תקמג)

ואריב"ל: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה, יצתה נשמתן של ישראל. שנאמר "נפשי יצאה בדברו". ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני היאך קיבלו? הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם. שנאמר "גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה"

ויש להבין למה, היד ה' תקצר ח"ו לעשות תיכף נסים שלא יצאה נשמתן כלל, אבל כבר נודע כי ישראל נגועלו במצרים בתועבות, ומלוכלכים בעונות, והיה גופם בלתי כדאי לקבל התורה ולכנס בברית ה', ולכך יצאה נשמתן, והרי הם מתים והגוף בטל, והוריד הקב"ה טל של תחיה, ונעשה גוף חדש ובריה חדשה, שהוא ענין טל של תחיה, שיהיה גוף חדש, כמ"ש המדרש הנעלם פרשת תולדות [ח"א קלד ע"ב] ע"ש, ואז היו ראוים לקבל התורה מפי גבורה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש י)

אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו דכתיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברישא עשי והדר לשמע

הכוונה, שאם היה דעתם במאמר: נשמע – לשמיעת האוזן לבד, הנה באמת היה להם לומר: נשמע ונעשה, שקדימות האוזן היא הכרחית למעשה, והמעשה הוא מעולה ממנה והוא תכליתה. אמנם כשהקדימו נעשה לנשמע, על כרחנו היה כוונתם אל שמיעת הלב וההשכל הבא אחר המעשה והנמשך ממנו, כמו שהוא העניין גם כן בקנייני המעלות האנושיות... ולזה יצאת בת קול ואמר, מי גילה רזיי לבני אדם, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו – וזה שבהם לא נאמר לשון שמיעה רק על ההשכל, דכתיב עושי דברו לשמוע בקול דברו.

(עקידת יצחק, שער מד (החלק הראשון))

כי ישראל במצרים היו גם כן נפתים בקול כלדים ופילוסופים, אשר חשבו השגת רוח הקדש ע"י התחכמות בחכמה, רק בבואם למדבר, וכבר ראו בים מה שראו, הבינו האמת כי שקר נחלו חכמי מצרים, ועיקר השגת רוח הקדש ונבואה תלויה בקיום המצות, וזהו אומרם [שמות כד, ז] נעשה ונשמע, דהיינו ע"י עשיית מצוה נזכה לנבואה וקול אלהים, ולא ע"י התחכמות, וזהו שאמרה הבת קול, מי גילה רז זה לישראל דיזכו לנבואה ע"י עשיית המצות, והוא כמלאכי השרת, שאין זוכה מלאך לקול אלהים שהוא עיקר שלימותו ואושר האחרון, אם לא שיעשה ראשון מצות ה', ואילו היה תלוי במושכלות, הלא הם בעצם שכלים נבדלים, וכל עצמותם להשיג עלולים, ולכך אמרם, בראשון עושי רצונו, והדר לשמוע בקול דברו, וטרם, שיעשו מצות ה', אשר אליהם יזכה לקול ה' וא"ש. [מבאר שישראל במצרים היו נפתים להאמין שמה שמכשיר את האדם להשגות עליונות היא העמקת השכל ועיונו, ובמעמד הר סיני נתחדשה להם ההבנה שההכנה הנדרשת היא לא זו אלא קיום מעשי שלם של מצוות ה', וזהו הרז והסוד שלא נודע אלא למלאכים.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)

בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע

[אף שאמרו ישראל "כל אשר דיבר ה' נעשה", שלכאורה משמע עשייה אחרי שמיעת הדיבור, הם אמרו כך מתוך ענווה, הם הרגישו שזה יהיה חוצפה מצדם לחשוב שהם ראויים לזכות גדולה כל כך שה' יתן להם עוד מצוות להתקשר באהבת ה', והיה חידוש בעיניהם אפילו מה שה' נתן להם מצוות במרה, שחשבו שאינם ראויים לזה. ולזה אמרו "מה שדיבר ה' במרה, נעשה", כלומר נעשה מה שה' כבר ציווה אותנו במרה, ואיננו מעלים על דעתנו שאנחנו ראויים לקבל עוד מצוות.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף כא ע"ד) לטקסט

[המשמעות היא שאומרים: לא משנה איזה יצה"ר יהיה לנו, כמה שיהיה קשה, אנחנו רוצים ללמוד תורה יומם ולילה, ואז התורה תעקור את יצה"ר שלנו, כמו שנאמר "בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין".]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עד ע"ד) לטקסט

דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא, בריך רחמנא, דיהב אוריאן תליתאי, לעם תליתאי, על ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי

מבאר, לפי שרצה ה' ליתן אורייתא תליתאה ע"י שבט משולש בהרבה מיני שילוש, ע"כ התחיל לבדוק בראשי בית אבותם ומצא ראובן ד' משפחות, ושמעון ה' משפחות, ולוי ג' משפחות על כן פסל הראשונים ובחר בלוי המשולש פעמים.

(כלי יקר, שמות פרק ו פסוק יד)

[התורה היא מספירת תפארת, מידת יעקב אבינו, רחמים שהוא שילוב חסד ודין, ולכן ניתנה בחודש השלישי. והתורה נמשלה למים, שגם מים ממידת תפארת, כי "מים" בגימטריה 91 (עם הכולל), חיבור שם הוי"ה - 26 (חסד) ואדנות - 65 (דין).]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף טו ע"ד) לטקסט

ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא. אמר ליה, עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אכתי בפחזותייכו קיימיתו, ברישא איבעיא לכו למשמע, אי מציתו – קבילתו, ואי לא – לא קבילתו. אמר ליה, אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן "תומת ישרים תנחם"; הנך אינשי דסגן בעלילותא כתיב בהו "וסלף בוגדים ישדם"

הנך רואה שהמין הזה נשתבש בפתיותו כשחשב שעל שמיעת האוזן אמר (נעשה ונשמע), והיה תופס עליהם בחיוב קדימתה. אמנם רבה סתם דבריו אצלו, ואמר בשלו מן הכתוב, כי עומק מחשבותיהם לא יבינו כל הרשעים, ופתיותם תשדדם ותגזול מהם טוב כוונתם, והמשכילים יבינו בתורה ושלימותם תצילם מתפיסתם, כי היא תנחם אל סוף כוונתם להעלותם במדרגות מכללות האנשים אל מעלת המלאכים הניצולים מכל פגעי ההיולאניות ומכל תלאותיו.

(עקידת יצחק, שער מד (החלק הראשון))

ההוא מינא דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמא אמר ליה עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו ואי לא לא קבליתו

[הצדוקי ראה שרבא מתלבט, האם דרכי התורה חשובים ומועילים בעולם, ואולי אם יעזוב ד' אמות של הלכה יהיו לו חיים יותר נעימים; ואז מעך ברגליו את אצבעות ידיו, כלומר ההרגל שלו ללכת לבית המדרש וללמוד תורה התגבר והכריח את ידיו לעשות רצון ה' בלי לחקור מה התועלת במצות. ולכן אמר הצדוקי שזה כמו שהקדימו נעשה לנשמע, שעשו בלי לברר האם חוקי התורה טובים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 70)

מה נגיד זה יש בו להמית ולהחיות אף דברי תורה יש בם להמית ולהחיות היינו דאמר רבא למיימינים בה סמא דחיי למשמאילים בה סמא דמותא

[כי התורה מקיימת את העולם, כמו שנאמר בע"ז ג ע"פ הפסוק "אם לא בריתי וכו' חוקות שמים וארץ לא שמתי". ותנאי התנה הקב"ה עם העולם, שאם לא יקבלו ישראל את התורה, יחזור לתוהו ובוהו. והעולם מתקיים ע"י צירופי שמות ה'. האורות היוצאים מפי הלומדים תורה נותנים חיות לכל חלקי הבריאה. כמו שאומר המדרש (בראשית רבה פרשה עט) "מה אני בעליונים אף אתה בתחתונים", שיש לנו שותפות בבריאה. ויש לזה שני צדדים כמו להט החרב המתהפכת, שאם לומד לשמה זה סם חיים, ואם לא זה סם המוות.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף ח ע"א) לטקסט


פח ע"ב

לעולם יהא אדם מן העלובין ולא מן העולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

כל אלה הענינים היתה הכונה בהם שאלו הענינים הטבעיים הנמצאים בעולם ההויה וההפסד לא יגיעו דעותינו להשיג איכות התחדשם ולא לציור מציאות זה הכח הטבעי בהם - איך התחלתו? - ואינם דבר שידמה למה שנעשה אנחנו - ואיך נשתדל שתהיה הנהגתו ית' להם והשגחתו בהם דומה להנהגתנו מה שננהיג או להשגחתנו במה שנשגיח בו? אבל הראוי לעמוד אצל זה השיעור ולהאמין שהוא ית' לא תעלם ממנו תעלומה - כמו שאמר אליהוא שם, "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה, אין חושך ואין צלמות להסתר שם פועלי און". אמנם אין ענין השגחתו כענין השגחתנו, ולא ענין הנהגתו לברואיו כענין הנהגתנו למה שננהיג, ולא יקבצם גדר אחד - כמו שיחשב כל נבוך, ואין ביניהם שיתוף כי אם בשם לבד. כמו שלא תדמה פעולתנו לפעולתו ולא יקבצם גדר אחד. וכהבדלות הפעולות הטבעיות מן הפעולות המלאכותיות כן הוא הבדל ההנהגה האלוהית וההשגחה והכונה האלוהית לענינים ההם הטבעיים מהנהגתנו והשגחתנו וכונתנו האנושית למה שננהיג אותו ונשגיח עליו ונכון אליו. הענינים הטבעיים - עד שלא תטעה ותבקש בדמיונך שתהיה ידיעתו כידיעתנו, או כונתו והשגחתו והנהגתו ככונתנו והשגחתנו והנהגתנו. וכשידע האדם זה, יקל עליו כל מקרה, ולא יוסיפו לו המקרים ספקות על האלוה - ואם ידע או לא ידע, ואם ישגיח או יעזוב? אבל יוסיף עליו אהבה, כמו שאמר בסוף זאת הנבואה, "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר", וכמו שאמרו ז"ל, "עושים מאהבה ושמחים ביסורין". [איך מגיעים לדרגה זו של לשמוח ביסורין? משיב הרמב"ם שאם יקבע בדעתו ליסוד את היות שכל האדם מוגבל ולפיכך אין הוא יכול להבין עד הסוף את מעשי ה' והנהגתו ועליו להאמין שה'מנהיג הכל היטב אם כי לא לפי הבנתינו, וידע שהכל לטובה.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק כג)

הצדיק מתבונן בחטאו אשר חטא לש"י, מצד גדולתו ורוממותו, הוא משער בעצמו שאי אפשר שיכופר עונו בשום פנים, לפי שיודע שהחטא יגדל כפי גדולת מי שהעוה אליו, ויתחייב מזה שאם תהיה גדולתו לבלתי תכלית שהחטא יהיה לבלתי תכלית. ועל דרך זה הוא מה שאמרו חז"ל עושים מאהבה ושמחים ביסורין, מצד שמעריכין יסוריהן לאין - נגד עונם.

(דרשות הר"ן, הדרוש התשיעי)

וכבר פירשו בו, כי לפי שהשמש אינו עולב את הירח בלקיותה, כי סבת לקותה אינו רק כניסתה מעצמה אל עגולת האופק אשר היא תמיד נכח השמש, אמנם השמש עם היותו הגדול שבצבא השמים, הוא נעלב מהירח בשעת לקותו, שאינו אלא מה שתעמוד הירח בינו לביננו ומסיר האורו מעינינו, ועם כל זה הנה הוא יוצא מתוך הלקות שמח וישיש כגבור לרוץ אורח. וראוי שיהא דוגמא לכל אדם המקבל עלבון מחבירו, ואף על פי שיהיה קטון ממנו, הוי ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כי כל שיהיה יותר קטון ממנו ישמח יותר בעלבונו, כי הוא ידוע שאם ירצה ינקם ממנו שבעתים, ובעוד לאל ידו יודע ענותנותו וארך אפיו.
והנה באמת המוסר נאה. אלא שלפי זה ירצו במאמר כצאת השמש בגבורתו, כצאתו מהלקות, והוא רחוק מפשוטו. גם כי העלבון הבא מן הירח אינו מגיע אל השמש כלל רק לקצת המקבלים אורו.
לזה אני אומר, שלא כוונו רק אל משמעות הכתוב. וזה, כי בכל יום ויום כצאת השמש על קו האפק, שאז מפני רחוקו ושפלותו הוא בתכלית חולשתו, עד שכבר יוכל עין הרואה להציץ בו, והנה אז במקום ענותנותו ושפלותו, שם תהיה גבורתו, כי משם יפרד להתחזק ולעלות מעלה מעלה בגרם מעלותיו, עד שירום ונשא וגבה אל נקדת נכח הראש שהוא בתכלית גבהו. והנה כאשר יגיע לשם והוא בעוצם כחו וחזקו, אשר לא שזפתו עין אדם, מיד הוא יורד ושוקע ממעלה אל מעלה, עד שישקע במערב. וכן הענין באמת במדות האנשים לפי מה שרצוהו חז"ל בזה המאמר, כי אשר הוא משפיל עצמו בענוה ושפלות רוח, עד שאינו עולב לשום אדם, אבל הוא מקבל עלבונן ושומע חרפתו, הוא איש אשר יתעתד אל המעלה דומה לשמש כצאתו בגבורתו, כי תכף שהוא בשפלותו ובני אדם מעיזין פניהם כנגדו, והמה יביטו יראו בו, הוא מתחזק והולך ועולה עד מעלה ראש, וכמו שאמרו (ילקוט ש"א רמז קי"א) כל הבורח מןהשררה שררה רודפת אחריו. אבל כאשר יגבה לבו ובגאונו וזדונו נותן חתיתו בבני אדם בחזקתו וגובה לבו, ישבר, כאומרו (משלי י"ו) לפני שבר גאון וגו', כשמש הזה אשר תכף עמדו בתקפו וגבורתו מיד יפול ונופל אל תחתית מצבו, וכמו שאמר (שם בילקוט) הרודף אחר השררה שררה בורחת ממנו [מביא פירוש שהדבר נלמד מן השמש, גבורת השמש שהירח עולב בה ומלקה אותה. כלומר: לקוי חמה נוצר ע"י הירח. אך היא אינה עולבת אותו. שהרי לקוי לבנה לא נוצר ע"י השמש. אבל עקידת יצחק מקשה על הפירוש הזה, ומפרש שהנלמד מן השמש הוא שכשאדם ענו סופו לעלות, וכשהוא מתגאה סופו לשקוע.]

(עקידת יצחק, שער ס"ג)


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כג ע"א]

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות

[ה' נתן לנו את התורה כדי שגם הגוים ילמדו ממנה (ולכן ניתנה בשבעים לשון). ואכן הגוים לקחו כמה עקרונות מהתורה. אבל הרבה פעמים השתמשו בדברים אלו לעורר שנאה, כגון "ואהבת לרעך כמוך" - הבינו שהוא למי שמאמין בדת שלהם, ורדפו בני דת אחרת. ]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 150) לטקסט

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אף על פי שמיצר ומימר לי דודי בין שדי ילין

הציור הישראלי הוא נותן שפגישת הצער מצד עצמו לא תגרום ריחוק נפשי מיסוד האמונה, כי גם בעת אשר העולם כולו מסובך הוא, וא"א לעמוד על בסיס החיים שבקדושת האמונה כי אם בצער ומכאובים, הרי הם תמיד מוכנים על זה, ואע"פ שמצר ומימר לי מ"מ דודי לי.

(גנזי ראי"ה ה עמ' קלג)

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל

מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה [בראשית רבה פרשה מז, ו], שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפי' שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו יתברך... ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני, רק שלא יכלו לסבול, כמאמר רז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו', שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל. לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו, שהוא גילוי יחודו יתברך.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לד)

כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל וכו' הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם

תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה... התכלית הוא עוה"ז התחתון, שכך עלה ברצונו ית'... שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה במקום החשך... ולזה נתן הקב"ה לישראל את התורה שנקראת עוז וכח וכמארז"ל שהקב"ה נותן כח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבא שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה לעתיד בלי שום לבוש... כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה כדכתי' "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו", "הראת" ממש בראיה חושיית... והיינו מפני גילוי רצונו ית' בעשרת הדברות שהן כללות התורה שהיא פנימית רצונו ית' וחכמתו, ואין שם הסתר פנים כלל, כמ"ש "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים". ולכן היו בטלים במציאות ממש כמארז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' אלא שהחזירה הקב"ה להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה שנקרא עוז, כמארז"ל: כל העוסק בתורה טל תורה מחייהו כו' [כתובות קיא ע"ב], רק שאח"כ גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לו)

בתחילה באחת מעיניך לכשתעשי בשתי עיניך

[רומז למאמר "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמן" - בתחילה עושה שלא לשמה, באחת מעיניך, ואחרי שתעשי, יהיה בשתי עיניך, כי יבוא לשמה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף יג ע"ב) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים! - אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה! - אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. - אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה, שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו. ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה - אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן: למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה - לא יהיה לך אלהים אחרים, בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? שוב מה כתיב בה - זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה - לא תשא, משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה - כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים - לא כתיב. מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר, שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם ואומר ויעמד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה - מי הוה ידע?

שואל מדוע התורה כתובה בגוף שלישי ולא בגוף ראשון הרי משה הוא שכתבה והיה ראוי שייכתב ויאמר ה' אלי וכו' ומבאר על פי גמרא זו שהואיל וקדמה תורה לעולם הרי לא משה הוא המחדשה חלילה אלא הרי הוא כמעתיק מספר קדמון ולכן התורה כתובה בגוף שלישי.

(רמב"ן, הקדמה לספר בראשית)

והראוי שיעויינו בזה המאמר שלשה ענינים: האחד, שעם הויכוח הזה אשר למלאכי השרת ונצוחם שיראה שעמדו עליו מצד קנאה, והוא דבר רחוק מהם. והשני, למה זכרו חכמים ז"ל בזה הויכוח אלו חמשה ענינים ולא זולתם. והשלישי שיראה מדברי רבי תנחום עירוב דברים, אם רחום למה שדי, ואם זיו שכינה, למה ענן.
אמנם יראה, שחכמים ז"ל כיוונו להודיע לפרסם מעלת התורה האלהית בעלוי דרושיה ופלאי רוממותם, באמת הנמצאות ובסדורם ובהשתלשלם, וענין השתמעם לדבריה, ושמותיה הקדושים ליודעים אותם, עד שמצד זה היא יותר נאותה למלאכים המשרתים את פני האדון ה'. והיה ראוי שיקנאו לישתף עמם בה האנשים הבלתי נכנסין במחיצתם. והוא מה שאמרו מה ילוד אשה בינינו, שהחמר הוא נתלה באשה.
וכשאמר להם לקבל תורה הוא בא, כלומר לשלמות צורתו, המה קטרגו לומר שהתורה שקדמה תשע מאות ושבעים וארבע דורות. וזה כי הכתוב אמר דבר צוה לאלף דור, ומהידוע כי משנברא העולם עד שנתנה התורה עברו עשרים וששה דורות, אם כן קדמה תשע מאות ושבעים וארבעה דורות. והכל מליצה נאה להורות על קדימתה לעולם, כי הנה העשרים וששה דורות הם הזמן שהיה העולם תוהו קודם נתינתה, שעליו אמרו אלפים שנה קדמה תורה וכו', כמו שכתבתי (בשער החמישי) והנה התשע מאות ושבעים וארבעה דורות, שהם כמעט ששה ושבעים אלף מהשנים לפי זה החשבון כלם קדמה לעולם. וזה חידה נפלאה לומר שיש בה ענינים עליונים הקודמים במעלתם לעולם, כקדימת האלהים בכל מיני הקדימות, וכקדימת הנבדלים במעלה, ושמזה הצד מה אנוש כי תזכרנו, אבל שיתן הודו בה על השמים.
ולהיות טענתם חזקה, אמר משה ירא אני שמא ישרפוני בהבל פיהם, כי הטענה החזקה שורפת המנגד. אמנם רמז לו האל יתעלה שיאחוז בכסא כבודו ויחזיר להם תשובה. וזה, על דרך שנאמר השמים כסאי (ישעיה ס"ו) כלומר שיאחוז בענינים אשר הם למטה מהמלאכים, והם הענינים הנמצאים בתורה להישר אותם השכלים המחוברים אל החמר, כמו שהוא ענין הגשמים הגלגליים, אשר אליהם יתדמו אנשי זאת האומה, כמו שאמר והנכם היום ככוכבי השמים (דברים א') ונאמר כי כאשר השמים החדשים וגו', כן יעמד זרעכם ושמכם (ישעיה ס"ו) כמו שנתבאר זה הענין יפה בפרשת הכהנים (שער ס"ו) והוא הלבוש התוריי שאמר רבי שמעון בן יוחאי (זוהר פ' בהעלתך) כמו שאמרתי (בשער ה') והוא שאמר רבי תנחום שפירש עליו רחום שדי מזיו שכינתו, כלומר שרמז אליו משני הענינים יחד, מצד הזיו האלהי, ומצד הענן הקשור על ראשי הנמצאים השפלים.
והנה הוא השכיל והשיב כמשפט, וסדר ויכוחו עמהם מפאת מספר הכללים שהתורה תכוין אל תועלת השכלים המחוברים אל החומר, אשר תחתם יכנסו כל שאר הישרותיה אליהם, ואם הם רבים מאד. האחד, להודיע מציאות האל יתעלה אל אנשי זה העולם השפל, להוציא מדעת אפיקורוס האומר שהכל נפל במקרה והזדמן, אין שום מנהיג לעולם בדעת ובכוונה, ושלזה נמצא מה שבא בו מרוע הסדר, וכמו שעליו אמר אמר נבל בלבו אין אלהים וגו' (תהלים י"ד) והשני, להודיע כי זה הנמצא אשר אליו יוחס האלהות הוא אחד ואין אלהים עמו, להוציא מלב האפיקורוסים האומרים שיש אל אחד פועל הטובות, ואחד פועל הרעות, אשר על זה אמר איוב (ב) גם את הטוב נקבל מאת האליהם ואת הרע לא נקבל, כמו שביארנו בהקדמת ביאור איכה. השלישי, לפרסם אמתת ההשגחה האלהית על דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וגו', להוציא מדעת הפילוסופים האומרים עזב את ה' את הארץ, ורבים אשר אתנו מהם, כמו שכתבנו כבר בשער הקודם וזולתו. והרביעי, להגיד השכר הרוחני המיוחד לנפשות אשר הוא תכלית האדם ועיקר הצלחותיו, כמו שיתבאר אחר זה השער, להוציא מן הרשעים האומרים שהדבור בזה הוא מהבלי התפלות, והחמישי, לתקן המעשים האנושיים וליישר אותם אל השגו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב וגו' כל אותה פרשה. והנה הנם חמשה ראשים אשר כל התועלות האינושיות נכנסין תחתיהם, לזה אמר שנצחם משה למלאכים מצדם, עד שסיימו ואמרו מה אדיר שמך בכל ארץ ואין עוד.
והנה על הענין הראשון שהוא הודעת מציאות השם אמר מה כתוב בה אנכי ה' אלהיך וגו'. לפי שהדעת הנפסד הזה, לא לוקח כי אם במה שירצה משבוש הסדר בכתות האדם, עת שרואים שימשול האדם באדם לרע לו, מבלי שמירת הצדק והסדר ביניהם, לזה אמר למצרים ירדתם? לפרעה נשתעבדתם כמונו? שנשתעבדנו בזה להכחיש ולומר אין אלהים, הלא מציאותכם תעיד לכם על אמתת מציאותו בלי שום למוד אחר!
אמנם על העדר זולתו אמר וכי בין ערלים אותם שוכנים וכו'. והכוונה, וכי טפשים אתם, או טפשות מצויה ביניכם לבלי דעת שהאל יתעלה חוייב להיות מחוייב המציאות, וכי המחוייב המציאות אי אפשר להיות אלא אחד והוא מושכל ראשון אצלכם. אמנם רוב האנשים לא ישכילוהו, ולזה הוצרך הזרוז בזה לאמר לא יהיה לך אלהים אחרים וגו'. להודיעם שהמודה בשני אלהות הוא כופר באלוהות בהחלט.
ועל קיום ההשגחה אמר משא ומתן יש ביניכם וכו'. כי באמת בעלי המשא ומתן הוצרך להודיעם כי האל יתעלה קנא הוא ולא ינקה את אשר ישא את שמו לישבע לשקר, למען אשר לא ישלחו ידיהם איש במלאכת רעהו, ואלה ישמע ולא יגיד אמנם לכם אין צורך להכריז ההשגחה ולאיים בעונשים בשום ענין.
ועל העונג הרוחני אשר לנפשות אמר מלאכה אתם עושים וכו'. ירצה, למי שימצא אתם היגיעה הגופיית, ולא יציירו כי אם אותה והמנוחה ממנה, צריך לתת להם את יום השבת, לרמוז ולזכור להם את יום השבת הגדול והנורא אשר בו ינוחו הנפשות כלם, כמו שאמרנו בענין השבת (שער נ"ה) ראיות עצומות שזהו עקר תועלת המצוה היקרה הזאת. אמנם אתם שהמנוחה הזאת הנפשיי המקווה אלינו היא נמצאת לכם בטבעיכם בעצם ותמיד, מה המצוה הזאת לכם.
והנה על תקון המעשים בכללם, אמר וכי קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם, לומר שהישרה הזאת אינה באה רק למי שיש לו באיפשרותו לקלקל דרכיו בתאוות מקולקלות או מדות נשחתות, אשר היא תתקנם משערם באופן שישתמש אדם מהם כהוגן וכתיקון, עד שישתמש בקנאה להרות חכמה ושלמות, על דרך שאמר קנאת סופרים תרבה חכמה (ב"ב כ"א).לא שיקנא בחוטאים ועושים רשעה, ולא בדבר שימשך ממנו נזק לשום אדם, וכל שכן ברציחה, וכן בתאוה הבשריית לקיים מצות פריה ורביה עונת הכתובה בתורה ויחר התועלות, לא למרק עצמו אל דברי הנותר במה שיש בו נדנוד עבירה כל שכן אל הניאוף. וכן החמדה לחמוד את הטוב ואת הדברים המותרים המביאות אליה, לא באופן אחר, כל שכן שלא לגנוב את אשר לרעהו והקש על שאר המדות, כמו הנדיבות והגבורה, וכיוצא והנה אחר שאין לכם יצר הרע המפיל התשקות על הרע, כי על כן אין באפשרותכם לפעול בבחירתכם רק טוב, כמו שכתבנו אצל לא טוב היות האדם (שער ח') כל שכן שהנושאים אשר בהם ישתמשו במדות האלה לא ימצאו ביניהם אם כן לא תרצח לא תנאף לא תגנוב וכיוצא למה להם.

(עקידת יצחק, שער קד)

...בהקדמת רבינו מהרח"ו זצ"ל דסדר העולמות האורות כביכול ואח"כ נשמות הצדיקים ואח"כ המלאכים ואח"כ הדינין. א"כ נשמות הצדיקים תחילה ואח"כ המלאכים.... שפירשתי אני הדל במ"ש מלאכי השרת כשעלה משה רבינו ע"ה למרום רבש"ע מה לילוד אשה בינינו, דהנשמות הם בינינו, כי האורות קודם כביכול ואח"כ הנשמות ואח"כ המלאכים, ונשמות הצדיקים הן בין הקדוש ברוך הוא כביכול ובין המלאכים, והא תינח. אבל עתה ראינו כי ילוד אשה בגוף ונפש בינינו, וזו התמיה דנשמות ישראל הם בינינו, אמנם ילוד אשה בגוף ונפש בינינו, זוהי שקשה. ויאמר ה' לקבל תורה בא, כלומר נזדכך גופו והוא נשמה.

(חיד"א, רוח חיים, דרוש ח לשבת כלה, בסופו)

אין לך דבר שמגדיל אהבת רעים כהתרת ספקות הבאים ע"י חילוקי דעות וויכוח.
על ידי הויכוח שהיה בין משה רבינו למלאכי השרת הכירו מלאכי השרת בצדקתו של משה, שראויה התורה להינתן לישראל, והכרת האמת שהגיעו אליה הפכה אותם מאויבים לאוהבים. שהרי מתחילה היה משה בסכנה כמפורש שם, ולבסוף נעשו לו אוהבים וכל אחד נתן לו מתנה.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת קרח מאמר עו' עמ' שלה)

והגמרא תמוהה להבין איך נעלם מהם דברי משה, כי מה שייכי להם קיום התורה הגשמית, ומה היא השאלה מתחלה, והתשובה מה לילוד אשה בינינו, וכי לא ידעו שבא לקבל תורה, ומה דייקו אם היא חמדה גנוזה או לא.
אבל הענין נראה, כי באמת עבודת ה' שלנו לקבל התורה בכללים ופרטים היותינו בגדר הגשם והבחירה, אל עבודת מלאכי מעלה אינו שייך, כמאמר משה ע"ה בקיום התורה שלנו, רק עבודתם לשליחות המקום, כדכתיב [תהלים קג-כ] ברכו ה' כל מלאכיו וכו' עושי רצונו, וא"כ מלאכי השרת ידעו כי התורה שייכת לבני אדם, אבל הם יהיו שלוחים לכך ליתנם לבני אדם, כי זהו חלק עבודתם בשמים ממעל להיותם שלוחים למקום, וזהו עבודתם, ולכך בראותם שמשה עלה וחשבו שהוא יהיה שליח להוליך התורה מקב"ה לישראל, טענו כי משה נוגע בשלהם ולהם שייכת השליחות, ולמשה קיום התורה היותו בני אדם בעל בחירה ובזה יקנה שלימות, אבל הם יקנו שלימותם בשליחותם, וע"ז השיב הקב"ה, לקבל תורה בא, לא הוא השליח, רק הוא מקבלו בעצמו ומידי לידו ניתנה, לשמור ולעשות, כי הוא עיקר המקבלו, כמאמר הגמרא [נדרים לה.] לא ניתנה תורה אלא למשה, ואין כאן שליחות כלל.
וע"ז חזרו לטעון, כי כבר אמרו מלך שנותן מתנה פחותה - למען תהיה נחשבת ליקר ומעלה - ניתנה על ידיו בעצמו, וא"כ אע"פ שהדבר הניתן בעצמותו אין כ"כ מעלה, מ"מ לרוב מעלתו שהגיע לו מיד המלך בעצמו ליקרת הנותן, דבר קטן לדבר גדול יחשב, כי המלך חפץ ביקרו, אבל אם נותן דבר יקר ונחמד, אין המלך מקפיד ליתנו מידו ממש, כי הדבר בעצמותו חשוב ונשגב, והוא הדבר שטענו מלאכי השרת, אילו התורה בעצמותה אינה יקרה ונחמדה, ראוי לך ליתנה בעצמן ולא ע"י שליח, להגדיל יקר התורה, אבל להיותה חמדה גנוזה כל חפציה וכל דבריה יקרים, וא"כ אין צריך לפאר הזה להיותה נתונה מידך ממש, ובלא"ה היא בעצמה כלי חמדה, ולמה אתה ניתנה לבשר ודם מה אנוש וכו', אין זה כבודך, כי אם תנה הודך בשמים להמלאכים עושי רצונך, והם יהיו שלוחים להביאם לבני אדם לצוות עליהם בשמך לקיים התורה.
ואמר ה' למשה להשיבם, ואמר משה אמת הטענה, זה היה מהטענה אם אתם חשובים מבני אדם, א"כ לא נאות למלך מלכי המלכים לתת תיכף לידם כי אם ראוי שתהיו אתם אמצעי בינותינו, אבל באמת ישראל יקרים מכם, והביא ראיה לזה, כי כבר נודע מ"ש בזוהר [ח"א קיז.] כי במצרים לא היתה הגאולה ע"י מלאך ושליח, כי אם על ידי הקב"ה בעצמו, כי כך היתה הטומאה במצרים וסטרא דמסאבא, אילו היה בא שם מלאך היה נשתקע בטומאה ח"ו, והיה מוגשם בגשם העכורי, ולכך לא שלח שם מלאך, ועם כל זאת ישבו ישראל שם ימים רבים ויצאו במעלתם, לא נטמאו ולא נתגאלו בתועבותם, והרי זה אות ומופת כי נשגבה מעלתם ממלאכי השרת.
וזו טענת משה, כלום למצרים ירדתם, הלא לא היה אפשר לכם, וכן כל המצות, אילו היו שייך בכם, כבר עברתם עליהם, אילו היה בכם יצר הרע והייתם בעלי בחירה, כאשר קרה לבני אלהים שנפלו קודם המבול, ולא עם ה' קדושים, כובשים חומר המכאוב ובוחרים בטוב, וא"כ נבחרו ישראל מן מלאכי השרת, ולכן ראוי לנו לקבל תורה מיד הקב"ה, וחביבין ישראל שלא הוצרכו לשליח כלל. מזה תראו כמה גדולה מעלת ישראל ומה יקרה חביבותם בעיני הבורא, וכן ראוי לאדם לבל יתנהג בדרכים הללו וללכת בו כאשר יזכור כמה חביב בעיני מלך עליון, וכי תהיה חביבותו בשביל שישב כל היום במושב לצים וכדומה, הלא זה ראש דברי, קראוהו אל ה' בהיותו קרוב, כי קרוב ה' לישראל מאד. [מלאכי השרת ידעו כי התורה שייכת לבני אדם. אך חשבו שהם יהיו השליחים שייתנוה להם. וכשראו את משה בשמים טענו כי הוא נוגע בשלהם. על כך השיב הקב"ה כי אין הוא שליח כי אם הוא המקבל. אז טענו המלאכים כי התורה היא מתנה כה טובה ויקרה, שאין צורך לפארה, אין צורך שהמלך בכבודו ובעצמו יתננה. וניתן לתתה ע"י שליחים. ועל כך ענה משה שהטענה היתה נכונה אם היו המלאכים חשובים מישראל. אך ישראל יקרים מהמלאכים, ולכך התכוון משה באומרו 'כלום למצרים ירדתם', שאם היו המלאכים יורדים למצרים היו שוקעים בטומאה ח"ו.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש טו)

[טענת המלאכים היא ש"השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם", א"כ מה למשה לבא לשמים? והתשובה "לקבל תורה בא" - שהוא יהיה שושבין ביני לבין ישראל, שמכאן ולהבא יהיה שיתוף עליונים בתחתונים (כמש"כ במדרש המובא בעקידת יצחק שער מד). והשיבו, איך ייתכן שיתוף כזה, הרי ניסית לעשות זאת בבריאת האדם, שגנזת את התורה תתקע"ד דורות ורצית לעשות דירה בתחתונים, והוא חטא וסילקת את שכינתך למעלה, ולמה תבקש עכשו לתת את התורה לבני אדם, "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו", הרי יחטאו בעגל, שנאמר עליו "וביום פקדי"? וה' אמר למשה "אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה", כי נשמת משה מעולם האצילות ולבושו מעולם הבריאה והיינו כסא הכבוד, ובא לרמוז שהוא גדול מהמלאכים שהם מעולם היצירה. ומשה השיב שאף שאצל אדם הראשון הנסיון לא הצליח, הרי עכשו שישראל ירדו למצרים וצורפו שם, הם ראויים לתורה. ועל הטענה שישראל יחטאו בעגל, השיב שדוקא זה שיש לו יצר הרע היא סיבה שתינתן לנו התורה, כי התורה בא לתקן חטאים, וזה שייך רק בעוה"ז.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' פא) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא וכו' חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם

[טענת המלאכים היתה טענת בר מצרא, שהם קרובים לתורה בשמים. ויש שתי תשובות לטענתם, (א) שאין דין בר מצרא במקום שיש הפבסד למוכר, ואם המלכים יקבלו את התורה, יש הפסד, שהרי לא ככל הפרדס"ס שייך בהם. (ב) אין דין בר מצרא במתנה, וה' נתן את התורה במתנה לישראל. זה רמוז בפסוק (תהלים פרק כט פסוק יא) "ה' עוז לעמו" - ה' נתן את התורה לישראל. ואין טענת בר מצרא, כי "יתן" - זו מתנה. "ה' יברך את עמו" - ה' נתן לישראל את התורה שהיא ברכה, כמו שנאמר "את בהברכה אשר תשמעו", מפני ש"בשלום" - התור היא שלמה רק אצל ישראל.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף סא ע"א-ע"ב) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה וכו' אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו' מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה

[כאשר עלה משה במדרגותיו להיות כאנשי מרום, כמלאכים, שעי"ז זכה לקבל את התורה, המלאכים התלוננו, הרי הוא ילוד אשה. אילו נתת לאדם ראשון שהוא יציר כפיו של ה' לא היינו מתלוננים, אבל משה אינו יציר כפיו אלא ילוד אשה. ה' השיב "לקבל את התורה בא" - יש לו מעלות שלא היו לאדם הראשון, ולכן הוא ראוי לקבל את התורה. עוד טענו "אתה מבקש ליתנה" - מדוע אתה מחזר על כל האומות כמבקש שיקבלו את התורה (ע"ז ב ע"ב), הרי היא כל כך חמודה? על זה השיב משה, שהמטרה היא כדי שלעתיד לבוא לא יוכלו לטעון "אילו נתת לנו את התורה היינו מקבלים אותנה", כמבואר בע"ז ב ע"ב. "מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם" - המלאכים יטענו שבהבל פיהם אין חטא, ואילו בהבל פיהם של בני אדם יש חטא. "אחוז בכסא כבודי" - נשמת ישראל חצובה מתחת כסא הכבוד, והם למעלה מהמלאכים, ולכן ה' נתן להם את התורה ולא למלאכים. "אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה" - יש יתרון בישראל שאין במלאכים, שישראל יכולים לשוב בתשובה, ותשובה מגיעה עד כסא הכבוד.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 45) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת וכו' חמודה גנוזה וכו' אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו' אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה

[קשה, וכי לא ידעו המלאכים שהם לא שייכים לתורה ולמצוות, שאין להם יד וראש להניח תפילין, אין להם בגדים לאיסור שעטנז. ועוד, שהתורה מספיק גדולה, מה ששייך למלאכים הם יקבלו, ומה ששייך למטה אנחנו נקבל? המלאכים חשבו שהם עדיפים על ישראל, כי נבראו לפני האדם (ביום שני). הם התנגדו לזה שמשה יקבל את התורה, כי ידעו שהוא עניו ורחמן, ויפעל להקל את העונש על החוטאים, בטענה שאנחנו אנוסים כיון שאנו קרוצים מחומר. (לב ע"ב) הם טענו: נכון שהתורה שייכת לבני אדם, אבל תן אותה על ידי המלאכים, שהם נוהגים במידת הדין, ויענישו בחומרה מי שחוטא, ואם לא יקיימוה כיאות יקחו את התורה חזרה לשמים. משה חשש שישרפוהו בהבל שבפיהם, כי הם צודקים כי בני האדם חומריים. וה' אמר שההפך נכון, דוקא גדולת ישראל היא שלמרות נטייתם לחטוא, הם מתרוממים עד כסא הכבוד. ואח"כ המלאכים הודו למשה שראוי לדון את ישראל במידת הרחמים.]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף לב ע"א-ע"ב) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו וכו' חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו' (פט.) מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב

[דרישתם שלא לתת את התורה למשה לא נבעה מצורך, שהרי באמת אין להם צורך בה, כי היא לא שייכת לגביהם, כטענת משה שם, אלא דרישתם נבעה מקנאה. אמנם אין למלאכים קנאה חומרית, אבל יש להם קנאה רוחנית. הם מקנאים בבני אדם, כי אדם יכול לעלות מעל דרגת המלאכים אם יזכך את חומרו. והשיב להם משה שדיני התורה שייכים רק בעוה"ז. וממה שאמרו בסוף "כל אחד ואחד נעשה לו אוהב" מוכח שבתחילה דבריהם נבעו משאה וקנאה.]

(רבי שלמה אהרן ורטהיימר, במאמר בס' קדיש לעלם (גרייבסקי), דף לב ע"א) לטקסט

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה וכו' אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו' אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה וכו' אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה וכו' אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם וכו' (פט ע"א) מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך

[המלאכים התלוננו, איך ייתכן שמעלתנו תלויה במעשי אדם שפל שהוא חומרי? והקב"ה השיב "לקבל תורה בא", שהתורה מוכרחת להתקיים באופן שראוי לקיום העולם. והשיבו לו שהיא "חמדה גנוזה", כלומר עד עכשיו התורה היתה רוחנית בלבד בלי לבוש גשמי. ואמר ה' למשה "אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה", כלומר, זאת ענותנותו, לקבל את השלמות אף מבני אדם החומריים. ואמר להם, האם "למצרים ירדתם", כלומר אנחנו עלינו מצרים, משפל השעבוד להפוך את הרע לטוב, [ולכן ראוי שהמעלה הרוחנית תהיה תלויה במעשינו]. ואז הודו לו "ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ" - כלומר משבחים את ה' על שהוא נתן לאדם את השלטון להעלות פחותי ערך למעלה רוחנית, לאפשר להעלות חומרים שפלים למעלות גבוהות, כמו שכתוב לפני כן "כל שתה תחת רגליו".]

(רבי דוד דוב לייטר, מזכרת אהבה (לייטר-גלר), עמ' 15 [עמ' פא במהד' תשמז]) לטקסט

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא וכו' חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו וכו' (פט.) מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם

[הראשונים ביארו שבאו בטענת בר מצרא, שהתורה היא שכנה למלאכים בשמים. המלאכים ידעו שלא שייך אצלם קיום המצוות המעשיות שבתורה, והם רצו רק את סודות התורה. ובזה ניצחם משה רבינו, ע"פ הדין (ב"מ קח) שאם מכר את כל שדותיו לאדם אחד, אין בו דינא דבר מצרא, וכיוון שה' מסר לישראל את כל חלקי התורה, גם פשט וגם סוד, לכן בטלה טענת בר מצרא. (צד ע"א) אבל קשה, הרי שום אדם לא יכול לקיים את כל תרי"ג מצוות, שיש מצוות שרק כהנים יכולים לקיים, ויש מצוות שכהנים לא יכולים לקיים כגון מצוות התלויות בארץ, שאין לכהנים וללוויים חלק בארץ, וא"כ מסירת התורה לישראל אינה דומה למוכר כל שדותיו לאדם אחד. התשובה היא, שכיון שהיתה אחדות בישראל במתן תורה, כמו שנאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר - בלב אחד", נחשבים שכולם מקיימים את תרי"ג מצוות, ודומה למוכר כל שדותיו לאדם אחד.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף צג ע"ד-צד ע"ב) לטקסט

חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם וכו' מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם וכו' מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם

[קשה לפי זה דברי הפיוט באזהרות למוסף שבועות "עליונים ששו בקבלת התורה" - הרי המלאכים התנגדו? יש לפרש ע"פ האמור בסנהדרין ז ע"א שמי שמפסיד בדין ישמח. (לט ע"ד) מה היתה ההוה אמינא של המלאכים, שרצו את התורה, הרי היא לאמתאימה למלאכים שמנותקים מהחומר. י"ל שיש מ"ט פנים לתורה (ירושלמי סנהדרין פ"ד ה"ב), שהם לבושים לתורה, כי אי אפשר לתפוס את עצמותה. המלאכים רצו את מ"ח הפנים היותר נעלים, שרק משה רבינו זכה לתפוס. (מ ע"א) עוד לא ידעו על הפנים המ"ט, הפשטי, שגלוי לנו. משה פחד להשיב להם, כי אדם אינו מסוגל לתפוס אפילו את מ"ח הפנים. וזהו "מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם" - כלומר שמא יבטלו את דעתי בהבל שבפיהם (בטענותיהם), כי כוח התורה עצום מאוד, כי מקור מחצבתה באש אוכלה, ולכן היא ראויה רק למלאכים. ולזה ה' גילה לו את הסוד שהוא יעטוף אותה בעוד פנים מ"ט, שתהיה בצורה גשמית. וזה מה שאמר ה' למשה (שמות פרק יט פסוק ט): "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך" - אני אשפיל את דברי בדברים חומריים לפי רמתו של העם, כדי שכולם יבינו, אף שמשה עצמו היה יכול להבין באופן יותר נעלה. "ועננו עליו" - כמו כתב סתרים, שמתגלה רק כשמחממים אותו, כך ה' גילה לו אז את הצורה הגשמית של התורה כמו שהיא בפנינו. (מ ע"ב) ואז משה השיב למלאכים שאינו מתכוון לקחת מהמ"ח פנים, אלא רק את הפנים המ"ט (במיוחד לפי האומרים שמלאכים אינם מבינים במה שקורה בעולם החומרי). ולכן הודו לו. ובזה צודק הפיוט "עליונים ששו", כמו שאומר הפיוט בהמשך "בקבלת התורה מסיני", כלומר באמצעות נתינתה בדרך הפשט, שבזה הסכימו המלאכים עם משה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף לט ע"ג-מ ע"ב)

מה לילוד אשה בינינו וכו' אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה

[זה מה שכתוב "תקיף במלוכה תומך כהלכה" - ה' תמך את ידי משה, ומשה השיב כהלכה].

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף כו ע"ג) לטקסט

רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא

[המלאכים שאלו, למה משה עלה בשביל התורה, הרי היה אפשר לתת לו אותה בארץ כמו שאר הדברות? וה' ענה, "לקבל התורה בא", שהוא בא לדעת את פירוש התורה כפי שהיא סדורה במרום, שהיא מסודרת בלי הפסק מבראשית עד "לעיני כל ישראל", וצריך לעלות לשמים ללמדה כפי מעלתה, והוא יוכל להשיג אותה רק אם יהיה בשמים כמלאך בלי אכילה ושתייה. עי' בית אלקים למבי"ט.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, הקדמת ר' יחיאל מאיר מורגנשטרן, עמ' 5) לטקסט

מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם

[וכן במדרש תנחומא פרשת האזינו סימן ג, אמר משה: "אלולי שאמרתי למלאכי השרת שהם ב' דברים הייתי נשרף מאישם", שרצו המלאכים להרוג את משה. זה שביקשו להורגו מדגיש כמה המלאכים משתוקקים לתורה, וגם את מסירות הנפש של משה רבינו שמוכן להסתכן שיהרגו אותו כדי לקבל את התורה].

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף עב ע"ג) לטקסט

תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם

והמאמר הזה אין לו מובן כלל, דבשלמא השתא שנתן הקב"ה התורה לישראל, אמר להם "אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", אבל אם הי' הקב"ה נותן התורה למלאכים באמת לא הי' נכתב "אשר הוצאתיך" וכו', כי יש ויש כמה צרופי אותיות, והי' נכתב דבר השייך למלאכים. ונראה כי הנה מה שהמלאכים בקשו לתת להם התורה, ודאי ידעו כי כל תרי"ג מצות לא שייכות בהם. וגם קשה, וכי משום שנתנה לישראל, הלא אפשר זה למלאכים לקיים התורה? ומה איכפת להו שנתנה לישראל, וקיימו תרווייהו? אך נראה דתורה הקדושה שנתן לנו הקב"ה יש ב' חלקים: האחד חלק המעשה, דהיינו קיום המצות, והב' חלק הלימוד, שציוה לנו הקב"ה להגות בו יומם ולילה, והיינו מה שנתן לנו הקב"ה לכל אחד מישראל חלקו בסיני מה שיחדש חידושי תורה, ולא ניתנו לשני בני אדם שיחדשו שניהם דבר אחד, אך כל אחד זכה בחלקו, בלתי אם הי' בר מזלו, אז יכוין לדעת חברו, אבל בלא זה כל אחד יש לו חלקו בתורה, ואין שניהם מתנבאים בסגנון אחד, כידוע. וכן נמי המלאכים לא יוכלו לחדש בהתורה חידושים כלל, כי כל חידושי תורה מה שראוי לחדש אך לישראל נתנה, ולא למלאכי השרת. ועל חלק החידוש בקשו המלאכים לתת להם, והשיב להם משה כי הנה מה שנתן לנו הקב"ה חלק הלימוד וחדושי תורה היינו מצד המבואר בדברי חז"ל [קידושין ל ע"ב], שאמר הקב"ה בראתי יצה"ר בראתי תבלין, הוא התורה, הרי שבכח התורה אפשר שיגבור על היצה"ר ולקיים חלק המעשה ג"כ, אבל בלתי חלק התורה לא הי' אפשר לקיים גם חלק המעשה, באשר היצה"ר חזק הוא ממנו. וגם עיין בס' נזה"ק פ' מה שכתב דב' מיני יצה"ר יש: א) היצה"ר שחוץ לגוף האדם, הוא המלאך אשר ירא הקב"ה, והב) הוא היצה"ר בגוף האדם, היינו תאות החומר. והנה היצה"ר שחוץ לגוף יקל לגוברו רק מחמת שהיצה"ר שבגופו מסייע ליצה"ר שחוץ לגוף, לכן קשה לכובשו. עיין שם. ולפי"ז אם לא היו ישראל במצרים ולא הי' עובדים שם עבודת פרך, אז לא היה בהם זוהמא כ"כ בגופם, אז לא הי' בהם רק היצה"ר שחוץ לגוף, זה הי' נקל לכובשו אף בלתי כח התורה. אך כיון שהיו ישראל במצרים ועבדו שם עבודת פרך, אז נעשו גופם מלא זוהמת הנחש, אז יש להם ג"כ יצה"ר חזק בגופם. ועי"ש הי' צריכין לקבל התורה וחלק הלימוד, כדי שיגברו על ב' היצה"ר. וזה שהשיב משה רבינו ע"ה: אתם רוצים בחלק הלימוד? כלום למצרים ירדתם לפרעה נשתעבדתם? א"כ אין בגופכם זוהמא כלל, א"כ מה לכם התורה וחלק הלימוד כדי לכבוש היצה"ר? הלא אין להם יצה"ר כלל. ועוד שהרי התורה לא נתנה רק כדי לקיים על ידה חלק המעשה, וא"כ כיון שאצלכם אין שייך חלק המעשה, ולמה לכם חלק הלימוד.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת מהדורא תליתאי ח"ב, בסוף הספר, הוספה בענין מתן תורה)

למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם

[המרגלים סברו שלא יוכלו לכבוש את א"י כי עוד לא עברו 400 השנה שנגזו על ישראל. אבל ציוני פרשת בא כתב שה' ירד עם חיילותיו למצרים בזמן ברית בין הבתרים, וא"כ כבר עברו 400 שנה מאז תחילת הירידה למצרים. (כא ע"ב) וזה מה שאמר משה "י-ה יושיעך מעצת מרגלים" (סוטה לד ע"ב) - ה' שירד בעצמו למצרים יושיע אותך מהטענה של המרגלים שעוד לא עברו 400 שנה. אבל הרי משה אמר למלאכים שאינם יכולים לקבל את התורה כי לא ירדו למצרים. וא"כ הטענה של ירידת חיילות ה' למצרים נדחית, וא"כ המרגלים צדקו בטענה שעוד לא עברו 400 שנה. ובזה פירש בס' עמודיה שבעה דף ז ע"ב את המדרש (איכה רבה פתיחתא כד) שהתורה רצתה להעיד שישראל חטאו ולכן בהמ"ק צריך ליחרב, והיינו בגלל חטא המרגלים, ואברהם טען "בתי את באה להעיד בהן בישראל שעברו על מצותיך ואין לך בשת פנים מפני, זכרי יום שהחזירך הקב"ה על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלך עד שבאו בני להר סיני וקבלו אותם וכבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם?", ובזה רמז שהמלאכים לא יכלו לקבל את התורה כי לא ירדו למצרים, וא"כ המרגלים צדקו כאמור, וא"כ אין להחריב את בהמ"ק.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף כא ע"א-ע"ב) לטקסט

ואריב"ל: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל. שנאמר "נפשי יצאה בדברו"

פרחה נשמתם. כשייחד שמו עליהם היה זמן יציאת נשמה. ומתי? "וידבר אלהים את כל הדברים האלה", בתגבורת הדיבור, דברים שאין האוזן יכולה לשמוע, "אנכי ה' א-להיך", פירוש: לייחד שמו על כל אחד ואחד מהם, לומר לו "א-להיך". אז השמיעם את קולו לייסרם, והפריד מהם הזוהמא, שיהיו ראויים לומר להם לכל אחד מהם "א-להיך". והגם שהיו בחיים ושמעו גם "לא יהיה לך וגו'", לא יתייחס לזה איחור, דהיינו הדיברות הבאות לא נאמרו מאוחר יותר, כי הכל אמר ה' בדיבור אחד, ולא קדמה אפילו אות לחברתה.

(אור החיים, שמות כ, א)

[בניגוד לגוים שהמציאו את אלהיהם, ועיצבו אותו לפי רצונם, מושג האלוקות של ישראל לא בא מנפשם ומשכלם, אלא היו כמתים, ולא עשו שום פעולה ליצור השגת האלוקות, אלא היא באה מבחוץ, ע"י הופעת ה'. ורק אחרי ששמעו את דברו, התעוררה נפשם והבינו בשכלם את שלמות ה' ומידותיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 148) לטקסט

ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל שנאמר נפשי יצאה בדברו ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה ואמר רבי יהושע בן לוי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל והיו מלאכי השרת מדדין אותן שנאמר מלאכי צבאות ידודון ידודון אל תיקרי ידודון אלא ידודון

היוצא מן הכתובים ודברי החכמים הוא - שלא שמעו כל ישראל במעמד ההוא אלא קול אחד לבד פעם אחת, והוא הקול אשר השיג משה וכל ישראל ממנו, 'אנכי' ו'לא יהיה לך', והשמיעו להם משה בדברו בהבדל אותיות נשמעות. וכבר זכרו החכמים זה וסמכוהו לאמרו, "אחת דיבר אלוהים זתים זו שמעתי" - ובארו בראש 'מדרש חזית', שהם לא שמעו קול אחר מאיתו ית', וכתוב בתורה, "קול גדול ולא יסף". ואחר שמוע הקול ההוא הראשון היה מה שנזכר מיראתם מן הענין ופחדם הגדול מה שסופר מאמרם, "ותאמרו, הן הראנו יי וגו', ועתה למה נמות וגו'? קרב אתה ושמע וגו'", ובא הוא, הנכבד מכל נולד, שנית וקיבל שאר ה'דברות' אחת אחת, וירד למטה להר, וישמיעם אותם במראה ההוא הגדול; והם יראו האש וישמעו הקולות - רצוני לומר, הקולות ההם אשר הם קולות וברקים, כרעם, וקול שופר חזק; וכל מה שתמצאהו מזכרון שמע קולות רבים כמו שאמר, "וכל העם רואים את הקולות וגו'", אמנם הוא קול שופר ורעמים וכיוצא בהם. אמנם 'קול יי' - רצוני לומר, הקול הנברא אשר ממנו הובן הדבור - לא שמעוהו אלא פעם אחת לבד - כמו שאמרה התורה וכמו שבארו החכמים במקום אשר העירותיך עליו, והוא הקול אשר 'יצאה נשמתן בשמעו' והשיגו בו שתי הדברות הראשונות. [בשתי הדברות הראשונות שמעו את קול ה' וממנו פרחם נשמתם ובקשו ממשה שיאמר להם את דברי ה' ושאר הקולות ששמע היו קולות שופר.]

(מורה נבוכים, חלק ב פרק לג)

[זה פירוש המעלה "אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני" - שמן הדין כיון שמתן תורה היה בשבת והתרחקנו י"ב מיל היה אסור לקרבנו להר סיני מטעם איסור תחומין, ובכל זאת קרבנו ה' להר סיני ברחמיו].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף יז ע"ב - לטקסט)

וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה יב ע"ב]

...היינו דאמר רבא: למיימינים בה - סמא דחיי, למשמאילים בה - סמא דמותא

בכל עת אשר אני בא לדון בתנועת התחיה הלאומית בכלל ובהלך רוחה ומפעליה, בקשר האומה והארץ, אחרי שאנו סוברים את המכשולים הרבים, ביחוד הפנימיים, העומדים לנו על דרכנו, אינני יכול לזוז מתוך אותו מעגל הקסמים של שאלת הקודש והחול בכלל החיים, וביחוד בחיינו אנו, בחיי עמנו, מראש צורים עד אחרון הצעד הלאומי שהגוי כולו, בהכרה ברורה או כהה, מתחיל לצעוד בתקופת חיינו זו.
המסתורין בהשקפות החיים הם האוצר ששם סם החיים וגם סם המות גנוז, "למימינים בה סמא דחיי, למשמאילים בה סמא דמותא". ומי שכמה אחרי סם החיים, בעדו ובעד כל הכלל כולו, לא יהיה לעולם נרתע לאחור מפחד של כל אלה אשר עברו ונענשו, אשר לקחו להם מאוצר הסתרים את ה"סמא דמותא" במקום ה"סמא דחיי".
והמסתורין מלמדין אותנו תמיד לאחד את הקודש עם החול. כל אותה התכונה הרבה [ר' מנוקדת פתח] של ההבדל בין הקודש ובין החול בחיים המעשיים והגלויים, תמצא את מקומה בעיקר בחול, והיא בעצמה - ההבדלה - במכון החול היא שרויה. אבל ברעיון השרשי של הקודש, האחדות המתאימה היא הגוברת. ותנועה גדולה לאומית בישראל ההולכת בעקבי הגאולה, היא מוכרחת להיות יונקת מעולם הנסתר, מאותו השורש העליון ששם אחוז הוא הקודש עם החול באחדות תאומית מאד. ומתוך השאיפה להיות עולה לאותו הרום, ישאב העם כולו את נהוריו את זהרורי גאולתו, ואת אוצר החיים החדשים אשר יבאו בקרבו בתור טל של תחיה להפריח כדשא את עצמותיו היבשות ולפתוח את כל קירותיו האטומים.

(ראי"ה קוק, חזון הגאולה, עמ' קפב)

פירש רש"י: למיימינים - עסוקים בכל כחם, וטרודים לדעת סודה, כאדם המשתמש ביד ימינו שהיא עיקר.
מכאן שהמשמאילים בה הם שאינם עוסקים בכל כוחם ואינם טרודים לדעת את סודה. להם התורה היא סם המוות.כיוון שכן – מן ההכרח הוא שההתחזקות בעסק התורה תהיה בכל הכוח. כי הדבר הוא שאלת חיים ממש.(!)

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר לו' עמ' קנ')פט ע"א

שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומתן יש ביניכם

[מדוע הביא את הדיבר החמישי לפני הדיבר השלישי? מפני שמלאכה עדיפה ממשא ומתן, כפי שמוכח מקידושין ל ע"ב, שר' יהודה אומר שגם אם הבן יודע משא ומתן, צריך ללמדו מלאכה - אומנות, ולכן משה רבינו הזכיר קודם מלאכה ואח"כ מו"מ, לומר שלא רק שאין לכם מלאכה, אלא אין לכם אפילו מו"מ.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סה ע"ד-סו ע"א) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. אמר לו: משה, אין שלום בעירך? אמר לפניו: כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אמר לו: היה לך לעזרני. מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת

הוצרך משה לומר... בתפלתו "ועתה יגדל נא כח א-דני", כדי להמשיך ולהשפיע הכח הפנימי במדות, ושלא יסתלק למעלה, וזהו לשון "יגדל". לעזרני - להמשיך לי כח ועזר.

(רבינו בחיי, במדבר פרק יד פסוק יז)

וזה, שהשכל העיוני עולה למרום השגתו בחקירותיו בהשתלשלות הנמצאות וקיומם, ומוצא שהוא יתעלה הקושר את כלם ומעמיד אישיהם בכלליהם כלם, כי על זה האופן ולא זולת נמשך מציאותם התמידי, וראה שההפסד והפרוד בהם הוא מטבע חומריהם, עד שיגזור שאי אפשר להם שום קיום והתמדה מפאת החמרים ולא מפאת המורכבים מהם, כלומר שאין דבר מהנמצאות מתקיים על ידי זכות וכשרון המעשים כלל, כמו שהוא דעת פלוסוף מצד עיונו. אמנם להוציאו מידי גזרה זו המקולקלת, הושפעה ממנו יתעלה השאלה ההיא, משה, אין שלום בעירך. ירצה, כסבור אתה שאין החוט הזה הקושר והמקיים הנמצאות מתקיים מצדך והדומים אליך מבני עירך, חזר ואמר כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, והוא נתינת הטעם לצורך השאלה, והוא שהשכל עיוני יגזור שהקיום הזה הנפלא לא יבא מפאת החמר, לפי שאין מטבעו והיתה תשובתו הנכונה אמת הוא, כי הענין ההוא מיוחד אלי בעצם וראשונה, אבל מכל מקום היה לך לסייעני בו בטוב העיון וכושר המעשים התוריים אשר עליהם העולם עומד, כמו שאמרנו, ולזה מני ומינך תסתיים שמעתתא. מיד ועתה יגדל נא כח ה', כי החכם השלם ישמע מוסר ויקבל מה שאמרו כל זמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה (מדרש איכה פ"א) שהוא מאמר נפלא מאד, כמו שזכרנו שם, והפירוש הזה הוא נאות והכוונה נכונה מאד.
והקש עליהם לענין שני וקרוב אליו, והוא היות ההערה על ענין הנבואה, ולהוציא מלבן של המוניים החושבים שאי אפשר להגיע האדם מצד השתדלות והכנה אנושית אל מעלת הנבואה, אבל שיהיה מצד הרצון האלהי המוחלט, עד שכבר אפשר שינבא אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ומי שישכיל כל החכמות יד ה' לא תהיה בו, מה שיהיה הענין עול בחקו יתברך ומגונה מאד. ולזה היישירו חז"ל בדרוש הזה אל הנכונה שבדעות אשר זכרה הרב המורה (בפרק ל"ב ח"ב) אחר הספר אשר ספרם שם, וכוונו הדרוש במשה אדון הנביאים שנודע מענותנותו שהיה מחזיק עצמו לבלתי ראוי לאותה מעלה מצד עצמו, אמנם גזר שהאל יתעלה במדת טובו ורצונו המוחלט היה נותן כתרי השלמות הזה לאנשים, ואם היו במדרגת האותיות הבלתי מדברות כי אם בתגין או ברשמי זיונין ותנועות אשר יצורפו אליהן. והוא הדבר אשר אמרו משה במליצה ההיא עצמה, בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי (שמות ד'). הנה שדמה עצמו לאותו ענין לאות הבלתי מדברת בלתי הנקוד או החג, אשר הוא החן האלהי, כמו שאמרנו. והיתה ההערה עליו על זה משה אין שלום בעירך, על הדרך עצמו שאמרנו לומר שלא יחשוב כך בשום פנים, כי בשלום האיש והבית אשר בעיר יהיה שלום בין עליונים ותחתונים ויאצל עליהם מהרוח האלהי ולא באופן אחר. והוא חוזר ונותן טעם למחשבה הראשונה, לומר שהשלמות הזה האלהי בהחלט, והדעת לכאורה לא יגזור על שיהיה לו מבא בו כלל. והיה כלל התשובה מכל מקום היה לך לסייעני, לומר שהאיש השלם יש לו לסייע בזה בלי ספק להשפיע עליו כוח האצילות. וכשיהיה כן מבלי מונע מצדדים אחרים הנה הוא לו ימנע טוב להולכים בתמים... [מבאר שהקב"ה הוא המעמיד את כל העולם ומסדר את כל העולם כסדרו, כאשר יסדרו שרשרת על חוט, והחוט הזה והסדר הזה נקרא שלום. לכן אומר משה שלא העבד נותן שלום. כלומר אין האדם בורא ומסדר את העולם. אבל יכול הוא לסיע בשמירת סדר העולם בתורתו ובחכמתו. ושיש ביכלתו של האדם להגיע אל מעלת הנבואה, ולהאציל את הסדר שהוא מקים בעולם ע"י שמירת המצוות, אל העולמות העליונים, ולעשות גם בהם שלום.]

(עקידת יצחק, שער ע"ד)

נוטים פשוטן של הכתובים והמאמרים המרמזים ענין העבודה צורך גבוה, שהכוונה על עצם הצורך בו יתברך, כענין שאמר הקדוש ברוך הוא למשה היה לך לעזרני, ולר' ישמעאל אמר ישמעאל בני ברכני, וכן מורים רוב הפסוקים ומאמרים. [תמה שכן המאמר הזה משמע ממנו שמעשינו פועלים בו בעצמותו והרי לא כך אנו מקובלים שבעצמותו אין לנו כלל השפעה אלא בגילויו? ואכן כך הוא מבאר שגם מאמר זה כוונתו שיש השפעה למעשינו על הספירות הנאצלות ממנו שעל ידם יורד השפע לעולם.]

(של"ה, תולדות אדם - שער הגדול (נד))

אפשר לומר שהפסוקים והמאמרים המורים הן אם יצדק אדם או ירשע אינו נוגע בו יתברך, הוא לענין קיום התמידי, שהוא יחוד הראשון מיחוד הספירות שהעתקתי לעיל, השפע הנקבע בתחילת האצילות לצורך קיומן שהוא קבלת עול מלכות שמים, שזה לא יחסיר ולא יעדיף לענין תמידיי. אך מעשה בני אדם גורמים מצד מעשיהם תוספות השפעה בהם, ומהם יורד למטה, אשר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן, כי בזו תוספת ההשפעה מתברך ומתייחד השם, וזה אינו דבר תמידי רק לפי מעשה בני אדם, והחוטאים מונעים זה הטוב ומחסרים זה השלימות, אשר תכלית בריאת האדם היה לעבדה ולשמרה ולתקן זה לייחד השם.

(של"ה, תולדות אדם - שער הגדול (נה))

וזה לשון עבודת הקודש בהקדמה, ירצו ע"ה להודיע כי זה הענין קשה עד מאד, לא יפול תחת רשת שום שכל. והוא כי לא ישער שכל האדם שיהיה תיקון העליון מסור ביד תחתונים, ושיהיו העבודות והתפלות צורך גבוה, לולא שגלה הקב"ה הסוד המופלא הזה לאדון הנביאים, עד שתמה הוא על זה. והוא אמרם קושר כתרים, הוא קשר וחבור וייחוד האותיות סוד כחות השם המיוחד זה בזה. ואותיות מלשון אתא בקר, כי בקשר הכתרים האור והשפע בא תמיד ואינו פוסק, ועל זה כונו הכחות ההם בשם אותיות, על כי באים זה לזה ומתייחדים זה עם זה, והם הם האותיות. והתורה היא נארגת מן האותיות, והכל נאצל ובא מן הכחות ההם, ולזה כינום בשם אותיות, להודיע נאמנה כי הייחוד שהוא צורך גבוה תלוי בעסק התורה וקיומה, כי זה הוא הגורם הגדול אליו, ובטול התורה גורם הפסק המעין ופירוד הייחוד. ולזה אמר אין שלום בעירך, כלומר כשהשלום יהיה מסולק מעיר אלהינו מצד קלקול הבריות ועברם על התורה, לזה אני מראה אותך באיך ומה יתוקן זה, והוא בקשר הכתרים ויחודן מצד הטיבם מעשיהם ושובם אל דרכי התורה וקיום מצותיה, ובזה יתוקן הקלקול ההוא. אז בשמעו זה תמה ע"ה ואמר, כלום יש עבד, כלומר אפשר שהעובד השלם יהיה זה הכח בידו, זה פלא, ועוד איך ימשך זה מזה. ומקובל היה שהתפילות והעבודות ימשכו הרחמים, אלא שהעיר שאלה דרך תימא כדי שתבואהו תשובה על נכון מפיו יתברך ויהיה נאמן בקבלתו. אז השיבו ואמר לו היה לך לעזרני, כלומר הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם לעזרו בפעולתו, ואם אין סיבה לזה איך ימשך זה מושגת, לא יעדר העזר והפועל לסכלות הסבה, ואפשר שהוא יתברך גילה סוד הסבה לעבדו נאמן ביתו, מיד אמר לו, כלומר כשחטאו ישראל הוצרך משה אל הלימוד ההוא והעצה הנכונה אשר יעצוהו ואשר הורהו דרך תיקון אל קלקולם לקרב מה שהרחיקו ולהשיב נדחים אשר בעונם נדחו, וכמו שיתבאר סוד זה יפה במ"ש ועתה יגדל נא כח אדנ"י, ובהזכרת המדות ההם שהזכיר בהתפלל בעדם, ובתשובתו יתברך אליו באמרו סלחתי כדברך ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ, והכל מתוקן ומבואר לחכמי לב. ואמר ע"ה כאשר דברת לאמר, כי אתה המורה דרך למצא פתח סליחה ולמדתני סוד התפלה והבקשה בה תעתר, ולולא רצונך למחול ולסלוח לא נדרשת ללא שאלוך, עד כאן לשון עבודת הקודש. [מבאר שהעיסוק באותיות על ידי ה' הוא הכוחות העליונים. שמכונים בשם אותיות. ובעת שישראל מתרפים מן התורה אין שלום כביכול אצל ה' כי אנו בתפילתינו ומעשינו נותנים כח כביכול לשכינה.]

(של"ה, תולדות אדם - שער הגדול (יג))

אמר לו משה אין שלום בעירך אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו אמר לו היה לך לעזרני מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת

[הגדר של שלום הוא שכל הדברים העוסקים פעולה מסוימת יפעלו יחד למטרה אחת. (כה ע"א) ומה שאדם עושה בעוה"ב יעשה שלום, כי כל מעשיו נועדו לעבודת ה'. ה' שואל את משה "אין שלום בעירך", כלומר האם לא ראית שאין בעירך הסכמה למטרה אחת? ומשה ענה "כלום יש עבד שנותן שלום לרבו" - זה לא תפקיד של העבד לעשות את השלום, כי רק ה' יכול לעשות שלום בין בני האדם כמו שהוא עושה שלום בין המלאכים שתפקידיהם מנוגדים, זה שר של אש וזה שר של מים. וזה פחיתות כבוד לה' אם העבד יעשה את זה. וה' השיב "היה לך לעזרני", נכון שהכל תלוי בה', וה' יכול להביא את כל הבריאה שיכירו במלכותו, אבל האדם הוא האמצעי לכך.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, קדיש לעלם, דף כד ע"ב) לטקסט

מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות

[הקב"ה קושר כתרים בעוה"ב לאותיות, היינו גם למי שהגיה רק אות אחת בספר תורה, כמו שנאמר במנחות ל ע"א שהוא נחשב כאילו כתב את כל הספר.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף לג ע"א) לטקסט

בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו אמר לו היה לך לעזרני מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת

[הקב"ה נתן כבוד ("כתרים") לאותיות מסוימות, לדוגמה, שם אות א' בתחילת עשרת הדברות, אות ב' בתחילת התורה. (לג ע"ב) משה רבינו חשש שזה יגרום לקנאה בין האותיות, וימנע את השלום. הקב"ה השיב לו: כנראה אתה חושב שלא נוהגים לברך זה את זה בשלום (ולכן חששת שהאותיות יתקוטטו), שהרי לא ברכת אותי בשלום. משה השיב, אתה לא צריך את ברכתי, כי אני עבד שלך. ובאמת אין חשש שהאותיות יריבו, כי יש עליהם מורא שמים. (לג ע"ג) משה רבינו התכוון שה' הוא זה שיכול להשפיע שלום לעבדיו, ואי אפשר שהעבד יתן לו שלום. מצאנו שתלמיד שואל בשלום רבו, אבל זה בקשה שהרב יתן לו שלום, ולא להיפך. ה' אמר לו "היה לך לעזרני" - לתת עצה אם לכתוב "בראשית ברא" או "בראשונה ברא" (כמו שלומדים מ"נעשה אדם" שמידת הענוה היא שגדול נמלך בקטן). (לג ע"ד) וענה לו שיכתוב "בראשית" כדי שיהיו בפסוק הראשון כ"ח אותיות, כדי לרמוז לכ"ח העתים שיש בבריאה בכללה, והם מנויים בקהלת (ג, ב-ח), ואם יכתוב "בראשונה", יהיו כ"ט אותיות. ועל זה אמר "יגדל נא כח ה'" - המלה "כח" רומזת לכ"ח האותיות. וזה גם כוונת רש"י, בראשית א, א, שמביא את הפסוק "כח מעשיו הגיד לעמו" - שלכן התורה פתחה ב"בראשית" ובלא ב"בראשונה", כדי שיהיו כ"ח אותיות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף לג ע"א) לטקסט

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו, דכתיב בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה, ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם ואט אליו אוכיל

ועתה לא אתם וגו' - פירוש לתת טעם להסיר מלבם חשש השנאה לבל יחשבו כי יוסף ישטום אותם וישנאם על אשר נתאכזרו עליו, ויהיה בעיניהם דבר רחוק שיהיה לב יוסף נכון עמם, לזה אמר להם הן אמת כי בשעת מעשה אשר מכרוהו היו הדברים זרים בעיניו איך יהיה כל האכזריות בלב אחים על אחיהם, וראוים הם להיות שנואים אצלו. אכן עתה אחרי ראותו כל הנמשך מירידתו מצרים ידע כי המעשה היה מאת ה' והם שליחותו יתברך עשו ולא שליחות עצמם ובזה אין מקום לשמור להם איבה, ולא להרחיק מדת האחוה מהם.
ואולי כי בזה היה להם פנים לעמוד לפני אביהם כשנגלה הדבר, כי הם הגורמים לו אבל ובכי כ"ב שנה, ועשו המעשה המופלא במכר אחיהם, ורואני שגם בוש לא יבושו מאביהם. והיה נראה לומר כי יעקב לא ידע גוף המעשה, וזה דרך רחוק, כי פשיטא שלא ימנע מחקור זאת היאך נתגלגלו הדברים עד שירד יוסף למצרים, וגם מעשה כתונת הפסים המובא אליו מוטבל בדם, אלא ודאי כי בטענת לא אתם שלחתם וגו' שאמר יוסף הוכר הדבר כי מאת ה' היתה זאת ואין להרהר אחר מדותיו, והוא אומרם ז"ל (ב"ר פו ב) ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות וכו'. [מביא כי האחים קיבלו את דברי יוסף, שה' גלגל הדברים כפי שהיו עד שהגיע למעמדו במצרים, ולכן לא חששו לספר ליעקב את שקרה, שכן הוכר הדבר שהם היו רק כשליחים והכל היה מעשה ה' כדי להביא את יעקב ואותם למצרים.]

(אור החיים, בראשית מה, ח)

אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא, מי שמיע לך מאי הר סיני? אמר ליה, הר שנעשו בו נסים לישראל, הר ניסאי מיבעי ליה? אלא הר שנעשה סימן טוב לישראל, הר סימנאי מיבעי ליה? אמר ליה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דמעייני באגדתא, דרב חסדא ורבה בריה דרב הונא דאמרי תרווייהו, מאי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות עליו

ואחד מן היעודים הגדולים שיעד בביאת משיחנו הוא זה, כאמרו. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד, ירצה בזה, כי כל האומות ישובו לאמונתנו בכללי התורה ובפרטיה כפי דעתנו.
וזה שאמרו במסכת ע"ז: מאי אותביה ליה חבריה לר' אליעזר כל צאן קדר יקבצו לך וגו', אמר להם רבי אליעזר כלם גרים גמורים הם לעתיד לבא שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, מתקיף לה רב יוסף ודלמא מעבודה זרה הוא דהדרי בהו, אמר ליה לעבדו שכם אחד כתיב. הרי כבר נתברר שכל האומות ישובו לאמונתנו בכל פרטי המצות ודקדוקיהן כאמור. והוא אמרם ז"ל. מה אשוה לך ואנחמך, לכשאשוה לך אנחמך. הפירוש ידוע, שכל הקטטות שבינינו והאומות הם מסיבת חילוף האמונה, כמו שאמרו בשבת אמר ליה ההוא מרבנן לרב כהנא מי שמיע לך מאי הר סיני, אמר לו הר שנעשו בו נסים לישראל. הר סיני הר ניסאי מבעי' ליה, אלא הר שנעשה בו סימן טוב לישראל, הר סימנאי מבעי' ליה, א"ל מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דמעייני באגדתא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, דאמרי תרווייהו מאי הר סיני שירדה שנאה לאומות העולם עליו, וכמו שאמרו אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני, הגידו לו שכל חלאים שהאומות העולם מביאים עלי אינם אלא בשביל שאני אוהבת אותו.
והטעם בזה, מפני שהבדילנו הש"י מכל האומות שלא נתחתן בהם ושלא לאכול המאכלות האסורות, והריחוק וההבדל מביא על כל פנים לידי זה. ולפיכך אמרו: לכשאשוה לך אנחמך, כלומר, לכשאשוה לך שאר האומות שכלן יהיו באמונה אחת עמך אנחמך. כי אז תהיה הנחמה שלמה שאין אחריה דאגת מלחמה ושנאת האומות הנ"ל עלינו. [מבאר שהכוונה שירדה שנאה לישראל משום שהובלו הגויים מאיתנו ביחס לתורה אך יבוא שאז ישוו את האומות לישראל לעניין חיוב המצוות ובכך תהיה נחמה ותסור הקנאה.]

(דרשות הר"ן, הדרוש השביעי)

מאי הר סיני הר שירדה שנאה לאמות העולם עליו

תשועת הקב"ה לישראל יתכן להיות בב' טעמים: או דהוי מאהבתו לישראל, או משנאתו לאומות העולם, להכעיס לאומות העולם מגדיל את ישראל להיות כועסין האומות העולם יותר. והנה משכל אנושי נראה יותר דהוי משנאת אומות העולם, כיון שכל המחקרים הסכימו דאהבה לא שייך רק בדברים הדומין זה לזה, אבל בדברים הפוכין הוי שנאה ולא אהבה, כמו מים ואש, ומכ"ש בו יתברך, דמה דמיון לו יתברך לאדם השפל? לכך מסתבר יותר דהוי שנאה בינו יתברך ובין האדם ולא אהבה. לכך מסתבר להו יותר לומר דהוי כל תשועת ישראל משנאת אומות העולם, לא מאהבת ישראל. והנה הנ"מ בין הני טעמי, דאם הוי מאהבת ישראל, אף אם יבואו אומות העולם להתקרב אח"כ להקב"ה לא יועיל, כיון דלישראל הוי אהבה ישנה והם קודמין להתקרב לו יתברך. אבל אם הוי משנאת אומות העולם, א"כ גם הם, אם יתקרבו לו יתברך, יפסוק השנאה, ולא יושיע עוד לישראל.
והנה חז"ל אמרו: למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. וזה שאומר המדרש [שיר השירים רבה פרשה ו, א], דאומות העולם אומרים לישראל דבא וראה הוכחה שאינו לאהבתכם, דהרי ראה "אנה הלך דודך - ממצרים לים" להטביע המצרים, "לסיני" - שמשם ירדה שנאה לאומות העולם, וא"כ הוי רק משנאת אותנו, לכך "אנה פנה דודך ונבקשנו עמך", וישראל משיבים "מה טיבכם שואלים עליו, כל דהוא אתא לגבי הוא אתא", דלאהבתנו הוא בא ולא לשנאת אתכם. ומרומז זה בהתשובה שמשיבין ישראל "דודי ירד לגנו לערוגת הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים", והכוונה עפ"י מה שאמרו חז"ל בסנהדרין [לט ע"א] דהמין שאל: אלהיכם גחכן הוא, שאמר ליחזקאל "ושכבת על צדך הימנית" וכו', והשיב לו התנא: משל למלך שמרדה עליו המדינה, אם כעסן הוא הורג כולם, ואם רחמן הוא הורג הבינונים, ואם רחמן שברחמנים הוא הורג הגדולים וכו'. יע"ש. א"כ מוכח מזה ממה שהוא יתברך נוטל הצדיקים בעון הדור, מוכח שהוא רחמן שברחמנים. וא"כ מוכח מזה שהוא יתברך אוהב את האדם ומרחם עליהם ולא שונא. ולכך אומרים "דודי ירד לגנו לערוגת הבושם לרעות בגנים וללקוט שושנים", היינו הצדיקים, מוכח דהוי אהבה ולא לשנאת הגוים.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא תניינא, פתיחה, סימן ג)

בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא אמר לו נתתיה לארץ הלך אצל ארץ אמר לה תורה היכן היא אמרה לו אלהים הבין דרכה וגו' הלך אצל ים ואמר לו אין עמדי וכו' אמר לו לך אצל בן עמרם וכו' אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה בדאי אתה

[בתחילה שטן הלך לחפש את התורה אצל הארץ, העשירים, שבעבר היתה תורה וגדולה במקום אחד, שהעשירים למדו בישיבות או שלחו את בניהם לישיבות. (מו ע"א) אבל בימינו התורה אינה נמצאת אצל העשירים. זה רמוז במה שנאמר שהשטן לא מצא את התורה אצל הארץ. אח"כ הלך לחפש בים. הים הוא כינוי לבעלי מסחר, כמו שנאמר "זבולון לחוף ימים ישכון", ובעבר זבולון היה מפרנס את יששכר כדי שיוכל ללמוד תורה, אבל עכשיו השטן לא מצא את התורה אצל הים, היום הסוחרים שומרים את הכסף לעצמם. ה' אמר לשטן לחפש אצל משה, ששם נמצאת התורה. (מו ע"ב) נאמר כאן שמשה הוא בדאי, כי הוא לקח את התורה בערמה כמו שאמרו חז"ל שכשהמלאכים אמרו "מה לילוד אשה בינינו", צייר ה' את פני משה שיהיה דומה לאברהם, שהמלאכים אכלו אצלו ולכן התביישו ממנו. ובאותה מידה, השטן הבין שלא יוכל לפעול כלום אצל משה כמו שלא הצליח להניא את אברהם מעקידת יצחק, בכל הנסיונות שעשה (סנהדריןפט ע"ב).]

(רבי אברהם חיים דב מלינרציק, ברכת אברהם, דף מה ע"ד) לטקסט

בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא וכו' חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה

[זו מליצה, לומר שאין למצוא את התורה בישראל, גם השמרנים לא מתעסקים בה ויש שגם לא מקיימים אותה, ואצל הרפורמים יש רק תורות של הגוים. כולם מקדשים רק את הברק החיצוני, ולא שמים לב לפנימיות התורה, למאור שבה - שעיקרה "ואהבת לרעך כמוך" לפי הלל (שבת לא ע"א), אלא אף הרבנים מבזים זה את זה.]

(דברי חשב עמ' 5) לטקסט

תורה היכן היא וכו' אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה

["אבדון ומות" הוא כינוי לאנשים שיש להם קנאה, תאוה וכבוד, שהם מוציאים את האדם מן העולם, כי מי ששקוע בהם, גם אם יעסוק בתורה, אינה נשארת בו, והם מסירים את לבו מלשמוע קול תורה. ואמרו "שמענו שמעה" - רק שמיעה ולא יותר.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף נה ע"א) לטקסט

"מדבר קדש" - שנתקדשו ישראל עליו

על ידי שנתקדשו בו ישראל – נתקדש המקום, כי האדם מקדש את מקומו.

(שיחות מוסר, תשל"א כי תשא מאמר נז' עמ' רמד)

המדבר עצמו נתקדש, ואע"פ שאין למדבר כל שיכות למה שנתקדשו בו ישראל, מ"מ כיוון שזהו המקום בו נתקדשו ישראל, נתעלה אף הוא עמהן, ושמו ותוארו בתורה הקדושה "מדבר קדש".

(שיחות מוסר, תשל"ג מאמר קה' יום הכיפורים עמ' תמט)

אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על העם

[מי שיודע הכל, אין לו חיים, כי החיים הם השאיפה לדעת עוד. וכך אמר ה' למשה "כי לא יראני האדם וחי" - מי שרואה הכל לא יחיה. והקטורת שמכסה בעננה את קודש הקדשים, שמונעת את האפשרות לראות את הכל, מצילה את האדם ממיתה זו. וזאת המתנה שנתן מלאך המוות למשה, כי מלאך המוות מלא עיניים (ע"ז כ ע"ב), הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא רוצה לראות הכל, לדעת בלי להאמין, ואינו מאמין במה שאינו רואה בעצמו, ובזה הוא ממית את האדם. וזה מה שאומר המדרש (שיר השירים רבה ד) "היטיבו אשר דברו" - בהטבת הקטורת, שזו היתה הטובה הגדולה בכך שישראל קיבלו ממשה ולא מה', שהיתה קצת הסתרה, ועי"ז השיגו אושר בחיים בחיפוש האמת ע"י לימוד ועלייה ממדרגה למדרגה. וזו כוונת המדרש שנשאר דיו בקולמוס של משה (שמות רבה פרשה מו) - שלא כתב בספר את כל מה שידע, כי אז לומדי התורה היו יודעים הכל על מהות ה', תכלית הבריאה, וגורל עם ישראל, ואז היה לנו רק ידיעה בלי אמונה, והיתרון שלנו על המלאכים הוא שיש לנו אמונה לגבי מה שאיננו יודעים, וע"י האמונה אנחנו מתרוממים.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 101-102) לטקסטפט ע"ב

לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו לי אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך

[גם ישראל הרחוקים מהתורה, בפנימיותם הם דבקים בה', כפי שראינו בספרד, שהיהודים התנהגו כגוים, ובכל זאת כשהעמידו בפניהם את הברירה שמד או גירוש, העדיפו גירוש, ורבים מסרו את נפשם על קידוש השם. וזה מה שאומר אברהם (כהסבר בינה לעתים): גם אלו שחוטאים מוכנים למות על קידוש השם, ולכן אל תדון אותם בדין קשה. מה שהם חוטאים הוא כי צריכים להתלבש כגוים כדי להתפרנס, וזה משכיח מהם את המצוות.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 216-217) לטקסט

[איך ייתכן שאברהם, שהתפלל על אנשי סדום, לא התפלל על בניו? הסביר בינה לעתים שכוונת אברהם ללמד זכות על בניו - שאמנם חטאו, אבל אם יכופו אותם להמיר את דתם, "ימחו על קדושת שמך" - ימסרו את הנפש על קידוש השם. הם ירשו מידה זו מאברהם שמסר את נפשו אצל נמרוד, שהפילו כבשן האש. וזה מה שאמר בלעם "כי מראש צורים אראנו" - אני רואה שישראל ירש את מידותיו מאברהם, ראש צורים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 148-149) לטקסט

לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו לי אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב וכו' אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך וכו' אמר לו ליצחק בניך חטאו לי אמר לפניו רבונו של עולם בני ולא בניך

[זה רמוז בפסוק (תהלים פרק כז פסוק י) "כי אבי" - זה אברהם שנאמר עליו "כי אב המון גוים נתתיך". "ואמי" - הוא יעקב, שנקרא ישראל, וכנסת ישראל היא אימא, כרמוז בפסוק (בראשית פרק לה פסוק י) "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל". "עזבוני" - שניהם אמרו "ימחו". "וה'" - זה יצחק, כי האותיות האמצעיות של המילוי של "יצחק" (יוד, צדי, חית, קוף) בגימטריא 26 כמו שם הוי"ה. "יאספני" - הוא ילמד עלי זכות.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף מו ע"ב) לטקסט

ימחו על קדושת שמך

ולא השרים של האומות בלבד, אלא האבות גם כן שהם המאהבים שלהם, היו דנים אותם לכליה גמורה כענין אמרם ז"ל שהיו אומרים האבות אל הקב"ה ימחו על קדושת שמך, וז"ש 'כל מאהביך שכחוך אותך לא ידרושו', שהרי בודאי העונות שלהם היו כל כך גדולים שאפילו האבות הקדושים היו מואסים בהם, וכל שכן השרים של האומות ששונאים אותם, והיו מבקשים את מפלתם הגמורה כשראום קרובים אל ההפסד, בסוד 'נפל תורא חדד לסכינא' [לעיל לב ע"א], וז"ש 'כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רוב עונך עצמו חטאתיך', ומ"ש בלשון 'עצמו' שלא אמר 'גדלו', כי כשם שיש חולאים בעור הבשר כך יש בעצמות, ואותם של העצמות הם קשים מאד, וכמעט שאין להם תקנה ותועלת מן הרפואות, וכך הוא ממש בתחלואי הנפש, כי יש הפוגמים בחיצוניות שהיא בחינת עור ובשר, ויש הפוגמים בפנימיות שהיא בחינת העצמות, וז"ש בתחלה 'רפואות תעלה אין לך' ואחר כך אמר 'על רוב עונך עצמו חטאתיך', ועוד שהעונות חקוקים על העצמות וקשה לסלקן.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו ל, יד)

עיקר ההספד והבכיה ביותר ויותר הוא לרשעים, שבעודנו הצדיק חי בעולמו התאמץ והשתטח גם בעד רשעים גמורים ולימד זכות עליהם, כמו שמצינו גבי אברהם אבינו שבעודנו בחיים התפלל והתאמץ גם בעד אנשי סדום, ולאחר שנסתלק מן העולם והיה בעלמא דקשוט אמר בעצמו בשעת החורבן ימחו על קדושת שמך... אבל בעד הצדיקים והכשרים והבינונים, יתפללו הצדיקים שנסתלקו מן העולם בעדם, וגדולים הצדיקים במיתתם יותר מבחייהם [חולין ז ע"ב]... וכן איתא להדיא בבא מציעא [פה ע"ב]: אליהו... אדאוקימנא לאברהם ומשיני ידיה ומצלי... הרי להדיא שגם לאחר מיתתן מתפללים ומפישים ברחמים בעד החיים...
וע"פ דברים האלו יתיישבו המקראות... שהתעורר דוד ויקונן עליו ופירש עיקרן של מיתת צדיקים, ואמר "הכמות נבל ימות אבנר" [שמואל ב' ג, לג], אשר במיתתן חלף והלך כל תקותם וחמדת לבבם, אבל אבנר כשם שבחייו טרח ועמל בעד דורו הלא גם עתה לא נמר טעמו, "ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתים הוגשו" [שם, לד], שגם עתה ישא רנה ותפלה בעד דור ודור. אולם "כנפול", שכינוי של נפילה לא אוכל לכנות עליו בעצמותו רק "לפני בני עוולה נפלת", שבעודנו חי המליץ גם בעדם והתפלל עליהם כמ"ש גבי אברהם וגדעון, אולם עתה שהוא בעלמא דקשוט, שוב לא ישא רנה ותפלה בעדם.

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש א, נתיב ג, אות ד)

לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה

[אבל יצחק נחשב חכם, כי גדר חכם הוא היודע דבר אבל לא יודע בבירור, ושואל אחרים שיודעים בבירור, ובעקידה יצחק הבין שהוא יוקרב, אבל לא ידע בירור ולכן שאל].

(תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, דף ז ע"ב - לטקסט)

אמר לו (הקב"ה) ליצחק: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבש"ע, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם 'בני בכורי', עכשיו בני ולא בניך? ועוד: כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? שבעים שנה, דל עשרין דלא ענשת עלייהו, פשו להו חמשין, דל כ"ה דלילותא, פשו להו כ"ה, דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא, פשו להו תרתי סרי ופלגא, אם אתה סובל את כולם – מוטב, ואם לאו - פלגא עלי ופלגא עליך. ואת"ל כולם עלי - הא קריבית נפשי קמך. פתחו ואמרו: (כי) אתה אבינו. אמר להם יצחק: עד שאתם מקלסין לי - קלסו להקב"ה. ומחוי להו יצחק הקב"ה בעינייהו. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך

פלגא עלי ופלגא עליך -...הכונה, כי קצת עונות באים בטבע מחמת גלות וקצת עונות באים מחמת שהשפע בשרו של אומות העולם כנ"ל, והנה הגלות גרם יצחק בברכות והיה כאשר תריד ופרקת וכו' (בראשית כז, מ), ועל ידי זה גבר כחו בגלות המר הזה, אך שתהיה השפע מתלבשת בשרו (של עשו), לא היה מפאת יצחק, רק מן ה' היתה זאת, ו"למענכם שלחתי בבלה" אמר הכתוב. ולכך אמר יצחק 'פלגא' - מקצת עונות 'עלי', כי הוא גרם להם טבע הגלות, וזהו היה בסיבתו, 'ופלגא עלך'.

(יערות דבש, חלק א, דרוש א)

יש ב' מיני עבירות באדם. אחד, מחמת היותו בשר ודם ויסודו מעפר ויש בו מדות העלולים לעפר וכדומה, אבל מין אחר, מחמת יצר הרע שהוא ארסו של נחש המפתה לאדם לעשות עון בלתי טבעו מעפר, דרך משל, גאוה אין זה מטבע אדמה, קנאה אין זה מטבע אדמה, וכהנה רבים החטאים במעלו מעל בה', אשר הכל מצד נחש לא מצד אדמה. והנה על מין הראשון, אינו כל כך מחטא אדם, כי כביכול יש פתחון פה נגדו לאדם, שברא האדם מן האדמה, וזוהיא היתה טענת איוב [ז, כ] נוצר האדם למה שמתני למפגע לך, ומה אתנחם על עפר ואפר [שם מב, ו], אבל מה שבא לאדם מארס נחש, מלבד כי זה מחטא אדם הונחל מאב לבן, אף גם יש כח ביד אדם ללחום נגדו, דהיינו אם יתבונן אדם במעשיו וכל דרכיו יהיו בדעת ובהשכל, לא יגוף באבן רגליו הוא אבן המתעה, אבל אם ילך אדם בלי דעת ולא יתן אל לבו, הרי יצר הרע גובר עליו, וזהו ישופך ראש, [בראשית ג, טו] ר"ל כשיתן דעתו ומחשבתו אליך לשמור רגליו, ישופך. ואתה תשופנו עקב, שאם יהיה דש בעקביו, ולא יתן אל לבו לשמור רגליו מלכוד, ישופנו הנחש, ולכן מין זה החטא תלוי באדם ועל זה עיקר.
וזה מאמר יצחק [שבת פט.] בשעה שאמר הקב"ה בניך חטאו, והיינו כי היותם בניך ונולדו והעון כרוך בעקבם מחטא אדם הראשון מדור לדור, ויצחק השיב וכי במין זה לבד החטאים, הלא גם במין הראשון אשר התחלתם סיבת יצירה מאדמה, וזה אמרו וכי בניי הם ולא בניך, כי אתם יצרתם מחומר, לכך אמר פלגא עלי ופלגא עליך, כנ"ל, מין אחד לאדם ומין אחד לה', ואת"ל כולו עלי, ר"ל תאמר דהכל נולד מפאת חטא אדם הראשון, הא עקידה קמך, וכבר נודע ענין עקידה להחליש כח של נחש מאדם הראשון, ונעשה אחר כך יצחק בריה חדשה, ופסק כח הנחש הכרוך בעקבי התולדה דור ודור, כי היה בריה חדשה, ואם כן איך אפשר דכל החוטאים יהיו בסיבת הנחש, אשר כבר נחלש כחו בזרע יצחק מחמת עקידתו, ועל כרחך דגם סיבת יצירתו מאדמה גורם, וא"כ פלגא עליך, ואתי שפיר [מבאר שיש שני מיני יצר. האחד מצד שנולדנו מן העפר והוא מטביע בנו טבע עפרי, ואחד מצד הנחש שהטיל בנו זוהמה ויש בנו כוח להתמודד עמו. ה' אומר ליצחק בניך חטאו היינו אי התמודדות עם היצר של הנחש, ועונה יצחק בניך הם היינו יש בהם חק מצד עצם בריאתם מן העפר, ואחר כך הוסיף את עניין העקידה שהוא נעקד, שיש בו להחליש כוח הנחש.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)

פלגא עלי ופלגא עליך ואם תמצא לומר כולם עלי הא קריבית נפשי קמך

[הערות פאר משה, ר' נפתלי כץ: מצאנו שרגיל יצחק לפלוג בדבריו, כמו שאומר המדרש (בראשית רבה פרשה נו סימן ד) שהשטן הצליח להסית את יצחק באופן חלקי, "בא לו אצל יצחק אמר לו ברא דעלובתא הולך הוא לשוחטך וכו' כד לא תיעול מילא תיעול פלגא הה"ד ויאמר יצחק אל אברהם אביו אבי, למה אבי אבי ב' פעמים כדי שיתמלא עליו רחמים". וכן בכך שהיו לו שני בנים שחילקו ביניהם את העולם, הרי שיצחק אביהם הפליג אותם. ולכן אמר יצחק "פלגא עלי ופלגא עליך", כלומר אם ייחשב לי עוון מה שקיבלתי באופן חלקי את דברי השטן בעקידה, (עמ' מא) מכל מקום החצי השני שהיה לשם שמים צריך להיות חשוב בפניך, לכן תסבול חצי. ואח"כ אמר "ואם תמצא לומר כולם עלי", כיון שלא היה כולו לשם שמים, וכמי שעושה מצוה שלא לשמה, שנוח לו שלא נברא, אבל "הא קריבית נפשי קמך", בכל זאת בסופו של דבר עשיתי את המעשה לשמה, א"כ ייחשב כאילו עשיתי לשמה במחשבה תחילה, כמו שנאמר שיש לעשות לא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' מ-מא) לטקסט

דל עשרין דלא ענשת עלייהו

ויש טעם נכבד למה לא יענש אדם עד גבול זה, כי הוא לצד שעדיין לא שלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת הידיעה ובתגבורת המספיק להערכת מלחמה, לשבור כח המסית ולנצח תאות הטבעיות, ולהשכיל ברצון הנפש, ולהבחין את אשר ידבר בלבו אם לאושר, ובהיותו בן עשרים הנה הוא שלם בדעתו להחזיק מגן וצנה בתגבורת השכל וההבחנה והבחירה בדרך החיים.

(אור החיים, שמות ל, יג)צב ע"א

אמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לח ע"א]

"ויפרוש את האוהל על המשכן", ואמר רב, משה רבינו פרשו – מכאן את הלמד גובהן של לויים עשר אמות

העשרה הוא מספר עולם השכליים, שהנביאים יש להם מהכלים ביניהם... ולזה אמרו שגובה קומתו של משה עשר אמות ושהוא הקים את המשכן הזה, לפי שהוא אשר עמד את פני ה'.

(עקידת יצחק, שער מח)


צד ע"א

שהחי נושא את עצמו

[זאת כוונת הפסוק (דברים א, לא) "אשר נשאך ה' אלהיך כאשר ישא איש את בנו" - המשא אינה טורח על האב כי הבן עוזר לו בנשיאתו. כך היה קל לה' לשאת את ישראל במדבר כי הם עזרו לו בכך שהאמינו בו והיו מוכנים למסור נפש בשבילו, ולכן עשה אתם נסים ונפלאות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 30) לטקסט


צה ע"א

רבך קטל קניא באגמא

וכמ"ש (ב"ב קמה ע"ב): "מסיע אבנים יעצב בהם" אלו בעלי גמרא, "ובוקע עצים יסכן בהם" אלו בעלי משנה. וקשה, הא אמרו [ב"מ לג ע"א]: העוסק במשנה מדה, בגמרא אין לך מדה גדולה הימנו, וכן אמרו [סוטה כב ע"א]: התנאים הם מבלי עולם וכו'. וצ"ל, העוסקים בגמרא לבד עליהם נאמר "מסיע אבנים" וכו', אבל העוסקים קודם במתניתין ועוסקים ג"כ בגמרא עליהם נאמר "ובוקע עצים", שהעוסק בגמרא לבד הוא כמו מסיע אבנים כמו שהן מן ההר בלי שום תיקון, ואין בהם הנאה, אבל העוסק קודם במשנה הוא כמו החוטב עצים, מקודם כורת עצים מיער, והוא לימוד המתני', ואח"כ בוקע אותם, והוא לימוד הגמרא שמפרש המתני'. ולכך דימו אותו שאינו יודע לפרש המתני' לקטלא קניא באגמא, כמ"ש בשבת: רבך קטל קניא באגמא. ועיין רש"י שם. ואמר קניא שא"צ לבקוע, כמ"ש (פסחים דף נ): המשתכר בקנים וכו' מ"ט משום דנפיש אפחייהו.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כו במהד' תשיז)צו ע"ב

מקושש מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה

[רשות היחיד מייצג את מה שאדם עושה לצורך עצמו ובני ביתו. רשות הרבים מייצג את הדרך שמובילה לאושרו של עם ישראל. כשהולכים ברשות הרבים וצריכים לעמול לטובת העם, איננו רשאים לעשות דברים שהם לתועלת היחיד ולרעת העם. שבת ניתנה לנו לחזק את העם, כי מתאספים בו ללמוד תורה. מי ששומר שבת הוא כהולך ברשות הרבים, לטובת הכלל. וזאת אף ששמירת שבת פוגעת ביחיד, שהוא סובל נזק מכך. אבל יהודי צריך להקריב קרבנות בשביל עמו, ובכלל זה לשמור שבת. המקושש ליקט עצים בשבת, לטובת עצמו, ולרעת העם. וזה מכונה העברת ארבע אמות ברשות הרבים - הוא העביר את ארבע אמות הפרטיות שלו, המעשים האנוכיים, בתוך רשות הרבים, היינו המעשים שחייבים לעשות לטובת הכלל. לכן הפסוק מדגיש "ויהיו בני ישראל במדבר" - היו ברשות הרבים, כלומר כולם שמרו על השבת כי היא תועלת הכלל, והמקושש יצא מהכלל ולכן נענש.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 98-100) לטקסט

במתניתא תנא תולש הוה

[בירושלמי סנהדרין פ"ח ה"א הנוסח הוא "תולש עצים מן קרקע". היסוד שעליו עומד עם ישראל הוא הקדושה, השתלמות הנפש, החיים הנעלים על שאיפות החומר, שמכשירים אותו לקבלת השכינה. כששומרים שבת, הוא כעץ נטוע באדמת קודש, ועמידתו חזקה. מי שמחלל את השבת בפרהסיא להכעיס, עוקר בזה את העץ הישראלי מאדמתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 102) לטקסט

רב אחא ברבי יעקב אמר מעמר הוה

[ישראל שהם ממלכת כהנים צריכים להיות מובדלים מהעמים בפרישותם, כמו שכהנים מובדלים משאר העם, כדי שנחיה חיי קדושה ונוכל להודיע את שם ה' בעולם. ע"י מצוות שבת אנחנו מובדלים מהגוים - הם עוסקים במלאכה ואנחנו שובתים. בזה ניכר שאנחנו עם ה' שנבחרנו להורות לגוים את דרכי ה'. בזה שהמקושש חילל שבת פרהסיא, הראה שאינו רוצה שישראל יהיה מובדל מהגום, אלא רצה להתבולל בהם. על כן אמרו שהוא "מעמר", מחבר יחד את ישראל והגוים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 103-104) לטקסט


צז ע"א

אמר ריש לקיש, החושד בכשרים לוקה בגופו, דכתיב והן לא יאמינו לי וגו', וגליא קמי קודשא בריך הוא, דמהימני ישראל, אמר לו, הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. הן מאמינים דכתיב, ויאמן העם, בני מאמינים, והאמין בה', אתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי וגו', ממאי דלקה,דכתיב ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו'

המפורסם בדברי רז"ל, שישראל בימי משה, קודם צאתם ממצרים, הפסידו דרכם, והפרו ברית מילה, ולא היה בהם מהול, אלא שבט לוי בלבד עד שבאה מצות פסח, ואמר האל למשה כל ערל לא יאכל בו (שמות י"ב מ"ח) וצוום בעשיית המילה. כך אחז"ל משה היה מל ויהושע פורע ואהרן מוצץ, ואספו ערלות, חמרים חמרים, והיה דם מילה מתערב בדם פסח, ובזה היו ראוים ליגאל. והוא דבר האל ית' ליחזקאל (י"ו ו') ואראך מתבוססת בדמיך (שה"ש רבה א' י"ב ומכילתא בא פ"ה). ואמרו ע"ה שהם קלקלו בעריות לדבר ה' ית' (יחזקאל כ"ג ב') בן אדם שתים נשים בנות אם אחת היו (יומא ע"ה א'). ועם היותם בזה הענין הרע בשביל שאמר משה רבינו עליו השלום והן לא יאמינו לי (שמות ד' א') האשימו ה' על זה ואמר לו משה הם מאמינים בני מאמינים דכתיב (שם פסוק ל"א) ויאמן העם, ובני מאמינים דכתיב (בראשית ט"ו ו') והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. אבל אתה אין סופך להאמין דכתיב (במדבר נ' י"ב) יען לא האמנתם בי להקדישני ונענש לאלתר כמו שביארו ע"ה (שבת צ"ז א') החושד בכשרים לוקה בגופו מנא לן ממשה. [מבאר שדברי ה' אל משה נאמרו במצב קשה מבחינה רוחנית, בעת שפל בקיום מצוות ולמרות זאת ה' לא הסכים עם דברי משה שאין ישראל מאמינים אלא באמת בפנימיותם הם מאמינים]

(רמב"ם, מאמר קידוש השם)

מבאר שאע"פ שפשוטו הוא, שלקה משה בצרעת, מ"מ נראה בעיני יותר נכון לפרש, שכל החושד בכשרים לוקה בגופו, ר"ל שילקה בגופו, באותו חשד שחשד בו זולתו, יהיה הוא נחשד בו, כי כל הפוסל במומו פוסל (קידושין ע.), וזהו בעצם ענין לוקה בגופו, וראיה ממשה,שאמר והן לא יאמינו. ולסוף לקה בגופו, באותו חשד עצמו, שנאמר יען לא האמנתם בי. כי למדרש זה קאי לא האמנתם על משה, א"כ אותו הן קרב קצו כי מאחר שאמר והן לא יאמינו לי גרם רעה לעצמו, שנכשל במה שנאמר יען לא האמנתם בי. ועי"ז נקנסהעליו מיתה וזה"ש הן קרבו ימיך למות.

(כלי יקר, דברים פרק לא פסוק יד)

טעמו של דבר, לפי שגם בדרך שהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא, (שם י ג),ר"ל כל הפוסל במומו פוסל (קידושין ע ע"ב)יסכל זה החושד בכשרים יודע בעצמו שאותו חסרון ודופי שמטיל בזולתו יש גם בו וגם הוא לבו חסר מן אותו דבר, על כן אמר לכל כי סכל הוא ותולה גם באחרים אותו סכלות שהוא יודע שישנו בו בעצם וראשונה וסובר מאחר שהוא עושה כן כולם עושים כאלה. אלו הם הזבובים החוקרים תמיד אחר מומי הבריות וחסרונן כדרך שנאמר (שמות לג ח) והביטו אחרי משה, לפיכך נלקו בצרעת שנקרא ראתן כי כשם שהם בעלי ראתן שרואים ומסתכלים אחרי מומי בני האדם כך נלקו בצרעת שנקרא ראתן ואמרו הזהרו מהם שלא לטפל עמהם להשיבן מדרכם הרעה להורות להם דרך התשובה כי הוא סובר סיפר אין לו תקנה ע"כ אין לטפל עמהם בחנם, וכן דעת רבי זירא ור' אמי ורבי אסי שנתרחקו מעל גבולם בכל מיני הרחקה כדמסיק שם.

(כלי יקר, ויקרא פרק יד פסוק ד)

אמרו [ויק"ר יז, ד] אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה כי אם על שאר דברים, ואם לא ישוב, לבסוף בא על גופו, אך זהו בדבר שאדם נותן על לבו חטאתי ופעלתי עון, א"כ בבוא פורענות על מקנתו וקנינו, תיכף שב ומתחרט, אבל בדבר שחושב חף אני מפשע, יעבור על קניניו ושאר עסקיו כזאת וכזאת, בשביל כך לא ישים ללב לשוב, כגון על חשדו בכשרים, כי אין זה בגדר עון אצלו לפשפש ביה לזכרו, ומכ"ש לשוב בתשובה עליו, וא"כ תיכף נענש בגופו, וזהו מאמר [שבת צז.] החושד בכשרים לוקה בגופו, דייקא תיכף פוגע בנפשו, כי למה לחנם ילקה בשאר דברים מבלי מועיל [ויש להבין מה זה לוקה בגופו, הוי ליה למימר סתם לוקה? וגם מה זה דנענש בצרעת, ולמה היה זה האות דוקא, ולמה אמר הבא ידך בחיקך ויוציאה והנה מצורעת כשלג, למה הוצרך דוקא להכנסת יד לחיק, וגם פעם שנית שנתרפא אמר גם כן להכניס ידו לחיקו, הלא דבר הוא, וכי הקב"ה עושה דבר במקרה ח"ו, וגם סירוב שליחותו של משה באמרו והן לא יאמינו לי, יש להבין מאי איכפת ליה, עכ"פ יעשה מאמר השם, ואם לא יאמינו, הוא עשה את שלו. הוא מבאר שבמצב בו הוא חושד בכשרים וכלל אינו מבין שעבירה בידו אז הוא לוקה בגופו כעונש ראשון ולא בממונו, וזו כוונת הגמרא].

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)


[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא יט ע"ב]


קא ע"ב

משה שפיר קאמרת


[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה לח ע"ב]


קב ע"ב

הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהוא

[מדוע המשנה נקטה לשון שאלה ותשובה, שלא כשאר מלאכות? כי איסור מלאכה בשבת הוא זכר למעשה בראשית, שה' שבת ממלאכתו, ומה שלומדים ממשכן, הוא כדי לדעת מה נחשב מלאכה. אבל מלאכת בונה נמצאת במעשה בראשית, "ויבן ה' אלקים את הצלע", והיתה הוה אמינא ללמוד משם שמלאכת בונה היא רק בבנין חשוב כמו אשה, ובכל זאת המשנה אומרת שחייב בכל שהוא, כפי שמסבירה הגמרא שמצאנו בנייה כל שהיא במשכן, ולומדים מלאכה זו מהמשכן כמו שאר מלאכות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סו ע"א) לטקסט


קג ע"ב

וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפין ביתין כפין כפין ביתין גמין צדין צדין גמין דלתין רישין רישין דלתין היהין חיתין חיתין היהין ווין יודין יודין ווין זיינין נונין נונין זיינין טיתין פיפין פיפין טיתין כפופין פשוטין פשוטין כפופין מימין סמכין סמכין מימין סתומין פתוחין פתוחין סתומין פרשה פתוחה לא יעשנה סתומה סתומה לא יעשנה פתוחה כתבה כשירה או שכתב את השירה כיוצא בה או שכתב שלא בדיו או שכתב את האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו

בודאי יש בברייתא זו הכוללת צורת כל התורה הרבה רמזים ודברים נפלאים וסודות גדולים, על כן באתי לגלות כפי יכולתי. ולבי אומר שמרמז על כל הדברים המוזכרים בהקדמה זו, וידבר משלשה המקושרים, מציאות הש"י ותורה והאדם עם כל תולדותיו. הש"י גילה מציאות אלהותו על ידי העולם אשר חידש יש מאין, בגין לאשתמודע אלהותו להאדם שהוא תכלית הבריאה, כדי שיקבל התורה ויקיים מצותיה. והנה בפרישת רזי סודות הברייתא זו, אף שלא אפרש התיבות כפי שהוזכרו בברייתא, רק אפרש כפי סדר הענינים, והברייתא הולכת וסודרת הדברים לפי סדר האותיות של אלפ"א בית"א להקדים המוקדם ולאחר המאוחר.
ענין וכתבתם - כתב תם. הנה באמצעית התורה מקושרים אנחנו אומה ישראלית בהקב"ה, וכן ששים רבוא אותיות בתורה נגד ששים רבוא נשמות, ואז יחדיו יהיה תמים, הש"י תמים פעלו, והוא יתברך תם ומתמם עם תמימים, דהיינו תורה תמימה, ואנחנו בית ישראל שעלינו נאמר, תמים תהיה עם ה' אלהיך.
על ענין מציאות הש"י, רומז לא יכתוב דלתי"ן רישי"ן רישי"ן דלתי"ן, זה רומז לאחדותו יתברך. כי הנה 'ד' של ה' אלהינו ה' אח ד רבתי, וכן 'ר' דאל אח ר רבתי. וח"ו המהפך 'ד' ל'ר' או 'ר' ל'ד' הוא כופר, ועליו נאמר כי 'דר' תהפוכות המה, המהפכין 'ד' ל'ר' ו'ר' ל'ד', אבל יהודה עוד ר"ד עם אל הם הנאמנים לאל לא משתחוים לאל אחר, אלא ה' אלהינו ה' אחד.
ווי"ן יודי"ן, יודי"ן ווי"ן. זה רומז לסוד גדול שגליתי בהקדמה זו בענין שם יהו"ה, שיש חילוק עליית מעלה בין 'ו' ל'י', דהיינו כי עדיין היה נכתב בבחינת 'ו' דהיינו יהו"ה, ואף בזמן השלימות כשהיה בית המקדש קיים שהיה השם שלם, ולעתיד יתגלה אורו הגדול הגנוז ביותר בבחינה 'י', בסוד השם בבחינה יהי"ה. על כן במה שעבר לא היה לכתוב 'ו' 'י', ולעתיד לבא לא יהיה נכתב 'י' 'ו', ותמונת כתיבת אותיות התורה רומזים על העבר והוה ועתיד, על כן לא ישתנה האות מתמונתו.
זייני"ן נוני"ן, נוני"ן זייני"ן. זה רומז על חידוש העולם המורה אמציאותו יתברך. והנה כבר הוזכר בהקדמה זו מענין סוד הגדול, ששת אלפים הוה עלמא וחד חריב, שהוא נגד ששת ימי המעשה ויום השבת, וככה יחזור חלילה בסוד שמיטין ויובלות עד נ' אלף דרין דזמין הקב"ה לאתבא רוחא לעילא כמבואר לעיל בהקדמה. הנה כל אלף השביעי שהוא שבת הוא תוספת קדושה, אבל אין לדמות הקדושה של השביעיות לאלף החמישית. ונקוט סימנא בידך, משה רבינו ע"ה השיג שערי בינה חוץ משער החמשים, על זה רומז בבחינה זייני"ן אין בחינת נו"ן, ובעת בחינת זייני"ן לא תהרהר בנו"ן. וכמו שארז"ל במאמר (חגיגה יא, ב), מקצה השמים עד קצה השמים כו', אין לו לאדם אלא עולמו, ולא לפנים ולא לאחור, והובא המאמר לעיל. וכשיהיה בחינת נו"ן אזי לא בחינת זייני"ן, כי נתעלה ברוב עילוי.
טתי"ן פפי"ן, פפי"ן טתי"ן. לדבר זה צריך להקדים מאמרם ז"ל שיש שייכות לאות 'ט' לענין האור, וגם להעתיק דברי רוקח שיש שייכות לאות 'פ' לענין האור, ואחר כך אפרש מאמר רז"ל הוא במסכת בבא קמא סוף פרק הפרה (נה, א), אמר ר' יהושע, הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו, מאי טעמא, אילימא משום דכתיב טוב, אימא וטאטאתי במטאטא השמד, חד טי"ת קאמרינן, אימא טומאתה בשוליה, טי"ת בי"ת קאמרינן, אימא טבעו בארץ שעריה, אמר ליה הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד וירא אלהים את האור לא כתב טי"ת, עד כאן.
ובענין 'פ', מוזכר ברוקח בסדר תפלות יום כפורים סימן רי"ו וזה לשונו, בכל חרוז ביוצר יום כפורים אז ביום כפור כו' יש אור, ונעלם אור בחרוז 'פ' פתח לנו שער, על כן יש בחרוז לפני חרוז 'פ' שתי פעמים אור, להשלים חרוז 'פ'. ולמה העלים ב'פ' אור, לפי שיש פ' אותיות מן בראשית עד על פני המים, ואחר כך כתוב ויאמר אלהים יהי אור. לכך בתמניא אפי, פסוק ראשון שמתחיל ב'פ' פלאות עדותיך, ואח"כ פתח דבריך יאיר. לפי שקדמה החשך היא הלילה אחת קודם האור יהי
אור, ומהלך לילה או יום עשר פרסאות, וכל פרסה ארבעה מילין, הרי מהלך יום ארבעים מיל, והמיל שני אלף אמה, הרי פ' אלף אמה, הרי מידת מהלך יום פ' אלף אמה היתה הלילה חשך, ואחר כך נבראת האור באמירה ראשון מפתח פומך הוה לו נהורא, לכך נעלם אור בחרוז פ', למה, כי בספר יצירה אמר נברא עם 'פ' נוגה בעולם, ורביעי בשבת כתוב בו יהי מאורות, ולמה נברא עם 'פ' אורה, לפי שלא נתלו המאורות ליראות עד תחילת יום רביעי, הרי יום ראשון ושני ושלישי וליל רביעי הם פ"ד שעות, ובהאיר השחר יום רביעי נראית, הרי פ"ה שעות, זהו פתח דבריך יאיר מבין פתיים כו', עיין שם שהאריך. דע כי אור הגנוז אשר עליו נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, זהו בשני מדריגות. מדריגה אחת, היינו עולם הנשמות שהוא עולם הבא תמיד ואינו פוסק, דהיינו בצדיקים שמתו כבר ושימותו עד זמן התחיה הם נהנים מאור הגנוז. ולעתיד עולם הבא הנצחיי, אשר עולם הבא שיבא ויהנו בגוף ונפש ביחד נצחיי כאשר הארכתי למעלה בהקדמה זו, זה יהיה עולם שכולו טוב, ואז יתגדל ביותר רב טוב הצפון. ועליו רמוז מה רב טובך אשר צפנת, וזהו טי"ת טוב, ויתחיל בטי"ת ויתגבר מטי"ת ואילך, והוא על דרך שכתב הרוקח במקום הנ"ל, יום הכפורים נגד עולם הבא שהוא עשירי, וכן עולם הבא עשירי, כי שני אלפים קדמה תורה לעולם, ששה אלפים עולם הזה, ואלף חרב, ואז בעשירי יתחיל עולם הבא, עד כאן לשונו שם. ומ"ש יתחיל, רוצה לומר יתחיל התגברות הגדול, כי אלף השביעי החרב שהוא אלף הטי"ת, בודאי יש תענוג רוחני גדול לצדיקים, ורמז 'פ' שאור בא אחר החשך אחר הלילה, זה רמז לעולם הנשמות שנוהג עד עתה לאחר המיתה, שאדם יוצא מעולם הזה הנקרא לילה לעולם העליון. כדאיתא במסכת בבא מציעא פרק הפועלים (פג, ב), דרש ר' זירא ואמרי לה תני רב יוסף, מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו יער, תשת חשך ויהי לילה זה עולם הזה שדומה ללילה כו', תזרח השמש לצדיקים כו', ועל זה אמר פעלת לחוסים בך, אמר פעלת לשון עבר. אבל האור לעולם שיבא לאחר התחיה הוא עדיין צפון וגנוז, והוא יותר בעילוי רב מבעולם הנשמות, אשר על כן כינה לזה בשם פעולה בערך הגנוז שהוא ביותר רוחני, נמצא בחינת 'ט' טוב מה רב טובך, ובחינת 'פ' פעלת לחוסים כו'. על כן אין לערב 'ט' עם 'פ' ולא 'פ' עם 'ט'.
ביתי"ן כפי"ן, כפי"ן ביתי"ן. זהו רומז על התורה ואור הגנוז בה. במדרש רבה פרשת בראשית (ג, ה) אמר ר' סימון, חמש פעמים אור כתיב, כנגד חמשה חומשי תורה כו'. במסכת סנהדרין פרק זה בורר (כד, א), במחשכים הושיבני כמתי עולם, אמר ר' ירמיה, זה תלמודא של בבל. ולפום ריהטא הוא תמוהה, כי התלמוד אור ומאיר עינינו, גם התורה היא חיינו ואורך ימינו, וקורא אותם מתי עולם. גם המדרש דר' סימאי שמפרש האור המוזכר בריש בראשית על חמשה חומשי תורה, וכתיב שם ויבדל שגנזו הקב"ה, איך שייך גניזה, בשלמא אם קאי על אור הנראה לבני אדם שייך גניזה. הנה התורה היא אחת כמ"ש תורת אחת, והיא שתי תורות, דהיינו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ובאמת הכל תורה אחת, כי כל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב, כגון כל מנלן ומנא הני מילי, וליכא מידי דלא יהיה רמוז בתורה היטב, רק שנתחשך השכל, ואור השכל נתמעט בסבת חטא אדם, שנגנז כתנות אור ונתלבש ב ע ור ב'ע', עינים להם ולא יראו, זהו ויבדל, צפה הקדוש ברוך הוא וכו' וגנזו. והנה מכח התמעטות שכל האדם אינה מובנת התורה שבכתב רק אחר היגיעה הגדולה, וכמו שאמרו רז"ל (שבת פג, ב), אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, וזאת התורה אדם כי ימות באוהל. ולזה צריכה התורה שבכתב ביאור ופירוש, דהיינו התלמוד, שאלולי כן היתה מבוארת בעצמה, כמו שעינינו רואות בדור אחר דור, שלהקדמונים שהיה להם שכל בהיר היו מבינים דבר עמוק בלי פירוש, אחר כך לא היו מבינים בלתי פירוש, ואחר כך פירוש על פירוש, הכל לפי חשכת השכל. על כן אילו לא חטא אדם והיה שכל בהיר היה מבין תורה שבכתב, ומתוך הבנה זו היה יודע הכל, ולא היה צריך שבעל פה. רק מכח שחטא וסילק האור והביא מיתה לעולם, הוצרך לייגע ולהיות לו תורה שבעל פה שהוא הפירוש, ולהמית עצמו עליה, עד שהוצרכה התורה להיותה נכתבת. ואז מבואר במחשכים הושיבני כמתי עולם זהו תלמוד בבלי, רוצה לומר החשך והמיתה שהביא לעולם גרם לזה. ואילו היה בית המקדש קיים והיה האור הולך וגובר כלעתיד, אז היה התורה אור ומשמח את הלב ולא חשך וממית עצמו עליה, זהו סוד שני מאורות. וכבר כתב בקול בוכים, מאורות אותיות אור מות, וזהו במחשכים הושיבני כמתי עולם, שנעשה מות מן מאורות, ואותיות אור מן מאורות חשך ולא אור. גם היה ראוי להיות ותורה אור תורה אחת, ועתה שתי תורות, ולעתיד שיוחזר כתנות אור בהיר אז יהיה התורה שבכתב לנו מבוארת מצד אור השכל ולא צורך בביאור תורה שבעל פה.
אלפין עיינין, עיינין אלפין. כבר הארכתי למעלה בסוד כתנות א ור ב'א', ואחר נתלבש בכתנות ע ור ב'עין', ולעתיד יוחזר כתנות א ור ב'א' ביתר שאת. על כן לא יתערב אל"ף ראשון בעי"ן, ואחר כך יתרון אור מהחשך ויהיה עי"ן פקיחא, עי"ן לא ראתה אלהים זולתך תהיה יותר במעלה מאל"ף כתנות א ור הראשון.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (ב))

גמלי"ן צדי"ן, צדי"ן גמלי"ן. זה ירמוז גם כן על ביטול זוהמת הנחש. ידוע שורש כל המדות הוא ההכנעה, וזהו עיקר התשובה. ומעלה הגדולה שבכל מעלות המדות היא הענוה, ומשה רבינו ע"ה אשר לא [קם] כמוהו עוד נביא, לא הפליגה התורה בשבחיו רק במעלת ענוה יתירה שהיתה בו. והענין דתנן (אבות ד, כא), הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מהעולם, ואדם הראשון שיצא מהעולם ונקנס מיתה עליו ולכל הדורות, בא לו ממידות אלו, מצד הנחש שנתקנא כשראה את חוה כו', אז הסיתה לתאוה כמו שנאמר, וכי תאוה הוא לעינים, ולכבוד כמו שנאמר, והייתם כאלהים. והנה זה החטא של אדם הראשון הוא שורש פורה ראש ולענה מכל החטאים שהביא זוהמת הנחש ויצר הרע לעולם, והתקון לזה הוא מדת ענוה, כי מי שהוא עניו במאוד ונפשו כעפר אז אינו מקנא ואינו מתאוה ובורח מהכבוד.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (טו))

גמלי"ן צדי"ן כו', פירש רש"י שהם דומין בכתיבתו, אלא שזה למעלה וזה למטה. רוצה לומר צדיק כפוף למעלה רומז למה שכתבתי, מי שהוא אדם גדול המוכיח לרבים אף שהוסיף לו כפיפה על כפיפתו, מכל מקום יהיה בו קצת גאוה מעט מן המיעוט לשם שמים כדי להטיל אימה שיקבלו תוכחתו, על כן נשאר הראש למעלה אף שהוא כפוף, מכל מקום צדיק ראשו למעלה. אבל הגימ"ל הפוכה זה הראש למטה, רומז על אינש דעלמא, לא די לו שיוסיף כפיפה על כפיפה, רק יהיה כאילו אין לו ראש כלל והוא למטה לארץ, ולהיות ממש כעפרא דארעא ילך לגמרי בקצה האחרון של שפל רוח. ולזה לא יתערב גימ"ל בצד"י ולא צד"י בגימ"ל. וענין רוב מעלת הענוה הוא מטעם שכתבתי, כי בזה מתוקן חטא אדם הראשון הכולל כל החטאים. ולעתיד כשיכלה זוהמת הנחש והקליפות, כתיב ואולך אתכם קוממיות, כי ה' ישכון בתוכנו, ה' מלך גאות לבש.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (טז))

ממי"ן סמכי"ן, סמכי"ן ממי"ן. 'ם' סתומה יש לה ארבע רוחות, 'ס' דומה לה, רק 'ם' מרובעת ו'ס' עגולה, ויש בענין הזה רמזים גדולים. כתיב (זכריה ב, י) כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם, וארז"ל בפרק קמא דעבודה זרה (י, ב), כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל, על כן מעלת ישראל גדולה בארבעה דגלים לארבע רוחות. דע, כי יש רמז ברוחות לתורה ולטהרת המעשים. כיצד, מפורסם לטהרת המעשים תשובה תפלה וצדקה ותלמוד, גדול תלמוד תורה כנגד כולם. ובאלה נכללו הא דתנן (אבות א ב), על שלושה דברים העולם עומד, תורה ועבודה וגמילות חסדים. א) תורה, ב) תפלה נכלל בה העבודה כמו שאמרו רז"ל (תענית ב, א), איזה עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה שהוא במקום קרבן, ג) צדקה והם נכללים ביחד, ד) תשובה. ואלו הארבע חומות הם ארבע רוחות כמו שאפרש. נשאר מעלה ומטה, דהיינו שמים ממעל והארץ מתחת, הנה אלהים בשמים כביכול בגבהי מרומים והוא רום עליון, והאדם בארץ מתחת. נשארו הארבע רוחות הרומזים להנ"ל, ועל ידיהם יתדבק האדם שהוא בארץ מתחת יתדבק ברום עליון.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (יז))

כפופין פשוטין, פשוטין כפופין. זה יתכן על פי דרש הדרדקי, נאמן כפוף נאמן פשוט, פי פתוח פי סתום, צדיק כפוף צדיק פשוט, על כן לא יעשה זה כמו זה.
סתומין פתוחין, פתוחין סתומין. זה מתבאר גם כן על פי דרש הדרדקי, מאמר פתוח מאמר סתום. פירש רש"י, יש דברים שנותן רשות לדורשן, ויש שאתה מצווה לסותמן, כגון מעשה מרכבה, עד כאן לשונו. ונראה לעניות דעתי שרמזו בכאן סוד, דלפירוש רש"י קשה, איך המ"ם ? רומז על מאמר, דהא נוכל למצוא על 'מ' אלפים תיבות אחרות, בשלמא נאמן כפוף כו' פי פתוח כו' צדיק כפוף כו' מורה על זה תמונת האות. אקדים מה שכתב הפרדס, ארבע אותיות מורות על יחוד שם יהו"ה, ועדותם כפול חותם בתוך חותם, והם אלמ"ם. א - 'י' למעלה ו'י' למטה 'ו' באמצע עולה כ"ו. 'ל' הוא צורת 'כ' ולמעלה עומד 'ו' עליה הרי כ"ו. 'מ' היא צורת 'כ' 'ו' בצידה. וכן 'ם' - סתומה, רק שנסתמה 'ו'. והעדות חותם בתוך חותם, דהיינו 'א' מורה על 'ל' כזה, 'אלף' הרי אחר 'א' 'ל'. 'ל' מורה על 'מ' כזה, 'למד'. 'מ' מורה על שניה כזה, 'מם'.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות)קד ע"א

מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין

אולי האות הזה יצטרף עם אות מעשה הלוחות, והיו ב' האותות לעדות, שאין עדות פחות משנים. והוא אומרו והלוחות מעשה אלהים הרי עד אחד, והמכתב מכתב אלהים עד שני.

(אור החיים, שמות לב, טו)

בקודש הקדשים היו לוחות העדות, אשר יתנו עדות ה' נאמנה שהשכינה שרויה שם, כי הלוחות היו בהם מעשה נסים שהיו נקראים משני עבריהם ומ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים,האמנם אחר שהפרוכת מפסיק, ואין כל אדם רשאי לבא שמה, הדבר לא ניכר וגלוי,ע"כ הוצרך הקב"ה לעשות גם בהיכל נס תמידי, זה בנר מערבי כדי שכולם יסתכלו בו ויראו מנר מערבי שם ה' כי הוא שוכן בתוכם.

(כלי יקר, שמות פרק כז פסוק כ)

[ישראל בגולה לא מצא מנוח בשום מקום, כתלויים באוויר, וקיומם הוא בנס, כמו המ"ם וסמ"ך שבלוחות. וה מה שכתוב באיכה "שרתי במדינות היתה למס" - "מס" - כמו מ"ם וסמ"ך שבלוחות.]

(רבי שרגא רוזנברג, אבני שיש, עמ' 31) לטקסט

קושטא קאי שיקרא לא קאי

[מעשה בעיר בראד, שרפורמים עשו פירצה בדת, ור' זלמן מרגליות עודד את ראשי הקהילה ללכת נגדם למשפט, והבטיח שיצליחו, כי קושטא קאי. אבל לא הצליחו, והסביר שהרפורמים היו להוטים באמת למעשיהם הרעים, ואילו ראשי הקהילה לא היו להוטים באמת על דבר ה'.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף מד ע"א) לטקסט

אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה


[עיין לקט באורי אגדות יומא פ ולקט באורי אגדות מגילה ב ע"ב ]

אמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו
[עיין לקט באורי אגדות יומא לח ע"ב]

אמרי ליה רבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים ומאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה ליה נפשיה ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניה ה"ו זה שמו של הקדוש ברוך הוא ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט ס"ע סמוך עניים לישנא אחרינא סימנין עשה בתורה וקנה אותה פ' כפופה פ' פשוטה פה פתוח פה סתום צד"י כפופה וצד"י פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן כפוף נאמן פשוט הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו מכאן שנתנה התורה במנוד ראש קו"ף קדוש רי"ש רשע מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש אמר הקדוש ברוך הוא אין אני יכול להסתכל ברשע ומאי טעמא מהדרה תגיה דקו"ף לגבי רי"ש אמר הקדוש ברוך הוא אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי ומאי טעמא כרעיה דקו"ף תלויה דאי הדר ביה ליעייל וליעול בהך מסייע ליה לריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותו שי"ן שקר תי"ו אמת מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיח ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי

ויש לתמוה, הנה פירשו כל האותיות הפשוטות, וגם כל האותיות הכפולות, דהיינו אותיות מנצ"ף לבד 'ך' פשוטה, והוא דבר תימה. אמנם לפי מה שכתבתי יתבאר. ומתחילה אקדים במאמרם ז"ל בפרק רבי עקיבא (שבת פח, א), דרש ר' סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים רבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, וכיון שחטאו כו' עיין שם. אמר רבי יוחנן, וכולן זכה בהן משה ונטלן, דסמיך ליה ומשה יקח את האהל. אמר ריש לקיש, ועתיד הקב"ה להחזירן לנו, שנאמר, ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם.
המשכיל ישכיל, כי נעשה ונשמע הם תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והם שני כתרים. ובמאמר הנ"ל דפרק הבונה בדרוש הכ"ף - וקושר לך כתר לעולם הבא, על כן פשוט הכ"ף, שגם הכ"ף פשוטה רומז על כתר, כי הם שני כתרים. ומאחר שאין בכ"ף פשוטה פירוש אחר ממה שמפרש כ"ף כפופה, על כן לא הוצרך להזכיר, ורמז בהזכרת כ"ף אחת לבדה לרמוז על הדבר שביארתי, שלעתיד השתי תורות שהם שני כתרים יהיו כתר אחד, וכתר אחד כולל שני כתרים, מטעם שלעתיד יוחזר כתנות אור. וזהו שאמרו במאמר דר' עקיבא הנ"ל, שמחה שמעולם על ראשם, השמחה שהיתה מתחילת בריאת העולם, דהיינו האור ונגנז, יוחזר על ראשם. ודרך רמז בתיבת שמחה רמוז תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה היא הויות ופלפול תלמידי חכמים ומחלוקותם שהוא לשם שמים את והב בסופה, וזהו רמוז בתיבת 'שמחת' ראשי תיבות ת למידי ח כמים מ רבים ש לום.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (ט))

והנה אמר שם במאמר דהבונה הנ"ל, נו"ן כפופה נו"ן פשוטה - נאמן כפוף נאמן פשוט, צד"י כפופה צד"י פשוטה - צדיק כפוף צדיק פשוט, היינו נאמן כפוף נאמן פשוט, הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו, מכאן שנתנה התורה במנוד ראש. הענין מבואר על פי מה שכתב הרמב"ם פרק רביעי משמונה פרקים שהקדים למסכת אבות. וזה לשונו, המעשים טובים הם המעשים השוים הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע, האחת מהן תוספות, והשניה חסרון. והמעלות המדות הם תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת יתירה והאחרת חסירה. המשל בו הזהירות שהיא מדה ממוצעת בין רוב התאוה ובין העדר הרגש הנאה, והזהירות היא מפעולות הטובות, ותכונות הנפש אשר יחייב ממנה הזהירות היא מעלת המידות. אבל רוב התאוה הוא קצה הראשון, והעדר הרגש הנאה לגמרי הוא קצה האחרון, ושתיהן רע גמור, ושתי תכונות הנפש אשר מהן יתחייב רוב התאוה והיא התכונה היתירה, והעדר ההרגשה והיא התכונה החסירה, שתיהן יחד פחיתות מפחיתות המדות. וכן הנדיבות ממוצע בין הכילות ופיזור. והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנה לרך הלבב. והסלסול ממוצע בין ההתנשאות והנבלה כו'. עיין שם באורך איך שהפליג בשבח בחירת דרך הממוצע, זולת במעלת הענוה בין הגאוה ושפלות הרוח לא ישאר במיצוע, רק ילך בקצה אחרון ויהיה שפל רוח, כמו שאמרו במשנה ריש פרק בן זומא, הוי שפל רוח מאוד מאוד שתקות אנוש רימה. וכן כתב במדע בהלכות דעות פרק ראשון (ושני). וכן האריכו רז"ל במאוד פרק קמא דסוטה (ה, א), ועל כן אמרו מאוד מאוד הוי שפל רוח, רצונם לומר אל תלך בדרך המיצוע רק לקצה אחרון, שתהיה שפל רוח במאוד, וכן כתיב ומשה היה עניו מאוד, הוסיף תיבת מאוד. וזהו שאמרו צדיק כפוף הוסיף לך כפיפה על כפיפתו.

(של"ה, תולדות אדם - רמזי אותיות לחתימת ההקדמה (טו))

אמרי ליה רבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו' ה"ו זה שמו של הקב"ה

[מנין להם שבימי יהושע לא ידעו את זה? (כג ע"ב) לא אמרו שאפילו בימי משה לא ידעו, שהרי משה קיבל את כל התורה עם מ"ט פנים שבה, ובוודאי ידע את פירוש הא"ב, אבל הרי משה מסר ליהושע, א"כ גם יהושע ידע דברים אלו של פירוש הא"ב. שמעתי בשם ר' אליהו מקאליש, ש"אלף בינה גמול דלים" בא ללמד שלימוד תורה קודם לעבודת הצדקה, כדעה שתלמוד עדיף ממעשה (קידושין מ ע"ב) וכדעת ריב"ל במגילה כז ע"א שמותר לעשות בית מדרש מבית כנסת. (כג ע"ג) ולכן אמרו רבנן לריב"ל, שישמע את דברי הדרדקי, כי דבריהם מסייעים לדעתו, שהרי אם לימוד תורה עדיף מצדקה, ק"ו שהוא עדיף מקרבנות ומתפילה, שהרי צדקה עדיפה מקרבנות (סוכה מט ע"ב). ובימי יהושע לא ידעו את זה, שהרי יהושע שאל את שר צבא ה' אם הוא בא להוכיח אותו על ביטול הקרבנות או על ביטול תורה (מגילה ג ע"א), הרי שלא ידע שלימוד תורה יותר חשוב מקרבנות.
[כג ע"ד] האריז"ל הקשה, מדוע בשם הויה, האות י' היא הראשונה, שלא כסדר הא"ב? והסביר שהאות י היא סכום אותיות א-ב-ג-ד, והשם המיוחד הוא כאילו כתוב א-ב-ג-ד-ה-ו. ויש לומר ש- א-ב-ג-ד לא נכתבו בנפרד אלא יחד, כאות י', כדי ללמד את "אלף בינה גמול דלים", שלימוד תורה קודם לעבודת הצדקה. ואח"כ אמרו הדרדקי שה"ו הם שמו של ה'. (כד ע"ב) עוד יש לפרש, אותיות א-ב-ג-ד הם 10 בגימטריא, ואותיות ה"ו הם 11 בגימטריא, ס"ה 21, כגימטריא של אהי-ה. מה שאמרו שתורה עדיפה מצדקה, רמוז בפסוק "שתולים בבית ה'" - קודם צריך ללמוד תורה בבית ה', ואח"כ "בחצרות אלקינו יפריחו" -לעשות צדקה עם אנשים בחוץ. (כד ע"ג) "להגיד כי ישר ה'" - שלפי זה מובן שאותיות השם הן בסדר ישר, כי האות י' מורכבת המ-אבג"ד, שמלמד שתורה קודמת לצדקה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף כג ע"א-כד ע"ג) לטקסט

אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים

[מלימוד האותיות א"ב הם השיגו בינה, ומאותיות ג-ד הבינו שיש לגמול דלים, וכך מכל האותיות, למדו תורה שלמה מלימוד האותיות.]

(רבי גדליה סילברסטון, מאירת עינים, עמ' 21-22) לטקסט

אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים

[איזה חידוש יש בזה, הרי פשוט שיש ללמוד בינה ולגמול דלים? י"ל שהחידוש הוא שכאשר תגמול דלים, תעשה זאת בהשכל ובבינה, באופן שהעני לא יתבייש, ובענוה ובמתק שפתיים, שאילו העושה מצוה שלא כתקנה, נברא ממנה מלאך פגום שמקטרג עליו. וזה רמוז בפסוק (שמות פרק כב פסוק כא-כב) "כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אתו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו" - אל תתן לו צדקה באופן שיתבייש ויהיה לו עינוי, ואם תעשה כך, תברא מלאך פגום, והמלאך יצעק לה' על שעשית אותו פגום, וה' ישמע לצעקתו.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף יב ע"ב) לטקסט

אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים

[כלומר, למד חכמה, ואז תדע איך לגמול חסד עם הדלים, לעשות אותו בשכל, ולפי הפרטים הנכונים ע"פ דין תורה. ובא ללמד שאדם צריך להתבונן בכל מה שהוא עושה, גם בדבר מצוה, ולא לעשותו כמצוות אנשים מלומדה. ולכן נאמר (תהלים מא) "אשרי משכיל אל דל" - לתת לדל צדקה בהשכלה. וכן נאמר (תהלים קב) "טוב איש חונן ומלוה, יכלכל דבריו במשפט" - שמה שהוא חונן, יהיה במשפט ובתבונה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סו ע"ב) לטקסט

אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו' ה"ו זה שמו של הקדוש ברוך הוא ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא

[ילקוט אליעזר, ערך א"ב, אות כה, מבאר ע"פ מה שפירש בס' העיקרים את הפסוק (ישעיהו פרק לב פסוק יז) "והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם" - "מעשה הצדקה" מביא שלום בין איש לרעהו ושכר בעוה"ז, ואילו "עבודת הצדקה" - כשנותנים צדקה לשם שמים, לשם עבודת ה', מביא גם חיים נצחיים "השקט ובטח עד עולם". וזה פירוש "אלוף בינה" - השכל מחייב שיש ל"גמול דלים". אבל "ה"ו זה שמו" - אם אתה נותן צדקה לשם שמים, יהיה לך גם "זן אותך וחן אותך ומטיב לך" - שכר בעוה"ז, וגם "כתר לעולם הבא"]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סו ע"ב) לטקסט

ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן הקב"ה זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא

["נותן לך ירושה" - רומז למשנה בעוקצין פ"ג שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות. "וקושר לך כתר" - רומז לגמרא (ברכות יז) שבעוה"ב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף כד ע"ג) לטקסט

מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום

[רומז לזה שהמשנה מתחילה באות מ פתוחה "מאימתי", ומסיימת באות מ סתומה, "בשלום". ובא לומר שגם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה הן מאמר פתוח, שיש לפתוח את הפה ויאירו דבריך עד תומם. אבל סודות הקבלה הם מאמר סתום, שאין לדבר עליהם.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף כד ע"ד) לטקסט

ק' קדוש ר' רשע וכו' ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאי

ואמרו: מ"ט שקרא לא קאי? שקר אין לו רגלים, ופירשו דקאי אחד כרעא של קוף שיורד למטה. ואמרו: ק' קדוש ר' רשע. אבל בזוהר פ' בראשית כתב דקו"ף רי"ש הן אותיות דאתחזיאו על ס"ט בישא, כמ"ש (שם ב ע"ב): עאלת אות ש' קמיה וכו', אבל הואיל ואתוין דזייפא וכו' מכאן מאן דבעי למימר שיקרא וכו'. וזה שאמרו [סוטה לה ע"א]: כל שקר שאין אמת בתחלתו אין מתקיים. לפיכך בשקר אות ש' בתחלתו, אבל קשר רשעים אינו מן המנין [סנהדרין כו ע"א], שהוא באמצע ומפריש בין קו"ף לר'. וענין ק' ר' הוא רשע כנ"ל, וקו"ף הוא שטן, הוא יצה"ר כמ"ש כמה פעמים בזוהר, שהוא קו"ף בפני אדם ורגליו יורדות מות, וכמ"ש (בז"ח ש"ה נג ע"ג): בשעתא דאיהי אמרת "נזכירה דודיך מיין", אדכרת דהא ערלה וכו' ואות קו"ף אתפשט וכו' ע"ש. ושם בסוף העמוד: וההוא מקטרגא פשוט זנבא וכו', ע"ש כל המאמר.
ובזה יתפרש המאמר בזוהר (פנחס רנב ע"א) שם: "גער חית קנה" - דא חית דאתאחד בה עשו, ת"ח במצרים איהו שלטא וכו' כל המאמר עד הנה הנם. ושם (ברעיא מהימנא): ובגין דא ח' דאיהו חוטא זעירא תבר לה ויעול ה' באתרא כו' עד מבשר אתן ע"ש. והענין, כי ה' מורה על שליטת הקדושה שנעשית ה', כמ"ש הרבה פעמים בזוהר. ובז"ח שם: כדין אתפרש מגו מקדשא ועריק וכלה נפקא לגבה דרחימה וכו' ועיילת באות ה'. וכן שם בסוף העמוד. וכמ"ש "הא לכם זרע". וקוף היא אות של ס"א, ויתבר רגלה ומתעביד ה'. וכן ח' ויתבר חוטא זעירא ואתעביד ה' בסוד חמץ מצה, כמ"ש בזוהר ור"מ שם.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' מה במהד' תשיז)

מנצפ"ך צופים אמרום

[עיין לקט באורי אגדות מגילה ב ע"ב ]


קה ע"א

רבי יוחנן דידיה אמר אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה איכא דאמרי אנכי למפרע יהיבה כתיבה נאמנין אמריה

[קשה, איך אומר ר' יוחנן שהנוטריקון בא ללמד שה' כתב את התורה בעצמו, הרי אלו פסוקים מפורשים, "וכתבתי על הלוחות", "והמכתב מכתב אלקים"? ומדוע באיכא דאמרי שינה מלשון "נעימה" ללשון "נאמנים"? ומדוע לא דרש כסדר "אמירה נאמנה כתיבה יהיבה"? (לט ע"ב) באו ללמדנו את חשיבות התורה, שעצמותו של ה' לוטה באותיות התורה, אלא שהיא עטופה בהרבה לבושים. (מ ע"ד) "אמירה נעימה" - בתחילה התורה היתה רוחנית לגמרי, ולא היה אפשר לתפוס אותה, ולא היה אפשר שתינתן לנו. "כתיבה יהיבה" - סיני היא נמסרה לנו באופן גשמי, לפי פירוש הכתיבה ומשפטיה, ובאופן זה כזה היה אפשר לתת לנו. (מא ע"ד) ומי שדרש את המלים למפרע רצה ללמד שהיא ניתנה בכתב כדי שדבריה יהיו "נאמנים" בלי שום שינוי, כי הכל נמסר לנו בכל פרטיהם, שאילו בדברים בעל פה אפשר לשנות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף לז ע"א-מא ע"ד) לטקסט


קה ע"ב

והמשבר כליו בחמתו וכו' כעובד עבודה זרה וכו' לא צריכא דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה וכו' רב אחא בר יעקב תבר מאני תבירי

[איך משה רבינו שבר את הלוחות, הרי השובר כלי בחמתו הוא כעובד ע"ז? י"ל שזה היה כמו כלי שבור, כמו שרב אחא בר יעקב שבר כלי שבור, שהרי משה ראה שהאותיות פורחות מהלוחות (פסחים פז ע"א). ועוד שעשה כדי להטיל אימה על ישראל. ולכן לא שבר אותם מיד כשה' אמר לו שישראל חטאו, אלא רק כשירד למטה (קושיית מהרש"א יבמות סב ע"א) - כדי שישראל יראו, ויטיל עליהם אימה. ולכן הפסוק מדגיש "ואשברם לעיניכם" (דברים ט, יז) - המטרה היתה שהם יראו. ולכן נדרש על זה "לעיני כל ישראל".]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 59) לטקסט

כל המוריד דמעות על אדם כשר - הקדוש ברוך הוא סופרן, ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

מה שאמר "הלא בספרתך", נראה שרצה להביא מופת על מעלת הצדיק שמת שאינו דבר אבד ויש בו ממשות, ואמר הלא המה בספרתך כי אתה מכניסן במספר ע"כ אני מבקש שתספור גם נדידותי ותשים דמעתי בנאדך למשמרת.

(כלי יקר, שמות פרק א פסוק א)

והטעם לפי שגם הנפשות, הם סגולה ואוצר, על כן שם יהיו גם הדמעות בבית גנזיו, ומ"ש הלא בספרתך לשון בלתי מובן, אומר אני שכך פירושו, כי מה שהקב"ה מוציאן ומכניסן במספר ככוכבים, זה מורה על חשיבתן, כי כל דבר חשוב, יש לו מספר על כן נתן טעם על ספירת נודו ושימת הדמעות בנאד, ואמר הלא בספרתך, ר"ל הלא גם המה בעצמם הם בספרתך, שאתה מוציאן ומכניסן במספר, וכמוהם יהיו גם הדמעות גנוזים ונספרים, ואחר שאינו קרח מכאן ומכאן, ע"כ אין נכון לשום קרחה בין עיניכם למת. כי הקרחה שבין העינים מורה כאלו היו דמעותיו קרחים ואבודים, ואינו כן, אלא גם הדמעות נתונים בנאד כאמור. ויש עוד לפרש המוריד דמעות על אדם כשר וכו'. מסתמא המצטער על העדר כשרון המעשה, הרי הוא ירא אלהים, וכתיב (ישעיה לג ו) יראת ה' היא אוצרו. היינו אוצרו של הקב"ה כי אין עושין אוצר כי אם מדבר שאינו בנמצא, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג ע"ב) על כן הקב"ה מניח גם הדמעות בבית גנזיו.

(כלי יקר, דברים פרק יד פסוק א)

ופי' נודי היינו צרת עצמו שהיה דוד המלך נע ונד. וכשהזדמן לפניו אדם כשר שמת היה בוכה ומתאבל לפניו על נודו. ואמר שישים ה' דמעתו בנאדך אע"ג שדמעתו היו על צרותיו מכ"מ כיון שהיה על אדם כשר ואמר הלא בספרתך היינו בשני ספרים [ואע"ג דלא כתיב יו"ד סימן הרבים במלת בספרתך אבל כיון שהוא שם הקיבוץ בא גם על רבים בל"י]

(העמק דבר, בראשית פרק לה פסוק ח (הרחב דבר))

[למה לא אמרו "כל השופך דמעות"? כי מטרת ההספד להראות לעם את דרכי הנפטר ומדותיו, לעורר לבכות על אבדנו, וילמדו ללכת בדרכיו. וזהו "מוריד דמעות" - גורם לעם לבכות ע"י ההספד. ה' סופר את הדמעות, כי הן מוכיחות שיודעים להכיר את מדותיו הטובות, וילכו בדרכיו.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 250) לטקסט

[מדוע משתמשים בביטוי "אדם כשר"? כי הנפטר עצמו הולך ליהנות מזיו השכינה, ורק אנחנו הפסדנו - איבדנו אדם שהיה מוכשר להביא לנו טובה וברכה במעשיו. לכן מכנים אותו אדם כשר, על שם הכשרון שהיה לו לתורה ותעודה. הספדן צריך לספר על מעלותיו, מה שהיה מוכשר לעשות בחייו, ולהצטער על העדר הכוח המכשיר הזה. ה' שם את הדמעות בבית גנזיו, כי על ידן מתגלה רצון המתאבלים למלא את החסר, לחזק בין החיים את הכוחות שהיו לנפטר וללכת בדרכיו.]

(רבי שלמה אהרנסון, גיא חזיון (ספיר), עמ' 26) לטקסט

חכם שמת וכו' הכל כקרוביו הכל קורעין עליו הכל חולצין עליו

[הטעם הוא שבגדים נקראים "מכבדותיה" (שבת קיג ע"א), וכשצדיק נפטר, גלה כבוד מישראל, ולכן קוראים את הבגד. וקורע עד שמגלה את לבו, לרמוז שהצדיק הוא לב של ישראל, ובמותו חסר הלב.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף א ע"ב) לטקסט

כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש מלמד שרגש עליהן הר להורגן

שואל, ומניין לגמרא לומר כן, שמא איזו עון אחר גרם להם שגעש עליהם ההר?, והנה בתמנת סרח פירש"י בתמונת חרס דהיינו שמש ובשופטים (ב ט) כתיב חרס במקום סרח, והנה על פי דרכו של רש"י נ"ל לפרש בתמנת לשון בתמונה אבל חרס נ"ל שהוא לשון כלי חרס ור"ל שלא נהגו בו דין ת"ח להספידו כראוי [ותלמידי חכמים משולים לכלי מתכת זהב וכסף], אלא קברוהו בתמונת שאר עם הארץ,שנמשל לחרס הנשבר, שאינו יוצא מידי סרחונו ודופיו לעולם, לכך גרס בשופטים חרס במקום סרח כי הסרח דהיינו סרחון מעשיו, ממשילו לכלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו וסרחונו כ"א בשבירה.

(כלי יקר, ויקרא פרק ו פסוק כא)

הטעם לפי שנראה שאינו מרגיש, בהעדר השלום, שהיה מטיל מוראו על הבריות, וכמו שללא הנהגה איש את רעהו חיים בלעו. וזו הסיבה שעדת קורח נבלעו ודווקא בעונש זה לפי שערערו על מנהיגותו של משה ואמרו שאין צורך כלל במנהיג ולפי גישה זו אכן כל אחד נבלע עלידי חברו, אף הם נבלעו.

(כלי יקר, במדבר פרק טז פסוק כט, המתעצל בהספד חכם ראוי לקוברו חי)

[איך זה מדה כנגד מדה? י"ל שהרים צריכים גשם יותר מעמקים, כמש"כ "ארץ הרים וגבעות למטר השמים תשתה מים". והדמעות הן הזרעים שבזכותם יורד גשם, שבוכים על מות הצדיק, והצדיק מציע אותם בשמים לפני ה' והוא מוריד גשם תמורתן. ואם לא הספידוהו כהלכה ולא הורידו דמעות, לא ירד גשם, וההר בוער באש ואין גשם לכבותו, ולכן געש עליהם ההר. רק אחרי שהספידוהו כהלכה, ירד הגשם לברכה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 80) לטקסט

כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו

[איזו מדה כנגד מדה יש? הרי יש שאלה, איך ה' יקים את המתים לתחייה, שהמפםתח שלתחיית ביד (תענית ב עא) שהוא יעשה זאת בעצמו? והתשובה היא שישראל הם בנים למקום ומותר לכהםן להיטמא לבנו. אבל המתעצל בהספדו של חכם מראה שהוא סובר שישראל אינם בנים אלא עבדים, ולכן הוא חושב שאין ראוי להתאבל על מותם, ולפי דעתו ה' לא יקים את ישראל לתחייה כי אסור לו להיטמא לעבדיו, ולכן ראוי לקוברו כבר בחייו.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף יב ע"ב) לטקסט

[הכוונה למי שנמנע מהספד לצדיק, בטענה שמיתת צדיק טובה לו, שיגיע לעוה"ב ויקבל שכר. ועוד, הרי צדיקים במיתתם קרויים חיים (ברכות יח ע"א), ואין טעם להספיד מי שחי. זה לא נכון, כי אמנם הנפש תשיג אושר גדול אבל הגוף הטהור של הצדיק נשאר למטה ונרקב בקבר. לכן מי שאומר כך ראוי לקוברו בחייו, מדה כנגד מדה.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 42) לטקסט

דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרף

בפרק האורג (שבת קה, ב) תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע, הא למה זה דומה, לספר תורה שנשרף, ע"כ. הנה האדם הוא כמו הלוחות, וכמו שהדברות חמש כנגד חמש, כן עשר אצבעותיו חמש כנגד חמש, הרי הגוף האדם כמו הלוחות, והאותיות נשמות, וכשפורחות נשתברו הלוחות, ואף שברי הלוחות הושמו בארון, כן האדם יושם בארון.

(של"ה, מסכת פסחים - פרק נר מצוה (סג))

שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד

יש שני מיני רשעים. יש שחוטא מפאת עצמו מצד היצה"ר המסיתו, כדרך רוב בני אדם, ויש דעון אביו גרם לו דהי' מחשבתו לרעה, ועון אבותיו גרמו לו, כמ"ש דוד המלך ע"ה "הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי". והנה להכיר בעוה"ז מי החוטא כך ומי כך, הוא בסימן זה: כי הנה זה החוש מעיד דאיש הולך תמים אי אפשר מתמימותו תיכף יעשה עבירה גדולה כגון חילול שבת או עריות. רק כן אמרו חז"ל: כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר כך. וישעי' הנביא אמר "הוי מושכי העון בחבלי השוא", ואח"כ "וכעבות העגלה חטאה". ולכך אם האדם נולד בטוב רק היצה"ר מחטיאו, א"א להיות נעשה ברגע אחד מהיפוך אל היפוך. אבל אם נולד בטבע רע מבטן, זה יתכן שבפתע פתאום מתמימותו יפרוש לרשעו.

(רבי שלמה קלוגר, שו"ת טוב טעם ודעת, מהדורא תניינא, פתיחה, סימן ד)

שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה

[ב] נשימה לבבינו בכמה כתובים בפרשת עץ הדעת שפירושן סתום בפשטותן... "ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון" [ג, ד] הוא תמוה... שגם דרכו של היצה"ר אינו כן, שיבוא ויפתה מיד להכחיש את הבורא ית"ש, כמאמרם ז"ל היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר וכו' עד שאומר לו וכו'...
[ג] מתחילה כשפקדו הש"י וציוה לו בזה"ל כדכתיב "ויצו ה' אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו", ניתן מקום להשטן להפוך הכוונה, ולומר דהכוונה הוא שמכל עץ הגן מחויב לאכול כמו אכילת קדשים ומצה בפסח שהוא מצוות עשה בקום ועשה, ומדכתיב "לאמר" משמע כן שצוהו שיאמר ויצוה כן לדורותיו, ונמצא דהא דכתיב "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו" הכוונה רק שאינו מחויב לאכול כמו משאר אילנות, ודומה ל"לא יבדיל" דכתיב בחטאת העוף [זבחים סה ע"ב: ומאי לא יבדיל - אין צריך להבדיל]. ומאי דכתיב "כי ביום אכלך ממנו מות תמות", אין זה עונש רק אזהרה, כיועץ האמיתי שמייעץ לחבירו: אל תסחור מעבר לים, הגם שמשם תצליח תעלה בעשירות מופלגת, אבל הסכנה עצומה וקרוב הדבר שתאבד הכל, כי קרוב להפסד ורחוק משכר. כן על קוטב זה ציוו לו באכילת עץ הדעת, הגם שיכול להיות שיזדמן אחד מאלף שיעמוד בנסיון העבודה הקשה הזאת ויצליח במעלה יתירה, אבל קרוב הדבר לאחר שתכפל עלינו עבודה כבידה כזו שיכניסהו ויתפחהו בקירות לבבו הפנימית את האויב והאורב לו שיאבדהו משני עולמים, וזהו דכתיב "מות תמות".

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש א, נתיב א, אותיות ב-ג)

[יצר הרע לא יכול להסית צדיק בבת אחת להיות רשע גמור, אלא הוא צריך להסית בשלבים. לעומת זאת, רשע גמור יכול להפוך לצדיק גמור ברגע אחד, אם הוא מתוודה על פשעיו. ובזה פירש זקני ר' צבי דוב את הפסוק "הוא ישופך ראש" - האדם יכול להרוג את הנחש, יצר הרע, ברגע אחד, במכה אחת בראשו, "ואתה תשופנו עקב" - הנחש, הוא יצר הרע, צריך לטרוח ולמשוך את האדם לחטא לאט לאט, שהארס יבצבץ לאט לאט מהעקב עד הראש.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף עד ע"ב) לטקסט

והרי חטא העגל היה שונה! "סרו מהר מן הדרך..."!
ויש לבאר על פי הגמ' (מסכת שבת דף פט עמוד א) שלפתע פתאום הראה להם השטן כי משה מת, ומיטתו פורחת באויר, ולנגד עיניהם חושך ואפילה, ענן וערפל, וכל העולם כולו נתון בעירבוביא גדולה. במצב זה איבדו את עשתונותיהם, והיו שבורים, רצוצים ומבוהלים. במצב כזה יכול השטן לפעול מה שאין בידו לפעול במצב רגיל.
וכן מצינו גם אצל קין, שלדברי הרמב"ן (בראשית ד, ג) היה הקב"ה מדבר אליו כאל נביא ה', שלפתע נעשה כופר (תר' יונתן לבראשית ד, ח) מפני שנדהם והזדעזע ביותר מכך שהקב"ה לא שעה אל מנחתו, וכיון שכן שלט בו יצר הרע.
וכן אירע גם למגדף. שאך יצא מבית דינו של משה מחוייב בדין, איבד את מקומו במחנה ישראל, ונתערער מעמדו, ונתבהל ורפו ידיו ושלט בו יצר הרע.
וכן לאותו האיש שהיה תלמידו של יהושע בן פרחיה, שכשריחקו יהושע בןפרחיה יצא וחרף וגידף (סוטה מז, א), הלם ההרחקה פגע בו, והביאו למצב בו נשמע ליצר הרע.

(שיחות מוסר, תשל"א כי תשא מאמר נה' עמ' רלד')

כתוב (דברים פרק ד פסוק ב-ג) לֹא תֹסִפוּ עַל הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ לִשְׁמֹר אֶת מִצְוֹת ה' אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם: עֵינֵיכֶם הָרֹאֹת אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּבַעַל פְּעוֹר כִּי כָל הָאִישׁ אֲשֶׁר הָלַךְ אַחֲרֵי בַעַל פְּעוֹר הִשְׁמִידוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ מִקִּרְבֶּךָ.
ועל פי דברי התנא מובן מדוע נסמך איסור בל תוסיף לעניין ההליכה אחר פעור. כי כך דרכו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, פרוץ גדר בתחום זה, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה, כגון בעל פעור, אשר כל עניינה של ע"ז זו הוא פריצת הגדרים והסרת כל הגבולות, והיא המשך ישיר של ההוספה והגריעה במצות.

(שיחות מוסר, תשל"ב פרשת בלק מאמר פד' עמ' שסג)

לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע

[בזה מוסבר הפסוק שם, שכתוב לפני כן (תהלים פרק פא פסוק ט) "שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי". "ישראל" הם המקפידים רק במצוות שבין אדם למקום, ו"עמי" הם המקפידים יותר במה שבין אדם לחברו. ל"עמי" אמר "לא יהיה בך אל זר", תקפידו גם על מצוות שבין אדם למקום, שיצר הרע מסית אתכם לא לקיימן. ל"ישראל" אמר "ולא תשתחוה לאל נכר"- אל תשתחוו לאלהי כסף וזהב, אלא תנו הרבה צדקה, בהקפדה על מצוות שבין אדם לחברו. ובהמשך, ל"עמי" נתן טעם (פסוק יא) "אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים" - לכן עליכם לקיים מצוות שבין אדם למקום. ול"ישראל" נתן טעם "הרחב פיך ואמלאהו" - אל תפחדו לפזר צדקה, כי אם יחסר לכם, "הרחב פיך" לבקש ממני ואמלא אתכם כסף, כמו שדרשו "עשר בשביל שתתעשר" (תענית ט ע"א). [עיי"ש שממשיך בביאור הפסוקים שאחריהם].]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף טז ע"א) לטקסטקו ע"א

אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה

[מפני שכשה' מעניש חוטא במיתה, גם בני משפחתו שחפים מפשע סובלים, ולכן ה' ממתין להענישו עד שכל בני משפחתו חטאו חטא ששקול לצערם ממיתת החוטא הראשון. ולכן אם אחד מבני החבורה מת, סימן הוא שגם הם חטאו, שאם לא כן לא היה ה' מעניש את הראשון. לכן הם צריכים לדאוג.]

(רבי גדליה סילברסטון, משמחי לב, עמ' 13) לטקסט


קו ע"ב

גמרא גמור זמורתא תהא

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה כד ע"א]


קז ע"ב

והאמר מר יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים

אני אאמין שההשגחה האלוהית אמנם היא בזה העולם התחתון - רצוני לומר, מתחת גלגל הירח - באישי מין האדם לבד, וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין, כמו שאמר, "כי כל דרכיו משפט"; אבל שאר בעלי החיים, וכל שכן הצמחים וזולתם, דעתי בהם דעת אריסטו, לא אאמין כלל שזה העלה נפל בהשגחה בו, ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאת האלוה ורצונו האישי עתה, ולא שהרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת האלוה, ולא שזה הדג חטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלוהי אישי - אבל אלה כולם אצלי במקרה גמור, כמו שחושב אריסטו. ואולם ההשגחה האלוהית, לפי דעתי ולפי מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלוהי - והמין אשר נדבק בו השפע ההוא השכלי עד ששב בעל שכל ונגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל הוא אשר התחברה אליו ההשגחה האלוהית ושיערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. אמנם אם טבעה הספינה ומה שבתוכה, כמו שזכר, ונפל הגג על מי שבבית, אם היה זה במקרה, לפי דעתנו, אבל ברצון אלוהי - לפי הדין במשפטיו, אשר לא יגיעו דעותינו לידיעת סדרם.
ואשר הביאני לזאת האמונה הוא - שאני לא מצאתי כלל בדברי ספר נביא, שיש לאלוה השגחה באיש מאישי בעלי החיים, כי אם בבני אדם לבד; וכבר תמהו הנביאים גם כן על היות ההשחגה בבני אדם, ושהוא קטן ופחות משישגיח הבורא עליו, כל שכן בזולתו מבעלי החיים אמר, "מה אדם ותדעהו וגו' "מה אנוש כי תזכרנו וגו'". וכבר באו פסוקים מפורשים בהיות ההשגחה בבני אדם כולם ובהפקד כל מעשיהם - אמר, "היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם", ואמר, "אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם - לתת לאיש כדרכיו", ועוד אמר, "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה". וכבר זכרה התורה ההשגחה בבני אדם והפקד מעשיהם, אמר, "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם", ואמר, "מי אשר חטא לי אמחנו מספרי", ואמר, "והאבדתי את הנפש ההיא", ואמר, "ונתתי את פני בנפש ההיא" - וזה הרבה. וכל מה שבא מעניני אברהם, יצחק ויעקב - ראיה גמורה על שההשגחה האישית נמצאת בבני אדם. אמנם שאר אישי בעלי החיים - הענין בהם כמו שיראה אריסטו, באין ספק; ומפני זה היתה שחיטתם מותרת, וגם מצווה בה, והותר להשתמש בהם בתועלותינו ככל אשר נרצה. והראיה על היות שאר בעלי החיים בלתי מושגח בהם, רק במין ההשגחה אשר זכר אותה אריסטו - מאמר הנביא, כאשר ראה מהתגברות נבוכדנצר ורוב הרגו בני אדם, אמר, אדוני אלוהים כאילו נעזבו בני אדם ונשכחו ונעשו הפקר כדגים ותולעי הארץ הראה בזה המאמר שהמינים ההם נעזבים. והוא אמרו, "ותעשה אדם כדגי הים, כרמש לא מושל בו, כולו בחכה העלה וגו'". ואחר כך באר הנביא שאין הענין כן, ולא על צד העזיבה והשכחה והעלות ההשגחה, אבל על צד העונש להם, להתחיבם בכל מה שחל בהם - אמר "יי למשפט שמתו, וצור להוכיח יסדתו".
ולא תחשוב שזה הדעת יסתור אותו אמרו, "נותן לבהמה לחמה וגו'", ואמרו, "הכפירים שואגים לטרף וגו'", ואמרו, "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", ומאמר החכמים גם כן, "יושב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים". והרבה כמו אלה המאמרים שתמצאם, ואין בהם דבר סותר דעתי זה, כי אלה כולם - השגחה מינית, לא אישית, וכאילו הוא מספר פעולותיו ית' בהכינו לכל מין מזונו ההכרחי וחומר עמידתו. וזה מבואר נגלה.

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)קח ע"א

מניין למילה, שבאותו מקום, נאמר כאן ערלתו, ונאמר להלן ערלתו, מה להלן דבר שעושה פרי, אף כאן דבר שעושה פרי, אימא לבו דכתיב ומלתם את ערלת לבבכם, אימא אזנו דכתיב הנה ערלה אזנם, דנין ערלתו תמה מערלתו תמה, ואין דנין ערלתו תמה מערלת שאינה תמה

מבאר שמפני שגם לאברהם היה ספק היכן למול, והוא הראשון שקיים את המילה, על כן נגלה אור ה', אל כל האילנות, כמראה מקום, בכך שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא, לומר הסתכל באילנות אלו, ותלמוד מהם, כי עיקר זריחת כבוד ה', על מקום שעושה פרות, ומזה למוד היקש, שתחזה אלוה מבשרך, מצד מקום הדומה לאילנות.

(כלי יקר, בראשית פרק יח פסוק א)קט ע"א

בת חורין היא זו ומקפדת עד שירחוץ ידיו שלש פעמים

א. סידרה החכמה העליונה, שתהיה בלילה שליטה לכחות הטומאה להתפשט בכל מרכבותיהם, וישוטטו ענפיהם בעולם, וכיונה, שבאותו הזמן ייאספו בני האדם אל בתיהם, וישכבו במטותיהם ישנים ונחים עד הבוקר, שאז ניטלה ההתפשטות והשליטה מן הכחות ההם ומכל ענפיהם... ב. ואמנם בהינתן שליטה זאת אל כחות הרע האלה ובהיפשטם בעולם, נמצא חשכו של עולם מתרבה ומתחזק; והאדם, גם הוא, בהיותו שוכב על מטתו, גם עליו מתפשטת התפשטות מן הטומאה המשוטטת, בשיעור שיינתן לה, כפי השייכות אשר לה בגופו של האדם מצד החומריות ויצר הרע שבו; ונוסף על זה, שכבר הוכן בסדרי ההנהגה, שבהיות האדם ישן, חלקי נשמתו העליונים מסתלקים ממנו, וכמו שזכרנו בחלק שני, וטועם טעם מיתה במקצת, והוא מה שאמרו חז"ל: "שינה אחד מששים במיתה" (ברכות נז ע"ב). ונמצא, שאז מתגבר יותר בגופו החושך, בהעדר אור הנשמה המזכך אותו, על כן נמצא שם בית כניסה יותר אל הטומאה לשרות עליו, והוא ענין רוח הרעה שפירשו חז"ל ששורה על הידים. אך שרותה על הידים ולא על מקום אחר הוא כי זה השיעור וזה הגבול שהגבילה לה החכמה העליונה מה שתשרה על האדם, שהוא הנאות לפי מצבו בעולם, לא פחות ולא יותר. ג. והנה הכינה החכמה העליונה לאדם מה שישתדל בו בבוקר ויתרומם ממה שנשפל במצב הלילה, ליטהר ממה שנטמא, וכן ישוב וירומם העולם כולו ממה שנשפל, ויאיר אותו מן החושך שהוחשך... ד. הנה הפועל הראשון הוא טהרת הידים, כי הנה הן הן שנטמאו ושרה עליהן רוח הרעה, ולזה צריך לגרשה מהן ולטהרן. והנה חקק הבורא יתברך שמו שתגורש מהן על ידי הנטילה הראויה, כמו שלימדונו חז"ל, ונמצא כל גופו של האדם נטהר בזה, כמו שכולו היה נטמא מהשראתה של רוח הרעה עליהן. ויש בענין הזה גם כן תיקון לכל הבריאה כולה, ליטהר מטומאת הלילה ולצאת מחשכתה.

(דרך ה' חלק ד פרק ו אותיות א-ד)

ומר נמי הא מפנק

[הסביר בני ר' מנשה, שרבינא ידע שרב אשי מפונק ממה שאמר לו בברכות כד ע"ב "אנא אנינא דעתאי".]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סו ע"ג) לטקסט


קיא ע"א

כל ישראל בני מלכים הם

[לכן מה שהמצרים הציקו לישראל היה יותר חמור מאילו עשו לסתם אנשים, כי ישראל מפונקים, והמצרים נענשו במיוחד על כך, וזה מה שר"ע הוסיף על ר'אליעזר באגדה לדרוש "חרון אפו אחת" - העלו את אפו של ה' על שהציקו לבניו המפונקים של ה'.]

(רבי יוסף מעסינג, אגדות ריב"א על ההגדה, דף ח ע"ב) לטקסט


קיב ע"ב

אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא, אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא, ושל רבי פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים

תבין דלמה בדורות קדמונים היה להם נשמות יותר גדולות ובהירות בתורה יותר מדורות שאח"כ, עד שאמרו [שבת קיב ע"ב] אם ראשונים כבני מלאכים כו', הוא כי בחטא אדם הראשון נפלו כל הנשמות בצלו דימא בארסו של נחש, וכל דור ודור הנשמות נלקטות ויוצאות חפשי, וא"כ הנשמה שממהרת לצאת יותר מן חברתה, אף היא יותר טהורה, כי לא היה סטרא מסאבא כ"כ שורה עליה כמו על אחרת שאחרה לצאת, ואינו דומה מי ששוקע בצואה יום, למי ששוקע יומים.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יא)

לכאורה אינו מובן, אם נאמר שבני אדם יהיה שוים לחמורים, וכל שכן אם גדולי חקרי לב אמרו זה בדורותם, א"כ אנו גרועים הרבה מאוד מחמורים, והוא נגד המוחש בראות. ויראה פשוט שהענין הוא שבדורות הראשונים היה משפיעים חכמים הגדולים הרבה חכמה ותבונה, עד שהיה מתפשט בכל העולם ואפילו בבהמות. ועל דרך זה יש לומר אנו כחמורים שלהם, שבדורות שלפניהם. ובזה מובן הא דקאמר ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, דלכאורה הוא מיותר, דמהיכא תיתי נימא דוקא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, ולפמ"ש דקאי על הדורות הקודמים היה אפשר לטעות דקאי על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, ומפרש דמיירי בסתם חמורים שלהם.
ועפ"ז כתבתי דיש לפרש מה שאמר ישעיה הנביא [א, ג] "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע", דהיינו דקאמר שמה שידעו חמורים בדורות הקודמים, עתה "ישראל לא ידע".

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות ח)

ע"פ התוס' (חולין ה, ב) נראה שהחילוק הוא בין דורו של ר' זירא לדור שלפניו, דהיינו רב אסי. הרי שהמרחק הוא רב ועצום אפילו בין רב ותלמיד, ולפי זה יש לתמוה מה שייך כלל עניין של רב ותלמיד, אם המרחק ביניהם הוא כה עצום. איך יווצר יחס? איך יתקשרו זה לזה?
ונראה שעל אף ההבדל העצום שבין הרב לתלמיד, מ"מ יש יחס וקשר ביניהם. כי מכוחו של הרב נכנס התלמיד תחת ההשפעה הבאה מן השמים אל הרב, וזוכה בה לפי כוחו והכנתו. וכיוון שכך, שוב אין המרחק בין הרב לתלמיד מעכב, ויכולים גם 'בני אדם' לזכות מהרב הדומה למלאך.

(שיחות מוסר, תשל"א פרשת יתרו מאמר מא' עמ' קעא-קעג)

[ר"ע איגר הסביר, שאם דברי הראשונים נחשבים בעינינו כדברי מלאכים, ואנחנו מתייגעים להבין אותם, אנחנו כבני אדם, אבל מי שחשב שהראשונים היו רק בני אדם שטעו או שלא היו בקיאים כל כך - הוא כחמור.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף פח ע"א) לטקסט

אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים

[הטעם הוא שכל הנשמות העתידות להיברא היו תלויים בגופו של אדם הראשון (שמות רבה פרשה מ), וכך אמרו המקובלים, כל אחד באבר אחר של אדם הראשון. ומהנשמות הללו נבראים הברואים. וה' מתחיל ללקט את הנשמות מלמעלה ולהורידם לעולם בסדר הזה, ולכן הדורות הראשונים יצאו ממוחו ומעיניו ומפיו ומלבו, ואז יצאו האבות ודור המדבר והצדיקים הראשונים, ואח"כ יצאו נשמות פחותות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף סג ע"ד) לטקסט

[לכן ספר חובות הלבבות וראשית חכמה אינם מתאימים לדורנו הנמוך, ולדורנו מתאים ספר מסילת ישרים].

(דבר תורה (לעויטאן) דף ב ע"ב - לטקסט)

[חובתנו ללבן את דברי הראשונים ולהצילם מסתירה וטעות, וליישב את דבריהם אפילו בדרך חידוד ופלפול, אף שקשה להאמין שזאת כוונתם, כי הם היו כמלאכים כי תורתם היתה אומנותם - אם אנחנו מתייחסים אליהם כמלאכים ומיישבים את דבריהם, אנחנו כבני אדם. אבל אם אנחנו חושבים שהם היו רק כאנשים, הטעם הוא שאין בכוח שכלנו להבין את דבריהם וליישבם, ולכן אנחנו אומרים הם טעו, ובזה אנחנו כחמורים, לא מבינים את דרך הלימוד והפלפול.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 107-108) לטקסט


קיג ע"א

דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי

'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש' - אמרו במדרש: 'לחם לאכול' - זו תורה, 'ובגד ללבוש' - זו טלית... הטלית היא סמל המידות, והלחם הוא סמל התורה, ושניהם קשורים זה בזה. שאם יש לאדם מידה אחת מן השתים האלו, עדיין לא זכה לכלום. וכמו שהטלית של האדם, משתדל לעשותה מלוא מידתו, כי היא לכבודו, כמאמר רבי יוחנן: 'כסותי - מכבדותי', כן הן המידות הטובות, ובפרט מידת הענווה, שהיא הטלית המכסה והמכבדת, והמרוחקת מן האנוכיות. וזוהי בקשתו של יעקב אבינו: 'לחם לאכול' - ולא לחם ממש, אלא תורה, עם דרך ארץ, עם כבוד עצמי. שאם יחסר אחד מהם, הרי זה רבב על הבגד.

(רבי ראובן נדאף, דודאי ראובן, ח"א, עמ' עה [משוכתב באתר "החכם היומי"])

[כך אדם צריך כבוד כדי להתקיים בחברת בני אדם, כי אדם שבזוי בעיני אנשים בסוף גם לא יחוס על כבוד עצמו ויעשה דברים נגד התורה והנימוס, ונמצא שהכבוד מגין על האדם כמו בגדים.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 80) לטקסט

וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול

כָּבוֹד וָעוֹנֶג קוֹרְאָה לַשַּׁבָּת. לְבוּשׁ וּכְסוּת מְחַלֶּפֶת בַּשַּׁבָּת.

(הושענות לשבת)


קיג ע"ב

אמר רבי אלעזר, ותאכל בימי דוד, ותשבע בימי שלמה, ותתר בימי חזקיה, ואיכא דאמרי ותאכל בימי דוד, ובימי שלמה, ותשבע בימי חזקיה, ותתר בימי רבי, דאמר מר אהוריריה דרבי הוה עתיר משבור מלכא

והיה לו מן העושר וההון ורחב היכולת, מה שנאמר בו, אהורייריה דרבי הוה עתיר משבור מלכא (ב"מ דף פה.). וכן הרחיב הוא על אנשי החכמה ומבקשיה, ורבץ תורה בישראל [מבאר שעושרו של רבי, היה האמצעי שנתן לו ה' כדי שיוכל להרבות תלמידים ולברר את שמועת המשנה ולערוך אותה].

(הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות)

נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי כמשפטם הרי מ"ם יו"ד מ"ם

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ב ע"ב

פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם

עי' לקט ביאורי אגדות תענית י ע"ב

פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ומהדר ליה בקידושא דבי שמשי

עי' לקט ביאורי אגדות ברכות מג ע"ב


קיד ע"א

אי זה הוא חכם היודע בחלוקו להפכו

כי חכמה גדולה היא להפוך אדם מדותיו ומנהגיו הראשונים הדבקים אל טבע בשרו, כאשר ידבק החלוק אל מתני איש, ולהחליפם בטובים מהם, והם הישרות הלמודים התוריים, ואם שבראשונה יהיה מה שירצהו מצד טבעו מתחלף מאד מהם, תספיק חמכתו להדריכם בשיהיו הרבה ממה שירצהו משתתף אליהם, ואם שינגד בקצת, עד שבסוף יהיה רצון טבעו ולמודו אחד בעצמו, ולא יטה כלל, ונמצא חלוקו כלו הפך לבן טהור. [מבאר שחכם הוא האדם היודע להפוך מדותיו ומנהגיו כשם שאדם הופך את חלוקו.]

(עקידת יצחק, שער ס"ג)

איזהו תלמיד חכם וכו' זה המקפיד על חלוקו להופכו

[היינו שפנימיותו תהיה כחיצוניותו, כי בגד הוא משל למידות.

(רבי רפאל רובינשטיין, אבני נזר על ההגדה, דף יג ע"ב) לטקסט

ת"ח נקראים בנאים

[כי הם קונין קנין במעשה העולם, ונעשים שותף לה' במעשה בראשית, כמו שאומן קונה בשבח כלי.]

(אור לישרים על פי' הרמב"ם לר"ה עמ' ג-ד - לטקסט)

לימדך תורה דרך ארץ

[צריך ללמוד דרך ארץ מהתורה, ולא מספרים חיצונים. כל דרך ארץ נמצא בתורה. יוסף הנהיג את מצרים בדרך ארץ, מתוך התורה שלמד מיעקב.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ח ע"א) לטקסט

בגדים שבשל בהן קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא כג ע"ב]

מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווין לעשות לו מלאכתו

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא עב ע"ב]

כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה שנאמר כל משנאי אהבו מות אל תקרי משנאי אלא משניאי

(יא ע"א) הצדיק הזה, לפעמים בניו שלא אחזו במעליתיו וצדקותיו, על כל זה... הגאות נשאר להם בירושה, ולא שמיני שבשמינית לבד, רק מוסיפין... כל כמה שיכולין, ואין מעצור לרוחם הגסה ע"י שחסר להם יראת שמים ומרבין מחלוקת וחלול השם בישראל. ועוד יותר התרבה אצלם הגאות אם ההמון טועים בהם ע"י שלמדו התנועות לעשות כמו שהיו אבותיהם הקדושים עושים בקדושה וטהרה, והם עושים זאת בחנופה ושקר ומדקדקין בזה מאוד כדי שיטעו בהם. וקצת מהמון אומרים עליהם שמלבד שהוא ראוי להיות רב בישראל רק גם ראוי להיות רבי, נמצא שהוא רב כפול. ובאופן הזה יבוא בלבם גאות לאין שעור, ומחללים שם שמים בזה, שמרבים מחלוקת בישראל ומבזים את התלמידי חכמים והזקנים שבדור, וכל מדותם נשחתים ע"י הגאות שבלבם. ועל זה המלצתי מאמר חז"ל: תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. שלכאורה הדבר פלא, שע"י כתם שנמצא בבגדו יהי' חייב מיתה. וגם למה לא אמרו שנמצא כתם על בגדו, ואמרו לשון רבב שהוא לשון שאינו מצוי בגמרא. וגם מה שלמדו זאת מהפסוק "כל משנאי אהבו מות", שעל ידי זה יהי' התורה שנאוי בעיני האנשים, אינו מובן, כי אם התלמיד חכם הולך בכתם שעל בגדיו על ידי טרדתו בלמודו יהיה על ידי זה התורה שנאוי בעיני הבריות? אתמהה. ולכן אמרתי בדרך הלצה על פי הידוע שמדותיו של אדם מכונים בשם בגד לפי שהם מלשון אחד, שגם על בגדים נאמר לשון מדות, שנאמר "ולבש הכהן מדו בד", והמליצו חז"ל את התלמיד חכם שמדותיו נשחתין על ידי שמגדילין אותם ההמון בשם רבי כפול, והוא לשון רב ב', כלומר רב ב' פעמים רב על ידי למודו ורבי על ידי יחוסו ותנועותיו. והכתם הזה הוא על מדותיו, שעל ידי זה רוח הגאות מושל עליו, וממילא מרבה מחלוקת בישראל ומחלל השם ועון חילול השם לא נתכפר עד יום המיתה. ולכן נאמר חייב מיתה...
(טז ע"א) ומה שכתבתי בדף י"א בענין תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, לא כוונתי חלילה להוציא דברי חז"ל מפשוטם, כי באמת תלמיד חכם שיש לו שפלות (טז ע"ב) הנפש ואינו מדקדק על כבוד תורתו ועל כבוד קונו, הוא חייב מיתה עפ"י דברי חז"ל עפ"י דרשתם ז"ל. ולכן דקדקתי שם בדברי, שכתבתי שבאם על ידי טרדת הלימוד נמצא רבב על בגדו, ובאופן כזה אין סברא שיהי' חייב מיתה, ואדרבה מצינו להיפך בדברי חז"ל [סנהדרין כ ע"א], שדרשו על הפסוק "שקר החן וגו' אשה יראת ה' היא תתהלל" - זה דורו של ר' יהודא ב"ר אלעי שהיו ששה תלמידים מתכסין וכו' ולא חששו לחן ויופי. וכן מצינו בהאי צדוקי שאמר לרבא עמא פזיזא וכו' אכתי בפחזותיכו קיימיתו על זה שהי' נוטף דם מאצבעותיו דקא מייץ בהו ע"י טרדות למודו [שבת פח ע"א], ולא השיב לו רבא רק על מה שאמר עמא פזיזא שהקדימו נעשה לנשמע, אבל על זה שהוכיחו דקא מבעין אצבעותיו דם לא חש להשיבו, לפי שלא עשה זה בכוונה רק ע"י טרדת למודו. וגדולה מזה מצינו שאמרו חז"ל [אבות פ"ג מ"ח] כל השוכח דבר אחד וכו' יכול אפילו תקפה עליו משנתו ת"ל וכו', כיון שלא עשה זה ע"י רפיון ועצלה חלילה. ולכן כיון שמשמעית דבריהם בענין רבב על בגדו יש תנאי בדבר, לכן יש להעמיס בכוונתם ז"ל מה שהמלצתי. ואפילו לא כוונו לזה, לא אמרתי רק בדרך אסמכתא בעלמא כיון שהדבר אמיתי, שכן דרשו חז"ל במסכת סוטה דף ה, שתלמיד חכם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה... ולכן אין חשש לסמוך דבר זה למאמרם ז"ל בדרך מליצה.

(רבי אלעזר אסטנוביץ, זכרון עולם, דף יא ע"א, טז ע"א)

[כי אם אינו מקפיד שהבגד יהיה נקי, הוא מראה שאינו חס על כבודו, שהרי בגדי אדם מכבדים אותו, ובזה הוא מבזה את כבוד ה', שהרי הוא נברא בצלם אלקים, וכיון שהוא ת"ח ויודע את רבונו ומבזה אותו, הוא חייב מיתה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 18) לטקסט

[הרבה פעמים תלמידי חכמים נרדפים ע"י שונאי התורה, שמבזים אותם ומקפחים את פרנסתם, והם נאלצים ללכת ממקום למקום לחפש מזון ומנוחה, ונאלצים לעסוק בדברים שאינם נאים כדי להתפרנס, וממילא יש רבב בבגדיהם, היינו במידותיהם. ועל זה כתוב "ויהי בנסוע הארון" - אם ת"ח מוכרח לנסוע ממקום למקום לפרנסתו בגלל רודפיו, משה מתפלל "ויפוצו אויביך", היינו רודפי הת"ח, וממילא "ינוסו משנאיך", הת"ח כבר לא יהיה "משניא" ה' ע"י הרבב שבבגדו, כי אם יכבדו אותו וישב בשלום בעירו, לא יצטרך ללכלך את מדותיו. וזה ההמשך: "ובנוחה", אם יש לת"ח מנוחה, "שובה ה' רבבות אלפי ישראל", זה סימן שה' שוכן בתוך בתי ישראל, והם מכבדים את התורה, ולכן ה' אינו צריך להפיץ את אויביו ויכול לשוב לישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 76) לטקסט

[היינו שאינו מקפיד על מידותיו, שהן מלבושי הנפש, ומתנהג באופן שאינו נאה בעיני הבריות, הוא מבזה את התורה וחייב מיתה. ורש"י כותב שיש שומן וחלב על בגדיו. זה רומז לת"ח שמידותיו מסואבות בשומן, שמרבה את הנאותיו ומפטם את עצמו, ועושה דברים לא הגנים כדי להרבות את שמנו ולהתעשר - חייב מיתה כי הוא משניא את התורה בהתנהגותו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 87-88) לטקסט

תלמיד כל ששואלין אותו דבר הלכה בתלמודו ואומר ואפילו במסכת דכלה

עי' לקט ביאורי אגדות תענית י ע"ב


קטו ע"ב

תנו רבנן, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ומלמטה לומר שאין זה מקומה, רבי אומר, לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו, כמאן אזלא הא דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן, חצבה עמודיה שבעה, אלו שבעה ספרי תורה, כמאן כרבי מאן תנא דפליג עליה דרבי רבן שמעון בן גמליאל

כי יפלא ממך דבר לאמר, הרי עיקר התורה למצותיה נתנה, ובספר זה אין רמז לשום מצוה, אענה אני חלקי ואומר שלמצות פריה ורביה עשה ספר בפני עצמו, כי במצוה זו תלוי קיום העולם וגורם השראת השכינה כמ"ש רז"ל (יבמות סד.) כל מי שאינו עוסק בפו"ר גורם לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל. מלמד שאין השכינה שורה בפחות מב' אלפים וב' רבבות מישראל הרי שהיו ישראל כ"ב אלף פחות אחד וזה שלא עסק בפו"ר נמצא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל. וזו מצוה ראשונה שנצטוה אדה"ר עליה כי מיד אחר שנאמר (בראשית א כז) ויברא אלהים את האדם וגו'. כתיב (שם א כח) ויאמר להם פרו ורבו. כך עשה ספר מיוחד ממצוה זו לומר שהשראת השכינה בישראל צריך כ"ב אלף וממילא ידע כל איש מישראל להיות זהיר במצות פו"ר למלאות המספר.

(כלי יקר, במדבר פרק י פסוק לה – והיה בנסוע, ספר בפני עצמו)

פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה לומר (קטז:) שאין זה מקומה רבי אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו

[רבי אומר שפרשה זו היא ספר בפני עצמו, כי היא תמצית תולדות ישראל: ישראל נוסע וחונה עם הארון. אם הארון חונה, כלומר שהתורה נמצאת בבתי ישראל, גם ישראל שוכן בכבוד וה' מגין עליו. אבל אם הארון נוסע, שישראל אינם מכבדים את התורה, ומשנים ומזייפים אותה, והארון מחליף את תוארו בזמנים שונים, גם ישראל יורד למטה ומאבד את כבודו. הסימניות מלמדות אותנו שנסיעת הארון, היינו הגלות והצרות, מביאות למנוחת הארון. הנ' מסמל נפילה (ברכות ד ע"ב) ונ' הפוכה מלמדת שנפילת ישראל אינה נפילה ממשית, אלא מביאה להזדככות נפשו, להתקרב לה', והוא קם שוב.
ועוד: הנונין רומזים לנר הנשמה ("נר ה' נשמת אדם") ונר התורה ("כי נר מצוה ותורה אור"), והם תלויים זה בזה, שאם התורה מאירה לנו, גם נשמתנו מאירה, ואם לא, גם נשמתנו אובדת, כי אז חיינו הם חומריים בלבד. התור היא נשמת ישראל. היפוך הנונין רומז שאם נר התורה מתהפך, ואין הולכים לאורו, גם נר נשמת ישראל מתהפך וכבה.
ועוד: הנונין מרמזים על נעשה ונשמע, וההיפוך רומז שאנחנו הופכים את הסדר המקובל, ומקדימים "נעשה", ואנחנו רואים שעשיית המצוה מדליקה אור בנפש ויודעים שעשייה זו היא טובה ומביאה אושר - ה"נעשה" מביא ל"נשמע".
ועוד: נון הוא דג, ונון הפוך הוא דג ששט נגד הזרם, וכך ישראל הולך נגד זרם העולם, על אף הסבל, ונאמן לתורתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 68-72) לטקסטקטז ע"א

דתניא. רשב"ג אומר: עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה. ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה מאי היא? "ויהי העם כמתאוננים". פורענות ראשונה "ויסעו מהר ה'", וא"ר חמא בר' חנינא: שסרו מאחרי ה'

וכתב הרב (רש"י) בפירושיו שם (ד"ה מאחרי ה'), בתוך שלשת ימים למסעם התאוו תאוה האספסוף להתרעם על הבשר כדי למרוד בה'.
ואלו דברי תימה, שהרי פורענות "ויהי העם כמתאוננים" כתובה ראשונה ושל תאוה שניה, ושתיהן סמוכות. אולי סבר הרב שנכתבו שלא כסדרן, רמז על הראשונה באמרו "מהר ה'", כי שמא מעת נסעם חשבו לעשות כן, והפסיק וכתב את השניה ואחר כך חזר לראשונה. ואין בזה טעם או ריח.
אבל ענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, אמרו: שמא ירבה ויתן לנו מצות, וזהו "ויסעו מהר ה'", שהיה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונה. והפסיק, שלא יהיו שלש פורעניות סמוכות זו לזו, ונמצאו מוחזקים בפורענות. וקרא החטא "פורענות" אע"פ שלא אירע להם ממנו פורענות. ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד.

(רמב"ן במדבר י, ו-ז)

מפרש הגמ' דתאות הבשר היה מיד אחרי נסעם מהר ה', אלא שלא יצא מן השפה עד אחר מעשה המתאוננים. שהתאוננו על שנתלבטו בדרך ג' ימים, אז יצא מן שפה התאוה שהיה מקודם. וזהו לשון "וישובו". באשר היה הרעיון מכבר.
ובזה מדויק מה דמפרש בגמ' תחלה פורענות שניה לראשונה. משום דפורענות ראשונה - יצא לאור אח"כ. ולמדו חז"ל מדיוק לשון המקרא "ויסעו מהר ה'". ולא כתיב מהר סיני. אלא שהיה בדעתם לסור מהעונג שהיה שם על ה'. ובקשו להתענג על תענוגי בשרים.

(הרחב דבר, על במדבר פרק יא פסוק ד)

[אפשר היה לפרש שמה ש"ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים", שנסעו מהר, היה מתוך חשק להיכנס לא"י. אבל אח"כ כתוב שהיו מתאוננים, ופירש דעת זקנים מבעלי התוספות, שהיו אבלים על שעתידים להיכנס לא"י, כי פחדו מהמלחמה. וזה מוכיח שלא היה להם חשק להיכנס לא"י, ומה שמיהרו היה כדי לברוח מהר סיני, שלא רצו לקבל עוד מצוות. וזה מוכיח שמה שאמרו "נעשה ונשמע" לא היה מתוך דמיון למלאכים (שבת פח ע"א) אלא כמו שאומרים לדרשן באמצע דרשתו "יישר כוחך" כדי שיפסיק, וכך כאן, הפסיקו את דברי משה כדי שלא יצווה עוד מצוות. ולכן יש נונין הפוכים, בין שתי הפסוקים הללו, כי הנונים הם ראשי תיבות "נעשה ונשמע", והם הפוכים, להראות שמעשי ישראל מוכיחים שכוונתם ב"נעשה ונשמע" היתה הפוכה ממה היה נראה בתחילה.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 74-75) לטקסט

הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו, הנה ע"ז אמר הלל הזקן: הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב את הבריות ומקרבן לתורה [אבות פ"א מי"ב], לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, ולכן נקראים בשם בריות בעלמא, צריך למשכן בחבלי עבותות אהבה, וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה', והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים... [ולא אמר דוד המלך ע"ה "תכלית שנאה שנאתים" וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל, כדאיתא בגמרא ר"פ ט"ז דשבת].

(תניא ליקוטי אמרים פרק לב)

אותו היום סרו מאחרי ה'

עי' לקט ביאורי אגדות תענית כט ע"א

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה

ואין להקשות איך צוה ירמיה להשליך את הספר אל המים ויש בו כמה שמות הקודש ואסור למחוק ה', כי כבר תירצו בגמ' שאם לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, כל שכן לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ואין לך שלום גדול מזה שיאבדו שונאי ישראל מן העולם. ובודאי היה ירמיה מוסר כוונות ידועות לו. ואופן עשיית הענין שיעשה רושם ע"י מחשבתו אשר חשב אז שריה בהשליכו הספר והאבן. ויש מפרשים ש'הדבר אשר צוה ירמיהו הנביא את שריה', גם עליה נצטווה מפי ה', ושיהיה שריה שליח לזה הדבר, ועל כן אמר 'אשר אנכי מביא עליה', שהוא מדבר כאילו ה' מדבר.

(רבי משה מפרנקפורט, מנחה גדולה ירמיהו נא, סד)

ומה לעשות שלום בין איש לאשתו וכו'

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים סו ע"ב ולקט באורי אגדות מכות יא]


קיז ע"ב

תנא דבי רבי ישמעאל: "לא תעשה כל מלאכה", יצא תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה מלאכה

ולכך הוא קול שופר, שהוא יוצא מידי מחשבה, מחשבת הלב, ואין בו כלי דיבור,... כי מחשבת הלב היא השכל ומחשבה, כאומרם [שבת קיז ע"ב] חכמה בלב, כי הוא החושב מחשבות, ולכך אמרו [שבת קיז ע"ב] תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה, ולטהר המחשבה אינו מועיל יותר כי אם התורה ושמחה של מצוה.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ה)


קיח ע"א

מחבלו של משיח

ואמנם לפי שחבלי משיח קודמים אל הגאולה בסוד הדין הקודם אל החסד, כדי לטהר את העולם שיהיה ראוי לקבל את החסד, ברזא דכתיב (מלאכי ג ב) "ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים".

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו ל, ה)

אך אמנם לפי שעדיין יש להקשות, והלא על כל פנים מדת הדין צריכה לעשות את שלה, ואם יש העונות בישראל איך אפשר שתבוא להם הגאולה ויושלם הזיווג, אלמלא שתתפייס מדת הדין בתחילה ותטול את שלה בתמרוק רעתם? ולכן אמר הנביא 'כי אסלח לאשר אשאיר'. והענין הוא, שעל כל פנים קודמים חבלי משיח אל הגאולה, שהקב"ה יברר מעם סגולה ויוציא מתוכם קודם הגאולה כל המורדים והפושעים, כענין שאמר הנביא (יחזקאל כ, לח) 'וברותי מכם כל המורדים והפושעים בי', והם הנמסרים בידה של מדת הדין כדי שתתפייס מקטרוגה, ואחר כך אותם הנשארים בהם אחר הבירור, שאינם בכלל מורדים ופושעים, שאין להם אלא עונות קלים ומועטים, אלו הם שיסלח להם הקב"ה מפני צרות הגלות שסבלו וחרפת הגוים וכובד המס, ועל זה נאמר 'כי אסלח לאשר אשאיר'.

(רבי משה דוד ואלי, מרפא לשון, ירמיהו נ, כ)

[חבלי משיח הם מלחמות היצר שגברו מאוד בזמננו.]

(רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ברכת אברהם, דף ז ע"א, ושוב בדף כ ע"א) לטקסט

כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות

אוֹם נְצוּרָה כְּבָבַת. בּוֹנֶנֶת בְּדַת נֶפֶשׁ מְשִׁיבַת... סְעוּדוֹת שָׁלשׁ מְקַיֶּמֶת בַּשַּׁבָּת.

(הושענות לשבת)

כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים

[קשה, הרי הרבה מישראל עינגו את השבת, ואם כל אחד יקבל נחלה בלי מצרים, תהיה מחלוקת גדולה על היקף הנחלות, כיון שלא יהיו גבולות (מצרים) ביניהם. התשובה היא כמו שאמרו (בבא בתרא עה ע"א) "שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו" - כלומר לכל אחד יהיה מקום מסומן, כמו שיש בכנסים גדולים, שכל אחד מקבל מספר לציין את מקום מושבו. (סג ע"ג) וזה מה שאומרים בזמירות שבת "שכרו הרבה מאד על פי פעלו" - שכר שמירת שבת גדול מאוד, אבל אין חשש למחלוקת בגלל הנחלות, כי "איש על מחנהו ואיש על דגלו" - ה' יסמן מקום של כל אחד.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סג ע"ב) לטקסט

כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר וכו' והאכלתיך (קיח:) נחלת יעקב אביך וגו' לא כאברהם וכו' ולא כיצחק וכו' אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה

מדת אמת היא מדתו של יעקב הנקרא בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין, ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית שהיא נקודת ובחי' מדת אמת שלה, ומדת אמת היא נחלה בלי מצרים, ואין לה שיעור למעלה עד רום המעלות וכל מעלות ומדרגות שלמטה הם כאין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יג)

נחלה בלי מצרים שנאמר וכו' (קיח:) נחלת יעקב אביך

הספירה תפארת הוא קו המכריע כמפורש בספר הזוהר בפסוק ויסע ויבא ויט. וזאת הספירה נקרא ישראל סבא כי הוליד י"ב שבטים העליונים, והם י"ב צנורות עינות מים היוצאים מן המקור... והם י"ב חותמות של הקב"ה, והם י"ב שבטים לשבטי ישראל, "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", וזאת היא נחלה בלי מצרים כשעולה למעלה למעלה עד כתר, שאין שום שר משרי החיצונים של האומות ע"א שולט שם כלל.

(ר' יששכר בער איילנבורג, שו"ת באר שבע, סימן עא = צידה לדרך שמות פרק לג פסוק כג)

עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

[יש מפרשים "שבתך חול" - עדיף לגור בחו"ל מלגור בא"י ולהזדקק לצדקה. אבל שער החצר סי' שצב כותב שזה לא נכון.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, חברה מחזירי עטרה ליושנה (תשטו), דף כג ע"א) לטקסטקיח ע"ב

א"ר יוסי: חמש בעילות בעלתי... למימרא דרבי יוסי מצות עונה לא קיים?! אלא אימא חמש בעילות בעלתי ושניתי

ואמרו בירושלמי (יבמות פ"א ה"א) שנפלו לו חמש יבמות מחמשה אחים ונזקק פעם אחת לכל אחת.

(אור החיים, דברים פרק כה פסוק ה)

א"ר יוסי: חמש בעילות בעלתי ונטעתי חמשה ארזים בישראל

וכי תבאו אל הארץ וגו' -... ואולי שרמז באומרו עץ מאכל על בני תורה, שגם הם נקראו נטעים, כמו שאמר רבי יוסי (שבת קיח:) ה' בעילות בעלתי וה' נטיעות נטעתי, ונקראים גם כן עץ דכתיב (ישעיה סה כב) כימי העץ ימי עמי, וכמו כן דרשו בזוהר (ח"ג רב.) בפסוק לא תשחית את עצה (דברים כ יט), שמדבר באדם בן תורה, ויצו ה' שתהיה עיקר הכנסת הארץ לנטוע בה עץ מאכל שהם בני תורה, כי אוירה של ארץ ישראל מחכים ומטהר הנפש (ב"ב קנח:) ונקרא בן תורה עץ מאכל, כי ממנו מזון לנפש. וצא ולמד ממעשה של רבי עקיבא (מסכת כלה רבתי פרק שני) שלמד תורה לאותו תינוק שהיה אביו מת ונתון בצרה גדולה, ומיום שפתח פיו בדברי תורה, נהנה אביו בעולם העליון.
ואמר שלש שנים יהיה לכם ערלים, פירוש אטומים שלא יצא מהם צפצוף תורה שהוא פרי מאכל, שעד שלש שנים אין התינוק יכול לדבר, ובשנה הרביעית שהתחיל לדבר ילמדו לומר (סוכה מב.) תורה צוה לנו, שמע ישראל, וזה יקרא קודש הילולים, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, כמאמרם ז"ל (אבות פ"ה) בן חמש שנים למקרא, ויתחיל להיות עץ מאכל (תנחומא קדושים יד). [מביא שניתן לפרש את פסוקי התורה 'כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל' לעניין נטיעת וגידול בני תורה.]

(אור החיים, ויקרא יט, כג)

אמר ר' יוסי מימי לא קראתי וכו' אלא לאשתי ביתי

וזה שאמרו ז"ל בשבת קיח ע"ב: אמר ר' יוסי מימי לא קראתי וכו' אלא לאשתי ביתי... שכוונתו בזה להראות כי האשה היא יסוד אבן פנת הבית, ורוח החיה בכל אפני סדרי הבית, כי בחינוך הילדים היא נוטלת חלק בראש שעל פיה יתחנכו, ואשה טובה מתנה טובה לבעלה, כי היא תעמיד לו כל הבית בקרן אורה... לחנך ולגדל הבנים בדרכי המוסר, לנהלם על מבועי התורה והיראה, ולהשריש בקרבם שרשי האמונה והדת, כי האם תשכון תמיד בבית, ותשגיח בעינא פקיחא על הבנים, ובעת שהאב ינוע וינוד בחוצות ובשווקים, מבלי לראות ולהשגיח על הנהגת בניו, היא כאם רחמניה מקננת ומרחפת על בניה, ולא תסור עין השגחתה מהם, ועל כן קרא לה בשם בית, על שם תכליתה, ולהזכירה בכל שעם תכליתה זה, לבלי תשכח מזה כרגע, וכמו שאמרו גם בריש יומא: ביתו זו אשתו.

(רבי יצחק יעקב ריינס, נאד של דמעות, שער ט, פרק א, אות ג, דף ס ע"ב-סא ע"א במהד' תרס"ה [הובא בטללי אורות, עמ' ס-סא])

מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי

כמו שהתלמידים צריכים שיכוונו דעתם בכל כוחם לקבל, כן כמים הפנים אל פנים צריך להשפיע להם בפנים מסבירות כמו שפירש רש"י בפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", להסביר להם פנים. וכן מצינו כביכול בסיני "פנים בפנים דבר ה' עמכם" [דברים ה, ד]... שענין פנים הוא ברצון גמור, להסביר להם כל דבר על מכונו האפשרי. ובזה פרשנו מה שאמר ר' יוסי מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי, כי האומר דבר ומסתיר פניו הוא מ"ש "נזורו אחור", ומעולם לא אמר דבר שלא בפנים מסבירות להלכה.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות לב)

ואמר רבי יוסי מימי לא עברתי על דברי חברי יודע אני בעצמי שאיני כהן אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן אני עולה

[שארית יעקב פ' חוקת הקשה, הייתכן שיאמרו לו חבריו לעשות איסור? י"ל שכוונתם היא, שכמו שר' יוסי סובר בר"ה לג ע"א שנשים סומכות רשות אף שכתוב "בני ישראל", כך ברכת כהנים לדעתו רשות בזר, אף שכתוב "כה תברכו" לכהנים, ולכן אמרו כך דווקא לר' יוסי עצמו. וכך מוסברים דברי תוס' שם, "לא ידע ר"י מה איסור יש בדבר", ולכאורה פשוט שיש בזה איסור עשה על זר, כאמור בכתובות כד ע"ב, אלא, כאמור לשיטת ר' יוסי אין איסור לזר.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף לט ע"א) לטקסט

כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה [כדור] אנוש מוחלין לו

וההרגש מבואר, אטו עובד ע"ז של דור אנוש גרוע משאר עובד ע"ז, ומאי "אפילו"? וי"ל ע"פ מה שבארתי... [שמות כג, יב] "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי וכו' ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם [אלהים] אחרים לא תזכירו ולא ישמע על פיך"... לפמ"ש המפרשים בטעם השמיטה שהוא כטעם השבת להורות על חידוש העולם, כי הוא האות והמופת היותר ברור והוראה עצומה, כי בעת ינפש האדם ממלאכתו אין דבר עושה את עצמו, ק"ו בן בנו של ק"ו בבריאת העולם. והכלי יקר [ויקרא כה, ב] עמד בזה, תרתי למה לי? ויראה לי ע"פ מה שכתב הכוזרי [מאמר ה אות יח פרק א] במה שהביא ראי' לסתור כת האפקורסים בענין חידוש העולם מהגלגלים, שיש לכל אחד מהלך יותר ארוך או קצר, על דרך משל, השמש סובב פעם אחת בשנה, והלבנה פעם אחת בחודש, וכשתאמר שהשמש עשה הקפות עד היום בלתי תכלית וכן הלבנה והרי הלבנה ודאי עשה יותר הקפות שתים עשר פעמים מהשמש, והוא מופת חותך להמסתכל בו. יע"ש. ועל כן ציוותה התורה למנות ימים שהוא היקף היומי, ולמנות שנים שהוא היקף השמש, שהוא יותר מפורסם שבמזלות, וערך רב ביניהם שס"ה פעמים, ומשני אלה מופת חותך שאין להרהר ח"ו מחשבת פיגול שהעולם אינו מחודש. ועל זה אמר "ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם [אלהים] אחרים לא תזכירו", ר"ל שע"י שני המצות הללו, שבת ושמיטה, לא תזכיר "ולא ישמע על פיך" ח"ו "שם [אלהים] אחרים", דעות נפסדות, אחרי ראותכם שהשמש והירח מהלכים תכלית... והנה אמרי' בשלהי יומא [פו ע"ב] משום דרב [הונא] דאמר כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, ומאחר דנעשה לו כהיתר אין מספיקין בידו לעשות תשובה, וא"כ מכ"ש אם העבירה למצוה תחשב לפי דמיונו המוטעה, בודאי כי אין [מספיקין] בידו לעשות תשובה. וידוע מה שכ' הרמב"ם בס' המורה [מורה נבוכים ח"א פרק לו] שדור אנוש התחיל בע"ז הי' ליתן רוממת לא-ל, שלא יתכן לבורא עולם שישגיח על עולם השפל הזה, והי' בעינם עמל ואוון לעבוד לסיבת כל הסיבות, אבל אמרו כי עזב ד' את הארץ ומסרו למערכת השמים והם ינהגו כדעתם ורצונם. ועל דרך זה לדעתי פירוש הפסוק [בראשית ד, כו] "אז הוחל לקרוא בשם ה'", ירצה כי הי' להם דרך חולין לקרוא בשם ד', ולכן כל עבודתם לא הי' רק לצבא השמים. ועל כן הי' להם עבודתם זה לפי דמיונם המוטעה כהיתר, ועוד דרך מצוה. וא"כ מי שעובד ע"ז כדור אנוש ח"ו אז אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כיון דנעשה כהיתר בעיניו. ולכן קמ"ל שמעלת שבת גדול כ"כ, דאפי' אם העבירה הזאת באופן שהוא בעיניו כהיתר, אם שומר שבת כהלכתו מוחלין לו ומספיקין בידו לעשות תשובה.

(רבי יהודה הלר, תרומת הכרי, פתח השער, אות כ)

כל המשמר שבת כהלכתו, אפי' עובד ע"ז [כדור] אנוש - מוחלין לו. שנאמר "אשרי אנוש יעשה זאת וגו' מחללו". אל תקרי 'מחללו', אלא 'מחול לו'

וזה אמת ברורה, שאם הוא יעסוק בתוקה בכל כוחו עד ידע במידה זו וידבק בה, כבר שב בתשובה שלמה והחזיק בכל המצוות, והוא מאשר נאמר עליהם (ברכות לד, ב): במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'. ואז ייקרא שמו אנוש להחל לקרוא בשם ה' באמת ובתמים [יום השבת מסוגל ללימוד תורה, הן מפאת המרגוע הפיזי שהוא נותן לאדם, והן מפאת סגולותיו הרוחניות. העיסוק בתורה ביום השבת עשוי להחזיר גם את החוטא הגדול ביותר בתשובה, עד שיגיע לדרגה גבוהה, הנקראת כאן "אנוש".].

(עקידת יצחק, שער נה)

השומר שבת כהלכתו מייחד הקב"ה וכנסת ישראל וגורם ברכה למעלה ולמטה בייחוד ההוא ולזה אמרו רז"ל כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כאנוש מחול לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת וגו'. וסוד הענין הוא כי איסור עבודה זרה הוא עקרו כי מפריד בין השכינה אל הבנין והשומר שבת מתקן מעוותו וזו תשובה שלמה.

(פירוש הרקנאטי על התורה, פרשת תצוה)

יש להבין מה כהלכתו, הוי ליה למימר סתם כל המשמר שבת, שנית מה אפילו, דמשמע דאנוש עבד ביותר, ולא כן הוא, דמבואר ברמב"ם הלכות עכו"ם [פ"א ה"א] דאנוש טעה, וחשב אף שהקב"ה הוא סיבת כל הסיבות, חלק כח לצבאיו לעבדם ומגדולתו עבד וכו' עד שנתרבה בטעות ודורות שאחריו שכחו לגמרי השם, ולא עבדו רק לכוכבים ולצלמיהם ע"ש באורך, ואם כן מבואר דבימי אנוש לא עבדו כל כך עכו"ם כמו לאחריו, וא"כ מה אפילו, ויש להבין.
... ידוע כי בשבת השומרו מודה כי ה' ברא עולם ובשביעי שבת וינפש... אבל ידוע כי חז"ל הרבו להזהיר לשמוח בשבת, והרבה טעמים יש בדבר, וטעם אחד הוא משום דבשבת שולט כוכב שבתאי, וכל השמחים בו יקרם רעה כנודע, ולכך כתב תקוני זוהר [תיקון כ"א] דנקרא שבתא"י אי - שבת, כלומר גורם אוי לשמחים ושובתים בו, ולכך עלינו לשמוח היפוך גזירת הכוכב, להורות כי אין בגזירת הכוכב ממש, ואין אנו תחת המזל והכוכב, וא"כ בזה אף דעת דור אנוש נסתר, החושבים כי לצבא השמים הממשלה, כי רואים ביום שבת אנו שמחים וחוגגים, להיפך גזירת הכוכב ההוא, וזהו אמרם כל השומר שבת כהלכתו דייקא, כמ"ש חז"ל לשמוח בו כראוי, לא זו שנמחל דעת עבודה זרה אחרת, אפילו עובד עכו"ם כאנוש דמודה בבריאה כמש"ל, מכל מקום מוחלים לו, כי בזה מורה שאין בכל דבריהם ממש בכל אופן, ושב ורפא לו.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש י)

ויש להבין מהו אפילו. אבל יובן במ"ש הרמב"ם בהלכות מדע [פ"א מהלכות עכו"ם ה"א], כי בימי אנוש החלה הטעות, כי חשבו כי ה' לרוב מעלתו, חילק יקר וכבוד והנהגת תחתונים לכוכבי שמים וכסיליהם, עד שמזה עשו טלמסאות וכוונים למלאכת שמים לצורת הכוכבים וכהנה מהקטרות, ופשט חולי המר הזה, עד שלבסוף שכחו כל הסיבה ראשונה, ואמרו שעולם קדמון והעולם נתעולל ממנו בלי כוונה, רק כצל מהנר, ואינו מכוון כלל, ואף כי ירבו לעבוד לו ולהתפלל, אינו שומע, כי אין לו רעיון וכוונה כלל, ועיין בכוזרי [בריש מאמר הפילוסוף], ומזה פשט העכו"ם בכל העולם. והנה בשמירת שבת, ודאי דמבטל דעת השניה הנפסדת, כי זה מורה כי העולם מחודש נברא בכונה מיוצר הכל, ונח ביום שביעי, וברא עולם בזמן מוגבל הנאות כפי חכמת רצונו, ומלאכתו של יום זה לא היתה כמלאכתו של יום השני, והכל מורה על כוונה מוחלטת מיוחדת ורצון גמור, והשביתה אות על הפעולה, וא"כ השביתה ביום השבת מבטלת עכו"ם כאלה, ומהרסת כל פינת שורשם. אבל בשביל זה, אין כאן סתירה לטעות שהיתה באנוש, כי הם הודו ואמרו אמת כי עולם מחודש וסיבה ראשונה ברא העולם, רק שחילק הנהגת עולם לכוכבי שמים וכסיליהם, כמלך שמוסר הנהגת מדינה לעבדיו עושי רצונו, ואין משמירת שבת לסתירת דעתם. אבל באמת מי שמשמר שבת כהלכתה, דהיינו ששמח בה בלי עצב ודאגה כלל, ומתעדן בה בכל עדונים, הכל לשם שמים, וכבר אמרו חכמי תולדות, כי משפט יום השבת לפי הנהגת כוכב ומזל שבתאי, להיות בה עצב ותוגה ויגון וצער ומכאובות, וכאשר באמת נוצרים קדמונים שהיו בקיאים בטיב גזירת כוכבים, יסדו יום שבת ליום צום ועינוי, ומוחים מבלי לשמוח בו כלל.
ולכך אנחנו עם קדוש לה', השמחים בגיל ושמחה של מצוה בשבת קדש, מזה מורים כי אין הממשלה למזלות, ואין כחם לענוש בעוברים על מצות וגזירת כוכבים ומשפטם וחוקם כלל וכלל, ולה' הממשלה, ולו הארץ לתת שכר טוב לשומרים מצותיו, ולא יקרם רעה כלל וכלל.
ולכן אמרו המשמר שבת כהלכתה דייקא, לא מבעי עובדי עבודה זרה נמחלים ובטלים פשיטא, אפילו עכו"ם כאנוש דהודו בחדוש העולם, ומכל מקום הואיל ושמרו כהלכתה, נמחל לו כהנ"ל וא"ש.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ג)

[אפשר לפרש בזה את המדרש (דברים רבה פרשה ג סימן א): "ואת סבור שמא לרעתך נתתי לך את השבת לא נתתי לך אלא לטובתך", שלא נחשוב שהשבת ניתנה רק "לרעתנו", לכפר עלינו אם נחטא, אלא יש המון טובות גדולות משמירת השבת.]

(רבי יעקב אריה מראדזימין, ביכורי אביב, דף סב ע"ב) לטקסט

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים שנאמר כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו'

כי באמת אם ישמרו שבת ראשונה המקיימת מציאות השם יתעלה ויכולתו המוחלט, וישמרו השבת השניה הרומזת על עסק התורה האלקית ושמירתה... מיד יזכו אל השבת השלישית הגדול והקדוש (=עולם הבא) שהוא גאולת הנפש וישועתה באמת [שתי השבתות מרמזות על שתי התכליות אשר לשבת: הוכחת מציאות ה' והעמדת התורה כתכלית חיי האדם (ע"י העיסוק בתורה ביום השבת)].

(עקידת יצחק, שער נה)

רמז לעניין זה הוא הפסוק [ ספר שמות פרק לא (יג)] וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר, אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשמרו", לשון אך כוונתו, אך ורק בתנאי זה יהיה המשכן והשמן קיים לעד, עליו מדובר קודם לפסוק זה, אם תשמרו ב' שבתות, ויכול להיות שזהו גם דעת רש"י, שפירש שבא למעט שבת ממלאכת המשכן, כי לפי שקיום המשכן תלוי בשמירת השבת, א"כ ודאי השבת גדול מן מלאכת המשכן, לפיכך אין ראוי שתדחה מלאכת משכן את השבת.
וטעם לב' שבתות דווקא הוא, לפי שהשבת יש לו ב' בחינות. האחת הוא, לזכר חידוש העולם, והוא הנקרא שבת בראשית. השניה הוא, שבת שלעתיד המורה על העה"ב, יום שכולו שבת.
וזה מרומז בפסוקים. כל פסוקים ראשונים עד "ושמרו", הכל מדבר בשבת בראשית, ופירש מה הם ב' שבתות אלו, ואמר תחילה על שבת בראשית "כי אות היא ביני וביניכם" הקדים האות למאמר ביני וביניכם, כי שבת בראשית קדם אל הציווי לבני ישראל, ואמר "לדעת כי אני ה' מקדשכם",כי הוא בא לזכר חידוש העולם והוא מופת על מחדשו, ואח"כ מן "ושמרו בני ישראל את השבת", התחיל בשבת שלעתיד, יום שכולו שבת, הנסתר ועין לא ראתה וגו' ע"כ נאמר הציווי ג"כ בלשון נסתר
ואמר כאן "ושמרו בני ישראל את השבת", כדי שבשמירה זו יגרמו, לעשות את השבת, שיפעול ויעשה להם הקב"ה השכר של יום שכולו שבת, לדורותם ברית עולם. והוא הברית אל הע"הב, והקדים כאן ביני ובין בני ישראל, ואח"כ הזכיר אות היא לעולם, כי הציווי קדם אל הדבר אשר עליו מורה האות.
שמועות: מדוע לא די בשבת אחת? אלא שתי שבתות יש ביניהם ששה ימי חול. לשמור שבת ויחד עם זה לחיות את החולין בצורה נכונה והבין שבין שבת לשבת יש ימי חולין שיונקים מן השבת, זו הגדולה המביאה את הגאולה.

(כלי יקר, שמות פרק לא פסוק יג)

[כי החורבן נגזר בגלל שנאת חינם, כאמור ביומא ט ע"ב, והגורם לשנאת חינם הוא חוסר אמונה בה', שבגללה אדם חושב שחברו לוקח ממנו את פרנסתו, ולכן הוא שונא אותו, ואם שומרים שבת, זה משריש בלב את אמונת ה', שהרי הוא רואה שאינו עובד בשבת ובכל זאת ה' נותן לו את פרנסתו גם לשבת, וכבר לא תהיה שנאת חינם, ותבוא הגאולה. וזה רמוז בפסוק "ובא לציון גואל" - מתי? כאשר "ולשבי פשע ביעקב", שתפסיק לפשוע באחיך יעקב, מתוך הבנה ש"נאום ה'", שהכל תלוי בהשגחת ה'.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף מד ע"ד-מה ע"ב) לטקסט

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים

["שתי שבתות" - ע"פ הקדמת הזוהר, שמסביר "את שבתותי תשמורו" - שבת וערב שבת, היינו שיוסיף בערב שבת על השבת, וזה מראה על זריזות בקיום מצוות. והרי הזוהר הוא מדברי רשב"י, ולכן הוא אומר כאן שאם מקיימים ישראל את ההוספה מחול על הקודש בערב שבת, שכאילו מקיימים שתי שבתות, נגאלים מיד, מידה כנגד מידה, כמו שאיננו ממתינים עד הזמן שבו אנו חייבים לשמור, אלא מזדרזים להקדים, כך ה' יקדים את הגאולה לפני הזמן שהוא חייב כביכול להביאה. (ד ע"א) וזה פירוש הפיוט בזמירות שבת "אוהבי ה' המחכים לבנין אריאל" - מי שרוצה שבהמ"ק ייבנה בהקדם, "ביום השבת שישו ושמחו כמקבלי מתן נחליאל" - צריכים לשמוח בשמירת שבת כמו ששמחו בעת מתן תורה, שבמדבר לא היה קשה לשמור שבת, ומתוך שמחתם בשמירת שבת יקדימו להוסיף מחול על הקודש, ובמידה כנגד מידה ה' יקדים את בנין בהמ"ק.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף ג ע"א, ד ע"א [ובקיצור בח"ב דף סב ע"ב]) לטקסט

כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך (קיח:) נחלת יעקב אביך וגו'

[פירש דברי שלמה (הלוי, דף קיט ע"ב), ששבת מסמל קבלת פרנסה במתנה, בלי מאמץ, וימי חול מסמלים פרנסה ע"י מאמץ של עבודה. ובמקביל, שבת מסמל אמונה על סמך מסורת אבות, בלי עמל, וימי חול מסמלים אמונה מתוך עמל של חקירה שכלית. פרנסה ע"י קבלה מאחרים בטוחה יותר, שאילו בעבודה, אולי מסחרו לא יצליח. וכן בחקירה יש סכנה שיטעה, משא"כ במסורת אבות. (נב ע"א) וזהו "נחלה בלי מצרים" - דבר שבא בלי מאמץ אלא כמו נחלה, ואין לו "מצרים" - כלומר שלא כמו בדרך חקירה, שיש סכנה של ויכוחים עם דעות אחרים מן הצדדים. וזה סיום הפסוק "כי פי ה' דיבר" - הסתמכות על עדות ה' בלי חקירה. וזה דוקא יעקב, כי מאברהם ויצחק יצאו הערבים והיוונים שעוסקים בחקירות, ואילו מיעקב יצאה רק דרך האמונה. עוד יש להסביר, שמי ששומר שבת מעיד שהשריש בלבו את האמונה שה' ברא את העולם בששת ימים ונח ביום השביעי, ואת האמונה ביציאת מצרים, ואינו צריך עוד חקירה - הוא קיבל את ההשגה האמיתית לנחלה, בלי מצרים, שאין מצירים שיעיקו לו.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף נא ע"ד-נב ע"א) לטקסט

במה מענגו וכו' בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין

כָּבוֹד וָעוֹנֶג קוֹרְאָה לַשַּׁבָּת... מַאֲכָל וּמִשְׁתֶּה מְכִינָה לַשַּׁבָּת. נוֹעַם מְגָדִים מַנְעֶמֶת לַשַּׁבָּת.

(הושענות לשבת)


קיט ע"א

א"ל קיסר לרבי יהושע בן חנניא, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמו שאנו מטילין לתוכו, וריחו נודף. אמר לו, תן לנו הימנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו

הנה קיסר זה ראה כי תבשיל של שבת הגדול ריחו נודף בעולם שינחלוהו זרע הקודש אשר נתן להם נחלה, וביקש ממנו יודיענו במה יזכו אליו. ואמר ליה, כי תכלית של שבת גורם, והוא עניין שתי אלו השבתות שקדמו להם (=הוכחת מציאות ה' והכוונת חיי האדם אל התורה). אמר לו, תן לי ממנו על כל פנים, ואמר ליה שאי אפשר אלא בקדימת אלו השתי שבתות שכל המצוות תלויות בהן, כלומר: שיתגייר, כי חוקה אחת להם ולגר הגר בצדק האמת, אמנם יתר הגויים אשר לא נגה עליהם אור מצוה ותורה לא ישכנו רגלם במנוחה ההיא כלל. [השבת כאן היא כינוי לעולם הבא, שהיא מיוחדת לישראל אשר משמרים את השבתות בעולם הזה – והכוונה היא לקניית שתי התכליות של השבת, שהן: הוכחת מציאות ה', והעמדת התורה כתכלית חיי האדם (ע"י העסיקו בתורה ביום השבת).]

(עקידת יצחק, שער נה)

עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ט ע"א

בואי כלה בואי כלה

כשהשפע באה מהצדיק אל ההגונה על ידי החסיד היודע למשוך באומרו "בואי כלה בואי כלה", ובכוונתו ההגונה לתת בו נפש יתירה מתוך המשכת רוח הקודש זה ממעיין הקודש, זה היסוד הבינה בדרך אמת ואמונה, בגוף חסיד זה שנברא אחרון שבכל ברואי ששת ימי בראשית, מתברכים ומתמלאים כל חללי עלמא.

(רבי יצחק דמן עכו, מאירת עינים, פירוש על רמב"ן, שמות, פרק כ פסוק ח)קיט ע"ב

...דאמר רב המנונא: כל המתפלל בע"ש ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, שנאמר 'ויכולו'; אל תקרי ויכולו אלא ויכלו

בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי אמת, ונתחכם ה' וברא יום אחד הוא יודע לה' ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד...
ולפי פירושינו זה מצאנו נחת רוח במאמר אחד שאמרו ז"ל (שבת קיט:): "כל המקדש וכו' ואומר ויכולו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית" ע"כ, ודבריהם רחוקים ודחוקים לפי הנראה מי שמע כזאת שיבא אדם וישתתף בדבר שכבר נגמרה מלאכתו, אין אחר מעשה כלום ובמה יעשה שותף, עוד מה היא הפעולה הגדולה הזאת שבאמצעותה ישיג השגה זו, ועוד לו יהיה שיהיה מעשה זה גדול עד מאוד, מנין להם לומר דבר זה שהוא נעשה שותף, ואם לצד הגדלת השכר היה להם להגדיל שכרו לחלק לו ברבים (ישעיה נג יב), ואורך ימים וגבורה ועושר וגו' (משלי ג טז), ומנין מצאו להאריך לשון לצד עילאה להשתתף עמו במעשה בראשית.
ולמה שפירשתי אמת יהגה חיכם ודבר ה' בפיהם אמת בטעם צודק, כי להיות שהשבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים, ואחר עבור ששת ימים יבא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים, ולך לדעת כי מציאות השבת בעולם הוא קיומו שמקיימים אותו, כי אם אין מקיימים שבת אין שבת, ותמצא שאמרו ז"ל (יומא פה:) חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ואם אין שומר, שבת מה זאת עושה, ולזה כל המקדש את השבת וכו' פירוש מקיים ושומר קדושתו באמצעות זה ישנו לשבת ובאמצעותו מתקיים העולם; הראת לדעת כי הוא המקיים העולם ואין לך שותף גדול מזה כדין וכהלכה.
ולך לדעת כי מיום ברא אלהים אדם לא חסר העולם דבר המעמיד צדיק יסוד עולם שהוא שומר שבת, כי אדם שומר שבת היה ע"ה (מדרש תהלים צב) ואחריו קם שת בנו כי הוא היה צדיק גמור, ואחריו כמה צדיקים וכשזה נופל כבר בא השמש שומר שבת מתושלח וכו' נח שם אברהם וכו', ומשם לא פסקה שמירת שבת מישראל ואפילו במצרים היו שומרי שבתות כמאמרם ז"ל ונכון. [מבאר כי הקב"ה נתן חיות בבריאת העולם לשישה ימים, ובזכות השבת מתווסף שפע כדי להחיות את ששת הימים הבאים, וכן לעולם, ולכן מי ששומר ומקדש את השבת נוטל חלק בהחייאת העולם מחדש.]

(אור החיים, בראשית ב, ג)

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שנאמר ויכלו אל תקרי ויכלו אלא ויכלו אמר רבי אלעזר מניין שהדיבור כמעשה שנאמר בדבר ה' שמים נעשו

[מה הקשר בין שני המאמרים? כי לכאורה לא מובן איך ייתכן שע"י אמירה קצרה אדם נעשה שותף במפעל גדול כזה של בריאת העולם. ועל זה בא המאמר השני, שכמו שה' ברא את העולם בדיבור בלבד, כמש"כ "בדבר ה' שמים נעשו", כך דיבור של אדם עושה אותו שותף בבריאה.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף מב ע"ג) לטקסט

כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית וכו' כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכפר

[ויקרא רבה פ' קדושים אומר שה' מקיים את כל מצוות התורה (ורמוז במה שדרשו חז"ל על "קימו וקיבלו" - קיימו למעלה מה שקיבלו למטה). (סז ע"א) אם מי שאומר "ויכולו" חוטא, הרי יש בעיה, שהרי הוא נעשה שותף להקב"ה, והקב"ה צריך לקיים את המשנה (אבות פ"א) "הרחק משכן רע". ולכן ה' מכפר על חטאיו כדי שלא יהיה רשע, ויוכל להיות שותף שלו. בני ר' מנשה הסביר ע"פ המדרש המובא בתוס' חגיגה ג ע"ב, שישראל, שבת והקב"ה מעידים זה על זה, ולכן ה' מכפר על חטאיו כדי שלא יהיה רשע שפסול לעדות.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סו ע"ד) לטקסט

כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו

[יעב"ץ כתב בסידורו שב"יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" יש כ"ח אותיות, שרומזים לזה שצריך לאומרו בכל כוחו.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, קדיש לעלם, דף ט ע"ב) לטקסט

כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו וכו' רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו

[טעמו של ר' יוחנן הוא שמוחלים לו בזכות האמונה שנקנית בלב העונה אמן, שעניינו "אל מלך נאמן", שכולל את כל עיקרי האמונה. והוא לשיטתו במדרש (רות רבה פתיחתא א): "אלהים אלהיך אנכי - ר' יוחנן אמר דייך אני פטרונך". כלומר, ה' ימליץ על ישראל בזכות אמונתו בו, והעיקר הוא האמונה בה'.]

(רבי יחיאל יהודה לווינזון, האמת העבריה, עמ' 7) לטקסט

כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן וכו' מאי אמן אמר רבי חנינא אל מלך נאמן

["עדן" עניינו תענוג, מלשון "עידון". התענוג הוא השגת אלוהות. כדי להשיג אלוקות, צריך תחילה לעסוק בפרדס החכמה, היא הגן של העדן. צריך תחילה לדעת את פנימיות התורה, והוא נ"ג סדרי התורה המוזכרים בזוהר. בעוה"ז אי אפשר להשיג את כל התורה בפרד"ס באמיתו שהוא הגן, בגלל גסות השכל בחומריות. רק אחרי שהשכל משתחרר ממאסר הגוף העכור, יוכל להבין את עומק התורה, בגן הנ"ל. (כו ע"ב) השערים של גן עדן הם שערים המצוינים בהלכה, העיון בתורה. עיקר התענוג בהשגת האלוקות הוא מפני שא"א להשיג את האלוקות בעצמותו, אלא רק את הנהגתו וכוחו. בעוה"ז הוא מושג לפי מהות עוה"ז, בהנהגה נסית או טבעית. גם ההנהגה הנסית היא לפי מהות עוה"ז. אבל זו השגה קטנה. בעוה"ז איננו יכולים להשיג את ההנהגה שמעליה. כשיגיע הזמן של השגת הנהגת העולם העליון, שנכיר את כוח ה' באופן יותר נפלא, יהיה לנו תענוג נפלא שאין לשער. וכך מעולם לעולם וממדרגה למדרגה. יש בזה שתי מדרגות: (א) הנהגת הטבע היא מיעוט, והנהגת הנס היא יותר מרובה בהשגת כוח ה'. ועדיין הוא מיעוט ביחס להנהגה יותר עליונה. וכך בכל פעם רואים ריבוי בכוח ה', שהוא ברכה. על זה אומרים "ברוך אתה" [על הריבוי]. (ב) יש השגה שאיננו מסוגלים להשיג ולא שייך בו ריבוי, והוא איום ונורא מלהרהר בו. (כז ע"א) וזה ענין אמן.
"אל" - בעל הרחמים (רש"י שמות לד, ו), רומז על מידת החסד שבו נברא העולם, שנאמר "עולם חסד יבנה", והוא עניין האחדות האמיתית שהיתה לפני העולם, וה' רצה לגלות את זה בפועל כדי שייוודע האחדות הנפלאה הזאת. כי לפני שנברא העולם לא היה מי שישיג את מניעת ההשגה, וה' רצה להיטיב, ולכן ברא את העולם באופן כזה שישיגו את מניעת ההשגה באחדות הנפלא, ואח"כ כשישיגו, יהיה החסד הגדול של התענוג. "מלך" - זה מדרגת ההנהגות שמנהיג כל עולם לפי מה שהוא, ובזה משיגים את המעלות והברכות, כמו מלך שמנהיג את המדינה, ומנהיג כמה מדינות, כל אחת לפני ענינה. "נאמן" - ה' נאמן בהבטחתו שהבטיח לנו לאור באור החיים הנצחיים, אף שכמעט אין לנו שום הרגשה איך אנחנו קרוצי חומר נשיג את הייחוד האמיתי. וגם "נאמן" בידיעות שהודיענו אף שהחוש יכחיש שאינו יכולים להשיג. (כז ע"ב) הוא נאמן בדבריו, ובסוף תתגלה האמת, ויהיה לנו תענוג נפלא. "בכל כוחו" - היינו כל הכוונות שביארנו, עד המדרגה העמוקה שאיננו יכולים להשיג. וזה שפירש רש"י "בכל כוונתו". "פותחין לו שערי גן עדן" - עדן הוא "עין לא ראתה", "גן" הוא פרדס ההשגה שאנחנו משיגים את הנהגת ה' את העולמות.
בעניית אמן נפתחים שערי גן עדן, שהם תורה ומצוות בעוה"ז, שהם שערים להיכנס לגן עדן. העונה אמן בכוונה הנ"ל גורם שייפתחו לו שערי חכמה. שורה עליו הקדושה העליונה וההשגה הנפלאה לעלות ממדרגה למדרגה. אבל השערים רק נפתחים, אבל להיכנס לתוך השערים הוא עניין אחר. צריך הכנה ומעשים איך להיכנס בהשגה של השערים, שהוא השתדלות רבה בתורה ומצוות. מי שאינו יכול לכוון את כל הכוונות הנ"ל, יכוון כוונה פשוטה שכוללת את כל הנ"ל, שיכוון שהוא מוציא את המלה מפיו, וה' בחסדו יעשה את כל התיקנים שצריך לעשות עם עניית אמן, ויכוון בקשת רחמים מה' שיעשה את התיקונים הנ"ל.]

(רבי נפתלי הירץ הלוי, במאמר בס' קדיש לעלם (גרייבסקי), דף כו ע"א-כז ע"ב) לטקסט

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל משמיה דרב, אין הדליקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא וגו', והצתי אש בשעריה, ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה מאי ולא תכבה? אמר רב נחמן בר יצחק, בשעה שאין בני אדם מצויין לכבותה

רמז לדבר בפסוק לא תבערו אש, היינו לא תגרמו לכם, ע"י שלא תשמרו את השבת כראוי, שתבער האש בכל מושבותיכם, בבתים ספונים שלכם ביום השבת, בשעה שאין בני אדם מצויין לכבותה.

(כלי יקר, שמות פרק לה פסוק ג)

ונ"ל הטעם דעונש שבת הוא שריפה, דכבר נודע דלפי סדר המזלות כצנ"ש חל"ם, אזי שולט בשבת מזל מאדים, וכבר נודע דכח המזל ההוא הוא כח האש וחמימה, וכמ"ש בגמ' (שבת קנו ע"א): מאן דבמאדים אושיד דמא וכו', כי יתגבר עליו כח האש, וטבע מזל ההוא גורם הרג ושממה לכלות את הכל, וכמו שכתבנו במס' מגילה (אות רא). אך ישראל שומרי שבת הם למעלה מהמזל ומושלים על המזל ההוא, ולכך מי שמחלל את השבת אזי נותן כח לשליטת המזל ההוא, וזה גורם שריפה. ונ"ל דמה"ט הבערה לחלק יצאת, דכתיב "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", והיינו כי בא האזהרה על כח האש של המזל ההוא השולט ביום השבת, כי ע"י חילול הל"ט מלאכות גורם הבערת אש בשבת.

(רבי שמואל אהרן ראבין, עיני שמואל, כאן)

תניא ר' יוסי בר יהודה אומר, שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו. ואם לאו – מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו

והוא מבואר, כי במלאכי עליון אין בהם רעים בשום פנים, אבל המה השתי כתות הנמצאות לאדם תמיד: אחד טוב – והוא הכח השכלי אשר מצד צורתו; ואחד רע – והוא הכח התאווני אשר מצד חומרו... וכשאדם יכוון לעבודת יוצרו ויזכור את יום השבת... לקדשו ולכבדו, הנה כבר התחיל לענות יצרו הרע ולהרגילו אל רצון הטוב, ומעתה כל אשר יאמר לעשות כמוהו יש לו כח גבורה מוספת יום יום, והיצר הרע אשר החל לנפול לפניו לא יוכל לו, אבל יענה אמן בעל כרחו ויסייעהו. אמנם כאשר יהיה העניין בהפך, גם כן מלאך טוב עונה אמן, שכל אחד יענה אמן למאמר חבירו [כוונת המדרש לתאר את כח ההרגל של האדם, שאם הוא מתרגל למעשים חיוביים, הרי שכל כוחותיו השליליים שמתנגדים בתחילה למעשים אלו – הולכים התנגדותם ופוחתת; וכן להפך].

(עקידת יצחק, שער מז)

שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו

[לא רק בשבת הם מלווים אותו, שהרי מצאנו גם בתענית יא ע"א ששני מלאכים מלווים את האדם, ואין לומר שרק בערב שבת אחד טוב ואחד רע, ובשאר הזמן הם שווים, שהרי אם שניהם רעים, למה מלווים אותו, ואם שניהם טובים, למה נגרע ערב שבת שאחד יהיה רע. מכאן שכל הזמן מלווים אתו אחד רע ואחד טוב. שני המלאכים הם שני ענייני הסיבות שמלוות את האדם תמיד, וכל אחד מהם מסבב אותו להטותו אליו. לדוגמה, מי שנכנס לבית המדרש ומצא חבורת אנשים לומדים תורה והוא לומד עמהם, זו סיבה טובה, שזה שמצא אותם הוא סיבה שהתחיל ללמוד. ואילו אם מצא חבורת אנשים שעוסקים ברכילות ולה"ר, והוא מצטרף אליהם, זו סיבה רעה.
והרי מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, כך שמי שנמשך אחרי סיבה טובה שמביאה אותו לדרך טובה, ה' מזמן לו עוד סיבות שידריכו אותו לטוב, והסיבות הרעות יתבטלו. וכן להיפך. וזה מה שנאמר שאם בביתו נר דלוק וכו', מלאך טוב מברך אותו שימשיך כך, היינו שהסיבות הטובות יגלגלו עוד סיבות טובות עד שגם בשבת הבאה יהיה כך, והמלאך הרע עונה אמן, כי הסיבות הרעות יתבטלו לסיבות הטובות. וכן להיפך.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כד ע"ב, כה ע"א) לטקסט

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן

וז"ש "והאם רובצת על האפרוחים או על הבצים" (דברים כב) - על התינוקות, שבשבילן אין השכינה מסתלקת מישראל בגלות ורובצת בתוכם, והם מקיימין העולם, שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה" וכו'.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' ל במהד' תשיז)

וכמ"ש [שיר השירים רבה, פרשה א[ג]] שאמר הקב"ה לישראל מי מערב אתכם וכו', ערבייך ערבא צריך, ואמרו: בנינו בנותינו וכו' הא ודאי. והעניין כי א"א להיות ערב אא"כ הוא אינו חייב בשביל עצמו ובטוח בשלו. וז"ש ערביך ערבי וכו', משא"כ קטנים שאין חייבין עדיין במצות... וז"ש אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, שהם הערבות, והם משלימים ביטול תורה שלנו, שאלמלא כן היה העולם חרב, כמ"ש (ירמיה לג, כה) "אם לא בריתי יומם ולילה" וכו'. וז"ש (תהלים ח, ג): "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם", שלא יהיה להם שום קטרוג עלינו בשביל התורה.

(הגר"א, ביאור על אגדות של רבב"ח וסבי דבי אתונא, עמ' כה-כו במהד' תשיז)

[ההבל רומז לקיטור של הקטר של הרכבת, שהוא מושך את כל הקרונות, וכך תשב"ר מושכים את הדור בתורתם.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף טז ע"ג-ע"ד) לטקסט

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן וכו' אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא

[לכן גם בן יתום שהוא קטן אומר קדיש על אביו, ואדרבה, כיון שהוא הבל שאין בו חטא, הוא מועיל יותר לנפש המת.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, קדיש לעלם, דף י ע"ב) לטקסט

אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן וכו' אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן וכו' שאין בו חטא

[יובן ע"פ מדרש קהלת יא, ח שתורת עוה"ז הוא הבל לעומת תורתו של משיח, והשגתנו בתורה עכשו היא הבל שיש בו חטא, ותשב"ר משיגים בפנימיותם את תורתו של משיח. ולכן נקראו "משיחי". ולכן אומר ילקוט שמעוני איכה רמז תתריא: כיון שגלו תשב"ר, מיד "ויצא מבת ציון כל הדרה".]

(מי מרום חלק יז עמ' ו)

אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן ובנביאי אל תרעו אלו תלמידי חכמים

[כשמכבדים תלמידי חכמים ומחזיקים בהם, נמשך לב התינוקות ללמוד תורה, אבל אם לא מכבדים ת"ח, גם התינוקות בועטים בלימוד תורה באומרם שאין תועלת לת"ח מהתורה. וזה מה שאמרו "אל תגעו" בתשב"ר, בכך שמריעים ת"ח.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 75) לטקסט

איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה

בחודש ניסן היתה התגלות אלקות עד שכל הכחות החומריים נכנעו לקדושה כדכתיב וידעו מצרים כי אני ה'. וזה שאנו אומרים בהגדה עד שנגלה עליהם ממ"ה הקדוש ברוך הוא וגאלם, שמחמת התגלות האלקות נכנעו כל כחות החיצונים, וע"ז מורה טלה הכנעה כאמרם ז"ל מה טלה ראשו של זה בצד זנבו של זה.

(שם משמואל, פרשת שמיני שנת תרעב, על ר"ח אייר)

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול שנאמר והיה כעם ככהן

[עם במובן האמיתי נמשך אחר מנהיגיו. אבל בזמן שלפני החורבן העם לא היה עם אמיתי, לא הקשיב למנהיגיו. היה רק "כעם", לא עם אמיתי. והכהן היה רק "ככהן", לא כהן האמיתי שמלמד את העם תורה ומשמש כשלוחא דרחמנא, אלא התכוון לאסוף הון בכהונתו. ולכן איבד את כבודו בעיני העם, והכהן היה "כעם". ולכן השוו קטן וגדול. ולמדו מדה זו ממצרים, כמו שאמר יהודה "כי כמוך כפרעה" - "פרעה" פירושו שמש, כי הוא מאיר לארץ ונותן חיים ליושביה, אבל באמת היה רשע ועריץ. וכן יוסף שנקרא "אברך", במובן של "אב" - מנהיג שהוא רך ולא נוהג בתקיפות, אבל באמת הוא נוהג באכזריות כלפי האחים. הם לא היו מתאימים לשמם וכך גם העם והכהן בתקופת החורבן.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 186-187) לטקסט

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים

[ביזוי ת"ח מביא גם לכך שבניו וחתניו לא יהיו ת"ח, שהרי נאמר (שבת כג ע"ב) שרק "דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן". לכן לעתיד לבוא, כשיחזרו בתשובה על חטא זה, נאמר (ישעיהו פרק נט פסוק כ-כא) "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב וכו' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך", כלומר שגם עונש החורבן וגם העונש של בניו ייפסקו ע"י התשובה מחטא זה.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כא ע"ד) לטקסט

[למה נזכר דוקא חטא זה, הרי היו להם הרבה חטאים שבגללם חרבה ירושלים? ת"ח מוכיח את העם שלא לחטוא, ואם היו מכבדים ת"ח היו שועים לו ולא היו חוטאים, אבל הם ביזו ת"ח, ולכן לא שמעו לו, וזה גם גרם לת"ח לשתוק כיון שראו שלא שומעים להם, וזה הביא אותם לחטוא, ולכן חרבה ירושלים.]

(רבי גדליה סילברסטון, משמחי לב, עמ' 9-11) לטקסט

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה

[בזה יש לפרש את הפסוק (ישעיהו פרק מב פסוק כד) "מי נתן למשסה יעקב" היינו הדרגה הנמוכה, "וישראל לבוזזים" היינו הצדיקים, "הלוא ה' זו חטאנו לו" - בגוף ראשון, הרשעים שחטאו עצמם, "ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו", בגוף שלישי - נסתר, הצדיקים שלא הוכיחו את הרשעים נתפסו על מה שאחרים חטאו.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' קה) לטקסט

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה וכו' אם תמצאו איש עושה משפט מבקש אמונה וכו' (קכ.) כאן בדברי תורה כאן במשא ומתן

[במשא ומתן פסק אנשי אמנה. היו הולכים לב"ד לעשות משפט, אבל רימו בטענות כך שהדיין נאלץ לפסוק ע"פ הטענות, שלא כדין אמת לאמיתו. לא היה "איש עושה משפט מבקש אמונה". ומזה צמחה שנאת חנם, וחרבה ירושלים.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף מח ע"א) לטקסט

לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית

[מדוע יש עונש כל כך חמור על ביטול מצוות עשה? ועוד שמהכתובים מוכח שהיו להם הרבה עבירות אחרות. (יז ע"ג) אילו היו מקיימים שמע ישראל, קבלת עול מלכות שמים, זה היה מגן מפני העונשים על העבירות, כמו שנאמר (סוטה מב ע"א) "אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידם".]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף טו ע"ג, יז ע"ג) לטקסט

[עניינה של מצווה זו היא לתת חלק מהזמן שלנו, ודוקא בהתחלת היום, לכבד את שם ה' בקבלת עול מלכות שמים. וזה כמו ביכורים, שמטרתם הוא להראות שאנו מכירים שכל הפירות שייכים לה', ואנו מביאים לו את הראשון, כמו אריס שמביא דורון לבעל השדה. וכמו שנאמר על ביכורים "עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ", כך אנו זוכים לא"י בזכות ק"ש, ואם מבטלים ק"ש, תחרב הארץ.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף סא ע"ד) לטקסט

דברים שאין בני אדם עומדין עליהן אא"כ נכשל בהן

[עיין עוד לקט באורי אגדות חגיגה יד ע"א]


קכ ע"א

חשבון מאי עבידתיה מהפקירא קזכו? אמר רב חסדא, מדת חסידות שנו כאן אמר רבא חסידי אגרא דשבתא שקלי? אלא אמר רבא הכא בירא שמים עסקינן ולא ניחא ליה דליתהני מאחרים ובחנם נמי לא ניחא ליה דליטרח והכי קאמר ואם היו פיקחין דידעי דכי האי גוונא לאו שכר שבת הוא עושין עמו חשבון לאחר השבת

יש כאן הבחנה בין ירא שמים לחסיד וכך הוא מבאר:" ומה שיש בין יראת חטא לחסידות, נתבאר בפרק כל כתבי אמר במשנה: ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ועושים עמו חשבון אחר השבת, והקשו בגמרא....עושין עמו חשבון לאחר השבת. הנה ביארו שמי שיש עליו יראת שמים, יתחייב להניח כל ענין אשר איננו נכון לפני השם יתברך, ויקיימהו כאשר צוה, לא שיוסיף עליו. וזהו אומרם לא ניחא ליה למיתהני מאחריני ובחנם לא ניחא ליה לטרח, אבל מדת החסידות הוא שיחפוץ ויאהב המצות עד שיהדר אותם בכל כחו ויחמוד כל דרך נאה, אע"פ שאם לא יעשה אותו לא ימצא בידו פעל מגונה ולא מעשה אשר אינו נכון. ותגיע מדת החסידות מרוב החפץ בעבודה, כמו שנאמר: במצותיו חפץ מאד.

(דרשות הר"ן, הדרוש החמישי נוסח ב)


קכא ע"ב

פגע בו כיוצא בו

והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתים, להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבא לידי עצבות גדולה - לא יחוש. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, כי בצד הקדושה כתיב "עוז וחדוה במקומו" [דברי הימים א' טז, כז], ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה וכן לדבר הלכה וכו' [שבת ל ע"ב], אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיא היא מבחי' טוב שבנוגה [ולכן כתב האר"י ז"ל שאפי' דאגת העונות אינה ראויה כי אם בשעת הוידוי ולא בשעת התפלה ות"ת שצ"ל בשמחה שמצד הקדושה דווקא], אעפ"כ הרי כך היא המדה, לאכפיא לס"א במינה ודוגמתה, כמארז"ל מיניה וביה אבא לשדי' ביה נרגא [סנהדרין לט ע"ב], ופגע בו כיוצא בו. וע"ז נאמר "בכל עצב יהיה מותר" [משלי יד, כג], והיתרון היא השמחה הבאה אחר העצב כדלקמן.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)קכז ע"א

אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה. דכתיב "ויאמר (ה') אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו'"

ולא כוונו חז"ל שהמכניס אורח גדול במעלה ממי שזכה להקבלת פני שכינה. שזה אינו מוכח מזה המקרא כלל. אלא גדול לפני ה' לעשות זה המצוה של הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. ומי שהגיע לאהבת ה' והקבלת פני שכינה, והגיע לפני מצוה של הכנסת אורחים, עליו להפסיק דביקותו, ולהזקק למצוה שבאה לידו. כמו שעשה אברהם אבינו.

(העמק דבר, במדבר פרק טו פסוק לט)

וירא – שני פעמים. ואמרו ברבה: וירא במלאכים וירא בשכינה. ואינו מבואר כ"כ. ועוד איתא שם: אמר: אם יהיו מכבדים זא"ז ב"א גדולים הם ע"ש עוד. ולכאורה קשה – וכי מי שהוא מכניס אורח מדקדק על האורח אם הוא אדם גדול או לא? אלא כך הענין – באשר שהיה א"א שקוע באותה שעה באהבת ה' ובהקבלת פני שכינה, ומלבד שהוא תענוג נפלא עוד הוא מ"ע ואהבת את ה' כמבואר בפ' זו. ומ"מ אי מתרמי איזה מצוה בשעה שהאדם שקוע באהבת ה', מחויב להפסיק ממצות אהבה שאין לה זמן קבוע. וע"ז איתא במס' שבת פ' מפנין: גדולה מצות הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה שנאמר "אל נא תעבור מעל עבדך". ואין הכונה דמי שמכניס אורח גדול מהמקביל פ"ש, אלא שהיא גדולה לדחות. שכך הוא רצונו ית' שיהא מצוה מעשית דוחה מצוה זו שאין לה שיעור וזמן. והביאו ראיה מא"א שהפסיק מהקבלת פ"ש כדי לעסוק בהכ"א. ורבותא קאמר דאפי' הכ"א שהיא מצות גמ"ח דוחה מכש"כ להעשות ביד אחרים, אבל אם אפשר להעשות בי"א אין ראוי לדחות אהבת ה'. וה"ז דומה למצות ת"ת שכתבנו לעיל י"ז כ"ב מסוגיא דמ"ק ד"ט. וכ"ז מבואר בכתוב – דא"א בשעה שראה את המלאכים וגם ראה בשכינה היה תמה וכאינו יודע מה לעשות אם להפטר מן השכינה או להכניס את האורחים. אח"כ נתיישב בדבר ואמר אם ב"א גדולים הם ואין כבודם לצוות למשרתים להכניסם לבית, הרי מחויב אני להפסיק מהקבלת פ"ש. אבל אם הדיוטים הם אפשר לקיים מצוה זו ע"י אחרים, היינו שיצוה את נעריו ולהכניסם ולהאכילם. [מבאר שהקבלת פני שכינה היא לא רק תענוג נפלא אלא היא מצות עשה של "ואהבת את ד'". ולאהבת ד' אין זמן קבוע, ולכן צריך לדחותה מפני מצוה שיש לה זמן קבוע. משום כך מצות הכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה. אבל, מצוה שניתן לעשותה על ידי אחרים אינה דוחה הקבלת פני שכינה, אלא יעשו אותה אחרים. לכן בדק אברהם אבינו אם בנ"א גדולים הם או לא, שרצה לדעת האם צריך הוא להפסיק במצוה הקבלת פני שכינה בה היה מצוי ולקבל את פני אורחיו או שמספיק לשלוח אליהם את עבדיו.]

(העמק דבר, בראשית פרק יח פסוק ב)

ואמרו בשבת פ' מפנין גדול הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, שנא' אל נא תעבור מעל עבדך. ואין הפי' שמי שזכה להקביל פני שכינה אינו דומה לזה המעלה של המכניס אורח, אלא שזו המצוה גדולה מזו והיא נדחית ממנה כמו שעשה א"א בשעה שעמד לפני ה' כדכתיב וירא אליו ה' וגו', וכאשר ראה האורחים ביקש מה' שיסור ממנו ולא יעבר לגמרי אלא ימתין עליו עד שיעשה עם האורחים כראוי להם. [מבאר שאין הכוונה שמעלת המקבל אורחים גבוהה ממעלת המקבל פני שכינה, אלא שבשעה שנפגשות שתי המצוות נדחית קבלת פני השכינה מחמת הכנסת האורחים.]

(העמק דבר, דברים י, יב)

[ממה שאמר הקב"ה לאברהם "ואעשך לגוי גדול" למד אברהם שעיקר הגדלות היא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודת האדם היא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו, לכן הגם שבוודאי יש לגוף יותר הנאה מקבלת פני השכינה משיש לו בעבודה באהבת הזולת, מ"מ על האדם להעדיף את אהבת הזולת. האדם צריך לבחור לעצמו את בחינת המעשה, היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, ואפילו לקבלת פני השכינה כי עיקר תפקידו של האדם, שצריך לבחור ביגיעה ולהעדיף את המעשה, כי במצב של יגיעה יש לאדם יותר דביקות בבורא מטעם שנצרך לו, משא"כ במצב שכבר קיבל את האור, שאז אינו נצרך לבורא. אבל ה' עצמו מעדיף מצד מטרת הבריאה שהנבראים יבואו להשיג את מחשבת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, היינו את קבלת האור].

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, בראשית עמ' יא-יב, הערה ג)

[הטעם הוא, שעיקר עבודת ה' היא באהבת הזולת, ולכן אף שיש לגוף יותר הנאה מקבלת פני השכינה מבעבודה באהבת הזולת, צריך להעדיף את אהבת הזולת. ולכן למרות שמי שזוכה לקבל את פני השכינה מרוויח הרבה, צריך לבחור את בחינת המעשה, ואין לכוון לשום שכר עבור עבודתו, והעיקר היא העבודה. עיקר הגדולה היא המעשה. זה רמוז בפסוק ״לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך״ (בראשית יב, א): ״לך לך מארצך״ - מהרצון שלך לקבל, ״וממולדתך״ - היינו תולדות שנולדו ״מבית אביך״, היינו השכר שנולד מבית אביך, והוא היגיעה שבאה על בסיס של רצון לקבל, שמולידה שכר של אהבה עצמית - מכל אלה צריך להתרחק.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום עמ׳ ס-סב)

גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה דכתיב ויאמר [אדני] אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו'

[קשה, הרי כל עבודתנו בתורה ומצוות היא לקיים את רצון ה' ואיך ייתכן שהכנסת אורחים יותר גדולה? קבלת פני השכינה אצל אברהם היתה שהתגלה אליו רוח ה' במראה נבואה. ואברהם קיים את כל התורה ע"י נבואה (שע"י נבואה נודע לו מה כתוב בתורה). ואולי באותו רגע קיבל בנבואה שיקיים מצוות הכנסת אורחים, שזה רצון ה' בכל הבריאה, להיטיב לזולתו. ובאמת גם בהכנסת אורחים יקבל פני שכינה, שהרי נאמר בברכות סד ע"א "כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה", והוא ידע שהם בני אדם גדולים, כמו שאומר המדרש (בראשית רבה פרשה מח סימן ט) "אם רואה אני ששכינה ממתנת עליהם אני יודע שהן בני אדם גדולים". נמצא שקיבל פני שכינה בהכנסת האורחים בצירוף חסד וקיום העולם.
ועל דרך האמת, אברהם היה מרכבה לשכינה, ועשה כל דבר ע"פ רצון והשגחת ה', כמו שמרכבה אינה הולכת בלי כוח המנהיג, א"כ כשהלך לקבל את האורחים, הלך בכוח ה'. וה' רצה להראות בזה את חשיבות המצוה, כי מטרת הבריאה היא להיטיב לזולתו. וראה אברהם בנבואה שעליו לקיים את כל זה. אברהם מידתו היתה חסד. בחינת הכנסת אורחים הוא ביסוד. שכינה היא במלכות. ויסוד מעל מלכות, שהרי יסוד משפיע למלכות. וזה מה שנאמר שהאבות הן מרכבה לשכינה, כי "שמי לה' לא נודעתי להם", וידעו רק שם שד-י, הפועל בעוה"ז שהוא יסוד. ואברהם קיבל מלאכה זו עליו, בהכירו את מטרת הבריאה. ולכן "גדולה הכנסת אורחים", כי רצה להגביר את החסדים שלמעלה ע"י יסוד המשפיע למלכות שנקראת שכינה. וכך הסביר רמח"ל בס' מגילת סתרים, פ' וירא, שאורח הוא ביסוד, ובית הוא מלכות, והמכניס אורח לביתו, מחבר יסוד ומלכות, ולכן אחרי מילת אברהם, ה' הזמין לו אורחים, כי העביר את הערלה מהיסוד, והיסוד היה מוכן להתחבר במלכות, וזה גדול מקבלת פני שכינה כי קבלת פני שכינה היא תיקון במלכות והכנסת אורחים היא תיקון חיבור יסוד ומלכות.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף סג ע"ב) לטקסט

והשכמת בית המדרש

[פחד מקצר את ימיו של אדם, כאמור בגיטין ע שפחד מכחיש את כוחו של אדם, ופירש רש"י: טירוד מזונות או פחד האויב. אבל מי שמקדים ומחשיך לבית הכנסת, ובזה מסיח מלבו את דאגות העולם, ימיו לא יתקצרו ויוכל להגיע לאריכות ימים. וזה השכר שיש לאדם בעוה"ז מהשכמת בית המדרש.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"ב, דף נה ע"א) לטקסט

ותלמוד תורה כנגד כולם

עי' לקט ביאורי אגדות קידושין לט ע"ב


קכז ע"ב

הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות

ירגיל את עצמו לדון את חברו לכף זכות... והענין של כף זכות הוא בין אם יש לצדד בעצם הענין שנשמע עליו שעשה או שדבר, לומר שהדין עמו, או שבשגגה בא הענין לידו, או שלא ידע את חמר אסורו, ואפלו אם נתברר שכל הסברות לא שיכות בזה המעשה, יחשב, אולי חסר המספר פרט אחד או שהוסיף עוד פרט אחד קטן, שעל ידי זה נשתנה הענין לגנות עליו?... לך נא ראה במעשה דשבת, ממנה ילמד האדם הישר, שצריך לדון את חברו לכף זכות, אפילו אם אופן הזכות הוא היותר רחוק...
והנה לפי רב הרגלו של אדם במדה זו, כן נגד זה יתמעט ממנו עון לשון הרע. והנה מה מאד צריך האדם לחזק את עצמו במדה זו לדון את כל אדם לכף זכות, כי על ידי מדה זו דכף זכות וכן להפך, חס ושלום, נקל להאדם להעלות על עצמו שם צדיק או רשע לעולם, כי ידוע הוא דחובתו של האדם וזכותו תלויים לפי רוב המצות והעונות שיש בידו, כמו שאמרו חז"ל בכמה מקומות, אם רוב מצות - הוא בגדר צדיק, ואם רוב עונות - הוא בגדר רשע... והנה ידוע הוא דבענין הזכיות שיש ביד האדם, אף אם כחול ירבון, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במדת הדין הגמורה, לא ישארו בידו כי אם מעט מזעיר, כי כמה וכמה מהן לא השלים לעשות אותן בכל פרטיהן ואופניהן הנאותין לאותה מצוה, ואפילו אותן שהשלימן כדין, לא היו באהבה וביראה ובשמחה הראוי לעשיית המצוה. כללו של דבר, אם ידקדק הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אחר עשיית מצותיו, ימצאו רובן בעלי מומין, והמצות שישארו לו יהיו מעוטא דמעוטא נגד העונות שיש לו, ויקרא על האדם עבור זה שם רשע לעולם. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במדת הרחמים ויחפש עליו זכות בכל עניניו, ישארו זכיותיו על מכונן. ויותר מזה, שאפילו אם נמנו מעשיו ונמצא שיש לו רוב עונות, אם הקדוש ברוך הוא יתנהג עמו במדת הרחמים הגמורה, יתמעטו מניינן. כי בודאי ימצאו כמה וכמה מהעונות שיש לחפות עליו שעשה אותן בשגגה או בסיבה אחרת. כללו של דבר, אם ירצה הקדוש ברוך הוא לחפש זכות על האדם, לא יבצר ממנו. וממילא אם יתמעטו מקצת עונותיו, תכריע כף הזכות, ויקרא עליו שם צדיק לעולם.
והנה כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג את עצמו בימי חייו עם הבריות. אם דרכו היתה לדון אותם לכף זכות, דנין אותו גם כן לזכות, כדאיתא בשבת קכז. ואם דרכו היתה ללמד חובה על הבריות ולדבר עליהם רע, גם מלאכי השרת מדברים עליו רע למעלה, כדאיתא במדרש משלי. על כן צריך שידע האדם בנפשו בעודו בחיים, כי בעת שהוא דן את חברו, בין לטב בין למוטב, אז בדבוריו ממש הוא מסדר דין לעצמו.

(רבי ישראל מאיר הכהן, שמירת הלשון ח"א, שער התבונה, פרק ד)קכח ע"א

כל ישראל בני מלכים הם

נראה שלא יתכן מלכות שמים בלא מלכותם של ישראל... ושעל כן בעת תקיעת שופר, שהוא הוא ההכתרה העיקרית, ושאז צריך שיתגלה גילוי נשגב כזה של "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו" (במדבר כג), הנה אז מתרוממים ישראל למרום גדולתם. ולכן אנו אומרים מקודם "כל העמים תקעו כף הריעו לאלקים בקול רנה, מלך אלקים על גוים אלקים ישב על כסא קדשו, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו", לפי שביחד עם הכתרת מלכותו, נכתרים גם אנו בהוד המלכות, ואנו מתעלים אז מבני מלכים למלכים, מבחינה של כל ישראל בני מלכים הם לבחינה שכל ישראל מלכים הם. ובזה הננו נבדלים בראש השנה מכל השנה כולה, שאם בכל השנה אנו רק בני מלכים, בר"ה הננו מלכים עצמם.

(רבי יעקב משה חרל"פ, מי מרום, חלק ז (אורי וישעי), פרק ל עמ' קפ)קכח ע"ב

צער בעלי חיים דאורייתא

ואמנם אמרם, "צער בעלי חיים דאורייתא" - מאמרו, "על מה הכית את אתונך" - הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת האכזריות, ולא נכאיב לבטלה, ללא תועלת, אבל נכון אל החמלה והרחמנות, ואפילו באי זה בעל חיים שיזדמן, אלא לעת הצורך, "כי תאוה נפשך לאכול בשר" - לא שנשחט על דרך האכזריות או השחוק. [מבאר שמה שאסור לצער בעלי חיים לא מפני ההשגחה של ה' והיסורין הנגרמים להם שלא בצדק אלא מפני המידה המושחתת של שנכנסת באדם המצער.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק יז)קכט ע"ב

ואמר שמואל, פורסא דדמא חד בשבתא ארבעה ומעלי שבתא, אבל שני וחמישי לא, דאמר מר מי שיש לו זכות אבות יקיז דם בשני ובחמישי שבית דין של מעלה ושל מטה שוין כאחד בתלתא בשבתא מאי טעמא, לא משום דקיימא ליה מאדים בזווי

אמנם האצטגנין טוען, כי הוא יודע את הפרטים, אבל אנחנו מכחישים אותו בזה, ומעידים כי דבר זה לא ישיגהו בשר ודם, רק אם אנו מוצאים דבר מחכמת האצטגנינות, סומך על חכמה אלוהית חכמת התורה, אנו מקבלים אותו, כך תנוח דעתנו מדברי חכמת האצטגנינים שמצאנום אצל החכמים ז"ל, בהניחנו כי דברים אלה נובעים מכח אלוהי, ונמצא שהם אמת, אך כל דברי האצטגנינות האחרים, אינם כי אם סברה והטלת גורלות בשמים, שיש בה מן האמת לא יותר מבהטלת גורלות בארץ [מבאר שדברי חכמים בענייני אצטגנינות מבוססים על קבלה ודבר ה' מה שאין כן אצטגנינות הגויים שהיא סברת הלב בלבד ואין לסמוך עליה כלל].

(ספר הכוזרי, מאמר רביעי אות ט)

שבית דין של מעלה

[עיין לקט ביאורי אגדות ראש השנה ח ע"ב]


קל ע"א

כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה

וזו תשובת רבי' יצחק בר יהודה... על יום המילה: כך נוהגים במקומנו, שמתפללין ביום תענית סליחות ואומר וידוי כדרכו, ואומר והוא רחום ולא תחינות. ומנהג אבותינו תורה היא. ומצות מילה קבלו עליהם בשמחה ועדיין עושין אותה בשמחה... לפיכך אין נוהגים לומר תחנונים, ודי שמניחים במקצת ואין צריכין להפסיק לגמרי סליחות וידוי אל ארך אפים.

(אור זרוע הל' שבת סימן קט)

על כל המתים כולן נכנס לבית השמחה לאחר ל', על אביו ועל אמו לאחר י"ב חדש... ומפרש בירושלמי: אם היתה חבורת מצוה או קידוש החדש מותר [אפי' תוך י"ב חודש]... סעודה שעושין לברית מילה נראה לי שהיא סעודת מצוה, דגרסינן... כל מצוה שקיבלו ישראל עליהן בשמחה כגון מילה שנאמר שש אנכי על אמרתך עדיין עושין אותה בשמחה, ופי' רבינו שלמה ז"ל: שעושין סעודה.

(שבלי הלקט הלכות שמחות סימן מז)

וזה לשון שבלי הלקט (עמ' כח):... ובשם רבי יצחק בר יהודה מצאתי ביום המילה אין נופלים על פניהם בכנסת אשר שם המילה... ואם חלה המילה בתענית ציבור מתפללין סליחות ואומרים וידוי ואין נופלים על פניהם ואין אומרים והוא רחום ולא אבינו אב הרחמן, לפי שמצות מילה קבלו עליהם בשמחה, לפיכך אין אומרים והוא רחום ותחנונים, שמניחים מקצת ואין צריכים להניח לגמרי.

(בית יוסף אורח חיים סימן קלא)

כל מצוה שקבלוה ישראל עליהם בשמחה, כגון מילה דכתיב 'שש אנכי על אמרתך', עדיין עושין אותה בשמחה. ופירש [רש"י]: בשמחה - שעושים משתה... ואם מצוה לשמוח שמחה גופנית, קל וחומר שמחה רוחנית כשמביא את בנו למול אותו, יתעורר בלבו שמחה גדולה ויפאר וישבח לה' יתברך על אשר זיכהו לבן, ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ויהיה חתום באות ברית קודש אשר נתן לנו השם יתברך, ובזה אנחנו עבדיו נושאים חותם הקודש, ויגל וישמח שמחה גדולה בלבו, שמחה רוחנית שהיא דביקות בו יתברך.

(של"ה, מסכת חולין, נר מצוה, אות מג)

ואם תאמר, מנין לנו שקבלוה עליהם בשמחה? דאי משום דכתיב "שש אנכי" מנ"ל שמדבר על המילה ולא על כללות התורה והמצות? ורש"י פירש: "על אמרתך" - אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות, והיא מילה שישראל עושים וששים עליה. והוא שדקדק בכתוב דהול"ל "שש אנכי על אמרותיך" בלשון רבים, ומדנקט "אמרתך" לשון יחיד הוא על האמירה הא' שהיא המילה. אך עדיין קשה, למה הם ששים ושמחים עליה יותר משאר המצות? ועוד מה נשתנית מצות מילה שקבלוה בשמחה יותר משאר המצות? ונראה לפי' רש"י, דבשאר המצות שאפשר לאדם להפטר מהם כגון בהיותו בשדה שאין בידו ציצית ולא תפילין, וכן במרחץ שאין בידו לא תורה ולא מצוה, וכן בלילה שרוי בלא תורה ובלא מצות, יש לבעל דין לערער שלא בחר ה' בהם, כיון שיש פעמים שעוסק בהם ופעמים לאו, אבל במצות המילה שהיא תמיד בגופו של אדם, היא מוכיחה שהוא עבד ה', ולכך הקדים הקדוש ברוך הוא מצוה זו של מילה לכל המצות, כי מתוך מצוה זו יכירו וידעו כי לה' המה. וזה שאמר דוד: שש ושמח אנכי על קיום כל המצות, שיודע אני כי בחר ה' בהם על שראיתי אמרתך, שהיא המצוה הנאמרת קודם, והיא דבקה תמיד בגופו של אדם. וזאת המצוה יורה על כל שאר המצות, שאע"פ שאינם תדירות כל שעה, בחר ה' בקיומם, ולכך שש אנכי בכל המצות על היות קודמת אמרתך זו מילה שהיא תוכיח על שאר המצות אף על פי שאינם תדירות. וכיון שמצוה זו שמחו עליה ישראל על שידעו מתוכה כי כל שאר המצות רצה ה' בם, ולכך עושים אותה בשמחה, שעושים משתה כמו שפירש"י. והתוס' פירשו: שש אנכי - במדרש "למנצח על השמינית" כתיב הנדרש על המילה שהיא בשמינית וכן אמרינן "ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל" - ה"ג מ"ל דהיינו ביום הח' דמילה כמנין ה"ג... ונראה דהתוס' פירשו שקבלוה בשמחה הוא שמחת המשתה, כדכתיב "ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל", שהוא יום השמיני שהוא ה"ג מ"ל...

(רבי יאשיהו פינטו, רי"ף על עין יעקב כאן)

כל המצוה שעושה אדם מאהבה ובשמחה ובטוב לבב נקראת מצוה מן המובחר. ועל כולם, כשהאדם זוכה למצות מילת בנו יש לו לשמוח שמחה יתירה, ולהלל לבוראו אשר זיכהו והגיעו להוליד בן לקיים בו מצוה זאת. ולפי שקבלוה עליהם ישראל בשמחה, שמחים בה עדי עד, כדגרסינן... כל מצוה שקבלוה ישראל עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על אמרתיך, עדיין עושין אותה בשמחה. ופירש רש"י: בשמחה - שעושין משתה...
ופירש הר"ר משה כהן שהטעם בזה, שהקב"ה חפץ כפי היות שאר כחות הנפש נמשכות ונגררות אחר הנפש המשכלת בעשיית המצות ובדרישת החכמה, שיהיה להם חלק בשמחה אשר תגיע לנפש המשכלת בעשותה המצוה או בהגיעהו לחכמה, וזה יהיה בעשותו סעודה במאכל ובמשתה... וזכר לדבר: מילה ראשי תיבות מ'שתה י'עשה ל'כל ה'קרואים.

(רבי משה מת, מטה משה, עמוד גמילות חסדים, חלק ז, בעניני מילה, פרק ג)

והטעם לזה נראה עפ"י מה שיש לדקדק במה שאמר לו ה' יתברך לאברהם אבינו ע"ה: "ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם". ומלת "אתה" דכתיב שנית הוא שפת יתר. ונראה ליישב… עפ"י מ"ש הרי"ט גבי מורד במלכות, העונש חמור אם שמע דבריו מפיו ולא אבה לשמוע, כמו שאם שמע ע"י שליח ועבר עליהם... ועתה בענין מצות מילה, שאמר השי"ת בעצמו ובכבודו לאברהם אבינו ע"ה פנים אל פנים לקיים מצוה זו, בלתי ספק שהיה זריז מאוד לשמור מצות ה' ולעשות אותו בשמחה ובטוב לבב. משא"כ אנחנו, אנו לא שמענו כי אם ע"י שליח, פן ח"ו נתרשל בדבר המצוה זו שלא לעשותה בשמחה ובחשקת לבב ובנפש חפיצה. וז"ש השי"ת לאברהם אבינו ע"ה והבטיחו ואמר "ואתה את בריתי תשמור" - אתה ששמעת מפי, בלתי ספק שתהי' זריז מאוד לעשות בשמחה, אבל אני מבטיחך "אתה וזרעך", גם זרעך יהיה עושין הדבר בשמחה לדורות עולם ולהיות זהירים במצוה כמוך.

(רבי נחום טריביטש, ספר קובץ (על יד), הלכות מילה פרק ג הלכה ט)

וצריך להבין, דשמחה מה זו עושה במצות מילה יותר מכל המצות? כדי להראות שלא יכאב לבו שרואה בנו שופך דם ממילתו, אלא שש ושמח לעשות רצון בוראו, הנשמה שלו והגוף פעלו, נפשו וגופו מסורים להשי"ת. ולכן עשה אברהם משתה גדול, וכמו שאמרו חז"ל שהיו שם גדולים ושרים, שם ועבר ואבימלך, להראות לעין כל כי שש במצוה זו. וממנו ילמדו וכן יעשו בניו אחריו. ומצוה זו שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה לתכלית כוונה זו. וכדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים ע"י התרעות, ציוותה תורה "ביום השמיני ימול" שלא יהי' עצבים, כמאמר חז"ל. ואחר הוצעה זו מבוארים דברי המדרש [תנחומא תצוה אות א], דאמר: לכמה נימול לשמונה, מה טעם לשמונה דווקא? כשם שנימול יצחק אבינו שנימול בשמחה ובטוב לב משתה גדול, מהאי טעמא נימול לשמונה כדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים בטבע, ומפרש והולך: וכ"כ למה? היינו למה יש קפידא כל כך שתהי' מצוה זו בשמחה? כדי לעשות רצון הבורא ית"ש, להראות בזה שעושה אותה ברצון ובנפש חפצה, למסור נפש בנו לפני בוראו. י"ל יותר, כי מי שעושה דבר לפני מלך בשר ודם, שאין רואה אלא מעשה הגלוי, גם אם לבו בל עמו, מעשיו רצויה, כי אינו יודע מחשבות לבו. אבל השי"ת יודע מחשבות צופה נסתרות ורואה ללבב, ויבוא על כל נעלם אם טוב בטוב לב או ברע הוא. והיינו: כ"כ למה, למה עושין שמחה ומשתה, כדי לעשות רצון בוראו, להראות כי לבו לב שמח ויירצה לפני בוראו, כי בוחן לבות השי"ת.

(שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קכג)

כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה... נראה, מהא דתלי לי' באב, משום שבאדר הי' קיום הקרבנות והמקדש, דבאדר זמן שקלים לחדש בניסן התרומה חדשה, ונדבו בנ"י בשמחה שקלי הקודש, וכמבואר כמה פעמים בפסוק כשהתנדבו בנ"י למקדש הי' שמחה גדולה בעולם, וכיון שקבלו עליהם בשמחה נדבת הלשכה, עדיין השמחה נמצא באדר. וכשקורין פ' שקלים מתעורר זה.

(שפת אמת, תענית כט ע"א)

איתא במדרש כי בחנוכה יש עוד הארה ממעשה המשכן שנגמר בכ"ה בכסליו ושילם הקדוש ברוך הוא ליום זה היו"ט דחנוכה. והענין, דאיתא כל מצות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. ובאמת בכל נדבת המשכן וביהמ"ק התנדבו בני ישראל בשמחה גדולה כמבואר בפסוק. וא"כ על כרחנו שנשאר מזה לעולם גם אחר שחרב המקדש, וכעין שכתבו חז"ל שהמשכן נגנז, וממילא נמצא לפעמים הארה ממקום הגנוז... וכן נראה שלכך קורין פרשת הנשיאים בחנוכה להזכיר זכות בנ"י שחנכו המשכן בשמחה רבה. והקבלה בשמחה נשאר לעולם, כמ"ש "חנוך לנער וכו' גם כי יזקין לא יסור". לכן נשאר הארה גם עתה.

(שפת אמת, בראשית, לחנוכה, שנת תרמה)

באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים - ע"י שהתנדבו בני ישראל למשכן בנדבת הלב, לכן נשאר כח נדבה זו לבנ"י לעולם, כמו שאמרו רז"ל מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן מרבין בשמחה, שנתעורר נדבה, רצון טוב כמ"ש רש"י, וחשק בלבות בנ"י להתדבק בו ית'.

(שפת אמת, שמות, פרשת שקלים, שנת תרמ)

משנכנס אדר מרבין בשמחה - הוא שמחת הנדבה שהביאו בנ"י בכל אדר השקלים. ואיתא מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין כו'. וכל נדבת ישראל לשמים הי' בשמחה, כמ"ש במשכן "האנשים על הנשים", וכן במקדש בימי דוד וגם בבית שני התנדבו בשמחה ע"ש. לכן נתעורר שמחת עבודת ביהמ"ק בימים אלו.

(שפת אמת, שמות, פרשת שקלים, שנת תרמא)

בנ"י היו מתאבלים, ועתה שחזרו בתשובה, נתן להם הקדוש ברוך הוא ברחמיו מצות נדבת המשכן לשמחם. כי הנדבה בשמחה גדולה הביאו. ואיתא כל המצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן אחר שהתחילו מחדש לקבל עול תורה ומצות בשמחה, נשאר קבוע לעולם. ויתכן לומר שעל ידי שהתנדבו בשמחה, זכו לדורות ליתן להם ימי שמחה בסוכות אחר יוה"כ, שבנ"י המה בעלי תשובות ניתן להם שמחה בעבודת ימי החג כמ"ש ולקחתם לכם כו' ושמחתם לפני ה' כי מלאכת המשכן והסוכה הוא ענין אחד.

(שפת אמת, פרשת ויקהל, שנת תרמג)

ויש לכל הדורות חלק בשירה זו, כאשר רמזו חז"ל: אפילו עוברים אמרו שירה, "ה' ממקור ישראל". כי כל הדורות היו כלולין אז כמו עובר בבטן אמו. והרמז "במקהלות ברכו" - שע"י ההתאחדות יכולין לעורר תמיד כח השירה ההוא. ובמדרש: כשם שהם טיהרו לבם כו'. משמע שבכח הכנתם יכולין למצוא הטהרה בכל יום לדורות. דאיתא: מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן יש תמיד התחדשות בשירה זו, כמ"ש שירה חדשה שבחו כו', עי"ז שנתקרבו אז בשמחה רבה.

(שפת אמת, ויקרא, פסח, שנת תרמה)

בפסוק "ולא שכחתי" פירש רש"י: ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות. מה שתולה הברכה בזה, כי עיקר קיום המצות לעשותו בשמחה ואהבה. וכפי מה שמשתוקק האדם כל היום לקיים המצות, כך יכול לעשותם באמת. לכן מקדימין ברכה אל המצוה, להראות החביבות, וזה הכנה אל המצוה. ובזה יש ברכה בהמצוה, ונשאר הארת המצוה באדם כל היום, וכמ"ש חז"ל המצות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. כן הוא בכל פרט, כשעושין המצוה בשמחה נשאר כח המצוה באדם לעולם. וזה "לא שכחתי", שאין לאדם לשכוח לעולם חביבות המצוה. "לא שכחתי" קודם מעשה המצוה, ולא נשכח ממני אחר עשיות המצוה. וזה ענין ברכת המצות.

(שפת אמת, פרשת כי תבוא, שנת תרנט)

הנביא צוה לשמוח בר"ה: "אכלו משמנים כו' חדות ה' היא מעוזכם". עיקר העוז לבנ"י לשמוח בחלק אלקות המיוחד לנפשות בנ"י. ובר"ה מתחדש זה הכח שבו נברא האדם, "ויפח באפיו נשמת חיים". ובר"ה מקבלים מלכות שמים. וצריך להיות בשמחה, כמ"ש כל [מצוה] שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. וכפי השמחה בר"ה בקבלת מלכותו ית"ש, כן מתקיים כל ימי השנה.

(שפת אמת, דברים, ראש השנה, שנת תרסא)

ואיתא "שש אנכי על אמרתך" כו' על מצות מילה, שראה דוד המלך ע"ה עצמו ערום, כיון שהביט במילה שמח כו'. פירש רש"י: אמרתך - אמירה יחידה כו'. ועדיין אינו מובן כראוי למה סמכו בזה מצות מילה. אבל י"ל פי' "על אמרתך", שבודאי ע"י המילה, "מבשרי אחזה אלוה". ובא התגלות הקדושה לאדם ע"י הסרת הערלה. ונמצא שהמצוה הביא את האדם למה שלמעלה מעלה הרבה. וזהו "על אמרתך", שהמצוה בגשמיות להסיר הערלה הביא את האדם להתדבקות בעולם העליון שלמעלה מהטבע. ומזה בא עיקר השמחה, כשאדם מדבק עצמו בשורשו שלמעלה מהטבע, והוא ע"י המילה כנ"ל. וכמו כן בשמיני עצרת יש התדבקות בשורש שלמעלה מהטבע. לכן הוא שמחת תורה כמ"ש "כי הם חיינו ואורך ימינו"... וגם אמת הדבר שע"י השמחה של מצוה מתדבקין בשורש התורה ג"כ. ולכן בחג הזה זמן שמחתנו זוכין לתורה. וכן אמרו חז"ל מצות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה. לכן בתחלת השנה צריך כל אחד לקבל עול תורה בימי שמחה אלו על כל ימות השנה.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרלח)

בסוכות "זמן שמחתנו", והם ימי בחירה ורצון, שע"י השמחה מקבלים בלב שלם. כענין שאמרו חז"ל כל [מצוה] שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין [בשמחה]... וכפי הבחירה והתשוקה בימים הללו כך מקבלין על כל ימי השנה. לכן עושין שמחת תורה, לקבל עול תורה בשמחה, להיות נשאר הקבלה על כל ימי השנה.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרמא)

ועל הימים האלו כתיב "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה" כו', שהם ימי שמחה, וצריכין להתחזק עתה בעבודת ה' ביותר, ומתקיים כל השנה כמ"ש מצות שקבלו עליהם בשמחה כו'. והשי"ת ברוך הוא וברוך שמו נתן לנו ימי שמחה בתחלת השנה מטעם הזה.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרמג)

ובסוכות השמחה שהוא העבודה בשורש כהנא דמיחד יחודא... הזמן שהי' המקדש קיים נתן שמחה לכל הזמנים לפניו ולאחריו. וכל מה שנמצא שמחה בעולם הוא התנוצצות מבית המקדש. וחג הזה נקרא זמן שמחתנו, שע"י הסוכה מתגלה הארה משמחת המקדש. ואיתא מצות שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים כו'.

(שפת אמת, דברים, לסוכות, שנת תרמז)

התגלות הנפש קדושה שבאדם היא במאסר עד שנימול, כדאי' בפ' וירא, עד המילה הוי אטום כי הערלה מכסה הארת הנשמה, ועל ידי המילה זוכה לרוח טהרה. ועל זה כתיב "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך". וכן כתוב "בדם בריתך שלחתי אסיריך" כו'. ודרשו חז"ל הפסוק "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" על המילה, כי אחר שנימול מוציא המטמוניות אשר הטמין הקב"ה בנפש ישראל... וכל המצות אין יכול לקיים עד שנימול. וכמו כן בכלל ישראל ניתן להם המילה, ובכח זה זכו אחר כך לקבל כל התורה והמצות, וכדאיתא במדרש: אין אדם יכול ללמוד תורה עד שנימול, דכתיב "מגיד דבריו ליעקב" וכו'. וזה שרמזו חז"ל כי המצות שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, שהיא כולל כל המצות. ולכן כתיב "על אמרתך", שהיא מצוה יחידית שכל המצות תלוין בה כנ"ל.

(שפת אמת, ליקוטים, לברית מילה)

יש לומר הטעם דסעודת חנוכה היא רשות... שבמה שעושין סעודה אף שלא נצטוו עליה, בזה ניכר איך התורה חביבה להם, וכעין שאמרו ז"ל כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה עדיין עושין אותה בשמחה, שפירש רש"י: שעושין משתה. ומבואר אצלנו במק"א שהוא דוקא משום שלא נצטוו ואעפ"כ עושין.

(שם משמואל, בראשית, חנוכה, שנת תרעא)

בש"ס שבת: כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה כגון מילה עדיין עושין אותה בשמחה. פירש רש"י: שעושין משתה. נראה דהנה בזוה"ק (ח"ג מד, א): דהא בההוא זימנא דמתכנשי עמא קדישא לאעברא ההוא ערלה מקמי ברית קב"ה, כניש כל פמליא דילי' ואתגלי ודאי לאעברא לההוא ערלה לעילא מקמי ברית קיימא קדישא, דהא כל עובדין דישראל עבדין לתתא מתערי עובדא לעילא, עכ"ל. ויש להבין הלשון "דמתכנשי עמא קדישא", כאילו הכינוס הוא הגורם. וכן "קב"ה כניש כל פמליא דילי' ואתגלי ודאי לאעברא לההוא ערלה", וכי ח"ו לסיוע של פמליא דלעילא הוא צריך? אך יובן עפ"י מאמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה, שדייק לה מהא דסנהדרין (פח, ב) דאי לולב צריך אגד ואי אגיד מין חמישי בהדייהו גרוע ועומד הוא, דכל שנמצא דבר שאינו ראוי בקיבוץ הוא מקלקל כל הקיבוץ ואינו נקרא קיבוץ כלל, ודפח"ח. וכן הוא בערלה, הן לתתא והן לעילא, הרי הוא מקלקל את האחדות, וע"כ יצדק הלשון "דמתכנשי לאעברא ההוא ערלה לבל יקלקל כנישו דלהון". וכן הוא לעילא "כניש כל פמליא דילי' לאעברא ההוא ערלה" כדי שיהא כנישו דפמליא דילי' בשלימות, שלא תקלקל הערלה. וכן הוא בכל פרט ופרט, שהערלה מקלקלת התאחדות כל כחות הגוף ונפש שיחידו של עולם מקשר ומאחד... וכן הוא בכל כלל ישראל, שהערלה מקלקלת ההתאחדות ההוא דבר הנוגע לכלל ישראל, ועל כן נצטוו הב"ד שלא ינוחו ערלים ביניהם, כבש"ס פ"ק דקידושין (כט, א).
והנה כתיב (תהלים נא) "תגלנה עצמות דכית", ופירש כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה לשון "דכית" מלשון תרגום, שעל "טהור" מתרגם "דכי", והיינו פירושא דקרא: ישמחו העצמות שטהרת אותן, שטהרה מביאה לידי שמחה. ועל כן סילוק הערלה, שהיא טהרה מטומאת הערלה שהיא החמורה שבטומאות, מביאה שמחה. ובאשר הטהרה היא לאו דוקא לו לבדו, רק על הכלל כולו יצאה, כן גם השמחה נוגעת לכל כלל ישראל כנ"ל. ועל כן עושין משתה, לשמח גם את זולתו.

(שם משמואל, פרשת וארא, שנת תרעב)

כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושין בשמחה דכתיב "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב". אברהם אבינו ע"ה היה הראשון שקיים מצוה זו. הוא היה אהבה, שמחה. כתיב (תהלים ב, יא) "עבדו את ה' ביראה", ומקשה בזוה"ק (ח"ג קיח ע"א): הא כתיב גם כן (שם ק, ב) "עבדו את ה' בשמחה"? אלא בזמן שבית המקדש קיים בשמחה, בזמן שאין בית המקדש קיים ביראה. ברית הוא כמו קרבן (זוה"ק ח"א צה ע"א). אם כן הוי כמו בית המקדש קיים. לכן הוא תמיד בשמחה.

(אמרי אמת, פרשת מטות, שנת תרפו)

במדרש (ויקרא רבה ל, ב): "שובע שמחות את פניך" וכו' - שבע שמחות אלו ז' מצות שבחג וכו'. סוכות הוא זמן שמחתנו, ועל ידי השמחה יש לדבר קיום. וזהו דמסיים קרא (תהלים טז יא) "נעימות בימינך נצח". איתא: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה וכו' עדיין עושין אותה בשמחה. שמחה של מצוה אין לה הפסק, ובהיפך כתיב (איוב ב, ה) "ושמחת חנף עדי רגע".

(אמרי אמת, סוכות, ימים ראשונים, שנת תרעא)

תניא רשב"ג אומר כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב "שש אנכי על אמרתך" וגו' עדיין עושין אותה בשמחה. ופירש רש"י: שש אנכי על אמרתך - אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות והיא מילה. והענין הוא דאיתא בגמרא (נדרים לב ע"א): גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה. וגם איתא במשנה (אבות ה, א): בעשרה מאמרות נברא העולם, ומקשה בגמרא (מגילה כא ע"ב): הי נינהו... אלא בראשית נמי מאמר הוא. ובראשית הוא מאמר הראשון מכולם, ומרמז על מצות מילה שהיא אמירה שקדמה לשאר אמירות, כמו שאיתא בתיקוני זוה"ק (י ע"ב) על 'בראשית' שהוא בצירוף 'ברית' 'אש' שמרמז על מצות ברית מילה. ולהבין הענין, שמפני מה באמת מצוה זו קדמה לכל האמירות, הוא כמו שאיתא בשם האריז"ל (עץ חיים שער האונאה פ"ד), שעל ידי מילה ופריעה נתגלה עטרת המלכות. ועטרת המלכות היא בחינת כתר מלכות, שנתעלה מדת מלכותו יתברך עד בחינת כתר עליון איהו כתר מלכות, וכמו שאיתא בזוה"ק (ח"א יג ע"א) שעל ידי מילה ופריעה אתגלייא י' רשימו קדישא בבשריה דבר נש, כי העטרה היא בסוד אות י' שבשם הוי"ה ב"ה, שקוצו העליון הוא כתר שהיא ספירה הראשונה שהיא בסוד מאמר הראשון, כי העשרה מאמרות הם סוד העשר ספירות הקדושים ומאמר הראשון הוא בסוד ספירת כתר עליון, ולכן מצות מילה היא אמירה שקדמה לכל האמירות.
וזה מרומז בהכתוב (דברים ל, יב, ובבעל הטורים) "מי יעלה לנו השמימה", שראשי תיבות הם אותיות מיל"ה וסופי תיבות הוי"ה, כי הה' חלקי נשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה שבאדם הם בסוד ארבעה אותיות הוי"ה ב"ה, נפש מה' תתאה, רוח מאות ו', נשמה מה' ראשונה, חיה מאות י', ויחידה מקוץ העליון שביו"ד שהוא בחינת כתר, שמצות מילה היא הכנה לזה שיוכל האדם לקבל כל הה' חלקי נשמה נפש רוח נשמה חיה יחידה, כי על ידי מצוה זו נתגלה בחינת כתר מלכותו יתברך שהיא סוד יחידה שבסוד ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון (תקו"ז יז ע"א), שבני ישראל נעשו מקושרים ומיוחדים להבורא ב"ה והוא כביכול מייחד שמו יתברך עליהם. וזה מרומז ב'בראשית' שהוא ברית א"ש נוטריקון א'הבה ש'לימה, ו'אהבה' הוא כמנין 'אחד', שעל ידי מצוה זו נעשה אחדות ואהבה שלימה בין השי"ת ובין בני ישראל.
ומצוה זו היא הכנה שיהיה בכחו לזכות להשלמות שיהיה בבחינת אדם השלם, וכמו שאברהם אבינו ע"ה לא נקרא תמים עד שמל את עצמו (נדרים לא ע"ב). וזה מה שכתוב (בראשית יז, יא) "ונמלתם את בשר ערלתכם", "ונמלתם" היא ונמל תם שהוא בחינת יעקב אבינו ע"ה דכתיב ביה (שם כז) "ויעקב איש תם", והוא נוטריקון ת'ורה מ'צות, כי שקולה מצות מילה ככל התורה והתרי"ג מצות, וכמרומז ב'ברית' שעם הכולל הוא בגימ' תרי"ג. וזה מה שכתוב (דברים יח, יג) "תמים תהיה עם ה' אלהיך", שעל ידי מצות מילה שהיא בסוד התגלות עטרת המלכות, יש בכח האדם לבוא לשלמות הגמור ולזכות לכל הה' חלקי נשמה שהם בסוד ארבעה אותיות שבשם הוי"ה ב"ה. וכל זה צריך להיות בשמחה, כי "עוז וחדוה במקומו" (דברי הימים א' טז, כז), ולית עציבו קמיה (עיין זוה"ק ח"א קפ ע"ב).
ועל ידי זה נברא העולם בעשרה מאמרות, שהם בסוד העשר ספירות, שהמאמר הראשון הוא 'בראשית' שהוא 'ברית' 'אש' שהוא כנגד ספירת הכתר סוד יחידה, שעל ידי שבני ישראל מקיימים מצות ברית מילה בשמחה, על ידי זה מעלים מדת מלכותו יתברך שהיא ספירה העשירית עד הכתר ספירה הראשונה, ונעשה יחוד הגמור בכל העולמות ובכל העשר ספירות הקדושים, ונעשו בני ישראל מקושרים ומיוחדים באחדותו יתברך שייחד שמו יתברך עליהם בבחינת ואנת הוא דקשיר לון ומייחד לון.
וזה מה שאיתא והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם וכו', היינו שהרשעים שאינם מקיימים מצות מילה בשלמות, שאף על פי שמולים את בניהם אף על פי כן אין עושים בשמחה, וגם המה פוגמים בריתם שעל ידי זה המה בבחינת מושך בערלתו, ואין יכול להיות התגלות הכתר מלכות. וזה מרומז בתיבת 'רשעים' שבגימטריא כמנין 'כתר', שהמה מהפכים מ'כתר' ל'כרת' כמו שכתוב (תהלים לז, לד) "בהכרת רשעים תראה". ולכן המה מאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות מחמת שלא נשלם על ידם תכלית המכוון מבריאת העולם.

(רבי אברהם טברסקי מטריסק, מגן אברהם, לסעודת ברית מילה, עמ' תשפא)

"וירח ה' את ריח הניחוח"... יש לפרש בדרך רמז, על פי מה שכתב בספר ילקוט משה על הפסוק בפרשתן, "ובחודש השני בשבעה ועשרים לחודש יבשה הארץ" - "יבשה הארץ" גימטריא תרי"ג, שבזכות תרי"ג מצוות שעתידין ישראל לקבל, יבשה הארץ. וידוע שהעושה מצוה בשמחה חשוב מאד בעיני הקב"ה, וידוע אמרם ז"ל בגמרא שבת שמצות מילה קבלוהו עליהם בשמחה ועדיין עושין אותה בשמחה. וזהו "וירח ה' את ריח הניחוח", כשתחשב אות ת' של תיבת את, ואות ר' של ריח, ואות ה' של הניחוח, ואות ח' האחרונה של תיבת הניחוח, שהם אותיות ת' ר' ה' ח', הרי הם בגימטריא תרי"ג. וזהו פירושו: "וירח ה' את ריח הניחוח", היינו וירח ה' את מצות ברית, דתיבת ברית עם הכולל נמי עולה גימטריא תרי"ג, שמצות ברית יעשו בשמחה, ובזכות מצוה זו יבשה הארץ.

(רבי דוד לייפר, אוהב חסד, פרשת נח, עמ' יד-טו)

אתא מלא קומצי קמחא דידכו ודחי כו'. נ"ב עי' רש"י דהכוונה על מנחת העומר. והתייחסות עניין העומר לבטל את המן י"ל עפ"י הגמ' כאן ע"ב: "וששון" זה מילה, וכן הוא אומר "שש אנכי על אמרתך" וגו', ע"ש ברש"י דהמן גזר לבטל מילה. וזהו שאמר הכתוב במפלת המן "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון" דהוא מילה כו'. וצריך טעם מדוע הוציא הכתוב מילה בל' ששון ולא נתפרש להדיא מילה. ונראה בכל זה ע"פ... כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתי' "שש אנכי על אמרתך" וגו' עדיין עושין אותה בשמחה כו'. והנה מצינו עוד מצוה ששמחים עליה, והיא הקרבת העומר, דישראל שמחים עליו אם מתקיים כתיקנו ומן המובחר, כמבואר בסנהדרין יא, ב: ובזמן שיהודה אחד מהן הכל שמחין שאין עומר בא אלא מיהודה, עיי"ש ברש"י דשמחין על שהעומר קרב כתיקנו למצוה מן המובחר מיהודה ואין צריך לבוא משאר ארצות, ואף שמתארך עליהם איסור חדש ע"י כך, בכל זאת שמחין על הקרבו באופן מובחר שציותה תורה. והוא דוגמת מילה דמוציאין הוצאות וממשכנין עצמן על שמחתו. ועל כן, כאשר עלתה לימודו של מרדכי שלמד דיני עומר לרצון לפני ה' יתברך, דהוא כאילו הוקרב עומר כמבואר שלהי מנחות, והיה זה כהקרבת עומר ממש. ואך שמחת ישראל בהקרבתו היא שהית' חסירה, והיה ראוי שתנתן להם גם השמחה, ואך הרי הי' זמן הגלות ולא הי' עדיין זמן גאולתם ובניין הבית שיותן להם שמחת ההקרבה בפועל. ולכן עכ"פ הועיל הזכות שתתקיים ביד ישראל שמחת מצוה אחרת אשר היא אתם בגלות, והיא מילה, דג"כ שמחים עליה, והועיל שיתקיים זה עכ"פ בידם, ועל כן עי"ז היתה מפלה להמן שגזר על המילה, ונשאר בידם מקוים שמחת המילה. ולכן הוציא הכתוב את המילה בל' ששון, כי עניין הששון שבו מה ששמחים עליו וכמ"ש "שש אנכי"... הוא שהועיל שיתבטל המן הגוזר עליה.

(רבי יוסף ענגיל, גליוני הש"ס, מגילה טז ע"א)

וכמו שמצינו באברהם אבינו ע"ה שאחר שמל את עצמו היה שמח וטוב לב על שקיים מצות השי"ת, וכדאיתא ע"ז בש"ס כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה. ואברהם אבינו ע"ה היה הכלל מכל אותה השמחה של מצות מילה, שבערה בו אהבת השי"ת אהבה שאינה תלויה בדבר, לזה היה לו אח"ז התגלות הש"י בבהירות עוד יותר מכפי שהיה לו מקודם, וכדאיתא בזוה"ק (לך צא ע"א): עד לא אתגזר אברהם הוה ליה האי דרגא כדאמרן כיון דאתגזר מיד וירא ה' אל אברהם וכו'.

(רבי יעקב ליינר, בית יעקב, פרשת וירא)

וטעם הדבר יש לבאר על פי מה ששמעתי דצריך לירד לגלות מתוך שמחה גדולה, וזו עצה גדולה שלא יפלו ח"ו בין הנופלים בתוך הגלות, ולכן סיבב השי"ת כי יעקב אבינו ע"ה בבואו למצרים היה שמח יותר מכל ימי חייו, כי נתראה עם יוסף אחרי אבדו, ותחי רוחו, משום דאז היה תחילת בואו למצרים לתוך הגלות. והנה ברעיא מהימנא פר' פנחס איתא דיציאת נשמה מן הגוף הוא כעין יציאת מצרים. ומיני' יש להוציא דכניסת הנשמה לתוך הגוף הוא כעין ירידה לגלות. ועיקר הארת הנשמה בגוף היא אחר המילה, א"כ אז דומה הזמן לירידה למצרים, וע"כ העצה היא לעשות את המצוה בשמחה.

(רבי אריה צבי פרומר, שו"ת ארץ צבי, דרושים, דרוש ד, אות א)

תמה אני מאד על מש"כ איזו אחרונים בפשיטות דבשבת אין חיוב שמחה... דכפי שידוע בתורה קבלו ישראל את מצות שבת במרה באהבה ולא כשאר מצות במתן תורה ע"י כפית ההר כנודע, ואשר מטעם זה מוסיפים בתפלת יום טוב שחל בשבת "ותתן לנו באהבה" וכו', וכזה אומרים בתפלה ובקדוש של שבת, ואמרו... כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה עדיין עושים אותה בשמחה, וא"כ בודאי ראוי להיות בשמחה בשבת.

(תורה תמימה בראשית פרק ב הערה ה)

עי' בשבת דף קל"ו מימהל היכי מהלינן וכו' מחתך בבשר בעלמא. עיין בספר מחנה לוי (בסוכה דף מב) שהקשה לדברי הרשב"א שכתב דהא דמילה דוחה שבת בשמיני ולא העמידו חכמים דבריהם לגזור בה משום גזירה דרבה, היינו משום דבמילה יום השמיני שלו ברור עתה, לא גזרו בו לדחות מצותו מעליו, מה שאין כן בלולב ושופר שאינו ברור מן התורה, כיון דאין אנו בקיאין בקביעא דירחא. א"כ קשה דפריך בכאן לרשב"ג הא לא שהה ספיקא הוי מימהל היכי מהלינן, ומשני דמלין אותו ממנ"פ וכו', הא בספק מילה שפיר למיגזר משום גזירה דרבה. עד כאן קושייתו, ע"ש.
ואמרתי לתרץ עפ"י מה שהקשה בספר מעין החכמה (מבעל מחבר עצי ארזים) על גזירה דרבה, מהא דאיתא בסוכה דף מא: ר' יוסי אומר יום טוב הראשון של חג שחל בשבת ושכח והוציא לולב לרה"ר פטור. א"כ מה בכך שיוציא לרה"ר כיון שפטור מקרבן. עד כאן קושייתו. ויש לתרץ, כי הטעם דפטור מקרבן משום טעה בדבר מצוה ועשה כדאי' בגמ' (סוכה מב ע"א), והטעם דטעה בדבר מצוה ועשה מצוה דפטור כתב הגר"ע איגר ז"ל משום טרוד ומתעסק בדבר אחר... י"ל דמה"ט גופי' גזרו חכמים עליו שמא מחמת ספק שלא יהיה ברור לו מחמת דלא ידעינן בקביעא דירחא, לכן לא יהיה מוטרד כ"כ שיהיה מתעסק, ויוציא לרה"ר בעבירה הברורה עי"ז. ונהי דבאמת אם שכח והוציא פוטר ר' יוסי מקרבן, י"ל שהוא מטעם דלא נוכל לחייבו קרבן שמא היה טרוד ומתעסק, אבל לכתחילה שפיר גזרו חכמים דילמא לא יהיה טרוד ומתעסק, ומיושב קושיית מעין החכמה הנ"ל.
ולפי"ז יש ליישב קושיית הספר מחנה לוי הנ"ל. דרשב"ג לשיטתו, דאי' בשבת... רשב"ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה. עיין שם. ונחזי אנן, מה שחזינן בעיר לאדז וכדומה, דאדם נעשה טרוד במסחרו אף אם יהיה לו ספק שמא לא יצליח במסחרו, עכ"ז כל חושיו הם בהמסחר, וכמו כן בשמחת מצות מילה דהוי כמוצא שלל רב דנעשה מוטרד אף מספק.

(רבי נחמיה אלטר, חידושי רבי נחמיה, סי' ו אות ד)

וזה בחינת מילה ופריעה, כי ערלה דחפיא על ברית, זה בחינת עננין דמכסין על עינין שהוא בחינת שכחה, בחינת רע עין. כי פגם הברית הוא פגם העינים, בחינת "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". וצריכין להכניע בחינת רע עין, בחינת פגם הברית, בחינת הערלה דחפיא על ברית לחתכה על ידי חרב פיפיות. ואחר כך כשחותכין את הערלה, שהוא בחינת רע עין, עדין צריכין לברר המדמה כנ"ל. וזה בחינת פריעה, שקורעין את העור ומגלין את העטרה, שעל ידי זה מבררין בחינת המדמה. ואז נכנע השכחה ומתגבר הזכרון שהוא בחינת ברית, בחינת בן זכר... ועל כן מילה היא מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה... כי עיקר התיקון הוא על ידי שמחה, בחינת נגינה, שעל ידי זה מבררין המדמה וזוכין לזכרון כנ"ל.

(רבי נתן שטרנהרץ, ליקוטי הלכות יו"ד, הלכות טרפות הלכה ב, אות ז)

ט) וזה בחינת מצות מילה, כי ערלה דחפיא על ברית זה בחינת עננין דמכסין על עינין... וכשחותכין את הערלה אזי נתגלה העטרה, שהיא בחינת אמונה, בחינת התגלות הרצון... כי עקר שלמות האמונה הוא על ידי תקון הברית... ואז על ידי התגלות הרצון נעשה יראה דקדושה שתלויה גם כן בתקון הברית... בבחינת "בראשית" ברית אש, ירא בשת. ועל כן נאמר ביוסף הצדיק ששמר את הברית, "את האלקים אני ירא". ועל כן מילה היא מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה... כי על ידי התגלות הרצון והיראה, על ידי זה זוכין לשמחה גדולה כנ"ל. ועל כן נקרא תקון הברית "עז וחדוה" (דברי הימים א' טז, כז)... 'עז' זה בחינת יראה דקדשה, שהוא בחינת שמחה וחדוה כנ"ל...
י) וזה בחינת כוס של יין שמביאין במילה, כי אז על ידי התגלות הרצון והיראה אז היין בבחינת יין המשמח כנ"ל. כי מ"ל בגימטריא שבעים, ויין בגימטריא שבעים.

(רבי נתן שטרנהרץ, ליקוטי הלכות יו"ד, הלכות כלי היין הלכה א)

מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדין - שכן היו עושים סעודה בברית מילה, וכמ"ש בשבת קל: כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה עדיין עושים בשמחה, ופירש רש"י: שעושים משתה. ובתוס' שם מכמה מקורות, וכן הוא ביו"ד רס"ה ובב"י שם... וכאן מבואר שהיו אף מטפחים ומרקדין... ולכאורה יש לדחות, הרי אמר ר"א לר"י: עד דאינון עסקין בדידהון נעסוק אנן בדידן. אבל מ"מ מבואר שהיה המנהג גם לרקד ולטפח. ומסתבר שאם נכנסו ר"א ור"י לבית של גדולי ירושלים היו מרקדים עמהם, לפחות מעט, רק לא בלי הרף כמו ההמון.

(עלי תמר, על ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א)

חייבים אנו בראשית הזמן לשאוף לגדולות ונצורות לידע ש"ס ופוסקים, וכיון שנשאף לכ"ז ונבטח בכוחנו להגיע לכך, עי"ז גופא נזכה לסייעתא דשמיא ויעזרנו ד' שנוכל להגשים ולקיים שאיפתינו הנעלה. ובשעה שתהיה שאיפתנו עליונה, ממילא נהיה כולנו בשמחה ולא ניתפס לדכדוך ומרירות, שמכיון שאנו בטוחים שנזכה לגדלות, הרי שמחה תמלא לבנו. בעת ששאיפת האדם רק קטנות, מביאה אותו ההכרה בכך לעצבות, שהרי חושב שבין כך לא יספיק מאומה. ומכיון שיקבל זאת בשמחה, יזכה כמאמר חז"ל: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה עדיין מקיימים אותה בשמחה.

(רבי יחזקאל לוינשטיין, אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קז-קח)

יש ראיה מגוף דברי הגמ' דהצער של הנימול הוא חלק מעצם המצוה... דבכתובות (ח, א) אמרו שלא מברכים "שהשמחה במעונו" בברית מילה משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא, והלא אמרו חז"ל: רשב"ג אומר כל מצוה שקיבלו עליהן בשמחה, כגון מילה דכתיב "שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" עדיין עושין אותה בשמחה, ופירש רש"י: שעושין משתה. א"כ מפורש שיש שמחה בברית על אף צערא דינוקא, והיא שמחת כריתת הברית דהתינוק עם הקדוש ברוך הוא. וכן הוא מפורש במגילה (טז, ב): "ששון" זו מילה וכו'. ואיך יופרע הענין ע"י הצערא דינוקא מלברך "שהשמחה במעונו", שיש באמת שמחה גדולה להורים? אלא על כרחך דכיון שהצער הוא חלק מעצם המצוה, לכן אף כי אמנם יש שמחה עצומה מהמצוה, אבל עכ"ז יש להם בתוך השמחה עצמה התעוררות של הקשיים של קשר בין בשר לרוח, וזה נגרם ע"י צער התינוק, שמסמל את הכאבים של הלבטים התמידיים של החומר והצורה של היצרים לא להדבק בהקב"ה כראוי. וא"כ מוכח דהצער הוא חלק מעצם המצוה, דאל"כ מה ענין זה לזה.

(רבי יהודה זרחיה סגל, שו"ת צמח יהודה חלק ד סימן מג, אות ב)

בספר התיקונים (דף סט ע"א), וזה לשונו: "בראשית" - ברית אש, ברית דא צדיק, כל אתקרי, קשורא דכל אברים דגופא ח' דאיהו תמניא יומין אינון שעורא דשבת דאיהו תרין אלפין אמין לכל סטר לנטרא בהון אות שבת כגוונא דא אינון תמניא יומין תחום לקבלא בהון אות ברית ולנטרא ליה בהון דלא יתעביד באות ברית חלול... ברית איהו שקיל לשבת ובגין דא בראשית ירא שבת. עד כאן לשונו. ותראה אחי מזה התקונים כי ברית ושבת ענין אחד. וכן מובא בתיקונים (דף ע ע"א), וזה לשונו: וכל אינון תקונין צריכין לתקנא בליל שבת דאיהי ממש אות ברית מילה. וגם בתיקונים עשרים וארבע מאריך שם בתקונים שברית ושבת אחד... לכן תראה שאמרו כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה... עדיין עושין אותה בשמחה. וזה קאי על מצות ברית חתיכת המילה, כי כמו בשבת הוא זמן שמחה ותענוג העליון, ככה בשעת ברית מילה צריך לשמוח שהוא זמן שמחה לעילא ותתא. לכן אי אפשר לקבל קדושת שבת בלתי שמירת הברית, ואי אפשר לזכות לבחינת נשמה יתירה רק אם עושה תשובה על מדת יסוד.

(רבי אהרן ראטה, טהרת הקודש, מבוא השער, פרק ז, מעלה לג)

ובגוף הך ענינא שאמרו בכתובות (ח, א) דאין לומר במילה "שהשמחה במעונו" משום צערא דינוקא, שהוא לכאורה סתירה למאי שאמרו בשבת דמצות מילה מקיימין אותה בשמחה - ברם באמת אין שום סתירה, דודאי דאיכא צער וחרדה במילה, אלא דישראל קדושים עושים מצוה זו שיש בה צער מתוך שמחה ומקבלים את הצער בשמחה של מצוה. ואין השמחה מבטלת את הצער, דא"כ הוי לן למימר "שהשמחה במעונו", אלא שאף על גב שהוא מצטער בקיום המצוה, מכל מקום מקיים את המצוה בשמחה. והוא כעין דאמרו בש"ס ברכות (ס, ב): חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה. וביארו הרמב"ם (פ"י מהלכות ברכות ה"ג): ובכלל אהבה היתירה שנצטוינו בה שאפילו בעת שייצר לו יודה וישבח בשמחה. הרי דאף שבאמת מיצר לו והוא מצטער, מ"מ מקבל צער זה בשמחה, וצער מיהת הוי אלא שמקבלו בשמחה... שוב ראיתי כן בשו"ת הרדב"ז (ח"א סי' תלד), דבמילה מברך שהחיינו, דאע"פ שהגוף מצטער, הלב שמח, ועל שמחת הלב הוא מברך.

(רבי נתן גשטטנר, שו"ת להורות נתן חלק א סימן סב, אות ה)

כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה וכל מצוה שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות דכתיב וישמע משה את העם בכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו עדיין עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא

פי' תיבת עדיין, יען כי כעת בטל הטעם, כגון מילה, דאיתא במסכת נדה (דף לא): מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים, שאף שכעת אינה נטהרת לח' ימים, והנה אביו ואמו עצבים, עכ"ז הם שמחים במצוה אף היום. וכן גבי עריות דמשפחותיו, דאנשי כנסת הגדולה בטלו ליצרא דקריבות כמבואר ביומא (דף סט), עכ"ז עושין בקטטה עדיין.

(ענף יוסף, כאן)

[עושים את מצוות מילה בשמחה, וזה מראה שעושים לשמה, והעושה לשמה שכרו מעל גדרי הטבע, מעל השמים, כאמור בפסחים נ ע"ב. וזה מה שאומרים "הרחמן הוא יברך בעל ברית המילה אשר שש לעשות צדק בגילה וישלם פעלו ומשכורתו כפולה ויתנהו למעלה למעלה" - כיון שעשה בשמחה לשמה, שכרו יהיה "למעלה למעלה", מעל השמים.]

(רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, חרוזי מרגליות ח"א, דף כג ע"א-ע"ב) לטקסט

כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב עדיין עושין אותה בשמחה וכו' כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם

והא דגם במילה פוטר בעל הברית את כל הקהל מלומר תחנון, הנה מבואר בבית יוסף (או"ח סי' קלא) הטעם בשם שבלי הלקט, לפי שמצוה מילה קבלו עליהם בשמחה. עיין שם. והיינו כמבואר בשבת כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה... עדיין עושין אותה בשמחה. עיין שם. ומבואר דמילה היא מצוה המאחדת את כלל ישראל, שהרי כל ישראל קבלו אותה בשמחה, ומשום כך עדיין עושין אותה כל ישראל בשמחה. ובגמרא שם מבואר, דמצות מילה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות עדיין היא מוחזקת בידם, וכל מצוה שלא מסרו ישראל עצמן למיתה עליה כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם, עיין שם. הרי דמילה מתאחדת אצל כל ישראל שכולם מוסרין נפשן עליה. ועל כן כשמקיים אחד מישראל מצות מילה, יש בזה שמחה לכל ישראל, ומשום כך כשיש מילה בבית הכנסת הרי זה שמחת הכלל ופוטרן מלומר תחנון. ובדרכי משה (סי' קלא) הביא מנהג דור"א, שאם יש מילה בעיר אין אומרים תחינה בכל העיר הואיל ואליהו בא לעיר. עיין שם. וא"כ ודאי דאיכא שמחה לכולם, כיון שאליהו בא לכל בני העיר, ועכ"פ איכא שמחה לבני בית הכנסת שבו מקיימין את המצוה. ועוד דמבואר בשו"ע יו"ד (סי' רסה ס"ו) דהיכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה, עיין שם. נמצא שהצבור כולו מסייע להמצוה, דהא חזינן שיש חשיבות שהמילה תתקיים דוקא בעשרה, ולכן הוי יום טוב של כולם... כיון דכל הצבור מסייע לקיום מצות מילה כהוגן, שהרי לכתחלה מצוותה בעשרה, א"כ יש לכל אחד מהצבור חלק בהמצוה... ולכן כולם פטורין מלומר תחנון.

(שו"ת להורות נתן חלק י סימן טז, אות ג)

לקושטא דמילתא, התוכן הנפשי של עבודת הקבלה להבא, חודר למעמקים הרבה יותר פנימיים. הלא כך אמרו חז"ל בטעם הסעודה לקיום מצות מילה: רשב"ג אומר, כל מצוה שקבלו עליהם בשמחה כגון מילה... עדיין עושין אותה בשמחה, וכל מצוה שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות... עדיין עושין אותה בקטטה, דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא. וברור הוא שאין הנושא בכאן ענין שכר ועונש, ואין השמחה בגדר מתן שכר של מצות. אלא שכך הוא מהלך הדברים: יחס הקיום אל הקבלה - הוא יחס הפרי אל גרעין הזריעה. קבלה להבא בעבודת ה' היא פתיחת הנפש לקליטתו של גרעין הברכה המונח ביסודו של הנושא המקובל. ההוצאה לפועל של הקבלה להבא, אינו אלא ענין של השתלשלות, כדרך שהלידה משתלשלת מן העיבור, והצמיחה מן הזריעה. ומפני כך, כשם שבצמיחה הטבעית פועל החק של "למינו", ולא עוד אלא שאפיו של הוולד תלוי הרבה במצב האם בשעת הקליטה, כמו כן אפיו של הקיום תלוי הוא במצב הנפש בשעת הקבלה להבא. קבלוה בשמחה - עושין בשמחה. עץ פרי עושה פרי למינו.

(רבי יצחק הוטנר, פחד יצחק, יום הכפורים, מאמר ד)

כגון מילה דכתיב שש אנכי על אמרתך

דמצות מילה היא מצוה חמורה ושקולה ככל התורה, והיא קשה מאד בעצמותה לקיימה. ודרשו חז"ל [ילקוט שמעוני ואתחנן רמז תתלז] "כי עליך הורגנו כל היום" - זו מצות מילה שיש בה סכנה, ואיכא צערא לינוקא וצערא לאב... ובטבע קשה על האדם לקיימה יותר מכל מצות, וכ"ש לקיימה בשמחה, וישראל קדושים מוסרים נפשם ונפש בניהם לה' וששים על אמרותיו כמוצא שלל רב. ודרשו חז"ל "שש אנכי על אמרותיך כמוצא שלל רב" - זו מילה. ונראה כוונתם הגם כי קשה לקיימה ממש יותר מכל המצות אשר דרכי' דרכי נועם וכו', בכל זאת אמר דוד המלך ע"ה "שש אנכי על אמרתיך"... ומרומזת מצות מילה במלת "אמרותיך", כי מצות מילה נתנה לאברהם ורק מצות חיתוך ולא פריעה שניתנה במתן תורה, ויש צערא דינוקא בכפילא בחיתוך ובפריעה, והיינו "שש אנכי על אמרותיך", לשון רבים, מצוה שנתנה לנו בשני אמירות, א' לאברהם מצות חיתוך ואח"כ במתן תורה מצות פריעה, ושש על שניהם "כמוצא שלל רב", ששש ושמח הגם שאפשר שתתוודע למלכות הרישעה שגזרו גזירה על המילה ותהי' לו לרעה, כדאמרו ז"ל (ברכות ס) לגבי מציאה שמצא, הגם שאם יתודע למלכות יקחו ממנו כל אשר לו, דמ"מ מברך שהחיינו כיון דשמחה היא לו לשעתה. כן "שש אנכי על אמרתיך" לעשות רצונך אלקי חפצתי, ואין עולה במחשבה לפניו שאפשר שיחלה ויסתכן עי"ז, כעין ששש המוצא שלל רב. והנה כשאמר השי"ת לאברהם "התהלך לפני והי' תמים" במצות מילה, ובן שמונת ימים וכו' קיבל בשמחה לעשות כמצווה עליו. והקבלה קלה ממעשה עצמה לחבול בילד רך ולסכנו, והו"א דבשעת מעשה לא עשה כל כך בחדוה ובשמחה, כאשר שש ושמח בשעה אשר ציוהו השי"ת, קמ"ל קרא "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים", ילד רך וענוג לשמנת ימים, בשמחה "כאשר צוה אותו אלקים", כמו בשעה שציוהו השי"ת שקיבל בשמחה, כן מל אותו ושש אל אמירתו.

(שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קכג)

ובענין שדרשו חז"ל "שש אנכי על אמרתך" על מצות מילה, נראה לפרש הטעם על פי מה שאמרו ז"ל: קיים אברהם אבינו כל התורה, ומצות מילה לא קיים עד שנצטוה... בוודאי הי' משתוקק להיות נצטוה על זו המצוה. וזה "על אמרתך", ששש ושמח בזה במה שנאמרה לו זו המצוה.

(שפת אמת, ליקוטים, לברית מילה)

וכל מצוה שקבלו עליהם בקטטה כגון עריות דכתיב וישמע משה את העם בכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו עדיין עושין אותה בקטטה דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא

על עסקי משפחותיו - שנאסר להם קרובות כמ"ש רש"י. ואין לומר כיון שלא בכו כי אם על הקרובות, לא היה ליעשות בקטטה אלא בנישואין דקורבה, אבל נישואי שאר נשים למה הם בקטטה? ומה גם שקודם לזה שבכו על משפחותיו כבר היו כולם נשואים נשים ולא היה שם קטטה, ולמה עושים כל הנישואין בקטטה... וי"ל דהבכיה שבכו היתה שלא היו רוצים לישא נשים אחרות זולת העריות קרובותיהם, ונמצאו נישואיהם עם הנשים שאינם קרובות ועריות היו בבכיה ועצבון, לפיכך בכל הנישואין שהם עם הנשים האחרות שאינם עריות וקרובות לית כתובה דלית בה תיגרא ועדיין עושים אותה בקטטה.

(רבי יאשיהו פינטו, רי"ף על עין יעקב כאן)

הרי דמצות פרישה מעריות אינם עושין בשמחה ובטוב לב. אמנם זה דוקא למי שעוד לא נבדל תאותיו לגמרי, ועוד גבר פונה לתאות עולם הזה ורק ששובר את יצרו, אבל למי שכבר פסק ממנו תאות החומרי, לזה אין קושי כלל לדחות מעליו יצה"ר זה כמובן. והנה כתיב [תהלים יט, י] "פקודי ה' ישרים משמחי לב". ונראה דזה דוקא למי שאינו צריך להשתמש בתורה להיות לו לעזר להנצל מעבירה, אז הוא לו רק לשמחה לשמח לבבו, אבל באדם שלוחם מלחמה עם היצר השוכן בקרבו, אז אף אם ילמד, יהיה מעורב בקצת תוגה במה שהיצר הרע הניח בלבו, כי אף שלא שמע לקולו, מ"מ קצת עצבות השאיר בלבו. וזה סוד מה שאמרו עדיין עושין בקטטה, שהיצר הרע בעת שרואה שלא נעשית רצונו, עושה עכ"פ קטטה שהוא בא מכחו. וא"כ אם ילמד האדם כדי שיהיה תבלין ליצר הרע, אז לא יהיה השמחה כ"כ בשלימות כמו שסגולת התורה היא לשמח לב האיש, משא"כ באיש שכבר פסק כח היצר הרע אצלו, אז אם ידבק לבו בתורה אז גדול יהיה שמחתו.

(רבי יששכר שלמה טייכטל, משנה שכיר, פרשת שלח)

וצריך ביאור למה תלה הקטטה בכתובה, היל"ל דליכא קידושין או דליכא נשואין דלא רמי בהו תיגרא. וגם לשון דלא רמי בה, היה לו לומר דלא רמי בהו תיגרא. ואשר נראה דחז"ל תקנו כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, שראו קטטות בנישואין, ולכן תקנו שמעון בן שטח וסייעתו להכניס הקטטות בהכתובה, וכל שהאשה תקבל כתובה שיכתוב לה בעלה, הקטטות ישארו וימתקו ע"י הכתובה, ואם לא יכתבו לה כתובה, אז ח"ו יעוררו הקטטות, ואסור לה לדור עם בעלה בלי כתובה כבעלת מריבה וכיוצא בו.
ומדויק בזה לשון וליכא כתובה דלא רמא בה תיגרא, כלומר דחז"ל בכוונתם וחכמתם הכניסו כל התיגרות ומחלוקת בשטר הכתובה, ועי"ז ישרה שכינה ושלום בבית. ולכן אפי' לאחר שנשאה כדת וכדין, אם אבדה כתובתה או מצאו בה פסול אסורה לדור עד שיכתבו כתובה אחריתא... וכן שמעתי בשם הגאון מנאסאד זצ"ל שאם באו אליו זוג לדון בענין שלום בית ראשונה ביקש שיביאו לו הכתובה לראות אם נכתבה בכשרות, כי זה סיבה לקטטות או לשלום בית.

(שו"ת משנה הלכות חלק יד סימן פו)

דכתיב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, על עסקי משפחותיו

בעיני יפלא מה שדרשו כאן רז"ל שבכו על עסקי עריות, שנאסר להם, מה ענין תלונה זו לכאן? ולמה לא בכו בשעה שנאסרו להם העריות? ואם באותו זמן שתקו וכל אחד מהם סבר וקבל, עתה מה היה להם כי באו להזכיר ראשונות ולהיות תוהה על הראשונות שכבר קימו וקבלו?. ועוד הלא בפיהם אמרו זכרנו את הדגה. ואמרו מי יאכילנו בשר. ובלי ספק שכל פסוקים אלו מן וישובו ויבכו גם בני ישראל. עד וישמע משה את העם בוכה. הכל מדבר בבכיה אחת.
ואמנם חכמים נטו לבאר את עניין הדגים כרומזים על פריה ורביה, ואם כן הכל הוא עניין אחד של בכי.
יש לדעת שכל פר' ויהי בנסוע, לא נכתבה כ"א לזרז את ישראל על מצות פו"ר שידגו לרוב כדגים הללו ואז שובה ה' רבבות אלפי ישראל שרק אז בהיותם רבים תשרה בהם השכינה. והנה מתחילה כשנאסרו להם העריות, לא הקפידו על זה כי חשבו שיש מעצור לרוחם, עד ששמעו פר' ויהי בנסוע, שמבאר להם שכל מי שאינו עוסק בפ"ו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל, אז נכנסה טינא בלבם ואמרו, בשלמא אם נוכל לפרות ולרבות כדגים הללו, עם כל הנשים, היינו בטוחים שלא נבא לידי סילוק שכינה לעולם. אמנם מאחר שנאסרו לנו העריות הרי אנו הפך הדג שמסמל פריה ורביה.
וזה ביאור הפר', ויהי העם הרשעים כמתאוננים, מתאוננים לא נאמר אלא כמתאוננים בכ"ף הדמיון לומר הרי אנו כאונן זה שאסור בתשמיש המטה כך לא הורשה לנו תשמיש המטה עם כל הנשים. ולפי שאין אנינות כ"א בלב שהרי עדיין לא הוציאו תלונתם מהשפה ולחוץ, ע"כ לא הרגיש משה עדיין בתלונתם, אכן שמע ה' והקשיב בקול תלונתם ע"כ נאמר רע באזני ה' ותבער בהם אש ה'. כי ברותחין קלקלו ובערה בהם אש התאוה וחימום העריות ע"כ מדה כנגד מדה ותבער בהם אש ה' ותאכל בקצה המחנה או בקצינים, או במוקצים.

(כלי יקר, במדבר פרק יא פסוק א)

כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם

ומעודי קשה לי, למה משתמשים בשם היוני והרומי, סנדק, ולא בשם בעל ברית כמו שיש לשון זה בפוסקים. ונראה כי השם סנדק הוא עתיק מאוד, כמ"ש במדרש שוחר טוב סוף מזמור לה, ובכמה מדרשים, ובשם זה כינו הבעל ברית בימי השמד שמסרו נפשם על המילה, ועי"ז נתקיים בידם, ולפיכך נתקיים בידם גם שם זה לזכרון, שבימי השמד של הרומיים היה שם זה שגור בפיהם, ואף בתקופת השמד מסרו את נפשם על ברית מילה, ולפיכך אף שבטל השמד השם לא בטל.

(עלי תמר, על ירושלמי חגיגה פרק ב הלכה א)

תוספות ד"ה שש אנכי - ביום הגמל את יצחק ביום ה"ג מל את יצחק דהיינו ביום השמיני דמילה כמנין ה"ג

[מה הקשר בין המילה לגמילה? מטרת השמחה בברית המילה היא להראות לילד, שעכשיו מכאיבים לו ויש לו יסורים, וכשיגדל יסבול עוד הרבה יסורים בגלל היסורים האלו - היות שהוא יהודי, כמסומן ע"י ברית המילה, יבואו עליו עוד יסורין, אבל בכל פעם שיסבול יסורין יצא בנצחון ובשמחה ולא יברח מיהדותו. לכן ההורים עושים שמחה בשעת המילה, לזרוע בילד מידה זו, שכשיסבול שוב יסורין יזכור את הוריו, וידבק ביהדותו בשמחה. ולכן אברהם עשה משתה גדול ביום שיצחק נגמל משדי אמו, ויצא לחיות על חשבון עצמו, ואברהם עשה משתה על כך שיצחק יצליח לסבול כל צרה, שהתייחסו אליו כגר, והאשימו אותו בגזל, ועשה משתה כי בנו עמד בנסיון. ומה שנתן לו את הכוח לעמוד בזה היה המשתה שעשה בברית המילה, בפעם הראשונה שיצחק סבל יסורים, כדי לזרוע זרע שכל זמן שיהיה לו נסיון ויסורין, יזכור את הוריו ולא יברח מיהדותו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 64) לטקסט


קל ע"ב

דרבי אליעזר שמותי הוא

[עיין לקט ביאורי אגדות נדה ז ע"ב]


קלג ע"ב

ואנוהו הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון

מפני שהוא [האדם] צריך אליהם בהנהגת המדינות. כי תכלית מעלת האדם - ההדמות בו ית' כפי היכולת - כלומר, שנדמה פעולותינו בפעולותיו - כמו שבארו בפרוש "קדושים תהיו", אמרו, "מה הוא חנון, אף אתה היה חנון; מה הוא רחום, אף אתה היה רחום". והוכנה כולה - כי התארים המיוחסים לו ית' הם תארי פעולותיו, לא שהוא ית' בעל איכות.

(מורה נבוכים, חלק א פרק נד)

מבאר שביסוד החיוב להידמות לה' מונח הקשר בינינו לה' שאנו באמת קשורים ודומים לו, ועלינו לבטא זאת במעשינו ולכן אם אנו לא נוהגים כך זהו חילול ה' ואם אנו עושים זאת זהו קידוש ה'.

(רמב"ן, אגרת הקודש, הקדמה)

שאר היום כולו שעוסק במשא ומתן יהיה מכון לשבתו ית' בנתינת הצדקה, שיתן מיגיעו, שהיא ממדותיו של הקב"ה מה הוא רחום וכו', וכמ"ש בתיקונים [הקדמת תיקוני זוהר דף יז ע"א]: חסד דרועא ימינא.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לד)

[כמו שבחסד של ה' אין אנוכיות, כך עלינו לעשות חסד בלי אנוכית, בלי כוונה לקבל תמורה, שלא כמו הגוים שעושים חסד למטרת טובת עצמם. החסד של הגוים נובע מהלב אבל זה "לב הארץ" בגלל המטרה האנוכית, ואילו החסד של ישראל נובע מ"לב השמים", כי כשהיו אבותינו בהר סיני לבם הזדכך ונעשה "לב השמים", כמו שכתוב (דברים ד, יא) "וההר בוער באש עד לב השמים", לב טהור מכל נגיעה עצמית, שעושה טוב לשם שמים.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 179) לטקסט

[מי רוצה שה' יהיה הא-ל שלו, צריך להיות דומה לו במידותיו ולהתקרב לשלמותו. זה מה שכתוב "בוקר ויודע ה' את אשר לו" - ע"י הבוקר, האור שבנפש האדם, מודיע ה' מי הוא "לו", ואמנם הכופרים אומרים שהאור הוא אצלם, ועל זה אמר "ואת הקדוש והקריב אליו" - רק מי שהקריב עצמו במידותיו לה', להידמות לו, הוא הקדוש.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 124) לטקסטקלז ע"ב

אבי הבן אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו העומדים אומרים כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים

[חלק מבריתו של אברהם אבינו הוא לשמור את כל התורה עם מסירות נפש, כמו שעשה אברהם. ולכן מיד אחרי שהאב מברך "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", אנו אומרים "כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים", כי זה בכלל הכניסה לבריתו של אברהם.]

(רבי גדליה סילברסטון, מתוק מדבש ח"א, עמ' 42) לטקסט

כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים

[בברית מילה מציינים את הילד בציון הלאומי. ואז צריך להדגיש לאב שלא יסתפק בזה, אלא יגדל אותו גם לצד הדתי, תורה וחופה מע"ט. קורח טען "כי כל העדה כולם קדושים", די בכך שישראל מופרדים מהגוים בציון הלאומי, ברית המילה, אבל בענייני דת כל אחד ינהג כרצונו, "ובתוכם ה'" - ענייני אלקות כל אחד יעשה בתוכו, ולא צריך הנהגה דתית. ועל זה משה ענה שלא די בציון הלאומי אלא צריך גם מנהיג קדוש, שה' יבחר בו, שינהל את ענייני הדת.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף סג ע"א) לטקסט

[ברית מילה עניינה התרחקות מהגוים. ולכן באותו זמן צריך לחזק כנגד זה את מידת האחדות בתוך ישראל, ולכן מברכים שיכנס לתורה - תורה צריך ללמוד בחבורה (ברכות סג ע"ב - כתות כתות), וחופה היא התקשרות עם האשה, ומעשים טובים נעשים בהתקשרות עם אחרים.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 66) לטקסט

[זה תגובה לגזירות הגוים שלא ימולו את בניהם (מעילה יז ע"א) ושלא יעסקו ישראל בתורה (ברכות סא ע"ב), ומטרתם שהם צריכים חיילים גבורים, והמילה תחליש אותם ותמעט את תאוותם ללדת ויהיו מעט ילדים שיהיו חיילים, ולימוד התורה יחליש אותם. כנגד זה אנו אומרים שיגדל לתורה, כי אנחנו מגדלים את בנינו לעבודת ה' ולשמירת התורה, ולא להילחם.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 67) לטקסט

[יש שלוש ערלות: ערלת בשר, ערלת הלב - "ומלתם את ערל לבבכם", וערל האוזן, שנאמר (ירמיהו פרק ו פסוק י) "הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב". בברית מילה, כל הערלות נימולות. כשחותכים את ערלת הבשר מתמעטת תאוותו, וכך ישא אשה בחופה ובקידושין ולא ירבה ממזרים מרוב תאווה. כשחותכים את ערלת הלב, יפתח את לבו ללמוד תורה. כשחותכים את ערלת האוזן, ישמע לקול הורים ומורים ויעשה מעשים טובים כמו שיורו לו.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נהורא, עמ' 68) לטקסט

[כשמלים תינוק, לא שואלים אותו אם הוא רוצה, כי אין לו דעת, ואולי לא היה מסכים לכאבים של המילה, ובכל זאת מלים אותו כי זו המצווה, וזה לטובתו. כך כשמביאים את הילד לתלמוד תורה, לא צריך לשאול אותו אם הוא רוצה, ואיזה רבי הוא רוצה, אלא ההורים יעשו לפי דעת עצמם, כי הם יודעים מה טוב לילד. וכן כשמביאים אותו לחופה, ידאגו לכלה כשרה, ולא יתלו הכל ברצון הבחור, שמא ירצה אשה לא הוגנת.]

(רבי גדליה סילברסטון, מאירת עינים, עמ' 20-21) לטקסט

המל את הגרים וכו' והמברך אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ברוך אתה ה' כורת הברית המל את העבדים וכו' והמברך אומר אשר קדשנו במצותיו וצונו למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא דם ברית חקות שמים וארץ לא נתקיימו שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי

מה שתמה הבעל המאור ז"ל בסו"פ ר"א דמילה (שבת נה ע"ב בדפי הרי"ף), דאמאי לא תקנו חז"ל בכל המילות נוסח זה ד"אלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ", דהא וודאי דהך קרא ד"אם לא בריתי" לא קאי דווקא אמילת גרים ועבדים אלא אַכָּל מילות שנצטוינו למול בנינו הזכרים, וא"כ הו"ל להזכיר זה גם במילות הבן. ומה שתירץ שם הוא דחוק מאוד. ועוד, דנהי דלא תקנו לומר ולהטיף מהם דם ברית, מ"מ הו"ל להזכיר דאלמלא המילה לא נתקיימו שמים וארץ, דלאו מילתא זוטרתי היא להזכיר זה לפרסם גודל המצוה ומעלתה בפני ההמון. ובזה נדחה נמי מה שנמצא עוד בדברי הראשונים ז"ל (רמב"ן רשב"א ועוד, שבת קלז ע"ב) לתרץ משום דבהו ע"פ הרוב ליכא רק הטפת דם ברית, והוצרך להזכיר דהטפת דם ברית נמי מצוה גדולה היא, וזה שתקנו לומר בלשון ד"אלמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ" ולא תקנו לומר "אלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ" כלשון המשנה [נדרים לא ע"ב], משום דבהנך ליכא חיתוך ופריעה ע"פ הרוב, רק הטפת דם ברית. ואכן גם על תירוץ זה יש להקשות כנ"ל...
"אם לא בריתי יומם ולילה" (ו)ליכא למימר דקאי אמילה בזמנה, דהא אינה נוהגת רק ביום, ולכן על כרחך אמילה שלא בזמנה קאי, וס"ל כרבי אלעזר ב"ר שמעון ביבמות (דף עב ע"ב) דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום ובין בלילה... ובזה נוכל לתרץ בפשיטות קושיית בעל המאור ז"ל דאמאי אין נוהגין לומר בכל המילות "אלמלא מילה לא נתקיימו", משום דקרא על כרחך לא קאי רק אמילה שלא בזמנה, דהא כתיב "יומם ולילה", ולכן לא אמרינן זה רק במילת גרים ועבדים...
כל זה מדברי מר אחי הגאון זצ"ל. ואכן קשה לי על דבריו... דתקשה דלמ"ד דגם במילה שלא בזמנה ג"כ אינו נוהג אלא ביום, למה במילה שלא בזמנה אמרינן "אלמלא דם ברית" וגבי מילה בזמנה לא אמרינן, הא לדידיה אין חילוק כלל, דגם מילה שלא בזמנה ג"כ אינה אלא ביום. ועוד, עדיין ישאר התימה שכתבנו לעיל, דלמה לא תקנו כן בגדול שמל את עצמו, ולמה תקנו [זה] דווקא במילת גרים ועבדים...
נראה דכל עיקר החשיבות של מצות מילה שאלמלא הוא לא נתקיימו שמים וארץ, אינו אלא במילה שמלו בני ישראל את עצמן בעת קבלת התורה, שעל ידה נכנסו תחת כנפי השכינה, וזכו לקבל התורה ולהשראת השכינה בתוכם, וכדתניא בכריתות דף ט (ע"א): רבי אומר ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וכו'. ואמרינן שם אח"כ: מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא וכו', בשלמא מילה דכתיב "כי מולים היו כל העם היוצאים" (יהושע ה, ה), ופירש רש"י: בשעת יציאתן מלו. אבל סתם מצות מילה שנצטוו ישראל, לא עדיפא משאר מצות שחייבין עליהם כרת, דהא אפילו עבר ולא מל ישראל גמור הוא לכל דבריו, והנודר מן המולים אסור בערלי ישראל (נדרים לא ע"ב)...
מה שיש בה גודל המעלה וחשיבות שקיום שמים וארץ תולה על ידה, אינה אלא במילה שנכנסו בני ישראל לברית, וזכו לקבלת התורה ולהשראת השכינה ולכל הניסים והנפלאות שנעשו לישראל במדבר ובעת שנכנסו לא"י. והיינו דצוה הקב"ה ליהושע (יהושע ה, ב) "עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית", משום דלא זכו ישראל לכינוס א"י אלא ע"י זכות המילה. וכמו דכתיב בפרשת לך (בראשית יז, ח) "ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם", וכתיב בתריה (שם י) "זאת בריתי אשר תשמרו המול לכם כל זכר".
ונראה, דהיינו דלא תקנו חז"ל לומר בברכת המילה דאלמלא דם ברית לא נתקיים שמים וארץ רק במילת גרים ועבדים, ובזה לא מצינו שום חולק, דבמילה שזולת גרים ועבדים בוודאי אין אומרים נוסח זה כלל, ואפילו בגדול שמל את עצמו אין אומרים זה כלל, שהרי לא מצינו זה בשום דוכתא בתלמוד ובמפרשים.

(רבי שלמה הכהן מווילנא, שו"ת עצי ברושים, סימן נד)

מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל

[בדרך הלצה: אם לא פורעים למוהל תשלום על עבודתו, אינו מוכן למול.]

(רבי גדליה סילברסטון, מתוק מדבש ח"ב, עמ' 41) לטקסט

גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ

[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לב ע"א]


קלח ע"ב

תורה, דאמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר והפלא ה' את מכותך, הפלאה זו איני יודע מהו, כשהוא אומר, לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, הוי אומר הפלאה זו תורה

שואל, וכי מדתו של הקב"ה לנעול שערי חכמה מישראל כדי שימקו בעונם.
אלא ודאי, שהנביא ישעיה מדבר, בדור המקייים המצות, אך לא מיראת ה', כי אם מחמת איזו תכלית חיצוני, המכריחם על זה, או מחמת יראת איזו אדם, המכריחם על העשיה שלא בטובתם, ודבר זה גורם חילול השם, כי בלי ספק שהקב"ה בוחן לבות שאין עשייתם לשמה ומענישם על רוע מחשבתם, והרואים אותם עסוקים בתורה ומצוה יקראו תגר על ה', ע"כ ארז"ל (ברכות סג.) אם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס כו'. לא אמרו דור שאינן לומדין תורה כל עיקר, אלא לומדין, אבל לא לש"ש, ועל כן אין התורה חביבה עליהם בעצם וראשונה, אלא התכלית המדומה חביב עליו, והמוכרח בדבר ודאי אין שם חבה, ובדור כזה כנס דבריך הנעימים, לא ישמע על פיך, ללמד תורה ומוסר לדור תהפוכות כזה, אשר כל תורתם ומעשיהם אינן כי אם מן השפה ולחוץ, גם ה' יסבב סבות לאבד חכמת חכמיו מן דור כזה כי אין נחת רוח לפניו ית' בתורה ומצוה כזה.
וע"ז אמר הנביא (ישעיה כט יג-יד) יען כי נגש העם הזה. כי המה נגושים ואנוסים בכל מעשיהם, ואינן עושין מיראת ה' כי אם מיראת אנשים המכריחים אותם על העשיה, ונמשך מזה שבפיו ושפתיו כבדוני ולבם רחק ממני. כי המכריח אין בידו להכריחו, כ"א על דבר שפתים, אבל לא על כונת הלב, כי מי יודע מסתוריו של חבירו, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה. שקוראים יראתי מה שאינו כ"א מצות אנשים כי הוא מצוה מן האנשים המכריחים אותו על העשיה ואינו מצות השם, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו. אין הפירוש שחלילה החכמים יהיו אבודים, שהרי לא נאמר ואבדו החכמים, גם אין הפירוש שהחכמה תהיה אבודה מן החכמים. שהרי לא נאמר ואבדה החכמה מחכמיו אלא הפירוש שחכמתם תהיה אבודה מן אנשי הדור, כי יתן ה' בלבם שלא ישמיעו בחוץ קולם ויכניסו חכמתם, בדור שאין התורה חביב עליהם כדי שלא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו וימקו בעונם, מאחר שגלוי לפניו ית' שאף אם היו לומדין ועושין לא היו לומדין ועושין לשמה כי כל דבר הנעשה על צד ההכרח אין בו שלימות כי בסור המכריח ישוב לסורו, ע"כ צוה ה' לפרסם עליהם ולגלה רעתם בקהל בדור שאין עושין כ"א מהכרח איזו תכלית מדומי כעושר וכבוד אשר אליו הוא נושא את נפשו כמנהג דורינו זה, ע"ז אמר אם לא תשמור וגו' והוא מדבר בדור השומר ולומד ועושה אך לא מיראת ה' זהו שנאמר אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה וגו' ליראה את ה'. ר"ל באמת תשמור כל דברי התורה אבל לא ליראה את השם הנכבד והנורא כ"א מיראת אנשים המכריחין אותך ואתה מחליף וממיר יראת השם הנכבד והנורא ביראת אנוש חציר ינתן האחוז בחבלי בוז וקצף, כי אתה ירא פן לא ישרו מעשיך בעיני האנשים כדרך החנפים שבדורינו העושים כדי למצא חן בעיניהם שיכבדום ויעשירום. אז והפלא ה' את מכותך זו הפלאת תורה ויגרום שאנשי אמת יאספו נגה תורתם במקום אשר לא יראה ולא ימצא ואל יהי חלקם עמכם ואז ידעו כל העמים כי משפטי ה' אמת.

(כלי יקר, דברים פרק כח פסוק נח)

עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר והפלא ה' את מכתך הפלאה זו איני יודע מהו כשהוא אומר לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא הוי אומר הפלאה זו תורה

[אבל מדרש איכה (פרשה א סי' לז) לא דורש פסוקים אלו על שכחת התורה אלא על תוכחה באופן כללי ועל מיתת צדיקים. והוא יפרש את הגזירה שוה לגבי המשך הפסוק (ישעיהו פרק כט פסוק יד) "הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר", שהוא על מה שנאמר בע"ז נה ע"א שבחולי בידי שמים, נגזר שיתרפא ע"י רופא פלוני - אם הדור לא ראוי, "והפלא ה' את מכותך", שה' יסלק את הרופאים.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף יב ע"א) לטקסט

חס ושלום שתשתכח תורה מישראל

[ומה שכתוב (איכה פרק ב פסוק ט) "מלכה ושריה בגוים אין תורה", פירש הגר"א שאף שלא תשתכח תורה מישראל, התורה איבדה את סגולתה, שהמחויב כרת חי יותר חמישים שנה, ומחויב מיתה בידי שמים חי יותר משישים שנה.]

(רבי יהושע העליר, שרגי נפישי (תרסח), לרבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, דף נט ע"ג) לטקסט

דבר ה' זו הלכה

פרק מה: עוד יש דרך ישר לפני איש, לעסוק בתורה ומצות לשמן ע"י מדתו של יעקב אבינו ע"ה, שהיא מדת הרחמים, לעורר במחשבתו תחלה רחמים רבים לפני ה' על ניצוץ אלהות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים אין סוף ב"ה הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב, ונתלבש במשכא דחויא הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק, כי העוה"ז הוא תכלית הקליפו' הגסות כו'... וזה שאמר הכתוב "וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך", כי רחל היא כנסת ישראל מקור כל הנשמות. ויעקב במדתו העליונה שהיא מדת הרחמים שבאצילות הוא המעורר רחמים רבים עליה. "וישא את קולו" למעלה למקור הרחמים העליונים הנק' אב הרחמים ומקורם. "ויבך" לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל, להעלותן מגלותן ולייחדן ביחוד העליון אור אין סוף ב"ה בבחי' נשיקין, שהיא אתדבקות רוחא ברוחא כמ"ש "ישקני מנשיקות פיהו", דהיינו התקשרות דיבור האדם ב"דבר ה'" - זו הלכה, וכן מחשבה במחשבה ומעשה במעשה שהוא מעשה המצות...
פרק מו: הניח הקדוש ברוך הוא את העליונים ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו, והוציאם ממצרים, ערוות הארץ, מקום הזוהמא והטומאה... כדי לקרבם אליו בקירוב ויחוד אמיתי, בהתקשרות הנפש ממש, בבחי' נשיקין פה לפה, לדבר דבר ה' זו הלכה ואתדבקות רוחא ברוחא, היא השגת התורה וידיעת רצונו וחכמתו, דכולא חד ממש.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרקים מה-מו)קלט ע"א

ואמר רבי מלאי בשכר וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט על לבו

אומר ה' אל משה "ידעתי [בו] מעלת מדותיו [של אהרן] שלא יקפיד אם אתה תהיה ראש לשליחות, והוא לא ישמש רק להשמיע דבריך. וגם הנה הוא יוצא לקראתך וגו', כלומר ולא די שלא יקפיד בזה, אלא גם כשיראה אותך במעלה הזאת ישמח בלבו. וכבר חשבו רבותינו ז"ל זה למעלה גדולה לאהרן ושקבל שכר על זה, בשכר אמרו וראך ושמח בלבו זכה לחשן משפט על לבו. ומאשר לא נתקנא אהרן במשה בהיותו נבחר לנבואה עם היותו קודם לו, חלק לו השם יתעלה כבוד להתייחד הדבור הראשון לשניהם".
וזה המאמר צריך באור, מדוע נתייחס זה הגמול לאהרן על טוב לבבו בנבואת משה, יותר מכמה מעלות [טובות] שהיו לאהרן מצד כהונתו.
והתשובה בזה: שכבר הודיעונו רבותינו ז"ל שכל מידותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה, כמו ששנינו במשנתנו וכן לעניין הטובה. ורצה זה השם יתב' כדי שתתיישב עניין ההשגחה בלב בני האדם, כי אם לא יבא הגמול הטוב ולא יהיה [בעניין] הפעל הטוב, אפשר שיהיה זה נתלה במקרה ובמנהגו של עולם, אבל כאשר יבא הגמול באותו עניין בעצמו שהיה הפעל הטוב, אז יודע כי זה בהשגחה מהש"י ובכוונה ממנו לשלם טוב לטובים. ולכן יחסו ז"ל זה הגמול לאהרן תחת זה הפעל יותר מכמה מעלות טובות שהיו בכהונה גדולה, שהוא מורה שלא זכה אהרן לזאת המעלה כי אם לגמול מזה הפעל. כי דבר ידוע הוא שעל ידי החושן היה נודע עניין העתידות, וזה לא היה ראוי שיהיה מגיע לחלקו של אהרן, כי הודעת העתידות הוא דבר ראוי לנביא לא לכהן. כי כמו שמעניין הנביא הוא הגדת העתידות לא ענין העבודות כלל, כן מענין הכהן מעשה העבודות לא הגדת העתידות. ושמא תאמר שכיון שרצה הש"י שיהיה כהן גדול משמש בשמונה כלים אשר החשן מכללם, זכה אהרן לזאת המעלה מצד כהונתו. אין העניין כן, כי החושן אינו מגיד העתידות מצד היותו חושן לבד, אבל מצד האורים והתומים שהיו בין כפליו שלא היו מכלל הבגדים,...וא"כ למה זכה בו אהרן, לפיכך דרשו רז"ל שזכה לגמול טוב באותו ענין בעצמו שהראה טוב לבבו. שעם היותו קודם למשה בנבואה לא נתקנא בו כשנבחר לנביא, ולפיכך זכהו הש"י בחלק הנכבד בהגדת העתידות, אע"פ שלא היה ראוי לעניני הכהונה. אבל מאשר לא נתקנא בנבואת משה זכה בהודעת העתידות שוה לנבואה או יותר ממנה....הנה שזכה אהרן למדרגה גדולה קרובה למדרגת הנבואה ולא עוד אלא שזכה בה לו ולזרעו. וכל זה בשכר שנתעסק עם מרע"ה בענין יציאת מצרים ולא נתקנא במשה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השלישי)

בפירוש בעל "עקידת יצחק" כתב, שאבנים אלו, של החושן, היו קצתם יקרים, וקצתם בזול, לרמוז שיהיה לדיין שוה משפט של פרוטה כמאה מנה, והיו שמות השבטים חקוקים עליהם כתולדותם לרמוז, שלא ישא פני איש כקטן כגדול ישמעון, כאילו אין כאן יתרון לגדול שבשבטים, על הקטן שבהם, רק התולדה התלויה בשנים, וזולת זה הכל שוין.וזה פירוש הגמרא כאן, כי בזכות שמרוב ענוה שבאהרן, לא נתקנא בשררת משה אחיו הקטן ממנו בתולדה, זכה לחשן המשפט, התלויה במדת הענוה, והיו כתובים שמה השבטים כתולדותם וזה מדה כנגד מדה ממש.

(כלי יקר, שמות פרק כח פסוק יז)

[אהרן היה אוהב שלום ורודף שלום, וחינך את העם להתגבר על הקנאה שביניהם שמביאה לשנאה. אבני החושן שעל לבו, שלכל שבט היה צבע אחר, לימד אותם שלכל שבט יש תפקיד שונה, ולכן אדם יש תפקיד מיוחד, ולא ישיגו זה את גבולו של זה, ואז לא תהיה מחלוקת ביניהם. וכן כשבא משה למצרים, לא התקנא בו אהרן, אף שהיה צעיר ממנו, ואדרבה, "שמח בלבו" כי ידע שמשה היה מסגל יותר לגאולת ישראל. ובשכר זה שלא קינא במשה, והיה שמח בתפקידו להיות למליץ בפני פרעה, לכן הוא ראוי לשאת את החושן עם האבנים שמלמדות את השבטים את הרעיון הזה, שלכל שבט יש תפקיד מיוחד. וכן לדגל של כל שבט היה אותו צבע כמו האבן שלו. וכך נמנעת התחרות והקנאה.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 22) לטקסט

רשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב"ה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא ט ע"ב]


קלט ע"ב

חזי מר האי צורבא מרבנן וכו' ואזיל ונאים במברא ועבר להך גיסא וסייר פירי ואמר אנא למינם קמיכוינא

[אף שמי שעובר במעבורת צריך לשלם, ויתרו לו כי לא רצו להעיר אותו, והיו עוד אנשים שבמעבורת ששילמו, ולכן העבירו גם אותו. אבל אם כל האנשים במעבורת היו ישנים, בעל המעבורת לא היה מפליג בו בחינם. והנמשל - כדי לעבור את הנהר, את ימי הדין, אם יש צדיקים רבים בדור, הם כאילו שילמו שכר, ולכן גם אלו שישנים עוברים איתם, אבל בזמן שאין צדיקים בדור, כך שכולם ישנים, אי אפשר לעבור את המעבר, וצריך זכות כתשלום.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, שרגי נפישי (תרסח), דף כז ע"א = ציון לנפש יקרה יא ע"א-יב ע"ב) לטקסט


קמ ע"ב

ואמר רב חסדא: אנא לא בעניותי אכלי ירקא, ולא בעתירותי אכלי ירקא. בעניותי - משום דגריר. בעתירותי, דאמינא: היכא דעייל ירקא - ליעול בשרא וכוורי

וזהו אמרם 'לא בעניותי', דהיינו עני בדעת של תורה, טרם שלמד כוונת אכילה, 'לא אכלי ירקא דמגרר גריר', הרצון: החלק רע שבקרבו ישיב נפשו וימשכנו אחריו בתוהו לא דרך טוב ח"ו. 'ולא בעתירותי', היינו שהיה עשיר בדעת שלמד חכמות הכוונות, גם כן לא אכל, דלמה יתקן וימשיך לנפשו ניצוצות שבירקות שהן עכורות ונוטות לרוע? ליעול בשרא וכוורי, שהם בחלק חי, שמדרגתם גבוהה וקרובים לנפש אדם, ובפרט דגים שיש בהם ניצוצות טובות למאוד, ויותר נח ליתקן.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש טז)קמה ע"ב

מפני מה ת"ח שבבבל מצויינין? לפי שאינן בני תורה

כי מבלי היותם כ"כ במעלת החכמה ומדע כמו חכמי ארץ ישראל, לא הותר להם ליטול השם ללבוש בגדים פחותים כמו אליהו, ויתר בני עלייה מבחינים ערכם שאינם בגדר הזה, ולכך הם מצויינים בבגדיהם וזהו לענוה, כי לא הגיעו למדרגת חכמה מבני עלייה כאליהו ותלמידיו הכשרים...

(יערות דבש, חלק א, דרוש ו)

מצוינין

[משמעות ביטוי זה הוא שהיו נבדלים. וזו כוונת המדרש (ויקרא רבה פרשה כד סימן ד) "כל טובות וברכות ונחמות שהקב"ה עתיד ליתן לישראל אינן אלא מציון" - הטובות לא יבואו מהתדמות לגוים, אלא ע"י הבדלה מהם, שנהיה ניכרים כיהודים, "ציון". המתבוללים טענו שאם נתקרב לגוים, מצבנו ייטב. אבל הנסיון הורה שמי שנתקרב לגוים איבדו את יהדותם, והגוים מרחיקים אותם. רק הבדלה מהגוים תביא לנו ישועה.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 101) לטקסט

חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא נד ע"א]


קמו ע"א

שבשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן
[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות קג ע"ב]

גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו ואת אשר איננו פה וגו'

"אף חבב עמים" - בגימטריא גרים. שאף הגרים העתידין להתגייר עמדו בסיני. וכן "את אשר ישנו פה" - סופי תיבות תורה. שכולם היו שם בשעת מתן תורה.

(בעל הטורים, דברים פרק לג, ג)

גרים מאי אמר ליה אף על גב דאינהו לא הוו מזלייהו הוו

...מאמרם ז"ל ויקרא רבה פרשה א: "ישובו יושבי בצלו" (הושע יד, ח) - אלו הגרים וכו', "יחיו דגן" - נעשו עיקר בישראל וכו', "ויפרחו כגפן" - המד"א (תהלים פ, ט) "גפן ממצרים תסיע תגרש גויים ותטעה"... דאשכחן דנשמות הגרים היו בהר סיני... וא"כ גם בגרים יש מקום לומר דנראו נשמותיהם בהר סיני ונדחו בגיותן ואינם חוזרין ונראין. וכתבו רבני אשכנז, דישראל קדושים וכל דבר קדושה צריך תוספת ולכן נתוספו גרים. עוד חקרו דהקב"ה חילק העולם לשבעים שרים, וע"פ הגורל הקנה לכל שר אומה אחת וגם האדמה אשר הם עליה, וגורל קנה, וא"כ השר ההוא אשר זכה בגויים אלו איך יכולים להתגייר ולצאת מרשותו? ותירצו בזה כי כל האמור בפרשת מלך מותר בו ואלהינו מלך העולם... וזה שאמרו "ישובו יושבי בצלו" - אלו הגרים, "ישובו" דייקא, דבתחילה נראו נשמותיהם ועמדו בהר סיני, ונדחו בגיותן, ועתה ישובו להתגייר. ולא תימא שהם תוספת, כסברת רבני אשכנז הנזכרת, אלא "יחיו דגן" - נעשו עיקר בישראל. או נימא דאף שהם תוספת, בהתגיירם נעשו עיקר, דרחמנא אחשבינהו לעיקר... וכי תימא איך אמר "ישובו", והלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ובעלי חיים נדחין? לזה אמר: "ויפרחו כגפן", המד"א "גפן ממצרים תסיע", והרי ישראל נראו בימי יעקב והשבטים, כולה זרע אמת, ונדחו במצרים גוי מקרב גוי, וחזרו ונראו וקבלנו התורה, ומוכרח דאין בעלי חיים נדחין. ואי תימא נדחין, שאני הא דבידם לשוב והגרים להתגייר כמש"ל.

(חיד"א, ראש דוד, פרשת מקץ)


קמז ע"ב

אמר רבי חלבו, חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת, קיפחו עשרת השבטים מישראל. רבי אלעזר בן ערך איקלע להתם, אימשיך בתרייהו, איעקר תלמודיה, כי הדר אתא, קם למיקרי בספרא, בעא למיקרא החדש הזה לכם, אמר החרש היה לבם, בעו רבנן רחמי עליה, והדר תלמודיה, והיינו דתנן, רבי נהוראי אומר, הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבא אחריך, שחבריך יקיימוה בידך, ואל בינתך אל תשען

כי השר המשכח הוא נקרא ריב, ולכך היו הטעות והשכחה באותיות רי"ב, והטעם, כי אין ריב וקטט ומלחמה בעולם אשר לא סגי בלא"ה בלי כעס, וכבר אמרו [פסחים סו.] כל הכועס חכמתו משתכחת, ולכך שר המשכח הוא ריב, ולכך משה רבינו שהיה שר התורה וארגז כל החכמות ולא יצוייר בו שכחה, ולכך לא היה יכול לערוך מלחמה, כי אי אפשר למלחמה בלי ריב, ולכך אמר ליהושע [שמות י"ז, ט] צא והלחם בעמלק, כי הוא לא היה בעל ריב כלל...ולכך הזהירה תורה גבי עמלק [דברים כ"ה, יז-יט] זכור אל תשכח, והוא הטעם כי מלחמה עם עמלק מדור לדור, וא"כ במקום מלחמה וריב יש שכחה כנ"ל, ולכך הזהיר בתוספת אומץ לבל ישכח, ולכתוב זכרון בספר מה שלא בא בשאר דברים, כי ענין זה עלול לשכחה. [מבאר שהטעות היתה באותיות ריב כי זהו שמו של שר השכחה וריב נמצא היכן שיש כעס שהוא סיבה לשכחה.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש יז)

ואל תאמר שהיא תבוא אחריך

ומזה המין עצמו הוא למוד התורה, שאין הכוונה להישיר האדם ולהטיבו במדה אחת או קצת מדות, כי אם להסיר מסביביו כמה מכשלות ונזקים העוטרים אליו מפה ומפה, ולזה רבו כמו רבו עליו המצות התמידיות, וגם הטילה המצוה על כל האדם וכל זמן, עד שלא ישאר לו זמן פנוי ממנה, כמו שאמר הנביא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור ככל הכתוב בו וגו' (יהושע א'). ובמלך והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת וגו' [מבאר שהאדם זקוק לשמירה תמידית ע"י התורה. לכן מצות תלמוד תורה היא מצוה תמידית, שלא כמצוות אחרות שהאדם מצֻוֶּה לקימן בזמן מסוים או במציאות מסוימת.]

(עקידת יצחק, שער פ"א)קמט ע"א

תנו רבנן כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור לקרותו בשבת ודיוקנא עצמה אף בחול אסור להסתכל בה משום שנאמר אל תפנו אל האלילים מאי תלמודא אמר רבי חנין אל תפנו אל מדעתכם

הלא בארתי לך שזה השכל אשר שפע עלינו מהאלוה ית' הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו. והרשות נתונה לך, אם תרצה לחזק הדיבוק הזה - תעשה, ואם תרצה להחלישו מעט מעט עד שתפסקהו - תעשה. ולא יתחזק זה הדיבוק רק בהשתמשך בו באהבת האלוה ושתהיה כונתך אליה (כמו שבארנו), וחולשתו תהיה בשומך מחשבתך בדבר זולתו. ודע שאתה - ולו היית החכם שבבני אדם באמיתת החכמה האלוהית - כשתפנה מחשבתך למאכל צריך או לעסק צריך, כבר פסקת הדיבוק ההוא אשר בינך ובין האלוה ית' ואינך עמו אז, וכן הוא אינו עמך, כי היחס ההוא אשר בינך ובינו כבר נפסק בפועל בעת ההיא. ומפני זה היו מקפידים החסידים על השעות שהיו בטלים בהם מלחשוב באלוה, והזהירו ממנו, ואמרו, "אל תפנו אל מדעתכם"; ואמר דוד, "שויתי יי לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט - הוא אומר, איני מפנה מחשבתי ממנו, וכאילו הוא יד ימיני, אשר לא ישכחה האדם כהרף עין, לקלות תנועתה - ומפני זה לא אמוט - כלומר, לא אפול. [מבאר שהקשר של האדם עם בוראו תלוי בכך שיתמיד בהרגשת נוכחות ה' וידיעתו ללא הפסק.]

(מורה נבוכים, חלק ג פרק נא)

אל תפנו אל מדעתכם

[בכל מה שתעשה, תשקול מעשיך לפי רצון ה' ולא לפי דעתכם.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף ט ע"ב) לטקסט

אל תפנו אל האלילים וכו' אל תפנו אל מדעתכם

[שאסור לפנות אליהם, לקרוא בספרי לעז, כדי לדעת שאין בהם ממש, כי בסוף תעשה אותם אלהות ותעבוד אותם, כמש"כ רש"י (ויקרא כט, יד), וזה טעם איסור אביזרייהו דע"ז כמו קול, מראה וריח.]

(רבי עקיבא יוסף שלזינגר, לב העברי (תרפד) ח"א, דף כ ע"א) לטקסטקמט ע"ב

כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא

זאת אבקש "תערוך נא לפני שולחן" [תהלים כג, ה] - הם בדמיון השפעה רבה ביקר וגדולה, באופן שיהיה בבחינה זו שיהיה "נגד צוררי" - לרדות בהם צורריו, ובזה יכופר עונם וכסאי יגדל בהשפעה רבה בפנים מסבירות… וגם הצוררים והחוטאים בנפשם לא יצטרכו להתייסר בעונשים קשים וכבדים הראוים להם כעצם חטאם. ובשגם דכתיב "גם ענוש לצדיק לא טוב" ומאמר חז"ל כל שחבירו נענש על ידו וכו', ועתה שרק מפני עוצם גדולתו יתייסרו המה, יתמצע הדבר, על צד ואופן היותר טוב לי ולהם. וזהו שמסיים "ושבתי בבית ה'", "כל ימי חיי".

(רבי משה יהודה ליב זילברברג, שו"ת זית רענן, הקדמה, דרוש ג, אות ו)

"צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו" [תהלים לז, לב] - יראה ע"פ מה שכתב בס' מעשה ה' במעשה אבות [פרק ז], במה שאמר דוד המלך ע"ה "סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו" [תהלים קיב, ח], כי ר"ל בעת שיראה נקמה בצריו, יכנס בו יראה קצת, מפני שנענש אחר על ידו, ולכן הבטיח שמו ית' לאברהם [בראשית טו, א] "אל תירא אנכי מגן לך שכרך הרבה מאוד", כי הבטחה זו טובה יותר משהבטיחו שיפול שונאיו לפניו. וזו שאמר גם כאן "ה' לא יעזבנו בידו", ויהי' מגן בעדו "ולא ירשיענו בהשפטו", כי מי שנענש חבירו על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא.

(רבי יהודה הלר, תרומת הכרי, פתח השער, אות צ)

[לפעמים כשעני מבקש צדקה ממישהו, הוא צועק על העני, "מה אתה מפריע לי באמצע אכילתי" וכדומה (ורמוז בפסוק "תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות" - העשיר צועק על העני בעזות). והעשיר ייענש על זה, כמו שמצאנו שהמפייס את העני מתברך י"א ברכות (ב"ב י), ממילא המחרף עני מתקלל. אבל אם העשיר יענש על ידו, העני לא ייכנס למחיצתו של הקב"ה. ובזה יש לפרש את הפסוקים (תהלים פרק לט פסוק ח-יא) "ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא" - אני מייחל להיכנס למחיצתך. לכן "חרפת נבל אל תשימני" - אני מתפלל שגם אם אצטרך לבקש צדקה, לא אקבל חרפה מהנבל (המעלים עין מצדקה נקרא נבל, שנאמר "פן יהיה דבר עם לבבך בליעל"). "נאלמתי לא אפתח פי" - לא אענה לאותו נבל. אילו הייתי עונה לו, הוא לא היה נענש מהשמים (כי החירופים מתקזזים זה בזה), אבל אם אשתוק, יקבל עונש מהשמים בגללי, ואז לא אוכל להיכנס למחיצת ה'. לכן אבקש שבכלל לא אגיע למצב שמישהו יחרף אותי.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' צא) לטקסט

אמר רבי יעקב בריה דבת יעקב: כל שחבירו נענש על ידו - אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. מנלן! אילימא משום דכתיב "ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו וגו' ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן". ואמרינן: מאי "רוח"? אמר רבי יוחנן: זה רוחו של נבות. ומאי "צא"? אמר רב: צא ממחיצתי. ודילמא התם היינו טעמא, דכתיב "דבר שקרים לא יכון"

הס"ד היא שבגלל שנענש אחאב ע"י נבות, יצא נבות ממחיצתו של הקב"ה. והרי הקב"ה ביקש, כביכול, שליח שיפתה את אחאב, אם כן עשה נבות את שליחותו של הקב"ה, ולשם שמים נתכוון, ולא עוד אלא שאמר לו הקב"ה 'תפתה וגם תוכל', ומה מבהיל הדבר. הרי שאף שלא נתכוון האדם להרע, ואדרבה, כוונתו לשם שמים, מ"מ כיוון שנעשה אבן נגף שנכשל בה חבירו, הריהו נידון בכל חומר הדין.

(שיחות מוסר, תשל"ג מאמר קה' יום הכיפורים עמ' תמח)

"ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר 'אני אפתנו'"... מאי 'רוח'? אמר ר' יוחנן: זה רוחו של נבות

רואים אנו שרוחו של נבות, שהייתה במחיצתו של הקב"ה דרשה וחיזרה לנקום באחאב. ואף שידע שעל ידי כן יידחה ממחיצתו של הקב"ה, לא נמנע מלעשות כן!
מהו הטעם של הנקמה בעולם האמת, שאין בו יצר הרע, אין גוף קרוץ חומר, אלא רק צדיקים יושבים ונהנין מזיו השכינה?!
אלא שהנקמה מקורה רם ונישא. "גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות שנ' "א-ל נקמות ה'". (ברכות לג ע"א).
וביאור עניינה של הנקמה הוא שהיא מיצוי הצדק בעולם. ועניינו גדול מאוד. שכיוון שצדק נעשה - הרי זהו כבוד שמים בעולם.

(שיחות מוסר, מאמר כז' הפטרת ויחי שנת תשל"ג עמ' קיג)

איך שבת נגש שבתה מדהבה אמר רב יהודה אמר רב שבתה אומה זו שאמרה מדוד והבא

[דברים רוחניים אינם נתונים למדידה, ורק דברים חומריים ניתנים למדידה. בבל לא הוקירה קניינים רוחניים, אלא רק דברים חומרים שאפשר "למדוד".]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 27) לטקסטקנא ע"ב

והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ - אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה

כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ (לא יהיה רצון אישי או ולא תהיה בחירה חופשית), אבל (=אלא) יעשה בטבעו המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ.

(רמב"ן דברים ל, ו)

כלומר שלא יהיה בהם חפץ אל החטא.

(עקידת יצחק, שער ס"ו)

אמר לה רבי חייא לדביתהו: כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו לבניך. אמרה ליה: מילט קא לייטת להו! אמר לה: קרא קא כתיב: "כי בגלל הדבר הזה", ותנא דבי ר' ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם

ובזה אמרתי כוונת הגמרא [שם] אמר ר' חייא לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא כי היכי דלקדמו לבנייכו, אמרה לו מילט קא לייט להו, אמר לה גלגל חוזר בעולם. ויש לדקדק מה זה מילט קא לייט להו, הוה ליה לומר סתם קלייט להו, אלא לפי הנ"ל ניחא, דשתי קללות קללן, אחת שיהיו עניים, ושניה שלא יהיו בני תורה, כי אז יהיו מן המהדרין אפתחא, וא"ל גלגל חוזר בעולם בכל ענין הן בתורה והן בעניני עולם הזה.

(יערות דבש, חלק א, דרוש י)

תניא רבי אלעזר הקפר אומר, לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו, שאם הוא לא בא, בא בנו, ואם בנו לא בא, בן בנו בא, שנאמר כי בגלל הדבר הזה. תנא דבי רבי ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעולם

ורבים תמהו על הלשון, כי בגלל אינו לשון גלגל, שהרי גימ"ל אחת חסירה.
ואומר אני שכוונתם ז"ל לפרש בגלל, מלשון וגללו את האבן (בראשית כט ג), ור"ל כשיתגולל העוני בין האנשים מזה לזה כמנהגו, אז יברכך ה' ויגרום שלא יתגולל ולא יתנפל עליך בנפול על אנשים, וממילא שמעינן שהדבר מתגלגל בעולם, כגלגל שכל נותן סופו להיות מקבל, כי כך המדה בכל הנמצאים, שבכל הג' עולמות שכל נותן ישוב להיות מקבל, כדרך שבארנו למעלה בפרשת בראשית בפסוק יום הששי. שבכל הנמצאים הולך הדבר בסיבות כגלגל שכל אחד מהם נותן ומקבל בלתי ה' לבדו הוא הנותן ובלתי מקבל.
וטעמו של דבר נראה, שלא רצה ה' שיהיה האדם מתחזק בארץ הוא וזרעו עד עולם על דרך שנאמר (ויקרא כה כג) והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. ואילו לא היה האדם בא לכלל מדה זו לעולם, לא הוא ולא זרעו, היה מחזיק בארץ לצמיתות וישכח כי לה' הארץ, על כן הקב"ה מסבב, שכל אדם בא לידי מדה זו, או הוא או זרעו, לידע ולהודיע כי כולם כגרים על הארץ ולה' תבל ומלואה, וז"ש אחר פסוק כי בגלל ליתן טעם למה הוא מתגולל על אנשים כי לא יחדל אביון מקרב הארץ כי קרב הארץ מחייב ענין זה כאמור, על כן אנכי מצוך לאמר פתוח תפתח את ידך לענייך כדי שיתנו גם לך או לזרעך אבל לא לשניהם כמ"ש (תהלים לז כה) ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. ר"ל הוא וזרעו אלא או הוא או זרעו, ובזה אין פסוק זה סותר מארז"ל (שבת קנא ע"ב) או הוא או זרעו באים לכלל מדה זו. וי"א חסרון גימ"ל במלת בגלל לומר שזה נמשך מעון מניעת גמילות חסד כי ג"ד דרז"ל (שם קד.) גמול דלים. וחסרון הגימ"ל לדלים מסבב הגלגל.

(כלי יקר, דברים פרק טו פסוק י)

אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה

...ואפי' חיות רעות, שכולם אינם משנים תפקידם ופקודתו ית' שמרה רוחם, ואף על גב דאיהו לא חזי כו'. וכמ"ש "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ", וכפירוש רז"ל שאין חיה רעה מושלת באדם אא"כ נדמה לה כבהמה. והצדיקים שאין צלם אלהים מסתלק מעל פניהם, כל חיות רעות אתכפיין קמייהו כמ"ש בזהר גבי דניאל בגוב אריות.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק כד)

[מה שמבדיל את האדם מהבהמה הוא האידיאליזם, שאיפות התעלות, שמרומם אותו מעל התשוקות החומריות. לכן ה' נתן לאדם למשול על כל הבריות. ולכן אם האדם משחית את צלם אלקים שלו, וחי חיי תשוקות חומריות, ודומה לבהמה, הוא מאבד את זכותו למשול בבהמות, והוא אף יותר נחות מבהמות, כי בהמות אינן חוטאות. "חיה שולטת באדם" גם המובן שהצד החייתי שבאדם שולט עליו.]

(רבי שרגא רוזנברג, ענבים במדבר, עמ' 100-101) לטקסט

תינוק בן יומו חי אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, אבל עוג מלך הבשן מת צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים

[הרצון להשפיע מכונה "חי". גם מי שנחשב תינוק בבחינת הרצון להשפיע, עכברים וחולדות מפחדים ממנו, היינו שהרצון הגשמי לקבל אינו שולט עליו. אבל אם מת האדם הנושא רצון גדול להשפיע ("עוג" מלשון "עג עוגה" - עיגול, "בשן" הוא מלשון בושה; עיגול הוא שלמות בבחינת אמונה והשפעה הבאה מתוך הרגש של נהמא דכיסופא), דהיינו שנפל לשליטת הקליפות והקבלה, הוא צריך שמירה מן העכברים, דהיינו מן הרצון הגשמי לקבל, ולא יציל אותו מה שפעם היה לו רצון גדול להשפיע. נמצא שמסתכלים רק על הווה, מי שיש לו רצון קטן להשפיע, יינצל, ומי שבעבר היה לו רצון גדול להשפיע, ועכשיו אין לו, לא יינצל. עוד אפשר לפרש ש"תינוק" היינו מי שיש לו קצת תורה ועבודה, אבל הם לשם שמים, ולכן הוא נחשב "חי". ו"עוג מלך הבשן" היינו מי שיש לו הרבה תורה ועבודה, אבל הוא מת, דהיינו נשלט ע"י הרצון לקבל להנאתו העצמית.]

(רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום עמ׳ נו-נז, והערה לז)

אמר רב פפא, נקיטינן אריה אבי תרי לא נפיל. הא קא חזינן דנפיל! ההוא כדרמי בר אבא, דאמר רמי בר אבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה, שנאמר "אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו"

כאשר תכבוש זאת הנפש זה החלק המורכב מכל מיני הנמצאות הניצב לפניה... והיא תהיה ראשאה ושולטת על כל אלו הכוחות הגופיות, הנה כל שאר הנמצאות אשר תחתיהם ישאו קל וחומר בעצמם ויקבלו עול מלכותו וישתחוו לו... אמנם כאשר לא ישמור האדם מדרגת צלמו ודמותו על זה האופן... הנה אז כל הנמצאות הטבעיות פשוטות ומורכבות, הרחוקות והקרקובות, יחשבוהו כאחד מהנה או פחות מהן וימרדו בו וירימו ידם עליו כנגד טבעם המוטבע בהם...
הנה שאביי היה אומר, שעם שהטבע הזה הנכבד נחלש ושודד אצל כלל האדם, מכל מקום עדיין נשאר מהטבע ההוא צד הכנעה ושעבוד עד שעל הרוב אריא לבי תרי לא נפיל. ולפי שהקשו עליו ממה שנראה לפעמים דנפיל, אמר שזה יהיה כשהכוח האנושי נשבר לגמרי, עד שהאנשים כבהמות נדמו, שאז יהיה הארי ביניהם ככפיר בעדרי צאן [כפי היחס שבין נפשו של האדם אל גופו – כך יהיה היחס בין האדם לבין שאר הנבראים שתחתיו.].

(עקידת יצחק, שער טו)

כי בגלל הדבר הזה תנא דבי רבי ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעולם

[מדוע התורה רמזה דבר זה בפסוק על שמיטה? חתם סופר (תורת משה, דברים טו) מסביר שלפני שנת השמיטה אנשים מסרבים לתת צדקה בטענה "עוד מעט, תהיה שנת שמיטה, והעני יוכל לקחת פירות ככל רצונו", וכן אחרי שנת השמיטה, מסרבים לתת צדקה בטענה "הרי בשנת השמיטה לקחת פירות ככל יכולתך ואתה לא צריך עכשיו צדקה". ועל זה הפסוק אומר שלא יאמר "קרבה שנת השבע" - לסרב לתת לפני השמיטה מהטעם הנ"ל, "שנת השמיטה" - היינו לסרב אחרי השביעית, שעדיין נקרא שנת השמיטה בגלל הפירות שנכנסים לשמינית. (עמ' כ) אל תאמר כך, כי "בגלל הדבר הזה" - גלגל חוזר בעולם, נגזר עליו להיות עני, "לא יחדל אביון מקרב הארץ", ולא יועיל שיאסוף פירות בשביעית.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' יט) לטקסט

נקיטינן האי צורבא מרבנן לא מיעני והא קא חזינן דמיעני אם איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר

[ת"ח שמבקש צדקה אינו פושט את ידו תחילה עד שהנותן מושיט לו את הפרוטה. ואז נעשה שם הוי"ה ביושר, שמורה על הרחמים: הפרוטה היא י', חמש אצבעות של הנותן - ה', קנה הזרוע של הנותן - ו', חמש אצבעות של המקבל - ה'. ואילו עני עם הארץ פושט ידו לקבל לפני שהנותן מושיט את ידו, ואז שם הוי"ה שלא כסדרה, שמורה על הבדין. (יח ע"ב) יש לפרש בזה את הפסוק "ידיו רב לו" - רומז לצדקה, שנאמר בה "פתוח תפתח את ידך". "רב" - צריך לתת צדקה דווקא לת"ח, כדי שיצא שם הוי"ה ביושר. וזהו "לו" - שווה ל"אמת" במספר קטן, וה' נקרא אמת, "ה' אלקים אמת". ואז "עזר מצריו תהיה" - יהיו לו רחמים מצד שם הוי"ה שנעשה ביושר.]

(רבי יוסף גבאי, בגדי שש, דף יח ע"א-ע"ב) לטקסט

כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים

[בזה מוסבר המדרש (ויקרא רבה פרשה כט סימן ג) "ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקדוש ברוך הוא עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים" - כששומעים "גנוחי גנח וילולי ייליל", מתעוררים ברחמים על הבריות, וזה פועל שה' יושב בכסא רחמים. ואח"כ המדרש אמר (סימן ה): "אורח חיים למעלה למשכיל אין אורח חיים אלא תורה וכו' למעלה למשכיל למי שמסתכל למצותיה של תורה מה כתיב למעלה מן הענין לא תכלה פאת שדך". והיינו כשר"ה חל בשבת, ואין תקיעות שיעוררו את ישראל לרחם על הריות, צריכים ישראל להתעורר מעצמם, להסתכל במצוות התורה של מתנות עניים.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' מג) לטקסט

[בזה מוסבר המדרש (ויקרא רבה פרשה כא סימן יא): "בפר בן בקר, זה אברהם על שום (בראשית יח) ואל הבקר רץ אברהם", שבזכות מה שאברהם רץ אל הבקר כדי לשמש את האורחים כי ריחם על הבריות, ה' מרחם עלינו ומכפר לנו בפר יוה"כ.]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' מה) לטקסט

חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יומא פה ע"ב]

כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו

[עיין עוד לקט באורי אגדות ביצה לב ע"ב]


קנא ע"ב

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קצרתה: שש דמעות הן, שלש יפות ושלש רעות. של עשן ושל בכי ושל בית הכסא רעות. של סם ושל שחוק ושל פירות יפות

זו היא תכלית האבל והבכי והספד, בחרטת חטא וקבלת תשובה ועסק התורה אשר היא סם חיים, ואז יפה לנו הבכי והדמע, כאומרם [שבת קנא ע"ב] דמעות של סם, דהיינו סם חיים.
...וזהו אומרם כי דמעות של בית הכסא רע, כי כל זמן שחטא פה, היא צואה בלי מקום, ובפרט הנוגעים לעלבון התורה ומתכבדים בקלון תלמיד חכם ומעלבונו, אשר דינם בצואה רותחת, ודמעות אלו הם רעים, ובשביל דמעות אלו נעשו שערים, אשר שערי דמעה לא ננעלו, אבל לא יקשה אם כן שערים למה, כי לדמעות של בית הכסא כאלה ננעלו.

(יערות דבש, חלק ב, דרוש ו)

ומוראכם וחתכם יהיה וכו' נקיטינן אריה אבי תרי לא נפיל הא קא חזינן דנפיל ההוא כדרמי בר אבא דאמר רמי בר אבא אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה

ונראה לי לפי מה שכתב בזוהר פרשת בראשית [הקדמה, דף יג ע"ב]... "נעשה אדם" בשותפא כלול דכר ונוקבא, "בצלמנו" עתירי, "כדמותנו מסכני", דהא מסטרא דדכורא עתירי ומסטרא דנוקבא מסכני כו', הכי איצטרך בר נש לתתא למהוי עתירי ומסכני בחבורא חדא... דכל מאן דחס על מסכני ברעותא דלבא לא משתני דיוקניה לעלם מדיוקנא דאדם הראשון, וכיון דדיוקנא דאדם אתרשים ביה שליט על כל בריה, הדא הוא דכתיב "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ... וזהו אריה אבי תרי לא נפל, פירוש אם הוא כלול מתרין, דכר ונוקבא, עתירי ומסכני, כהדא דיוקניה דיוקנא דאדם קדמאה ושליט על כל בריה. אלא דהמקשה לא הבין, לזה פריך והא חזינן דנפל, ומשני האי דאדמי ליה כבהמה, היינו דלא כלול דכר ונוקבא, ואפילו מאה מהם כבהמה המה להם, אבל בי תרי בחבורה חדא, בצלם ודמות, מקויים בו "ומוראכם" כו'.
וזה כוונת המשורר תהלים (לט, ז) "אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבור ולא ידע מי אוספם" - פירוש, אם רק "בצלם" יתהלך האדם, ולא כלול "בדמות", דהוא סטרא דנוקבא מסכני, אז "אך הבל יהמיון, יצבור ולא ידע מי אוספם", ואינו דבר קיום לו.

(שב שמעתתא, הקדמה, אות נ)קנב ע"א

תניא: רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר: תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינין, חכמה נתוספת בהם. שנאמר "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה". ועמי הארץ, כל זמן שמזקינין, טפשות נתוספת בהן. שנאמר "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח"

ויש להבין למה, הלא עמי הארץ זקנים בעלי תחבולות וערמה למאוד, אבל נודע כי תלמיד חכם בורר לעצמו עולם הבא והפסיד עולם הזה, כדרכה של תורה מעט תענוג מעט שינה וכדומה, ומלבד כי רובי תלמידי חכמים דחיקא להם שעתא למאוד וחסירי מזון, אבל בכל זאת החכים לעשות להחליף עולם עובר בעולם נצחי, אבל עם הארץ בורר לעצמו העולם הזה להתענג מנועם פריה ומגדיה לנפשו, ולא חש לעולם הבא כלל, וזוהיא שטות גדולה להחליף עולם אמת בעולם תמורה ושקר.
והנה דרך משל, התלמיד חכם ועם הארץ שניהם בני כ', וא"כ לפי טבע שנות זקנה יחיו עוד נ' שנה, וא"כ תלמיד חכם עשה חכמה כי החליף נ' שנה בעולם נצחי, ועם הארץ עשה שטות שהמיר נצחי ולקח לעצמו נ' שנה עולם שקר. והנה כאשר יזקין יגיע לשלשים, א"כ הרי חכמתו יותר טובה, שעתה אין לו רק מ' שנה ומחליפן בעולם נצחי, ולעומת זה עם הארץ שטותו יותר גדולה, שמחליף נצחי במ' שנה, וכן תמיד מיום ליום, כאשר יזקין התלמיד חכם משא ומתן שלו יותר טוב, ועם הארץ כל יום ויום שמתקרב למיתתו בחירתו שלו יותר גרועה, ולכך אמרו שתלמיד חכם מוסיף חכמה יום ביומו, ועם הארץ מוסיף טפשות יום ביומו, ואיך לא תחוסו על הזמן, אם דרך משל זמנך קצוב למות ביום א', ואחד יאמר לך הנני נותן לך מאה אלפים דינרי זהב ותמות יום אחד קודם לזה, ידעתי כי לא תקחם בכל הון, וא"כ שכל כך יקר בעיני האדם יום אחד, יאמר נא איך יאבד יום אחד לבטלה, והרי שוטה זה מאבד אלפים דינרי זהב, ע"ז יקרא שוטה שמאבד מה שנותנים לו (חגיגה ד), כי מתת ה' הוא לברואיו הזמן יקר הנבראים, כי בו יזכה אדם ארחו לדעת ה' ולהשיג שלמותו, ולבוא לחקור תבונות ולתקן מצעדיו צעדי גבר, בו ינחיל חיים הנצחיים, כי כל קנין השלימות בזה העולם... [תלמידי חכמים מחליפים את זמנם בעולם נצחי, ואילו עמי ארצות מחליפים עולם נצחי בענייני העולם הזה. ואם כן בכל רגע ורגע אלה מחכימים ואלה - להיפך.]

(יערות דבש, חלק א, דרוש ד)

ועד"ז פרשנו מה שאמר הכתוב [קהלת יא, ב] "תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ". עיין פירוש רש"י. ויש לדקדק דהלשון מהופך, דהל"ל "מה רעה יהיה". ונראה לפרש ע"ד שאמרו חז"ל ששבעת הימים רומזים על ימי שנותינו בהם שבעים שנה... ובסדר מעלת השנים יגדיל תורה ויאדיר ויעלה למעלות גדולות, וכל זמן שמזקין דעתו מתישבת כמ"ש חז"ל, להשבית הרע ולברר הטוב עד שיגיע למעלה נפלאה שזכרנו לעיל, שהוא כמו שהיה אדם הראשון קודם החטא, אשר לא ידע מה הרע והטוב בעניני הארץ, וכל שכלו בעיניים הזכים והטהורים וכמו שיהי' לעתיד... וזה שאמר "תן חלק לשבעה", שהם ימי שנותינו, "וגם לשמנה", על דרך "ואם בגבורות שמנים שנה", כאשר יזכהו ה' לעלות למעלה, "כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ", רצה לומר שלא יבחין הרע והטוב בעניני הגשמים - זהו תכלית השלימות באדם.

(רבי פנחס הלוי הורוויץ, הפלאה, כתובות, פתחא זעירא, אות טו)

תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם

[הטעם הוא שכוחות החומריות שלהם נחלשים, ולכן גוברים כוחות השכל.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 23) לטקסט

ינקותא כלילא דוורדא סבותא כלילא דחילפא

[מדוע הגמרא בחרה את המלה "חילפא", הרי יש הרבה מלים לצנינים בלשון הקודש? י"ל ש"חילפא" מלשון חלף עבר, כי זקן שראה הרבה דברים בחיים שחלפו לעיניו ראוי לכבוד, כמו שר' יוחנן היה קם בפני זקני גוים כי כמה הפקתאות עברו עליהם (קידושין לג). בינקות הוא כלילא דוורדא, נאה וחזק, שיכול לעבוד ומביא תועלת לעולם, כמו ורד שנהנים מריחו, ובזקנה הוא כלילא דחילפא, שמעלתה הוא שהוא זוכר מה שעבר עליו בשנים רבות.]

(רבי יצחק יהודה (אייזיק ליב) ספיר, גיא חזיון, עמ' 15) לטקסט

אשה חמת מלא צואה

הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב... אך אעפ"כ צריך לקבוע לו עתים גם כן לשית עצות בנפשו להיות מואס ברע, כגון בעצת חז"ל אשה חמת מלאה צואה כו' וכהאי גוונא. וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים כך חמת מלא כו'. וכן כל תענוגי עוה"ז, החכם רואה הנולד מהן שסופן לרקוב ולהיות רמה ואשפה, וההפך להתענג ולשמוח בה' ע"י התבוננות בגדולת אין סוף ב"ה כפי יכולתו.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא, ליקוטי אמרים, פרק יד)

כי הוא אמר ויהי זו אשה הוא צוה ויעמד אלו בנים

["ויהי" לשון צער (מגילה י ע"ב). זה שיש אשה בעולם הוא צער, כי "הוא צוה ויעמד אלו בנים" - הסיבה שה' ציווה שתהיה אשה הוא "ויעמוד" - לקיום המין ע"י הבנים, וזה מזכיר את המיתה, כי לולא המיתה המין היה מתקיים בלי נישואין. לכן הוויית אשה נזכרה בלשון צער, "ויהי".]

(רבי משה גרינברגר, באר משה, דרושים, עמ' יב) לטקסט

זקנה קפצה עליו

עי' לקט ביאורי אגדות תענית ה ע"בקנב ע"ב

תנו רבנן והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה - תנה לו כמו שנתנה לך והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, בטהרה אף אתה בטהרה

אומר שבנגוד לדברי הפילוסופים, האומרים שהנשמה נוצרה טמאה מזוהמת ומטונפת וצריך ללטשה, מלמדים חז"ל שהנשמה נוצרה טהורה, אלא שאנו מצווים לשמרה בטהרתה, ואם נחטא נטמאנה.

(עקידת יצחק, שער ס"ח)

בטענת 'בעליו עמו' נפטר שומר הפיקדון מהאחריות על החפץ. ויש להקשות: הרי הקב"ה כל הזמן נמצא עם פיקדונו, דהיינו הנשמה, אם כן, לכאורה יכול כל אחד להיפטר מאחריותו לנשמתו בטענת 'בעליו עמו'?!
ויש לומר כי בגלל שתי סיבות לא ייפטר בטענה זו.
א. כי כל תנאי שבשמירה קיים. וכאומרם בהשוכר את הפועלים (ב"מ צד,) 'מתנה בעל הפקדון על שומר חנם להיות חייב כשואל', והטעם: כי כל תנאי שבממון - קיים, והוא הדין שיכול להתנות המפקיד עם השומר שיתחייב אע"פ שבעליו עמו. ואין זה מתנה על מה שכתוב בתורה, שאין תנאו קיים, כמוכח מדברי שמואל במסכת מכות (ג:) 'על מנת שלא תשמטנו שביעית' - אין שביעית משמטתו. שאמרו ז"ל שהטעם הוא שכל תנאי שבממון קיים. ובמציאות שלפנינו כאלו התנה הקב"ה, המפקיד את הנשמה, בפירוש על הדבר, ממה שקבע עונשין לכל העובר על הפקודים, ועוד שהוסיף להשביעם על הדבר.
ב. יש לך לדעת, כי שופטי ארץ לא ישפטו כל החיובים, אלא מעט מהרבה, וכל המשפטים, השופט כל הארץ ישפוט בצדק. ונראה שסיבת הפטור בטענת של 'בעליו עמו' איננה מפני שהשומר זכאי לגמרי, אלא מפני שהשופט כל הארץ לא השאיר משפט זה לדיינים, אלא הוא ישפוט ויחקור כליות ולב. ולכן לעניינינו לא שייכת טענת 'בעליו עמו', כי לבטח יישפט האדם על שמירת פיקדון הנשמה.

(אור החיים, שמות כב, יד)

אובא טמיא היכא אסקיה לשמואל בנגידא אמר ליה התם בתוך שנים עשר חדש הוה דתניא כל שנים עשר חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר שנים עשר חודש הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת

עוד יאמינו רבותינו ז"ל לפי דבריהם בהגדות, שזה הגן עדן התחתון שהזכרנוהו יש לנשמות בו חלק בשכר ועונג ואע"פ שאינן גוף, וכבר שמו להם מקום עם העליונים, ותקון הענין הזה כך הוא, לפי שאמרו חכמים (שבת קנ"ב ב') עד י"ב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת לאחר י"ב חדש גופו בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת, ופירוש הקבלה הזו כי כל י"ב חדש עדיין כח הגוף קיים והנשמה נוטה לדעתה ולמעשיה כאשר היתה באמנה אתו בהצטיירות מחשבות גשמיות, ואע"פ שעולה לידיעת עולם הנשמות יורדת היא לענין שהיתה כבר, לאחר י"ב חדש נתעלית מדעות גשמיות ולבשה מלאכות ונתעטרה בעטרה של עולם הבא, ואין הכוונה במה שאמרו גופו קיים בין שיהא הגוף נשרף לסיד או שיהא מן החנוטין שגופם מתקיים אלא הכוונה למה שכתבנו, ובאותן י"ב חדש חלק הנשמה בגן עדן להיות בעונג העולם העליון להם כענין נוטה לגשמיות, ואין כוונת רבותינו ז"ל שיתעדנו הנשמות בפירות הגן ההוא או שירחצו בנהרות, אלא הכוונה מפני שהוא שער השמים לאור באור החיים, כאשר תאמר על העומד בירושלים שתתלבש נפשו רוח הקודש ומלאכות נבואה בחפץ עליון בין בחלום בין במראה יותר מן העומדים בארץ טמאה ומן ההשגה ההוות אל הנפש במקום ההוא מתעלית לדבקות העולם העליון והשגת העונג הרוחני, וזהו מה שמספרים רבותינו באגדה (ב"מ פ"ה ב') בצדיקים דסלקי ונחתי למתיבתא דרקיעא, העליה היא השגת הנפש ודבקותה בעליונים והירידה היא להשגת מה שיגיעו סגולת התחתונים בחייהם כגון הנביאים. [מבאר שהנשמה נהנית בגן העדן אף שהוא גשמי כי כל שנים עשר חודש עדיין יש שייכות לנשמה עם הגוף.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכג שער הגמול)

ת"ר: והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה - תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה בטהרה, משל למלך ב"ו שחלק בגדי מלכות לעבדיו, פקחין שבהן קיפלום והניחום בקופסא טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה. לימים ביקש המלך את כליו. פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין, טפשין שבהן החזירום לו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טפשין. על פקחין אמר ינתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום ועל טפשין אמר כלי ינתנו לכובס והן יתחבשו בבית האסורים. אף הקב"ה; על גופן של צדיקים אומר יבא שלום ינוחו על משכבותם, ועל נשמתן הוא אומר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. על גופן של רשעים הוא אומר אין שלום אמר ה' לרשעים, ועל נשמתן הוא אומר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

עוד יש לך לדעת, כי המסובב מחטא האדם גם כן ישתנה, כפי מה שהיא בחינת האדם, כי אינו דומה פגם אשר יסובב לנפש כפגם הרוח ושאר הדרגות, כי פגם הנפש יסובב כליונו בסוד (יחזקאל יח ד) הנפש החוטאת היא תמות, ופגם הרוח אפילו לא יסובב אלא כתמים ונגעים, יחשב פגם גדול. ולזה יצוה ה' עליו והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה (קהלת יב ז), ודרשו רבותינו ז"ל (שבת קנב:) תנה לו כמו שנתנה לך, שזולת זה נדבקים בה סרכי הטומאה, ויסבוה לגיוני הסטרא אחרא וימנעוה משוב אל מקומה הראשון.
ופגם הנשמה הגם שלא יגיעה כשיעור הנזכר, אלא יפחת אורה ממה שהיה תכסהו כלימה, כי הכל כפי המבייש והמתבייש (ב"ק פג:). ופגם נשמה לנשמה, הגם שלא יגיע (עליה) [עדה] מהפגם ולא הפחתת אורה, אלא שיסובב שתצא ממנו שלא כרצונה, כמו שאמרו בתיקונים (תיקון ע) בסוד פסוק (משלי יב כא) לא יאונה לצדיק כל און, שמדבר הכתוב במי שיש לו נשמה לנשמה, וכשבא אדם לידי חטא מסתלקת הנשמה הקדושה, שלא יאונה לה און, וסילוקה זה תקפיד עליו, כפי ערך מעלתה, הא למה הדבר דומה למאכסן מלך בביתו, וחוזר בו ומגרשו. [מבאר על דרך הסוד את הפגמים ששייכים לכל מדרגה מחלקי הנפש – נפש, רוח, נשמה, חיה.]

(אור החיים, ויקרא כב, יב)

תניא רבי אליעזר אומר נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד שנאמר והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים ושל רשעים זוממות והולכות [ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד בסוף העולם ומקלעין נשמתן זה לזה] שנאמר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע... הכי אמר שמואל אלו ואלו [רשעים ובינונים] לדומה נמסרין הללו יש להן מנוח הללו אין להן מנוח

העונש הזה של גיהנם, מיד הוא בא לאדם אחר המיתה, תכף שהרשע מת נפשו מתקשרת בגלגל האש ומשם נצמדת לנהר של אש היוצא מתחת כסא הכבוד, שהוא מיסודי הגלגל וכח האשות כולן, והוא יורד לגיהנם ועמו מתגלגלת ויורדת לשם, וזה הענין דומה לגלגולי הסבות החוזרות להוייתם בכל הנבראים והוא נכון ומתקבל אפילו לבעלי העיון הפילוסופי.
הנפש הזאת החוזרת ליסוד האש ונצמדת לו בין בתחלה בין בסוף נמשכת בדעתה להתעלות ולהדבק בעליונים כשאר כל הדברים שתולדתן לשוב, ועובי העוונות וגסות החטאים שהבדילו בינה לבין בוראה מונעים אותה ונמשכת ונצמדת באש של גיהנם, ומחשבה זו הנמנעת ממנה היא יסורין וצער גדול שאין לו חקר ותכלית מלבד צערי גיהנם, וזה מענין הכרת הוא, לומר שהיא נכרתת מיסודה כענף הנכרת מן האילן שהוא חי ממנו, כך אמרו חכמים ז"ל (שבת קנ"ב ב') ושל רשעים זוממות והולכות שנאמר ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע, ופירוש זוממות מלשון אשר יזמו לעשות (בראשית י"א), והענין כמו שפירשנו.

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכב שער הגמול)

מדברי רבותינו, שחייבי העונש הזה [ של כרת] נדונין בגיהנם י"ב חדש לפי הראוי להם, לאחר גמר דינם נשמתן נשרפת והם נעשים אפר כלומר שנתבטלה יצירתן ממה שהיתה כבר, כדבר הנשרף המושב לאפר, ורוח האלהים יתברך שמו והוא רוח הנחה ורצון, מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים כלומר במדרגה שהיא למטה מעונג הצדיקים ומנוחתן, והיא מדרגה שאין לה בה עונש וצער כבתחלה ולא נועם ועונג כצדיקים, והמצפצפים ועולים שהזכירו רבותינו ז"ל עולין לאחר דינם למדרגה שיש בה מנוחה ועונג, ולא כענין הצדיקים, אמרו במסכת שבת (קנ"ב ב') אלו ואלו, בין של רשעים בין של בינונים, נמסרים לדומה, הללו יש להם מנוחה והללו אין להם מנוחה וכמו שאנו עתידין לבאר. והרשעים הגמורים החמורים שנדונין לדורי דורות, רצון האדון יתברך מקיים אותן, ודן הנפשות ההם בעונש וצער שאינו מכלה הנפש החוטאת ההיא כדכתיב כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה. [מבאר שעונש כרת אינו אובדן הנפש אלא עונשה בצער.]

(רמב"ן, תורת האדם, אות קכב שער הגמול)

משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו וכו' טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה

[הנמשל הוא מה שה' מסר לאדם את צלמו, נשמה טהורה, חכמה ובינה, ושלטון בעולם, ולא היה צריך להשתמש בהם למלאכת ביתו, היינו לעבודת גופו, כי בזה יפסידו מזוהרם. אם ליכלכו כך את הבגדים, יצטרכו לתת אותם לכובס לפני שיוכלו לעמוד לפני המלך ה', ואולי יקח הרבה זמן לכבסם, ואולי הכביסה עצמה תכהה את זוהרם.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קטז) לטקסט

משל למלך ב"ו שחלק בגדי מלכות לעבדיו פקחין שבהן קיפלום והניחום בקופסא טפשים שבהן הלכו ועשו בהן מלאכה לימים ביקש המלך את כליו פקחין שבהן החזירום לו כשהן מגוהצין טפשין שבהן החזירום לו כשהן מלוכלכין שמח המלך לקראת פקחין וכעס לקראת טפשין וכו' (קנג.) משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך טיפשין שבהן הלכו למלאכתן אמרו כלום יש סעודה בלא טורח בפתאום ביקש המלך את עבדיו פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים

[רוח חיים על אבות פ"א מ"ג, פירש שהמשל הראשון הוא על מצוות לא תעשה, שצריך להיזהר לא לעבור על מצוות ל"ת, שמטנפות את הבגד הנכבד; והמשל השני הוא על מצוות עשה, שהרי האדם נברא כדי להוסיף תיקון בקיום מצוות עשה.]

(רבי גדליה נחמן בראדער, גן ירושלים, דף מח ע"ב) לטקסט

כל שנים עשר חדש גופו קיים, ונשמתו עולה ויורדת לאחר י"ב חודש – הגוף בטל ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת

כיזה ודאי יספיק למרק את נפשו ששה חדשים בשמן המור וששה חדשים בבשמים ובתמרוקי היסורים.

(עקידת יצחק, שער סט)

כי הנה בעלי הנפש הדיברית יחלקו בזה ל-ב' כתות: הכת האחת אשר בהמה המה להם בחייהם על פני האדמה, ובמותם לא נפרדו, כי כמות זה כן מות זה, ומותרם אַין... והכת השנית הם אשר בחרו להם לחיות חיי האדם בנר מצוה ותורה אור... והם אשר נשאר להם נשמה אחרי מותם... ואולם באלה מדרגות יש בפחות ויתר, כי אשר תתקשר נפשו בגופו יותר והיא קשת ההפרדה מאותה אשר תתקשר מעט, אם לסיבת חזקתה עליו ואם לחסרון זיכוכה המחוייב אליה לשובה למעונה, ולזה יחוייב שתעלה ותרד זמן מה בתכפיות וזמן שתעלה ותרד לפרקים, עד שלבסוף זיכוכה תעלה ולא תוסף לרדת עוד [צדיקים – נשמתם מנותקת מהגוף, ומיד עולה; רשעים – נשמתם מחוברת תמיד אל גופם; אך יש מדרגות ביניים, שבהם הנשמה עוברת תקופת זיכוך של י"ב חודש, עד שתהיה ראויה לעלות – ולמדרגה זו מתייחס המדרש.].

(עקידת יצחק, שער כב)קנג ע"א

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: מהספדו של אדם ניכר אם בן העוה"ב הוא אם לאו. איני? והאמר ליה רב לרב שמואל בר שילת: אחים בהספידא דהתם קאימנא?! לא קשיא. הא דמחמו ליה ואחים, הא דמחמו ליה ולא אחים

ולכך אמרו (שבת קנג,) אחים בהספדאי דהתם קאימנא, והיינו שזה צער לצדיקים אשר מתו, כי כל זמן היותם חיים, היו הולכים במעלות על מזבח ה' ממדרגה למדרגה, אבל במותם, במקום שיפול העץ שם יהיה מה שטרחו בזה העולם, אבל שם אין קנין שלימות לעלות יותר, ולכך אמרו דעל זה יש לספוד, דשם יקום ולא ילך ממדריגה למדריגה.

(יערות הדבש דרוש ד)

אחים בהספידא דהתם קאימנא - דהנשמה נאחזת בגוף וקשה לה ליפרד ולעלות אם לא על ידי הספד.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ח)

הרצון: במיתתו יעמוד הצדיק שם מבלי הרשוהו מן השמים לירד ולהשתתף עם בני דורו ולהחזירם בתשובה, עד כי ברוב הספד אשר עיקרו התעוררת תשובה, אז יהיה מורשה לירד ולהשתתף.

(יערות דבש, חלק א, דרוש ז)

אחים בהספדאי, לבל יאמר דברים שאינם נוגעים להספד, כי התם קאימנא - לנגדיכם.

(יערות דבש, חלק א, דרוש יב)

אחים בהספידא דהתם קאימנא

[יש מקום לומר שאין צריך להצטער במות הצדיק, כיון שהוא יגיע לעוה"ב ויקבל שכר הרבה. אבל זה לא נכון, כי אמנם הנפש תשיג אושר גדול אבל הגוף הטהור של הצדיק נשאר למטה ונרקב בקבר - "התם קאימנא". ועל זה יש להצטער.]

(רבי אליעזר זלמן גרייבסקי, גינת אגוז, עמ' 42) לטקסט

שוב יום אחד לפני מיתתך

כי האירו דברי חז"ל למולי… באמרם (תנחומא בא סי' ב)… בג' מקומות שמענו שאדם משמיע תלמודו סמוך למיתתו, מנין, שנאמר (משלי כב) "להודיעך קושט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחיך" (שתסדר תלמודך קודם מותך כדי שתוכל להשיב אמרים אמת להקב"ה ששלחך בזה העולם - עץ יוסף)… יחרד האיש ויתר לבו ממקומו לקול רעם גבורות דברי קדשם של חז"ל אלו, לאמר מתי אעשה גם אנכי לביתי [לכתוב את חידושי התורה שלו]… אם כי אמרו "סמוך למיתתו", וכ"כ רש"י ז"ל (ב"ב טו, ד"ה כתבו ישעי') שלא היו הנביאים כותבי' ספריהן אלא לפני מותן ע"ש, ומדברי מהרש"א שם סוף ד"ה ירמי' כתב, מבואר דגם שלמה המלך ע"ה לא כתב ספרו משום שבסוף ימיו נטרד מלכותו ע"ש. מ"מ לא יאמר אדם עוד חזון למועד, כי לא ידע האדם את עתו, אשר לזאת הזהירו "שוב יום אחד לפני כו'", כ"ש אם כבר עבר את שנת החמשים דכתיב (בהעלתך) "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה"… זאת אומרת: מבן נ' שנה ישוב מצבא עבודת עוה"ז אל תוכיות נפשו לדאוג על יומו האחרון, כי מאז הוא בכלל בן אדם אשר חציר ינתן ויעלו עשבים בלחייו רחמנא ליצלן, עי' בעה"ט שם, ואם לא עכשיו אימתי.

(רבי דוד שפרבר, שו"ת אפרקסתא דעניא, הקדמה)

שוב יום אחד לפני מיתתך וכו' ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה

"כי המצוה הזאת לא נפלאת הוא ממך" וגו'... ואף על פי שהמצוה הנזכרת בפרשה ההיא פרשוה רז"ל על התורה בכללה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ולפי פשוטו נאמר על מצות התשובה שקדמה לה שם. ומצוה זאת מוטלת על האדם לעשותה בכל יום על חטא שקדם לו, כמו שאמרו שוב יום אחד לפני מיתתך.

(רבי יעקב אנטולי, מלמד התלמידים, פרשת נצבים)

[בזה מתפרש מה שאמר הלל (ויקרא רבה פרשה לד סימן ג) "והדין נפשא עלובתה לאו אכסניא הוא בגו גופא, יומא דין היא הכא למחר לית היא הכא", שכמו שבעל הבית, שבא אליו אורח לזמן רב, מכבד אותו במיוחד ביום לפני עזיבתו, וכן הגוף הוא בעה"ב לנשמה, וכיון שאינו יודע מתי היא תעזוב, יש לכבד אותה כל יום.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף ב ע"ב) לטקסט

וכי אדם יודע איזהו יום ימות

[גם צדיק, שנאמר עליו (קידושין לח ע"א) "שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדש לחדש", יש ספק האם הכוונה שימות באותו יום בחודש שבו נולד, כמו שהיה עם משה רבינו, או יום אחד לפני כן, כדי שיהיו שנים שלמות, שאילו ביום בחודש שבו נולד, מתחילה כבר שנה חדשה.]

(רבי אברהם אב"ד זשאוויץ, גדולת אברהם, דף ד ע"ב) לטקסט

ונמצא כל ימיו בתשובה

ישיב אל לבו... לאמר ללבו: אמת הוא כן בלי ספק שאני רחוק מאד מה'... אבל מ"מ יש בקרבי חלק ה' ממש... ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל בית אביה כנעוריה קודם שנתלבשה בגופי... כשאשים כל מגמתי בתורה ומצות... וזו היא בחי' תשובה ומעשים טובים, שהן מעשים טובים שעושה כדי להשיב חלק ה' למקורא ושרשא דכל עלמין. וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה, היא שמחת הנפש בצאתה מהגוף המתועב, ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה, וכמארז"ל להיות כל ימיו בתשובה.

(תניא ליקוטי אמרים פרק לא)

בני גלילא אמרי עשה דברים לפני מטתך בני יהודה אמרי עשה דברים לאחר מטתך ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה

[ההתנהגות שבני המקום משבחים אותה טובה עבורנו, ויש לנהוג כך, כפי שנאמר (אבות פרק ב משנה א): איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. אבל יש מקומות שמשבחים מעשים שהם גנאי, ואין ללכת בדרכם. בני הגליל אמרו שיש לעשות דברים שהם "תפארת לו מן האדם" בחייך, "לפני מטתך", כי הם בוודאי טובים. כי בני הגליל היו תמימים וישרים עם ה' ואדם, ומה ששפטו בני אדם בחייהם היה משפט צדק. ובני יהודה אמרו שיש לעשות דברים שישבחו אותך בהם "לאחר מטתך", כשמלווים את האדם לקבורה, כי רק אז שומעים משפט צדק על מעשי האדם, כי בין בני יהודה היו רבים שטעו, והוציא משפט מעוקל על מעשי בני אדם, ורק בשעת ההלויה היו שופטים אותם משפט צדק.]

(רבי יעקב פלקסר, אור תורה, בראשית, עמ' קטז) לטקסטקנה ע"ב

דרש רבי יונה אפיתחא דבי נשיאה: מאי דכתיב – (יודע) ידע צדיק דין דלים? יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותיו מועטין, לפיכך שוהה אכילתו במעיו שלשה ימים. כדתנן – כמה תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא בכלב, שלשה ימים מעת לעת

בראשית ברא אלהים. אלהים משמעו דיין. אמנם כמו חקת התורה נקרא דין. כמו כן נקרא דין גם חקת הטבע שהטביע הקב"ה את עולמו. כמבואר בשבת דף קנ"ה יודע צדיק דין דלים יודע הקב"ה בכלב שמזונותיו מועטין כו' ואין הדבר בתורת עונש. אלא הטבע כך הוא והוא נקרא דין. [הנצי"ב מבאר שהמילה דין אינה עונש, אלא חוק שחוקק ד' בעולמו, ולכן כוונת הגמרא אינה שהכלב נענש בכך שמזונותיו מועטין ומזונו משתהה בקיבתו, אלא כך חוקק ד' בעולמו.]

(העמק דבר, בראשית פרק א פסוק א)

לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא

[רבים שונאי ישראל שנובחים ככלב עלינו, אבל כלב אינו מזיק בזה, והעולם אינו נמשך אחרי הנביחות, אבל רומי שנמשל לחזיר, כמו שאומר המדרש "והחזיר זו אדום", חופר בטיט ובצואה ללכלך את ישראל, להציג אותנו כבעלי מידות רעות, ובזה מזיקה יותר מכלב, כי החזיר הוא עשיר באמצעים ללכלך את ישראל.]

(רבי שרגא רוזנברג, בגדי שרד, עמ' 43) לטקסטקנו ע"א

אמר רב יהודה אמר רב מניין שאין מזל לישראל שנאמר ויוצא אותו החוצה אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בן ביתי יורש אותי אמר לו לאו כי אם אשר יצא ממעיך אמר לפניו רבונו של עולם נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן אמר ליה צא מאיצטגנינות שלך שאין מזל לישראל

והנה אברם הוליד את ישמעאל, אבל פירוש המדרש, כי אברם מבקש בן יורש אותו, כמו שאמר והנה בן ביתי יורש אותי, והקדוש ברוך הוא אמר לו לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך, וצא מן האצטגנינות שלך, אברם אינו מוליד בן ליורשו, אבל אברהם מוליד בן ליורשו ויתכן שהיה האצטגנינות על זיווגם, שאברם ושרי לא יולידו זה מזה, ואברהם ושרה יולידו.
אבל לפי דעתי שרה תוספת במדרש, לומר שהיה כן גם בשרה, אבל הקדוש ברוך הוא לא הבטיחו עתה בשרה, וגם בעת נבואת המילה עדיין היה אברהם מסתפק בשרה שתלד.

(רמב"ן, בראשית פרק טו פסוק ה)

לדעתו אין שואלים בהם כי צריך להיות תמים עם ה',אמנם אם שמע או נודע לו מהם שיש לו סכנה עליו להתחשב בכך ולא להתעלם ממידע זה, כי אסור לסמוך על נס ואסור לדעתו ללכת נגד המזלות, ומביא ראיה מדברי אברם אל ה' שמשמע שהתחשב באיצטגנינות.

(רמב"ן בתשובה)


[עיין עוד לקט באורי אגדות נדרים לב ע"א]

אין מזל לישראל

[ב]... חקק הבורא, יתברך שמו, בכוכבים האלה, והוא, שגם כן עניני מקרי הגשמים ומשיגיהם, אחרי שהוכנו למעלה, יימשכו על ידיהם למטה באותה הצורה שצריכים לקרות להם. דרך משל: החיים, העושר, החכמה, הזרע וכיוצא, כל אלה הענינים מוכנים למעלה בשרשים ונעתקים למטה בענפים בצורה הראויה על ידי הכוכב... [ג] והנה נשתעבדו לזה הסדר כל בני אדם גם כן להתחדש בהם, כפי מה שיימשך להם מן המערכה. אמנם, כבר אפשר שתבוטל תולדת הכוכבים מכח חזק עליון מהם, ועל יסוד זה אמרו "אין מזל לישראל", כי כח גזרתו יתברך שמו והשפעתו גוברים על הכח המוטבע בהשפעת המערכה, ותהיה התולדה לפי ההשפעה העליונה, ולא לפי השפעת המערכה.

(דרך ה' חלק ב פרק ז אותיות ב-ג)

הספירה תפארת הוא קו המכריע כמפורש בספר הזוהר בפסוק ויסע ויבא ויט. וזאת הספירה נקרא ישראל סבא כי הוליד י"ב שבטים העליונים, והם י"ב צנורות עינות מים היוצאים מן המקור... והם י"ב חותמות של הקב"ה, והם י"ב שבטים לשבטי ישראל, "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו", וזאת היא נחלה בלי מצרים כשעולה למעלה למעלה עד כתר, שאין שום שר משרי החיצונים של האומות ע"א שולט שם כלל. ועל כן אין מזל לישראל... שוב חזר השואל הנ"ל ושאל אותי על מה שכתבתי לעיל "ועל כן אין מזל לישראל, הלא אמרינן [מו"ק כח ע"א]: בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, וכאלה רבים בגמרא. והשבתי לו... על דרך הקבלה הוא סוד גדול ואגלה למכ"ת ברמז. דע כי שלשה שמות הן: אדנ-י למטה, הוי"ה באמצע, אהי-ה למעלה. ובסוד אהי-ה הרומז לכתר תלוי המזל. וזהו סוד "ותתפלל (חנה) על ה'" [שמואל א' א, י], אל ה' לא נאמר אלא "על ה'" ממש, כי כתר הוא רחמים גמורים. וכן בחיי כתיב "הנני יוסף על ימיך ט"ו שנים" [ישעיהו לח, ה], "יוסיף" כתיב ולא אמר מוסיף, לפי שהוא רומז לכתר הנסתר ונעלם יותר מכל הספירות. וכן במזונות כתיב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" [תהלים כה, נג], אל ה' לא נאמר אלא "על ה'" ממש. ולפי שזכה יעקב אבינו לנחלה בלי מצרים, דהיינו לתפארת שעולה בשעת רצון למעלה מן הזרועות שהם גדולה וגבורה המיוחדים לאברהם ויצחק עד כתר, ולכן אמר יעקב "ברכת אביך גברו על ברכת הורי" [בראשית מט, כו], ולכן כתיב "אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ" וגו' [ישעיהו נח, יד], אל ה' לא נאמר אלא "על ה'" ממש, "והרכבתיך על במתי ארץ" - כלומר למעלה מן הזרועות, שאין שום שר משרי החיצונים משרי אומות העולם מ"ה ולא שום מזל מן כל המזלות התחתונים שולט שם, כענין "ומאותות השמים אל תחתו" וכו' [ירמיהו י, ב]. ומה שאמרו לאו בזכותא תליא מילתא, היינו בספירת תפארת הנקרא זכות, לפי שהוא מעורב בדין, כי הוא קו המכריע בין גדולה וגבורה, וגומר הדין של ב"ד הגדול. אלא במזלא תליא מילתא היינו בספירת כתר הנקרא מזל העליון, על שם "יזל מים מדליו" וכו' [במדבר כד, ז] לכל הספירות. ועל דרך זה פירש בספר הזוהר באדרא קדישא [זוהר נשוא קלד ע"א] הא דאמרינן הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת שבהיכל.

(ר' יששכר בער איילנבורג, שו"ת באר שבע, סימן עא = צידה לדרך שמות פרק לג פסוק כג)

האי מאן דבכוכב יהי גבר נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא

הנה דברו שם מצד הפועל, אך אין כונתם ששני אנשים שיהיו נולדים בכוכב חמה, והאחד - מזגו מן הטוב שבליחות ומזג מוחו המשובח שיהיה, והאחר - עב שבליחות עכור, ואע"פ שהם נולדים ברגע אחד לא ישתוו בקבול החכמה. כי אע"פ שהפועל אחד, מתחלף הפעולה כפי התחלפות המתפעלים אשר פעל בהם, וזה ברור עם ההשתכלות המועט, ועל זה הדרך יתחלפו כחות הנפש מצד מזגי הגוף, וישתנו ג"כ מצד נותן הצורה, וזה תלוי ברגעי ההריון והלידה.

(דרשות הר"ן, הדרוש השנים עשר)

האי מאן דבצדק, יהי גבר צדקן, אמר רבי נחמן בר יצחק וצדקן במצות, האי מאן דבמאדים, יהי גבר אשיד דמא, אמר רבי אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא, אמר רבה אנא במאדים הואי, אמר אביי מר נמי עניש וקטיל

יש בכאן ספק שהוא צריך להתבאר. שיראה מזה, שהאדם כפי מזלו יהיה ממרה בעבירות, או רודף במצות. שהרי אמרו שם. האי מאן דבצדק יהא גבר צדקן אמר רב נחמן בר יצחק וצדקן במצוות. האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא. וזה בלא ספק דבר מתמיה, שאם ימשך מעשה המצות או העבירות כפי המזל אין כאן מקום לשכר ועונש?
ויש בזה שתי תשובות. כי המזל בענין המצות והעבירות נותן הכנה לבד, לא מכריח. כי הנולד בצדק אינו מוכרח להיות צדקן, כי אם [שיהיה] מוכן לכך. וכן הנולד במאדים, אינו מוכרח להיות שופך דמים, אבל מוכן לכך. והסבה בזה, כי המזל פועל בגופות עד שיעשה רושם בהם. ועם כל זה איננו פועל בנפש שהוא למעלה ממנו. ומתחייב מזה שכל מה שהוא נמשך לדברים הטבעיים יהיה כפי המזל, אבל מעשה המצות והעבירות שאינו פועל טבעי ימשך כפי הנהגת הנפש. וזה על שני פנים. האחד מהם, שהנפש מצד הנהגתה לגוף אפשר לה שתשתנה התכונה הרעה ההיא שבגוף הנמשכת אחר המזל, כמו שנאמר שהנולד במאדים אע"פ שמתחייב לפי מזלו שיהיה דם לבו חם רותח, מוכן אל הרציחה, עם כל זה הנפש בכחה מצד הנהגתה לגוף תשקיט הרתיחה ההיא. הנה זהו הצד הראשון. והשני, שעם היות שלא תשקוט הרתיחה ההיא, הנפש תשתמש בה במה שהוא פעל טוב רצוי ולא תשתמש בה במה שהוא [פועל] מגונה. כי המזל אינו מחייב פעל פרטי, אבל מחייב תכונה. ויש בכח הנפש שתשמש בתכונה אחת בעצמה בפעל טוב, או בפעל מגונה. וזהו מה שאמר שם: אמר רב אשי או גנבא או אומנא, או טבהא או מוהלא. הנה טבחא ומוהלא שניהם נמשכים מתכונה אחת, ופעל האחד מהם רצוי שנצטוינו עליו והשני הוא מגונה. הנה מבואר א"כ שאין למזל [כח] במעשה המצות והעבירות כי אם לתת הכנה לבד. ויש לנפש כח על ההכנה ההיא כמו שביארנו.

(דרשות הר"ן, הדרוש השמיני)

כתיב אפינקסיה דרבי יהושע בן לוי, האי מאן דבחד בשבא, יהי גבר ולא חדא ביה, מאי [ולא חדא ביה] אילימא ולא חד לטיבו והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי אלא לאו חדא לבישו והאמר רב אשי אנא ודימי בר קקוזתא הוויין בחד בשבא אנא מלך והוא הוה ריש גנבי אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו (מאי טעמא דאיברו ביה אור וחושך), האי מאן דבתרי בשבא, יהי גבר רגזן, מאי טעמא משום דאיפליגו ביה מיא, האי מאן דבתלתא בשבא, יהי גבר עתיר וזנאי יהא, מאי טעמא משום דאיברו ביה עשבים, האי מאן דבארבעה בשבא, יהי גבר חכים ונהיר, מאי טעמא משום דאיתלו ביה מאורות, האי מאן דבחמשה בשבא, יהי גבר גומל חסדים, מאי טעמא משום דאיברו ביה דגים ועופות, האי מאן דבמעלי שבתא יהי גבר חזרן

אמנם האצטגנין טוען, כי הוא יודע את הפרטים, אבל אנחנו מכחישים אותו בזה, ומעידים כי דבר זה לא ישיגהו בשר ודם, רק אם אנו מוצאים דבר מחכמת האצטגנינות, סומך על חכמה אלוהית חכמת התורה, אנו מקבלים אותו, כך תנוח דעתנו מדברי חכמת האצטגנינים שמצאנום אצל החכמים ז"ל, בהניחנו כי דברים אלה נובעים מכח אלוהי, ונמצא שהם אמת, אך כל דברי האצטגנינות האחרים, אינם כי אם סברה והטלת גורלות בשמים, שיש בה מן האמת לא יותר מבהטלת גורלות בארץ [מבאר שדברי חכמים בענייני אצטגנינות מבוססים על קבלה ודבר ה' מה שאין כן אצטגנינות הגויים שהיא סברת הלב בלבד ואין לסמוך עליה כלל].

(ספר הכוזרי, מאמר רביעי אות ט)

רבי חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל

רצונו לומר, שתקונם והפסדם אינם לסבה טבעית, ולא על מנהג המציאות, אלא נתלה בעבודה ובמרי, וזה אות יותר גדול מכל אות. וכבר בארנו שזה בדין צבור ובדין יחיד כמו שיראה מן המעשה ההוא והוא נאות לאומרו ובזרעך עד עולם. ומן המאמר המפורסם באומה ראה אדם יסורין באים עליו יפשפש במעשיו. והוא הענין בעצמו הוא המכוון ג"כ באומרו אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים ואתכם לקח ה'. ר"ל שעניניהם אינם נוהגים ענין מנהג שאר האומות אבל יחדם השם בזה המופת הגדול שיהיו פעולותיהם תמיד נקשרות בתקון עניניהם או בהפסדם.

(רמב"ם, אגרת תחיית המתים)

ומפני זה אמרו המלאך הממונה על ההריון "לילה" שמו, נוטל את הטפה ומניחה לפני הקב"ה, ואומר טפה זו מה תהא עליה, חכם או טפש, עשיר או עני, אבל צדיק ורשע לא קאמר. הנה בארו שהחכמה והעושר תלוים במזל כפי רגע ההריון והלידה, לא הצדק והרשע.
וזהו שאמרו גם כן בשבת אתמר ר' חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל, ר' יוחנן אמר אין מזל לישראל. הנה בארו שהחכמה והעושר תלויים במזל, ואפילו ר' יוחנן מודה בזה. שאע"פ שאומר אין מזל לישראל, אין כונתו לומר שלא יהיה המזל פועל בדברים האלה. אבל הכוונה, שעל ידי תפלה וצדקה ישתנה מזלו לטובה. כן פי' רש"י ז"ל שם דכן סוגית הגמרא מוכחת. ור' חנינא סובר שאין תפלה וצדקה משנה המזל בדברים האלה, שהם החכמה והעושר, אבל במעשה המצות והעבירות, אין שום חכם חולק שאין למזל יכולת עליהם. וזהו מה שאמרו רז"ל: בני חי, ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא. הנה יחסו למזל. הדברים הגופיים, לא הנפשיים.
אבל עדיין יש בכאן ספק קשה, והוא, כי מדברי ר' חיינא נראה שהמזל פועל בדברים האלה [הגופניים הללו] פועל הכרחי, אי אפשר שתשתנה בשום פנים על ידי תפלה וצדקה, וכן פירש רש"י ז"ל, וכן הסוגיא מוכחת. שאי אפשר שנאמר שכונת ר' חנינא היא לומר: שהמזל נותן הכנה באלו הדברים, ושאפשר שתשתנה ההכנה ההיא בזכות המצוה. שהרי אמרו שם: מדשמואל נמי אין מזל לישראל, ומדר' עקיבא נמי אין מזל לישראל. וכל המעשים ההם היו מורים, שאפשר למזל שישתנה בזכות המצות כמו שהוא מבואר שם, ואם כן אפילו ר' יוחנן שהוא אומר "אין מזל לישראל", הוא מודה שמערכת הכוכבים פועלת, אלא שהפעל ישתנה כפי עשיית המצות. והנה אם כן לר' חנינא שחולק עליו ואומר יש מזל לישראל, יצטרך לומר שפעל המערכת בדברים האלה אי אפשר שישתנה, ואם כן יקשה מאד ענין יעודי התורה בדברים הגשמיים, כאריכות ימים והבריאות והעושר וזולתם, שלדברי ר' חנינא הכל נמשך כפי המערכת, ואין למצות ועבירות רושם בהם כלל. ולפי זה גם כן לא יועילו תפלותינו בדברים האלה מאומה, וזה הענין קשה, וצריך להתבאר.
והתשובה אצלי בזה. שהאדם אפשר שינצל מהפגע שיחייבהו המזל על אחד משני פנים האחד מהם, שלא יהיה במקום אשר יראה בו רושם המזל ההוא, או שיהיה שם, אבל יכין עצמו בענין שלא יוכל המזל לו. והשני, שעם היות שיהיה במקום אשר מדרך המזל שירשום בו, שינצח האיש ההוא כח המזל עד שלא ירשום בו כלל. כאשר נאמר על דרך המשל, שהאדם יכול להנצל משרפת האש על אחד משני פנים: האחד, כשיתרחק ממנו ויעמוד במקום לא תוכל האש לעשות רושם בו, או שיסוך מדם הסלמנדרא כדי שלא תזיקהו האש עם היותה שורפת בכחה. והשני, שיעמוד במקום תהיה רושמת בו אלו תשאר על כחה, אבל הוא יבטל כחה כשיכבנה.
כן יוכל האדם להנצל מהיזק המזל באלו השני פנים, אם שניהם אפשריים בו. האחד מהם, שלא יהיה במקום ההוא שהמזל רושם בו. או שאם עומד במקום ההוא שיעשה איזה פועל אשר בסבת אותו הפועל [ההוא] לא ירשום בו המזל רושם רע. עם היות שלא יפסד ויחלש כח המזל. כאשר נאמר על צד המשל שאם המערכת תחייב חום חזק שורף, שיתנהג האיש ההוא בהנהגה הקרה. עד שינצל מרושם המזל מבלתי שיפסד כח המזל ויחלש. זה הצד הראשון אשר אפשר בו לינצל מרעת המזל והמערכת.
ובזה הצד מסכימים ר' חנינא ור' יוחנן ואין מחלוקת ביניהם כלל, שאפילו ר' חנינא שאומר יש מזל לישראל, יודה שעל זה הצד ינצל האדם מפועל המזל, והוא שהש"י ישים בלב עושי רצונו לעשות פעלים אשר מצדם ינצלו מהיזק המערכת, עם היות שהמערכת לא תשחת. וכבר העיד על זה הענין רבי אברהם ובזה הצד יהיו נתלים כל יעודי התורה, וכל תפלותינו היום, לדעת רבי חנינא.
אבל אם אפשר שיחליש האדם מצד זכותו כח המזל בעצמו מבלי שיעשה שום פועל מגין בעדו, אבל שיחליש כחו שלא יוכל לרשום בי, כאשר היה ענין חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש, שנכנסו בו ולא עשו שום תחבולה להנצל ממנו, ועם כל זה לא רשם בהם האש רושם כלל, אם אפשר שיהיה כן במזל, בזה הוא שנחלקו ר' חנינא ור' יוחנן, שר' חנינא סבר שאי אפשר שיהיה כן בשום פנים. ור' יוחנן סובר שגם זה אפשר, שהמצוה בעצמה תמנע המזל מעשות רושם רע באיש ההוא שומר המצוה. והסוגיא שם בשבת מוכחת כן. באמרו שם ואף רב סובר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב מנין שאין מזל לישראל שנאמר, ויוצא אותו החוצה וגו', ואמר לפניו רבש"ע נסתכלתי באצטגנינות שלי ואיני ראוי להיות לי בן, אמר לו צא מאצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל, מאי דעתיך דקאי צדק במערב, מהדרנא ומוקמנא ליה במזרח, והיינו דכתיב: מי העיר ממזרח צדק. הנה לא אמר שיזמין אליו סבות יגינוהו ימנעוהו מרושם המזל, אבל ישנה המזל בעצמו עד שלא יוכל המזל בעצמו לרשום בו. וכן שאר המעשים האמורים שם, שאמרו ומדשמואל נמי אין מזל לישראל, ומדר' עקיבא נמי אין מיל לישראל, ומדרב נחמן בר' יצחק אין מזל לישראל. כלם על זה הדרך שהמצוה היתה מבטלת כח המזל מבלתי אמצעי אחר.
ומכל מקום הדבר מוסכם בין חכמי ישראל, שהעולם הזה התחתון נמסר ונוהג כפי מערכת הכוכבים אם לא שעבודת הש"י תבטל הרושם המתחייב ממנה ונמשך מזה, שאם לא יחזק זכות האדם כל כך שתשתנה המערכת בשבילו. או שיהיה מושגח בהשגחה פרטית דבקה, עד שישים הש"י בלבו לעשות איזה פעל יגן בעדו מדעת המערכת, כי עוד שלא יהיה אחד מאיו הצדדים, יתחייב שיענש האדם ההוא גם כשלא יתחייב אליו כפי מעשיו העונש ההוא. ומפני זה אמרו רז"ל בני חיי ומזוני וכו'. ועל זה הצד גם כן הוא שאמר: ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר כיון שנתנה רשות לומשחית [לחבל] אינו מבחין בין צדיק לרשע. [מבאר מהו מזל ומה פעולתו.]

(דרשות הר"ן, הדרוש השמיני)

עוד יתבאר על דרך אומרם ז"ל (שבת קנו.) אין מזל לישראל, ועל דרך אומרו (ישעיה מא ב) צדק יקראהו לרגלו, שעקר ה' מזל זה ממקום אחד ונתנו במקום אחר, והוא מאמר ה' ופניתי אליכם והפריתי וגו' כנגד בני חיי ומזוני; הגם ששלשתם הם תלויים במזל ולא בזכות, אני אפנה המזל ממקום למקום המורה עליכם. לפרות זה כנגד הבנים, והרביתי אתכם כנגד חיי, על דרך אומרו (דברים יא כא) למען ירבו ימיכם וגו', והקימותי את בריתי כנגד מזוני, ויחס לה שם ברית, על דרך אומרו (בראשית ח כא) ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף וגו', עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וגו' (שם פסוק כב), ואמרו ז"ל (שבועות לו.) כי מה שאמר לא אוסיף הוא שבועה, וכתיב שם (בראשית ט יב) זאת אות הברית, וכל הנאמר שם הוא נכלל בכלל השבועה. [מבאר שאף שישנם דברים התלויים במזלות, הקב"ה מעביר הככובים ממסילותם לתועלת ישראל.]

(אור החיים, ויקרא כו, ט)

האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא. א"ר אשי, אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא

יורה, כי אינו בהכרח שיהיה גנב ושופך דמי נקיים, אלא שיש כח בידו להתנהג על פי השכל והוראת המלמדים הטובים לשנות רוע הוראתו, בשלא ירע ולא ישחית, כמו טבחא; או שיועיל לרפואת הגופות, כמו אומנא; או שיוסיף עוד תועלת נפשיי במלאכת שמים ויהיה מוהל.

(עקידת יצחק, שער כב)

אומר, שטעמו של דבר, לפי שאין הקב"ה משדד המערכה מכל וכל, כ"א זה הדבר אשר יעשה ה' ליראי ה' וחושבי שמו, שבזמן שיש במערכה הוראת איזה דבר רע, אזי הקב"ה מסבב פני המערכה אל דבר אחר בדומה לו, באופן ששומר מצוה לא ידע דבר רע. ומשפט המערכה יתקיים על כל פנים.
ועל זה הדרך מצינו (מו"ק ט ע"ב) "זיל גביהו דלברכוך אמרי ליה יהי רעוא דתזרע ולא תחצד כו' ליחרב ביתך כו' א"ל הני כולהו ברכתא נינהו"? ומקשים על זה למה ברכו במשלים וחידות היו להם לברכם במראה ולא בחידות, אלא לפי שראה משפט המערכה מורה על תזרע ולא תחצד ורצה להפכו לברכה באופן שתתקיים משפט המערכה והוא לא ליהוי נזוק,
וכך בצאת ישראל ממצרים ראה פרעה באצטגנינות שלו כי כוכב מאדים ששמו רעה עולה כנגדם המורה על שפיכת דם, והוראת הכוכב ההוא לא יתוקן כ"א ע"י מוהלא או טבחא ושניהם כאחד טובים, לפי שיש ספק אם כוכב זה מורה על הריגה ממש, או על פצע וחבורה לבד, או על שניהם כאחד, על כן לתיקון ספק זה צריך לשניהם להיות מוהלא וטבחא, ועל כן מסר ה' לישראל שני מצות, דם פסח, ודם מילה, לפי שרצה להצילם ממשפט המערכה ולהסב פני הוראתו של המזל ההוא על טבחא ומוהלא, טבחא זביחת דם פסח, ומוהלא היינו דם מילה, רמז לדבר כי רעה עולה למספר ערלה, ונצטל ניהם להנצל מהריגה ממש ומפצע וחבורה. ואמר פרעה רואה אני שכוכב ששמו רעה עולה לקראתכם ולקראת כל העולים ממצרים בין אנשים בין נשים וטף, וא"כ במה תתקנו שני הוראות המערכה בשלמא האנשים יתקנו ע"י דם פסח ומילה, אבל נשים וטף במה יתקנו כי הנשים אינן במילה והטף אין דרכם לזבוח, לפיכך לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אותה אתם מבקשים לתקן הוראת הכוכב, שהרי כבר אמרתם פן יפגענו בדבר או בחרב, וזה טעם על ונזבחה.

(כלי יקר, שמות פרק י פסוק י)קנו ע"ב

דרבי עקיבא הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא הוה דאיגא אמילתא טובא ההוא יומא שקלתה למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה אמר לה אבוה מאי עבדת אמרה ליה בפניא אתא עניא קרא אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה קאימנא שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה אמר לה מצוה עבדת נפק רבי עקיבא ודרש וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

מביא באור רש"י שכלדיים היינו אוב ותמה על כך, ולדעתו הם הרואים בכוכבים. אין שואלים בהם כי צריך להיות תמים עם ה',אמנם אם שמע או נודע לו מהם שיש לו סכנה עליו להתחשב בכך ולא להתעלם ממידע זה, כי אסור לסמוך על נס ואסור לדעתו ללכת נגד המזלות, ומביא ראיה מהתנהגות רבי עקיבא שלא התעלם מדברי הכלדאיים אלא לקח ונצר דבריהם בליבו.

(רמב"ן בתשובה המיוחסות לרשב"א רפ"ג)

וראינו בסוף שבת מעשים בבני אדם שהיו בני מות כפי הטבע וכפי גזרת הכוכבים. ואעפ"כ כשרון המעשים היה מבטל הכל, כי אין עניינינו תלוי במנהגו של עולם כלל, אלא בהשגחת אדון העולם בנו, שהוא כפי האמונות הטובות אשר נקבע בנפשותינו וכפי המצות שנקיים.

(דרשות הר"ן, הדרוש הששי)

דר"ע הויא ליה ברתא אמרי ליה כלדאי ההוא יומא דעיילה לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא וכו' ההוא יומא שקלתא למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא וכו' בפניא אתא עניא קרא אבבא וכו' שקלתי לריסתנאי דיהבית לי יהבתיה ניהליה

[בזה יש לפרש את הפסוק (תהלים פרק מא פסוק ב-ג) "אשרי משכיל אל דל" - שהיא נתנה צדקה, "ביום רעה ימלטהו ה'" - ניצלה ממה שנגזר עליה למות, "ה' ישמרהו ויחיהו" - ה' הוסיף לה חיים והאריכה ימים.]

(רבי מאיר שלמה פארינטי, אמרי שפר, דף יב ע"א) לטקסט

וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

[קשה, איך תציל ממיתה, הרי סוף אדם למות? י"ל שהנה ר' עקיבא (ב"ב י ע"א) אומר שמותר לתת צדקה ואינו נחשב סותר גזירת ה' שהעני יהיה עני, כי אנו בנים לה' וה' רוצה שנסתור את גזירתו נגד העניים שהם בניו. וכיון שאנו בנים, מותר לה' להיטמא לנו ולקבור אותנו אף שהוא כהן, כמש"כ תוס' סנהדרין לט ע"א. א"כ הנותן צדקה מורה שיש לנו דין בנים, א"כ ה' יכול לאסוף אותו בעצמו כביכול, כמ"ש (ישעיהו נח, ח) "והלך לפניך צדקך כבוד יקוק יאספך", כפי שהסביר ר"י אלגזי פ' וזאת הברכה, שבזכות הצדקה ה' בעצמו יאסוף אותו למיתה. וידוע שמיתה ע"פ ה' היא מיתת נשיקה שאינו מרגיש מיתה. וזה מש"כ שצדקה מצילה ממיתה עצמה, שלא תהיה ע"י מלאך המוות אלא ע"י ה' ולא ירגיש במיתה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' טו) לטקסט

כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא

[מנהג הגוים להראות כבוד זה לזה ע"י הסרת הכובע, כי היו רגילים ללבוש כובע כהגנה, ועבדים היו הולכים בלי כובע להראות שהם ברשות אדוניהם שרשאי להרוג אותם בהכאה על ראשם, והסרת הכובע היא כאמירה "אני עבדך, וחיי בידך ואינני מגן על עצמי בכיסוי ראש". אבל אנשי הצבא לא הסירו את הכובע גם בנוכחות המלך, כדי להראות שהם לוחמים בעד המלך, ומגינים על עצמם מול אויבי המלך, ומוכנים בכל עת לצאת למלחמה בעד המלך. ולכן אנחנו לובשים כיסוי ראש כל הזמן, להראות שאיננו עבדים אלא אנשי צבא, לוחמים בעד ה' ותורתו.]

(רבי שרגא רוזנברג, כנפי שחר, עמ' 188) לטקסט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US