Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת שבת (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת שבת
דפים נה-פז

דפים ב-כה דפים כו-נד דפים פח-פט דפים צ-קה דפים קו-קיח דפים קיט-קלח דפים קלט-קנז

לשון הגמראמראה מקום הביאור
נה ע"א01 הזקנים שלא מיחו בשריםנזר הקדש ח"ג עמ' רנט
נה ע"א01 זקנים מה חטאו על שלא מיחו בשריםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' לה
נה ע"א01 זקנים על שלא מיחו בשריםדרשות מהר"ם חביב עמ' תס
נה ע"א01 זקנים שלא מיחו בשריםדרשות מהר"ם בנעט עמ' נב
נה ע"א01 חטאת הסנהדרין על שלא מיחועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנח
נה ע"א01 עוון העם תלוי על השופטפניני יחזקאל עמ' נח
נה ע"א01 על זקנים שלא מיחו בשרים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קכו
נה ע"א01 על זקנים שלא מיחו בשריםזרע שמשון (תשסג) קינות אות ב
נה ע"א01 על זקנים שלא מיחו בשריםצפנת פענח (תשסו) עמ' צד
נה ע"א01 על זקנים שלא מיחו בשרים נענשו תחלה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפז, תקסד, א'שמב, א'רלה
נה ע"א01 על זקנים שלא מיחויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תק
נה ע"א02 ר' יהודה הוה יתיה קמיה דשמואל אתיא ההיא אתתא צווחא קמיהתנופה חיים דף מח ע"ד
נה ע"א02 ר"י הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צוחה קמיה ולא משגח ביה וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' מב
נה ע"א02 רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא וכו' הא יתיב מר עוקבא אב בית דין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפ
נה ע"א02 רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בה וכו'התרגשות הלב (תשסח) עמ' רכ
נה ע"א02 רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגה בה וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיג
נה ע"א02 רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל וכו' רישך בקרירי רישא דרישיך בחמימידרכי התשובה עמ' עד, צז
נה ע"א02 רב יהודה וכו' אתא האי איתתא ולא אשגח בי' וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' רעט
נה ע"א02 רב יהודה יתיב קמיה דשמואל וכו' הא יתיב מר עוקבא, אב בית דיןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקנח-תקנט
נה ע"א02 רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל וכו' לא סבר ליה מר אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענהישמרו דעת עמ' רב
נה ע"א03 אתאי ההוא איתתא קא צווחת קמיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רז
נה ע"א03 אתאי ההיא איתתא צוחה קמיה ולא היה משגח בהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' נה
נה ע"א03 אתאי ההיא אתתא קא צווחא קמיה ולא הוה משגח בה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנד
נה ע"א03 ההיא איתתא דאתיא וצוחאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיב
נה ע"א03 ההיא איתתא דאתיא וצוחא קמיה דשמואל ולא הוה משגח בה וכו' אוטם אזנו מזעקת דל וכו'שפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' סז
נה ע"א03 ההיא איתתא דאתיא וצוחה קמיה דשמואלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצג
נה ע"א03 ההיא איתתא דצוחא קמיה דשמואל ולא אשגח בהדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שנ
נה ע"א03 ההיא איתתא דצוחה קמיה דשמואלאור יהל ח"א עמ' לד
נה ע"א04 לא אשגח בה וכו' אטם אזנו מזעקת דלמחשבת מוסר ח"א עמ' רס
נה ע"א04 א"ל לא סבר ליה מר אוטם אזנו וכו' א"ל וכו' רישך בקרירי רישא דרישיך בחמימיחכמה ומוסר ח"א עמ' רצה
נה ע"א04 לא סבר ליה מר אוטם אזנו וגו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' קלד
נה ע"א04 לא סבר לה מר אוטם אזנו מזעקת דלשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שה
נה ע"א04 לא סבר מר אוטם אזנו, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' פח
נה ע"א04 שמואל לא אשגח בההיא אשה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שסז
נה ע"א05 אוטם אזנו מזעקת דלאפוד בד דף פח ע"ג
נה ע"א06 רבך בחמימי, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' נב
נה ע"א06 רישך בקרירי רישא דרישך בחמימיקרבן מנחה (תשעד) עמ' סט
נה ע"א06 רישך בקרירי ורישא דרישך בחמימיתורת יחיאל בראשית עמ' שמא
נה ע"א06 רישך בקרירי רישא דרישיך בחמימיאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תש
נה ע"א06 רישך בקרירי רישא דרישך בחמימיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' נד, ח"ו עמ' מז
נה ע"א06 רישך בקרירי רישא דרישך בחמימיספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלד
נה ע"א06 שיננא רישך בקרירי ורישא דרישך בחמימימרפא לשון עמ' קסז
נה ע"א06 שיננא רישך בקרירי ורישא דרישיך בחמימיאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מו
נה ע"א11 א"ל ר' זירא לר' סימון לוכחינהו מר וכו' אע"ג דלא מקבלי לוכחינהו מרשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ו בהגה"ה
נה ע"א11 א"ל ר"ז לר' סימון לוכחיכנו מר כו'עדן גנים דרוש ב קול ב
נה ע"א11 א"ל ר"ז לר' סימון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא וכו'מכשירי מצוה עמ' קנו
נה ע"א11 א"ל ר"ז לר' סימון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא א"ל לא מקבלי מינאיתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' ריט
נה ע"א11 אמר רבי זירא לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא וכו' מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ
נה ע"א11 לוכחינהו להני דריש גלותאאהבת עולם דף מט
נה ע"א11 לוכחינהו מר וכו' אע"ג דלא מקבליהבן יקיר (לניאדו) דרוש ב לפרשת נח
נה ע"א11 לוכחינהו מר כו' היה בידם למחות כו'חיי עולם (בולה) דף נה
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני רבי ריש גלותאחדרי בטן פרשת דברים אות כה
נה ע"א11 לוכחינהו מר לדבי ר"ג א"ל לא מקבלישבות יעקב (אבולפיה) עמ' י, רכא, רנד
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דבי ר"ג א"ל לא מקבלי מנאייגל יעקב (תשנג) נח אות כו
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דבי ר"ג וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' לה
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא א"ל לא וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' רצז
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מז עמ' שד, דרוש סה עמ' תמג
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותאאבן יהושע עמ' 36
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותאבינה לעתים (תח) דרוש מו/ז דף קיח ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת האזינו דף קצו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נב ע"ב
נה ע"א11 לוכחינהו מר להני דריש גלותא א"ל לא מקבלי מינאיאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' מב
נה ע"א11 לוכיחינהו מר להני דבי ריש גלותא אע"ג דלא מקבלו וכו' מעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעה לבר מזושבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ד
נה ע"א12 א"ל לא מקבלי מינאי א"ל אע"ג דלא מקבלי כו'נטע שורק פרשת חיי דרוש ב
נה ע"א12 לא מקבלי מינאימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ב
נה ע"א12 לא מקבלי מינאישפע חיים ח"ד עמ' קכז
נה ע"א14 אין הקב"ה חוזר מטובהחכמת התורה תולדות עמ' פה
נה ע"א14 דבור מהקב"ה לטובה אינו חוזר אבל לרעה חוזרעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לר"ה אות ד
נה ע"א14 דיבור שיצא מפי הקב"ה ע"י נביא אינו חוזרערבי נחל (תשסד) עמ' עה
נה ע"א14 הבטחה לטובה אינו חוזר בודרשות מהר"ם בנעט עמ' רכא
נה ע"א14 כל דבור שיצא מפי הקב"ה לטובה וכו' אינו חוזרדברי שמואל (תשיג) עמ' קמב
נה ע"א14 כל הבטחה שיצא מפי הקב"ה לטובהחכמת התורה תצוה עמ' רעא
נה ע"א14 לא יצאה מדה מפי הקב"ה וחזרה וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' רפה
נה ע"א14 לא יצתה מדה טובה וכו' וחזר בהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רפב
נה ע"א14 לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזרשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שמג
נה ע"א14 לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בהס' החיים (תשנג) עמ' קכט
נה ע"א14 לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קה
נה ע"א14 לטובה אין הקב"ה חוזר ולרעה חוזרצפנת פענח (תשסו) עמ' קיז
נה ע"א14 לטובה אין הקב"ה חוזר ולרעה חוזרצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קסו
נה ע"א14 מעולם לא יצא דבור לטובה מהקב"ה וחזר בו חוץ מזומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רמג
נה ע"א14 מעולם לא יצא מדה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' מה
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעה חוץ מזה וכו' לך רשום על מצחן של צדיקים וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תצו, תצט, ח"ג עמ' קלא, שג
נה ע"א14 מעולם לא יצאת מידה טובהאמרי אמת (אמדו) דף יא ע"ד
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו' הי' להם למחות ולא מיחוחמודי צבי שמות עמ' רעא
נה ע"א14 מעולם לא יצא מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעה חוץ מדבר זהאור פני משה דף לז ע"א
נה ע"א14 מעולם לא יצא מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעה חוץ מזוויקהל משה (אלפלס) דף צט ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצא מדה טובה מפי הקב"ה וחזר לרעהאיש אמונים דף סד ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צ
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זהויואל משה הקדמה עמ' יא
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בהמרפא לשון עמ' קסט, ריח
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' ו
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזרהקול יעקב (שאול) דף מג ע"ד, צג ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקב "ה וחזר בה, ורי"ף על עין יעקבחיי נפש ח"א עמ' יז
נה ע"א14 מעולם לא יצאה מלה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהצוף דבש (לוין) מאמר ו
נה ע"א14 מעולם לא יצאת מדה טובה מפי הקב"ה וחזרה לרעהחנן אלקים עמ' קעד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנח, קסב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קד, ריב, כרך ב ח"ב עמ' י, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפו
נה ע"א14 מעולם לא יצאתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קצג
נה ע"א14 מעולם לא יצאתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעה וכו'לחם רב על סדור התפילה אות ב' פב
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' סג, קכה
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה וכו' וחזר בה לרעהפני יהושע (תשסא) עמ' י
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה וכו' ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה וכו'של"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ח
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מאת הקב"ה וחזרה לרעה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תכה
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"הדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 64
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קכג
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' שלה
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו'לחמי תודה דף קסב ע"ב, ריז ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו' והתוית תיו על מצחות וכו'ברית שלום (תעח) דף מג ע"ב, סד ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו' והתוית תיו על מצחות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תט
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו' מימות הושע בן בארימבשר טוב - חנוכה עמ' כו
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 301, פ"ג אות 206
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעהאז שמח עמ' לו
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קלה
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 222
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה וכו' מימי חזקיהומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיג
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' טו
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה וכו', ורש"יהר יראה מאמר מג
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זהתהלה לדוד (והרמן) פרק פו פסוק יז הערה ז
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קסח, ריט
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' קכב
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זהויקהל משה (אלפלס) דרוש יא דף צט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קעה ע"א וע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צו דף רסז ע"א; של"ה (תט) בהקדמה דף א ע"א ותורה שבכתב דף שסה ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצד דף קיט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נב ע"ב; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה ג דף יד ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' תצה
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בושם יחזקאל עמ' נה
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו חוץ וכו'בני יששכר ח"ב דף עט ע"ד
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהדברי יואל פ' קרח דף מג ע"ב
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהדברי שמואל (תשנח) עמ' קמט
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בובית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' רפ
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר וכו' והתוית תיו על מצחות האנשים וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצד
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר לרעהפרדס מרדכי עמ' פו
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר לרעה חוץ מדבר זה - מניעת תוכחהבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פג
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וכו'איש אמונים דף לח ע"ד
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וכו' שלא ישלטו בהן מלאכי חבלה וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ד, שפד
נה ע"א14 מעולם לא יצתה מדה טובהאוצר הכבוד
נה ע"א14 שלא יצא דיבור לטובה מפי הקב"ה וחזר בושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 287
נה ע"א15 חזר בו בימי יחזקאלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נו
נה ע"א17 והתוית תויוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצח
נה ע"א17 והתוית תו אמרה מדה"ד לפני הקב"ה מה נשתנו וכו' אם לפניך גלוי להם מי גלויברית אברם עמ' שמ, שסג, שעט, שצ, תפ
נה ע"א17 והתוית תו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תריב
נה ע"א17 והתוית תו וכו' לפניך מי גלויאהבת חיים (דייטש) עמ' שיז
נה ע"א17 והתוית תו וכו' מה נשתנו אלו מאלו א"ל הללו צ"ג והללו רש"ג א"ל רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קפז
נה ע"א17 והתוית תו וכו' ת' תחיה ת' תמותנזר הקדש ח"ג עמ' קלז
נה ע"א17 והתוית תו וכו' תיו תחיה וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת מ אות קע
נה ע"א17 והתוית תו על מצחותרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' פו
נה ע"א17 והתוית תו על מצחות אנשים רשעיםאבן שוהם (פינסק) עמ' 48,49
נה ע"א17 והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים וכו' הללו צדיקים גמורים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' קלב, תרצח, תתרעו, תתשמב
נה ע"א17 והתוית תו על מצחות האנשים וגו׳ תי"ו תחיה ותי"ו וכו׳תשואות חן (תשסח) עמ' קנא
נה ע"א17 והתוית תו על מצחות האנשים וכו' תמה זכות אבות ור"י אמר תחון זכות אבותיגל יעקב (תשנג) בהר אות פג
נה ע"א17 והתוית תו על מצחות האנשים תו תחיה וכו'רגל ישרה עמ' קמו
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך והתויתכוכבי אור (תשלד) עמ' קכו
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום וכו'אפיקי ים עמ' ז, מג
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקיםדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 90
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיונאוה תהלה עמ' תפא
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' ריד
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו וכו'לחמי תודה דף מג ע"ב
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לרשום תיו וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' תז
נה ע"א19 א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקיםתורת הרא"ם עמ' ז
נה ע"א19 אמר הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תי"ו של דיו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' ה
נה ע"א19 אמר הקב"ה לגבריאל שירשום תיורנת יצחק ישעיה עמ' קנג, קפז
נה ע"א19 א"ל לגבריאל רשום על הצדיקים תיו של דיו ועל הרשעים תיו של דםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מא
נה ע"א19 אמר הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תי"ו של דיו וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפה
נה ע"א19 אמר הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיושם ישראל עמ' שלז
נה ע"א19 אמר הקב"ה לגבריאל שירשום תיו של דיו על מצחן של צדיקיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תמט, תרצז
נה ע"א19 אמר לו הקב"ה לגבריאל לך ורשום וכו' אם לפניך גלוי להם מי גלוי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' פו, מהד' ב סי' צו
נה ע"א19 אמר לו הקב"ה לגבריאל לך רשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו וכו' ועל מצחם של רשעים תיו של דםאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 46
נה ע"א19 כך אמר הקב"ה לגבריאל רשום על צדיקים תיו של דיו וכו'מוצל מהאש (הלברשטם) דף פו ע"א
נה ע"א19 לך והתוית תי"ו של דיו על מצחן של צדיקיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קמב אות ח
נה ע"א19 לך ורשום על מצחןזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כו ע"ג
נה ע"א19 לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו וכו', ותוס'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קע
נה ע"א19 לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' קפט
נה ע"א19 לך ורשום תיו של דיו לצדיקים ותיו של דם לרשעיםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רנ, רעד, תקנט
נה ע"א19 לך רשום על מצחן של צדיקים תו של דיו וכו'כד הקמח (מישור) עמ' שכד
נה ע"א19 כתוב ת' על מצחן של רשעים ועל מצחן של צדיקיםטיול בפרדס ח"א עמ' קמב, קסג
נה ע"א20 על מצחן של צדיקים תיו של דיו ועל מצחן של רשעים תיו של דםאור הצבי עמ' 270
נה ע"א20 על מצחן של צדיקים תיו של דיו ועל מצחן של רשעים תיו של דם - תיו תחיה תיו תמותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצו
נה ע"א20 על מצחן של רשעים תיו של דםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כ
נה ע"א20 תיו של דיואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' כג, קצד, רסד
נה ע"א20 תיו של דיו על מצחן של צדיקים וכו'תורת יחיאל דברים עמ' רי
נה ע"א22 תי"ו של דם מורה על מיתהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' פג
נה ע"א23 אמרה מדה"ד לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו וכו' בנ"א שקיימו את התורה כולה מא' ועד ת'דעת תורה בראשית עמ' קמא, דברים ח"א עמ' רכה
נה ע"א23 אמרה מדת הדין וכו' רבש"ע מה נשתנו אלו מאלופני יהושע (תשסא) עמ' נה
נה ע"א23 אמרה מדת הדין לפני הקב"החכמה ומוסר ח"א עמ' רנח
נה ע"א23 אמרה מדת הדין לפני הקב"ה מה נשתנו אלו מאלומרפא לשון עמ' קעה
נה ע"א23 אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו וכו' ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלודרכי התשובה עמ' קט
נה ע"א23 אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו וכו' היה בידם למחות ולא מיחו וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ריט
נה ע"א23 אמרה מידת הדין לפני הקב"הדברי סופרים סי' לח (עמ' 36)
נה ע"א23 אמרה מידת הדין לפני הקב"ה מה נשתנו אלו מאלו וכו'אמרי השכל - צבי תפארה עמ' 207
נה ע"א23 אמרו מלאכי השרת מה נשתנו אלו מאלוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מ
נה ע"א23 מדה"ד אמרה לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלוס' החיים (תשנג) עמ' קפז*
נה ע"א23 מה נשתנו אלו מאלולחם רב על סדור התפילה אות א' תרנג
נה ע"א23 מה נשתנו אלו מאלודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רו
נה ע"א23 מה נשתנו אלו מאלו א"ל הללו צדיקים וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' סט
נה ע"א23 מה נשתנו אלו מאלו וכו' היה בידם למחותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיא
נה ע"א23 מה נשתנו אלו מאלואשל חיים ח"א עמ' פד-פה
נה ע"א24 הללו צדיקים גמורים והללו רשעיםקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' יא)
נה ע"א25 אמרה לפניו רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קסה
נה ע"א25 אמרה לפניו רבש"ע הי' להם למחות ולא מיחודברי יואל פ' פנחס דף קלג ע"א
נה ע"א25 אמרה לפניו רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו וכו' אם לפניך גלוי להם מי גלוישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סז, פה, רנא, שלד, שצה
נה ע"א25 אמרה מדה"ד לפני הקב"ה הי' בידם למחותילקוט דברי חכמים בראשית סי' כג
נה ע"א25 אמרה מדת הדין אע"פ שהללו צדיקים גמורים וקימו את התורה הי' להם למחות ולא מחושערי תשובה שער ג אות קצו
נה ע"א25 אמרה מידת הדין וכו' היה בידם למחות ולא מיחו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצו
נה ע"א25 אמרה לפניו רבש"ע הי' בידם למחות ולא מיחוחמודי צבי ויקרא עמ' לו
נה ע"א25 צ"ג כו' רשעים גמורים כו' למחות ולא מיחולקוטי שיחות חי"א עמ' 179, חי"ב עמ' 203
נה ע"א26 אפי' צד"ג חייב למחות ברשע גמור כו', ורש"יתורת מנחם חנ"א עמ' 229
נה ע"א26 אפילו צדיקים נענשין משום שהיה בידם למחותאור אברהם ויקרא עמ' רפב
נה ע"א26 בחורבן ביהמ"ק נתפסו הצדיקים על מעשה הרשעיםחנן אלקים עמ' קצ
נה ע"א26 דנו הצדיקים גמורים למיתה לפי שלא מחו כנגד הרשעים אע"פ שהיה גלוי וידוע לפני הקב"ה שאם היו מוחים לא היו מקבלים מהםנועם המוסר עמ' ר
נה ע"א26 היה בידם למחות גלוי וידוע לפני שאם מיחו לא יקבלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' עב
נה ע"א26 היה בידם למחות וכו' לפניהם מי גלויתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' שפג, שפט
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מחורנת יצחק ישעיה עמ' רפה, רחצ
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מחורחמי הרב עמ' נא
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מחומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שצז
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מיחועיוני רש"י במדבר עמ' תכג
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מיחוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מ
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מיחושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' לד, מז
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מיחואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' לח
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מיחודרשות שבט הלוי ח"א עמ' ט, פא
נה ע"א26 היה בידם למחות ולא מיחולחמי תודה דף קמ ע"א
נה ע"א26 היה להם למחותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 71
נה ע"א26 היה להם למחותיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריט, רמד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רה {כיון שיש בידם למחות כצדיקים שאינם גמורים דמו}
נה ע"א26 טענת מדה"ד על הצדיקים שהיה להם למחות ולא מיהורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' טו
נה ע"א26 מדה"ד קטרגה על הצדיקים שאינם מוכיחים הרשעים וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנב
נה ע"א26 רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיהונאוה תהלה עמ' קלג
נה ע"א26 רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו וכו' אם לפניך גלוי להם מי גלויפאר יעקב ח"א עמ' מה, ח"ג עמ' תקמג
נה ע"א26 שהי' בידם למחות ולא מיחומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' עא, רכג
נה ע"א26 שהיה בידו למחות ולא מחהמדבר יהודה (תשסב) עמ' לג
נה ע"א26 שהיה להם למחות ולא מיחוקרן לדוד בראשית עמ' סב
נה ע"א27 גלוי וידוע שאין מקבליןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רמה
נה ע"א27 הקב"ה אמר גלוי וידוע לפני שאפילו היה מוכיחות לא היה מקבלותשבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ד
נה ע"א27 אמר הקב"ה למידת הדין גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם ואמרה מיה"ד וכו' אם לפניך גלוי להם מי גלויחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רמג
נה ע"א28 א"ל רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלויתפארת צבי בראשית עמ' קכד
נה ע"א28 אם לפניך גלויזכור לאברהם (וייס) פ' וילך
נה ע"א28 אם לפניך גלויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעג
נה ע"א28 אם לפניך גלוי וכו'דרשות הרא"ש דף נג ע"א דרוש נב
נה ע"א28 אם לפניך גלוי להם מי גלויאש דת (אסאד) עמ' שסה
נה ע"א28 אם לפניך גלוי להם מי גלוימי מרום ח"ו עמ' רכ
נה ע"א28 אם לפניך גלוי להם מי גלויתורת מנחם חנ"ט עמ' 376
נה ע"א28 אם לפניך גלוי להם מי גלויחכמת התורה נח עמ' קנז, רכו, רעז, שס, שפט
נה ע"א28 אם לפניך גלוי להםפירושי ראשונים
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויקרן לדוד בראשית עמ' סו
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנג, תנט
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויתורת יחיאל בראשית עמ' פב
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי וכו'לחמי תודה דף נט ע"א, קלא ע"ב
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי וכו'תורה בציון עמ' רצא
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויאבן פינה עמ' 11
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויחיי נפש ח"ג עמ' קנ
נה ע"א28 אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויתיבת גמא (תשסז) עמ' רצ
נה ע"א28 אם לפניך גלוימשפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מב ע"ד
נה ע"א28 אמרה לפניו רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלויברית עולם (תשסט) עמ' קלג
נה ע"א28 אמרה לפניו רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלויפני יהושע (תשסא) עמ' קמ
נה ע"א28 אמרה מדת הדין אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלז, קנט, מקראי קדש (תשנג) עמ' מ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט, ח"ב עמ' יא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רי
נה ע"א28 אמרה מדת הדין אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויקומץ המנחה (צונץ) דרוש א, דרוש קג אות ו
נה ע"א28 רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי גלוידרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רפח עמ' תקנא
נה ע"א28 רבש"ע אם לפניך גלויאהבת ציון דרוש א
נה ע"א28 רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלויבני יששכר ח"ב דף יט ע"ג
נה ע"א28 רבש"ע אם לפניך גלוי שלא יקבלו התוכחה וכו'אהבת ציון (תשסד) עמ' יא
נה ע"א31 ובמקודשי תחלוחכמת התורה נח עמ' שלב, שמט
נה ע"א31 וממקדשי תחלו אלו תלמידי חכמים שקיימו התורה מא' עד ת' וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצ
נה ע"א31 וממקדשי תחלו אמר הקב"ה שיכתבו תי"ו חייםארץ צבי (תשע) עמ' רסח
נה ע"א31 וממקדשי תחלו מיד ויחלו באנשים הזקנים לפני הביתאור הצבי עמ' 62
נה ע"א31 וממקדשי תחלו שלא מיחושבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצא, שמח
נה ע"א31 וממקדשי תחלויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צד
נה ע"א31 וממקדשי תחלו, ממקודשישמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רג
נה ע"א31 וממקדשי תחלו, ממקודשי תחלו, שצדיק נתפס בעוון הדורדרשות באר יצחק עמ' רלד
נה ע"א31 וממקדשי תחלושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' מב
נה ע"א31 וממקדשי תחלושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מב
נה ע"א31 ממקדשי תחלו - ממקודשיברכת דוד עמ' קטז, קיח
נה ע"א31 ממקדשי תחלו וכתיב ויחלו האנשיםתקנת השבין סי' טו (עמ' 139)
נה ע"א33 אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי מפני שלא מיחוארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית ז דף סח ע"א
נה ע"א33 אל תקרי וממקדשי אלא וממקודשיטללי אורות עמ' צג
נה ע"א33 אל תקרי וממקדשי אלא וממקודשיתורה בציון עמ' רצא
נה ע"א33 אל תקרי 'וממקדשי' אלא 'וממקודשי'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' רצח
נה ע"א33 אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה מא' ועד ת'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסט
נה ע"א33 אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי ת' תחיה ת' תמותתורה אור (הכהן, שסה) פרשת וירא דף נח ע"ג
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשיאור לשמים (תשסג) עמ' רח
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויחי אות טז, במדבר אות כא, שופטים אות יז
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רנו
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשי אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף וער תיושל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמ
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשי וכו'ברית שלום (תעח) דף ה ע"ג
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשי וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' לא, תיב
נה ע"א33 אל תקרי מקדשי אלא מקודשיחכמת התורה נח עמ' רכו
נה ע"א33 אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשיתאומי צביה עמ' קמו
נה ע"א34 אלו בני אדם שמקיימים את התורה מאל"ף ועד תי"וישמח חיים (תשסה) מע' א אות קב
נה ע"א34 אלו בני אדם שמקיימין התורה כולה מאל"ף ועד תי"וצמח דוד (סקאליע) עמ' רלב
נה ע"א34 אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מא' עד ת'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נ, במדבר עמ' קכד, מלכים עמ' עח
נה ע"א34 אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיוראשית חכמה (תשמד) - הקדמה פרק כג
נה ע"א34 אלו בני אדם שקיימו את התורה מאל"ף עד תי"ושמלת אליעזר ח"ב עמ' קעט
נה ע"א34 מלאכי חבלה חבלו אף באותן צדיקים שקיימו את התורה מאלף ועד תיורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רכג
נה ע"א34 צדיקים נתפסין בעון רשעים וכו'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ו
נה ע"א37 התחילו ממקום שאומרים שירהדברים אחדים (תשמו) עמ' שלא
נה ע"א37 מזבח נחשת בימי שלמה מי הוההל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' צט {בית שני היה מזבח מאבנים}
נה ע"א38 אף וחימהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קנח ע"ג
נה ע"א38 ומאן נינהו ששה אנשים אר"ח קצף אף וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שנז {ולכן נקט בשבת קד ע"א ו"ף, כי ו' מיני אף יש}
נה ע"א38 ומאן נינהו ששה אנשיםאור הצבי עמ' 93
נה ע"א38 מאן ששה אנשים אף וחימה, ותוס'חנן אלקים עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יב
נה ע"א39 א"ר תיו תחיה תיו תמות וש"א תמה זכות אבות וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' רצז
נה ע"א39 אות ת' נכתב תי"וטיול בפרדס ח"א עמ' קסט
נה ע"א39 אמר רב תי"ו תחיה תי"ו תמותכנסת מרדכי בראשית עמ' מא
נה ע"א39 ומ"ש תיו וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שסב
נה ע"א39 ומ"ש תיו וכו' תמה זכות אבות וכו' מאימת תמה זכות אבות וכו', ותוס' ד"ה ושמואלאור ישראל (תרס) דף נ ע"א
נה ע"א39 ומאי שנא תיו א"ר תיו תחיהתהלה לדוד (והרמן) פרק קלג פסוק ג הערה ה
נה ע"א39 כתוב על מצחן של צדיקים ת' תחיהדרשות שמן רוקח עמ' קצה, רנב
נה ע"א39 מאי שנא תי"ו תי"ו תחיה תי"ו תמות ושמואל אמר תמה זכות אבות, ותוס'אור ישראל סי' לא בהערה
נה ע"א39 שמואל אמר תמה זכות אבותמרפא לשון עמ' שא
נה ע"א39 שמואל אמר תמה זכות אבות ור' יוחנן אמר תחון זכות אבותאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מ, עז
נה ע"א39 ת' תחיהאגרא דכלה ח"ג עמ' שפט
נה ע"א39 ת' תחיהחיים לגופא (תשסה) עמ' מב
נה ע"א39 ת' תחיה וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) עקב ג
נה ע"א39 ת' תחיה ת' תמותלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פג, קסה, רכו
נה ע"א39 ת' תחיה ת' תמותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' א, רנ, רעד, תג, תנז, תפח, תקמא, תריב, תשסא
נה ע"א39 ת' תחיה ת' תמותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צו, קי, קלד, קנא, קעח, רצג
נה ע"א39 ת' תחיה ת' תמותקהלת משה (תשסב) עמ' ד, רב, רכה, בינת משה (תשסב) עמ' יג, נ, צא
נה ע"א39 ת' תמות ת' תחיהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תעו
נה ע"א39 ת' תמות ת' תחיהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שכד
נה ע"א39 ת' תמות ת' תחיהצמח מנחם דף סח ע"ב, סט ע"א
נה ע"א39 תי"ו תחי' וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 201
נה ע"א39 תי"ו תחי' כו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 611
נה ע"א39 תי"ו תחיה וכו' תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבותזרע שמשון (תשסג) יתרו אות נז
נה ע"א39 תי"ו תחיה ותי"ו תמותביאור הגר"א על משלי פרק יג פסוק יד, פרק יח פסוק כא
נה ע"א39 תי"ו תחיה כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר קצה הגבול בית ד
נה ע"א39 תי"ו תחיה תי"ו תמותברכת דוד עמ' צט
נה ע"א39 תי"ו תחיה תי"ו תמותמאור עינים (תשעה) עמ' יז, תקעז, תרצב
נה ע"א39 תיו וכו' תמה זכות אבותתורת מנחם חנ"א עמ' 361
נה ע"א39 תיו של תחי' על מצחן של צדיקיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסט
נה ע"א39 תיו תחיהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקע
נה ע"א39 תיו תחיהמחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88), דובר צדק עמ' 102, שיחת מלאכי השרת עמ' 56
נה ע"א39 תיו תחיהתפארת צבי שמות עמ' רד
נה ע"א39 תיו תחיה תיו תמותברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קכו
נה ע"א39 תיו תחיה תיו תמותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקפח ד"ה ומתנות, ח"ה עמ' תו ד"ה אמרו
נה ע"א39 תיו תחיה תיו תמותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פב, קפב, ריז-ריח, רפד
נה ע"א39 תיו תחיה תיו תמותקדושת עינים (תשעא) פרק ז אות נב
נה ע"א39 תיו תחיה תיו תמותתורת חיים (קאסוב) עמ' קלב, קצב, רכג, רכה
נה ע"א39 תי"ו תחיה תי"ו תמותזרע שמשון (תשסג) בא אות לה, יתרו אות נז
נה ע"א40 אם תמה זכות אבותס' ג' תמוז תשנד עמ' נד
נה ע"א40 זכות אבות תמהגור אריה דברים פי"ד הערה 46
נה ע"א40 זכות אבות תמהחכמת התורה ויגש עמ' שכה, שלז
נה ע"א40 זכות אבות תמהמי מרום ח"ח עמ' קצא
נה ע"א40 זכות אבות תמה, תוס' - אבל לא הבריתאור אברהם - תלמוד תורה עמ' שנ
נה ע"א40 זכות אבות תמה, תוס' - ברית אבות לא תמהאור אברהם - מגילת אסתר עמ' רסו
נה ע"א40 זכות אבות תמה, תוס' ד"ה ושמואלקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' קעג
נה ע"א40 זכות אבות, ורש"י ד"ה ה' אלהי אברהם ובתוס' ד"ה ושמואלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכג, תכד
נה ע"א40 זכות אבות, תוס' - מהני רק לצדיקיםגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קנג
נה ע"א40 מחלוקת אם תמה זכות אבותיושב אהלים עמ' פו
נה ע"א40 נשלם זכות אבותתורת העולה ח"א פרק יט
נה ע"א40 נשלם זכות אבותתורת העולה (תשעה) עמ' צד
נה ע"א40 פלוגתא דשמואל ור' יוחנן אם תמה זכות אבותרנת יצחק תענית עמ' רכז
נה ע"א40 תחון זכות אבות, ובתוס'שים שלום עמ' קכ
נה ע"א40 תיו סוף חותמו של הקב"ה דאמר רבי חנינא חותמו של הקב"ה אמתשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות כה, בשלח אות ב בהגה"ה, פנחס אות ח
נה ע"א40 תמה או תחון זכות אבותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתיט
נה ע"א40 תמה זכות אבותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שב ע"א, שצט ע"ב
נה ע"א40 תמה זכות אבותאור אברהם - סידור התפילה עמ' לד
נה ע"א40 תמה זכות אבותאמרי פנחס השלם - שער התפילה סי' מה
נה ע"א40 תמה זכות אבותארוחת תמיד עמ' רז ע"א ד"ה או
נה ע"א40 תמה זכות אבותבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תס, מלכים עמ' שו
נה ע"א40 תמה זכות אבותבי חייא ח"א עמ' ש
נה ע"א40 תמה זכות אבותבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' ל
נה ע"א40 תמה זכות אבותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף עח ע"א
נה ע"א40 תמה זכות אבותדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפט ע"ב, תצב ע"א, שמחת תורה דף תרנ ע"א
נה ע"א40 תמה זכות אבותדברי יואל פ' וארא דף קמז ע"ב, קעא ע"א
נה ע"א40 תמה זכות אבותדברי יואל פ' ויחי דף תקפג ע"ב
נה ע"א40 תמה זכות אבותדברי סופרים סי' י (עמ' 7), לקוטי מאמרים עמ' 106
נה ע"א40 תמה זכות אבותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קע
נה ע"א40 תמה זכות אבותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' מח ד"ה אבל לפענ"ד
נה ע"א40 תמה זכות אבותדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קס
נה ע"א40 תמה זכות אבותדרשות מהר"ם בנעט עמ' קטז
נה ע"א40 תמה זכות אבותזכות ישראל - עשר עטרות פרק ט אות טו
נה ע"א40 תמה זכות אבותזכרון משלי עמ' קנו אות תקיז
נה ע"א40 תמה זכות אבותחכמת התורה ויחי עמ' שכג
נה ע"א40 תמה זכות אבותחכמת התורה שמיני עמ' קנג
נה ע"א40 תמה זכות אבותחכמת התורה תצוה עמ' קפב
נה ע"א40 תמה זכות אבותימי דוד (תשסז) עמ' ע
נה ע"א40 תמה זכות אבותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שמז
נה ע"א40 תמה זכות אבותלחם רב על סדור התפילה אות תפד, ב' קטו, ב' קצב
נה ע"א40 תמה זכות אבותלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' פד
נה ע"א40 תמה זכות אבותמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רג, רלה, רמב
נה ע"א40 תמה זכות אבותמכתב מאליהו ח"א עמ' 9, ח"ד עמ' 82
נה ע"א40 תמה זכות אבותמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תקמ
נה ע"א40 תמה זכות אבותנצח ישראל (הרטמן) עמ' תשסח הערה 60
נה ע"א40 תמה זכות אבותקהלת יעקב - אלול עמ' ט
נה ע"א40 תמה זכות אבותקהלת יעקב ראש השנה עמ' רנג, שמב
נה ע"א40 תמה זכות אבותרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
נה ע"א40 תמה זכות אבותרנת יצחק תהלים עמ' שו
נה ע"א40 תמה זכות אבותשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק ז
נה ע"א40 תמה זכות אבותשומע תפלה ח"א עמ' קפ
נה ע"א40 תמה זכות אבותשל"ה (תשנז) פרשת פנחס אות ח, עקב אות כג
נה ע"א40 תמה זכות אבותשמן ראש - ימים נוראים עמ' שמא
נה ע"א40 תמה זכות אבותשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רעג
נה ע"א40 תמה זכות אבותשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' תלב
נה ע"א40 תמה זכות אבותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קנד, תלט, תמה, תתעג
נה ע"א40 תמה זכות אבותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצט הערה 53 {עם חורבן בית ראשון}
נה ע"א40 תמה זכות אבותתפארת צבי בראשית עמ' רלא
נה ע"א40 תמה זכות אבות או לאמי מרום ח"ב עמ' קעו
נה ע"א40 אם תמה זכות אבות או לאחכמת התורה וישלח עמ' קסד
נה ע"א40 האם תמה זכות אבותחכמת התורה שמות עמ' שכט, תצ
נה ע"א40 ושמואל אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבותאור מאיר ח"א עמ' סג
נה ע"א40 זכות אבות תמהחכמת התורה וארא עמ' קכג
נה ע"א40 זכות אבות תמה, תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה וארא עמ' כג, כו, רסד
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' ד"ה שמואלרנת יצחק מלכים עמ' רב, שלג, ישעיה עמ' פט, קכא, קסט, רז, רצט, שלג, יחזקאל עמ' קצח, ה' מגילות עמ' רלז
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' - זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמהעקבי אבירים (תשסה) עמ' רטו, רכד
נה ע"א40 שמואל אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבותדברי מנחם (היימליך) עמ' שנב
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תוס' ד"ה ושמואלדרשות מהר"ם חביב עמ' תמט
נה ע"א40 תמה זכות אבות או עדיין זכותן קיימתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויגש ב
נה ע"א40 תמה זכות אבות או תחון זכות אבות וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רפד, תקכט, ח"ג עמ' תרעט
נה ע"א40 תמה זכות אבות וחד אמר דלא תמהקהלת יעקב עשי"ת עמ' קס, תכו
נה ע"א40 תמה זכות אבות וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שצב
נה ע"א40 תמה זכות אבות וכו', ותוס' - אומר רבינו תם דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' נז, מהד' ט סי' נא
נה ע"א40 תמה זכות אבותאלשיך על חמש מגילות עמ' פג, רמח
נה ע"א40 תמה זכות אבותחכמת התורה נח עמ' תמד
נה ע"א40 תמה זכות אבותנר ישראל חלק ב דף פז
נה ע"א40 תמה זכות אבותקול בוכים (שמט) איכה דף סג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כט דף נ ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יא ע"א וע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעב ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רצו ע"ד ודף רצז ע"א וע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לז דף יז ע"א וע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קפג; אהבת עולם (קושטא, תב) דף סג ודף סד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כד ע"ג
נה ע"א40 תמה זכות אבותרב שלום (אדלר) עמ' תסב
נה ע"א40 תמה זכות אבותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 303
נה ע"א40 תמה זכות אבותתורת הרבי רבי זושא סי' קיב
נה ע"א40 תמה זכות אבותתקונים חדשים פ' לז, לט
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ורש"י ד"ה ה' אלקילקוטי שיחות חל"ב עמ' 171
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תוס' - ברית אבות לא תמהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקנד, ח"ב עמ' קצ, תריג
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' - אבל ברית אבות לא תמהשדה יעקב עמ' כג
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' - אומר ר"ת אבל ברית אבות לא תמהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תכד
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' - אם ישראל אין עושין רצש"מ אבל ברית אבות לא תמהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת עקב עמ' רסב
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' ד"ה ושמואלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נח
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' ד"ה ושמואלשני המאורות (תשסח) עמ' קמט
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' ד"ה שמואלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' צד, קח
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס' ד"ה שמואלבית ישי (תשסד) דרשות עמ' שכד, שלה
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס'הר יראה מאמר סד
נה ע"א40 תמה זכות אבות, ותוס'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לז, קלג
נה ע"א40 תמה זכות אבות, רש"י - הוחזר ע"י רחמים בימי חזאלכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' נא
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תוס' - אבל לא ברית אבותאור אברהם - הגדה של פסח עמ' קכב
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תוס' - אור"ת אבל ברית אבות לא תמהיגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות צא
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תוס' - ברית אבות לא תמהדברי יואל פ' במדבר דף כב ע"ב, פ' כי תצא דף קלב ע"א, פ' כי תבוא דף קנח ע"ב
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תוס' ד"ה ושמואלדרשות שמואל עמ' קכה
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תחון זכות אבותדברי יואל פ' בחוקותי דף תיז ע"ב
נה ע"א40 תמה זכות אבות, תחון זכות אבותנחלת יעקב (תשעג) עמ' קסז
נה ע"א40 תמה זכות אבותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קצג
נה ע"א40 פליגי אם תמה זכות אבותחכמת התורה משפטים עמ' קמה
נה ע"א41 אמתברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 46 {ראש תוך סוף}
נה ע"א41 אמת חותמו של הקב"האפיקי ים עמ' תקנט, תקעז
נה ע"א41 אמת חותמו של הקב"הכד הקמח (מישור) עמ' ה
נה ע"א41 אמת חותמו של הקב"הכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 4, 19, 138, 139
נה ע"א41 אמת חותמו של הקב"המדבר יהודה (תשסב) עמ' שמב
נה ע"א41 אמת חותמו של הקב"הפחד יצחק סוכות מאמר יז
נה ע"א41 אמת חותמו של הקב"הכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קמא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתטיול בפרדס ח"א עמ' שסה, ח"ב עמ' לב, קכט, תמה
נה ע"א41 הקב"ה חותמו אמתגבורות שמונים (תשסג) עמ' לב
נה ע"א41 הקב"ה חותמו אמתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קנא
נה ע"א41 הקב"ה חותמו אמתדרשות באר יצחק עמ' קכג
נה ע"א41 חותם הקב"ה אמתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיט
נה ע"א41 חותם הקב"ה הוא אמתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תצח
נה ע"א41 חותם של הקב"ה אמתברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קטו
נה ע"א41 חותם של הקב"ה אמתנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלב
נה ע"א41 חותם של הקב"ה אמתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעא, תשעז, תתפה, תתקג, א'קסז
נה ע"א41 חותמו אמתזרע קודש - מועדים עמ' שיז
נה ע"א41 חותמו אמתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תעח, תקכו, תשד
נה ע"א41 חותמו של ה' אמתמי מרום ח"ח עמ' שי
נה ע"א41 חותמו של ה' אמתקסת הסופר (תשעו) עמ' קלג
נה ע"א41 הקב"ה חותמו אמתשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמג
נה ע"א41 הקב"ה חותמו אמתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רכט, רלה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כח אות א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתטיול בפרדס ח"א עמ' טז, מד, מט, קמ-קמא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתלקט אמרי קודש - בראשית עמ' ד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמנחת ישראל עמ' קמב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמשמרת איתמר (תשסה) עמ' שמט, תקמד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעקבי אבירים (תשסה) עמ' קלט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' שנב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשם ישראל עמ' רצ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרנט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש סוכות ח"א עמ' שעו, שצ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתימלא פי תהלתך ח"א עמ' רכה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ג, נוסח התפלה אות א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות צה, מס' פסחים אות תקכד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קעז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשמא, א'צא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאגרא דכלה ח"א עמ' רלה, ח"ג עמ' עדר
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאגרת הטיול (תשעה) עמ' קח, רפג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רטז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 715, פ"ד אות 157
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' צב, רכא, שצה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור יחזקאל - מדות עמ' רנד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור תורה השלם (מזריטש) סי' שכו, תיז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאורחות דוד עמ' כה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאז שמח עמ' שסז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאז תתחזק עמ' שיד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאמרות ה' השלם ח"א עמ' מו, נו, צז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאמרות חיים עמ' קפט, רג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאמרי יחזקאל עמ' קסו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשסז, תתלט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 374, באר ד הערה 67, 74, 393, באר ו הערה 558, 1105
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' נב, רלח, שמות עמ' קעט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ג אות א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבארות המים (תשסט) עמ' תטז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבי חייא ח"ב עמ' פז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבין המשפתים בראשית עמ' נט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבית יעקב (תשסא) עמ' רי
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 104
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתברית שלום (תעח) דף קלד ע"ד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתברית שלום (תשסח) עמ' תט, תריב, תתסד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתברכת משה דף פב ע"א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשמא, אלף צא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתגור אריה בראשית פל"ג אות טז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' מז ע"ב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתגנת אגוז (תשעב) אות קעא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' טז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפב ע"א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדברי יואל מועדים ח"ד דף קלט ע"א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדברי סופרים סי' כח (עמ' 22), לקוטי מאמרים עמ' 218, דובר צדק עמ' 73, 102, 144, תקנת השבין סי' ח (עמ' 72)
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדובר צדק (זילבר) עמ' קכב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שצב, תו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' כב, כט, קיא, קמב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדעת שבת עמ' תכג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדעת תורה בראשית עמ' רפו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדרכי אמונה דרך כא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדרשות הצל"ח השלם עמ' תקיט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדרשות ר"י מסלוצק עמ' ב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קיג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קטו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתוזאת התורה עמ' קכ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רנט, תו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתחיי שלמה עמ' רי
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שצז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתחכמת התורה תצוה עמ' קמט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' נא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתיורה חכימא (תשעא) עמ' קל
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתילקוט עטרת צבי עמ' כא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קע
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' לב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתכתונת פסים (תשעא) עמ' רנו, שג, שח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתכתונת פסים (תשמה) פרשת קרח מ ע"א, מא ע"ד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' פד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתלחמי תודה דף כד ע"א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתלקחת מוסר ח"א עמ' רלז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמאור עינים (תשעה) עמ' תרצב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמאיר נתיבות ח"א עמ' נח, ח"ג עמ' צ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יא, גוף הספר עמ' רפה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמגדל עוז (תשעח) עמ' רכז, תקד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמגלה עמוקות (תשסח) אופן קיד, קנ, קסז, ריב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמדבר קדש בראשית ח"א עמ' א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסא, שיג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שיד, תיט, תק
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמכתב מאליהו ח"ה עמ' 56
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמסילות הנביאים שופטים עמ' רד*
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות מקץ ד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמשמיע שלום עמ' נא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תו, תרלא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' ריח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתנתיב התשובה עמ' קכ הערה 8
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רעד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתס' העיקרים (מישור) עמ' יא, רכ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתס' חסידים סי' מז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רנג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעבודת יצחק בראשית עמ' קפד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעירין קדישין השלם עמ' פה, רט, תיד, תקצז, תרמט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעלי שור ח"ב עמ' תקכב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתעצי חיים על התורה עמ' צ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתערבי נחל (תשסד) עמ' פז, שיז, תשכז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קנה, קסה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפאר יעקב ח"א עמ' יא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רע
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפרדס המלך (תשסט) אות תקמד, תקמט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפרי חיים (קלוגר) עמ' קטז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפתגמי אורייתא ח"א עמ' ריז, רנב, ערב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתצמח דוד (סקאליע) עמ' כב, ל, תנה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתצפנת פענח (תשסו) עמ' עב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' פה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסג אות א
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתקשוטי כלה (תשסג) עמ' קח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתקריאה בקריה ח"א עמ' רמג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשבח נעורים עמ' רנד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק יד, אות ש ס"ק ט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כד אות יד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשם יחזקאל עמ' קצ, תיד, תקטו, תקכה, תקלב, תקנב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רס
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רסג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה כג, פרק קטו פסוק יב הערה ג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שנז ע"ג, שעב ע"ד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כא, רסב הערה 30, ערב הערה 11, רחצ, תק הערה 12, תרכא הערה 72
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתפארת צבי במדבר עמ' קצ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתפארת צבי בראשית עמ' תרלד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתפארת צבי שמות עמ' קפב, תיג, תקכג, תקנד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' א, ו, ל, לב, רמו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מ, מט, פג, פה, תקיג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת וכו'קול ששון (גולדברג) חתימה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' א'תשו, אסתר עמ' ב'שטז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור אברהם (זוועהיל) עמ' קלו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאור הרעיון עמ' לד, פח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתאורחות צדיקים שער אמת עמ' קל
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתבני יששכר ח"א דף ד ע"ג, לד ע"ד, קיב ע"א (הג"ה)
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' סח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתדרך חיים (תשלה) עמ' קעט
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתטוב דעת עמ' רס
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתילקוט אוהב ישראל עמ' קמ
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתלמחר אעתיר עמ' רסב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמכתב מאליהו חלק ב עמ' 26
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמסילת ישרים עמ' תח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמרפא לשון עמ' שכג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמשיבת נפש עמ' א, פא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמשך חכמה שמות פ' ג פס' טז, דברים פ' ל פס' יא-יד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתנתיבות עולם ח"א עמ' קצה
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתפרי צדיק וארא אות יג, תרומה אות יב, פ' החודש אות ה, ל"ג בעומר אות ג
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף נא ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף רעב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פא דף תנג ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כו/ז דף ע ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק א פ' כג דף כא ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סא דף כז ע"ג ומאמר סב דף כז ע"ד ומאמר סד דף כח ע"ד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת, ורש"י - אמצעית לאותיות, וראשון ואחרוןדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' עז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת, ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סז ע"ב
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת, ורש"יאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"א פסוק א מס' 2, ויקרא פי"ט פסוק יא, תהלים פכ"ט פסוק יא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמת, ורש"יגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קס
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה הוא אמתבת עין (תשסז) עמ' יג-יד, קעח, רנו, רסב, רפו
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה הוא אמתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רכז, תקמא
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' כד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה, ורש"ימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קיד, אור תורה סי' שכו, תיז
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' צד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה אמתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלו, רלח
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה הוא אמתמאור עינים (תשנח) עמ' תיד
נה ע"א41 חותמו של הקב"ה הוא אמתמאור עינים (תשעט) עמ' תרעח
נה ע"א41 חותמי של הקב"ה אמתספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסב
נה ע"א42 אימתי תמה זכות אבותציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' נ, נב
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבותאמרי יוסף בראשית דף קנד ע"ב
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבותאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עא ע"ב
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבותהדרת אליהו דרוש ח סי' ה ד"ה ואמר טרף
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבותנצח ישראל (הרטמן) עמ' עא הערה 81
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות אמר רב מימות הושע בן בארי וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 35
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות אמר רב מימות הושע בן בארי שנאמר אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק א אות יט
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' כט
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכ
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו' ואיש לא יצילנה מידיאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' מ
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו' ותוס'מנחת עני (תשעב) עמ' רמז
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו' מימי אליהובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' רכב
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו' מימי חזקיהוגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' ז, צד-צה, קלז, שמ
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו' קנאת ה' צבאות תעשה זאת וגו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמד
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות וכו', ותוס'חלק יעקב (קנטור) דרוש ד
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות כו' מימות הושע בן בארי כו' מימי חזאל כו', ותוס'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רנה
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות מימי חזקיהחנן אלקים עמ' קלז, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קמה, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלז
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבותמי מנוחות (בירדוגו) עמ' רכה
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבותעולת חודש ח"א מאמר מג, נא, נח, נט
נה ע"א42 מאימתי תמה זכות אבות, ובמהר"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' קכד
נה ע"א42 תמה זכות אבות מימות הושע בן באריהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' רלח
נה ע"א42 תמה זכות אבות מימות הושע בן בארירנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' טו, קמ
נה ע"א43 בימי הושע תמה זכות אבותערבי נחל (תשסד) עמ' תקמו
נה ע"א49 בימי חזקיה תמה זכות אבותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שמ {או בימי עשרת השבטים}
נה ע"א49 בימי חזקיה תמה זכות אבותאמרי חמד ח"ב דף ד ע"א
נה ע"א49 בימי חזקיהו תמה זכות אבותישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' יט
נה ע"א49 בימי חזקיהו תמה זכות אבותאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רכד
נה ע"א49 ובדברך עשיתי את כל הדברים האלהתקנת השבין סי' ט (עמ' 79)
נה ע"א51 קנאת ה' צבאות תעשה זאת, ורש"יבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קג
נה ע"א52 אי יש מיתה בלא חטאצמח צדקה עה"ת עמ' צא
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןתפלה למשה (בנימין) עמ' קלו
נה ע"א52 אין וכו' ואין יסורין בלא עוןכוכבי אור (תשלד) עמ' ד
נה ע"א52 אין יסורים בלא חטאדברי יונה ח"א עמ' רפא
נה ע"א52 אין יסורים בלא חטאזכות ישראל - עשר עטרות פרק ט אות לא
נה ע"א52 אין יסורים בלא חטא אין מיתה בלא חטאעצי חיים על התורה עמ' רנג, רנד
נה ע"א52 אין יסורים בלא חטאנטריקן (תשעד) עמ' קנב
נה ע"א52 אין יסורים בלא עווןאוצר המאמרים (תשס) עמ' של
נה ע"א52 אין יסורים בלא עווןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ב
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןנועם אליעזר בראשית עמ' שכח ע"א
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןנועם אליעזר שמות דף קלד ע"ב
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןעירין קדישין השלם עמ' שא
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןפתגמי אורייתא ח"ב עמ' כח
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןצפנת פענח (תשסו) עמ' קסא, רלו
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןתורת מנחם חל"ח עמ' 284
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןבני יששכר ח"ב דף יח ע"ג
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןכתר שם טוב (תשסד) סי' מו-א
נה ע"א52 אין יסורים בלי עוןשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קכה
נה ע"א52 אין יסורין בלא חטאדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פז
נה ע"א52 אין יסורין בלא חטאלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצט
נה ע"א52 אין יסורין בלא חטאמצווה ועושה ח"א עמ' תכז
נה ע"א52 אין יסורין בלא חטארנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שסח
נה ע"א52 אין יסורין בלא חטאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 111-112
נה ע"א52 אין יסורין בלא עווןהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קעג
נה ע"א52 אין יסורין בלא עווןישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כז
נה ע"א52 אין יסורין בלא עווןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שכה
נה ע"א52 אין יסורין בלא עווןשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעא
נה ע"א52 אין יסורין בלא עווןתורת מנחם חמ"ט עמ' 308
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' מב, קלב, תכה
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רלב
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שנד
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןדרכי התשובה עמ' עז, פז, קיד
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכ
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קצ
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רצו
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קיב, קטו, קנג, רפז, שסב
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןמנות הלוי (תשסב) עמ' קפד, רעט
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות מ
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןנתיב מצותיך (תשסח) עמ' ב
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןעבודת עבודה (תשסד) עמ' רמז
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רלז
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןקרן לדוד דברים עמ' פט
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןשבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ו
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןשיח דוד (תשסד) עמ' עט
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןשמן ראש סוכות ח"ב עמ' יג
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קעד
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קפט
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןתורת מנחם חנ"ח עמ' 33
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןתפארת צבי בראשית עמ' תתכג
נה ע"א52 אין יסורין בלא עון ואין מיתה בלא חטאשמחת הנפש עמ' קלה
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןבינה לעתים (תשנד) דרוש כג עמ' קסו
נה ע"א52 אין יסורים בלא עוןפרדס מרדכי עמ' תנה, תקמד
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןבינה לעתים (תשנד) דרוש נז עמ' שעא
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןיערות דבש ח"א עמ' קט
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןנפש החיים (תשמג) עמ' 70
נה ע"א52 אין יסורין בלא עון, ותוס'תורת מנחם חלק לג עמ' 67
נה ע"א52 אין יסורין בלי עוןחכמת התורה נח עמ' שסט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קצג
נה ע"א52 אין יסורים בלי חטאלקט אמרי קודש - שמות עמ' כ, כא, כד
נה ע"א52 אין יסורין בלא עוןתורת יחיאל בראשית עמ' קנט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאבית אלהים שער ב עמ' רעח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדרשות מהר"ם חביב עמ' תנז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאחכמת התורה וישלח עמ' תקיא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קפז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאפני חיים (פלג'י) עמ' קנח ע"ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןלקט אמרי קודש - בראשית עמ' לה, רה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןמגדל עוז (תשעח) עמ' ריד, רמו, תיג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןנחלת יעקב (תשעג) עמ' יא, תמט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' דש
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא מיתיבי וכו' עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'כו
נה ע"א52 אין מיתה בלי חטאחקל יצחק (תשסג) עמ' שפו, שפז
נה ע"א52 אין מיתה בלי חטאחכמת התורה בראשית עמ' קצב, רז, רכא
נה ע"א52 אם יש מיתה בלא חטאחכמת התורה נח עמ' שמא, תקצ
נה ע"א52 אם יש מיתה בלי חטאחכמת התורה וארא עמ' תיט
נה ע"א52 אם יש מיתה בלי חטאחכמת התורה מצורע עמ' יז
נה ע"א52 ייסורין בלא עוןבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ז אות ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנה ע"א52
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאאור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תשנד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רס, ח"ו עמ' רנד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאאש דת (אסאד) עמ' רנו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדברי יואל פ' חיי שרה דף תסט ע"ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדברי יואל פ' נשא דף קנח ע"א
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(2)
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו הערה 285
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדרך ה' השלם עמ' שיב - דרך לחיים
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדרכי התשובה עמ' פד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדרשות הרא"ש דף כז ע"א דרוש כד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאהדרת אליהו דרוש ג סי' ד ד"ה ונשובה, וד"ה ובאופן, דרוש ו סי' ב ד"ה ובאופן
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קסט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פב, פז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאזרע יצחק (עטייה) ח"ב דף כז ע"א
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאחכמת התורה אמור עמ' קצו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בראשית ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאטיול בפרדס ח"א עמ' שח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאילקוט דברי חכמים בראשית סי' מ
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאיציב פתגם על התורה עמ' ריד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאכוכבי אור (תשלד) עמ' נט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סה ע"א
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאלוח ארז פרשת לך לך דף יט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמבשרת ציון ח"ד עמ' ד, כו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמי מרום ח"ז עמ' קלב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 172
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאס' החיים (תשנג) עמ' פא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאעיני שמואל (ראבין) עמ' ז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכ
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תמב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאערבי נחל (תשסד) עמ' תפא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאפרי הארץ (ויטבסק) עמ' עג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטארישומי דברים עמ' יא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטארנת יצחק מלכים עמ' נא, קסט, יחזקאל עמ' סב, משלי עמ' רלז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאשיחות ר' ראובן עמ' עח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאשל"ה (תשנז) פרשת שמיני אות יא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאשם יחזקאל עמ' תקצג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאתולעת שני דף א ע"א-ע"ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאתורת מנחם חט"ז עמ' 291
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאתורת מנחם חנ"ה עמ' 384
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא עוןאלשיך על חמש מגילות עמ' רנא, רע
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןדברי חנינא - מזלות עמ' קכב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןעת לעשות חלק ב כלל ז שאלה מג*
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןאבן יהושע - הקדמה דף ב ע"א
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןאבן יהושע עמ' 41
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןאבן שוהם (פינסק) עמ' 73
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןבית אלהים שער ב עמ' נא, קג, קז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קנד עמ' תקיז, ח"ב דרוש רע עמ' תנט, דרוש רעו עמ' תצב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןדרשות שמן רוקח עמ' רפט, שכה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןכתנות אור עמ' קעח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו עמ' שמו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןנטריקן (תשעד) עמ' סז, קנב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורים וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תמא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןבן מלך - מידת הביטחון עמ' קכח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שכח, שמח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןס' העיקרים (מישור) עמ' תקכ
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןפתגמי אורייתא ח"א עמ' רמט, רס
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןחיי נפש ח"ב עמ' פז, צא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 525
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןברית אברם עמ' תה, תקלו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןגנת אגוז (תשעב) אות עו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' נג, מהד' ו סי' קה, מהד' ט סי' כו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קלח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןזרע שמשון (תשסג) חקת אות כא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןחיי נפש ח"ו עמ' כא, קצב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - עשרה בטבת עמ' שיח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שטו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןמנחת אליהו (תשנט) עמ' קז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןמנחת אליהו (תשסא) עמ' קטז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נ
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןפאר יעקב ח"ג עמ' תקלז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןקומץ המנחה (צונץ) דרוש לד אות א, דרוש קלט אות ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צא, קא, קנג, קעה, רפו, שלז, שלח, שמ, תמז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןשער המלך (תשנז) עמ' תרי
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןתקנת השבין סי' טו (עמ' 145), לקוטי מאמרים עמ' 207, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 36), יא (עמ' 88), יט (עמ' 164)
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון וכו' בפוסקי צדקה ברבים ואינם נותניםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יד אות טו
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון מיתבי וכו' ש"מ יש מיתה בלי חטא וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קכד, קכה, שכא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רנה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ו פ' כ דף מד ע"ג; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לו ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כב דף פג ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תצב דף קפז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בראשית דף ז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קעב ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסג דף מז ע"א וע"ב; צדקת תמים (יעבץ, שנג) פסוק אבותינו חטאו דף מ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קפז ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשת לו/ז דף יח ע"ג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןכד הקמח (מישור) עמ' קמה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןפרי צדיק בלק אות יא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןתורת חסד (סופר) עמ' ז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא והח"הדרכי שלום (מרגונאטו) דף א ע"א
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ויסורין בלא עוןאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רעה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא וכו'אפיקי ים עמ' תנג, תקלט
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' שמח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא וכו'תודת אהרן - אומר לציון עמ' קה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא וכו' משה ואהרן בחטאם מתואודה ה' דף כג ע"ב
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא כו'מראה הגדול ח"ב דף פד ע"ג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאאבן יהושע עמ' 117
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צא ע"ג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאבינה לעתים (תשנד) דרוש נז עמ' שס
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאדבש לפי מע' ד אות ה
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עג, עח
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמאורות האריז"ל עמ' עג אות ד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמחנה חיים חו"מ, ח"ב, סי' כ עמ' מא
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאמנחת יהודה (פתיה) עמ' 107
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאצוף דבש (לוין) מאמר א דף ה ע"ב, ו ע"א
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטאקול יעקב (שאול) דף פט ע"ד
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטארב שלום (אדלר) עמ' תקכג
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון וכו'שמע שמואל עמ' קעז
נה ע"א52 אין מיתה בלא חטא, ותוס'מאמרי שלמה ח"ב עמ' קצ
נה ע"א52 אין מיתה בלי חטאתשובת השנה עמ' כט
נה ע"א52 אין מיתה בלי חטא ואין יסורין בלי עוןחיי נפש ח"ד עמ' נז, קעז, רכא, תה
נה ע"א52 אין מיתה בלי חטאהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 270, 280
נה ע"א52 אין מיתה בלי חטאתיבת גמא (תשסז) עמ' שד
נה ע"א52 אין מיתה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש עא דף קס ע"ב
נה ע"א52 אין מיתה ללא חטאנזר הקדש ח"א עמ' תסד
נה ע"א52 אם יש יסורין בלי עוןחכמת התורה בא עמ' תקעט
נה ע"א52 אם יש מיתה בלא חטאחכמת התורה בשלח עמ' שלא
נה ע"א52 אם יש מיתה בלא חטאחכמת התורה תולדות עמ' נ, רכד, רכו, רכז, רסב, שא
נה ע"א52 אם יש מיתה בלא חטאלקוטי שיחות חל"ג עמ' 141
נה ע"א52 אם יש מיתה בלא חטאקהלת יעקב פורים עמ' קעא
נה ע"א52 אם יש מיתה בלא חטאתולדות שלמה - רות עמ' קיח
נה ע"א52 אם יש מיתה בלי חטאחכמת התורה אחרי מות עמ' קכא
נה ע"א52 אם יש מיתה בלי חטאחכמת התורה בחוקותי עמ' קיא
נה ע"א52 אם יש מיתה בלי חטאחכמת התורה ויחי עמ' נז, תקכה
נה ע"א52 אם יש מיתה בלי חטאחכמת התורה משפטים עמ' רפב, רפד, רצא
נה ע"א52 ואין יסורין בלא עוןשיחות ר' ראובן עמ' פו, קכד
נה ע"א52 יסורים באים מחמת החטאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלה הערה 57
נה ע"א52 פלוגתא אם יש מיתה בלא חטאחכמת התורה תזריע עמ' קסג
נה ע"א52 ר' אמי אמר אין מיתה בלא חטאמאור החיים עמ' יט
נה ע"א רש"י - על שם אני ראשוןמאיר נתיבות ח"ג עמ' צ
נה ע"א רש"י ד"ה זקניםבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כז, מב עמ' 128, 411
נה ע"א רש"י ד"ה חותמו - אמצעית לאותיות וראשון ואחרון, על שם אני ראשון ואני אחרון ואני הואחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ג
נה ע"א רש"י ד"ה חותמו - אני ראשון ואני אחרון ואני הואפחד יצחק סוכות מאמר טו, יז, כ
נה ע"א רש"י ד"ה חותמו - שתיבת "אמת" פירושה ידוע בדברי חכמים וכו'פחד יצחק פסח מאמר סה
נה ע"א רש"י ד"ה חותמואגרת הטיול (תשעה) עמ' י
נה ע"א רש"י ד"ה מירנת יצחק דברי הימים עמ' קמט
נה ע"א רש"י מי הוה מזבחפירושי ראשונים
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתלה, תתרצח
נה ע"א תוס' - אומר רבינו תם זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קיד
נה ע"א תוס - אומר רבנו תם דזכות אבות תמהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמד
נה ע"א תוס' - אע"ג דזכות אבות תמה ברית אבות לא תמהדברי יואל פ' כי תצא דף קלב ע"א
נה ע"א תוס' - אפילו כאשר תמה זכות אבות ברית אבות לא תמהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שמז, ח"ב עמ' קמ, ערה
נה ע"א תוס' - ברית אבותפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שב
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' נג
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהבאר שרים פרשת עקב דרוש ג אות ג
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהגור אריה בראשית פ"ח הערה 77, פל"ב הערה 151
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהדברי אמונה שמות עמ' קפג
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהמי מרום ח"ז עמ' צח
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהשירת הפסח אות קד, קיג
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 269
נה ע"א תוס' - ברית אבות לא תמההתקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקסב
נה ע"א תוס' - הגם דזכות אבות תמה ברית אבות וכו'חומת אנך ישעיהו פרק נד
נה ע"א תוס' - היינו היכי דספק אי מקבלי אבל היכא דודאי לא מקבלי, הנח להם מוטב יהיו שוגגין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפ
נה ע"א תוס' - היכא דברור שלא יקבל התוכחה אמרינן מוטב שיהיו שוגגיןחיי נפש ח"א עמ' כ
נה ע"א תוס' - זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהמבשר טוב - חנוכה עמ' כז, כח, ל
נה ע"א תוס' - זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהתפארת צבי בראשית עמ' רלא
נה ע"א תוס' - מוטב שיהי' שוגגים וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' נב
נה ע"א תוס' ד"ה אין מיתה - יסורין באין אף על השוגג, רק יסורי נגעים באין רק על המזידשבט מישראל (קרמניץ) פרק לח פסוק ו
נה ע"א תוס' ד"ה אין מיתהאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קט
נה ע"א תוס' ד"ה אין מיתה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף כז ע"ג
נה ע"א תוס' ד"ה ואע"גבית יעקב (תשסא) עמ' סז
נה ע"א תוס' ד"ה ואע"גויואל משה הקדמה עמ' יב
נה ע"א תוס' ד"ה ואע"גס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצ
נה ע"א תוס' ד"ה ואע"גרנת יצחק משלי עמ' מה
נה ע"א תוס' ד"ה ואע"גאהבת עולם (תשס) עמ' שלב
נה ע"א תוס' ד"ה ואע"גאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' יב
נה ע"א תוס' ד"ה ואף - חילוק בין ספק אי מקבלו לודאי שלא יקבלוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רפה
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - אבל ברית אבות לא תמה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תתיג, שמות עמ' קפב, ויקרא עמ' תרלה, דברים עמ' עט, תתקיח
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - אומר ר"ת דזכות אבות תמה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שלו ד"ה ובמדרש
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - אומר רבינו תם, דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 303
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - בעת שאוחזים מעשה אבותיהםאפיקי ים עמ' קפב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - ברית אבות לא תמהאור אברהם בראשית עמ' קלה
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - ברית אבות לא תמהשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק ז
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - ברית אבות לא תמהפחד יצחק - ראש השנה מאמר ב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - דלרשעים תמה אבל לצדיקים לא תמהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שו
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות לא תמה זהו לגבי צדיקים וכו'אור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' מ, עז
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהדברי יואל פ' וארא דף קעא ע"א
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמהדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפו ע"ב, תפט ע"ב, תצ ע"א, תצא ע"ב, תצב ע"א, תצד ע"ב, שמחת תורה דף תרכא ע"א, תרנ ע"א
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שצב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות תמה ברית אבות לא תמהדברי יואל פ' בחוקותי דף תיז ע"ב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות תמה לרשעים אבל לא לצדיקיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מה
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמהדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף עח ע"א
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - לצדיקים לא תמה וע"ז אנו סומכין להזכיר זכות אבותדברי יואל פ' תולדות דף תקמח ע"א, פ' ויחי דף תקפג ע"ב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - לרשעים תמה זכות אבות ולצדיקים תחון וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' נב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - מציאותה של כנסת ישראל עדות היא על בריתו ית' אתנופחד יצחק שבת מאמר ד
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שד ע"ב
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלדברי הרב עמ' רנז
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קע
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלדרכי החיים ח"ב עמ' שי
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלדרשות מהר"ם בנעט עמ' קז, קטז
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה לך לך עמ' תנ, תקלט
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלימי דוד (תשסז) עמ' נט, ע
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקא
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלמדבר קדמות (תשסח) עמ' מח
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלנצח ישראל (הרטמן) עמ' רפח הערה 120
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלפחד יצחק פסח מאמר סה
נה ע"א תוס' - אי תמה זכות אבות, שמואל קאי לרשעים דלהם תמה אבל לצדיקים לא תמהדברי מנחם (היימליך) עמ' שנב
נה ע"א תוס' - זכות אבות תמה אך ברית אבות לא תמהבאר שרים בראשית פ' וירא דרוש ה בהקדמה, לך לך דרוש ח אות ג
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל - זכות אבות לעולם קיימת ולעולם מכר להםדרשות באר יצחק עמ' רמט
נה ע"א פני יהושעתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' צא, שכב, שעו
נה ע"ב01 אמרו מה"ש לפני הקב"ה מ"מ וכו'דרשות הרא"ש דף יט ע"א דרוש טז, דף סא ע"א דרוש סד
נה ע"ב01 אמרו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדה"ראודה ה' דף יא ע"ב, כג ע"א
נה ע"ב01 אמרו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדה"ראוזן שמואל דף ל ע"א, לט ע"ב, נ ע"ב
נה ע"ב01 אמרו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדה"ראילת השחר (טייב) דף טז ע"א
נה ע"ב01 אמרו מה"ש לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צז
נה ע"ב01 אמרו מה"ש לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"ראמרות חיים עמ' קע
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת וכו' מפני מה קנסת מיתה וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יד עמ' מא
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת וכו' מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןמחשבת מוסר ח"א עמ' פ, צה, תקפג
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו' אמר להם 'מקרה אחר לצדיק ולרשע לטוב' וגו'כתב סופר אגדות כאן
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדה"רזך ונקי עמ' קנה
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר א"ל מצוה קלה צויתיו וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן ב
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןשער החצר (תשעב) סי' רמב
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון אמר להם מצוה קלה צויתיו ועבר עליהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' רי
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןאור מאיר ח"ב עמ' קכח
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה וכו' והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' קו
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"רדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רסו
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'לחמי תודה דף קנ ע"א
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קח
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קלז עמ' תמו, דרוש קמז עמ' תצז, ח"ב דרוש רסז עמ' תלט, דרוש ער עמ' תנט-תס
נה ע"ב01 אמרו מלאכי השרת מפני מה קנסת מיתה על אדה"רדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסד
נה ע"ב01 אמרו מלה"ש וכו' מ"מ קנסת מיתה על אדה"ר א"ל מצוה קלה ציויתיו ועבר עליהתורת מהרי"ם בראשית עמ' כז
נה ע"ב01 אמרו מלה"ש לפני הקב"ה מ"מ קנסת מיתה לאדה"רעין ימין (אלגזי) דף יב ע"ג
נה ע"ב01 אמרו מלה"ש לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןמי מנוחות (בירדוגו) עמ' פא
נה ע"ב01 אמרו מלה"ש לפני הקב"ה רבוש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' ריט
נה ע"ב01 אמרו מלה"ש לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןדעת תורה ויקרא עמ' רנו, דברים ח"א עמ' רמג
נה ע"ב01 מלאכי השרת שאלו לקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדה"רלקט שיחות מוסר ח"א עמ' ט, טו, תיב
נה ע"ב01 מלה"ש שאלו מפני מה קנסת מיתה על אדה"רלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקה, תקיא, תקטו
נה ע"ב01 שאלו מלאכי השרת להקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קפא
נה ע"ב02 למה קנסת מיתה על אדם הראשוןכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקסא
נה ע"ב02 מ"מ קנסת מיתה לאדה"ר כו'מראה הגדול ח"ב דף מו ע"א
נה ע"ב02 מ"מ קנסת מיתה לאדה"רראש דוד (תשמו) עמ' כ ע"א, תקנ ע"ב, תקצ ע"א
נה ע"ב02 מ"מ קנסת מיתה על אדה"ר וכו'דברי יואל פ' בראשית דף מב ע"א
נה ע"ב02 מ"מ קנסת מיתהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף ב ע"א
נה ע"ב02 מה טעם קנסת מיתה לאדה"רעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קד
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה לאדה"ראברהם במחזה דף קה ע"ד
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה לאדה"רתולעת שני דף א ע"א-ע"ב
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה לאדם הראשון וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' י
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"ראהבת חיים (דייטש) עמ' רטו
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"רדרשות שמואל עמ' קכ
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"רמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רכח
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"רמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' י
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןחכמת התורה בראשית עמ' רח
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר א"ל מצוה קלה צויתיו ועבר עלי'דברי יואל פ' חוקת דף עט ע"ב
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר וכו' מצוה קלה צויתיו ועבר עליהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנ
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר וכו' מקרה אחד לצדיק ולרשעמדבר יהודה (תשסב) עמ' רלח
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סג עמ' תכ
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"רויבא יוסף עמ' כט
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"רחיי נפש ח"ב עמ' צ, רמז
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"ריערות דבש ח"ב עמ' צא
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדה"רצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף כג ע"ג
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןחכמה מאין דף מה ע"ב
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןנתיבות מוסר עמ' קכג
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שנה
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןמחשבת מוסר ח"ב עמ' עז
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון א"ל מצוה קלה צויתיו ועבר עליהקומץ המנחה (צונץ) דרוש כז אות ג, דרוש מח אות ד, דרוש קעג אות ב, דרוש קעה אות ב
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'חיי נפש ח"ג עמ' קסה
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון מצוה קלה צויתיו ועבר עליהצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' ח, יג
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןהואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ו דף ל ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף סה ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש עד דף קצא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סג ע"ב ופרשה כא דף קמה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פ דף רלב ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג להספד דף קט ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת חקת דף נד ע"א
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על האדםדמשק אליעזר (חדש, תשנז) עמ' 160
נה ע"ב02 מפני מה קנסת מיתה על האדםמאיר נתיבות ח"א עמ' סב
נה ע"ב02 קנסת מיתה על אדה"רכד הקמח (מישור) עמ' כג {אלמלא חטא אדם היה חי לעולם כמלאכי השרת}
נה ע"ב02 רבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןאור מאיר ח"א עמ' רסד
נה ע"ב02 רבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' בראשית מאמר יד
נה ע"ב02 רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר וכו'צלח רכב עמ' כה
נה ע"ב02 רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש עד עמ' תצט
נה ע"ב02 רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על האדם וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ב פסוק יז
נה ע"ב03 אדם הראשון עבר עבירה קלהיד דוד (אופנהיים) עמ' יז
נה ע"ב03 לולי חטא אדם הראשון בעץ הדעתאמרי אש (טאוב) עמ' רפז
נה ע"ב03 מצוה קלה צויתיו וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' שלט
נה ע"ב03 מצוה קלה צויתיו ועבר עליהדעת תורה ויקרא עמ' רנג
נה ע"ב03 מצוה קלה צויתיוילקוט הגרשוני ח"א, גם בדף לו
נה ע"ב03 מצוה קלה ציוויתיו ועברתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסג
נה ע"ב03 מצוה קלה ציויתיולקוטי שיחות חל"ט עמ' 113 {על תשובה בשייכות לחטא ג"ע}
נה ע"ב04 אם חטאו משה ואהרן או מתו בלא חטאגנא דפלפלי עמ' רסח, תמ
נה ע"ב04 והלא משה ואהרן שקיימו כה"ת כולה ומתורוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' מד
נה ע"ב04 והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה ומתו אמר להם מקרה אחד לצדיק ולרשעכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קעז
נה ע"ב04 והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קנז
נה ע"ב04 והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקמג
נה ע"ב04 משה ואהרן מתו בלא חטאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנד
נה ע"ב04 משה ואהרן שלא חטאו למה מתוחכמת התורה תצוה עמ' רעח
נה ע"ב04 משה מת מי לא ימותדרשות באר יצחק עמ' צא
נה ע"ב04 מחלוקת אם משה ואהרן חטאוכתנות אור עמ' תרמ
נה ע"ב04 שאלו מלאכי השרת הלא משה ואהרן שקיימו כל התורה ומתוכתנות אור עמ' קכח
נה ע"ב05 אפילו צדיקים גמורים מוכרחים למות כו'פרדס המלך (תשסט) אות לט
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תי
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתונתיב התשובה עמ' ס הערה 5
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתועיני שמואל (ראבין) עמ' לה
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתותורת אליהו עמ' רלו, שס
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתו ארבעה מתו בעטיו של נחשעקדת יצחק (שלג) שער פ דף רלג ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף ל ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רט ע"ב; של"ה (תט) מ' תעניות דף רח ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור נא דף מו/ז ע"ב
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתו שנא' יען לא האמנתם בי להקדישני וכו'נחמד ונעים (תשסח) חיי שרה ד"ה ונלע"ד
נה ע"ב07 אף משה ואהרן בחטאם מתואוצר הכבוד
נה ע"ב07 משה ואהרן אף הם בחטאם מתוחכמת התורה תזריע עמ' פד
נה ע"ב07 משה ואהרן בחטאם מתוקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רעו
נה ע"ב07 משה לא נכנס בארץ בשביל מי מריבה כמו שאמר הקב"ה יען לא האמנתם בימנחת אליהו (תשנט) עמ' מז, פז, קלח, קמ
נה ע"ב08 בחטאם מתוהכתב והקבלה דברים פל"ד פסוק ז
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי הא אם האמנתם בי עדין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולםמנחת אליהו (תשסא) עמ' סא, צה, קמח
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי הא האמנתם בי להגיע זמנכם להפטר מן העולםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' מ
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תסג
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם לפטור מן העולםפאר יעקב ח"ד עמ' רצא
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי הא האמנתם עדיין לא הגיע זמנכםימי דוד (תשסז) עמ' סה
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי להקדישני הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולםאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות מג
נה ע"ב08 יען לא האמנתם הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם לפטור וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' קט
נה ע"ב08 יען לא האמנתם בי, אלולי האמנתם בי לא הגיע זמנכם לפטור מן העולםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שלט
נה ע"ב09 הא אם האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטרחכמת התורה חיי שרה עמ' עדר
נה ע"ב09 הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכםחכמת התורה בראשית עמ' כ
נה ע"ב09 הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם לפטורצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קנב
נה ע"ב09 לולי חטאם במי מריבה היו משה ואהרן חיים יותרדרשות באר יצחק עמ' קיט
נה ע"ב10 מת בעטיו של נחשחכמת התורה וישלח עמ' תכא
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שפד, תפה
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעא
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ק, שי
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקא
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן קצט
נה ע"ב10 ארבעה שמתו בעטיו של נחשפני חיים (פלג'י) עמ' קעז ע"ב
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנח
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש וכו'חמודי צבי בראשית עמ' תקיג
נה ע"ב10 ד' שמתו בעטיו של נחש וכו' ותנא קמא רחמי הוא דקבעיאילנא דחיי (תשסז) עמ' קעג(א)
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' מ ע"א
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשאור האורות עמ' קעז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשביאורי הזוהר (ר' דובער) דף נו ע"א
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשבית אלהים שער ב עמ' יד, ל, סג
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשברכות אבי דף לא ע"א
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשדברי חנינא - מזלות עמ' סא
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשדעת תורה בראשית עמ' רמט, במדבר עמ' קכב
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשאהבת ציון דרוש ט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קיז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' מח
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשחכמת התורה משפטים עמ' רפא
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשחכמת התורה תולדות עמ' קעד, שמט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מ, שכב
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנח
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעו
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשמחשבת מוסר ח"א עמ' פא, תקפד
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשס' העיקרים (מישור) עמ' תקיט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשפאר יעקב ח"ב עמ' תצח, תקעה, ח"ג עמ' תקלז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשרסיסי לילה סי' כח (עמ' 40), פוקד עקרים סי' ה (עמ' 32), דברי חלומות סי' יח (עמ' 189), תקנת השבין סי' י (עמ' 86), טו (עמ' 145), תקנת השבין סי' ו (עמ' 30, 62), דובר צדק עמ' 79, 99, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ח (עמ' 157), עת האוכל עמ' 237 (סי' י), קדושת השבת סי' *ו (עמ' 32-31), לקוטי מאמרים עמ' 153, 233, עת האוכל עמ' 237 (סי' י), אור זרוע לצדיק סי' א (עמ' 5), ו (עמ' 21), ז (עמ' 30), מחשבות חרוץ סי' יא (עמ' 88), צדקת הצדיק סי' קמז, קנז, קעד, רנז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קמד
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששלשלת הקודש עמ' שמח
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' יט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קצט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חי"ז עמ' 213, חכ"ב עמ' 125
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חכ"ח עמ' 260, 272
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חל"ט עמ' 402
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חנ"ו עמ' 81, 123
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רמג
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב וכו'בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' ריב
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות נט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' מא
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קכד
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' לה
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו' אלא בת מי שמת בעטיו של נחשדרכי התשובה עמ' צח, צט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו' ישי אבי דודבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 274
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קד ד"ה והנה
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו'מבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' טו
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו' ועמרם אבי משהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צה, אור תורה סי' סח
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו' ושמע מינה יש מיתה בלא חטא ותיובתא דרבי אמישם יחזקאל עמ' תקצג
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשאור הצבי עמ' 308
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשאור הרעיון עמ' רז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשמנחת יהודה (פתיה) עמ' 107
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשפירושי ראשונים
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשפרי צדיק בראשית אות ח, לך לך אות ט, מקץ אות א, יד, פדיון הבן אות א, פ' זכור אות ה, תזריע אות ה, קדושים אות ח, נשא אות טו, ר"ח תמוז אות ג, חקת אות טז
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחשרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' עט
נה ע"ב10 ארבעה מתו בעטיו של נחש, ותוס'אש דת (אסאד) עמ' רנו
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רצט
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש - ישינשמת אדם עמ' עב
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשדרך מצותיך (חב"ד) דף עד ע"א
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשדרשות שמן רוקח עמ' קנג, שכה
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תב, שמות עמ' יב, כט, ויקרא עמ' סה
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשלקוטי שיחות ח"ז עמ' 169, חי"ג עמ' 75, חט"ז עמ' 422, חכ"ד עמ' 132
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשלקוטי שיחות חל"ז עמ' 44
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשמכתב מאליהו ח"א עמ' 122, 294
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שמט
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו' וישי אבי דודילקוט עטרת צבי עמ' קמו
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש וכו' ועמרם אבי משהאור תורה השלם (מזריטש) סי' סח
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' ריג
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש וכו' עמרם אבי משהאוצר המאמרים (תשס) עמ' רפו
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשאהבת ציון (תשסד) עמ' קט
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קא, שטז
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשילקוט הגרשוני ח"א
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשיערות דבש ח"ב עמ' קיב
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשנטריקן (תשעד) עמ' סו, סז
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשנפש החיים (תשמג) עמ' 20
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחשס' ג' תמוז תשנד עמ' רג
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש, ותוס'רנת יצחק שמואל עמ' תמג, מלכים עמ' שלא, תהלים עמ' סג, רכז, ה' מגילות עמ' רלו, רפא
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש, ותוס' ופנ"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' רסז, שצט
נה ע"ב10 ד' מתו בעטיו של נחש, ותוס'רנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' לח, מב
נה ע"ב10 ד' מתי בעטיו של נחשדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קמא
נה ע"ב10 מתו בעטיו של נחשגור אריה במדבר פכ"ז אות יג {כבוד הוא לומר על צדיק שלא היו בו חטא אחר זולת מה שהיה ראוי למות עליו}
נה ע"ב10 מתו בעטיו של נחשאגרא דכלה ח"ג עמ' תיג
נה ע"ב10 מתו בעטיו של נחשלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לט
נה ע"ב10 מתו בעטיו של נחששרגא המאיר מועדים עמ' שסט
נה ע"ב10 מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חכ"ט עמ' 167
נה ע"ב10 צדיקים מתים בעטיו של נחשטיול בפרדס ח"א עמ' קיד
נה ע"ב10 שמתו בעטיו של נחשתורת מנחם חל"ו עמ' 236, 344, חל"ז עמ' 103
נה ע"ב11 בעטיו של נחשתורת מנחם חלק לד עמ' 225, 230
נה ע"ב12 ישי אבי דוד היה מארבעה שמתו בעטיו של נחשתפארת צבי בראשית עמ' שכג
נה ע"ב12 ישי אבי דוד מת בעטיו של נחששבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק קלד
נה ע"ב12 ישי אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחשלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעט
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחששמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רצו
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחשאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטז
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחשאמרות ה' השלם ח"א עמ' רנא
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחשדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחששמן ראש - ימים נוראים עמ' רפז
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' טו
נה ע"ב12 ישי מת בעטיו של נחשהר יראה - חסד חיים מאמר א
נה ע"ב12 ישי שהיה מאותם שמתו בעטיו של נחשזרע קודש - מועדים עמ' שטו
נה ע"ב13 גמירי שישי וכו'מבוא התלמוד פי"ח עמ' שיח
נה ע"ב14 תחת יואב שר צבאפירושי ראשונים
נה ע"ב15 אביגיל בת נחש - בת ישיפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קעה, רפט
נה ע"ב16 וכי בת נחש הוא אלא בת מי שמת בעטיו של נחשברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 74
נה ע"ב16 וכי בת נחש הואי וכו' אלא בת מי שמת בעטיו של נחשזאת זכרון (תשנב) אות פח, צז
נה ע"ב18 וש"מ יש מיתה בלא חטאילקוט דברי חכמים במדבר סי' נח
נה ע"ב18 יש יסורין בלא חטא ומיתה בלא עווןאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 6
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאגור אריה ויקרא פ"י הערה 23, דברים פ"כ הערה 37
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאחכמת התורה תצוה עמ' רז, ריב, רעח
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאמבשרת ציון ח"ד עמ' רפד
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קעו
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאשבח נעורים עמ' כ
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאשבט מישראל (קרמניץ) פרק פט פסוק מח
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 492
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מז
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןמאמץ כח (תשעה) עמ' תקיב
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןמכתב מאליהו ח"ה עמ' 277
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןדרך חיים (תשלה) עמ' תלט, תצז
נה ע"ב18 יש מיתה בלא חטאעקדת יצחק (שלג) שער פ דף רלג ע"א
נה ע"ב18 יש מיתה בלא עוןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקכג
נה ע"ב18 שמע מינה יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 525
נה ע"ב19 כל האומר חטא ראובןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן וכו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש צד דף ריג ע"ג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן וכו' בני עלי, בני שמואל, דוד, שלמה, יאשיהומבוא התלמוד פ"כ עמ' שכב, שכד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שה
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלו
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאאפוד בד דף כו ע"א
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאלב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאמאיר בת עין (ביקיאם) דף נב ע"ג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רמב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שסב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור אברהם - רות עמ' תא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור אברהם - תשובה - קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות עמ' נג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור אברהם דברים עמ' סו
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קמד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' עב, רסג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - מדות עמ' רסג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' פא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשכו, יהושע-שמואל עמ' רכה
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבמי התורה עמ' שנב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבנין שאול עמ' קפט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדברי חלומות סי' טז (עמ' 188), לקוטי מאמרים עמ' 163, תקנת השבין סי' ו (עמ' 29, 55)
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדברי יואל פ' בשלח דף תג ע"א
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדברי יואל פ' וישב דף רצז ע"ב, פ' ויחי דף תקעו ע"א
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהויואל משה מאמר א סי' קלא עמ' קלז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהויקרא יעבץ עמ' רח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהחכמת התורה צו עמ' ל
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהיד יחזקאל עמ' רנו
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהימלא פי תהלתך ח"ב עמ' פב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סו, דברים עמ' סב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהלב אריה פרשת וישב אות כח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהלב דוד (תשסט) עמ' נ
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהלהורות נתן בראשית עמ' תמב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמאור עינים (תשעה) עמ' שנ
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמאור עינים (תשעט) עמ' שמז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קיז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמחשבת מוסר ח"א עמ' קט, רנט, תסא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קנד, שז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמנחת יואל עמ' עז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רנו
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רכט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' סה
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהנאוה תהלה עמ' צא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעמודיה שבעה - ספרי חיים עמ' פא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעצי חיים - מועדים עמ' פז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שצט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהפאר יעקב ח"א עמ' שלא, שלב, תמח, ח"ד עמ' שיא, שיב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהפנים מסבירות עמ' כט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהפניני יחזקאל עמ' קכט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהפרדס מרדכי עמ' קצה
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קפג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהקומץ המנחה (צונץ) דרוש צו אות ד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשארית מנחם ח"א שמות עמ' כא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשירת דוד (תשסז) עמ' עב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ג, כו
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' עא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' צג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשרתי ח"א עמ' נב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהתורת מנחם חלק לג עמ' 20
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה אלא עלבון אמו תבעאמרי השכל עמ' 84, 160
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' קיב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' שכב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'דעת תורה בראשית עמ' רב, רטז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'דרשות שמן רוקח עמ' יא, קעו, שע
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פז, קיד, קיח, תעג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' עג, קצט, שצא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'תורת מהרי"ם בראשית עמ' רנח, רס
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר עתיד זרעו לומר 'ארור שוכב עם אשת אביו' ויבא חטא זה לידוס' חסידים סי' תשסח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' בלבל מצעו של אביו וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 166
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' וכן בני עלי ובני שמואלברית שלום (תעח) דף כו ע"א, לא ע"ב, לה ע"ג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' וכן בני עלי ובני שמואלברית שלום (תשסח) עמ' קסד, קצו, רכד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' כח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרכי התשובה עמ' קיא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' עלבון אמו תבעשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שע
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' עלבון אמו תבע וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רט ע"א, רי ע"ב, רכ ע"ב, רעד ע"ב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו', ומהרש"אמחשבת מוסר ח"ג עמ' קנט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנא' ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנא׳ ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולין כאחדפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שיג {כאשר שב ראובן לבור הראה בזה שאינו מקפיד על בלהה שיציעה היה עם יעקב, ושב בתשובה על שפגם בין אדם לחבירו ובין אדם למקום}
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר 'ויהיו בני יעקב שנים עשר', מלמד שכולן שקולים כאחתכתב סופר אגדות כאן
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאבן יהושע עמ' 17, 35
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כז דף עה ע"ב ושער צח דף רעה ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישלח דף סד ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישלח בפסוק עצמו דף נד ע"א ופרשת ויחי בפסוק עצמו דף ע ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וישלח דף לח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ו ע"ג
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועההר יראה מאמר סז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' סג, פא, פד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהיושב אהלים עמ' נב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשופרא דישראל (תשסו) עמ' נז, ס, סא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מה
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהתורת הרא"ם עמ' לד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתנא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ורש"ימאמרי שלמה ח"ב עמ' יט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדברים נחמדים (תשסה) עמ' נו
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדרכי צדק עמ' רמה
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהחכמת התורה וישלח עמ' תקעב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנא' ויהי בני יעקב שנים עשר וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תעב
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינו וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קכב, קפג, רכט, רצד, שעח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא אינוניבי זהב עמ' קיד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'בין המשפתים בראשית עמ' קכח, קעה, רלב, רלה, רלח
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'גנת אגוז (תשעב) אות קעד, ריד, שטז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'לקוטי שיחות ח"ג עמ' 787, ח"ה עמ' 408
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 163, ח"ב עמ' 271
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' של, שנ-שנא, תכ-תכא
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 345
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שעג, תח, תקו {מה שלסוטה אומרים מעשה ראובן}
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו' אלא שבלבל מצעו של אביוים שמחה עמ' קטז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו' בני עלי חטאו וכו' שלמה חטא אינו אלא טועהמנחת אליהו (תשנט) עמ' קמז, רטז
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו' ראובן בני עלי בני שמואל דוד ושלמה ויואש סימן וכו'מגילת סמנים עמ' כט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא וכו'בני יששכר ח"ב דף כא ע"א
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטא טועהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תסט
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאאוצר הכבוד
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאכור לזהב ח"א
נה ע"ב19 כל האומר ראובן חטאמכתב מאליהו ח"א עמ' 163
נה ע"ב19 כל האומר ראובןפירושי ראשונים
נה ע"ב20 האומר ראובן חטאמאיר בת עין (תשסו) עמ' 559
נה ע"ב20 האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' נג
נה ע"ב20 האומר ראובן חטא אינו אלא טועההמאור הגדול (גר"א) עמ' צ
נה ע"ב20 האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רכג
נה ע"ב20 האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבינה לעתים (תשנד) דרוש ח עמ' סד
נה ע"ב20 האומר ראובן חטא טועהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפז
נה ע"ב20 האומר ראובן חטא טועהבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 11
נה ע"ב20 האומר ראובן חטאשפתי רננות (מיכלדורף) דף לו ע"ב
נה ע"ב20 ויהיו בני יעקב שנים עשר - כולן שקוליםבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' קז
נה ע"ב20 ויהיו בני יעקב שנים עשר, כולן צדיקיםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תה
נה ע"ב20 ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחתשרתי - קונטרס הנרות עמ' יד
נה ע"ב20 ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולין כאחדפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלג {גם כאשר מוכיחין אדם יראה המוכיח לא להוציא אותו מן הכלל, כדי שלא יהיה קץ בתוכחתו וידבק ח"ו ברשעים}
נה ע"ב20 ויהיו בני יעקב שנים עשר שנמנה עמהם שלא חטאיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קעב
נה ע"ב20 ראובן לא חטאחכמת התורה ויחי עמ' שסח
נה ע"ב20 ראובן לא חטא אלא מתוך שבלבל יצועי אביו וכו'נחמד ונעים (תשסח) ויחי ד"ה פחז כמים
נה ע"ב20 ראובן לא חטאכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 47
נה ע"ב20 ראובן נמנה במנין השבטיםערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' פא {נתקבל בתשובה}
נה ע"ב20 שנאמר ויהיו וכו'פירושי ראשונים
נה ע"ב21 אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו וכו' עמד ובלבל את מצעהאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' עד
נה ע"ב21 וישכב את בלהה פלגש אביו - עלבון אמו תבעשרתי ח"א עמ' נז
נה ע"ב22 בלבל יצועי אביוטוב טעם בראשית עמ' ריח, רפה
נה ע"ב22 חטאו של ראובן בבלבול המטותנזר הקדש ח"ג עמ' רנב
נה ע"ב22 ראובן בלבל יצועי אביוחכמת התורה וישלח עמ' תקעה
נה ע"ב22 מלמד שבלבל יצועי אביו וכו' שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת של אביו, ורש"יבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קלו
נה ע"ב22 מלמד שבלבל מצעו של אביותורת אליהו עמ' צו
נה ע"ב22 מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו וכו' ולא בא מעשה זה לידוחיי נפש ח"ו עמ' קצח
נה ע"ב22 מלמד שבלבל מצעי של אביו וכו'מנחת יואל עמ' עז
נה ע"ב22 מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קכ
נה ע"ב22 מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרפ
נה ע"ב22 מתוך שבלבל יצועי אביו מעלה עליו הכתוב כאלו שכב עמהערבי נחל (תשסד) עמ' תרט
נה ע"ב22 ראובן בלבל יציע אביופאר יעקב ח"א עמ' שא
נה ע"ב23 מוצל אותו צדיק מאותו עוון ולא בא מעשה זה לידו וכו'שער החצר (תשעב) סי' שעד
נה ע"ב23 מוצל אותו צדיק מאותו עוןפני יהושע (תשסא) עמ' כד, קכו
נה ע"ב23 מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידועדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רלד
נה ע"ב23 מוצל אותו צדיק מעוןיציב פתגם על התורה עמ' רמב
נה ע"ב23 מוצל אותו צדיק מעון וכו' אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל וכו' ויבא חטא זה לידוזרע שמשון (תשסג) תבא אות ה
נה ע"ב23 מוצל ראובן מעוןראש דוד (תשמו) עמ' תקעט ע"ב
נה ע"ב24 אפשר זרעו יקללו ארור שוכב עם אשת אביו וחטא בא עלידויוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' תו
נה ע"ב24 אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קצה
נה ע"ב26 אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי וכו'צלח רכב עמ' קנב
נה ע"ב26 ולמה בלבל יצועיו שכשמתה רחל נטל יעקב מטתו וכו'מנחת ישראל עמ' מב
נה ע"ב26 עלבון אמו תבעיציב פתגם - ימים נוראים עמ' קצב
נה ע"ב26 עלבון אמו תבע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פז
נה ע"ב26 עלבון אמו תבעאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תתקטז
נה ע"ב26 עלבון אמו תבע, ומהרש"אבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קעג
נה ע"ב26 עלבון אמו תבע, ומהרש"אהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' רצט, של, שצד
נה ע"ב26 ראובן עלבון אמו תבעלקט שיחות מוסר ח"א עמ' צג
נה ע"ב26 ראובן עלבון אמו תבעפאר יעקב ח"א עמ' רסא, רסב, שלג
נה ע"ב26 באמת ראובן לא חטא מאומה שכל כוונתו במה שבלבל יצועי אביו היתה לתבוע עלבון אמודרשות באר יצחק עמ' מח
נה ע"ב26 ראובן למצוה נתכוון כי תבע את עלבון אמואבני אש (אויש) מועדים עמ' כה
נה ע"ב26 ראובן תבע עלבון אמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקמד
נה ע"ב27 אחרים אומרים ב' מצעות בלבלאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרלב
נה ע"ב27 אחרים אומרים שתי מצעות בלבל אחת של שכינה וכו'שרתי ח"א עמ' נז
נה ע"ב27 ב' מצעות בלבל ראובןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ל
נה ע"ב27 שתי מצעות בלבלזבחי צדק (דיסקין) עמ' פז
נה ע"ב27 עמד ובלבל את מצעהמה שהיה הוא שיהיה עמ' יז
נה ע"ב27 שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת של אביו וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק ד
נה ע"ב27 שתי מצעות בלבל, ורש"ירנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קצ
נה ע"ב28 אז חללת יצועי עלה - השכינהתורת יחיאל בראשית עמ' רפט
נה ע"ב28 אז חללת יצועי עלהתאיר נרי עמ' יא
נה ע"ב29 כתנאי פחז כמים אל תותר ר"א אומר פזתה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעג
נה ע"ב29 פחז - פזתה חבתה זלתהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתסז
נה ע"ב29 פחז - פזתה חבתה זלתהשרתי ח"א עמ' נא, נז
נה ע"ב29 פחז כמים אל תותרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפז
נה ע"ב29 פחז כמים אל תותר פזת חבת זלתעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויחי דף מו ע"ג
נה ע"ב29 פחז כמים רבי אליעזר אומר פזתה חבתה זלתהאמרי נועם (מועדים) סי' ח לחנוכה [מבן המחבר]
נה ע"ב29 'פחז כמים', ר"א אומר פ'זתה ח'בתה ז'לתהעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א
נה ע"ב29 לחד מאן דאמר חטא ראובןלחמי תודה דף רי ע"ב
נה ע"ב31 עדיין צריכים אנו למודעי זעזעתה הרתעתהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתסח
נה ע"ב35 בני עלי וכו' בני שמואל וכו' דוד וכו' שלמה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 163, ח"ב עמ' 271
נה ע"ב35 בני עלי וכו' ששהו את קיניהןס' חסידים סי' קסד, תקצא
נה ע"ב35 בניו של עלי הכהן לא היו הגוניםפניני יחזקאל עמ' נא
נה ע"ב35 האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שעה
נה ע"ב35 האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהרנת יצחק שמואל עמ' ט, לז
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהחמודי צבי ויקרא עמ' פד
נה ע"ב35 האומר בני עלי חטאומאיר בת עין (תשסו) עמ' 559
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאומאיר בת עין (ביקיאם) דף לז ע"ג
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' כח ע"א
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שמד
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' רעד
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהדברי יואל פ' קדושים דף קב ע"א
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהדברי יואל פ' תרומה דף קצא ע"א
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלב, קמד
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהעיוני רש"י במדבר עמ' שמא
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות צב
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תקנח, תרסו, ח"ג עמ' רסט
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שמח
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו' פנחס לא חטא וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלז
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רז
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמ ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעג ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נג ע"ד, ויומא פרק א דף קו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לשבת בנתים דף רל ע"א
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאו טועהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מא, קלח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריט
נה ע"ב35 כל האומר בני עלי חטאוכור לזהב ח"א
נה ע"ב36 ושם שני בני עלי וכו'חדרי בטן לקוטים אות טז
נה ע"ב37 פנחס לא חטאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלח
נה ע"ב37 פנחס לא חטא בא"ארנת יצחק שמואל עמ' עג
נה ע"ב37 פנחס לא חטא וכו' אלא מתוך שהיה לו לפנחס למחות וכו' כאילו חטאבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' ערה
נה ע"ב37 פנחס לא חטא וכו' מתוך שהיה לו לפנחס למחות בחפני ולא מיחה וכו' כאלו חטאבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' פד
נה ע"ב37 פנחס לא חטארצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יא ע"ב
נה ע"ב38 אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, מתוך ששהו את קיניהן וכו'של"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קטז
נה ע"ב38 אשר ישכבון את הנשיםוזאת התורה עמ' קכב
נה ע"ב38 אשר ישכבון וכו' מתוך ששהו קיניהןרסיסי לילה סי' כד (עמ' 32), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 28)
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהם שלא הלכו אצל בעליהם מעה"כ כאילו שכבוםפאר יעקב ח"ג עמ' תפח
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רפא
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קצה ד"ה חפני
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לה עמ' רל
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבוםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' י
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהן, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' מד-מו
נה ע"ב38 מתוך ששהו את קיניהן, ותוס' ד"ה כלעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפח {משכן שילה נחרב על בזיון הקדשים}
נה ע"ב41 אפשר חטא בא לידו והכתוב מיחסומי השלוח (מישור) ח"א עמ' קנה
נה ע"ב41 אפשר שחטא בא על ידיהם של בני עלי והכתוב מייחסועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפג
נה ע"ב41 אפשר חטא בא לידו והכתוב מייחסו והלא כבר כתיב יכרת ה' לאיש וכו'דרכי צדק עמ' רטו
נה ע"ב41 הבא על הערוה לא יהי' לו ער ועונהחמודי צבי בראשית עמ' שמו, שנד, תק
נה ע"ב41 יכרת ה' וגו' אם ישראל הוא לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידיםשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קלג
נה ע"ב42 אם תלמיד חכם הוא לא יהיה לו ער בחכמים וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' מד
נה ע"ב43 אם כהן הוא לא יהי' לו בן מגיש מנחהברית שלום (תעח) דף קג ע"א {בועל ארמית}
נה ע"ב43 אם כהן הוא לא יהי' לו בן מגיש מנחהברית שלום (תשסח) עמ' תרס {בועל ארמית}
נה ע"ב43 אם כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה לה'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רד
נה ע"ב43 לא יהיה לו ער בחכמיםתקנת השבין סי' ו (עמ' 58), לקוטי מאמרים עמ' 159, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
נה ע"ב43 לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידיםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות פא
נה ע"ב43 לא יהיה לו ער ועונהדרשות מהר"ם בנעט עמ' , קלט
נה ע"ב43 ער בחכמים ועונה בתלמידיםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסז
נה ע"ב43 ער בחכמים ועונה בתלמידיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ג
נה ע"ב46 והא כתיב מעבירים, רש"י ד"ה - והא כתיב מעביריםאיתן האזרחי עמ' שה
נה ע"ב46 מעבירם כתיב ותוס'מבוא התלמוד פ"ל עמ' שמא
נה ע"ב46 מעבירם כתיבכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ב דף קנב ע"ד
נה ע"ב47 מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטאכתב סופר אגדות כאן
נה ע"ב47 שהיה לו לפנחס למחותשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קלו
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תפג, מס' ראש השנה אות מא
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרח, יהושע-שמואל עמ' רצט-ש
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה שנאמר ויהי כי זקן שמואל ובניו לא הלכו בדרכיו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רצז
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהחומת אנך שמואל א פרק ח
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו וכו'שירת דוד (תשסז) עמ' שעה
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו, מאירישירת דוד (תשסז) עמ' תקסז
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלח
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה וכו' ומאירישיחות מוסר (תשסב) עמ' קצ
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ז דף קסט ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א סימן ח דף כד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נב ע"ב
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו וכו'ראה חיים ח"א דף סו ע"ד [רכה ע"ב ד"ה גם]
נה ע"ב48 כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה וכו'היהדות הלאומית עמ' 150
נה ע"ב רש"י - עד שלא נבנה אהל מועד היתה השכינה מצויה באהלי צדיקיםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ריח
נה ע"ב רש"י - אחת של שכינה, ובאותו אהל שהוא רואה בו השכינה הוא בא ולןפאר יעקב ח"א עמ' שא, תלה
נה ע"ב רש"י - מקדושת יעקב אבינואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' מב, סה, עא, עח, קי, קטז, תקג
נה ע"ב רש"י ד"ה אחת של שכינה - כך הי' יעקב עושה וכו' מעמיד מטה לשכינהמנחת יואל עמ' מו, קצו
נה ע"ב רש"י ד"ה אפשרמגילת סמנים עמ' ל
נה ע"ב רש"י ד"ה בעטיודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מז
נה ע"ב רש"י ד"ה חללת - עד שלא הוקם המשכן היתה שכינה באהלי צדיקיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח
נה ע"ב רש"י ד"ה חללת - עד שלא נבנה אה"מ היתה שכינה מצויה באהלי צדיקיםרנת יצחק שמואל עמ' צט
נה ע"ב רש"י ד"ה חללת - עד שלא נבנהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעח ע"ג
נה ע"ב תוס' - והא דכתיב כי אדם אין צדיק בארץ ברוב בנ"א קאמרלקט שיחות מוסר ח"א עמ' לח
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעה - והא דכתיב כי אדם אין צדיק, ברוב בנ"אכתנות אור עמ' עו
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעה - רוב בני אדם מתים בעוון, ויש שמתים בעטיו של נחשבאר שרים פרשת כי תבא דרוש א אות ג
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרא
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעהמקראי קדש (תשנג) עמ' קפט
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעהבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כג עמ' 42-44
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעהצמח צדקה עה"ת עמ' רכז
נה ע"ב תוס' ד"ה וש"מ - ר' אמי אתותב רק על מ"ש אין מיתה בלא חטא, ובמאי דקאמר שאין יסורין בלא עון לא אתותבמאמץ כח (תשעה) עמ' תקיב
נה ע"ב תוס' ד"ה וש"מבית ישי (תשסד) דרשות עמ' נט
נה ע"ב תוס' ד"ה מעבירםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רסד
נה ע"ב תוס' ד"ה מעבירםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעה
נה ע"ב תוס' ד"ה מעבירםיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קפו
נה ע"ב תוס' ד"ה מעבירםנזר הקדש ח"ג עמ' רכו
נה ע"ב תוס' ד"ה מתוךחנן אלקים עמ' רכב
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' פז
נה ע"ב תוס' ד"ה ש"מ וכו'ברכת אבות עמ' שפא
נה ע"ב פנ"י - יסורין באין גם על השגגותרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' קצו
נו ע"א01 בני שמואל וכו' אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן וכו'מגילת סמנים עמ' ל
נו ע"א01 בני שמואל נענשוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קס
נו ע"א03 בדרכיו הוא דלא הלכו [בני שמואל] מיחטא נמי לא חטאו וכו' אלא שלא עשו כמעשה אביהם וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמט
נו ע"א03 לא חטאו בני שמואל אלא לא הלכו בדרכי אביהםפירוש המכבי שמואל עמ' כב
נו ע"א03 לא חטאו בני שמואל רק מתוך שלא עשו כמעשה אביהם וכו'קומץ המנחה (צונץ) דרוש קסה אות א
נו ע"א04 ויטו אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם וכו' אלא ישבו בעריהם כרי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כא אות טז
נו ע"א04 ויטו אחרי הבצעצמח צדקה עה"ת עמ' קמט
נו ע"א04 מה אני מקיים ויטו אחרי הבצע וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסט
נו ע"א04 מה אני מקיים ויטו אחרי הבצע וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלט
נו ע"א05 היה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהםשם דרך דברים עמ' רלד
נו ע"א05 שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לב
נו ע"א05 שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסבבברית אברם עמ' תכב
נו ע"א05 שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם שנאמר וכו'שרגא המאיר על התורה עמ' יז
נו ע"א05 שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רצב
נו ע"א06 מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' כ
נו ע"א06 עיניו של שמואל היו פקוחות לשפוט אותם ולהיישירם לדרך התורה והיראהדרשות באר יצחק עמ' קז
נו ע"א06 שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראלטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כד
נו ע"א06 שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלה
נו ע"א06 שמואל חיזר בכל ישראל ודן אותםפירוש המכבי שמות עמ' רנא
נו ע"א10 כדי להרבות שכר לחזניהם וסופריהםמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קצב
נו ע"א10 כדי להרבות שכר לחזניהם וסופריהם+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קצב
נו ע"א11 ויטו אחר הבצע ח"א חלקם שאלו בפיהםלב אריה פרשת צו אות י
נו ע"א11 ויטו אחרי הבצע וכו' ר"ע אומר קופה יתירה של מעשר נטלו בזרועחכמה ומוסר ח"א עמ' רלד
נו ע"א11 ויטו אחרי הבצע רבי מאיר אומר חלקם שאלו בפיהם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רצח
נו ע"א11 כתנאי ויטו אחרי הבצע ר"מ אומר חלקם שאלו בפיהם וכו'מגילת סמנים עמ' ל
נו ע"א12 חלקם שאלו בפיהם, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' צא
נו ע"א15 בני שמואל נטלו מתנות בזרועצמח צדקה עה"ת עמ' נז
נו ע"א16 דוד לא חטאחיי נפש ח"א עמ' רז ע"א
נו ע"א16 האומר דוד חטא טועהדרשות שמן רוקח עמ' פה
נו ע"א16 האומר דוד חטא - טועהמקוה המים (שטעגר) עמ' קכח
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שב
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועההמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' נ
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' עג
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהפני חיים (פלג'י) עמ' קס ע"א
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלב
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהרנת יצחק שמואל עמ' שעה
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רב, תרכד
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שו, תיד
נו ע"א16 האומר דוד חטא אינו אלא טועהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רסז
נו ע"א16 כל האומר דוד וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שפ, שפא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאאברהם את ידו ח"א דף כט ע"ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאאפוד בד דף צט ע"ג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאבעקבות משה שמות עמ' רצב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאדברים אחדים (תשמו) עמ' קמה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאחן וכבוד דף סד ע"ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאמפניני הרב עמ' סז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאשפתי רננות דף כב ע"א
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתמו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא טועה הואמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' מז, נא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלט הערה 9
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכז, רכז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאור אברהם - רות עמ' ל
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' צד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 450, פ"ג אות 135, פ"ב אות 128
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה כו'שם שלמה דף נג ע"ד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' לט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהארץ צבי (תשע) עמ' קסט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תו, תסא-ג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבית יעקב (תשסא) עמ' עג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבנין שאול עמ' קעו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבעקבות מועדי ה' עמ' 158, 157, 155
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהגנת אגוז (תשעב) אות רעג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי חנינא - מזלות עמ' קלו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי יואל פ' כי תשא דף רפו ע"א
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי יואל פ' נח דף קעה ע"א, פ' תולדות דף תרס ע"ב, פ' וישב דף שכא ע"א
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי יואל פ' שלח דף שפג ע"א
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי מנחם (היימליך) עמ' רג, ריז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי פני אריה דף סא ע"ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדברי שמואל (תשנח) עמ' קה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדגל מחנה יהודה עמ' רלז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרך חיים (לונזאנו) עמ' רסה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש ער עמ' תנט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' מז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהויואל משה מאמר ב סי' טז עמ' ריב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהוצוה הכהן עמ' א, סב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהזקן אהרן (פריד) עמ' רסט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהטיול בפרדס ח"א עמ' רטו, שיב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהידו בכל סי' יא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהיורה חכימא (תשעא) עמ' רנג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהילקוט דברי חכמים בראשית סי' קכט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקלד, ח"ג עמ' לה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' צז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהישמרו דעת עמ' שיז, שיח, שיט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהכסא דוד (תשנ) עמ' רח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' לט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהלב דוד (תשסט) עמ' יד, יח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהלחמי תודה דף קיב ע"ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמאור עינים (תשנח) עמ' תקסו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמאור עינים (תשעה) עמ' תתקיז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמאור עינים (תשעט) עמ' *קט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמגדל עוז (תשעח) עמ' שפח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קכט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' קכב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' צ, ח"ב עמ' מ
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף צ, ח"ב דף מ
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' שסה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קי, רנ-רנב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' צו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקה-תקו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהנאוה תהלה עמ' צא, צה, רלז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהנחלת יעקב (תשעג) עמ' רלב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהס' החיים (תשנג) עמ' קל*
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהספרי המגיד מקאזניץ עמ' קעט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שעז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' עא, קפב, קפט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהעקבי אבירים (תשסה) עמ' פט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהערבי נחל (תשסד) עמ' ת, תמז, תשכח, תתקכה, תתרלט, תתשפ
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהפרדס מרדכי עמ' תלח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קכח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שסה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות י, דרוש נז אות ו, דרוש סה אות ה, דרוש קסט אות ו, דרוש קעג אות ג, דרוש קפא אות יב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' יז, נב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' רל, תמב, תמח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהרישומי דברים עמ' ח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכח, רלו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשבח נעורים עמ' לג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשיחות ר' ראובן עמ' פד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קד, קפו, קפט, רכח, רלד, שנז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' טו, קב, קצה, רצז, רחצ, ש, שטו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' מד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתורת יחיאל בראשית עמ' שנו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלג, תסג, ח"ב עמ' קכה, שנג, שנד, תיט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתקנת השבין סי' י (עמ' 89), יא (עמ' 107), דברי סופרים סי' כח (עמ' 21), דובר צדק עמ' 81
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שעג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שצג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רלא, עדר, שנא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' מ, ש
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' סט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קס
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קעח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רלג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'עצי חיים על התורה עמ' ס, עב, עד, עח, קנד, רעז, שכ*, תי
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'צוף דבש (פרחי) עמ' קמח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'קול שחל (אשקוטי) דף ב ע"ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'תורת איש ח"ב עמ' שח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמותורת מהרי"ם בראשית עמ' קצא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 603, 620, 579-578
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו אלא וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תרמג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר מי שכתוב בו וה' עמו וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תעט, תקכב, תקצא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' ויהי דוד וגו' וה' עמו שהשכינה עמולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקז, תקח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' כותב גט כריתות לאשתולישרים תהלה (תשסד) עמ' נט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' עג, מהד' ד סי' כ, מהד' ט סי' פז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' שכל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנו, רנח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'ברכת שמואל (תמב) ח"א דף ד ע"ג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' קסו, רפט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'שבט מישור עמ' סו, קיב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרלו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה משום גט כריתותמנחת אליהו (תשנט) עמ' קב, רסג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנא' ויהי דוד בכל דרכיו משכיל וה' עמו, אפשר חטא בא על ידו ושכינה עמוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' נ
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנא' וכו' כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שמו, תיג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר וה' עמואיש אמונים דף קכח ע"א {והקשה פרשת דרכים בדרך הרבים דקרא דוה' עמו נאמר קודם שחטא}
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קמו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאור הצבי עמ' 257
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ב עמ' 42
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 66
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/י דף לו ע"ב ודף לז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"א ושער עג דף ריג ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתשובה דף לא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יב דף יז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב דף מד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נד ע"ב; שו"ת מהרשד"ם (שנד) יו"ד סימן קמט דף צו ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף ל ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש ליום כפור דף צב ע"ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועההר יראה מאמר לה, סז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהחיי נפש ח"ד עמ' קנג, שה, שמא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהכתר שם טוב (תשסד) סי' שמא-א
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שמא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר מג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמשך חכמה דברים פ' ל פס' ב
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהפרי צדיק וישב אות יב, בא אות ד, פ' שקלים אות ו, פקודי אות ז, *ח, צו אות א, ו, אמור אות יד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשארית מנחם - מאמרים עמ' קא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קנג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, ותוס'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ק, קנח
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, ותוס' ד"ה גטנאוה תהלה עמ' תעא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, ותוס'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עה
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ל פסוק א, פרק לט פסוק ט
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא וכו'תורת העולה ח"ג פרק עו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא וכו' אינו אלא טועהכח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עו ע"ד, ח"ב ח ע"ג
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא וכו' ורי"ףשני אליהו דף עג ע"ד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא טועהאמרי נפתלי ח"א עמ' קכד
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא טועהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רל, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' טו
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא טועהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קיב, תנא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא טועההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' לז
נו ע"א16 כל האומר דוד חטאתורה וחיים (כלפון) עמ' שא
נו ע"א16 כל האומר דוד חטא, ורש"י ותוס' ד"ה גטקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קא
נו ע"א16 לא חטא דוד בבת שבע, שהיתה גרושהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתפד
נו ע"א16 ראובן ודוד לא חטאומי מרום ח"ט עמ' קטו
נו ע"א17 ויהי דוד לכל דרכיו משכיל אפשר חטא בא לידו ושכינה עמולקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכז
נו ע"א17 ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שנג
נו ע"א17 ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו וגו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמואגרת הטיול (תשעה) עמ' עד
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידותולעת שני דף מח ע"ג
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו וה' עמומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רג
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו וה' עמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נא אות ז, דרוש קמב אות ו
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו והשכינה עמונצח ישראל (הרטמן) עמ' שכג הערה 52, תרלו הערה 42
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמועצי חיים על התורה עמ' תמח
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמואהבת חיים (דייטש) עמ' צז
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמוגור אריה בראשית פ"ו הערה 108
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמונאוה תהלה עמ' נט, קפז
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמונתיב התשובה עמ' סח הערה 65
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפא
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמותפארת ישראל (הרטמן) עמ' רכא הערה 47, תשמו הערה 21
נו ע"א18 אפשר חטא בא לידו ושכינה עמוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 187
נו ע"א18 אפשר חטא בא ע"י ושכינה עמוחומת אנך שופטים פרק ו, הושע אות ז
נו ע"א18 אפשר חטא בא על ידו ושכינה עמופני חיים (פלג'י) עמ' קצב ע"א, שט ע"ב, שמא ע"ב
נו ע"א18 אפשר שכינה עמו וחטא בא על ידוערבי נחל (תשסד) עמ' רכא, תשמו
נו ע"א18 אפשר שכינה עמותורה וחיים (כלפון) עמ' שב
נו ע"א18 וה' עמו אפשראיש מבין ח"א דף סב ע"ב
נו ע"א18 וה' עמו אפשר חטא בא לידו ושכינה עמושם יחזקאל עמ' רכז
נו ע"א18 וה' עמו וגו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמוברית עולם (תשסט) עמ' קעו
נו ע"א18 וה' עמו וגו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמומדבר קדמות (תשסח) עמ' עז, קעז
נו ע"א18 וה' עמו וכו' ושכינה עמורנת יצחק - פרק חלק עמ' פד
נו ע"א18 וה' עמו שהשכינה היה שורה אצלולחמי תודה דף נ ע"ב
נו ע"א20 ביקש לעשות הרעאור הצבי עמ' 18
נו ע"א20 בקש דוד לעשות ולא עשהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפה
נו ע"א20 וכאן כתיב לעשות, שביקש לעשות ולא עשהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שעה
נו ע"א20 שביקש לעשות ולא עשהאור פני משה דף לו ע"ב
נו ע"א20 שבקש לעשות ולא עשה, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' שעד
נו ע"א21 מהפך ודריש בזכותיהילקוט הגרשוני ח"א
נו ע"א21 רבי אתי מבית דודשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ר
נו ע"א21 רבי דאתא מדוד וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קסא
נו ע"א21 רבי דאתא מדוד מהפך בזכותיה וכו'מאמר אסתר דרוש יא
נו ע"א21 רבי דאתא מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודפני יהושע (תשסא) עמ' קנד
נו ע"א21 רבי דאתי מבית דוד מהפך ודרש בזכותי' וכו' דאר"ש בר נחמני אר"י כל היוצא למלחמת ב"ד גט כריתות כותב לאשתופקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסח
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קטז
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך בזכותי'דברי יונה ח"א עמ' לה
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך בזכותי' דדודפאר יעקב ח"א עמ' שלא
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך בזכותי' דדודקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעג אות ד
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך בזכותיה דדודכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 360
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך בזכותיה וכו' קיבל דוד לה"רמקוה המים (שטעגר) עמ' קכא-קכג
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותושפע חיים - נישואין עמ' צט
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותי'בנין שאול עמ' יד
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותי'ברית שלום (תעח) דף לא ע"ב
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותי'ברית שלום (תשסח) עמ' קצז
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותי' דדודחיי נפש ח"ד עמ' קמח, קנג, שעה
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיהקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' קב
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שעג
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודפניני יחזקאל עמ' קלג
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות טז
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שמב
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תעג
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד וכו' מה חרב בני עמון אין אתה נענש עליה אף על אוריה כךערבי נחל (תשסד) עמ' מט, תתע
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דודמצווה ועושה ח"א עמ' תקצב
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודרש בזכותו דדודעמוד העבודה (תשעג) דרוש שני לתשובה ז
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודרש בזכותי'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' שכח
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודרש בזכותיה דדודחכמת התורה קדושים עמ' ערב
נו ע"א21 רבי דאתי מדוד מהפך ודרש בזכותיה דדוד וכו'מאמר אסתר (תשסב) עמ' קכט
נו ע"א21 רבי דאתי מדודבני יששכר ח"א דף קנה ע"ד
נו ע"א21 רבי דאתי מדור מהפך ודריש בזכותיה דדודלחמי תודה דף קמד ע"א
נו ע"א21 רבי מדבית דוד קאתיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שעא
נו ע"א21 רבי מדבית דוד קאתישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ח
נו ע"א21 רבי מזרעא דדוד מהפך בזכותוגנא דפלפלי עמ' קמב
נו ע"א22 מדוע בזית וגו' לעשות הרע שביקש לעשות וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קנג
נו ע"א23 משונה רעה זאת מכל רעות שבתורה וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' רנ
נו ע"א23 משונה רעה זו מכל רעות שבתורהדובר צדק עמ' 28
נו ע"א23 רבי אומר משונה רעה זאת מכל הרעותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלח
נו ע"א26 את אוריה החתי הכית בחרב שהיה לדונו בסנהדרין וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסו
נו ע"א26 את אוריה החתי הכית בחרב שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנתבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 629, 608-607
נו ע"א26 את אוריה החתי הכית בחרב שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנתדרכי התשובה עמ' ק
נו ע"א26 את אוריה שהי"ל לדונו בסנהדריןדברים אחדים (תשמו) עמ' קמט
נו ע"א27 היה לו לדונו בסנהדריןארץ צבי (תשע) עמ' קעג
נו ע"א27 היה לך לדונו בסנהדרין ולא דנתרנת יצחק שמואל עמ' שפג
נו ע"א27 ואת אשתו לקחת ליקוחין יש לך בהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלט
נו ע"א27 ואת אשתו לקחת לך לאשה ליקוחין יש לך בהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שעו
נו ע"א27 ואת אשתו לקחת לך לאשה ליקוחין יש לך בהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 608
נו ע"א27 שהיה לך לדונופירושי ראשונים
נו ע"א29 היוצא למלחמת ב"ד כותב גט לאשתוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 66
נו ע"א29 היוצא למלחמת בית דודחקל יצחק (תשסג) עמ' רסח
נו ע"א29 היוצא למלחמת בית דודתורת מנחם חלק לד עמ' 261
נו ע"א29 היוצא למלחמת בית דוד גט כותבתהלות ישראל (קלוגר) עמ' קמח
נו ע"א29 היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש כז אות ג, דרוש ר אות ו
נו ע"א29 כל היוצא למלחמות ב"ד כותב גט כריתות לאשתואוזן שמואל דף ז ע"א
נו ע"א29 כל היוצא למלחמות בית דודכסף נבחר (מרגליות) עמ' רח, רצג
נו ע"א29 כל היוצא למלחמות בית דוד גט כריתות היה כותב לאשתותהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שכה
נו ע"א29 כל היוצא למלחמות בית דוד גט כריתות נותן לאשתותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שיג
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת ב"ד וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 25
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת ב"ד וכו' כותב גטמכתב מאליהו ח"ב עמ' 250
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת ב"ד כותב גט כריתות לאשתוחיי נפש ח"ד עמ' קמח, קנג, שעה
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת ב"ד כותב גט לאשתו, ורש"ירנת יצחק שמואל עמ' קע
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בי"ד כותב גט כריתות לאשתותורת מנחם חכ"ב עמ' 150, 291, חכ"ה עמ' 311, חכ"ו עמ' 36
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דודלקוטי שיחות חי"א עמ' 326, חכ"ט עמ' 284
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דודשם ישראל עמ' שלח
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתוטיול בפרדס ח"א עמ' עו
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתומנחת אליהו (תשנט) עמ' רסא
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתוקריאה בקריה ח"ג עמ' פד
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתותורת מנחם חלק נ עמ' 341
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתובאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 589-588, 604-603
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו, ותוס'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תמה
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו, תוס' ר"תלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקז
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כו'פרדס המלך (תשסט) אות שמ
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות וכו' דברים המעורבים בינו לבינהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קכו ד"ה ובזה
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתובת עין (תשסז) עמ' תנז
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קנג
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתוחנן אלקים עמ' קס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא, ח"ב עמ' ע
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסז
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתולקוטי דיבורים עמ' 1205
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתונאוה תהלה עמ' יב, עד
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתועטרת ישועה (תשסד) אות יט לסליחות לער"ה
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רמט
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תלד
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתוראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ג אות ב, קדושה פרק יז אות נה
נו ע"א29 כל היוצא למלחמת בית דוד כותב ספר כריתות לאשתואגרות הרמב"ם (ונציה שד) דף סו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן יא דף רצג ע"ד ודף רצו ע"ב
נו ע"א30 גט כריתות כותב לאשתו וכו'אפיקי ים עמ' תרב
נו ע"א30 גט כריתות כותב לאשתודמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(3)-(4)
נו ע"א33 ואת ערובתם תקחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסח
נו ע"א33 ואת ערובתם תקח דברים המעורבים בינו לבינהעטרת ישועה (תשסד) אות יט, סד לסליחות לער"ה
נו ע"א33 ואת ערובתם תקח דברים המעורבים בינו לבינה, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתטו
נו ע"א34 דברים המעורבים בינופירושי ראשונים
נו ע"א35 מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החיתי א"א נענש עליוחמודי צבי בראשית עמ' קסז
נו ע"א35 מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תיז
נו ע"א36 אורי' החתי וכו' מורד במלכות הוה וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 215
נו ע"א36 אורי' החתי מורד במלכותתורת מנחם חל"ט עמ' 116 {מפני שקרא ליואב "אדוני" במעמד דוד המלך}
נו ע"א36 אורי' החתי מורד במלכות הוהדברי יואל פ' לך לך דף רח ע"א
נו ע"א36 אורי' החתי מורד במלכות היה וכו'דברי יואל פ' מצורע דף שעט ע"א
נו ע"א36 אורי' החתי מורד במלכותתורת מנחם חמ"ג עמ' 311 {קרא ליואב בתואר של כבוד בפני דוד המלך ונתחייב מיתה}
נו ע"א36 אורי' מורד במלכות הוי שנאמר ואדוני יואבקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעג אות ד
נו ע"א36 אוריה הוי מורד במלכותחכמת התורה וישלח עמ' רנג
נו ע"א36 אוריה החתי מורד במלכות הוה, רש"י ותוס'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' קכז
נו ע"א36 אוריה החתי מרד במלכותצמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ד, ד ע"א
נו ע"א36 אוריה החתי נתחייב מיתה שאמר לפני דוד ואדוני יואבאגרא דכלה ח"א עמ' קצו
נו ע"א36 אוריה החתי על שאמר בפני דוד ואדוני יואב נתחייבבני יששכר ח"ב דף נא ע"ד
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות הוהדרשות מהר"ם בנעט עמ' רנג
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות הוהמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קפד
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות הוה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קפד
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות הוה דאמר ואדוני יואבלחמי תודה דף נ ע"ב
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות הוה, ורש"יויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שנט
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות הוי שאמר בפני דוד ואדוני יואבעטרת יהושע שמות עמ' צז
נו ע"א36 אוריה מורד במלכות היהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' מא
נו ע"א36 מורד במלכות הוהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' עח
נו ע"א36 מורד במלכות הוהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) קדושין סימן קפב דף עז ע"ב
נו ע"א36 מורד במלכות היהרנת יצחק שמואל עמ' שפד, שצג
נו ע"א36 מורד במלכות חייב מיתהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 257, 358
נו ע"א36 על הריגת אוריה אין דוד נענשישרש יעקב (אבולפיה) עמ' דש
נו ע"א37 כד מעיינת בי' בדוד לא תמצא בי' רק מאורי'פרדס המלך (תשסט) אות תקצח
נו ע"א37 כד מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה רק בדבר אוריהלב אריה פרשת כי תצא אות ח
נו ע"א37 כד מעיינת ביה בדוד לא משכחת בר מדאורי'ויואל משה מאמר ב סי' טז עמ' ריג
נו ע"א37 כי מעיינת בדוד לא משכחת ביה בר מאוריהאיש צעיר דף כה ע"א
נו ע"א37 כי מעיינת ביה בדוד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' שעו
נו ע"א37 כי מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה בר מדאוריה וכו'משנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קמז
נו ע"א37 כי מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה בר מדאוריהעקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"א
נו ע"א37 כי מעיינת ביה בדוד לא תמצא חטא כי אם בדבר אוריהצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' צ
נו ע"א38 חטא דוד המלךמנחת עני (תשעב) עמ' קצז, ריז, תעה
נו ע"א38 עיקר חטא דוד - הריגת אוריהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קל, קלב
נו ע"א38 עיקר חטא דוד - הריגת אוריהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' קלד, קלו
נו ע"א39 אסור לקבל לשה"ר+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
נו ע"א39 דוד המלך קיבל לה"ר של ציבא על מפיבושתאלשיך על חמש מגילות עמ' שכט
נו ע"א39 דוד פעם א' בחייו קיבל לשה"רלקוטי משלי פרק יט פסוק ב
נו ע"א39 נכשל דוד שקיבל לשון הרע מן ציבארב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קצ
נו ע"א39 נענש על שקיבל לשון הרע על מפיבושתספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנח
נו ע"א39 פלוגתא אי קיבל דוד לה"ראמרות ה' השלם ח"ג עמ' נג
נו ע"א39 קבל דוד לשון הרעכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן יט דף שכד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נד ע"ד
נו ע"א39 קיבל דוד לשון הרעאור אברהם על ספר המצוות עמ' קפז
נו ע"א39 קיבל דוד לשון הרעישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלט
נו ע"א39 רב אמר קיבל דוד לשון הרעדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' סח ד"ה וחושב
נו ע"א39 רב אמר קיבל דוד לשון הרעאור הצבי עמ' 65
נו ע"א39 רב סבר קיבל דוד לשה"ראור אברהם במדבר עמ' קפ
נו ע"א39 רב סבר קיבל דוד לשון הרעאור אברהם שמות עמ' רמד
נו ע"א40 למ"ד קבל דוד לשון הרערוח חיים (חיד"א) עמ' כג
נו ע"א46 ושמואל אמר לא קיבל דוד לשון הרע, דברים הניכרים חזא ביה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקט
נו ע"א47 דכתיב ומפיבושת בןפירושי ראשונים
נו ע"א רש"י - ואדוני יואב, לאו אורח ארעא לקבל עליו מרות אחרים בפני המלךויואל משה מאמר ב סי' קמו עמ' שנט
נו ע"א רש"י ד"ה גט כריתות - כתב ע"ת שאם ימותרנת יצחק שמואל עמ' שעד
נו ע"א רש"י ד"ה ואדוני - קרא ליואב אדוני בפני דודרנת יצחק שמואל עמ' שעט
נו ע"א רש"י ד"ה ויקרא - שלמה נתן כ"ב עיר לחירםרנת יצחק מלכים עמ' קיג
נו ע"א רש"י ד"ה חלקם; קופהמגילת סמנים עמ' ל
נו ע"א תוס' - קרי ליה ספק א"א שהיו העולם סבורים שהיא א"אבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רנט
נו ע"א תוס' ד"ה גט כריתותמאמר אסתר (תשסב) עמ' קל
נו ע"א תוס' ד"ה דאמר - דהו' מורד וכו' שדוד אמר לו לעשות ולא רצה לעשותדברי יואל פ' מצורע דף שעט ע"ב
נו ע"א תוס' ד"ה דאמר - ואין נראה וכו' אלא כמו שפירש רבינו מאיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' קי ד"ה והנה במה
נו ע"א תוס' ד"ה דאמר - עיקר מרידתו של אוריה משום שדוד א"ל שילך לביתוכתנות אור עמ' תרטז
נו ע"א תוס' ד"ה דאמר - שדוד א"ל לעשות ולא רצהרנת יצחק שמואל עמ' שעט
נו ע"א תוס' ד"ה דאמרמאמר אסתר (תשסב) עמ' קכח
נו ע"א תוס' ד"ה דאמרצמח צדקה עה"ת עמ' קלד
נו ע"א תוס' ד"ה ליקוחיןלהורות נתן במדבר עמ' נו
נו ע"א תוס' ד"ה ליקוחיןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נג ע"א
נו ע"א תוס' ד"ה רק - הא איכא נמי בדוד מעשה דהסתהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קנא
נו ע"א תוס' ד"ה רקויואל משה מאמר ב סי' טז עמ' ריג
נו ע"א תוס' ד"ה שהיה - קשה לר"י דבפ"ק מגילה אמרינן גבי נבל דמורד במלכות לא בעי למדיינהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' שסו
נו ע"א מאירי - אין משיבין על הדרושודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שנב
נו ע"ב04 אמרתי אחה וציבה תחלקו את השדהפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
נו ע"ב04 אתה וציבא תחלקו את השדה וכו' אלמלא לא קבל דוד לשון הרעאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קמח
נו ע"ב04 אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכהפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות ב
נו ע"ב04 אתה וציבא תחלקו וכו' רחבעם וירבעם יחלקוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 42
נו ע"ב07 א"ל אני אמרתי מתי תבוא בשלום ואתה עושה לי כך וכו'יערות דבש ח"א עמ' רצ
נו ע"ב07 אני אמרתי מתי תבא בשלום וכו' יצתה בת קול ואמרה לו נצא בר נצאזרע שמשון (תשסג) שופטים אות ט
נו ע"ב08 לא עליך יש לי תרעומת אלא על מי שהביאך בשלוםכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן יט דף שכה ע"א
נו ע"ב12 יצתה בת קול ואמרה לו נצא בר נצאאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קלב
נו ע"ב14 וירב בנחל - על עסקי נחלמשמיע שלום עמ' כב
נו ע"ב14 וירב בנחל - על עסקי נחלאמרי השכל עמ' 50
נו ע"ב14 וירב בנחל אמר ר"מ על עסקי נחללבית יעקב דרוש כו
נו ע"ב14 וירב בנחל אמר רבי מני על עסקי נחלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תע ד"ה והנה
נו ע"ב14 וירב בנחל על עסקי נחלאמרי נועם (מועדים) סי' לט לפורים
נו ע"ב14 וירב בנחל על עסקי נחלחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' כב
נו ע"ב14 וירב בנחל על עסקי נחלעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קס
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד אתה וציבא תחלקו השדה יצאה בת קול ואמרה וכו'אור הצבי עמ' 65
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד אתה וציבא תחלקו וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קלח-קלט
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד וכו'דרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' רכד
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' רמה
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו השדה וכו' אלמלא לא קבל דוד ל"ה לא נחלקה מלכות בית דודעקדת יצחק (שלג) שער סב דף קעו ע"ג
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו השדה יצתה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' תלט
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד למפיבושת וכו' רחבעם וירבעם יחלקו את המלכותראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יג אות נז
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' ריג
נו ע"ב15 בשעה שאמר דוד אתה וציבא תחלקו וכו'אפיקי ים עמ' קלד
נו ע"ב15 בשעה שקיבל דוד לה"ר וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קסד
נו ע"ב15 יצאה בת קול ירבעם ורחבעם יחלקו מלוכת בית דודרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שצא
נו ע"ב15 כשאמר דוד אתה וציבא וכו' יצאה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו המלוכהתורת העולה (תשעה) עמ' תלד
נו ע"ב15 כשאמר דוד וכו' רחבעם וירבעם יחלקו המלוכהתורת העולה ח"ג פרק מז
נו ע"ב16 רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכהרנת יצחק שמואל עמ' תנג
נו ע"ב17 אילמלי לא קבל דוד לה"ר לא נחלקהאור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 28)
נו ע"ב17 אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע וכו' ולא גלינו מארצנואור אברהם - סידור התפילה עמ' סג
נו ע"ב17 אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע וכו' ולא עבדו ישראל עבודה זרה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תפו
נו ע"ב17 אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שטו-שטז, יהושע-שמואל עמ' תפח-תפט, מלכים עמ' טז, של
נו ע"ב17 אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דור ולא עבדו ישראל ע"ז ולא גלינואגרת הטיול (תשעה) עמ' קנב
נו ע"ב17 אלמלא וכו' לא נחלקה מלכות בית דוד לא עבדו ישראל עבודה זרה ולא נחרב הביתשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכב פסוק ד
נו ע"ב17 אלמלא וכו' לא עבדו ישראל ע"ז לא נחרב הבית ולא גלינו מארצנושבט מישראל (קרמניץ) פרק עג פסוק כה, פרק קמז פסוק יב
נו ע"ב17 אלמלא לא קיבל דוד לה"ר לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל ע"ז ולא גלינו מארצנובאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קח
נו ע"ב17 אלמלא קבל דוד לה"ר לא נחלקה מלכות ב"דאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שע
נו ע"ב17 אלמלא קבל דוד לה"ר לא נחלקה מלכות בית דודספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכ
נו ע"ב17 אלמלי לא קבל דוד לה"ר לא נחלקה מלכות ישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרלח הערה 66
נו ע"ב17 אר"י א"ר אלמלי לא קיבל דוד לשה"רקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נא
נו ע"ב17 בעון עבודה זרה נחרב הביתשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לג
נו ע"ב17 חורבן הבית נולד מצד אשר קיבל לשון הרע על ציבא ויצאה בת קול ירבעם ורחבעם יחלקו המלוכהשבט מישראל (קרמניץ) פרק צט פסוק ו
נו ע"ב17 לא עבדו ישראל ע"זמכתב מאליהו ח"א עמ' 172
נו ע"ב18 האומר שלמה חטא טועהמקוה המים (שטעגר) עמ' קכח
נו ע"ב18 האומר שלמה חטא טועה, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' קג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא טועהבין המשפתים בראשית עמ' רלג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטאאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תט
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטאמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש ט דף כג ע"ב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' קע
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' כח
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהאור יחזקאל - מדות עמ' לט
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהבין המשפתים בראשית עמ' רלג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שכז ע"ב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהיורה חכימא (תשעא) עמ' רנג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהכתנות אור עמ' תריג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהמחשבת מוסר ח"ב עמ' קמג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קנד
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קכה
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו'לחמי תודה דף ג ע"ב, יח ע"ב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו'עירין קדישין השלם עמ' תטו
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו' אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאלו חטאדעת תורה בראשית עמ' רב, שמות עמ' צח
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו' כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועהמגילת סמנים עמ' כט
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו' מיחטא נמי לא חטאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רז
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהחכמת התורה נח עמ' מט, רטו, רכ, רכא, רכה, שלב, שמב, שסא
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יא דף תלג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריג ע"ג; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פ' ופניתי דף יח ע"ב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהשבט מוסר עמ' ח
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, ומהרש"אחיי נפש ח"ו עמ' קפג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, ורש"ירנת יצחק - פרק חלק עמ' שמו
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' מג
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קלב
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא טועהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רפ, תכ
נו ע"ב18 כל האומר שלמה חטא טועהחכמת התורה וישלח עמ' תצד
נו ע"ב18 שלמה המלך לא חטאשירת דוד (תשסז) עמ' קנו, קצד, תקסה
נו ע"ב22 דרבי נתן רמי כתיב ויהי לעת זקנת שלמה וכו' נבנה צריף אחד וזהו איטליאה של יוןמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פח
נו ע"ב24 בקשו להטות ולא הטושעורי דעת ספר ב עמ' רמו
נו ע"ב25 אז יבנה שלמה ביקש לבנות ולא בנהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ער, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצט
נו ע"ב25 אז יבנה שלמה במה לכמוש וכו' שביקש לבנות ולא בנהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קא {ח"ו לחשוב כן על המלך החסיד, דנבנה ע"י שדים, אלא ששלמה בהטותו לב נשיו להתגייר הבטיח להן לבנות כדי להטעותן; ענין ריבוי נשי שלמה, כדי להכניע כל האומות תחת הקדושה}
נו ע"ב25 אז יבנה שלמה במהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קסו
נו ע"ב25 אז יבנה שלמה שביקש לבנות ולא בנהשמן ראש סוכות ח"א עמ' לו
נו ע"ב25 בקש לבנות ולא בנהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קפו
נו ע"ב25 שביקש לבנות ולא בנהגור אריה שמות פט"ו אות ב
נו ע"ב27 ואת הבמות אשר בנה שלמה בעד יאשיהו וכו' אלא מקיש ראשונים וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמד
נו ע"ב29 אפשר בא אסא ולא ביערםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' יט
נו ע"ב29 אפשר בא אסא ולא ביערם וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן מג
נו ע"ב29 בא אסא ובא יהושפט וכו', ותוס'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנח {ולא אמרו "בא דוד", כי בימי דוד לא עבדו ע"ז והיו בהם דלטורין}
נו ע"ב31 מה אחרונים לא עשו ותלה בהן לשבחשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות ריד
נו ע"ב31 מה אחרונים לא עשו ותלה בהן לשבח, אף ראשונים לא עשו ותלה בהן לגנאיאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שכ
נו ע"ב31 תלה בהן לשבחרנת יצחק מלכים עמ' תכו
נו ע"ב32 ויעש שלמה הרע בעיני ה' וכו' מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קכג, מהד' ד סי' סג
נו ע"ב33 מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטאמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רסה
נו ע"ב33 מפני שהיה לו למחות כו' ולא מיחה כאילו חטארנת יצחק שופטים עמ' קכג
נו ע"ב33 מתוך שלא מיחה בנשיו נקראת על שמופירוש המכבי שמואל עמ' שח
נו ע"ב33 שלמה היה לו למחות בנשיולקוטי מאמרים עמ' *239-240
נו ע"ב33 שלמה היה לו למחות בנשיופרי צדיק פ' פרה אות ב
נו ע"ב33 שלמה המלך מתוך שלא מיחה בנשיו נקראת על שמובית יצחק (ויינברגר) עמ' רמא
נו ע"ב33 שלמה לא הניא נשיו מלעבוד אליליהןספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רי
נו ע"ב33 שלמה לא חטא רק שלא מיחה באשתו שכשנשא את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר ואמרה לו כך עושים לע"ז פלוניתהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ח
נו ע"ב33 שלמה שהניח לבנות במות לע"ז לנשיופנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפה-רפו
נו ע"ב34 נוח היה לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיניה'יורה חכימא (תשעא) עמ' צ
נו ע"ב34 נוח לאותו צדיק להיות שמש ולא יכתבמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רנד
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק להיוח שמש לדבר אחר וכו'מכתב מאליהו ח"ג עמ' 83
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שהיה שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה'גור אריה במדבר פכ"ה הערה 55
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדברצדקת הצדיק סי' קכ
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחרדברי מנחם (היימליך) עמ' ריז
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה'דעת תורה שמות עמ' צט
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רסט
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני ה'חכמה ומוסר ח"א עמ' עג, רא
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר ואל יכתוב בו וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קפו
נו ע"ב34 נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אחר וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קס
נו ע"ב34 נוח לו לצדיק להיות שמש לעבודה זרה וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' נד
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעהבעקבות משה שמות עמ' ריג-רטו
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעההשיר והשבח ח"א עמ' סד
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעהמאיר בת עין (ביקיאם) דף לט ע"א
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קפ
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעהרנת יצחק ישעיה עמ' תח
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה אלף מיני זמר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ער
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף סח
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' סח
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' נח-נט, ח"ב עמ' רכ, ח"ה עמ' רפט
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפב
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה בת פרעהתורת חיים (קאסוב) עמ' קלט
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה בת פרעה הכניסה לומשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
נו ע"ב35 בשעה שנשא שלמה לבת פרעהמאיר בת עין (תשסו) עמ' 560
נו ע"ב35 כשנשא שלמה את בת פרעה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קו
נו ע"ב35 כשנשא שלמה את בת פרעה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רסו
נו ע"ב35 כשנשא שלמה את בת פרעהכרם פתחיה גפן כ שריג פרט הכרם ג
נו ע"ב36 בת פרעהתורת יחיאל בראשית עמ' כה, קפט
נו ע"ב36 כן עושין לע"ז פלוניתרנת יצחק ישעיה עמ' כ
נו ע"ב38 בא גבריאל ונעץ קנה ביםספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קנג
נו ע"ב38 בשעה שנשא את בת פרעה בא גבריאל וכו'בין המשפתים בראשית עמ' רלד
נו ע"ב38 בשעה שנשא את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קכו, שמות אות יב
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו' ועליו נבנה כרך גדול של רומיבשבילי אמונה ח"ב עמ' קעט
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו' כרך גדול של רומידרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיא
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו' וזהו איטליאה של יוןאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' נ
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו' ועליו נבנה כרך גדול של רומיאגרת הטיול (תשעה) עמ' שח
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםמחשבת זקנים עמ' רצב
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' סט
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תנב
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'תורת מנחם ח"י עמ' 164
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 86
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול של רומישם יחזקאל עמ' קעב
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומימבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רז
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' קנו, דברים עמ' רח; אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' קנו
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםקול בוכים (שמט) איכה דף יד ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה נעץלקוטי מאמרים עמ' 240, דובר צדק עמ' 171
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה נעץ גבריאל קנה בים ונבנה עליו כרך גדולזרע קודש - מועדים עמ' רסה
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את בת פרעה נעץ גבריאל קנה בים שעליה נבנה כרך גדול של רומיתשואות חן (תשסח) עמ' עט
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה את פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםאור הצבי עמ' 242
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה בת פרעה בא גבריאל ונעץ קנה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קסט, רפב
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםאוצר המאמרים (תשסג) עמ' קכג
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועליה נבנה כרך רומיאוצר המאמרים (תשסא) עמ' פא
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה המלך את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שרטון ועליו נבנה כרך גדול שברומימאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 439
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה וכו' בא גבריאל וכו'אפיקי ים עמ' ז, קי, ש, שעח, תפז
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה וכו' וזהו איטליאה של יוןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קס
נו ע"ב38 בשעה שנשא שלמה וכו' ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תנג
נו ע"ב38 גבריאל נעץ קנה בים ועלה בה שרטוןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכד
נו ע"ב38 ירד גבריאל ונעץ קנה ביםבית ישי (תשסד) דרשות עמ' תמט
נו ע"ב38 ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטוןמדבר קדמות (תשסח) עמ' סח
נו ע"ב38 ירר גבריאל ונעץ קנה ביםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 78, 15
נו ע"ב38 כשנשא שלמה את בת פרעה בא גבריאל ונעץ קנה בים ועליו נבנה כרך גדול של רומילהורות נתן במדבר עמ' קצד
נו ע"ב38 נעץ גבריאל קנה ביםחכמת התורה וישלח עמ' תקצז
נו ע"ב38 נעץ גבריאל קנה בים ועלה הים שרטון ועליו נבנה כרך צורמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רע, תלט
נו ע"ב38 נעץ גבריאל קנה בים ועליו נבנה כרך גדולשבט מישראל (קרמניץ) פרק צו פסוק יא
נו ע"ב38 נעץ קנה בים ועלה בה שרטוןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלא
נו ע"ב38 נעץ קנה בים ועלה בו שרטוןהמאור הגדול (גר"א) עמ' עא
נו ע"ב38 נעץ קנה בים ועלה שרטוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' יב
נו ע"ב39 בשעה שהעמיד ירבעם העגלים נבנה צריף וכו'אפיקי ים עמ' קלה
נו ע"ב39 ירבעם בן נבט הכניס לבית אל ודן שני עגלי זהבנצח ישראל (הרטמן) עמ' רח הערה 68
נו ע"ב39 ירבעם בן נבט הכניס שני עגלי זהב לבית א-ל ודןגור אריה שמות פי"ח הערה 11
נו ע"ב40 איטליה של יוןמי מרום ח"ה עמ' עט
נו ע"ב41 כל האומר יאשיה חטא אינו אלא טועההבן יקיר (לניאדו) דרוש לפרשת מקץ
נו ע"ב41 כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועהבאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' שסח
נו ע"ב41 כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה וכו' שכל דין שדן מבן ח' עד י"ח החזירן להןרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנד
נו ע"ב41 כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה וכו' שכל דין שדן מבן שמנה עד שמנה עשרה החזירן להןמצווה ועושה ח"ב עמ' תקמה
נו ע"ב41 כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועהאור הצבי עמ' 81
נו ע"ב41 כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן כב דף תקנג ע"א, וסימן כג דף תקנז ע"א
נו ע"ב41 כל האומר יאשיהו חטא וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ, שכב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצ
נו ע"ב42 יאשיהו החזיר מה שדן מבן י"חעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשנב
נו ע"ב42 יאשיהו המלך שעשה תשובה על מה שעשה בקטנותורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קנא
נו ע"ב42 יאשיהו כל דין שדן מבן ח' עד י"ח החזירן להןס' חסידים סי' תרצב
נו ע"ב42 כל דין שדן מבן שמונה עד שמונה עשרה החזיר להןרנת יצחק מלכים עמ' תל
נו ע"ב42 כל דין שדן מח' עד י"ח החזיר לבעליםמרפא לשון עמ' קלא
נו ע"ב42 כל דינין שדן יאשיה מבן ח' ועד בן י"ח החזירןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רז
נו ע"ב42 כשהגדיל כל הדינים ששפט החזירם ופרע משלועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תפה
נו ע"ב42 שכל דין שדן מבן שמונהפירושי ראשונים
נו ע"ב42 שכל דין שדן מבן שמנה עד שמנה עשרה החזירן להןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות קכא
נו ע"ב43 אבא אבוה דרבי ירמיה בר אבאאסף המזכיר (מאזוז) מע' א - אבא אבוה דר' ירמיה
נו ע"ב43 אין לך גדול בבע"ת יותר מיאשיהו בדורונתיב התשובה עמ' קלה
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה וכו' נתן דצוציתא רש"ידבר טוב עמ' שפט
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר וכו'באר מחוקק (תשעה) עמ' קפ
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהורנת יצחק מלכים עמ' תיט, דברי הימים עמ' רעט
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קעו
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 437 ,383
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורואור הצבי עמ' 59
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורונתיבות עולם ח"ב עמ' קעב
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורופרי צדיק פסח אות כג
נו ע"ב43 אין לך גדול בבעלי תשובהאוצר הכבוד
נו ע"ב43 אין לך גדול בתשובה יותר מיאשיהו בדורוכתנות אור עמ' ח
נו ע"ב45 אמר רב יוסף ועוד אחד בדורנו ומנו עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן דצוציתאשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תה, מס' תענית אות קיז, מס' יומא אות קסב
נו ע"ב46 אין גדול בבעלי תשובה יותר מנתן צוציתאשמן ראש - ימים נוראים עמ' שיח
נו ע"ב46 אין לך גדול מבעלי תשובה יותר מנתן צוציתא, ורש"י ותוספותברכת מועדיך לחיים ח"א דף קז ע"א [שפג ע"א ד"ה ובזה]
נו ע"ב46 הוה יתיבנא בפרקא והיה קא מנמנם וחזאי בחלמאחיי נפש ח"ב עמ' רה
נו ע"ב46 והיינו דנתן צוציתא וכו', ובתוס'שארית מנחם ח"ג עמ' קכג
נו ע"ב46 והיינו נתן דצוציתאדרשות שבט הלוי ח"א עמ' שג
נו ע"ב46 והיינו נתן דציציתאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצד, רו
נו ע"ב46 ומנו עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן דצוציתאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שכח
נו ע"ב46 ועוד אחד בדורנו והיינו נתן צוציתאאור הצבי עמ' 135
נו ע"ב46 ועוד אחד בדורנו וכו' והיינו נתן דצוציתאחכמה ומוסר ח"א עמ' רלה, תיב
נו ע"ב46 ועוד אחד בדורנו ומנו עוקבן בר נחמיה וכו' והיינו נתן דצוציתא, וברש"יבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמד
נו ע"ב46 מעשה דנתן צוציתא, תוס' - ע"ש האור שנראה על ראשודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' עד, רפד
נו ע"ב46 מעשה דר"נ צוציתאארצות החיים (פלג'י) דרוש א
נו ע"ב46 מעשה דרבי נתן צוציתאארצות החיים (תשסא) דרוש א עמ' יג ד"ה והנה
נו ע"ב46 מעשה נתן דצוציתאדעת תורה בראשית עמ' רנג, שמות עמ' מג, דברים ח"ב עמ' קעו
נו ע"ב46 מר עוקבאבית שלום מרדכי עמ' רד {נתן עיניו בא"א}
נו ע"ב46 נתן דצוציתאמאור עינים (תשנח) עמ' שפה
נו ע"ב46 נתן דצוציתאמאור עינים (תשעט) עמ' תרלב
נו ע"ב46 נתן דצוציתאקדושת עינים (תשמו) סי' תשסט
נו ע"ב46 נתן דצוציתא, רש"יאיתן האזרחי עמ' שו
נו ע"ב46 נתן דציצותאעצי חיים על התורה עמ' רד
נו ע"ב46 נתן צוציתאשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שצז
נו ע"ב רש"י ד"ה עד בן י"חבית ישי (תשסד) דרשות עמ' פ
נו ע"ב תוס' ד"ה דצוציתאאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קטז
נו ע"ב תוס' ד"ה דצוציתא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רצ
נז ע"א01 לא תצא אשה וכו' ולא בעיר של זהבמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' ל
נז ע"א04 בטוטפת וסרביטיןתורת אליהו עמ' קכז
נז ע"א04 ולא בטוטפתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצב
נז ע"א04 ולא בטוטפתמצווה ועושה ח"א עמ' שח
נז ע"א04 ולא בטוטפת ולא בסרביטיןבמי התורה עמ' מג
נז ע"א04 ולא בטוטפת וכו'טוב ירושלים על הרמב"ן שמות פי"ג פסוק טז {ראיה שתפילין מונח על הראש}
נז ע"א04 ולא בטוטפתכד הקמח (מישור) עמ' תקכח
נז ע"א04 חציצה בטבילהלקוטי שיחות חל"א עמ' 247
נז ע"א04 לא תצא אשה בטוטפתבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 460-459
נז ע"א04 צריכה להתיר שערותיה ולהסיר מהן כל חבל וכל רצועהשערי תשובה אגה"ת אות נג
נז ע"א15 דילמא מיתרמי לה טבילהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"ב
נז ע"א18 כל שהוא אריג לא גזרומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"א
נז ע"א31 מתקיף לה רב יוסף וכו' אלא אמר רב יוסף היינו טעמאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רא
נז ע"א23 איכא בינייהו דטניפן וכו' הני נמי אריג וברש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"ב
נז ע"א רש"י - כיון דלא קפיד עליה חשוב כגופיהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נא
נז ע"א תוס' ד"ה אלאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' ריב
נז ע"א תוס' ד"ה אלאזכור לדוד עמ' עז
נז ע"א תוס' ד"ה במהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצז
נז ע"א תוס' ד"ה במהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"ב
נז ע"ב20 טוטפות ע"ש תכשיטפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שלב
נז ע"ב20 טוטפות ע"ש תכשיטפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שמג
נז ע"ב20 מאי טוטפת וכו' המוקפת מאזן לאזןברית שלום (תעח) דף קיג ע"א
נז ע"ב20 מאי טוטפת וכו' המוקפת מאזן לאזןברית שלום (תשסח) עמ' תשכג
נז ע"ב23 יוצאה אשה בטוטפתבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה בפתיחה
נז ע"ב25 טוטפת המוקפת לה מאוזן לאוזןאוצר המאמרים (תשס) עמ' רמד
נז ע"ב29 ולא בכבול וכו' אי כבלא דעבדאברית שלום (תעח) דף צה ע"ג
נז ע"ב29 ולא בכבול וכו' אי כבלא דעבדאברית שלום (תשסח) עמ' תריב
נז ע"ב30 כבלא דעבדאדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נא
נז ע"ב30 כבלא דעבדאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלז {עבד יש לו חותם בגופו ובבגדיו והראות לכל שהוא עבד נמכר}
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלב
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןדרשות ר"י מסלוצק עמ' לג
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תעה
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' כח, פה
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תעז
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןשרגא המאיר על התורה עמ' שעא
נז ע"ב30 כבלא דעבדא תנןלמחר אעתיר עמ' רסט
נז ע"ב30 כבלי דעבדא ורש"י ד"ה אי כבלאמצווה ועושה ח"א עמ' שנט
נח ע"א04 אין עבד יוצא בחותםקומץ המנחה (צונץ) דרוש סה אות ג {דילמא מיפסק ואתי לאתויי}
נח ע"א04 אין עבד יוצא בחותם שלו בשבתגור אריה שמות פי"ב אות יב, במדבר פט"ו הערה 59
נח ע"א04 אין עבד יוצא בחותם שלו בשבתנצח ישראל (הרטמן) עמ' רל הערה 59
נח ע"א04 אין עבד יוצא בחותם שלו בשבתישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 333
נח ע"א13 כולהו רבנן דבי ריש גלותא לא ליפקו וכו'הר המוריה עמ' רנג
נח ע"א37 כלי אבנים אין מקבלין טומאהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 201
נח ע"א37 כלי אבנים טהוריםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 47
נח ע"א37 כלי אבנים כו' אין מקבלין טומאהלקוטי שיחות חי"ד עמ' 32
נח ע"א37 כלי אבנים כלי גללים אין מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא מד"סגבורות אליהו סי' לט
נח ע"א תוס' ד"ה אף על פישופרא דישראל (תשסו) עמ' רעא
נח ע"ב06 הא דאית ליה עינבל וכו' ניטלו עינבליהן עדיין טומאתן עליהן וכו' הואיל וראוי להקישו ע"ג כלי חרסשדה יעקב עמ' קב
נח ע"ב11 מנין למשמיע קול בכלי מתכותפני יהושע (תשסא) עמ' קד
נח ע"ב11 מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמאצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרל
נח ע"ב11 מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא שנאמר כל דבר וכו'מכשירי מצוה עמ' קפז
נח ע"ב11 מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמאמשך חכמה שמות פ' לט פס' כה
נח ע"ב11 מנין למשמיע קול בכלי מתכותשופרא דישראל (תשסו) עמ' רמג
נח ע"ב11 משמיע קול בכלי מתכות שהוא טמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעח
נח ע"ב13 אפילו דיבור יבא באשלקוטי דיבורים עמ' 1101
נח ע"ב25 שההדיוט יכול להחזירו וכו'בנין אפרים עמ' קי [הלכה]
נח ע"ב26 הזוג והעינבל וכו'דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ז אות א
נח ע"ב26 הזוג והעינבל טמאיםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' קמב
נח ע"ב26 הזוג והעינבל טמאין, ורש"ימנחת יואל עמ' רמו
נח ע"ב26 הזוג והענבל טמאיםלחם רב על סדור התפילה אות א' שכא
נח ע"ב28 הזוג והענבל אף על פי שנטל הזוג הפנימי הוה כלי לענין טומאהדברים נחמדים (תשסה) עמ' עו
נח ע"ב28 זוג והעינבל מקבל טומאה ניטלו ענבליהן עדיין טומאתן עליהןבני יששכר ח"ב דף ע ע"ד, עה ע"א, קנ ע"ג
נח ע"ב רש"י ד"ה העושהמכשירי מצוה עמ' קפח
נח ע"ב רש"י זוג שניטל העינבל - ראוי להקישו על גבי חרס, ומשמיע קול כבתחלה ולא בטל ממלאכתו בראשונה וכו'בני יששכר ח"ב דף ע ע"ד, עה ע"א, קנ ע"ג
נט ע"א01 הואיל וראוי להקישו על גבי כלי חרסדברים נחמדים (תשסה) עמ' עו
נט ע"א06 כפה סאה וישב עליהדבר טוב עמ' תעא
נט ע"א17 סנדל של מתכות למאי חזי, לסוך בו את השמן במלחמהברית שלום (תשסח) עמ' תתכט
נט ע"א17 סנדל של מתכות למאי חזי, לסוך בו את השמן במלחמהברית שלום (תעח) דף קכט ע"ב
נט ע"א24 מאי בעיר של זהב רבב"ח אמר ר"י ירושלים דדהבא כדעבד וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כט
נט ע"א תוס' ד"ה ולאמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף עז
נט ע"א תוס' ד"ה ולא בעיר - אסרו עטרות לחתנים וכו' משמע דוקא לחתנים אבל שאר כל אדם מותרין בכולןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' עה, עט
נט ע"א תוס' ד"ה ולא בעיר - ואע"ג דאמרינן התם בפולמוס של טיטום גזרו על עטרות חתנים וכלות והכא לא אסרו אלא בשבתדברי מנחם (היימליך) עמ' קו
נט ע"ב01 לא תצא אשה בעיר של זהב וכו' דלמא שלפא ומחויא ליה ואתי לאתויי וכו' מאן דרכא למיפק בעיר של זהב אשה חשובה וכו' לא משלפא ומחויאבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנג
נט ע"ב07 דילמא שלפה ומחויא ליהדובר צדק עמ' 45
נט ע"ב30 דכי הוה קא ניחא נפשיה דרבי אמר חנינא ברבי חמא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שסד
נט ע"ב32 וכתיב בהו בצדיקים ותגזר אומר ויקם לךמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רסא (וראה סוטה יב ע"א)
נט ע"ב32 וכתיב בהו בצדיקים ותגזר אומר ויקם לךתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כה, פרק קיב פסוק א הערה ד
נט ע"ב32 וכתיב בצדיקים ותגזר אומר ויקם לךלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשו
נט ע"ב32 כתוב בצדיקים ותגזור אומר ויקם לךדברי חנינא - מזלות עמ' קנט
נט ע"ב32 כתיב בהו בצדיקים ותגזר וגו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 87
נט ע"ב33 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהאהבת חיים (דייטש) עמ' רסז, רפט
נט ע"ב33 ותגזר אומר ויקם לךשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סח
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםאור יחזקאל - מדות עמ' קצ
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםבית יעקב (תשסא) עמ' קכ
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםבנין שאול עמ' רלג
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ח, יז
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' טו, טז
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםלחם רב על סדור התפילה אות תשנו
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קמח, שפח
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש - ימים נוראים עמ' תמב
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' מח
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםתקנת השבין סי' יא (עמ' 117)
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםפירוש המכבי שמות עמ' פו
נט ע"ב33 צדיק גוזר והקב"ה מקייםפרי צדיק נשא אות טו, סוכות אות מג
נט ע"ב37 קמרא שריבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ט, י [הלכה]
נט ע"ב38 מידי דהוה אאבנט של מלכיםתורת מנחם חכ"ז עמ' 250, 488
נט ע"ב41 טבעת בלא חותם נחשבת לאשה כתכשיטתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תריח הערה 57
נט ע"ב רש"י ד"ה מידי דהוהבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק י [הלכה]
ס ע"א01 בסולם הלך אחר שליבותיו וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יג
ס ע"א03 הכל הולך אחר המעמידשירי משכיל כלל ו פרט ב (עי"ש שי"ח)
ס ע"א07 כלי מעשהבנין אפרים עמ' קח [הלכה]
ס ע"א09 טבעת שיש עליה חותם אינה נחשבת כתכשיטתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תריח הערה 57
ס ע"א17 לא יצא האיש בסנדל המסומר וכו' שלפי הגזרה היו וכו' מעשה בי הוה בשבת הוהאוצרות חיים שבת עמ' קכא
ס ע"א17 לא יצא האיש בסנדל המסומר וכו', נשרו רוב ממסמרותיו ונשתייר בו ארבעה או חמשה מותר ורבי מתיר עד שבע וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כד
ס ע"א19 ולא בקמיע שאינו מן המומחהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכו
ס ע"א19 לא יצא בקמיעס' חסידים סי' תתשיד
ס ע"א19 לא יצא איש בתפילין ואם יצא אינו חייב חטאתעצי חיים - מועדים עמ' שפח
ס ע"א36 גזירת סנדל המסומרשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רכא
ס ע"א רש"י ד"ה והרגו זה אתפירושי ראשונים
ס ע"א רש"י ד"ה שאינושערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכט
ס ע"א תוס' ד"ה סנדל המסומרמקראי קדש (תשנג) עמ' רכג
ס ע"ב08 הני מילי ירדןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' פא
ס ע"ב09 יו"ט ושבת כי הדדילקוטי שיחות חי"א עמ' 39, 34
ס ע"ב10 דתנן אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבדשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות ב
ס ע"ב40 ורבי מתיר עד שבע וכו' א"ר חייא אי לאו דקרו לי בבלאי וכו'מגילת סמנים עמ' לא, לב
ס ע"ב49 יחיד ורבים הלכה כרביםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קכד
ס ע"ב52 בסורא אמרין עשרין ותרתיןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות כב
ס ע"ב52 וסימניך וכו'הר המוריה עמ' רנא
ס ע"ב52 וסימניך עד דאתא מפומבדיתא לסורא חסר תרתימגילת סמנים עמ' ד, לא
ס ע"ב רש"י ד"ה לסוראמגילת סמנים עמ' לב
ס ע"ב רש"י ד"ה עד דאתאמגילת סמנים עמ' לא
סא ע"א07 דא"ל ר"י לרב שמן ב"א הב לי מסנאימצווה ועושה ח"ב עמ' קכו
סא ע"א07 דאמר ליה ר' יוחנן לרב שמן בר אבא הב לי מסנאימשך חכמה ויקרא פ' כא פס' ח
סא ע"א11 אמר רבי יוחנן כתפילין כך מנעלין וכו' דעבד הכי עבד ודעבד הכי עבד וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כד
סא ע"א11 אר"י כתפילין כך מנעלין וכו'נועם אליעזר שמות דף צג ע"ב
סא ע"א11 דאמר רבי יוחנן כתפילין כך מנעלין מה תפילין בשמאל, אף מנעלין בשמאלשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קפב
סא ע"א11 כתפילין כך מנעליןתורת חיים עה"ת עמ' נב-נג, קיא {וכשם שעכו"ם משתדלין בשעת הגזירה לבטל מצות תפילין, כך גוזרין על ערקתא דמסאנא}
סא ע"א11 כתפילין כך מנעליןתורת חיים עה"ת עמ' קי {ולכן היה אלעזר זעירא מתאבל על ירושלים במנעלים, כמו שמתאבל הקב"ה בביטול תפילין שלו}
סא ע"א13 כשהוא נועל נועל בימין תחלהפאר יעקב ח"א עמ' שצו
סא ע"א13 כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' ה
סא ע"א13 כשהוא נועל נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל וכו'שיחות ר' ראובן עמ' ק
סא ע"א13 קשירת המנעליםאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' י אות ד
סא ע"א20 יר"ש יוצא ידי שניהן כו' סיים דימיניה כו' דשמאליה וקטרשערי תשובה סה"י אות יא
סא ע"א20 ירא שמים יוצא ידי שניהםאסף המזכיר (מאזוז) מע' י - ירא שמים
סא ע"א20 ירא שמים יוצא ידי שתיהןמצווה ועושה ח"א עמ' תנד
סא ע"א20 ירא שמים יוצא ידי שתיהןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות א
סא ע"א24 כשהוא נועל נועל של ימין ואח"כ נועל של שמאל וכו' כשהוא רוחץ רוחץ של ימין ואח"כ רוחץ של שמאל וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק ז
סא ע"א24 להקדים בכל דבר ימין לשמאלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שצו
סא ע"א25 חולץ של שמאל ואח"כ חולץ של ימיןשערי תשובה סה"י אות צה
סא ע"א29 הרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 90, פ"ו אות 139, פ"א אות 386, פ"ט אות 332
סא ע"א29 הרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל אבריובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 536, 1142, באר ז הערה 111
סא ע"א29 הרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל איבריותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקע הערה 57
סא ע"א29 הרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל איבריונצח ישראל (הרטמן) עמ' תרפה הערה 25
סא ע"א29 הרוצה לסוך סך ראשו תחלהמנחת יואל עמ' שמה, שנ
סא ע"א29 והרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל איבריוזכור לדוד עמ' פה
סא ע"א29 ראשו וכו' מלך על כל אבריולקוטי שיחות חי"ט עמ' 165
סא ע"א29 ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל איבריובאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצו, ויקרא עמ' תח, דברים עמ' שא
סא ע"א29 ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל איבריוישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מה
סא ע"א30 הראש מלך על כל איבריוגור אריה שמות פ"ל הערה 34, ויקרא פ"א הערה 179, במדבר פכ"א הערה 131, דברים פכ"ח הערה 14
סא ע"א30 הראש שבאדם הוא החשוב מכל אבריושמלת אליעזר ח"ב עמ' רי
סא ע"א30 מפני שהוא מלך על כל איבריומשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
סא ע"א31 לא תימא אליבא דמאן דאמר שבת לאו זמן תפיליןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רז
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' קכט, רלח; תרעב עמ' שיב
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' שכט
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 128
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שיב
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןפניני יחזקאל עמ' תיג
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןקרן לדוד שמות עמ' קסא
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפיליןתורת שמואל (מהר"ש) תרכז עמ' תנג
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפילין הואמאור עינים (תשנח) עמ' רו
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפילין הואמאור עינים (תשעט) עמ' שמב
סא ע"א32 שבת לאו זמן תפילין הואס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רצו
סא ע"א39 אין יוצאים בקמע שאינו מומחהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קמה
סא ע"א39 דרך מלבוש עבידישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רכט
סא ע"א40 יוצאין בקמע מומחהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצג
סא ע"א41 איתמחי גברא ואיתמחי קמיעאיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעט
סא ע"א תוס' ד"ה דלמא - חולץ ברחוק ד' אמות, קאי רק אהראשצמח דוד (סקאליע) עמ' שעה
סא ע"ב08 אתמחי גברא ולא קמיעאחכמת התורה תולדות עמ' תרפב
סא ע"ב14 איבעי להו קמיעין יש בהן משום קדושהאוצר הכבוד
סא ע"ב20 היה כתוב אחר מה שמות על ידות הכלים ועל כרעי המטה יגור ויגנזנוגור אריה דברים פי"ב הערה 19
סא ע"ב20 כלי שהיה שם כתוב עליו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קפז,קצג
סא ע"ב22 למאי הלכתא ליכנס בהן לבית הכסא וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קפב
סב ע"א07 שי"ן של תפילין הלל"מזבחי צדק (דיסקין) עמ' שנו
סב ע"א07 שי"ן של תפילין הלכה למשה מסינילקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' עג, צא
סב ע"א07 שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני וכו' ד' של תפילין הלכה למשה מסיני וכו' יריד של תפילין הלכה למשה מסיניאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' קצא, קצב
סב ע"א07 שי"ן של תפיליןכתבי רבנו בחיי עמ' תמו
סב ע"א07 שי"ן של תפלין הלכה למשה מסיני וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תקלא
סב ע"א09 יו"ד של תפילין הלכה למשה מסיניאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 510-511
סב ע"א09 יו"ד של תפילין הלכה למשה מסינימבשרת ציון ח"א עמ' קכז
סב ע"א13 טבעת של אשה בלא חותם הואיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קו
סב ע"א15 אין זה מלבוש ונחשב למשאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קצד
סב ע"א18 איש שיצא בטבעת שאין עליה חותםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח
סב ע"א18 איש שיצא בטבעת שאין עליה חותם וכו' חייבחנן אלקים עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמב
סב ע"א18 וחלופיהן באישתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תריח הערה 57
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמן הןלב אביגדור עמ' קיא
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעט
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רא
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמןמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 162)
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמן הןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שלו
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמן הןשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קכו, קנח
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמןעת הזמיר הגיע עמ' עא
סב ע"א22 נשים עם בפני עצמןחוקת עולם ח"א עמ' 85
סב ע"א תוס' ד"ה והתניאקרבן מנחה (תשעד) עמ' תכד
סב ע"א תוס' ד"ה והתניאשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פג
סב ע"ב12 השותים במזרקי ייןרסיסי לילה סי' נח (עמ' 179)
סב ע"ב17 מגדף בה ר' אבהו אי הכי היינו דכתיב לכן יגלועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רלח
סב ע"ב17 מלמד שהיו משתינים מים בפני מטותיהם ערומיםמראות הצובאות (אלשיך, שסג) עמוס ו/ז דף קיז ע"ב
סב ע"ב19 אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה ומדביקין מטותיהם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' קכח
סב ע"ב22 ג' דברים מביאים את האדם לידי עניות וכו'חמודי צבי מועדים עמ' קעט
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפא
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניותחלקת יהושע עמ' קא
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כג
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניותשמחת הנפש עמ' קיז
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו'דרך ישרה עמ' תנג
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו' ומזלזל בנטילת ידים וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קח
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו' משא ולא משא לית לן בה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנח הגה"ה ב
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו'ברכת המזון (ונציה שסג) סדר השלחן דף ח ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב; מצת שימורים (תכ) דף ג ע"ד
סב ע"ב22 ג' דברים מביאין האדם לידי עניות ואלו הן וכו'ראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות לד
סב ע"ב22 המשתין לפני מיטתו בא לידי עניות, ורש"יאיתן האזרחי עמ' רנ
סב ע"ב22 מביאין את האדם לידי עניות וכו' ומזלזל בנטילת ידיםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיח
סב ע"ב22 מביאין את האדם לידי עניות כו' משא ולא משא כו'שערי תשובה סה"י אות מד
סב ע"ב22 שלשה דברים מביאים את האדם לידי עניותצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רג ע"א
סב ע"ב22 שלשה דברים מביאים לידי עניות וכו' המזלזל בנט"ימקראי קדש (תשנג) עמ' קפ, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' עב
סב ע"ב22 שלשה דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו' ומזלזל בנטילת ידיםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' ד
סב ע"ב23 המזלזל בנט"י בא לידי עניותתפארת ראובן עמ' רפז
סב ע"ב23 מזלזל בנט"י בא לידי עניותככר לאדן (תשנ) עמ' קסט
סב ע"ב23 המזלזל בנט"י סופו בא לעניותברכות אבי דף ע ע"ב
סב ע"ב23 כל המזלזל בנטילת ידים בא לידי עניותשלחן של ארבע (תשנו) עמ' ה
סב ע"ב23 כל המזלזל בנטילת ידים בא לידי עניותשבט מוסר עמ' שכג
סב ע"ב23 מי שאינו נזהר בנטילת ידים סופו בא לידי עוניכסף נבחר (מרגליות) עמ' רטז
סב ע"ב23 מי שאשתו מקללתובית אהרן (קריספין) דף ו ע"ב
סב ע"ב28 יהבינן ליה מלא חפני טיבותאחיים וחסד סי' תמה
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפנא מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' מ
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפנא מיא וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' עד, קב
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפנאי מיא והבו לי מלא חפנאי טבותאס' חסידים סי' נח
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפנאי מיא יהבו לי מלא חפנאי טיבותאס' חסידים סי' נח
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיאכוונת הלב עמ' קפ
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' ג
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי כח, תשא י
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאזך ונקי עמ' לג
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאלהורות נתן ויקרא עמ' שי
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאלחמי תודה דף עב ע"א
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' שיח
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא ויהבי לי וכו'ברכות אבי דף סח ע"ב
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיא וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תקכח
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיאטהרת יו"ט ח"ז עמ' יט
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מים וכו'דרך ה' השלם עמ' קיא - מראה דרך
סב ע"ב28 אנא משאי מלא ידי מיא וניתן לי מלא חפנאי טיבותאקב הישר (תשנט) ח"א פרק יג עמ' נט
סב ע"ב28 אנא משאי מלא חפני מיאחכמת התורה כי תשא עמ' כג
סב ע"ב28 משאי מלאי חפנאיכרם פתחיה כרם ב גפן כה
סב ע"ב30 גבהו בנות ציון וכו' מטילות מור ואפרסמוןמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שכח
סב ע"ב30 יען כי גבהו בנות ציון, רש"יבית שלום מרדכי עמ' קמט
סב ע"ב30 יען כי גבהו בנות ציון וגו' וברגליהם תעכסנה וכו'תורה בציון עמ' רי
סב ע"ב30 יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות בקומה זקופה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפח, מלכים עמ' שיז
סב ע"ב30 מ"ד כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרוןחכמה מאין דף כ ע"ד, כא ע"א-ע"ב
סב ע"ב30 מאי דכתיב ויאמר ה' יעןרב שלום (אדלר) עמ' שכז
סב ע"ב31 שהיו מהלכות בקומה זקופה ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עיניםראשית דעת (קורח) סי' נא
סב ע"ב31 שהיו מהלכות עקב בצד גודלמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רס
סב ע"ב33 ברגליהם תעכסנה אר"י מלמד שמטילות מור וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ד
סב ע"ב33 ברגליהם תעכסנה אר"י מלמד שמטילות מור וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנא
סב ע"ב33 וברגליהם תעכסנה מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהםדבר טוב עמ' תמו
סב ע"ב34 שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן ומהלכות וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' לז
סב ע"ב35 מכניסין ארס בבחורי ישראלשמן ראש - ימים נוראים עמ' רסז
סב ע"ב36 מאי פורענותיה וכו' והיה תחת בושם מק וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כד ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"ב
סב ע"ב42 ושפח ה' קדקוד וגו' מלמד שפרחה בהן צרעתברית שלום (תעח) דף עא ע"ב
סב ע"ב42 ושפח ה' קדקוד וגו' מלמד שפרחה בהן צרעתברית שלום (תשסח) עמ' תנד
סב ע"ב42 מלמד שפרחה בהן צרעת וכו'הר המוריה עמ' רנ
סב ע"ב42 מלמד שפרחה בהן צרעתכלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כד ע"א
סב ע"ב43 ה' פתהן יערה רב ושמואל ח"א שנשפכו כקיתון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנב
סב ע"ב43 ה' פתהן יערה רב ושמואל ח"א שנשפכו כקיתון וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ב
סב ע"ב43 וה' פתהן יערה רב ושמואל חד אמר שנשפכו כקיתוןנחל חיים סי' נח
סב ע"ב43 ספחתאמרות ה' השלם ח"א עמ' תכו {מלשון ספחני נא}
סב ע"ב44 שנעשו פתחיהן כיעראמרות ה' השלם ח"ה עמ' רמט
סב ע"ב44 שנעשו פתחיהן כיערמסילות הנביאים שופטים עמ' תרמ
סב ע"ב45 אדם אומר לחברו במה סעדת היוםישראל קדושים עמ' 3
סב ע"ב45 אנשי שחץ, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרלב
סב ע"ב46 אם יין גורדלי שתית או יין חרדלייפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' תמב
סג ע"א03 עצי ירושלים של קינמון היה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צח
סג ע"א03 עצי ירושלים של קנמון היו וכו'אוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' שמב
סג ע"א03 עצי קינמון בירושליםפרי צדיק בראשית אות א
סג ע"א06 ומשתכחין ביה גזאי דמלכאמחיר יין (תשעט) עמ' נה
סג ע"א07 לא בסייף וכו' תכשיטין הן לותהלה לדוד (והרמן) פרק מה פסוק ה הערה ז
סג ע"א07 לא בסייף ולא בקשתמאיר בת עין (תשסו) עמ' 561
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף וכו' ברומחתורת מנחם חנ"ז עמ' 149
סג ע"א07 לא יצא אדם בסייףישועות משיחו (תשעח) עמ' 181
סג ע"א07 לא יצא האיש בסייף וכו' ר"א אומר תכשיטין הן לודברי יואל פ' בחוקותי דף תו ע"א
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' מד
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף וכו' ולא ילמדו עוד מלחמהאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתשלד
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף וכו' ר"א אומר תכשיטין הן לו וחכ"א אינן אלא לגנאי וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 181
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף וכו' רא"א תכשיטין הן לו וכו' האי בד"ת כתיב א"ל אין מקרא יוצא מידי פשוטודברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקפג ע"א
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף וכו'אוצר הכבוד
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשתמאיר בת עין (ביקיאם) דף לט ע"ג
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת וכו' אינן אלא לגנאי שנאמר וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנב
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת וכו' ר' אליעזר אומר תכשיטין הן לואוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' שסד, תנח
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת וכו'ניבי זהב עמ' תקז
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשתיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קח ע"ב; של"ה (תט) ווי העמודים פרק א דף ד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ט ע"א; מגילת אסתר (ליאון, תכ) שורש ב דף כ ע"ד
סג ע"א07 לא יצא האיש לא בסייף כו' רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו וכו' מידי דהוה אשרגא בטיהרא, ורש"יתורת מנחם חמ"ד עמ' 44
סג ע"א07 לא יצא לא בסייף וכו' וחכ"א אינן אלא לגנאי וכו'יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רנט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמ
סג ע"א07 סייף וקשת ר"א אומר תכשיטין הןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' צד ע"א
סג ע"א07 סייף וקשת תריס אלה ורומחס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' קנז {חמשה כלי זיין}
סג ע"א07 סייף וקשת תריס אלה ורומחס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קסח {חמשה כלי זיין}
סג ע"א08 אין כלי מלחמה אלא לגנאי שנאמר 'וכתתו חרבותתם לאתים וכו"מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 81
סג ע"א08 וחכמים אומרים אינם אלא לגנאי שנאמר וכתתו חרבותם לאיתיםאבן פינה עמ' 67
סג ע"א08 יוצא איש בסייףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רנו
סג ע"א08 כלי מלחמה נחשבים תכשיטים ללוחםגור אריה במדבר פכ"א הערה 164
סג ע"א08 ר"א אומר תכשיטין הן לו כו' מידי דהוה אשרגא בטיהרא, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 53
סג ע"א08 רא"א תכשיטין הן לוניבי זהב עמ' יט
סג ע"א08 רבי אליעזר אמר תכשיטין הםחקל יצחק (תשסג) עמ' רכ
סג ע"א08 תכשיטין הם לוחכמת התורה וארא עמ' שעג
סג ע"א08 תכשיטין הן לו וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"א פסוק מז
סג ע"א09 וכתתו חרבותם לאתיםדברי חנינא - מזלות עמ' כט
סג ע"א11 אלה קולפאס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קסח
סג ע"א12 א"ל לר' אליעזר וכי מאחר דתכשיטיןניבי זהב עמ' כ
סג ע"א13 ביטול של כלי זיין בימות המשיחימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שפ
סג ע"א13 כלי זיין בטלים לעתידדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלח
סג ע"א14 מידי דהוה אשרגא בטיהראראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות מג
סג ע"א14 שרגא בטיהרא לא מהניאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' לז
סג ע"א14 שרגא בטיהרא מאי אהניאלקוטי מאמרים עמ' 166, צדקת הצדיק סי' יג, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 31 (סי' כה)
סג ע"א15 אין בין העוה"זדרשות ר"י מסלוצק עמ' עז
סג ע"א15 אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבדמצוה ולב ח"ב עמ' 246
סג ע"א15 אין בין העוה"ז לימות המשיח וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שיא
סג ע"א15 אין בין העוה"ז לימות המשיח וכו'פירוש המכבי דברים עמ' רל
סג ע"א15 אין בין העוה"ז לימות המשיח וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שכא
סג ע"א15 אין בין העוה"ז לימות המשיח וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קג
סג ע"א15 אין בין העוה"ז לימות המשיח וכו', מהרש"אלחמי תודה דף פ ע"ב
סג ע"א15 אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות בלבד - מחלוקת שמואל ורחב"אשם דרך דברים עמ' קמה
סג ע"א15 אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות בלבדבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רצה, ויקרא עמ' תשיג, במדבר עמ' תקעט
סג ע"א15 אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד, ורש"ילחמי תודה דף פ ע"ב
סג ע"א15 אין בין ימינו לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבדישועות משיחו (תשעח) עמ' 174
סג ע"א15 אין בין עוה"ז וכו'רבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' תמד, תנד
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שפ
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבדדברי יואל פ' מצורע דף תז ע"א
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיותשמועות ישראל בראשית עמ' קעב, קפג
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד גליותדברי חנינא - מזלות עמ' מז
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותעלי שור ח"ב עמ' תנג
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויותהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 171
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות, ותוס'רנת יצחק ישעיה עמ' קסד, רנא
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיח וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רי ע"א, רנד ע"ב
סג ע"א15 אין בין עוה"ז לימות המשיחדרישת ציון (תשסב) עמ' 146-147
סג ע"א15 דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנא
סג ע"א15 ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' נז, רפב, רצב, שעד
סג ע"א16 אלא שעבוד מלכיות, ומהרש"ארנת יצחק תהלים עמ' קפא
סג ע"א16 שעבוד גליות בלבדטוב טעם דברים עמ' קסה
סג ע"א17 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיחגור אריה שמות פכ"ה הערה 167
סג ע"א17 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיחדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קכז
סג ע"א17 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעוה"ב כו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קמה
סג ע"א17 כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח וכו'עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פרק לח דף נב ע"א ופרק מא דף נג ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק נז דף נ ע"א; של"ה (תט) בית חכמה דף כג ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לו דף טו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמא ע"ג
סג ע"א17 כל הנביאים נתנבאו לימות המשיח אבל לעוה"ב עין לא ראתהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מב
סג ע"א18 אבל לעוה"ב עין לא ראתה אלוקיםרסיסי לילה סי' כז (עמ' 38)
סג ע"א18 לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתךפני יהושע (תשסא) עמ' נז
סג ע"א18 עוה"ב עין לא ראתה א' זולתךאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רצד ע"א
סג ע"א22 מ"ט דר' אליעזר וכו' חגור חרבך וכו' האי בדברי תורה כתיבאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריד
סג ע"א22 מ"ט דרבי אליעזר דאמר תכשיטין הן לו דכתיב חגור חרבך וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רסד ד"ה חגור
סג ע"א23 חגור חרבךהכתב והקבלה בראשית פ"ג פסוק כד = דברים פל"ב פסוק ג
סג ע"א23 חגור חרבך בדברי תורהשער ראובן עמ' קפד
סג ע"א23 חגור חרבך וכו' האי בדברי תורה כתיב, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רמג
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך בדבר תורה כתיבקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך האי בדברי תורה כתיבדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' סב
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך וכו' בדברי תורה כתיבאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' מז, מח
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך גבור וכו' האי בד"ת כתיבדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמז
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך גבור וכו' האי בדברי תורה כתיבדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תצח ד"ה ככל
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך גבור וכו' האי בדברי תורה כתיברחמי הרב עמ' סה
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך בדברי תורה כתיבתורה בציון עמ' תעה
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך האי בדברי תורהדובר צדק עמ' 59
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך האי בדברי תורהפרי צדיק נצבים אות יב
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך וכו' בדברי תורה כתיבנחלה לישראל (תשעא) עמ' קסז
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך וכו' האי בדברי תורה כתיבאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' דש
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך וכו' האי בדברי תורה כתיבחיי נפש ח"א עמ' שכט ע"א
סג ע"א23 חגור חרבך על ירך וכו' האי בדברי תורה כתיבפרי צדיק בלק אות ג
סג ע"א23 חגור על ירך גבור הודך והדרך, ורש"יקריאה בקריה ח"א עמ' נה
סג ע"א23 חגור רחבך על ירך גבור הודך והדרךשני המאורות (ריינס) ח"ב עמ' 6
סג ע"א23 חרבך על ירך גבורס' הבוטח ח"ב עמ' שיד
סג ע"א24 אין מקרא יוצא וכו'נפש הרב עמ' רפט; דברי הרב עמ' קנד
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קטו {לגבי "ויענך וירעיבך"}
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטואור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' סט
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תנא
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוערבי נחל (תשסד) עמ' שכד
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שעו
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 258, פ"ט אות 449, פ"א אות 234
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטואורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ט, טו
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטואורים גדולים (ריינס) דף לא ע"ג
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 247-246
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כג פסוק כג
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוביאור הגר"א על משלי פרק כג פסוק כג
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוגור אריה שמות פל"ד הערה 137, ויקרא פ"ז הערה 57, פי"א אות כו, פט"ו אות יט, פכ"ב הערה 117, במדבר פכ"ו אות טז, פכ"ח הערה 85
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטודרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות כד
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקסא
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטולקוטי שיחות חי"ד עמ' 72, חכ"ג עמ' 38
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטולקוטי שיחות חלק ל עמ' 17
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטולקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שנג, שסה
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קצה
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - הוספות לספרי הרה"מ סי' ג
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסט
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטומפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' צא
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטופתח טוב עמ' קיז
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות עד
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטורסיסי לילה סי' נב (עמ' 126)
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטושארית מנחם ח"ג עמ' קמ
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטושעורי דעת ספר א עמ' קסח
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חי"ב עמ' 178, חי"ד עמ' 126, 212, ח"כ עמ' 108, חכ"ב עמ' 135, חכ"ד עמ' 326, חכ"ה עמ' 32, 100, חכ"ו עמ' 99
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חכ"ז עמ' 195, 429, 224, חכ"ח עמ' 23, 139, 213
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חכ"ט עמ' 81, חלק ל עמ' 62, 283,140, חלק לא עמ' 78
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חל"ה עמ' 187, חל"ו עמ' 215,29
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חלק לב עמ' 104, 213, 363, חלק לג עמ' 163, 183, 359
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חלק מ עמ' 83
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חמ"ג עמ' 26
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חמ"ה עמ' 302, חמ"ו עמ' 37, 171, חמ"ז עמ' 50
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חמ"ח עמ' 336,51, חמ"ט עמ' 158,73, 211, חלק נ עמ' 163
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חנ"א עמ' 32, 130, 269, 302, חנ"ב עמ' 54, 128, חנ"ג עמ' 132, 299
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חנ"ד עמ' 242,65, 334, חנ"ה עמ' 187, 319, 390, חנ"ו עמ' 276
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חנ"ח עמ' 50, 130, חנ"ט עמ' 252, 357, חס"א עמ' 176
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטותפארת ישראל (הרטמן) עמ' ב הערה 7, תתרפ הערה 39
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטובני יששכר ח"א דף קסז ע"ב
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוידי משה (תשמו) קהלת עמ' רפח
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטולקוטי שיחות חל"ד עמ' 119
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטומנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה יסוד
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטומנחת יהודה (פתיה) עמ' 25
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטופרי צדיק נצבים אות יב
סג ע"א24 אין מקרא יוצא מידי פשוטוראשית חכמה (תשמד) - דינין פרק פ
סג ע"א24 האי בד"ת כתיבאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' יא
סג ע"א24 בד"ת כתיבדרכי החיים ח"א עמ' רסט
סג ע"א24 חגור חרבך על ירך קאי על ד"תטללי אורות עמ' קב
סג ע"א24 תורה נקראת חרבטללי אורות עמ' מט
סג ע"א25 א"ר כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין וגמרינן לה לכוליה ש"סמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלב
סג ע"א25 אמר רב כהנא כד הוינא בר י"ח שנין גמירנא לכולא ש"ס ולא זכינא לאין מקרא יוצא מדי פשוטומאור עינים (תשעה) עמ' תתמא
סג ע"א25 אמר רב כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה הש"סאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' שפו
סג ע"א25 אמר רב כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין וכו' דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' נט
סג ע"א25 אמר רב כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין וכו' דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתאדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' רצ, שסג, פרה עמ' יט, לד, קנד, ח"ז החודש עמ' שג, תג
סג ע"א25 אמר רב כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין וכו' דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתאשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות נא, קפא, קפב
סג ע"א25 אר"כ וכו' ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וכו' דליגמור איניש והדר ליסבר [רש"י]דרכי צדק עמ' תלה
סג ע"א25 אר"כ כד הוינא בר תמנא סרי שנין והוה גמירנא לי' לכולי הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מירי פשוטודברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמה ע"ב
סג ע"א25 גמירנא לי' לכולי' הש"ס ולא הו' ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטודברי יואל פ' בראשית דף עב ע"א, פ' תולדות דף תקסו ע"א, תריד ע"א
סג ע"א25 גמירנא ליה לכוליה הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטומאור עינים (תשעט) עמ' *כא
סג ע"א25 גמירנא ליה לכוליה הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטומאור עינים (תשנח) עמ' תקיג
סג ע"א25 הוה גמירנא לכולי ש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטושארית מנחם ח"ד עמ' שפב
סג ע"א25 הוי גמירנא ליה לכולי ש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטועטרת יהושע שמות עמ' צ, קטו
סג ע"א25 הוינא בר תמני סרי שני ולא ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטוויואל משה מאמר ג סי' יג עמ' תיז, סי' כא עמ' תכו
סג ע"א25 והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תצ ד"ה אבל לפע"ד
סג ע"א25 כד הוינא בר י"ח שנין והוה גמירנא לכוליה הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקלד
סג ע"א25 כד הוינא בר תמנא סרי שנין והוה גמירנא לי' לכולי הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטודברי יואל פ' האזינו דף קצו ע"ב
סג ע"א25 כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה הש"סנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה, סי' לח אות ה
סג ע"א25 כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא לכולה ש"ס וכו'מצווה ועושה ח"א עמ' תקכו
סג ע"א25 כד הוינא בר תמני סרי שנין וכו' ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתאשירי משכיל כלל א פרט ו, ט
סג ע"א25 כד הוינא תמני סרי הוי גמירנא כל התורה כולה ולא הוי ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטומאמרי שלמה ח"א עמ' יז
סג ע"א26 דאין מקרא יוצא מידי פשוטושל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצד, ווי העמודים פרק א אות טו
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטובית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קיט
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטודברי יואל פ' בא דף רסה ע"ב, פ' תרומה דף קצז ע"א
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קפט
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קצא
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטומכתב מאליהו ח"ד עמ' 58
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטומצווה ועושה ח"ב עמ' תקמו
סג ע"א26 ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסט
סג ע"א26 מאי קא משמע לן דליגמר איניש והדר ליסברדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קה
סג ע"א26 מאי קא משמע לן דליגמר איניש והדר ליסברדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כד
סג ע"א26 מאי קא משמע לן דליגמר איניש והדר ליסברדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעח ד"ה וזה, עמ' תסז ד"ה ואמרתי לפני, ח"ה עמ' תקיא ד"ה אמנם
סג ע"א26 ר' כהנא לא ידע שאין מקרא יוצא וכו'מבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
סג ע"א27 ב' ת"ח המחדדים זה לזה בהלכה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תיז
סג ע"א27 ב' ת"ח המחדדין זל"ז בהלכה, המקשיבין זל"ז, המרגילים זל"ז בהלכה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשג
סג ע"א27 ב' תלמידי חכמים המחדדים זה את זהאוצר הכבוד
סג ע"א27 ב' תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה וכו'ברית שלום (תעח) דף פו ע"א
סג ע"א27 ב' תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקנא
סג ע"א27 דליגמר איניש והדר ליסברדובר צדק עמ' 38
סג ע"א27 דליגמר איניש והדר ליסברלקוטי שיחות חי"ד עמ' 72, חכ"ט עמ' 165
סג ע"א27 דליגמר איניש והדר ליסברתורת מנחם חל"ו עמ' 53, 136
סג ע"א27 דליגמר אינש והדר ליסברלהורות נתן דברים עמ' סז
סג ע"א27 לגמור איניש והדר ליסברהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שמו
סג ע"א27 לגמור איניש והדר ליסברשער ראובן עמ' רמא
סג ע"א27 לגמור איניש והדר לסבורשירי משכיל כלל ב פרט ד
סג ע"א27 לגמור איניש והדר לסבורתורת אליהו עמ' שנה
סג ע"א27 לגמור אינש והדר יסבורשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' קמב, קמד, קס
סג ע"א27 לגמור אינש והדר ליסבראמרות ה' השלם ח"ג עמ' שדמ
סג ע"א27 לגמור אינש והדר לסבוראור השמש (תשסח) עמ' כב
סג ע"א27 לגמור ואח"כ ליסבורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' רעז, שט
סג ע"א27 לגמור והדר לסבורתורת יחיאל בראשית עמ' תיד, תלב
סג ע"א27 לגמר איניש והדר ליסברטללי אורות עמ' לג
סג ע"א27 לגמר איניש והדר לסבורדרשות ר"י מסלוצק עמ' קלה
סג ע"א27 ליגמור איניש והדר ליסבורמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ג
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברשערי הישיבה ח"א עמ' קסב, קעא, ח"ב עמ' קסט
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסבוראגרא דכלה ח"ג עמ' קלז, תמט
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסבראגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ט, תרנד
סג ע"א27 ליגמר איניש והדד ליסברדברי חנינא - ת"ת עמ' ח, י, יז
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסבדיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרז
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק כז
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק כז
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שיב
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברויגד יעקב עמ' תשח
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברלחמי תודה דף רנב ע"א
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברלקוטי שיחות חל"ו עמ' 183, 21
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קצ
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קי
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קסז
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברפאר יעקב ח"א עמ' תס
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברפתח טוב עמ' מג, סא, עז, צז, קיג, קכב, קמב
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברראשית דעת (אטון) עמ' קל
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברשבח נעורים עמ' טז
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברשם דרך - כתר תורה עמ' צא
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברתורת מנחם חנ"ג עמ' 94
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברתפארת צבי ויקרא עמ' קלט
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברמכמני עוזיאל עמ' תקנב
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 158-157
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קעב
סג ע"א27 ליגמר איניש והדר ליסברתורה וחיים (כלפון) עמ' ריג
סג ע"א27 ליגמר איניש וחדר ליסבראור שרגא עמ' רכז
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסברדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת וזאת הברכה(1)
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסבר+מטר השמים - עמודי העולם עמ' כ, צט
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסברמתנת חיים - קנינים עמ' קלא
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסברנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קלב
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסברשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקיט
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר ליסברשרגא המאיר על התורה עמ' שכח
סג ע"א27 ליגמר אינש והדר לסבורשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק ק
סג ע"א27 ליגמר והדר ליסבראור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' צז
סג ע"א27 ליגמר והדר ליסברלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכא
סג ע"א27 ליגמר והדר ליסברדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכג
סג ע"א27 ליגמר והדר ליסבר, ורש"ידרכי החיים ח"א עמ' רסד-רסו
סג ע"א27 ליגמר והדר ליסבר, ורש"יפחד יצחק שבועות מאמר כח
סג ע"א27 ליגרוס איניש והדר ליסברויקרא יעבץ עמ' רנו
סג ע"א27 ליגרס אינישאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
סג ע"א27 מעיקרא ליגמר אינש והדר ליסבראורחות צדיקים שער תורה עמ' קצב
סג ע"א27 סימן זרותמגילת סמנים עמ' לב
סג ע"א27 צריך לגרוס ואח"כ לסבורדברי מנחם (היימליך) עמ' רכה
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדים זה לזה בהלכה וכו'ברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' נו, עו
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדים זל"ז הקב"ה מצליח להן ולא עוד אלא שעולים לגדולהעלי שור ח"ב עמ' תרמא
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה את זה בהלכהנתיבות עולם ח"א עמ' כו
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכהדברי חנינא - ת"ת עמ' ה, כא
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלט
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם שנ' והדרך צלח, אל תקרי והדרך אלא וחדדךמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רח, תקיד
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להםהר יראה מאמר מט, עב
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להןשבט מישראל (קרמניץ) פרק מה פסוק ה
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה וכו', ומהרש"אהר יראה מאמר כ
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זה לזהתאיר נרי עמ' כ
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זל"ז בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תיג
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זל"ז בהלכה הקב"ה מצליח להםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפה, רא, רכה
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זל"ז בהלכה וכו' והדרך צלחתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה נז, פרק מה פסוק ה הערה ז, פרק צ פסוק טז הערה לז, פרק קיט פסוק קנח הערה ריא
סג ע"א27 שני ת"ח המחדדין זל"ז כו'עלי שור ח"א עמ' רכד
סג ע"א27 שני תלמידי חכמיםהשיר והשבח ח"א עמ' קפא
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדים זה את זהבאר מחוקק (תשמט) עמ' קכח
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להםדברי יהושע מאמר ג פ"ב עמ' קטז
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכח
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זהבאר מחוקק (תשעה) עמ' קנח
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' פג
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להםחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסה
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו' תלמוד לומר על דבר אמתאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ריא, רסג, שיד, של
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו' ולא עוד אלא שעולין לגדולהדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תקפד ע"ב
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו' זוכין לדברים שנאמרו בימינה של תורהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קלז
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו' ולא עור אלא שעולין לגדולהאור חדש פתיחה אות 250
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם שנאמר והדרך צלח אל תקרי והדרך אלא וחדדך ולא עוד וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ג
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה וכו' והדרך צלח וכו'אש דת (אסאד) עמ' שצה
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה הקב"ה מצליח להםבי חייא ח"ב עמ' רלא
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה, וברש"ינחלת צבי (פאליי) עמ' פט
סג ע"א27 שני תלמידי חכמיםפירושי ראשונים
סג ע"א27 שני תלמידי חכמים וכו'אחרי ראי (תשסד) ענינים סי' ז אות ח {ארבע מדריגות בלימוד עם חבר}
סג ע"א28 אל תקרי והדרך אלא וחדדךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסא ד"ה כן
סג ע"א28 אל תקרי והדרך אלא וחדדךנאוה תהלה עמ' קסא
סג ע"א29 יחדדך על דבר אמתתשובות ר' איסר יהודה עמ' קצז
סג ע"א29 צלח רכב וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכד
סג ע"א30 יכול אם הגיס דעתו ת"ל וענוה צדקצדקת הצדיק סי' קפו
סג ע"א30 יכול אפילו שלא לשמההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' לט
סג ע"א30 יכול אפילו שלא לשמההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' לט
סג ע"א30 יכול אפילו שלא לשמהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ג
סג ע"א30 יכול שלא לשמה ת"ל ע"ד אמתעלי שור ח"א עמ' שכט
סג ע"א31 זוכין לתורה שניתנה בימיןבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכד, קמא
סג ע"א31 תורה נתנה בימיןגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קעו
סג ע"א33 מ"ד אורך ימים בימינהמאיר בת עין (ביקיאם) דף מ ע"ב
סג ע"א33 מ"ד אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבודצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמ ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צא ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף כח ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת אמור דף קפח ע"ד; של"ה (תט) ווי העמודים פרק ב דף ו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ב; אהבת עולם (קושטא, תב) דף כד
סג ע"א33 מ"ד אורך ימים בימינה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש טז דף לג ע"ב
סג ע"א33 מ"ד אורך ימים בימינהאוצר הכבוד
סג ע"א33 מ"ד אורך ימים בימינהראש דוד (תשמו) עמ' יב ע"ב
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינהויקרא יעבץ עמ' י
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כג
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד וכו'שמועת יצחק - לקוטים-מאמרים וענינים אות יז
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינה וכו' אלא בימינה אורך ימים איכא וכו', ורש"יזרע שמשון (תשסג) נצבים אות ט
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינה וכו' למיימינים בה וכו'ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מג, מח, פב, קלט
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינה וכו', ורש"יוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' 19
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינהאהבת עולם דף יח
סג ע"א33 מאי דכתיב אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד וכו', למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודגנזי צדיקים (תשסב) עמ' עו
סג ע"א33 מאי דכתיב ארך ימים בימינה וכו' למשמאילים עושר וכבוד איכא ארך ימים ליכאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קצט, תשט, תתקסט, א'ג, א'טו, א'לה, א'שנד
סג ע"א34 אורך ימים בימינה - הלומד תורה לשמה, ובשמאלה - שלא לשמה וכו' וכ"ש עושר וכבודאור לשמים (תשסג) עמ' טו, לט
סג ע"א34 אורך ימים בימינה כל העוסק בתורה לשמהצדקה חיים דף עד ע"ד [רסג ע"ב]
סג ע"א34 אורך ימים בימינהאור יהל ח"א עמ' נו
סג ע"א34 אורך ימים בימינהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קלג
סג ע"א34 אורך ימים בימינהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קס
סג ע"א34 אורך ימים בימינה איכא עושר וכבוד ליכאחכמת התורה חיי שרה עמ' רעו
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וגו' אלא בימינה אורך ימים איכא וכו' אלא למיימינין בה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבודבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ז אות ג
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אלא בימינה אורך ימים איכא אורך ימים ליכא וכושל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ב אות יג
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד וכו' למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' עב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד כאן לעוסקים שמה וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קכט, תטו, ח"ב עמ' תמ
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאחכמה ומוסר ח"ב עמ' נה
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד למיימינים בה היינו לשמה למשמאילים בה היינו שלא לשמהצמח דוד (סקאליע) עמ' צט, קיד
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבודמכתב מאליהו ח"א עמ' 17
סג ע"א34 אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, ורש"יבני אתה עמ' פב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבודכתנות אור עמ' שעה
סג ע"א34 אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד וכו' למיימינים בה וכו'יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קל
סג ע"א34 אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד וכי אורך ימים בימינה הוא דאיכא עושר וכבוד ליכא וכו'עמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון כח, כט, לה
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וגו'המאור הגדול (גר"א) עמ' קעב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכ"ש עושר וכבודאמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום א דפסח [מבן המחבר], סי' א לז' של פסח [מבן המחבר], סי' יג לשבועות [מבן המחבר]
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכ"ש עושר וכבוד וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות נו
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכו' למיימינים בה אורך ימים וכו', למשמאילים בה עושר וכבוד, ורש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמב, קנה
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכו' אלא למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכאנועם אלימלך (תשסא) עמ' תלב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכו' למיימינים בה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' יט
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכו' למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עז ע"ב, קו ע"א, שמחת תורה דף תרמו ע"א
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכו' למיימינין בה וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 146
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכל שכן עושר וכבודדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעא עמ' נא, דרוש קעג עמ' סד
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכל שכן עושר וכבוד וכו'פרדס המלך (תשסט) אות קמד, תצ, תקפט, רמזי פורים אות א
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכר, ורש"י - שעוסקין לשמהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' יט
סג ע"א34 אורך ימים בימינה וכש"כ וכו'דרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה
סג ע"א34 אורך ימים בימינה כשלומד לשמה וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות סו
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שיז
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בהמנחת ישראל עמ' מג
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בהקרן לדוד בראשית עמ' קטז, קסד
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קצו, ח"ב עמ' קצג, רכז, שפא,
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בה אורך ימים איכא כ"ש עושר וכבודיגל יעקב (תשנג) תולדות אות צז, מצורע אות מח, תרומה אות קכב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בה אורך ימים וכו'פניני יחזקאל עמ' שכט, תלה, תרטו, תא-תב, קצו
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בה היינו עוסקים לשמהתשואות חן (תשסח) עמ' כא
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בה וכו' ללומדים לשמהאור פני משה דף י ע"ב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינים בה וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' ריד
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינין בהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"ב, ט ע"א, י ע"א, גוף הספר דף קלד ע"א, קלט ע"ב, רנא ע"ב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למיימינין כו'קדושת יו"ט ח"א דף נח ע"ב
סג ע"א34 אורך ימים בימינה למימינים בהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' עב, עט, קמ
סג ע"א34 אורך ימים בימינהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' רח
סג ע"א34 אורך ימים בימינהילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א34 אורך ימים בימינהיריעות שלמה (אוזאן) פ' בהר
סג ע"א34 אורך ימים בימינה, רש"י ד"ה למשמאיליןחכמת התורה לך לך עמ' רכד, רלה
סג ע"א34 אורך ימים למיימינים בהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רלד
סג ע"א34 אורך ימים למיימינים בהתורת העולה ח"א פרק יז
סג ע"א34 אורך ימים למיימינים בה וכ"ש עושר וכבודעטרת ישועה (תשסד) אות ו ליום א דפסח, אות א, כז, לשביעי ש"פ, אות טז, קכא, קמג לשבועות, אות נ לפורים, השמטה א סוף הספר
סג ע"א34 אורך ימים למיימינים בהתורת העולה (תשעה) עמ' פג
סג ע"א34 אורך ימים למיימיניםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמז
סג ע"א34 אטו אורך ימים איכא עושר וכבוד ליכא אלא וכו'תורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' לז, ע
סג ע"א34 ארך ימים בימינהמאיר בת עין (תשסו) עמ' 563
סג ע"א34 ארך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד למיימינים ולמשמאילים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לג, שסד
סג ע"א34 ארך ימים בימינה למיימיני' ובשמאלה עושר וכבוד למשמאילים שלא לשמהכתונת פסים (תשעא) עמ' קנז
סג ע"א34 ארך ימים מימינה כל שכןאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות מ, ויחי כג, בשלח לד
סג ע"א34 בימינה אורך ימים איכא עושר וכבוד ליבא וכו'בינת משה (תשסב) עמ' צב
סג ע"א34 בימינה אורך ימים הוא דאיכא עושר וכבוד ליכא אלא וכו'בי חייא ח"א עמ' קעד
סג ע"א34 בימינה אורך ימים וכו' וכ"ש עושר וכבודתורת יחיאל בראשית עמ' רסא
סג ע"א34 בימינה אורך ימים וכל שכן עושר וכבוד ובשמאלה רק עושר וכבודמאור עינים (תשעה) עמ' תקעג, תתמב
סג ע"א34 בימינה למימינים בהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 211
סג ע"א34 בשמאלה עושר וכבוד - למשמאילים בה עושר וכבודמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תצא
סג ע"א34 בשמאלה עושר וכבוד - למשמאילים בה עושר וכבודקריאה בקריה ח"ב עמ' צה, ח"ב עמ' קמה
סג ע"א34 בשמאלה עושר וכבוד למשמאילים בהלחמי תודה פתיחה דף ח ע"ב
סג ע"א34 בשמאלה עושר וכבוד למשמאילים בה כו'נפש החיים (תשמג) עמ' 110
סג ע"א34 בשמאלה עושר וכבודברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעא
סג ע"א34 וארך ימים בימינה וכו' למיימינים בהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קיט
סג ע"א35 אורך ימיםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרלה {לעוסקים לשמה}
סג ע"א35 אורך ימים וכ"ש עושר וכבודחכמת התורה ויצא עמ' צג
סג ע"א35 אלא למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' יז
סג ע"א35 אלא למיימינים בה וכו'אפיקי ים עמ' ט, רנד
סג ע"א35 אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלד, תסז, תסט, תעב, תקיח
סג ע"א35 וכל שכן עושר וכבודחכמת התורה אמור עמ' רפז, שמח, שנד, שנז, שנט
סג ע"א35 חיים הם למיימינים בהאור השמש (תשסח) עמ' יג
סג ע"א35 יזכה לאורך ימיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק כא פסוק ח {בעוסק בתורה לשמה}
סג ע"א35 כאשר עוסק בתורה גם עושר וכבוד יהיה לופרי נפש חיה ח"ב עמ' קסח
סג ע"א35 למיימינים אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד וכו'דרשות שמן רוקח עמ' קכד, שלב, תנז, תסא
סג ע"א35 למיימינים אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאקומץ המנחה (צונץ) דרוש לא אות יב
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כז, קכג, תטז, תשכב, תשכה
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קכה, שצב
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים ולמשמאיליםפרי צדיק וישלח אות א, י, מקץ אות א, פ' זכור אות יב, ויקרא אות ה, ר"ח אייר אות ו, חג שבועות אות כ וילך אות יח
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכל שכן עושר וכבודשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עו
סג ע"א35 למיימינים בה עושר וכבודאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' יח אות ד
סג ע"א35 למיימינין בה, ורש"ידרכי החיים ח"א עמ' רכט
סג ע"א35 למימינים בהחיים תחלה (תשנג) עמ' עד {היינו שעוסקים לשמה}
סג ע"א35 למיימינים איכא אורך ימיםחכמת התורה תצוה עמ' קסא
סג ע"א35 למיימינים בהחקל יצחק (תשסג) עמ' מז
סג ע"א35 למיימינים בהישמח חיים (תשסה) מע' י אות מב
סג ע"א35 למימינים בה וכו'ברכת מועדיך לחיים ח"א דף עב ע"ד [רנט ע"א ד"ה ואי]
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימיםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שעג ע"א
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימיםקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' שצב
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימיםתולדות שלמה - רות עמ' צו, רפט
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכאגור אריה שמות פכ"ה הערה 166
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קעד
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלה הערה 59, רכח הערה 19, רלא הערה 34, שצח הערה 23, תשיט הערה 70
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושרתפארת צבי בראשית עמ' קצ
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודרנת יצחק - פרק חלק עמ' תיד
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד וכו'וצוה הכהן עמ' קכז, קלב
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד וכו'מצור דבש עמ' קצב
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודחכמת התורה משפטים עמ' שמה
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאמאור עינים (תשעט) עמ' תקע, *כב
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאמאור עינים (תשנח) עמ' שמה, תקיד
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודמנחת יהודה (פתיה) עמ' 208
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכ"ש עושרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' ריז
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכ"ש עושר וכבודפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' סח
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכ"ש עושר וכבודשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רז
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד וכו'דברי יואל פ' חיי שרה דף תקח ע"ב, פ' תולדות דף תרכח ע"א
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכ"ש עשר וכבודנפש החיים (תשמג) עמ' 142
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' לא
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכו' למשמאילים בה עושר וכבודנזר הקדש ח"א עמ' קפב, ח"ב עמ' תריד
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכו' עושר וכבודמכתב מאליהו ח"א עמ' 17
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכו', וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצד
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים וכל שכן עושר וכבודפנים מסבירות עמ' שלו
סג ע"א35 למיימינים בה אורך ימים למשמאילים בה עושר וכבודתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קפו, תנב
סג ע"א35 למיימינים בה איכא אורך ימים וכ"ש עושר וכבודברכות אבי דף יא ע"א, מח ע"א
סג ע"א35 למיימינים בה וכו'מרגניתא דבי רבנן עמ' כב
סג ע"א35 למיימינים בה וכו'נפש חיים (פאלאג'י) פתיחת הספר דף ד ע"ב [עמוד 4 ד"ה באופן]
סג ע"א35 למיימינים בה ולמשמאילים בהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' ה {לעושין לשמה ושלא לשמה}
סג ע"א35 למיימינים בהטוב טעם ויקרא עמ' צ, קכו
סג ע"א35 למיימינים בהנפש חיים (פלג'י) בפתיחה דף ד ע"ב
סג ע"א35 למיימינים בה, ורש"י מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יא ע"ד
סג ע"א35 למיימינים בה, רש"י - דעוסקין לשמהחכמת התורה תרומה עמ' קעה
סג ע"א35 למיימינים ולמשמאילים בה, ורש"ידרשות מהר"ם בנעט עמ' יד, מח
סג ע"א35 למיימינין אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים אורך ימים ליכאראשון לציון (תשעח) עמ' רי
סג ע"א35 למיימינין אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים אורך ימים ליכאראשון לציון (תשסח) עמ' קכו, קמו
סג ע"א35 למיימינין אורך ימים איכא וכ"ש עשר וכבודדרך חיים (תשלה) עמ' תל, תשיג
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימיםחכמת התורה ויקהל עמ' לו
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימיםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' סז
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רה, שיט, שפג, תנה, תצד, תקכד
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימיםס' החיים (תשנג) עמ' מב
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכאאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקסב
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכאקהלת יעקב פסח ח"א עמ' ערב
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודתהלה לדוד (והרמן) פרק א פסוק ב הערה ו, פרק ט פסוק יא הערה יא, פרק כב פסוק ו הערה כב, פרק סו פסוק יג הערה ז, פרק קיט פסוק צב הערה צ, פרק קיט פסוק קנח הערה רד
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודתורת מנחם חי"ט עמ' 307
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקס
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא וכו', ורש"יצלח רכב עמ' סז, קנט
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קה ע"א
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד, למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רפג, שלב
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' סט
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים וכו' למשמאילים בה עושר וכבודדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצב ד"ה איתא
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים ולמשמאיליםדברי חלומות סי' יז (עמ' 188), דברי סופרים סי' טו (עמ' 12), ישראל קדושים עמ' 121, דובר צדק עמ' 135,59, שיחת מלאכי השרת עמ' 55,33, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ה), 28 (סי' יט), 37 (סי' לג), 53 (סי' נח), לקוטי מאמרים עמ' 166, 182, 228, 232, מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 100), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 103), פוקד עקרים סי' ו (עמ' 50), קדושת השבת סי' ג (עמ' 15), ו (עמ' 31)
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים ולמשמאיליםפרי צדיק וישלח אות א, י, פ' זכור אות יב, ר"ח אלול אות א
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימיםהר יראה מאמר מט
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים, ורש"ירנת יצחק ישעיה עמ' קעט, ה' מגילות עמ' יג, יז, רעח
סג ע"א35 למיימינין בה אורך ימים איכא כ"ש עושר וכבודרנת יצחק משלי עמ' מא
סג ע"א35 למיימינין בה, למשמאילים בה, ורש"י - מיימינין בה עוסקין לשמהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ד, מד
סג ע"א35 למיימינם בה אורך ימים איכא כל שכן עושר וכבודאור חדש פתיחה אות 157
סג ע"א35 למיימנים בה אורך ימים איכא וכו'באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 276, באר ו הערה 611
סג ע"א35 למימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודסימנא דחיי (תשסה) עמ' א
סג ע"א35 למימינים בה - עוה"בביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק טז, פרק כא פסוק כא, פרק כח פסוק טז
סג ע"א35 למימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תריח
סג ע"א35 למימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרסז, תשג
סג ע"א35 למימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קטו
סג ע"א35 למימינים בה, רש"י ד"ה ולמשמאיליןחכמת התורה תולדות עמ' שנז, תרצג
סג ע"א35 למימינים של תורה, למשמאילין בה, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרסז, תשג
סג ע"א35 למימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד וכו'בנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קסו
סג ע"א35 מיימינים בה ומשמאילים בהספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריט
סג ע"א35 עושר וכבוד ליכא, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' יח
סג ע"א36 למיימינים בה, למשמאילים בהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תסו, דברים עמ' רלב {לשמה ושלא לשמה}
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבודאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער התורה סי' ב
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבודלהורות נתן ויקרא עמ' ריז
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבודלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלה
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד איכאחכמת התורה בשלח עמ' תקפח
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאתהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה ט
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' צג הערה 41
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ח פסוק ד
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבודעטרת תפארת דף מט ע"ג
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד, ורש"ירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' רפז
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד, רש"יקריאה בקריה ח"ב עמ' קמה
סג ע"א36 למשמאילים עושר וכבודזכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות כב
סג ע"א36 למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' כא
סג ע"א36 למשמאילין בהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות נז {שמאל נקראת תורה שלא לשמה}
סג ע"א36 למשמאילין בה עושר וכבוד, ורש"ימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שפג, תקטז
סג ע"א36 משמאילים בה, ורש"ישם דרך דברים עמ' קסט, שלא
סג ע"א37 ב' ת"ח הנוחים זה לזה בהלכה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תיז
סג ע"א37 ב' ת"ח הנוחין זל"ז בהלכה הקב"ה מקשיב להן וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרנו, תשג
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחים זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלט
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחים זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להםלקוטי שושנים (שסב) פי' מלאכי ממוהרי"ג דף י ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו/נז ע"ב
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחים, המקשיבים, המדגילים זה לזהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ד
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכהדברי חנינא - ת"ת עמ' יד
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' לח
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להםמרפא לשון עמ' שיט
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להן וכו' שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולן שנאמר היושבת בגנים וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צב
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זל"זרנת יצחק יחזקאל עמ' שצו
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זל"ז בהלכה הקב"ה מקשיב להםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפה
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זל"ז בהלכה הקב"ה מקשיב להןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תטז
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זל"ז בהלכה הקב"ה מקשיב להן וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכח
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זל"ז בהלכה הקב"ה מקשיב להן וכו' שני ת"ח המדגילים זל"ז בהלכה הקב"ה אוהבן, ורש"יחכמה ומוסר ח"א עמ' שצב
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכהנחלת צבי (פאליי) עמ' קס
סג ע"א37 שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קלז
סג ע"א37 שני תלמידי חכמים הנוחין זה אה כהלכה הקב"ה מקשיב להן שנאמר אז נדברו יראי ה' וגו' אין דיבור אלא נחת וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ד
סג ע"א37 שני תלמידי חכמים הנוחין זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להןאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' פז
סג ע"א38 אין דיבור אלא נחתגור אריה דברים פ"ב הערה 50
סג ע"א38 אין דיבור אלא נחתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שיא
סג ע"א38 אין דיבור אלא נחתקרבן מנחה (תשעד) עמ' לה
סג ע"א38 אין דיבור אלא נחת וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 215
סג ע"א38 אין דיבור אלא נחתפירושי ראשונים
סג ע"א38 דבר הוא נחת כמו ידבר עמים תחתינותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעז
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קיב
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקמט {אם רשאי לומר שעשה המצוה}
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאוצרות חיים - עבודת ה' עמ' קמא
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהחיים שיש בהם אבות עמ' רמד
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' מב
סג ע"א39 אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
סג ע"א39 ולחושבי שמו אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה, נותנין לו שכר כעושה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תצב
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'ואותו תעבוד עמ' סט
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' נד
סג ע"א39 אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קנו
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו וכו'אהל אלימלך עמ' שג
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהתודת אהרן - אומר לציון עמ' עה, קלה
סג ע"א39 חישב אדם לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' מ
סג ע"א39 חישב לעשות מצוהתורת חיים (קאסוב) עמ' יד
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קפ
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנסחכמת התורה בהר עמ' רנח
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנסמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רסג
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס וכו'דרשות הרא"ש דף כ ע"ב דרוש יז, דף נז ע"א דרוש לה
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס וכו' כאילו עשאהדברי סופרים סי' כא (עמ' 16), כה (עמ' 19), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 72)
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס וכו' כאילו עשאהפרי צדיק פ' שקלים אות ב, מוצאי יוכ"פ אות ג
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו'אש דת (אסאד) עמ' רצט,שב-שג
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהצפנת פענח (תשסו) עמ' שכג
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצו, תכ, תסו
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תבא עמ' רפו
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רכו
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהראשית חכמה (תשמד) - מצוות, הקדמה אות כג
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהכוכבי אור (תשלד) עמ' קה
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה וכו'מראה יחזקאל (תשסד) עמ' רפה
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה ונאנס כאילו עשאה וכו'אז תתחזק עמ' תכה, תכח
סג ע"א39 חישב לעשות מצוה מעלה עליו כאילו עשאותורי זהב (תשעג) עמ' צו, רנב
סג ע"א39 חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנט
סג ע"א39 חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהנחלי מים (מלאח) עמ' קמג
סג ע"א39 חשב לעשות מצוה ונאנסשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' י
סג ע"א39 חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהדברי חנינא - מזלות עמ' קעח
סג ע"א39 מאי ולחושבי שמו אר"א אפי' חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הב' כאילו עשאה וכו'שמע יעקב (זיידא) עמ' קמח
סג ע"א39 רצה לקיים מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קד
סג ע"א41 אין מבשרין אותו בשורות רעותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ד
סג ע"א41 העושה מצוה אחת כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותזרע שמשון (תשסג) ויצא אות ל
סג ע"א41 העושה מצוה אחת כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותתורת אביגדור ח"ג עמ' קעג
סג ע"א41 העושה מצוה אחת כמאמרה אפילו הקב"ה גוזר הוא מבטלמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תמד
סג ע"א41 העושה מצוה במאמרהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 40, 55, 10
סג ע"א41 העושה מצוה במאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תרטז, תרכג
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרהדברי חנינא - מזלות עמ' כג
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרהעבודת הקודש (תשסד) עמ' קסד
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צג
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תפא, תפג
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרה וכו'שביב אור עמ' פד
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרה וכו' אפילו הקב"ה גוזר גזירה וכו'אחרית השנים עמ' עט
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרה זוכה לחיי העולם הבאמגדל עוז (תשעח) עמ' תקב
סג ע"א41 העושה מצוה כמאמרהנתיבות עולם ח"א עמ' עא
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו וכו'ואותו תעבוד עמ' סט
סג ע"א41 כל המקיים מצוה אחת כמאמרהאוצר הכבוד
סג ע"א41 כל המקיים מצוה כמאמרהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ג
סג ע"א41 כל העושה מצוהדרשות ר"י מסלוצק עמ' צ
סג ע"א41 כל העושה מצוה אחת כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - מצוות פרק א אות א
סג ע"א41 כל העושה מצוה אחת כמאמרה אין מבשרין לו בשורה רעהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק ז אות כב
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רמה
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהדרכי החיים ח"א עמ' קטז
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהישראל קדושים עמ' 45, דובר צדק עמ' 47
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכח
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכב
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעותשבט מישראל (קרמניץ) פרק סז פסוק ב
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלב
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותאוצרות חיים - מצוות עמ' ג
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' צא
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותאמרי רבי שפטיה עמ' כד
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תא, שמות עמ' רפז, תשנב, ויקרא עמ' קצג, ריח, במדבר עמ' קעח, קפא, תקכא, דברים עמ' שכב, תתקצג, יהושע-שמואל עמ' לד, שנב, תקא
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותדרשות שמן רוקח עמ' תסג
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותמצור דבש עמ' קעב
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ריג
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לג דף נד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ל דף פג ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ב פרק כד דף מג ע"א
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותדעת חיים עמ' קיז
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותמסילת ישרים עמ' תקו
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהנצח ישראל (הרטמן) עמ' תרעה הערה 55
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' עא
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רד, רו
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרה וכו' אפילו הקב"ה גוזר גזרה הוא מבטלהתהלה לדוד (והרמן) פרק כז פסוק ד הערה כה, פרק קיב פסוק א הערה ד
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"א41 כל העושה מצוה כמאמרהקדושת לוי (תרצט) דף יא ע"ג, עד ע"ג
סג ע"א41 כל העושה מצווה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותשער החצר (תשעב) סי' של
סג ע"א41 כל העושה מצווה כמאמרה וכו'המאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' סד
סג ע"א42 אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלה כו'אוצרות חיים - מצוות עמ' ה
סג ע"א42 אפילו הקב"ה גוזר גזירה הצדיק מבטלהגור אריה בראשית פל"ז הערה 261
סג ע"א42 הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רפז, תשנב, במדבר עמ' קעח, קפא, דברים עמ' שכב, יהושע-שמואל עמ' שנב, תקא
סג ע"א42 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רנב
סג ע"א42 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהברית אברם עמ' תנה, תרלד
סג ע"א42 הקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' עד
סג ע"א42 הקב"ה גוזר והצדיק מבטלקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תיז
סג ע"א42 הקב"ה גוזר וצדיק מבטלאמרי קדוש (תשסא) עמ' קסז
סג ע"א42 הקב"ה גוזר וצדיק מבטללקט אמרי קודש - במדבר עמ' קט
סג ע"א42 הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלדרשות באר יצחק עמ' צב, קא, קכו, קמב
סג ע"א44 ב' תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפה
סג ע"א44 שומר מצוה לא ידע דבר רעס' הבוטח ח"ב עמ' קפח-קצב
סג ע"א44 שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכהמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 11 עמ' ה
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שיט
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבין זה לזהנחלת צבי (פאליי) עמ' קס
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים בהלכה הקב"ה מקשיב לקולםנחלה לישראל (תשעא) עמ' פ {שלומדים לש"ש ומפלפלין זה עם זה ומחדדין}
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולןאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 237
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולןלקחת מוסר ח"ב עמ' ז, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כט
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולןרשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' רטז
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזה הקב"ה שומע לקולםמאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזהאוצר הכבוד
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זל"ז בהלכהאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קמט
סג ע"א44 שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולן וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תלז
סג ע"א44 שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע בקולםחוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסו
סג ע"א44 שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולןאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 200
סג ע"א44 שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולן וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ה
סג ע"א44 שני תלמידים המקשיבים זה לזה בהלבהאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קכד
סג ע"א44 ת"ח המקשיבין זה לזהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסד
סג ע"א46 גורמין לשכינה שתסתלקדרכי החיים ח"ב עמ' קפח
סג ע"א48 ב' ת"ח המדגילין זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבןמאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד
סג ע"א48 ב' תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' שלח
סג ע"א48 שני ת"ח המרגילים זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבןבריכות המעיין עמ' כה-כו
סג ע"א48 שני תלמידי חכמים המרגילים זה לזה בהלכה וכו' דידעי צוותא רשמעתא וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ה
סג ע"א48 שני תלמידי חכמים המרגילים זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבןמתנת חיים - קנינים עמ' כד
סג ע"א48 שני תלמידי חכמים המרגילים זה לזה בהלכה וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נ
סג ע"א48 ת"ח המרגילים זל"ז בהלכה הקב"ה אוהבן וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 359
סג ע"א49 דידעי צורתא דשמעתתאשעורי דעת ספר ב עמ' קלד
סג ע"א49 והוא דידעי צורתא דשמעתאדברי חנינא - ת"ת עמ' עד
סג ע"א49 והוא דידעי צורתא דשמעתא וכו', ורש"י ומאיריחכמה ומוסר ח"א עמ' תמז
סג ע"א49 והוא דידעי צורתא דשמעתאאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכ
סג ע"א49 שנא' ודגלו עלי אהבה, ובערוךתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלח
סג ע"א49 שנא' ודגלו עלי אהבה, ובערוךתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנו
סג ע"א50 והוא דלית להו רבה במתאשערי הישיבה ח"א עמ' קעז, ח"ב עמ' רלד
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מהעושה צדקהאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קמא
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר סז
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקה והמטיל לכיס יותר מכולםשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות כז
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהנתיבות עולם ח"א עמ' קעא
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהראשית חכמה (תשמד) - אור גדול פרק א
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהשערי תשובה שער ג אות סז, סה"י אות סב, אגה"ת אות טז, נ
סג ע"א51 גדול המלוה לעני יותר מן הנותן לואמרי יוסף שמות דף פו ע"ב
סג ע"א51 גדול המלוה מהעושה צדקהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמד
סג ע"א51 גדול המלוה מעושה צדקהכרם פתחיה גפן יז שריג א
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מהעושה צדקה והמטיל בכיס יותר מכולןאור הצבי עמ' 110
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהאלומת יוסף דף טז ע"ב
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהאש דת (אסאד) עמ' רסב
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' צו
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן העושה צדקהמאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד
סג ע"א51 גדול המלוה יותר מן הצדקהכתנות אור עמ' רנב
סג ע"א51 מצות הלואה גדולה ממצות צדקה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תצו
סג ע"א52 אם ת"ח נוטר ונוקם כנחש חגריהו על מתניךמגדל עוז (תשעח) עמ' רפב, תיח
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטרמדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' רכח
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתניך ואם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רטו
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחשמשיבת נפש במדבר פרק יב פסוק יד עמ' רכו-רכז
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כז פסוק יז
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחשצדקת הצדיק סי' מז, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 69 (סי' עז)
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניךהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' עו
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניךלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשא
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניך ואם ע"ה הוא וכו'פניני דעת עמ' קצד
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניך וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנ
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניך כו'תורת אביגדור ח"ג עמ' עה, פו
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רפב
סג ע"א52 אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניךשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' ק
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם וגו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק יא
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחששעורי דעת ספר ב עמ' מח
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניךאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' סד, רב
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניךבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שלא
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניך וכו'רוח נכון עמ' רמח
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא תגרהו על מתניך אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ח ס"ק ז
סג ע"א52 אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניךבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 313, באר ב הערה 363
סג ע"א52 תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחשנחלת צבי (פאליי) עמ' עג
סג ע"א52 ת"ח נוקם ונוטרדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כא
סג ע"א52 ת"ח נוקם ונוטר כנחש וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' נו, קד
סג ע"א52 ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניךהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכט
סג ע"א52 ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך, ע"ה חסיד אל תדור בשכונתולב אביגדור עמ' יא
סג ע"א52 ת"ח נוקם ונוטרדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' לה
סג ע"א52 ת"ח שנוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך, ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפה ע"ב
סג ע"א52 ת"ח שנוקם ונוטר כנחשכרם פתחיה גפן טז ענף גבורה ט
סג ע"א52 תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתנוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תיח
סג ע"א53 אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רב
סג ע"א53 אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתומחזה עינים (לוויטאן) עמ' קלז
סג ע"א53 אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכנותואבן פינה עמ' 156
סג ע"א53 אם עם הארץ חסיד אל תדור בשכונתותורת אליהו עמ' פא
סג ע"א53 אם עם הארץ חסיד הוא אל תדור בשכנותו, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רפו
סג ע"א53 חגרהו על מתניךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ד
סג ע"א53 ע"ה חסיד אל תדור בשכנתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשנו
סג ע"א53 ע"ה חסיד אל תדור בשכונתוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קפט
סג ע"א53 עם הארץ חסיד אל תדור בשכנותואוהב שלום עמ' 17
סג ע"א55 אסור לגדל כלב רעחוט המשולש - ברכי יוסף דף יב ע"א-ע"ב
סג ע"א55 המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מביתוס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות א
סג ע"א55 המגדל כלב רע בתוך ביתו, ומהרש"אטובך יביעו ח"ב עמ' קלו
סג ע"א55 המגדל כלב רעכרם פתחיה גפן יז שריג א
סג ע"א55 כל המגדל כלבס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יב
סג ע"א55 כל המגדל כלב בתוך ביתו מונע חסד בתוך ביתודרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סו דף פב ע"ג ומאמר קצו/ז דף סג ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שיח ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף בבא קמא פרק א דף ו/ז ע"ד
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו וכו'אפיקי ים עמ' ט
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 444
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קד
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף סז ע"א
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו וכו' אף פורק ממנו יראת שמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 466
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתואבן שוהם (פינסק) עמ' 61
סג ע"א55 כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר למס מרעהו חסד, שכן בלשון יונית קורין לכלב למסברית אברם עמ' קעח
סג ע"א רש"י - לגרוס שמעתא מרביה ואע"ג דלא ידע לכולהו טעמיה והדר ליסבר טעמיהתפארת צבי ויקרא עמ' קלט
סג ע"א רש"י - גנים, בתי מדרשותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רסז
סג ע"א רש"י ד"ה בד"ת כתיבדברי חנינא - ת"ת עמ' מג
סג ע"א רש"י ד"ה לא יחדל - נחמות שנתנבאו הנביאים ולא יהיה כנעני עוד לא לימות המשיח נתנבאו שהן מן העולם הזהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תנא
סג ע"א רש"י ד"ה למיימיניןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נא
סג ע"א רש"י ד"ה למשמאילים בהדברי חנינא - ת"ת עמ' רלב
סג ע"א רש"י ד"ה למשמאילין בהרנת יצחק משלי עמ' יח, יט
סג ע"א רש"י ד"ה למשמאילין בה וכו' א"נ מיימינין בה עוסקין לשמה, משמאילים שלא לשמהאש דת (אסאד) עמ' שצה
סג ע"א רש"י ד"ה למשמאילין בה, אי נמי מיימינין בה עוסקין לשמהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף עז ע"ב, קו ע"א
סג ע"א רש"י ד"ה מקשיביןדברי חנינא - ת"ת עמ' נב
סג ע"א רש"י ד"ה עושר וכבוד; למשמאיליןדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כג, כה
סג ע"א רש"י למשמאילים בה - שאין יגעים בה כל צרכםשם דרך - כתר תורה עמ' קעא, קפ, רו
סג ע"א תוס' ד"ה איןויואל משה מאמר א סי' קיט עמ' קל
סג ע"ב01 למס הוא בלשון יון כלבתשואות חן (תשסח) עמ' נח
סג ע"ב01 למס הוא כלב ביוניתהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפד
סג ע"ב01 שכן ביוונית קורין לכלב למסברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 250
סג ע"ב01 שכן בלשון יוני קורין לכלב למסשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנח
סג ע"ב01 בלשון יונית קורין לכלב למסשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סד
סג ע"ב03 ויראת שדי יעזובס' קרניים (תשסו) עמ' עה
סג ע"ב04 ההוא אתתא דעיילא להאי ביתאאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנח
סג ע"ב04 ההיא איתתא דעיילא לההוא ביתא למיפאאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 92
סג ע"ב04 ההיא איתתא דעיילי לההוא ביתא למיפא נבח בה כלבאאבן שוהם (פינסק) עמ' 43
סג ע"ב07 שקילי טיבותיה ושדייא אחיזריאגרא דכלה ח"ג עמ' קנא
סג ע"ב07 שקולא טיבותיךהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
סג ע"ב07 שקולא טיבותך ושדיא אחזירימבשרת ציון ח"ג עמ' קצה
סג ע"ב07 שקילי טיבותיך ושדי אחיזרא וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק נב
סג ע"ב07 שקלה טיבותיה ושדיא אחזראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 888-887
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' קמז
סג ע"ב08 מ"ד שמח בחור בילדותך וגו' עד כאן דברי יצה"ר וכו'שפע חיים ח"ב עמ' קנג
סג ע"ב08 מ"ד שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצ"טשדה יעקב עמ' צג
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור בילדותךבנתיבות האיש עמ' ז
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וגו' עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצר טובאוצר המאמרים (תשס) עמ' שד
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וכו' מכאן ואילך דברי יצר טובאור ישראל סי' ל חלק ב
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וכו' ע"כ דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצ"טאור ישראל (תרס) דף ו ע"ב, מב ע"ב
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן לדברי תורה מכאן ואילך למעשים טוביםאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצא
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וכו' ר"ל אמר עד כאן לדברי תורהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעח ד"ה וזה
סג ע"ב08 מאי דכתיב שמח בחור וכו' ע"כ דברי יצה"ר מכו"א דברי יצ"ט ור"ל אמר ע"כ לד"ת מכו"א למעש"טדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלג ע"ב
סג ע"ב09 ויטיבך לבךטוב לב עמ' ג
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותךדרשות מהר"ם בנעט עמ' רטו
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותךמאיר נתיבות ח"א עמ' רמט, ח"ג עמ' רי
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותךשערי הישיבה ח"א עמ' פז
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך, עד כאן דברי היצה"רשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעב
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך וגו' עד כאן דברי יצה"ר וכו'מי מנוחות (בירדוגו) עמ' קסט
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך וגו' עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר הטובאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' סג
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך וגו' עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' לו
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך עד כאן דברי יצר הרעאגרת הטיול (תשעה) עמ' קיד
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לג
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך וכו' ע"כ דברי היצה"רמאורי שערים עמ' עה, פ
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך וכו' ע"כ דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצה"טעלי שור ח"ב עמ' מב
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי יצה"רדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' ל
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך זהו דברי היצה"ר וסיפא דקרא ודע כי על כל אלה זה מיצ"טאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שי
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך ע"כ דברי היצה"רחכמה מאין דף טו ע"ג, יח ע"א, נז ע"א, סח ע"א
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך עד כאן דברי היצה"ר מכאן ואילך דברי היצ"טדברי יונה ח"א עמ' שיא
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' יב
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותךבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותךילקוט הגרשוני ח"א
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותךכור לזהב ח"ב
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קכה
סג ע"ב09 שמח בחור בילדותך עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' סח
סג ע"ב09 שמח בחור וכו' ע"כ דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצר טובחכמה ומוסר ח"א עמ' תטו
סג ע"ב12 ע"כ דברי יצה"רשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שלה, תלו
סג ע"ב12 ע"כ דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצה"טפי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו/ז ע"ד
סג ע"ב12 עד כאן דברי היצר הרעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמ
סג ע"ב12 עד כאן דברי היצר הרעשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רג
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ד, ע, פז, רב
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש סוכות ח"א עמ' שצו
סג ע"ב12 עד כאן דברי היצר הרעאהבת חיים (דייטש) עמ' שמג
סג ע"ב12 עד כאן דברי היצר הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שלד
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילךשעורי דעת ספר ב עמ' קנ
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצה"טאהל רחל עמ' 575
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצה"טאלשיך על חמש מגילות עמ' שנז
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצר טובמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מב
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצה"רפרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' מד דף נב ע"א
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרענתיבות יצחק ח"ג עמ' תיג
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רב
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פב
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובאמונה ודעת דף ע ע"א
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובהמאור הגדול (גר"א) עמ' תקי
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצג
סג ע"ב12 עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובשארית מנחם - מאמרים עמ' שיב
סג ע"ב13 ע"כ לד"ת מכאן ואילך למעשיםישראל קדושים עמ' 45
סג ע"ב13 עד כאן לדברי תורה מכאן ואילך למעשים טוביםפרי צדיק מוצאי יוכ"פ אות יא
סג ע"ב13 שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך וכו' ר"ל אמר עד כאן לדברי תורהפרי צדיק לי"ד אדר ראשון אות ב, מוצאי יוכ"פ אות יא
סג ע"ב13 שמח בחור בילדותך וכו' ר"ל אמר ע"כ לדברי תורה וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שצה, שצט
סג ע"ב13 שמח בחור בילדותך עד כאן לד"ת, רש"יעלי שור ח"א עמ' קלא, רו, ריא
סג ע"ב13 שמח בחור בילדותך ר"ל אמר עד כאן לד"ת, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קל
סג ע"ב13 שמח בחור וכו' עד כאן לד"תמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה איוב
סג ע"ב14 ויטיבך לבך על תלמוד תורהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תלט
סג ע"ב14 ויטיבך לבך תלמוד תורהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' שיט
סג ע"ב14 וייטבך לבך בתלמוד תורהאור אברהם - רות עמ' קפה
סג ע"ב14 וייטיבך לבך בדברי תורהשבח נעורים עמ' ז, רח
סג ע"ב14 למוד משמחה ומטוב לבבדעת שבת עמ' שעא
סג ע"ב14 שמח בחור בילדותך בד"תמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"ב
סג ע"ב14 'שמח בחור בילדותך' וכו' מכאן ואילך למעשים טוביםשירי משכיל כלל א פרט ב (שי"ח), ז
סג ע"ב14 שמח בחור בילדותך ריש לקיש אמר עד כאן לדברי תורהתורת אביגדור ח"ג עמ' קעג
סג ע"ב26 מניין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא שנאמר כל דבר וכו'מכשירי מצוה עמ' קפז
סג ע"ב37 אריג כל שהוא טמא, ותוס' ד"ה אריגאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תיא, ח"ה עמ' קפג
סג ע"ב37 אריג מקבל טומאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלז-קלח
סג ע"ב39 ציץ וכו' אני ראיתיו ברומי וכתוב קדש לה' בשיטה א'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 57 בהערה
סג ע"ב39 ציץ כמין טס וכו' וכתוב עליו בב' שיטין אר"א ברבי יוסי אני ראיתיו ברומי וכתוב עליו קודש לה' בשיטה אחתילקוט דברי חכמים שמות סי' שעב
סג ע"ב39 ציץ כמין טס וכו' ומוקף מאוזן לאוזן וכתוב עליו בב' שיטין וכו', ומהרש"אס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רטו, רכד
סג ע"ב39 ציץ כמין טס של זהב וכו' ומוקף מאוזן לאוזןברית שלום (תשסח) עמ' תשכג
סג ע"ב39 ציץ כמין טס של זהב וכו' ומוקף מאתן לאוזןברית שלום (תעח) דף קיג ע"א
סג ע"ב39 ציץ כמין טס של זהב וכו', ומהרש"אקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות צה
סג ע"ב39 ציץ כמין טס של זהב ורוחב שתי אצבעות ומוקף מאוזן לאוזןאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' קנב
סג ע"ב39 ציץ מוקף מאוזן לאוזןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקעט
סג ע"ב40 וכתוב עליו בשתי שיטין יו"ד ה"א למעלהברית מנוחה (תשנט) עמ' כה {השם המפורש חקוק בו עם טעמו וניקודו}
סג ע"ב41 באיזה אופן היה נכתב קודש לה' על הציץפעולת גבר עמ' קלא ד"ה ותכל
סג ע"ב41 בציץ הי' כתוב קודש למ"ד מלמטה וה' מלמעלהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שסז, שעג, תצ, ח"ד עמ' לה, ח"ו עמ' רפג
סג ע"ב41 בציץ המונח על מצח אהרן נחקקו בו המילים "קודש לה'"גור אריה ויקרא פ"א הערה 267
סג ע"ב41 קדש למ"ד מלמטה והוי' מלמעלהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שנט ע"ד ואילך
סג ע"ב42 אני ראיתיו ברומי וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' מג
סג ע"ב42 ראב"י ראה ברומיתורת חיים (ר' דובער) שמות דף שסג ע"ב
סג ע"ב42 ראבר"י ראה הציץאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצג, תצד
סג ע"ב43 כי סליק רב דימי לנהרדעא שלח להו דברים שאמרתי לכם טעות הם בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
סג ע"ב44 דברים שאמרתי לכם טעות הם בידיתורת מנחם ח"ד עמ' 223
סג ע"ב44 דברים שאמרתי לכם טעות הם בידיתורת מנחם חלק לב עמ' 170
סג ע"ב44 דברים שאמרתי לכם טעות הם בידיפרי צדיק בשלח אות יד, ראה אות ז
סג ע"ב44 דברים שאמרתי לפניכם טעותאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קעב
סג ע"ב46 מניין לתכשיט כו' מציץעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שכה
סג ע"ב46 תכשיט כל שהוא טמאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלח
סג ע"ב רש"י - בשמחה וטוב לבבמאיר נתיבות ח"א עמ' רמט, ח"ג עמ' רי
סג ע"ב רש"י - למוד מה שלבך חפץ ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט שאתה עתיד ליתן את הדין על כל מה שלמדת אם קיימת או לאלב אביגדור עמ' פה
סג ע"ב רש"י - מרעהו המ"ם הוא מאותיות השימושגור אריה בראשית פכ"ו הערה 43
סג ע"ב רש"י - ע"כ לד"ת, שמח בתלמודך למוד משמחה ומטוב לב והלך בדרכי לבך להבין מה בלבך לפי ראות עיניךדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלג ע"ב
סג ע"ב רש"י - עד כאן דברי יצר הרע, עד ודע כי על כל אלהדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שלג ע"ב
סג ע"ב רש"י ד"ה תחת אצעדה - דכשיפלו יתגלה שוקההצניעות והקדושה (תשסט) פ"ט אות יד
סג ע"ב רש"י ותוס' ד"ה ואילובנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
סג ע"ב תוס' ד"ה אריגגבורות אליהו סי' קנ
סג ע"ב תוס' ד"ה מנין לאורג וכו'ברית שלום (תעח) דף פב ע"ג
סג ע"ב תוס' ד"ה מנין לאורג וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקכח
סג ע"ב תוס' ד"ה מניןבנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
סד ע"א09 טווי וארוגהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק כא
סד ע"א35 לאיי אפנויי מופנישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלו
סד ע"א45 כומז זו דפוס של בית הרחםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות כה
סד ע"א45 עגיל זה דפוס של דדין וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת ויקהל דף פו ע"ב
סד ע"א45 עגיל זה דפוס של דדיןמשך חכמה שמות פ' לה פס' כב
סד ע"א47 ויקצוף משה אמר להם משה לישראל שמא חזרתם לקילקולכם הראשון וכו', ותוס' ד"ה מידיכרם חמד (תשסו) עמ' קנז
סד ע"א47 ויקצוף משה וכו' שמא חזרתם וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קסג
סד ע"א47 ויקצוף משה על פקודי החיל אמר שמא חזרתם לקלקולכםכתנות אור עמ' תקכא
סד ע"א47 ויקצוף משה על פקודי החיל וכו' אמר להן משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכםרוח נכון עמ' קעד
סד ע"א47 ויקצוף משה על פקודי החיל וכו' שמא חזרתם לקלקולכם הראשון וכו' מידי הרהור לא יצאנו מיד ונקרב את קרבן ה'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ו
סד ע"א47 ויקצוף משה על פקודי החיל שמא חזרתם לקלקולכם הראשון פעור וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תריט, א'מח, א'שכא
סד ע"א47 ויקצוף משה על פקודי החיל וכו' א"ל משה שמא חזרתם לקלקולכם הראשון וכו' אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוחמודי צבי מועדים עמ' תקפט
סד ע"א47 ויקצף משה על פקודי החילמאיר בת עין (תשסו) עמ' 564
סד ע"א47 ויקצף משה על פקודי החיל וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' קב
סד ע"א47 כאן מקום זימהגור אריה שמות פל"ה אות יא
סד ע"א47 כאן מקום זמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תסא
סד ע"א47 כומז כאן מקום זימה וכו'טוב ירושלים שמות פל"ח פסוק ח
סד ע"א47 ש"מ כומז וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסא
סד ע"א48 א"ל משה וכו' א"ל לא נפקד ממנו איש א"ל א"כ כפרה למה וכו'טוב ירושלים במדבר פל"א פסוק ט
סד ע"א48 א"ל משה לישראל חזרתם לקלקולכם הראשון וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלו
סד ע"א48 א"ל משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם הראשון וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' ערה
סד ע"א48 אמר להם משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפב
סד ע"א48 אמר להם משה שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכח
סד ע"א48 אמר להן משה וכו' מידי הרהור לא יצאנו, ותוס' ד"ה מידי הרהוראמרות ה' השלם ח"ה עמ' שא, שו, שיב
סד ע"א48 אמר להן משה לישראליציב פתגם על התורה עמ' ר
סד ע"א48 אמר להן משה שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןעיוני רש"י במדבר עמ' תקעד
סד ע"א48 אמר להן משה שמא חזרתם לקלקולכם הראשון א"ל לא נפקד ממנו איש וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שעב
סד ע"א48 אמר להן משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןשם דרך - הישר והטוב עמ' נה
סד ע"א48 אמר משה שמא חזרתם לקלקלכם וכו' אמרו לו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רעד
סד ע"א48 חשדם שמא חזרו לקלקלתםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמ
סד ע"א48 שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קפט
סד ע"א48 שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןנחמד ונעים (תשסח) כי תצא ד"ה כי תצא
סד ע"א48 שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןתורת אליהו עמ' שסד
סד ע"א48 שמא חזרתם לקלקולכם הראשון אמרו לו לא נפקד ממנו איששם דרך דברים עמ' ריט
סד ע"א48 שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קצג ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת מטות דף שפג ע"ג
סד ע"א48 שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רנז
סד ע"א49 אמרו לו לא נפקד ממנו איש א"ל א"כ כפרה למהלקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיג
סד ע"א49 ולא נפקד ממנו איש בעבירהפנים יפות על תהלים עמ' קיג
סד ע"א49 ולא נפקד ממנו איש לדבר עבירהילקוט דברי חכמים במדבר סי' קפב
סד ע"א49 ולא נפקד ממנו איש לדבר עבירהלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קפא
סד ע"א49 ולא נפקד ממנו איש לעבירהגבעת שאול (בראך) עמ' רמב
סד ע"א49 ולא נפקד ממנו איש לעבירהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שטו, שכג, שכז
סד ע"א49 לא נפקד לעבירהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' רמט
סד ע"א49 ולא נפקד ממנו איש, אמר להם אם כן קרבן למה, אמרו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעח
סד ע"א49 לא נפקד מהם איש לעבירהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קפה
סד ע"א49 לא נפקד ממנו אישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקעב
סד ע"א49 לא נפקד ממנו איש לעבירהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תיד
סד ע"א49 לא נפקד ממנו איש וכו' אם מידי עבירה יצאנו ידי הרהור לא יצאנופאר יעקב ח"ג עמ' תרמט, תרנג, תרנד, תרס
סד ע"א49 לא נפקד ממנו איש לדבר עבירהוזרח השמש על התורה עמ' קנח
סד ע"א49 לא נפקד ממנו איש לעבירהגדולי מוסר עמ' ריד
סד ע"א49 משה שאל אותם אם לא חטאתם כפרה למה לכםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קסז
סד ע"א50 אם מידי מעשה יצאנו וכו' ונקרב את קרבן ה'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קטו, תסד
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו וכו'יציב פתגם - פסח עמ' צד
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנואהבת חיים (דייטש) עמ' שכט
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שה, שז
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו וכו'שמחת הנפש עמ' קכד
סד ע"א50 אם מידי עבירה כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש לח דף פא ע"ד
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפח
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנובאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שפט, תשט, תשיד-תשטו
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנודברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קכד, זכור עמ' רצד
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנודברי יואל מועדים ח"ד דף קעח ע"ב
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנודברי יואל פ' בלק דף קכה ע"ב
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוהמאור הגדול (גר"א) עמ' תיט
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוויגד יעקב עמ' קו
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנויגל יעקב (תשנג) פנחס אות צט
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' פז
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מג
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוכתונת פסים (תשעא) עמ' קמז
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנולקט אמרי קודש - במדבר עמ' קיד, קטו
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנונועם הברכה עמ' צט
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנועצי חיים על התורה עמ' רפ
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות מד, סח, עא, קנא, פרק ז אות כד
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תפד
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנושרגא המאיר על התורה עמ' תכב, תכג
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנו מירי הרהור לא יצאנובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קלז
סד ע"א50 אם מידי עבירה יצאנופירושי ראשונים
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעג
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פנחס יא
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנו, ותוס'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' שמ
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רלו
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנוישרש יעקב (טננבוים) מטות אות ב
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנומנחת מרדכי עמ' שיט
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ריז, שטז, שנו
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנותורת העולה ח"א בהקדמה
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנותורת יחיאל בראשית עמ' תכה
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנותורת העולה (תשעה) עמ' ה
סד ע"א50 מידי הרהור לא יצאנו, ותוס'הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' 17
סד ע"א50 מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שלט
סד ע"א50 מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' נד
סד ע"א50 מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' רלז, רלח
סד ע"א50 מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו, ורש"ידובר שלום (תשסג) - אהל יהושע עמ' יז, יח
סד ע"א50 מידי עבירה יצאנו, תוס' ד"ה מידידרשות מהר"ם חביב עמ' תי
סד ע"א50 לכפר על הרהור הלבכוונת הלב עמ' קנ
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו דור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערוהפאר יעקב ח"ג עמ' תרנג
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו בני ישראל שבאותו הדור כפרה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ג אות קנא, קסח, פרק ו אות מד
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו ישראל וכו' כל המסתכל באצבע קטנה של אשה וכו', ורש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות כה
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה וכו'קדושת עינים (תשמו) סי' רנא, רנח, תצג
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערוהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תפז
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערוהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שכז
סד ע"א51 מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערוהמסילת ישרים עמ' שעז
סד ע"א רש"י - כל המגעות טומאת ערב הןגור אריה ויקרא פי"א הערה 217
סד ע"א רש"י ד"ה לא נפקד - לא נחסר מידת יהירותצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מב ע"א
סד ע"א תוס' ד"ה מידי ומהרש"אדרשות ר"י מסלוצק עמ' קצג
סד ע"א תוס' ד"ה מידי הרהורחמודי צבי מועדים עמ' תקפט
סד ע"א תוס' - מידי הרהור לא יצאנו וקשה הלא אפי' יפת תואר הותרה להםפאר יעקב ח"ג עמ' תרנ
סד ע"א תוס' ד"ה מניןבנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
סד ע"ב01 זנו עיניהם מן הערוהמשך חכמה במדבר פ' לא פס' מט
סד ע"ב01 שזנו עיניהם מן הערוה, ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קסד
סד ע"ב02 מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ וכו' כאילו מסתכל במקום התורפהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות צ ס"ק ב, אות ק ס"ק שכז
סד ע"ב02 מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבפנים עם תכשיטין שבחוץאהל יהושע (הלר) עמ' 27
סד ע"ב03 המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' שכא
סד ע"ב03 כל המסתכל באצבע קטנה של אשה וכו'עירין קדישין השלם עמ' רסב
סד ע"ב03 כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורפהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תלד
סד ע"ב03 כל המסתכל באצבע קטנה של אשהנתיבות עולם ח"ב עמ' קיד
סד ע"ב05 יוצאה אשה וכו' ובמוך שהתקינה לנדתהשל"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קלד
סד ע"ב08 יוצאה אשה בפאה נכרית וכו'לחמי תודה דף ד ע"ב
סד ע"ב08 פאה נכריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסו
סד ע"ב09 במוך שהתקינה לנדתהפרדס המלך (תשסט) אות ריד, תקפז, תרו, תרצג
סד ע"ב09 במוך שהתקינה לנדתהגנת אגוז (תשעב) אות רכא, רצד
סד ע"ב09 מוך שהתקינה לנדתהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקטז, תקסט, תקעח
סד ע"ב10 פילפל וגלגל מלחבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק י טעם ג [הלכה]
סד ע"ב26 תנן בכבול ובפאה נכרית לחצר וכו'זכור לדוד עמ' ז
סד ע"ב30 רבי ישמעאל בר רבי יוסי תנא הוא ופליגבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 254
סד ע"ב32 שלא תתגנה עליואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' צג
סד ע"ב33 והדוה בנדתה שלא תכחול עד שבא ר"ע ולימד עד שתבוא במיםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף נ ע"א
סד ע"ב33 והדוה בנדתהילקוט הגרשוני ח"א
סד ע"ב33 זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול וכו' עד שבא רבי עקיבא ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קה
סד ע"ב33 זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין עד שבא ר"ע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קא
סד ע"ב33 כדתניא והדוה בנדתה זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול וכו'מכשירי מצוה עמ' כו
סד ע"ב34 ולא תתקשטמשיבת נפש עמ' פז {ראוי שהאשה לא תתקשט בחוץ אלא רק בפני בעלה}
סד ע"ב35 א"כ אתה מגנה אותה על בעלהאבני שהם (רובינשטיין) דף לח ע"א
סד ע"ב35 עד שבא ר"ע ולימד א"כ אתה מגנהלקוטי מאמרים עמ' 81
סד ע"ב35 עד שבא רבי עקיבא ולימד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' שפט
סד ע"ב37 אלא מה ת"ל והדוה בנדתה בנדתה תהא עד שתבא במיםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שעז
סד ע"ב37 בנדתה תהי' עד שתבא במיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנ
סד ע"ב37 בנדתה תהא עד שתבוא במיםנטריקן (תשעד) עמ' ריז
סד ע"ב38 כ"מ שאסרו חכמים מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסורתורת מנחם חנ"ג עמ' 244
סד ע"ב38 כל מקום שאסרו חכמים וכו' אפילו בחדרי חדרים אסור וכו' תנאי הואעצי חיים - מועדים עמ' רמז
סד ע"ב38 כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסורבאר שבע (שעד) שו"ת דף צד ע"ג
סד ע"ב38 כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסורחיי שלמה עמ' רמד
סד ע"ב38 כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסורישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מד
סד ע"ב38 כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור וכו'הר המוריה עמ' רטו
סד ע"ב38 עד שתבוא במיםטוב טעם ויקרא עמ' עד
סד ע"ב39 אפ' בחדרי חדרים אסורשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פג
סד ע"ב39 מראית עין אפי' בחדח"ד אסורטהרת יו"ט ח"ח עמ' קפא
סד ע"ב תוס' ד"ה אמר רבס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רלא
סד ע"ב תוס' ד"ה ובלבדבריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ט [הלכה]
סד ע"ב תוס' ד"ה ובמוךנפש הרב עמ' קסט
סה ע"א01 שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם ר"א ור"ש אוסריןשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
סה ע"א03 תני רמי בר יחזקאלשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמא
סה ע"א12 ר"י נפק במוך שבאזנוחיי נפש ח"ו עמ' רסא
סה ע"א27 הבנות יוצאות בחוטין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רנג
סה ע"א27 יוצאין בסלע שעל הצינית, ובגמ'ברית שלום (תעח) דף כד ע"ב
סה ע"א27 יוצאין בסלע שעל הצינית, ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' קנג
סה ע"א28 רעולותהכתב והקבלה בראשית פ"כ פסוק טז
סה ע"א29 דברו חכמים בהווהס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' יד
סה ע"א29 דברו חכמים בהווהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' יד
סה ע"א29 דברו חכמים בהווהדרך מצותיך (חב"ד) דף נח ע"ב
סה ע"א29 פורפת על האבןשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קכ
סה ע"א29 שדברו חכמים בהוהאור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' סט, דברים עמ' תתרמט; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 116
סה ע"א30 מאי צינית בת ארעא וכו', ורש"יצלח רכב עמ' קיא
סה ע"א33 אבוה דשמואל לא שבק לבנתיה וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ב אות יז
סה ע"א34 ולא שביק להו גניאן גבי הדדידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תריב ד"ה וי"ל
סה ע"א34 אבוה דשמואל עביד לבנותיו מקוה ביומי ניסןנטריקן (תשעד) עמ' מ
סה ע"א35 אבוה דשמואל עבד מפצי לבנתיהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קמט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי
סה ע"א35 ומפצי ביומי דתשריתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
סה ע"א36 בנתיה דאבוה דשמואל דצבעונין הוו לא שביק להו גניאן גבי אהדדי וכו' נשים המסוללות זו בזו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שנו
סה ע"א37 נשים המסוללות זו בזו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שע
סה ע"א37 נשים המסוללות זו בזואגרא דכלה ח"ב עמ' כז
סה ע"א רש"י ד"ה זנגבילאפירושי ראשונים
סה ע"א תוס' ד"ה אמר - מראית עין בחדרי חדריםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' פג
סה ע"ב03 הגשמים תלויים בימים ונהרותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף יח ע"א
סה ע"ב03 מיטרא במערבא סהדא רבא פרתאהבת חיים (דייטש) עמ' רפ
סה ע"ב03 מטרא במערבא סהדא רבה פרתדגל מחנה יהודה עמ' רלט
סה ע"ב03 מטרא במערבא סהדא רבה פרת ונהרא מכיפיה מיבריךפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצט
סה ע"ב03 מיטרא במערבא סהדא רבא פרתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שיט
סה ע"ב04 סבר שלא ירבו הנוטפין על הזוחלין, ורש"י ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"ב
סה ע"ב05 אמר שמואל נהרא מכיפיה מיברך, ותוס' ד"ה דאמרגבורות אליהו סי' סו, סט
סה ע"ב06 מכיפי' מיברךתורת מנחם חל"ט עמ' 360
סה ע"ב06 נהרא מכיפי' מיברךבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שפד
סה ע"ב06 נהרא מכיפי' מיברךדרך מצותיך (חב"ד) דף קנז ע"ב
סה ע"ב06 נהרא מכיפי' מיברךתורת מנחם חנ"ד עמ' 293
סה ע"ב06 נהרא מכיפיה מבריךדרך הקודש (תנעמי) עמ' רג
סה ע"ב06 נהרא מכיפיה מיבריךצמח צבי אגרת ו
סה ע"ב06 נהרא מכיפיה מיברךדובר צדק עמ' 44
סה ע"ב06 נהרא מכיפיה מיברךאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תתרצ
סה ע"ב06 נהרא מכפי' מיברךס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' עט; תרעב עמ' א'שפד
סה ע"ב20 הקטע יוצא בקב שלואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לו, בא ל, יתרו ז, ראה ב
סה ע"ב20 הקטע יוצא בקב שלובית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רה
סה ע"ב20 הקטע יוצא בקב שלועטרת ישועה (תשסד) אות א להגדה ש"פ, אות טז לזאת חנוכה
סה ע"ב20 הקטע יוצא בקב שלו דברי ר"מ ור"י אוסר וכו'תפלה למשה (בנימין) עמ' רסא
סה ע"ב20 הקטע יוצא בקב שלוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 216
סה ע"ב20 הקטע יוצא בקב שלומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צד, תקו
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף עד ע"ד, קעב ע"ג
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב שלואור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תשנא
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב שלואמת ליעקב (ניניו) מערכת ק אות יד
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב שלולקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' צג
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב שלושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' עא
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב שלו דר"מ ור' יוסי אוסר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפו
סה ע"ב20 הקיטע יוצא בקב שלורשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' רב
סה ע"ב רש"י - זבה צריבה מים חיים לדעת הר"י הלויקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רלח
סה ע"ב רש"י - סלעי מתרגמינן כיפהגור אריה בראשית פמ"ז הערה 133
סה ע"ב רש"י בשם רבותיו, שבנדה יש חשש זבהתורת מנחם ח"ח עמ' 195
סה ע"ב תוס' ד"ה שמאלקוטי שיחות חל"ב עמ' 240
סה ע"ב תוס' ד"ה דאמר שמואל - מכיפי' היינו ממקומו ומסלעונטריקן (תשעד) עמ' נב
סו ע"א03 ונכנסין בהן בעזרהמשנת חיים שמות עמ' כד
סו ע"א09 קב הקיטעבנין אפרים עמ' רכו [הלכה]
סו ע"א13 הא דמתני ליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב וכו' ומחר ליה רב איפוךמגילת סמנים עמ' לב, לג
סו ע"א17 וסימנא וכו'הר המוריה עמ' רנא
סו ע"א17 וסימנא סמך סמךמגילת סמנים עמ' ד, לב
סו ע"א רש"י ד"ה ורבי יוחנןפירושי ראשונים
סו ע"ב07 מאי לוקטומיןפירושי ראשונים
סו ע"ב07 מאי לוקטמין אמרפירושי ראשונים
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםויואל משה מאמר ב סי' קל עמ' שמב
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםמאור עינים (תשנח) עמ' תו
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםמאור עינים (תשעה) עמ' תרפא
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםמאור עינים (תשעט) עמ' תרסד
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםמגדל עוז (תשעח) עמ' עה
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשכ
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנד
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשרים ובני מלכים בזגיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קה
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשרים ובני מלכים בזגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווהדבר צבי - קדושת השבת עמ' קנו
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשרים ובני מלכים בזגיןבני יששכר ח"א דף כז ע"ב
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשרים וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כז
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
סו ע"ב09 הבנים יוצאים בקשריםרב טוב דף פט ע"ג
סו ע"ב09 הבנים יוצאים וכו' שדיברו חכמים בהוהמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כח
סו ע"ב09 הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזגיןארז ישעיהו דף מה
סו ע"ב09 הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תפח
סו ע"ב09 הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תפח
סו ע"ב15 נפל פותא בביראמגילת סמנים עמ' לג
סו ע"ב19 וסימניך וכו'הר המוריה עמ' רנא
סו ע"ב19 וסימניך תפילין וחילופא סכנתאמגילת סמנים עמ' ד, לג
סו ע"ב22 שפין שמן לשיכורהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קטו
סו ע"ב22 שפין שמן לשיכורהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' נא
סו ע"ב23 לחשיםמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
סו ע"ב25 פלניא וכו' פלניתאתורת מנחם חמ"ז עמ' 179
סו ע"ב31 אמר אביי אמרה לי אם כל מנייני בשמא דאימאמצווה ועושה ח"א עמ' רפ
סו ע"ב31 בשמא דאימאדרכי החיים ח"ב עמ' קא
סו ע"ב31 כל מנייני בשמא דאימא וכל קטרי בשמאלאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ד, מהד' ח סי' מט
סו ע"ב31 כל מנייני בשמא דאמאמבשרת ציון ח"ד עמ' יא, טו
סו ע"ב31 כל מנייני בשמא דאמאמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 39)
סו ע"ב31 כל מנינא דשמא דאימארמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' עב
סו ע"ב31 כל מניני בשמא דאימאערבי נחל (תשסד) עמ' כא
סו ע"ב31 מנינא בשמא דאמאשומע תפלה ח"א עמ' קלו
סו ע"ב רש"י ד"ה דבריםפירושי ראשונים
סו ע"ב רש"י ד"ה כל מנייני - כל לחישות, ומפני שכופלין אותן, יש שלש פעמים ויש יותר, קרי להו מנייני; וד"ה בשמא דאמא, פלוני בן פלוניתדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' ד
סז ע"א01 רפואותמבוא התלמוד פל"א עמ' שמב
סז ע"א05 ושבעה כופרי משבעה ארביגור אריה בראשית פ"ו הערה 158
סז ע"א08 לאישתא צמירתא לשקל סכינ' דכולה פרזלאנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ד דף סה ע"ב
סז ע"א08 לאשתא צמירתא וכו' לימא וירא מלאך ה' אליועצי חיים על התורה עמ' שפא
סז ע"א08 לאשתא צמירתא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' מט-נ
סז ע"א08 לישקל סכינא דכולא פרזלאמבשרת ציון ח"ב עמ' קכא
סז ע"א09 וליזל להיכא דאיכא וורדינאפרי צדיק שמות אות ה
סז ע"א20 הסנה וכו' משום דמייכת מכל אילנירסיסי לילה סי' ד (עמ' 4), דובר צדק עמ' 42
סז ע"א20 הסנה וכו' משום דמייכת מכל אילניפרי צדיק לחג השבועות אות כא, סוכות אות יט
סז ע"א20 הסנה לאו משום דגביהת מכל אילני וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלט, ויקרא עמ' ריח, דברים עמ' תתקצג
סז ע"א25 אישתלחו מארעא דסדום ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסז
סז ע"א25 אישתלחי מארעא דסדוםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמד
סז ע"א33 ובני מלכים בזגין מאן תנא אמר דבי אושעיא רבי שמעון היא דאמר כל ישראל בני מלכים הםכתב סופר אגדות כאן
סז ע"א33 מאן תנא אמר רבי אושעיא רבי שמעון היא דאמר כל ישראל בני מלכים הםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שה, מס' שבועות אות ריז בהגה"ה ב', מס' תענית אות עז, קו, קמז
סז ע"א33 ר' שמעון הוא דאמר כל בני ישראל מלכיםיגל יעקב (תשנג) עקב אות לה
סז ע"א33 ר' שמעון היא דאמר כל ישראל בני מלכים הםברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 155
סז ע"א33 תכשיטי מלך שהולך בהם הדיוט חייב בשבת משום טלטולגנא דפלפלי עמ' תעג
סז ע"א34 בני מלכיםתורת מנחם חנ"ב עמ' 293
סז ע"א34 ישראל בני מלכיםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 87
סז ע"א34 ישראל בני מלכים הםדברי דוד (טשורטקוב) עמ' נ
סז ע"א34 ישראל בני מלכים הםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שצח
סז ע"א34 ישראל בני מלכים הםתקט"ו תפלות (רצה)
סז ע"א34 ישראל הם בני מלכיםמי מרום ח"ו עמ' שלו, חי"ב עמ' פח
סז ע"א34 כל בני ישראל בני מלכים הםאמרות חיים עמ' א
סז ע"א34 כל בני ישראל בני מלכים הםלקוטי שיחות חי"ד עמ' 120, חכ"ג עמ' 255
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםשמן ראש סוכות ח"א עמ' שב
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםשיחות ר' ראובן עמ' קטז
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הןמחשבת מוסר ח"א עמ' רכז, רפח
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםנטריקן (תשעד) עמ' יד
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםנזר הקדש ח"א עמ' קעה
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםגור אריה בראשית פכ"ה הערה 118
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםדובר צדק עמ' 28
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםזך ונקי עמ' כט
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםחכמת התורה וישלח עמ' תקצה
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קפא
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםמבשר טוב - חנוכה עמ' ריג, רנו
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנז, קעג, קעד, קפד
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קג
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםתורת חיים (קאסוב) עמ' רנ
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםתורת מנחם חלק ס עמ' 269
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' חצר; תרעב עמ' תשכד, תשנ, תתצב
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ב ע"ב, רמה ע"ד
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשכד, תשנ, תתצב
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנה
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםלהורות נתן דברים עמ' קמה
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 104
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםמאמרי הריי"צ באידיש עמ' 83
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נה, וגוף הספר עמ' שג, שעג
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםמי מרום ח"ז עמ' רל
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםמי מרום ח"ח עמ' צד
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תמו
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםנאוה תהלה עמ' צט
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תלח
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעח
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםשל"ה (תשנז) פרשת יתרו אות לח, תרומה אות יח
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתהלה לדוד (והרמן) פרק קלו פסוק ג הערה ז
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם ח"ח עמ' 62, חי"ב עמ' 92, חי"ג עמ' 339, חי"ח עמ' 68,12, חכ"ג עמ' 157
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חכ"ז עמ' 214, 250, 488, חכ"ח עמ' 17
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חל"ה עמ' 270, חל"ו עמ' 113
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חלק לב עמ' 148, 292, חלק לג עמ' 204, 292, חלק לד עמ' 296
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חמ"ד עמ' 77
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חמ"ה עמ' 236, חמ"ו עמ' 306
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חמ"ט עמ' 158, 377, חלק נ עמ' 349
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'רלו
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםבני יששכר ח"ב דף י ע"ד, קא ע"ד
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ח אות ג
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת הרבי רבי זושא סי' קפ
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הםתורת חסד (סופר) עמ' קצז
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרנא
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים הןמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קפא, שמג, שע
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםיד אהרן עמ' קמח
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםמכמני עוזיאל עמ' רסא
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכיםפרי צדיק ויקהל אות ג, פ' החודש אות ז, צו אות ט, בלק אות יב, עקב אות ט
סז ע"א34 כל ישראל בני מלכים, ורש"י - בני אברהם יצחקיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קצ
סז ע"א35 יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי רבי מאיר וחכמים אוסרין אף בחול משום דרכי האמורישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריח
סז ע"א35 יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר צלוב וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קמה, קמו
סז ע"א35 יוצאין בביצת החרגול וכו' משום רפואה דברי ר"מ וחכמים אוסרין אף בחול משום דרכי האמורי , ורש"י ופיהמ"ש להרמב"םתורת מנחם חמ"ט עמ' 283
סז ע"א35 יוצאין בביצת החרגולדברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' עד
סז ע"א36 דרכי האמוריכד הקמח (מישור) עמ' רפז
סז ע"א36 אסורין משום דרכי האמוריולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קמג
סז ע"א36 משום דרכי האמוריתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' כב
סז ע"א36 משום דרכי האמוריתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' ע
סז ע"א37 ובשן של שועל דעבדי לשינתא דחייא למאן דניים וכו' דלא נייםתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה עג
סז ע"א37 סגולת שן שועלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיא
סז ע"א39 אביי ורבא דאמרי תרוויהו כל דבר שיש בו וכו' והתניא אילן שמשיר וכו'מכשירי מצוה עמ' כה
סז ע"א39 אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי כו' אלא סוקרו בסיקראשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' שצו
סז ע"א39 כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורידברי חנינא - מזלות עמ' קעג
סז ע"א39 כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורישל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות יט
סז ע"א39 כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורידרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כה ע"ב ודרוש יב דף פב ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ז דף קכט ע"א; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שב/שכ ע"ב
סז ע"א39 כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' קי,קנא, קנב
סז ע"א40 אין בו משום רפואה יש בו משום דרכי האמורישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קד
סז ע"א41 אילן המשיראמרי קדוש (תשסא) עמ' קיא
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו היה סוקרו בסיקרא כי היכי דליחזייה אינשי וליבעי רחמים עליהדעת תורה דברים ח"ב עמ' רמ
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו טוענו באבנים וסוקרו בסיקרא וכו' כי היכי דלבקשו עליו רחמיםמאור עינים (תשעה) עמ' תתמח
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו יקשור עליו חוט שני להודיע צערו לרביםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' נ
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבניםפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' פב, ח"ב עמ' כ
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים בשלמא טוענו באבנים כי היכא דליכחוש חיליה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' *כט
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וטוענו באבנים בשלמא טוענו באבנים כי היכא דליכחוש חיליה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תקיח
סז ע"א41 אילן המשיר פירותיו סוקרו בסיקרא וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' רצה, שפח
סז ע"א41 אילן שמשיר פירותיו וכו'+יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תזריע דף ריב ע"ב
סז ע"א41 אילן שמשיר פירותיו סוקרו וכו' דליחזייה אינשי וליבעו עלי' רחמי וכו'מכשירי מצוה עמ' כד
סז ע"א41 אילן שמשיר פרותיו סוקרו וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' קל
סז ע"א43 דליחזייה אינשי וליבעו עליההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' צט, דברים עמ' קכד, קסא
סז ע"א43 וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 134
סז ע"א43 וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמיםישמרו דעת עמ' קצח
סז ע"א43 וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמיםמכשירי מצוה עמ' ריח
סז ע"א43 טמא טמא יקרא צריך להודיע צערו ברביםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
סז ע"א43 טמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים וכו'ברית שלום (תעח) דף סג ע"ד
סז ע"א43 טמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תז
סז ע"א43 טמא טמא יקראנחלת צבי (פאליי) עמ' שלא {מצורע מבקש מאחרים שיתפללו עליו}
סז ע"א44 יודיע צערו לרבים וכו'אמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קסה
סז ע"א44 יחיד שהוא בצער צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמיםתפארת צבי בראשית עמ' תתקלח
סז ע"א44 להודיע צערו לרביםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רטו
סז ע"א44 צריך להודיע צערו לרביםס' הבוטח ח"ב עמ' רמט, רנ
סז ע"א44 צריך להודיע צערו לרביםשומע תפלה ח"ב עמ' א, י
סז ע"א44 צריך להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמיםבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שיט
סז ע"א44 צריך להודיע צערו לרביםאודה ה' דף מב ע"א
סז ע"א46 כולהו אית בהו משום דרכי האמורי וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כד
סז ע"א46 כולהו אית בהו משום דרכי האמורישערי תשובה שער ג אות קד
סז ע"א47 הלחש למי שנתחב לו עצם וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 258
סז ע"א47 מי שיש לו עצם בגרונו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' סח
סז ע"א47 מי שיש לו עצם בגרונו וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תרפא
סז ע"א47 מי שיש לו עצם בגרונו וכו' ויאמר חד חד נחית בלעחיי נפש ח"א עמ' ריח ע"א
סז ע"א47 מי שעמד עצם בגרונו מביא עצם מאותו המין וכו'מנחת יהודה (פתיה) עמ' 83
סז ע"ב01 גד גדיאור לשמים (תשסג) עמ' ש
סז ע"ב01 גד גדיחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעא {לשון מזל}
סז ע"ב01 גד גדיתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קלו
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאפניני יחזקאל עמ' (רכח)
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאאור תורה השלם (מזריטש) סי' קצא
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאלב דוד (תשסט) עמ' נא
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קעב, אור תורה סי' קצא
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאעירין קדישין השלם עמ' תכג
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לא אושכי ובושכיצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קב
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאאבני השוהם (הורוויץ) דף יב ע"ג
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לאלישרים תהלה (תשסד) עמ' נח
סז ע"ב01 גד גדי וסינוק לאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קלד, קנג, קפה, שפד, תרסב
סז ע"ב01 גד גדי וסנוק לארגל ישרה עמ' סא
סז ע"ב01 גד גדי וסינוק לא אושכי ובושכי יש בו משום דרכי האמורינזר הקדש ח"ג עמ' עח
סז ע"ב01 גד גדי לשון מזלאמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלב
סז ע"ב01 גד הוא לשון מזלאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שפד
סז ע"ב01 גדי הוא לשון מזללקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קט*
סז ע"ב01 האומר גד גדי וסנוק לא אשכי ובושכי יש בו משום דרכי האמורימגילת סמנים עמ' צד
סז ע"ב01 האומר גד גדי וסנוק לא וכו' הוא מדרכי האמוריזאת זכרון (תשנב) אות צח
סז ע"ב02 מדרכי האמורימשיבת נפש עמ' נד
סז ע"ב02 משום דרכי האמורי וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' צז, קי
סז ע"ב04 הוא בשמה והיא בשמו יש בו משום דרכי האמורימצווה ועושה ח"ב עמ' תרסג
סז ע"ב04 הוא בשמה והיא בשמו יש בו משום דרכי האמוריבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנח
סז ע"ב06 אין דן אלא לשון עבודה זרהקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 45 (סי' מח)
סז ע"ב10 האומר שחטו תרנגולברכת אבות עמ' תקנז
סז ע"ב10 שחטו תרנגול זה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' עד
סז ע"ב19 המרקדת לכותח והמשתקת לעדשים וכו' י"ב משום דרכי האמורימכשירי מצוה עמ' קצ
סז ע"ב19 המשתקת לעדשים מדרכי האמוריאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שנא
סז ע"ב25 וחכמים אוסרין בשברי זכוכית מפני הסכנההר המוריה עמ' כ
סז ע"ב29 האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחיתאוצרות חיים שבת עמ' ריד
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןאפיקי ים עמ' י
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןדמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב) עמ' מ
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קלה
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' נד
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןמנחת עני (תשעב) עמ' תמט
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לשבועות אות יא
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןקרבן מנחה (תשעד) עמ' פט
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןשמן הטוב (תשסו) עמ' תקכג
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פג
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןתורת חיים עה"ת עמ' מט {רמז שלא יקבלו בשכרם יין גשמי בעוה"ז, אלא יין רוחני בעוה"ב}
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן אין בו משום דרכי האמוריפאר יעקב ח"א עמ' סח
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קל ע"ג
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן וכו' לפום רבנן ולפום תלמידיהוןאור לשמים (תשסג) עמ' שמה
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן ולפום תלמידיהוןדברי יואל פ' וארא דף רה ע"א
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןאגרת הטיול (תשעה) עמ' קנו
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תסא ד"ה נמצינו
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפים רבנן ולפום תלמידיהוןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קע
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןילקוט הגרשוני ח"א
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןעולת חודש ח"א מאמר ריד
סז ע"ב31 חמרא וחיי לפום רבנןעולת חודש ח"ג מאמר קלב
סז ע"ב32 מעשה בר"ע שעשה משתה לבנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כח
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא וכו' חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' לג
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא וכו' חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רב
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו וכו' חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' לח, מהד' ה סי' לד, מהד' ז סי' כז, מהד' ט סי' טו
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו וכו' חמרא וחיי לפום רבנןשל"ה (תט) שער האותיות דף פד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ג
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןמלכי בקודש (תשסב) עמ' קמד
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנןמצווה ועושה ח"ב עמ' תשכג
סז ע"ב32 מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 731
סז ע"ב32 רע"ק עשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 180
סז ע"ב33 אמרו על כל כוס חמרא וחיי לפום רבנן ותלמידיהןצמח דוד (סקאליע) עמ' תלא
סז ע"ב33 ועל כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נב, נג
סז ע"ב33 על כל כוס וכוס אמר חמרא וחיי וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סה ע"א
סז ע"ב33 על כל כוס וכוס שהביא אמר חמרא וחיי לפום רבנן וכו' ולפום תלמידיהוןס' החיים (תשנג) עמ' פז
סז ע"ב36 השוכח עיקר שבת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנט
סז ע"ב36 השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחתבן מלך - שבת עמ' רמ
סז ע"ב36 השוכח עיקר שבת ועשה מלכאות הרבהלקוטי משלי פרק ד פסוק כא
סז ע"ב36 השוכח עיקר שבת וכו'דרשות יעב"ץ עמ' י
סז ע"ב36 כל השוכח עיקר שבת כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' י, רלה
סז ע"ב36 כל השוכח עיקר שבת, וברש"י - כסבור אין שבת בתורהאור ישרים (תשסב) עמ' לו
סז ע"ב36 כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח שהוא שבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לח
סז ע"ב36 כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבתחיים שיש בהם אבות עמ' סד
סז ע"ב39 היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, דהיינו שגגת שבת, חייב על כל שבת ושבתעקבי אבירים (תשסה) עמ' ת
סז ע"ב39 היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבתשארית מנחם - מאמרים עמ' קטז
סז ע"ב39 השוכח שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבהזקן אהרן (פריד) עמ' קנ
סח ע"א01 העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לז
סח ע"א03 גדולויואל משה מאמר א סי' מא עמ' נד {מכלל דאיכא קטן}
סח ע"א03 כלל גדולדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תצו ע"א {מכלל דאיכא קטן}
סח ע"א03 כלל גדולתורת מנחם חכ"ו עמ' 161
סח ע"א03 כלל גדולתורת מנחם חס"א עמ' 206
סח ע"א05 משום דקא בעי למיתני כלל אחר תני כלל גדולילקוט דברי חכמים בראשית סי' תנט
סח ע"א08 שבת ושביעית דאית בהו אבות ותולדות תני גדולדבר צבי - קדושת השבת עמ' קפא
סח ע"א13 גדול עונשו של שבת יותר משל שביעיתפנים מסבירות עמ' סח
סח ע"א13 גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ס
סח ע"א14 שבת איתא בין בתלוש בין במחובר ואילו שביעית בתלוש ליתאשרתי ח"א עמ' א
סח ע"א28 תאנה אין לקיטתה כאחתעיוני רש"י במדבר עמ' שצא
סח ע"א28 תאנה אין לקיטתה כאחתביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כז פסוק יח
סח ע"א34 בתינוק שנשבה לבין הנוכריםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רלה
סח ע"א34 תינוק שנשבה בין העכו"םתורת מנחם חלק מ עמ' 73
סח ע"א34 תינוק שנשבה לבין העכו"םתורת מנחם חי"א עמ' 135
סח ע"א37 דהוי ליה ידיעא מעיקרא וכו' דהיתה שכוח ממנו עיקרה של שבתחיי שלמה עמ' רמד
סח ע"א37 שכח מכלל דידע מעיקראאור השמש (תשסח) עמ' כח
סח ע"א רש"י - מעשר פירות האילן מדרבנןגור אריה ויקרא פכ"ז הערה 76
סח ע"א רש"י - עוד כלל אחר, וכאן כלל יותר ומשו"ה קרי להו גדולדברי יואל מועדים ח"ד דף נט ע"ב, קסב ע"א
סח ע"א תוס' - אם פאה נוהג בכל האילנותעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרס
סח ע"ב08 אפי' תינוק שנשבה בין העכו"ם כהכיר ולבסוף שכחאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' שנג
סח ע"ב08 תינוק שנשבהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' קלא {אין דינו כמומר}
סח ע"ב08 תינוק שנשבה בין הגוייםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא
סח ע"ב08 תינוק שנשבה בין הנכריםתורת מנחם חכ"ז עמ' 206
סח ע"ב08 תינוק שנשבה בין הנכריםתורת מנחם חנ"א עמ' 207
סח ע"ב08 תינוק שנשבה לבין הגוייםמבשרת ציון ח"ג עמ' ח
סח ע"ב08 תינוק שנשבה לבין הנכריםתורת מנחם חנ"ז עמ' 67
סח ע"ב08 תינוק שנשבה לבין הנכרים וכו' ומונבז פוטרתפארת ראובן עמ' מח, נ
סח ע"ב08 תינוק שנשבה בין הנכריםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' נח
סח ע"ב08 תינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגיראור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 22)
סח ע"ב09 גר שנתגייר בין הגוים כהכיר ולבסוף שכח דמוגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שלט
סח ע"ב16 תינוק שנשבה יביא חטאת אחת על כל עבירהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט
סח ע"ב19 גר מביא חטאת על חלב ודם וכו'צדקת הצדיק סי' נד
סח ע"ב20 לר' יוחנן כדי להתחייב על שגגת שבת בעינן שיהי' לו ידיעה מתחילה על עיקר שבת ואח"כ נשכח ממנויד דוד (אופנהיים) עמ' קב
סח ע"ב20 על ע"ז אחתבריתי יצחק עירובין סי' ח ס"ק ג או"ק ה [הלכה]
סח ע"ב21 וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבאמשך חכמה השמטות מספר שמות פ' יב פס' טו
סח ע"ב21 מחלוקת מונבז וחכמים בתנוק שנשבהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכו
סח ע"ב22 הואיל ושוגג קרוי חוטא ומזידהדרת אליהו דרוש ב סי' ה ד"ה והואיל
סח ע"ב34 תורה אחת יהיה לכם וגו' וכתיב וכי תשגו וגו'תורה בציון עמ' תצט
סח ע"ב תוס' - האומר מותר הרי הוא שוגגגור אריה בראשית פ"ג הערה 27
סח ע"ב תוס' ד"ה אבלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לג
סט ע"א01 וכי תשגו וכו' והוקשו כולם לע"זעיוני רש"י במדבר עמ' רלד, רלו
סט ע"א02 והנפש אשר תעשה ביד רמה וגו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמ {קאי על שבת}
סט ע"א03 הוקשו כולם לע"ז מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנד
סט ע"א03 מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת אף כל דבר וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קלח
סט ע"א06 אם שגג בקרבן הוי שגגה ומביא חטאתלהורות נתן ויקרא עמ' פט
סט ע"א08 אר"י כיון ששגג בכרת אע"פ שהזיר בלאו חייב ותוס' ד"ה כיוןחיי נפש ח"ו עמ' נט
סט ע"א08 כיון ששגג בכרת אע"פ שהזיד בלאו ובתוס'חיי נפש ח"ב עמ' קנא
סט ע"א08 הזיד בשבת בלאו, ולא ידע דאיכא כרת וסקילה וכו' דידע בתחומין ואליבא דרבי עקיבאערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סט
סט ע"א08 פליגי ר"י ור"ל בחייבי חטאותכתנות אור עמ' תרנח
סט ע"א08 ר"י אומר כיון ששגג בכרת מקרי שגגהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ל
סט ע"א08 שגג בכרת והזיד בלאובנין שאול עמ' רכט
סט ע"א08 שגג בכרת והזיד בלאונחלי מים (מלאח) עמ' קט
סט ע"א09 אע"פ שהזיד בלאובנין שאול עמ' רכח
סט ע"א10 אינו מביא קרבן עד שישגוג בלאו וכרתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט
סט ע"א18 לא שב מידיעתוזבחי צדק (דיסקין) עמ' שנט
סט ע"א19 אבות מלאכות ארבעים חסר אחד והוינא מנ"לכתנות אור עמ' שכב
סט ע"א19 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתאסף המזכיר (מאזוז) מע' א - אבות מלאכות
סט ע"א19 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתפאר יעקב ח"ב עמ' תתו
סט ע"א19 אבות מלאכות חסר אחת וכו' מנינא למה לי ותוס' ד"ה כגון ששגגחיי נפש ח"ד עמ' כז
סט ע"א20 מנינא למה לי וכו'דברי יואל מועדים ח"ח עמ' לא
סט ע"א27 דידע בשבת במאי בתחומיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מו
סט ע"א27 דידע לה לתחומין, ותוס' ד"ה דידעמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רלה
סט ע"א27 דידעה לה במאי דידעה בתחומיןפעולת גבר עמ' צח ד"ה בא"ד אל יצא
סט ע"א35 הכל מודים בשבועת בטויברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' פט
סט ע"א35 הכל מודים בשבועת ביטוי שעד שישגוג בלאוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' לה
סט ע"א תוס' - דבר שאין בו לאו אלא עשה אע"ג שיש בו כרת אין בו חטאתגור אריה ויקרא פ"ד הערה 1
סט ע"א תוס' ד"ה מה - לר"ע אית לן למימר דהוקשה כל התורה כולה למברך את השםאמרי נועם (מועדים) תשובה יא [מבן המחבר]
סט ע"א תוס' ד"ה דידעי בתו"יתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
סט ע"א תוס' ד"ה ידעשביתת שבת סי' א (עמ' 65)
סט ע"א תוס' ד"ה ידעפרי צדיק משפטים אות ו
סט ע"א תוס' ד"ה מה ע"ז וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנה
סט ע"א תוס' - חטאת באה על דבר שזדונו כרת, ולא מיתה בידי בי"דגור אריה ויקרא פ"ד הערה 3
סט ע"ב16 אמר רב הונא היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קצב {ששת ימי המעשה קדושתה בא מכוח שבת, ולכן כאשר אדם טעה ואינו יודע אימתי שבת מתחיל למנות ששה ימים מיום ראשון והולך עד יום השביעי}
סט ע"ב16 אמר רב הונא היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחר, חייא בר רב אומר משמר יום אחר ומונה ששהשל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קכה
סט ע"ב16 אמר רב הונא היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחרשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות ד
סט ע"ב16 חומש דאכילת תרומה במקום קרבן קאיס' חסידים סי' תקלט
סט ע"ב17 ההולך בדרך ואינו יודע מתי שבתארז ישעיהו דף מד
סט ע"ב17 ההולך במדברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעח
סט ע"ב17 ההולך במדבר וא"י איזה אם שבתרוח חיים (חיד"א) עמ' קלה
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודעחמדת ימים - ימים נוראים עמ' 262
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע יום שבת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רנח
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום שבת מונה ו' ימים מיום שנתן אל לבו שכחתוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ב אות כז
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום שבת מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש שביעי שעושה קידוש והבדלהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ס
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום שבת מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו ומקדש שביעיאור אברהם (זוועהיל) עמ' קלט
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת מונה ששה וכו'תיבת גמא (תשסז) עמ' שט
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת מונה ששה ימים ומקדש שביעיגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קג
סט ע"ב17 ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת שובת ומונה ו' ימיםמי מרום ח"ט עמ' רצג
סט ע"ב17 ההולך במדבר וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כג
סט ע"ב17 ההולך במדבר ושוכח באיזה יום שבתלב אריה פרשת ויקהל אות ד
סט ע"ב17 ההולך במדבר ושכח מתי שבתאמרי צדיקים (תשסה) עמ' קב {יבחור לו יום אחד ויעשהו שבת}
סט ע"ב17 ההולך במדבר מונה ששה ימיםשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ד, שעז
סט ע"ב17 ההולך במדבר, מתי שבתחמדת ימים - שבת עמ' 29
סט ע"ב17 הולך במדבר ואינו יודע מתי שבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תס
סט ע"ב17 הולך במדבר מונה ששה ימים ומשמר יום אחדהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשכא
סט ע"ב17 הטועה במדבר מונה ששה ומקדש שביעייוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יט
סט ע"ב17 הי' מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתנשמת חיים (ברלין) עמ' עו
סט ע"ב17 הי' מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 17
סט ע"ב17 הי' מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת כו'לקוטי שיחות ח"ג עמ' 999, ח"ח עמ' 52
סט ע"ב17 הי' מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד וכו'לחם רב על סדור התפילה אות א' תק
סט ע"ב17 הי' מהלך במדבר כו' מונה ששה ימים ומשמר יום אחדתורת מנחם חל"ח עמ' 140, חלק מ עמ' 132
סט ע"ב17 היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבתפרדס מרדכי עמ' שמג
סט ע"ב17 היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדבן מלך - שבת עמ' רלז
סט ע"ב17 היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת וכו' וכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו וכו'חמודי צבי שמות עמ' רלו
סט ע"ב17 היה מהלך בדרך ואינו יודע מתי שבת מונה ו' ימים וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' רסח
סט ע"ב17 היה מהלך בדרך ואינו יודע מתי שבת מונה ו' ימים וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' עז
סט ע"ב17 היה מהלך במדבראמרי יוסף בראשית דף ח ע"ב
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' יב
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתבי חייא ח"ב עמ' קכז
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתחיים וחסד סי' תמו
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קל
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' מג, קפד
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'דעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות תמה
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'צלח רכב עמ' רצד, שסה
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' רמ
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו' בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו וכו' במאי מינכר ליה בקידושא ואבדלתאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצח
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו' בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתואור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קיא
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'כתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' צה
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת כו'ברכות אבי דף נז ע"ב
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ו' ימים ומשמר יום אחדפאר יעקב ח"ב עמ' תתו, ח"ג עמ' רסג
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום א' וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פה, ועמ' שיב
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תריד הערה 37
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתאוצר הכבוד
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתלמחר אעתיר עמ' רב
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' נב, פה
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר וכו' מונה ו' ימיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' ריג
סט ע"ב17 המהלך במדבר ואינו יודע אמתי שבת וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' קל
סט ע"ב17 המהלך בדרך וא"י איזה יום שבתשני המאורות (תשסח) עמ' לא
סט ע"ב17 המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתדברי מנחם (היימליך) עמ' לא
סט ע"ב17 המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתדעת שבת עמ' יט, כ, שלא בהערה, שפה בהערה
סט ע"ב17 המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבתדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות כג
סט ע"ב17 המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רפט
סט ע"ב17 המהלך במדבר וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' כ
סט ע"ב17 המהלך במדבר ולא ידע מתי שבת מונה מיום שטעה ששה ומקדש שביעיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 266
סט ע"ב17 המהלך המדבר ואינו יודע מתי שבת וכו'לוח ארז פרשת יתרו דף כה
סט ע"ב17 הנמצא במדבר ושכח מתי שבת וכו'להורות נתן ויקרא עמ' רצג
סט ע"ב17 ואינו יודע אימתי שבתמשנת חיים בראשית עמ' כה, כט
סט ע"ב17 ואינו יודע אימתי שבתתורת אליהו עמ' קנה, קעח
סט ע"ב17 מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד, ורש"יתורת מנחם חמ"ז עמ' 77
סט ע"ב17 מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 24
סט ע"ב17 מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 277
סט ע"ב17 היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רכו
סט ע"ב17 היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדעקבי אבירים (תשסה) עמ' ט, קסב, רמ, תיד
סט ע"ב17 המהלך בדרך ואינו יורע אימתי שבת וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שמג
סט ע"ב17 מי שמהלך במדבר ושכח אימתי שבת וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' קסט
סט ע"ב18 מונה שש ומקדש יום אחד כבריאתולקוטי מאמרים עמ' 104, 137, דובר צדק עמ' 32, קדושת השבת סי' ב (עמ' 10), מחשבות חרוץ סי' כא (עמ' 193)
סט ע"ב18 מונה ששה ומשמר יום א'דרשות ר"י מסלוצק עמ' קסא
סט ע"ב18 מונה ששה ומשמר יום אחדמשנת חיים במדבר עמ' רעא
סט ע"ב18 מונה ששה ושובת יוםטוב טעם במדבר עמ' עז
סט ע"ב18 מונה ששה ימים ומקדש יום אחדבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעב
סט ע"ב18 מונה ששה ימים ומשמר שבתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפ
סט ע"ב19 במדבר משמר יום ומונה ששהפני מלך ויקרא עמ' קמט
סט ע"ב20 מר סבר כבריאתו וכו' ומר סבר כאדםישראל קדושים עמ' 68, מחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 150), רסיסי לילה סי' מח (עמ' 105)
סט ע"ב20 מר סבר כבריאתו וכו' ומר סבר כאדםפרי צדיק כי תשא אות ה, ויקהל אות ח, שמיני אות א, אמור אות ד, בהר אות ו
סט ע"ב21 אדה"ר מנה שבת תחילהציץ השדה ח"ד עמ' קנו, רלב
סט ע"ב21 ומר סבר כאדה"ר, ורש"ילקוטי שיחות ח"ה עמ' 50
סט ע"ב21 כברייתו וכו' כאדם הראשוןמשנת חיים בראשית עמ' מ
סט ע"ב21 מנין מבריאת החולמי מרום ח"י עמ' כט
סט ע"ב30 בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתוהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעט, קפ
סט ע"ב35 במהלך במדבר דמדכר ליה בחד יומא בקידוש והבדלהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלג
סט ע"ב35 בקדושה ואבדלתאמקראי קדש (תשנג) עמ' קמב
סט ע"ב35 בקידושא ואבדלתא, רש"י - לזכרון בעלמאשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שמה
סט ע"ב42 ושמרו את בנ"י את השבת שמירה לכל שבת ושבתאורחות דוד עמ' קיט
סט ע"ב43 את שבתותי תשמרו שני שבתותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי יב
סט ע"ב רש"י - יש מחלל שבתות הרבה וחייב אחת על כולן, ויש מחללן וחייב על כל שבת ושבת וכו'שם עולם (תשסו) עמ' כט
סט ע"ב רש"י ד"ה וההואתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' מ
ע ע"א08 חילוק מלאכותגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
ע ע"א08 חילוק מלאכות מנ"לתפארת ראובן עמ' עג, עה
ע ע"א08 חילוק מלאכות מנלןהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה וע"פ אלה
ע ע"א08 חילוק מלאכות מנלןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תה
ע ע"א08 חילוק מלאכות מנלן אמר שמואל אמר קרא מחלליה מות יומת וכו', ותוס'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קמז, קנא, קנג, רנט
ע ע"א08 חילוק מלאכות מנלן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רו, ריב, רטו-רטז
ע ע"א10 התורה ריבתה מיתות הרבה לחילול אחדיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שב
ע ע"א11 אם אינו ענין למזיד דכתיב וכו' ותוס' ד"ה אםשני המאורות (תשסח) עמ' לט
ע ע"א11 אם אינו ענין למזיד דכתיב כל העושה בו מלאכה יומת, תנהו לענין שוגג, ומאי יומת, יומת בממוןשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' רא
ע ע"א11 אם אינו ענין למזיד תנהו ענין לשוגגברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' רב
ע ע"א12 כל העושה בו מלאכה יומת תנהו ענין לשוגגמשך חכמה שמות פ' לא פס' יד פ' לה פס' ב
ע ע"א13 ומאי יומת יומת בממוןמשך חכמה ויקרא פ' כד פס' יז
ע ע"א13 ותיפוק ליה חילוק מלאכות, תוס' ד"ה ועל החרישהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' רג
ע ע"א13 מאי מות יומת בממוןפנים מסבירות עמ' צג
ע ע"א15 לא תבערו אשחכמת התורה ויקהל עמ' יב
ע ע"א15 לא תבערו אש וגו' מה ת"ל לפי שנא' ויקהל וכו' אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניחמודי צבי שמות עמ' שסז
ע ע"א15 לא תבערו אש וכו' שמואל סבר לה כרבי יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות א, שמיני אות ז
ע ע"א15 ר' נתן אומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם וכו'כתנות אור עמ' שכב
ע ע"א15 ר' נתן אומר לא תבערו אש וכו'פני יהושע (תשסא) עמ' ע
ע ע"א19 איסור ל"ט מלאכות בשבתנחלי מים (מלאח) עמ' לב, קט
ע ע"א19 אלה הדברים, ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קמד
ע ע"א19 אלה הדברים - ל"ט מלאכותאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) פרק יג עמ' עח-עט {הקשר בין מלאכות שבת למשכן}
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותאורח לצדיק עמ' צה
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קצב
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שעא
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קט
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שלח
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קיב
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותתורי זהב (תשעג) עמ' קכב
ע ע"א19 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניעטרת ישועה (תשסד) אות א לויקהל שקלים
ע ע"א19 אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשהבן מלך - שבת עמ' קנא
ע ע"א19 אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיניבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' פט
ע ע"א19 אלה הדברים אשר צוה ד' אלו ל"ט מלאכותקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' צו
ע ע"א19 אלה הדברים אשר צוה ה' אל"ה הוא ל"ו, דברים ב', ריבוי דהדברים הרי ל"ט, מכאן רמז לל"ט מלאכות מן התורהאור השמש (תשסח) עמ' פא
ע ע"א19 אלה הדברים אשר צוה לעשות על שביתת ממלאכה בשבתדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רמט
ע ע"א19 אלה הדברים הם ל"ט מלאכותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים ה, ז
ע ע"א19 אלה הדברים כו' מכאן לל"ט מלאכות פה"חדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סט ע"ב
ע ע"א19 אלה הדברים ל"ט מלאכותכתונת פסים (תשעא) עמ' קעט
ע ע"א19 אלה הדברים מכאן אזהרה על ט"ל מלאכות המשכן לשבתבת עין (תשסז) עמ' ריד-רטו, ריט, שצד, שצו, תמח
ע ע"א19 אלה הדברים מכאן רמז לל"ט מלאכות שבתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שכ, שכו, שכח, תרטו
ע ע"א19 אלה הדברים מכאן שיש ל"ט מלאכותדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' צו
ע ע"א19 אלה הדברים רומז לל"ט מלאכותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תמז-תמח, תנ, תנה, ח"ו עמ' מא-מד
ע ע"א19 אלה הוא ל"ט מלאכותחקל יצחק (תשסג) עמ' תקפב
ע ע"א19 אלה הוא שבתחקל יצחק (תשסג) עמ' רמא
ע ע"א19 אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רכ
ע ע"א19 אלו שלושים ותשע מלאכותתורת אליהו עמ' קפז
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדבריםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רכב
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'פה, א'שפג
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרו, תתרטו-תתרטז
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שעד
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן רד
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות של שבתעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעז
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רטז, ריז, שכא
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קכד
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניתפארת צבי שמות עמ' תקלו
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניתפארת צבי במדבר עמ' קיט
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רט
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסינישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רסג
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה מסיניקרן לדוד שמות עמ' רנט
ע ע"א19 'דברים' 'הדברים' 'אלה הדברים' אלו ל"ט מלאכות שנצטוה משה בסינימאור עינים (תשעה) עמ' שפט, עתר
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלושים ותשע מלאכות שנאמרו למשהפרי צדיק ויקהל אות י
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלושים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיניבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קעד
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלושים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסינינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פח ע"א
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף פה, ח"ג עמ' אלף שפג
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסינידברי יואל מועדים ח"ח עמ' עד
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיניבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ו
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשעה אבות מלאכותנחמד ונעים (תשסח) ויקהל ד"ה ונקדים
ע ע"א19 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה מסיניעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' שה
ע ע"א19 דברים הדברים וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
ע ע"א19 דברים הדברים וכו' אלה ל"ט מלאכותשרגא המאיר על התורה עמ' תמ
ע ע"א19 דברים וכו' ל"ט מלאכות וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 193, 192
ע ע"א19 יליף ל"ט מלאכות מאלה הדברים, אלה בגימטריא ל"ו, דברים חד הדברים תרי, היינו ל"טכסף נבחר (מרגליות) עמ' ג
ע ע"א19 ל"ט מלאכותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' פ
ע ע"א19 למדו ט"ל מלאכות מאלה הדבריםאור לשמים (תשסג) עמ' רפט
ע ע"א22 איכא מאן דיליף חילוק מלאכות מבחריש ובקציר תשבותערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עח
ע ע"א22 ועדיין אני אומר על חריש וקציר חייב שתיים ועל כולן אינו חייב אלא אחתחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קנב
ע ע"א22 ת"ל בחריש ובקציר תשבות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריד, שכז
ע ע"א25 הבערה בכלל היתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רמג
ע ע"א25 הבערה בכלל היתה ולמה יצאת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקצא
ע ע"א25 הבערה בכלל היתה ולמה יצאת וכו' אף כל שהוא אב מלאכה חייבין עליה בפני עצמהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קעה
ע ע"א28 אף כל שהוא אב מלאכה וחייבין עליה בפני עצמהגור אריה שמות פל"ה אות ה
ע ע"א28 אף כל שהוא אב מלאכה חייבין עליה בפני עצמהמשך חכמה שמות פ' לה פס' ג
ע ע"א30 הבערה ללאו או לחלק יצאהצפנת פענח (תשסו) עמ' שכו, תכה
ע ע"א30 הבערה ללאו או לחלקשופרא דישראל (תשסו) עמ' רצד
ע ע"א30 הבערה ללאו או לחלק, ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תנז-תסא
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאה או לחלקשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 389
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשכג
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאתפני יהושע (תשסא) עמ' צה
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאתאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רה
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאתדברי יונה ח"א עמ' קכ
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיג, מקראי קדש (תשנג) עמ' פ
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאתעטרת ישועה (תשסד) אות ג, ד לויקהל שקלים
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת, ותוס' ד"ה הבערהמשנה למלך (תשסח) עמ' קכח
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת דברי רבי יוסי רבי נתן אומר לחלק יצאת וכו' פעמים שחייבים אחת על כולן ופעמים שחייבין על כל אחת ואחתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות עד, עה
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת דברי רבי יוסי רבי נתן אומר לחלק יצאתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קעט-קפ
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת וכו' לחלק יצאתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' צח
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאתפרי צדיק ויקהל אות ט
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאתציץ השדה ח"ד עמ' רכח
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת, לחלק יצאתבן מלך - שבת עמ' קלג
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת, לחלק יצאתמנחת מרדכי עמ' קעה
ע ע"א30 הבערה ללאו יצאת, לחלק יצאתעטרת יהושע שמות עמ' רנא
ע ע"א30 לא תבערו אש, יש מרבותינו אומרים ללאו יצאת ויש אומרים לחלק יצאתכסף נבחר (מרגליות) עמ' קעח
ע ע"א30 לא תבערו אש, ללאו או לחלק יצאהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תצח, תקב, תרמז
ע ע"א30 לא תבערו ללאו יצאתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רפד
ע ע"א31 ר' נתן אומר לחלק יצאת וכו'טוב ירושלים שמות פל"ח פסוק ג
ע ע"א32 הבערה לחלק יצאהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכג
ע ע"א32 הבערה לחלק יצאתדברי שמואל (תשנח) עמ' קח
ע ע"א32 הבערה לחלק יצאתחכמת התורה ויקהל עמ' עג, פב
ע ע"א32 הבערה לחלק יצאתלקוטי שיחות ח"ח עמ' 55
ע ע"א32 הבערה לחלק יצאתתורת מנחם חנ"ד עמ' 334
ע ע"א34 אחת מהנהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תרעז
ע ע"א34 אחת מהנה פעמים אחת שהיא הנה ופעמים הנה שהוא אחתפניני יחזקאל עמ' (שפא)
ע ע"א34 'ועשה מאחת מהנה' לחייב על כל אחת ואחתעטרת ישועה (תשסד) אות ג לויקהל שקלים
ע ע"א34 ועשה מאחת מהנה פעמים שחייבים אחת על כולן ופעמים שחייבין על כל אחת ואחתלחמי תודה דף קי ע"ב
ע ע"א34 ועשה מאחת מהנה, כגון שם משמעוןשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שפג
ע ע"א37 אחת שהוא הנה ויש הנה שהוא אחתחכמת התורה ויקרא עמ' רמז
ע ע"א רש"י - דברים משמע תרי, ה' לרבות חד, הרי שלשה, אלה בגמטריא שלשים ושש, הרי שלשים ותשעדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עד
ע ע"א רש"י ד"ה ועלשביתת שבת סי' א (עמ' 66)
ע ע"א רש"י ד"ה ועל כולן אחתחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רטו
ע ע"א תוס' ד"ה אם אינו ענין וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רז, שעב
ע ע"א תוס' ד"ה ועל כולן - איכא מאן דיליף חילוק מלאכות מבחריש ובקציר תשבות. ולמאן דאמר שני כתובין מלמדין קאי הכיערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' עח
ע ע"א תוס' ד"ה ועל כולן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריד
ע ע"א תוס' ד"ה יכול - וא"ת מניינא למ"לברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' רד
ע ע"ב העלם זה וזה בידו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רטו
ע ע"ב תוס' ד"ה נודע לו - הא דפסק רבא כריו"ח לגבי ר"ל, אפשר דהוא רק בדברים הנוהגים בזה"זימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 4, 15, תסב
עא ע"א טחינה גוררת טחינהרסיסי לילה סי' ה (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קכב
עא ע"א קצירה גוררת קצירהכוונת הלב עמ' רמ
עא ע"א אכל שני זיתי חלב וכו'תשובה מיראה עמ' לא
עא ע"א גרירה דגרירה לית ליהחכמת התורה תולדות עמ' קמא, תיד
עא ע"ב אכל שני זיתי חלב ונודע לו על הראשון ושוב על השני וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנז
עא ע"ב האוכל שני זיתי חלב בהעלם אחדיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ל, לג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מח
עא ע"ב פלוגתת ר"י ור"ל באכל שני זיתי חלב בהעלם אחדלקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
עא ע"ב ידיעות מחלקותאור השמש (תשסח) עמ' עג
עא ע"ב ידיעות מחלקותיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לה
עא ע"ב רש"י ד"ה פטורלהורות נתן ויקרא עמ' פז
עב ע"א אלא מעתה הפריש קרבןמשך חכמה ויקרא פ' ז פס' ב
עב ע"א תוס' ד"ה כי אתא רב דימי וכו' - שייך כפרה אפילו אעשה דלאחר הפרשהלחמי תודה דף רב ע"ב
עב ע"א תוס' ד"ה כי - עדיף להביא ראיה מברייתא שנתחברה מקודםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פתיחה לח'א
עב ע"ב02 התכוון לחתוך תלוש וחתך מחוברברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' של
עב ע"ב02 נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחוברצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ל
עב ע"ב28 שגג בלא מתכוין דעבודה זרה היכי דמיאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 318
עב ע"ב29 סבר דבהכ"נ הוא הרי לבו לשמיםאפיקי ים עמ' רנד
עב ע"ב30 אי דלבו לשמים הא לבו לשמיםנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות קסה
עב ע"ב31 אי דלא קיבלה עליה באלוה לאו כלום הואמשך חכמה דברים פ' יז פס' ה
עב ע"ב31 בעינן שיקבלו עליו באלהותפחד יצחק פסח מאמר ז
עב ע"ב31 ואי דלא קבלתה עליה באלוה כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' קעב
עב ע"ב32 אלא מאהבה ומיראהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכה
עב ע"ב32 אלא לרבא דאמר פטור מאי איכא למימרמשך חכמה במדבר פ' כה פס' ג
עב ע"ב32 עובד מיראה פטור, ותוס' ד"ה רבאעיני שמואל (ראבין) עמ' מא
עב ע"ב33 באומר מותרהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כט
עב ע"ב תוס' - אם לא נודע לו מעולם איסור ע"ז אינו ישראלאור אברהם - תשובה עמ' קסו
עב ע"ב תוס' - אם לא נודע לו מעולם איסור ע"ז אינו ישראלאור אברהם - מגילת אסתר עמ' קו
עב ע"ב תוס' - אם לא נודע לו מעולם איסור ע"ז אינו ישראלאור אברהם - רות עמ' פד
עב ע"ב תוס' ד"ה הניחא - הא אם חילל שבת מאהבה ומיראה נמי חייבגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריג
עב ע"ב תוס' ד"ה נתכויןויקהל משה (וייס) עמ' סג, סו [הלכה]
עב ע"ב תוס' ד"ה רבא אמר - שתי צורות היו על לבו (של המן)דברי יואל פ' בהעלותך דף שא ע"ב
עב ע"ב תוס' ד"ה רבאתורת הרא"ם עמ' עט
עב ע"ב תוס' ד"ה תו'חנן אלקים עמ' רד
עג ע"א07 נתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטורמקראי קדש (תשנג) עמ' רסה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' לא
עג ע"א10 נתכוין לזרוק שתים וכו' כסבור רה"י וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קלה
עג ע"א10 נתכוין לזרוק שתים וזרק ד' פטורדברי יונה ח"א עמ' רעד
עג ע"א25 תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחתשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סה
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים ח"אאור שרגא עמ' רצ
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתס' המאמרים (רש"ב) תרעט עמ' מד
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל ט
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 105-106
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתדברי יואל פ' כי תשא דף שיד ע"ב
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רט
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתחיי שלמה עמ' רסט
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתישרש יעקב (טננבוים) ויקהל אות א
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתלקוטי שיחות חי"ח עמ' 15
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתמאור עינים (תשנח) עמ' קלא
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתמאור עינים (תשעה) עמ' ריז
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתמאור עינים (תשעט) עמ' רטז
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רעג
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רעג
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רו
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתפתח טוב עמ' קנח
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתפתחי שערים ח"א עמ' קסב
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתצפנת פענח (תשסו) עמ' רסז, דש
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתתורת אליהו עמ' רמז
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע וכו' המוציא מרשות לרשות - הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קעד
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ה, קט
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'בת עין (תשסז) עמ' רכו
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פח ע"א
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תה, תס
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתטהרת יו"ט ח"י עמ' ריא
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתכתר שם טוב (תשסד) סי' יז
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחתפרי צדיק וישב אות ב
עג ע"א38 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ותויו"ט ומהרש"אתורת מנחם חמ"ט עמ' 116
עג ע"א38 אבות מלאכות הזורע והחורשנחלת שמעון (אשכנזי) פקודי מו
עג ע"א38 אבות מלאכות מ' חסר אחתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רט
עג ע"א38 אבות מלאכות מ' חסר אחתדברי יואל פ' בהר דף שז ע"ב, שכז ע"א
עג ע"א38 אבות מלאכות מ' חסר אחתהמאור הגדול (גר"א) עמ' רצג
עג ע"א38 אבות מלאכות מ' חסר אחת וכו'ברית שלום (תעח) דף לב ע"ג, קלא ע"א
עג ע"א38 אבות מלאכות מ' חסר אחת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קצו, תתמ
עג ע"א38 אבות מלאכות מ' חסר אחתיד דוד (אופנהיים) עמ' קעט
עג ע"א38 ארבעים חסר אחתדברי יואל פ' תולדות דף תקנז ע"ב
עג ע"א38 ארבעים חסר אחתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שכט
עג ע"א38 ארבעים חסר אחתנחמד ונעים (תשסח) במדבר ד"ה ויהיו כל הפקודים
עג ע"א38 ארבעים מלאכה חסר אחתיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא {למה לא אמרו ל"ט מלאכות}
עג ע"א38 ארבעים מלאכות חסר אחתתורת העולה ח"א פרק ה
עג ע"א38 ארבעים מלאכות חסר אחתתורת העולה (תשעה) עמ' כט
עג ע"א38 חשבון ל"ט מלאכותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' ר
עג ע"א38 ל"ט אבות מלאכות בשבתמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קצט
עג ע"א38 מלאכות שבתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' של-שלא {רמוזות בצורת אות ש}
עג ע"א39 הזורע בשבת חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכז
עג ע"א39 הזורע, ורש"שפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ט
עג ע"א39 הזורע והחורש והקוצר והמעמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רו
עג ע"א39 הזורע והחורש והקוצר והמעמר וכו'צלח רכב עמ' רצא
עג ע"א39 הזורע והחורש והקוצר וכו' והלש והאופה כו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצא
עג ע"א39 הזורע והחורש וכו'תורת מנחם חי"ח עמ' 298, חכ"א עמ' 228, חכ"ו עמ' 147, 149
עג ע"א39 הזורע והחורש וכו'תורת מנחם חמ"ו עמ' 360, חמ"ז עמ' 119
עג ע"א39 הזורע והחורש וכו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 36
עג ע"א39 הקוצר והמעמרנשמת חיים (ברלין) עמ' ז
עג ע"א39 י"א מלאכות דפתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנז
עג ע"א40 דש וטוחן ובוררברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכט-של {מלאכות בתלוש}
עג ע"א40 הבוררפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צו
עג ע"א41 הגוזז את הצמר המלבנו והמנפצו והצובעו והטווה וכו'שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' סד
עג ע"א42 והטוהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קפח
עג ע"א46 המולחו והמעבדובשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
עג ע"א46 השוחטו והמפשיטו המולחו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנח
עג ע"א47 מוחק על מנת לכתובפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רס
עג ע"א48 אש היא אחת מל"ט מלאכות שבתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 65
עג ע"א48 המכבה והמבעיראמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנז
עג ע"א48 מכה בפטישגור אריה ויקרא פ"ח הערה 101 {המכה על הכלי בגמר מעשה}
עג ע"א49 המוציא מרשות לרשותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רמ
עג ע"א49 המוציא מרשות לרשותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסב
עג ע"א ר"ן (לא: ד"ה המוציא)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצ
עג ע"א רמב"ן - אין עונשין מהלכה למשה מסיגיאור אברהם בראשית עמ' רלט
עג ע"א רמב"ן - מעביר ד' אמות ברה"ר הוי תולדה דהוצאהאור אברהם דברים עמ' רטו
עג ע"א רש"י ד"ה האופה - אופה לא היה במשכןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צב
עג ע"א רש"י ד"ה המלבנו - מכבסו בנהרבשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מד
עג ע"ב01 מנינא למ"ל א"ר יוחנן וכו'תפארת ראובן עמ' עב
עג ע"ב01 מנינא למה לי'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכא
עג ע"ב03 הזורע והחורש בא"י קאי דזרעי ברישאמקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
עג ע"ב04 ליתני חורש והדר ליתני זורעגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריא
עג ע"ב04 תנא בא"י קאיאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' רסב
עג ע"ב04 תנא בא"י קאי דזרעי ברישא והדר כרביישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' עד
עג ע"ב04 תנא באר"י קאי דזרעי והדר כרביבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רמב
עג ע"ב04 תנא בארץ ישראל קאימדבר קדמות (תשסח) עמ' קכט
עג ע"ב10 הזומר חייב משום זורע ונוטעשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנא {גם המנכש}
עג ע"ב10 זומר חייב משום נוטעמקראי קדש (תשנג) עמ' רסז
עג ע"ב10 זומר חייב משום נוטעשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנג
עג ע"ב13 א"ר כהנא זומר ותוס' ד"ה וצריךויקהל משה (וייס) עמ' קצו ריש סי' ט [הלכה]
עג ע"ב13 זומר וצריך לעצים חייב שתיםבנין שאול עמ' קפג
עג ע"ב13 זומר וצריך לעצים חייב שתים וכו' האי דקניב סילקא וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נז
עג ע"ב21 הנוטל גבשושיתדברי חנינא - רפואה עמ' קכט
עג ע"ב24 החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטוראז שמח עמ' עג
עג ע"ב24 החופר גומא ואין צריך אלא לעפרהשופרא דישראל (תשסו) עמ' שמז
עג ע"ב24 חופר גומא ואין צריך אלא לעפרהחקל יצחק (תשסג) עמ' קלו
עג ע"ב24 חופר ואינו צריך אלא לעפרהוזאת התורה עמ' קטו
עג ע"ב26 מחלוקת ר"י ור"ש בנוגע למלאכה שאי"צ לגופהתורת מנחם חנ"ח עמ' 401, חס"א עמ' 62
עג ע"ב26 מלאכה שאי"צ לגופהתורת מנחם חמ"ח עמ' 192
עג ע"ב26 מלאכה שאינה צריכה לגופההכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג
עג ע"ב26 מלאכה שאינה צריכה לגופה פטורשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שב
עג ע"ב26 ר"י דאמר משאצל"ג חייב עלי'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 190
עג ע"ב28 אסור לתלוש מהמחוברברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכ, שכט
עג ע"ב28 מקלקל הואאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רו
עג ע"ב30 האי מאן דשדא פיסאויקהל משה (וייס) עמ' קלט [הלכה]
עג ע"ב32 אין דרך תלישה בכך ואין דרך פריקה בכךאז שמח עמ' עה
עג ע"ב32 מפרק בשבת חייב חטאתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קנד
עג ע"ב34 הנוטל מלח ממחצבומאורות האריז"ל עמ' מג אות ג
עג ע"ב35 האם יש עימור שלא בגידולי קרקעמשך חכמה שמות פ' טז פס' כח
עג ע"ב35 חייב משום מעמרמשנת חיים שמות עמ' קכו
עג ע"ב38 היינו זורה היינו בורר היינו מרקדלהורות נתן בראשית עמ' נא
עג ע"ב38 זורה היינו בורר היינו מרקדיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רא
עג ע"ב40 כל מאי דהוה במשכןיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כא {לכן נאמר בשבת "כאשר צוך ה'" - מה שצוה אותך לעשות במשכן אסור בשבת}
עג ע"ב40 דהוה במשכןתורת חיים (קאסוב) עמ' רס {מלאכת שבת - מלאכות המשכן רמוז במלים "ושמו את שמי" - ראשי תיבות שבת משכן ישראל}
עג ע"ב רש"י - פריקה תולדה דדשרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' לד
עג ע"ב רש"י ד"ה אורה - בתאניםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תיא, תלב
עג ע"ב רש"י ד"ה כולן - זומר הוה תולדהבשבילי התלמוד ח"א עמ' לח-מב
עג ע"ב תוס' - אם צריך להתרות אתולדה משום אבאור אברהם ויקרא עמ' רסו
עג ע"ב תוס' - בעלי חיים נקראים גידולי קרקעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעדו
עג ע"ב תוס' - האם צריך להתרות תולדה משום אבאור אברהם - רות עמ' תיג
עג ע"ב תוס' - מפרק וכו' לגבי דבר הגדל ממש מן הקרקע לא חשיבא בהמה גידולי קרקעפאר יעקב ח"א עמ' רעא
עג ע"ב תוס' ד"ה וצריך - מלאצ"ל הוא רק אם צריך לעציםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רע
עג ע"ב תוס' ד"ה מכדיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנז
עג ע"ב תוס' ד"ה מפרק - דג לא הוי גידולי קרקעימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיג
עג ע"ב תוס' ד"ה מפרק - חלזון דג הוא לגבי בהמהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כד, מו {סתירה ממש"כ לקמן עה ע"א}
עג ע"ב תוס' ד"ה משום זורעגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
עד ע"א01 וליחשב נמי כותש, בפי' ר"ת המובא בחידושי הרמב"ןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' צ, צב
עד ע"א07 בורר ואוכלתורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' מח
עד ע"א09 אמר עולא בורר ואוכל לבו ביום ולמחר לא יברור ואם בורר חייב חטאתגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריג
עד ע"א14 בורר ואוכל פחות מכשיעוראז שמח עמ' עז
עד ע"א17 וכי מותר לאפות פחות מכשיעורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעו
עד ע"א17 וכי מותר לאפות פחות מכשיעורחקל יצחק (תשסג) עמ' רצ, תצב
עד ע"א17 וכי מותר לאפות פחות מכשיעורמגילת סמנים עמ' סו
עד ע"א17 וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, ורש"י - נהי דחיוב חטאת ליכא איסורא מיהא איכאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קפ
עד ע"א17 וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיט
עד ע"א25 בורר פסולת מתוך האוכלעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' יט
עד ע"א31 אמר רבא שפיר אמר נחמנישם יחזקאל עמ' תקפא
עד ע"א32 היו לפניו ב' מיני אוכלין יש בו משום בוררלהורות נתן בראשית עמ' נא
עד ע"א32 היו לפניו שני מיני אוכלין בורר ואוכל וכו'מבשרת ציון ח"ב עמ' קפ
עד ע"א רש"י - וכי מותר לאפות פחות מבשיעורתיבת גמא (תשסז) עמ' קל
עד ע"א רש"ילקוטי שיחות חי"ד עמ' 14
עד ע"א רש"י ד"ה וכימכשירי מצוה עמ' קס
עד ע"א רש"י ד"ה וכיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסא
עד ע"א רש"י ד"ה וכיפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה י
עד ע"ב02 כפסולת מתוך אוכל דמיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריז
עד ע"ב07 שבק תנא דידן בישול סממנין וכו'הר המוריה עמ' רנב
עד ע"ב08 בשול סממניםהכתב והקבלה שמות פל"ט פסוק לו
עד ע"ב08 מבשל ואופה אסורין בשבתגור אריה ויקרא פכ"ה אות ד
עד ע"ב09 מלאכות שבפתביאור הגר"א על משלי פרק י פסוק ה
עד ע"ב09 סידורא דפתתורת מנחם חי"ט עמ' 171, חכ"א עמ' 228
עד ע"ב09 סידורא דפתתורת מנחם חמ"ו עמ' 360
עד ע"ב09 סידורא דפתתורת מנחם חנ"ט עמ' 116
עד ע"ב09 סידורא רפתתורת מנחם חנ"ז עמ' 170
עד ע"ב09 תנא דידן סידורא דפת נקטס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רנח; תרעב עמ' תשעג, תתפה, א'מד
עד ע"ב09 תנא דידן סידורא דפת נקטבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשעג, אלף מד, אלף קלא
עד ע"ב09 תנא דידן סידורא דפת נקטס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תצא
עד ע"ב09 תנא וכו' סידורא דפת נקיט כו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רס
עד ע"ב09 תנא סידורא דפת נקטתורת מנחם חלק לא עמ' 70
עד ע"ב09 תנא סידורא דפת נקטתורת מנחם חלק לב עמ' 243, חלק לג עמ' 317, חלק לד עמ' 222
עד ע"ב09 תנא סידורא דפת נקטתורת מנחם חנ"ג עמ' 170
עד ע"ב10 דשדא סיכתאויקהל משה (וייס) עמ' ג הערה א [הלכה]
עד ע"ב16 עושה חבית אינו חייב משום מכה בפטישלהורות נתן בראשית עמ' לג
עד ע"ב20 כוורת אי חייטיה לפומיה מחייב שתיםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כא
עד ע"ב22 הטווה ע"ג בהמה בשבת פטור שאין דרך טויה בכךבי חייא ח"א עמ' רצח
עד ע"ב22 הטווה צמר שע"ג בהמהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנח
עד ע"ב22 הטווה צמר שע"ג בהמה בשבת אי חייבצמח צדקה עה"ת עמ' לב
עד ע"ב22 הטווה צמר שע"ג בהמה בשבת וכו', ורש"י ד"ה חכמהצלח רכב עמ' רנד
עד ע"ב22 הטווה צמר שע"ג בהמה בשבת, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' קצא
עד ע"ב22 הטווה צמר שע"ג בהמה חייבבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
עד ע"ב22 הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת וכו' חכמה יתירה שאניבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קפב
עד ע"ב22 הטווה צמר שעל גבי בהמה וכו' חכמה יתירהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 451
עד ע"ב25 אלמא טוויה על גבי בהמה שמא טוויה חכמה יתירה שאניפרי צדיק תזריע אות ט
עד ע"ב25 וטוו בעזים וכו' חכמה יתירה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' צט
עד ע"ב25 טוו את העזיםמשך חכמה שמות פ' לה פס' כה-כו {טוו גם נדות}
עד ע"ב25 טוו את העזים, חכמה יתירה היתהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שיג
עד ע"ב26 חכמה יתירה שאניימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעא {מלאכה שאין דרך בני אדם לעשותם מפני שצריך חכמה יתירה לעשותה ולכן אין עושין אותה רק חכמים יתרים לאו מלאכה הוא}
עד ע"ב26 חכמה יתירה שאניפני מלך שמות עמ' רכז
עד ע"ב26 חכמה יתירה שאני, ורש"י ותוס'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסד-תסו
עד ע"ב26 חכמה יתירה שאני, ורש"י ותוס'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' שצט
עד ע"ב28 קשירה במשכן היכא הואי אמר רבא שכן קושרין ביתדות אהלים, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' סט
עד ע"ב28 קשירה במשכן היכי הואי וכו' שכן ציידי חלזון קושרין ומתיריןשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' יא
עד ע"ב29 ההוא קושר ע"מ להתיר הואלקוטי שיחות חי"ד עמ' 16
עד ע"ב29 אמר רבא שכן קושרין ביתדות אהלים א"ל אביי ההוא קושר על מנת להתיר הואימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ו
עד ע"ב29 הקשירה ביתדות אהלים היתה קשירה ע"מ להתירשיח דוד (תשסד) עמ' קי
עד ע"ב32 השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן וכו'אחרית השנים עמ' לז
עד ע"ב34 והתופר שתי תפירות והא לא קיימאלקוטי שיחות חל"א עמ' 260 {דין סיכת בטחון}
עד ע"ב34 שכן צדי חלזוןעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנו
עד ע"ב34 שכן צדי חלזון היו קושרין ומתירין ברשתותיהןיושב אהלים עמ' צה
עד ע"ב34 שכן ציידי חלזון קושרים ומתיריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שלא
עד ע"ב35 התופר שני תפירות לא מחייב עד שיקשוריוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיד
עד ע"ב35 קריעה במשכן מי הוי וכו'חיי נפש ח"ג עמ' כט
עד ע"ב36 קריעה במשכן מי הוה כו', ורש"יתורת מנחם חמ"ט עמ' 139
עד ע"ב רש"י - להדיוט הוי כלאחר ידחקל יצחק (תשסג) עמ' שלה
עה ע"א01 שכן יריעה שנפל בה דרנא קורעין בה ותופרין אותהמבשרת ציון ח"ג עמ' רג
עה ע"א03 המותח חוט של תפירה בשבת וכו' והלומד דבר אחד מן המגוש וכו' והיודע לחשב תקופות וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיב
עה ע"א04 הלומד דבר מן המגוש חייב מיתהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שה
עה ע"א04 הלומד דבר מן המגוש חייב מיתהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלד, שמג
עה ע"א04 הלומד מן המגוש חייב מיתהמגדל עוז (תשעח) עמ' תכה
עה ע"א05 היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנופנים יפות על תהלים עמ' סא
עה ע"א05 היודע לחשוב בתקופות וכו'תורה וחיים (כלפון) עמ' שעא
עה ע"א05 היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושבנתיבות עולם ח"א עמ' ס
עה ע"א05 היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש עא עמ' ריט, ח"ב דרוש רכה עמ' רפח
עה ע"א05 היודע למשוב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קפב
עה ע"א06 אמגושי חרשי או גדופיקסת הסופר (תשעו) עמ' קכג, קפח-קפט
עה ע"א06 אמגושי רב ושמואל וכו'חפץ יהונתן שמות פ"ז פסוק טו
עה ע"א06 אמגושיצמח צדקה עה"ת עמ' רה
עה ע"א06 מגושתא רב ושמואל חד אמר חרשי וחד אמר גדופימבשרת ציון ח"א עמ' נ
עה ע"א07 חד אמר גדופי, ורש"יעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתז
עה ע"א10 לא תלמד לעשות אבל אתה למדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עד
עה ע"א10 לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותחנן אלקים עמ' קצד
עה ע"א10 לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שע
עה ע"א10 לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם אבל אתה למד להבין ולהורותדברי יואל פ' בהעלותך דף רפה ע"א
עה ע"א10 לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שמב, שמו
עה ע"א11 אבל אתה למד להביןעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפב
עה ע"א11 אפילו מן המכשפים מותר ללמוד להבין ולהורותחשבון הנפש (תשעה) עמ' קצג {דהיינו לילך אצלם בכוונה לאותה תכלית טובה, וא"כ תלוי בכוונת האדם}
עה ע"א11 כשפים כדי להתלמדקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צה
עה ע"א11 להבין ולהורותמכמני עוזיאל עמ' תז
עה ע"א11 לעשות אי אתה לומד אבל אתה לומדשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שיז, שכז
עה ע"א13 היודע לחשוב תקופות ומולדות ואינו מחשב וכו' ואת פועל ה' לא יביטויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שכא
עה ע"א13 כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושבבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 978
עה ע"א13 כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' סב-סג
עה ע"א13 כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושבעקדת יצחק (שלג) שער לז דף קו ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ג דף קי ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רעו/ז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו א ומשלי דף שנו ע"ב
עה ע"א13 כל היודע לחשב כתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטובינת ישראל (תשסו) דף יז ע"ב
עה ע"א13 כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר וכו'אור הצבי עמ' 180
עה ע"א13 כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' רסא
עה ע"א13 כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשבאבן יהושע עמ' 58, 85
עה ע"א13 כל היודע לחשב תקופותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ט ע"ד
עה ע"א13 כל היודע לחשב תקופות ומזלותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' שט
עה ע"א13 כל היודע לחשוב בתקופות וכו'טוב טעם בראשית עמ' עז
עה ע"א13 כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב וכו'אור לפני הדורשין עמ' 34
עה ע"א13 כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר ואת פעל ה' לא יביטוגור אריה בראשית פ"א הערה 280, דברים פי"ז הערה 8
עה ע"א13 כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב עהכ"א ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראובאמונה שלמה עמ' שנג, שסח
עה ע"א13 כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב עליו וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלא
עה ע"א13 כל היודע לחשוב תקופות כו' ואינו חושב עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטו גו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רכו ע"ב
עה ע"א13 כל מי שאינו מחשב בתקופות ומזלות וכו'פירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קפ
עה ע"א13 כל מי שיש בידו לחשוב תקופותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תרצז
עה ע"א14 ואת פועל ה' לא יביטושערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רצ
עה ע"א14 ואת פועל ה' לא יביטושערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שיח
עה ע"א16 א"ר יוחנןויקהל משה (וייס) עמ' עו [הלכה]
עה ע"א16 מנין שמצוה לחשב תקופות ומזלותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קפז
עה ע"א16 מנין שמצוה לחשב תקופות ומזלותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שלח
עה ע"א16 מנין שמצוה לחשוב תקופות ומזלות וכו'דברי יואל פ' קרח דף כח ע"א
עה ע"א16 מנין שמצוה על אדם לחשב תקופות ומזלותדברי יואל פ' בראשית דף קיג ע"ב
עה ע"א16 מנין שמצוה על אדם לחשב תקופות ומזלותעליית קיר קטנה (שצו) פ' לך לך דף יד ע"ג
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב וכו'מנחת מרדכי עמ' שלג
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קכה ע"א
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומגזלות וכו' איזה חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלותפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' לח {חשבון תקופות ומזלות נמסרה רק לחכמי ישראל ולא לאומות כי דקדוק מדוייק אינו יודעים האומות רק חכמי ישראל}
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד הערה 144
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנא
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קי
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש מו עמ' רצב
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנ' ושמרתם ועשיתםבאמונה שלמה עמ' שנג
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר וכו' כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמיםדברי יואל מועדים ח"ד דף רנה ע"ב
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם וכו'תורה בציון עמ' תצד
עה ע"א16 מנין שמצוה על האדם לחשוב תקופות ומזלות שנא' ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמיםפאר יעקב ח"ד עמ' נו
עה ע"א16 מצוה לחשב תקופות ומזלותלקט אמרי קודש - דברים עמ' כ
עה ע"א16 מצוה לחשב תקופות ומזלותשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רפ, שכט
עה ע"א16 מצוה לחשב תקופות ומזלותשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' שו, שנט
עה ע"א16 מצוה לחשב תקופותמכמני עוזיאל עמ' תו
עה ע"א16 מצוה על אדם לחשב תקופות ומזלותפנים מסבירות עמ' רנד
עה ע"א16 מצוה על האדם לחשב תקופותלקוטי שיחות ח"י עמ' 183, חי"ב עמ' 197
עה ע"א16 מצוה על האדם לחשב תקופות ומזלותאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מט
עה ע"א16 מצוה על האדם לחשוב תקופות ומזלותקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קנט
עה ע"א16 מצוה על האדם לחשוב תקופות ומזלות וכו'היהדות הלאומית עמ' 183
עה ע"א18 חכמתכם לעיני העמיםספרי המגיד מקאזניץ עמ' רטז
עה ע"א18 כי היא חכמתכםפרדס המלך (תשסט) אות ש {היינו סוד העיבור}
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם וגו' זה חישוב תקופות ומזלותדרך ה' (באום) ח"ב פ"ז אות כז
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים זה חישוב תקופות ומזלותתורת הרבי רבי זושא סי' מו
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קעד {אסור לגלות חכמת העיבור לאוה"ע}
עה ע"א18 כי הוא חכמתכם זה חשבון תקופות ומזלותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צג
עה ע"א18 כי היא חכמתכםמי השלוח (מישור) ח"א עמ' קעה {זהו סוד העיבור}
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם וכו' זה חישוב תקופות ומזלותנאוה תהלה עמ' קמד, רנז
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים זה חישוב תקופות ומזלותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שי, דברים עמ' סב-סג
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים זה חישוב תקופות ומזלותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 45, באר ה הערה 375, באר ו הערה 70, 517, 559, 563
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמיםשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' עב, רצז, שט
עה ע"א18 כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמיםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' עט, שכז
עה ע"א18 כי היא חכמתכם וכו' זה חישוב תקופות ומזלותזכר דוד על התורה עמ' רסה
עה ע"א18 כי היא חכמתכם זה חישוב תקופות ומזלותדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קפה עמ' קכד
עה ע"א19 איזה חכמה ובינה שהוא לעיני העמים וכו'לקט אמרי קודש - דברים עמ' כא
עה ע"א19 איזהו חכמה ובינה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שיא
עה ע"א19 איזהו חכמה ובינה שהוא לעיני העמים אלו תקופות ומזלותפניני יחזקאל עמ' תקצב
עה ע"א19 איזהו חכמה ובינה שהוא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלותתורי זהב (תשעג) עמ' רעז
עה ע"א19 איזהו חכמה ובינה שהוא נגד העמים זה עיבור תקופות וכו'אור הצבי עמ' 120
עה ע"א19 איזו היא חכמה שהיא לעיני העמים - חישוב תקופותאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קז
עה ע"א19 איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלותאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1171
עה ע"א19 איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלותשרתי ח"א עמ' קלב
עה ע"א19 איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים וכו' חישוב תקופות ומזלותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קט, קמא
עה ע"א19 איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים זה חישוב תקופות ומזלותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמט
עה ע"א19 איזוהי חכמה לעיני העמים זה חשוב תקופותלקוטי מאמרים עמ' 179, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א (עמ' 36), ו, א (עמ' 140)
עה ע"א19 איזוהי חכמה שהיא לעיני העמים זה חשבון תקופות ומזלותכד הקמח (מישור) עמ' שיז
עה ע"א19 חכמה ובינה שהוא לעיני העמים זה חשבון תקופות ומזלותשם ישראל עמ' שמב
עה ע"א20 זה חישוב תקופותאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' מ
עה ע"א20 חישוב תקופות ומזלותשירת דוד (תשסז) עמ' תקלט
עה ע"א20 חישוב תקופותישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 65
עה ע"א21 צידת חלזוןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תלז {צידה הי' במשכן}
עה ע"א21 הצד חלזון והפוצעושפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כה, כז
עה ע"א21 הצד חלזון והפוצעו אינו חייב וכו', ותוס' ד"ה טפימקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
עה ע"א29 אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימותחמודי צבי שמות עמ' רלו
עה ע"א30 מודה ר"ש בפסיק רישא ולא ימותחנן אלקים עמ' רה
עה ע"א30 מודה ר"ש בפסיק רישיהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנז, תרכז
עה ע"א30 פסיק רישי'תורת מנחם חל"ו עמ' 41
עה ע"א30 פסיק רישיה אסוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנז
עה ע"א30 פסיק רישיה ולא ימותארץ צבי (תשע) עמ' קלד
עה ע"א30 פסיק רישיה ולא ימותצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שיא
עה ע"א31 כל כמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליציל צבעיהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' מד, נד
עה ע"א33 השוחט בשבת חייב משום נטילת נשמהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 969
עה ע"א33 השוחט בשבת חייב משום נטילת נשמהלחמי תודה דף רנד ע"א
עה ע"א33 השוחט בשבת חייב משום צובעיוסף לקח כרך א ח"א עמ' לא, שיד
עה ע"א33 השוחט חייב משום צובעתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רלא
עה ע"א33 שוחט משום מאי מיחייבצמח צבי אגרת סא
עה ע"א33 השוחט משום מאי חייבזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות צח
עה ע"א33 השוחט משום מאי מחייב רב ושמואל חד אמר משום נטילת נשמה, וחד אמר משום צובע וכו'לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קטו, רמג
עה ע"א33 השוחט משום מה מחייב משום צובעדגל מחנה יהודה עמ' נה
עה ע"א33 שוחט בשבת משום מאי מחייב משום צובעדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שצ, ח"ז החודש עמ' שלה
עה ע"א33 שוחט דעלמא אמאי חייב משום צובעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תב
עה ע"א33 שוחט דעלמא אמאי מחייב משום צובעקרן לדוד בראשית עמ' סז
עה ע"א33 שוחט דעלמא חייב משום צובעדברים נחמדים (תשסה) עמ' פ
עה ע"א33 השוחט דעלמא חייברב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תלד
עה ע"א33 שוחט דעלמא משום מאי מחייב משום צובעקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' סח
עה ע"א33 שוחט חייב משום נטילת נשמהכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' קכה
עה ע"א33 שוחט חייב משום צובעברכת דוד עמ' קג
עה ע"א33 שוחט חייב משום צובעדברים נחמדים (תשסה) עמ' פ
עה ע"א33 שוחט חייב משום צובע וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סז ע"ב
עה ע"א33 שוחט חייב משום צובעלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' נב
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייבאשיב אברהם עמ' עו
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייבבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייבמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ל
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' א, תכ, תקלט
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייבתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קעב
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלח ע"ב, שמא ע"ב
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבשם ישראל עמ' קח
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב, משום צובע, משום נטילת נשמהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קב {מהבעש"ט - שיצה"ר חייב משום צביעותו והוא אח"כ נוטל נשמתו, בסנהדרין צז ע"א - אתרא דקושטא שמיה}
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ח
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב וכו' משום צובעבית אלהים שער ב עמ' ע
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב וכו' משום צובעדברי יואל מועדים ח"ח עמ' תכט
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב וכו' משום צובענועם אליעזר בראשית עמ' רנה ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב וכו' משום צובעתורת מנחם חכ"ה עמ' 30
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב וכו', ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קסד, ויקרא עמ' רצז, דברים עמ' תרנא, יהושע-שמואל עמ' צה, מלכים עמ' שמד
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תולדות עמ' סה
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רל
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעפתגמי אורייתא ח"א עמ' סה
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעתורת איש ח"ב עמ' קיח
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעתפארת צבי שמות עמ' שמז, תקטו
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעד
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעאגרת הטיול (תשעה) עמ' סט
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תח
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויחי מה, כי תבוא טו
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ב
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' פט
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע וכו'שמועות ישראל סיומים ועובדות עמ' קצב
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע ושמואל אמר משום נטילת נשמה, ותוס' ד"ה שוחטלישרים תהלה (תשסד) עמ' מ
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע שמואל אמר משום נטילת נשמהבית יצחק (ויינברגר) עמ' סו, רלב
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעתורת הרבי רבי זושא סי' קיג
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבגבעת שאול (בראך) עמ' מא
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבדברי אמונה שמות עמ' צב
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבדברי יונה ח"א עמ' רמט
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבמעדני אשר נישואין עמ' קט
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבשמן ראש - ימים נוראים עמ' תסז
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יד, פב, ק
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' עו
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב וכו' משוב צובעצמח דוד (סקאליע) עמ' תקלד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב וכו' משום צובעהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב חד אמר משום נטילת נשמה וחד אמר משום צובע, ותוס'ויברך דוד עמ' קלד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעאמרי יוסף בראשית דף קסג ע"ד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסט ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעדברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסט ע"ב, תקיג ע"א, שמחת תורה דף תשא ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעדברי יואל פ' ויקרא דף צט ע"א, פ' צו דף קמז ע"ב, פ' שמיני דף ריח ע"א, פ' אמור דף קצז ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעדברי יואל פ' תולדות דף תקעז ע"ב, פ' וישלח דף קמט ע"ב, פ' וישב דף רצג ע"ב
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעחלקת יהושע עמ' קפו הערה קכה
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שי
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רלה
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעפניני יחזקאל עמ' תקמז, תרכה
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעפתח טוב עמ' קנד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעשרגא המאיר על התורה עמ' מז, קד, שכד, תא, תעה
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובעקדושת יו"ט ח"א דף יז ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובעבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קצד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובעבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנח
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובעדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסו
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובעמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' צד, קמז
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע ושמואל אמר משום נטילת נשמהכתר שם טוב (תשסד) סי' עח
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובעבריכות המעיין עמ' סח-סט
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה משום וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' נו
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטברית אברם עמ' קפז, שפא
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קח
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלו, שז
עה ע"א33 שוחט חייב משום צובעמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסט, קעג, קעו, קפג
עה ע"א33 שוחט משום מאי חייב משום צובעמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כח
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב משום צובע וכו' משום נטילת נשמה וכו' אלא אף משום נטילת נשמה וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרפא
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב, ותוס'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רעד
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבאמרי השכל עמ' 15
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבהתורה והעולם ח"ב עמ' פח
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייבחיי נפש ח"א עמ' רג ע"א
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב, ורש"ילמחר אעתיר עמ' טו
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב, ותוס'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כג
עה ע"א33 שוחט משום מאי מחייב, ותוס' ד"ה שוחטערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רמג, שמות עמ' רסח, דברים עמ' צ
עה ע"א33 שוחט משום מאי מיחייבדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כו
עה ע"א33 שוחט משום מאי מיחייב משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כח, קפח, תקלא, תקעא
עה ע"א33 שוחט משום מאי מיחייבדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' מב, עה
עה ע"א33 שוחט משום מה מחייבאמרי יוסף דברים דף יא ע"ד
עה ע"א33 שוחט משום מה מחייב משום צובעמנחת ישראל עמ' רפח
עה ע"א33 שוחט משום מה מיחייב משום צובעטיול בפרדס ח"ב עמ' רד
עה ע"א33 שוחט משום מה מיחייב רב אמר משום צובע וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וישב
עה ע"א34 כל מיתה היא מלאכה משום נטילת נשמהגור אריה שמות פל"ה אות ה
עה ע"א34 משום נטילת נשמהתורת מנחם חי"א עמ' 116
עה ע"א34 על ידי נטילת נשמתו וחיותו ממקום שהיה עד עתהשמלת אליעזר ח"ב עמ' רמט
עה ע"א רש"י - העתים לפי מהלך החמהקסת הסופר (תשעו) עמ' רמג {השפעת כתמי השמש על הגשם}
עה ע"א רש"י - כי הוא חכמתכם שאומר שנה זו גשומה וכו'כתנות אור עמ' רעב
עה ע"א רש"י - צובע את הבשר של בית השחיטהבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
עה ע"א רש"י ד"ה להבין כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ע ע"ד
עה ע"א רש"י ד׳׳ה שוחט - אשוחט דעלמא קאיאבני אש (אויש) מועדים עמ' מה
עה ע"א תוס' - השוחט דמתניתין חייב משום נטילת נשמה, והשוחט דעלמא חייב משום צובעלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קטו, רמג
עה ע"א תוס' - ותימהויקהל משה (וייס) עמ' לא [הלכה]
עה ע"א תוס' - שוחט משום מאי חייב אשוחט דעלמא קאיתפארת צבי שמות עמ' שמח, תקטו
עה ע"א תוס' - שוחט משום מאי מחייב אשוחט דעלמא קאידברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שסט ע"ב, תקיג ע"א
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - שוחט משום מאי מחייב קאי אשוחט דעלמאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרפא
עה ע"א תוס' - שוחט משום מאי מחייב קאי על שוחט דעלמאדברי יונה ח"א עמ' רמט
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט משום מאי מחייבכתבי קודש (פשעווארסק) ח"ב עמ' רג
עה ע"א תוס' ד"ה הצד - סתירת הבבלי והירושלמישפוני טמוני חול (תשנט) עמ' יא
עה ע"א תוס' ד"ה הצד - שאינו כדג לחייב בו משום צידהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כד, מו {סתירה ממש"כ לעיל (עג) שהוא דג}
עה ע"א תוס' ד"ה הצדאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיא
עה ע"א תוס' ד"ה וליחייבויקהל משה (וייס) עמ' רלז [הלכה]
עה ע"א תוס' ד"ה טפיויקהל משה (וייס) עמ' כא, כט [הלכה]
עה ע"א תוס' ד"ה כיויקהל משה (וייס) עמ' רמח [הלכה]
עה ע"א תוס' ד"ה כי היכי - דם חלזון מיפקד פקידשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כט, נג, רפט
עה ע"א תוס' ד"ה כי היכילהורות נתן ויקרא עמ' קפה
עה ע"א תוס' ד"ה מתעסקויקהל משה (וייס) עמ' עו [הלכה]
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - אשוחט דעלמא קאידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קסט ע"א
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - אשוחט דעלמא קאידברי יואל פ' צו דף קמז ע"ב, פ' אמור דף קצז ע"א
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - אשוחט דעלמא קאידברי יואל פ' תולדות דף תקעז ע"ב, פ' וישלח דף קמט ע"ב, פ' וישב דף רצג ע"ב
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - אשוחט דעלמא קאיחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וישב
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - אשוחט דעלמא קאימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' כח
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - לאו אשוחט דמתניתין קאי אלא אשוחט דעלמאבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קנח
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - לאו אשוחט דמתניתין קאי וכו' אלא אשוחט דעלמא קאידברי יואל מועדים ח"ח עמ' תכט
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט - לאו אשוחט דמתניתין קאי וכו' אלא אשוחט דעלמא קאידברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שצ, החודש עמ' שלה
עה ע"א תוס' ד"ה שוחטברית אברם עמ' שכד, שכח, שנג, שס, שעב, תקכז
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט משום מאי מחויבהקדמת אמרי יוסף (תשנח) דף מז ע"א
עה ע"א תוס' ד"ה שוחט משום מאי מחייבנוה צדק דף ד ע"ד
עה ע"ב01 וליחייב נמי משום נטילת נשמהבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 147
עה ע"ב02 אמר רב מילתא דאמרי אימא בה מילתא דלא ליתו דרי בתראי וליחכו עלי וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' יב
עה ע"ב02 רב דאמר אף משום צובעצמח צבי אגרת סא
עה ע"ב03 דלא ליתו ולחכון עלימנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"א
עה ע"ב06 והמולחו והמעבדומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפח
עה ע"ב11 אין עיבוד באוכליןבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
עה ע"ב17 שלשה דברים סח לי רב אשידברי סופרים סי' לו (עמ' 35)
עה ע"ב27 כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שנים פטור, ורש"יבי חייא ח"א עמ' רסח
עה ע"ב27 כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטור מחק אות גדולה וכו' חייב וכו' וזה חומר במוחק מבכותבחכמה ומוסר ח"א עמ' קנ
עה ע"ב32 כל גמר מלאכה חייב משום מכה בפטישפנים מסבירות עמ' פא
עה ע"ב32 גמר מלאכה מיקרי מלאכה משום מכה בפטישאגרא דכלה ח"א עמ' ע, קלד
עה ע"ב32 כל מידי דאית בי' גמר מלאכה כו' מכה בפטישלקוטי שיחות ח"ה עמ' 31
עה ע"ב32 כל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה בפטישבני יששכר ח"א דף יג ע"ב
עה ע"ב36 ר' יהודה מוסיף את השובט ומדקדקדרשות הצל"ח השלם עמ' כה
עה ע"ב39 ועוד כללויקהל משה (וייס) עמ' קמב [הלכה]
עה ע"ב39 כל הכשר להצניע וכו', ורש"יכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נה
עה ע"ב39 כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייבחמודי צבי ויקרא עמ' קכט
עה ע"ב41 כל שאינו כשר להצניע אינו חייב אלא המצניעוחנן אלקים עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמב
עה ע"ב42 מוציא פחות מכשיעור שאין מוציאין כמוהואמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפג
עה ע"ב43 מה שהחשיב אסור להוציאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שכ
עה ע"ב47 דם נדה מצנע ליה לשונרא ואידך כיון דחלשא לא מצנע ליהמבשרת ציון ח"ג עמ' תנ-תנא
עה ע"ב47 מצנע ליה לשונרא כיון דחלשאחוט המשולש - ברכי יוסף דף ג ע"א-ע"ב, ד ע"א-ע"ב, ה ע"א, ו ע"א, ז ע"א-ע"ב, ח ע"א-ע"ב, ט ע"א-ע"ב, י ע"ב, יא ע"א-ע"ב, יב ע"א, יג ע"א
עה ע"ב48 איידי דחלשה לא מצנעא לשונראשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריד
עה ע"ב48 דם נדה אין מצניעין ליתנו לשונראלהורות נתן ויקרא עמ' קפה
עה ע"ב תוס' ד"ה האויקהל משה (וייס) עמ' קמה [הלכה]
עה ע"ב תוס' ד"ה לאפוקיויקהל משה (וייס) עמ' קמח [הלכה]
עו ע"א05 המוציא תבן כמלא פי פרה, עצה כמלא פי גמלהמאור הגדול (גר"א) עמ' תריג
עו ע"א05 תבן כמלא פי פרהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' נו
עו ע"א07 הטלה מאכלו מועטאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שכג
עו ע"א07 עשבים כמלא פי גדיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריד
עו ע"א10 עצה - תבן של קיטניתפני מלך בראשית עמ' קכז
עו ע"א11 תבן של מיני קטניתגור אריה בראשית פכ"ד אות כ
עו ע"א19 מוציא עצה כמלא פי פרה לפרהמצווה ועושה ח"ב עמ' תקפח
עו ע"א21 רבי יוחנן אמר פטור אכילה ע"י הדחק לא שמה אכילה ר"ל אמר חייב אכילה ע"י הדחק שמה אכילהזכור לדוד עמ' לד, לו
עו ע"א22 אכילה על ידי הדחקצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קעא
עו ע"א תוס' ד"ה אכילהזכור לדוד עמ' לד
עו ע"ב01 המוציא אוכלים כגרוגרת חייבפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סא
עו ע"ב15 המוציא יין כדי מזיגת הכוסמגילת סמנים עמ' עו
עו ע"ב15 המוציא יין כדי מזיגת הכוסשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יט
עו ע"ב15 חלב כדי גמיאה וכו'טוב ירושלים דברים פכ"א פסוק יד
עו ע"ב15 חלב כדי גמיעה ובדבש כדי ליתן על הכתיתכוונת הלב עמ' רנא
עו ע"ב16 דבש כדי ליתן על הכתיתנאות דשא (תשסח) עמ' נז
עו ע"ב18 ושאר כל המשקין ברביעיתמשנת חיים במדבר עמ' צה
עו ע"ב19 רבי שמעון אומר כולם ברביעית ולא נאמרו כל השיעורין הללו אלא למצניעיהןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ריב
עו ע"ב21 כדי מזיגת כוס יפהמבשרת ציון ח"ב עמ' מח
עו ע"ב21 כדי מזיגת כוס יפהאוצר הכבוד
עו ע"ב21 תנא כדי מזיגת כוס יפה והוא כוס של ברכהברכות אבי דף ו ע"ב
עו ע"ב22 ומאי כוס יפה כוס של ברכהישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לז
עו ע"ב22 כוס של ברכה, ורש"י ד"ה כוסיד יצחק עמ' קפב ס"ק ג [הלכה]
עו ע"ב23 כוס של ברכה צריך להיות בו רובע רביעית יין חישבט מישראל (קרמניץ) פרק קב פסוק י
עו ע"ב24 שימזגנו ויעמוד על רביעיתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיג
עו ע"ב רש"י ד"ה כתיתפירושי ראשונים
עז ע"א04 יין מזוג ג' רבעים מיםגנא דפלפלי עמ' שמ
עז ע"א04 יין מזוג דדרי על חד תלת מיאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
עז ע"א04 כל חמרא דלא דרו על תלת מיאאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' לח
עז ע"א04 כל חמרא דלא דרועולת חודש ח"ג מאמר קמה
עז ע"א04 כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיאדובר צדק עמ' 62
עז ע"א04 כל חמרא דלא דרי עליה תלת מיא לאו חמרא הואשבט מישראל (קרמניץ) פרק סד פסוק י
עז ע"א04 כל יין דלא דרי על חד תלת לאו חמרא הואפני חיים (פלג'י) עמ' שמב ע"ב
עז ע"א04 דדרי אחד תלת מיאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכז
עז ע"א13 תנא יבש בכזיתמשנת חיים במדבר עמ' צה
עז ע"א13 תנא יבש בכזיתשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שיז בהגה"ה
עז ע"א17 ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הללשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רז
עז ע"א17 ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל וכו'של"ה (תשנז) פרשת וישב אות נ
עז ע"א18 דם נבילה ב"ה מטמאיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רג
עז ע"א19 אף כשטמאו ב"ה לא טמאו אלא בדם שי"ב רביעית הואיל וכו'מכשירי מצוה עמ' קכז
עז ע"א20 רביעית דם שקרש עומד על כזיתפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
עז ע"א29 איבעיא להו כדי גמיעהאמרי יוסף בראשית דף צח ע"ג
עז ע"א29 חלב כדי גמיעה, גמיעה או גמיאהדבר טוב עמ' תמא
עז ע"א29 כדי גמיאה או כדי גמיעהפני מלך בראשית עמ' פא
עז ע"א29 כדי גמיאה או כדי גמיעהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' פג
עז ע"א29 כדי גמיאה או כדי גמיעהתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קנא
עז ע"ב01 גראינין או גרעינין+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסז
עז ע"ב04 איבעיא להו מאמצין תנן או מעמציןדבר טוב עמ' תפד
עז ע"ב15 כל מה וכו' לא ברא דבר אחד לבטלהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 125
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולם לא ברא דבר אחד לבטלהלב אליהו (תשסה) שמות עמ' צב, רמא, ויקרא-דברים עמ' פח, רנט
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אותו לבטלהלב אליהו (תשלב) עמ' קמו, כא, סא, רכ
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר א' לבטלהתורת מנחם חכ"ז עמ' 216, 172
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 656, באר ה הערה 694, באר ז הערה 92
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהזכרון לבני ישראל (חאגיז) עמ' יז
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רלד
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהלהורות נתן בראשית עמ' נא
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שעד
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהמתנת חיים מאמרים ח"א עמ' קעט
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהשמלת אליעזר ח"א עמ' תמה
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת אביגדור ח"ב עמ' קז
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חל"ה עמ' 65
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חלק לב עמ' 61,לד 145
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חמ"ו עמ' 40, 395
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חמ"ח עמ' 317, חמ"ט עמ' 112,חלק נ עמ' 312
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חנ"ב עמ' 138, 185, חנ"ג עמ' 201
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חנ"ד עמ' 29, חנ"ה עמ' 39, 188, חנ"ז עמ' 57, 204
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חנ"ח עמ' 69, 218, 372, חנ"ט עמ' 346, חלק ס עמ' 45, חס"א עמ' 142
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלג הערה 38, קפו הערה 18, תרצו הערה 43
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהשארית מנחם - מאמרים עמ' קצד
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהנצח ישראל (הרטמן) עמ' י הערה 19, רנב הערה 49
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם ח"א עמ' 175, 211, ח"ב עמ' 79, ח"ד עמ' 66, חט"ו עמ' 229,152, חי"ח עמ' 265, ח"כ עמ' 112, חכ"ה עמ' 141
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כו
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה לא ברא דבר אחד לבטלהאור הצבי עמ' 189
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה לא ברא לבטלהנחלת יעקב (תשעג) עמ' כד
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה לא ברא לבטלהצדקת הצדיק סי' קג, שיחת מלאכי השרת עמ' 38, 85
עז ע"ב15 כל מה שברא הקב"ה לא ברא לבטלהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"א
עז ע"ב15 כל שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה וכו' מ"ט עזי מסגן ברישא וכו'אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר ו דף מו/מז ע"א
עז ע"ב15 לא ברא דבר אחד לבטלהבי חייא ח"ב עמ' רט
עז ע"ב15 לא ברא דבר אחד לבטלהלקוטי שיחות ח"א עמ' 39, ח"ה עמ' 34, ח"כ עמ' 344, חכ"א עמ' 42, 39, חכ"ג עמ' 461, 336, חכ"ט עמ' 362
עז ע"ב15 לא ברא דבר אחד לבטלהערבי נחל (תשסד) עמ' תרפב
עז ע"ב15 לא ברא דבר אחד לבטלהמכתבי מרום עמ' מב
עז ע"ב15 לא ברא הקב"ה בעולמו דבר אחד לבטלהלקוטי שיחות חל"א עמ' 240
עז ע"ב15 לא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלהגור אריה בראשית פ"א הערה 216, פמ"א הערה 130, שמות פכ"ב הערה 258, ויקרא פי"א הערה 25
עז ע"ב15 לא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קה
עז ע"ב15 לא ברא הקב"ה דבר לבטלהשם ישראל עמ' ד
עז ע"ב15 לא ברא הקב"ה דבר לבטלהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' ט
עז ע"ב17 וסממית לעקרב היכי עביד ליה וכו'דורש טוב (פודור) עמ' 50
עז ע"ב17 יתוש לנחשדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ח פסוק יז
עז ע"ב17 סממית לעקרב זבוב לצרעהשבט מוסר עמ' צא
עז ע"ב19 אימת מפגיע על ארימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' כה
עז ע"ב19 אימת מפגיע על אריצמח מנחם דף עז ע"א
עז ע"ב19 אימת מפגיע על הארידברי סופרים סי' לו (עמ' 33)
עז ע"ב19 ה' אימות הן אימת חלש על הגבור ואלו הןשבט מוסר עמ' קטו
עז ע"ב19 ה׳ אימות הןתשואות חן (תשסח) עמ' מז
עז ע"ב19 חמש אימות הן אימת חלש על גבור אימת מפגיע על ארי וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רעו
עז ע"ב19 חמש אימות הן אימת חלש על הגיבורויאמר מרדכי - דרשות עמ' קנג-קנד
עז ע"ב19 חמש אימות הן וכו' אימת סנונית על הנשרלחם רב על סדור התפילה אות עט
עז ע"ב19 חמש אימות הןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"א
עז ע"ב20 אימת כילבית על לויתןברית שלום (תעח) דף צג ע"ג
עז ע"ב20 אימת כילבית על לויתןברית שלום (תשסח) עמ' תקצז
עז ע"ב21 ר' זירא אשכח לר' יהודה א"ל מ"ט עזי מסגי ברישאלב אריה פרשת וישלח אות בג
עז ע"ב21 ר"ז אשכח לר"י דקאי אפיתחא דבי חמוהו וכו'כתנות אור עמ' רכז
עז ע"ב21 ר"ז אשכח לר"י וכו' ואי בעי מיניה כל חללי עלמא וכו'ברית שלום (תעח) דף יז ע"א
עז ע"ב21 ר"ז אשכח לר"י וכו' ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה כו', ורש"י - דברים הנעשים בכל חלל העולםתורת מנחם ח"ח עמ' 217, ח"ט עמ' 59
עז ע"ב21 רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' רעו
עז ע"ב21 רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' סז
עז ע"ב21 רבי זירא אשכח לרב יהודה וכו' ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רא
עז ע"ב21 רבי זירא אשכח לרב יהודה וכו' מאי טעמא עיזי מסגן ברישא וכו' כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פט, מהד' ד סי' נה
עז ע"ב22 אי בעי מיניה כל חללי עלמאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"א
עז ע"ב22 ואי בעי מיניה כל חללי עלמא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
עז ע"ב22 וחזייה דהוה בדיחא דעתיהשביב אור עמ' קצו
עז ע"ב22 וחזיתיה דהוה בדיחא דעתיהדרך חיים (תשלה) עמ' תרפט
עז ע"ב22 כל חללי עלמאגור אריה בראשית פל"ז הערה 308 {חכמים יודעים דברים הנסתרים משאר בני אדם}
עז ע"ב23 למה עזי מסגי ברישא וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שסה
עז ע"ב23 מ"ט הני עיזי מסגי ברישא כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראעטרת ישועה (תשסד) אות נח לליל ר"ה, אות יג בנוסח הושענות
עז ע"ב23 מ"ט עזי מסגי ברישא והדר אמריאבן שוהם (פינסק) עמ' 48
עז ע"ב23 מ"ט עזי מסגי ברישא והדר אמריארז ישעיהו דף נב
עז ע"ב23 מ"ט עזי מסגן ברישאטיול בפרדס ח"א עמ' מה
עז ע"ב23 מ"ט עזי מסגן ברישא, ופי' מהר"י פייאמיטאכסא דוד (תשנ) עמ' של
עז ע"ב23 מ"ט עזים מסגין ברישא והדר אמרי א"ל כברייתו של עולםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שיב
עז ע"ב23 מ"ט עיזי אזלן ברישאבכורי אברהם דף צו ע"ב
עז ע"ב23 מ"ט עיזי ברישא והדר אימרא כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' נב
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישאתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קלה ע"ב, שדמ ע"ב
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא והדר אימריס' המאמרים (רש"ב) תרעט עמ' שה
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא והדר אימריתורת שמואל (מהר"ש) תרל עמ' ש
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשפט
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קיד, רמח
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שמו
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא וכו' א"ל כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראדרשות שמן רוקח עמ' קפה
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגי ברישא כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראברית אברם עמ' ג
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגין ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראמאור עינים (תשעט) עמ' ה, לח
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגין ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראמאור עינים (תשנח) עמ' ג, כד
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישאדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כב עמ' קמז
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישאמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קסו
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישאקשוטי כלה (תשסג) עמ' יז
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא א"ל כברייתו של עולם רברישא חשוכא והדר נהוראחתם סופר על התורה (תשמט) עמ' א
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראיגל יעקב (תשנג) וישלח אות קכח, מטות אות קטז, מסעי קכב
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יב, עד, רצב, שנח, תצג
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו' והני דלא מכסינן מינייהו מגלייןנועם אלימלך (תשסא) עמ' סו, קמח
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו'גנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' ט
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו', ורש"יברית שלום (תעח) דף ק ע"ג
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו', ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' קה
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אמרידברי שמואל (תשיג) עמ' מא
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אמרי וכו'קדושת לוי (תרצט) דף צה ע"ג, קה ע"ג, קה ע"ד, קו ע"ג
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר וכו'שמועה טובה דף ו ע"א
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תכד {חז"ל ידעו טבעיות בע"ח}
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קסא, קעט, ח"ב עמ' סט, קג, קצ
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו'אפיקי ים עמ' י, שצו
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צח
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו' א"ל כברייתו של עולם וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ס לחנוכה, סי' טו לפר' זכור
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו' ברישא חשוכה והדר נהוראעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' לט, קלג, קסג
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא כברייתו של עולםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קב {מ"ט עזי פנים כששבים קודמים לצדיקים}
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישא כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראילקוט דברי חכמים בראשית סי' א
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישאאבי הנחל (שפירא) דרוש י דף לט ע"ד
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישאעולת חודש ח"א מאמר קא, קד
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן ברישאעולת חודש ח"ג מאמר רמט, תנב
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן וכו' והדר נהוראאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תתג
עז ע"ב23 מ"ט עיזי מסגן וכו' והדר נהוראאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תצב, תצג, תשב, ויקרא עמ' תרפה, במדבר עמ' א'קא, א'קפא, א'שכג, דברים עמ' תה, א'תסח
עז ע"ב23 מאי טעמא עזי מסגן ברישאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' מג
עז ע"ב23 מאי טעמא עזי מסגן ברישאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' סב
עז ע"ב23 מאי טעמא עזי מסגן ברישאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שכה
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגי ברישא וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמא
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי ברישא והדר אמרי וכו' דברישא חשוכא והדר נהוראתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה סו
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגי ברישא כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראאור השמש (תשסח) עמ' פד
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגי ברישאמאור עינים (תשעה) עמ' ד, מ
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימריאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגי ברישא כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראבת עין (תשסז) עמ' לה, קמח, קפט, דש
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגי ברישא כו'סדורו של שבת דף קסא ע"ג
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגין ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולם מעיקרא חשוכא והדר נהוראמלכי בקודש (תשסב) עמ' קמד
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגין ברישא והדר אמרי א"ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמז
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישאמחשבות חרוץ סי' יח (עמ' 154)
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שפו
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרידרשות מהר"ם שיק עמ' תשיח
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרילב אביגדור עמ' קסח
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימריתורת אביגדור ח"א עמ' עז
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' מג
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו'אש דת (אסאד) עמ' לא, קצד-קצה
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' רח ע"ב
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרנג ד"ה אשה
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו'צלח רכב עמ' קד
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו' כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ברכות ט
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימריאמונה ודעת דף ח ע"א
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימריהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רי
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא וכו' כברייתו של עולםיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' קעא, ח"ב עמ' קל, קלח, שז
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא וכו' מאי טעמא הני מכסיין והני מגלייןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יז ע"ד, לז ע"ד
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישא וכו' תורא אריכא גנובתיהאמרי פנחס השלם - שער עולם ומלואו סי' עח
עז ע"ב23 מאי טעמא עיזי מסגן ברישאפרי צדיק לחנוכה אות טו, כא
עז ע"ב23 מאי טעמא עמי מסגי ברישאס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 7
עז ע"ב23 מפני מה עיזי מסגי ברישאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) מטות יד
עז ע"ב23 מפני מה עיזי מסגי ברישאמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ע, רכה
עז ע"ב23 מפני מה עיזי מסגי ברישא א"ל כברייתו של עולםשני המאורות (תשסח) עמ' קיג
עז ע"ב23 מפני מה עיזי מסגי ברישא והדר אמרי וכו' כברייתו של עולם מתחילה חשוכא והדר נהוראלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ע
עז ע"ב23 מפני מה עיזי מסגי ברישא וכו'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קמד, קמט
עז ע"ב23 עזי מסגיא ברישא וכו'תורת העולה ח"ב פרק ו
עז ע"ב23 עזי מסגיא ברישא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קס
עז ע"ב23 עזי מסגן ברישא והדר אמרישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רנט
עז ע"ב23 עזין מסגיין ברישא והדר אמרישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפז
עז ע"ב23 עיזי מסגי ברישא והדר אימרי כברייתו של עולםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלה
עז ע"ב23 עיזי מסגן ברישאילקוט הגרשוני ח"א
עז ע"ב24 בבריאתו ש"ע ברישא חשוכא והדר נהוראס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' עו; תרסו עמ' כב; תרעב עמ' קצח, א'ב, א'ט, א'שי, א'תטו
עז ע"ב24 ברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' פט
עז ע"ב24 ברייתו של עולם ברישא חשוכה והדר נהוראמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' טו
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשדם, תשנט-תשס, תשסו
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' סט
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראבשבילי אמונה ח"א עמ' נה
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראדעת שבת עמ' קסט, ריא, תמ
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראישראל קדושים עמ' 68, 125, רסיסי לילה סי' ה (עמ' 4), יד (עמ' 15), יז (עמ' 19), כד (עמ' 30), לג (עמ' 51), מה (עמ' 89), מח (עמ' 102), נב (עמ' 119), נח (עמ' 172, 177), תקנת השבין סי' ו (עמ' 60), ט (עמ' 85), טו (עמ' 146, 167), דברי חלומות סי' *כג (עמ' 193-194), כה (עמ' 196), פוקד עקרים סי' ד (עמ' 17), שיחת מלאכי השרת עמ' 89, לקוטי מאמרים עמ' 111, 130, 139, 221, 229, 240, צדקת הצדיק סי' ד, קע, קעד, דובר צדק עמ' 21, *33-32, 87, 166, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 30, 35, 43), ח (עמ' 51), ט (עמ' 67, *77-76), יח (עמ' 151, 154), כ (עמ' 190),כא (עמ' 197), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 56 (סי' סא), קדושת השבת סי' ה (עמ' 26), ו (עמ' 36),ז (עמ' 40, 57, 61)
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראלקוטי שיחות חל"ה עמ' 129
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לא קב, אור תורה סי' נד
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהורא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' ס
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קטו
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראעבודת יצחק בראשית עמ' רד
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראתורת חיים (ר' דובער) שמות דף יח ע"א, מט ע"ג, תמג ע"ג, תמו ע"ב
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם ח"ב עמ' 24, ח"ח עמ' 217, ח"ט עמ' 59, חי"ח עמ' 69, חכ"ד עמ' 279
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם חכ"ח עמ' 80
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהורא כברייתו של עולםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי לה, משפטים יג, קרח כ, לקוטי ש"ס ב
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ט
עז ע"ב24 ברישא חשוכא והדר נהוראעיונים במשלי עמ' ל
עז ע"ב24 ברישא תשוכא והדר נהוראמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כט
עז ע"ב24 דברישא חשוכא והדר נהוראאור תורה השלם (מזריטש) סי' נד
עז ע"ב24 הני מכסיין והני מגלייןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רמה
עז ע"ב24 הני מכסיין וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' שלא
עז ע"ב24 כברייתו של עולם ברישא חשוכאאור השמש (תשסח) עמ' כח, לד, קיד
עז ע"ב24 כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראמבשר טוב - ספר החיים עמ' סו, ע
עז ע"ב24 כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רמט, רנא, רנב
עז ע"ב24 כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' טז
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קצד, שמות עמ' כו, פא, צ, שכט, תקנו, ויקרא עמ' רפג-ד, מלכים עמ' שצד
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' אלף ב, אלף ט, ח"ג עמ' אלף שי, אלף תטו
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' יב
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' כ, נז, עז, צא, קה, שמות עמ' י, יב
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראלקוטי שיחות חי"ז עמ' 74
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראלקט אמרים (שכטר) עמ' מג
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' נד
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקיט
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראפרי הארץ (ויטבסק) עמ' צז
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראאור אברהם (זוועהיל) עמ' סז
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלט
עז ע"ב24 כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראפרי צדיק בראשית אות ג, יד, לך לך אות ז, וישב אות ד, יא, לחנוכה אות א, טו, כא ויחי אות י, שמות אות א, ד, וארא אות ט, בא אות ו, תצוה אות ה, פורים אות ב, פ' פרה אות ג, פסח אות כט, מו חג השבועות אות יט נשא אות ב, בהעלותך אות ד, יב, שלח אות ו, ר"ח תמוז אות א, ב, ג, קרח אות יא, מסעי אות יא, ר"ח אב אות א, עקב אות טז, ר"ח אלול אות ד, נצבים אות ה, ו, וילך אות יא
עז ע"ב24 כברייתו של עולם חשיכא והדר נהוראאמרי נפתלי ח"א עמ' קמח
עז ע"ב24 מ"ט הני מכסיין והני מגלייןדרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כב עמ' קמח
עז ע"ב24 מ"ט הני מכסיין והני מגליין הני דמכסיין מנייהו מכסייןברית אברם עמ' תקעב
עז ע"ב24 מ"ט הני מכסיין והני מגליין וכו'שמועה טובה דף כד ע"ב
עז ע"ב24 מ"ט הני מכסיין וכו'אפיקי ים עמ' יא
עז ע"ב24 מאי טעמא הני מיכסיין והני מיגליין הני דמכסינן מינייהו מיכסיין הני דלא מיכסינן מינייהו מיגלייןמלכי בקודש (תשסב) עמ' קמד
עז ע"ב24 מעיקרא חשוכא והדר נהוראפחד יצחק פסח מאמר יז
עז ע"ב24 מעיקרא חשוכא וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפה
עז ע"ב24 מקמי חשוכא והדר נהוראפניני יחזקאל עמ' קנה
עז ע"ב25 הני דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן מינייהו מגלייןאוצרות חיים - סדר היום ח"א עמ' לה
עז ע"ב25 מ"ט גמלא וכו' מ"ט תורא וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צט
עז ע"ב25 מ"ט גמלא זוטר גנובתי' וכו'אפיקי ים עמ' יב
עז ע"ב25 מ"ט גמלא זוטר גנובתיהלב אביגדור עמ' צו
עז ע"ב25 מ"ט גמלא זוטר גנובתיה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קו ע"ד
עז ע"ב25 מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' רצה
עז ע"ב26 מ"ט שור אריך גנובתיהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ב
עז ע"ב26 מ"ט תורא אריכאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקי
עז ע"ב26 מ"ט תורא אריכא גנובתי'אפיקי ים עמ' יג
עז ע"ב26 מ"ט תורא אריכא גנובתיהס' החיים (תשנג) עמ' קסו
עז ע"ב26 מ"ט תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשכא
עז ע"ב26 תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמילב אביגדור עמ' קיא
עז ע"ב27 מ"ט קרנא דקמצא רכיכאאפיקי ים עמ' ב, יג
עז ע"ב27 מ"ט קרנא דקמצא רכיכא וכו'מכתב סופר דף פח ע"ג
עז ע"ב27 מ"ט קרנא דקמצא רכיכא, משום דדיירי בחילפיעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קנב
עז ע"ב27 מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא משום דדייר בחילפי וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רט
עז ע"ב27 מאי טעמא קרנא דקמצא רכיכא משום דדייר בינא חילפישבט מישראל (קרמניץ) פרק עט פסוק ז
עז ע"ב29 מ"ט האי תימרא דתרנגולא מידלי לעילא וכו'אפיקי ים עמ' יד
עז ע"ב29 מאי טעמא תימרא דתרנגולת מידלי לעילא אמר ליה משום דדיירי אדפא ואי עייל קוטרא מתעווראשבט מישראל (קרמניץ) פרק קב פסוק ה
עז ע"ב30 דשא דרך שםלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 215
עז ע"ב30 דשא דרך שםתאומי צביה עמ' עד
עז ע"ב30 דשא דרך שם דרגא דרך גגאוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קי
עז ע"ב30 דשא דרך שם דרגא דרך גגבאר שרים בראשית פ' בראשית דרוש ד אות ב
עז ע"ב30 דשא דרך שם דרגא דרך גגבאר שרים פרשת שופטים דרוש ד אות א
עז ע"ב31 בי עקתאפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שי
עז ע"ב31 ביתא בא ואיתיבקסת הסופר (תשעו) עמ' רלו
עז ע"ב31 כופתא כוף ותיב וכו' הוצא חציצהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' צג
עז ע"ב31 לבני לבני בניאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קצט
עז ע"ב32 חצבא שחוצב מים מן הנהר כוזה כזהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רלז
עז ע"ב32 שוטיתא שטותאכתנות אור עמ' תכג
עז ע"ב33 אסיתא חסירתא וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ד פסוק כג
עז ע"ב34 גלימא שנעשה בו כגולםמאורי שערים עמ' קיד
עז ע"ב34 לבוש לא בושהכתנות אור עמ' קמז
עז ע"ב34 לבוש לא בושהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשסב
עז ע"ב34 לבושא לא בושהדבר צבי - קדושת השבת עמ' כא
עז ע"ב34 לבושא לא בושהדעת שבת עמ' קכו בהערה, שצח בהערה, תיח
עז ע"ב34 לבושא לא בושהעמודיה שבעה עמ' *מג
עז ע"ב34 לבושה לא בושהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 406, 963
עז ע"ב34 לבושה לא בושהאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' מו, ח"ג עמ' רפח, ח"ד עמ' קנח, קצז, ח"ה עמ' כז
עז ע"ב34 לבושה לא בושהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 444
עז ע"ב34 לבושה לא בושהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' סה
עז ע"ב34 לבושה לא בושהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שי
עז ע"ב34 לבושה לא בושהדבש השדה עמ' לח
עז ע"ב34 לבושה לא בושהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עו ע"ד
עז ע"ב34 פוריא שפרין ורבין עליהנועם אליעזר בראשית עמ' שמח ע"א
עז ע"ב34 פוריאליהודים היתה אורה עמ' כג
עז ע"ב35 סוד ה' ליראיואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרנד
עז ע"ב35 סודר על שם סוד ה' ליראיוצמח צדקה עה"ת עמ' צח
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיואוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רסד
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיודעת שבת עמ' קכו בהערה
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יח אות יב
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיוס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קפה
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיוצדקת הצדיק סי' רסג
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיופרי צדיק מקץ אות ט, ויחי אות יב, ר"ח אלול אות א, נצבים אות יב
עז ע"ב35 סודרא סוד ה' ליראיו, ומהרש"אאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' סח, ר, רמא, רעא, רעו
עז ע"ב35 סודרא סוד ה׳ ליראיוזכרון משלי עמ' עח אות ריט
עז ע"ב35 סוררא סוד ה' ליראיו, רש"יפני מלך בראשית עמ' קטו
עז ע"ב36 ג' כ"ז שמזקינים מוסיפים כחתורת יחיאל בראשית עמ' תיג
עז ע"ב36 ג' כל זמן שמזקינים מוסיפיםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' לב
עז ע"ב36 ג' כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קצה
עז ע"ב36 ג' כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורהבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמיני דף פג ע"ד
עז ע"ב36 ג' כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורהטובך יביעו ח"א עמ' ב,ג
עז ע"ב36 ג כל זמן שמזקינין מתחזקיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס ב
עז ע"ב36 נחש דג וחזיר כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורהטיול בפרדס ח"ב עמ' תס
עז ע"ב36 שלושה כ"ז שמזקינין מוסיפין גבורה דג נחש וחזיראוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינים מוסיפין גבורה ואלו הן נחש דג וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' פז
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינין גבורה מתוספת בהןקול ששון (גולדברג) אות כ
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג נחש וחזיראוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' רעז
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג נחש וחזיריגל יעקב (תשנג) בחוקותי אות צג
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות כא לליל ר"ה, אות ב לעיו"כ
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה וכו'צלח רכב עמ' קמט
עז ע"ב36 שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפיןיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תריד
עז ע"ב36 שלשה מוסיפין גבורה וכו'דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' צט
עז ע"ב רש"י - לבושה, לא בושה, שמכסה על החלוקים התחתונים הגרועיםשבט מישראל (קרמניץ) פרק כב פסוק יט
עז ע"ב רש"י ד"ה בוכנאפירושי ראשונים
עז ע"ב רש"י ד"ה סודראפרי צדיק פ' שקלים אות א
עז ע"ב רש"י מ"ט עיזי מסגן ברישא וכו'גנא דפלפלי עמ' קכג
עז ע"ב מהרש"א ד"ה מ"ט עיזיחכמת התורה תזריע עמ' כז
עז ע"ב מהרש"א ד"ה סודרא סוד ה' ליראיובנין שאול עמ' רד
עח ע"א07 מים לשוף הקילורמקראי קדש (תשנג) עמ' ער
עח ע"א20 כל שקייני מסו ומטללי וכו'עירין קדישין השלם עמ' רה
עח ע"א20 רפואה הוא כולהו שקייניאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רט
עח ע"א23 רשב"א אומר דם כדי לכחול בעין אחת וכו' וסימניך גוא לגוא ברא לבראמגילת סמנים עמ' לג
עח ע"א29 ר"ש אומרויקהל משה (וייס) עמ' קמט [הלכה]
עח ע"א33 אמר מר בד"אויקהל משה (וייס) עמ' קנ [הלכה]
עח ע"א37 אמר מר מודיםויקהל משה (וייס) עמ' קנ [הלכה]
עח ע"א37 תלמיד נגרר אחר הרב וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפג
עח ע"א רש"י ד"ה גוא; לבראמגילת סמנים עמ' לג
עח ע"א תוס' ד"ה אטוויקהל משה (וייס) עמ' קנ [הלכה]
עח ע"א תוס' ד"ה אטוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שטו
עח ע"א תוס' ד"ה שכן; אטומגילת סמנים עמ' לד
עח ע"ב04 פרשה קטנה שבתפילין היא פרשת שמע וכו'לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רז
עח ע"ב06 דבק כדי ליתן בראש השבשבתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פ
עח ע"ב12 כדי לעשות כלכלרוח חיים (חיד"א) עמ' צא
עח ע"ב45 המוציא שטר חוב משפרעו פטורמקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
עח ע"ב45 המוציא שטר חוב עד שלא פרעו חייב משפרעו פטור, רבי יהודה אומר אף משפרעו חייב מפני שצריך לונועם אלימלך (תשסא) עמ' קיב
עח ע"ב45 המוציא שטר חוב, עד שלא פרעו - חייב; משפרעו פטורנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כט ע"ב
עח ע"ב52 מודה בשטר שכתבו צריך לקיימואבן שהם (וינמן) עמ' שכא [הלכה]
עח ע"ב52 מודה בשטר שכתבו צריך לקיימולבושי צדקה עמ' 43
עח ע"ב רש"י ד"ה ועשיתשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שפד
עח ע"ב תוס' ד"ה רש"י גריסלבושי צדקה עמ' 43
עח ע"ב תוס' ד"ה ת"קאבן שהם (וינמן) עמ' פ [הלכה]
עט ע"א שלשה עורות הן, מצה וחיפה ודיפתרא, מצה, כמשמעו דלא מליח ודלא קמיח ודלא עפיץשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקג
עט ע"א דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץגבורות ה' עמ' קלד
עט ע"א מודה בשטר שכתבודגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רמז
עט ע"א כדי לצור בו משקולת קטנהמגילת סמנים עמ' קכז
עט ע"ב15 דוכסוסטוס ה"ה כקלףזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שפו
עט ע"ב21 על קלף מצד הבשרברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רצב-רצג
עט ע"ב23 שינה בזה ובזה פסול ר' אחא מכשירהר המוריה עמ' רנב
עט ע"ב37 ספר תורה שבלההתורה והעולם ח"ג עמ' נח
עט ע"ב39 כותבה על הקלףכתבי רבנו בחיי עמ' רמג
עט ע"ב40 ר' מאיר היה כותב על הקלף מפני שמשתמרתכד הקמח (מישור) עמ' רסד
עט ע"ב תוס' ד"ה קלף - בלשון יון דוכסוס הוא בשרנטריקן (תשעד) עמ' קכה
פ ע"א הוציא חצי גרוגרת אחת והניחה כו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 248
פ ע"א הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת וכו'בי חייא ח"ב עמ' קכד
פ ע"א קטן של ייןמקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
פ ע"א רש"י ד"ה של ייןזכור לדוד עמ' כז
פ ע"א פנ"ימנחת מחבת ח"א עמ' רלו
פ ע"ב14 טפלה אבר אברכרם פתחיה כרם ב גפן נה
פ ע"ב15 יהבו לרב ביבי ד' מאה עבור ברתיהמשך חכמה במדבר פ' ל פס' י
פ ע"ב25 ביצת הסידאמרות ה' השלם ח"ו עמ' מג
פ ע"ב29 אמרו ליה קום דרוש לנו במעשה מרכבה וכו' ונפקא ערעיתא מן כותל ומחתיה באנדיפי ומיתאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רמה
פ ע"ב29 כי הא דדריש האי גלילאמבוא התלמוד פל"ב עמ' שמה
פ ע"ב32 וחכ"א אדמה כחותם האיגרותאמרי נועם (מועדים) סי' סי' ג לר"ח אדר
פ ע"ב35 ביצים טרופותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא טו
פ ע"ב39 קילקולו זהו תיקונותורת מנחם חכ"ט עמ' 36, 44
פ ע"ב39 קלקולו זהו תיקונותורת מנחם חל"ה עמ' 276
פא ע"א02 זכוכית - סכוכיתפני מלך בראשית עמ' מ
פא ע"א10 כל המחובר אל הקרקע כקרקע דמיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתעה הערה 146
פא ע"א10 כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקעשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 333 ,322
פא ע"א10 מחובר לקרקע הרי הוא כקרקעגור אריה ויקרא פי"א אות כח
פא ע"א10 שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקעדרך חיים (תשלה) עמ' תשב
פא ע"א22 ת"ר ג' אבנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' א, ג
פא ע"א26 כמחלוקת כאן כך מחלוקת באתרוגזכור לדוד עמ' לז
פא ע"א30 אסור למשמשויקהל משה (וייס) עמ' לט [הלכה]
פא ע"א רש"י ד"ה והכא ברייתאדברי חנינא - ת"ת עמ' יח, עז
פא ע"ב01 גדול כבוד הבריותישא מדברותיך - מגילה עמ' סט
פא ע"ב01 גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
פא ע"ב04 פלוגתת ר"א וחכמי' בנטילת קיסם לחצוץגנא דפלפלי עמ' מה
פא ע"ב09 אסור לפנות בשדהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסח
פא ע"ב09 אסור לפנות בשדה ניריד דוד (אופנהיים) עמ' קלב
פא ע"ב12 והאמר ר"לויקהל משה (וייס) עמ' קיד, קצט [הלכה]
פא ע"ב20 האי פרפיסאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפג
פא ע"ב22 כיון שאתא לידן נימא ביה מילתאראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות כג
פא ע"ב23 עציץ נקוב בארץ התולש בשבת חייבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פ
פא ע"ב31 גברא רבא אמר מילתא נימא בה טעמאבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 602
פא ע"ב31 גברא רבא אמר מילתא נימא בה טעמאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' ז הערה 37
פא ע"ב35 אסור לקנח בחרס בשבתדברי חנינא - רפואה עמ' קמא
פא ע"ב37 האר"י הלכה כסתם משנה ותנן נזיר חופף ומפספסחיי נפש ח"ד עמ' רנד
פא ע"ב37 והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנ
פא ע"ב38 נזיר חופף ומפספס אבל לא סורקישראל קדושים עמ' 28
פא ע"ב39 מאי כשפים בי הא דרב חסרא ורבה בר רב הונא הוו קא אזלי בארבא וכו' אמרו אינהו מילתא שריוהאשל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות יט
פא ע"ב39 מאי כשפים וכו' אמרה להו ההיא מטרוניתא וכו'מכשירי מצוה עמ' סט
פא ע"ב40 ר"ח ור"ה הוו קאזלי בארבא כו', ורש"י ד"ה מלתא כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ע ע"ד
פא ע"ב43 אמרו אינהו מילתא שריוהאהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשד
פא ע"ב44 אמרה להו מאי איעבד לכו וכו' ולא קטל לכו כינא אמנייכו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ד ס"ק יג, אות ק ס"ק קמז
פא ע"ב רש"י - מצינו לשון חייב אף באיסור דרבנןויגד יעקב עמ' תשלח
פא ע"ב רש"י ד"ה האי פרפיסא שעושין חותלות מכפות תמרים וממלאין וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יג אות ג
פא ע"ב רש"י ד"ה מטרוניתאככר לאדן (תשנ) עמ' קו
פא ע"ב תוס' ד"ה והא"ר יוחנןחמודי צבי מועדים עמ' תמ
פב ע"א01 המקנח בחספא וההורג כינה על בגדיו והשולף ירק מכיסא דירקא דאסר גינאה ואוכל אותו קשים לכשפיםדרך ישרה עמ' תמב
פב ע"א02 אוכל מכישאמבשרת ציון ח"ג עמ' תד
פב ע"א04 מ"ט לא שכיחת קמיה דר"חהמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' י
פב ע"א04 מ"ט לא שכיחת קמיה דרב חסדא וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' רכב
פב ע"א05 רב חסדא מחדדין שמעתיהדברי חנינא - ת"ת עמ' ה, כא, ריד
פב ע"א08 ולא ליטרח טפי כו'שערי תשובה סה"י אות טז
פב ע"א08 לא ישב במהרה ובחוזק ולא יאנוס לדחוק עצמובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 39
פב ע"א09 דהאי כרכשתא אתלת שיני יתיבמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ב
פב ע"א11 הוא עסוק בחיי דברייתא ואתדובר צדק עמ' 153
פב ע"א11 הוא עסק בחיי דברייתא ואת אמרת במילי דעלמא וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רעט
פב ע"א18 המקנח בדבר שהאור שולטת בו שיניו התחתונות נושרותזכור לדוד עמ' כז
פב ע"א21 הנצרך לנקטו ואוכל רומה לתנור שהסיקוהו על גב אסוושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנה
פב ע"א26 אם אינו יכול לפנות יסיח דעתו מדברים אחריםעמוד העבודה (תשעג) דרוש המחשבה א
פב ע"א27 קם ויתיב עד דשפך כקדירהקדושת השבת סי' ו (עמ' 33)
פב ע"א31 לקבל בו רביעיתתורת אליהו עמ' שעז
פב ע"א33 ולחשוף מים מגבארנת יצחק ישעיה עמ' צ
פב ע"א33 לחשוף מים מגבא - רביעיתהמאור הגדול (גר"א) עמ' תלד
פב ע"א41 אמר רבי עקיבא מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה שנאמר תזרם כמו דוה וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויצא אות מה
פב ע"א41 אמר רבי עקיבא מנין לעבודה זרה שמטמא במשא כנדה כו'מלכי בקודש (תשסב) עמ' קמה
פב ע"א41 אמר רבי עקיבא מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדהאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 79
פב ע"א41 אמר רבי עקיבא מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה שנאמר תזרם כמו דוהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קד
פב ע"א41 מניין לעבודה זרה שמטמאה וכו'אור אברהם - רות עמ' קעד
פב ע"א41 מניין לעבודה זרה שמטמאה כנידהאחרית לאיש שלום דף יד ע"א
פב ע"א41 מנין לע"ז וכו' אף ע"ז אינה לאבריןאוצר הכבוד
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמא במשאהדרת אליהו דרוש ו סי' ה ד"ה ובזה
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמא במשא כנדהתורי זהב (תשעג) עמ' תעג
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה במשא בנדהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תשכא
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה במשא כנדה וכו'ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קח
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה במשא כנדה שנאמר תזרם כמו דוה וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שלב ע"א
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה במשא כנדהלמחר אעתיר עמ' פז, קצח
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה במשא כנדהמשך חכמה בראשית פ' לא פס' לז
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 155
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה כנדהנחלת שמעון (אשכנזי) וישב יט
פב ע"א41 מנין לע"ז שמטמאה כנדהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תכג
פב ע"א41 מנין לעבודה זרה שהיא מטמאעצי חיים - מועדים עמ' רסב
פב ע"א41 מנין לעבודה זרה שמטמאטיול בפרדס ח"א עמ' קסח
פב ע"א41 מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קטו
פב ע"א41 מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה שנאמר וכו' אף עבודה זרה מטמאה במשאבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רכב
פב ע"א41 מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה שנאמר תזרם כמו דוה צא תאמר לובית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' סו
פב ע"א41 מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה שנאמר תזרם כמו דוה צא תאמר לובית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קעד
פב ע"א41 ע"ז מטמא כנדהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עד
פב ע"א41 ע"ז מטמא כנדהמנחת אליהו (תשנט) עמ' יב, קז
פב ע"א41 ע"ז מטמאה במשא כנדההמאור הגדול (גר"א) עמ' פא
פב ע"א41 ע"ז מטמאה במשא כנדה וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' פא, ח"ג עמ' שלב, ח"ד עמ' רו, ח"ה עמ' מב
פב ע"א41 עבודה זרה מטמא כנדהתורת אליהו עמ' עג
פב ע"א41 עבודה זרה מטמאהציץ השדה חנוכה עמ' מו
פב ע"א41 עבודה זרה מטמאה במשא כנדהראשון לציון (תשסח) עמ' כז
פב ע"א41 עבודה זרה מטמאה במשא כנדהראשון לציון (תשעח) עמ' נב
פב ע"א41 עבודה זרה מטמאה כנדהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכד
פב ע"א42 מה נדה מטמאה במשאמכשירי מצוה עמ' כז
פב ע"א42 מה נדה מטמאת במשא אף ע"ז מטמאה במשאשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שסו
פב ע"א42 אף ע"ז מטמאה במשארנת יצחק ישעיה עמ' צג
פב ע"א42 תזרם כמו דוה צא תאמר לו וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעב
פב ע"א רש"י ד"ה לחיןזכור לדוד עמ' כז
פב ע"ב04 תזרם כמו דוה, ר' עקיבא דרש מזה שמטמאה עבודה זרה במשא כנדה ורבנן פליגיאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שכ
פב ע"ב06 צא תאמר לו הכנס אל תאמר לומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רמב
פב ע"ב06 צא תאמר לוברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 161
פב ע"א06 צא תאמר לוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכט {אם האדם חוטא, אומרים לו צא בחוץ}
פב ע"ב06 תזרם דאמר קרא נכרינהו מינך כזר צא תאמר לו הכנס אל תאמר לומאור עינים (תשעה) עמ' תתנ
פב ע"ב06 תזרם דאמר קרא נכרינהו מינך כזר צא תאמר לו הכנס אל תאמר לומאור עינים (תשעט) עמ' *לא
פב ע"ב06 תזרם דאמר קרא נכרינהו מינך כזר צא תאמר לו הכנס אל תאמר לומאור עינים (תשנח) עמ' תקיט
פב ע"ב09 אבן מסמא שאינו מקבל טומאהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 45
פב ע"ב16 נדה אינה לאברים ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' קנז
פב ע"ב16 נדה אינה לאברים, ורש"י - אם נחתך אבר ממנה לא מטמא משום אבר מן הנדהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקסט
פג ע"א נכרי ונכרית וכו' שהסיטו וכו' טמאיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלט
פג ע"א נכרים וכו' אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהןברכת טוב עמ' שמא
פג ע"א ואין נכרים מטמאין בזיבהחכמת התורה מצורע עמ' קעה {כי יציאת הטומאה לחוץ היא מעלה}
פג ע"א גוי מטמא כזב לכל דברתורת העולה (תשעה) עמ' תקלט
פג ע"א הזב בכף מאזנים, ואוכלין ומשקין בכף שניה - טמאיןתורה בציון עמ' תקב
פג ע"א רש"י - כרע הזבהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק יב
פג ע"ב01 כל הטמאות המסיטות טהורות חוץ מהיסטו של זבדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סט
פג ע"ב18 ע"ז פחות מכזית מהו וכו', ותוס' ד"ה וישימואמרות ה' השלם ח"ב עמ' קמ, קמט
פג ע"ב18 ע"ז פחותה מכזית מהו וכו' שכל אחד ואחד עשה דמות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתפו
פג ע"ב18 ע"ז פחותה מכזית מהו וכו' שכל אחד ואחד עשה דמות וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ג
פג ע"ב18 עבודה זרה פחותה מכזית אין בה טומאה כל עיקרזכור לדוד עמ' קכז
פג ע"ב21 וישימו להם בעל ברית וכו' מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקהשמחת מרדכי (רוזנמן) שבועות - מאמר אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל
פג ע"ב21 וישימו להם בעל ברית לאלהים זה זבוב בעל עקרוןאור הצבי עמ' 245
פג ע"ב21 וישימו להם בעל ברית לאלהים זה זבוב בעל עקרוןכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ט דף פט ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ט סימן לז דף נח ע"ב
פג ע"ב22 זה זבוב בעל עקרוןמסילות הנביאים שופטים עמ' רסו
פג ע"ב22 כאו"א עשה דמות יראתן ומניחה בתוך כיסו וכו' ומחבקה ומנשקה, רש"י, תוס'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרס
פג ע"ב24 מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רמט
פג ע"ב27 ע"ז איתקיש למתמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שיא, שעג, תקכג
פג ע"ב27 ע"ז מטמא כמתמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קעו
פג ע"ב27 עבודה זרה אתקיש למתלקוטי מאמרים עמ' 190
פג ע"ב27 עבודה זרה מטמא כמתשם יחזקאל עמ' רכז
פג ע"ב37 טומאת ע"ז דרבנן היאלקוטי שיחות חלק ל עמ' 155
פג ע"ב37 טומאת עבודה זרה דרבנן היאזכור לדוד עמ' סה
פג ע"ב38 וקולא וחומרא לקולא מקשינן לחומרא לא מקשינןהר המוריה עמ' רטז
פג ע"ב39 מנין לספינה שהיא טהורהנשמת חיים (ברלין) עמ' סב
פג ע"ב39 מנין לספינה שהיא טהורהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריד
פג ע"ב39 מנין לספינה שהיא טהורהשם ישראל עמ' שנט
פג ע"ב39 מנין לספינה שהיא טהורה וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קפו
פג ע"ב39 מנין לספינה שהיא טהורה שנאמר 'דרך אניה בלב ים'עטרת ישועה (תשסד) אות ו לעיו"כ בשעת כל נדרי, אות ד בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת
פג ע"ב39 מנין לספינה שהיא טהורהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שעג
פג ע"ב39 ספינה טהורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפח
פג ע"ב41 כל שבים טהורשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קלח
פג ע"ב41 מה ים טהור וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 40
פג ע"ב42 חנניה אומר נלמדה משק מה שק מיטלטל מלא וריקן אף כל מיטלטל מלא וריקןשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות עז
פג ע"ב42 מיטלטל מלא וריקםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלז {רמוז בצורת אות ק}
פג ע"ב50 אל ימנע אדם א"ע מבית המדרש וכו'שערי הישיבה ח"ב עמ' קיב, תעב
פג ע"ב50 אל ימנע אדם מד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלג
פג ע"ב50 לא ימנע עצמו מביהמ"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תג
פג ע"ב50 לא ימנע עצמו מביהמ"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקלז
פג ע"ב50 לא ימנע עצמו מבית המדרשאור יחזקאל - מכתבים עמ' קצג
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם את עצמו וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' קנו
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מביהמ"ד ואפילו שעה אחתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' קנט
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחתדרכי התשובה עמ' סב
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רצב
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרשמאור עינים (פינטו, תג) דף נח ע"ב
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם וכו' מבית המדרש ואפילו שעה אחתראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ה
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם עצמו מביהמ"דשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפז
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרששבט מוסר עמ' צט
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע ארם את עצמו מבית המדרש וכו'צלח רכב עמ' שלב
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע את עצמו מביהמ"ד אפי' שעה אחתאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רפא
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע את עצמו מביהמ"ד אפילו שעה אחת כו' אין דברי תורה מתקיימין וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' קפד
פג ע"ב50 לעולם אל ימנע האדם עצמו מביהמ"דשרגא המאיר על התורה עמ' סב
פג ע"ב51 עד שבא חנניא ופירשהמכמני עוזיאל עמ' קיג
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם מד"תודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכב
פג ע"ב52 אל ימנע אדם עצמו מת"ת אפילו בשעת מיתהבין המשפתים בראשית עמ' נב
פג ע"ב52 אל ימנע האדם מב"ה אפילו בשעת מיתהנתיבות עולם ח"א עמ' יג
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מב"ה ומד"ת ואפי' בשעת מיתהטוב שם (שסו) פרק ב דף ה ע"ב
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומד"ת אפילו בשעת מיתה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רנב, דברים עמ' קסט, קצא, תתקכז, יהושע-שמואל עמ' סא
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' סה
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קלז
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם מבית המדרש ומדברי תורהמשך חכמה בראשיתפ' כב פס' יט
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם מדברי תורה ואפילו בשעת מיתהבי חייא ח"ב עמ' רה
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע אדם עצמו מדברי תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעד
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע עצמו מבית המדרש וכו' ואפילו בשעת מיתה וכו'להורות נתן במדבר עמ' קצז
פג ע"ב52 לעולם אל ימנע עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתהשמחת מרדכי (רוזנמן) בנין האדם - מאמר צורתה של תורה
פג ע"ב52 לעולם לא ימנע אדם א"ע מביהמ"ד ומד"ת וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' שכו
פג ע"ב52 לעולם לא ימנע עצמו מבהמ"ד, מד"תמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ב
פג ע"ב53 אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיתה כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקצב
פג ע"ב53 אפי' בשעת מיתה תהא עוסק בתורהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שעז
פג ע"ב53 אפי' בשעת מיתה תהא עוסק בתורהראשית חכמה (תשמד) - אור עולם פרק ה
פג ע"ב53 אפילו בשעת מיתה עסוק בתורהמאיר נתיבות ח"ב עמ' רנד
פג ע"ב53 אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורהאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קצט
פג ע"ב53 אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רמז-רמח
פג ע"ב53 ואפי' בשעת מיתהמשנת חיים בראשית עמ' טו
פג ע"ב53 ואפילו בשעת מיתהמשנת חיים במדבר עמ' שפה
פג ע"ב53 ואפילו בשעת מיתהמשנת חיים דברים עמ' מח
פג ע"ב53 זאת התורה אדם כי ימות באהלבית שלום מרדכי עמ' רסז
פג ע"ב53 זאת התורה אדם כי ימות באהלקרן לדוד בראשית עמ' ה
פג ע"ב53 חייב בלימוד התורה גם בשעת מיתהמצווה ועושה ח"ב עמ' תשנח
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמאמרי שלמה ח"א עמ' קפ
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמוקריאה בקריה ח"א עמ' קמח {לכן שבנא לא הצליח בתורתו}
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהמי מרום חי"ג עמ' פד
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהלקריאה בקריה ח"ג עמ' סא
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהדרך חיים (תשלה) עמ' תרעה
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' כ
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תעח
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמושיחות מוסר (תשסב) עמ' קנ
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקה
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהאוצר המאמרים (תשסג) עמ' שכו
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדברי חנינא - ת"ת עמ' פז
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' צז(הגה), רעט
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהשביב אור עמ' רא, ריד
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסה הערה רסז
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' עח
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכו
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' כג
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהןדברי יואל פ' שמיני דף רב ע"א
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימין אלא וכו'קדושת לוי (תרצט) דף קמ ע"ד
פג ע"ב54 אין ד"ת מתקיימת אלא מי שממית וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' נג
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עליהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רצה, תקנב
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהכתנות אור עמ' קכז
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהנזר הקדש ח"ג עמ' תי
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהלצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקסב
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהםבנתיבות האיש עמ' טז
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו וכו'אור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכג
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רמח
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' רנט
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהאמרי אש (טאוב) עמ' רפז
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהבינת ישראל (תשסו) דף מח ע"א
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדובר צדק (זילבר) עמ' רטז
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדרשות שמן רוקח עמ' קעט
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליההמאור הגדול (גר"א) עמ' תקמה
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליההשיר והשבח ח"א עמ' רפד
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהמחזה עינים (לוויטאן) עמ' רטו
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכב
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהמסילות בלבבם (קוט) - מסילה טו אות קיד
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ח
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כא אות ח
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רכג
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' ריג
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעטרת יהושע שמות עמ' קלט, רלח
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קכ, ויקרא-במדבר עמ' קמז, דברים עמ' יז, יט
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' סח
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שא
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו' זאת התורה אדם כי וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' שכח
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהלבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' נט, קל, קסה
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליההר יראה מאמר טו
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהסדר היום (שנט) תפלת השחר דף כה ע"א; של"ה (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יג ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רלו/ז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמו/ז דף רלו ע"ג וסימן תקמה דף רלח ע"ד
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהשארית מנחם - מאמרים עמ' רסז
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהןבין המשפתים בראשית עמ' רלד
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהןדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' ריג
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימין אלא בממית עצמו עליהמה ה׳ אלקיך שואל מעמך עמ' 67
פג ע"ב54 אין דברי תורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהצפנת פענח (תשסו) עמ' שסה
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' נד
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממיתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנז
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'דברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תקכג ע"א
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'דברי יונה ח"א עמ' מו, פז, רה, רטז
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנו
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' קלג, רמז
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 21
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהזכרון משלי עמ' נט אות קנג
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות פ
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהכתונת פסים (תשעא) עמ' קח
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמאור עינים (תשעה) עמ' קלה, תתקנ
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקיב
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קז
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמנחת יואל עמ' קצב, קעז
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות לב, קי
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהפניני יחזקאל עמ' פז, תמב
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהשמלת אליעזר ח"ב עמ' צד
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שמה הערה 52
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהתפארת צבי בראשית עמ' סד
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהתפארת צבי ויקרא עמ' שב
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהתפארת צבי שמות עמ' תכ, תקיג
פג ע"ב54 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהנתיבות עולם ח"א עמ' יג
פג ע"ב54 אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר אדם כי ימות באהלערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' כב
פג ע"ב54 אין התורה נקנית לאדם אא"כ ממית עצמו עליהברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר יא
פג ע"ב54 אין מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמאיר נתיבות ח"ב עמ' רנג
פג ע"ב54 אלא במי שממית עצמו וכו' אדם כי ימות באוהל וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רצה
פג ע"ב54 במי התורה מתקיימת במי שממית עצמו עליהקריאה בקריה ח"א עמ' קמח {ולא בבעלי הנאות}
פג ע"ב54 התורה מתקיימת במי שממית עצמו עליהחכמת התורה בשלח עמ' תקפג
פג ע"ב54 התורה מתקיימת במי שממית עצמו עליהחכמת התורה לך לך עמ' שכג
פג ע"ב55 במי שממית עצמו עליהמשנת חיים דברים עמ' סא
פג ע"ב55 במי שממית עצמו עליהס' הבוטח ח"ב עמ' רסג
פג ע"ב55 מי שממית עצמו עליהמאיר בת עין (תשסו) עמ' 565
פג ע"ב55 שממית עצמועטרת יהושע במדבר עמ' ריג {להבין דברי תורה צריך יגיעה רבה}
פג ע"ב55 שממית עצמו עליה וכו' אדם כי ימות באהלדרשות באר יצחק עמ' קסט, קעט
פג ע"ב55 שממיתים עצמם באהלה של תורהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קצה
פג ע"ב תוס' ד"ה וישימו - להיות כל שעה אצלםרנת יצחק יהושע עמ' שה
פג ע"ב תוס' ד"ה וישימו - שכרתו להן בריתרנת יצחק שופטים עמ' קטו
פד ע"א06 תיבה שפתחה בצדה הרי זה טמא מדרסלהורות נתן ויקרא עמ' קפה
פד ע"א09 כלי חרס אינו מיטמא במשכב ומושב ואין לו טהרה במקוה ואיננו נעשה אבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלג-קלד {רמוז בצורת אות ק}
פד ע"א18 ומדרס כלי חרס מנלן דטהורבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פד ע"א25 כלי חרס אין לו טהרה במקוהעטרת ישועה (תשסד) אות א בנוסח הקפות לשמ"ע ושמח"ת
פד ע"א25 כלי חרס דלית ליה טהרה במקוהכתר שם טוב (תשסד) סי' ב
פד ע"א25 כלי חרס וכו', ורש"י - אין לו טהרה אלא שבירתוישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ד, ה
פד ע"א26 מפץ במת מניןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ב-ע"ג
פד ע"א26 מתיב רבי אילעא וכו' א"ל ר' חנינא וכו' א"ל רחמנא ליצלן וכו'מגילת סמנים עמ' טו
פד ע"א תוס' ד"ה לאפוקי - כופת שאור שיחדה לישיבהבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פד ע"ב05 רחמנא ליצלן מדעתא דידךמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ג
פד ע"ב13 כלי חרס צמיד פתיל מציל באוהל המתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 47
פד ע"ב15 מנין לערוגה וכו' ותוס' ד"ה מניןכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכ
פד ע"ב15 מנין לערוגה שהיא ששהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנג
פד ע"ב15 מנין לערוגה שהיא ששה וכו', ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' שסז
פד ע"ב15 מנין לערוגה שהיא ששה וכו', ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף נז ע"ג
פד ע"ב15 מנין לערוגה שהיא ששה על ששה, ותוס'ויגד יעקב עמ' תרד
פד ע"ב15 מנין לערוגה שהיא ששה על ששה טפחים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלז ד"ה בהפטרת
פד ע"ב19 מאי משמע אר"י כי כארץ תוציא צמחה וכו' וקים להו לרבנן דחמשה בשיתא לא ינקי מהדדיילקוט עטרת צבי עמ' תג
פד ע"ב רש"י - שמן שבתוך הזיתים אינו נטמא מחמת זיבה שפי' צרעצי חיים על התורה עמ' תט
פד ע"ב רש"י ד"ה ואחת באמצע - כלאי הכרם דאורייתא וכו' כלאי זרעים דרבנן (ותוס' שם ד"ה ארבע)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 95
פד ע"ב רש"י ד"ה מי לא עסקינן ותוס' ד"ה שטהוריםמנחת מרדכי עמ' ריח
פד ע"ב רש"י - כל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאהגור אריה במדבר פי"ט הערה 113
פד ע"ב תוס' ד"ה ארבעלהורות נתן דברים עמ' קפה
פד ע"ב תוס' ד"ה שטהורים בזב - ואור"ת דבצמיד פתיל חשוב בא לכלל מגעעצי חיים על התורה עמ' תט
פד ע"ב תוס' - ע"י מגע היסט כאילו נגע בפניםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 50
פה ע"א01 ה' זרעונין בששה טפחיםויגד יעקב עמ' תרד
פה ע"א08 אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהובעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישלח דף יב ע"ב
פה ע"א08 אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ וכו' שהיו בקיאים בישובה של ארץשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 258
פה ע"א08 אלה בני שעיר וכו' שהיו בקיאין בישובה של ארץברית שלום (תעח) דף ט ע"ג
פה ע"א08 אלה בני שעיר וכו' שהיו בקיאין בישובה של ארץברית שלום (תשסח) עמ' נז
פה ע"א08 בני שעיר החורי וכו' שהיו בקיאין בישובה של ארץיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תרכד
פה ע"א08 יושבי הארץ אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהועצי חיים על התורה עמ' שעו*
פה ע"א08 יושבי הארץ שהיו בקיאין בישובה של ארץ וכו' וחורי שמריחין את הארץ+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קח
פה ע"א08 יושבי הארץ שהיו בקיאין בישובה של ארץבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רמט
פה ע"א09 אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רלה
פה ע"א09 אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו, ומהרש"אחפץ יהונתן בראשית פ"לו פסוק כ
פה ע"א09 בני החורי היו בקיאים בישובה של ארץנזר הקדש ח"א עמ' תקיב
פה ע"א09 החורי שהיו בקיאין בישיבהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסה
פה ע"א09 שהיו בקיאין בישובה של ארץרסיסי לילה סי' לז (עמ' 64)
פה ע"א09 שעוסק בישובה של ארץתורת מנחם חנ"ב עמ' 67 {זהו עם הארץ}
פה ע"א11 מלא קנה זה לזית מלא קנה זה לגפנים מלא קנה זה לתאניםבאר שרים בראשית פ' לך לך דרוש א אות ד, מקץ דרוש ו אות ב
פה ע"א11 מלא קנה זה לפלפלין וכו' החוי שמריח הארץיוסף לקח כרך א ח"א עמ' יד
פה ע"א12 וחורי שמריחיםפירושי ראשונים
פה ע"א12 למה נקרא שמם חוריטוב טעם בראשית עמ' קד
פה ע"א12 שהיו מריחים הארץ כחויאכד הקמח (מישור) עמ' רפד
פה ע"א13 היו טועמין את הארץ כחיויאגור אריה בראשית פל"ו הערה 4
פה ע"א13 וחוי אר"פ שהיו טועמין את הארץ כחויא, ורש"יברית שלום (תעח) דף כה ע"ג
פה ע"א13 וחוי אר"פ שהיו טועמין את הארץ כחויא, ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' קסא
פה ע"א13 טועמין את הארץ כחיויאתורת אביגדור ח"ג עמ' קכב
פה ע"א13 למה נקרא שמם חיויתורת אליהו עמ' לח
פה ע"א13 שהיו טועמין את הארץ כחויאהמאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' מ
פה ע"א13 שהיו טועמין את הארץ כחיואזאת זכרון (תשנב) אות קנב
פה ע"א13 שטועמין את הארץ בחויאתורת אליהו עמ' כט
פה ע"א15 ערוגה תוכה ו' חוץ מגבולי' וכו'ברית שלום (תעח) דף נח ע"ד
פה ע"א15 ערוגה תוכה ו' חוץ מגבולי' וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שעד
פה ע"א22 ערוגה בחורבה שנינו וכו' וש"א ערוגה בין הערוגות ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' שעג
פה ע"א22 ערוגה בחורבה שנינו וכו' וש"א ערוגה בין הערוגות ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף נח ע"ג
פה ע"א תוס' ד"ה בממלאלהורות נתן דברים עמ' קפה
פה ע"א תוס' ד"ה חויאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קנא
פה ע"א תוס' ד"ה לא תסיגלהורות נתן דברים עמ' קפד
פה ע"ב היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה אחר מותר מפני שנראה סוף שדהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 86
פו ע"א04 מנין לפולטת ש"ז ביום השלישי שהיא טמאהדברי יואל פ' תזריע דף דש ע"א, פ' מצורע דף תכח ע"ב
פו ע"א04 מנין לפולטת ש"ז ביום השלישי שהיא טמאהחיי נפש ח"ו עמ' קכח, קלב
פו ע"א04 מנין לפולטת ש"ז ביום השלישי שהיא טמאה וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' ר
פו ע"א04 מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רעה
פו ע"א04 מנין לפולטת שכבת זרע וכו' וכשמן בעצמותיומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף כ ע"ב
פו ע"א04 ש"ז של אשה בתוך ג' ימים מטמא מה"תאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסו
פו ע"א06 מנין שמרחיצין את המילה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' קצב
פו ע"א06 מרחיצים את המילה ביום שלישיבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
פו ע"א06 מרחיצין את המילה ביום השלישיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לח
פו ע"א06 עושין לתינוק ביום השלישי שחל בשבתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תקנח
פו ע"א08 מנין שקושרין וכו'אברהם את ידו ח"א דרוש יב לש"כ
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהוריתהדרת אליהו דרוש ט סי' ה ד"ה ואגב
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלחמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' שו
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלחנאות דשא (תשסח) עמ' רב
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח וכו'אוצרות חיים - בהמ"ק עמ' רה
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח שנא' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינושדה יעקב עמ' סט
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח שנאמר אם יהיו חטאיכם וגו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכד ד"ה וזהו, ח"ה עמ' שעח ד"ה ואמרו
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלחפנים יפות על תהלים עמ' תקטז
פו ע"א08 מנין שקושרין לשון של זהוריתאוצר הכבוד
פו ע"א09 לשון של זהורית בראש שעיר המשתלחפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נד
פו ע"א09 לשון של זהורית, ושנות אליהואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מח
פו ע"א09 לשון של זהוריתבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
פו ע"א10 אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינומאיר בת עין (ביקיאם) דף מד ע"ב
פו ע"א10 אם יהיו חטאיכם כשניםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כד ע"א
פו ע"א10 לכך היה אדוםאבני אש (אויש) מועדים עמ' מו
פו ע"א11 מנין לסיכה שהיא כשתי' ביוהכ"פ כו'רנת יצחק תענית עמ' רסד-רסו
פו ע"א11 מנין לסיכה שהיא כשתיהמנחת מרדכי עמ' רכ
פו ע"א11 מנין לסיכה שהיא כשתיה ביו"כ וכו'אור אברהם ברכות עמ' רנה
פו ע"א11 מנין לסיכה שהיא כשתיה ביוהכ"פ אע"פ שאין ראיה לדבר וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קמו
פו ע"א11 סיכה כשתיהגור אריה דברים פכ"ו הערה 154
פו ע"א11 סיכה היא כשתיהדמשק אליעזר (רלב"ג) אבל כבד
פו ע"א11 סיכה כשתיה ביוה"כבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 6
פו ע"א19 פולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה רבי ישמעאל אומר וכו' רבי עקיבא אומר לעולם חמש וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סד
פו ע"א20 מחלוקת בנפלטה מן האשה, ותוס' ד"ה אבלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
פו ע"א20 פלטה אחר שתי עונות טהורהחנן אלקים עמ' סה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכו
פו ע"א21 אשה שפלטה ש"ז בתוך שלש עונות טמאהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
פו ע"א23 ר' עקיבא אומר לעולם חמשה, תוס' ד"ה אמר ר' יצחקקהלת יעקב שבועות עמ' שצב
פו ע"א23 ר"ע אומר חמשה עונותברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמה
פו ע"א26 בשלמא רבי אלעזר בן עזריה כרבנןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פא ד"ה אמנם
פו ע"א26 ר"א בן עזרי' כרבנן דאמרי בה' עביד פרישה וכו'דברי יואל פ' יתרו דף צג ע"ב
פו ע"א27 בחמש עביד פרישה וכו' בארבע עביד פרישהבינת ישראל (תשסו) דף עח ע"ב
פו ע"א28 בד' בשבתצמח צדקה עה"ת עמ' קטו
פו ע"א28 הפרישה לפני מתן תורהנזר הקדש ח"ב עמ' תקנו {טעמה}
פו ע"א28 ור' ישמעאל כר' יוסיחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריט
פו ע"א28 פרישהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 37 {אל תגשו אל אשה שלשה ימים - לקליטה}
פו ע"א29 אלא ר"ע כמאן לעולם כרבי יוסינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יב
פו ע"א29 אלא רבי עקיבא כמאן לעולם כרבי יוסידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' פא ד"ה אמנם
פו ע"א30 משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד וכו' דכתיב לך רד וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' נד, צה
פו ע"א30 משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירדבני יששכר ח"א דף קלא ע"ד, ז ע"ב (הגה)
פו ע"א30 משה בהשכמה עלהאמרי מאיר (מאירי) קהלת פי"ב פסוק יג
פו ע"א31 כל עליותיו בהשכמהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' נג
פו ע"א31 כל עליותיו בהשכמהמשמיע שלום עמ' נג
פו ע"א31 כל עליותיו בהשכמהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שמג
פו ע"א31 כל עליותיו בהשכמה היוחלקת יהושע עמ' כב הערה טז, עמ' קט הערה קפד
פו ע"א31 כל עליותיו בהשכמה היוצמח צדיק (תשסז) עמ' תס-תסא
פו ע"א31 כל עליותיו של משה בהשכמהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שיד
פו ע"א31 כל עליותיו של משה בהשכמה היושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפז
פו ע"א31 כל עליותיו של משה בהשכמה היו, ורש"יבאר שרים במדבר פ' פנחס דרוש ה אות ב, דרוש ב אות ג
פו ע"א31 כל עליותיו של משה רבינו היו בהשכמהחכמת התורה וארא עמ' תנז
פו ע"א31 משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירדשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות צז
פו ע"א31 עליותיו של משה בהשכמה היושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עח, קיג, קסט
פו ע"א35 מה עלייה בהשכמה אף ירידה בהשכמהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קכב
פו ע"א36 והא אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביוםגבעת פנחס (ביליצר) עמ' רעח
פו ע"א37 ישראל קדושיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קדושים ד
פו ע"א37 ישראל קדושים הםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנח ע"א
פו ע"א37 ישראל קדושים הםמגלה עמוקות (תשסח) אופן קמב
פו ע"א37 ישראל קדושים הםתפארת צבי ויקרא עמ' קלב
פו ע"א37 ישראל קדושים הם וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' לב
פו ע"א37 ישראל קדושים הןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 485
פו ע"א37 ישראל קדושים ואין משמשים ביוםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קעז
פו ע"א37 ישראל קדושים וכו' בית אפל שאניחנן אלקים עמ' סד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכה
פו ע"א37 ישראל קדושין הן וכו' ת"ח מאפילישראל קדושים עמ' 111 ,10, עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 219, רסיסי לילה סי' לד (עמ' 55), תקנת השבין סי' ו (עמ' 61, 66)
פו ע"א37 ישראל קדושין הן וכו' ת"ח מאפילפרי צדיק בראשית אות ב, י, ר"ח מרחשון אות, וישלח אות יא, לחנוכה אות יד, שמיני אות ח
פו ע"א40 ת"ח מאפיל בטליתוגור אריה בראשית פכ"ו אות ז, הערה 18
פו ע"א40 ת"ח מאפיל בטליתו וכו'מנחת אליהו (תשנט) עמ' רס
פו ע"א40 ת"ח מאפיל בטליתו ומותרזכור לדוד עמ' יט
פו ע"א40 ת"ח מאפיל בטליתו ומשמש ביוםמגדל עוז (תשעח) עמ' קלו
פו ע"א40 תלמיד חכם מאפיל בטליתולחמי תודה דף קצב ע"ב
פו ע"א40 תלמיד חכם מאפיל בטליתושם יחזקאל עמ' קפז
פו ע"א רש"י - ויש שלא פרשו אלא עם חשיכה ומקצת היום כו' ככולותורת מנחם חנ"ו עמ' 297
פו ע"א רש"י - כל שאינו קולט בג' ימים מסריחיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלז
פו ע"א רש"י - מצות פרישה מצד חשש פולטת שכבת זרעלחמי תודה דף פד ע"ב
פו ע"א רש"י - עד יום ג' אכתי לא מסרחא ש"ז וראוי' לקלוט וכו'דברי יואל פ' תזריע דף דש ע"א, פ' מצורע דף תכח ע"ב
פו ע"א תוס' ד"ה מנין - הקפידה תורה על דבר שעתיד להיות טומאה אחר מ"תדברי יואל פ' מצורע דף תכח ע"ב
פו ע"א ר"ן - ביום הראשוןהכתב והקבלה בראשית פל"ד פסוק כה
פו ע"א חת"ס ד"ה ומסוגיא זולקוטי שיחות חל"ג עמ' 28, 27
פו ע"ב01 והא טבולי יום נינהו וכו' ניתנה תורה לטבול יוםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות ב
פו ע"ב02 ניתנה תורה לטבול יוםשם יחזקאל עמ' יב
פו ע"ב02 ניתנה תורה לטבול יום וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סד
פו ע"ב02 ניתנה תורה לטבול יום וכו' ניתנה קאמרת או ראויה קאמרת, ורש"ישרגא המאיר מועדים עמ' סז
פו ע"ב02 ניתנה תורה לטבול יום, ורש"יחמודי צבי מועדים עמ' תקצז
פו ע"ב02 ניתנה תורה לטבולי יוםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קעב
פו ע"ב02 ניתנה תורה לטבולי יום, ורש"י ד"ה ראויהלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קנו
פו ע"ב02 נתנה תורה לטבול יוםכסף נבחר (מרגליות) עמ' צא
פו ע"ב02 נתנה תורה לטבולי יוםחנן אלקים עמ' סד, סז, סח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכה, קכח, קכט
פו ע"ב05 א"ל ראוי' קאמינאתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסט
פו ע"ב05 התורה לא ניתנה לטבולי יוםויגד יעקב עמ' תקס
פו ע"ב05 ראויה תורה ליתן לטבול יוםפניני יחזקאל עמ' רלח, (רלט)
פו ע"ב06 וליטבלו ביני שימשי וליקבלו תורה ביני שימשי א"ר יצחק לא מראש בסתר דברתישם יחזקאל עמ' יא
פו ע"ב06 וליטבלו ביני שמשא וליקבלו תורה ביני שמשא וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף לז ע"ב
פו ע"ב06 לטבלו ליל שבת ולקבלו התורה ליל שבתחנן אלקים עמ' סד
פו ע"ב07 לא מראש בסתר דברתי - התורה לא היתה יכולה להנתן בבין השמשותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תעא הערה 51
פו ע"ב07 לא מראש בסתר דברתי - לא ניתנה תורה בלילהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קסב
פו ע"ב07 לא מראש בסתר דברתיפני מלך ויקרא עמ' רכה
פו ע"ב07 לא מראש בסתר דברתירנת יצחק ישעיה עמ' קסו
פו ע"ב08 וליטבלו בצפרא דשבתא וכו' שלא יהיו הללו הולכים לקבל תורה והללו הולכין לטבילהחמודי צבי מועדים עמ' תקצח, תרח, תריג
פו ע"ב09 שלא יהא הללו הולכין לקבל התורה והללוויגד יעקב עמ' תרפה
פו ע"ב20 הבדל בדין בין גופי ישראל לגופי אוה"עלקוטי שיחות חל"ד עמ' 109
פו ע"ב20 זרע ישראל במעי נכרית ובמעי בהמהלקוטי מאמרים עמ' 159
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצוות הביל גופייהוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שמט
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצוות הביל גופייהו גוים דלא דאיגי במצוות לא כו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכו
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצוות הביל גופייהו, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלא-ב, דברים עמ' תתעה
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצוות וכו'שירת הפסח אות קלה
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצוות חביל גופייהויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כה
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצוות חביל גופייהודרך הקודש (תנעמי) עמ' תקמה
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצותחכמה ומוסר ח"א עמ' תז
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהואור אברהם (זוועהיל) עמ' עו
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהו נכרים דלא דאיגי במצות לאשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רנב
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהו עכו"ם דלא דאיגי במצות לא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמא
פו ע"ב20 ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהו עכו"ם דלא דאיגי במצות לא וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"א
פו ע"ב20 ישראל כיון דדאיגי במצוות חביל גופייהותורת מנחם חכ"ו עמ' 134
פו ע"ב22 אוה"ע ע"י שאוכלים נבילות וטריפות גופם משתניםדברי יונה ח"א עמ' י
פו ע"ב22 אומות העולם דאכיל שקצים ורמשים חביל גופייהוזכרון משלי עמ' פה אות רסד
פו ע"ב22 גוים דאכלי שקצים ורמשים וכו', וברש"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רפח
פו ע"ב22 דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהולקוטי שיחות חכ"ט עמ' 92
פו ע"ב22 כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהואפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתל
פו ע"ב22 הגויים חביל בשרייהועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ס
פו ע"ב22 כיון דאוכלין שקצים ורמשים הביל גופייהושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פט
פו ע"ב22 כיון דאכלי שקצים ורמשים וכו', ורש"יפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רעט
פו ע"ב22 כיון דאכלי שרצים ורמשים חביל גופיהושמלת אליעזר ח"א עמ' תסב
פו ע"ב22 עכו"ם וכו' כיון דאכלין וכו' חביל גופייהותורת מנחם חלק לד עמ' 107
פו ע"ב22 עכו"ם כו' כיון דאכלין שקצים ורמשים חביל גופייהומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קכה
פו ע"ב22 עכו"ם שאוכלים שרצים חביל גופייהואמרות ה' השלם ח"ה עמ' מב
פו ע"ב28 אימתי ניתנה תורהדבר טוב עמ' א
פו ע"ב28 בו' בחדש ניתנו י' הדברות לישראלמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ב דף סט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כז דף כד ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו בפסוק עצמו דף קו ע"ב
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו י' הדברות כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף טז ע"ב
פו ע"ב28 בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות לישראל וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' רצ
פו ע"ב28 בו' בחדש נתנה עשרת הדברות לישראל ר' יוסי אומר בז'לקט אמרי קודש - מועדים עמ' שי
פו ע"ב28 בו' בחדש נתנו י' הדברותתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' פא
פו ע"ב28 בו' בחודש ניתנה תורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכ ע"א
פו ע"ב28 בו' בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל ר"י אומר בשבעה בו וכו' ודכו"ע בשבת ניתנה תורהחמודי צבי מועדים עמ' תקצט, תר
פו ע"ב28 בו' בסיון ניתנה תורהאור אברהם - רות עמ' שנט
פו ע"ב28 בו' בסיון ניתנה תורהשם יחזקאל עמ' יא
פו ע"ב28 בו' בסיון ניתנה תורה או בז' בואור אברהם על ספר המצוות - קונטרס תורת המצוות עמ' תרכב
פו ע"ב28 בו' בסיון נתנה תורהאור אברהם ברכות עמ' שכט
פו ע"ב28 ביום ששה בסיון ניתנה תורהגור אריה שמות פכ"ד הערה 53
פו ע"ב28 בשישי בשבת ניתנו עשרת הדברותפני יהושע (תשסא) עמ' נא
פו ע"ב28 בשישי ניתנה תורהמנחת ישראל עמ' שיח
פו ע"ב28 בששה בחודש נתנו עשרת הדברות לישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תו
פו ע"ב28 בששה בסיון ניתנה תורהעיונים במשלי עמ' סג
פו ע"ב28 בששה בסיוןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' קסו-קסז
פו ע"ב28 בששי בחדש וכו' ר' יוסי אומר בשבעה וכו' פליגי בקביעא דירחאלקוטי שיחות חל"ח עמ' 2
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שעו
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות וכו' ר"י אומר בשבעה בו וכו' כי פליגי בקביעא דירחא וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רג
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות וכו' רבי יוסי אומר בשבעה בו וכו' ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה וכו'אוצרות חיים שבת עמ' טו, קט
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראלשרתי - קונטרס הנרות עמ' נג
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מ
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסג ד"ה וי"ל דאמרינן
פו ע"ב28 בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קט
פו ע"ב28 בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות לישראל וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רמא
פו ע"ב28 בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות ר"י אומר בשבעה בוציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' פה
פו ע"ב28 בששי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל ר' יוסי א' בשבעה בוחיי נפש ח"ד עמ' סד
פו ע"ב28 בששי בחודש נתנה תורה לישראל רי"א בשבעה בואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמו, קנט
פו ע"ב28 בששי לחודש נתנו עשרת הדברותחנן אלקים עמ' סג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכד
פו ע"ב28 בששי ניתנה תורהגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' קיז
פו ע"ב28 בששי ניתנה תורהשער ראובן עמ' רעט-רפ
פו ע"ב28 בו' בסיון קיבלו ישראל את התורהגור אריה שמות פכ"ד אות ה
פו ע"ב28 זמן מתן תורהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקנד {טעם שנשנה ענין מתן תורה במסכת שבת בפרק ר"ע}
פו ע"ב28 חד אמר בששה בסיון ניתנה התורה וחד אמר בשבעה בומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' פה
פו ע"ב28 מחלוקת אם בו' סיון ניתנה התורה או בז'נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' צד
פו ע"ב28 מחלוקת ר' יוסי ורבנן מתי ניתנה תורה לישראלתורת מנחם ח"ג עמ' 128, חט"ז עמ' 327, חי"ז עמ' 12, חכ"ו עמ' 21
פו ע"ב28 מחלוקת ר"י ורבנן ח"א בו' סיון ניתנה תורה וח"א בז'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קמט
פו ע"ב28 מחלוקת תנאים באיזה יום ניתנה תורה, בו' או בז' בסיוןאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנא
פו ע"ב28 מחלוקת תנאים באיזה יום ניתנה תורה, בו' או בז' בסיוןאור אברהם במדבר עמ' לג
פו ע"ב28 מתן תורה בו' סיוןדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
פו ע"ב28 פלוגתא אם בששי בסיון ניתנה תורה לישראל או בשביעייד דוד (אופנהיים) עמ' קלא
פו ע"ב28 פלוגתא דר"י ורבנן ביום מתן תורהדברים אחדים (תשמו) עמ' ס
פו ע"ב28 פלוגתת ר"י ורבנן אם בששה בסיון ניתנה תורה או בשבעה בותורת מנחם חנ"ו עמ' 297
פו ע"ב28 שבועות הוא בששה או בשבעה בסיוןאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 127
פו ע"ב28 תורה ניתנה בו' סיוןמכמני עוזיאל עמ' רעו
פו ע"ב29 בז' בסיון ניתנה התורהבת עין (תשסז) עמ' שלא
פו ע"ב29 בז' בסיון ניתנה תורהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קמו
פו ע"ב29 בז' בסיון נתנה תורהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קפ
פו ע"ב29 בז' סיון ניתנה תורהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעט
פו ע"ב29 בז' סיון ניתנה תורהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כ, עו, פד, קא {ביום נ"א לעומר}
פו ע"ב29 רבי יוסי אמר בז' סיון ניתנה תורהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לב
פו ע"ב29 בשבעה בחודש ניתנה תורהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכז
פו ע"ב29 בשבעה בסיון ניתנה תורהקהלת יעקב שבועות עמ' שסו
פו ע"ב29 בשבעה ניתנה תורהחקל יצחק (תשסג) עמ' תמט
פו ע"ב29 דעת ר"י שמ"ת הי' בז' סיוןתורת מנחם חכ"ח עמ' 112
פו ע"ב29 ר' יוסי אומר בשבעה בומגיד דבריו ליעקב - הוספות לספרי הרה"מ סי' מג
פו ע"ב29 ר' יוסי אומר וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ב לבדיקת ושריפת חמץ {התורה ניתנה ביום נ"א לספירה לדעתו}
פו ע"ב29 ר' יוסי סבר בז' בסיון ניתנה תורהלחמי תודה דף צ ע"ב
פו ע"ב29 ר"י אומר בז' בסיון ניתנה תורהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות יג
פו ע"ב29 רבי יוסי אמר בשבעה בחודש ניתנה התורהקדושת יצחק עמ' קכא
פו ע"ב29 רבי יוסי סבירא ליה בז' ניתנה תורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יז
פו ע"ב30 ביאתן יום ראשוןחנן אלקים עמ' נו
פו ע"ב30 בר"ח אתו מדבר סיני כו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 247
פו ע"ב30 בראש חודש אתו למדבר סיניבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' ערב, שכ-שכא, תקכו
פו ע"ב30 בראש חודש אתו למדבר סיניכתנות אור עמ' רי
פו ע"ב30 דכ"ע בר"ח אתו למדבר סיניתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' לו
פו ע"ב30 דכ"ע בר"ח באו למדבר סיניצמח צדקה עה"ת עמ' קי
פו ע"ב30 דכו"ע בר"ח אתו למדבר סיני וכו'שבח נעורים עמ' רנג
פו ע"ב30 דכולי עלמא בראש חודש אתו למדבר סיני וכו' ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פו
פו ע"ב30 דכולי עלמא בראש חודש אתו למדבר סיני כתיב הכא ביום הזהפרי צדיק ר"ח סיון אות ב, ה
פו ע"ב30 כו"ע בר"ח אתו למדבר סיניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ער
פו ע"ב30 שהיה בראש חודשזרע קודש - מועדים עמ' פב
פו ע"ב31 ביום הזה באו מדבר סיני - בר"ח היהאמרי נועם (מועדים) סי' א, ב, ג, לר"ח סיון
פו ע"ב31 ביום הזה באו מדבר סיני - בר"ח סיוןתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רנא ע"א
פו ע"ב31 ביום הזה כו' מה להלן ר"ח אף כאן ר"חלקוטי שיחות ח"א עמ' 221, ח"ז עמ' 238
פו ע"ב31 ביום הזה ר"ח היהטוב טעם שמות עמ' קכו
פו ע"ב31 כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 76, חט"ז עמ' 182
פו ע"ב31 כתיב הכא ביום הזה כו' וכתיב התם כו' מה להלן ר"ח אף כאן ר"חתורת מנחם חלק ס עמ' 10
פו ע"ב32 החודש הזה לכםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכז
פו ע"ב32 החודש הזה לכםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצח
פו ע"ב33 מה התם ר"ח אף כאן ר"חגור אריה שמות פי"ב אות א, פי"ט אות א
פו ע"ב33 מה להלן ר"ח אף כאן ר"חאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רע
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהאוצר המאמרים (תשסג) עמ' שכה
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קעג, קפח {בשחרית}
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תפג
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהאורחות דוד עמ' קכ
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהדרשות יעב"ץ עמ' קסו, קעו
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהזרע קודש - מועדים עמ' פב
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מט
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהחכמת התורה ויקהל עמ' סד
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהיציב פתגם - ימים נוראים עמ' ב
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהכד הקמח (תשנו) עמ' קפז {וראויה מצוה שבת שתהיה שקולה כנגד כל התורה}
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קסו
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהמנחם ציון (תשסד) עמ' מט
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהקרן לדוד בראשית עמ' מ
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעז, שמות עמ' שכ-שכא, תט, תכד, תקכח, תקנד, תקעד-תקעו, תתקז, תתקיד, תתקכב, תתרח, ויקרא עמ' רכו, ערב, שט, שמט, תנג, תקיד-תקטו, במדבר עמ' קסח, דברים עמ' צב, תק, יהושע-שמואל עמ' לה
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלברכת טוב עמ' ל
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלזכרון משלי עמ' ו אות יג, עמ' ס אות קס, עמ' קב אות רצו
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלילקוט דברי חכמים בראשית סי' לז
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלמסילות הנביאים יהושע עמ' עז
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלס' החיים (תשנג) עמ' קו
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלפרדס המלך (תשסט) אות שלז
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' פו, קי, קיז, קיח, קלח, קפג, רמח
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 161
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלציץ השדה - שדי יער עמ' שפו, תיג
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורה לישראלציץ השדה ח"ד עמ' א, קלא, קמג, רכה
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהאשל חיים ח"א עמ' טו
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהטוב טעם שמות עמ' קכז
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' ז
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהאפיקי ים עמ' תקכב
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהברכת דוד עמ' כג, פו, קמז
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהמי מרום ח"י עמ' קל
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהמפניני הרב עמ' פ
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' יד, קכט, קצו, ריח
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהתורת העולה ח"א פרק כב, ח"ג פרק ח
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורה וכו' מה להלן בעצומו של יום אף כאן וכו'כד הקמח (מישור) עמ' תסג
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורה לישראלאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רנג, תכ, תעב
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורה לישראלדרשות ר"י מסלוצק עמ' כה
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורה לישראלעטרת יהושע בראשית עמ' קכה
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יא עמ' 165
פו ע"ב34 בשבת נתנה תורהתורת העולה (תשעה) עמ' קה, שיב
פו ע"ב34 בשבת ניתנה התורהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלח
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהבן מלך - שבת עמ' כא, תקצה
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' לד
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שפט
פו ע"ב34 מתן תורה בשבת היהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רעט
פו ע"ב34 בשבת ניתנה תורהאשל חיים ח"א עמ' קמח-קמט {טעם למאכלי חלב בשבועות}
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורהתפארת משה עמ' כו
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת ניתנה תורה שנאמר וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' תצו
פו ע"ב34 כ"ע מודי דבשבת ניתנה תורהדברי מנחם (היימליך) עמ' עז
פו ע"ב34 כולי עלמא מודי דבשבת ניתנה תורה לישראלפרדס מרדכי עמ' שעט
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלפניני יחזקאל עמ' רמב, תסה
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת נתנה תורהעמק תפלה (תשסו) עמ' עה
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת ניתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' נט
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת ניתנה לישראלאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תצ
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראלשרגא המאיר מועדים עמ' א
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראלדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' נט ע"א
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראלדרך חיים (תשלה) עמ' פ, רכח
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת ניתנה תורהילקוט הגרשוני ח"א, גם בדף לז
פו ע"ב34 דכ"ע בשבת נתנה תורהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכה
פו ע"ב34 דכ"ע מודים שבשבת ניתנה התורהמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קל, רכג
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כו
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורהלקוטי שיחות חל"ט עמ' 396
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורהתורת מנחם חל"ז עמ' 52
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלאוצר המאמרים (תשס) עמ' שכב
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלאמרי אש (טאוב) עמ' סה, שס, תנו
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלבישורון מלך ח"א עמ' רסא, ח"ב עמ' נ, קז
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראללחמי תודה דף לג ע"ב
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראללקוטי שיחות חל"ג עמ' 27
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלנועם אליעזר בראשית עמ' כו ע"ב, לא ע"ב, רעא ע"ב
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם ח"ח עמ' 210, חי"ז עמ' 12
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם חלק מ עמ' 133
פו ע"ב34 דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם חמ"ט עמ' 36
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה התורהברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קלג ע"ב [תקד ע"א ד"ה אשר]
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה לישראלאורח לצדיק עמ' עא
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' מ, מהד' ג סי' ב, מהד' ו סי' סד
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קסו
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורהמאור עינים (תשנח) עמ' קצט, שנה, תסז
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורהמאור עינים (תשעט) עמ' של, תקפה, תשסט
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' ה, צא, צד, צה
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלגאולת ישראל עמ' נו
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שנז
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלמבשר טוב - חנוכה עמ' קעז, רמא
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלנועם המוסר עמ' קסז
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלעצי חיים - מועדים עמ' ז, שעח*
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' נו, שמד
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' עו
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תרא
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת נתנה תורהעצי חיים על התורה עמ' קמב
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת נתנה תורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' כ, א'קנח
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת נתנה תורה לישראללקט אמרי קודש - שמות עמ' צג, ויקרא עמ' לט, מועדים עמ' שט, שיז, שכג, שכה, ליקוטים עמ' קו, קז
פו ע"ב34 דכולי עלמא בשבת ניתנה התורהאוזן שמואל דף יז ע"ב
פו ע"ב34 הכל מודים בשבת ניתנה תורהמנחת ישראל עמ' שנ
פו ע"ב34 הכל מודים בשבת ניתנה תורהעבודת יצחק בראשית עמ' קפא, קצא
פו ע"ב34 הכל מודים בשבת ניתנה תורהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' כ, כה, מט, נה, שו, שי
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת ניתנה תורהאמרי נועם (מועדים) סי' ה לשבת הגדול, סי' ו ליום ב דפסח, סי' ה לשבועות, סי' ג, כט, לשבועות [מבן המחבר], סי' יב, יט, לפורים [מבן המחבר]
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת ניתנה תורהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור יד, כ
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת ניתנה תורהכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עב, פא, פד, קנד
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת ניתנה תורהעטרת ישועה (תשסד) אות מב לשביעי ש"פ, אות ח לל"ג בעומר, אות ח, לה, מו, נא, סב, סח, עט, קיז, קלב, קלח, קמא, קמז, קנג לשבועות, ליקוטים לשבועות אות ח, כא, כה, אות א, ז, לו לפורים, ליקוטים סוף הספר אות מ
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת ניתנה תורה כתיב הכא וכו' אף כאן בעיצומו של יוםמתנת חיים שבת ור"ח עמ' מג, קמז, קנז
פו ע"ב34 הכל מודים דבשבת נתנה תורהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנא
פו ע"ב34 הכל מודים דמ"ת הי' בשבתס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רלט
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהדבר צבי - קדושת השבת עמ' פב
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהדעת שבת עמ' עח, רמא, שמח, שסד
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תנט, תרטו
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יד, רלה
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהצמח צדיק (תשסז) עמ' קצח
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהתפארת צבי במדבר עמ' יג
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהתפארת צבי בראשית עמ' מז
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת ניתנה תורהתפארת צבי ויקרא עמ' עג, רעה, שמו
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת נתנה התורה לישראלתפארת ישראל (הרטמן) עמ' סג הערה 50, תיא, תרכו הערה 99, תרלא הערה 128
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת נתנה תורהמי מרום ח"י עמ' עה
פו ע"ב34 הכל מודים שבשבת נתנה תורהמי מרום חי"ג עמ' קצט
פו ע"ב34 הכל מודים שהתורה נתנה בשבתגנת אגוז (תשעב) אות רנט, שעח
פו ע"ב34 הלוחות ניתנו בשבתפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צ
פו ע"ב34 התורה ניתנה בשבתבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 272
פו ע"ב34 התורה ניתנה בשבתבת עין (תשסז) עמ' קנה, דש, שמה
פו ע"ב34 התורה ניתנה בשבתפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' עט
פו ע"ב34 ודכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראלנועם אליעזר שמות דף קפה ע"ב
פו ע"ב34 ודכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראלרסיסי לילה סי' נד (עמ' 146), לקוטי מאמרים עמ' 137, קדושת השבת סי' ב (עמ' 8), *ג (עמ' 15, 17), ו (עמ' 34), ז (עמ' 45), מחשבות חרוץ סי' ו (עמ' 40), י (עמ' 81), יח (עמ' 150)
פו ע"ב34 ודכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראל כתיב הכא זכור את יום וכו'הר המוריה עמ' נו
פו ע"ב34 ודכ"ע בשבת ניתנה תורה לישראלפרי צדיק בראשית אות ג, ה, נח אות א, חיי שרה אות י, וישלח אות ה, י, וישב אות יב, ויחי אות ז, ח, יד, וארא אות ז, ט, טז, בשלח אות ו, ט, יתרו אות א, ג, פ' שקלים אות ח, ר"ח אדר אות ז, תרומה אות ט, כי תשא אות ד, פ' פרה אות ב, ד, ויקרא אות ז, פסח אות לב, מצורע אות א, אחרי מות אות ג, ט, אמור אות ו, בחוקותי אות ח, יא, במדבר אות א, טו, חג השבועות אות יא, בהעלותך אות יא, מטות אות ו, ח, מסעי אות ט, ואתחנן אות ז, שופטים אות א, וילך אות ג, האזינו אות א, סוכות אות יז
פו ע"ב34 ודכו"ע בשבת ניתנה תורהבינת ישראל (תשסו) דף פ ע"ב
פו ע"ב34 ודכו"ע בשבת ניתנה תורהחמודי צבי מועדים עמ' שפ
פו ע"ב34 ודכו"ע בשבת ניתנה תורה כ' הכא זכור וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תרא, תרב
פו ע"ב34 ודכו"ע בשבת נתנה תורה לישראללבושי בדים סעיף רכט
פו ע"ב34 ודכו"עיבשבת ניתנה תורה לישראלמגלה עמוקות (תשסח) אופן צה, רמט
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלבני אתה עמ' מו
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסא ד"ה זכור, עמ' תקעג ד"ה ואמר
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלדרשות מהר"ם שיק עמ' קפ
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וארא, צו, קדושים ב, במדבר, תבא, האזינו, סמוכים לעד - ברכות ד
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראללב דוד (תשסט) עמ' קיג
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות נג, עג, מס' פסחים אות קי, שסט, מס' שבועות אות קכד
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות ד, ויק"פ אות כד
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קמז
פו ע"ב34 ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלצלח רכב עמ' רנב
פו ע"ב34 כ"ע מודו דבשבת ניתנה תורהאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' סב
פו ע"ב34 כ"ע מודים שבשבת ניתנה התורהגור אריה שמות פי"ח הערה 277
פו ע"ב34 כ"ע סברי דבשבת נתנה תורה לישראלצוף דבש (לוין) מאמר ז בסופו
פו ע"ב34 כו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם חנ"ו עמ' 269
פו ע"ב34 כו"ע בשבת נתנה תורהכסף נבחר (מרגליות) עמ' קד, קמד
פו ע"ב34 כו"ע ל"פ דבשבת נתנה תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' פו
פו ע"ב34 כו"ע מודי בשבת נתנה תורהויגד יעקב עמ' תשמח
פו ע"ב34 כולי עלמא בשבת ניתנה תורהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 58, 50, חי"ז עמ' 455, ח"כ עמ' 339, חכ"ד עמ' 618, 575, חכ"ט עמ' 316, 311
פו ע"ב34 לכ"ע בשבת ניתנה תורהכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' קעד
פו ע"ב34 לכ"ע בשבת נתנה תורה לישראלדברי יואל פ' נשא דף קעג ע"ב
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהאגרא דכלה ח"א עמ' יד, קסו
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' פו
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' מט {בשחרית}
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קנ, רסו, שער המידות סי' לו
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' צב, רנ
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהנזר הקדש ח"א עמ' לד, ריג, רכד
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהעקבי אבירים (תשעא) עמ' קס
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהשם יחזקאל עמ' תצב
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רעז, ש י
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראל וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' יד, שמה, שנא
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהבני יששכר ח"א דף קכו ע"ג, ב ע"ג, ד ע"ד, כד ע"א, טו ע"ד, קלג ע"ד, קלד ע"ג
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 99
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת ניתנה תורהשפע חיים ח"א עמ' ה
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת נתנה תורהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת נתנה תורהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קיט
פו ע"ב34 לכו"ע בשבת נתנה תורהדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שעט
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פ
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהס' העיקרים (מישור) עמ' קסב, שצו
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהעבודת עבודה (תשסד) עמ' קעו
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהפתגמי אורייתא ח"א עמ' קכט, קנד, קסה
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' סח, קפד, קצב, רצב, שיז, תנז
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ה, ו, צא, קפ
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קכג, קנט
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהאור הצבי עמ' 153
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת נתנה תורה לישראלמאור עינים (תשעה) עמ' שלב, תקצב, תשסח
פו ע"ב34 לכולי עלמא בשבת נתנה תורהפנים יפות על תהלים עמ' רמה
פו ע"ב34 קבלת התורה ביום השבתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 944
פו ע"ב34 תורה ניתנה בשבת לכולי עלמאאבן יהושע עמ' 100
פו ע"ב35 זכור את יום השבת וכו' בעצומו וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ג דף רסד
פו ע"ב35 כתיב הכא זכור את יום השבת וכתיב התם זכור את היום הזהבי חייא ח"ב עמ' רנ
פו ע"ב37 בעיצומו של יוםדעת שבת עמ' רלה, רמח
פו ע"ב37 בעיצומו של יוםברכת טוב עמ' קו
פו ע"ב38 כי פליגי בקביעא דירחארב שלום (אדלר) עמ' רצט
פו ע"ב39 ר"י סבר בחד בשבא איקבע ירחא וכו' ורבנן סברי בתרי בשבא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רמא
פו ע"ב40 בחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' עב-עג {יש חולשא דאורחא אף שנישאו על כנפי נשרים; או שהכוונה שקבלת עול תורה התישה אותם}
פו ע"ב40 בחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאאוצר המאמרים (תשס) עמ' שכב
פו ע"ב40 בחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריח
פו ע"ב40 בחד בשבא לא אמר להו ולא מידיטובך יביעו ח"א עמ' נה
פו ע"ב40 בחד בשבא לא אמר להו ולא מידימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פ
פו ע"ב40 ביומא קמא לא אמר להו ולא מידי וכו'ישרש יעקב (טננבוים) שבועות אות ב-ג
פו ע"ב40 ביומא קמא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ד
פו ע"ב40 ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאהר המוריה עמ' סא
פו ע"ב40 ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאחמודי צבי מועדים עמ' תרד
פו ע"ב40 יומא קמא לא אמר להו ולא מידיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בהר יב
פו ע"ב40 יומא קמא לא אמר להו ולא מידיחכמת התורה תולדות עמ' שעד
פו ע"ב40 יומא קמא לא אמר להו ולא מידיחקל יצחק (תשסג) עמ' תסד
פו ע"ב40 יומא קמא לא אמר להו ולא מידיכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קנה
פו ע"ב40 יומא קמא לא אמר להו ולא מידימנחת ישראל עמ' שנ
פו ע"ב40 יומא קמא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאפניני יחזקאל עמ' תרלו
פו ע"ב41 ביום ב' בסיון התחיל משה רבנו להכין את עם ישראל לקבלת התורהתורה בציון עמ' שלה
פו ע"ב41 חולשא דאורחאגור אריה שמות פי"ט אות ה
פו ע"ב41 מה שנאמר למשה בשני לחדש סיון וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר ב
פו ע"ב41 מה שנאמר למשה בשני לסיון וכו'פחד יצחק חנוכה מאמר א
פו ע"ב41 משום חולשה דאורחאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שיב ע"א
פו ע"ב42 אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהניםלקוטי שיחות ח"ח עמ' 244
פו ע"ב רש"י - תורה בבוקר ניתנה וישכם משה בבקרמחשבות חרוץ סי' י (עמ' 82)
פו ע"ב רש"י ד"ה כתיב הכאחמודי צבי מועדים עמ' תרג
פו ע"ב תוס' - ההגבלה נאמרה למשה בג' סיון ופרישה נאמרה לו למחרתגור אריה שמות פכ"ד הערה 13
פו ע"ב תוס' ד"ה אבלעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
פו ע"ב תוס' ד"ה אמרחמודי צבי מועדים עמ' תקצח, תריג
פו ע"ב תוס' ד"ה וכתיב התםחמודי צבי מועדים עמ' תרג
פז ע"א01 בד' וכו' בה' עבוד פרישהתורת מנחם חנ"ו עמ' 297
פז ע"א01 בתלתא א"ל מצות הגבלהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רלד
פז ע"א01 בתלתא א"ל מצות הגבלה בארבעה עבוד פרישהישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' ז
פז ע"א01 בתלתא אמר להו מצות הגבלהפני יהושע (תשסא) עמ' נ
פז ע"א01 בתלתא אמר להו מצות הגבלה וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 346
פז ע"א01 בתלתא אמר להו מצות הגבלהמשך חכמה שמות פ' יט פס' ט
פז ע"א02 בתרי בשבא אקבע ירחאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רב
פז ע"א02 בתרי בשבא איקבע ירחא וכו' בתלתא א"ל ואתם תהיו לי בארבעה א"ל מצות הגבלה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 2
פז ע"א02 בתרי בשבא איקבע ירחא וכו' בתלתא א"ל ואתם תהיו ליתורת מנחם חלק ס עמ' 320
פז ע"א04 בתלתא אמר להו ואתם תהיו לילקוטי שיחות חי"ח עמ' 20, 19
פז ע"א05 מצות הגבלה אמר להו בד' ופרישה ביום ה'גור אריה שמות פכ"ד אות ב
פז ע"א06 בה' עבוד פרישה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריט
פז ע"א06 שני ימים עביד פרישהחכמת התורה יתרו עמ' תקג
פז ע"א07 א"ל ר"י יום א' הוסיף משה מדעתו וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תרה, תרו
פז ע"א07 אמר לך ר"י יום אחד הוסיף וכו'נועם אליעזר שמות דף קע ע"ב
פז ע"א07 אמר לך רבי יוסי יום אחד הוסיף משה מדעתולב דוד (תשסט) עמ' קיג
פז ע"א07 לרבי יוסי הוסיף משה יום אחד מדעתו מה שלא נצטוהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שפה
פז ע"א07 הוסיף משה יום אחד מדעתו, ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"ב עמ' יז, כ
פז ע"א08 ג' דברים הוסיף משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו, ותוס'אגרא דכלה ח"א עמ' צא, ח"ג עמ' שמה
פז ע"א08 ג' דברים הוסיף משה מדעתו והקב"ה הסכים על ידו וכו'פתחי שערים ח"א עמ' נב
פז ע"א08 ג' דברים הוסיף משה מדעתוכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' סח
פז ע"א08 ג' דברים וכו' ופירש מן האשה וכו' ושבר את הלוחותקדושת לוי (תרצט) דף קז ע"א
פז ע"א08 ג' דברים עשה וכו' ושבר את הלוחות וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) - מגילת ספר עמ' סה
פז ע"א08 ג' דברים עשה משהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסט, תעח
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה וכו' ופירש מן האשהאור חדש (הרטמן) פ"ח אות 336
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה וכו' ופירש מן האשהדברי סופרים סי' ב (עמ' 3), צדקת הצדיק סי' קכג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה וכו' ופירש מן האשהפרי צדיק כי תשא אות ג, לחג השבועות אות ז, יא, שלח אות ב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתוברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רצא
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתודברי אברהם דף לא ע"ד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתודולה ומשקה - חנוכה עמ' רנט
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתויגל יעקב (תשנג) בראשית אות ב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' צח, רלו
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"החכמת התורה לך לך עמ' פב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"הנועם הברכה עמ' קנט
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה וכו' שבר את הלוחותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קסג, קעד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידואור אברהם במדבר עמ' ד, לה
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידוגור אריה שמות פי"ט אות יט, הערה 207, פל"ה הערה 100
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידוצפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו וכו'פניני יחזקאל עמ' רלח, (רלט), רעז, שז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו וכו' שבירת הלוחותפתח טוב עמ' רלד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' ג, יב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידויד דוד (אופנהיים) עמ' רנב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תיד הערה 63
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמואגרא דפרקא (תשסה) עמ' צ
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמודברי יואל פ' בהעלותך דף רסו ע"א, השמטה לפ' בהעלותך דף רכא ע"א, פ' ראה דף צד ע"ב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קטז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוחיי נפש על ההגדה עמ' שלג-שלד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוישמרו דעת עמ' רנא
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמופאר יעקב ח"ג עמ' א, תסו, תפח
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' עב, קלט, קמז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' רלו
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ישר כחך ששברתשפתי חיים ח"א (תשנד) עמ' שנג, ח"ג עמ' פד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רעח-רעט
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'ברית שלום (תעח) דף נח ע"ד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שעה
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכא
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' אשר שברת יישר כח ששברתדרשות שמן רוקח עמ' תקיג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ופירש מן האשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ופירש מן האשה וכו' שבר את הלוחות וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תרו, תריד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ופירש מן האשהבאמונה שלמה עמ' רסו
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ותוס' ד"ה ומהאמרי צדיקים (תשסה) עמ' פט
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' נשא ק"ו בעצמו וכו'בינת ישראל (תשסו) דף עח ע"ב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' שיבר את הלוחותתפארת צבי שמות עמ' תקג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו פירש מן האשהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תפה
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמולהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ס
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמומקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ה דף ע ע"א; של"ה (תט) מס' שבועות דף קצח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יט דף קד ע"ג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והקב"ה הסכיםדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קט
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והקב"ה הסכיםדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' דריש ק"ו וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' שמה
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' הוסיף יום א' וכו' ושבר את הלוחותחכמה ומוסר ח"א עמ' רג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' הוסיף יום א' ופירש מן האשה וכו' מאי דריש נשא ק"ו בעצמודרכי צדק עמ' לב, לג, רלד, רמז, רסד, רסז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' הוסיף יום אחד מדעתו וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קנב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' הוסיף משה יום א' מדעתודבר טוב עמ' ג, תפב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' ומנ"ל שהסכים שנאמר שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדיצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' ופירש מן האשהדברי יואל פ' אחרי מות דף ו ע"ב
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' ופירש מן האשהשל"ה (תשנז) פרשת נח אות יא, יג, ויחי אות ו, וארא אות ט, קרח אות ה
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' ושבר את הלוחותאור אברהם - תשובה עמ' קנג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' פירש מן האשהתורת יחיאל במדבר עמ' פג, צב, קנח
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' שבר את הלוחותאור אברהם דברים עמ' דש, שסד
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' שבר את הלוחותאור אברהם שמות עמ' רה, רעג, ערה, רעח, רפח
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו וכו', ותוס' ד"ה ומה ישראלטל חיים (פרידלנדר) עמ' רכ, רפז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו פירש מן האשה וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ב אות יא
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתואבן יהושע עמ' 99
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתוצמח צדקה עה"ת עמ' קצו
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו, ותוס' ד"ה ומה ישראלכתנות אור עמ' קצז
פז ע"א08 ג' דברים עשה משהראש דוד (תשמו) עמ' רעט ע"א
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמושפתי חיים מועדים ח"א עמ' ריג
פז ע"א08 ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוחיי נפש ח"ד עמ' עא, קעב, רטו
פז ע"א08 ג׳ דברים עשה משה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 208
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתו וכו' דרש מה מחר לילו עמו וכו'חכמת התורה כי תשא עמ' קנב
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רמה ע"ב, רמו ע"א
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קעד
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתודברי משה (שהם, תשמח) עמ' קפג, קצ
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתודרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש כט עמ' רח
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה בהר עמ' קא
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה וארא עמ' תכו
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה ויקהל עמ' סד
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה יתרו עמ' שז, שפ, תמו, תמז, תמט, תנב
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתומאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף טז ע"ב, מהדו"ב ח"ג דף כו ע"א
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתונועם הברכה עמ' רסג
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' נא
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה על ידותורת מנחם חכ"ח עמ' 113
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תצ ד"ה במג"א
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתואבן יהושע עמ' 90
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתואהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קיח
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתוברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 234
פז ע"א08 הוסיף יום אחד מדעתו, תוס' ד"ה היוםחכמת התורה משפטים עמ' קט
פז ע"א08 הוסיף משה יום א' מדעתומשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קי
פז ע"א08 הוסיף משה יום א' מדעתושרגא המאיר מועדים עמ' קלד
פז ע"א08 הוסיף משה יום א' מדעתו, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רצד
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלו
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחדמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רכט, רלה
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתואמרי נועם (מועדים) סי' לח לשבועות
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קמו
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שכג
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתודברי יואל פ' יתרו דף צד ע"א
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפד, שכט, שנט, שסז
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוויגד יעקב עמ' תקעג, תרפא, תרפה
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוזרע קודש - מועדים עמ' קט
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוטיול בפרדס ח"ב עמ' פג
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קצד, רלא
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסא
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מז, פ
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתומנחת ישראל עמ' קלא
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות יד, טז, דרוש סג אות ז
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קצח
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתושבח נעורים עמ' רנב
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' ע, קנט
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' פג
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תד, תה, תח
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתותפארת צבי ויקרא עמ' עג, שמו
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתותפארת צבי שמות עמ' תקכז
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה על ידובית יצחק (ויינברגר) עמ' קפא
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתו והקב"ה הסכים על ידויד דוד (אופנהיים) עמ' קנז
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתובהיֹת הבֹקר עמ' פב
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתוקדושת יצחק עמ' קכב
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתורב שלום (אדלר) עמ' רצט, שי
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחר מדעתותפארת צבי במדבר עמ' טז, קנ, קפה
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחר מדעתו והסכים הקב"ה וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא יח
פז ע"א08 הוסיף משה רבינו יום אחד מדעתוחכמת התורה בראשית עמ' מו
פז ע"א08 הוסיף משה רבינו יום אחד מדעתופחד יצחק שבועות מאמר יא
פז ע"א08 יום א' הוסיף משה מדעתוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קכג, קמז
פז ע"א08 יום א' הוסיף משה מדעתו וכו' והסכים הקב"ה עמו, ורש"יתורת מנחם ח"ג עמ' 128, חט"ז עמ' 327, חכ"ו עמ' 22
פז ע"א08 יום א' הוסיף משה מדעתועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת יתרו דף סט ע"ד
פז ע"א08 יום א׳ הוסיף משה מדעתותשואות חן (תשסח) עמ' קנז
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתואוצר המאמרים (תשס) עמ' רפח
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתואמרי אש (טאוב) עמ' רמז, רנח
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתובינת ישראל (תשסו) דף פד ע"א, פה ע"א
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתובית ישראל (טויסיג) שמות עמ' סג, סד
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתובך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכב
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתודברי יואל פ' ויצא דף ע ע"א
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתודעת שבת עמ' רנג
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שפז ד"ה הנה, עמ' תצח ד"ה והוא, ח"ד עמ' תסג ד"ה אלא, עמ' תקנה ד"ה יחיינו, עמ' תקנז ד"ה ונ"ל, עמ' תקסו ד"ה ואמרו, עמ' תקעו ד"ה הוסיף
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתוחנן אלקים עמ' סג, רכב, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכד
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתוישרש יעקב (טננבוים) שבועות אות ז
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתולקוטי שיחות ח"ד עמ' 1028
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קפא
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות וירא טז
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתונועם המוסר עמ' קפ
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתועצי חיים על התורה עמ' תב
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתוצמח צדיק (תשסז) עמ' תסב
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתוקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נא
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שסט, תנז
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתו דתניא שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' ושבר את הלוחותכתב סופר אגדות כאן
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידועצי חיים - מועדים עמ' שעג*
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתו וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קכו
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקנב-ה, תתקנ, תתקנח, ויקרא עמ' תנא, תקיד-תקטו
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פג
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתולבני ישראל (הישן) דרוש ה
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לב
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתוצמח צדקה עה"ת עמ' קצט
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתוקדושת לוי (תרצט) דף פה ע"א
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משה מדעתושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צח
פז ע"א08 יום אחד הוסיף משהבעקבות משה שמות עמ' קס-קסב
פז ע"א08 משה הוסיף יום א' מדעתוחיים וחסד סי' תמט
פז ע"א08 משה הוסיף יום א' מדעתומי מרום חי"ב עמ' כט
פז ע"א08 משה הוסיף יום א' מדעתונועם אליעזר בראשית עמ' כו ע"א
פז ע"א08 משה הוסיף יום א' מדעתונטריקן (תשעד) עמ' קצא
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתודברי שמואל (תשנח) עמ' פח
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתודרשות לחם שלמה עמ' רנא
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתווזרח השמש על התורה עמ' שמג, קלט, קמ, קמא
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתוכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קנה, קנח
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתומי מרום ח"ז עמ' תטז
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רלה, ויקרא-במדבר עמ' רנט
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתוקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קצז
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתושם יחזקאל עמ' יא, תקכב
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתושער המלך (תשנז) עמ' תמא
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתותורת איש ח"ב עמ' תמט
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כב
פז ע"א08 הוסיף משה יום אחר מדעתודברי אברהם דף לב ע"א
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה על ידואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שכב, שמות ח"ב וויקרא עמ' שלח
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתו והקב"ה הסכים על ידואילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קנח, קנט
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתו וכו'בת עין (תשסז) עמ' שלא, שלג
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתו וכו', ותוס' ד"ה היוםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שמ
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתוארז ישעיהו דף עא
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתובני יששכר ח"א דף קכט ע"א, קל ע"א, ח"ב דף נב ע"ג
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתופנים יפות על תהלים עמ' לא, רעז
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתושופרא דישראל (תשסו) עמ' קסד
פז ע"א08 משה הוסיף יום אחד מדעתותקונים חדשים פ' לג
פז ע"א08 משה הוסיף יום מדעתוכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 78
פז ע"א08 משה הוסיף יום מדעתו, ותוס'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' מח
פז ע"א08 משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתוויאמר מרדכי - דרשות עמ' קיז, קסז-קסח
פז ע"א08 משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה יתרו עמ' תקב
פז ע"א08 משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה כי תשא עמ' קנב, קנג, רכד
פז ע"א08 משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתוקהלת יעקב שבועות עמ' קע, רפ, שלב, שעא
פז ע"א08 שלושה דבריםמורשה - שיחות למועדים עמ' קעב
פז ע"א08 שלושה דברים עשה משה וכו' ופירש מן האשההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' תפ
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה והסכימה דעת הקב"ה עמו, תוס'כרם טוביה עמ' רמ, שסח
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה וכו' ופירש מן האשה, מאי דריש, נשא קל וחומר בעצמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תקכט, תקל
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה וכו' שיבר את הלוחות מאי דרוש ומה פסח וכו' אשר שברת יישר כחך ששברת, ותוס' ד"ה ומהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שיט-שכא
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים עמו הקב"היוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ס, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שלז
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתואמרי יוסף שמות דף לד ע"ג
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתוחכמת התורה בשלח עמ' תרעז
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלח
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת ה
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שנח
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידואבני אש (אויש) מועדים עמ' ריז
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמומנחת אליהו (תשנט) עמ' צה, ערב
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רטז
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 27
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את הלוחותשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' צו
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את הלוחותשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמח, רמט
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תנג ד"ה והנה, ח"ד עמ' תקיז ד"ה פרק, עמ' תקכז ד"ה אמנם
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'שרתי ח"א עמ' קמג
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ופירש מן האשהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ד
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו שבר את הלוחות כו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' קג
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמואבן יהושע עמ' 128
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רעח
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'דברי יונה ח"א עמ' קצו
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קסא
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קיט
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שג
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' ואית דאמרי פה אל פה אדבר בואוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' סה
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' ופירש מן האשה וכו' ואתה פה עמוד עמדיאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קע, קעא
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' יום אחד הוסיף משה מדעתולחמי תודה דף יג ע"א, לג ע"ב, עט ע"ב
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' פירש מן האשה וכו' והסכים הקב"ה דכתיב ואתה פה עמוד עמדי, ותוס' ד"ה ואתהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קיט
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' פירש מן האשה מאי דרש דרש קל וחומר וכו'צפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קיג
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנאאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' כא
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתואהל משה (וינברג) פתח האהל דף ד ע"ד
פז ע"א08 שלשה דברים עשה משה מדעתו, תוס' ד"ה ומה ישראלקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רצד
פז ע"א08 שלשה רבדים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמותורה בציון עמ' שלח
פז ע"א09 והסכים הקב"ה על ידוחקל יצחק (תשסג) עמ' שסג, תקב
פז ע"א09 משה וכו' ופירש מן האשהאור תורה השלם (מזריטש) סי' כג, עו, רמח, שע, שצד
פז ע"א09 משה וכו' ופירש מן האשהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קטז, קעז, קעח, רלב, אור תורה סי' כג, עו, רמח, שע, שצד
פז ע"א09 משה עשה מדעתו וה' הסכים על ידומשך חכמה במדבר פ' ה פס' ד
פז ע"א09 עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו ופירש מן האשהמשך חכמה במדבר פ' ה פס' ד, פ' לד פס' ח, דברים פ' ד פס' טו-טז, פ' ו פס' כא, פ' לד פס' ח
פז ע"א09 עשה משה מדעתו וכו' ופירש מן האשה, ותוס'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 288
פז ע"א10 ופירש מן האשה וכו'טוב ירושלים במדבר פי"ב פסוק ד
פז ע"א10 ופירש מן האשה, תוס' ד"ה ואתהחכמת התורה בהר עמ' קב
פז ע"א10 ופירש מן האשה, תוס' ד"ה ואתהקהלת יעקב שבועות עמ' שלג
פז ע"א10 משה בלבד היה פורש מן האשהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קצב, שיב הערה 3
פז ע"א10 משה פירש מאשתו והסכים הקב"ה על ידושם יחזקאל עמ' תקמט
פז ע"א10 משה פירש מאשתו והסכימה דעתו של הקב"האלשיך על חמש מגילות עמ' שלא
פז ע"א10 משה פירש מדעתו והסכים הקב"ה על ידועיוני רש"י במדבר עמ' קפד
פז ע"א10 משה היה פרוש מאשהעצי חיים על התורה עמ' רא
פז ע"א10 משה פירש מן האשהברית אברם עמ' תכב
פז ע"א10 משה פירש מן האשהוזרח השמש על התורה עמ' שמג
פז ע"א10 משה פירש מן האשהמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רז
פז ע"א10 משה פירש מן האשהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תה
פז ע"א10 משה פירש מן האשה וכו' ואתה פה עמוד עמדי, ומהרש"אכרם חמד (תשסו) עמ' כ
פז ע"א10 משה פרש מן האשהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
פז ע"א10 משה רבינו פירש מאשתושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קסז, תשנא
פז ע"א10 משה רבינו פירש מן האשהחכמת התורה יתרו עמ' כד
פז ע"א10 משה רבינו פירש מן האשה והסכים הקב"ה על ידואור אברהם במדבר עמ' רמז
פז ע"א10 משה רבינו פירש מן האשה והסכים הקב"ה עמו, תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קסא, שא
פז ע"א10 משה רבינו פירש מן האשה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קנט
פז ע"א10 פירש מן האשהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' יז
פז ע"א10 פירש מן האשהזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות קנב
פז ע"א10 פירש מן האשהמשנת חיים שמות עמ' קעו, קפד
פז ע"א10 פירש מן האשהתורת יחיאל בראשית עמ' שעו
פז ע"א10 פירש מן האשהתורת מנחם חמ"ט עמ' 99, 110
פז ע"א10 פירש מן האשה ותוס'וזרח השמש על התורה עמ' ריט
פז ע"א10 פירש מן האשה כו' ומנלן דהסכים הקב"האמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תל
פז ע"א10 פירש משה מאשתושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קה
פז ע"א10 פרוש מן האשה היהחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' עז
פז ע"א10 פרוש מן האשה היהמשמיע שלום עמ' עז
פז ע"א11 ושיבר את הלוחות וכו'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' יט
פז ע"א11 שבירת הלוחותבאר שרים פרשת וילך דרוש א אות ב {זוהי יד חזקה שהיא לעיני כל ישראל}
פז ע"א11 משה רבינו שבר את הלוחותנתיבות יצחק ח"ג עמ' רעח
פז ע"א11 לוחות נשברוחמודי צבי ויקרא עמ' קז {ואותיות פורחות}
פז ע"א11 משה שבר הלוחות מרצונופי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קנ
פז ע"א11 משה שיבר את הלוחות והסכים הקב"ה על ידוקול ששון (גולדברג) אות יט
פז ע"א11 משה שיבר מדעתו את הלוחותמנחת אליהו (תשנט) עמ' ערב
פז ע"א11 שבר את הלוחותקהלת יעקב שבועות עמ' שלב
פז ע"א11 שיבר את הלוחות וכו' הסכים הקב"ה על ידו ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסב
פז ע"א11 שיבר את הלוחות, ותוס'קשוטי כלה (תשסג) עמ' יג
פז ע"א11 שנשאו לבו לשבור את הלוחותגבורות שמונים (תשסג) עמ' מז
פז ע"א11 הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש היום ומחר וכו' לילו עמו וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' יב-יד, יז, מאורן של ישראל ח"א עמ' כג
פז ע"א11 הוסיף יום אחד מדעתו מה דרש וקדשתם היום ומחר מה מחר לילה עמו אף היום לילה עמו והסכים הקב"ה על ידופניני יחזקאל עמ' קפז, רמ, רמג, שמה
פז ע"א11 הוסיף משה יום אחד מדעתו מה דריש היום ומחר מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קפד
פז ע"א12 היום ומחר היום כמחראמרי אש (טאוב) עמ' רנח
פז ע"א12 היום כמחר מה למחר לילו עמו וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קסג
פז ע"א12 מה מחר לילו עמוויגד יעקב עמ' תקעב
פז ע"א12 מה מחר לילו עמוחקל יצחק (תשסג) עמ' תקעג
פז ע"א12 מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקמט, תקנג, ויקרא עמ' תנא, דברים עמ' קסט
פז ע"א12 מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' רפד, שכט, שלז
פז ע"א13 בעינן לילו עמוחכמת התורה כי תשא עמ' קלט
פז ע"א15 דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתאמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כא
פז ע"א15 ומנלן דהסכים הקב"ה עמו שנאמר וכו'ברית אברם עמ' רפה
פז ע"א15 ומנלן דהסכים הקב"ה עמו, ותוס'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רא-ב
פז ע"א15 לא שריא שכינתא עד צפרא דשבתאדעת שבת עמ' רמח
פז ע"א15 בצפרא דשבתא שרתה שכינהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' קד, קה
פז ע"א15 מנלן דהסכים הקב"ה על ידו דלא שריא שכינה עד צפרא דשבתאחמודי צבי מועדים עמ' תריג
פז ע"א16 ופירש מן האישה מאי דרש וכו' ומנ"ל דהסכים הקב"הידו בכל סי' אלף רלד
פז ע"א16 ופירש מן האשה וכו' ואתה פה עמוד עמדיס' חסידים סי' תתקפה
פז ע"א16 ופירש מן האשה מאי דריש וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רא-ב
פז ע"א16 משה פירש מהאשה נשא ק"ו מישראלמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קנט
פז ע"א16 משה פירש מן האשה נשא קו"חכסף נבחר (מרגליות) עמ' קנב
פז ע"א16 משה פרש מן האשה כיון שכל שעה ושעה שכינה מדברת עימורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנב
פז ע"א16 פירש כו' נשא ק"ו כו'משנת חיים במדבר עמ' רכו
פז ע"א16 פירש מן האשה נשא קל וחומר בעצמו וכו'לחמי תודה דף עט ע"א, רלז ע"ב
פז ע"א16 פירש מן האשה שנשא ק"ו בעצמו וכו' אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי עאכו"כחמודי צבי במדבר-דברים עמ' צז
פז ע"א17 ומאי דרש דרש קל וחומר בעצמותולעת שני דף צג ע"ג
פז ע"א17 ומה ישראל שלא דברה שכינהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שטז
פז ע"א17 ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקב ד"ה מסכת
פז ע"א17 מאי דריש נשא ק"ו בעצמומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קכ
פז ע"א17 עשה משה ק"ו ומה ישראל שלא דבר אלא לשעהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריב
פז ע"א20 אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי עאכ"ויציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רכז, רכט
פז ע"א20 אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמימשך חכמה ויקרא פ' י פס' טז
פז ע"א20 אני שכל שעה שכינה מדברת עמי ואינו קובע לי זמןגור אריה במדבר פט"ז הערה 90
פז ע"א21 שכינה מדברת עמידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פה
פז ע"א22 הסכים ה' למשה לפרוש מן האשהפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' יב
פז ע"א22 הסכים הקב"ה על ידו דכתיב לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריה ואתה פה עמוד עמדימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שמה
פז ע"א22 הסכמה על דרך הפרישותפחד יצחק פסח מאמר עח
פז ע"א22 ומנין דהסכים הקב"ה על ידו דכתיב לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתרי' ועתה פה עמוד עמדי, ותוס'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ד אות נג
פז ע"א23 באמירת שובו לכם אהליכם התיר להם מה שאמר אל תגשו וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' צה
פז ע"א23 שובו לכם לאהליכםאילנא דחיי (תשסז) עמ' קנא {למצות עונה}
פז ע"א23 שובו לכם לאהליכם וכתוב בתריה "ואתה פה עמוד עמדי" וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכד
פז ע"א24 ואתה פה עמוד עמדי דפירש מן האשהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמ
פז ע"א24 ואתה פה עמוד עמדי מלמד שהקב"ה הסכים על ידו שפירש מן האשהמאמרי שלמה ח"א עמ' לא, קמט
פז ע"א24 ואתה פה עמוד עמדימשך חכמה ויקרא פ' ח פס' לה
פז ע"א24 ואתה פה עמודצמח צדקה עה"ת עמ' קעה
פז ע"א24 פה עמוד עמדיחקל יצחק (תשסג) עמ' תסט
פז ע"א25 פה אל פה אדבר בוגור אריה במדבר פי"ב אות ט
פז ע"א26 אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תט, תפ
פז ע"א26 משה רבינו שבר את הלוחות מדעתו דדרש ק"ו, ותוס' ד"ה ומה - אין זה ק"ו גמורברכת פרץ פ' וזאת הברכה
פז ע"א26 דריש ומה פסח וכו'לקוטי שיחות חל"ד עמ' 223, 219, 52
פז ע"א26 מאי דריש אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות וכו'מאכסניא של התורה סי' כה
פז ע"א26 דרש ק"ו ומה פסח שהוא מתרי"ג מצות וכו'שם ישראל עמ' א, קצו
פז ע"א26 ומה פסח כו' התורה כולה כאן וישראל כו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 240, 239
פז ע"א26 ומה פסח שהוא א' מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה כאן וישראל מומרים עאכו"כחמודי צבי שמות עמ' שלא, שלב
פז ע"א26 ומה פסח שהוא א' מתרי"ג מצוות וכו' ותוס' ד"ה ומהתורת מהרי"ם בראשית עמ' ד
פז ע"א26 ומה פסח שהוא א' מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בה התורה כולה וישראל משומדין על אחת כמה וכמהמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קמד
פז ע"א26 ומה פסח שהוא אחד מהמצותדרשות שמן רוקח עמ' רנו
פז ע"א26 ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות וכו'ברכות אבי דף צח ע"ב
פז ע"א26 ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו וגו' התורה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רפט
פז ע"א26 ומה פסח שהוא אחת מתרי"ג וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קיז, קיט-קכא
פז ע"א26 ומה פסח שהיא מצוה אחת אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' פה
פז ע"א26 ושבר את הלוחות מאי דריש, אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכל בן נכר וכו'כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שנח
פז ע"א26 ושיבר הלוחות וכו' ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות, תוס'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקס
פז ע"א26 מה פסח וכו' אמרה תורה כל בן נכר וכו' התורה כולה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיא
פז ע"א26 מה פסח שהוא א' מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכל בן נכר וכו' התורה כולה כאן עאכו"כחמודי צבי בראשית עמ' א, תסג
פז ע"א26 מה פסח שהוא אחד מן המצות אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו כל התורה כולה כאן וכל ישראל מומריםשרגא המאיר על התורה עמ' תיב
פז ע"א26 מה פסח שהוא מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכו' ובתוס' שםבהיֹת הבֹקר עמ' קעו
פז ע"א26 מה פסח שהיא א' מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו וכו'משנה למלך (תשסח) עמ' ג
פז ע"א26 משה רבינו שבר את הלוחות וכו' דן בק"ו והקב"ה הסכים על ידובשבילי אמונה ח"ב עמ' רכז
פז ע"א26 משה רבינו שבר את הלוחות מאי דריש וכו' התורה כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמהאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קעד
פז ע"א26 משה רבנו דן קל וחומר לשבירת הלוחות, מקרבן פסחפתגמי אורייתא ח"א עמ' קסג
פז ע"א26 משה שבר את הלוחות דריש ק"ו וכו' התורה כולה וישראל מומרים על אחת כו"כברית אברם עמ' רפג, תקכב
פז ע"א26 משה שבר את הלוחות ק"ו מבן נכרזכרון שלמה (ורנר) עמ' שלב
פז ע"א26 משה שבר הלוחות מדעתו מה דרש כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מו
פז ע"א26 משה שבר הלוחות משום שדן ק"ו ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא אכל בו וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קלו
פז ע"א26 משה שיבר את הלוחות מק"ו דפסחילקוט דברי חכמים שמות סי' שנה
פז ע"א26 משה שיבר הלוחות ק"ו מפסחקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכא אות ו
פז ע"א26 משה שיבר את הלוחותבת עין (תשסז) עמ' ז {כוונתו היה לשם שמים}
פז ע"א26 פסח אחד ממצותיו התורה כולה עאכו"כשבות יעקב (אבולפיה) עמ' מ
פז ע"א26 ק"ו מפסחתשואות חן (תשסח) עמ' פד, קי, קנט {לכן ערל אסור בתורה}
פז ע"א26 שבר את הלוחות וכו' אמר ומה פסח וכו' וכל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה כאן וישראל מומרים עאכו"כחכמה ומוסר ח"א עמ' רכה
פז ע"א26 שבר את הלוחות וכו' ומה פסח וכו'דברי יואל פ' בראשית דף יד ע"א, לה ע"ב, צג ע"ב, פ' תולדות דף תרנח ע"ב
פז ע"א26 שבר את הלוחות וכו' ומה פסח וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף שלה ע"ב
פז ע"א26 שבר את הלוחות וכו' ומה פסח וכו' ותוס'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' לז
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דרישחכמת התורה בהר עמ' קא
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח וכו' התורה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' סא
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח וכו'זכור לדוד עמ' ד
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח וכו', תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רכט
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כ, משפטים אות לד
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' מח
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סו ד"ה וי"ל, ח"ד עמ' תקעב ד"ה פרק
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' ריט
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש וכו' אשר שברת וכו' יישר כחך ששיברתאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' קלא
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש וכו', ותוס'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקנח-תתקנט, דברים עמ' רעט
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דריש, תוס' ד"ה ומהדרשות מהר"ם שיק עמ' תרה, תרנו
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דרש אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות וכו' התורה כולה וכו' מומרים עאכו"כדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צה
פז ע"א26 שבר את הלוחות מאי דרש וכו'אור אברהם - הגדה של פסח עמ' ק
פז ע"א26 שבר את הלוחות מק"ו מה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רפז
פז ע"א26 שבר את הלוחות מק"ו מפסחתורת איש ח"ב עמ' תנה
פז ע"א26 שבר הלוחות דרש ק"ו וכו'יציב פתגם - פסח עמ' לב
פז ע"א26 שיבר את הלוחות אמר ומה פסח שהוא א' מתריג מצות אמרה תורה וכו'ילקוט דברי חכמים בראשית סי' טו, נא
פז ע"א26 שיבר את הלוחות דרש ק"ו ומה פסח וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפט, קצז
פז ע"א26 שיבר את הלוחות ודרש ק"ו מפסחערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' ט, כג
פז ע"א26 שיבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח שהוא אחת מתרי"ג מצות וכו'לחמי תודה דף קנד ע"ב
פז ע"א26 שיבר את הלוחות מאי דריש וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יז
פז ע"א26 שיבר את הלוחות מאי דריש וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' ריא, רכח
פז ע"א26 שיבר את הלוחות מאי דריש ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה וישראל מומרים עאכו"כפתח טוב עמ' קא
פז ע"א26 שיבר את הלוחות מה דרש אמר ומה פסח וכו' התורה כולה כאן וישראל מומרים עאכו"כחמודי צבי במדבר-דברים עמ' רכד, רלז
פז ע"א26 שלישי למאי וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תרטו
פז ע"א27 אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו התורה כולה כאן וישראל משומדים על אחת כמה וכמהאור מאיר ח"ב עמ' כח
פז ע"א27 כל בן נכר לא יאכל בועת האוכל עמ' 237 (סי' י)
פז ע"א28 התורה כולה כאן וישראל מומריםפירוש המכבי דברים עמ' תעח
פז ע"א28 התורה כולה כאן וישראל מומריםתורה אור (באנדי) עמ' רפז
פז ע"א28 כל התורה כולה וישראל מומרין עאכו"כאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקמה
פז ע"א28 כל ישראל מומריםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כב
פז ע"א28 דן משה את ישראל כמומריםכוונת הלב עמ' כט, קסז
פז ע"א28 לאחר מתן תורה חטאוחקל יצחק (תשסג) עמ' קיג
פז ע"א29 וישראל משומדיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמז ד"ה אך
פז ע"א29 ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברתפאר יעקב ח"ב עמ' תתכט, ח"ד עמ' קג
פז ע"א29 ומנלן שהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת, ואמר ר"ל יישר כחך ששברתשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קנה בהגה"ה
פז ע"א29 שבירת הלוחות מנלן דהסכים הקב"ה על ידו, שנאמר, אשר שברת, ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רכ
פז ע"א30 אשר שברת א"ל הקב"ה למשה יישר כחך ששברתכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וארא עמ' צז
פז ע"א30 אשר שברת אמר ריש לקיש יישר כחך ששיברתשרתי ח"א עמ' קמג, רסח
פז ע"א30 אשר שברת וכו' יישר כחך ששברתבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמט
פז ע"א30 אשר שברת וכו' יישר כחך ששברתלקוטי שיחות חל"ד עמ' 217, 51
פז ע"א30 אשר שברת וכו' יישר כחך ששברתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפז
פז ע"א30 אשר שברת וכו' יישר כחך ששיברתדרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' כח
פז ע"א30 אשר שברת יישר כוחך ששברתאבני אש (אויש) מועדים עמ' נט
פז ע"א30 אשר שברת יישר כוחך ששברתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות שמיני טו
פז ע"א30 אשר שברת יישר כוחך ששברתקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' רא
פז ע"א30 אשר שברת יישר כוחך ששיברתחכמת התורה כי תשא עמ' רמא, ש, תלא, תלב, תלד, תמא
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתאמונת חכמים (תשעו) עמ' רסב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' שכב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתאסופת מערכות חנוכה עמ' לב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קלד
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק ט פסוק ב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעג
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קמז
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - בראשית עמ' יד
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתמעדני אשר נישואין עמ' קיז
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתעצי חיים על התורה עמ' תעג
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' טו
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתפרי נפש חיה ח"ב עמ' ק
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיח, תרפט
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששברתיפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נט ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת הברכה דף קמו/ז ע"ב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששיברתלחמי תודה דף יג ע"א, קלב ע"ב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששיברתפני חיים (פלג'י) עמ' קנג ע"ב
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששיברתפתגמי אורייתא ח"א עמ' קסז
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששיברתשם יחזקאל עמ' תקסט
פז ע"א30 אשר שברת יישר כחך ששיברתלבני ישראל (הישן) דרוש ה
פז ע"א30 אשר שיברת יישר כוחך ששיברתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קסג עמ' תקנה
פז ע"א30 אשר שיברת יישר כוחך ששיברתפתח טוב עמ' קסב
פז ע"א30 הסכים הקב"ה על ידו שא"ל אשר שברת יישר כה ששברתבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קטו
פז ע"א30 הסכימה דעת המקום לדעת משה בשבירת הלוחותדרשות שמואל עמ' קמג
פז ע"א30 הסכימה דעת הקב"ה לשבירת הלוחותעטרת יהושע בראשית עמ' ד
פז ע"א31 אמר הקב"ה למשה יישר כחך ששברתאור שרגא עמ' רכו
פז ע"א31 אמר לו הקב"ה יישר כחך ששיברתחכמת התורה תולדות עמ' תיד
פז ע"א31 א"ל הקב"ה למשה יישר כחך ששברת, מלמד שהסכים הקב"ה ששבר את הלוחותקדושה ומלכות (גורדון) פ' כי תשא
פז ע"א31 אשר שברת יישר כחך ששברתדרשות דבר צבי מועדים עמ' קפג
פז ע"א31 יישר כחך ששברתויגד משה (גרין) מאמר ד ד"ה וכעת נעמוד
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתאור ישרים (תשסב) עמ' קסג
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תשא כ
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קמד
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתחכמת התורה יתרו עמ' תקכג
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתאמרי שפר (סגל) הקדמה עמ' ב
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתיריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מו ע"ד
פז ע"א31 יישר כוחך ששברתפרדס מנחם עמ' פז
פז ע"א31 יישר כחך ששברתאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תפד, תקצו
פז ע"א31 יישר כחך ששברתאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' כז אות ד
פז ע"א31 יישר כחך ששברתאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כב
פז ע"א31 יישר כחך ששברתברית שלום (תעח) דף קכח ע"א
פז ע"א31 יישר כחך ששברתברית שלום (תשסח) עמ' תתכא
פז ע"א31 יישר כחך ששברתדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קכה, קצב, רב
פז ע"א31 יישר כחך ששברתחגוי הסלע (הורוביץ) עמ' קנג
פז ע"א31 יישר כחך ששברתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' פז, קלד
פז ע"א31 יישר כחך ששברתמי מרום ח"ה עמ' קה
פז ע"א31 יישר כחך ששברתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קמו
פז ע"א31 יישר כחך ששברתמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קכא
פז ע"א31 יישר כחך ששברתמשנת חיים דברים עמ' קצז
פז ע"א31 יישר כחך ששברתס' חסידים סי' קלח
פז ע"א31 יישר כחך ששברתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רעו
פז ע"א31 יישר כחך ששברתקרן לדוד שמות עמ' רפא, דברים עמ' שב
פז ע"א31 יישר כחך ששברתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 228
פז ע"א31 יישר כחך ששברתתורת יחיאל בראשית עמ' ז
פז ע"א31 יישר כחך ששברתתורת מנחם חי"ב עמ' 181
פז ע"א31 יישר כחך ששברתאמרי מאיר (טננבוים) עמ' כו
פז ע"א31 יישר כחך ששברתבני יששכר ח"א דף קנז ע"א הגה
פז ע"א31 יישר כחך ששברתחכמת התורה נח עמ' כ
פז ע"א31 יישר כחך ששברתילקוט אוהב ישראל עמ' יד, מג
פז ע"א31 יישר כחך ששברתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 25
פז ע"א31 יישר כחך ששברתתשואות חן (תשסח) עמ' עג
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתאמרות ה' השלם ח"א עמ' מב, ח"ג עמ' שסא, שפט, תלז
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכ
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתוזרח השמש על התורה עמ' שמג
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתזכרון אליעזר עמ' כג
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתישמרו דעת עמ' קעז, קפו
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 282, חכ"ט עמ' 258
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 240, 228, 209, 203
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתתפארת צבי שמות עמ' תקב, תקה
פז ע"א31 יישר כחך ששיברת וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' שכב
פז ע"א31 יישר כחך ששיברתציץ השדה ח"ד עמ' קו
פז ע"א31 יישר כחך ששיברת, רמב"ן - דלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ואלמלא היה בשבירתן חטא אין קטיגור במקום סניגורפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רכא
פז ע"א31 ישר כוחך ששברתמאיר נתיבות ח"ב עמ' קנה
פז ע"א31 ישר כוחך ששיברתתקנת השבין סי' ט (עמ' 79), דברי סופרים סי' לח (עמ' 46), דובר צדק עמ' 158
פז ע"א31 ישר כוחך ששיברתפרי צדיק כי תשא אות ג, ר"ח תמוז אות ב, פנחס אות ט, כי תצא אות יא, טו
פז ע"א31 ישר כחך ששברתאגרא דכלה ח"ב עמ' קלו
פז ע"א31 ישר כחך ששברתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצג ע"א, שפב ע"ב
פז ע"א31 ישר כחך ששברתמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' סז
פז ע"א31 ישר כחך ששברת+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף סז
פז ע"א31 ישר כחך ששברתס' חסידים סי' קלח
פז ע"א31 ישר כחך ששברתבהיֹת הבֹקר עמ' קעה
פז ע"א35 לרבנן משה לא הוסיף יוםגור אריה שמות פי"ט אות יט
פז ע"א36 וישב ויגד מה א"ל הקב"ה למשה ומה א"ל משה לישראלדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש ריד עמ' רנא
פז ע"א36 וישב משה את דברי העם אל ד' וגו' מה אמר הקב"ה למשה ומה אמר משה לישראל וכו'שארית מנחם ח"א שמות עמ' ט
פז ע"א36 וישב משה את דברי העםילקוט הגרשוני ח"א
פז ע"א36 וישב משה דבריםפירושי ראשונים
פז ע"א36 וישב משה וכו' זו מצות הגבלהזכר דוד על התורה עמ' סט
פז ע"א36 וישב משה וכו' זו מצות הגבלה דברי ר' יוסי בר יהודהחנן אלקים עמ' סב
פז ע"א36 לכדתניא וישב משה את דברי העם אל ה' וכו' זו מצות הגבלה דברי רבי יוסי בר יהודהכתב סופר אגדות כאן
פז ע"א36 לכדתניא וישב משה את דברי העם אל ה'תורה אור (באנדי) עמ' רצז
פז ע"א37 ויגד משה את דברי העם אל ה' וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקמה
פז ע"א37 ויגד משה בתחלה פירש להם מתן שכרן ואח"כ ענשם ואיכא דאמרי להיפךשארית מנחם ח"ד עמ' תא
פז ע"א37 ויגד משה דפירש עונשה ומתן שכרהקרן לדוד דברים עמ' רנ
פז ע"א37 ויגד משה וכו' רבי אומר בתחילה פירש עונשה וכו'דברי יואל פ' יתרו דף מא ע"א
פז ע"א38 מה א"ל הקב"ה למשה ומה אמר משה לישראלשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת יתרו דף קה ע"ב
פז ע"א42 בתחילה פי' עונשה ולבסוף פי' מתן שכרה דב' וגו'חמודי צבי שמות עמ' ריז
פז ע"א42 בתחילה פירש עונשהבית ישי (תשסד) דרשות עמ' רפו
פז ע"א42 בתחילה פירש עונשה ואח"כ שכרהמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף י ע"ד
פז ע"א42 בתחילה פירש עונשה וכו' ולבסוף פירש מתן שכרה וכו', וא"ד בתחילה פירש מתן שכרה וכו' ולבסוף פירש עונשהחכמה ומוסר ח"ב עמ' מב
פז ע"א42 בתחילה פירש ענשה ולבסוף מתן שכרה וכו' וא"ד בתחילה פירש מתן שכרה ולבסוף פירש ענשהפניני יחזקאל עמ' תקלב-תקלג
פז ע"א42 בתחלה פירש עונשה ולבסוף פירש מתן שכרהנועם אליעזר שמות דף קסז ע"ב
פז ע"א42 בתחלה פירש עונשןתהלה לדוד (סר לאון, שלז) פרק ל דף יז ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת יתרו דף לא ע"ג
פז ע"א42 פירש עונשה, ומהרש"אלקוטי שיחות חל"ג עמ' 31
פז ע"א42 רבי אומר בתחילה פירש עונשה וכו' ולבסוף פירש מתן שכרהחמודי צבי מועדים עמ' תרטו
פז ע"א42 רבי אומר בתחילה פירש עונשה ולבסוף פירש מתן שכרה וא"ד בתחילה פירש מתן שכרה ולבסוף פירש עונשהתפארת צבי שמות עמ' רפז
פז ע"א42 רבי אומר בתחילה פירש עונשה ולבסוף פירש מתן תורה שכרהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שפו
פז ע"א42 רבי אומר בתחילה פירש עונשן ולבסוף מתן שכרןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
פז ע"א43 וישב דברים קשים ויגד דברים רכיםחנן אלקים עמ' ס
פז ע"א43 וישב משה וגו' דברים המשבבים דעתו של אדםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנב
פז ע"א43 וישב משה ויגד משה תרי לישני נינהומקראי קדש (תשנג) עמ' קכא, קכג
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכים לבו של אדם בהגדהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' כט
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהמנות הלוי (תשסב) עמ' רמה
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהפנים מסבירות עמ' שכג
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יח הערה יג, פרק קז פסוק כג הערה יג
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה וכו' דברים שקשין לאדם כגידיןבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקלט
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהחפץ יהונתן שמות פ"יט פסוק יג
פז ע"א44 ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהפרי צדיק תולדות אות ח, בשלח אות יב, משפטים אות א, ב, אחרי מות אות י
פז ע"א44 מתן שכרההכתב והקבלה שמות פי"ט פסוק ט
פז ע"א45 אגדה מושכת לבו של אדםלחמי תודה פתיחה דף ה ע"ב
פז ע"א45 בתחילה פירש מתן שכרה וכו' ולבסוף פירש עונשה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' רמד
פז ע"א45 בתחלה פירש מתן שכרה וכו' ולבסוף פירש עונשה דכתיב ויגד משה דברים שקשים לאדם כגידיןמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' כח
פז ע"א45 דברי אגדה מושכים את לבו של אדםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תפב
פז ע"א45 דברי אגדה שמושכין לבו של אדםמרפא לשון עמ' רכ
פז ע"א45 דברים המושכין לבו של אדם כאגדהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רח
פז ע"א45 דברים שמושכים ליבו של אדם וכו' דברים שקשין לאדם כגידיןישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' כה
פז ע"א45 דברים שמושכין לבו של אדם וכו' דברים שקשין לאדם כגידיןויגד יעקב עמ' כא
פז ע"א45 דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תצ ד"ה והנה כתיב
פז ע"א45 דברים שמושכין לבו של אדם כאגדהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כג, ר
פז ע"א45 דרוש מושך לבו של אדםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלא
פז ע"א45 שמושכין לבו של אדםתורת מנחם חנ"ג עמ' 149
פז ע"א46 ולבסוף פירש עונשה דכתיב ויגד משה דברים שקשין לארם כגיריןשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות רמג
פז ע"א47 דברים הקשים כגידיםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מו, תמט
פז ע"א47 דברים הקשים כגידיןעירין קדישין השלם עמ' ה, דש
פז ע"א47 דברים הקשים כגידיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסז
פז ע"א47 דברים הקשים כגידיןאבני אש (אויש) מועדים עמ' סא
פז ע"א47 דברים הקשים לאדם כגידיםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' לב
פז ע"א47 דברים קשים כגידיםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רצז, ח"ג עמ' רמח, ח"ו עמ' רסג
פז ע"א47 דברים קשים כגידיןקרן לדוד שמות עמ' קמו
פז ע"א47 דברים קשים כגידיןשירת הפסח אות פג
פז ע"א47 דברים קשים כגידיןשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סח
פז ע"א47 דברים קשין בגידיןפרדס מרדכי עמ' רפג
פז ע"א47 דברים שקשים כגידיןצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' רמח
פז ע"א47 דברים שקשין לאדם כגידיןנחלת שמעון (אשכנזי) יתרו לג
פז ע"א47 ויגד משה את דברי ד' דברים קשים כגידיןשארית מנחם ח"ג עמ' קסה
פז ע"א47 ויגד משה דברים הקשין כגידיןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' פ
פז ע"א47 ויגד משה דברים הקשין כגידיןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' לו
פז ע"א47 ויגד משה דברים שקשים כגידיןחלקת יהושע עמ' כז הערה מב
פז ע"א47 ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידיןאור תורה השלם (מזריטש) סי' שטו
פז ע"א47 ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מ ד"ה על
פז ע"א47 ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידיןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' ו, אור תורה סי' שטו
פז ע"א47 ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידיןפאר יעקב ח"ב עמ' תרצד
פז ע"א47 'ויגד משה' דברים שקשין לאדם כגידיןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כד ע"ב, נד ע"ג
פז ע"א47 ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידיןפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו בפסוק עצמו דף קו/ז עמוד ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת יתרו דף לט ע"ג
פז ע"א47 ותגד דברים הקשים כגידיןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' כה, תעב
פז ע"א47 ותגד דברים קשים כגידיןדברי דוד (טשורטקוב) עמ' ז
פז ע"א47 ותגד דברים שקשים כגידיןפני חיים (פלג'י) עמ' קכח ע"ב, לג ע"ב
פז ע"א47 כגידים, רש"י - ירק מרגור אריה שמות פי"ט הערה 84
פז ע"א47 ששי בחודש ששי בשבתלקוטי שיחות חל"ג עמ' 27
פז ע"א48 שישי למאי רבא אמר לחנייתן ראב"י אמר למסען וקמיפלגי בשבת דמרה וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קיד
פז ע"א48 ששי למאי רבא אמר לחנייתן וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנט
פז ע"א48 ששי למאידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צד
פז ע"א רש"י - אישור, שאישרו ושיבחו על שבירתןתורת מנחם חמ"ה עמ' 92
פז ע"א רש"י - הפרישה של משה היה אחר מתן תורהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעז
פז ע"א רש"י - הפרישה של משה היה אחר מתן תורה, משפירש עם חביריו שוב לא חזרצפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
פז ע"א רש"י - כל התורה כלולה בעשרת הדברותאגרא דכלה ח"א עמ' תקעג
פז ע"א רש"י - מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיםפירוש המכבי דברים עמ' תעח
פז ע"א רש"י - משבבין כמו וילך שובב שמונעין מלקבל שאם יקבלו יענשו, הדברים הללו משבבין את לבם מן המקום ואעפי"כ קיבלו עליהןתפארת צבי שמות עמ' רפז
פז ע"א רש"י ד"ה בתלתא - ויגד וכו' וכי מה דברי העם יש כאן וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קסט
פז ע"א רש"י ד"ה הא אמרן יום אחד הוסיף, ומהרש"אדברי טובה יהושע ח"א עמ' לב בהרחב דברים
פז ע"א רש"י ד"ה ופירש מן האשהחמודי צבי מועדים עמ' תריד
פז ע"א רש"י ד"ה זו מצות הגבלהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסח ע"ד
פז ע"א תוס' - אף שהסכים הקב"ה עם משה שפירש מן האשה נתרעמו עליו אהרן ומרים שאילו לא פירש לא היה הקב"ה מסכים עמותפארת צבי ויקרא עמ' צג, ק
פז ע"א תוס' - הא דקאמר הוסיף משה יום אחד מדעתו דדריש היום כמחר הא משמע משם דלא הוי מדעתוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקעז
פז ע"א תוס' - הא דקאמר שפירש מן האשה מדעתו הא דריש ק"ו ולא היה מדעתוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תרב
פז ע"א תוס' - אין הק"ו של מרע"ה ק"ו גמורגור אריה שמות פל"ב אות יח
פז ע"א תוס' - אין זה ק"ו גמור דאם מומר אסור בפסח שהוא קרבן מ"מ לא היה לו למנוע מליתן להם התורה ולהחזירם בתשובהתפארת צבי שמות עמ' תקג
פז ע"א תוס' - אשרי נשותיהן של אלושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' צב
פז ע"א תוס' - דרשת משה רבינו לאו דרשה גמורה היתהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - מגילת בני חשמונאי עמ' כב
פז ע"א תוס' - כיון שאמר לו הקב"ה ואתה פה עמד עמדי א"כ מנ"ל שהי' מדעתוויגד יעקב עמ' תקסח
פז ע"א תוס' - למה חשב זאת בין הג' שעשה משה מדעתויגל יעקב (תשנג) בראשית אות ט
פז ע"א תוס' - מנלן דפירש משה מדעתו והסכים, שמא זה היה ציווי גמור וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רנ
פז ע"א תוס' - משה רבינו השיג מאמר ה' אף קודם הדבורתפארת צבי בראשית עמ' ריז
פז ע"א תוס' ד"ה ג' דברים - ואע"ג שהסכים הקב"ה עמו, מ"מ נתרעמו עליו לפי שאילו לא פירש מדעתו לא הי' הקב"ה מסכיםדברי יואל פ' בהעלותך דף רסו ע"א, השמטה לפ' בהעלותך דף רכא ע"א, פ' קרח דף ז ע"ב
פז ע"א תוס' ד"ה היום - אין זה מדעתושפע חיים - נישואין עמ' קסה
פז ע"א תוס' ד"ה היום - למה אמר הוסיף יום א' מדעתו הלא דרש היום כמחרקומץ המנחה (צונץ) דרוש נו אות טז
פז ע"א תוס' ד"ה היום - מה הוסיף משה מדעתו וכו'בני יששכר ח"ב דף תשרי נב ע"ג
פז ע"א תוס' ד"ה היוםחכמת התורה יתרו עמ' תנא
פז ע"א תוס' ד"ה היוםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רלד
פז ע"א תוס' ד"ה היום כמחרחמודי צבי מועדים עמ' תרו
פז ע"א תוס' ד"ה היום כמחרקהלת יעקב שבועות עמ' קעא, קעז
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - איך ערערו אהרן ומרים על משה הלא הקב"ה הסכים על ידודברי יואל פ' בראשית דף לו ע"א
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - אם מחמת צווי הקב"ה פירש ולא מדעתו היאך היה מערער אהרן ומריםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכד
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - הטעם שמרים דיברה על משהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' שמז
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - ואף על גב דהסכים הקב"ה על ידו, מכל מקום נתרעמו עליובן מלך - מידת הביטחון עמ' עו
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - למה כעסו אהרן ומרים על משה הלא הסכימה דעתו לדעת המקוםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' צ
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - מנלן דפירש מדעתו וכו' דאם כן איך היו מערערין מרים ואהרן וכו' הסכים הקב"ה משום בדרך שאדם רוצה וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' שעז
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה - מנלן דפירש משה מדעתו קודם וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקב ד"ה מסכת
פז ע"א תוס' ד"ה ואתהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תנא
פז ע"א תוס' ד"ה ואתהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מג
פז ע"א תוס' ד"ה ואתהמשנת חיים שמות עמ' קעח, קפ, קפב
פז ע"א תוס' ד"ה ואתהפתחי שערים ח"א עמ' נב
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה וכו' - וכי לא ידעו הא דכתיב ואתה פה עמוד עמדיכתב סופר אגדות כאן
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה וכו'דרשות הרא"ש דף יג ע"א דרוש יא
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה פה - מנלן דפירש משה מדעתולחמי תודה דף קצב ע"א
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה פהחמודי צבי מועדים עמ' תריד
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה פהקהלת יעקב שבועות עמ' קפ
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - אין זה ק"ו גמורדברי יואל פ' אחרי מות דף ו ע"ב
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - אין זה ק"ו גמורדברי יואל פ' בראשית דף לה ע"ב
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - אין זה ק"ו גמורדברי יואל פ' יתרו דף צד ע"א
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - דעשה משה קל וחומר לשבר את הלוחותברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קלו ע"א [תקטו ע"א ד"ה ויתיישב]
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - הא קל וחומר גמור ומאי מדעתוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' שלח
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - הלא דאורייתא דניתן לדרוש ק"ודברי יונה ח"א עמ' קצו
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - וא"ת מאי קאמר דפי' מדעתו דאורייתא הואקדושת לוי (תרצט) דף פד ע"א
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - יותן להם התורה שעל ידה יחזרו בתשובהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיא
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - למה נקט התנא דמשה מדעתיה עביד הא הוי ליה ק"וצפנת פענח (מפרמישלה) עמ' קיד
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - מאי קאמר מדעתו דאורייתא הוא דק"ו ניתן לידרשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סו ד"ה וי"ל
פז ע"א תוס' ד"ה ומהחכמת התורה כי תשא עמ' קלז, רס, תלא, תנב
פז ע"א תוס' ד"ה ומהחכמת התורה משפטים עמ' שיט
פז ע"א תוס' ד"ה ומהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תא
פז ע"א תוס' ד"ה ומהמשנת חיים דברים עמ' קצז, תקיא
פז ע"א תוס' ד"ה ומהמשנת חיים שמות עמ' שלז
פז ע"א תוס' ד"ה ומה ישראל - דלא הוי ק"ו גמור דשאני התם משום עשרת הדברותמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קכא, קכז
פז ע"א תוס' ד"ה ומה ישראלחמודי צבי מועדים עמ' תרו, תרט, תרי, תריד
פז ע"א תוס' ד"ה ומה פסחחמודי צבי מועדים עמ' תרו
פז ע"א תוס' ד"ה ומה פסחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תי
פז ע"א תוס' - הקשו על הא דאמרינן שיבר את הלוחות מדעתוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תמג, תמד
פז ע"א ריטב"א על שבירת הלוחותלקוטי שיחות חל"ד עמ' 218
פז ע"ב01 לחנייתן ולא למסעןחמודי צבי מועדים עמ' תרה
פז ע"ב01 שישי לחנייתן או למסעןמקראי קדש (תשנג) עמ' קכ
פז ע"ב02 דכתיב כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה אמר רב כאשר צוך במרהכתב סופר אגדות כאן
פז ע"ב02 דכתיב כאשר צוך ה' אלהיך ואמר רב יהודה אמר רב כאשר צוך במרהזכור לדוד עמ' ד
פז ע"ב02 וקמיפלגי בשבת דמרהמשנת חיים בראשית עמ' כט
פז ע"ב03 במרה אפקידו אשבתגור אריה במדבר פט"ו אות כו
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה מ"ס אשבת איפקוד וכו'נאוה תהלה עמ' תקו
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קעא
פז ע"ב03 מצות שבת כבר נצטוו במרהשם יחזקאל עמ' תקסו
פז ע"ב03 נצטוו על השבת במרהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 923
פז ע"ב03 נצטוו על שבת במרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תלב
פז ע"ב03 שבת במרה ניתנהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קלב
פז ע"ב03 שבת במרה נצטוואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שמות ז
פז ע"ב03 שבת במרה נצטוובני אתה עמ' מד
פז ע"ב03 שבת במרה נצטוומנחת מרדכי עמ' ט
פז ע"ב03 שבת במרה נצטווישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 100
פז ע"ב03 שבת במרה נצטוופחד יצחק שבועות מאמר יב
פז ע"ב03 שבת במרה נצטוושופרא דישראל (תשסו) עמ' קסט
פז ע"ב03 שבת ניתן להם במרה קודם מתן תורהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קנח
פז ע"ב03 שבת ניתנה במרהתפארת צבי ויקרא עמ' רטו
פז ע"ב03 שבת נצטוו במרהשני המאורות (תשסח) עמ' כו
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כג
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קנ
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צט
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהגור אריה שמות פט"ו הערה 143
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלד
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהתפלה למשה (בנימין) עמ' סא
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' נג
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה כו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 58
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה מ"ס אשבת איפקודתקנת השבין סי' טו (עמ' 166), מחשבות חרוץ סי' כא (עמ' 193), קדושת השבת סי' ב (עמ' 9)
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה מ"ס אשבת איפקודפרי צדיק בא אות יב, בשלח אות יב, ר"ח אייר אות ה, קדושים אות ג, בחוקותי אות א, ואתחנן אות ו
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה מר סבר אשבת איפקודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרפח הערה 78, תרצז הערה 42
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה מר סבר אשבת איפקוד וכו', ורש"י ד"ה ואמרצלח רכב עמ' רמו
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה קודם מתן תורהשם עולם (תשסו) עמ' ט
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' פה
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסד
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהחמודי צבי שמות עמ' קא
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 10
פז ע"ב03 כאשר צוך במרהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנה {כבוד או"א במרה אפקוד}
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה, ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רמה, שמות עמ' תח-תי, במדבר עמ' תקיג, דברים עמ' פט-צ, תרנו, מלכים עמ' ע
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה, ותוס'שירת הפסח אות קלג, קלד
פז ע"ב03 כאשר צוך במרה, ותוס'ציץ השדה ח"ד עמ' רטז, ריט
פז ע"ב03 כאשר צוך וגו' במרהחמודי צבי מועדים עמ' שפא
פז ע"ב03 במרה ניתנה שבתבן פורת יוסף (תשעא) עמ' יח
פז ע"ב03 במרה נצטוו על השבתשירת דוד (תשסז) עמ' צ
פז ע"ב03 במרה נצטוו על השבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רסד הערה 40
פז ע"ב03 במרה נצטוו על השבת, ותוס' - אמאי קרו לשבת אחר מ"ת שבת ראשונהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסו
פז ע"ב03 במרה נצטוו על השבת, תוס' - מנלןאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שה
פז ע"ב03 במרה נצטוו על מצות שבתכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שנח
פז ע"ב03 במרה נצטוו על שבתאשל חיים ח"א עמ' כח
פז ע"ב04 אם נצטוו על התחומין במרהציץ השדה ח"ד עמ' קפה, רטו
פז ע"ב04 אשבת איפקוד אתחומין לא איפקוד במרה, תוס' רא"ש - ה"ה אהוצאהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שמו
פז ע"ב04 אשבת איפקוד אתחומין לא איפקודדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסג ד"ה וי"ל דאמרינן
פז ע"ב04 אתחומיםהכתב והקבלה שמות פט"ז פסוק טו
פז ע"ב04 אתחומים לא איפקודמשך חכמה בראשית פ' לג פס' יח
פז ע"ב04 אתחומין לא איתפקוד במרהבשבילי התלמוד ח"א שבת ב ע"א
פז ע"ב04 במרה אשבת איפקודמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קכה
פז ע"ב04 במרה מ"ס אשבת איפקוד אתחומין לא איפקודדברי יואל פ' יתרו דף עב ע"א
פז ע"ב04 האם במרה איפקדו אתחומין, רש"י ותוס'באר שרים פרשת עקב דרוש א אות א
פז ע"ב04 לרבא לא נצטוו במרה על תחומיןגור אריה שמות פט"ו אות ל, במדבר סט"ו הערה 97
פז ע"ב04 מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקודחמודי צבי מועדים עמ' תרטו
פז ע"ב04 מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקודכתנות אור עמ' שכד
פז ע"ב04 מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקוד, ותוס' - אמאי קרי ליה שבת ראשונהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שמו
פז ע"ב04 מר סבר אתחומין לא אפקוד ומר סבר אתחומין אפקודחנן אלקים עמ' נט
פז ע"ב04 על הוצאה לא איפקודמשך חכמה שמות פ' טז פס' כה
פז ע"ב05 אף תחומין אפקודגור אריה שמות פט"ז אות ב
פז ע"ב05 אתחומין אפקוד, ותוס'באר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ה
פז ע"ב06 בי"ד שחטו פסחיהם ובטו׳ יצאובית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ו עמ' 92
פז ע"ב06 בי"ד שחטו פסחיהןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצב
פז ע"ב06 ניסן שבו יצאו ישראלפני מלך שמות עמ' פג, פד
פז ע"ב06 ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם, ותוס' ד"ה ואותוכרם חמד (תשסו) עמ' נד
פז ע"ב09 אותו יום ה' בשבת היהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכח ע"א
פז ע"ב09 אותו יום ה' בשבת היהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עה
פז ע"ב09 ביציאת מצרים פסח חל ביום חמישיהמאור הגדול (גר"א) עמ' רנד
פז ע"ב09 ואותו היום ה' בשבת היהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסח
פז ע"ב09 ואותו היום חמישי בשבת היהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קמז
פז ע"ב09 ואותו היום חמישי בשבת היהפני יהושע (תשסא) עמ' מד
פז ע"ב09 ואותו היום חמישי בשבת היהלבושי בדים סעיף סג
פז ע"ב09 ואותו היום יום ה' בשבת היה וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פ' אמור דף קיז
פז ע"ב09 ואותו יום חמישי בשבת הי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעב
פז ע"ב09 ואותו יום חמישי בשבת היה, ותוס'לקוטי שיחות חי"א עמ' 77, חי"ב עמ' 33, חי"ז עמ' 57
פז ע"ב09 חמישי בשבת הי' וכו'תורת מנחם חנ"ו עמ' 11
פז ע"ב09 יצאו ממצרים בחמישי בשבתאהל משה (וינברג) פתח האהל דף ד ע"א
פז ע"ב09 יציאת מצרים היתה ביום ה' ואייר של אותה שנה היה מעוברתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תיא, תיא הערה 44
פז ע"ב09 יציאת מצרים היתה ביום חמישיחפץ יהונתן שמות פ"יג פסוק יז
פז ע"ב09 יציאת מצרים היתה ביום חמישיפרדס מנחם עמ' עה
פז ע"ב09 פסח מצרים אותו היום חמישי בשבת היהשמן ראש סוכות ח"א עמ' שפט
פז ע"ב09 פסח מצרים אירע ביום חמישיבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ו עמ' 94
פז ע"ב09 פסח מצרים אירע ביום חמישיבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ז עמ' 111
פז ע"ב09 פסח מצרים היה ביום ה'דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שכז
פז ע"ב09 פסח מצרים ט"ו לחודש היה ביום חמישי, ותוס'אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' מא
פז ע"ב09 פסח ראשון חל ביום ה'שמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קפח, רסד, רפט, שט
פז ע"ב09 פסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי בשבתפניני יחזקאל עמ' רא
פז ע"ב09 פסח שיצאו ישראל ממצרים חמישי בשבת היה, ותוס' ד"ה גםחנן אלקים עמ' נו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קיז, שעא
פז ע"ב09 פסח שיצאו ממצרים ביום ה'דרשות מהר"ם בנעט עמ' קמט
פז ע"ב09 פסח שיצאו ממצרים ביום ה'בני יששכר ח"א דף קלג ע"ד
פז ע"ב09 פסח שיצאו ממצרים היה ביום חמישי, תוס' - שבת הגדולאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רעח
פז ע"ב20 ויסעו מאילים וכו' ואותו היום שבת היתהנזר הקדש ח"א עמ' רה
פז ע"ב20 ויסעו מאליםהכתב והקבלה שמות פט"ז פסוק א
פז ע"ב20 ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני ישראל וכו' ואותו יום שבת היה וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' קע
פז ע"ב20 ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני ישראל וכו' ואותו יום שבת היה וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' קעה
פז ע"ב21 בחמשה עשר יוםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצא {בני ישראל הסתפקו מהבצק שהוציאו ממצרים עד חצי חודש אייר}
פז ע"ב21 בחמשה עשר יוםשני המאורות (תשסח) עמ' ל {המן התחיל לירד בט"ז אייר}
פז ע"ב21 ט"ו באייר יום אחד בשבת היהברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת בשלח מאמר מג
פז ע"ב24 ומדחמיסר באייר שבתא ריש ירחא דסיון חד בשבתאלקוטי שיחות חט"ז עמ' 170
פז ע"ב24 חמיסר באייר שבתאאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רסט ע"ב, רעה ע"א
פז ע"ב26 חודש אייר מלאמשיבת נפש עמ' קפו
פז ע"ב26 לרבנן באותו זמן עשו ניסן ואייר מלאיםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שמח
פז ע"ב28 בחודש הראשון בא' לחודש וגו' אותו היום נטל עשרה עטרות ראשון למעשה בראשית וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תצו, תק, תרטז
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן תנא אותו יום נטל עשר עטרות וכו' ראשון לנשיאים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה נספח כט
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשון בשנה השנית וכו' אותו היום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשיתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קנח, קנט, קצח
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשון בשנה השנית וכו' אותו היום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשיתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' צח
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשון וכו' עשר עטרותברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קכו ע"ג [תעט ע"א ד"ה יום]
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשון וכו' ראשון למעשה בראשיתלקוטי שיחות חי"ח עמ' 104
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשוןגור אריה ויקרא פ"ח אות א {יום שמיני למלואים היה בר"ח}
פז ע"ב28 ויהי בחדש הראשון בשנה השניתאוצר הכבוד
פז ע"ב30 אותו היום היה ר"ח ניסןמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצה
פז ע"ב30 אותו היום וכו' ראשון לעבודה וכו'טוב ירושלים שמות פל"ג פסוק ז
פז ע"ב30 אותו היום נטל י' עטרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצ, שמ
פז ע"ב30 אותו היום נטל י' עטרותערבי נחל (תשסד) עמ' תמב
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותאוצר המאמרים (תשסג) עמ' סו
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקמג, תתקנא
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותלהורות נתן במדבר עמ' רפב
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תכב
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קה
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותנאות דשא (תשסח) עמ' עא
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותקשוטי כלה (תשסג) עמ' קל
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלה
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותתורת מנחם חמ"ו עמ' 279
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשיתשני המאורות (תשסח) עמ' מו, פ
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית וכו' דריש ירחא דניסן האי שתא חד בשבתחמודי צבי שמות עמ' ת
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרות ראשון לעבודה, ורש"י - לסדר עבודת הציבוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תנג, תנד, תקצח, תקצט
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ז
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכ
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ג דף כו ע"ג ודף כו ע"א-ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער לח דף קט ע"א
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' לג
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עטרות, ראשון לעבודהאור אברהם ויקרא עמ' קלב
פז ע"ב30 אותו היום נטל עשר עשרותס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקמג
פז ע"ב30 אותו יום נטל י' עטרותבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתרלב
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) פקודי י
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' ו
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותילקוט דברי חכמים בראשית סי' תשסה
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותלקוטי שיחות חי"ב עמ' 57, חי"ח עמ' 104
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותלקוטי שיחות חל"ב עמ' 195
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סב
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קפו
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותמשך חכמה שמות פ' כה פס' ט, פ' כט פס' יא, במדבר פ' ט פס' ז
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קמה
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותפנים מסבירות עמ' קכה
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותשיחת מלאכי השרת עמ' 95, משיב צדק סי' ב (עמ' 58)
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ריב
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותתורת מנחם חמ"ג עמ' 119
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותתורת מנחם חנ"ב עמ' 188
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותתפארת צבי שמות עמ' תקעח
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות וכו'להורות נתן ויקרא עמ' צה
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות וכו' ראשון לכהונה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צד
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות וכו' ראשון לשכון שכינהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ריג
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' לב
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות וכו', רש"י - עשר עטרות, ראשון לעשרה דבריםאמרות חיים עמ' כו
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות כו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קמב
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות ראשון לירידת האש ראשון לשכון בישראל ראשון לברך את ישראלברית אברם עמ' שנ
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכח ד"ה בהפטרה
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות יח
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכה
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' יח
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותבני יששכר ח"א דף ק ע"ג
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותפרי צדיק ר"ח ניסן אות א
פז ע"ב30 אותו יום נטל עשר עטרותקרן פני משה ח"א עמ' קסד
פז ע"ב30 ביום שהוקם המשכן נטל עשרה עטרותאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קיז
פז ע"ב30 המשכן הוקם בראשון למעשה בראשיתמשך חכמה במדבר פ' כח פס' יח
פז ע"ב30 יום הקמת המשכן הי' ביום א ר"ח ניסןבני יששכר ח"א דף צה ע"ג
פז ע"ב30 יום שהוקם המשכן נטל בו י' עטרות ראשון למעשה בראשיתדבר טוב עמ' קנט
פז ע"ב30 יום שנטל עשר עטרותפני מלך ויקרא עמ' מב
פז ע"ב30 נטל י' עטרותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שנ
פז ע"ב30 עשר עטרותהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ח
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו היוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רא
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו היוםעיוני רש"י במדבר עמ' תקיט
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו היום ותוס'תורת מנחם חל"ט עמ' 208, 229, 382
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו יוםזרע קודש - מועדים עמ' ח
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו יוםמראה יחזקאל (תשסד) עמ' רכט
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו יום וכו'צמח צדיק (תשסז) עמ' תלד
פז ע"ב30 עשר עטרות נטל אותו יום שמיני למילואיםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סא
פז ע"ב30 עשר עטרות שנטל שמיניספרי המגיד מקאזניץ עמ' רכ
פז ע"ב30 עשר עטרותישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 123
פז ע"ב30 ר"ח ניסן בשנה שניה היה ראשון למעשה בראשיתגור אריה ויקרא פ"ט אות ב, במדבר פ"ז הערה 27
פז ע"ב30 ר"ח ניסן היה ביום א' ונטל עשר עטרות שבו ביום הוקם המשכן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעא
פז ע"ב30 ר"ח ניסן נטל עשר עטרותדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' פד
פז ע"ב30 ראשון למע"בתורת מנחם חנ"ב עמ' 208
פז ע"ב30 ראשון למעשה בראשיתמשך חכמה במדבר פ' ז פס' יז {בשמיני למילואים}
פז ע"ב30 שנה שניה לצאת ישראל ממצרים היה ר"ח ניסן ביום א'ערבי נחל (תשסד) עמ' תקכד
פז ע"ב31 ראשון לנשיאים ראשון לכהונהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קפג
פז ע"ב32 ראשון לירידת האשמשנת חיים בראשית עמ' עג
פז ע"ב32 ראשון לירידת האשמשנת חיים ויקרא עמ' קעא
פז ע"ב32 ראשון לעבודה, ורש"י - לקרבנות ציבוררנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כד
פז ע"ב32 ראשון לעבודה, ורש"ימשנת חיים שמות עמ' שנו
פז ע"ב33 ראשון לשכון שכינה ראשון לברך את ישראלחמודי צבי ויקרא עמ' לח
פז ע"ב34 ר"ח ניסן היה ראשון לאיסור במותגור אריה בראשית פכ"ב הערה 27
פז ע"ב37 אין בין עצרת לעצרת כו'מראה הגדול ח"א דף צז ע"ב
פז ע"ב40 ריש ירחא דסיון בשבת היהשמן ראש סוכות ח"א עמ' טז
פז ע"ב42 לר"י ז' חסרים עבדו לרבנן ח' חסרים, ורש"ישני המאורות (תשסח) עמ' מט
פז ע"ב רש"י - בחד בשבת ירד המןבן מלך - שבת עמ' רמ
פז ע"ב רש"י - ביום שנסעו בו ביום באושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקנו
פז ע"ב רש"י - ביציאת מצרים היה ראש חודש ניסן בה' בשבתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תעט
פז ע"ב רש"י - המן התחיל לירד באחד בשבתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רז
פז ע"ב רש"י - שהיה עבודה בבכוריםחקל יצחק (תשסג) עמ' קיג
פז ע"ב רש"י ד"ה לאכילת קדשיםמשנת חיים ויקרא עמ' רז
פז ע"ב רש"י ד"ה ראשון לכהונהמשנת חיים ויקרא עמ' ר
פז ע"ב תוס' - אימתי נצטוו אאסור תחומיןגנא דפלפלי עמ' שמא
פז ע"ב תוס' - בטעם שקורין שבת הגדולשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' מג, קיח
פז ע"ב תוס' - הבכורות הרגו את אביהםמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' סה
פז ע"ב תוס' - היתה אז בעשור לחודש בשבתאבני אש (אויש) מועדים עמ' קלט
פז ע"ב תוס' - ואותו היום כשלקחו פסחיהם באותו שעה נתקבצו בכורות אוה"ע אצל ישראל וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' מא, מב
פז ע"ב תוס' - ויום אחד בשבת היהגור אריה שמות פט"ז אות ב
פז ע"ב תוס' - ויצאו מן העם ללקוט זה לא הי' בשבת ראשונה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפז
פז ע"ב תוס' - ונמצא בשבת שעברה וכו' הה"ד למכה מצרים בבכוריהםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפז
פז ע"ב תוס' - כיון דבמרה איפקוד אשבת וכו' אמאי קרי להאי שבת ראשונה וכו'תורת מנחם חנ"ב עמ' 10
פז ע"ב תוס' - כשלקחו ישראל פסחיהם באו הבכורים וכו' וזה שאמר למכה מצרים בבכוריהם וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקצא
פז ע"ב תוס' - כשלקחו פסחיהם באותה שבת נקבצו בכורות אוה"ע וכו' ועשו בכורות מלחמה הה"ד למכה מצרים בבכוריהםדרכי צדק עמ' קיז
פז ע"ב תוס' - למכה מצרים בבכוריהם שעשו הבכורים מלחמה וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שנד, שפד, שעד
פז ע"ב תוס' - מקחו בעשור היה בשבתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' תפא
פז ע"ב תוס' - ניסי שבת הגדולשירת הפסח אות ג, ד
פז ע"ב תוס' - עשור לחודש היה בשבת ולקחו פסחים וכו' שבת הגדולצפנת פענח (תשסו) עמ' שעד
פז ע"ב תוס' - שבת הראשונה היתה כשנסעו מאיליםגור אריה שמות פט"ו הערה 197
פז ע"ב תוס' - שבת שבמצרים שלפני הפסח היה בעשור לחודשבת עין (תשסז) עמ' רמז
פז ע"ב תוס' - שמא "כאשר צוך" הוא במן ולא במרהגור אריה שמות פט"ו הערה 197, דברים פ"ה אות ד
פז ע"ב תוס' (בשם המדרש) - שה"ג לפי שנעשה בו נס גדולתורת מנחם חלק ס עמ' 41
פז ע"ב תוס' (ממדרש) - כשלקחו פסחיהם באותה שבת נתקבצו בכורות כו' הה"ד למכה מצרים בבכוריהםתורת מנחם חנ"ב עמ' 224
פז ע"ב תוס' ד"ה אתחומין - לאו דוקא נקט תחומיןבשבילי התלמוד ח"א שבת ב ע"א
פז ע"ב תוס' ד"ה אתחומין - לאו דוקא נקט תחומין אלא כלומר הוצאהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקסג ד"ה וי"ל דאמרינן
פז ע"ב תוס' ד"ה אתחומיןלקוטי שיחות חל"א עמ' 250
פז ע"ב תוס' ד"ה אתחומיןמשנת חיים דברים עמ' ר
פז ע"ב תוס' ד"ה אתחומין לא אפקודחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קס
פז ע"ב תוס' ד"ה אתחומיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמו
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותובית ישי (תשסד) דרשות עמ' טו
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - בשם המדרש בנס שהיתה בשבת יו"ד ניסן במצריםנחלה לישראל (תשעא) עמ' צו
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - הטעם שקורין שבת הגדולבינה לעתים (תשנד) דרוש כג עמ' קסד
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - ועל כן קורין אותו שבת הגדול לפי שנעשה בו נס גדולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רסג ד"ה שבת, עמ' רסז ד"ה שבת
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - ועשו בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רכד ד"ה טעם
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - ועשור לחודש היה בשבת וכו' הדא הוא דכתיב למכה מצרים בבכוריהםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקמב, תקפ
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - טעם למה קוראין שבת לפני הפסח, שבת הגמלקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' נז
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - כשיצאו ישראל ממצרים היה עשור לחודש בשבת ולכן קורין אותו שבת הגדולערבי נחל (תשסד) עמ' תקכד
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - כשלקחו ישראל פסחיהם נתקבצו בכורי מצרים וכו' והרגו מהן הרבהשם יחזקאל עמ' קנט
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - כשלקחו פסחיהם באותה שבת נתקבצו בכורות אומות העולם וכו' והרגו מהן הרבהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' ט, כה, מה, נב, ס, סד, עז, עח, פא, קיא, קכז, קלז
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - כשלקחו פסחיהם באותה שבת נתקבצו בכורות אומות העולם וכו' והרגו מהן הרבהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רמו
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - ע"ד הנס דשבת הגדוללקוטי שיחות חל"ז עמ' 170, 110, 103, 9
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - על כן קורין אותו שבת הגדול לפי שנעשה בו נספרי צדיק שבת הגדול אות א, ה, י, יב
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - שבת קודם פסח נקרא שבת הגדולמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תעו
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - שהלכו הבכורות אל אביהם ואל פרעה ובקשו מהם שישלחו את ישראל ולא רצו, ועשו הבכורות מלחמה עמהם והרגו מהם הרבהימי דוד (תשסז) עמ' שז
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו - שנתקבצו הבכורות וכו' ועשו מלחמה באבותיהם וכו'לקט אמרי קודש - שמות עמ' כו, במדבר עמ' פו, קיט, דברים עמ' כו, מועדים עמ' ריד, רטו, ריז, רמ, ליקוטים עמ' פג, קד
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רכח ע"א
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נז
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קלו
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותובי חייא ח"א עמ' קפג
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותובית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יא עמ' 164
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קיא, קסח
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותוחכמת התורה בא עמ' רעא
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותומאכסניא של התורה סי' כ
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותונזר הקדש ח"א עמ' רכא
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותוקהלת יעקב פורים עמ' רסא
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו יום חמישיחיי נפש ח"ד עמ' שפה
פז ע"ב תוס' ד"ה ואמרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכב
פז ע"ב תוס' ד"ה וכתיבחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קסא
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר - הקשו דאותו שבת היה שבת השלישי אחר השבת שהיו במרהלחמי תודה דף עג ע"א
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר - וכיון דבמרה איפקוד אשבת היכי אמרינן אלמלי שמרו ישראל את השבת וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קצג
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר - כיון דבמרה איפקיד אשבת היכי אמרינן אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונהדברי מנחם (היימליך) עמ' לו
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשראמרי יוסף בראשית דף ח ע"ג
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשראמרי יוסף שמות דף קנח ע"א
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשרדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' צד
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשרטל חיים (פרידלנדר) עמ' צט
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רכב
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשרפחד יצחק פסח מאמר לו
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשרפחד יצחק שבועות מאמר יב
פז ע"ב תוס' ד"ה עשרפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה ע
פז ע"ב מהרש"א - למה נתקבצו הבכוריםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקפא

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
נה אין מיתה בלא חטאלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קפז ע"א
נה אין מיתה בלא חטא ואין יסו' בלא עוןכבוד לאיש דף לב ע"א
נה אין מיתה בלא חטא ואין מיתה בלא עווןפעולת צדיק (בריש) דרוש יב
נה אין מיתה בלא חטא, מהרש"אטירת כסף דף נב ע"ד
נה אין מיתה בלא חטאדבש לפי (תקסא) דף טו ע"א, פני דוד (תקנב) דף כד ע"ב
נה אין מיתה בלא חטאטירת כסף דף נב ע"ב
נה אין מיתה בלא חטאמשכנות יעקב (נעים) דף ר ע"א
נה כל האומר דוד חטא כו' אהל יצחק (חסיד) דרוש יד דף כב ע"ב-ע"ג
נה בלבל מצעותפארת ישראל (שינקמן) עמ' לח
נה וישכב את בלהה וכו' מוצל אותו צדיק מאותו עוןהמדרש והמעשה פ' שמיני
נה חותמו של הקב"ה אמת כו'המדרש והמעשה בראשית פ' נח דרוש ב
נה יען לא האמנתם בי הא אם האמנתםטירת כסף דף לג ע"א, רסט ע"א, צ/רצ ע"א
נה יש יסורין בלא עוןהמדרש והמעשה בראשית פ' וירא
נה כל האומר דוד חטא א"א טועהכסא דוד (תקנד) דף מט ע"ד
נה כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ד דף לא
נה כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהכסא דוד (תקנד) דף מט ע"ד
נה כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהקול יהודה (ישראל) דף כד ע"ג
נה כל האומר דוד חטאבני אברהם דף יג ע"א
נה כל האומר וכו' חטא וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רצד, שיט, שכה (הערה)
נה כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה דרכי נועם (הרנזון) דרוש יט
נה כל האומר ראובן חטאבינת יששכר דף יז ע"ב
נה כל מי שאפשר למחות ולא מיחה הוא נתפס על עונות הדור וכו'צור יעקב (יעבץ) נח
נה כל מי שיש בידו למחות וא"מ נתפס בעה"רדרכי איש דף יא ע"ב
נה לוכחינהו מר לבני דבי ריש גלותאמשכנות יעקב (נעים) דף קעז ע"ג
נה מ"ב והתוית תיו על מצחות האנשים וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עא ע"ד, עב ע"ב
נה מ"מ קנסת מיתה לאדה"רראש דוד (תקלו) דף ג-ה, קמה, קנו
נה מ"מ קנסת מיתה לאדם הראשוןטירת כסף דף י ע"א
נה מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' יז
נה מעולם לא יצתה מ"ט מפי הקב"ה וחזר בה וכו' דרכי נועם (הרנזון) דרוש כג
נה מעולם לא יצתה מדה טובה לרעהפרי חיים (קנולר) איכה פרק ב
נה מתיבי אמרו מ"הש לפני הקב"ה וכו'קידש ידיד דף ב, נ ע"ג, סו/פו ע"ג, קמ/קס
נה ע"א אין ייסורין בלא עווןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 704, 581
נה ע"א אין ייסורין בלא עווןעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 41
נה ע"א אין יסורים בלא עווןשרי המאה ח"ג עמ' 112
נה ע"א אין יסורים בלא עוןדעת קדושים (תשנ) עמ' נח
נה ע"א אין יסורין בלא עווןעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 193
נה ע"א אין מיתה בלא חטא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קכ
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יד ע"ג, קלט ע"ג
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןקניני קדם ח"ב עמ' 24
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןמלכי יהודה (תשע) עמ' קט
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מד
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נד ע"ב, צג ע"ג
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ד
נה ע"א אין מיתה בלא חטא, ואין יסורין בלא עוןתורת משה (אלמושנינו) עמ' קיח
נה ע"א אין מיתה בלא חטא, ותוס'דעת קדושים (תשנ) עמ' מז, נז
נה ע"א אין מיתה בלא חטאאם הבנים ח"א דף צט ע"ד
נה ע"א אין מיתה בלא חטאדברי שאול דברים עמ' רנג
נה ע"א אין מיתה בלא חטאיקרא דשכבי (דוד) דרוש מט דף קח ע"ג
נה ע"א אין מיתה בלא חטאלקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קמ-קמב
נה ע"א אין מיתה בלא חטאמשק ביתי סי' רכז דף קד ע"א-ע"ב
נה ע"א אין מיתה בלא חטאעשרה מאמרות (תשס) עמ' פט
נה ע"א אל תקרא מקדשי אלא ממקודשילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"ב
נה ע"א אם תמה זכות אבות או תחון זכות אבות וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' מט
נה ע"א אמר הקב"ה לגבריאל צא ורשום על מצחות האנשים תי'ו של דיוסוכת דוד (שירירו) דף קעא ע"ב
נה ע"א אמר רב מימות הושע בן בארי שנאמר כו'יד שלמה (עזרא) דף לו ע"א
נה ע"א אמת חותמו של הקב"הבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לג, לד, ויחי אות עג
נה ע"א אע"פ שזכות אבות תמה ברית אבות לא תמהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לו ע"ד, נא ע"ב, נב ע"א
נה ע"א בידם למחות וכו'חקקי לב חלק א (סימן מ"ג) דף ע"ה ע"ד (קטע ראשון)
נה ע"א היה בידם למחות ולא מיחופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עז
נה ע"א היה בידם למחות ולא מיחופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עז
נה ע"א הקב"ה חזר בובעקבי יעקב עמ' שסח
נה ע"א ואין יסורין בלא עוןנפש החיים (תשעז) עמ' קיא
נה ע"א ואיש אחד בתוכם לבש הבדים וקסת הספר במתניו ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ס ע"ג
נה ע"א ודשום על מצחם של צדיקים תיו דיויחל ישראל אבות ח"ב עמ' פט
נה ע"א והתוית היו על מצחות האנשים וכו' וממקדשי תחלי אל"ת ממקדשי אלא ממקודשיכבוד לאיש דף מט ע"ג
נה ע"א ומאי שנא תיו, אמר רב תיו תחיהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עו
נה ע"א ומאן נינהו ששה אנשים אמר רב חסדא קצף אף וחימה ומשחית ומשבר ומכלהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עה
נה ע"א ומאן נינהו ששה אנשים אמר רב חסדא קצף, אף, וחימה, ומשחית, ומשבר ומכלהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלו ע"ב
נה ע"א וממקדשי תחלו וכו' תני רב יוסף אל תקרי מקדשי אלא מקודשי וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' עז
נה ע"א ורש"י ותוס' מעולם לא יצתה מרה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה וכו' היה בירם למחות ולא מיחו וכו' וממקדשי תחלו אלו בנ"א שקיימו את התורה מא' עד ת'שיחות חכמה ומוסר מאמר כג אות ד, מאמר לט אות ה
נה ע"א זכות אבותלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 541
נה ע"א זקנים מה חטאו על שלא מיחו בשריםשארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 164
נה ע"א זקנים, רש"י שארית ישראל (תשעד) דרוש ט עמ' 165
נה ע"א חותם הקב"ה אמתמהר"ם שיק בראשית עמ' קיח
נה ע"א חותם של הקב"ה אמתיערי עם דבשי ח"ב עמ' לא
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמ"תכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' ד', סי' לא
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמת אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צו, קה
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמת, רש"ידברי שאול בראשית עמ' תקד
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' שמב, ח"ב עמ' קעא
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתעולת שבת (אלמושנינו) עמ' קצ
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתעשרה מאמרות (תשס) עמ' שנו
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' ה, ו
נה ע"א חטא ועוןבעקבי יעקב עמ' שלד
נה ע"א חמה זכות אבותראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר ו
נה ע"א יש מיתה בלי חטאחכמת התורה חוקת עמ' ריד
נה ע"א יתוה ה' תי"ו על מצחותיכםמנחת קנאות עמ' צג
נה ע"א כל הבטחה שיצא מפי הקב"ה לטובהחכמת התורה בהעלותך עמ' ערה
נה ע"א לא יצתה מדה טובה מפיו של הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מזהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 365
נה ע"א לך ורשום תי"ו של דם על הרשעים ברכת השיר (צינץ) עמ' רז, רמ
נה ע"א מאימתי תמה זכות אבות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 556, 552
נה ע"א מאימתי תמה זכות אבותרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קצח
נה ע"א מגיני שלמה בתוס' ד"ה קצףדברי שאול שמות עמ' קלו
נה ע"א מידת הדין טענה דהיה להם למחותחכמת התורה קורח עמ' תי
נה ע"א מעולם לא יצאה מדה טובה וכו'לקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קלח-קלט
נה ע"א מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות י, עג
נה ע"א מעולם לא יצאהפרי חיים (קנולר) פרשת קרח
נה ע"א מעולם לא יצתה מדדי טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרע חוץ מדבר זה וכו' ומיד והנה ששה אנשים באיםדעת קדושים (תשנ) עמ' צט, זכר צדיק (תשנ) עמ' י
נה ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי ה' וחזר בו לרעהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 138
נה ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלה ע"ד, קלו ע"א
נה ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' מג
נה ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שסב
נה ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 245
נה ע"א מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקב"ה וחזר בהעיוני הפטרה ח"א עמ' 37
נה ע"א מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקב"ה וחזר בו לרעהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 71
נה ע"א מעולם לא יצתה מרה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלא
נה ע"א על זקנים שלא מיחו בשריםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קלט ע"א
נה ע"א ר' אמי אמר אין מיתה בלא חטא מאור החיים (בן עטר) עמ' יט
נה ע"א רב יאודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתייא ההיא אתתא וכו'תנופה חיים דף מ"ח ע"ד (סדר ויגש אות א)
נה ע"א רש"י ד"ה ולאאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 232
נה ע"א שהיה בידם למחות ולא מיחועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 139
נה ע"א שמואל אמר תמה זכות אבות, ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבותבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קפד הערה 17
נה ע"א שקיימו את התורה מאל"ף עד תי"ו ומאי שנא תי"ועולם אחד פרק נב
נה ע"א תוד"ה ושמואלעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קעו]
נה ע"א תוס' - אע"פ שתמה זכות אבות ברית אבות לא תמהרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסב
נה ע"א תוס' - אף למ"ד שתמה זכות אבות ברית אבות לא תמהרנת יצחק תפלה עמ' רלב
נה ע"א תוס' ד"ה אין מיתהדרכי הים דף לג ע"ג
נה ע"א תוס' ד"ה אין מיתהחכמת התורה קורח עמ' קל
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל, דאף שזכות אבות תמה ברית אבות לא תמהגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעה
נה ע"א תוס' ד"ה שמואלאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 233-235
נה ע"א תוס', אף אם תמה זכות אבות אבל ברית אבות לא תמהרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' כב, נה, קטז
נה ע"א תחון זכות אבותאגרות הראיה כרך א אגרת רפג(שכא) {"גם כשכלה הרושם של גילוי הטוב, לא יוכל לבלות לגמרי מבלי להשאיר אחריו ניצוץ גנוז, העלול להיות מתעורר לתחיה ע"י התעוררות רבה היוצאת ומתפרצת ממעמקי הנשמה, ותחון זכות אבות ע"י רחמים גם כעבור זמן הקבוע לה"}
נה ע"א תי"ו תמות תי"ו תחיהיערי עם דבשי ח"ג עמ' ט
נה ע"א תמה זכות אבות בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שופטים עמ' רלב
נה ע"א תמה זכות אבות וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 173 ,274
נה ע"א תמה זכות אבות, והתוס' ד"ה ושמואלדברי שאול דברים עמ' סד
נה ע"א תמה זכות אבותחכמת התורה בלק עמ' שלה
נה ע"א תמה זכות אבותעשרה מאמרות (תשס) עמ' קע
נה ע"א תמה זכות אבותרנת יצחק תפלה עמ' טז, קע
נה ע"ב אחות אימי היתה צרה לאימי שפחת אחות אימיעיוני הפטרה ח"א עמ' 112
נה ע"ב אחות אמי היתה צרה לאמי וכו'עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 153
נה ע"ב אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עוןלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נ ע"ג
נה ע"ב אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עט, פ' צו עמ' קב
נה ע"ב אין מיתה בלא חטא כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף יד ע"ב וע"ג, כז ע"א
נה ע"ב אין מיתה בלא חטאבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לח
נה ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' נג, רלח
נה ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' שה
נה ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על ארה"ר א"ל מצוה קלה צויתיו ועבר עליהשיחות חכמה ומוסר מאמר מד אות ז
נה ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, מפני מה קנסת מיתה על אדה"ר נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסו
נה ע"ב אף הן בחטאם מתודברי שאול דברים עמ' רמח
נה ע"ב אף משה ואהרן בחטאם מתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין בן יעקב וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קנג
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחש ובתוס' ד"ה ארבעה ובפני יהושעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רלא, תקסב
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחש ובתוס'גבורת יצחק אבות עמ' רפט
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' לה
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחשכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמט, ח"ה סי' לח, סי' מב
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחששו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ז
נה ע"ב בני עלי שיהו קיני הנשיםאזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 159
נה ע"ב בת נחש, בת ישיפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט; פנקס יג עמ' צא; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' קמט {טעם סודי שנקרא "נחש"}
נה ע"ב ד' מתו בעטיו של נחש ותוס' ובפנ"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' קי
נה ע"ב ד' מתו בעטיו של נחש כו' ועמרםעשרה מאמרות (תשס) עמ' קפו
נה ע"ב ד' מתו בעטיו של נחשגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפא
נה ע"ב ד' שמתו בעטיו של נחשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ב
נה ע"ב הא אם האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכםחכמת התורה קורח עמ' פד
נה ע"ב הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולםעין איה שבת פ"ה פסקא לט {הביטוי היחודי של "ליפטר מן העולם" כי אם לא החטא היה המעבר מעולם הגופות לעולם הרוח מעבר שכולו נאה ומתקבל, בלי חושך, היתה בכך תכנית מלאה שמחה, של חופש ופטור, של עול שכבר מילא את חובתו}
נה ע"ב האומר ראובן חטא אינו אלא טועהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' ע
נה ע"ב והרי משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו וכו' יען לא האמנתם בי וכו' ארבעה מתו בעטיו של נחשעין איה שבת פ"ה פסקאות לז-מד
נה ע"ב וילך ראובן וישכב - מלמד שבלבל מצעו של אביולפרקים (תשסב) עמ' סג
נה ע"ב חותמו של הקב"ה אמתשם דרך בראשית ח"ב עמ' כא, רו, ריז
נה ע"ב יש מיתה בלא חטא מהרש"אדברי שאול דברים עמ' קנב
נה ע"ב כל האומר בני עלי חטאו וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות נג-נה
נה ע"ב כל האומר בני עליפרי חיים (קנולר) פרשת מטות
נה ע"ב כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תכ
נה ע"ב כל האומר בני שמואל חטאו וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות נו-נז
נה ע"ב כל האומר בני שמואל חטאו וכו'ראה חיים חלק א דף ס"ו ע"ד (דף רכ"ה ע"ב ד"ה גם)
נה ע"ב כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קל
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא א"א טועהמנחת אליהו פרק יח דף כה ע"ג
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא א"א טועהסמוכים לעד (האיתמרי) במדבר דף עה ע"ד
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קעט
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רע
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שתבע עלבון אמובנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יט, ויחי אות נב
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהלפרקים (תשסב) עמ' סד
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמנחת קנאות עמ' ריז
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 24
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשם דרך בראשית ח"ב עמ' קסד
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשם דרך שמות עמ' שכב
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות מה-נב
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא טועהחכמת התורה מסעי עמ' רכב
נה ע"ב כל האומר ראובן חטאמהר"ם שיק בראשית עמ' קנד
נה ע"ב כל האומר ראובן חטאשיחות עבודת לוי סי' כב אות א, סי' ל אות א, סי' עט אות ב
נה ע"ב מהרש"א - איך שוגג חמור ממזיד, דעל השוגג עונש מיתה ועל מזיד יסורין בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' משפטים עמ' עט, פ' צו עמ' קב
נה ע"ב מהרש"א - ראובן טעה וחשב [שהשפחות בלהה חלפה] לא נשתחררועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 151
נה ע"ב מוצל אותו האיש מעוון ולא בא מעשה לידו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רע
נה ע"ב מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו אחרים אומרים, שתי מצעות בלבל אחת של שכינה ואחת של אביו וכו'מחשבה למעשה עמ' קמו, קמז
נה ע"ב מפני מה קנסת מית לאדם הראשוןדברי שאול ויקרא עמ' שלא
נה ע"ב מצוה קלה צויתי'פרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
נה ע"ב מתו בעטיו של נחשאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 104; עין איה שבת פ"ה פסקאות מ, מב
נה ע"ב מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה וכו'שם דרך בראשית ח"ב עמ' שז
נה ע"ב מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' שע
נה ע"ב על זקנים שלא מיהו בשריםשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפ
נה ע"ב עמרם מת בעטיו של נחש, שלא חטא מעולםנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קנג
נה ע"ב פזת חבת זלתפרשת דרכים (תשסה) עמ' לח
נה ע"ב פנ"י, דאין אדם צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא מיירי בשוגגגבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכח
נה ע"ב צדיקים שמתו בעטיו של נחשיערי עם דבשי ח"ג עמ' ח, ח"ד עמ' ז
נה ע"ב קודם החטא היה האדם חי לעולםמהר"ם שיק בראשית עמ' כה
נה ע"ב שאלמלא לא חטאו לא היה מגיע זמנן למותדברי שאול במדבר עמ' קעט
נה ע"ב שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה וכו' כאילו חטאעיוני הפטרה ח"ב עמ' 366
נה ע"ב ששהו את קיניהן ובטלו מפריה ורביהדברי שאול בראשית עמ' שצד
נה ע"ב שתי מצעות בלבל, של שכינה ושל אביועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 150
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעה, והא דכתיב אין אדם צדיק בארץ ברוב בנ"א קאמרגבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפא, שז
נה ע"ב תוס' ד"ה ארבעה, ומהרש"ארנת יצחק עה"ת ח"א עמ' יא
נה ע"ב תוס', הא דכתיב כי אדם אין צדיק בארץ וגו' ברוב בני אדם קאמררנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רמ, רסט
נה ע"ב תמו זכות אבותבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות ח
נה פחז כמים כו' פזת חבת כו' ר"א המודעי א' זע"ת חרד"ת כו' כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה כו'המדרש והמעשה בראשית פ' ויחי
נה פחז ר"ח פ'חזה ח'בתה ז'לתה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפ
נה צדיקים צריכים למחותשארית יעקב (דוויך) עמ' קכב, קכט-קל
נה קנסת מיתה לאדם הראשוןכסא דוד (תקנד) דף קמה ע"ג
נה רישך בקרירי רישא דרישך בחמימידברי איש דף א ע"א
נה רישך בקרירימשכנות יעקב (נעים) דף קעז ע"א
נה תיו תחיו תיו וכו' שער התפלה (תשמט) שער ניפול פנ"ט
נה. א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים ת' של דיו וכו' מ"ט לא מיהו בהם ואם לפניך גלוי לפניהם מי גלויהישר והטוב (תשסג) עמ' תמא
נה. א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרצו
נה. א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של רשעים תיו של דיו וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' מט
נה. אין יסודין בלא ערןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ר
נה. אין יסורין בלא עוון דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רלג
נה. אין יסורין בלא עוןשיח דוד (תשסח) עמ' צא
נה. אין יסורין בלא עוןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קצד
נה. אין מיתה בלא חטא נפש יוסף (תשעד) עמ' שלט
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלי עוןיבין שמועה (לעוו) עמ' תעט
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןאגודות אזוב מדברי דף קה ע"ג {הרי מיתה חמורה מיסורין, וחטא הוא שוגג}
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עון וכו' ארבעה מתו בעטיו של נחשדודי נתן בראשית עמ' סב
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןשם אליעזר דף מד ע"ג
נה. אין מיתה בלא חטאבינת יששכר דף לב ע"ד
נה. אין מיתה בלא חטאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2016
נה. אין מיתה בלא חטאמגדנות אליעזר עמ' רכה, תיד
נה. אין מיתה בלא חטאמרפא לנפש בראשית עמ' כט, לה, רפה
נה. אין מיתה בלא חטאתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קג-קד {דשניהם ענין שניות}
נה. אל תקרי מקדשי אלא מקודשי זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עה
נה. אם יש מיתה ללא חטאיבין שמועה (לעוו) עמ' תקמד
נה. אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי אם לבינה (פאפא) עמ' רנו
נה. אמר הקב"ה גלוי וידוע לפני שלא יקבלו ואמרה מדה"ד אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוימרפא לנפש בראשית עמ' מה
נה. אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו, אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחודודי נתן בראשית עמ' תכד
נה. אמת - חותמו של הקב"השיחות לספר בראשית עמ' קצא
נה. אמת הוא חותמו של הקב"המטר השמים (תשנ) דברים עמ' מז
נה. אפשר וד' עמו וחטא בא על ידומגדנות אליעזר עמ' קנד
נה. בעניין שהקב"ה חותמו אמתדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 881
נה. ברית אבות וזכות אבותדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 104
נה. ברית אבות לא תמהאור גדליהו ויקרא-דברים דף צ ע"ב
נה. גלוי וידוע לפני שאם מחו בהם לא יקבלו מהם, אמרה לפניו רבש"ע אם לפניך גלוי, להם מי גלוי אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' נב
נה. דא"ר אחא בר' חנינא מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בהשם אליעזר דף קג ע"ד
נה. דינין דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קצט
נה. הוא אמת וחותמו אמתכתר תורה (תשסז) עמ' רא
נה. הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קמז
נה. המעשה בשמואל ורב יהודה תלמידושיחות לספר דברים עמ' פט
נה. והתוית כו' על מצחן של צדיקים תיו של דיו כו' היה בידם למחות וכו'ייטב פנים ח"ב דף מה
נה. והתוית תו וכו' תיו תחיה תיו תמותשבילי פנחס (תשעג) עמ' נה
נה. והתוית תו על מצחות האנשים וכו' א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה וכו' ומאי שנא תיו אמר רב תיו תחיה תיו תמות וכו' וריש לקיש אמר תיו סוף חותמו של הקב"ה וכו' חותמו של הקב"ה אמתקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעה, שסא, תקסג
נה. והתוית תיו אלו בנ"א שקיימו את התורה מא' עד ת' זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קה, קסז
נה. והתוית תיו וכו' תיו תחיה תיו תמותשבילי פנחס (תשעח) עמ' עט
נה. והתוית תיו על מצחות האנשים וכו' א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רמב
נה. ושמואל אמר תמה זבות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבותדודי נתן בראשית עמ' רז
נה. חותמו של הקב"ה אמת דברי אמונה השלם בראשית עמ' נז
נה. חותמו של הקב"ה אמת דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קנו
נה. חותמו של הקב"ה אמת דברי נפתלי ח"ג עמ' שי
נה. חותמו של הקב"ה אמת דברת שלמה (תשעא) עמ' שצד
נה. חותמו של הקב"ה אמת זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' עט
נה. חותמו של הקב"ה אמתאור גדליהו ויקרא-דברים דף רמד ע"א
נה. חותמו של הקב"ה אמתאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' סט
נה. חותמו של הקב"ה אמתדודי נתן בראשית עמ' לב
נה. חותמו של הקב"ה אמתדרך חיים (תשע) פ"א הערה 623,393, 1699, 1799-1798, פ"ג הערה 1524, פ"ה הערה 1051
נה. חותמו של הקב"ה אמתייטב פנים ח"א דף קלט
נה. חותמו של הקב"ה אמתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תסו
נה. חותמו של הקב"ה אמתמטר השמים - עמודי העולם עמ' שיד, תיט, תק
נה. חותמו של הקב"ה אמתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רנד
נה. חותמו של הקב"ה אמתשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנב
נה. חותמו של הקב"ה אמתשבילי פנחס (תשעה) עמ' קל
נה. חותמו של הקב"ה אמתשבילי פנחס (תשעו) עמ' שלז
נה. חותמו של הקב"ה היא אמתעזר מיהודה (תשנט) עמ' צח, רצ, שצב
נה. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכל העובדא היה להורות תשובה ליחידמטר השמים (תשנ) דברים עמ' שפב
נה. לא די אחות אמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תג
נה. לא מקבלי מינאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קמה
נה. לוכחינהו מר להני דבי ר"גבני אברהם דף א ע"ד
נה. לך ורשום על מצחן של צדיקים תי"ו של דיו וכו' ת' תחיה ת' תמותשבילי פנחס (תשעט) עמ' קכג
נה. לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רסה
נה. מאימתי תמה זכות אבות מימי הושע בן באת אש דת (תשמח) עמ' סח
נה. מאימתי תמה זכות אבותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלז
נה. מאן נינהו ששה אנשים אר"ח קצף אף ותימה ומשחית ומשבר ומכלהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תלו
נה. מאן נינהו ששה אנשים וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' קיד, רפ
נה. מדת הדין הקשה למה לא הוכיח נח את בני דורומרפא לנפש בראשית עמ' מד
נה. מדת הדין קטרגה בבית ראשון על צדיקים על שלא מיחועל הגאולה ועל התמורה סי' קטז עמ' קעה
נה. מוצל ראובן מעוןראש דוד (תקלו) דף קנג ע"ב
נה. מידה טובה אינה חוזרתפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' רסה (הערה)
נה. מעולם לא יצאת מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בושארית יעקב (אלגזי) דף פה ע"ג
נה. משום שהיה להם למחות ולא מיחויבין שמועה (לעוו) עמ' סד
נה. פנ"י ד"ה דאמר, הא דאין נענשין אעשה רק בעידן ריתחא, על איזה עשה קאיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ה(טו)
נה. רבש"ע מפני מה קנסת מיתה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לו
נה. רש"י ד"ה חותמופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עט
נה. שאינה מתחלת אלא מן הצדיקים אש דת (תשמח) עמ' יב
נה. תוס' ד"ה ואע"ג, היכא דיש ספק אם יקבל צ"ל תוכחהשם אליעזר דף כ ע"ג
נה. תוס' ד"ה ואע"גפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלו
נה. תוס' ד"ה ושמואל - ברית אבות לכו״ע לא תמה נפש יוסף (תשעד) עמ' רי
נה. תוס' ד"ה ושמואלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רלז
נה. תוס' ד"ה ושמואלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסז
נה. תוס' ד"ה לוכחינהו מרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלג
נה. תיו תחיה תיו תמותשבילי פנחס (תשעה) עמ' רצח
נה. תמה זכות אבות [אבל ברית אבות לא תמה (תוס' ד"ה ושמואל)]ייטב פנים ח"א דף רג
נה. תמה זכות אבות אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רנז
נה. תמה זכות אבות רק ברית אבות לא תמה דברת שלמה (תשעא) עמ' תכב
נה. תמה זכות אבותאור גדליהו ויקרא-דברים דף קסג ע"ב
נה. תמה זכות אבותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 330
נה: אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי לכך בלבלדודי נתן בראשית עמ' שלג
נה: אמר מ"ה מ"מ קנסת מיתה לאדה"ר חוזה דוד מזמור פו
נה: אמרו מ"ה מ"מ קנסת מיתה וכו'שמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' יג
נה: אמרו מ"ה מ"מ קנסת מיתה כו'שמע יעקב (אלגזי, תקה) דף ד ע"ד
נה: אמרו מאה"ש לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדה"רתורת אברהם עמ' 150
נה: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מ"מ קנסת מיתה לאדה"רקול שמואל (קונפורטי) דף ב ע"ב, פו ע"א
נה: אמרו מלאכי השרת לפני קב"ה רבש"ע מפני מה קנסתבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש יג דף קט
נה: אמרו מלאכי השרת מפני מה קנסת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קיט
נה: אמרו מלאכי השרת מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' כו
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחשיבין שמועה (לעוו) עמ' תשה
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' נא, תפא
נה: בני אדם שקיימו התורה מאלף ועד תיושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שיז
נה: בנימין מת בעטיו של נחששיחות לספר ויקרא עמ' רנא
נה: ד' מתו בעטיו של נחש וכו' ועמרם וכו' וישיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקסד
נה: ד' מתו בעטיו של נחש, ישי וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' יט, קצז
נה: ד' מתו בעטיו של נחש'שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' ג, קנה
נה: הא האמנתם עדיין לא הגיע זמנכםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרצא
נה: הקב"ה חותמו אמת דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כ
נה: ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שטז {נלמד מתיבת 'ויהיו'}
נה: ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד שכולן שקולים כאחתעזר מיהודה (תשנט) עמ' שכט
נה: ועמשא בן איש וכו' בת נחש כו' וכי בת נחש הואי והלא בת ישי הואי וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ה
נה: חותמו של הקב"ה אמת אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' נז
נה: יש מיתה בלא חטא ויש יסורין בלא עוןדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1000-999, 2015-2016
נה: יש מיתה בלא חטא ותוס'עזר מיהודה (תשנט) עמ' קסג, קעב, תקב
נה: יש מיתה בלא חטאפרפרת משה ח"א עמ' קד
נה: ישי מת בעטיו של נחששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שיז
נה: ישראל לא היתה ראוין לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה דרביםמגדנות אליעזר עמ' תג
נה: כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק יז
נה: כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו' מתוך ששהו את קיניהן וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ח
נה: כל האומר בני עלי חטאו וכו' טועהשיחות לספר בראשית עמ' שעו, שיחות לספר ויקרא עמ' מד, שיחות לספר דברים עמ' קסג
נה: כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה דרשות הר"ן (מישור) עמ' רנה
נה: כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' נא
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה דרשות הר"ן (מישור) עמ' קנג
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק כז
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה תורת המצרף עמ' פג
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' מלמד שבלבל מצעו של אביומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' כט
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שכג
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה רשב"א אומר מוצל אותו צדיק מעון ופירש המהרש"א שם במעשה בלהה וכו'דרש משה (קלנברג) ח"א דף לא
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחתדודי נתן בראשית עמ' שיד
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדברי אש (כץ) עמ' קנו
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' רטז
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמגדנות אליעזר עמ' תנא
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקמט, תקפב
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעזר מיהודה (תשנט) עמ' של
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהתורת אברהם עמ' 442
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא תועהפרפרת משה ח"א עמ' רצא
נה: כל האומר ראובן חטא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרע, ח"ג עמ' תקנב
נה: כל האומר ראובן חטא וכו'פרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז
נה: כל האומר ראובן חטא טועהמטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' נא {אין לומר שחטא ועשה תשובה כי א"כ היה גדול מאחיו כי בעל תשובה גדול מצדיק גמור ואילו התורה מונה את כל האחים יחד "שנים עשר" מה שמוכיח שכולם שווים}
נה: כל האומר ראובן חטא טועהפרפרת התורה עמ' קמח
נה: כל האומר ראובן חטאפרפרת הפרשה פרשת וישלח פרק לה פסוק כב
נה: כל האומר ראובן יחטא אינו אלא טועה וכו' עלבון אמו תבע ע"ב בלבל יצועי אביומרפא לנפש בראשית עמ' שמג, תסד
נה: כל מי שנכשל בעתות לא יהא לו בן מגיש מנחה אש דת (תשמח) עמ' מג
נה: כתנאי פחי כמים אל תותר ר׳ אלעזר אומר פזתה חבתה זלתא ר׳ יהושע אומר פסעתה על דת חטאת זנית וכו' רבא אמר ואמרי לה ר׳ ירמיה בר אבא זכרת עונשו של דבר חלית עצמך חולי גדול פירשת מלחטואדודי נתן בראשית עמ' שיז
נה: לשמואל תמה זכות אבות, ותוד"ה ושמואל דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תיג
נה: מעשה בלהה - במה חטא ראובןשיחות לספר בראשית עמ' שסט
נה: מפני מה קנסת מיתה לאדה"ר א"ל כו'ברית אברהם (אמריליו) דף מד-מה
נה: מפני מה קנסת מיתה על אדה"רירך יעקב (פיתוסי) דף ג ע"ג
נה: מתוך שהיה לו לפינחס למחות לחפני ולא מיתה וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ח
נה: פחז כמים אל תותר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קמד
נה: פחז ר"ת וכו', כל האומר ראובן חטא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנז
נה: ראובן לא חטא, ובמהרש"א ד"ה פללתיבין שמועה (לעוו) עמ' קיח
נה: שתי מצעות בלבלפרפרת אליעזר פרשת וישלח פרק לז פסוק ל
נה: תוס' - ד' מתו בעטיו של נחש ההוא ברוב ב"ח חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף ע ע"ג
נה: תוס' ד"ה ארבעה מתו בעטיו של נחש אש דת (תשמח) עמ' רלא
נה: תוס' ד"ה ארבעה: כי אדם אין צדיק בארץ ברוב בני אדם קאמר שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק ל
נה: תוס" ד"ה מעבירםיבין שמועה (לעוו) עמ' תפב
נו אין לך גדול בבעל"ת מיאשיהו ונתן דצוציתאצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קה ע"א
נו אם זכות אבות תמה בר"א לא תמה ומאי איכא בין זכ"א לבר"אדברי איש דף יא ע"ג
נו אמר רב ר' דאתידרכי הים דף קסח/קפח
נו אפשר שהשכינה עמו וחטא בא על ידוחומת אנך (תקסא) ח"ב דף קנד ע"א
נו אפשר שכינה עמו וחטא בא על ידוחומת אנך (תקסא) ח"ג דף קנד ע"א
נו בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאלמשכנות יעקב (נעים) דף קלב ע"ב
נו דרך שפיטתו של שמואלפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קכא, קפח
נו כל האומר בני שמואל חטאו א"א טועהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף צח ע"ב
נו כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהחומת אנך (תקסא) ח"ב דף נז ע"ב
נו כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהקידש ידיד דף קמז ע"ג
נו כל האומר דוד חטא וגו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
נו כל האומר דוד חטא כו'מחושקים כסף דף סח ע"ב
נו כל האומר דוד חטאטירת כסף דף קנב ע"ב
נו כל האומר שלמה חטא, אלף מיני זמר, ירד גבריאל ונעץ קנה, אותו היום שהכניס ירבעםפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' כ
נו מורד במלכות ב"ד חייבין לידייני' דרכי נועם (הרנזון) דרוש ח
נו מעיינת בדוד לא משכחת אלא באוריהטירת כסף דף פא/פח ע"ג, רנ ע"א
נו ע"א אוריה החתי נתחייב מיתה מדין מורד במלכות, רש"י ותוד"ה גט כריתותשם דרך בראשית ח"ב עמ' שסא
נו ע"א אוריה מורד במלכות היהעיוני הפטרה ח"א עמ' 227
נו ע"א אפשר דוד חטאדברי שאול בראשית עמ' שצו, דברים עמ' רסב
נו ע"א בדרכיו הוא דלא הלכו, מיחטא נמי לא חטאועיוני הפטרה ח"ב עמ' 659
נו ע"א דוד לא חטא באשת אישיחי המלך עמ' כז
נו ע"א האומר דוד חטא אינו אלא טועהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלד
נו ע"א הענין בדוד ושלמהפרי חיים (קנולר) פרשת ויקהל, צו, ואתחנן
נו ע"א ואת אשתו לקחת ליקוחין היו לך בה לפי שהיוצא למלחמת בית דוד כותב גט לאשתומלכי יהודה (תשע) עמ' יט
נו ע"א וה' עמויערי עם דבשי ח"ב עמ' מ
נו ע"א כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כב עמ' 361
נו ע"א כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נו עמ' 25
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה רכל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סב
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש כא עמ' 350
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרך איש דף יא ע"ג
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רמג
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהטהרת יו"ט חט"ז עמ' קכח
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהעיוני הפטרה ח"א עמ' 125
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 147
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהפרשת דרכים (תשסה) עמ' ריט
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשיחות עבודת לוי סי' עג אות ה, סי' פ אות ב
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשם דרך בראשית ח"א עמ' קעז
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשם דרך בראשית ח"ב עמ' שסב
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשם דרך שמות עמ' שכב
נו ע"א כל האומר דוד חטא וכו' כל היוצא למלחמת בית דוד כו' אוריה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' כח-לב
נו ע"א כל האומר דוד חטא וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות נח-סד
נו ע"א כל האומר דוד חטא, וכו' (דוד ובת שבע, מפני מה לא אסרוה, ביאור הלכתי של ההיתר)דעת כהן סי' ח עמ' יח, סי' י עמ' לב
נו ע"א כל האומר דוד תע"אדרכי איש דף ו/נ ע"ד
נו ע"א כל האומר חטא אינו אלא טועהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 167
נו ע"א כל היוצא למלחמות בית דוד כותב גס כריתות לאשתוהסתרים באסתר עמ' 388
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קנ
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתולקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1205
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גטשיחות עבודת לוי סי' עג אות ה, סי' עו אות ב
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דודדברי שאול בראשית עמ' צא, רסג, במדבר עמ' רפא, רפב
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דודיחי המלך עמ' נג
נו ע"א לא קבל דוד לשון הרע דברים ניכרים חזי ביה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויגש עמ' מח
נו ע"א מ"ט מורד במלכות הוה דאמר ואדוני יואב וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) וירא ז ע"ד
נו ע"א מהרש"א ד"ה ואותואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 184
נו ע"א עניין אוריהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 183-184
נו ע"א קבל דוד לשון הרע וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות סה-סז
נו ע"א רבי דאתי מדוד מהפך ודרש וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) וירא ז ע"ד, אמור ל ע"ג
נו ע"א רבי דאתי מדודימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' נג
נו ע"א רש"י ד"ה ליקוחיןאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 183
נו ע"א שכל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות הי' כותב לאשתוהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קסב
נו ע"ב אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהבעין איה שבת פ"ה פסקא פ
נו ע"ב אין לך גדול מבעלי תשובה יותר מנתן צוציתא, ורש"י ותוספות וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"ז ע"א (דף שפ"ג ע"א ד"ה ובזה)
נו ע"ב אלמלא קיבל דוד לשה"רשיעור ליום השבת עמ' תכז
נו ע"ב אלמלי לא קבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד (חילוק הלאומיות החולית [החילונית] והמקודשת)עין איה שבת פ"ה פסקא ע
נו ע"ב אלמלי לא קבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דודפרשת דרכים (תשסה) עמ' קמ
נו ע"ב אתה וציבא תחלקו השדהיערי עם דבשי ח"ב עמ' מג
נו ע"ב בשעה שאמר דוד למפבושת אתה וציבה כו' יצתה ב"ק ואמרה רחבעם וירבעם כו'המדרש והמעשה בראשית פ' וישב דרוש ב
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות עח-עט
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יג ע"ג
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קמט
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעהדברי שאול ויקרא עמ' רפח
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קסו
נו ע"ב והיינו נתן דצוציתאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קז הערה 68 {הוא מר עוקבא שהיה בעל תשובה, וכשהיה יוצא לשוק, היה נר דולק בראשו}
נו ע"ב וכי מריב בעל שמו? מפיבושת שמו וכו' אתה וצבא תחלקו את השדה וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות סח-סט
נו ע"ב כל דין שדן מבן שמונה עד שמונה עשרה החזירן להןיחל ישראל אבות ח"ד עמ' קלז
נו ע"ב כל האומר דוד וכו'דבר יום ביומו - יג אב
נו ע"ב כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה וכו' אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורועין איה שבת פ"ה פסקאות פא-פב
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פז ע"ג
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' לה
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהשם דרך שמות עמ' רל
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות עא-עז
נו ע"ב מעשה דרבי נתן צוציתא וכו'ארצות החיים (פלג'י) דרוש א' (דף י"ג ע"ב ד"ה והנה)
נו ע"ב נעץ גבריאלבעקבי יעקב עמ' לג
נו ע"ב נשי שלמה המלךלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פה ע"ג
נו ע"ב עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן צוציתאעין איה שבת פ"ה פסקאות פג-פד {להפוך את הרעה לטובה, ואת הכחות הרעים לטובים}
נו ע"ב שכל דין שדן מבן ח' עד י"ח החזירן כו'יד שלמה (עזרא) דף סט
נו רבי דאתי מדוד מהפך בזכותי' דרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
נו רחבעם וירבעם יחלקו את המלכותפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' טז
נו תוס' ד"ה דקא"ל פי' רש"י דמורד במלכותטירת כסף דף פב ע"ב
נו. אין מיתה בלא חטא ואין יסורין כו' חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף מט ע"ג
נו. אסור לקבל לשה"רמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
נו. אפשר חטא בא לידו ושכינה עמושבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תלד
נו. אפשר שבא חטא לידו וה' עמודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 177, 1683, פ"ו הערה 202
נו. בחרב בני עמון - ולא בסנהדריןשיחות לספר בראשית עמ' שצב
נו. בני שמואל וכו' חלקם שאלו בפיהםגלגולי נשמות (תשסא) סי' ח ס"ק ט
נו. האם דוד האמין לציבא או לאשיחות לספר דברים עמ' קעח
נו. היה לך לדונו בסנהדריןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תכא
נו. וה' עמו אפשר חטא בא לידו ושכינה עמומרפא לנפש בראשית עמ' שצו
נו. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו, אפשר חטא בא על ידו ושכינה עמועזר מיהודה (תשנט) עמ' רפט
נו. ותוס' ד"ה היה לךארשות החיים עמ' קד ובהגהות
נו. כל האומד דוד חטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קפט
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה דרשות הר"ן (מישור) עמ' קלז
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כא פסוק א
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' כדי להורות תשובהמרפא לנפש בראשית עמ' תא, תנח
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' צ, רצא, דש, תפד
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' רכח
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תמט
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קמב, תרצז
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמגדנות אליעזר עמ' רמ
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמזל שעה דרשות דף קכה ע"ב
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשבילי פנחס (תשעב) עמ' שמג
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשבילי פנחס (תשעד) עמ' רסז
נו. כל האומר דוד חטא וכו' טועהשיחות לספר בראשית עמ' שעז, שפג
נו. כל האומר דוד חטאשארית יעקב (אלגזי) דף כז ע"ג, קיז ע"א
נו. כל האומר דוד חטאשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' עז, שפב
נו. כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמגלה צפונות ח"א פרשת וישלח
נו. כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק יג
נו. כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פה
נו. כתוב תיו על מצחן של רשעיםברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת עקב
נו. לא מצינו לדוד אלא דאוריהיגל יעקב (וארשאנו) דף יד ע"ד
נו. להרבות שכר לחזניהםתשבי (תשסה) עמ' קב שורש חזן
נו. מה חרב בני עמון אי אתה נענש וכו'שיחות לספר בראשית עמ' שפג
נו. מעיינ' ביה בדוד לא משכח' אלא דאוריהמחושקים כסף דף כג ע"א
נו. רבי אתי מבית דודשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכה
נו. רבי דאתי מדוד דריש ומהפך בזכותיהנטעי אשל בראשית עמ' תעז
נו. רבי דאתי מדוד מהפך בזכותיהמרפא לנפש ח"ד סי' פה אות ב
נו. רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודשבילי פנחס (תשעו) עמ' רפד, תפב
נו. רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמה {וכן בר' עקיבא שהיה גלגול יוסף}
נו. רבי מבית דוד אתישמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רצא
נו. רבי מבית דוד קאתי ומהפך בזכותי' דדודהישר והטוב (תשסג) עמ' רט
נו. רבי מזרע דוד ולכן מהפך בזכותושיחות לספר בראשית עמ' שפב
נו. שהיה לך לדונו בסנהדתן, ותוס' ד"ה שהיה אש דת (תשמח) עמ' רמב
נו. שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם וכו'גלגולי נשמות (תשסא) [סי' ח ס"ק מה]
נו. שכינה עמו וחוטאיוסף תהלות (תקיד) דף קו ע"ב
נו. שמואל הנביא היה מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהםעזר מיהודה (תשנט) עמ' תפ
נו. תוס' ד"ה גט כריתות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שיא
נו. תוס' דאמר - במה מרד אוריהשיחות לספר בראשית עמ' שפג
נו: אין לך גדול בבעלי תשובהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קיט
נו: אפשר דוד חטא וה' עמומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רט
נו: אתה וציבא תחלקו את השדה יצאת ב"ק ואמרה ירבעם ורחבעם כו'קול שמואל (קונפורטי) דף כא ע"א
נו: בשעה שאמר דוד וכו' יצתה ב"ק ואמרהשיחות לספר דברים עמ' קעט
נו: בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה ב"ק ואמרה לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכהמאמר הנפש השלם עמ' עד
נו: בשעה שנשא שלמה בת פרעה בא גבריאל ונעץ קנה בים ועלה שרטון ועליה נבנה כרך גדול של רומי וכו' אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' פח
נו: בשעה שנשא שלמה וכו' כרך גדול של רומיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרנב
נו: ויאמ' מפי בושת כו' אני אמרתי מתי יבא בשלוםקול שמואל (קונפורטי) דף כא ע"א
נו: כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמושבילי פנחס (תשעה) עמ' מט, רג
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תמח, תמט
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה שנא' ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דוד אביו כלבב דוד אביו הוא דלא הוה מיחטא נמי לא חטאצוף דבש (סופר) עמ' קכט
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דוד אביו, כלבב דוד אביו הוא רלא הוה, מיחטא נמי לא חטא וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רא
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהשבילי פנחס (תשעא) עמ' תסח, תסט
נו: כל האומר שלמה חטא וכו' טועהשיחות לספר דברים עמ' קעט
נו: כל האומר שלמה חטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעב
נו: כרך גדול של רומיתשבי (תשסה) עמ' קמג שורש כרך א'
נו: נישואי בת פרעה הולידו את רומישיחות לספר במדבר עמ' ס
נו: נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קנג
נו: נתן דצוציתאנטעי אשל בראשית עמ' צז
נו: נתפס בעוון אנשי ביתופרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יח פסוק יט
נו: על שלא מיחה בנשיומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קצג
נו: תוס' ד"ה ד"ה גט כריתות אש דת (תשמח) עמ' קנג
נוטריקון נמרצתראש דוד (תקלו) דף עט ע"ג
נולד מהול אף דיש חיוב למול אבל כרת ליכאמרפא לנפש בראשית עמ' קט
נז אי כבלא דעבדא תנן , רש"י - חותם שעושין לעבד בכסותו כו'אמרי טל מאמר ח
נז ע"א לטוטפות בין עיניךמעינות האמונה (תשסב) מבוא עמ' ד
נז ע"א מדה טובה ממהרת לבוא ממדת פורענותלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 263
נז ע"ב אמר רב יאודהמשק ביתי סי' כ דף י ע"ב
נז ע"ב חמדא וחיי לפום רבנן בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קי
נז ע"ב כבלא דעבדא - ורש"י שהוא חותם שעושין לעבד בכסותו, לסימן הוכחה שהוא עבדבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קנה
נז ע"ב ר"ע אומר מקושש עצים היה ריב"ב אומר מן המעפיליןעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 76
נז. לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוט פשתן וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשלח
נז. לא תצא אשהתורת אברהם עמ' רא
נז. רש"י - אבל נזמי האוזן מותרין לכתחלה דטריחה לה מילתאתורת אברהם עמ' לא
נז. רש"י - שאינה נוטלת השבכה מראשה ברה"ר שתגלה כל שערהתורת אברהם עמ' רא
נז. רש"י ד"ה ושריא להומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מ
נז: השבת היא מעין עולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1572
נח ע"א אוטם אזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענהעין איה שבת פ"ה פסקא טז {אע"פ ששמואל לא היה ממונה על הדין ואין בכחו להושיע, אבל ציור המוסר חוא לחוש בצערו של המצטער, ולפעמים זה עולה בערכו הרבה על עצם הערך של הפעולה לטובה, וזה הוא יסוד מטרת התפילה עבור אחרים, והרב מסנגר על שמואל}
נח ע"א אין מיתה בלא חטאכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' כ
נח ע"א אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף עד תיועין איה שבת פ"ה פסקא לד
נח ע"א הזוג והענבלדבר יום ביומו - כד סיון
נח ע"א זכות אבותאגרות הראיה כרך א אגרת רפג(שכ-שכא) {כשמתעורר רוח מלא אור באחת התקופות של החיים באומה, לכונן מעשה היסתורי אדיר [ומזה ההשפעה עוברת לדורות אח"כ של הבנים], וזכות אבות מתגלה בסגולת הגזע, חעולה למעלח מכל בחירה גלויה ומכל לימוד}
נח ע"א לא ס"ל מר אוטם אזנו וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רצג
נח ע"א לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותאעין איה שבת פ"ה פסקא יז {אע"פ שלא יועילו דבריו בהוה, יש הבטחה שדיבור ההוה ישפיע על העתיד להיות}
נח ע"א מאימתי תמה זכות אבות ורש"י שאכלוה ותוס' דברית אבות לא תמה ובמהר"ל שזכות אבות תמה רק בלי תפילהשיחות חכמה ומוסר מאמר טז אות א
נח ע"א מעולם לא חזר בו הקב"ה לטובהחכמת התורה נשא עמ' שסט
נח ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מלפני הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה וכו'עין איה שבת פ"ה פסקאות יח-ל
נח ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעהחכמת התורה פנחס עמ' קמט
נח ע"א תוס' ד"ה אע"פמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' נז
נח ע"א תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה פנחס עמ' תעג
נח ע"א תמה זכות אבות, תחון זכות אבות וכו' מאימתי תמה זכות אבותעין איה שבת פ"ה פסקאות לא-לה
נח ע"א תמה זכות אבותחכמת התורה פנחס עמ' שעג, תעב
נח ע"ב אין יסורים בלא עוןשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' תמ
נח ע"ב אף משה ואהרן בחטאם מתוחכמת התורה פנחס עמ' קכז
נח ע"ב אפילו דיבור יבא באשלקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1101
נח ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחששיחות חכמה ומוסר מאמר סא אות ג
נח ע"ב בהנך שמתו בעטיו של נחש מהר"ם שיק דברים עמ' קח
נח ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהחכמת התורה פנחס עמ' רכז
נח. אינו אלא טועהתשבי (תשסה) עמ' קיח שורש טעה
נח. בידם למחות ולא מיחותשבי (תשסה) עמ' קנו שורש מחה ב'
נח. ואין יסורין בלא עוןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שמב
נח. ושמואל אמר תמה זכות אבות וכו' ותוס'בגדי חמודות שמות פרק ג פסוק יב-יג
נח. זכות אבות לא תמהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' שסו
נח. חותמו של הקב"ה אמתנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קמג, תיז
נח. מה להלן קרשיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצח
נח. מעולם לא יצתה מדהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפו
נח. רש"י ד"ה כלי גלליםארשות החיים עמ' תעא
נח. של בהמה ועשאן לדלתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלז
נח. תוס' ד"ה אע"פמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נח
נח: בנימין מת בעטיו של נחשמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תסה, תקפח
נח: ד' מתו לעטיו של נחשקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשלז
נח: ישי מת בעטיו של נחשמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקיח
נט ע"א ירושלים דדהבה בדעביד ליה ר"ע לדביתהומאורי אור (אתרוג) פ"ו ה"ב, עמ' קז ד"ה ובעיר
נט ע"א לא תצא האשה בעיר של זהבעין איה שבת פ"ו פסקא א {לא גזרו כך מפני איזה ניגוד אל ההידור והיופי, אלא מפני חשש שחצנות, שמא שלפא ומחוייה, כי כשם שהמרה הנכונה יקרה היא ונאה, כן הפחתה מכלה ומאבדת מנפש ועד בשר}
נט ע"ב אתא גברא רבה אריכא לנהרדעא ומטלעעין איה שבת פ"ו פסקאות ב-ג {מדוע קראו לו "אריכא" ומדוע איטלע? כי רגש ההכנעה של אדם גדול לפני הקב"ה, אין בגלותנו יכולת שזה ישפיע כראוי על ההמון, ודלא כמו כהן גדול בבית המקדש, וביאור הניב "הטיח דברים כלפי מעלה"}
נט ע"ב בעול הלך אחר סימלונוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 96
נט ע"ב וכתיב בהו בצדיקים ותגזר אומר ויקם לךחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ו מ"א עמ' קכג
נט ע"ב ירושלים דדהבא כדעבד ר"ע לדביתה, רבנו נסים גאון בשם הירושלמישם דרך בראשית ח"ב עמ' של
נט ע"ב שמע מינה נח נפשיה דרבי אפם ויתיב ר' חנינא ברישא וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות ד-ו
נט. לא תצא אשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שא
נט. תוס' ד"ה תרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכט
נט: אשה חשובה לא משלפא ומחויאתורת אברהם עמ' רא
נט: היא של אלמוג וחותמה של מתכות טהורה, ור"נ מטמא וכו'ייטב פנים ח"א דף צו
נט: ותגזר אומר ויקם לךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רנג
נט: ותגזר אומר ויקם לךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קכא
נט: צדיק גוזר והקב"ה מקיים אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' סה, רלד
נט: צדיק גוזר והקב"ה מקיים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' פא, קסח, רלד, רמ, שד
נט: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשיחות לספר דברים עמ' קלב
נט: צדיק גוזר והקב"ה מקייםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' עט
נט: צדיק גוזר והקב"ה מקיימהמאור ושמש (תשסט) עמ' תרה, תרו, תרסה, תרצא
נט: רש"י ד"ה היא שלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרמח
נט: תוס' ד"ה מאן - לר"א דוקא בעיר של זהבתורת אברהם עמ' רא
ס ע"א סנדל המסומר וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות ז-יד
ס ע"א עדשהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שז
ס ע"ב וכמעשה שהיהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' קכז
ס. ולא בשריון ולא בקסדאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 991
ס. יוצא בסנדל המסומר וכו' מעשה שהיה דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמז
ס. קמיע כאחד ממלבושיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסח
ס: אבל לא סנדל המסומרארשות החיים עמ' תסה
ס: יו"ט ושבת כי הדדי נינהותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לח(קל)
ס: יום טוב ושבת כי הדדי נינהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שעט) {בכמה מקומות נלמד יום טוב משבת}
ס: יחיד ורבים הלכה ברביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנד {גם שנים קרוין 'רבים' בלשון הגמרא}
ס: לסורא חסר תרתיתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו(מו) {לפי הגמרא בשבת קד.}
סא היה שם כתוב על ידות הכלים וכו' יגנזמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פח ע"ג
סא ע"א התירו הקמיעין בין של עיקרין בין של כתבמנחת קנאות עמ' יז, כז
סא ע"א כשהוא נועל, נועל של ימין ואח"כ נועל של שמאלעין איה שבת פ"ו פסקא טו {נכבד את המקום הגופני שבנו שבו כח רוחני יותר גדול מתגלה}
סא ע"א כשהוא רוחץ, רוחץ של ימין ואח"כ של שמאל וכו' והרוצה לסוך כל גופו, סך ראשו תחלהעין איה שבת פ"ו פסקאות טז-יז {הנמשל של הענינים}
סא ע"א לא תימא אליבא דמאן דאמר שבת לאו זמן תפילין+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רז
סא ע"א נועל של ימין תחילה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' סז
סא ע"א תוס' ד"ה דילמא משם הקדושצפיחית בדבש סי' כ דף מה ע"ד
סא ע"ב קמיע דאיתמחי גבראמנחת קנאות עמ' יח
סא. בכ"מ צריך להקדים ימיןמרפא לנפש בראשית עמ' יב
סא. בתפילין בך מנעליןנטעי אשל בראשית עמ' צז
סא. דקא מקבל כתבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכה
סא. הראש הוא מלך על כל איבריודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1907, פ"ו הערה 537
סא. הרוצה לסוך כל גופו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1487
סא. הרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל אבריודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1190, פ"ה הערה 1839
סא. ואם יצא אינו חייבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נט
סא. ולא ביחידמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שיג
סא. מזלא דהאי גבראמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קנח
סא. קמיע מומחהתשבי (תשסה) עמ' קנג שורש ממחה
סא. רש"י ד"ה שיש בו סכנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רח
סא. שבת זמן תפיליןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסג
סא. תוס' ד"ה הא לאתמחוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קפא
סא. תוס' ד"ה ולא בתפיליןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רל
סא. תפילין חשיבי מלבוש לענין הוצאת שבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא {וצ"ע על רש"י בזבחים יט:}
סא: דברים שנאסרו מפני מראית עיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 18
סב ע"א אם נשים הן עם בפני עצמןחכמת התורה פנחס עמ' רעג
סב ע"א התם משום שי"ן וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 86
סב ע"א נשים במצות עשה שהזמן גרמאדברי שאול דברים עמ' קסט
סב ע"א תפילין דמחופה עור, אות שי"ן, דל"ת של תפילין, יו"ד של תפיליןעין איה שבת פ"ו פסקאות יח-כא; מאורות הראי"ה שבועות עמ' סב-סד {סור האותיות}
סב ע"ב אנא משאי מלא חפניפרי חיים (קנולר) פרשת וישב
סב ע"ב אנשי ירושלים אנשי שחץ היו וכו'עין איה שבת פ"ו פסקא לט
סב ע"ב אנשי ירושלים אנשי שחץ היו ורש"יפרשת דרכים (תשסה) עמ' רסב
סב ע"ב אנשי ירושלים אנשי שחץ היוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 50
סב ע"ב ג' דברים מביאים לידי עניותעין איה שבת פ"ו פסקאות כג-כו
סב ע"ב המזלזל בנט"י בא לידי עניותכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' ב
סב ע"ב המזלזל בנטילת ידים בא לידי עניותהדרש והעיון שמות מאמר ריד
סב ע"ב השוכבים על מטות שן וכו'עין איה שבת פ"ו פסקא כב {אותה ןבלה של השחתת המוסר המתלבשת בכלים של נימוס, שאין השכלול המדיני מכריח את סתירתם}
סב ע"ב יען כי גבהו בנות ציון וכו'וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות כז-ל {העיורון של הגאוה, כשהוא מגיע לקרום מדריגתו, מאבד את העולם, מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה ואגד ציבורי להיות מתפתחים, כל זמן שלא תהיה הכרח פנימית בכל אחד שיש לו איזה דברים וכשרונות שהוא נמצא על ידם חסר, וישתלם רק ע"י עזר חבריו}
סב. בלבד שלא יאחזנו בידומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שא
סב. משום דמחופין עורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעד
סב. נשים עם בפני עצמן הןתורת אברהם עמ' 402
סב. נשים עם בפני עצמן הןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמג (רמג) {אם יש ללמוד אשה מאיש}
סב. רש"י די"ה במכוסהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רל
סב. ת"ר לא תצא בכובלתארשות החיים עמ' קסט
סב: ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו' ומזלזל בנטילת ידיםהדרש והעיון דברים מאמר קסט
סב: ומחליפין נשותיהם זה עם זה נפש יוסף (תשעד) עמ' רד
סב: רש"י ד"ה סעדת, תשמישתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצט (קלא) {מצינו דביאה נקראת אכילה}
סג אורך ימים בימינה למימינים בה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מה ע"ב-ע"ג
סג אין דבור אלא בנחתהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"א
סג אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתניךעולה ליפה סי' נג
סג ודגלו עלי אהבה א"ת ודגלו אלא ודילוגו עלי אהבהדרש משה (קלנברג) ח"א דף כד
סג יוצאים בחרב בשבת לפי שתכשיט הוא לוהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"ב
סג יוצאין בחרב בשבת וכו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
סג לא יצא האיש לא בסייף וכו'מעינות האמונה (תשסב) עמ' שיא
סג ליגמר אינש והדר לסברדברות חיים (תשעה) עמ' נה
סג למיימינים בה אורך ימים וכ"ש וכו' שער התפלה (תשמט) שער רנה פ"ד
סג למיימינים בה אורך ימיםהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"א
סג מ"ד אורך ימים בימינהראש דוד (תקלו) דף א ע"ד
סג מ"ד אורך ימים בימינהראש דוד (תקלו) דף א ע"ד
סג מימרא דרחב"אמעינות האמונה (תשסב) עמ' שיא
סג ע"א אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודחכמת התורה במדבר עמ' קי
סג ע"א אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודיחל ישראל אבות ח"ו עמ' רד
סג ע"א אורך ימים בימינה, כל העוסק בתורה וכו'צדקה חיים דף עד ע"ד (דף רס"ג ע"ג ד"ה ומהאי)
סג ע"א אורך ימים וכו' וכל שכן עושר וכבודבמסילה נעלה עמ' רנג
סג ע"א אורך ימים וכו' וכל שכן עושר וכבודשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' פז
סג ע"א אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בלק עמ' קצב
סג ע"א אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבדעין איה שבת פ"ו פסקא מו
סג ע"א אין בין עוה"ז לימוה"מ וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסא, קסה, שכט
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטוזמנים לששון עמ' כה
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטועולת שבת (אלמושנינו) עמ' רס
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטועין איה שבת פ"ו פסקאות נ-נא {הדמיון והשכל, הנראים כשני דברים נפרדים ולפעמים מתנגדים זה לזה, הם בכל זאת חזיון אחד וענין אחד, פשוטו של מקרא פעמים רבות הוא לבוש דמיוני לרעיון הפנימי, ולא תהיה ביניהם סתירה כי אם התאמה גמורה פנימית}
סג ע"א אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' מז
סג ע"א אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' צז, תלד
סג ע"א אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתנךשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שפח
סג ע"א אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא, חגרהו על מתניך, אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתועין איה שבת פ"ו פסקא סו; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קלז-קלח {יש ות"ח הוא נרגז ורוגז מחמת סלידתו מהמעשים הרעים [עיין תענית ד ע"א], ויש לעומתו עם הארץ שהוא מלא נחת ורגשות חסידות כי אין חוש המוסרי חודר בקרבו, מהראשון אפשר להרויח תיקון מעשי החברה, והשני עלול להשפיע על מקורביו חולשה מוסרית}
סג ע"א אמר רב הונא וכו' שמח בחור בילדותך וכו' ומפרש רש"י וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ק
סג ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
סג ע"א אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאההגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לא
סג ע"א ב' ת"ח המחדדין זל"ז בהלכה הקב"ה מצליח להם יכול אפילו שלא לשמה ת"ל וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' נד
סג ע"א בתחילה ליגמר אינש והדר ליסברגבורת יצחק שבועות עמ' רפז
סג ע"א גדול המלוה יותר מן העושה צדקהעין איה שבת פ"ו פסקא סה
סג ע"א גרול המלוה יותר מן העושה צדקהמאורי אור (אתרוג) פ"מא ה"ב
סג ע"א דליגמר איניש והדר ליסברעין איה שבת פ"ו פסקא נא {רק אחר העושר הסיכומי במרה כללית, ראויה היא ההפריה הרוחנית לבוא, למסבר אחר המגמר, אז תבוא החידוש בכל מעדניה, שהסימן היותר יפה שלה הוא במה שידע המחדש, הרוחף בשמי שמים של הרעיונות היותר רוחניים, שהבסיס הפשטי שהיא ההבנה היותר פשוטה וברורה, הוא היסוד שעליו נבנה הכל}
סג ע"א דליגמר אינש והדר ליסברשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שפב
סג ע"א ולחושבי שמו אפילו חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהעין איה שבת פ"ו פסקא ס
סג ע"א כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, אף פורק ממנו יראת שמים וכו' ההיא איתתא דעיילא לההוא ביתא למיפא וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות סז-סט
סג ע"א כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיחעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 323
סג ע"א כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתךעין איה שבת פ"ו פסקא מז
סג ע"א כל העושה מצוה כו' הקב"ה ג"ג ה' מבטלה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות וכו' ואפילו הקב"ה גוז גזירה הוא מבטלהעין איה שבת פ"ו פסקאות סא-סב
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרהמעינות האמונה (תשסב) עמ' קפז
סג ע"א לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת וכו' תכשיטין תן לו וכו' וכתתו תרבותם לאתים וכו' לא ישא גוי אל גוי חרבעין איה שבת פ"ו פסקאות מב-מד, מח-מט {הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך הרי הוא מתיקוני העולם, אבל כיון שיש ניגוד מוכרחת היא יראת המלחמה להמצא [כדי ששום גוי לא יעיז להתקיף את הגוי האחר] שעל ידי כח החרב מתקיים צביון החיים המלא ניגודים, והיא שומרת את השלום לפי הערך, ותעודתה שלא תהיה לכלי שימוש כי אם לתכשיט}
סג ע"א ליגמר איניש והדר ליסבר אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קה, קכו
סג ע"א ליגמר אינש והדר ליסברבמסילה נעלה עמ' קב
סג ע"א ליגמר וליסברס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קטז
סג ע"א למיימינים בה אורך ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד, למשמאילים בה עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכאעין איה שבת פ"ו פסקא נח
סג ע"א למיימינים בה אורך ימיםחכמת התורה שלח עמ' קנא
סג ע"א למיימינים בה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ע"ב ע"ד (דף רנ"ט ע"א ד"ה ואי); נפש חיים בפתיחת הספר דף ל ע"ב (עמ' 29 קטע ראשון)
סג ע"א למיימינים בה סמא דחיי ולמשמאילים סמא דמותא נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סז
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים וכו' אורך ימים ליכא, ורש"י מיימינין עוסקין בה לשמה וכו'דעת קדושים (תשנ) - הקדמה, ועמ' לז
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד, למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפה
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד למשמיאילים בה עושר וכבודשיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ח
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים וכו' למשמאילים בה עושר וכבוד איכאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' נא, עח, רפא, תקטו
סג ע"א למימינים בה וכו' למשמאילים בה וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קסו, רג, רו
סג ע"א למימינים כה אורך ימים וכל שכן עושר וכבודחכמת התורה קורח עמ' צב
סג ע"א מאי אלהשלטי הגבורים (תשע) עמ' קעח
סג ע"א עצי ירושלים של קנמון היו וכו' ומשחרבה ירושלים נגנזועין איה שבת פ"ו פסקאות מ-מא
סג ע"א רש"י ד"ה למשמאילין בהשם דרך ויקרא עמ' רנז, רס, שמג
סג ע"א רש"ישם דרך שמות עמ' שסג
סג ע"א שני ת"ח המדגילים זה לזה בהלכהעין איה שבת פ"ו פסקא סד {בעת הלימוד, גם כשהאמת הפשוטה נעלמת מהלומדים והם מחפשים אנה ואנה, האהבה האלהית מתרבה ע"י חיפוש זה}
סג ע"א שני ת"ח המחדדין זה לזה בהל כה וכו'תורת לוי יצחק עמ' שלו
סג ע"א שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להםעין איה שבת פ"ו פסקא נה; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקמא-תקמב {הראוי שיהיה לאדם צמאון להשתלמות, וזה בא ע"י ההכרה של מה שעדיין חסר לו, בעל גסות הרוח יש לו תכונה של עצלות בבקשת האמת, החידוד מרחיב כל ציור קטן שיהיה למרחב גדול}
סג ע"א שני ת"ח המחדדין זה לזה בהלכה וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות נב-נז
סג ע"א שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולםפרשת דרכים (תשסה) עמ' ת
סג ע"א שני ת"ח המקשיבים זה לזה בהלכהעין איה שבת פ"ו פסקא סג {ההופעה האלהית בעולם מתגלה ע"י ההקשבה לכל מהלכי הדעות, ולדעת שיש מקום בעולם גם לדעה השונה מדעתו}
סג ע"א שני ת"ח הנוחים זה לזה בהלכהעין איה שבת פ"ו פסקא נט {השקפות שונות שיש בין ת"ח, והן לפעמים מנגדות זו לזו, אינן אלא חלק מההקשבה העליונה הכוללת כל והיא מקור התורה האלהית [הערת המלקט; עיין דברי מהר"ל, באר הגולה עמ' יט-כ], על כן לפי אותו הערך שהאורח האלהית הכללית שורח בלב דורשי התורה, כך תיולד בלב יותר נחת רוח לשמוע השקפות שהן שונות ומתנגדות מההשקפות שלו, וידע איך להשתמש בהרכבת כל הדיעות}
סג ע"א שני ת"ח הנוחין זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להן שנא' אז נדברו יראי ה' וגו' כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רח
סג ע"א שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה וכו' (ובמהר"ל) שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה ד אות א
סג ע"א שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רא
סג ע"א תכשיטין הן לומגולה לגאולה עמ' 319
סג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית את עצמו עליהן נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' כד
סג ע"ב אמר רב הונא מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וכו' ר"ל אמר וכו' ומפרש רש"י נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' כב, פח, קעב
סג ע"ב אר"ה מ"ד שמח בחור בילדותף ר"ל אמר עד כאן כו'אמרי טל מאמר פה
סג ע"ב בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי היצה"רדברי שאול ויקרא עמ' שלד
סג ע"ב ויטיבך לבך, על ת"תרנת יצחק תפלה עמ' רעג
סג ע"ב מהרש"א ד"ה אמר ר"ל כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
סג ע"ב עד כאן דברי יצר הרע וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רה
סג ע"ב עד כאן לד"ת מכאן ואילך למעש"טראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יג
סג ע"ב עד כאן לדברי תורה, מכאן ואילך למעשים טוביםעין איה שבת פ"ו פסקא עא
סג ע"ב ציץ כמין טס של זהב ורחבו ב' אצבעות וכו' וכתוב עליו בשני שיטין יו"ד ה"אעין איה שבת פ"ו פסקאות עב-עג
סג ע"ב קדש לה' בשיטה אחתשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצח
סג ע"ב רשב"א, ההוא במדין כתיבדברי שאול במדבר עמ' ערב
סג ע"ב שמח בחור בילדותך וגו' עד כאן דברי יצה"ר וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' פט, קכט
סג ע"ב שמח בחור בילדותך וכו' ודע כי על הכל וכו' עד כאן דברי יצה"ר וכו' ריש לקיש אמר עד כאן לד"ת מכאן ואילך למע"ט נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' טז, פג
סג ע"ב שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי יצר הרעעין איה שבת פ"ו פסקא ע {אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם שיהיו נטיות החיים הטבעיות בכל מילוי חוסנן וסערת רוחן ניטלות ממנו, כי אז תהיה הויתו לקויה ופגומה וכו' טענותיו של יצר הרע צריכות להמצא בקרב הלב, דברי יצר הטוב יסוד כח השופט, מלא חשבון, צריכים להיות מתלוים עמהם}
סג ע"ב שמח בחור וגו' עד כאן דברי יצה"ר וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפ, שלד
סג עצי ירושלים של קנמון היו ובשעה שהיו מסיקין ריחן נודף בכל ארץ ישראל ומשחרבה ירושלים נגנזה ולא נשתיר אלא כשעורה בגזאי דצמצמאי מלכתאישראל באדם פרק כ
סג ציץ כמין טס של זהב כו' יוד הא למעלה וקודש למד למטה כו' בשיטה אחתישראל באדם פרק כ
סג. א"ר כהנא כד הוינא בר י"ח שנין וגמירנא לי' לכולי' הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטודרש משה (קלנברג) ח"ב דף כ
סג. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבודשם אליעזר דף קיט ע"א
סג. אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד אורך ימים למיימינים בה וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קנב, קנז, קסו
סג. אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, למשמאילים בה עושר וכבודדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עח
סג. אורך ימים וכו' למיימינים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכו'ייטב פנים ח"א דף קפב, קצז
סג. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבדדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 112
סג. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שסה {הבונה לספירת המלכות}
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטומטר השמים - עמודי העולם עמ' תקסט
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטופרפרת משה ח"א עמ' תצט
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטושיחות לספר בראשית עמ' שצה
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפט, קצז, רנד
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטותשבי (תשסה) עמ' רפד שורש פשט א', עמ' רמג שורש קרא א'
סג. אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגריהו על מתניךמגדנות אליעזר עמ' כה
סג. בימינה למיימינים בה תורת המצרף עמ' קנה
סג. גדול המלוה לעני יותר מן העושה צדקהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רלה
סג. גדול המלוה מעושה צדקהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקיב
סג. דליגמר איניש והדר ליסברשבילי פנחס (תשעז) עמ' שמח
סג. העוסקים בתורה שלא לשמה יזכו לעושר וכבוד בעוה"ז ולא בעוה"בדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1097
סג. העושה מצוה כמאמרהתורת אברהם עמ' מו
סג. הקב"ה גוזר והצדיק מבטלמאור ושמש (תשסט) עמ' סז, קלה, קסה, תב, תשפט
סג. ולא בתריס ולא באלהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 991
סג. ותורך נוראות ימינך, שזוכה לדברים שנאמרו בימינה של תורה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ג {ע"י ענוה זוכה לחיים}
סג. חגרהו על מתניךפרפרת משה ח"ב עמ' צא
סג. חישב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהמגדנות אליעזר עמ' ס, שצ, תה
סג. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאהשארית יעקב (אלגזי) דף קנא ע"ד
סג. חישב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאלו עשאהעל הגאולה ועל התמורה סי' עא עמ' קכא
סג. חישב לעשות מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רמ, תא
סג. יכול אפי' שלא לשמה ת"ל על דבר אמתמרפא לנפש בראשית עמ' ז
סג. כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 624, פ"ד הערה 953
סג. כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותמטר השמים (תשנ) דברים עמ' נו
סג. כל העושה מצוה כמאמרה וגו' אפילו הקב"ה גוזר גזירה הוא מבטלהשם אליעזר דף מח ע"ג
סג. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת לך לך
סג. ליגמר איניש והדר ליסבר נפש יוסף (תשעד) עמ' קעב
סג. ליגמר איניש והדר ליסברעזר מיהודה (תשנט) עמ' סז
סג. ליגמר אינש והדר ליסברמטר השמים - עמודי העולם עמ' כ, צט
סג. ליגמר אינש והדר ליפברשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמ
סג. למיימינים בה אורך ימים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנח
סג. למיימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 84, פ"ד הערה 659, 823-822, פ"ו הערה 1457-1458
סג. למיימינים בה אורך ימים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תא
סג. למיימינים בה אורך ימיםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מי"ב
סג. למיימינים בה, רש"ימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רעג
סג. למיימינים וכו' אור החיים ויקרא פרק כו פסוק יא
סג. למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תעז
סג. למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קמו
סג. למיימינין בה אורך ימים איכאשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צה
סג. למיימינין בה אורך ימים וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' תצב
סג. למימינים בה אורך ימים איכא וכו' רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלג - ר"ב בן חיים
סג. למשמאילים בה עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכאדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 36, פ"ה הערה 2345, 2360, פ"ו הערה 1458-1459, סוף פ"ו הערה 8
סג. לעולם הבא עין לא ראתה אלקים זולתיךקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תכג
סג. מ"ד אורך ימים בימינה כשמחלה ע"זדברי יוסף (הכהן) דף יג ע"א
סג. מידי הרהור מי יצאנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מד
סג. מעיקרא לגמר אנש והדר לסברדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1127
סג. מעלת ת"ח שנוקם ונוטר, ומהרש"אדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תכ
סג. מצות הלואה גדולה ממצות צדקהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תצו
סג. מתחילה לגמר והדר לסבר שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק ה
סג. קליפה משמר תוכו של פרי ועל ידו מטלטלים הפרי אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפ
סג. שומר מצוה לא ידע דבר רעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רכד-רכה {לענין ארבע כוסות ועוד מצות}
סג. שלא לשמה עושר וכבוד איכא, לשמה אורך ימים איכא, וכ"ש עושר וכבודדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 40
סג. שני ת"ח המקשיבים זה את זה בהלכה, הקב"ה שומע לקולם וכו' ואם אינם עושים כן גורמים לשכינה שתסתלק מישראלדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 353
סג. שני ת"ח הנוחים זה את זה בהלכה, הקב"ה מקשיב להםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יט (סז) {הם נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת}
סג. שני תלמידי חכמים המדגילין זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבןגל עיני ח"א עמ' קע
סג. שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להם וכו' ועולים לגדולהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 35, 1352
סג. ת"ח אם נוקם ונוטר חגרהו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רמט
סג. ת"ח נוקם ונוטר כנחשפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תנז
סג. ת"ח נוקם ונוטרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קכ
סג. תוס' ד"ה טבל אם עבר ותיקנו משמע במזידייטב פנים ח"א דף רמו
סג: ליגמר אינש והדר ליסברקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' כח
סג: מי מושל בי אלו הצדיקים וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קעד
סג: ע"כ דברי היצה"רשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שעג
סג: עד כאן דברי יצה"רשארית יעקב (דוויך) עמ' רח
סג: עד כאן דברי יצר הרעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רח
סג: עד כאן דברי יצר הרעשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תמח
סג: שלשלתתשבי (תשסה) עמ' רסז שורש שלשל א'
סג: שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובשבילי פנחס (תשעח) עמ' שצ
סג: שמח בחור בילדותך ע"כ דברי היצה"רשמע יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קיח
סג: שמח בחור וכו' עד כאן דברי יצר הרע מכאן ואילך דברי יצר טובשבילי פנחס (תשעד) עמ' עב
סג: שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרידרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 62
סג: תוס' ד"ה מנין לאריגארשות החיים עמ' תפה
סד אם מידי עבירה יצאנוטירת כסף דף קצח ע"ד
סד כל המסתכל באצבע של אשה כסא רחמים (תשסג) עמ' ו
סד כל המסתכל באצבע של אשהכסא רחמים (תקסג) דף ג ע"ג
סד כל המסתכל באצבע של אשהכסא רחמים (תקסג) דף ג ע"ג
סד מכל מקום הוצרכו כפרה וכו' שזנו עיניהם מן הערוה שער התפלה (תשמט) שער ניפול פנ"ב
סד ע"א אם חזרתם לקלקולכם הא'צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מא ע"ד, מב ע"א
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רי
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו כו'אמרי טל ליקוט מ
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ג
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנו מידיצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מא ע"ד
סד ע"א אמר להן משה לישראל שמא כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
סד ע"א בענין כומזשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
סד ע"א הביאו מהשלל קרבן לד' משום שחששו שמא נכשלו בהרהור נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רמז, רנו
סד ע"א ונקרב את קרבן ה' וכו' טבעת עגיל וכומז וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות עד-עט
סד ע"א לכפר על הרהור הלב תוס' ד"ה מידידברי שאול במדבר עמ' רעג, רעו
סד ע"א מידי הרהור לא יצאנודברי שאול במדבר עמ' רעו
סד ע"א רבותינו אמרו ולא נפקד ממנו איש לדבר עבירהשם דרך במדבר עמ' קסג
סד ע"א שם כומ"ז כאן מקום זימהמהר"ם שיק שמות עמ' קנט
סד ע"א תוס' ד"ה מידי הרהורצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף מא ע"ג
סד ע"ב בל ימים שבנדתה תהיה בנדוימאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"א
סד ע"ב יוצאת אשה וכו' בפאה נכריתשרי המאה ח"א עמ' 17
סד ע"ב כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
סד ע"ב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 428
סד ע"ב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בתדרי חדרים אסור וכו' ולא בזוג אע"פ שהוא פקוקעין איה שבת פ"ו פסקא פ-פא
סד ע"ב לומר לך המסתכל באצבעראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
סד ע"ב מוך שהתקינה לנדתהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמו
סד ע"ב מפני מה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפניםעין איה שבת פ"ו פסקא ט
סד ע"ב שלא תתגנה על בעלה וכו' זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול וכו'עין איה שבת פ"ו פסקאות פב-פג
סד. א"כ כפרה למהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קא
סד. אם מידי מעשה יצאנו מידי הרהור לא יצאנומאור ושמש (תשסט) עמ' תערב, תרעג
סד. אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו שפת אמת (הלוי) משלי פרק ה פסוק י
סד. אנשי הצבא הקריבו קרבן בשביל הרהורי עבירהעזר מיהודה (תשנט) עמ' נב
סד. ויקצוף משה על פקודי החיל וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' תמא
סד. טווי וארוג בעינןפרפרת משה ח"א עמ' שעז
סד. כמז ר"ת כאן מקום זימהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקל
סד. כפרה על הרהור בבנות מדיןשיחות לספר במדבר עמ' רעז, שב
סד. לכפר על וגו' על הרהור עבירהצידה ברוך פרשת מטות
סד. עד שבא ר' עקיבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לה, לו
סד. רש"י - מים חיים לזגמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסה
סד. שמא חזרתם לקלקולכם הראשוןפרפרת משה ח"ב עמ' רעה
סד: זקנים הראשונים וכו' עד שבא ר"עפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנז
סד: כל מה שאסרו מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעט
סה ע"א כל דבר שנותנת לפיהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שסז
סה ע"א מאי צינית וכר, אמר אביי שמע מינה כולהו מעלו להדרשות הר"ן (תשסג) עמ' תצד
סה ע"א סלע על גבי הציניתמנחת קנאות עמ' טו
סה ע"ב אין המים מטהרין בזוחליןלנבוכי הדור עמ' 98 (סוף יד); פנקסי הראי"ה ח"ב עמ' סו {טעם שצריכים טבילת מקוה באשבורן}
סה ע"ב פורפת על האבן וכו'לב חיים חלק ב (סימן קפ"ז) דף קכד ע"א (ד"ה תשובה)
סה ע"ב פרתבעקבי יעקב עמ' ר
סה ע"ב רש"י ד"ה וסבר שמא ירבו נוטפיןטהרת יו"ט חי"ח עמ' כג
סה תוס' ד"ה דלאו דוקא תאנה דהא רוב אילנו' כו'סוכת דוד (שירירו) דף כה/צה ע"ד
סה. הערביות יוצאות רעולות והמדיות פרופותהסתרים באסתר עמ' 24
סה. רש"י ד"ה כל שאסרו חכמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ש
סה: הקיטע יוצא בקב שלוייטב פנים ח"א דף רג
סה: נהרא מכיפיה מתברךמגדנות אליעזר עמ' קיא
סה: רש"י ד"ה אלא פרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלח
סה: תוס' ד"ה הקיטעמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שיב
סו ע"א אמר אבין בר הונא וכו' סחופי כסאערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 410
סו ע"א יוצאין באבן תקומה בשבתמנחת קנאות עמ' כז
סו ע"ב אבן תקומהשלטי הגבורים (תשע) עמ' רכה
סו ע"ב אמד אביי אמרה לי אם וכו'מנחת קנאות עמ' יז
סו ע"ב אמר אביי כל מניינא בשמא דאימאמנחת קנאות עמ' יז
סו ע"ב כל מנייני בשמא דאימאשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שסג
סו ע"ב נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לדבר אמרצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נח ע"ב
סו רש"י ד"ה סיפא אתאןצפיחית בדבש סי' כח דף סז ע"ג
סו תוס' ד"ה אחתומיןדרכי הים דף כה ע"ג
סו. אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ו
סו. וסימנך סמך סמךתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו(מו) {לפי הגמרא בשבת קד.}
סו. כוורת של קשפרפרת התורה עמ' כ
סו. כוורת של קשפרפרת התורה עמ' רמט
סו. סנדל של סיידין מטהרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שיא
סו. תוס' ד"ה כוורת, ר' עקיבא ס"ל דעץ הדעת חטה היהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פא
סו: הבנים יוצאים בקשרים ובני מלבים בזוגיןנטעי אשל בראשית עמ' מו
סו: הבנים יוצאים בקשרים כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יח
סו: הבנים יוצאין בקשריםייטב פנים ח"ב דף קנה
סז ע"א אסור לעם ישראל לעשות כמעשי הגויים אף אם אינם עושים כן לשם ע"ז נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' יח
סז ע"א הא אין בו משום רפואה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תפה-תפו
סז ע"א המרקדת לכותח והמשחקת לעדשיםמנחת קנאות עמ' כז
סז ע"א וטמא טמא יקרא - יודיע צערו לרבים וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לב
סז ע"א חמרא וחיי לפום רבנןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' יא
סז ע"א טעינת אבנים באילן המשיר פירותיומנחת קנאות עמ' רב
סז ע"א יוצאין בביצת החרגול בשבתמנחת קנאות עמ' כז
סז ע"א ישראל בני מלכים הםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 266
סז ע"א כולהו איתנהו משום דרכי האמורי לבר מהני וכו'מנחת קנאות עמ' כז
סז ע"א כל דבר שהוא משום רפואה אין בו משום דרכי האמורימנחת קנאות עמ' יט, כ, כז
סז ע"א כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורידרשות הר"ן (תשסג) עמ' קסד, תפח, תצג, תקנה
סז ע"א כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמוריעין איה שבת פ"ו פסקאות צו-צז
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםגנזי ראי"ה חנוכה עמ' קמו
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רה
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תד
סז ע"א כל ישראל בני מלכיםחכמת התורה בלק עמ' רנ
סז ע"א לאשתא צמירתא וכו' [הרפואות והלחשים]עין איה שבת פ"ו פסקאות פד-צה
סז ע"א לאשתא צמירתא וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תפו-תפז
סז ע"א לסימטא לימא הכימנחת קנאות עמ' יח
סז ע"א מאמר הצלוב ואבן תקומהמנחת קנאות עמ' יד-טז
סז ע"א מי שיש לו עצם בגרונו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תפז
סז ע"א משום דרכי האמורימנחת קנאות עמ' יד, יז, יט
סז ע"ב גד אינו אלא לשון עבודה זרהשרי המאה ח"ה עמ' 257
סז ע"ב האומר גד גד (על עניני לחשים, וביאור נמשל ורעיון לכמה מהם)עין איה שבת פ"ו פסקאות צח-קיב
סז ע"ב האי מאן דמיכסי שרגא וכו' בל תשחיתעין איה שבת פ"ו פסקא קיג
סז ע"ב חמרא וחיי לפום רבנן ולפום תלמידיהוןעין איה שבת פ"ו פסקא קיד
סז ע"ב חמרא וחיי לפום רבנןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יג
סז ר' עקיבה אכל כסא וכסא הוי אמר חמרא וחיי לפום רבנן וכו'המדרש והמעשה פ' ויקרא ח"א
סז. אישתא צמירתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רז
סז. ורבים מבקשים עליו רחמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רג
סז. כל ישראל בני מלכים הםמרפא לנפש בראשית עמ' שסג, תנב
סז. כל ישראל בני מלכים הםשיחות לספר במדבר עמ' רי, רע
סז. כל ישראל בני מלכים הםתפארת ציון (אבא שאול) עמ' צ - מבוא
סז. כל ישראל בני מלכים הןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנ, רפא (שנג) {'מלכים' היינו תפארת ומלכות}
סז. כל ישראל בני מלכיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שכ {תפארת ומלכות נקראים מלכים}
סז. כל ישראל, בני מלכים הםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' צח
סז. להודיע צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שמו, ח"ג עמ' שכג
סז. קעבר משום בל תשחיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סב
סז: בפיה"מ להרמב"ם ובמאירי, דבר שיש בו עונש מיתה קרוי 'גדול'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קנח, (צה), שנו(ט)
סז: גד גדי וסנוק לאמאור ושמש (תשסט) עמ' תקעט, תשפא
סז: גד גדי וסנק לאגיא חזיון ח"א דף ע ע"ב
סז: השוכח עיקר שבת וכו'נטעי אשל בראשית עמ' תא
סז: והמשתקת לעדשיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסו {עדשה ענין שתיקה}
סז: והמשתקת לעדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמז (תריא) {עדשים יש לו ענין ומהות השתיקה, והוא מאכל אבילות}
סז: חמרא וחיי לפום רבנן אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שיט
סז: חמרא וחיי לפום רבנןמרפא לנפש בראשית עמ' תנ
סז: חמרא וחיי, חיי וחמראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רכד
סז: כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי דרשות הר"ן (מישור) עמ' צב, רצו
סז: לאישתא צמירתא לשקול סכינא דפרזלא וכו' דרשות הר"ן (מישור) עמ' רצז
סז: פירוש הרמב"ם, 'כלל גדול' דשבת עונשו חמורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיב (שפד)
סז: תוס' ד"ה מפני [שמקרב את כבויו] דגזרינן ע"ש אטו שבת ובשבת יכול לבא לידי כיבויייטב פנים ח"א דף רלט
סח כלל גדול משום דאיכא כלל אחריוהמדרש והמעשה פ' אחרי ח"ב
סח ע"א אנן דסגינן בשלימותא מהר"ם שיק ויקרא עמ' לז
סח ע"א גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ס
סח ע"א כשחטאו ישראל בעגל פרקו להם הב' כתרים מהר"ם שיק ויקרא עמ' ח
סח ע"א לשון שמלאכי השרת משתמשין בו מהר"ם שיק ויקרא עמ' כט
סח ע"א מ"ט תנא כלל גדולראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כ
סח ע"א מי גילה רז זה לבני מהר"ם שיק במדבר עמ' לו
סח ע"א מי גילה רז זה לבני מהר"ם שיק ויקרא עמ' צב
סח ע"ב כששמעו ישראל הדיברות בסיני יצתה נשמתן מהר"ם שיק ויקרא עמ' קמד
סח ע"ב רב ושמואל אמרי דתינוק שנשבה לבין הנכרים וכו' חייבשיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות ב
סח ע"ב שיטת מונבז באומר מותרפרי חיים (קנולר) פרשת ויקרא
סח. בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמעמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' קי
סח. גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית וכו', ומהרש"א בתוס' ד"ה גדולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קיב (שפד)
סח. דאית בהו אבות ותולדות תני גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כה, קעג
סח. יוצאין בסלע שעל גבי הצינית דרשות הר"ן (מישור) עמ' ש
סח. מכלל דאיכא עוד כלל אחרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קמו
סח. שבת דאית ביה אבות ותולדות תני כלל גדולתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצז {השוואות לזה}
סח: אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כה
סח: נדר תינוק שנשבה דולה ומשקה פורים עמ' שנג
סח: נקרא מכיפיה מיבריךנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תכז
סח: תינוק שנשבה בין הנכריםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' לה
סט מאירידי השב דף לג ע"א
סט מזלזל בנט"יככר לאדן (תקסא) דף רפו ע"ב
סט ע"א אר"ה היה מהלך כדרך וכי'חוט של חסד (תרכה) דף קד ע"א
סט ע"א שב מידיעתו מביא קרבןשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' יט
סט ע"ב ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא יום השבתפרשת דרכים (תשסה) עמ' שסז
סט ע"ב היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יורע מתי שבתעין איה שבת פ"ז פסקא א
סט ע"ב המהלך בדרך ואין יודע מתי שבת וכו' בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קח
סט ע"ב מונה ו' ומשמרבגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף א ע"ב
סט ע"ב מי שהולך במדבר ושכח מתי שבת וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קסז
סט ע"ב ראוי הי' יעקב לירד בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו גרמה לו מהר"ם שיק ויקרא עמ' ו
סט. דרשו הפ' ועשה אחת מהנהמרפא לנפש בראשית עמ' תמט
סט. המהלך במדברמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צ
סט. כל שחייבין על זדונה כרת חייבין על שגגתה חטאתדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 352
סט. מנינא למה לי - ליתני אבות מלאכות הזורע וכו' ואנן ידעינן כמה איכאדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1771
סט. מנינא למה לידרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1221, פ"ה הערה 1895
סט: אר"ה הי' מהלך במדבר וכו' מ"ם כברייתו של עולם ומ"ס באדם הראשוןאור גדליהו מועדים דף עב ע"ד, עג ע"א, בראשית דף ט ע"ד, שמות דף לו ע"ב
סט: בקידושא ואבדלתא, רש"י לזכרון בעלמאשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קפה
סט: ההולך במדבר ואינו יודע מתי הוא יום שבת דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שסג
סט: היה מהלך בדרך או כמדבר ואינו יודע אמתי שבתצדקת יוסף עמ' קפז
סט: היה מהלך בדרך ואינו יודע מתי שבתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שעד, תשט-תשי
סט: היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד חייא בר רב אומר משמר יום אחד ומונה ששה במאי קמיפלגי מר סבר כברייתו של עולם ומר סבר כאדם הראשוןשבילי פנחס (תשעב) עמ' ריט
סט: המהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת וכו'שפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קפג
סט: המהלך בדרך ואינו יודע מתי שבתלב שלום בראשית עמ' ע
סט: מונה ו' ימים וכו' אור החיים שמות פרק לא פסוק טו
סט: מונה ששה ומשמר יום אחדתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמה(מו) {והוי ודאי שבת}
סט: מונה ששה ימים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תל
סט: מונה ששה ימים ומשמר יום אחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכא-קכב (תיד-תטז) {הוא בעצם השבת שלו}
סט: מי שהוא בדרך ואינו יודע מתי הוא שבת וכו' מונה ו' ימים ומשמר יום א' וכו' משמר יום א' ומונה ו' ימיםהישר והטוב (תשסג) עמ' קנו
סט: מר סבר כברייתו של עולם ומר סבר כאדם הראשוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קכו {השוואה לזה}
סט: משמר יום אחד ומונה ששה כאדם הראשוןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' נב {משמע דשמר שבת}
סט: שכח אימתי חל שבת האיך מונה לשבתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כג
סטדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 337
ע אלה ל"ו דברים הדברים שער התפלה (תשמט) שער ביצור וקריאה פ"ד
ע ע"א אלה הדברים, הרי ל"ט מלאכות שהיו במשכןמהר"ם שיק שמות עמ' קלו
ע ע"א דברים הדברים אלה הדבריםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 134, ח"ג עמ' 71
ע ע"א דברים הדברים, אלה הדברים, אלה ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניעולת ראיה ח"ב עמ' מז-מט
ע ע"א דרשו ללאו או לחלקדברי שאול שמות עמ' שס
ע ע"א הבערה ללאו יצאה או לחלק יצאהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רס
ע ע"א ועשה מאחת מהנה פעמים שחייבין אחת על כולן ופעמים שחייבין על כל אחת ואחתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נז
ע ע"א לך לך אמרינן נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרבשם דרך ויקרא עמ' קפח
ע ע"א פעמים שהוא חייב על כל אחת ואחתבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' סה
ע ע"א תוס' ד"ה אא"עדי השב דף כט ע"ב
ע ע"ב אבות מלאכות וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שמא
ע ע"ב תוס' ד"ה נודעשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לא
ע ריטב"א די השב דף כט ע"ג
ע רש"י ד"ה אחת מאחת וכו' לרבות שהכותב שם משמעון וכו'ייטב פנים ח"ב דף עט
ע. אלה גימטריא ל"ו הוי הדברים הוי תלתא אלו ל"ט מלאכותדברי אש (כץ) עמ' רמג
ע. אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותהישר והטוב (תשסג) עמ' שעה
ע. דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנא' למשה בסיניייטב פנים ח"ב דף נו
ע. דברים הדברים אלו ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלט
ע. דברים הדבריםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפב
ע. הבערה ללאו יצאה או לחלקפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשעד
ע. הבערה ללאו יצאהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיג
ע. ועשה אחת מהנה פעמים שחייבים אחת על כולןייטב פנים ח"ב דף עט
ע. ל"ט מלאכות נלמד מאלה הדבריםשבילי פנחס (תשעט) עמ' תקי
ע. למד דין ל"ט מלאכות מתיבות אלה הדברים דברת שלמה (תשעא) עמ' רא
ע. מנין הל"ט מלאכות דרשו מן אלה הדברים כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' קיח
ע. תוס' ד"ה הבערהארשות החיים עמ' תעד
ע. תוס' ד"ה מאי [טעמא דר"י] בענין אחת מאחתייטב פנים ח"ב דף עט
ע. תוס' ר"ה, הבערהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
ע: דידע לשבת במאיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קפג
ע: הנה אבות, מהנה תולדותייטב פנים ח"ב דף פ
ע: תוס' ד"ה נודעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיז
עב ע"ב נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ל
עב ע"ב תניא נשמתן ש"ץויחי יעקב דף כז ע"א
עב תוס' ד"ה בעלראש דוד (תקלו) דף א ע"ד
עב: נתכוין להגביה את התלוש וחתך את המחוברארשות החיים עמ' קעד
עב: תוס' ד"ה רבאעל הגאולה ועל התמורה סי' לח עמ' עז
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלב
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחתתורת חז"ל עמ' 45
עג ע"א אופה לא היה במשכןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פד
עג ע"א ארבעים מלאכות חסר אחתרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלד סי"א
עג ע"א המוציא מרשות לרשותטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמ
עג ע"א והמוחק על מנת לכתוב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' פ
עג ע"א והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיותשיחות עבודת לוי סי' מ אות ב
עג ע"א מכה בפטישכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמה
עג ע"ב מאן קטל אספסתאבית מועד (גטיניו) דף א ע"ב
עג ע"ב תוס', אם התרו בו סתם אל תשמר חייב ואם התרו בו משום מלאכה אחרת פטורגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נו
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רעה
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחתארשות החיים עמ' תקנ
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחתהישר והטוב (תשסג) עמ' שעה
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכה
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחתשבילי פנחס (תשעד) עמ' תקג
עג. אבות מלאכות מ' חסר אחתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נט
עג. ארבעים מלאכות חסר אחתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' דש (מז)
עג. הזורע וכו', תוספות יום טוב - הוה ליה למיתני 'זריעה' וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכג-קכד (תכג) {שבת הוא איסור גברא}
עג. היתה לו גבשושיתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
עג. המבריך והמרכיבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רצא
עג. המוחק על מנת לכתובתשבי (תשסה) עמ' קנח שורש מחק
עג. המוציא מרשות לרשותרנת יעקב עמ' פב, שי
עג. חופר גומא ואינו צריך אלא לעפרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפד
עג. ל"ט מלאכותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לו (קכח) {הם נגד ל"ט ימי ספירה שאחרי עשרה ראשונים}
עג. מלאכת הוצאהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיד (עד) {כולל כל המלאכות והיא טעם כולם ולכן נזכרת באחרונה}
עג. מלאכת מוציא היא האחרונה בל"ט מלאכותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שלא {דהאחרונה כוללת כולם והיא טעם כולם, דכולם ענינם היציאה מאחדות לפירוד}
עג. רמב"ן ור"ן, לא תני הושטה במנין המלאכות דאין לה תולדהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שמה
עג. רש"י (ד"ה האופה) דאופה לא היה במשכןשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קז
עג. רש"י ד"ה מתקןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפד
עג. שלשה עשר מלאכות סידורא דפת שפת אמת (הלוי) משלי פרק ט פסוק א
עג. תוי"ט ד"ה אבות, ארבעים חסר אחת ולא ל"טתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכג, שא
עג. תוס' ד"ה וצריך להםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כב
עג. תוספות יום טוב ד"ה אבותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיב-שיג {מדוע לא תני שלשים ותשע}
עג. תנא הקוצר והבוצרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' א
עג: הזומר בשבת חייב משום נוטעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעז
עג: מכדי מכרב כרבי ברישא לימני חורש והדר לימני זורע תנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבינחלת שמעון (תשסו) עמ' מג
עג: תוס' (ד"ה מפרק בא"ד) דחלזון דג הוא לגבי בהמה, סתירה ממש"כ לקמן (עה.)שפוני טמוני חול (תשכג) עמ' נד
עד ע"א שדא קמייהו כלכלה דפירי ולא ידענא אם משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור או משום עין יפה הוא רמכויןעין איה שבת פ"ז פסקא ב {בעולם מחשבות המוסר יש ב' אופני בירור, או לבר את הפסולת ולזרוק אותה חוצה, אבל גדולי הדיעה מבררים את הטוב, וממילא נדחה הרע}
עד ע"ב הקושר והמתיר וכו' קושר על מנת להתיר, אורגי יריעות שנפסק להם נימא, צדי חלזון קושרין ומתירין וכו'עין איה שבת פ"ז פסקאות ג-ט {הנמשל של ההלכות, בענין קשרי המחשבות אפילו העוברות והחולפות, הינן קשורות להמחשבה הקבועה החיה וקיימת לעד, היא המחשבה האלהית}
עד. הטוה צמר שע"ג בהמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כ
עד. וכי מותר לאפות פחות מכשיעור, ורש"יפרפרת משה ח"א עמ' תד
עד. וכי מותר לאפות פחות מכשיעורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שסח-שסט (רז) {הוה ליה למימר וכי מותר 'לברור' פחות מכשיעור}
עד. וכי מותר לאפותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכד, רסב
עד. וליחשב נמי כותש, בפי' ר"ת המובא בחי' הרמב"ןשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קה, קז
עד. מאן דעביד חביתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יג
עד. קשירה כמשכן היכא הואימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצט
עד. רש"י - וכי מותר לאפות פחות מבשיעורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קח
עד. רש"י ד"ה וכי מותר לאפותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פא
עד. רש"י ד"ה וכי מותר, חצי שיעור במלאכת שבת אסורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעה (רלג) {אבל חצי מלאכה מותר}
עד. שוחט משום מאי מחייב משום צובע ופי' התוס' שוחט דעלמאדרש משה (קלנברג) ח"א דף כט
עד. תוס' ד"ה חביתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט
עד: הטווה צמר שע"ג בהמה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשצט
עד: הקשירה ביתדות אהלים היתה קשירה ע"מ להתירשיח דוד (תשסח) עמ' קל
עד: והתופר שתי תפירות, והא לא קיימאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רכט) {השוואות לזה}
עד: קשירה במשכן היכא הואי אמר רבא שכן קושרין ביתדות אהלים, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' עט
עה כל היודע לחשוב תקופות ומזלות ואינו חושב כךפעולת צדיק (בריש) דרוש מו
עה מצוה לאדם לחשוב בתקופות ומזלותהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
עה ע"א בל מי שיודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו מחשב וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 282
עה ע"א היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, אסור לספר הימנועין איה פ"ז פסקאות יב, טו-טז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' שג-שז {טעמים לזה}
עה ע"א הלומד דבר אחד מן המגושעין איה שבת פ"ז פסקאות יא-יד {אודות דרכי חושך}
עה ע"א המותח חוט של תפירהעין איה שבת פ"ז פסקא י {פעולת המלאכה אינה נמדדת לפי המאמץ כמה כח צריך האדם להפעיל, אלא לפי איכות הפעולה}
עה ע"א התולש מעציץ נקוב חייבמנחת קנאות עמ' צח
עה ע"א ואת פועל ה' לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראועין איה ברכות פ"ד פסקא מט; עין איה שבת פ"ז פסקאות טו-טז {ראוי לכל חכם לבב לשאוב מי היראה ממעיין הנחמד של המציאות כולה, שכולו אומר כבוד ליוצרו}
עה ע"א ולחייב נמי משום נטילת נשמה וכו'לב חיים חלק ב (סימן קצ"ג) דף קכ"ו ע"ד (ד"ה ואשכחן)
עה ע"א חישוב תקופות ומזלותבעקבי יעקב עמ' פה
עה ע"א כל מי שאינו מחשב בתקופות ומזלות וכו'מנחת קנאות עמ' רב
עה ע"א כל מי שיודע לחשוב בתקופות ומזלות וכו'מנחת קנאות עמ' יב
עה ע"א מגושתא רב ושמואל ח"א חרשי וח"א גדופי וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכ(טז)
עה ע"א מנין שמצוה לחשב בתקופות ומזלותדברי שאול דברים עמ' כד
עה ע"א מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלותמאמרי הראי"ה עמ' 438; אדר היקר עמ' קכט {כל החכמות אף שאינן עיקריות, מכל מקום ראוי לישראל ובפרט לחכמי תורה שידעו אותן שעי"ז מתקדש שם שמים, ויוכלו להגיע עי"ז לתכלית שפיזרם הקב"ה בעולם, כדי להוסיף עליהם גרים ולפרסם יחודו בעולם, ועוד כי לפי הגר"א עוד יוסיף ע"י זה הבנה בדברי התורה}
עה ע"א מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלותעין איה שבת פ"ז פסקא טז
עה ע"א מצוה על האדם לחשב תקופות ומזלותאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' שז
עה ע"א פסיק רישיה ולא ימותלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קלא
עה ע"א שוחט משום מאי חייב, ותוס'שרי המאה ח"ג עמ' 80
עה ע"א שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובעבמסילה נעלה עמ' רכא
עה ע"א שוחט משום מאי מחייב, תוס'דברי שאול שמות עמ' שסה
עה ע"ב וזה חומר במוחק מבכותבשיחות עבודת לוי סי' מ אות ב
עה ע"ב כל מידי דאית ביה גמר מלאכה וכו' מכה בפטישכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמה
עה ע"ב כתב אות אחת גדולה ויש במקומה כדי לכתוב וכו' פטור נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' נז
עה ע"ב תוס' ד"ה חסר אחת תימא דממניינא דרישא וכו'כה תברכו (תרמא) דף קלג ע"ב
עה תוס' ד"ה מקמי חברי כו'קול שמואל (קונפורטי) דף קו ע"ג
עה. איזו חכמה ובינה שהוא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלותמרפא לנפש בראשית עמ' רכו
עה. הגהות מלא הרועים רש"י ד"ה שוחטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצז (כז) {למאן דאמר דבשר נחירה הותר במדבר, אם הוא הדין בחניקה}
עה. היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, אסור לספר הימנודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 375
עה. הצד חלזון והפוצעושפוני טמוני חול (תשכג) עמ' לג
עה. הצד חלזוןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצד
עה. הצר צורה בכלימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעא
עה. השוחט משום מאי מחייב, רב אמר משום צובעשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' קצא
עה. ואת פועל ה' לא יביטו - הבריאהשיחות לספר בראשית עמ' רלז
עה. ולחייב נמי משות נטילת נשמהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כד
עה. זה חומר במוחק מבכותבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב, מ
עה. חד אמר גדופימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רה
עה. כל כמה דאית ביה נשמה טפי ניחא לי' כי היכי דליציל צבעיהשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' נב, סג
עה. כל מידי דאית בי' גמר מלאכהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמט
עה. כמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה, כי היכי דליציל צבעיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצה (יט) {דם מת אינו טוב לצבע}
עה. לא תלמד לעשות וכו' אבל אתה למד להבין וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלא
עה. מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימותצור יעקב (יעבץ) בהר
עה. מנין שמצוה על האדם לחשב תקומ"זאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מכ"ג
עה. מצוה על האדם לחשב תקופות ומזלותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קס
עה. פסיק רישא ולא ימותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 171
עה. רב סבר שוחט מחייב משום צובע, ושמואל סבר משום נטילת נשמהכתר תורה (תשסז) עמ' כה
עה. רש"י ד"ה להביןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלג
עה. רש"י ד"ה לעיני העמיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קה
עה. רש"י ד"ה שוחטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצו-רצז (כה-כז) {לחנוק חיה לצורך העור}
עה. רש"ש על רש"י ד"ה השוחטתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצז (כו) {למאן דאמר דבשר נחירה הותר במדבר, הוא הדין דמותר לחנוק}
עה. שוחט חייב משום צובעמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות יז, פ"ב אות פה
עה. שוחט חייב משום צובעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמו
עה. שוחט משום מאי חייב משום צובעמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קנג, שיג
עה. שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעשם אליעזר דף כט ע"ד
עה. שוחט משום מאי מחייב תורת המצרף עמ' ריח
עה. שוחט משום מאי מחייב משום צובעשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צז
עה. שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטשבילי פנחס (תשעג) עמ' רעא
עה. שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטשבילי פנחס (תשעד) עמ' תקנז
עה. שוחט משום מאי מחייב רב אמר משום צובע, ותוס' ד"ה שוחטשבילי פנחס (תשעח) עמ' קעו
עה. שוחט משום מאי מחייב, רב אמר משום צובע ותוס'עזר מיהודה (תשנט) עמ' קיב
עה. שוחט משום מאי מחייבמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסב
עה. תוס' (ד"ה הצד) שאינו כדג לחייב בו משום צידה סתירה ממש"כ לעיל (עג:) שהוא דגשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' נד
עה. תוס' (ד"ה כי היכי) דדם חלזון מיפקד פקידשפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קכא
עה. תוס' (סד"ה הצד) בסתירת הבבלי וירושלמישפוני טמוני חול (תשכג) עמ' טז
עה. תוס' ד"ה טפימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצה, קצז
עה. תוס' ד"ה מתעסקמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצד
עה. תוס' ד"ה שוחט, אלא אשוחט דעלמא קאישם אליעזר דף כט ע"ד
עה. תוס' ד"ה שוחט, אשוחט דעלמא קאימטר השמים (תשנ) דברים עמ' שיג
עה. תוס' ד"ה שוחטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקמו
עה: השוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שלד
עה: כל הכשר להצניע וגו'שם אליעזר דף קכז ע"ג
עה: שוחט חייב משום צובע, צובע במאי ניחא ליה וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' רכא
עה: שוחט משום מאי מחייב, ותוס'מטר השמים - עמודי העולם עמ' רעד
עו ע"א אכילה על ידי הדחק+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קעא
עו ע"ב דשא - דרך שםמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שלט (בהערה)
עו ע"ב המוציא יין כדי מזיגת הכוסכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמג
עו ע"ב המוציא ייןפרי חיים (קנולר) פרשת תבא
עו. אמר רב יוסף הא לא חזי לגמל, אמר ליה אביי הא חזי לפרהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכח {לשיטתייהו אי בתר מחשבה אזלינן או בתר המעשה}
עו. כל דלא שוו בשיעורייהומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכה
עו. מיני קטניתתשבי (תשסה) עמ' רלה שורש קטנית
עו. ר' יוחנן אמר פטור אכילה על ידי הרחק לא שמה אכילה וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עד
עו: התודה כסתו ואתה מגלה אותו דרשות הר"ן (מישור) עמ' קלז
עו: כוס של ברכה צריך שיהא בו רובע רביעית כדי שימזגנו ויעמוד על רביעיתשבילי פנחס (תשעו) עמ' קמד
עו: רש"י סובין - קליפת חיטים הנושרת בשעת כתישהמקראי קדש (תשנג) עמ' תיז
עו: שלשה כל זמן שמזקינין גבורה ניתוספת עליהןפתח עינים (ויינברגר) עמ' קלט
עוד אחרת היתה שם ולא רצו לגלותהקול שמואל (קונפורטי) דף פח ע"ב
עז כ"מ שברא הקב"ה לא ברא דבר לבטלה כו' זבוב לצרעה שממית לנחשהמדרש והמעשה שמות פרשת תשא
עז כל חמרא דלא דרי ע"חבינת יששכר דף יז ע"א
עז מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי א"ל כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראישראל באדם פרק ט
עז ע"א ג' דברים עשה משהדבר יום ביומו - ג אלול
עז ע"א רביעית שנקרש יכול לעמוד על כזיתבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יז
עז ע"ב אימת מפגיע על ארירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ז עמ' 66
עז ע"ב אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקב"ה בעולמו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 51, ח"ד עמ' 173 הערה 97
עז ע"ב בדיחא דעתיהבמסילה נעלה עמ' שלד, תיא
עז ע"ב ג' כל זמן שמזקיניםבעקבי יעקב עמ' רעג
עז ע"ב דרגא דרך גגערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 6
עז ע"ב העם היושבים בחושך ראו אור גדולזאת ליעקב שמות עמ' מד, קפט, תמה
עז ע"ב חזייה דחוה בדיחה דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה (והרב מבאר הנמשל של הרבה מהשאלות הללו)עין איה שבת פ"ח פסקאות ח-לו {עת התרוממות הנפשית חעליונח, עוברת שמחה הפנימית כל גבול, העולם כולו נשקף הוא מפנימיותה של הנפש החכמה, התעלות רוחנית זו מתרוממת מעל כל הגבלה אפילו מההגבלות של פרטי התורה, אדם זה עומד על פתחה של החכמה העליונה, בית אב}
עז ע"ב חמשה אימות הןעין איה שבת פ"ח פסקאות ה-ח
עז ע"ב כל זמן שמזקינן גבורתן מתוספתדברי שאול בראשית עמ' תקלט
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה (והדוגמאות שיש בגמרא)עין איה שבת פ"ח פסקאות א-ד {החכמה חודרת בכל פרטי הפרטים של סעיפי היצירה}
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו לבטלהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 42, חוברת מד עמ' 8
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה לא ברא דבר לבטלה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וירא עמ' יז
עז ע"ב מ"ט עזי מסגן ברישאפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית, וישלח
עז ע"ב מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו' כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראהדרש והעיון בראשית מאמר קס
עז ע"ב מ"ט עיזי מפגן ברישא והדר אימרי וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' מג
עז ע"ב מאי האי תימורא דתרנגולא דמידלאי לעיל וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 119
עז ע"ב מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי, א"ל כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כח, וישלח אות מב, נ, נא
עז ע"ב פוריא שפרין ורבין עליהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תיז
עז ע"ב רש"י - סתם עזים שחורים כלילה, סתם רחלות לבנות כיוםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות מב
עז ע"ב שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג ונחש וחזירבמסילה נעלה עמ' קעו
עז ע"ב שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה ואלו הן דג ונחש וחזירשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רסד
עז ע"ב שלשה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורהעין איה שבת פ"ח פסקא לז {אצל בני אדם, ככל שיש יותר זקנה ומוסיפים שלמות, כחות הגוף נחלשים, אבל שלשה אלו השקועים בחשכת הגופניות, הזקנה מוסיפה גבורה}
עז ע"ב שמן כדי לסוך אבר קטן של קטן בן יומוכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמג
עז שלושה כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה דג נחש וחזירגיא חזיון ח"ב דף מח ע"א
עז. כל חמרא דלא דרי ע"ת תלתבינת יששכר דף יז ע"ג
עז. כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא שפת אמת (הלוי) משלי פרק ט פסוק א
עז. כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הואשבילי פנחס (תשעא) עמ' קמט
עז. כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הואשבילי פנחס (תשעד) עמ' קע
עז. כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הואשבילי פנחס (תשעו) עמ' קמד
עז. לבושה - לא בושהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 160
עז. רש"י ד"ה בקתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמד
עז. רש"י ד"ה וכי מותרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רכא*
עז: ברישא חשוכא והדר נהוראדעת תפלה עמ' רפז, שפ
עז: ברישא חשוכא והדר נהוראמטר השמים - עמודי העולם עמ' ס
עז: ברישא חשוכא והדר נהוראמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רכו, תצד
עז: כל מה שברא הקב"ה בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 39, פ"ג הערה 591, 1067, פ"ד הערה 237
עז: לבו"ש הוא נוטריקון לא בושה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפד
עז: לבושה - לא בושהדעת תפלה עמ' שלא
עז: לבושה לא בושה שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כה
עז: לבושה, לא בושהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צז(שכא)
עז: למה נקרא שמה פוריאאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קלז
עז: מאי טעמא עיזי מסגן ברישאלילה כיום יאיר (באום) עמ' 22
עז: פוריא, שפרין ורבין עליהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלו
עז: רב אדא אשכח לרב יהודה וכו' וחזיתיה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 680-681
עז: רש"י ד"ה ברישאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקעד
עז: רש"י ד"ה לא בושה: למנוע הבושה שמכסה כל החלוקים התחתונים הקרועים ורעים שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק כה
עז: תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תרד
עח מ"ט הני מכסיין וכו'כסא דוד (תקנד) דף עח ע"ב
עח מ"ט הני מכסיין וכו'כסא דוד (תקנד) דף עח ע"ב
עח מ"ט עזי מסגן ברישא, ופי' מהר"י פיאמיטאכסא דוד (תקנד) דף עז ע"ד
עח מאי טעמא עזי מסגן ברישא ופי' מהר"י פיאמיטאכסא דוד (תקנד) דף עז ע"ד
עח ע"א גמי כדי לעשות טלאי לנפה וכברה וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמד
עח ע"א זה חשבון תקופות ומזלותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קא
עח ע"א שיעורים שבהם מתחייבים על הוצאה לרשות הרבים בשבת, דם, סידעין איה שבת פ"ח פסקאות לח-לט
עח ע"ב קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפיליןשרי המאה ח"ו עמ' 199
עח. בתלמיד שאמר לו רבומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסב
עח. מצוה גדולה לחשב הילוך הלבנהיערי עם דבשי ח"ב עמ' סא
עח: דבק כדי ליתן בראש השפשףנטעי אשל בראשית עמ' שצז
עח: דבק כדי ליתן בראשעמודי חיים דף פג ע"ג
עט מנינא למה לידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1771
עט ע"א דיפתראשלטי הגבורים (תשע) עמ' תרט
עט ע"ב הל"מ תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטום וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 68
עט ע"ב תפילין על קלף ומזוזה על דוכסוסטוס ס"ת על הגויל הלכה למשה מסינילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פו ע"ב
עט. עור לא מעובד כלל נקרא 'מצה'לילה כיום יאיר (באום) עמ' 111
עט: תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוסהנפש החכמה סי' ט
פ ע"א דבק כדי ליתן בראש וכו'עמודי חיים דף פ"ג ע"ג (עמוד תורה אות קכ"ה ד"ה ואת זה רמזתי)
פ ע"ב אנן דלא שתינן שיכראעין איה שבת פ"ח פסקא מד {להשיג טהרה יש ב' דרכים, או שהאדם נתון במצב מיוחד וצריך לעמול מאד על טהרת מדה אחת, או שהאדם מתנזר מכל דבר המגשם אותו בעניני הרשות, וממילא אינו צריך לעמל מיוחד על כל מדה פרטית, השומר גדרי התורה במצותיה, אינו צריך עמל מיוחד}
פ ע"ב בנות עניים טופלות אותן בסיד, בנות עשירים בסולת, בנות מלכים בשמן המורעין איה שבת פ"ח פסקא מ {בא ללמד בענין לגרום נוי הגוף, למרות שיש דרכים שונות להביא לכך אבל עצם טבע הנפש שוה בכולן, כולם מכובדות הן, כי מתת ה' היא}
פ ע"ב מאי שמן המורעין איה שבת פ"ח פסקאות מא-מב
פ ע"ב מי שמיע לך ביצה קלה מאי היאעין איה שבת פ"ח פסקא מו {אין לסמוך יותר מדאי על החוש, כי אם על השכל}
פ ע"ב קום דרוש לנו במעשח מרכבח וכו' ונפקא ערעיתאעין איה שבת פ"ח פסקא מה {נזק זה בא למי שמחדש בסתרי תורה על דעת עצמו, אבל כל זמן שהוא נזהר לא לשנות מהתוכן והלשון של אבות החכמה שדברו ברוח הקודש, לא יהיה לו מכשול}
פ ע"ב רב ביבי הוה ליה ברתא טפלה אבר אבר וכו' הוה ההוא נכרי בשבבותיה וכו' טפלה בחד זימנא ומתהעין איה שבת פ"ח פסקא מג {צריכים סבלנות מוסרית גם ברדיפת טהר וזיכוך הנפש, ע"י המצוות התדיריות בכל יום ויום, האדם מקדש את האברים כולם, לא כן הנכרי, הוא קופץ בבת אחת לפרישות ונזירות מוחלטת, ומזה למות תוצאות}
פ ע"ב שמן המרשלטי הגבורים (תשע) עמ' שנט
פ בזמן שהצדיקי' בדור נתפסים א"ל תשב"רצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף צז ע"ב
פ. הוציא דיו לכתובמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלא
פ. הוציא ח"ש ונשרף וחזר והוציא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנ
פ. הוציא חצי גרוגרתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטה
פ. המוציא שתי אותיותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רלא
פ. והוא שיש חיוב חטאת ביניהםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' של
פ. תוך ג' צריך הנחהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
פ. תוס' ד"ה והעבירו ודרוש וחידושמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
פ: מקושש הוראת שעה היתהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפה
פא מכאן מודעא רבא לאורייתאכסא דוד (תקנד) דף לח ע"ב
פא ע"א עשרה דברים מביאים לידי תחתוניותעין איה שבת פ"ח פסקא מז {רמזים שלהם}
פא ע"ב אמרה מילתא, ורש"ירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנא עמ' 19
פא ע"ב אמרו אינהו מל"תטהרת יו"ט חט"ז עמ' קלד
פא ע"ב הוו קא אזלי באורחא, אמרה לה ההיא מטרוניתא אותבן בהדייכו, ולא אותבוה, אמרה איהי מילתא וכו'עין איה שבת פ"ח פסקאות מח-מט {ביאור הכח שיש בכשפים}
פא ע"ב הוו קאזלי בארבאפרי חיים (קנולר) פרשת בראשית
פא ע"ב רש"י ד"ה מטרוניתאככר לאדן (תקסא) דף קעט ע"א
פא ע"ב תוס' ד"ה והאומרתורת חז"ל עמ' 121
פא. אל יקנח אדם בצרור שקנח בו חבירותשבי (תשסה) עמ' רלט שורש קנח
פא. היתה לו גומא וטממהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
פא. המחובר לקרקע כקרקע דמידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1015-1016
פא. תוס' ד"ה אסורארשות החיים עמ' תעט בהגהות
פא: גברא רבה אמר מילתא נימא בה טעמהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמה
פא: הואיל ואתא לידן וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' מז
פא: כל דיבור וכו' נתמלא בו העולם כולו בשמים דברת שלמה (תשעא) עמ' רצב
פב ע"א מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא דמחדזץ שמעתיה וכו' דכי אזלינא לגביה מותיב לי במילי דעלמאעין איה שבת פ"ח פסקא נ {התגברות שכלית אצל לומדי המערכת הלימודית בלי דליגה ולקותא, מפרה עד שמבין בהמון פרטים לאין חקר, בעולם שכולו טוב, אור ושכל, איש זה עוסק בחיי הבריות, מהרום שלהם ועד שפלותם, לכולם הוא מקדיש את התבוננותו}
פב ע"א מניין לע"ז שמטמאה במשא כנדהעין איה שבת פ"ט פסקאות א-ב
פב ע"א עבודה זרה מטמא כנדהדברי שאול בראשית עמ' שמ
פב ע"א ר' מאיר אומר כדי לחתות וכו' וגמרא דאי ס"ד וכו'עולם הפוך פרק טו
פב ע"א רש"י ותוס' ד"ה אמר ר' עקיבאשער יוסף (תקיז) דף יט ע"א
פב ע"ב באבן מסמא דכולי עלמא לא פליגידברי שאול בראשית עמ' שמא
פב עכו"ם מטמאה במשאתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לד
פב. מניין לעבודה זרה שמטמאה במשא מלה שנאמר תזרם כמו דוה וכו׳נחלת שמעון (תשסו) עמ' יט
פב. מנין לע"ז שמטמא במשא כנדה תורת המצרף עמ' קלד
פב. ע"ז אי מטמאה במשאדרכי הים דף פ
פב. ע"ז מטמאה כנידהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תעז
פב. עבודה זרה נקרא צואה דברת שלמה (תשעא) עמ' ריח
פב. קלקולו זה תקונומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכז
פב. רב חסדא לימד הנהגות בית הכסא נפש יוסף (תשעד) עמ' שעא
פב: מה נדה מטמאה במשא אף ע"ז מטמאה במשאדודי נתן בראשית עמ' רסב
פב: מנין לעבודה זרה שמטמאה במשאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' ג
פג אין התורה מתקיימת אלא במי שממיתשמחת הרגל (תקמב) ח"ב דף מג ע"א
פג אין התורה מתקיימת אלא במי שממיתשמחת הרגל (תקמב) על רות דף מג ע"א
פג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קפב
פג ע"א גזרו עליהן וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' יא
פג ע"א הדליקה חרש שו"ק לא עשה ולא כלוםעולה ליפה סי' לא
פג ע"ב אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישלח עמ' לד
פג ע"ב אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהשיחות חכמה ומוסר מאמר לה אות ח
פג ע"ב אין ד"ת מתקיימים אלא במי שממית עצמוזאת ליעקב שמות עמ' תלג
פג ע"ב אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהגבורת יצחק אבות עמ' רכב, רכה
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באהלעין איה ברכות פ"ט פסקא שמב {"התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי הארץ חיים ממוצעים מסודרים, אמנם כדי שחכלל יגיע לחיים אמצעים, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים, והם מקבלים באהבה את העול הזח, אם בעלי נפש חם, ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים, כן השרידים אשר ד' קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה המה לאומה הישראלית בכללה"}
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעין איה שבת פ"ט פסקא ז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקמט {שמכיר הצד העליון שבתורה, והוא נעלה ונישא מכל חיי הזמן והעולם}
פג ע"ב אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לז
פג ע"ב אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתהעין איה שבת פ"ט פסקא ו; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקמח-תקמט {ב' פנים יש לתורה, הצד ההברתי, כל עוד האדם מעורב עם בני אדם אתרים; וצד של תורת השם, עם נטיעה בחיי עולם, אם כן גם ברגע אחרון של חיי חאדם בעומדו לעלות לחיים הנצחיים, יפנה לחברותא של ת"ח וחידוד בית המדרש}
פג ע"ב אפי' בשעת מיתה וכו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמ, רמג
פג ע"ב אר"י אל ימנע אדם א"ע מד"ת אפילו בשעת מיתהגבורת יצחק שבועות עמ' רמ
פג ע"ב אר"ל אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו וכו'גבורת יצחק שבועות עמ' רע
פג ע"ב בעל בריתפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קמה
פג ע"ב זאת התורה אדם כי ימות באוהלעטרת יהושע ויקרא עמ' רלח
פג ע"ב זבוב בעל עקרון וכו' מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסועין איה שבת פ"ט פסקא ג
פג ע"ב לעולם אל ימנע אדם את עצמו וכו' במי תורה מתקיימת במי שממית עצמו עליה נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קסט, קעז
פג ע"ב לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחתעין איה שבת פ"ט פסקא ה {יש לפעמים שעה מברקת שהאור הרוחני מתגלה בה, והאושר המעולה הזה לא ימצא בשעה אחרת}
פג ע"ב לעולם אל ימנע אדם עצמו מביהמ"דמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 81
פג ע"ב לעולם אל ימנע אדם עצמו מדברי תורהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 191
פג ע"ב מי מושל בי צדיקבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות ד
פג ע"ב מניין לספינת הירדן שהיא טמאהעין איה שבת פ"ט פסקא ד
פג. אפילו בשעת מיתהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רטו
פג. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלח
פג. רש"י - למשמאילים בה היינו שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' עח
פג: אדם כי ימות באוהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמגדנות אליעזר עמ' שטו
פג: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמז - ר' יוסף כהן
פג: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמז - ר"ש בעדני
פג: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תג - ר"א פילץ
פג: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכח - רד"צ קרלינשטיין
פג: אין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדברי אש (כץ) עמ' ו
פג: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שה
פג: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהיבין שמועה (לעוו) עמ' תקה
פג: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' ק
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תלו
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רעא, שמו, שנט
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 935, פ"ד הערה 603, 897-896, 1381, פ"ו הערה 477, 719, 747, 750-751, 767
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמגדנות אליעזר עמ' קעא
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' קעא
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהמטר השמים - עמודי העולם עמ' קז
פג: אל ימנע אדם עצמו מבית המדרששיחות לספר במדבר עמ' רנט
פג: אל ימנע עצמו מב"ה ומד"ת אפילו בשעת מיתהטוב שם (שסו) דף ה ע"ב
פג: אמר ר"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 460-461
פג: אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2310
פג: בעל ברית זה זבוב בעל עקרון מלמד וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' לז דף נח ע"ב
פג: טומאת ע"ז דרבנן לחומרא לא מקשינןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סב
פג: כל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי כבודויבין שמועה (לעוו) עמ' רלד
פג: לעולם אל יבטל אדם מד"ת ואפי' בשעת מיתה וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רלד
פג: לעולם אל ימנע אדם עצמו מדברי תורה אפילו בשעת מיתה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פה
פג: לעולם אל ימנע מבית המדרשפרפרת הפרשה פרשת מקץ פרק מג פסוק יד
פג: ע"ז מטמא כמתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ק {דענינו שניות כמו טומאה ששורשה מנחש}
פג: עבודה זרה מטמא כמתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמט (תריח) {דשניהם ענינם שניות}
פד ע"ב לערוגה שהיא ו' על ו' טפחים שזורעים בתוכה ה' זרעוניןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תנג
פד ע"ב תוס' ד"ה שטהוריםמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' עט
פד. אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ערב
פד. אמר להן משה לישראל שמא חזרתם לקלקולכם הראשון אמרו לו לא נפקד ממנו איש, אמר להן אט כן כפרה למה, אמרו לו אט מירי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שעח
פד. כלי חרס אין לו טהרה במקוהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שטו
פד. פרשת החודש בר"ח ניסן נאמרהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנט
פה ע"א וחורי וכו' והוי וכו' בחיויאלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קנו
פה ע"א לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשוניםעין איה שבת פ"ט פסקאות ח-ט
פה ע"א שמריחין את הארץ וכו', שנעשו בני חורין מנכסיהםעין איה שבת פ"ט פסקאות י-יא
פה ע"ב דסגינן בשלימותא כתיב בן תומת ישרים תנחם ורש"יגבורת יצחק אבות עמ' קטו, קעב
פה ע"ב רבש"ע מה לילוד אשה ביננוגבורת יצחק אבות עמ' רכב
פה. התאמת צמח לקרקע בהרחה וטעימהשיחות לספר בראשית עמ' נט
פה. התנה הקב"ה עם מעשה בראשיתצדקת יוסף עמ' רפו
פה: השמחים ביסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתוצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' לא
פו ביום שהוקם המשכן נטל עשר עטרות וכו' ראשון לירידת האשמקור ברוך (פייתוס) דף קצט ע"ג
פו בשעה שאמרו ישראל נו"נ כו'המדרש והמעשה דברים פרשת נצבים
פו בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע וכו' ירדו ק"כ רבוא מלה"ש וקשרו שני כתריםהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"ב
פו מה לילודככר לאדן (תקסא) דף קכב ע"א
פו מנין לסיכה שהיא כשתיהגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ר
פו נעשה ונשמע אמר הב"ה מי גילה רז זהירך יעקב (פיתוסי) דף ס ע"א
פו ע"א אסור לשמש ביוםבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות סא
פו ע"א ג"י לקליטת ש"זבעקבי יעקב עמ' י
פו ע"א ל'ל למימרא להובית אולפנא ח"ו עמ' קנ
פו ע"א מנין לסיכה שהיא כשתיה ביוהכ"פגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ע
פו ע"א מנין לפולטת ש"ז ביום השלישי שהיא טמאה וכו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' רח, רכה, רלה, רלט
פו ע"א מנין לפולטת שכבת זרע ביום ג' שהיא טמאה וכו' מנין שמרחיצין את המילה וכו' מנין שקושרין לשון של זהורית וכו' מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפוריםעין איה שבת פ"ט פסקאות יב-טו
פו ע"א מרחיצין את המילה ביום השלישי שחל בשבתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקנה
פו ע"א משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירדעין איה שבת פ"ט פסקא טז {דוקא בהשכמה, כי אם היה מתעכב עד שחיי הבריות מתחילים הומים ומשפיעים, היה נפגם טוהר האור העליון}
פו ע"א ר"ע אומר לעולם ה' עונות כתנות אור (תשעג) פ' תצוה אות א
פו ע"א רש"י ד"ה אמרוהטהרת יו"ט חט"ז עמ' רכז
פו ע"א תוס' ד"ה בהשכמה עלהטהרת יו"ט חט"ז עמ' רכו
פו ע"א תוס' ד"ה מנין לפולטתטהרת יו"ט חט"ז עמ' רלה, רלז, רלט
פו ע"א תוס' ד"ה מנין, ואע"ג דלא הקפידטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסא, רסג
פו ע"א תוס' ד"ה פעמיםטהרת יו"ט חט"ז עמ' רכא
פו ע"ב או דילמא כיון דאכלי שרצים ורמשים חביל גופייהוערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 149
פו ע"ב בז' בסיוון נתנה תורה לר"ידבר יום ביומו - ו סיון
פו ע"ב בז' בסיון ניתנה תורהאבני שיש (שוורץ) עמ' ל
פו ע"ב בחד בשבא לא אמר להו ולא מידי אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' י, טז, מו
פו ע"ב ביום הזה וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קנה, רנט
פו ע"ב בר"ח אתי למדברדבר יום ביומו - א סיון
פו ע"ב בראש חודש, כתיב הכא "ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם 'החודש הזה לכם ראש חדשים'עין איה שבת פ"ט פסקא יח {חידוש הזמן מחדש הרוח באדם, וכשם שההבנה ליציאת מצרים, מעבדות לחירות, הותאמה עם חידוש זמן החודש, כן חידוש הרוח הפנימי, בראש חודש}
פו ע"ב בשבת ניתנה תורה וכו'עין איה שבת פ"ט פסקאות יט-כג {בעצם הנקודה העליונה הזמנית שהיא שופעת את אור חייה}
פו ע"ב בשבת ניתנה תורהבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות יז
פו ע"ב בשבת ניתנה תורהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ג
פו ע"ב בשבת נתנה תורהפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
פו ע"ב בששה בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מה עמ' 12, חוברת קה ס"ד
פו ע"ב בששה בחודש ניתנה תורה לישראל וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צה
פו ע"ב בששי בחודש, ר' יוסי אומר בשבעח בועין איה שבת פ"ט פסקא יז {טעם יחודי למספרים אלו}
פו ע"ב דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלגבורת יצחק אבות עמ' פט
פו ע"ב דכו"ע בשבת נתנה תורה לישראלזאת ליעקב שמות עמ' שע
פו ע"ב דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלרנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' קפ
פו ע"ב דלכולי עלמא בשבת ניתנה התורה וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קל"ג ע"ב (דף תקד ע"א ד"ה אשר); נשמת כל חי חלק א בהקדמה (ד"ה חיים ומזון)
פו ע"ב הכל מודים בשבת ניתנה תורה לישראלגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כב, מא, מט, קכב, קלב
פו ע"ב הכל מודים בשבת ניתנה תורה לישראלרנת יצחק תפלה לשבת עמ' קנח
פו ע"ב ואתם תהיו לי ממלכת בהנים וגוי קדושעין איה שבת פ"ט פסקא כג {להודיע שהמטרה חיותר אחרונה בטוחה היא וכו', והמכשירים הטובים והרעים כולם משמשים הם להופעתה}
פו ע"ב ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' י, כא
פו ע"ב והא טבולי יום נינהוטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסד
פו ע"ב והאי טבולי יום נינהוטהרת יו"ט חט"ז עמ' קכט
פו ע"ב וליטבלו ביני שמשי ומהרש"אמנחה חדשה (חן טוב) פ' יתרו
פו ע"ב וליטבלי ביני שמשיפרי חיים (קנולר) פרשת יתרו
פו ע"ב חביל גופייהובעקבי יעקב עמ' רסה
פו ע"ב יצאו ממצרים ביום חמישי, והתורה ניתנה ביום שבת נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רכא
פו ע"ב ישראל דדאיגי במצות הביל גופייהושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צח
פו ע"ב כו"ע בשבת ניתנה תורהפנינים על התורה ומועדים עמ' רמא
פו ע"ב משום חולשא דאורחא ורש"ישפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תקס
פו ע"ב משום חולשא דאורחאטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסד
פו ע"ב ניתנה קאמרת או ראויה קאמרתטהרת יו"ט חי"ט עמ' רס
פו ע"ב נתנה תורה לטבול יוםטהרת יו"ט חט"ז עמ' פז
פו ע"ב ר"ח אייר דהא ישתא בשבתדבר יום ביומו - ז אייר
פו ע"ב ראויה קאמינאטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסד, שא
פו ע"ב רש"י - ראויה קאמינאטהרת יו"ט חט"ז עמ' פח, רלח
פו ע"ב רש"י ד"ה וליטבלו ביני שמשיטהרת יו"ט חט"ז עמ' רכז
פו ע"ב ת"ח מאפיל בטליתובנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות ס
פו עד כאן דברי היצה"רשארית יעקב (אלגזי) דף קיד ע"ב
פו פלונתא דר"י ורבנן ביום מת"תדברים אחדים (תקמח) דף יח ע"א
פו שמח בחור בילדותך ע"כ דברי היצה"רשמע יעקב (אלגזי, תקה) דף לו ע"ג
פו תוס' דק"ו ניתן לידרשככר לאדן (תקסא) דף רכה ע"א
פו. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאתה ב"ק ואמרה מי גילה רז זה לבני פעולת צדיק (בריש) דרוש נ
פו. הדר קבלוה בימי אחשרושפרח מטה אהרן (פרחיא) חלק א סימן קיט (רה ע"א-ע"ב) {מדוע לא אמרו שהדר קבלוה בערבות מואב}
פו. ישראל קדושים הם, ואין משמשין מטותיהן ביוםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1217
פו. ישראל קדושים הןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנט (תקלז) {עבירה הוא נגד טבע הקדושה של הישראלי}
פו. כל עליותיו של משה בהשכמה היושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שנ
פו. מודעא רבא, קושית רשב"א מ"מ נענש בגלות ארץ בבית ראשון הא הי' להם טענת מודעהצידה ברוך דרוש בענין יציאת מצרים
פו. מנין לפולטת ש"ז וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת יתרו
פו. מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי וכו' ותוס' ד"ה מניןבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק י
פו. מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה שנאמר וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקסח
פו. משה בהשכמה עלה וכל עליותיו בהשכמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קי
פו. רש"י ד"ה חגרהו : שסופך ליהנות מתלמודו שפת אמת (הלוי) משלי פרק כח פסוק ו
פו. שלא יהי' הללו הולכין לקבל תורה והללו הולכין לטבילהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף לו
פו. ת"ח מאפיל בטליתו ומותרמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' י
פו. תלמיד חכם מאפיל בטליתודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1217
פו: איידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' פא {וגם מפאת התייחסם לחמה}
פו: בו' סיון ניתנה תורהדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' פז
פו: ביום הזה בראש חודש, ותוס' ד"ה כתי'בגדי חמודות שמות פרק יט פסוק א
פו: בענין שניתנה תורה בשבתדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1618
פו: בשבעה בפיון ניתנה תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצט, תיז, תכ, תלג, תסב
פו: בשבת ניתנה התורה דברת שלמה (תשעא) עמ' ש
פו: בשבת ניתנה תורה בני שלשים (תשסד) עמ' סז
פו: בשבת ניתנה תורה נפש יוסף (תשעד) עמ' קפח
פו: בשבת ניתנה תורה לישראלשבילי פנחס (תשעח) עמ' קצד
פו: בשבת ניתנה תורהבני שלשים עמ' סז
פו: בשבת נתנה תורהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 189-188
פו: בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות לישראל וכו'צדקת יוסף עמ' קלג
פו: בתלתא וכו' ורש"י ותוס'בגדי חמודות שמות פרק יט פסוק ט-יב
פו: דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראליד שלום (פרידמן) מועדים עמ' שסג
פו: דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלעזר מיהודה (תשנט) עמ' עג
פו: דכו"ע בשבת נתנה תורה תורת המצרף עמ' רצו
פו: דכולי עלמא בשבת נתנה תורהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 677
פו: הכל מודים בשבת ניתנה תורהמטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' נב
פו: הכל מודים בשבת ניתנה תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שב, שיג, של, שמו, שנו, שסא, תג, תפו, תפח
פו: הכל מודים שבשבת ניתנה תורהדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 155, 172-171, פ"ב הערה 869-868, פ"ג הערה 1921
פו: הכל מודים שבשבת נתנה תורהרנת יעקב עמ' נז, ס, עח, פג, פד, פט, קנא, קעט, ריד, רפא, רפד, שט
פו: התורה ניתנה בשבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נב-נג {הרי נעשו גרים והוי מוליד}
פו: וליקבלו תורה ביני שמשישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכג
פו: ח"א בו' בסיון ניתנה התורה וח"א בז' בומאור ושמש (תשסט) עמ' תקנג
פו: יום השבת ראוי שתנתן בו התורהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 296
פו: ישראל דדאיגי במצוות חביל גופייהו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רנה
פו: לכו"ע בשבת ניתנה תורה דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' כ
פו: לכו"ע בשבת ניתנה תורה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רנ
פו: לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסז
פו: מחלוקת אם בו' סיון ניתנה תורה או בז' סיוןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 465
פו: ניתנה תורה לטבולי יוםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כב-כג (פד) {מתן תורה מתאים עם פרה אדומה, וטבול יום כשר בפרה}
פו: עמ"י קיבל את התורה ביום הנ"אדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' צג, רנג
פו: ר"ח כו' לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאפנינים על התורה ומועדים עמ' רלג-רלד
פו: רבו"ע בשבת נתנה תורה לישראלנטעי אשל בראשית עמ' שצה, תד, תכ
פו: שלא יהיו הללו הולכין לקבל תורהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסח, תלה
פו: תורה נתנה בשבתשיחות לספר שמות עמ' קפח, שיחות לספר ויקרא עמ' רטו, שיחות לספר במדבר עמ' מה
פז ג' דברים עשה משה מדעתוטירת כסף דף קג ע"ד
פז ג' דברים עשה משהראש דוד (תקלו) דף סח ע"ד
פז ג' דברים עשה משהראש דוד (תקלו) דף סח ע"ד
פז גבי מת"ת דבעינן יום ולילו עמודברי יואל מועדים ח"ה עמ' קלה
פז וקדשתם היום ומחרתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עב
פז מתיבי וקדשתם כו' הוסיף יום א' מדעתובריכות מים דף עז ע"ג
פז ע"א אשר שברת, יישר כח ששברתמדבר שור דרוש לג עמ' רצט, שה
פז ע"א אשר שברת, יישר כח ששברתעין איה שבת פ"ט פסקא מה {"יש דרך של קלקול לצורך תיקון, שיסוד הקלקול חוא מוכרח לבוא מפני שאי אפשר להתיקון להופיע בעולם כי אם ע"י הקלקול שקדמו"}
פז ע"א אתחומין לא אפקודיקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלו ע"א-ע"ב
פז ע"א בכל שעה ושעה שכינה מדברת עמישיעור ליום השבת עמ' רצז
פז ע"א בתחילה פירש עונשה וכו' ולבסוף פירש מתן שכרה, ואיכא דאמרי להיפךעין איה שבת פ"ט פסקא מט {כי בתחילה צריכים לערוך מלחמה נגד הכח העיור השורה בגוף האדם, כלומר מטרה היא לעוקרו ולהחלישו, אבל "איכא דאמרי" מלמד לפי חדרכה אחרת, להאיר את הנשמה באור קדוש מלא, להגביר כח הקדושה ובזה לשעבד את הרע אל הטוב}
פז ע"א בתחילה פירש עונשה ולבסוף פרש מתן שכרהגבורת יצחק שבועות עמ' קג
פז ע"א בתחלה פירש עונשהרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיז
פז ע"א בתלתא אמר להו מצוות הגבלה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיח
פז ע"א בתלתא אמר להו מצות הגבלה וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רלד
פז ע"א בתלתא בשבא וכו' ברביעי עבוד פרישה, בתרי בשבא לא אמר להו לא מירי, ובתלתא אמר "ואתם תהיו לי"עין איה שבת פ"ט פסקאות כא-כח
פז ע"א ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו ובתוד"ה ואתה פהשם דרך במדבר עמ' קסח, רמח
פז ע"א ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' פירש מאשתו וכו' שיבר את הלוחותבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות יג, נח אות סט
פז ע"א ג' דברים עשה משה מדעתוגבורת יצחק שבועות עמ' פא
פז ע"א ג' דברים עשה משה רבינו מדעתו מהר"ם שיק דברים עמ' סג
פז ע"א ד"ה ואתה פה עמוד עמדיטהרת יו"ט חי"ח עמ' כ
פז ע"א דן קו"ח מפסח מה פסח אמרה תורה כל בן נכר וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות יח
פז ע"א הוסיף להם משה יום אחד מדעתומאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ג
פז ע"א הוסיף משה יום אחד מדעתומהר"ם שיק שמות עמ' פח
פז ע"א הוסיף משה יום אחד מדעתושיחות הר"ן (תשע) ח"ב עמ' נא
פז ע"א הוסיף משה יום אחד מדעתושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמג
פז ע"א הוסיף משה מדעתו והסכים הקב"הדברי שאול שמות עמ' קצה, ויקרא עמ' קמח, במדבר עמ' עג
פז ע"א היום ומחר היום כמחר מה מחר לילו עמוזאת ליעקב שמות עמ' שכא
פז ע"א היום כמחר מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' לה, נו, עב
פז ע"א התורה כולה כאן וישראל משומדים אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' ע
פז ע"א ואיכא דאמרי בתחילה פי' מתן שכרה דכתיב כו'אמרי טל מאמר קד
פז ע"א ואית דאמרי מפה אל פה אדבר בודברי שאול במדבר עמ' עד
פז ע"א וישב משה את דברי העם אל ה' - ויגד משה את דברי העם אל ה'עין איה שבת פ"ט פסקא מז {ההבדל בין הסגנונות, משה העלה ורומם את דברי העם אל צורה נשגבה יותר}
פז ע"א ומה פסח כו' התורה כולה כאן וישראל וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' קסז
פז ע"א ומנ"ל דהסכים הקב"ה על ידוטהרת יו"ט חי"ט עמ' רפז
פז ע"א ומנלן דהסכים הקבה על ידוכסא רחמים (תקסג) דף עד ע"ד
פז ע"א ופירש מן האשה מאי דרש נשא ק"ו בעצמוטהרת יו"ט חט"ז עמ' רלט
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' יח, כט, לד, נג, סט, עב
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתו וכו' והסכים הקב"ה עמו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכז-קכח
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתובשמן רענן ח"א עמ' רל; מאורות הראי"ה שבועות עמ' סח-סט; פניני הראי"ה עמ' 166-167 {יום ו' סיון הוא "מתן תורה", יום ז' סיון הוא "קבלת התורה", וההבדל ביניהם}
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתוטהרת יו"ט חי"ט עמ' רנה-רנו
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתועין איה שבת פ"ט פסקאות כט-לא, לד-לז, מו
פז ע"א יום אחד הוסיף משהדבר יום ביומו - ו סיון
פז ע"א יישר כחך ששברתמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ג
פז ע"א יישר כחךשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רצג
פז ע"א לבית יעקב אלו הנשים תאמר להם בלשון רכה ותגיד לבני ישראל דברים הקשין כגידיןשם דרך שמות עמ' קלז
פז ע"א מאי ?אמר דעשה מדאעתו דאוריי' היא דק"ו ניתן לידרש וכו'כסא רחמים (תקסג) דף עד ע"ג
פז ע"א מאי קאמר דעשה מדעתו דאורייתא היא דק"ו ניתן לידרש וכו' כסא רחמים (תשסג) עמ' רמא
פז ע"א מה אמר לו הקב"ה למשה, ומה אמר משה לישראלעין איה שבת פ"ט פסקא מח {יש להבדיל בין רישא לסיפא, ה' אמר למשה ציורים עליונים, ורק הוא היכול להבין אותם, והוא מסר לישראל העתקה שניה, פשוטה יותר}
פז ע"א מה פסח וכו' כל בן נכררנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תז
פז ע"א מנ"ל דהסכים הקב"ה על ידוטהרת יו"ט חט"ז עמ' רמ-רמא
פז ע"א מנ"ל שהסכים הקב"ה על ידוחכמת התורה בהעלותך עמ' תמה, תצג
פז ע"א מצות הגבלה, ובפני יהושעגבורת יצחק שבועות עמ' כז
פז ע"א משה הוסיף יום מדעתוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' לח
פז ע"א משה פירש מאשתומעינות האמונה (תשסב) עמ' קכז
פז ע"א משה פירש מן האשה והסכים הקב"ה על ידועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 96
פז ע"א משה פירש מן האשה והסכים הקב"ה עמוהסתרים באסתר עמ' 237
פז ע"א משה פירש מן האשהעין איה שבת פ"ט פסקאות לא, לח
פז ע"א משה רבינו שיבר הלוחות מדעתודברי שאול בראשית עמ' ב, שמות עמ' ה, שכא
פז ע"א נשא קל וחומר בעצמוטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסה
פז ע"א פירש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקוםמאורי אור (אתרוג) פ"ב ה"ג
פז ע"א שבר את הלוחות מאי דריש וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ריט
פז ע"א שבר את הלוחות מאי דרשטהרת יו"ט חט"ז עמ' רלב
פז ע"א שבר את הלוחותעין איה שבת פ"ט פסקאות לג, לט-מה
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ושבר את הלוחות אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' סב
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות א
פז ע"א ששי, ששי בשבת, קשיא לרבנן וכו' מחלוקת ר' יוסי ורבנןעין איה שבת פ"ט פסקאות נ-נה
פז ע"א תוס' ד"ה היום כמחד, אין זו דרשה גמורהטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסד
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה פה עמוד עמדיטהרת יו"ט חט"ז עמ' עג, רלט
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה פה עמודדברי שאול במדבר עמ' עג, עד
פז ע"א תוס' ד"ה ומה - דעשה [משה] קל וחומר וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קל"ו ע"א (דף תקט"ו ע"א ד"ה ויתיישב)
פז ע"א תוס' ד"ה ומה מהר"ם שיק דברים עמ' יא
פז ע"א תוס' ד"ה ומה ישראל, וי"ל דלא הוי קו"ח גמור דשאגי התם משום עשרת הדברותטהרת יו"ט חי"ט עמ' רסג
פז ע"א תוס' ד"ה ומה ישראלטהרת יו"ט חט"ז עמ' עד, רלט
פז ע"א תוס' ד"ה ומה פסחדברי שאול דברים עמ' רטז
פז ע"א תוס' ד"ה ומה פסחשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רנח-רנט
פז ע"א תוס' ד"ה ומה, אמאי קאמר מדעתו הא קל וחומר מדאורייתא הואבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות סט
פז ע"ב אותו היום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשיתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 112
פז ע"ב אותו היום נטל עשר עטרותדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קל
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרותעין איה שבת פ"ט פסקא נז {היהודיות שבכל עטרה ועטרה}
פז ע"ב אין בין עצרת לעצרת וכו' אלא ד' ימים בלבד וכו'עין איה שבת פ"ט פסקא נח-ס {האדם מתואם גם לפי סיבב החודש, לעניניו הפרטיים, וגם מתואם עם סיבוב השנה, לפי רשמיו הכלליים}
פז ע"ב אירע אז יום העשירי בשבתלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קכו ע"ד
פז ע"ב בתור"ה ואותודבר מלכות ויקרא עמ' 51
פז ע"ב הקמת המשכן בראש חדש ניסןמים רבים (פרנקל) פרשת בראשית אות א
פז ע"ב ואותו יום, תוס' שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 6
פז ע"ב ויהי בחדש הראשון, עשר עטרות וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קכ"ו ע"ג (דף תעט ע"א ד"ה יום)
פז ע"ב ויהי בחודש הראשון בשנה השגיתעין איה שבת פ"ט פסקא נו {ראש לחדשים, המורה על קישור גדול שיש לכל היקום עם חידוש הצורה הישראלית, והנה משך שנה ראשונה הגיעו ישראל לחירות [מתן תורה] אבל גם עבר עליהם כוס התרעלה של חטא העגל, אבל באמת כל מרירותו נהפכת לטובה כי בא להורות שגם הנפילה הרוחנית היותר איומה לא תשבית את הוד הקודש אשר לאומה עליונה, ולכן הוזכר שוב "בחודש הראשון"}
פז ע"ב וקמיפלגי בשבת דמרה כו', ותוס'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נא
פז ע"ב כאשר צוך במרה כו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רמא
פז ע"ב כאשר צוך במרה מר סבר אשבת איפקוד וכו', רש"ישם דרך שמות עמ' קח, קיב
פז ע"ב מדחמיסר בניסן משה בשבת, ריש ירחא דאייר בשבתגנזי ראי"ה חודש האביב עמ' נ-נא
פז ע"ב מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקוד ומ"ס אתחומין נמי איפקודשם דרך בראשית ח"ב עמ' יד
פז ע"ב ניתן בו יצאו ישראל ממצרים חמישי בשבת היהשארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 6
פז ע"ב עשר עטרות נטל אותו היוםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לב עמ' 9 {מעלת הזמן}
פז ע"ב ראשון לאכילת קדשים, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שנ
פז ע"ב ראשון לאכילת קדשים, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' סא
פז ע"ב ראשון לירידת האשבעקבי יעקב עמ' שפ
פז ע"ב ראשון לכהונה, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ס, סא
פז ע"ב ראשון למעשה בראשית אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכו
פז ע"ב ראשון לשכון שכינה בישראלמסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 125
פז ע"ב שבת דמרה דכתיב כאשר צווךזאת ליעקב דברים עמ' קכג
פז ע"ב תוס' - אותו היום [של יציאת מצרים] חמישי בשבת היהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 52
פז ע"ב תוס' - במרה נצטוו על השבת זכר ליצי"מ ואח"כ נצטוו אף זכר למעשה בראשיתרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קיז
פז ע"ב תוס' - שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול כו' ומהרש"ארנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קצז
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו היום, דעשירי בניסן שבו לקחו ישראל הפסח בצאתם ממצרים הי' בשבת, ונס גדול נעשה אז, ולכן נקרא שבת הגדולהדרש והעיון שמות מאמר פה
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו יום חמישי בשבת הי' וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' רכג
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותויערי עם דבשי ח"ג עמ' יג
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר צוך במרהשם דרך שמות עמ' קיב
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר צוךדבר יום ביומו - כב וכט אייר
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר צוךרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלה
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשר, והג"ה רא"מ הורביץשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קמג
פז רש"י ד"ה אתחומיןדי השב דף לג ע"ב
פז. אגדה ממשיך את לבו של אדםמאור ושמש (תשסט) עמ' רכד
פז. אשר שברת - יישר כוחך ששיברתשיחות לספר דברים עמ' רכח
פז. אשר שברת יישר כוח ששברת זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שלא
פז. אשר שברת יישר כוחך ששברתצדקת יוסף עמ' יד
פז. אשר שברת יישר כחך ששברתבית אהרן (פייבושביץ) פרשת ויגש
פז. אשר שברת יישר כחך ששברתמאור ושמש (תשסט) עמ' שפג, תתקסט
פז. אשר שברת יישר כחך ששברתשבילי פנחס (תשעח) עמ' שלט
פז. אשר שברת ישר כוחך ששברת נפש יוסף (תשעד) עמ' ריט
פז. אשר שיברת יישר כחך ששברת אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קסט, ערה, ח"ב עמ' צ
פז. בז' בסיון ניתנה תורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' כה
פז. בעניין משה רבינו שהיה נבדל מן החומר ופורש הן האשהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 145
פז. בתחלה פירש עונשהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תצא
פז. ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' ופירש מן האשה וכו' ותוס'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלט
פז. ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוגל עיני ח"א עמ' קעד
פז. ג' דברים עשה משה מדעתו וכו' פירש מן האשה מאי דריש נשא ק"ו בעצמו וכו'מגדנות אליעזר עמ' שא
פז. ג' דברים עשה משה מדעתופרפרת התורה עמ' תקיז
פז. ג' דברים עשה משה מדעתושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נא, קמח
פז. דברים קשים כגידיםתשבי (תשסה) עמ' נג שורש גיד
פז. דברים שמשבבין לבו של אדםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תח
פז. האגדה מושכת לבו של אדםדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 192-191
פז. הוסיף יום אחד מדעתו, מאי דריש, היום ומחר וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לו
פז. הוסיף יום אחד מדעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לג-לה {להשיג שער מ"ט דבינה}
פז. הוסיף משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעה
פז. הוסיף משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצה, רמד, רצט, שכט, שמז, שנא, שנב, שעו, שעט, שפה, שצג, תד, תיז, תכא, תמא, תפה
פז. הכל מודים בשבת ניתנה תורהדרש משה (קלנברג) ח"ב דף לה, מא
פז. הסכים הקב"ה על ידו שנאמר 'פה אל פה אדבר וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כא (עה) {הכוונה אסיפיה דקרא דכתיב 'ומראה ולא בחידות', 'מראה' לשון זכר}
פז. הקב"ה הסכים למשה בשבירת הלוחותעזר מיהודה (תשנט) עמ' ד
פז. ואית דאמרי פה אל פה אדבר בותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לט {הכוונה אסיפיה דקרא דכתיב 'ומראה' לשון זכר}
פז. ויגד משה דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה, וא"ד דברים שקשין לאדם כגידיןהישר והטוב (תשסג) עמ' שפז
פז. ויגד משה פי' להם מתן שכרןשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קצט
פז. ויגד משה פי' להם מתן ששכרןשארית יעקב (אלגזי) דף סג ע"ב
פז. ויהי ביום כלות משה עשר עטרות נטל אותו היוםמאור ושמש (תשסט) עמ' תמ, תמה
פז. ומנלן דהסכים הב"ה ע"י כסא רחמים (תשסג) עמ' רמב
פז. ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו דכתיב שובו לכם לאהליכם וכתיב בתריה ואתה פה עמוד עמדישבילי פנחס (תשעא) עמ' קלה
פז. ומנלן שהסכים הקב"ה וכו' אשר שברת, יישר כחך ששברתמגדנות אליעזר עמ' שי
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתו נפש יוסף (תשעד) עמ' קפו
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתו וכו' היום ומחר היום במחר וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' קסה, שה
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתו וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לד
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שמח, ח"ג עמ' תקלז
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רל, שצ
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיט (כג) {מהופעת דעתו ובינתו (שער המ"ט) לישראל, בא תוספת יום אחד בספירה}
פז. יומא קמא לא אמר ולא מידיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שלח
פז. יומא קמא לא אמר להם ולא מידיאור גדליהו שמות דף ט ע"א
פז. יישר כוחך ששברתפרפרת משה ח"א עמ' תקע
פז. יישר כח ששיברת שפת אמת (הלוי) משלי פרק לא פסוק ל
פז. יישר כתר ששברתמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לט
פז. ישר כוחך ששברתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקו, תקכ-תקכא
פז. ישר כוחך ששברתפרפרת התורה עמ' תרה
פז. לא שריא שכינה עד צפרא דשבתאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שמח, שסז
פז. לאנשים דברים קשים כגידיןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תלט
פז. לנשים בלשון רכהפרפרת הפרשה פרשת קדושים פרק יט פסוק ב
פז. מה פסח וכו' כל בן נכר וכו' התורה כולה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רה, תשנ
פז. מה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמה אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' לג
פז. מהרש"א בחידושי אגדות ד"ה בתחלהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לב {במתן תורה שבאו להתגייר הודיע אותם עונשן של מצוות}
פז. מנין שהסכים ה' לשבירת הלוחותשבילי פנחס (תשעז) עמ' שסג
פז. מנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת יישר כוחך ששברתשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תפג
פז. מנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת יישר כוחך ששיברתשבילי פנחס (תשעב) עמ' צט
פז. משה בלבד היה פורש מן האשהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 163, פ"ב הערה 518, 520, פ"ג הערה 842, 1432, פ"ו הערה 663
פז. משה דן קל וחומר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רסג
פז. משה הוסיף הכנות מדעתו וה' הסכיםשיחות לספר ויקרא עמ' נ, שיחות לספר ויקרא עמ' צה, שיחות לספר במדבר עמ' קנה
פז. משה הוסיף יום א' מדעתויד שלום (פרידמן) מועדים עמ' שנט, שסה, שפא, תה, תטז, תיח-תכ
פז. משה הוסיף יום א' מדעתושבילי פנחס (תשעט) עמ' שפו
פז. משה הוסיף יום אחד וכו' וברד"ה ור' ישמעאל, ורד"ה הא ובחת"סבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק טו
פז. משה היה פרוש מן האשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמה (רכב) {לכן לא היה יכול ליכנם לארץ, דענינו שגם הארציות והחומריות יש להכניסו לקדושה}
פז. משה פירש מן האשה מדעתו ותוס' דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קלח, קנח
פז. משה פירש מן האשהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' עט
פז. משה רבינו פירש מן האשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סה {מפני שהיה גילוי היחידה בו}
פז. משה רבינו שבר את הלוחות מדעתו, ורש"י דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רנט
פז. משה רבנו שיבר הלוחות כי עשה ק"ו בעצמוצדקת יוסף עמ' קפא
פז. פירש מן האשהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' לח {האדם הוא יחיד ונקבתו שניות, ומשה רבינו ענינו האחדות}
פז. פרש מן האשה וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נג - אור לציון
פז. קשים כגידיםפרפרת אליעזר פרשת בא פרק יג פסוק ח*
פז. ראשון לעבודהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריא
פז. רמב"ן ד"ה הוסיף, אמר 'היום ומחר' כדי שיהיה ברצונו של משה לתלות במדרשותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לח
פז. שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד עמדיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כג (פד) {דנסתלק מישראל מדריגת אחדות ולא ממשה}
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עימוצדקת יוסף עמ' קנו, קפח
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את הלוחות וכו' נשא קל וחומר בעצמו וכו' ותוס' ד"ה ומה ישראלשבילי פנחס (תשעב) עמ' קכג, רצא
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו'שבילי פנחס (תשעג) עמ' קמ, רסז
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמותורת אברהם עמ' עה
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו כו' ופירש מן האשהגלגולי נשמות (תשסא) סי' ע ס"ק ז
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתופרפרת התורה עמ' שיט, תקיז
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסח
פז. שלשה דברים עשה משה מעצמו, והסכים הקב"התפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לג (קיז) {דוגמת שלשה דברים שעשו בית דין שלמטה, והסכימו בית דין שלמעלה}
פז. תוס' - ביאור סברתם של אהרן ומריםדולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' סג, רט
פז. תוס' ד"ה היום - משה הוסיף יום א' מדעתו מאי דרש וכו', דרשה גמורה לא הוי, דא"כ אין זה מדעתויד שלום (פרידמן) מועדים עמ' שנט, תה, תטז, תיח
פז. תוס' ד"ה היוםשבילי פנחס (תשעב) עמ' רצב
פז. תוס' ד"ה היוםשבילי פנחס (תשעח) עמ' קסה
פז. תוס' ד"ה ואתה - היאך היה מערער מרים ואהרוןתורת אברהם עמ' עה
פז. תוס' ד"ה ואתה מקשה על אהרן ומרים שדברו במשה על אודות צפורה אשתו, והלא הקב"ה הסכים עמו שנאמר ואתה פה עמוד עמדי, ותירץ שסברו בדרך שאדם רוצה לילך וכו' דברת שלמה (תשעא) עמ' שסד
פז. תוס' ד"ה ואתה, מה שדיברו אהרן ומרים במשה שפירש מהאשה, שאמרו דמה שהסכים הקב"ה היה רק משום שרצה משה בזהמרפא לנפש בראשית עמ' שכה
פז. תוס' ד"ה ומה פסחצור יעקב (יעבץ) ויקרא
פז. תוס' ד"ה ומה, 'מדעתו' הרי דאורייתא הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלז {ישוב הקושיא}
פז. תוס' ד"ה ומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קפב
פז. תוס' ד"ה כפהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' נה
פז. תורה כולה כאן וישראל מומריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכא
פז: אותו היום נטל עשר עטרותפרפרת משה ח"ב עמ' קעח
פז: אותו היום נטל עשרה עטרות דרשות הר"ן (מישור) עמ' עב
פז: אותו יום אחד בשבת היהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות כג
פז: אותו יום חמישי בשבת היתהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפו
פז: אשר שברת יישר כחך ששברתדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מג
פז: בו ביום נסעו בו ביום באושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמו, תיג
פז: בשעה שביקש הקב"ה ליתן התורה אמרו מלאכי השרת חמדה גנוזה וכו'ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קכט
פז: חנוכת המשכן - י' עטרות באותו יוםשיחות לספר ויקרא עמ' קכא
פז: כאשר צוך במרהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' מג, שיד, שנג, שנח, שסד, תלה
פז: מר סבר אשבת איפקור אתחומין לא איפקוד, ומר סבר אתחומין נמי איפקודדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תי, תס
פז: מתי התרחשה מלחמת עמלקשיחות לספר שמות עמ' תלב, שיחות לספר במדבר עמ' מה
פז: ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים חמישי בשבת היהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קצב
פז: ניסן שבו ישראל יצאו ממצרים בי"ד שחטו פסחיהם כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ב
פז: נצטוו ישראל במצות שבת קודם מ"תרני ושמחי דף קב ע"ב
פז: נתנו המלאכים מתנות למשה תורת המצרף עמ' יא
פז: עמ"י יצא ממצרים ביום ה'דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' צג, רנג
פז: רש"י ד"ה ראשוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רב
פז: שבת במרה ניתנהאורחות דוד עמ' ריז
פז: שבת ניתנה במרהמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רפ
פז: תוד"ה ואותו יום בני שלשים (תשסד) עמ' נ
פז: תוס' ד"ה אתהומין - לאו דוקא נקט תחומין, אלא כלומר הוצאה, שהיו מוליכין עמהן כל אשר להןדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תי
פז: תוס' ד"ה ואותו - כשאמרו להן ישראל לבכורים זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים, הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ולא רצו, ועשו בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה, לכך נאמר למכה מצרים בבכוריהםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' כח, יד, לח, רכח, רנד
פז: תוס' ד"ה ואותו - כשלקחו פסחיהם נתקבצו בכורות אוה״ע ושאלום למה אתם עושים כך נפש יוסף (תשעד) עמ' קכב
פז: תוס' ד"ה ואותו - שבת הגדול היה בי' ניסן נפש יוסף (תשעד) עמ' קב
פז: תוס' ד"ה ואותו וכו'פרפרת התורה עמ' רמא
פז: תוס' ד"ה ואותו יום וכו' טעם שם שבה"גדרש משה (קלנברג) ח"ב דף כח
פז: תוס' ד"ה ואותו יוםבני שלשים עמ' נ
פז: תוס' ד"ה ואותו, ומהרש"אשבילי פנחס (תשעח) עמ' קמו, רלב
פז: תוס' ד"ה ואותו, שבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רסא {טעמו}
פז: תוס' ד"ה ואותו, שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קג {דבפסח מצרים נתגלה ענין גדלות}
פז: תוס' ד"ה ואותושבילי פנחס (תשעה) עמ' רכט
נה אי יש מיתה בלא חטאשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"א
נה ע"א אין יסורים בלא עווןבצור ירום ח"ג עמ' קיט
נה ע"א אין יסורין בלא ערןאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' ר הערה טז, עמ' תנז
נה ע"א אין מיתה בלא חטאדברי חנינא - הספדים עמ' קנד
נה ע"א אמרה מדת הדיןדברי חנינא - הספדים עמ' ג
נה ע"א אע"פ שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה היה להם למחותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלח הערה יג
נה ע"א הבית נחרב עבור זקנים שלא מיחו בשריםעטרת יהושע דברים עמ' קלג
נה ע"א היה להם למחות ולא מחודברי חנינא - הספדים עמ' קד
נה ע"א לא יצאה מדה טובה מפי ה' וחזרה לרעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קטז, קעה
נה ע"א לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קפא
נה ע"א מעולם לא יצא דבור לטובה מהקב"ה וחזר בו לרעה חוץ מדבר זהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רנא
נה ע"א מעולם לא יצאה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קה
נה ע"א מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קד
נה ע"א מתי תמה זכות אבותיפה ענף על מדרש קהלת פרק יב פסוק ז סי' ג ד"ה שזכות האבות בטלה כדאיתא
נה ע"א ת' תחיה ת' תמותבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק א פסוק ב
נה ע"א תוס' ד"ה אין מיתה כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה אין מיתה וכו' צ"ע {מקשה עליו ומיישב באופן אחר}
נה ע"א תוס', אף חכות אבות תמה ברית אבות לא תמהגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קמה
נה ע"ב אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב, וכי בת נחש הואי והלא בת ישי הואי אלא בת מי שמת בעטיו של נחשבצור ירום ח"ד עמ' קד הערה 34
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחשאמרי יצחק בראשית עמ' קיח
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחשדברי חנינא - הספדים עמ' מג
נה ע"ב דינא רערבות דוקא ביש בידו למחותמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קג
נה ע"ב יש מיתה בלא חטא כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה שנאמר הנפש {קשה דאמרינן בקרא הנפש החוטאת היא תמות}
נה ע"ב כל האומר בני עלי חטאו כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק יח סי' ב ד"ה שלא קבלו {איכא דפליגי אהא}
נה ע"ב כל האומר בני שמואל חטאו - אינו אלא טועה, שנאמר "ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו", בדרכיו הוא דלא הלכו - מיחטא נמי לא חטאובצור ירום ח"ה עמ' קמה
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה ומהרש"א ע"שמשען המים דף ז ע"א וע"ג, יא ע"ב, יב ע"א
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קמה
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קיא
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רלו
נה ע"ב למ"ד יש מיתה בלא חטא מת משה בעטיו של נחשמשען המים דף מה ע"ג
נה ע"ב מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נתפש על אנשי ביתואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלח הערה יג
נה ע"ב מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון, ועיון יעקבמשען המים דף נ ע"ג
נה ע"ב משה ואהרן בחטאם מתו כו'יפה ענף על מדרש קהלת פרק ה פסוק ד סי' א ד"ה אין מיתה וכו' בפרק {עדיין קשה מקרא דמקרה אחד לצדיק ולרשע}
נה. אין יסורים בלא חטאדברי יונה ח"ב עמ' ז, רסב
נה. אין יסורים בלא עוןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קפא
נה. אין יסורין בלא עוןמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שי, ח"ג עמ' רמג
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורים בלא עווןשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צו
נה. אמרה לפניו רבש"ע היה בידם למחותעמק החכמה עמ' ריט
נה. אפשר חטא בא לידו וה' עמודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יג אות יד
נה. גבריאל היה לו הגחלים וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מט אות ב
נה. ורישא דרישך בחמימיבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רמב
נה. חותמו של הקב"ה אמתבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שנט
נה. חותמו של הקב"ה אמתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תמט, ח"ד עמ' ח
נה. מעולם לא יצאת מידה טובהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קג
נה. תוס' ד"ה אע"ג - כשידוע שלא יקבלו אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' קא אות ג
נה. תי"ו תחיה תי"ו תמותבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ח, שפט
נה. תי"ו תחיה תי"ו תמותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תלב
נה. תמו זכות אבותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שיב
נה: אמרו מלאכי השרת מפני מה מתו משה ואהרןשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יז ע"ב
נה: אף משה ואהרן בחטאם מתושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קסו
נה: כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' צג
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תכא
נה: שאלו מלאכי השרת רבונו של עולם מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מח אות ג, סי' פא אות ג
נו ע"א א"א נענש עליו וכו' מורד במלכות הוי וכו'משען המים דף סז ע"ב
נו ע"א א"ר רבי דאתי מדור מהפך ודרוש בזכותי' רדוד וכו' ע"שמשען המים דף נה ע"ד, נו ע"ב
נו ע"א את אורי' החיתי וכו' שהי' לך לדונו בסנהדריןמשען המים דף סז ע"ב
נו ע"א היה לך לדונו בסנהדריןבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ב פסוק ב
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבצור ירום ח"ב עמ' קצג
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבצור ירום ח"ג עמ' קמב הערה 49, עמ' קמה
נו ע"א כל האומר דוד חטאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קע
נו ע"א כל האומר דוד כו' וצמח דודבן אברהם (אשטרושא) דף כא ע"ד, לא ע"א
נו ע"א כל האומר דוד כו' וצמח דודבן אברהם (אשטרושא) דף כא ע"ד, לא ע"א
נו ע"א כל האומר דור חטא אינו אלא טועה וכו' ורש"ימשען המים דף מח ע"ב
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד ג"כ כותב לאשתו וכו'משען המים דף לו ע"א
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתובצור ירום ח"ב עמ' קי הערה 44
נו ע"ב באותה השעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד מן השמים המלאך גבריאל ונעץ קנה בים וכו'בצור ירום ח"ט עמ' עז
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קפו
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה בת פרעה בא גבריאל וכו'משען המים דף ז ע"א
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו'משען המים דף לו ע"א, סו ע"ד, סז ע"א
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכח הערה יג, עמ' תלד הערה כט
נו ע"ב נח לו לאותו צדיק וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קפב
נו ע"ב רש"י ועיון יעקב רומא זו איטליא של יוןמשען המים דף ז ע"ב
נו. כל האומר דוד חטאבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קכ
נו. כל האומר דוד חטאבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' נב
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שלה
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קנ
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות יב, סי' פה אות ח
נו: אילמלי לא נחלקה מלכות בית דור לא עבדו ישראל ע"ז ולא גלינו מארצינודברי יונה ח"ב עמ' כז
נו: בשביל עון לשון הרע גלו ישראלדברי יונה ח"ב עמ' קכו
נו: והיינו נתן דצוציתאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רפב
נו: כל האומר יאשיהו חטאפני מלך במדבר עמ' קסג
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תסב
נט ע"א מאי בעיר של זהב - ירושלים דדהבא כדעבד ליה רבי עקיבא לדביתהובצור ירום ח"ד עמ' רנו
סא: אתמחי גבראאור יקר (רמ"ק) חלק יז עמ' כח
סא: שלא יהא דיבורך של שבת כדיבור של חולשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' כד
סב ע"ב רב חסדא אמר שבזכות שדקדק במצות נטילת ידיים והיה נוטל את ידיו עם הרבה מים, גם הקב"ה השפיע לו ברכה ועשירות בשפע גדולבצור ירום ח"ט עמ' קח הערה 53
סב: שהיו מהלכות ארוכה בצר קצרהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' סב
סג ע"א אורך ימים למיימינים בה וכו' ובשמאלה עשר וכבודמאור ושמש (תשנב) עמ' מב, מד, מח
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קסט
סג ע"א וארך ימים בימינה וכו' למיימינים בהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קכג
סג ע"א כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתודברי שלום (הלברשטם) עמ' תעז
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותבצור ירום ח"ב עמ' ו
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותבצור ירום ח"ג עמ' רעה
סג ע"א ליגמר והדר ליסבראוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' נא
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קצא
סג ע"א למיימינין בה לעוסקים לשמהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמב
סג ע"ב עד כאן דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצ"טאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' סב הערה יא
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שי
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקיא, ח"ב עמ' קכט, ח"ג עמ' רמט
סג. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהדברי יונה ח"ב עמ' ה
סג. כד הוינא בר י"ח שניןבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרנא
סג. ליגמר איניש והדר ליסברתורה ודעת תשסח עמ' קצז
סג. ליגמר והדר ליסברתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רלט
סג. למיימינים בה אורך ימיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסז
סג. למיימינים בה אורך ימים וכל שכן עושר וכבוד, למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' יד אות א, סי' פב אות יב, סי' קי אות יט
סג. למשמאילים בה עושר וכבודמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' רנב
סג. שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה וכו' הקב"ה שומע לקולןתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קיב
סג: בציץ שם ה' למעלהאור יקר (רמ"ק) חלק יז עמ' מו
סג: שמח בחור וגו' ע"כ דברי יצה"רבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רעז
סד טפח באשה ערוהבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף נד ע"ב
סד מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם וכו'מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תעא
סד ע"א אל משה שמא החזרתם לקולקלכם הראשוןמשען המים דף נו ע"ג
סד ע"א מדי מעשה יצאנו מדי הרהור לא יצאנומאור ושמש (תשנב) עמ' תקב
סד ע"ב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסורדברי שלום (הלברשטם) עמ' רמט
סד רש"י ד"ה כומזבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף נד ע"ג
סד. מידי הרהור לא יצאנובאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שנ, שע
סד: והדוה בנדתה, זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין, עד שבא רבי עקיבאתורה ודעת תשע-תשעא עמ' קמ, תלח
סד: עד שבא רבי עקיבא ולימד וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצג
סו: הבנים יוצאים בקשריםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קצד
סז ע"א מי שיש לו עצם בגרונו מביא מאותו המין ומניח ליה על קדקדו ולימא הכי חד חד נחית בלע בלע נחית חד חדדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרז
סז ע"ב גד גדי וסניק לאמאור ושמש (תשנב) עמ' תכג, תקפד, תקפה
סז ע"ב השוכח עיקר שסבור שאין בתורהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקיא
סז. כל ישראל בני מלכיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשסא
סז. כל ישראל בני מלכיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' ס, רצט, שצח
סז. כל ישראל בני מלכים הםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קצג
סז: חמרא וחייי לפום רבנןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכה
סח. מתחילה יראה ולבסוף שקטהדבר המלוכה סי' קלז, קלט, קסה, רסו, רצא
סט ע"א שי"ן של תפילין הלכה משה מסיני וכו'בצור ירום ח"ו עמ' מ הערה 38
סט ע"ב היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדדברי שלום (הלברשטם) עמ' לד
סט. שבתותי לשון רביםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תלד
סט: ההולך במדבר ואינו יודע מתי יום שבת, מונה ו' ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו ומקדש יום שביעי ועושה קידוש והבדלהדברי יונה ח"ב עמ' נה
ע ע"א דרשו מאלה הדברים ל"ט מלאכות שנאסרו בשבתאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקלד
ע ע"א הבערה לחלק יוצאת להקיש אליה כל המלאכות לחילוק מלאכותאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקלד
ע ע"א הל"ט מלאכות האסוים בשבת ילפינן מדכתיב אלה הדבריםמאור ושמש (תשנב) עמ' סג
ע ע"א מקק דספרי סכנתאדברי שלום (הלברשטם) עמ' רכח
ע. אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שו, תמט
ע. אלו שלושים ותשע מלאכות שנאמרו למשה מסיניתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קפה
ע. דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותעמק החכמה עמ' קטו
ע. הכותב בשבתשם משמעוןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקעו
עב שוחט משום מאי מיחייב וכו' משום צובעאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' יא
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, הזורע, והחורש, והקוצר וכו'בצור ירום ח"ג עמ' רל
עג ע"א ארבעים חסר אחתאפסי ארץ (תשנט) עמ' תשכג
עג ע"ב הזומר וצריך לעצים - חייב שתים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטעבצור ירום ח"ד עמ' קמז
עג: נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע פטורדברי יונה ח"ב עמ' צא
עה ע"א מצוה לחשב תקופות ומזלותנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שכא, שכב
עה ע"א שוחט משום מאי חייב משום צובעדברי שלום (הלברשטם) עמ' פה
עה ע"א שוחט משום מאי חייב משום צובעמכתם לדוד משלי עמ' ריב
עה ע"א שוחט משום מה מיחייב רב אמר משום צובע וכו', ופירשו התוספות אשוחט דעלמא קאי, ופירש הבעל שם טוב בדרך רמז, דקאי על מלאך המותבצור ירום ח"ח עמ' יח הערה 17
עה ע"א תוד"ה שוחט אשוחט דעלמאמכתם לדוד משלי עמ' טו
עה. הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תקד
עה. זה חישוב תקופות ומזלותבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קלג
עה. לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורותדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' מח אות ח, סי' פא אות ח
עה. שוחט משום מאי חייב, רב אמר, משום צובעמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקנ, ח"ג עמ' תכד, ח"ד עמ' רלב
עו. עמיר - כמלא פי טלהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קמה
עו: מפני מה עיזי מסגי ברישאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשכו
עז ברישא חשוכא והדר נהוראאוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' תפד
עז ע"ב חי' חת"סאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שצב הערה לה
עז ע"ב חי' חת"סאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שלה הערה ה
עז ע"ב מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימרי וכו' מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה וכו'בצור ירום ח"ד עמ' טו הערה 14
עז: אימת מפגיע על ארימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' עה
עז: דהוה בריחא דעתאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' טו
עז: יתוש לנחשמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שצב
עז: כברייתו של עולם, דברישא חשוכא והדר נהוראתורה ודעת תשע-תשעא עמ' תי
עז: עיזי מסגן ברישא והדר אימרימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שטו
עח מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימריאברהם אנכי ח"א דף ד ע"ב
עח ע"א נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסןאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קמז
פא. עבודה זרה מטמאה במשאבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקעד
פב. עבודה זרה מטמאה במשא כנדהשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' עב
פג ע"א הדר קבלוה בימי אחשורושאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שטו
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהעטרת יהושע דברים עמ' קעג, רנב
פג ע"ב אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהבית אברהם (שטיינר) עמ' סד
פג ע"ב אל ימנע אדם עצמו מביהמ"ד אפילו בשעת מיתהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רמו
פג ע"ב אל ימנע אדם עצמו מבית המדרשמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ש
פג: אין דברי תורה מתקיימיןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שיא
פג: מנין לספינה וכו' מנין לערוגה וכו'שמנה לחמו (תרסט) ח"א דף טו
פד. לא נפקד ממנו אישפני מלך במדבר עמ' רפט
פה ע"א הדר קבלוהו בימי אחשורושדברי שלום (הלברשטם) עמ' קיג
פה ע"א למה נקרא שמה חוי שהיו טועמין את הארץ כחויאדברי שלום (הלברשטם) עמ' שכו
פה ע"א מכאן מודעא רבה לאורייתא ורש"יאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' קסו
פה ע"ב כמה לא חלי ולא מרגיש גברא וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עח
פו ע"א אימתי ניתנה תורהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לה, קנד
פו ע"א ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביוםדברי שלום (הלברשטם) עמ' תצב
פו ע"א לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תריט
פו ע"א מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשיתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רסד
פו ע"א משה בהשכמה עלה וכו'בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ג ע"ג
פו: בשבעה בסיון ניתנה התורהדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כב אות ב
פו: חכמתם בנוי על טבעי גופי' דאכלי שקצים ורמשים ולא דאיגי במצוותדברי יונה ח"ב עמ' קסב
פו: כולי עלמא מודו שבשבת ניתנה התורהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קפז, רו
פו: ראויה תורה להינתן לטבולי יוםעמק החכמה עמ' קפה
פז ע"א אשר שברת ישר כח ששברתמשען המים דף א ע"ג, לא ע"א, מב ע"א
פז ע"א דרש משה ק"ו מה פסח וכו' ותוס' ד"ה מה פסחמשען המים דף סא ע"ד
פז ע"א הוסיף משה יום אחד מדעתואפסי ארץ (תשנט) עמ' תד
פז ע"א היקש כיום כמחר, מה מחר לילו עמו אף היוםמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לה
פז ע"א וישבר אותם תחת ההר, יישר כוחך ששברתמאור ושמש (תשנב) עמ' רסז
פז ע"א ותגד לבנ"י דברים קשים כגידיןאפסי ארץ (תשנט) עמ' צט
פז ע"א משה פירש מן האשה מדעתודברי חנינא - הספדים עמ' עא
פז ע"ב אותו היום נטל עשר עטרותנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רי, ריא
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' ז
פז ע"ב ויחנו בני ישראל רחוק מן הארון כשיעור מילמאור ושמש (תשנב) עמ' שצב
פז ע"ב ח"א בו' בסיון נתנה התורה וח"א בז' בומאור ושמש (תשנב) עמ' תא
פז ע"ב יום ח' למילואים ר"ח ניסן הי' ועשר עטרות נטל אותו היום וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' שה, שו, שי
פז ע"ב לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהאפסי ארץ (תשנט) עמ' תיג, תרד
פז תוס' ד"ה ואותו יוםבריכות מים דף לח ע"א
פז. אותו יום נטל עשר עטרותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רמג
פז. אשר שברת - יישר כחך ששיברתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקמט, ח"ג עמ' מא
פז. אשר שברת יישר כחך ששיברתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כב אות ב
פז. בד' עבוד פרישהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שה
פז. בתרי בשבא איקבע ירחאבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רסו
פז. הוסיך משה יום אחד מדעתושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ב, תיג
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רו
פז. יישר כחך ששברתשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' כט
פז. משה הוסיף יום אחד מדעתושם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' קיז
פז. משה הוסיף יום אחד מדעתודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' כב אות ב, סי' כד אות ח, סי' כו אות ח, סי' ל אות יז, כ
פז. משה יליף ק"ו לשבירת הלוחות מפסחעמק החכמה עמ' קנט
פז. ק"ו שפרש משה מן האשהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רפב
פז: באותה שנה היה ר"ח ניסן ביום א'משמרת איתמר (תשסז) עמ' תנד
פז: באותה שנה היה שבת הגדול בי' בניסן ותוס'שם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' כח
פז: ראשון לנשיאיםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רמג
פז: שישי למאי רבא אמר לחנייתןעמק החכמה עמ' קצג
פז: תנא אותו יום נטל עשר עטרותתורה ודעת תשסח עמ' קיג
נה אין יסורים בלא עוןאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שלו
נה אמר הקב"ה לגבריאל לך רשום על מצחואהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' ק
נה מאימתי תמה זכות אבותאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' א
נה ע"א אין מיתה בלא חטאאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' רה, ח"ג עמ' סט
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוזאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ב ברכת אברהם אות כו
נה ע"א שקיימו את התורה מאלף ועד תיובתורתו יהגה ח"א עמ' קפא
נה ע"ב אמרו מלה"ש לפני הקב"ה מ"מ קנסת מיתה לאדה"רחסד ומשפט דף קנח ע"ג, קסב ע"ד, קצה ע"ב
נה. אין יסורין בלא עוןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רנט
נה. אין מיתה בלא חטאאמירה נעימה (בלוך) עמ' ח
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןבינת יששכר (תשמח) עמ' קעא
נה. אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תמט
נה. אם לפניך גלוי לפניהם מי גלויבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רסב
נה. אמרה לפניו רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחו אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם אמרה לפניו רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי גלויבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תנא, ח"ב עמ' מז
נה. חותמו של הקב"ה אמתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' שצט, ח"ג עמ' רט*
נה. חותמו של הקב"ה אמתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ז, פב, ח"ב עמ' קכב
נה. מעולם לא יצא מפי הקב"ה דבר לטובה וחזר בובני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' פה
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחשאמירה נעימה (בלוך) עמ' כא, סג
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבינת יששכר (תשמח) עמ' פב
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תנה
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רסח
נו ע"א ואת ערובתם תקחבתורתו יהגה ח"א עמ' תקיא
נו ע"ב הטעם שנקרא ר' נתן צוציתאאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' שי
נו רש"י - מעשה דנתן בן עועיתא ותוס'אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קעה
נו. אוריה החתי נתחייב מיתה שאמר לפני דוד ואדוני יואבבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קיז, ח"ב עמ' שפט
נו. אוריה היה מורד במלכותאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קמג
נו. אוריה מורד במלכות הוהאמירה נעימה (בלוך) עמ' כב
נו. וכי שמואל זקן הוי אלא שלא הלכו בניו בדרכיודרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קפה
נו. מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו מאי טעמא מורד במלכות הוא דאמר ליה ואדוניי יואב ועבדי אדוני על פני השדהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' עח, תקכה
נו. פלוגתת רב ושמואל בלשה"ר שקיבל דוד על מפיבושתאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' רסו
נו. רבינו הקדוש דמבית דוד קאתיבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכד
נו: בשעה שנשא שלמה וכו' ועליו נבנה כרך גדול [של רומי]אמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עה, פב
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהבינת יששכר (תשמח) עמ' כז
נו: רומי נבנה על התהוםאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' א
נז כבלא דעבדאאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' עט
נח ע"ב כל האומר שלמה חטא טועהאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קלו
נח: בנימין מת בעטיו של נחשבנאות דשא (לייפר) עמ' סד
נח: הזוג והעינבל טמאיןבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' מח, סד, שמה
נח: מנין למשמיע קול בכלי מתכות שהוא טמא שנאמר כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש אפילו דיבור יבא באש וכו' אמר מר ניטלו עינבליהן עדיין טומאתן עליהן למאי חזו וכו' אמר רבא הואיל וראוי להקישו על גבי חרסבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' כח, לז, ריא
נח: מנין למשמיע קול שהוא טמא שנאמר כל דבר אשר יבוא באשבינת יששכר (תשמח) עמ' שפא
נט. עיר של זהבאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסו, רסז
נט: אשה שלפא ומחויאאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' עב
סב: אנשי ירושלים אנשי שחץ היובינת יששכר (תשמח) עמ' שלג
סג למימנים בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבודאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' רלג
סג למשמאלים בה עושר וכבודאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קי
סג ע"א אר"ח כל העושה מנוח א' כמאמרה אין מבשרים וכו'חסד ומשפט דף קע ע"ד
סג ע"א בשמאלה עושר וכבודבתורתו יהגה ח"א עמ' תקטו
סג ע"א הוה גמירנא ליה לכולי הש"סבתורתו יהגה ח"א עמ' קמג
סג ע"א המגדל כלב רע בתוך ביתובתורתו יהגה ח"ב עמ' רפא
סג ע"א וכ"ש עושר וכבודבתורתו יהגה ח"א עמ' שו
סג ע"א חגור חרבו על ירכובתורתו יהגה ח"ב עמ' שנח
סג ע"א כר הוינא בר תמני סרי שניןבתורתו יהגה ח"א עמ' כד
סג ע"א לגמר איניש והדר ליסבוברכת שלום "שמעתי" מאמר קלח
סג ע"א ליגמר אינש והדר ליסברבתורתו יהגה ח"א עמ' קמד
סג ע"א למשמאילים בהבתורתו יהגה ח"א עמ' רה
סג ע"א עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאבתורתו יהגה ח"א עמ' תה, תי, תיב
סג ע"א שני ת"ח המרגילים זה לזה בהלכהבתורתו יהגה ח"א עמ' קיט
סג ע"א ת"ל על דבר אמתבתורתו יהגה ח"א עמ' רטז
סג עם הארץ חסיד אל תדור בשכנותואהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קא
סג שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן דברי היצר הרעאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רפא
סג שני ת"ח מחדדין זה לזה ההלכה וכי'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קי
סג. אמר ר"כ בר תמני סרי הוה גמירנא כולי ש"ס ולא ידענא אין מקרא יוצא מידי פשוט ורש"יאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' ד, פ
סג. וח"א אינו אלא לגנאיאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסו
סג. ליגמר איניש והדר ליסבראמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קעא
סג. ליגמר והדר ליסבר ואע"ג דלא ידע מאי קאמראוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' ג, פ, פז
סה: נהרא מכיפיה מיברך דאין לך טפח יורד מלמעלה שאין טפחיים כנגדן מלמטהדרושי מהר"ם בריסק עמ' כב
סו. מספקא להו לבני בתירא אי פסח דוחה שבתבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שנ
סו: הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזגין וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' צג
סו: הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' סג
סז ע"א ובשן של שועל וכו' משום רפואהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מח
סז ע"א יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מח
סז ע"א כולהו אית בהו משום דרכי אמורי לבר מהני וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ו ברכת אברהם אות ד
סז ע"א לאישתא צמירתאבתורתו יהגה ח"ב עמ' תס
סז ע"א צריך להודיע צערו לרביםבתורתו יהגה ח"ב עמ' קו, שד, תסח
סז ע"ב חמרא וחיי לפום רבנן, חיי וחמרא לפום רבנן ותלמידיהוןברכת שלום "שמעתי" מאמר קעו
סז ע"ב כל השוכח עיקר שבת וכו' אינו חייב אלא חטאת אחתאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ט ס"ק א ברכת אברהם אות י
סז. כל ישראל בני מלכיםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קסד, ח"ג עמ' קעא
סז. כל ישראל בני מלכים הםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' כ, מ, קז, ח"ב עמ' צט
סח ע"א כלל גדול בשבת - כי היא גדול משביעיתאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלד
סח ע"א תוס' ד"ה מכאן מודעא וכו'אמר יצחק דף לו ע"ב
סט השב מידעתו מביא קרבן וכר'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' כ
ע דברים הדברים וכו' אלו ל"ט מלאכות שאמר הקב"ה למשהאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' שכח
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחתאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' מט, סד
עג: במערבא זרעי ברישא והדר כרביאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' סג
עד. וליחשב נמי כותשאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' סג
עה ע"א אריב"ל משום ב"ק כל היודע לחשב תו"מ ואינו חושב עה"כ אומרחסד ומשפט דף ריז ע"ב
עה ע"א ותוס' שוחט משום מאי מחייבאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קלו
עה ע"א פציעה בכלל דישהבאר בשדה עמ' רסו
עה ע"א שוחט משום מאי מיחייב משום צובע, ותוס' רקאי אשוחט דעלמאאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' רלו
עה ע"ב צובע במאי ניחא ליהבאר בשדה עמ' רסו
עה. כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' לא יביטואמרי משה (פודהורצר) עמ' קג
עה. מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר 'ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צא
עה. שוחט משום מאי מחייב משום צובע ותוס' ד"ה שוחטדרושי מהר"ם בריסק עמ' קנ
עה. שוחט משום מאי מיחייב, משום צובעאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קצו
עה: גמר מלאכה מיקרי מלאכה משום מכה בפטישבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' מו
עה: כל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה בפטישבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' כח
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' ע
עז. כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הואבינת יששכר (תשמח) עמ' פ
עז: כל מה שברא המקום ב"ח בעולם אמו לריקבינת יששכר (תשמח) עמ' שפו
פא ע"א ג' אבנים מקורזלות מותר להכניס לביהכ"סאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק א ברכת אברהם אות י
פב ע"א המקנח בדבר שהאור שולטת בו וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ב ברכת אברהם אות יח
פב ע"א הרוצה ליכנס לסעודת קבע, מהלך י' פעמים ד' אמות וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ז ס"ק ב ברכת אברהם אות יב
פג ע"ב אלא במי שממית עצמו עליהבאר בשדה עמ' רנג
פג ע"ב במי שממית עצמו עליהבתורתו יהגה ח"א עמ' רמה, רמו, רמח, תטו
פג ע"ב ואפילו בשעת מיתהבתורתו יהגה ח"א עמ' קפד
פג: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עליהדרושי מהר"ם בריסק עמ' רמט, שע
פג: אפילו בשעת מיתתו של אדם חייב לעסוק בתורהאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קסא
פג: לעולם אל ימנע אדם א"ע מביהמ"ד ומד"ת ואפילו בשעת מיתה וכו' זאת התורה וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות מז, סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות צב
פג: נר שבת קודם לנר חנוכהבנאות דשא (לייפר) עמ' קמז
פה ע"ב עתיד הקב"ה לומר לישראל לכו ונוכחהאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שנא
פו ע"ב בשבת ניתנה תורהבית אולפנא ח"ב עמ' צב
פו ע"ב בשבת נתנה תורה לישראלברכת שלום "שמעתי" מאמר קצד
פו. משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירדבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' לב
פו. משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירדבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יג, שיא
פו: ביומא קמא לא אמר להו ולא מידיבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' לא
פו: בשישי בחודש ניתנו דברות ר"י אומר בשבעה בובני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' לט
פו: דכו"ע בשבת ניתנה תורהבנאות דשא (לייפר) עמ' יג, פד
פו: דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ב, ז, י, לד, נד, רחצ, שיט
פו: לכו"ע בשבת ניתנה תורהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' ג, יב, יח, נד, פא, ח"ב עמ' ט, מד*
פז וישב משה וכו' מה השיב משהאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קצט, ח"ה עמ' סד
פז ע"א בשעה שעלה משה למרוםחסד ומשפט דף רלט ע"ד
פז ע"א ג"ד עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמוחסד ומשפט דף קסד ע"א
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתובאר בשדה עמ' קטו
פז ע"א ישר כחך ששברתאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' פב
פז שלשה דברים עשה משה מדעתו וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' פז
פז. אילו לא פירש - לא היה הקב"ה מצוהואמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' קלב, קעה, קעח
פז. הוסיף משה יום אחר מדעתו והסכים הקב"ה על ידו, ותוס'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' כא, שצב
פז. ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שעא
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתו דתניא וכו' מאי דריש היום ומחר היום כמחר מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא ליה שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנא ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו דלא שריא שכינא עד צפרא דשבתאבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לד, סח, תקכז
פז. ישר כח ששברתבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכט*
פז: אותו היום נטל י' עטרותבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שנ, שסט
פז: אותו יום נטל עשר עטרות וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' עא
פז: בשבת וכו' דכתיב 'כאשר ציוך ה' אלהיך' ואמר רב יהודה אמר רב 'כאשר ציוך' במרהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צט
פז: יישר כחך ששברתבינת יששכר (תשמח) עמ' פז
פז: ליל יצי"מ היתה בליל חמישיבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רכד, רנט
פז: ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם ובחמישה עשר יצאו ולערב לקו בכורות וכו' ואותו היום חמישי בשבת היהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמה, קסז, שטז
פז: שבת ניתנה במרה קודם מתן תורהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' עו, ח"ב עמ' כא
נה ע"ב והא כתיב אל בני וכו' אמר רב נחמן בר יצחק וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 502
נה ע"ב ישי מת בעטיו של נחשהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קנא
נה. אוטם אזנו מזעקת דלהאיר ממזרח משלי עמ' שטז
נה. תוס' ד"ה ושמואל - אומר ר"ת, זכות אבות תמה ברית אבות לא תמהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רכט
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחש וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מא
נה: ד' מתו בעטיו של נחשהאיר ממזרח - אבות עמ' קצא
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רעג, שנו
נה: ראובן בלבל יצועי אביודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רעג
נו ע"ב כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצה
נו. והיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל וכו' ושפט את ישראלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שיב
נו. וסבב בית אל והגלגל והמצפההאיר ממזרח - סליחות עמ' קעד
נו. ליקוחין יש לך בה וכו'דרך השער (תשנו) עמ' מה
נו. רבי מדבית דוד קאתיהאיר ממזרח - יהושע עמ' קמו
נו. רק בדבר אוריה החיתיהאיר ממזרח - יהושע עמ' קפה
נו. שמואל הצדיקהאיר ממזרח - אבות עמ' יג
נו. תוד"ה שהיה, קשה לר"י וכו' דמורד במלכות לא בעי למידייניהדרך השער (תשנו) עמ' מה, מו
נו: בשעה שנשא שלמה בת פרעההאיר ממזרח משלי עמ' רכו
נו: נתן דצוציתא, שהיה נר דלוק על ראשו ותוס'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סו, שיז
נח ע"ב רש"י כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע מעבירם וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעו
נט ע"א מאי עיר של זהבהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנג
נט ע"ב אמרו ליה לרב אתא גברא רבא אריכא לנהרדעא וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 701, כרך ה עמ' 226
נט ע"ב דרש רבה בר אבוה במחוזא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 414
נט. ר"ע עבד לדביתהו עיר של זהבהאיר ממזרח - אבות עמ' קטו
ס ע"ב אמר ר' חייא אי לאו וכו' שרינא בה טובא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 501
ס ע"ב בעא מיניה רב הונא מרב אשי חמש מהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 588
ס ע"ב ירדן שאני ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שטו
סב ע"א עצי ירושלים של קינמון וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמד
סב: ומכניסות בהן יצר הרע כארס עכנאידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכו
סג ע"א המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעא
סג ע"א המחדדין זה לזה בהלכהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלב
סג ע"א כל העושה אפי' מצוה אחת כמאמרה אין מבשרין וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' לב הערה 14 עמ' סא
סג ע"ב יתיב רבין ורב הונא קמיה דר' ירמי' וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 465
סג. אורך ימים בימינה וכו' למיימינים בה אורך ימים וכו' ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' י, רפג
סג. אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד גליות בלבדדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמט
סג. הווה גמירנא ליה לכוליה הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וכו' דליגמר אינש והדר ליסברדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסח, רעב
סג. חגור חרבך על ירך גיבורהאיר ממזרח - אבות עמ' רטו
סג. למיימינים בה אורך ימיםהאיר ממזרח - אבות עמ' רמ
סג. שני ת"ח הנוחים זל"ז בהלכה הקב"ה מקשיב להם שנאמר אז נדברו וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קעח, שח
סג: דברים שאמרתי לכם טעות הםהאיר ממזרח - אבות עמ' ריב
סד ע"ב שן תותבת שן של זהב רבי מתיר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 862, כרך ה עמ' 79
סה ע"א בעא מיניה ר' ירמי' מר' אבא עשתה לה בית יד וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 458
סה ע"ב מטרא במערבא סהדא רבה פרת ותוס'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רסה
סה: נהרא מכיפיה מיבריךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מה
סה: תוס' ד"ה שמאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקנא
סו ע"א א"ל רבא לרב נחמן היכי תנן וכו' איתמר אמר שמואל וכו' אמר ר"נ בר יצחק וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 501
סו ע"ב אפי' לכשפים מעלי וכו' והוא דלא חזי מיטראהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלא
סו ע"ב בן שיש לו געגועים על אביוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ר
סח ע"א רב ושמואל דאמרי תרוויהו מתניתין בתינוק שנשבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 151
סט ע"ב אמר רבא בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 567
ע ע"א מחלליה מות יומתפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכג
ע ע"ב בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 509
עא ע"ב איתמר אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד וכו' א"ל רבינא לרב אשי וכו' ורש"י ד'ה אדמוקים לאחר כפרהדורות הראשונים כרך ה עמ' 551
עג ע"ב רש"י אורה בתאניםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עג
עג. הצד צביהאיר ממזרח משלי עמ' עט
עג: כניף מילחא ממלחתאהאיר ממזרח - יהושע עמ' קעה
עג: תוס' ד"ה מפיק בהמה אי חשיבא גידולי קרקעהאיר ממזרח - הושענות עמ' מח
עד ע"א כי אתא רב דימי אמר שבתא דרב ביבי הואידורות הראשונים כרך ה עמ' 302 הערה כא
עד ע"ב הקורע על מנת לתפור וכו' רבה ור' זירא דאמרי תרוויהו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
עד ע"ב שטוף בעזים וטוו בעזיםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עג
עה ע"ב כל הכשר להצניע וכו' מר עוקבא אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 249
עה ע"ב רבה ור' זירא דאמרי תרוויהו כל מידי דאית בה גמר מלאכה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
עה. מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנא' ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלא
עה. שוחט משום מאי מיחייב וכו' ובתוס' ד"ה שוחטדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קי
עו ע"א אתא רב דימי אמר המוציא תבן כמלא פי פרה וכו' אלא כי אתא רבין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 141, 469
עו ע"ב המוציא יין כדי מזיגת וכו' ר' שמעון אומר כולן וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 257, כרך ה עמ' 95
עו. המוציא עצההאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' מא
עו. עצה כמלא פי גמלהאיר ממזרח משלי עמ' קעט
עז ע"ב אימת יתוש על הפילפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קפה
עז ע"ב גמל זוטר גנובתיהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קעב
עז ע"ב סודרא סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נג
עז: דג נחש וחזיר מוסיפים גבורה בזקנתםדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' פז
עז: דשא דרך שםהאיר ממזרח - אבות עמ' קלח
עז: סוד ה' ליראיו ורש"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפד
פ ע"א שכן צנועות כוחלות עין אחת ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עא
פב ע"א א"ל רב הונא לרבה בריה מאי טעמא לא שכיחת קמיה דרב חסדא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 424
פב ע"א אמר ר"ע מנין לע"ז וכו' ורש"י ותוס'דורות הראשונים כרך ד עמ' 559
פב ע"א שיעור כלי חרםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' כא
פב ע"א תנן התם מי שהיה ביתו סמוך לע"ז וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 471
פב. עד דשפך כקדירההאיר ממזרח משלי עמ' נא
פג ע"א המגדל כלב בתוך ביתו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רלד
פג ע"ב ורבנן למאי הלכתא איתקש לשרץ וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 308
פג ע"ב מנין לספינה שהיא טהורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 560
פג: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליההאיר ממזרח - הושענות עמ' לג
פג: לעולם אל ימנע אדם עצמו מבהמ"דהאיר ממזרח - אבות עמ' רלו
פג: מנין לספינה שהיא טהורההאיר ממזרח משלי עמ' תעה
פד ע"א ומדרס כלי חרס מנלן דטהור וכו' דבי ר' ישמעאל תני וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 154
פד ע"ב מנין לערוגה שהיא ששה טפחים וכו'האיר ממזרח - חמש מגילות עמ' עט
פה ע"א בקיאין בישובה של א"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעד
פה ע"א מלא קנה זה לזיתפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' לא
פה. חיוי שטועמין הארץ כחיויאהאיר ממזרח - יהושע עמ' קכד
פו ע"א מנין לפולטת ש"ז וכו' מנין שמרחיצין את המילה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 561
פו ע"ב בשבת ניתנה תורהדברי אליעזר (וייזר) ח"ב עמ' א ד"ה ובזה אמרתי
פו ע"ב גויים דאבלי שקצים ורמשים חביל גופייהוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שיד
פו ע"ב ישראל דדאיגי במצוות וכד' ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קיד
פו. עליותיו של משה בהשכמההאיר ממזרח משלי עמ' שמה
פו: חולשא דאורחאהאיר ממזרח משלי עמ' יח
פו: ישראל דאיגי במצוותהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קי
פו: ישראל דדאיגי במצוות חביל גופייהוהאיר ממזרח משלי עמ' יח
פו: נכרים וכו' ואת"להאיר ממזרח משלי עמ' לא
פז ע"א ישר כחך ששיברתבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רנא
פז ע"א שובו לכם לאהליכםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפא
פז ע"א שיבר את הלוחות מאי דרשבתורתו יהגה (תשעב) עמ' לו, קכ, קכה
נה א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשם על מצחם של צדיקים תיו של דין וכו' ועל מצחם של רשעים תיו של דם וכו'מדרש שמעוני עמ' עד
נה ע"א אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' צה
נה ע"א גלוי וידוע לפני שאם מחו בהם לא יקבלו וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' פז
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה דברים עמ' קסה
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה ואתחנן עמ' תקי
נה ע"א תיו של דם ועל הצדיקים תיו של דיוחכמת התורה ואתחנן עמ' א
נה ע"א תמה זכות אבות, תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה עקב עמ' מד, נא, שכג
נה ע"ב אם האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטרחכמת התורה ואתחנן עמ' ריט
נה ע"ב והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו וכו' ר"ש בן אלעזר אומר אף משה ואהרן בחטאם מתומטה אהרן (קרייזר) עמ' צז
נה ע"ב יש מיתה בלא חטאחכמת התורה דברים עמ' רעו
נה ע"ב כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קצ
נה ע"ב מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטאמטה אהרן (קרייזר) עמ' פח, קפא
נה. אין מיתה בלא חטאולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שכג
נה. חותמו של הקב"ה אמתולאשר אמר - תהלים עמ' רכו, תפז, תשלח, תתיד, תתטז, תתמג
נה. חותמו של הקב"ה אמתמקור ברוך (הגר) עמ' טו
נה. מאן נינהו ששה אנשיםולאשר אמר - תהלים עמ' תתכה
נה. שמואל אמר תמה זכות אבות ור"י אמר תחון זכות אבותלקוטי אהבת ישראל עמ' תסא
נה. תוס' - ברית אבות לא תמהולאשר אמר - תהלים עמ' תשלז
נה. תוס' ד"ה ושמואללקוטי אהבת ישראל עמ' רכה
נה. תיו תחיה תיו תמותלקוטי אהבת ישראל עמ' מג
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחשולאשר אמר - תהלים עמ' קנח
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמקור ברוך (הגר) עמ' נט
נה: כל האומר ראובן חטאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קיד
נו ע"א גט כריתות היו נותניםהעמק דבר ויקרא פ"יח פסוק טו
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' קעז, ר
נו ע"ב מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטאמטה אהרן (קרייזר) עמ' קכג
נו. אוריה החיתיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרס
נו. אמר רב כי מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה בר מדאוריהמקור ברוך (הגר) עמ' יד, נט, ריז
נו. אמר רב רבי דאתא מדוד מהפך ודריש מכותיה דדודמקור ברוך (הגר) עמ' שו
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמקור ברוך (הגר) עמ' יד
נו. כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתומקור ברוך (הגר) עמ' נט, ריז
נו. מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו מאי טעמא מורד במלכות הוהמקור ברוך (הגר) עמ' שז
נז ע"ב איסתמא אין בה משום כלאיםהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יט פסוק יט
נח ע"א אין מיתה בלא חטאחכמת התורה שופטים עמ' קצז
נח ע"א רש"י ד"ה ה' אלהי אברהם, תוס' ד"ה ושמואלחכמת התורה ראה עמ' שמג
נח ע"א שאם היה מוכיחם לא היו מקבליםחכמת התורה שופטים עמ' שכג
נח ע"א תוס' ד"ה ושמואלזאת ליעקב ויקרא עמ' כא, קצט
נח ע"א תיו של דיו על מצחן של צדיקיםחכמת התורה שופטים עמ' מ
נח. חותמו של הקב"ה אמתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלא
נח. תיו תחיה, תיו תמותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שמא, שמז, שנז
נט. עיר של זהבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כו
ס לא יצא האיש בסנדל המסומר וכו'וילקט יוסף אות נד
ס ע"ב שבת מ"ט דאיכא כנופיא וכו' תענית צבור וכו'העמק דבר דברים פ"לג פסוק כה
ס: בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו השדה יצתה בת קול ואמר רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' יד, יט
סא. מכניסן זוג זוגודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעא
סא. תפילין בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכ
סב ע"ב אנא משאי מלא חפני מיאחכמת התורה דברים עמ' שכה
סב: בערן ניאוף גלות באולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רז
סב: המזלזל בנטילת ידיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלו
סג אורך ימים בימינה, למיימינין בהולאשר אמר - תהלים עמ' קסג
סג וענוה צדקולאשר אמר - תהלים עמ' קפד
סג מ"ד אורך ימים בימינה וכו' אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכ"ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאמקור ברוך (הגר) עמ' רצז
סג ע"א ההוא בדברי תורה כתיבהעמק דבר בראשית פ"יב פסוק יז
סג ע"א ליגמר אינש והדר ליסברהעמק דבר שמות פ"לא פסוק ו
סג ע"א למיימינים אורך ימים וכ"ש עושר וכבודחכמת התורה דברים עמ' שיא
סג ע"א למיימינים בה אורך ימים איכאחכמת התורה שופטים עמ' רל
סג ע"א למימינים בה אורך ימיםחכמת התורה ראה עמ' קכד, קלה
סג ע"א פשטא דקרא בד"ת כתיבהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יג פסוק טז
סג ע"א רש"י ר"ה למשמאיליןחכמת התורה ואתחנן עמ' תמא
סג ע"ב מנין לתכשיט כל שהוא טמא מציץהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"כח פסוק ד
סג ע"ב עד כאן לדברי תורההעמק דבר במדבר פ"טו פסוק מא
סג ע"ב רש"י ד"ה ואילו אצערה, ותוס'העמק דבר במדבר פ"לא פסוק יט
סג שני תלמידי חכמים שנוחין זה לזהולאשר אמר - תהלים עמ' קפו
סג. אורך ימים בימינה, למיימינים בהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קצז
סג. אין בין העוה"ז לימות המשיחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מו
סג. העושה מצוה כמאמרהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקפט
סג. כל שכן למיימינים בהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקסח
סג. למיימינים בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודלקוטי אהבת ישראל עמ' שצ, תא, תסא
סג: המגדל כלב רע בתוך ביתוולאשר אמר - תהלים עמ' רכד
סד ע"א בגד ועור דכתיב בטו"מ מופנההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כב פסוק ד
סד. אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו וכו' מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו שניהם מן הערוהמקור ברוך (הגר) עמ' קמו, קמט
סז ע"א כפירש"י ד"ה דרכי האמוריהעמק דבר שמות פ"כג פסוק כד
סז: חמרא וחיי לפום רבנן חיי וחמרא לפום רבנן ולפום תלמידיהוןמקור ברוך (הגר) עמ' רצה
סט ע"ב אמר רב הונא היה מהלך במדבר וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' מא
סט. דידע לה שבת במאינהרי אש מכתבים נג
סט: תוס' - בשבועת שקר איכא גם עשהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקמח
ע ע"א מחלליה מות יומת כממוןהעמק דבר שמות פ"לא פסוק יד
ע. אלה הדברים וכו' מלמד על ל"ט מלאכותלקוטי אהבת ישראל עמ' רח
עב ע"ב ע"ז מאהבת איש או מיראת אישחכמת התורה שופטים עמ' קנב
עב: שגג בלא מתכויןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפא
עב: תוד"ה רבאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפא
עג: דשדא פיסא לדיקלאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תפח
עד ע"ב בישול סממניןהעמק דבר שמות פ"לט פסוק לו
עה ע"א כל היכול לחשוב תקופת ומזלותחכמת התורה ואתחנן עמ' רנט
עה. כי הוא חכמתכם ובינתכם, דרשו על חשבון תקופות ומזלותכתבי מא"ה עמ' קעח
עה. שוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובעמקור ברוך (הגר) עמ' שכד
עה. שוחט משום מאי מחייב משום צובע וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' רמט
עה. שוחט משום מאי מחייב, משום צובעולאשר אמר - תהלים עמ' קעו, שכ
עה: הצר צורה בכלי והמנפה בכלי זכוכיתנהרי אש מכתבים כ
עז: ברישא חשוכא והדר נהוראנהרי אש לקוטי דברים קפח
פא: לפנות בשדה בשבת, האם אסור משום מזבל, ובכלל אם מזבל ומסקל אבנים בשבת חייב משום חורשנהרי אש מכתבים יט
פב. מנין לע"ז שמטמאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמה
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהזאת ליעקב במדבר עמ' קפו, רלב
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממיתהעמק דבר במדבר פ"יט פסוק יד
פג ע"ב רש"י ד"ה ומחבקהזאת ליעקב במדבר עמ' קכו, רמו, רנד
פג. אורך ימים בימינה למיימינים בה וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קצח
פג. כל העושה מצוה כמאמרה וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רעה
פד ע"א תוס' ד"ה מידיזאת ליעקב במדבר עמ' שכא
פה. יושבי הארץ, בקיאין בישובה של ארץולאשר אמר - תהלים עמ' תרמ
פו ע"ב בשבת נתנה תורה לישראל וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' קצח
פו: בשבת ניתנה תורהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקכג, תקל
פו: בשבת נתנה תורהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלג, רמא
פו: ישראל דראיגי במצוותלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רנב
פו: לכו"ע בשבת ניתנה התורהלקוטי אהבת ישראל עמ' ז, קמז, קעט, רפו, רפח, שכה-שכז, תכד
פו: ר"י סובר בז' בסיון ניתנה התורהלקוטי אהבת ישראל עמ' ו, ק, שכו, שכז, תסב
פז ע"א אשר שיברת יישר כחך ששיברתחכמת התורה עקב עמ' שסט, שצד
פז ע"א ג' דברים עשה משה וכו'חזון ברוך עמ' קצה/קצח
פז ע"א הוסיף יום אחד מדעתוחכמת התורה דברים עמ' לב
פז ע"א יישר כחך ששברתהעמק דבר שמות פ"לד פסוק א
פז ע"א יישר כחך ששברתחזון ברוך עמ' קכה
פז ע"א משה רבינו שיבר הלוחות מדעתוחכמת התורה ראה עמ' קל
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתוחכמת התורה עקב עמ' שצג
פז ע"א תוס' ד"ה ואתהזאת ליעקב במדבר עמ' קנד, קנט
פז ע"א תוס' ד"ה ומה ישראלחכמת התורה ראה עמ' קל
פז ע"א תוס' ד"ה ומהחכמת התורה עקב עמ' שצג
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרות וכו' ראשון לנשיאיםזאת ליעקב במדבר עמ' מב
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרות וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' מב
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' מ, סא, עב
פז ע"ב כאשר צוך במרהחכמת התורה ואתחנן עמ' תיח
פז ע"ב רש"י ד"ה ראשוןזאת ליעקב במדבר עמ' סא
פז ע"ב תוס' ד"ה כאשיהעמק דבר שמות פ"טז פסוק כב
פז. אשר שבדתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנח
פז. אשר שברת, יישר כחך ששברתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' ריח, תקנט
פז. הוסיף [משה] יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה על ידוכתבי מא"ה עמ' לט, קנז
פז. הוסיף משה יום אחד מדעתו מאי דריש היום ומחר היום כמחר מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמו וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' רנג
פז. הוסיף משה יום אחד מדעתוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצ
פז. הוסיף משה יום אחד מדעתולקוטי אהבת ישראל עמ' ו, שכה, שכז, שכח, תסא, תסב
פז. הוסיף משה יום אחד, מדעתומקור ברוך (הגר) עמ' פב, רנ, רנט, רעב
פז. וקדשתם היום ומחר, היום כמחרולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקיז
פז. תוס' ד"ה היוםלקוטי אהבת ישראל עמ' שכז
פז: כאשר צוך, במרהולאשר אמר - תהלים עמ' רמב
נה ע"א אין יסורין בלא עווןעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 272
נה ע"א אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עווןפני מנחם פרה עמ' רכב, חוקת עמ' קלא
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתפני מנחם לך לך עמ' עב, ברית מילה עמ' יד
נה ע"א מאימתי תמה זכות אבותאהבת אמת דף מ ע"ג-ע"ד
נה ע"א שמואל אמר תמה זכות אבותניצוצי אהרן עמ' ח
נה ע"א תוס' ד"ה ושמואל אמר תמה - אבל ברית אבות לא תמהפני מנחם ויצא עמ' קס, קפה, קפז
נה ע"א תמה זכות אבותפני מנחם כי תשא עמ' רטז
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחשפני מנחם שמות עמ' כא, וארא עמ' לז
נה ע"ב בני עלי חטאושני המטות - מטה נפתלי עמ' קיז
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהפני מנחם וישלח עמ' רג, וישב עמ' רכב, רמג, חנוכה עמ' רפז, רפט, רצ, שח, שיא
נה ע"ב מתוך ששהו את קיניהןפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלט
נה תוס' ד"ה אין מימה בל"חמים קדושים (קריספין) דרשות דף מט ע"ד
נה. אמר רב חנינא חותמו של הקב"ה אמתנחל עדה עמ' תנד
נה: פחז כמים אל תותרפרשת דרכים (תשנב) עמ' כב
נו והתוית תו על מצחות האנשים וכו' וכשלו איש באחיו וכו' איש בעון אחיופי שנים - זכרון יהודה דף פג-פד פרק סה
נו כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאבן תושיה עמ' 83
נו ע"א אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהןפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רלט
נו ע"א ואותו הרגת בחרב בני עמון מה וכו' אף אורי' החתי אי אתה נענש עליו מ"ט מורד במלכות הוה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שיד ע"ג
נו ע"א כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 242
נו ע"א כל האומר בני שמואל חטאואהבת אמת דף לד ע"ג-ע"ד
נו ע"א כל האומר דוד חטא אות היא לעולם ח"א דף קכא ע"ב
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהפני מנחם וישב עמ' רכט, סוכות עמ' רלד
נו ע"א כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 303
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתופני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיז, במדבר עמ' ו, יא, שבועות עמ' לו, נישואין ושבע ברכות עמ' קלד
¬נו ע"א קיבל דוד לשון הרעפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קיח
נו ע"א שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראלניצוצי אהרן עמ' קיג
נו ע"א תוס' ד"ה ליקוחין יש לך בה - דאפילו חטא נמי יש לו בה ליקוחיןפני מנחם בא עמ' סב, עג
נו ע"ב אפשר בא אסא ולא ביערםהדרום כרך ל עמ' 90
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםפני מנחם שביעי של פסח עמ' עז, דברים עמ' ג, האזינו עמ' רלב
נו. אר"י אמר רב קיבל דוד לשון הרעאבן תושיה עמ' 25
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 46
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהפרשת דרכים (תשנב) עמ' קנו
נו. כל האומר דוד חטא טועהאהבת אמת דף י ע"א
נו. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועהנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 81
נו. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 58
נו. פעולות ציבא, עבדו של מפיבושתנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 103
נו. רש"י ד"ה גטנפש יוסף (תשפא) עמ' רנז
נו: אלמלי לא קבל דוד לשון הרעפרשת דרכים (תשנב) עמ' צח
נו: אלמלי לא קיבל דוד לשון הרענאות דשא (שניאור) דברים עמ' 104
נח ע"ב כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש אפילו דיבור יבא באשפני מנחם פינחס עמ' קעז, מטות-מסעי עמ' קצ, רי
נח ע"ב תוס' ד"ה כל דבר אשר יבא - ואם אינו ענין להגעלה תנהו לענין לטומאהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצ
נט ע"ב כלילא רב אסרהדרום כרך ז עמ' 70
נט. צדיק גוזר והקב"ה מקייםנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 175
סב ע"א נשים עם בפני עצמן הןפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קמח
סב ע"ב אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאפני מנחם אחרי מות-קדושים עמ' קלד
סב: אנשי שחץ היו ורש"יפרשת דרכים (תשנב) עמ' קפד
סג ע"א א"ל אביי לר' דימי וכו' מ"ט דר"א דאמר תכשיטין הן לו דכתי' חגור חרבך על ירך וכו' וכו' ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רנג ע"ב
סג ע"א אל תקרי והדרך אלא וחדדךדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שצט ע"א
סג ע"א אם תלמיד חכם נוקם ונוטר בנחש הואפני מנחם ויגש עמ' שעה
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודפני מנחם חנוכה עמ' שו
סג ע"ב אר"ה מאי דכתיב שמח בחור בילדותך וכו' עד כאן לדברי תורהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רמד ע"ד
סג. אלא למיימינין בה אורך ימים וכו' ורש"יעטרת חן ח"א עמ' קפב, רמב
סג. חישב לעשות מצווה ולא עשאה מעלין לו שכר כאילו עשאהאהבת אמת דף לב ע"א
סג. לא יגדל כלב רע בביתונפש יוסף (תשפא) עמ' תקמ
סג: גדול המלוה יותר מן העושה צדקהנפש יוסף (תשפא) עמ' רעו
סד דמה שהקריבו במדין קרבן כו' אמר יוסף דף קמט ע"ב
סד לא נפקד ממנו אישמראה כהן (אדלר) מהדו"ג השמטות (בתחילת הספר) דף כ ע"ד
סד ע"א אם כן כפרה למה מידי הרהור לא יצאנועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 183
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנופני מנחם וישלח עמ' רו, מטות-מסעי עמ' קפו
סד ע"ב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסורפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קסה
סד ע"ב מפני מה הוצרכו ישראל כפרה מפני שזנו עיניהן מן הערוהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 184
סד. אם מידי עבירה יצאנונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 157
סד. מידי הרהור לא יצאואבני גזית עמ' 50
סה ע"ב מטרא במערבא סהדא רבה פרתפני מנחם ט"ו בשבט עמ' צז
סז ע"א אילן שמשיר פירותיו סוקרו בסיקראפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קז, קכ
סט ע"ב היה מהלך במדבר ואינו יודע מתי שבתהדרום כרך ד עמ' 23
עב: מתעסק פטור מלאכת מחשבת אסרה תורהנפש יוסף (תשפא) עמ' רלח
עג ע"ב אין עימור אלא בגידולי קרקעפני מנחם כי תצא עמ' קכח
עג ע"ב הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחתפני מנחם לך לך עמ' סו
עג. הכותב שתי אותיות, והמוחק ע"מ לכתובנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 191
עד ע"ב האי מאן דעבד חביתאהדרום כרך לז עמ' 30
עד ע"ב השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כןפני מנחם שבועות עמ' לד
עד ע"ב חכמה יתירה שאניפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמח
עה מניין שמצווה על אדם לחשב תקופות ומזלותאבני יעקב עמ' פד
עה. מי שאינו עוסק בחכמות כוכבי' ומזלות עהכ"א פועל ה' לא יביט וכו'פי שנים - זכרון יהודה דף קט ע"ב פרק פה
עה. שוחט משום מאי מיחייב וכו' צובענפש יוסף (תשפא) עמ' תקטז
עה. תוס' ד"ה שוחטנפש יוסף (תשפא) עמ' תקטז
עז ע"ב המוציא יין אות היא לעולם ח"א דף נ ע"ב
עז ע"ב עיזי מסגן ברישא והדר אימריפני מנחם ויקרא עמ' כ
עח. אנו לא עושים ולא מקבלים שכרנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 9
פ"ו מ"אהדרום כרך יז עמ' 138
פ"ו מ"והדרום כרך יז עמ' 138
פ"ז מ"בהדרום כרך יז עמ' 139
פ"ט מ"בהדרום כרך יז עמ' 139
פ"כד מ"ההדרום כרך יז עמ' 139
פג ע"א מנין לע"ז שמטמאה במשאפני מנחם חנוכה עמ' שכג
פג ע"ב מנין לספינה שהיא טהורהפני מנחם חיי שרה עמ' קיז, קכט, קלב
פג: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליהנפש יוסף (תשפא) עמ' תקמב
פד ע"ב מנין לערוגה וכו' שזורעין בתוכה ה' זרעונין וכו' שנאמר כי כארץ תוצא צמחה ובגנה זרועיה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנח ע"ג
פו מצות פרישה נאמר בהסכמהבתי כנסיות - בית האסופים דף טז ע"ד
פו ע"א ישראל קדושים הןפני מנחם לך לך עמ' סא, עה
פו ע"א מנין לסיכה שהיא כשתייהפני מנחם חנוכה עמ' שכג, שכח
פו ע"א מנין שקושרין לשון של זהורית וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שפז ע"ג
פו ע"א משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירדפני מנחם וירא עמ' פד
פו ע"א רבי מכבד עשיריםניצוצי אהרן עמ' קמ
פו ע"א רש"י ד"ה תלמיד חכם - שהוא צנועפני מנחם לך לך עמ' עו
פו ע"א תוס' ד"ה ישראל קדושים הן - דקראן קדושים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדושפני מנחם לך לך עמ' עו, שקלים עמ' קל
פו ע"ב ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלפני מנחם ויצא עמ' קנט, יתרו עמ' צט, קב, קידושא רבא עמ' לה
פו ע"ב יומא קמא לא אמר להו ולא מידיפני מנחם במדבר עמ' ג
פו ע"ב מר ס' בו' ניתנה תורה ומ"ס בז'בתי כנסיות - בית האסופים דף ב ע"ג
פו תוס' - בהשכמה עלה אליבא דר"ע אייריבתי כנסיות - בית האסופים דף יז ע"א
פו: בששי לחודש ניתנו י' הדיברותנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 187
פז ע"א אשר שברת ואמר ריש לקיש יישר כוחך ששברתפני מנחם כי תשא עמ' רז
פז ע"א בתחילה פירש עונשההדרום כרך ל עמ' 90
פז ע"א ג' דברים עשה משה מדעתו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף ז ע"א, כז ע"א
פז ע"א ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בופני מנחם בהר-בחוקותי עמ' קסה
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתופני מנחם לך לך עמ' סא, עו, במדבר עמ' ו, נשא עמ' נז
פז ע"א מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמופני מנחם אמור עמ' קנג, במדבר עמ' ו
פז ע"א רש"י ד"ה אשרתהלה לדוד (אמאדו) דף כז ע"ד
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום א' מדעתו ופירש מן האשה ושיבר את הלוחות וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רפה ע"ג, רפז ע"ג, רצג ע"ד, רצד ע"ד, רצה ע"ב
פז ע"א תוס' ד"ה ומה פסח - אין זה קל וחומר גמורפני מנחם כי תשא עמ' רטו
פז ע"ב אותו היום נטל עשר עטרותפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קטז
פז ע"ב מר סבר אשבת איפקוד אתחומין לא איפקודפני מנחם משפטים עמ' קכח
פז. אשר שברת יישר כחך ששברתנפש יוסף (תשפא) עמ' רחצ, תעג
פז. מנלן דהסכים הקב"ה על ידו וכו' יישר כחך ששיברתנחל עדה עמ' קעג
פז. משה הוסיף יום אחד מדעתונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 179
פז. תוספות אל תגשו אל אשה משמע עולמיתבתי כנסיות - בית האסופים דף ג ע"ד
נה אמר ר"ז לר' סימון לוכחינהו מר לדבי ר"ג דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ג
נה התחילו ממקום שאומרים שירהדברים אחדים (תקמח) דף צג ע"ב
נה ע"א אין יסורים בלא עווןפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצז, רסא
נה ע"א אין יסורין בלא חטאימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' רכה
נה ע"א אין מיתה בלא חטא לא מת יעקבערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' מא
נה ע"א אמרה מדה"ד לפני הקב"ה מה נשתנו אלו מאלוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קכד, דברים עמ' קצח
נה ע"א אמת שהוא חותמו של הקב"הערבי נחל (תשסט) שמות עמ' ב, במדבר עמ' פט
נה ע"א זכות אברהם יצחק ויעקב מנלן לעולםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' נב
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתמאור מרדכי בראשית עמ' רלד
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ז עמ' קיח {מגודל חשיבות האמת נלמד על גנות השקר - וצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנו}
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתקדושת לוי (תשנח) עמ' תקכה
נה ע"א לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותאדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רמח-רנג
נה ע"א לוכחינהו מרדרשות הרז"ה עמ' תרמו
נה ע"א מאימתי תמה זכות אבות וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' רפא
נה ע"א שלא מיהו בחוטאיםדרשות אבן ישראל עמ' קכה
נה ע"א תוס' ד"ה אע"גדרשות הרז"ה עמ' תרמז
נה ע"א תמו זכות אבותקדושת לוי (תשנח) עמ' תעז
נה ע"ב אמרו מלאכי השרתדרשות הרז"ה עמ' תתקיז
נה ע"ב הא האמנתם בידרשות הרז"ה עמ' א'ל
נה ע"ב חותמו של הקב"ה - אמתדברים טובים (אלישיב) עמ' 218, 459
נה ע"ב כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהפלאות עדותיך ח"א עמ' תמב
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדרשות אבן ישראל עמ' רמט
נה ע"ב מתוך שבלבל יצועי אביו מעלה עליו הכתוב כאלו שכב עמהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קסח
נה ע"ב עמרם לא מת אלא בעטיו של נחשפלאות עדותיך ח"א עמ' רא
נה. אין מיתה בלא חטא ואין ייסורים בלא עווןאהל יעקב (שפירא) דף יט ע"א
נה. אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא עווןאהל יעקב (שפירא) דף סא ע"ג-ע"ד, עא ע"א
נה. אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא עווןזרע שמשון (תקלח) חקת
נה. אין מיתה בלא חטאישמח משה (נאס) דף ט ע"ב
נה. חותמו של הקב"ה אמתלמטה יששכר עמ' מה, סז, תקטז
נה. לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותאשנות חיים (חזן) דף מז ע"ב, קפח ע"א
נה. לך ורשום על מצחן של צדיקים תיושנות חיים (חזן) דף מח ע"א
נה. מאי שנא תיו תמה זכות אבותשנות חיים (חזן) דף מח ע"ב
נה. מאן נינהו ששה אנשיםשנות חיים (חזן) דף מח ע"ב
נה. מה נשתנו אלו מאלו וכו' הללו צדיקים והללו רשעים וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לא ע"ב
נה. מעולם לא יצא מפי הקב"ה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף לב ע"ב
נה. מעולם לא יצאת מדה טובה וחזרה לרעה חוץ מדבר זהשנות חיים (חזן) דף קפא ע"א
נה. על זקנים שלא מיחו בשריםזרע שמשון (תקלח) קינות
נה. פרק במה בהמה אמרה מדה"ד כו'ישמח משה (נאס) דף ד ע"ב
נה. תוס' אע"ג דלי' מקבלי לוכחינהו היינו היכא דספקשנות חיים (חזן) דף מז ע"ב
נה. תוס' ד"ה ועל הרשעים תיו של דם לאו מקרא קאמר הבישנות חיים (חזן) דף מח ע"ב
נה. תוס' ד"ה לוכחינהו מר היינו היכ' דספק אי מקבליןשנות חיים (חזן) דף קכח/קפח ע"ב
נה. תוס' ד"ה קצף אף וחמה וכו'שנות חיים (חזן) דף מח ע"ב
נה. תוס' ד"ה תמה זכות אבות אבל ברית אבות לא תמהשנות חיים (חזן) דף מט ע"א
נה. תי"ו תחיה תי"ו תמותזרע שמשון (תקלח) בא
נה. תמה זכות אבות מימי אליהו, וחד אמר מיחזקיבית פרץ עמ' רלח
נה. תמה זכות אבות ר"י א"מ תחון זכות אבו' תי"ו תחיהזרע שמשון (תקלח) יתרו
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחשיד יוסף (צרפתי, שעו) דף רט ע"ב
נה: כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהשנות חיים (חזן) דף מד ע"ב
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהאהל יעקב (שפירא) דף מה ע"א, נט ע"א
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשנות חיים (חזן) דף לז ע"ב
נה: מוצל אותו צדיק מעון וכו' אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל וכו' ויבא חטא זה לידוזרע שמשון (תקלח) תבא
נה: תוס' ד"ה ארבעה מתו בעטיו של נחששנות חיים (חזן) דף נ ע"ב
נו את אוריה שהי"ל לדונו בסנהדריןדברים אחדים (תקמח) דף מג ע"א
נו כל האומר דוד חטאדברים אחדים (תקמח) דף מב ע"א
נו ע"א בדוד שנאמר בו וה' עמוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רט
נו ע"א בני שמואלדרשות אבן ישראל עמ' קנה
נו ע"א היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' מה
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' צ
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהערבי נחל (תשסט) שמות עמ' פט, ויקרא עמ' ד, דברים עמ' נו, קסה, רצא
נו ע"א כל היוצא למלחמת ב"ד כותב גט וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלד ע"א
נו ע"א מאירי - אדם נתבע לילך בדרכי אבותיופלאות עדותיך ח"א עמ' תמג
נו ע"א רבי דאתא מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודערבי נחל (תשסט) דברים עמ' א
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש ו
נו ע"ב נתן צוציתאפלאות עדותיך ח"ב עמ' נט
נו רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדודפרח לבנון אות שנב
נו. אמר רב כד מעיינת ביה בדוד לא אשכחת ביה לבר מדאוריהאהל יעקב (שפירא) דף ל ע"ג-ע"ד
נו. כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהשנות חיים (חזן) דף מד ע"ב
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאהל יעקב (שפירא) דף ל ע"ג-ע"ד, נז ע"א, נט ע"א וע"ג-ע"ד, עג ע"ג-ע"ד
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהארוכת בת עמי ח"ז עמ' 454
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשנות חיים (חזן) דף מד ע"ב
נו. רבי דאתא מדוד קא מהפך ודרש בזכותו דדודאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"א
נו. רבי דאתי מדוד ורש"י ד"ה משונהנחלת עזריאל (גרין) עמ' רז
נו: אני אמרתי מתי תבא בשלום וכו' יצתה ב"ק וא"ל נצא בר נצאזרע שמשון (תקלח) שופטים
נו: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומיבית פרץ עמ' רט
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהאהל יעקב (שפירא) דף כט ע"א, סא ע"ג-ע"ד
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהשנות חיים (חזן) דף מד ע"ב
נו: תוס' ד"ה אלא מעתה אז יבנה יהושעשנות חיים (חזן) דף מה ע"ב
נז ע"ב כל האומר שלמה חטאמדרש האיתמרי (תרסא) דרוש ט דף מד ע"א
נח ע"א בפסוק והתוית תי"וערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רנח
נח ע"א היה בידם למחות ולא מיהומורה צדק (פאם) עמ' כה
נח. תמה זכות אבותלמטה יששכר עמ' רסג
נח: זוג שיש בו עינבל מקבל טומאה וכו' אפילו דיבור יבוא באשלמטה יששכר עמ' תנח
נט. הואיל וראוי להקישו על גבי כלי חרסלמטה יששכר עמ' תנח
נט. מאי בעיר של זהב רבה בב"ח אמר ר"י ירושלים דדהבא כדעבד ליה ר"עפרדס דבש פרק ט, נז, עז, עח, פד, פט, קח
ס ע"א הולך אחר המעמידמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' כג
ס ע"א סנדל המסומרדרשות הרז"ה עמ' תתעט
סב ע"ב אנא משאי מלא חפני מיא, ויהבו לי מלא חפני טיבותאפלאות עדותיך ח"א עמ' עט
סב. לא בשריון ולא בקסדאפרדס דבש פרק סה
סב: אנשי ירושלים אנשי שחץ היובית פרץ עמ' קסא
סג כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות שנאמר שומ"צ וגו'פרח לבנון אות שפה
סג ע"א אורך ימים למיימינים בה, ובשמאלה עושר וכבודקדושת לוי (תשנח) עמ' רמח
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטודרשות הרז"ה עמ' תתי
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטוערבי נחל (תשסט) שמות עמ' ח
סג ע"א אם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתודרשות אל עמי ח"ג דרוש ה
סג ע"א כד הוינא בר תמני טרי שנין והוה גמירנא ליה לכולי תלמודאפלאות עדותיך ח"א עמ' רכד
סג ע"א כל העושה מצוה אחת כמאמרה אין מבשרין לו בשורה רעהקדושת לוי (תשנח) עמ' נב, שלג
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה, אין מבשרים אותו בשורות רעותמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק טז פסקה ה עמ' קסו {הכינוי של חז"ל לעבודה הטהורה מכל פניה עצמית "מצוה כמאמרה"}
סג ע"א ליגמר איניש והדר ליסברדרשות אבן ישראל עמ' ד
סג ע"א למיימינין בה אורך ימינם וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' רסז
סג ע"ב אפילו בחדרי חדריםאות היא לעולם ח"ב דף מט ע"ב
סג ע"ב בדברי תורה כתיבדרשות אבן ישראל עמ' יז
סג. אורך ימים בימינה למיימינין בה, ורש"ילמטה יששכר עמ' שנ
סג. אמר רב ששת מאי דכתיב אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אלא בימינה ארך ימים איכא עושר וכבוד ליכא אלא למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכאנר לצדיק במדבר עמ' קח
סג. העושה מצוה א' כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותזרע שמשון (תקלח) ויצא
סג. כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה הש"ספרדס דבש פרק קח, קכח
סג. מ"ד אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבודשנות חיים (חזן) דף קיא ע"ב
סג. מ"ד אורך ימים בימינה וכו' אלא בימינה אורך ימים איכא וכו' ורש"יזרע שמשון (תקלח) נצבים
סג. שני תלמידי חכמים המדגילין זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבןשנות חיים (חזן) דף קיב ע"א
סג. תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה הקב"ה מצליח להםשנות חיים (חזן) דף קיא ע"ב
סד כומז זה דפוס של בית הרחםמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף קלא ע"א {האם היה מונח שם בשעת תשמיש}
סד ע"א מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה מפני שזנו עיניהם מן הערוה וכו'מסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה ג עמ' קה {בעריות, לא רק גופו של המעשה אסור, אלא גם כל הקרוב אליו - כגון ההסתכלות וצריך לעבודת הנקיות, כדי לא להכשל}
סד ע"ב אשה שפירסה נדה אינה רשאית להיות כוחלתברית שלום (תעח) דף עא ע"א
סד ע"ב אשה שפירסה נדה אינה רשאית להיות כוחלתברית שלום (תשסח) עמ' תנב
סד: שלא תתגנה ולמחר יגרשנה שהרי אמרו משום זקנים הראשונים נידה לא תכחול ולא תקמוסאהל יעקב (שפירא) דף כב ע"א
סה גורפת על האבןאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"ב
סה רש"י ד"ה דלאו בר טלטולאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"ב
סו ע"ב הבנים יוצאים בקשריםפלאות עדותיך ח"ב עמ' רפז
סו ע"ב כל מנינא בשמא דאימאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' יח
סו ע"ב מאירי - הבנים יוצאים בקשרים, כסגולה להשקיט געגועי הבן על אביופלאות עדותיך ח"ב עמ' רפח
סו ע"ב רבנו חננאל - הבנים יוצאים בקשרים, כסגולה להשקיט געגועי הבן על אביו המתפלאות עדותיך ח"ב עמ' רפח
סו. מקל של זקנים טהור מכלוםפרדס דבש פרק סד
סז ע"א הנושר את פירותיוקדושת לוי (תשנח) עמ' תכה
סז ע"ב גד גדי וסנוק לאקדושת לוי (תשנח) עמ' רכח
סז ע"ב לביא הוא ארי נקבהקדושת לוי (תשנח) עמ' שנז
סז. אילן שמשיר פירותיו טוענו באבניםבית פרץ עמ' רסא
סז. אילן שמשיר פירותיו סוקרו וצובעו בסיקראיד יוסף (צרפתי, שעו) דף ריב ע"ב
סז. כל ישראל בני מלכים הםלמטה יששכר עמ' יג
סז: חמרא וחיי לפום רבנןזקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכד (השני) ע"ג
סז: מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו וכו'פרדס דבש פרק טו, ל, נו
סט: אמר רב הונא היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, מונה ששה ימים ומשמר יום אחד, חייא בר רב אומר משמר יום אחד ומונה ששה וכו'חלק שמעון עמ' מז
סט: היה הולך בדרך או במדבר וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מג ע"א
סט: המהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדלמטה יששכר עמ' ד
ע ע"א אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסינימאור מרדכי שמות עמ' שנב
ע ע"א דברים הדבריםדרשות הרז"ה עמ' רצב
ע ע"ב אלה הדברים - ל"ט מלאכותקדושת לוי (תשנח) עמ' רס
ע. חילוק מלאכות מנלןנחלת עזריאל (גרין) עמ' פו
ע. תוס' ד"ה הבערה ללאו יצאתשנות חיים (חזן) דף קב ע"א
עב: תוס' ד"ה רבאלמטה יששכר עמ' סג, שנה
עג ע"ב אין עימור אלא בגידולי קרקעמאור מרדכי שמות עמ' קמו
עג ע"ב היינו זורה היינו מרקדדרשות הרז"ה עמ' תקח
עג ע"ב זומר וצריך לעצים חייב שתיםמאור מרדכי בראשית עמ' שיט
עג ע"ב רש"י ד"ה ולחשובדרשות הרז"ה עמ' תקט
עג ע"ב תוס' ד"ה וצריךמאור מרדכי בראשית עמ' שיט
עג. אבות מלאכותלמטה יששכר עמ' קמב
עד: טוה מעל גבי בהמה חייב ג' חטאות וחכמים אומרים אינו חייב כלוםאהל יעקב (שפירא) דף לב ע"ג-ע"ד
עה ע"א כל היודע לחשב בתקופות ומזלותאמרי רצון דרוש לד
עה ע"ב המגרר ראשי כלונסות בשבת חייב משום מחתך" ורש"ימאור מרדכי בראשית עמ' שכא
עו: תנא כדי מזיגת כוס יפה ומאי כוס יפה כוס של ברכהלמטה יששכר עמ' קטז
עז ע"א כל חמרא דלא דרו על חד תלת מיא לאו חמרא הואדרשות אבן ישראל עמ' ק
עז ע"ב דברישא חשוכא והדר נהוראמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקכ
עז ע"ב הני מכסיין והי מגליין וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תרצ
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו אינו לבטלה, ברא זבוב לצירעה, יתוש לנחשפלאות עדותיך ח"א עמ' לט
עז ע"ב לא נברא בעולם אפילו יתוש אחד אפילו שלשול קטן לבטלהערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' מז
עז ע"ב מ"ט עיזא מסגן בריש עדראאמרי רצון דרוש ג
עז ע"ב מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אמרי וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ריב ע"ג
עז ע"ב מאי טעמא גמלא זוטר גנובתיה וכו' דורא אריכא גנובתיה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תעא
עז ע"ב מאירי - ברא זבוב לצרעה, שמי שעקצתו צרעה כותש זבובים ומניחו על העקיצהפלאות עדותיך ח"א עמ' לט
עז ע"ב שאלת רבי זירא לרב יהודה, מדוע הסודר נקרא כןפלאות עדותיך ח"א עמ' רצח
עז: אימת מפגיע על הארימנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ה
עז: מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימריקדושת לוי (תשנח) עמ' תכו, תסה, תרסד
פ ע"ב זבל וחול הדקאות היא לעולם ח"ב דף קד ע"ב
פ ע"ב רב ביבי בר אביי זכה לחתן את בנותיו בהגיען לפרקןפלאות עדותיך ח"א עמ' תקכ
פ ע"ב רש"י ד"ה קלח של כרובאות היא לעולם ח"ב דף קד ע"ב
פב. עבודה זרה מטמאה במשא כנדהבית פרץ עמ' קצו, ריח
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהדרשות אבן ישראל עמ' יב
פג: לעולם אל ימנע אדם עצמו מב"השנות חיים (חזן) דף קעד ע"ב
פה. חוי לשון חויאלמטה יששכר עמ' תז
פו ע"א מאני מכבדותאדרשות הרז"ה עמ' תרטו
פו ע"א מה עליה בהשכמהדרשות הרז"ה עמ' תנז
פו ע"ב אם יהיה חטאיכם כשניםאות היא לעולם ח"ב דף קה ע"א
פו ע"ב בשבת ניתנה תורהקדושת לוי (תשנח) עמ' תקצד
פו ע"ב ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא דאורחאדברים טובים (אלישיב) עמ' 426
פו ע"ב וליקבלו התורה בלילה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תקמט
פו ע"ב חביל גופייהומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שפז
פו ע"ב לכולי עלמא ניתנה התורה בשבתפלאות עדותיך ח"א עמ' קג
פו ע"ב שכבת זרע של ישראל במעי נכרי מהו אם פלטה לאחר שלשה ימיםאהל יעקב (שפירא) דף מב ע"ג-ע"ד
פו פלוגתא דר"י ורבנן ביום מתן תורהדברים אחדים (תקמח) דף יח ע"ב
פו. אלא רבי עקיבא כמאן, לעולם כרבי יוסיפרדס דבש פרק קכח
פו: בשבת ניתנה התורהבית פרץ עמ' צב
פו: כו"ע בשבת ניתנה תורהנר לצדיק במדבר עמ' כ, רלב
פו: לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהלמטה יששכר עמ' כג, קכז, קמג, שצג, תפה
פו: ת"ר בששי בחודשנחלת עזריאל (גרין) עמ' עב
פז ע"א ושיבר הלוחות וכו' ומה פסח, תוס'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' קלב
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתוקדושת לוי (תשנח) עמ' שכז, שעה, שפ
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו פירש מן האשה וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' רלו, שלה, שעה, תעב, תרמה
פז ע"ב אותו היום נטל י' עטרותערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קלא, ויקרא עמ' פה
פז ע"ב הקמת המשכןדרשות הרז"ה עמ' א'קעב
פז ע"ב יצאו ישראל ממצריםדרשות הרז"ה עמ' שכ
פז ע"ב עשר עטרותדרשות הרז"ה עמ' תקכה, תשמה
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותו יום ערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' פה
פז. בן נכר מי שנתנכרו מעשיו לאביו בשמיםדרשות אל עמי ח"ג דרוש כג
פז. ג' דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקוםאהל יעקב (שפירא) דף מב ע"ג-ע"ד
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמושנות חיים (חזן) דף עו ע"ב
פז. תוס' ד"ה היום כמחר אין זו דרשה גמורהשנות חיים (חזן) דף פב ע"ב
פז. תוס' ד"ה ואתה פה עמד עמדישנות חיים (חזן) דף פב ע"ב
פז: אותו היום חמישי בשבת היהלמטה יששכר עמ' קמג
פז: כאשר צוך במרהלמטה יששכר עמ' כג
פז: שבת במרה נצטוו ישראל, כאשר צוך במרהבית פרץ עמ' קכד
פז: תוס' ד"ה וכתיבנחלת עזריאל (גרין) עמ' סט
נה ע"א גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם כו' אם לפניך גלוי להם מי גלויתורת מנחם חע"ב עמ' 323
נה ע"א האמת חותמו של הקב"הדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 224
נה ע"א הי' בידם למחות ולא מיחו וכו' גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם וכו' אם לפניך גלוי להם מי גלויתורת מנחם חס"ב עמ' 215, חס"ג עמ' 150
נה ע"א הי' בידם למחות ולא מיחו כו' אם לפניך גלוי להם מי גלויתורת מנחם חע"ה עמ' 330, חע"ו עמ' 80
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתתורת מנחם חס"ו עמ' 299
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתתורת מנחם חע"ו עמ' 72, 92, 153
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמתתניא (תשעד) עמ' תרה
נה ע"א לימוד זכות של גבריאל על ישראל שלא הוכיחו זה את זהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 10
נה ע"ב בנימין לא מת אלא בעטיו של נחשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 64
נה ע"ב מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חס"ט עמ' 113
נה ע"ב מתו בעטיו של נחשתורת מנחם חע"ב עמ' 74
נה. חותמו של הקב"ה הוא אמתהאשל ברמה (תשעב) עמ' לא
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועההאשל ברמה (תשעב) עמ' רפז
נה: מתוך ששהו את קיניהןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עח
נו ע"א החטא של אורי' החתי שבמעמד דוד קרא ליואב בשם "שר"תורת מנחם חע"ב עמ' 285, 387
נו ע"ב בשעה וכו' ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קעז
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'תורת מנחם חס"ד עמ' 277
נו ע"ב החזירן להם כו' שנתן להם משלותורת מנחם חע"ב עמ' 48
נו ע"ב ירד המלאך גבריאל ונעץ קנה בים ועליו נבנה כרך של רומידרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 211
נז ע"א נסי נסים נעשו לותורת מנחם חע"ב עמ' 131
נח ע"ב ושמואל אמר תמה זכות אבותקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רכח
נח. היה בידם למחות ולא מיחושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עב
נח. יצא הקצף אף על הצדיקים גמורים כיון שהיה להם למחות ולא מיהוקול יעקב (טייטלבוים) עמ' רלח
נט: דילמא שלפא ומחויאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סט
נט: הקב"ה גוזר והצדיק מבטלהאשל ברמה (תשעב) עמ' שצה
סא. כתפילין כך מנעליןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ד
סג טבעת שיש בה חותם הוי תכשיט לאיש, ואם יצאה בו אשה בשבת חייכת חטאתאדבר בם עמ' ק
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם ח"ע עמ' 184, חע"א עמ' 229, 322, חע"ב עמ' 11, 316
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חס"ו עמ' 282, חס"ז עמ' 126, 296, חס"ח עמ' 17, 244, 336, חס"ט עמ' 150
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטותורת מנחם חע"ד עמ' 58, 139, 213, 226, חע"ה עמ' 159, חע"ו עמ' 93, 215, 436, חע"ז עמ' 41, 114, 277, 313
סג ע"א אין מקרא יוצא מירי פשוטותורת מנחם חס"ב עמ' 317, 232, 402, חס"ג עמ' 334
סג ע"א אינן אלא לגנאי שנאמר וכתתו חרבותם לאתים גו' לא ישא גוי אל גוי חרב וגרתורת מנחם חע"ב עמ' 30
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' עה, ח"ב עמ' כו
סג ע"א ליגמר איניש והדר ליסברדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 388
סג ע"א ליגמר איניש והדר ליסברתורת מנחם חס"ו עמ' 285
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שסא
סג ע"א שני תלמידי חכמים וכו' שנאמר היושבת בגנים כר, ורש"יתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קעט
סג ע"ב דברים שאמרתי לכם טעות הם בידיתורת מנחם חס"ב עמ' 183
סג. אם ראית ת"ח נוקם ונוטר בנחשאשר אמר עמ' רי
סד ע"א אם מידי עבירה יצאנו מדי הרהור לא יצאנושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תקלח
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חס"ב עמ' 191, 134, חס"ג עמ' 192, 259
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםתורת מנחם חע"ד עמ' 32, חע"ז עמ' 46, 215, 249
סז ע"א צביעת אילן שפירותיו נושרים בטרם הבשלתםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 21
סז ע"א רש"י ד"ה ואאוסי ובחוטם לביאה נקבהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' סה
סז: גד גדי וסנוק לאקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שלג
סח: וגר שנתגייר בין הנכריםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קט
סט ע"ב ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 309, 329
ע ע"א אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשה בסיניקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שעד
עב: תוס' ד"ה הניחא לאביישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כו
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחתתורת מנחם חס"ז עמ' 56
עג ע"א ל"ט מלאכות - חרישה וזריעה וכו'תורת מנחם חס"ג עמ' 97, חס"ד עמ' 117
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רעג
עג. המכה בפטיששערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נג
עג: תוס' ד"ה משום זורעשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' לז אות ח
עד ע"א בירור פסולת מתוך אוכל, אוכל מתוך פסולת, ואוכל מתוך אוכלתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' רסא, רפג, שב
עד ע"ב תנא דידן סידורא דפת נקטתורת מנחם חס"ד עמ' 170
עד: והטוחןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מג
עה ע"א מנין שמצוה לחשב תקופות ומזלות שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמיםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שצט
עה. שוחט משום מאי מיחייב משום צובע וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רפו
עז ע"ב בדיחא דעתיהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 249
עז ע"ב ברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' צה, שלג
עז ע"ב כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' רסו
עז ע"ב כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קנא
עז ע"ב כברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם חס"ד עמ' 359
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה וכו'תורת מנחם חע"א עמ' 92, חע"ב עמ' 89, 17
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חס"ד עמ' 66, 292, חס"ה עמ' 90
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלהתורת מנחם חע"ה עמ' 131, 213, חע"ו עמ' 25, 71, 217, 350, 367, חע"ז עמ' 45
עז ע"ב כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחר לבטלהתורת מנחם חס"ו עמ' 90, 206
עז ע"ב מ "ט גמלא זוטר גנובתיה משום ראכל כיסי מ"ט תורא אריכא גנובתיה משום דדייר באגמי ובעי לכרכושי בקיקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רלו
עז ע"ב מ"ט הני מכסיין והני מגליין הני דמכסינן מינייהו מכסיין והני דלא מכסינן מינייהו מגלייןקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רכח, רל
עז ע"ב מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו' כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' יג
עז ע"ב מ"ט עיזי מסגן ברישא והדר אימרי וכו' כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראתורת מנחם חס"ו עמ' 18
עז ע"ב מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי אמר ליה כברייתו של עולם רברישא חשוכא והדר נהוראקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קסח, רכח-רלג
עט: תוס' ד"ה קלף ודוכסוסטוסשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ו
פא. אבנים של בית הכסאשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ה
פב. המקנח בדבר שהאש שולטת בו וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ה
פב. רש"י ד"ה ואינו מקנח בצרורשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מה
פד ע"ב תוס' ד"ה שטהורים בזב, שאינו יכול ליגע בתוכם לפי שפיהם צר ובהיסט נמי לא מיטמאו, דאת שאינו בא לכלל מגע אינו בא לכלל היסטאדבר בם עמ' מז
פו ע"ב ביום הזה וכו' ר"חתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' רלח
פו ע"ב בששי בחודש כו' בשביעי בו כו' דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם חע"א עמ' 177, חע"ב עמ' 309
פו ע"ב בששי בחרש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' יט
פו ע"ב דכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם חס"ח עמ' 258
פו ע"ב דכולא עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלתורת מנחם חע"ו עמ' 271, 279
פו ע"ב הכל מודים בשבת נתנה תורהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' כב, כז, נג, נט, שמ, שמה
פו ע"ב הכל מודים דבשבת נתנה תורהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רעט
פו ע"ב ודכו"ע בשבת ניתנה תורה לישראלקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שו
פו ע"ב וליקבלו תורה ביני שימשי אמר רבי יצחק לא מראש בסתר דברתיקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' שעה
פו ע"ב יכתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם החורש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן ר"ח אף כאן ר"ח, ותוס' ד"ה וכתיב - דאמאי לא יליף הכא מדבר ממדבר וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' שטז-שיז
פו ע"ב כתיב הבא ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן ר"ח אף כאן ר"חתורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' קכא, קכה
פו ע"ב כתיב הבא ביום הזה וכו' וכתיב התם החודש הזה וכו' ר"חתורת מנחם חס"ד עמ' 129, חס"ה עמ' 170
פו ע"ב כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן ר"ח אף כאן ר"חתורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' קפח, קצב
פו ע"ב כתיב הכא ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב התם החדש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן ר"ח אף כאן ר"חתורת מנחם חס"ז עמ' 382, 386
פו ע"ב כתיב הכא ביום הזה כו' וכתיב התם החורש הזה וכו' אף כאן ר"חתורת מנחם חס"ח עמ' 222, 285
פו ע"ב לכולא עלמא בשבת ניתנה תורהתורת מנחם חס"ג עמ' 99
פו ע"ב עכו"ם כו' כיון דאכלין שקצין ורמשים חביל גופייהו, ורש"יתורת מנחם חע"ב עמ' 321, 362
פו ע"ב תורה ניתנה ביום השבתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 308, 361
פו: רבי יוסי אומר בשבעה בושערי חיים (רוטר) ח"ג סי' ק
פז ע"א הוסיף יום אחד מדעתוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' יט
פז ע"א ותוס' ד"ה ומה שלשה דברים עשה משה רבינו מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' מאי רריש נשא קל וחומר בעצמוקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' לג, צה, רלו
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מדעתותורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' רח
פז ע"א יום אחד הוסיף משה מרעתותורת מנחם חע"ב עמ' 296
פז ע"א יישר כחך ששברתתורת מנחם חס"ה עמ' 122
פז ע"א יישר כחך ששברתתורת מנחם חס"ט עמ' 141
פז ע"ב אותו היום נטל עשר עטרותתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קצז
פז ע"ב אותו היום נטל עשר עטרותתורת מנחם חס"ד עמ' 51, 126
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרותתורת מנחם חס"ד עמ' 109-108
פז. אשר שברת יישר כחך ששברתקול יעקב (טייטלבוים) עמ' ל
פז. הוסיף משה יום אחד מדעתוהאשל ברמה (תשעב) עמ' תד, תו
פז. תוס' ד"ה ואתה פה עמודהאשל ברמה (תשעב) עמ' רכב
פז: אותו יום נטל עשר עטרותשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קנד
נה ע"א אין מיתה בלא חטאזריזותא דאברהם עמ' שעג
נה ע"א זכות אבות תמהויוסף ישראל עמ' עג
נה ע"א חותמו של הקדוש בדוך הוא אמתזריזותא דאברהם עמ' קטו
נה ע"א לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו וכו' שלא ישלטו בהם מלאכי חבלההרופא לשבורי לב שמות עמ' טו*
נה ע"א על שלא הוכיחו זה את זה נחתם גזר דינםזריזותא דאברהם עמ' קצה, שעד
נה ע"א צדיקים נענשו על שלא מיחוויוסף ישראל - פרקי אבות עמ' יג
נה ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון אמר להם מצוה קלה צויתיוזריזותא דאברהם עמ' שיב
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחש ואלו הן וכו' וישי אבי דודהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תעה*, תרמב
נה ע"ב ארבעה מתו בעטיו של נחשהרופא לשבורי לב שמות עמ' כז
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעא
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רכ, רמט, שפג
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועההרופא לשבורי לב ויקרא עמ' פ
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' צה
נה ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהחלון התבה ח"ב עמ' סח
נה ע"ב מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקז, תקנח
נה ע"ב מלמד שבלבל מצעו של אביו למעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמההרופא לשבורי לב שמות עמ' רנז, שמו
נה ע"ב מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיתה מעה"ב כאילו חטאהרופא לשבורי לב שמות עמ' שמו
נה. אין יסורין בלא עוןמאמרי ר' ראובן עמ' קכט
נו ע"א אוריה מורד במלכות היהמחנה ראובן ח"א עמ' נט
נו ע"א אפשר חטא בא לידו ושכינה עמומחנה ראובן ח"א עמ' סא
נו ע"א והם לא עשו בן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שבר לחזניהן ולסופריהןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' צו*
נו ע"א כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועהחלון התבה ח"א עמ' ס
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועההרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעא
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועההרופא לשבורי לב בראשית עמ' קמד, רס, שפג
נו ע"א כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קמד, שפג, תג, תעד, תקה
נו ע"ב א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' נא
נו ע"ב אילמלי לא קבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דודחלון התבה ח"ב עמ' לה
נו ע"ב אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיתה מעה"ב כאילו חטאהרופא לשבורי לב שמות עמ' רנז, שמו
נו ע"ב בשעה שנשאשלמה את בת פרעה וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' יג
נו ע"ב והכתיב אז יבנה שלמה במה לכמוש שקץ מואב וכו' אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקז
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמאמרי ר' ראובן עמ' לו
נו: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה עליה שרטון, ונבנה עליה כרך גדול של רומידרכי האמונה עמ' תצד
נז ע"ב כבלא דעבדא תנןמשנת לוי עמ' קעח
נח. תי"ו תחיה תי"ו תמותדרכי האמונה עמ' קנב, שעח, תה, תטז, תקצט
נט ע"ב ובתיב בהו בצדיקים ותגזר אמר ויקם לךהרופא לשבורי לב בראשית עמ' עה, שכה
ס ע"א סנדל המסומרלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 160
סא. הב לי מסנאי יהב לי' דימין אמר לי' עשיתו מכהמאמרי ר' ראובן עמ' לד
סא. כשהוא רוחץ רוחץ של ימין ואחר כך רוחץ של שמאלמאמרי ר' ראובן עמ' לד
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטוהרופא לשבורי לב שמות עמ' עט
סג ע"א אין מקרא יוצא מירי פשוטוהרופא לשבורי לב בראשית עמ' קלז, שלז
סג ע"א אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעה"כ כאילו עשאההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשמה
סג ע"א אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקו
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותמשנת לוי עמ' פח
סג ע"א כל העלשה מצלה במאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותהרופא לשבורי לב שמות עמ' שצ
סג. מאי דכתיב ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבודוענפיה ארזי אל (תשפ) ח"ב עמ' ג, רלב
סד ע"ב כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורפההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקנח
סד. תוס' - יפת תואר במלחמת מדיןיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תיז
סה ע"א יוצאה בסלע שעל הצינית וכו' מאי צינית בת ארעאהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרפט
סו: רש"י - אין אדם מתגעגע על בנותיויקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' תלד
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קפו, רצו
סז ע"א כל ישראל בני מלכים הםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תסז, תקל, תקלח
סז ע"ב בלל גדול אמרו בשבת וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' לח
סז ע"ב השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה וכו' אינו חייב אלא חטאת אחתהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' נו
סז ע"ב כל השובה עיקר שבת וכו' אינו חייב אלא חטאת אחתהרופא לשבורי לב בראשית עמ' שכז
סז. כל ישראל בני מלכים הםמאמרי ר' ראובן עמ' קיב
סח ע"א מלמד שכפה עליהם הר כגיגית וכו' שם תהא קבורתכםמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' רעג
סח ע"ב אפילו תינוק שנשבה בין הנכרים וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' לח, צג, שכז
סח ע"ב אפילו תינוק שנשבה בין הנכרים וכו'הרופא לשבורי לב ויקרא עמ' נו, קמג
עג ע"ב אפילל לדכי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייבהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
עג ע"ב תוס' - נראה האפילו לד"י דמהייב מלאכה שאצל"ג בעינן צריך לעציםהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
עה ע"א שוחט משום מאי מחייב - משום צובע, ותוס' שם שוחט דעלמאויוסף ישראל עמ' רנה
עה ע"א שוחט משום מאי מחייב וכו' משום צובעמאוצרותיהם של מגידים בראשית-שמות עמ' יב, קמד
עז ע"ב מ"ט עזי מסגן ברישא וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' תלא
עז ע"ב עיזי מסגן ברישאלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 68
עז: מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי, כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהוראדרכי האמונה עמ' ה, מד, עא, צב, צה, קפו, תפא
פא ע"ב אדם קובע מקום לסעודההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רפב
פג ע"ב אדם כי ימות באוהל - שימית עצמו וכו'מחנה ראובן ח"א עמ' קנט, שסג
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' שכד, שסח
פג ע"ב אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רעה
פד ע"ב רחמנא ליצלן מהאי דעתא אדרבה רחמנא ליצלן מדעתא דידןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' שא, שמג
פו ע"ב בשבת ניתנה תורהזריזותא דאברהם עמ' קט, ריא
פו ע"ב ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלמשנת לוי עמ' שלג
פו ע"ב כששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו וכו' ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלהרופא לשבורי לב במדבר עמ' מג
פו ע"ב רבנן סברי בו' בסיון ניתנה התורה ור' יוסי סובר דבז' בסיון ניתנה התורהזריזותא דאברהם עמ' ריא, רסט
פו: הכל מודים שבשבת ניתנה תורהדרכי האמונה עמ' רג, רכט, רמח, תכה, תע, תקנב
פז ע"א אמר לך רבי יוסי יום אחד הוסיף משה מדעתומשנת לוי עמ' שלד
פז ע"א התורה כולה כאן וישראל מומרים על אחת כמה וכמהחלון התבה ח"א עמ' רפו
פז ע"א ותגיד לבני ישראל - דברים קשים כגידיןזריזותא דאברהם עמ' קמג
פז ע"א יישר כחך ששברתלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 329
פז ע"א משה הוסיף יום א, מדעתוויוסף ישראל עמ' שה
פז ע"א שישי בחודש שישי בשבתויוסף ישראל עמ' קלד
פז ע"א שנאמר אשר שברת ואמר ר"ל יישר כחך ששיברתהרופא לשבורי לב שמות עמ' צא
פז ע"ב אותו יום נטל עשר עטרותזריזותא דאברהם עמ' רלו
פז ע"ב אותו יום נטלכרם לשלמה עמ' 210
פז ע"ב היום השמיני נטל עשר עטרותמפי כהן ויקרא עמ' 97
פז ע"ב שביום שנסעו בו באומשנת לוי עמ' שלד
פז. וקדשתם היום ומחר מאי דרש היום ומחר, מה מחר לילה עמו אף היום לילה עמודרכי האמונה עמ' תפב
פז. יום אחד הוסיף משה מדעתודרכי האמונה עמ' רסב, תפא
פז. פרש מן האשה מדעתוחמדה יקרה במדבר עמ' קלט
פז: עשרה עטרות באותו היוםיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רנד
נה אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוידרוש תמר הקדמה דף ד ע"ב
נה אע"ג דלא מקבלי לוכחינהומראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכג ע"ג
נה לא חטא ראובןמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכז ע"ב
נה ע"א אין מיתה בלא חטאפחד יצחק (גאגין) עמ' תקסד
נה ע"א חותמו של הקב"ה אמת - בבחינת הכל הולך אחר החיתום - שהחיתום אמנם בסוף הגיליון, אולם מעיד על כללות המסמך, מתחילתו ועד סופועל כן קרא שמו - וזאת הברכה
נה ע"א לך רשום תיו של דיו על מצחן של צדיקיםבנין אברהם בראשית עמ' סו
נה ע"א מאי שנא תיו תיו תחיה תו תמות ושמואל אמר תמה זכות אבותתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רמ
נה ע"א עד מתי זכות אבות קיימת וכו' ותוס' ד"ה ושמואלבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפז
נה ע"א תמה זכות אבות וכו' ורש"יבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' פט
נה ע"א תמה זכות אבות ותוס' ד"ה שמואלבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רצז
נה ע"ב בא ראובן ותבע עלבון אמו וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרמ
נה ע"ב האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבנתיבות שם עמ' תעה
נה ע"ב וש"מ יש מיתה בלא חטא וכו' ותוס' ד"ה וש"מבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' נא
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד שכולן שקולים כאחתתפארת הגרשוני (תשע) עמ' פו¬
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהבנין אברהם בראשית עמ' תסח
נה ע"ב כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהפחד יצחק (גאגין) עמ' תשמ
נה ע"ב מעבירם כתיב וכו' ותוס' ד"ה מעבירם, וגהש"סבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קיד
נה ע"ב פחז פחזה חבתה זלתהבנתיבות שם עמ' תקסב
נה ע"ב רש"ידודאי יעקב עמ' קכו
נה. א"ל ר' זירא לר' סמון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא וכו' ותוס'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יח למתן תורה עמ' 167-181 או דרוש כ למתן תורה עמ' 193-200 במהד' תשמא
נה. אין יסורין בלא חטאתולדות ישראל עמ' יג
נה. אין מיתה בלא חטאאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ב פסוק טז
נה. אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא ארבעה מתו בעטיו של נחשקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 282
נה. אמר רב תי"ו תחיה, תי"ו תמות. ושמואל אמר, תי"ו תמה זכות אבות, ורבי יוחנן אמר, תי"ו תחון זכות אבותאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ז
נה. אמר רבי אחא ב"ח מעו' לא יצאתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יח למתן תורה עמ' 167-181 או דרוש כ למתן תורה עמ' 193-200 במהד' תשמא
נה. אמרה מדת הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו, אמר לה הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים, אמרה לפניו רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו, אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם, אמרה לפניו רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלוי וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' סו
נה. וממקדשי תחלו אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי, על כי היה בידם למחות ולא מיחובן אברהם (תשעד) עמ' כח
נה. חותמו של הקב"ה אמתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 458
נה. חותמו של הקב"ה אמתעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' סה, קיח
נה. חותמו של הקב"ה היא אמתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קלג, שצ, תקכז
נה. יש מיתה בלא הטאתולדות ישראל עמ' נח
נה. מאימתי תמה זכות אבות מימות הושע וכו'אגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ט
נה. מאימתי תמה זכות אבות מימות חזאל ורבי יוחנן אומר מימות הושע,אגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ז
נה. מאימתי תמה זכות אבות, אמר רב מימות הושע בן בארי וכו', ושמואל אמר מימי חזאל מלך אדם וכו', וריב"ל אמר מימי אליהו וכו', ור"י אמר מימי חזקיה, ותוס' ד"ה ושמואל - והא כתיב ועושה חסד לאלפים, והתירוץ הוא כי לאלפים לבניו כתיבבן אברהם (תשעד) עמ' רנד
נה. מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה וכו', הי' בידם למחות וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' תכב
נה. רישך בקרירי רישא דרישך בחמימי הא יתיב מר עוקבא אב"דאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש - פתיחה
נה. תוס' - אף למ"ד זכות אבות תמה ברית אבות לא תמהאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ז
נה. תוס' ד"ה ואע"ג, מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע זהו רק כשברור שלא ישמע וכ"ז שיש עדיין ספק צריך להוכיחבנין חיים עמ' ח"ב עמ' תסד
נה. תוס' ד"ה ושמואל - אף על פי שזכות אבות תמה וכו'ברכת שמואל (תשעז) דברים עמ' תקעח
נה. תמה זכות אבותבנין חיים עמ' ח"ב עמ' טו
נה. תמה זכות אבותברכת שמואל (תשעז) וארא עמ' רכא, דברים עמ' תקעח
נה: אמרו מה"ש לפני הקב"ה מ"מ קנסת מיתה על האדםמלל לאברהם (סתהון) דרוש א לפרשת בראשית עמ' 1-7 במהד' תשמא
נה: ארבעה מתו בעטיו של נחש, ורש"ידרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 923
נה: ויהיו בני יעקב שנים עשר ללמדנו בא שכולן שוין וכולן צדיקיםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תמג
נה: יש מיתה בלא חטאעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רכ, רלג
נה: יש מיתה בלי חטאדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 836
נה: כל האומר פנחס חטא אינו אלא טועהברכת שמואל (תשעז) תבוא עמ' תרמא
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה, עלבון אמו תבע וכו' ר' אליעזר אומר פותה חבתה זלחהקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 114, ח"ב עמ' 118
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' כח
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תמד
נה: שבלבל ראובן משכב אביו לשם מצוה כי עלבון אמו תבעבן אברהם (תשעד) עמ' פד
נה: תוס' - הא דכתיב כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ברוב בני אדם קאמרעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רלג, תמח
נה: תניא שאלו מלאכי השרת וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' מז
נו כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' שכג
נו ע"א כד מעיינית ביה בדוד לא משכחניה ביה רק בדאוריהתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' מ
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רפד
נו ע"א כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהי דוד וגו' אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו אלא מה אני מקייםבנתיבות שם עמ' תיד
נו ע"א מדוע בזית את דבר ה' וכו'המאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תתג
נו ע"א תוס' ד"ה שהיההמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרלב, תתג
נו ע"ב אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורופחד יצחק (גאגין) עמ' תשסז
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה וכו'תפארת הגרשוני (תשמח) עמ' נ
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תג
נו ע"ב בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומיתפארת הגרשוני (תשע) עמ' סו
נו ע"ב כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' לח
נו ע"ב לא עליך יש לי תרעומות אלא על מי שהביאך בשלום וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' לח
נו. אין מיתה בלא חטא וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש טז למעלת התורה עמ' 144-152 במהד' תשמא
נו. אפשר דוד חטא וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לז, כי תצא עמ' תרלא
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה אפשר חטא וה' עמומשמרת הבית (פרלס) סי' ט/ע
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והי עמו, אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שפח
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהבן אברהם (תשעד) עמ' קפא, רכד
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לז, מג, אחרי עמ' תו, כי תצא עמ' תרלג
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 717
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' כח
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהתולדות ישראל עמ' פז
נו. כל היוצא למלחמת בית דוד היה כותב גט כריתותברכת שמואל (תשעז) ראה עמ' תרט
נו. כל שיש בידו למחות ואינו מוחה כו' נתפסמשמרת הבית (פרלס) סי' טז
נו: בשעה שנשא שלמה וכו'אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' קעד
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועהמרפא בכנפיה ח"א עמ' רלא
נו: כשנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומיבן אברהם (תשעד) עמ' שסט
נז ע"ב כבלא דעבדי תנןבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' מה
נז: כבלא דעבדא תנןשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' שעו
נח. אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רמה
נח. תוס' - דמר אמר חדא תמה זכות אבות לרשעים ומר אמר חדא תחון לצדיקיםאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק א פסוק ז
נח: זוג העשוי להשמיע קול אף שניטל העינבל מקבל טומאה הואיל וראוי להקישו ע"ג אבןבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קלט
נח: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קלד
נט: רבי עקיבא עשה לאשתו תכשיט 'ירושלים של זהב'שערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' תע
ס. אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שבין שמים לארץ וכו'ברכת שמואל (תשעז) בחקותי עמ' תמו
סא ע"א הראש הוא מלך ומושל באיבריםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפז, שח, שכו
סא. הרוצה לסוך כל גופו סך ראשו תחילה כי הוא מלך על כל האיבריםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 968, 1531
סב ע"א הלכה למשה מסיני להיות שי"ן דל"ת ויו"ד בתפילין של ראשבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנז, שיא
סב ע"ב דא"ר חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותאערך לחם (צאלח) עמ' קד
סב. אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיותאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק י
סג והוא דלית להו רבא במתאמראה כהן (אדלר) מהדו"ג דף רכח ע"ב
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטובנתיבות שם עמ' שעו
סג ע"א אין מקרא יוצא מידי פשוטוערך לחם (צאלח) עמ' רט
סג ע"א כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות שנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רעהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"ב עמ' תרעו
סג ע"א למיימינין בה אורך ימים איכא וכל שכן עושר וכבודערך לחם (צאלח) עמ' רמב
סג. אורך ימים בימינה, למיימינים בה, אורך ימים וכו' וכל שכן עושר וכבוד, ובשמאלה עושר וכבוד, למשמאילים בה, עשר וכבוד איכא אורך ימים ליכאאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק ב פסוק יח
סג. אורך ימים בימינו למיימינים כו'משמרת הבית (פרלס) בהקדמה סי' יב
סג. אין בין עוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבדבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שעח
סג. אין מקרא יוצא מידי פשוטונר לצדיק בראשית עמ' רלד
סג. אם תלמיד חכם נוקם ונוטר כנחש הוא חוגרהו על מתניך, עם הארץ חסיד אל תדור בשכונתובן אברהם (תשעד) עמ' רי
סג. גדול המלוה מהעושה הצדקה, ומטיל לכיס יותר מכולםאגודת אזוב (תשעא) יתרון אור פרק יא פסוק א
סג. האי בדברי תורה כתיבשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' של
סג. כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין לו בשורות רעותדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 573, 574
סג. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח ואם יצא חייב חטאת, רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו וחכמים אומרים אינן אלא לגנאי, שנאמר וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה וכו' מ"ט דר"א דאמר תכשיטין הן לו דכתיב חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך, א"ל רב כהנא למר בריה דר"ה האי בדברי תורה כתיב א"ל אין מקרא יוצא מידי פשוטו, א"ר כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה הש"ס ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתאקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 44, 79, 173, ח"ב עמ' 30
סג. ליגמר איניש והדר ליסברעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' צ
סג. למיימינין בה איכא אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד, ולמשמאילין בה רק עושר וכבודבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רכב
סג. למשמאילים בה עושר וכבודשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' פד
סג. מעקרא ליגמר הדר לסבוראגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ה פסוק יג
סג. ע"ה חסיד אל תדור בשכונתובן אברהם (תשעד) עמ' קמז, רלד
סג. רש"י - קודם ילמוד שמעתתא מרבו והדר ליסבר טעמיהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' צ
סג: היה כותבין על הציץ שני שיטים קודש לה', קודש למטה ולה' למעלהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שמח
סג: מי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה והוא מבטלהבנין חיים עמ' ח"א עמ' שא, שלז, ח"ב עמ' קנט, קפה, קפט, קצ, רנה, רס, שסג, שסו, שעג, תפח
סג: רש"י - הוי זהיר לחזר על משנתך שתהא מזומנת לך בשעת הדין להביא ראיה כחרב על ירך גבול לנצח במלחמה וכו'קול אריה (באקשט) ח"א עמ' 173
סד ע"א לא נפקד ממנו איש אמר להן אם כן כפרה למה וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' תקפב
סד ע"א מידי הרהור מי יצאובנין אברהם בראשית עמ' תכב
סד. בחזרתם מן המלחמה במדין הוצרכו להקריב קרבן בשביל הרהורי עבירהעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' סט
סד. עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש בעבירה א"ל א"כ קרבן למה אמרו אם מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנונר לצדיק בראשית עמ' רטו
סה: תוס' ד"ה שמא, מה טעם פסול הנוטפין נימא קמא קמא בטילתולדות ישראל עמ' קלב
סו: הבנים יוןצאין בקשרים ובני מלכים בזגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהוהנר לצדיק שמות עמ' שלא
סו: הבנים יוצאים בקשריםבנין חיים עמ' ח"א עמ' שנ
סז. כל ישראל בני מלכים הםדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 2257
סז. כל ישראל בני מלכים הםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רעו
סח ע"א גדול - מכלל דאיכא קטןבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' כח
סח. מ"ט תנא כלל גדול וכו', ור"ח - תנא כלל גדול הכא משום חומרא, ומהרש"אמרפא בכנפיה ח"א עמ' שטו
סט: אמר רב הונא המהלך במדבר וכו'ברכת שמואל (תשעז) יתרו עמ' רסה
ע ע"ב רש"ש ד"ה ושמואל, אחת שהיא הנה לא משמע ליהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' קיב
ע. אל"ה הוא ל"וברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שיב
ע. הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאתעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שצט
ע. חיוב קרבן על כל מלאכה בשבתדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 1600
ע. חילוק מלאכות מנא לן וכו'ברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' נ
ע. מלאכות המשכן אסורות בשבתאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' עח, עט
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחתהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' י
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחתתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קד
עג ע"א אבות מלאכות ארבעים חסר אחתתפארת הגרשוני (תשע) עמ' ז, קנג
עג. אבות מלאכות ארבעים חסר אחתתולדות ישראל עמ' סח
עג. י"ג מלאכות בפתבנין חיים עמ' ח"ב עמ' כה
עג. מוחק פטור, אבל מוחק על מנת לכתוב חייבבן אברהם (תשעד) עמ' שנח
עג: תנא בא"י קאיאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שמג
עד ע"ב הטוה צמר שע"ג בהמה בשבת וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שנו
עה ע"א איזו חכמה שהיא לעיני העמים, וכו' זה חישוב תקופות ומזלותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' תד
עה ע"א שוחט חייב משום צובעבנין אברהם בראשית עמ' קד, רלה, שכא, שכז
עה שוחט משום מאי מחייב, רב אמר משום צובעדרשות דבר צבי ויקרא-דברים עמ' רסב
עה. השוחט משום מאי חייב משום צובעבנין חיים עמ' ח"א עמ' שנו, תיח, ח"ב עמ' רלב, רצ
עה. השוחט משום מה מחייב משום צובענר לצדיק שמות עמ' צו, קיד
עה. שוחט משום מאי חייב, רב אמר משום צובע וכו'עזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קנא
עה. תוס' - השוחט משום מאי חייב, אשוחט דעלמא קאיבנין חיים עמ' ח"א עמ' שנו, תיח, ח"ב עמ' רלג, רצ
עה. תוס' - שוחט משום מאי חייב, אשוחט דעלמא קאיעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' קנא
פא: לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצהנר לצדיק שמות עמ' רכו
פג: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהשערי אורה (ברגמן, תשעז) עמ' 36, ח"ב עמ' רכו
פג: מנין לספינה שהיא טהורה שנאמר דרך אניה בלב יםתולדות ישראל עמ' סו
פה ע"א אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ - שהיו יודעים להתאים לכל צמח את האדמה הראויה - וכן יש להרחיב זאת לגבי חינוך, בבחינת חנוך לנער עפ"י דרכועל כן קרא שמו - ראה
פה. תוס' ד"ה כפה - האיך כפה ההר עליהם וכו'ברכת שמואל (תשעז) ויקהל עמ' שיא
פה: שלא היה להם במה להדליק נרות שבת, רש"ימרפא בכנפיה ח"ב עמ' רכא
פו ע"ב בי הנה ישבו אצל הר חורב שנה חסר עשרה מר"ח סיון עד כ' לחדש השניבנתיבות שם עמ' קע
פו ע"ב דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יא, עט
פו ע"ב ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלערך לחם (צאלח) עמ' קעה
פו ע"ב לכ"ע בשבת ניתנה תורהתפארת הגרשוני (תשמח) עמ' צז
פו ע"ב לכו"ע ניתנה תורה לישראל בשבתבנתיבות שם עמ' קטז
פו ע"ב לכולי עלמא בשבת ניתנה תורהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קמד
פו ע"ב רבי יוסי סובר שבשבעה בחודש ניתנובנתיבות שם עמ' קכב
פו: בעי ר"פ שכבת זרע של ישראל במעי כותית מהו, ישראל דדאיגי במצות חביל גופייהו עכו"ם דלא דאיגי במצות לאקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 49, ח"ב עמ' 12
פו: בשבעה ניתנה התורהבן אברהם (תשעד) עמ' קנז
פו: גויים שאוכלים שקצים חבול גופייהודרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 1004
פו: דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראלעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' צח
פו: דכולי עלמא בשבת נתנה תורה לישראלתולדות ישראל עמ' יב, נז
פו: כולי עלמא בשבת נתנה תורהנר לצדיק שמות עמ' רעד
פו: לכו"ע בשבת נתנה תורהברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' תסז
פו: לכר'ע בשבת ניתנה תורהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 306
פו: רש"י - דדאיגי במצות, לקיים מצות, וחרדים בדבר, ומתוך דאגה מתחממין כדכתיב חם לבי בקרביקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 49
פז ע"א אשר שברת ושמת בארון, יישר כוחך ששברתתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' נג
פז ע"א בכך שמשה רבינו שבר את הלוחות, הרי מתוך כך צמחו אחר כך הלוחות השניים ובכך משה זוכה לבנות את הצד החסר, ולהיות כשותף לקב"העל כן קרא שמו - בראשית
פז ע"א בתחילה פירש עונשה דכתיב וישב משה ולבסוף מתן שכרה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רנד
פז ע"א בתחילה פירש עונשה וכו' ולבסוף פירש מתן שכרה ומהרש"אבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' סג
פז ע"א היום כמחר מה למחר לילו עמו אף היום לילו עמובנתיבות שם עמ' מט
פז ע"א ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברתבנתיבות שם עמ' קכז
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו הוסיף יום אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את הלוחותבנתיבות שם עמ' מה, קכא
פז ע"א שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמופחד יצחק (גאגין) עמ' קיז
פז ע"א תוס' ד"ה היום וד"ה ומה ישראל וד"ה ומה פסח - לא היתה דרשה גמורה או ק"ו גמורהבנתיבות שם עמ' מו
פז ע"א תוס' ד"ה ואתה בפירוש אמרתי לו לפרושבנתיבות שם עמ' מז
פז ע"ב כאשר צוך ה' אלהיך וכו' כאשר צוך במרהבית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' נ
פז ע"ב מבערב לקו בכורות ואותו היום חמישי בשבת היהערך לחם (צאלח) עמ' קעה
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' יד
פז ע"ב תוס' ד"ה ואותופחד יצחק (גאגין) עמ' שמה
פז ע"ב תנא אותו יום נטל עשר עטרות וכו'פחד יצחק (גאגין) עמ' שב
פז. אשר שברת אמר לו הקב"ה למשה יישר כחך ששברתדודי נתן שמות עמ' שפד
פז. 'אשר שברת' יישר כחך ששברתשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שלא, תמב
פז. ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמושערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' עג
פז. הוסיף משה רבינו יום אחד מדעתודודי נתן שמות עמ' רכה
פז. הוסיף משה רבינו יום אחד מרעתו כי דרש היום ומחר היום כמחר מה מחר לילו עמו אף היום לילו עמונר לצדיק שמות עמ' שטז
פז. הסכים הקב"ה על ידו של משה ששיבר את הלוחות, שנאמר אשר שיברת, ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברתעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' ה
פז. ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו שנאמר אשר שברת, ואמר ריש לקיש, יישר כחך ששיברתעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שפא
פז. לא שריא שכינה עד צפרא דשבתאשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' ו, ר
פז. למד משה קל וחומר וכו'ברכת שמואל (תשעז) אמור עמ' תכט, בהעלותך עמ' תפד
פז. משה שיבר את הלוחות והסכים הקב"ה על ידודרשות דבר צבי בראשית עמ' נב
פז. פסל לך וכו' אשר שברת, יישר כח ששיברתדרשות חלק לוי עמ' שפד
פז. שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו וכו' מאי דריש ומה פסח וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 188
פז. תוס' - אילו לא פירש מדעתו לא היה הקב"ה מסכיםשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קצד
פז. תוס' - אין זה ק"ו גמור וכו'שערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"ב עמ' שפז
פז. תוס', שהסכים הקב"ה לדעתו של משה במה שפירש מאשתומרפא בכנפיה ח"א עמ' קמב
פז: חז"ל קראו לשבועות עצרתאגודת ישראל (תרפג) דף קיא ע"ב
פז: תוס' - כשלקחו ישראל פסחיהם באותה שבת נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום למה היו עושין כך, ואמרו להן זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים, ועשו בכורי מצרים מלחמה והרגו מהן הרבהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קסג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY
PARSHA
| CONTACT US