Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת שבת (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת שבת
דפים צ-קה

דפים ב-כה דפים כו-נד דפים נה-פז דפים פח-פט דפים קו-קיח דפים קיט-קלח דפים קלט-קנז

לשון הגמראמראה מקום הביאור
צ ע"א11 בורית אר"י זה חולברית שלום (תעח) דף קכח ע"ד
צ ע"א11 בורית אר"י זה חולברית שלום (תשסח) עמ' תתכה
צ ע"א20 אשלג אמר שמואל שאילתינהו וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רג
צ ע"א20 שאלתינהו לכל נחותי ימא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' לז
צ ע"א23 במשנהויקהל משה (וייס) עמ' קמח [הלכה]
צ ע"א23 פלפלת כל שהואמכתב סופר דף יח ע"ב
צ ע"א24 מיני מתכות כל שהן וכו' כדי לעשות דרבן קטןאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תי
צ ע"א27 אף המוציא משמשי ע"ז כל שהואמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תל
צ ע"א28 לא ידבק בידך מאומה מן החרםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שמו
צ ע"א37 האומר הרי עלי ברזל וכו' לא יפחות מאמה על אמה חזייא לכלייא עורביד דוד (אופנהיים) עמ' קסה
צ ע"א40 לא יפחות מכליא עורבאוצרות חיים - בהמ"ק עמ' יז
צ ע"א תוס' ד"ה המוציאמכשירי מצוה עמ' קסא
צ ע"א תוס' ד"ה מכליאיערות דבש ח"א עמ' קג
צ ע"ב03 ציפורת כרמים בין חיה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
צ ע"ב06 מצניעין אותו לקטן לשחק בופרדס מנחם עמ' עג
צ ע"ב06 נתינת חגב חי לתינוק לשחק בומגדל עוז (תשעח) עמ' פה
צ ע"ב20 מאי ציפורת כרמים וכו' וסימניך לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלומגילת סמנים עמ' לד
צ ע"ב22 לחוכמא צפורת כרמים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' פא
צ ע"ב24 וחתום ליה בשיתין גושפנקיבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 121
צ ע"ב24 וחתים לה בשיתין גושפנקיתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
צ ע"ב24 וחתים ליה בשיתין גושפנקינצח ישראל (הרטמן) עמ' קנ הערה 49
צ ע"ב24 שיתין גושפנקאמבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
צ ע"ב30 אי הכי טהור נמי וכו' וקעבר משום בל תשקצו וגו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צג
צ ע"ב31 מעביר שושיבא אפומיהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' לח
צ ע"ב33 לא יאכל דג או חגב עד שימותשערי תשובה שער ג אות צג
צ ע"ב37 המצניעויקהל משה (וייס) עמ' קמג [הלכה]
צ ע"ב37 המצניע לזרע ולדוגמאחלקת יהושע עמ' קלז הערה כג
צ ע"ב37 המצניע לזרע ולדוגמאקשוטי כלה (תשסג) עמ' קעא
צ ע"ב37 המצניע לזרע ולדוגמא והוציאו בשבת חייבחנן אלקים עמ' פא, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח, ש, שט, שיד, ח"ב עמ' ק, כרך ב ח"ב עמ' יח, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנז
צ ע"ב37 המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רט
צ ע"ב37 המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואהשער החצר (תשעב) סי' קמח
צ ע"ב37 המצניע לזרע ולדוגמאשער החצר (תרכב) סי' קמח (בהשמטות)
צ ע"ב37 לזרע ולדוגמאראה חיים ח"א דף קכג ע"א [תכ ע"א ד"ה ואני]
צ ע"ב39 ושאר כל אדם אינו חייב אלא כשיעורויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח
צ ע"ב40 ל"ל למיתניויקהל משה (וייס) עמ' קמו [הלכה]
צ ע"ב רש"י - ענינו של שעור הוא חשיבותבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 88
צ ע"ב רש"י ד"ה וסימןמגילת סמנים עמ' לד
צ ע"ב רש"י ד"ה שיתין - לאו דוקאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מא אות ג
צ ע"ב תוס' ד"ה המצניעויקהל משה (וייס) עמ' קמד [הלכה]
צא ע"א01 כל העושה על דעת ראשונה הוא עושהתהלה לדוד (והרמן) פרק לז פסוק לז הערה כ, פרק מד פסוק יט הערה טו, פרק צ פסוק ט הערה ב
צא ע"א02 אמר רב יודאויקהל משה (וייס) עמ' קמז [הלכה]
צא ע"א09 בטליה דעתיהויקהל משה (וייס) עמ' קמז [הלכה]
צא ע"א13 כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שטו
צא ע"א16 כגרוגרת באיסורי שבתמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' קמח
צא ע"א21 בעי רבא הוציאויקהל משה (וייס) עמ' קנג [הלכה]
צא ע"א35 איבעיא להו אם יש דיחוי או לאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
צא ע"א37 בעא מיני' רבאויקהל משה (וייס) עמ' קנה, קנח אות כה-כו [הלכה]
צא ע"א37 בעי רבא וכו' זרק כזית תרומה לבית טמא מאיעצי חיים - מועדים עמ' קו
צא ע"א43 שתי הלחם ולחם הפנים שיעורן כגרוגרותמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"א
צא ע"א תוס' - אף לטומאת עצמו שיעורו כביצהגור אריה ויקרא פי"א הערה 171
צא ע"א תוס' ד"ה או דילמאויקהל משה (וייס) עמ' קנא [הלכה]
צא ע"א תוס' ד"ה אי לענין טומאהחמודי צבי שמות עמ' שמא
צא ע"א תוס' ד"ה כגוןויקהל משה (וייס) עמ' קנג, קנה-קנו [הלכה]
צא ע"א תוס' ד"ה כגוןמקראי קדש (תשנג) עמ' ערב
צא ע"א תוס' ד"ה מתקיףויקהל משה (וייס) עמ' קמז [הלכה]
צא ע"ב קופה מלאה וכו' פטור עד שיוציא את קופהחנן אלקים עמ' פב
צא ע"ב המוציא אע"פ שיש רוב פירות בחוץ פטורמקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
צא ע"ב לחזקיה אגד כלי לא שמיה אגדמקראי קדש (תשנג) עמ' ער
צא ע"ב הגונב כיס בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבתאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' צח
צא ע"ב היה מגרר ויוצאלקט אמרי קודש - במדבר עמ' מח
צא ע"ב תוס' ד"ה ואת"למכשירי מצוה עמ' קלה
צא ע"ב תוס' ד"ה כגוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רלט
צא ע"ב תוס' ד"ה כגון דאיכאתורה אור (באנדי) עמ' שפח
צב ע"א16 המוציאויקהל משה (וייס) עמ' קיט [הלכה]
צב ע"א16 המוציא בין בימינו בין על כתיפו וכו'חנן אלקים עמ' פא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג
צב ע"א16 המוציא בין בימינו וכו' חייבפנים מסבירות עמ' פ
צב ע"א19 ברגלו בפיו ובמרפקודבר טוב עמ' תעו
צב ע"א21 הוציא שלא דרך המוציאין פטורעצי חיים - מועדים עמ' פז
צב ע"א22 כדרך המוציאיןלקוטי שיחות חי"א עמ' 248
צב ע"א22 מוציא שלא כדרך המוציאין פטור אבל אסוראמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעג
צב ע"א23 המוציא למעלה מעשרה חייב ילפינן מארון תשעה וכפורת טפחחנן אלקים עמ' רמו, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שיד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שלח
צב ע"א24 ומשא בני קהת מנלןמשנת חיים דברים עמ' רא
צב ע"א29 משה רבינו פרש את האהל על המשכןפנים מסבירות עמ' רא
צב ע"א30 גבהו של משה עשר אמותאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות כ, לב
צב ע"א30 גבהן של לויים י' אמותרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שיב
צב ע"א30 גובהן של לויים עשר אמותקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 36 (סי' כט)
צב ע"א30 משה גבוה עשר אמותחנן אלקים עמ' עא
צב ע"א30 משה היה גדול עשר אמותגור אריה במדבר פכ"א אות לג
צב ע"א30 משה כמה הוי עשרילקוט דברי חכמים במדבר סי' קלא
צב ע"א30 משה כמה הוי עשר אמותנצח ישראל (הרטמן) עמ' נו הערה 112
צב ע"א30 משה רבינו היה גבוה עשר אמותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 111
צב ע"א30 משה רבינו עשר אמות היתה קומתובית אלהים (שלו) שער ג פרק כד דף נו/ז ע"ד
צב ע"א30 משה היה גבה עשר אמותהערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' קנט
צב ע"א30 קומת משה היתה עשר אמותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצא הערה 82
צב ע"א30 קומת משה רבינו היתה עשר אמותבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 319, 361, 514, 515, 574, באר ו הערה 298
צב ע"א30 קומת משה י' אמותגבורות ה' עמ' פא
צב ע"א31 גמירי דכל טונא דמידלי במוטות וכו', ורש"שעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רעא, ערב
צב ע"א31 וגמירי דכל טונא דמידלי וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
צב ע"א31 טונא דמדלי על כתפיה אינו אלא שליש משאושבות יעקב (אבולפיה) עמ' פד
צב ע"א31 כל טונא דמידלו במוטותאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שכח
צב ע"א33 ואיבעית אימא מארוןמשנת חיים במדבר עמ' קמ
צב ע"א34 ארון תשעה וכפורת טפח, הרי כאן עשרהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרצז
צב ע"א35 הארון הי' יוצא מכתפי הלויים שליש, ורש"י ותוס' ד"ה אשתכחאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכז
צב ע"א35 הבדים היו מונחים בגובה שני שלישים בגובה הארוןגור אריה שמות פכ"ה הערה 193
צב ע"א37 משה כו' בעל קומהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 27
צב ע"א37 משה שאני דאמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נט
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תו
צב ע"א38 אין שכינה שורה אלא על גבור חכם ועשירמגדל עוז (תשעח) עמ' שלא
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא וכו'דרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על גבור עשיר חכם ובעל קומהחנן אלקים עמ' ריט, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רט, ריג, כרך ב ח"א עמ' מח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מו, מקראי קדש (תשנג) עמ' שיט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מו
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור וכו'ברכת משה דף לה ע"א
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור וענו וכולם ממשהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתקלט
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' מב
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירמתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' צה
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירעירין קדישין השלם עמ' תח, תמג, תקיח
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קז, שיד
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירקרבן מנחה (תשעד) עמ' רנב
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירשער החצר (תשעב) סי' שכא
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהס' העיקרים (מישור) עמ' קד, שג, שיא
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירנר ישראל חלק ג דף פא
צב ע"א38 אין הנבואה שורה אלא על כו'תורת מנחם חמ"ט עמ' 10
צב ע"א38 אין הנבואה שורה רק על חכם גבור עשיר עניו וכו'אש דת (אסאד) עמ' קב
צב ע"א38 אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' מט
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא כו'משנת חיים ויקרא עמ' שעח
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על גבור חכם ועשיר וכולן ממשה וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' ריא, תתפד, תתקטו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 31, חי"ט עמ' 10, ח"כ עמ' 84, חכ"ג עמ' 85
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תכו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכםישמח חיים (תשסה) מע' ע אות יג
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבוררסיסי לילה סי' לז (עמ' 64), מד (עמ' 85), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 57), צדקת הצדיק סי' קעז, מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 58)
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור וכו'גנת אגוז (תשמט) עמ' שטו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 58, חכ"א עמ' 71
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נב
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתקלו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיראור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קצט
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירבינת ישראל (תשסו) דף סח ע"א
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קא, קו, קפג
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירברית מנוחה (תשנט) עמ' צט
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתקלו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירדרכי ציון עמ' קי
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירחכמת התורה מקץ עמ' קסו, קפו, ש
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קפא, רג, רמה, שמח, תקא
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירמי מרום ח"ה עמ' נא, חי"ב עמ' קמט
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלז
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירפרדס מרדכי עמ' תקצט
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירקול ששון (גולדברג) אות יב
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירתורת מנחם חמ"ו עמ' 248
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהאוצרות חיים - יושר המידות עמ' לג
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהתהלה לדוד (והרמן) פרק קמב פסוק ז הערה ד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה וכו'שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 322 ,275
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה וכו'שיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 153
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שז
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהידי משה (תשמה) איכה עמ' קמו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' לח, ח"ג עמ' קמה, תמד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 52
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיראגרת דופי הזמן (שנח) דף סא ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ד דף מה ע"ג ודף מז ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וירא דף מד ע"א; ד' ר' שמואל יודה דרוש ט דף מו/ז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף כד ע"א ודף כו ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב/ג פרק לד דף נב ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כז ליום ז של פסח דף רמג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ב דף פט ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ה דף כו ע"א, ודרוש ז דף לח ע"א ודף לז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף צו/ז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף צז ע"ב, ופרשת בלק דף רעו/ז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצא ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ב סימן ג דף קז ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב דף מד; ס' העיקרים (שעח) מאמר א פרק יט דף לד ע"א, ומאמר ג פרק יב דף פו ע"א; הקדמת הרמב"ם לפרקי אבות דף פח; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פ' כ דף קכה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עח דף כח ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר ה דף ה ע"א ודף ו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן לט דף קי ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נח ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף נ ע"ב ודף נא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר צג דף שלא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מאמר עד דף לו/ז ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בשלח דף כה ע"ד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיראוהב שלום עמ' 57
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירחמודי צבי בראשית עמ' קצב
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יג ע"א
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירתפארת ראובן עמ' ריט
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיר ובעל קומהדברי חנינא - מזלות עמ' קג
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיר ובעל קומהאור הצבי עמ' 217
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גיבורחכמת התורה וישלח עמ' תקמד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשירטל חיים (פרידלנדר) עמ' קמח
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשירשפע טוב (טייטלבוים) עמ' צג
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור עשיר ובעל קומהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תלד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'אור חדש (הרטמן) פ"ב אות 326, הקדמה אות 422
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'לחמי תודה דף נט ע"ב, צו ע"ב, רלח ע"ב
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו'רנת יצחק שמואל עמ' טו
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם וכו' ועניואורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק ז אות לד
צב ע"א38 אין השכינה שורה אלא על חכם עשיר וגיבורחכמת התורה שמות עמ' תכט
צב ע"א38 אין השכינה שורה וכו' בעל קומהאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' א'תפא
צב ע"א38 אין השכינה שורה וכו' ובעל קומהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קעז
צב ע"א38 אין השכינה שורה רק על חכם גבור ועשירמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמב, קעז
צב ע"א38 אין השכינה שורהבני נפתלי דרוש יט
צב ע"א38 אין שכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיראמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קמה
צב ע"א38 אין שכינה שורה אלאכור לזהב ח"ב
צב ע"א38 אלא על חכם וגיבורחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלו
צב ע"א38 הנבואה שורה על חכם גיבור ועשירבית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש ח עמ' 121
צב ע"א38 השכינה שורה וכו' ועשירהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' קיט
צב ע"א38 חכם עשיר בעל קומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמב
צב ע"א38 נבואה שורה על חכם עשיר ובעל קומה וכו'תורת מנחם חלק ס עמ' 361
צב ע"א38 על מי השכינה שורהאמרי מאיר (מאירי) שמות פכ"ד פסוק ז מס' 2, פל"ג פסוק יא מס' 1
צב ע"א38 שכינה שורה "על" וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רי ע"א
צב ע"א38 שכינה שורה על עשיריםאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 58
צב ע"א38 שכינה שורה רק על חכם גבור ועשירכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 134
צב ע"א38 שכינה שורה רק על חכם גיבור עשיר ובעל קומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ד {כי אז אם הוא עניו זה מוכיח שהוא מתגבר על יצר הגאוה}
צב ע"א40 המוציא משא על ראשו חייב ותוס' ד"ה הוצלמקראי קדש (תשנג) עמ' קמב, ער
צב ע"א41 כאנשי הוצלצמח צבי אגרת סא
צב ע"א43 אחד מבני הוצל שהוציא משא על ראשו חייבחנן אלקים עמ' פא, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יח
צב ע"א47 המוציא משוי על ראשו פטורפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ס
צב ע"א רש"י - אפי׳ אם גובהן הלוים אינו אלא ג׳ אמות כמונויושב אהלים עמ' קלד
צב ע"א רש"י ד"ה אף משא בני קהת - בשם הירו' מה נשא אלעזרעיוני רש"י במדבר עמ' לב
צב ע"א רש"י ד"ה שכן - משא אלעזר הכהן היה שמן המאור מימין, ושמן המשחה משמאל, והקטורת בחיקועטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות ג
צב ע"א רש"י ד"ה שכןגור אריה במדבר פ"ד הערה 24
צב ע"א רש"י ד"ה שכן משא בני קהתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עד
צב ע"א תוס' - גובהו של אדםחקל יצחק (תשסג) עמ' תנו
צב ע"א תוס' - מקוה סגי בג' אמות משום שכופפין הקומהכוונת הלב עמ' שב
צב ע"א תוס' ד"ה אישתכח - כל אדם יש לו זכות ד' אמותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רעא
צב ע"א תוס' ד"ה אשתכחתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פג
צב ע"א תוס' ד"ה המוציאפירושי ראשונים
צב ע"ב04 באמת אמרו האשה החוגרת את הסינר בין מלפניה וכו' חייבתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויחי מו
צב ע"ב10 תברא מי ששנה זו לא שנה זודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסד
צב ע"ב10 תברא מי ששנה זו לא שנה זוערבי נחל (תשסד) עמ' תח
צב ע"ב41 באמת אמרו היינו הלכהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רו {הלכה למשה מסיני}
צב ע"ב41 כל באמת אמרו הלכה היאאור אברהם - רות עמ' מו
צב ע"ב41 כל באמת הלכה היאס' העיקרים (מישור) עמ' תרנ
צב ע"ב41 כל באמת הלכה היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תנז
צב ע"ב43 הוציאוהו שניהם - פטוראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קפ ע"ב
צב ע"ב43 המוציא ככר לרה"ר חייב וכו' ובגמ'ברית שלום (תעח) דף קכד ע"ג
צב ע"ב43 המוציא ככר לרה"ר חייב וכו' ובגמ'ברית שלום (תשסח) עמ' תשצח
צב ע"ב43 המוציא ככר לרה"ר חייב וכו' ובגמ' מחלו' ר"מ ור"יאיש אמונים דף נה ע"ב
צב ע"ב43 לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבים ור"ש פוטרקרבן מנחה (תשעד) עמ' קכג
צב ע"ב43 לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייביןתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמב
צב ע"ב44 אר"י אמר רבויקהל משה (וייס) עמ' קכד ריש ענף ב [הלכה]
צב ע"ב45 זה יכול וזה יכולחכמת התורה תרומה עמ' קמו
צב ע"ב45 זה יכול וזה יכול וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קפג
צב ע"ב45 זה יכול וזה יכול ר"מ מחייב ור"י ור"ש פוטריםמכשירי מצוה עמ' קנב
צב ע"ב45 זה יכול וזה יכול רבי מאיר מחייב וכו' זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל חייבדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קג
צב ע"ב45 במתניתא תנא זה יכול וזה יכול וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמה-רנ
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכולחכמת התורה ויגש עמ' קד, רכד
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכולחכמת התורה וישב עמ' תלט, תמד
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכול חייביםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף טו ע"א
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכול ר"י ור"מ מחייביןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעט, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנח
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכול חייבכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' לג
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכול ר"י ור"מ מחייבים ורבי שמעון פוטרדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לז
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכול ר"ש פוטרקומץ המנחה (צונץ) דרוש עד
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם פטוריןפנים מסבירות עמ' רפה
צב ע"ב46 זה אינו יכול וזה אינו יכולחכמת התורה נח עמ' סא, קיב, תטז
צב ע"ב47 זה יכול וזה אינו יכוליוסף לקח כרך א ח"א עמ' שט
צב ע"ב50 בעשותה - העושה את כולה ולא העושה את מקצתהמשך חכמה שמות פ' כ פס' י
צב ע"ב51 ב' שעשאוהו פטורין מחטאתחכמת התורה בראשית עמ' שלח, תיד
צב ע"ב51 שנים שהיו אוחזין במלגז וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפח
צב ע"ב51 שנים שהיו אוחזין במלגז ולוגזיןדבר טוב עמ' תפג
צב ע"ב51 שנים שעשאו מלאכה פטוריןקרן לדוד שמות עמ' רנו
צב ע"ב51 שנים שעשאוה פטוריםבי חייא ח"ב עמ' יב
צב ע"ב51 שנים שעשאוה פטוריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' של
צב ע"ב51 שנים שעשאוהו פטוריםשופרא דישראל (תשסו) עמ' קסא
צב ע"ב51 שנים שעשאוהו פטוריןשירת הפסח אות רד
צב ע"ב51 שנים שעשו מלאכה אחתדרשות מהר"ם בנעט עמ' פח
צב ע"ב51 שנים שעשו מלאכה בשבת וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעא
צב ע"ב51 שנים שעשו מלאכה פטורים מן התורה ורק מדרבנן אסורשם יחזקאל עמ' תקצב
צב ע"ב51 שנים שעשו מלאכה פטורין בזה יכול וזה יכולאמרות ה' השלם ח"א עמ' ערה, ח"ד עמ' צט
צב ע"ב51 שנים שעשו פטוריםפרדס מרדכי עמ' תפג
צב ע"ב51 שנים שעשו פטוריםשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קפ
צב ע"ב רש"י ד"ה פוטרויקהל משה (וייס) עמ' קכו, קכט הערה ח [הלכה]
צב ע"ב תוס' ד"ה זהויקהל משה (וייס) עמ' קל [הלכה]
צג ע"א02 רבי יהודה אומר אם לא יכול אחר להוציא והוציאו שנים חייביןחיי נפש ח"ד עמ' ב, קא
צג ע"א04 שנים שעשו ר"ש פוטרגנא דפלפלי עמ' שמא
צג ע"א06 שניים שעשאוה פטוריםמשך חכמה ויקרא פ' כו פס' ב {אבל אסורים}
צג ע"א06 שנים שעשאוה וכו' זא"י וזא"ילקוטי שיחות ח"י עמ' 267
צג ע"א06 שנים שעשאוה פטורים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תמט
צג ע"א06 שנים שעשאוה פטוריםתורת מנחם חנ"א עמ' 433
צג ע"א06 שנים שעשאוה פטוריןחכמת התורה וישלח עמ' תעה
צג ע"א06 שנים שעשאוהו פטוריןחכמת התורה שמיני עמ' רי
צג ע"א06 שנים שעשאוהו פטוריםנזר הקדש ח"ג עמ' שכ
צג ע"א06 שנים שעשו מלאכה פטוריםתיבת גמא (תשסז) עמ' קלד, קמ
צג ע"א08 מעם הארץ בעשותה בעשותה כולה ולא שנים שעשאוהכסף נבחר (מרגליות) עמ' ריד
צג ע"א09 בעשותהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפח
צג ע"א09 ר' שמעון סבר תלתא מיעוטי כתיבידגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קלח
צג ע"א09 ר' שמעון סבר תלתא מיעוטי כתיבימשך חכמה שמות פ' כ פס' י
צג ע"א09 תלתא מיעוטי כתיבי וכו', תוס' ד"ה תלתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפו
צג ע"א10 נפש אחת תחטא אחת בעשותה אחתמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' כז {זו הגירסה הנכונה}
צג ע"א11 זה יכול וזה יכולדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פט
צג ע"א11 זה יכול וזה יכולחכמת התורה בשלח עמ' תשט
צג ע"א12 זה אינו יכול וזה אינו יכולרוח חיים (חיד"א) עמ' קכט
צג ע"א15 ור"ש יחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' שצז
צג ע"א20 זה יכול וזה אינו יכולחכמת התורה וארא עמ' רצג, שכט, שצז
צג ע"א20 זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לח
צג ע"א20 זה יכול וזה אינו יכול היכול חייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' ש, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יג
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשויברך דוד עמ' קסג
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשויקהל משה (וייס) עמ' קלב [הלכה]
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שצח
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשמבשרת ציון ח"ג עמ' קנ
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשפנים מסבירות עמ' רז
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשקדושת השבת סי' ב (עמ' 8)
צג ע"א24 מסייע אין בו ממששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' עט
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שעא, שעה
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קז ע"ב
צג ע"א24 מסייע אין בו ממשדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרכח ע"א
צג ע"א28 היה רוכבויקהל משה (וייס) עמ' קלד [הלכה]
צג ע"א33 מסייע יש בו ממשחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תג
צג ע"א33 מסייע יש בו ממשמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נד
צג ע"א תוס' ד"ה א"ר זבידויקהל משה (וייס) עמ' קלב [הלכה]
צג ע"א תוס' ד"ה אמר מרויקהל משה (וייס) עמ' קלב [הלכה]
צג ע"א תוס' ד"ה חדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפח
צג ע"א תוס' ד"ה מפניויקהל משה (וייס) עמ' קלד [הלכה]
צג ע"א תוס' ד"ה תלתא - הא דנקט בעשותה שהוא מיעוט אחרון שבפסוקתיבת גמא (תשסז) עמ' קמא
צג ע"ב02 משענת הסוס על ידיואמרות ה' השלם ח"ב עמ' שלא
צג ע"ב09 יכול לעמוד על רגלומשנת חיים שמות עמ' כה
צג ע"ב16 איבעיא להו בעינן שיעור לזה ושיעור לזה או דלמא שיעור אחד לכולםלמדנות (תשנח) פ' משפטים אות מח
צג ע"ב31 השותפין שגנבו חייביםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה מז
צג ע"ב42 המוציאויקהל משה (וייס) עמ' קמח [הלכה]
צג ע"ב42 המוציא אוכלין בכלי פחות מכשיעור וכו'פחד יצחק פסח מאמר סד
צג ע"ב42 המוציא אוכלין בכלי פחות מכשיעור וכו'פחד יצחק שבת מאמר א, ג
צג ע"ב42 המוציא אוכלין וכו' פטור אף על הכלי שהכלי טפלהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 12, חי"ג עמ' 275, 229, חי"ז עמ' 48, חי"ט עמ' 193, חכ"ד עמ' 181, חכ"ט עמ' 149
צג ע"ב42 המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 28
צג ע"ב42 המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי כו' שהכלי טפלה לותורת מנחם חנ"ח עמ' 360, חנ"ט עמ' 128
צג ע"ב42 המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטורפנים מסבירות עמ' שנט
צג ע"ב42 המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' יד
צג ע"ב43 המוציא את המת במטהוזאת התורה עמ' קיד
צג ע"ב43 פטור אף על המטהמשנת חיים דברים עמ' רג
צג ע"ב43 קיבל בימיןיד יצחק עמ' קפח ס"ק ו [הלכה]
צג ע"ב43 קיבל בימין ושמאל מסייעתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' לז
צג ע"ב44 וכן כזית מן המת, ובתוי"טרנת יצחק שופטים עמ' קנה
צג ע"ב44 כזית מן המת חייבשפע חיים - נישואין עמ' קנו
צג ע"ב44 כזית מן המת ר"ש פוטרמקראי קדש (תשנג) עמ' רסד
צג ע"ב45 המוציא פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכליהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריח
צג ע"ב45 ור"ש פוטרויקהל משה (וייס) עמ' קע ריש סי' ח [הלכה]
צג ע"ב45 ר' שמעון פוטרספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלב {מטעם מלאכה שאינה צריכה לגופה}
צג ע"ב45 ר"ש פוטרגנא דפלפלי עמ' תנא {מטעם מלאכה שאינה צריכה לגופה}
צג ע"ב רש"י - לאו מלאכת מחשבת היאתורת מנחם חס"א עמ' 62
צג ע"ב רש"י - מלאכה שא"צ לגופה וכו'חמודי צבי בראשית עמ' רצה
צג ע"ב רש"י - מלאכה שאין צריכה לגופא פטור עליהתיבת גמא (תשסז) עמ' רכט
צג ע"ב רש"י - רובו של זב נשען עליוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלו
צג ע"ב רש"י ד"ה פוטרויקהל משה (וייס) עמ' קעא [הלכה]
צג ע"ב תוס' ד"ה את המתויקהל משה (וייס) עמ' קעב [הלכה]
צד ע"א01 שגג על האוכלין והזיד על הכליפנים מסבירות עמ' קצו
צד ע"א08 רנ"א על שחוטין חייב על חיים פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלג
צד ע"א09 החי נושא את עצמואמרי נועם (מועדים) סי' ו ליומא דהילולא יא באייר
צד ע"א09 החי נושא את עצמוערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' פה, פז
צד ע"א09 החי נושא את עצמואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתרלו
צד ע"א09 חי נושא את עצמואמרות ה' השלם ח"ב עמ' רפז
צד ע"א09 חי נושא את עצמואש דת (אסאד) עמ' קל
צד ע"א09 חי נושא את עצמודרשות מהר"ם בנעט עמ' קפד
צד ע"א09 חי נושא את עצמומקראי קדש (תשנג) עמ' תנח, תסג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלד
צד ע"א09 חי נושא את עצמומשנת חיים דברים עמ' רא
צד ע"א09 חי נושא את עצמועירין קדישין השלם עמ' קמד, קעט
צד ע"א09 חי נושא את עצמושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסג
צד ע"א09 חי נושא את עצמושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שיח
צד ע"א09 חי נושא את עצמואבקת רוכל (ליכטנשטיין) דף יב ע"ב
צד ע"א09 חי נושא את עצמוטוב טעם שמות עמ' רנה
צד ע"א09 חי נושא את עצמושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 194
צד ע"א09 שהחי נושא א"עעקבי אבירים (תשסה) עמ' רצב
צד ע"א09 שהחי נושא את עצמולקוטי שיחות ח"ו עמ' 110
צד ע"א14 בן בתירא מתיר בסוסתורת אביגדור ח"ג עמ' נא
צד ע"א14 בסוסגנא דפלפלי עמ' תעג, תעד {המוליך בהמה ועליה אדם ליכא משום מחמר דהחי נושא א"ע}
צד ע"א15 המוליך בהמה ועליה אדם ליכא משום מחמר דהחי נושא א"ע, ותוס'גנא דפלפלי עמ' תעג, תעד
צד ע"א24 בכפות אין חי נושא את עצמונפש הרב עמ' שכ {וכן בתינוק - לענין הבאת הטף להקהל בשבת}
צד ע"א25 הני פרסאי ככפתיה דמוחנן אלקים עמ' קג
צד ע"א27 הני פרסאי רמות רוחא הוא דנקט להוטוב לב עמ' קכה
צד ע"א27 התם רמות רוחא הואגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קנ
צד ע"א27 רמות רוחאדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תג
צד ע"א29 ג' פרסימבוא התלמוד פ"ל עמ' שמ
צד ע"א30 אמר רבה בב"ח אמר ר"יויקהל משה (וייס) עמ' קעד [הלכה]
צד ע"א31 פוטר הי' ר"ש אף במוציא את המת לקוברותיבת גמא (תשסז) עמ' רכט
צד ע"א רש"י ד"ה מתיר בסוסאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שצד
צד ע"א תוס'ויקהל משה (וייס) עמ' קעו [הלכה]
צד ע"א תוס' ד"ה ור"ש פוטרחיי נפש ח"ב עמ' שלו
צד ע"א תוס' ד"ה ר"שדרשות ר"י מסלוצק עמ' לב
צד ע"א תוס' ד"ה ר"שוזאת התורה עמ' קיד, קטז
צד ע"א תוס' ד"ה ר"ש פוטרשופרא דישראל (תשסו) עמ' שמח
צד ע"א תוס' ד"ה ר"ש פוטרימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ו
צד ע"א תוס' ד"ה ר"ש פוטרצמח צדקה עה"ת עמ' קל
צד ע"א תוס' ד"ה ר"ש פוטר - במקלקלין צריך לגופו ולגופהחיי נפש ח"ג עמ' נז
צד ע"א תוס' ד"ה ר"ש - שיטת רש"י וקושיות התוס'ויקהל משה (וייס) עמ' קעה [הלכה]
צד ע"א תוס' ד"ה רבילקחת מוסר ח"א עמ' שסה
צד ע"א תוס' ד"ה רבי שמעון פוטרחנן אלקים עמ' רה
צד ע"א תוס' ד"ה רבי שמעון פוטרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה כב
צד ע"א מהרש"אויקהל משה (וייס) עמ' רטו, רכג, רכז [הלכה]
צד ע"ב01 קבורת מת הוי מלאכה שא"צ לגופהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' פז
צד ע"ב03 מלאכה שאינה צריכה לגופאחיי נפש ח"ו עמ' קנ
צד ע"ב13 האלקים דעיילת בי' אתתאומי צביה עמ' סח, רנה
צד ע"ב15 גדול כבוד הבריות שדוחה את ל"ת שבתורהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
צד ע"ב16 תנן התם, ורש"יויקהל משה (וייס) עמ' קסט [הלכה]
צד ע"ב18 בתולש שערה אחת משלש ר"נ אמר חייב דאהנו מעשיו דאי משתקלא חרא אחריתא אזלא לי' טומאהדברי יונה ח"א עמ' שט
צד ע"ב18 תלש שער אחת משלשהמקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
צד ע"ב27 במוציא חצי זית מכזית ומחצהחיי נפש ח"א עמ' רב ע"ב
צד ע"ב29 הנוטלויקהל משה (וייס) עמ' קפב [הלכה]
צד ע"ב29 הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תסו
צד ע"ב31 הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוסקת ר' אליעזר מחייב וחכמים אוסרין משום שבותמצווה ועושה ח"ב עמ' תר
צד ע"ב31 וכן הגודלתויקהל משה (וייס) עמ' רכד [הלכה]
צד ע"ב31 וכן הפוקסתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 265
צד ע"ב32 כוחל לא אסור אלא מדברנןכתנות אור עמ' תרנב
צד ע"ב42 ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
צד ע"ב42 ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות וכו'תשובה מיראה עמ' כג
צד ע"ב43 מלקט לבנות מתוך שחורותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז
צד ע"ב44 לא ילבש גבר שמלת אשהשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קל
צד ע"ב45 וציצין שפירשוויקהל משה (וייס) עמ' רנג [הלכה]
צד ע"ב52 וכי דרך כתיבה ואריגה וטויה בכךמקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
צד ע"ב רש"י ד"ה כלפיזכור לדוד עמ' כח
צד ע"ב תוס' - אם תולש אחת מארבע כו"ע מורי דפטור דאי משתקלא חרא אחריתא נמי לא אזלא לה טומאהדברי יונה ח"א עמ' שט
צד ע"ב תוס' ד"ה אבלויקהל משה (וייס) עמ' קפב [הלכה]
צד ע"ב תוס' ד"ה אבל בכלישופרא דישראל (תשסו) עמ' שמז
צד ע"ב תוס' ד"ה והאויקהל משה (וייס) עמ' קע [הלכה]
צד ע"ב תוס' ד"ה והואזכור לדוד עמ' כח
צד ע"ב תוס' ד"ה וכיויקהל משה (וייס) עמ' רכה [הלכה]
צה ע"א01 אשה הפוקסת בשבת חייבת משום בונהברית שלום (תעח) דף צו ע"א
צה ע"א01 אשה הפוקסת בשבת חייבת משום בונהברית שלום (תשסח) עמ' תרטו
צה ע"א01 כוחלת חייב משום צובעת וכו'בשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
צה ע"א03 ויבן את הצלעמחשבת מוסר ח"א עמ' צח, קיז, קנ
צה ע"א03 ויבן את הצלעמחשבת זקנים עמ' שכח
צה ע"א04 מלמד שקילעה הקב"ה לחוה וכו'מחשבת מוסר ח"ב עמ' שמג
צה ע"א05 שקורין לקלעיתא בניתאזרע קודש - מועדים עמ' רב
צה ע"א10 החולב והמחבץ והמגבן ביו"ט לוקהגור אריה שמות פי"ב אות לט
צה ע"א11 הרודה חלות דבש הזיד ביו"ט לוקה ארבעיםפנים מסבירות עמ' שעג
צה ע"א11 והרודה חלות דבש הזיד ביו"ט לוקהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
צה ע"א11 מחלוקת ר"א וחכמים הרודה חלות דבש אי חייב חטאתנטריקן (תשעד) עמ' ריד
צה ע"א19 רבך קטיל קני באגמאביאור הגר"א על משלי פרק ו פסוק ח, פרק לא פסוק כז
צה ע"א25 מ"ט דר"א דכתיב ויטבל אותה ביערת הדבש וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סה
צה ע"א29 אמימר שרי זילחא במחוזאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפ
צה ע"א29 אמימר שרי זילחא במחוזאהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' מז
צה ע"א29 אמימר שרא זילחא במחוזאמקראי קדש (תשנג) עמ' צג
צה ע"א35 אשה חכמה מרבצתפירושי ראשונים
צה ע"א35 לאו אדעתאידברי חנינא - ת"ת עמ' יח
צה ע"א36 והאידנא דסבירא לן כרבי שמעון שרי אפילו לכתחילהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תמח
צה ע"א36 והאידנא דס"ל כר"ש דבר שאין מתכוון מותרחיי נפש ח"ד עמ' שפב
צה ע"א36 דבר שאין מתכוין מותרספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכב
צה ע"א36 התולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעב
צה ע"א תוס' ד"ה המכבדזכור לדוד עמ' כא
צה ע"א תוס' ד"ה והרודהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
צה ע"א תוס' ד"ה והרודהויואל משה מאמר א סי' סא עמ' עה, סי' סה עמ' פא
צה ע"א תוס' ד"ה והרודהויקהל משה (וייס) עמ' רכה הערה יב [הלכה]
צה ע"א תוס' ד"ה והרודהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנ, תנב
צה ע"א תוס' ד"ה והרוצהגור אריה שמות פי"ב הערה 270
צה ע"א תוס' ד"ה שרא - וכמה שבות אשכחן במקדשעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפג
צה ע"ב07 ניקב בכדי טהרתופנקסי הראי"ה ח"א עמ' רג
צה ע"ב14 חמש מדות בכלי חרסקדוש ישראל (ויזניצא) עמ' נב
צה ע"ב14 חמש מדות בכלי חרסעיוני רש"י במדבר עמ' שכא
צה ע"ב14 חמש מדות בכלי חרס וכו' ניקב כמוציא רימוניםשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות ח, כט
צה ע"ב14 ניקב במוציא משקה וכו' ככונס משקהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג, ריט
צה ע"ב14 ניקב כמוציא משקה טהור מלטמא וכו' ניקב ככונס משקה טהור וכו'הר המוריה עמ' קיב
צה ע"ב14 שיעור כלי חרסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעב
צה ע"ב18 ניקב כשורש קטן טהור מלהכשיר בו זרעיםלמדנות (תשנח) פ' שלח אות צא
צו ע"א02 כלי חרס שיעורו ככונס משקה וכו', ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף צא ע"ג
צו ע"א02 כלי חרס שיעורו ככונס משקה וכו', ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' תקפה
צו ע"א05 אין אומרים הבא גיסטרא לגיסטראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עז
צו ע"א05 לפי שאין אומרים הבא גיסטרא לגיסטראזכור לדוד עמ' לב
צו ע"א06 פליגי בה תרי אמוראי במערבא וכו' וסימניך אחד המרבה וכו'מגילת סמנים עמ' לד, מו
צו ע"א17 הזורק מרשות לרשותגור אריה שמות פכ"ד הערה 48
צו ע"א19 הזורק מרשות היחיד לרשות היחידשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יא
צו ע"א19 המוציא מרשות היחיד לרה"י דרך רשות הרבים חייבבת עין (תשסז) עמ' רכו {מדוע לא נמנה כמלאכה נפרדת}
צו ע"א21 שתי גזוזטראות זו כנ"ז ברה"ר פטור היו שתיהן בדיוטא אחת המושיט חייב והזורק פטור שכך היתה עבודת הלויים וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קמז
צו ע"א22 המושיט והזורקוזאת התורה עמ' קיז
צו ע"א22 המושיט מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' סא
צו ע"א23 בדיוטא אחתהכתב והקבלה שמות פל"ט פסוק לו
צו ע"א23 המושיט חייב והזורק פטור שכך היתה עבודת הלוייםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 163
צו ע"א23 המושיט, שכך היתה עבודת הלויםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קעט
צו ע"א רש"י ד"ה אחדמגילת סמנים עמ' לד
צו ע"א רש"י - עגלות הם רשות היחידחקל יצחק (תשסג) עמ' קצ
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבאהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק א
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבאשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תפ
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבאתיבת גמא (תשסז) עמ' קכט, קמא {ורבינו האי גורס מנלן}
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבא וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ב ע"א
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבא וכו'חיי נפש ח"ד עמ' ו, ז
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבאאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמו
צו ע"ב01 הוצאה גופא היכא כתיבא, ותוס' ד"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שס, שפח
צו ע"ב01 הוצאה גופה היכא כתיבאפני יהושע (תשסא) עמ' עא
צו ע"ב01 הוצאה גופה היכא כתיבא אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה משה היכן הוה יתיב וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' רטז
צו ע"ב01 הוצאה גופה היכא כתיבא אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה וכו'דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' לז
צו ע"ב01 הוצאה גופה היכא כתיבה אר"י דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול וגו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' ריט
צו ע"ב01 הוצאה היכא כתיבא וכו' וממאי דבשבת קאי, רש"י ותוס'קרן פני משה ח"א עמ' קו
צו ע"ב01 הוצאה היכי כתיבאיין לבנון (תשסג) עמ' 92
צו ע"ב01 הוצאה היכן כתיבא וכו' ויצו משה ויעבירו קול במחנה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנג
צו ע"ב01 הוצאה מנלן דאסיראבאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ד
צו ע"ב01 זריקה תולדה דהוצאה היא, תוס' ד"ה וממאיחכמת התורה ויקהל עמ' רלא
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאהבנין שאול עמ' קעב
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאהשערי שיש יהושע ח"א עמ' קג
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאה הוא הוצאה גופא היכא כתיבא וכו'איתן האזרחי עמ' תי
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאה הוצאה גופא היכא כתיבא וכו'ברית שלום (תעח) דף לא ע"ב
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאה הוצאה גופא היכא כתיבא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קצז
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאה הוצאה גופא היכא כתיבי וכו', ממאי דבשבת היה דלמא בחול וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קמו
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא הוצאה גופא היכא כתיבאעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רמג
צו ע"ב01 מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רה
צו ע"ב01 מלאכת הוצאה היכא כתיבאזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנט
צו ע"ב02 א"ר יוחנן דאמר קרא ויצו משה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קח, קנח, קצ
צו ע"ב03 ויעבירו קול במחנהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכט
צו ע"ב03 ויעבירו קול במחנה אזהרה על הוצאות שבתפאר יעקב ח"ב עמ' תתסד, תתסז, תתעג
צו ע"ב03 הדרשה מויצו משה ויעבירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רב
צו ע"ב03 ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה וגו', משום דשבת היהשם יחזקאל עמ' תקצא
צו ע"ב03 מלאכת הוצאה ילפינן מן ויעבירו קול אל יעשו עוד מלאכהשארית מנחם ח"ב עמ' פז
צו ע"ב03 משה היכן הוי יתיב במחנה לוי' ומחנה לויה רשות הרבים הוואיחיי נפש ח"ד עמ' רכב
צו ע"ב03 משה היכן הוי יתיב במחנה לוי' וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מרה"י וכו' לרה"רדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צט
צו ע"ב03 משה יתיב במחנה לויהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכא
צו ע"ב04 ומחנה לויה רה"רמשנת חיים דברים עמ' ר
צו ע"ב05 קאמר להו משה לישראל לא תפיקו מרשות היחיד דידכו לרשות הרביםאמרי בינה (שיפמאן) עמ' פב
צו ע"ב05 שלא יוציאו מרשות היחיד לרשות הרביםחכמת התורה ויקהל עמ' רלא
צו ע"ב06 דילמא בחול ודשלימא עבידתאשני המאורות (תשסח) עמ' מח
צו ע"ב06 דלמא בחול קאי ודשלימא לה עבידתאחכמת התורה ויקהל עמ' קטז
צו ע"ב06 וממאי דבשבת קאי דלמא בחולחכמת התורה תרומה עמ' יד
צו ע"ב06 וממאי דבשבת קאי וכו'לחמי תודה דף קצב ע"ב
צו ע"ב06 וממאי דבשבת קאי וכו' ובתוס'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' פד
צו ע"ב06 וממאי דשבת היהאגרא דכלה ח"א עמ' רלה
צו ע"ב06 ממאי דבשבת קאי דילמא בחול קאיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעב
צו ע"ב06 מנלן דבשבת היה דילמא בחול היה ומשום דשלימא ליה עבידתא כדכתיב והמלאכה היתה דיםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רמב
צו ע"ב11 אשכחן הוצאה הכנסה מנ"ל סברא היא וכו' מה לי אפוקי ומה לי עיולישיח דוד (תשסד) עמ' נט
צו ע"ב12 סברא היא מה לי אפוקי מה לי עיולימכמני עוזיאל עמ' קיט
צו ע"ב13 הוצאה אב הכנסה תולדהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קז
צו ע"ב13 הוצאה אב הכנסה תולדהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מח
צו ע"ב14 הכנסה תולדהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סה בהגה"ה
צו ע"ב15 קרי ליה אבותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשצב
צו ע"ב21 הך דהואי במשכן חשיבאמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 185, 155, 187
צו ע"ב21 הך דהואי במשכן חשיבא וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 193
צו ע"ב21 הך דהואי במשכן חשיבא קרי לה אב וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 189
צו ע"ב21 הך דהוי במשכן חשיבא קרי לה אבנחמד ונעים (תשסח) ויקהל ד"ה ונקדים
צו ע"ב21 כל דהוי במשכן הוא אב מלאכהגנת אגוז (תשעב) אות שח
צו ע"ב21 כל מה דהוי במשכן חשיבא אב מלאבהסדורו של שבת דף קנח ע"ג
צו ע"ב38 איש איש ממלאכתו ולא ממלאכת חבירוקהלת יעקב פורים עמ' קסא
צו ע"ב38 איש איש ממלאכתו ממלאכתו הוא עושה וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' תעא
צו ע"ב39 המעביר ד' אמות ברשות הרביםאור אברהם על ספר המצוות עמ' קל
צו ע"ב39 מעביר ארבע אמות ברשות הרביםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ב, ז
צו ע"ב39 מעביר ד' אמות ברה"ר הללמ"מ, רמב"ן - ותולדה דהוצאהאור אברהם דברים עמ' רטו
צו ע"ב40 אמר רב יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה במתניתא תנא תולש הוהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מז, ס
צו ע"ב40 אמר רב יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ארבע אמות היה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' של
צו ע"ב40 אמר רב יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ד' אמות ברשות הרבים הוהשמלת אליעזר ח"ב עמ' מט
צו ע"ב40 אר"י א"ש מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר היה, במתניתא תני תולש היה ראבי"א מעמר הוהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכט
צו ע"ב40 ד' אמות ברה"ר הלכתא גמירי להפני יהושע (תשסא) עמ' צו
צו ע"ב40 המעביר ד' אמות הלכתאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצ
צו ע"ב41 במתניתא תנא תולש הוהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' ריד, שכז
צו ע"ב41 מעביר ארבע אמות ברה"ר הי' וכו' תולש היה וכו' מעמר הוהפאר יעקב עמ' תסה
צו ע"ב41 מעביר ד' אמות ברשות הרבים היהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שה
צו ע"ב41 מקושש היה מעביר, מעמר או תולשהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לב {ביאור לשון הפסוק לפי כל שיטה}
צו ע"ב41 מקושששארית מנחם ח"ב עמ' קנו {לשם שמים נתכוון}
צו ע"ב41 מקושש הוא המעביר ארבע אמות ברשות הרבים, או תולש, או מעמרשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 163 ,145
צו ע"ב41 מקושש העביר ארבע אמותמי באר (פסח) דף פא ע"ב
צו ע"ב41 מקושש וכו' מעביר ד' אמות ברה"ר וכו' תולש היהדברי יונה ח"א עמ' קצד
צו ע"ב41 מקושש מעביר ארבע אמות ברה"ר הוהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קכה
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר הוהדברי יואל פ' יתרו דף עג ע"ב
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר הוהפנים מסבירות עמ' ריד
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר הוהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שנא
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר הוהצמח צדקה עה"ת עמ' סד
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר היה וכו'שבח נעורים עמ' קלג
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברשות הרבים הוהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תב
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות היהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שכ
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד"א ברה"ר הוהזכר דוד על התורה עמ' קכז
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד"א ברשות הרביםפני יהושע (תשסא) עמ' צד
צו ע"ב41 מקושש מעביר ד' אמות ברה"ר הוהברית שלום (תעח) דף צה ע"ב
צו ע"ב41 מקושש תולש הוהמשנת חיים במדבר עמ' תג
צו ע"ב41 מקושש תולש הויאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמב, קמה
צו ע"ב41 תולש הוהבנין שאול עמ' קפג {ולא נטלם לביתו וזה משאצל"ג ומיתתו היתה הוראת שעה}
צו ע"ב42 איסור מקושש הוא מחמת מעמרגור אריה שמות פל"ה הערה 95
צו ע"ב43 אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו'דברי יונה ח"א עמ' קכא
צו ע"ב46 עשה הרבה מלאכות בהעלם אחת אינו חייב אלא אחתלחמי תודה דף צט ע"א
צו ע"ב49 מקושש צלפחד היה וכו' עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין וכו' ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקפאר יעקב ח"ג עמ' תסג, תסח, תריח
צו ע"ב49 המקושש זה צלפחד ר' יהודה בן בתירא אמר מ"ויעפילו" הוהמשך חכמה במדבר פ' כז פס' ג
צו ע"ב49 מה היה חטאו של צלפחד וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקכז
צו ע"ב49 מעשה צלפחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסג
צו ע"ב49 מקושש הי' צלפחד או מן המעפיליםצמח צדיק (תשסז) עמ' שנג
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכח ע"א
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 18-17, באר ה הערה 73
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדגנא דפלפלי עמ' שמה
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדדברי יואל פ' בשלח דף שפד ע"א
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדדברי יואל פ' ויחי דף תקיג ע"א
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדדברי יואל פ' פנחס דף קנא ע"א
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדלהורות נתן במדבר עמ' רעג
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסג
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדפני יהושע (תשסא) עמ' צג, צה
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 13 (סי' עג)
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רצה, שג
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלט, קמה
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד א"ל התורה מכסה ואתה מגלהדרשות שמן רוקח עמ' שמח
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד דברי רבי עקיבא אמר לו ריב"ב עקיבא אתה עתיד ליתן את הדין וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' שדמ
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וגו'למחר אעתיר עמ' קעז
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכה"א וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שכז, שלג
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו'לחמי תודה דף סב ע"א, קצג ע"א, רג ע"א
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו'נזר הקדש ח"א עמ' רו
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' אם כדבריך וכו'פרדס המלך (תשסט) אות תקיז
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' אתה עתיד ליתן דין על דבריך וכו' מוציא לעז על אותו צדיקדברי יונה ח"א עמ' קצה
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדיןימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רלא
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין וכו'דרכי צדק עמ' שסו
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' גזירה שוה לא גמרבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' מז
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' דברי ר"עעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיט
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' דברי ר"ע א"ל ריב"ב וכו' אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכז, רלא
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קכב-קכה, רנ, רנב, שסט
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסז
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקדברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' פד
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו' ואלא הא גמר גזירה שוה גזירה שוה לא גמר וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' יט
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד וכו', ותוס' ד"ה גזירה שוה ובבעל המאוראמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמג, קמו, קס, רפב
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחד כו' התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק כו' גמיר גז"ש, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 83, 329
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יג ע"א
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדמשך חכמה ויקרא פ' כד פס' יד
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדניבי זהב עמ' קסט
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדפרי צדיק פנחס אות ג
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדציץ השדה ח"ד עמ' קפט
צו ע"ב49 מקושש זה צלפחדתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק לא דף נ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ד
צו ע"ב49 מקושש זו צלפחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנב, שסב
צו ע"ב49 מקושש עצים היהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקלד
צו ע"ב49 צלפחד היה המקוששיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מו
צו ע"ב49 צלפחד היה המקושש עציםכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנג
צו ע"ב49 צלפחד זה מקושש וכו'תפארת ראובן עמ' קיא
צו ע"ב49 צלפחד מקושש עצים הויעירין קדישין השלם עמ' רמז
צו ע"ב49 צלפחד היה מקושש עציםאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' רסח {ביקש עצות שאינם בישובו של עולם ונפל במקום תוהו}
צו ע"ב49 צלפחד מחלל שבת או מהמעפילים היהמשיבת נפש עמ' רלה {ובכל זאת הכתוב מייחס את בנותיו אליו שהוא לשבחו}
צו ע"ב49 צלפחד רע"א מקושש היה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתכח
צו ע"ב49 ר' עקיבא אומר מקושש עצים היהמנחת ישראל עמ' קנב
צו ע"ב49 רבי עקיבא אומר מקושש זה צלפחדנחל חיים סי' לט
צו ע"ב50 כתיב הכא אבינו מת במדבר וכתיב התם ויהיו בנ"י במדברגור אריה במדבר פכ"ז אות ג
צו ע"ב51 דברי ר"ע אמר ליה ר' יהודה בן בתירא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יא
צו ע"ב52 אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלה אותופרי צדיק וישב אות יב
צו ע"ב52 עתיד ליתן את הדיןעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים לסוכות אות א
צו ע"ב53 התורה כיסתו ואתה מגלהוקול ששון (גולדברג) פתיחה
צו ע"ב53 התורה כסתומשנת חיים בראשית עמ' תפג
צו ע"ב53 התורה כסתו ואתה מגלהותאומי צביה עמ' פה
צו ע"ב53 התורה מכסה ואתה מגלהארץ צבי (תשע) עמ' יד
צו ע"ב53 צלפחד הקב"ה כיסה עליוחכמת התורה נח עמ' שעג
צו ע"ב רש"י ד"ה מגילת סתרים - שהסתירוה לפי שאין כותבין הלכותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנד
צו ע"ב תוס' ד"ה הוצאה - אף דהוצאה היתה במשכן אי לאו דכתבה לא הוי מחייבחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קלה
צו ע"ב תוס' ד"ה הוצאה - קושית הש"ס משום דהוצאה מלאכה גרועה היאלחמי תודה דף קצב ע"ב
צו ע"ב תוס' ד"ה הוצאה גופה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קצ
צו ע"ב תוס' ד"ה הכנסה מנלן - וא"ת מה צריך להאי סברא כיון דהוות במשכן כדאמר הם העלו קרשים לעגלה בו'דברי מנחם (היימליך) עמ' שצג
צו ע"ב תוס' ד"ה הכנסה מנלן וכו'ברית שלום (תעח) דף לב ע"א
צו ע"ב תוס' ד"ה הכנסה מנלן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רב
צו ע"ב תוס' ד"ה ולרבידרשות מהר"ם חביב עמ' רכ
צו ע"ב תוס' ד"ה וממאיבי חייא ח"ב עמ' קכו
צו ע"ב תוס' ד"ה וממאי דבשבת וכו'ברית שלום (תעח) דף לב ע"ב
צו ע"ב תוס' ד"ה וממאי דבשבת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רג
צו ע"ב תוס' ד"ה וממאי דבשבת קאיעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תסח, תסט
צו ע"ב תוס' ד"ה וממאי דבשבת קאי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רה
צו ע"ב בעה"מלקוטי שיחות חט"ז עמ' 195
צו ע"ב פירוש הר"חתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפז
צו ע"ב ראשונים בגירסת רב האיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שס
צז ע"א01 אלא מהיכא הוה (צלפחד) מויעפילו הוהלקוטי שיחות ח"ח עמ' 172
צז ע"א01 גזרה שוה לא גמרצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סו
צז ע"א01 דגמר גזירה שוהגור אריה במדבר פכ"ז הערה 7
צז ע"א01 הא גמר ג"ש, ורש"ימשנת חיים דברים עמ' יב
צז ע"א01 ואלא הא גמר גזירה שוה גזירה שוה לא גמרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות נב
צז ע"א01 והא ג"ש קאמר ג"ש לא גמירמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' תסג
צז ע"א02 צלפחד מן המעפילים היהבית יעקב (תשסא) עמ' קסז
צז ע"א03 אף אהרן נצטרעמשנת חיים במדבר עמ' רלד
צז ע"א03 אף אהרן נצטרעפניני יחזקאל עמ' שכט
צז ע"א03 אף אהרן נצטרע רק שהוא נתרפא תיכףיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רסט
צז ע"א03 אף אהרן נצטרע שנ' ויפן אהרן אל מרים וכו'יגל יעקב (תשנג) שמות אות א
צז ע"א03 אף אהרן נצטרע, מהרש"א - א"כ למה לא הזכיר הכתוב הסגרו של אהרןחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רלב
צז ע"א03 ויחר אף ה' בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרע דברי ר"ע וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שיט, שכא, שכג
צז ע"א03 ויחר אף ה' בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרע וכו' אתה עתיד ליתן את הדיןחיי נפש ח"ד עמ' ז, קלח
צז ע"א03 ויחר אף ה' בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרע וכו' התורה כסתו ואתה מגלה אותו וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תנד
צז ע"א03 ויחר אף ה' בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרע וכו' התורה כסתו ואתה מגלה אותו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רכא, רכג
צז ע"א03 מלמד שאף אהרן הצטרעאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קצה
צז ע"א03 מלמד שאף אהרן נצטרע דברי ר"ע א"ל רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדיןשם דרך - הישר והטוב עמ' קיח
צז ע"א03 מלמד שאף אהרן נצטרע דברי ר"ע א"ל רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדיןשם דרך - כתר תורה עמ' נה
צז ע"א03 מלמד שאף אהרן נצטרע דברי רבי עקיבא א"ל ריב"ב אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלה אותושם דרך דברים עמ' קכו
צז ע"א03 מלמד שאף אהרן נצטרעמאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ד
צז ע"א06 גלית מה שהתורה כסתהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שעז
צז ע"א06 התורה כסתו ואתה מגלה אותושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסח
צז ע"א07 אתה מוציא לעזאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ד ע"א
צז ע"א08 ויפן אהרן אל מרים שנפנה מצרעתוכרם חמד (תשסו) עמ' קיח
צז ע"א08 ויפן אהרן שנפנה מצרעתואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רכו
צז ע"א08 ויפן אהרן שפנה עצמו מצרעתושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמ פסוק יא
צז ע"א08 ויפן אהרן תניא שפנה מצרעתושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רו
צז ע"א09 החושד בכשרים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' ל
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופואוצרות חיים - יושר המידות עמ' תכג
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופואור אברהם דברים עמ' א
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופואור חדש (הרטמן) הקדמה אות 545, פ"ז אות 195, פ"ו אות 104, 105, פ"ט אות 8
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופואור מאיר ח"א עמ' קצד
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופואמרות ה' השלם ח"ג עמ' קיח
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 93-91
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופובי חייא ח"א עמ' ש
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופודורש טוב (פודור) עמ' 248
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופודרשות יעב"ץ עמ' קיז
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' רעט
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוחכמת התורה וישלח עמ' תלב
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוחכמת התורה מקץ עמ' תסא
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוחכמת התורה תולדות עמ' נט, קיד
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' סד, ריב
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופולוח ארז פרשת שמות דף ה
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופולחמי תודה דף ד ע"א
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופומדבר קדמות (תשסח) עמ' נה
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופומי מרום חי"ג עמ' קב
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופונאוה תהלה עמ' רלז
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופונזר הקדש ח"ג עמ' רמ
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופונתיב התשובה עמ' קכח הערה 70
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופופאר יעקב ח"ב עמ' תקב, ח"ד עמ' רפה
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תלד
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופושבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק י
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופושער החצר (תשעב) סי' קלד
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב והן לא יאמינו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תמד ד"ה אי
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב והן לא יאמינו לי וגלי' וכו' ואתה אין סופך להאמין שנאמר יען לא האמנתם בי וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קפט
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו הם מאמינים בני וכו'זרע שמשון (תשסג) וארא אות יא
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכד
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' מא
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו וכו'ושב ורפא לו עמ' רכח
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו וכו' ואתה אין סופך להאמין וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות כ ס"ק ד
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו וכו'יערות דבש ח"א עמ' רי
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו מנ"ל ממשה וכו'ס' חסידים סי' יט, כב, מד, תתרפח
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופו מנ"ל ממשה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ד אות לד, לו
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופודרש משה (פינטו) שמות ח"ב עמ' רכ
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוחכמת התורה נח עמ' שיט, שכב
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוכלי יקר (תשמח) עמ' תנח, תקפו
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוכסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נט ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכד ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמו/ז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר סב דף לו ע"ב, ופרשת שמות דף סג ע"ג
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופולהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמב, רמג, רמה
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופומוסר המקרא והתלמוד עמ' קנז
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופושערי תשובה סה"י אות סו
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרע-תרעד
צז ע"א09 החושד בכשרים, וכתוב שםאיש מבין ח"א דף קכט ע"ג
צז ע"א09 כל החושד בכשרים לוקה בגופוגור אריה דברים פי"ט אות יא
צז ע"א09 כל החושד בכשרים לוקה בגופומשמרת איתמר (תשסה) עמ' שסד
צז ע"א09 כל החושד בכשרים לוקה בגופומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שטז, שפח, תכב
צז ע"א09 כל החושד בכשרים לוקה בגופושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' קכז
צז ע"א09 כל החושד בכשרים לוקה בגופותורת אביגדור ח"א עמ' עב
צז ע"א09 החושד בכשרים לוקה בגופוהשיר והשבח ח"א עמ' קפז
צז ע"א10 והן לא יאמינו בישערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' צח
צז ע"א10 והן לא יאמינו ליקריאה בקריה ח"ב עמ' כח
צז ע"א10 והן לא יאמינו לי וגו' וגליה קמיהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קסט
צז ע"א10 והן לא יאמינו לישערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' קח
צז ע"א10 משה אמר והן לא יאמינו לי א"ל הקב"ה הן מאמינים בני מאמינים וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קמד, קסה, קע, שעז
צז ע"א10 משה חשד בבני ישראל באמונה וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכט
צז ע"א10 משה חשד בכשריןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלו
צז ע"א11 אלו הם מאמינים בני מאמיניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קפג
צז ע"א11 אמר הקב"ה בני מאמינים הם אתה אין סופך להאמין שנאמר יען אשר לא האמנתם וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' קסה
צז ע"א11 אמר לו הן מאמינים בני מאמיניםעמק תפלה (תשסו) עמ' עו
צז ע"א11 אמר לו הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין וכו'דרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' פו
צז ע"א11 אמר לו הן מאמינים בני מאמינים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסד ד"ה והן, ח"ד עמ' שע ד"ה לי
צז ע"א11 אמר למשה הם מאמינים בני מאמיניםמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' סד
צז ע"א11 בני מאמינים אתה אין סופך להאמיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' ר
צז ע"א11 בני מאמיניםישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 224
צז ע"א11 הם מאמינים בני מאמיניםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' פט
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמיניםשמלת אליעזר ח"א עמ' כט {אברהם השריש את האמונה לדורות ולכן נקרא ראש אמנה}
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמיניםעלי שור ח"ב עמ' שלט
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמיניםבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 548, באר ז הערה 141
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמיניםלקוטי שיחות חט"ז עמ' 54, 16, ח"כ עמ' 221, חכ"ד עמ' 291
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמיניםשיחות ר' ראובן עמ' קפח
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמיןשרתי ח"א עמ' רז
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' מו
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמינים וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קלט
צז ע"א11 הן מאמינים בני מאמיניםשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 241 ,185
צז ע"א11 ואתה אין סופך להאמיןדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' ק
צז ע"א11 וגליא קמי קוב"ה דמהימני ישראלאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' יט
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםואני תמיד עמך עמ' תקיט, תקנט
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםלישרים תהלה (תשסד) עמ' כה
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקסג
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רכז
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 114, 173, 336, 214
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםקומץ המנחה (צונץ) דרוש נ אות ט
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםרסיסי לילה סי' כ (עמ' 23), מחשבות חרוץ סי' ב (עמ' 5), קדושת השבת סי' ז (עמ' 42), תקנת השבין סי' ב (עמ' 7), טו (עמ' 156), לקוטי מאמרים עמ' 125, *136-135, 226, 239
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםשירי משכיל כלל ט פרט ט (ובשי"ח)
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצב
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תת הערה 2
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמינים הםמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תיד
צז ע"א11 ישראל מאמינים בני מאמיניםפרי צדיק שמות אות ג, פסח אות מה
צז ע"א11 ישראל מאמינים הםבאר שרים פרשת שמות דרוש ג אות ב
צז ע"א11 ישראל מאמינים הםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שעב, תה, תי
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםדולה ומשקה - חנוכה עמ' טו
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות קסה
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשלב
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשפא
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 290 ,60
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קפד
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכב
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם ח"א עמ' 179, ח"ב עמ' 272, ח"ג עמ' 315, ח"ד עמ' 148, 189, חי"ט עמ' 101, 328
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חכ"ז עמ' 38
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חל"ו עמ' 8, 118
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חלק נ עמ' 46, 140
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חלק ס עמ' 72, 316, חס"א עמ' 35
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חמ"ה עמ' 57
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חנ"ה עמ' 388, חנ"ו עמ' 139, חנ"ז עמ' 169
צז ע"א11 מאמינים בני מאמינים הןדברי ברוך ח"ב סי' י אות ב
צז ע"א11 מאמינים בני מאמינים וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שג, שעד, [שפג], שמות עמ' תרנא
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצז
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםלקוטי שיחות חל"ח עמ' 166
צז ע"א11 מאמינים בני מאמיניםמשך חכמה שמות פ' יב פס' כא
צז ע"א11 מכאן שישראל מאמינים הםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קפח
צז ע"א13 משה לקה על שאמר "לא יאמינו"שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 17
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבא ממדה פורעניותלקוטי דיבורים עמ' 263
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבא ממרת פורענותבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 420
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבא ממרת פורענות וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' סד, במדבר עמ' תקנו-תקנז
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבואחכמת התורה תולדות עמ' קמט
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבוא וכו' ויוציאה מחיקולקוטי שיחות חט"ז עמ' 532, חי"ח עמ' 242
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבוא ממדת פורענותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשסד הערה 122
צז ע"א14 מדה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענותגור אריה שמות פ"ד הערה 3
צז ע"א16 ויוציאה מחיקודברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
צז ע"א16 ויוציאה מחיקודברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצא
צז ע"א17 המטה בלע את המטות נס בתוך נסבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ד אות ב
צז ע"א17 ויבלע וכו' נס בתוך נסלקוטי שיחות חט"ז עמ' 532
צז ע"א17 ויבלע מטה אהרן את מטותם אמר רבי אלעזר נס בתוך נספאר יעקב ח"ב עמ' תקלב
צז ע"א17 ויבלע מטה אהרן את מטותם וכו' נס בתוך נסאוצרות חיים - יציאת מצרים עמ' רלג
צז ע"א17 ויבלע מטה אהרן את מטותם נס בתוך נסאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תפה
צז ע"א17 ויבלע מטה אהרן את מטותם נס בתוך נסשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסו
צז ע"א17 ויבלע מטה אהרן את מטותם נס בתוך נסמאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ב
צז ע"א17 ויבלע מטה אהרן וכו' נס בתוך נסאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קו
צז ע"א17 ויבלע משה את מטותם נס בתוך נסעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלו
צז ע"א17 נס בתוך נסחכמת התורה וארא עמ' שפג
צז ע"א17 נס בתוך נסלקוטי שיחות חל"ז עמ' 173
צז ע"א17 נס בתוך נסלמדנות (תשנח) פ' וארא אות לג
צז ע"א17 נס בתוך נסמשך חכמה שמות פ' ז פס' ט
צז ע"א18 קלוטה כמי שהונחהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צט
צז ע"א19 למעלה מעשרה ד"ה פטוראור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נא
צז ע"א27 המוציא למעלה מעשרה חייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' רעח
צז ע"א27 המוציא למעלה מעשרה לא אמרינן קלוטהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צה
צז ע"א27 שכן משא בני קהתעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רעא, ערב
צז ע"א37 מותר לזרוק מזה לזהבריתי יצחק עירובין סי' ו [הלכה]
צז ע"א39 כל פחות משלשה כלבוד דמיזכור לדוד עמ' לא
צז ע"א39 פחות משלשה הוי כלבודתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שעח הערה 42, תתפג הערה 190, תתשג הערה 67
צז ע"א40 א"א לרה"ר שתילקט וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כו
צז ע"א44 זרק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצעברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' רו
צז ע"א47 מחייב היה רבי שתיים כו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קט
צז ע"א47 מחייב היה רבי שתיים א' משום הוצאה וא' משום הכנסהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' מח
צז ע"א רש"י - אחר שנעשה מטה היה בולע את מטותםגור אריה שמות פ"ז אות ז
צז ע"א רש"י ד"ה דמידלאבריתי יצחק עירובין סי' א ס"ק א או"ק ג [הלכה]
צז ע"א תוס' ד"ה גזירה שוהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכח ע"ב
צז ע"א תוס' ד"ה גזירה שוהבנין שאול עמ' קלט
צז ע"א תוס' ד"ה גזירה שוהמשנת חיים דברים עמ' יד
צז ע"ב02 רבי אומר דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות וכו'אוצרות חיים שבת עמ' רפא
צז ע"ב02 אלה דברים הדברים אלו ל"ט מלאכותברית אברם עמ' שיא, שיב
צז ע"ב02 אלה הדברים - ל"ט מלאכותתפארת ראובן עמ' עא
צז ע"ב02 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ג, י
צז ע"ב02 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' יח
צז ע"ב02 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שפא
צז ע"ב02 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניזכרון אליעזר עמ' קמג
צז ע"ב02 אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניעטרת יהושע במדבר עמ' רל
צז ע"ב02 'אלה הדברים' אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכז
צז ע"ב02 ל"ט מלאכות מרומז באלה הדבריםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' יז, פו
צז ע"ב02 דברים הדברים אלה הדברים - ל"טשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יא
צז ע"ב02 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקפח-תתקצ
צז ע"ב02 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה מסינידברי יואל פ' דברים דף כא ע"ב
צז ע"ב02 דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנתנו למשה בסיניעטרת יהושע שמות עמ' רלט, רמד, רמו
צז ע"ב02 דברים הדברים אלה הדברים אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו למשהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמח
צז ע"ב02 דברים הדברים אלה הדברים רומז על הל"ט מלאכותאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רפח
צז ע"ב02 דברים הדברים וכו' אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קנא
צז ע"ב02 ילפינן ל"ט מלאכות מדכתיב אל"ה הדבריםשים שלום עמ' רי
צז ע"ב02 ל"ט מלאכות למדים מאלה הדבריםפניני יחזקאל עמ' קפח
צז ע"ב02 מלת הדברים מרמז על שלשהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קמב
צז ע"ב02 רבי אומר דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסינידרושים ואגדות חתם סופר עמ' צט
צז ע"ב02 רבי אומר דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכותצוף דבש (לוין) מאמר ז הג"ה אמרי נועם
צז ע"ב06 זרק מרשות היחיד לרשות הרביםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תכו
צז ע"ב34 למאי דס"ד דמחייב היה ר"י שתים וכו', ותוס'אהל אלימלך עמ' רצב
צז ע"ב37 כל מקום שתרצה תנוחדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שכה
צז ע"ב37 מקום שתרצה תנוחודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כד
צז ע"ב38 נתכוון לזרוק ח' אמות וזרק ד'לחמי תודה דף רנה ע"ב
צז ע"ב42 ולאו היינוויקהל משה (וייס) עמ' עה הערה יז [הלכה]
צז ע"ב רש"י - דבריםפירושי ראשונים בהשמטות
צח ע"א רה"ר מקורהבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב או"ק ב, סי' ב ס"ק ד [הלכה]
צח ע"א אמתא ופלגאהכתב והקבלה שמות פכ"ו פסוק טו
צח ע"א הקרשים מלמטן עוביין אמה ומלמעלה כלין והולכין עד כאצבעטיול בפרדס ח"ב עמ' כו
צח ע"א תוס' ד"ה אטבעיזכור לדוד עמ' עז
צח ע"א תוס' ד"ה אטבעיעיני יצחק דף יט ע"ב
צח ע"ב01 קרשים מלמטה עוביין אמה ולמעלה כלין והולכין עד כאצבעמשך חכמה שמות פ' מ פס' ה
צח ע"ב01 קרשים מלמטה עוביין אמהאמרי יוסף שמות דף קיט ע"א
צח ע"ב01 קרשים מלמטה עוביין וכו'טוב טעם שמות עמ' ריז, ריח בטוב טעם
צח ע"ב01 קרשים מלמטן עוביין אמה ומלמעלן כלין והולכין עד כאצבע רר"י ר' נחמי' אומר כשם שמלמטן עוביין אמה כך מלמעלן עוביין אמהפאר יעקב ח"ב עמ' תשע
צח ע"ב01 קרשים מלמטן עוביין אמה ומלמעלן כלין והולכיןאהל יהושע (הלר) עמ' 20
צח ע"ב01 קרשים מלמטן עוביין אמה וכו' דשפי ליה כטוריןברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' קפו
צח ע"ב03 ויחדיו יהיו תמים על ראשו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' פד
צח ע"ב17 בנס היה עומד וכו'טוב טעם שמות עמ' ריט
צח ע"ב17 בנס היה עומדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רסג
צח ע"ב17 בריח התיכון בנס היה עומדולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שנב
צח ע"ב17 בריח התיכון בנס היה עומדיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שפז
צח ע"ב17 בריח התיכון בנס היה עומדמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשמא
צח ע"ב17 בריח התיכון בנס היה עומדשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקיג
צח ע"ב17 בריח התיכון בנס היה עומדשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קכה
צח ע"ב17 הבריח התיכוןטיול בפרדס ח"ב עמ' כד {היה סובב מג' רוחות}
צח ע"ב17 הבריח התיכון בנס הי' עומדאמרי צדיקים (תשסה) עמ' כח-ל
צח ע"ב17 הבריח התיכון בנס היה עומדמשך חכמה שמות פ' לט פס' לג
צח ע"ב17 נס הי' בבריח התיכוןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצ
צח ע"ב17 תנא בנס היה עומדאמרי יוסף שמות דף קיט ע"ד
צח ע"ב19 אופן הנחת היריעות ועובי הקרשיםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 131
צח ע"ב32 משכן דומה לאשה וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריט
צח ע"ב32 משכן שומה לאשה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכין אחריהמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קיד {ביאור המשל בפשטות בצניעות, ובעומק דשכינה נקראת אשה ונותנת טרף לביתה לעולמות בי"ע}
צח ע"ב רש"י - יריעות עליונות קרויות אהל כלומר לגג ולמכסה והתחתונות קרויות משכן עצמורנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תכט
צח ע"ב תוס' - הכא דקאמר שבריח התיכון היה מסבב ג' רוחות פליגא אברייתא דמלאכת המשכן דהתם אמר שלא היה נספאר יעקב ח"ב עמ' תשעא
צח ע"ב תוס' - רוחב המשכן עשר אמותגור אריה שמות פכ"ו הערה 15
צח ע"ב תוס' ד"ה דלברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קא
צח ע"ב תוס' ד"ה דלמשנת חיים שמות עמ' רכט
צט ע"א01 הקרסים במשכן נראו ככוכביםגור אריה במדבר פ"ז הערה 60
צט ע"א01 ונראין ככוכבים ברקיעעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רצה
צט ע"א02 יריעות התחתונות של תכלת וכו' ועליונות של מעשה עזים וכו' וכל הנשים וגו' טוו את העזים וכו' שטוף בעזים וטווי מן העזיםאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' שיח
צט ע"א02 יריעות התחתונות של תכלת וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיב
צט ע"א02 יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שניבית יהודה (מודינא, שצה) פרק יא דף טו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ב
צט ע"א02 יריעות תחתונות של תכלת וכו', ורש"ילמחר אעתיר עמ' טו, קנו
צט ע"א04 אומנות יתירה שמעל גבי העזים טווין אותהצמח צדקה עה"ת עמ' לב
צט ע"א04 גדולה חכמה שנאמרה בעליונות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקכז ד"ה ואמרו
צט ע"א04 גדולה חכמה שנאמרה בעליונות יותר ממה שנאמרה בתחתונותפרי צדיק תזריע אות ט
צט ע"א04 וגדולה חכמהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קנח
צט ע"א06 וכל אשה חכמת לבשמחת מרדכי (גיפטר) עמ' לז
צט ע"א08 בחכמה טוו את העזים שהיו טווין אותן מהעזים בחייהםערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תיג, תכד
צט ע"א08 טוו את העזים וכו' וטוו מן העזיםבי חייא ח"א עמ' רחצ
צט ע"א08 טוו את העזים - חכמה יתירה כי טוו מן העזיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תנט
צט ע"א11 עגלות תחתיהן ביניהםבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ב או"ק ב, ג [הלכה]
צט ע"א13 אורך העגלות חמש אמותתורת מנחם חמ"ד עמ' 11 {גם העגלות של בני גרשון; בני מררי שמו על העגלות את עמודי החצר ואח"כ קירבו אותן למשכן להניח עליהן את הקרשים}
צט ע"א18 איסור הוצאה ילפיכן מהקרשיםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' מא
צט ע"א18 דרך רשות הרבים שש עשרה אמהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 114
צט ע"א18 רה"ר רוחב ט"ז אמהבריתי יצחק עירובין סי' ב ס"ק ח [הלכה]
צט ע"א18 רשות הרבים רוחב שש עשרה אמות, ד' על ד'תפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרצט הערה 43
צט ע"א20 דכי משתלפי קרשים הוה נקיט להומשך חכמה במדבר פ' ד פס' מז
צט ע"א21 חולית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה, הנוטל מהן והנותן על גבן חייב, פחות מכן פטורשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקח
צט ע"א רש"י - הקרסים היו באמה עשריםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רצו-רחצ
צט ע"א רשב"א - בטורח גדול נגלה לנואהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' תקז
צט ע"ב עמוד ברשה"ר גבוה י'בריתי יצחק עירובין סי' יט ס"ק ז [הלכה]
צט ע"ב לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ"שבריתי יצחק עירובין סי' יג ס"ק ח [הלכה]
ק ע"א08 בור שמונה וחלקו במחצלתבריתי יצחק עירובין סי' ז ס"ק ו [הלכה]
ק ע"א18 הזורק מן הים לאיסרטיא וכו' פטור ר"ש אומר אם יש במקום שזרק עמוק עשרה ורחב ארבעה חייבשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
ק ע"א21 הזורק ארבע אמות בכותל וכו'זכור לדוד עמ' ז
ק ע"א21 הזורק ד' אמות בכותל למעלה מי' טפחים כזורק באויר וכו'דבר טוב עמ' רמד
ק ע"א32 תל המתלקט, רש"ימקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
ק ע"א32 תל שהוא מתלקטכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לט
ק ע"ב אם היה רקק מים ורה"ר מהלכת בו הזורק לתוכו ד' אמות חייבאור הצבי עמ' 318
ק ע"ב אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצה
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזואמרי פנחס השלם - שער המידות סי' לב
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזומצווה ועושה ח"ב עמ' תפ
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזושמלת אליעזר ח"ב עמ' קפו
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו, אם אינן קשורות אף על פי שמוקפות אין מטלטלין מזו לזודברי דוד (טשורטקוב) עמ' ל
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזושמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות קיג
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו, מטלטלין מזו לזונר ישראל חלק ג דף קכה
קא ע"א גוד אחית וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' ט, נא
קא ע"א גוד אחיתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' נו
קא ע"א גוד אחיתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' כא, נה
קא ע"א גוד אחיתתפארת צבי שמות עמ' תפח
קא ע"א גוד אחית מחיצתיהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סג
קא ע"א בקיעת דגים לא שמה בקיעהטוב לב עמ' עג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' לד, פ
קא ע"ב06 משה שפיר אמרתעטרת ישועה (תשסד) אות ה לשבת חוהמ"פ, אות ד לר"ה בנוסח התפלה, אות ה ליום ה דסוכות
קא ע"ב06 משה שפיר קאמראור השמש (תשסח) עמ' פב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפארת צבי ויקרא עמ' ריח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפארת צבי שמות עמ' קעב, קצ, תצד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשואות חן (תשסח) עמ' צו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת וכו'לחמי תודה דף רכד ע"ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזופרי צדיק בשלח אות יג, פ' שקלים אות א, תרומה אות ז, תצוה אות א, ל"ג בעומר אות ד, ו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזורסיסי לילה סי' כב (עמ' 28), מד (עמ' 86), תקנת השבין סי' טו (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' עז, דברי סופרים סי' י (עמ' 8), לקוטי מאמרים עמ' 77, 94, דובר צדק עמ' 104, 158, שיחת מלאכי השרת עמ' 33, 63, קדושת השבת סי' ז (עמ' 48), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 19, 24), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 115)
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאגרא דכלה ח"ג עמ' רמח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' טו, טז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קסו, רז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריז ע"ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאור יהושע דף לו ע"ב, נ ע"א
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאור לשמים (תשסג) עמ' קלז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יב אות ח, יד, טז, כה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאורח לצדיק עמ' נט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) דברים א, ואתחנן ו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קכו, שנ, תי
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתאש דת (אסאד) עמ' קד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבאר שרים פרשת שופטים דרוש ב אות ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבישורון מלך ח"ב עמ' רכב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית יעקב (תשסא) עמ' יז, סו, קמה, קעד, רלח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית יצחק (ויינברגר) עמ' קפה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, קנג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' צה, קלט, קפה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבני יששכר ח"א דף קנו ע"ד, ח"ב דף קלב ע"א, קלא ע"ג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קנט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתברית אברם עמ' תיז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתברית שלום (תעח) דף קה ע"ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתברית שלום (תשסח) עמ' תרעד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתברכת דוד עמ' עג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 55
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 53
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתגבורות שמונים (תשסג) עמ' קו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קכה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדברי חנינא - ת"ת עמ' ס
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רכה ע"א, רפב ע"ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תרצא ע"א, תשיח ע"א
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט-שקלים עמ' קג, ח"ז פרה עמ' קכא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ס
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדרשות באר יצחק עמ' פז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שסו ד"ה וי"ל, ח"ג עמ' קיא ד"ה והנה, ח"ה עמ' קמט ד"ה והנה ידוע, עמ' רנ ד"ה ואמנם
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ערה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' ריד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רלא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' קס
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתויברך דוד עמ' צג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתויגד יעקב עמ' ג, לב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ח, תסז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתזאת זכרון (תשנב) אות קיג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתזך ונקי עמ' צא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות כה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתחולת אהבה עמ' רנט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' קלב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתחלקת יהושע עמ' ג הערה יב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תצוה, צו, נצבים, וילך א
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתטיול בפרדס ח"א עמ' סו, קנב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתיד אהרן עמ' קל
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתילקוט דברי חכמים במדבר סי' ז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתישרש יעקב (טננבוים) פורים אות ה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתלקוטי שיחות ח"ו עמ' 255
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' לז, וגוף הספר עמ' קח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמדבר קדמות (תשסח) עמ' קח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקעט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תלט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמי מרום ח"ט עמ' רנב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 83 עמ' קכט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תסו, תקטו, תתנה, א'ה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמסילות בלבבם (קוט) - מסילה יח אות קלב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמעדני אשר נישואין עמ' סז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' רסו, פניני חסידות שבועות כג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמשמרת איתמר (תשסז) עמ' נח, תרכב, תרכו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמשנה למלך (תשסח) עמ' עה, קח, רא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' רסב, רפ, שמט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 31, 120, 146, 248, 169, 374 {ת"ח נקרא משה}
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתנועם אלימלך (תשסא) עמ' רה, שלד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נא ע"ג, פג ע"א, פט ע"ב-ע"ג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתנועם אליעזר שמות דף קלו ע"ב, רלב ע"א, רס ע"ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתנטע שעשועים (תשסה) עמ' מו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתנר ישראל חלק ג דף לח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתעטרת יהושע במדבר עמ' יט, קה, קלז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתעטרת יהושע שמות עמ' קמ, קצו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' שסג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפאר יעקב ח"ב עמ' תרצד, ח"ד עמ' מז, רעט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפניני יחזקאל עמ' תנח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפרדס המלך (תשסט) אות רסד, תקעג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפרדס מרדכי עמ' תרס {תלמידי חכמים נקראים בשם משה}
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתפרי חיים (קלוגר) עמ' צו
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתצלח רכב עמ' שלג, שמה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קי אות ב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתקריאה בקריה ח"ג עמ' ד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' ג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתראשית דעת (קורח) סי' מה
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשדה יעקב עמ' לז, קב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 332 ,88
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 236, 272
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קמה, ריג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' סט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' סב, עג, תקנב
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג, סג, קט, קפג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמט, רפז
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' פח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רמט
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתתורת השרף ממאגלניצא עמ' לד
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתתורת חיים (קאסוב) עמ' עח
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתתורת מנחם חכ"ז עמ' 385
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרתתורת מנחם חל"ו עמ' 251
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת, ורש"י - גדול הדורמצווה ועושה ח"א עמ' ק, קג
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת, ורש"י ד"ה משהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תלא
קא ע"ב06 משה שפיר קאמרת, ורש"ימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמח
קא ע"ב06 משהתורת מנחם חכ"ג עמ' 239
קא ע"ב25 והוא שקשורהרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קמב
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכח, קצב-קצג
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עא-עב {רמוז בצורת אות ט}, קסז
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 48
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללטוב טעם במדבר עמ' קיב
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללפלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קצג
קא ע"ב27 חרב הרי הוא כחללשל"ה (תשנז) פרשת יתרו אות כט
קא ע"ב27 חרב כחללגנא דפלפלי עמ' שסז
קא ע"ב רש"י - רבינו בדורו כמשה בדורומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' סא, שמד
קא ע"ב רש"י - רבינו בדורו כמשה בדורופרי נפש חיה ח"ב עמ' נט
קא ע"ב רש"י - רבינו בדורו כמשה בדורותפארת צבי שמות עמ' קעב, קצ
קא ע"ב רש"י ד"ה משהקריאה בקריה ח"ג עמ' ד
קב ע"א תחילתה שגגה וסופה זדון תחילתן זדון וסופן שגגה פטורחנן אלקים עמ' פא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' כט, לא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קמג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ל
קב ע"א תחילתו וסופו שגגהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 196
קב ע"א שתי אמות בשוגג שתים במזיד שתים בשוגג בזריקה חייבמקראי קדש (תשנג) עמ' ערב
קב ע"א אמר רבה זרקויקהל משה (וייס) עמ' קמ ריש סי' ז [הלכה]
קב ע"א רב אשי - חזר ושכחחנן אלקים עמ' רד
קב ע"א ר"מ אומר אם היה שבת והוציאו בפיו חייב אף משום הוצאה, ורש"י - דמשום יוה"כ אין עירוב והוצאהערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' סו
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהואס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רז
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהואתפארת צבי ויקרא עמ' רלב
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהא חייב כל שהואאמרי יוסף בראשית דף כז ע"א
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהא חייב כל שהואדברי דוד (טשורטקוב) עמ' מח
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהא חייב כל שהואצמח צדיק (תשסז) עמ' תקיד
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהא חייבאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הענוה סי' ב
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנה ויהיה חייב הבונה כל שהואבאר שרים פרשת עקב דרוש א אות ו
קב ע"ב01 הבונה כמה יבנהרוח חיים (חיד"א) עמ' א
קב ע"ב02 מכה בפטיש גמר מלאכהחיי שלמה עמ' רמד
קב ע"ב02 מכה בפטיש ורש"י ותוס'לקוטי שיחות ח"ה עמ' 33, 32
קב ע"ב14 הוסיפו צבע ליריעותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ריג
קב ע"ב16 אין כילות במקום עשירותפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' ת
קב ע"ב16 אין עניות במקום עשירותאמרי נפתלי ח"א עמ' כב, מז
קב ע"ב16 אין עניות במקום עשירותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסד
קב ע"ב16 אין עניות במקום עשירותצפנת פענח (תשסו) עמ' שיג
קב ע"ב16 אין עניות במקום עשירותצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעד
קב ע"ב16 אין עניות במקום עשירותשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק ד
קב ע"ב18 קרש שנפלה בו דרנא מטיף לתוכה אבר וסותמופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה סז
קב ע"ב רש"י דימוס - שורת אבני חומהגור אריה שמות פל"ב הערה 27
קב ע"ב רש"י ותוס' ד"ה המכה בפטישפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קי
קג ע"א04 דבזעא ברמצא דפרזלא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
קג ע"א07 המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייב+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קנד
קג ע"א10 חזא אומנותא וגמירפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קלג-קלד
קג ע"א15 החורש כל שהוא חייבאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תי
קג ע"א15 החורש כל שהואס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רז
קג ע"א16 המקרסם והמזרד לאכילה כגרוגרתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נו
קג ע"א17 המלקט עציםהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לב
קג ע"א19 המפנה עצים מן השדה חייביד דוד (אופנהיים) עמ' קלב
קג ע"א22 התולש עולשין והמזרד זרדין וכו' חייבפנים מסבירות עמ' סח
קג ע"א22 התולש עולשין לאכילה כגרוגרת אם ליפות את הקרקע כל שהוא וכו'עצי חיים - מועדים עמ' רצז
קג ע"א29 וכגון דלא קמכויןויקהל משה (וייס) עמ' טו, קכ [הלכה]
קג ע"א30 פסיק רישיה ולא ימותאור חדש על ציון דף סה ע"א
קג ע"א31 ארעא דחבריהויקהל משה (וייס) עמ' כה [הלכה]
קג ע"א31 לא צריכא דקעביד בארעא דחבריהלחמי תודה דף קיח ע"ב
קג ע"א31 לא צריכא דקעביד בארעא דחבריה, ותוס' ד"ה בארעאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קצז
קג ע"א32 הכותב שתי אותיות בין בימינו ובין בשמאלוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רט
קג ע"א32 הכותב שתי אותיות וכו' בכל לשון חייב, ואור זרועמבשר טוב - חנוכה עמ' רפח
קג ע"א32 הכותב שתי אותיות וכו' חייב וכו' מצינו שם קטן משם גדול שם משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאלדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' פח
קג ע"א34 הכותב שני סמניות חייב, וברש"יבי חייא ח"א עמ' רסט
קג ע"א35 הכותב שתי אותיות אינו חייב רק משום רושםמשך חכמה הפטרת וילך {פירוש "הרשום בכתב אמת" עפי"ז}
קג ע"א35 לא חייבו שתי אותיות אלא וכו'בשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
קג ע"א35 לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושםמבשר טוב - חנוכה עמ' רפח
קג ע"א35 רושם במשכןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רי
קג ע"א35 שכן רושמין על קרשי המשכןהשיר והשבח ח"א עמ' רלו
קג ע"א36 היו רושמין על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגואורחות דוד עמ' שמו
קג ע"א36 כותבין על קרשי המשכן לידע איזו בן זוגושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות כא
קג ע"א37 שם קטן משם גדול שם משמעון ושמואלתולדות הגר"א (תשס) עמ' כד
קג ע"א37 שם קטן משם גדולדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קיא, שמו
קג ע"א37 שם קטן משם גדולמכמני עוזיאל עמ' צה
קג ע"א38 נח מנחור גד מגדיאלגור אריה ויקרא פ"ד אות ב
קג ע"א38 דן מדניאלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' של
קג ע"א38 שם משמעוןאור הצבי עמ' 39
קג ע"א40 אלא אשמאל אמאישופרא דישראל (תשסו) עמ' רנז
קג ע"א43 אלא אמר אביי וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קנב
קג ע"א53 כתיב אחת וכתיב מאחתצמח צדקה עה"ת עמ' קמא
קג ע"א רש"י - פסיק רישי' דלא ניחא לי' אסוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנח
קג ע"א תוס' ד"ה לא - פסיק רישי' דלא ניחא ליה מותראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שנח
קג ע"א תוס' ד"ה לאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רו
קג ע"א תוס' ד"ה לא - המתנדב ייןויקהל משה (וייס) עמ' כז אות יב [הלכה]
קג ע"א תוס' ד"ה לא - ואינו נראה דהאויקהל משה (וייס) עמ' כה [הלכה]
קג ע"א תוס' ד"ה לא - פי' בערוךויקהל משה (וייס) עמ' כה [הלכה]
קג ע"א תוס' ד"ה לא - שיטת התוס'ויקהל משה (וייס) עמ' כו [הלכה]
קג ע"ב01 שם קטן משם גדול שם משמעון כו' מכאן רמז לניסוך המים מן התורה כו', ורש"י - כלומר מ"ם דנסכיהם דריש לי' כפתוחה וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 45
קג ע"ב37 וכתבתם - כתיבה תמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרמו הערה 29
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמה וכו' היהין חיתיין חיתין היהין וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות שנו-שסג, שסו-שסח, שעט-שפה
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קכב
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רצא
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמהלב דוד (תשסט) עמ' נו
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמהלחם רב על סדור התפילה אות תשנ
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמהלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קעה
קג ע"ב37 וכתבתם שתהא כתיבה תמהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קעג
קג ע"ב38 לא יכתוב אלפי'ן עיינין עייני'ן אלפי'ןבני יששכר ח"א דף יז ע"ד
קג ע"ב38 שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפיוס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמה
קג ע"ב38 שלא יכתוב אלפין עינין ועינין אלפיןאגרא דכלה ח"ב עמ' קצ
קג ע"ב38 שלא יכתוב וכו' טיתין פיפין פיפין טיתיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקעז ד"ה ורמוז
קג ע"ב38 שלא יכתוב לאלפי"ן עייני"ןדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רח
קג ע"ב38 שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב אלפין עייניןמשך חכמה דברים פ' יא פס' יט
קג ע"ב39 שלא יכתוב גמי"ן צדי"ן וכו', ורש"ישני המאורות (תשסח) עמ' לו
קג ע"ב43 כתבה שלא בדיו יגנזומשנת חיים דברים עמ' תקסז
קג ע"ב43 ס"ת שלא כתבו בדיו יגנזגור אריה דברים פל"ד הערה 11
קג ע"ב45 בשני ונסכיהם וכו' מ"ם יו"ד מ"ם מים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רפט
קג ע"ב45 בשני נאמר ונסכיהםזרע קודש - מועדים עמ' קס {כי היום שני כנגד יצחק, שהמשיך גבורות מים}
קג ע"ב45 נאמר בשני ונסכיהם בששי ונסכיהמאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מח ע"ב
קג ע"ב45 נאמר בשני ונסכיהם וכו' מכאן רמז לנסוך המים מן התורהאוצרות חיים מועדים ח"ב עמ' רכג
קג ע"ב45 נאמר בשני ונסכיהם וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' סד
קג ע"ב45 נאמר בשני ונסכיהם וכו'בת עין (תשסז) עמ' תע {ניסוך המים היה בשני בששי בשביעי}
קג ע"ב45 נאמר בשני ונסכיהםמאיר בת עין (תשסו) עמ' 573
קג ע"ב45 נסכיהם נסכיה וכמשפטם רמז לניסוך המיםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שצב
קג ע"ב46 מכאן רמז לניסוך המים מן התורהמשנת חיים במדבר עמ' מח
קג ע"ב46 מכאן רמז לניסוך המיםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מו
קג ע"ב46 פתוח ועשאו סתום כשרשארית מנחם ח"ד עמ' שנו
קג ע"ב46 פתוח שעשאו סתום כשרישא מדברותיך - מגילה עמ' מט
קג ע"ב46 רמז לניסוך המים מן התורהטיול בפרדס ח"א עמ' קנא
קג ע"ב47 פתוח ועשאו סתום עלויי קא מעלי להו וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' סב
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קג, קמד, קצג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס הי' עומדיםבהיֹת הבֹקר עמ' מה, קע, שכא
קד ע"א01 אותיות שבלוחות בנס היו עומדיןאור אברהם - סידור התפילה עמ' רפד
קד ע"א01 מ' וס' בנס עמדוקסת הסופר (תשעו) עמ' קפח, רלה
קד ע"א01 מ׳ם וסמ׳ך שבלוחות בנס היו עומדיםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת כי תשא מאמר כד
קד ע"א01 מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםברכת דוד עמ' קכט
קד ע"א01 מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםשמן ראש - ימים נוראים עמ' צח
קד ע"א01 מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיןלחם רב על סדור התפילה אות פ
קד ע"א01 מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיןצמח צדיק (תשסז) עמ' תקל
קד ע"א01 מ' וס' שבלוחות וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת נ אות יב ומערכת ס במהדורא בתרא אות ז
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך בנס עומדיםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קד
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרלג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 135
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםאור חדש (הרטמן) פ"ד אות 141
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' קכד
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםבני יששכר ח"א דף קטו ע"א
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' עד, ריד
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםויברך דוד עמ' ריח
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קס
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםישרש יעקב (טננבוים) ויחי אות ג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםמשך חכמה שמות פ' לד,פס' כז-כח
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קלב
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקכא, תשלב, תשלב הערה 44, תתקצה, תתרו, תתרו הערה 93, תתרז הערה 94
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאגרת הטיול (תשעה) עמ' שיא
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאור אברהם - רות עמ' שסב
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאור אברהם - תשובה עמ' שעח
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק יג אות כג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' נד
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןבאמונה שלמה עמ' סד
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןבישורון מלך ח"א עמ' רצה
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןבת עין (תשסז) עמ' שכט
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןדברי יואל פ' בראשית דף פג ע"ב, פ' וישלח דף קלז ע"ב
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שלה ד"ה ואמר, עמ' תקי ד"ה ועל
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קצו
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןטיול בפרדס ח"א עמ' קעג, קעט, רפ
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןילקוט עטרת צבי עמ' שמב
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קעג, קונטרסים לחכמת אמת אות קכ, קכג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 84
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קלב, קמא
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןמדבר יהודה (תשסב) עמ' ה
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןמדבר קדמות (תשסח) עמ' יא
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קיד {ההבדל שבין מ' פתוחה לם' סתומה}
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןנועם אלימלך (תשסא) עמ' קצז, קצח
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןס' החיים (תשנג) עמ' קלח*
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןעירין קדישין השלם עמ' רה
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןפאר יעקב ח"א עמ' תנה, ח"ב עמ' תתטז
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןקדושת לוי (תרצט) דף קז ע"ג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןשמועת יצחק - ויחי אות ו
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןשער החצר (תשעב) סי' תרי
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןתאיר נרי עמ' יג
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןתורת מנחם חי"ט עמ' 294, ח"כ עמ' 89
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומריןתורת מנחם חנ"ג עמ' 382
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 31
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחות וכו'נועם אליעזר שמות דף רכט ע"ב
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחותזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קמט
קד ע"א01 מ"ם וסמ"ך שבלוחותקשוטי כלה (תשסג) עמ' נט
קד ע"א01 מ"ס וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קמח, שעז
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לב
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לה דף ל ע"ג; בית אלהים (שלו) שער ג פרק יב דף מד ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) ש' קרית ארבע פרק קמג דף קיט ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יו/יז דף פט ע"א; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ד פ' לב דף קלה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת שלח; של"ה (תט) ש' הגדול דף לו/ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קי דף נג ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא דף פד ע"ג
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שפו
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 232
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף יא ע"ד [מב ע"א ד"ה וזהו]
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שכד
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קכב
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןמאכסניא של התורה סי' סב
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קלא
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מט ע"ב
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןס' העיקרים (מישור) עמ' טו, שלב
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רטז
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחותמכמני עוזיאל עמ' י
קד ע"א01 מם וסמך שבלוחותס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יא
קד ע"א04 מנצפ"ךס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יז {ממאמר למאמר וכו'}
קד ע"א04 מנצפ"ך וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קנח
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרום וכו' והכתיב אלה המצוות וכו' אתו דרדקי וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' לו, לז
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרום וכו' שכחום וחזרו ויסדוםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכו
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרום וכו'אפיקי ים עמ' תמו
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרום וכו'נזר הקדש ח"א עמ' מא
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרום כו' שאין הנביא רשאי לחדשלקוטי שיחות חי"ט עמ' 184, 180, 131
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםאגרת הטיול (תשעה) עמ' רלה
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםאור תורה השלם (מזריטש) סי' קג
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםאמרי נועם (מועדים) סי' מה לשבועות
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בלק יח
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' צב
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' יח, פח, רכג
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' קסט, מועדים עמ' יז, לב, קעט, רצא
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קד ע"א04
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםגנת אגוז (תשמט) עמ' שצז
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםדובר צדק עמ' 67
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםזאת זכרון (תשנב) אות קסז
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קלח, קפג
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' לד
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםלקוטי שושנים (תשמו) עמ' פא
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםמאור עינים (תשנח) עמ' קסו
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםמאור עינים (תשעט) עמ' רעו
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קג
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' צ
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםמשמיע שלום עמ' קלח, קפג
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםנר ישראל חלק ב דף קח
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםעירין קדישין השלם עמ' רסג, תמג
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקיח
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםשער המלך (תשנז) עמ' שצב
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםתפארת צבי במדבר עמ' שז
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרוםתפארת צבי בראשית עמ' קנד
קד ע"א04 מנצפ"ך צופים אמרום, ותוס' ד"ה גרועיטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסו
קד ע"א04 מנצפ"ךבארות המים (תשסט) עמ' תיז
קד ע"א04 מנצפ"ךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שעב {סדר האותיות}
קד ע"א04 מנצפך צופים אמרוםאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תפח
קד ע"א04 מנצפך צופים אמרוםבת עין (תשסז) עמ' שסב
קד ע"א04 מנצפך צופים אמרוםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יג ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת ויחי דף לג ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצו ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף ט ע"א
קד ע"א05 אלה המצוות מלמד שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהמצוה ולב ח"ב עמ' 171
קד ע"א05 אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדשקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שח
קד ע"א05 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קמו
קד ע"א05 אלה המצוותעולת חודש ח"ג מאמר קסב-קסג
קד ע"א05 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רפג-רפד
קד ע"א05 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצה, רצז
קד ע"א05 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהמגלה עמוקות (תשסח) אופן עה
קד ע"א05 אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדששם ישראל עמ' קצז
קד ע"א05 אלה המצות שאין וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' עא
קד ע"א05 אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קכ
קד ע"א05 אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 102
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקצה {ואפילו אותיות מנצפ"ך}
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' קסד
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פט
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דברדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רכ
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דברמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שלד
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דברפחד יצחק סוכות מאמר ח
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דברתורת מנחם חנ"א עמ' 231
קד ע"א06 אין הנביא רשאי לחדש דברתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קצג
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסב
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהאסופת מערכות שמות ח"א עמ' שכד
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהגור אריה שמות פכ"א הערה 2, ויקרא פ"י הערה 36
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נא
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהדברי יואל פ' קרח דף כב ע"ב
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהמשך חכמה שמות פ' כה פס' ט
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות ז
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קצד, ריב
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף קעח ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צד ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחוקותי דף קפח ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש לשבועות דף נט ע"א
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דברויגד יעקב עמ' שפא
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדש דברלהורות נתן דברים עמ' קיט, קנז
קד ע"א06 אין נביא רשאי לחדשמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 359
קד ע"א06 שאין הנביא רשאי לחדש בה דבר מעתה מה שלא נאמר לו במתן תורהקרן לדוד דברים עמ' רעט
קד ע"א06 שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רסז
קד ע"א06 שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק לז
קד ע"א06 שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהשיחות ר' ראובן עמ' קפז
קד ע"א06 שאין הנביא רשאי לחדש מעתהפחד יצחק שבועות מאמר א
קד ע"א06 שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהחכמת התורה בחוקותי עמ' שסד
קד ע"א06 שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהנפש החיים (תשמג) עמ' 50
קד ע"א10 אלא שכחום ויסדוםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז
קד ע"א12 האותיות שבלוחות נקראין משני עבריהםאור אברהם ויקרא עמ' שסח
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ומבחוץעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' ריח
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ומבחוץ, ורש"יאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצו
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן רהב בהרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שמג ד"ה ונ"ל
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ נבוב בובנבשבילי אמונה ח"א עמ' שלה
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תשצח
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' שכד
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץויברך דוד עמ' קצו
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץמי השלוח (מישור) ח"א עמ' צג, ח"ב עמ' סה
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ+מי השלוח (תשסז) ח"א דף צג, ח"ב דף סה
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץמשך חכמה שמות פ' לב פס' טז
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץנועם הברכה עמ' יח
קד ע"א12 כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לב
קד ע"א12 כתב שבלוחותהכתב והקבלה שמות פל"ב פסוק טז
קד ע"א12 כתב שבלוחות, רש"י ותוס'גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסב
קד ע"א12 לוחות החקיקה מעבר לעברמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרצ
קד ע"א13 הלוחות היה נקרא מכל צדקומץ המנחה (צונץ) דרוש קסו אות ג
קד ע"א14 אמרי ליה רבנן לריב"ל וכו' קוף קדוש ריש רשע מ"ט מהדר אפיה דקוף וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' מ
קד ע"א15 אמרו דרדקי בבי מדרשא אלף בית, אלף בינה וכו'דובר שלום (תשסג) אות סג
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא בבי מדרשא ואמרי מילי דאפילו בימי יהושע בר נון לא אתמר כותייהו וכו' אלף בינה גמול דליםדרך ישרה עמ' שנב, שעד
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא וכו' אלף בינה וכו'אפיקי ים עמ' כב
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא וכו' גמול דלים וכו'שבח נעורים עמ' נו
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא א"ב אלף בינה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף כח ע"א
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו דאפי' בימי יהושע ב"נ לא אתמר וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עו
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםמאור עינים (תשעט) עמ' טו, קפה, תשיג, *פ
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםמאור עינים (תשנח) עמ' י, קיב, תלה, תקמט
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימות יהושע בן נון לא אתמר כוותיהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלט
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות קנא בהגה"ה
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו וכו', ורש"יאש דת (אסאד) עמ' לה-לז, לח, פה
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אלף בית אלף בינה וכו'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שצט
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע לא איתמר כוותייהוזכרון אליעזר עמ' צט
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילתא דאפלו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהו א"ב אלף בינה ג"ד גומל דליםמאור עינים (תשעה) עמ' טו, קפב, שפו, תשכא, תשפד, תתצא
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' אל"ף ב"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קצא, שסג, שסה, שסח, שפ, שפא
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' קסג
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה, גימ"ל דל"ת גמול דלים, ה' ו' זה שמו של הקב"הברית אברם עמ' נו, רפה
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' ה"ו זה שמו של הקב"המלכי בקודש (תשסב) עמ' קמה
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתודברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' פה, מהד' ד סי' סב
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יג ע"ב, ודרוש ו לתשובה דף לז ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפד ע"ד; של"ה (תט) ש' הגדול דף לו/ז ע"א, ומסכת חולין דף קכב/קצב ע"א בהגהה, ווי העמודים פרק יד דף כג ע"א, ופרק כ דף לג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עט דף כח ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן יב דף ו/ז ע"ג, ואופן קצד דף קיט ע"ד; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצו ע"ד; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בשלח דף פד ע"ב
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו'מגילת סמנים עמ' עג
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשאברית אברם עמ' רצב
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנא לבי מדרשאויקח אברהם דף ל ע"ד
קד ע"א15 אתו דרדקי האידנאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ו
קד ע"א15 אתו דרדקי ואמרו מילי דאפילו בימות יהושע ב"ן וכו'מדרש האיתמרי (תקפד) דרוש כב דף נט ע"ב
קד ע"א15 אתו דרדקי ואמרי מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמרמגלה עמוקות (תשסח) אופן יב
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' *מא
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' אל"ף בית אל"ף בינה ג"ד גמול דלים וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' לו, שנא, ח"ב עמ' סח, ערב, שלא, ח"ה עמ' סג, צה, ח"ו עמ' קמג, שמג, שמו
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ג"ד גומל דליםאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רצג
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצז ד"ה אמנם
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ואמרו וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' מו, קלו, רב, רמט
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ואמרו מילי דאפי' בימי יהושע ב"נ לא איתמר וכו'תורת מנחם ח"ח עמ' 215
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קסג
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ואמרי מילי דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' עד
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ואמרי מילי שאפילו בימי יהושע לא איתמר כוותייהומדבר קדש מועדים ח"ב עמ' רצג
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ז"ח ט"י כ"ל ואם אתה עושה כן וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צא, רסט, תפד, תק, א'קסט
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' נאמן פשוט נאמן כפוף וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תכז, שמות עמ' סב, רסב
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו' ס"ע וכו' סימנין עשה בתורה וקנה אותהמגילת סמנים עמ' ג
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' מד ע"א, קמה ע"ב
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו'אות לישועה דף קלו ע"א
קד ע"א15 אתו דרדקי וכו'תורת חיים עה"ת עמ' שלו-שסא
קד ע"א15 אתו דרדקי כו' ואמרו מילי דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהותורת מנחם חנ"א עמ' 349
קד ע"א15 אתו דרדקי לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה וכו'שם יחזקאל עמ' תג
קד ע"א15 אתו דרדקי לבי מדרשא וכו' א"ב אלף בינה ג"ד גמול דלים ה"ו זה שמו של הקב"הערבי נחל (תשסד) עמ' רו
קד ע"א15 אתו דרדקי לבי מדרשא וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' קכג-קכד
קד ע"א15 אתו דרדקי לבי מדרשא וכו'מרפא לשון עמ' רמג
קד ע"א15 אתו דרדקי לבי מדרשאאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' ו
קד ע"א15 אתו דרדקי לבי מדרשאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קסט
קד ע"א15 אתו דרדקיאברהם במחזה דף ט ע"ב-ע"ג
קד ע"א15 אתו דרדקיבאר שרים במדבר פ' שלח דרוש ד אות ו
קד ע"א15 אתי דרדקי האידנא וכו' ג' ד' גמול דלים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לח
קד ע"א15 אתי דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהולחמי תודה דף קיג ע"א
קד ע"א15 אתי דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' א' ב' אלף בינה ג' ד' גמול דלים וכו'חמודי צבי שמות עמ' רמג, רמד
קד ע"א15 אתי דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רפב
קד ע"א15 אתי דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו', ותוס'ברית שלום (תעח) דף לח ע"ב, צד ע"ג, קכג ע"ג
קד ע"א15 אתי דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו', ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' רמא, תרו, תשצא
קד ע"א15 אתי דרדקי לבי מדרשא וכו' אלף בית וכו'מנחת יואל עמ' קלט
קד ע"א15 אתי דרדקי לבי מדרשאבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' נ
קד ע"א15 אתי ינוקא לבי מדרשא ואמרו אפי' בימי יהושע בן נון לאיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקנב
קד ע"א15 דרדקי דבי מדרשא אמרותורת חיים (קאסוב) עמ' ערב
קד ע"א15 דרדקי דבי רב אמרו וכו' גימל דלית, גמול דליםאהל נפתלי עמ' קפא
קד ע"א15 דרדקיקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קיב
קד ע"א15 דרשו הני דרדקי א"ב אלף חכמה אלף בינה ג"ד גומל דליםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' קנג, תקמו, תריג, תשפח
קד ע"א16 אמרו מילתא שבימי יהושע בן נון לא אתמרשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפה
קד ע"א16 אפילו בימי יהושעאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכה
קד ע"א16 דאפילו בימי יהושע בן נון לא אשתכח כוותייהוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פח
קד ע"א16 דאפילו בימי יהושע בן נוןלקוטי שיחות חכ"ג עמ' 195
קד ע"א16 מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא אתמר כוותיהאוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 15
קד ע"א16 מילי שאפילו בימי יהושע בן נון לא אתמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' צב
קד ע"א16 שאפילו בימי יהושע לא אתמר כוותיהושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסז
קד ע"א17 א' ב' אלף בינה ג' ד' גמול דלים ה' ו' זה שמו של הקב"ה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תד
קד ע"א17 א' ב' אלף בינה ג' ד' גמול דליםפתחי שערים ח"א עמ' רכג
קד ע"א17 א' ב' אלף בינהאגרא דכלה ח"ב עמ' נה, ח"ג עמ' קטז
קד ע"א17 א' ב' אלף בינהזאת זכרון (תשנב) אות כב
קד ע"א17 א' ב' אלף בינהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקכ
קד ע"א17 א' ב' אלף בינהילקוט הגרשוני ח"א דף לד
קד ע"א17 א' ב' אלף בינהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קנט
קד ע"א17 א' ב' ג' ד' אלוף בינה גמול דליםיגל יעקב (תשנג) ויצא אות קי
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דלים ה"ו שמו של הקב"התפארת צבי שמות עמ' רמז
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דלים וכו' ה"ו זה שמו של הקב"ה, וברש"יבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' לט, רס, שז, שנב-שנג, תרסו, ויקרא עמ' יט, צא, שעד-שעה, במדבר עמ' קעא, תשד, תשל, דברים עמ' סד, קעא, ר, רטז, רכג, תקלו, תקפא, תתקצו
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דלים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קפד, רטו
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' מד, תקצט, תרא
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד ג'מול ד'ליםאמרי נועם (מועדים) סי' ב ליום א דפסח [מבן המחבר], סי' ו לפורים
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםאפיקי ים עמ' כג
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםברית כהונת עולם (תשעד) עמ' לג, לד
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםלבושי בדים סעיף שמד
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד ג'מול ד'ליםעטרת ישועה (תשסד) אות נה, רד, ריב להגדה ש"פ, אות ו ליום א דפסח, אות יט לליל ר"ה, אות פרט ועוללות לחנוכה אות יב
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דליםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קסט, ריח
קד ע"א17 א"ב אלף בינה ג"ד גמול דלים, ה"ו זה שמועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קלב
קד ע"א17 א"ב אלף בינה וכו', מהרש"אלחמי תודה דף קיג ע"א
קד ע"א17 א"ב אלף בינהטיול בפרדס ח"א עמ' תכג, ח"ב עמ' רנד, תיח
קד ע"א17 א"ב אלף בינהילקוט הגרשוני ח"א
קד ע"א17 א"ב אלף בינהכתר שם טוב (תשסד) סי' קפ
קד ע"א17 א"ב אלף בינה, רש"י - למוד תורהערבי נחל (תשסד) עמ' רו
קד ע"א17 א"ב ג"ד אלף בינה גמול דליםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קמב, קצג, ויקרא-במדבר עמ' תקלא
קד ע"א17 א"ב ג"ד אלף בינה גמול דליםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנג
קד ע"א17 אל"ף בי"ת - אלף בינהמשך חכמה דברים פ' ז פס' יג
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אל"ף בינהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנא*
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים ה"ו זה שמו של הקב"הקב חיים עמ' כג
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו' וקושר לך כתר וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ט"ו אות י, יב
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ריא
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים כו' ומ"ט מהדר אפי' דדל"ת מגימ"ל דליתן לו בצינעה כי היכי דלא ליכסף מיני'דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' סב ע"א
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים מאי טעמא אפיה דדל"ת וכו'דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' פב
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רמט, ערג
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםאגרת הטיול (תשעה) עמ' פח, שכב
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםדגל מחנה יהודה עמ' קצג, שכ
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תמד
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםשבילי פנחס עמ' רכג, שלג
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה וכו' ה"ו זה שמו של הקב"ה וכו' ואם אתה עושה כן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קס ד"ה וידוע
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 58
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינה וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קכג ע"א
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינהס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' ג; תרעב עמ' שפג
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינהאוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' שלב
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינהזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' צז, קסה
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינהנועם אלימלך (תשסא) עמ' פב
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ד-ח
קד ע"א17 אל"ף בי"ת אלף בינהפרי צדיק ר"ח תמוז אות ה, ט"ו באב אות ו
קד ע"א17 אל"ף בי"ת וכו' גמול דלים וכו'מנחם ציון (תשסד) עמ' נט
קד ע"א17 אלף בי"ת בינהבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שפג
קד ע"א17 אלף בינה גמול דלים וכו'דרשות באר יצחק עמ' לד
קד ע"א17 אלף בינה גמול דלים וכו'לחמי תודה דף פו ע"ב
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםאמרי השכל עמ' 62
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 123-124, 190, 191, 270
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 156
קד ע"א17 אלף בינה גמול דלים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תו, תסד, תסט
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יג ע"ב
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםנועם אליעזר שמות דף ריח ע"ב
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםפאר יעקב ח"ג עמ' קצ
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםצדקה חיים דף לז ע"ב [קלא ע"ב], לח ע"ב [קלה ע"ב]
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםשומע תפלה ח"ב עמ' רנח
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ו, תעח
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםשער החצר (תשעב) סי' קס
קד ע"א17 אלף בינה גמול דליםשפע חיים ח"ד עמ' עח
קד ע"א17 אלף בינה וכו' גמול דליםדרשות מהר"ם שיק עמ' תי
קד ע"א17 אלף בינה וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' מד ע"א, קמח ע"א, קמח ע"ב
קד ע"א17 אלף בינה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קט
קד ע"א17 אלף בינהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קלה
קד ע"א17 אלף בינהאוהב ישראל דף טו ע"א, קפ ע"ב
קד ע"א17 אלף בינהאור לשמים (תשסג) עמ' לא, לו, נג, צו, ריא, רנד, רפג, רפד, שנו
קד ע"א17 אלף בינהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך כג
קד ע"א17 אלף בינהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' יז, תרו
קד ע"א17 אלף בינהברכת טוב עמ' כט, לט, רצה, תל
קד ע"א17 אלף בינהדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנד, ריז
קד ע"א17 אלף בינהויברך דוד עמ' קו
קד ע"א17 אלף בינהככר לאדן (תשנ) עמ' קו
קד ע"א17 אלף בינהמסילות הנביאים שופטים עמ' תנד
קד ע"א17 אלף בינהנפש חיים (פאלאג'י) דף נז ע"א [פו ע"א ד"ה ומצינו]
קד ע"א17 אלף בינהנפש חיים (פלג'י) דף נו ע"ב
קד ע"א17 אלף בינהנתיב מצותיך (תשסח) עמ' סג
קד ע"א17 אלף בינהסימנא דחיי (תשסה) עמ' א
קד ע"א17 אלף בינהעירין קדישין השלם עמ' קנ
קד ע"א17 אלף בינהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רד
קד ע"א17 אלף בינהצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' עדר
קד ע"א17 אלף בינהקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רמג
קד ע"א17 אלף בינהקשוטי כלה (תשסג) עמ' עט
קד ע"א17 אלף בינהרוח חיים (חיד"א) עמ' רה, ריט
קד ע"א17 אלף בית אלף בינה ג"ד כו'סדורו של שבת דף קכג ע"א
קד ע"א17 אלף בית אלף בינה גימל דלת גמול דלים ה"ו שמושים שלום עמ' כא, צז, קסד, ריח, רכו, רלה
קד ע"א17 אלף בית אלף בינה גימל דלת גמול דלים וכו'אור הצבי עמ' 204
קד ע"א17 אלף בית אלף בינה גימל דלת גמול דליםראשית דעת (קורח) סי' יח
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהאור תורה השלם (מזריטש) סי' טו, קיד, קנג, שלב
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 52
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהבת עין (תשסז) עמ' עב
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהדעת שבת עמ' קע בהערה, דש בהערה, שעא בהערה
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ג, ז, יח, רנג, שפא
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהלחם רב על סדור התפילה אות שא
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קח, קסא, רמח, אור תורה סי' טו, קיד, קנג, שלב
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' לג
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' צח, קעד
קד ע"א17 אלף בית אלף בינהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' יז, ריב
קד ע"א17 אלף בית גימל דלת וכו'מאורי שערים עמ' קסה
קד ע"א17 אלף חכמה אלף בינהברכת דוד עמ' קפ
קד ע"א17 אלף חכמה אלף בינהברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 128
קד ע"א17 אלף חכמהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רמ
קד ע"א17 ביאור האלף ביתדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצד
קד ע"א17 דרשות על צורת האותיותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ט
קד ע"א17 דרשינן ראשי תיבותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קמא
קד ע"א18 אות גימל נכתב ביו"דטיול בפרדס ח"א עמ' קסט
קד ע"א18 ג' ד' גמול דליםזאת זכרון (תשנב) אות צח
קד ע"א18 ג' ד' גמול דליםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 39
קד ע"א18 ג' ד' גמול דליםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' מא
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שפג
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' קצח
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקי
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםאדיר במרום ח"א פ' שב
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שלח
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםאור לשמים (תשסג) עמ' פג
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שנז
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםזרע קודש - מועדים עמ' ריט
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' ל, נה
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםחקל יצחק (תשסג) עמ' ריא, רעב
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםטיול בפרדס ח"ב עמ' עו
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קלט
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםמשמיע שלום עמ' ל, נה
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שז
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שיז
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רצח
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' ז, קצד
קד ע"א18 ג"ד גמול דליםתורת שמואל (מהר"ש) מצה זו תרמ עמ' פח
קד ע"א18 גימ"ל גמול דליםבת עין (תשסז) עמ' רמט
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםדבר צבי - קדושת השבת עמ' קכז
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו' ה"ו זה שמו של הקב"האוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' לו
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקל ד"ה ואיתא
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' קטז ע"ב
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דלים כו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 202, חי"ח עמ' 322
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2148
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' קסא
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםבישורון מלך ח"א עמ' קלח
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםברית אברם עמ' תסז
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםברכת טוב עמ' רחצ
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רפ
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםמסילות הנביאים יהושע עמ' רכט
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםנועם אלימלך (תשסא) עמ' תיג
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםפרי חיים (קלוגר) עמ' קמד
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםשל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות לא
קד ע"א18 גימ"ל דל"ת גמול דליםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ט הערה לג
קד ע"א18 גימ"ל וכו' גמול דליםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מט ע"ג, ריט ע"ג ואילך
קד ע"א18 גימל דל"ת גמול דליםאור תורה השלם (מזריטש) סי' מג, מד, עג, קמג, שלב, תכד
קד ע"א18 גימל דל"ת גמול דליםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רסו
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםדעת שבת עמ' קיט בהערה
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' קלו
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםלחם רב על סדור התפילה אות תקעג
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' צא, אור תורה סי' מג, מד, שיא, תכד
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תמח
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' ד
קד ע"א18 גימל דלת גמול דליםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נה
קד ע"א18 גימל משפיע לדליתקול שמחה פ' בשלח סי' טו
קד ע"א18 גמול דליםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) שופטים ג
קד ע"א18 גמול דליםבי חייא ח"ב עמ' קסה
קד ע"א18 גמול דליםחיים לגופא (תשסה) עמ' ז, מד
קד ע"א18 גמול דליםס' החיים (תשנג) עמ' ק
קד ע"א18 גמול דליםסימנא דחיי (תשסה) עמ' ג
קד ע"א18 גמול דליםשרגא המאיר על התורה עמ' קפו
קד ע"א18 גמול דליםתורת מנחם חנ"ח עמ' 431
קד ע"א18 למה כרעא דגימ"ל פשוטה לדלי"ת שהוא גומל דליםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקצא
קד ע"א18 מ"ט ג' סמוך לד' וכו'אוהב ישראל דף רנ-רנא
קד ע"א18 מ"ט כרעא דג' פשוטה לד', שדרכו לרוץ אחרי דליםשים שלום עמ' ק
קד ע"א18 מ"ט פשוט כרעי' דגימל לגבי דלית שכן דרכן של גמ"ח לרוץ אחר דליםרב טוב דף סט ע"ב
קד ע"א18 מ"ט פשוט כרעיה דגימל לגבי דדלית וכו'אורח לצדיק עמ' קמו
קד ע"א18 מ"ט פשוטה כרעה דגימל לגבי דל"תביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ח פסוק לד
קד ע"א18 מ"ט פשוטה כרעיה דגימלביאור הגר"א על משלי פרק ח פסוק לד
קד ע"א18 מ"ט פשיטא כרעיה דג' וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' תקפ
קד ע"א18 מאי טעמא פשוט כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי דליםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמח הערה 9
קד ע"א18 מאי טעמא פשוטה כרעי' דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומלי חסדים לרוץ אחר דליםדובר צדק (זילבר) עמ' רנט
קד ע"א18 מאי טעמא פשוטה כרעי' דגימ"לנועם אליעזר בראשית עמ' קסד ע"ב
קד ע"א18 מפני מה מהדר כרעיה דג' אחר ד'אלומת יוסף דף יז ע"א
קד ע"א18 פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסב {צורת ג' כאדם שהולך}
קד ע"א19 ג' רודף אחר הד'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכב
קד ע"א19 דרך גומלי חסדים לרוץ אחר דליםנתיבות עולם ח"א עמ' קסט, ריא
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרדוף אחרי דליםמצווה ועושה ח"ב עמ' תמו
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרדוף אחרי דליםערבי נחל (תשסד) עמ' תקסט, תתקמד
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' י
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםדברי אמונה שמות עמ' קנח
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםלקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245, קדושת השבת סי' ד (עמ' 20), מחשבות חרוץ סי' יד (עמ' 110), דובר צדק עמ' 56, 69, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 23 (סי' יא), משיב צדק סי' יח (עמ' 12)
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלט
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםשרגא המאיר על התורה עמ' תצא
קד ע"א19 דרכו של גומל חסדים לרדוף בתר דליםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עג
קד ע"א19 שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שנב-שנג, תצג, ויקרא עמ' תרלו, דברים עמ' תקלו
קד ע"א20 גומל חסד רץ אחרי דליםנחמת יהודה (גוזיק) יא ע"ד
קד ע"א20 גומל חסדים רץ אחרי דליםמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלח-קלט
קד ע"א20 מ"ט מהדר תגיה דד' לגבי ג' כי היכי דלמצי ליה נפשאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' יח
קד ע"א20 מ"ט פשוטה כרעא דדל"ת לגבי גימל וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לח
קד ע"א20 מאי טעמא פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"למי השלוח (מישור) ח"א עמ' קח
קד ע"א21 דלימצי ליה נפשיהשני המאורות (תשסח) עמ' קמה {כי העני לא יכול לגמול לנותן, אלא רק להקל עליו את הנתינה}
קד ע"א22 ג"ד מ"ט מהדר ד' לאפיה ג'להורות נתן במדבר עמ' לט {דבהית לאסתכוליה באפיה}
קד ע"א22 דליתן ליה בצנעה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקעח
קד ע"א22 ומאי טעמא מהדר אפיה ד' מג' וכו'זך ונקי עמ' רנב
קד ע"א22 ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל וכו'צלח רכב עמ' קמט, שב, תפב
קד ע"א22 יתן בצנעא כדי שלא ליכסוףמוסר המקרא והתלמוד עמ' קמד
קד ע"א22 מ"ט מהדר אפיה דדלית מגימל וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' צד
קד ע"א22 מאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"ל דליתן ליה בצינעה כי היכי דלא ליכסיף מיניהזרע קודש - מועדים עמ' יז
קד ע"א23 אם אתה עושה כן הריני זן אותך וכו'אפיקי ים עמ' כו
קד ע"א23 ה' ו' שמו של הקב"הטיול בפרדס ח"א עמ' י, שסח, ח"ב עמ' רנב
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"ה וכו'אפיקי ים עמ' כה
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"ה וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' רי
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"הברית אברם עמ' תקצט
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"הברית כהונת עולם (תשעד) עמ' קמ, קסד
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"ההמאור הגדול (גר"א) עמ' קיט
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"החיים לגופא (תשסה) עמ' י
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"הנועם אליעזר בראשית עמ' עה ע"א
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"הסדורו של שבת דף קכג ע"ד
קד ע"א23 ה"ו זה שמו של הקב"התורת אליהו עמ' קב
קד ע"א23 ה"ו שמו של הקדוש בריך הואשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קד
קד ע"א23 האות ה' רומז על שמו של הקב"ה, שנקרא קדושעטרת ישועה (תשסד) אות קנז להגדה ש"פ
קד ע"א23 ואם אתה עושה כן הקב"ה זן אותך וחן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מ
קד ע"א23 ז"ח הקב"ה זן אותךנחלה לישראל (תשעא) עמ' לט
קד ע"א23 ז"ח ט"י אם אתה עושה כן הקב"ה זן אותך ומטיב לךשים שלום עמ' קסד, קעב, ריח, רכו, רכח, רלה
קד ע"א23 זחטיכ"ל הקב"ה זן אותך וחן אותך ומיטב לך וכו'בי חייא ח"ב עמ' קלג
קד ע"א23 כ"ל וכו' וקושר לך כתר לעולם הבאפרי צדיק בהר אות ט, ר"ח תמוז אות ה
קד ע"א23 כ"ל כתר לעולם הבאמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' עא
קד ע"א23 ז"ח הוא חןחיים לגופא (תשסה) עמ' יג
קד ע"א24 אות ח' מורה על חןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצה
קד ע"א24 זן אותךחיים לגופא (תשסה) עמ' יב {על ידי הצדקה}
קד ע"א24 זן אותך וחן אותךאהבת דוד (חיד"א) עמ' קמה ע"ב, קמח ע"א
קד ע"א24 ט' הוא טובחיים לגופא (תשסה) עמ' יד, מב
קד ע"א24 כ' - כתרחיים לגופא (תשסה) עמ' יז
קד ע"א24 כ"ף כתר לעוה"בתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ריא
קד ע"א25 מ' פתוחה ומ' סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםפניני יחזקאל עמ' שפה
קד ע"א25 מ' פתוחה מ' סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםאפיקי ים עמ' כז, רעג
קד ע"א25 מ' פתוחה היינו מאמר פתוחבת עין (תשסז) עמ' קכג
קד ע"א25 מ"ם פתוחה וכו' מאמר פתוח וכו'לקוטי שיחות ח"ב עמ' 611, חכ"ט עמ' 290, 291
קד ע"א25 מ"ם פתוחה וכו' מאמר פתוחדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלח ד"ה ולבאר
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומהתפארת צבי במדבר עמ' קצא
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' שנד, שנו
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קכא ע"ג
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תסח
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםשל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות ל
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםשרתי ח"א עמ' יח
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםתהלה לדוד (והרמן) פרק מד פסוק יט הערה כח, פרק קא פסוק ב הערה יג
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום, ורש"י - מ"ם פתוחה גליא דתורה, מ"ם סתומה פנימיות התורהתורת מנחם ח"ז עמ' 44, 133, 218, חי"ד עמ' 200
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומה מאמר פתוח מאמר סתום, ורש"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 327, חנ"ה עמ' 52, 80, חנ"ו עמ' 120, 170
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומהבהיֹת הבֹקר עמ' קל
קד ע"א25 מ"ם פתוחה מ"ם סתומהמגדל עוז (תשעח) עמ' עא
קד ע"א25 מאמר פתוח מאמר סתוםאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' ב
קד ע"א25 מאמר פתוח מאמר סתוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שסב
קד ע"א25 מאמר פתוח מאמר סתוםמאור עינים (תשעה) עמ' תר
קד ע"א25 מאמר פתוח מאמר סתוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' נט, תנא
קד ע"א25 מאמר פתוח מאמר סתום, ורש"יכתנות אור עמ' ו
קד ע"א25 נ' כפופה נ' פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטאגרא דכלה ח"ב עמ' קכב
קד ע"א25 נו"ן כפופה ופשוטהדרשות מהר"ם בנעט עמ' קעט
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט וכו' אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותיאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רכד, רעח
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' ל
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קז ד"ה והנה האחדות, עמ' תמח ד"ה ולבאר
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתפח
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רעז
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטמדבר קדמות (תשסח) עמ' קכ
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטצמח דוד (סקאליע) עמ' רצא
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה לז, י"ג עיקרים אות מ
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוט, רש"יפאר יעקב ח"ג עמ' תרכד
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' כט
קד ע"א25 נו"ן כפופה נו"ן פשוטהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שסב
קד ע"א25 נו"ן כפופה נון פשוטהגור אריה שמות פ"ג הערה 98
קד ע"א25 נו"ן כפופהמגדל דוד (תשסז) עמ' קד
קד ע"א26 טעמי האותיות שניתנו אותיות כפופותשמלת אליעזר ח"ב עמ' ל
קד ע"א26 ל"א סימנים עשה לתורה וכו'אפיקי ים עמ' לא
קד ע"א26 נאמן כפוף נאמן פשוטאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנד
קד ע"א26 נאמן כפוף נאמן פשוטאפיקי ים עמ' כט
קד ע"א26 נאמן כפוף נאמן פשוטחיים לגופא (תשסה) עמ' לא
קד ע"א26 נאמן כפוף נאמן פשוטקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' רצד
קד ע"א26 נאמן כפוף נאמן פשוטראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יב אות יט
קד ע"א26 נאמן כפוף נאמן פשוט, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשמג, במדבר עמ' רלז, רפט, דברים עמ' שס, תרמח, יהושע-שמואל עמ' קפד
קד ע"א26 נאמן כפוףשם יחזקאל עמ' תקלט
קד ע"א26 ס"ע וכו' סימנין עשה בתורה וקנה אותהאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' רנ
קד ע"א26 ס"ע סומך נופליםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפה
קד ע"א26 ס"ע סומך עניים וכו'אפיקי ים עמ' לא
קד ע"א26 ס"ע סמוך עניים לישנא אחרינא סימנין עשה בתורה וקנה אותהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שנד
קד ע"א26 סימנים עשה בתורהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קסג
קד ע"א26 סימנין עשה בתורה וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' קח
קד ע"א26 סימנין עשה בתורה וקנה אותהחוסן יהושע מאמר א פ"ג עמ' קפו
קד ע"א26 סימנין עשה בתורה וקנה אותהמצווה ועושה ח"א עמ' תפח, תקסד
קד ע"א26 סימנין עשה בתורהמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכב
קד ע"א26 סימנין עשה בתורהמשנת חיים במדבר עמ' קפג
קד ע"א26 סימנין עשה בתורהספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
קד ע"א26 סמ"ך עי"ן וכו' סימנין עשה בתורה וקנה אותהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' טו אות ו
קד ע"א26 סמ"ך עי"ן וכו' סימנין עשה בתורהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנג
קד ע"א26 סמ"ך עי"ן סימנין עשה בתורהאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ט אות ח
קד ע"א26 סמ"ך עי"ן סמוך עניים וכו' פ"א פתוחה וכו' ורש"יאמרות ה' השלם ח"א עמ' רצג, ח"ב עמ' סז, ח"ו עמ' נד, שנט
קד ע"א26 סמ"ך עי"ן סמוך ענייםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שפט
קד ע"א26 עשו סימניות בתורהאוצר המאמרים (תשסא) עמ' שח
קד ע"א27 פ' כפופה וכו' פה פתוח פה סתוםאפיקי ים עמ' לג
קד ע"א27 פ' כפופה פ' פשוטה פה פתוח פה סתוםפרי חיים (קלוגר) עמ' כה*
קד ע"א27 פה סתום פה פתוח וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מז, עג, תפה, תפט
קד ע"א27 פה סתום פה פתוחבת עין (תשסז) עמ' שס
קד ע"א27 פה פתוח וכו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 75
קד ע"א27 צ' היינו צדיקחיים לגופא (תשסה) עמ' כב
קד ע"א27 צ' כפופה וצ' פשוטה צדיק כפוף וצדיק פשוטצמח דוד (סקאליע) עמ' שמו
קד ע"א27 צ' כפופה וצ' פשוטה צדיק כפוף וצדיק פשוטתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' קנד
קד ע"א27 צ' כפופה צ' פשוטה וכו'אפיקי ים עמ' לה
קד ע"א27 צד"י כפופה וכו' מהדר אפיה דקו"ף מריי"ש וכו' ורש"י ד"ה מהדראמרות ה' השלם ח"ה עמ' נט, ח"ו עמ' שמט, שס
קד ע"א27 צד"י קו"ף כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קכו
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן כפוף נאמן פשוטמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רטו
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוט נאמן כפוף נאמן פשוטילקוט דברי חכמים שמות סי' רפג
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוטאמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' ו
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוטהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתלח
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוטפרי צדיק ויגש אות יב, ר"ח בשבט אות א, *ב, בהר אות יז
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוטקהלת יעקב ראש השנה עמ' תלה
קד ע"א27 צדיק כפוף צדיק פשוטתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שד
קד ע"א28 היינו נאמן כפוף וכו' להוסיף כפיפה וכו'אפיקי ים עמ' לח
קד ע"א28 היינו נאמן כפוף נאמן פשוטדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלח ד"ה מה
קד ע"א28 היינו צדיק היינו נאמןילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שכד
קד ע"א29 מכאן שניתנה תורה במנוד ראש, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' עח, רפג, שלד, תשמג, ויקרא עמ' כג, סה, קנב, רכב, במדבר עמ' רלז, דברים עמ' תרמח, תשעא, תתכד
קד ע"א29 מכאן שנתנה תורה במנוד ראש וכו'אפיקי ים עמ' לח
קד ע"א29 מכאן שנתנה תורה במנוד ראשאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רט
קד ע"א29 נתנה התורה במנוד ראשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רס
קד ע"א29 ק' זה שמו דקדשא בריך הואשער המלך (תשנז) עמ' רלז
קד ע"א29 ק' זה שמו של הקב"היגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקס
קד ע"א29 ק' קדוש ר' רשע וכו'אפיקי ים עמ' לט
קד ע"א29 ק' קדוש ר' רשע וכו'מאורי שערים עמ' רי
קד ע"א29 ק' קדוש ר' רשע ש' שקרמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קטו {עיון מזוה"ק (בהקדמה ב:) שאות ש' קדושה ואמת}
קד ע"א29 ק' קדוש ר' רשעאבן ישפה עמ' 18
קד ע"א29 ק' קדושברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קג, רב
קד ע"א29 ק' קדושחיים לגופא (תשסה) עמ' כג
קד ע"א29 ק"ר זהו קדוש רשע וכו' אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותי וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ע
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשע מאי טעמא כרעא דקו"ף תלויה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק ז
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשע מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קצח ד"ה ונחזור (ב)
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשעאמרי אש (טאוב) עמ' קטז
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשעפרי צדיק ר"ח שבט אות ב, משפטים אות ט, פ' שקלים אות יב, ר"ח אדר אות א, ב, ג, ה, ז, ח, י, ר"ח אדר שני אות א, ר"ח תמוז אות ב
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשערסיסי לילה סי' נח (עמ' 177), לקוטי מאמרים עמ' 154, 217, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 13), ז (עמ' 41), יג (עמ' 99), יד (עמ' 107), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 37 (סי' לג)
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשעשמן ראש - ימים נוראים עמ' שיז
קד ע"א29 קו"ף קדוש רי"ש רשעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעה
קד ע"א29 קו"ף קדוש, ורש"יתורת העולה (תשעה) עמ' שב
קד ע"א29 קו"ף קדוש, ורש"יתורת העולה ח"ג פרק ד
קד ע"א29 קו"ף קרוש רי"ש רשעשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כ
קד ע"א29 קוף הוא שמו של הקב"האמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס ג
קד ע"א29 קוף קדוש ריש רשע וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ד אות ג, כג
קד ע"א29 קוף קדוש ריש רשע מאי טעמא מהדר אפי' דקוף מריש, אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל בפני רשעצמח דוד (סקאליע) עמ' קג
קד ע"א29 קוף קדושאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסב
קד ע"א29 קוף קדושמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנד, אור תורה סי' רסב
קד ע"א29 רי"ש רשעחיים לגופא (תשסה) עמ' כד
קד ע"א30 אמר הקב"ה איני יכול להסתכל בפניו של רשעשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק לז
קד ע"א30 מ"ט הדר אפיה דקו"ף מריש אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל ברשעוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רצט
קד ע"א30 מ"ט מהדר אפיה דק' מר' אין אני יכול להסתכל ברשעמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קיד {הארור אינו רוצה להתדבק בברוך}
קד ע"א30 מ"ט מהדר אפיה דק'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסז
קד ע"א30 מ"ט מהדר אפיה דקו"ףיריעות שלמה (אוזאן) פ' שמיני
קד ע"א30 מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל ברשעפאר יעקב ח"א עמ' קצח, ח"ג עמ' תעג
קד ע"א30 מאי טעמא מהדר אפיה דקוף מריששמן ראש סוכות ח"א עמ' קעו
קד ע"א31 אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שצד
קד ע"א31 אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שפב
קד ע"א31 אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסה, ויקרא עמ' רסו
קד ע"א31 למה תגא דקוף לגבי רישחיי נפש ח"א עמ' רלג ע"א {ולא לגבי צדיק}
קד ע"א31 ומ"ט מהדרי' תגי' דקוף לגבי רישחלקת יהושע עמ' קצו הערה ר
קד ע"א31 מ"ט מהדרה תגי' דק' לגבי ר' אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותיפאר יעקב ח"ג עמ' תעד
קד ע"א31 מ"ט מהדרה תגי' דקו"ף לגבי רי"ש וכו' אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותיאור תורה השלם (מזריטש) סי' רסב
קד ע"א31 מ"ט מהדרה תגי' דקוף לגבי ריש כו' אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' קסה, רנד, אור תורה סי' רסב
קד ע"א31 מאי טעמא מהדר תגא דקוף לגבי דריש אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותיצמח דוד (סקאליע) עמ' צה
קד ע"א31 תגא דקו"ף לגבי רי"שבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 915
קד ע"א32 אי הדר ביה ליעייל בהךשמן ראש סוכות ח"א עמ' קעז
קד ע"א32 בעל תשובה ייכנס דרך פתח האות ק'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רלא
קד ע"א32 דתלה כרעא דקוף וכו'דרשות הרא"ש דף עא ע"ב דרוש עו
קד ע"א32 ומ"ט כרעי' דקו"ף תלוי' אי הדר ביה לעיל וליזול בהךאיתן האזרחי עמ' שו
קד ע"א32 ומ"ט כרעיה דקו"ף תלויה דאי הדר ביה ליעייל וליעול בהךתורת חיים עה"ת עמ' יט {היינו ברשע מעיקרא, אך צדיק שנעשה רשע מרומזת תשובתו באות ה"י}
קד ע"א32 ומאי טעמא כרעיה דקו"ף תלויה דאי הדר ביה ליעיילשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות יח בהגה"ה
קד ע"א32 כרעי' דקו"ף תלוי'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 112
קד ע"א32 כרעיה דק' תלויה - תשובהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רסב
קד ע"א32 מ"ט כרעיה דקו"ף תלוי' דאי הדר בי' ליעייל וליעול בהךילקוט דברי חכמים בראשית סי' רעד
קד ע"א32 מ"ט כרעיה דקו"ף תליאחדרי בטן פרשת כי תבא אות י-יב
קד ע"א33 מאי דכתיב 'אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן' בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותוכתב סופר אגדות כאן
קד ע"א34 בא להיטמא פותחין לו בא להיטהר מסייעים אותוכתונת פסים (תשמה) פרשת תזריע יא ע"ד, אמור כב ע"א
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותואור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' שפז
קד ע"א34 בא לטהר מסייעים אותומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסו
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין לודרשות ר"י מסלוצק עמ' נב
קד ע"א34 בא לטהר מסייעים אותונשמת אדם עמ' פד
קד ע"א34 בא לטהר מסייעים אותופנים יפות על תהלים עמ' סד, קע, רלב, תצח
קד ע"א34 בא לטהר מסייעים אותופרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיא
קד ע"א34 בא לטהר מסייעים לואש דת (אסאד) עמ' שז
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותו בא לטמא פותחין לותורת אביגדור ח"ד עמ' קיט
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותואור תורה השלם (מזריטש) סי' קפד, תצז
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותודברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף שפט ע"ב
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותוזאת זכרון (תשנב) אות עג, צו, קלז, קלט, קמא, קסד, קסה, קפג
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותולחם רב על סדור התפילה אות שכב, תתקל, ב' קמד
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותולקוטי משלי פרק יט פסוק ג
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותומסילות בלבבם (קוט) - מסילה יז אות קכח
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותועבודת חיים ח"א עמ' ק, רח
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותופירוש המכבי דברים עמ' קצו
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ע, קג, רפ
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכא, תרפו
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' כד
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותותורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' מז
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חל"ו עמ' 325
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חמ"א עמ' 131
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין אותותפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רנ
קד ע"א34 בא לטהר מסייעין לופירוש המכבי שמות עמ' קי
קד ע"א34 בא לטהרכלי יקר (תשמח) עמ' שנח
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין בידומתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' שמא
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין לוחוסן יהושע מבוא עמ' קמח
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רצב
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לו כו׳לקוטי דיבורים עמ' 1095
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לודברי יהושע מאמר ב פ"ט עמ' קב
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לולקוטי דיבורים עמ' 376
קד ע"א34 בא לטמא פותחין לומכתב מאליהו ח"ד עמ' 29, 86
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותואור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' תתקסט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותואור הרעיון עמ' רפב, שע
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותואמרי אש (טאוב) עמ' כה, לז, רפג, שט, שיב, שיז, שמא, תמד, תמה, תעג
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוביאור הגר"א על משלי פרק יט פסוק ג, פרק כ פסוק כד, פרק כח פסוק יז, פרק לא פסוק יט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותודברי תורה (שפירא) מהד' א סי' קטז
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותודרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' פח
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוזך ונקי עמ' פ, פד, קיח, קסו, רכג, רמט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוחלקת יהושע עמ' פד הערה פו*
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותולקוטי שיחות חכ"ג עמ' 497
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותולקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קיז, ר
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רעז, שנא, שנח, שסה, שעט, תקלח, תקמב
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותונאוה תהלה עמ' ריא
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותונועם אלימלך (תשסא) עמ' יז, תנ
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ה ע"ב, מט ע"ב, צד ע"ב, קט ע"ב
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותונתיב מצותיך (תשסח) עמ' קז
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותופרי חיים (קלוגר) עמ' קלה
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' לז, עט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' רמט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוקהלת משה (תשסב) עמ' סז, רכו
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' מט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותושבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' סא
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ח הערה ח, פרק קטז פסוק טו הערה יז
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותורת העולה (תשעה) עמ' שיב
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותורת העולה ח"ג פרק ח, סה
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותורת מנחם חלק לד עמ' 132
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותפארת צבי במדבר עמ' פד, צד, קט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותפארת צבי ויקרא עמ' קעז, שפג
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעים אותותפלת דוד (אדר"ת) עמ' צא
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותו וכו'טוב ירושלים דברים פ"ל פסוק ו
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותוס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' רסה, שצט; תרעב עמ' א'שכט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותואמרי פנחס השלם - שער עבודת ה' סי' עו, ליקוטים - שער עבודת ה' סי' ב
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותובית יעקב (תשסא) עמ' מ, קכא, קס, קפא, קצא, קצב, קצה, קצח, רב, רה, ריג
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותובשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שכט
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותודרכי התשובה עמ' קב, קכז
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קמב
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפד, תקע
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותולהורות נתן ויקרא עמ' קכח
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותולקוטי שיחות חל"ח עמ' 232
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רכ, אור תורה סי' קפד, תצז
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותומדבר יהודה (תשסב) עמ' שנו
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותומערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' פ, ח"ג עמ' קסב
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותועיונים במשלי עמ' תלג
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותורנת יצחק - פרק חלק עמ' שנה
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותושמועת יצחק - שלח א
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותושמן ראש - ימים נוראים עמ' קצג
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' כה, קכג, קכו, רפה
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קיז, רע
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רמד
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותותורת יחיאל בראשית עמ' פד
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין אותותורת מנחם חלק לא עמ' 189
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין לומנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה הראש הרביעי
קד ע"א34 בא ליטהר מסייעין לומנחת עני (תשעב) עמ' ג
קד ע"א34 בא ליטהרחשבון הנפש (תשעה) עמ' נח {ככל שיותר 'בא', יותר מסייעין לו}
קד ע"א34 בא ליטמא וכו' בא ליטהר וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רעג
קד ע"א34 בא ליטמא וכו' בא ליטהר וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שנט
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין בא ליטהר מסייעיםנחלת יעקב (תשעג) עמ' רפד, תפח
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא לטהר מסייעים אותוגור אריה בראשית פ"ו אות יח, שמות פל"ח הערה 24, במדבר פכ"ב אות יח, הערה 139, פי"ג הערה 52, פט"ו הערה 75, פכ"ט הערה 34
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא לטהר מסייעים אותודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קו, קצג, מועדים (תשנט) עמ' נו
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא לטהר מסייעים אותודרשות הצל"ח השלם עמ' תקו
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותואגרת הטיול (תשעה) עמ' קצה
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותוגנת אגוז (תשמט) עמ' שכב
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותומאמץ כח (תשעה) עמ' תטו
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' ריא, רלז
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותוס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ריח-ריט
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותועקבי אבירים (תשסה) עמ' קצא, רסז, תט, תיט
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות שצ, תמא
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותושל"ה (תשנז) פרשת נח אות טו, תולדות אות ל, ויצא אות יד, כד בהגה"ה, וישב אות לא, ויק"פ אות יט, ראה אות ט
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותותורת אביגדור ח"ג עמ' יד
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותותפארת צבי שמות עמ' קצא, רפה, רפח, תטו, תפא, תקט
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קל
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תרפו
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' [תרצה], תתקסה, ויקרא עמ' יח, ר, רצב, במדבר עמ' רחצ, תקנט-תקס, דברים עמ' ל, תב, מלכים עמ' מו
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כא, קל
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותופתגמי אורייתא ח"א עמ' רנד
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותוצמח צדיק (תשסז) עמ' תקלח
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותושל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות לב בהגה"ה, רצב, רצג בהגה"ה, עשרה מאמרות אות רכה, שער האותיות אות י ס"ק יד
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותותפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף יב ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) דף מח ע"ב, פסוק במה יזכה נער דף מג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רלט ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צד דף לד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ג דף קיב ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ב ע"ד, וסימן תקיו/ז דף קסו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יט דף קנט ע"ב; ארזי לבנון (שסא) ש' האמונה והבטחון פרק ז דף יב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה לב דף צז ע"א; זהר פרשת חיי שרה דף קכה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ח ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יג דף עד ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת תבא דף קמד ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף סב ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לג ע"א
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו ליטהר מסייעין אותוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיט, שנב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שמח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שה
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קל ע"ב
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף נא ע"א
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לוהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230, 279
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לוטוב טעם דברים עמ' יט
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לומאמר אסתר (תשסב) עמ' יז
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שנא
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לומסילות הנביאים שופטים עמ' תרז
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רלג
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לופרי צדיק בשלח אות יד, מסעי אות ב, כי תצא אות ח
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לוצלח רכב עמ' לא
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לושארית מנחם ח"ב עמ' רו
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לותורת חיים עה"ת עמ' לט-מ {היצה"ר אינו ניתן באדם ככלו היצה"ט}
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותופרדס המלך (תשסט) אות תכח, תקיח, תרנד, תשג
קד ע"א34 הבא לטהר מסיעין אותועת לעשות חלק א כלל ג שאלה כו, וחלק ב כלל ד שאלה כג, כה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעים אותואמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעים אותואפיקי ים עמ' תקכו
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעים אותושם דרך דברים עמ' רסד
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעים אותושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רסג
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותו וכו'דרשות הרא"ש דף מא ע"א דרוש מ
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותואבני אש (אויש) מועדים עמ' רג, רכב, רנד
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותואגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תי
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותואור יחזקאל - ימים נוראים עמ' טו
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותואמרות ה' השלם ח"ג עמ' רמב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותואמרי רבי שפטיה עמ' קסב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותובישורון מלך ח"א עמ' קעד
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותובן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפ
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותובני יששכר ח"א דף נד ע"א
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותודברי אמונה שמות עמ' ד, ח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותודרשות באר יצחק עמ' כב, ל, עה, פא, קח, קנה, קעב, קצד, קצט, ר
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותויגל יעקב (תשנג) בא אות לט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שיז
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוילקוט דברי חכמים בראשית סי' ח, שמות סי' רכב, ויקרא סי' קע
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוכוכבי אור (תשלד) עמ' קא, לא, קט, צ
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' נח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותולחם רב על סדור התפילה אות תתקל
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומאורי שערים עמ' קסט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קה, לד, לט, קנ, רצב, רצט, שפו, ת
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' ה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' קכג, קכה, שצ, תקלב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שד, שנא, שצב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נג
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומצווה ועושה ח"א עמ' קצח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומשך חכמה הפטרת וילך
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותומתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רז
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותונחמד ונעים (תשסח) כי תצא ד"ה כי תצא, ליקוטי תהלים ד"ה הרחב פיך, ד"ה פירוש אחר, פרקי אבות אות עח, פג, לקוטי אמרים אות קז, קט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוס' חסידים סי' ז, כח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוס' חסידים סי' ז, כח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותועבודת יצחק בראשית עמ' טז, לח, קיב, קפה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותועטרת ישראל (באהפאלי) עמ' כז
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותועירין קדישין השלם עמ' כז, קפג, רכה, תטו
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותועצי חיים על התורה עמ' ט, קע
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסד {כתיב מסייעין אותו בלשון רבים ולא בלשון יחיד מסייע אותו, שלא רק הקב"ה מסייע לאדם לטהר עצמו, אלא אף הצדיק מסייע לאדם לטהר עצמו}
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותופתח טוב עמ' רסד
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' יב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רנז
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צג, שיט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותוקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רלה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' יח, קצב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושדה יעקב עמ' ל
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן הטוב (תשסב) - סיפורים אות כח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קכט, דש, תעה, תרס
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קסט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקכה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רלא
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קנז
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' י, שח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושמן ראש סוכות ח"ב עמ' קצו
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושערי אורה (מילר) ח"א עמ' נב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותושפע חיים ח"ו עמ' עה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חמ"ו עמ' 49, חמ"ז עמ' 188
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חמ"ט עמ' 138
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חנ"ה עמ' 150
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חנ"ח עמ' 405, חנ"ט עמ' 106
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותפארת צבי בראשית עמ' רי
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותפארת צבי בראשית עמ' תתסא
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין אותותשובת השנה עמ' קלא
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין בידומחיר יין (תשעט) עמ' סט
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין וכו'בנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' צא
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוטיול בפרדס ח"א עמ' שמו, תכו, ח"ב עמ' רעא
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לו וכו'פחד יצחק - ראש השנה מאמר ו
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לואיתן האזרחי עמ' רסב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוארץ צבי (תשע) עמ' לא, מח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לובוצינא דנהורא (תשסז) עמ' צה, רלה
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוחכמת התורה בשלח עמ' תרמח
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוחשבון הנפש (תשעה) עמ' ל {מסתבר שמהלך התיקון יהיה מהיר}
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לויד אהרן עמ' כז, קמב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לולחמי תודה פתיחה דף ז ע"א
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לומכתב מאליהו ח"ג עמ' 92, ח"ג עמ' 85
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ז עמ' רב
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוערבי נחל (תשסד) עמ' רלג, תתקטו
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לוקב הישר (תשנט) ח"א פרק ו עמ' כג
קד ע"א34 הבא לטהר מסייעין לושמע יעקב (זיידא) עמ' קנט, קסב
קד ע"א34 הבא לטמא פותחים לוחלקת יהושע עמ' קצז הערה רטו, עמ' קפו הערה קכו
קד ע"א34 הבא לטמא פותחים לויד אהרן עמ' כג
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין והבא לטהר מסייעין בידותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עו, שסד, תרלד, תתסו, תתקד, א'קא
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר וכו'שעורי דעת ספר א עמ' קכח
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותודעת תורה במדבר עמ' קיד, קטז-קיז
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותוכתונת פסים (תשעא) עמ' צב, קנט, קצא
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותוצפנת פענח (תשסו) עמ' קסג, קצ
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותו וכו'ברכת מרדכי בראשית-שמות תנינא עמ' קצג, רפו
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותויסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר, ויכוח השואל והמשיב אות קעד, קונטרסים לחכמת אמת אות צד, קנב
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותועטרת צבי (טאקסין) דף צד ע"א
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין אותותהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קסז
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין לושבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק כג, פרק צב פסוק א, ג, פרק קמא פסוק ד
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין לואור חדש (הרטמן) פ"א אות 833-832
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לו הבא לטהר מסייעין לודרשות שמן רוקח עמ' שו
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רפב
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לוחכמת התורה נח עמ' תקמה
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לוחכמת התורה תולדות עמ' רמא
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' צו
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לופאר יעקב ח"ג עמ' תקנא
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתא
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רמא
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לוקול שמחה פ' בראשית סי' טז
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קלד
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' עא, תטו
קד ע"א34 הבא לטמא פותחין לושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' סא
קד ע"א34 הבא ליטהר וכו'בין המשפתים שמות עמ' רד
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעים אותוביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יט פסוק ג, פרק כ פסוק כד, פרק כח פסוק יז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעים אותומאור עינים (תשעה) עמ' תתקמד
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעים אותומי מרום ח"ז עמ' ז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעים אותושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קמו, קעו, רטז, שט, של, שסג, שסט, שע, תטו, תצז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעים אותושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 474-475
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו הבא ליטהר מסייעין אותומחשבת זקנים עמ' שכג
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו הבא ליטהר מסייעין אותומחשבת מוסר ח"א עמ' רצג
קד ע"א34 בא ליטמא פותחין לו הבא ליטהר מסייעין אותומאור עינים (תשעה) עמ' שסו, תפג
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותואור יהל ח"א עמ' לב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קלח, קסד, רעז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותואורות ונתיבות ח"ב שער ה פרק ב אות פד
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותואחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כד אות א
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותואמרי נפתלי ח"א עמ' קה
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותובינה לעתים (תשנד) דרוש לז עמ' רמא
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותובנין שאול עמ' לד, מה
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותובת עין (תשסז) עמ' קמט, קסח, רעז, שלה
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותודברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפד
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותודברי משה (שהם, תשמח) עמ' קלח
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותודברי משה (שהם, תשעג) עמ' קכג
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותודברי משה (שהם, תשעט) עמ' קכ
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותודרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש כד עמ' נה, דרוש נא עמ' קט, דרוש סא עמ' קס, דרוש סג עמ' קעה, דרוש סו עמ' רא, דרוש ע עמ' רטז, דרוש עב עמ' רכה, דרוש עט עמ' רנג, דרוש פג עמ' רסז, ח"ב דרוש קעה עמ' עג, דרוש קצד עמ' קס, דרוש רלה עמ' שיז, דרוש רמד עמ' שנב, דרוש רס עמ' תו, דרוש רסג עמ' תכב, דרוש רעז עמ' תק, דרוש רפז עמ' תקמט
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוהחכמה מאין עמ' צו
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 200, 10
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוהתורה והעולם ח"ג עמ' י
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוואני תמיד עמך עמ' מז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפו
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותויסוד ושורש העבודה שער הכולל פ"ט
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שיז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותולהורות נתן בראשית עמ' תלב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותולקחת מוסר ח"א עמ' תפט, תקלח
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותולקט שיחות מוסר ח"א עמ' כב, ל, שכח, שלח, תא
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותומאורות האריז"ל עמ' ריז אות יא, עמ' רכח אות כח
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותומבשרת ציון ח"ב עמ' נה
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותומסילת ישרים עמ' תרנה
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' ערב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותונטריקן (תשעד) עמ' נב, סג, קפה
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפח
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותופרי צדיק בשלח אות יד, מסעי אות ב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותוקדושת יצחק עמ' קסא
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותורב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ט, לט, סב, עט
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' כב, נב, סב, סח, עז, צט, רו, רז, רצח, שב, שי, שמא
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותורסיסי לילה סי' נד (עמ' 144), תקנת השבין סי' יא (עמ' 106, 113)
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותושם עולם (תשסו) עמ' קס
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותושמחת הנפש עמ' סז
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רמ
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותושפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעג
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותותאומי צביה עמ' שכא
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותותורת מנחם חי"א עמ' 282
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין אותותורת מנחם חנ"ג עמ' 164
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין בידואגרא דכלה ח"א עמ' צא, רנט
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין בידואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קפו, של
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לואור יחזקאל - מדות עמ' רסו
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לואלשיך על חמש מגילות עמ' לד, רעד
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1057
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לובאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ג
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לודרשות מהר"ם בנעט עמ' רכט, רמד
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רז, רמד, שע, תלג
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לוחכמת התורה קדושים עמ' רנט, שיב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמ, קצב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לוכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 260
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לומרפא לשון עמ' קמד, רל
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לומשמיע שלום עמ' קמ, קצב
קד ע"א34 הבא ליטהר מסייעין לונזר הקדש ח"א עמ' שכ, תקמ, ח"ב עמ' לח
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לו הבא ליטהר מסייעין אותופני חיים (פלג'י) עמ' שיד ע"א
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לו הבא ליטהר מסייעין בידווזרח השמש על התורה עמ' רנב
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לואור השמש (תשסח) עמ' סט
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לואור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' ר
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לובינה לעתים (תשנד) דרוש מ עמ' רנה
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לודברי יונה ח"א עמ' קנד
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לוחכמת התורה קדושים עמ' פב
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לולקט שיחות מוסר ח"א עמ' קלד, שכח, שלח
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לומנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעז
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לופרדס מרדכי עמ' רסז, תנט
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לותורת העולה (תשעה) עמ' פג
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לותורת העולה ח"א פרק יח
קד ע"א34 הבא ליטמא פותחין לו, תוס' הרא"שקריאה בקריה ח"א עמ' יט
קד ע"א34 ולענוים יתן חן בא ליטהר מסייעים אותושמלת אליעזר ח"ב עמ' כט
קד ע"א34 ולענוים יתן חן, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נד, ר
קד ע"א34 ש' שקר ת' אמת וכו'אפיקי ים עמ' מב
קד ע"א34 שי"ן וכו' אחדא כרעי' קאיאור תורה השלם (מזריטש) סי' עג
קד ע"א34 שי"ן שקר תי"ו אמת מ"ט שיקרא מקרבין מיליה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק ד פסוק ג
קד ע"א34 שי"ן שקר תי"ו אמתאוצרות חיים - יושר המידות עמ' רכא
קד ע"א34 שי"ן שקר תי"ו אמתאור הצבי עמ' 270
קד ע"א34 שי"ן שקר תי"ו אמתלב אביגדור עמ' קסח
קד ע"א34 שי"ן שקר תי"ו אמתמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רס
קד ע"א34 שי"ן שקר תי"ו אמתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תק הערה 12
קד ע"א34 שי"ן שקרחיים לגופא (תשסה) עמ' כה
קד ע"א34 שין וכו' אחדא כרעא קאימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' עג
קד ע"א34 שין שקר תי"ו אמת וכו' קושטא קאי שיקרא לא קאי וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן לה, קמג, קצד
קד ע"א34 שין שקר תיו אמתברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' ד
קד ע"א34 שין שקר תיו אמתס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יד
קד ע"א34 שין שקר תיו אמתעמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סא דף כז ע"ג, ומאמר סד דף כח ע"ד
קד ע"א34 שין שקר תיו אמתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' פח
קד ע"א34 תיו הוא אמתחיים לגופא (תשסה) עמ' לג
קד ע"א35 אותיות של אמת מרוחקים זה מזה ושל שקר מקורבים זה לזהאמרי השכל עמ' 26
קד ע"א35 אמת א' בראש מ' באמצע ת' בסוףלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קפט
קד ע"א35 אמת היינו תחלתן ואמצען וכו'פחד יצחק פורים ענין ז
קד ע"א35 אמת מרחקא מיליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תעה
קד ע"א35 אמת מרחקא מיליהחלקת יהושע עמ' קפב הערה קג
קד ע"א35 אמת מרחקא מיליהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריג
קד ע"א35 אמת מרחקא מיליהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתפה, א'קסז
קד ע"א35 אמת מרחקין מיליה שקר מקרבין מיליהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' עח
קד ע"א35 אמת מרחקין מילייהושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשלח
קד ע"א35 אמת מרחקן מיליה, רש"י - זו בתחילת אל"ף בי"ת וזו באמצע וזו בסוףתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקג, תתפה, א'קסז
קד ע"א35 ההבדל בין אותיות ש-ק-ר לבין א-מ-תקריאה בקריה ח"ב עמ' קלב-קלג
קד ע"א35 מ"ט אמת מרחקין מיליה ושקר מקרבין מיליה וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רנח
קד ע"א35 מ"ט שקר מקרבין מילי' אמתהדרת אליהו דרוש ה סי' א ד"ה ואמרנו
קד ע"א35 מ"ט שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קצח
קד ע"א35 מאי טעמא שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיחפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלח {מילת אמת נקרא כשהוא מרוחק ואילו שקר רק כשהוא קרוב, וכשתרחיק השקר תמצא אמצע וסוף בכ"ב אותיות התורה}
קד ע"א35 מאי טעמא שקר מקרבן מיליה וכו' ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה וכו' קושטא קאי שיקרא לא קאידברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א, ד, מהד' ט סי' מז
קד ע"א35 מאי טעמא שקר מקרבן מיליהלב אביגדור עמ' קסז
קד ע"א35 שקר מקרבין מיליה אמת מרחקין מיליהעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רכז
קד ע"א35 שקר מקרבין מיליהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' ריג
קד ע"א35 שקר מקרבן מילי' אמת מרחקא מילי' קושטא קאי שקרא לא קאיעלי שור ח"ב עמ' תקכב
קד ע"א35 שקר מקרבן מילי' אמת מרחקן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' נה, דברים עמ' לט, צד
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיח קושטא לא שכיחתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קן הערה קפב, פרק קמז פסוק טו הערה לג
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תנו
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליהתפארת יעקב יוסף עמ' מו
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליה אמת מרחקן מיליהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' מה
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליה אמת מרחקן מיליהתפארת משה עמ' קעג
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליה וכו' שקרא שכיח וכו'אפיקי ים עמ' מג
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליהאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פי"ט פסוק יא
קד ע"א35 שקר מקרבן מיליהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רנד, שלו
קד ע"א36 אמת אתלתא כרעי קיימיויברך דוד עמ' כה
קד ע"א36 אמת יש לו רגליםזאת זכרון (תשנב) אות עד, צ, קנ
קד ע"א36 אמת יש לו רגליםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' מד, תסג, תקמז, תקעט, תקפב
קד ע"א36 אמת יש לו רגליםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שמה
קד ע"א36 אמת יש לו רגליםפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שנה
קד ע"א36 אמת מלבן לבוניהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רט
קד ע"א36 אמת מלבן לבוניהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רסא
קד ע"א36 אמת קאי ושקרא לא קאיחיי נפש ח"ב עמ' קפו
קד ע"א36 ואמת מלבן לבוניה קושטא קאיאמרי נועם (מועדים) סי' ו לשבועות [מבן המחבר], סי' ב ליום ג דסוכות
קד ע"א36 ואמת מלבן לבוניהדבש השדה עמ' קמז
קד ע"א36 ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקמח
קד ע"א36 ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג
קד ע"א36 לשקר אין רגליםבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ג אות ד
קד ע"א36 מ"ט שקר אחר כרעא קאי וכו'אפיקי ים עמ' מד, שנה, תעה
קד ע"א36 מאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מלבן לבוניה קושטא קאי שיקרא לא קאיאגרת הטיול (תשעה) עמ' רא
קד ע"א36 מאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי וכו'טיול בפרדס ח"א עמ' רצד
קד ע"א36 מלבן לביני וקושטא קאיאגרא דכלה ח"א עמ' תקכה
קד ע"א36 קושטא קאיתורת אביגדור ח"א עמ' צא
קד ע"א36 קושטא קאירב ייבי (תשסט) ח"א עמ' סה
קד ע"א36 קושטא קאי ושיקרא לא קאיתפארת צבי במדבר עמ' קיב, קסו
קד ע"א36 קושטא קאי ושיקרא לא קאיתפארת צבי בראשית עמ' מ, שעט
קד ע"א36 קושטא קאי ושיקרא לא קאיתפארת צבי שמות עמ' שמג
קד ע"א36 קושטא קאי ושקרא לא קאיבת עין (תשסז) עמ' יב, קעח
קד ע"א36 קושטא קאי ושקרא לא קאימגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' רמא
קד ע"א36 קושטא קאי ושקרא לא קאיקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' צז
קד ע"א36 קושטא קאי לעולםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' דש
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאידרכי אמונה דרך ד, צא
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאידרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רצו
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיאור אברהם במדבר עמ' קסד
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 715, פ"א אות 656, פ"ז אות 75
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' כו, שער תורת האדם סי' כט
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 68, 69, באר ז הערה 2
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שכט, תקמה, שמות עמ' תשכט, תתקכב, במדבר עמ' תצא, תשנא, דברים עמ' קלח, תרנא
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיבשבילי אמונה ח"ב עמ' רכג
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאידרך חיים (תשלה) עמ' קעו
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיהר יראה מאמר כ
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיחיי נפש ח"א עמ' קסד ע"ב
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאימסילות הנביאים שופטים עמ' רלז
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאימראה יחזקאל (תשסד) עמ' לט
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאינזר הקדש ח"ג עמ' מב
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קכט, רלג
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאישיחות ר' ראובן עמ' מה
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיתהלה לדוד (והרמן) פרק יב פסוק ד הערה ג, פרק כה פסוק י הערה יד, פרק מו פסוק ח הערה ה
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיתורת אביגדור ח"ד עמ' קטו
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיתורת חיים עה"ת עמ' קל {וכיון שהאמת יש לו קיום, הריהו מקור החיים}
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאיתפארת ראובן עמ' רע
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרא לא קאי, ורש"יהר יראה מאמר עב
קד ע"א36 קושטא קאי שיקרי לא קאייגל יעקב (תשנג) תרומה אות קל
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאיאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' תנז
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאידברי יואל פ' בחוקותי דף שצח ע"א
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאידרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות נא
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תכד
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאייד אהרן עמ' פא
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאיכתונת פסים (תשעא) עמ' שטו
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאיליהודים היתה אורה עמ' ט
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאימטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' עג
קד ע"א36 קושטא קאי שקרא לא קאישיחת מלאכי השרת עמ' 85
קד ע"א36 קושטא קאיאסופת מערכות במדבר עמ' רכג
קד ע"א36 קושטא קאיבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' כא
קד ע"א36 קושטא קאיבני יששכר ח"ב דף נז ע"ב, פד ע"ב, קיב ע"ג
קד ע"א36 קושטא קאידברי יואל מועדים ח"ב הושענא רבה דף תפב ע"ב
קד ע"א36 קושטא קאידברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקכ
קד ע"א36 קושטא קאיויגד יעקב עמ' תנ, תקנד
קד ע"א36 קושטא קאיזכות ישראל - עשר עטרות פרק ג אות טו, פרק ו אות סט
קד ע"א36 קושטא קאיזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שס
קד ע"א36 קושטא קאיטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
קד ע"א36 קושטא קאיישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ב, מג, נד, נז, סא, צא, שמות עמ' נא, ויקרא עמ' מה
קד ע"א36 קושטא קאילקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמו
קד ע"א36 קושטא קאימגדל עוז (תשעח) עמ' רכז
קד ע"א36 קושטא קאימגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תקפה, תשלז
קד ע"א36 קושטא קאימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שנג, תכה, תקפג
קד ע"א36 קושטא קאי+מטר השמים - עמודי העולם עמ' רפז
קד ע"א36 קושטא קאימנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קב
קד ע"א36 קושטא קאימשמרת איתמר (תשסה) עמ' תעב
קד ע"א36 קושטא קאינתיבות עולם ח"א עמ' קצה
קד ע"א36 קושטא קאיעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רסד
קד ע"א36 קושטא קאישמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפג
קד ע"א36 קושטא קאישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שסג
קד ע"א36 קושטא קאישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שמג
קד ע"א36 קושטא קאישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קב, רכט, רלד
קד ע"א36 קושטא קאישמן ראש סוכות ח"א עמ' נט, שעז
קד ע"א36 קושטא קאיתאומי צביה עמ' כו
קד ע"א36 קושטא קאיתורת מהרש"ל עמ' סה
קד ע"א36 שיקרא אחדא כרעא קאיתורת אליהו עמ' קעג
קד ע"א36 שיקרא אחדא כרעא, רש"י - כל אות ואות שבו אחרא כרעא קאישבט מישראל (קרמניץ) פרק ד פסוק ג
קד ע"א36 שיקרא אחדא כרעיה קאידעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רה
קד ע"א36 שיקרא אחדא כרעיה קאידעת תורה בראשית עמ' קמו
קד ע"א36 שיקרא אחדא כרעיה קאישפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קעו
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםאמת ליעקב (ניניו) מערכת ה אות כח
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קמד
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רב
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםמחברת הקודש (תשסה) עמ' לז, מט
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא כג
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםמצת שימורים (תשסא) עמ' שפד
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' ח
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' כ
קד ע"א36 שקר אין לו רגליםשמע יעקב (זיידא) עמ' קה
קד ע"א36 שקרא לא קאי קושטא קאייד אהרן עמ' קנו
קד ע"א37 א"ב דא"ת ב"ש ואח"ס בט"עדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רמב
קד ע"א37 א"ת ב"ש אח"ס בט"ע גי"ףתפארת צבי בראשית עמ' עג, פא
קד ע"א37 א"ת ב"ש וכו' מפני שבעטו בגי"ף, ורש"יאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רא
קד ע"א37 א"ת ב"ש וכו'אפיקי ים עמ' מז
קד ע"א37 א"ת ב"שברית אברם עמ' תקעב
קד ע"א37 א"ת ב"שתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' סט
קד ע"א37 אלפא ביתות דא"ת ב"ש, וא"ל ב"ם, ואי"ק בכ"רערבי נחל (תשסד) עמ' קמג
קד ע"א37 כמה מיני א"בפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שפא
קד ע"א37 שיקרא לא קאיגור אריה דברים פט"ז הערה 106
קד ע"א37 שיקרא לא קאיתורת מנחם חנ"ד עמ' 296
קד ע"א37 שקרא לא קאידעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות רמב
קד ע"א37 שקרא לא קאיקל"ח פתחי חכמה - בהקדמה
קד ע"א37 שקרא לא קאיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רנג, רנז
קד ע"א38 ג"ר גופו טימא ארחם עליואפיקי ים עמ' מט
קד ע"א38 ד"ק דלתותי נעל קרניו לא אגדעאפיקי ים עמ' נ
קד ע"א38 עד כאן מדת רשעים וכו'אפיקי ים עמ' נא
קד ע"א39 אבל מדת צדיקים א"ת ב"ש וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כז אות כח
קד ע"א39 אם אתה בוש גור בדוקאדיר במרום ח"ב פ' קסג
קד ע"א40 אין אתה מזדעזע מן השטן וכו'אפיקי ים עמ' נד
קד ע"א40 ה"ץ וכו' חציצה עושה בינך וכו'אפיקי ים עמ' נג
קד ע"א41 אמר שר של גיהנום לפני הקב"האור הצבי עמ' 305
קד ע"א41 אמר שר של גיהנוםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קכב
קד ע"א41 אמר שר של גיהנם לים כל וכו'אפיקי ים עמ' נו
קד ע"א41 י"ם כ"ל אמר שר של גיהנם לפני הקב"ה רבש"ע לים כל, ורש"י - גיהנם קרוי ים כל, לפי שהרוב הולכים שםשם יחזקאל עמ' תקיד
קד ע"א42 אני אחוס עליהם מפני שבעטו בגי"ף וכו'אפיקי ים עמ' נז
קד ע"א43 אין לך חלק בהם וכו'אפיקי ים עמ' נח
קד ע"א43 אין לך חלק להיכן אוליכם לגן הדסאפיקי ים עמ' ס
קד ע"א43 אמר שר של גיהנם מרי זניני וכו'אפיקי ים עמ' נט
קד ע"א44 א"ב דא"ל ב"םדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מד
קד ע"א44 אמר לו א"ל ב"ם ג"ן ד"סאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' עא
קד ע"א44 אמר ליה א"ל ב"ם ג"ן ד"ס להיכן אוליכן לגן הדס וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כ אות כב
קד ע"א44 להיכן אוליכן לגן הדסמבשרת ציון ח"ג עמ' קלו
קד ע"א45 אמר גהינם לפני הקב"ה רבש"ע עיף אנכיבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טו למילה דף סה ע"א
קד ע"א45 אמר גיהנום לפני הקב"ה וכו' הללו זרע יצחקישראל קדושים עמ' 19, דובר צדק עמ' 75
קד ע"א45 אמר גיהנם לפני הקב"ה רבש"ע עיף אנכידרשות הצל"ח השלם עמ' קמג
קד ע"א45 אמר שר של גיהנם רבש"ע עיף אנכי וכו'אפיקי ים עמ' סב
קד ע"א45 אמרה גהינם לפני הקב"ה עיף אנכי וכו'כתנות אור עמ' לג
קד ע"א45 הללו זרעו של יצחק וכו'אפיקי ים עמ' סב
קד ע"א45 הללו זרעו של יצחקמשך חכמה בראשית פ' כח פס' יג
קד ע"א45 ז"ץ ח"ק הללו זרע יצחקמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נח
קד ע"א46 ט"ר י"ש כ"ת נטור לי יש לי כתות של עע"ז שאני נותנם תחת זרעו של יצחקשבט מישראל (קרמניץ) פרק יח פסוק מו, פרק מט פסוק ט, פרק נה פסוק כא
קד ע"א רש"י - אמ"ת ראש תוך סוף, א' בראש מ' באמצע ת' בסוףלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קסז, קפט
קד ע"א רש"י - ההבדל בין אותיות ש-ק-ר לבין א-מ-תקריאה בקריה ח"ב עמ' קלג
קד ע"א רש"י - לכן רמזו בתליית רגל שמכינין לו פתח לשוב ביושר ואין צריך להקיף תחת רגל הקו"ףשבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק ז
קד ע"א רש"י - נאמן כפוף, אדם כשר צריך להיות כפוף ועניו, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבאצמח דוד (סקאליע) עמ' רצא
קד ע"א רש"י - פה פתוח בשעת המכנסים פזר, פה סתום בשעת המפזרים כנס, אם יש גדול ממךתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפה
קד ע"א רש"י - שהיו נקראות בפנים כסדר ומבחוץ בהיפךגור אריה שמות פל"ב אות יז
קד ע"א רש"י ד"ה אמת - זו בתחילת אל"ף בי"ת וזו באמצע וזו בסוף, וד"ה אחד כרעא - כל אות ואות שבו עומדת על רגל אחדדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' א, מהד' ט סי' מו
קד ע"א רש"י ד"ה אמת מרחקן מילי' - תיבת אמת וכו'פחד יצחק סוכות מאמר טו, יז
קד ע"א רש"י ד"ה נאמן כפוף - אדם כשר צריך להיות כפוף ועניו וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סב
קד ע"א רש"י ד"ה סימנים וכו' - דלא תשכחנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
קד ע"א רש"י ד"ה סימניםמגילת סמנים עמ' ג, ד
קד ע"א תוס' - הדרדקי היו רבי אליעזר ורבי יהושעהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' ע
קד ע"א תוס' ד"ה אמר ליהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות ד
קד ע"א תוס' ד"ה אמרויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' מ
קד ע"א מהרש"א ד"ה דאפילו - דהיינו דשכחום אחרי מות משה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' מג ד"ה אך
קד ע"ב01 הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייבדברי יונה ח"א עמ' רעד
קד ע"ב04 ונהגין זה עם זה, ורמב"ם בפיהמ"שהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קעז
קד ע"ב04 ונהגין זה עם זה, ורמב"ם בפיהמ"שהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קעה
קד ע"ב05 הכותב על בשרו חייב וכו' כתב במשקין וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' ריז
קד ע"ב05 על בשרו חייבהכתב והקבלה דברים פי"ד פסוק א
קד ע"ב08 באבק דרכים וכו' פטור, ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכד
קד ע"ב10 הכותב אות אחת סמוך לכתב וכו' פטורחנן אלקים עמ' רי
קד ע"ב10 כתב אות אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רעז
קד ע"ב11 כתב ע"ג כתב פטוראדרת אליהו (קוצין) ח"א עמ' 80
קד ע"ב14 כתב אות אחת נוטריקון פטורכסף נבחר (מרגליות) עמ' קמד
קד ע"ב14 כתב אות אחת נוטריקןפירושי ראשונים
קד ע"ב19 חרתא דאושפכיאגרא דכלה ח"א עמ' קג
קד ע"ב24 בן סטדא הוציא כשפים ממצריםדובר צדק (זילבר) עמ' סג
קד ע"ב24 והלא בן סטדא הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרונחל חיים סי' סד
קד ע"ב24 על אותו האישאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
קד ע"ב26 אין מביאין ראי' מן השוטיםתורת מנחם חי"ז עמ' 64
קד ע"ב26 ואין מביאין ראיה מן השוטיןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יג אות א
קד ע"ב27 אמו מרים מגדלא נשיא הואי כדאמרי בפומבדיתא סטית דא מבעלהחמשה מאמרות (תשסט) - משיב מפני הכבוד ד"ה אלא ודאי ברור
קד ע"ב32 היה צריך לכתוב השם וכתב יהודה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' קמט-קנ
קד ע"ב33 מעביר עליו קולמוס ומקדשומשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רצה
קד ע"ב36 ארג חוט אחד והשלים את הבגד חייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצט
קד ע"ב40 כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי חייב וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' סג
קד ע"ב40 כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי חייב ורש"י ד"ה מחוסרצלח רכב עמ' רצא
קד ע"ב40 כתב אות אחת בטבריא ואחת בצפוריצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צה
קד ע"ב40 להשלים שאניפחד יצחק - יום הכפורים מאמר לב
קד ע"ב40 להשלים שאניפחד יצחק שבועות מאמר כד
קד ע"ב48 כגון שנטלו לגגו של חי"תשופרא דישראל (תשסו) עמ' רנח
קד ע"ב48 נטלו לגגו של חי"ת ועשאו שני זיני"ןנטריקן (תשעד) עמ' מד
קד ע"ב48 נטלו לגגו של חי"תלקוטי שיחות חי"א עמ' 248
קד ע"ב48 שנטלו לגגו של חי"ת ועשאו שני זיינין, ורשב"א ור"ןפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה מ
קד ע"ב רש"י ד"ה ועשאו שני זייני"ןשופרא דישראל (תשסו) עמ' רנט
קה ע"א05 לימוד מראשי תיבותס' ג' תמוז תשנד עמ' ש
קה ע"א05 מנין ללשון נוטריקון מה"ת שנאמר וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 275
קה ע"א05 מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנאמר וכו' אנכי אנא נפשי כתיבת יהביתמאור עינים (תשעט) עמ' שה, שז
קה ע"א05 מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנאמר וכו' אנכי אנא נפשי כתיבת יהביתמאור עינים (תשנח) עמ' קפה, קפו
קה ע"א05 מנין ללשון נוטריקון מן התורההמאור הגדול (גר"א) עמ' תריד
קה ע"א05 מנין לנוטריקון מן התורה שנאמר אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבהלחמי תודה פתיחה דף ב ע"ב
קה ע"א05 מנין לנוטריקוןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יג ע"ב
קה ע"א05 מנין לנוטריקון מן התורה שנאמר אנכי אנא נפשי כתבית יהביתמאור עינים (תשעה) עמ' שח
קה ע"א05 נוטריקוןהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כד
קה ע"א05 נוטריקון מה"תלקוטי שיחות ח"י עמ' 1
קה ע"א05 נוטריקון מן התורהנועם אליעזר בראשית עמ' רפב בהג"ה
קה ע"א05 נוטריקון מן התורה מניין וכו' אנכי אנא נפשי כתבית יהביתאמרי השכל עמ' 93
קה ע"א05 נוטריקוןעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רמח {היינו ראשי תיבות, וכולל שמכלל לאו אתה שומע הן}
קה ע"א05 מנין ללשון נו"ט מה"ת וכו' אנכי נוט'חמודי צבי שמות עמ' רכט, רע
קה ע"א05 מנין ללשון נוטריקון וכו' אנכי אנא נפשי כתיבת יהביתתורת איש ח"ב עמ' פו, תמו
קה ע"א05 מנין ללשון נוטריקון מן התורהנחלת יעקב (תשעג) עמ' סו
קה ע"א05 נוטריקון מן התורה וכו' והוא קללני קללה נמרצת נוטריקון נואף הוא מואבי הוא רוצח הוא צורר הוא תועבה הואכסף נבחר (מרגליות) עמ' שז
קה ע"א06 אב המון גויים נתתיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' ר
קה ע"א06 אברהם, אב המון גויםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קכג
קה ע"א06 אב המון גוים נדרש בנוטריקוןאמרות ה' השלם ח"א עמ' רסו
קה ע"א06 אב נתתיך לאומות בחור נתתיך באומות ותיק נתתיך באומות וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קלח
קה ע"א06 כי אב המון גוים נתתיך אב נתתיך לאומות בחור נתתיך באומות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' צג, קד
קה ע"א07 המון חביבהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כד {ה מתחלף ב-ח}
קה ע"א07 חביב נתתיך באומות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קה
קה ע"א08 מלך נתתיך באומותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נ
קה ע"א08 מלך נתתיך לאומותמשנת חיים בראשית עמ' שמ
קה ע"א10 א'נא נ'פשאי כ'תבית י'הביתבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' כב
קה ע"א10 אנא נפשאי כתבית יהביתדברי שמואל (תשיג) עמ' קמח
קה ע"א10 אנא נפשאי כתבית יהביתטוב טעם שמות עמ' קמב
קה ע"א10 אנא נפשאי כתבית יהביתמי מרום ח"ח עמ' קסח, ח"ט עמ' לו, פח
קה ע"א10 אנא נפשאי כתביתראש דוד (תשמו) עמ' רצב ע"א
קה ע"א10 אנא נפשי כתביה יהביתדברי מנחם (היימליך) עמ' רלט, שיט, שנו
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתאורחות דוד עמ' פא
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתבי חייא ח"ב עמ' כח
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקיח
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתלקוטי שושנים (תשמו) עמ' מז
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתלקוטי שיחות חל"ז עמ' 172
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתמאור עינים (תשעה) עמ' שי
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רעג
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתצבא אהרן - שבת תשובה עמ' רנ
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קכב
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית (לגירסת הע"י - ורש"י - אני בעצמי)תורת מנחם ח"ח עמ' 170, 210, 238, ח"ט עמ' 55, חי"ב עמ' 29, 221, חי"ג עמ' 178, חי"ד עמ' 89, 121, חט"ז עמ' 241, חי"ט עמ' 305, ח"כ עמ' 245, חכ"ג עמ' 52, 159
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתלקוטי שיחות חל"ב עמ' 273, 23
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתמדבר קדש מועדים ח"א עמ' קעח
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתס' ג' תמוז תשנד עמ' לז, ע
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהביתשארית מנחם ח"ב עמ' ע
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חכ"ז עמ' 319
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חל"ז עמ' 26, 206, 241
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חל"ח עמ' 153, 274, חלק מ עמ' 52, 247
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חלק לב עמ' 393, חלק לד עמ' 32, 179, 261
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חמ"ב עמ' 305, חמ"ד עמ' 105, 225
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חמ"ה עמ' 150
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 429, חמ"ט עמ' 178, 250
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חנ"א עמ' 212
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חנ"ד עמ' 155, 204, חנ"ו עמ' 197
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 16, חס"א עמ' 122
קה ע"א10 אנא נפשי כתבית יהבית, וע"י, רש"י ומהרש"אתורת מנחם חלק לא עמ' 29, 50
קה ע"א10 א'נא נ'פשי כ'תיבת י'הביתבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' יח, כד, כה, מז, נג, קלב
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכו ד"ה הלא
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קכה, קכז, קלב
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 188
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהבית וכו' אמירה נעימה כתיבה יהיבה וכו'דרשות מעבר יבק עמ' קיג
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תתקא
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתמשמיע שלום עמ' קכה, קכז, קלב
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתפרי החג - הקדמה דף א ע"א-ע"ג
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשכב הערה 84
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהבית, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמא, דברים עמ' צו
קה ע"א10 אני נפשי כתיבת יהביתכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות יא
קה ע"א10 אנכ"יתורת חיים (קאסוב) עמ' לד
קה ע"א10 אנכ"י א'נא נ'פשי כ'תבית י'הביתדברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' קו, קלו
קה ע"א10 אנכ"י אנא נפשי כתבית יהבית וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קו
קה ע"א10 אנכ"י 'אנא 'נפשי 'כתבית 'יהביתלב אריה שבועות חיתון תורה אות א
קה ע"א10 אנכ"י נוט' א'מירה נ'עימה כ'תיבה י'היבהתפארת צבי שמות עמ' רסד, רפג, ש
קה ע"א10 אנכ"י נוט' א'מירה נ'עימה כ'תיבה י'היבתתפארת צבי במדבר עמ' ג
קה ע"א10 אנכ"י נוט' א'נא נ'פשי כ'תבית י'הביתתפארת צבי במדבר עמ' ג
קה ע"א10 אנכ"י נוט' א'נא רפשי כ'תבית י'הביתתפארת צבי שמות עמ' שו
קה ע"א10 אנכ"י נוטריקוןילקוט הגרשוני ח"א
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמח, רסב
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתזרע קודש - מועדים עמ' פד
קה ע"א10 אנכי 'אנא 'נפשי 'כתבית 'יהביתלב אריה פרשת יתרו אות לג
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' טו
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהבית אמירה נעימא כתיבה יהיבנאעמק תפלה (תשסו) עמ' סא, קכד
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתאור הצבי עמ' 38, 267
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתנפש החיים (תשמג) עמ' 44
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 329 ,245
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתבית יהביתשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 192 ,76 ,14
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתביתדעת שבת עמ' רסח
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתיבת יהביתתורת חסד (סופר) עמ' רפא
קה ע"א10 אנכי לשון נוטריקוןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רעו
קה ע"א10 אנכי נוט' אנא נפשי וכו'קדושת לוי (תרצט) דף מו ע"ב, קה ע"ג
קה ע"א10 אנכי נוט' אנא נפשי כתבית יהביתתפארת יעקב יוסף עמ' עא
קה ע"א10 אנכי נוט' אנא נפשי כתיבת יהביתאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ח אות י
קה ע"א10 אנכי נוט' אנא נפשי כתיבת יהביתחיי נפש ח"ג עמ' קנח, רסב
קה ע"א10 אנכי נוטריקוןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' ו
קה ע"א10 אנכי נוטריקוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנה
קה ע"א10 אנכי נוטריקוןשנות ימין דף קעג ע"ג
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקמא
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית רבנין אמרי אמירה נעימה וכו' א"ד אנכי למפרע יהיבה וכו'זרע שמשון (תשסג) יתרו אות מז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתזכרון משלי עמ' סט אות קצב
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתעמודיה שבעה עמ' *סג
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רפט, שמות עמ' שצז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שח
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקנה הערה 115, תקנח-תקס, תקסא, תקסא הערה 163, תקסב, תקסג, תקסג הערה 173
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית ורבנן למפרעברכת שמואל (תמב) ח"א דף ה ע"א
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית רבנן אמרי וכו' איכא דאמרי וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כח
קה ע"א10 אנכי נוטריקון א'נא נ'פשי כ'תבית י'הביתחיי נפש ח"ו עמ' קמד
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתמי מרום ח"ד עמ' פא
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ג דף מא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לז דף לב ע"ד; של"ה (תט) מ' שבועות דף קצב ע"א; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ד ע"א
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 162, 530, 531
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהיבתדעת תורה ויקרא עמ' קמ
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתדברי שמואל (תשנח) עמ' קנד
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תפג, ח"ו עמ' קכא
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקעח, תקצז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתברית שלום (תעח) דף מח ע"א
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתברית שלום (תשסח) עמ' שד
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' וישב מאמר ו
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קכא, שמב
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתנועם אלימלך (תשסא) עמ' תכז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית וכו'שפע חיים ח"ו עמ' פז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' קעז ד"ה אמרו
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהשארית מנחם - מאמרים עמ' קפט, קצה, קצו, רטז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קפז
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתאור הישר בראשית דף ג ע"ב
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתמאורי שערים עמ' ו
קה ע"א10 'אנכי' נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף קד ע"א
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית, רבנן אמרי, אמירה נעימה כתיבה יהיבהמשנת רבי אליעזר (טרילנגר) עמ' קח
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קיב
קה ע"א10 אנכי נוטריקון וכו', ורש"ילמחר אעתיר עמ' קמב
קה ע"א10 אנכי נוטריקוןתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קיא
קה ע"א10 אנכי נוטריקין אנא נפשאי כתבית יהבית וכו'חדרי בטן פרשת במדבר ד"ה ובזה אפשר
קה ע"א10 אנכי נוטריקין אנא נפשי כתבית יהביתלקוטי שיחות ח"י עמ' 162, חי"ט עמ' 182, חכ"א עמ' 145, חכ"ג עמ' 33, 32, 40
קה ע"א10 אנכי נוטריקין אנא נפשי כתיבת יהביתקדושת יו"ט ח"א דף מז ע"א
קה ע"א10 אנכי נוטריקין אנא נפשי כתיבת יהביתמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ריח
קה ע"א10 אנכי נפשי כתבית יהביתאבן שוהם (פינסק) עמ' 81
קה ע"א10 נוטריקון אנכידברים אחדים (תשמו) עמ' קעט, שסא
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בחקותי ח
קה ע"א10 אנא נפשי כתיבת יהביתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' צה
קה ע"א10 אנכ"י א'נא נ'פשי כ'תיבת י'הביתבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנט
קה ע"א10 אנכ"י נוטריקון אנ"א נפש"י כתבי"ת יהבי"תלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' פא, קלה
קה ע"א10 אנכ"י נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתבאר שרים פרשת שמות דרוש ה אות א
קה ע"א10 אנכי א'נא נ'פשי כ'תיבת י'הביתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' נב
קה ע"א10 אנכי אנא נפשי כתיבת יהביתשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' קט
קה ע"א10 אנכי נוט' אנא נפשאי כתבית יהבית ורבנן אמרו אמירה נעימה כתיבה יהיבהחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסו
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתבן מלך - חכמה ומוסר עמ' שז, שנד
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שג
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתאגרת הטיול (תשעה) עמ' שנג
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתבישורון מלך ח"א עמ' רסה
קה ע"א10 אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתפניני שבח עמ' סח
קה ע"א10 כתיבת יהביתניבי זהב עמ' תקלז
קה ע"א11 אמירה נעימה כתבית יהביתשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יט
קה ע"א11 אנכ"י אמירה נעימה כתבית יהביתמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' ל
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימהכוונת הלב עמ' קע
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבהעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שג
קה ע"א11 אמירה נעימה וכו'מקוה המים (שטעגר) עמ' קכב-קכג
קה ע"א11 אמירה נעימה כתיבהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקנב ד"ה אמירה
קה ע"א11 אמירה נעימה כתיבה יהבית או אנא נפשי כתבית יהביתלקחת מוסר ח"ב עמ' קפט, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' צד
קה ע"א11 אמירה נעימה כתיבה יהיבאעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קסב
קה ע"א11 אמירה נעימה כתיבה יהיבהאור ישע (ראפשיץ) עמ' כב
קה ע"א11 א'מירה נ'עימה כ'תיבה י'היבהבנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' יח
קה ע"א11 אמירה נעימה כתיבה יהיבה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמא
קה ע"א11 אמירה נעימה כתיבה יהיבהדרשות לחם שלמה עמ' רלו, רצה
קה ע"א11 אנכ"י נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבהתהלה לדוד (והרמן) פרק יד פסוק ז הערה ד
קה ע"א11 אנכי אמירה נעימה וכו' וא"ד למפרע יהיבה כתיבה וכו'ברכת שמואל (תמב) ח"ב דף כב ע"ב
קה ע"א11 אנכי אמירה נעימה כתיבה וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' פח
קה ע"א11 אנכי אמירה נעימה כתיבה יהיבהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קנא
קה ע"א11 אנכי אמירה נעימה כתיבה יהיבה וכו'ברכת שמואל (תמב) ח"ב דף נז ע"א
קה ע"א11 אנכי נוט' אמירה נעימה וכו'קדושת לוי (תרצט) דף מה ע"ג, מו ע"ג
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה וכו'לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קיז
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתובה יהיבהפנים מסבירות עמ' שכח
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבהלקט אמרי קודש - שמות עמ' קז, במדבר עמ' נז
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבה וכו'פאר יעקב ח"א עמ' קצז, ח"ב עמ' תשב, ח"ג עמ' שסו
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבה ולמפרע יהיבה כתיבה נאמנין אמריהטיול בפרדס ח"א עמ' ער
קה ע"א11 אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבהנחלי מים (מלאח) עמ' עז, צ
קה ע"א11 אנכ"י נוטריקון א'מירה נ'עימה כ'תיבה י'הבית, איכא דאמרי אנכ"י למפרע י'היבא ב'תיבה נ'אמנים א'מריהויברך דוד עמ' קצז
קה ע"א11 אנכי נוטריקון וכו' אמירה נעימה כתיבה יהיבה וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' רמח
קה ע"א11 אנכי נוטריקון וכו' רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כט
קה ע"א11 רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהמשך חכמה שמות פ' כ פס' ב
קה ע"א14 ירט נוטריקון יראה ראתה נטתהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רלב
קה ע"א14 ירט נוטריקון יראה ראתה נטתהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנד
קה ע"א14 כי ירט הדרך לנגדי יראה ראתה נטתהחכמה ומוסר ח"ב עמ' שסח
קה ע"א14 כי ירט הדרך לנגדי יראה ראתה נטתהקרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא פרק יד דף פ ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בלק דף קכו ע"ב
קה ע"א14 כי ירט הדרך נוטריקן יראה ראתה נטתהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שמט
קה ע"א14 כי ירט הדרך לנגדי - יראה, ראתה, נטתהעקבי אבירים (תשסה) עמ' שיג
קה ע"א15 כרמ"ל, כ"ר מ"לפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שלג
קה ע"א15 כרמל כר מלאפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שמג
קה ע"א15 כרמל כר מלאקרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא פרק יד דף פ ע"ג
קה ע"א16 והוא קללני קללה נמרצתשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' סט, עט
קה ע"א17 נואף הוא מואבי הוא רוצח הוא צורר הוא תועבה הואתורת אביגדור ח"ב עמ' עו
קה ע"א17 נוטריקון נמרצתראש דוד (תשמו) עמ' שכג ע"ב
קה ע"א17 נמרצת, מואבי היאברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 300
קה ע"א17 קללה נמרצת מואבי הוא וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' עא, עג
קה ע"א17 קללה נמרצת נואף הוא וכו'כתנות אור עמ' תרטז
קה ע"א17 קללה נמרצת נוטריקין נואף הוא מואבי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ב דף שעו/ז ע"א
קה ע"א19 ומה נצטדק נכונים אנחנו צדיקים אנחנו טהורים אנחנו דכים אנחנו קדושים אנחנודרשות באר יצחק עמ' מג
קה ע"א19 מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדקבמי התורה עמ' שנא
קה ע"א19 מה נדבר ומה נצטדק נכונים אנחנו צדיקים וכו'זרע שמשון (תשסג) מקץ אות לב
קה ע"א20 נכונים אנחנו וכו'בית ישי (תשסד) דרשות עמ' קעז
קה ע"א20 נכונים אנחנו צדיקים אנחנו וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש ט עמ' נה
קה ע"א20 נכונים אנחנו צדיקים אנחנו טהורים אנחנו דכים אנחנו קדושים אנחנומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ימים בטבת יג
קה ע"א20 צדיקים אנחנומפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רפב {השבטים מכרו את יוסף כי כך יצא להם ע"פ דין תורה והיו בטוחים שעשו ע"פ דין}
קה ע"א20 צדיקים אנחנו וכו'וזרח השמש על התורה עמ' עו {הבינו שזה בגלל מכירת יוסף כי לא מצאו אצלם שום חטא אחר}
קה ע"א21 הכותב שתי אותיות בשתי העלמות אחת שחרית וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' צה
קה ע"א26 האורג שלשה חוטיןאמרי יוסף שמות דף קס ע"ב
קה ע"א27 רא"א האורג שלשה שני חוטין בתחילה ואחד על האריג חייביוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצט, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ק
קה ע"א27 רבי אליעזר אומר האורג ג' חוטיןצמח צדקה עה"ת עמ' קמ
קה ע"א37 האורג שתי חוטין דומה לצלצולברית שלום (תעח) דף פב ע"ג
קה ע"א38 העושה שתי חוטין דומה לצלצולברית שלום (תשסח) עמ' תקכז
קה ע"א רש"י - פירוש כרמל ביחס לתבואהבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ה אות ד
קה ע"א רש"י ד"ה מלך נתתיךפירושי ראשונים
קה ע"ב01 הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלים פטורים וכו'איש אמונים דף קיח ע"א
קה ע"ב01 הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין פטוריןשער המלך (תשנז) עמ' תקפז
קה ע"ב01 הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין פטורין וכו' דקא עביד נחת רוח ליצרורוח נכון עמ' ש
קה ע"ב01 הקורע בחמתו כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' יצא, רמג, רמה
קה ע"ב02 במשנה וכלויקהל משה (וייס) עמ' קלה ריש סי' ו [הלכה]
קה ע"ב02 וכל המקלקלין פטוריןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קעו
קה ע"ב02 כל המקלקלין פטוריןלחמי תודה דף מט ע"א, צא ע"א, קנו ע"א
קה ע"ב02 כל המקלקלין פטוריןס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רז
קה ע"ב02 כל המקלקלין פטוריןתורת מנחם חי"א עמ' 116
קה ע"ב02 מקלקל פטור, ע"מ לתקן חייבתורת מנחם חמ"ד עמ' 288
קה ע"ב02 מקלקל על מנת לתקןחקל יצחק (תשסג) עמ' קנח
קה ע"ב04 סיט כפולברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכא
קה ע"ב07 הקורע בחמתו על מתו חייבאמרות ה' השלם ח"ב עמ' רנג
קה ע"ב07 הקורע וכו' על מתו וכו' אע"פ שמחלל את השבת וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 145
קה ע"ב07 הקורע כו' על מתו אע"פ שמחלל את השבת יצא ידי קריעה ורש"יתורת מנחם חנ"ט עמ' 128
קה ע"ב11 חכם שמת הכל חולצין עליומבשרת ציון ח"ד עמ' פד
קה ע"ב11 חכם שמת הכל כקרוביובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' שנו
קה ע"ב11 חכם שמת הכל כקרוביושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כד, לג, קיב, קכו
קה ע"ב11 חכם שמת הכל כקרוביוכרם טוביה עמ' שכא
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קורעין עליוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' צב
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביואור האורות עמ' יב
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביובית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנא אות א
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביובית שלום מרדכי עמ' קלח
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביודברי יואל פ' תולדות דף תרכז ע"ב
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסז עמ' תלח, דרוש רעט עמ' תקז
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביודרשות מהר"ם שיק עמ' תרנז
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביודרשות שמן רוקח עמ' קסג, שכג
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשיט
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כ
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביועלי שור ח"א עמ' רצ
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' רמח, רסד
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו הכל ס"ד אלא הכל כקרוביויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקמח
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו הכל ס"ד אלא כקרוביויגל יעקב (תשנג) וישלח אות קלד
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רסא ד"ה ובזה, עמ' רסד ד"ה וי"ל, עמ' רסו ד"ה והנה, ח"ה עמ' שפו ד"ה ויקרבו, עמ' תיח ד"ה והנה ובהערה
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו וכו'כתנות אור עמ' שעא
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו וכו' ס"ר אלא אימא הכל כקרוביו הכל קורעין עליוחמודי צבי מועדים עמ' תקפג
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו וכו'דרשות הרא"ש דף כח ע"ב דרוש כו
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביודרשות באר יצחק עמ' קו
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביוכלי יקר (תשמח) עמ' שצ
קה ע"ב11 חכם שמת הכל קרוביו, הכל קרוביוקרן לדוד דברים עמ' שנד
קה ע"ב11 חכם שמת וכו' הכל כקרוביוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפו, שצו
קה ע"ב11 חכם שמת וכו' הכל כקרוביו וכו' כל הבוכה על אדם כשר וכו' העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו' דומה לס"ת שנשרפה, ורש"ידעת תורה בראשית עמ' רנא
קה ע"ב11 חכם שמתמאורי שערים עמ' רכ, רמו
קה ע"ב11 ת"ח שמת הכל כקרוביו וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' שיג
קה ע"ב11 ת"ח שמת הכל קרוביוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קא
קה ע"ב11 ת"ח שמת הכל קרוביוויגד יעקב עמ' תקפו
קה ע"ב11 ת"ח שמת הכל קרוביועמוד הימיני (קלינמן) עמ' רנא, רסז
קה ע"ב11 ת"ח שמת הכל קרוביותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעד
קה ע"ב11 תלמיד חכם שמת הכל כקרוביובית יצחק (ויינברגר) עמ' לה
קה ע"ב11 תלמיד חכם שמת הכל קרוביו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קיד, שנח, שעב
קה ע"ב16 בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים מפני שלא התאבל על אדם כשרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רסה
קה ע"ב16 בנים קטנים מתים בעון אביו ואמומנחת אליהו (תשסא) עמ' קעב
קה ע"ב16 מ"מ בניו ובנותיו מתים קטניםהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה והנה
קה ע"ב16 מ"מ בניו ובנותיו מתים כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף פ ע"א
קה ע"ב16 מ"מ מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים, מפני שלא בכה על אדם כשרדרשות שמן רוקח עמ' נב, קסג, שכג
קה ע"ב16 מפנ"מ מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים וכו' שיתאבלו על אדם כשרדברי יונה ח"א עמ' ל
קה ע"ב16 מפני מה בניו ובנותיו מתים וכו'ראה חיים ח"א דף קכו ע"א [תלא ע"א ד"ה ובזה]
קה ע"ב16 מפני מה בניו ובנותיו מתין כשהם קטנים מפני שלא בכה על אדם כשרכתנות אור עמ' קכט
קה ע"ב16 מפני מה בניו ובנותיו ש"א מתים כשהם קטנים כדי שיבכה וכו'איש אמונים דף צט ע"ב
קה ע"ב16 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצ
קה ע"ב16 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבלאמונה ודעת דף עב ע"א
קה ע"ב16 מפני מה בניו כו' כל המתעצל בהספדו של חכם כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עח דף קפב ע"ד ודף קפה ע"ב, דרוש פב דף קצב ע"ג, דרוש קלד דף רצ ע"א
קה ע"ב16 מפני מה בניו קטנים מתים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר וכו' שכל הבוכה וכו' מוחלין לו על כל עונותיותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלז
קה ע"ב16 מפני מה בניו קטנים של אדם מתים מפני שלא בכה על אדם כשרשבט מישראל (קרמניץ) פרק פ פסוק י
קה ע"ב16 מפני מה בניו ש"א, ורי"ףדרכי שלום (מרגונאטו) דף סד ע"א
קה ע"ב16 מפני מה בניו של אדם מתיםדרשות ר"י מסלוצק עמ' קנב, קנח
קה ע"ב16 מפני מה בניו של אדם מתים כשהן קטנים מפני שלא בכה על אדם כשרכתב וחתם סופר - חתם סופר עמ' קלט
קה ע"ב16 מפני מה בניו של אדם מתים קטנים כדי שיבכהנוה צדק דף צז ע"ד
קה ע"ב16 מפני מה וכו' מתים כשהם קטנים וכו'אור שרגא עמ' רעג
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו וכו'נפש חיים (פאלאג'י) דף ס ע"א [צא ע"א ד"ה וזה]
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' לא
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם וכו' ערבונא שקלי מיניה וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף עח ע"א, עט ע"ב
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים וכו'בי חייא ח"ב עמ' רפח
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטניםדברי טובה שופטים ח"א עמ' קכה
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קלא
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים וכו' מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רעט ד"ה אמרו, עמ' רפ ד"ה והיינו, עמ' תנד ד"ה אמרו, ח"ג עמ' שעב ד"ה כי, ח"ה עמ' עד ד"ה אמרו, עמ' שכ ד"ה ואמרו, עמ' שכא ד"ה ואמנם, עמ' שנז ד"ה אמרו חז"ל מפני
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה וכו' שלא בכה והתאבל על אדם כשרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קנט, רמג
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו כשהם קטנים וכו' שלא בכה על אדם כשרמקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תעו
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו שהן קטניםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצג
קה ע"ב16 מפני מה מתים בניו של אדם וכו' כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר וכו' ערבונא שקלי מיניה אלא מפני שלא בכהס' חסידים סי' תקמט, תשיד
קה ע"ב16 הבוכה על אדם כשר בניו אין מתים בחייומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' צג, רסה
קה ע"ב17 כדי שיבכהעולת חודש ח"ג מאמר קצ
קה ע"ב19 כל מי שאינו בוכה על אדם כשר בניו קטנים מתיםמשך חכמה דברים פ' כח פס' סא
קה ע"ב19 כל שאינו בוכה על אדם כשרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תר
קה ע"ב19 מי שאינו מתאבל על אדם כשרשפתי רננות (מיכלדורף) דף לד ע"ב
קה ע"ב19 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטניםמרפא לשון עמ' קפ
קה ע"ב19 מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים וכו'איש צעיר דף ח ע"א
קה ע"ב19 מפני מה בניו של אדם מתים כשהם קטניםאורות אלים דף כח ע"ב
קה ע"ב19 מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטנים כדי שיתאבל על אדם כשראור הצבי עמ' 131
קה ע"ב19 מפני מה מתים בניו ובנותיונפש חיים (פלג'י) דף ס ע"א
קה ע"ב19 שלא בכה והתאבל על אדם כשרטהרת יו"ט ח"ט עמ' נט
קה ע"ב19 שלא בכה על אדם כשרקרן לדוד בראשית עמ' שסב
קה ע"ב20 הבוכה על אדם כשר מוחלין כל עוונותיומכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תלא
קה ע"ב20 הבוכה על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיומכתב מאליהו ח"ג עמ' 251
קה ע"ב20 הבוכה על אדם כשר מוחלין לו עונותיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' לג, קל, קפג
קה ע"ב20 הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפה
קה ע"ב20 הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיומי מרום ח"ז עמ' שכו
קה ע"ב20 כל הבוכה ומוריד דמעות על אדם כשרויגד יעקב עמ' תקצה, תרצא
קה ע"ב20 כל הבוכה ומוריד דמעות על אדם כשר מוחלין לורנת יצחק ישעיה עמ' רכג
קה ע"ב20 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלים לו כל עוונותיואמרי בינה (שיפמאן) עמ' קיח
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשרבית ישי (תשסד) דרשות עמ' קיג
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ח
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קיג
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו וכו'וזרח השמש על התורה עמ' קעה
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו כל עונותיודרך ישרה עמ' שפט
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו עוונותיומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קטו {הכונה שבוכה על האדם הכשר ללא פניה, ליקרא דשכבא ולא דחיי}
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עוונותיואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קנה
קה ע"ב20 כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיולחמי תודה דף ס ע"ב, קלד ע"א, קסד ע"ב
קה ע"ב20 כל הבוכה על ארם כשר מוחלין לו על כל עונותיואוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רנו
קה ע"ב20 שכל הבוכה על אדם כשר כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' שכה
קה ע"ב20 שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיואוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' רכה
קה ע"ב20 שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תנח ד"ה נחזור, ח"ה עמ' קסב ד"ה ובאופן
קה ע"ב20 שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קא
קה ע"ב20 שכל הבוכה על אדם כשראגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף פז ע"א
קה ע"ב24 העומד בשעת יציאת הנפש צריך לקרוע, ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קז
קה ע"ב24 העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרועולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמב
קה ע"ב24 העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע כס"ת שנשרףמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרנו
קה ע"ב24 העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרועדרך חיים (תשלה) עמ' רלז, תשו
קה ע"ב24 העומד וכו' בשעת יציאת נשמה חייב לקרועאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קכד
קה ע"ב24 העומד על המתדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' יג
קה ע"ב24 העומד על המת בזמן יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"תאבן פינה עמ' 78
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאה נשמה חייב לקרוע וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סב ע"ב
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמהישראל קדושים עמ' 111, לקוטי מאמרים עמ' 203, קדושת השבת סי' ד (עמ' 24), תקנת השבין סי' טו (עמ' 149), דובר צדק עמ' 159
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 142
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' לג
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועבי חייא ח"א עמ' קמז
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועיגל יעקב (תשנג) וישב אות קמז
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועמבשרת ציון ח"ד עמ' לו
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועמצווה ועושה ח"א עמ' תריא
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועשביב אור עמ' רכב
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות צד
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרפהבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמז
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לס"ת שנשרףבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 46
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרפהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלא
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרפה, ורש"ימבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' מח, וגוף הספר עמ' תקלא
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרפה, ורש"ימבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קה
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' 14
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' לספר תורה שנשרפה, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' יד, כג, כח
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע כו' דומה לס"ת שנשרפהתורת מנחם חנ"ט עמ' 126
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע כס"ת שנשרףאור יהל ח"א עמ' קסג
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע למה זה דומה לס"ת שנשרףלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שסד
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרועיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקכא
קה ע"ב24 העומד על המת בשעת יציאת נשמהפרי צדיק שלח אות י
קה ע"ב24 העומד על המת וכו' למה זה דומה לס"ת שנשרפהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נ, נח
קה ע"ב24 העומד על המתדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' כב
קה ע"ב24 העומד על יציאת נפש חייב לקרועגור אריה במדבר פ"ח הערה 94
קה ע"ב24 בשעת יציאת נשמהבאר ראי (רוזן) לימוד התורה סי' ט אות א עמ' קעג {מהרש"א חגיגה ה ע"ב}
קה ע"ב25 יציאת נשמה וכו' דומה לס"ת שנשרפהס' ג' תמוז תשנד עמ' ד, קכג
קה ע"ב26 דומה לס"ת שנשרףמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלב
קה ע"ב26 ה"ז דומה לרואה ס"ת שנשרףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שעח
קה ע"ב26 הא למה זה דומה לס"ת שנשרפהשרגא המאיר מועדים עמ' שלא
קה ע"ב26 ישראל שמת דומה לס"ת שנשרפהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שג
קה ע"ב26 כס"ת שנשרףאהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רכח
קה ע"ב29 החובל בחברו לחמתו לר"י חייב משום מתקן ולר"ש פטורגנא דפלפלי עמ' נב {לכן ר' יהודה סבר שקין חייב מיתה כי הרג את הבל בשבת}
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתובית מועד (זלזניק) עמ' כב
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתוהשיר והשבח ח"א עמ' רצב
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתווזאת התורה עמ' קט, קמ
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קס
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתושמחת הנפש עמ' סב
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתועץ הדעת טוב (תשסח) סי' רלה
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפז
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרה וכו'מחזה עינים (לוויטאן) עמ' קצח
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתומקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נג ע"ב; יפה מראה (שנ) נדרים פרק ט דף רסא ע"א וע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מאמר י דף יט ע"א
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כלים בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ריז, רנב
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות כ, לד, ווי העמודים פרק ה אות ו
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' ולמחר אומר לו עשה כךשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קיז
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זדרך חיים (לונזאנו) עמ' רס
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קצ
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק טו, אות ר ס"ק א
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז וכו' היום אומר לו וכו'רוח נכון עמ' א, כו, עט, רל
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהאהל נפתלי עמ' קעד
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהלב דוד (תשסט) עמ' עד
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהמחשבת מוסר ח"א עמ' צח
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהמחשבת מוסר ח"ג עמ' ע
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרה וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' קמט, קנ, קנג, קנד, קנח
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' ריט
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרה וכו'ואותו תעבוד עמ' פג
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהאור הצבי עמ' 91, 215
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' כעוע"זנועם אליעזר שמות דף קפ ע"ב
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו' שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובדכתב סופר אגדות כאן
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לח, שער שלישי מאמר פב
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו וכו׳ יהא בעיניך כעובד עבודה זרהקדושת יצחק עמ' קלט
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רכג
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנה
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה וכו' לך עבוד עבודה זרה והולך ועובדהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' עד
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו יהא בעיניך כעע"זויקרא יעבץ עמ' רט
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתו כעובד ע"זרנת יצחק מלכים עמ' קמט, ה' מגילות עמ' רעז
קה ע"ב37 המקרע בגדיו בחמתואוצר הכבוד
קה ע"ב37 המקרע בגדיו והמשבר כליו בחמתו כו' יהא בעיניך כעובד ע"זלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכו
קה ע"ב37 המקרע בגדיו והמשבר כליו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זראשית חכמה (תשמד) - ענוה פרק ב אות לד, פרק ה אות נג
קה ע"ב37 המקרע בגדיו וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רמה
קה ע"ב37 המקרע בגדיו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז שכך אומנתו של יצר"ר וכו' והולך ועובד וכו' זה יצה"ראורחות צדיקים שער כעס עמ' פ
קה ע"ב37 המקרע בגדיו וכו' יהא בעיניך כעוע"זדברי יואל פ' וירא דף תמב ע"א
קה ע"ב37 המקרע בגדיו וכו' כעובד ע"זאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קעז ע"ב, שכה ע"א
קה ע"ב37 המקרע בגדיו ומשבר כליוכסא דוד (תשנ) עמ' רכה
קה ע"ב37 המקרע בגדים בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהמחשבת מוסר ח"ב עמ' ס, רעז
קה ע"ב37 המקרע כליו בחמתו וכו' כעובד ע"זישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז
קה ע"ב37 הקורע בגדיו בחמתו וכו' כעובד ע"זהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 43
קה ע"ב37 הקורע בגדיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זימי דוד (תשסז) עמ' ה
קה ע"ב37 הקורע בגדיו בחמתו כו' יהא בעיניך כעובד ע"זעלי שור ח"א עמ' קנב
קה ע"ב37 הקורע בגדיו בחמתו כעובד ע"ז מאי קראה לא יהי' בך אל זרעלי שור ח"ב עמ' פב, רמח
קה ע"ב37 כל הקורע כלים בחמתו וכו' כך אומנותו של יצה"ר היום א"ל עשה כך ולמחר א"ל עבור ע"זכרם טוביה עמ' קכד
קה ע"ב38 הכועס יהא בעיניך כעובד עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קפג
קה ע"ב38 הכועס כאילו עובד ע"זמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שטו
קה ע"ב38 הכועס כאילו עובד ע"זשפתי חיים ח"ב עמ' לד
קה ע"ב38 הכועס כאילו עוע"זקומץ המנחה (צונץ) דרוש קלט אות ב
קה ע"ב38 הכועס כעובד ע"זמבוא התלמוד פי"ט עמ' שכא
קה ע"ב38 הכועס כעובד ע"זמוסר המקרא והתלמוד עמ' קסט
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתוגור אריה בראשית פ"ו הערה 124
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זיגל יעקב (תשנג) פנחס אות צה
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו וכו'שבח נעורים עמ' קסא
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז, ורש"ינאוה תהלה עמ' רצב
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו וכו' שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' כט
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו יהא בעיניך כאילו עובד ע"זגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שיז, תרפט
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זקרן לדוד דברים עמ' קט
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרהאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקטו
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו יהי' בעיניך כעובד ע"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שד
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו כאילו עובד ע"זכסף נבחר (מרגליות) עמ' קסא, ר, רסח
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו כאילו עובד ע"זיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קט
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו כו' דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתי' כו' רב אחא בר יעקב תבר מאני תבירי, ורש"יתורת מנחם חנ"ג עמ' 323
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו כו' כעובד ע"זתורת מנחם חנ"א עמ' 296
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתו כעובד עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' סט
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתומשך חכמה בראשית פ' ב פס' כב,טז-יח
קה ע"ב38 המשבר כליו בחמתונתיבות עולם ח"ב עמ' קלא
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' שלא
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתומכתב מאליהו ח"ה עמ' 167
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתומרגניתא דבי רבנן עמ' לח
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עב
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתו כאילו עובד ע"זאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' מב
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתו כאילו עובד ע"זעירין קדישין השלם עמ' קמב
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתו כאילו עובד עבודה זרהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסא, פניני חסידות שמיני טו
קה ע"ב38 המשבר כלים בחמתו כאילו עע"ז+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שעו, תקט
קה ע"ב38 המשבר כלים בכעסו וכו' כעובד ע"זמכתב מאליהו ח"ד עמ' 233
קה ע"ב38 השובר כלי בחמתו וכו' שכך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כן וכו' עבוד ע"זס' חסידים סי' עא
קה ע"ב38 השובר כלי בחמתו וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת וארא עמ' צז, בשלח עמ' קי, בהעלותך עמ' ריח
קה ע"ב38 השובר כלי בחמתו כאילו עובד עבודה זרהפרדס מרדכי עמ' רנה
קה ע"ב38 השובר כלי בחמתו כאילו עע"זאבן יהושע עמ' 124
קה ע"ב38 השובר כליו בחמתו כעובד ע"זכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 55, 58
קה ע"ב38 השובר כלים בחמתו כאילו עובד ע"זילקוט דברי חכמים במדבר סי' פה
קה ע"ב38 והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זמצווה ועושה ח"א עמ' רלט, תקסא
קה ע"ב38 והמשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז וכו'זכור לדוד עמ' פ
קה ע"ב38 והמשבר כליו בחמתו כאילו עובד ע"זרסיסי לילה סי' כג (עמ' 29), לקוטי מאמרים עמ' 163, תקנת השבין סי' י (עמ' 90), מחשבות חרוץ סי' יג (עמ' 102), דובר צדק עמ' 66, שיחת מלאכי השרת עמ' 86
קה ע"ב38 והמשבר כליו בחמתו כאילו עובד ע"זפרי צדיק מקץ אות ב, פסח אות כט
קה ע"ב38 כך אומנותו של היצה"ראברהם את ידו ח"ב דף קיב ע"א
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' נ, קב, ח"ו עמ' קכא, קלד
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו וכו'מצור דבש עמ' ע, רה, רחצ, שפו
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' עדר
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'דרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש סו עמ' רא, דרוש פ עמ' רנה
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' נב, רצ, שלז
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' לח, מז
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זמאמרי שלמה ח"א עמ' ה
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפג
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תקיב
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצה"ר וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכו
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעז, דברים עמ' קצט
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר עשה כך וכו'דברי יהושע מאמר ב תוכן עמ' נח
קה ע"ב38 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר עשה כךחובת התלמידים שיח עם המלמדים עמ' יז
קה ע"ב38 כך אומנתו וכו' היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 364, חנ"ז עמ' 30
קה ע"ב38 כך אומנתו של היצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך ועבוד ע"זשרגא המאיר על התורה עמ' קפט, ר
קה ע"ב38 כך אומנתו של היצר הרע היום אומר לו עשה כך, ולמחר עשה כךכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צו, רטו
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ראמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 1
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום א"ל עשה כך וכו'תורת מנחם חנ"א עמ' 147, חנ"ב עמ' 298
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 336
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' ג
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"זתורת מנחם חמ"ט עמ' 56, 185, 194
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קנה, שצא, ח"ב עמ' שמה, שע, תקנ
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רכט
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"זאור ישראל (תרס) דף פט ע"ב
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובדשרתי ח"א עמ' קעא
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קנג
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךחלקת יהושע עמ' יג הערה נג, עמ' קמט הערה קכז
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך כו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 202
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך ועבודיגל יעקב (תשנג) בא אות נח, קדושים אות סא
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כךתורת חסד (סופר) עמ' ב, ה, כד
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לך עשה כך וכו'לחמי תודה דף קה ע"ב38, קיד ע"ב, קכד ע"ב, קמא ע"ב
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצה"ר כו' היום אומר לו עשה כך וכו'תורת מנחם ח"א עמ' 78, 106, ח"ח עמ' 139, חי"ג עמ' 71, חי"ד עמ' 156, 286, חי"ח עמ' 55, חי"ט עמ' 44
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' צב, קו, ויקרא-במדבר עמ' קמו
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'תורת איש ח"ב עמ' קיא
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'עבודת עבודה (תשסד) עמ' רפט
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"זרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעא, ח"ב עמ' כח, קצב
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"זדרשות באר יצחק עמ' מג
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כךהחברה והשפעתה מאמר 22 פרק ח, מאמר 24 פרק ד
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע היום אומר עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד עבודה זרהלהורות נתן דברים עמ' קי
קה ע"ב38 כך אומנתו של יצר הרע וכו' איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קלב, ריח
קה ע"ב38 כך דרכו של היצה"ר וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' כה
קה ע"ב38 כך דרכו של היצר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבד ע"זמי מרום ח"ח עמ' שי
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"רחכמת התורה תולדות עמ' קע, תקלט
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כךויגד יעקב עמ' רמד, קיא, תצד, תשכו
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'אפיקי ים עמ' תקסא
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך ועבוד ע"זדברי יואל מועדים ח"ד דף קצה ע"א
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"זקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ריד, רלג
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'מרפא לשון עמ' כט, קיח, קנ, שכו
קה ע"ב38 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר כך עד וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק א אות כ
קה ע"ב38 כך דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'כד הקמח (מישור) עמ' רטו
קה ע"ב38 כך דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד ע"ז והולך ועובדכד הקמח (תשנו) עמ' פט
קה ע"ב38 כך הוא אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"זפניני יחזקאל עמ' תרכו
קה ע"ב38 כך הוא אומנתו של היצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר א"ל עשה כך וכו'עטרת צבי (טאקסין) דף צח ע"ב
קה ע"ב38 כך הוא דרכו של היצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רחצ
קה ע"ב38 כך הוא דרכו של היצר הרע וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זערבי נחל (תשסד) עמ' עג, תשח, תתרטו, תתרכ, תתרכה, תתרלו, תתשיג, תתשלג, תתשעה
קה ע"ב38 כך הוא דרכו של יצה"ר היום אומר לו כך וכו'פתח טוב עמ' קלח
קה ע"ב38 כך הוא דרכו של יצר הרע וכו'פרדס מרדכי עמ' קצז
קה ע"ב38 כך היא אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"זתורת מנחם חלק לג עמ' 110, 310
קה ע"ב38 כך היא אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר כו'אבן פינה עמ' 19
קה ע"ב38 כך היא אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' לא
קה ע"ב38 כך היא אומנותו של יצר הרע וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר א
קה ע"ב38 כך היא אומנותו של יצר הרע וכו' עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרהדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפח, זכור עמ' תד, ח"ז פרה עמ' קיא
קה ע"ב38 כך היא דרכו של יצה"רודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנט
קה ע"ב38 כך היא דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' יד
קה ע"ב38 כך היא דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך ובסוף אומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובדמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויצא ד
קה ע"ב38 כך היא דרכו של יצר הרע וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקעג
קה ע"ב38 כל הכועס ומשבר כלים בחמתו כאילו עע"זמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קסד
קה ע"ב38 כל הכועס יהיה בעיניך כאילו כופר בעיקרמסילת ישרים עמ' תכח
קה ע"ב38 כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רלד
קה ע"ב38 כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עכו"םערבי נחל (תשסד) עמ' תתרלז
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו כופר בעיקראלשיך על חמש מגילות עמ' שכה
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו כפר בעיקרדברי דוד (טשורטקוב) עמ' עט
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מד, תרנו
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קלג
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' רלז, רפו, תמז
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זקריאה בקריה ח"א עמ' כח, רמז, רסט
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זרוח נכון עמ' שלז
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זתפארת משה עמ' נב
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד ע"זארץ החיים (ליברזון) סי' יג
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כא
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ס
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהלחמי תודה פתיחה דף ז ע"ב, גוף הספר דף רלה ע"ב
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהמחשבת מוסר ח"ג עמ' קפה
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסא, פניני חסידות שמיני טו
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהשבט מישראל (קרמניץ) פרק טז פסוק ד, פרק נח פסוק ג
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהשמן ראש - ימים נוראים עמ' קמא
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עז
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהתורת אליהו עמ' קצה
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהאבני אש (אויש) מועדים עמ' צט
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהטיול בפרדס ח"א עמ' פו
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קסא
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עובד עכו"םאמרות ה' השלם ח"ד עמ' רו
קה ע"ב38 כל הכועס כאילו עע"זחשבון הנפש (תשעה) עמ' י {צורת איום למניעה מכעס}
קה ע"ב38 כל הכועס כעובד ע"זחכמת התורה ויצא עמ' תריג
קה ע"ב38 כל המשבר כלי בחמתו כאילו עובד ע"זמנחת אליהו (תשנט) עמ' צד
קה ע"ב38 כל המשבר כלי בחמתו כאילו עובד עבודה זרהמנחת אליהו (תשסא) עמ' קג
קה ע"ב38 כל המשבר כלים בחמתו וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר יז
קה ע"ב38 כל המשבר כלים בחמתו יהי בעיניך וכו' לך עבוד אלהים אחריםשערי תשובה שער א אות לח, שער ג אות פב
קה ע"ב38 כל המשבר כלים בחמתואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
קה ע"ב38 כל השובר כלי בחמתו יהיה בעיניך כאלו עובד עבודה זרהקרן לדוד שמות עמ' קסז
קה ע"ב38 כעס הוא כאלו עובד ע"זתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שכא
קה ע"ב38 כעס שהוא כעובד עבודה זרהתורי זהב (תשעג) עמ' שסב
קה ע"ב38 שכך אומנותו של היצר הרעבית שלום מרדכי עמ' מא, רכד
קה ע"ב38 שכך אומנותו של היצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו' ולמחר אומר לו לך עבור ע"זרוח נכון עמ' יב
קה ע"ב38 שכך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' כד, שצה
קה ע"ב38 שכך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"ז וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רצט, שמות עמ' תשכא, תתקסה, ויקרא עמ' תרכח-תרכט, במדבר עמ' שמב, דברים עמ' תקה, תקכד, תרכה-תרכו, תתקכג-תתקכה, יהושע-שמואל עמ' קמט, תסד, מלכים עמ' קנח-קנט
קה ע"ב38 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומרלקוטי מאמרים עמ' 174, מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 39), פוקד עקרים סי' ו (עמ' 49), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 12 (סי' סו)
קה ע"ב38 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'צלח רכב עמ' רפז
קה ע"ב38 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובדזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שיד
קה ע"ב38 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומרפרי צדיק נח אות ב, ויצא אות ב, מקץ אות ב, ויגש אות ח, פסח אות כט
קה ע"ב38 שכך אומנתו של יצה"ר כו' עד שא"ל לך עבוד ע"זתורת מנחם חל"ו עמ' 228
קה ע"ב38 שכך אומנתו של יצר הרע וכו' מאי קראה לא יהיה בך אל זר וכו'של"ה (תשנז) פרשת בראשית אות ו, שלח אות י, ראה אות טז, נצבים אות ב
קה ע"ב38 שכך דרכו של יצר היום אומר לו עשה כך וכו'רנת יצחק - פרק חלק עמ' רעז
קה ע"ב39 אומנותו של היצר הרע שהיום אומר לו עשה כך וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לז
קה ע"ב39 אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כךלקוטי שיחות ח"ב עמ' 321, ח"ג עמ' 900, חי"ג עמ' 36, חי"ז עמ' 527
קה ע"ב39 אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כךעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' רל
קה ע"ב39 אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שח
קה ע"ב39 אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'רנת יצחק מלכים עמ' קיב, שנג, ישעיה עמ' ח, ה' מגילות עמ' רצד
קה ע"ב39 אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זעצי חיים על התורה עמ' כא
קה ע"ב39 אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךנר ישראל חלק ב דף פח
קה ע"ב39 אומנותו של יצה"רתורת מנחם חמ"ד עמ' 87 {מכניס למעשים טובים של אדם עניינים של שלא לשמה}
קה ע"ב39 דרכו של היצה"ר היום אומר עשה כך ומחר אומר עשה כך וכו'עצי חיים - מועדים עמ' סו, קעד
קה ע"ב39 היום אומר לו וכו' ומחר אומר לותורת אליהו עמ' שעה
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךשמלת אליעזר ח"ב עמ' קיד
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךשמן ראש - ימים נוראים עמ' רמד, רצט
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' ב, שעא, תצה, תצח
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ג, קלד
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' פא
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךתורת חיים (קאסוב) עמ' מז
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךתורת יחיאל בראשית עמ' נט, קכו
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 132, 279
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלד, רצג, שלו, שסג, שעט
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 97
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו'תורת מנחם חנ"ט עמ' 112
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך ועבוד ע"ז+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תלב, תצט
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"אדברי יואל פ' שמות דף קכח ע"ב, פ' וארא דף קעה ע"ב, פ' בשלח דף שנג ע"ב, פ' יתרו דף צט ע"א, קג ע"ב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"זדברי יואל פ' וירא דף תמב ע"ב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד ע"זדברי יואל פ' אמור דף ריט ע"א
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו עבוד עבודה זרהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות טו
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך וכו'דרשות הרא"ש דף טז ע"ב דרוש יד
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לוקונטרס ומעיין עמ' 66; ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' רעז
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' רעז
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עבוד עבודה זרהתורי זהב (תשעג) עמ' שטז
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךאמרי אש (טאוב) עמ' קצו
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תקיד
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךהמאור הגדול (גר"א) עמ' שלא
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךעמוד הימיני (קלינמן) עמ' נא
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ד
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו׳דברי אמונה שמות עמ' קעג
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"זדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעד ע"א
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד עבודה זרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' תסא
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרהאבני אש (אויש) מועדים עמ' פב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובדבן מלך - חכמה ומוסר עמ' רז
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ער שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובדפאר יעקב ח"א עמ' מא, קצו
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רכג
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' מא
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו' עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"זתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה ב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר יאמר לו לך עבוד ע"זאור השמש (תשסח) עמ' י
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ולמחר עשה כךיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקכג
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' רי
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כךבאר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך וכו'דובר שלום (תשסג) אות שצה
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך וכו'שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סז
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו וכו'עטרת יהושע שמות עמ' נח, קכב, קמב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"זמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קסט, קעב, תקנא
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קיב
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרהבאר שרים פרשת ראה דרוש א אות ה
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 150
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךחכמת התורה נח עמ' מ, עט
קה ע"ב39 היום אומר לו עשה כךנתיבות מוסר עמ' סח
קה ע"ב39 היום אומר לך כךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שס
קה ע"ב39 היום אומר לך עשה כך וכו'ואותו תעבוד עמ' רכד
קה ע"ב39 היום אומר לך עשה כך ומחר אומר לך עשה כךטיול בפרדס ח"א עמ' קכה
קה ע"ב39 היום אומר עשה כך למחר אומר עשה כךדרשות שמן רוקח עמ' רא
קה ע"ב39 היום אומר עשה כךחכמת התורה בראשית עמ' רמז, שנא
קה ע"ב39 ואם ינצחך בקלה שבקלות סוף ינצחך בחמורה שבחמורותאורחות צדיקים שער גאוה עמ' יג
קה ע"ב39 לעולם לא נעשה אדם רשע בפעם אחת רק עבירה גוררת עבירהדרשות באר יצחק עמ' יח
קה ע"ב39 מה דרכו של יצה"ר היום אומר עשה כך וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' מד
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זרבעקבות משה שמות עמ' קכח, תי
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זרהשיר והשבח ח"א עמ' קכב
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזה אל זר שהוא בגופו של אדם הוי אומר זה היצה"רלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רל, שעב, שצב
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזה אל זר שיש בגופו של אדם זה היצר הרעערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רמה, שז
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ריז
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שבאדם הוי אומר זה יצר הרעדעת תורה דברים ח"א עמ' קמז, קמח
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שהוא בלבו של אדם הוי אומר זהו יצר הרעבאר שרים פרשת ראה דרוש ב אות ב
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות אבות כא
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"ר, ורש"י - בך בקרבךרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעב
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שט
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רסז
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 268
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצה"רמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קסא
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו' איזהו אל זר שיש בגופו של אדםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קסט
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו' איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רמאור עינים (תשעט) עמ' ת, לא
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו' איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רמאור עינים (תשנח) עמ' רלז, תקכ
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו' איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרענועם אלימלך (תשסא) עמ' קס, קעב
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו' הוי אומר זה יצה"ראמרות ה' השלם ח"ד עמ' רנט, ח"ו עמ' קצו
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר וכו' זה יצר הרעהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 43
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שפ
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תכ
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר זה היצה"רלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לו, נ, תעט
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר זה היצר הרעאילנא דחיי (תשסז) עמ' ר
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר זה היצר הרעתורת חסד (סופר) עמ' קפו
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר זה יצה"רצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קעח
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר זה יצה"רקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפט, תעג
קה ע"ב40 לא יהיה בך אל זר זה יצר הרעאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רמט, שכג
קה ע"ב40 מאי קראה לא יהיה בך אל זר וכו' איזהו אל זר שיש בגופו הוי אומר זה יצה"ררוח נכון עמ' יא, קנא, ריט
קה ע"ב40 מאי קראה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' ריח
קה ע"ב40 מאי קראה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קמו
קה ע"ב41 איזה אל זר בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעלהורות נתן בראשית עמ' תטז
קה ע"ב41 איזה אל זר שיש בגופו של אדם זה יצר הרעתפארת צבי בראשית עמ' תרסט
קה ע"ב41 איזה אל זר שיש בגופו של האדם הוי אומר זה היצר הרעחובת התלמידים פ"ח - נחיצת עליות הנפש עמ' עח
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופוכלי יקר (תשמח) עמ' קח, תקלז
קה ע"ב41 איזהו אל אחר שבגופו של אדם הוי אומר זה היצר הרעבת עין (תשסז) עמ' קסד
קה ע"ב41 איזהו אל אחר שבגופו של אדם הוי אומר זה היצר הרעלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ח
קה ע"ב41 איזהו אל זרחקל יצחק (תשסג) עמ' קמט
קה ע"ב41 איזהו אל זר בגופו זה היצר הרעשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' שצ
קה ע"ב41 איזהו אל זר בגופו של אדםמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רנא
קה ע"ב41 איזהו אל זר בגופו של אדםקדושת עינים (תשעא) פרק ג אות קנא
קה ע"ב41 איזהו אל זר בגופו של אדם זה יצה"רלקוטי מאמרים עמ' 146, 156
קה ע"ב41 איזהו אל זר בגופו של אדם זה יצה"רפרי צדיק פסח אות יד, כט, קדושים אות ו, בחוקותי אות ב, חג השבועות אות כ, חקת אות ג, מסעי אות ו
קה ע"ב41 איזהו אל זר בקרבו של אדם, יצה"רברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 228
קה ע"ב41 איזהו אל זר וכו'דברי ברוך ח"ב סי' מב אות י
קה ע"ב41 איזהו אל זר וכו' הוי אומר זה יצר הרעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תשכח
קה ע"ב41 איזהו אל זר זה עצר הרענתיבות עולם ח"א עמ' קב
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבגופו זהו יצה"רמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רח
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבגופו של אדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' לד
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבגופו של אדםמראה יחזקאל (תשס) על מועדים עמ' נט, צג
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבגופו של אדםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רנה
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעלקחת מוסר ח"א עמ' תריג, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' פב
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבגופו של אדםדעת שבת עמ' צו בהערה
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבלב האדם הוה אומר זה היצר הרעעמוד הימיני (קלינמן) עמ' קפא
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבליבו של אדם זהו היצר הרעאור הצבי עמ' 235
קה ע"ב41 איזהו אל זר שבתוך גופו של אדם זה יצה"רפניני יחזקאל עמ' (קכד)
קה ע"ב41 איזהו אל זר שהוא בגופו של אדםלב אליהו (תשסה) שמות עמ' מח, קיג, קמה, לה
קה ע"ב41 איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם הוי אומר זה היצה"רדרשות שמן רוקח עמ' תע
קה ע"ב41 איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רים שמחה עמ' שפו
קה ע"ב41 איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם זה יצה"רמדבר יהודה (תשסב) עמ' שנו
קה ע"ב41 איזהו אל זר שהוא בגופו של אדםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' שיד, שכה
קה ע"ב41 איזהו אל זר שהוא בלבו של אדם הוי אומר זה יצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' ריז
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש באדם הוי אומר זה יצר הרעכד הקמח (מישור) עמ' רטו
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגוף האדם הוי אומר זה יצר הרעכד הקמח (תשנו) עמ' פט
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדםגור אריה בראשית פ"ו הערה 40, דברים פכ"ה הערה 14
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדםדמשק אליעזר (חדש, תשנח) עמ' 78
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדםנועם אליעזר בראשית עמ' ב בהג"ה
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדםנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רפח, שכח
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדםנתיבות יצחק ח"ג עמ' קעג, רפב, תב, תטו
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה היצה"רמכתב מאליהו ח"א עמ' 112, ח"ג עמ' 320
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה היצה"רנחלי מים (מלאח) עמ' קסד
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קנט
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רנצח ישראל (הרטמן) עמ' קלט הערה 559, תיז הערה 29
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רשיחות ר' ראובן עמ' צא, קמ, קצד
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רשרתי - קונטרס הנרות עמ' ס
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק יד אות כ
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעדברי יואל פ' חוקת דף סג ע"א
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רס, שיט
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סא, שפג
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קצז
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעראשית דעת (קורח) סי' מז
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמו הערה 73, רפח הערה 45, תתצז הערה 44
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעהר יראה מאמר מ
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרענוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ה דף קס ע"ב
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרענועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מ ע"ד, מג ע"ב
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 232
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שכ
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 142
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם וכו' זה יצה"רחכמה ומוסר ח"א עמ' קמז
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצה"רדברי אמונה שמות עמ' סו, עז, רכט
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצה"רמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שנא
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצה"רערבי נחל (תשסד) עמ' קיז, תשנב
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצר הרעאור אברהם - תשובה עמ' שעט
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדם זה יצר הרעפרדס מנחם עמ' מט
קה ע"ב41 איזהו אל זר שיש בגופו של אדםמכתב מאליהו ח"א עמ' 112
קה ע"ב41 איזהו אל זר שישנו בגופו של אדם וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' קלה
קה ע"ב41 איזו אל זר שבגופו זה יצה"רעבודת יצחק בראשית עמ' קנז, קנח
קה ע"ב41 אל זר בגופו של אדם - יצה"רמי באר (פסח) דף צג ע"ג
קה ע"ב41 אל זר זה יצה"רמאורי שערים עמ' עו, פא
קה ע"ב41 אל זר זה יצה"רמכמני עוזיאל עמ' קפד, קצ, רצג
קה ע"ב41 אל זר שבגופו של אדםאור יחזקאל - מדות עמ' רפג
קה ע"ב41 אל זר שבגופו של אדםברכת דוד עמ' סא
קה ע"ב41 אל זר שבקרבךאור יחזקאל - אמונה עמ' פט, רסט
קה ע"ב41 אל זר שיושב בלבו של אדםמכתב מאליהו ח"א עמ' 237
קה ע"ב41 אל זר שיש בגופו של אדם - היצה"רנתיב התשובה עמ' עט הערה 23
קה ע"ב41 אל זר שיש בגופו של אדם - יצה"רנחלת שמעון (אשכנזי) שופטים קטו
קה ע"ב41 אל זר שיש בגופו של אדם - יצה"רלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שיב
קה ע"ב41 אל זר שיש בגופו של אדםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קנח
קה ע"ב41 אל זר שיש בגופו של אדםעלי שור ח"ב עמ' תקח
קה ע"ב41 אל זר שיש בגופו של אדםתורת מנחם חנ"ח עמ' 439, חלק ס עמ' 155
קה ע"ב42 דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קפח
קה ע"ב42 ל"צ דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיהמסילת ישרים עמ' תלה
קה ע"ב42 לא צריכא דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיהרוח נכון עמ' ריד, שיב
קה ע"ב42 למירמי אימתא אאינשי ביתאמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' קפז
קה ע"ב42 למרמי אימתא כו' מאני תבירי כו'שערי תשובה סה"י אות נה
קה ע"ב42 לצורך אין בל תשחיתרנת יצחק שמואל עמ' רכא
קה ע"ב42 שבחם של השלמים כשהיו רוצים להטיל אימה בביתם היו משברים דבר שלא היה שוה כלוםמנחת אליהו (תשנט) עמ' צה
קה ע"ב45 אם מת אדם כשר וכו' הקב"ה סופר אותן וגונזן בבית גנזיו וכו'אורחות צדיקים שער דאגה עמ' עד
קה ע"ב45 דמעות על אדם כשרכתבי רבנו בחיי עמ' מה
קה ע"ב45 דמעות על אדם כשרשרגי נפישי - לקוי המאורות דרוש א
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם בשרכלי יקר (תשמח) עמ' קסד
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרדרשות לחם שלמה עמ' רסד
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שלז
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרחכמת התורה לך לך עמ' תמח
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרמאיר בת עין (תשסו) עמ' 575
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' נא
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר ה' סופרםאשל חיים ח"א עמ' קנה
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ריא
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רצג
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיובית יעקב (תשסא) עמ' ק, רכג, קמט, קעט
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוחיים שיש בהם אבות עמ' תרמו
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרו, תקלד
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוטל חיים (פרידלנדר) עמ' ל, שנה
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועטרת יהושע במדבר עמ' לט
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועץ הדעת טוב (תשסח) סי' תלט, תמב
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיותורת יחיאל דברים עמ' שכה
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשר וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רטז
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרטיול בפרדס ח"ב עמ' שנ
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרילקוט הגרשוני ח"א
קה ע"ב45 המוריד דמעות על אדם כשרילקוט הגרשוני ח"א דף לד
קה ע"ב45 הקב"ה סופר דמעותיהן של ישראלדרשות באר יצחק עמ' ד
קה ע"ב45 הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קסז
קה ע"ב45 הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושער המלך (תשנז) עמ' תפח
קה ע"ב45 הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיותהלות ישראל (קלוגר) עמ' סח, תשה, תשו, תשצה, תתתפה
קה ע"ב45 כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודרשות שמן רוקח עמ' שכג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעה על אדם כשרמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ו ע"ב-ע"ג, ז ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעותאמרי אמת (אמדו) דף כא ע"ד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעותדרכי שלום (מרגונאטו) דף ט ע"א, סד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות וכו' הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רכח
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף ה ע"ג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש עה דף קעה ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות כו'מראה הגדול ח"ב דף ס ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם חשוב הקב"ה סופרן וכו' דכתיב וכו'זרע שמשון (תשסג) חיי שרה אות י
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשראמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרחלקו של יוסף (אמאדו) דף כח ע"א
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרמאיר בת עין (ביקיאם) דף מה ע"ג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרנשמת חיים (ברלין) עמ' לח, מד, מז
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרעמוד הימיני (קלינמן) עמ' רמג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרתורת יחיאל במדבר עמ' תכו
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקו, תקיג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'אורחות דוד עמ' שמז
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק ח אות נח
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'אהבת דוד (וועגער) עמ' 32
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'אודה ה' דף מט ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תלא דף קמט ע"א, וסימן סא דף קסא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז להספד דף פט ע"ב, ודרוש י דף צט ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר נו דף כו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ד, ודף סה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסט ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ראה דף קלה ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף סא ע"ג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רא
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'תורת איש ח"ב עמ' תעד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניח בבית גנזיואמרי חמד ח"ב דף מב ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחם בבית גנזיואמרי בינה (שיפמאן) עמ' קט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גגזיושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק יט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיונזר הקדש ח"א עמ' פ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושער המלך (תשנז) עמ' תרמג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיואגרת הטיול (תשעה) עמ' שי
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיובית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוכתב סופר אגדות כאן
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קא, קכג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסז עמ' תלט, דרוש רסט עמ' תנ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודרשות יעב"ץ עמ' רט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודרשות מהרי"ץ לז' אדר עמ' קלב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודרשות מנחת יצחק עמ' קפ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיולב אביגדור עמ' סו
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיולהורות נתן דברים עמ' שכ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח, תכט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקפא
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומקור חיים (תשסו) - זכרון יחזקאל עמ' תעו
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועטרת יהושע בראשית עמ' רסד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שס, שפט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קל, שמב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שיח ד"ה במסכת, עמ' תנו ד"ה וקאמר, ח"ג עמ' שסח ד"ה אמרו, ח"ה עמ' קלג ד"ה נוסח, עמ' קסב ד"ה ובאופן, עמ' ריח ד"ה ועוררתי, עמ' רלב ד"ה אמרו, עמ' שנז ד"ה אמרו חז"ל כל, עמ' שפ ד"ה אמרו, עמ' תיח ד"ה וישמע
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנא' נודי ספרת וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קנט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנאמר נדי ספרתה וגו'שרגא המאיר מועדים עמ' שכ, שכט, שנא
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פ, קלב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיולחמי תודה דף כו ע"ב, ס ע"ב, קלג ע"ב, קסד ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיואגרות הראיה ח"ה עמ' שכט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיובאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 650
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיופנקסי הראי"ה ח"א עמ' קז-קח
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיואורות אלים דף יב ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות מא
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודרשות שבט הלוי ח"א עמ' ערה
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בתוך גנזיוכד הקמח (תשנו) עמ' יב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בתוך גנזיוכד הקמח (מישור) עמ' כח
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ונותנם בבית גנזיואמונה ודעת דף עב ע"א
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןאבן פינה עמ' 89
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןאוזן שמואל דף לד ע"ב
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר שימה דמעתי וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלו, תתלח
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' לד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שסח
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רפה, רפט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'ים שמחה עמ' רמד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'יסוד ושורש העבודה שער המים פ"ה
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סז ע"ד, סח ע"ב, עז ע"ד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' שמ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'דרשות הרא"ש דף יט ע"א דרוש טז, דף כה ע"א דרוש כז
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יז
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר כו', ומהרש"א ד"ה שימהדרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קג ע"א
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר מוחלין לואור יחזקאל - תורה ודעת עמ' צה
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשראברהם את ידו ח"ב דף לב ע"ב, ע ע"א
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשראהל שלמה (סגל) בראשית עמ' תרנה
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרחלקם בחיים דף מ ע"ד
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרנתיבות עולם ח"א עמ' קס
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשררב שלום (אדלר) עמ' קצט
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשרתורת חכם (הכהן, תיד) דף רסט ע"ג
קה ע"ב45 כל המוריד דמעות על אדם כשר, ומהרש"אתורת מנחם ח"א עמ' 89
קה ע"ב45 כל המוריד דמעותעולת חודש ח"ג מאמר שט, שמ
קה ע"ב45 כל המוריד דמעותפירושי ראשונים
קה ע"ב45 מוריד דמעות על אדם כשרדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפב, קפד
קה ע"ב45 סופרן ומניחן בבית גנזיושער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רלט
קה ע"ב45 סופרן ומניחן בבית גנזיואגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף פ ע"א
קה ע"ב47 המתעצל בהספד ת"ח ראוי הוא להקבר בחייודרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' פט, רכה, רז
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' שמא
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייושרגי טובא דרוש ו
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' צד, קמג
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייובי חייא ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' קצד
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייומכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשפז
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייושמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' מח
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקסג
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםאהבת ציון (תשסד) עמ' עו
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםחכמת התורה נח עמ' רלד
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםילקוט הגרשוני ח"א
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםמאמר מרדכי (קורנמל) ח"א דף ו ע"ג-ע"ד
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםמשה מבחוריו הקדמה דף ד ע"א
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםרב שלום (אדלר) עמ' קנ, קצה, רה
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםשפתי רננות (מיכלדורף) דף כט ע"ב, ל ע"א
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי לקברו בחייוכתב סופר דרשות (תשמח) ח"ב עמ' קב
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של ת"חכלי יקר (תשמח) עמ' שמז, תנז
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקברו בחייושירי משכיל כלל י פרט א
קה ע"ב47 המתעצל בהספדורבנו בחיי עה"ת עמ' מו, נא
קה ע"ב47 המתעצל בהספידו של ת"חודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נה
קה ע"ב47 המתעצלעולת חודש ח"ג מאמר תנו, תקב
קה ע"ב47 כל המתעצלאיש מבין ח"א דף קמ ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצלאמרי אמת (אמדו) דף יח ע"ד
קה ע"ב47 כל המתעצלאפוד בד דף קיד ע"ב, קיט ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצלחן וכבוד דף יח ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצלעיני יצחק דף עג ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו וכו'מכתב סופר דף עד ע"ג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף צ ע"ב, צח ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו כו'מראה הגדול ח"א דף קל ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםאיש אמונים דף קיד ע"ד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' קצב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםאמרי מאיר (מאירי) ויקרא פ"י פסוק ג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר יז אות א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםברכת מועדיך לחיים ח"א דף כו ע"ג [צ ע"א ד"ה והנראה]
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםאהבת ציון דרוש ו
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםדרשות מהר"ם שיק עמ' תריט, תרכט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קלו
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםחלקו של יוסף (אמאדו) דף לח ע"ד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםידו בכל סי' פ
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםמדרש האיתמרי (תקפד) דרוש יא דף לא ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםמנת חלקי דף סט ע"א-ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםמראה הגדול ח"ב דף עא ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםצדקה חיים דף קכב ע"א [תלד ע"ב]
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםתאומי צביה עמ' כז, מא
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםתורת יחיאל במדבר עמ' תכו
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פג, ח"ה עמ' קעב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' קח
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' פז
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'המעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפה, שפח
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף סד ע"ד, סה ע"ב, עב ע"ד, עט ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' תלח, תמא
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'צלח רכב עמ' סו
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רא, רלב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'שבח נעורים עמ' ה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'בני נפתלי דרוש ד דף יא ע"ג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' ריא, ריד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'ראה חיים ח"א דף קכה ע"ב [תכז ע"ב ד"ה ועם]
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' יז, מב, צב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף כז ע"א, פט ע"ד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייובנין דוד (טאוב) דרשות עמ' קעט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייוושב ורפא לו עמ' רסב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייויגל יעקב (תשנג) קרח אות סה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייויסוד ושורש העבודה שער הגדול פ"ה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייוצפנת פענח (תשסו) עמ' קמג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייו וכו' אינו מאריך ימים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' רז, שסד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייו שנאמר ויקברו אותו וכו', ורש"י - ביהושע כתיבדברי שמואל (מודליאנו) עמ' נח ד"ה מסכת
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייודרשות באר יצחק עמ' צז
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייוכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) - הספד עמ' פ
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייומדבר יהודה (תשסב) עמ' רטז, ריח, רלג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ריג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רכא, ש
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רסז עמ' תלט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' כח
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוחכמה ומוסר ח"ב עמ' רנב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייולחמי תודה דף נט ע"א, קסג ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייומכתב מאליהו ח"ג עמ' 251
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' קעח
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייועמודיה שבעה - ספרי חיים עמ' יח
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוקרן לדוד דברים עמ' שנד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייורנת יצחק שופטים עמ' כט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' קל, קלא
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'דרך ישרה עמ' שפט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רכג ד"ה ואמרנו, עמ' רסא ד"ה והיינו, עמ' תמ ד"ה כתיב, עמ' תצג ד"ה אמנם, ח"ג עמ' תטו ד"ה אמרו, ח"ה עמ' מ ד"ה הנה, עמ' עד ד"ה אמרו, עמ' קסו ד"ה בשבת, עמ' שז ד"ה הנה, עמ' שסט ד"ה אמרו, עמ' שצב ד"ה ואמרו, עמ' תו ד"ה אמרו
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו' מלמד שרגש עליהן הר להרגן, ורש"יבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תצה, ויקרא עמ' תרסח, דברים עמ' תשמח-תשמט, יהושע-שמואל עמ' קלא
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו' שרגש עליהן הר להורגןכתב סופר אגדות כאן
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר וכו' מלמד שרגש עליהן הר להורגן וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שיב, שטז, שכד, שמד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייואבן יהושע עמ' 118
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייואורות אלים דף ט ע"א, יב ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייואמונה ודעת דף עא ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לא
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודרשות שבט הלוי ח"א עמ' ערה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' כד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רכה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קס
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוכתב וחתם סופר - כתב סופר עמ' קו
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייומאמץ כח (שמח) דרוש י דף פו/ז ע"א, ודרוש כז דף ריו/ז ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ה דף כג ע"ב, ודרוש י דף נד ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלב ע"ב ודף קפו ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסב דף קסא ע"א; ויקהל משה (אלפלס) דרוש ח דף סח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע כד דף נז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מד במיתת הצדיקים דף קצד ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סימן סה דף קכא ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי מות דף קכח ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז להספד דף פח ע"א, ודף פט ע"א, ודרוש י להספד דף קא ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק טוב ללכת אל בית אבל דף עב ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אחרי מות דף קיא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת צו דף פט ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לו דף יח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקנ דף קמו/ז ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייומשך חכמה בראשית פ' נ פס' י, ויקרא פ' טז פס' א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, מהרש"אלב אביגדור עמ' סה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייםדרשות הצל"ח השלם עמ' תצג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברן בחייואמרי בינה (שיפמאן) עמ' קיא.
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםאברהם את ידו ח"ב דף קכט ע"ג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםחלקם בחיים דף לד ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםקול יעקב (שאול) דף עה ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח וכו'לקחת מוסר איכה עמ' ערב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח וכו'דרשות הרא"ש דף יט ע"א דרוש טז
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי וכו'רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רצא
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי וכו'ויקהל משה (אלפלס) דף סח ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי לקוברו בחייוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ, קמא, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי לקוברו בחייולב אריה פרשת ראה אות יב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי לקוברו בחייומשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רכב-רכג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקברו בחייוגנת אגוז (תשעב) אות קלט
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקברו בחייושער המלך (תשנז) עמ' תרה
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכםראה חיים ח"ב דף מה ע"ג [קנט ע"א ד"ה ואם]
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדן של צדיקים ראוי לקוברו בחייו וכו'קול שחל (אשקוטי) דף א ע"א, ו ע"ד, כה ע"ד, כו ע"ד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקברו בחייו וכו'דרושים ואגדות חתם סופר עמ' קנט, רמג
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקברו מחייםיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' סז, תקמח
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קמ,
קה ע"ב47 המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייועץ הדעת טוב (תשסח) סי' נ, רנה, תלט, תמב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםויקרא יעבץ עמ' רח
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'הגיד מרדכי דרוש ו עמ' כו, דרוש ח עמ' לו {ימות ברעב וכאילו נקבר חי}
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייוכד הקמח (תשנו) עמ' יב
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייומאמץ כח (תשעה) עמ' רלו, תקעז
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייוכד הקמח (מישור) עמ' כט, לד
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייואחרית לאיש שלום דף ה ע"א
קה ע"ב47 כל המתעצל בהספדו של חכםדרשות מהר"ם חביב עמ' תד {הרי"ף גורס "אדם כשר"}
קה ע"ב47 כל המתעצל וכו'שפתי רננות דף מב ע"ד
קה ע"ב47 כל המתעצל וכו' ראוי לקוברו בחייוקול יעקב (שאול) דף עה ע"ב
קה ע"ב47 כל המתעצל וכו' שנאמר ויקברו אותו וכו', ורש"י - ביהושע כתיבדברי שמואל (מודליאנו) עמ' נח ד"ה רש"י
קה ע"ב47 כל המתעצל כו'דרכי שלום (מרגונאטו) דף סג ע"ד, קכח
קה ע"ב48 אסור להתעצל בהספדו של חכםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשעד
קה ע"ב48 המתעצל בהספד חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' קטז {הצער הוא על העדר התורה; חכם שמת הכל קרוביו; לזכות לכתר תורה צריך לפנות לבו מעוה"ז; תיאור רבינו הדעת סופר ממש כברמב"ם (דעות ה, ז); תיאור רבי צבי קינסטליכר}
קה ע"ב48 ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געששמלת אליעזר ח"א עמ' תצג
קה ע"ב48 ויקברו אותו בגבול נחלתו וגו' מלמד שרגש עליהן הר להורגןדגל מחנה יהודה עמ' עב
קה ע"ב48 שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו וגו' מצפון להר געש מלמד שרגש עליהן הר להורגןדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רלח
קה ע"ב49 התעצלו בהספדו של יהושעעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טו ע"ב
קה ע"ב49 מלמד שגעש עליהן ההר להורגןלחמי תודה דף ס ע"א, קמא ע"ב
קה ע"ב49 מלמד שגעש עליהן ההר להרגןאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' תסג
קה ע"ב49 מלמד שרגש עליהם ההר כו'מראה הגדול ח"ב דף לג ע"ד, לד ע"א, נו ע"ד, נז ע"א, סב ע"א, דרוש יח דף סח ע"א
קה ע"ב49 מלמד שרגש עליהן הר להורגן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נח ד"ה וראיתי, ח"ה עמ' קנה ד"ה ונ"ל
קה ע"ב49 מלמד שרגש עליהן הר להרגןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' שפט
קה ע"ב49 מצפון להר געשדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תתרצה
קה ע"ב49 מצפון להר געשאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף צה ע"ג
קה ע"ב49 נתעצלו הזקנים בהספדו של יהושעהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' צז
קה ע"ב49 רגש עליהם ההר להרגןאמרות ה' השלם ח"א עמ' שנ
קה ע"ב49 רגש עליהם ההר להרגןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קמד
קה ע"ב49 שגעש עליהם ההר על שנתעצלו בהספדו של יהושע ב"נתורת יחיאל דברים עמ' רפה
קה ע"ב49 שגעש עליהן ההר להורגןקהלת יעקב יוה"כ עמ' מב
קה ע"ב49 שלא ספדוהו ליהושע כהלכהכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' קצז
קה ע"ב50 בכי והספד על תלמיד חכםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' לו אות ג, ז
קה ע"ב50 המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםדרך חיים (תשלה) עמ' פה
קה ע"ב50 המתעצל בהספידו של צדיק אינו מאריך ימיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' מז
קה ע"ב50 הקב"ה משלם לאדם מידה כנגד מידהאור אברהם (זוועהיל) עמ' נה
קה ע"ב50 הקב"ה משלם מדה כנגד מדהוזרח השמש על התורה עמ' קי {הטעם לכך}
קה ע"ב50 הקב"ה משלם מדה כנגד מדה+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקלו
קה ע"ב50 הקב"ה משלם מדה כנגד מדהפרדס מרדכי עמ' תקיב
קה ע"ב50 הקב"ה משלם מדה כנגד מדה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שז
קה ע"ב50 הקב"ה נוהג במדה כנגד מדהדרשות שמן רוקח עמ' שנב
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיוכד הקמח (מישור) עמ' כט
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםחכמה מאין דף מד ע"ב, נג ע"ב-ע"ג, סה ע"ב, פה ע"ב-ע"ד
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםלחמי תודה דף ריח ע"א
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קלז
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים וכו' ברכה שאנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנא ד"ה ירמי'
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים וראוי לקברו בחייו וכו'דרשות באר יצחק עמ' ג, ה, צז
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםאוזן שמואל דף לה ע"א
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רסט
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לב דף קמו ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסג דף קסא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סה ע"ב וע"ד
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של ת"ח אינו מאריך ימיםברית שלום (תעח) דף יד ע"ב
קה ע"ב50 כל המתעצל בהספדו של ת"ח אינו מאריך ימיםברית שלום (תשסח) עמ' פז
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהאור תורה השלם (מזריטש) סי' ערה
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קיב, קלח, רפא, תיח, תלח, תמו
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כב
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהס' חסידים סי' צב, תרנז
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמא, אור תורה סי' ערה
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' רעח
קה ע"ב50 מדה כנגד מדהקול שמחה פ' בשלח סי' א
קה ע"ב51 מדה כנגד מדהמילי דשמיא עמ' קנז {לכן העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו כי עשה אתערותא מלמטה ויביא מלמעלה}
קה ע"ב51 איתיביה רבי חייא בר אבא וכו' ברכה שאניכתב סופר אגדות כאן
קה ע"ב51 ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכו' ברכה שאנידברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צג
קה ע"ב52 אצל הזקנים נאמר שהאריכו ימים ולא שנים וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' קלד
קה ע"ב52 אשר האריכו ימים אחרי יהושע ימים ולא שניםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לז
קה ע"ב52 אשר האריכו ימים אחרי יהושע ימים האריכו שנים לא האריכואגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסח, קסט
קה ע"ב52 אשר האריכו ימים ימים האריכו שנים לא האריכו, ורש"י - שיהו מבלים ימיהם בטובברית אברם עמ' סג, תרא
קה ע"ב52 הזקנים אשר האריכו ימים ימים האריכו שנים לא האריכואבל מצרים ח"א דף ד ע"ב
קה ע"ב52 הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע וכו' ימים האריכו שנים לא האריכו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' רנג ד"ה אמנם, ח"ג עמ' שסו ד"ה כתיב, ח"ה עמ' קצז ד"ה כתיב, עמ' שיא ד"ה וזהו, עמ' שכד ד"ה איתא
קה ע"ב52 זקנים אשר האריכו ימים אחר יהושע וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' צב
קה ע"ב52 זקנים ימים האריכו ולא שניםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפג, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רלג
קה ע"ב53 אלא מעתה למען ירבו ימיכם ימים ולא שנים ברכה שאנייוסף לקח כרך א ח"א עמ' ריט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנב
קה ע"ב53 אריכת ימים ושניםבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ה אות ו
קה ע"ב53 בבלאי ימים האריכו שנים לא האריכו אלא מעתה למען ירבו ימיכם וימי בניכם ימים ולא שנים, ברכה שאניפאר יעקב ח"א עמ' קסה, תכז
קה ע"ב53 ימים האריכו ולא שניםקרן לדוד בראשית עמ' קסט, קעד
קה ע"ב53 ימים האריכו ולא שניםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' פח
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שמו
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכואור ישרים (תשסב) עמ' רנח
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכודברי טובה שופטים ח"א עמ' עא, עו
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קסז
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכולחמי תודה דף רמט ע"א
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קצז
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תתפא
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות קיב, רנ
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכושמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' עט
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכושרגא המאיר מועדים עמ' שיג
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכו אלא ברכה שאנידברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' ריא
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קטז, שסו
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכו וכו' ברכה שאנימראה יחזקאל (תשסד) עמ' שסב
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכואור הצבי עמ' 140
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכודרך חיים (תשלה) עמ' תשיג
קה ע"ב53 ימים האריכו שנים לא האריכומשך חכמה דברים פ' יב פס' ח
קה ע"ב53 ימים האריכו, ורש"י - שכלו ימיהם בטוב וכו' אלו שנותיו של אדם שמתהפכות עליו מרעה לטובהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תכג
קה ע"ב53 ימים ולא שניםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כח פסוק טז
קה ע"ב53 ימים ולא שניםביאור הגר"א על משלי פרק כח פסוק טז
קה ע"ב53 ימים ולא שניםתורת אליהו עמ' קנו
קה ע"ב53 למען ירבו ימיכם וכו' ימים ולא שנים ברכה שאניבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תקכב, דברים עמ' תתצו
קה ע"ב53 למען ירבו ימיכם ימים ולא שניםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קעט ע"א
קה ע"ב54 א' מן האחים שמת ידאגו כל האחיםחיי נפש ח"ד עמ' נט
קה ע"ב54 אחד מהאחים שמת ידאגו כל האחיםדברי חנינא - מזלות עמ' קסו
קה ע"ב54 אחד מהאחין שמת ידאגו כל האחין כולן וכו'חמודי צבי בראשית עמ' עח, שצ
קה ע"ב54 אחד מן האחים שמת ידאגו כל האחים כלןבית העוזיאלי (שסד) פרשת ויחי דף כח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסד דף קסא ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בהעלותך דף עד ע"א
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפו
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת וכו' תדאג כל החבורהמכתב מאליהו ח"ג עמ' 250
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קו
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחיןאש דת (אסאד) עמ' רסג
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחיןתורת אליהו עמ' צג
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין כולןדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רנח
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין כולן וכו', ורש"יתורת מנחם חנ"ה עמ' 105
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחיןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעו
קה ע"ב54 אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחיןיד דוד (אופנהיים) עמ' קיט
קה ע"ב54 אחד מן המשפחה שמת ידאגו כל המשפחהחכמת התורה תולדות עמ' רכט
קה ע"ב54 ברכה שאנידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעח ד"ה כי, עמ' רפב ד"ה א"נ, עמ' רפח ד"ה למען
קה ע"ב54 מת אחד מן האחים ידאגו כל האחיםשארית מנחם ח"ד עמ' רפג
קה ע"ב54 מת אחד מן האחין ידאגו כל האחיןיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנט, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' מז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קס, כרך ב ח"ב עמ' רג
קה ע"ב רש"י - אריכות ימים היינו לבלות שנותיו בטוב ובנחתמצווה ועושה ח"ב עמ' קסח
קה ע"ב רש"י - ימים האריכו - שכלו ימיהם בטוב וכו' שמתהפכות עליו מרעה לטובהמבשר טוב - ספר החיים עמ' קמא
קה ע"ב רש"י - כשמבלה ימיו בטוב חשיב אריכות ימיםדברי סופרים סי' ו (עמ' 5)
קה ע"ב רש"י - נשמת ישראל הוא כספר תורה שאין לך ריק בישראל שאין בו תורה ומצוותרוח נכון עמ' מה
קה ע"ב רש"י ד"ה הא וד"ה מיויקהל משה (וייס) עמ' רנז [הלכה]
קה ע"ב רש"י ד"ה ויקברובית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כז, לו עמ' 113-115, 293-296
קה ע"ב רש"י ד"ה ימים - אורך ימים היינו שבלו ימיהם בטובקומץ המנחה (צונץ) דרוש מט אות ד
קה ע"ב רש"י ד"ה ימים - שכלו ימיהם בטוב דחשיב אריכות ימיםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רעח ד"ה כי, עמ' רפח ד"ה למען, עמ' רצא ד"ה למען, ח"ה עמ' תמט ד"ה ולבוא
קה ע"ב רש"י ד"ה מידהבית ישראל (בנבנשתי) ח"ב דרוש כז עמ' 112
קה ע"ב רש"י ד"ה נראה בעיניאור שרגא עמ' רצב
קה ע"ב תוס' - רגש ההר להורות דלא אשכחן ויבכו אותו במשהעץ חיים (אנג'יל בן חיים) דף טו ע"ג
קה ע"ב תוס' ד"ה אר"יהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג
קה ע"ב תוס' ד"ה הא - ונראה לר"יויקהל משה (וייס) עמ' רנט [הלכה]
קה ע"ב תוס' ד"ה הא - וקשה לר"יויקהל משה (וייס) עמ' רנח [הלכה]
קה ע"ב תוס' ד"ה הא - כמו שמחלקויקהל משה (וייס) עמ' רס [הלכה]
קה ע"ב תוס' ד"ה רגשדרכי שלום (מרגונאטו) דף סד ע"א
קה ע"ב חי' חתם סופר - עונש הבן על חטא אביויושב אהלים עמ' קפג
קה ע"ב מהרש"אויקהל משה (וייס) עמ' רנט [הלכה]

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
צ ע"א האומר הרי עלי ברזלעין איה שבת פ"ט פסקא קמח
צ ע"א שהיה אמה כליא עורב, תוס'דברי שאול שמות עמ' שעב
צ ע"א תרי גווני אוהלהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שע
צ ע"ב לזרע ולדוגמאראה חיים חלק א דף קכ"ג ע"א (דף תכ ע"א ד"ה ואני)
צ. מקק ספרים טעון גניזהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סא
צ: מי שמצניע דבר חייב עליו בכל שהואכתר תורה (תשסז) עמ' רכא
צא הגונב כיס בשבתתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רעז
צא. את החי במטהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כג
צא. בטלה דעתו אצל כל אדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 32
צא. מיגו דמחייב בכזית משום חלב ונותרשם אליעזר דף קכז ע"ג
צא. תוס' ד"ה כגוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכה
צא. תרתי דסתרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
צא: מדאפקיה חוץ לחומת העזרה איפסיל ליה ביוצאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעח (תרחצ) {ולמה בפסח לא נפסל עד שיניחו}
צא: תוס' ד"ה בנוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקנה
צב אין השכינה שורה אלא על חכם גיבורמשכנות יעקב (נעים) דף פו ע"ד
צב זה יכול וזה יכולעמודי חיים דף קח ע"ד
צב ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור עשיר וכו'עולת שבת (אלמושנינו) עמ' קסג
צב ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם וגבורפרשת דרכים (תשסה) עמ' רמג
צב ע"א אין השכינה שורה אלא וכו' עשיריערי עם דבשי ח"ב עמ' יז
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישב עמ' לט, פ' נשא עמ' קס
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"יט עמ' קיח
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שפח
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשירלפרקים (תשסב) עמ' צו
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר ובעל קומהעין איה שבת פ"י פסקאות ח-יא
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם, גבור ועשיר שכר שכיר ויקרא-במדבר שיחה כה אות ה
צב ע"א אין השכינה שורה וכו' חכם גבור ועשיר ובעל קומהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קט סט"ז
צב ע"א אין השכינה שררה אלא על חכם עשיר וגבורחכמת התורה פנחס עמ' תסו
צב ע"א המוציא בין בימינו בין בש מאלו בתוך חיקו או על כתפיו חייבלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רסד
צב ע"א המוציא משא למעלה מעשרה טפחים וכו'עין איה שבת פ"י פסקאות א-ז
צב ע"א השכינה שורה וכו' על בעל קומהלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תא
צב ע"א ובעל קומהדרשות הר"ן (תשסג) עמ' קעד, תקה, תקו
צב ע"א וליגמר ממשה וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' קעג, תקג
צב ע"א פלוגתא דאביי ורבאכה תברכו (תרמא) דף נו ע"ב
צב ע"א רב משום ר' חייא המוציא וכו' שהן אנשי הוצל עושין הן וכו' בטל דעתן וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רסג
צב ע"א רש"י ד"ה שכועשרה מאמרות (תשס) עמ' תנט
צב ע"א שכן משא בני קהת, רש"י - שמןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שכח
צב ע"א שכן משא בני קהתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' פג
צב ע"ב בזה יכול וזה יכול ועשאוהו שניםחכמת התורה קורח עמ' שעח
צב ע"ב בעשותה העושה את כולהדרישה מחיים דף יז ע"ב
צב ע"ב זה א"י וזה א"י ד"מ ור"י כו'שעת הכושר דף ו סוף ע"א
צב ע"ב זה יכול וזה יכול וכו'עמודי חיים דף ק"ח ע"ד (עמוד גמילות חסדים אות ח)
צב ע"ב כל באמת הלכה היאפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שס הערה 8
צב ע"ב תניא זה יכול וזה יכולדרכי איש דף מט ע"ג
צב רש"י ד"ה דאמר מר במ' נדריםמשכנות יעקב (נעים) דף פז ע"א
צב. אין הנבואה שורה אלא על חכםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תסו
צב. אין הקב"ה משרה וכו' ממשהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמט
צב. אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על חכם גבור ועשירמרפא לנפש בראשית עמ' צט
צב. אין הקב"ה משרה שכינתו וכו' גבורתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שסג - רי"ח סופר
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר אם לבינה (פאפא) עמ' תרלא, תרלב
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהמאור ושמש (תשסט) עמ' תתצב
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר וכו'דברי אש (כץ) עמ' פו
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' רמו
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם נבור וכו' שיהא גדול מאחיו בנוידרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 177, 179
צב. אין השכינה שורה אלא על עשיר וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רס
צב. אין שכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 698
צב. אלא על חכם וגבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שו
צב. אם הוציא שלא כדרך המוציאין פטורייטב פנים ח"א דף צד
צב. גובהם של לויים עשר אמותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעא
צב. דילמא משה שאנימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצח
צב. המוציא אוכלין בפיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ח
צב. המוציא במנעלומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כח
צב. המוציא משא למעלה מי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
צב. ולגמר ממשה, דלמא משה שאני וכו' ובעל קומה דרשות הר"ן (מישור) עמ' צז
צב. ימין ושמאל אורח ארעאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
צב. כל טונא דמטעני שני שלישי למטה ושליש למעלהבגדי חמודות שמות פרק כה פסוק יב, פרק כז פסוק ד-ה
צב. משא למעלה מי' וכו' וגמירי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרו
צב. משה כמי הוי, עשר אמותדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 606
צב. משה רבינו היה גבוה עשר אמותדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 988
צב. עשר אמות אורך הקרש וא"ר משה פרשו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתלה
צב. רש"י ד"ה בין בימינומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רס
צב. שכן משא בני קהתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' טז
צב. שכן משא בני קהתפרפרת משה ח"ב עמ' קעא
צב. תוס' ד"ה ואם תמצא לומרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רד
צב. תוס' ד"ה מרפקומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רג
צב: המוציא ברגלומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' שיב
צב: זה אינו יכול וזה אינו יכול ועשאוהו שנים שניהם חייבין אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' שיב
צב: זה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם חייביםמרפא לנפש בראשית עמ' קעב
צב: תוס' ד"ה ואת"לארשות החיים עמ' תפז
צג ע"א אם יכול א' לההוציאו וכו', ותוס'כסא דוד (תקנד) דף מח ע"ב
צג ע"א אם יכול להוציאו וכו' ותוספותכסא דוד (תקנד) דף מח ע"ב
צג ע"א אם לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שניםשיחות עבודת לוי סי' קיב אות א
צג ע"א וגמירי דכל טונא דמידלי במוטות תילתא מלעיל ותרי תילתי מלתחתשם דרך שמות עמ' ר
צג ע"א זה יכול וזה יכול, ובפנ"ירנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רפח
צג ע"א תוס' ד"ה אמר מרדרישה מחיים דף יח ע"א
צג ע"ב אר"א אף אנ"ן תנינא כו'שעת הכושר דף נה ע"ד
צג ע"ב המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, פטור אף על הכלישנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' יט
צג ע"ב משענת החמור וכו'מנחה חדשה (חן טוב) תשובה ג' כ"א
צג תוס' ד"ה רב ששת וכו'אחי וראש דרושים דף ה ע"א
צג. אין בו ממשתשבי (תשסה) עמ' קנד שורש ממש
צג. המוציא אוכלין כשיעורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלח
צג. מסייע אין בו ממש וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' ריד
צג. מסייע אין בו ממשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכז, רסג
צג. מסייע שאין בו ממשמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ע
צג. רש"י - מלאכה שאין צריכה לגופהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפא
צג. רש"י - שאינה צריכה לגופהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' טו
צג. רש"י ד"ה וחד, זה יכול וזה יכול פטור דלאו אורחיה למעבדה בתריתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפד {לפי"ז י"ל דזהו פטור בכל התורה}
צג. רש"י ד"ה וחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכח
צג. רש"י ד"ה וחדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שנא
צג. שנים שעשאוה פטורים ובזה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם חייביםמרפא לנפש בראשית עמ' תלד
צג. שנים שעשאוה פטוריםמגדנות אליעזר עמ' קפז
צג. שנים שעשאוה פטוריםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תמט
צג. שנים שעשאוהו פטוריןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רעו (תרצג) {אם זהו רק בשבת}
צג: המוציא את החי במטה פטורכתר תורה (תשסז) עמ' ריט
צג: מסייע אין בו ממשעזר מיהודה (תשנט) עמ' יד
צג: תוס' ד"ה ששגגפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' עד
צד ע"א המוציא את החי במטה, פטור אף על המטה וכו'עין איה שבת פ"י פסקא יג-טז {ביאור כחו של החי}
צד ע"א חי נושא את עצמוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לח
צד ע"א חי נושא את עצמועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 75
צד ע"א חי נושא את עצמושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 460
צד ע"א תוס' ד"ה ר' שמעוןמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כה
צד ע"ב צפורן שפירש רובה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 186
צד. החי נושא את עצמו דברי אמונה השלם בראשית עמ' רמ
צד. החי נושא את עצמו דברת שלמה (תשעא) עמ' שב
צד. הנוטל צפרניו זו בזומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כ
צד. חי נושא את עצמו ופטור ובכפות חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעח (רמו) {הא גופו של אדם נחשב רשות היחיד והוי כזרק כוורת דפטור}
צד. חי נושא את עצמושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמג
צד. רש"י - אין גזיזה אלא בצמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כ
צד. רש"י ד"ה לאפוקי כרמליתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שט
צד. שכיבא דהוה בדרוקרתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנט
צד. תוס' ד"ה אתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצו
צד. תוס' ד"ה ר' שמעוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפד
צד. תוס' ד"ה שהחי נושא את עצמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יד
צד. תוס' שהחימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
צה ע"א גודלת ופוקסת [חייבת] משום בונה, מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדםעין איה שבת פ"י פסקא יז {שתי תעודות בבנין, א' לחסות בו מפני קור ומזרם מטר, ב' להרחיב דעתו של אדם ע"י הודו והדרו}
צה ע"א המכבד והמרבץמנחה חדשה (חן טוב) פרשת יתרו
צה ע"א קטיל קניא באגמיאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 73
צה ע"ב ר"ש משוה עציץ נקוב כתלוש לכל מילימנחת קנאות עמ' צח
צה. בוחלת משום צובעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ג
צה. המוציא אוכלין פחות מכשיעור, ר"חמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלח
צה. מלמד שקלעה הקב"ה לחוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כה, רנח
צה. רש"י - ואית דאמרימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כב
צה. רש"י - לא שייך למימרתשבי (תשסה) עמ' רסה שורש שייך
צה. תוס' ד"ה הרודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמט
צה. תוס' ד"ה והתרה (בענין שבות מלאכה ביו"ט)ייטב פנים ח"ב דף קצה
צה. תוס' ד"ה שרא, איכא שבותים דאסרום גם במקדשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמט (קפז)
צה: רבי שמעון פוטר בתולש מעציץ אפילו נקוב נפש יוסף (תשעד) עמ' קפד
צה: רש"י ד"ה אשר יזרע, כדרך שאדם מוציא לזריעהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצג (תג)
צו א"ל לרע"ק בין כך אתה עתיד ליתן את הדין ותוס' ורי"ף כסא רחמים (תשסג) עמ' שסב, שסג
צו א"ל לרע"ק בין כך אתה עתיד ליתן את הדין ותוס' ורי"ףכסא רחמים (תקסג) דף קט ע"ב
צו ג"ש לא גמירככר לאדן (תקסא) דף רסב ע"ב
צו וכל החושד בכשרים לוקה בגופו וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף ריד ע"ב
צו מנינא למה לידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1771
צו מקושש זה צלפחדמשכנות יעקב (נעים) דף קסו ע"א
צו מקושש מעביר ד"א היההמדרש והמעשה שמות פרשת משפטים
צו נשים סומכות וכו', ורשב"א ושאר מפרשיםמחזיק ברכה (תקמה) או"ח דף קב ע"א-ע"ב
צו ע"א המושיט חייב והזורק פטורעין איה שבת פי"א פסקא כ {טעם הגיוני לחלק ביניהם מפני אופיה של מלאכת ההוצאה}
צו ע"ב אשכחן הוצאה הכנסה מנלןתורת חז"ל עמ' 29
צו ע"ב ב"כ וב"כ אתה עתיד ליתן את הדיןטהרת יו"ט חי"ט עמ' יא-יב
צו ע"ב בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין וכו' אלא מהיכא הוה? ויעפילועין איה שבת פי"א פסקא ב-ו {צ"ע מה הועיל בדבריו אלו, כי גם "ויעפילו" היה חטא? אלא מקושש היה יחיד, ואין רשות לרשום בו חטא מפורש כל עוד הענין סתום, אבל חטא ויעפילו הוא חטא של רבים, ונשאר ערכו הפרטי סתום כמו שהיה, ועוד יש לחלק שהמעפילים נכשלו בזה מפני גדולת רוח האומה, וקשר הקודש עם ארץ ישראל, ויש בזה איזה שהוא אור "גודל להבת הקדושה הפנימית הגנהה בנשמתם של ישראל"}
צו ע"ב במתניתא תנא תולש הוה כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר יב
צו ע"ב דיליף הוצאה מדכתיב ויצו משה ויעבירו קול במחנההדרש והעיון שמות מאמר רצד
צו ע"ב דלמא בחול ומשום דשלימא עבידתאדברי שאול שמות עמ' שסו
צו ע"ב הבי אמר לחו משה לישראל לא תפיקו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 207
צו ע"ב התורה כיסהו וכו'סמיכה לחיים דף קל"ז ע"ב (קונטרס שלמי סמיכה שבסוף הספר, ד"ה שם ע"ד שיטה ט)
צו ע"ב התורה כיסתו ואתה ואתה מגלה אותושפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' תלג
צו ע"ב התורה כיסתו ואתה מגלה אותודרשות הר"ן (תשסג) עמ' רמג
צו ע"ב וממאי דבשבת קאי וכו' ותוס'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' פד
צו ע"ב וממאי דבשבת קאי וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קה ס"ד
צו ע"ב מקושש היה ור"י אומר ממעפילים היהדברי שאול במדבר עמ' רמג
צו ע"ב מקושש זה צלפחד וכו' כתנות אור (תשעג) פ' שלח אות ד
צו ע"ב מקושש זה צלפחד וכו' דברי ר' עקיבא, אמר לו ר' יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין וכו'שם דרך במדבר עמ' סח
צו ע"ב מקושש זה צלפחד וכו'פרי חיים (קנולר) פרשת שלח
צו ע"ב מקושש זה צלפחדעין איה שבת פי"א פסקא א {קשר רעיוני בין הענינים}
צו ע"ב מקושש זה צלפחדפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפב
צו ע"ב מקושש זה צלפחרפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפב
צו ע"ב ס"ל לר"ע שמקושש זה צלפחד ואמר לו ר' יהודה בן בתירא, עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלהו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קמ אות ה
צו ע"ב ס"ל לר"ע שמקושש זה צלפחד ואמר לו ר' יהודה בן בתירא, עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כסתו ואתה מגלהו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקהדרש והעיון במדבר ח"א מאמר קמב
צו ע"ב צלפחד היינו מקושששם דרך ויקרא עמ' רפא
צו ע"ב רה"ר הואירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כט עמ' 5
צו ע"ב רש"י ד"ה מחנה לויה - שהיו הכל מצוייןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כט עמ' 7
צו צלפחד היה המקוששטירת כסף דף רמט ע"ב
צו ריש הזורק, בני חיישער יוסף (תקיז) דף ל ע"א
צו תוס' ד"ה ג"ש לא גמירמשכנות יעקב (נעים) דף קסח ע"ב
צו. הוצאה גופאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
צו. לא תפיקו מרשות היחיד דידכו לרשות הרביםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 126
צו. ממלאכתו הוא עושה ואינו עושה ממלאכת רעהודרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 125
צו. מעביר ד"אמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
צו: אמר ר"ע מקושש זה צלפחד אמרו לו עתיד עתה ליתן הדין על זה שאם אינו כן אתה מוציא לעז ואם הוא כך התורה כסהו ואתה מגלהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1631
צו: אשכחן הוצאה הכנסה מנ"ל סברא היא וכו' מה לי אפוקי ומה לי עיולישיח דוד (תשסח) עמ' סו
צו: בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדיןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 173
צו: דברי רבי יהודה בן בתירא לרבי עקיבא שהוא עתיד לתת את הדין על כך שגילה סתרי תורהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 304
צו: דהויא במשכן קרי אבותרנת יעקב עמ' קכט
צו: הוצאה גופה היכא בתיבא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סג*, ח"ב עמ' תתה-תתז
צו: המקושש - צלפחדשיחות לספר שמות עמ' שסח, שיחות לספר במדבר עמ' קכא
צו: התורה כפתו ואתה מגלהודברי יואל מועדים ח"ה עמ' מג
צו: ויעבירו קול במחנה, לא תפיקו מרשות היחיד לרה"רמרפא לנפש בראשית עמ' שצב
צו: יליף איסור הוצאה מגז״ש מהעברה נפש יוסף (תשעד) עמ' קלא
צו: לדבריך מה אתה מגלהומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קכה
צו: 'לעז' פירושו עלילת שקרלילה כיום יאיר (באום) עמ' 321
צו: מקושש זה צלפחד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קנז
צו: מקושש זה צלפחד נפש יוסף (תשעד) עמ' תה
צו: מקושש זה צלפחד וכו' א"ל ריב"ב וכו' אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' שמד
צו: מקושש זה צלפחד וכו'הדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר מ, נא
צו: מקושש זה צלפחדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' של
צו: מקושש זה צלפחדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1717
צו: מקושש זה צלפחדפרפרת הפרשה פרשת שלח פרק טו פסוק לב
צו: מקושש זה צלפחדפרפרת משה ח"ב עמ' ריא
צו: מקושש זה צלפחדתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' טז (נח) {מדוע לא חש ר"ע לטענת ריב"ב וגילה מיהו המקושש}
צו: מקושש תולש היהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקלג
צו: ר"פ הזורק מקושש מעמר הוהמנחה חדשה (חן טוב) פ' יתרו
צו: ת"ר מקושש זה צלפחדדברי אש (כץ) עמ' רכא
צו: תוס' ד"ה הכנסהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתו
צז א - מדה טובה ממהרת לבוא ממרת פורענותעין איה שבת פי"א פסקא יז
צז ע"א אמר ריש לקיש החושד בכשרים לוקה בגופושם דרך שמות עמ' שכא
צז ע"א אף אהרן נצטרעאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 58
צז ע"א גזרה שוה לא גמר+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סו
צז ע"א החושד בכשרים לוקה בגופו בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אחרי עמ' קלא
צז ע"א החושד בכשרים לוקה בגופועין איה שבת פי"א פסקא יא
צז ע"א הם מאמינים בני מאמיניםערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 41
צז ע"א הם מאמיניםפרי חיים (קנולר) פרשת חקת
צז ע"א והן לא יאמינו לי וכו' אלה הן מאמינים בני מאמינים וכו' אתה אין סופך להאמין וכו' הבא נא ידך בחיקךעין איה שבת פי"א פסקאות יב-טז
צז ע"א ויחר אף ה' בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרעמאורי אור (אתרוג) עמ' קלג, תוספת אור הערה 10
צז ע"א ויחר אף ה' בם, אף אהרן נצטרע וכו' אתה מוציא לעז על אותו צדיקעין איה שבת פי"א פסקאות ז"י
צז ע"א חי נושא את עצמו וכו' ומודה ר' נתן בכפותרנת יצחק תפלה עמ' מב
צז ע"א מאמינים בני מאמיניםשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 34
צז ע"א מלמד שאף אהרן נצטער וכו' אם ריב"ב וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) בהעלתך לג ע"א
צז ע"א מלמד שאף אהרן נצטרע דברי רבי עקיבאשם דרך ויקרא עמ' קמד
צז ע"א מלמד שאף אהרן נצטרע וכו' א"ל בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדיןשם דרך בראשית ח"א עמ' מח, רטו
צז ע"א מלמד שנסתלק מאהרן ודבק במריםמאורי אור (אתרוג) פ"ט ה"ב
צז ע"א נס בתוך נסעין איה שבת פי"א פסקא יח; מאורות הראי"ה - הגדה של פסח עמ' רל {ביאור המושג הכפול}
צז ע"א נס בתוך נספרי חיים (קנולר) פרשת וארא
צז ע"א ע"פ והן לא יאמינו לי א"ל הקב"ה למשה וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יט ע"א
צז ע"א קלוטה כמי שהונחה+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צט
צז ע"א תוך ג' כלבוד דמיכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' מ
צז ע"ב דברים, הדברים, אלה הדברים, אלה ל"ט מלאבות שנאמרו למשה בסיגיעין איה שבת פי"א פסקא יט {אופן הלימוד המשולש}
צז ע"ב מקושש מעביר ד"א הוהברית יצחק דף יח ע"ד
צז. אם גם אהרן נצטרעיבין שמועה (לעוו) עמ' תעד
צז. אף אהרן נצטרעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיא
צז. אף אהרן נצטרעפרפרת משה ח"א עמ' מז
צז. באות המטה לפני פרעה היו ג' נסיםשיחות לספר שמות עמ' סא
צז. החושד בכשרים לוקה בגופו דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' פד
צז. החושד בכשרים לוקה בגופופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצ, ח"ב עמ' סב
צז. הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רלא
צז. הן מאמינים בני מאמינים כו' שנא' ויאמן העם וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק לא, פרק ו פסוק ג-ה
צז. הקב"ה העיד בבנ"י שכולם מאמינים בני מאמינים אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לז
צז. והן לא יאמינו לי וגו' וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל א"ל הן מאמינים בני מאמינים וכו'לב הארי עמ' שסא
צז. ויבלע וכו' נס בתוך נס וכו'בגדי חמודות שמות פרק ז פסוק יב
צז. ויבלע מטה אהרן כו' נס בתוך נסמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' ב
צז. ולמה דסליק אדעתןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צ
צז. ישראל הם מאמינים בני מאמיניםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנ
צז. כל פחות מג'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
צז. מאמינים בני מאמינים דולה ומשקה פסח עמ' קלט
צז. מאמינים בני מאמיניםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 346
צז. מאמינים בני מאמיניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יח
צז. מאמינים בני מאמיניםתורת אברהם עמ' ה, 108, נח, 116, 148
צז. מדה טובה ממהרת לבא ממדת פורעניות וכו'בגדי חמודות שמות פרק ד פסוק ו-ז
צז. מדה טובה ממהרת לבוא ממדת פורענותפרפרת משה ח"א עמ' שלא
צז. מהרש"א - נס בתוך נספני מלך מועדים עמ' קצב
צז. משה חושד בישראל ונענש בצרעתשיחות לספר שמות עמ' שטו
צז. ניסי י' המכות היו נס בתוך נס דולה ומשקה פסח עמ' מא
צז. נס בתוך נסמעט מכל עמ' 33
צז. פחות משלשה כלבודדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1147, 1195
צז. צלפחד היה מן המעפיליםדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 56
צז. תוך ג' ד"ה חייבארשות החיים עמ' תפח ובהגהות
צז: אלה הדברים, רומז על ל"ט מלאכותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קעב, תא
צז: דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסינידברי אש (כץ) עמ' קעב
צז: ילפיגן מאלה הדברים ל"ט מלאכות דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קסט
צז: נס בתוך נספרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיב
צז: רבי אומר דברים הדברים אלו הדברים אלו ל"ט מלאכות זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רנג
צז: רבי יהודה מוסיף כו' אי אמרת בשלמא אבות מאי מוסיף מוסיף אבותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שמט (קמ) {לשון 'הוספה' משמע דדומה לדבר שניתוסף עליו}
צח הבריח התיכון בנס היה עומד כו'המדרש והמעשה פרשת תרומה עמ' 270
צח ונראין קרסין בלולאותטירת כסף דף קכה ע"א
צח ע"א המכבד והמרבץ וכו'לב חיים חלק ב' (סימן קפ"ג) דף קכ"ג ע"ב (ד"ה תשובה)
צח ע"א תוס' ד"ה ושמואלשם דרך ויקרא עמ' רי
צח ע"ב ואמה התחתונה היתה של אדניםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלה סט"ו
צח ע"ב חרוצים היו הקרשים, וחלולים היו האדניםעין איה שבת פי"א פסקא כא
צח ע"ב למה משכן דומה לאשה שמהלכת ושפוליה מהלכין אחריהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 239
צח ע"ב רש"י - שפוליה- שולי בגדיה כך היתה יריעה שלאחריו נגררת בארץעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 239
צח ע"ב רש"י ד"ה ועשית יריעותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שסז
צח. הבריח התיכון בתוך הקרשים בנס דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רסב
צח. חלב פקיד ועקירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כב
צח. למה משכן דומה לאשה מהלכת ושפוליה אחריהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 50
צח: האדנים היו חלוליםפרפרת התורה עמ' שלא
צח: רש"י ד"ה ועשיתבגדי חמודות שמות פרק כו פסוק א
צט ע"א גדולה חכמה שנאמרה בעליונותדברי שאול שמות עמ' שסב
צט ע"א דלא לדחקו קרשיםפנינים על התורה ומועדים עמ' קיא
צט ע"א יריעות התחתונות של תכלת של ארגמן וכו' וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזיםעין איה שבת פי"א פסקא כב {הרעיון שבטוויה יחודית זו}
צט ע"א שתיהן בדיוטא, ורשב"אשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' ריח
צט. יריעות עליונותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' כ
צט. נראים בלולאות ככוכבים ברקיע וכו'בגדי חמודות שמות פרק כו פסוק ד
צט. רש"י ד"ה חמיסרי הוייןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שז
ק. כחו בכרמליתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יא
ק. למטה מעשרה כצורך בארץדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 670
ק. תוס' ד"ה והא לאארשות החיים עמ' תפח
ק: ספינות קשורות זו לזו מטלטלים מזו לזואשל חיים ח"א עמ' מג
ק: ספינות קשורות מטלטלין מזו לזו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קעד
קא ימים האריכו, מהרש"אבאר מים חיים (הלוי) דרושים דף י ע"א-ע"ב
קא ע"ב וצאצאיו חתם באות ברית קודשעולת ראיה ח"א עמ' שצז-שצח {אין תכלית המילה רק לצמצם את התאוה המינית כי אם לעדן, להכין ההתעלות של האהבה המינית כפי שהיא מוטבעת בצורתה ה רוחנית של רוממות הנפש}
קא ע"ב חרב הרי הוא כחלליערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
קא ע"ב משה שפיר קאמרת, ורש"י - שכל ת"ח נקרא ע"ש משה רבינו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סד
קא ע"ב משה שפיר קאמרתכבוד לאיש דף יט ע"ג
קא ע"ב משה שפיר קאמרתשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 185
קא ע"ב ת"ח קרוי משהיערי עם דבשי ח"א עמ' קצז
קא רש"י - ימים האריכובאר מים חיים (הלוי) דרושים דף י ע"א-ע"ב
קא. ותני עלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
קא: משה שפיר קאמרת דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רכג
קא: משה שפיר קאמרתדברי אש (כץ) עמ' קעג
קא: משה שפיר קאמרתייטב פנים ח"א דף פ, רעז, ח"ב עמ' לה
קא: משה שפיר קאמרתכתר תורה (תשסז) עמ' קצח
קא: משה שפיר קאמרתמאור ושמש (תשסט) עמ' תרמז, תשח
קא: משה שפיר קאמרתמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' לב, פניני חסידות פ"א אות עג
קא: משה שפיר קאמרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 10
קא: משה שפיר קאמרתקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רטו
קא: משה שפיר קאמרתשבילי פנחס (תשעד) עמ' קצד
קא: משה שפיר קאמרתשבילי פנחס (תשעו) עמ' רט
קא: משה שפיר קאמרתשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכ
קא: משה שפיר קאמרתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ה {כל תלמיד חכם יש בו מהות והארת משה}
קא: משה שפיר קאמרתתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסד - ר"ר שרבאני
קב ע"א הבא ליטהר מסייעין אותושיעור ליום השבת עמ' רצט
קב ע"א נותנין עליה מים מצד אחד ואם כבתה כבתהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כד
קב ע"ב אין עניות במקום עשירותפנינים על התורה ומועדים עמ' קיא
קב ע"ב אין עניות במקום עשירותתורת לוי יצחק עמ' רמ
קב ע"ב המצדד את האבן, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן ס"ג) דף ס"ח ע"ב (ד"ה תשובה)
קב ע"ב עשייה הוא דאסור גרמא שרימועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כד, סג
קב. הטמא שאכל חלב והוא נותר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קפ
קב. כל עושה מלאכה מתקיימתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רס
קב. כל שהוא למאי חזימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
קב. מחשבתו משוויא ליה מקוםשיחות לספר בראשית עמ' רד
קב. עילאי בהנחה בעלמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצו
קב. רש"י ד"ה אתאן ללכתיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטז
קב. שם כתוב לו על בשרומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנ
קב. תחילתו זדוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קטו
קב: אין עניות במקום עשירותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תתה
קב: אין עניות במקום עשירותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קמ
קב: הבונה כמה יבנה וכו'כתר תורה (תשסז) עמ' רכא
קב: זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייבכתר תורה (תשסז) עמ' רכב
קב: כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רכט) {מצינו כן במקומות רבים}
קב: מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ונמלך עליו לגודרה וכו'דברי אש (כץ) עמ' קכד, קמ
קג אתו האידנא דרדקי לבי מדרשא, ואמרי מילי דמימות יהושע כו' לא איתמר כותייהו כו' אלף בית כו'המדרש והמעשה שמות פרשת ויקהל דרוש ב
קג הבא ליטמא פותחין לומעינות האמונה (תשסב) עמ' רסד
קג כל המוריד דמעותאם הבנים ח"ב דף קס ע"ג
קג כל המתעצל בהספדו ש"חאם הבנים ח"ב דף קנח ע"ג
קג ע"א התולש עולשין וכו' אם לייפות הקרקע בכל שהו אטו כולהו לא לייפות את הקרקע וכו' בתולש בקרקע חבירו רלא איכפת ליהשיחות חכמה ומוסר מאמר לט אות יב
קג ע"א לא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חולעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 161
קג ע"א שם משמעון ושמואל, נח מנחורשרי המאה ח"א עמ' 125
קג ע"א תוס' ד"ה בארעא דחבריה וכו'עבודת ישראל (קמחי) דף סח ע"ב
קג ע"ב וכתבתם שתהא כתיבה תמהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 29
קג ע"ב ומדפתוח ועשאו סתום כשר, סתום נמי אם עשאו פתוח כשר וכו'וכו'עין איה שבת פי"ב פסקאות ב-ה
קג ע"ב כתיבה תמהשלטי הגבורים (תשע) עמ' תקפ, תקפב
קג ע"ב נאמר בשני ונסכיהם, בששי ונסכיה, בשביעי כמשפטםעין איה שבת פי"ב פסקא א
קג. בשלמא לרב מיחזי וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסו {והוא דין דאורייתא}
קג. דעביד בארעא דחבריהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצח
קג. הכותב שתי אותיותפרפרת הפרשה פרשת מטות פרק לא פסוק כא
קג. הצר בכלי צורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעא
קג. כותב דרך בתיבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
קג. למאי חזימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' יח
קג. משדכין על התינוקות ליארס בשבתקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' לז, קנב
קג. נמלך עליהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לב
קג. רש"י - בשני סמניותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מב
קג. רש"י ד"ה יש לו להחליךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ז
קג. שם משמעוןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סח
קג. תוס' ד"ה לא צריכאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קצה, קצח
קג: אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רכט) {השוואות לזה}
קג: בשני ונסכיהם ובששי ונסכיה ובשביעי כמשפטם וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תרס
קג: שאם כתבה כשירה או שכתב את השירהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תלא
קג: תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר נאמר בשני מסכיהם וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קלה
קד אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהדברי יואל מועדים ח"ה עמ' קפט
קד אלף בינה וכו'אהבת דוד (תקנט) דף פ ע"ב-ע"ג, פד ע"ד
קד אלף בינהככר לאדן (תקסא) דף קעט ע"א
קד אלף בית למוד בינהעולה ליפה סי' מב
קד אלף לבינה וכו'אהבת דוד (תקנט) דף פ ע"ב-ע"ג
קד את בש גד דקבינת יששכר דף כו ע"ד
קד אתו דרדקי האי דנ' וכו' דאפי' בימי יב"ן כו'לשון ערומים ליקוטי רב"י דף ז ע"ב
קד אתו דרדקי ואמרו מילין וכו' אלף בינה גמול דליםצור יעקב (יעבץ) צו
קד אתו דרדקי וכו'אהבת דוד (תקנט) דף כב ע"ד
קד אתו דרדקי וכו'אהבת דוד (תקנט) דף כב ע"ד
קד אתו דרדקי' לבי מדרשא ואמרו אלף בית אלף בינהבית נאמן (ביגה, שפא) ח"א דרוש ד דף דף יג
קד אתי דרדקי לבי מדרשא ואמר מילי אפילו וכו'צידה ברוך פרשת וילך
קד בא לטמא פותחים לותפארת ישראל (שינקמן) עמ' לו
קד הבא לטהר מסייעין אותודרש משה (קלנברג) ח"א דף לד
קד הבא לטהר מסייעין אותופרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ד, יב
קד זן אותך וחן אותךאהבת דוד (תקנט) דף עח ע"ד
קד זן אותך וחן אותךאהבת דוד (תקנט) דף עח ע"ד, פ ע"ב
קד זץ חק אמרה גהינם עיף אני זנני מזרעו של יצחקבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש טו דף סה
קד ע"א א' ב' אלף בינה גמול דלים מהר"ם שיק דברים עמ' רס
קד ע"א א"ל רבנן לריב"ל אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' אלף בית אלף בינה וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) ראה לט ע"ב
קד ע"א אל"ף בי"ת אלף בינה וכו' זן אותך וחן אותךלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קצא, תורת לוי יצחק עמ' לא
קד ע"א אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נז
קד ע"א אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהנפש החיים (תשעז) עמ' עא
קד ע"א אלף בינה גמול דליםבית אולפנא ח"א עמ' ה
קד ע"א אלף בינה גמול דליםצדקה חיים דף ל"ז ע"ב (דף קל"א ע"ב ד"ה וזה), ודף לח ע"ב (דף קל"ה ע"ב ד"ה והוא)
קד ע"א אלף בינה גמול דליםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרב
קד ע"א אלף בית אלף בינהמהר"ם שיק בראשית עמ' קפא
קד ע"א אמרו לי רבנן לריב"ל, באו תינוקות עתה וכו', וצריך ביאור כוונת הגמ' מנין להם שאף בימי יהושע וכו' ויש לבאר עפ"י הגרי"ש כהנמן נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קלו
קד ע"א אתו דרדקי וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' קלט
קד ע"א בא לטמא פותחין לו וכו'לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1095
קד ע"א בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מטייעים אותולקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 263
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותוזמנים לששון עמ' לא
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"ז עמ' נה
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותוטהרת יו"ט חט"ז עמ' לז
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותונפש החיים (תשעז) עמ' לז
קד ע"א בא ליטהר מסייעין אותודרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קלא
קד ע"א בא ליטהר מסייעין אותויחל ישראל אבות ח"ד עמ' לב
קד ע"א בא ליטהר מסייעין לוערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 485, 416
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו - בא ליטהר מסייעין בידועיוני הפטרה ח"א עמ' 209
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעין לו ומבואר רש"י וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קכז
קד ע"א בא ליטמא פותחין לומחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קעח
קד ע"א בא ליטמא פותחין לופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קיב
קד ע"א בא ליטמא פותחין לופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קיב
קד ע"א בא ליטמא פותחין לושפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כא
קד ע"א באלפא ביתא וכו'חיים לגופא דף י"ג ע"ב (דף כ"ג ע"א ד"ה ולפי); נפש חיים דף נ"ז ע"א (דף פ"ו ע"א, מערכת ה' אות ז' ד"ה ומצינו)
קד ע"א ג' ד' גמול דליםמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שלח
קד ע"א ג'-ד' - גמול דליםמחשבה למעשה עמ' קעו (בהערה)
קד ע"א האי איתתאבעקבי יעקב עמ' עדר
קד ע"א הבא לטהר וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' שכט
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותו תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' סב, סח
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף ע ע"ג, קלה ע"ב
קד ע"א הבא לטהר מסייעין בידושארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 97
קד ע"א הבא לטהר מסייעין לו, לטמא פותחין לו שנאמר אם ללצים הוא יליץ בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בא עמ' סז, פ' נשא עמ' קס
קד ע"א הבא לטמא פותחין לוחכמת התורה בלק עמ' קמב
קד ע"א הבא ליטהר מסייעין אותועטרת יהושע ויקרא עמ' קלח
קד ע"א הבא ליטהר מסייעין לומהר"ם שיק בראשית עמ' פו
קד ע"א הבא ליטמא פותחין לו נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רטו
קד ע"א הקב"ה מסייע למי שבא לטהרדברי שאול שמות עמ' ו
קד ע"א השקר אין לו רגליםכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ו
קד ע"א ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהועין איה שבת פי"ב פסקא יא {מדוע נקטו יהושע ולא משה?}
קד ע"א ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו(דרשות חז"ל על כל האותיות, וגם על צירופי האותיות)עין איה שבת פי"ב פסקאות יא-נא {ביאור לכל ענין וענין}
קד ע"א ואמרו מילי דאפילו בימי יהושעימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רעג
קד ע"א כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קמא
קד ע"א כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' כה
קד ע"א כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, נבוב בו בן, רהב בהר, סרו, ורםעין איה שבת פי"ב פסקאות ז-י; מאורות הראי"ה שבועות עמ' קל-קלד {ביאור כל דרשה ודרשה}
קד ע"א כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץעין איה שבת פי"ב פסקא ז; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' שלד {כל דבר שבמציאות מיועד למטרה אידיאלית נשגבה, כי אין לך דבר שאין לו מקום (אבות, ג), הקלקול הוא מפני שאין אנו משימים כל ענין על מקומו, להעריכו לפי מדתו, לדעת מה מהם חשיבותו כפנים, ומה מהם הוא בדרגת חוץ כי רק משמש את הפנים}
קד ע"א מ' וס' בנס היו עומדיןשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנה
קד ע"א מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות סא
קד ע"א מ' וס' שבלוחותעמק המלך (תשסג) עמ' 737
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםכנפי יונה (תשנח) ח"א פ' לד-לה, ח"ג סי' ה
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםמנחת קנאות עמ' פה, קיט, קלז, רסא
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןעין איה שבת פי"ב פסקא ו {תוכן סודי של אותיות אלו}
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחותרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תטו
קד ע"א מ"ם פתוחה מ"ם סתומה, מאמר פתוח מאמר סתוםעין איה - הקדמה עמ' יד, כב; מאורות הראי"ה שבועות עמ' רנד-רנח {"פתוחה" הוא מאמר בורר של חז"ל, "סתומה" היא ערך ההשפעות הנוספות שאפשר לו להשפיע כשיתבאר) - הקדמה של
קד ע"א מ"ם פתוחה, מ"ם סתומה, מאמר פתוח, מאמר סתוםעין איה - הקדמה עמ' כא-כב
קד ע"א מ"ם פתוחה, מ"ם סתומהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 186
קד ע"א מאי טעמא שקר מקרבן מיליה, אמת מרחקן מיליהעין איה שבת פי"ב פסקאות לב-לג; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' קה-קו
קד ע"א מאי טעמא שקרא אחד כרעאפרשת דרכים (תשסה) עמ' רעט
קד ע"א מאמר פתוח נאמן פשוטשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שעו
קד ע"א מ'ם וסמ'ך שבלוחות בנס היו עומדין וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב' דף י"א ע"ד (דף מ"ב ע"א ד"ה וזהו)
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרו וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות ה, פ' ברכה אות ב
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרום שכחו וחזרו ויסדוםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 8
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרוםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' עד
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרוםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קכו-קכז; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מח {טעם שצריכים לחדש כח האות, בסוף התיבה}
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרוםשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' שכ
קד ע"א נו"ן כפופה נ' פשוטהברך את אברהם דף קא ריש ע"א
קד ע"א סמ"ך עי"ן סמוך ענייםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תרנב
קד ע"א סמ"ך עיי"ן וכו' ל"א סימנין עשה בתורה וקנה אותהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"טו עמ' קטו
קד ע"א פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת, שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רנט-רס; אוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 189 {כוונתם להורות שנתינת צדקח איננו למלאות חסרון של העניייים, שזה בתפקידו של הקב"ה, אבל עיקר התכלית היא להשלים את הנותנים}
קד ע"א פשוטה כרעיה דדל"ת לגבי גימ"ל דלימציה ליה נפשיהאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 189; פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רנט {יש ב' תועליות בנתינת צדקה, לטובת המקבל, ולטובת הנותן}
קד ע"א ק' זהו הקב"הכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נה, ח"ג סי' ח
קד ע"א קו"ף קדוש רי"ש רשעפרי צדיק ר"ח שבט אות ב, משפטים אות ט, ר"ח אדר אות א, ג, ה, ז, ט, י, ויקרא אות י
קד ע"א קושטא קאי אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכט
קד ע"א קושטא קאי שיקרא לא קאישיעור ליום השבת עמ' קמו
קד ע"א קושטא קאי שיקרא לא קאישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שו
קד ע"א קושטא קאימהר"ם שיק בראשית עמ' קיח
קד ע"א קושטא קאיעולם אחד פרק פג
קד ע"א שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהעשרה מאמרות (תשס) עמ' שפח
קד ע"א שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהעין איה שבת פי"ב פסקא ד
קד ע"א שיקרא לא קאיאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קסח
קד ע"א שכחום וחזרו ויסדוםתורת חז"ל עמ' 18
קד ע"א שקר מקרבן מילי'פרי חיים (קנולר) פרשת נח
קד ע"א שקרא לא קאי וקושטא קאילשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פ ע"ד
קד ע"א שקרא לא קאיבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קי {זה רק שאלה של זמן}
קד ע"א תום׳ ד"ה אמר לויחל ישראל אבות ח"ב עמ' ערב
קד ע"א תוס' ד"ה איתעולם הפוך פרק ל
קד ע"א תיו אמתעולם אחד פרק נ
קד ע"א תנא דקוף לגבי הריש דאמר השי"ת אם הרשע עושה תשובה אני קושר לו קשר כמותיבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות י, חיי שרה אות לח, וישלח אות סה, וישב אות ז
קד ע"ב אלף בינהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שב
קד ע"ב ארג חוט א' והשלימה לבגד חייב כו' אפי' תימא רבנן להשלים שאניעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכו
קד ע"ב הכותב שתי אותיות וכו', ורש"י ד"ה והשלימה וכו' בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' א אות א-ב
קד ע"ב כתב אות א' בטבריא ואות א' בצפורירשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לד עמ' 7
קד ע"ב כתב אות אחת בטבריא ואחת בצפורי+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צה
קד ע"ב כתב אות אחת והשלימה לספר וכו' חייב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רכח
קד ע"ב מ' וס' שבלוחות בנסזאת ליעקב דברים עמ' צח
קד ע"ב קושטא קאי שיקרא לא קאישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שו
קד ע"ב רש"י ד"ה רבא אמר כגון דנטל לתגא דדלית וכו' וחי' רע"א בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' א אות ב
קד ע"ב תנא סצה אות אחת חייב וכו' וחי' רע"א בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב סי' א אות א
קד קוף קדוש ריש רשע מאי טעמא מהדר אמיה דקוף מריש'בית נאמן (ביגה, שפא) ח"ב דרוש ו דף לז
קד. א"ב ג"ד אלף בינה גמול דליםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שג
קד. א"ת ב"ש אותי תאב אתאוה לו וכו' אם אתה בוש ג"ר ד"ק גור בדוק וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תסח
קד. אות אחת נוטריקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פא
קד. אות ש' מרמזת על שקרפרפרת הפרשה הפטרת שמיני
קד. אין הנביא רשאי לחדש דברפרפרת אליעזר פרשת ואתחנן פרק ו פסוק טז
קד. אין הנביא רשאי לחדש כלל מצות דרשות הר"ן (מישור) עמ' קכ
קד. אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' שמג
קד. אל"ף בי"ת אלף בינה גמול דלים כו' ה"ו זה שמו של הקב"הייטב פנים ח"א דף קלז, רכג, ח"ב עמ' רה
קד. אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדשהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ס
קד. אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהמאור ושמש (תשסט) עמ' תב, תרג
קד. אלוף בינה גמול דליםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תו, תסד, תסט
קד. אלך בית, אלוך בינהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' יג
קד. אלף בינה דברת שלמה (תשעא) עמ' שסה
קד. אלף בינה גמול דליםאגודות אזוב מדברי דף קו ע"ב
קד. אלף בית אלוף בינה, גימל דלת גמול דליםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תנג
קד. אלף בית אלף בינה, ג ד גמול דלים דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' מא, קלו, קצה
קד. אלף בית אלף בינהדעת תפלה עמ' רצו, שצה
קד. אלף בית אלף בינהדרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 73
קד. אלף בית אלף בינהשבילי פנחס (תשעו) עמ' ריח
קד. אלף בית אלף בינהשבילי פנחס (תשעח) עמ' תפח
קד. אלף בית אלף בינהשבילי פנחס (תשעט) עמ' קכה
קד. אלף בית אלף בינהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תמז
קד. אלף בית, אלף בינהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפה
קד. אם חוזר בו אני קושר לו כתר כמותישמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קי
קד. אם ללצים בא לטמאלחם שלמה (הלוי, שנז) דף לד ע"ב
קד. אם ללצים יליץפרפרת התורה עמ' תקיח
קד. אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל ברשע זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמז
קד. אמרו לי' רבנן לריב"ל אתו דרדקי לבי מדרשא ואמרו מילי דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר וכו' ג' ד' גמול דלים וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קצז, תסא
קד. אמת מלבן ליבוניה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רס, רצג
קד. אמת מרחקין מליה שקרא מקרבין מליה שפת אמת (הלוי) משלי פרק כה פסוק כד
קד. אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינהשבילי פנחס (תשעד) עמ' רסא
קד. אתו דרדקי ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ר
קד. בא לטמא, לטהר וכו'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קצח, רפד
קד. בא ליטהר מסייעים אות דולה ומשקה פסח עמ' שעו
קד. בא ליטהר מסייעין אותו גל עיני ח"א עמ' קסט
קד. בא ליטהר מסייעין אותואילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' סט, ריד
קד. בא ליטהר מסייעין אותופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרסז*
קד. בא ליטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רכד
קד. בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעים אותודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 218
קד. בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעין אותוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' לא
קד. בעוה"ז השקר מצוי יותר מהאמתשיחות לספר בראשית עמ' קצה
קד. ג' ד' גמול דלים ה' ו' זה שמו של הקב"התפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצט {הקב"ה משלים החסרון}
קד. ג"ד גמול דלים, ה"ו זה שמו של הקב"התפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שטז (פג) {מכיר שהקב"ה משלים מה שחסר}
קד. ג"ד גמול דליםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' ריג
קד. גימ"ל דל"ת - גמול דליםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 249, 286
קד. גימ"ל דל"ת - גמול דליםעל ישראל גאותו עמ' שכט
קד. גימ"ל דל"ת גמול דלים ומפני מה מיהדר אפיה דד' מג' דליתן ליה בצינעא כי היכי דלא ליכסף מיניהמאור ושמש (תשסט) עמ' תקסג, תקעט
קד. גימ"ל דל"ת גמול דליםשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' פג
קד. גימל דלית גמול דליםדעת תפלה עמ' לט, שנז
קד. גימל דלת גמול דלים דברי נפתלי ח"ג עמ' סז
קד. גימל דלת גמול דלים זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שלה
קד. דאפי' בימי יהושע לא אתמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תצב
קד. דליתו לי' בצנעהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסג
קד. דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תלט
קד. ה"ו, שמו של הקב"השמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנה
קד. הא ואו זה שמו הגדולדעת תפלה עמ' מ בהערה, שנז
קד. האותיות 'שקר' הם בסוף הא"בדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1048-1049
קד. הבא להטהר מסייעין אותומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קיז
קד. הבא להיטמא פותחין לומאור ושמש (תשסט) עמ' תעא
קד. הבא לטהר טסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שז
קד. הבא לטהר מסייעים לומאור ושמש (תשסט) עמ' שכג
קד. הבא לטהר מסייעין אותו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמו
קד. הבא לטהר מסייעין אותו הבא לטמא פותחין לו דברת שלמה (תשעא) עמ' פ, רסד, רצ, שלא
קד. הבא לטהר מסייעין אותו, הבא לטמא פותחין לו דברי אמונה השלם בראשית עמ' עה, רמט
קד. הבא לטהר מסייעין אותוהישר והטוב (תשסג) עמ' ריב, רכג, שצח
קד. הבא לטהר מסייעין אותומטר השמים - עמודי העולם עמ' קכג, קכה, שצ, תקלב
קד. הבא לטהר מסייעין אותומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות פ
קד. הבא לטהר מסייעין אותונתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' נח
קד. הבא לטהר מסייעין בידודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 406, פ"ד הערה 529
קד. הבא לטהר מסייעין לו שפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק א
קד. הבא ליטהר - מסייעין בידושיחות לספר שמות עמ' פח, שיחות לספר ויקרא עמ' כד
קד. הבא ליטהר מסייעין אותומגדנות אליעזר עמ' רכ
קד. הבא ליטהר מסייעין אותומטר השמים (תשנ) דברים עמ' קמד
קד. הבא ליטהר מסייעין אותושפתי מנחם - הל' תשובה עמ' רד
קד. הבא ליטהר מסייעין בידודולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' רה
קד. הבא ליטהר מסייעין לונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכג, רכו
קד. הבא ליטמא פותחין לו דולה ומשקה פסח עמ' צב
קד. הבא ליטמא פותחין לודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 158
קד. הבא ליטמא פותחין לונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עא
קד. הלוחות היו כתובים משני עבריהם, סרו ורם, בהר רהב, נבוב בובןמגדנות אליעזר עמ' ו
קד. הני דרדקי דרשי א' ב' אלף בינה ג' ד' גמול דלים וכו' כ' ל' אם אתה עושה כן תזכה לכתר עוה"במרפא לנפש בראשית עמ' קמה, קנה
קד. הקב"ה קושר לבעל תשובה כתר בראשומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות לא
קד. השקר אין לו רגליםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף כט ע"ב
קד. וקושר לך כתר לעולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1147
קד. כמה סדרי אלפבי"ת שונים שנמסרו לנולילה כיום יאיר (באום) עמ' 251
קד. כתב אות אחת בטבריאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קסט
קד. כתב אות אחת והשלימה לספרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסג
קד. כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץנטעי אשל בראשית עמ' עדר
קד. כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפד
קד. למה כרעא דה' תלוי ולמעלה פתחה צר כי הבא לטמא פותחין לו ואי בא למהדר לעייל בהאימאור ושמש (תשסט) עמ' סג
קד. ל'ק' יש רגל אחת למטהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1061
קד. מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תפח
קד. מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםשבילי פנחס (תשעט) עמ' רב, רג, רח, ריח, תמח
קד. מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיןמאור ושמש (תשסט) עמ' שכז, תתקפד
קד. מ' פתוחה מ' סתומה מאמר פתוח מאמר סתוםאור גדליהו מועדים דף נז ע"ד, ויקרא-דברים דף נט ע"א
קד. מ"ט מהדר אפיה דד'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו
קד. מ"ט מיהדר אפיה דדלית מגימלדעת תפלה עמ' פה
קד. מ"ט שקר מקרבן מיליה אמת מרחקא מיליה שיקרא שכיחא קושטא לא שכיחאשבילי פנחס (תשעב) עמ' שנ
קד. מ"ם וטמ"ך שבלוחות בנם היו עומדיןאור גדליהו בראשית דף נד ע"ב
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 791,91, פ"ו הערה 387
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פ
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין דברת שלמה (תשעא) עמ' קלו
קד. מאי טעמא כרעי' דקו"ף תלוי'על הגאולה ועל התמורה סי' ס עמ' קז
קד. מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש וכו' זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' יג
קד. מהדר אפי' דקו"ף מרי"ש, שאינו יכול להסתכל בפני רשע וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ב, רכז
קד. מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רי
קד. מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדיםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קפד, שלט
קד. מם וסמך שבלוחות בנס עמדופרפרת אליעזר פרשת יתרו פרק יט פסוק יב
קד. מניין האלף בית בסדר 'אל בם'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2102
קד. מנצפ"ך צופים אמרוםשבילי פנחס (תשעב) עמ' קמא
קד. נאמן כפוף נאמן פשוטמאור ושמש (תשסט) עמ' תקעד
קד. נו"ן כפופה נו"ן פשוטה נאמן כפוף נאמן פשוטקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תנג
קד. נטלו לתגו של ד'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסד
קד. סימנין עשה בתורה וקנה אותהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קיט
קד. סמ"ך עי"ן סימנים עשהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רצו(מו) {ע"ב חתמו בסמ"ך ועי"ן וע"כ מזכירין יוסף ושמעון לסימן}
קד. פ' כפופה פ' פשוטה פה פתוח פה סתוםשבילי פנחס (תשעב) עמ' קמג
קד. פה פתוח פה סתוםמרפא לנפש בראשית עמ' תכא
קד. פה פתוח, רש"י - בשעת המכנסים פזר פה סתום בשעת המפזרים כנסמרפא לנפש בראשית עמ' תכא
קד. צד"י כפופה וצד"י פשוטה צדיק כפוף וצדיק פשוטשבילי פנחס (תשעב) עמ' קמג
קד. צדיק כפוף צדיק פשוטתשבי (תשסה) עמ' רכח שורש צדיק
קד. ק' קדוש ר' רשע בני שלשים (תשסד) עמ' קמד
קד. ק׳ קדוש ר׳ רשעבני שלשים עמ' קמד
קד. קו"ף קדוש רי"ש רשע וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' תקב
קד. קוף קדוש, ריש רשעשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קצו
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאי דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' כ
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאיייטב פנים ח"א דף ריז
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאישבילי פנחס (תשעה) עמ' קצד
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאישבילי פנחס (תשעו) עמ' קכה
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאישם אליעזר דף טו ע"א
קד. קושטא קאי שקרא לא קאימגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רלז
קד. קושטא קאי שקרא לא קאישבילי פנחס (תשעח) עמ' סא
קד. קושטא קאי, שיקרא לא קאידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1712-1711, 1646, 1699, פ"ב הערה 288, פ"ג הערה 1924, פ"ו הערה 1136, פ"ה הערה 1051
קד. קושטא קאימטר השמים - עמודי העולם עמ' רפז
קד. קושטא קאימטר השמים (תשנ) דברים עמ' קכג, רצב
קד. קושטא קאימרפא לנפש בראשית עמ' רפו
קד. קושטא קאינטעי אשל בראשית עמ' שסא, שעה
קד. קושטא קאיעזר מיהודה (תשנט) עמ' רסז, תק
קד. קושטא קאישמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רלא
קד. קושטא קאישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עה
קד. רש"י ד"ה אחד כרעא: אמת מלבן לבוני, מושכבין תחתיה אותיותיה כמין לבינה שפת אמת (הלוי) משלי פרק יא פסוק יח
קד. שיקרא לא קאיקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שצז
קד. שנטלו לגגו של דלי"תמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' מ
קד. שקר אין לו רגליםמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תקיג
קד. שקר לא קאי דברת שלמה (תשעא) עמ' שלג
קד. שקרא אחדא כרעא קאי ואמת מלבן לבוני שפת אמת (הלוי) משלי פרק יא פסוק יח
קד. שקרא אחדא כרעה קאי וכו' דברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' א
קד. שקרא אחדא כרעי' קאיהישר והטוב (תשסג) עמ' שצא
קד. תוס' ד"ה אית דגרסי אש דת (תשמח) עמ' קטו
קד. תוס' ד"ה ברועיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפה
קד: אין מביאים ראיה מן השוטיםתשבי (תשסה) עמ' רסג שורש שטה ג'
קד: אמרו רבנן אתו האידנא דדרדקידרכי הים דף קצד ע"ב
קד: בא לטהר מסייעין אותושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' לט
קד: בן סטדא הוציא כשפים ממצריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' מח, רמח {מצרים מקום כשפים הוא}
קד: בן סטדא הוציא כשפים ממצריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפב (נו) {מצרים הוא מקום כשפים}
קד: המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זאור גדליהו ויקרא-דברים דף נא ע"א
קד: כתב במשקין ובכל דבר שאינו מתקיים פטורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רכט) {השוואות לזה}
קד: רש"י ד"ה רבא, דאסור לאדם לשהות ספרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שנו (קנו) {כטעם הראשונים במנחות ל}
קד: תוס' ד"ה נתכווןארשות החיים עמ' תפט
קה אינו מאריך ימים הוא לא בכה, רש"יטירת כסף דף רעא ע"ב
קה אנא נפשאי כתבית יהביתקול יהודה (ישראל) דף צט ע"ב
קה אנא נפשאי כתביתראש דוד (תקלו) דף עב ע"א
קה אנא נפשייהו כתביתראש דוד (תקלו) דף עב ע"ג
קה אנכי אנא נפשי כתבית יהביתישראל באדם פרק ט
קה אנכי נוטריקוןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' עג
קה אר"י אמ"ר כל המתעצל וישב אברהם - שמו יצחק דף פה, פט, צט
קה אר"ש בן פזי אריב"ל משום ב"ק כל המוריד דמעות כו'קידש ידיד דף א, קיח, קכה, קלב, קלט, קמא, קמה
קה אריו"ח כל המתעצל בהספידו כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת שלח
קה גמרא גמור זמורתא תהאאגודות אזוב מדברי דף קו ע"ב {מלשון זמורה - השואל חשב שבלי נ"מ אין חשיבות ללימוד, וזה כמי שחושב שהעיקר של האילן הוא הענפים שמביאים פירות, ובאמת יש ערך בלימוד תורה בלי נ"מ, במקביל לאילן בכללותו, שיכול לחיות בלי הזמורות אבל הזמורות לא יכולות לחיות בלי האילן}
קה דומה לס"ת שנשרףמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' ריא
קה המקרע בגדיו ומשבר כליוכסא דוד (תקנד) דף נג ע"ג
קה הקורע בגד בחמתו יהי' בעיניך כעובד ע"זדרש משה (קלנברג) ח"א דף כח
קה הקורע בחמתו חייב דרכי נועם (הרנזון) דרוש כב
קה כל המוריד דמעות וכל המתעצלשארית יעקב (דוויך) עמ' רלד
קה כל המוריד דמעות על אדם כשר והמתעצל בהספדו של חכםשארית יעקב (דוויך) עמ' ריז, ריט
קה כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו' ורש"א ומ"ש חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו הר געש וכל המתעצל וכו' וש"חמקור ברוך (פייתוס) דף קכב ע"א וע"ג
קה כל המוריד דמעות על אדם כשרטירת כסף דף עא ע"א
קה כל המוריד דמעות על אדם כשרלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קמט ע"א
קה כל המוריד דמעות על אדם כשרקול שמואל (קונפורטי) דף ס ע"ב
קה כל המוריד דמעות על אדם כשררני ושמחי דף קלה ע"ג, קמט ע"ד
קה כל המוריד דמעותאם הבנים ח"ב דף כז ע"ב
קה כל המוריד דמעותויחי יעקב דף עה ע"א וע"ג
קה כל המוריד וכו'אם הבנים ח"א דף לא ע"ב
קה כל המתאבל לאדם כשר שנתקצרו ימיו, רש"יטירת כסף דף י ע"א
קה כל המתעצל בהספדו כו'עינות מים דף נט
קה כל המתעצל בהספדו ש"ח וכו'אם הבנים ח"א דף עב ע"א, עט ע"א, קסה ע"ג
קה כל המתעצל בהספדו של אדם כשראם הבנים ח"ב דף לג ע"ד
קה כל המתעצל בהספדו של אדם כשרקידש ידיד דף א ע"ג-ע"ד, ב ע"א-ע"ב, יג ע"ב-ע"ג, מז ע"ד, מח, קטז, קכה, קלג, קלט-קמא, קמה
קה כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםהמדרש והמעשה שמות פרשת בשלח דרוש ב
קה כל המתעצל בהספדו של חכם וכו' ורש"ילשון ערומים ליקוטי רב"י דף כו ע"א
קה כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'אם הבנים ח"ב דף מה ע"ד, ס ע"ב, קטו ע"ג, קמז ע"ג
קה כל המתעצל בהספדו של חכם כו'גבעות עולם (קובו) דף קכט ע"א, קל ע"א, קלא ע"א
קה כל המתעצל בהספדו של חכם ראויהון רב דף קמ ע"א
קה כל המתעצל בהספדו של חכםטירת כסף דף י ע"א, ע/רע ע"ג
קה כל המתעצל בהספדו של צדיקבני יצחק (חנן) דף נג ע"ב
קה כל המתעצל כו'קול יהודה (ישראל) דף קיט ע"ד
קה כל המתעצלויחי יעקב דף טו ע"א וע"ג, מו ע"א וע"ג
קה כששמעו א"ה אנכי וכו' אמרו לכבוד עצמו הוא דורשחומת אנך (תקסא) ח"ג דף ד ע"ב
קה מ"מ בניו ובנותיו של אדם מתים כהם קטניםרוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קסה ע"ד
קה מלמד שרעש עליהם ההררני ושמחי דף נג ע"ב
קה מנין לנטריקון מן התורהפעולת צדיק (בריש) דרוש נ
קה מפני מה בניו ובנותיו ש"א מתים וכו'אם הבנים ח"א דף לא ע"ב, קסה ע"ג
קה מפני מה בניו ובנותיו של אדם וכו'אם הבנים ח"ב דף מה ע"ד, נז ע"ד, קלז ע"א, קמו ע"ב
קה מפני מה בניו מתיםויחי יעקב דף טו/מו ע"ג
קה נוטריקון אנכידברים אחדים (תקמח) דף נא ע"ב
קה נוטריקון נמרצתראש דוד (תקלו) דף עט ע"ג
קה נמרצת נואף מואביטירת כסף דף עט ע"ב, רנ ע"ב
קה ע"א אב המון גויםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סוף סי' נה
קה ע"א אב נתתיך לאומות, בחור נתתיך באומותלפרקים (תשסב) עמ' תמו
קה ע"א אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולהלפרקים (תשסב) עמ' תו
קה ע"א אמר רבי יוחנן מנין ללשון נוטריקון מן התורה שנאמר אנכי וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות יח, לו, מט, תולדות אות עז, מקץ אות סז
קה ע"א אנא נפשי כתבית יהבית+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רנ
קה ע"א אנא נפשי כתיבת יהביתשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 316
קה ע"א אנכי אנא נפשית וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' ערה
קה ע"א אנכי ודרשו נוטריקון אנא נפשאי כתבית יהביתנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קפד
קה ע"א אנכי יהיבה כתיבה נאמנים אמריה ומהרש"אמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רעז (בהערה)
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהנפש החיים (תשעז) עמ' סג
קה ע"א אנכי נוטריקון כו'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צו
קה ע"א דידיה אמר אנכי נוטריקון וכו'תושע יאודה דף קב ע"א
קה ע"א הכותב שתי אותיות בשתי העלמות אחת שחרית וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צה
קה ע"א המוריד דמעות וכו' הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' תכא
קה ע"א והוא קיללני קללה נמרצת נוטריקון נואף מואבי רוצח צורר תועבההסתרים באסתר עמ' 386
קה ע"א כל המתעצל בהספדו של ת"חיערי עם דבשי ח"א עמ' רכז
קה ע"א כרמלית רך ומלאכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' טז
קה ע"א מנין ללשון נוטריקון מן התורה וכו'עין איה שבת פי"ב פסקאות נב-נט; מאורות הראי"ה שבועות עמ' עה-עו {ביאור לבל דרשה ודרשה}
קה ע"א נמרצת - נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הואעיוני הפטרה ח"א עמ' 125
קה ע"א קללה נמרצת, נוטריקון נואף הוא, מואבי הוא וכו'עין איה שבת פי"ב פסקא נח; מאורות הראי"ה שבועות עמ' רפו-רפז
קה ע"א ר' יוחנן וכו' אנכי נוטריקון אנא נפשי בתיבת יהביתלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' נא
קה ע"א רא"א האורג ג' חוטין בתחלה וא' על האריג חייב וחכ"א וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקכה
קה ע"ב אחד מן האחים וכו'פרי חיים (קנולר) פרשת קרח
קה ע"ב אחד מן האחים שמת ידאגו כל החבורהעין איה שבת פי"ג פסקא י
קה ע"ב איזה אל זר שיש בגופו של אדם זה יצר הרע בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהר עמ' קמה
קה ע"ב איזהו אל זר שבגופו של אדם - הווי אומר זה יצר הרעמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' שנז
קה ע"ב איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם זה היצה"רעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 170
קה ע"ב איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלד
קה ע"ב איזהו אל זר שיש בגופו של אדםעולת שבת בשבתו עמ' רמה
קה ע"ב איזו היא ע"ז בלבו של אדם הוי אומר זה יצה"רס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' פה
קה ע"ב אמ"ר כל המתעלל בהספדודרכי איש דף יג ע"ב
קה ע"ב אנכי ה"אדרישה מחיים דף ה ע"א
קה ע"ב הא ר"י דאמר משאצל"ג חייב עלי' הא ר"ש דאמר משאצל"ג פטור עלי' וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) ויקהל כו ע"ב
קה ע"ב הזקנים האריכו ימיםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' א, לה-לו
קה ע"ב היום אומר לו כך וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קו ס"ה
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך וכו' עד שיאמר לו לך ועבוד עבודה זרה בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אחרי עמ' קכח
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רכא, שצג
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךתורת מהרי"ם שמות עמ' קג
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו וכו'עטרת יהושע ויקרא עמ' קח
קה ע"ב הכועס כאילו עובד ע"זכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' מח
קה ע"ב המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועטרת יהושע ויקרא עמ' צה
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהעין איה שבת פי"ג פסקא א; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תיז-תיח {כשיש קבלת עול מלכות שמים, הרי נפשו מקבלת יישב וריצוי, כל הדברים בעולם שהם נגר רצונו לא יוכלו להרגיז אותו עד היסוד הנפשי עד כדי אבידת שלטון הצדק והשכל לגמרי על פעולותיו, כי הידיעה שטוב ה' לכל(תהלים קמה, ט) וכי כל המעשים הם ע"י הקב"ה המנהיג את עולמו, ובודאי משמשים לטובה באחרית}
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכ
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו' כעובד ע"זלהוגה דעות פ"ב ה"ג
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו'עולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצו
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתויחל ישראל אבות ח"ה עמ' קפה
קה ע"ב המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך וכו' נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכא
קה ע"ב המשבר כלים בחמתו כאילו עוע"זגבורת יצחק שבועות עמ' שיד
קה ע"ב המתעצל בהספדו של חכםאוצרות הראי"ה ח"ב עמ' 207; בשמן רענן ח"א עמ' שיז {שאינו מזכיר את הסגולה הנסתרת שפעולותיו השפיעו על העולם}
קה ע"ב המתעצל בהספדו של חכםעין איה שבת פי"ג פסקא ו {משמע שהוא כן מספידו אינו אלא מפרש כל כבודו של הנפטר, ויהושע בן נון נכשל בזה}
קה ע"ב המתעצל בהספדו של ת"ח וכו'ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' רפח
קה ע"ב המתעצל בהספדו של ת"חמהר"ם שיק בראשית עמ' נה
קה ע"ב העומד על המת בשעת יציאת נשמה וכו'נפש כל חי דף ב ע"ב (מערכת א' אות י"ג)
קה ע"ב העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קצד, רסא
קה ע"ב העומד על המת בשעת יציאת נשמח חייב לקרוע וכו' למה זה דומה? לספר תורה שנשרףמאמרי הראי"ה עמ' 240, 387,384-385,373
קה ע"ב הקורע בגדיו בחמתו סוף שיעבוד ע"זמאורי אור (אתרוג) פ"ג ה"ב
קה ע"ב והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זשיחות עבודת לוי סי' סה אות ב
קה ע"ב ורש"י ד"ה ימים ימים האריכו שכלו ימיהם בטוב ברכת השיר (צינץ) עמ' רמט(388)
קה ע"ב ימים האריכו שנים לא האריכודברי שאול בראשית עמ' תקיג
קה ע"ב כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כךעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 191
קה ע"ב כך אומנתו של היצר הרעלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 145, 418
קה ע"ב כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כךחכמת התורה בהעלותך עמ' תקיב
קה ע"ב כך הוא דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'שיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קא
קה ע"ב כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו ע"כ עונותיוכבוד לאיש דף כב ע"א
קה ע"ב כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו ע"כ עונותיוכבוד לאיש דף כב ע"א
קה ע"ב כל המוריד דמעות וכו' כל המתעצל בהספדופרי חיים (קנולר) פרשת עקב
קה ע"ב כל המוריד דמעות כו' הקב"ה סופרן וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' לט
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם בשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומאמרי הראי"ה עמ' 393-394 {מה ענין ספירה לכאן, ומה ענין בית גנזיו? אלא לא מדובר על התרגשות של הרגע, של מקרה עובה אלא של התבוננות והבחנה מכל שטחי חייו של אדם כשר זה שמת, ולכן דמעות אלו נגנזות באוצר הנצח, וענין "כשר" הא לא תואר של פרט מסוים, אלא של צורה כללית של הנפטר}
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם בשר וכו'חלקם בחיים דף מ' ע"ד (דף קל"ז ע"א ד"ה ואיתא)
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומאמרי הראי"ה עמ' 395-396; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קז-קט; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' עא-עב {בעבר היה קל לבני אדם לבכות על מיתת אדם כשר, כי ידעו להעריך כראוי ערכו של החיים, וידעו מה ההפסד, אבל בדורות אחרונים נזדלדזל ערך החיים, כי אצל אנשים רבים החיים הם עם נטיה לבהמיות וריקנות, ולכן אינם מתרגשים לבכות על ההפסד, והמוריד דמעות הוא מתוך הוקרה של מעלותיו של הנפטר, [הערת המעתיק: אפשר לומר שלכן לא אמרו חז"ל בקיצור "הבוכה", אלא האריכו לשון "המוריד דמעות" וזאת מפני פעולה מחשבתית המביאה להורדה זו]}
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיופנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפט-רצ
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו וכו'כבוד לאיש דף יז ע"א
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשרברך את אברהם דף עב סוף ע"א
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשרמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עג ע"ב
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשרעין איה שבת פי"ג פסקא ה
קה ע"ב כל המוריד דמעותיקרא דשכבי (דוד) דרוש עב דף קנ ע"ד ודף קנא ע"א-ע"ג, ודרוש ק דף קפה ע"ב
קה ע"ב כל המוריד וכו'מנחה חדשה (חן טוב) דרוש רביעי
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו ש'חיקרא דשכבי (דוד) דרוש ק דף קפה ע"א
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של אדם כשר וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' צה
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםעין איה שבת פי"ג פסקא ח-ט
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף כ"ו ע"ג (דף צ' ע"א ד"ה והנראה); חלקם בחיים דף לד ע"ב (דף קיד ע"א ד"ה עוד); צדקה חיים דף קכ"ב ע"א (דף תלד ע"א ד"ה ידוע); ראה חיים חלק ב' דף מ"ה ע"ב (דף קנ"ט ע"א ד"ה ואם)
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'ראה חיים חלק א דף קכ"ה ע"ב (דף תכ"ז ע"ב ד"ה ועם)
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי וכו' שרגש עליהן הר להורגןעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכב
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו אהל יצחק (חסיד) דרוש ג דף ד ע"א-ע"ג
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכםדבר יום ביומו - כו ניסן, ו טבת, ח שבט
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכםדברי שאול בראשית עמ' רכד, תקז
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכםשיחות עבודת לוי סי' קט אות ג, סי' קיג אות ב, סי' קיד אות א
קה ע"ב כל המתעצל בהספדודרישה מחיים דף קצא ע"ב
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו ש"ח ח"א אינו מאריך ימים וח"א ראוי לקוברו בחייו וכו'כבוד לאיש דף יא ע"ב, יג ע"ג, כא ע"א, לא ע"ד, לב ע"א, לו ע"ג, מז ע"ג, נא ע"א
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקוברו בחיו כו'ערוגת הבושם (בדרשי) דף יג ע"א, טו ע"ד
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו של חכםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף פב ע"א וע"ג, פד ע"ד
קה ע"ב 'לא יהיה בך אל זר' - וכו' זה יצר הרעשיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 205
קה ע"ב לא יהיה בך אל זר וכו' ואי עביד למרמא אימתא אאינשי ביתא וכו' דרב יהודה שליף מצבייתא וכו'עין איה שבת פי"ג פסקאות ב-ד
קה ע"ב לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכרעין איה שבת פי"ג פסקא ב; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תיט-תכ {המדות הרעות נקראו "נכרי", והכעס נקרא "זר", אם ישמור האדם שלא יכעס, שהוא זר שלא ישלוט בו, ממילא הוא מוגן גם מהנכרי, שאר המדות הרעות}
קה ע"ב לא יהיה בך אל זר כו' זה יצר הרעעשרה מאמרות (תשס) עמ' [שכב]
קה ע"ב מ"מ בניו ובנותיו ש"א מתים כשהם קטניםדרישה מחיים דף קעו ע"א, קפט ע"ג, קלג ע"ב
קה ע"ב מ"מ מתים בניו של אדםיקרא דשכבי (דוד) דרוש ק דף קפה ע"א וע"ד
קה ע"ב מלמד שרגש עליהן הר להרגןשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רנו
קה ע"ב מפני מה בניו ובנותיו מתים וכו'נפש חיים דף ס' ע"א (דף צ"א ע"א, מערכת ה' אות כ"ה ד"ה וזה); רוח חיים (פאלאג'י) ח"ב דף קס"ה ע"ד (דרוש להספד [מרבי אברהם פאלאג'י] ד"ה ויתכן)
קה ע"ב מפני מה בניו ובנותיו מתים וכו'ראה חיים חלק א דף קכ"ו ע"א (דף תל"א ע"א ד"ה ובזה)
קה ע"ב מפני מה בניו ובנותיו מתים כשהם קטניםכבוד לאיש דף כב ע"א, לג ע"ד
קה ע"ב מפני מה בניו ובנותיוברך את אברהם דף קעג ע"ד
קה ע"ב על פסוק לא יהיה בך אל זר וכו'נשמת כל חי חלק א בהקדמה (ד"ה ביד לשון)
קה ע"ב קא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רפא
קה ע"ב רש"י ד"ה מלמד שרגש כו'קידש ידיד דף ב ע"ג
קה ע"ב רש"י ויקברו אותו ביהושע כתי'ברך את אברהם דף קצד ע"ב
קה ע"ב שגעש עליהם ההר להורגןחכמת התורה חוקת עמ' שה
קה ע"ב שכך אומנותו של יצה"ר היום כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
קה ע"ב שכך אומנותו של יצה"רעולת שבת בשבתו עמ' שנג
קה ע"ב שכך אומנתו של יצה"ר וכו'מאורי אור (אתרוג) עמ' עד, תוספת אור הערה 5
קה ע"ב שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' נח, קנב
קה ע"ב שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיונפש החיים (תשעז) עמ' רס
קה ע"ב שם כך אומנותו של יצה"רדרכי איש דף נא ע"ב
קה ע"ג כל המתעצל בהספדו של ת"ח ראוי לקוברו כו'ישיר משה דף יט ע"א, כז ע"ד
קה על המתעצל בהספדו של חכםברית אברהם (בושערה) דף צח ע"א
קה ראוי לקברו בחייו ביהושע כתיב, רש"יטירת כסף דף רעא ע"א וע"ג
קה תניא מפני מה מתים בניו ובנותיו כשהם קטנים כו'קידש ידיד דף יג, קכה
קה. אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' לך עבוד ע"זלב הארי עמ' רטו
קה. אחד מן האחים שמתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רמד-רמה
קה. אל"ף בי"ת אל"ף בינ"ה וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' נט
קה. אנא נפשי כתבית יהבית דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרלו
קה. אנא נפשי כתבית יהבית דולה ומשקה פורים עמ' תקטו
קה. אנא נפשי כתביתשארית יעקב (אלגזי) דף סא ע"א-ע"ג
קה. אנא נפשי כתביתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קצב-קצג
קה. אנכי - נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 376
קה. אנכי - נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' תפ
קה. אנכי אנא נפשי כתבית יהביתמאור ושמש (תשסט) עמ' שלו
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתדברי אש (כץ) עמ' מה
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתהישר והטוב (תשסג) עמ' שפג
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבה יהביתרנת יעקב עמ' שנז
קה. אנכי נוטריקין אנא נפשי כתיבת יהביתאור גדליהו מועדים דף פד ע"ב, פט ע"ב, שמות דף נב ע"ד, פא ע"ב, ויקרא-דברים דף קפב ע"א
קה. אנכי נוס' אנא נפשי כתבית יהבית דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שצט
קה. דקא עביד למירמא אימתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עב
קה. השובר כלי בחמתו יהא בעיניך כאילו עובד ע"זמרפא לנפש בראשית עמ' מה, קיט
קה. כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1468-1469
קה. כל המתעצלדרכי הים דף קסט/קפט ע"ב
קה. לרבי אליעזר אחת על הארוג חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעה (רלה) {א"כ עוקר בחול ומניח בשבת חייב}
קה. לרבי אליעזר אחת על הארוג חייבתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעה (רלד) {כן הוא דעתו בכמה דוכתי דהמשלים עיקר}
קה. מנין ללשון נוטריקון מה"ת שנאמר כי אב וכו' אנא נפשי כתיבת יהבית אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קלח, ריט
קה. מנין ללשון נוטריקון מן התורה וכו'עזר מיהודה (תשנט) עמ' תפח
קה. מנין ללשון נוטריקון מן התורה, שנאמר כי א"ב המו"ן גוים נתתיךדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1910
קה. מנין ללשון נוטריקין מה"תאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מכ"ג
קה. נוטריקין מן התודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תח
קה. נכונים אנחנו צדיקים אנחנו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תשעז
קה. נצטדק ר"ת נ'כונים צ'דיקים ט'הורים ד'כים ק'דושים אנחנו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפ
קה. קללה נמרצת אש דת (תשמח) עמ' קטז
קה. שבת נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבתרנת יעקב עמ' רס, שנז
קה. תוס' ד"ה הא ר' יהודהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעד
קה. תוס' ד"ה רבן, ידיעה דלאו חטאתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנב (רמה) {חצי שיעור אינו עבירה שלימה קלה כי אם קצת עבירה, ולא מיקרי 'חטא'}
קה: א' מן האחין שמת ידאגו כל האחיםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסא ע"ב
קה: א"ר שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפראנטעי אשל בראשית עמ' תטז
קה: אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' ל, סב
קה: אחד מן האחים שמתשארית יעקב (אלגזי) דף עו, עב ע"ד
קה: אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין כולן אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולהשם אליעזר דף מה ע"א
קה: איזהו אל זר שבגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשבילי פנחס (תשעט) עמ' תפ
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רמרפא לנפש בראשית עמ' שיג
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רעזר מיהודה (תשנט) עמ' שג
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשבילי פנחס (תשעו) עמ' שכו
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעשם אליעזר דף ו ע"ב
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, הוי אומר זה יצר הרעדרך חיים (תשע) הקדמה הערה 138, פ"א הערה 898, 1497, פ"ב הערה 1003, 282, 1519, פ"ג הערה 77, 78, 93, 1251, פ"ה הערה 1925
קה: אל זר שבךדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רפח
קה: אמר ר"י כל המתעצל בהספידו של חכםאחי וראש דרושים דף מח ע"א
קה: דעביד נחת רוח ליצרופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תפה
קה: היום אומר לו כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'אורחות דוד עמ' רפג
קה: היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך ועבוד ע"זמטר השמים - עמודי העולם עמ' תלב, תצט
קה: היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"ז דברי אמונה השלם בראשית עמ' מב
קה: היום אומר לו עשה כך וכו' עד שיאמר לו לך ועבוד ע"זהישר והטוב (תשסג) עמ' קלא
קה: היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"זשם אליעזר דף לד ע"א, מט ע"א
קה: היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו' עד שא"ל לך עבוד עבודה זרה וכו'ייטב פנים ח"א דף קיד
קה: המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסז
קה: המוריד דמעות על אדם כשרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ה
קה: המקרע בגדיו בחמתו וגו' יהא בעיניך כעובד ע"זשם אליעזר דף ז ע"ב
קה: המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו וכו' היום אומר לו עשה כך וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' צו, צט
קה: המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו וכו' כעובד עבודה זרהשבילי פנחס (תשעז) עמ' עה
קה: המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"ז, שכך אומנותו של יצר הרע וכו'גל עיני ח"א עמ' פח, קד, ח"ב עמ' קנז
קה: המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זתורת אברהם עמ' 384
קה: המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד עבודה זרהמגדנות אליעזר עמ' כד
קה: המקרע בגדיו בחמתו כו' יהא בעיניך כעובד ע"זמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קלז
קה: המקרע בגדיו בחמתודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 136
קה: המשבר בלים בחמתו הוי בעובד עבודה זרה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תה
קה: המשבר כלי בחמתו כעובד ע"זמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקכ, תקכה
קה: המשבר כלים בחמתו כאילו עובד ע"זמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות עג
קה: המשבר כלים בחמתו כאילו עובד ע"זפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' צח
קה: המשבר כלים בחמתו כאילו עובד עבודה זרהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 64
קה: המשבר כלים בחמתו כאילו עע"זמטר השמים - עמודי העולם עמ' שעו, תקט
קה: המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שסב-שסג
קה: המתעצל בהספדו של חכםפרפרת אליעזר פרשת לך-לך פרק יז פסוק ד
קה: המתעצל בהספדו של חכםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ה, סג, פד, קה, קמג
קה: העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' כס"ת שנשרפהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1038-1037
קה: העומד על יציאת הנפש חייב לקרועדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1120-1121
קה: הקב"ה משלם מדה כנגד מדהמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקלו
קה: התעצלו בהספד יהושעמשכנות יעקב (נעים) דף קסו ע"ב
קה: והמשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעע"ז שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובדקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקצא
קה: והמשבר כליו בחמתו וכו'אמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' קסח
קה: וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ימים האריכו ולא שנים וכו' דלא ספדו כהלכה וכו' ברכה שאניהישר והטוב (תשסג) עמ' קד, שעא, תלח
קה: חכם שמת הכל כקרוביו אם לבינה (פאפא) עמ' תסז
קה: חכם שמת הכל כקרוביו אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רמט, רנא
קה: חכם שמת הכל קרוביו וכו' אלא הכל כקרוביו וכו' מפנ"מ מתין בניו ובנותיו של אדם קטנים וכו' מפני שלא בכה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' תסה, תעד, תצד
קה: חכם שמת הכל קרוביושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קל
קה: ימים האריכו שנים לא האריכו שפת אמת (הלוי) משלי פרק ד פסוק יד
קה: יצר הרע שבגופו של אדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 391
קה: כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרהשבילי פנחס (תשעג) עמ' פה, פט
קה: כך אומנתו של יצר הרעשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קז
קה: כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו כך וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקג
קה: כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'לב שלום בראשית עמ' עד
קה: כך דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שז, תמח, תשב
קה: כך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרהשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קצח
קה: כך היא דרכו של יצה"ר אבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מי"ג, ופ"ה מכ"ד
קה: כך היא דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו' אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' לח
קה: כל הבוכה ומתאבל על אדם כשראבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"ג
קה: כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לותפארת ציון (אבא שאול) עמ' כז - אור לציון
קה: כל הכועס כאילו עובד ע"ז דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' מו
קה: כל הכועס כאלו עוע"זאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ה מי"ג
קה: כל המוריד דמעות על אדם בשר וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' מב, רטו, רסט, רעא, שז
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוהישר והטוב (תשסג) עמ' תמא, תסב
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועזר מיהודה (תשנט) עמ' קס
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושם אליעזר דף מד ע"ד, מה ע"ב, מו ע"ג
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומטר השמים - עמודי העולם עמ' תכח-תכט
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' כו - אור לציון
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קכב - ר"ש משאש
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמז - ר' יוסף כהן
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעט - ר"ש אטון
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלז - רב"צ מוצפי
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר קב"ה סופרןבית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ז דף פט-צ, דרוש י דף צט
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשרלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסא ע"א
קה: כל המתאבל על אדם כשד מוחליץ לו על כל עונותיוהישר והטוב (תשסג) עמ' תמא
קה: כל המתעצ' בהספדו של חכםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסא ע"ב
קה: כל המתעצל בהספדו של אדם כשר ראוי לקברו בחייובית נאמן (ביגה, שפא) ח"ג דרוש ז דף פט, דרוש י דף קא
קה: כל המתעצל בהספדו של אדם כשרלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קסא ע"א
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו' אשכבתיה דרבי ח"א עמ' פ, פד, קמו, קסו, קע, קפו, רעא, שיג, ח"ב עמ' יג, נג, עד, קד, קיח
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכותפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעח - ר"ש אטון
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' כו - אור לציון
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מח - אור לציון
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נא - אור לציון
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קא - ר"ש אטון
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קעח - ר"ש אטון
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רז - ר"י אבא שאול
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רלח - ר"י בן נאים
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רעב - ר"י הלל
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שלא - ר"פ מוסבי
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תנז - ר"ר שרבאני
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תסז - ר"י שרבאני
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודודי נתן בראשית עמ' קנט
קה: כל המתעצל בהספדו של חכםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע דף קכא ע"א
קה: כל המתעצל בהספדו של ת"ח אינו מאריך ימיםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 24-23
קה: כל המתעצל בהספדו של ת"חדברי יוסף (הכהן) דף כ ע"א
קה: כל המתעצל בהספידו של חכם וכו' אינו מאריך ימיםהישר והטוב (תשסג) עמ' תלג
קה: כל המתעצל כו'דרכי הים דף קס ע"א
קה: כל השובר כלי בחמתו כאילו עובד ע"ז תורת המצרף עמ' רכו
קה: לא יהיה בך אל זר - יצר הרעשיחות לספר בראשית עמ' רמד, שיחות לספר ויקרא עמ' שז, שיחות לספר במדבר עמ' קצה
קה: לא יהיה בך אל זר וגו' זה היצה"ר שהוא אלקים אחריםמאור ושמש (תשסט) עמ' תשסט
קה: לא יהיה בך אל זר וגו', שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעייטב פנים ח"ב דף קכג
קה: לא יהיה בך אל זר זה יצר הרעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפט (תשמה) {אל הוא כח, כמו ואת אילי הארץ לקח}
קה: לא יהיה בך אל זר, יצר הרע, כח זרתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קד, רסג(יט)
קה: למירמא אימתא אאינשי ביתיהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' צח
קה: מ"מ בניו וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת חיי שרה ולהספד
קה: מיתת צדיקים מכפרת אשכבתיה דרבי ח"א עמ' ריט
קה: מלמד שרגש עליהן הר להורגןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קג - ר"י אזרחי
קה: מלמד שרגש עליהן הר להורגןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רד - ר"א אבא שאול
קה: מלמד שרגש עליהן הר להורגןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רטו - ר"י אזרחי
קה: מלמד שרגש עליהן הר להורגןתפארת ציון (אבא שאול) עמ' תמה - ר"א שכטר
קה: מפני מה בניו של אדם מתים כשהם קטניםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' ת
קה: מפני מה מתו וכו' על אדם כשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרצ
קה: מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהם קטניםלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קס ע"ב
קה: מפני מה מתים בניו של אדם, מהרש"איקרא דשכבי (דוד) דרוש ק דף קפה ע"ד
קה: עומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע וכו' דומה לס"ת שנשרפהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1025
קה: שעת יציאת הנפש דומה לספר תורה שנשרףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנה-קנו (תקכב) {אם מותר לאבד ספר תורה, כדי שלא יבוא לידי בזיון יותר גדול}
צב ע"א אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור וכו'אמרי יצחק בראשית עמ' ריט
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהמאור ושמש (תשנב) עמ' תרעו
צג: שהכלי טפלה לו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קצו
צה ע"א חולב משום מאי מיחייב אמר להו משום חולב, מחבץ משום מאי מיחייב אמר להו משום מחבץ, מגבן משום מאי חייב אמר להו משום מגבן, אמרו ליה רבך קטיל קני באגמא הוהבצור ירום ח"ד עמ' נג הערה 31, עמ' קמז
צו ע"ב בפי' הרא"שאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קצח הערה ד
צו ע"ב מקושש זה צלפחד ורש"יאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קצח
צו: הך דהוו במשכן חשיביבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' תסז
צו: הכתוב מכסייהו ואתה מפרסמובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' עז
צו: ויצו משה ויעברו קול במחנהעמק החכמה עמ' קצב
צז ע"א אהרן לא נצטרע ועיון יעקב ורש"י עה"ת ותדבר מרים וגו'משען המים דף לט ע"ב, מ ע"א
צז ע"א אמר לו, הן מאמינים בני מאמיניםבצור ירום ח"ה עמ' רכג
צז ע"א אף אהרן נצטרענחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפג
צז ע"א החושד בכשרים לוקה בגופובצור ירום ח"ב עמ' ק
צז ע"א ר"ע אומר אף אהרן נצטרעמשען המים דף מט ע"ג
צז ע"א שפת אמתאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קצט הערה ה
צז ע"ב אלה הדברים וגו' מלאכת המשכן אינה דוחה השבתמאור ושמש (תשנב) עמ' רפד
צז. בני מאמינים בני מאמיניםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' י אות יג
צז. החושד בכשרים לוקה בגופושיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קכה
צח: בריח התיכון בנס היה עומדשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שצח
צט ע"ב והא קא ממעט מארבע אמותדברי שלום (הלברשטם) עמ' שפה
צט. גדולה חכמה שנאמרה בירועות העליונות יותר מבתחתונותמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיג, שטו
קא ע"ב משה שפיר קאמרתמאור ושמש (תשנב) עמ' תפב, תקכד
קא ע"ב משה שפיר קאמרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ג
קא ע"ב משה שפיר קאמרתמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' עז, קצז, רכו
קא ע"ב משה שפיר קאמרתעטרת יהושע דברים עמ' קסד, קסח
קא: משה שפיר קאמרתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקכד, ח"ג עמ' רט, שצב, תסב
קב ע"א עושין עמו חשבון אחר השבתנחלת דבש (ברייזכר) עמ' רח, רט
קב ע"ב אין עניות במקום עשירותאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שלג הערה א
קב ע"ב הבונה כמה יבנה ויהא חייב - הבונה כל שהואבצור ירום ח"ו עמ' י
קב ע"ב עשיה הוא דאסור גרמא שרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' נז
קב ע"ב עשיה הוא דאסור הא גרמא שרימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' מט
קד ע"א אלה המצות - אין הנביא רשאי לחדש דברמאור ושמש (תשנב) עמ' רפג
קד ע"א אלף בינה וכו' גמול דלים וכו' ה' ו' זה שמו של הקב"האפסי ארץ (תשנט) עמ' קעג
קד ע"א אמת מלבן לבוניהמכתם לדוד משלי עמ' קעו
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותובצור ירום ח"ח עמ' צט
קד ע"א בא ליטמא - פותחין לו, בא ליטהר - מסייעים אותובצור ירום ח"ד עמ' קנז
קד ע"א גימ"ל דל"ת גמול דליםדברי שלום (הלברשטם) עמ' פח
קד ע"א דרכו של גומל חסדים לרדוף אחר דליםבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ד פסוק ו, יז
קד ע"א הבא להטהר מסייעין אותועטרת יהושע דברים עמ' לח, מ, פט, קכב, קעד
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותו וכו' הבא לטמא פותחין לואפסי ארץ (תשנט) עמ' נח
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' ריב
קד ע"א הבא ליטהר מסייעים אותו - בא הקב"ה ואומר לאדם 'אני מכיר את המצב שלך, אבל אל תדאג, אני בא לסייע לךבצור ירום ח"ט עמ' רסב
קד ע"א הבא ליטהר מסייעים אותובצור ירום ח"ה עמ' יג
קד ע"א הבא ליטהר מסייעין אותואוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' שפב
קד ע"א הבא ליטהר מסייעין אותובצור ירום ח"ד עמ' קנו
קד ע"א הבא ליטהר מסייעין אותואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקכא הערה ס
קד ע"א למה כרעא דה"א תלוי כו'מאור ושמש (תשנב) עמ' יח
קד ע"א סימנין עשה בתורה וקנה אותהדברי שלום (הלברשטם) עמ' רנ
קד ע"ב גימל דלת - גמול דלים וכו'מאור ושמש (תשנב) עמ' תי, תכג
קד. א"ת ב"שבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' סט
קד. אל"ף בי"ת אלף בינה, גימ"ל דל"ת גמול דליםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רסו
קד. אלו המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהתורה ודעת תשסח עמ' קמא, קצז, רלט
קד. בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שיט
קד. ג"ד גמול דליםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תצג
קד. גימ"ל גמול דליםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרפט
קד. גימ"ל גמול דליםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רלז
קד. דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רסב
קד. הבא לטהר מסייעין אותומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' שכה
קד. הבא ליטהר מסייעין אותובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' מז, סז
קד. מאי אל"ף אלף בינהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' כז
קד. קו"ף קדוש רי"ש רשעבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ט
קד. שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קמג
קד. שכן דרכן של גומלי חסדיםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רצו
קד. שכן דרכן של גומלי חסדיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תטו, תקלה
קד. שכן דרכן של גומלי חסדיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קז
קד. שכן דרכן של גומלי חסדיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' מה
קד. שקר אין לו רגליםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שס
קד: הכותב שתי אותיות בהעלם אחד חייבדברי יונה ח"ב עמ' צא
קד: נתכוין לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים חייבדברי יונה ח"ב עמ' צא
קה הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף יז ע"א
קה כל המתעצל בהספד ת"חבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף א ע"ג, ה ע"ג
קה להוריד דמעות על אדם כשרנחלת אבות (הכהן) סימן כה דף מ ע"ב
קה מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים וכו'בן יאיר דף קלד ע"א
קה ע"א אנכ"י - א'נא נ'פשי כ'תבית י'הביתמאור ושמש (תשנב) עמ' רל
קה ע"א אנכי נוטריקון א'מירה נ'עימה כ'תיבה י'היבה י'היבה כ'תיבה נ'אמנים א'מריהאפסי ארץ (תשנט) עמ' קלג, תג
קה ע"ב איזהו אל זר בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' לה, פה
קה ע"ב איזהו אל זר שהוא בלבו של אדם הוי אומר זה יצה"רמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכד
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' עד
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זעטרת יהושע דברים עמ' קי, קיז
קה ע"ב המוריד דמעות על אדם כשרדברי חנינא - הספדים עמ' יד, מ
קה ע"ב המתעצל בהספדו של חכםדברי חנינא - הספדים עמ' טז, יז, פט, קצח
קה ע"ב המתעצל בהספדו של חכםנחלת דבש (ברייזכר) עמ' שז, שח
קה ע"ב העומד על המת בשעת יציאת נשמה - חייב לקרוע, הא למה זה דומה - לספר תורה שנשרפהבצור ירום ח"ד עמ' קכא, קעט הערה 1, עמ' רכ
קה ע"ב העומד על המת בשעת יציאת נשמה - חייב לקרוע, הא למה זה דומה - לספר תורה שנשרפהבצור ירום ח"ה עמ' רמט
קה ע"ב כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובדבצור ירום ח"ד עמ' רכא
קה ע"ב כך דרכו של יצר הרעמכתם לדוד משלי עמ' עו
קה ע"ב כך היא אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובדבצור ירום ח"ו עמ' ר
קה ע"ב כל הכועס כאילו עובד ע"זאמרי יצחק בראשית עמ' קעא
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כו' מפני מה בניו כו'בן אברהם (אשטרושא) דף סח ע"ד, קג ע"ב
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועטרת יהושע דברים עמ' רכו
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שפה
קה ע"ב כל המותד דמעות על אדם כשר וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריג
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רו, ריג, רכח
קה ע"ב למה זה דומה לס"ת שנשרפהדברי חנינא - הספדים עמ' רכא
קה ע"ב מפני מה מתים בניו ובנותיו הקטניםדברי חנינא - הספדים עמ' ב
קה ע"ב שכך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו כך וכו'אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שעא
קה ע"ב שרגש עליהן ההר להרגןדברי חנינא - הספדים עמ' ריב
קה. אמירה נעימה כתיבה יהיבהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שס
קה. אמירה נעימה כתיבה יהיבהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רעג, שסט, שצט
קה. אנא נפשי כתבית יהכיתבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שס
קה. אנא נפשי כתיבת יהביתמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קעב
קה. אנכי - נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רמא
קה. אנכי ה' אלקיך, אנכ"י נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתדברי יונה ח"ב עמ' קנג
קה. לבכות על מיתת אדם כשרנחלת אבות (הכהן) בית גליא סימן ד דף עו ע"א
קה: איזהו אל זר שבתוך האדםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תתלא
קה: איזהו אל זר שבתוך האדםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שסג
קה: היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כךמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שלט
קה: היום אומר לך עשה כךבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצט, תיב
קה: הכועס כעובד עבודה זרהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שמ, ח"ג עמ' ע, ר, שפט, ח"ד עמ' לט
קה: המשבר כלים בחמתובאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' רפו, שכו, שעב
קה: המשבר כלים בחמתובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' א
קה: המשבר כלים בחמתובאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' שצח, תד, תיד
קה: המשבר כלים בחמתו כאילו עוע"זשיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קסט
קה: המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, איתיביה וכו' דמצינו שהזקנים האריכו ימים אחר יהושע אף על פי שלא הספידוהו כראוי, ימים האריכו שנים לא האריכו וכו'דברי יונה ח"ב עמ' רכו
קה: השומע לעצת יצרו עובר על לא יהיה בך אל זרלחם רב על סדור התפילה אות תתקסא
קה: כך אומנתו של יצה"רבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תכו
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקסה
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיודברי יונה ח"ב עמ' רכט
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לו לקוברו בחייואיש אמונים דף קכו ע"ב
קה: כל המתעצל בהספדו של כו' ורש"יבן אברהם (אשטרושא) דף יח ע"ד, קד ע"ב
קה: מפני מה מתים בניו בנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשרדברי יונה ח"ב עמ' מא
קה: רש"י - ימים האריכו ושנים לא, שכלו ימיהם בטובדברי יונה ח"ב עמ' רכו
קה: רש"י - קודם שיחטא נטלו משכונודברי יונה ח"ב עמ' מא
צא ע"א זרק כזית תרומה לבית טמאאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכ
צב: המוציא ככר לרשות הרבים חייב וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שעט
צב: שנים שעשאו מלאכה אחת בשבת פטורים שנאמר בעשותהבינת יששכר (תשמח) עמ' שעט
צד ע"א הוציא את החי במטה פטורבאר בשדה עמ' לט
צו ע"ב הך דהואי במשכן חשיבי קרי להו אבאוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' כח
צו ע"ב ותוס' אל יעשו עוד מלאכה - הוצאהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכ
צו ע"ב צלפחד היה מקושש עציםברכת שלום "שמעתי" מאמר יב
צו: אם כן אחה מוציא לעז על אותו צדיקבינת יששכר (תשמח) עמ' פב
צו: מקושש זה צלפחד וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' סז
צז ע"א ויפן אהרן אל מרים מפני צרעתהאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רא
קא: משה שפיר קאמרתבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קכח, ח"ג עמ' רעח
קא: משה שפיר קאמרתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שע, ח"ב עמ' קסט, קע
קב ע"ב מעשה בחסיד אחדבאר בשדה עמ' קעט
קג. לא צריכא דקעבד בארעא דחבריהדרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קנא
קג: שלא יכתוב אלפין עיינין עיינין אלפיןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' לט
קג: שלא יכתוב אלפין עינין עינין אלפיןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סא
קד : קשה לחכמים וכו' - ועושין כר"א - חדא דר"א שמותיאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כז
קד ע"א אל"ף בי"ת של אלב"םאשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ג ברכת אברהם אות מט
קד ע"א אמר הקב"ה אני חם עליהם מפני שבעטו בגי"ף, בניאוףאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' רט
קד ע"א בא ליטמא פותחין לובאר בשדה עמ' י
קד ע"א דורש האותיות של הא-באמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות סג
קד ע"א ה"ו שמו ש' הקב"החסד ומשפט דף רכ ע"ב, שטז ע"ד
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותוברכת שלום "שמעתי" מאמר קמג, קלה, ריא, רלט
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותוברכת שלום חנוכה עמ' מז, עב-עג
קד ע"א חציצה הוי בינך לבין אףאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רצח
קד ע"א מ"ט מהדי אפיה דקו"ף מרי"שאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' קד, קי
קד ע"א מ"ט פשוטה כרעיה בגימ"ל וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' שכא
קד ע"א פה סתוםבתורתו יהגה ח"א עמ' רעז
קד שקרא לא קאיאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' רמא
קד. אח"ם בט"ע גי"ףאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קלו
קד. ג' ד' גמול דליםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קעג
קד. גימ"ל דל"ת גמול דליםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שצט
קד. הבא לטמא פותחין לו והבא לטהר מסייעין אותואמירה נעימה (בלוך) עמ' צא
קד. הבא ליטמא פותחין לןאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' מה
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' תכג
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רעא
קד. קושטא קאיבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' תיב, ח"ג עמ' מג, קג
קד. קושטא קאיבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' סו, סט, תקלח, ח"ב עמ' כד, נח, קכד, קנו
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאיבנאות דשא (לייפר) עמ' קעט
קה כי ירט הדרך יראה ראתה נטתהאהל יעקב (תשעא) ח"ד עמ' רג
קה ע"א אמירה נעמה כתיבה יהבית וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קעט, רג
קה ע"א מה נצטדק, מכאן נוטריקון מן התורהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות סח
קה ע"א קללה נמרצת, ר"ת נואף מואבי רוצח צורר תועבהאוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' קיז
קה ע"ב כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיוברכת שלום מכתבים מאמר לה
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו ש"חחסד ומשפט דף קע ע"ג, רמז ע"א, שיג ע"ד, שמ ע"א
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של אדם כשרחסד ומשפט דף קנד ע"ד, שנט ע"ד
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוברכת שלום מכתבים מאמר לה-לו
קה ע"ב מ"מ בניו ובנותיו ש"א מתים מפני וכו'חסד ומשפט דף שכח ע"ב
קה. אנכי שבעשר דברות נוטריקוןבינת יששכר (תשמח) עמ' פג
קה: אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' עח
קה: היצה"ר הוא אל זר שהוא בגופו של אדםאמרי משה (פודהורצר) עמ' כד
קה: כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'אמרי משה (פודהורצר) עמ' ד
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' כא
קה: כל המתעצל בהספדו של חכםאשר אחון עמ' נו
קה: כל המתעצל בהספדו של חכםאשר חנן עמ' רמד,רנג,שו,שלה
צ ע"א ואשלג אמר שמואל שאלתינהו לכל נחותי ימא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 209
צ ע"ב מאי צפורת כרמיםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קלט
צ ע"ב עביד ליה לחוכמאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שעח
צ: מיית ליה חגב מספד ספיד ליההאיר ממזרח - הושענות עמ' מט
צב ע"ב המוציא ככר לרה"ר אמר רב יהודה וכו' במתניתא תנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 138
צג ע"א אמר מר זה יכול וזה אינו יכול וכו' אמר רב זביד ותוס' ד"ה אמר רב זביד וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 70
צד. תוס' ד"ה ר"שדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תנב
צה ע"א אשה חכמהבתורתו יהגה (תשעב) עמ' יב
צה ע"א המגבן חייב משום בונהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' א הערה 14 עמ' א
צה ע"א רמי ליה אביי לרבא ואמרי לה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 157
צה ע"ב אמר רב אמי שמעתי כלי חרס שיעורו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 462
צה. המכבד ומרבץהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' עד
צו ע"א אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבאדורות הראשונים כרך ה עמ' 572
צו ע"ב גמרא גמירי לההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קטו
צו. א"ל הן מאמינים בני מאמיניםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ד, קטו, רלה, רמו
צו: מעמר ורש"יהאיר ממזרח - יהושע עמ' קעה
קא ע"א א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי גבי ספינה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 83
קא ע"א מתקיף לה רב נחמן ונימא גוד וכו' מי לא תניא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 134
קא ע"ב משה שפיר קאמרתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שפא
קג ע"א הכותב שתי אותיות וכו' בשלמא אימין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 263
קד ע"א אתו דרדקי לבי מדרשאדורות הראשונים כרך ג עמ' 376
קד ע"א הבא להיטהר מסייעין לוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' של
קד ע"א זרעו של יצחק הםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמד
קד ע"א חרתא דאושכפי וכו' בשחור ובשיחור ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריב
קד ע"א מ"ט מהדר אפיה דקו"ף מרי"שהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קנ
קד. בא ליטהר מסייעין אותודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ג, רנז
קד. גמול דליםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קמג
קד. אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח, יא
קד. דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהודרך השער (תשנו) עמ' עה
קד. דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםהאיר ממזרח - אבות עמ' קא
קד. ה"ו זה שמו של הקב"הדרך השער (תשנו) עמ' סד, עה
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחותהאיר ממזרח משלי עמ' קמט
קד. מילי דאפי' בימי הושע בן נון וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' ו
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' עב
קד. שיקרא לא קאיהאיר ממזרח משלי עמ' קצא
קד: מילי דאפי' בימי יהושע בן נון וכו'האיר ממזרח - יהושע עמ' ז
קה ע"א הכותב שתי אותיות בשתי העלמות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 263
קה ע"א קללה נמרצתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' סג
קה ע"ב בבלאיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עז
קה ע"ב בסאסאה בשלחה תריבנההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עו
קה ע"ב למירמא אימתא אאינשי ביתיההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שה
קה: המקרע בגדיו בחמתו לא יהיה בך אל זר וכו' הוי אומר זה יצר הרעדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כה
קה: ויעברו ישראל את ה' כל ימי יהושע וכו' ימים האריכו שנים לא האריכודרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כ
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפט
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודרך השער (תשנו) עמ' נ, ע
קה: לא יהיה בך אל זר וכו' הוי אומר זה יצר הרעדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסד
קה: מצפון להר געשהאיר ממזרח - יהושע עמ' שסז
קה: מקרע בגדיו בחמתו כאילו עובד ע"זהאיר ממזרח - אבות עמ' קלא
צ ע"ב ות"ק דילמא אכיל לי'העמק דבר דברים הרחב דבר פ"ו פסוק י
צ: בל תשקצוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שע
צב ע"א תילתא מלעיל ותרי תילתי מלתחתהעמק דבר שמות פ"כה פסוק יב
צב ע"ב בזה אינו יכול וזה אינו יכולחכמת התורה שופטים עמ' מד
צג ע"א זה אינו יכול וזה אינו יכול ועשאוהוחכמת התורה ואתחנן עמ' תג, תה
צג: המוציא את החי במטה פטור אף על המטהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קנז
צד. חי נושא את עצמוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' מא
צד: התולש סימני טומאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקג
צה. תוד"ה והרוצהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסא
צו ע"ב גז"ש מוהעברת שופר וגו' לענין הוצאההעמק דבר ויקרא פ"כה פסוק ט
צו ע"ב הוצאה גופא היכא כתיבאהעמק דבר במדבר פ"ד פסוק ג, א
צו ע"ב מנלן רהוצאה מלאכה מדכתיב ויעבירוהעמק דבר שמות פ"לו פסוק ו
צו. נס בתוך נסודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קצח
צו. פליגי בה תרי אמוראי וכו' חד אמר כמוציא רימון וחד אמר כשורש קטן וסימנך אחד המרבה ואחד הממעיטלקוטי אהבת ישראל עמ' שצג
צז ע"א אר"א נס בתוך נסהעמק דבר שמות פ"ז פסוק ט
צז ע"א בבר בחיקו שבההעמק דבר שמות פ"ד פסוק ז
צז ע"א החושד בבשרים כו'העמק דבר שמות פ"ד פסוק א
צז. ויבלע מטה אהרןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלט
צח ע"א תוס' ד"ה כפהחכמת התורה ואתחנן עמ' תלז
צח ע"ב בנס היה עומרהעמק דבר שמות פ"כו פסוק כח
צח ע"ב כלין והולכין עד באצבעהעמק דבר שמות פ"לו פסוק כט
צח. המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביום טוב סופג את הארבעים דברי ר' אליעזרמקור ברוך (הגר) עמ' שטו
צח. מגבן חייב משום בונה קושית וישוב תוד"ה הרודהנהרי אש מכתבים כ
צח: בריח התיכון בנס היה עומדולאשר אמר - תהלים עמ' רלח
צח: בריח התיכון בנס היה עומדולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקע, תקעח
צט ע"א טוו את העזיםהעמק דבר שמות פ"כו פסוק ז
קא ע"ב משה שפיר קאמרתהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יט פסוק יט
קא: משה שפיר קאמרתולאשר אמר - תהלים עמ' תסג
קג ע"א במקום ערוה אסור ללמודהעמק דבר דברים פ"כג פסוק טו
קד כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץמדרש שמעוני עמ' כט
קד כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץמדרש שמעוני עמ' קע
קד כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץמדרש שמעוני עמ' רל
קד ע"א קושטא קאי שיקרא לא קאיזאת ליעקב במדבר עמ' קפא, רנח
קד. א"ת ב"שולאשר אמר - תהלים עמ' תתט
קד. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהולאשר אמר - תהלים עמ' תקעו
קד. אלך בינה גמול דליםולאשר אמר - תהלים עמ' רט, רסד
קד. אלף בית אלף בינהלקוטי אהבת ישראל עמ' רלד, שלה
קד. אלף בית, אלף בינהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רלט
קד. אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' שב
קד. הבא לטהר מסייעין אותוולאשר אמר - תהלים עמ' תשכד
קד. הבא ליטהר מסייעים אותולקוטי אהבת ישראל עמ' ק
קד. מ' וס' שבלוחות בנס היו עומדיםלקוטי אהבת ישראל עמ' שלח
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאילקוטי אהבת ישראל עמ' רסב
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאימקור ברוך (הגר) עמ' טו
קד. קושטא קאיכתבי מא"ה עמ' ג
קד: נתכוון לכתוב חי"ת וכתב ב' זייניןולאשר אמר - תהלים עמ' קכח, תשעז
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'העמק דבר בראשית הרחב דבר פ"לה פסוק ח
קה ע"ב מנין ללשון נוטריקון מן התורהזאת ליעקב בראשית עמ' רמג
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבה יהביתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' טו, מ, קיז
קה: איזהו אל זר בנופו של אדםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שצד
קה: אמרינן כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוכתבי מא"ה עמ' נג
קה: העומד על המת בשעת יציאת נשמהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקלב
קה: כל המקרע בנדיו בחמתו כעובד ע"זולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שנב
קה: למירמא אימתא אאינשי ביתיהולאשר אמר - תהלים עמ' לז
צו ע"ב לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שניםפני מנחם עקב עמ' סט
צו ע"ב מקושש זה צלפחדפני מנחם שלח עמ' צב
צו: גז"ש העברה העברה מיום כיפוריםנפש יוסף (תשפא) עמ' רנג
צו: ת"ר מקושש זה צלפחדאבן תושיה עמ' 28
צז ע"א החשוד בכשרים לוקה בגופותהלה לדוד (אמאדו) דף קכד ע"ד
צז ע"א מלמד שאף אהרן נצטרעפני מנחם בהעלותך עמ' סט, עב, עז
צז. החושד בחברו לוקה בגופונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' שב
צז. ויחר אף ה' בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרעאבן תושיה עמ' 28
צז. מדה טובה ממהרת לבא ממדת פורעניותנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 152
צז: אלה הדברים מכאן ל"ט מלאכות בשבתנפש יוסף (תשפא) עמ' שג
צח ע"ב והבריח התיכון בתוך הקרשים תנא בנס היה עומדפני מנחם שקלים עמ' קלג
צט ע"א בור וחוליתה מצטרפין לעשרהפני מנחם הושענא רבה עמ' רמו, רמח
קא ע"ב משה שפיר קאמרתפני מנחם תרומה עמ' קמא
קב ע"א הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהואפני מנחם עקב עמ' סט
קב ע"א רש"י ד"ה אכילה אחתהדרום כרך ל עמ' 6
קב ע"ב רש"י ד"ה דרנא - תולעתפני מנחם שבועות עמ' לד
קב ע"ב שכן תופרי יריעות חופרין גומא להצניע בה מחטיהןפני מנחם שבועות עמ' לג, מד
קב: חסיד אחד שנפרצה פרץ בתוך שדהונאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 135
קג ע"א שכך כותבין על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגופני מנחם תרומה עמ' קמב
קד גמיל דלית גמול דלאגדות מרדכי עמ' 24
קד ע"א אתו דרדקי האידנא לבי מדרשאפני מנחם חנוכה עמ' רצו
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותופני מנחם שבת חול המועד פסח עמ' נד
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין בידועיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 158, 157, 117
קד ע"א הני הנא כתב ע"ג כתב אות היא לעולם ח"א דף צז ע"ב
קד ע"א ומח"ן ש"תפני מנחם פינחס עמ' קסח
קד ע"א כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובןפני מנחם שבועות עמ' לה
קד ע"א כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץפני מנחם ואתחנן עמ' כד
קד ע"א מהרש"א ד"ה אתו דרדקי - התחיל בעמוד התורה שהוא כנגד כולםפני מנחם חנוכה עמ' רצו
קד ע"א מהרש"א ד"ה אתו דרדקי - כי אותיות התורה הן הן שמותיו של הקב"הפני מנחם חנוכה עמ' רצו
קד ע"א מהרש"א ד"ה אתו דרדקי - שהקב"ה מצפה ומתאוה שישוב הרשע מרשעתופני מנחם חנוכה עמ' רצו
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרוםפני מנחם שמות עמ' כב
קד ע"א עד כאן מדת רשעים אבל מדת צדיקים א"ת-ב"שפני מנחם חנוכה עמ' רצו
קד ע"א קושטא קאי שיקרא לא קאיפני מנחם ויצא עמ' קסה, קפד, קפז, וישלח עמ' ריח
קד ע"א תוס' ד"ה אמרו ליה לרבי יהושע בן לוי - דרבי אליעזר ורבי יהושע הוו מאותן דרדקיפני מנחם חנוכה עמ' רצו
קד ע"ב כתב אמשקין אות היא לעולם ח"א דף קלו ע"ד
קד. א"ת ב"ש אותי תעב אתאוה לונחל עדה עמ' קכ
קד. א"ת ב"ש אם אתה בושנחל עדה עמ' קעה
קד. אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםנחל עדה עמ' לז
קד. אמר הקב"ה אם חוזר בו אני קושר לי בתר כמותינחל עדה עמ' עב
קד. מ"ט פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"תנחל עדה עמ' רב
קד. שקראי לא קאיפרשת דרכים (תשנב) עמ' קצו
קד: הרי שהיה צריך לכתוב את השם וכו'עטרת חן ח"א עמ' קלב
קה בעון ניבול פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשותאבן תושיה עמ' 16
קה כל הכועס כאילו עובד ע"זאבני גזית עמ' 2
קה כל המתעצל בהספדומים קדושים (קריספין) דרשות דף מו ע"ג, ס ע"ד
קה מפני מה בניו ובנותיו ש"א כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף מו ע"ג, ס ע"ד
קה נכונים אנחנו כו' טהורים אנחנוסגולת ישראל בראשית עמ' 150
קה ע"א אנא נפשי כתיבת יהביתפני מנחם יתרו עמ' קז
קה ע"א אנכי נוטריקון וכו' אמירה נעימה כתיבה יהיבהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רצא ע"ד
קה ע"א מה נדבר ומה נצטדק נ?ונים אנחנו כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קא ע"ד
קה ע"ב איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעפני מנחם חיי שרה עמ' קל, רז, רטז, שמיני עמ' קג
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךפני מנחם וישלח עמ' קצז, פרה עמ' רכב, ראה עמ' עו, עז, צב
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנאמר נודי ספרת אתה שימה דמעתי בנאדך וגו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רפ ע"ג, שכא ע"ג, שלא ע"א, שלג ע"א, שפד ע"ב, שפח ע"א, שצד ע"א
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםניצוצי אהרן עמ' לח
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייופני מנחם שמיני עמ' צט
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכב ע"א, שעה ע"ד, שפו ע"א, שצ ע"א, שצב ע"ב
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו של חכם אינו מאריך ימים וכו' ימים האריכו שנים לא האריכו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שכ ע"ב, שכז ע"ג, שמו ע"א, שעו ע"ב, שעח ע"ג
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקוברו בחייו, ומהרש"אניצוצי אהרן עמ' לה
קה ע"ב מפני מה מתין בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר וכו' אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשרדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שח ע"ב, שעח ע"א, שפד ע"ב
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'ישמח משה (גאלופוליטי) דף קיד ע"ד, קטז ע"א
קה: כל המתעצל בהספדו של חכםישמח משה (גאלופוליטי) דף קיא ע"א, קטו ע"ג
קה: מדה כנגד מדהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' לה, קב, קיא, קצה
צ. עבודה זרה שיעורו במשהולמטה יששכר עמ' קיד
צא: במחלוקת חזקיה ור' יוחנן אי אגד כלי שמיה אגד או לאחלק שמעון עמ' פד
צב ע"א המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב שכן משא בני קהתמאור מרדכי שמות עמ' רנג-רנח
צב ע"ב זה אינו יכול וזה אינו יכולדרשות אבן ישראל עמ' קמט, ריא
צב. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירשנות חיים (חזן) דף נז ע"א
צב. אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור כו'אגרת דופי הזמן דף סא
צב. אנשי הוצל היו רגילין לשאת את משאיהם על ראשם ובטלה דעתם אצל כל אדםאהל יעקב (שפירא) דף לב ע"ג-ע"ד
צב: זה יכול וזה יכול, ועשאהו שנים פטורין, משא"כ זה אינו יכול וזה אינו יכול שניהם חייביןבית פרץ עמ' שפב
צג ע"א שנים שעשודרשות הרז"ה עמ' קמא
צד ע"א אין השכינה שורהדרשות הרז"ה עמ' תיא
צד ע"ב תוס' ד"ה אבל בכלימאור מרדכי בראשית עמ' שטז
צו ע"ב אמר רב יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוהאהל יעקב (שפירא) דף כד ע"ג-ע"ד
צו ע"ב לרבי חייא היתה מגילת סתרים ובה הלכות פסוקותפלאות עדותיך ח"א עמ' רסד
צו ע"ב מחלוקת רבי יהודה בן בתירא ורבי עקיבא בענין חטא צלפחדפלאות עדותיך ח"ב עמ' קפב
צו ע"ב מחנה לויהדרשות הרז"ה עמ' תצו
צו ע"ב מלאכות שבת ארבעים חסר אחתאהל יעקב (שפירא) דף כה ע"א
צו ע"ב ממאי דבשבת קאידרשות הרז"ה עמ' תקיח
צו ע"ב מקושש העצים היה צלפחדפלאות עדותיך ח"ב עמ' צז, קד
צו ע"ב מקושש זה צלפחד, ותוס' שם ד"ה גז"ש לא גמירברכת חיים (מרנלנדר) דף יג ע"ד
צו ע"ב משה היכי יתיבדרשות הרז"ה עמ' תצז
צו ע"ב רש"י - רבי יהודה בן בתירא לא דיבר בגנות צלפחד כרבי עקיבאפלאות עדותיך ח"ב עמ' קפב
צו: מקושש זה צלפחד וכן הוא אומר וימצאו אותו בני ישראל במדבראהל יעקב (שפירא) דף כה ע"א
צו: משה היכן הוה יתיבנחלת עזריאל (גרין) עמ' ש
צו: נאמר במדבר אבינו מת במדבר ונאמר להלן וימצאו איש מקושש עצים במדבראהל יעקב (שפירא) דף לא ע"ג-ע"ד
צו: עקיבא עתיד אתה ליתן את הדין אם כדבריך התורה כסהו ואתה מגלהואהל יעקב (שפירא) דף לא ע"ג-ע"ד
צז ע"א וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני וכו' ואתה אין סופך להאמיןדברים טובים (אלישיב) עמ' 111
צז. החושד בכשרים לוקה בגופו הם מאמינים בני וכו'זרע שמשון (תקלח) וארא
צז. החושד כשרים לוקה בגופויד יוסף (צרפתי, שעו) דף קכד ע"ד
צח ע"א רש"י ד"ה מותיבדרשות הרז"ה עמ' תשלז
צח ע"א תנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשיתערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' כט
צט ע"א יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש ועליונות של מעשה עזיםדרשות אל עמי ח"ב דרוש ב
צט ע"א לטוויית היריעות העליונות נדרשה חכמה יותר מאשר לטוויית היריעות התחתונותפלאות עדותיך ח"ב עמ' שלו
צט ע"א רש"י - נשא ליבן, יתירות חכמה משמעפלאות עדותיך ח"ב עמ' שלו
קא ע"ב חכמי הגמרא כינו את רבא בכינוי משהפלאות עדותיך ח"ב עמ' רה
קא ע"ב משה שפיר קאמרדרשות הרז"ה עמ' תמח
קא ע"ב משה שפיר קאמרתקדושת לוי (תשנח) עמ' קפו
קא ע"ב רש"י - חכמי הגמרא כינו את רבא בכינוי משה, משום שהיה בדורו כמשה בדורופלאות עדותיך ח"ב עמ' רה
קא: משה שפיר קאמרתבית פרץ עמ' שצד
קא: משה שפיר קאמרתלמטה יששכר עמ' שסט
קב ע"ב אין עניות במקום עשירותמאור מרדכי שמות עמ' שפג
קב ע"ב מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהו ונמלך עליה לגודרהפלאות עדותיך ח"ב עמ' צח
קב ע"ב מפנין אפילו ארבע וחמשאות היא לעולם ח"ב דף קנט ע"ב
קג התולש עולשיןאות היא לעולם ח"ב דף ב ע"ד
קג רש"י ד"ה אטו כלהואות היא לעולם ח"ב דף ב ע"ד
קג: רבי יהודה בן בתירהפרדס דבש פרק נג
קד ע"א א-ב אל"ף בינהקדושת לוי (תשנח) עמ' תמב
קד ע"א א-ב אלף בינה, ג-ד גמול דליםפלאות עדותיך ח"ב עמ' יח
קד ע"א אין נביא רשאי לחדשדרשות הרז"ה עמ' תתקצז
קד ע"א אתו דרדקי האידנא וכו' דאפי' בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהו וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמה ע"ג
קד ע"א אתו דרדקי כו'מדרש האיתמרי (תרסא) דרוש כב דף קו ע"א
קד ע"א בא לטמא פותחין לו בא לטהר וכו'בן חלד מאמר טו
קד ע"א בא לטמא פותחין לואמרי רצון דרוש טז
קד ע"א בא ליטהר מסייעין אותומסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' שטו
קד ע"א בא ליטמאדרשות הרז"ה עמ' תתא
קד ע"א גד - ג'ומל ד'ליםקדושת לוי (תשנח) עמ' קכו, קכז, קסו, רכח, שלא, תרלב, תרמא
קד ע"א ג-ד ר"ת גמול דלים, ה-ו רמז לשם הויהפלאות עדותיך ח"ב עמ' יב
קד ע"א דלה ועניהקדושת לוי (תשנח) עמ' מז
קד ע"א דרכן של גומלי חסדים לרדוף אחרי דליםערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קל, דברים עמ' עה
קד ע"א ה"ו זה שמו של הקב"הדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קלט ע"ג
קד ע"א הבא להיטהר מסייעין אותומסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כו פסקה יא עמ' רסו {עידוד לבא ללמוד בספר "מסילת ישרים" - שיזכה לסייעתא דשמיא}
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותוקדושת לוי (תשנח) עמ' תרמח, תרפה
קד ע"א הבא לטהר מסייעין לודרשות הרז"ה עמ' תש
קד ע"א ומאי טעמא מהדר אפיה דדל"ת מגימ"למסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תקפא
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםמאור מרדכי שמות עמ' שמו
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםקדושת לוי (תשנח) עמ' תעד
קד ע"א קושטא קאימסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קסב
קד ע"א שי"ן שקר תי"ו אמתמאור מרדכי בראשית עמ' רלה
קד. אתו דרדקי לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נו"ן לא איתמרפרדס דבש פרק קח
קד. בא ליטהר מסייעים אותופרדס דבש פרק קכח
קד. דרשו לאל"ף בי"ת, צדי"ק כפוף צדי"ק פשוט, ק' קדוש היינו הקב"ה, ר' רשעבית פרץ עמ' שפג
קד. הבא לטהר מסייעין לובית פרץ עמ' רל, רלא, שפד
קד. מאי טעמא תלי כרעיה דה' אם חוזר בו פותחין לו פתח, וליעול בהך, לא מסייעבית פרץ עמ' פא
קד. סימנין עשה בתורה וקנה אותהפרדס דבש פרק קכח
קד. קו"ף קדוש, רי"ש רשע, מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"שפרדס דבש פרק סא
קד. שקר אין לו רגליםלמטה יששכר עמ' סח
קד. תוס' ד"ה א"לפרדס דבש פרק קח
קד: אתא דרדקי לבי מדרשא ודרשה דבימי יהושע לא איתמר כותיה א' ב' אלף בינה, ג' ד' גמול דליםפרח לבנון אות שעב
קד: אין מביאים ראיה מן השוטיםבית פרץ עמ' שלז
קד: אמרו ליה רבנן לריב"ל אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפי' בימי יהושע בן נון לא אתמר כוותייהו אלף בינה גמול דליםיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קפד ע"ד
קד: אתו דרדקי לביה"ד וכו' אלף בית אלף בינה וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יט ע"א
קה אנא נפשי כתבית יהביתמנחת מרחשת (קנלר) דרוש בנין מקדש פרק ה
קה בשעת יציאת נשמה חייב קריעה על כולםזרע יעקב (ניניו) עמ' רצב
קה כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיואבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מ ע"א
קה כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'זרע יעקב (ניניו) עמ' רפב
קה כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקברו בחייו כו'אבק דרכים דף יג ע"א
קה מהספידו של אדם ניכר כו'ישמח משה (נאס) דף ז ע"ב
קה מפני מה בניו ובנותיו של אדם כו'ישמח משה (נאס) דף ז ע"א
קה מפני מה מתים בניו של אדם כשהם קטנים וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"ב דף מ ע"א
קה מפני מה מתים בניו של אדם מפני שלא בכה על אדם כשראבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף ט ע"ב
קה נוטריקון אנכידברים אחדים (תקמח) דף נא ע"ב, קא ע"ג
קה ע"א אלא איסא הכל כקרוביודרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף עו ע"ד
קה ע"א א'מירה נ'עימה כ"תיבה י'היבנהקדושת לוי (תשנח) עמ' רד
קה ע"א אנא נפשי כתבית יהביתמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תכח*
קה ע"א א'נא נ'פשי כ'תבית י'הביתקדושת לוי (תשנח) עמ' רח, תסה
קה ע"א אנכי וכו' אסורה נעימה כתיבה יהיבהדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קמב ע"ב
קה ע"א אתו דרדקי לבי מדרשא וכו' א"ב אלף בינהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קצה
קה ע"א הבא ליטהר מסייעין לוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רכ
קה ע"א ימים האריכו שנים לא האריכודרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קסג ע"ד
קה ע"א כל המוריד דמעות על אדם כשר וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קו ע"ד, קסד ע"ב
קה ע"א כל המתעצל בהספידו של חכם וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ע ע"ג, עה ע"ג, קד ע"ב, קו ע"א, קעא ע"ד
קה ע"א מפני מה מתין בניו וכו' כשהן קטניםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף פ ע"ב, קו ע"ג, קמד/קסד ע"ד
קה ע"ב איזהו אל זר שיש בגופו של אדםערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' קיב, קיג, דברים עמ' רלב
קה ע"ב איזהו אל זרדרשות הרז"ה עמ' רפו
קה ע"ב דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יג עמ' קכט {חובת ההרחקה ממידת הכעס (גם בעת חינוך בניו ותלמידיו) - מצריכה לעבודת הנקיות}
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יא עמ' קכג-קכד {גודל גנות מידת הכעס - וצריך לעבודת הנקיות, כדי להנצל ממנה}
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק יא פסקה יג עמ' קכז {דימוי זה נאמר על הגרוע שבכעסנים (להנצל ממידת הכעס - צריך לעבודת הנקיות)}
קה ע"ב העומד בשעת יציאת הנפש צריך לקרוע ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' רט
קה ע"ב העומד בשעת יציאת הנפש צריך לקרועדרשות אבן ישראל עמ' רמח, רמד, רעט, שי
קה ע"ב כך הוא דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כךערבי נחל (תשסט) במדבר עמ' עא, דברים עמ' קמג, קמז, קנב, קסב, רנ, רפז
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרןדרשות אבן ישראל עמ' רלב, רצג
קה ע"ב כל המוריד דמעות על אדם כשרדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רפט-רצא
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייודרשות אבן ישראל עמ' רעז
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו וכו'קול אליהו (הצרפתי) עמ' תח
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו של חכםדברי יצחק (רבינוביץ) דרוש י
קה ע"ב מוחלין לו עוונתיודרשות הרז"ה עמ' תקפו
קה ע"ב מפני מה מתים בניודרשות הרז"ה עמ' תתנג
קה ע"ב שנים לא האריכודרשות הרז"ה עמ' א'לו
קה ע"ב תדאג כל החבורהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' ריב
קה ע"ב תלמיד חכם שמת הכל כקרוביו וכו'ערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רצו
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשאי כתבית יהבי' רבנין אמרי אמירה נעימה וכו' א"ד אנכי למפרע יהיבה וכו'זרע שמשון (תקלח) יתרו
קה. אר"י משום ר' יוסי בן זמרא מניין ללשון נוטריקון מן התורהאהל יעקב (שפירא) דף כו ע"א
קה. מה נדבר ומה נצטדק נכונים אנחנו צדיקים וכו'זרע שמשון (תקלח) מקץ
קה: אל זר שיש בגופו של אדם זה יצר הרעלמטה יששכר עמ' תי
קה: המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקוברו בחייודורש טוב (קלאר) עמ' קעב
קה: כך הוא אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"ז והולך ועובדנר לצדיק במדבר עמ' קסט
קה: כל הכועס כאילו עובד ע"זאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"א
קה: כל הכועס כאילו עוע"זערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קסג
קה: כל המוריד דמעות על אדם חשוב הקב"ה סופרן וכו' דכתיב וכו'זרע שמשון (תקלח) חיי שרה
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשרתולדות נח ח"ד דרוש ח
קה: כל המתעצל בהספדו של אדם כשרישמח משה (נאס) דף כח ע"ב
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימיםשנות חיים (חזן) דף נג ע"ב
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוחלק שמעון עמ' סד
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייושנות חיים (חזן) דף נג ע"א
קה: כל המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקוברו בחייובית פרץ עמ' שמח
קה: מי שאינו מספיד את החכםנר מערבי (עטיאה) עמ' 159
קה: מי שמתעצל בהספידו של חכם ראוי לקברו בחייםעת לכל עמ' קמב
קה: מפני מה בנים ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, מפני שלא בכה על אדם כשרבית פרץ עמ' שמח
קה: מפני מה מתים בניו של אדם כשהם קטנים וכו'אבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף יא ע"א
קה: תוס' ד"ה שרגש עליהן ההר דלא אשכחן דכתיב ליה ויכבושנות חיים (חזן) דף נג ע"ב
קה: תלמיד חכם שמת הכל קרוביונר מערבי (עטיאה) עמ' 188
צד ע"א חי נושא את עצמותורת מנחם חס"ט עמ' 139
צד: ההוא שכבא דהוה בדרוקראשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כו
צה. חולה משום מאי מחייבשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צה אות ה
צה. תוס' ד"ה והרודה וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ז
צה. תוס' ד"ה והרודהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צה
צו: מקושש זה צלפחדקול יעקב (טייטלבוים) עמ' מח
צז ע"א החושד בכשרים וכו' מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמיןתורת מנחם חס"ד עמ' 351, חס"ה עמ' 199
צז ע"א מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חס"ז עמ' 441, חס"ח עמ' 127, 158, 277
צז ע"א מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חע"א עמ' 203, 259, חע"ב עמ' 34
צז ע"א מאמינים בני מאמיניםתורת מנחם חע"ד עמ' 178
צז ע"א מלמד שאף אהרן נצטרעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 158
צז ע"א נס בתוך נסתורת מנחם חע"ה עמ' 326
צח ע"א קטלא קניא באגמאתורת מנחם חס"ד עמ' 19
קא ע"ב משה שפיר קאמרתקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רסח
קא ע"ב משה שפיר קאמרתשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רעז
קא ע"ב משה שפיר קאמרתתורת מנחם חס"ג עמ' 38
קא ע"ב משה שפיר קאמרתתורת מנחם חע"א עמ' 203
קא ע"ב משה שפיר קאמרת, ורש"יתורת מנחם חע"ד עמ' 306
קב: והמכה בפטיששערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נג
קג. אשמאל אמאי הא אין דרך כתיבה בכךשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כו, לג, לד
קג. שכן מרדדי טסי משכן וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נג
קג. שם קטן משם גדולשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יד
קג: הרי אלו יגנזושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יד
קד בא ליטהר מסייעין אותואדבר בם עמ' קנב
קד ע"א אין הנביא רשאי לחדש דברתורת מנחם חע"ב עמ' 42
קד ע"א אל"ף בי"ת אלף בינהתורת מנחם חס"ב עמ' 43, 17, 9
קד ע"א אלף בית אלף בינהתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שעה
קד ע"א בא לטהר מסייעים אותותורת מנחם חס"ד עמ' 328
קד ע"א בא לטהר מסייעין אותותורת מנחם חע"ב עמ' 282, 298
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותותורת מנחם חע"ו עמ' 305
קד ע"א באו מלמדי תינוקות לבית המדרש ואמרו דברים שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמרו כמותםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 28
קד ע"א ג"ד ראשי תיבות גומל דליםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ח, ריז
קד ע"א גימ"ל דל"ת גמול דליםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קעו, רלה
קד ע"א גמול דליםתורת מנחם חס"ח עמ' 203
קד ע"א הבא להטהר מסייעין אותושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' קצד
קד ע"א הבא לטהר מסייעים אותושפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רצב
קד ע"א הבא ליטהר מסייעין אותותניא (תשעד) עמ' תעה
קד ע"א למה כרעא דגימ"ל פשוטה לדלי"ת שהוא גומל דליםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' תרנז
קד ע"א ם' וס' שבלוחות לא היו עומדות אלא בנסדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ד עמ' 291
קד ע"א מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיםקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' רמ
קד ע"א פותחין לו וכו' מסייעין אותותורת מנחם חס"ז עמ' 216, חס"ט עמ' 9
קד ע"א רפיסות השקר ויציבות האמתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 235
קד ע"א רש"י - באו מלמדי תינוקות לבית המדרש ואמרו דברים שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמדו כמותםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ג עמ' 28
קד. אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דברהאשל ברמה (תשעב) עמ' ר, שצה
קד. הבא לטהר מסייעין אותו וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שדמ
קד. ואמרו מילי דאפילו בימי יב"נשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עט
קד. כתיבת סת"םשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' יד
קד. תוס' ד"ה א"ל לריב"לשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנה אות א, קכח
קה ע"א אנא נפשי כתבית יהבית (לגי' הע"י)תורת מנחם ח"ע עמ' 208, 117, חע"ב עמ' 284, 300
קה ע"א אנא נפשי כתבית יהבית, ועין יעקבתורת מנחם חס"ו עמ' 154, חס"ז עמ' 116, 420, חס"ח עמ' 64
קה ע"א אנא נפשי כתבית יהבית, ועין יעקבתורת מנחם חע"ד עמ' 77, חע"ו עמ' 283, 269
קה ע"א אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רצו, ח"ב עמ' רעד
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית (לגי' הע"י)תורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' שכד
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית (לגירסת העין יעקב)תורת מנחם - ס' המאמרים תשלב עמ' פג
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית (לגירסת העין יעקב)תורת מנחם חס"ו עמ' 264
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שא, ח"ב עמ' רעד
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' קע, קפ
קה ע"א אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית, ועין יעקבתורת מנחם חס"ב עמ' 126, חס"ה עמ' 35
קה ע"ב איזהו אל זר כו' זה יצה"רתורת מנחם חס"ג עמ' 41, 243
קה ע"ב א-ל זר אשר בקרבךתורת מנחם חס"ו עמ' 275, חס"ח עמ' 243, חס"ט עמ' 77
קה ע"ב א-ל זר וכו'תורת מנחם חע"א עמ' 186, 234
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך וכו'תורת מנחם חע"ו עמ' 266, 412
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך כו' עד שאומר לו עבוד ע"זתורת מנחם חס"ב עמ' 310
קה ע"ב כך היא אומנתו וכו' היום אומר לו עשה כך וכו'תורת מנחם חס"ז עמ' 148
קה ע"ב מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליהקדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' לט
קה: המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיושבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' מ
קה: המתעצל בהספידו של חכם ראוי לקברו בחייו וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' רכג
קה: ואע"פ שמחלל את השבת וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קכד
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיוהאשל ברמה (תשעב) עמ' קכא
קה: שנתעצלו בהספידו של יהושע בין נוןשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רל
צ ע"א תוס' ד"ה המוציא - ור"י מצא בירושלמיהרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקסב
צג. לכך נאמר בעשותה וכו' שנים שעשאוה פטוריןמאמרי ר' ראובן עמ' קלב, קלה
צד ע"ב הא נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה היאהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
צו ע"א אמר לו הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמיןהרופא לשבורי לב שמות עמ' רכז, שי, שיח, שכו
צו ע"ב למה הקדימה הגמ' מכדי זריקה תולדה דהוצאה לקושיא הוצאה היכי כתיבאיפה עינים (תשעב) עמ' קפג
צו ע"ב שכן אורגי יריעות זורקין בוכיאר ביריעה והלא אוגדו בידוהרופא לשבורי לב שמות עמ' קנג
צו: מקושש מי היה וכו' ורש"ייקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' רפו, רפה, רפד
צז ע"א החושד בכשריםלחיות עם פרשת השבוע בראשית-שמות עמ' 202
צז ע"א הם מאמינים ואתה אין סופך להאמיןמפי כהן דברים עמ' 183
צז ע"א ממאי דלקה דכתיב ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו'הרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצה
קא ע"ב היו קוראים זה לזה משהחלון התבה ח"א עמ' רצז
קא ע"ב משה שפיר קאמרתהרופא לשבורי לב שמות עמ' קג, קכא, רפו, תפ
קב ע"ב אביי אמר כיון דמשתפי לא עבדי הכיהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
קג ע"א תוס' - פי' בערוך דבפסיק רישיה דלא ניחא ליה וכו' מותר לכתחילההרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
קג ע"ב שכן רושמין על קרשי המשכן לידע איזו היא בן זוגוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תקצ
קד נאמן כפוףדרכי האמונה עמ' קפג
קד ע"א א"ת ב"ש וכו' אח"ם בט"ע ני"ף וכו' א"ל ב"ם ג"ן ד"סהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרמ
קד ע"א א"ת ב"ש וכו' אח"ס בט"ע גי"ף וכו' א"ל ב"ם ג"ן ד"ס וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' תשיח
קד ע"א א"ת ב"ש וכו' אח"ס בט"ע גי"ף וכו' א"ל ב"ם ג"ן ד"ס וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' מד*, קנו
קד ע"א אלה המצות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתההרופא לשבורי לב במדבר עמ' עט, תכה
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותוהרופא לשבורי לב במדבר עמ' רלט
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותוהרופא לשבורי לב שמות עמ' תרטז, תרסז
קד ע"א הבא לטהר מסייעין בידומשנת לוי עמ' שסה
קד ע"א הבא לטהר מסייעין לוזריזותא דאברהם עמ' מו
קד ע"א הבא ליטהר מסייעיו אותומחנה ראובן ח"ג עמ' סא
קד ע"א קושטא קאי שקרא לא קאיזריזותא דאברהם עמ' קטו, קנו, רסג, רעט, תא
קד. אלף בינהדרכי האמונה עמ' קעח
קד. הבא לטהר מסייעין אותודרכי האמונה עמ' רנג, תמה
קד. מאי טעמא פשיט כרעיה דגימל לגבי דלת, שכן דרכו של גומל חסדים לרדוף אחר דלים, וכרעיה דדלית פשיט לגבי ג', כי היכי דלימצי נפשיהדרכי האמונה עמ' כא, מט, פט, רטז, רצג, תצב, תרו
קד. מאמר סתוםדרכי האמונה עמ' ו
קד. קושטא קאי שיקרא לא קאימאמרי ר' ראובן עמ' לב
קד. רש"י ד"ה ה"ו ואנוהו לשון אני והודרכי האמונה עמ' רטו
קד. שיקרא לא קאי ואמת קאידרכי האמונה עמ' ט, נד, נו, קיד, שעג, שעז, תכ, תכב, תצד, תקכה
קה ע"א אנכי נוטריקון אנאכרם לשלמה עמ' 171
קה ע"ב המקרע בגדיו בהמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זהרופא לשבורי לב שמות עמ' שלט, שמז, תקצה
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרהמשנת לוי עמ' סד
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זהרופא לשבורי לב בראשית עמ' סח
קה ע"ב המקרע בגדיו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זהרופא לשבורי לב במדבר עמ' כב, תקנח
קה ע"ב כך אומנותו של יצה"רמחנה ראובן ח"א עמ' קמו
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייוהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' עט
קה ע"ב כן אומנותו של יצה"רמחנה ראובן ח"ב עמ' שצב
קה ע"ב כן אומנותו של יצר הרעמחנה ראובן ח"ג עמ' רג, תס
קה ע"ב שבך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'הרופא לשבורי לב בראשית עמ' קצה
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רמאמרי ר' ראובן עמ' פט
קה: אל זר זה יצר הרע שבלבו של אדםדרכי האמונה עמ' רמד
קה: המשבר כליו בחמתו וכו' יהא בעיניך כעובד ע"זמאמרי ר' ראובן עמ' יג
קה: כך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו' עד שאומר לו לך עבוד ע"זמאמרי ר' ראובן עמ' יג
צ: צפורת כרמים למאי חזיאברכת שמואל (תשעז) תצוה עמ' רפח
צב ע"א אין השכינה שורה אלא על עשיר וכו'דודאי יעקב עמ' שפח
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומהדודי נתן שמות עמ' תקלב
צב. אנשי הוצל בטלה דעתם אצל כל אדםעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רלג
צב. תוס' ד"ה אישתכח דקומת האדם עד הכתף ג' אמותבן אברהם (תשעד) עמ' קסט
צב: המוציא ככר זה יכול וכו', תוס' - הקשה ריב"א וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש כג למעלת התשובה עמ' 229-246 או דרוש ל למעלת התשובה עמ' 320-331 במהד' תשמא
צב: המוציא ככר לר"ה חייב הוציאוהו ב' פטוריםמלל לאברהם (סתהון) דרוש ל למעלת התשובה עמ' 320-331 במהד' תשמא
צב: זה יכול וזה אינו יכול ד"ה חייב וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש ל למעלת התשובה עמ' 320-331 במהד' תשמא
צג ע"א שנים שעשו פטוריםהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קעה
צג. אם מסייע יש בו ממש או לאנר לצדיק בראשית עמ' קכח
צג. מסייע אין בו ממשבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קפב
צג: מסייע אין בו ממשעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' יח
צד: אחת משלש אמר ר"נ חייב וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קיח ע"ג-ע"ד
צו ע"ב מלאכת המשכן ילפינן מן המשכןהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' יב
צו ע"ב עקיבא בין כך ובין אתה עתיך ליתן את הדין, אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותובנין אברהם בראשית עמ' סג
צו: המקושש היה צלופחדנר מערבי (עטיאה) עמ' 357
צו: ויצו משה ויעבירו קול במחנה וכו', דילמא משום דשלימא עבידתאעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' שלח
צו: מקושש זה צלפחד, וכן הוא אומר יהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וכו' ולהלן הוא אומר אבינו מת במדבר, מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי ר"ע, א"ל ר"י בן בתירא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדברך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיקקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 43
צו: צלפחד היה מקוששברכת שמואל (תשעז) שלח עמ' תצח, פנחס עמ' תקמג
צז ע"א אף אהרן נצטרעבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שלט
צז ע"א ויחר אף הי בם וילך מלמד שאף אהרן נצטרעפחד יצחק (גאגין) עמ' תקכז
צז ע"ב רבי אומר דברים הדברים אלה הדברים אלו ל"ט מלאכות שנאמרו למשה בסיניבנתיבות שם עמ' שב
צז ע"ב רש"י - דברים הדברים אלה הדברים גבי שבת דכתיב בויקהל אלה הדברים אשר צוה וגו' דברים משמע תרין ה"א מרבי חד הא תלת אלה בגימטריא תלתין ושש אלו ל"ט וכו'בנתיבות שם עמ' שב
צז. נס בתוך נס היה, שהתנינים חזרו להיות למטה, ואז בלע מטה אהרן למטותםעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' קכט
ק ע"ב ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזובנתיבות שם עמ' תקמא
קא ע"ב חלל חרב הרי הוא כחללעצי עדן (תשעח) עמ' קסח
קא ע"ב משה שפיר קאמדתבנתיבות שם עמ' שטז, תקסה
קא: משה שפיר קאמרתבנין חיים עמ' ח"ב עמ' קכא
קג. תוס' ד''ה א"א דאאזרך - אף אם כתב כמה אותיות בשבת וכו'ברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' תסז
קד אתו האידנא דרדקי לב"מ ואמרי מילי דאפילו בימות יהושע בן נון לא אתמר כוותייהו וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש לא למעלת הצדקה עמ' 332 ואילך במהד' תשמא
קד ע"א אמת מרחקן מיליה וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' רפו
קד ע"א אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' אל"ף בי"ת אלף בינה גימ"ל דל"ת גמול דלים וכו' ה"ו זה שמו של הקב"הבנתיבות שם עמ' שכא, תיא
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותוערך לחם (צאלח) עמ' קצא
קד ע"א בא ליטהר מסייעים אותופחד יצחק (גאגין) עמ' רלב, תסה, תשסב
קד ע"א בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעים אותובית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' נו
קד ע"א בא ליטמא פותחין לופחד יצחק (גאגין) עמ' תקלט
קד ע"א באח"ס בט"ע כך ובאי"ק בכ"ר כךבנתיבות שם עמ' תקסב
קד ע"א הבא לטהר מסייעין אותובנתיבות שם עמ' שפד
קד ע"א מאי טעמא פשוטה כרעיה דגימ"ל לגבי דל"ת שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דליםבנתיבות שם עמ' קלג
קד ע"א מנצפ"ך צופים אמרוםערך לחם (צאלח) עמ' קב
קד ע"א קוף זה הקב"ה וריש זה רשע ומפני מה קוף מחזירה פנים מריש אלא מלמד שא"ל הקב"ה רשע איני יכול להסתכל בצלם דמותך וכו'תולדות יצחק (כ"ץ) עמ' רלב
קד ע"ב נטלו לגגו של חי"ת ועשאו שני זייני"ןבנתיבות שם עמ' כב
קד. אל"ף בי"ת אלוף בינה גימ"ל דל"ת גמול דליםנר לצדיק בראשית עמ' לח, שא, תנח
קד. אלף בינהנר לצדיק ויקרא עמ' כד
קד. אמת רומז על נצחייתנר לצדיק בראשית עמ' תעב
קד. אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותייהו: אל"ף בי"ת - אלף בינה, גימ"ל דל"ת - גמול דליםקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 116, ח"ב עמ' 5
קד. בא ליטהר מסייעים אותומרפא בכנפיה ח"ג עמ' ג
קד. ד"ק, דלתותי נעל, קרנוהי לא אגדעאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ג
קד. הבא לטהר מסייעין לו והבא לטמא פותחין לובן אברהם (תשעד) עמ' ב
קד. הבא לטהר מסייעין לובנין חיים עמ' ח"א עמ' רנו, ח"ב עמ' טז, קעו, רב, שז, תיא
קד. הבא לטמא פותחין והבא לטהר מסייעין אותונר לצדיק שמות עמ' רסא, שעא
קד. הבא ליטהר מסייעין אותודרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 876
קד. הלוחות היו כתובין משני עבריהםברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לט
קד. ט"ר י"ש כ"תברכת שמואל (תשעז) לך לך עמ' עג
קד. כתב אות אחת נוטריקון וכו'ברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' תסז
קד. כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' רצז
קד. מ' פתוח מאמר פתוח מ' סתום מאמר סתוםבנין חיים עמ' ח"ב עמ' שכב
קד. מ"א שקר מקרבן מיליה ואמת מרחקא מיליה וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 884, 1254
קד. מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןדרשות חלק לוי עמ' עב, קעה
קד. מ"ם ופמ"ך שבלוחות וכו'ברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכד
קד. מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, בא ליטמא - פותחין לו, בא ליטהר - מסייעים אותוקול אריה (באקשט) ח"א עמ' 150, ח"ב עמ' 133
קד. קושטא קאיעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' שנט
קד. קר'ף קדוש, רי"ש רשע, מאי טעמא מהדר אפיה דקו"ף מרי"ש, אמר הקב"ה אין אני יכול להסתכל בפניו של רשעאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ג
קד. רש"י - לישנא מעליא נקיט דהא באמת הרי"ש מהדר אפיה מן הקו"ףאגודת אזוב (תשעא) דמעות שלוש פרק ב פסוק ג
קד. שכחום וחזרו ויסדוםברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכה
קד. שקר אין לו רגליםדודי נתן שמות עמ' שנח
קד. תוס' ד"ה נבוב - היה כתוב בהיפוך בוב"ן וכו'ברכת שמואל (תשעז) פקודי עמ' שכה
קה ע"א אנכ"י נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהביתבנתיבות שם עמ' קפד, רפ, רפא, שלז
קה ע"א אנכי נוטריקון אמירה נעימה וכו'תפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קעא
קה ע"א אנכי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבא וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' עז
קה ע"א אנכי נוטריקן אנא נפשי כתבית יהבית רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבהתולדות יצחק (כ"ץ) עמ' פג
קה ע"א אנכי רבנן אמרי נוטריקון אמירה נעימה כתיבה יהיבה איכא דאמרי למפרע יהיבה כתיבה נאמנין אמריהתפארת הגרשוני (תשע) עמ' רמד
קה ע"א כי ירט הדרך לנגדי יראה ראתה נטתה בשביל שהדרך לנגדי כלומר לקנאתי ולהקניטניבנתיבות שם עמ' שפד
קה ע"א נצטדק ר"ת נכונים צדיקים טהורים דכים קדושים אנחנובנתיבות שם עמ' תקסב
קה ע"ב איזהו אל זר שהוא בלבו של אדם הוי אומר זה היצה"רבנתיבות שם עמ' ל
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כךבנתיבות שם עמ' שעו
קה ע"ב היום אומר לו עשה כך עד שא"ל עבוד ע"זדודאי יעקב עמ' תקכה
קה ע"ב המתעצל בהספידו של חכםבנין אברהם בראשית עמ' שפט
קה ע"ב השובר כלים בחמתו יהא בעיניך כאלו עוע"זבנין אברהם בראשית עמ' רי
קה ע"ב והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"זערך לחם (צאלח) עמ' רכג
קה ע"ב כל הבוכה על אדם כשר וכו'בית ישי (תשס) דרשות ח"א עמ' צח, קה
קה ע"ב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש מלמד שרגש עליהן ההר להורגןתפארת הגרשוני (תשע) עמ' קנח
קה ע"ב כל המתעצל בהספידו של חכם וכו'תפארת הגרשוני (תשמח) עמ' קח
קה ע"ב לא יהי' בך אל זר, איזהו אל זר שהוא בגופו של אדם זה יצה"רבנין אברהם בראשית עמ' שי
קה ע"ב שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'ערך לחם (צאלח) עמ' עט
קה. אמירה נעימה כתיבה יהיבהברכת שמואל (תשעז) בראשית עמ' לט, נשא עמ' תסט
קה. אנכ"י נוטריקון א'מירה נ'עימה כ'תיבה י'הביתתולדות ישראל עמ' קמ
קה. אנכ"י נוטריקון א'נא נ'פשי כיתיבת י'הבית, רבנן אמרי א'מירה נ'עימה כיתיבה י'היבהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רנ
קה. אנכ"י נוטריקון א'נא נ'פשי כ'תבית י'הביתתולדות ישראל עמ' ס
קה. אנכי אמירה נעימה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קב ע"א-ע"ב
קה. אנכי אנא נפשאי כתבית יהביתמלל לאברהם (סתהון) דרוש טו לנישואין עמ' 137-143 במהד' תשמא
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבא יהביתדרשות חלק לוי עמ' קנ
קה. ור"י דידיה אמר אנכי נוטריקון אנא וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף י ע"ב
קה. כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו וכו'מלל לאברהם (סתהון) דרוש יד להספד עמ' 130-136 או דרוש כב למעלת הספד הצדיק עמ' 215-228 במהד' תשמא
קה. מנין לל' נוטריקו' מה"ת שנאמר מה נאמר וכו' ומה נצטד"קמלל לאברהם (סתהון) דרוש י לפרשת מקץ עמ' 87-92 במהד' תשמא
קה. נואף מואב רוצח צורר תועבברכת שמואל (תשעז) נשא עמ' שפו
קה. רש"י - אנא נפשי, אני בעצמיעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' רנ
קה: איזה אל זר שבגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרעדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 208, 322-324, 516, 1778, 1887
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצה"רעזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' תח
קה: היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבורה זרה והולך ועובדנר לצדיק שמות עמ' קיד, קסו, רלט
קה: המשבר כלי בחמתו כאלו עובד ע"זבנין חיים עמ' ח"ב עמ' כח
קה: כך אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך וכו'מרפא בכנפיה ח"א עמ' שו
קה: כך הוא דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' שסז, ח"ב עמ' קסט, רצג
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו וכו', כל המתעצל בהספדו של חכם וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שסא
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיועזר מיהודה (תשפא) בראשית עמ' רטז
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם כו׳גבעות עולם (תשסח) פרשת וזאת הברכה עמ' רעח
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם, ורש"י, מדה כנגד מדה וכו'מרפא בכנפיה ח"א עמ' שיד
קה: כן דרכו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והוא הולך ועובדנר לצדיק בראשית עמ' רנד
קה: רשב"א אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום ריב"נ המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"ז שכך אומנתו של יצה"ר היום א"ל עשה כך ולמחר א"ל עשה כך עד שא"ל עע"ז והולך ועובדנר לצדיק ויקרא עמ' נב, קט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY
PARSHA
| CONTACT US