Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת כלים
מסכת נגעים
מסכת נדה
מסכת ידים
מסכת טבול יום
מסכת עוקצין

מסכת נדה ומשניות טהרות
כלים

אהלות

נגעים

פרה

טהרות

מקואות

מכשירין

זבים

טבול יום

ידים

עוקצין
מסכת נדה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדה א
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידהלקוטי שיחות חט"ז עמ' 315
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידה וחכמים אומרים וכו'ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכב
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפט
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן והלל אומר מפקידה לפקידהכתנות אור עמ' שפא
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף י ע"א
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו' ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שו
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' סא
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתןאורות אלים דף ל ע"א
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דין שעתןלקוטי מאמרים עמ' 230, שיחת מלאכי השרת עמ' 94
ב ע"א02 דיין שעתן וכו' מעת לעתמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' נה
ב ע"א02 כל הנשים דיין שעתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מג
ב ע"א02 כל הנשים דיין שעתןחלקו של יוסף (אמאדו) דף ל ע"ג
ב ע"א03 וחכ"א לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא מעת לעת וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
ב ע"א03 מטמאה למפרעאשל חיים ח"א עמ' לג
ב ע"א04 מעת לעתהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק יא
ב ע"א04 נדה מטמאה מעת לעת למפרעערבי נחל (תשסד) עמ' תתפב, תתשיט, תתשלט
ב ע"א07 המשמשת בעדים הרי זו כפקידה ובגמ' ורש"יברית שלום (תעח) דף י ע"ב
ב ע"א07 המשמשת בעדים הרי זו כפקידה ובגמ' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' סב
ב ע"א09 כיצד דיה שעתה היתה יושב' במטה כו'שם שלמה דף יד ע"ג
ב ע"א תוס'בנין אפרים עמ' רכא [הלכה]
ב ע"א תוס' ד"ה מעל"עחמודי צבי מועדים עמ' תקפה
ב ע"א תוס' ד"ה מעתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז
ב ע"א תוס' - בנגע לא שייך חסר ואתאיאהבת חיים (דייטש) עמ' עט
ב ע"ב כל טהרות שנעשו על גביו טמאות למפרעשופרא דישראל (תשסו) עמ' שפ
ב ע"ב חסר ואתאיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
ב ע"ב ורמי מקוה אחבית כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריא
ב ע"ב תוס' ד"ה התם תרתי לריעותא - בשלא נמצא ריעותא בסכין גם ריעותא דבהמה בחייה לא נחשב לריעותאבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקמו
ב ע"ב תוס' ישניםחיי נפש ח"ד עמ' שט
ג ע"א09 כיון דאיכא תרתי לריעותא כודאי טומאה דמימים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' נג
ג ע"א13 הכי השתא התם יש רגלים לדבר וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קל
ג ע"א30 כסבור הרגשת מי רגלים היאשיחת מלאכי השרת עמ' 94
ג ע"א31 ישנה נמי אגב צערה מתעראתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עא
ג ע"א42 כותלי בית הרחם העמידוהו ולא יצא לחוץערבי נחל (תשסד) עמ' תתשכב
ג ע"א43 משמשת במוךטוב ראיה
ג ע"א רש"י ד"ה והא איכאמצווה ועושה ח"א עמ' תקסג
ג ע"א תוס' ד"ה והאיכאמשנת חיים בראשית עמ' רלז
ג ע"ב רבא אמר טעמייהו דב"ש דכל הנשים דיין שעתן, משום ביטול פו"רכתנות אור עמ' שפא
ג ע"ב הכי קאמר ליה הלל לשמאי אין טעמא קאמרתורה אור (באנדי) עמ' שסו
ג ע"ב ביטלת בנות ישראלמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ג
ג ע"ב שולי"ם בדוקי"ן מכוסי"ן בזוי"ת סימ"ן, איתמר קופה וכו'מגילת סמנים עמ' קכט
ד ע"א ד' נשים דיין שעתן וכו' וזקנה ורש"י, שדמיהן מסולקין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' סב
ד ע"א ד' נשים דיין שעתן וכו' וזקנה ורש"י, שדמיהן מסולקין וכו'ברית שלום (תעח) דף י ע"ב
ד ע"ב ורבה לחדודי לאביי הוא דבעיתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
ד ע"ב לא כהלל שהפריז על מדותיוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רעז
ה ע"א כתמן טמא דברי ר"ממשנת חיים בראשית עמ' רלו
ה ע"א מתוך שבהולה לשמש את ביתהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שפ
ה ע"א תוס' ד"ה ר"טנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
ה ע"א תוס' - גדר רה"רתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצח
ה ע"ב מטה דבר שאין בו דעת לישאל הוא וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפב
ה ע"ב מכדי האי מטה דבר שאין בו דעת לישאל וכו' כשחברותיה נושאות אותה במטה, דהויא ליה יד חברותיהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכ
ה ע"ב תוס' ד"ה ה"ג הניצולגור אריה ויקרא פט"ו הערה 50
ו ע"א אבל לא לתרומהמשנת חיים בראשית עמ' רלו
ו ע"ב09 בימי רבי וכו' חבריא מדכן בגלילאדובר צדק עמ' 19
ו ע"ב10 דאמר עולא חבריא מדכן בגלילאמדבר קדמות (תשסח) עמ' ז
ו ע"ב10 חבריא מדכן בגלילאמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסד, שסז, ח"ב עמ' קצא
ו ע"ב10 חבריא מדכן בגלילאמבשרת ציון ח"ג עמ' קנג {רבי טרפון היה מטהר טמאים באפר פרה}
ו ע"ב11 מעשה בשפחתו של רבן גמליאל שהיתה אופה ככרות של תרומה וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קג
ו ע"ב22 אפאן ד' חלות יצאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכט
ו ע"ב39 א"ר הונא מעל"ע שבנדה מטמאה בין לקדש ובין לתרומה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
ו ע"ב40 לקודש ולתרומהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מג {לענין פריסת הנדה של שרה אמנו}
ו ע"ב43 בחולין שנעשו על טהרת הקודשאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה {לענין פריסת הנדה של שרה אמנו}
ו ע"ב44 שנעשו על טהרת קדשמשנת חיים בראשית עמ' רלו
ו ע"ב45 נולד לה ספק טומאהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שנט
ו ע"ב47 ומותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראלאחרית השנים עמ' מז
ו ע"ב49 אסור לגרום טומאה לתרומהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' צ
ו ע"ב49 אסור לגרום טומאה לתרומהשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' לז
ו ע"ב49 אסור לגרום טומאה לתרומהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שכב, שלה
ו ע"ב רש"י ד"ה חבריאדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמה
ו ע"ב רש"י ד"ה שאפאןלקוטי שיחות חי"ב עמ' 31
ו ע"ב תוס'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קכב
ז ע"א ארבע נשים דיין שעתן וכו' וזקינהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' לה
ז ע"א ארבע נשים דיין שעתן קטנה ומעוברת ומניקה וזקנהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' נט
ז ע"א ארבע נשים דיין שעתןשבות יעקב (אבולפיה) עמ' רחצ
ז ע"א ד' נשים דיין שעתןמשנת חיים בראשית עמ' רלו
ז ע"א ד' נשים דיין שעתן וכו' זקינה שפסקה לראותפניני יחזקאל עמ' רכט
ז ע"א אשה מעוברת דמיה מסולקיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' שצט
ז ע"א זקנה דיה שעתהאמרות ה' השלם ח"א עמ' רפה {לענין פריסת הנדה של שרה אמנו}
ז ע"א תוס' ד"ה והאיבנין אפרים עמ' קפט [הלכה]
ז ע"ב13 א"ל רבי אליעזר לר' יהושע אתה לא שמעת אני שמעתי וכו'הר המוריה עמ' רנ
ז ע"ב17 כל ימיו של ר"א עשו כר"י וכו' משום דר"א שמותי הוא וסבר [ר"י] אי עבדין כוותיה בחדא עבדינן כוותיה באחרנייתא וכו', ורש"י ותוס'באר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' קה-קו
ז ע"ב21 דר' אליעזר שמותי היאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ב
ז ע"ב21 ר"א שמותי הוא ותוס'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' תכד
ז ע"ב21 ר"א שמותי הוא, ותוס' ד"ה שמותי - היינו מתלמידי שמאיעטרת ישועה (תשסד) אות ב לנתינת ס"ת
ז ע"ב21 רבי אליעזר שמותי הואאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שלח
ז ע"ב24 הלכה בר"א בארבעה חדא דאמרןחיי נפש ח"ד עמ' קפד
ז ע"ב24 הלכה כר"א בארבע וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
ז ע"ב27 ואם שכחה ולא בדקה יום אחד או שנים בתוך ז' נקייםשערי תשובה אגה"ת אות נו
ז ע"ב43 אלא הא קא משמע לן שאין למדין הלכה מפי תלמודמגילת סמנים עמ' פד
ז ע"ב44 אין למדין הלכה מפי תלמוד, ורש"ידברי חנינא - ת"ת עמ' י, כז
ז ע"ב44 אין למדין הלכה מפי תלמוד, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שכג
ז ע"ב רש"י - הא קמ"ל, דאין למדין הלכה מפי תלמודויואל משה מאמר א סי' נב עמ' סו, מאמר ב סי' לה עמ' רלה
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"להֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רפד
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"להֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רלז, רפט
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"לנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ה
ז ע"ב רש"י ד"ה הא קמ"ל - תלמוד כולל שני חלקים וכו'פחד יצחק שבועות מאמר כח
ז ע"ב תוס' ד"ה שמותי - ר' אליעזר בן הורקנוס מתלמידי שמאי היהעטרת ישועה (תשסד) אות ב לנתינת ס"ת
ז ע"ב תוס' הרא"ש - האשה נמצאת בחזקת טהורה לאחר בדיקה ראשונהגור אריה ויקרא פי"ט הערה 63
ז ע"ב תוס' הרא"ש - הרי מה"ת הוא מעכשיו ואילך בחזקת טהרהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
ח ע"א הלכה כר' אליעזר בד' וכו'הר המוריה עמ' קנו
ח ע"א והקטף יש להן שביעית ואר"פ מאן תנא וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"א
ח ע"א והקטף יש להן שביעית ואר"פ מאן תנא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמז
ח ע"א קטף אין לו דין של פרימאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רפא
ח ע"א ואמר רבי פדת מאן תנא קטפא פירא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכו
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר רבי פדתאור הישר בראשית דף סט ע"א
ח ע"א תוס' ד"ה קטףאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' קצו
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר - שר"י אמר דין גרמא לנחם לר"אמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קצז
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר ר' פדת וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
ח ע"א תוס' ד"ה ואמר ר' פדת וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמט
ח ע"ב25 מאן חכמים רבי אליעזרשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שמא
ח ע"ב33 ג' בתולותהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק ד
ח ע"ב33 ג' בתולות הןטיול בפרדס ח"ב עמ' כט
ח ע"ב33 ג' בתולות הן בתולת אדם בתולת קרקע בתולת שקמהרסיסי לילה סי' לט (עמ' 70)
ח ע"ב44 כל אשה שדמיה מרוביןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסב
ח ע"ב44 כל אשה שדמיה מרובין בניה מרוביןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רסה
ח ע"ב48 בשלשה חדשים הכרת העיבורבני יששכר ח"ב דף קו ע"ג
ח ע"ב48 הולד ניכר אחר ג' חדשים שלמיםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' קצא-קצב
ח ע"ב48 וכמה היכר עובר וכו' שלשה חדשיםאור אברהם בראשית עמ' רמט
ח ע"ב48 וכמה הכרת העובר סומכוס אומר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' פט
ח ע"ב48 זמן הכרת העובר ג' חדשיםלחמי תודה דף סז ע"ב
ח ע"ב48 זמן הכרת עובר בשלש חדשיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלד
ח ע"ב48 מעוברת דיה שעתה וכו' וכמה הכרת עוברה וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלב
ח ע"ב54 זכר לדבר ראיה גדולה היאפרי צדיק וירא אות א
ח ע"ב רש"י ד"ה דילדהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעט
ט ע"א10 ראשה ואבריה כבדין עליהערבי נחל (תשסד) עמ' תתרכו, תתרסו
ט ע"א10 ראשה ואבריה כבדיןטוב טעם בראשית עמ' נח, ויקרא עמ' סג
ט ע"א10 ראשה כבר עליה ואבריה כבדין עליה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
ט ע"א20 חרדה מסלקת את הדמיםתורת מנחם חנ"א עמ' 385
ט ע"א20 חרדה מסלקת את הדמיםדברי יונה ח"א עמ' רסה
ט ע"א20 חרדה מסלקת דמיםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רס
ט ע"א20 חרדה מסלקת דמיםחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נב
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמים ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקסה
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמיםדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' רכז, ח"ב עמ' שכג
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תשיז
ט ע"א20 חרדה מסלקת הדמיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שעא
ט ע"א34 לדברי ר"מ דם נעכר ונעשה חלב וכו'צלח רכב עמ' תפה
ט ע"א34 לדברי ר"מ רם נעכר ונעשה חלבשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות ריז
ט ע"א35 דם נעכר ונהפך חלבשיחת מלאכי השרת עמ' 47
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שכד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' קטו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' עח, קו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבויגד יעקב עמ' תח, תשיג
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלביסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות כ
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' פז
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבנועם אלימלך (תשסא) עמ' קפו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבפניני יחזקאל עמ' תקכב, תקל
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקלז
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבצמח צדיק (תשסז) עמ' ריב, רסה, שלח, שצא, תסו, תקמ
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רלט
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשם יחזקאל עמ' קנא
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשערי אורה (מילר) ח"א עמ' פד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבתורה בציון עמ' ו
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבתורת חיים (ר' דובער) שמות דף סו ע"ד, סז ע"ב-ע"ג
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' צא
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סג, קט
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קכט
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 160, 219, 220
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מו ע"ד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשארית מנחם - מאמרים עמ' רצא
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ט ע"א35 נעכר הדם ונעשה חלבמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שלח
ט ע"א35 נעכר ונעשה חלבטוב טעם במדבר עמ' קח
ט ע"א35 תינוק יונק ממה דדם נעכראמרי אש (טאוב) עמ' שלג
ט ע"א36 אבריה מתפרקין כ"ד חודשתיבת גמא (תשסז) עמ' קלט
ט ע"א36 איבריה מתפרקיםאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער עולם ומלואו סי' ג
ט ע"א36 איבריה מתפרקיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שפד
ט ע"א36 איבריה מתפרקיןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנ
ט ע"א43 מ"ט דר"מ דכת' מי יתן טהור מטמאילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א43 מ"ט דרבי מאיר דכתיב מי יתן טהור מטמא לא אחד וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת חקת דף סג ע"ב
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמאמחשבת מוסר ח"א עמ' תנה
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא דריש שדם נעכר ונעשה חלבגבעת שאול (בראך) עמ' תקנ, תקנז
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא וכו' אר"י זו ש"ז וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"א
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא וכו' אר"י זו ש"ז וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמ
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא זו שכבת זרע שהוא טמא ואדם הנוצר ממנו טהורזרע שמשון (תשסג) תזריע אות ו
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחדצדקת הצדיק סי' קמז
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פב
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחד אלו מי הנדה וכו'מצור דבש עמ' רכג
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחד אלו מי הנדה שהמזה ומזין עליו טהור ונוגע טמא, והיינו דאמר שלמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, ורש"י שםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קכה
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא לא אחדפרי צדיק פ' פרה אות ג, הבדלה
ט ע"א44 מי יתן טהור מטמא על פרה אדומהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' סח
ט ע"א45 ורבנן א"ר יוחנן זו ש"זילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א45 זו שכבת זרע שהוא טמא, ואדם הנוצר ממנו טהורבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 92
ט ע"א46 אלו מי הנדה שהמזה ומזיןקדושת לוי דף נז ע"ג
ט ע"א47 המזה טהורגור אריה במדבר פי"ט אות כג-כד
ט ע"א47 נוגע טמא ומזה טהורמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קלב
ט ע"א47 שהמזה ומזין עליו טהורמכתב מאליהו ח"ד עמ' 172
ט ע"א51 מאי מזה נושאהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק כא
ט ע"א52 מזה מי הנדה שיש בהם כדי הזאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קז
ט ע"א57 אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, זו פרה אדומהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלב הערה 30, תרמה הערה 45
ט ע"א57 היינו דקאמר שלמה אמרתי אחכמה וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' עו, פ
ט ע"א57 והיינו דאמר שלמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממניבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קעא
ט ע"א57 שלמה המלך בקש למצוא טעם לפרהמאורי שערים עמ' ה
ט ע"א רש"י - מי יתן טהור מטמא לא אחד - בתמיה כלומר יחידו של עולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקמה
ט ע"א רש"י ד"ה אמרתי - בטעם זה למה מזה ומזין עליו טהור וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' פ
ט ע"א רש"י והיא רחוקה ממניגור אריה שמות פט"ו הערה 154
ט ע"ב וכמה עונה אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה עונה בינונית שלשים יוםשל"ה (תשנז) פרשת בא אות ג
ט ע"ב עונה בינוניתמשיבת נפש עמ' פז {רוב נשים וסתן ל' יום}
ט ע"ב עשה רבי כרא"אמקראי קדש (תשנג) עמ' רכא
י ע"ב זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי ורש"יברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
י ע"ב זו שירפה מצוי וזו אין שירפה מצוי ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תנ
י ע"ב תולין במצויחכמת התורה תולדות עמ' תסו
י ע"ב למאי נפקא מינה למיהוי דבריו של אחד במקום שניםהר המוריה עמ' ריא
י ע"ב אשה שלא היו פוסקים דמיהברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 186
י ע"ב תוס' ד"ה דהויאחכמת התורה תזריע עמ' קיג
י ע"ב תוס' ד"ה דהויאמשנת חיים בראשית עמ' תצח
יא ע"א06 קפצה וראתהאגודת אזוב (יעבץ) דף יז ע"ד בהגהה
יא ע"א29 ומשמשת בעדיםאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' ד
יא ע"א29 ומשמשת בעדיםקול ששון (גולדברג) אות כט
יא ע"א38 מעין אחר הוא התורה טמאתו והתורה טהרתותפארת צבי ויקרא עמ' קנו
יא ע"א רש"י - הרחם נקרא קברפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' שנז
יא ע"ב הניחא ללוי וכו' אלא לרב קשיאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רטז
יב ע"א זהו עדן של צנועותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנה
יב ע"א כל שאינו מקיים דברי חכמים וכו' רשע לא מקרי?פרי צדיק תולדות אות א, צו אות ח, פסח אות לט, נצבים אות ה
יב ע"א שאינו מקיים דברי חכמיםאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קד
יב ע"א כל לבעלה לא בעיא בדיקהתורה אור (באנדי) עמ' שנז, שסו
יב ע"א א"ל רב פפא לרבא וכו' א"ל סודני לא וכו'מגילת סמנים עמ' טו
יב ע"ב01 ת"ח נקרא סודניליהודים היתה אורה עמ' כג
יג ע"א01 היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץ וכו' (בגמ' ע"ב)חיי נפש ח"ד עמ' תכא
יג ע"א01 יד המרבה לבדוקמצת שימורים (תשסא) עמ' קפח
יג ע"א01 כל היד המרבהדרשות ר"י מסלוצק עמ' קסח
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכא
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצז
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחתלקוטי מאמרים עמ' *232-231
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסב
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים תקצץדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' שכא
יג ע"א01 כל היד וכו' כל האוחז באמההמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
יג ע"א01 כל היד המרבה לבדוק בבד הרי משובחתנטריקן (תשעד) עמ' קפב
יג ע"א03 לאו בנות הרגשההכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
יג ע"א03 נשים לאו בנות הרגשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שס
יג ע"א12 היה אוכלמי רביעית סי' קסד סעיף ב סק"א [הלכה]
יג ע"א15 אסור לאחוז באמה וכו' בעיתותא דנהרא שריפאר יעקב ח"ג עמ' קלז
יג ע"א15 האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פ, רי
יג ע"א15 האוחז באמה כאילו מביא מבולמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ז ע"ג
יג ע"א15 האוחז באמתו כו' מבול כו' גבול יש לושערי תשובה סה"י אות יז
יג ע"א15 המוציא זרע לבטלה קשה מדור המבולתורת העולה ח"ב פרק מד
יג ע"א15 המוציא זרע לבטלה קשה מדור המבולתורת העולה (תשעה) עמ' רס
יג ע"א15 המשחית זרעו מביא מבול לעולםאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' יח
יג ע"א15 כל האוחז באמה וכו' כאילו מביא מבול לעולםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 513-512, באר ו הערה 466
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין וכו'באר הגולה (שנח) באר ב/ה דף י ע"א
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקג הערה 198
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ט
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות סא, קדושה פרק יז אות א
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתיןנתיבות עולם ח"ב עמ' קיז
יג ע"א15 כל האוחז באמתו ומשתין וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' לח-לט
יג ע"א15 כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולםצדקת הצדיק סי' *צו-צז, קז, קכג
יג ע"א15 כל האוחז באמתו ומשתין כאילו מביא מבול לעולםפרי צדיק ר"ח מרחשון אות, נח אות ו
יג ע"א15 ענשו כדור המבול שהיו משחיתים דרכםשערי תשובה שער ג אות קיב
יג ע"א23 גופא ר"א אומר כל האוחז באמה וכו' והלא נצוצות נתזין על רגליו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלד
יג ע"א27 מוטב יוציא לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה א'אור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רסח
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקום וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רכט
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו שהם ממזרים ואל יהי רשע שעה א'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פג
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו שהם ממזרים ואל יעשה עצמו שעה אחת רשע לפני המקוםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יב אות יא
יג ע"א28 ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקוםתקנת השבין סי' טו (עמ' 129)
יג ע"א38 וכל כך למה מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה דא"ר יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלד
יג ע"א39 א"ר יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'של"ה (תשנז) - מס' חולין אות קסו
יג ע"א39 כל המוציא וכו' חייב וכו'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 113
יג ע"א39 כל המוציא זרע לבטלה - חייב מיתהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רטז
יג ע"א39 כל המוציא ש"זהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו'טוב טעם בראשית עמ' רלג
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ריב
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתה וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסג
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ח אות יט, פרק יז אות א, כג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 508, 514
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו' כאילו שופך רמיםשל"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיב
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"ג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קפו
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה וכו' כאילו שופך דמים, שנאמר וכו' שוחטי הילדים וכו' אל תקרי 'שוחטי' אלא סוחטינועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף ס ע"א
יג ע"א40 המוציא זרע לבטלה חייב מיתה בידי שמיםמנחת מרדכי עמ' רפח
יג ע"א40 המוציא ש"ז לבטלה חיים מיתה וכאילוי שופך דמיםתפארת משה עמ' רג
יג ע"א40 המוציא ש"ז לבטלה עונשו מיתה ביר"שגור אריה בראשית פ"ה אות ה
יג ע"א40 המוציא שז"לדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' צד
יג ע"א40 המוציא שז"לשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלה
יג ע"א40 המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רא
יג ע"א40 המוציא שכבת זרע לבטלהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קמח
יג ע"א40 משחית זרע חייב מיתהמילי דשמיא פל"ט אות ב עמ' קסז
יג ע"א40 עונש קרי והוצאת ז"ל הוי מיתהכסף נבחר (מרגליות) עמ' יד
יג ע"א42 המוציא ז"ל כשופך דמים ועובד ע"זכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רג
יג ע"א42 הוז"ל שקול כעבודה זרה וכשפיכות דמיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קנח, ח"ה עמ' לט
יג ע"א42 הוצאת זרע לבטלה הוא בבחינת הורג נפשעטרת ישועה (תשסד) אות א, יב להגדה ש"פ, אות ט לויקרא זכור
יג ע"א42 המוציא זרע לבטלה כאילו הורג את הנפש ועליו נאמר שחטי הילדיםמנחת אליהו (תשנט) עמ' רכז, רל, רלג
יג ע"א42 המוציא ש"ז וכו' כאילו שופך דמיםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 171
יג ע"א42 המוציא ש"ז לבטלה כאילו שופך דמיםנצח ישראל (הרטמן) עמ' ע הערה 79
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שוחטי ילדיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתלז
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שה
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםדרך חיים (תשלה) עמ' תקפ
יג ע"א42 המוציא שכבת זרע לבטלה וכו' כאילו שופך דמים וכו' שוחטי הילדים וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קפט
יג ע"א42 המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קנג
יג ע"א42 המוציא שפכת זרע לבטלה נקרא שופך דמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קפד
יג ע"א42 כאילו הורג את הנפשמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שכב
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםהכתב והקבלה בראשית פ"ד פסוק כג {כי טיפת הזרע נראית צורת אדם קטן, וזה היה חטא של למך{
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםהשיר והשבח ח"א עמ' נקס
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרג {יעקב שלא הוציא ז"ל כמש"כ "ראשית אוני" הוא כנגד חטא שפיכות דמים}
יג ע"א42 כאילו שופך דמים וכו' שוחטי הילדים בנחליםפרי צדיק וישב אות ד
יג ע"א42 כאילו שופך דמים כו' עובד עבודת כוכביםתורת מנחם חנ"ד עמ' 313
יג ע"א42 כאילו שופך דמים שנ' הנחמים כו'שערי תשובה שער ג אות קיב
יג ע"א42 כאילו שופך דמיםשבט מנשה (גרוסברג) עמ' 72 {מפני שבמיקרוסקופ נראים בזרע ברואים קטנים מתנועעים}
יג ע"ב42 המוציא ז"ל נקרא שופך דמיםדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' כז
יג ע"ב42 המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנד, תרכו, תרמג
יג ע"א42 כל המוציא ז"ל כאילו שופך דמיםברית אברם עמ' ערה
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז וכו' כאילו שופך דמיםנאוה תהלה עמ' קפב
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז כאילו שופך דמיםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכו, תיז
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו' כאילו שופך דמיםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות לד
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו' כאילו שופך דמיםבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 517, 535-534, 540-539, באר ז הערה 73
יג ע"א42 כל המוציא ש"ז לבטלה וכו' כאילו שופך דמים וכו'בית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נג
יג ע"א42 כל המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נט
יג ע"א42 כל המוציא שז"ל כאילו שופך דמים, כאילו שעובד עבודה זרהאור הצבי עמ' 131
יג ע"א42 כל המוציא שכבת זרע לבטלה וכו' כאילו שופך דמיםאמרי נועם (מועדים) סי' לד לחנוכה, סי' יא לזאת חנוכה
יג ע"א42 פגם הברית שקול כנגד ג' עבירותשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קסז
יג ע"א42 ר"י ור"א אמר כאלו שופך דמים וכו' א"ת שוחטי אלא סוחטי הילדיםיגל יעקב (תשנג) וארא אות כד, בא אות מו, נח, משפטים אות קיד, מסעי אות קכט, שופטים אות סב
יג ע"א42 רבי יצחק ורבי אמי אמרי כאילו שופך שמים וכו' אל תקרי שוחטי אלא סוחטישל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קמה
יג ע"א43 הנחמים באלים וכו' זה המוציא ז"לצדקת הצדיק סי' מה, פב, צז, רמה, דובר צדק עמ' 111
יג ע"א43 הנחמים באלים וכו' זה המוציא ז"לפרי צדיק קדושים אות יב
יג ע"א43 הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעב
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטידרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקלב ד"ה הן
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטיטוב טעם בראשית עמ' עח
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטיילקוט דברי חכמים בראשית סי' תיז
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי הילדיםזכרון משלי עמ' עט אות רכג
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי הילדים אלא סוחטי הילדיםערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' רסט
יג ע"א44 סוחטי הילדים אל תקרא שוחטי אלא סוחטייגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' רצט, ש, שלח, ח"ב עמ' רכג, שצו, תרטו
יג ע"א44 שוחטי הילדיםדרך מצותיך (חב"ד) דף ג ע"א
יג ע"א44 שוחטי הילדים וכו' אל תקרי שוחטי אלא סוחטינועם אלימלך (תשסא) עמ' רמ
יג ע"א45 המוציא זרע לבטלה כאלו עובד עבודה זרהראה חיים ח"ב דף סד ע"ד [רכה ע"ב ד"ה ובזה]
יג ע"א45 המוציא זרע לבטלה שקול כנגד ג' ראשי עבירותבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
יג ע"א45 המוציא ש"ז לבטלה כאילו עובד עבודה זרהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקפג הערה 120
יג ע"א45 ר' יצחק ור' אמי אמרי המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו עובד עבודה זרהאמונת חכמים (תשעו) עמ' רנו
יג ע"א46 ר"י ושמואל הוו קיימי אאיגראויקח אברהם דף ה ע"ג
יג ע"א46 רב יהודה ושמואל הוו קיימי אאיגרא דבי בנישתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' שפ
יג ע"א47 בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעאצמח דוד (סקאליע) עמ' תמב
יג ע"א48 א"ל שיננא אחוז באמתך והשתן וכו' ואב"א ביעתותא דשכינה וכו'מכשירי מצוה עמ' לג
יג ע"א48 א"ל שמואל אחוז באמתך והשתןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מא, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רח
יג ע"א48 א"ל שמואל לר' יודא שיננא אחוז באמתך והשתןיגל יעקב (תשנג) וירא אות נ
יג ע"א48 אחוז באמה וכו' בגלל אימתא דשכינתאאשל חיים ח"א עמ' קסא
יג ע"א48 אמר ליה שיננא אחוז באמתך והשתן לחוץאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסה
יג ע"א48 אמר ליה שיננא אחוז באמתך והשתן לחוץ היכי עביד הכי וכו' ואיבעית אימא אימתא דמרי עלי'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקצא
יג ע"א48 צריך אני להשתיןאמרי יוסף בראשית דף צג ע"א
יג ע"א48 שיננאטיול בפרדס ח"א עמ' קנט
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך והשתןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך והשתן וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' סו
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך וכו' ביעתותא דשכינה שרימשנת יוסף על התורה ח"א עמ' רי
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך וכו'בני יששכר ח"ב דף קט ע"ג
יג ע"א52 כיון דאיכא ביעתותא לא אתי להרהורידרשות מהר"ם חביב עמ' קז
יג ע"א52 כיון דבעיתי לא אתי להרהורי וכו' ואב"א ביעתותא דשכינהתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נד
יג ע"א52 כיון דבעיתי לא אתי להרהוריקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' מד
יג ע"א54 ביעתותא דשכינהמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קעה
יג ע"א54 בעיתותא דשכינהעלי שור ח"א עמ' שיח
יג ע"א54 היכא דאיכא אימתא דשכינתא ואימתא דרביה, ליכא הרהורפני חיים (פלג'י) עמ' רמח ע"ב
יג ע"א54 ואבע"א ביעתותא דרבי' וכו' ואיבע"א אימתא דמרי' עלי' וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' רצו
יג ע"א55 אימתא דמריה עליה דקרי שמואל עלי' אין זה ילוד אשהאור ישראל (תרס) דף פד ע"א
יג ע"א55 אימתא דמריה עליהאז שמח עמ' תכז
יג ע"א55 אימתא דמריה עליהבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שיג
יג ע"א55 אימתא דמריה עליה ורש"יאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קסט, תכא
יג ע"א55 אין זה ילוד אשהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' רסט
יג ע"א55 אין זה ילוד אשהתהלה לדוד (והרמן) פרק סו פסוק יג הערה יג
יג ע"א55 אמר עליו שמואל אין זה ילוד אשה אלא מלאךצמח דוד (סקאליע) עמ' תקצא
יג ע"א55 דקרי שמואל עליה אין זה ילוד אשהישראל קדושים עמ' 9, תקנת השבין סי' ט (עמ' 77)
יג ע"א55 דקרי שמואל עליה אין זה ילוד אשה אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' עט
יג ע"א55 רב יהודה אין זה ילוד אשהלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שעג
יג ע"א55 שאני רב יהודה דאימתא דמריה עליה, ורש"י - הקב"ה, ואפילו במקום אחר נמי שרי לדידיהדעת תורה שמות עמ' רכז
יג ע"א55 שמואל אמר על ר"י אימתא דמריה עליה ואין זה ילוד אשהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלו
יג ע"א56 אם היה נשוי מותר וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלד דף קנ ע"א
יג ע"א רש"י - אימתא דמאריה הקב"ה, ואפילו במקום אחר נמי שרי לדידי'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקצא
יג ע"א רש"י - בעלי הנאה נקראים מוציאי ז"לישמח חיים (תשסה) מע' ב אות סב
יג ע"א רש"י - שכינה שורה בבית הכנסתתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נד
יג ע"א רש"י - כי השחית כל בשר אפילו בהמות וחיות נזקקו לשאינן מינןלבית יעקב דרוש ד
יג ע"א תוס' ד"ה נשיםפרדס מרדכי עמ' קיח
יג ע"ב01 אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוייגל יעקב (תשנג) שמיני אות יז, אחרי אות לא
יג ע"ב01 אמר רב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי ולימא אסור דקמגרי יצה"ר אנפשיהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק יח, אות ק ס"ק שלד, שנח
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 146, 58
יג ע"ב01 המקשה עצמוקרן לדוד בראשית עמ' פ
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קע
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת וכו' נקרא עבריין שכך אומנותו של יצר הרע וכו'רוח נכון עמ' כא, לט
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תצח, תקיח
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדויבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 975
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי וכו' דקמגרי יצר הרע אנפשיהרוח נכון עמ' כו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדויהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדוימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' קטו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדריאור תורה השלם (מזריטש) סי' קטו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוימגדל עוז (תשעח) עמ' תקה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידויקדושת עינים (תשעא) פרק ב אות סג
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוישארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ע
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי וכו'מאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רח
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידויאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוינר ישראל חלק ב דף קמו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק יז אות ב
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי ולימא אסור אתי לאגרויי יצרא אנפשיהלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתעלי שור ח"א עמ' קנב {יהא בעיניך כעובד ע"ז}
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת כו' דקמגרי יצה"ר אנפשיהשערי תשובה סה"י אות צה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' של
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת נקרא עברייןתורת אביגדור ח"ב עמ' פא
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
יג ע"ב01 פגם הבריתרוח חיים (חיד"א) עמ' מב
יג ע"ב02 דקא מגרי יצה"ר אנפשיהחכמת התורה בראשית עמ' רסז, תמו
יג ע"ב02 דקא מגרי יצר הרע אנפשיהרוח נכון עמ' לב
יג ע"ב02 דקמגרי יצה"ר אנפשיהתורת מנחם חנ"ז עמ' 106
יג ע"ב02 יהא בנדוי - תוס'אור אברהם - תלמוד תורה עמ' רלא
יג ע"ב03 נקרא עבריין שכך אומנתו של יצר הרע וכו' לך עבוד עבודת כוכבים והולך ועובר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שלד
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כךחכמת התורה וישלח עמ' תקפא
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו' לך עבוד עבו"זתהלה לדוד (והרמן) פרק מא פסוק ה הערה ב
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו'דרשות הרא"ש דף עו ע"א דרוש פא
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו' ולמחר אומר לו לך עבוד ע"זדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סז
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבוד ע"זאור השמש (תשסח) עמ' י
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו וכו'עטרת יהושע במדבר עמ' רי
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כךבאר שרים פרשת וארא דרוש ה אות ב
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו וכו'עטרת יהושע שמות עמ' נח
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרהבאר שרים פרשת ראה דרוש א אות ה
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שהוא אומר לו לך עבוד עבודה זרהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רטז
יג ע"ב04 כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'זרע שמשון (תשסג) שיר השירים אות לח
יג ע"ב04 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' ג
יג ע"ב04 כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר י דף יט ע"א
יג ע"ב04 כך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו לך עבוד ע"זיגל יעקב (תשנג) בלק אות צ, שופטים אות נו
יג ע"ב04 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קא, קנט
יג ע"ב04 כך דרכו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רטז, תרטו
יג ע"ב04 כך הוא אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"זפניני יחזקאל עמ' תרכו
יג ע"ב04 כך היא אומנותו של יצר הרע וכו'ברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' נח מאמר א
יג ע"ב04 שכך אומנותו של יצה"ר היום אומרהדרת אליהו דרוש א סי' א ד"ה ובזה
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לח
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובדפאר יעקב ח"א עמ' מא, קצו
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כךישראל קדושים עמ' 115, שיחת מלאכי השרת עמ' 86
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כךפרי צדיק מקץ אות ב
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהורדרשות מהר"ם בנעט עמ' רטו
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסב
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו כו'ברית שלום (תעח) דף טו ע"ד, קב ע"א
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו כו'ברית שלום (תשסח) עמ' צו
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור וכו' לא יגרך רעצדקת הצדיק סי' קד, ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 7)
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהור וכו' לא יגרך רעפרי צדיק בראשית אות יא, וישב אות ד, שמות אות ד, ח, פ' זכור אות א, צו אות ג, ה, פסח אות כט, תזריע אות א, שלח אות יד, קרח אות יא, בלק אות ג, פנחס אות טו, כי תבא אות יב
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהורנתיבות עולם ח"ב עמ' קכו
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהורשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרמו
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"האור הצבי עמ' 126
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הדרשות הצל"ח השלם עמ' רנ
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות יז, קדושה פרק ה אות כ, פרק יז אות ב, סז, תוצאות חיים פרק קכב
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו וכו'מרפא לשון עמ' קנח, קפב, רס
יג ע"ב08 מי שפגם הברית אינו רואה פני השכינהפרדס המלך (תשסט) אות תכו
יג ע"ב10 לא יגורך רעתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתמא הערה 31
יג ע"ב10 לא יגורך רע וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' צז, רכח
יג ע"ב10 לא יגורך רע זהו שמוציא זרע לבטלהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שפא
יג ע"ב10 מאי לא יגורך רע לא יגור במגורך רעאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רמח
יג ע"ב11 ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד וכו'מנות הלוי (שמה) דף קנב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף י ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו א דף ה ע"ד
יג ע"ב11 מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים בידמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יג ע"ב11 מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד וכו'מנות הלוי (תשסב) עמ' שסג
יג ע"ב11 מאי דכתיב ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים בידכסף נבחר (מרגליות) עמ' טו
יג ע"ב12 אלו המנאפים בידשער המלך (תשנז) עמ' תקע
יג ע"ב12 אלו המנאפים ביד וכו' בין ביד בין ברגלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסו ד"ה שלח
יג ע"ב12 החטא הידוע נקרא בשם דםכוונת הלב עמ' קעה
יג ע"ב12 המנאפים בידכלי יקר (תשמח) עמ' רמה
יג ע"ב12 תני דבי ר' ישמעאל לא תנאף וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 313
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוףשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שכו
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוף בין ביד בין ברגלאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רנט
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוף בין ביד וכו' והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח וכו' בני מבול נינהושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיב
יג ע"ב13 לא תנאףהכתב והקבלה שמות פ"כ פסוק יג
יג ע"ב13 לא תנאף בין בידשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קלה
יג ע"ב13 לא תנאף לא יהא בך ניאוף בין ביד בין ברגלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנא
יג ע"ב13 לא תנאף לא תהא בך נאוף בין ביד בין ברגל וכו' כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יג ע"ב13 לא תנאף לא תהא בך ניאוףתקנת השבין סי' *טו (עמ' 125-124)
יג ע"ב14 גרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחצדקת הצדיק סי' קכו, קסא, *רנט-רס
יג ע"ב14 גרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחפרי צדיק ל"ג בעומר אות ז
יג ע"ב14 גרים מעכבין את המשיחאבן פינה עמ' 126
יג ע"ב14 הגרים והמשחקי תינוקות מעכבין את המשיחחיי נפש ח"א עמ' רנח ע"א
יג ע"ב14 הגרים והמשחקים בתינוקות מעכבים את המשיחאור הצבי עמ' 266
יג ע"ב14 הגרים והמשחקים בתנוקות מעכבים את המשיחהשיר והשבח ח"ב עמ' קעו
יג ע"ב14 הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחלחמי תודה דף קכ ע"ב, רנז ע"ב
יג ע"ב14 הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחנחל חיים סי' סו
יג ע"ב14 הגרים מעכבין את המשיחחכמת התורה יתרו עמ' רפא
יג ע"ב14 המשחקים בתינוקותגור אריה בראשית פכ"א הערה 40
יג ע"ב14 המשחקים בתינוקותדרך חיים (תשלה) עמ' שלז
יג ע"ב14 המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחגור אריה בראשית פכ"ה הערה 50, 51
יג ע"ב14 והמשחקיןהכתב והקבלה בראשית פכ"ד פסוק סז
יג ע"ב14 ת"ר הגרים וכו' מעכבין את המשיח, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות ג
יג ע"ב16 קשים גרים לישראל+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קמט
יג ע"ב16 קשים גרים לישראל כספחתמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תשלח
יג ע"ב16 קשים גרים לישראלתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' י
יג ע"ב16 קשין גרים לישראלרנת יצחק ישעיה עמ' מד, נ
יג ע"ב18 דרך אברים בני מבול נינהופרי צדיק בשלח אות ו, ר"ח אייר אות ג
יג ע"ב19 דנסיבי קטנותמשנת חיים בראשית עמ' תכב
יג ע"ב19 הנושא קטנה מעכב את המשיחס' חסידים סי' תצט
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדבר צבי - קדושת השבת עמ' עב
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרשות שבט הלוי ח"א עמ' ד, יז, נה, קפה
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדעת תורה שמות עמ' ס
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קט
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאגרא דכלה ח"ג עמ' שעא
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאור לשמים (תשסג) עמ' קמד
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאמרי קדוש (תשסא) עמ' צט
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' ע
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבנין משה (מייזליש) ח"א בהקדמה, ועמ' נח, ק, קנ, קצח, רכב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףברית אברם עמ' תצב, תר
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' תג
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמתנת חיים שבת ור"ח עמ' רו
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלז
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקלד
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף וכו'ואותו תעבוד עמ' שנג
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאוצרות חיים - הגאולה העתידה עמ' ריז
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפה
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קצז
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' צב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרו
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תשסב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףנחלי מים (מלאח) עמ' קמט
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רסג-רסד
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, ותוס' ד"ה עדברית אברם עמ' רצט, תקב
יג ע"ב20 עד שיכלו הנשמות שבגוףדרשות מהר"ם בנעט עמ' מד
יג ע"ב20 עד שיכלו נשמות שבגוףשומע תפלה ח"ב עמ' רעח
יג ע"ב20 עד שיכלו נשמות שבגוף, ותוס'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קפא
יג ע"ב25 אסור ליגע באמהאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסג
יג ע"ב25 דתניא רבי טרפון אומר יד לאמה תקצץמגילת סמנים עמ' קא
יג ע"ב25 יד לאמה תקצץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסו ד"ה שלח
יג ע"ב25 יד לאמה תקצץ כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רצז
יג ע"ב28 אמר להן מוטב תבקע כריסו ואל ירד לבאר שחתאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רמו
יג ע"ב28 מוטב שיבקע כריסו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות רא, רכח
יג ע"ב32 אסור להושיט ידו מטבור ולמטהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכג
יג ע"ב32 המכניס ידו למטה מטבורו תיקצץאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' ת
יג ע"ב32 המכניס ידו למטה מטבורו תיקצץלב אליהו (תשסה) שמות עמ' נו
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' רצה
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו וכו'ברית שלום (תעח) דף קיח ע"א
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשנד
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' רצה
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רסד
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות סא
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורואמרי יוסף בראשית דף צג ע"א
יג ע"ב32 כל המכניס ידו מטבורו ולמטה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רא
יג ע"ב33 אמרו לו ישב לו קוץ בכריסו לא יטלנו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' פט
יג ע"ב33 ישב לו קוץ בכריסו וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' נח
יג ע"ב33 ישב לו קוץ בכריסו וכו'זך ונקי עמ' עט
יג ע"ב34 החרשת והשוטה והסומאשערי שיש יהושע ח"א עמ' קז
יג ע"ב48 מכנסים אסוריםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלא
יג ע"ב51 במכנסי הכהנים לא היו בתי נקבבית שלום מרדכי עמ' קכא
יג ע"ב51 שנצים שבמכנסי כהניםלקוטי שיחות חל"ו עמ' 155
יג ע"ב רש"י - הנפש באה לעולם מהחדר ששמו גוףבני יששכר ח"ב דף קלב ע"ג
יג ע"ב רש"י - מנאפים ביד, מוציא זרע לבטלהמנות הלוי (עוז והדר) ח"ב עמ' רפא
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחת - שלא נתערבו בשביל הגרים וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מג אות ב
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ר
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתתולדות שלמה - רות עמ' רמג
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעט, שפד
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתגבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רנא
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתמנחת מרדכי עמ' שעח
יג ע"ב רש"י ד"ה קץ ידארנת יצחק משלי עמ' רמב
יג ע"ב רש"י ד"ה קשיםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנה
יג ע"ב תוס' - אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמנחת ישראל עמ' נה
יג ע"ב תוס' ד"ה המקשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכא
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלוקרבן שבת (תשסח) עמ' קנט
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלו - והא דאמר אלמלי וכו' וי"ל דהרבה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' רו
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלולחמי תודה דף קכ ע"ב
יג ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ו
יג ע"ב תוס' - ישראל ערבים לגריםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קנג
יד ע"א01 רוכבי גמלים אסורים בתרומהפרדס מרדכי עמ' קיח
יד ע"א01 רוכבי גמלים אסורין לאכול בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפח
יד ע"א02 הספנים כולם צדיקים ורש"יהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קמג
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעיםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קמו
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעיםרסיסי לילה סי' נד (עמ' 151), צדקת הצדיק סי' נח
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעים הספנים כולם צדיקים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ב דף יז ע"ג, ומאמר יג דף כ ע"א
יד ע"א02 רוכבי גמלים כולם רשעים, ורש"י ותוס' ד"ה רוכביאמרות ה' השלם ח"א עמ' שסח, ח"ב עמ' רמד
יד ע"א05 ריב"ל לייט אמאן דגני אפרקידשערי תשובה סה"י אות צה
יד ע"א06 לייט אמאן דגני אפרקידמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלד {פירוש פרקדן, ועובדא מהגרי"ז מבריסק}
יד ע"א06 לייט אמאן דגני פרקדןדרשות מהר"ם בנעט עמ' רפב
יד ע"א06 לייט מאן דגני אפרקידהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 251
יד ע"א11 דרך בנות ישראל וכו' והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הביתהר המוריה עמ' קמג
יד ע"א תוס' ד"ה אפרקידתקנת השבין סי' י (עמ' 101)
יד ע"א תוס' ד"ה לייטס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' א, ב (עמ' 11)
יד ע"א רמב"ן - צדיק לדבר אחד נקרא צדיק גבי גמליםדברי סופרים סי' *ז (עמ' 6-5), מחשבות חרוץ סי' ב (עמ' 4)
יד ע"ב01 אי אתה מודה דצריך כגריס ועודתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
יד ע"ב08 דאדם גדול הוא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תרמז, תרמח
יד ע"ב15 רבי יוסי היה רבו דרביאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קסד
יד ע"ב15 רבי יוסי היה רבו דרביאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רמד
יד ע"ב16 רבי ריש מתיבתא הוא ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצה
יד ע"ב16 רבינו הקדוש שכיחי מתיבתא גביהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תעו
יד ע"ב17 ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתיהדברי חנינא - ת"ת עמ' טז, כא
יד ע"ב17 מחדדי שמעתתיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' סא
יד ע"ב17 שכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיהשביב אור עמ' רסא
יד ע"ב17 שכיחי רבנן קמיה ומחדדן שמעתיהמנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה ואמרו
יד ע"ב תוס' ד"ה מאי לאו בזקנותונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ג אות ט
יד ע"ב תוס' ד"ה האיך - בזקנותו נתחדד ר' מחמת התלמידים ותוס' הרא"שרנת יצחק תענית עמ' לא-לב, מא, ע
טו ע"א ותיפוק ליה דהוה בעל קרי בשלא גמר ביאתוזכור לדוד עמ' סז
טו ע"א וסתות דאורייתא או דרבנן ורש"יחיי נפש ח"ג עמ' קעב
טו ע"א רש"י ד"ה דאורייתאבריכות המעיין עמ' קב
טו ע"א תוס' ד"ה אמר רב וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנא
טו ע"א תוס' ד"ה אמר רב, וא"ת אמאי לא קאמר שמא תמצא ודאי נדהחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעז
טו ע"א תוס' ד"ה אפילו הגיעחיי נפש על ההגדה עמ' רכה
טו ע"ב בעלה מחשב ימי ווסתהספרי המגיד מקאזניץ עמ' פח
טו ע"ב רש"י ד"ה אם זכר הוא דיולדת יכולה לאחר קרבנה לאחר מלאתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נב
טו ע"ב תוס' ד"ה בהמתוגבורות אליהו סי' קמז אות ח
טז ע"א06 וסתות דאורייתא או דרבנן וכו' שאורח בזמנו באשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 24
טז ע"א12 איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף ברקה וכו' ושמואל אמר אפילו בדקה ומצאת טהורה נמי טמאהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסה
טז ע"א16 אורח בזמנו באאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 389
טז ע"א16 אורח בזמנו באמשיבת נפש עמ' קטז
טז ע"א16 יש לנשים אורח לראות בזמן קבועגור אריה בראשית פי"ח אות לח
טז ע"א18 ומר סבר וסתות דרבנן (ר"י)חיי נפש ח"ד עמ' פז
טז ע"א18 וסתות דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רנד
טז ע"א21 שמואל ס"ל ווסתות דאורייתאחיי נפש על ההגדה עמ' רכה
טז ע"א28 חרדה מסלקת את הדמיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' פא
טז ע"ב12 מוטב שאאריך עליכם בעוה"ז כדי שתאריכו ימים בעוה"ביושב אהלים עמ' קסג
טז ע"ב14 בעל נפשמבשרת ציון ח"א עמ' רלא
טז ע"ב23 זו מוכיחה קייםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' נה
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מטתו ביוםרנת יצחק ישעיה עמ' שנד, משלי עמ' קמז
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מטתו ביום וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רכט
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מטתו ביוםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכד
טז ע"ב24 אסור לאדם שישמש מיטתו ביום וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף ו/ז ע"ג
טז ע"ב24 אסור לשמש מטתו ביוםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' סג
טז ע"ב24 אסור לשמש מטתו ביוםנזר הקדש ח"ב עמ' תשטו
טז ע"ב27 יום לא ניתן להריון וכו' בוזה דרכיו ורש"י ד"ה בוזהישראל קדושים עמ' 10
טז ע"ב27 לילה ניתן להריוןמנחת אליהו (תשסא) עמ' שי
טז ע"ב27 לילה ניתן להריון וכו' והלילה אמר הרה גברמנחת אליהו (תשנט) עמ' ריח
טז ע"ב28 בוזה דרכיו ימות וכו' ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' מא
טז ע"ב28 המשמש מטתו ביום הוא בוזה דרכיואמרות ה' השלם ח"ג עמ' לב
טז ע"ב30 דריש רב חנינא בר פפא אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמומתנת חיים - קנינים עמ' מד
טז ע"ב30 דרש רבי חנינא בר פפא מלאך הממונה על ההריון וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרארוחת תמיד עמ' תקעז ע"א ד"ה ובזה
טז ע"ב31 יש מלאך ממונה על הריוןערבי נחל (תשסד) עמ' תתקמא
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריוןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסג
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמומבשרת ציון ח"ד עמ' רנו
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמושל"ה (תשנז) פרשת וישלח אות ו, משפטים אות לח
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'לב דוד (תשסט) עמ' ק
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'נחלת יעקב (תשעג) עמ' קעט, קפב
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרדרכי התשובה עמ' צז
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו' עשיר או עניבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נה
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קעה ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קיד ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כה ע"ב; חידושי אגדת ק"י עם תפלה למשה; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כו דף פד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש ב פרק ה דף קיג ע"א-ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש יא דף מו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' כא דף קעה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בהעלותך דף רכב ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יו דף נג ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת וילך; ס' ציוני (שכ) פרשת תזריע דף סד ע"א; אוהב משפט (שמט) דף י ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קא ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת אמור דף ק שני ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קסו ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף צג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קצג ע"א
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו' חכם או טיפש עשיר או ענישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תלח
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו וכו'אפיקי ים עמ' תקצט
טז ע"ב31 אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמר כדרבי חנינא כו'לישרים תהלה (תשסד) עמ' נז
טז ע"ב31 אותו מלאך ממונה על ההריון לילה שמו נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"השפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' קצ, קצז, תמג, ח"ב עמ' ח
טז ע"ב31 המלאך הממונה על ההריון וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקנז; תרעב עמ' תתצ
טז ע"ב31 המלאך הממונה על ההריון מעמיד הטפה לפני הקב"ה וכו'עלי שור ח"ב עמ' לח, תרד
טז ע"ב31 המלאך הממונה על ההריון נוטל כל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו טפה זו מה תהא עליה וכו'עירין קדישין השלם עמ' תקעז
טז ע"ב31 המלאך הנקרא לילה הוא אומר הורה גברפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קס
טז ע"ב31 המלאך נוטל הטיפה ומביאה לפני הקב"החכמת התורה מקץ עמ' יח
טז ע"ב31 המלאך שואל לה' טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש גבור או חלש וכו'שם עולם (תשסו) עמ' נח, קו
טז ע"ב31 מלאך הממונה מוליך הטיפה לפניו יתברךעץ הדעת טוב (תשסח) סי' מב, קז, שטז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 338, 337
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו' ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפשמצווה ועושה ח"א עמ' רפא, תפד
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו' ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"הקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות לב, לח, מג, רסא
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון וכו' ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא ליבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתצ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' קנג
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמודובר צדק עמ' 36
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמודרכי אמונה דרך צג
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמומגדל עוז (תשעח) עמ' תסד
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמומנחת אליהו (תשנט) עמ' ריט
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל הטיפה ומעמידה וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יב
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טיפה ונותנה לפני הקב"האור הצבי עמ' 145, 212
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ותוס' ותוס' הרא"שרנת יצחק תענית עמ' יא
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמופנים יפות על תהלים עמ' נ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ותוס'רנת יצחק משלי עמ' קמז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל הטיפהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רסג
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל הטיפה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות מא
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה וכו' חכם או טיפש וכו', ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו' חוץ מיר"שמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלד {ביאור אל יתהלל חכם בחכמתו וכו' שאם מנצלה לעבודת ה' אז יתהלל; על יר"ש אפשר להתפלל, וגם לשנות הטבע מטיפש לחכם}
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה וכו' טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קנו, תכד, ח"ב עמ' קצ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה ומביאה לפני המקוםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כז אות ז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריוןשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קב, קמו, רפד
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריוןהדרת אליהו דרוש ג סי' ב ד"ה ועוד, דרוש ח סי' א ד"ה ועפ"ז
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריון לילה שמוחכמת התורה בא עמ' תק
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריון לילה שמוחכמת התורה וישלח עמ' ערה
טז ע"ב31 מלאך הממונה על הריוןעיונים במשלי עמ' תלד-תלה, תקיג
טז ע"ב31 מלאך הממונהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רעא
טז ע"ב31 מלאך הממנה על ההריון, לילה שמומנחת אליהו (תשסא) עמ' שי
טז ע"ב31 מלאך כו' טפה זו חכם או וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קלב ע"ד
טז ע"ב32 נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"האמרי אש (טאוב) עמ' קלה, שצג, תב
טז ע"ב32 נוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש ואילו צדיק או רשע לא קאמרברית אברם עמ' שלג, תקנב, תקצא
טז ע"ב32 נוטל הטיפה ומביאה לפני הקב"החכמת התורה וישלח עמ' שכב, תקנא
טז ע"ב32 קודם יצירת הולדמכתב מאליהו ח"א עמ' 152
טז ע"ב33 בשעה שנולד האדם גוזרין עליו וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרס' חסידים סי' לג, תקמט
טז ע"ב33 בשעת יצירת האדם נגזר עליו אם יהיה חכם או טיפשלחמי תודה דף קעה ע"ב
טז ע"ב33 גבור או חלשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצ
טז ע"ב33 גבור או חלש וכו'אור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' ו
טז ע"ב33 גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' קפ
טז ע"ב33 גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני, רשע או צדיק לא קאמרלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קכח, תשכח
טז ע"ב33 גבור או חלש חכם או טפש עשיר או ענימצור דבש עמ' ר
טז ע"ב33 הקב"ה גוזר על טיפה מה תהאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עט
טז ע"ב33 ו' דברים עזר בתולדות האדם חכם טפש וכו'דרך ישרה עמ' תנו
טז ע"ב33 טיפה זו חכם או טיפשחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שט
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרנזר הקדש ח"א עמ' מב, רפב, רפג, ח"ב עמ' קיט, שיח
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהאמרות ה' השלם ח"ה עמ' מב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קטו
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהעטרת יהושע במדבר עמ' קב, רז
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קנה, רכג, רסד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפשרוח נכון עמ' שכד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני, ואלו צדיק ורשע לא קאמרתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קיד, רד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו'דרך ה' השלם עמ' קמג - דרך לחיים
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' צג-צד
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' רסט
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' רמז
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר כו'אסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שיד, בראשית ח"ב עמ' צח, שמות ח"א עמ' נ
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע וצדיק לא קאמר כדר"ח דאמר הכל ביד"ש חוץ מיר"ש וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רצו
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה וכו' חכם או טיפשחיי שלמה עמ' סב
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש וכו'אוזן שמואל דף ג ע"ב, כו ע"א
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה חכם או טפשחנן אלקים עמ' רנג, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, רנו, רפג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז, כרך ב ח"ב עמ' קמח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ע
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה עני או עשיראסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' רצ, במדבר עמ' רפה
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 24, 69
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קצז
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמר+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נט
טז ע"ב33 טפה זו וכו' חכם או טיפש ואילו רשע או צדיקצדקת הצדיק סי' ק, לקוטי מאמרים עמ' 132, 169, רסיסי לילה סי' כא (עמ' 25), מג (עמ' 81), נד (עמ' 146, 148), דברי סופרים סי' יג (עמ' 10), ספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' ג (עמ' 63), מחשבות חרוץ סי' ח (עמ' 51), דובר צדק עמ' 181, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 1 (סי' ד)
טז ע"ב33 טפה זו וכו' חכם או טיפש ואילו רשע או צדיקפרי צדיק שמות אות יא
טז ע"ב33 טפה זו יהא עשיר או ענישמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רמה
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיב
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קל, שצד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' לט
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרמכתב מאליהו ח"א עמ' 152, ח"ב עמ' 156
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או ענימאמץ כח (תשעה) עמ' נט, קנ, ש
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרפאר יעקב ח"א עמ' רמ, ח"ד עמ' שכח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור או חלשניבי זהב עמ' תקכח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה גבור וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רמא
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסג
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעו אות ד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ו הערה כא
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' חכם או טיפשדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כ
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' עשיר או ענישל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות יא
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' סח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"א עמ' יט
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפשאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כג אות ג
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו' ואלו צדיק ורשע לא קאמרשבט מישור עמ' פה
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' א
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו'שבט מוסר עמ' קלח
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה וכו' צדיק או רשעכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קעד
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהברכת אברהם (הרשקוביץ) עמ' כז
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליהמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קעו
טז ע"ב33 טפה זו עשיר או ענישמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שב
טז ע"ב33 מה תהא עליה גבור או חלש וכו'רב שלום (אדלר) עמ' שפד
טז ע"ב33 נגזר עליו וכו' וצדיק ורשע לא קאמרזקן אהרן (פריד) עמ' סא, קלא, קמד, קפ, רטז {מ' יום קודם יצירת הולד}
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרצלח רכב עמ' תד
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכד
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' צו, רנט
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קנו
טז ע"ב33 רבש"ע טפה זו מה תהא עליה וכו'מנחת יואל עמ' ריט
טז ע"ב34 אילו צדיק ורשע לא קאמראוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' ש, שא, שז
טז ע"ב34 אילו צדיק ורשע לא קאמרמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפו
טז ע"ב34 אילו צדיק ורשע לא קאמרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קטו
טז ע"ב34 גזרינן על האדם קודם לידתו חכם או טפש וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קמה
טז ע"ב34 גוזרים בשעת ההריון אם יהי' עשיר או ענידברי חנינא - מזלות עמ' לז, מד, צא, קב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרבינה לעתים (תשנד) דרוש ה עמ' לח
טז ע"ב34 ה' גוזר על הטיפה אם יהיה חכם או טפש או גבוררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמב
טז ע"ב34 ה' גוזר עליה אם יהיה חכם או טיפש וכו'תורה בציון עמ' רפד
טז ע"ב34 הקב"ה גוזר על האדם אי להוי חכם גבור ועשירפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנא
טז ע"ב34 הקב"ה גוזר קודם יצירת הולד טפה זו מה תהא עליהדרשות שמן רוקח עמ' שכ
טז ע"ב34 הקב"ה מכריז חכם או טפש יהיהכתנות אור עמ' לד
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שמא
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' סח
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרואני תמיד עמך עמ' עדר
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרטל חיים (פרידלנדר) עמ' לז, מא, קלה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרנועם אליעזר שמות דף ער ע"ב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרנחמד ונעים (תשסח) פרקי אבות אות יד
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרעיני שמואל (ראבין) עמ' יב, לג
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה יג
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' כב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמררב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רטו
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרשם יחזקאל עמ' תה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמר וכו'אבני אש (אויש) מועדים עמ' עט
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמר ותוס'יערות דבש ח"א עמ' ריט, רנה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמראוהב ישראל דף רנב ע"א
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' ה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רצב
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדרשות באר יצחק עמ' לט
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרפנים יפות על תהלים עמ' ז, נ, רכו, רמא
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קמז
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרמכתב מאליהו ח"ה עמ' 459
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרקב חיים עמ' נ
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמרתודת אהרן - אומר לציון עמ' רכו
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' נד
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדר"ח דאר"ח הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנא' מה ה' אלקיך שואל וגו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רג, ח"ב עמ' רטו
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדרבי חנינאבני אתה עמ' קנז
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר כדרבי חנינא דאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים וכו'אש דת (אסאד) עמ' נא, דש
טז ע"ב34 ואילו רשע וצדיק לא קאמרמרפא לשון עמ' סו, עח, רלא, רמח
טז ע"ב34 חכם או טיפשס' הבוטח ח"ב עמ' שנא
טז ע"ב34 חכם או טיפשרחמי הרב עמ' לה
טז ע"ב34 חכם או טיפש ואילו צדיק או רשע לא קאמראלשיך על חמש מגילות עמ' רנב {מ' יום קודם יצירת הולד}
טז ע"ב34 חכם או טיפש וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' רנג
טז ע"ב34 חכם או טיפש וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלג
טז ע"ב34 חכם או טיפש עשיר או ענימנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ה ע"ב
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' קיב {ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין}
טז ע"ב34 חכם או טיפשעיונים במשלי עמ' תצז
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו'משמרת איתמר (תשסז) עמ' קז
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו' ואילו צדיק או רשע לא קאמרדרשות שבט הלוי ח"א עמ' נז, ריח
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו' ואילו רשע וצדיק לא קאמרערבי נחל (תשסד) עמ' תתקטו, תתקצ {קודם היצירה מכריזין}
טז ע"ב34 חכם או טפשכלי יקר (תשמח) עמ' כב
טז ע"ב34 עני או עשירתורי זהב (תשעג) עמ' ח
טז ע"ב34 עני או עשיר וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קמז {ביצירתו של אדם מכריזין}
טז ע"ב34 עשיר או עניימי דוד (תשסז) עמ' עו
טז ע"ב34 עשיר או עני חכם או טיפשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 224
טז ע"ב34 צדיק או רשע לא קאמרהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראגרא דכלה ח"ב עמ' רא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראגרא דפרקא (תשסה) עמ' לג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרברכת דוד עמ' קעב
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה וישלח עמ' רעט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה קדושים עמ' ה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה תולדות עמ' קפח, תקיב, תרסא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמריוסף לקח כרך א ח"א עמ' ח, יא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קלח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנד
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרמנחת אליהו (תשנט) עמ' רעט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרעירין קדישין השלם עמ' קנח
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרקרן לדוד בראשית עמ' סה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמב
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיב, רכח
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קא, רסט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' כ
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפח
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' עט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' רנה
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתהלות ישראל (קלוגר) עמ' רי
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תלט
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתורת מנחם חמ"א עמ' 229
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרתורת מנחם חמ"ה עמ' 357, חמ"ו עמ' 86
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראהל יהושע (הלר) עמ' 29
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראור הצבי עמ' 106
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרבני יששכר ח"א דף קלח ע"ג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה בראשית עמ' קעא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה כי תשא עמ' סג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרכרם יהושע (ולרשטיין) דף נח ע"ד
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 179,253
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרמכמני עוזיאל עמ' קפב
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרנחלת שמעון (אשכנזי) וישב כ
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרברכת אברהם (תשנד) עמ' טו
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרלקוטי שיחות חי"ח עמ' 396, חכ"ט עמ' 185
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרלקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעט, תסד
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמררנת יצחק משלי עמ' קעב
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' קעז
טז ע"ב34 רשע או צדיק לא קאמרתורת יחיאל במדבר עמ' תמב
טז ע"ב36 הכל ביד"ש חוץ מיר"שגור אריה דברים פ"י הערה 30
טז ע"ב36 הכל ביד"ש חוץ מיר"ש שנא' ועתה ישראל וכו' כ"א ליראה, ורש"י - ד"ז לבדו הוא שואל ממך לפי שהכל בידו וזה בידךבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' צב
טז ע"ב36 הכל בידי שמיםברכת אבות עמ' ס
טז ע"ב36 הכל בידי שמיםמצת שימורים (תשסא) עמ' קו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"ששער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קו, קנג, ריג, רלד, ערה, רצג, רצו, ח"ב עמ' ק, קא, שמט
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"ששומע תפלה ח"ב עמ' קסט, קעג
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שתורת יחיאל בראשית עמ' כו, קלו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שדרשות הרא"ש דף יד ע"א דרוש יב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"שחמודי צבי במדבר-דברים עמ' ב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, ותוס' ד"ה הכל וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נח, רכ
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' לג
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם - רות עמ' קנה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם - תשובה עמ' עד, קצב, ר, שצד
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם ברכות עמ' רלה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאור אברהם דברים עמ' פט
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבאר ראי (רוזן) אגדה סי' ה אות א
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםבמי התורה עמ' קצז
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' קעג
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' של
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםלב דוד (תשסט) עמ' ק
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמחשבת מוסר ח"ב עמ' קט, רכג, רכו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמנחת עני (תשעב) עמ' צא
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 9
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמח
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמא, רצ, שב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' תקכז, תקכח
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםשמחת הנפש עמ' טו
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמי מרום ח"א עמ' לה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמה
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ורש"ימתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רי, רטו
טז ע"ב37 כי אם ליראהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רס
טז ע"ב38 ור"י א"כ לכתוב קרא גבר הורה מאי הורה גברס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יב
טז ע"ב40 ור"י האי קרא דר"ל וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' נג
טז ע"ב42 שלשה שנאתי וכו' והנכנס לבית חבירו פתאום ד' דברים הקב"ה שונאן וכו' הנכנס לביתו פתאום ואצ"ל לבית חבירואור ישרים (תשסב) עמ' רצב
טז ע"ב42 שר הנרגל זה ת"ח הרגיל בסעודה וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמה
טז ע"ב45 אסור ליכנס לבית חברו פתאוםתאומי צביה עמ' לד
טז ע"ב45 הנכנס לביתו פתאוםאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנד
טז ע"ב45 הקב"ה שונא את הנכנס לביתו פתאום והאוחז באמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קמד הערה 35, תתרצד הערה 25
טז ע"ב45 והנכנס לבית חבירו פתאוםניבי זהב עמ' רפה
טז ע"ב46 א"ר שמעון בן יוחאי ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן הנכנס לביתו פתאום ואין צריך לומר לבית חכירושל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק לה
טז ע"ב46 אמר רשב"י ארבעה דברים הקב"ה שונאן וכו' של בית פלוני שמשמשים מטותיהם בפני עבדיהם ושפחותיהםמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
טז ע"ב46 אמר רשב"י ד' דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבןצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' סז
טז ע"ב46 אמר רשב"י ר' דברים הקבלה שונאן ואני איני אוהבןבינת ישראל (תשסו) דף כו ע"ב
טז ע"ב46 ארבעה דברים הקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' נג
טז ע"ב46 ארבעה דברים הקב"ה שונאן ואני איני אוהבן, ומהרש"א וערול"נתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' נא, נב
טז ע"ב46 ארבעה דברים ומהרש"א וערול"נתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ח
טז ע"ב46 ארבעה הקב"ה שונאן וכו'דרך ישרה עמ' תנד
טז ע"ב46 ד' דברים הקב"ה שונא אותןגור אריה שמות פכ"ח הערה 133
טז ע"ב46 ד' דברים הקב"ה שונאן וכו'המאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' ה
טז ע"ב46 ד' הקב"ה שונאן ואני איני אוהבןקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קה
טז ע"ב רש"י - חסיד נקרא בעל נפשישמח חיים (תשסה) מע' ח אות פ
טז ע"ב רש"י - כי אם ליראהפירושי ראשונים
טז ע"ב תוס' - מפתח של תחיית המתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שסה
טז ע"ב תוס' - הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - ואם תאמר והא חזקיה וכו' ויש לומר דהראוהו מה שעתיד להיותארוחת תמיד עמ' תקפ ע"א ד"ה ובמה
טז ע"ב תוס' - צדיק ורשע, בנבואה קאמרשמן ראש סוכות ח"א עמ' קעז
טז ע"ב תוס' ד"ה הכל - דאין זה בידי שמים וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 279
טז ע"ב תוס' ד"ה הכלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקסג, תקסו
טז ע"ב תוס' ד"ה הכלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לג אות ב
טז ע"ב תוס' ד"ה הכל בידי שמיםשם דרך דברים עמ' רמח
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאך - והנהו שלש מפתחות נמי פעמים מוסרין לשליח לפי שעה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תפד
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה ויגש עמ' רא, ריא
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה לך לך עמ' תצה
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה מקץ עמ' עג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה תולדות עמ' שעג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךמשנת חיים בראשית עמ' רכג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' שלד
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאך הממונהחכמת התורה ויצא עמ' שצג
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאך הממונהחכמת התורה נח עמ' רנט
יז ע"א01 אין לשמש בפני בעלי חייםנזר הקדש ח"א עמ' תיד
יז ע"א01 הזיווג יהיה בצניעותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תסא
יז ע"א01 והמשמש מטתו בפני בע"ח וכו'טוב ירושלים בראשית פל"א פסוק לג
יז ע"א01 והמשמש מטתו לפני כל חימנות הלוי (תשסב) עמ' עג
יז ע"א01 מעשה הזיווג צריך צניעות אף בפני הזבובים ותרנגוליםעמוד העבודה (תשעג) דרוש רביעי לתשובה כו
יז ע"א01 כשמזווג אדם עם אשתו לא יהיה שם שום אדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מ
יז ע"א05 ואינהו מאי דרושפרי צדיק וירא אות א
יז ע"א06 עם הדומה לחמורהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' פט
יז ע"א06 עם הדומה לחמורשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תע
יז ע"א06 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורישראל קדושים עמ' 48, רסיסי לילה סי' לא (עמ' 44), נב (עמ' 122), דובר צדק עמ' 22, 58, קדושת השבת סי' ה (עמ' 29), צדקת הצדיק סי' כ, פוקד עקרים סי' *ה (עמ' 37-38)
יז ע"א06 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורפרי צדיק לחנוכה אות ב, וירא אות א, ב, שמות אות יב, פ' זכור אות יא, נשא אות י
יז ע"א06 שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמורכסף נבחר (מרגליות) עמ' לט
יז ע"א07 רבה בר"ה וכו' רבא באלי פרוחיצוואת הריב"ש (תשעג) עמ' קא
יז ע"א08 אביי באלי דידביבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כז, קי
יז ע"א08 אביי באלי דידביבנין שאול עמ' קצ
יז ע"א08 אביי באלי דידביס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יג
יז ע"א08 אביי באלי דידבי רבא באלי פרוחידרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
יז ע"א08 אביי באלי דידבי רבא באלי פרוחילבושי בדים סעיף נו
יז ע"א08 אביי באלי דידביאור הצבי עמ' 245
יז ע"א08 אביי באלי פתחי רבא באלי דידביקב הישר (תשנט) ח"א פרק יז עמ' עח
יז ע"א08 באלי דידבי אור תורה השלם (מזריטש) סי' רעז
יז ע"א08 באלי דידבימגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רכח, אור תורה סי' רעז
יז ע"א08 גדולי ישראל היו מגרשים הזבובים וכו'תורת מנחם ח"ט עמ' 91
יז ע"א08 רבא פרח באליאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' עד
יז ע"א09 אמר ר"ש בן יוחי ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק קנ
יז ע"א09 אמר ר"ש בן יוחי ה' דברים הןשערי שיש יהושע ח"א עמ' רא-רג, רו
יז ע"א09 ה' דברים הן שהעושה אותם מתחייב בנפשו וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' סג, עג
יז ע"א09 חמשה דברים הן העושה אותם מתחייב בנפשו וכו' האוכל שום קלוףאור הצבי עמ' 264
יז ע"א09 חמשה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רכו
יז ע"א10 האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה ה"ז מתחייב בנפשוחיי נפש ח"ג עמ' צב
יז ע"א10 האוכל שום קלוף וכו'מבשרת ציון ח"ג עמ' עג
יז ע"א11 האוכל ביצה קלופהטובך יביעו ח"ב עמ' שטז
יז ע"א15 ביצה קלופה יש עליה רוח רעהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' ז
יז ע"א25 והנוטל צפרניו וכו' מפני שאשה מעוברת וכו'אפיקי ים עמ' תקצט
יז ע"א25 זימנין דמסכנין ליהמבשרת ציון ח"ב עמ' רנ
יז ע"א28 ולא אמרן אלא דשקיל דידיה ודכרעיהמבשרת ציון ח"ב עמ' קנ
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרניים קוברן צדיק וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות ו
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד כו' ותוס'תורת מנחם חלק לד עמ' 132
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרניםמאכסניא של התורה סי' כח
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צז דף רע ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תבא דף קכא ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלו דף קנ/קצ ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מ ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כה ע"א; של"ה (תט) שבת דף קלח ע"א; זהר פרשת ויקהל דף רח ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ג; מנחת נתן (שפא) דף ה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת אמור דף נג ע"ב
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים רשע זורקן צדיק קוברן חסיד שורפןזקן אהרן (פריד) עמ' רפד
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד וכו' ותוס'תורת מנחם חכ"ז עמ' 209
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן רשעמבשרת ציון ח"ב עמ' קנ
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרנים, ותוס' ד"ה חסידפרדס מרדכי עמ' רפט
יז ע"א30 שלשה דברים נאמרו בצפורנים שורפן חסידישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
יז ע"א30 שלשה דברים נאמרו בצפרניםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשמא
יז ע"א30 ת"ר ג' דברים נאמרו בצפורניים וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רצו
יז ע"א31 הזורק צפרניו רשע, גונזן צדיק, שורפן חסידבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 312-311
יז ע"א31 הקובר את צפרניו הוא צדיקמנחת אליהו (תשנט) עמ' קעג
יז ע"א31 הקוברם צדיקמנחת אליהו (תשסא) עמ' קעח
יז ע"א31 זורק צפרניו חסידמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נח כג
יז ע"א31 צפרנים שורפן חסיד קוברן צדיקברכת אברהם (תשנד) עמ' צד
יז ע"א31 שורפן חסידשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' ריד
יז ע"א31 שורפן חסיד (ותוס' ד"ה שורפן - שמחמיר לשורפן אע"ג שמזיק לו)לקוטי שיחות ח"י עמ' 248, 263, חי"ח עמ' 85, חכ"ה עמ' 387
יז ע"א31 שורפן חסיד ותוס'תורת מנחם חלק ס עמ' 52
יז ע"א31 שורפן חסיד ותוס' חוט המשולש - ברכי יוסף דף ד ע"א, ט ע"א-ע"ב, י ע"א-ע"ב, יא ע"א
יז ע"א31 שורפן חסיד קוברן צדיק, ורש"י - עדיף כו' דהדרי ומגלו, ותוס' - שרפת צפורן מזקת לאדם וכו' שמחמיר לשורפן אע"ג שמזיק לותורת מנחם ח"א עמ' 62, ח"ג עמ' 324, ח"ט עמ' 107, חי"א עמ' 109
יז ע"א31 שורפן חסידאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 285
יז ע"א31 שורפן חסידלקוטי שיחות חל"ח עמ' 150
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלד
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלו
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'תורת מנחם חמ"ה עמ' 257
יז ע"א31 שורפן חסיד, ותוס'תורת מנחם חנ"א עמ' 327
יז ע"א34 אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מטתו ביום וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, סי' לח אות לא
יז ע"א34 אסור כו' שישמש מטתו ביום כו' בית אפל מותרשערי תשובה סה"י אות צה
יז ע"א34 אסור לאדם לשמש מטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוךפאר יעקב ח"ג עמ' רלו
יז ע"א34 אסור לשמש ביוםחכמת התורה תולדות עמ' שנז
יז ע"א34 אסור לשמש ביום משום דרשא דואהבת לרעך כמוךמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
יז ע"א34 אסור לשמש ביום שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליומנות הלוי (תשסב) עמ' עג
יז ע"א34 אסור לשמש מיטתו ביוםברכת אבות עמ' עא
יז ע"א34 לא ישמש ביוםמשיבת נפש עמ' נט
יז ע"א35 ואהבת לרעך כמוךשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רב
יז ע"א35 ואהבת לרעך כמוךאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלד {נדרש על בין איש ואשתו}
יז ע"א35 שנאמר ואהבת לרעך כמוךלמחר אעתיר עמ' ר
יז ע"א36 אמר רב הונא ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן ביוםשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות כא
יז ע"א36 ואין משמשין מטותיהן ביום וכו' ות"ח מאפיל בכסותו ומשמשזכור לדוד עמ' יט
יז ע"א36 ישראל קדושים הםלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנד
יז ע"א36 ישראל קדושים הםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רעח
יז ע"א36 ישראל קדושים הם וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' שנה
יז ע"א37 ואם היה בית אפל מותררנת יצחק ישעיה עמ' שנה
יז ע"א49 בצמר גפן נקי ורך ולבן או בבלאי כלי פשתןשערי תשובה אגה"ת אות נו
יז ע"א52 שלג נטמא מקצתו לא נטמא כולואור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' שכח
יז ע"א53 נטהר מקצתו נטהר כולואוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רעו
יז ע"א רש"י ד"ה חסיד - עדיף מצדיקאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סה ע"ב
יז ע"א תוס' בשם הערוך - שריפת צפרנים מזקת לאדם וכו' ולכן נקרא חסידדברי יונה ח"א עמ' כג
יז ע"א תוס' - ומיירי בלילה או במקום אפל דבמקום אורה בלא לפני עבדיהם אסורמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' קכג
יז ע"א תוס' ד"ה שורפןלהורות נתן ויקרא עמ' קפה
יז ע"ב01 משל משלו חכמים באשה החדר והפרוזדור והעלייהאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' תד
יז ע"ב02 החדר והפרוזדור שבאשהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות מט
יז ע"ב02 חדר פרוזדור ועליהאגרא דכלה ח"א עמ' ריח
יז ע"ב02 חדר פרוזדור ועליהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רנב
יז ע"ב02 חדר פרוזדור ועליהפי' הרמ"ז על הזוהר בראשית (תשס) עמ' רו
יז ע"ב02 פרוזדור חדר ועליהפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' לו, רפט, רצד, שכד
יז ע"ב02 פרוזדור חדר ועליהפירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' לז, רצט, שג, שלד
יז ע"ב03 דם החדר טמא העליהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ
יז ע"ב03 דם הנמצא בפרוזדור וכו' לול פתוח בין עלייה לפרוזדורבאמונה שלמה עמ' שז
יז ע"ב07 החדר מבפנים והפרוזדור מבחוץ ועלייה בנויה על שתיהן ולול פתוח בין עלייה לפרוזדורשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' פד
יז ע"ב18 אי בתר חששא אזלת אידי ואידי ספק הואתורה אור (באנדי) עמ' שנט
יז ע"ב23 דם הנמצא בפרוזדור אין חייבין עליו על ביאת מקרש ואין שורפין עליו את התרומהלחמי תודה דף רמד ע"ב
יז ע"ב תוס' ד"ה ואין שורפין וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קנח
יח ע"א א"ר יוחנן בשלשה מקומות הלכו בודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו
יח ע"א והאיכא תשע חנויותתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רו
יח ע"א תוס' ד"ה הלך אחר הרוב - למה לא הקשה ממתני' דתשע חניותלחמי תודה דף רמה ע"א
יח ע"ב מתניתין קאמרינן שמעתתא לא קאמרינן, ורש"י ר"ה שמעתתאשרגא המאיר מועדים עמ' שפז
יח ע"ב תינוק הנמצא בצד העיסה ובצק בידותורה אור (באנדי) עמ' שסז
יח ע"ב דרכן של תינוקות לטפח באשפהלהורות נתן ויקרא עמ' רסה, רסו
יח ע"ב רובא וחזקה רובא עדיףנאוה תהלה עמ' צט, תקד
יח ע"ב תוס' ד"ה למעוטיתורה אור (באנדי) עמ' שנט
יח ע"ב תוס' ד"ה סמוך מיעוטאקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קנח
יט ע"א05 ה' דמים טמאיםמצת שימורים (תשסא) עמ' תק
יט ע"א05 ה' דמים טמאים וה' דמים טהוריםאגרא דכלה ח"א עמ' תמו
יט ע"א05 ה' דמים טמאים וה' דמים טהוריםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תיד
יט ע"א05 חמשה דמים באשהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צ
יט ע"א05 חמשה דמים טמאיםבארות המים (תשסט) עמ' רמח
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים באשה וכו'תורת מנחם חלק ל עמ' 151
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים באשהטוב טעם בראשית עמ' נט
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים באשה, ועוד שניםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שיח, שכ
יט ע"א05 חמשה דמים טמאים, ועוד שנים, וברמב"ןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שכ
יט ע"א05 בהאשה ה' דמים טמאיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קס
יט ע"א07 דם הירוקמפניני הרב עמ' קצח
יט ע"א15 מנלן דאיכא דם טהור באשהתורה אור (באנדי) עמ' שסו
יט ע"א17 כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דם טהור לדם טמאתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רמא
יט ע"א18 בין דם טהור לדם טמאגור אריה דברים פי"ז הערה 33
יט ע"א18 בין דם לדם בין דם טהור לדם טמאלישרים תהלה (תשסד) עמ' מא
יט ע"א18 ש"מ דאיכא טהורצמח צדקה עה"ת עמ' קיב
יט ע"א20 בין נגע טמא לנגע טהור ובירושלמיעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסא
יט ע"א21 נגע טהור וכו' ההוא בוהק מקרילקוטי שיחות חל"ב עמ' 80
יט ע"א47 האי שחור אדום הואס' קרניים (תשסו) עמ' יב
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא אלא שלקהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצ
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא אלא שלקה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תרכד
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא אלא שלקהמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמב
יט ע"א47 האי שחור אדום הוא וכו'תורת העולה ח"ג פרק עד
יט ע"א48 שחור כחרת עמוק מכן טמא דיהה אפילו ככחול טהורשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' נט
יט ע"א תוס' ד"ה ר' יהושעקול ששון (גולדברג) אות כ
יט ע"א תוס' ד"ה ר' יהושע - דדרך השער להתלבן מחמת הנגע וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
יט ע"ב24 אדם דן ק"ו מעצמוגור אריה שמות פכ"א הערה 639
יט ע"ב24 אדם דן ק"ו מעצמוזכרון אליעזר עמ' כג
יט ע"ב25 אין אדם דן גזירה שוה מעצמואור אברהם - סידור התפילה עמ' רז
יט ע"ב25 אין אדם דן גזירה שוה מעצמובנין שאול עמ' קלט
יט ע"ב27 אומר דבר בשם אומרואור אברהם - מסכת מגילה עמ' צו
יט ע"ב28 אדום כדם המכהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סא
יט ע"ב39 אלא של בחור שלא נשא אשהפני מלך בראשית עמ' רכח
יט ע"ב42 אמר רב נחמן בר יצחק כגון שנכנסה לחופה ולא נבעלהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו
יט ע"ב רש"י - חי - לשון בריאישמח חיים (תשסה) מע' ח אות מא
יט ע"ב תוס' ד"ה והירוקהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
כ ע"א שחור כחרת הוא דיואור הצבי עמ' 62
כ ע"א א"ל רבי ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים שחורים וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' תפב
כ ע"א אמר להו רבי ינאי לבניו, אל תקברוני לא בכלים שחורים וכו'אוצרות חיים - יושר המידות עמ' לו
כ ע"א אמר להם רבי ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קעט
כ ע"א אמר ליה רבי ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' שו
כ ע"א אמר ר' ינאי לבניו אל תקברוני לא בכלים שחורים וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' סב
כ ע"א והאמר להו רבי ינאי לבניו אל תקברונידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמו
כ ע"א כחתן בין האבליםתורת מנחם חס"א עמ' 55
כ ע"ב03 אין סומכין על טביעת עין בדמיםאגרות הראיה חלק א נז
כ ע"ב05 ומה רבי חנינא דענותן הוא מחית נפשיה לספק וחזיאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כח
כ ע"ב05 ענותנותיה דרבי חנינאראה חיים ח"א דף סב ע"ב [רט ע"א ד"ה וכן]
כ ע"ב14 ר' אלעזר בן פדת היה מארי דארעא דישראלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' צח
כ ע"ב15 מרא דארעא דישראל וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תצח
כ ע"ב17 אמאי קרו לי' לר"א מרא דארעא דישראלשיחות מוסר (תשסב) עמ' פו, קעד, רמז
כ ע"ב17 ואמאי קרא ליה מרא דארעא דישראל דההיא איתתא וכו'ברית שלום (תעח) דף ע ע"ג
כ ע"ב17 ואמאי קרא ליה מרא דארעא דישראל דההיא איתתא וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנ
כ ע"ב17 ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל דההיא איתתא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' כט
כ ע"ב18 ההיא איתתא דאתיא דמא קמיה דר"א ארחיה אמר האי דם חמודבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' לח
כ ע"ב20 דם חימוד טהור וכו'אהבת דוד (חיד"א) עמ' סז ע"ב
כ ע"ב20 האי דם חימוד הואתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סט
כ ע"ב22 חכמים יודעים דברים הנסתרים משאר בני אדםגור אריה בראשית פל"ז הערה 308
כ ע"ב22 קרי עליה סוד ה' ליראיושביב אור עמ' צד
כ ע"ב23 איפרא הורמיז אימא דשבור מלכא שדרא דמא לקמיה דרבא וכו'חידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה
כ ע"ב23 איפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
כ ע"ב23 אפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא שדרה דמא וכו' אמרה יהודאי בתווני דלבא יתביתולישרים תהלה (תשסד) עמ' סב
כ ע"ב24 הוה יתיב רב עובדיה קמיה ארחיה וכו'הר המוריה עמ' קסג
כ ע"ב27 כמה חכימאי יהודאיחיי נפש על ההגדה עמ' רכב
כ ע"ב28 שיתין מיני דמאבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 121
כ ע"ב28 שיתין מיני דמאנצח ישראל (הרטמן) עמ' קנ הערה 49
כ ע"ב28 שיתין מיני דמאתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמד הערה 40
כ ע"ב28 שלחה לה המלכה שתין דמא לרבאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
כ ע"ב31 יהודאי בתווני דלבא יתבידברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שכט
כ ע"ב32 בתונא דלבא ידעימעין גנים (תשס) עמ' נו - אור החיים
כ ע"ב35 ילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וכו'מבשרת ציון ח"א עמ' עה
כ ע"ב37 חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיראור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' שי
כ ע"ב37 חכם שאסר אין חבירו רשאי להתירהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' עז
כ ע"ב37 חכם שאסר אין חבירו רשאי להתירחנן אלקים עמ' רעז
כ ע"ב37 חכם שטימא אין חבירו, ורש"י ד"ה אגמריהדרכי חושן עמ' סז [הלכה]
כ ע"ב40 כזה טיהרנפש הרב עמ' מז
כ ע"ב50 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותאור אברהם שמות עמ' רעד
כ ע"ב50 אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדברי חנינא - ת"ת עמ' יט
כ ע"ב52 כיון דחזא דהדר נשתנה אמר האי טמאמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיז
כ ע"ב רש"י ד"ה בתווני וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
כ ע"ב רש"י ד"ה דהדרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיז
כ ע"ב רש"י ד"ה מפכחמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיז
כ ע"ב חידושי הר"ן ד"ה האי - אי קים לן ודאי דדם חמוד הוא טהורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תרכג ד"ה והנה
כא ע"א המפלת מין בהמה וכו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' יא
כא ע"א המפלת מין בהמה וכו' בין טמאין בין טהורין וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' קיב
כא ע"א המפלת מין בהמה חיה ועוףגנא דפלפלי עמ' רמו, רעד
כא ע"א כל שאין בו מצורת אדם אינו ולדדבר טוב עמ' תלא
כא ע"א רש"י - הרחם נקרא קברפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' שסח
כא ע"א תוס' - ד"ה ורבנן סברי וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קנח
כא ע"ב א"א לפתיחת הקבר בלא דםנתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכג
כא ע"ב אין פתיחת הקבר בלא דםזרע קודש - מועדים עמ' נז
כא ע"ב אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דםאגרות הראיה חלק ב קכח
כא ע"ב אין פתיחת הקבר בלא דםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פז
כא ע"ב שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דםדובר צדק עמ' 137
כא ע"ב פתיחת הרחם נקרא פתיחת הקברברית שלום (תשסח) עמ' תרפ
כא ע"ב פתיחת הרחם נקראו פתיחת הקברברית שלום (תעח) דף קו ע"ב
כא ע"ב הרואה דם בשפופרתברכת מועדיך לחיים ח"א דף קי ע"א [שצג ע"א ד"ה ואפשר]
כא ע"ב מאי כבשרה, שמע מינה תרתיישמח חיים (תשסה) מע' ה אות ג
כא ע"ב דרכה של אשה לראות דם בחתיכה וכו'זכור לדוד עמ' כו
כב ע"ב07 חז"ל סמכו על הרופאים שהעלה מטבעין ליבנהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקז
כב ע"ב18 אמר רבינא מעוך על ידי הדחק איכא בינייהו וכו'זכור לדוד עמ' לז
כב ע"ב33 המפלת כמין בהמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' ו
כב ע"ב33 המפלת כמין בהמהברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"א עמ' נד
כב ע"ב34 מח' חכמים ור"מ בענין הפלה רש"י ותוס'אגרא דכלה ח"א עמ' קיב-קיג
כב ע"ב35 הואיל ונאמרה בו יצירהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' סז
כב ע"ב35 הואיל ונאמרה בו יצירה כאדםאור אברהם - סידור התפילה עמ' יא
כב ע"ב35 הואיל ונאמרה בו יצירהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קח
כב ע"ב44 גז"ש מופנה עדיפה מגז"ש שאינה מופנהגור אריה ויקרא פי"ח הערה 34
כב ע"ב44 גז"ש צריך שתהיה מופנהגור אריה ויקרא פי"א הערה 151, דברים פכ"ו הערה 25
כב ע"ב52 כל גזירה שוה שאינה מופנה כל עיקרבנין שאול עמ' קסד
כב ע"ב52 כל גזירה שוה שאינה מופנה כל עיקר אין למדין הימנה וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות מט
כב ע"ב53 גזירה שוה אין לו פירכאאור לשמים (תשסג) עמ' רסד
כב ע"ב53 מופנה משני צדדין למדין ואין משיביןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תטו
כג ע"א05 גזירה שוה שאינה מופנה למדין ומשיביןהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קעב
כג ע"א27 אין דנים דברי תורה מדברי קבלהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקסז הערה 16
כג ע"א29 גלגל עינו של נחש דומה לאדםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רפט
כג ע"א29 גלגל עינו של נחש דומה לשל אדםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכ, רצ
כג ע"א29 המפלת דמות נחש תהא אמו טמאה לידהחיי נפש ח"ד עמ' קפג
כג ע"א34 גלגל עין בהמה דומה לאדם הוי מוםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קמח
כג ע"א48 בהמה במעי אשהדברי חנינא - רפואה עמ' צ
כג ע"א51 אמר רב אחא בר יעקב עד כאן הביאו ר"י לר"ז לידי גיחוך ולא גחיךמכשירי מצוה עמ' לה
כג ע"א51 הביאו לידי גיחוךחוט המשולש - ברכי יוסף דף עג ע"א
כג ע"א51 עד כאן הביא ר' ירמיה לר' זירא לידי גחוך ולא גחךאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עב
כג ע"א51 עד כאן הביאו ר' ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך ורש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' שמז
כג ע"א51 עד כאן הביאו רבי ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' תרנה
כג ע"א51 עד כאן הביאו רבי ירמיה לרב זירא לידי גיחוך ולא גחיךשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 116
כג ע"א52 לר"ז וכו' ולא גחיך, ורש"י - שחקהמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' כג, חנוכה-פורים עמ' פט
כג ע"א רש"י - קיבל בה אביה קידושין מהוגנא דפלפלי עמ' רעד
כג ע"א תוס - בהמה במעי אשה נפק"מ לבועל אותהגנא דפלפלי עמ' שעה
כג ע"ב ראשית אונו מי שלבו דוה עליודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קסא
כג ע"ב מי שלבו דוה עליוזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שסח
כג ע"ב אדם במעי בהמהדברי חנינא - רפואה עמ' צ
כג ע"ב גופו תיש ופניו אדם מהומפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קמא
כג ע"ב גופו אדם ופניו תייש ה"ז תיישגנא דפלפלי עמ' שעד
כג ע"ב ושט נקוב אמו טמאה לידהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נו
כג ע"ב תוס' ד"ה ומצאמגדל עוז (תשעח) עמ' תרצז
כד ע"א שני גביןנפש הרב עמ' רצב
כד ע"א בריה בעלמא ליתאהכתב והקבלה דברים פי"ב פסוק ז
כד ע"א כי אגמריה רחמנא למשה במעי פרה אגמריהיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נו
כד ע"א איתיביה רב שימי בר חייא לרב וכו' ורש"יקדושת עינים (תשעא) פרק יד אות עב
כד ע"ב10 מי שראוי לבריית שמונה יצאו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
כד ע"ב15 חומרא דאתי לידי קולא הואתהלה לדוד (והרמן) פרק לו פסוק יא הערה ח, פרק קב פסוק יח הערה כה
כד ע"ב17 הלכתא כרב באיסוריבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רמג
כד ע"ב20 בהמה וכו' יולדת לשבעה א"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפד
כד ע"ב27 דמות לילית ילד הוא אלא שיש לו כנפיםדובר צדק עמ' 109
כד ע"ב29 המפלת כמין נחש טמאה לידהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעב
כד ע"ב29 מפלת כמין נחשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפא
כד ע"ב35 אמר אביי ש"מ צורבא מרבנן דאמר מילתא וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' ע
כד ע"ב35 אמר אביי שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא וכו'הר המוריה עמ' רנא
כד ע"ב35 האי צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא טעמא כי היכי דלדכרישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נד, פב, רלג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קצב
כד ע"ב35 צורבא מדרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעג
כד ע"ב35 צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא דכי מדכרו ליה מדברערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' כו
כד ע"ב35 שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא בי היכא דמדכרן ליה מדכרצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נ
כד ע"ב35 שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא כי היכא דמדכרן ליה מדכרויגד יעקב עמ' סה
כד ע"ב36 אידכירו ליה ומידכרפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כה
כד ע"ב36 לימא בה טעמאאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
כד ע"ב37 המפלת שפיר מלא מים וכו' אינה חוששת לולדשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שמט
כד ע"ב41 אבא שאול קובר מתים היהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קסד
כד ע"ב41 תניא אבא שאול אומר וכו' קובר מתים הייתי וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' רכז
כד ע"ב41 תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתיילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"ב42 השותה יין חי עצמותיו שרופין, מזוג עצמותיו סכויין, כראוי עצמותיו משוחיןמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קס*, שצח
כד ע"ב42 יין חי עצמותיו שרופיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' לג
כד ע"ב42 יין נכנס לעצמותדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שסב
כד ע"ב43 מי שאכילתו מרובה משתייתופנים מסבירות עמ' קפ
כד ע"ב44 אבא שאול אומר וכו' פעם אחת רצתי וכו'אפיקי ים עמ' תר
כד ע"ב44 אבא שאול אומר קובר מתים הייתי ורצתי אחר צביברית אברם עמ' רמג
כד ע"ב44 תניא אבא שאול אומר ואיתימא רבי יוחנן קובר מתים הייתי וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' כט*
כד ע"ב45 פ"א רצתי אחר צביכור לזהב ח"א
כד ע"ב45 פעם אחת רצתי אחר צבי נכנסתי בקולית של מת וכו'עקדת יצחק (שלג) שער פא דף רלו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנה דף ע ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר כז דף יו ע"ג
כד ע"ב45 פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי לירכו של עוג מלך הבשן ורצתי אחריו שלוש פרסאות וכו', וצבי לא הגעתיחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תקעז
כד ע"ב45 קובר מתים הייתי ופעם אחת רצתי אחרי צבי ונכנסתי בקולית של מת וכו'אמרי השכל עמ' 120
כד ע"ב45 קובר מתים הייתי ורצתי אחר הצבי וכו' קולית של עוג וכו' נשקע במערה עד חוטמו וכו' עינו של אבשלוםדרשות באר יצחק עמ' ריט
כד ע"ב46 אמרו לי של עוג מלך הבשן היתהגור אריה במדבר פכ"א הערה 103, אות לג
כד ע"ב46 תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי וכו' עין של אבשלום היתהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' יז, יח
כד ע"ב46 תניא אבא שאול וכו' נפתחה מערה תחתי וכו'אפיקי ים עמ' תרב
כד ע"ב47 ועמדתי בגלגל עיניו של מת עד חוטמי וכו'ס' יוחסין (שמ) דף לב ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קנ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנו דף עח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר כז
כד ע"ב47 פ"א נפתחה מערה תחתיכור לזהב ח"א
כד ע"ב47 פעם אחת נפחת מערה מתחתינתיבות עולם ח"ב עמ' רכט
כד ע"ב48 אבא שאול ארוך בדורו הוהאור זרוע לצדיק עמ' 34
כד ע"ב48 ארוך בדורומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 20
כד ע"ב48 ארוך בדורו הוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ד
כד ע"ב48 עין של אבשלום היתהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
כד ע"ב49 ר"מ ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתיפובשבילי התלמוד ח"א עירובין יג ע"ב
כד ע"ב49 רבי מאיר ארוך בדורואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצ, שער התורה סי' קיח
כד ע"ב49 רבי מאיר ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתפואור אברהם (זוועהיל) עמ' מא
כד ע"ב49 רבי מאיר ארוך בדורו היהפרדס מרדכי עמ' קנג
כד ע"ב50 רבי אריך בדורו היהתורת חיים (קאסוב) עמ' רלט
כד ע"ב51 רב ארוך בדורו הוהמגילת סמנים עמ' נז
כד ע"ב51 רב היה ארוך בדורושערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רלו
כד ע"ב תוס' ד"ה אכילתומשיבת נפש עמ' קה
כה ע"א14 מחלוקת בעכור אבל בצלול דברי הכל אינה ולדשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קסד
כה ע"א18 את זו דרש רבי יהושע בן חנניא וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' תכג
כה ע"א20 אין הקב"ה עושה עור לאדם אא"כ נוצר ס' החקירה עמ' 134
כה ע"א25 סברה היא למה לי קראודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קצו
כה ע"א50 איזהו שפיר מרוקםאור הצבי עמ' 136, 163
כה ע"א51 אבא שאול אומר תחילת ברייתו של אדם מראשוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
כה ע"א51 ושתי עיניו כשני טיפין של זבובלבושי בדים סעיף נו
כה ע"א51 תחילת ברייתו מראשו ושתי עיניו כשתי טיפין של זבוב וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' עה
כה ע"א51 תחלת ברייתו של ולד מראשו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' תסג
כה ע"א51 תחלת ברייתו מראשו וכו'ברית שלום (תעח) דף נז ע"א
כה ע"א51 תחלת ברייתו מראשו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסג
כה ע"א51 תחלת ברייתו של ולד מראשו וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף ה ע"ד; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש למילה דף לא ע"א; יפה מראה (שנ) פרשה ג דף שכו/ז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יד דף פו ע"ב
כה ע"ב16 שתי ירכותיו כב' חוטין של ערב וכו'אפיקי ים עמ' קסג
כה ע"ב16 תנא שתי ירכותיו כשתי חוטים של זהורין וא"ר עמרם עלה וכו'אור הצבי עמ' 320
כה ע"ב 16 שתי ירכותיו כשני חוטיןס' החינוך מצוה שפו (הובא באמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קסד) {חוטי ציצית רומזים לגוף}
כה ע"ב25 ההיא שפירא דאתאי לקמיה דמר שמואל וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיט
כה ע"ב26 שמואל ידע אם הוא בת מ' או מ"אאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שיג
כה ע"ב48 איש מזריע תחילה יולדת נקבהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כד פסוק ה
כה ע"ב48 איש מזריע תחילהכלי יקר (תשמח) עמ' שנט, תפז
כה ע"ב48 איש מזריע תחלה יולדת נקיבהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות מ, רד, ריא, רעו, רעח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקס
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קח, ח"ו עמ' קסח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) קרח ג
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תכט
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' ח, שעב, תרמח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפניני יחזקאל עמ' רצג
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רכד, רכה, רלח
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ג, ט, רסה, דש
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' לב
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכט
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרתורי זהב (תשעג) עמ' קנה
כה ע"ב48 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'קדושת לוי דף סו ע"א
כו ע"א אין שליא בלא ולדגנת אגוז (תשעב) אות קיב
כו ע"א חמשה שיעורן טפח ואלו הן שליא שופר שדרה דופן סוכה והאזובשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכא
כו ע"א שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קח
כו ע"א שיעור שופר שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן טפחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרכא, תרמג
כו ע"א כמה יהא שעור שופרזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפט
כו ע"א דריש שילא וכו' תלת מתניתא ותרתי שמעתתא שיעורא טפחמגילת סמנים עמ' קל
כו ע"א ותו ליכא והאיכא טפח על טפח וכו'מגילת סמנים עמ' קל
כו ע"א אבן היוצא מן התנור ותוס'זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפב
כו ע"ב תנור וכו' תחילתו כל שהוא משתגמר מלאכתו ושיריו ברובו וכמה כל שהוא אמר רבי ינאי טפחשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכ
כו ע"ב בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי המפלת דמות עורב וכו' שליא קשורה בו מהו אמר ליה דבר שאינו שאלתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קצח
כו ע"ב איתיביה המפלת ככר לאדן (תשנ) עמ' עה-עו {איך מקשים על רבי מברייתא}
כז ע"א12 אם היולדת לט' יולדת למקוטעיןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 111
כז ע"א12 יולדת לט' יולדת למקוטעין וכו'נזר הקדש ח"א עמ' שפא
כז ע"א21 ומאן נינהו יהודה וחזקיה בני רבי חייאזכור לדוד עמ' לו
כז ע"א22 יהודה וחזקיה בני רבי חייאשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תג
כז ע"א22 יהודה וחזקיה טיפה אחת שנתחלקה לשניםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
כז ע"א22 מעשה דיהודה וחזקיהאגרא דכלה ח"ג עמ' כג
כז ע"א23 אין אשה חוזרת ומתעברתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רפד
כז ע"א24 תאומים טיפה אחת היתה ונתחלקה לשתיםישראל קדושים עמ' 67
כז ע"א41 אפי' כי הא מילתא לימא איניש וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' רה
כז ע"א41 כי הא מילתא לימא אינש ולא נשתוק קמיה רביהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריז
כז ע"א42 אם נבלת בהתנשאמשיבת נפש עמ' ג
כז ע"א רש"י ד"ה כ"גלקוטי שיחות חלק ל עמ' 111
כז ע"א תוס' ד"ה חומרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קכד
כז ע"ב27 משום ביטול ברובודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נב
כז ע"ב41 ההוא סבאמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
כז ע"ב42 אשה כי תזריע וילדה זכר, אפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה [נימוח] טמאה לידהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כז
כז ע"ב43 כי תלד זכר לרבות מחויאגרא דכלה ח"ג עמ' כא
כז ע"ב43 למה לי תזריעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפז
כז ע"ב44 שפיר שטרפוהו וכו' שנתבלבלה צורתו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
כז ע"ב46 מת שנתבלבלה צורתו מנלן דטהורלקוטי שיחות חי"ח עמ' 242
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיים טמא וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' נח
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיימת טמאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנב
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיימת טמא וכו' (ורש"י)לחמי תודה דף קנו ע"ב
כז ע"ב48 מת שנשרף ושלדו קיימת טמא, ותוס' - טומאת שלדן אינו אלא מדרבנןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקה
כז ע"ב רש"י - ושלדו קיימת, גופו קיים שלא נתפזר האפר ועדיין נראה כשלםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
כז ע"ב רש"י - שנתבלבלה, נמחק כולו כמו שרוף, שנתפזר ואין שלדו קיימתתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
כז ע"ב תוס' ד"ה מת שנתבלבלה צורתו - ירושלמי, מת שנשרף ושלדו קיימת טמא מפני כבוד של מת אינו בטל, ותלמוד שלנו חולק וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעג
כח ע"א21 הוציא העובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
כח ע"א34 יצא מחותך או מסורס הרי הוא כילוד, יצא כדרכו וכו'כתנות אור עמ' תצג
כח ע"א36 יצא ראשו הרי זה כילודאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לה
כח ע"א40 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'קדושת לוי דף סו ע"א
כח ע"א46 טומטום ואנדרוגינוס שראו אודם ולובן פטורים וכו'הכתב והקבלה במדבר פ"ה פסוק ג {שלא כרלב"ג}
כח ע"א46 טומטום ואנדרוגינוס שראו אודם ולובן פטורים וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שעד
כח ע"א48 מזכר עד נקבה תשלחו זכר ודאי נקבה ודאיתס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ז, א (עמ' 143)
כח ע"א ריטב"א ורמ"הבנין אפרים עמ' רכג [הלכה]
כט ע"א גדרי לידה ביציאת ראש העוברברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
כט ע"א בהמה שיצאה מלאה ובאה ריקניתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ער
כט ע"א תוס' ד"ה תשב - שני ספק ספיקא דסתרי אהדדי אין מועילערבי נחל (תשסד) עמ' תתשסז
כט ע"ב תוס' ד"ה ר"שחיי נפש ח"א עמ' שנב ע"ב
ל ע"ב יצירת הולד למ' יוםערבי נחל (תשסד) עמ' תתשמד
ל ע"א יצירת האיברים לארבעים יוםכד הקמח (מישור) עמ' שסט
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"אקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות לב
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ד
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א יוםאור הצבי עמ' 294
ל ע"א בריית נקבה לפ' יוםמשנת חיים דברים עמ' נט
ל ע"א אחד זה ואחד זה מ"אר' בחיי ויקרא פי"ב פסוק ד {טעם שמשך הטומאה לנקבה כפולה}
ל ע"א תוס' ד"ה ושמע - קיי"ל דררשינן כללי ופרטי מהא דקיי"ל דקרקע אינה נגזלתגור אריה ויקרא פי"ד עמ' שט הערה 56
ל ע"א תוס' ד"ה ושמעלהורות נתן ויקרא עמ' קסד
ל ע"א תוס' ד"ה שמעמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"ב
ל ע"ב06 ר"י אומר טימא וטיהר בזכר וכו'תפארת ראובן עמ' רנא
ל ע"ב14 ואתם מביאים לי ראיה מן השוטיםגור אריה שמות פכ"ח הערה 116
ל ע"ב14 ואתם מביאים ראיה מן השוטיםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ד
ל ע"ב26 אין אפוטרופוס לעריותים שמחה עמ' לו
ל ע"ב26 אין אפוטרופוס לעריותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעז
ל ע"ב29 מסתבר טעמיה דר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קח
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאיתורת מנחם חנ"ד עמ' 77
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק על ראשוכסף נבחר (מרגליות) עמ' נא
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאי למה הוולד דומה במעי אמוהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' הקדמה
ל ע"ב30 דרש ר' שמלאי למה תינוק דומה במעי אמו לפנקס שמקופלדרשות דבר צבי עמ' קצד
ל ע"ב30 דרש ר"ש למה הולד דומה במעי אמו וכו' כיון שבא לאויר וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ו, נד, פח, פט
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמוהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' קכז
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהישמרו דעת עמ' שנו
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' שלב
ל ע"ב30 דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' תהי צדיק ואל תהי רשעשל"ה (תשנז) פרשת ויקרא אות לו, קדושים אות ד, נשא אות ט, כי תצא אות מ
ל ע"ב30 הולד דומה במעי אמו וכו' וראשו מונח לו בין ברכיוביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קג ע"ב, ריג ע"ב-ע"ג
ל ע"ב30 הולד דומה לפנקס שמקופל וכו'אפיקי ים עמ' תרב
ל ע"ב30 הולד וכו' במעי אמו וכו' ואוכל ממה שאמו אוכלת כו'לקוטי שיחות ח"י עמ' 45, חכ"ד עמ' 179
ל ע"ב30 ולד במעי אמו דומה וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 320-323
ל ע"ב30 ילד במעי אמותורת החסידים הראשונים (תשמו) עמ' קלג
ל ע"ב30 כיצד הילד שרוי במעי אמוניבי זהב עמ' רסז
ל ע"ב30 למה דומה הולד במעי אמומי מרום ח"ז עמ' קפט
ל ע"ב30 למה הולד דומהדרשות ר"י מסלוצק עמ' יח, יט, קכד, קלא
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אימו וכו'סדר מעמדות (שסו) דף יז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מד ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף לא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ב דף סו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז ד"א פ"ט דף קו ע"ב, ומ"ח פ"י דף קמח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף ר ע"ד; תעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף יו/יז ע"ב; עבודת הקודש (גבאי, שכז) בהקדמה דף ב ע"ב, וחלק ב פרק כג דף מב ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לג דף נו ע"ג; של"ה (תט) ש' האותיות דף עא ע"ב, ותורה שבכתב דף שמג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קא ע"ב; טוב הארץ (תטו) דף ט ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק יח דף עב ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכג דף שיב ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קמד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יד ע"ב ודף שנ ע"ב
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוהשיר והשבח ח"א עמ' שעו, ח"ב עמ' מא
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמונתיבות יצחק ח"ג עמ' קלד, שצה
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' קט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמוגור אריה שמות פל"ב הערה 111
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ל
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' סח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ש
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדים אותו כל התורה כולה וכו', ואין לך ימים שאדם שווי כסוכה יותר מאותן הימיםחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' שפב
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהדרכי התשובה עמ' צט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהמאמרי שלמה ח"א עמ' נז
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהפניני יחזקאל עמ' רה, רז
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - פסחים ד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשואור חדש (הרטמן) פ"ה אות 179
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשוזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' נט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהתהלה לדוד (והרמן) פרק קיט פסוק קסב הערה רמט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהגאולת ישראל עמ' יד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' פח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קיח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' וראשו מונח לו בין ברכיומגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רמ
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' רסט, תסו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מז-מח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, תהי צדיק וכו'קדושת יצחק עמ' קמ
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו לפנקס וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות י ס"ק ד, ה, אות צ ס"ק ו, אות ק ס"ק תו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' צו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמועטרת תפארת דף סז ע"ד
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמושעורי דעת ספר ב עמ' רט
ל ע"ב30 למה הולד דומה וכו' ואוכל ממה שאמו אוכלת וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רח, תרפז, דברים עמ' תתרג
ל ע"ב30 למה הולד דומה כו' ומשכחו כל התורההמאור שבתורה (שפירא) ויקרא עמ' קד
ל ע"ב30 למה עובר דומה וכו' ומלמדין אותו כל התורה וכו' ובא מלאך וסוטרו על פיולקט אמרי קודש - ויקרא עמ' לט, במדבר עמ' יד, טו, דברים עמ' מה, ליקוטים עמ' קו
ל ע"ב30 עובר בבטן אמותורת יחיאל במדבר עמ' ריז
ל ע"ב30 עובר במעי אמו למה הוא דומה וכו'אלשיך על חמש מגילות עמ' שיט
ל ע"ב30 קודם יצירת הולדמכתב מאליהו ח"ה עמ' 381, 242
ל ע"ב30 תינוק במעי אמו למה הוא דומה וכו' ומלמדין אותו כל התורה, כיון שנולד בא מלאך וסטרו על פיו וכו'אור השמש (תשסח) עמ' כט, לא, לד, פ, קב, קיד
ל ע"ב31 שתי ידיו על שני צדעיותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצב הערה 46
ל ע"ב31 העובר מקופל במעי אמו וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות עח
ל ע"ב31 לפנקס שמקופלמאורי שערים עמ' רלה {לכן כל אדם כשנולד מקבל פנקס וכותב בו ע"י מעשיו}
ל ע"ב31 שמקופל וכו' וראשו מונח בין ברכיו ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קלה
ל ע"ב31 שמקופל וכו' וראשו מונח בין ברכיובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קלה
ל ע"ב32 במעי אמו ראשו בין ברכיופנים יפות על תהלים עמ' קצב
ל ע"ב32 העובר פיו סתוםעטרת יהושע שמות עמ' קל
ל ע"ב32 הפה סתוםבני יששכר ח"א דף קכו ע"א
ל ע"ב32 התינוק במעי אמו ראשו בין ברכיו כו'דרך מצותיך (חב"ד) דף עו ע"א
ל ע"ב32 התינוק כשהוא במעי אמו ראשו בין ברכיואור לשמים (תשסג) עמ' נט
ל ע"ב32 ולד במעי אמו וכו' פיו סתום וטבורו פתוחשיחת מלאכי השרת עמ' 47
ל ע"ב32 ולד במעי אמו פיו סתום וטבורו פתוחטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז
ל ע"ב32 וראשו בין ברכיו ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה וכו' ואינו מוציא רעי וכו' ופיו סתום וכו'זרע קודש - מועדים עמ' לד
ל ע"ב32 עובר במעי אמו פיו סתום וטבורו פתוחשם יחזקאל עמ' קנ
ל ע"ב32 פיו סתום וטבורו פתוח וכו' נסתם הפתוח וכו'מדבר יהודה (תשסב) עמ' קב
ל ע"ב33 אוכל מה שאמו אוכלת ושותה מה שאמו שותהפחד יצחק שבועות מאמר מו
ל ע"ב33 אוכל ממה שאמו אוכלתתורת מנחם חלק ס עמ' 283
ל ע"ב33 אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 419
ל ע"ב33 אוכל ממה שאמו אוכלת וכו'אפיקי ים עמ' תמב
ל ע"ב33 אוכל מה שאמו אוכלת וכו' שומע הכל ומביןשבט מוסר עמ' קצב
ל ע"ב33 ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהפרי צדיק פדיון הבן אות א, תזריע אות ג
ל ע"ב33 ואינו מטיל רעי כדי שלא יהרוג את אמושארית מנחם ח"ב עמ' רעא
ל ע"ב33 עובר במעי אמו אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רלז
ל ע"ב33 עובר במעי אמו אינו מוציא רעיבהיֹת הבֹקר עמ' ז
ל ע"ב34 הסתום נפתח והפתוח נסתםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכא
ל ע"ב34 הפה שהיה סתום בשעת עיבור נפתח אחר הלידהאגרא דכלה ח"א עמ' תקט, ח"ג עמ' שלח
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' פא
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קכז
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםפירושי ראשונים
ל ע"ב34 וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום וכו'אפיקי ים עמ' תרג
ל ע"ב34 וכיון שיצא לאויר העולםרנת יצחק משלי עמ' עז
ל ע"ב34 כיוון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחאודה ה' דף יח ע"ב
ל ע"ב34 כיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחלחם רב על סדור התפילה אות רפח
ל ע"ב34 נפתח הסתוםלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 39
ל ע"ב35 הוולד במעי אמו נר דלוק על ראשו וכו'בינת ישראל (תשסו) דף לד ע"ב
ל ע"ב35 הולד במעי אמו נר דולק על ראשו וצופה ומביט וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' לד, קכג, ער
ל ע"ב35 הולד במעי אמו נר דלוק לו על ראשושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כה
ל ע"ב35 התינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ולומר כל התורה וכשבא לאויר הארץ שוכחנזר הקדש ח"ב עמ' כא, ק
ל ע"ב35 ונר דולק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 214
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' רנה ד"ה ואבוא
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשולקוטי שיחות ח"ג עמ' 764
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומשביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 274, חלק לד עמ' 105
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' עז, קיא, שמות עמ' תתמ, במדבר עמ' תרסב
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו'דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפג, רחצ
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו'שמחת הנפש עמ' עו
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופונתיב מצותיך (תשסח) עמ' קכח
ל ע"ב35 ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם שנאמר בהלו נרופרי צדיק נח אות ה, פדיון הבן אות א, משפטים אות ה, ויקהל אות ו, קדושים אות ח, פסח שני אות א, ר"ח סיון אות ד, שלח אות יד, פנחס אות טז, בלק אות ו, פנחס אות טז, דברים אות ח
ל ע"ב35 ונר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'מו, א'קלה
ל ע"ב35 ונר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסב {לפי הב"ח זה פירוש "קידש עובר במעי אמו" שבברכת פדיון הבן}
ל ע"ב35 ונר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף מו, אלף קלה
ל ע"ב35 כשהולד במעי אמו נר דלוק לו על ראשוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקפה
ל ע"ב35 כשהתינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ומלאך לומד עמו תורהלהורות נתן בראשית עמ' קי, שו
ל ע"ב35 כשהתינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ומלמדין אותו כל התורהזכרון משלי עמ' קנב אות תקה
ל ע"ב35 כשהתנוק במעי אמו נר דלוק על ראשומי מנוחות (בירדוגו) עמ' מד
ל ע"ב35 נר דולק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם עד סופואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' סו
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשוקשוטי כלה (תשסג) עמ' קמא
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כה"ת כולהתורת מנחם חנ"ב עמ' 41, 300
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהתורת מנחם חכ"ט עמ' 259
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וכו' משביעין אותו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקיח
ל ע"ב35 נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופובאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 336, באר ו הערה 466
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרכב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשודמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשושמן ראש - ימים נוראים עמ' שיט
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רצ, תעב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וכו'יסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות נג, קעח, קעט, הקדמה הגדולה אות מד, קונטרסים לחכמת אמת אות קד
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומביט מסוף העולם ועד סופושער המלך (תשנז) עמ' תקא
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומביט מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 268
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומלמדים אותו כה"תאפיקי ים עמ' רמג, תרג, תרד
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וצופה ומביטאמונת חכמים (תשעו) עמ' קסט
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וצופה ומביט בה מסוף העולם ועד סופועמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה ט, דרוש התשובה יב
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופושפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רי
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו כו' וסוטרו על פניוניבי זהב עמ' רסט
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשודעת שבת עמ' מז, שסז
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשוציץ השדה ח"ד עמ' פא
ל ע"ב35 נר דלוקרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקיז
ל ע"ב35 נר על ראשו וכו' מלאך מלמד לתינוק במעי אמו כל התורהראשית דעת (קורח) סי' ג, יג, יד
ל ע"ב35 תינוק במעי אמו נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תקנז, תריח
ל ע"ב36 בהלו נרו עלי ראשי כשהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכו'דרך ישרה עמ' תכג
ל ע"ב36 בהלו נרו עלי ראשיחכמת התורה נח עמ' סה {בהיות האדם בבטן אמו קודם שנולד ה' עמו, ולפי זה "את האלהים התהלך נח" היינו עוד לפני שנולד}
ל ע"ב36 במעי אמו צופה ומביט מסוף מעולם ועד סופופנים יפות על תהלים עמ' שה
ל ע"ב36 הולד צופה מסוף העולם ועד סופואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריא
ל ע"ב36 וצופה ומביט בו מסוף העולםרנת יצחק משלי עמ' רטו
ל ע"ב36 לפני ירידת הנשמה לעולם מראין לה גנזי נסתרותערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קט
ל ע"ב36 מביט מסוף העולם ועד סופו+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' לא
ל ע"ב36 עובר צופה ומביט מסוף העולם וכו'מכתב מאליהו ח"ב עמ' 153, ח"ד עמ' 110, 162
ל ע"ב36 צופה בו מסוף העולם וכו' בהלו נרוקדושת השבת סי' ז (עמ' 59)
ל ע"ב36 צופה וכו' חדשי העיבורפחד יצחק פסח קונטרס רשימות ד
ל ע"ב36 צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים וכו' מלמדין אותו כל התורה כולהלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקיג
ל ע"ב36 צופה ומביט מסוף העולםטוב טעם ויקרא עמ' צו
ל ע"ב36 קודם שנולד האדם מראים לו מסוף העולם ועד סופותורת העולה (תשעה) עמ' תמח
ל ע"ב36 תינוק במעי אמו רואה מסוף העולם וער סופועטרת חן ח"ב עמ' קפא
ל ע"ב37 אין לך ימים שאדם שרוי בטובהעיונים במשלי עמ' מג
ל ע"ב37 הולד במעי אמו וכו' אין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות כט
ל ע"ב37 ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהשארית מנחם - מאמרים עמ' רס
ל ע"ב37 ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן ימים ומלמדין אותו כל התורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' רכה
ל ע"ב37 ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מהן, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ריד
ל ע"ב37 ואין לך ימים שרוי בטובה וכו'אפיקי ים עמ' תרד
ל ע"ב37 ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה בחלוםשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רי
ל ע"ב37 ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיאקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' סד
ל ע"ב37 ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיאבי חייא ח"ב עמ' כט {הדמיון לשינה - שבגלל חולשת הגוף אז מתחזק הצד הרוחני}
ל ע"ב37 יושב כאן ומחשב באספמיאדעת תורה ויקרא עמ' עד
ל ע"ב37 ישן כאן ורואה חלום באספמיאדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' יא
ל ע"ב37 ישן כאן ורואה חלום באספמיאאמרות חיים עמ' קח
ל ע"ב37 ישן כאן ורואה חלום באספמיאדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ו
ל ע"ב37 תדע שהרי אדם עומד כאן וחולם חלום באספמיאאור הצבי עמ' 32
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם - אין ימים טובים יותרעמודי השמים ח"ב דף ה ע"א
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם אלו ירחי לידהשרגא המאיר על התורה עמ' פה
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם אלו ירחי לידה שמלמדים אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסוטרו על פיו וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' רז
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו' אין לך ימים שאדם שרוי בטובה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קמא-קמב, רמו, רנג, שפד, תלד
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו' בא מלאך וסטרו על פיואסופת מערכות חנוכה עמ' נו
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רמד
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני איזהו זמן שיש בו ירחים ואין בו שנה הוי אומר זה ירחי לידהערבי נחל (תשסד) עמ' תתקיח
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם אין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםדרשות שמן רוקח עמ' קעג, תקלא
ל ע"ב39 כימי אלוה ישמרניתורה בציון עמ' שסז
ל ע"ב40 אדם במעי אמו משיג כל התורה כולונחלה לישראל (תשעא) עמ' מט
ל ע"ב40 אדם לומד תורה בבטן אמו ואח"כ משכיחים אותה ממנודרך עץ חיים (הקדמה לקל"ח פתחי חכמה) פ' קכח
ל ע"ב40 אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולהפניני דעת עמ' רכה
ל ע"ב40 אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות פט
ל ע"ב40 אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות יח
ל ע"ב40 אלו ירחי לידהפירושי ראשונים
ל ע"ב40 בא מלאך ומלמדו כל התורה כולהויברך דוד עמ' קפא
ל ע"ב40 בבטן אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכשהוא נולד נשכח ממנוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קז
ל ע"ב40 בהיות הוולד במעי אמו מלמדין אותואפוד בד דף כב ע"ב
ל ע"ב40 בזמן שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהברית שלום (תעח) דף קלג ע"א
ל ע"ב40 בזמן שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהברית שלום (תשסח) עמ' תתנא
ל ע"ב40 במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף יא ע"ג, נד ע"ג, צט ע"ד
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שכג, שלד
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים אותו כל התורהמי מרום ח"ט עמ' עט
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהפנים יפות על תהלים עמ' קצא, תצד
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדין אותו כל התורהפרדס מנחם עמ' מט
ל ע"ב40 בעודו במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהאגרא דכלה ח"א עמ' קעד
ל ע"ב40 בשעה שהולד במעי אמו מלאך בא ולומד עמו כל התורה כולה וכו'ים שמחה עמ' קנד, תצה
ל ע"ב40 בשעה שהולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו'דרשות מהרי"ץ למועדים עמ' קטו
ל ע"ב40 בשעה שהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה ומביט מסוף העולם ועד סופומי מרום ח"י עמ' לג
ל ע"ב40 האדם כשהוא בבטן אמו מלמדין אתו כל התורה כולה וכשהוא נולד ונשכח ממנומשמיע שלום עמ' קז
ל ע"ב40 האדם לומד כל התורה במעי אימויסודי הדעת (תשסב) עמ' פה
ל ע"ב40 הוולד וכו' במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה וכו'חמודי צבי שמות עמ' שלד
ל ע"ב40 הולד במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה וכו'נשמת אדם עמ' ס, קו
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדים אותו את כל התורהמי מרום חי"ג עמ' קנב
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדים אותו כה"ת כולהדברי חנינא - ת"ת עמ' סג, קמז
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדין אותואמרי אש (טאוב) עמ' רס, שלה, שצד, תד
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהכתר שם טוב (תשסד) הוספות סי' קכא
ל ע"ב40 הולד וכו' במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה כולה אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תרלח
ל ע"ב40 הולד כו' ומלמדין אותו כה"ת כולהתורת מנחם חנ"ז עמ' 248
ל ע"ב40 הולד כו' מלמדין אותו כה"ת כולה וכו' ומשכחו וכו'תורת מנחם ח"ז עמ' 327, ח"ט עמ' 70, 163, חכ"ד עמ' 188
ל ע"ב40 הולד לפני שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה וכשנולד בא מלאך וסטרו על פיועטרת יהושע בראשית עמ' קכ
ל ע"ב40 העובר במעי אמו מלמדין אותונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רנח, רסד
ל ע"ב40 הקב"ה מלמד את האדם כל התורה בעוד שהוא במעי אמו וכו'בת עין (תשסז) עמ' רנו
ל ע"ב40 התינוק במעי אמו לומד כל התורהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קעג, רכ, שנח, תקמח
ל ע"ב40 התינוק מלמדין אותו וכו' בא מלאך וסטרו ע"פ ומשכחותורת מנחם חנ"ח עמ' 142
ל ע"ב40 ומלמדים אותו כל התורה כולה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קנח
ל ע"ב40 ומלמדים אותו כל התורה כולה וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחואסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' כד, שמות ח"א עמ' שסא, תכא, דברים עמ' שפט
ל ע"ב40 ומלמדים אותו כל התורה כולה שנאמר ויורני ויאמר וכו' שמור מצותי וחיהארוחת תמיד עמ' קצח ע"א ד"ה ועל
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורהדרשות מהר"ם שיק עמ' תקעו, תרפח, תרצט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורהרנת יצחק משלי עמ' כא, קמט, רטז
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה וכו' בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכחדברי שמואל (תשיג) עמ' צב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וכו' ומשכחולקוטי שיחות ח"א עמ' 50, חי"ח עמ' 349, ח"כ עמ' 108, חכ"ג עמ' 258, חכ"ה עמ' 382
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהאמרי פנחס השלם - שער תורת האדם סי' מה
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהבני אתה עמ' יג
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהברית אברם עמ' ג, קכ, קעג
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלח
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכד
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהישא מדברותיך - מגילה עמ' רסו
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהמצור דבש עמ' שכט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' כג
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תסה
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהרנת יצחק - פרק חלק עמ' כט, לה, לח, רכט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רח
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' שנד
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו'אור אברהם - רות עמ' קצד, שלט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיונועם אלימלך (תשסא) עמ' מא, ריח, תי
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחושרגא המאיר מועדים עמ' רמז, רפ, שא
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קיא, דברים עמ' קעט
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולה כו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' שכז, תנז
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקמב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכא
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' כה
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ל, צו
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר סב אות א, מאמר פה אות א, מאמר קמה אות א
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה, מהרש"אדרשות מהר"ם שיק עמ' רמח
ל ע"ב40 כל אדם לומד מתחלה כל התורה רק ששוכחעיני שמואל (ראבין) עמ' יג
ל ע"ב40 כשהולד במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהויחי עוד דף כ ע"ד
ל ע"ב40 כשהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיוהתרגשות הלב (תשסח) עמ' רכט
ל ע"ב40 כשהתינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורהאיתן האזרחי עמ' רפא, רעט
ל ע"ב40 כשהתינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו' וכיון שבא לאויר העולם משכחין אותה ממנועבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פד, רכה
ל ע"ב40 כשהתנוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו'מגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תמג
ל ע"ב40 לימוד המלאךנפש הרב עמ' מא, עב; דברי הרב עמ' רפט
ל ע"ב40 מלאך מלמד את העובר במעי אמו כל התורה כולהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רכ, רסד
ל ע"ב40 מלאך מלמד לו תורהדרש משה (פינטו) בראשית ח"א עמ' רסז
ל ע"ב40 מלאך מלמד תורה לכל עובר בהיותו ברחם אמומזקנים אתבונן עמ' יז
ל ע"ב40 מלמדים אותו כל התורהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קנה
ל ע"ב40 מלמדים אותו כל התורהס' הבוטח ח"ב עמ' רלט
ל ע"ב40 מלמדים אותו כל התורה כולהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רלח
ל ע"ב40 מלמדים אותן כה"תשומע תפלה ח"ב עמ' רעז
ל ע"ב40 מלמדים את האדם במעי אמועיונים במשלי עמ' קעט
ל ע"ב40 מלמדים את התינוק במעי אמו את כל התורה כולה, כיון שיצא לאויר העולם, בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו את כל התורהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שפז
ל ע"ב40 מלמדים העובר כהת"כ במעי אמוקריאה בקריה ח"ב עמ' קעד, רלה
ל ע"ב40 מלמדים לאדם בבטן אמו כל התורהביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק טז פסוק כו
ל ע"ב40 מלמדים לאדם כל התורהביאור הגר"א על משלי פרק טז פסוק כו
ל ע"ב40 מלמדין אותו את כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' יז הערה 98, תשל הערה 35
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ב
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשצח
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה ומשביעין אותו הוי צדיק ואל תהי רשע וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' ל, קכט
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קנח
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולהשערי הישיבה ח"ב עמ' ריא
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' כט, סה, רצד
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' ומשכחו וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 158, 239, 266, 337
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהאמרי נפתלי ח"א עמ' ק
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהטובך יביעו ח"א עמ' מט
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהרוח חיים (חיד"א) עמ' סב
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לה
ל ע"ב40 מלמדין את הולד במעי אמו את כל התורהבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 52
ל ע"ב40 מלמדין את העובר את כל התורה כולה וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' רסו
ל ע"ב40 מלמדין את העובר כל התורה כולהאור יחזקאל - דרכי העבודה עמ' רמא, רפג, שפג
ל ע"ב40 מלמדין את התינוק במעי אמושפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכא
ל ע"ב40 מלמדין את התינוק במעי אמו כל התורהנתיבות יצחק ח"ג עמ' שצ
ל ע"ב40 מלמדין הולד במעי אמו את כל התורהשערי אורה (מילר) ח"א עמ' ה
ל ע"ב40 מלמדין הולד במעי אמו את כל התורהשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רסט, קמג
ל ע"ב40 מלמדין התינוק במעי אמו כל התורהגנא דפלפלי עמ' רפו, שעו
ל ע"ב40 מלמדין לאדם כל התורה כולה במעי אמושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שכח
ל ע"ב40 מלאך מלמד לוולד כל התורה כולהבאר ראי (רוזן) מועדים סי' יב אות ג
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו לומד כל התורהיריעות שלמה (אוזאן) פ' חוקת דף פג ע"א
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלאך מלמד לו תורהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' מד
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדו מלאך את כל התורה וכו' בא המלאך וסטרו על פיו ומשכחו את תלמודועקבי אבירים (תשסה) עמ' שפ, שפז
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהבמי התורה עמ' כט
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהפתגמי אורייתא עמ' קכא
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רנח
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, ובעת שנולד בא מלאך וסטרו על פיולחמי תודה פתיחה דף ב ע"א, גוף הספר דף יח ע"א, נז ע"ב, סד ע"א, צה ע"ב, קל ע"א, קמט ע"ב, רכו ע"א
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח כל התורהשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קנ
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין כל התורה ומשבא לאוויר העולם בא מלאך ומשכה לו תלמודובהיֹת הבֹקר עמ' ז, תקמא
ל ע"ב40 עובר במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה, וכיון שבא לאויו העולם, בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולהחיים שיש בהם אבות עמ' שפג
ל ע"ב40 קודם יצירתו של אדם לומדים עמו כל התורהויגד יעקב עמ' תרצט
ל ע"ב40 קודם צאתו לעולם מלמדין אותו התורה כולהבינה לעתים (תשנד) דרוש ע עמ' תעד
ל ע"ב40 קולם הלידה מלמדין אותו כל התורה כולהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכח
ל ע"ב40 תינוק בבטן אמו מלמדים אותו כל התורה כולהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף לח ע"ד
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו יודע כה"ת כולהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' רנו
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו לומד תורה ומשכחהלהורות נתן ויקרא עמ' רמו
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלאך מלמדו כל התורהטוב דעת עמ' קסה
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' ב, תצט
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה כולהשעורי ופניני דעת עמ' קלו
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורהכרם יהושע (ולרשטיין) דף לד ע"ד
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורהפרדס מרדכי עמ' קלג
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ק, קצט
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כו'עשרה למאה סי' לא
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו ומשכחין ממנו כל התורה כולהבני יששכר ח"א דף קכה ע"ג, ח"ב דף קכט ע"ד
ל ע"ב40 תינוק במעי שהוא במעי אמו מלמדין אותו כל התורהויגד יעקב עמ' ע
ל ע"ב40 תינוק לומד במעי אמו כל התורהגנא דפלפלי עמ' שצז
ל ע"ב40 תינוק קודם שיצא לאויר העולם מלמדין לו כל התורהצמח צדיק (תשסז) עמ' תלז
ל ע"ב40 תינוק קודם שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה ואחר כך בא מלאך וסטרו על פיו ושכחותפארת צבי בראשית עמ' קצח
ל ע"ב40 תינוק קודם שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה ואחר כך בא מלאך וסטרו על פיו ושכחותפארת צבי במדבר עמ' קלד
ל ע"ב40 תינוק קודם שנולד מלמדין אותו כל התורה כולה ואחר כך בא מלאך וסטרו על פיו ושכחותפארת צבי בראשית עמ' תתקא
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים את הולד כל התורה כולהלב אביגדור עמ' מח
ל ע"ב40 לומד תורה במעי אמוהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' רכט
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'שארית מנחם ח"ד עמ' שסט, תפג
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'חידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר ג דף לה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צד ע"ב
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסתרו על פיודובר צדק עמ' 76
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם וכו' ואינו יוצא עד שמשביעים אותוכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קיא, רל
ל ע"ב42 כיון שבא לאויר העולם וכו' משכח לימודותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רנד
ל ע"ב42 כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קד
ל ע"ב42 כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך כו'מערכי לב (חזן) ח"ב דרוש קיט דף רנ ע"ד
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחושפתי חיים מועדים ח"ג עמ' ריא
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהעירין קדישין השלם עמ' רצד, תנב, תנג
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהדרכי התשובה עמ' נא
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהפאר יעקב ח"א עמ' תז, ח"ג עמ' רעא
ל ע"ב42 וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהטוב דעת עמ' יח
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רכג, ח"ב עמ' תסו
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכח כל התורהשמחת מרדכי (רוזנמן) פורים - מאמר ישועה מתוך הסתר, שבועות - מאמר כל השוכח דבר אחד מתלמודו
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכח הכלשרגא המאיר על התורה עמ' פז
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכחואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 26
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיואהבת חיים (דייטש) עמ' רכ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיובית ישי - דרשות עמ' צב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' לח
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיוגור אריה ויקרא פ"ח הערה 101, במדבר פי"ד הערה 86
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיומזקנים אתבונן עמ' קפ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו וכו'מכתב מאליהו ח"ד עמ' 282
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכח כל התורהעמודי השמים ח"ב דף א ע"ב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהתורת אביגדור ח"ב עמ' כט
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ונשכח ממנו הכלדרשות שמן רוקח עמ' תקנד
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיואור אלימלך עמ' צ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיובנין שלמה ח"ב (תשסז) עמ' עו
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיוגבורות ה' עמ' קיב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהבי חייא ח"ב עמ' כט {ע"י שכחת התורה מאבד שאר מעלות הרוחניות ולכן לא הוצרך לספר שכבר אין נר דלוק על ראשו; ביאור האלשיך תהלים קלט שאף ששכח את התורה הלימוד עדיין צפון בפנימיותו וע"י הלימוד בחייו מוציא אותו לגילוי}, קמח {עצם ביאתו לעוה"ז הגשמי מוריד את הנשמה בדרגה ובזה שוכח הכל, וסוטרו על פיו דוקא כי הפה הוא מקום מושב הנשמה}
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהתורת אביגדור ח"א עמ' קכא
ל ע"ב43 בצאתו לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואמרי חמד ח"ב דף ג ע"א
ל ע"ב43 בשעה שנולד האדם ניתן בו יצה"רפניני יחזקאל עמ' לו, רלא
ל ע"ב43 וכיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואור הצבי עמ' 93, 234
ל ע"ב43 וסוטרו על פיואהל משה (שיינרמן) פורים עמ' רכד
ל ע"ב43 יצה"ר נכנס באדם משננער לצאת ממעי אמובאר שרים פרשת יתרו דרוש ז אות ס
ל ע"ב43 כשהולד יוצא לאויר העולם נשכח ממנו כל התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רמ הערה 34
ל ע"ב43 כשננער לצאת כבר עומד עליו היצר הרעפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלב
ל ע"ב43 לפתח חטאת רובץלקוטי שיחות ח"ה עמ' 13
ל ע"ב43 מלאך מכה ומשכחו התורהעבודת הקודש (תשסד) עמ' קס
ל ע"ב43 מלאך סוטר על פיו של תינוק בשעה שיוצא לאויר העולםמי מרום ח"ו עמ' רז
ל ע"ב43 מלאך סוטרו על פיו ומשכחבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ג
ל ע"ב43 מלאך סטרו על פיו ושוכחכבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כה
ל ע"ב43 סוטרו על פיו, מהר"ל - הוא קבלת הדיבור המחברו אל הגשמיותאסופת מערכות בראשית ח"ב עמ' כד, שמות ח"א עמ' שסא, תכא, דברים עמ' שצ
ל ע"ב43 תינוק שנולד שוכח את תורתועצי חיים על התורה עמ' שפו
ל ע"ב44 אינו יוצא מבטן אמו עד שמשביעין אותו הוי צדיק ואל תהא רשעתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קסד
ל ע"ב44 אינו יוצא ממעי אמו עד שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי' רשערנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רג
ל ע"ב44 אינו יוצא עד שמשביעין אותומכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' רנא
ל ע"ב44 בשעת יציאתו משביעין את האדם תהי צדיק ואל תהי רשעשפת אמת (רייז) סוכות עמ' יב
ל ע"ב44 ה' משביע את הנשמה קודם בואה לעוה"זרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' פג
ל ע"ב44 בשעה שהולד יוצא לאויר העולם משביעין אותוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קסא
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד משביעים אותו שנאמר כי לך תכרע כל ברךאור הצבי עמ' 120, 289
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותותורת אליהו עמ' שעט
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' פג, קצג
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו' תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קפו
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותודרשות אל עמי דרוש כה
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותוילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו שנאמר כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשוןשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות צה, קכב
ל ע"ב44 ואינו יוצא עד שמשביעין אותוישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב
ל ע"ב44 כי לי תכרע כל ברך וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' רז
ל ע"ב44 כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשוןקריאה בקריה ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' קעד
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' תסג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתב
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהימי דוד (תשסז) עמ' קעג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהמבשרת ציון ח"ד עמ' מד
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהעלי שור ח"א עמ' רחצ
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהערבי נחל (תשסד) עמ' רצג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' פט
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה וכו'ויחי עוד דף לח ע"ג
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה וכו' תשבע כל לשון זה יום הלידה וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' כז
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה תשבע כל לשון זה יום הלידהחדרי בטן פרשת כי תבא אות מב
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהאור הצבי עמ' 159
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיב התשובה עמ' מו הערה 149, נז הערה 79
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיבות עולם ח"א עמ' כח
ל ע"ב45 כי לי תכרע וכו' זה יום המיתהחומת אנך ישעיהו פרק מה
ל ע"ב45 לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' רפה
ל ע"ב45 זה יום המיתהראש דוד (תשמו) עמ' רלח ע"א, תרז ע"א
ל ע"ב46 תשבע כל לשון זה יום הלידהמדבר יהודה (תשסב) עמ' שנג
ל ע"ב47 אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה - ומה היא השבועהאור הצבי עמ' 121
ל ע"ב47 השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שסה, פניני חסידות ויצא ג, מטות יח
ל ע"ב47 ולא נשבע למרמה וכו' משביעין את האדם בעת לדתו וכו'לבית יעקב דרוש יח
ל ע"ב47 ומה היא השבועה וכו' שהקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה היאדעת חיים עמ' נז
ל ע"ב47 ומה היא השבועה וכו' תהי צדיק ואל תהי רשעתהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנ
ל ע"ב47 מה היא השבועה שמשביעיןראש דוד (תשמו) עמ' תקו ע"ב
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמב ד"ה ואמר
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' קיד, קטז
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו וכו' והוי יודע שהקב"ה טהור וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' סד, סב
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלב דוד (תשסט) עמ' מח
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעפאר יעקב ח"א עמ' כ
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסז
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעזאת זכרון (תשנב) אות א, סג, קיג, קמג
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף כד ע"ד, נד ע"ב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבאמונה שלמה עמ' תצא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קנה
ל ע"ב47 מה היא השבועה שמשביעין אותו וכו' ואפי' כל העולם כולו וכו'הר המוריה עמ' קסג
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיקעלי שור ח"ב עמ' תרפד
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס אמונת אברהם עמ' נו
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמכתב מאליהו ח"ב עמ' 156, ח"ג עמ' 81
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשערב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קסב
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רנא
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"א עמ' תמג
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור הצבי עמ' 60
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רא
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאיש צעיר דף ז ע"ב
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלבני ישראל (הישן) דרוש ו
ל ע"ב47 משביעים את האדם תהיי צדיק ולא רשעדרך ה' השלם עמ' צ - עיונים
ל ע"ב47 משביעין אותו שיהיה צדיקבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 660
ל ע"ב47 משביעים לוולד במעי אמוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכ ע"א
ל ע"ב47 משביעין אדם ביום הלידה נשמה שנתתי בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממךנועם המוסר עמ' קמ
ל ע"ב47 משביעין אותה תהי צדיק ואל תהי רשעמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכד
ל ע"ב47 משביעין אותו אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעערבי נחל (תשסד) עמ' סג, קנד, ריב, שה, תתשצו
ל ע"ב47 משביעין אותו הוי צדיק ואל תהי רשעאור השמש (תשסח) עמ' יד
ל ע"ב47 משביעין אותו הוי צדיק וכו'דרשות שמן רוקח עמ' רעב, שסו
ל ע"ב47 משביעין אותו וכו' הוי צדיק ואל תהיה רשעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' לט
ל ע"ב47 משביעין אותו כו' ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעתורת מנחם חלק לב עמ' 341
ל ע"ב47 משביעין אותו לקיים התורהחכמת התורה ויצא עמ' רפה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקבארות המים (תשסט) עמ' רב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקגנת אגוז (תשעב) אות תקל
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקהדרת אליהו דרוש ח סי' ד ד"ה ובזה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' צא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם - מגילת אסתר עמ' פט, צג
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם - תשובה עמ' קיז, ר, רנט
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם בראשית עמ' רסא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם ברכות עמ' שפד
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור אברהם דברים עמ' שיא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעואני תמיד עמך עמ' תכז
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעויגד יעקב עמ' תכד, תרלו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' כב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' סא, סג, קיג, קכב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמצור דבש עמ' כט
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמראה יחזקאל (תשסד) עמ' תיג, תיח
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענועם אלימלך (תשסא) עמ' צד, ריז
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעפרדס המלך (תשסט) אות תקלג
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פז, קצו, רכא, רנט
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש - ימים נוראים עמ' פ
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכב
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רמא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם ח"ה עמ' 212, 246, חי"ג עמ' 53, חט"ו עמ' 228, חט"ז עמ' 323, חי"ח עמ' 261, ח"כ עמ' 110
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם חכ"ט עמ' 259
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם חל"ו עמ' 24, 320, חל"ז עמ' 51
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעתורת מנחם חנ"א עמ' 383, חנ"ב עמ' 299
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולםקרן לדוד בראשית עמ' רצט, ויקרא-במדבר עמ' תכד, דברים עמ' רד
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעהתרגשות הלב (תשסח) עמ' קנח
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תעה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' שטו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ה ע"א
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבארות המים (תשסב) עמ' פג
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מא
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' שיז
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשערנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמזקנים אתבונן עמ' צו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 155, 38, ח"ג עמ' 764
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'עירין קדישין השלם עמ' שמה
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 195, 220, 303
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 196
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק וכו'תורת מנחם חמ"ה עמ' 73, חמ"ו עמ' 403,109
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקדעת שבת עמ' רל
ל ע"ב47 משביעין אותוכלי יקר (תשמח) עמ' תקעב
ל ע"ב47 משביעין את האדם ואומרים לו הוי יודע שהקב"ה טהור ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטבפנים יפות על תהלים עמ' תסה
ל ע"ב47 משביעין את האדם קודם צאתו לעולם שיקיים את התורהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קטו
ל ע"ב47 משביעין את האדם תהי צדיקנטריקן (תשעד) עמ' קטז
ל ע"ב47 משביעין את הוולד תהי צדיק ואל תהי רשעלהורות נתן ויקרא עמ' קכה
ל ע"ב47 משביעין את הולד במעי אמוברכת ה' - סמיכת חכמים דף מז ע"ג, מח ע"ג
ל ע"ב47 משביעין את התינוק שאפילו אומרים צדיק וכו'אור יחזקאל - מדות עמ' רצז
ל ע"ב47 משביעין האדם קודם צאתו לאויר עולם הזה שיהי' צדיק ולא רשע כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ס, רפז, שכח
ל ע"ב47 משביעין הנשמה קודם שיצאה לעולםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סח
ל ע"ב47 משביעין לאדם אפילו אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשעלחם רב על סדור התפילה אות ב' קמה
ל ע"ב47 משביעין לולדדבש לפי מע' נ אות כט
ל ע"ב47 ומשביעין אותו שיהיה צדיקנתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' תפז
ל ע"ב47 משביעין אותו כו' ומלמדין אותו כה"ת וכשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו ע"פאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רטז, שטז
ל ע"ב47 משביעין אותו וכו'הגיד מרדכי דרוש ח
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהא צדיק ואל תהא רשעדרשות שבט הלוי ח"א עמ' עה
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיקבינת משה (תשסב) עמ' צ
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיקס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קעד
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תשנו
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור תורה השלם (מזריטש) סי' קו, שיד
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תשנו
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' פד, צג
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהיה צדיק ואל תהי רשעמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' סט, אור תורה סי' שיד
ל ע"ב47 משביעין אותו לקיים כל התורהחכמת התורה תזריע עמ' מח
ל ע"ב48 אם כל העולם אומר שאתה צדיק תהיה בעיניך כרשעאמרי יחזקאל עמ' ח
ל ע"ב48 אם כל העולם אומרים עליך צדיק אתה יהיה בעיניך כרשעדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' רכט
ל ע"ב48 אפי' הקב"ה אומר לך צדיק אתהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנג
ל ע"ב48 אפי' יאמרו לך כל העולם צדיק אתה תהי' בעיניך רשעשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' נד
ל ע"ב48 אפי' כה"ע אומרים עליך צדיק וכו'אוהב ישראל דף שא ע"ב
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' שס
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' לג
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשענר ישראל חלק ג דף נו, קמח
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יא
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק תהא בעיניך רשעיגל יעקב (תשנג) נח אות כ
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו א"ל צדיק אתה היה בעיניך כרשעדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' לה, מד
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פז, רו
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעתורת מנחם חנ"ב עמ' 259, 299, חנ"ג עמ' 122
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' ל
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' לב
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים לפניך צדיק אתה היה בעיניך כרשעפרדס מרדכי עמ' יט
ל ע"ב48 אפי' כל העולם כולו אומרים צדיק אתה וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יב, דברים עמ' צט
ל ע"ב48 אפילו כה"ע אומרים לך צדיק היה בעיניך כרשעאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קסא ע"א
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומר לך צדיק היה בעיניך כרשעמנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה מצאנו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומר צדיק אתהמנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ו ע"ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לו צדיק אתה היה בעינעך כרשעשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' רכח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיקבית שלום מרדכי עמ' קיז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעכד הקמח (מישור) עמ' קעו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תצא ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעשיחות ר' ראובן עמ' מו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך וכו'אמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתהתאומי צביה עמ' קצח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעשערי תשובה שער ג אות קצב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשעבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קמד
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק הי' בעיניך כרשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בא עמ' קז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק היה בעיניך כרשעקומץ המנחה (צונץ) דרוש קפא אות ו, דרוש רא אות א
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק תהא בעיניך כרשעזקן אהרן (פריד) עמ' עה
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים צדיק אתה תהא בעיניך כרשעצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' נד, תשכו
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים צדיק אתה תהיה בעיניך כרשעבית יעקב (תשסא) עמ' לב, מ, רמ, מא, צה, רי
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים שאתה צדיק יהיה נחשב כרשעתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקע
ל ע"ב48 אפילו כל העולם וכו' הוי בעיניך כרשעאור יחזקאל - מכתבים עמ' רמח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם יאמרו שאתה צדיק היה בעיניך כרשעמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קיד
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו א"ל צדיק אתה הי' בעיניך כרשעאור ישראל (תרס) דף מג ע"ב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קסד
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעדרשות אל עמי דרוש יז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' לב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תסט
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלה, שער שכחה עמ' קיז {ולעולם ידמה בעיניו כאילו הוא ריק ממצוות ומלא עבירות וכו'}
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' עב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' קצז, ליקוטים - שער הענוה סי' ח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'תורת מנחם חלק מ עמ' 355
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק היה בעיניך כרשעאמרי אש (טאוב) עמ' תסג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לן צדיק אתה היה בעיניך כרשעואני תמיד עמך עמ' שלט
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך רשעבמי התורה עמ' שלח
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה וכו'מרפא לשון עמ' רנה
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעינך כרשעתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' קיב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשעאמרי צדיקים (תשסה) עמ' מ, נה
ל ע"ב48 הוה צדיק ואל תהא רשעאור יהל ח"א עמ' א
ל ע"ב48 ואפי' העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאור ישראל סי' ל חלק ג
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'כוכבי אור (תשלד) עמ' מז
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רצז-דש, שה-שיט, שכא
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעאור ישרים (תשסב) עמ' קנו
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שנז
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעשמועת יצחק - חז"ל אות נו
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשענטע שורק פרשת נשא
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעויגד יעקב עמ' קמו
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעדרשות באר יצחק עמ' ל
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשעאור הצבי עמ' 91
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים צדיק אתהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' מט, תה
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך ברשעצמח דוד (סקאליע) עמ' תכו
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' אלף קח
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעלהורות נתן ויקרא עמ' קכז
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעתהלה לדוד (והרמן) פרק קיב פסוק ח הערה לא, פרק קיט פסוק ל הערה נ
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'קח
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים שאתה צדיק הוי בעיניך כרשענתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קעה, רה, רח
ל ע"ב48 כל העולם אומרים צדיק אתה היה בעיניך כרשעצדקת הצדיק סי' קלט, דובר צדק עמ' 33
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעדברים אחדים (תשמו) עמ' קמו
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעדרשות מהר"ם שיק עמ' תרעז, תרפח
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקצו
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קמה
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעצלח רכב עמ' שמה
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעשמחת הנפש עמ' צא
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' רמט, רנד
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' ד
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפט
ל ע"ב48 תהי צדיק ואל תהי רשעכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקרא עמ' קעז
ל ע"ב48 תהי צדיק ולא רשעמכמני עוזיאל עמ' קפג, קצ
ל ע"ב48 תהי צדיק ולא תהי רשעמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רלד
ל ע"ב49 אתה היה בעיניך כרשעאור אלימלך עמ' קיז, קסב
ל ע"ב49 ה' טהור ומשרתיו טהורים - נשמה שנתן בך טהורהטללי אורות עמ' קלח
ל ע"ב49 הוי בעיניך כרשעחקל יצחק (תשסג) עמ' שצ
ל ע"ב49 הוי יודע שהקב"ה טהור וכו'הגיוני עוזיאל ח"א הקדמה עמ' ג, וגוף הספר עמ' 11
ל ע"ב49 הוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםחכמת התורה קדושים עמ' צה
ל ע"ב49 היה בעיניך כרשעאור השמש (תשסח) עמ' קד
ל ע"ב49 היה בעיניך כרשעילקוט אוהב ישראל עמ' סג, קג
ל ע"ב49 היה בעיניך כרשעלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רעט
ל ע"ב49 הקב"ה טהורדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכה
ל ע"ב49 הקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ל*
ל ע"ב49 הקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורהמי מרום חי"ג עמ' לג
ל ע"ב49 הקב"ה טהור ונשמה שנתן בך טהורהקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תסו
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה היאבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפז
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קפ
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים וכו'מנחת יואל עמ' קסד
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהורילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קפט
ל ע"ב49 ונשמה שנתן בך טהורה אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הרי הוא נוטלה ממךצמח דוד (סקאליע) עמ' פז
ל ע"ב49 חיבור הנשמה עם הגוףדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' נז
ל ע"ב49 יחזיק עצמו רשערנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קכג
ל ע"ב49 נשמה שבך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטבמי מרום ח"י עמ' פ
ל ע"ב49 נשמה שנתן בך טהורה היא וכו' משל לכהן וכו'ברית שלום (תעח) דף סה ע"ב, קלג ע"ג
ל ע"ב49 נשמה שנתן בך טהורה היא וכו' משל לכהן וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתנד
ל ע"ב49 נשמה שנתן לך טהורהאור חדש על ציון דף נח ע"ב
ל ע"ב49 נשמה שנתתי בך טהורה היאשמן ראש - ימים נוראים עמ' תס
ל ע"ב49 תהיה בעיניך כרשעחכמת התורה ויגש עמ' שט, שיא
ל ע"ב49 תהיה בעיניך כרשעחכמת התורה ויצא עמ' רנ
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קס
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרהקריאה בקריה ח"א עמ' קטז, ח"ב עמ' קעד
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הרי הוא נוטלה ממךתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' תטו
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממךקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רעז
ל ע"ב50 אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו וכו'צלח רכב עמ' שפו
ל ע"ב51 הנשמה נקראת תרומהלהורות נתן ויקרא עמ' קכח
ל ע"ב51 משל לאחד שהפקידו אצלו תרומהחכמת התורה בראשית עמ' תקו
ל ע"ב51 משל לכהן שנתן תרומה לע"ה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת וראש חדש דף יב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף ר ע"ד
ל ע"ב רש"י - אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה, שקיים שבועתו לשמור התורה וכו'קדושת יצחק עמ' קמ
ל ע"ב רש"י - בלילה הנשמה אינו רוצה לחזור לגוףאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תריב
לא ע"א01 אתה גוזי וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 224
לא ע"א03 העובר במעי אמו מונח כאגוז בספל מים כל סביביוזרע קודש - מועדים עמ' קלח
לא ע"א05 ת"ר ג' חדשים הראשונים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קצח
לא ע"א05 ת"ר שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעיים ולד דר וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תז
לא ע"א06 ג' חדשים הראשונים הולד דר במדור התחתוןחכמת התורה בראשית עמ' כב
לא ע"א06 ג' חדשים הראשונים וכו' וכו'אפיקי ים עמ' תרד
לא ע"א06 ג' חדשים ראשונים הולד דר וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קמג
לא ע"א06 ג' חדשים ראשונים ולד דר במדור התחתון וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תרצו
לא ע"א06 הולד בג' חדשים ראשונים במדור התחתון וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' סט
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתוןאש דת (אסאד) עמ' ריב
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתוןנצח ישראל (הרטמן) עמ' שסה הערה 75
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תמח
לא ע"א06 שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור תחתון וכו'אוצרות חיים - עבודת ה' עמ' י
לא ע"א06 שלשה חדשים ראשונים הוולד דר במדור התחתון וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דף קכב ע"ד
לא ע"א06 שלשה חדשים ראשונים ולד דר במדור התחתון וכו', ערל"נ דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רפג, רחצ
לא ע"א06 שלשה חודשים ראשונים במדור התחתוןחכמת התורה נח עמ' ריז
לא ע"א07 ג' מדורים באשהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' תב
לא ע"א08 כיוון שהגיע זמנו של ולד לצאת מתהפך ויוצאאודה ה' דף יח ע"ב
לא ע"א08 כיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצאיגל יעקב (תשנג) וירא אות נח
לא ע"א09 דולד אתהפוכי אתהפוךחכמת התורה תולדות עמ' עא, קעז, קפח, קצט, רמה, רסו, רסז, תרנא, תרסב
לא ע"א10 והיינו דתנן חבלי של נקבה מרובין משל זכרהר המוריה עמ' קסז
לא ע"א10 חבלי לידה של נקבה מרובין משל זכרצמח דוד (סקאליע) עמ' עז
לא ע"א10 חבלי נקבההשיר והשבח ח"א עמ' עח
לא ע"א10 חבלי נקיבה מרובין משל זכרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' פט, קטז
לא ע"א10 חבלי נקבה מרוביןדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לט פסוק כט
לא ע"א14 זכר פניו למטה ונקבה פני השליא למעלהלחמי תודה פתיחה דף י ע"א
לא ע"א14 נולד פניו למטהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק לט פסוק כט
לא ע"א16 ג' חדשים הראשונים ת"ה קשה לולדתורת יחיאל בראשית עמ' שכה
לא ע"א16 שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 231
לא ע"א16 שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד אמצעיים קשה לאשה ויסר לולד וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תח
לא ע"א16 שלשה חדשים ראשונים תשמיש קשה לאשה ולולד וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע אות סט, קכב
לא ע"א17 אמצעיים קשה לאשה ויפה לולדרנת יצחק משלי עמ' קכו
לא ע"א18 בג' חדשים אחרונים התשמיש יפה לולדשם יחזקאל עמ' רמד
לא ע"א18 ג' חדשים אחרונים יפה לאשה וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"ד
לא ע"א18 ג' חדשים אחרונים יפה לאשה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלח
לא ע"א18 יפה לולדחכמת התורה וישלח עמ' תקנד
לא ע"א18 שלשה חדשים אחרונים תשמיש יפה לולד כדי שיצא מלובן ומזורזנחמד ונעים (תשסח) וישלח ד"ה ונ"ל כוונתו
לא ע"א20 המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רפז
לא ע"א20 המשמש מטתו ליל תשעיםמאמר הגאולה פ' סט
לא ע"א20 שומר פתאים ה'מבשרת ציון ח"ג עמ' פד
לא ע"א21 אביו ואמו מורישים חלק ה"גוף" לצאצאיהםחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תפו
לא ע"א21 אביו וכו' ממנו עצמותלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1067
לא ע"א21 אביו מזריע את העצמותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בשלח ב
לא ע"א21 אביו מזריע בו לובןאור הצבי עמ' 251
לא ע"א21 אביו מזריע הלובןאמרי נועם (מועדים) סי' ה ליום ב דפסח, סי' ח, י, לעיו"כ
לא ע"א21 אביו מזריע הלובןהמאור הגדול (גר"א) עמ' לג
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודםישראל קדושים עמ' 127, דברי חלומות סי' א (עמ' 181), צדקת הצדיק סי' רכה, לקוטי מאמרים עמ' 80, 159, 221, דובר צדק עמ' 35, 43, 132, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 69 (סי' עח), 25 (סי' יד)
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערותפאר יעקב ח"א עמ' של
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודםפרי צדיק ויחי אות טז
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 59
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן שממנו וכו' אמו מזרעת אודם שממנו וכו' ושחור שבעיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שמז
לא ע"א21 אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 67
לא ע"א21 אביו מזריע לובן ממנו נעשים עצמות ושינים וצפרנים, אמו מזרעת אודם, ממנו נעשים בשר וגידיםיסוד האמונה (תשסז) קונטרסים לחכמת אמת אות קצח
לא ע"א21 אביו מזריע לובן שבעיניםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וישב לא
לא ע"א21 אביו ממנו עצמות וגידיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו, שצז, שצט
לא ע"א21 אדם ואשתו שותפים להקב"הפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רנט
לא ע"א21 אדם ואשתו שותפים להקב"הפי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא) עמ' רסח
לא ע"א21 או"א שותפים וכו' זה באודם וזה בלובןפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנג
לא ע"א21 איש מזריע לובן וכו'טוב טעם בראשית עמ' קלד
לא ע"א21 איש מזריע לובן שבו, אשה אודםקל"ח פתחי חכמה פ' סג, קכה
לא ע"א21 איש מזריע לובן שבו, אשה מזרעת אודם שבו, והקב"ה נופח בו נשמהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלח הערה 2
לא ע"א21 בניו הם מן הגוף של האדםנתיבות עולם ח"א עמ' מט
לא ע"א21 ג' שותפים באדםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' כה
לא ע"א21 ג' שותפים באדםברכת דוד עמ' קיז
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמוזקן אהרן (פריד) עמ' קס
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמולהורות נתן ויקרא עמ' רכז
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' שכו
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו, אביו מזריע הלובן שבו וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ל לעיו"כ, אות י בנוסח הקפות לשמח"ת
לא ע"א21 ג' שותפים באדם הקב"ה ואביו ואמושים שלום עמ' קמד
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו'אפיקי ים עמ' תרה
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרלב
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו' שלא כמדת הקב"ה מדת בו"דמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ד
לא ע"א21 ג' שותפים באדם וכו'למחר אעתיר עמ' פו
לא ע"א21 ג' שותפים באדםאמרי מאיר (מאירי) חגי פ"ב פסוק יא-יד
לא ע"א21 ג' שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמודרשות שמן רוקח עמ' תפג
לא ע"א21 ג' שותפים יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וגו'כד הקמח (תשנו) עמ' צא
לא ע"א21 ג' שותפין באדם ה' אביו ואמומי מרום ח"ח עמ' סה, ח"ט עמ' רמ, ח"י עמ' פט, חי"ג עמ' קמז
לא ע"א21 ג' שותפין באדם ה' אביו ואמומן הבאר עמ' 107
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רלז, רלח
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוויגד יעקב עמ' שפז
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוחכמת התורה קדושים עמ' נד
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' סו, רס, ת
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוצפנת פענח (תשסו) עמ' תו
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמותפארת צבי ויקרא עמ' רסג, רעב
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה אביו ואמופרדס מרדכי עמ' ח
לא ע"א21 ג' שותפין באדם הקב"ה כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רנב
לא ע"א21 ג' שותפין באדם וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קלג ע"ד
לא ע"א21 ג' שותפין באדם וכו' אביו מזריע הלובן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קסה, קפא, רא
לא ע"א21 ג' שותפין באדם וכו'חדרי בטן פרשת ויקהל פקודי אות ג
לא ע"א21 ג' שותפין בולדגור אריה בראשית פ"ו הערה 93, פמ"ו אות ו, שמות פכ"ה אות ד
לא ע"א21 ג' שותפין הן באדם הקב"ה ואביו ואמודעת תורה שמות עמ' ו
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמוראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות יב, קדושה פרק טז אות נד, ענוה פרק ה אות ב
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמועצי חיים על התורה עמ' תכ
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוצלח רכב עמ' קח
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמושרגא המאיר על התורה עמ' רצז
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמותהלה לדוד (והרמן) פרק ו פסוק ג הערה ד, פרק לה פסוק י הערה א, פרק לח פסוק ד הערה ב, פרק נא פסוק י הערה ד
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שצו, ת
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקד
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
לא ע"א21 האב והאם הם סבה חמרית לבןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרמז הערה 54
לא ע"א21 האב מזכה לבנואור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנט
לא ע"א21 האב מזריע הלובן ממנו המוח שבעצמות וכו'אור הצבי עמ' 129
לא ע"א21 האב מזריע הלובן שממו עצמות וגידיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' תקמו
לא ע"א21 האב נותן באדם ה' דבריםגור אריה במדבר פי"ב אות ט
לא ע"א21 האב נותן לבנו גידין צפרנים עצמות מוח שבראש ולובן שבעיןתפארת ישראל (הרטמן) עמ' פג הערה 96
לא ע"א21 י' דברים מן האב ואםכלי יקר (תשמח) עמ' רפב
לא ע"א21 באדם שני דברים, הגוף מלידה והנשמה חלק נכבד חלק הקב"החוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסח
לא ע"א21 הגוף מן האבדרך חיים (תשלה) עמ' תנב
לא ע"א21 שלושה שותפים באדם אביו ואמו והקב"האור הצבי עמ' 294
לא ע"א21 שלושה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמוגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' לו ע"א
לא ע"א21 שלושה שותפים באדםאודה ה' דף ט ע"א
לא ע"א21 שלושה שותפים יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' פו, קסה, קעה
לא ע"א21 שלושה שותפין באדםתורת אליהו עמ' סט, תכו
לא ע"א21 שלושה שותפין באדם וכו'חמודי צבי בראשית עמ' עדר, רעו
לא ע"א21 שלושה שותפין באדםלבית יעקב דרוש טז
לא ע"א21 שלושה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'לקט אמרי קודש - ויקרא עמ' סז, מועדים עמ' קו
לא ע"א21 שלושה שותפין יש באדם וכו'בית אלהים שער ב עמ' קמא
לא ע"א21 שלושה שותפין יש באדם וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שז
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' לד
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםהשיר והשבח ח"א עמ' עא
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רנד
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קפא
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רכז
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם אביו ואמו והקב"השמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קעט
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם אביו ואמו והקב"החומת אנך תזריע אות ד
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם הקב"ה אב ואם וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות נא
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו וכו' אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשרבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' מב
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמופרדס מנחם עמ' מה
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם והגוף הוא חלק מאב ואם והנשמה מהקב"הדבר צבי - קדושת השבת עמ' סט
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף א ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו' אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קי, קלב, קצז, שיג, ח"ב עמ' נד, ח"ד עמ' קנב
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו' הקב"ה נותן וכו'באר שרים במדבר פ' שלח דרוש א אות ג עמ' קסג {לכן הרהורי עבירה קשים מעבירה, כי הם פוגמים בחלקו של הקב"ה}
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם וכו' הקב"ה נותן נשמהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שיח
לא ע"א21 שלשה שותפים באדםעמודי השמים ח"ב דף ג ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יט, תע
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' עא
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמוחיי שלמה עמ' קנה
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קל, קסט, רג, רלג, רלט, רמ, רמט
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' לח, רנ
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדם הקב"ה ואביו ואמוברית אברם עמ' תלט
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםקול ששון (גולדברג) אות מז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםביאור הגר"א על משלי פרק א פסוק ח, פרק יד פסוק יח, פרק כ פסוק יב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שעט
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםגנא דפלפלי עמ' קצג
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםחכמת התורה לך לך עמ' תקע
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםחכמת התורה קדושים עמ' רנז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםמצווה ועושה ח"ב עמ' קמד
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קסה, ח"ב עמ' קפח
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם אביו ואמו והקב"ההמאור הגדול (גר"א) עמ' עו, תעו
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמודגל מחנה יהודה עמ' קכב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמועירין קדישין השלם עמ' קעז, תעז, תקמט
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סו, ויקרא-במדבר עמ' של
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' קסח, רפ
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות קצח, רפט, שסה, שפב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות ד, נט, קא, קסח, קפז, ריא, ריב, רסה, רסח, רסט, שב
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קצז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כג
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםחכמת התורה נח עמ' קנג, שלז, שפו
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםטוב טעם ויקרא עמ' ס
לא ע"א21 שלשה שותפין באדםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' נ
לא ע"א21 שלשה שותפין הם באדםדרשות מהר"ם בנעט עמ' רכו
לא ע"א21 שלשה שותפין הם באדםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסח
לא ע"א21 שלשה שותפין וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 155
לא ע"א21 שלשה שותפין וכו' עור ובשר ודם ושער ושחור שבעין וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות קנט בהגה"ה, שער האותיות אות א ס"ק ד, אות ק ס"ק תט, תל
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שסו
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדםוזאת התורה עמ' קמח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדםשם יחזקאל עמ' קב, קיח, רעא
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם אביו ואמו והקב"השערי תשובה שער א אות יג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמואמרי קדוש (תשסא) עמ' יא, יב בהערה
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמובאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 131
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמובי חייא ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' קמא
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'לחמי תודה דף קיב ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה אביו ואמוכתנות אור עמ' יב
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמואגרת הטיול (תשעה) עמ' שכד
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמונועם אלימלך (תשסא) עמ' שנד
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמופאר יעקב ח"א עמ' כ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמותהלות ישראל (מג'לד) עמ' סא, קלז
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פז ע"ג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וכו'של"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות טו
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו'של"ה (תשנז) פרשת בראשית אות יד, משפטים אות כד, קדושים אות לג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמהס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תפח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לה עמ' רכח, דרוש לט עמ' רמח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמואביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלא
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוילקוט דברי חכמים בראשית סי' מז, נ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוכד הקמח (מישור) עמ' רכ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמושערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמופרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שסט {לכך תקנו להדליק בשבת שתי נרות זכור ושמור כנגד אדם וחוה שאז הוא התיקון של חלק אב ואם שלא היה בקדושה}
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם וכו'בינת משה (תשסב) עמ' צו
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם וכו' מניח לפניהםמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' ריח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם וכו'פחד יצחק - יום הכפורים מאמר לב
לא ע"א21 שלשה שותפין כו' אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וכו' אמו מזרעת אודם שממנו וכו' בשר וגידין וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף יג ע"א, יג ע"ג-ע"ד, כא ע"א, צה ע"א, קסה ע"ג, רלא ע"ג, רנד ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפיןכתבי רבנו בחיי עמ' רז
לא ע"א21 שלשה שותפיןמשנת חיים שמות עמ' ר
לא ע"א21 ת"ר ג' שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' צה
לא ע"א21 ת"ר שלשה שותפין באדםכרם חמד (תשסו) עמ' לא
לא ע"א21 תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמודרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קמד
לא ע"א22 אדום מן האם וכו'דרך מצותיך (חב"ד) דף סז ע"א
לא ע"א22 אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשרמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' טו
לא ע"א22 אשה מזרעת אודם שממנו בשראור התורה (צמח צדק) דברים ח"ה עמ' א'תתקצב
לא ע"א22 אשה מזרעת אודם שממנו עור ובשרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תכג הערה 15
לא ע"א22 בשר הולד בא מן האםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צז
לא ע"א22 האם נותנת דם ובשרגור אריה בראשית פל"ה אות ו
לא ע"א22 האם נותנת דם ובשרתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שנא הערה 18
לא ע"א22 האם נותנת לולד דם ובשראור חדש (הרטמן) פ"ה אות 509
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו וכו' נשמהס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' צג
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו נשמה וכו'קדושת עינים (תשעא) פרק א אות י
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו נשמה כו' וראיית העיןדרך מצותיך (חב"ד) דף ג ע"א
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו ראיית העיןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קסח
לא ע"א22 הקב"ה נותן בו רוח ונשמה כו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 91
לא ע"א22 והקב"ה נותן בו רוח ונשמהשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רי, שער האותיות אות ק ס"ק תט
לא ע"א22 והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיב
לא ע"א22 אמו מזרעת אודםדרך חיים (תשלה) עמ' רלט
לא ע"א22 וה' זורק בו נשמהראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות נו
לא ע"א23 וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקב"ה נוטל חלקושל"ה (תשנז) - מס' חולין אות עו
לא ע"א23 כיון שהגיע זמנו ליפטר נוטל חלקו ומניח חלק אביו ואמומנחת אליהו (תשנט) עמ' עד בהגה
לא ע"א25 עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תי
לא ע"א29 אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תיא
לא ע"א32 צבע נותן סמנין ליורה וכלן עולין לצבע אחדקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"ג
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת ביקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקסו {חלות חמץ בתודה הוא לרמז שגם הצרה שהיה בה מתחילה הוא לטובה}
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי במה הכתוב מדבר בשני ב"א שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לא' מהם וכו'דברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קמט
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי במה הכתוב מדבר בשני בנ"א שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף וכו'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' קא
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי במה הכתוב מדבר וכו'ימי דוד (תשסז) עמ' ח
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי וכו' במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורהתפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"א דף ט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יא דף סג ע"א
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי וכו' בשני בני אדם שיצאו לסחורה וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' ש
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי וכו' לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קעח, שער האותיות אות ק ס"ק תיב
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי משל לאדם א' שהיה רוצה לילך בספינה וכו'אודה ה' דף כא ע"א
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי משל לשנים שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד וכו' טבעה ספינתוצפנת פענח (תשסו) עמ' עד
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת וכו' בשני בני אדם שיצאו לסחורהדובר שלום (תשסג) אות סח
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן מד
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בישער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' סג, ח"ב עמ' רעח
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בישמחת יוסף עמ' מב
לא ע"א33 אודך כי אנפת בי משל לשנים שרצו להפליג בספינה, ואחד ישב לו קוץ ברגליו וכו' ואח"כ שמע שטבע הספינה בים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' פט
לא ע"א33 מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וגו' לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירוחמודי צבי שמות עמ' ה
לא ע"א33 מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו' לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבחאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' פ
לא ע"א33 מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו' התחיל מודה ומשבח וכו'בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תמו
לא ע"א34 ב' בנ"א שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהם שמע שטבעה ספינתו ביםויגד יעקב עמ' כד, פו, שא, תקנ
לא ע"א34 בב' בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לא' מהן וכו'בית אלהים שער ב עמ' קכו
לא ע"א34 בשני בנ"א שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרףמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כז
לא ע"א34 בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ ברגלו וכו'עשרה למאה סי' מ
לא ע"א34 בשני בני אדם שיצאו לסחורהס' העיקרים (מישור) עמ' תקטז
לא ע"א34 ישב לו קוץ ברגל ולא יכל לבא לספינה, ונטבעה הספינה אח"כנטריקן (תשעד) עמ' קלט
לא ע"א34 ישב לו קוץ וכו' שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבחתהלה לדוד (והרמן) פרק מז פסוק ו הערה ח
לא ע"א34 מעשה באדם אחד שהלך לספינה וכו' לימים שמע שהספינה נטבעה ושמחמנחת ישראל עמ' רג
לא ע"א34 משל לשני בנ"א שהלכו לעבור בספינה האחד ישב לו קוץ ברגלו וכו' כי היתה זאת כדי להחיותואורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע
לא ע"א34 משל לשני בנ"א שיצאו לסחורה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' פב
לא ע"א34 משל לשנים שרצו להפליג בספינהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' שטז
לא ע"א34 נזדמנה לו קוץ ברגלושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקמ
לא ע"א34 רעות שבאות על האדם, שיוצאת מהם ברכהדרך ה' השלם עמ' קיג
לא ע"א34 רצה לילך בספינה וישב לו קוץ וטבעהמשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רנח
לא ע"א34 שני בני אדם שיצאו לסחורהאמרי אש (טאוב) עמ' קנה, תעח
לא ע"א34 שני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תיב
לא ע"א34 שני בני אדם שיצאו לסחורהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קכו
לא ע"א35 אמר רבי אלעזר מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רמב
לא ע"א35 והיינו דאמר ר"א מ"ד עושה נפלאות גדולות לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסועשרה למאה (תשסג) עמ' מ
לא ע"א35 מ"ד עושה נפלאות וכו' אפי' בעל הנס אינו מכירלקוטי שיחות ח"א עמ' 259, חט"ו עמ' 367, חי"ז עמ' 154, חכ"ה עמ' 30, 53, 234
לא ע"א35 מ"ד עושה נפלאות לבדו וכו' אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חלק ס עמ' 43
לא ע"א35 מאי דכתיב לעושה נפלאות גדולות לבדו אפילו בעל הנס אין מכיר בניסוערבי נחל (תשסד) עמ' קמה, תתלד, תתקעג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסואורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ז אות כד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסואורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק ב אות נח, סא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסואיתן האזרחי עמ' רפז
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסובין המשפתים שמות עמ' קנו
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסודרשות שמן רוקח עמ' רכח
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוויגד יעקב עמ' שלט
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוזכרון משלי עמ' קיז אות שנט
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוחכמת התורה וישלח עמ' לו
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ס
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסולקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסומבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תכד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסומשנה למלך (תשסח) עמ' רמא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוס' הבוטח ח"ב עמ' רצד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוקרן לדוד בראשית עמ' כב, שמות עמ' קלח
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסורב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שלו
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסושירת הפסח אות קכח, קפח
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רפב, תקמ
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' מא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' סו
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו' אין בעל הנס מכיר בניסועמוד העבודה (תשעג) דרוש גלות השכינה יב, דרוש המחשבה מה, לקוטי אמרים יט, כ {שהוא לבדו עושה נפלאות ואין האדם משיגם}
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוידי משה (תשמו) קהלת עמ' שמב
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמה
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 100
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוכד הקמח (מישור) עמ' שעא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסופנים יפות על תהלים עמ' שפג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' י
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסולחם רב על סדור התפילה אות תשח, א' שסג, א' תתקנג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסומאמץ כח (תשעה) עמ' לג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסונחמד ונעים (תשסח) ויצא ד"ה והענין הוא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' פא
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצו, תיג, תכז, תקעד
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תכג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסושמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רפז
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסותורי זהב (תשעג) עמ' ר
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסוטוב טעם שמות עמ' רלז
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 135
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אין מכיר בניסומדרגת האדם (תשסב) ח"ב עמ' קנו
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בניסומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' כז
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בניסוראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק ו אות לד
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חנ"ב עמ' 232, חנ"ג עמ' 241
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסו, ורש"יתורת מנחם חמ"ח עמ' 196, חמ"ט עמ' 185, חלק נ עמ' 130, 163
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסואגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קצה
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' כו
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסותורת מנחם ח"ב עמ' 184, ח"ה עמ' 44, ח"ו עמ' 129, ח"ט עמ' 15, חי"א עמ' 139, חי"ב עמ' 75, חי"ג עמ' 55, חט"ז עמ' 132, חי"ז עמ' 46, חי"ט עמ' 34, חכ"א עמ' 113
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 124
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסוס' העיקרים (מישור) עמ' תעו, תקעד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסופירוש המכבי שמואל עמ' קלד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסותפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"א דף ו/ז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ה; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא דף פ ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כט ע"א
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רעא
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קעה ד"ה אבל
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסודרשות מהר"ם שיק עמ' תרנז
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסולחם רב על סדור התפילה אות תרנד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסומאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעו, תיח
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקיט
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושל"ה (תשנז) פרשת בלק אות יז
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' סב, שיט
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסותהלה לדוד (והרמן) פרק מ פסוק י הערה י
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חל"ה עמ' 139
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חלק לג עמ' 412
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 332
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר לא
לא ע"א36בעל הנס אינו מכיר בניסומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 216 { בסופו של דבר יכירו בעלי הנס בנסים שנעשו על ידם}
לא ע"א36 בעה"נ אין מכיר בניסושומע תפלה ח"א עמ' שג
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בניסוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רב
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בנסומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 50
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חכ"ח עמ' 11
לא ע"א36 בעל הנס אינו מכיר בנסותורת מנחם חנ"ה עמ' 312
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתסא, א'קפח
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסובשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתסא, אלף קפח
לא ע"א36 לעושה נפלאות גדולות לבדו וכו'יסוד ושורש העבודה שער העליון פ"ז
לא ע"א36 עושה נפלאות לבדו וגו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קו
לא ע"א36 עושה נפלאות לבדופירושי ראשונים
לא ע"א36 שאין בעל הנס מכיר בנסוקדושת לוי דף מא ע"ד
לא ע"א37 ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטסה וכו',של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תיג
לא ע"א37 לא נוצר אדם מן כל הטפה אלא מן הברור שבהתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תלב
לא ע"א37 מ"ד ארכי ורבעי זרית וכו'אפיקי ים עמ' תרז
לא ע"א37 מאי דכתיב ארחי ורבעי זרית וכו' משל לאדם שזורה בבית הגרנות וכו'של"ה (תשנז) פרשת עקב אות יח
לא ע"א37 מלמד שלא נולד אדם מכל הטיפה אלא מן הברור שבהאור הצבי עמ' 251
לא ע"א37 מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטיפה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ד דף קיא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמו/ז ע"ד; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ג סימן יז דף קנג ע"א
לא ע"א39 אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע זיריתני וזרזתניאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' תיח
לא ע"א39 ותזרני וכו' ואמרו זיריתני וכו'אפיקי ים עמ' תמב
לא ע"א39 ותזרני חיל - אדם נברא מן המוזרותעמודי השמים ח"ב דף ג ע"א
לא ע"א40 'ומספר את רבע ישראל' מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלעטרת ישועה (תשסד) אות א להגדה ש"פ
לא ע"א40 ומספר את רובע ישראל שהקב"ה יושב ומונה רביעותיהם של ישראל וכו'דברי משה (שהם, תשעג) עמ' לג
לא ע"א40 מ"ד מי מנה כו' מלמד שהקב"ה יושב ומספר רבעותיהם כו'תולעת שני דף צט ע"ד, קעא ע"ב-ע"ג
לא ע"א40 מאי דכתיב מי מנה עפר יעקב כו'עלי שור ח"א עמ' רנז
לא ע"א40 מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל מלמד שהקב"ה יושב וסופר אוו רביעותיהם של ישראל וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תיד
לא ע"א40 מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל מלמד שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהם של ישראל מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה וכו'מאמרי שלמה ח"ב עמ' סא
לא ע"א40 מי מנה עפר יעקב מלמד שה' יושב וסופר רבעותי' וכו'אפיקי ים עמ' תרז
לא ע"א40 מספר את רובע ישראל רביעותיהן של ישראלואני תמיד עמך עמ' שי
לא ע"א40 מספר את רובע ישראל שהקב"ה מונה רביעותיהן של ישראל מתי תבוא טפה שהצדיק נוצר ממנהתשואות חן (תשסח) עמ' קלא
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלדגל מחנה יהודה עמ' קנט
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' כח, ח"ב עמ' רי
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיותם של ישראל מתי תבא טפה שהצדיק נוצר הימנהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 281, 681
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיתיהם של ישראל וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מה
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר וכו' מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר ממנהלחם רב על סדור התפילה אות א' תשכה
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעות ישראלמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' צ
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהם של ישראל ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' קצא
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהן ש"יאוהב ישראל דף רכד ע"א
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראל וכו' ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קלג, ח"ג עמ' לב, מ, תסב, ח"ה עמ' מג
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעיותיהם של ישראל מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר הימנהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שיז הערה 28
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהם של ישראל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נוצראור הצבי עמ' 145
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהן של ישראלאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) וארא כ
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהן של ישראלגור אריה ויקרא פי"ט הערה 328
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהן של ישראלשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צב
לא ע"א41 הקב"ה סופר רביעיותיהן של ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' שנב
לא ע"א41 יושב הקב"ה ומונה רביעיותיהן של ישראלקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' קמה
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעותיהם של ישראל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נט ע"ג
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות רנה
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל וכו' מי שהוא טהור ומשרתיו טהורים וכו'פאר יעקב ח"ב עמ' תקד, ח"ג עמ' תקסה, תקפב, ח"ד עמ' תל
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל וכו'מנחת יואל עמ' קסה, קצז
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראלאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יב
לא ע"א41 מלמד שיושב הקב"ה ומונה רבעיותיהן של ישראלחכמת התורה קדושים עמ' ד
לא ע"א41 מתי תבוא לידי טיפה שהצדיק נוצר הימנהחכמת התורה מקץ עמ' יח
לא ע"א41 רביעותיהן של ישראלאור לשמים (תשסג) עמ' קלט, קפו
לא ע"א41 שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תנג ד"ה אמנם אחיי, ח"ג עמ' מט ד"ה אי נמי
לא ע"א41 שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נוצראור הצבי עמ' 76
לא ע"א42 אמר מי שהוא טהור וקדוש וכו' יציץ בדבר זה וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 220
לא ע"א42 בלעם היה סומאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תיט
לא ע"א42 ומשרתיו טהורים וקדושיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפג
לא ע"א42 ועל דבר זה ניסמית עינו של בלעם הרשעישראל קדושים עמ' 129, רסיסי לילה סי' כו (עמ' 35), נח (עמ' 178), תקנת השבין סי' ו (עמ' 62), י (עמ' 87-86), יא (עמ' 108), טו (עמ' 157), אור זרוע לצדיק סי' א (עמ' 5), צדקת הצדיק סי' קמז, מחשבות חרוץ סי' טז (עמ' 128), לקוטי מאמרים עמ' 156, 184, דובר צדק עמ' *101-100, קדושת השבת סי' ו (עמ' 31)
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' קנה
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורין וקדושים יציץ בדבר זה וכו'בית יצחק (ויינברגר) עמ' שצד
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעפרי צדיק בא אות יב, פורים אות ג
לא ע"א42 ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה מיד נסמית עינושל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות תקא
לא ע"א42 מי שהוא טהור וקדוש וגו' יציץ בדבר זהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פו
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעם דכתיב שתום העיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כ ע"א
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעם לפי שאמר אפשר מי שהוא קדוש יסתכל בדבר כזהאגרא דכלה ח"א עמ' שלג, ח"ג עמ' רכ
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעםדברי משה (שהם, תשמח) עמ' נו
לא ע"א42 עינו של בלעם הרשעערפילי טוהר ו
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעםחכמת התורה תזריע עמ' עח
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעםמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' ד
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורין וקדושים יציץ בדבר זה וכו'שמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' יח
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יסתכל בדבר זהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיד
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעקול ששון (גולדברג) אות כט
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעםחכמת התורה נח עמ' תיב
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עיניו של בלעם הרשענצח ישראל (הרטמן) עמ' תתפט
לא ע"א43 דכתיב נאם הגבר שתום העיןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רפג
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא מלמד שסייע הקב"ה באותו מעשהאור הצבי עמ' 215, 300
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא כביכול השכינהאלשיך על חמש מגילות עמ' פא
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהפאר יעקב ח"א עמ' רסב, רעז
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' רעח
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא שהשי"ת סייע בדבריוסף לקח כרך א ח"א עמ' קפח
לא ע"א44 הוא - רמז להקב"הישמח חיים (תשסה) מע' ה אות כא
לא ע"א44 החמור היה גורם שנולד יששכרחכמת התורה ויצא עמ' תלז
לא ע"א44 החמור של יעקב גרם שיוולד יששכרחכמת התורה ויחי עמ' תמג
לא ע"א44 הקב"ה סייע באותו מעשהטוב טעם בראשית עמ' רפה
לא ע"א44 חמור גרם ליששכר שיולדברכת אליהו (עמאר) בראשית פ' ויחי מאמר יח
לא ע"א44 חמור גרםנטריקן (תשעד) עמ' עד, עה {שפנה ונטה לאהל לאה}
לא ע"א44 יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכרדובר צדק עמ' 60
לא ע"א44 יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכרילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתעא
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרסח
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהחכמת התורה ויצא עמ' תמד
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהחכמת התורה וישלח עמ' תקעז
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהמדבר קדמות (תשסח) עמ' לח
לא ע"א44 מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויחי דף יו/יז ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת ויחי דף לב ע"ג
לא ע"א44 מניין שהקב"ה סייע באותו מעשהחכמת התורה ויגש עמ' רפט
לא ע"א44 חמור גרם ליששכר שיולדאמרי יוסף בראשית דף רמה ע"ד {ע"י שנער החמור נסב לידת יששכר}
לא ע"א45 א"ר אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנא
לא ע"א45 א"ר אמי אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו' שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכרחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעז
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת בתנצח ישראל (הרטמן) עמ' קסה הערה 32
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבהגור אריה במדבר פכ"ז הערה 27
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק א
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבהחכמת התורה ויגש עמ' שפה
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' יג, ל
לא ע"א45 איש מזריע תחילה יולדת נקבה וכו' תלה וכו' נקבות בזכריםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רנה ע"ג
לא ע"א45 איש מזריע תחילה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רעא
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 389, פ"א אות 893
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהחכמת התורה נח עמ' מה, נ, פז
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהמרכבת המשנה (ליפשיץ) דף טז ע"ב
לא ע"א45 אישה מזרעת תחילה יולדת זכראודה ה' דף טז ע"ב
לא ע"א45 אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה שנאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפג, תקפה
לא ע"א45 אשה מזרעתדרך מצותיך (חב"ד) דף לא ע"ב {ביאור מהות הזרע של האשה, וכנגדו ברוחניות}
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילהדובר צדק עמ' 34, 48, צדקת הצדיק סי' רמו
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילהקשוטי כלה (תשסג) עמ' כז, נב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראגרת הטיול (תשעה) עמ' קיב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' סט
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמרי אש (טאוב) עמ' שלד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרברכת דוד עמ' קח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרגור אריה בראשית פמ"ו הערה 114, שמות פ"ו הערה 168, ויקרא פי"ב אות ב, הערה 34
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קנב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרחכמת התורה תזריע עמ' ג, ו, טז, לב, לו, מט, נח, פא, צד, קמז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרחנן אלקים עמ' כא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכריגל יעקב (תשנג) בראשית אות טו
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכריציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קנד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרלהורות נתן בראשית עמ' נז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' רצז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרעקבי אבירים (תשסה) עמ' סז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קנ, רמ
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפניני יחזקאל עמ' (נה), רצג
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רמא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' נב, נד-נה
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהלהורות נתן ויקרא עמ' קכח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' כא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קס {הזכר בא מכוח האם ואפשר לומר שמוטל על האם למול בנה, ולכן כתיב וביום השמיני "ימול" היינו האב ולא האם}
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהפאר יעקב ח"א עמ' תכד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות עד, קמט, קסה, קפא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו' תלה הזכרים בנקיבות וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפט, רצא, שצה, ח"ב עמ' נט, רכג, ח"ג עמ' מב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'חמודי צבי בראשית עמ' שעט
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרדבר טוב עמ' מז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמנחת יהודה (פתיה) עמ' 117
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפנים יפות על תהלים עמ' רלח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפרדס מרדכי עמ' תכג
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהכתונת פסים (תשעא) עמ' קנט, שלח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרטוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלהחכמת התורה מקץ עמ' סא, שלא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכראור התורה (תאומים, תשנט) עמ' ער
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרברכת אברהם (תשנד) עמ' צא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צ, צא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה אמור עמ' קיז, תכח, תלה, תלז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה ויחי עמ' קפב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה ויצא עמ' תסב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה לך לך עמ' תקלט
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה תולדות עמ' ב, יח, נו, סג, עח, פא, ק, קעז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרנועם אלימלך (תשסא) עמ' רמא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרנועם אליעזר שמות דף קנד ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכררב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תמד
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרשפע חיים - נישואין עמ' רנא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רעה, תקפא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהברית אברם עמ' קסה
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תטו
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקיבהעצי חיים על התורה עמ' תכא
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר איש מזריע תחלה נקבהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלט הערה 7
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'קדושת לוי דף סו ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר וכו'שמועות ישראל ויקרא עמ' ק, דברים עמ' צג
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר כו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 70, 68
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכראהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קפז
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה וישב עמ' ח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרמרכבת המשנה (ליפשיץ) דף יט ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסח-תע
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלת יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהזרע קודש - מועדים עמ' ס
לא ע"א45 האיש מזריע תחלה יולדת נקבהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתצח הערה 47
לא ע"א46 בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו' עד שבא רבי צדוק וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' רסג
לא ע"א46 בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחלהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכ ע"ג-ע"ד
לא ע"א47 ולא פירשו חכמים את הדבר עד שבא רבי צדוק ופירשואוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' ו
לא ע"א48 ויהיו בני עילם אנשים גבורי חיל מרבים בניםשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קב
לא ע"א48 תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםברית אברם עמ' שמה
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבותחכמת התורה ויצא עמ' תקכג
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבותחכמת התורה וישלח עמ' תלג, תלו, תמה, תנד
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות והנקבות בזכרים ללמדך אשה מזרעת תחילה יולדת זכרערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שכח
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםצדקת הצדיק סי' סג, קמד, רמו, דובר צדק עמ' 34, *48-47
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רז
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקבות ונקבות בזכריםפרי צדיק חיי שרה אות ב, ז, יתרו אות א, כי תשא אות ח
לא ע"א48 תלה הכתוב הזכרים בנקיבה ונקבות בזכרקרן לדוד בראשית עמ' רצב
לא ע"א48 תלה הנקבות בזכרים והזכרים בנקבותאבן פינה עמ' 133
לא ע"א49 בשכר שמשהין על הבטן הויין להו בנים זכריםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' צא
לא ע"א49 בשכר שמשהין עצמן וכו' יהיו בניהם זכריםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קל
לא ע"א49 להרבות בנים וב"ב ומהרש"ארנת יצחק דברי הימים עמ' כו
לא ע"א49 מתוך שמשהין עצמן בבטן וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' קמח
לא ע"א רש"י - כדרך תשמישןפירוש המכבי שמות עמ' מג
לא ע"א רש"י ד"ה הוא - אותה לילה של האחרות היתהנטריקן (תשעד) עמ' עד
לא ע"א רש"י - הקב"ה הי' שרצה יעקב ליכנם לאהל רחל הלילהנטריקן (תשעד) עמ' עד
לא ע"א מהרש"א - נהפך הזכר לדינהראש דוד (תשמו) פ' וישלח עמ' קיב
לא ע"א מהרש"א - נהפך הזכר לדינהחקל יצחק (תשסג) עמ' קעג
לא ע"א מהרש"א ד"ה אביוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תפב
לא ע"א מהרש"א ד"ה ואת דינהחכמת התורה לך לך עמ' תצז
לא ע"א מהרש"א בשם הפענח רזי - הזכר שבבטן לאה ניתן בבטן רחליושב אהלים עמ' מח
לא ע"ב01 בשכר שמשהין הצדיקים וכו' הוויין להו בנים זכריםראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טז אות סא
לא ע"ב01 המשהה עצמו בבטן כדי שיזריעו נשותיהן תחלה יולדת זכריםדרך ישרה עמ' רעד
לא ע"ב01 להשהות על הבטןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ג
לא ע"ב01 משהים' על בטנה יולד זכרדברי מנחם (היימליך) עמ' רצא
לא ע"ב01 ע"י שהיו גבורים היו משהין על הבטן ויולדת זכריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצח
לא ע"ב04 אמר רבא הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנהשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קצ
לא ע"ב04 ר' קטינא אמר יכולני לפטור כל בני זכרים וכו'חיים תחלה (תשסא) אופן סה עמ' נ
לא ע"ב04 ר' קטינא אמר יכולני לפטור כל בני כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' צה
לא ע"ב05 הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה וא"ר יצחק א"ר אמי אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תטז
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה וכו'ברית שלום (תעח) דף ק ע"א
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרמ
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתה ורש"י ומהרש"אחיי נפש ח"ב עמ' שלז
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהנזר הקדש ח"א עמ' שפב, ח"ב עמ' לב
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהקרבן מנחה (תשעד) עמ' צה
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהתורת העולה (תשעה) עמ' תקנה, תקע
לא ע"ב06 אין אשה מתעברת אלא סמוך לווסתהתורת העולה ח"ג פרק סז, סט
לא ע"ב06 אר"י אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתה וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' סג
לא ע"ב07 סמוך לווסתה או לטבילתהדמשק אליעזר (רלב"ג) הפטרת שמיני(4)
לא ע"ב09 בחטא יחמתני אימי וכו' לשנא דדכויי הואתקנת השבין סי' יא (עמ' 108)
לא ע"ב13 בא זכר בא שלום בעולם וכו' בא וככרו בידו יגל יעקב (תשנג) תרומה אות קכז
לא ע"ב13 בא זכר בא שלום בעולםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לה
לא ע"ב13 בא זכר בא שלום לעולםבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיחה
לא ע"ב13 בא זכר לעולם בא ברכהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקלא
לא ע"ב13 זכר בא לעולם ברכה בא לעולםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תכט
לא ע"ב13 זכר בא לעולם שלום בא לעולםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קלט
לא ע"ב13 זכר בא לעולם שלום בא לעולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפג
לא ע"ב13 כיוון שבא זכר לעולם בא שלום לעולםאודה ה' דף ג ע"ב
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בא שלום בעולם וכו'אפיקי ים עמ' תרז
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף רלב ע"ב
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםעקבי אבירים (תשסה) עמ' תלא
לא ע"ב13 כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםפעולת גבר עמ' לט ד"ה ותהר
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולם וכו'ברית שלום (תעח) דף ו ע"א
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםעטרת יהושע במדבר עמ' לו
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםעטרת יהושע בראשית עמ' רנא
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תזריע דף נו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תעג דף שכה ע"ד
לא ע"ב13 כיון שבא זכר לעולם בא שלום לעולםנזר הקדש ח"ג עמ' רסא
לא ע"ב16 זכר בא בעולם בא ככרו בידו נקבה באהדברי סופרים סי' יב (עמ' 10), דובר צדק עמ' 38, 48, עת האוכל עמ' 239 (סי' יד)
לא ע"ב16 בא זכר בא ככרו בידודעת שבת עמ' רלד
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידו זכר זה כר וכו' נקבה אין עמה כלוםתהלה לדוד (והרמן) פרק קד פסוק יד הערה יג
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידו נקבה נקייה באה עד דאמרה מזוני לא יהבי להאגרת הטיול (תשעה) עמ' קמא
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוברכות אבי דף ק ע"א
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוגור אריה בראשית פ"ח הערה 43
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידודברי חנינא - מזלות עמ' קלט, קפא
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוחידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידופאר יעקב ח"ב עמ' תקלח
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידופניני שבח עמ' רט
לא ע"ב16 בא זכר בעולם ככרו בידושמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רעב
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא בכרו בידוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רפ
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא ככרו בידוקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עח
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא ככרו בידותפארת ישראל (הרטמן) עמ' סד הערה 58
לא ע"ב16 בא זכר לעולם בא ככרו עמו וכו'בית אלהים שער ב עמ' קסג
לא ע"ב16 בא תינוק ופתו בידואור יחזקאל - מכתבים עמ' קיב, קלח
לא ע"ב16 זכר זה וכו' וכו' נקבה נקיה באהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רכ, רמח, רעא
לא ע"ב16 זכר זה וכו' ככרו עמוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קצה
לא ע"ב16 זכר זה כר זכר בא לעולם וככרו בידואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קכא, רמב
לא ע"ב16 זכר זה כראמרות ה' השלם ח"ב עמ' סד, ח"ד עמ' קט
לא ע"ב16 זכר זה כראמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חקת יז
לא ע"ב16 זכר זה כרדברים נחמדים (תשסה) עמ' עג
לא ע"ב16 זכר זה כרמנחת יהודה (פתיה) עמ' 84
לא ע"ב16 זכר זה כרשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קע, קעד, קפו, רז
לא ע"ב16 זכר זה כר נקבה נקייה באהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות כו
לא ע"ב16 כיון דנולד בן זכר בא ככרו עמוחכמת התורה תזריע עמ' יח, עו, קח, רכא
לא ע"ב16 כיון שבא זכר בא ככרו עמוחכמת התורה מקץ עמ' ריח
לא ע"ב16 כיון שבא זכר לעולם בא ככרו בידוחכמת התורה שמות עמ' צט
לא ע"ב16 כיון שנולד זכר בא ככרו עמוחכמת התורה בא עמ' תקצז
לא ע"ב16 נולד זכר נולד ככרו עמוחכמת התורה יתרו עמ' רסד
לא ע"ב18 נקבה נקיה באה עד דאמרה מזוני לא יהבה לה דכתיב נקבה שכרך עלי ואתנה וגו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפד
לא ע"ב18 נקבה אין עמה כלום נקבה נקיה באה וכו' ורש"יבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תעד
לא ע"ב18 נקבה נקיה באה וכו' וזכר זה כרמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שס
לא ע"ב18 נקבה נקיה באהדעת שבת עמ' רלד בהערה
לא ע"ב18 נקבה נקיה באהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קצ
לא ע"ב18 נקיבה נקיה באה לעולםשומע תפלה ח"ב עמ' קצ
לא ע"ב20 שאלו לרשב"י למה יולדת מביא קרבןתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' רעח
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את ר"ש מפ"מ יולדת מביאה קרבן וכו'תפארת ראובן עמ' פג
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי וכו' לפיכך אמרה תורה תביא קרבןבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' סא
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמא
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה יולדת וכו' ורש"ילמחר אעתיר עמ' קצה
לא ע"ב20 שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'לחמי תודה דף רנח ע"א
לא ע"ב21 מ"מ אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"א
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן אמר להן בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' סב
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' ברכת פרץ פ' תזריע {ביאור קושיית רבי יוסף ודעת ר"ש}
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' מתקיף לה ר"י והא מזידה היא ובחרטה תליא מילתא וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' קעח
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' קופצת ונשבעת שלא תיזקק לבעלה וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' פא
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קיח, ח"ה עמ' קלג
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קפה
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן שבשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' לח
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןאלומת יוסף דף כח ע"א
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןבאור החיים (תשמט) עמ' רט
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' רה
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןיושב אהלים עמ' קיב
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכא ע"ג
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת תביא קרבןנזר הקדש ח"א עמ' שפה
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבןבית שלום מרדכי עמ' לו
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבןגנא דפלפלי עמ' רעז
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבןתורת יחיאל בראשית עמ' רצה
לא ע"ב21 מפני מה יולדת מביאה קרבן שבשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק עוד לבעלה וכו'שם יחזקאל עמ' רמז
לא ע"ב21 מפני מה יולדת צריכה קרבןהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלח
לא ע"ב22 בשעה שהאשה כורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהנחמד ונעים (תשסח) תזריע ד"ה והקריבו
לא ע"ב22 בשעה שהיא כורעת לילד נשבעת שלא תזקק עוד לבעלהויגד יעקב עמ' רלז
לא ע"ב22 בשעה שהיא כורעת לילך נשבעתאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קב, קד
לא ע"ב22 בשעה שיולדת נשבעתברכת אבות עמ' קיח
לא ע"ב22 בשעה שיולדת קופצת ונשבעתרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לד
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סא ע"ב, מהדו"ג ח"א דף פה
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד נשבעתשני המאורות (תשסח) עמ' נד, נו
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תג
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תיזקק עוד לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא קרבןדעת תורה ויקרא עמ' קיג
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' ריג
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעתשמן ראש סוכות ח"א עמ' שעו
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ב פסוק ז
לא ע"ב22 התורה ציותה ליולדת להביא קרבן משום שהיא עוברת על שבועה שלא תזקק לבעלהבני יששכר ח"ב דף לא ע"ג
לא ע"ב22 השבועה בשעת לידהאמרי מאיר (מאירי) ישעיהו פכ"ו פסוק יז-יח
לא ע"ב22 חטאת יולדת באה על חטאשעורי ופניני דעת עמ' ל
לא ע"ב22 יולדות חוטאת בשבועה וצריכה כפרהקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' צב
לא ע"ב22 יולדת חוטאת דבשעה שכורעת לילד וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקעה
לא ע"ב22 יולדת חוטאת דבשעה שכורעת לילד וכו'תורת העולה ח"ג פרק סט
לא ע"ב22 כשכורעת לילד נשבעת שלא תזדקקצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' קנה
לא ע"ב22 כשכורעת לילד נשבעת שלא תיזקק לבעלהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
לא ע"ב22 שבשעה שכורעת לילד נשבעת וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' יז
לא ע"ב23 קופצת ונשבעת שלא תיזקק לבעלהלקוטי מאמרים עמ' 158
לא ע"ב23 קופצת ונשבעתטוב טעם ויקרא עמ' סה
לא ע"ב24 אמרה תורה תביא קרבן רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לח {מביאה יונה לחטאת וכו'}
לא ע"ב24 אמרה תורה תביא קרבןמשנת חיים ויקרא עמ' רנח
לא ע"ב25 הא מזידה היא ועוד קרבן שבועה אבעי ליהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכב ע"ב
לא ע"ב25 והא מזידה היא ובחרטה תליא מילתאמנחת יהודה (פתיה) עמ' 218
לא ע"ב25 והא מזירה היא ובחרטה תליא מילתא, ורש"י ומהרש"אשני המאורות (תשסח) עמ' נד
לא ע"ב25 מפני מה אמרה תורה זכר שבעה ונקבה ארבעה עשר יוםלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' כ
לא ע"ב26 הטעם שילדה זכר טמאה שבעה ונקבה שבועייםפניני יחזקאל עמ' (רצד)
לא ע"ב26 ומפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לארבעה עשר זכר שהכל שמחים בו וכו'אגרת הטיול (תשעה) עמ' קמא
לא ע"ב26 ומפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לי"דילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב26 טעם טומאת האשה בזכר רק שבעה ימיםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תלז
לא ע"ב26 יולדת זכר הכל שמחין בו וכו'רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' לה-לז
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםפאר יעקב ח"א עמ' קמב, ח"ג עמ' קסג, קעז, קפ
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםהר המוריה עמ' קסו, קצב
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קצג
לא ע"ב27 ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' מב, נח
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה בשמונה וכו' ואו"א עציביןישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' יא
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה בשמונה שלא יהא כולם שמחים וכו'ים שמחה עמ' רלג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה בשמיני וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקלט
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח' וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' קנג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח' שלא יהא הכל שמחין ואביו ואמו עצביןיגל יעקב (תשנג) קדושים אות סז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח'ברכת אבות עמ' קנג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח'דרשות מהר"ם חביב עמ' רפז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לח'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' לה
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' פג, קיא-קיב, קיז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שצז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנב
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'להורות נתן ויקרא עמ' קכט
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה כדי שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשרגא המאיר מועדים עמ' רכט
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהא כולם שמחים ואביו ואמו עצביםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' כ, כד, לג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםכתב סופר אגדות כאן
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשם יחזקאל עמ' תקמה
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים, ורש"י - שהכל אוכלין ושותין בסעודה והם עצבים מחמת טומאת הלידהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםצמח דוד (סקאליע) עמ' עז
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קעח
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים וכו'כרם טוביה עמ' שי
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהוזאת התורה עמ' כב, קמו
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהיושב אהלים עמ' קיב
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כה אות א
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רמב
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהקומץ המנחה (צונץ) דרוש ב אות ח
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמיני וכו'יגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תקלג
לא ע"ב27 מפני מה אמרה תורה מילה לשמנה כדי שלא יהיה כל העולם שמחיןשם ישראל עמ' רסד
לא ע"ב27 מפני מה וכו' מילה לשמונהילקוט הגרשוני ח"א דף לד
לא ע"ב27 מפני מה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחין ואביו ואמו עצביןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרז
לא ע"ב27 מפני מה מילה בשמיני שלא יהיו הכל שמחים וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קסה, קסט
לא ע"ב27 מפני מה מילה בשמיניפרדס מרדכי עמ' תטז
לא ע"ב27 מפני מה מילה לשמונהאחרי ראי (תשסד) הר סיני שמיני אות ב
לא ע"ב27 מפני מה מילה לשמונה, ורש"י - ולא לז'רביד יוסף (תשסא) עמ' 50
לא ע"ב27 מפני מה מילה לשמונה, רש"י - ולא לשבעהעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנו
לא ע"ב27 מפני מה נימול התינוק לח' ימיםניבי זהב עמ' רפא
לא ע"ב27 מפני מה נימול לשמונה כדי שלא יהיו כל העולם שמחים ואביו ואמו עצביםקדושת יצחק עמ' ק
לא ע"ב27 מפני מה ניתנה מילה בשמיני וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' צה
לא ע"ב27 מפני מה ניתנה מילה לשמונה ימים שלא יהיו כל העולם שמחים ואביו ואמו עצביםחנן אלקים עמ' רכו, רכח, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' נ, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צח, קצו
לא ע"ב27 מפני מה תינוק נמול לשמונה, רש"י ד"ה מפניחכמת התורה תזריע עמ' קלא
לא ע"ב27 נולד נקבה הכל עצבים בהים שמחה עמ' עו, שעב
לא ע"ב28 כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםחמודי צבי שמות עמ' שכה
לא ע"ב28 כולם שמחים ואביו ואמו עצוביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תשמז
לא ע"ב28 למה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחים וכו'זרע שמשון (תשסג) לך לך אות פז
לא ע"ב28 למה מילה בשמיניחקל יצחק (תשסג) עמ' שעה
לא ע"ב28 למה תינוק נימול לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםתפארת צבי שמות עמ' תקכה
לא ע"ב28 מילה ביום השמיני כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצובים וכו'אגרא דכלה ח"ג עמ' כב
לא ע"ב28 מילה בשמונה כדי שלא יהיו אביו ואמו עצביםשערי תודה ח"ב דף פט ע"א-ע"ב
לא ע"ב28 מילה בשמיני שלא יהא הכל שמחין ואביו ואמו עצביןויגד יעקב עמ' שנב
לא ע"ב28 מילה בשמיני שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםטיול בפרדס ח"ב עמ' שמז
לא ע"ב28 מילה לח' שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רלז, רלח
לא ע"ב28 מילה לח' שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 64
לא ע"ב28 מילה לשמונה וכו' ואביו ואמו עצביםגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' יב ע"א
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםאז שמח עמ' תלד
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהו כולם שמחיםנחלה לישראל (תשעא) עמ' עה
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סב ע"א
לא ע"ב28 מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שסא
לא ע"ב28 שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםחכמת התורה תזריע עמ' סד, עא, פה, קלד, קמח
לא ע"ב28 שלא יהיו אביו ואמו עצבים ואחרים שמחים בהסעודהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תנא
לא ע"ב28 שלא יהיו הכל שמחין ואביו ואמו עצביםחכמת התורה אמור עמ' רכג
לא ע"ב29 בענין טומאת הנדהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תרמ
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה טמאה שבעה ימיםמאכסניא של התורה סי' סב
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה טמאה לשבעה שתהא חביבה על בעלה כיום שנכנסה לחופהפניני יחזקאל עמ' תקצד
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 483, הקדמה אות 363, פ"ד אות 235
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תזריע ו
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהגדולי מוסר עמ' רח
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' ריד
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעהחיי נפש ח"ב עמ' שלח
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בהאבן יהושע עמ' 105
לא ע"ב29 נדה אסורה כדי שתהא חביבה לבעלהקסת הסופר (תשעו) עמ' רסה {לא הטעם האמיתי}
לא ע"ב29 נדה לז' מפני שרגיל בה וקץ בה וכו'ברית שלום (תעח) דף קלז ע"ד
לא ע"ב29 נדה לז' מפני שרגיל בה וקץ בה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' לה
לא ע"ב29 תניא הי' ר"מ אומר מפני מה אמרה תורה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 374
לא ע"ב30 אמרה תורה שהנדה תתרחק מבעלה כדי שתהא חביבה על בעלה כשעה ראשונה שנכנסה לחופהזרע קודש - מועדים עמ' קי
לא ע"ב30 אמרה תורה תהא טמאהאמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ב פסוק יז מס' 3
לא ע"ב30 האשה נאסרה לבעלה כדי לחבבה עליו כבשעת כניסתה לחופהקריאה בקריה ח"ב עמ' שטז
לא ע"ב30 הכלה חביבה על בעלהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ח
לא ע"ב30 טומאת נדה היא כדי לחבבה על בעלהבת עין (תשסז) עמ' ערה
לא ע"ב30 כאשה המתחדשת לבעלהדעת שבת עמ' קסח
לא ע"ב30 כדי לחבבה על בעלהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תט
לא ע"ב30 כדי שתהא חביבה עליומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
לא ע"ב30 כדי שתהיה חביבה על בעלהמכמני עוזיאל עמ' צז
לא ע"ב30 לחבבה על בעלהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקיח
לא ע"ב30 שתהא חביבה לבעלהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יח
לא ע"ב30 תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלהפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
לא ע"ב30 תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלהשביתת שבת סי' ה (עמ' 83), לקוטי מאמרים עמ' 228, רסיסי לילה סי' לג (עמ' 49), נד (עמ' 141), מחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 30, 44), יח (עמ' 152)
לא ע"ב31 מ"מ איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על אישעקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקהל דף פא ע"ב
לא ע"ב31 מפני מה איש מחזר אחר אשה ואין אשה מחזרת על איש, משל לאדם שאבד..אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1319, 1326
לא ע"ב32 משל לאדם שאבדה לו אבידה מי מחזר על מיאור חדש פתיחה אות 283
לא ע"ב32 משל לאדם שאבדה לו וכו'אפיקי ים עמ' תרח
לא ע"ב33 הזכר מונח ופניו למטהאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אחרי ב, קדושים א, ב, ו
לא ע"ב33 ומפני מה איש פניו למטה וכו'אפיקי ים עמ' תרח
לא ע"ב33 מפני מה איש פניו למטהאור חדש פתיחה אות 283
לא ע"ב33 מפני שדרכו של איש לחזור על אשהקדושת לוי דף קו ע"ג
לא ע"ב34 מפני מה האיש מקבל פיוס ואין האשה מקבלת פיוס וכו' זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראתאור חדש (הרטמן) פ"ו אות 458
לא ע"ב34 מפני מה האיש מקבל פיוס ואין האשה מקבלת פיוס וכו'רוח נכון עמ' שיז
לא ע"ב35 אין אשה מקבלת פיוסמשיבת נפש עמ' מב
לא ע"ב35 אשה אינה מקבלת פיוס שנבראת מן העצםקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קצא
לא ע"ב35 האיש מקבל פיוס ואין אשה מקבלת פיוסתהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה ד
לא ע"ב35 האיש מקבל פיוסגור אריה בראשית פכ"ה הערה 77
לא ע"ב35 האיש נברא מהעפר והאשה נבראה מהעצםגור אריה במדבר פי"ט הערה 182
לא ע"ב36 מפני מה איש קולו עב ואין אשה קולה עבה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלו/ז דף קנ ע"ב
לא ע"ב36 מפני מה איש קולו עב ואין האשה קולה עבהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רד
לא ע"ב36 מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערב וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רמה
לא ע"ב36 מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערבדובר צדק עמ' 38
לא ע"ב36 מפני מה אשה קולה ערב ואין איש קולו ערביד דוד (אופנהיים) עמ' קלה
לא ע"ב38 בנות כותים נדות הן מעריסתןקב הישר (תשנט) ח"א פרק מז עמ' רכד
לא ע"ב רש"י ד"ה בעון חוללתי - ע"י דם נידה סי' להריון וכו'ברית שלום (תעח) דף נו ע"ד
לא ע"ב רש"י ד"ה בעון חוללתי - ע"י דם נידה סי' להריון וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' שסב
לא ע"ב רש"י - נקיה - חסרה כמו יצא פלוני נקי מנכסיו. עד דאמרה מזוני - שיודעת להתפלל. נקבה - כשתנקוב ותפרש שכרך ואתנה ונקבה נמי הכי דרשינןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' רפד
לא ע"ב רש"י - עצבין, שאסורין בתשמישצמח דוד (סקאליע) עמ' עז
לא ע"ב רש"י - שאוכלין ושותין בסעודה ואביו ואמו עצבים שאסורים בתה"מפאר יעקב ח"ג עמ' קפ
לב ע"א ר' מאיר חייש למיעוטא אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לקוטי ש"ס יד {ולמיעוטא דמיעוטא לא חייש}
לב ע"א לרבות את הסך כשותהמנחת מרדכי עמ' רכ
לב ע"א סיכה כשתיה לענין יום הכיפורים ותרומה ותוס' ד"ה וכשמןלהורות נתן ויקרא עמ' קטז
לב ע"א אסור לסוך קטנה טמאה בשמן תרומה טמאהרנת יצחק תענית עמ' רסה-רסו
לב ע"א קטנה טמאה אסור לסוכה שמן של תרומהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרצז
לב ע"א קטנה טמאה אסור לפובה כשטן תרומהמנחת מרדכי עמ' רלד
לב ע"א תוס' ד"ה ובשמןגור אריה ויקרא פ"ה אות כב
לב ע"א תוס' ד"ה ובשמןמכשירי מצוה עמ' קלד*
לב ע"א תוס' ד"ה שתיהזכור לדוד עמ' מט
לב ע"ב תינוק בן יום א' מטמא בזיבהברית שלום (תשסח) עמ' רמב
לב ע"ב א"כ מה ת"ל איש איש דברה תורה כלשון בנ"אחיי נפש ח"ד עמ' תמג
לב ע"ב משכב התחתון כעליוןמפניני הרב עמ' שצה
לב ע"ב מאי תחתיוהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק י
לג ע"א11 ותהי נדתה עליו מה ת"ל שיכול לא יטמא אדם וכלי חרס וכו' אמר רבא עליו להטעינו משמעפאר יעקב ח"ג עמ' רג
לג ע"א15 אף הוא מטמא אדם וכלי חרסגור אריה ויקרא פט"ו אות יח
לג ע"א33 דורשים כלל ופרט המרוחקים זה מזהגור אריה ויקרא פ"ז הערה 145
לג ע"א42 אם הן יושבות על כל דם ודם תקנה גדולה היא להןתורה אור (באנדי) עמ' שסו
לג ע"א45 אמר רבא אם כן שכבת זרע דסתר בזיבה היכי משכחת לה וכו' שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
לג ע"א45 ונספריה כו'בנין אפרים עמ' כז [הלכה]
לג ע"א רש"י ד"ה וקא מהדר - איהו דחיק ומוקים אנפשיה בסמוך לשקיעת החמהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
לג ע"ב02 לפום חורפא שבשתאשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רכד
לג ע"ב05 זבה שראתה דם אפילו בסוף יום השביעי סותרת בזה כל הימיםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
לג ע"ב05 שלא תהא טומאה מפסקת ביניהםבאר משה (אפשטיין) דברים עמ' שנא-שנב
לג ע"ב12 אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל ואקביל אפיהמרפא לשון עמ' רנ
לג ע"ב12 אי איכא צורבא מרבנן הכא איקביל אפיהראשית דעת (אטון) עמ' מז
לג ע"ב12 רב פפא איקלע לתואך אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל ואקבל אפי'פאר יעקב ח"ג עמ' רמה
לג ע"ב12 רב פפא איקלע לתואך אמר אי איכא צורבא מרבנן וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' נב
לג ע"ב12 רב פפא איקלע לתואך כו' יהא רעווא דתהא כוותיה וכו'פרדס המלך (תשסט) אות קלו
לג ע"ב13 א"ל ההיא סבתא איכא הכא צורבא מרבנןראשית דעת (אטון) עמ' שמה
לג ע"ב16 אמר מדקמברכי לי בגוויה שמע מינה ירא שמים הוא, אזל לגביה רמא ליה תוראאוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' שז
לג ע"ב16 מדקא מברכא ליה ש"מ ירא שמים הואאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' רמ
לג ע"ב16 ש"מ ירא שמים הואמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כז ע"ד
לג ע"ב16 שמע מינה ירא שמים הואבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ו אות ד
לג ע"ב17 רמי לי' תורא ורמי לי' מתניתא כו'פרדס המלך (תשסט) אות תרצ
לג ע"ב44 מעשה בצדוקי אחד שסיפר עם כהן גדול בשוק ונתזה צנורא מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קפט
לג ע"ב תוס' ד"ה ורמינהולקוטי שיחות חי"ד עמ' 15
לד ע"א01 וטומאת ע"ה ברגל כטהרה שוינהו רבנן וכו' הכתוב עשאן כולם חבריםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 20, 22
לד ע"א01 טומאת ע"ה ברגל טהרה שויוה רבנןמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
לד ע"א01 טומאת ע"ה ברגל כטהרה שוינהו רבנן, ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' ה, דברים עמ' עה
לד ע"א01 וטומאת ע"ה ברגל כטהרה שוינהו רבנן וכו' הכתוב עשאן כולן חבריםתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק כז הערה לז
לד ע"א02 ויאסף כל איש ישראל וכו' כאיש אחד חברים, הכתוב עשאן כולם חברים, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רעט, יהושע-שמואל עמ' רמב, מלכים עמ' צז
לד ע"א03 הכתוב עשאן כולם חבריםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 77
לד ע"א04 דם עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת וכו'מגילת סמנים עמ' קד
לד ע"א04 דם עובדת כוכבים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסה
לד ע"א05 דם נדה בישראל טמא ובבן נח טהוריורה חכימא (תשעא) עמ' צג
לד ע"א11 בנ"י מטמאין בזיבה ולא גוישמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רצט
לד ע"א11 בני ישראל מטמאין בזיבה ואין הנכרים מטמאין בזיבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ז אות י
לד ע"א11 בני ישראל מטמאין בזיבה ואין העובדי כוכבים מטמאין בזיבה, אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קעט
לד ע"א11 בני ישראל מטמאין בזיבה ואין העכו"ם מטמאין בזיבהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' פח, רנד, שי, שכד
לד ע"א11 בני ישראל מיטמאין בזיבה ואין העובדי כוכבים מטמאין בזיבה אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קטז
לד ע"א11 בנ"י מטמאים בזיבה ואין העכו"ם מטמאים בזיבהאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תתל
לד ע"א13 גזרו על עכו"ם שהם כזבין לכל דבריהםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1273
לד ע"א13 גזרו עליהן שיהו כזבין ברכת אבות עמ' לג {לדעה אחת בע"ז נז מהני מילה לסלק טומאת עכו"ם}
לד ע"א13 גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהםברכת טוב עמ' שמא
לד ע"א13 גזרו עליהן שיהיו כזביןמשנת חיים ויקרא עמ' רצו
לד ע"א13 רוק של עכו"ם מטמא כרוק הזבשם יחזקאל עמ' שכב
לד ע"א22 אמר רבא זובו טמא אפילו לבית שמאי קריו טהור אפילו לבית הלל וכו' לימא מסייע ליה וכו' תא שמע נמצאת אומר שכבת זרע של ישראל טמאהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
לד ע"א26 שלא לשרוף עליה תרומהמשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
לד ע"ב ש"ז וכו' במעי עכו"ם וכו' דלא דאגי במצות וכו'ברית שלום (תעח) דף סט ע"א
לד ע"ב ש"ז וכו' במעי עכו"ם וכו' דלא דאגי במצות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תמא
לד ע"ב ישראל דדייגי המצוותפני מלך שמות עמ' פא
לד ע"ב כיון דדיגי בנ"י במצוותבין המשפתים שמות עמ' קלב
לד ע"ב נכרים כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהולחמי תודה דף פה ע"א
לה ע"א לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכןאהבת חיים (דייטש) עמ' קצב
לה ע"א לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכןפרי צדיק לחנוכה אות ד
לה ע"א ראי' ראשונה וכו' באונס וכו' מה ש"ז וכו' בשני' לא מחמת אנסו בשלישי וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
לה ע"א קרי מטמא באונסתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
לה ע"א מבשרו ולא מחמת אנסוחכמת התורה מצורע עמ' קסט
לה ע"א רש"י - קרי מטמא באונס, דטומאת קרי אינו כי אם באונס, מה שאין כן זיבה הוא ברצון ואינו מטמא באונס, דלכך בז' דרכים בודקין את הזב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
לה ע"א רש"י לאחרים לזהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 9
לה ע"א רש"י - שאין בהמה מטמאה מחייםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 10
לה ע"ב איתמר רב אמר מעין אחד הואלבית יעקב דרוש כג
לה ע"ב רב אמר מעיין אחד הוא [דם לידה ודם טוהר] התורה טימאתו והתורה טיהרתובאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לה ע"ב רב אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתוצלח רכב עמ' תפו
לה ע"ב מעיין אחד או שתי מעיינותחכמת התורה תזריע עמ' קנב
לה ע"ב מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה טהרתואמרות ה' השלם ח"ד עמ' קט
לה ע"ב מעין אחד הואדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
לה ע"ב מעין אחד התורה טמאתו והתורה טהרתותורת העולה (תשעה) עמ' תקעד
לה ע"ב מעין אחד התורה טמאתו והתורה טהרתותורת העולה ח"ג פרק סט
לה ע"ב רש"י - נפרד ומתמקמקגור אריה ויקרא פט"ו אות ג
לו ע"א והלכתא כוותיה דרב בין לקולא בין לחומראבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כח
לו ע"ב01 קשתה ג' ימים וכו'אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
לו ע"ב05 כמה ימי קשויה רבי מאיר אומר עד ארבעים וחמשים יוםשער המלך (תשנז) עמ' ד
לו ע"ב44 שילא בר אבינא עבד עובדא כוותיה דרבצוף דבש (לוין) מאמר ג בסופו
לו ע"ב45 זיל צנעיהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפד
לו ע"ב47 א"ל אנא איסי בן יהודה דהוא איסי בן גור אריה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עג
לו ע"ב47 א"ל אנא איסי בן יהודה וכו' א"ל ואנא שילא בר אבינא בוכנא דפרזלאהר המוריה עמ' קסד
לו ע"ב47 אנא איסי וכו' אסיתא דנחשא וכו'דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת במדבר
לו ע"ב47 הוא איסי בן יהודה הוא איסי בן גמליאל וכו'מפענח נעלמים (שו"ת) סי' ה אות א
לו ע"ב47 ולא מסתפי מר מדליקתאאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' עד
לו ע"ב47 לא מסתפי מר מדליקתא וכו'מנחת יהודה (בוים) בהקדמה ד"ה בהיה
לו ע"ב מהרש"א ד"ה זיל צנעיהחיים לגופא (תשסה) עמ' ז
לז ע"א אמר ר' שילא לדביתהו צבית לי זוודתאשארית מנחם ח"ב עמ' צח
לז ע"א דלא ליזיל ולימא ליה לרב מילי עלואימבשרת ציון ח"ד עמ' רצט
לז ע"א דלא נימא לרב מילי עליס' חסידים סי' תנו
לז ע"א הנחת הדס על גבי מיטת המתמבשרת ציון ח"ג עמ' קלו
לז ע"א חזו דפרחא אסא מהאי פוריא להאי פוריאתהלה לדוד (והרמן) פרק סג פסוק יא הערה כ
לז ע"א תניא רבי מרינום אומר אין לידה סותרת בזיבה איבעיא להו מהו שתעלה אביי אמר אינה סותרת וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קנא
לז רש"יבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לז ע"א תוס' ד"ה אביימגילת סמנים עמ' פא
לח ע"א35 קסבר ר"י שיפורא גרם וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' שלא
לח ע"א35 קסבר רבי יהודה שיפורא גריםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מא
לח ע"א35 ר"י ס"ל שיפורא גריםמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קעו, קעח
לח ע"א35 ש"מ קסבר רבי יהודה שיפורא גריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח, ח"ב עמ' שכח ד"ה כתיב
לח ע"א35 שיפורא גריםברית שלום (תעח) דף יא ע"א
לח ע"א35 שיפורא גריםברית שלום (תשסח) עמ' סו
לח ע"א35 שיפורא גרים, ורש"יאגרא דכלה ח"ג עמ' תלב {בכל עניני העולם}
לח ע"א36 אין אשה מתעברת אלא לרע"א יוםיפה מראה (שנ) יבמות פרק ד דף רכד ע"ג-ע"ד ודף רכה/ח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"א
לח ע"א36 אין האשה יולדת אלא לרע"א יוםפרי נפש חיה ח"ב עמ' סא
לח ע"א36 אין האשה מתעברת וילדת אלא לרע"א וכו'עדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' קנה
לח ע"א36 אשה מתעברת ויולדת לרע"א ימיםשם יחזקאל עמ' קפג
לח ע"א37 האשה יולדת לרע"א או לרע"ב או לרע"ג וכו'אמת ליעקב (ניניו) מערכת ע במהדורא בתרא אות יד ומערכת ר אות כו
לח ע"א37 זמן העיבור (ותוס')תורת מנחם ח"ב עמ' 74
לח ע"א37 רע"א יום כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ה
לח ע"א39 הוא דאמר כחסידים הראשוניםתורת מנחם ח"ב עמ' 77
לח ע"א39 ימי העיבור רע"ג ימים עם ג' ימי הקליטהאגרא דכלה ח"ג עמ' תכב
לח ע"א40 חסידים הראשונים וכו' ברביעי בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תנד
לח ע"א40 חסידים הראשונים וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רלד
לח ע"א40 חסידים הראשונים וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' יח
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא היו משמשים וכו'פרדס מנחם עמ' כד
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא היו משמשים מטותיהם אלא מרביעי בשבת ואילךלחם רב על סדור התפילה אות א'תסד
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא היו משמשים מטתם מיום ד' ואילך שלא יבוא יום הלידה ביום שבתכסף נבחר (מרגליות) עמ' כח, רא
לח ע"א40 חסידים הראשונים לא שמשו מטותיהם רק בליל ד'כתנות אור עמ' לג
לח ע"א40 חסידים הראשוניםילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א42 כדי שלא ילדו נשותיהן בשבתשופרא דישראל (תשסו) עמ' שלג
לח ע"א תוס' ד"ה שיפורא גרים וכו'ברית שלום (תעח) דף לג ע"ב
לח ע"א תוס' ד"ה שיפורא גרים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רט, סו
לח ע"ב01 ברביעי ותו לא אימא מרביעי ואילךמדבר קדמות (תשסח) עמ' קטו
לח ע"ב02 מאי טעמייהו דכתיב וכו' הריון בגימטריא מאתן ושבעים וחד הוודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
לח ע"ב04 הריון בגימ' מאתן ושבעין וחד הוו וכו'עיני משה (אלשיך, שסא) דף מד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א א דף קמד ע"ד
לח ע"ב04 הריון בגימ' רע"א כמנין ט' ימי עיבורמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' קצה
לח ע"ב04 הריון גימטריא רע"א כמנין ימי ההריוןשים שלום עמ' קמד
לח ע"ב04 נשים יולדות למנין הריוןאלשיך על חמש מגילות עמ' קפה
לח ע"ב05 יולדת לט' אינה יולדת למקוטעיןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' רנב
לח ע"ב05 יולדת לתשעה אינה למקוטעיםדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק ב פסוק ב
לח ע"ב05 מחלוקת אם יולדת לט' יולדת למקוטעיןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 111 {נ"מ לפירוש הפסוק ברבקה "וימלאו ימיה ללדת"}
לח ע"ב06 יולדת לשבעה יולדת למקוטעיםבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלז
לח ע"ב06 יולדת לשבעה יולדת למקוטעיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רסא
לח ע"ב06 יולדת לשבעהמשיבת נפש עמ' קיד
לח ע"ב08 מיעוט רבים שניםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 157
לח ע"ב08 מיעוט רבים שניםגור אריה בראשית פכ"ה הערה 120, פמ"ח הערה 7, שמות פ"א הערה 48, פכ"ג הערה 6, ויקרא פי"ג הערה 19
לח ע"ב08 מעוט רבים שניםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תצט הערה 5
לח ע"ב08 סתם מיעוט שניםמשנה למלך (תשסח) עמ' רנו
לח ע"ב09 מיעוט ימים שניםגור אריה ויקרא פ"ה הערה 148, במדבר פ"ט אות יד
לח ע"ב09 מיעוט ימים שניםעבודת יצחק בראשית עמ' צג
לח ע"ב25 המקשה בתוך שמונים של נקבה כל דמים שהיא רואה טהורין עד שיצא הולדכסף נבחר (מרגליות) עמ' רג
לח ע"ב31 מה הקיל עליה טומאת זיבה אבל טמאה טומאת נדהברכות אבי דף סה ע"ב
לח ע"ב44 בהא זכינהו ר' אליעזר לרבנןמעדני אשר נישואין עמ' נב
לח ע"ב44 בהא זכינהו רבי אליעזר לרבנןחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' שצח
לח ע"ב רש"י ד"ה מיעוט ימיםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' לא
לט ע"א ר"מ אומרכתנות אור עמ' שפב
לט ע"א אם היתה במחבא וכו' מפני שחרדה מסלקת וכו'צלח רכב עמ' קא
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםאמרי נועם (מועדים) סי' ח לשבועות [מבן המחבר]
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםלקוטי שיחות חל"ט עמ' 21
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםעטרת ישועה (תשסד) אות קיא, קכב לשבועות, אות יד לעיו"כ בשעת כל נדרי
לט ע"א חרדה מסלקת את הדמיםאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תזריע ז
לט ע"א רש"י ד"ה לא שמיע לינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות טו
מ ע"א01 יוצא דופן אין אמו טמאה לידה וכו' אמר קרא אשה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקעד
מ ע"א01 יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וכו' ר"ש הרי זה כילודחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רנג
מ ע"א01 יוצא דופן אם הוא כילודגנא דפלפלי עמ' ת
מ ע"א01 פלוגתא אי יוצא דיפן מטמא טומאת לידהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קז
מ ע"א03 כל הנדות מתטמאות בבית החיצוןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צא
מ ע"א03 מטמאות בבית החיצוןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 984
מ ע"א06 מי שהיה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו איבריועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
מ ע"א10 אשה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד במקום שהיא מזרעת ור"ש ההיא דאפילו לא ילדה אלא כעין שהזריעה אמו טמאה לידהכתונת פסים (תשעא) עמ' צא
מ ע"א23 מלמד שמביאה קרבן א' על ולדות הרבהתפארת ראובן עמ' פד
מ ע"א33 אמר ר' יוחנן מודה ר"ש בקדשים דפסול, תוס', ערל"נגנא דפלפלי עמ' קצז, רסד
מ ע"א40 שכן אם בהמת קדשים פגול נותר וטמא, אדרבה וכו'מגילת סמנים עמ' קל
מ ע"א תוס' ד"ה מודה - אי ראב"י סבר כד"ש [ערוך לנר]גנא דפלפלי עמ' קצב
מ ע"ב זאת תורת העולה וכו' יש שאם עלו ירדו וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' שלז
מ ע"ב ריבה תורה אחת לכל העוליןגור אריה ויקרא פ"א הערה 199
מא ע"א אמרת מרבה אני את אלו ורש"י ד"ה אחרמצווה ועושה ח"א עמ' תקנו
מא ע"א רש"י - אתנן חל על עובר קדשיםטבעות זהב ח"א דף מו ע"ד [הלכה]
מא ע"א רש"י ד"ה נוגחגור אריה ויקרא פ"א הערה 137
מא ע"א רש"י - שלאחר שבאו לעזרה אירע פסולןגור אריה ויקרא פ"ו הערה 26
מא ע"א תוס' ד"ה היינוגור אריה ויקרא פ"א אות כג
מא ע"א תוס' ד"ה שהיהגור אריה ויקרא פ"ו הערה 28
מא ע"ב עד מקום שהשמש דשאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כה
מא ע"ב גזירת המלך היא שתטמא האשה בביאהגור אריה ויקרא פט"ו אות יד
מא ע"ב משמשת כל ג' ימים אסורה לאכול בתרומה שאי אפשר לה שלא תפלוטבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קא
מא ע"ב המשמשת מטתה ונתהפכה בשעת תשמיש אסורה לאכול ג"י בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפח
מב ע"א פולטת וכו' רואה הויאלקוטי שיחות חי"ז עמ' 475
מב ע"א נדה מטמאה בפנים כבחוץברית אברם עמ' תצח
מב ע"א היולדת מטמאת בפנים כבחוץ וכו'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כו
מב ע"ב09 טומאת יולדת ביציאת ראש העובר לפרוזדורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ז
מב ע"ב09 יצא הראש נחשב כילודחכמת התורה נח עמ' ריג
מב ע"ב11 ההוא דאתא לקמיה דרבא א"ל מהו לממהל בשבתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ק
מב ע"ב11 ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר ליה מהו למימהל בשבתאמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תצט
מב ע"ב25 טומאת בית הסתרים מטמאה במשאגור אריה ויקרא פט"ו הערה 63
מב ע"ב27 פלוגתת אביי ורבא אם אותו מקום של אשה טומאה בלועה הוי או טומאת בית הסתריםלחמי תודה דף רמד ע"ב
מב ע"ב30 טומאת בית הסתרים אינה מטמאהאמרות ה' השלם ח"א עמ' תי
מב ע"ב30 טומאת בית הסתרים אינה מטמאהגור אריה ויקרא פכ"ב אות ד
מב ע"ב30 טומאה שייכת רק בדבר הגלויגור אריה שמות פט"ו הערה 97
מב ע"ב35 מקום נבלת עוף טהור בלוע הוי וכו' אמר אביי מנא אמינא להו וכו' ותוס' ד"ה יצתהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ס ע"ב, סא ע"א
מב ע"ב35 מקום נבלת עוף טהור בלוע הויולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רכ
מב ע"ב41 בית הבליעה נחשב כבית הסתריםגור אריה דברים פי"ב הערה 99
מב ע"ב42 אין האוכל מטמא בגדים בבית הבליעהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צג
מב ע"ב42 יכול נבלת בהמה טמאה מטמאהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רטז
מב ע"ב47 עוף אינו מטמא במגעגור אריה ויקרא פי"א אות לו
מב ע"ב50 ליתן שיעור לנוגע ולנושא כאוכל וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"א פסוק מ
מב ע"ב50 ליתן שיעור לנוגע ולנושא כאוכלולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקלג
מב ע"ב רש"י ד"ה טומאה בלועהגור אריה ויקרא פי"א הערה 238
מב ע"ב רש"י דאי תחב הוא לעצמו איטמי ליהגור אריה ויקרא פי"א הערה 236
מב ע"ב תוס' ד"ה מהגור אריה ויקרא פי"א הערה 242, 252
מג ע"א05 וידיו לא שטף במים, מה ידיו מאבראימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קכו, רכד
מג ע"א07 ואפקיה רחמנא בלשון נגיעהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סד
מג ע"א07 למימרא דהיסט ונגיעה כידיו מה התם מאבראי אף הכא מאבראישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שצא
מג ע"א08 ידיו מאבראיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 163
מג ע"א08 כידיו מה התם מאבראי, אף הכא מאבראיאור חדש (הרטמן) פ"ב אות 195
מג ע"א08 מגע בית הסתרים אינו מטמא ותוס' ד"ה למימראגור אריה ויקרא פט"ו אות יא, יד
מג ע"א08 מה ידיו אבראי אף כל מאבראיבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 48-46
מג ע"א08 מה ידיו מאבראי אף כל מאבראינצח ישראל (הרטמן) עמ' שב הערה 236
מג ע"א21 כל ש"ז שיצא שלא בהרגשה אינו מטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאהאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רעא
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 118, באר ה הערה 337
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאהפרדס מרדכי עמ' כד
מג ע"א21 כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה וכו'ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קכח
מג ע"א22 הזרע יוצא בהתרגשותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קנט
מג ע"א24 היה מהרהר בלילה וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 58
מג ע"א27 כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מטמאהבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 492
מג ע"א36 כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מזרעתתקנת השבין סי' ט (עמ' 80), דובר צדק עמ' 166
מג ע"א37 זרע יורה כחץתפלה למשה (בנימין) עמ' פח
מג ע"א41 גוי שהרגיש ונתגיירעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
מג ע"א רש"י - ש"ז של גוי אינו מטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט
מג ע"ב06 זב צריך כחתימת פי האמהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיט
מג ע"ב20 מנה הכתוב שתים וקראו טמא וכו'לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 86
מג ע"ב43 מדכתיב או איש מרבינן נוגע בשכבת זרעגור אריה ויקרא פט"ו הערה 57
מג ע"ב51 מתני'בנין אפרים עמ' כו [הלכה]
מג ע"ב51 תינוקת בת יום אחד מטמאה בנדהעיוני רש"י במדבר עמ' תקטו
מג ע"ב51 תינוקת וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 186
מג ע"ב52 תינוק בן יום א' וכו' נוחל ומנחיללקוטי שיחות חי"ג עמ' 115
מג ע"ב52 תינוק בן יום א' מטמא בזיבהברית שלום (תעח) דף לח ע"ב
מג ע"ב52 תינוק בן יום א'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 180
מג ע"ב52 תינוק בן יום אחד וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
מג ע"ב52 תינוק בן יום אחד מיטמא בזיבהשרתי ח"א עמ' קסב
מג ע"ב52 תינוק בן יומו אחד מיטמא בזיבה ובנגעים וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' א
מג ע"ב54 בן יום אחד מאכיל בתרומה ובפירוש המשנה להרמב"םמאורי שערים עמ' תיד
מד ע"א01 בן יום א' ההורגו נהרג עליוגנא דפלפלי עמ' צו
מד ע"א01 בן יום אחד ההורגו חייבדברי חנינא - רפואה עמ' מט
מד ע"א01 בן יום אחד ההורגו חייבעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' מב-מד
מד ע"א08 איש איש לרבות בן יום אחד שמיטמא בזיבהשרתי ח"א עמ' קסב
מד ע"א08 איש איש לרבות קטןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
מד ע"א14 דברה תורה כלשון בני ארםחפץ יהונתן במדבר פ"ה פסוק יב
מד ע"א18 בן יום אחד חשיב נפשגנא דפלפלי עמ' תיט
מד ע"א19 אותם שהיה להם ישיבה אחת בעולם, לאפוקי אשת אחיו שלא היה בעולמותורי זהב (תשעג) עמ' רה
מד ע"א40 קטן בן יומו נוחלרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פח
מד ע"א40 עובר אינו יורשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקלג {הטעם}
מד ע"א רש"י ד"ה אדםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יד
מד ע"א תוס' ד"ה איהו שיש פיקוח נפש בעובריםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה עא
מד ע"א רמב"ן - עובר לא נקרא נפש אדםברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' כו
מד ע"ב13 ההורג בן יום אחר חייבודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
מד ע"ב17 כל ששהה שלשים יום אינו נפלתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז
מד ע"ב17 כל ששהה שלשים יום אינו נפלתורת העולה ח"ג פרק עא
מד ע"ב19 בקים לן דהוא בן ט' לא חיישינן לנפלגנא דפלפלי עמ' שכד
מד ע"ב20 בת שלש שנים ויום אחד וכו' ואם בא עליה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' רא
מד ע"ב25 ביאת בת שלש מחייבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעד
מד ע"ב27 ביאה לא שייך בפחותה מבת ג'טיול בפרדס ח"א עמ' עז
מד ע"ב27 בת עד ג' שנים בתוליה חוזריןמגדל עוז (תשעח) עמ' עו
מד ע"ב27 פחות מג' שנים ויום אחד אין ביאתה ביאהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קסה
מד ע"ב27 פחותה מבת ג' בתוליה חוזריןגור אריה בראשית פכ"ד אות יא
מד ע"ב27 פחותה מג' ודאי בתולה הויגור אריה בראשית פכ"ה אות יח
מד ע"ב27 קטנה פתוחה מבת שלש שנים בתולי' חוזריןפרדס המלך (תשסט) אות ש
מד ע"ב31 חודש בשנה חשוב שנהיד דוד (אופנהיים) עמ' קכא
מד ע"ב רש"י ד"ה ערב ר"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' כ
מד ע"ב תוס' ד"ה איהו - מעוברת שמתה הולד כמונח בקופסאגנא דפלפלי עמ' עה, קנג, רטז, תכז
מד ע"ב תוס' ד"ה דקים לןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלב
מד ע"ב תוס' ד"ה איהוטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
מד ע"ב תוס' - הריגת עוברדברי חנינא - רפואה עמ' מט, נו
מד ע"ב תוס' - מחללים שבת על גוססדברי חנינא - רפואה עמ' יד, קלב
מד ע"ב רמב"ן - עובר לאו נפש הוא אבל מחללין עליו משום מוטב יחללו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבהגנא דפלפלי עמ' רכז, שצט, תע
מה ע"א02 יום אחד בשנה חשוב שנהקהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול עמ' רעו
מה ע"א22 מאי לאו הא קא משמע לן וכו'זכור לדוד עמ' עח
מה ע"א24 מעשה ביוסטני בתו של אסוירוס וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ל אות ו
מה ע"א24 מעשה ביוסטני בתו של אסוירוסאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקיא
מה ע"א24 שאלה בתו של אנטונינוס בן אסוירוס לרבי אתתא לכמה מיעבראחנן אלקים עמ' רכז
מה ע"א28 אני נשאתי בשש, וילדתי בשבע וכו' ומי מתעברה וכו' אי בעית אימא, אשר בשר חמורים בשרםבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1153-1152
מה ע"א28 גויה שהעידה שהשיאה בת חמש וילדה בת ששעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ס
מה ע"א32 אין אשה מתעברת פחותה מי"ב שנהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' פט
מה ע"א40 אשר בשר חמורים בשרםפרי צדיק וירא אות א
מה ע"א41 הגוים מוחזקים אשר פיהם דיבר שוא כו'חיים תחלה (תשנג) עמ' כו
מה ע"א42 מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות כ
מה ע"א42 ת"ר מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
מה ע"א45 משל לתינוק שתחבו לו אצבע בדבש בפיו בעל כרחו ואח"כ מוצצייגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' רסה
מה ע"א49 כשם שכל התורה הלכה מסיני כך פחותה מבת ג' וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
מה ע"א49 כשם שכל התורה הלל"מברכת אבות עמ' שלב
מה ע"א50 ואף ר"ע לא וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' פו
מה ע"א50 ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםדובר צדק עמ' 148
מה ע"א50 ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
מה ע"א50 ואף ר' עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםאור ישראל סי' כז
מה ע"א50 לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםאור ישראל (תרס) דף לז ע"א, מ ע"א
מה ע"א51 אלא לחדד בהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
מה ע"א51 אלא לחדד בהתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' צב
מה ע"א51 במשנהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ל
מה ע"א51 בן ט' שבא על יבמתוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנא
מה ע"א51 בן ט' שנים ויום אחדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ד
מה ע"א51 בן ט' שנים וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 183
מה ע"א51 כאשר הקטן בן ט' שנים ויום אחד ביאתו ביאהגור אריה שמות פכ"א הערה 456
מה ע"א51 פחות מבן ט' אין ביאתו ביאהגור אריה ויקרא פ"כ אות יב
מה ע"א51 קטן מבן ט' ויום אחד בא על יבמתו קנאה וכו'מגדל עוז (תשעח) עמ' צז
מה ע"א רש"י ד"ה קנאה - ואע"פ שאין קנין לקטןצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף עו ע"ג
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקין וכו' וכל שאינו בהפלאה אינו בבל יחלחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - בכורות א
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין וכו' בן שתים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקיןאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1233
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקיןבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קיא
מה ע"ב01 בת אחת עשרה שנה ויוםשערי שיש יהושע ח"א עמ' קסז-קסח
מה ע"ב01 בת י"א בודקין אם ידעה לשם מי נדרהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רנו
מה ע"ב01 בת י"א נדריה נבדקיןדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' ע
מה ע"ב01 בת י"א נדריה נבדקיןדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קיא
מה ע"ב01 בת י"א נדריה נבדקיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלה
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום א' נדריה נבדקיןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עו ע"א
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום אחד נדריה נבדקיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקלה
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום אחדנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ב
מה ע"ב01 קטנה אם ידעה למי נדרה נדריה נדרגור אריה במדבר פ"ל אות יד
מה ע"ב01 קטנה בת י"א שנה אם יודעת לשם מי נדרו והקדישו נדריה קיימיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיט
מה ע"ב02 בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין וכו' בן שלש עשרה שנה ויום א' נדריו קיימיןבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1304
מה ע"ב02 בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימין וכו'מצווה ועושה ח"ב עמ' תרא
מה ע"ב02 בת י"ב שנה למצותס' החיים (תשנג) עמ' נה
מה ע"ב02 בת י"ב שנים ויום א' נדרי' קיימין וכו'ברית שלום (תעח) דף קה ע"ב
מה ע"ב02 בת י"ב שנים ויום א' נדרי' קיימין וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תערב
מה ע"ב05 בן י"ג ובת י"ב הגיעו לכלל גדולקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' ד
מה ע"ב05 בן י"ג שנה נעשה לאישגור אריה שמות פל"ה הערה 130
מה ע"ב06 קטן אין נדרו נדרגור אריה ויקרא פ"א הערה 130
מה ע"ב17 היכא דבדקנא לי ולא ידעה להפלות וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 191
מה ע"ב24 דברים האמורים בתינוקת אמורים וכו', ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קעח
מה ע"ב24 ר"ש בן אלעזר אומר דברים האמורים בתינוקת בתינוק אמוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' יז ד"ה והעניין
מה ע"ב24 רבי שמעון בן אלעזרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
מה ע"ב24 רשב"א אומר דברים האמורים בתינוקת וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' לג
מה ע"ב25 א"ר חסדא מ"ט דרבינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות ח
מה ע"ב26 אשה ממהרת להיות גדולה יותר מהאישגור אריה ויקרא פי"ב אות א, דברים פ"ב הערה 29
מה ע"ב26 ויבן ה' [אלקים] את הצלע, מלמד שנתן הקב"ה בינה באשה יותר מבאישמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' כז
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רמו
מה ע"ב26 נתן בה בינה יתירהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קמט
מה ע"ב26 בינה יתינה ניתנה באשה יותר מבאיש ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' ס; תרסו עמ' עט, שצב, תד, תקכז; תרעב עמ' א'שעז, א'שפד
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי שיחות ח"י עמ' 71, חי"א עמ' 331, חי"ג עמ' 257, ח"כ עמ' 42
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי שיחות חלק ל עמ' 145
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישנזר הקדש ח"א עמ' שלב
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה יותר מבאישס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' ד, יא, יב, יג, יד, טז, יז, כב, מז, צב, קפה
מה ע"ב26 בינה יתירה באשה מבאישצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' ח
מה ע"ב26 בינה יתירה לאשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלג
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהאוהב ישראל דף רמז ע"ב
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ריג, רמט
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שעז, אלף שפד
מה ע"ב26 בינה יתירה באשההטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' כט
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמט
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 102
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהשער ראובן עמ' קצד
מה ע"ב26 בינה יתירה וכו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף תכד ע"ג
מה ע"ב26 בינה יתירה לאשהדרכי החיים ח"א עמ' פח, תלא
מה ע"ב26 בינה יתירה לנשיםדרכי החיים ח"ב עמ' שנט
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאישתורת מנחם חכ"ב עמ' 172
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאישתורת מנחם חל"ה עמ' 189, חל"ו עמ' 334
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשהחקל יצחק (תשסג) עמ' עו
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה באשהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קפט, קצ
מה ע"ב26 בינה יתירה ניתנה לנשיםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' קכו
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן באשהחכמת התורה בראשית עמ' עדר, רפה, שסה
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן ה' באשהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכז
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן הקב"ה באשה יותר מבאישס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מח, קכ
מה ע"ב26 בינה יתירה נתן הקב"ה באשה יותר מהאישקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות סד, רי, רל, רצ
מה ע"ב26 בינה יתירה נתנה באשההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קכח
מה ע"ב26 בינה יתירה שבאשהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' שעח
מה ע"ב26 בינה יתרה באישהאודה ה' דף ה ע"א
מה ע"ב26 בינה יתרה באשה יותר מבאישמערכי לב (בר שאול) עמ' 56
מה ע"ב26 בינה יתרה ניתנה באשהמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 43
מה ע"ב26 בינה יתרה נתן הקב"ה באשה וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' נח
מה ע"ב26 בינה יתרה נתנה לאשההערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' כח
מה ע"ב26 בינה יתרה שיש באשהעין איה ב' 336
מה ע"ב26 דכתיב ויבן ה' וכו' בינה יתירה באשה יותר מבאישתורת מנחם חמ"ט עמ' 11
מה ע"ב26 האשה ממהרת להיות גדולה יותר מן האישנצח ישראל (הרטמן) עמ' תיט הערה 49
מה ע"ב26 האשה ממהרת להיות גדולה יותר מן האישתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשעו הערה 52, תתקמב הערה 49
מה ע"ב26 הקב"ה נתן בינה יתירה לאשהפירוש המכבי שמות עמ' קז
מה ע"ב26 ויבן את הצלע בינה יתירה נתן באשה מבאישאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רכז
מה ע"ב26 ויבן ה' אלקים את הצלע מלמד שנתן לה הקב"ה בינה יתירהאגרא דכלה ח"ב עמ' קיח
מה ע"ב26 ויבן ה' אלקים את הצלענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ו אות ג
מה ע"ב26 ויבן ה' את הצלע בינה יתירה נתנה באשהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קמד
מה ע"ב26 ויבן ה' את הצלע מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששרגא המאיר מועדים עמ' שלז
מה ע"ב26 ויבן וכו' בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי מאמרים עמ' 182, 232, צדקת הצדיק סי' קמו, דובר צדק עמ' 43, 48, 62, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 2 (סי' ט), 62 (סי' סח), קדושת השבת סי' ז (עמ' 39)
מה ע"ב26 ויבן מלשון בינהטוב עין (אוסטרובצא) עמ' יט
מה ע"ב26 מלמד שברא הקב"ה בינה יתירה כו'חיים וחסד סי' תקלו
מה ע"ב26 מלמד שניתנה לאשה בינה יתירה יותר מבאישיד דוד (אופנהיים) עמ' קכא
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה וכו'מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קסו, רס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסו, ח"ג דף רס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רמז
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישגבעת פנחס (ביליצר) עמ' ה
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישפניני דעת עמ' רמח
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בראשית דף ח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לד ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן י דף צו ע"ב
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 413 ,411 ,354
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינהתולעת שני דף טז ע"ב
מה ע"ב26 נקבה נעשית גדולה לפני האישחכמת התורה תזריע עמ' יז
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 414,38, שמות עמ' א'קמח, דברים עמ' תתרמט; רשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת עמ' קו
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאמרות ה' השלם ח"א עמ' קי
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' רכד, רעב, שמות ח"א עמ' קלב
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות נד, רכב
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 380
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש, וברמב"ם בפיה"מקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ל, שמ-שמב
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה מבאישאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' ערה
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשהאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קפד, קפה
מה ע"ב26 שנתן הקב"ה בינה וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קלו
מה ע"ב26 שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רכח
מה ע"ב26 שנתן הקב"ה בינה יתירה באשהשפע חיים - נישואין עמ' רנז
מה ע"ב28 ויבן את הצלע מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדה"רמחשבת מוסר ח"א עמ' צח, קיז, קנ
מה ע"ב28 ויבן את הצלע מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדה"רמחשבת זקנים עמ' שכח
מה ע"ב29 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדם הראשוןאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' קנח
מה ע"ב29 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קפט
מה ע"ב29 מלמד שקלעה הקב"ה לחוה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ז ע"ב-ע"ג
מה ע"ב29 מלמד שקלעה לחווה והביאה לאדם הראשוןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' טז
מה ע"ב32 איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצא ד"ה וי"ל
מה ע"ב32 איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן דמיא או כלאחר זמן דמיאכתנות אור עמ' שצג
מה ע"ב34 רב ור' חנינא דאמרי תרווייהו וכו' וסימניך וזאת לפנים בישראלמגילת סמנים עמ' קל
מה ע"ב35 תוך זמן כלאחר זמןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות יא
מה ע"ב רש"י ד"ה וזאתמגילת סמנים עמ' קל
מה ע"ב תוס' ד"ה שהתינוקנזר הקדש ח"א עמ' שלב
מו ע"א03 איש כי יפליא לנדורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תלא
מו ע"א03 איש לרבות בן י"ג שנה ויום אחדאור תורה השלם (מזריטש) סי' לו
מו ע"א05 שתי שערות סימן לאדם שהוא גדולגור אריה ויקרא פי"ג אות ג, במדבר פי"ט אות ה
מו ע"א09 קטן בן ט' שהביא ב' שערותשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' ל
מו ע"א31 אין נערה פחותה מבת י"ב שנה ויום אחדגור אריה בראשית פכ"ה הערה 46
מו ע"א36 חזקה דרבאמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות קרח ח
מו ע"א44 אמר רב הונא הקדיש ואכלשערי שיש יהושע ח"א עמ' קסח
מו ע"א45 הקדיש ואכל לוקה שנא' איש כי יפליא לנדור ולא יחל דברו וכו'חמודי צבי ויקרא עמ' צ
מו ע"א45 הקדיש ואכל לוקה, כל שישנו בהפלאה ישנו בבל יחלדרשות דבר צבי עמ' קיב
מו ע"א45 מופלא הסמוך לאיש אם נדרו נדרפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קח
מו ע"א תוס' ד"ה לאמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קלב
מו ע"ב01 לפי שמצינו שהשוה הכתוב הקטן בגדול לזדון שבועה ולאיסר וכו'מכשירי מצוה עמ' רז
מו ע"ב05 אי מופלא הסמוך לאיש דאורייתא וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמד
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישבאר ראי (רוזן) תורה סי' כה אות ב
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישדרך מצותיך (חב"ד) דף מד ע"א
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישמצווה ועושה ח"ב עמ' תקס
מו ע"ב05 מופלא סמוך לאישעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
מו ע"ב07 איסורא נמי ליכאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תצט
מו ע"ב08 שמע מינה קטן אוכל נבלות בית דין מצוין עליו להפרישואהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' פא
מו ע"ב10 הקדיש ואכלו אחרים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הרמב"ם
מו ע"ב12 הקדישו קטן לוקה הגדולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מז
מו ע"ב18 מ"ס מופלא סמוך לאיש דאורייתא ומ"ס מופלא סמוך לאיש מדרבנןמכשירי מצוה עמ' רז
מו ע"ב24 אר"י אמר שמואל בעלה מיפר לה ממה נפשך וכו'מכשירי מצוה עמ' קמט
מו ע"ב45 ירושה וכו' שלישית אין להןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיג
מו ע"ב45 ירושה ראשונה ושניהישועות משיחו (תשעח) עמ' 118
מו ע"ב46 מאן תנא סדר עולם ר' יוסידבר טוב עמ' לד
מו ע"ב47 ר' יוסי תנא לה ולא סבר להאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' עז
מו ע"ב רש"י ד"ה לעונת נדריםלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 193
מו ע"ב תוס' ד"ה ר' יוחנן - וא"ת והא סבר ר"ל התראת ספק לא שמה התראה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפג ד"ה אבל
מו ע"ב תוס' ד"ה ר"י ור"לתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ריג
מז ע"א14 שבע שכבשו נתחייבו בחלהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קז
מז ע"א18 יכול משנכנסו לה ב' וג' מרגליםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קנז
מז ע"א19 בבואכם בביאת כולכם ולא בביאת מקצתםשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קס
מז ע"א19 בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכםשיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 200
מז ע"א19 ביאת כולכםשירת הפסח אות קו
מז ע"א21 משל משלו באשהאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עט
מז ע"א21 משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' לג
מז ע"א22 פגה בוחל צמלכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 188
מז ע"א40 דעת והנהגת שמואל עם עבדלקוטי שיחות חל"ז עמ' 74
מז ע"א40 נתן לשפחתו דמי בושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
מז ע"א40 שמואל בדיק באמתיה ויהיב לה ד' זוזי דמי בושתהאמרות ה' השלם ח"ב עמ' קנה
מז ע"א40 שמואל יהב לה דמי בשתהס' חסידים סי' תרסה
מז ע"א42 אמר שמואל לעבודה נתתי ולא לבושתפאר יעקב ח"ג עמ' רצד
מז ע"א42 לעבודה מסרו הכתוב ולא לבושהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נג
מז ע"א42 לעולם בהם תעבודוהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק מו
מז ע"א42 לעולם בהם תעבודוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צו
מז ע"א44 מסר להו לערבי (תוס' וריטב"א)לקוטי שיחות חי"ט עמ' 31
מז ע"א רש"י ד"ה ולא נתחייבו במעשרדברי טובה יהושע ח"ג עמ' תשצה
מז ע"א תוס' ד"ה אתי דימוע - תרומה בטלה ברוב דאורייתא והא דררשינן אסמכתא וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 62
מז ע"א תוס' ד"ה בדקמגדל עוז (תשעח) עמ' תרכח
מז ע"א תוס' ד"ה ל"גהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק יח
מז ע"ב איזוהי חצר צורית וכו'מנחת מרדכי עמ' רצב
מז ע"ב מעת לעת בחשבון י"ג שניםנפש הרב עמ' קיג
מז ע"ב שנה האמורה בקדשים מעת לעתלחמי תודה דף קנח ע"א, רנח ע"א
מז ע"ב שנה האמורה בקדשיםבנין אפרים עמ' כט [הלכה]
מז ע"ב כבש בן שנתו ולא שנת עולםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כא, יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח
מז ע"ב תוס' ד"ה עדתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שפח
מז ע"ב תוס' ד"ה כולןבנין אפרים עמ' כו [הלכה]
מח ע"א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון או חולצת או מתיבמת, בא העליון עד שלא בא התחתון רבי מאיר אומר וכו' וחכמים אומרים או חולצת וכו' מפני שאמרו אפשר לתחתון לבא עד שלא בא העליון, אבל אי אפשר לעליון לבא עד שלא בא התחתוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכו, קעג
מח ע"א בא סימן התחתון עד שלא בא העליוןתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קכח
מח ע"א אפשר לתחתון לבא וכו' אבל א"א לעליון וכו' התחתון אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' תט
מח ע"א אי אפשר לבוא לסימן העליון עד שבא סימן התחתוןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רמח
מח ע"א רש"י - סימן התחתון ב' שערות, וסימן העליון דדיםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קכו
מח ע"ב בתוך זמן אין נאמנותמקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
מח ע"ב היכא שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפד, קפו
מט ע"א תוס' ד"ה אםמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקי"א [הלכה]
מט ע"א תוס' ד"ה ואיבעיתמקראי קדש (תשנג) עמ' שכח
מט ע"ב09 היה טורד טפה אחר טפה כו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
מט ע"ב11 מאי איכא בין ת"ק לר"י אמר עולא כינוס על ידי הדחק איכא בינייהוזכור לדוד עמ' לה
מט ע"ב16 דבר זה רבינו הגדול אמרו, רש"ינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ט אות ה, סי' לח אות לא
מט ע"ב17 ה' יהיה בעזרוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' סד
מט ע"ב26 אשר ישב שיהיה מיוחד לישיבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
מט ע"ב40 אין כשר להעיד אין כשר לדון באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 829 {קרוב}
מט ע"ב40 אין כשר להעיד אין כשר לדון שני המאורות (תשסח) עמ' ק {והיינו אשה}
מט ע"ב40 אין כשר להעיד אין כשר לדון תפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעא הערה 7, תתקכד הערה 21 {קרוב}
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידאור אברהם שמות עמ' קיז
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רעא
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידגור אריה ויקרא פ"כ הערה 132
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידדרשות מהר"ם חביב עמ' קסט
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעידעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תפט, תקיב
מט ע"ב40 כל הכשר לדון כשר להעיד, ותוס' ד"ה כל הכשרכרם חמד (תשסו) עמ' קנה
מט ע"ב40 יש שכשר להעיד ופסול לדיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנט
מט ע"ב תוס' ד"ה חדא - גר פסול לדון את ישראלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רנג
מט ע"ב תוס' ד"ה חראצמח צדקה עה"ת עמ' קנה
מט ע"ב תוס' ד"ה חדאקרבן מנחה (תשעד) עמ' קנב
נ ע"א תוס' - אשה אינה יכולה לדון כרם טוביה עמ' פח
נ ע"א תוס' - אשה פסולה לדון דכתיב ועמדו שני אנשיםכרם חמד (תשסו) עמ' קנו
נ ע"א תוס' ד"ה כל שחייבנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נ ע"א תוס' ד"ה ור"ממים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שס
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשר לדון - האם אשה כשרה לדון או להעידפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קטז
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשרדברי טובה שופטים ח"א עמ' קעב, קעג
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשרדרכי שלום (מרגונאטו) דף טו ע"א
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשרשני המאורות (תשסח) עמ' ק
נ ע"א תוס' ד"ה כל וכו'ברכת אבות עמ' קו
נ ע"א תוס' ד"ה כל כו' - ודבורה היתה דנה ע"פ הדבוררנת יצחק שופטים עמ' נז, ס
נ ע"א תוס' ד"ה כלדרשות מהר"ם בנעט עמ' קסט
נ ע"א תוס' ד"ה כל - דנה ע"פ הדיבוררנת יצחק יהושע עמ' רנו
נ ע"א תוס' ד"ה כל, וברש"שבית ישי - דרשות עמ' תכה
נ ע"א תוס' - דבורה היתה דנה על פי הדיבוררנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנ
נ ע"ב התרנגול בכלל העוףבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1013
נ ע"ב תרנגול דאגמא אסורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכח
נ ע"ב תרנגולתא דאגמא שריא וסימניך עמוני ולא עמוניתמגילת סמנים עמ' קלא
נ ע"ב נבלת בהמה טהורה וכו' בכרכים אין צריכים מחשבה וכו'ברית שלום (תעח) דף קיד ע"א
נ ע"ב נבלת בהמה טהורה וכו' בכרכים אין צריכים מחשבה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תשכט
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתא - הזכר אסור לפי שאין לו סימני טהרה ולא שרי וכו' שהרי האם לא ילדה האפרוח אלא ביצים המילה וכו' ונאסר ממילא ע"י סימני טומאה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכח, שכט
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתאמשנת חיים בראשית עמ' קיז
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתא - תרנגול דאגמא וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 223
נ ע"ב תוס' ד"ה תרנגולתאמגילת סמנים עמ' קלא
נא ע"ב06 הקשט והחמסעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קנג
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמב
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראור פני משה דף כה ע"ב
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ו אות כו
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראמרי יוסף ויקרא-במדבר דף יט ע"א
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' עז, עח
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף עז, עח
נא ע"ב37 כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירשמלת אליעזר ח"א עמ' ו
נא ע"ב38 כל שיש לו קרנים יש לו טלפיםמקראי קדש (תשנג) עמ' ר
נא ע"ב42 מכדי אנן אקשקשת סמכינן, סנפיר דכתב רחמנא למה לי וכו' ולכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר, ותוס' ד"ה לכתוב, ומהרש"אחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קע
נא ע"ב48 ולכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תסט ד"ה בש"ס
נא ע"ב48 לכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר, יגדיל תורה ויאדירברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נז
נא ע"ב50 יגדיל תורה ויאדיר ותוס'ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיט
נא ע"ב50 להגדיל תורה ויאדירדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
נא ע"ב56 בני א"י מברכין בחליצת תפילין לשמור חוקיולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקצט
נא ע"ב56 ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיו וכו'הר המוריה עמ' עט
נא ע"ב56 ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיומצווה ועושה ח"א עמ' שכח
נא ע"ב56 לאתויי מצות כו'משנת חיים דברים עמ' תקנ
נא ע"ב תוס'בנין אפרים עמ' רכט [הלכה]
נא ע"ב תוס' ד"ה ולבני מערבא לגבי ברכה על חליצת תפיליןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לח
נא ע"ב תוס' ד"ה ולכתוב רחמנא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רמב
נא ע"ב תוס' ד"ה ולכתוב רחמנאהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק ט
נב ע"א01 אין ברכה אחרונה בבשמים - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' קז
נב ע"א01 אין ברכה לאחר הריח, רש"י - דהנאה מועטת היא אור אברהם ברכות עמ' רנב, שעט
נב ע"א02 חייבת בכל מצוות האמורות בתורהמשיב צדק סי' נו (עמ' 35)
נב ע"א03 הביא שתי שערות וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 183
נב ע"א07 שדברו חכמים בלשון נקיהאור זרוע לצדיק עמ' 46
נב ע"א33 יכשל בו זרעוגור אריה בראשית פ"ל הערה 40
נב ע"א48 שערות צריך שיהיו בעיקרן גומותמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ס, שנ
נב ע"א51 מתני' ומתניתא רב מלכיא וכו' וסימנא מתניתא מלכתאמגילת סמנים עמ' קלב
נב ע"א53 קשי בה ר"ח מסורא לא לישתמיט תנא ואשמועינן גומותמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנ
נב ע"א55 איוב בסערה חירף ובסערה השיבוהו וכו'חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף צא ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) בבא בתרא פרק א דף ו ע"ב
נב ע"א55 איוב וכו' אמר לפניו רבונו של עולם וכו' הרבה נימין בראתי בראשו של אדם וכו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שיד, שיח
נב ע"א55 אשר בסערה ישופנומנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
נב ע"ב16 עד מתי הבת ממאנתגור אריה בראשית פל"ח אות ט, הערה 109
נב ע"ב28 שתי שערות האמורות וכו' ובכל מקום כדי לכוףעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
נב ע"ב28 ב' שערות האמורות בכל מקום כדי לכוף ראשן לעיקרןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קפד
נב ע"ב28 שתי שערות וכו', ר"ע אומר כדי שיהיו נטלות בזוג וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפג
נב ע"ב30 אורך שערנפש הרב עמ' רלד
נב ע"ב32 כדי שיהו ניטלות בזוגתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שפו
נב ע"ב33 הלכה כדברי כולם להחמירמקראי קדש (תשנג) עמ' שמו
נג ע"א מאי בדקה ומאי לא בדקה וכו' לא בדקה אלא בין השמשות דרבי יהודה ובבין השמשות דר' יוסי לא בדקה, ורש"י ד"ה בין השמשותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
נג ע"ב הרואה כתם וכו'משנת חיים בראשית עמ' רלו
נד ע"א יום א' טמא ויום א' טהורתאומי צביה עמ' שז
נד ע"א א"ר ששת זאת אומרת וכו' אסור ר' אשי אמר נהי דחד עשר וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 112
נד ע"ב18 דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשים, ותוס' ד"ה דם הנדהכרם חמד (תשסו) עמ' צז
נד ע"ב18 דם הנדה מטמא אף ביבשלהורות נתן ויקרא עמ' קפו
נד ע"ב19 הזוב והניע והרוק והשרץ וכו' מטמאין לחין ואין מטמאין יבשיןמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פח
נד ע"ב20 שרץ מטמא רק כשהוא לחגור אריה ויקרא פי"א הערה 5
נד ע"ב22 מהני לשרותו מעת לעתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קו
נד ע"ב28 למד על הטפה שהיא מטמאהגור אריה ויקרא פט"ו אות ב
נד ע"ב30 דם יהיה זובה בהוויתו יהאמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תרמב
נד ע"ב תוס' ד"ה אלאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"ב
נה ע"א12 אלא אמר רב אדא בר אהבה דומיא דעצם מה עצם וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רד
נה ע"א17 עצם אין גזעו מחליף משא"כ בשרדרשות מהר"ם בנעט עמ' ריח
נה ע"א25 ד"ת עור אדם טהוראהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנב ע"ב
נה ע"א39 למד על הטיפה שהיא מטמאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
נה ע"א40 לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכןפרי צדיק לחנוכה אות ד
נה ע"א תוס' ד"ה שמא וכו'ברכת אבות עמ' קפט
נה ע"א תוס' ד"ה שמא יעשו שטוחיןכרם חמד (תשסו) עמ' קלט
נה ע"ב במה שביד טהורגור אריה ויקרא פט"ו אות ז
נה ע"ב חלב האשהדברי טובה שופטים ח"א עמ' ריז
נה ע"ב מה לי קטליה כוליה מה לי קטליה פלגיהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - נח עמ' כו
נו ע"א כיחו וניעו ורוקו של זב מטמא לח ולא יבשלהורות נתן ויקרא עמ' קפו
נו ע"א בשר המת וכו' טהור מלטמא בכזית אבל מטמא טומאת רקבמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
נו ע"א וכן כתם שנמצא בחלוק וכו'גבורות אליהו סי' קמז אות ה
נו ע"א תוס' ד"ה וזאת לרבותתורה אור (באנדי) עמ' שסה
נו ע"ב מאן דבדיק בגומא נמי בדיקמקראי קדש (תשנג) עמ' שצז
נו ע"ב תוס' ד"ה אמוראי נינהותורה אור (באנדי) עמ' שלג
נו ע"ב תוס' ד"ה מביןחמודי צבי מועדים עמ' צה, קיט, תה
נז ע"א והא לית להו לפנ"עתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קיג
נז ע"א והא לית להו לפני עור וכו', ורש"יאגרא דכלה ח"ג עמ' שצז
נז ע"א ציון קברות מדרבנןברכת אבות עמ' קפז
נז ע"א ציון קברים דרבנןאור אברהם ויקרא עמ' רעו
נז ע"א ציון קברים הוי מדרבנןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקפב
נז ע"א ציון קברים הר רק מדרבנןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' קע, שפט
נז ע"א תוס' ד"ה ובנה אצלו ציוןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
נז ע"א תוס' ד"ה ובנהבית ישי - דרשות עמ' רטז
נז ע"א תוס' ד"ה ובנהרנת יצחק יחזקאל עמ' קמו, קמז
נז ע"ב12 בדקה בקרקע עולם וישבה עליהברכת מועדיך לחיים ח"א דף קי ע"א [שצג ע"ב ד"ה והכי]
נז ע"ב14 אין אשה טמאה נדה עד שתרגישלחמי תודה דף רמד ע"ב
נז ע"ב14 בבשרה עד שתרגיש בבשרהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קיג
נז ע"ב14 בבשרה עד שתרגיש בבשרהשיחת מלאכי השרת עמ' 94
נז ע"ב19 תרתי שמע מינהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ו ע"ב
נז ע"ב24 כסבור הרגשת מי רגלים היאשיחת מלאכי השרת עמ' 94
נז ע"ב32 נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק וכו' אי דארגישה לאחר זמן אמאי פטורין מן הקרבן וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסה
נח ע"א קרקע עולם אינה מקבלת טומאהגור אריה ויקרא פי"ד אות כט
נח ע"א אר"א בר' יוסי דבר זה הוריתי בעיר רומי לאיסורנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
נח ע"א רש"י ד"ה מדרבנןתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
נח ע"א תוס' מחזקינן ממקום למקוםדמשק אליעזר (רלב"ג) תשובות סי' ד
נח ע"ב21 ראה תלמידים מסתכלים זה בזהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' י אות ה
נח ע"ב22 מה הדבר קשה בעיניכםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
נח ע"ב24 דם ולא כתםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
נח ע"ב30 הרגה תולה לא הרגה אינה תולהאז שמח עמ' קי
נח ע"ב31 לדברי אין קץ ולדברי חבירי אין סוף ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' כ
נח ע"ב31 לדברי אין קץמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"א
נח ע"ב37 ברית כרותה לפשפשנחלת יעקב (תשעג) עמ' לב
נח ע"ב37 פשפש זה ארכו כרחבו וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
נח ע"ב43 אמר ר"ה כגריס אינה תולהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
נח ע"ב44 עד ועד בכללכסף נבחר (מרגליות) עמ' סא
נח ע"ב46 עד ולא עד בכלל לחומראתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'שלז
נח ע"ב48 שיעורי חכמים להחמיר חוץ מכגרים של כתמיםכסף נבחר (מרגליות) עמ' קד
נט ע"א רצופה בו מאכולתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
נט ע"א תוס' ד"ה נתעסקהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
נט ע"ב איש ואשה שעשו צרכיהן לתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר ור"ש מטמאשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
ס ע"ב רש"י ד"ה בעלהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שכח
סא ע"א30 תניא א"ר יוסי מעשה במערה של שיחין וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רה ד"ה ובזה
סא ע"א42 מקום טומאה לחבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 5
סא ע"א42 תנא הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים וכו' אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעיקובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים עמ' קכד, קס, קסה
סא ע"א43 אשר הכה ביד גדליה והלא ישמעאל הרגן אלא מתוך שלא חש לעצת יוחנן בן קרח וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' תסז
סא ע"א43 ואת כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהמסילת ישרים עמ' תקסט
סא ע"א44 אלא מתוך שהי' לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח וכו' לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעידרושים ואגדות חתם סופר עמ' יג
סא ע"א44 גדלי' בן אחיקם לא קיבל לה"ר על הרשע ישמעאל בן נתניהלקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפא
סא ע"א44 גדליה בן אחיקם מעלה עליו הכתוב כאילו הרגםקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' רא, רו
סא ע"א44 וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן וכו' לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעינועם המוסר עמ' רכט
סא ע"א44 וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגן, אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן וכו'חיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שעה
סא ע"א44 וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שע
סא ע"א44 מתוך שהיה לו לחוש לעצת יב"קודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תריד
סא ע"א44 מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חשרנת יצחק ישעיה עמ' תמב
סא ע"א45 אסור לקבל לשון הרע+מטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
סא ע"א45 אף על פי דלקבולי לא מבעי מיחש מיהא מבעיפני חיים (פלג'י) עמ' קצג ע"ב
סא ע"א45 בלשון הרע למיחש בעימשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שכב
סא ע"א45 הא לישנא בישא אע"ג דלקבולי לא מבעי למיחש מבעילחם רב על סדור התפילה אות תתמב
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעיאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רצא
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעיבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' שטז, יהושע-שמואל עמ' תפח
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעישל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק טז
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי ניחש ליה מבעישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכג
סא ע"א45 האי לישנא בישאאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"ג, ובהשמטות דף לח ע"ב
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפיק עלייהו קלא דקטל נפשא וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' קס
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשא וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קצא
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפק עלייהו קלא דקטול נפשאפני חיים (פלג'י) עמ' קז ע"ב
סא ע"א45 הנהו בני גלילא דנפק קלא דקטול נפשאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנג
סא ע"א45 לה"ר לקבולי לא מיבעי, למיחש מיבעימשנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' קנב
סא ע"א45 לישנא בישא דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעישערי תשובה שער ג אות רכג, סה"י אות נא
סא ע"א45 מיחש ליה מבעימאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ה
סא ע"א46 לטמרן מרדברים אחדים (תשמו) עמ' תב
סא ע"א47 אטמרנכו הא אמור רבנן לישנא בישא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלה דף קנ ע"א
סא ע"א48 אל תירא אותו - שמא תעמוד לו זכות של א"א ותוס' ד"ה זהמחשבת מוסר ח"א עמ' קסב
סא ע"א48 אל תירא אותו וכו' שמא תעמוד לו זבות של אברהם אבינו וכו'יורה חכימא (תשעא) עמ' קטו
סא ע"א48 ויאמר ד' אל משה אל תירא וגו' מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שמח
סא ע"א48 ויאמר ד' אל משה אל תיראלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' רלח
סא ע"א48 ויאמר ה' אל משה אל תירא מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' זה עוג שפלט מדור המבולכתונת פסים (תשעא) עמ' שכג
סא ע"א48 ויאמר ה' אל תירא מכדי סיחון ועוג אחים הוי וכו'כתנות אור עמ' תק
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' זה עוג שפלט מדור המבולבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' פט
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' רכא, רכג
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'בית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פה
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו' שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ל
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' קל
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חקת דף ריט ע"ב; עין יעקב (שפב) ברכות פרק ט דף לד ע"ג
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוו כו' זה עוג שפלט מדור המבולתורת מנחם חמ"ד עמ' 81
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוואור אברהם במדבר עמ' שלט
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחי הוי וכו' ואר"י זה עוג שפלט מדור המבולחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמא
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחים הוי וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קנ {מה ראה עוג ללחום נגדן}
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחים היו מאי שנא מעוג דמסתפי ומסיחון דלא מסתפי כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקע
סא ע"א48 מכדי סיחון ועוג אחים היו מה ראה עוג מלך הבשן ללחום כנגדן וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצה
סא ע"א49 אחי' בר שמחזאי (ורש"י)לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 85
סא ע"א49 מ"ש מעוג דמסתפיבית ישי - דרשות עמ' קצד
סא ע"א49 מ"ש מעוג דקמסתפי וכו' מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו ברית שלום (תשסח) עמ' תשעד
סא ע"א49 מ"ש מעוג דקמסתפי וכו' מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבוברית שלום (תעח) דף קכא ע"א
סא ע"א49 מאי שנא מעוג דקא מסתפי אמר שמא תעמוד וכו'אסופת מערכות סוכות עמ' קכט (מהדו"ב עמ' רנה)
סא ע"א49 מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו' אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ, במדבר עמ' תצח
סא ע"א49 מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שנב*
סא ע"א49 מסיחון מסתפי ומעוג לא מסתפי ותוס'טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ט, כא
סא ע"א49 נתיירא מעוג, ותוס' ד"ה זהטוב טעם במדבר עמ' קכה, קכו - ובטוב טעם
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוו וכו' בני אחיה ברפרי צדיק בלק אות א
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוו וכו'אור אברהם דברים עמ' יב
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוו וכו'בי חייא ח"ב עמ' רלח
סא ע"א49 סיחון ועוג אחי הוורסיסי לילה סי' מד (עמ' 86)
סא ע"א49 סיחון ועוג אחים היוגור אריה בראשית פי"ד אות כא
סא ע"א49 סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוועץ הדעת טוב (תשסח) סי' ד
סא ע"א49 סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו, מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפיכתונת פסים (תשמה) פרשת בלק מג ע"א
סא ע"א50 אר"ש בן יוחי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה הי' בלבו אמר שמא תעמוד לו זכות אברהם ע"כ אמר אל תירא אותויגל יעקב (תשנג) חקת אות פ
סא ע"א50 ארשב"י מתשובתו וכו' בלבולקוטי שיחות ח"ח עמ' 149
סא ע"א50 משה פחד שתעמוד לעוג זכות אברהם אבינונחלת צבי (פאליי) עמ' שא
סא ע"א50 מתשובתו של אותו צדיק אתה למד מה הי' בלבויגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' פט
סא ע"א50 שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' נד ד"ה ואנחנו
סא ע"א50 שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינוים שמחה עמ' דש
סא ע"א50 שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקו
סא ע"א50 תעמוד לעוג זכות של אברהםכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' נג
סא ע"א51 הפליט זה עוגס' קרניים (תשסו) פרשת אליעזר מאמר יג
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוגמי מרום חי"ב עמ' ז
סא ע"א51 ויבא הפליט הוא עוגמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 111
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד וכו' זה עוג שפלט במבולדברי חלומות סי' כה (עמ' 195), צדקת הצדיק סי' צ
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד וכו' זה עוג שפלט במבולפרי צדיק חקת אות ד, בלק אות א, ואתחנן אות ד
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ואר"י זה עוג שפלט מדור המבולזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שה
סא ע"א51 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי זה עוג שפלט מדור המבולשם יחזקאל עמ' מא, סב
סא ע"א51 ויבא הפליט וכו' זה עוג שפלט מדור המבולאוצרות חיים - אישים ח"ה עמ' רצה
סא ע"א51 ויבא הפליט וכו' זה עוגמנחת עני (תשעב) עמ' שסג
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוג שנפלט מאנשי המבולאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח יב, לך כ
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוג שפלט מדור המבול שמא תעמוד לו זכותו של אברהםמחשבת מוסר ח"ג עמ' פז, רצז
סא ע"א51 'ויבא הפליט' זה עוג שפלט מדור המבולחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
סא ע"א51 ויבא הפליט זה עוג שפלט מדור המבולעץ הדעת טוב (תשסח) סי' ד
סא ע"א51 ויבא הפליט כו' זה עוג שפלט מדור המבולמגלה עמוקות (תשסח) אופן קל
סא ע"א51 ויבא הפליט שפלט מדור המבול וכו'אגרא דכלה ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' ערב
סא ע"א51 ויבא הפליט שפלט מדור המבולנזר הקדש ח"ב עמ' רמד
סא ע"א51 ויבא הפליטדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קה
סא ע"א51 ויבא הפליטדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קסד
סא ע"א51 ויבוא הפליט זה עוג שפלט מן המבול וכו' אל תירא אותו - שמא תעמוד לו זכותו של אברהםאסופת מערכות במדבר עמ' רכב
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבול וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ו פסוק ד
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבול ותוס'מים חיים (קרייסווירטה) עמ' שלד
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולהואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד דף קכא ע"ב; חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רנב ע"ב
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולזכור לאברהם (וייס) פ' ואתחנן
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מט
סא ע"א51 זה עוג שפלט מדור המבולתורת יחיאל בראשית עמ' עט
סא ע"א51 זה עוג שפלט מרור המבולגור אריה בראשית פי"ד הערה 46, במדבר פכ"א אות לג
סא ע"א51 עוג ניצל מהמבולהערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' מח
סא ע"א51 עוג פלט מן המבולמנחת יהודה (פתיה) עמ' 53
סא ע"א51 עוג שפלט מדור המבול, ותוס' ומהרש"אמסילות הנביאים יהושע עמ' קמא
סא ע"א51 שפלט מדור המבולזבחי צדק (דיסקין) עמ' כט
סא ע"א רש"י - מלאך שירד בדור אנושגור אריה בראשית פי"ד הערה 82
סא ע"א תוס' - עוג אמר בלבו אלך ואומר לאברהם וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' שכ
סא ע"א תוס' ד"ה אטמרינהוברית עולם (תשסט) עמ' קצא
סא ע"א תוס' ד"ה אטמרינכו - אין צריך להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל חברועצי חיים על התורה עמ' תלט
סא ע"א תוס' ד"ה זה עוג - הכי נמי נפלט סיחוןחפץ יהונתן בראשית פ"יד פסוק יג
סא ע"א תוס' ד"ה זה עוג - סיחון ג"כ נפלט מדור המבולשם יחזקאל עמ' מא, סב
סא ע"א תוס' ד"ה זה עוגנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ו
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים ה"ז לא ימכרנה לנכרי וכו' ותו' ד"ה אבלאיש אמונים דף קיד ע"ד, קכג ע"ד
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק תעא
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים וכו'חכמת התורה אמור עמ' כז
סא ע"ב03 ת"ר בגד שאבד בו כלאים וכו' עושה ממנו תכריכין למתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכח, תקמד, תקנ, תקנג, תקסו
סא ע"ב04 אסור למכור לעובד כוכבים בגד שאבד בו כלאים וכו' אבל עושה ממנו תכריכין למת אמר ר' יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבואקב חיים עמ' עא
סא ע"ב04 בגד שאבד בו חוט של כלאיםגנא דפלפלי עמ' רמד, רצד
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים (הרי) לא ימכרנו לנכרי, אבל עושה אותו תכריכין למת, שמצוות בטלות לעתיד לבואתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתיח, תתיט, תתיט הערה 42, תתכד, תתכד הערה 74, תתכו
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים אר"י לא יעשנו תכריכין למתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כ, לז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קסא
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים הרי לא ימכרנותפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' קנט
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים וכו' עושה ממנו תכריכיו למת אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטילות לעתידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יב, ריב, תתקמו
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאיםחכמת התורה בחוקותי עמ' קלג
סא ע"ב04 בגד של כלאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצו
סא ע"ב06 אין איסור כלאים לגבי בגדי המתאור אברהם דברים עמ' תפד
סא ע"ב06 בגדי כלאים מותר לעשות מהן תכריךתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' סג
סא ע"ב06 תכריכי המת אין בהן משום כלאים (ותוס')שארית מנחם ח"ד עמ' תעט
סא ע"ב07 א"ל אביי ואי תימא רב דימי והא אמר רב מני א"ר ינאי לא שנו אלא לספדו אבל לקוברו אסור, א"ל לאו איתמר עלה א"ר יוחנן אפילו לקוברוימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכח, תקנג
סא ע"ב07 אי מצות בטלות לעתיד לבאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' צא
סא ע"ב07 אין מצוות בטילות לעתיד לבאדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק כה פסוק ח
סא ע"ב07 אם מצות בטילות לעתיד לבאחכמת התורה קדושים עמ' רסה, שטז
סא ע"ב07 אם מצות בטילות לעתיד לבואחכמת התורה ויגש עמ' שכג
סא ע"ב07 אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבאדובר צדק עמ' 8, 14, שיחת מלאכי השרת עמ' 56
סא ע"ב07 אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבאכתב סופר אגדות כאן
סא ע"ב07 בפלוגתא אי מצוות בטילות לעתיד לבאשפע חיים ח"ו עמ' מד
סא ע"ב07 בפלוגתא אי מצות בטילות לעתידמטה יששכר עמ' כח
סא ע"ב07 המצות בטלות לעתידדברי פני אריה דף כו ע"ב
סא ע"ב07 ז"א מצות בטלות לעת"לילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"ב07 זאת אומרת מצוות בטלות לע"לזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עח, קח, רנב, רנט
סא ע"ב07 זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבאאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' רטו
סא ע"ב07 זאת אומרת מצות בעילות לעתיד לבאקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' קכ
סא ע"ב07 לעתיד המצות בטלותכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' שלו
סא ע"ב07 מ"ד מצות בטילות לע"עתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רצב ע"ד
סא ע"ב07 מצוות אין בטילות לעת"לשירת הפסח אות סד
סא ע"ב07 מצוות אינן בטלות לעתיד לבואגנא דפלפלי עמ' רצד
סא ע"ב07 מצוות בטילות לע"לים שמחה עמ' צט
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לחמודי צבי מועדים עמ' שפא, תקלה
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לחמודי צבי שמות עמ' רעו
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מט
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעת"לזכרון משלי עמ' נג אות קכט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' קמח
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואאבן ישראל על התורה עמ' צח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבאדרשות שמן רוקח עמ' ד, רלח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבא+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קנג, קנט, ח"ב דף טו, ח"ג דף רלח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבאפרדס מרדכי עמ' תכ
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואבי חייא ח"ב עמ' קצ
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואיערות דבש ח"ב עמ' קנד
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואמצווה ועושה ח"א עמ' תקנח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שצו
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתידזרע קודש - מועדים עמ' ז, לד, קד, רנב
סא ע"ב07 מצוות בטלות או אין בטלות לעת"לתורת מנחם חמ"ד עמ' 199
סא ע"ב07 מצוות בטלות לע"למעלין בקודש גל' ח עמ' 68
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסג
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רמז, שכד, שלה, תיד, תקיב, תקכד, תקכח, תקלט, תקמד, תקמה, תקנב, תקנג, תקנח, תקסג-תקסו, תקסח, תרט, תרי
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"ליציב פתגם - פסח עמ' יט, כז
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לתורת מנחם חכ"ב עמ' 124
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעת"לתורת מנחם חל"ט עמ' 115
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאבינת ישראל (תשסו) דף ג ע"א, כד ע"א, לג ע"ב, לו ע"א, מד ע"א-ע"ב, פח ע"ב
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאברכת משה דף נו ע"ב
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאמי מרום ח"ט עמ' קפח
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאמי מרום חי"א עמ' יז, יט, חי"ג עמ' קנה
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאעטרת ישועה (תשסד) אות צג להגדה ש"פ
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 356
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואאגרות הראיה חלק א נא, קעג, חלק ב רנ; אוה"ק ד תקטז
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואויברך דוד עמ' טו, קכג
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואישועות משיחו (תשעח) עמ' 232
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואמבשר טוב - חנוכה עמ' קלה
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואמנחת יהודה (פתיה) עמ' 94
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואשער החצר (תשעב) סי' קלח
סא ע"ב07 מצות בטילות לע"לדרך מצותיך (חב"ד) דף פג ע"א
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבא וכו'אמרי קדוש (תשסא) עמ' נד
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבאלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רה
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבאשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קמז
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבא, תוס' ד"ה אמר רב יוסףחכמת התורה אחרי מות עמ' רפו
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואחכמת התורה וישלח עמ' רפט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואצמח דוד (סקאליע) עמ' רפז, תמו, תקסז
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואשמן ראש סוכות ח"א עמ' רכט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד לבואתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקנו
סא ע"ב07 מצות בטלות לע"למאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תתיא
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתיד ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' שצג, א'רעט
סא ע"ב07 מצות בטילות לעתידבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' שצג, ח"ג עמ' אלף רעט
סא ע"ב07 מצות בטלות לע"ללקוטי שיחות ח"ה עמ' 244, ח"ח עמ' 235, חט"ו עמ' 141, חי"ט עמ' 183
סא ע"ב07 מצות בטלות לעת"לדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ב, פט, קיא, קסד
סא ע"ב07 מצות בטלות לעת"לטל חיים (פרידלנדר) עמ' לח
סא ע"ב07 מצות בטלות לעת"לשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' כא
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' כז, לה, קה, קפט, רמ, שיז
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאבאמונה שלמה עמ' קצח, תל
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאלחמי תודה פתיחה דף ד ע"ב
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קס
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאקול ששון (גולדברג) אות כה
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק ח אות כא
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואאורות ונתיבות ח"ג שער ז פרק יא אות מ
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' קמד
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבואתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לז
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קסג
סא ע"ב07 פלוגתא וכו' בתחיית המתיםמאמרי אדמו"ר הזקן תקסה עמ' תרמא
סא ע"ב07 פליגי אם מצות בטלות לעתיד לבואחכמת התורה יתרו עמ' תקה
סא ע"ב08 דעת ר' ינאי דמצוות אינם בטלות לעת"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שב
סא ע"ב10 לפי רבי יוחנן מותר לקבור את המת בכלאיםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תיד
סא ע"ב11 דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קסו, תקיב, תקכח, תקנג, תקנז, תקסב
סא ע"ב11 דאר"י מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותאש דת (אסאד) עמ' שנ
סא ע"ב11 מאי דכתיב במתים חופשי כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' סו
סא ע"ב12 כיון שאדם מת נעשה חפשי מן המצוותפני חיים (פלג'י) עמ' צ ע"ב
סא ע"ב12 כיון שמת אדם נעשה חפשי וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' פג
סא ע"ב12 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוותלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רנב
סא ע"ב12 כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותעצי חיים - מועדים עמ' קפח
סא ע"ב12 כיון שמת ארם נעשה חפשי מן המצותלחמי תודה דף לב ע"ב, נ ע"א
סא ע"ב12 כשמת נעשה חפשי מן המצות וכו'דרשות באר יצחק עמ' קכה
סא ע"ב12 מת אדם נעשה חפשי מן המצותתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתקצז
סא ע"ב20 האי מאן דרמי חוטא דכיתנא בגלימיה דעמרא ונתקיה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מז
סא ע"ב22 נוז - ארוגגור אריה ויקרא פי"ט הערה 177
סא ע"ב22 עד שיהא שוע טווי ונוז (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חל"ד עמ' 123
סא ע"ב22 עד שיהא שוע טוי ונוו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ט פסוק יט
סא ע"ב22 עד שיהיה שוע טווי ונוז, רש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' מו
סא ע"ב22 שוע טווי, ורש"יעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקפד
סא ע"ב22 שעטנז - שוע טווי ונוזתורת מנחם חכ"ט עמ' 206, חלק ל עמ' 62, 117
סא ע"ב22 שעטנז - שוע טווי ונוזתורת מנחם חמ"ד עמ' 314
סא ע"ב22 שעטנז כתיב עד שיהי' שוע טווי ונוזתורת מנחם חל"ו עמ' 38, חל"ז עמ' 131
סא ע"ב22 שעטנז כתיב עד שיהי' שוע טווי ונוזתורת מנחם חל"ח עמ' 81
סא ע"ב22 שעטנז שוע טווי ונוזיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קלג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' פג
סא ע"ב23 או שוע או טוויהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק יט
סא ע"ב23 ואימא או שוע או טווי או נוזגור אריה ויקרא פי"ט הערה 170
סא ע"ב24 בגד צבוע וכו' שלא תקנו בגדי צבעונין וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פי"ב אות טז
סא ע"ב24 והלכתא כמר זוטרא מדאפקינהו רחמנא בחדא לישנאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נו
סא ע"ב רש"י - שוע לשון חלק תרגום של חלקשערי שיש יהושע ח"א עמ' קצט
סא ע"ב רש"י ד"ה ונוז - ורבנן הוא דגזור בארוג בלא שוע וטווילקוטי שיחות חכ"ט עמ' 124
סא ע"ב תוס' ד"ה אבל - מוכרי כסות דמותרים בכלאיםפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פט
סא ע"ב תוס' ד"ה אבל - מוכרי כסות מוכרין כדרכם ופטורים מציציתפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה פח
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרג, תרד
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תצז
סא ע"ב תוס' ד"ה אבללהורות נתן בראשית עמ' שיג
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלמשנת חיים דברים עמ' קסה
סא ע"ב תוס' ד"ה אבלשרגא המאיר על התורה עמ' כט
סא ע"ב תוס' ד"ה אמר רב יוסף - הך דקתני דלכתחילה עושה לו תכריכין מכלאים וכו' שמע מינה שמצות בטילות לעתיד לבאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכב, תקכח, תקמה, תקנא, תקנג, תקסו
סא ע"ב תוס' ד"ה אמר - תימא אמאי לא קאמר וכו' ש"מ דמצות בטילות לעתידתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יב
סא ע"ב תוס' ד"ה אמרכתב סופר אגדות כאן
סא ע"ב תוס' ד"ה בגד שאבד בו כלאיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות י
סא ע"ב תוס' ד"ה בגדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ד
סא ע"ב ריטב"א - אי מצוות בטלות ממתים שיקומו לעת"לרנת יצחק - פרק חלק עמ' נז, נט, ס, סז
סא ע"ב ריטב"א - לע"ל לזמן תחיית המתים יבטלו המצותרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשנה, תשנז
סב ע"א02 העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר הרי זה צבעשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' שי
סב ע"א06 גריסין של פול חלוקת הנפשמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצו
סב ע"א06 מי גריסין לעיסת גריסין של פול חלוקת נפשהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכה
סב ע"א22 ומפקי ליה ברמצא דפרזלא וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ה פסוק ז
סב ע"א24 צפון צבע נמי מעבירשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' י, מד, סו, פב, שח, שט
סב ע"א24 צפוןחפץ יהונתן ויקרא פ"ו פסוק כא
סב ע"א25 העביר עליו וכו' צפון ועברפירוש המכבי שמות עמ' עג
סב ע"א רש"י ד"ה לעיסת גריסין של פול שנחלק האוכל מן הקליפהנטריקן (תשעד) עמ' קכח
סב ע"א רש"י כבריתאפירושי ראשונים
סב ע"ב רבי לא שנה ר' חייא מנ"לאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כז
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 298
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מניין לומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 270
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהשל"ה (תשנז) פרשת וישב אות יא, חוקת אות ו בהגה"ה, זאת הברכה אות יב
סג ע"א עובר לישנא דאקדומי הואתהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה כא, פרק קיד פסוק ז הערה טז
סג ע"ב לא שמיע לי הא שמעתאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תלט
סג ע"ב הרחקה סמוך לוסתהשיר והשבח ח"א עמ' ד
סג ע"ב עונה סמוך לווסתהדמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פרק יב פסוק ג
סג ע"ב תוס' - זמן מנחה חצי שעה לאחר חצותדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק כח פסוק יא
סג ע"ב תוס' ורא"ש בזמן שחיטת התמידקרן פני משה ח"א עמ' נג-נד
סד ע"א אשה שמתה בעלה הראשון ושני רבי אומר לשלישי לא תנשא ור"ג אומר לשלישי תנשא לרביעי לא פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' צג {יהודה ותמר כלתו נחלקו האם לשלישי מותר להינשא או לא, אך הודה לתמר שלאחר שנשא אינו צריך להוציאה}
סד ע"א ניסת לראשון ומת תינשא לשניפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה כד
סד ע"א מיתיבי ראתה יום כ' וכו' דיקא נמי ורש"ישני המאורות (תשסח) עמ' נב
סד ע"ב02 יש גפן שיינה אדום ויש גפן שיינה שחור אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 2258
סד ע"ב02 נשים בבתוליהם כגפניםאגרא דכלה ח"ג עמ' רפ
סד ע"ב02 נשים בבתוליהם כגפניםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קלו, קעו
סד ע"ב02 נשים בבתוליהן כגפניםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קיד, תנח, תריג
סד ע"ב02 נשים בבתוליהן כגפניםתורת אליהו עמ' תכה
סד ע"ב05 כל גפן יש בה יין ושאין בה יין הרי זה דורקטיפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
סד ע"ב06 כשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים יפה לאשה וכו' כל אשה שדמיה מרובין בניה מרוביןבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' פב
סד ע"ב08 כל אשה שדמיה מרובים בניה מרוביםביאורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתקל
סה ע"א נערות י"ב חודש וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קנ
סה ע"א מי סברת כל תלתא ירחי חדא עונה כל תרי ירחי חדא עונהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
סה ע"א מנימין סקסנאה הוי שקול ואזיל לאתריה דשמואלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' פב
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוטללי אורות עמ' לז
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיועץ הדעת טוב (תשסח) סי' שיז
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוחכמת התורה קדושים עמ' רלז
סה ע"א כיון שנתקו שיניו נתמעטו מזונותיוחכמת התורה בראשית עמ' שמה
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיולקוטי מאמרים עמ' 131
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיוצל הכסף (פריד, תשסג) עמ' קא
סה ע"א כיון שנתקו שיניו של אדםמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוחכמת התורה חיי שרה עמ' רעו, תקצד
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונתיוחכמת התורה ויחי עמ' יד
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדםחכמת התורה בשלח עמ' תקצז
סה ע"א כיון שניתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיודברי חנינא - מזלות עמ' קפג
סה ע"א ניתקו שיניו של אדםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רעז
סה ע"א תוס' ד"ה אלא - ויש לומר דניחא ליה להש"ס להשוות הפסקות הביאות זו מזו כמו שהוא יכולדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' לו ד"ה בפסח
סה ע"ב08 וכמה עונה וכו'משנת חיים דברים עמ' עד
סה ע"ב08 וכמה עונה כדרך שאמרו ביין נסך כך אמרו בטהרותזכור לדוד עמ' לח
סה ע"ב11 וכמה עונה או יוםמשנת חיים בראשית ריש הס' אות א
סה ע"ב20 דמגהי בה טובאשפע חיים - נישואין עמ' רכג
סה ע"ב20 שאני כתובה דמגהי בה טפי עד רחתמיבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמו
סה ע"ב20 שאני כתובה דמגהי בה טפיבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רצא
סה ע"ב29 כדמסיק תעלא מבי כרבאמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
סה ע"ב36 דם נידה זיהום דם בתולים אינו זיהוםפרי צדיק ל"ג בעומר אות ה
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תצז
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותאמרי נועם (מועדים) סי' יג לפורים
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותזכות ישראל - עשר עטרות פרק א אות כג
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותתורת העולה (תשעה) עמ' שעז
סו ע"א24 לא כל האצבעות שוותתורת העולה ח"ג פרק כט
סו ע"א24 לפי שאין כל האצבעות שוותאור הצבי עמ' 312
סו ע"א24 לפי שאין כל האצבעות שוותזכור לדוד עמ' לב
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לח
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' קלד
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנג
סו ע"א24 שאין כל האצבעות שוותפוקד עקרים סי' ד (עמ' 20)
סו ע"א37 איכא דאמרי אמר לה תגלי לחברותיך כי היכי דתהוו עלך וכו'מכשירי מצוה עמ' כו
סו ע"א44 התקין רבי בשדות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקיב
סו ע"א44 התקין רבי בשדות וכו'חיי נפש ח"ב עמ' שלט
סו ע"א44 התקין רבי בשדותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' ק
סו ע"א47 א"ר זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם וכו'כתנות אור עמ' שפא
סו ע"א47 אמר רבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםאש דת (אסאד) עמ' שלח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו ע"ע שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםעקבי אבירים (תשסה) עמ' רכח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' רעח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדלאורות אלים דף ל ע"א
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואותלקוטי מאמרים עמ' 229
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמןחנן אלקים עמ' רכח
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמןצבא אהרן - שבת תשובה עמ' עז
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' כה
סו ע"א47 בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' לז
סו ע"א47 החמירו על עצמן בנות ישראלתורת אליהו עמ' רצט
סו ע"א51 ואת אמרת מנהגאבית ישי - דרשות עמ' קכט
סו ע"א52 אמר רבא תבעוה להנשא וכו'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' נב
סו ע"א52 כלה טובלת שמא ראתה דם חימודתורת העולה (תשעה) עמ' תקעו
סו ע"א52 כלה טובלת שמא ראתה דם חימודתורת העולה ח"ג פרק סט
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב ז"נ ל"ש גדולה ל"ש קטנהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' פג
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב ז' נקייםברכת אברהם (תשנד) עמ' נב
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב ז' נקייםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' רצד
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קעב
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקייםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' סה
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקייםזכור לדוד עמ' יח
סו ע"א52 תבעוה לינשא ונתפייסהפני מלך בראשית עמ' קלח
סו ע"א52 תבעוה לינשא צריכה לישב ז' נקייםאמרות ה' השלם ח"ב עמ' נז
סו ע"א52 תבעוה לינשאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כו אות ז
סו ע"א52 תבעוה לינשאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלב
סו ע"א52 תבעוה נתר בחמין לטבול קמטים על נבי נמל סי' וכו'מגילת סמנים עמ' קלב
סו ע"א53 סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום א"ל אין, ומהר"ם וערול"נ וחת"סתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצ
סו ע"ב01 לא בנתרהכתב והקבלה ויקרא פכ"ה פסוק ה
סו ע"ב06 ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים ותוס' ד"ה כללב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
סו ע"ב10 ראוי לביאת מים בעינןגבורות אליהו סי' סב
סו ע"ב19 תחוף ותדיח ותבדוק סמוך לטבילה כדי שלא תעשה בינתיים שום דבר שיהא אפשר להדבק ממנה כל שהוא בגופהשערי תשובה אגה"ת אות נג
סו ע"ב20 אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול סבר רב כהנא למימר טעמא מאי משום גזירת מרחצאות הא על גבי סילתא שפיר דמי וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות תלא
סו ע"ב תוס' ד"ה אםתשובה מיראה עמ' לו
סו ע"ב תוס' ד"ה כלמפניני הרב עמ' תיג
סו ע"ב תוס' ד"ה אשהמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ז [הלכה]
סו ע"ב תוס' ד"ה כל הראויבנין אפרים עמ' לו (בהערה), רטז [הלכה]
סז ע"א01 צריכה לשמור שלא יכנס טיט בין אצבעות רגליה בשעת הטבילה שלא יחוץ בין בשרה ובין המיםשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"א04 נתנה תבשיל לבנה קודם טבילה או שנשאה את בנה קודם טבילה ואח"כ טבלה לא עלתה לה טבילה שמא נדבק שום דבר בגופהשערי תשובה אגה"ת אות נג
סז ע"א13 סתמה עיניה ביותר או פתחה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"א17 בית הסתרים אינו טמאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 420
סז ע"א17 מקום בית הסתרים אינו טמאגור אריה שמות פ"ד הערה 3
סז ע"א19 נימא אחת קשורה כו'שערי תשובה אגה"ת אות נג
סז ע"א רש"י - מקום בית השחי נידון כבית הסתריםגור אריה בראשית פכ"ט הערה 21
סז ע"א תוס' - שוחה כדרך שהיא שוחה בשעה שעורכת את הפתשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"ב03 כל המקפיד חוצץמשמרת איתמר (תשסז) עמ' תקסח
סז ע"ב03 רובו ואינו מקפיד אינו חוצץפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עח
סז ע"ב09 נדה בזמנה אינה טובלת אלא בלילהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ש
סז ע"ב10 שלא בזמנה טובלת בין ביום ובין בלילהחיי נפש ח"א עמ' שנא ע"ב
סז ע"ב12 לא תטבול אשה ביום משום סרך בתהאמרי נועם (מועדים) סי' ט ליום ו דפסח
סז ע"ב22 זבה משספרה מקצת יום השביעי מותרתויגד יעקב עמ' תקס
סז ע"ב23 אחר תטהרהכתב והקבלה ויקרא פט"ו פסוק כח
סז ע"ב26 אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן וכו'חיי נפש ח"א עמ' שנב ע"ב
סז ע"ב26 אסור לעשות כן שמא תבא לידי ספקלקט אמרי קודש - שמות עמ' פד, מועדים עמ' שו
סח ע"א הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידישרגא המאיר מועדים עמ' קפז
סח ע"א תיכף לחפיפה טבילהפני מלך בראשית עמ' קצ
סח ע"א בדקה עצמה ביום ז' בשחרית ומצאתה טמאה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קנז
סח ע"א אתמר נידה שבדקה עצמהלבית יעקב דרוש כג
סח ע"ב הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון ומצאן טהורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיב
סח ע"ב הזב והזבה שבדקו עצמןברכת מועדיך לחיים ח"ב דף כז ע"ד [צט ע"ב ד"ה ואפשר]
סח ע"ב והזבה שבדקו כו' ושאר ימים כו'שערי תשובה אגה"ת אות נו
סח ע"ב סככות ופרעות מדאורייתא אוהל מעליא בעינןאיתן האזרחי עמ' כח
סט ע"א זבה שפסקה מלראות דם בודקת עצמה ביום שפסקה ולאח"כ מונה ז' נקייםגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
סט ע"א ככותאי אמרה לשמעתיהשערי תשובה אגה"ת אות נו
סט ע"א רש"י דייני בגלחי - שם מקוםנטריקן (תשעד) עמ' קטז
סט ע"ב22 עובד כוכבים שמת טהור מלטמאברכת טוב עמ' קלט
סט ע"ב23 בית שמאי סברי כל הנשים מתות נדותלחמי תודה דף ריז ע"ב
סט ע"ב34 י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע בן חנניא וכו'לחמי תודה דף קס ע"ב
סט ע"ב34 י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ריב"ח ג' דברי הגדה ג' דברי בורות ד' דברי ד"אשרגא המאיר על התורה עמ' פח
סט ע"ב34 י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' רב
סט ע"ב34 י"ב שאלות שאלו אנשי אלכסנדריא וכו'ערוגת הבושם (תשעא) דברים עמ' קצג
סט ע"ב34 שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' מאי קא משמע לן דהא בלא הא לא סגיכתב סופר אגדות כאן
סט ע"ב34 שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' שלשה דברי חכמה וכו'חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ה ע"ב
סט ע"ב34 שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חיננא וכו'קדושת יצחק עמ' עח
סט ע"ב34 שתים עשרה שאלות שאלו אנשי אלכסנדריא כו'אהבת ציון (תשסד) עמ' פו
סט ע"ב34 ת"ר וכו' שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא וכו' שלשה דברי בורות וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקא
סט ע"ב34 ת"ר י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא כו' (ורש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 171
סט ע"ב35 ריב"ח והמיניםאמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פמ"ט פסוק ז
סט ע"ב35 שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' ג' דברי בורות כו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 239
סט ע"ב36 ג' דברי חכמה, אגדה, ד"א, בורותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
סט ע"ב36 שלשה דברי חכמה פורת יוסף (שלופר) דף א ע"א
סט ע"ב רש"י - מת ע"ג האבן אינו מטמא אותהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 45
סט ע"ב רש"י - עמיו זו אשתוגור אריה ויקרא פכ"א הערה 128
ע ע"א שאלות ששאלו אנשי אלכסנדריא לרבי יהושעתורת יחיאל במדבר עמ' רט
ע ע"א שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שיג
ע ע"א שני מצורעים שנתערבו קרבנותיהם אחר שנזרק הדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קז
ע ע"א תוס' ד"ה ומביאתשובה מיראה עמ' לא
ע ע"ב06 כתוב א' אומר כי לא אחפוץ במות המתילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלט דף קנא ע"א
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהחכמה ומוסר ח"ב עמ' רכח
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בשאין עושין תשובהאור ישראל סי' ל חלק ה
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו'דרך ישרה עמ' קפג
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ה' להמיתם, כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהאור ישראל (תרס) דף מז ע"א
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב אחד אומר כי חפץ ד' להמיתם, כאן בעושים תשובה כאן באין עושין תשובהקדושת יצחק עמ' עח
ע ע"ב06 כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ כו'מראה הגדול ח"א דף יז ע"ג
ע ע"ב06 כתיב כי לא אחפוץ במות המת וכתיב כי חפץ ד' להמיתםפרדס המלך (תשסט) אות מח
ע ע"ב06 שלשה דברי אגדהאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ג
ע ע"ב07 לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה, כאן באין עושין תשובהאסופת מערכות דברים עמ' קעז
ע ע"ב07 לא אחפוץ במות המת וכתיב חפץ ה' להמיתם, תוס' ד"ה כאןחכמת התורה וירא עמ' של
ע ע"ב08 כאן בעושים תשובה כאן בשאין עושים תשובהמי מרום ח"ז עמ' נג
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה וכו'אמרי רבי שפטיה עמ' נא
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' רמ
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהאבן ישפה עמ' 55
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהמתנת חיים - אלול וימים נוראים עמ' רפא, שיז
ע ע"ב08 כאן כשעושין תשובה כו'מראה הגדול ח"א דף יז ע"ב
ע ע"ב09 כתוב א' אומר אשר לא ישא פנים וכו'גנא דפלפלי עמ' שכז
ע ע"ב09 כתוב א' אומר כי לא ישא פנים וכו' ותוס' ד"ה כאן קודםתפארת ראובן עמ' קמא
ע ע"ב09 כתוב א' אומר כי לא ישא פנים ולא יקח שוחד וגו' כאן קודם גז"דמנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' יג
ע ע"ב09 כתוב א' אומר לא ישא וכ' א' אומר ישא וכו', כאן קודם גז"ד וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נב
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכו' כאן קודם גזר דין כאן אחר גזר דיןרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלח דף קנא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) ר"ה פ"א דף קלט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נשא דף קח ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צ
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלו
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים ותוס'מנות הלוי (תשסב) עמ' ט
ע ע"ב09 כתוב בתורתך אשר לא ישא פניםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רעד
ע ע"ב09 כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך וכו' כאן קודם גזר דין וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכג
ע ע"ב09 כתיב אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניוחכמת התורה קדושים עמ' קו
ע ע"ב09 כתיב אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד וכו' כאן קודם גז"ד כאן לאחר גז"דישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רנג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ט
ע ע"ב10 כי לא ישא פנים וכו' ישא ה' פניו וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 73
ע ע"ב12 הא קודם גזר דין הא לאחר גזר דיןאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 556-557
ע ע"ב12 כאן קודם גזר דין וכו' ותוס'ציץ השדה ח"ג - חודש האביב עמ' עד
ע ע"ב12 כאן קודם גזר דין כאן לאחר גזר דיןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרט ד"ה והנה
ע ע"ב12 כתוב א' אומר כי בחר ה' בציון וכתוב א' אומר כי על אפי וחמתי וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 23
ע ע"ב12 כתוב א' אומר כי בחר ה'אמרי מאיר (מאירי) ירמיהו פל"ב פסוק לא
ע ע"ב12 קודם שנחתם גזר דין וכו' כי לא אחפץ במות המתפירוש המכבי שמואל עמ' ו
ע ע"ב16 נשא שלמה את בת פרעה וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף ג ע"ב, סא ע"א
ע ע"ב18 אשת לוט מה שתטמא וכו'אור פני משה דף ב ע"ב
ע ע"ב18 אשתו של לוט וכו' בן השונמית וכו' מתים לעת"ל וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 171
ע ע"ב18 אשתו של לוט וכו'אהבת ציון דרוש ח
ע ע"ב18 אשתו של לוט מהו שתטמא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקא, תקכו
ע ע"ב18 אשתו של לוט, בן שונמית מהו שיטמא וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' תקלד
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמא אמר להן מת מטמא ואין חי מטמאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקא, תקכו
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמא ורש"י שםשפע חיים ח"ד עמ' לח
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמאאור אברהם במדבר עמ' רו
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמאגנא דפלפלי עמ' שסד
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמאצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלז ע"ב
ע ע"ב19 בן השונמיתאחרי ראי (תשסד) ענינים סי' טו אות ג
ע ע"ב19 בן שונמית וכו' מת מטמא ואין חי מטמאס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
ע ע"ב19 בן שונמית מהו שיטמאאבן פינה עמ' 7
ע ע"ב19 בן שונמית מהו שיטמאילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב19 מת מטמא ואין חי מטמאלקוטי שיחות חל"ה עמ' 224
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכים הזאהצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רלה ע"ד, רלו ע"ג
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין, ותוס'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקע
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכין הזאהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קיא ע"ב
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה ג' וז' או אין צריכיןילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה וכו'ברית שלום (תעח) דף קו ע"א
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרעח
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה ותוס'רנת יצחק יחזקאל עמ' קכט
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין אמר להן וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכז, תקא, תקכו
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבא צריכין הזאהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפד
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבא צריכין הזאת שלישי ושביעי וכו'שפע חיים ח"ד עמ' לט, מא
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבוא אם צריכים הזאהגנא דפלפלי עמ' תלה
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבוא וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קפה
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבוא צריכין שלישי ורביעישמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מד
ע ע"ב20 מתים שיחיו לעתיד לבוא צריכים הזאה שלישי ושביעיאורות אלים דף כט ע"ב
ע ע"ב20 מתים שיעמדו לע"ל האם צריכין הזאהחכמת התורה אמור עמ' ו
ע ע"ב21 לכשיבוא מרע"ה עמהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכח, תקא, תקג, תקו
ע ע"ב21 לכשיחיו נחכם להןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקא, תקב, תקג
ע ע"ב21 לכשיחיו נחכם להןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמט
ע ע"ב22 תרבה בישיבה ותמעט בעסקאורחות צדיקים שער שמחה עמ' סד
ע ע"ב22 וימעט בסחורהדרכי החיים ח"ב עמ' שכ
ע ע"ב22 ירבה בישיבה ויבקש רחמים ממי שהחכמה שלורנת יצחק - פרק חלק עמ' תצד
ע ע"ב22 ירבה בישיבה ויבקש רחמים, ורש"יראשית דעת (אטון) עמ' קג
ע ע"ב22 ירבה בישיבהשערי הישיבה ח"ב עמ' קפז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה בישיבה וימעט בסחורהנזר הקדש ח"א עמ' א
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' יבקש רחמים וכו' משל למלך ב"ו שמשגר לאוהביו ממה שלפניומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלה {ביאור אלף נכנסים למקרא וכו', א' להוראה, מפני שה' יתן חכמה; דברי חז"ל (גיטין נח.) מעשה בר"י בן חנניא שהלך לכרך גדול ותינוק בבית האסורים; לכוון מאד בתפלה על החכמה; מדות טובות הן הכלי לתורה}
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קעז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו' אלא יבקשו רחמיםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' רט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו שנא' כי ה' יתן חכמה וכו'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' צא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלושפתי חיים מועדים ח"ב עמ' יט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וכו'כתב סופר - דרשות עמ' קסב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבההֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קלו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבההֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קלח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט בסחורהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תכב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבהנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' לט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמים וכו'מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 72
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, ורש"יעבודת חיים ח"א עמ' ס
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רכח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו וכו' מאי קמ"ל דהא בהא לא סגיא וכו'בנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' כ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלובן מלך - מידת הביטחון עמ' צז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' דהא בלא הא לא סגיהר יראה מאמר יא, יב, יז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ומהרש"אואני תמיד עמך עמ' ע
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש ממי שהחכמה שלועם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' קמט, ריט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' פח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' ש-שא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלובאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרנז, דברים עמ' תעו-תעז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלופאר יעקב ח"א עמ' רסג, ח"ב עמ' תשיא, ח"ד עמ' רפ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה בישיבה וכו' אלא יבקש רחמיםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' פט, רפא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגישבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תפג, תצג, תקג, תקד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגיאכתב סופר אגדות כאן
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' מה יעשה אדם ויתעשר וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' מ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'אור אברהם שמות עמ' רכו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'דברי חנינא - ת"ת עמ' רעב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'דעת חיים עמ' מג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' סט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'ואותו תעבוד עמ' פא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קסא
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף רה ע"ב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכ, שיח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' רלא, רסט, שיח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'מתנת חיים מועדים (תשנח) עמ' רנג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'עלי שור ח"א עמ' רכה
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' ג, קעח, רנב, רפא, שב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו'שערי הישיבה ח"א עמ' רנג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'אורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות לד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמים ממי שהחכמה שלומצווה ועושה ח"א עמ' רפא, תפג, תפד, תקסח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמים ממי שהחכמה שלורחמי הרב עמ' קמח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם יבקש רחמיםרנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' צט, שכו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' ויבקש רחמיםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שכט, שלב, ח"ב עמ' שעט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו'אור אברהם ברכות עמ' רל
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה כו' אלא יבקש רחמים ויתפללפרדס המלך (תשסט) אות תעג
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהאהל רחל עמ' 674, 681, 688
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קיח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהמתנת חיים - קנינים עמ' קיז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ה אות א
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםבאר שרים פרשת בשלח דרוש ב אות ב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםבמי התורה עמ' לה, מב
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםדרשות מהר"ם בנעט עמ' מח, מט, ריד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםישא מדברותיך - מגילה עמ' קכח, רסה
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 43
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרלו
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםעיונים במשלי עמ' נח
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםעלי שור ח"ב עמ' קכד, תקצ
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםרנת יצחק תהלים עמ' תעז, משלי עמ' ט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שנד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכםתורת אליהו עמ' תיז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם א"ל ירבה בישיבה וימעט בסחורה כו'רנת יצחק תענית עמ' קפז
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו' ירבה בישיבה וימעט בסחורה וכו' אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו וכו' דהא בלא הא לא סגיאמוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמט, רכג, תט
ע ע"ב22 מה יעשה אדם וכו' ירבה בישיבה וימעט בסחורה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רה
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם, ומהרש"א - אפשר לשנות הגזירהלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קצז
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם וכו' אלא יבקש רחמים וכו'אוצר המאמרים (תשסג) עמ' עו
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' ס, קטז, קסד
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם יבקש רחמים ממי שחכמה שלוחוסן יהושע מאמר א פרק א עמ' קסז
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכםבאר שרים במדבר פ' קרח דרוש ג אות ה
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכםבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ה אות ב
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם יבקש ממי שהחכמה שלומי מרום חי"א עמ' יט
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם ירבה בישיבהמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' רנז, שלח
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם ירבה בישיבהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קמח
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכםטוב טעם דברים עמ' קכ
ע ע"ב23 ג' דברים הבאים ע"י תפילה וכו' ובמהרש"אדרך אמונה ובטחון עמ' קמא
ע ע"ב23 הרבה עשו כן ולא הועילוס' הבוטח ח"ב עמ' נד
ע ע"ב23 יבקש ממי שהחכמה שלוטוב עין (אוסטרובצא) עמ' כו
ע ע"ב23 יבקש רחמים וכו'רמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' טו
ע ע"ב23 יבקש רחמים מבעל החכמה, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' ס, דברי הימים עמ' ס
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלוגור אריה במדבר פכ"ו הערה 180
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קצה, תמו
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קז, קכט
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלומשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' פד
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלוקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רמז
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלורסיסי לילה סי' נב (עמ' 127)
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושביב אור עמ' קצט
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושומע תפלה ח"ב עמ' קב, רכג
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קט, רסז
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קל
ע ע"ב23 יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו שנא' כי ה' יתן חכמהמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלו {אוצר הנקרא פיו; ענין רוה"ק בהשגת התורה (ראב"ד); באתה חונן יאריך לבקש חכמה; להיות חרד מאד בתפלה}
ע ע"ב23 יבקש רחמיםדרכי החיים ח"א עמ' כב, רעד
ע ע"ב23 יבקש רחמיםדרכי החיים ח"ב עמ' רמב
ע ע"ב23 יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלוהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רמח, רנח, שנג, ויקרא עמ' סג, פח, קנא, רטו, דברים עמ' קסב
ע ע"ב23 יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, כי ה' יתן חכמה וגו'אור אברהם - סידור התפילה עמ' קנו, רס
ע ע"ב23 יבקשו רחמיםגור אריה בראשית פי"ח הערה 219
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה וגו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' קט, קי, רפז
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה וכו' משל למלך בשר ודם שעשה סעודהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שסה הערה 93
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה מפיו משל למלך וכו'משנת יוסף - דרשות ח"ג עמ' עז
ע ע"ב24 כי ה' יתן חכמה משל למלך בו"ד, ורש"ירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' צח
ע ע"ב24 מפיו דעת ותבונה ורש"ידרכי החיים ח"ב עמ' קפז, קפח, שנ, שפג
ע ע"ב24 מפיו דעת ותבונה ורש"ידרכי החיים ח"א עמ' קכא
ע ע"ב24 משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצז ע"ג
ע ע"ב24 משל למלך שמשגר לאוהבו משלפניומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' סה
ע ע"ב24 משל למלך שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתרע הערה 56
ע ע"ב24 תני ר' חייא משל למלך בשר ודם שעשה סעודה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תתו
ע ע"ב25 אמר ליה ירבה בסחורהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רעז, ח"ב עמ' ע
ע ע"ב25 ומשגר לאוהביו ממה שלפניוגור אריה שמות פ"כ הערה 17
ע ע"ב25 לאוהביו ממה שלפניו ורש"י עם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' מ
ע ע"ב25 משגר לאוהביו ממה שלפניו, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' י
ע ע"ב25 משגר לאוהביורמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' כט
ע ע"ב26 הא בלא הא לא סגינתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' כח, רכא, רכז
ע ע"ב26 הרוצה להתעשר ירבה בסחורהתורת חיים (ר' דובער) שמות דף תטו ע"א {הכוונה ריבוי מיני מסחור בכמה זמנים וכו'}
ע ע"ב26 ירבה בעסק ויבקש רחמיםדרך מצותיך (חב"ד) דף קז ע"ב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשיר יבקש רחמים ממי שהעושר שלומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשיר יעסוק באמונההמאור הגדול (גר"א) עמ' תשסז
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשירביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק יב פסוק ב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויעשירביאור הגר"א על משלי פרק יב פסוק ב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה בסחורהבטחון איש פי"ג אות ה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלודרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' נט
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה וכו' יבקש רחמים וכו'ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' קד
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' ד
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 200
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' נה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ישא ויתן באמונה וכו' יבקש רחמים ממי שהעושר שלו וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קטז
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו'ואותו תעבוד עמ' פא
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר יבקש ממי שהעושר שלומאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כו
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר יבקש רחמים ממי שהעושר שלו וכו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קלח
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהבאר שרים פרשת שופטים דרוש ד אות ג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהראשית חכמה (תשמד) - משא ומתן פרק א
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וכו'שארית מנחם ח"ג עמ' פט
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שב
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר כו' יבקש רחמים ממי שעושר שלותורת מנחם חמ"ג עמ' 259
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרישא מדברותיך - מגילה עמ' קכח
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרמכתב מאליהו ח"א עמ' 200
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרמרפא לשון עמ' רכה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' קעז, ח"ב עמ' נג, ע
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שמג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' מה
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר, ומהרש"ארנת יצחק משלי עמ' עג
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר וכו' יבקש רחמים ממי שהעושרדברי סופרים סי' ח (עמ' 6)
ע ע"ב26 מה יעשה האדם ויתעשר וכו' הא בלא הא לא סגיאבאר שרים פרשת ואתחנן דרוש ד אות ב
ע ע"ב26 מה יעשה האדם ויתעשר וכו'קדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' רמד
ע ע"ב27 ויבקש רחמים ממי שהעושר שלולקוטי שיחות חכ"ה עמ' 233
ע ע"ב27 יבקש ממי שהעושר שלודברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' קסח
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלומערכי לב (בר שאול) עמ' 179
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלושומע תפלה ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' קעט, רד
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלותורת מנחם חנ"ה עמ' 339
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו בניו זכרים וכו'חיים תחלה (תשנג) עמ' צה
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים אמר להם ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמישדרכי התשובה עמ' צו
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכריםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' פח
ע ע"ב29 מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכריםשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קדושים דף קעו ע"ד
ע ע"ב29 מה יעשה ויהיו לו בנים זכריםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קב
ע ע"ב29 מי שרוצה שיהיו לו בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו, ויקדש עצמו בשעת תשמיש, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' צד
ע ע"ב רש"י ד"ה שחיטתן - באשם ליכא סמיכה אמרי נועם (מועדים) תשובה יז [מבן המחבר]
ע ע"ב תוס' - אחרי גזר דין הבדל בין ישראל לגויםמקוה המים (שטעגר) עמ' קיח
ע ע"ב תוס' - כאן בישראל כאן באומות העולםקהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה עמ' מח
ע ע"ב תוס' - במ"ת נקראו בנ"י "אדם"תורת מנחם חלק לד עמ' 40
ע ע"ב תוס' - בני ישראל קבלו שם "אדם" לאחרי מתן תורהתורת מנחם חלק לא עמ' 28
ע ע"ב תוס' - למה לא השיב להם הקב"ה כאן קודם גזר דין וכאן לאחר גזר דין וכו'פאר יעקב ח"ד עמ' צב
ע ע"ב תוס' - ישא ה' פניו אליך, הול"ל ישא ה' פניךאור לשמים (תשסג) עמ' קנ
ע ע"ב תוס' - לפני גזר דין נושא פניםעמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כא
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין - לפני מ"ת נכרים קרויין אדםגנא דפלפלי עמ' שלא
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין נציב מלח מטמאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין נציב מלחנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות יב
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין נציברנת יצחק תהלים עמ' ד
ע ע"ב תוס' ד"ה ואיןגור אריה במדבר פ"ז הערה 57
ע ע"ב תוס' ד"ה ואיןמדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
ע ע"ב תוס' ד"ה ואין - טומאת אהל בב"נמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קכא
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן כו'מראה הגדול ח"א דף יח ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן קודם גזר דיןמקראי קדש (תשנג) עמ' י
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן קודםחכמת התורה צו עמ' קעה
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןאיש מבין ח"א דף קטו ע"ב
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןבי חייא ח"ב עמ' קנג
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןחכמת התורה לך לך עמ' תריט
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תכג
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן - תימה דבפרק מי שמתו קאמר אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיד ד"ה מסכת
ע ע"ב תוס' ד"ה כתוב - ובספרי נמי דריש שיסיר הקב"ה פנים של זעםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקיד ד"ה ולתרץ
ע ע"ב תוס' ד"ה מתים לעת"ל צריכים הזאהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קא
ע ע"ב תוס' ד"ה מתים לעת"לימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכו, קכט
עא ע"א01 יקדש עצמו בשעת תשמישמדבר יהודה (תשסב) עמ' שז
עא ע"א01 יקדש עצמו וכו'משנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קה
עא ע"א01 צריך אדם לקדש עצמו בשעת תשמישאבני אש (אויש) מועדים עמ' רפד
עא ע"א02 יבקש רחמים ממי שהבנים שלומשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קד
עא ע"א03 הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן וכו' בשכר שמשהין עצמן בבטן אור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' עא, תקא; יהל אור עמ' תצח
עא ע"א04 שכר פרי הבטןטוב טעם ויקרא עמ' סא
עא ע"א05 מאי שכר פרי הבטן וכו' בשכר שמשהין עצמן בבטן וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' קפג
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן וכו'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' נט, רכז, ח"ד עמ' קיא
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רעו
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תזריע דף רנה ע"ד
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה נותן לו הקב"ה שכר פרי הבטןדרכי התשובה עמ' קמב
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן בבטןדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק ו פסוק א
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן וכו'מאורות האריז"ל עמ' קלט אות ד
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן על הבטן הויין להו בנים זכריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצ
עא ע"א06 בשכר שמשהין עצמן על הבטןחכמת התורה תזריע עמ' קכד
עא ע"א06 שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילהתורת מנחם חנ"ו עמ' 198
עא ע"א10 ותתחלחל המלכה אמר רב שפירסה נדהכתנות אור עמ' שפב
עא ע"א18 היו מטבילים כליםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ר
עא ע"א21 מפני כבודן של נדות חיותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף כח ע"ב
עא ע"א36 דם תבוסהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקעא
עא ע"א36 דם תבוסהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה
עא ע"א37 איזהו דם תבוסהבאר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תכה
עא ע"א38 הרוג שיצא ממנו דם הוי דם תבוסהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה צה
עא ע"א46 הרוג שיצא ממנו רביעית דם והיה מוטל במיטה וכו'להורות נתן במדבר עמ' רנו
עא ע"ב בראשונה היו אומרים וכו' לקדשים וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 85
עא ע"ב בטבילה לקודש מועילה הטבילה הקודמתבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
עא ע"ב הרואה יום אחד עשר וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 72, 70, ח"ז עמ' 106
עא ע"ב הרואה יום י"א וטבלה לערב וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפא, קפח
עא ע"ב הרואה יום י"א וטבלהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 95
עב ע"א ובית הלל אומרים הרי זה גרגרןפרי צדיק ויצא אות ב
עב ע"א ה"ז גרגרןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שפד
עב ע"א שומרת יום שטבלה ונגעה בטהרות ואח"כ ראתה מטמאה למפרעערבי נחל (תשסד) עמ' תתפב
עב ע"א תוס' - בחילוק בין נידה לזבהבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
עב ע"ב21 שומרת יום כנגד יום וכו' אחד עשר לא בעי שימורתורת מנחם חלק ס עמ' 55
עב ע"ב22 רי"א וכו' ר"ל אמר וכו' איכא דמתני וכו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 107
עב ע"ב30 אחד עשר יום שבין נדה לנדה הללמ"ס וכו' הני קראי נינהוחיי נפש ח"ד עמ' קפא, קפב
עב ע"ב30 אין בין נדה לנדה אלא י"א יום וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקעז, תקעט
עב ע"ב30 אין בין נדה לנדה אלא י"א יום וכו'תורת העולה ח"ג פרק סט
עב ע"ב30 ואחד עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסינימכשירי מצוה עמ' ריב
עב ע"ב30 י"א יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני כו' קראי נינהותורת מנחם חל"ח עמ' 283
עב ע"ב30 י"א יום שבין נדה לנדה הלמ"מתורת מנחם חל"ה עמ' 280
עב ע"ב30 י"א יום שבין נדה לנדהגור אריה ויקרא פט"ו אות כב
עב ע"ב36 והני הלכתא נינהו וכו'כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 71
עג ע"א01 בלא עת נידתה סמוך לגמר שבעת ימי נדתהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטז
עג ע"א22 אין הזב מטמא מה שהוא בועלגור אריה ויקרא פט"ו הערה 9
עג ע"א31 אם לא ראתה ביום ג' טובלת לערבגור אריה ויקרא פט"ו הערה 99
עג ע"א33 א"ל רב שמעי' לר' אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה וכו'תורת מנחם חי"ג עמ' 152
עג ע"א33 א"ל רב שמעי' לרב אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה א"ל כו'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 317, חי"ד עמ' 25
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה בלילא תהוי נדה כו' כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' ורש"י ותוס'תורת מנחם חל"ח עמ' 280, 283, חל"ט עמ' 71
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה וכו' כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה וכו'לבית יעקב דרוש ה
עג ע"א33 אימא ביממא תהוי זבה בלילה תהוי נדה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קפב, קפג, קפח
עג ע"א33 ואימא ביממא תהוי זבה בלילה תהוי נדהשיחת מלאכי השרת עמ' 92
עג ע"א34 ביממא תיהוי זבה בלילה תהוי נידה ע"א ע"א ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'אמרי השכל עמ' 177
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'שביב אור עמ' כה
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו', אל תקרי הליכות אלא הלכותמחשבת זקנים עמ' סג, קפו
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ביגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצג
עג ע"א36 השונה הלכות בכל יוםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' ג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלקט אמרי קודש - ויקרא עמ' קז, ליקוטים עמ' עא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאצמח דוד (סקאליע) עמ' תקסח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"י וכו' הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותלקוטי שיחות חי"ד עמ' 25, ח"כ עמ' 375
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בן עוה"ב אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 108, תתקנה, במדבר עמ' תתקכב, תתקלה, נ"ך עמ' תצט, תקעג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בעה"במנחם ציון (תשסד) עמ' קעג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכ"יאוהב ישראל דף לג ע"ב, לד ע"א, קד ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותעטרת יהושע שמות עמ' קלו, קנג, קפ
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו' בן עוה"ב וכו' אל תיקרי הליכות אלא הלכותצפנת פענח (תשסו) עמ' רמג, שה, שפו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' רו ע"א
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' פב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'חיים וחסד סי' תקלז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'נחלת צבי (פאליי) עמ' ריב, שמט, שסה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תסא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום וכו', ותוס' ד"ה תנא וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קפו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום כו' אל תקרי הליכות אלא הלכות (ורש"י)תורת מנחם חכ"ז עמ' 223
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' צד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'דרשות מנחת יצחק עמ' טז, נה, נו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא וכו'חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ג ע"א, ופרשת במדבר דף קח ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ט דף מז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישלח דף יו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז פרק א דף צח ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ג דף יח ע"ב בהגהה; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף יג ע"ב, ומגילה פרק א דף קצג ע"ג-ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יג דף יד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קג ע"ב; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיו/ז ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף ל ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לומצווה ועושה ח"ב עמ' תשכג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' שו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאואני תמיד עמך עמ' עב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאישרש יעקב (אבולפיה) עמ' יח, רנג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאמצווה ועושה ח"א עמ' תנה, תקסט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צו ע"ד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאעקבי אבירים (תשעא) עמ' רסג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסו, שצד, ויקרא-במדבר עמ' תסב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב שנאמר הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכותברית אברם עמ' קמז, תרו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באגרא דכלה ח"ג עמ' עד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רב, רג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באמרי נועם (מועדים) סי' ג ליומא דהילולא יא באייר
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בברכת שמואל ח"א דף ד ע"ג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בגבורות אליהו סי' צד אות ג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תערב, תרעג, מועדים עמ' צז, שלח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' לו ע"א, לז ע"ב, קכא ע"א
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בחיי שלמה עמ' רנב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בטוב דעת עמ' עד, קצז, שכב, שעו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תקסו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' עג, עח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלוח ארז פרשת דף הקדמה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בלחם רב על סדור התפילה אות תלז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במוצל מהאש (הלברשטם) דף רמ ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במנחת ישראל עמ' שנא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' קח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעטרת יהושע בראשית עמ' יח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעץ הדעת טוב (תשסח) סי' קסט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בפרדס מרדכי עמ' כג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בשבט מישראל (פרידמן) עמ' כח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קעד, ריג, רכג, רכג הערה 62, רכד הערה 63, תתרצה הערה 26
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב, א"ת הליכות אלא הלכותתפארת צבי במדבר עמ' קמג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליבות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותשמועת יצחק - חז"ל אות נז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שצד
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאמונה ודעת דף פג ע"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קצג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדובר שלום (תשסג) אות קלו, אהל יהושע עמ' יט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדרכי אמונה דרך ז, כ, כה, מד, נב, סג
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאהכנה דרבה (תשסט) עמ' מ
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמחשבת מוסר ח"ב עמ' רסט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאנועם אלימלך (תשסא) עמ' פו, שעז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שעב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאקרן לדוד בראשית עמ' לה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאשם עולם (תשסו) ח"ב עמ' לט
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאתפארת צבי בראשית עמ' רפא
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לופרי צדיק ל"ג בעומר אות *ב, ג, ד, ח
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח לותקנת השבין סי' ו (עמ' 67), לקוטי מאמרים עמ' *230-229, עת האוכל עמ' 238 (סי' יא)
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן עוה"בחיי נפש ח"ד עמ' קעו, קעח, קפב, קצ
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קסז
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםילקוט הגרשוני ח"ב
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםמאכסניא של התורה סי' נט, ס
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רסה, ערה, רעו
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםקדושת לוי דף ע ע"א
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ערה
עג ע"א36 כל השונה הלכות בכל יוםתורת יחיאל בראשית עמ' רעד
עג ע"א36 כל השונה הלכות וכו' שנאמר הליכות עולם לואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויגש יח
עג ע"א36 כל השונה הלכות וכו' ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תכו, תלג
עג ע"א36 כל השונה הלכות וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקה-תקכב, תקפג
עג ע"א36 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עוה"בבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 311
עג ע"א36 כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבאנתיבות עולם ח"א עמ' ז
עג ע"א36 כל השונה הלכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מב
עג ע"א36 כל השונה הלכותמבשרת ציון ח"א עמ' רצג
עג ע"א36 שונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן העוה"בדברי מנחם (היימליך) עמ' עד
עג ע"א36 שונה הלכות בן עולם הבאאור חדש (הרטמן) פ"ט אות 563-564
עג ע"א36 תד"א כל השונה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' סו
עג ע"א36 תדב"א וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכות וכו'וענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' מא*
עג ע"א36 תדב"א וכו' הליכות עולם לו - אל תקרי הליכות, אלא הלכותאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תי
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' (ורש"י)תורת מנחם חכ"ט עמ' 244
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנג, רנד, רנז
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 335
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב כו' א"ת הליכות אלא הלכות (ורש"י וברי"ף לע"י)תורת מנחם חלק לב עמ' 288, 299, 321, 330
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בעצי חיים על התורה עמ' שה*
עג ע"א36 תדב"א כל השונה הלכות, מהרש"א - שייך להלכות נדהאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיד
עג ע"א36 תנא דב"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו וכו'לבית יעקב דרוש ה
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותערבי נחל (תשסד) עמ' רנג, רס, תשנא, תתד, תתשכא, תתשמג
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ב, ג, ה, ז-טז, נדה א
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותדברי ישכר (רוזנבוים) עמ' שיא
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכות בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ז, שפד
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותדברים נחמדים (תשסה) עמ' קסו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'חיי נפש ח"ו עמ' רכח, רלו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'קהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קסב
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שצה, ת
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום כו' אל תקרי הליכות אלא הלכותתורת מנחם חמ"ד עמ' 194
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בלחמי תודה דף רנח ע"א
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב, ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' רכח
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בנר ישראל חלק ג דף קמז
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באמרי השכל עמ' 188
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכות (ורש"י)תורת מנחם ח"ב עמ' 173, ח"ד עמ' 240, ח"ז עמ' 288, ח"י עמ' 238, חט"ו עמ' 76, 303, חי"ח עמ' 274
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במאמרי שלמה ח"ב עמ' רכט
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'מגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שפט
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיז
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאמאורי אור (טייטלבוים) עמ' יג
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו אל תקרא הליכות אלא הלכות וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקכד, תתקכח, תתקלא, תתקצח
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יוםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' נ-נג
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו' ותוס' ומהרש"אאש דת (אסאד) עמ' שלו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'משמרת איתמר (תשסה) עמ' תקעו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'שבט מוסר עמ' שו
עג ע"א36 תנא דבי אליהו כל השונה הלכות כו' (ורש"י - משנה וברייתא הלכה למשה מסיני)תורת מנחם ח"י עמ' 238, חט"ו עמ' 106, 260
עג ע"א36 תנא רבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז - הקדמה
עג ע"א36 תנא רבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות ק
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' לא, צו, קב
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"ב וכו'ילקוט עטרת צבי עמ' רד
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכות בכל יוםישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' נ
עג ע"א36 תנד"א כל השונה הלכותמאורי שערים עמ' תיד
עג ע"א36 תנדב"א כל השונה הלכות בכ"י מובטח לו שהוא בן העוה"ב שנאמר הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' עב
עג ע"א36 תנדב"א כל השונה הלכותאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' סו ע"א, סז ע"א
עג ע"א37 הליכות עולם לו א"ת הליכות אלא הלכותביאורי הזוהר (ר' דובער) דף מט ע"ג
עג ע"א37 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותאורות ונתיבות ח"ב שער ב פרק יא אות לט
עג ע"א37 הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנז ד"ה בסיום
עג ע"א37 מובטח לו שהוא בן העולם הבאשל"ה (תשנז) פרשת ואתחנן אות ג
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותבהיֹת הבֹקר עמ' תקמו
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פתיחה עמ' ח
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' שלג
עג ע"א38 אל תיקרי הליכות אלא הלכותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רפב
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכות הדרן עלך התינוקת וסליקא לה מסכת נדהפרדס המלך (תשסט) אות שמה
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפח
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכה
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותכנסת מרדכי בראשית עמ' ה
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותציץ אליעזר חלק יט סי' א
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' שנז
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק יח הערה יד, י"ג עיקרים אות יג
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותתפארת צבי בראשית עמ' י
עג ע"א38 אל תקרי הליכות אלא הלכותתפארת צבי שמות עמ' תקנח
עג ע"א38 הליכות אלא הלכות ורש"י ותוס' ומהרש"אתורת מנחם חל"ה עמ' 279
עג ע"א39 הדרן עלך תינוקת וסליקא לה מסכת נדהאש דת (אסאד) עמ' שלח
עג ע"א39 ניעוץ סוף הש"ם לתחלתומאורי אור (טייטלבוים) עמ' יד, קפח, רלו*
עג ע"א רש"י ד"ה ביממי, ראתה ביום תהיה זבה כדכתיב ימים רבים אבל ראתה בלילות לא תהא זבהחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
עג ע"א רש"י ד"ה הלכות - משנה וברייתא הלכה למשה מסינידרכי אמונה דרך כה, נב, סג
עג ע"א רש"י ד"ה הלכות, משגה וברייתא הלכה למשה מסיניחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס יא, יד, טו
עג ע"א רש"י שראתה יום ראשון אחר ז' ימי נידתהגור אריה ויקרא פט"ו הערה 101
עג ע"א תוס' - לסיים בדבר טוב, שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו בדברי שבחאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' תיא
עג ע"א תוס' ד"ה תנא דבי אליהו וכו', אית ספרים דלא גרסינן ליה מיהו בפירוש רש"י איתא ור"ת הגיהו בספרו וכן נראה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א-ב
עג ע"א ערוך לנר ד"ה אל תקרי וכו' - ההבדל בין מובטח לו שהוא בן עה"ב ליש להם חלק לעה"ב חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ב

נדה - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוניעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 190
ב ע"א בענייני החזקות ובדברי הראשונים בזהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' יא
ב ע"א וחכמים אומרים לא וכו' אלא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שנא
ב ע"א כל הנשים דיין שעתןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
ב ע"א תוס' ד"ה מעת לעת, דמקשה הש"ס מההיא דרב גידל וכו'לחיים בירושלים דף ס"ו ע"ב (דף רנד ע"א ד"ה אמנם)
ב ע"ב העמד דבר על חזקתושו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
ב. שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' שכח
ג ע"ב מקוה שנמצא חסרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
ג. רגלים לדברדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1567
ד ע"א נגע באחד בלילהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
ד ע"א נגע באחד בלילה ואין ידוע אם חי או מת וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' ח
ד ע"ב ולא כהילל שהפריז על מידותיוערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 63
ד ע"ב חבריא מדכן בגלילאטהרת יו"ט חי"ח עמ' קעא
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי, שפירש דילפותא מסוטהלחיים בירושלים דף ס"ו ע"א (דף רנ"ג ע"א ד"ה והנה)
ה ע"ב שיטת זעירי דצריך דוקא שהמקבל טומאה יהיה בו דעת לישאלבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות לב
ה ע"ב תוס' ד"ה כשחברותיה נושאות כו'יד שלמה (עזרא) דף יג, יד ע"א
ו ע"א מטמא אדם לטמא בגדיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עא {רמוז בטעם "פשטא"}
ו ע"ב נדה מטמאה טהרות מעת לעת למפרעבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יד
ו תוס' ד"ה שמותי הואמשכנות יעקב (נעים) דף יט ע"ב
ו. חבריא מדכן בגלילאדובר צדק עמ' 19
ו: מהרש"א ד"ה קבלה, למה צחקה שרה הלא פירסה נדהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רכב(לה)
ז ע"א זקינה דיה שעתהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות יד
ז ע"ב תוס' ד"ה שמותי הוא, ופירש ר"ת ורשב"ם דשמותי הוא היינו דהוה מתלמידי שמאידברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיח, מהד' ו סי' צה
ז. טבל פתיכא ביה תרומהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיד
ז. שפחתו של ר"גמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סד
ז: אין למדים הלכה מפי תלמודתשבי (תשסה) עמ' רעח שורש תלמוד
ז: אין למדין הלכה מפי תלמוד, ורש"ידברי יואל מועדים ח"ה עמ' קכא
ח ע"א אין עובר ניכר עד ג' חדשיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות עג
ח ע"ב כמה הכרת העוברשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
ח תוס' היה לו בן חכם ולמה בכהעולה ליפה סי' ה
ח. תוס' ד"ה ואמר ר' פדת וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קסג - ר"א אבא שאול
ח: הכרת העובר ג' חדשיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלז {פ"ו יום}
ח: מעובדת דייה שעתה וכו' זכר לדבר וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' רסד
ט ע"א אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממנישו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
ט ע"א אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממניאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רד
ט ע"א אמרתי אחכמה, רש"ידברי שאול ויקרא עמ' שכז
ט ע"א דם נעכר ונעשה חלבכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פי"ג, פ' יד
ט ע"ב תוס' ד"ה ואין נציב ובני חיישער יוסף (תקיז) דף צב ע"א
ט. בעניין שאמר שלמה על פרה אדומה אחכמה והיא רחוקה ממנידרך חיים (תשע) פ"ו הערה 922
ט. דם נעכר ונעשה חלבהישר והטוב (תשסג) עמ' שפא
ט. דם נעכר ונעשה חלבפרפרת משה ח"ב עמ' פד
ט. דם נעכר ונעשה חלבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שא
ט. חרדה מסלקת הדמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשצח
ט. מחלוקת ר"מ ור"י אם דם נעכר או איבריה מתפרקיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שט
ט. מחלוקת ר"מ ור"י אם דם נעכר או איבריה מתפרקיןתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שיח {ולשיטתם במדרש}
ט. מי יתן טהור מטמא - דם נעכר ונעשה חלבברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 58, 119
ט. סומבין על היחיד בשעת הדחקמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכא
ט. פרה מטהרת טמאים ומטמאה טהוריםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 51
י ע"ב תוס' ד"ה אמרמשק ביתי סימן רעז דף קלד ע"ב
יב ע"א קשיא בין ערה בין ישנהחיים ושלום חלק א (סימן ב) דף י"ב ע"ד (ד"ה ויש)
יב ע"א תוס' ד"ה בין ישנותחיים ושלום חלק א (סימן ב) דף י"ב ע"ד (ד"ה אלא)
יב ע"ב דילמא אינהו קא מאמרי אנפשייהויד שלמה (עזרא) דף עז ע"א
יג איסור השחתת זרעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רעו
יג ע"א אל תקרי שוחטי אלא סוחטיערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 55
יג ע"א המוציא וכו' באילו שופך דמיםס' חסידים סי' קסז
יג ע"א המוציא ז"ל כעובד עבודה זרהראה חיים חלק ב דף סד ע"ד (דף רכ"ה ע"ב ד"ה ובזה); תוכחת חיים (תר) חלק ב (סדר שמות) דף ב ע"א
יג ע"א המוציא זרע לבטלה חייב מיתהתוכחת חיים (תשלח) שמות עמ' יב
יג ע"א ואל יעשה עצמוטהרת יו"ט חי"ח עמ' כ, עד
יג ע"א ומוציא זרע לבטלה חייב מיתהתוכחת חיים (תר) שמות דף ג ע"ב
יג ע"א כאילו מביא מבול לעולםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' טו
יג ע"א כאילו שופך דמיםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קיח
יג ע"א כי השחית כל בשר את דרכו שהשחיתו ז"לבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות כו
יג ע"א כל היד המרבה לבדוק באנשים תקצץכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קב
יג ע"א כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחתלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שלב
יג ע"א כל המוציא שכבת זרע לבטלהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 109
יג ע"א כל המוציא שכבת זרע לבטלהמאורות הראי"ה שבת קודש עמ' קסג
יג ע"א רש"י ד"ה כאלו מביא מבולטהרת יו"ט חי"ח עמ' עב
יג ע"א שאני רב יהודה דקרי שמואל עליו אין זה ילוד אשהבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות מא
יג ע"א שיננא בתמיהא, אתה שיודע המשנה על פה תאמר ליכל החיים דף י"ג ע"ב (מערכת ש' אות ו)
יג ע"ב אין בן דודבעקבי יעקב עמ' רלב, שכז-שכח
יג ע"ב אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמדבר שור דרוש ח עמ' סו; מאורות הראי"ה ירח האיתנים עמ' צז
יג ע"ב דקמגרי יצה"ר אנפשי'טהרת יו"ט חי"ח עמ' פח-פט
יג ע"ב הגרים מעכבים את המשיחלפרקים (תשסב) עמ' שו
יג ע"ב המקשה עצמו לדעתטהרת יו"ט חי"ח עמ' עט
יג ע"ב המקשה עצמו לדעת יהא בנדוישיחות עבודת לוי סי' סה אות ד
יג ע"ב המקשה עצמו לדעת יהא בנידויס' חסידים סי' מג
יג ע"ב המשחקים בתינוקות ורש"ישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ג
יג ע"ב המשחקים בתינוקות מעכבים את המשיחס' חסידים סי' שפט, תצט
יג ע"ב יד לאמה תקצץבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות מא, ויחי אות כא
יג ע"ב יהא בנדויטהרת יו"ט חי"ח עמ' פט
יג ע"ב כל האוחז באמה וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות יב, כא
יג ע"ב כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קסה
יג ע"ב כל המכניס ידו למטה מטבורוטהרת יו"ט חי"ח עמ' עב
יג ע"ב עד שיכלו כל הנשמותמגדל דוד (תשסז) עמ' סח
יג ע"ב עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, תוס' ד"ה עדדברי שאול ויקרא עמ' רטו
יג ע"ב קשים גרים לישראל כספחתגבורת יצחק שבועות עמ' מ
יג ע"ב רש"י ד"ה בספחת ותוס'זאת ליעקב דברים עמ' תפב
יג ע"ב רש"י ד"ה דרך אבריםטהרת יו"ט חי"ח עמ' עב
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתדברי שאול דברים עמ' רכג
יג ע"ב רש"י ד"ה קשים, שלא נתערבו עבור הגריםגבורת יצחק שבועות עמ' לו
יג ע"ב תוד"ה עדעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קפ]
יג תוס' ד"ה קשים גרים לישראל כספחת כו'סוכת דוד (שירירו) דף ז ע"ד, ח ע"ג
יג. דרשו הפסוק שוחטי הילדים בנחלים על החטאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רנז
יג. האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםדברי יואל פ' ויחי דף תקע ע"ב
יג. הוצאת שז"ל - אבק שפ"דשיחות לספר ויקרא עמ' רכג, שיחות לספר במדבר עמ' רסט
יג. המוציא זרע לבטלה כאילו הביא מבול לעולםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 617
יג. המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתהמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תא
יג. המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמיםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 617, 1309-1310
יג. הפוגם בריתו קרוי שופך דמיםדברי יואל פ' שלח דף תלא ע"ב
יג. השחתת זרע כאילו שופך דמיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קל-קלא {גם בב"נ אסור משום אביזרייהו דשפיכת דמים}
יג. כל היד המרבה לבדוק כו' ובאנשים תקצץמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר תיקוני תשובה עמ' קיג
יג. כל המוציא שז"ל וכו' כאילו עובד ע"זדברי יואל פ' יתרו דף יא ע"א
יג. כל המוציא שז"ל וכו' כאילו עובד ע"זדברי יואל פ' נשא דף קסח ע"א
יג. כל המוציא שז"ל חייב מיתהדברי יואל פ' שמות דף קג ע"ב
יג. כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' ג
יג. מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרין, ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקוםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1435
יג. עונש המוציא ז"לדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2229
יג. קרי' שמואל עלי' אין זה ילוד אשהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשכט
יג. שלא יביא עצמו לידי הרהורמטר השמים (תשנ) דברים עמ' תא, תעג
יג: אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי יואל פ' בחוקותי דף שעד ע"א
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקעד
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףמרפא לנפש בראשית עמ' ח
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנ
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף ותוס'נטעי אשל בראשית עמ' כד, שצד
יג: אין בן דור בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדברי יואל פ' משפטים דף קמט ע"ב, קע ע"א, פ' ויקהל דף שנה ע"ב
יג: המקשה עצמו לדעת ה"ה בנידויהישר והטוב (תשסג) עמ' קלג
יג: המקשה עצמו לדעת וכו' נקרא עברייןדברי יואל פ' שמות דף קה ע"ב
יג: המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחדברי יואל פ' משפטים דף קמו ע"א
יג: המשחקין בתינוקות מעכבין את המשיחדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1233-1231
יג: ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים בידדברי יואל פ' וארא דף קע ע"א
יג: ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים בידשבט מישראל (קרמניץ) פרק כו פסוק ט, פרק נא פסוק טז, פרק נה פסוק כד
יג: כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הדברי יואל פ' שמות דף קד ע"ב
יג: מוטב שתקרע כריסו ואל ירד לבאר שחתדברי יואל פ' ויחי דף תקנה ע"א
יג: תוס' - אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוףמרפא לנפש בראשית עמ' ח
יג: תוס' ד"ה עד - מה שאמרו דאין בן דוד בא ער שיכלו כל הנשמות שבגוף, דלכאורה לפי זה האיך יתבאר אמרם דאלמלי שמרו ישראל ב' שבתות מיד היו נגאלים, והלא עדיין לא כלו כל הנשמות שבגוףדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שעב
יג: תוס' ד"ה עדיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקעה
יג: תוס' ד"ה קשיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרסג
יד ע"א ותוס' ד"ה ולמחרמנחה חדשה (חן טוב) פרשת מצורע
יד ע"ב תוס' ד"ה בעינןשער יוסף (תקיז) דף כד ע"ד
יד. הספנים רובן חסידיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קלז
יד. ר"י שכב פרקדן וקרא ק"ש, שאני ר"י דבעל בשר הוהמרפא לנפש בראשית עמ' מ
יד: רבי ריש מתיבתא הוא ושכיחי רבנן קמיה ומחדדי שמעתתיהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 708
טו ע"א בשלא גמר וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' יט
טו ע"ב טומאת יולדת בשפחהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רנב
טו ע"ב טפה זו מה תהא עליהמנחת קנאות עמ' יא
טו. רש"י בשלא גמרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכט
טו: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמרפא לנפש בראשית עמ' שיג
טז אותו מלאך הממונה וכו' לילה שמואיש מבין ח"ב דף ג ע"ב
טז מלאך הממונה על ההריון כו' חכם או טפש כו' גבור או חלש כו'המדרש והמעשה שמות פרשת שמות דרוש א
טז ע"ב אותו מלאך הממונה על ההריון וכו' ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבונו של עולם טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' נג
טז ע"ב אותו מלאך הממונה על ההריון כו' טפה זו מה תהא עליה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תצו, תצח
טז ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעין איה ברכות פ"ה פסקא קז
טז ע"ב המלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שטז
טז ע"ב ואילו רשע או צדיק לא קאמריחל ישראל אבות ח"ד עמ' שב
טז ע"ב ואילו רשע או צדיק לא קאמר ותוס' ד"ה הכלעולם הפוך פרק נב
טז ע"ב והנכנס לבית חבירו פתאוםדורש טוב (פודור) עמ' 366
טז ע"ב ולכן בזאת יתהלל כשיהיה צדיק וזהו השכל וידוע אותי כי זה אינו גזורמלכי יהודה (תשע) עמ' נו
טז ע"ב טיפה זו מה תהא עליהיחל ישראל אבות ח"ה עמ' קפח
טז ע"ב טפה זו מה תהא עלי' נטר או חלוש וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות לב
טז ע"ב טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עניברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 119
טז ע"ב טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טפש וכו', ואילו רשע או צדיק לא קאמרס' חסידים סי' לג, תקמט
טז ע"ב מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' נד, קה, רמה
טז ע"ב מלאך הממונה על ההריון נוטל את הטפה וכו' גבור או חלש חכם או טפש וכו'גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמא
טז ע"ב מלאך הממונה על הריון כו' מה תהא עליה גבור או חלש כו'המדרש והמעשה בראשית פ' מקץ
טז ע"ב צדיק ורשע לא קאמרדברי שאול בראשית עמ' רכא
טז ע"ב קודם יצירה נגזר חכם או טיפשמהר"ם שיק בראשית עמ' פט
טז ע"ב רבש"ע טפה זו מה תהא עליה וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ד מ"א עמ' עה
טז ע"ב תוס' - מלאך כו'קידש ידיד דף לז ע"ד
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךדברי שאול בראשית עמ' של
טז ע"ב תשמיש בלילהבעקבי יעקב עמ' נו
טז. אסור לשמש ביום ות"ח מאפיל בטליתויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קצח, ח"ב עמ' תרנג, תרנד
טז. חכם או טפשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלא
טז. תיפוק לי' דהוי ב"קמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סג
טז: אותו מלאך הממונה על ההריון וכו' טפה זו מה תהא עליה וכו'מאמר הנפש השלם עמ' קכב, קכד, קנ, קנג
טז: אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמומאמר הנפש השלם עמ' ט, יז
טז: אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וגו' ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו רבש"ע, זו מה תהא עליה גבור או חלש וגו' ואילו צדיק ורשע לא אמרדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמב
טז: ארבעה דברים הקב"ה שונאן וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 672
טז: ארבעה דברים הקב"ה שונאן וכו' הנכנס לביתו פתאום וכו' והאוחז באמה ומשתין מים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1219
טז: ד' הקב"ה שונאן הנכנס לביתו פתאום וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1699
טז: הטיפה קודם שנוצרת בבטן, מביאין לפניו ושואלין מה תהא עלהשבט מישראל (קרמניץ) פרק קה פסוק ח
טז: המושיב שבת לתמידים במרומי קרתאגודות אזוב מדברי דף יג ע"ד
טז: ואילו צדיק ורשע לא קאמרהישר והטוב (תשסג) עמ' תרסה
טז: ואילו צדיק ורשע לא קאמרלקחת מוסר ח"א עמ' קכט
טז: ואילו צדיק ורשע לא קאמרקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' עט, קיד
טז: טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרמאמר הנפש השלם עמ' יח
טז: טיפש או חכם עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרמאור עינים (תשעט) עמ' תקכו
טז: טיפש או חכם עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרמאור עינים (תשנח) עמ' שיז
טז: טפה זו מה תהא עליהפרפרת התורה עמ' רעב, תקלא
טז: טפה זו מה תהא עליהפרפרת משה ח"ב עמ' שכט
טז: טפה זו מה תהא עליהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תנב
טז: טפה זו מה תהא עליהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קכד
טז: טפה זו מה תהא עליה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' פח
טז: מלאך הממונה על ההריון לילה שמוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרפה
טז: מלאך הממונה על הריון לילה שמושבט מישראל (קרמניץ) פרק יז פסוק ג
טז: מלאך הממונה על הריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עלי' חכם או טיפש כו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרמרפא לנפש בראשית עמ' צט
טז: מלאך ממונה על הריוןיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תלה
טז: מלאך שואל מה יהיו תכונותיו של כל אדםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' תכח
טז: מלאן הממונה על ההריוןפרפרת אליעזר פרשת כי-תשא פרק לב פסוק לא, פרשת אמור פרק כא פסוק י
טז: על כל טפה מכריזים מה תהא עליה חכם או טיפש וכו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרדברי אש (כץ) עמ' רסא
טז: צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קפא
טז: צדיק ורשע לא קאמרשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שצג
טז: רואה אני דברי פלונידרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1161
טז: רשע וצדיק לא קאמרשבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ה, פרק קיט פסוק סו, פרק קכז פסוק ב
יז ע"א בפני כל חיבעקבי יעקב עמ' רלו
יז ע"א ה' דברים הם שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו וכו' וביצה קלופהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפז
יז ע"א האוכל שום קלוףלב חיים חלק א (סימן סו) דף פד ע"ד (ד"ה אלא)
יז ע"א המשמש מיטתו בפני כל חיס' חסידים סי' תתשטו
יז ע"א תנו רבנן ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן רשעדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' נג
יז ע"ב החדר הפרוזדור והעליהכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' ד
יז. ביצה קלופה רמו בראשושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רלא
יז. צפרנים, קוברן צדיק שורפן חסידדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כט ע"ב
יז. רש"י ד"ה נטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רז
יז. תוס' ד"ה שורפיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' נה
יז: משל משלו חכמים באשה החדר והפרוזדור והעלייהמאמר הנפש השלם עמ' לו
יח ע"א תוס' ד"ה אחראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קכז
יח ע"ב רוב נשים ולד מעליא ילדןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
יח ע"ב רובא וחזקה הי עדיףשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ט
יט ורבנן אין אדם דן ג"ש מעצמומשכנות יעקב (נעים) דף קפח ע"ב
יט ע"א ה' דמים טמאים וה' טהוריםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כח, סי' קיג, ח"ה סי' ה, לט
יט ע"א ה' מיני דמיםעמק המלך (תשסג) עמ' 564
יט ע"א הירוק טהורחיים ביד (סימן מ"ז) דף נ"ט ע"ד (ד"ה תשובה)
יט ע"א מנלן דאיכא דם טהורפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
יט ע"א רש"י ד"ה אםמשק ביתי כללי הרמבם סימן ג
יט ע"א שחור אדום הוא אלא שלקהלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף צג ע"ב
יט ע"א תוס' ד"ה רבי יהושעדברי שאול ויקרא עמ' ע
יט ע"ב האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולםעין איה שבת, פ"ה פסקא יג; ביאורי הראי"ה על אבות עמ' תקמד-תקמה {כי ע"י זה נזכר לדיעה הכללית ומגמתו הכללית של האומר [בצירוף שאר מאמריו] ומניב פרי בגניזה בכללות האומה}
יט ע"ב לב"ש ז' דמים טמאיםכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קד
יט. נגע טהור מי איכא וכו' משכחת לה בפלוגתא דר"י ורבנן וכו'דברי יואל פ' מצורע דף תל ע"ב
יט. שער לבן סימן טומאהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 40
יט: קל וחומר אדם דן מעצמושיחות לספר בראשית עמ' רעד
כ בין דם טהור לדם טמאברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 39
כ דם חימוד טהור וכו'אהבת דוד (תקנט) דף לה ע"ג
כ דם חימוד טהור וכו', ט"זאהבת דוד (תקנט) דף לה ע"ג
כ חמשה דמים טמאיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 39
כ ע"א איפדא הודמיז אימיה דשבור מלכאמנחת קנאות עמ' קיב
כ ע"ב אין לדיין אלא מה שעיניו רואותשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' כב
כ ע"ב ומה ר"א דמרא דא"ידרכי איש דף ס ע"ב
כ ע"ב ענותנותיה דרבי חנינאראה חיים חלק א דף ס"ב ע"ב (דף ר"ט ע"א ד"ה וכן)
כ ע"ב קרי עליה סוד ה' ליראיולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף פא ע"א
כ ע"ב רב שררה לאיפרא הורמיז שתין דמאמנחת קנאות עמ' נו
כ ע"ב רבי בדק לאור הנרפרי חיים (קנולר) פרשת שופטים
כ ע"ב תווני דליבא לא כתבי אינשילקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 159
כ. חכמתו דר' חנינא כו'מחושקים כסף דף לא ע"א
כ. שדרא דמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רסג
כ: בחוש הריח הכירו אמוראים בין דמים טמאים לטהוריןמרפא לנפש בראשית עמ' לא, שלז
כ: חכם שאסר אין חבי' רשאי להתירצור יעקב (יעבץ) בן לוי (קורח)
כ: רבי אלעזר בן פדת - מרא דארעא בארץ ישראלדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 799, 871
כא ע"ב בבשרה ולא בשפיר ורש"ישו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
כא ע"ב הרואה דם בשפופרתברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"י ע"א (דף שצ"ג ע"א ד"ה ואפשר)
כא. המפלת כמין בהמהפרפרת אליעזר פרשת כי-תבוא פרק כח פסוק מז
כא: א"א לפתיחת הקבר בלא דמיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שפ, שפב
כב ע"א למימרא דנוגע הוהטהרת יו"ט חי"ח עמ' כ
כב ע"ב ד"ה אלאטהרת יו"ט חי"ח עמ' כ
כב ע"ב ד"ה למימרא דנוגע הוהטהרת יו"ט חי"ח עמ' כ
כב ע"ב ונאמר בו יצירהפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע
כב ע"ב כל גזירה שוהלב חיים חלק א (סימן פ"ה) דף קי"א ע"ג (קטע ראשון)
כב. גלגל עינופרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
כב. עד שתצא טומאתומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמט
כב. שאלו לרופאיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמה
כב: כל גזירה שוה שאינו מופנה כל עיקר אין למדין הימנויבין שמועה (לעוו) עמ' שפג
כב: נאמרה בו יצירה כאדםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' עה
כג ע"א ולא גחיך [ר' זירא]לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שב
כג ע"ב נחש גלגל עינובעקבי יעקב עמ' רמ
כג. סומכין על הרופאיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלא
כג. תוס' ד"ה אמר רבאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פד
כג. תוס' ד"ה לאתסוריפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רנח
כג. תוס' ד"ה ליתני, אחר שנקצצו רגלל הנחש נקרא חיה הרומשת, וברש"שתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' לד(קיב)
כד אבא שאול אומר קובר מתים הייתיפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' י
כד ע"א בני ר' חייא נפקו לקרייתא וכו'מנחת קנאות עמ' רכב
כד ע"ב אבא שאול ארוך בדורו הוהתורת לוי יצחק עמ' רצא
כד ע"ב אמר אבא שאול קובר מתים הייתידברי שאול ויקרא עמ' לז
כד ע"ב אשה מזרעת תחלהפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע
כד ע"ב המפלת כמין נחש אמו טמאה לידה הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדםס' חסידים סי' תתשסו
כד ע"ב רבי מאיר ארוך בדורו הוהתורת לוי יצחק עמ' לג
כד רבי ארוך בדורו הוה ורבי חייא מגיע לכתיפודרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1548
כד: שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא בה טעמא כי היכא דמדכרן ליה מדכרצידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נ
כה דרש ר"ש למה הוולד דומהמקור ברוך (פייתוס) דף רנ ע"ד
כה ע"א איזהו שפיר מרוקם וכו' פיו מתוח כשעורה וגויתו כעדשהס' חסידים סי' תתרכו
כה ע"א מחלוקת רב ושמואל ובפסקי הראשונים בזה ושם בתוס' ד"ה מלא בשרשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
כה ע"א שאין הקב"ה עושה עור לאדםדברי שאול בראשית עמ' נ
כה ע"א שני זרועותיו כשני חוטין של זהוריתדברי שאול במדבר עמ' קטז
כה ע"א תוס' ד"ה עורימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רצו
כה ע"ב יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קו ע"א
כה. שאני שמואל דרב גובריה רש"יתפארת ציון (אבא שאול) עמ' פב - מבוא
כה. שתי עיניו כב' טיפין וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שמד
כה. תחלת ברייתו מראשו וכו' וחתוך ידים ורגלים אין לודרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 61
כוככר לאדן (תקסא) דף קנח ע"א
כו דברי והראשונים והאחרוניםככר לאדן (תקסא) דף קנח ע"א
כו ע"א חמשה שיעורן טפח, וריטב"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' לד, לו
כו ע"א תוס' ד"ה סנדלמהר"ם שיק בראשית עמ' קטז
כו ע"ב מרא דארעא דישראלמנחת קנאות עמ' קיג
כו. נתן לאשה בינה יתירהרגל ישרה עמ' עד
כז ע"א ב' וולדות בהפסק גדול מביאה אחתימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רמט
כז ע"א טפה אחת היתה ונתחלקה לשניםס' חסידים סי' תקטו
כז ע"א מעשה דנשתהה ולד אחד אחר חבירו ג' חדשיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות מא
כז. יולדת לתשעה יולדת למקוטעיןברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צז
כז. לעולם אין האשה יולדת או לרע"א וכו' יולדת למקוטעיםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפ
כז. שלח קיימת מטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעו
כז: אפילו מחויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפח
כח ע"ב תוס' ד"ה האמשק ביתי סימן שלט דף קעב ע"א
כח. ויהי בלדתה ויתן יד אלמא לידת יד קרויה לידהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שלה(נו) {ילפינן ביאור לשון מקודם מתן תורה}
כח. טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תלו
כט ע"א רוב נשים ולד מעליא ילדןשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
כט ע"ב תוס' ד"ה כשראתה מבערב, וא"ת כיון שראתה מבערב אמאי מטבילין להטהרת יו"ט חי"ט עמ' קפו
כט. לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צט
כט. רש"י ד"ה תשלחולקחת מוסר ח"א עמ' תלו
כט: שמעתא דטועהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' עט
ל אפילו כולם אומריםתפארת ישראל (שינקמן) עמ' מד
ל אפילו כל העולם אומרים לו צדיק אתה וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' כט, לד, נא
ל אשה מזרעת תחי'אם הבנים ח"א דף יג ע"ד
ל ומלמדין אותו כל התורהשרגי טובא דרוש ב
ל כי לך תכרע כל ברך וכו'שני אליהו דף פ ע"ג
ל ע"א המפלת ליום ארבעיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
ל ע"א מחלוקת רבי ישמעאל וחכמיםשו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ה
ל ע"ב אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעינך כרשעבנין דוד (מייזלש) בראשית - נח אות מג
ל ע"ב אפילו כל העולם אומרים לך שצדיק אתה היה בעניך כרשעמאור עינים (תשעה) עמ' רטז
ל ע"ב בא מלאך וסטרו על פיוס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' קנח
ל ע"ב בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"ז עמ' נו, פ"ו מ"ז עמ' קלד
ל ע"ב בשעה שהתינוק במעי אמו נר דלוק לו על ראשו וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שפא
ל ע"ב דרש ר' שמלאי וכו'עולם אחד פרק צו
ל ע"ב דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' קיב
ל ע"ב הולד במעי אמותורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' רלט
ל ע"ב הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלו
ל ע"ב ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו' כי לי תכרע כל ברך וכו' תהי צדיק ואל תהי רשע וכו'פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רעד-רעח
ל ע"ב ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 103
ל ע"ב ומהי השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעעשרה מאמרות (תשס) עמ' רסט
ל ע"ב ומלמדין אותו כה"ת כולה וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיורנת יצחק תפלה לשבת עמ' צב
ל ע"ב ומלמדין אותו כל התורה כולהזמנים לששון עמ' קיז
ל ע"ב ומלמדין אותו כל התורה כולהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"יב עמ' כא
ל ע"ב ומשכחו כל התורה כולהגבורת יצחק אבות עמ' קלד, קלו, ריט, רלו
ל ע"ב ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופוזמנים לששון עמ' קיח
ל ע"ב וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהדורש טוב (פודור) עמ' 80
ל ע"ב וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 111
ל ע"ב ימי העבורבעקבי יעקב עמ' שז
ל ע"ב כי לי תכרע כל ברך, זה יום המיתהפרי חיים (קלוגר) עמ' טו
ל ע"ב כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון משביעין את הולד קודם שיצא לאויר העו' לקיים התו' וכו'כבוד לאיש דף סז ע"ג
ל ע"ב למה הולד דומה במעי אמודורש טוב (פודור) עמ' 391
ל ע"ב למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורהרנת יצחק תפלה עמ' ד, קעז
ל ע"ב למה הולד דומה וכו' כיוון שבא לעולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשבחועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 144
ל ע"ב מלמדין אותו (את התנוק במעי אמו) כל התורה כולה וכו', וכיון שבא לאויר העולם - בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קעז הערה 90
ל ע"ב משביעין אותו כו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ג עמ' רצד
ל ע"ב משביעין אותו תהי צדיקלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 104
ל ע"ב משביעין אותו תהי צדיקלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 600
ל ע"ב משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשעמאור עינים (תשעה) עמ' תצח
ל ע"ב נר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ומלמדין אותו כל התורה כולהמאור עינים (תשעה) עמ' שיט, שס
ל ע"ב עובר במעי אמו נר דלוק לוזאת ליעקב שמות עמ' לח
ל ע"ב עובר מונח מקופל כפנקסכנפי יונה (תשנח) ח"א פ"ט
ל ע"ב שמשביעין אותו תהי צדיק וכו'ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ה, ו, נא
ל ע"ב תינוק במעי אימו מלמדין אותו כה"ת כולהגבורת יצחק שבועות עמ' רעא
ל ע"ב תשבע כל לשון, משביעין את הולד בצאתו לאויר העולםעמודי חיים דף ה ע"א (עמוד תורה אות ו)
ל תינוק במעי אמו רואה מסוף העולם ועד סופותפארת ישראל (שינקמן) עמ' כה
ל תשבע כל לשון משביעים את הולד בצאתו לאויר העולםעמודי חיים דף ה ע"א
ל. ארבעים יום ליצירת הוולדברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צו-צז
ל. הזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"אקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' צ
ל. המפלת ליום ארבעים אינה חוששת לולדעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 190
ל. יצירת נקבה לשמונים יוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צח
ל. תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 164
ל: אין הולד יוצא ממעי אמו עד שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' פו
ל: אינו יוצא משם האדם עד שמשביעין את נשמתו הוי צדיק ואל תהי רשע כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קז פסוק כג
ל: אפי' כל העולם כולו אומרים עליך שצדיק אתה, הי' בעיניך כרשעדברי יואל פ' שופטים דף קא ע"א
ל: אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה תהא בעיניך כרשעלקחת מוסר ח"א עמ' ל, רכז, תקצא
ל: אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קט
ל: אפילו כל העולם כולו אומרים צדיק וכו'אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קנח
ל: בא מלאך וסוטרו על פיושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קלו, רלב
ל: בא מלאך וסטרו על פיודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1533
ל: בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קטו {היינו ע"י היצר הרע הניתן לו, והריהו כס"ת שמכוסה הכתב}
ל: בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 935, פ"ד הערה 43
ל: ג' שותפין באדם אביו ואמו והקב"החומת אנך (תקסא) ח"ג דף קעב ע"א
ל: דרש רבי שמלאיאסף המזכיר (מאזוז) מע' ת - תניא
ל: הולד במעי אמו דומה לפנקס שמקופלדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 200, פ"ג הערה 4
ל: הולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'דברי אש (כץ) עמ' שס
ל: היה בעיניך כרשעדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1490
ל: התינוק במעי אמו רואה בכל העולםנחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' לג
ל: ואין לך ימים שהאדם שורה בטובה כמו ימים אלו(של עובר במעי אמו)דרך חיים (תשע) פ"א הערה 376
ל: ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה הי' בעיניך כרשעמרפא לנפש בראשית עמ' שעג
ל: וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1588
ל: וכיון שבא לאויר העולם וכו' ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו' תהי צדיק ואל תהי רשעקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' מו, שצ
ל: ומה היא השבועה שמשביעיןראש דוד (תקלו) דף קלג ע"ג
ל: ומלמדים אותו כל התורה כולהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רמב, תסב
ל: ומלמדין אותו כל התורה כולהדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קטו
ל: ומלמדין אותו כל התורה כולהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' צ
ל: ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופורנת יעקב עמ' קלד
ל: ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו וכו' ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכח
ל: ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים אלו ירחי לידהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ל
ל: כאשר הולד יוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 464
ל: כי לי תכרע כל ברך - זה יום המיתהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1328, פ"ב הערה 1305
ל: כי לי תכרע כל ברך זה הוא יום המיתה תשבע וכו' זה יום הלידהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף צח ע"א, כסא דוד (תקנד) דף פט ע"ב
ל: כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהדעת תפלה עמ' נג
ל: כי לך תכרע כל ברך וכו'כסא דוד (תקנד) דף מט ע"ב
ל: כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וכו'אור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' כט
ל: כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה בולה שנאמר לפתח חטאת רובץדודי נתן בראשית עמ' קצג
ל: למה הולד דומה במעי אמודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1530
ל: למה הילד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קפ ע"ב
ל: מלאך סוטרו על פיו ושוח מה שלמד במעי אמויפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תרלד
ל: משביעין אותה ואומרים לה הוי צדיק ואל תהיה רשעארץ צבי (תשע) עמ' לד
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעדברי אש (כץ) עמ' נ, נב
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעדברי יואל פ' תולדות דף תריג ע"א
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קה
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמאור עינים (תשעט) עמ' תצו
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעמאור עינים (תשנח) עמ' רצו
ל: משביעין את האדם תהי צדיק וכו' ואפי' כל העולם אומרים לפניך צדיק אתה יהי' בעיניך כרשעהישר והטוב (תשסג) עמ' רנז
ל: משביעין לולדדבש לפי (תקסא) דף מז ע"ב
ל: נר דלוק בראשו של ולד במעי אמונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' עה
ל: נר דלוק לו על ראשודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1051, פ"ב הערה 278
ל: נר דלוק לו על ראשושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסד
ל: נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קסה
ל: נר דלוק על ראשושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קנג
ל: נר דלוק על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' שטז, שנח
ל: נר דלוק על ראשו וכו' ומלמרין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' קצא, ריד
ל: עובר במעי אמו נר דלוק על ראשופרפרת משה ח"ב עמ' לז, קנד
ל: עיבור במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורהדברי יואל פ' תולדות דף תרו ע"א, תריא ע"ב, תריב ע"א
ל: עיבור במעי אמו וכו' צופר, ומביט מסוף העולם ועד סופודברי יואל פ' תולדות דף תרה ע"ב
ל: פיו סתום וטיבורו פתוחתשבי (תשסה) עמ' קטו שורש טבר
ל: תהי צדיק ואל תהי רשעשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפ
ל: תהי צדיק ואל תהי רשעשפתי מנחם - הל' תשובה עמ' כב, ס, סד, ריא
ל: תהיה צדיק ואל תהי רשעדברים אחדים (תקמח) דף מב ע"ב
ל: תינוק במעי אמו נקביו סתומיםפרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק ז
ל: תינוק למד את התורה במעי אימודולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' ער, ח"ב עמ' רמד, רעא, שפט, ח"ג עמ' קעג, רכח
ל: תשבע יום הלידהיוסף תהלות (תקיד) דף כד ע"א
לא בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלהשרגי טובא דרוש יא
לא ג' שותפים באדםברית אברהם (בושערה) דף כ ע"א
לא זה יום המיתהראש דוד (תקלו) דף קה/קס ע"א
לא כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה תשבע וכו' זה יום הלידהחומת אנך (תקסא) ח"ג דף לח ע"א
לא כי לך תכרע כל ברך זה יום המיתהשרגי טובא דרוש ז
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסומנחת קנאות עמ' י
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בנסודברי שאול בראשית עמ' תלו
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בנסוס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רכה, ח"ה עמ' קכא
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בנסוקרן לדוד בראשית עמ' שכ
לא ע"א אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתולשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קא ע"ד
לא ע"א אמו מזרעת אודםעמק המלך (תשסג) עמ' 488
לא ע"א אמו מזרעת וכו' [ה' פרטים] והקב"ה נותן בו וכו' [י' פרטים]לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' רכו
לא ע"א אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסורנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמד
לא ע"א אפילו בעל הנס אין מכיר בניסומלכי יהודה (תשע) עמ' מד
לא ע"א אשה מזרעת תחילה יולדת זכרס' חסידים סי' תקט
לא ע"א אשה מזרעת תחלה גו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ג עמ' צא, ח"ו עמ' כו
לא ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכרדברי שאול בראשית עמ' שכד
לא ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכרעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמט
לא ע"א בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם וכו'מנחת קנאות עמ' ד
לא ע"א בלילה הוא, הקב"ה סייעו שיצא משם יששכרשם דרך בראשית ח"ב עמ' שיד
לא ע"א בסימת עין בלעםפרי חיים (קנולר) פרשת בלק
לא ע"א בעל הנס אינו מכיר בניסותורת משה (אלמושנינו) עמ' ריח
לא ע"א ג' חדשים הראשונים הולד דר במדור התחתון וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות מ
לא ע"א ג' חודשים אחרונים יפה לאשה ולולדכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' פו
לא ע"א ג' שותפים באדםפרי חיים (קנולר) פרשת יתרו, תרומה
לא ע"א ג' שותפים באדם והעצמות באים מחלק האב והבשר מחלק האםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות עא, וישב אות יד, מקץ אות פג, ויחי אות יז, כב
לא ע"א ג' שותפין יש באדםגבורת יצחק אבות עמ' רלו
לא ע"א ג' שותפין יש באדםדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קנג
לא ע"א האיש מזריע לובן שממנו עצמות וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 193
לא ע"א הוא - הקב"ה סייע ליעקב שיצא ממנו יששכר שנטה החמור לאהל לאה, ומהרש"אקול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' רא
לא ע"א הולד נוצר מקצתו מדם האשהדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' פז
לא ע"א הקב"ה סופר וכו'מנחת קנאות עמ' יא
לא ע"א וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויצאעולם הפוך פרק נ
לא ע"א ומהרש"א איש מזריע תחילה יולדת נקבהמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ה
לא ע"א זכר במעי אמו פניו למטה ונקבה פניה למעלהס' חסידים סי' תתשמה
לא ע"א זרע האיש לכן ושל אשה אדוםחוט של חסד (תרכה) דף כג ע"א
לא ע"א יושב ומחשב את רביעותיהם של ישראלדברי שאול במדבר עמ' רב
לא ע"א לאה נתעברה באותו לילה שראובן הביא הדודאיםמים רבים (פרנקל) פרשת ויצא אות ד
לא ע"א מאי דכתיב עושה נפלאות גדולות לבדו, אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסורנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רכז
לא ע"א מתוך שמשהין עצמן בבטן כדי שיזריעו נשותיהן תחלה שיהו בניהם זכרים מעלה עליהן הכתוב כאילו הם מרבים בנים ובני בניםדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מ
לא ע"א שלושה חדשים הראשונים תשמיש קשה לולדס' חסידים סי' שפ
לא ע"א שלושה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 141
לא ע"א שלשה שותפים באדם הקב"ה ואביו ואמו עשרה דברים נותן הקב"ה וחמש אביו וחמש אמו לזה אמר הקב"ה החלק שלי שהם עשרה הם מחוליםמלכי יהודה (תשע) עמ' קיא
לא ע"א שלשה שותפיןבעקבי יעקב עמ' קו, ריא, שח-שט
לא ע"א שלשה שותפין הן באדם הקב"ה אביו ואמועטרת יהושע ויקרא עמ' קכו
לא ע"א ת"ר ג' חדשים הראשונים כו'עולם אחד פרק צו
לא ע"ב אין אשה מקבלת פיוסשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קכב
לא ע"ב אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתהס' חסידים סי' תקט
לא ע"ב אמרה תורה מילה לשמונהפרי חיים (קנולר) פרשת שמיני
לא ע"ב אשה קולה ערבבעקבי יעקב עמ' רכט
לא ע"ב בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 142
לא ע"ב ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה כו'עולם אחד פרק צה
לא ע"ב זכר בא לעולםבעקבי יעקב עמ' קיז
לא ע"ב יבעל וישנהבעקבי יעקב עמ' צט
לא ע"ב יולדות מביאה קרבןפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע
לא ע"ב כדי לחבבה על בעלה כבשעת כניסתה לחופהעולה ליפה סי' לט
לא ע"ב כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםגבורת יצחק אבות עמ' פט
לא ע"ב כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מא, קכג, קלב
לא ע"ב למה המילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחים והם עצבים וכו'חן טוב (תשסה) ויקרא עמ' נד
לא ע"ב מפני מה איש פניו למטה ואשה פניה למעלה, זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראתס' חסידים סי' תתשמא
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 149
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה מילה לשמנה ובו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סא
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה וכו'בנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סט
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה וכו' כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' לג-לד פסקא מב
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ בהחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ג מ"יח עמ' עא
לא ע"ב מפני מה האשה מביאה קרבן יולדתדברי שאול בראשית עמ' מו
לא ע"ב רש"י ד"ה שלא יהיו, שאסורים בתשמיש המטה מחמת איסור נדהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וירא אות סא
לא ע"ב שאלו תלמידיו לרבי שמעון בן יוחאילב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ג (ד"ה וחוץ); תוכחת חיים (תר) חלק ג (פרק נ"ה, למילה) דף קכ"ו ע"א (ד"ה יתרפא)
לא שאלו לרשב"י למה יולדת מביאה קרבןתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים דף קכו ע"א
לא שלשה שותפים באדם אביו ואמו והקב"החומת אנך (תקסא) ח"ג דף קעב ע"א
לא שלשה שותפים באדם כו'המדרש והמעשה במדבר פרשת שלח
לא. א' רצה ללכת בספינה וישב לו קוץ ברגליו וכו'פתחי שערים ח"א עמ' קיג
לא. אביו מזריע הלובן ואמו האודםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מב(קמה) {אביו, מצד הרחמים ואמו מצד הדין}
לא. אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרניםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1228-1229
לא. אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעיןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 277
לא. אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידיןקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשפג, תרעד
לא. אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידין וכו'מאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' טז
לא. אביו מזריע לובן וכו' אמו מזרעת אודם וכו' הקב"ה נותן וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריט {כנגד תורה, מצוות עשה ומצוות ל"ת}
לא. אין בעל הנס מכיר בניסודברי יואל מועדים ח"ט עמ' רעח
לא. אין בעל הנס מכיר בניסומטר השמים (תשנ) דברים עמ' קצ
לא. אין בעל הנס מכיר בניסוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קמ
לא. אין בעל הנס מכיר בניסושמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שפג
לא. איש מזריע לובן וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רפב
לא. איש מזריע תחילה, יולדת נקבהדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 354, פ"ו הערה 1507
לא. אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1070-1069, 1073
לא. אפילו בעל הנם אינו מכיר בניסושמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קכ
לא. אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסוהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קנז
לא. אפילו שעה אחתפני מלך ויקרא עמ' סז
לא. אשה מזרעת אודם שממנו בשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קי*
לא. אשה מזרעת תחילהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1362
לא. אשה מזרעת תחילה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרעד
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכריבין שמועה (לעוו) עמ' של, שלב
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהדודי נתן בראשית עמ' רצ
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1914
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקכד, תקכה, תקמז
לא. אשה נותנת אודם וכו' איש מזריע לובן וכו'אמונת עתיך גל' 127 עמ' 109
לא. בא ככרו בידומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שכח
לא. במותו נוטל ה' את חלקו וחלקי האב והאם נשארים כאבן דומםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מ, עח-עט, ריח
לא. ג' שותפים באדם אביו מזריע לובן וכו' אמו וכו' והקב"ה וכו' וכשמת ה' נוטל חלקו וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 35 (שער ז ושער ח), 37, 46, 48, 51, 54, 61-62, 65, 66, 68, 83
לא. ג' שותפים יש באדם אביו ואמו והקב"ה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' קיז, רעו
לא. ג' שותפים יש באדם הקב"ה ואב ואםדרש משה (קלנברג) ח"א דף לו
לא. ג' שותפין באדם וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' שיג, שלב, תו, תצח, תרכא, תרנז, תשיב
לא. דינה בתו תחלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעז
לא. האב נותן בהבן בשר וגידיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכה
לא. האשה מזרעת תחילה יולדת זכר וכו'בגדי חמודות שמות פרק כא פסוק ד
לא. הולד אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1516, פ"ד הערה 1886
לא. הולד במעי אמו פיו סתום וטבורו פתוחדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1884
לא. הקב"ה נותן לאדם עשרה דברים ואביו ואמו נותנים לו עשרה דבריםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 120
לא. הקב"ה סופר רביעותיהם של ישראלפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק ל פסוק טז
לא. הרוצה שיהיה לו בנים זכרים יבעול וישנהחוט של חסד (תרכה) דף צו
לא. ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע, אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 2053
לא. יושב הקב"ה ומנה רביעותיהן של ישראליפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ו
לא. ישב לו קוץ ברגלו התחיל לחרף ולגדףשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' עז
לא. לעושה נפלאות גדולות לבדו אין בעל הנס מכיר בניסיושבט מישראל (קרמניץ) פרק לב פסוק ז, פרק צ פסוק טז
לא. לפי שאמר ומספר את רובע ישראל שהקב"ה יושב ומונה רביעותיהם של ישראל וכו'דברי משה (שהם, תשעט) עמ' לג
לא. מאי דכתיב אודך וגו' במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהם וכו'דברי אש (כץ) עמ' שמט
לא. מאי דכתיב ארחי ורבעי זרית וכו' מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטפה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעד
לא. מי שהוא טהור ומשרתיו טהורים יסתכל בדבר זה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' נז
לא. מלמד שהקב"ה יושב וסופר וכו' מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר הימנהמאמר הנפש השלם עמ' כ
לא. נקבה נקיה באהמרפא לנפש בראשית עמ' קנח
לא. סימן גדול מסר להן פניו למטה וכו'בגדי חמודות שמות פרק א פסוק טז
לא. עושה נפלאות לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושבילי פנחס עמ' קי
לא. פוץ מלחא, ושדי בשרא לכלבאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1350
לא. שלושה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכט
לא. שלשה חדשים אחרונים ולד דר במדור העליוןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תכו
לא. שלשה שותפים באדםדרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לז
לא. שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' צא
לא. שלשה שותפים יש באדםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צ
לא. שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמודברי יואל פ' תרומה דף רמח ע"ב
לא. שלשה שותפיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפג {יש חלק נקבה בכל זכר, רמ"ח אברים לובן מהאב, שס"ה גידים אודם מהאם}
לא. שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמודרך חיים (תשע) הקדמה הערה 9, פ"ב הערה 673, פ"ג הערה 1808, פ"ד הערה 1976, 2023, פ"ה הערה 1351
לא. שלשה שותפין בארם והאב נותן גידין ועצמות והאם נותנת בשר ודםדודי נתן בראשית עמ' תקיב
לא. שלשה שותפין יש באדםפרפרת אליעזר פרשת וישב פרק לז פסוק כז
לא. שלשה שותפין יש באדםתשבי (תשסה) עמ' רעג שורש שתף
לא. שלשה שותפין יש באדם וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' כג, תריג
לא. תוס' ד"ה ק"ויפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שסג
לא. תלה הזכרים באשה לומר אשה מזרעת תחילה יולדת זכרדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 670
לא. תשבע יום הלידהיוסף תהלות (תקיד) דף כד ע"א
לא. תשבע כל לשון זה יום הלידהתושע יאודה דף קמד ע"ד
לא: אין אשה מתעברת אלא סמוך לוסתהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' מז
לא: אשה נשבעת בשעת לידתהפרפרת משה ח"ב עמ' מז
לא: בא זכר בעולם בא ככרו בידו זכר זה כר וכו' נקבה אין עמה כלום נקבה נקייה באהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ע, רכד, שנה, שעג, שצג, תצב, תצו, תצח, תקכג
לא: בא זכר בעולם, בא שלום בעולםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1567
לא: בא זכר לעולם בא ככרו בידושמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קנג
לא: בנות כותים נדות מעריסתן וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תשלח
לא: היה ר"מ אומר מפני מה נדה לשבעה ובי'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנו, שנח
לא: היולדת מביאה קרבן על אודות השבועה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' כט
לא: הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנהמרפא לנפש בראשית עמ' לח
לא: הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' י
לא: זכר זה כר וכו' נקבה נקיה באהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קטז, תקצט, תרלג, תשל
לא: חטאת יולדת - שנשבעה שלא תלדשיחות לספר ויקרא עמ' קנד, קסג
לא: כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון תכרע כל ברך - זה יום המיתה, תשבע כל לשון - זה יום הלידה משביעם אותו תהא זכאי ואל תהי חייבהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' צד
לא: כיון שבא זכר לעולם בא שלום לעולםלקחת מוסר ח"א עמ' קנז
לא: כשזכר נולד בא ככרו בידופרפרת הפרשה פרשת בראשית פרק ב פסוק כד
לא: לעובר במעי אמו מלמדין לו כל התורהמגלה צפונות ח"ב פ' תשא
לא: מ"מ אמרה תורה מילה לשמנהשארית יעקב (אלגזי) דף לא ע"ג
לא: מ"ש דחבלי נקבה מרובים משל זכריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תטז
לא: מה היא שבועה שמשביעיןראש דוד (תקלו) דף קלג ע"ג
לא: מילה לשמנה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםדברי יואל פ' תזריע דף שלט ע"ב, שמה ע"ב, פ' אחרי מות דף ז ע"ב
לא: מפ"מ אמרו תורה מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםדרש משה (קלנברג) ח"א דף סח
לא: מפני מה איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על איש, משל לאדם שאבד לו אבידה מי מחזר על מי בעל אבידה מחזיר על אבידתו, ורש"יקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ז, ח, שלב, תפז
לא: מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תפז
לא: מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו' בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקצא
לא: מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהצדקת יוסף עמ' רג
לא: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני שרגיל בה וקץ בה אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופהקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רצז, שלז
לא: מפני מה אמרה תורה קטן נימול לח'דברי יוסף (הכהן) דף ד ע"א
לא: מפני מה אשה קולה ערב ולא קול האיש וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2211
לא: מפני מה האיש יוצא ופניו למטהמגלה צפונות ח"א פרשת בראשית
לא: מפני מה נימול לשמונה וכו' והכל שמחיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפח, ח"ג עמ' רכו, רפז
לא: משביעים אותו תהי צדיקברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 77, 110, 111
לא: נקבה נקיה באה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' פב {תפלה הוא בחינת נקיבה ומקבל}
לא: שאלו את רשב"י מ"מ אמרה תורה יולדת מביא קרבןמחושקים כסף דף נב ע"ג
לא: שאלו לרשב"י וכו' בשעה שכורעת וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפח-רצ
לא: שאלו תלמידיו את ר"ש מפני מה אמרה תורה מילה בח'הון רב דף קא ע"ג
לא: שכשנולדה נקבה הכל עצביםצדקת יוסף עמ' מח
לא: שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' שלו
לא: שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קכא
לא: שלשה שותפים באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'דברי יואל פ' צו דף קכה ע"א
לא: שלשה שותפים יש באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קצא, שנב
לא: שלשה שותפין באדםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קמב
לב ע"א גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצוות שבתורהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 149
לב. ואב"א מהאי קרא ותבוא כמים בקרבוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' רב
לב. קודם לידתו מלמדו מלאך את כל התורהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כ, קיג, קסו
לב: איש מטמא בלובן ואשה באודםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלד {רמוז בצורת אות ק}
לג ע"ב רב פפא איקלע לתואך אמר אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל אקבל אפיה אמרה ליה ההיא סבתא איכא הכא צורבא מרבנן ורב שמואל שמיה ותני מתניתא יהא רעוא דתהוי כוותיה אמר מדקמברכי לי בגוויה שמע מינה ירא שמים הוא אזל לגביה רמא ליה תורא וכו', ורש"י ד"ה לתואך, מקום. וד"ה ומא ליה תורא, רב שמואל שחט שור לכבוד רב פפאדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' כא
לג ע"ב שלא תהא טומאה מפסקת ביניהןדברי שאול ויקרא עמ' פד
לג. רש"י ד"ה תקנהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' לו
לג. תוס' ד"ה והנושאיבין שמועה (לעוו) עמ' תפב
לד ע"א כזבים לכל דבריהםשיחות עבודת לוי סי' פט אות ב
לד. אביו ואמו כל אחד נותן ה' דבריםפרפרת אליעזר פרשת בהעלתן פרק יב פסוק יד
לד. אין העכו"ם מטמאין בזיבהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לב, קג, קמז, קעז, של
לד. איש איש כי יהי' זב מבשרו וגו', בנ"י מטמאין בזיבה ואין העכו"ם מטמאין בזיבהדברי יואל מועדים ח"ד דף קנד ע"א
לד. גויה לא מטמאה בנדהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קסו
לד. דם נכריתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רפט
לד. תוס' - דעם הארץ שורפין תרומה משום דאית ביה דררא וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 94
לה מ"ד מי מנה עפר יעקבבית מדרש שמואל דף עז
לה. מבשרו ולא מחמת אונסו וכו' ראיה ראשונה מטמא באונסברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 56
לה: זוב בא מבשר מת וכביצה מוזרתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 56
לה: נסתם הטמא ונפתח הטהורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צח
לו. צוית לי זוודתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רה
לז ע"א דלא ליזיל ולימא לרב מילי עלואיס' חסידים סי' תנו
לז. מפני מה אמרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שח
לז. רש"י - דקא פרח אסאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רב
לז. שבעה נקיים בלי הפסקה ביניהםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמב
לח זה יום המיתהראש דוד (תקלו) דף נח ע"ג, קכו/קנו ע"ב
לח ע"א אין אשה מתעברת ויולדת אלא כו' ורש"יעולם אחד פרק צו
לח ע"א חסידים הראשונים היו משמשין מיטותיהן מרביעי בשבת שלא יבואו נשותיהן לידי חילול שבת (שלא תלד בשבת ויצטרך לחלל עליה את השבת. רש"י)ס' חסידים סי' רסד, תקיז, תקסה, תקסו
לח ע"א חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן אלא ברביעי בשבת שלא יבואו נשותיהן לידי חילול שבת, ומהרש"א חידושי אגדות, ד"ה חסידים הראשונים, יש לכוון בזה מ"ש בפרק כל כתבי אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות וכו', ולמנוע מפריה ורביה כחסידים אלו שהיו פורשים מנשותיהם שלא ילדו נשותיהם זכר בשבת שלא יתחללו שתי שבתות א' ביום הלידה וא' ביום המילהדברי תורה (שפירא) מהד' ח סי' נח
לח ע"א חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן אלא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 236
לח ע"ב הריו"ן בגמטריא וכו'עולם אחד פרק צו
לח ע"ב חסידים הראשוניםבעקבי יעקב עמ' שכט
לח. אין האשה מתעברת אלא לרע"א יוםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפג
לח. חסידים הראשונים לא היו משמשין וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' צט
לח. חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן אלא ברביעי בשבת שלא יבואו נשותיהן לידי חלול שבתקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תקלה
לח. כרי שלא יבואו לידי חלול שבתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעז
לח. קסבר רבי יהודה שיפורא גריםדברי יואל מועדים ח"ד דף רלח ע"א
לח. קסבר רבי יהודה שיפורא גריםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שלא
לח. רש"י - שיפורא, שופר שתוקעין בו ב"ד בקדוש החדשדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שלא
לח. רש"י - שיפורא, שופר שתוקעין בו ב"ד בקדוש החודשדברי יואל מועדים ח"ד דף רלח ע"א
לח. רש"י ד"ה שיפוראפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קסא
לח. ש"מ קסבר ר"י שיפורא גריםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר עא
לח. שיפורא גרםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסא
לח: רש"י - שיפורא גרים, שופר שתוקעין בו ב"ד בקידוש החודשדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף סט ע"א
לח: רש"י ד"ה מיעוטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' לו
מ ע"ב תוס' ד"ה כאן בעושה תשו'דרכי איש דף פ ע"ד
מ ע"ב תוס' ד"ה כתו"א או' ישאהדרכי איש דף יז ע"א
מ ע"ב תוס' ד"ה פרט, לן ב' לינות כשרבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות א
מ. יוצא דופן וכו' רש"א ה"ז כילודפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפט
מ: זאת תורת העולה היא העולה הרי אלו ג' מיעוטים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' שיא
מ: למה לי מיעטא דהיא העולה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' תקכט
מ: תוס' ד"ה זאתיבין שמועה (לעוו) עמ' שיב
מא אמר ר' שמעון וכי מה בא זה ללמדנודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 49
מא ע"ב הי ניהו בית החיצון אמר ר"ל כל שתנוקת יושבת ונראיתלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' קע
מא. תוס' ד"ה פולטתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רנ
מא: בית הסתרים לא מטמאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלג
מא: רש"י ד"ה וכי מה בא ללמדנוטהרת יו"ט חי"ח עמ' שכ
מב ע"א מדאחמיר רחמנאטהרת יו"ט חי"ח עמ' כו
מב ע"א פולטת ש"ז רואה הוייא או נוגעת הוייא והכי קא מבעיא מדהחמיר רחמנא כו'יד שלמה (עזרא) דף מז ע"ד
מב ע"ב ההוא ראתא לקמיה דרבא א"ל מהו למימהל בשב תא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 188
מב. עובר מת לפני האםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קכט
מב: אימא לי איזיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תק
מג. אוכל בתרומה ונזדזעו אבריומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצו
מג. ראוי להזריע רק אם כל גופו מרגישדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 161
מג. שכבת זרע יורה כחץדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1425
מג. שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש בה אינה מטמאה מ"ט שכבת זרע אמר רחמנא בראויה להזריעדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1750
מג: רק אם כל גופו מרגיש ראוי להזריעדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1975
מד בית הסתרים אינו מטמאברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 47
מד האברים אין להם שיעורברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 48-49
מד כחתימת פי האמהברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 39
מד שנים לטומאה ושלוש לקרבןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 56
מד. אדם אפי' כל שהואפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ש
מד. תוס' ד"ה דקים להומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעו
מד. תינוק בן יומו מטמא בנגעיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
מד. תנוק בן יום אחרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שעו
מד: רש"י ד"ה בכורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תמה
מד: תוס' ד"ה איהופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשטז
מה ע"א ביאת קטן כמאמר בגדולכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קלה
מה ע"א בן ט' שנים ויום א' שבא וכו'לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שצה
מה ע"א נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קסז, ח"ב עמ' קצד
מה ע"ב בינה יתירהבעקבי יעקב עמ' רכא
מה ע"ב בינה יתירה באשה יותר מבאישדברי שאול בראשית עמ' כט, דברים עמ' קסו
מה ע"ב בינה יתירה ניתנה לאשהכנפי יונה (תשנח) ח"ה סי' לט
מה ע"ב מופלא סמוך לאישכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' כה
מה ע"ב מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באישה יותר מבאישבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' ב הערה 3, קע
מה ע"ב מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישעשרה מאמרות (תשס) עמ' שמג, [שסד]
מה ע"ב נקבה בת י"ב שנים נדריה נבדקיץדברי שאול בראשית עמ' ל
מה. בינה יתירה באשהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנח
מה. מעשה בארטןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שיב
מה. תנוקת ממהרת להתפקחמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כה
מה: אשה יש לה בינה יתירהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' צב {וע"כ נעשית גדולה בי"ב שנים, ולא שיין זה בעבד}
מה: בינה יתירה לאשה יותר מבאישפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' פה
מה: בת י"א שנה ויום א' נדריה נבדקץ בת י"ב שנה ויום א' נדריה קיימין וכו' בן י"ב שנה ויום אחד נדריו נבדקין בן י"ג שנה ויום אחד נדריו קיימיןקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קי, תרג
מה: בת י"א שנה ויום א' נדרים נבדקין וכו', מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישדברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף חצר ע"ב
מה: בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין, בין י"ג שנה ויום אחד נדריו קיימיןדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1932
מה: האשה ממהרת להיות גדולה לפני האישדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2245
מה: ויבן ה' אלקים את הצלע וכו' מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אצל אדה"ר שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קלט, קמא
מה: ויבן ה' את הצלע נתן בה בינה יותר מהאישמבקש ה' (חאגיז, שנו) דף ט ע"ב
מה: נתן הקב"ה בינה יתרה באשה יותר מן האישקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' כח, תשנח-תשס
מה: שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש, ובפי' המשניות להרמב"םקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קי, קלט, תפד, תקצא
מו מופלא שנדר לוקה אם אכלוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנו
מו. בן יג מביא שתי שערותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2190-2191
מו. בשהביא שתי שערות יש חזקה שזהו בבן י"גדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קסו
מו. גדלות תלויה בשנים וסימניםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2237
מו. מופלא הסמוך לאיש נקרא עדיין קטן לשאר עבירותמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסה
מו. שהשווה הכתוב את הקטןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קו
מו. שיעור גדלות בהבאת שתי שערותדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 13
מו: תוס' ד"ה רבי יוחנןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקצו
מז ע"א משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמללקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רלו, ח"ב עמ' שג, תורת לוי יצחק עמ' לד, קלו, תיא
מז ע"א סימני גדלות ניכר בדדיםס' חסידים סי' שפט
מז ע"א פגה בחל צמלכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' סא
מז ע"א פגה עודה תינוקת כדכת' וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 63
מז ע"א שמואל יהב לה דמי בשתה, לטעמיה דאמר לעבודה נתתיו ולא לבושתס' חסידים סי' תרסה
מז ע"ב יכול ביאת מקצתן ת"ל בבואכםדברי שאול ויקרא עמ' פו
מז ע"ב לחמי תודה ד"ה בבריתאדברי שאול ויקרא עמ' קמו
מז. אי בבואכם יכול משנכנסו לה שנים ושלשה מרגלים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תצד
מז. הז ע"א שמואל בדק באמתיהדרכי איש דף לה ע"א
מז. לעבודה נתתיומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עה
מז. שמואל בדק באמתי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' כט
מז. שמואל בדק באמתיהקול שמואל (קונפורטי) דף פו ע"א
מז. תוס' ד"ה ל"ג אילויבין שמועה (לעוו) עמ' תצד
מז: שנה האמורה בקדשים וכו' מעת לעתבגדי חמודות שמות פרק יב פסוק ה
מח ע"א א"א לסימן העליון לבא עד שלא בא התחתוןכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פא
מט. פסול קרובים לדוןדרך חיים (תשע) פ"א הערה 988, פ"ב הערה 436, פ"ד הערה 764-763, 2200, פ"ה הערה 686
מט: כפה סאה וישב עליהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קלג
נ. פרט לכהן שהוכהה מראית עינוברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 40
נ. תוס' - דבורה לדוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קסח
נא ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תבא
נא ע"ב ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 75
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנ פיר וכו' לכושא הוא וכו' יגדיל תורה ויאדירלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' שצח
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שלה
נב ע"א עד שיקיף זקן התחונוןתורת לוי יצחק עמ' שפח
נב ע"ב שוטה שבעולם הרבה נימין בראתי וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 71
נב: אין שתי שערות יונקים מגומא אחת וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק מ פסוק יג
נב: כדי לינטל בזוגברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנא
נב: שמא נתחלף לך איוב באויבלקחת מוסר ח"א עמ' תע
נב: שתי שערות שאמרו וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2191
נג ע"א דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינןאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קעד
נג ע"א שלים בין השמשות דר' יהודה וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 5
נג ע"ב מכנסיים למה הם דומיםשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצה
נג. ראתה כל בין השמשות נחשב לשני ימיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 36, 38
נד קובר מתים הייתי פעם אחת וכו'עולה ליפה סי' נו
נד. האי מאן דבעי דאסתמי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפו
נד: נדה וזבה מטמאים משכב ומושבקלב
נה: ברית כרותה לפשפשתשבי (תשסה) עמ' רכה שורש פשפש ב'
נה: ליחה סרוחהתשבי (תשסה) עמ' קמט שורש לח
נה: תוס' ד"ה כיחופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנב
נו ע"א אשר יפול עליו מהם במותם כעין מותםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 414
נו ע"א גבי כתמים שהאשה טמאה משעת כבוסשו"ת ר"י קצבי (תשעט) ליקוטים סי' י
נו: גרים אינם נזהרין להצניע כתמיהןדרש משה (קלנברג) ח"ב דף מו
נז ע"ב בבשרה - עד שתרגיש בבשרהבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' רטו
נז ע"ב בדקה בקרקע [עולם] וישבה עליהברכת מועדיך לחיים חלק א דף ק"י ע"א (דף שצ"ג ע"ב ד"ה והכי)
נז. מתים נאמניםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רסה
נז: בית תורפה של האשהתשבי (תשסה) עמ' רפד שורש תרף א'
נח ע"ב מעשה באשה אחתרחמים לחיים דף י"ב ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן נח)
נח ע"ב שאין לך כל מטהפרי חיים (קנולר) פרשת מצורע
נט ע"ב איש ואשה שישבו על הספל וכו' ורש"י בגמ'שמחה לאיש (אלישר) דף כז ע"ב
נט. טפין טפיןתשבי (תשסה) עמ' קכ שורש טפה
ס ע"א אמר רב ששת כי ניים ושכיב רב אמרה להא שמעתא וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קטז
ס ע"ב מתים לע"ל אי צריכין הזאה שלישי ושביעי, ותוס'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רס
ס: שלש נשים ישנות במטה אחת ודם תחת אחת מה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' ער
סא לתמרן מור ורש"י ותוס' בשם שאלתותדברים אחדים (תקמח) דף קיב ע"ד
סא ע"א אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו שנאמר ויבא הפליט ויגד לאברם העברישפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תח
סא ע"א הנפילים הם בני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בדור המבולשם דרך במדבר עמ' רפו
סא ע"א ויבא הפליט זה עוג שפלט מדור המבולעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 26
סא ע"א ומהרש"א איך ניצל סיחון מן המבולמים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ד
סא ע"א ורש"י ותוס' ומהרש"א בזמן המבול עוג פלט לא"ימים רבים (פרנקל) פרשת נח אות ד, חיי שרה אות ד
סא ע"א מיחש מיהא בעיאחקקי לב חלק א (סימן מ"ז) דף צ"ג ע"א (ד"ה כי)
סא ע"א מעלה עליו הכתוב כאילו הרגןשיחות עבודת לוי סי' י אות ב
סא ע"א מתשובתו של אותו צדיק וכו' שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינולקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שצ
סא ע"א סיחון ועוג בני אחיה כו' זה עוג כו' ותוס' ד"ה זה עוגעשרה מאמרות (תשס) עמ' רעג
סא ע"א עוג מלך הבשן נקרא הפליטכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כב
סא ע"א שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינושיחות עבודת לוי סי' י אות ג
סא ע"ב בגד המתויחי יעקב דף לא
סא ע"ב בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו לגוימנחת קנאות עמ' רלו
סא ע"ב בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו לגוי וכו' ותוס' ד"ה אבל וד"ה בגדכבוד לאיש דף לו ע"ד
סא ע"ב העברת ז' סממנים על הכתםמנחת קנאות עמ' יג
סא ע"ב מצוות בטילות לעתיד לבואחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ג עמ' יג
סא ע"ב מצוות בטלות לעתיד לבואאגרות הראיה כרך א אגרת קמ (קעג); אגרות הראיה כרך ב אגרת תרל (רנ); אורות הקודש ח"ד תקטז; שמונה קבצים קובץ ג פסקא שלו; מאורות הראי"ה שבועות עמ' רעט, רפא; מדבר שור עמ' צח; לנבוכי הדור עמ' 55 (ח); פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' קא
סא ע"ב מצות בטלותגנזי חיים (פלאג'י) דף ק"י ע"ב (דף שפח ע"ב, מערכת מ' אות קכ"ו); לב חיים חלק א סימן ל"ב [דף ל"ג ע"א] (ד"ה תשובה)
סא ע"ב מצות בטלות לעת"ללשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"ג
סא ע"ב שעטנז אמר רחמנא עד שיהא שוע טווי ונוז וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 225
סא ע"ב תוס' ד"ה אבללב חיים חלק א (סימן ל"ב) דף לג ע"ב (קטע ראשון)
סא ע"ב תוס' ד"ה זאת אומרתלב חיים חלק א (סימן ל"ב) דף לה ע"ג (ד"ה איברא)
סא ע"ב תכריכין למת מכלאים, מצוות בטלות לעת"ל וכו'ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 9, שיח, שכה, שסו-שסז
סא ע"ב תנו רבנן בגד שאבד בו כלאיםלב חיים חלק א (סימן ל"ב) דף לג ע"א (ד"ה תשובה)
סא. בגד שאבד בו כלאיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריד
סא. ה' מחזק את משה לפני מלחמת עוגשיחות לספר דברים עמ' יג-יד
סא. היה חושש משה שמא תעמוד לעוג הזכות שעזר לאברהם אבינודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1113
סא. הפליט זה עוג שפלט מדור המבוליפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רל
סא. וכי גדליהו הרגם, אלא שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרחשבט מישראל (קרמניץ) פרק צד פסוק ו
סא. חסידות גדליה גרמה להרג אנשיםשיחות לספר במדבר עמ' רח
סא. כאילו הרגןפני מלך ויקרא עמ' רי
סא. כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצותמרפא לנפש בראשית עמ' תיח
סא. מיחש לי' מבעימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' יט, שסב
סא. משה רבינו חשש מפני עוג שמא צעמוד לו זכותו של אברהם אבינודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 394
סא. סיחון ועוג אחי הוו וכו'גלגולי נשמות (תשסא) סי' ב ס"ק ג
סא. תוס' ד"ה אטמרינכומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צו
סא: בגד שאבד בו פלאים לא ימנור אותו לנגדי ונו' אבל עושה ממנו תנרינין למת, אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטילות לעתידדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קצב
סא: זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבוא, ותוס'דברי יואל פ' קרח דף לד ע"ב
סא: כיון שמת אדם נעשה חפשי מהמצוותמנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף ח ע"ג
סא: מצוות בטילות לעתיד לבאדברי יואל פ' משפטים דף קכט ע"ב
סא: מצוות בטלות לעת"לדברי יואל פ' ויקרא דף מב ע"א
סא: מצוות בטלות לעת"לפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שעב, תרלא, ח"ג עמ' רמט-רנא
סא: מצות בטילות לעתיד לבאהישר והטוב (תשסג) עמ' קמב, שכא, תרסז
סא: מצות בטילות לעתיד לבאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תיח
סא: מצות בטילות לעתיד לבואיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קמב
סא: מצות בטלות לעתיד לבאעל ישראל גאותו עמ' שיג
סא: תוס' ד"ה בגד, לא שייך ביטול בתערובת צמר ופשתיםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קיג(שעה)
סא: תכריכין למת מכלאיםפרפרת אליעזר פרשת ויחי פרק נ פסוק ה
סב ע"א וצריך לכסכס ג' פעמיםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שט
סב ע"ב דם תבוסה דרבנןעשרה מאמרות (תשס) עמ' רנא
סב. גריסין של פול חלוקת נפשיפה תאר (תשעח) ח"ג עמ' שפד
סב: לא הקפיד עליותשבי (תשסה) עמ' רמא שורש קפד
סב: רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 555
סג ע"א בעי ר' ירמיה אמטוייה ואתויי חד או דילמא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 177
סג ע"א השכים ושנה פרקו וכו' ורש"י ובערוך לנרשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קמט
סג ע"ב רש"י ד"ה מעשה ע"י טבילהטהרת יו"ט חי"ט עמ' קנג
סד ע"ב יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דםלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף קו ע"א
סד ע"ב נשים בבתוליהן כגפניםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קעא
סה: מעשה רבדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 495
סו ע"א בנות ישראל החמירו על עצמן+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' עז
סו ע"א תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב ז' נקייםס' חסידים סי' שפט, תתשכב
סו ע"ב תוס' ד"ה כל הראוי לבילה שלא הקפידה תורה אלא שיטהר האדםטהרת יו"ט חי"ט עמ' קפו
סו. בנות ישראל החמירו על עצמןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תיח
סו. זו ממלאת ונופצת היא וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תמח
סו. לא כל האצבעות שוותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיט {פעולת הזכר נקראת אצבע כמו שצדיק שמשפיע נקרא אצבע}
סו. רבינא איעסק לברי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שדמ
סו. תבעוה לינשאפרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק כג-כד
סוף מכילתיןמנחה חדשה (חן טוב) הדרן לש"ס
סז ע"ב אחר מעשה תטהרטהרת יו"ט חי"ח עמ' כד
סז ע"ב אתקין רבא במחוזא מפני אבולאיערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 57
סז ע"ב ואחר תטהר, אחר כל המעשה תטהרדברי שאול ויקרא עמ' פד
סז. האשה כאורגת וכמניקה את בנהמגלה צפונות ח"ב פ' טהרה-מצורע
סז: אחר תטהר אחר מעשה תטהרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנג
סז: משום סרך בתהתשבי (תשסה) עמ' קצה שורש סרך
סח ע"ב הזב והזבה שבדקו עצמןברכת מועדיך לחיים חלק ב דף כז ע"ד (דף צ"ט ע"ב ד"ה ואפשר)
סט ע"א מתים לעתיד לבואפרי חיים (קנולר) פרשת חקת
סט ע"ב הזאה לקמים לתחיה, לכשיבואו נחכים להםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רצז, שי
ע ע"א בן השונמית מהפרי חיים (קנולר) פרשת חקת
ע ע"ב ג' דברי דרך ארץ מה יעשה אדם ויחכם וכו', ומהרש"אגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמא
ע ע"ב דהא בלא הא לא סגיא ומהרש"אגבורת יצחק אבות עמ' קכא, קצא
ע ע"ב כי על אפי ועל חמתי היתה העיר הזאת כו' כאן לאחר שנשא שלמה בת פרעהעשרה מאמרות (תשס) עמ' תיא
ע ע"ב כתו"א או' כי לא אחפוץדרכי איש דף כ/פ ע"ד
ע ע"ב כתוב א' אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב א' אומר כי חפץ ה' להמיתם כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' רצ
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכםגבורת יצחק שבועות עמ' קצ
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכםדברי שאול שמות עמ' קצד
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכםדרכי חיים פרק ו' משנה ו' (דף קעב ע"ב אות י"ג)
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם וכו' דהא בלא הא לא סגיאשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ת
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלושפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תיח
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהזאת ליעקב שמות עמ' שסד
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רל, רכד {וכן כתב המהר"י מינץ על הפסוק והחכמה מ'אין' תמצא}
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' הא קמ"ל דהא בלא הא לא סגיארנת יצחק תפלה לשבת עמ' צג, קסג
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' יבקש רחיםרנת יצחק תפלה עמ' ס
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכםאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' נז
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם, אמר להן ירבה בישיבה וכו' אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו וכו' רהא בלא הא לא סגיאבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' קפו הערה 19
ע ע"ב משה ואהרן עמהםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסט
ע ע"ב מתים דלעת"ל צריכים הזאה ג' וז' או אין צריכיןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קיג, שלה
ע ע"ב מתים לעתיד לבא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין אמר להן לכשיחיו נחכם להן איכא דאמרי לכשיבא משה רבינו עמהםדברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' נח
ע ע"ב שאלו אנשי אלכסנדייא לר"י בן השונמי' מהו שיטמא וכו'לשון ערומים דף לא ע"ד
ע ע"ב תוס' ד"ה כאן קודם גזר דיןדברי שאול במדבר עמ' לא
ע תוס' ד"ה כאן בעשה תשובהרני ושמחי דף יט ע"ב, כ ע"א
ע. בן שונמית מהו שיטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפז
ע. יבקש רחמים למי שהעושר שלושמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קנ
ע. מה יעשה אדם ויחכם וכו'לקחת מוסר איכה עמ' רלב
ע. מתים לעתיד לבוא צריכים הזאה וכו' לכשיחיו נהכםאמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 189
ע. מתים לעתיד לבוא צריכים הזאה שלישי ושביעי וכו'הגות לב עמ' 51
ע. תוס' ד"ה ואין נציבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעח
ע: אשת לוטפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקצ
ע: אשתו של לוט מהו שתטמא וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' סז
ע: י"ב דברים שאלו אנשי אלכסדריא וכו' שלשה דברי בורות, אשתו של לוט מהו שתטמא אמר להם מת מטמא ואין נציב מלח מטמא בן שונמית מהו שיטמא אמר להן מת מטמאקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תפב
ע: יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלודרך חיים (תשע) פ"א הערה 54
ע: כאן בעושים תשובה כאן באין עושים תשובהאור יחזקאל - ימים נוראים עמ' קל
ע: כתוב א' אומר כי לא אחפוץ במות המת וכתוב א' אומר כי חפץ ה' להמיתם, כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהמרפא לנפש בראשית עמ' קמה
ע: מה יעשה אדם ויחכם - יבקש רחמיםשיחות לספר במדבר עמ' שכא
ע: מה יעשה אדם ויחכםדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' רמד, רצב, ח"ב עמ' תלד
ע: מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1822
ע: מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' לד - אור לציון
ע: מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלודרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1736
ע: מה יעשה אדם ויחכם, ירבה בישיבה וימעט בסחורהדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 570, פ"ד הערה 890
ע: מה יעשה ויחכם ירבה בישיבה וכו'אור יחזקאל - תורה ודעת עמ' ל
ע: מי שרוצה שיהיו לו בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו, ויקדש עצמו בשעת תשמיש, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' קח
ע: מת מטמא ואין נציב מלח מטמאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלא
ע: מתים לעת"ל אם צריכים הזאהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' ריח
ע: נישואי שלמה ובת פרעה - ניצני החורבןשיחות לספר במדבר עמ' ס
ע: תוס' - הקשו דכאן משמע דגם ביחיד מהני תשובה אחר גז"ד ובר"ה משמע דלא מהנימרפא לנפש בראשית עמ' קמה
ע: תוס' ד"ה ואין, ב"נ קודם מתן תורה איקרי אדםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' סא(רד), קכג, קלג, קסז, קצ, רנה, שכח-שכט
עא ע"א המשהה עצמועמק המלך (תשסג) עמ' 98
עא ע"א הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן וכו' מאי שכר פרי הבטן א"ר חמא ברבי חנינא בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה נותן לו הקב"ה שכר פרי הבטןדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מ
עא ע"א שכר פרי הבטןתורת שמואל (מהר"ש) תרכו עמ' צג
עא. בשכר שמשהין עצמן על הבטןתורת חכם (הכהן, תיד) דף רנה ע"ד
עא. הרוג שיצא ממנו רביעית דםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
עא. שכר פרי בטן, בשכר שמשהין עצמם וכו' זוכין לבנים זכריםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קכז פסוק ג
עב אוכל ממה שהיא אוכלתעולה ליפה סי' לו
עב ג' דברים של ד"א שאלו אלכסנדריא מה יעשה אדם כו'סוכת דוד (שירירו) דף קיט ע"ב
עב מה יעשה אדם כו'סוכת דוד (שירירו) דף קיט ע"ב
עב מה יעשה ארם ויחכם ירבה בישיבה וכו', יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלותורת מהרי"ם שמות עמ' קמח
עב ע"ב עשירי כתשיעי וכו' עשירי באחר עשרלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמח
עב. הרואה ראיה אחת של זוב ב"ש אומרים כשומרת יום כנגד יום ובה"א כבעל קרידברי אש (כץ) עמ' שנה
עב: אחר עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסינידברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סט
עב: י"א יום שבין נדה לנדהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמב-שמג
עב: ימים רצופיםתשבי (תשסה) עמ' רנד שורש רצף
עב: שומרת יום כנגד יוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמ-שמא, שמג
עג דין שבעה ימי נדה ושומרת יום כנגד יום ורואה ג' ימים תוך י"א יום ושבעה נקיים רצופיםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 36-38
עג ע"א הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותמאור עינים (תשעה) עמ' תרפח
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםיחל ישראל אבות ח"ו עמ' עב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםמאור עינים (תשעה) עמ' תשפד
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קמט
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום וכו' הליכות עולם לותורת לוי יצחק עמ' קסט
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאעשרה מאמרות (תשס) עמ' תס
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאעטרת יהושע ויקרא עמ' קכג, רכ
עג ע"א מובטח לו שהוא בן העולם הבאתורת משה (אלמושנינו) עמ' טו
עג ע"א רש"י ד"ה הלכות, משנה וברייתא הלכה למשה מסינידברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' י, מב, מהד' ו סי' לה, נא
עג ע"א תוס' ד"ה תנא דבי אליהו, איידי דאיירי לעיל בהלכתא מייתי לה לסיים בדבר טוב וכו' שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהן בדברי שבח ותנחומיןדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' נט
עג ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכותדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' סג, מהד' ג סי' לא, מהד' ד סי' י, מב, מהד' ה סי' נא, מהד' ו סי' כד, לה, נא, מהד' ז סי' יד
עג ת"ח מרבים שלוםברית אברהם (בושערה) דף כא ע"ג
עג תנא דבי אליהו כל השונה וכו'ברית אברהם (בושערה) דף כא/כח ע"ב
עג. אימא ביממא תהוי זבה, בליליא תהוי נדהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פא
עג. כל השונה הלכות בכל יום וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' רמח, ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כח
עג. כל השונה הלכות בכל יום וכו' אל תקרי הליכות אלא הלכותדברי אש (כץ) עמ' כו
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בתפארת ציון (אבא שאול) עמ' קח - ר"ש משאש
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לו וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תערב, תשפז
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר הליכות עולם לו וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' תיא, תעז
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בדברי יואל פ' תרומה דף רלז ע"א
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במטר השמים (תשנ) דברים עמ' תפז
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 2126
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאפתחי שערים ח"ב עמ' ה, רטו
עג. רש"י - הלכות, משנה וברייתא הלכה למשה מסינידברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' ע
עג. רש"י - ראתה ביום תהיה זבה כדכתיב ימים רבים, אבל ראתה בלילות לא תהא זבהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פא
עג. רש"י ד"ה הלכות אחד עשרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שנג
עג. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סד
עג. תלמידי חכמים מרבין שלום בעולםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סד
עג. תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו' (סיום לתחילתה)הישר והטוב (תשסג) עמ' שכח, תקג
עג. תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' א, יא, טז, יז, כח, לד, מ, מג, מה, מח, סא, סז, עג, עה, פ, פג, פט, צב, צז, צח, צט
עג. תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לושבילי פנחס עמ' שז
עג: תוס' ד"ה תנאלקחת מוסר ח"ב עמ' כד
פ"ה מ"זערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 63
פ"ו מ"טשלטי הגבורים (תשע) עמ' רלח, רמ, רמז, רמט
פ"ט מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' שע, שעא
ד ע"ב ורבה לחדודי דאביי הוא דבעיעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 81
ד. אשה דשכיחי בה דמים כשאינה בדוקה דמיאשם אליעזר דף עח ע"ג
ד. ר"י סבר מחזיקינן טומאה ממקום למקוםשם אליעזר דף פד ע"ד
ד: דוקא בדרבנן מחזיקינן ממקום למקוםשם אליעזר דף פה ע"ג
ד: ואב"א הכא בטומאה דרבנןשם אליעזר דף פה ע"ד
מב: ההוא דאתא קמיה דרבא א"ל מהו לממהל בשבתא א"ל שפיר דמי לבתר דנפק אמר מי איכא וכו'ויחי ויתן דף קג ע"א
ו: חבריא מרבן בגלילדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פו
ז ע"ב תוס'ד"ה שמותייערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
ח: תוס' ד"ה מאן חכמים אר"י ר"א, אע"ג דתנא בלשון חכמים ניחא ליה לאוקומי כר"א ולא לימא ג' מחלוקות בדברשם אליעזר דף פג ע"א
ט ע"ב תוס' ד"ה הכליערי עם דבשי ח"ב עמ' לח
ט. דם נעכר ונעשה חלבנפש יוסף (תשעד) עמ' קפב
ט. מי יתן טהור מטמא לא אחד אר"י זו ש"ז שהוא טמא ואדם הנוצר ממנו טהור רא"א אלו מי נדה שהמזה והמזין עליו טהור ונוגע טמאאור גדליהו מועדים דף נח ע"ג
טו ע"א רש"י ד"ה בשלא גמר ביאתוטהרת יו"ט חט"ז עמ' ריא
טו: אין ספק מוציא מידי ודאיארשות החיים עמ' סד
טז ע"ב בשעת יצירת האדם נגזר אם יהיה חכם או טפש וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' טו
טז ע"ב גבור או חלש, חכם או טפש, עשיר או עניקניני קדם ח"א עמ' 59, 167
טז ע"ב דאילו צדיק ורשע לא קאמרמהר"ם שיק דברים עמ' סז, צט
טז ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצג
טז ע"ב טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש כו' ואילו צדיק ורשע לא קאמרבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' אחרי עמ' קכו
טז ע"ב טפה זו מה תהא עליהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' רצג
טז ע"ב טפה זו מה תחא עליה גבור או חלש וכו' ואילו רשע או צדיק לא קאמרהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' נט
טז ע"ב מ' יום קודם יצירת הולד אומרים לפניו טפה זו מה תהא עליהדעת קדושים (תשנ) עמ' קל
טז ע"ב מלאך הממונה על ההריוןמעינות האמונה (תשסב) עמ' רפה,תעה
טז ע"ב מלאך מכריז עשיר או ענימעינות האמונה (תשסב) עמ' תנב
טז ע"ב צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה פנחס עמ' רפב
טז ע"ב רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טפששיחות חכמה ומוסר מאמר כח אות ב, ה, מאמר לג אות יא
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה חוקת עמ' רכו
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךפרשת דרכים (תשסה) עמ' שכג
טז. מלאך שואל על כל טיפה מה יהיה הולדדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' ק
טז. תוס' ד"ה ורב נחמן, נראה דהלכה דוסתות דרבנןשם אליעזר דף פז ע"ג
טז: ההכרזה היא קביעת תפקידו של כל אחד ואחד בבריאהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' כג
טז: ואלו צדיק ורשע לא קאמר וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שיא
טז: טיפה זו וכו' גבור או חלש, חכם או טיפש וכו'זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לה, פג
טז: טפה זו מה תהא עליה חכם או טפשאש דת (תשמח) עמ' רנט
טז: יש מלאך ממונה על הריוןאם לבינה (פאפא) עמ' תקכה
טז: לילה ניתן להריון ולא יוםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלח
טז: מכריזים גבור או חלש חכם או טיפשמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' א
טז: מלאך ההריון לילה שמומגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' קלט
טז: מלאך הממונה על ההריון לילה שמודברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תיז
טז: מלאך הממונה על ההריון לילה שמודרשות הר"ן (מישור) עמ' קפג
טז: מלאך הממונה על הריון נוטל הטפה ומעמידה לפני הקב"ה וכו', ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'עזר מיהודה עמ' קט
טז: צדיק ורשע לא קאמראם לבינה (פאפא) עמ' קלז
טז: קודם ביאת האדם לעולם מכריזיןנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רנו
טז: רשע וצדיק לא קאמר דאר"ח הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםשבילי פנחס (תשעב) עמ' טו
ע: י"ב דברים שאלו אנשי אלכסאנדריה את ר' יהושע בר חנניא בן השונמית מהו שיטמא וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשתחקת
יג ידיכם דמים מלאו אלה המנאפים בידנפש יוסף (תשעד) עמ' קסד
יג ע"ב המקשה עצמו לדעת יהא בנידויראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
יג ע"ב כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הדעת קדושים (תשנ) עמ' קז
יג ע"ב מהרש"א ד"ה ולימא אסור כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
יג ע"ב נקרא עבריין כו' כה"ע לידי הרהור כו'ראשית בכורי משה חיים ח"ב מאמר ג
יג. האוחז באמתו וכו'אור החיים בראשית פרק ט פסוק ז
יג. המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםנפש יוסף (תשעד) עמ' רטו
יג. המשחית את זרעו הוה כאילו שופך דמיםעזר מיהודה עמ' עז
יג. הפוגם בברית נחשב כעובד ע"זדברי אמונה השלם בראשית עמ' רלג
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףשבילי פנחס (תשעב) עמ' עג
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףשבילי פנחס (תשעד) עמ' תנט, תסב
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףשבילי פנחס (תשפ) עמ' תכז
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קמג
יג: המקשה עצמו לדעת יהא בנדוישפת אמת (הלוי) משלי פרק א פסוק י
יג: המקשה עצמו לדעת יהא בנדוישפת אמת (הלוי) משלי פרק ה פסוק ב
יג: לא דין בר נשאשכבתיה דרבי ח"א עמ' רעט
יג: תוס' ד"ה עד שיכלו כל הנשמות שבגוףאש דת (תשמח) עמ' רכז
יד. הספנים רובם חסידיםדברת שלמה (תשעא) עמ' רנג
יז ע"ב ג' חדרים יש באשהיערי עם דבשי ח"ג עמ' ח
יז. אסור לשמש בפני כל חימגדנות אליעזר עמ' רסד
יז. שלשה דברים נאמרו בצפרנים זורקן רשע גונזם צדיק שורפן חסידשפת אמת (הלוי) משלי פרק י פסוק טו
יח. אר"י בג' מקומות הלכו בו חכמים אחר הרוב ועשאום כודאישם אליעזר דף עט ע"ג
יח: תוס' ד"ה מיעוטא, היכא דחזקה מסייע לרוב אפילו ר"מ לא חייש למיעוטשם אליעזר דף עז ע"ב
יט תוס' ד"ה ור' יהושע איך לא אוקיטירת כסף דף קסט ע"ג
יט. בכל ספק אם בהרת קדם לשער לבן פתח הכתוב בטהרה תחילהאש דת (תשמח) עמ' קנב
יט. מאי כיהה אמר רבה כיהה וטהור ותוס' ד"ה אמראש דת (תשמח) עמ' צו
כ: רבי ראה דם בלילה וטימא, ראה ביום וטיהר, המתין שעה אחת חזר וטימא, אמר אוי לי שמא טעיתישפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק לב
כא. תוס' ד"ה ורבנן, רוב חתיכות לאו של ד' מיני דמים הםשם אליעזר דף עז ע"ב
כג ע"ב אדם כמעי בהמה מאייקרא דשכבי (דוד) דרוש ד דף ו ע"ד
כג: גופו תיש ופניו אדם מהומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ו אות כה
כה: אשה מזרעת תחלה ילדה זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבהשפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק טו
כח. אשה מזרעת תחילה יולדת זכרמגדנות אליעזר עמ' כב, רטו, ריח, רכ
ל דרש ר' שמלאי למה הוולד דומה במעי אמודרכי נועם (הרנזון) דרוש יט
ל למה התינוק דומה לפנקס מקופלאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מ"כ
ל ע"א מ' יום ימי יצירהיערי עם דבשי ח"ב עמ' ד
ל ע"במעינות האמונה (תשסב) עמ' סז
ל ע"ב וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וישכח כל התורהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסו
ל ע"ב ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחואוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' מז, סא, פו
ל ע"ב כאשר הולד במעי אמו מלמדין אותו וכו'מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 96
ל ע"ב כיוון שבא לעולם בא מלאך וסוטרועיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 20
ל ע"ב כיון שבא לאויר העולם סוטרומעינות האמונה (תשסב) עמ' קסז
ל ע"ב כשהעובר במעי אמו נר דלוק על ראשו וצופה ומביט וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סט
ל ע"ב כשהעובר נמצא במעי אמו מלמדין אותו את כל התורה כולהנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' קצ
ל ע"ב לך תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ר
ל ע"ב למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדים אותו כל התורהדעת קדושים (תשנ) עמ' מב
ל ע"ב למה הולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה וכו'נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ל
ל ע"ב למה הולד דומה במעי אמו וכו'מהר"ם שיק דברים עמ' עו
ל ע"ב לפני שיוצא העובר מבטן אמו משביעין אותו שנאמר כי לי תכרע וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קעה, רו, רנו, רנח
ל ע"ב מהרש"א - המלאך שסוטר את התינוק על פיו שישכח תלמודו הוא היצר הרעשבילי פנחס (תשפ) עמ' תנו
ל ע"ב מלמדין אותה כל התורה, מהרש"אמהר"ם שיק דברים עמ' קפא, קפה, קעה, רכז
ל ע"ב משביעין אותו אפילו כל העולם אומדים עליך צדיק אתה תהא בעיניך כרשעבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סג, פ' משפטים עמ' עח
ל ע"ב משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מטות עמ' רא
ל ע"ב נר דלוק על ראשועולת שבת בשבתו עמ' קכ
ל ע"ב נשמה שנתתי בך טהורה היאחכמת התורה קורח עמ' נו
ל ע"ב עובר במעי אמו מלמדים אותושיעור ליום השבת עמ' רפא
ל ע"ב עובר מלמדין אותו כל התורהכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קנט
ל ע"ב שהקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פח
ל ע"ב תהי צדיק ואל תהי רשעחכמת התורה קורח עמ' שה
ל צדיק ורשע לא קאמרירך יעקב (פיתוסי) דף סח ע"א
ל: אין ימים טובים לאדם כמו שהייתו במעי אמו בט' חדשי העיבורשבילי פנחס (תשעח) עמ' שסח
ל: אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעשם אליעזר דף יב ע"א, טו ע"ד
ל: אתה היה בעיניך כרשעמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ד אות סו
ל: במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהשם אליעזר דף קא ע"א
ל: בתשעה ירחי לידה לומד העובר עם המלאך על התורהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות יז
ל: דרש ר' שמלאי למה הולד דומה במעי אמו וכו' וכר דלוק לו על ראשו ומהרש"אגל עיני ח"א עמ' לז
ל: דרש רב שמלאי למה הוולד דומה במעי אמו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו'הערות אברהם יעקב יצחקי ויקרא עמ' יג, יט, עה
ל: הוי בעיניך כרשעאם לבינה (פאפא) עמ' קסא
ל: הקב"ה טהור ומשרתיו טהוריםשבילי פנחס (תשפ) עמ' קד
ל: ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' כד, ח"ב עמ' מב, מו
ל: ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קב, קג, קמח
ל: ואפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתהאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מ"ח
ל: ואפילו כל העולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק הוי בעיניך כרשעאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קכג
ל: ומלמדין אותה כל התורה ורואה הסוף העוהוע"סאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מי"ח
ל: ומשביעין אותו תהא צדיק והוי יודע שהקב"ה טהוראבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ג מ"כ
ל: ונר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסו"ה וע"סאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"ד מכ"א
ל: ונר דלוק על ראשו וצופה מסוף העולם וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קנז, רסח, רצב
ל: ושם מלמדים לו כל התורה כלהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' עד
ל: כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה שלמדשבילי פנחס (תשעז) עמ' רז
ל: למה הולד דומה במעי אמו וכו' וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחשבילי פנחס (תשעד) עמ' תסב, תסג
ל: למה הולד דומה במעי אמו וכו' כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורהשבילי פנחס (תשפ) עמ' קעא, שיא, תנו
ל: למה הולד דומה וכו' ומלמדים אותו כל התורה כולה וכו'מגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שנט
ל: מהרש"א - למה הולד דומה במעי אמוגל עיני ח"א עמ' לז
ל: מי יתנני כירחי קדם זה ירחי לידהאם לבינה (פאפא) עמ' קב
ל: מלמדין אותו כל התורה וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיואור גדליהו ויקרא-דברים דף יט ע"א, רמב ע"א
ל: מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחושבילי פנחס (תשעג) עמ' כז, תנד
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות עט
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעשם אליעזר דף ד ע"ב, ל ע"ב
ל: משביעין ביום הלידה להיות צדיקדולה ומשקה אלול ור"ה עמ' קטו
ל: צריך לדון עצמו לכף חובהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' מא
ל: תהי צדיק ואל תהי רשעשם אליעזר דף יד ע"ב
ל: תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהמגדנות אליעזר עמ' רטז
ל: תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכו' בא מלאך וסוטרושבילי פנחס (תשעט) עמ' רנט
ל: תשבע כל לשון זה יום הלידהאש דת (תשמח) עמ' רנז
לא אין בעל הנס מכיר בנסושער התפלה (תשמט) שער שועה פי"א, פילול פ"ב
לא זכר בא וככרו בידונפש יוסף (תשעד) עמ' קח
לא ע"א אין בעל הנם מכיר בניסוחכמת התורה בלק עמ' שסג
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסומהר"ם שיק ויקרא עמ' קיט
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בנסויערי עם דבשי ח"א עמ' כד
לא ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה פנחס עמ' רנט, שצ
לא ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכרחכמת התורה קורח עמ' ריב
לא ע"א ג' שותפים באדםדבר יום ביומו - י סיון
לא ע"א הוא מונה רגעים מתי יולד צדיקיערי עם דבשי ח"א עמ' רטז
לא ע"א הקב"ה מונה רביעותיהן וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ריא
לא ע"א חמור גרם לו ליששכר שיולדעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 217
לא ע"א מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רכז
לא ע"א מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יעסוק בדרברים כאלהחכמת התורה בלק עמ' פט
לא ע"א מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהשיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ד
לא ע"א על דבר זה נסמית עינו של בלעםחכמת התורה פנחס עמ' תנד
לא ע"א שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראלחכמת התורה בלק עמ' סב
לא ע"א שלושה שותפים באדםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נז עמ' 46
לא ע"א שלש שותפים באדם, הקב"ה ואביו ואמושם דרך שמות עמ' קנב
לא ע"א שלשה שותפין באדםחכמת התורה נשא עמ' שסו
לא ע"א שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' ריז
לא ע"א שנשברה רגל פרתו ונפלהמעינות האמונה (תשסב) עמ' תמז
לא ע"ב האשה בשעה שתלד נשבעת שלא תזקקשארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 231
לא ע"ב שלא יהי' אביו ואמו עצבים וכולם שמחיםמהר"ם שיק ויקרא עמ' סב
לא ע"ב שתהא חביבה על בעלהמהר"ם שיק ויקרא עמ' סז
לא שאלו תלמידיו יולדת מ"קטירת כסף דף קעא/קעח ע"ד
לא. אפילו בעל הנס אין מכיר בניסוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמא
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכרשם אליעזר דף ק ע"ג, קא ע"א
לא. ג' שותפין באדםבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' תיב
לא. האב מזריע הלובן והאם האודםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כז פסוק טו
לא. הקב"ה סייע באותו מעשה שנאמר יששכר חמור גרםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קנט
לא. וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשהשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תרמט
לא. וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו' חמור גרם וכו'שבילי פנחס (תשעז) עמ' פב
לא. וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו' חמור גרם לו ליששכרשבילי פנחס (תשעט) עמ' קטו
לא. ומספר את רובע ישראל, שהקב"ה סופר וכו' ועל זה נסמית עינו של אותו רשע, בלעם אמר מי שנאמר בו הוא קדוש ומשרתיו קדושים, הוא טהור יסתכל וכו'דברת שלמה (תשעא) עמ' שמב
לא. מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו'שבילי פנחס (תשעד) עמ' נט, תכה
לא. מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו'שבילי פנחס (תשעח) עמ' תלב, תלו
לא. מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו' מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו וכו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסושבילי פנחס (תשעה) עמ' קיב, שט, תכו, תקטו
לא. מאי דכתיב עושה נפלאות לבדו וכו' אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסושבילי פנחס (תשעב) עמ' קנג
לא. עובר לומד תורה במעי אימודולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שמט, תה
לא. עור ובשר ושערות ושחור שבעין מצד האםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קמד
לא. שותפות הקב"ה אם ההורים ביצירת האדםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 87
לא. שלושה חודשים ראשונים דר הולד במדור התחתוןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ש, שפ
לא. שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמואשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רצז
לא: איש מקבל פיוס ולא אשהשם אליעזר דף ב ע"ב
לא: בא זכר וככרו בידומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ג אות יד
לא: כשעה שכורעת לילד היא נשבעת שלא תיזקק לבעלהתורת המצרף עמ' ז
לא: למה אמרו מילה בשמיני וכו'שם אליעזר דף קא ע"ג
לא: מפני מה איש נח להתפייס ואין אשה נח להתפייסשפת אמת (הלוי) משלי פרק יד פסוק ל
לא: מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםעזר מיהודה עמ' קכב
לא: שלשה שותפין באדםמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקכב
לב ע"ב הן עושר או עונימעינות האמונה (תשסב) עמ' תנב
לד: ישראל דדייגי בתורה ובמצות חביל גופייהו וכו' עו"כ דלא דייגי וכו'אש דת (תשמח) עמ' קס
לה ע"א א"ר הובא ראי' ראשונה של זבטהרת יו"ט חט"ז עמ' קצ, קצד
לה ע"ב זוב דומה כו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' קפט, קצב
לו ע"ב תוס' ד"ה גדייה - 'גדייה' לשון משכוהוברכת השיר (צינץ) עמ' רצט
לו: נח נפשי' דרב וכו'אור החיים ויקרא פרק כו פסוק כא
לז. רבא אמר אינה סותרת ועולה ותוס' ד"ה רבאשם אליעזר דף פד ע"ג
לח בהא זכנהו ר"א לחכמיםנפש יוסף (תשעד) עמ' קפא
לח. חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן וכו'ארשות החיים עמ' קמב
לח. חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן מיום ד' ואילךשפת אמת (הלוי) משלי פרק כד פסוק ג
לח: כל י"א יום בחזקת טהרהשם אליעזר דף פו ע"ד, פח ע"ג-ע"ד
לט. חרדה מסלקת את הדמיםעזר מיהודה עמ' רעח
לט. רש"י ד"ה בחזקת טהרה, שנסתלקו דמים בנידותה ויצאושם אליעזר דף פו ע"ד, פח ע"ד
מ ע"א אבל הזב ובעל קריטהרת יו"ט חט"ז עמ' קפט
מא: עד מקום שהשמש דשדברת שלמה (תשעא) עמ' רצה
מב ע"א דהא זבין ומצורעים דחמיר - ולא אחמיר בהו רחמנאטהרת יו"ט חט"ז עמ' קצה
מב תוס' ד"ה מה ת"ל למה נאמרטירת כסף דף קסה ע"ג
מג ע"א אמר שמואל כו' הא טמוייא מטמיאטהרת יו"ט חט"ז עמ' קפט-קצד
מד. והרי הוא וכו' כחתן שלםארשות החיים עמ' סד
מה בינה יתירה באשהירך יעקב (פיתוסי) דף ג ע"א
מה בן יב"ש ויום אחד נדריודרישה מחיים דף כח ע"ב
מה ע"א כדי לחדד את התלמידיםעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 81
מה ע"ב קטן בן י"ב שנה ויום אחד נדריו נבדקין וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מה
מה: בת י"ב שנה נעשית גדולהמסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' פו
מה: ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה לאשה יותר מן האישויחי ויתן דף ג ע"ג
מה: שנתן הקב"ה בינה יתירה באשהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' עט
מו ע"ב מופלא הסמוך לאישנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מה
מז ע"א בבואכם יכול משנכנסו לה שנים שלשה מרגליםחכמת התורה מסעי עמ' קנ
מז ע"א בבואכם יכול משנכנסו לשם שנים ושלשה מרגליםחכמת התורה שלח עמ' נ
מז ע"א תוס' ד"ה מסר להו לערביטהרת יו"ט חט"ז עמ' קיד
מח ע"א אי אפשר לעליון לבא עד שלא בא התחתוןברכת השיר (צינץ) עמ' קסא
מט. שונין כלי חרס שיעורו בכונס משקהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצט
לא: מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' צא
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשראזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סז עמ' 248
נ. סתמא דרבים עדיףארשות החיים עמ' תסג
נא כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר וכו'גיא חזיון ח"ב דף מח ע"א
נא ע"ב יגדיל תורה ויאדירמשוש הארץ עמ' רעד
נא: כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' כח
נז: תוס' ד"ה ובמגעות, אם רוב ימיה בטומאה טמאהשם אליעזר דף עח ע"ב
נח. תוס' ד"ה ומי, דודאי להקל לא מחזקינן ממקום למקום, אבל להחמיר מחמרינןשם אליעזר דף פד ע"ד
נח. תוס' ד"ה ומי, לחומרא מחזיקינן ממקום למקוםשם אליעזר דף עו ע"ג, פד ע"ד, פה ע"ג
נט: פלוגתא אי ר"מ אוסר בס"םשם אליעזר דף עט ע"ד, פ ע"ב וע"ד
סא הנהו בני גלילאדרישה מחיים דף קעז ע"ב
סא והבור אשר בו ישמעאל כו' וכי גדלי' הרגםפעולת צדיק (בריש) דרוש ח
סא ע"א הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים וכו' אשר הכה ביד גדליהו וכו' מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן א"ר האי לישנא בישא וכו' מיחש ליה מיבעישיחות חכמה ומוסר מאמר נז אות ג
סא ע"א וכי גדליהו הרגן והלוא ישמעאל הרגןפרשת דרכים (תשסה) עמ' קפ
סא ע"א כיון שמת אדם וכו'ירך יעקב (פיתוסי) דף כב ע"ב
סא ע"ב בחורבן רצו לתקן שהנשים לא ילכו בבגדי צבעוניםיערי עם דבשי ח"א עמ' קמט
סא ע"ב דר"י ור"י ס"ל דמצות בטלו'ברך את אברהם דף קכד סוף ע"א
סא ע"ב זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא, ותוס' ומהר"לשכר שכיר דברים שיחה לב אות א
סא ע"ב מצוות בטלות לעת"לחכמת התורה חוקת עמ' רנח
סא ע"ב מצוות בטלות לעתיד לבאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' בהעלותך עמ' קסט
סא ע"ב שמע מינה מצות בטלות לעתיד לבואחכמת התורה פנחס עמ' תט
סא ע"ב תוס' ד"ה אבל - יש להניח ציצית למתיםיערי עם דבשי ח"ב עמ' י
סא עוג פלט מהמבול, רש"יטירת כסף דף טו ע"ד
סא. אסור לקבל לשון הרעמטר השמים - עמודי העולם עמ' תקג
סא. הוא הבור שמילא ישמעאל חללים וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 144
סא. מצוות בטילות לעתיד לבואשבילי פנחס (תשעז) עמ' קעה
סא: א"ר יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבאכשלג ילבינו - מאמר שקולה שבת כנגד כל המצות
סא: אין מצוות בטילות לעתיד לבואמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות לד
סא: בגד שאבד בה כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי אבל עושה ממנו תכריכין למתשפת אמת (הלוי) משלי פרק ח פסוק לג
סא: בגד שאבד בו כלאיםטירת כסף דף רעו ע"ג
סא: במתים חפשי מן המצוותדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ עמ' שטז
סא: מצוות בטילות לעתיד לבואשבילי פנחס (תשעב) עמ' שלה
סא: מצוות בטילות לעתיד לבואשבילי פנחס (תשעג) עמ' רלז
סא: מצוות בטלות לעתיד לבואשבילי פנחס (תשעו) עמ' סז
סא: מצוות בטלות לעתיד לבואשבילי פנחס (תשפ) עמ' שא
סא: מצות בטילות לעתיד לבאעזר מיהודה עמ' שו
סא: תוס' ד"ה אבל - לגבי ציציתדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' סג
סה ע"א כיון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוחכמת התורה בהעלותך עמ' שסא
סח. נדה שבדקה עצמה וגו'שם אליעזר דף עח ע"ב, פז ע"א
ע ע"ב אשתו של לוט מהו שתטמאטהרת יו"ט חט"ז עמ' קצד
ע ע"ב בן שונמית מהו שיטמאנטע שעשועים (שליסל) - הסכמת ר' מרדכי וינקלר {הוא הוא טמא מת כי נגע בעצמו כשהיה מת}
ע ע"ב ובערוך לנר על תוס'מעינות האמונה (תשסב) עמ' שנד
ע ע"ב כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובהחכמת התורה בלק עמ' צא
ע ע"ב כתוב אחד אומר כי לא אחפוץדרכי הים דף מו ע"ג
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקש רחמים ממי שהחכמה שלונתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ל
ע ע"ב מה יעשה אדם ויתעשר, אמר להן ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה וכו', מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגיאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רא
ע ע"ב משל למלך שעשה סעודהמעינות האמונה (תשסב) עמ' שו
ע ע"ב שאלו אנשי אלכסנדריא את ר"י בן חנניא מה יעשה אדם ויחכם וכו' שנא' כי ד' יתן וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' טו, קלט, קפט, רמו
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןדרכי הים דף מו ע"ב
ע. י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריה לר"י בן חנניה וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' מה
ע: אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלובאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שמה
ע: ואין נציב מלח מטמא וכו'נטע שעשועים (שליסל) עמ' כ {תרומת הדשן פסקים וכתבים סי' קב הוכיח מכאן שאשת אליהו הנביא מותרת אחרי שעלה למרום}
ע: וישא ויתן באמונהבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שמה
ע: כתיב לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניוקניני קדם ח"א עמ' 3
ע: מה יעשה אדם ויחכםנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' רנז
ע: מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה וימעט כסחורה, אמרו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם, ורש"ינתיבות אמונה - תפלה עמ' קכ
ע: מה יעשה אדם ויחכם וכו' יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו וכו'שבילי פנחס (תשעו) עמ' רצג, רצה
ע: מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קפה
ע: מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קז
ע: מה יעשה אדם ויחכם, יבקש רחמים ממי שהחכמה שלונתיבות אמונה - תפלה עמ' קכו
ע: תפילה היא מפתח לכל ישועהדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רה
עא ע"א בשכר שמשהין עצמן על הבטן הויין להו בנים זכריםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תזריע עמ' קיב
עא. אלמא חולין שנעשו על טהרת הקודש לאו כקודש הן וכו'אש דת (תשמח) עמ' קסה
עב מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורה וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רעג
עב ע"א ומודים ברואה בתוך י"א יוםטהרת יו"ט חט"ז עמ' כ, קצד
עג כל השונה הלכותחתן סופר (שו"ת) - מענה שמחה עמ' כב
עג ע"א כל השונה הלכות בבל יוםעולת שבת (אלמושנינו) עמ' ד
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העוה"בנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קל
עג ע"א כל השונה הלכיתמעינות האמונה (תשסב) עמ' רמז
עג ע"א תוס' ד"ה תדב"א כל השונה הלכותפנינים על התורה ומועדים עמ' מד
עג. הליכות עולם לו - אל תקרא הליכות אלא הלכותמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ב אות טו
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שצז
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאשבילי פנחס (תשעג) עמ' קכו
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאשבילי פנחס (תשפ) עמ' קסו
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאם לבינה (פאפא) עמ' יא
עג. כל השונה הלכות בכל יוםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שפב
עג. תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' סג, קלד, שב
פ"ו מ"טמשוש הארץ עמ' רעד
חלה חייבם קודם שכבשו א"יטירת כסף דף רלה ע"א
ע: תוס' - אין נציב מלח אפי' לר"ש נמי כו'חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף נא ע"א
תוס' והא דקאמר לעיל לא נקראו ישראל עד סיניחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף נה ע"ד
ט ע"א מי יתן טהור מטמא לא אחד אלו מי חטאת של אפר פרה אדומהאבני שיש (שוורץ) עמ' לט
יג ע"א אוחז באמתורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ב עמ' 5
יג ע"א אימתא דמרי' עלי'שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רסא
יג ע"א כאילו שופך דמים, כאילו עובד ע"זרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קפד
יג ע"ב קשים גרים לישראל, ורש"י ותוס'מועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קכז
יג ע"ב תוס' ד"ה קשים גריםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצח
יג רשב"א - מאחר שנענשו דור המבול על השחתת זרע בודאי נצטוו וכו'תורת אברהם עמ' קכט
יג: אין משיח בא עד שיכלו נשמות שבגוףמועדי ה' ר"ה עמ' רנו
טו נאמנים על ציון קברותבית מועד (גטיניו) דף ב/כ ע"ב
טז ע"ב ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו גיבור או חלשעיוני הפטרה ח"ב עמ' 496
טז ע"ב טפה זו מה תהא עליהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נב ע"ג
טז: חכם או טפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרתורת אברהם עמ' 364
טז: רשע או צדיק לא קאמרייטב פנים ח"א דף קלד
יז ע"א חסיד שורפןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לא עמ' 14
יז. מאן בעי פקולי בנהמאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצט (קלא) {תשמיש}
יט. האי שחור אדום הוא אלא שלקהמאור ושמש (תשסט) עמ' תקצד
כ ע"ב מרא דארעא ישראלשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רמו
כ ע"ב תוס' ד"ה כלמועדי ה' חנוכה-פורים עמ' קעא
כה: רב גובריהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פג (רפג)
כח. יצא ראשו או רובו הרי זה כילודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ס (ה) {הראש מפאת חשיבותו חשיב כלל הגוף}
כח. יצא ראשו או רובו הרי זה כילודתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנח (רפט) {הראש מפאת חשיבותו חשיב ככל הגוף, והשוואות}
כח: תוס' ד"ה הא, ואע"ג דסתם ספרא רבי יהודה היינו בסתמא אחרינא וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנח (רסח)
ל ע"ב אפי' כל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעשרי המאה ח"ג עמ' 104
ל ע"ב הוי צדיק ואל תהי רשעהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מז
ל ע"ב העובר ניזון ממזונות אמופרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רכג
ל ע"ב ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קצ
ל ע"ב למה הוולד דומה במעי אמועיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 110
ל ע"ב למה הולד תמה במעי אמו לפנקס שמקופל וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 100 ,248
ל ע"ב משביעין אותורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ג עמ' 19 {ל' שובע, ההכרח לזה}, חוברת יב עמ' 11, חוברת י עמ' 13, חוברת קל ס"ב, חוברת קנ ס"ב
ל ע"ב קודם שיצא האדם לאויר העולם מלמדים אותו כל התורה כולה ונר דולק על ראשוהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לא
ל ע"ב ראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוחמגולה לגאולה עמ' 7, 249
ל: אע"פ שכל העולם אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' ע
ל: אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשעייטב פנים ח"ב דף כט
ל: כשהתינוק במעי אמו הוא רואה מסוף העולם ועד סופוילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' צו
ל: מלמדין אותו כל התורה במעי אמותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' כו (ק) {אם זה שייך בגר}
לא ע"א ג' שותפין יש באדם, אביו ואמו והקב"הרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת טו עמ' 79 {ענינם בלימוד התורה}
לא ע"א יששכר חמור גרם - חמור גרם לותפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' פה בהערה
לא ע"א ע"ב שותפין באדםשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רלה
לא ע"א שלשה שותפים באדםאבני שיש (שוורץ) עמ' כט
לא ע"ב מפני מה אמרה התורה נדה לשבעה, מפני שרגיל וקץ בהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 638
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה נדה ז' ימים שלא יהא קץ וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת צב סס"ג
לא ע"ב שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 352
לא. אפי' בעל הנס אינו מביר בביסוייטב פנים ח"א דף רטז
לא. אשה מזרעת תחלה יולדת זכרמאור ושמש (תשסט) עמ' סא
לא. ג' שותפים באדם הקב"ה אביו ואמוילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' ד
לא: בא זכר לעולם בא ככרו בידותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צט
לב ע"א אסמכתא בעלמאתורת חז"ל עמ' 34
לג. תוס' ד"ה דאיהו דחוק ומוקים אנפשיה, אין האמת בןתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפד {דלא מצינו מאן דיסבור כן רק רבי עקיבא}
לד: המקשה אינה כלום וכו'מועדי ה' ר"ה עמ' רנב
לו: טומאת זיבה באונסתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כו (צו) {האם זה מחמת קדושה יתירה בנשים מבאנשים, או רק מחמת טבע הנשים}
לט ע"א חרדה מסלקת הדמיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 34
מג ע"ב זבה בת י' ימיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 22
מג ע"ב נדה בת יום א'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 21
מד: קטן בכלל 'נפש'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רצ (ב)
מה ע"ב בת יא שנה ויום א' נדרי' נבדקין בן יב שנה ויום א' נדריו נבדקין וכו' אלו דברי רבי רשב"א אומר דברים האמורים בתינוקת בתינוק אמורים, דברים האמורים בתינוק בתינוקת אמוריםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכ ס"א
מה ע"ב מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 77
מה: גדלות נקבה בשתים עשרה שנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כו (צו) {האם זה מחמת קדושה יתירה בנשים מבאנשים, או רק מחמת טבע הנשים}
מה: ויכן ה"א את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה מכאן שניתן באשה בינה יותר מן האישמאור ושמש (תשסט) עמ' תתקלד
מו ע"ב מופלא הסמוך לאישעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 53
מו: תוס' ד"ה רביתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רל (רטו) {אם על זמן העתיד אזלינן בתר רוב}
נ התוס' ד"ה כל הכשר לדון - איך דבורה שפטה את יש'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף צא ע"א
נ ע"א תוס' - אשה שופטתפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סג
נ ע"א תוס' ד"ה כל הכשררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שכה
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת, כל שיש לו קרנים יש לו טלפים ויש שיש לו טלפים ואין לו קרניםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לט עמ' 6
ס ע"ב מצוות בטילות לעתיד לבואלקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה עמ' קפב-קצב {הסתירות שיש בזה}
סא ע"א אל תירא אותופרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קי
סא ע"א אשר הכה ביד גדליהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' שיג
סא ע"ב מצות בטלות לעתיד לבאמגולה לגאולה עמ' 220, 235, 270
סא: אין שכונה פחותה משלש אצבעותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנד (תרל) {השוואות דשלשה הוא ענין ריבוי}
סא: מצוות בטלות לעתידמועדי ה' ר"ה עמ' קי
סא: תוס' - טליתות המתיםדרכי שלום (מרגונאטו) פ' וילך דף קכח ע"ב
סא: תוס' ד"ה אבלמועדי ה' ר"ה עמ' ע
סב: ואם רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהמאור ושמש (תשסט) עמ' קצו
סד: רב גובריהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פג (רפג)
סה מצוות בטלות לעתיד לבאהמדרש והמעשה פ' צו ח"ב, אחרי ח"א
ע ע"ב ירבה בישיבהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רלט
ע ע"ב עושין תשובהתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רטז בהערה
ע ע"ב ת"ר וכו' אשתו של לוט מה שתטמא א"ל מת מטמא וכו' בן שונמית וכו' מתים לעת"לרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכט ס"א ואילך
ע ע"ב תוס' ד"ה מתיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קכט ס"א
ע: כי לא אחפוץ במות המת - בעושין תשובה, ותוס'פרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' נה
ע: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בייטב פנים ח"א דף רכד, רלד, רלה, ח"ב עמ' לט, קפד
ע: מה יעשה אדם ויתעשר וכו' ירבה בסחורהייטב פנים ח"ב דף עה
ע: תוס' ד"ה ואין, עובדי כוכבים דקודם מתן תורה שפיר היו קרוים אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כט (קד) {דקודם שנבררו ישראל מהגוים, היה ענין הישראליות מתפשט בכולם}
ע: תוס' ד"ה ואין, קודם מתן תורה היו גם בני נח קרוים אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיט (כד) {דקודם שנבררו ישראל מהעכו"ם היה ענין הישראליות מתפשט בכולם}
ע: תוס' ד"ה ואין, קודם מתן תורה היו גם בני נח קרוים אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיט-שכב {עפי"ז יש להליץ בעד הדרים היום במצרים, דע"י מתן תורה נשתנו המצריים}
עב ע"ב עשירי וכו' ר"י ור"לרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 37
עג ע"א א"ר שמעי' לר' אבא אימא ביממא וכו' נדהרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 27
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 33 ואילך {מעלת ההלכה, המשך למ"ש לפנ"ז}
עג ע"א מובטח לו שהוא בן עוה"ברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 35 {השייכות להלכה וסיום מס' נדה}
עג ע"א עליך אמר קרארשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 30
עג ע"א ראתה בעשירי וכו' ר"י ור"לרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 25 {ע"פ חסידות}
עג ע"א תנא דבי אליהורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 32 {תנא או אלי' הנביא, השייכות לענין שלפנ"ז}
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בתורת אברהם עמ' רכד
עג. מופלג יום אחד לא הוי סמוךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעט
עג. תני דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום כו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפג
ב. בש"א דיה שעתא וכו'עמק החכמה עמ' רנב
ב. רש"י ד"ה על יד, יד הוא לשון כחאמרי משה (פודהורצר) עמ' צה
ד ע"א מחזקינן ממקום למקום וכו' לא מחזקינןאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות לד
ז: תוס' ד"ה שמותי - מתלמידי ב"שאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' כז
ח: וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום רבי מאיר שלשה חדשיםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קט
ח: כמה הכרת העוברבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קפז (הערה)
ט ע"א זאת חוקת התורה - הפסוק מי יתן טהור מטמא איירי לענין שז"לאמרי מרדכי עמ' קעז
ט ע"א חרדה מסלקת את הרמיםמשך חכמה דברים פ"ה פסוק כז
ט. אלו מי הנדה שהמזה ומזין עליו טמא ונוגע טהור וכו' מאי מזה נושא וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רס
ט. דם נעכר ונעשה חלבבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' רפט
ט. פרה אדומה מטהרת טמאים וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"א דף י ע"א = (תרסט) ח"א דף יד
טו ע"ב תוס' ד"ה הכלאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רב
טז הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' סה
טז כפוי טובהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' סו
טז ע"ב אותו מלאך הממונה על ההריון וכו' ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה וכו' טיפה זו מה תהא עליה, טפש או חכם וכו' אבל צדיק ורשע לא נאמרברכת שלום "שמעתי" מאמר מג
טז ע"ב אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו רבש"ע, טיפה זו מה תהא עליהבצור ירום ח"ד עמ' קיג הערה 6
טז ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לג הערה יט
טז ע"ב המלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב"האמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכה הערה יט, עמ' רכז, שסז הערה פט
טז ע"ב הקב"ה גוזר על הנולד אי יהא חכם או טפשמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצט
טז ע"ב ואילו רשע או צדיק לא קאמראהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קפח
טז ע"ב חכם או טפש עשיר או ענידברי חנינא - הספדים עמ' ריח
טז ע"ב טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני ואילו רשע או צדיק - לא קאמרבצור ירום ח"ג עמ' קל הערה 33
טז ע"ב טיפה זו מה תהא עליה גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני ואילו רשע או צדיק - לא קאמרבצור ירום ח"ה עמ' צג, ריט
טז ע"ב מלאך הממונה על ההריון נוטל טיפה ומביאה לפני הקב"המשך חכמה במדבר פ"לו פסוק ב
טז: אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפח ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפח זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שכו
טז: ואילו צדיק ורשע לא קאמראמירה נעימה (בלוך) עמ' ו
טז: טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפשדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לז אות ב
טז: לילה הוא המלאך הממונה על ההריוןבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' י (הערה)
טז: מ' יום קודם ליצירת הולד מכריזין אם יהא גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או ענימפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קפה
טז: מאי דכתיב ולילה אמר חורה גבר וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' לב
טז: מלאך הממונה על הריון לילה שמיה בשעה שנוצר וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שמב
טז: צדיק ורשע לא קאמרבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' נג
יב ע"א כל המקיים דברי חכמים נקרא צנועבצור ירום ח"ג עמ' קלד
יג א"ל שיננא אחוז באמתך והשתן לחוץ וכו' כיון דבעיתי לא אתי להרהוריבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' קטז
יג כל המוציא וכו' לבטלה חייב מיתה וכו' רבי יצחק ורבי אמי אמרי כאילו שופך דמים רב אסי אמר כאילו עובד עבודת כוכביםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תצא
יג ע"א כיון דבעיתי לא אתי להרהוריאמרי מרדכי עמ' קנו
יג ע"א כל המוציא שכבת זרע לבטלה - כאילו שופך דמיםבצור ירום ח"ד עמ' צג הערה 19
יג ע"א מוטב שיוציא לעז על בניו ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקוםבצור ירום ח"ב עמ' נח הערה 96
יג ע"א מוטב שיוציא לעז על בניו שהן ממזרים, ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקוםבצור ירום ח"ה עמ' עט
יג ע"ב אלא דרך אברים בני מבול נינהובצור ירום ח"ד עמ' צז הערה 24
יג ע"ב כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הבצור ירום ח"ה עמ' רלב
יג ע"ב כל המכניס ידו למטה מטבורו - תקצץבצור ירום ח"ו עמ' קנה
יג ע"ב נסיבי קטנותבתורתו יהגה ח"ב עמ' קעב, שצז
יג ע"ב תוס' ד"ה עד שיכלויפה ענף על מדרש קהלת פרק א פסוק ו סי' ג ד"ה עד שיעמדו וכו' בפרק כל
יג. אמר שמואל לר"י שיננא אחוז וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' קצט
יג. שוחטי הילדים הוא סוחטי הילדיםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נ אות יב
יג: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' רפא (הערה)
יד ע"א רוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומהמשך חכמה בראשית פ"כד פסוק נג-נד
יד ע"ב שכיחי רבנן קמיה ומחדדיה שמעתיהבתורתו יהגה ח"א עמ' רצ
יז ע"א אסור לו לאדם שישמש את מטתו ביוםאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תל
יז ע"א ואהבת לרעך כמוךבתורתו יהגה ח"ב עמ' קצא
יז. ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסידשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' כח
יז. ישראל קדושים הםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' שטו
כ ע"ב אמאי קרו ליה מרא דארעא דישראלבצור ירום ח"ד עמ' קעג הערה 36
כג ע"א בהמה במעי אשהבתורתו יהגה ח"א עמ' קסז
כג ע"א הביאו לר' זירא לידי גיחוק ולא גחיךדברי חנינא - הספדים עמ' עט
כג ע"א הביאו ר׳ ירמיה לר׳ זירא לידי גיחוךבתורתו יהגה ח"ב עמ' רלג
כג ע"ב גופו תיש ופניו אדםבתורתו יהגה ח"א עמ' קסח
כד ע"א ימי נדתה שאין רואה בהם עולין לספירת זיבתהמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק יט
כד. השסועה - בריה שיש לה שני גבין ושני שדראותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רנח
כד: פעם אחת נפתח מערה תחתי וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' ריט
כה ע"א בתחילת יצירת האדם ב' עיניו כב' טיפין של זבובבית אברהם (חנניה) עמ' רפט
כה: אשה מזרעת תחילהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תסז
כז ע"א מעשה ונשתהה הילד אחר חבירו ל"ג יוםמשך חכמה בראשית פ"ל פסוק י
כז: אפילו לא ילדה רק כעין זרעבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' מח
כח ע"א טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן ואודםאמרי מרדכי עמ' קנ
כט ע"ב אסור לעשות כץ שמא תבא לידי ספקמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק כט
ל ע"ב אין אפוטרופוס לעריותבצור ירום ח"ו עמ' רט
ל ע"ב אפילו כל העולם אומר עליך צדיק הוי בעיניך כרשעאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' קצט
ל ע"ב אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשעבצור ירום ח"ה עמ' לא, לג, קנט
ל ע"ב דרש רבי שמלאי - למה האדמו"ר הזקן פתח את הספר במילה תניא בעוד שבגמרא כתוב דרש רבי שמלאיבצור ירום ח"ג עמ' ל, קו
ל ע"ב היה בעיניך כרשעבצור ירום ח"ג עמ' קמט
ל ע"ב העובר אוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותהבצור ירום ח"ו עמ' קכג
ל ע"ב ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעברכת שלום חנוכה עמ' פד
ל ע"ב ומה היא השבועה שמשביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשעבצור ירום ח"ה עמ' צה {למה יש כאן כפל לשון}
ל ע"ב ומלמדין אותו כל התורה כולהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רד
ל ע"ב ומלמדין אותו כל התורה כולהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תנה
ל ע"ב ומשכחו כל התורה כולהבתורתו יהגה ח"ב עמ' רמו
ל ע"ב ונר דולק על ראשו ומביט בה מסוף העולם ועד סופואמרי יצחק בראשית עמ' קפג הערה מב
ל ע"ב ונר דלוק לו על ראשו וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות פט
ל ע"ב וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופובתורתו יהגה ח"א עמ' 49
ל ע"ב כיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ובסתם הפתוחדברי שלום (הלברשטם) עמ' תרמג
ל ע"ב כשאדם נולד משביעים אותו וכו'דברי חנינא - הספדים עמ' מג
ל ע"ב למה הולד דומה במעי אמו - לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו, שתי אציליו על ב' ארכובותיו, וב' עקביו על ב' עגבותיו, וראשו מונח לו בין ברכיו וכו'בצור ירום ח"ב עמ' קצט הערה 26
ל ע"ב מלמדים אותו כל התורה כולהמשך חכמה הקדמה לספר שמות, דברים פ"כח פסוק סא
ל ע"ב מלמרין אותו כל התורה כולהבתורתו יהגה ח"א עמ' קכא, רלא
ל ע"ב משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעבצור ירום ח"ג עמ' לו, קז
ל ע"ב נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופובצור ירום ח"ג עמ' צא
ל ע"ב עובר במעי אמו מלמדים אותו כה"ת כולהדברי חנינא - הספדים עמ' סו
ל ע"ב עובר במעי אמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' יג
ל ע"ב עובר לומד תורה במעי אמומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צט
ל ע"ב רואה מסוף העולם ועד סופוברכת שלום "שמעתי" מאמר קכח
ל ע"ב תהי צדיק ואל תהי רשעמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק לא
ל ע"ב תינוק במעי אמו משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעדברי שלום (הלברשטם) עמ' סז
ל. טבילה בזמנה מצוהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שכב
ל. מח' ר"י ורבנן בזמן יצירת הנקבהעמק החכמה עמ' קעא
ל: אפילו כל העולם כולו אומרים לן צדיק אתה היה בעיניך כרשעמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שלח, ח"ב עמ' סא
ל: ביום הלידה משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעדברי יונה ח"ב עמ' לה
ל: בעודו במעי אמו וכו' ופיו סתום וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' ה, ז, ח"ג עמ' ער
ל: העובר במעי אמו נר דולק על ראשו וכו'אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רנד
ל: ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו' וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רצו, ח"ב עמ' קסד
ל: כי לך תכרע זה יום המיתה וכו'שמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"ב
ל: מלאך לומד עם עובר במעי אמו וכו'אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' כג
ל: משביעין אותו תהי צדיקאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' ע
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' שלח, ח"ג עמ' תנט
ל: משביעין את הנשמהשמנה לחמו (תרנז) ח"ב דף כא ע"ב
ל: שאומרין לו הוי צדיק ואל תהי רשעדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עד אות ב, סי' פג אות א, סי' קח אות ב
ל: שלשה שותפין הן באדם, הקב"ה ואביו ואמומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רלד
ל: תהי צדיק ואל תהי רשעבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קכב
לא זכר ככרו בידו וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' רז
לא ע"א אביו מזריע בו לובן שממנו הלובנים והמוח והצפרניים ולובן שבעין והעצמות והגידיןמשך חכמה שמות פ"לב פסוק יא
לא ע"א אחרונים יפה לאשה ויפה לולדמשך חכמה בראשית פ"לז פסוק כז, פ"לח פסוק ה ופסוק ז
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסואוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' קלז
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסןאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קסא
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בנסואוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' מא
לא ע"א איש מזריע תחילה יולדת נקכהמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ב
לא ע"א אשה מדרעת תחילה יולדת זכרמשך חכמה בראשית פ"יט פסוק לח, פ"מו פסוק כב, ויקרא פ"יט פסוק ב
לא ע"א אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבהמאור ושמש (תשנב) עמ' שכה, תשכו
לא ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכראמרי יצחק בראשית עמ' יד
לא ע"א בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף, לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבחבצור ירום ח"ב עמ' רמ הערה 32
לא ע"א ג' שותפים באדםדברי חנינא - הספדים עמ' לא
לא ע"א שלושה חדשים האחרונים יפים לה ולולדמשך חכמה בראשית פ"לז פסוק כז
לא ע"א שלושה שותפים יש באדםמשך חכמה בראשית פ"לז פסוק כז
לא ע"א שלושה שותפים יש באדם, הקב"ה ואביו ואמובצור ירום ח"ו עמ' לג הערה 33
לא ע"א שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן וכו'ברכת שלום "שמעתי" מאמר סא, קעה
לא ע"א תנו רבנן שלושה שותפין יש באדם, הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן, שממנו עצמות וגידים וצפרנים, ומוח שבראשו, ולובן שבעין וכו'בצור ירום ח"ג עמ' רג
לא ע"ב בא זכר בעולם בא ככרו בידועטרת יהושע דברים עמ' רסד
לא ע"ב בא זכר לעולם בא ככרו בידואמרי מרדכי עמ' ג
לא ע"ב בא זכר לעולם בא ככרו בידובתורתו יהגה ח"א עמ' תקטז
לא ע"ב בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תיזקק לבעלהמשך חכמה בראשית פ"ט פסוק ז, ויקרא פ"יב פסוק ו
לא ע"ב כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםעטרת יהושע דברים עמ' רסד
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה זכר לשבעהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנג
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה מילה לשמונהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שנב
לא ע"ב נימול לשמונה, כדי שלא יהיו הכל שמחין ואביו ואמו עצביםבית אברהם (שטיינר) עמ' סו
לא ע"ב נקיבה אין עמה כלוםאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קנה הערה טו
לא ע"ב שלא יהיו הכל שמחיןבתורתו יהגה ח"ב עמ' רסא
לא שאלו תלמידיו לרשב"י יולדת למה מביאה קורבןאברהם אנכי ח"א דף קט ע"א
לא. אין בעל הנס מכיר בניסואוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קפט
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכראמירה נעימה (בלוך) עמ' עח
לא. העצמות הם מהאבאמונת עתיך (וולפסון) ח"א עמ' קעב
לא. השבועה תהי צדיקנחלת אבות (הכהן) סימן יז דף כז ע"ג
לא. מאי אודך ה' כי אנפת בי וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קמא
לא. מאי דכתיב אודך ה' כי אנפת בי וכו'תורה ודעת תשסח עמ' רמז
לא. נסמית עינו של בלעםפני מלך במדבר עמ' רח
לא. שלשה שותפין באדם אביו מזריע לובן שממנו וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' נג אות ו
לא: בא זכר בעולם - בא ככרו בידומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קנח
לא: בשכר שמשהין עצמן על הבטןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קעז
לא: יולדת מביאה קרבן מפני שבשעה וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' שח
לא: כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםאמירה נעימה (בלוך) עמ' עח
לא: מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ריג
לא: מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' עז
לא: מפני מה יולדת מביאה קרבןבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קמה
לא: מפני מה נדה טמאה שבעהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצ
לא: שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן אמר להן בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה לפיכך אמרה תורה תביא קרבןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תעט
לא: שלא יהיו כולם שמחיםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' מט
לא: שלושה חדשים הראשוניםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ריח
לב ע"ב בן תשע שנים ויום אחד מנין ת"ל "ואיש"משך חכמה דברים פ"כג פסוק יא
לג ע"א יטמא עד הערב - היינו כלי שוטףמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק כד
לג ע"א עליו להטעינו משמעמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק כד
לג: ואחר תטהר אחר סמוךבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' מח
לה ע"ב בא זכר לעולם ככרו בידובתורתו יהגה ח"ב עמ' תב
לו מפני מה אמרה תורה מילה בשמיני וכו'אהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קפג
לו ע"ב יש לך ישיבה אחרת שהיא כזו, ואיזו זו זו קושי בימי זיבהמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ה
לז ע"א מזובה ולא מנגעהמשך חכמה ויקרא פ"יד פסוק יט
לח ע"א יש מקשה ק"נ יום ואין זיבה עולה בהןמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ז-ח
לח ע"ב ויתן ה' לה הריון, הריון בגימטריא מאתן ושבעים וחד הוובצור ירום ח"ה עמ' צה
לח. בכל עניני העולם שיפורא גריםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קמד
לח. ימי העיבור רע"ג ימים עם ג' ימי הקליטהבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קסג
לח. רע"ג ימים או פחותבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקפ
לח. שיפורא גריםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' צה
לט ע"א חרדה מסלקת הדמיםאמרי מרדכי עמ' קנו
מ ע"א יוצא דופן אין אמו טמאה לידהאמרי מרדכי עמ' קמו
מ ע"א ר' שמעון אומר הרי זה כילודמשך חכמה ויקרא פ"יב פסוק ז
מ. מחי ר"ש ורבנן ביוצא דופן אי טמאה לידהעמק החכמה עמ' קעא
מב ע"ב טומאה בלועהבאר בשדה עמ' שעח
מג ע"ב אלא בין קטן לגדולמשך חכמה דברים פ"כג פסוק יא
מד ע"א תינוק בן יום אחד מטמא בזיבהמשך חכמה ויקרא פ"כז פסוק כט
מה ע"א ואם בא על אחת מכל העריות האמורות בתורה מומתים על ידו, והוא פטורמשך חכמה ויקרא פ"כ פסוק טו-טז
מה ע"א ויבן ה"א את הצלע וגו' שניתן בינה באשה יותר מן האישמאור ושמש (תשנב) עמ' תשי
מה ע"ב ויבן ה' אלקים את הצלע - מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישבצור ירום ח"ה עמ' קצז
מה: בינה יתירה בנשיםפני מלך במדבר עמ' רמה
מה: ויבן ה' אלקים את הצלע מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישתורה ודעת תשסח עמ' כז
מו ע"א אי מופלא סמוך לאיש לאו דאורייתא, איסור נמי ליכאמשך חכמה במדבר פ"ל פסוק יז
מו ע"א אמר רב הונא הקדיש ואכל לוקהמשך חכמה במדבר פ"ל פסוק יז
מו ע"א בן ט' שנים ויום אחד שהביא שערות ועודן בו הוה סימןמשך חכמה ויקרא פ"כב פסוק יד
נ ע"א תוס' ד"ה כל שחייב במעשרבגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לה ע"א
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירברכת שלום "שמעתי" מאמר צב
נא: בני מערבא מברכי בתר דסליקו תפילייהו אקב"ו ותוס'תורה ודעת תשסח עמ' רלב
נא: ולכתוב רחמנא קשקשת ולא בעי סנפיר וכו' יגדיל תורה ויאדיר וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מו
נא: ריטב"א - ואולי הוא (הסנפיר) גם כן גורם טהרתו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' מו
נד ע"א ימי נדה שאין רואה בהן עלו לספירת נקייםמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק יג
נד ע"ב דם הנדה ובשר המת מטמאין לחין ומטמאין יבשיםמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק כג
נו ע"א אין מקבלים גרים מתרמודאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' קלח
נז ע"ב בבשרה, עד שתרגיש בבשרהבצור ירום ח"ב עמ' צב הערה 17
נז ע"ב בבשרה, עד שתרגיש בבשרהבצור ירום ח"ה עמ' קכח
נז ע"ב בדקה קרקע עולם ומצאה עליו דם - טהורהמשך חכמה ויקרא פ"טו פסוק כג
סא ע"א אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרחהמשך חכמה בראשית פ"נ פסוק י
סא ע"א ויבא הפליט, זה עוג שפלט מדור המבולאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קמ
סא ע"א למיחש מיהא בעינחלת דבש (ברייזכר) עמ' תקנד
סא ע"א סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו, מאי שנא מעוג דקמסתפי וכו' זה עוג שפלט מדור המבולבצור ירום ח"ד עמ' צז הערה 24
סא ע"ב אבל עושה ממנו תכריכץ למתמשך חכמה השמטות מספר שמות פ"יג פסוק י
סא ע"ב האי מאי דרמא חוטא דכותנא בגלימיה דעמרא וכו'משען המים דף לב ע"ג
סא ע"ב האם מצוות בטלות לעתיד לבואמשך חכמה במדבר פ"טו פסוק מ
סא ע"ב כלאים בתכריכים של מתמשך חכמה בראשית פ"נ פסוק י
סא ע"ב מצוות בטלות לעתיד לבאאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' יב
סא. סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוושמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקצ
סא: מצות בטלות לעתיד לבואמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קעד
סג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במאור ושמש (תשנב) עמ' תשנה
סג. שכבת זרע שאינו יורה כחץבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' עו
סד ע"ב שאפילו רואות טפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםמשך חכמה שמות פ"יב פסוק כב
סו ע"א קטנה מחמדאדברי שלום (הלברשטם) עמ' תפח
סו ע"א תבעוה להנשא ונתפייסה, צריכה שתשב שבעה נקייםמשך חכמה בראשית פ"כד פסוק סז
סו. רא"ש דחולק על הראב"ד בהא דר"זעמק החכמה עמ' קעט
סז. לח אינו חוצץהדרש והעיון ויקרא מאמר קמב
סח ע"א דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידיבתורתו יהגה ח"א עמ' שעו
ע ע"ב יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלובתורתו יהגה ח"א עמ' קטו
ע ע"ב כאן בעושים תשובה כאן בשאין עושים תשובהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קא
ע ע"ב כאן בעושין תשובה כאן באין עושיןמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קלח, קע, קעב, רכא
ע ע"ב למי שהחכמה שלומשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' כ
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם אמר להן ירבה בישיבה, וימעט בסחורה אמרו הרבה עשו כן ולא הועיל להם אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו מאי קמ"ל דהא בלא הא לא סגיאבצור ירום ח"ב עמ' קס
ע ע"ב מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה אמרו לו הרבה עשו בן ולא הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו שנאמר לי הכסף ולי הזהבדברי שלום (הלברשטם) עמ' קצט
ע ע"ב תוס' - תימא דבגמ' אמר אמרו מלאה"ש וכו'מנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' יג
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןבאר בשדה עמ' קצ
ע: מה יעשה אדם ויחכםתורה ודעת תשסח עמ' קצט
עא ע"א שע"י שמשקין עצמם וכו' ויולדת זכרבית אברהם (חנניה) עמ' רפה
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאעטרת יהושע דברים עמ' לג, צד, רנח
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםבתורתו יהגה ח"א עמ' קנז, קנט, קסט, שמ
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבאבצור ירום ח"ט עמ' צד, ריא
עג ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב, שנאמר הליכות עולם לו אל תיקרי הליכות אלא הלכותאפסי ארץ (תשנט) עמ' שעט, תנד
עג. אימא ביממא תהוי זבה בלילה תהוי נדהעמק החכמה עמ' רנו
עג. אין לי אלא ג' ימים וכו'עמק החכמה עמ' רסד
עג. תד"א כל השונה הלכות בכל יוםעמק החכמה עמ' רנא, רנו, רסה
ה. דרך בנות ישראל וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' לא
ו ע"ב אמר רב הונא מעת לעת שבנדה מטמאה וכו' א"ל רב נחמן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 420
ז ע"א ר' אליעזר אומר ארבע נשים וכו' תניא אמר לו ר' אליעזר לר' יהושעדורות הראשונים כרך א עמ' 284, כרך ג עמ' 268, 294
ז. תוס' ד"ה ומקפתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקכא
ז: אלא הא קמ"ל שאין למדין הלכה, ורש"י ד"ה הא קמ"לנחל עדה עמ' תיז
ט ע"א שהמזה ומזין עליו טהורהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יט פסוק יט
ט ע"ב וכמה עונה אמר ריש לקיש בשם ר' יהודה נשיאה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 30
ט ע"ב מעשה ועשה רבי כר' אליעזר לאחר שנזכר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 290 הערה עד, כרך ד עמ' 516
ט. דם נעכר ונעשה חלבנפש יוסף (תשפא) עמ' שמח
טו ע"א אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה והוא שבא ומצאה תוך ימי עונתה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 31
טו. תוד"ה אמרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלא
טז ע"א בעו מיניה מרב נחמן וסתות דאורייתא או דרבנן א"ל מדאמר הונא חברין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 421
טז ע"ב אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' צא
טז ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםניצוצי אהרן עמ' קסט
טז ע"ב המושיב שבת במרומי קרתבתורתו יהגה (תשעב) עמ' קלה
טז ע"ב חכם או טיפשפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קס
טז ע"ב טיפה זו מה תהא עליההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעט
טז ע"ב טפה זו מה תהא עליההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עא
טז ע"ב מהרש"א ד"ה טפה זו מה - והוא פירוש הכתוב אל יתהלל חכם וכו'פני מנחם חנוכה עמ' רעד
טז ע"ב מלאך הממונה על ההריון לילה שמוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעט
טז ע"ב צדיק ורשע לא קאמרחכמת התורה שופטים עמ' תיח
טז ע"ב קודם יצירת הולד מכריזין על הולדחכמת התורה ראה עמ' שסב
טז ע"ב תוס' ד"ה הכלמטה אהרן (קרייזר) עמ' צא
טז ע"ב תוס' ד"ה מלאךחכמת התורה ואתחנן עמ' שסח
טז רש"י כי אם ליראהבתי כנסיות - בית האסופים דף ד ע"ב
טז. אשכחתינהו לרבנן דבי רבעטרת חן ח"א עמ' קכו
טז. וסתות דאורייתא או דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעו
טז: בוזה דרכיו ימותהאיר ממזרח משלי עמ' רפו
טז: גיבור או חלשהאיר ממזרח - יהושע עמ' יב
טז: מלאך הממונה על ההריון מעמידה לפני הקב"ה ואומר מה תהא עליה וכו' חכם או טפש וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שח
טז: תוס' ד"ה מלאךפרשת דרכים (תשנב) עמ' רכח
י ע"ב כתם שבין ראשונה ושניה טהור וכו' אמר עולא א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק וכו' ולהלן כי אתא רבא וכל נחותי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 487
י. תוס' ד"ה ברוב לקה ושנההאיר ממזרח - סליחות עמ' קמט
יא ע"ב תנן התם תינוקת וכו' אמר רב גידל אמר שמואל לא שנו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 484
יב ע"א בעא מיניה ר' אבא מרב הונא אשה מהו שתבדוק וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 302 הערה כב
יב: רש"י סודני, ת"חהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפד
יג המוציא זרע לבטלה כאלו שופך דמיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שעח
יג כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אוחו במחיצתו של הקב"ה וכו' שנאמר לא יגורך רעדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' צה, קמא, קלז, רלג
יג ע"א האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםדרשות מהר"ח אור זרוע סי' כב הערה 55 עמ' לט
יג ע"א ואל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקוםפני מנחם חיי שרה עמ' קלב, שמיני עמ' צו, שבועות עמ' כט, כי תצא עמ' קכ, נישואין ושבע ברכות עמ' קצה
יג ע"א כאילו מביא מבול לעולםפני מנחם נח עמ' ל, מז
יג ע"א כאילו שופך דמיםפני מנחם תולדות עמ' קנא
יג ע"ב אילו המנאפים ביד וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' יד הערה 10 עמ' יט
יג ע"ב הגרים מעכבים את המשיחהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רטו
יג ע"ב ולימא אסור דקמגרי יצר הרע בנפשיהפני מנחם ראה עמ' עו
יג ע"ב קשים גרים כספחתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רעט
יג ע"ב רש"י ד"ה כספחתמטה אהרן (קרייזר) עמ' פה
יג. א"ל ר' יהודה לשמואל וכו' דקרי שמואל עליה אין זה ילוד אשהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קז
יג. אל תקרי שוחטי אלא סוחטיולאשר אמר - תהלים עמ' פג
יג. כל המוציא וכו' כאלו שופך דמיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קסב
יג. מוטב שיוציא לעז על בניונאות דשא (שניאור) דברים עמ' 58
יג. שמואל ור"י הווי יתבי אאגרא דבי כנשתא אמר יוסף דף קמו ע"ג
יג: אין בן דור בא עד שיכלו כל נשמות שבגוףדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כט, קכד
יג: הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' שכז
יג: המביא עצמו לידי הרהור וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תלו, תתעג
יג: המביא עצמו לידי הרהורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעד
יג: רש"י ד"ה כספחתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שצא
יד ע"א אתמר בדקה בעד הבדוק לה וכו' אמר רב טמאה וכו' א"ל רב שימי בר חייא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 208
יד ע"א אתמר בדקה בעד שאינו בדוק אמר רב יוסף כל ימיו של ר' חייא טימא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 77
יד ע"ב איזהו לאחר זמן ורמינהו איזהו אחר זמן פירש ר' אליעזר בר צדוק וכו' ולהלן איזהו אחר זמן דבר זה שאל ר' אלעזר בר צדוק וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 718, 727, כרך ה עמ' 95
יד ע"ב מאי רבי ומאי ר' יוסי וכו' א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 81
יד ע"ב משתבח ליה רבי לר' ישמעאל ב"ר יוסי וכו' כי אתא א"ל וכו' ור' חמא בר ביסא סבר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 424
יד. רואה כתםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלא
יז ע"א ישראל קדושים הם ואין משמשיןהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"יט פסוק טו
יז ע"א רש"י ד"ה רוח טומאה - כמדת הלצים וכו' האוחזים את העיניםפני מנחם וארא עמ' מד, חופה וקידושין עמ' עז
יז שלשה מרות בצפרנים וכו'מדרש שמעוני עמ' רכט
יז. אסור לאדם לשמש ביוםהאיר ממזרח משלי עמ' רפו
יז. השורף צפרניו הוא חסידדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצז
יז. תוס' - חסיד מחמיר אע"ג שמזיק לוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שלה
יז: דם שאינו מן המקורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנא
יט ע"א הירוק עקביא בן מהללאל אומר וכו' ר"י וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 264
יט ע"א חמשה דמים טמאים באשה וכו' וב"ה מטהרין היינו ת"ק וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 264, 282
יט ע"ב אלפוה בג"ש כתיב הכא שלחיך פרדס רימונים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 535
יט ע"ב מאי מדם מכה אמר רב יהודה אמר שמואל כדם שור שחוט וכו' זעירי אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 243
יט ע"ב ר"י אומר לא כך ולא כך וכו' היינו ת"ק וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 264
יט ע"ב תוס' ד"ה כתיב חלב אשההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צב
יט. דם טהור באשהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנ
יט. ה' דמים טמאיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמז
יט: תוד"ה ירדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנ
כ ע"א קורטא דגרגישתאהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלז
כ ע"א שחורות בחרתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' ריב
כ ע"ב א"ר יוחנן חכמתא דר' חנינא גרמה לי דלא אחזי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 307 הערה כו
כ ע"ב אמר ר' זירא טבעא דבבל גרמה לי דלא חזאי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 305
כ ע"ב ארחיה וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נג
כ ע"ב כמה חכימי יהודאיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עט
כ ע"ב סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נג
כ: איפרא הורמיז שידרה דמא לרבאנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 46
כ: סוד ה' ליראיוהאיר ממזרח - סליחות עמ' קפג
כא ע"א המפלת מין בהמה חיה ועוף וכו' אם זכר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 722
כא ע"ב המפלת חתיכה סומכוס אומר משום ר"מ וכן היה ר' שמעון בן מנסיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 58
כג ע"א בהמה במעי אשה, קיבל בה אביה קידושיןניצוצי אהרן עמ' קפג
כג ע"א ר' חנינא בן גמליאל אומר נראין דברי ר"מ בבהמה וחי' וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 722
כד ע"ב המפלת דמות נחש הורה חנינא בן אחיו של ר' יהושע וכו' הלך ר' יוסףדורות הראשונים כרך ד עמ' 697
כד. אבא שאול אומר עמדתי בגלגל עינו של מתנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 60
כד. אבא שאול קובר מתים הייתינאות דשא (שניאור) דברים עמ' 213
כד. מהרש"א עד חוטמי, מקום שהנשמה הטהורה תלויה בונאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 60
כד: אבא שאול אומר קובר מתים הייתינאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 59
כד: מהרש"א הצבי הוא דמיון הטהרהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 59
כה ע"א איזה שפיר מרוקם וכו' תני ר' חייא מרוחקין זה מזה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 129
כה ע"ב א"ל שמואל לרב יהודה שיננא וכו' ומי אמר שמואל הכי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 485
כה ע"ב אמר רב ביבי בר אביי אמר א"ר יוחנן מעדותו של ר' נחוניא וכו' אמר ר' זעירא וכו' דאנא והוא הוינן יתבי קמיה דר' יוחנן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 37, 302
כה ע"ב סנדל דומה לדג וכו' רשב"ג אומר וכו' משום רבותינו העידו וכו' מעדותו של ר' נחוניא נשנית משנה זו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 43, 60
כו ע"א שעור שופר כדי שיאחזנו בידוהעמק דבר שמות פ"ד פסוק ד
כו. טפח שוחקהאיר ממזרח - אבות עמ' רס
כח ע"א אמר רב הונא הוציא העובר את ידו וכו' אמר רב נחמן לדידי מפרשא לי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 419
ל ע"ב הנשמה שנתתי בך טהורהחכמת התורה שופטים עמ' תז
ל ע"ב ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםפני מנחם שלום זכר עמ' ז
ל ע"ב ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשעניצוצי אהרן עמ' קכג
ל ע"ב וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורהפני מנחם שלום זכר עמ' ה, פדיון הבן עמ' כח, שמחת חתן עמ' צב
ל ע"ב וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחפני מנחם כי תצא עמ' קיט
ל ע"ב ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעפני מנחם פינחס עמ' קעג, מטות-מסעי עמ' קצ, ראה עמ' צ, צא, כי תצא עמ' קלג, נצבים עמ' קסד, שבת תשובה עמ' קצח, בר מצוה עמ' נז, נישואין ושבע ברכות עמ' קצה
ל ע"ב ומלמדין אותו כל התורה כולה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' רכד
ל ע"ב ומלמדן אותו כל התורה כולהפני מנחם נח עמ' לח, חיי שרה עמ' קכב, תולדות עמ' קמח, קנה, חנוכה עמ' שא, דש, שט, וארא עמ' לה, תצוה עמ' קסא, קסה, שקלים עמ' קלו, שבועות עמ' כו, מ, מא, כי תצא עמ' קיט, קידושא רבא עמ' לח
ל ע"ב וצופה ומביט מסוף העולםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' נח
ל ע"ב מהרש"א ד"ה וכיון שיצא - והיינו יצר הרע והיינו מלאך המותפני מנחם תולדות עמ' קמח, תצוה עמ' קסה, שלום זכר עמ' ה
ל ע"ב משביעין אותו וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' עא
ל ע"ב משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעניצוצי אהרן עמ' קכה, קנה, קעב
ל ע"ב נשמה שנתן בך טהורה היאבתורתו יהגה (תשעב) עמ' תנ
ל ע"ב עובר מביט מסוף העולם ועד סופוהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שו
ל ע"ב פתחי נדהזאת ליעקב ויקרא עמ' רכד
ל. התינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שעה
ל: אפילו כל העולם אומרים צדיק אתה היה בעיניך כרשעלקוטי אהבת ישראל עמ' רלז, תצז
ל: בא מלאך וסטרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' כז
ל: לומדים תורה בבטןנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קנט
ל: מלמדין אותו כל התורה כולההאיר ממזרח משלי עמ' נד
ל: משביעין אותו תהא צדיק ואל תהא רשעדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קג
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעמקור ברוך (הגר) עמ' קפב
ל: משביעין אותו תהי צדיקולאשר אמר - תהלים עמ' קיז, רפז
ל: נר דלוק על ראשו וצופה בו וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שעד
ל: עד שמשביעין אותוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכג
ל: תהי צדיק ואל תהי רשעולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רפ
ל: תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורהנפש יוסף (תשפא) עמ' כא, תו
לא ע"א אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצח
לא ע"א אודך ה' כי אנפת ביפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קצד
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסוהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"טו פסוק יא
לא ע"א אלא מן הברור שבהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קכב, שלום זכר עמ' ז
לא ע"א אמו מזרעת אודםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' נד
לא ע"א אשה מזרעת אודםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעט
לא ע"א ג' שותפין באדם כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קכא ע"ב
לא ע"א דשלשה שותפין באדםחכמת התורה שופטים עמ' שצד
לא ע"א ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעפני מנחם ויצא עמ' קסו, תצוה עמ' קסה, נישואין ושבע ברכות עמ' קפו
לא ע"א עושה נפלאות גדולות לבדופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קצד
לא ע"א שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמופני מנחם שופטים עמ' קטז, שלום זכר עמ' ז, נישואין ושבע ברכות עמ' קמח
לא ע"ב בא זכר בעולם בא ככרו בידו וכו' נקבה נקייה באהפני מנחם קידושא רבא עמ' לז
לא ע"ב בנות כותים נדות מעריסתן וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 850
לא ע"ב בנות כותים נידות מעריסותהםתהלה לדוד (אמאדו) דף לח ע"ד
לא ע"ב זה ממקום שנבראהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שצח
לא ע"ב כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםזאת ליעקב ויקרא עמ' סא
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' סט
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה מילה לשמונההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יב פסוק ב
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה כדי שתהיה חביבה על בעלהעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 215
לא ע"ב מפני מה אמרה תורה נדה לשבעההעמק דבר ויקרא פ"יב פסוק ב
לא ע"ב מפני מה אשה קולה ערבהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' מח
לא ע"ב רש"י ד"ה שלאזאת ליעקב ויקרא עמ' סט
לא. אביו מזריע לובן ואמו אודםהאיר ממזרח משלי עמ' נד
לא. אין בעל הנס מכיר בניסוולאשר אמר - תהלים עמ' שצח, תתנד
לא. אין בעל הנס מכיר בנסודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תיב
לא. אנו שותפים עם ה' בבננו קיןנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 33
לא. אשה מזרעת אודםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לד
לא. אשה מזרעת תחילה יולדת זכרנפש יוסף (תשפא) עמ' קיז
לא. ג' חדשים הראשונים קשה לאשההאיר ממזרח משלי עמ' תפט
לא. הקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרכא
לא. חביבה על בעלהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרנו
לא. מפני מה אשה קולה ערב וכו'האיר ממזרח - סליחות עמ' קפ
לא. רש"י ר"ה לבדולב הארי - שער יחוד המעשה עמ' מו
לא. שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' שי
לא. שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמומקור ברוך (הגר) עמ' קכו
לא. שלשה שותפין יש באדם, הקב"ה ואביו ואמו וכו'כתבי מא"ה עמ' ט
לא. שני בנ"א יצאו לסחורה, ישב לו קוץ לא' מהםנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 168
לא: אשה קולה ערבהאיר ממזרח משלי עמ' ק
לא: בא זכר בעולם בא ככרו בידוולאשר אמר - תהלים עמ' תשלו
לא: חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 65
לא: יולדת מביאה כפרה על שבועתהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 57
לא: מי מחזר אחר אבידהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' יא
לא: מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמינינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' צב
לא: נקבה נקיה באההאיר ממזרח - הושענות עמ' כג
לא: תינוק וככרו בידונפש יוסף (תשפא) עמ' תה
לג ע"א אמר ר"מ אם הן יושבות על כל דם ודםדורות הראשונים כרך ד עמ' 850
לג ע"א מחלוקת אביי ורבא בכלל ופרט המרוחקיןהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"טו פסוק ל
לג ע"ב ת"ר מעשה בצדוקי אחד שספר עם כהן גדול בשוקדורות הראשונים ספר זכרון עמ' 160
לד ע"א אבל גזרו עליהן שיהיו כזבין לכל דבריהםפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קח, קכ
לה ע"ב בא זכר לעולם ככרו בידופרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קי
לה ע"ב רב אמר מעין אחד הואהדרום כרך לד עמ' 52
לו ע"ב אמר רב נדה ליומא וכו' שילא בר אבינא עבד עובדא כרב וכו' א"ל לרב אסי זיל צנעיה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 232
לו ע"ב רש"י ד"ה לדידי הוה אמר לי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 233 הערה לד
לח ע"א שיפורא גריםפני מנחם בראשית עמ' כד
לח ע"ב המקשה בתוך שמונים וכו' א"ל לר' אליעזר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 378
לח ע"ב תשב לרבות המקשה אמרו לו לר' אליעזר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 378
מ. בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ורש"יהאיר ממזרח - סליחות עמ' קטז
מא ע"א המקשה שלשה ימים ויצא ולד וכו' בשלמא רישא וכו' מתקיף לה רב יוסף וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 6
מא ע"ב אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה מקור שנעקד ונפל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 30
מא. מיחש ליה מבעי'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שנה
מג ע"א זהו היסטו של זבהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק יא
מג ע"ב א"ל רב הונא בר נתן לרב פפא ממאי דמאו איש דשרץ קמרבי ליה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 5 הערה א
מג: בת יום אחדודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעט
מג: תינוק בן יומוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסו
מד ע"א תינוק בן יום אחד מנה"מ דת"ר איש וכו' ר' ישמעאל בן של ריב"ב אומר אינו צריך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 160
מה ע"ב איבעי להו תוך זמן כלפני זמן וכו' א"ר נחמן בר יצחק וסימניך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 501
מה ע"ב בינה יתירהשני המטות - מטה נפתלי עמ' קד
מה ע"ב בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקיןפני מנחם קידושא רבא עמ' לה
מה ע"ב וזאת לפנים בישראל ורש"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמג
מה ע"ב שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישזאת ליעקב במדבר עמ' קה, קנב
מה: בינה יתירה ניתנה באשהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' עח
מה: בינה יתירה נתן ה' באשהולאשר אמר - תהלים עמ' רט
מה: תינוק בבית רבו נכנסת בו ערמומיתהאיר ממזרח משלי עמ' קט
מו: יתומה שנדרה בעלה מפיר לה וכו' ממ"נ אי דרבנן דרבנן אי דאורייתא קטן אוכל נבילות אין בי"ד מצווין להפרישודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קפב
מו: תוס' ד"ה רבי, התראת ספק הוא דשמא לא יביא ב' שערותדרך השער (תשנו) עמ' לב
מז ע"א בבואכם בביאת כולכםחכמת התורה ואתחנן עמ' קל
מז ע"ב ועוד תני וכו' וכן הורה רבי בלוד שנת שמונה עשרה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 179
מז ע"ב רש"י ד"ה שבבן ושבבתהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כה פסוק כט
מח ע"א בא סימן התחתון עד שלא בא העליון וכו' ר"מ אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 719
מח ע"א בשביעית נמי יעבודהעמק דבר שמות פ"כא פסוק ב¬
מח ע"ב תוס' היכא דכתיבי בלשון זכרשני המטות - מטה נפתלי עמ' ק
מח ע"ב תניא נמי הכי אמר ר' אלעזר דר' צדוק וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 719
מט ע"ב כל הכשר לדון כשר להעידניצוצי אהרן עמ' קד
נ ע"א רש"י ד"ה ומה ריביםחכמת התורה שופטים עמ' נ, נב
נ ע"א תוס' ד"ה ור' מאיר היאתהלה לדוד (אמאדו) דף י ע"ג
נ ע"ב ר' זירא אמר הכא בגוזל שנפל וכו' א"ל אביי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 388
נא ע"א אמר רבא ומודה ר' יוחנן לענין מעשר וכו' מתיב רב אשי וכו' אמר רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 546
נא ע"א תנן התם מודים חכמים לר' עקיבא בזורע שבת וכו' אמר רב חסדא וכו' אמר רב אשי אמריתא לשמעתיה קמיה דרב כהנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 520
נא ע"ב א"ר יוחנן נמנו וגמרו שאין נקחין בכסף מעשרדורות הראשונים כרך ד עמ' 567 הערה סג
נא ע"ב ולכתוב רחמנא קשקשת וכו' יגדיל תורה ויאדירדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף ת ע"ג
נא ע"ב כני מערבא מברכי לשמור חקיו בתר דמסלקי תפלייהוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יז פסוק יג
נא: אקב"ו לשמור חוקיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שיז
נב ע"א אמר רב חסדא אמר מר עוקבא לא שירבה השחור ממש וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 247
נב ע"א תנוקת שהביאהשני המטות - מטה נפתלי עמ' קג
נב ע"ב עד מתי הבת ממאנת וכו' אמור לו והלא בן שלקות העיד וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 756
נב ע"ב שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 549
נב. איוב באויב נתחלף לינאות דשא (שניאור) דברים עמ' 75
נב. מהרש"א - איוב כפר בהשגחה פרטיתנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 76
נג ע"ב ראתה כתם ואחר כך ראתה וכו' אמר רבינא איפוך וכו' ר"נ אמר וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 92
נה ע"א חלב האשההאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' צב
נה ע"ב מה שביד טהור טמאתי לךהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק ח
נז יהודה וחזקיהבתי כנסיות - בית האסופים דף ג ע"ב
נז ע"א מי שיש לו אחוזה בארץ יש לו נחלההעמק דבר בראשית פ"מח פסוק ז
נז: עד שתרגיש בבשרהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעח
נח ע"א אמר ר' אלעזר ב"ר יוסי דבר זה הוריתי בעיר רומי וכו' וכשבאתי אצל חכמים שבדרום וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 180
נח: עברה בשוק של טבחיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלא
נח: עצם אין גזעו מחליףולאשר אמר בראשית-שמות עמ' סב
נח: ראיתי כתםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שעח
סא ע"א זכות של אברהם אבינוהעמק דבר דברים פ"ג פסוק ב
סא ע"א מתשובתו של אותו צדיקהעמק דבר במדבר פ"כא פסוק לד
סא ע"א סיחון ועוג אחי הווהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סט
סא ע"א סיחון ועוג בני אחיה בן שמחזאי הוופני מנחם בראשית עמ' יא, כה, חוקת עמ' קכג, קלד, קלז, פינחס עמ' קעא
סא ע"א ר' יוחנן משום רשב"יהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' פו
סא ע"ב אם שוע בפני עצמו אסורהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"יט פסוק יט
סא ע"ב בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לגויפני מנחם חיי שרה עמ' קיב
סא ע"ב ונתר ובוריתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רנה
סא ע"ב כיון שמת נעשה חפשיחכמת התורה שופטים עמ' קצח
סא ע"ב מצות בטלות לעתיד לבאפני מנחם בר מצוה עמ' נח
סא ע"ב שבעה סמנין מעבירין על הכתםפני מנחם כי תצא עמ' קיט
סא ע"ב תוס' ד"ה בגד שאבד בו כלאים - אבל כלאים ששניהם היתר ונאסרין על ידי תערובות כך אסור המרובה כמו המועטפני מנחם חיי שרה עמ' קיב
סא. וכי גדליה הרגן והלא ישמעאל הרגןפרשת דרכים (תשנב) עמ' קכה
סא. כיון שמת נעשה חפשי מן המצותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שכה
סא. לחוש לעצת יוחנן בן קרחנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 74
סא: מאי שנא מעוג דקמסתפיהאיר ממזרח - שיר השירים עמ' קמה
סב ע"א אמר ר' זירא לא שנו אלא וכו' א"ל ר' אבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 574, כרך ו עמ' 83
סב ע"א נתר אלכסנדריתהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רנו
סב ע"ב תנן התם נפלו לאויר התנור וכו' איתביה ר' יוחנן לר"ל וכו' והתני ר' חייא דם הנדה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 145
סג ע"ב א"ל אביי את אמרת לן ואהא אמריתה ניהלן היתה למודה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 21
סג ע"ב אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הרי אמרו לימים וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 157
סד ע"ב יש גפן שיינה אדוםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קעט
סד ע"ב נשים וכו' כגפנים, יש גפן שיינה אדום ויש גפן שיינה שחורפני מנחם חופה וקידושין עמ' עח, נישואין ושבע ברכות עמ' קלט, קע
סד ע"ב עד כמה אמר ר' יהודה כל זמן שנוחרת וכו' נחירה דקאמר רב היכי דמי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 485
סה ע"ב אמר עולא כי הוו בה ר' יוחנן ור"ל וכו' א"ל ר' אבא לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 574, כרך ו עמ' 83
סה ע"ב דמגהי בה בלילההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כד פסוק נד
סה ע"ב רב ושמואל דאמרי תרוויהו בועל בעית מצוה וכו' מתיב רב חסדא וכו' א"ל רבא וכו' דתניא רבותינו וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 42
סו ע"א דמחמדאהעמק דבר במדבר פ"כח פסוק כו
סו ע"א רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 578
סו. בנות ישראל החמירו על עצמן שאפי' רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקייםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעג
סו: נשים בבתוליהם כגפניםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קלח
סז ע"ב איתקין רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 90
סז ע"ב במוצאי שני ימים טובים של ראש השנההעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"כב פסוק לא
סח. תוס' ד"ה הא קיי"ל כר' חנינא סגן הכהניםהאיר ממזרח - אבות עמ' נד
סט: י"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע אמר יוסף דף קנד ע"ב
ע ואין נציב מלח מטמאבתי כנסיות - בית האסופים דף כד ע"ד
ע ע"ב ומשגר לאוהביו ממה שלפניוזאת ליעקב במדבר עמ' שכח
ע ע"ב יקדש עצמופני מנחם שלום זכר עמ' ח, נישואין ושבע ברכות עמ' קצג
ע ע"ב ישא ה' פניו וכתיב לא ישא פניםחכמת התורה דברים עמ' שצד
ע ע"ב כאן בעשה תשובה כאן בלא עשהחכמת התורה ראה עמ' נח
ע ע"ב כאן לישראל כאן לאומות העולםחכמת התורה עקב עמ' רסב
ע ע"ב כי חפץ ה' להמיתםהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"יט פסוק א
ע ע"ב מה יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' רט
ע ע"ב תוס' ד"ה כאןהעמק דבר במדבר פ"יא פסוק ל
ע תוס' - והר"מ מפונטיזה פי' כו'בתי כנסיות - בית האסופים דף כה ע"א
ע: דא בלא דא לא סגינתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' מט
ע: ירבה בישיבההאיר ממזרח - אבות עמ' עג
ע: כאן בעושים תשובה כאן באין עושיםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 127
ע: מה יעשה אדם ויחכם יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו ומהרש"אדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפח, רצו, שח
ע: מה יעשה אדם ויחכם יתפלל למי שהחכמה שלונפש יוסף (תשפא) עמ' תו
עא ע"א פחדא מצמית צמית בעיתותא מרפיאהעמק דבר דברים פ"יא פסוק כה
עב ע"ב הלכה למשה מסיניפני מנחם חנוכה עמ' רצב, ש
עג סיום ש"סדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף תיא ע"ב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' פב ד"ה וזה גם
עג. הדרן עלך תינוקות וסליקא לה מסכת נדהדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רעג
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקנא
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא כן עוה"ב שנא' הליכות עולם לו ורש"ידרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסט, רעג
עג. כל השונה הלכותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רח
עג. תנדב"א כל השונה הלכות בכל יוםמקור ברוך (הגר) עמ' רעד, רעט, רפד
ב ע"א טומאת הנדה מטמאה למפרעערבי נחל (תשסט) דברים עמ' יג, רלח, רנו
ב ע"א שמאי אומר כל הנשים דיין שעתןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רמא
ד אמר רבה שתי טעמייהו דרבנן דאמרי מעת לעת וכו'אהל יעקב (שפירא) דף עח ע"א
ה ע"א מתוך שמהומה לביתה לא בדקה שפירמאור מרדכי בראשית עמ' קצב
ה: למ"ל למיתני היתה יושבת ופיה"מנחלת עזריאל (גרין) עמ' קטז
ז: הא קמ"ל שאין למדין הלבה מפי תלמודפרדס דבש פרק קח, קכח
ז: ר' אליעזר שמותי הואפרדס דבש פרק כה, מד
ז: ר"ש ורבי יוסי אומרים נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע וכו'פרדס דבש פרק קכח
ז: תוס' ד"ה [דר"א] שמותי הואפרדס דבש פרק יב
ח: בתולה שאמרו בתולת דמיםנחלת עזריאל (גרין) עמ' ט
ט ע"א אישה שהפילה רוח הוי לידה או לא הוי לידהאהל יעקב (שפירא) דף עח ע"א
ט ע"א אמרתי אחכמהדרשות הרז"ה עמ' תתכ
ט ע"א המזה ומזין עליו טהור והנוגע טמאקדושת לוי (תשנח) עמ' רנח
ט ע"א ראשה ואבריה בבדיןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קפט
טז ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר וכו'מאור מרדכי שמות עמ' מד-מו
טז ע"ב הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםפלאות עדותיך ח"א עמ' רצח
טז ע"ב טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמרערבי נחל (תשסט) דברים עמ' מז, קיט
טז ע"ב יש מלאך ממונה על הריוןערבי נחל (תשסט) דברים עמ' עב
טז ע"ב צדיק ורשע לא קאמרדרשות הרז"ה עמ' שיב, שמג, שכח, תתפח
טז: חכם או טפש וכו' ואלו צדיק או רשע לא נאמרמסורת וחרות עמ' 125
טז: שר הממונה על ההריון מביא הטיפה לפני קב"האוהב משפט (שמט) דף י ע"ב
יב ע"א רש"י ד"ה ערהאות היא לעולם ח"ב דף פז ע"ד
יב ע"ב סודני הוא מלשון "סוד ה' ליראיו"פלאות עדותיך ח"א עמ' רלה
יב ע"ב רב פפא נתכנה סודני על שם שהיתה בו יראת שמיםפלאות עדותיך ח"א עמ' רלה, ח"ב עמ' יב
יב ע"ב רש"י - שני פירושים מדוע כינה רבא את רב פפא בשם סודניפלאות עדותיך ח"ב עמ' יב
יג ע"א אחוז באמה והשתןפלאות עדותיך ח"א עמ' רצד
יג ע"א המוציא שז"ל חייב מיתהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קצא
יג ע"א כל המוציא זרעדרשות הרז"ה עמ' תתקפב, א'מט
יג ע"ב היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר ליחכמת התורה שופטים עמ' קנג
יג. המוציא ז"ל כאילו עובד עבודה זרהבית פרץ עמ' שנא
יג. כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםשנות חיים (חזן) דף פ ע"ב
יג: אין משיח בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףבית פרץ עמ' רטו
יג: ידיכם דמים מלאו, אלו המנאפים בידבית פרץ עמ' שמו, שסג
יג: כך אומנותו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו'זרע שמשון (תקלח) שיר השירים
יג: לא תנאף לא יהא בך ניאוף בין ביד בין ברגלשנות חיים (חזן) דף פ ע"ב
יג: מכנסי בהנים למה הן דומיןפרדס דבש פרק סה
יד: תוס' ד"ה מאי לאו בזקנותופרדס דבש פרק קכח
יז. א"ר יוחנן אסור לשמש מיטתו ביוםאהל יעקב (שפירא) דף עג ע"א-ע"ד
יז. אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום שנאמר ואהבת לרעך כמוךפרדס דבש פרק כה
יח: תוס' ד"ה מיעוטאפרדס דבש פרק עז
כ ע"ב תא חזי כמה חכימי יהודאיפלאות עדותיך ח"א עמ' ריג, ח"ב עמ' רח
כב ע"א למימרא דנוגע הוי וכו'מאור מרדכי שמות עמ' קפה
כב. בעל קרי סותר יום אחדבית פרץ עמ' נד, צב
כב: כל גזרה שוה שאינה מופנה כל עיקר אין למדין הימנהלמטה יששכר עמ' רפט
כג ע"א רבי זירא אחז בהנהגת סיגופים ותעניותפלאות עדותיך ח"א עמ' תיד, ח"ב עמ' רעב
כג ע"א רש"י - רבי אבהו עסק בתחבולות רבות כדי להביא את רבי זירא לידי שחוקפלאות עדותיך ח"ב עמ' ערב
כד: כל ששתיתו מרובה מאכילה עצמותיו שרופיםבית פרץ עמ' שפט
כה. מעולם לא דכו שפיר בנהרדעא לבד מההיא דאתא לקמיה דשמואלשנות חיים (חזן) דף כג ע"ב
כו ע"א שליא בביתדרשות הרז"ה עמ' תקצט
כז ע"א חכמים שחקו על דבריו של אחד מהםפלאות עדותיך ח"א עמ' שעח
כז ע"ב משום ביטול ברוב נגעודרשות הרז"ה עמ' תקצט
כט ע"א תוס' ד"ה תשבערבי נחל (תשסט) דברים עמ' רפא
ל ע"ב איזהו זמן שיש בו ירחים ואין בו שנה, הוי אומר זה ירחי לידהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' מט
ל ע"ב אפי' כל העולם אומרים לו צדיק אתהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' ס, קמד, ר, דברים עמ' שז
ל ע"ב בשעה שהתינוק דר במעי אמוקדושת לוי (תשנח) עמ' צה
ל ע"ב הולד במעי אמודרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קנג-קנה
ל ע"ב ואפילו כל העולם כולו יאמרו לך שצדיק אתה הוי בעיניך כרשעדרשות אל עמי ח"ג דרוש יז
ל ע"ב ומלמדים אותו כל התורה כולה וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחודרשות אל עמי ח"ב דרוש ח
ל ע"ב ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט וכו' ומלמדין אותו כל התורה כולהדברים טובים (אלישיב) עמ' 27, 523
ל ע"ב כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רעז
ל ע"ב נשמה שנתתדרשות הרז"ה עמ' תקצד
ל ע"ב שמשביעין אותו אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה הוי בעיניך כרשעערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רפט, ויקרא עמ' קיא
ל תהי צדיק ואל תהי רשעדברים אחדים (תקמח) דף מב ע"ב
ל. תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' לא
ל: ולד במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהלמטה יששכר עמ' קמד, שנ
ל: כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהשנות חיים (חזן) דף קלז ע"ב
ל: כשהולד יוצא ממעי אמו משביעין אותושנות חיים (חזן) דף קלא ע"א
ל: כשהולד יוצא משביעים אותו הוי צדיק ואל תהי רשעשנות חיים (חזן) דף יט ע"ב
ל: משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלמטה יששכר עמ' קיד
ל: קודם שיצא התינוק לאויר העולם רואה מסוף העולם עד סופובית פרץ עמ' קמט
לא מפני מה יולדת מביאה קרבן א"ל שבשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק עוד לבעלה פרח לבנון אות רפג
לא ע"א אביו מזריעדרשות הרז"ה עמ' תתכד
לא ע"א אין בעל הנס מכיר בניסוקדושת לוי (תשנח) עמ' קפח, תקפ
לא ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכר, איש מזריע תחלה יולדת נקבהמאור מרדכי בראשית עמ' שע
לא ע"א באודם ולובן שלהם יש בהם חיות מאביהםקדושת לוי (תשנח) עמ' לד
לא ע"א בראשונה היו אומריםדרשות הרז"ה עמ' תקצט
לא ע"א סופר רביעותיהןדרשות הרז"ה עמ' תרמג
לא ע"ב אין אשה מתעברתדרשות הרז"ה עמ' עט
לא ע"ב בא זכר לעולם בא ככרו בידו, נקבה נקייה באהפלאות עדותיך ח"א עמ' מח
לא ע"ב בלידת זכר הכל שמחים, בלידת בת הכל עצביםפלאות עדותיך ח"א עמ' תמו
לא ע"ב מ"מ אמרה תורה יולדת מביאה קרבן, קופצת ונשבעתברכת חיים (מרנלנדר) דף כו ע"א
לא ע"ב רש"י - עד דאמרה מזוני, שיודעת להתפללפלאות עדותיך ח"א עמ' מח
לא. אין בעל הנס מכיר בנסוערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קלו, דברים עמ' קג
לא. אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסולמטה יששכר עמ' תד
לא. אשה מזרעת תחלה יולדת זכרשנות חיים (חזן) דף קכא ע"ב
לא. בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ ברגלו וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' מ
לא. המוח שבאדם בא מן אביו ובשרו מן אמונר לצדיק במדבר עמ' קנג
לא. שלושה שותפים באדםארוכת בת עמי ח"ז עמ' 322
לא. שלשה שותפים יש באדם, הקב"ה אביו ואמוחלק שמעון עמ' כט
לא: בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה לפיכך אמרה תורה תביא קרבןלמטה יששכר עמ' שח
לא: כיון שבא זכר בעולם בא שלום בעולםחלק שמעון עמ' ס
לא: למה מילה בשמיני כדי שלא יהיו כל העולם שמחים וכו'זרע שמשון (תקלח) לך לך
לא: מ"מ מילה לח'שנות חיים (חזן) דף קכא ע"א
לד ע"א גזרו חכמים שיטמאודרשות הרז"ה עמ' תקצד
לד ע"א ולא שב"ז שלהםדרשות הרז"ה עמ' תתכב
לה: חד אמר ביומי תליא מילתא וחד אמר בטבילהאהל יעקב (שפירא) דף כב ע"א, עג ע"ג-ע"ד
לט. חרדה מסלקת את הדמיםלמטה יששכר עמ' רפו
מ ע"א הרי שלשה מיעוטיןדרשות הרז"ה עמ' תקס
מב ע"א מדאחמיר רחמנא אבעלי קריין בסיני רואה הויאמאור מרדכי שמות עמ' קפה
מב. בעי מיניה ר' שמואל בר ביסנא מאביי האשה שפלטה שכבת זרעאהל יעקב (שפירא) דף מ ע"א
מד ע"א תוס' ד"ה איהומאור מרדכי בראשית עמ' שעו
מה. ואף רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידיםפרדס דבש פרק קט
מה. מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע אמרה לו ר' נבעלתי בתוך שלש שניםפרדס דבש פרק קכא, קכח
מה: בת אחת עשרה שנה וכו' בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימיןדברים טובים (אלישיב) עמ' 542
מה: ויבן ה' את הצלע מלמד שנתן בה הקב"ה בינה יתרה מהאישיד יוסף (צרפתי, שעו) דף לד ע"ג
מה: מלמד שנתן הקב"ה בינה יתרה באשה יותר מן האיששנות חיים (חזן) דף כב ע"א
מו ע"א קטנה שהשיאה אמהדרשות הרז"ה עמ' תתפט
מט: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרופרדס דבש פרק כה
מי יתן טהור מטמא זו שכבת זרע שהוא טמא ואדם הנוצר ממנו טהורזרע שמשון (תקלח) תזריע
נ ע"ב חכמים שחקו על דבריו של אחד מהםפלאות עדותיך ח"א עמ' שעח
נא: תוס' ד"ה ולכתובנחלת עזריאל (גרין) עמ' קיד
נב ע"ב אמר"י אמר שמואל ב' שערותאות היא לעולם ח"ב דף פז ע"ד
נב: כשאתה מגיע אצל רבי עקיבא אמור לו עד מתי הבת ממאנת.פרדס דבש פרק קכח
נח: ראה תלמידיו מסתכלין זה בזהפרדס דבש פרק קכא, קכח
סא לטמרן מר, ורש"י ותוס'דברים אחדים (תקמח) דף קיב ע"ד
סא ע"א חששו של משה, שמא תעמוד לעוג זכות הצלת לוטפלאות עדותיך ח"א עמ' יג
סא ע"א למיחש מיהו מבעידרשות הרז"ה עמ' תרז
סא ע"א שמא תעמוד לו זכות של אברהםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תריג
סא ע"ב א"ר ינאי וכו' אבל לקוברו אסור וכו' א"ר יוחנן אפילו לקוברומאור מרדכי שמות עמ' שלט-שמ
סא ע"ב בגד שאבד בה כלאיםדרשות הרז"ה עמ' תקנו
סא ע"ב תוס' ד"ה זאתדרשות הרז"ה עמ' תקנו
סא. א"ר יוחנן משום רשב"י מתשובתו של אותו צדיק אתה למד מה היה בלבואהל יעקב (שפירא) דף סד ע"א
סא. ויאמר ה' אל תירא מכדי סיחון ועוג אחים בני שמחזאי היואהל יעקב (שפירא) דף סד ע"א
סא. מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'שנות חיים (חזן) דף לו ע"א
סב. שבע סמנים המעבירים על הכתםבית פרץ עמ' תכג
סג ע"ב ראשה ואבריה כבדים עליהערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קנג
סו. ראתה יום אחד תשב ששה והוא, שנים תשב ששה והן וכו'חלק שמעון עמ' פו
סח ע"ב וזב וזבהדרשות הרז"ה עמ' תריז
סח: רבי יוסי ור"ש אומרים נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע וכו'פרדס דבש פרק קכח
ע ע"ב ישא ה' פניו אליך, תוס'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' שמט
ע: כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו כאן קודם גז"ד כאן לאחר גז"דנשמת חיים (אבולעפיא) דף לה
עב ע"א שומרת יום שטבלה וראתה אח"כ מטמאה למפרע אותן הטהרותערבי נחל (תשסט) דברים עמ' יג
עג ע"א השונה הלכות בכל יוםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תקפב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום ורש"ידרשות אבן ישראל עמ' ע
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום ותוס' ד"ה תנאדרשות אבן ישראל עמ' סה
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' שיג
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםדרשות אבן ישראל עמ' עה
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב וכו'דרשות אל עמי ח"ג דרוש טז
עג. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבאערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' רלט, רמז, במדבר עמ' קיא, קסא, דברים עמ' רמ
?פ' המפלת מהרש"אראש דוד (תקלו) דף כו/פו ע"א/ע"ד
מסכת כלים
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א אבות הטומאה השרץ וכו'טוב טעם במדבר עמ' קיב
פ"א מ"א אבות הטומאה השרץ וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' יח
פ"א מ"א שרץ הוא אב הטומאהגור אריה ויקרא פי"א הערה 208
פ"א מ"א שרץ מטמא במגע ולא במשאגור אריה ויקרא פי"א אות טז, במדבר פי"ט הערה 146
פ"א מ"א שכבת זרע הוא טמאדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2014
פ"א מ"א טמא מת הוא אב הטומאהגור אריה במדבר פ"ה אות ג
פ"א מ"א מצורע הוא אב הטומאהגור אריה במדבר פ"ה אות ג
פ"א מ"א הנוגע במי חטאתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קב
פ"א מ"א מי חטאת שאין בהם כדי הזיה מטמאין אדם וכליםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קז
פ"א מ"א אב טומאה הנוגע באדם וכלים הרי אלו טמאיםגור אריה ויקרא פי"א הערה 124
פ"א מ"ב למעלה מהם וכו'חיי שלמה עמ' רנב
פ"א מ"ב למעלה מהם נבילה ומי חטאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנד
פ"א מ"ב מדריגות הטומאה זה למעלה מזהמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - פרה עמ' שיא
פ"א מ"ב למעלה מהן מי חטאת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' שכו
פ"א מ"ב ומי חטאת שיש בהן כדי הזיהגור אריה במדבר פי"ט אות כד
פ"א מ"ב לטמא בגדים במגעהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק מז
פ"א מ"ב וחשוכי בגדים במגע - רע"ב ותוי"טעיוני רש"י במדבר עמ' שכז
פ"א מ"ב תוי"טהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק כא
פ"א מ"ג רוק של זב מטמאבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1273
פ"א מ"ג למעלה מהם מרכב וכו' אבן מסמא וכו'תורת לוי יצחק עמ' שמט
פ"א מ"ג זב מטמא אבן מסמאגבורות אליהו סי' עח אות א
פ"א מ"ג ר"שמנחת מרדכי עמ' רצז
פ"א מ"ג ר"ש מהתוספתא - יש במשכב חמור מבזב עצמופרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פד עמ' קלד {ראיה שטומאת המשכב היא טומאה מחודשת ולא שמקבל מהזב}
פ"א מ"גשלטי הגבורים (תשע) עמ' לח
פ"א מ"ד חמור מכולם המת שהוא מטמא באהללקוטי שיחות ח"ח עמ' 326
פ"א מ"ד חמור מכולן המת שהוא מטמא באוהלעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 192
פ"א מ"ד אין אוהל בטומאת בהמהבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 532
פ"א מ"ד זב אינו מטמא באוהלגור אריה ויקרא פט"ו הערה 42
פ"א מ"ה שעור בשר כראוי כדי להעלות ארוכה רבי יהודה אומר וכו'זכור לדוד עמ' כד
פ"א מ"ה תוי"ט ד"ה חייב קרבןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שסז
פ"א מ"ו עשר קדושותברכת יוסף עמ' ל
פ"א מ"ו עשר קדושותדרך ה' (באום) ח"ב פ"ח אות מז, ח"ד פ"ז אות טז
פ"א מ"ו עשר קדושותחיים לגופא (תשסה) עמ' מב
פ"א מ"ו עשר קדושותנפש הרב עמ' עז
פ"א מ"ו עשר קדושותעמק תפלה (תשסו) עמ' פו
פ"א מ"ו עשר קדושותשלטי הגבורים (תשע) עמ' לז {הרי יש אחד עשר}
פ"א מ"ו עשר קדושות הם ארץ ישראל מקודשת מכלישראל קדושים עמ' 15, 41, 119, צדקת הצדיק סי' רנג, דובר צדק עמ' 55,6, 73, קדושת השבת סי' ז (עמ' 40), עמלה של תורה (סוף פרי צדיק ח"ג) עמ' 220
פ"א מ"ו עשר קדושות הם ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותנזר הקדש ח"ב עמ' קפו
פ"א מ"ו עשר קדושות הם ארץ ישראל מקודשת מכלפרי צדיק ראש השנה אות כג
פ"א מ"ו עשר קדושות הם זו למעלה מזוחכמת התורה מקץ עמ' רפה
פ"א מ"ו עשר קדושות הןגור אריה בראשית פי"ח הערה 184, ויקרא פט"ז הערה 76
פ"א מ"ו עשר קדושות הןדרך ה' השלם עמ' שכב - דרך לחיים ומראה דרך
פ"א מ"ו עשר קדושות הןדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש נו עמ' קכו, דרוש נז עמ' קלו, דרוש נח עמ' קמ
פ"א מ"ו עשר קדושות הןנצח ישראל (הרטמן) עמ' פ הערה 57
פ"א מ"ו עשר קדושות הןציץ השדה חנוכה עמ' סג
פ"א מ"ו עשר קדושות הןתורת מנחם חלק לא עמ' 176
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקדשת מכל הארצותדרכי ציון עמ' צח
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל ב, חקת ו
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'מגלה עמוקות (תשסח) אופן כז, סג, עח
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'ראשית חכמה (תשמד) - תשובה פרק ו אות נד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עא, עג
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ט, יט, ואתחנן אות ח
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' פא, צג
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'הל' בית הבחירה (שניאורסון) עמ' כו, קב (במהד' תשסב גם עמ' קיד, רב)
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קסא
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 144
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו' א"י מקודשת מכל הארצותתורת מנחם ח"י עמ' 55, חי"ג עמ' 78, חי"ד עמ' 281, חי"ז עמ' 199, ח"כ עמ' 44, 136
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שצט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם דברים עמ' ריח, שיז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 44, חכ"א עמ' 253, חכ"ג עמ' 226, חכ"ו עמ' 15, חכ"ח עמ' 189
פ"א מ"ו עשר קדושות הןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לד
פ"א מ"ו עשר קדושות הןבני יששכר ח"א דף ד ע"ד
פ"א מ"ו עשר קדושותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שעז
פ"א מ"ו עשר קדושותשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רכו
פ"א מ"ו עשר קדושות בארץ ישראלשיחות לספר ויקרא עמ' קעח, רל
פ"א מ"ו עשר קדושות הןדרכי איש דף א ע"ב
פ"א מ"ו עשר קדושות הןפרפרת התורה עמ' תקפב
פ"א מ"ו עשר קדושות הןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רעה
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצות וכו' קדש הקדשים מקודשת מכולןמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רפז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל קדושה מכל הארצותעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 241, 236
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 594, 709
פ"א מ"ו עשר קדושות הן כו'גבורת יצחק סוכות עמ' נב
פ"א מ"ו עשר קדושות יש בעולםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1568
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצות וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' שיט, שמא
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצות וכו' הר הבית וכו' ההיכל וכו' קודש הקדשים מקודש מהם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קמט, שמות עמ' שכד, במדבר עמ' קצד, דברים עמ' תשסג
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' קעד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שלא הערה 31
פ"א מ"ו י' קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קלד, רכ, שכו
פ"א מ"ו עשר קדושות נתקדשה ארץ ישראלקב הישר (תשנט) ח"ב פרק פט עמ' תסד
פ"א מ"ו עשר קדושותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סב
פ"א מ"ו עשר קדושותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו
פ"א מ"ו עשר קדושותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
פ"א מ"ו עשר קדושותצמח מנחם דף עא ע"ב
פ"א מ"ו עשר קדושות הם וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' עד, רצח, שד
פ"א מ"ו עשר קדושותדרך ה' השלם עמ' רסד - מראה דרך
פ"א מ"ו עשר קדושות שמן ראש סוכות ח"ב עמ' לה
פ"א מ"ו עשר קדושות הוי בארץ ישראלאהבת חיים (דייטש) עמ' לד, קלז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעא
פ"א מ"ו עשר קדושות הן תורת מנחם חל"ו עמ' 136
פ"א מ"ו עשר קדושות הן תורת מנחם חמ"ח עמ' 213, 327, חלק נ עמ' 34
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצות וכו' קדה"ק מקודש מהם וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 211
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' צט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות שיחות ר' ראובן עמ' קכט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראלשערי שיש יהושע ח"א עמ' צה
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וארץ ישראל מקודשת מכל הארצותפרי נפש חיה ח"ב עמ' קלט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלג, רב
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו' רנת יצחק יהושע עמ' סא
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו' תורת מנחם חנ"ט עמ' 424, חלק ס עמ' 99, 399
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קעג
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קפח ע"ד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 252
פ"א מ"ו עשר קדושות הןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תצה ד"ה אמנם יובן
פ"א מ"ו עשר קדושות הןציץ השדה ח"ד עמ' רנ
פ"א מ"ו עשר קדושות הןשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' ב
פ"א מ"ו עשר קדושות הןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קל
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל וכו' עירות המקפות חומה מקדשות ממנה וכו' קדש הקדשים מקודש מהם וכו'שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קסא, קסח, תיט, תצט
פ"א מ"ו עשר קדושות שבא"יערבי נחל (תשסד) עמ' ב, ו, תקפג, תשצח
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'לקוטי שיחות חל"א עמ' 149
פ"א מ"ו עשר קדושותלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף יא ע"ג
פ"א מ"ו עשר קדושות הןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 19
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותפרי נפש חיה ח"ב עמ' קנא
פ"א מ"ו עשר קדושות ארץ ישראל, וקדושת ירושלם והר הבית, והחיל ועזרה והיכל וקודשי קדשיםקרן לדוד שמות עמ' קצה
פ"א מ"ו עשר קדושות שזכרה המשנהפרי חיים (קנולר) מאמרים סי' ג, יד
פ"א מ"ו עשר קדושותפרי חיים (קנולר) אבות פרק ב
פ"א מ"ו עשר קדושותשיחות לספר שמות עמ' תנג {סייגים בהן}
פ"א מ"ו עשר קדושותעצי חיים על התורה עמ' רכג {ביהמ"ק נתקדש בהן}
פ"א מ"ו י' קדושות ישנן בעולםקריאה בקריה ח"א עמ' עו
פ"א מ"ו י' קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצותדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ריא, מועדים (תשנט) עמ' טו, רכ
פ"א מ"ו י' קדושות יש בא"ימי מרום חי"ג עמ' מו
פ"א מ"ו עשר קדושותדרישת ציון (תשסב) עמ' 49 {תחילת הגאולה - כנגד הקדושה הראשונה של א"י}
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וקדשי קדשים מקודש מכולןנחלת שמעון (אשכנזי) תצוה
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכלידו בכל סי' אלף קח
פ"א מ"ו עשר קדושות הןבית ישי - דרשות עמ' תנה, תנט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן בקדושת ארץ ישראל ובית המקדש, זו למעלה זודברי יואל מועדים ח"ט עמ' קצח
פ"א מ"ו עשר קדושות הרמוזות במשנהבת עין (תשסז) עמ' שפא
פ"א מ"ו קדושת המקומותדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות קצב, מע' ד אות שצט
פ"א מ"ו ארץ ישראל נתקדש בעשר קדושותשם יחזקאל עמ' שיא
פ"א מ"ו ארץ ישראל נתקדש בעשר קדושותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קעד
פ"א מ"ו ארץ ישראל יש בו עשר קדושותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רא
פ"א מ"ו א"י מקודשת מכל הארצותקומץ המנחה (צונץ) דרוש מו אות ב
פ"א מ"ו א"י מקודשת מכל הארצותאור הרעיון עמ' רעא
פ"א מ"ו א"י מקודשת מכל הארצותמשנת חיים בראשית עמ' תקנה {נתקדשה ע"י השבטים}
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקדשת מכל הארצות מאור עינים (תשעה) עמ' תרמד
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקדשת מכל הארצותעת לעשות חלק א כלל י שאלה ק
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודש בעשר קדושותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' רכח
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות תורת אליהו עמ' קעא
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות תורת מנחם חמ"ח עמ' 326
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קלז
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותציץ השדה - שדי יער עמ' קעה, קעט
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קב
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לד, רח, תכג, תקכו, תרנ
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קסח
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רפט, שכד
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שפו
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקדשת מכל הארצות וכו' שמביאין ממנה העמר והבכורים ושתי הלחםבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 159, באר ו הערה 393
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודש וכו' ירושלים וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רלט
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודש יותר משאר ארצותויגד יעקב עמ' תשנב
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל ארצותמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' צב
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותנועם אלימלך (תשסא) עמ' שנט
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף פח ע"ג
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' עד
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ועיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, ולפנים מן החומה מקודש מהםמבשר טוב - חנוכה עמ' יג
פ"א מ"ו א"י מקודשתויחי יעקב דף עג ע"ג
פ"א מ"ו א"י מקודשת מכל הארצותחמודי צבי ויקרא עמ' קא
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 596, 1239
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות מה היא קדושתה שמביאין ממנה העומרמאור עינים (תשעט) עמ' תרכה
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות מה היא קדושתה שמביאין ממנה העומרמאור עינים (תשנח) עמ' שפב
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת שמביאין ממנה העומר והביכוריםציץ השדה ח"ג - קנין תורה עמ' סו
פ"א מ"ו הארץ יותר מעולה מחו"לגור אריה בראשית פל"ב אות א
פ"א מ"ו קדושת ארץ ישראל שאין מביאין עומרחכמת התורה בשלח עמ' שלה
פ"א מ"ו קדושת א"י וירושליםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפו
פ"א מ"ו שמביאין ממנה העומרלקוטי שיחות ח"ז עמ' 279
פ"א מ"ו סדרי טהרות - על קדושת עבר הירדן לדעת רש"ילקוטי שיחות חי"ג עמ' 125
פ"א מ"ז עיירות המוק"ח מקודשות מהן שמשלחין משם את המצורעין, וברע"ב ובהגרעק"ארנת יצחק - פרק חלק עמ' שא
פ"א מ"ז עיירות המוקפותהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק מ
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומהציץ השדה פורים - אורה ושמחה עמ' עז
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ט
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחין מתוכן את המצורעיםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' קעא
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחין מתוכם את המצורעיםפרי צדיק שלח אות ב
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה ציץ השדה - שדי יער עמ' קצו {שיטת המבי"ט}
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות וכו' שמשלחין מתוכן את המצורעיןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תסה
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' רצו
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' כט
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלג
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומהאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' קיב
פ"א מ"ז עיירות המוקפות וכו' שמשלחין מתוכן מצורעיםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שכג
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה, ובר"ב רנת יצחק מלכים עמ' קסב, רפג, ישעיה עמ' קפט, רנו
פ"א מ"ז משלחין מצורעים מעיירות המוקפות חומהמי מרום ח"י עמ' ס
פ"א מ"ז שילוח מצורע מעיר מוקפת חומהשמחת מרדכי (רוזנמן) יוה"כ - מאמר קטורת
פ"א מ"ז משלחים מצורעים מערים מוקפות חומהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רפז
פ"א מ"ז שילוח מצורע במוקפות חומהפני מלך ויקרא עמ' עד, צ
פ"א מ"ז ר"שפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עה
פ"א מ"ז רע"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' לז
פ"א מ"ז הגהות רעק"אהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק מ
פ"א מ"ח לפנים מן החומה וכו'לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 42
פ"א מ"ח לפנים מן החומה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
פ"א מ"ח לפנים מן החומה מקודש מהם וכו'אור אברהם ברכות עמ' רנז
פ"א מ"ח לפנים מן החומה מקודש מהםציץ השדה - שדי יער עמ' קצה
פ"א מ"ח לפנים מן החומה מקודש מהן וכו' הר הבית מקודש ממנו וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ט
פ"א מ"ח ירושלים קדושה יותר מן שאר הארץגור אריה בראשית פל"ב אות א
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 170 ,131
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראלשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 369 ,316
פ"א מ"ח ירושלים והמקדש קדושים יותר מא"י כתר תורה (תשסז) עמ' ר {במקום חניית ישראל במדבר והקמת המשכן, היה קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים ומקדש}
פ"א מ"ח ירושלים מקודש שאוכלים שם קדשים קלים וכו' הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וכו' נכנסים לשםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'נב, א'קצה
פ"א מ"ח בירושלים ובבהמ"ק יש מדרגותשיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 135
פ"א מ"ח הר הבית מקודש ממנוגור אריה ויקרא פ"ו הערה 139
פ"א מ"ח הר הבית מקודש ממנושיחות לספר ויקרא עמ' קעד
פ"א מ"ח הר הבית מקודש ממנו שאין זבין וזבות וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' יט {השמיט בעל קרי}
פ"א מ"ח החיל היה מקודשעיוני רש"י במדבר עמ' שיב
פ"א מ"ח החיל מקודשחקל יצחק (תשסג) עמ' סד
פ"א מ"ח החיל מקודש הימנהקרן פני משה ח"א עמ' קפה
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת נכנסין שםאור אברהם דברים עמ' ריח
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם נכנס שםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מז
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם נכנס שםמשנת חיים ויקרא עמ' רצז
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וכו' אור אברהם על ספר המצוות עמ' קלג
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שלא היו עו"ג וטמאי מתים נכנסין לשםמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רנ
פ"א מ"ח החיל מקודש שאין עובדי כוכבים נכנסין לשם שמן ראש סוכות ח"א עמ' קפ
פ"א מ"ח החיל מקודש שאין עכו"ם נכנסין לשם שמן ראש סוכות ח"ב עמ' ע
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין גוים וטמא מת נכנסים לשםבי חייא ח"א עמ' קכב
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' ו
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שלג
פ"א מ"ח עזרת נשים מקודשת ממנו וכו' עזרת ישראל מקודשת ממנהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכ
פ"א מ"ח עזרת ישראלהכתב והקבלה ויקרא פי"ב פסוק ד
פ"א מ"ח עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוכ"פ נכנס שםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עה
פ"א מ"ח העזרה מקודש ממנה, ובר"שקרן פני משה ח"א עמ' צד
פ"א מ"ח עזרת הכהנים מקודשת ממנהרנת יצחק שמואל עמ' כד, כה מלכים שכא
פ"א מ"ח עזרת הכהנים מקודשת ממנה שאין נכנסים וכו' אלא לסמיכה ולשחיטהזרע שמשון (תשסג) ויקרא אות ח
פ"א מ"ח עזרת הכהניםמנחת מרדכי עמ' שעד
פ"א מ"ח מחוסר כיפורים שנכנס למחנה שכינה חייב כרתגור אריה ויקרא פי"ד הערה 72
פ"א מ"ח מחוסר כיפורים אסור בכניסה למחנה שכינהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 112
פ"א מ"ח אין ישראל רשאי להיכנסגור אריה ויקרא פ"א הערה 411
פ"א מ"ח שאין ישראל נכנסים לשם כו' אלא לשחיטהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שנא
פ"א מ"ח שאין ישראל נכנסים לשם כו'משנת חיים ויקרא עמ' עז
פ"א מ"ח שאין ישראל נכנסים אלא לסמיכהחנן אלקים עמ' עג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלד
פ"א מ"ח פיה"משלטי הגבורים (תשע) עמ' לח
פ"א מ"חערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 244
פ"א מ"ט בין האולם ולמזבח, הר הבית מקודש ממנושפתי רננות דף ב ע"א, ט ע"ב
פ"א מ"ט בין האולם מקודש שאין שלא רחוץ ידים נכנס לשם יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' כח
פ"א מ"ט קדושת בין אולם ומזבח פחותה מההיכלבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 26
פ"א מ"ט אין ישראל נכנס בין האולם למזבחגבורת יצחק סוכות עמ' פו
פ"א מ"ט לא יכנס מן המזבח ולפניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפו
פ"א מ"ט ההיכל בדרגת קדושתו קודם לקדושת קודש הקודשיםגור אריה ויקרא פ"ו הערה 136
פ"א מ"ט ההיכל מקודש ממנודברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ח
פ"א מ"ט שלא רחוץ ידיםהכתב והקבלה שמות פ"ל פסוק כ
פ"א מ"ט הכהנים נכנסים לאוהל מועדגור אריה שמות פכ"ט אות לב
פ"א מ"ט קדה"ק מקודש מהם וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 141
פ"א מ"ט קדש הקדשים מקודש מהם וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ט
פ"א מ"ט קודש הקדשים מקודש מהםגור אריה ויקרא פט"ז הערה 76
פ"א מ"ט קודש הקדשים מקודש מהם מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריז
פ"א מ"ט קודש הקדשים מקודש מהם שיחות ר' ראובן עמ' קכט
פ"א מ"ט קודש הקדשים מקודש מהםהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנט
פ"א מ"ט קודש הקדשים מקום שאינו נכנס אלא כה"ג ביום הכפורים חנן אלקים עמ' עב, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלג
פ"א מ"ט קודש הקודשים מקודש מהםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 241
פ"א מ"ט קה"ק הקדושה העשיריתציץ השדה ח"ד עמ' קעו
פ"א מ"ט קודש הקדשיםתורת מנחם חל"ו עמ' 21
פ"א מ"ט שאין נכנס שם אלא כה"ג ביוהכ"פ בשעת העבודהלקוטי שיחות חל"ו עמ' 142
פ"א מ"ט כה"ג נכנס לפני ולפנים בקדושה וטהרהבת עין פ' ויצא (עמ' מז במהד' תשסז)
פ"א מ"ט ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרהאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 285
פ"א מ"ט ופורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, ורע"בדברי ברוך ח"ב סי' ו אות ד
פ"א מ"ט ור"ש ד"ה שלאבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג
פ"א מ"ט ר"ש בענין ביאה ריקנית בהיכלעיוני רש"י במדבר עמ' ערב
פ"א מ"ט רא"ש ור"ש - פי' דלאו משום קדושה נמנעו אלא משום שלא היו צריכיםתורת מנחם חלק לד עמ' 72
פ"א מ"טשלטי הגבורים (תשע) עמ' לט
פ"ב מ"א כלי עץ וכו' פשוטיהם טהורים וכו'לקוטי דיבורים עמ' 1158
פ"ב מ"א כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית, פשוטיהן טהורים, ומקבליהן טמאים וברע"בויברך דוד עמ' ח
פ"ב מ"א כלי עץ וכו' פשוטיהן טהורים ומקבליהן טמאים נשברו - טהרועל ישראל גאותו עמ' שמט
פ"ב מ"א כלי עץ וכו' פשוטיהם טהורים כו'לקוטי דיבורים (תשנ) ח"ה עמ' 1158
פ"ב מ"א כלי עץ וכו' נשברו טהרוזכר דוד על התורה עמ' קלא
פ"ב מ"א פשוטי כלים אין הם מקבלים טומאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 202
פ"ב מ"א פשוטיהן טהוריןעולת חודש ח"ג מאמר קפט
פ"ב מ"א נשברו טהרוטוב טעם ויקרא עמ' לא
פ"ב מ"א נשברו נטהרוכד הקמח (מישור) עמ' קכט, תמב
פ"ב מ"א כלי חרס וכו' מיתטמאין ומטמאין באויר וכו' ואינן מיטמאין מגביהן ושבירתן היא טהרתןעל ישראל גאותו עמ' רסד, רסה
פ"ב מ"א כלי חרס וכלי נתר וכו' ושבירתן היא טהרתןתהלה לדוד (והרמן) פרק ל פסוק יב הערה ח
פ"ב מ"א כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוהבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פ"ו מ"א כלי חרס וכו' ושבירתן היא טהרתןישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' טו, נא, ויקרא עמ' ה
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן זהו טהרתןלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' יג, קמג
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן זו היא טהרתןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רמה
פ"ב מ"א כלי חרס וכו' ושבירתן מטהרתןבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' נ
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן הוא טהרתןתורי זהב (תשעג) עמ' תיז
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן זו היא טהרתן בית יעקב (תשסא) עמ' ריח
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן מטהרתןשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' פו
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן היא טהרתןמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שס, שסג
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן היא טהרתןאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' ל
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן זו היא טהרתןאורחות דוד עמ' פז
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתו מטהרתופניני יחזקאל עמ' תקסג {אינו יוצא מידי דפיו לעולם}
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן מטהרתןלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' קלז
פ"ב מ"א שבירתן היא טהרתןכתר שם טוב (תשסד) סי' ב
פ"ב מ"א שבירתן היא טהרתןתורת מנחם חכ"ו עמ' 108
פ"ב מ"א שבירתן זו היא טהרתןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות סוכות כ
פ"ב מ"א פיה"משלטי הגבורים (תשע) עמ' שעא
פ"ב מ"א פירוש המשניות לרמב"ם - מטמאין מאחוריהם ואין מיטמאין מגבןבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פ"ב מ"ב ר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ז סקי"ב סקי"ד סקט"ו [הלכה]
פ"ב מ"ב ור"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ב, סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"במי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ב סק"ו סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"ג הטהורים שבכלי חרסמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלו
פ"ב מ"ג הטהורים שבכלי חרס טבלא שאין לה לזבוז וכו' והמטה והכסא והשולחן והמנורה של חרס הרי אלו טהוריםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רכד
פ"ב מ"ג טבלה שאין לה לבזבז וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק ב
פ"ב מ"ג והמנורה של חרס הרי אלו טהוריםשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קז
פ"ב מ"ג זה הכלל כל שאין לו תוך בכלי חרסבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פ"ב מ"ד משפך של בעלי בתיםדרכי חיים פרק ה' משנה י"ז (דף קנ"ד ע"ד)
פ"ב מ"ה ור"ש ורא"שמי רביעית סי' קנט סעיף ג סק"ב וסק"ג וסק"ד וסק"ו [הלכה]
פ"ב מ"ו כלי הנקראת טיטרוסיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות כד
פ"ב מ"ו רע"בתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
פ"ב מ"ז הטמאין שבכלי חרסבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פ"ב מ"ז קלמריםתשבי (תשסה) עמ' רלו שורש קלמס
פ"ב מ"ח ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ג סק"ז [הלכה]
פ"ג מ"א ואילך שיעור כלי וכו' ליטהר וכו' העשוי' וכו' בטל שם כלי מעלי' וכו'לקוטי שיחות חי"ד עמ' 32
פ"ג מ"אמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקי"א [הלכה]
פ"ג מ"ב הפך שיעורו בשמןמקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
פ"ג מ"ב תוי"ט - שיעור אגוז בין זית לגרוגרתגנא דפלפלי עמ' רצט
פ"ג מ"ד חבית שנתרועעה וטפלה בגלליםישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שכג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יג
פ"ג מ"ה הטופל כלי חרס הבריא ר"מ ורבי שמעון מטמאים וחכ"א הטופל את הבריא טהורשרגא המאיר מועדים עמ' קיד
פ"ג מ"ה הטופל כלי חרסלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 315
פ"ג מ"ה הטופל כלי חרסתורת מנחם חנ"ב עמ' 45
פ"ג מ"ה התופל כל חרס תורת מנחם חס"א עמ' 179
פ"ג מ"ה התופל כלי חרסתורת מנחם חמ"ה עמ' 322
פ"ג מ"ה הטופל וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 153
פ"ד מ"אמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ט וסקכ"א [הלכה]
פ"ד מ"ב גיסטרא שנתרועעהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רב; פנקס יג עמ' לג; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' צד
פ"ד מ"ב שאין שירין לשיריןפני מלך מועדים עמ' דש
פ"ד מ"ד כלי חרס שיש לו שפיותבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פ"ה מ"א שיעור תנור לקבל טומאה בקטן תחילתו כל שהואאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תי
פ"ה מ"ג כשנטמא כלי, נטמא עמו הכלי המחובר אליובאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 343
פ"ה מ"ג שני כלים מחוברים שנטמא האחר נטמא גם השני עמוגור אריה שמות פכ"ה הערה 151
פ"ה מ"ד מעשה שנפלה דליקה בתנורי כפר סגנה וכו' רבן גמליאלתורת לוי יצחק עמ' רצד
פ"ה מ"י חתכו חוליות לרחבןמנחת קנאות עמ' קנג
פ"ה מ"י תנור שחתכו חוליות וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' של
פ"ה מ"י חתכו חוליות ונתן חול ביניהםמנחת קנאות עמ' קנג
פ"ה מי"א בטומאת תנור, ברטנורא ומשנה אחרונהקרן פני משה ח"א עמ' קכג
פ"ו מ"א ג' פטפוטים בארץגור אריה ויקרא פי"א אות כח
פ"ו מ"ג ג' אבנים שעשאו ב' כירים נטמאה אחת מן החיצונה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' עח
פ"ו מ"ו עשאה בסכין או בשוגמין וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
פ"ח מ"ד קדרה וכו' היה בה משקה טופח וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסט
פ"ח מ"ד שאין כלי חרסהכתב והקבלה ויקרא פי"א פסוק לד
פ"ח מ"ה השרץ שנמצא בתנור וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' רפב - ר"ש זעפרני
פ"ח מ"ה ר"ש - הבלועים מצילים על הטהורים מלהטמאגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 12
פ"ח מ"ו בית שאור וכו' והקרץ בינתיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכז
פ"ח מ"ח נמצא השרץ מקום הנחת עציםפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
פ"ח מ"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלט
פ"ט מ"ב ר"ש - בחבית של עם הארץ איידי וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"ט מ"ב רע"ב - עשו דין שוה לכל וכו' (ותוי"ט)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"ט מ"ו כוש שבלע את צינוראמנחת מרדכי עמ' ריט
פ"ט מ"ו מלמד שבלע את הדרבןבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 250
פ"ט מ"ו תוי"ט - של חבר... אף בשל חבר וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"ט מ"ז צמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"ט מ"ח תוי"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
פ"י מ"א אלו כלים מצילין בצמ"פעיוני רש"י במדבר עמ' שיט
פ"י מ"א אלו כלים מצילין... כלי גללים כו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"י מ"א כלי אבנים, כלי גללים, כלי אדמהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רב; פנקס יג עמ' לג; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' צד
פ"י מ"א עור דגים מצילין באהל המתעטרת ישועה (תשסד) אות ג לעיו"כ
פ"י מ"א ר"ש ד"ה על הכל - ובכלי של עם הארץ (ותוי"ט)לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"י מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' שמה
פ"י מ"ב אין מקיפין לא בבעץ וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"י מ"ד גמיפירוש המכבי שמות עמ' עז
פ"י מ"ד קשורה במשיחההכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק טו
פ"י מ"ה ואלו מצילין בצמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכא
פ"י מ"ו חבית שנקבה וסתמוה שמריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט
פ"י מ"ו עשאן וכו' בשוגמין פיהמ"ש לר"מ רע"גדבר טוב עמ' תפד
פי"א מ"א כלי מתכות פשוטיהן ומקבליהן טמאיןבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"א
פי"א מ"א פשוטי כלי מתכות מקבלין טומאה מדאורייתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיא
פי"א מ"ב כלי העשוי לשמש את הקרקע אינו מקבל טומאהגור אריה ויקרא פי"א הערה 186
פי"א מ"ג ומאגני הכליםדבר טוב עמ' תצב
פי"א מ"ד ברזל טמא שבללו וכו' אם רובתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעו
פי"א מ"ד פי' הרא"ש דפשוטי כלי עץ החופים במתכות טקאים וכרלקוטי שיחות חט"ז עמ' 311
פי"א מ"ז הפרח והבסיס טמאיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפו
פי"א מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' קמג
פי"א מ"ח הכידון הניקון והשריון טמאיןדבר טוב עמ' תצב
פי"א מ"חשלטי הגבורים (תשע) עמ' קעט
פי"ב מ"א או שקשר חלזון בראשו טמאהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' כז, רפג
פי"ב מ"א שלשלת של סיטונותדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סט
פי"ב מ"ב אונקליות של מנורת עץ טהורשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קז
פי"ב מ"ב כל המחובר לטמא טמא והמחובר לטהור טהורדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצא
פי"ב מ"ב כל המחובר לטמא טמא, כל המחובר לטהור, טהורדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1911
פי"ב מ"ב מחובר לטהור טהורבית יעקב (תשסא) עמ' קעב
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהורמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קסח, שיט, שסט, שעא, תו, תקעג
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהורמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קצט, רכא, שכג, שמא, שסו, שסח, שע, תכח, תעב, תקסב, תרסג
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהוראורחות דוד עמ' קד
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהורמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נ, נה
פי"ב מ"ב המחובר לטהורבעקבי יעקב עמ' עז
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהורישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' סז, עד, פו, שמות עמ' מג, ויקרא עמ' ה, דברים עמ' עה
פי"ב מ"ב המחובר לטהור טהורשארית מנחם ח"א עמ' קלז
פי"ב מ"ב המחובר לטהור טהורדברי יואל מועדים ח"ד דף תפה ע"ב
פי"ב מ"ב המחובר לטהור טהורתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קנט
פי"ב מ"ב כל המחובר וכו'פרי חיים (קנולר) פרשת תזריע, במדבר
פי"ב מ"במים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיב
פי"ב מ"בפרפרת משה ח"א עמ' שעז
פי"ב מ"ג רע"ב - טנא מחזיק חצי סאההמאור הגדול (גר"א) עמ' שעט
פי"ב מ"ח כלי עץ טמאים חוץ משל אשכרוע, ור"שברית שלום (תשסח) עמ' צה
פי"ב מ"ח כלי עץ טמאים חוץ משל אשכרוע, ור"שברית שלום (תעח) דף טו ע"ג
פי"ב מ"ח וכל גולמי כלי עץפרי חיים (קנולר) פרשת קדושים
פי"ב מ"ח העץ קודם שנעשה כלי נקרא "גולם"כד הקמח (מישור) עמ' שסט
פי"ג מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' קעז
פי"ג מ"ב מכחול שנטל הכף טמא וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ט פסוק יב
פי"ג מ"ד המעצד והאזמלהכתב והקבלה שמות פל"ד פסוק א
פי"ג מ"ד המעצד והאיזמליפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שלה
פי"ג מ"ה מחט שניטל חרירהפרי חיים (קנולר) פרשת משפטים
פי"ד מ"ב מקל שעשה בראשו מסמר וכו' מניקת וכו' כ"ש וכו' וב"ה וכו'תורת לוי יצחק עמ' רצה
פי"ד מ"ב חזניא - נקרא ראש המקל כמין תפוח של ברזלישמח חיים (תשסה) מע' ח אות לד
פי"ד מ"ז הזה עליהן נשברו בו ביום התיכן וחזר והזה עליהן שנית בו ביוםשם דרך במדבר עמ' קב
פט"ו מ"א השידה והתיבה וכו' דברי ר"מ רי"א וכו'תורת לוי יצחק עמ' רצח
פט"ו מ"א פיהמ"ש - שהן יכנסו לתוך ים המלחאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תסב
פט"ו מ"ד ותלוי מקל הבלשיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
פט"ו מ"הערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 152
פט"ו מ"ו טומאת ידייםמאמרי הראיה עמ' 385, 373
פט"ו מ"ו ספר העזרה אינו מטמא את הידיםמאמרי הראיה עמ' 374
פט"ו מ"ו ספר העזרהמכמני עוזיאל עמ' יט, נ-נא
פט"ו מ"ו ספר עזרה מטמא את הידיםבשמן רענן ב ג
פט"ו מ"ו מצודת החולדה טמאה ושל העכברין טהורהתורת לוי יצחק עמ' שח
פט"ז מ"א כלי עץ מאימתי וכו' המטה והעריסה וכו' רמ"א וכו'תורת לוי יצחק עמ' שי
פט"ז מ"א משיסרגהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כ
פט"ז מ"ד התורמלהכתב והקבלה בראשית פכ"ד פסוק כב
פט"ז מ"ה סגניות של עלים טהורות ואינן מקבלות טומאהבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ג
פט"ז מ"ז ובית המזוזה, ורמב"םס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רנב
פט"ז מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' נג
פי"ז מ"א למה לא נמנה שיעור מקוה בפרק זהלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 348
פי"ז מ"ד שלשה אחוזין זה בזהזבחי צדק (דיסקין) עמ' רסד
פי"ז מ"ה ולמה הוזכרו רמוני באדן וכו' דברי ר"מ, ריב"נ אומר וכו' רע"א וכו' אר"י וכו' וחצרי גבע וכו'תורת לוי יצחק עמ' שיג
פי"ז מ"ח זית שאמרו - בינוניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשד
פי"ז מ"ט אמה של משהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תקכא הערה 82
פי"ז מ"טשלטי הגבורים (תשע) עמ' שו
פי"ז מ"י ר' מאיר אומר כל האמות היו בינוניות וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קפג
פי"ז מ"י כל האמות היו בינוניותתורה אור (באנדי) עמ' רפו
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחיםברית שלום (תעח) דף קל ע"ג
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחיםברית שלום (תשסח) עמ' תתלז
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחיםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רד
פי"ז מ"י אמת הבנין בת ששה טפחיםנר ישראל חלק ג דף קכד
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשהדברי שמואל (תשנח) עמ' צז, קיג
פי"ז מ"י חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב וביסודאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' שמח
פי"ז מי"א ויש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדםמכשירי מצוה עמ' קכו
פי"ז מי"א וכמזון שתי סעודות לערוב מזונו לחול אבל לא לשבתתודת אהרן - אומר לציון עמ' רז
פי"ז מי"ב אגרופו של בן אבטיחטוב טעם שמות עמ' קסח
פי"ז מי"ב זה אגרופו של בן אבטיח וכו'טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק יח
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים וברע"באור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' פד
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח אל היבשהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' ו
פי"ז מי"ג כל שבים טהורמשפט כהן, רעד
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שבורחרסיסי לילה סי' נ (עמ' 109), דובר צדק עמ' 14, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 73 (סי' עט)
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשהבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רכב, שמות עמ' שעה, ויקרא עמ' קנז
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשהשבט מישראל (פרידמן) עמ' רצז
פ"יז מ"יג כל שבים טהור תורת אליהו עמ' ב
פ"יז מ"יג כל שבים טהור וכו' מגילת סמנים עמ' פח
פ"יז מ"יג כל שבים טהור חוץ מכלב הים שמן ראש סוכות ח"א עמ' שצד
פ"יז מ"יג כל שבים טהור חוץ מכלב המים שמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תמד
פ"יז מ"יג כל שבים טהור חוץ מכלב המיםשירת דוד (תשסז) עמ' צו, שה
פ"יז מ"יג כל שבים טהוראש דת (אסאד) עמ' רמ
פ"יז מ"יג כל שבים טהורגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שעג
פי"ז מי"ג כל שבים טהור וכו' גבורות אליהו סי' לח
פי"ז מי"ג כל שבים טהור הואעולה ליפה סי' סב
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב הים, ורע"בדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קפט
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים וכו' ובר"ש שם ד"ה תניא וכו' מביא ת"כ פ' שמיני וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקכה
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שבורח ליבשהלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' קלד, שה
פי"ז מי"ג כל שבים טהורברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שטו
פי"ז מי"ג כל שבים טהורדולה ומשקה - התורה וקניניה עמ' שצד, ח"ב עמ' ק
פי"ז מי"ג כל שבים טהורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' לו, ח"ב עמ' תרמח, תשנא
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שבורח ליבשהלב אליהו (תשלב) עמ' לט
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים וכו' ובר"ש שם ד"ה תניא וכו' מביא ת"כ פ' שמיני וכו' ברית שלום (תעח) דף פב ע"א
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשהשמלת אליעזר ח"א עמ' רצו
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלבפרדס מרדכי עמ' רא
פי"ז מי"ג כל שבים טהורימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קד, תיג
פי"ז מי"ג כל מה שבים טהוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסב, שכה
פי"ז מי"ג כל מה בים טהור בנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות מג
פי"ז מי"ג כל שבים טהורלקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המיםקרבן מנחה (תשעד) עמ' קיז
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסב
פי"ז מי"ג כל שבים טהוראמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לד
פי"ז מי"ג בריות המים אינם מקבלים טומאהאגרא דכלה ח"א עמ' קב
פי"ז מי"ג כלב הים טמא מפני שבורח ליבשהשערי הישיבה ח"ב עמ' קיג
פי"ז מי"ג חוץ מכלב שביםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' צה
פי"ז מי"ג חוץ מכלב הים וברע"בגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ו
פי"ז מי"ג חוץ מכלב המים מפני שהוא בורח ליבשהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' קצח
פי"ז מי"ג כלב הים וכו'שומע תפלה ח"א עמ' י
פי"ז מי"ג העושה כלים מן הגדל שבים וחבר להם מן הגדל בארץ וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תע
פי"ז מי"ג פי' הרמב"םדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' פד
פי"ז מי"ג רמב"ם ד"ה כבר קדם לנו וכו'ברית שלום (תעח) דף פב ע"ג
פי"ז מי"ג רמב"ם ד"ה כבר קדם לנו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקכז
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא בראשון טמאהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' תיג
פי"ז מי"ד מה שנברא ביום הראשון טומאה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' כג, ח"ג עמ' שצח
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כב
פי"ז מי"ד יש במה שנברא ביום א' טומאה וכו'ילקוט אוהב ישראל עמ' פא
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא ביום א' טומאה וכו' ובר"שברית שלום (תעח) דף פא ע"ג
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא ביום א' טומאה וכו' ור"שברית שלום (תשסח) עמ' תקכא
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה וכו' ביום הששי וכו'תורת לוי יצחק עמ' רנב
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא וכו'פני מלך מועדים עמ' מג
פי"ז מי"ד ביום השני לא נברא דבר המקבל טומאהאגרא דכלה ח"א עמ' עה
פי"ז מי"ד בשלישי יש בו טומאהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לד
פי"ז מי"ד ברביעי ובחמישי אין בהם טומאה חוץ מכנף העוז וכו'תשובה מיראה עמ' לח
פי"ז מי"ד בחמישי אין בהם טומאה, ורע"בקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 60 (סי' סו), 72 (סי' עט)
פי"ז מי"ד בחמישי אין טומאה וכו' וביצת נעמיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסג
פי"ז מי"ד ור"שמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"א [הלכה]
פי"ז מי"דברכת אבות עמ' שנז
פי"ז מט"ו הרימון וכו' שחקקום התינוקות שיש להם מעשה ואין להם מחשבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'מה
פי"ז מט"ו קטן אין בו מחשבהמאמרי אדמו"ר הזקן תקע עמ' יג
פי"ז מט"ו גדול יש לו מעשה ומחשבהבני יששכר ח"א דף נד ע"ב
פי"ז מט"ז קנה מאזנים והמחק שיש בהם בית קיבול וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק יז דף מה ע"ג
פי"ז מט"ז קנה של עני שיש בו בית קיבול וכו' אוי לי אם אומר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' קמז
פי"ז מט"ז קנה של עני שיש בו בית קיבול וכו' אוי לי אם אומר וכו'ברית שלום (תעח) דף כג ע"ג
פי"ז מט"ז ומקל שיש בו בית קבול מזוזה ומרגליותס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רנב
פי"ז מט"ז מקל שיש בו בית קבול מזוזה, ומפרשיםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 261, חי"ט עמ' 125
פי"ז מט"ז מקל שיש בו קבלת מזוזה מקבל טומאהתורת חסד (סופר) עמ' סב, שב
פי"ז מט"ז על כולן אמר ר' יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומר+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רלד
פי"ז מט"ז ועל כולם אמר ריב"ז אוי לי וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' רד
פי"ז מט"ז ועל כולם אמר ריב"ז אוי לי וכו'פירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' רי
פי"ז מט"ז אוי לי אם אומר וכו'עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קכח
פי"ז מט"ז אוי לי אם אומר וכו' אם לא אומר אני מונע התלמוד ומטמא את הטהרותדברי יואל מועדים ח"ב קהלת דף שמג ע"א
פי"ז מי"ז תחתית הנפחיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכג
פי"ז מי"ז שפופרת של קשפרפרת התורה עמ' כ
פי"ח מ"ב ר"ש ד"ה כיצד מודדין וכו' שהמכסה אינו כנגד כל חללה וכו' ור"מ ד"ה והקמכין וכו' היא מכסה לשידה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקעח
פי"ח מ"ב ר"ש ד"ה כיצד מודדין וכו' שהמכסה אינו כנגד כל חללה וכו' ור"מ ד"ה והקמכין וכו' היא מכסה לשידה וכו'ברית שלום (תעח) דף צ ע"ב
פי"ח מ"ה ארוכה ושתי כרעיים טהורההמאור הגדול (גר"א) עמ' עתר
פי"ח מ"ה גדד וכו' או שמעטה פחות מטפח טהורהמגילת סמנים עמ' קל
פי"ח מ"ה קבלת טומאה בכלי כשהוא שלם ונשברברכת מועדיך לחיים חלק א דף פ"ה ע"ב (דף ש"ה ע"א ד"ה עוד)
פי"ח מ"ו נשברה וכו' טהורהשער אפרים (כץ) סי' ע; ברכת מועדיך לחיים ח"א דף פה ע"ב [שה ע"א ד"ה עוד]
פי"ח מ"ו מטה שהיתה וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 247
פי"ח מ"ז כרע שהיתה טמאה מדרסהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרעא
פי"ח מ"חערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 64, 61
פי"ח מ"ט מטה מטהרת אברים ומטמאה אבריםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' ט, קה, קיג
פי"ט מ"ב חבל היוצא מן המטה מעשרה ולחוץ טהורלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רכג
פי"ט מ"ב חבל היוצא מן המטהפרפרת משה ח"א עמ' שעו, תקצג
פי"ט מ"ב חבל היוצא מן המטה שבו קושרין את הפסחיןפניני יחזקאל עמ' תסב
פי"ט מ"ב חבל היוצא מן המטה מה' ועד י' טמא שבו קושרין את הפסחים, ופיה"מ לרמב"ם ור"שרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריד
פי"ט מ"ב חבל שקושר הפסח למטה מקבל טומאהתורת העולה ח"ג פרק נג
פי"ט מ"ב חבל שקושר הפסח למטה מקבל טומאהתורת העולה (תשעה) עמ' תס
פי"ט מ"ב שבו קושרין את הפסחיםשירת הפסח אות קפב
פי"ט מ"ב קשרו בכרעי המטהס' הגירושין (תשסו) עמ' 28
פי"ט מ"ג שיירי מזרן וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' סב
פי"ט מ"ט מפני שבטל העקר בטלה הטפלהגבורות אליהו סי' טז אות ד
פ"כ מ"א הכרים והכסתות והשקין והמרצופיןגור אריה במדבר פ"ד הערה 7
פ"כ מ"א רי"א אף הרבצל והמזודה כל שהןתורת לוי יצחק עמ' שיח
פ"כ מ"א הרבצל והמזוודהתורת אליהו עמ' צא
פ"כ מ"א מפני שבטל העיקר ובטל הטפלהגבורות אליהו סי' טז אות ד
פ"כ מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' נח
פ"כ מ"דמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלט
פ"כ מ"ו סדין שהוא טמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלז
פכ"ב מ"ט סירגן בגמיהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק כ
פכ"ב מ"י קנקילין שיש בה קבלת כוסותאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 9
פכ"ג מ"ג נושא מטמא אדם לטמא בגדיםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 70
פכ"ג מ"ד משבר של חיהפני מלך שמות עמ' ו
פכ"ד מ"א שלשה תריסיןעירין קדישין השלם עמ' תקו
פכ"ד מ"א שלשה תריסין הם תרים הכפוף טמא מדרסדבר טוב עמ' תצב
פכ"ד מ"א שלשה תריסין הןפניני שבח עמ' קעח
פכ"ד מ"א שלשה תריסין הן המקבלין טומאהגנת אגוז (תשעב) אות תעג
פכ"ד מ"א טעם לימוד פרק זה לאבל ויארצייטתורת מנחם חל"ט עמ' 403
פכ"ד מ"א כל המשניות בפרק מסיימות "טהור מכלום" ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קסא ואילך
פכ"ד מ"ג סדין של צורותגליוני הש"ס שבת קמט ע"א; דברי שלום (יודייקין) חלק ב עמ' כג
פכ"ד מ"ד שמאי אומר אף מלבן של כסא טמאאור הצבי עמ' 282
פכ"ד מט"ז ג' סבכות הן וכו'טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק טו
פכ"ד מ"יז מהוהה שטליה על הבריה הולכין אחר הבריהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' כ
פכ"ה מ"ב המרדע וכו' לחרחור וכו' לדרבן וכו' רמ"א וכו'תורת לוי יצחק עמ' שכ
פכ"ה מ"גמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תיב
פכ"ה מ"ד הרובע וחצי הרובע וכו' בת קורמין וכו'תורת לוי יצחק עמ' שכג
פכ"ה מ"ט כלי הקדש אין להם אחורים ותוךצדקה לחיים דף כ"ו ע"ג (דף צ"ב ע"א, אות שפ"א ד"ה ובזה נראה)
פכ"ה מ"ט יורדין לידי טומאתן במחשבה ועולין במעשהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תנח
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדים לידי וכו'דבש השדה עמ' יז
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדין לטומאתןחקל יצחק (תשסג) עמ' תקכ
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדי' לטומאתןבינת יששכר דף סה
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדיםפרי חיים (קנולר) פרשת צו
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדים לטומאה במחשבה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קנא
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדים לידי טומאה במחשבה ועולין מטומאתן במעשהתיבת גמא (תשסז) עמ' שח
פכ"ה מ"ט כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבה, ואינן עולים מידי טומאתן אלא בשינוי מעשה, שהמעשה מבטל מיד מעשה ומיד מחשבה, ומחשבה אינה מבטלת לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרפא, א'מה
פכ"ה מ"ט מעשה מוציא מידי מחשבה וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' ט
פכ"ה מ"טשם שלמה דף עח ע"ג
פכ"ו מ"ב צרור המרגלית טמא וצרור המעות מחלוקתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
פכ"ו מ"ג זון הוא אזור כמין אבנטבאר הגולה (הרטמן) באר ג הערה 38
פכ"ו מ"ה שם שלמה דף עח ע"ג
פכ"ו מ"ושם שלמה דף עח ע"ג
פכ"ו מ"ז כל מקום שאין חסרון מלאכה וכו' וכל מקום שיש חסרון אין מחשבה מטמאתןכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' פ
פכ"ו מ"ח עורות בעה"ב וכו' של גנב מחשבה מטמאתן וכו' ר' שמעון אומר חלוף וכו'תורת לוי יצחק עמ' קמח, שכט
פכ"ו מ"ח עורות בעל הבית מחשבה מטמאתן ושל עבדן וכו' של גנב וכו' ושל גזלן וכו' רבי שמעון אומר חילוף הדברים וכו' מפני שלא נתייאשו הבעליםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'מה
פכ"ו מ"חשם שלמה דף עח ע"ג
פכ"ז מ"ב העור חמשה על חמשהתורת לוי יצחק עמ' של
פכ"ז מ"ז בגד שארג גע"ג מטמא מדרס, השלים עליו את הבגד וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רלו [הלכה]
פכ"ז מ"ט סדין וכו' ועשהו וילון וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 251
פכ"ז מי"א שלשה על שלשה בריא וצורר מלחעיוני רש"י במדבר עמ' רצב
פכ"ז מי"א ג' על ג' באשפות וכו' במה מלח וכו' רי"א וכו' וחכמים וכו' ר"ש וכו'תורת לוי יצחק עמ' של
פכ"ז מי"ב שלשה על שלשה שנקרע וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 40
פכ"ז מי"ב בגד שנטמא קרעו והוא טהוראמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכט
פכ"ז מי"ב מטליתתשבי (תשסה) עמ' קיז שורש טלית
פכ"ז מי"ב לא הוזכרו אלא מפני השבת אבידהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' שצח
פכ"ח מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 222
פכ"ח מ"ד מטפחות ספרים וכו' ב"ש ב"ה וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 316
פכ"ח מ"ד סדרי טהרות - במאמר רז"ל שאין המת עצמו טמאלקוטי שיחות חי"ח עמ' 250
פכ"ח מ"ח בגדי ענייםאיש מבין ח"ב דף ב/כ ע"ב
פכ"ט מ"ב ג' כסתות של צמר וכו' פשתן וכו' סדינין וכו'תורת לוי יצחק עמ' שלז
פכ"ט מ"ג חוט המשקולת וכו' חרשין וכו' בנין וכו' סיידין וכו' צייריןתורת לוי יצחק עמ' שמ
פכ"ט מ"ה חוט מאזנים וכו' יד הקרדום מלפניו טפחמגילת סמנים עמ' קל
פכ"ט מ"ו שיעור הטומאה של מאזנייםשלטי הגבורים (תשע) עמ' שז
פכ"ט מ"ז בן הפטיש וכו' פטיש וכו'תורת לוי יצחק עמ' שדמ
פ"ל מ"ב אספקלריא טהורה ותמחוי שעשאו אספקלריא טמאהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שעח
פ"ל מ"ב אספקלריא, הר"ב - מראה של זכוכית, הרמב"ם - מחיצהעלי שור ח"ב עמ' עו
פ"ל מ"ד לגינין גדולים שניטל פיהןדברי יואל מועדים ח"ד דף סג ע"ב
פ"ל מ"ד והאפרכס של זכוכית טהורה אמר ר' יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקסד
פ"ל מ"ד והאפרכס של זכוכית טהורה אמר ר"י אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהברית אברם עמ' תקסו
פ"ל מ"ד אמר ר' יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהשרגא המאיר מועדים עמ' מז
פ"ל מ"ד אמר רבי יוסי אשריך כלים כו', בברטנוראמכמני אשר עמ' קלא
פ"ל מ"ד אמר רבי יוסי אשריך כלים שנכנסת בטמאה ויצאת בטהרה, ובפירוש אליהו רבהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קע
פ"ל מ"ד אמר רבי יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהמאור עינים (תשעה) עמ' תתמו, תתנב
פ"ל מ"ד אר"י אשריך כלים וכך'דבש השדה עמ' מט
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות צח
פ"ל מ"ד אשריך כליםהכתב והקבלה שמות פכ"ג פסוק יז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שיצאת בטהרהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' א, מ, קפט
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטוטאה ויצאת בטהרהשרגא המאיר על התורה עמ' קכו
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ע, ח"ב עמ' רפט
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהויברך דוד עמ' רו
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהזרע קודש - מועדים עמ' ריד
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רכה
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהמצווה ועושה ח"א עמ' תקע
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהנועם אלימלך (תשסא) עמ' שא, תח
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהפרדס המלך (תשסט) אות תרצא
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קלז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור הצבי עמ' 52
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור לשמים (תשסג) עמ' שכב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור תורה השלם (מזריטש) סי' תנז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהוצוה הכהן עמ' לו
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תנז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עד ע"ג, צט ע"ב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שפה
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' טז
פ"ל מ"ד אשריך כלים וכו' ויצאת בטהרה תורת אליהו עמ' ב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שיצאת בטהרהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' קלא
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכז, תתכח
פ"ל מ"ד אשריך כלים ויצאת בטהרהדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2443
פ"ל מ"ד אשריך כלים וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' נב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהדברי שאול דברים עמ' שכז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תקנב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה וכו'מלכי בקודש (תשסב) עמ' קעד
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה אמרות ה' השלם ח"א עמ' נו
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה גנת אגוז (תשעב) אות ב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה מגילת סמנים עמ' פ
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה מאור עינים (תשנח) עמ' תקיז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה מאור עינים (תשעט) עמ' *כז
פ"ל מ"ד ר"ש - מהני טבילה בכלי זכוכיתבשבילי התלמוד ח"א עמ' כג, לד

כלים - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א ט"ו עשר קדושות הןהאיר ממזרח - יהושע עמ' רי
פ"א מ"א אבות הטומאות וכו' למעלה מהן נבילה וכו' למעלה מהן בועל נדה וכו' למעלה מהזב זבה וכו' עשר טומאות וכו' עשר קדושות וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 232
פ"א מ"ד חמור מכולם המת שהוא מטמא באהלעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 185
פ"א מ"ד למעלה מהן מת שמטמא כאהלאש דת (תשמח) עמ' קנא
פ"א מ"ה א"י מקודשת מכל הארצותהסתרים באסתר עמ' 189, 262, 272
פ"א מ"ה עשר טומאות פורשות מן האדם וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 235, 237, 240
פ"א מ"ו א"י מקודשת משאר ארצותבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשצו
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשבילי פנחס (תשפ) עמ' רעד
פ"א מ"ו בירושלים יש כמה וכמה מעלות של קדושה זו למעלה מזותורה ודעת תשע-תשעא עמ' קפט
פ"א מ"ו ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והביכורים ושתי הלחםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמה (רכג) {על כן מיד אחרי יום היציאה ממצרים קרב העומר}
פ"א מ"ו עיקר נתינת ארץ ישראל הוא בשביל שיש בה עשר קדושותדברת שלמה (תשעא) עמ' שמח
פ"א מ"ו עשר קדושות הן א"י מקודשת מכל הארצותעיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 63, 111
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותנחל עדה עמ' תלח
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 133, 23
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו' ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותמאור ושמש (תשנב) עמ' תפו, תקלו
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 227 ,450
פ"א מ"ו עשר קדושות הןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' טו
פ"א מ"ו עשר קדושות הןולאשר אמר - תהלים עמ' תרעט
פ"א מ"ו עשר קדושות הןזאת ליעקב ויקרא עמ' קעז
פ"א מ"ו עשר קדושות הןמאור ושמש (תשסט) עמ' תסט, תקיג, תרנב, תשכב, תשמו
פ"א מ"ו עשר קדושות הןעיוני הפטרה ח"א עמ' 234, 32
פ"א מ"ו עשר קדושות הןפני מנחם ויצא עמ' קעג, שמות עמ' טו, נישואין ושבע ברכות עמ' קי
פ"א מ"ו עשר קדושות הן, וארץ ישראל קדושה מכל הארצותדברי יונה ח"ב עמ' קפב
פ"א מ"ו עשר קדושות וכו'נפש החיים (תשעז) עמ' קלז, קמג
פ"א מ"ו עשר קדושות שבארץ ישראלאם לבינה (פאפא) עמ' תצט
פ"א מ"ו עשר קדושותשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קלט
פ"א מ"ו ר"שזאת ליעקב ויקרא עמ' יט, קעז
פ"א מ"ופי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפט הערה 21
פ"א מ"ורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמ
פ"א מ"ז ומסבבים לתוכן מת עד שירצוהעמק דבר בראשית פ"נ פסוק י
פ"א מ"ז עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנהפני מנחם ויצא עמ' קעו
פ"א מ"ז עירות מוקפות חומה וכו' שמשלחים מתרכן את המצורעים תוס' רע"קדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רנא
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו וכו'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' יא
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תד
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין גוים וטמא מת נכנסים לשםמשך חכמה שמות פ"יג פסוק יט
פ"א מ"ח הר הבית מקודש החיל מקודש ממנומשך חכמה דברים פ"לג פסוק יט
פ"א מ"ח הר הבית מקודש וכו' החיל מקודש ממנו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 85
פ"א מ"ח הר הבית מקודש ממנו וכו'פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תמב
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת משאר הארץבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שמז
פ"א מ"ח עזרת ישראל מקודשת ממכהגל עיני ח"ב עמ' קסח
פ"א מ"ח עזרת נשים מקודשת ממנו שאין טבול יום נכנם לשםמשך חכמה במדבר פ"יב פסוק יד
פ"א מ"חרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יד
פ"א מ"ט אסור ליכנס בהיכל בלי רחוץ ידים ורגליםהעמק דבר שמות הרחב דבר פ"ל פסוק כ
פ"א מ"ט בחמשה דברים בין האולם למזבח שוה להיכלזאת ליעקב ויקרא עמ' לט
פ"א מ"ט בין האולם ולמזבחהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שא
פ"א מ"ט ר"ש ד"ה שלא, מיחזי כלצורך עבודה, תיבת 'מיחזי' בדינא דאורייתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסז (תקסט)
פ"א מ"טרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קמ
פ"א מ"י א"י מקודשת מכל הארצותתורת המצרף עמ' פט
פ"א עשר קדושות הן - ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' קמח
פ"ב כלי עץ וכלי עצםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
פ"ב מ"א גזרו טומאה על כלי זכוכיתמקור ברוך (הגר) עמ' קלב
פ"ב מ"א כלי חרס אינו מקבל טומאה מגבו וכו', ושפ"א בשם חידושי הרי"םנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קיא
פ"ב מ"א כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 235, כרך ג עמ' 232
פ"ב מ"א שבירתן זהו טהרתןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תמו
פ"ב מ"ב הדקין שבכלי חרסדורות הראשונים כרך א עמ' 235
פ"ב מ"ג הטהורין שבכלי חרס וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 560
פ"ב מ"ה כסוי כדי יין וכדי שמן וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 231
פ"ג מ"ד חבית שנתרועעהלילה כיום יאיר (באום) עמ' 196
פ"ג מ"ה הטופל כלי חרסרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יב עמ' 31
פ"ד מ"ד ר"ש ד"ה משיצרפו, וכבר כלה השמן באשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעז {ולכן מותר להדליק טיטון בשלהבת נר חלב}
פ"ה מ"א תנור תחילתו ארבעה וכו' וחכמים אומרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 289
פ"ה מ"ג עטרת כירה טהורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 553
פ"ה מ"ה מוסף התנור של בעלי בתים טהור וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 231
פ"ה מ"ו תנור שנתן בו וכו' נתנו על פי הבור וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 250, כרך ד עמ' 496
פ"ה מ"י חתכו חוליות ונתן חול וכו' ר'א מטהר וחכמים מטמאיןדורות הראשונים כרך ג עמ' 288
פ"ו מ"ב האבן שהיה שופת עליה ועל התנור וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 95
פ"ז מ"א נתן אבן או צרור וכו' זו היתה תשובת ר"ידורות הראשונים כרך א עמ' 250, 304, כרך ד עמ' 496
פ"ז מ"ג כירה שנחלקה לארכה טהורה וכו' כיצד משערין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 553
פ"ז מ"ד פטפוטי כירה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 861
פ"ז מ"ה ניטל אחד מהן וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 861
פ"ז מ"ו כיצד משערין אותן רשב"ג אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 861
פ"ח מ"א התנור שחצצו בנסרים וכו' א"ר אלעזר אם הצילה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 306
פ"ח מ"ג נחושתו של תנורפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קלה
פ"ח מ"זהעמק דבר ויקרא פ"יא פסוק לה
פ"ח מ"ט פומה אם יש לה לבזבז טמאה וכו' ר"י אומר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 265, כרך ד עמ' 844
פ"טז מ"א כלי עץ מאימתי מקבלים טומאהמשך חכמה בראשית פ"יח פסוק כז
פ"י אמת הבנין היתה מו' טפחיםטירת כסף דף ריד ע"א
פ"י מ"א אלו כלים מצילין בצמיד פתיל וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 567
פ"יב מ"ב המחובר לטהור טהוראוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' קמז
פ"יג מ"כ והמחובר לטהור טהורפני מנחם כי תצא עמ' קלז
פ"יד מ"ג כל המחובר לטהור טהורולאשר אמר - תהלים עמ' תתנ
פ"יז מ"טו קטן יש לו מעשה ואין לו מחשבהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קצו
פ"יז מ"י אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשהפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תב הערה 26
פ"יז מ"יג חיבר להן חוט טמאמשך חכמה ויקרא פ"יא פסוק לו
פ"יז מ"יג כל שבים טהור חוץ מכלב הים וכו'אשכבתיה דרבי ח"ב עמ' נא
פ"יז מ"יג כל שבים טהור חוץ מכלב היםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' פד
פ"יז מ"יג כל שבים טהורפני מנחם חיי שרה עמ' קיז, קכט, קלב, החודש עמ' רנח, שביעי של פסח עמ' סח, נישואין ושבע ברכות עמ' קצ
פ"יז מ"יד ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה בשני אין בו טומאהפני מנחם זכור עמ' קעב
פ"יז מ"ידהדרום כרך ל עמ' 221
פ"יז מ"ידהדרום כרך לה עמ' 174
פ"כ מ"ו סדין שהוא טמא מדרס וכו' מאימתי הוא טהרתו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 210
פ"כ מ"ו ר"ש והרע"ב והתי"טדי השב דף כח ע"ב
פ"כה מ"ו כלי שנטמא אחוריו כמשקין אחוריו טמאים תוכו ואוגנו ואזנו וידיו טהוריןפני מנחם עקב עמ' נא
פ"כה מ"ט כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבהמקור ברוך (הגר) עמ' קלב, קמא
פ"כה מ"ט כל הכלים יורדין לידי טומאתן במחשבהפני מנחם שקלים עמ' קלו, מטות-מסעי עמ' קפז
פ"כז מ"ב שיעור טומאת בגדיםדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' ריא
פ"ל אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק יג
פ"ל מ"ד אשריך כלים שחתמת בטהרהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 192
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה וכו'ולאשר אמר - תהלים עמ' תתט
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטמאה ויצאת בטהרהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' צז
פ"ל מ"ד והאפרכס של זכוכית טהורהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנא
פ"ל מ"ד לגינין גדולים שניטל פיהם טמאים וכו' אמר ר' יוסי אשריך כלים וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 81, כרך ג עמ' 232
פ"ל מ"ד תפארת ישראל אות מ טומאת כליםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 192-193
פט"ו מ"א כלי עץ כלי עור וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 210
פט"ו מ"א שבור ספינה אלכסנדריתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכו
פי"א מ"א כל מתכות פשוטיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רסח
פי"א מ"ד קלוסטרא טמאה ומצופה טהורה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 547
פי"ב מ"א או שקשר חלזון בראשו טמאה, ופי' הר"משפוני טמוני חול (תשכג) - עין התכלת עמ' קיד
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהוראוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' רכ
פי"ב מ"ח גולמי כלי עץעזר מיהודה עמ' שפז
פי"ג מ"ד ברע"בפנינים על התורה ומועדים עמ' רכו
פי"ג מ"ו עץ המשמש את המתכת טמא וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 244
פי"ג מ"ז אמר ר' יהושע דבר חדש חדשו סופרים וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 174
פי"ג מ"ז הכדומין האשקלונין שנשברו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 244
פי"ד מ"ב מקל שעשה בראשו מסמר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 210
פי"ד מ"ג שלשלת של משוחותהאיר ממזרח - הושענות עמ' סב
פי"ז כל כלי בע"ב שיעורן כרימוניםדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
פי"ז מ"ד מה שנברא ביום הרביעיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ער
פי"ז מ"ה הרמון שאמרו וכו' ולמה הוזכרו רמוני בדאן וכו' דברי ר"מדורות הראשונים כרך א עמ' 258, 285, כרך ג עמ' 183, כרך ד עמ' 757
פי"ז מ"י אמת הבנין מו' טפחיםטירת כסף דף ריד ע"א
פי"ז מט"ו העושה כלי קבול מכל מקום טמא העושה משכב ומושב מכל מקום טמא העושה כיס מעור המצה מן הנייר טמא הרימון האלון והאגוז שחקקום התינוקות למוד בהם את העפר או שהתקינום לכף מאזנים טמא שיש להם מעשה ואין להם מחשבהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קכח
פי"ז מט"ז אוי לי אם אומרהאיר ממזרח - אבות עמ' מא
פי"ז מט"ז קנה מאזנים וכו' ועל כולן אמר ריב"ז אוי לידורות הראשונים כרך א עמ' 239
פי"ז מט"ז קנה מאזנים כו'תהלה לדוד (אמאדו) דף קכז ע"א
פי"ז מי"א ויש שאמרו במדה דקה וכו' מזונו לחול וכו' דברי ר"מ וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 247
פי"ז מי"א פירוש המשנה להרמב"םתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שע {פירש דלא כרש"י בעירובין}
פי"ז מי"ב פירוש המשנה להרמב"ם ד"ה וסלעתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלד (רכד) {פירוש 'דברי סופרים'}
פי"ז מי"ג כל שבים טהור וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 567
פי"ז מי"ג כל שבים טהור חוץ מכלב המיםהאיר ממזרח - סליחות עמ' קעט
פי"ז מי"ג כל שבים טהוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת סב עמ' 13, חוברת סו עמ' 10, חוברת קלו סכ"ה
פי"ז מי"ג כל שבים טהור, חוץ מכלב המים, מפני שהוא בורח ליבשהאוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות עמ' מד
פי"ז מי"ד ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה בשני אין בו טומאה בשלישי יש בו טומאה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עט, פב
פי"ז מי"ד שיעורו מלא אגרוף גדול זה הוא אגרופו וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 260
פי"ז מי"ז ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רה
פי"ח מ"א השידה דש אומרים נמדדת מבפנים וכו' וב"ה אומרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 210
פי"ח מ"ח ד' כלים הםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרעא
פכ"ב מ"ד כסא של כלה שניטלו חפוייו ב"ש מטמאין וכו' וב"ה וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 558
פכ"ד מ"ד הרובע וחצי הרובע נטמא הרובע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 571
פכ"ד מ"ו כלי שנטמא אחוריו במשקין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 573
פכ"ה מ"ז כל הכלים יש להן אחוריים ותוך וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 552
פכ"ו מ"א רשב"ג אומר אף סנדל לדיקיהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' לה
פכ"ז מט"ז שלש סבכות הן וכו' ושל יוצאת לחוץ וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ריב
פכ"ז מי"ב שלש על שלש שהשליכה באשפות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 258
פכ"ז שלשה על שלשה שנקרעהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
פכ"ח מ"ה ר"שדי השב דף כח ע"א-ע"ב
פכ"ח מ"ז שלש על שלש שאמרו חוץ מן המלל דברי ר"שדורות הראשונים כרך א עמ' 257
פכ"ה מ"ט מעשה מבטל מיד מעשה ומחשבה, מחשבה אינה מבטלת וכו'אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ח ס"ק ב ברכת אברהם אות לה
מסכת אהלות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א שלשה טמאים במת וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 48
פ"א מ"א הנוגע במת טמא שבעה והנוגע בו טמא טומאת ערבברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שה {אבי אבות הטומאה}
פ"א מ"א מת מטמא טומאת שבעהגור אריה ויקרא פי"א אות לא-לב
פ"א מ"א כיצד שנים אדם הנוגע במת טמא טומאת שבעה ואדם הנוגע בו טמא טומאת ערב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
פ"א מ"א ר"ש ורע"ב - כל ראשון לטומאה אינו טמא אלא טומאת ערבגור אריה ויקרא פי"א הערה 217
פ"א מ"ב ג' כלים הנוגעים במתהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ו
פ"א מ"ב כלים הנוגעים במתעיוני רש"י במדבר עמ' שכח
פ"א מ"ב כלים הנוגעים בכלים שנטמאו במתגור אריה ויקרא פי"א הערה 156
פ"א מ"ב ר"שדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמ
פ"א מ"ג ארבעה טמאיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' עא-עב
פ"א מ"ג גר"א - וכל אשר יגע על פני השדה וגו' יטמאחפץ יהונתן במדבר פי"ט פסוק כב
פ"א מ"ו אדם אינו מטמא עד שתצא נפשוקרבן מנחה (תשעד) עמ' שנא
פ"א מ"ו מי שיש לו אח אפילו הוא גוסס או פצוע מכות שאינו יכול לחיות מהן, לא תנשא כל זמן שהוא חי וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
פ"א מ"ו זנב לטאה המפרכסתפנקסי הראי"ה ח"א עמ' רז
פ"א מ"ז האיברים אין להם שיעורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צב
פ"א מ"ז רע"ב - לרמ"ח איברים יש עצםפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קכט
פ"א מ"ח מאתים ארבעים ושמונה אברים באדםבאר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 104
פ"א מ"ח מאתים וארבעים ושמונה אברים באדםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכח
פ"א מ"ח מאתים וארבעים ושמונה אברים באדםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מ ע"א
פ"א מ"ח מאתים ארבעים ושמונה איברים באדםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2207
פ"א מ"ח מאתים וארבעים ושמונה אברים יש באדם שלושים בפסח וכו'מילי דשמיא - טעם לשבח הערה 40 עמ' סא, הערה 46 עמ' סב
פ"א מ"ח מניין הרמ"ח איבריםדרך ה' השלם עמ' רפ - מראה דרך
פ"א מ"ח רמ"ח אברים באדם וכו'טוב טעם דברים עמ' נח
פ"א מ"ח רמ"ח אברים יש באדםתשבי (תשסה) עמ' יב שורש אבר
פ"א מ"ח רמ"ח אברים באדם, ורע"ב - האברים צריך שיהא בהן בשר גידים ועצמותבאר יוסף (תשמא) ח"ב עמ' נט
פ"א מ"ח רמ"ח אברים באדם וכו' שמונה עשר חוליות בשדרה וכו' אם אין עליהן בשר כראוי מטמאין במגע ובמשא ואין מטמאין באהלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקד
פ"א מ"ח רמ"ח אברים באדם ל' בפיסת הרגל וכו' ולאשה רנ"בברית שלום (תשסח) עמ' תתלו
פ"א מ"ח רמ"ח אברים באדם ל' בפיסת הרגל וכו' ולאשה רנ"בברית שלום (תעח) דף מא ע"א, קל ע"ג
פ"א מ"ח רמ"ח אברים ל' בפיסת הרגל ק"א מזה וק"א מזהידו בכל דף רכג ע"ג
פ"א מ"ח מנין איבריו של אדם ומקומן של האיבריםשם עולם (תשסו) עמ' צו
פ"א מ"ח שלושים אברים בפיסת ידו של אדםגור אריה ויקרא פכ"ו אות מט
פ"א מ"ח שלשים בפיסת הידכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' נב
פ"א מ"ח שלשים אברים בידבעקבי יעקב עמ' מז
פ"א מ"ח ששה בכל אצבעבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף תטז
פ"א מ"ח ושנים במרפקדבר טוב עמ' תעו
פ"א מ"ח ט' עצמות בראשכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קיח
פ"א מ"ח ששה במפתח של לבהר המוריה עמ' רמג
פ"א מ"ח ששה במפתח של לבתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלג
פ"א מ"ח תוי"ט - טומאת משא נלמד ק"ו מטומאת אוהלצמח צדקה עה"ת עמ' רב
פ"א מ"חדגלי יהודה דרוש א
פ"א מ"חערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 40
פ"ב מ"א אלו טמאין וכו' מלא תרווד רקב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
פ"ב מ"א ואלו מטמאין באהל המת וכזית מתדובר צדק עמ' 109
פ"ב מ"א אלו מטמאין באהל רובע עצמותאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמט
פ"ב מ"א ומלא תרווד רקב ובחשק שלמהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לא
פ"ב מ"א מלא תרווד רקב מטמא במשא ובאוהל ולא במגע ועצם הלוז מטמא במגעימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רצה
פ"ב מ"א תרווד רקבדעת תבונות - עת לעשות מע' ג אות רפג
פ"ב מ"ב רביעית דם המת מטמא כמתתורת העולה (תשעה) עמ' תקס
פ"ב מ"ב רביעית דם המת מטמא כמתתורת העולה ח"ג פרק סח
פ"ב מ"ב רביעית דם מהמת מטמאפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' רנד
פ"ב מ"ב רביעית דם ופלוגתא רבי עקיבא וחכמים ברביעית דם משני מתיםגנת אגוז (תשעב) אות שעה
פ"ב מ"ב כזית רימה בין חיה בין מתה וכו'זכור לדוד עמ' מט
פ"ב מ"ב ואפר שרופיןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנב
פ"ב מ"ב אפר שרופין אינו מטמא, רמב"םאור אברהם ברכות עמ' כה
פ"ב מ"ב ר"ש ד"ה תניא רביעית תחלת דמו של קטןברית שלום (תעח) דף נו ע"ד
פ"ב מ"ג אלו מטמאין במגע ובמשא ואינן מטמאין באהל עצם כשעורהאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 558
פ"ב מ"ג עצם כשעורהס' חסידים סי' תתרכב
פ"ב מ"ג עצם כשעורה מטמא במגעגור אריה שמות פ"ח אות ו, ויקרא פכ"א אות כ
פ"ב מ"ג עצם כשעורה מטמא במגע ובמשאאור אברהם ברכות עמ' כד
פ"ב מ"ד הגולל והדופק מטמאין במגע ובאהל וכו' אבל דופק דופקין טהורזכור לדוד עמ' לד
פ"ב מ"ה אלו שאם חסרו טהוריןשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תע
פ"ב מ"ה נצלדבר טוב עמ' רכב
פ"ב מ"ו השדרה והגולגולת מב' מתים וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צד
פ"ג מ"א הוא וחצי זית תחת האוהל והאהיל על חצי זית טמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צט, ק
פ"ג מ"א מגע ואהל לר"מ דמצטרפיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקס
פ"ג מ"ב ר"שפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכ
פ"ג מ"ג רביעית דם שקרש מטמאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קיט
פ"ג מ"ג כל שבמת טמא חוץ מהשיניים והשער וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקד-תקה
פ"ג מ"ג כל שבמת טמא חוץ מן השינים, שער וצפורןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצא
פ"ג מ"ג ר"ש ד"ה תניא רביעית תחלת דמו של קטןברית שלום (תשסח) עמ' שסא
פ"ג מ"דיד יצחק עמ' סו ס"ק ג [הלכה]
פ"ג מ"ה דם תבוסהפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' שיד
פ"ג מ"האמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסה
פ"ג מ"ז טפח על טפח על רום טפח מרובעתורה בציון עמ' רכג
פ"ג מ"ז טפח על טפח על רום טפח מרובע מביא את הטומאהמבשרת ציון ח"ד עמ' שלז
פ"ג מ"ז טפח על טפח רום טפח מרובע וכו'תורת לוי יצחק עמ' שנ
פ"ג מ"ז ביב קמורנטריקן (תשעד) עמ' קצה
פ"ג מ"ז ביב שהוא קמורדרך ה' (באום) ח"ג פ"א הערה 96
פ"ד מ"א מגדל שהוא עומד באוירמגלה עמוקות (תשסח) אופן ג
פ"ד מ"א מגדל שהוא עומד באויר וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לט ע"ד
פ"ד מ"אפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
פ"ה מ"א תנור ועינו קמורה לתוךנטריקן (תשעד) עמ' קצה
פ"ה מ"ב ארובה שבין הבית לעלייה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"ה מ"באמרות ה' השלם ח"ה עמ' רסה
פ"ה מ"ג מפרשים - אם יש חילוק בין כלי חבר לכלי עם הארץלקוטי שיחות חל"ח עמ' 72
פ"ה מ"ו בור ודות באהל המתעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"ו מ"א כלי שתחתיו טמאים ר"א מטהרברית שלום (תשסח) עמ' תקסו
פ"ו מ"א כלי שתחתיו טמאים ר"א מטהרברית שלום (תעח) דף פח ע"ג, פט ע"ד
פ"ו מ"ב רא"שמנחה חדשה (חן טוב) פרשת מטות
פ"ו מ"גפרי חיים (קנולר) פרשת וירא
פ"ו מ"ה אם אין שם פותח טפחתורה בציון עמ' רכג
פ"ו מ"ה אם אין שם פותח טפח רואים את הטומאה כאילו היא אוטםמבשרת ציון ח"ד עמ' שלז
פ"ו מ"ה ר"ש ור"מכתבי ר' יצחק אבוהב עמ' לו
פ"ו מ"ז פרדסקאפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' רכג
פ"ו מ"ז שני פרדסקין זה בצד זהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שצה
פ"ז מ"א טומאה בוקעת ועולהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נא
פ"ז מ"א נפש אטומה וכו'תורה בציון עמ' רכד
פ"ז מ"א אם היה מקום הטומאה טפח על טפח וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' שלח
פ"ז מ"א הארון נחשב לקבר סתום שמטמא סביבו מכל צדגור אריה במדבר פי"ט הערה 99
פ"ז מ"ב שפועי אהלין כאהליןמאורי שערים עמ' שלט
פ"ז מ"ב אהל שהוא נטוי בעליה וכו' רבי יוסי אומר מציל ר"ש אומר אינו מציל עד שיהא נטוי כנטית האהלשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ז מ"ג המת בבית ובו פתחין הרבה כולן טמאין וכו' חשב להוציאו באחד מהן כו' (ובפי' הרע"ב - אע"פ שלא נפתח) הציל על כל הפתחיםתורת מנחם חי"א עמ' 32
פ"ז מ"ג המת בבית ובו פתחין הרבה כולן טמאין וכו'נאוה תהלה עמ' קכה
פ"ז מ"ג המת בבית ובו פתחים הרבה כולם טמאים וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רמד
פ"ז מ"ד אשה המקשה לילד ויצאה מבית לביתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צז
פ"ז מ"ד אשה המקשה לילדדברי חנינא - רפואה עמ' סב
פ"ז מ"ד משנפתח הקבר אין פנאי להלךפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מט
פ"ז מ"ה יצא הראשון מת והשני חי טהוריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
פ"ז מ"ו אשה המקשה לילד מחתך אבר אבר שחייה קודמיןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קי, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצב
פ"ז מ"ו האשה שהיא מקשה לילד וכו' יצא רובו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפששרתי ח"א עמ' קיא
פ"ז מ"ו האשה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במעיה וכו' יצא רובו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפשימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקי
פ"ז מ"ו האשה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במעיה וכו'כבוד לאיש דף מז ע"ד
פ"ז מ"ו האשה שהיא מקשה לילדהבן יקיר (לניאדו) דרוש ב לפרשת שמות
פ"ז מ"ו אשה המקשה לילד מחתכין הולד ממנהגור אריה שמות פכ"א אות סב
פ"ז מ"ו האשה שהיא מקשה לילד וכו' שאין דוחין נפש מפני נפשלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 180
פ"ז מ"ו מחתכין את הולדפירוש המכבי דברים עמ' צז
פ"ז מ"ו חייה קודמים לחייודברי חנינא - רפואה עמ' נה, עג
פ"ז מ"ו אין דוחין נפש מפני נפשמגלה עמוקות (תשסח) אופן א
פ"ז מ"ו אין דוחין נפש מפני נפששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רס
פ"ז מ"ו תוס' רעק"אדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קיא
פ"ז מ"וודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קכג
פ"ח מ"א יש מביאין את הטומאה וחוצצין וכו'איתן האזרחי עמ' כח, לד
פ"ח מ"א יש מביאין וחוצצין ולא מביאין וחוצציןתושע יאודה דף קכח ע"א
פ"ח מ"ב הזיזין והגזריות והשובבותשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנא
פ"ח מ"ב יכולין לקבל מעזיבה רכהאיתן האזרחי עמ' כט, לא, לב
פ"ח מ"ב ר"ש ד"ה מעזיבה בינונית וכו' - בתוספתא ר"א אומר נזיר והמת תחת כריסו של גמל וכו'ברית שלום (תעח) דף פט ע"ד
פ"ח מ"ב ר"ש ד"ה מעזיבה בינונית וכו' - בתוספתא ר"א אומר נזיר והמת תחת כריסו של גמל וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תקעה
פ"ח מ"ג דבר המקבל טומאה אינו חוצץברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיד-שטו
פ"ט מ"ג כוורת שהיא פחותה ופקוקה בקש ומשלשלת לאויר התנורשער המלך (תשנז) עמ' כג
פ"ט מט"ופרי חיים (קנולר) פרשת וירא
פי"א מ"ג הי' אדם נתון וכו' הי' משקיף וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 318
פי"א מ"ג הצד העליון מביא את הטומאהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפה
פי"א מ"ז משקוף בעד חלוןעולה ליפה סי' יא
פי"א מ"ז כדי שתפול לאור ותשרף וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקה
פי"ב מ"ו קורה וכו' בוקעת ועולה וכו' עגולה וכו' מרובעת וכו'תורת לוי יצחק עמ' שנא
פי"ג מ"א העושה מאור וכו' חלון שהוא לאויר וכו'תורת לוי יצחק עמ' שנד
פי"ג מ"ד לזון את עיניו ולדבר עם חבירודובר צדק עמ' 184
פי"ג מ"ו זה הכלל הטהור ממעטתוכחת חיים (תר) ויקרא- דברים חלק ג (סדר בהעלותך) דף נד ע"ב (ד"ה וזהו)
פי"ג מ"ו זה הכלל טהור ממעטתוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' קכו
פי"ג מ"ו זה הכלל הטהור ממעט והטמא אינו ממעטשרגא המאיר מועדים עמ' שנז
פי"ג מ"ו כל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאהגור אריה במדבר פי"ט הערה 113
פט"ו מ"א ר"ש ד"ה ויש לפרש - אדם הנושאו אין עליו כי אם טומאת ערב וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תנז
פט"ו מ"ז גל של עכן, גרמא למיתהבשמן רענן ב קנב
פט"ו מ"חקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצא
פט"ו מ"ט והנוגע בחביות טמאגור אריה במדבר פי"ט אות כ
פט"ו מ"ט חבית מלאה משקין שנתנוה להיות גוללעיוני רש"י במדבר עמ' שכד
פט"ז מ"א כל המטלטלין מביאין וכו'תורת לוי יצחק עמ' שכ
פט"ז מ"א ר"ש ד"ה ויש לפרש אדם הנושאו אין עליו כי אם טומאת ערב וכו'ברית שלום (תעח) דף עא ע"ד
פט"ז מ"ג המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו וכו'מבשרת ציון ח"ד עמ' שלד
פט"ז מ"ג המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תבוסתו וכו'תורה בציון עמ' ריט
פט"ז מ"ד הבודק בודק אמה על אמהויואל משה מאמר ב סי' צה עמ' רצט
פט"ז מ"ד עד שהוא מגיע לסלע או לבתולהטיול בפרדס ח"ב עמ' כט
פט"ז מ"ד ר"ש מהתוספתא - אלא שהיה מבקש לזרז את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רנד
פט"ז מ"דתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו
פט"ז מ"דתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' טו
פט"ז מ"ה בור שמטילים לתוכו נפלים וכו' והכל טהור ר"ש אומר אם התקינו לקבר מתחילה יש לו תבוסהשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פי"ח מ"א אוחז את המגלהכתב והקבלה שמות פכ"א פסוק לה
פי"ח מ"ז מדורות הגוים טמאים, ורע"ב חיי נפש ח"ד עמ' רפז, שיא
פי"ח מ"ז מדורות עכו"ם טמאיןפאר יעקב ח"ב עמ' תקפג
פי"ח מ"ז מדורות הנכרים טמאיםתושע יאודה דף קכט ע"ד
פי"ח מ"ז מדורות העכו"ם טמאיםויואל משה מאמר ב סי' לא עמ' רל {אף בא"י}
פי"ח מ"ז קברי עכו"ם מטמאין באהלבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות לא
פי"ח מ"ז קברי עכו"ם אין מטמאים באהלשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קלא
פי"ח מ"ז קברי עכו"ם מטמאין באוהלכסף נבחר (מרגליות) עמ' רפו
פי"ח מ"ז אי קברי עכו"ם מטמאים באהלשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפ
פי"ח מ"ז כמה ישהא בתוכןימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנז
פי"ח מ"ז השליא קודם ארבעים יום אינה מטמאה טומאת מתבי חייא ח"ב עמ' רא
פי"ח מ"ז ולד קודם מ' יום אינו מטמא באהלדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 614
פי"ח מ"ז קודם מ' יום אינו מטמא באהלתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' כט-ל(צד)
פי"ח מ"ז קודם מ' יום אינו מטמא באוהלבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 327
פי"ח מ"ז קודם מ' יום אינו מטמא באוהלגור אריה דברים פכ"ה הערה 12
פי"ח מ"ז ר"מ ד"ה סוריא - היא הארץ שכבש דוד וכו' והיא דמשקברית שלום (תשסח) עמ' תקעב
פי"ח מ"ז ר"מ ד"ה סוריא - היא הארץ שכבש דוד וכו' והיא דמשקברית שלום (תעח) דף פט ע"ב
פי"ח מ"ז מלאכת שלמה בשם האריז"ל בטעם טומאת מתשירת דוד (תשסז) עמ' עח
פי"ח מ"חמורשה - שיחות למועדים עמ' קעז
פי"ח מ"ח יש גורסין חולדה וברדלס ויש גורסין חולדה וחזירנטריקן (תשעד) עמ' קעה
פי"ח מ"ט רבן שמעון בן גמליאל אומר עיר גוים שחרבה אין בה משום מדור גויםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות מ
פי"ח מ"ט דעת רשב"ג דנכרי מקרי אדםגנא דפלפלי עמ' רסה
פי"ח מ"ט פירוש המשניות לרמב"ם ד"ה ואמרו עיר - אין מדור העובדי כוכבים וכו' לפי שחוצה לארץ נפרדה בטומאתה בגזרה דרבנןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפט ד"ה והנה

אהלות - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א שנים טמאים במת וכו' כיצד שלשה וכו' כיצד ארבעה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 235
פ"א מ"ח הקטלות נמנה בין האיבריםבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שנט
פ"א מ"ח מאתים וארבעים ושמונה אברים באדם וכו' שלשה בקטליתבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רלא
פ"א מ"ח פתח ברגל וסיים בראשרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כח עמ' 5
פ"ב מ"א אלו מטמאין באהל המת וכזית מן המת וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 212, 240, 242, כרך ד עמ' 833
פ"ב מ"ג אלו מטמאין במגע ובמשא וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 207, 240
פ"ב מ"ג ואלו מטמאין במגע ובמשא וכו' וארץ העמיםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 484
פ"ב מ"ז עצם כשעורה שנחלק לשתים וכו' א"ר יוחנן בן נורי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 240
פ"ב מ"ז רובע עצמות שנדקדקו וכו' ר"ש מטהר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 242
פ"ג מ"א כל המטמאין באהל שנחלקו וכו' ר' דוסא בן הרכינס וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 242, כרך ד עמ' 833
פ"ג מ"ב כל הבלוע שאינו יכול לצאת טהורמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קיט
פ"ג מ"ב סוף משקען לצאת חשיב משקהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שצב
פ"ג מ"ה איזהו דם תבוסה וכו' דברי ר"ע וכו' ר' אליעזר ב"ר יהודה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 240
פ"ג מ"ו השדרה והגולגלת משני מתים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 242, כרך ג עמ' 367
פ"ה מ"א תנור שהוא עומד בתוך הבית וכו' ב"ש אומרים וכו' וב"ה וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 567
פ"ה מ"ג היתה שלמה ב"ה אומרים וכו' לגין שהוא מלאדורות הראשונים כרך ב עמ' 576, 578
פ"ז מ"א כותל שוניתהאיר ממזרח - אבות עמ' כ
פ"ז מ"ג המת בבית ולו פתחים הרבה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 206
פ"ז מ"גהדרום כרך לח עמ' 96
פ"ז מ"ד האשה שהיא מקשה לילד וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 855
פ"ח מ"א יש מביאין את הטומאה וחוצצין וכו' ר"י בן גורי לא היה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 239, 286
פ"ט, מט"ו ארון שהיא רחבה מלמטן וצרה מלמעלן וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 259
פט"ו מ"ז כגלו של עכןהאיר ממזרח - יהושע עמ' קכב
פט"ו מ"ח חצר הקבר העומד בתוכה טהור וכו' כדברי ב"ש וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 219, כרך ד עמ' 848
פט"ו מ"ט בהמה שעשאה גולל לקבר וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת לג עמ' 5
פט"ז מ"א אמר רבי עקיבא אני אתקן שיהו דברי חכמים קיימיןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קלג
פט"ז מ"א כל המטלטלין מביאין את הטומאה וכו' א"ר טרפון וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 589
פי"א מ"א הבית שנסדק טומאה בחוץ וכו' בש"א וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 209, 211, 273
פי"א מ"ג סגוס עבה וכופת עבהדורות הראשונים כרך ד עמ' 548
פי"א מ"ז וכמה תשהה במעיו שלשה ימים מעת לעת וכו' דברי ר"ש וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 183
פי"ג מ"א העושה מאור בתחילה שיעורו כמלא מקדחדורות הראשונים כרך א עמ' 255, 260
פי"ג מ"ג החור שבדלת שיעורו מלא אגרוף דברי ר"ע ר"ט אומרדורות הראשונים כרך א עמ' 260
פי"ד מ"ב זיז שעל גבי הפתח מביא את הטומאה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 232
פי"ד מ"ג קנה שעל גבי הפתח אפילו גבוה מאה אמהדורות הראשונים כרך א עמ' 232
פי"ח מ"א כיצד בוצרים בית הפרס וכו' כדברי ב"ה ב"ש אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 581, 586
פי"ח מ"ו המהלך בארץ העמיםהאיר ממזרח - אבות עמ' כ
פי"ח מ"ו המהלך בים ובשונית טהורהאיר ממזרח - אבות עמ' כ
פי"ח מ"זרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנח
פי"ח מ"ט רבי ובי"ד נמנו על קיני וטהרוהודורות הראשונים כרך ה עמ' 79
פי"ח מ"טשרי המאה ח"א עמ' 17
מסכת נגעים
ללקט ביאורי אגדות על מסכת נגעים (עם טקסט מלא של המקורות)
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א מראות נגעים ב' שהם ד'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רעג
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהן ארבעה בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל...נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לב ע"א
פ"א מ"א מראות נגעים וכו' בהרת וכו' והשאת וכו' כצמר לבןנועם אלימלך (תשסא) עמ' קכה, רנא
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהם ארבעפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' קמב
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהם ארבעפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קפ
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהן ארבעגור אריה ויקרא פי"ג הערה 4
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהן ד' בהרת עזה כשלגתהלה לדוד (והרמן) פרק לה פסוק י הערה ו
פ"א מ"א מראות נגעים שתים שהן ארבע וכו' וי"א ל"ו וי"א ע"ביד דוד (אופנהיים) עמ' קצח
פ"א מ"א ארבע מראות נגעים הןטוב טעם ויקרא עמ' סה
פ"א מ"א ד' מראות נגעיםראשית חכמה (תשמד) - אהבה פרק יא אות יח
פ"א מ"א ארבע מראות נגעים שהן טמאותברכת מועדיך לחיים חלק ב דף פ ע"א (דף רצד ע"ב קטע ראשון)
פ"א מ"א ארבע מראות נגעים הןפני חיים (פלג'י) עמ' קפז ע"ב
פ"א מ"א ארבע מראות נגעיםתורת העולה (תשעה) עמ' תקנג
פ"א מ"א ארבע מראות נגעים בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכליוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו, יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסז
פ"א מ"א בהרת עזה כשלגפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נז, נח
פ"א מ"א בהרת עזה בשלגאמרי נועם (מועדים) סי' טו לפר' זכור
פ"א מ"א בהרת עזה כשלגגור אריה ויקרא פי"ג הערה 50
פ"א מ"א בהרת עזה כשלגשער המלך (תשנז) עמ' תרסו
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג, ורמב"ם ור"שברית שלום (תשסח) עמ' תו
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג כו' שאת כצמר לבןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תכט
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג שאת כצמר הלבןכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' נט
פ"א מ"א בהרת עזה כשלגתורת יחיאל במדבר עמ' צד
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג, ורמב"ם ור"שברית שלום (תעח) דף סג ע"ד
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג ושאת כצמר לבן ושלג עזה לבנוניתו יותר מצמר וכו'פרדס המלך (תשסט) אות שצד
פ"א מ"א בהרת עזה מכולן עזה כשלגאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכ
פ"א מ"א בהרת עזה כשלגמאמר הגאולה (תשעט) עמ' מ
פ"א מ"א עזה כשלגשמן ראש - ימים נוראים עמ' תנא
פ"א מ"א עזה כשלגדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' סו
פ"א מ"א השאת כצמר לבןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נח
פ"א מ"א השאת כצמר לבן שניה לה כקרום וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ג
פ"א מ"א השאת כצמר לבןנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סב ע"א
פ"א מ"א צמר אינו לבן כשלגדברי אש (כץ) עמ' רמו
פ"א מ"א רע"ביוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קסז
פ"א מ"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נח
פ"א מ"ג ארבע מראות נגעים מצטרפות לשיעור כגריסחנן אלקים עמ' קיא
פ"א מ"ג ארבעה מראות האלו מצטרפים זה עם זהלקוטי שיחות חל"ב עמ' 78
פ"א מ"ג ארבעה מראות הללו מצטרפין זה עם זהחנן אלקים עמ' קח
פ"א מ"ג להסגיר את העומד בסוף שבוע ראשון וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ו
פ"א מ"ג לפטור את העומד בסוף שבוע שניגור אריה ויקרא פי"ג הערה 56
פ"א מ"ג העומד בסוף שבוע שנייהחקל יצחק (תשסג) עמ' שעה
פ"א מ"ג פשיון מטמאברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמז, קמט, קנא
פ"א מ"ג ההופך כולו לבן מתוך הטומאה או מתוך הסגר טהורחנן אלקים עמ' קכ
פ"א מ"ג ר"ש - אם לטומאה אם לטהרה וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצא
פ"א מ"ג רע"ב ד"ה לפטורצלח רכב עמ' תפו
פ"א מ"ג תוס' יו"טהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק ו
פ"א מ"גמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תזריע
פ"א מ"ד רבי חנינא סגן הכהנים אומר מראות נגעים ששה עשר, עקביא בן מהללאל אומר שבעים ושניםדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 299
פ"א מ"ד מראות נגעים ששה עשרהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתכט
פ"א מ"ד מראות נגעים ששה עשר וכו'אמרי יוסף דברים דף סה ע"א
פ"א מ"ד מראות נגעים ל"ו כו' ע"בעשרה מאמרות (תשס) עמ' [קפה]
פ"א מ"ד מראות נגעים וכו' עקביא בן מהללאל אומר ע"בצמח צדיק (תשסז) עמ' רפח
פ"א מ"ד אין הכהן רואה את הנגע וכו'טוב טעם ויקרא עמ' סז
פ"א מ"ד אין רואין נגעים בשבת ויום טובשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קפג
פ"א מ"ד ר"שהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק מה
פ"א מ"דשלטי הגבורים (תשע) עמ' קצז
פ"א מ"ה הקיף שחין לשתיהן או לאחד מהםאמונת חכמים (תשעו) עמ' רפא
פ"א מ"ה מחיה מבוצרתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 40
פ"א מ"ה מבוצרת באמצע הנגעברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמח
פ"ב מ"א בהרת עזה נראית בגרמני בההנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ג
פ"ב מ"א בהרת עזה נראית בגרמני כההחנן אלקים עמ' קח, קי, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
פ"ב מ"א בהרת עזה נראית בגרמוני כהה והכהה בכושי עזהתורי זהב (תשעג) עמ' קנט
פ"ב מ"א בהרת עזה נראית בגרמוני כהההמאור הגדול (גר"א) עמ' לב
פ"ב מ"א בהרת וכו' בגרמני וכו' בכושי וכו' באשכרוע וכו' לציירים פממנין וכו' רי"א וכו' וחכמיםתורת לוי יצחק עמ' שנה
פ"ב מ"א בהרת עזה נראת בגרמני כההזבחי צדק (דיסקין) עמ' צו
פ"ב מ"א בהרת עזהתורת אליהו עמ' כח
פ"ב מ"א בהרת בגרמוני ובישראלפרי חיים (קנולר) פרשת תזריע
פ"ב מ"א והכהה בכושי עזה רבי ישמעאל אומר בני ישראל אני כפרתן וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מא
פ"ב מ"א אמר ר' ישמעאל בני ישראל אני כפרתןדרשות באר יצחק עמ' ב, קמא, קמב, רנא
פ"ב מ"א אמר ר' ישמעאל בני ישראל הריני כפרתכםקריאה בקריה ח"ב עמ' קכט
פ"ב מ"א אמר רבי ישמעאל בני ישראל אני כפרתן, מהר"ם, רא"שלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' קפז
פ"ב מ"א אר"י בני ישראל הרי אני כפרתכם וכו'תורת יחיאל בראשית עמ' צג, רנג
פ"ב מ"א ר"י אומר אני כפרתןדרשות הצל"ח השלם עמ' קלה
פ"ב מ"א רבי ישמעאל אומר בני ישראל אני כפרתןתקנת השבין סי' י (עמ' 80)
פ"ב מ"א רבי ישמעאל אומר בנ"י אני כפרתן ה"ה כאשכרועכרם טוביה עמ' תו
פ"ב מ"א בנ"י אני כפרתן וכו'מעשה רוקח (ר"א רוקח) מצורע כח ע"ב
פ"ב מ"א בנ"י אני כפרתןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 21
פ"ב מ"א בני ישראל אני כפרתןמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקיז
פ"ב מ"א בני ישראל אני כפרתןמצווה ועושה ח"ב עמ' קנד
פ"ב מ"א בני ישראל אני כפרתןשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רטז, תצג
פ"ב מ"א בני ישראל אני כפרתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' קכה, קס, קצח
פ"ב מ"א בני ישראל אני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבניםפרדס המלך (תשסט) אות שצג
פ"ב מ"א בני ישראל הריני כפרתםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכא
פ"ב מ"א בני ישראל הריני כפרתןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קכה
פ"ב מ"א בני ישראל וכו' הרי הן כאשכרועאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קסד
פ"ב מ"א בנ"י באשכרוע לא בגרמני לבנים ולא שחוריםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו
פ"ב מ"א בנ"י כאשכרוע הןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעט
פ"ב מ"ב אין רואים הנגעים בשחרית ובין הערבייםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רנב הערה 113
פ"ב מ"ב אין רואין הנגעים וכו' בצהרים וכו'ברית שלום (תעח) דף טו ע"ג, עב ע"ג
פ"ב מ"ב אין רואין לא שחרית ולא בין הערביםחנן אלקים עמ' קי
פ"ב מ"ב אין רואין נגעים שחרית ובין הערבים וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' סב
פ"ב מ"ב אין רואין הנגעים וכו' בצהרים וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תסב
פ"ב מ"ב אין רואים נגעים ביום המעונןאמרי אש (טאוב) עמ' תכח
פ"ב מ"ב אין רואים נגעים ביום המעונןתולדות הגר"א (תשס) עמ' קנג
פ"ב מ"ב אין רואים נגעים ביום המעונןבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמד
פ"ב מ"ב אין רואין נגעים אלא ביוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רפח
פ"ב מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' רנב
פ"ב מ"ג כהן הסומא באחד מעיניו וכו' בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' של, תקכה, א'מה, א'שטז
פ"ב מ"ג כהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעיםתפארת צבי ויקרא עמ' קסז
פ"ב מ"ג כהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעיםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רמד
פ"ב מ"ג כהן הסומא באחת מעיניו וכו' לא יראה את הנגעיםצפנת פענח (תשסו) עמ' לג
פ"ב מ"ג כהן סומא באחת מעיניו לא יראה את הנגעיםחיים שיש בהם אבות עמ' סה
פ"ב מ"ג כהן הסומא באחד מעיניו וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' כא
פ"ב מ"ג כהן הסומא וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 84
פ"ב מ"ג כהו מאור עיניו לא יראה הנגעיםחנן אלקים עמ' קלב
פ"ב מ"ג כהן שכהה אור עיניו אינו רואה נגעיםפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קפב
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונותתורת חסד (סופר) עמ' רכח
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונות וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסט עמ' קטז
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעואבני אש (אויש) מועדים עמ' רלד
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות הנגעפרדס המלך (תשסט) אות שפ
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונותברכת אברהם (תשנד) עמ' צג
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין חלונותיו לראות את הנגעכסף נבחר (מרגליות) עמ' רז, רמג, שב
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין לו חלונות לראות נגעומים חיים (קרייסווירטה) עמ' רלז
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונותשם ישראל עמ' פ
פ"ב מ"ג בית אפל וכו'ישועה ורחמים עמ' קיא
פ"ב מ"ג בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את הנגעיםדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קלג
פ"ב מ"ג בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תזריע
פ"ב מ"ג אין פותחין חלונות לראות את נגעועולה ליפה סי' ה
פ"ב מ"ד האיש נראה כעודר וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 84
פ"ב מ"ד השחיגור אריה בראשית פכ"ט הערה 21 {מקום בית השחי נידון כבית הסתרים}
פ"ב מ"ד בית הסתרים לא מטמא בנגעיםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואור השמש (תשסח) עמ' סא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' סב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו כו' אף לא נגעי קרוביומבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' שפח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 84
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' פ ע"ב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לג, מט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת חסד (סופר) עמ' קסב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומדבר קדש בראשית ח"א עמ' נה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועיוני רש"י במדבר עמ' קפז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קצב, ר
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומסילות הנביאים שופטים עמ' כט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמולחמי תודה דף סט ע"א
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושערי הישיבה ח"א עמ' שד
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, רבי מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' של, תקכה, א'מה, א'שטז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוילקוט דברי חכמים במדבר סי' פד
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודרשות הצל"ח השלם עמ' רו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה וכו'מסילות הנביאים שופטים עמ' שסא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמד, תקמו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמובמסילה נעלה עמ' רו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי אש (כץ) עמ' שכה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי יואל מועדים ח"ט עמ' פד
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי יואל פ' וארא דף רא ע"ב, פ' כי תשא דף שלח ע"א
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי יואל פ' מצורע דף תנד ע"א
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי יואל פ' נח דף קיד ע"ב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי שאול שמות עמ' שסט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודובר צדק עמ' 33
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוחנן אלקים עמ' קיא, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) עמ' קטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצ
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמולקוטי שיחות ח"ח עמ' 168, ח"י עמ' 25
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קכט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תרכז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' כה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת מהרי"ם במדבר עמ' קלד
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת מנחם חנ"ג עמ' 440
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותפארת צבי ויקרא עמ' רמד
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ונגעי קרוביודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קלג
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמולישרים תהלה (תשסד) עמ' מה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות לך לך כה, בהעלותך יב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ונגעי קרוביומנות הלוי (עוז והדר) ח"א עמ' שיא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ונגעי קרוביימנות הלוי (תשסב) עמ' קס
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תצו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמובאר מחוקק (תשמט) עמ' קצא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמובאר מחוקק (תשעה) עמ' רמג
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' קכב, קלא, ריג
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוברית אברם עמ' תרכח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוברכת דוד עמ' קז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוגנזי צדיקים (תשסב) עמ' כו, לח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוויגד יעקב עמ' תכה, תצו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוחיי נפש ח"ג עמ' שיז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמולב אריה פרשת תזריע אות יז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רז, רפט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שצו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומשמרת איתמר (תשסה) עמ' שסד, תקעז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוס' המאמרים (ריי"צ) ת"ש עמ' 102
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות ח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוספר המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות ח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועבודת עבודה (תשסד) עמ' רפא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועטרת ישועה (תשסד) אות רכא להגדה ש"פ
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוערבי נחל (תשסד) עמ' תשח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמופתח טוב עמ' קנז, ריג
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוצמח דוד (סקאליע) עמ' קפה, ערב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוצפנת פענח (תשסו) עמ' לג, תב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוקדושת עינים (תשעא) פרק יג אות לט, מ
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תקמז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותפארת צבי במדבר עמ' שסד
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותפארת צבי שמות עמ' קעה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, ר' מאיר אומר אף לא נגעי קרוביוכסף נבחר (מרגליות) עמ' רמג, רמד, רצט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואהבית שלום מרדכי עמ' קמג
פ"ב מ"ה כל הנגעים וכו' חוץ מנגעי עצמותורת אליהו עמ' רג
פ"ב מ"ה כל הנגעים וכו' חוץ מנגעי עצמו וכו' הנדרים וכו' הבכורות וכו'תורת לוי יצחק עמ' שנו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שפה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות קכא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוהתרגשות הלב (תשסט) עמ' לו
פ"ב מ"ה כל נגעים אדם רואהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' ז
פ"ב מ"ה כל נגעים אדם רואה וכו'כתבי קודש (פשעווארסק) ח"א עמ' קט
פ"ב מ"ה כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושיחות לספר בראשית עמ' קפז
פ"ב מ"ה כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמובנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קמט, קעד
פ"ב מ"ה כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוים שמחה עמ' תקג
פ"ב מ"ה כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 242
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמושמן ראש - ימים נוראים עמ' צו
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמובית יעקב (תשסא) עמ' קסג
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמוהתורה והעולם ח"א עמ' קסג
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמוהתורה והעולם ח"ג עמ' קמג
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמופחד יצחק - יום הכפורים מאמר לה
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמוראשית דעת (קורח) סי' לד
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' נה
פ"ב מ"ה קרוב רואה נגעיםגור אריה במדבר פי"ב הערה 31
פ"ב מ"ה אין כהן רואה נגעי קרוביובנין שאול עמ' קפב
פ"ב מ"ה כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמוקומץ המנחה (צונץ) דרוש אות קמו אות א
פ"ב מ"ה כל הבכורות אדם רואה חוץ מבכורות עצמומגילת סמנים עמ' קכו
פ"ב מ"ה פי' הר"שדברי שאול במדבר עמ' פד
פ"ב מ"ה פי' הרא"שלקוטי שיחות חל"ב עמ' 88
פ"ב מ"ה ופי' הרא"שברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
פ"ב מ"ה ורא"ש - בפסול קרוב לראיית נגעיםברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' ס
פ"ב מ"הדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעה
פ"ב מ"המאיר נתיבות ח"א עמ' לד
פ"ב מ"המשנת חיים במדבר עמ' רלב
פ"ג מ"א הכל מטמאין בנגעים חוץ מן העכו"םחמודי צבי שמות עמ' פג
פ"ג מ"א הכל מיטמאין בנגעים חוץ מן העובדי כוכביםבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלז
פ"ג מ"א הכל מטמאים בנגעים חוץ מנכריםכתנות אור עמ' קצח
פ"ג מ"א הכל מטמאים בנגעיןחוץ מן הגויים וגר תושבעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 157
פ"ג מ"א הכל מטמאין בנגעים חוץ מן הנכריםתפארת צבי ויקרא עמ' קצ
פ"ג מ"א הכל מטמאין בנגעים חוץ מן העובד כוכביםפרי צדיק תזריע אות א
פ"ג מ"א הכל מטמאין בנגעים חוץ מן העכו"םבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קעז, רג, דברים עמ' רמב
פ"ג מ"א הכל מטמאין בנגעים חוץ מן העכו"םדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' שצט
פ"ג מ"א הכל מיטמאין בנגעים חוץ מן העובדי כוכביםשרתי ח"א עמ' קנח
פ"ג מ"א הכל מיטמאין בנגעים חוץ מן העובדי כוכביםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קטז
פ"ג מ"א עכו"ם אין מטמאין בנגעיםקומץ המנחה (צונץ) דרוש אות נ אות א
פ"ג מ"א הכל כשירין לראות את הנגעים כו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 87
פ"ג מ"א הכל כשרים לראות את הנגעים, רא"שאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמב
פ"ג מ"א הכל כשרים לראות את הנגעים אלא שהטומאה והטהרה בידי כהןתפארת צבי ויקרא עמ' קצז
פ"ג מ"א הכל כשרים לראות את הנגעים וכו'דברי יואל פ' מצורע דף שצח ע"ב
פ"ג מ"א הכל כשרים לראות נגעיםפני מלך ויקרא עמ' ע
פ"ג מ"א הכל כשרים לראות את הנגעים אלא שהטומאה והטהרה ביד כהן אומרים לו אמור טמא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' צד
פ"ג מ"א אלא שהטומאה והטהרה ביד כהןאמונת חכמים (תשעו) עמ' רפ
פ"ג מ"א אלא שהטומאה והטהרה בידי בהןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רפא
פ"ג מ"א שהטומאה והטהרה בידי כהן אומרים לו אמור טמא והוא אומר טמאפרי צדיק מצורע אות ב
פ"ג מ"א הטומאה והטהרה ביד כהןאור אברהם ויקרא עמ' ר
פ"ג מ"א אינו טמא עד שיקראנו הכהן טמאלקוטי שיחות חל"ז עמ' 34
פ"ג מ"א אין טומאה וטהרה אלא עפ"י כהןיד דוד (אופנהיים) עמ' קצו
פ"ג מ"א טהור וטמא תלוי בכהןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פ
פ"ג מ"א אם הכהן אינו ת"ח עומד אצלו ת"חאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכג
פ"ג מ"א ת"ח רואה וכהן ע"ה אומראבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עח
פ"ג מ"א אומרים לו אמור טמא והוא אומרבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש א אות א
פ"ג מ"א אם טימא הת"ח אינו טמאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 145
פ"ג מ"א אין רואים שני נגעים כאחתחנן אלקים עמ' קיא
פ"ג מ"א באו לפניו שנים רואה את הראשון מסגירו וכו'חנן אלקים עמ' קי
פ"ג מ"א אין מסגירין את המוחלטחנן אלקים עמ' קיט
פ"ג מ"א רא"ש - הרואה את הנגעים צריך להיות פקח קצתאור אברהם ויקרא עמ' קפח
פ"ג מ"א תוס' יו"ט בדין גוי שאינו מקבל טומאהעיוני רש"י במדבר עמ' תקס
פ"ג מ"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נז
פ"ג מ"אאבן ישראל על התורה עמ' נח
פ"ג מ"אברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכג
פ"ג מ"אדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קעה
פ"ג מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פ"ג מ"אפרפרת משה ח"ב עמ' נ
פ"ג מ"אצמח צדקה עה"ת עמ' קפט
פ"ג מ"ב חתן שנראה בו נגעחיים ביד (סימן ק"ח) דף קכ ע"ב (קטע ראשון)
פ"ג מ"ב חתן שנראה בו נגע נותנים לו שבעת ימי המשתהעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 157
פ"ג מ"ב חתן שנראה בו נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה וכו' וכן ברגל וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 37
פ"ג מ"ב חתן נותנים לו שבעת ימי המשתהחנן אלקים עמ' קכט
פ"ג מ"ב חתן נותנים לו ז' ימי המשתהאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' עז, עח
פ"ג מ"ב אם נולד נגע ברגל אין הכהן רואה אותו לטמא אותוגור אריה ויקרא פי"ג אות יח
פ"ג מ"ב רא"ש - כופין מי שנראה בו נגע לבא לכהןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פ
פ"ג מ"באבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נח
פ"ג מ"ג עור הבשר מיטמא בשני שבועות ובשלשה סימנים וכו' (וברמב"ם ור"ש שם)מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפז
פ"ג מ"ג שער לבן מטמא וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמז
פ"ג מ"ד שחין ומכוה מטמאין בשבוע אחד וכו'ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנ
פ"ג מ"ה שלשה עשר יוםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנא {יום שביעי עולה לכאן ולכאן}
פ"ג מ"ה ר"שהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק ל
פ"ג מ"ו הקרחת והגבחת וכו' במחי' ובפשיוץלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 94
פ"ג מ"ופרפרת הפרשה פרשת חיי-שרה פרק כג פסוק א
פ"ג מ"ז הבגדים מיטמאיםהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק לז
פ"ד מ"א שער לבן חנן אלקים עמ' קי {מטמא בכל מראה אפילו למטה מארבע מראות}
פ"ד מ"א שיער לבן הוא סימן לטומאהגור אריה ויקרא פי"ג אות ו
פ"ד מ"ג שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"ד מ"ג מפוזריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמח
פ"ד מ"ג פי' הר"שדברי שאול ויקרא עמ' עד
פ"ד מ"ד אם היו ב' שערות לבנות בתוך הנגע הרי אלו סימן טומאהגור אריה ויקרא פי"ג הערה 29
פ"ד מ"ד עיקרן שחור וראשן לבן טהור וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שז
פ"ד מ"ד אין חוששין שמא מיעט מקום שער שחור את הבהרת מפני שאין בו ממשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצג
פ"ד מ"ד ר"ש - כגון בסוף ז' מצא מחיה ופשיוןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצד
פ"ד מ"ו מחיה כעדשהס' חסידים סי' תתרכב
פ"ד מ"ו מחיה כעדשהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנא
פ"ד מ"ו נגע שבא אחרי השער הלבןסי' ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמח
פ"ד מ"ז היתה עזה ונעשית כההיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
פ"ד מ"ז ובלבד שלא תתמעט מארבעה מראותגור אריה ויקרא פי"ג הערה 53
פ"ד מ"ז כנסה ופשתה או פשתה וכנסה ר"ע מטמא וחכמים מטהריםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצא, קצב
פ"ד מי"א בהרת כחצי גריס ואין בה כלום וכו' ואם ספק טמאדברי יונה ח"א עמ' קמב
פ"ד מי"א מפני שאמרו אם בהרת קדמה לשער לבן טמא, ואם שער לבן קדם לבהרת, טהור וכו'עירין קדישין השלם עמ' תלח
פ"ד מי"א אם בהרת קדמה ור"שדרכי איש דף נט ע"ג
פ"ד מי"א אם בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו' ור' יהושע קההתשובה מיראה עמ' לד
פ"ד מי"א אם בהרת קדמה לשער לבן טמאגור אריה ויקרא פי"ג הערה 17
פ"ד מי"א אם בהרת קדמה לשער לבן טמאתורת העולה (תשעה) עמ' תקנא
פ"ד מי"א אם בהרת קדמה לשער לבן טמאתורת העולה ח"ג פרק סז
פ"ד מי"א בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו' לבץ קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא ור"י קיההלקוטי שיחות חי"ב עמ' 64, 66, 81
פ"ד מי"א בהרת קדמה לשער לבן טמאחנן אלקים עמ' קט, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטז, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצא
פ"ד מי"א בהרת קדמה לשער לבןשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קלד
פ"ד מי"א שער לבן שקדם לבהרתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמח
פ"ד מי"א ואם שער לבן קדם לבהרת טהור ואם ספק טמא ורבי יהושע קההשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות לג
פ"ד מי"א אם ספק טמא ורבי יהושע קיההתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקסז
פ"ד מי"א ואם ספק טמא ורבי יהושע קיההדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
פ"ד מי"א פלוגתא דרבי יהושע ורבנן בספק בהרת קדמה לשיער לבן ור"י מטהרנחלה לישראל (תשעא) עמ' קפ
פ"ד מי"א ר"ש ד"ה ספק - דאיירי בבהרת כחצי גריס ואין בה כלום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפ ד"ה באופן
פ"ד מי"א תוס' יו"ט, חזון נחום על המשנהדברי שאול ויקרא עמ' עב
פ"ד מי"אדברי הרב עמ' קצג
פ"ה מ"א ספק נגעים טהוראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכד
פ"ה מ"א ספק נגעים להקלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שא
פ"ה מ"א ספק שהיא היא ספק שאחרת באה תחתיהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצג
פ"ה מ"ג שער פקודהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמז
פ"ה מ"ג שער פקודה עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכד
פ"ה מ"ד כל ספק נגעים בתחלה טהורדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפ ד"ה וי"ל
פ"ה מ"ד כל ספק נגעים וכו', ופהמ"ש לרמב"םפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה עה
פ"ו מ"א גופה של בהרת כגריס הקלקינטריקן (תשעד) עמ' קכט
פ"ו מ"א גופה של בהרת כגריס הקלקי מרובעשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלג
פ"ו מ"א נגע שיעורו תשע עדשותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנב
פ"ו מ"א שיעור גריס 36 שערותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 41
פ"ו מ"ג בהרת כגריס ומחיה פחות מכעדשהחנן אלקים עמ' קכב
פ"ו מ"ג ואין הנגע פושה לתוכוברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנא
פ"ו מ"ה הפנימית להסגיר והחיצונה להחליטחנן אלקים עמ' קכב
פ"ו מ"ו אמר ר"ש אימתי בזמן שהוא כעדשה מובאת וכו' והחיצונה טמאה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ו מ"ו כעדשה מובאת בינוניתיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' כה
פ"ו מ"ו תוס' יו"ט ד"ה הקרחתאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכט, קל
פ"ו מ"ז כ"ד ראשי איברים שבארם אינם מטמאים משום מחיהגור אריה ויקרא פי"ג הערה 116
פ"ו מ"ז כ"ד ראשי אברים יש באדם וראש הגוי'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קלו, תתנד, א'קנו
פ"ו מ"ז ראשי איברים אין מטמאין משום מחיהחנן אלקים עמ' קכג
פ"ו מ"ז ראש הגויהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רכח
פ"ו מ"ז ראש הגויהתשבי (תשסה) עמ' מט שורש גויה
פ"ו מ"ח אלו מקומות שאינן מיטמאין וכו', בית השחיולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' נ
פ"ו מ"ח מקומות באדם שאינם מטמאיםקרן פני משה ח"א עמ' כה
פ"ו מ"ח קמטיןתשבי (תשסה) עמ' רלח שורש קמט
פ"ו מ"ח אין הנגע פושה לבית הסתריםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שמה
פ"ו מ"ח דלדולין שבראש ושבזקן נעשתה כעור הבשר, ופי' הר"מ ותוס' יו"טאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קכט, קל
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות וכו' שהיו בו קודם מתן תורהשם יחזקאל עמ' תז
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות כו' יד שלמה (עזרא) דף מז ע"ג {ור"ן נדרים דף ז}
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בה קודם מתן תורהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רטז, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' ה, קעג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רטז, כרך ב ח"ב עמ' רד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' לו
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם למתן תודהמדבר קדמות (תשסח) עמ' עא
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם מתן תודהשם ישראל עמ' רע
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם מתן תורהלהורות נתן ויקרא עמ' קמו
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו קודם הדיבור ובפיה"משיחות מוסר (תשסב) עמ' רסט
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם למ"תולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קיא
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם למתן תורהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ה אות ו
פ"ז מ"א ואלו נגעים טהורים קודם למתן תורה וגר שנתגייר וקטן שנולדתורי זהב (תשעג) עמ' קנו
פ"ז מ"א נגע דקודם מתן תורה אינו מטמאערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' מב
פ"ז מ"א דין נגעים קודם מ"תבנין שאול עמ' קסה
פ"ז מ"א נגע מלפני מתן תורה ובגר שנתגיירברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנב
פ"ז מ"א נגעים בעכו"ם ונתגייר וקטן שנולדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
פ"ז מ"א גוי שנתגייר וקטן ונולד שנצטרפו וכו' ונשתנו מראיהםלהורות נתן ויקרא עמ' קמז
פ"ז מ"א העלו שער ונקרחו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"ז מ"אדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמב
פ"ז מ"ד התולש סימני טומאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קב
פ"ז מ"ד התולש סימני טומאה ור"שאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קפ
פ"ז מ"ד פיה"מ לר"מ - הקוצץ בהרת חבירוקרן פני משה ח"א עמ' רלה
פ"ז מ"ה קוצץ בהרתועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמד
פ"ז מ"ה הקוצץ בהרתו מאימתי טהרתו וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנט
פ"ז מ"ה אי קציצת הנגע מטהרתוברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סב
פ"ז מ"ה היה בראש הערלה ימולגנת אגוז (תשעב) אות שנט
פ"ז מ"המשנת חיים דברים עמ' תסז
פ"ח מ"א הפורח מן הטמא טהורברית אברם עמ' שמו
פ"ח מ"א ראשי איברים וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיב
פ"ח מ"א ר"ש - אין לטהר פרח בכולו אם יש באחד מכ"ד איברים שלו מחיית בשרגור אריה ויקרא פי"ג הערה 118
פ"ח מ"א מפרשיםלקוטי שיחות חל"ב עמ' 81
פ"ח מ"ב בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה פרחה בכולו והלכה המחיה טהור וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפט
פ"ח מ"ג פרחה בכולו טהורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיג
פ"ח מ"ד כל חזירת ראשי אברים שבחזירתם טמאו טהור נתכסו טהור נתגלו טמא אפילו מאה פעמיםברית אברם עמ' שמו
פ"ח מ"ה פרחה כולו אבל לא בראשטוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק יב
פ"ח מ"ועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסא
פ"ח מ"ז הבא בכולו לבןלקוטי שיחות חל"ב עמ' 79
פ"ח מ"ז הבא כולו לבן יסגירברית אברם עמ' שמו
פ"ח מ"ח פרח מתוך טהרה הוא טמאגנת אגוז (תשעב) אות שנז
פ"ח מ"י יש מראה נגעו לכהן ונשכר ויש מראה ומפסיד וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' רל
פ"ט מ"א שחין - חום הנולד ע"י הכאה, מכוה - תולדת האשברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנב
פ"ט מ"א חמי טבריא אינו נידון משום מכוהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תעא
פ"ט מ"א כל שהוא מחמת האש זו היא מכוהדרכי התשובה עמ' קיד
פ"ט מ"ג שאלו את רבי אליעזר בהרת סלע עלתה לתוך ידו ומקומה צרבת השחיןמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצב
פ"ט מ"ג בהרת כסלעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעח
פ"ט מ"ג חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמיםדברי שאול במדבר עמ' קנח
פ"ט מ"ג חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמיםלקוטי שיחות חכ"א עמ' 116, 112
פ"י מ"א מראה צבע צהוב, ובפי' המשניות לרמב"םאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קלב
פ"י מ"ב ר"י אומר שהנתק מטמא בין אם הפך השער לצהוב או לא נהפךגור אריה ויקרא פי"ג הערה 140
פ"י מ"ד שער צהוב שקדם לנתק וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"י מ"ה נגעים שהחליטו בשער צהובמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצ
פ"י מ"ה הלך שער צהוב וחזר שער צהובמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצא
פ"י מ"ה תוי"ט ד"ה וכן בשער - החליטו בשער צהוב וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קצג
פ"י מ"ט מי שהי' בו נתק כגריס וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 93
פ"י מ"ט הראש והזקן אין מעכבין זה את זה דבר ר"י ור"ש אומר מעכבין זה את זהשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"י מ"ט מקצת בראש ומקצת בזקן אין מצטרפיןאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קל
פ"י מ"טמנחה חדשה (חן טוב) פרשת תזריע
פי"א מ"א כל הבגדים וכו' חוץ משל נכריםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רצט
פי"א מ"א כל הבגדים מטמאין בנגעים חוץ משל עכו"ם וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שנה ע"ב
פי"א מ"א כל הבגדים מיטמאין בנגעים חוץ משל עכו"ם וכו'דברי יונה ח"א עמ' קמו, קנ
פי"א מ"א נגעי בגדיםפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נד
פי"א מ"א חוט שמחובר לדבר שגדל ביםברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שטו
פי"א מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פי"א מ"ב אין בגדי צמר מטמאין בנגעיםטוב טעם ויקרא עמ' סח
פי"א מ"ג העורות והבגדים הצבועות אין מטמאין בנגעיםעצי חיים על התורה עמ' פ
פי"א מ"ג העורות והבגדים הצבועיםכסא שלמה (חכים) דף קכד ע"א
פי"א מ"ג הצבועין בידי שמים מטמאין וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פי"א מ"גתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
פי"א מ"ד הבגדים מיטמאיןהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק לז
פי"א מ"ד הבגדים מיטמאין בירקרק שבירוקיםהשיר והשבח ח"א עמ' רכא
פי"א מ"ד ירקרקמחיר יין (תשעט) עמ' מג
פי"א מ"ד ירקרק ירוק שבירוקים אדמדם אדום שבאדומיםדבר טוב עמ' ריט
פי"א מ"ד צמר מטמא באין צבוע, וא"ר עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנח
פי"א מ"ד ר"ש - לר"י כיון שנשתנה במראה נגע חרש הואגור אריה ויקרא פי"ג הערה 172
פי"א מ"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
פי"א מ"ה ור"שפרפרת אליעזר פרשת תזריע פרק יג פסוק נח
פי"א מ"זתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סח
פי"א מי"במשנת חיים ויקרא עמ' רסו
פי"ב מ"א כל הבתים מטמאין בנגעים חוץ משל נכריםצמח צדקה עה"ת עמ' לט
פי"ב מ"א בתי גויים אין מטמאין בנגעיםחנן אלקים עמ' קל
פי"ב מ"א בית עגול אינו מטמא בנגעיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רלז
פי"ב מ"א בית עגול אינו מטמא בנגעיםעטרת ישועה (תשסד) אות ז למנהג ריקודין בהקפות
פי"ב מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פי"ב מ"ב בית שאחד וכו' בית וכו' אבנים וכו'לקוטי שיחות ח"ו עמ' 15
פי"ב מ"ב אבנים ועצים ועפרהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק מה
פי"ב מ"ב לעולם אין הבית טמא עד שיראה וכו'משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קסד
פי"ב מ"ג עד שיראה כשני גריסין על שני אבניםכרם חמד (תשסו) עמ' צו
פי"ב מ"ג ר"ע אומר עד שיראה כשני גריסין על שתי אבנים לא על אבן אחתימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יח
פי"ב מ"ג שיעור שני נגעיםחנן אלקים עמ' קלה
פי"ב מ"ג אמר ראב"ש חנן אלקים עמ' קלד {כתיב בקיר וכתיב קירות}
פי"ב מ"ג רבי אלעזר ברבי שמעון אומר עד שיראה כשני גריסין על שתי אבנים בשני כתלים בזויות ארכו כשני גריסין ורחבו כגריסימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יז
פי"ב מ"ג שתי אבנים בקרן זוית בזה חצי גריס ובזה חצי גריסברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 41
פי"ב מ"ד ירושלים וחוצה לארץ אינן מיטמאין בנגעיםנאוה תהלה עמ' קכז
פי"ב מ"ד נגעי בתים רק בא"ידרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 169 {כי רק שם יש אוצרות, ובחו"ל מפנים אותנו מבתינו גם בלי נגע}
פי"ב מ"ד תוי"ט - ירושלים לא נתחלקה לשבטיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפח
פי"ב מ"ה כיצד ראיית הבית כנגע נראה לי בביתאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקמו
פי"ב מ"ה כיצד ראיית הבית, ותוי"טשיחות עבודת לוי סי' נא אות ה
פי"ב מ"ה כיצד ראיית וכו' אפילו תלמיד חכם ויודע שהיה נגע וכו' אלא כנגע נראה לו בביתכתונת פסים (תשעא) עמ' צד
פי"ב מ"ה כיצד ראית הבית וכו' אם כך חסה התורה וכו'תורת לוי יצחק עמ' רמ
פי"ב מ"ה כיצד ראית הבית ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית, אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית, אלא בנגע נראה לי בביתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסא
פי"ב מ"ה ובא אשר לו הבית והגיד לכהן... וצוה הכהן ופנו את הביתילקוט הגרשוני ח"ב
פי"ב מ"ה כנגע ולא נגעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמד
פי"ב מ"ה כנגע נראה לי בביתאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' פו
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח ויודע שהוא נגעשארית יעקב (אלגזי) דף לה ע"ג
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח ויודע שהוא נגע, לא יאמר נגע נראה ליאור אברהם ויקרא עמ' ר
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח וכו' אלא כנגע ליחומת אנך מצורע אות ו
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח לא יגזור ויאמר נגעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיז
פי"ב מ"ה אפילו חכם גדול וראוה את הנגעים לא יגזורמשכנות יעקב (נעים) דף קמא ע"א
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע ודאי וכו'עצי חיים על התורה עמ' קצז
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית אלא כנגעתפארת צבי ויקרא עמ' רי, ריא
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור וכו'דברי יואל פ' מצורע דף שצו ע"א
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח ויודעפרי חיים (קנולר) פרשת מצורע
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח לא יאמר נגע אלא בנגעשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קצו, רי
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח לא יפסוק לומר שהיא נגעשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' ד, לז, רמב
פי"ב מ"ה אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת מצורע דף לז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מצורע דף קסב ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת מצורע דף קלח ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק יב דף קנב ע"ב
פי"ב מ"ה ואפילו תלמיד חכם ויודע ודאי שהוא נגע לא יגזור ויאמר נגעעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 186
פי"ב מ"ה לא יאמר נגע רק כנגעדברי שאול ויקרא עמ' פג
פי"ב מ"ה לא יגזור ויאמר נגע נראה לי ותוי"טאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קכו
פי"ב מ"ה ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן על מה חסה התורה, על פכין של חרסמאור עינים (תשעה) עמ' תתקכג
פי"ב מ"ה ופינו את הבית וכו' על מה חסה התורה על כלי חרסו וכו'הר המוריה עמ' עח
פי"ב מ"ה אפי' חבילי עציםזבחי צדק (דיסקין) עמ' שכג
פי"ב מ"ה אם תאמר כלי וכו' על מה חסה התורה וכו'תורת מנחם חנ"ג עמ' 215
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרסו וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 40, 37
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרסו וכו'פאר יעקב ח"ג עמ' רג
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרסוספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מט
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרשו וכו' ק"ו וכו'ברית שלום (תעח) דף מא ע"ב
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרשו וכו' ק"ו וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסב
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרסו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת מצורע דף קלח ע"ג
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרסודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' ריז ד"ה וציוה
פי"ב מ"ה על מה חסה תורה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קז
פי"ב מ"ה אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי אם כך על של רשע ק"ו על של צדיקבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשיג, ויקרא עמ' רג, יהושע-שמואל עמ' רג
פי"ב מ"ה התורה חסה על ממונם של ישראל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שמז
פי"ב מ"ה התורה חסה על ממונם של ישראלאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' נט
פי"ב מ"ה התורה חסה על כלי חרסלקחת מוסר ח"א עמ' תצא
פי"ב מ"ה חסה התורה על ממונותורת לוי יצחק עמ' רמ
פי"ב מ"ה אם כך חסה התורה על של רשע ק"ו על של הצדיקחנן אלקים עמ' קלא
פי"ב מ"ה אם כך על של רשע, קל וחמר על של צדיקשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפז
פי"ב מ"ה קל וחומר על של צדיקרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מב
פי"ב מ"ה פיה"מ - הצרעת הנזכרת בתורה וכו' דברים בלתי טבעייםשיחות מוסר (תשסב) עמ' רעא
פי"ב מ"ה ר"ש מהתוספתא - בני אין הנגעים באים וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסה
פי"ב מ"ה תוי"טחנן אלקים עמ' קלא
פי"ב מ"הדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קמד
פי"ב מ"הפרפרת אליעזר פרשת מצורע פרק יד פסוק לו
פי"ב מ"המשנת חיים במדבר עמ' שצב
פי"ב מ"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רסז
פי"ב מ"התתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמג
פי"ב מ"ו אינו עומד בתוך הבית ומסגירחנן אלקים עמ' קלא
פי"ב מ"ו אינו נוטל וכו' אוי לרשע וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 63
פי"ב מ"ו מכאן אמרו אוי לרשע אוי לשכנודרך חיים (לונזאנו) עמ' רז
פי"ב מ"ו מכאן אמרו אוי לרשע ואוי לשכינוגנת אגוז (תשעב) אות שנה
פי"ב מ"ו מכאן אמרו אוי לרשע וכו' שניהם חולצין וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 12
פי"ב מ"ו מכאן אמרו אוי לרשע אוי לשכנודרך חיים (תשלה) עמ' קלט
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנומשיבת נפש עמ' לז
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנואורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלה
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פא
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנושיחות לספר במדבר עמ' יג
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכינואמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכט
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכינודרך חיים (תשע) פ"א הערה 889-888
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכינו+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכט
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכינושבט מישראל (פרידמן) עמ' יח
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנוס' חסידים סי' ריא, תרח, תשו, תשע
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנושער המלך (תשנז) עמ' שלז, תריח
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנובשבילי אמונה ח"ב עמ' קמה
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנוישמרו דעת עמ' קעא
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנולב אליהו (תשסה) בראשית עמ' לט
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנויחל ישראל אבות ח"א עמ' קמד
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' מב
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנודמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק כו
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנודעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שד
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנואורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות מו {טוב לצדיק טוב לשכינו}
פי"ב מ"ו אבל הוא לבדו מביא את העפראור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רנט
פי"ב מ"ז פשיון רחוק ותוי"טברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קנא
פי"ב מ"ז תוי"טחנן אלקים עמ' קלג
פי"ג מ"א עמד בעיניו בראשון ובשניברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' קמט
פי"ג מ"א אם עד שלא טהרו בצפרים נראה בו נגע הרי זה ינתץ וכו'תורת משה (אלמושנינו) עמ' רל
פי"ג מ"ב אבן שבזוית בזמן שהוא חולץ וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 12
פי"ג מ"ב האבן שבזוית בזמן שהוא חולץ וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנו
פי"ג מ"בפרפרת הפרשה פרשת מצורע פרק יד פסוק מ
פי"ג מ"ג בית שנראה בו נגע וכו'תורת לוי יצחק עמ' שנח
פי"ג מ"ג אבניו ועציו ועפרו וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 92
פי"ג מ"ג אבניו ועציו ועפרו מטמאין בכזית רבי אלעזר חסמא אומר במה שהןזכור לדוד עמ' קכג
פי"ג מ"ג משנה אחרונה ד"ה אבניוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קז
פי"ג מ"ה וצוה הכהןעולת חודש ח"ג מאמר רמג
פי"ג מ"ז הטמא עומד תחת האילן והטהור עובר וכו'ברית שלום (תעח) דף מא ע"ד
פי"ג מ"ז הטמא עומד תחת האילן והטהור עובר וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רסד
פי"ג מ"ז תחת האילן, ומשנה אחרונהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קז
פי"ג מ"ט מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתיפו וכו'ברית שלום (תעח) דף מא ע"א, עב ע"א
פי"ג מ"ט מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתיפו וכו' כל המשנהברית שלום (תשסח) עמ' רס
פי"ג מ"ט מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידו הוא והן טמאין מיד היה לבוש בכליו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רכב
פי"ג מ"ט הוא והן טמאין מידגור אריה ויקרא פי"ד הערה 134
פי"ג מי"א מצורע שנכנס וכו' כלים מיד טמאין וכו' אם שהה כדי הדלקת הנר (ומפקלקוטי שיחות חי"ז עמ' 141
פי"ג מי"א מצורע שנכנס לבית וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קז
פי"ג מי"א מצורע שנכנס לבית וכו' כלים וכו' הדלקת הנר וכו'תורת לוי יצחק עמ' שנח
פי"ג מי"א מצורע שנכנס לבית כל הכלים טמאים וכו' אם שהה כרי הדלקת הנרלקוטי שיחות חל"ז עמ' 40
פי"ג מ"יב נכנס לבית הכנסתהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק ד
פי"ג מ"יב נכנס ראשוןפרי חיים (קנולר) פרשת דברים
פי"ד מ"א כיצד מטהרין את המצורעתורת אליהו עמ' רד-רה
פי"ד מ"א מביא פיילי של חרס חדשהכרם טוביה עמ' שטו
פי"ד מ"א ומביא שני ציפורים דרור וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
פי"ד מ"א מביא שתי ציפורים דרורעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 176
פי"ד מ"א ב' צפרים אלו צפורי דרורמי מרום ח"י עמ' נז
פי"ד מ"א צפורי מצורע הם צפרי דרוראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמב
פי"ד מ"א הצפור השחוטה טעונה קבורהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריד
פי"ד מ"א וקוברהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שלז
פי"ד מ"א טבל והזההכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יח
פי"ד מ"א פירוש המשניות לרמב"םאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמב, קמד
פי"ד מ"א תוס' יו"ט ד"ה וקוברה בפניודברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שמו
פי"ד מ"אמשנת חיים במדבר עמ' שעט
פי"ד מ"ב אינו הופך פניו לא לים ולא לעיר וכו'מי השלוח (מישור) ח"א עמ' קיג
פי"ד מ"ב העביר תער וכו' וטבל כו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 233
פי"ד מ"ב העביר תער על כל בשרו וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ט
פי"ד מ"ב וכבס בגדיו וטבלזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפה
פי"ד מ"ב נכנס לפנים מן החומהגור אריה ויקרא פי"ד הערה 52
פי"ד מ"ב מנודה מביתוהכתב והקבלה ויקרא פי"ד פסוק ח
פי"ד מ"ב ר"ש ורע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' מצורע
פי"ד מ"בצמח צדקה עה"ת עמ' קפט
פי"ד מ"ג טבל ועלה אוכל במעשר העריב שמשו אוכל בתרומהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח
פי"ד מ"ג מצורע שטבל וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרטז
פי"ד מ"ג העריב שמשו אוכל בתרומהדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' יז
פי"ד מ"ג העריב שמשו אוכל בתרומה הביא כפרתו אוכל בקדשיםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קח
פי"ד מ"ג אכילת תרומה מותר לטמא אחר הערב שמשאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קז
פי"ד מ"ג מחוסרי כפורים אסורים בקדשיםגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 33
פי"ד מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 3
פי"ד מ"ד שלשה מגלחין וכו' הנזיר והמצורע והלוייםאמרות ה' השלם ח"ו עמ' שמה
פי"ד מ"ד שלשה מגלחים כו' והמצורעדרך מצותיך (חב"ד) דף קד ע"ב
פי"ד מ"ד שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה הנזיר והמצורע והלוויים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קי
פי"ד מ"ה מצוותן שיהא שוות במראה וכו'טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
פי"ד מ"ה שיהיו שווים במראה ובקומהפרפרת משה ח"ב עמ' סג
פי"ד מ"ה שתי הצפורים שויםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קלד
פי"ד מ"ה שתי צפרים שוותהכתב והקבלה שמות פכ"ה פסוק יח
פי"ד מ"ה נשפך הדם תמות המשתלחתמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"א
פי"ד מ"ה נשפך הדםחקל יצחק (תשסג) עמ' תכב
פי"ד מ"ה נשפך הדם מלינין את המשתלחת עד שתמותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קג
פי"ד מ"ה נשפך הדם תמות המשתלחתלקוטי שיחות חל"ב עמ' 234
פי"ד מ"ה ר"ש - מומים פוסלים בעגלה ערופהלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 442
פי"ד מ"ו ארז ארכו אמהחמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט עמ' 587
פי"ד מ"ו אזוב וכו' ולא כל האזוב שיש לו שם לווילקוטי שיחות ח"ה עמ' 390, ח"ח עמ' 32
פי"ד מ"ו אזוב לא אזוב יון וכו' ולא כל אזוב שיש לו שם לוויהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ח
פי"ד מ"ו אזוב סתם, ללא שם לוויתורת מנחם חמ"א עמ' 329
פי"ד מ"ח בא לו אצל האשם וסמך שתי ידיו עליו וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' מח
פי"ד מ"ח והמצורע טבל וכו' ועמד בשער נקנורתורת לוי יצחק עמ' שסב
פי"ד מ"ח טבילה לפני ההקרבהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרטז
פי"ד מ"ח מעמידין המצורע בשערי נקנוראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמד
פי"ד מ"חמשנת חיים במדבר עמ' קפ
פי"ד מ"ט הכניס ראשו ונתן על תנוך אזנוגור אריה ויקרא פי"ד הערה 73
פי"ד מ"ט תנוך אזנו, ר"ש ותוס' יו"טס' החיים (תשנג) עמ' קעג
פי"ד מ"ט אין לו בהן ידזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קפז
פי"ד מ"ט מצורע מכניס לבהונות שלשתן בב"אלחמי תודה דף קמה ע"א
פי"ד מ"ט ר"שהכתב והקבלה דברים פי"ז פסוק ז
פי"ד מ"ט תוי"ט - גידםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלט
פי"ד מ"י טבל והזההכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יז
פי"ד מ"י על כל הזאה טבילהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שא
פי"ד מ"ימנחה חדשה (חן טוב) פ' מצורע
פי"ד מי"ב מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא, ר"שאור אברהם על ספר המצוות עמ' תיב, תמב
פי"ד מי"ב מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצאלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 3
פי"ד מי"ב מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קז
פי"ד מי"ב עני שהביא מנחת עשיר יצא, ופי' הר"ש - אפילו לכתחילה כו' ותבוא עליו ברכהתורת מנחם חי"ג עמ' 281
פי"ד מי"ב עשיר שהביא מנחת עני לא יצאתורת מנחם ח"י עמ' 128, חי"ג עמ' 280, חט"ז עמ' 241, 343, חי"ז עמ' 25, חי"ח עמ' 148, חי"ט עמ' 124
פי"ד מי"ב עשיר שהביא קרבן עני לא יצאתורת מנחם חל"ז עמ' 141
פי"ד מי"ב עשיר שהביא קרבן עני לא יצאתורת מנחם חל"ח עמ' 135
פי"ד מי"ב עשיר שהביא קרבן עני לא יצאתורת מנחם חלק לב עמ' 82, חלק לד עמ' 272
פי"ד מי"ב עשיר שהביא קרבן עני לא יצאתורת מנחם חמ"ב עמ' 163
פי"ד מי"ב עשיר שהביא קרבן עני לא יצאתורת מנחם חנ"ח עמ' 187
פי"ד מי"ב ועשיר שהביא קרבן עני לא יצאלקוטי שיחות ח"א עמ' 181, 166, חי"ד עמ' 129
פי"ד מי"ב מביא אדם על ידי בנוברכת מועדיך לחיים ח"א דף קכב ע"ב [תלז ע"א ד"ה ונראה]
פי"ד מי"ב מביא אדם על ידי בנו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 103
פי"ד מי"ב מביא אדם על ידי בנוברכת מועדיך לחיים חלק א דף קכב ע"ב (דף תל"ז ע"א ד"ה ונראה)
פי"ד מי"ב הבעל מביא כל קרבן שהאשה חייבתפנים מסבירות עמ' קצא
פי"ד מי"בפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קכד
פי"ד מי"במשנת חיים ויקרא עמ' קלט, קמג
פי"ד מי"ג שני מצורעים שנתערבו קרבנותיהם וכו' ששאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע וכו'תורת לוי יצחק עמ' שסג
פי"ד מ"יג שני מצורעים שנתערבו קרבנותיהםפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה פג

נגעים - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג שאת כצמר לבןדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ה
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג שאת כצמר לבןמאור ושמש (תשנב) עמ' שכז
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג שאת כצמר לבןמאור ושמש (תשסט) עמ' תסה
פ"א מ"א בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכלפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קכג, במדבר עמ' ט
פ"א מ"א בהרת עזה כשלגבאר בשדה עמ' קלב
פ"א מ"א מראות נגעים וכו'אור החיים ויקרא פרק יג פסוק ב
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהם ד'תורת אברהם עמ' 86
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהן ארבעהשם דרך ויקרא עמ' סז
פ"א מ"א מראות נגעים שתים שהן ארבע וכו' דברי ר"מדורות הראשונים כרך א עמ' 243
פ"א מ"א מראות נגעיםפני מנחם ויקרא עמ' יד, תזריע-מצורע עמ' קכד
פ"א מ"ג להסגיר את העומד בסוף שבוע ראשון ולפטור את העומד בסוף שבוע שנישם דרך ויקרא עמ' סה
פ"א מ"ג סומא באחת מעיניוהדרש והעיון ויקרא מאמר קיג אות א
פ"א מ"ד אין רואין את הנגעים בשבתותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שלו
פ"א מ"ד ששה עשראור החיים ויקרא פרק יג פסוק ג
פ"א ר"ש לר"מ צמר שהוא תולדה דשאתטירת כסף דף קעה ע"א
פ"ב אני כפרתןדברי חנינא - הספדים עמ' כז
פ"ב אפי' ת"ח ויודע שהוא נגעשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' קד
פ"ב מ"א אמר ר' ישמעאל בני ישראל אני כפרתןנפש יוסף (תשעד) עמ' קלא
פ"ב מ"א בהרת נראה בגרמני כהה בכושי עזה רי"א בני ישראל אני כפרתןבית אולפנא ח"ו עמ' לג
פ"ב מ"א בהרת עזה נראית בגרמוני כהה וכו', ר"ששם דרך ויקרא עמ' סג
פ"ב מ"א בהרת עזה נראית בגרמני כההתורה ודעת תשסח עמ' ג
פ"ב מ"א בהרת עזהשני המטות - מטה נפתלי עמ' סז
פ"ב מ"א בית עגול בית הבא בספינה כו' אינו מטמא בנגעיםאמרי טל ליקוט כב
פ"ב מ"א הגרמני בהרת עזה נראה בו כההמשך חכמה במדבר פ"יב פסוק י
פ"ב מ"ב אימתי רואין בשלש בארבע ובחמש ובשבע ובשמנה ובתשע דברי רבי מאיר ר' יהודה אומר בארבע בחמש בשמנה ובתשעפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קז, קכ
פ"ב מ"ב אין רואים את הנגעים שחרית ובין הערביםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תכח
פ"ב מ"ג בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעופרשת דרכים (תשסה) עמ' רנח
פ"ב מ"ג בית האפל אין פותחין בו חלונותפרשת דרכים (תשנב) עמ' קפא
פ"ב מ"ג מי שהוא בבית אפל אין פותחין לו חלונות לראות את נגעומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תכח
פ"ב מ"ג מכאן אמרו בית אפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעודברות חיים (תשעה) עמ' יז
פ"ב מ"ה אין אדם רואה נגעי עצמואזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 58
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו וקרובונחלת אבות (הכהן) סימן יח דף כט ע"א
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואם לבינה (פאפא) עמ' רכ
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואמרי טל מאמר קנה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' ת
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוברכת שלום מכתבים מאמר עא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברות חיים (תשעה) עמ' נח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודרשות באר יצחק עמ' צח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומכתם לדוד משלי עמ' ר
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' ז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' פז, ח"ג עמ' רלג
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועטרת יהושע דברים עמ' רנג
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמופי שנים - זכרון יהודה דף ו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושבילי פנחס (תשעג) עמ' קפז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 390
פ"ב מ"ה כנגע נראה ליפרשת דרכים (תשנב) עמ' קפא
פ"ב מ"השרי המאה ח"ג עמ' 61
פ"ב מ"ח כל הנגעים אדם רואהמכתם לדוד משלי עמ' ט
פ"ג מ"א אומרים לו אמור וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' צג
פ"ג מ"א אמור טהור והוא אומר טהורפני מנחם בהעלותך עמ' עא
פ"ג מ"א הטומאה וטהרה ביד כהןהמדרש והמעשה פרשת ויקהל עמ' 309
פ"ג מ"א הכל כשרים לראות הנגעיםהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קפט
פ"ג מ"א הכל כשרין לראות את הנגעיםשם דרך ויקרא עמ' ס
פ"ג מ"א הכל כשרץ לראות הנגעים אלא שטומאה וטהרה תלויה ביד כהןשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק לב
פ"ג מ"א הכל מטמאין בנגעים חוץ מעכו"םבאר בשדה עמ' סז
פ"ג מ"א הכל מיטמאין בנגעים חוץ מן הנכריפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קז
פ"ג מ"א הכל מיטמאין בנגעים חוץ מן העובדי כוכביםזאת ליעקב ויקרא עמ' עח
פ"ג מ"א הכל רשאין לראות נגעיםאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש כו עמ' 55-56
פ"ג מ"א חוץ מעכו"ם וכו'אור החיים ויקרא פרק יג פסוק ב
פ"ג מ"ב חתן שנראה בו נגע, נותנין לו שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותופני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנח, קנט
פ"ג מ"ג עור הבשר מטמא בשני שבועות וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 256
פ"ג מ"ד השחין והמכוה מיטמאין בשבוע אחד וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 238, כרך ד עמ' 548
פ"ג מ"ד ור"שרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' צב
פ"ג מ"ה הנתקים מיטמאין בשני שבועות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 233
פ"ג מ"כ פיהמ"ש לרמב"ם - ולזה חתן שהוא עוסק במצות פריה ורביה וכו' ימתין עד שיעבור וכו' החופהפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנח
פ"ד הלכה רבי יהושערשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קמו עמ' 16
פ"ד מ"א אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם מתן תורההאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קצו
פ"ד מ"א אם בהרת קדמה לשער לבן - טמאמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק יד, פ"יד פסוק ג
פ"ד מ"ד בפירוש הרמב"ם, אין לו שיעור מוחש עד שימעט השיעורתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קט (קי) {אם חסרון בלתי נרגש בחוש לקטנותו הוא מגרע השיעור כזית}
פ"ד מ"ד היה עיקרן מלביןטירת כסף דף רכב ע"ד
פ"ד מ"יא רק אם הבהרת קדמה לשער לבן - טמאהמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק ד
פ"ד מי"א אם בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו' ספק טמא וכו'אש דת (תשמח) עמ' צו
פ"ד מי"א בהרת קדמה וכו'אור החיים ויקרא פרק יג פסוק ב
פ"ה מ"ג שער פקודה עקביא בן מהללאל מטמא וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 283, 285
פ"ו מ"א שלשים ושש שערות בנגעיםתורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסו
פ"ו מ"ד שאלתי את ר"ג ואת ר"י הולכין לגדוודבתורתו יהגה ח"א עמ' סב
פ"ו מ"ז עשרים וארבע ראשי איברים באדם שאינם מטמאים משום מחיהמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק יד
פ"ז מ"א אלו בהרות טהורותבאר בשדה עמ' סו
פ"ז מ"ד א"ר עקיבא שאלתי את ר"ג וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 60
פ"ז מ"ד התולש סימני הטומאה עובר בלא תעשהדברי יונה ח"ב עמ' קיח
פ"ז מ"ד התולש סימני טומאה וכו' א"ר עקיבא וכו' התחלתי מביא להם ראיות וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 272
פ"ח מ"ג פרחה במקצתו - טמא, פרחה בכולו - טהורמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק יד
פ"ח מ"ו ריסי עיניושני המטות - מ"ג צ"א
פ"ח מ"ז בהק וכו' סימן טומאה בתחילה ואין סימן טומאה בסוףמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק יד
פ"ח מ"ז הבא מתחילה כולו לבן צריך הסגרמשך חכמה ויקרא פ"יג פסוק יד
פ"ט מ"א השחין והמכוה מיטמאין בשבוע אחת וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 548
פ"ט מ"ג חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמיםמכתם לדוד משלי עמ' עב
פ"ט מ"ג שאלו את ר"א מי שעלתה וכו' אמר להן לא שמעתי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 289, כרך ג עמ' 192, 269, 271, 379
פ"י מ"א הנתקים מיטמאין בשני שבועות וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 232
פ"יא מ"א הלוקח בגדים מן הנכרי יראו בתחילהפני מנחם תזריע-מצורע עמ' קח
פ"יב מ"א בית עגול אינו מטמא בנגעיםאמרי טל מאמר ג
פ"יב מ"ה אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בביתפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קנז
פ"יב מ"ה כהן כל זמן שאין נזקק לבית שיש בו נגע אין תורת טומאה עליומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צט
פ"יב מ"ו אוי לרשע אוי לשכינומפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות קב
פ"יב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנומכתם לדוד משלי עמ' כט
פ"יב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנונתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' עט
פ"יד מ"א מביא שתי צפרים דרורפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיח
פ"יד מ"יב קרבן עולה ויורד אם עשיר הביא קרבן עני יצאמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
פי"א בגד המוחלט שנתערב באחרים כולן אסורין בהנאהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף נג ע"ג
פי"א מ"א כל הבגדים מטמאין בנגעים חוץ משל נכרים הלוקח בגדים מן הנכרים יראו בתחלהשם דרך ויקרא עמ' עב
פי"א מ"ז קייטא שיש בה פספסים וכו' שאלו את ר"א וכו' א"ל לא שמעתי וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 192, 270, 380
פי"א מ"ח במחלוקת ר"י ות"קהעמק דבר שמות פ"לו פסוק כט
פי"א מ"ח האונין של פשתן כו'העמק דבר ויקרא פ"יג פסוק מח
פי"ב מ"ב אין הבית מטמא בנגעים עד שיהא בו אבנים ועצים ועפרשם דרך ויקרא עמ' עג
פי"ב מ"ה אם על של רשע וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שכז
פי"ב מ"ה אפילו ת"ח ויודע שהוא נגע לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בביתפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנח
פי"ב מ"ה לא יאמר אלא כנגעהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שכו
פי"ב מ"ה על מה חסה התורה על כלי חרסו וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' צו
פי"ב מ"ה ר"שפרשת דרכים (תשסה) עמ' רנט
פי"ב מ"ה-ז כיצד ראית הבית וכו' אינו הולך וכו' בא בסוף שבוע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 148, 149, 150
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכינומטר השמים - עמודי העולם עמ' שכט
פי"ב מ"ו וחילצו מלמד ששניהם חולציםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ע ע"ג
פי"ג מ"א כל הבתים מטמאין בנגעים חוץ משל נכרים הלוקח בתים מן הנכרים יראו בתחלהשם דרך ויקרא עמ' עב
פי"ג מ"ב בזמן שהוא חולץ חולץ את כולהמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף ע ע"ג
פי"ג מ"ט היה לבוש בכליו וסנדליו ברגליוהאיר ממזרח - הושענות עמ' לב
פי"ג מ"ט מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפו וכו' טמאין מיד, הי' לבוש בכליו וכו' טהורין עדשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' 19
פי"ג מ"ט מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 242,241
פי"ד מ"ג העריב שמשו אוכל בתרומהאבן תושיה עמ' 39
פי"ד מ"ג כיבס בגדיו וטבל טהור מלטמא כשרץ וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' שו
פי"ד מ"י ר"ששם דרך ויקרא עמ' עז
פי"ד מ"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קב
מסכת פרה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א ר' אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכ"א וכו' רמ"א אף בת ה' כשרהחמודי צבי מועדים עמ' רצט
פ"א מ"א ר' אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 936
פ"א מ"א ר' אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםמצווה ועושה ח"ב עמ' תשעד
פ"א מ"א ר"א אומר ופרה בת שתים וכו' וחכ"א וכו' ופרה בת שלשחיי נפש ח"ד עמ' נז
פ"א מ"א ר"א אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכמים אומרים וכו'זכור לדוד עמ' נ
פ"א מ"א רא"א עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכ"א וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שכ
פ"א מ"א רא"א עגלה בת שנתהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' תנב
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר פרה בת ב'כלי יקר (תשמח) עמ' רכט
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקז-תקח
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בה שתים וחכמים אומרים עגלה בת שתים ופרה בה שלש או בת ארבע ובר"שאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קד
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרלג ד"ה במסכת, עמ' תרמז ד"ה וזה
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לג
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עא
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכמים אומרים עגלה בת שתים ופרה בת שלש או בת ארבעשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות טו, כא, חוקת ה
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וכו'של"ה (תשנז) - תולדות אדם אות רפו
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה פרה בת שתיים חכמים אומרים בת שלש ובת ארבע כשרהתורת העולה (תשעה) עמ' תקמג
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר פרה בת שתים וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' רטו
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כט, לג
פ"א מ"א עגלה בת שנתה ופרה בת שניםדובר צדק (זילבר) עמ' ער
פ"א מ"א עגלה בת שנתה ופרה בת שנתיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר נג אות כג
פ"א מ"א עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תצב
פ"א מ"א עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 919
פ"א מ"א עגלה בת שנתה פרה בת שתים שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' רמה
פ"א מ"א עגלה בת שנתה פרה בת שתים תפארת צבי ויקרא עמ' נח
פ"א מ"א פרה בת שתים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' רמה
פ"א מ"א פרה בת שתיםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמט
פ"א מ"א פרה בת שתיםקשוטי כלה (תשסג) עמ' קלב
פ"א מ"א וחכ"א עגלה בת שנתים פרה בת שלש וכו'טוב ירושלים בראשית פט"ו פסוק ט
פ"א מ"א פרה בת שלוש וארבע כשרהתורת השרף ממאגלניצא עמ' לא-לג
פ"א מ"א בת שלש ובת ארבע כשרהתורת העולה ח"ג פרק סה
פ"א מ"א אמר ר' יהושע לא שמעתי אלא שלשיתתורת לוי יצחק עמ' תכא
פ"א מ"א אמר רבי יהושע לא שמעתי אלא שלשיתשמן ראש סוכות ח"א עמ' פו
פ"א מ"א כך שמעתי ואין לי לפרש ורע"בקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצג, רצו
פ"א מ"אוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' רעג
פ"א מ"אמשנת חיים במדבר עמ' שלט
פ"א מ"ב פר סתם הוא בן שתי שניםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריא
פ"א מ"ב פר בן בקר בן שלש שניםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ז
פ"א מ"במשנת חיים במדבר עמ' קלא, קעג, שנא, שנג, שנח
פ"א מ"ג כבשים בני שנה ואילים וכו' פלגס וכו' נוקד וכו' פרכדיגמא וכו'תורת לוי יצחק עמ' שסו
פ"א מ"ג כבשים בני שנה ואלים בני שתיםויקרא יעבץ עמ' נא
פ"א מ"ג כבשים הם בני שנהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1191,1192
פ"א מ"ג כבשים וכו' בני י"ג חדש אינו כשר לא לאיל ולא לכבש ר"ט קוריהו פלגס בן עזאי קוריהו נוקדמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר המילואים עמ' עח
פ"א מ"ג כבש ושה קרוים בתוך שנתםגור אריה ויקרא פ"ה אות כז
פ"א מ"ג איל בן שתי שניםגור אריה בראשית פל"א הערה 70, ויקרא פ"ט הערה 47
פ"א מ"ג בן י"ג חדש נקרא פלגס ואינו כשר לא לאיל ולא לכבשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' יג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' נ
פ"א מ"ג בן י"ג חודש הוי פלגוסגור אריה שמות פי"ב אות י
פ"א מ"ג כבש בן שלשה עשר חדש ויום אחד ה"ז אילביאורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתקנח
פ"א מ"ג פלגס מביא עליו נסכי איליוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רכ
פ"א מ"ד חטאת צבור ועולותיהם וכו' כשרין מיום שלשיםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' צו
פ"א מ"ד חטאות הציבור כשרות מיום שלושיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפז
פ"ב מ"א רא"א פרה מעוברת כשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פח, פט
פ"ב מ"א רבי אליעזר אומר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקח
פ"ב מ"א פרת חטאת המעוברת וכו'מנחת מרדכי עמ' רמח
פ"ב מ"א פרת חטאת המעוברתרנת יצחק שמואל עמ' עו
פ"ב מ"א פרת חטאת המעוברת כשרה וחכמים פוסליןפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קב
פ"ב מ"א פרת חטאת ר' אליעזר אומר אינה נלקחת מן העובדי כוכבים, וחכמים מכשיריןדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף קנז ע"ב, קפג ע"א
פ"ב מ"א אינה נלקחת מן הגוים, פי' הרמב"םדרשות מהר"ם חביב עמ' שפה
פ"ב מ"א אין לוקחין פרה אדומה מן הנכריקרן לדוד בראשית עמ' ריז
פ"ב מ"א אין לוקחין פרהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קלא
פ"ב מ"ב פרה שקרניה וטלפיה שחורים יגודעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
פ"ב מ"ב היתה ננסת כשרהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
פ"ב מ"ב היה בה יבלת וחתכםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
פ"ב מ"ג יוצא דופן ואתנן ומחיר פסולה רבי אליעזר מכשיר וכו'זכור לדוד עמ' נ
פ"ב מ"ג אי יוצא דופן כשר לפרה אדומהגנא דפלפלי עמ' תמח
פ"ב מ"ג רכב עליה נתלה בזנבה וכו' זה הכלל לצורכה כשרהמקראי קדש (תשנג) עמ' צג
פ"ב מ"ג נתן טליתו עליה פסולה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנו
פ"ב מ"ג עשה לה סנדל בשביל שלא תחלוק פרס טליתו עליה מפני הזבובים כשרהעצי חיים - מועדים עמ' שא
פ"ב מ"ג פירש טליתו מפני הזבוביםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לד
פ"ב מ"ד עלה עליה זכר פסולהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט, צ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
פ"ב מ"ד עלה עליה זכר פסולה בין מדעת וכו'ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 49-50
פ"ב מ"ד עלה עליה זכר פסולהפנים מסבירות עמ' רכב
פ"ב מ"ה היו בה ב' שערות וכו'המאור שבתורה (שפירא) חנוכה-פורים עמ' קצד
פ"ב מ"ה היו בה שתי שערות עיקרן משחיר וכו' וחכמים אומרים אחר העיקרתשובה מיראה עמ' כג
פ"ב מ"ה היו בה שתי שערות שחורות או לבנות בתוך גומא פסולה ורע"במים חיים (קרייסווירטה) עמ' שמא
פ"ב מ"ה היו בה שתי שערות שחורות פסולהחיי שלמה עמ' קעז
פ"ב מ"ה היו בה שתי שערות, עיקרן משחיר וראשון מאדים וכו' הכל הולך אחר העיקרתורת מהרי"ם במדבר עמ' קכג
פ"ב מ"ה היו שתי שערות שחורות או לבנות בתוך גומא אחת פסולהפאר יעקב ח"א עמ' קנט
פ"ב מ"ה שתי שערות פוסלות פרה ארומהגור אריה ויקרא פי"ג אות ג
פ"ב מ"ה שתי שערות שחורות פסולהדברי שאול במדבר עמ' קנט
פ"ב מ"ה אם יש בה שתי שערות שחורות פסולהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קלח
פ"ב מ"ה ת"ק ס"ל שתי שערות שחורות פוסלות כשהן בגומא אחתאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קפג
פ"ב מ"ה רע"א אפילו ארבע וחמש מפוזרות יתלושיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פט
פ"ב מ"ה אפי' אחת בראשה ואחת בזנבהגור אריה במדבר פי"ט אות ה
פ"ב מ"ה אפילו אחת בראשה ואחת בזנבהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' קצא
פ"ב מ"ה עיקרן ראשון משחיר וראשון מאדיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
פ"ב מ"ה הולכין אחר העיקרולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שעא, שפב
פ"ב מ"ה אם נמצא בה שערה אחת שחורה כשרהגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' צא ע"א
פ"ב מ"ה אם נמצא בה שערה אחת שחורה כשרהגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' תפה
פ"ג מ"א שבעה ימים קודם שריפת הפרה וכו'טוב טעם ויקרא עמ' לט
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נה ע"ד
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תקח
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה וכו' ומזין עליו כל ז' הימים מכל חטאות שהיו שם וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכג-קכד
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשרפת הפרהשער המלך (תשנז) עמ' קצא
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין וכו'נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכג
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה ומזין עליו כל שבעת הימים מכל חטאות שהיו שםדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' עד, צג
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין הכהןשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רסב
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם שריפת הפרהמנחת מרדכי עמ' רצג
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין כהן וכו'תורת לוי יצחק עמ' שעח
פ"ג מ"א ז' ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין הכהן השורףלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רח, רט, ריא
פ"ג מ"א מפרישין כהן השורף את הפרהשבח נעורים עמ' קמה
פ"ג מ"א ללשכה שעל פני הבירה צפונהזבחי צדק (דיסקין) עמ' ערה
פ"ג מ"א כהן השורף את הפרה צריך שיפרוש ז' ימים קודם זהגור אריה במדבר פי"ט הערה 50
פ"ג מ"א בכל יום היו מזין מכל חטאות שהיו שםפרי צדיק פ' פרה אות ז
פ"ג מ"א מכל חטאות כל חטאות שהיו שםזבחי צדק (דיסקין) עמ' רעו
פ"ג מ"א מזין עליו וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 132, 131
פ"ג מ"א הזהירות שהעוסק בפרה לא יטמאשיחות לספר שמות עמ' שמב
פ"ג מ"אאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רב ע"א
פ"ג מ"אשלטי הגבורים (תשע) עמ' קיט
פ"ג מ"ב חצרות היו בירושלים בנויות ע"ג סלע ותחתיהם חלול וכו' ומביאים נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהן וכו' ותנוקות יושבין על גביהן וכו' הגיעו לשלוח ירדו ומלאום ועלו וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכד
פ"ג מ"ב חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע ותחתיהם חלול מפני קבר התהום, ומביאים נשים עברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהן וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נ, קמז
פ"ג מ"ב היו יולדות במערהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' רל
פ"ג מ"ב תיקון בתינוקותימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכו
פ"ג מ"ב ועל גביהן דלתותזבחי צדק (דיסקין) עמ' קלז
פ"ג מ"באהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצה ע"א
פ"ג מ"ג באו להר הבית וירדו הר הבית והעזרות תחתיהם חלול מפני קבר התהום ובפתח העזרה היה מתוקן קלל של חטאת וכו' ונוטל ומקדש כדי שיראה על פני המים וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קכד
פ"ג מ"ג הר הבית כיפין על גבי כיפיןתורת העולה ח"א פרק א
פ"ג מ"ג הר הבית כיפין על גבי כיפיןתורת העולה (תשעה) עמ' ח
פ"ג מ"ג בפתח העזרה היה מתקן קלל של חטאת, ומביאין זכר של רחלים וקושרים חבל בין קרניו, וקושרים מקל ומסבך בראשו של חבל, וזורקו לתוך הקלל, ומכה את הזכר ונרתע לאחוריו, ונוטל ומקדש וכו'דברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' עד, צג
פ"ג מ"ג ובפתח העזרה וכו' זכר של רחלים וכו' מקל וכו' אל תתנו מקום לאפיקורסים וכו'תורת לוי יצחק עמ' שע
פ"ג מ"ג אפר הפרה צ"ל ניכר בתוך המיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קמה ע"א
פ"ג מ"ג פירוש הר"ש - כשהחריב נבוכדנצר לא החריב אלא התקרה אבל הכתלים הניחתורת מנחם חמ"ב עמ' 217
פ"ג מ"גפרפרת משה ח"ב עמ' תמח
פ"ג מ"גאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קצה ע"א
פ"ג מ"ה ומאחת, ופי' משנה אחרונהתורת מנחם ח"ו עמ' 40
פ"ג מ"ה ומאחת וכו'לקוטי שיחות חל"ג עמ' 127
פ"ג מ"ה ומי עשאום הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וכו'טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק ב
פ"ג מ"ה ומי עשאם כו' וחכ"א שבע מעזרא ואילך ומי עשאן וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שצג
פ"ג מ"ה ומי עשאם הראשונה עשה משה וכו' וחכמים אומרים שבע מעזרא ואילך וכו' וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחתדרכי התשובה עמ' קסח
פ"ג מ"ה הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וכו'אורות ונתיבות ח"ג שער ח פרק א אות סט
פ"ג מ"ה הראשונה עשה משה והשניה עשה עזראמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמו
פ"ג מ"ה הראשונה עשה משה וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 131
פ"ג מ"ה ט' פרות שעשו הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וכו' ושבע מעזרא ואילךדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' מט, סד, עד, צד, קמו, קנג
פ"ג מ"ה ט' הפרותלקוטי שיחות חל"ג עמ' 128
פ"ג מ"ה פרה ראשונה עשה משה רבינושיחות הרב צבי יהודה ויקרא עמ' 54
פ"ג מ"ה פרה שעשה משה רבינוס' ג' תמוז תשנד עמ' רצט
פ"ג מ"ה שבעה פרות היו מימי משהדברי שאול במדבר עמ' קס
פ"ג מ"ה שבע מעזרא ואילךדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תרמא ד"ה כאשר
פ"ג מ"ה שבע פרות מעזרא ואילךגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' קכח
פ"ג מ"ה תשע פרות הקריבו ישראל עד שחרב הבית בשנידברי יואל פ' חוקת דף עו ע"ב
פ"ג מ"ה עשר פרות אדומות היו וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ה לפרשת פרה
פ"ג מ"ה עשר פרות אדומותציץ השדה - שדי יער עמ' שסא
פ"ג מ"ה וישמעאל בן פיאביהמאור הגדול (גר"א) עמ' ש
פ"ג מ"ה כהנים גדולים שעשו פרותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' רח, רכ
פ"ג מ"ה כהנים שעשו פרותהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קלג
פ"ג מ"המשנת חיים במדבר עמ' שלד, שמו, שפג
פ"ג מ"ו וכבש היו עושין מהר הביתזבחי צדק (דיסקין) עמ' רעד
פ"ג מ"ו כשהוציאו פרה אדומה לשחיטה עשו כבש מהר הבית להר משחהשבט מישראל (פרידמן) עמ' קסט
פ"ג מ"ו פרה וכל מסעדי' יוצאין להר המשחהברית שלום (תעח) דף ק ע"ד
פ"ג מ"ו פרה וכל מסעדי' יוצאין להר המשחהברית שלום (תשסח) עמ' תרמד
פ"ג מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' מ
פ"ג מ"ז לא היתה פרה רוצה לצאת אין מוציאין עמה שחורה שלא יאמרו וכו'מכשירי מצוה עמ' רמ
פ"ג מ"ז לא היתה רוצה לצאתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ
פ"ג מ"ז וזקני ישראל היו מקדימים ברגליהםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תח
פ"ג מ"ז ומטמאין היו את הכהן השורף את הפרהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"ד
פ"ג מ"ז ומטמאים היו את הכהן השורף את הפרה מפני הצדוקים שלא יהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשיתשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תעה
פ"ג מ"ז ומטמאין את הכהן השוחט את הפרהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קה
פ"ג מ"ז ומטמאין היו את כהן השורף את הפרה מפני הצדוקים שלא יהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשיתדברי יואל מועדים ח"ד דף יח ע"ב, שיט ע"ב
פ"ג מ"ז מטמאים היו את הכהן השורף את הפרה מפני הצדוקים שלא יהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשיתתפארת צבי ויקרא עמ' קיט, קלב
פ"ג מ"ז מטמאים היו את הכהן השורף את הפרה מפני הצדוקים שלא יהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשיתתפארת צבי שמות עמ' תקה
פ"ג מ"ז מטמאין את הכהן השורף את הפרהפרפרת משה ח"ב עמ' רלה, תמח
פ"ג מ"ז מטמאין היו את הכהן השורף את הפרהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלה
פ"ג מ"ז מטמאין היו את הכהן השורף את הפרהדברי יואל פ' קרח דף ל ע"א
פ"ג מ"ז מטמאין היו את כהןויואל משה מאמר ב סי' קנא עמ' שסג
פ"ג מ"ז מממאין היו הכהן השורף את הפרהפני יהושע (תשסא) עמ' צז
פ"ג מ"ז טמאו הכהן העושה את הפרה והטבילוהו כדי להוציא מלבן של צדוקים שאמרו במעורבי השמש נעשיתדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נ
פ"ג מ"ז היו מטמאין הכהן השורף את הפרה מפני הצדוקיםדברי יואל מועדים ח"א מוצאי יו"כ דף שעז ע"א
פ"ג מ"ז להוציא מלבן של צדוקיםתולדות הגר"א (תשס) עמ' קכט
פ"ג מ"ז טבול יום כשר בפרהברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' צ
פ"ג מ"ז כל מעשיה בטבול יום להוציא מלבן של צדוקיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד
פ"ג מ"ז חומרות באפר פרה בשל הצדוקיםשיחות לספר שמות עמ' שמב
פ"ג מ"ז תוי"ט - הקושיא על הרמב"םאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מח ע"א
פ"ג מ"ז תוי"ט - לרבי שמעון דדריש טעמא דקראחקל יצחק (תשסג) עמ' תפו
פ"ג מ"זמשנת חיים ויקרא עמ' רמח
פ"ג מ"זפרפרת אליעזר פרשת מצורע פרק יד פסוק לו
פ"ג מ"ח סמכו ידיהם עליו ואמרו לו אישי כהן גדול טבול אחתלקט אמרי קודש - במדבר עמ' ע, עא, מועדים עמ' רח, רט, ריא
פ"ג מ"ח אישי כהן גדול טבול אחתילקוט עטרת צבי עמ' קסד
פ"ג מ"ח מפתחין חלונות וחזותה מערבה ובתוי"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צב
פ"ג מ"חמשנת חיים במדבר עמ' שעז
פ"ג מ"חפרפרת הפרשה פרשת חוקת פרק כ פסוק ה
פ"ג מ"חשלטי הגבורים (תשע) עמ' של
פ"ג מ"ט כפתוה בחבל של מגגישראל קדושים עמ' 26
פ"ג מ"ט טבל והזההכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ד
פ"ג מ"ט הזה ז' פעמיםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלב
פ"ג מ"ט מזים בהר המשחה שבע הזאותברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נט
פ"ג מ"ט הזה שבע פעמים כנגד בית קדשי הקדשיםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' ריא
פ"ג מ"ט על כל הזיה טבילהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
פ"ג מ"ט גמר מלהזות יקנח ידו בגופה של פרה וברע"ביוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ
פ"ג מ"ט ותוי"טיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
פ"ג מ"טמשנת חיים ויקרא עמ' פב
פ"ג מ"י נטל עץ ארז ואזוב וכו' ברבןלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"ב עמ' שפו
פ"ג מ"י עץ ארז זה אזוב זה ג"פ על כל דברעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צב
פ"ג מ"י תוספות יו"ט - דרך חכמים לומר ג' פעמיםמצווה ועושה ח"א עמ' תקכב
פ"ג מ"ימשנת חיים במדבר עמ' שעז
פ"ג מי"א שחור שיש בו אפר כותשין אותויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
פ"ג מי"א וחולקים אותו לג' חלקיםקרן פני משה ח"א עמ' קפד
פ"ג מי"א חולקים אותו לשלשה חלקים וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 132
פ"ג מ"יא חולקין אותו לג' חלקים א' נותן בחילדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלג
פ"ג מי"א וחולקים אותו לשלש חלקים א' ניתן בחיל וא' ניתן בהר המשחה וא' היה מתחלק לכל המשמרותברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 76, 78, 92
פ"ג מי"א וחולקים אותו לשלשה חלקיםגור אריה במדבר פי"ט הערה 50
פ"ג מ"יא מחלקין אפר הפרה לשלשה חלקיםתורת העולה ח"ג פרק סה
פ"ג מ"יא מחלקין אפר הפרה לשלשה חלקים, ופירוש הר"מתורת העולה (תשעה) עמ' תקלו
פ"ג מי"א מחלקים לשלשה חלקים אחד למשמרתברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' נט
פ"ג מי"א חולקין את האפר לשלשה חלקיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צד
פ"ג מי"א אחד נותן בחיל ואחד נותןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רעו
פ"ג מ"יא אפר פרה נותן בחילברכת אברהם (תשנד) עמ' צח
פ"ד מ"א פרת חטאת ששחטה שלא לשמה וכו' פסולה ור' אליעזר מכשיר וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' שנב
פ"ד מ"א פרת חטאת ששחטה שלא לשמה וכו' רבי אליעזר מכשירזכור לדוד עמ' נ
פ"ד מ"א פרת חטאת ששחטה שלא לשמה פסולה, ר"א מכשירחוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רמה
פ"ד מ"א פרת חטאת וכו' בכהן גדול וכו' ובכלי לכןתורת לוי יצחק עמ' תכ
פ"ד מ"א פרת חטאת שלא בכ"ג פסולה ר' יהודה מכשירלקט אמרי קודש - מועדים עמ' רט
פ"ד מ"א פרת חטאת וכו' ושלא בכהן גדול פסולה וכו'טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק ג
פ"ד מ"א שחטה שלא לשמה וקבל והזה שלא לשמה פסול ובתוי"טיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צ, צב
פ"ד מ"א ושלא רחוץ ידים פסולהלמדנות (תשנח) פ' חוקת אות צו
פ"ד מ"א שלא רחוץ ידים ורגלים פסולהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שעט
פ"ד מ"א שלא בכה"ג פסולה ר"י מכשירמוצל מהאש (הלברשטם) דף רמה
פ"ד מ"א ושלא בכהן גדול פסולה ר' יהודה מכשיר, וברע"בצלח רכב עמ' שלב
פ"ד מ"א ושלא בכהן גדול פסולה רבי יהודה מכשירתורה אור (באנדי) עמ' תמב
פ"ד מ"א כה"ג עושה פרהאשל חיים ח"א עמ' קנב
פ"ד מ"א שלא בכהן גדול וכו' ובכלי לבן היתה נעשיתשבח נעורים עמ' קמד, קמה
פ"ד מ"א ובכלי לבן היתה נעשיתתורה אור (באנדי) עמ' תמג
פ"ד מ"א ר"שדברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן סג
פ"ד מ"ב שרפה חוץ מגיתה פסולהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
פ"ד מ"ב הזה ולא כיון כנגד הפתח פסולהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא
פ"ד מ"ב הזה משישית שביעית וחזר והזה שביעית פסולהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צ, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צא
פ"ד מ"ב הזה מששית שביעית חזר והזה שביעית פסולה משביעית שמינית וכו'מכשירי מצוה עמ' קצז
פ"ד מ"ג הצית האש בגפה של פרה כשרהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צב
פ"ד מ"ג הפשיטה ונתחה בשרהבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קנה אות א
פ"ד מ"ג הפשיטה ונתחה ואח"כ שרף כולה כשרהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צא
פ"ד מ"גמשנת חיים במדבר עמ' שעד
פ"ד מ"גמשנת חיים ויקרא עמ' קטו
פ"ד מ"ד כל העוסקין בפרה וכו' מטמאיןדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלה
פ"ד מ"ד כל העוסקין בפרה וכו' מטמאין בגדיםתורת לוי יצחק עמ' שפ
פ"ד מ"ד כל העוסקין בפרה וכו' מטמאין בגדיםמכתב מאליהו ח"ד עמ' 172
פ"ד מ"ד כל העוסקין בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדיםשרתי - קונטרס הנרות עמ' לב
פ"ד מ"ד כל העסוקים בפרה מטמאים בגדים אירע בה פסול קודם פסולה מטמאה בגדים אחר פסולה אינה מטמאה בגדיםערבי נחל (תשסד) עמ' תשפג
פ"ד מ"ד כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדיםשל"ה (תשנז) פרשת חוקת אות ד, טו
פ"ד מ"ד כל העוסקים בפרה מתחלה ועד סוף פוסלין אותה במלאכהלהורות נתן במדבר עמ' לא
פ"ד מ"ד העוסקין בפרה וכו'לקוטי שיחות חי"ג עמ' 66, חכ"ה עמ' 82
פ"ד מ"ד כל העוסקים בפרהשארית יעקב (אלגזי) דף פג ע"א
פ"ד מ"ד פרה אדומה מטמא את העוסק בהאבני אש (אויש) מועדים עמ' צט
פ"ד מ"ד פרה אדומה מטמא טהוריםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רס {אף שמטהר טמאים}
פ"ד מ"ד ופוסלים אותה במלאכהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קא
פ"ד מ"ד אירע פסול בשחיטתה אינו מטמא בגדים בהזייתהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צג
פ"ד מ"ד לעולם מועלין ומרבין בעציםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צב
פ"ד מ"ד מרבין לה עצים עד שתעשה אפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צב
פ"ד מ"ד ומעשי' ביום ובכהןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ז
פ"ד מ"ד ומעשיה [של הפרה] ביוםשיחות לספר שמות עמ' שמב
פ"ד מ"ד ומעשיה ביום ובכהןהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק ט
פ"ד מ"ד מלאכה אינה פוסלת רק עד שתעשה אפריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צח
פ"ד מ"ד מלאכה פוסלת במים עד שיטילו את האפר ובפיה"מ לרמב"םעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צד
פ"ד מ"ד מלאכה פוסלת בשריפת פרה עד השלכת האפרברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 51
פ"ד מ"ד ר"שוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"א עמ' קס
פ"ד מ"דדברי ברוך ח"ב סי' לב אות ב
פ"ה מ"א הכל נאמנין על חטאתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צד
פ"ה מ"ב המטביל כלים לחטאת במים שאין ראוייםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
פ"ה מ"ד ר"י מכשיר בקטן, ותוי"טלקוטי שיחות חט"ז עמ' 25
פ"ה מ"ה בכל הכלים מקדשין אפילו בכלי גללים אבנים אדמהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
פ"ה מ"ה בכל הכלים מקדשיםזבחי צדק (דיסקין) עמ' קיב
פ"ה מ"ה ור"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ז וסק"ח [הלכה]
פ"ה מ"ו ביצת התרנגולתתשבי (תשסה) עמ' לה שורש ביץ
פ"ה מ"ושלטי הגבורים (תשע) עמ' מ
פ"ה מ"ומי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה [הלכה]
פ"ה מ"ז השוקת שבסלעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
פ"ה מ"ז השוקת שבסלעשבט מישראל (קרמניץ) פרק קמז פסוק י
פ"ה מ"ז ופי' הרמב"םשמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"ג
פ"ה מ"ז ור"שמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ו [הלכה]
פ"ה מ"זמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקט"ז, סעיף ז סק"ח [הלכה]
פ"ה מ"ח שקתות באבן אחת נתן אפר לתוך אחתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קא
פ"ה מ"חמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"ב [הלכה]
פ"ה מ"ט שתי אבנים שהקיפן ועשאן שוקתיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז
פ"ו מ"א נפל אפר מאליו נפסליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז
פ"ו מ"ג מקדש בשוקת והטפי בתוכהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קא
פ"ו מ"ה המפנה מעין לתוך הגת וחזר ומלא בכלי פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קב
פ"ז מ"ד קדש לי ואקדש לך הראשון כשריוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צז
פ"ז מ"ד קדש לי ואמלא לך שניהם כשריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צד
פ"ז מ"ה הממלא חביות מים לו ולחטאתמנחת מרדכי עמ' קיז
פ"ז מ"ה ואם נתן את של חטאת לאחוריו פסולרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רעא
פ"ז מ"ה הפשיל לאחוריו פסולשירת הפסח אות קפב
פ"ז מ"ה ואם היו שתיהן של חטאת נותן א' לפניו וא' לאחוריו וכשר מפני שאי אפשר, ור"ש ורא"שרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ערב
פ"ז מ"ו המוליך את החבל וכו' הוראת שעהתורת לוי יצחק עמ' שעז
פ"ז מ"ו 'זה הלך ליבנה שלושה מועדות' ולבסוף הכשירו לו הוראת שעהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306
פ"ז מ"ז המכנן את החבל וכו' הוראת שעהתורת לוי יצחק עמ' שעז
פ"ז מ"זערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 125
פ"ז מ"ח הממלא ונותן לשוקת ופנה חרסית מהשוקתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צה
פ"ז מ"ט מי שהיה מימיו על כתפיו והורה הוראה פסול וכו'גנת אגוז (תשעב) אות סה
פ"ז מי"א שנים ממלאים לחטאת והגביהו זה לזהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צה
פ"ח מ"א שנים שהיו שומרים את השוקת כו'ברכת שלמה חו"מ עמ' ריט [הלכה]
פ"ח מ"ז כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילהדגל מחנה יהודה עמ' רמג
פ"ח מ"ז שני לטומאה נעשה ראשון לטומאה ע"י משקהשמע יעקב (זיידא) עמ' קנה
פ"ח מ"ח כל הימים כמקוהגור אריה שמות פי"ד הערה 144
פ"ח מ"ח כל הימים כמקוהזבחי צדק (דיסקין) עמ' י
פ"ח מ"ח כל הימים כמקוה וכו' דברי ר"מ רי"א הים הגדול כמקוה וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ד
פ"ח מ"ח כל הימים כמקוהתורת מנחם חל"ט עמ' 153
פ"ח מ"ח מחלוקת ר"י ור"מ אי כל הימים כמקוהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסז
פ"ח מ"ח ולמקוה המיםבעקבי יעקב עמ' עא
פ"ח מ"ח מי הים פסולים לתורת מים חיים לקידוש ולחטאת ולמצורעאגרא דכלה ח"א עמ' פד
פ"ח מ"חמי רביעית סי' קס סעיף א סק"ז [הלכה]
פ"ח מ"ט המים המוכיםהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יז
פ"ח מ"ט המים המוכים פסוליםנשמת חיים (ברלין) עמ' עד
פ"ח מ"ט המים המכזבים פסולין אלו הם וכו' המכזבים אחד בשבועס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קנח, ועמ' שיט
פ"ח מ"ט המים המכזבים פסוליןשיחות ר' ראובן עמ' סג
פ"ח מ"ט המים המכזביםמסילות הנביאים שופטים עמ' רלז
פ"ח מ"ט מים מכזביםגבורות אליהו סי' סו, סט
פ"ח מ"ט המים המכזבין וכו' אחד בשבועלקוטי שיחות ח"ו עמ' 92-93, חי"ד עמ' 26, חט"ו עמ' 427, ח"כ עמ' 150, חכ"ו עמ' 4
פ"ח מ"ט מים חיים שאין מכזבין אפילו פעם בשבע שניםתורת מנחם חל"ו עמ' 104
פ"ח מ"ט המכזבין פסולין וכו' המכזבים אחד בשבועקונטרס ומעיין עמ' 67; ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תרפו, א'קמג
פ"ח מ"ט המכזבין פסולין וכו' המכזבים אחד בשבועבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תרפו, אלף קמג
פ"ח מ"ט מעינות המכזביםפחד יצחק - ראש השנה מאמר טז
פ"ח מ"ט נהרות המכזבים אינם "מים חיים"תורת מנחם חס"א עמ' 84, 178
פ"ח מ"ט נהרות המכזבים וכו'תורת מנחם חלק לא עמ' 192
פ"ח מ"ט נהרות המכזבים וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 247
פ"ח מ"ט נהרות המכזביןתורת מנחם חמ"ו עמ' 113, חמ"ז עמ' 245
פ"ח מ"ט אלו הן מעינות המכזביןדעת שבת עמ' רמז, תכג בהערה
פ"ח מ"ט אילו הם מעיינות המכזביםדעת תפלה עמ' פט, קצו בהערה
פ"ח מ"ט מים המכזבין אחת בשבועתורת מנחם חמ"ט עמ' 86
פ"ח מ"ט נהרות המכזבין א' בשבועתורת מנחם חי"ח עמ' 148, חי"ט עמ' 84, חכ"ג עמ' 42
פ"ח מ"ט נהרות המכזבין אחת לשבע שנים וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 396, חמ"ד עמ' 139, 288
פ"ח מ"ט מעיין המתייבש פעם בז' שנים נקרא "מים המכזבין"מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רט
פ"ח מ"טתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פב
פ"ח מ"טערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 60
פ"ח מי"אמי רביעית סי' קס סעיף א סקט"ו [הלכה]
פ"ט מ"א צלוחית שנפל לתוכה מים כל שהואעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' רד
פ"ט מ"א צלוחית שנפל לתוכה מים כל שהואיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קב
פ"ט מ"א צלוחית שנתערב מים כל שהןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
פ"ט מ"א רבי אליעזר אומר יניחנה בחמה והטל עולה וחכמים פוסליןזכור לדוד עמ' כו
פ"ט מ"א דרך הטל לעלות נגד החמהשם ישראל עמ' סג
פ"ט מ"ב נפל לתוכה שקצים ורמשים וכו' פסולין וכו'זכור לדוד עמ' כו
פ"ט מ"ג שתה מהן בהמה או חיה פסוליןפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קכא עמ' קעה
פ"ט מ"ג שתת מהם בהמהלב חיים חלק א (סימן סב) דף פ ע"ג (ד"ה ועוד (השני))
פ"ט מ"ג שתת מהן בהמה או חיה פסולין וכו'זכור לדוד עמ' כו
פ"ט מ"ג כל העופות פוסלין חוץ מן היונה מפני שמוצצתאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קסא
פ"ט מ"ג כל העופות פוסלין חוץ מן היונה מפני שהיא מוצצת וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' יד לפורים
פ"ט מ"ג ור"שמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה סק"ו סק"ז וסק"י [הלכה]
פ"ט מ"ד החושב על מי חטאת לשתות וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' ל {ר"א כב"ש מבחינת מחשבה מחייב, ור"י כבית הלל וכו'}
פ"ט מ"ד החושב על מי חטאת לשתותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נה
פ"ט מ"ד החושב על מי חטאת לשתותשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רעח
פ"ט מ"ה ר"שמי רביעית סי' קס סעיף א סק"א סק"ז וסקט"ו [הלכה]
פ"ט מ"ו מי חטאת ואפר חטאת לא יעבירו בנהרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צד
פ"ט מ"ח מי חטאת שנפסלו מטמאיןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קו
פ"ט מ"ח מי חטאת שנפסלו מטמאיןיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קב
פ"י מ"ג קלל של חטאת שהיא של חרש טהור וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' קפד
פ"י מ"ד היה עומד על גבי התנור ופשט ידו חוץ לתנור והלגין בידועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צה
פ"י מ"ד פיה"מ לרמב"םיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קג
פ"י מ"ה היה עומד חוץ לתנור ופשט ידו וכו', ורמב"ם ואליהו רבהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צט-קג
פי"א מ"א צלוחיתלב חיים חלק א (סימן סב) דף ע"ט ע"א (ד"ה ועוד)
פי"א מ"א צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה אני אומר אדם טמא נכנס לשםשער המלך (תשנז) עמ' תפג
פי"א מ"א אפר פרה ומים מקודשין אין נצולין בצמיד פתיליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' צח
פי"א מ"ד בא למקדש בין לפני ביאתו בין לאחר ביאתו חייבחנן אלקים עמ' סז, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' סט, צט
פי"א מ"ה רע"במי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ב [הלכה]
פי"א מ"ז כל אזוב שיש לו שם לווי פסול וכו'מכתב סופר דף צג ע"א
פי"א מ"ז כל אזוב שיש לו שם לויי פסולהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר ח
פי"א מ"ז אין מזין לא ביונקות ולא בתמרותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד
פי"א מ"זדברי שלום (יודייקין) חלק א עמ' מג
פי"א מ"ח אזוב שלקטו לאכליוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צח
פי"א מ"ח לקטו לאוכליןלקוטי שיחות ח"ה עמ' 96
פי"א מ"ט מצות אזובפרפרת משה ח"א עמ' שפט
פי"א מ"ט מצות אזוב ג' קלחיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
פי"א מ"ט מצות אזוב ג' קלחים ובהם ג' גבעולים ושיריו וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנח
פי"א מ"ט מצות אזוב שלשה קלחים וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' תקו
פי"א מ"ט אגודת אזוב מצוותה בג' קלחיןפניני יחזקאל עמ' קצח
פי"א מ"ט ושיריו שניםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' סב
פי"א מ"ט וגרדומיו כל שהוא, ותוס' יו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
פי"ב מ"א האזוב הקצר מספקונפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נא, רמט
פי"ב מ"א האזוב הקצר מספקו כחוט ובכוש וכו'תורת לוי יצחק עמ' שפג
פי"ב מ"א האזוב הקצר מספקו בחוט וכו', ור"ש ורא"שצפיחית בדבש סי' לד דף פד ע"ב-פה ע"א
פי"ב מ"ב הזה על שני כלים ספק על שניהם הזה וכו'יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט, קא, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
פי"ב מ"ב היו שני כלים ומצה מאחד לחבירויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק
פי"ב מ"ב ובלבד שלא יספגזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קסט
פי"ב מ"ב מזין על האדם מדעתוחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
פי"ב מ"ב מזין על האדם מדעתו ושלא מדעתויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צד, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה
פי"ב מ"ב מזין על האדםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רסח
פי"ב מ"ב מזין על האדם והכלים ואפילו הם מאהיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' ק
פי"ב מ"ג טבל איזוב לדבר שמקבל טומאה והזה לדבר המקבלת טומאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קה
פי"ב מ"ג נתכוין להזות על הבהמה והזה על האדםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קב
פי"ב מ"ג המים המנטפין כשריםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד
פי"ב מ"ד המזה מחלון של רביםיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קג, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קה
פי"ב מ"ה רואין אותם כאילו הן איזוב של נחושתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסב
פי"ב מ"ו ומטמא את חברו וחברו את חברושיחות לספר שמות עמ' שמא
פי"ב מ"ז הטהור לחטאת שנטמאו ידיויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צד
פי"ב מ"ח הזוג והענבל חבורפרי חיים (קנולר) פרשת ברכה
פי"ב מ"ח הזוג והענבלפרי חיים (קנולר) אבות פרק ה
פי"ב מ"ח ידות הכלים הקדוחות וכו' החרוקותתורת לוי יצחק עמ' שפה
פי"ב מ"ח ידות הכליםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שלז
פי"ב מ"ט שלל הכובסים ובגד תפור בכלאים אינו חיבור להזאהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
פי"ב מ"י הכל כשרין להזותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' סה
פי"ב מ"י הכל כשרים להזותהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קמו
פי"ב מ"י תנוק שיש בו דעת האשה מסעדתויוסף לקח כרך ב ח"א עמ' צט
פי"ב מי"א טבל את האיזוב ביום והזה ביוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קג
פי"ב מי"א טבל האיזוב ביום השישי והזה ביום השביעי פסולעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד
פי"ב מי"א אבל הוא עצמו טובל בלילה ומזה ביוםשפע חיים - נישואין עמ' קסו
פי"ב מי"א אותה הטבילה אפילו בליל שביעייוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קא

פרה - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א א"ר יהושע לא שמעתי אלא שלישית וכו' כיוצא בו האוכל בבית המנוגע וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 241, 245, 248, 308
פ"א מ"א אלא שאין ממתינין לה שמא תשחיר שלא תפסלפני מנחם שמיני עמ' צו
פ"א מ"א הלכה כרבי מאירמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שסא
פ"א מ"א ופרה בת שלוש או בת ארבעתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' יז
פ"א מ"א עגלה בת שנתה ופרה בת שתייםמשך חכמה בראשית פ"לב פסוק טו
פ"א מ"א פרה בת שתים וחכ"א פרה בת שלש או ארבעשבילי פנחס (תשעז) עמ' תב
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתיםלילה כיום יאיר (באום) עמ' 319
פ"א מ"ברנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יט
פ"א מ"ג ואם הקריבו מביא עליו נסכי אילהעמק דבר במדבר פ"טו פסוק ו
פ"א מ"ג כבשים בני שנה ואילים בני שתייםמשך חכמה שמות פ"יב פסוק ח
פ"א מ"ג כל מקום שנאמר כבשים - בני שנהמשך חכמה ויקרא פ"ה פסוק ו
פ"א מ"ד חטאת הצבור כו'העמק דבר ויקרא פ"כב פסוק כז
פ"א מ"ד קרבנות חובה מצוה משלשיםהעמק דבר שמות פ"כב פסוק כט
פ"ב כל שהיא לצרכה אינה עבודהאהל יעקב (תשעא) ח"ג עמ' קיג
פ"ב מ"א קרבן מגויםפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' קה
פ"ב מ"ב קרניה וטלפיה שחוריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצג
פ"ב מ"ה ב' שערות שחורותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רצג
פ"ב מ"ה היו בה שתי שערות שחורות כו' בתוך גומא אחתאמרי טל מאמר עב
פ"ב מ"ה שתי שערות שחורות פוסלות בהנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' מ
פ"ב מ"ה שתי שערות שחורות פוסלות בהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיב (סו) {ולא שערה אחת, השוואות בזה}
פ"ב מ"ח במה שמשמע שאי אפשר להכשיר פרה אדומה בגזיזזת שערותיה השחורותתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רס
פ"ב עשה לה סנדל בשביל שלא תחליקאהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קלג, ח"ג עמ' כג
פ"ג כדי להוציא מלבן של צדוקיםהמדרש והמעשה פ' ויקרא ח"ב
פ"ג מ"א ז' ימים כו' מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו וכו'ייטב פנים ח"ב דף נו
פ"ג מ"א פירוש המשניות לרמב"םזאת ליעקב במדבר עמ' קפד
פ"ג מ"א ר' שמשוןזאת ליעקב במדבר עמ' קפד
פ"ג מ"א רע"בזאת ליעקב במדבר עמ' קפד
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה וכו' ומזין עליו וכו' ר' חנינא סגן הכהנים אומר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 93, 176, 184
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם שריפת הפרה מפרישין הכהן השורף מביתודרשות הר"ן (מישור) עמ' עג
פ"ג מ"אזאת ליעקב במדבר עמ' קפד
פ"ג מ"אמשוש הארץ עמ' מג
פ"ג מ"ב היו במערהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רלז
פ"ג מ"ה וחנמאל המצרי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 114
פ"ג מ"ה שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו פרה אדומההאיר ממזרח - אבות עמ' טו
פ"ג מ"ז ומטמאים היו את הכהן השורף את הפרה מפני הצדוקיםפני מנחם שמיני עמ' צח
פ"ג מ"ח שורפין בעצי ארזים ואורנים וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קמח
פ"ג מי"א וחולקים אותו לשלשה חלקים, אחד ניתן בחיל וכו'גל עיני ח"א עמ' קכו
פ"ג מי"א וחולקין אותו לשלש חלקים וכו' ואחד ניתן בהר המשחהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קנב
פ"ג מי"אזאת ליעקב במדבר עמ' קפד
פ"ד מ"א בפירוש הרמב"ם, ורבי אליעזר אומר אחר שנשחטה בחוץ יצאת ממשפט הקדשיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמ {י"ל דהא דבעינן בקדשים שינה לעכב היינו רק בקדשים הקריבין בפנים}
פ"ד מ"ד כל העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף מטמאין בגדים, והיא עצמה מטהרת אחריםאוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה עמ' קפח
פ"ד מ"ד כל העוסקין בפרה וכו'פנינים על התורה ומועדים עמ' יז
פ"ה מ"ט מים המכזביןהאיר ממזרח - אבות עמ' רמב
פ"ה מ"י מי הירדן מי תערובותהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' סא
פ"ז זית שופכני ששופך שמן הרבההמדרש והמעשה פ' תזריע ח"ב
פ"ז מ"ו המוליך את החבל בידו וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 45, 342
פ"ז מ"ו זה הלך ליבנה ג' מועדותמשך חכמה דברים פ"יז פסוק ח
פ"ח מ"ט נהרות המכזביןרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נ עמ' 13
פ"ט מ"ג כל העופות השותים מי חטאת פוסלין אותו, חוץ מן היונה שהיא מוצצת ואינה מקיאהאפסי ארץ (תשנט) עמ' רנז
פ"ט מ"ג כל העופות פוסלין מי חטאת וכו'גיא חזיון ח"ב דף מח ע"א
פ"ט מ"ד החושב על מי חטאת ורע"בדרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
פ"י מ"ג קלל של חטאת שנגע בשרץ וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 261, 287
פ"יא מ"ד ומותר בחולין ובמעשרולאשר אמר - תהלים עמ' תקעב
פ"יב מ"ד מחליקין היו לפניו חלון של רבים ודורסין ולא נמנעין מפני שאמרו מי חטאת שעשו מצוותן אין מטמאיןדברי שלום (הלברשטם) עמ' ש
פי"א מ"ד ואם בא אל המקדשטהרת יו"ט חט"ז עמ' רטו
פי"ב מ"ב מזין על האדם ועל הכלים ורא"שדרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
פי"ב מ"ד תוי"ט ד"ה מפניאהל ישרים דף לו ע"ב
פי"ב מ"ה הטומאה צריך שיגע בגופו ממש לא במלבושותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שי {ולא אמרינן דהבגד בטל וחשיב גוף האדם}
פי"ב מ"י והתינוק שאין בו דעת האשה מסעדתו ומזהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שג-דש {השוואות בדין מסייע}
פי"ב מ"י תוי"ט - אשה פסולה וקטן כשררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנב עמ' 7
פי"ב מי"א פיהמ"שהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"יט פסוק יט
?כל העוסקים בפרהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' רסו
מסכת טהרות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א י"ג דברים בנבלת העוף הטהור וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף ריא
פ"א מ"א י"ג דברים בנבלת העוף הטהור כו' ומטמאה וכו' וכזית בבית הבליעהמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' יא
פ"א מ"א י"ג דברים בנבלת העוף הטהור צריכה מחשבה וכו'תורת לוי יצחק עמ' שפח
פ"א מ"א י"ג דברים בנבלת עוף טהורביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ט פסוק ב
פ"א מ"א י"ג דברים בנבלת עוףביאור הגר"א על משלי פרק ט פסוק ב
פ"א מ"א י"ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קלט
פ"א מ"א י"ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהור כו' שחיטתה מטהרת טרפתה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר אינה מטהרתערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנה
פ"א מ"ג נבלת עוף טמא צריכה מחשבה וכו' ובר"שמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יב ע"א, סה ע"א
פ"א מ"ג נבלת עוף טמא האוכל אבר מן החי ממנה אינו סופג ארבעים ואין שחיטתה מטהרתהערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנה
פ"א מ"ג הכנפיים והנוצה מיטמאות ומטמאותטוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יז
פ"א מ"ג ר"ש - בענין אין איסור חל על איסורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפ
פ"א מ"ה כחצי ביצה אוכל ראשון וכחצי ביצה אוכל שני הכל שניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' צא
פ"א מ"ט ככרות הקודש שבתוך גומותיהם מים מקודשים וכו'המאור הגדול (גר"א) עמ' תתלג
פ"ב מ"א האשה שהיתהצפיחית בדבש סי' טו דף לז ע"א
פ"ב מ"א תוי"ט ד"ה חזרצפיחית בדבש סי' טו דף לה/לח ע"א
פ"ב מ"א תוי"ט ד"ה ואין בו בשיעור אוכלין ליטמאקרן פני משה ח"א עמ' קכא
פ"ב מ"אמי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"ב [הלכה]
פ"ב מ"ג השני שבחולין פוסל את התרומה ועושה אותה שלישיגור אריה ויקרא פי"א הערה 145
פ"ב מ"גחלקו של יוסף (אמאדו) דף כט ע"ב
פ"ב מ"ד אין השלישי עושה רביעי בתרומהגור אריה ויקרא פי"א הערה 145
פ"ב מ"ה הרביעי אינו מטמאגור אריה ויקרא פי"א הערה 146
פ"ב מ"ו השלישי שבתרומה פוסל את הקודש ועושה אותו רביעיגור אריה ויקרא פי"א הערה 146
פ"ג מ"א הרוטב והגריסיןצפיחית בדבש סי' טו דף לז ע"ד
פ"ג מ"א משקה וכו' תחלה קרשו הרי אלו שנייםלקוטי שיחות חי"ח עמ' 251
פ"ג מ"א קרשו הרי אלו שניים חזרו ונימוחו כביצה מכוון טהורבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות כב
פ"ג מ"א אוכל ונעשה משקין, כביצה מכוון טהורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפה
פ"ג מ"א ור"שמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א [הלכה]
פ"ג מ"ב ור"שמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א סק"ב וסק"ו [הלכה]
פ"ג מ"ח ראב"י מטהר בכלב שפיקח שאין מניח מזון והולך למיםנטריקן (תשעד) עמ' קז
פ"ד מ"א הזורק טומאה וכו' ככר וכו' מפתח וכו'תורת לוי יצחק עמ' שפט
פ"ד מ"א ככר לבין המפתחותפרפרת אליעזר פרשת שופטים פרק יח פסוק י
פ"ד מ"ג ר"ש ד"ה שאין לטומאה מקוםצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קד-קה
פ"ד מ"ז אלו ספקות שטיהרו חכמים וכו' ספק ידיםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסז
פ"ד מ"ז ספק ידים טהרו חכמים, ותוי"טתיבת גמא (תשסז) עמ' קה
פ"ד מ"ח ספק טומאה צפה על פני המים בין בכלים ובין בקרקע ר"ש אומר בכלים טמא בקרקע טהורשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ד מ"ח תוס' יו"ט ד"ה ספק טומאהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קד
פ"ד מי"א פי' הר"ש - ספק טומאה ברה"ר טהור משום טומאה הותרה בציבורלקט אמרי קודש - מועדים עמ' קסב
פ"ד מי"ב ספק בכורות המוציא מחבירו עליו הראיהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תסד
פ"ה מ"א השרץ והצפרדע ברשה"ר וכו' ב' שבילין א' טמא וא' טהור וכו' ר"ע מטמא וחכמים מטהריםחמודי צבי ויקרא עמ' נט
פ"ה מ"א השרץ והצפרדע ברה"ר וכו' שני שבילין א' טמא וא' טהור וכו' ר"ע מטמא רטהרות וחכמים מטהריםחמודי צבי במדבר-דברים עמ' עב
פ"ה מ"א שני שבילים א' טמא וא' טהור והלך בא' מהם וכו' ר"ע מטמא וחכמים מטהריםחמודי צבי שמות עמ' מג
פ"ה מ"א שני שביליןמנחת מרדכי עמ' ריז
פ"ה מ"א ר"ש סוד"ה ר"ע - ויש לפרש דפירש היינו שפירש בפנינו שנולד הספיקא במקום הקביעות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קפז ד"ה היינו
פ"ה מ"ב ר"שתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צד
פ"ה מ"ג תוס' חדשים ד"ה הראשונות - צ"ע למה הראשונות תלויות וכו' ובתוספתא שנינו באמת טהורות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצה ד"ה ונ"ל
פ"ה מ"ה שני שבילין אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהן ועשה טהרות וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצו ד"ה ולפי"ז
פ"ה מ"ה שני שבילים אחד טמא ואחד טהור והלכו שם שני בני אדם אחד בזה ואחד בשניתורי זהב (תשעג) עמ' רח
פ"ו מ"א מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרביםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ,קיט
פ"ו מ"א מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרביםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפב
פ"ו מ"א המסוכן ברה"י והוציאוהו לרה"ר והחזירוהו לרה"י וכו'גבורות אליהו סי' קנד
פ"ו מ"ד כל שאתה יכול לרבות ספיקות ברה"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' צג, קח
פ"ו מ"ד כל שאתה יכול לרבות ספיקות וספק ספיקות ברה"י טמא וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רג ד"ה והנה
פ"ו מ"ד כל ספק טומאה ברה"ר טהור וברה"י טמא, ואפי' אתה יכול להרבות ספיקות וספק ספיקות וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קפז
פ"ו מ"ד ספק ספיקות ברה"י טמאפנים מסבירות עמ' קצ
פ"ו מ"ד מחלוקת ר"א וחכמים בספק ספיקא בטומאה ברה"יתיבת גמא (תשסז) עמ' נב
פ"ו מ"ה נכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רג ד"ה והנה
פ"ו מ"ח בסילקי רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאהגבורות אליהו סי' קנג
פ"ו מ"ח בסילקי - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה רבי יהודה אומר וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפ
פ"ו מ"ח בסילקי - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה, רבי יהודה אומר וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיח
פ"ו מ"ט הפרן - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיח
פ"ו מ"ט הפרן - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפא
פ"ז מ"א הקדר שהניח וכו' הפנימיות וכו' והחיצוניות וכו' המוסר מפתחו וכו'תורת לוי יצחק עמ' שצד
פ"ז מ"ו הגנבים שנכנסו לתוך הבית כו'יד שלמה (עזרא) דף יד ע"א
פ"ז מ"ו דרך מקום רגליהם טמאגבורות אליהו סי' עח אות ב
פ"ז מ"ז שושנים לדוד - על התוספתאצפיחית בדבש סי' נ דף קמב ע"א
פ"ז מ"ח רא"שמי רביעית סי' קנח סעיף א סק"א [הלכה]
פ"ז מ"ח ר"מ ורא"שמי רביעית סי' קסד סעיף ב סקי"ב עמ' קצא-קצב
פ"ז מ"חמי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ב [הלכה]
פ"ז מ"ט הנשים גרגרניות הן שהיא חשודה לגלות את הקדרה של חברתה לידע מה היא מבשלת, ופי' הרע"ב, תוי"ט ורמב"םקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שפד
פ"ח מ"ב המפקיד כלים אצל עם הארץ וכו'גבורות אליהו סי' עח אות א
פ"ח מ"ג כל שעבר עליו הלילה ספיקו טמאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קג
פ"ח מ"ד המניח את ביתו וכו'גבורות אליהו סי' עח אות ב
פ"ח מ"ט הניצוק וכו' אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 27
פ"ח מ"ט הנצוק והקטפרס וכו'גבורות אליהו סי' עח אות ג
פ"ח מ"ט הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו חיבורלמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סב
פ"ח מ"ט רא"ש - בפסחים מדובר בשאוביםלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 349
פ"ח מ"טתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פז
פ"ט מ"א זיתים מאימתי מקבלי טומאה משיזיעו זעת המעטן אבל לא זעת הקפה בדברי בית שמאישל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קי
פ"ט מ"א מאימתי מקבלין טומאה משיזיעועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מג
פ"ט מ"ג נגמרה מלאכתן הרי אלו מוכשרין וכו'גבורות אליהו סי' עט אות א
פ"ט מ"ד גומר את זיתיו יתננה לעני כהןפנים מסבירות עמ' קכג
פ"ט מ"ה המניח זיתים בכותש כדי שימתונו וכו' הרי הן מוכשריןגבורות אליהו סי' עט אות ב
פ"ט מ"ו המניח זיתים בגג לגרגרם וכו'גבורות אליהו סי' עט אות ג
פ"ט מ"ו נתנן בבית עד שישמר את גגו או עד שיוליכם למקו"א, אינן מוכשריןגבורות אליהו סי' עט אות ג
פ"ט מ"ז רצה לטול מהן בד אחד או ב' ב"ש אומרים וכו'גבורות אליהו סי' עט אות ג
פ"ט מ"ט נמצא בגג המעטן וכו' במעטן הגג וכו'תורת לוי יצחק עמ' שצח
פ"י מ"ח בין העיגולין לזגין וכו' כרם וכו' אימתי וכו'תורת לוי יצחק עמ' שצט
פ"י מ"ח כלי בית הבד ושל גת והעקל וכו' עץ וכו' גמי וכו' שכולת הנהר וכו'תורת לוי יצחק עמ' ת

טהרות - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א רע"בשרי המאה ח"א עמ' 250
פ"א מ"ג בר"ש ורא"ש, מי שאיסורו משום בל תאכל נבילה לחודיהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רא {אף דלא כתיב תיבת 'בלבד'}
פ"ג מ"ידרכי איש דף עה ע"ד
פ"ד מ"ד כזית מן המת בפי העורבדרישה מחיים דף קנ ע"ד
פ"ד מ"ה על ששה ספיקות שורפין את התרומה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 438
פ"ד מ"ו רמב"ם ר"ש ורא"ש, גופו של אדם נחשב רשות היחיד אפילו כשעומד ברשות הרביםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעח (רמא)אם שייך איסור הוצאה בשבת על גוף האדם
פ"ה מ"ב יש להם רשות ליגע טמאיןיערי עם דבשי ח"ב עמ' סג
פ"ו המסוכן ברה"י והוציאוהו לר"ה והחזירוהו לרה"ימקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עז ע"ג
פ"ו מ"ו איזו היא רשות הרבים שבילי בית גלגול וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 259, 349
פ"ו מ"ו המסוכן ברשות היחיד וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלא (ריז)
פ"ז מ"ורנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קה
פ"ז מ"ט נשים גרגרניות הןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלב
פ"ט מ"ג נגמרה מלאכתן הרי אלו מוכשרין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 831
מסכת מקואות
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א ו' מעלות במקואותכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' כג
פ"א מ"א שש מעלות במקואותטהרת יו"ט חי"ח עמ' קמב
פ"א מ"א שש מעלות במקואות וכו'תורת לוי יצחק עמ' תב
פ"א מ"א שש מעלות במקואות וכו'תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שעא - ר"י סיטון
פ"א מ"א שש מעלות במקוהכתר שם טוב (תשסד) סי' ב
פ"א מ"א שש מעלות במקוואות וכו' מי גבאים וכו' כשרים לנט"י ולתרומהגבורות אליהו סי' סח אות א, סי' סט
פ"א מ"א מי גבאים שתה טמא ושתה טהור וכו' ונפל ככר של תרומה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לד ע"א
פ"א מ"א הר"ב ותוי"טצפיחית בדבש סי' טו דף לז ע"ד
פ"א מ"א מאירי (עמ' 4) - ואין בזה חילוק בין שאובין כו' וזהו שנתבאר וכו' וכו' מגעו וכו' שבידו וכו' לא נתלשו וכו' (שם עמ' 6) אין כאן רצוןלקוטי שיחות חי"ז עמ' 483
פ"א מ"ג נפלו מים טמאים ונפל ככר של טהור אם הדיח טמא ואם לא הדיח טהור ר"ש אומר בין שהדיח בין שלא הדיח טמאשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"א מ"ה מאימתי טהרתן ב"ש אומרים וכו' וב"ה אומרים רבו וכו'תורת לוי יצחק עמ' תד
פ"א מ"ה ובית הלל אומרים רבו אף על פי שלא שטפוגבורות אליהו סי' סו
פ"א מ"ו למעלה מהן מי תמציתנזר הקדש ח"א עמ' רצו
פ"א מ"ו ר"שמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"ב [הלכה]
פ"א מ"ו ורע"במי רביעית סי' קנט סעיף טו סק"ב [הלכה]
פ"א מ"ותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פ
פ"א מ"ז למעלה מהן מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטביליןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שסח
פ"א מ"ז מקוה שיש בו מ' סאהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא {כמו דמבטל ארס דנחש כמו כן הטומאה ששורשה מנחש}
פ"א מ"ז מי מקוה שיש בו ארבעים סאה טובלין ומטבילין בו אדם וכליםויגד יעקב עמ' תשכא
פ"א מ"ז החילוק דמקוה מים, ומעייןלקוטי שיחות חלק ל עמ' 117
פ"א מ"ז למעלה מהן מעין וכו'דברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שלח ע"א
פ"א מ"ז מעין מטהר בכל שהואאילנא דחיי (תשסז) עמ' צח
פ"א מ"ז מעין מטהר בכל שהואטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
פ"א מ"ז מעיין מטהר בכל שהואשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' פב
פ"א מ"ז מעין וכו' בכל שהואלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 365
פ"א מ"ז מעין מטהרין בכל שהוא, וברא"ש, שמטהרין בזוחלין, אולם צריכים להיות מכונסיןמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' קיח
פ"א מ"ז המעין מטהרת כל הטומאות וכו'תורת מנחם חלק לג עמ' 84
פ"א מ"זגבורות אליהו סי' עא
פ"א מ"זתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
פ"א מ"ח למעלה מהן מים מוכין שהן מטהרים בזוחליןילקוט עטרת צבי עמ' קטז
פ"א מ"ח מים מוכיםגבורות אליהו סי' סו
פ"א מ"ח למעלה מהן מים חייםדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שלח ע"א
פ"א מ"ח מים חיים שהן טבילה לזביןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
פ"ב מ"א הטמא שירד לטבול ספק טבל טפק יש בו כשיעור ספק מים שאובים בטומאה דרבנן טהורתיבת גמא (תשסז) עמ' רכח
פ"ב מ"א מאירילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 348
פ"ב מ"אתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קפא
פ"ב מ"ב מקוה ישראל שנמדד ונמצא חסר כל הטהרות שנעשו למפרע טמאיםשער המלך (תשנז) עמ' קצ, רלט
פ"ב מ"ב בד"א בטומאה חמורה אבל בטומאה קלה כגון אכל אוכלין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"ב
פ"ב מ"בודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שפ
פ"ב מ"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עח
פ"ג מ"ב ונפלו לו שלשה לוגין לעולם הוא בפסולו עד שיצא וכו'גבורות אליהו סי' סה אות א
פ"ג מ"ב ברע"בתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פח
פ"ג מ"ב ובתוי"טתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פז
פ"ג מ"ג שנים שהיו מטילין למקוהזבחי צדק (דיסקין) עמ' קפז
פ"ג מ"ד מכלי אחד וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שיג-שיד
פ"ג מ"ד ר"שמשק ביתי סימן קכ דף מה ע"א
פ"ד מ"אקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רצא
פ"ד מ"ב המניח טבלה תחת הצינור אם יש לה לבזבז וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
פ"ד מ"ג החוטט בצינורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלה, שלו
פ"ד מ"גתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פד
פ"ד מ"ה מעשה בשוקת יהוא שהיתה בירושלים וכו' ושלחו ב"ש וכו'תורת לוי יצחק עמ' תט
פ"ה מ"א מעין שהעבירו וכו' ע"ג בריכה והפסיקולקוטי שיחות ח"ד עמ' 1119, ח"ה עמ' 433
פ"ה מ"א מעיין שהעבירו ע"ג בריכהנטריקן (תשעד) עמ' נב
פ"ה מ"א העבירו ע"ג בריכה והפסיקו ה"ה כמקוהתורת מנחם חלק לג עמ' 84
פ"ה מ"א העבירו ע"ג בריכה והפסיקו הרי הוא כמקוהגור אריה שמות פ"ד הערה 107
פ"ה מ"ב ר"שגבורות אליהו סי' עב-עד
פ"ה מ"גתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עג
פ"ה מ"ד כל הימים כמקוהזבחי צדק (דיסקין) עמ' י
פ"ה מ"ד כל הימים כמקוהתורת מנחם חל"ט עמ' 153
פ"ה מ"ד כל הימים כמקוה דברי ר"מ ר"י אומר הים הגדול כמקוהלהורות נתן בראשית עמ' לד
פ"ה מ"ד כל הימים כמקוה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' קיט
פ"ה מ"ד כל הימים כמקוה שנאמר ולמקוה המים קרא ימים דברי ר' מאיר וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקסו
פ"ה מ"ד רמ"א כל הימים קרוין מקוה ורי"א לא נקרא מקוה אלא הים הגדולנזר הקדש ח"א עמ' קו
פ"ה מ"ד מחלוקת ר"מ ור"י לגבי ימיםאמרות ה' השלם ח"א עמ' סט
פ"ה מ"ד מי הים פסולים לתורת מים חיים לקידוש ולחטאת ולמצורעאגרא דכלה ח"א עמ' פד
פ"ה מ"דלקוטי שיחות חל"א עמ' 240, 238
פ"ה מ"ה על הזוחלין שרבו על הנוטפיםגבורות אליהו סי' סט, עא
פ"ה מ"ה אין מעמידין מקוה בדבר המקבל טומאהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נד
פ"ה מ"ה ר"שתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
פ"ה מ"הטוב ראיה
פ"ה מ"ו גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהוריםבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' יב
פ"ה מ"ו גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהוריםלמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סד
פ"ה מ"ו גל שנתלש ונפל על האדםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קד
פ"ה מ"ו גל שנתלש ונפל על האדם טהוריןשמן ראש - ימים נוראים עמ' תנ
פ"ה מ"ו מטבילין בחריצין וכו' ב"ש וכו' בחרדלית וכו' בה"א וכו'תורת לוי יצחק עמ' תיז
פ"ה מ"ומי רביעית סי' קנט סעיף טו סק"א [הלכה]
פ"ו מ"א עוקת המערה וכו' אבל אם אינה מעמדת עצמה מטבילין בה כמה שהואלמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סג
פ"ו מ"אתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עז, עט
פ"ו מ"גגבורות אליהו סי' עד
פ"ו מ"גתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה, עט
פ"ו מ"ה השידה והתיבה שביםתורת לוי יצחק עמ' דש
פ"ו מ"ה השידה והתבה, וברטנורהקרן פני משה ח"א עמ' רמ
פ"ו מ"ותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עו
פ"ו מ"ז ערוב מקוואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומןלמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סב
פ"ו מ"ז כשפופרת הנודתורת לוי יצחק עמ' תיא
פ"ו מ"ז כל שברייתם מן המים לקוטי שיחות חי"ז עמ' 75, חכ"ה עמ' 12, חכ"ו עמ' 365, חכ"ז עמ' 241
פ"ו מ"ז כל שמבריית המים טהורתורת מנחם חנ"ב עמ' 66
פ"ו מ"ז כל שהוא מבריית המים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
פ"ו מ"ז כל שהוא מבריית המים וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 105
פ"ו מ"ח מטהרין מקוה העליון מן התחתון וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ד לשמ"ע [מבן המחבר]
פ"ו מ"ח מטהרים את המקואות העליון מן התחתון והרחוק מן הקרובזכרון אליעזר עמ' רו
פ"ו מ"ח מטהרין את המקוה העליון מן התחתוןדברי יואל מועדים ח"א ליל יו"כ דף שלח ע"א
פ"ו מ"ח מטהרין העליון מן התחתון, ודברי חיים שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שה
פ"ו מ"ח מטהרין מקוה העליון מן התחתון וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות א, יד בשעת הקפות לשמ"ע ושמח"ת, אות א בנוסח הקפות לשמ"ע
פ"ו מ"ח היה בעליון ארבעים סאה ובתחתון אין בלוםגבורות אליהו סי' סט, עב-עד
פ"ו מ"ח ר"מתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עז, פ
פ"ו מ"ח רע"בתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פח
פ"ו מ"חתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עה, פז
פ"ו מ"חטוב ראיה
פ"ו מ"י תוי"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלט
פ"ז מ"א אלו מעלין ולא פוסלין וכו' והגליד וכו'טוב ירושלים שמות פט"ז פסוק יד
פ"ז מ"א אלו מעלין ולא פוסלין השלגס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' תתצ
פ"ז מ"א אלו מעלין ולא פוסלין השלגבשעה שהקדימו תער"ב ח"ב עמ' תתצ
פ"ז מ"א היה רבי ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוהעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רצה
פ"ז מ"א העידו אנשי מידבא וכו' שלג ועשו מקוהלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' רלט, לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רנד
פ"ז מ"אמי רביעית סי' קס סעיף יב סק"א [הלכה]
פ"ז מ"ב אלו פוסלין וכו' המים בין טמאין ובין טהוריןלקוטי שיחות חכ"ב עמ' 303
פ"ז מ"ב מקוה ארבעים סאה חסר קורטב פסולהדבר צבי - קדושת השבת עמ' ה
פ"ז מ"ב מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר קרטוב ונפל מהם קרטוב לתוכו ולא העלהולמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סג
פ"ז מ"ב ותפארת ישראלשמחה לאיש (אלישר) דף קא ע"ב
פ"ז מ"בתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פא
פ"ז מ"ג רבי יוסי אומר מי הצבע פוסלין אותו בשלשה לוגין ואינן פוסלין אותו בשינוי מראה, ותוי"ט ד"ה רבי יוסי, ליכא מאן דפליג עליהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' לט
פ"ז מ"גמי רביעית סי' קס סעיף א סק"א [הלכה]
פ"ז מ"ד נפל לתוכו ייןצפיחית בדבש דף לט ע"א
פ"ז מ"ד טעם לימודה לאבל ויארצייטתורת מנחם חל"ט עמ' 403
פ"ז מ"דמי רביעית סי' קס סעיף א סק"ו [הלכה]
פ"ז מ"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פו
פ"ז מ"ו מקוה שיש בה מ' סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו זה אחר זה הראשון טהור והשני טמאדברי יואל מועדים ח"ד דף רמח ע"ב
פ"ז מ"ו מקוה שיש בה ארבעים סאה מכוונות כו' אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים כו'פרדס המלך (תשסט) אות תא
פ"ז מ"ו מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות ירדו שנים וטבלו זה אחר זה הראשון טהור והשני טמא ר"י אומר אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהורפניני יחזקאל עמ' נט
פ"ז מ"ו מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונותנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כג אות א
פ"ז מ"ו מקוה שיש בו ארבעים סאה וירדו שנים וטבלושבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמ
פ"ז מ"ו מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' מד
פ"ז מ"ו שנים שטבלו במקוה מכוונת מ"ם והי' רגליו של ראשון נוגעת במים גם השני טהורפקודת אלעזר (תשסד) עמ' קצט
פ"ז מ"ו אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהורגבורות אליהו סי' סו, עח אות ג
פ"ז מ"ז מקוה שמימיו מרודדיןלקוטי שיחות חכ"ז עמ' 351
פ"ז מ"ז כובש אפילו חבילי עציםגבורות אליהו סי' קכא-קכב
פ"ז מ"ז מחט על מעלת המערהפרי חיים (קנולר) פרשת בהר
פ"ז מ"ז מחט שהיא נתונה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שיג
פ"ז מ"ז מחט שהיא נתונה וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 351, 350
פ"ז מ"ז מחט שהיא נתונה וכו' כיון שעבר עליה הגל טהורהגבורות אליהו סי' עא, עח אות ג
פ"ח מ"א א"י מקואותיה טהורותויואל משה מאמר ב סי' לא עמ' רכט, מאמר ג סי' לח עמ' תמא
פ"ח מ"א א"י ומקוואותיה טהוריםדברי יואל מועדים ח"ד דף שכו ע"ב
פ"ח מ"א מקואות העמים שבחו"ל וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' לח
פ"ח מ"א מקוואות הגוים שבחוצה לארץ כשרים לבעלי קרייןאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' רעה
פ"ח מ"א אפילו נתמלאו בקילוןטהרת יו"ט חי"ח עמ' שכ
פ"ח מ"ב מים עכוריםדבר טוב עמ' תפו
פ"ח מ"ג המהרהר בלילהאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רנו
פ"ח מ"ג המהרהר בלילה ומצא בשרו חם טמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קפט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
פ"ח מ"ג המהרהר בלילה ועמד ומצא בשרו חם טמאויגד יעקב עמ' עז
פ"ח מ"גדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכט
פ"ח מ"ד נכרית שפלטה מישראל טמאהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שלה
פ"ח מ"ד האשה ששמשה ביתה וירדה וטבלה ולא כבדה את הבית כאילו לא טבלהבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' קא
פ"ח מ"ד ב"ק שטבל זלא הטיל מיםטהרת יו"ט חי"ח עמ' לח, שכד
פ"ח מ"ד ילד בריא טהור שהוא יורה כחץעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קטו
פ"ח מ"ה קרצה שפתותיה לא עלתה לה טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נד
פ"ח מ"ה האוחז באדם וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קנא
פ"ט מ"א אלו חוצצין פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קיא-קיב {בעניני חציצה, וקה"י טהרות סי' נח}
פ"ט מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 62
פ"ט מ"ב ובצק כו' שיש כו'שערי תשובה אגה"ת אות נג
פ"ט מ"ב טיט שאינו חוצץדרשות מהר"ם בנעט עמ' רסא
פ"ט מ"במי רביעית סי' קס סעיף א סק"ה [הלכה]
פ"ט מ"ג אלו שאין חוצציןטהרת יו"ט חי"ח עמ' רצ
פ"ט מ"ה אלו חוצצין וכו' הזפת והמור וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק כג
פ"ט מ"ה אלו חוצציןעלי שור ח"א עמ' כ
פ"ט מ"ה ואלו חוצצין בכליםבשבילי התלמוד ח"א שבת טו ע"ב
פ"ט מ"ה רעק"א - הא דמהני טבילה הוא מדין כלי זכוכיתבשבילי התלמוד ח"א שבת טו ע"ב
פ"ט מ"השלטי הגבורים (תשע) עמ' שנד, שנה
פ"ט מ"ו על הבגדים מצד אחד אינו חוצץ משני צדדין חוצץ וכו' רבי יוסי אומר של בנאים מצד אחד ושל בור משני צדדין, ורע"ב ד"ה של בנאים - תלמידי חכמים דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' סז
פ"ט מ"ו רבי יוסי אומר של בנאים מצד אחד ושל בור משני צדדיםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קה
פ"ט מ"ו של בנאים מצד אחדס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק ר, רב, ועמ' רעג
פ"ט מ"ו של בנאים מצד אחד ושל בור משני צדדים וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תלז
פ"ט מ"ו של בנאין מצד אחד ושל בור משני צדדיןרחמי הרב עמ' קו
פ"ט מ"ו של בנאין מצד אחד ושל בור משני צדדיןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קצ
פ"ט מ"ו הבנאיםעלי שור ח"א עמ' רסז
פ"ט מ"ו הבוניםכתונת פסים (תשעא) עמ' קנג {התלמידי חכמים}
פ"י מ"א כל שהטבילו דרך פיו כאילו לא טבלס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק א
פ"י מ"ג ואלו שאין צריכין וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' קנד
פ"י מ"גערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 61
פ"י מ"ה כל ידות הכלים וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שיב
פ"י מ"ה כל ידות הכלים שהם ארוכין ועתיד לקצוץ מטבילם עד מקום המדה (ובר"ש)תורת מנחם חמ"ז עמ' 183
פ"י מ"ה ידות הכלים שהן ארוכת ועתיד לקוצצןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כז
פ"י מ"ה שלשלת דלי גדול וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק טו
פ"י מ"ו אין מטבילין חמין בצונןטהרת יו"ט חי"ח עמ' שכו
פ"י מ"ח טבעת וכו' הזה ושנה וטבל וכו'תורת לוי יצחק עמ' תכ
פ"י מ"ח טומאה בלועה אין לה טהרה במקוהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מד
פ"י מ"ח הבלועים מצילים על הטהורים מלהטמאגור אריה ויקרא פכ"ב הערה 12
פ"י מ"ח - מאירי (ע' 116) - שלשים זקניםלקוטי שיחות חי"ז עמ' 483

מקואות - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"ו מעיין מטהר בכל שהואודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפו
פ"א מ"ז המקוה מטהר באשבורןנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מב
פ"א מ"ז מעיין מטהר בכ"שטהרת יו"ט חט"ז עמ' שנו
פ"א מ"ז מעיין שמימיו מועטיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפג
פ"א מ"ז מעין מטהר בזוחלין ומקוה באשבורןדרושי מהר"ם בריסק עמ' מג
פ"א מ"ח זב שטומאתו יוצאת מגופו אינו נטהר במקוה אלא במעייןנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מג
פ"א מ"ח מעין מטהר בזוחלין ומקוה באשבורןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מג
פ"ב מ"ד ג' לוגין מים שאוביןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רפג
פ"ב מ"ד ר"א אומר רביעית מים שאובין בתחילה פוסלין את המקוה וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קכח
פ"ב מ"ד רביעית מים בתחילה פוסלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רעא
פ"ב מ"ז ר"ש סובר רביעית בתחילה אינו פוסלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ערב
פ"ב מ"ט המסדר קנקנים בתוך הבורדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ערב
פ"ב מ"י מקוה שיש בו ארבעים סאה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 841
פ"ג מ"א שיעור קורטוב שמיני שבשמינית הלוגמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קב
פ"ג מ"'ד ב"ק החולה וכו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' שמז, שצג
פ"ד מ"א המניח כלים תחת הצנור וכו' כדברי ב"ש וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 220, כרך ב עמ' 581
פ"ד מ"ד אם רוב מן הכשר כשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קפה
פ"ד מ"ה השוקת שבסלע וכו' וכמה יהיה בנקב וכו' אמר ר"י בן בתירא וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 191
פ"ה מ"ו גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהוריםבצור ירום ח"ג עמ' רסז
פ"ה מ"ו גל שנתלש ובו מ' סאה ונפל על האדם כו' טהוריםייטב פנים ח"א דף רלז, רו
פ"ה מ"ו מעיין שהוא באר מים חיים וכו' מטהר גם בזוחלין וכו'נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' מג
פ"ו מ"ז כל שבים אינו חוצץרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יא עמ' 18
פ"ו מ"ז כל שהיא מבריית המים טהורמגולה לגאולה עמ' 331
פ"ו מ"ז עירוב מקואות כשפופרת הנודטהרת יו"ט חט"ז עמ' שלג, שמג
פ"ו מ"ז ר"ש - יבחושין אדומיםרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת יא עמ' 8
פ"ו מ"ז רשב"ג אומר כל שהוא מבריית המים טהוררשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג ס"ב
פ"ו מ"ח מטהרין את המקואות כו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' שלח
פ"ו מ"י ותוספות חדשיםנהרי אש מכתבים לח
פ"ז מ"א אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד וכו'נחל עדה עמ' רח
פ"ז מ"א יש מעלין את המקוה וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 443, 841
פ"ז מ"אהדרום כרך יג עמ' 286
פ"ז מ"ה ג' לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן ייןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' קב
פ"ז מ"ה שלושה לוגין מים וכו' והרי מראיהן כמראה היין ונפלו למקוה, לא פסלוהודברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' רלה ד"ה ובזה אמרתי
פ"ז מ"ו מקוה שיש בה מ' סאהדרכי נועם (הרנזון) דרוש כ
פ"ז מ"ו מקוה שיש בו מ' סאה מכוונותטהרת יו"ט חט"ז עמ' שנד
פ"ז מחט שהיא נתונה וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת ה עמ' 11
פ"ח מ"א ארץ ישראל טהורה ומקואותיה טהוריםשבילי פנחס (תשפ) עמ' קד
פ"ח מ"א ארץ ישראל טהורה ומקוואותיה טהוריןהסתרים באסתר עמ' 262
פ"ח מ"ב ראה מים חלוקים טמא משום קריבתורתו יהגה (תשעב) עמ' רסז
פ"ח מ"ג הפולטת ש"ז ביום השלישי טהורהדורות הראשונים כרך ד עמ' 561
פ"ח מ"דהעמק דבר ויקרא פ"טו פסוק יח
פ"ט מ"ו רבב על הבגדים מצד אחד אינו חוצץ וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' סז
פ"י מ"א קלמסין של יוסף הכהןדבר יום ביומו - יז אייר
פ"י מ"ה כל ידות הכלים שהן ארוכין ועתיד לקוצן וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקכג
מסכת מכשירין
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א כל משקה שתחילתו לרצון אע"פ שאין סופו לרצון וכו' הרי זה בכי יותןילקוט עטרת צבי עמ' קיז
פ"א מ"א כל משקה שתחילתו לרצון וכו' הרי זה בכי יותןאור אברהם (זוועהיל) עמ' מב
פ"א מ"א משקה שתחלתו וכו' או שסופו לרצון טמאין מטמאין לרצון ושלא לרצוןתורת לוי יצחק עמ' תכה
פ"א מ"א כל משקה וכו' שסופו לרצון אף על פי שאין תחלתו לרצון הרי זה בכי יתןאמרי נועם (מועדים) סי' יד לפורים [מבן המחבר]
פ"א מ"א סופו לרצון אע"פ שאין תחילתו ברצון הרי זה בכי יותןעטרת ישועה (תשסד) אות ג לפורים
פ"א מ"א תחלתו באונס וסופו ברצון הר"ז בכי יותןזכות ישראל - עשר קדושות פרק ב אות קמג
פ"א מ"א תוס' יו"ט בהקדמה תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קלז
פ"א מ"ג המרעיד את האילן וכו' סוכה וכו' זרעים או ירקות וכו' איש טבעון וכו'תורת לוי יצחק עמ' תכב
פ"ב מ"א זיעת בתים שיחין ומערות טהורהקרבן מנחה (תשעד) עמ' מד
פ"ב מ"א זיעת הבתים וזיעת האדם אין מכשיריןמקראי קדש (תשנג) עמ' תלא
פ"ב מ"א זיעת האדם טהורה, שתה מים טמאים והזיע זיעתו טהורהגבורות אליהו סי' סו
פ"ב מ"אמי רביעית סי' קנח סעיף ד סקי"ב [הלכה]
פ"ב מ"ב הבריכה שבבית הבית מזיע מחמתה וכו'גבורות אליהו סי' סו
פ"ב מ"ג ברזל טמא שבללו וכו' אם רובתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קעו
פ"ב מ"ג מי שפיכותצפיחית בדבש סי' טו דף נז ע"ב
פ"ב מ"ג פיה"מ לרמב"ם - ואמר כי כשקדמו כו'צפיחית בדבש סי' טו דף לח ע"ב
פ"ב מי"א פירות שנתערבו בשל שלישיתיוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נח
פ"ג מ"ב באיזה משקין אמרו ביין ומיםמקראי קדש (תשנג) עמ' רעא
פ"ג מ"ב באלו משקים אמרו במים וביין ובחומץ ושאר כל המשקין טהוריןזכור לדוד עמ' כז
פ"ג מ"ב ר"ש - חרס שואב דרך דופניועולה ליפה סי' כז עמ' פט
פ"ג מ"ג הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין ר"מ מטמאדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' מא ד"ה וי"ל
פ"ג מ"ד המרבץהכתב והקבלה דברים פל"ג פסוק יג
פ"ג מ"ח הורידה חרש שוטה וקטן אינן בכי יותן, שיש להם מעשה ואין להם מחשבהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'מה
פ"ד מ"א השוחה לשתות וכו', ופי' הרא"שלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1126
פ"ד מ"א השוחה לשתות כו', ורא"שתורת מנחם חל"ו עמ' 42
פ"ד מ"ז תוי"טמי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ב [הלכה]
פ"ד מ"חתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עח
פ"ד מ"ט הגהות הרש"שלקוטי שיחות חל"ז עמ' 28
פ"ה מ"א ר"שהכתב והקבלה דברים פי"ט פסוק יא
פ"ה מ"ג פירות שירד הדלף לתוכן וכו' ר"ש אומר בכי יותן וחכ"א אינו בכי יותןשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ה מ"י המערה מחם לחם וכו' טהור ר"ש אומר אף המערה מחם לחם וכחו של תחתון יפה משל עליון טמאשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ה מ"י מערה משקה צונן לתוך חם הרי הניצוק חיבורלקוטי שיחות חל"ז עמ' 27
פ"ו מ"א המעלה פירותיוהכתב והקבלה שמות פ"ח פסוק יב
פ"ו מ"אערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 288 הערה 12
פ"ו מ"ג וקולייס האוספנין הרי אלו בחזקת טהורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' מ אות ג
פ"ו מ"ד ז' משקים הן וכו' ור"מברית שלום (תעח) דף עד ע"ד
פ"ו מ"ד ז' משקים הן וכו' ור"מברית שלום (תשסח) עמ' תעז
פ"ו מ"ד שבעה משקיןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רעו
פ"ו מ"ד שבעה משקין הן הטל והמים היין והשמן והדם והחלבשארית מנחם - מאמרים עמ' לב
פ"ו מ"ד שבעה משקין הן הטל והמים היין והשמן והדם והחלב ודבש דבוריםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רעז
פ"ו מ"ד שבעה משקיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קמב-קמג
פ"ו מ"ד דבש דבורין ודבש צרעין טהור וכו'טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כה
פ"ו מ"ד ומשנה ראשונה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשה
פ"ו מ"ה תולדות למים היוצא מן העיןטהרת יו"ט ח"ט עמ' ס
פ"ו מ"ה דם שחיטהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצט
פ"ו מ"ו אלו מטמאין ומכשירין זובו של זב ורוקומקראי קדש (תשנג) עמ' תלא
פ"ו מ"ו אלו מטמאין ומכשיריןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
פ"ו מ"ו רוק מעין הזבמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכב
פ"ו מ"ז אלו לא מטמאין וכו' ומשקה בן שמונה ר' יוסי אומר חוץ מדמושרגא המאיר על התורה עמ' שפז
פ"ו מ"ז אלו וכו' אע"פ שיוצאין נקייםלקוטי שיחות חכ"ט עמ' 397
פ"ו מ"ז ר' שמעון בן אלעזר אומר חלב הזכר טהורמנות הלוי (תשסב) עמ' קכח
פ"ו מ"ז חלב הזכר טהוריפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' יב
פ"ו מ"ז חלב זכר טהוראור חדש (הרטמן) פ"ב אות 289-290, 303-304

מכשירין - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"ד מ"א כמה הוא צרכה ר"ש בן אלעזר אומר טפחדורות הראשונים כרך ה עמ' 79
פ"ד מ"ט הממלא בקילון עד ג' ימים טמאין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 547
פ"ו מ"ד שבעה משקין הן הטל וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 831
פ"ו מ"ה תולדות למים היוצאין מן העין וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 831
פ"ו מ"ח חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 303, כרך ד עמ' 762
פ"ב מ"ז תנוק שנמצא מושלך בשוקבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ו
פ"ג מ"ה אי אפשר שלא לשמוחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פב {אין ה'רצון' בידו של אדם}
פ"ו מ"ד דבש דבורים טהוראילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קעא
מסכת זבים
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א ראיה ראשונה של זב אינו אלא כקריפנים יפות על תהלים עמ' שעה
פ"א מ"א צריך ביאת מים חייםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
פ"א מ"ב אם ראה בשאר הימים זיבה סותר בזה את הימים שספר ומתחיל למנות מחרשגור אריה ויקרא פ"ז הערה 123
פ"א מ"ד ראה אחת מרובה כשתיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קי
פ"א מ"דתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' פז
פ"א מ"ו ראה שני ימים בין השמשות ספק לטומאה ולקרבןמקראי קדש (תשנג) עמ' תקג
פ"ב מ"א אנדרוגינוס מטמא בלובן ואודםתורת העולה ח"ג פרק סט
פ"ב מ"א אנדרוגינוס מטמא בלובן ואודםתורת העולה (תשעה) עמ' תקעז
פ"ב מ"א תוי"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
פ"ב מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
פ"ב מ"אמשנת חיים דברים עמ' רסז
פ"ב מ"ב בז' דרכים בודקים את הזבאוזן שמואל דף כח ע"א
פ"ב מ"ב בז' דרכים בודקין את הזב וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתנג
פ"ב מ"ב בז' דרכים בודקין את הזבפרי צדיק לחנוכה אות ב
פ"ב מ"ב בשבעה דרבים בודקים את הזב וכו' במאכל במשתהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שיד
פ"ב מ"ב בשבעה דרכים בודקים את הזבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
פ"ב מ"ב בשבעה דרכים בודקין את הזב וכו' ובהרהורתורה בציון עמ' תקב
פ"ב מ"ב בשבעה דרכים בודקין את הזב וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קי
פ"ב מ"ב בודקין את הזב וכו'לקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
פ"ב מ"ב שראה עד שלא הרהרלקוטי שיחות ח"א עמ' 97, ח"ז עמ' 314
פ"ב מ"ב ר"ע אומר אפלו אכל כל מאכל בין רע בין יפה ושתה כל משקה וכו'הר המוריה עמ' קפד
פ"ב מ"ב אין אחריות זבים עליכם, ורע"בתודת אהרן - אומר לציון עמ' רטז
פ"ב מ"ב משנזקק לזיבה אין בודקין אותועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
פ"ב מ"ג הרואה קרי אינו מתטמא בזוב מעת לעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קט
פ"ב מ"ג יום או יומים הוא מעת לעתמצווה ועושה ח"ב עמ' תרסד
פ"ב מ"ד הזב מטמא את המשכב בחמשה דרכים לטמא אדם לטמא בגדיםגור אריה ויקרא פט"ו הערה 34
פ"ב מ"ד הזב מטמא וכו' בה' דרבים וכו' המשכב מטמא וכו' בז' דרכיםתורת לוי יצחק עמ' שדמ, שנ
פ"ד מ"ד היה מוטל על ארבעה ספסלים לאורכן טמאים לרחבן טהוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
פ"ד מ"ה טליותתשבי (תשסה) עמ' קיז שורש טלית
פ"ד מ"ו הזב בכף מאזנים, ואוכלין ומשקין בכף שניה - טמאיןתורה בציון עמ' תקב
פ"ד מ"ו ר"ש ד"ה עוד תניא בתוספתא (רפ"ג) - אין מינו סותרו וכו' שמנה וכו'לקוטי שיחות חי"ז עמ' 475
פ"ד מ"ז כי משענת הסוס על רגליו וכו'ביאור הגר"א על משלי פרק כו פסוק ג
פ"ד מ"ז ישב על קורת בית הבדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
פ"ה מ"א המסיט את הזב או שהזב מסיטו מטמא וכו'דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' סט
פ"ה מ"ב כל שהזב נישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב ולמושבגור אריה ויקרא פט"ו הערה 37, 70
פ"ה מ"ג ר"ש - בענין נבילת בהמה בבית הבליעהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רכא
פ"ה מ"ה הטמא על מקצת המשכב והטהור על מקצת המשכבעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קיא
פ"ה מ"ה ככר של תרומה שהוא נתון ע"ג משכב והנייר בינתיים וכו' וכן באבן המנוגעת טהור ר"ש מטמא בזושרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ה מ"ה אם הנייר מפסיק וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קז
פ"ה מ"ט רע"ב - אכילה בבית הבליעהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקמה
פ"ה מ"י ר"ש - מי חטאת שיש בהם כדי הזאה מטמאין בגדים במשא ולא במגעעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנד
פ"ה מי"א ב"ק כמגע שרץטהרת יו"ט חי"ח עמ' יח
פ"ה מ"יב אלו פוסלים את התרומהמבשרת ציון ח"א עמ' קיב
פ"ה מ"יב גזרו בי"ח דבר כלים מקבלים טומאה ממשקין ראשוניםערבי נחל (תשסד) עמ' תנח
פ"ה מי"ב משק ביתי סימן קכ דף מה ע"ב

זבים - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א הרואה ראיה אחת וכו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' קצ-קצא
פ"א מ"א הרואה ראיה אחת של זוג בש"א וכו' א"ר אליעזר בן יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 564
פ"א מ"א זב צריך מים חייםמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' רצח
פ"א מ"ב הרואה קרי ביום השלישי וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 564
פ"ב הזב אינו מטמא לאונסו אלא לרצונוהמדרש והמעשה פ' מצורע ח"ב
פ"ב מ"א אין אחריות זבין עליכםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רפד {רבי עקיבא לטעמיה דשבקינן לקרא דאיהו דחוק ומוקים אנפשיה}
פ"ב מ"ב הרהר עד שלא ראה או שראה עד שלא הרהרשנים אוחזין בטלית (רמ"מ שניאורסון) עמ' כג
פ"ד מ"ו חומר במת מבזב (חומר בזב מבמת) שהזב עושה משכב וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 239
פ"ה מ"א הנוגע בזב או שהזב נוגע בו וכו' כלל א"ר יהושע וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 310
פ"ה מ"יא ר"ש - בדיני נבלת עוף בכרכהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלב
פ"ה מי"א בעל קרי כמגע שרץדורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 37
פ"ה מי"ב אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 581

מסכת טבול יום
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"ב מ"א משקה טבול יום כמשקה שהוא נוגעשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שכד
פ"ב מ"ב ר"ש בשם התוספתא מטמאין בכ"ש, ר"שצפיחית בדבש דף לז-לח
פ"ב מ"ג המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה וכו'למחר אעתיר עמ' קמט
פ"ב מ"ג המקפה וכו' והשום והשמן וכו'תורת לוי יצחק עמ' תכט
פ"ב מ"ג ר"ש - חצי שיעור אינו אסור בתערובתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סד
פ"ב מ"ג ר"ש - בקדשים מין במינו לא בטילדבר טוב עמ' קעא
פ"ב מ"ה אם שמן מתערב במשקיןס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' עב
פ"ב מ"ה שמן שהוא צף ע"ג הייןס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק מה
פ"ב מ"ה שמן שהוא צף ע"ג הייןס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תקפב; תרעב עמ' עג
פ"ב מ"ה שמן שהוא צף ע"ג הייןבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' עג
פ"ב מ"ה שמן שהוא צף ע"ג ייןלקוטי שיחות ח"א עמ' 171
פ"ב מ"זתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' עח
פ"ב מ"ז הגהות הרש"ש ד"ה יעלהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 28
פ"ג מ"א כל ידותצפיחית בדבש דף כז/פז ע"א
פ"ג מ"א נטמא מקצת האוכל כולו חיבורעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כח
פ"ג מ"ד עסה שנדמעה וכו' אינה נפסלת בטבו"י ר'י ור"ש פוסליןשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ג מ"ד מי פירות אינו חיבור לעיסהכוונת הלב עמ' רפו
פ"ג מ"ד רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
פ"ג מ"ו טהור שנגס מן האוכלפירוש המכבי שמות עמ' רסו
פ"ג מ"ו אין טבול יום טמאהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קצה
פ"ד מ"ד לגין שהוא טבול יום ומלאהו מןשערי שיש יהושע ח"א עמ' קנה-קנו
פ"ד מ"ז התורם את הבור ואמר הר"ז תרומה על מנת שתעלה שלוםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרנט
פ"ד מ"ז ע"מ שתעלה שלום שארית יעקב (אלגזי) דף ב ע"א
פ"ד מ"ז שלום מן השבר, מן השפילה, מן הטומאהישמח חיים (תשסה) מע' ש אות מו

טבול יום - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"ב מ"ג ר"ש ד"ה פסלתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מב (קמח) {אין לומר 'אין עונשין מן הדין, בגילוי מילתא בעלמא}
פ"ב מ"ה שמן שצף ע"ג יין וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת מג עמ' 11
פ"ג מ"ב ירק של תרומה וביצה טרופה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 287
פ"ד מ"א-ו אוכל מעשר ראשון וכו' האשה וכו' עריבה וכו' לגין וכו' בראשונה וכו' הכדומין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 245
פ"ד מ"ז התורם את הבור על מנת שתעלה שלום וכו'לקוטי אהבת ישראל עמ' תקי
פ"ד ע"מ שתעלה שלוםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' ד

מסכת ידים
ללקט ביאורי אגדות על מסכת ידים (עם טקסט מלא של המקורות)
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"ב כלים שאינם מקבלים טומאהלקוטי שיחות חל"ח עמ' 74
פ"א מ"ב שאין מצילין מיד בלי חרש אלא כליםשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיז
פ"ב מ"ב נטל את הראשונים למקום אחד ואת השניים וכו'פי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פה
פ"ב מ"ב מים הראשונים והשנייםס' חסידים סי' שצד
פ"ב מ"ב כל שהוא מבריית המים וכו'תורת מנחם חכ"ט עמ' 105
פ"ב מ"ב כל שהוא מבריית המים וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 5
פ"ב מ"ב כל שמבריית המים טהורתורת מנחם חנ"ב עמ' 66
פ"ב מ"ב בריית המיםלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 12, חכ"ז עמ' 241
פ"ב מ"ג עד הפרקפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' פו
פ"ב מ"ג ר"שמנחה חדשה (חן טוב) פ' שמיני
פ"ב מ"ד ספק ידים טהרו חכמיםתיבת גמא (תשסז) עמ' קה
פ"ב מ"ד מפני שאמרו ספק ידים טהורתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסז
פ"ב מ"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' מג, שפ
פ"ג מ"א ידים שניות לטומאהפרדס המלך (תשסט) אות תרצא
פ"ג מ"א אמר לה, בתיהכתב והקבלה במדבר פי"ב פסוק א
פ"ג מ"ב אין דנין דברי סופרים מד"סויואל משה מאמר א סי' ז עמ' כז, מאמר ב סי' צ עמ' רצג
פ"ג מ"ב אין דנין דברי סופרים מדברי סופריםדברי יואל פ' קדושים דף קנו ע"א
פ"ג מ"ב אין דנין וכו' ולא דברי סופרים מדברי סופריםמגילת סמנים עמ' פד
פ"ג מ"ד גליון שבס"ת מטמא את הידיםגבורת יצחק שבועות עמ' לב
פ"ג מ"ה ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותיות כפרשת ויהי בנפוע הארון מטמא את הידיםתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קטז
פ"ג מ"ה ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותיות, כפרשת 'ויהי בנסוע הארון' מטמא את הידיםנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף עב ע"ד
פ"ג מ"ה ספר שנמחק ונשתיירו פ"ה אותיותישועות משיחו (תשעח) עמ' 61
פ"ג מ"ה פרשת ויהי בנסוע יש בה פ"ה אותיותשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רלט
פ"ג מ"ה כל כתבי הקדש מטמאין את הידיםסדר מעמדות (שסו) דף טז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף ה ע"א-ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כז לשביעי של פסח דף קמג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בשלח דף קה ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויקרא דף מח ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף רפג ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת ויקרא דף פא ע"ד; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף ח ע"א; הואיל משה (מת, שעב) שיר השירים דף א ע"ב
פ"ג מ"ה כל כתבי הקודש מטמאים את הידייםמאמרי הראיה עמ' 385
פ"ג מ"ה כל כתבי הקודש מטמאיןקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קג, רנ
פ"ג מ"ה כתבי הקודש מטמאיםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' עב
פ"ג מ"ה כתבי הקודש מטמאין את הידיםמבשרת ציון ח"א עמ' רסה
פ"ג מ"ה שיר השירים וקהלת מטמאים את הידיםאור אברהם - רות עמ' ח
פ"ג מ"ה קהלת מטמאה את הידים... וכן גמרובאר משה (אפשטיין) מלכים עמ' מד
פ"ג מ"ה קהלת אינו מטמא את הידיםמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 154
פ"ג מ"ה במחלוקת אם קהלת מטמא את הידיםקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' עט
פ"ג מ"ה מקובל אני מפי ע"ב זקן ביום שהושיבו את ראב"ע, ששיר השירים וקהלת מטמאין את הידיםשארית מנחם ח"ד עמ' רעב
פ"ג מ"ה מקובל אני מפי שבעים ושנים זקניםאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קכ
פ"ג מ"ה מקובלני מפי ע' זקניםבשמן רענן ב קנג
פ"ג מ"ה אמר ר' עקיבא וכו' שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראלעולת ראיה ח"ב עמ' ג; אדר היקר עמ' כט; מדבר שור דרוש יז עמ' קסה; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג-קיד; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מא-מב {יש אהבה להקב"ה מצד הבריאה והודה, חסד ה' מלא עולם, ויש אהבה מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור}
פ"ג מ"ה אמר ר"ע וכו' שאין כל העולם כדאי כיום שניתנה בו שיר השירים לישראל שכל הכתובים קודש ושה"ש קודש קדשיםשערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קצז
פ"ג מ"ה אין העולם כדאי כיום שניתן שיר השיריםאדר היקר, כט
פ"ג מ"ה אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שה"שנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' כד
פ"ג מ"ה אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראלפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג-קיד
פ"ג מ"ה אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קדשיםחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' שיח
פ"ג מ"ה לא הי' העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השיריםפחד יצחק פסח מאמר סט
פ"ג מ"ה לא הי' כל העולם כולו כדאי כיום וכו', שיר השירים וכו'פחד יצחק פסח קונטרס רשימות ו
פ"ג מ"ה לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראלשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רטז
פ"ג מ"ה שאין כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השיריםדורש טוב (פודור) עמ' 284
פ"ג מ"ה שאין כל העולם כולו כדאי וכו' ושיר השירים קודש קדשיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיב
פ"ג מ"ה שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שה"שהמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קנג
פ"ג מ"ה שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים וכו'באר משה (אפשטיין) מלכים עמ' קי
פ"ג מ"ה מיום שניתנה תורה לישראל לא היה העולם כדאי כאותו היום שניתן בו שיר השיריםויואל משה מאמר א סי' קלא עמ' קלז
פ"ג מ"ה כל הכתובים קדש ושיר השירים קדש קדשיםלפרקים (תשסב) עמ' תמב, תקכז
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושה"ש קדה"קתורת מנחם חלק ל עמ' 268
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושה"ש קודש הקדשיםברית שלום (תשסח) עמ' תתנא
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושה"ש קודש קדשיםברית שלום (תעח) דף קלג ע"א
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושה"ש קודש קדשיםשירת הפסח אות קצב
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםאור אברהם (זוועהיל) עמ' קכד
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםכד הקמח (מישור) עמ' טו, קצד
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' קנט
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםנר ישראל חלק א דף רכה
פ"ג מ"ה כל השירים קדש ושיר השירים קדש קדשיםעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 44
פ"ג מ"ה כל השירים קדש ושיר השירים קדש קדשיםרחמי הרב עמ' קל
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושה"ש קודש קדשיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצ
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשיםבי חייא ח"ב עמ' קלב
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשיםבן מלך - שבת עמ' שכא
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשיםפחד יצחק פסח מאמר סח
פ"ג מ"ה כל כתובים קדש ושיר השירים ק"קרסיסי לילה סי' יז (עמ' 19), דברי סופרים סי' לז (עמ' 36), צדקת הצדיק סי' רד
פ"ג מ"ה שכל הכתובים קודש ושה"ש קודש קדשיםרנת יצחק - פרק חלק עמ' רסד
פ"ג מ"ה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קיג
פ"ג מ"ה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות נא
פ"ג מ"ה שכל השירים קודש ושיר השירים קדש קדשיםעולת ראיה ח"ב עמ' ג-ה; פנקסי הראי"ה ח"א עמ' קי-קיג; קבצים מכת"י (ראי"ה) ח"א עמ' מ-מא
פ"ג מ"ה שכל כתובים קדש ושיר השירים קודש קדשיםצלח רכב עמ' תיט
פ"ג מ"ה ושיר השירים קודש קדשיםשיחות לספר שמות עמ' קנו, שיחות לספר ויקרא עמ' רכד
פ"ג מ"ה שיר השירים ק"קהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 297
פ"ג מ"ה שיר השירים קדש קדשיםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כב, ריד
פ"ג מ"ה שיר השירים קדש קדשיםמגדל דוד (תשסז) עמ' י
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםאור הרעיון עמ' כו
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםאור יהל ח"א עמ' קלג
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםעולת ראיה ב ג
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםציץ השדה - שדי יער בפתיחה
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםציץ השדה ח"ד עמ' קעו
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםצמח צדיק (תשסז) עמ' תנ
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' תקלא
פ"ג מ"ה שה"ש ק"קמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
פ"ג מ"ה שיר השירים אשר לשלמה, שיר מקודש משאר השיריםבת עין (תשסז) עמ' ד
פ"ג מ"ה קהלת כל העולם כולו כדאי הוא לומנחת קנאות עמ' ר
פ"ג מ"ה רע"ב - ויהי בנסוע ספר בפני עצמופי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קמג
פ"ג מ"האלשיך על חמש מגילות עמ' ז
פ"ג מ"התורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שלה
פ"ד מ"ב אמר שמעון בן עזאי מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבהכוזרי מאמר ג סי' סה
פ"ד מ"ג14 בו ביום אמרו עמון ומואב מה הן בשביעיתהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קכ
פ"ד מ"ג14 עמון ומואב מה הן בשביעית גזר רבי טרפון וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 65
פ"ד מ"ג14 עמון ומואב וכו' מעשר וכו' ר' טרפון וכו' ראב"ע וכו' מצרים וכו' בבל וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רמז
פ"ד מ"ג15 רבי טרפון היה כשמינו את רבי אלעזר בן עזריההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קסח
פ"ד מ"ג24 בבל יש בו קצת קדושה לעניו מעשר שני בשביעי'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'רא
פ"ד מ"ג25 א"ר טרפון מצרים שהיא קרובה עשאוה מעשר עני וכו'תשובה מיראה עמ' יד, עד
פ"ד מ"ג25 בבל ומצרים קרובות לא"ישער החצר (תשעב) סי' כב
פ"ד מ"ג29 הרי אתה כמהנן ממון ואתה מפסיד נפשותשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 61
פ"ד מ"ג33 הריני כמשיב על טרפון אחיהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קו
פ"ד מ"ג41 וכשבא ר"י בן דורמסקית להקביל פני ר"א בלודהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' קעט
פ"ד מ"ג46 מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 435
פ"ד מ"ג רא"ש - באמת הל"מכסא דוד (תשנ) עמ' תצב
פ"ד מ"ד47 בו ביום בא יהודה גר עמוני וכו' אמר להם מה אני לבא בקהלהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר כג
פ"ד מ"ד47 בו ביום בא יהודה גר עמוני וכו' והתירוהו לבוא וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 66
פ"ד מ"ד47 בו ביום בא יהודה גר עמוני וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רפד ע"ג
פ"ד מ"ד47 בו ביום בא יהודה גר עמוני כו' התירוהו לבא בקהלמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' שסא
פ"ד מ"ד47 בו ביום בא יהודה גר עמוני כו' התירוהו לבא בקהלאור תורה השלם (מזריטש) סי' שסא
פ"ד מ"ד47 בא יהודה גר עמוני וכו'רנת יצחק ישעיה עמ' תנה
פ"ד מ"ד49 א"ל רבי יהושע לאותו גר עמוני וכו'פרדס מנחם עמ' עח
פ"ד מ"ד50 אחר החורבן הותרו עמון ומואב לבוא בקהלמלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רכ
פ"ד מ"ד51 בא סנחריב ובלבל את העולםמחשבת מוסר ח"ב עמ' שפ
פ"ד מ"ד51 ובא סנחריב ובלבל את העולםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רב
פ"ד מ"ד51 כבר עלה סנחריב ובלבל את כל האומותויואל משה מאמר ב סי' כו עמ' רכד
פ"ד מ"ד51 כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות וכו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 50
פ"ד מ"ד51 עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומותדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקכו
פ"ד מ"דודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' כג
פ"ד מ"ה תרגום שבעזרא ושבדניאל מטמא את הידים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רפה ע"ב
פ"ד מ"ה עד שיכתבנו אשורית וכו'מאורי שערים עמ' שפז-שפח
פ"ד מ"ו04 אומרים צדוקים קובלין אנו וכו' אף כתבי הקודש לפי חבתן היא טומאתן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' קה
פ"ד מ"ו04 אומרים צדוקים קובלנו עליכם פרושיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקו
פ"ד מ"ו04 אומרים צדוקין קובלים אנו וכו' לפי חיבתם טומאתםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רכח ע"ג
פ"ד מ"ו05 פרושים שאתם אומרים כתבי קודש מטמאים את הידיםהמספיק לעובדי ה' (תשסח) עמ' 233
פ"ד מ"ו05 קובלני עליכם פרושים שאתם אומרים כתבי הקדש מטמאין את הידיםיפה עינים (שצא) פרשת חקת דף קכח ע"א
פ"ד מ"ו05 שאתם אומרים כתבי הקדש מטמאין את הידים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' תנט
פ"ד מ"ו05 שאתם אומרים כתבי הקדש מטמאין את הידים וכו'ברית שלום (תעח) דף עא ע"א
פ"ד מ"ו06 כתבי הקודש מטמאים לידיםאגרות הראיה חלק א צז
פ"ד מ"ו06 ספרי המירוס אינם מטמאים את הידייםמאמרי הראיה עמ' 373
פ"ד מ"ו06 ספרי המירוס אינם מטמאיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' כד
פ"ד מ"ו06 ספרי המירוס אינם מטמאיםתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' ה
פ"ד מ"ו06 ספרי המירוסמכמני עוזיאל עמ' נב
פ"ד מ"ו07 א"ר יוחנן בן זכאי וכו' ברע"ב ותפא"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמ
פ"ד מ"ו07 וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד, הרי הם אומרים, עצמות חמור טהורים, ועצמות יוחנן כהן גרול טמאים. אמדו לו, לפי חבתן היא טמאתןשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות לח
פ"ד מ"ו09 עצמות אדם טמאים שלא יעשה אדם עצמות רביו ואמו תרודותקרבן מנחה (תשעד) עמ' קיב
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן טמאיםתורה בציון עמ' ריח
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כ"ג טמאיםדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש י אות יא
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאיםפרי צדיק אמור אות יא
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עט דף רל ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רפה ע"ב
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהוריםפרי חיים (קנולר) פרשת לך, חיי, בא, קרח
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורין וכו'אור שרגא עמ' קלח
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורין ועצמות יוחנן כ"ג טמאיןמבשרת ציון ח"ד עמ' שכט
פ"ד מ"ו09 עצמות חמור טהורין ועצמות יוחנן כ"ג טמאיןקרן לדוד שמות עמ' רעג
פ"ד מ"ו09 עצמות יוחנן כ"גמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קנ
פ"ד מ"ו10 בענין טומאת מתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' קלב הערה 29
פ"ד מ"ו11 שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו תרוודותברית שלום (תעח) דף עג ע"א
פ"ד מ"ו11 שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמו תרוודותברית שלום (תשסח) עמ' תסה
פ"ד מ"ו12 כתבי הקודש לפי חבתן טומאתןאגרות הראיה כרך א אגרת פט (צז) {הלימודים שבכתבי הקודש הם לעת עתה רק עבור עם ישראל בלבד, ועדיין לא הגיע הזמן שתהיה לאומות העולם נגיעת יד בהם}
פ"ד מ"ו12 לפי חיבתן היא טומאתןחן וכבוד דף קעג ע"ב
פ"ד מ"ו תפא"י - אין הצדוקים מאמינים במדרשותגנא דפלפלי עמ' ל
פ"ד מ"ואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנב ע"ב
פ"ד מ"ותורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' תה
פ"ד מ"ותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רג
פ"ד מ"ז אומרים צדוקים קובלים אנו עליכם פרושים וכו' אינו דין שאני חייב בהם בניזקין וכו'+הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
פ"ד מ"ז אומרים צדוקין וכו' עבדי ואמתי שאני חייב בהן מצות אינו דין שאהא חייב בנזקןמגילת סמנים עמ' ע
פ"ד מ"ז מה אם שורי וחמורי שאיני חייב בהם במצוות אני חייב בנזקן עבדי וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה לד
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי גלילי קובל אני וכו' את המושל עם השם בדף ולא עוד וכו' וכשלקה אמר ה' הצדיקדרושים ואגדות חתם סופר עמ' רמב
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושים וכו'ערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' פה
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגטחכמת התורה בא עמ' ט, סג, סח, עה
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי גלילי קובל וכו' שאתם כותבים את המושל עם השם ברףשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק ג אות יד
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי גלילי קובלני עליכם פרושים שאתם כותבים את השם עם המושלאמרי השכל עמ' 19
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי קובל אני עליכם פרושים וכו' ברית שלום (תשסח) עמ' רמב
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי קובל אני עליכם פרושיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר סז
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי קובלני עליכם פרושים, שאתם וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 110
פ"ד מ"ח24 אמר צדוקי קיבל אני עליכם פירושים וכו'ברית שלום (תעח) דף לח ע"ב
פ"ד מ"ח25 קובל אני עליכם פרושים שאתם כותבים את המושל עם משה וכו' וברע"באמרות ה' השלם ח"ה עמ' ריג
פ"ד מ"ח25 קובלים אנו עליכם צדוקים שאתם כותבים המושל עם השם בדףחכמת התורה וארא עמ' תקז
פ"ד מ"ח25 קובלים אנו עליכם שאתם כותבים את המושל עם השם בדףלוח ארז פרשת וארא דף יג
פ"ד מ"ח25 קובלים אנחנו עליכם פרושים, ומהרש"א באר שרים פרשת שמות דרוש ג אות ס
פ"ד מ"ח26 שם מושל עם משה בגטכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
פ"ד מ"ח27 שאתם כותבים את המושל עם השם בדף וכו' וכשלקה מהו אומר ה' הצדיקדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תקג ד"ה וזאת
פ"ד מ"ח27 שאתם כותבין את המושל עם השםחכמת התורה בשלח עמ' נח
פ"ד מ"ח27 שאתם כותבין המושל עם השםחכמת התורה וישלח עמ' רד
פ"ד מ"ח28 שאתם כותבים את המושל מלמעלן ואת השם מלמטןמבשרת ציון ח"א עמ' רפח
פ"ד מ"חצמח צדקה עה"ת עמ' רג

ידים - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"ב קהלת ברוה"ק נאמרההמדרש והמעשה פרשת ויקהל עמ' 308
פ"ג מ"א אמר רשב"ג מעשה באשה אחת שבאת לפני אבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 8
פ"ג מ"ב לא דברי סופרים מדברי סופריםמשך חכמה דברים פ"יז פסוק יא
פ"ג מ"ה אין העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השיריםאוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' קיט
פ"ג מ"ה אין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים כו'נחל עדה עמ' קמד, קצה, תקטז, תקכ
פ"ג מ"ה אמר ר' שמעון בן עזאי מקובל אני מפי ע"ב זקנים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 327
פ"ג מ"ה אר"ע חו"ש לא נחלק אדם מישראל על שה"שאמרי טל מאמר קיב
פ"ג מ"ה ושיר השירים קודש קדשיםגל עיני ח"א עמ' קלה
פ"ג מ"ה ושיר השירים קודש קדשיםזאת ליעקב ויקרא עמ' קיא
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכא
פ"ג מ"ה כל השירים הב' קודש ושיר השירים קודש קדשיםייטב פנים ח"ב דף קנא
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושיר השירים קודש קדשיםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קעד
פ"ג מ"ה ספר שנמחק ונשתייר בו פ"ה אותיות כפרשת ויהי בנסוע הארון מטמא את הידים וכו'שבילי פנחס (תשעט) עמ' שכח
פ"ג מ"ה ר' יהודה אומר שיר השירים מטמא וכו' רש"א קהלת מקולי ב"ש וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 587
פ"ג מ"ה שיר השירים כפל הלשוןמאור ושמש (תשנב) עמ' שדמ
פ"ג מ"ה שיר השירים קדש קדשיםאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' מא
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשים וכו' פי' ר"א גאליקו על שיר השירים דף ג ע"ב
פ"ג מ"ח אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתנה בו שיר השיריםתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רב
פ"ד א"ל ר"ג והכתיב לא יבא עמוניטירת כסף דף רנא ע"ג
פ"ד אומרים צדוקים, קובלים אנו עליכם פרושים, מה אם שורי וחמורי שאיני חייב בהם במצות אני חייב בהם בניזקין עבדי ואמתי שאני חייב בהם במצוה, אינו דין שאני חייב בהם בניזקין וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' כב
פ"ד מ"א-ד בו ביום נמנו וגמרו וכו' בו ביום אמרו עמון וכו' בו ביום בא יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 220
פ"ד מ"ב בו ביום אמרו כל הזבחים וכו' ר' אליעזר אומר וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 289
פ"ד מ"ג בו ביום אמרו עמון ומואב מה הן בשביעית וכו' השיב ר' אלעזר בן עזריה וכו' וכשבא ר' יוסי בן דורמסקית וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 231, 286, 319, כרך ד עמ' 698, 723
פ"ד מ"ג בו ביום אמרו עמון ומואב מה הן בשביעיתדרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה
פ"ד מ"ג בכה ר"א ואמרמעינות האמונה (תשסב) עמ' קעב
פ"ד מ"ג בכה רבי אליעזר ואמר סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעםפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קכ
פ"ד מ"ג הל"מ שעמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעיתהעמק דבר דברים פ"יא פסוק א
פ"ד מ"ג שכל המחמיר עליו ראיה ללמדאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק א ברכת אברהם אות ג
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמוני וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 331
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמונידרשות שבט הלוי ח"ב בהקדמה
פ"ד מ"ד בלבל את כל האומותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכט
פ"ד מ"ד עלה סנחריב ובילבל את כל העולםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שפב-שפד (רנט) {א"כ איך מקבלין גר ניחוש שהוא מזרע עמלק}
פ"ד מ"ו אומרים צדוקים וכו' שאתם אומרים כתבי הקודש וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 587
פ"ד מ"ו אף כתבי הקודש לפי חיבתן היא טומאתןפני מנחם וארא עמ' מח
פ"ד מ"ו לפי חיבתן היא טומאתןתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קנט
פ"ד מ"ו עצמות חמור טהוריםדבר יום ביומו - יז ניסן
פ"ד מ"ז אומרים צדוקים וכו' שאתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 414
פ"ד מ"ז בפירוש הרא"ש ד"ה שאני, להדריכן שיקיימו במצוותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד {משמע שיש על האדון חיוב חינוך}
פ"ד מ"ח אמר צדוקיבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שט
מסכת עוקצין
ללקט ביאורי אגדות על מסכת עוקצין (עם טקסט מלא של המקורות)
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"א מ"א כל שהוא יד ולא שומרמעדני אשר נישואין עמ' סח
פ"א מ"א כל שהוא יד ולא שומר מטמא ומיטמא ולא מצטרףתהלה לדוד (והרמן) פרק נו פסוק יד הערה ה
פ"א מ"א כל שהוא יד ולא שומר מטמא ומיטמא ולא מצטרף, שומר אף על פי שאינו יד מטמא ומיטמא ומצטרף, לא שומר ולא יד לא מטמא ולא מיטמאדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עו
פ"א מ"א כל שהוא שומר לפרי מצטרף לפריערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קסב
פ"א מ"א שומר אע"פ שאינו יד מיטמא ומטמא ומצטרףמדבר קדמות (תשסח) עמ' קסט
פ"א מ"א שומר הפרי [קליפה] מצטרף עם האוכל לשיעור כביצהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 119
פ"א מ"א קליפת הפרי כשומר הפרי [ולא הפרי עצמו]באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 103
פ"א מ"א אין הפרי עצמו בגדר שומר אף אם יש בפרי דברים השומרים עליוגור אריה במדבר פ"ג הערה 38
פ"ב מ"ה לקפל בבצליםדבר טוב עמ' תפב
פ"ב מ"ו ביצה מגולגלת וכו'גבורות אליהו סי' ו אות ד
פ"ב מ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - ופירוש יגוס יכרותפירוש המכבי שמות עמ' רסו
פ"ב מ"ז העלים נחשבים כשומר לפרי לגבי הלכות טומאהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תלט הערה 41
פ"ב מ"ט קישות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאת חוץ לעציץ טהורהלמדנות (תשנח) פ' שמיני אות סא
פ"ב מ"ט קשות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאה חוץ לעציץ טהורה אמר ר"ש מה טיבה לטהר אלא הטמא בטומאתו והטהור יאכלשרגא המאיר מועדים עמ' קטו
פ"ג מ"א יש צריכין הכשרדברי משה (שהם, תשמח) עמ' כז, רנז
פ"ג מ"א תבואה נחשבת אוכל המיוחד לאדםגור אריה דברים פי"א הערה 63
פ"ג מ"בשלטי הגבורים (תשע) עמ' רד
פ"ג מ"ד השבת משנתן טעם בקדירהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קטו
פ"ג מ"ד השבת משנתנה טעם בקדירה אין בה משום תרומהעטרת חן ח"ב עמ' קמו
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וכו', וראשונים ותוי"ט עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפח, שצה
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
פ"ג מ"ח דגים מאימתי מקבלים טומאה וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 302
פ"ג מ"ח דגים מאימתי וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 363
פ"ג מ"ח דגים מאימתי מקבלין טומאה וכו'פרי חיים (קנולר) פרשת שמות
פ"ג מ"ח תבואה שנעקרה ומעורה אפילו בשורש קטן טהורהבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תלג
פ"ג מ"ח תבואה שנעקרה ומעורה בשורש קטןהתורה והעולם ח"ג עמ' סו
פ"ג מ"ח כל המחובר לקרקע אינו מקבל טומאהעבודת עבודה (תשסד) עמ' יז
פ"ג מ"י כוורת דבורים מקבלת טומאה במקומה וכו'היהדות הלאומית עמ' 38
פ"ג מ"י כוורת דבורים ר' אליעזר אומר הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול ואינה מקבלת טומאה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תפה, תפז, תקמב, תקמג
פ"ג מ"י כוורת של דבוריםאוצרות הראיה עמ' 881
פ"ג מ"י כוורת דבורים רבי אליעזר אומר הרי היא כקרקעכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' עט
פ"ג מי"א חלות דבש וכו' בש"א משיחרחר בה"א משירסק [סיום הש"ס]לקוטי שיחות ח"א עמ' 146, ח"ב עמ' 501, ח"ו עמ' 70, ח"ז עמ' 114, חכ"ב עמ' 47
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאות וכו' ב"ש וכו' ב"ה וכו'תורת לוי יצחק עמ' תיט
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאות כו' משיחרחר וכו' משירסקחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תכא
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאות משום משקה בית שמאי אומרים משיחרחר בית הלל אומרים משירסקחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ברכות ט
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאות משום משקהחיי נפש ח"ו עמ' שלח
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאות משום משקה בית שמאי אומרים משיחרחר, ורע"ב ד"ה משיחרחר - משיביא עשן ויעשן וכו' ואית דגרסי משיהרהר וכו' דברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' נה
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות וכו'דרשות יעב"ץ עמ' קסח
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה ב"ש אומרים משיהרהרדברי אש (כץ) עמ' קלח, רנו
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה ב"ש אומרים משיהרהר ב"ה אומרים משירסקתורת מנחם ח"א עמ' 115, ח"ב עמ' 214, חט"ז עמ' 86, חי"ז עמ' 29, חי"ט עמ' 50
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה בית שמאי אומרים משיהרהר (משיחרחר) בית הלל אומרים משירסקתורת מנחם חמ"ט עמ' 383
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה וכו'תורת מנחם חל"ט עמ' 178
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה וכו'להורות נתן בראשית עמ' יד
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאותבנין שאול עמ' ז, יג
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קעה
פ"ג מי"א רע"ב - משיחרחר - משיביא עשן ויעשן להבריח הדבורים וכו' ואית דגרסי משיהרהר וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ברכות ט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה וכו'דרשות הרא"ש דף ח ע"א דרוש ו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להבהיל לכל צדיק וצדיק וכו'חיי נפש ח"א עמ' סג ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו' וא"ר שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו' את עמו בשלוםאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 88, 688, תקיז, שמות עמ' תתקז; דרך מצותיך (חב"ד) עמ' 340
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו' לא מצא וכו' כלי וכו' אלא השלוםלקוטי שיחות ח"ד עמ' 1292, ח"ט עמ' 255
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו' ש"י עולמותמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קא, תא, תכח, תקמד, תקנג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'אמרי יוסף שמות דף קלט ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'כתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תצח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קמב, רד, רלה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כו' ש"י עולמותמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קכ, שפד, תסה, תסו, תצז, תרלא, תרמ, תרסט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' לז, מו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כל צדיק וצדיקאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כל צדיק שי עולמותכסא דוד (תקנד) דף קטו ע"ד, ראש דוד (תקלו) דף פד ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לבל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש וכו'של"ה (תשנז) פרשת ויצא אות יז, וישלח אות כט, כי תבוא אות י
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לבל צדיק וצדיק ש"י עולמותדובר שלום (תשסג) אות כב, רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לבל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' כ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לבל צדיק וצדיקפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' נא-נב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לבל צדיק ש"י עולמותקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קנט, קסז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדילו וצדיק ש"י עולמותמצווה ועושה ח"ב עמ' תשמא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו'דבש השדה עמ' מט, קט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' סב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' קו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ג' מאות ועשרה עולמות וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' יא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר 'ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום'כתב סופר אגדות כאן
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו' שנאמר וכו'כתב סופר דרשות (תשל) עמ' קפג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו'שבח נעורים עמ' כג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק י"ש עולמות וכו'מקור ברוך (פייתוס) דף קכ/קנ ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק י"ש עולמותרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' רפ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק כו'מראה הגדול ח"א דף נד ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' ואמר רשב"ח לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםכתב סופר דרשות ח"ב עמ' קה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבשמן רענן ח"ב עמ' קנז-קס
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'חיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תכא, תעג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' נח, קיד, קפא, קצ, רעד, שנג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תפ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רטו, שמות עמ' קפז, שכה, ויקרא עמ' שמ, תד, במדבר עמ' תסד, דברים עמ' קסו, תקכז, תתיד, תתקפח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'בינה לעתים (תשנד) דרוש לד עמ' רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מ, קיט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'ברית שלום (תעח) דף קכג ע"ג, קכט ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תתנה, תתלג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'זרע קודש - מועדים עמ' צ, רעב, רפא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'לחמי תודה דף לד ע"ב, ס ע"ב, פא ע"א, קכג ע"א, רלח ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'משיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רצה, תס, תצ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'נטעי אשל בראשית עמ' קנב, שסח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'פלא יועץ (טברסקי) ח"א עמ' קמא, ח"ב עמ' קמא, קנ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'פנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפו {משמעות המלה "יש" היא מציאות שאין לנו ציור על רוב גודלו}
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'פתחי שערים ח"א עמ' סט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לב, עה, שטו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' *פח, *פט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'שדה יעקב עמ' יא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות כו'פרדס המלך (תשסט) אות שדמ, תקלד, תקלו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנ' להנחיל אוהבי ישמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקצ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנא' להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' עג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנא' להנחיל אוהבי יש וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער ג פרק ב אות סו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר להנחיל לאוהבי יש וגו' אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםבן פורת יוסף (תשעא) עמ' לד, לז, קא, קכג, רנה, שיט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאמשנה למלך (תשסח) עמ' מא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן וכו'מטר השמים (תשנ) דברים עמ' קה, שפז, תקו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאור האורות עמ' קנד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאור הצבי עמ' 50
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאורחות דוד עמ' שלד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאיתן האזרחי עמ' תסב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי השכל עמ' 36
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי השכל עמ' 183
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותארז ישעיהו דף מ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותארז ישעיהו דף סח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותבישורון מלך ח"א עמ' רכא, ח"ב עמ' עח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותבני יששכר ח"א דף צ ע"ד, ו ע"ג, ח"ב דף עח ע"ד, קיח ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות מח, חיי שרה אות נז, תולדות אות ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותברית אברם עמ' קנב, שפט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותברכות אבי דף ד ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותברכת דוד עמ' קכא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 314
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותבת עין (תשסז) עמ' לה, קלה, של, שלב, שמא, תסז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רנ, מועדים עמ' צז, שלט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותגנת אגוז (תשעב) אות תקפ, תקפא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדברי אש (כץ) עמ' רנה, שנג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדגל מחנה יהודה עמ' רסד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדגלי יהודה דרוש ב אות א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רעג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדרשות יעב"ץ עמ' קנב, קסח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדרשות שמן רוקח עמ' שנה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותהישר והטוב (תשסג) עמ' קעד, רכח, תצג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתלד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' צט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותויברך דוד עמ' כג, מז, סד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותויגד יעקב עמ' תשכט, תשל
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחיי נפש ח"ג הקדמה דף א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחיי נפש ח"ד עמ' קעו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחיי נפש ח"ו עמ' כו, מז, שלח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחיי נפש על ההגדה עמ' שא, שטז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחכמת התורה בראשית עמ' ריא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותילקוט דברי חכמים שמות סי' שפב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת בראשית עמ' ה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' ע, עז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותכתר שם טוב (תשסד) סי' רחצ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותלהורות נתן ויקרא עמ' רכא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותלחם רב על סדור התפילה אות א'לז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' תטז, שפ, צב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמגלה עמוקות (תשסח) אופן קצז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' כא, שד, שלה, תיא, תכא, תקכג, תקפז, תרא, תרמד, תשכה, תשלב, תשנא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמדבר קדש מועדים ח"ב עמ' פג, ריז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמכתב מאליהו ח"ג עמ' 232, 264
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמעדני אשר נישואין עמ' מט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמצור דבש עמ' רצו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמרפא לנפש בראשית עמ' קנג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' צב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותנר ישראל חלק ג דף קמח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק קכה, קנד, ועמ' שכה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' תיב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותספר משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותערבי נחל (תשסד) עמ' שפח, תרל, תרעט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותפאר יעקב ח"א עמ' קסב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותפרדס מנחם עמ' קסג-קסד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותפתגמי אורייתא ח"ב עמ' לב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותצלח רכב עמ' קמו, שא, שצ, תעו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקב הישר (תשנט) ח"א פרק יד עמ' סד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קכז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקהלת משה (תשסב) עמ' קלו, קסא, קפ, רכו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקומץ המנחה (צונץ) דרוש אות נו אות ט, דרוש קי אות א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רלב, שפג, תפה, תפח, תקנח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות רי-ריג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שיג, שכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותקשוטי כלה (גרינפלד) חי"א אות רלד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' נט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשארית מנחם ח"ד עמ' תקמז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשבט מישראל (פרידמן) עמ' לג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשם ישראל עמ' ח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשם עולם (תשסו) עמ' עב, קפט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתהלה לדוד (והרמן) פרק סב פסוק יג הערה לג, פרק קב פסוק יח הערה לב, פרק קיז פסוק ב הערה ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שנב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' ריא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתהלות ישראל (מג'לד) עמ' י
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתורת איש ח"א עמ' נח, רפב, רצג, ח"ב עמ' שמג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתורת הרבי רבי זושא סי' קלו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, להנחיל לאוהבי ישחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, להנחיל לאוהבי ישמשמיע שלום עמ' קמד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' יט, צב, תעח, תרי
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, שנאמר להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלאעקבי אבירים (תשסה) עמ' רלא, רלח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עלמות שנאמר להנחיל אוהבי ישילקוט עטרת צבי עמ' ק, קיז, שטז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאמבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' נט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשרה עולמותויאמר מרדכי - דרשות עמ' שנז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשרה עולמותדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קעז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשרה עולמות. שנאמר: להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקיג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' שלא, תכ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש ואצרתיהם אמלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס ו, ברכות ב, ו, ז, ט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמר להנחיל אוהבי ישדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 864
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רסד, שד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' פא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' ט ד"ה שק"ל
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותשיחות ר' ראובן עמ' עו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאבית יצחק (ויינברגר) עמ' צא, שמא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיקימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיקפנקסי הראי"ה ח"ג עמ' רפו {הלשון כפולה, בין כיון להלכה ובין לא כיון להלכה}
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק, שלש מאות ועשר עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם אמלאחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרמו, תרנא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמו'כסא דוד (תקנד) דף קט"ז ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמו'כסא דוד (תשנ) עמ' ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש רז* עמ' ריג, דרוש רפב עמ' תקכו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'ברית כהונת עולם (תשעד) עמ' ז, ט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'כבוד לאיש דף כט ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' לח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'קדושת יו"ט ח"א דף צא ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש גו'תורת חיים (ר' דובער) שמות דף כה ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאגרא דכלה ח"א עמ' טז, תלה, ח"ג עמ' תיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאומר לציון (כהן) דף לט ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' קמא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאורח לצדיק עמ' לו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאורחות דוד עמ' רלז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאמרות ה' השלם ח"א עמ' צח, ח"ו עמ' רי
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי ה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאפיקי ים עמ' רכז, שמד, תג, תרט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותבית יעקב (תשסא) עמ' לז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותגנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' קעד ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדברי מנחם (היימליך) עמ' שכז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדעת שבת עמ' שכח בהערה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדרך חיים (תשלה) עמ' תלב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדרשות מנחת יצחק עמ' טו, טז, קצז, רט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' כד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותחכמת התורה ויחי עמ' שעב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותטיול בפרדס ח"א עמ' קנ, רסג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תיא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שיט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קס, קעד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רכט, שמט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותכד הקמח (מישור) עמ' יג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' יב, קלט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותלמחר אעתיר עמ' רד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותלקט אמרי קודש - דברים עמ' קה, מועדים עמ' רצז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותמבשרת ציון ח"א עמ' קמט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' נז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותמעשה רוקח (ר"א רוקח) חיי ח ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שלח, תמד, ויקרא-במדבר עמ' שכ, דברים עמ' יח, קעה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תמ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותפרי צדיק ויגש אות יב, פ' שקלים אות ו, פסח אות כא בהר אות טז, בחוקותי אות ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותצמח צדיק (תשסז) עמ' ערה, שח, שיב, תנב, תנו, תקטז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שכא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נז, ריד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רנו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' יט, קלג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותתיבת גמא (תשסז) עמ' רצז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותתפארת ישראל (שינקמן) עמ' פב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותתפארת ראובן עמ' רעה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות, ובברטנוראטל חיים (פרידלנדר) עמ' שלח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמיםדרשות הצל"ח השלם עמ' רסב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק שי עולמותדעת תפלה עמ' צז, קצז, רעד בהערה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק שי עולמותדרשות מהר"ם שיק עמ' נג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' יח, קיז, קנד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקקונטרסים (ריי"צ) עמ' שצח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקשלשלת הקודש עמ' כז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תכו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקתאומי צביה עמ' רח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לצדיקאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' ז, קנה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל עולמותארז ישעיהו דף עה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמות וכו' לא מצא כלי מחזיק ברכה וכו'בית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' רסט, שנח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמות וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 137, 138, 147, 148
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמותאוהב ישראל דף שב ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמותקשוטי כלה (תשסג) עמ' קמה, קנ, קס
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קנט, קצד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילדבש לפי מע' ש אות ב, ת אות לח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילדרכי חיים דף כח ע"א (פתיחת המאירי ד"ה ולפי)
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילראש דוד (תקלו) דף עד/פד ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילראש דוד (תשמו) עמ' שלט ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילרני ושמחי דף מג ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילתורת חיים (קאסוב) עמ' רמט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להניחלשערי תודה ח"ב דף עו ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה לנחיל לכל צדיק ש"י עולמותהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' לח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה לנחיל לכל צדיקאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' שנא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה לתת לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רכג, רצא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה עולת חודש ח"ג מאמר פא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו'אור ישע (ראפשיץ) בהקדמה, ועמ' ע
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי י"שלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' נ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלאדברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צח, מהד' ד סי' נה, נו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות שנאמר להנחיל אוהבי יש, אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפד, תקלה, תרסג, תשכג, תתקמט, תתקנט, א'לח, א'קיח, א'קמט, א'קסד, א'רו, א'רכח, א'רנד, א'רנה, א'שסג, א'שסט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותתשואות חן (תשסח) עמ' יט, קסג
פ"ג מי"ב עתיד להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קצה, רכ
פ"ג מי"ב עתיד להנחיל לכל צדיקחקל יצחק (תשסג) עמ' ת
פ"ג מי"ב עתיד להנחיל ש"י עולמותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תריט-תרכ
פ"ג מי"ב להנחיל לכל צדיקפרי חיים (קנולר) פרשת ויגש, בא, ויקרא
פ"ג מי"ב הצדיק מקבל ש"י עולמותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפ, תעב
פ"ג מי"ב לכל צדיק ש"י עולמותבינת יששכר דף ד ע"ג
פ"ג מי"ב לכל צדיק שלש מאות ועשר עולמותשער החצר (תשעב) סי' כג, רנ, רעא
פ"ג מי"ב ש"י עולמות וכו' להנחיל אוהבי ישכנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' קכח, ח"ג סי' ס, מאמר המלואים
פ"ג מי"ב ש"י עולמות וכו' להנחיל אוהבי ישצמח דוד (סקאליע) עמ' צה
פ"ג מי"ב ש"י עולמות בשמן רענן ח"ב עמ' קנז {הדרן על הש"ס}
פ"ג מי"ב ש"י עולמות, ופיהמ"ש לרמב"םתורת מנחם חנ"ג עמ' 65
פ"ג מי"ב ש"י עולמות וכו' להנחיל אוהבי ישביאורי הזוהר (ר' דובער) דף סז ע"א, קסד ע"א
פ"ג מי"ב ש"י עולמות יש לכל צדיק וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' רמח
פ"ג מי"ב ש"י עולמותדברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צג-צד
פ"ג מי"ב ש"י עולמותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ח, כ
פ"ג מי"ב ש"י עולמותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ו
פ"ג מי"ב ש"י עולמותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תכב
פ"ג מי"ב ש"י עולמותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 195, 216
פ"ג מי"ב ש"י עולמותספר אלים (אמשטרדם שפט) עמ' קמא
פ"ג מי"ב ש"י עולמותעבודת יצחק בראשית עמ' רלו
פ"ג מי"ב ש"י עולמותתבואת יקב (פרידמן) עמ' קע, קעב
פ"ג מי"ב ש"י עולמותתורת אביגדור (כ"ץ) או"ח סי' קנה דף מג ע"ג
פ"ג מי"ב ש"י עולמותתורת מנחם חמ"ג עמ' 61
פ"ג מי"ב שלש מאות ועשרה עולמותמסילות הנביאים שופטים עמ' תקעג*
פ"ג מי"ב להנחיל אוהבי יששעשועי צבי עמ' 13-15
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה וכו'ככר לאדן (תקסא) דף קכ ע"א, דבש לפי (תקסא) דף נב ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא ה' כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעולת ראיה א רצא; מאמרי הראיה עמ' 254
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל וכו'אהבת עולם (תשס) עמ' קעט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברבה אלא השלוםדעת תפלה עמ' רכט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברבה אלא השלוםפחד יצחק - יום הכפורים מאמר טו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברבה לישראל אלא השלוםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנד, ריג, רמב, רמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קכ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת ישועה (תשסד) שמן ששון לחנוכה פ"א אות א, אות יז לזאת חנוכה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשמועת יצחק - חז"ל אות מז*
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' ט, קיא, רא, שיז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה וכו' אלא השלום וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לח, תרמ, תרטו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' ט, נא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כל' מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשרגי טובא דרוש א בנהור שרגא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי ברכה לישראל אלא השלוםאבן פינה עמ' 2
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המזיק ברכה לישראל אלא השלוםשפע חיים ח"ו עמ' קצט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלוםשפע חיים ח"ד עמ' קפג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה לישראל וכו'שפע חיים ח"א עמ' קב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי וכו' אלא השלוםדבש השדה עמ' צז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי וכו' אלא השלוםמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קעא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי וכו'אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' נד, קנה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי לקבל ברכה אלא השלוםעלי שור ח"ב עמ' שצט, תפט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מח"באיש מבין ח"א דף קמ ע"ג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחדיק ברכה אלא השלוםשפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' סו, קנט, קסב, רט, ריג, רטו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחויק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר: ה' עז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלוםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פז, קג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזוק ברכה לישראל אלא השלוםלחם רב על סדור התפילה אות תרלא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברבה לישראל אלא השלוםבית יצחק (ויינברגר) עמ' שמב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברבה לישראל אלא השלוםמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' שכג, פניני חסידות שבועות ח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום שנאמר וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' מ, קפט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאבני אש (אויש) מועדים עמ' חצר
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאמרי צדיקים (תשסה) עמ' נג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' נח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםביאור הגר"א על משלי פרק ג פסוק ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםבינה לעתים (תשנד) דרוש ז עמ' נז, דרוש מח עמ' שח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 61
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםדברי שאול שמות עמ' קנב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםדעת תורה במדבר עמ' כז, דברים ח"ב עמ' רנב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםהטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' לח, מג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קכ, רעד, רעח, תכח, תנה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםחכמת התורה ויצא עמ' תפט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםחכמת התורה שמיני עמ' מ, קסא, קסד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלוםעמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום א, יא, לקוטי אמרים ט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' ש
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שסג, תטז, תמב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמנחת יואל עמ' שלג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נז, קנז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמצווה ועושה ח"ב עמ' תקכא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמשכנות יעקב (נעים) דף קנב ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםנועם הברכה עמ' רלד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעבודת יצחק בראשית עמ' רכא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעיני שמואל (ראבין) עמ' י
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תסו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםצמח צדיק (תשסז) עמ' ס
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש אות קיז אות ז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשופרא דישראל (תשסו) עמ' עו, צז, קכה, קל
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רטז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רסב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' קמט, רנח, תקב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש סוכות ח"א עמ' נז, קטו, רח, שע
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםתורת איש ח"א עמ' ט, רפט, רצג, ח"ב עמ' שמו, תכד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום, ומהרש"א ותוס' יו"ט באר שרים פרשת וזאת הברכה דרוש ד אות א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא שלוםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רלח {משל מהגר"א מכלי שלם, שמתמלא, והנותר יורד החוצה, כן ישראל מקבלים השפע ואוה"ע השיריים}
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא שלוםמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' מא, ש
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא שלוםנחלה לישראל (תשעא) עמ' קסא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא שלוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' תיט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה הוא השלוםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' י, טו, לו, פו, קמו, רעז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו' אלא השלום וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) במדבר עמ' כ, נג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תשמט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו'שמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רעו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו'שמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רלב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה כו'פרדס המלך (תשסט) אות שדמ, תפב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו' (וכתויו"ט - כשמלך המשיח יבוא אינו פותח אלא בשלום שנא' וכו')תורת מנחם חי"ח עמ' 278, 297
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריט, רמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' רכג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'אוצרות חיים - פרד"ס התורה עמ' כד, שנו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' קכב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שא, ויקרא עמ' קג-ד, תד, במדבר עמ' קכט, תרלז, דברים עמ' קכ, תתרכא, תתרכג, יהושע-שמואל עמ' קצח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קעח ד"ה ונ"ל, עמ' שעב ד"ה שובה, ח"ה עמ' קכט ד"ה והנה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'ואותו תעבוד עמ' קד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'עטרת יהושע בראשית עמ' ה, סח, קנב, קסא, קסג, קפח, ריד, רמ, רנב, רסט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמד, רנה, שכד, תסט, ח"ב עמ' קח, קט, רפו, תסז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שמח, שסח, שסד, שסה, שעב, שעז, שצ, שנט, שעא, שכו, שסא, שסג, שפג, שפז, שצב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 201, חמ"ד עמ' 151, 193
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'תורת מנחם חנ"ה עמ' 51
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 227
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 147, 290, חלק לג עמ' 387
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום כו'תורת מנחם חלק מ עמ' 20
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנא' וכו'תורת מנחם ח"ב עמ' 132, 214, ח"י עמ' 119, חי"ב עמ' 60, 216, חי"ג עמ' 150, חי"ז עמ' 23, חי"ח עמ' 135, 265, ח"כ עמ' 230, חכ"א עמ' 101, חכ"ד עמ' 262
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמ' ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםהישר והטוב (תשסג) עמ' שו, תכו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר גו' ה' יברך את עמו בשלוםמגלה עמוקות (תשסח) אופן רמו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו וגו'חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קמה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםברית אברם עמ' תקלו, תרלד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו וגו'משמיע שלום עמ' קמה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר יה' עוז לעמו יתן ה' יברד את עמו בשלוםכתב סופר אגדות כאן
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ריח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאגרא דכלה ח"ב עמ' רכט, ח"ג עמ' צא, קמא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאוהב שלום עמ' 45
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאוצרות חיים שבת עמ' יא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קמא, שפז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור חדש למטיפים עמ' 67
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור לפני הדורשין עמ' 18
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק יב אות כה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאמרי נועם (מועדים) סי' עז לפסח, סי' ו לזאת חנוכה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאמרי פנחס השלם - שער המידות סי' לו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאפוד בד דף עט ע"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאפיקי יהודה (תשנט) עמ' קנט-קס
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ב אות ב, נשא דרוש ג אות א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבארות המים (תשסב) עמ' קי, קכו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבארות המים (תשסט) עמ' שס
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר סד אות ג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיב, קל, קסד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבני יששכר ח"א דף קכו ע"ד, ט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 205
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבשבילי אמונה ח"ב עמ' קכט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קיט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' נט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםגנזי צדיקים (תשסב) עמ' קב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי איש דף ג ע"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי דוד (זלצר, תשע) עמ' קפד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' א, ט, השמטות עמ' תיז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי יואל פ' נשא דף קכט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי יואל פ' בחוקותי דף תח ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדגל מחנה יהודה עמ' י
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' רו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ס, צז, קג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' לד, מו, קג, שכד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרשות מנחת יצחק עמ' פט, רט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר לג, נג אות כד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםויברך דוד עמ' א, ח, כג, כט, מז, סב, סד, פב, קיד, קעד, קפט, ריא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםזרע שמשון (תשסג) בשלח אות נב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"א מ"ב עמ' ח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחיי נפש ח"ג הקדמה דף א, רצד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחיי נפש ח"ו עמ' כו, קכז, שלח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחיי נפש על ההגדה עמ' שא, שטז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה בחוקותי עמ' רפו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה לך לך עמ' צה, מקץ עמ' תלג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםילקוט דברי חכמים במדבר סי' יח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםילקוט עטרת צבי עמ' קיח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' נ, תפט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםלב דוד (תשסט) עמ' סג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםלחמי תודה פתיחה דף ז ע"ב, גוף הספר דף יב ע"א, קס ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קכט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםלקחת מוסר ח"א עמ' תמב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםלקט אמרים (שכטר) עמ' סד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםלקט שיחות מוסר ח"א עמ' סח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רפו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף לג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קז, רנח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שפה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' פז, רט, ריט, רכא, רמב, רס, רעא, רחצ, שפה, שצה, תלט, תמא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנב, שח, שט, תמה, תקיד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תרכז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמכתב סופר דף ל ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמנחת עני (תשעב) עמ' שסח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםנועם אליעזר בראשית עמ' שנד ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםנזר הקדש ח"א עמ' קכח, תקטו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםנחלת שמעון (תשסו) עמ' פו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםנחלת שמעון (אשכנזי) חקת צ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רעו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםספר המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעולם ברור פרק נח, סו, עז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת יהושע ויקרא עמ' יא, מ, נג, פו, קכח, קנב, קצט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת יהושע במדבר עמ' כט, מא, נג, ס, פב, צה, קז, קיז, קכד, קכט, קלט, קפב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת יהושע שמות עמ' טו, מ, סב, פה, קג, קכו, קסג, קעא, רד, רכו, רמה, רסו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעמק תפלה (תשסו) עמ' מג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםערבי נחל (תשסד) עמ' רפא, תתתיג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שמ, ת, שמות עמ' קב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפרדס מנחם עמ' קנד, קסד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפרי צדיק ויקהל אות א, יא, פ' החודש אות ט, נשא אות יט, ראה אות טז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קפב, שכה, שנב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפתגמי אורייתא עמ' מג, קנט, רל
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםצבא אהרן - שבת תשובה עמ' ריח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםצלח רכב עמ' שו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקהלת יעקב חנוכה עמ' צב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' ריד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקהלת משה (תשסב) עמ' לו, בינת משה (תשסב) עמ' כ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקריאה בקריה ח"ב עמ' שלז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רמא, דברים עמ' קסו, רפז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רצא, רצד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםרנת יצחק תפלה לשבת עמ' נז, קט, קכ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' פד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבט מישראל (פרידמן) עמ' רצד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשמלת אליעזר ח"ב עמ' לה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' כט, נח, קצה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשרגא המאיר על התורה עמ' תקנט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתהלה לדוד (והרמן) פרק ד פסוק ט הערה ב, פרק כו פסוק יב הערה ח, פרק כח פסוק ט הערה ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתורת מהרי"ם שמות עמ' רכ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתורת מנחם חנ"א עמ' 399
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתפארת צבי במדבר עמ' קלב, קצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתפארת צבי ויקרא עמ' נד, קצח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתפארת צבי שמות עמ' רעב, שיז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתפלה למשה (בנימין) עמ' רכז, רכט, רלג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תעח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא וכו'חיי נפש ח"א עמ' נח ע"ב, של ע"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום וכו'ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת קרח דף פא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש ט דף כו ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער י פרק ז [פז] דף רמט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף רצב ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת הברכה דף קכז ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלוםכתב סופר דרשות (תשל) עמ' עז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום+מי השלוח (תשסז) ח"א דף ערה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' קז, קסד, קעט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל רק השלוםמרפא לנפש בראשית עמ' תלט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראלראה חיים חלק ב דף כ"ה ע"א (דף קצ"ג ע"א ד"ה וזהו)
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראלשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ג, קמח, שיד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לעם ישראל אלא השלוםזך ונקי עמ' קיא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאהבת עולם דף כז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאמרי אש (טאוב) עמ' שפט, שצ, תרכז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהבכורי אברהם דף צט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ז אות ג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהיסוד ושורש העבודה שער הקרבן פ"ה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהלבני ישראל (הישן) דרוש ז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קט, רכו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקכז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קע, שצו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' שיח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהתושע יאודה דף כו ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק לישראל אלא השלוםאמרי יוסף שמות דף קלט ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיקאמרי מאיר (מאירי) תהלים פכ"ט פסוק יא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחיק ברכה אלא השלום וכו'ראה חיים ח"ב דף נה ע"א [קצג ע"א ד"ה וזהו]
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כליארץ צבי (תשע) עמ' רנ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלוםגבורת יצחק שבועות עמ' צז, שיג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה לישראל כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שיז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"הברית אברהם (בושערה) דף נח ע"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב'יה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תג
פ"ג מי"ב לא מצא הקדוש ב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפאר יעקב ח"א עמ' שעח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאגרת הטיול (תשעה) עמ' ריא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תמט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רנח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםצדקת יוסף עמ' רסו
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאשל חיים ח"א עמ' עב-עג, פז-פח
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאשל חיים ח"א פתיחה עמ' 6, 8
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלוםקובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קפב
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קנב, רי
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רצב
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קנט
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכהככר לאדן (תקסא) דף קכ, קצו
פ"ג מי"ב לא מצא כלי מחזיק ברכהכסא דוד (תשנ) עמ' קלא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםרסיסי לילה סי' נח (עמ' 180), דובר צדק עמ' 11, 44, 53, 69, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 50 (סי' נו), לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב) עמ' 245, שיחת מלאכי השרת עמ' 44
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםויגד יעקב עמ' תא, תח, תרד, תקעח
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאדיר במרום ח"א פ' רנ
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד, יט
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםהמאור הגדול (גר"א) עמ' רעז, תתלט
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' קצג, קנה, ח"ב עמ' רג
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםתורת השרף ממאגלניצא עמ' קיא
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא שלוםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' נה
פ"ג מי"ב אין לך כלי מחזיק ברכה כמו השלוםבין המשפתים בראשית עמ' ל
פ"ג מי"ב הכלי המחזיק את הברכה לישראל הוא השלוםפנקסי הראי"ה ח"א עמ' תקמב
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה - השלום אור הרעיון עמ' קלו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה - שלוםאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יח אות ד
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה אלא השלוםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק ג פסוק ב
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעולה ליפה סי' יד
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשארית יעקב (אלגזי) דף קנח ע"א
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה הוא השלוםברכת דוד עמ' קלה, קמא
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה וכו' השלוםלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' קפ
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה וכו' השלוםשערי אורה (מילר) ח"א עמ' קלו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה וכו' השלוםתורת אליהו עמ' ח, רלא
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה כו'ארץ צבי (מוואידיסלאב) דרוש עיר הצדק י
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה ויחי עמ' תמה
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה תולדות עמ' שעב, תעא, תקלח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםיחל ישראל אבות ח"א עמ' ריח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםתהלות ישראל (קלוגר) עמ' תסב, תתמט
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל השלוםחכמת התורה וישלח עמ' יג, צו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל וכו' השלוםתורת מנחם חל"ה עמ' 264, חל"ו עמ' 185
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהבכורי אברהם דף קד ע"א
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהדבש לפי מע' נ אות יב, ס אות זכ, ש אות ח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהמכמני עוזיאל עמ' שנב
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהפרי חיים (קנולר) פרשת בא, בשלח, ברכה
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהשער החצר (תשעב) סי' יב
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהתורת חיים (קאסוב) עמ' לו
פ"ג מי"ב שלום הוא כלי המחזיק ברכה לישראלגנת אגוז (תשעב) אות רצב
פ"ג מי"ב שלום הוא כלי מחזיק ברכהשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קנד
פ"ג מי"ב שלום כלי מחזיק ברכהשער ראובן עמ' שלד
פ"ג מי"ב אלא השלוםדרכי החיים ח"ב עמ' שיב, שיג
פ"ג מי"ב גדול השלוםעיוני רש"י במדבר עמ' תסד
פ"ג מי"ב שנאמר ה' עוז וכו'חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ב
פ"ג מי"ב ה' יברך את עמו בשלוםבהיֹת הבֹקר עמ' קל
פ"ג מי"ב ה' יברך את עמו בשלוםפרי נפש חיה ח"א עמ' יז
פ"ג מי"ב ה' יברך את עמו בשלוםשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קצז, רנט
פ"ג מי"ב ה' יברך את עמו בשלוםתורת מנחם חכ"ט עמ' 151
פ"ג מי"ב ה' עוז לעמו יתן גו' בשלוםתורת מנחם ח"ב עמ' 134, ח"ז עמ' 218, חי"ג עמ' 150, ח"כ עמ' 230
פ"ג מי"ב ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקנז ד"ה וכתיב
פ"ג מי"ב ה' עוז לעמו יתן וכו'יוסף תהלות (תקיד) דף כז ע"ב
פ"ג מי"ב את עמו בשלוםלקוטי שיחות ח"ט עמ' 255, חי"ט עמ' 440, חכ"א עמ' 116, חכ"ב עמ' 47
פ"ג מי"ב בשלוםס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' רעז
פ"ג מי"ב רמב"ם בפיה"מימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שנ
פ"ג מי"ב תוי"טאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' י
פ"ג מי"בילקוט הגרשוני ח"א דף יג
פ"ג מי"בערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 7, ח"ג עמ' 557
פ"ג מי"בתורת יחיאל בראשית עמ' כה

עוקצין - מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
פ"ג מ"א כל שהוא יד ולא שומר מיטמא ומטמא ולא מצרףזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנג
פ"ג מ"ח הדגים וכו' בש"א משיצודו, וב"ה אומרים משימותורשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קנא ס"ה
פ"ג מ"יא חלות דבש מאימתי נעשות משקהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שסא
פ"ג מ"יב אין כלי מחזיק ברכהיערי עם דבשי ח"א עמ' כד, ח"ג עמ' י
פ"ג מ"יב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנג, שנט, שסא, שסג, שסז, שע, תט
פ"ג מ"יב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה בהעלותך עמ' מו
פ"ג מ"יב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה במדבר עמ' קעט
פ"ג מ"יב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' תקמב
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה לישראל אלא שלוםשפת אמת (הלוי) משלי פרק טז פסוק ז
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאם לבינה (פאפא) עמ' תמ, תמב
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםהסתרים באסתר עמ' 210
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' לז, קא, ר, רפה, רפז, שמ, שמא, שנא, שנג, שנז, שסא, שסג, שסה, שסז, שע, תט
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות צב
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהחכמת התורה נשא עמ' רכג
פ"ג מ"יב להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו'מועדי ה' ר"ה עמ' רפט
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל כל צדיק ש"י עולמותדברות חיים (תשנ) ח"ב עמ' סא
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קכ, רסז, שצא
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשם אליעזר דף קכא ע"ד
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רפח
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קפב
פ"ג מ"יבשרי המאה ח"ו עמ' 200
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאות כו' משיחרחר וכו' משירסקייטב פנים ח"א דף קמב, קמד
פ"ג מי"א חלות הדבש מאימתי מיטמאות משום משקה, בש"א משיהרהר, משיחשב, וי"ג משיחרחר ב"ה אומרים משירסקרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קלב ס"א
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמהר"ם שיק ויקרא עמ' קנט
פ"ג מי"ב אמר ריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמגדנות אליעזר עמ' קנז
פ"ג מי"ב אמר ריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותעזר מיהודה עמ' קצד
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמאור ושמש (תשסט) עמ' ש, תלו, תקיח, תתקפב, תתקפג
פ"ג מי"ב ה' יברך את עמו בשלוםמגולה לגאולה עמ' 333
פ"ג מי"ב הצדיקים זוכים לנחול ש"י עולמותמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' שדמ
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תקכב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאבן יעקב (ניימרק) על אבות פ"א מי"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמגדנות אליעזר עמ' תלז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםמטר השמים - עמודי העולם עמ' שסג, תטז, תמב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' י (לו) {קישור לתחלת המשניות, דאחר הברכה בא האחדות}
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו' ותוי"טשבילי פנחס (תשפ) עמ' רט, שכה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תתקפה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'שבילי פנחס (תשעה) עמ' יח, רמד, תלב, תלג, תלז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעזר מיהודה עמ' כא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבילי פנחס (תשעד) עמ' קכב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבילי פנחס (תשעז) עמ' ס
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' רמו, תקמא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבילי פנחס (תשעט) עמ' שטו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכת לישראל אלא השלוםייטב פנים ח"א דף רכד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נז {מחובר להתחלת המשניות ענין קריאת שמע, דאחר הברכה בא האחדות}
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'אור החיים במדבר פרק כו פסוק כג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צ"ו ש"י עולמוייטב פנים ח"א דף קמב, קמד, קנ, קצו, ריב, רכה, ח"ב עמ' ט, כז, קמה, קנ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו' ש"י עולמותנתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' סד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות [ופי' רע"ב]לב הארי עמ' רצג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תריז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו', לא מצה הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תנה-תנז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאש דת (תשמח) עמ' נא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותמהר"ם שיק דברים עמ' עד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותנפש יוסף (תשעד) עמ' רעט, תכ
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותנתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ט, קכא, קסא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשבילי פנחס (תשעט) עמ' מז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק י"ש עולמותירך יעקב (פיתוסי) דף לב ע"ב, סב ע"ד, עח ע"ד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' כ-כב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צו"צ ש"י עולמותאבן יעקב (ניימרק) על אבות חתימת הספר
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיליקרא דשכבי (דוד) דרוש סג דף קלח ע"ב
פ"ג מי"ב תוספות יו"ט ד"ה אמרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' יט (סו) {תורה ושלום הולכים יחד}
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםשבילי פנחס (תשעח) עמ' קפה, רפו, שמח
פ"א מ"א כל שהוא יד ולא שומר טמא ומטמא ואינו מצטרףדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קצז
פ"ב מ"ד כל הקליפין מיטמאות ומטמאות וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 857
פ"ג אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאבני יעקב עמ' כט, ס
פ"ג לא מצא הקב"ה כלי מח"בר כו'בן אברהם (אשטרושא) דף לג ע"ג
פ"ג לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שסג ע"ד
פ"ג לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאהל יעקב (תשעא) ח"ב עמ' קפה, ח"ד עמ' סא
פ"ג לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' י
פ"ג לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות יא, סי' צו אות א, סי' קיב אות ג
פ"ג להנחיל אוהבי יש ובפיה"מ לרמב"םאוסף אמרים (שכטר) חנוכה עמ' ר
פ"ג מ"א יש צריכין הכשר וכו' החותך מן האדם וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 877
פ"ג מ"ה המטביל בעינו של דגנהרי אש מכתבים כ, לקוטי דברים פו
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וראשי בשמים וכו' דברי דע וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 566
פ"ג מ"י כוורת דבורים ר אליעזר אומר הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבולמקור ברוך (הגר) עמ' שא
פ"ג מ"יאהדרום כרך יא עמ' 144
פ"ג מ"יאהדרום כרך יח עמ' 119
פ"ג מ"יב ה' יברך את עמו בשלוםולאשר אמר - תהלים עמ' תתיא
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' רטז
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' קכט, קלא
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' ל
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישרא' אלא השלוםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קצה
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' יג ד"ה וידוע, עמ' קפא ד"ה ואפשר תלו
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדברי שלום (הלברשטם) עמ' קלז, קלח
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה ראה עמ' תלו
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקנא, ח"ג עמ' קכז
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, מאימתי קורין את שמע בערביתדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' קפג ד"ה ובזה אפשר
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראלולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקלט
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאשר חנן עמ' קיט
פ"ג מ"יב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהולאשר אמר - תהלים עמ' תיב
פ"ג מ"יב לא מצא הקדוש ב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםזאת ליעקב ויקרא עמ' סא
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' ה, מט
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותלקוטי אהבת ישראל עמ' קט, קכז, קמז, רד, תצח
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שנב
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלאדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' רכ ד"ה ובזה אפשר, עמ' רפא ד"ה וזה גם, עמ' שג ד"ה יש לפרש, ח"ב עמ' קצח ד"ה וזה אפשר, עמ' רמט ד"ה והנה במשנה, ח"ג עמ' מ ד"ה אמר רבי, עמ' פה ד"ה ובזה אפשר, עמ' קכ ד"ה ובזה אמרתי, עמ' קמח ד"ה ובזה אמרתי, עמ' קמט ד"ה אמר, עמ' קנ ד"ה עתיד
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותנחל עדה עמ' יט, קסג
פ"ג מ"יב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותבאר מים חיים (תשנט) תוספת מכתב יד פרק ג פסוק יח
פ"ג מ"יב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםולאשר אמר - תהלים עמ' תתכ
פ"ג מ"יב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרטז
פ"ג מ"יג לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםלקוטי אהבת ישראל עמ' קפ, קפג, תקט
פ"ג מי"א חלות דבש מאימתי מטמאותעמק החכמה עמ' רסט
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה עקב עמ' יב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' ר
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםנפש יוסף (תשפא) עמ' תרט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת יהושע דברים עמ' ח, יג, מג, סח, קח, קיט, קמ, קנט, קסג, קעט, קצ, רנז, רנח
פ"ג מי"ב לא מצא הקדוש ב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלוםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יח, רצט
פ"ג מי"ב לנעוץ סוף משניות בתחילתו ולעשות קישוטין לתורהחכמת התורה עקב עמ' יד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו'האיר ממזרח משלי עמ' קיא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' יברך את עמו בשלום, ורע"באמרי מרדכי עמ' קסב, רנ, רסז, שנז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'עטרת יהושע דברים עמ' רנז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, רע"במאור ושמש (תשנב) עמ' ר, שב, שעב, תשנד, תשנה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיקעמק החכמה עמ' רסז
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצחק ש"י עולמותבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ח, יא, ח"ב עמ' קלח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות, ובפיה"מ לר"ממשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' לט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תנט
פ"ג מי"ב ש"י עולמותיפה ענף על מדרש קהלת פרק יב פסוק א סי' א ד"ה ה"ג אלא אל בית עולמו {וקשה דאמרינן דלכל צדיק עולם בפני עצמו, משמע דוקא עולם אחד}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US