Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות
עם טקסט מלא של המקורות
מסכת כלים
מסכת נגעים
מסכת נדה
מסכת ידים
מסכת עוקצין

מסכת נדה ומשניות טהרות
כלים
אהלות
נגעים
פרה
טהרות
מקואות
מכשירין
זבים
טבול יום
ידים
עוקצין
מסכת נדה
ב ע"א בתוס'בנין אפרים עמ' רכא [הלכה]
ב ע"א01 שמאי אומר כל הנשים דיין שעתןאורות אלים דף ל ע"א
ג ע"א43 משמשת במוךטוב ראיה
ז ע"א תוס' ד"ה והאיבנין אפרים עמ' קפט [הלכה]
ז ע"ב ואם שכחה ולא בדקה יום אחד או שנים בתוך ז' נקיים שערי תשובה אגה"ת אות נו
ח ע"א תוס' ד"ה קטףאמת ליעקב עה"ת עמ' קצו
ח ע"ב48 בשלשה חדשים הכרת העיבורבני יששכר ח"ב דף קו ע"ג
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 160, 219, 220
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבנועם אלימלך דף מו ע"ד
ט ע"א35 דם נעכר ונעשה חלבשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 197 ,179
ט ע"א43 מ"ט דר"מ דכת' מי יתן טהור מטמאילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א45 ורבנן א"ר יוחנן זו ש"זילקוט הגרשוני ח"ב
ט ע"א46 אלו מי הנדה שהמזה ומזיןקדושת לוי דף נז ע"ג
יא ע"א06 קפצה וראתהאגודת אזוב (יעבץ) דף יז ע"ד בהגהה
יא ע"א29 ומשמשת בעדיםקול ששון (גולדברג) אות כט
יב ע"ב01 ת"ח נקרא סודניליהודים היתה אורה עמ' כג
יג ע"א12 היה אוכלמי רביעית סי' קסד סעיף ב סק"א [הלכה]
יג ע"א15 האוחז באמתו כו' מבול כו' גבול יש לושערי תשובה סה"י אות יז
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ט
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתין כאלו מביא מבול לעולםראשית חכמה, אהבה פרק יא אות סא, קדושה פרק יז אות א
יג ע"א15 כל האוחז באמה ומשתיןנתיבות עולם ח"ב עמ' קיז
יג ע"א15 ענשו כדור המבול שהיו משחיתים דרכםשערי תשובה שער ג אות קיב
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו שהם ממזרים ואל יהי רשע שעה א'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' פג
יג ע"א27 מוטב שיוציא לעז על בניו שהם ממזרים ואל יעשה עצמו שעה אחת רשע לפני המקוםראשית חכמה, קדושה פרק יב אות יא
יג ע"א39 כל המוציא ש"ז לבטלה חייב מיתהראשית חכמה, קדושה פרק ח אות יט, פרק יז אות א, כג
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיב
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קפו
יג ע"א39 כל המוציא שכבת זרע לבטלה... כאילו שופך דמים, שנאמר... שוחטי הילדים... אל תקרי 'שוחטי' אלא סוחטינועם אלימלך דף ס ע"א
יג ע"א40 כל המוציא זרע לבטלה - חייב מיתהאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רטז
יג ע"א42 המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםדרך חיים עמ' תקפ
יג ע"א42 כאילו שופך דמים שנ' הנחמים כו'שערי תשובה שער ג אות קיב
יג ע"א42 כל המוציא שז"ל כאילו שופך דמיםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' נט
יג ע"א42 כל המוציא שז"ל כאילו שעובד עבודה זרה, כאילו שופך דמיםאור הצבי עמ' 131
יג ע"א44 אל תקרי שוחטי אלא סוחטיילקוט דברי חכמים בראשית סי' תיז
יג ע"א45 המוציא זרע לבטלה שקול כנגד ג' ראשי עבירותבני יששכר ח"ב דף לז ע"ב
יג ע"א46 ר"י ושמואל הוו קיימי אאיגראויקח אברהם דף ה ע"ג
יג ע"א48 צריך אני להשתיןאמרי יוסף בראשית דף צג ע"א
יג ע"א48 שיננא אחוז באמתך וכו'בני יששכר ח"ב דף קט ע"ג
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנדוימגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' קטו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידויאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' ז
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוינר ישראל חלק ב דף קמו
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי... אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףראשית חכמה, קדושה פרק יז אות ב
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת כו' דקמגרי יצה"ר אנפשיהשערי תשובה סה"י אות צה
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעת כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' של
יג ע"ב01 המקשה עצמו לדעתטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
יג ע"ב01 פגם הבריתרוח חיים (חיד"א) עמ' מב
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו'דרשות הרא"ש דף עו ע"א דרוש פא
יג ע"ב04 היום אומר לו עשה כך וכו', ולמחר אומר לו לך עבוד ע"זדרשות שבט הלוי עמ' סז
יג ע"ב04 שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר לח
יג ע"ב07 המביא עצמו לידי הרהורנתיבות עולם ח"ב עמ' קכו
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"האור הצבי עמ' 126
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הראשית חכמה, אהבה פרק ו אות יז, קדושה פרק ה אות כ, פרק יז אות ב, סז, תוצאות חיים פרק קכב
יג ע"ב07 כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסין אותו במחיצתו...מרפא לשון עמ' קנח, קפב, רס
יג ע"ב10 לא יגורך רע וכו'דרשות שבט הלוי עמ' צז, רכח
יג ע"ב13 לא תהא בך ניאוף בין ביד וכו' והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח וכו' בני מבול נינהושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קיב
יג ע"ב14 גרים מעכבין את המשיחאבן פינה עמ' 126
יג ע"ב14 הגרים והמשחקים בתינוקות מעכבים את המשיחאור הצבי עמ' 266
יג ע"ב14 המשחקים בתינוקותדרך חיים עמ' שלז
יג ע"ב16 קשים גרים לישראלתפארת ישראל עמ' י
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףדרשות שבט הלוי עמ' ד, יז, נה, קפה
יג ע"ב20 אין ב"ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףילקוט הגרשוני ח"ב
יג ע"ב20 אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רסג-רסד
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו כו'מגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' רצה
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץראשית חכמה, אהבה פרק יא אות סא
יג ע"ב32 כל המכניס ידו למטה מטבורואמרי יוסף בראשית דף צג ע"א
יג ע"ב רש"י הנפש באה לעולם מהחדר ששמו גוףבני יששכר ח"ב דף קלב ע"ג
יד ע"א ריב"ל לייט אמאן דגני אפרקידשערי תשובה סה"י אות צה
יד ע"ב דאדם גדול הוא וכו'דברי שלום ח"ו סי' תרמז, תרמח
טז ע"א וסתות דאורייתא או דרבנן... שאורח בזמנו באשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 24
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההיריון לילה שמו ונוטל הטיפה ומעמידה וכו'אור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יב
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טיפה ונותנה לפני הקב"האור הצבי עמ' 145, 212
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריון לילה שמופנים יפות על תהלים עמ' נ
טז ע"ב31 מלאך הממונה על ההריוןשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קב, קמו, רפד
טז ע"ב33 הקב"ה גוזר על טיפה מה תהאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' עט
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש וכו'אוזן שמואל דף ג ע"ב, כו ע"א
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליהאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 24, 69
טז ע"ב33 טיפה זו מה תהא עליה... ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' רמז
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' א
טז ע"ב33 טפה זו מה תהא עליה חכם או טפש וכו'שבט מוסר עמ' קלח
טז ע"ב34 דאילו צדיק ורשע לא קאמרבינה לעתים דרוש ה עמ' לח
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמר (ותוס' שם)יערות דבש ח"א עמ' ריט, רנה
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמראוהב ישראל דף רנב ע"א
טז ע"ב34 ואילו צדיק ורשע לא קאמרדברי מנחם - מנחם ציון דף ה
טז ע"ב34 ואילו רשע או צדיק לא קאמר וכו'תפלה למשה (אלמושנינו) עמ' נד
טז ע"ב34 ואילו רשע וצדיק לא קאמרמרפא לשון עמ' סו, עח, רלא, רמח
טז ע"ב34 ואלו צדיק ורשע לא קאמרפנים יפות על תהלים עמ' ז, נ, רכו, רמא
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראהל יהושע (הלר) עמ' 29
טז ע"ב34 חכם או טפש וכו', ואילו צדיק או רשע לא קאמרדרשות שבט הלוי עמ' נז, ריח
טז ע"ב34 עשיר או עני, חכם או טיפשהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 224
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמראור הצבי עמ' 106
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרבני יששכר ח"א דף קלח ע"ג
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 179,253
טז ע"ב34 צדיק ורשע לא קאמרמכמני עוזיאל עמ' קפב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מי"שדרשות הרא"ש דף יד ע"א דרוש יב
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, ובתוד"ה הכל וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נח, רכ
טז ע"ב36 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםמי מרום ח"א עמ' לה
טז ע"ב40 ור"י האי קרא דר"ל וכו'דברי שלום חלק ג עמ' נג
טז ע"ב46 ארבעה דברים הקב"ה וכו'דברי שלום חלק א עמ' נג
טז ע"ב רש"י כי אם ליראהפירושי ראשונים
יז ע"א08 אביי באלי דידביאור הצבי עמ' 245
יז ע"א08 באלי דידבי [מגרש הזבובים]מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רכח, אור תורה סי' רעז
יז ע"א09 חמשה דברים הן העושה אותם מתחייב בנפשו... האוכל שום קלוףאור הצבי עמ' 264
יז ע"א30 ג' דברים נאמרו בצפרניים קוברן צדיק וכו'ראשית חכמה, חופת אליהו פרק ג אות ו
יז ע"א31 שורפן חסידאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 285
יז ע"א34 אסור כו' שישמש מטתו ביום כו' בית אפל מותרשערי תשובה סה"י אות צה
יז ע"א49 בצמר גפן נקי ורך ולבן או בבלאי כלי פשתןשערי תשובה אגה"ת אות נו
יז ע"א רש"י ד"ה חסיד, עדיף מצדיקאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סה ע"ב
יט ע"א תוספות ד"ה ר' יהושעקול ששון (גולדברג) אות כ
כ ע"א דם חימוד טהור וכו'אהבת דוד דף סז ע"ב
כ ע"ב03 אין סומכין על טביעת עין בדמיםאגרות הראיה חלק א נז
כ ע"ב15 מרא דארעא דישראל וכו'דברי שלום ח"ו סי' תצח
כ ע"ב37 חכם שטימא אין חבירו רש"י שם ד"ה אגמריהדרכי חושן עמ' סז [הלכה]
כא ע"א שחור כחרת הוא דיואור הצבי עמ' 62
כא ע"ב אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דםאגרות הראיה חלק ב קכח
כא ע"ב אין פתיחת הקבר בלא דםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' פז
כג ע"א עד כאן הביא ר' ירמיה לר' זירא לידי גחוך ולא גחךאורחות צדיקים שער שמחה עמ' עב
כג ע"א עד כאן הביאו רבי ירמיה לרב זירא לידי גיחוך ולא גחיךשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 116
כד ע"ב41 תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתיילקוט הגרשוני ח"ב
כד ע"ב45 פ"א רצתי אחר צביכור לזהב ח"א
כד ע"ב45 קובר מתים הייתי ופעם אחת רצתי אחרי צבי ונכנסתי בקוליא של מת וכו'אמרי השכל עמ' 120
כד ע"ב47 פ"א נפתחה מערה תחתיכור לזהב ח"א
כד ע"ב47 פעם אחת נפחת מערה מתחתינתיבות עולם ח"ב עמ' רכט
כה ע"א איזהו שפיר מרוקםאור הצבי עמ' 136, 163
כה ע"ב אשה מזרעת תחלה יולדת זכר...קדושת לוי דף סו ע"א
כה ע"ב תנא שתי ירכותיו כשתי חוטים של זהורין וא"ר עמרם עלה וכו'אור הצבי עמ' 320
כח ע"א אשה מזרעת תחלה יולדת זכר...קדושת לוי דף סו ע"א
כח ע"א בריטב"א ורמ"הבנין אפרים עמ' רכג [הלכה]
ל ע"א שהזכר נגמר למ"א והנקבה לפ"א יוםאור הצבי עמ' 294
ל ע"א תוס' ד"ה שמעמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"ב
ל ע"ב29 מסתבר טעמיה דר"ירוח חיים (חיד"א) עמ' קח
ל ע"ב30 ולד במעי אמו דומה וכו'הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 320-323
ל ע"ב30 למה דומה הולד במעי אמומי מרום ח"ז עמ' קפט
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מז-מח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו וכו' ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' פח
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמודרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' רלו
ל ע"ב30 למה הולד דומה במעי אמו... וראשו מונח לו בין ברכיומגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' רמ
ל ע"ב32 במעי אמו ראשו בין ברכיופנים יפות על תהלים עמ' קצב
ל ע"ב32 הפה סתוםבני יששכר ח"א דף קכו ע"א
ל ע"ב33 מה שאמו אוכלת הולד טועםשבט מוסר עמ' קצב
ל ע"ב34 וכיון שבא לאויר העולםפירושי ראשונים
ל ע"ב34 כיוון שיצא לאוויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוחאודה ה' דף יח ע"ב
ל ע"ב34 כיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו כו'דברי שמואל עמ' קד
ל ע"ב35 ונר דולק על ראשו וצופה בו מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 214
ל ע"ב35 כשהולד במעי אמו נר דלוק לו על ראשוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תקפה
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשו ומביט מסוף העולם ועד סופואור הצבי עמ' 268
ל ע"ב35 נר דלוק על ראשודעת שבת עמ' מז, שסז
ל ע"ב35 נר שדלוקרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תקיז
ל ע"ב36 במעי אמו צופה ומביט מסוף מעולם ועד סופופנים יפות על תהלים עמ' שה
ל ע"ב37 הולד במעי אמו... אין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםראשית חכמה, אהבה פרק יא אות כט
ל ע"ב37 תדע שהרי אדם עומד כאן וחולם חלום באספמיאאור הצבי עמ' 32
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם - אין ימים טובים יותר עמודי השמים ח"ב דף ה ע"א
ל ע"ב38 מי יתנני כירחי קדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' רמד
ל ע"ב40 אלו ירחי לידהפירושי ראשונים
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדים אותו כל התורהמי מרום ח"ט עמ' עט
ל ע"ב40 במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולהפנים יפות על תהלים עמ' קצא, תצד
ל ע"ב40 בשעה שהתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה ומביט מסוף העולם ועד סופומי מרום ח"י עמ' לג
ל ע"ב40 האדם כשהוא בבטן אמו מלמדין אתו כל התורה כולה וכשהוא נולד ונשכח ממנומשמיע שלום עמ' קז
ל ע"ב40 אדם לומד תורה בבטן אמו ואח"כ משכיחים אותה ממנודרך עץ חיים (הקדמה לקל"ח פתחי חכמה) פ' קכח
ל ע"ב40 הולד ..במעי אמו... מלמדין אותו כל התורה כולה... וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולהנועם אלימלך דף יא ע"ג, נד ע"ג, צט ע"ד
ל ע"ב40 הולד במעי אמו וכו' מלמדין אותו כל התורה וכו'נשמת אדם עמ' ס, קו
ל ע"ב40 הולד במעי אמו מלמדים אותו את כל התורהמי מרום חי"ג עמ' קנב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה וכו' בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכחדברי שמואל (תשיג) עמ' צב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהאמת ליעקב עה"ת עמ' תקמב
ל ע"ב40 ומלמדין אותו כל התורה כולהדרשות שבט הלוי עמ' רכא
ל ע"ב40 מלמדין אותו כל התורהרוח חיים (חיד"א) עמ' סב
ל ע"ב40 קודם צאתו לעולם מלמדין אותו התורה כלהבינה לעתים דרוש ע עמ' תעד
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כו'עשרה למאה סי' לא
ל ע"ב40 תינוק במעי אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכשיוצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו ומשכחין ממנו כל התורה כולהבני יששכר ח"א דף קכה ע"ג, ח"ב דף קכט ע"ד
ל ע"ב40 הולד שומע הכל ומביןשבט מוסר עמ' קצב
ל ע"ב43 בא מלאך וסוטרו על פניו ושוכחואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 26
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיו ומשכח כל התורה עמודי השמים ח"ב דף א ע"ב
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיואור אלימלך עמ' צ
ל ע"ב43 בא מלאך וסטרו על פיוגבורות ה' עמ' קיב
ל ע"ב43 בצאתו לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואמרי חמד ח"ב דף ג ע"א
ל ע"ב43 וכיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואור הצבי עמ' 234
ל ע"ב43 כיוון שיצא לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיואור הצבי עמ' 93
ל ע"ב43 מלאך סוטר על פיו של תינוק בשעה שיוצא לאויר העולםמי מרום ח"ו עמ' רז
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד משביעים אותו שנאמר כי לך תכרע כל ברךאור הצבי עמ' 120, 289
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותודרשות אל עמי דרוש כה
ל ע"ב44 ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותוילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב45 כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתהנתיבות עולם ח"א עמ' כח
ל ע"ב45 כי לך תכרע כל ברך זה יום המיתהאור הצבי עמ' 159
ל ע"ב47 אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה - ומה היא השבועהאור הצבי עמ' 121
ל ע"ב47 ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשענועם אלימלך דף כד ע"ד, נד ע"ב
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור הצבי עמ' 60
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' רא
ל ע"ב47 משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעלבני ישראל (הישן) דרוש ו
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 27
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאהלי יעקב (הוסיאטין) דף ה ע"א
ל ע"ב47 משביעין אותו תהי צדיקדעת שבת עמ' רל
ל ע"ב47 משביעין את האדם ואומרים לו הוי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטבפנים יפות על תהלים עמ' תסה
ל ע"ב47 משביעין את הולד במעי אמוברכת ה' - סמיכת חכמים דף מז ע"ג, מח ע"ג
ל ע"ב47 משביעין לולדדבש לפי מע' נ אות כט
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהא צדיק ואל תהא רשעדרשות שבט הלוי עמ' עה
ל ע"ב47 שמשביעין אותו תהיה צדיק ואל תהי רשעמגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים סי' סט, אור תורה סי' שיד
ל ע"ב47 תשבע כל לשון - משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעאיש צעיר דף ז ע"ב
ל ע"ב48 אפי' כה"ע אומרים עליך צדיק וכו'אוהב ישראל דף שא ע"ב
ל ע"ב48 אפי' כל העולם אומרים עליך צדיק אתה היה בעיניך כרשענר ישראל חלק ג דף נו, קמח
ל ע"ב48 אפילו כה"ע אומרים לך צדיק היה בעיניך כרשעאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קסא ע"א
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך וכו'אמרי יוסף בראשית דף כה ע"ג
ל ע"ב48 אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, הוי בעיניך כרשעשערי תשובה שער ג אות קצב
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע ולעולם ידמה בעיניו כאילו הוא ריק ממצוות ומלא עבירות...אורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלה, שער שכחה עמ' קיז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, הוי בעיניך כרשעדרשות אל עמי דרוש יז
ל ע"ב48 אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה וכו'מרפא לשון עמ' רנה
ל ע"ב48 הוה צדיק ואל תהא רשעאור יהל ח"א עמ' א
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם וכו'דברי שלום ח"ו סי' רצז-דש, שה-שיט, שכא
ל ע"ב48 ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתהילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה. תהיה בעיניך כרשעאור הצבי עמ' 91
ל ע"ב48 ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצב
ל ע"ב48 תהי צדיק ולא רשעמכמני עוזיאל עמ' קפג, קצ
ל ע"ב49 אתה היה בעיניך כרשעאור אלימלך עמ' קיז, קסב
ל ע"ב49 ה' טהור ומשרתיו טהורים - נשמה שנתן בך טהורהטללי אורות עמ' קלח
ל ע"ב49 הוי יודע שהקב"ה טהור וכו'הגיוני עוזיאל ח"א הקדמה עמ' ג, וגוף הספר עמ' 11
ל ע"ב49 הקב"ה טהור וכו' ונשמה שנתן בך טהורה וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' ל*
ל ע"ב49 הקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורהמי מרום חי"ג עמ' לג
ל ע"ב49 והוי יודע שהקב"ה טהורילקוט הגרשוני ח"ב
ל ע"ב49 נשמה שבך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטבמי מרום ח"י עמ' פ
ל ע"ב49 נשמה שנתן לך טהורהאור חדש על ציון דף נח ע"ב
לא ע"א06 ג' חדשים ראשונים הולד דר וכו'נתיבות עולם ח"ב עמ' קמג
לא ע"א08 כיוון שהגיע זמנו של ולד לצאת מתהפך ויוצאאודה ה' דף יח ע"ב
לא ע"א20 המשמש מטתו ליל תשעיםמאמר הגאולה פ' סט
לא ע"א21 אביו מזריע בו לובןאור הצבי עמ' 251
לא ע"א21 איש מזריע לובן שבו, אשה אודםקל"ח פתחי חכמה פ' סג, קכה
לא ע"א21 בניו הם מן הגוף של האדםנתיבות עולם ח"א עמ' מט
לא ע"א21 ג' שותפין באדם - ה' אביו ואמומן הבאר עמ' 107
לא ע"א21 ג' שותפין באדם - ה', אביו ואמומי מרום ח"ח עמ' סה, ח"ט עמ' רמ, ח"י עמ' פט, חי"ג עמ' קמז
לא ע"א21 ג' שותפין באדם - הקב"ה אביו ואמוילקוט דברי חכמים ויקרא סי' קג
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם אביו ואמו והקב"הראשית חכמה, אהבה פרק ו אות יב, קדושה פרק טז אות נד, ענוה פרק ה אות ב
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדם וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקד
לא ע"א21 ג' שותפין יש באדםחלק יעקב (קנטור) דרוש כא
לא ע"א21 האב מזריע הלובן ממנו המוח שבעצמות וכו'אור הצבי עמ' 129
לא ע"א21 כי באדם שני דברים: הגוף - מלידה, והנשמה - חלק נכבד, חלק הקב"החוסן יהושע מאמר א פ"א עמ' קסח
לא ע"א21 שהגוף מן האבדרך חיים עמ' תנב
לא ע"א21 שלושה שותפים באדם אביו ואמו והקדוש ברוך הואאור הצבי עמ' 294
לא ע"א21 שלושה שותפים באדם: הקב"ה, אביו ואמוגנזי ישראל ח"ב דף לו ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפים באדם עמודי השמים ח"ב דף ג ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפים יש באדםקול ששון (גולדברג) אות מז
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם הקב"ה אביו ואמו וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' צז
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם אביו ואמו והקדוש ברוך הואשערי תשובה שער א אות יג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו וכו'בינה לעתים דרוש לה עמ' רכח, דרוש לט עמ' רמח
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמוילקוט דברי חכמים בראשית סי' מז, נ
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמושערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר יג
לא ע"א21 שלשה שותפין יש באדם: הקב"ה, ואביו, ואמו. אביו מזריע הלובן... נועם אלימלך דף פז ע"ג
לא ע"א21 שלשה שותפיןכתבי רבנו בחיי עמ' רז
לא ע"א21 שלושה שותפים באדםאודה ה' דף ט ע"א
לא ע"א21 שלשה שותפין באדם כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קצז
לא ע"א22 בשר הולד בא מן האםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' צז
לא ע"א22 והשם יתברך זורק בו נשמהראשית חכמה, קדושה פרק טז אות נו
לא ע"א32 אמו מזרעת אודםדרך חיים עמ' רלט
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת בי - משל לאדם א' שהיה רוצה לילך בספינה וכו'אודה ה' דף כא ע"א
לא ע"א33 אודך ה' כי אנפת וכו'דברי שלום חלק ה סימן מד
לא ע"א34 בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ ברגלו וכו'עשרה למאה סי' מ
לא ע"א34 בשני בני אדם שיצאו לסחורהס' העיקרים (מישור) עמ' תקטז
לא ע"א34 משל לשני בנ"א שהלכו לעבור בספינה האחד ישב לו קוץ ברגלו... כי היתה זאת כדי להחיותואורחות צדיקים שער שמחה עמ' ע
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוידי משה קהלת עמ' שמב
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוילקוט דברי חכמים בראשית סי' תמה
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסוישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 100
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בניסופנים יפות על תהלים עמ' שפג
לא ע"א36 אין בעל הנס מכיר בנסומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 135
לא ע"א36 אפי' בעל הנס אינו מכיר בניסוראשית חכמה, אהבה פרק ו אות לד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסומאורות נריה אלול ותשרי עמ' 124
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסוס' העיקרים (מישור) עמ' תעו, תקעד
לא ע"א36 אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסופירוש המכבי שמואל עמ' קלד
לא ע"א36 בסופו של דבר יכירו בעלי הנס בנסים שנעשו על ידםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 216
לא ע"א36 עושה נפלאות לבדופירושי ראשונים
לא ע"א36 שאין בעל הנס מכיר בנסוקדושת לוי דף מא ע"ד
לא ע"א37 מלמד שלא נולד אדם מכל הטיפה אלא מן הברור שבהאור הצבי עמ' 251
לא ע"א39 ותזרני חיל - אדם נברא מן המוזרות עמודי השמים ח"ב דף ג ע"א
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר את רביעיתיהם של ישראל וכו'ס' החיים (תשנג) עמ' מה
לא ע"א41 הקב"ה יושב וסופר רביעותיהן ש"יאוהב ישראל דף רכד ע"א
לא ע"א41 הקב"ה מונה רביעותיהם של ישראל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נוצראור הצבי עמ' 145
לא ע"א41 מלמד שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראלאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' יב
לא ע"א41 שהקב"ה יושב וסופר רביעותיהן של ישראל מתי תבוא הטיפה שהצדיק נוצראור הצבי עמ' 76
לא ע"א42 אמר מי שהוא טהור וקדוש... יציץ בדבר זה...שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 220
לא ע"א42 נסמית עינו של בלעם דכתיב שתום העיןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף כ ע"א
לא ע"א42 עינו של בלעם הרשעערפילי טוהר ו
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יסתכל בדבר זהפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קיד
לא ע"א42 על דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשעקול ששון (גולדברג) אות כט
לא ע"א43 וישכב עמה בלילה הוא - מלמד שסייע הקב"ה באותו מעשהאור הצבי עמ' 215, 300
לא ע"א44 יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכרילקוט דברי חכמים בראשית סי' תתעא
לא ע"א44 ע"י שנער החמור נסב לידת יששכראמרי יוסף בראשית דף רמה ע"ד
לא ע"א45 איש מזריע תחילה כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' רעא
לא ע"א45 איש מזריע תחלה יולדת נקבהמרכבת המשנה (ליפשיץ) דף טז ע"ב
לא ע"א45 אישה מזרעת תחילה יולדת זכראודה ה' דף טז ע"ב
לא ע"א45 אשה מזרעת תחילה יולדת זכרפנים יפות על תהלים עמ' רלח
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכרמרכבת המשנה (ליפשיץ) דף יט ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלה יולדת זכר...קדושת לוי דף סו ע"א
לא ע"א45 אשה מזרעת תחלהרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסח-תע
לא ע"א48 תלה הנקבות בזכרים והזכרים בנקבותאבן פינה עמ' 133
לא ע"א רש"י - כדרך תשמישןפירוש המכבי שמות עמ' מג
לא ע"ב01 בשכר שמשהין הצדיקים... הוויין להו בנים זכריםראשית חכמה, קדושה פרק טז אות סא
לא ע"ב13 כיוון שבא זכר לעולם בא שלום לעולםאודה ה' דף ג ע"ב
לא ע"ב16 בא זכר בא ככרו בידודעת שבת עמ' רלד
לא ע"ב16 בא זכר בעולם בא ככרו בידוברכות אבי דף ק ע"א
לא ע"ב18 מילה לשמונה וכו' ואביו ואמו עצביםגנזי ישראל ח"ב דף יב ע"א
לא ע"ב18 מילה לשמונה שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצביםמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סב ע"א
לא ע"ב18 נקבה נקיה באהדעת שבת עמ' רלד בהערה
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'. ביאור קושיית רבי יוסף שם, ודעת ר"שברכת פרץ פ' תזריע
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןאלומת יוסף דף כח ע"א
לא ע"ב21 מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבןילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב22 בשעה שכורעת לילד נשבעת שלא תזקק לבעלהמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סא ע"ב, מהדו"ג ח"א דף פה
לא ע"ב22 הטעם דהתורה ציותה ליולדת להביא קרבן היא משום שהיא עוברת על שבועה שלא תזקק לבעלהבני יששכר ח"ב דף לא ע"ג
לא ע"ב22 כשכורעת לילד נשבעת שלא תיזקק לבעלהפירוש המכבי שמות עמ' קכא
לא ע"ב26 ומפני מה אמרה תורה זכר לשבעה ונקבה לי"דילקוט הגרשוני ח"ב
לא ע"ב27 מפני מה... מילה לשמונהילקוט הגרשוני ח"א דף לד
לא ע"ב29 מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה מפני שרגיל בהאבן יהושע עמ' 105
לא ע"ב30 כאשה המתחדשת לבעלהדעת שבת עמ' קסח
לא ע"ב30 כדי שתהא חביבה עליומוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו
לא ע"ב30 כדי שתהיה חביבה על בעלהמכמני עוזיאל עמ' צז
לא ע"ב33 מפני שדרכו של איש לחזור על אשהקדושת לוי דף קו ע"ג
לג ע"א ונספריה כו'בנין אפרים עמ' כז [הלכה]
לג ע"ב אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל ואקביל אפיהמרפא לשון עמ' רנ
לד ע"א הכתוב עשאן כולם חבריםשיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 77
לו ע"ב במשנה קשתה ג' ימים וכו'אמרי יוסף בראשית דף ב ע"ג
לז בפרש"יבנין אפרים עמ' יט [הלכה]
לח ע"א חסידים הראשונים וכו'דברי שלום ח"ו סי' רלד
לח ע"א חסידים הראשוניםילקוט הגרשוני ח"ב
לח ע"א ע"ד ט' ירחי לידה רע"א יום כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' ה
לח ע"ב מה הקיל עליה טומאת זיבה אבל טמאה טומאת נדהברכות אבי דף סה ע"ב
מא ע"א אתנן חל על עובר קדשיםטבעות זהב ח"א דף מו ע"ד [הלכה]
מב ע"ב מקום נבלת עוף טהור בלוע הוי וכו' אמר אביי מנא אמינא להו וכו' ובתוס' ד"ה יצתהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף ס ע"ב, סא ע"א
מג ע"ב ממתני'בנין אפרים עמ' כו [הלכה]
מד ע"ב תוד"ה איהוטבעות זהב ח"א דף מח ע"ג [הלכה]
מה ע"א ואף ר"ע לא וכו'דברי שלום חלק ד עמ' פו
מה ע"ב01 בת י"א שנה ויום א' נדריה נבדקיןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף עו ע"א
מה ע"ב02 בת י"ב שנה למצותס' החיים (תשנג) עמ' נה
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהאוהב ישראל דף רמז ע"ב
מה ע"ב26 בינה יתירה באשהשער ראובן עמ' קצד
מה ע"ב26 בינה יתרה באישהאודה ה' דף ה ע"א
מה ע"ב26 בינה יתרה באשה יותר מבאישמערכי לב עמ' 56
מה ע"ב26 בינה יתרה שיש באשהעין איה ב' 336
מה ע"ב26 הקב"ה נתן בינה יתירה לאשהפירוש המכבי שמות עמ' קז
מה ע"ב26 מלמד שברא הקב"ה בינה יתירה כו'חיים וחסד סי' תקלו
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה וכו'מי השילוח (מישור) ח"ב עמ' קסו, רס
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישאמת ליעקב עה"ת עמ' רמז
מה ע"ב26 מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 413 ,411 ,354
מה ע"ב26 נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיששיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 380
מה ע"ב29 מלמד שקלעה לחווה והביאה לאדם הראשוןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' טז
מו ע"ב ירושה... שלישית אין להןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' קיג
מז בתוס'בנין אפרים עמ' כו [הלכה]
מז ע"א נתן לשפחתו דמי בושהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קנב
מז ע"א לעבודה מסרו הכתוב ולא לבושהאורחות צדיקים שער אכזריות עמ' נג
מז ע"ב שנה האמורה בקדשיםבנין אפרים עמ' כט [הלכה]
מט ע"א תוד"ה אםמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקי"א [הלכה]
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראמרי יוסף ויקרא-במדבר דף יט ע"א
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירמי השילוח (מישור) ח"ב עמ' עז, עח
נא ע"ב כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיראור פני משה דף כה ע"ב
נא ע"ב בתוס'בנין אפרים עמ' רכט [הלכה]
נד ע"ב תוס' ד"ה אלאמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ב דף יג ע"ב
נה ע"א ד"ת עור אדם טהוראהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנב ע"ב
נז ע"ב תרתי שמע מינהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ג דף ו ע"ב
סא ע"א43 ואת כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהמסילת ישרים עמ' תקסט
סא ע"א44 וכי גדליהו הרגן והלא ישמעאל הרגןאמת ליעקב עה"ת עמ' שע
סא ע"א45 האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי ניחש ליה מבעישערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר רכג
סא ע"א45 האי לישנא בישאאגודת אזוב (יעבץ) דף ג ע"ג, ובהשמטות דף לח ע"ב
סא ע"א45 לישנא בישא דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעישערי תשובה שער ג אות רכג, סה"י אות נא
סא ע"א49 סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו, מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפי כתונת פסים פרשת בלק מג ע"א
סא ע"א51 ויבא הפליט - זה עוגמי מרום חי"ב עמ' ז
סא ע"ב04 בגד שאבד בו כלאים הרי לא ימכרנותפארת ישראל עמ' קנט
סא ע"ב06 בגדי כלאים מותר לעשות מהן תכריךתפארת ישראל עמ' סג
סא ע"ב07 בפלוגתא אי מצוות בטילות לעתיד לבאשפע חיים ח"ו עמ' מד
סא ע"ב07 בפלוגתא אי מצות בטילות לעתידמטה יששכר עמ' כח
סא ע"ב07 ז"א מצות בטלות לעת"לילקוט הגרשוני ח"ב
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבאמי השילוח (מישור) ח"א עמ' קנג, קנט, ח"ב עמ' רלח
סא ע"ב07 מצוות בטילות לעתיד לבואיערות דבש ח"ב עמ' קנד
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאברכת משה דף נו ע"ב
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאמי מרום ח"ט עמ' קפח
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאמי מרום חי"א עמ' יז, יט, חי"ג עמ' קנה
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבאשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 356
סא ע"ב07 מצוות בטלות לעתיד לבואאגרות הראיה חלק א נא, קעג, חלק ב רנ; אוה"ק ד תקטז
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' צה
סא ע"ב07 מצות בטלות לעתיד לבאקול ששון (גולדברג) אות כה
סב ע"א העביר עליו... צפון ועברפירוש המכבי שמות עמ' עג
סב ע"א רש"י כבריתאפירושי ראשונים
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מניין לומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 270
סב ע"ב רבי לא שנה רבי חייא מנא ליהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 298
סד ע"ב נשים בבתוליהם כגפניםדרשות שבט הלוי עמ' קלו, קעו
סה ע"א נערות י"ב חודש וכו'דברי שלום ח"ו סי' קנ
סה ע"א כיוון שנתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיוטללי אורות עמ' לז
סו ע"א לפי שאין כל האצבעות שוותאור הצבי עמ' 312
סו ע"א התקין רבי בשדות וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקיב
סו ע"א בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדלאורות אלים דף ל ע"א
סו ע"ב06 ואמר רבא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במים ובתוספות ד"ה כללב המשפט ח"א שיעור טו [הלכה]
סו ע"ב19 תחוף ותדיח ותבדוק סמוך לטבילה כדי שלא תעשה בינתיים שום דבר שיהא אפשר להדבק ממנה כל שהוא בגופהשערי תשובה אגה"ת אות נג
סו ע"ב תוד"ה אשהמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ז [הלכה]
סו ע"ב תוד"ה כל הראויבנין אפרים עמ' לו (בהערה), רטז [הלכה]
סז ע"א וצריכה לשמור שלא יכנס טיט בין אצבעות רגליה בשעת הטבילה שלא יחוץ בין בשרה ובין המיםשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"א נימא אחת קשורה כו'שערי תשובה אגה"ת אות נג
סז ע"א נתנה תבשיל לבנה קודם טבילה או שנשאה את בנה קודם טבילה ואח"כ טבלה לא עלתה לה טבילה שמא נדבק שום דבר בגופהשערי תשובה אגה"ת אות נג
סז ע"א סתמה עיניה ביותר או פתחה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נד
סז ע"א שוחה כדרך שהיא שוחה בשעה שעורכת את הפתשערי תשובה אגה"ת אות נד
סח ע"ב והזבה שבדקו כו' ושאר ימים כו'שערי תשובה אגה"ת אות נו
סט ע"א ככותאי אמרה לשמעתיהשערי תשובה אגה"ת אות נו
ע ע"א שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהןמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף קטז ע"ב, מהדו"ג ח"ב דף שיג
ע ע"ב06 כתוב א' אומר כי לא אחפוץ במות המתילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב06 שלשה דברי אגדהאגודת אזוב (יעבץ) דף יג ע"ג
ע ע"ב08 כאן בעושים תשובה כאן בשאין עושים תשובהמי מרום ח"ז עמ' נג
ע ע"ב08 כאן בעושין תשובה, כאן בשאין עושין תשובהאבן ישפה עמ' 55
ע ע"ב09 כתוב א' אומר לא ישא, וכ' א' אומר ישא וכו', כאן קודם גז"ד וכו'דרשות שבט הלוי עמ' נב
ע ע"ב09 כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכו'יערות דבש ח"ב עמ' רלו
ע ע"ב12 כתוב א' אומר כי בחר ה' בציון וכתוב א' אומר כי על אפי וחמתי וכו'אהל יהושע (הלר) עמ' 23
ע ע"ב12 קודם שנחתם גזר דין... כי לא אחפץ במות המתפירוש המכבי שמואל עמ' ו
ע ע"ב18 אשת לוט מה שתטמא וכו'אור פני משה דף ב ע"ב
ע ע"ב19 בן השונמית מהו שיטמא וברש"י שםשפע חיים ח"ד עמ' לח
ע ע"ב19 בן שונמית מהו שיטמאאבן פינה עמ' 7
ע ע"ב19 בן שונמית מהו שיטמאילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב19 בן שונמית..מת מטמא ואין חי מטמאס' ג' תמוז תשנד עמ' רלב
ע ע"ב20 מתים לע"ל צריכין הזאהאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קיא ע"ב
ע ע"ב20 מתים לעת"ל צריכין הזאה ג' וז' או אין צריכיןילקוט הגרשוני ח"ב
ע ע"ב20 מתים לעתיד לבא צריכין הזאת שלישי ושביעי וכו'שפע חיים ח"ד עמ' לט, מא
ע ע"ב20 מתים שיחיו לעתיד לבוא צריכים הזאה שלישי ושביעיאורות אלים דף כט ע"ב
ע ע"ב21 לכשיחיו נחכם להןס' העיקרים (מישור) עמ' תרמט
ע ע"ב21 תרבה בישיבה ותמעט בעסקאורחות צדיקים שער שמחה עמ' סד
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם - ירבה בישיבהאהל רחל עמ' 674, 681, 688
ע ע"ב22 מה יעשה אדם ויחכם וכו', ירבה בישיבה וכו', אלא יבקש רחמיםדרשות שבט הלוי עמ' פט, רפא
ע ע"ב22 מה יעשה האדם ויחכם יבקש רחמים ממי שחכמה שלוחוסן יהושע מאמר א פרק א עמ' קסז
ע ע"ב22 מה יעשה ויחכם יבקש ממי שהחכמה שלומי מרום חי"א עמ' יט
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשר ירבה בסחורה וישא ויתן באמונהראשית חכמה, משא ומתן פרק א
ע ע"ב26 מה יעשה אדם ויתעשרמרפא לשון עמ' רכה
ע ע"ב27 יבקש רחמים ממי שהעושר שלומערכי לב עמ' 179
עא בראשוניםבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
עא ע"ב הרואה יום י"א וטבלהאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 95
עב ע"א בתוס', בחילוק בין נידה לזבהבנין אפרים עמ' כא [הלכה]
עג ע"א ביממא תיהוי זבה בלילה תהוי נידה ע"א ע"א ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'אמרי השכל עמ' 177
עג ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב נר ישראל חלק ג דף קמז
עג ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"באמרי השכל עמ' 188
עג ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאילקוט דברי חכמים ויקרא סי' שיז
עג ע"א תנא דבי אליהו כל השונה הלכות וכו'שבט מוסר עמ' שו
עג ע"א תנדב"א כל השונה הלכותאהלי יעקב (הוסיאטין) דף סו ע"א, סז ע"א
עג ע"א תד"א כל השונה וכו'דברי שלום חלק ג עמ' סו
עג ע"א כל השונה הלכות בכ"יאוהב ישראל דף לג ע"ב, לד ע"א, קד ע"ב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'גנזי ישראל ח"ב דף רו ע"א
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'דברי שמואל (תשיג) עמ' פב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום וכו'חיים וחסד סי' תקלז
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום וכו', ובתוס' ד"ה תנא וכו'דרשות שבט הלוי עמ' קפו
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' צד
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"בדברי מנחם - מנחם ציון דף לו ע"א, לז ע"ב, קכא ע"א
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"במוצל מהאש (הלברשטם) דף רמ ע"ב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבאאמונה ודעת דף פג ע"ב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קסז
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםילקוט הגרשוני ח"ב
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יוםקדושת לוי דף ע ע"א
עג ע"א כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבאנועם אלימלך דף צו ע"ד
עג ע"א כל השונה הלכות וכו'דברי שלום ח"ו סי' תקה-תקכב, תקפג
עג ע"א כל השונה הלכות מובטח לו שהיא בן עולם הבאנתיבות עולם ח"א עמ' ז
מסכת כלים
פ"א מ"א אבות הטומאה השרץ וכו'טוב טעם במדבר עמ' קיב
פ"א מ"אמשנת חיים בראשית עמ' תקנה
פ"א מ"ב למעלה מהן מי חטאת וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' שכו
פ"א מ"ב וחשוכי בגדים במגע [ברע"ב ובתוי"ט]עיוני רש"י במדבר עמ' שכז
פ"א מ"ה תוי"ט ד"ה חייב קרבןאמת ליעקב עה"ת עמ' שסז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשם משמעון (שפירא) עמ' פא, צג
פ"א מ"ו עשר קדושותאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' סב
פ"א מ"ו עשר קדושותעיוני רש"י דברים ח"א עמ' קכז
פ"א מ"ו עשר קדושות הם זו למעלה מזוחכמת התורה מקץ עמ' רפה
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת וכו'אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) ויקהל ב, חקת ו
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'ראשית חכמה, תשובה פרק ו אות נד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם - תשובה עמ' שצט
פ"א מ"ו עשר קדושות הן וכו'אור אברהם דברים עמ' ריח, שיז
פ"א מ"ו עשר קדושות הןאמרי בינה (שיפמאן) עמ' לד
פ"א מ"ו עשר קדושות הןבני יששכר ח"א דף ד ע"ד
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו'בית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ז
פ"א מ"ו עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכו׳בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' עא, עג
פ"א מ"ו עשר קדושותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' טו
פ"א מ"ו עשר קדושותצמח מנחם דף עא ע"ב
פ"א מ"ו י' קדושות יש בא"ימי מרום חי"ג עמ' מו
פ"א מ"ו א"י מקודשת מכל הארצותאור הרעיון עמ' רעא
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' עד
פ"א מ"ו ארץ ישראל מקודשת מכל הארצותנועם אלימלך דף פח ע"ג
פ"א מ"ו קדושת ארץ ישראל, שאין מביאין עומרחכמת התורה בשלח עמ' שלה
פ"א מ"ו קדושת א"י וירושליםדרשות מהר"ם בנעט עמ' קפו
פ"א מ"ודרישת ציון (תשסב) עמ' 49
פ"א מ"ח בירושלים ובבהמ"ק יש מדרגותשיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 135
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראלשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 170 ,131
פ"א מ"ח ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראלשיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 369 ,316
פ"א מ"ח לפנים מן החומה וכו'אור אברהם - מסכת מגילה עמ' תס
פ"א מ"ח לפנים מן החומה מקודש מהם וכו'אור אברהם ברכות עמ' רנז
פ"א מ"ח החיל היה מקודשעיוני רש"י במדבר עמ' שיב
פ"א מ"ח החיל מקודש הימנהקרן פני משה ח"א עמ' קפה
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת נכנסין שםאור אברהם דברים עמ' ריח
פ"א מ"ח החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם נכנס שםאור אברהם - מגילת אסתר עמ' מז
פ"א מ"ח שאין ישראל נכנסים לשם כו' אלא לשחיטהאמת ליעקב עה"ת עמ' שנא
פ"א מ"חמשנת חיים ויקרא עמ' עז, רצז
פ"א מ"ט ר"ש בענין ביאה ריקנית בהיכלעיוני רש"י במדבר עמ' ערב
פ"ב מ"א פשוטי כלים אין הם מקבלים טומאהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 202
פ"ב מ"א פשוטיהן טהוריןעולת חודש ח"ג מאמר קפט
פ"ב מ"א כלי חרס שבירתן היא טהרתןאמרי פנחס השלם - שער הקדושה סי' ל
פ"ב מ"א נשברו טהרוטוב טעם ויקרא עמ' לא
פ"ב מ"במי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ב סק"ו סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"במי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"ב בר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ז סקי"ב סקי"ד סקט"ו [הלכה]
פ"ב מ"ב ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ב, סק"ח [הלכה]
פ"ב מ"ג טבלה שאין לה לבזבז וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק ב
פ"ב מ"ה ובר"ש וברא"שמי רביעית סי' קנט סעיף ג סק"ב וסק"ג וסק"ד וסק"ו [הלכה]
פ"ב מ"ח ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ג סק"ז [הלכה]
פ"ג מ"אמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקי"א [הלכה]
פ"ג מ"ח העזרה מקודש ממנה, ובר"שקרן פני משה ח"א עמ' צד
פ"ד מ"אמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ט וסקכ"א [הלכה]
פ"ה מי"א בטומאת תנור בברטנורא ובמשנה אחרונהקרן פני משה ח"א עמ' קכג
פ"ו מ"ו עשאה בסכין או בשוגמין וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ו פסוק יז
פ"ט מ"ז צמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"י מ"א אלו כלים מצילין בצמ"פעיוני רש"י במדבר עמ' שיט
פ"י מ"ב אין מקיפין לא בבעץ וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"י מ"ד גמיפירוש המכבי שמות עמ' עז
פ"י מ"ה ואלו מצילין בצמיד פתילעיוני רש"י במדבר עמ' שכא
פי"א מ"א פשוטי כלי מתכות מקבלין טומאה מדאורייתאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיא
פי"א מ"ז הפרח והבסיס טמאיםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רפו
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהוראורחות דוד עמ' קד
פי"ב מ"ב כל המחובר לטהור טהורמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות, פתיחה עמ' נ, נה
פי"ג מ"ב מכחול שנטל הכף טמא וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ט פסוק יב
פט"ו מ"א בפיהמ"ש - שמן יכנסו לתוך המלחאמת ליעקב עה"ת עמ' תסב
פט"ו מ"ב ספר העזרה אינו מטמא את הידיםמאמרי הראיה עמ' 374
פט"ו מ"ד ותלוי מקל הבלשיןאמרי נועם (מועדים) תשובה ז [מבן המחבר]
פט"ו מ"ו טומאת ידייםמאמרי הראיה עמ' 385, 373
פט"ו מ"ו ספר העזרהמכמני עוזיאל עמ' יט, נ-נא
פט"ו מ"ו ספר עזרה מטמא את הידיםבשמן רענן ב ג
פי"ז מ"ג כל שבים טהורמשפט כהן, רעד
פי"ז מ"ח זית שאמרו - בינוניעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשד
פי"ז מ"י אמת הבנין בת ששה טפחיםנר ישראל חלק ג דף קכד
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשהדברי שמואל (תשנח) עמ' צז, קיג
פי"ז מ"י אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשהתולדות שמואל עמ' צז, קיג
פי"ז מ"י חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב וביסודאמת ליעקב עה"ת עמ' שמח
פי"ז מי"ב אגרופו של בן אבטיחטוב טעם שמות עמ' קסח
פי"ז מי"ב זה אגרופו של בן אבטיח וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"א פסוק יח
פי"ז מי"ג בריות המים אינם מקבלים טומאהאגרא דכלה ח"א עמ' קב
פי"ז מי"ג חוץ מן בלב שביםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' צה
פי"ז מי"ג כל מה שבים טהוראור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסב, שכה
פי"ז מי"ג כל שבים טהוראמת ליעקב עה"ת עמ' לד
פי"ז מי"ד ביום השני לא נברא דבר המקבל טומאהאגרא דכלה ח"א עמ' עה
פי"ז מי"ד ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"א [הלכה]
פי"ז מי"ד בשלישי יש בו טומאהאמת ליעקב עה"ת עמ' לד
פי"ז מט"ו גדול יש לו מעשה ומחשבהבני יששכר ח"א דף נד ע"ב
פי"ז מט"ז מקל שיש בו קבלת מזוזה מקבל טומאהתורת חסד עמ' סב, שב
פי"ז מט"ז על כולן אמר ר' יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר ואוי לי אם לא אומרמי השילוח (מישור) ח"א עמ' רלד
פכ"ד מ"גדברי שלום חלק ב עמ' כג
פכ"ד מ"ד שמאי אומר אף מלבן של כסא טמאאור הצבי עמ' 282
פכ"ד מט"ז ג׳ סבכות הן וכו׳טוב ירושלים בראשית פל"ח פסוק טו
פכ"ז מ"ז בגד שארג גע"ג מטמא מדרס, השלים עליו את הבגד וכו'ברכת שלמה חו"מ עמ' רלו [הלכה]
פכ"ז מי"א שלשה על שלשה בריא וצורר מלחעיוני רש"י במדבר עמ' רצב
פ"ל מ"ד והפארכם של זכוכית טהורה אמר ר' יוסי אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תקסד
פ"ל מ"ד אמר רבי יוסי אשריך כלים כו', בברטנוראמכמני אשר עמ' קלא
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' טז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור לשמים (תשסג) עמ' שכב
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור תורה השלם (מזריטש) עמ' תנז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהוצוה הכהן עמ' לו
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' תנז
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהאור הצבי עמ' 52
פ"ל מ"ד אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרהנועם אלימלך דף עד ע"ג, צט ע"ב
מסכת אהלות
פ"א מ"א כלים הנוגעים במתעיוני רש"י במדבר עמ' שכח
פ"א מ"ג בגר׳׳א וכל אשר יגע על פני השרה וגר יטמאחפץ יהונתן במדבר פי"ט פסוק כב
פ"א מ"ח מאתים וארבעים ושמונה אברים באדםנועם אלימלך דף מ ע"א
פ"א מ"ח רמ"ח אברים בארם וכו׳טוב טעם דברים עמ' נח
פ"א מ"חדגלי יהודה דרוש א
פ"ב מ"א אלו טמאין וכו׳ מלא תרווד רקב וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
פ"ב מ"ב אפר שרופין אינו מסמא - רמב"םאור אברהם ברכות עמ' כה
פ"ב מ"ג עצם כשעורה מטמא במגע ובמשאאור אברהם ברכות עמ' כד
פ"ג מ"א מגע ואהל לר"מ דמצטרפיןעיוני רש"י במדבר עמ' תקס
פ"ג מ"דיד יצחק עמ' סו ס"ק ג [הלכה]
פ"ד מ"א מגדל שהוא עומד באויר...נועם אלימלך דף לט ע"ד
פ"ה מ"ו בור ודות באהל המתעיוני רש"י במדבר עמ' שכ
פ"ז מ"א טומאה בוקעת ועולהאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' נא
פ"ז מ"ו מחתכין את הולדפירוש המכבי דברים עמ' צז
פי"א מ"ז כדי שתפול לאור ותשרף וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' תקה
פט"ו מ"ז גל של עכן, גרמא למיתהבשמן רענן ב קנב
פט"ו מ"ט חבית מלאה משקין שנתנוה להיות גוללעיוני רש"י במדבר עמ' שכד
מסכת נגעים
ללקט ביאורי אגדות על מסכת נגעים (עם טקסט מלא של המקורות)
פ"א מ"א מראות נגעים ב' שהם ד'אור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רעג
פ"א מ"א מראות נגעים שנים שהן ארבעה: בהרת עזה כשלג, שניה לה כסיד ההיכל...נועם אלימלך דף לב ע"א
פ"א מ"א ארבע מראות נגעים הןטוב טעם ויקרא עמ' סה
פ"א מ"א ד' מראות נגעיםראשית חכמה, אהבה פרק יא אות יח
פ"א מ"א 'בהרת' - עזה כשלגפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נז, נח
פ"א מ"א בהרת עזה בשלגאמרי נועם (מועדים) סי' טו לפר' זכור
פ"א מ"א השאת כצמר לבןפירוש המכבי ישעיהו ונביאים אחרונים עמ' נח
פ"א מ"א השאת כצמר לבן שניה לה כקרום וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ג
פ"א מ"א השאת כצמר לבןנועם אלימלך דף סב ע"א
פ"א מ"ג להסגיר את העומד בסוף שבוע ראשון וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק ו
פ"א מ"ד אין הכהן רואה אח הנגע וכו׳טוב טעם ויקרא עמ' סז
פ"א מ"ד מראות נגעים ששה עשר וכו'אמרי יוסף דברים דף סה ע"א
פ"ב מ"א בנ"י כאשכרוע הןדרך הקודש (תנעמי) עמ' תקעט
פ"ב מ"ב אין רואים נגעים ביום המעונןאמרי אש (טאוב) עמ' תכח
פ"ב מ"ג בית אפל אין פותחין בו חלונותתורת חסד עמ' רכח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואור השמש (תשסח) עמ' סא
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועמוד העבודה (תשעג) לקוטי אמרים נו
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת החסידים הראשונים עמ' סב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו כו' אף לא נגעי קרוביומבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' שפח
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 84
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמודברי מנחם - מנחם ציון דף פ ע"ב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' לג, מט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמותורת חסד עמ' קסב
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמואורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עט
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמומדבר קדש בראשית ח"א עמ' נה
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמועיוני רש"י במדבר עמ' קפז
פ"ב מ"ה כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו וכו'אור אברהם ויקרא עמ' קצב, ר
פ"ב מ"המשנת חיים במדבר עמ' רלב
פ"ג מ"א הטומאה והטהרה ביד כהןאור אברהם ויקרא עמ' ר
פ"ג מ"א אם הכהן אינו ת"ח עומד אצלו ת"חאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רכג
פ"ג מ"א רא"ש - הרואה את הנגעים צריך להיות פקח קצתאור אברהם ויקרא עמ' קפח
פ"ג מ"א תוס' יו"ט בדין גוי שאינו מקבל טומאהעיוני רש"י במדבר עמ' תקס
פ"ג מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פ"ד מ"ג שהמחיה מטמא בקרחת ובגבחת וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"ו מ"ח מקומות באדם שאינם מטמאיםקרן פני משה ח"א עמ' כה
פ"ז מ"א העלו שער ונקרחו וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פ"ז מ"ד קוצץ בהרתועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרמד
פ"ז מ"ד פיה"ט לר"מ, הקוצץ בהרת חבירוקרן פני משה ח"א עמ' רלה
פ"ז מ"המשנת חיים דברים עמ' תסז
פ"ח מ"ה פרחה כולו אבל לא בראשטוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק יב
פ"ח מ"ועיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תסא
פ"י מ"ד שער צהוב שקרם לנתק וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פי"א מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פי"א מ"ב אין בגרי צמר מטמאין בנגעיםטוב טעם ויקרא עמ' סח
פי"א מ"ד צמר מטמא באין צבוע ובא"ר שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רנח
פי"א מ"ז הצבורין בידי שמים מטמאין וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ג פסוק כט
פי"א מי"במשנת חיים ויקרא עמ' רסו
פי"ב מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רצד
פי"ב מ"ה ובא אשר לו הבית והגיד לכהן... וצוה הכהן ופנו את הביתילקוט הגרשוני ח"ב
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח ויודע שהוא נגע, לא יאמר נגע נראה ליאור אברהם ויקרא עמ' ר
פי"ב מ"ה אפי' ת"ח לא יגזור ויאמר נגעשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שיז
פי"ב מ"המשנת חיים במדבר עמ' שצב
פי"ב מ"ו מכאן אמרו אוי לרשע אוי לשכנודרך חיים עמ' קלט
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנומשיבת נפש עמ' לז
פי"ב מ"ו אוי לרשע אוי לשכנואורחות צדיקים שער חניפות עמ' קלה
פי"ב מ"ו אוי לרשע ואוי לשכנומאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פא
פי"ג מ"ה וצוה הכהןעולת חודש ח"ג מאמר רמג
פי"ד מ"א ב' צפרים אלו צפורי דרורמי מרום ח"י עמ' נז
פי"ד מ"א ומביא שני ציפורים דרור וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
פי"ד מ"אמשנת חיים במדבר עמ' שעט
פי"ד מ"ב אינו הופך פניו לא לים ולא לעיר וכו'מי השילוח (מישור) ח"א עמ' קיג
פי"ד מ"ב העביר תער על כל בשרו וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ט
פי"ד מ"ג מצורע שטבל וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרטז
פי"ד מ"ה מצוותן שיהא שוות במראה וכו׳טוב ירושלים ויקרא פי"ד פסוק ד
פי"ד מ"ה נשפך הדם תמות המשתלחתמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"א
פי"ד מ"ח טבילה לפני ההקרבהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרטז
פי"ד מ"חמשנת חיים במדבר עמ' קפ
פי"ד מ"ט תנוך אזנו (בר"ש ותוס' יו"ט)ס' החיים (תשנג) עמ' קעג
פי"ד מ"ט תוי"ט (לענין גידם)עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שלט
פי"ד מי"במשנת חיים ויקרא עמ' קלט, קמג
מסכת פרה
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר: עגלה - בת שנתה, ופרה - בת שתיםבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' לג
פ"א מ"א רבי אליעזר אומר: עגלה - בת שנתה, ופרה - בת שתיםבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' עא
פ"א מ"א וחכ"א עגלה בת שנתים פרה בת שלש וכו׳טוב ירושלים בראשית פט"ו פסוק ט
פ"א מ"א פר סתם הוא בן שתי שניםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריא
פ"א מ"אמשנת חיים במדבר עמ' שלט
פ"א מ"ב יכול תקדים החטאת לעולה בכל מקוםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' ריא
פ"א מ"במשנת חיים במדבר עמ' קלא, קעג, שנא, שנג, שנח
פ"א מ"ד חטאות הציבור כשרות מיום שלושיםעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רפז
פ"ב מ"ה אם נמצא בה שערה אחת שחורה כשרהגנזי ישראל ח"ב דף צא ע"א
פ"ג מ"א שבעה ימים קודם שריפת הפרה וכו׳טוב טעם ויקרא עמ' לט
פ"ג מ"א שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירהנועם אלימלך דף נה ע"ד
פ"ג מ"אאהלי יעקב (הוסיאטין) דף רב ע"א
פ"ג מ"ב-מ"גאהלי יעקב (הוסיאטין) דף קצה ע"א
פ"ג מ"ה ומי עשאום הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא וכו׳טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק ב
פ"ג מ"ה הראשונה עשה משה והשניה עשה עזראמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שמו
פ"ג מ"ה פרה ראשונה עשה משה רבינושיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 54
פ"ג מ"ה פרה שעשה משה רבינוס' ג' תמוז תשנד עמ' רצט
פ"ג מ"המשנת חיים במדבר עמ' שלד, שמו, שפג
פ"ג מ"ז ומטמאין היו את הכהן השורף את הפרהאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מו ע"ד
פ"ג מ"ז בתוי"ט הקושיא על הרמב"םאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף מח ע"א
פ"ג מ"זמשנת חיים ויקרא עמ' רמח
פ"ג מ"חמשנת חיים במדבר עמ' שעז
פ"ג מ"טמשנת חיים ויקרא עמ' פב
פ"ג מ"ימשנת חיים במדבר עמ' שעז
פ"ג מי"א וחולקים אותו לג׳ חלקיםקרן פני משה ח"א עמ' קפד
פ"ד מ"א פרת חטאת וכו׳ ושלא בכהן גרול פסולה וכו׳טוב ירושלים במדבר פי"ט פסוק ג
פ"ד מ"א שלא בכה"ג פסולה ר"י מכשירמוצל מהאש (הלברשטם) דף רמה
פ"ד מ"א ר"שדברי שלום חלק ה סימן סג
פ"ד מ"גמשנת חיים במדבר עמ' שעד
פ"ד מ"גמשנת חיים ויקרא עמ' קטו
פ"ה מ"ה ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סק"ז וסק"ח [הלכה]
פ"ה מ"ומי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה [הלכה]
פ"ה מ"ז ובר"שמי רביעית סי' קנט סעיף ז סק"ו [הלכה]
פ"ה מ"זמי רביעית סי' קנט סעיף א-ב סקט"ז, סעיף ז סק"ח [הלכה]
פ"ה מ"חמי רביעית סי' קנט סעיף ד סק"ב [הלכה]
פ"ז מ"ו 'זה הלך ליבנה שלושה מועדות' ולבסוף הכשירו לו הוראת שעהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 306
פ"ח מ"א שנים שהיו שומרים את השוקת כו'ברכת שלמה חו"מ עמ' ריט [הלכה]
פ"ח מ"ח מחלוקת ר"י ור"מ אי כל הימים כמקוהאגרא דכלה ח"ב עמ' קסז
פ"ח מ"ח מי הים פסולים לתורת מים חיים לקידוש ולחטאת ולמצורעאגרא דכלה ח"א עמ' פד
פ"ח מ"חמי רביעית סי' קס סעיף א סק"ז [הלכה]
פ"ח מ"ט אלו הן מעינות המכזביןדעת שבת עמ' רמז, תכג בהערה
פ"ח מי"אמי רביעית סי' קס סעיף א סקט"ו [הלכה]
פ"ט מ"ג כל העופות פוסלין, חוץ מן היונה, מפני שהיא מוצצת וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' יד לפורים
פ"ט מ"ג ובר"שמי רביעית סי' קס סעיף ב סק"ה סק"ו סק"ז וסק"י [הלכה]
פ"ט מ"ה בר"שמי רביעית סי' קס סעיף א סק"א סק"ז וסקט"ו [הלכה]
פי"א מ"ה רע"במי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ב [הלכה]
פי"א מ"ז כל אזוב שיש לו שם לווי פסול וכו'מכתב סופר דף צג ע"א
פי"א מ"זדברי שלום חלק א עמ' מג
פי"ב מ"ב מזין על האדם מדעתוחלק יעקב (קנטור) דרוש כב
מסכת טהרות
פ"א מ"ג נבלת עוף טמא צריכה מחשבה וכו' ובר"שמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יב ע"א, סה ע"א
פ"א מ"ג הכנפיים והנוצה מיטמאות ומטמאותטוב ירושלים ויקרא פ"ה פסוק יז
פ"ב מ"א תוי"ט ד"ה ואין בו בשיעור אוכלין ליטמאקרן פני משה ח"א עמ' קכא
פ"ב מ"אמי רביעית סי' קנח סעיף ב סק"ב [הלכה]
פ"ג מ"א ובר"שמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א [הלכה]
פ"ג מ"ב ובר"שמי רביעית סי' קנח סעיף ד סק"א סק"ב וסק"ו [הלכה]
פ"ו מ"א מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרביםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' ,קיט¬
פ"ו מ"א מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרביםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפב
פ"ו מ"ח בסילקי - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה רבי יהודה אומר וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפ
פ"ו מ"ח בסילקי - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה, רבי יהודה אומר וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיח,
פ"ו מ"ט הפרן - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיח
פ"ו מ"ט הפרן - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפא
פ"ז מ"ח ברא"שמי רביעית סי' קנח סעיף א סק"א [הלכה]
פ"ז מ"חמי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ב [הלכה]
מסכת מקואות
פ"א מ"א מי גבאים שתה טמא ושתה טהור וכו' ונפל ככר של תרומה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לד ע"א
פ"א מ"ו בר"שמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"ב [הלכה]
פ"א מ"ו וברע"במי רביעית סי' קנט סעיף טו סק"ב [הלכה]
פ"א מ"ז מעין מטהר בכל שהואאילנא דחיי (תשסז) עמ' צח
פ"א מ"ז מעין מטהר בכל שהואטהרת יו"ט ח"ז עמ' פג
פ"א מ"ז מעין מטהרין בכל שהוא, וברא"ש, שמטהרין בזוחלין, אולם צריכים להיות מכונסיןמבשר טוב, ימי הרחמים והסליחות עמ' קיח
פ"ב מ"ב בד"א בטומאה חמורה אבל בטומאה קלה כגון אכל אוכלין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לג ע"ב
פ"גטוב ראיה
פ"ד מ"ב המניח טבלה תחת הצינור אם יש לה לבזבז וכו׳טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
פ"ה מ"ד מי הים פסולים לתורת מים חיים לקידוש ולחטאת ולמצורעאגרא דכלה ח"א עמ' פד
פ"ה מ"הטוב ראיה
פ"ה מ"ומי רביעית סי' קנט סעיף טו סק"א [הלכה]
פ"ו מ"ה השידה והתבה, ובברטנורהקרן פני משה ח"א עמ' רמ
פ"ו מ"ח מטהרין מקוה העליון מן התחתון וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ד לשמ"ע [מבן המחבר]
פ"ו מ"חטוב ראיה
פ"ז מ"א אלו מעלין ולא פוסלין וכו׳ והגליד וכו׳טוב ירושלים שמות פט"ז פסוק יד
פ"ז מ"אמי רביעית סי' קס סעיף יב סק"א [הלכה]
פ"ז מ"גמי רביעית סי' קס סעיף א סק"א [הלכה]
פ"ז מ"דמי רביעית סי' קס סעיף א סק"ו [הלכה]
פ"ח מ"ב ואסור לאשה ליתן תחתיה מחצלת או ספסל בשעת טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נה
פ"ח מ"ה קרצה שפתותיה לא עלתה לה טבילהשערי תשובה אגה"ת אות נד
פ"ט מ"ב ובצק כו' שיש כו'שערי תשובה אגה"ת אות נג
פ"ט מ"ב טיט שאינו חוצץדרשות מהר"ם בנעט עמ' רסא
פ"ט מ"במי רביעית סי' קס סעיף א סק"ה [הלכה]
פ"ט מ"ה אלו חוצצין וכו׳ הזפת והמור וכו׳טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק כג
פ"ט מ"ו של בנאין מצד אחד ושל בור משני צדדיןדרשות שבט הלוי עמ' קצ
פ"י מ"ה שלשלת דלי גדול וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ב פסוק טו
פ"י מ"ח טומאה בלועה אין לה טהרה במקוהשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מד
מסכת מכשירין
פ"א מ"א כל משקה וכו', שסופו לרצון אף על פי שאין תחלתו לרצון הרי זה בכי יתןאמרי נועם (מועדים) סי' יד לפורים [מבן המחבר]
פ"ב מ"אמי רביעית סי' קנח סעיף ד סקי"ב [הלכה]
פ"ד מ"ז בתוי"טמי רביעית סי' קנח סעיף ה סק"ב [הלכה]
פ"ו מ"ד שבעה משקיןרבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' קמב-קמג
פ"ו מ"ד דבש דבורין ודבש צרעין טהור וכו׳טוב ירושלים שמות פכ"ג פסוק כה
פ"ו מ"ד ובמשנה ראשונה עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשה
פ"ו מ"ה תולדות למים היוצא מן העיןטהרת יו"ט ח"ט עמ' ס
פ"ו מ"ה דם שחיטהעיוני רש"י דברים ח"א עמ' רצט
מסכת זבים
פ"א מ"א ראיה ראשונה של זב אינו אלא כקריפנים יפות על תהלים עמ' שעה
פ"ב מ"אמשנת חיים ויקרא עמ' רחצ
פ"ב מ"ב בג' דרכים בודקים את הזבאוזן שמואל דף כח ע"א
פ"ב מי"אמשנת חיים דברים עמ' רסז
מסכת טבול יום
פ"ג מ"ו טהור שנגס מן האוכלפירוש המכבי שמות עמ' רסו
מסכת ידים
ללקט ביאורי אגדות על מסכת ידים (עם טקסט מלא של המקורות)
פ"ג מ"ה ספר שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש אותיות, כפרשת 'ויהי בנסוע הארון' מטמא את הידיםנועם אלימלך דף עב ע"ד
פ"ג מ"ה כל כתבי הקודש מטמאים את הידייםמאמרי הראיה עמ' 385
פ"ג מ"ה שיר השירים וקהלת מטמאים את הידיםאור אברהם - רות עמ' ח
פ"ג מ"ה מקובל אני מפי שבעים ושנים זקניםאמרי פנחס השלם - שער התורה סי' קכ
פ"ג מ"ה מקובלני מפי ע' זקניםבשמן רענן ב קנג
פ"ג מ"ה אין העולם כדאי כיום שניתן שיר השיריםאדר היקר, כט
פ"ג מ"ה כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קדשיםנר ישראל חלק א דף רכה
פ"ג מ"ה כל השירים קודש ושה"ש קודש קדשיםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצ
פ"ג מ"ה שה"ש ק"קמבוא התלמוד פכ"ב עמ' שכז
פ"ג מ"ה שיר השירים ק"קהגיוני עוזיאל ח"א עמ' 297
פ"ג מ"ה שיר השירים קדש קדשיםאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' כב, ריד
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםאור הרעיון עמ' כו
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםאור יהל ח"א עמ' קלג
פ"ג מ"ה שיר השירים קודש קדשיםעולת ראיה ב ג
פ"ד מ"ב אמר שמעון בן עזאי: מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבהכוזרי מאמר ג סי' סה
פ"ד מ"ג הרי אתה כמהנן ממון ואתה מפסיד נפשותשיבת ציון (תשס) ח"ב עמ' 61
פ"ד מ"ג מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו, ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני...שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 435
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמוני כו' התירוהו לבא בקהלאור תורה השלם (מזריטש) עמ' שסא
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמוני כו' התירוהו לבא בקהלמגיד דבריו ליעקב, אור תורה סי' שסא
פ"ד מ"ו אומרים צדוקים, קובלנו עליכם פרושיםדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' תקו
פ"ד מ"ו כתבי הקודש מטמאים לידיםאגרות הראיה חלק א צז
פ"ד מ"ו ספרי הומירוס אינם מטמאים את הידייםמאמרי הראיה עמ' 373
פ"ד מ"ו ספרי המירוס אינם מטמאיםתפארת ישראל עמ' ה
פ"ד מ"ו ספרי המירםמכמני עוזיאל עמ' נב
פ"ד מ"ו עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כ"ג טמאיםפרי חיים דרוש י אות יא
פ"ד מ"ואהלי יעקב (הוסיאטין) דף שנב ע"ב
פ"ד מ"ח אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגטחכמת התורה בא עמ' ט, סג, סח, עה
פ"ד מ"ח אמר צדוקי גלילי קובל אני עליכם פרושיםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ד מ"ח אמר צדוקי גלילי קובלני עליכם פרושים שאתם כותבים את השם עם המושלאמרי השכל עמ' 19
פ"ד מ"ח קובלים אנו עליכם צדוקים שאתם כותבים המושל עם השם בדףחכמת התורה וארא עמ' תקז
פ"ד מ"ח שאתם כותבין את המושל עם השםחכמת התורה בשלח עמ' נח
פ"ד מ"ח שאתם כותבין המושל עם השםחכמת התורה וישלח עמ' רד
פ"ד מ"ח שם מושל עם משה בגטכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנ
מסכת עוקצין
ללקט ביאורי אגדות על מסכת עוקצין (עם טקסט מלא של המקורות)
פ"ב מ"ו פירוש המשניות לרמב"ם - ופירוש יגוס יכרותפירוש המכבי שמות עמ' רסו
פ"ג מ"ד השבת משנתנה טעם בקדירה אין בה משום תרומהעטרת חן ח"ב עמ' קמו
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וכו' ובראשונים ותוי"ט שםעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שפח, שצה
פ"ג מ"ה הקושט והחמס וכו'עיוני רש"י דברים ח"א עמ' שסו
פ"ג מ"י כוורת דבורים מקבלת טומאה במקומה וכו'היהדות הלאומית עמ' 38
פ"ג מ"י כוורת דבורים ר' אליעזר אומר הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול ואינה מקבלת טומאה וכו'אהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' תפה, תפז, תקמב, תקמג
פ"ג מ"י כוורת של דבוריםאוצרות הראיה עמ' 881
פ"ג מי"ב אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וכו'אור ישע (ראפשיץ) בהקדמה, ועמ' ע
פ"ג מי"ב אמר רבי יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' שמט
פ"ג מי"ב אמר ריב"לעולת חודש ח"ג מאמר פא
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה וכו'דרשות הרא"ש דף ח ע"א דרוש ו
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל וכו' וא"ר שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עד
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק וכו'יערות דבש ח"ב עמ' סד
פ"ג מי"ב אריב"ל עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותנר ישראל חלק ג דף קמח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'אמרי יוסף שמות דף קלט ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל וכו'מדבר קדש מועדים ח"א עמ' קמב, רד, רלה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' לז, מו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל כל צדיק וצדיקאמת ליעקב עה"ת עמ' תקיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) חיי ה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'קדושת יו"ט ח"א דף צא ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וכו׳שופרא דישראל (תשסו) עמ' קו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו' לא מצא הקב"ה כלי מחזיק וכו'אור לשמים (תשסג) עמ' נח, קיד, קפא, קצ, רעד, שנג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'בינה לעתים דרוש לד עמ' רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רפה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאור הצבי עמ' 50
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאורחות דוד עמ' שלד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי השכל עמ' 36
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' רכד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותבני יששכר ח"א דף צ ע"ד, ו ע"ג, ח"ב דף עח ע"ד, קיח ע"ג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותברכות אבי דף ד ע"א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותדגלי יהודה דרוש ב אות א
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותחכמת התורה בראשית עמ' ריא
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותילקוט דברי חכמים שמות סי' שפב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותתורת הרבי רבי זושא סי' קלו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, להנחיל לאוהבי ישמשמיע שלום עמ' קמד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמותאמרי השכל עמ' 183
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמותבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רסד, שד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאגרא דכלה ח"א עמ' טז, תלה, ח"ג עמ' תיד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותאורח לצדיק עמ' לו
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותגנזי ישראל ח"ב דף קעד ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדעת שבת עמ' שכח בהערה
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותדרך חיים עמ' תלב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותחכמת התורה ויחי עמ' שעב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותילקוט הגרשוני ח"ב ובעמ' קס, קעד
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמותמאמר מרדכי (נדבורנא) עמ' פט
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק שי עולמותדרשות מהר"ם שיק עמ' נג
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיקאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' עח
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמות וכו'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 137, 138, 147, 148
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחיל ש"י עולמותאוהב ישראל דף שב ע"ב
פ"ג מי"ב עתיד הקב"ה להנחילדבש לפי מע' ש אות ב, ת אות לח
פ"ג מי"ב עתיד הקב״ה להנחיל לצדיקאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' ז, קנה
פ"ג מי"ב ש"י עולמות (הדרן על הש"ס)בשמן רענן ב קנז
פ"ג מי"ב ש"י עולמותדברי ישעיהו (חשין) הדרנים עמ' צג-צד
פ"ג מי"ב ש"י עולמותדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' ח, כ
פ"ג מי"ב ש"י עולמותכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 195, 216
פ"ג מי"ב ש"י עולמותתורת אביגדור (כ"ץ) או"ח סי' קנה דף מג ע"ג
פ"ג מי"ב הצדיק מקבל ש"י עולמותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' שפ, תעב
פ"ג מי"ב להנחיל אוהבי יששעשועי צבי עמ' 13-15
פ"ג מי"ב א"ר שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה בלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלוםעמוד העבודה (תשעג) דרוש השלום א, יא, לקוטי אמרים ט
פ"ג מי"ב אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקב"ה וכו'אור ישע (ראפשיץ) עמ' ט, נא
פ"ג מי"ב אר"ש ב"ח לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםדרשות הרא"ש דף ע ע"א דרוש עג
פ"ג מי"ב לא מצא ה' כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעולת ראיה א רצא; מאמרי הראיה עמ' 254
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי ברכה לישראל אלא השלוםאבן פינה עמ' 2
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המזיק ברכה לישראל אלא השלוםשפע חיים ח"ו עמ' קצט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה אלא השלוםשפע חיים ח"ד עמ' קפג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי המחזיק ברכה לישראל וכו'שפע חיים ח"א עמ' קב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחויק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר: ה' עז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלוםבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' פז, קג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאמרי צדיקים (תשסה) עמ' נג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםבינה לעתים דרוש ז עמ' נז, דרוש מח עמ' שח
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםחכמת התורה ויצא עמ' תפט
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רנז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםעיני שמואל (ראבין) עמ' י
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלוםשופרא דישראל (תשסו) עמ' עו, צז, קכה, קל
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריט, רמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום שנאמר ה' עוז לעמו וגו'משמיע שלום עמ' קמה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאגרא דכלה ח"ב עמ' רכט, ח"ג עמ' צא, קמא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאוהב שלום עמ' 45
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' רצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור חדש למטיפים עמ' 67
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קלב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאור לפני הדורשין עמ' 18
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאמרי נועם (מועדים) סי' עז לפסח, סי' ו לזאת חנוכה
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםאמרי פנחס השלם - שער המידות סי' לו
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קיב, קל, קסד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה לך לך עמ' צה, מקץ עמ' תלג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםילקוט הגרשוני ח"ב
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף לג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםמכתב סופר דף ל ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קפ
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' פד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שצא
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאהבת עולם דף כז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהאמרי אש (טאוב) עמ' שפט, שצ, תרכז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהבכורי אברהם דף צט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהלבני ישראל (הישן) דרוש ז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהפרי חיים דרוש ז אות ג
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שסז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכהתורת החסידים הראשונים עמ' קמד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק לישראל אלא השלוםאמרי יוסף שמות דף קלט ע"ד
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קמד, רנה, שכד, תסט, ח"ב עמ' קח, קט, רפו, תסז
פ"ג מי"ב לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםבני יששכר ח"א דף קכו ע"ד, ט ע"א
פ"ג מי"ב לא מצא הקב״ה כלי וכו׳אהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' נד, קנה
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאדיר במרום ח"א פ' רנ
פ"ג מי"ב אין כלי מחזיק ברכה אלא השלוםאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' יד, יט
פ"ג מי"ב השלום כלי מחזיק ברכהאור הרעיון עמ' קלו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה ויחי עמ' תמה
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלוםחכמת התורה תולדות עמ' שעב, תעא, תקלח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכה לישראל השלוםחכמת התורה וישלח עמ' יג, צו
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהבכורי אברהם דף קד ע"א
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהדבש לפי מע' נ אות יב, ס אות זכ, ש אות ח
פ"ג מי"ב כלי מחזיק ברכהמכמני עוזיאל עמ' שנב
פ"ג מי"ב שלום כלי מחזיק ברכהשער ראובן עמ' שלד
פ"ג מי"ב גדול השלוםעיוני רש"י במדבר עמ' תסד
פ"ג מי"ב שנאמר ה' עוז וכו'חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' ב
פ"ג מי"בילקוט הגרשוני ח"א דף יג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US